P. 1
50121318-Kutub-i-Sitte-nin-Ele�tirisi-ve-Kuran-a-Arz�-Ferec-Hudur.pdf

50121318-Kutub-i-Sitte-nin-Ele�tirisi-ve-Kuran-a-Arz�-Ferec-Hudur.pdf

|Views: 10|Likes:
Yayınlayan: paracletos571

More info:

Published by: paracletos571 on May 05, 2013
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2014

pdf

text

original

KÜTÜB-İ SİTTE’NİN ELEŞTİRİSİ VE KUR’ÂN’A ARZI

Fereç Hüdür
Fereç Hüdür’ün KUR’ÂN ARAŞTIRMALARI

1

ÖNSÖZ Zamanımızda, dünyada kendisine Müslüman diyen ve kendilerine ait elli kadar devletleri bulunan bir milyardan fazla insan bulunmaktadır. İsmen kendilerini Müslüman olarak tarif etmelerine ve dini kitaplarının Kur’an olduğunu söylemelerine rağmen, aralarında inanç yönünden büyük farklılıklar ve derin ayrılıklar mevcuttur. Bu ayrılıkları nedeniyle çeşitli mezheplere ve fırkalara bölünmüşlerdir. Bölünmüş olan bu gruplardan her birisi kendi mezhebine dayalı olarak bağlısı olmadığı diğer fırka veya mezhep bağlılarını dini açıdan yalanlayıp, hatta tekfir etmektedir. Bu durum günümüzde de öyle olduğu gibi, asırlardan beri süregelen bir olaydır. Olay bununla da bitmemektedir, aynı fırka veya mezhebi benimsediğini söyleyen herhangi iki şahıs bir araya geldiğinde, inanç yönünden bir birlerinden farklılıklar gösterip, tartışma içerisine girerek birbirlerini tekfir edebilmektedirler. Ve dini tartışma içerisine girip ayrılığa düşen şahısların halktan kimseler olması veya fırka ve mezheplerin dini temsilcileri olması durumu değiştirmemektedir. Ve hatta bunlardan herhangi tek bir şahıs dahi kendi nefsinde çelişkili olup, dinle ilgili olarak sabah söylediğine akşam, akşam söylediğine sabahleyin aykırı sözler söyleyip kendi kendisiyle çelişkiye düşebilmektedir. Bu gibi hususlar normal olmayan ilginç durumlar olduğu gibi, muhakkak bir nedeni olmalıydı. İşte bu nedenin dayalı olduğu öğretiyi merak ederek araştırıp ortaya koymayı amaçladım. Bu amaçla ilgili olarak 1991 yılında başladığım çalışmamı 2000 yılının sonunda tamamladım. 10 yıllık çalışma ve araştırmam neticesinde iki kitaplık bir çalışma meydana getirmiş oldum. Bu kitabın hareket noktası, gruplar, mezhepler ve meşhur fertler tarafından İslam dini adına söylenmiş birçok söz ve öğretinin kaynaklara dayalı örneklerini göstermek suretiyle kendi içlerindeki ve aralarındaki çelişkileri göstermek ve bu örnekleri Kur’an açısından ele alıp, Kuran’a aykırı olarak ihtiva ettikleri hususları göstermektir.

FereçHÜDÜR SİİRT

2

Kuran’ın İslam öğretisine rıza göstermeyen çeşitli fert ve topluluklar, Allah’ın koruması nedeniyle Kur’an’ı değiştiremeyince İslam’a saldırmak için başka yollara başvurdular. Bu yolları başlıca şöyle sıralıya biliriz: 1. Peygamber adına yalan hadisler uydurmak, 2. Uydurulan hadislere dayalı mezhepler meydana getirmek, 3. Tasavvuf adı altında faaliyette bulunmak suretiyle sofistlik yapmak, 4. Felsefe yoluyla saldırmak, 5. Kur’an ayetlerine yanlış ve batini manalar vermek. 6. Ayrıca İslam’a, İslam’da olmayan Irkçılık, Babadan oğula saltanat, diktatörlük gibi kavramlar ve oluşumlar isnat etmek ve bunları İslam’a karşı kullanmak. Bunları anlatırken geniş kitlelere yayılmış olanlarına ağırlık verecek, diğerlerine ise kısaca yer vermeye çalışacağım. HADİS FAALİYETİ: Bu faaliyet hicri üçüncü asırdan itibaren başlıca iki dalda gelişme gösterdi. Bunlar Kütüb-i Sitte adı altında ehli sünnetin kabul ettiği rivayetler ile Kütüb-i Erbaa adı altında İmâmiyye Şiasının kabul ettiği rivayetlerdir. Bunların durumu şu şekildedir: A- EHLİ SÜNNET VE KÜTÜB-İ SİTTESİ: Kütüb-i sitte’nin kelime manasından kastedilen, altı kişinin hadis kitapları şeklinde olup, bu şahısların kitaplarında 35647 hadis bulunmaktadır. Bu hadisler ayrı ayrı olmayıp, her biri bazen on beş yirmi kerelik tekrarlar halindedirler. Ayrıca bir şahsın kitabında yer alan bir hadis diğer bir şahsın kitabında ya aynen ya da biraz değişiklikle, büyük çoğunlukla yer

3

almaktadır. Öyle ki tekrarlar dikkate alınmasa 35647 hadis 4000 hadisi bile bulmamaktadır. Bu 4000 hadis bir kitaba sığdırılabilecekken, gerek tekrarlar suretiyle, gerekse şerhlerle büyük bir külliyata dönüştürülmüş. Öyle ki inceleme yaptığımda her biri yüzlerce sayfalık 57 cilde bakmak zorunda kaldım. Ayrıca dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi de bu hadis uydurma faaliyetinin iddia ettikleri gibi fertler tarafından din gayretiyle yürütülmüş bir hareket olmayıp, birbirlerine çağdaş kimseler tarafından ve bağlantılı olarak yürütülmüş sistemli bir hareket olduğudur. Şöyle ki: 1- Buhâri (Hicri 194-256) tekrarlarıyla birlikte 9082 hadis. 2- Müslim(Hicri 204-261) 3- Nesai (Hicri 215-303) " " " " " . " " .. . 7275 “ 5724 “ 5274 “ 3951 “ 4341 “

4- Ebû Dâvud (Hicri 212-275) " 5- Tirmizi (Hicri 209-279) "

6- İbnû Mace (Hicri 209-273) "

TOPLAM 35647 Ayrıca diğer bir hususta bu şahısların Arab asıllı olmayıp, Buhara, Merv, Horasan tarafında yaşayan kimseler oldukları ve İslam’ın yayılmasını engellemek için Kur’an öğretisine karşı bir ekol oluşturmuş olmaları hususudur. Arab asıllı değildirler derken ırkı söz konusu ettiğim zan edilmesin. Ancak şunu demek istiyorum ki, ne sahabeler nede tabiin tarafından ortaya atılmış bir hareket olmadığı gibi, Araplar arasında o döneme kadar hadis öğretisi söz konusu değildi. İslam derken sadece Kur’an öğretisi anlaşılıyordu. Zira hadis rivayeti konusunda yasaklarda mevcuttu, ondandır ki bu hareket Mekke ve Medine’nin çok uzağında hicri üçüncü asırda geliştirildi. Hadis diye peygamber adına uydurdukları iftiralara delil olarak yine kendilerince uydurulmuş ravi senetlerini gösterdiler. Kur’an’ı ölçü olarak kabul etmediler.

4

Bunlara sormak gerekir! Hadis metnini uyduran insanların senedi de uydurmamaya verilmiş bir sözlerimi var? Yada senedin uydurulmamsına mani olan şey nedir ki, ravi zinciri şeklinde uydurulmuş sened hadisin sağlamlığına delil olabilsin? İş bununla da bitmiyor. Kur’an’ı ölçü olarak kabul etmedikleri gibi, uydurdukları rivayet iftiralarının Kur’an’ı nesh edebileceğini, yani ayetleri iptal edebileceğini iddia ettiler. Ve bu iddia çerçevesinde mezhepler geliştirdiler. Çok ilginçtir, geliştirmiş oldukları dört mezhebin imamları da Arab asıllı değildirler. İddia ettiklerine göre bu imamlar adına oluşturulan mezheplerden birine bağlı olmak İslâmi bir mecburiyetmiş. Ayrıca yukarıda belirttiğim, gibi iddia ettiklerine göre hadisin doğruluk güvencesi ancak ve ancak isnat ettiği ravi senedidir. Bu senet uydurmalarını da ağırlıklı olarak 5374 hadis ile hayali bir şahıs olan Ebû Hüreyre’ye isnat ettiler. Ebû Hüreyre’nin kelime manası “kedinin babası" demektir, ve güya bu bir şahsın takma adı imiş. Böyle bir şahıs bilinmediği gibi ne kendi adı, nede babasının adı bilinmemektedir. Adı hakkında 30 değişik rivayet olup adının ne olduğu tespit edilememiştir. Babasının adıyla ilgili de çeşitli rivayetler yapılmaktadır El-Kutb El-Halebi bunları kırk dört değişik rivayete çıkarmaktadır. Ve bu iddiaların hepsi bir yakıştırmadan öteye gidemez, zira böyle bir şahıs kanaatimce hiçbir zaman yaşamamıştır. Hadis ekolünü kuran bu ekip, bu şekilde hayali bir şahsa hadislerini dayandırmakla bu yönden yalanlanmalarının yolunu kapatmak istemişlerdir. Zira gerçek bir şahsa isnat etmeleri halinde birilerinin çıkıp da bizim dedemizin dedesinden duymadığımızı sen kimden duydun deyip onları yalanlayabilirlerdi. Benim kanaatimce hiçbir zaman böyle bir şahıs yaşamamıştır. İşte hadislerinin gerçek olduğuna dair verdikleri en büyük güvencelerden biri bu hayali şahsiyettir. Kaldı ki senedin hadisin sahihliğiyle (gerçek olmasıyla) ilgili hiçbir manası olamaz. Hadis metnini uyduranlar kolayca senedi de uydura bilirler. Falan, falana söyledi şeklindeki bir

5

uydurmanın zorluğu veya imkansızlığı nedir ki hadisin sahihliğine güvence olabilsin. Buhâri’nin altıyüzbin hadisi senedleriyle birlikte ezbere bildiğini ve kitabına aldığı hadisleri bunlar arasından seçtiğini iddia etmişlerdir, bundan da anlaşılmaktadır ki senedleriyle birlikte yüz binlerce hadis uydurması mevcuttur ve hadisleri uyduranlar senedlerini de uydurmuşlardır. Bu onların kendi ifadeleridir. Öyleyse senedli olmalarına rağmen güya sahih görmemiştir ve dolayısıyla hadis metniyle beraber senedlerinde uydurulduğunu itiraf etmiş olurlar. Bu mantık kitabına aldığı hadisler içinde geçerlidir. Bir hadisin ne şekilde olursa olsun sened ihtiva etmesi onun sahih olduğuna delil teşkil edemez. Bu konuda daha birçok eleştiriler getirmek mümkündür. Kitabın çok hacimli olmasını amaçlamadığımdan bu kadarla yetiniyor ve işin esasına değinmek istiyorum. Bu kadar yoğun bir şekilde asırlardan beri insanlara din diye takdim ettikleri ve Kur’an’dan üstün tuttukları hadislerin içeriği nedir ve bunları öneren imamları kimlerdir, bunları belirtecek olursam: BUHARİ: Künyesi "Şeyhu’l İslam ve İmâmul-Huffaz Ebû Abdullah Muhammed İbnu İsmail, İbnu İbrahim, İbni’l Muğire, İbni’l-Berdizbe el-Buhâri el-Cu’fi" (H.194-256). Doğum yeri Buhara olup ölüm yeri de Semerkant’ın Hertenk köyüdür. Görüldüğü gibi yaşayıp öldüğü yer Arabistan’ın çok dışındadır. Kendisinden Müslim ve Tirmizi hadis almışlardır. Tirmizi ile Ebû Dâvud (ö.316) talebeleridir. Müslim kendisine “Müsaade et, ayaklarını da öpeyim, ey üstadlar üstadı, ey muhaddislerin seyyidi, İlel’de hadi doktoru" demişti. Sahihinin en meşhur nüshaları Nesefi Nüshası ve Firebri Nüshasıdır. Nüshalar arasında farklılıklar vardır. Bazen “Babun" şeklinde kalıp hiçbir fıkhı hüküm ifade etmeyen başlıkların yer alması, bazen başlık olduğu halde arkadan hadis kaydetmeden bir

6

başka bab başlığına geçmesi. Sonrakiler tarafından bu boşluk doldurulmuştur. Meşhur Çağdaşları, Ahmed İbnu Hanbel, Yahya İbnu Main, Ali İbnu’l Medeni, Salih Cezere, Nesefi, Firebri. Buhari hadisleri kitabına yazarken sahih olmaları konusunda Allah’a danışmış olduğu garantisini de vermektedir. Bu hususla ilgili olarak şöyle demiştir. “Herhangi bir hadisi Sahih’e dahil etmezden önce yıkanıp iki rekat namaz kılarak, Allah’a istihârede Bulunup manevi bir işaret aramış, ondan sonra hadisin sıhhatine hükmetmiştir”. “Bu şekilde sıhhati nazarımda sübût bulmayan hiçbir hadisi Sahih’e almadım” der. Ayrıca Sahihini 16 yılda altıyüzbin hadisten seçerek tekrarlarıyla birlikte 9082 hadis yazmıştır, iddiası da vardır. Şöyle bir hesap yaparsak bu sözlerin herhangi bir gerçeği ifade etmediği ortaya çıkar. Altıyüzbin hadis için, altıyüzbin defa yıkandığını ve her bir hadis içinde iki rekat namaz kıldığını söylemekle, böylece (600.000.-: 16.-): 365 = 103 kere her gün yıkanmıştır. Ayrıca (600.000.- X 2.-): (16.- X 365.-) = 205 rekat namaz kılmıştır. Her rekatı üç dakika da kılsa 3 X 205 = 605 dakika, bu da yaklaşık on saat demektir. Günde 103 kere yıkanıp on saat Namaz kıldığını ve bunu 16 sene devam ettirdiğini iddia etmek ciddiyetten uzak bir iddiadır. Zira değil günde 103 kere yıkanmak hiç uyumasa bile en az saatte dört defa giyinip soyunması demektir. MÜSLİM: Künyesi, “El-İmam el-Hâfız Hüccetül- İslam Ebu’l Hüseyn, Müslim İbnul-Haccâc el el-Kuşeyri, en Nişâburi" (H.204-261) Horasanın Nişabur kentinde doğup ölmüştür. Müslim, Sahihini bizzat işiterek aldığı üçyüzbin hadisten seçtiğini ifade eder. Tekrarları nazara alınmadığı takdirde kitabında 3033 hadis mevcuttur. Rivayete göre, bir hadis ararken dalgınlıkla bir sepet hurmayı yemiş ve hastalanarak ölmüştür. Kitabında yazmış olduğu hadislerin, bazı senedlerinin ricâlinde şahıslar sayıca farklıdır. Bazı metinlerde elfaz değişmektedir.

7

NESAİ: Künyesi. “El-Hafız el-İmam Şeyhûl-İslâm Ebû Abdurrahmân İbnu Şuayb İbnu Ali İbnu Sinân Bahr el Horâsani el, Kâdi" (H.215-303). Aslen Horasanın Nesâ şehrindendir, orada doğmuştur. Tahsiline Belh şehrinde başlamıştır. Kitabının adı Kitab’ı elMüctebâ Mine’s-Sünen (es-Sünenu’s-Suğra)dır. Tekrarlarıyla beraber 5724 hadis ihtiva eder. Şafii fukuhasındandır. EBÛ DÂVUD: Künyesi, “El-İmam es-Sebt, Seyyüdü’l Huffâz Süleyman İbnul-Eş’es İbni İshâk es-Sicistani" (H 212-275). Doğum yeri Horasan Bölgesinin Sicistân şehridir. Kitabı hakkında "Ben Resûlullah’a nispet edilen Beşyüzbin hadisten şu Sünen’i seçtim. Kitabımın içerisinde 4800 hadis mevcuttur." der. Ebû Dâvud Sünen’ini kendisinden yüklenip rivâyet izni alan yedi kişi mevcuttur. Bunlardan dört tanesi yaygınlık kazanmıştır. Nüshalar arasında farklar mevcuttur. TİRMİZİ: Künyesi “Muhammed b. İsâ b. Sevre b. Musa b. Ed-Dahhâk es Sülemi el-Bûği ed-Tirmizi" Tirmizi Orta Asya şehirlerinden Termiz, Türmiz şeklinde de telaffuz edilen, Tirmiz şehrine nispettir. Tahsilini memleketinde ve Horasan’da yapmıştır. Buhari’nin en meşhur talebesidir. Bir müddet Buhara’da hadis okutmuş. İlelu’l-hadisi Semerkant’ta tasnif etmiştir. Anadan doğma âmâ olduğu rivayet edilmekte. Tekrarlarıyla birlikte 3951 hadis yazmıştır. İBNÛ MACE: Künyesi, “Muhammed b. Yezid b. Abdullah er-Raba’i el-Kazvini" (209-273). Tahran yakınlarındaki Kazvin şehrinde doğmuştur ve ölüm yeri de Kazvin’dir. Tekrarlarıyla birlikte 4341 hadis yazmıştır. İbnu Mace’nin Süneni hicri yedinci asırdan itibaren Kütüb’i Sittenin altıncı kitabı olarak benimsenir. Bazıları altıncı Kitab olarak Muvatta’yı görmüştür. Görüldüğü gibi Kütüb’i Sittenin hiçbir yazarı aslen Arab olmadıkları gibi, seyahat amaçlı olsa dahi Mekke ve Medine taraflarına gittikleri pek bilinmemektedir. Bir iki tanesinin

8

Mekke ve Medine taraflarını gidip gezdikleriyle ilgili kayıt varsa da bence uydurmadır. Zira böyle bir şey vuku bulmuş olsaydı Hac ve Umre yaptıklarıyla ilgili kayıtlarda mevcut olacaktı böyle bir şeye rastlamadım. Bunların öğretileri üzerine bir fıkıh oluşturularak mezhepler meydana getirilmiştir. Ehli Sünnet adı altında oluşturulan dört mezhebin İmamları da aynı şekilde Arab asıllı değillerdir. Bu şahısların ismi etrafında oluşturulan bütün fıkıh bu İmamlara mal edilmiştir yada adı kullanılmıştır. Öyle ki İmam Ebû Hanife’den hiçbir Kitab intikal etmemiştir, buna rağmen mezhebinin fıkhı ona dayandırılmıştır. Bundan dolayı konular işlendiğinde falan şahıs şu sözü söyledi veya şunu yaptı derken o sözün veya fiilin o şahsa ait olabileceği gibi, onun adına uydurulmuş olabileceğinin de dikkate alınması gerekir. Zira Allah’a ve Peygambere iftira edip yalan söz uyduran kimselerin, başkaları adına da yalan söz ve iftiralar uydurmaları gayet mümkündür. İnsanlar nasıl ki öbür semavi kitapları değiştirdiyseler, Allah, Kur’an’ı korumamış olsaydı onu dahi değiştirmeye çaba sarf edeceklerdi. Bundan dolayı amacım bizzat şahıslar olmayıp, asırlardan beri süre gelen uydurma rivayetler ve onları gerçek manada uydurmuş olanlardır. Konumuza dönüp, dört mezhep imamı konusunda, geçerli kaynaklara dayalı olarak bilgi verecek olursam: EBÛ HANİFE: Numan b. Sabit (H.80-150), Arab olmadığı kesin olmamakla beraber, Türk veya İran asıllı olduğu hakkında farklı rivayetler mevcuttur. Onun Tirmizli bir Türk kabilesine mensup olduğu söylenmekle beraber M. Ebu Zehra’ya göre ise Farslıdır. Abdulbaki Gölpınarlı’ya göre de Ebû-Hanife Nu’man b. Sabit’in babası, Zerdüşt dinindeyken İslamı Kabul eden Kâbül’lü Zevtâ’dır, bu şahsın adının Tâvus yahut Merzubân olduğunun rivayet edildiği şeklindedir. Fıkıh öğretisini öğrencileri oldukları iddia edilen Ebu Yusuf (H.113-182) ve Muhammed b. Hasan eş-Şeybani’ye (H.135-

9

189) isnat ettirilmiştir. Ebû Hanife’nin bizzat kendisi tarafından kaleme alınmış eseri yoktur. Sünnet konusunda onun hakkında dendiğine göre ravisi güvenilir olduğu zaman Muhaddislerin çoğunluğunun eğilimine aykırı biçimde Mürsel hadisi delil olarak değerlendirmekteydi. Muhaddislerce zayıf karşılanan ve kendisiyle amel edilemez diye değerlendirilen bir çok hadisi delil olarak ileri sürme yoluna gitmiştir. Hanefiler şöyle söylemektedirler: “Kur’an, mütevatir veya meşhur sünnetle nesh edilebilir. Sadece ahad hadisle nesh edilemez”. böylece hadislerin Kur’an’ı nesh edebileceğini yani iptal edebileceğini fıkıhlarına esas Kabul etmişlerdir. (Bak. Dr. İsmail Hakkı Ünal. İmam Ebu Hanife’nin Hadis Anlayışı ve Hanefi Mezhebinin Hadis Metodu. Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları No.327 Baskı1994 Sayfa 213) İMAM MALİK: (H.93-179) Bazıları aslen Yemenli olduğunu söylerken, bazı siyer yazarları İmam Malik ve ailesinin Arab olmadığını söylemişlerdir. Büyük atası Ebû Amir’in, Beni Teym kölelerinden olduğu söylenmiştir. İmam Malik, üstadının özellikle İbni Hürmüz olduğunu belirtir. “Yedi, sekiz yıl yalnız ondan okudum, başkalarını bu işe hiç karıştırmadım" der. Hürmüz adı Acem asıllı olanların kullandığı bir isimdir. Bir rivayette de "On üç yıl oturup İbni Hürmüz’den ders okudum” der. (16 yıl rivayeti de vardır) Ondan öğrendiklerini, başka bir kimseden almadığını söyler. İmam Malik üstadı İbni Hürmüz’den aldıklarının tamamıyla tesiri altında kalmış denebilir. Medarik’de şöyle denir: "Malik derki, İbni Hürmüz’ü şöyle derken işittim" ifadeleri bunu açıkça ortaya koyar. Meşhur Kitabı Muvatta da 1826 hadis mevcuttur. Sünnet Kur’an ile Tearruz ederse, Bazı hallerde Kur’an’ı sünnete takdim eder, bazı hallerde sünneti Kur’an’a hakim kılar. Böylece sünnetin Kur’an’ı iptal edebileceğini Kabul etmiştir. (Bak, İmam Malik, HayatıGörüşleri- Fıkıhta yeri, Prof. Muhammed Ebu Zehra, Hilal Yayınları 1984 sayfa 283)

10

İMAM ŞAFİİ: Ebû Abdullah Muhammed bin İdris bin Abbas Şafii (H.150-204). Suriye’de (Filistin) doğduğunu söyleyenler olduğu gibi ayrıca Askalan’da (gazze yakınında) Hatta Yemen’de doğduğunu söyleyenlerde vardır. Kureyş kabilesinden olmadığı halde, “kölelik yönünden kureyşli sayılmıştır. Zira atası Ebu Lehebin kölesi imiş" rivayet edilmiştir. Ömer, atası Şafii’yi Kureyş kölelerine katmamış, Osman onu bunlara katmış. İmam Şafii, Huzey kabilesinin yanında yaklaşık on yıl kalarak, kendilerinden Arap dili ve şiirini öğrendi. Ana dili Arapça olmayıp Arapça’yı sonradan öğrendiği anlaşılmaktadır. Hocası İmam Malik’tir. El-Risale ve El-Üm isimli kitapları vardır. Şafii derki: “Fıkıh öğrenmek isteyen Ebu Hanife’nin iyalidir. Siyer isteyen Muhammed b. İshak’ın iyalidir. Hadis isteyen Malik’in iyalidir. Tefsir isteyen Mukatil b. Süleyman’ın iyalidir" diyerek tavsiyede bulunur. Ebu Hanife ve İmam Malik’ten bahsettik, diğer ikisi ise: Muhammed b. İshak: (H.85-151). Bilhassa Siyer Meğazi çalışmaları vardır. Siyerin dışında müstakil olarak Kitâbu’ssünen telif etmiştir. İbrahim b. Sa’d ez Zuhri ondan sadece ahkama dair 17 bin hadis rivâyet etmiştir. Yahya’lKattan onun hakkında “kezzab" yani yalancı demiştir. Ayrıca, hakkında Şiiliğe meyyal olduğu ve kaderi olduğu rivayetleri de vardır. Yalnız ahkama dair 17 bin hadis söylemesi “ne kadar" yalancı olduğuna dair kuvvetli bir delildir. (Bak. İlk üç Asırda İslam Coğrafyasında Hadis. Dr. S. Kemal Sandıkçı. Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları 299. Baskı 1991 s. 45-46) Diğer tavsiye ettiği: Mukatil b. Süleyman Şiânın Zeydiye Mezhebindendir. Şafii onun kitaplarını okudu, inceledi ve neticede onları da

11

okumağa teşvik etti. Onu bu hususta imam addetti. Bu maddede kendisine başvurulan bir âlim saydı. (Bu konuda bak. İmam Şafii. Osman KESKİOĞLU. Diyanet Başkanlığı yayınları 1987 s. 46). Şafii’nin kendiside Harun Reşid zamanında Şiilikle itham edilmiş ve takibata uğrayarak, Harun Reşid’in huzuruna bu konuda çıkarılmıştır. Kur’an ve Sünnet Konusundaki görüşü: Şafii’nin bu konudaki görüşü, Sünnetin Kur’an’la nesh edilemeyeceği şeklindedir. Resûlullah’ın sünnetini ancak Resûlullah’ın sünneti nesh edebilir. Kur’an bir sünneti nesh edemez, nesih olayı olması için bunu başka bir sünnetin ilân etmesi gerekir der. Kur’an’ın sünnetle nesh edilip nesh edilemeyeceği konusuna gelince, her ne kadar Kur’an’ı ancak Kur’an nesh eder diyorsa da, uygulama konusunda durum hiç de öyle değildir. Örneğin, Kur’an’a rağmen, zina olayında Recim cezasını kabul etmekle, sünnetin Kur’an’ı nesh edebileceğini açıkça beyan etmiş olur. Yani kısaca iddiası; Kur’an sünneti iptal edemez fakat sünnet Kur’an’ı iptal eder şeklindedir. (Konu hakkında bak: İmam Şafii. Osman KESKİOĞLU s.238-239. Büyük Şafii İlmihali, Yazan Halil Gönenç. Hilâl Yayınları 1979, 2. Baskı s. 375.) AHMED İBN-HANBEL: (H. 164-241): Anası O’na gebe olarak Merv’den Bağdat’a geldi. Merv’de doğduğunu söyleyenler var. Kendisinden yapılan rivayette Bağdat’ta doğduğu söylenmiş. Merv asılı olup Arab değildir. (Yazılarımda Arab değildir derken, bununla o devirlerde ilk etapta Kur’an’ın yayıldığı coğrafyaya yakınlığa veya uzaklığa dikkat çekmek suretiyle Kur’an dışı bazı kültürlerin etkinliğine dikkat çekmek içindir. Yoksa İslam dini evrensel olup, herhangi bir ırktan olmak veya olmamak avantaj veya dezavantaj değildir.)

12

gerek amel ve akla dair olsun. Hilal Yayınları S.242-255 Prof. İbni Kayyım. Hilâl Yayınları 1984 s. “İmam Ahmed’e gelince. Muhammed Ebu Zehra. Kur’an’ı esas alıp sünneti terk edenlere red için Kitab bile yazmıştır. Sünnetle Kur’an’ın ne kadar bir birleriyle bağdaşmayan bilgiler ihtiva ettiğini belirtmeye kafidir. Zira Kur’an esas alınmış olsa ve Peygamber adına ileri sürmüş oldukları sözler Kur’an ölçüsüne vurulsa. Zira Kur’an açık manalı bir kitaptır. kitaba hakimdir. Kitab hakim değildir. Hadisler arasında bir fark yapmazdı.hadis vardır. Ahmed. Peygamber Aleyhisselamın sünnetleri red olunacak olursa o zaman sünnetlerin çoğu red olunur ve sünnet batıl olur.Ahmed İbn-i Hanbel.000. Osman KESKİOĞLU . o İmam Şafii’nin usulüne uygun hareket eder. 13 . fakat Kur’an’ın sünnete hakim olmadığı ve sünnetin Kur’an’ı nesh yani iptal edebileceği iddiasındadır." (Konu hakkında bak.) Bütün korkuları Kur’an’ın İslam dini öğretisine esas alınmasıdır. Ulemaya göre sünnet.Kitabı “Müsned”de yaklaşık 40. “gerek iman itikade. Halbuki Kur’an’a batın bilgi isnat etmek küfürdür. onun ahkamını takrir eder. Sünnetin Kur’an’a hakim olduğunu."(Ahmed ibn-i Hanbel. çünkü kitabın iki ve daha ziyade şeye ihtimali vardır.. Şatıbi sünnetin Kur’an’a hakim olmasını şöyle açıklar. Terc.247) Bu ifadeler bile. Ahmed’in ve Şafii’nin görüşlerini destekleyerek şöyle der: Eğer bir kimsenin kitabın zahirinden anlayışına göre Hz."demekte. Ona göre Kur’an’ın batını vardır. Bu hususu onlarda kabul eder mahiyette şu şekilde itiraf etmektedirler. Şöyle ki: “Ahmed’e göre sünnet beyan bakımından Kur’an’a hakim sayılır. bütün iftira ve yalanları hemen ortaya çıkar ve sünnet diye ileri sürmüş oldukları sözlerden geriye pek bir şey kalmaz.

İslam fıkhının en kestirme ve en işlek yolu sünnetten geçer. Bu din sünnet yoluyla öğrenilir. hak yolu şaşırırlar iddiasındadır."(Ahmed İbn-i Hanbel. Bu ise İslam dinine saldırı ve peygambere büyük bir iftiradır. İslam dinini öğrenilmesi. İttifakla hadislerin Kur’an ayetlerini iptal edebileceğini fakat Kur’an’ın hadisleri iptal edemeyeceği iddiasındadırlar. Kur’an bilgisi sünnet yoluyla olur. Kur’an’ın umumini tahsis eder. Orada bulduysanız delil. Hadislerin sahihliğine ölçü olarak Kur’an’ı değil de kendi Müsned ini kabul ve tavsiye eder. şöyle ki: “hatta ona göre haberi. Kur’an’ın İslam öğretisini engellemek gayretleridir. Hilâl Yayınları s. Müslüman 14 . Kur’an sünnete hakim olamaz. Şimdi hadis adı altında. doğru yolu şaşırırlar. Müsned teki hadislerin 10 bini tekrarlanmış hadislerdir. bulmadıysanız delil olmaz . Allah’ın Kur’an’la bildirdiği İslam’a.245) Görüldüğü gibi dört mezhep imamı da fıkıhlarına hadisleri esas almaktadırlar. vahid olan Hadisler bile. Sünnetin beyanından yararlanmaksızın sadece Kur’an’dan öğrenmeğe çalışanlar. 750 bin hadis arasından seçtiği rivayet edilen. İmam Ahmed birçok sözlerinde belirtmiştir ki. Zira görüleceği gibi birçok konuda Kur’an’a aykırı ve bol bol çelişkili rivayetlerde bulunmak suretiyle. Mahiyeti ne olursa olsun."demiştir. İslami değerlere. peygambere yaptıkları iftiraları ve bu iftiralara dayalı olarak kabul edilen İslam Dini anlayışlarını örneklerle belirtmeye çalışacağım ve görülecektir ki öğretmek istedikleri İslam olmayıp. Şöyle ki: “Resûlullah’ın hadislerinden olup olmadığı konusunda anlaşmazlığa düştüğünüz rivayetlerle ilgili olarak Müsned’e başvurun.Sonuç olarak. Bu da başka bir ifadeyle. aynı zamanda Kur’an’a hakim olan! sünnetle mümkündür. Kur’an’ı hadise tabi kılar. öncelikle hadislerle peygamberin karşı çıktığı ve peygamberin sözünün Allah sözünden daha üstün olduğu manasındadır.

Cennette fazlalık devam eder. Şia ve Vahhabilik’tede durum bundan farklı olmayıp.s. Dr. Bunların öğretileri esas alındığında hiçbir İslam farzının uygulanması mümkün olmadığı gibi.Ankara. Eymân 12. Allah. Prof. kendileri zaman içerisinde açıkça bu amaçlı bir ekip çalışması ortaya koymuşlardır. Tirmizi. Alıntıları: Buhari.v. Kâf 1.445 Hadis sırası 5226. Çünkü önerdikleri sistem ve öğreti bundan başka bir ifadeyle izah edilmeyeceği gibi. Cilt 14 s. kaynak ismi K. İzzet ve keremine yemin olsun yeter" der. Bu öyle bir saldırıdır ki planlı ve kasıtlı olarak yapılmıştır. PEYGAMBERLERE VE MÜSLÜMANLARA SALDIRI VE İFTİRA İÇEREN KÜTÜB-İ SİTTE’DEKİ HADİSLERDEN ÖRNEKLER VE ELEŞTİRİLMELERİ ALLAH’A KARŞI İFTİRA VE SAYGISIZLIK ETMELERİ VE BU KONUDA UYDURDUKLARI HADİS ÖRNEKLERİ: 1. Sırası gelince bunları da örneklerle izah etmeye çalışacağım. 15 . sistem olarak ehli sünnettirler. işte o zaman Cehennem: “Yeter. Bu hal. Kaf. Tevhit 7.şahsiyetlere ve Allah’a karşıda saygısızlık etmekten geri durmamışlardır. (2848).Hz. Akçağ Yayınları 1992 . Enes radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah a. (3268)) (Not: Bundan sonra İbrahim Cananın Kütüb-i Sitte isimli 18 ciltlik hadis kitapları kaynak gösterildiğinde. buyurdular ki: "Cehennem içerisine âsiler atıldıkça: "Daha var mı?"demekten geri durmaz. Cennet 37. İslamı ve Tevhidi anlamakta mümkün değildir. ona mahsus yeni bir halk yaratır ve bunları cennetin fazla kısmına yerleştirir. Rabbu’l-İzze’nin cehennemin içine ayağını koyup. ALLAH’A. İbrahim Canan. Tefsir. KUR’AN’A. Müslim. yeter. (Kütüb-i Sitte. Tefsir. iki yakasını dürüp birleştirmesine kadar devam eder.

ifade ona da ağır gelmiş) cehennemin üzerine ifadesini kullanmış. asıl metinde geçen cehennemin içine ifadesini tam tercüme etmeyerek.Eğer Rabb’in dileseydi insanları tek bir ümmet yapardı. onları bunun için yaratmıştır. (Bu ihtilaftan) istisna teşkil ederler. Allah’ın. (herkesi doğru yola getirirdik). Zaten Allah. Fakat (hikmetim uyarınca) benden (çıkan) şu söz gerçekleşecektir: “mutlaka cehennemi. Cennetin boşluğunu ise hiç dünyaya gelmemiş halkla doldurmak öylemi! Allah. Olarak kısaltılacak ve önüne sıra numarası yazılacak. Cehennemin boşluğunu Allah’ın ayağıyla. (belli ki. Örneğin K. herkese hidayetini verirdik. bunların bu küfründen münezzeh ve yücedir. Putperestler dahi. Rabbının “muhakkak cehennemi hep cin ve insanlarla dolduracağım" sözü yerine gelmiş olacaktır.S . ifade “fiyhe" yani “içerisinde" şeklindedir. Allah’a ayak isnat etmeleri teşbih değil tecsimdir. taptıkları putlarına böyle bir şeyi yakıştırmazlar. cehennemi neyle dolduracağına dair Kur’an’dan mealen: . Halbuki asıl metinde “aleyhe" değil. Bunlar. Zira cehennem cisimdir ve cisimlerin doldurulması ancak cisim ile olur. cinlerden ve insanlardan bir kısmıyla tamamen dolduracağım.Dileseydik. tercümeyi yapan İbrahim CANAN. 11/118 ."32/13 16 . işte ihtilaf edip durmaktadırlar.S. 11/119 . Cennet için ise doldurulmak üzere imtihansız halk yaratılacağını iddia ettiler. 5126 gibi) HADİSİN TENKİDİ: Yıllarca inanç sistemlerini inceledim bunlardan başka İlahı’nı cehenneme layık görenine hiç rastlamadım.Ancak Rabbının merhamet ettikleri. Allah’ı tecsim ederek ona ayak isnat ettiler ve bu ayağı da cehenneme koydular. Ve böylece. Oysa.

“Mele’i A’la (da bulunanların) nelerde yarıştıklarını biliyor musun dedi. Hatta onun serinliğini göğüslerimde hissettim."dedi.v.. 112.. Adem a.. Anlatıyor: Resûlullah a.v..13 B 1992 alıntı: Tirmizi. emrindeyim.a. Buyurdular ki: Allah’u teala hazretleri. 17 ."(K. “Hayır" dedim. Buyurdular ki: “Hakk’ın musafaha ettiği ilk kimse Ömer’dir. Hz. Ebû Hüreyre r.v.s. Buyurdular ki: Bu gece Rabb’imden bir (melek.s."(K. buyurdular ki: Sizden biri kardeşiyle dövüşünce yüze vurmaktan sakınsın. (3231.Hz. Birr.10 S.16 B. Cennet 28 (2841)).. Tefsir Sâd.S. 1993) Alıntı İbn!i Mace 104.v.1990. cehennemin doldurulması uydurdukları hadis Kur’an’a ters düşmektedir.Yine Ebu Hüreyre r."dedim. 3382 C. Itk 20. Übey İbnu Ka’b r.S. alıntısı Buhari.. “Buyur Rabbim. 5. İstizan 1.Görüldüğü gibi.a.a. Müslim.. Anlatıyor: “Resûlullah a. konusunda 2."(K. elçi olarak) geldi. Bunun üzerine elini omuzlarımın arasına koydu.s. (K.. “.İbnu Abbâs r.Hz.S.177 B..mı kendi sureti üzere ve boyunu da atmış zira olarak yaratınca:.6012 C.s. 4. Müslim. Anlatıyor: Resûlullah a. 4668 C.S. (2612)) Müslim’in ifadesinde şu ziyade var.s.. Zirâ Allah Âdem’i kendi sûretinde yaratmıştır. -Bir rivayette ise şöyle demiştir: “Rabbim bana en güzel bir surette geldi"-ve: Ey Muhammed."(Buhari. İlk selam verdiği kimsede o olacaktır..a. 3483 Cilt 10 Baskı 1990) 3. Anlatıyor: “Resûlullah a.3232)).

Allah’ın eline serinlik atfetmeleri de tecsim vurgulamasıdır. buyurdular ki: “Üzümü Kerm diye isimlendirmeyin. Buhari Edep 101.v.S. Allah ise hiçbir şekilde zamanın bu özelikleriyle noksan ve aciz değildir. yarın yaratılmakla yoktan varlığa gelecektir.a.1993 Alıntıları. Var iken yok olan. 76/11 18 . yokken var olan hiçbir şekilde İlah olmaz. karışıklık çıkarma amaçlı bir yalan uydurmasıdır. “Vay şu dehrin mahrumiyet ve hüsranına" diye kahırlı söz söylemeyin. Zira Allah noksan sıfatlardan münezzehtir. zira bu hususlar noksanlık ve acizliktir. henüz kendisinin anılan bir şey olmadığı uzun bir süre geçmedi mi. edeb 81 (4974). öyle bir benzerlikten dolayı yüze vurulmamasını tavsiye ettiler. Dün yok olmuştur. yoksa Ömer’i sevdiklerinden falan değildir.Ebu Hüreyre r. Muvatta. (2246. Allah’ı tecsim etmek yani cisim saymak apaçık küfürdür. zira zamanın kendisi yaratıktır. bağlı olduğu olaya ilişkin tükenir. 5938 C.HADİSLERİN TENKİDİ: Allah’a insan şeklin de suret iddia ettiler. Geçer ve noksanlaşır.16 B. Müslim Elfaz 516. Anlatıyor: Resûlullah a. aynı şekilde Allah’ın Ömer ile tokalaştığını ve onun elinden tutup cennete koyduğu iddiası da apaçık tecsimdir. Yoktan var edilmekte ve vardan yok edilmektedir. Ebu Davud.(2. Aslında istedikleri saygı gayreti değildir. Zira Allah’ın kendisi dehr (zaman) dır. Kelam 3.Hz.s. Ayrıca Ömer’i Peygamberimiz dahil tüm Peygamberlerden ve Müslümanlar dan üstün olarak rivayet etmeleri.984)) HADİSİN TENKİDİ: Allah hiçbir şekilde zaman olarak tavsif edilemez.”(K. 2247). Zaman konusunda Kur’an’dan mealen: -İnsanın üzerinden. Allah’ın yüzü ile insanın yüzünün aynı olduğunu vurgulamak için yüze vurulmamasını tavsiye etmişlerdir. 6.

İyi bilin ki Allah’ın laneti zalimlerin üzerinedir. Zikr 1. onların ortak koştuklarından uzak ve yücedir. Halbuki Kıyamet günü yer. Bir kimsenin Allah hakkında iftira en kötü zanda bulunması mümkündür. kendi zatına göredir. göklerde sağ elinde dürülmüştür.Sahiheyn (Buhari ve Müslim) ve Tirmizi de Ebu Hüreyre’den gelen diğer bir hadiste Resûlullah şöyle buyurmuştur: “Allah Teala Hz. Züht 51."diyecekler. (2389)) HADİSİN TENKİDİ: Kullar.Görüldüğü gibi zaman gelip geçici bir şeydir. Müslim. 11/18 -Bak nasıl Allah’a yalan uyduruyorlar. O. Tevhit 35.S. Zan kendi başına hakikatten hiçbir şey ifade etmez. Zan ise gerçekten hiçbir şey kazandırmaz. Apaçık bir günah olarak bu yeter. Muhakkak ki Allah onların ne yaptıklarını bilir. Allah kullarının zannına göre değil. Tirmizi.39/67 -Allah’a yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? Onlar Rab’lerine sunulacaklar.5849 C.1993 alıntıları Buhari. Bununla ilgili olarak Kur’an’da şöyle bildirilmiştir. hadis diye iddia ettikleri Kur’an’a aykırıdır."(K. Allah hakkında iyi veya kötü zanda bulanabilirler.16 B.10/36 -Allah’ı gereği gibi bilemediler. 4/50 19 . o taktirde iddia ettikleri hadise göre Allah kötüdür manası çıkar ki. tamamen O’nun avucu içindedir. şöyle buyurdu: “Ben. Allah’ı öyle bir şeyden tenzih ederiz. 7. kulumun benim hakkımdaki zannına göreyimdir. şahitler de: “İşte Rab’lerine karşı yalan söyleyenler bunlardır. Allah zaman olarak tavsif edilemez. (2675). Mealen: -Onların çoğu zandan başka bir şeye uymuyorlar.

Allah’ın tecelli ettiği iddialarında. Allah’ın suretten surete şekil değiştirme ile tecelli edip göründüğünü iddia etmeleri tecsimdir.a. Rikak 52. Kur’an’a aykırıdır ve Allah’a karşı bir iftira ve isyandır. den naklen anlatıyor: Resûlullah’a atfen mahşerde içlerinde münafıkların da olduğu halde (yalnız) bu ümmet kalacak. Cennet 20.. Allah’ın kendisine uygun gelmeyen ve münafıklar içlerinde olduğu halde tüm Muhammed ümmetinin onu tanımayacakları bir surette tecelli ettiğini iddia etmeleri.Ş. Zira Allah’ın.14 B. hem de münafıklar tarafından reddedilecek. (182).2 299/665) HADİSİN TENKİDİ: Birinci seferki. Onlar (Allah’ı tanımadıkları için) “Biz senden Allah’a sığınırız! Rabbımız geldiği zaman biz onu tanırız" diyecekler.Leysi. Ata İbnu Zeyd el. derken Allah Tebareke ve Teala onlara evvelce tanıdıklarından başka bir surette tecelli edecek ve: -Ben sizin Rabb’inizim. inancı ve ameli ne olursa olsun Allah’ı kimse beğenmemiş demektedirler.Ahmed Davudoğlu. Ayrıca bu hususu vurgulamak için rivayet yalanlarına münafıkları da dahil etmişlerdir.. diyecek. Allah’a bir saygısızlığı ifade eder. C.S. 8.. Onlarda: “Evet. Sönmez neşriyat A. Bunun üzerine Allah Teala hazretleri (karşılarında) onların tanıdıkları suretiyle tecelli edecek ve: “Ben sizin Rabb’inizim" buyuracak. bizim Rabbımız sensin" diyerek ona tabii olacaklar. İman 299. (K. Ayrıca. Tevhit 24..1992 alıntılar Buhari.İbnu’l -Museyyib. Öyle ki. Ebu Hureyre r. Ezan 129.. Müslim.5072 C. hem müminler. Tirmizi. (haşa O’ndan) çirkin bir surette tecelli ettiğini iddia etmişlerdir. O 20 . (2560)) (Sahih-i Müslim.Görüldüğü gibi uydurdukları hadis.

Tefsir.s. ben O’nu nasıl görürüm" buyurdular.14 Alıntılar Buhari. görüleceği hususunda tahdis ettikleri evvelki diğer iki hadisle çelişkilidir. (182).İbnu-l Museyyib.(178): Tirmizi. 9.Ebu Zerr r. Bunun üzerine: “Şunu bilin ki siz Rabb’inizi böyle göreceksiniz. Müslim.S.14 alıntılar.. Ata İbnu Zeyd el-Leysi. Ezan 129. tahdis etmeye özenle gayret gösterirler. İman 299. insanlar Resûlullah a.v. Bir konuda bir hadis rivayet ederken o hadise aykırı bir veya birden fazla hadis. (2560)) 10. Cennet 20. KUR’AN HAKKINDA ÖRNEKLERİ UYDURDUKLARI HADİS I. İman 291.v. O da: “Siz bulutsuz dolunay gecesinde Ay’ı görmekte şüpheye düşer misiniz?"diye cevap verdi.a. Ebu Hureyre r.. 5159 C. Tevhit 24 Müslim. a’ “sen Rab teala yı hiç gördün mü?" diye sordum.’e "Ey Allah’ın Resulü: Kıyamet günü Rabb’imizi görecek miyiz?"diye sordular.KUR’AN TAHRİF EDİLMİŞTİR İDDİALARI: 21 .s. Zaten metotlarının ana temellerinden biride budur. anlatıyor: “Resûlullah a.a.”(K.(3278)) HADİSLERİN TENKİDİ: Son hadiste Allah’ın görülmeyeceğini tahdis etmeleri. Tirmizi. Rikak 52.tecsim edilmekten yani yaratıklara benzetilmekten onlarla bir sayılmaktan münezzehtir.(K. böylece çelişkili hadisleri işlerine geldiği yerde kullanmak. hem de zihinleri iyice karıştırmak için bunu yaparlar."diye cevap verdiler.S. Necm. Den naklen anlatıyor: Resûlullah’a atfen. “Nurdur. 5072 C. Onlar: “Hayır! Ey Allah’ın Resulü..

)’ın anlattığına göre. Ubey İbnu Ka’b: "Bana şunu da okudu" dedi: “Adem oğlunun bir vadi dolu malı olsa ikincisini de arar. Allah tevbe edenleri affeder. Kim bir hayır yaparsa asla zayi olmayacaktır”. Menakıp (3894)) 22 .a. İ. Bu hususta başka hadis uydurmalardı vardır. den duydum" dedi.S. Zira bahsi geçen ayette ikindi ifadesi mevcut değildir. ne Hıristiyanlık. Kur’an’da noksanlık olduğunu iddia etmişlerdir. Sonra da: “Ben bunu Resûlullah s. Allah için tevazu halinde namaz kılın" şeklinde yazdırdı.v. sana Kur’an okumamı emretti" demiş ve Lem yekunullezine kefere’yu ve bu sureden olmak üzere şunu okumuştu: “Allah indindeki din muvahhid İslam dinidir. "Namazlara ve orta namazına devam edin" ayetine gelince bana haber ver dedi. Tirmizi. İkinciyi de elde etse üçüncüsünü de arar. Ben de o ayete varınca kendisine haber verdim.11. (Sünen-i Ebû Dâvud terceme ve şerhi. Doç.v. ne Yahudilik nede Mecusilik değildir. anha) kendisi için bir Mushaf yazmamı emretti ve. şamil yayın evi 1998.4 B. Kur’an’dan mealen -Namazları ve orta namazı koruyun.943 C. Örneğin: 12-Ubey İbnu Ka’b (r.2) HADİSİN TENKİDİ: Bu hadis uydurmasıyla. orta namazına ve ikindi namazına devam edin. Salat (2). Resûlullah (a.anha)nın azatlısı Ebu Yunus şöyle demiştir: -Aişe (r. Bana o ayeti namazlara. 2/238 Olarak ifade edilmiştir. Amaçları Kur’an’a olan itimadı sarsmak için zihinleri bulandırmaktır. Dr. 1988. gönülden bağlılık ve saygı ile Allah’ın huzuruna durun.) kendisine: “Allah.Aişe (r."(K. Lütfi Çakan K. Bab 5 H. 410 sayfa 148 C.s. Ademoğlunun iç boşluğunu ancak toprak doldurur.a. Şöyle ki. Alıntısı.

Ebu’d..”yı nasıl okuyor diye sordu.3521) HADİSİN TENKİDİ: Böylece Leyl süresi (92/3) Ayette geçen yaratma kelimesinin fazlalık olduğunu. Ben Resûlullah tan ağız ağıza böyle öğrendim dedi.. “Verâehum (= Arkalarında) "sözünü "Emenehum melikun"(= 23 . Kur’an’dan olmadığını iddia etmişlerdir....Derda: -Abdullah ibn Mesûd “Ve’l .. Dolayısıyla Kur’an dışında ayet iddia etmişlerdir. o denizde iş yapan yoksulların dı.“Ve’l leyli izâ yağşa ve’n -nehari izâ tecelli ve’ zekeri ve’l ünsâ" şeklinde okudum... Onun için ben onu kusurlu yapmak istedim ki. "Gemiye gelince. arkalarında her sağlam gemiyi zorla almakta olan bir hükümdar vardı" (el-Kehf 79)... Kur’an’da bu şekilde ayetler mevcut değildir...HADİSİN TENKİDİ: Tırnak içindeki ifadeler kendilerince uydurulmuş sözlerdir.leyli iza yağşa.. Ebu’d. Ben kendisine (Alkame) -.. Yani.. cilt 8 B. Mehmet SOFUOĞLU. Kur’an’a ekleme yapılmış olduğunu iddia etmişlerdir.. Mütercim.. Ötüken yayınları.. Said ibn Cubeyr şöyle demiştir: Bizler muhakkak İbn Abbas’ın Yanında bulunduk: O şöyle dedi: Bana Ubeyy İbn Ka’b tahdis edip şöyle dedi: Resûlullah (s):. (Sahih-i Buhari.Darda: --Vallahi Resûlullah beni böyle okutmuştur.1987 Kitabu Fedailü Ashâbi’n-Nebi Rivayet 82 s... 13-. Yine rivayet ettiler ki: 14.

.. Gerçeklere de aykırıdır..... Zeyd İbn Sabit el-Ensâri ye atfen yaptıkları rivayette: Ebu Bekir ve Ömer’in görevlendirmesiyle Zeyd diyor ki. böylece elde mevcut Kur’an’ın orijinal olmadığını iddia etmek suretiyle insanlarda şüphe meydana getirmek istedikleri açıktır... canlarıyla savaşanlar müsâvi olmaz. Ebû İshak şöyle dedi: Ben el-Berâ (R)’ dan işittim.. Kitabu’l-Tefsir 199 Cilt 9 s.......Önlerinde bir melik vardır) şeklinde okumuştur. Kur’an’ın ardına düşüp gereği gibi araştırdım ve onu yazılı bulunduğu deri parçalarından... Kitabu’ş-şurut 15 Cilt 6 s. (Buhari.. II. şöyle diyordu: "Mü’minlerden oturanlarla.. 24 . kürek kemiklerinden. Bu kabil örnekler uydurmuş oldukları hadislerde epey vardır. Allah yolunda mallarıyla..... 4423-4424 Ötüken 1987) 16-. O iki âyeti ondan başka kimsenin yanında bulmadım. Allah kendisini vefât ettirinceye kadar Ebû Bekr’in yanında kaldı (Buhari. zira dünyada iki ayrı kelime ihtiva eden iki Kur’an mevcut değildir. HADİSİN TENKİDİ: Bu hadis rivayetleriyle Kur’an’da geçen (18/79) “Verâehum" (=Arkalarında) kelimesini. “Emenehum"(=Önlerinde) şeklinde olduğunu iddia etmekle yine Kur’an’da tahrifat olduğunu iddia etmişlerdir.. hurma dallarından ve hâfızların ezberlerinden bir yerde topladım. Ebû Huzeyme el-Ensâri’nin yanında buldum. Böyle bir iddia Kur’an’ın Allah tarafından korunmuş olduğunu inkar manasında olduğu ve bu itibarla da Kur’an’ı inkar etmek olduğu meydandadır. Neticede içlerinde Kur’an toplanılan bu sahibeler.. “Ben kalktım. 2551 Ötüken 1987). Ve et-Tevbe Sûresinden iki ayeti.KUR’AN’IN PEYGAMBERDEN SONRA TOPLANMIŞ OLDUĞUNU İDDİA ETMELERİ: 15.

. hurma dallarına v.2674. hurma dallarından. Peygamber zamanında kitap halinde mevcut olmadığı.Satır satır yazılmış Kitab’a (52/2) . taş parçalarına. s. sonradan rast gele bir araştırmayla. (80/11) . Ayetler peygambere inmişti.İsteyen onları idrak eder. Zeyd bir kürek kemiği ile geldi ve o ayeti yazdı.. o ayetler bir mesajdırlar. kürek kemiklerinden. hafızların ezberlerinden toplanmış bir kitap olduğu hususunda müteaddit rivayetler uydurmuşlardır. yazılmıyordu.. ve iddia ettikleri gibi.Yayılmış ince deri üzerine (52/3) İfadeleri Kur’an’ın nasıl yazılmış bir Kitab olduğunu belirtir."Ayeti indiği zaman.. ayetlerde niçin Kur’an’dan Kitab olarak bahsediliyor diye sorarlardı. eğer Kur’an ince deri üzerine yazılıp tespit edilmemiş olsaydı bu ayetleri duyanlar. Öyle ki.Andolsun Tûr’a (52/1) . Kur’an Kitab halinde Peygamber zamanında mevcut değil idiyse insanlar Kitab mevcut olmadığı halde. Ötüken 1987) HADİSİN TENKİDİ: Kur’an’ın.s. deri parçalarından. siz hangi ince deri üzerine yazılmış kitaptan bahsediyorsunuz diye sormaz mıydılar! Kur’an’ın peygamber zamanında özenle yazılmış olduğuna dair diğer bir örnek. Kur’an’da Kitab indirmiş olduğunu ayetlerle bildirmiştir. İnce ceylan derileri üzerine yazılan bir Kitab halindeydi. Kur’an’dan mealen: . (80/12) 25 . Allah. taş levhalardan. Peygamber zamanında Kur’an Kitab olarak mevcut idi. Bu hususta Kur’an’dan mealen: . bu iddiaları Kur’an’a bir iftira ve saygısızlığın ifadesidir. (Buhari. Kitabu’lCihâd ve’s-siyer 47 cilt 6. Kur’an bu dedikleri şeylere yazılı bir Kitab olmuş olsaydı.Hayır. Resûlullah (S) Zeyd’i çağırdı. bir ambarı doldurması gerekirdi.

Örneğin. taş parçalarından.. Biz yine beraberce Muhammed İbnu’l -Hanefiyye’ nin yanına girdik ve ona’da aynı suali sorduk.. Öyle ki bir konu hakkında bir rivayet uydurduklarında. Rivayetler uydurulurken. şöyle ki. kürek kemiklerinden toplanmış bir kitab olduğu yolundaki rivayetler Kur’an’a uymamaktadır. muhakkak ona muhalif bir veya birden fazla rivayet uydurmaya özen göstermişlerdir. uydurdukları diğer bir rivayette şöyle diyorlar: 17. (80/14) Bu örneklerden anlaşıldığı üzere.. Şaddat İbn Ma’kıl. Kur’an’ın sonradan rast gele.. Sık sık bu tür çelişkili ifadeleri yan yana yazarak okuyucunun bu hususa dikkatini çekmeye çalışacağım. değerli sayfalardadır. İbn Abbas: .ağaç kabuklarından.Abdülaziz İbn Rufey’ şöyle dedi: Ben Şaddat İbn Ma’kıl ile beraber İbn Abbas’ın yanına girdim. (80/13) . dedi. Zira hadis uydurma sistemlerinin kökü budur.. Muhammed İbnu’l Hanefiyye de: 26 .Onlar.. Fert ve kişilere kabul ettirmek ve sıkıştıklarında kendilerini kurtarmak için bazen doğrulara da yer vermişlerdir.Yüksek ve temiz sayfalarda. Abbas’a: -Peygamber (s) bir şey bıraktı mı? diye sordu.. peygamberin onu Mushaf halinde bıraktığını rivayet etmek onlar için gayet normal bir durumdur. bazen de tutarsızlık şeklinde bir çok çelişkilere düşülmüştür. Kur’an’ın sonradan rast gele toplanmış bir kitap olduğunu söylerken başka bir yerde.Mushaf ‘ın iki yanını kuşatan ciltler arasında bulunandan başka bir şey bırakmadı. daha öncede belirttiğim gibi bazen kasıtlı. ve aslı yoktur.

.. kitabu’l -Ezân 72 cilt 2 sayfa 707 .. parlak sahifelere yazılı olarak mevcut olduğunu itiraf etmişlerdir. Hemen elinden tuttum ve onu Resûlullah’a getirdim. şöyle diyordu: Ben bir kimsenin bir ayeti.... (Buhari......lu örneklerde belirttiğim rivayetlerle çelişki halindedirler. III .Ben Abdullah İbni Mes’ûd’dan işittim. Resûlullah (S): “Her ikinizde güzel okudunuz" buyurdu. Diğer bir rivayette de şöyle demektedirler: 18-..... 17 ve 18 no. dedi. Kur’an’ın Peygamber zamanında kitap halinde mevcut olduğunu ve Peygamberin hiçbir rivayet bırakmadığını itiraf etmişlerdir.708 Ötüken 1987) Bu rivayette de peygamberin zamanında Mushaf’ın yani kitap halinde Kur’an’ın..... Çünkü sizden evvelki ümmetler kitaplarında ihtilaf ettiler de bu yüzden helak oldular"(Buhari... Ayrıca.. “Peygamber hücrenin perdesini açtı da. görüldüğü gibi 15 ve 16 no lu örneklerde verdiğim rivayetler. Şu’be dedi ki: Ben Resûlullah’ın şunu da söylediğini zannediyorum: “(Kur’an hakkında) sakın ihtilaf etmeyiniz. benim peygamberden işittiğim okuyuşun hilâfına okuduğunu işittim.KUR’AN’IN OKUNUŞUNU TAHRİF UYDURDUKLARI HADİS ÖRNEKLERİ İÇİN 19... Kitab’ul-husûmat cilt 5 sayfa 2228 Ötüken 1987) 27 . Kendisi ayakta duruyor ve yüzü de Mushaf yaprağı gibi parlıyordu." (Buhari. bizlere bakmaya başladı.İki kapak arasında bulunandan başka bir şey bırakmadı.Enes İbn Mâlik el -Ensâri den rivayet ettiler ki:..Kitâbu Fedail’l -Kur’an 39 Cilt 11 sayfa 5112 Ötüken 1988) Bu hadis evvelki hadislerle çelişkili olduğu gibi. Zira var idi ki peygamberin yüzünü onun sahifelerine benzetmişlerdir..

ihtiyar erkekler. İşin ilginç yanı Kur’an harekeli olup."(Kur’an’ı Kerimin faziletleri ve Okuma Kâideleri. Dr. Mısır 1934) Tirmizi’nin bu rivayetinde ise Meğer ki Kur’an zaten yedi okunuş üzerine inmiş ve Peygamberin bundan haberi yokmuş. oğlanlar..a. Resûlullah (S) şöyle buyurmuştur: “Cibril bana Kur’an’ı bir okunuş üzerine okuttu. Sonradan harekelendi iddiaları uydurmadır. İlahiyat Fakl. İsmail Karaçam. ben ümmi bir kavme gönderildim. Bunların arasında koca karılar. Rivayetlere tabii olan kimseler dahi yedi harf iddialarının ne manaya geldiğini bundan dolayı bilememektedirler. Buna rağmen şöyle de tahdis etmekten çekinmediler: 21. kızlar. Cibril o zaman: ."Übeyy b Ka’b’den (rivayet edilmiştir. hiç kitap okumayan adamlar var. O da İbn Abbâs (R)’tan tahdis etti ki. Dr İsmail Karaçam. bir okunuş üzerine Cebrail tarafından indirildiği ve peygamberin ısrarıyla yedi okunuşa çıkarıldığı belirtilmiştir..20-. Tâ yedi türlü okunuşa erişinceye kadar bu dileğimde ısrar ettim”.63. muhakkak’ki.) Yukarıdaki rivayette Kur’an’ın.Ey Muhammed.... Marmara ünv. Ben de durmadan bunun artmasını istedim. (Buhari. Kur’an yedi harf üzerine nâzil olmuştur.) Dedi ki: Resûlullah (s. dedi.) Cebrâil’e rastladı ve: Ey Cibril.. Kitâbu Bed’i’l-Halk 29 Cilt 7 Sayfa 3035 Ötüken 1987. VI. demiştir. Sahihu’t -Tirmizi bi şerhı’l -İmam İbni’l Arabi. bir okunuştan başka okunmasına imkan yoktur. bu ise bir çelişkidir. Yayınları No 7 sayfa 21 alıntısı.v..Tirmizi. et. yukarda bahsi geçen eserin de bu konuda şöyle demektedir: 28 .

İsmail Karaçam böylece devam ederek birkaç örnek daha veriyor. hatta bunların tamamının 40 kadar olduğu söylenmiştir.Alimlerin çoğunluğuna göre..anlaşılmaz. medlûlü müşkül. Biz bunlardan --. (sayfa 22) Şimdi dense ki. Çünkü “Harf" kelimesi bir çok manalara delalet eden müşterek lafızdır.“Yedi harf ile ilgili haberlerin çok yoğun olmasına her sınıftaki İslam bilginlerinin bu konuda fikir yürütmüş olmasına rağmen. Dr. Müşterek lafız olması hasebiyle de.Ahruf" kelimesinden gelmektedir. “Yedi harf” den maksat. “yedi harf”in manası üzerinde bir fikir birliğine varılmamıştır. Bir şeyin hatalı söylenmesine mazeret kabul edilmişse ve bu mazeret belli değilse.. Fakat yinede bu kabilelerin hangileri olduğu hakkında ihtilaf vardır. üzerinde en çok ihtilaf edilen konu budur. Bu tabirin müşkül olmasının sebebi de. Hıbbân (354/965) bu konuda 35 ihtilafın varlığına haber vermiş.manası itibariyle müteşabih bir deyimdir. hangi mananın kastedildiği --kat’i olarak-. arab kabilelerinden meşhur yedisinin lehçeleridir. “Kur’an ilimleri" ile ilgili bir çok eserde verildiğine göre. Yapılan yanlış okuyuşlara yapılacak itirazları engellemek içinde şu şekil de rivayet uydurmuşlardır: 29 .birkaç tanesini örnek olarak sunacağız: 1. “el. o zaman yapılacak bütün hata ve bozuk uygulamalar bu belirsiz mazerete mal edilebilir.ancak--.“Yedi harf" tabiri. mahiyeti belli olmayan bu tür rivayetleri neden uydurdular? Nedeni. Böylece Kur’an’a bu yönden yapılacak bütün saldırıları meşru göstermeyi amaçlamaktadırlar.. 2. Aynı kaynakların haberlerine nazaran Ebû Hatim b.

Rabının kitabından sana vahye dileni oku. 271 alıntısı.s..)şöyle buyurdular: "Kur’an hakkında münakaşa küfürdür"(K. 18/27 .Enesten naklen. 30 . Ebû Dâvûd. bu ise Allah’tan başkası için mümkün değildir. O’ndan başka sığınılacak bir kimsede bulamazsın. (4603)) Bu gibi hadis uydurmalarıyla. Hatta münakaşa etmenin küfür olduğunu söylemektedirler. O’nun sözlerini değiştirecek kimse yoktur. Bu konuda da şöyle rivayetleri vardır: 23. Kur’an’ın ihtilaflı okunabileceğini ve bu okunuşlar elde mevcut Kur’an’a uymasa dahi müdahale etmemek gerektiğini. mealen: . Bu kitap... Ayetleri kesinleştirilmiş sonrada hakim ve habir olan Allah tarafından uzun uzadıya açıklanmıştır... harekeli olarak nasıl inmişlerse yalnız ve yalnız o şekilde okunurlar.S 1158 C.. yedi lisan üzerine indiğin ve değişik okunabileceği konusundaki rivayetlerle çelişkiye düşmüşlerdir.. Onlar da işte böyle yaptılar. lam. ra. Kur’an kelimeleri çeşitli şekilde okunamaz.Ebu Hureyre (r. Kitabu’l Menâkıb 15 cilt 7 sayfa 3309. Kur’an’ı Kureyş lisanı ile yazınız..5 S.v..22.a) Hz. “-Sizler Zeyd ibn Sabit ile Kur’an’dan herhangi bir şeyde ihtilaf ettiğiniz zaman. Değişik okumak kelimeyi değiştirmek demektir. Sünnet 5... Ve bir okunuşla inmişlerdir.. (11/1) Daha önce metotlarının zıt rivayetler uydurmak olduğunu belirtmiştim.. Ötüken 1987) Bu hadis ile Kur’an’ın bir lisan üzerine indiğini ve yanlışlıklara ihtilaf edilebileceğini rivayet etmekle. Kur’an’dan.(Buhari. Çünkü Kur’an Kureyş lisanı ile nazil olmuştur. anlatıyor: “Resûlullah (a..Elif.dedi.

RESÛLULLAH’IN NEYİ VASİYET ETTİĞİ HUSUSUNDA UYDURDUKLARI ÇELİSKİLİ HADİSLER 26. (Muvatta. Tirmizi. Tefsir. Bu iki şey..IV . 328 . Bed’ü’l. Menakıb 13. (Diğeri de) kendi neslim. 53 C. Bed’ü’l .S. Alak. cennette kevser havuzunun başında bana gelip (hakkınız da bilgi verinceye kadar) birbirlerinden ayrılmayacaktır.v) buyurdular ki “Size uyduğunuz takdirde benden sonra asla sapmayacağınız iki şey bırakıyorum.. K. Ehli Beytimdir. Müdessir.v) şunu söylemiştir: "Size iki şey bırakıyorum.Yahya İbnu Ebi Kesir anlatıyor: “Ebu Seleme İbnu Abdurrahmân a Kur’an’dan ilk inenin ne olduğunu sordum. Tefsir. Enbiya 21. Edeb 118.s.. Peygamber (a. ardımdan bana nasıl bir halef olacağınızı siz düşünün"(K. V .. (2. (3636)) 25.S..s. İman 252..... Hz.. 5564 C.Vahiy. (161)) Yukarıdaki iki rivayet birbiriyle çelişkilidir.. Bunlardan biri diğerinden daha büyüktür. Müslim. alıntıları Buhari. Bu.Halk 6. (160). Semadan arza uzatılmış bir ip durumundadır. 899).. tefsir. (K.Yezid İbnu Erkam (r.. Allah’ın Kitabıdır. 2 S..S.VAHYİN İNİŞ SIRASIYLA İLGİLİ OLARAK UYDURDUKLARI ÇELİŞKİLİ HADİSLER 24..imam Malik’e ulaştığına göre.. 15 S. 31 . Bunlara uyduğunuz müddetçe asla sapıtmayacaksınız: Allah’ın Kitab ı ve Resûlün Sünneti.. 389 . Müslim.Hz Âişe’den naklen ..S. Alâk Ta’bir 1.a) anlatıyor: Hz.. Öyleyse bunlar hakkında. İman 257. 391 alıntıları. Peygamber (a.. "Ya eyyühe’l .1988) 27.Müddessir (Ey örtüsüne bürünmüş): (Suresi) dir !"dedi.b 1992.. Buhari.”(Peygambere ilk gelen Vahiy âlak suresi 1-5 tir)"(K. 5563 C 15 S.. Kader 3.

yahut insanlar nasıl vasiyet etmekle emr olundular? Dedim.. 2 S. 28 ve 29.. Kitabu’l .Bize Talha İbnu Musarruf tahdis edip şöyle dedi: ben Abdullah İbn Ebi Evfâ (R)’ya: .. onun için 28 ve 29.. rivayetler gerçeğe uygundur. doğru yolu onlarla bulmak mümkün değildir. O emanet Allah’ın kitabı Kur’an’dır. Sünnet diye uydurdukları rivayetler bir birleriyle çelişkili olduğundan.Hayır (vasiyet etmedi). Allah’ın kitabı na tutunmak ve onunla amel etmeyi vasiyet etti.. Ayrıca Kur’an yeterli olup öyle bir şeye ihtiyaç da yoktur.. Menakıb 77.... Ötüken 1987) 29-.Peygamber (S) vasiyet etti mi diye sordum. rivayetler kendi aralarında çelişkili oldukları gibi. Resûlullah’a atfen Veda Hüdbesinde: “Mü’minler! Size bir emanet bırakıyorum ki ona sıkı sarıldıkça yolunuzu hiç şaşırmayacaksınız. örneklerdeki 26 ve 27."(Buhari..Bunun üzerine ben: -Öyleyse insanlar üzerine vasiyet etmek nasıl farz yazıldı. dedi.. Ehlibeyt ise.54 C. Biz ancak Kur’an’dan sorumluyuz.. onlarda bizim gibi ancak Kur’an’a uymakla doğru yolu bulabilirler. Rivayetlerle de çelişkilidirler. -Abdullah İbn ebi Evfâ: -Resûlullah. dedi. 1998 alıntısı Tirmizi.Hac cilt 4 sayfa 1648.. . Kitabu’l -Vesâyâ 3 cilt 6 sayfa 2583... O: . kaldı ki bin seneden fazla bir 32 .. (Buhari. Ötüken 1987) Görüldüğü gibi. 328-329 B... (3790)) 28.

alıntısı Tirmizi. Zira bir takım insanlar zuhur edecek. 5787 C. Onun için Kur’an’la birlikte ehlibeyt rehberliği diye bir şey olmadığı gibi. Peygamber (a. Bu benim için bir mal da değil. Anlatıyor: “Ben ehl-i Suffa’dan bir kısım insanlara yazı ve Kur’an öğretmiştim.S.a. deyip arkasından şu açıklamayı yaptı: “Hz. (K. onları gören kimseyi de gören olmamıştır."(K. bana: “Eğer ateşten bir takı takınmayı seversen kabul et! diye cevap verdi. a. Büyû’ 37. okudukları mukabilinde halktan (dünyalık) isteyecekler. Kur’an ve Yazı öğretmekten ücret alınmasının kesin olarak haram olduğunu rivayet ettiler.3 S. Sevâbu’l-Kur’an 20. Kur’an okuyan.S.s. böyle bir şeye ihtiyaçta yoktur. Kur’an okumaktan. Kendilerine yazı ve Kur’an öğrettiğim kimselerden biri bana bir yay hediye etti.249 B. (3417)) 30 ve 31. gidip Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm’a soracağım" dedim.243 B. ‘ İnnâ lillahi ve innâ ileyhi râci’un. Ebu Dâvud. arkasından da buna mukabil halktan dünyalık talebeden birisine rastlamıştı.2918) 31. Ben onunla Allah yolunda atış yaparım! dedim.1988. VIKUR’AN’IN ÜCRETLE OKUNUPOKUNAMIYACAĞI KONUSUNDA VE RÜKYE İLE İLGİLİ UYDURDUKLARI RİVAYET ÖRNEKLERİ 30. Onlardan bir adam bana bir yay hediye etti.)’ın anlattığına göre.s.a. ehlibeytten bir kimseyi müşahhas olarak dünyada kimse görmediği gibi. Ben de: “(Bu yay) benim için (büyük) bir mal değil.v. onunla Allah yolunda atış yaparım.)’in şöyle söylediğini işittim: “Kim Kur’an okursa (isteyeceğini) Allah’tan istesin.v. Gidip sordum: “Ey Allah’ın Resûlü! dedim.1993 alıntısı. Rivayetlerde. Buna rağmen şu şekilde bir başka rivayette bulundular: 33 . Aksine iddialar gerçeklere uymayan hususlardır.Ubade İbnu’s-Sâmit r. onlar Kur’an okuyup. İmrân.İmrân İbnu Husyen (r.16 s. 434 C.zamandır.

Rukye yapanlar Kur’an ayetleri okudukları gibi. İcâre 16. Anlatıyor: “Resûlullah a. üzerine ücret almada en meşru olan şeyin Kur’an olduğunu tahdis etmeleri açık bir çelişkidir. sönmez Neşriyat A.." (K.) Bu rivayette. muska ve efsûn yapmaya veya hastanın üzerine tükürmeye denir. Hârice b.32. bir hastanın iyileşmesi için. Terc. Tıbb 34..v. Buyurdular ki: “Üzerine ücret almada en haklı olduğunuz şey Kitabullah’tır.Ş. Sûreyi her bitirişinde tükürüğünü biriktiriyor sonrada tükürüyordu. Ahmet Davudoğlu.> Rivayet kendi içeriğinde çelişkilidir. alıntısı Buhâri. Cilt 9 62/624) <33. Hâricenin amcası sabahlı akşamlı üç gün adama Fâtiha sûresini okudu.S. bizim için şu adama rukye yap. 33.İbnu Abbâs r. amcasından rivayet ettiğine göre: O (Hâricenin amcası) bir kavme uğradı..Ya Resûlullah! Gerçekten sen rukyeyi yasak ettin mi? Ben akrebe karşı rukye yapıyorum dedi.s. dediler ve kendisine iplerle bağlı bir adam getirdiler. 5171 C. Adam sanki kösteğinden kurtulmuş gibi oldu. Akrebe karşı rukye yapardı. Örneğin: 34. Es-Salt.. (iyileşti) (Delinin arkadaşları) rukye yapan zata (ücret 34 . Müteakiben ona gelerek: . Şüphesiz sen ozat (Hz.1992. (Sahih’i Müslim. Kavimdekiler onun yanına gelip. Resûlullah’a atfen: Câbir şöyle demiş “Benim bir dayım vardı.a.14 S. başka sözlerde söylerler. 506-507 B. Derken Resûlullah rukyeyi yasak etti. Peygamber)’ın yanından bir şey getirmişsindir. onun üzerine okuyup üflemeye. mademki rukye yapmanın bir mahzuru yok idiyse bunu peygamber neden yasakladı? Rukye. Bunun üzerine: “Sizden her kim din kardeşine fayda verebilirse bunu yapsın!"buyurdular.

yaptıklarından dolayı. Allah. Kur’an’dan örnek verecek olursam. (Ebu Davud. içindeki bilgilerden istifade etmek suretiyle. Kur’an’ın iniş nedenini esas amacından saptırmaya yönelik kasıtlı bir harekettir. Hele Kur’an’ın okunup.496 rivayet 3420 Şamil Yayınevi 1991. Adam.a. vadinden aslâ dönmez. Ahmet b. Resûlullah (s."buyurdu. VII. Kur’an’ın bir rukye kitabı olmadığı hususunda. ne de okunup üflendiğinde hastaları iyileştiren bir kitab değildir. İslam dini için gerekli bütün bilgileri ihtiva eden bir kitaptır. nasihat eden. cilt 12 s. Onun için Kur’an’dan bir rukye kitabı olarak bahsetmek. Hanbel V. ya da o belâ evlerinin yakınına inecek. 13/31 Görüldüğü gibi Kur’an okunduğunda ne dağlar yürür. ne yer parçalanır. Allah dileseydi bütün insanları hidâyete erdirirdi? Allah’ın va’di gelinceye kadar devamlı olarak inkar edenlere. ondan sonra şifa verir diye hastaya tükürülmesi rivayeti Kur’an’a saygısızlık kastıyla uydurulmuştur. ya ansızın büyük bir belâ gelecek. uyaran. mealen: . doğru yolu gösteren.CİN’LERİN KUR’AN DİNLEMELERİYLE İLGİLİ OLARAK UYDURDUKLARI HADİS ÖRNEKLERİ: 35 . 221) Kur’an. sen ise hak bir rukye ile yersin. ne de ölüler konuşur. ömrüne yemin ederim ki.) “Ye.a. yâhut arzın parçalandığı. yâhut ölülerin konuşturulduğu bir Kur’an olsaydı (bu Kitab olurdu) Fakat bütün işler Allah’a aittir.olarak) bir şey verdiler. Efendimiz (s. İman edenler hâla bilmediler mi ki. O ne ölülerin üzerine okunmak için. kimileri bâtıl bir rukye ile yerler.)’a gelip durumu haber verdi.Eğer kendisiyle dağların yürütüldüğü.

“Bana cinlerin davetçisi geldi.. 5589 C.Ma’n İbnu Abdurrahmân anlatıyor: “Babam merhumu dinledim.Alkame anlatıyor: “İbni Mes’ud (r.. bir de baktık ki Hira tarafından geliyor. yani İbnu Mes’ud bana bildirdi ki: “Onların yani cinlerin geldiğini bir ağaç haber verdi. Cinn 36 .. Sabah olunca.v.v. Ebu Dâvud.. 786 C. salat 150(450). Tahâret 42.” “-Ey Allah’ın Resulü.(450)) Cinlerin Kur’an dinlemeleriyle ilgili olarak uydurmuş oldukları yukarıdaki sözlerin yanında. 846 C. Kendisini vadilerde ve dağ yollarında aradık. Alıntıları. Beraber gittik..1988. Müslim..4 S. bu sözleri sanki hiç söylememişçesine şöyle demeleri gerçekten ibret vericidir: 37.. Böylece. dedi.1988. Bu sebeple geçirilmesi mümkün en fena gece geçirdik" dedik. ateşlerinin kalıntılarını gösterdi.(3254).441 B. Tirmizi.. Alıntıları Buhâri.343 B. (K.. onları görmedi de.a.. Buhari.)’a dedim ki -Sizden kimse.35.)’e refâkat etti mi?" “-Hayır.. .15 S. bizden kimse ona refakat etmedi... Sâlat 153.v. biz seni kaybettik. cin gecesinde Hz. Tefsir.) Cinlere Kur’an okumadığı gibi. Peygamber (a..4 S. 1992.’a kim haber verdi?"Bana şu cevabı verdi: “Babam.v.S.) (K.S.s.) şöyle demiştir: “Hz. Tefsir.. Bir ara onu kaybettik. geçirilmesi mümkün en kötü bir gece geçirdik. Ahkâf. Ancak bir gece Onunla (a.243 B. Diyordu ki: “Mesruk’a sordum: “Kur’an’ı dinledikleri gece.s. Alıntıları.s.İbnu Abbas (r...S."(K. çok aradık ve bulamadık.(85)) 36.a. cinler(n geldiğini) Resûlullah a. Peygamber (a. Müslim.) beraberdik. Onlara Kur’an’ı Kerimi okudum" buyurdular. Menâkıbu’lEnsâr 32. Bulamayınca: “Yoksa uçurulmuş veya kaçırılmış olmasın?"dedik.s. Sonra bizi götürerek cinlerin izlerini..

(3320)) <37.. Rivayetteki ifadelerin ayrılık ve çelişkisi dikkat çekici olup. saygısızca uydurulmuş alayvari boş sözlerdir. 72/1 Yukarıda meali yazılı ifadeler. Cinlerin Kur’an dinlemesiyle ilgili olarak.> Rivayetin devamın da uzunca anlatım ve ifadelerin içinde.... Bundan dolayı rivayetçilerin uydurmuş oldukları.De ki! Bana vah yolundu ki. Ebû Hureyre şöyle diyordu: Resûlullah (S): “Allah. Tefsir. insanların kafalarını karıştırma metotlarının gereği olarak uydurmuş oldukları 35 ve 36. Kur’an’dan mealen: . Cinlerden bir topluluk Kur’an dinlediler de şöyle dediler: “Biz hârikulâde güzel bir Kur’an dinledik. Peygambere Kur’an’ı teganni etmesi karşılığı kadar hiçbir şey için mükâfat vermemiştir" buyurdu. Cinn. Cinlerin Peygamberin haberi olmadan peygamberden Kur’an dinlemiş olduklarını söylemeleri Kur’an’a uygun olmasına rağmen. Tirmizi. buna göre Cinlerin Kur’an dinlediğiyle ilgili olarak. Ezan 105... onların zihniyetini yansıtmaktadır.KUR’AN’I ANLAMA ANLAYIŞLARI VE KUR’AN’IN NASIL OKUNMASI GEREKTİĞİ KONUSUNDAKİ RİVAYET ÖRNEKLERİ 38-. peygamberin ancak vahiyle haberi olmuştur.. Cin sûresinde geçmekte olup. Rivayetlerdeki ifadelerle 37. Müslim..(449). VIII. Râvi Ebû Seleme’nin bir arkadaşı ona “Yeteğenne bihi" sözüyle “Yecheru bihi (= Demek istiyor)"dedi (. peygamber kayboldu ve ona ağaç bildirdi gibi sözler. 37 ...1. aslında: İstima’ etmemiştir" fakat bundan mûrad bol mükâfattır).. Salat 149.

Teganni etmek şarkı makamıyla söylemek demektir. 39. İsa Peygamberin ‘Havarilerine hakaret kastıyla uydurulmuştur. Hadis 43 S.Veyâ bunu artır ve ağır ağır Kur’an oku. Havarinin kelime manası: Seçilmiş halis kimse olup. hem ihânet ettiler hem de yemeklerden ayırıp ertesi gün için sakladılar. 38 .465 B. (K. Zira “Tartil" kelimesi bu manaya gelmektedir.1988. Bu itibarla. Bu rivayet Kur’an’a uymadığı gibi.Ammâr İbnu Yâsir (r. (3063)). 597 C. Kitabu Fadaili-Kur’an.Gecenin yarısın da (kalk) yâhut bundan biraz eksilt.11 Ötüken 1988).) anlatıyor: Resûlullah (a.a. Rivayet uydurma olup.Geceleyin kalk. Kur’an teganni edilemez! O şarkı sözü değildir. yani Kur’an’ın şarkı sözü gibi söylenmesi gerektiğini rivayet etmişlerdir. Ancak onlar bunu dinlemediler.s.3 S. Kur’an’ın ağır ağır yani güzel.S. Kur’an’da bildirilen şekle uymamaktadır. Bu ise Kur’an’ın okunuşuyla ilgili olarak. 5116 C. Alıntısı. Peygamberlere taraftar çıkıp yardım edenler hakkında kullanışı ile şüyu’ bulmuştur. o yiyeceklerden ayırmamaları emredildi.(Buhari. 73/2 .) buyurdular ki: (Kur’an’ı Kerimde zikri geçen) sofra gökten ekmek ve et olarak indirildi. ihânet etmemeleri ve ertesi gün için.Ey örtüsüne bürünen. Bu mucizeye mahzar olanlara.v. Bu konuda Kur’an’dan mealen: . Tirmizi. 73/1 . Bunun üzerine ceza olarak maymun ve hınzır sûretine çevrildiler”. Tefsir. 73/3 . tane tane ve açık okunması istenmiştir. 73/4 Görüldüğü gibi. Maide. yalnız gecenin birazında (uyu). Kur’an’a uymamaktadır.

sen rızık verenlerin en hayırlısısın. biz Müslümanlardanız!" dediler. 40. 5/114 .Ebu Hureyre (r.. 5/112 . 5/111 .Ve Ben. İsa peygamberin Havarileri Allah’ın vah yetmesiyle iman etmiş kimseler olup... Rabb imiz. ondan yiyelim."dedi. önce ve sonra gelenlerimiz için (o gün) bir bayram olsun ve (o olay).a) anlatıyor:. 5/113 . Sen şahit ol ki.s. Rabbin bize gökten bir sofra indirebilir mi?"(İsa): “Eğer mü’min iseniz Allah’tan korkun" demişti.. maymuna ve hınzıra çevrilmiş olduklarının rivayet edilmesi bir iftiradır. ben ona alemlerden hiç kimseye yapmayacağım azabı yaparım....v) buyurdular ki: Hz.“İstiyoruz ki. Onlar: “Biz iman ettik. Adem (a..Havariler demişlerdi ki: “Ey Meryem oğlu İsa."dediler..Allah buyurdu ki: “Ben onu sizin üzerinize indireceğim.s) ona: “-Yani benim ömrümden kırk yıl geride kalmadı mı?"dedi. Havarilere: “Bana ve elçime iman edin" diye vah yetmiştim. senden bir delil olsun. İsa peygamberin yardımcılarıydılar.Meryem oğlu İsa da: “Allah’ım. ama ondan sonra sizden kim küfür ederse.. Melek: 39 ." 5/115 Görüldüğü gibi. bizim üzerimize gökten bir sofra indir ki bizim için. kalbimiz iyice yatışsın. Bizi rızıklandır.. Kur’an’dan mealen: .Resûlullah (a. Adem’in yaşı kırk yıl eksik olarak kesinleşince hemen ölüm meleği geldi. Onların sofradan yemek çalmış olmaları söz konusu olmadığı gibi.İsa Peygamberin havarileri ve onlara inen sofrayla ilgili olarak... senin bize doğru söylediğini bilelim ve bizzat görenlerden olalım..

.Kıyamet vakti hakkındaki bilgi. Sürüleri geldiği zamanda bir saat dahi ne geri kalırlar ne de ileri geçerler.. 1998 alıntısı.“-İyi ama. dedi. Adem peygamberin ömür süresinden hibe yaptığı ve dolayısıyla ömür süresini bildiği iddia edilmiştir. Bu hususta Kur’an’dan mealen: -Eğer Allah.Yine İbn’u Âbbâs (r.(K. 614 C. ancak Allah’ın katındadır. Zira ecel takdir edilmiş kesin bir süredir. Tefsir. her şeyden haberdardır.3 S. ne de ileri geçerler.. Tirmizi. Yine hiç kimse nerede öleceğini bilmez. Bu iddia Kur’an’a uymamaktadır. yeryüzünde tek canlı bırakmazdı. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir. herkesin eceli kendisine aittir. o manzaralarının semaya ulaşmasından. Süreleri geldiği zaman da bir saat dahi ne geri kalırlar. keza hanımlarıyla cinsi mukarenet sırasında soyununca çıplak hallerinin semaya ulaşmasından korkup 40 .) Tahdis edilen rivayette. A’raf. (3078) 9.. 41. Çünkü O kalplerdeki olanı bilendir. Fakat onları takdir edilen bir süreye kadar erteler. Kur’an okunurken gizlenmek için iki büklüm olurlar... Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilmez.. kendisine Cenâbı Hâkkın şu mealdeki kelamından sorulmuştur: "Bilin ki onlar.a)’nın anlattığına göre.S. sen onu oğlun Davud’a vermedin mi?"Adem inkar etti zürriyeti de inkar etti..a) şu açıklamayı yapmıştır: "Bunlar helada soyununca avret mahallerinin açılıp. Yağmuru yağdırır ve rahimlerde olanı bilir. 16/61 . Hiç kimsede nerede öleceğini bilmez. 488 B. Bilin ki elbiselerine büründüklerinde bile Allah onların gizlediklerini ve açığa vurduklarını bilir." (Hud 5) İbnu Abbas (r. 31/34 Görüldüğü gibi rivayet edilen hadisin aslı yoktur. insanları yaptıkları (her) haksızlıkta cezalandırsaydı.

bazıları da en arka safa geliyor. Hud suresinin bu iddialarıyla hiçbir ilgisi yoktur. 671 C.a) anlatıyor: “Resûlullah (a. 1988 alıntısı. Tefsir. Allah’tan hiçbir şey gizlenemez. sizden öne geçenleri de biz biliriz. (K.s. geri kalanları da biz biliriz" (Hicr.118).24).İyi bilin ki. Ayetinde. (3122)) 41 .S. ayetle hiç ilgisi olmayan uydurma bir nüzul sebebi rivayet edilmiş olduğu açıktır. İyi bilin ki onlar. rükuya vardığı zaman koltuğunun altından ona bakıyordu. Bu konuda Kur’an’dan mealen: . Tefsir Hud 1. (K. Çünkü O göğüslerin özünü bilendir. Kur’an’dan kaçmak için peygamberden gizlenip saklanan kimseler tenkit edilmiştir.S. onlar O’ndan gizlenmek için göğüslerini büker (Allah’ın Resulünü görmemek. Allah kendisinden hiç bir şeyin gizlenemeyeceğini belirterek bu şahısları tenkit etmiştir. Kur’an’ı dinlememek için sırtlarını çevirir)ler. Hicr. Bu durum üzerinde Cenabı Hakk şu ayeti indirdi: “And olsun. 11/5 Ayet İslam’dan kaçanlar hakkında inmişken. 4 S. Rivayette ise bu şahıslar. 660 C. Bu anlayışlarının Kur’an’la ilgisi olmadığı gibi. Nesâi.v)’ın arkasında çok güzel bir kadın namaz kılıyordu. Allah’a karşı İslam da bu şekilde bir tesettür anlayışı olmayıp. 1988 alıntısı Buhari. Haya anlayışları buysa o zaman bilsinler ki.) Hud Suresi 5.İbnu Abbas (r. 42.39 B.haya duyan (Bu yüzden kendilerine sıkıntı veren) kimseler hakkında nazil olmuştur. Allah’tan haya duyan şahıslar olarak tarif edilmiş ve kendilerince övmüşlerdir.Tirmizi. Allah tan hiç bir şeyin gizlenemeyeceği de açıktır. örtülerine büründükleri zaman dahi (Allah onların) içlerinde gizlediklerini ve açığa vurduklarını hep bilir.4 S. İmamet (2. Cemaatten bazıları onu görmemek için ön safa kaçıyor. 29-30 B.

bir kısmını red eden kimseler hakkında inmişlerdir. Buhari hadisi bab başlığı olarak kaydetmişti. bilendir. Hicr 23-24-25 ayetlerini mealen yazarsak iftira ettikleri ortaya çıkar. hikmet sahibidir. (3126). sonraya tehir edilmiş olanları bildiğini. sizden önce geçenleri de bildik. şöyle ki Hicr 89-90-9192-93-94 ayetlerinin meallerini yazarsak durum açıkça anlaşılır. 15/24 -Gerçekten onları toplayacak olan.Sahabedeler hakkında saygısızca uydurulmuş bu nüzûl sebebi rivayeti uydurmasının.Hz.S. 675 C. yaşatıp öldürdüğünü. 15/25 Allah bu ayetlerle. 15/90 -Onlar ki Kur’an’ı parça parça ettiler. 15/91 42 . elbette biz ki. yaşatır ve öldürürüz: Gerçek vâris olanda biziz. 15/23 -And olsun. 43. Şöyle ki: -Biziz. Kur’an’ın bir kısmını kabul edip.a). Bu itibarla bu ayetlerin onların sapık nüzûl sebebi uydurmalarıyla bir ilgisi yoktur. “Rabbine and olsun ki hepsini yaptıklarından sorumlu tutacağız" (Hicr 92-93) ayetiyle ilgili olarak: “Onlar ‘ La ilahe İllâllah’ demekten sorumlu olacaklar" demiştir. sonra gelenleri de bildik.4 S. Tirmizi. ölüp gidenleri bildiği gibi gelecek olanları. Şöyle ki -De ki: Şüphesiz ben apaçık bir uyarıcıyım. 15/89 -Tıpkı o bölücülere indirdiğimiz (azâb) gibi. Ölüp gidenlerle gelecek olanları bir araya toplayacağını bildirmiştir. Enes (r. O. Hicr Suresiyle hiçbir ilgisi yoktur. Hicr." (K.)) Bu ayetler. Rabbindir. 1998 alıntıları. gerçek olarak mülkün kendisine ait olduğunu. Tefsir. 43 B.

Ahzab sûresinin 52. değil beş yüz senelik yürüyüşle semayı kat etmek.4 B 1998 alıntısı Tirmizi. 44-Ebu Sa’id el Hudri’den."(K. bunları başka eşlerle değiştirmek helal değildir. Cennet döşekleriyle alay etmek için bu rivayeti uyduran bilse ki sema ne kadar yüksektir. Resûlullah’a atfen: “(sağcılar) ..) Bu rivayet.. 751 S...Hz. kişi günde yüz km yürüse 3500 yılda güneşe dahi varamaz. Tirmizi."(K. nikah 2(6.. İsterse 43 . Ahzab. 15/93 -O halde sen emr olunduğun şeyi açıkça söyle ve ortak koşanlara aldırma.4 S.-Rabb’ın hakkı için biz onların hepsine mutlaka soracağız: 15/92 -Yaptıkları şeylerden.s. 15/94 Görüldüğü gibi ayetler müşrikler hakkında indirilmişken.v) ölmezden önce bütün kadınlarla nikah kendisine helal kılındı. Nesai. 809 C.S.S.. (3214).56) 9. Cennet döşeklerinin beş yüz yıllık yol yüksekliğinde olduğu iddiası da keyfi bir iddiadır.198 C. rivayet asılsız bir iftiradır... Ayetine uymamaktadır.287 B. 45 . Resûlullah’ın şunu söylediğini nakleder: ”bunların yüksekliği sema ile arz arasındaki mesâfe kadardır. İkisi arasındaki uzaklık ise beş yüz yıllık yürüme mesafesidir. Müslümanlar hakkında indiği rivayet edilmiş olup. 2543) Sema ile arz mesafesinin beş yüz yıllık yürüme mesafesi olduğunu ve cennet döşeklerinin yüksekliğine denk olduğunu rivayet etmelerinin hiçbir tutarlı tarafı yoktur.24) mealindeki ayet hakkında.a) diyor ki: “Resûlullah (a.. Tefsir. Âişe (r. şöyle ki mealen: -Bundan sonra artık sana (başka) kadınlar(la evlenmek).. 1988 alıntısı. ve kadri yükseltilmiş döşeklerdedirler"(Vâkıa.

Allah her şeyi gözetleyicidir. bu O’nun en büyük ismidir. (3472)) Yaygın bir şekilde. velev ki taşın altın olmasını istesin. Zira Allah’ın bütün isimleri yüce ve güzeldir.Esma bin tu Yezid (r. (K. Ebû Dâvud. Allah onun duasını kabul etmez. O Rahman ve Rahimdir"(bakara 163) 2-Al-i İmran sûresinin baş kısmı: Elif lam mim. bir çok kimse tarafından şu iddiada bulunulmuştur.S.s. tek olan İlahtır. Yoksa iyi işler yapmayan veya kafir olan bir şahıs. dua eden şahıs. O’ndan başka ilah yoktur. Bu iddiaların hepsi Allah’a bir iftiradır. veya ölüleri kaldırmak istesin derhal yerine gelir.a) anlatıyor: "Resulullah (a. 46. Allah tan bir şey isterse muhakkak o dua kabul olur. (artık başka kadınlar alamazsın). Bu konuda Kur’an’dan örnek verecek olursam. O Hayy ve kay yumdûr"(Âl i İmrân 1-3). kötülüklerinden geçer ve yaptıklarınızı bilir.“İlahınız.güzellikleri çok hoşuna gitsin. 1989 alıntısı. 42/25 44 . O Allah ki. 556 b. 1793 C. Allah’ın bütün isimlerini duasında tekrarlasa dahi.v) buyurdular ki: “Allah’ın İsmi Azam ı şu iki ayettedir: 1. Ve bu ismin hangisi olduğu hususunda bir çok rivayetler uydurulmuş ve iddialarda bulunulmuştur. mealen: -O dur ki kullarından tövbeyi kabul eder. Kim Allah’ın bu ismini söyleyerek. Allah duaları kabul ederken şahsın durumuna bakar. O’ndan başka ilah yoktur. 33/52 Bu itibarla rivayetin aslı yoktur.6 S. Allah’ın isimleri arasında bir tanesi vardır ki. duasının kabul edilmesine layıksa Allah duasını kabul eder. Salât 358 (1496) Tirmizi Da’avât 65. yalnız elinin altında bulunan (câriye)ler hariç.

Onunla beraber olanlarda. Kafirlere gelince: onlara da çetin bir azab vardır. Zeyd te Peygamberin huzûrunda Ven -Necmi sûresini okuduğunu ve Peygamberin bu sûrede secde etmediğini söylemiştir.. Ebvâbu Sucûdil.En güzel isimler Allah’ındır...-İman eden ve iyi işler yapanların duâsını kabul eder. O halde O’na onlarla (o güzel isimlerle) dua edin ve Onun isimleri hakkında eğriliğe sapanları bırakın. Hangisiyle çağırırsanız.. (Buhari... bir ihtiyar müstesna (mü’min ve müşrik) hep secdeye vardılar.. ben onu bundan sonra (Bedirde) kafir olarak öldürülmüş olarak gördüm. 17/110 . 47. Salatında pek bağırma... dedi.cilt 3. ismi âzam konusunda tahdis edilen rivayet uydurma olup. İbnû Kuseyt’a şöyle haber vermiştir: Kendisi Zeyd ibn Sâbit e. Ve’n Necmi sûresinin sonunda ki Sucûddan sormuş. İşte o kimse ki.. Kur’an’a uymamaktadır.Ata. lütuf ve kereminden onlara (istediklerinden) fazlasını verir. bu ikisinin arasında bir yol tut. Cilt 3 sayfa 1044 Ötüken 1987) 48. 42/26 -De ki: “İster Allah diye çağırın.. Sadece bu tür rivayetlerle insanları asırlarca boş hayaller peşinde sürüklemiş ve gerçeklerden kopmalarına sebep olmuşlardır.Kur’an 1. Allah’ın İsimleri hakkında eğriliğe sapan kimselerdirler. nihâyet en güzel isimler O’nun dur..sayfa 1044 Ötüken 1987) 45 ... ister Rahman diye çağırın.. 7/180 Görüldüğü gibi.. O ihtiyar kimsede bir avuç çakıl veya toprak alıp alnına götürdü ve: bu kadarı bana yeter. Ebvâbu sucûdil -Kur’an 6.. Bu iddialarda bulunan kimseler. pekte (sesini) gizleme..(Buhari..Abdullah ibn Mesûd (r) şöyle demiştir: Peygamber (S) Mekke de iken Ve’n -Necmi Sûresini okudu da bunun sonunda secde yaptı. Onlar yaptıklarının cezasını çekeceklerdir.

secde ettikleri konusunda uydurulmuş olan 47 no lu örnekteki rivayetle. şöyle ki: Kur’an’dan mealen. Müşriklerin Ve’n Necmi sûresi. sana vah yettiğimizden ayırarak. Günümüzde de bu husus “Şeytan ayetleri" adı altında konu edilmiştir. Zira ona şöyle vahye dilmişti. Bizzat. 17/73 46 . O’ndan başka sığınılacak bir kimsede bulamazsın. Onlara uymaması için Peygamber bu konuda sebatkar bir kimse olarak sağlamlaştırılmış ve gelen vahye her ne suretle olursa olsun kendi sözünü vahiy diye bildirmesi Allah tarafından engellenmişti. peygamberde ancak bu Vahyi tebliğ ediyordu. İşte o zaman seni dost edinirlerdi. benzeri rivayetler etrafında Ğaranik hadisesi adı altında daha bir çok sözler söylenmiş ve uydurulan rivayetlerle ilgili olarak bir çok meşhur kimseler bu konuda fikir beyan etmişlerdir. Kur’an’dan mealen: . apaçık Arapça bir dille. birbirini iptal etmektedirler. Allah tarafından sağlamlaştırılmıştı. seni. şöyle ki: Kur’an tutarsız manalara gelmeyen. peygamber tarafından okunurken. kelimelerinin değiştirilmesi Allah’tan başkası için mümkün olmayan bir korunmayla korunmuş olup. Bu iddiaları ortaya koyup cevaplandıracak olursak. ondan başkasını bize iftira etmen için fitneye düşüreceklerdi. peygamberin kendiside vahyi aynen bildirme hususunda.Rabının kitabından sana vahye dileni oku. hiçbir Batıni veya çelişik ifade ihtiva etmeyen.Yukarıdaki iki rivayet birbirine aykırı olup. O’nun sözlerini değiştirecek kimse yoktur. 18/27 Görüldüğü gibi. O na Rabbının kitabından sana vahye dileni oku diye emredilmişti ve okunması istenende asla değiştirilemezdi. Zira müşrikler gelen vahyin dışında çeşitli tuzaklar kuruyorlardı. -Az daha onlar.

Tarih boyunca Kur’an’a ve peygambere bir çok saldırılar yapılmıştır. ölümünde kat kat (azab)ını tattırırdık. vahiy diye tek bir söz çıkmış olsaydı. Gerçekte bu rivayetleri uyduran veya onaylayan kimselerin. bu rivayetleri ele alıp İslam’a saldıran kafirlerden hiçbir farkları yoktur. Kur’an karşısında acze düşen kafirler.Sana sebat vermemiş olsaydık. Allah böyle bir olayın vuku bulmadığını bu konuda peygamberin yüksek bir şahsiyetle donatılarak sağlamlaştırıldığını bildirmek suretiyle vahye şüpheyle bakılmasını bertaraf etmiştir. hatta ondan üstün kabul ederek. Allah onu düşman kabul edecekti. Diğer taraf ise bu iftirayı ele alıp kendisine Müslüman demeden İslam’a saldırmaktadır. bunlardan bir tanesi de Ğaranik olayı diye adlandırılan iftiradır. and olsun ki. 17/75 Eğer peygamberin ağzından vahiy olmadığı halde. . Hayatında ve ölümünde kat kat azab tattıracak ve Allah’ın azabından kurtulma hususunda hiçbir yardımcıda bulamazdı. Böyle yapmalarına delil olarak ta. 17/74 -O takdirde de sana hayatında. Taraflardan biri kendisine Müslüman deyip. Bu şeytani ittifakın bir örneği de 47 . Kur’an ile hiçbir alakası olmayan ve bizzat Kur’an’a muhalif olan uydurma rivayetleri Kur’an gibi. and olsun ki.-Sana sebat vermemiş olsaydık. Allah tarafından sebatkar kılınmayla peygamberin birazcık dahi de olsa vahyin dışına kaymadığı manası açıkça anlaşılır. azda olsa onlara meyl edecektin. İslam’a iftira yoluyla saldırmakta. kendilerine büyük İslam alimi denilen bir takım meşhur kimselerin bu rivayetleri uydurmuş veya onaylamış olmalarıdır. az da olsa onlara meyl edecektin. İslam’a saldırıda bulunmuşlardır. 17/74 İfadesiyle belirtilen ayetin meali üzerinde düşündüğümüzde. Sonra bize karşı bize bir yardımcıda bulamazdın.

belirttiğim gibi Ğaranik olayı iftirasıdır. Şöyle iddia etmektedirler; Önce konuyla ilgili olarak, Necm Sûresinin bazı ayetleri şu şekildedir, mealen: -Gördünüz mü o Lât ve Uzzâ yı? 53/19 -Ve üçüncüleri olan öteki Menât ı. 53/20 -Demek erkek size, dişi Allah’a mı? 53/21 -O halde bu insafsıca bir taksim! 53/22 -Bunlar (putlar)sizin ve atalarınızın taktığı isimlerden başka bir şey değildir. Allah onlar hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Onlar zanna ve nefislerinin alçak hevesine uyuyorlar, halbuki kendilerine Rableri tarafından yol gösterici gelmiştir. 53/23 Necm suresinden mealen yazdığım yukarıdaki ifadelerde görüldüğü gibi, putperestlerin taptığı Lat, Menat ve Uzza putları reddedilmekte ve bunları ilah olarak kabul edenlere ağır tenkitler yöneltilmektedir. Putperestler Meleklere, Allah’ın kızları diyorlardı. Haliyle haşa Allah’ın kızları olmuş olsaydı onlarda ilah olacaklardı. Putperestler bu mantıkla hareket ederek Lat, Menat ve Uzza putlarını Allah’ın kızları dişi melekler telakki ederek onlara tapmışlardır. Halbuki kendilerine bir kız çocuğu olsaydı büyük üzüntüye kapılıp, halk içine çıkmaya utanır veya o kız çocuğunu diri diri toprağa gömerlerdi. Erkek çocukları olduğu zamanda büyük sevinç duyarlardı. Allah bu zihniyette olan putperestlere, “Demek erkek size, dişi Allah’a mı? O halde bu insafsızca bir taksim" demek suretiyle, kendileri için istemediklerini Allah’a isnat eden zalim iftiracılar olduklarını vurgulamıştır. Allah çocuk edinmekten münezzehtir. Durum böyle iken, Rivayetler dininin mensubu bir kısım meşhur kimseler iddia etmektedirler ki, Necm Sûresinin ayetleri

48

inerken peygamber (haşa), Allah tarafından vahye dilmemesine rağmen, şeytanın İlkaysıyla Lat, Menat ve Uzza putları için “Tilke’l garânikat-el ulâ ve inne şafaatehünne le tercâ"yani “Bunlar, dolgun beyaz vücutlu güzel dilberler ve rütbeleri yüksek ilahelerdir. Onların şefaati muhakkak beklenmelidir."dediğini iddia etmişlerdir. Ğarânik kelimesi Arapça da mana itibariyle, Kuğu kuşu, örülmüş saç topu manalarına gelmekle beraber, bir manası da, bedeni beyaz, dolgun vücutlû güzel dilberler manasına da gelir. Bura da kastedilen mana budur. Zira putperestler ilahelerini dişi melekler olarak telakki ediyorlardı. Şimdi bu iftirayı asıl Necm sûresinin ayet mealleri arasına, parantez içinde ayırarak koyarsak nasıl, mantıken uyum sağlaması imkansız bir durumla karşılaştığımızı görürüz, Şöyle ki: - Gördünüz mü o lât ve Uzzâ’yı. 53/19 - Ve üçüncüleri olan öteki Menât’ı 53/20 (Bunlar dolgun vücutlu güzel dilberler ve rütbeleri yüksek ilahelerdir. Onların şefaati muhakkak beklenmelidir.) - Demek erkek size, dişi Allah’a mı? 53/21 - O halde bu insafsızca bir taksim. 53/22 -Bunlar (putlar) sizin ve atalarınızın taktığı isimlerden başka bir şey değildir. Allah onlar hakkında hiç bir delil indirmemiştir. Onlar zanna ve nefislerinin alçak hevesine uyuyorlar. Halbuki kendilerine Rableri tarafından yol gösterici gelmiştir. 53/23 Övgü ve yerginin tamamen zıt manada ve bir arada ifadelendirilmesinin ortaya koyduğu bu çok çelişik durum, fazlaca izah gerektirmeyecek şekilde açıktır. Değil bir peygamber sıradan bir kimse dahi bu tür ifadeleri bir arada kullanırsa onun delililiğine hükmedilir. Peygamber deli olmadığı gibi, haşa ki böyle bir söz söylemiş olsun.

49

Denilse ki, hal böyle olunca, bu iddia nereden ortaya çıktı. Rivayetler dinine mensup çok sayıda meşhur kimseler bu rivayetlerine mesnet olarak neyi iddia etmektedirler. Konu şudur: - (Ey Muhammed) Senden önce hiçbir resul, hiçbir nebi göndermedik ki, o bir temennide bulunduğu zaman, şeytan onun temennisine bir şey sokmuş olmasın, Fakat Allah, şeytanın soktuğu şeyi iptal eder; sonra da ayetlerini sağlamlaştırır. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir, hikmet sâhibidir. 22/52 Yukarıda mealini yazmış olduğum, Hac sûresinin 22. Ayetini ele alarak demektedirler ki: “Resûlullah, kafirlerin hidayete ermelerini o kadar çok istiyordu ki, onların hoşuna gidecek ve İslam’a yaklaşmalarını sağlayacak vahiylerin gelmesini arzu ediyordu. Bu arzusu içerisinde ve Kureyşlilerin bir toplantısında iken Necm sûresi nazil oldu ve kendisi onu okumaya başladı. “Gördünüz mü o Lat ve Uzzâ’yı, Ve üçüncüleri olan öteki Menât’ı" sözlerine gelince ağzından şu kelimeler dökülü verdi. “Bunlar, dolgun beyaz vücutlu güzel dilberler ve rütbeleri yüksek ilahelerdir. Onların şefaati muhakkak beklenmelidir."Bundan sonra, Resûlullah sûrenin diğer ayetlerini normal olarak okumaya devam etti ve sûrenin sonunda secde etti. Onunla birlikte Müslümanlar ile müşrikler beraber secde ettiler. Mekkeli kâfirler dediler ki, artık bizimle Muhammed arasında her hangi bir fark kalmamıştır. Bizde zaten aynı şeyi diyoruz. Kainatı yaratan Allah’tır, fakat ilahelerimiz Allah katında bizim için şefaatte bulunacaklardır. Bilahare akşam Cebrâil gelerek peygambere putları övücü sözleri getirmediğini bildiriyor. Bu olay peygamberi çok üzüyor ve tedirgin ediyor. Taki Hac sûresinin 52. Ayeti indi. Bu ayette Resûlullah teselli edildi. Kendisinden önceki Peygamber ve Resûllerin aynı hataya düştüklerini. Arzlarına şeytanın müdahale ederek karıştığını, fakat şeytanın bu karıştırdığını Allah’ın iptal ettiğini ve

50

sonrada ayetlerini sağlamlaştırdığını vahiyle bildirdi. Bunun üzerine peygamber rahatlıyor."İşte iddiaları budur. Bu uydurma rivayet, İbn Cerir’in tarihinde ve diğer birçok müfessirlerin tefsirlerinde, İbn Sa’d’ın “Tabakât’ında, Vahidi’nin “Esbâb-ün Nuzül"ünde, İbn İshâk’ın “Siyeri”inde, Musa bin Ukbe’nin “Meğazi’sinde, İbn Ebi Hâtim, İbn Munzir, Bezzâr, İbn Merdûye ve Taberâni’nin hadis kitaplarında yer almıştır. Başka bir çok kitaplarda konu olarak yer almış ve üzerinde konuşulmuştur. Hâfız İbn Hacer (Meşhur mühaddis); Ebu Bekr Dessâs (tanınmış Fakih unvanlı); Zemahşeri (Müfessir); ve İbn Cerir gibi tarihçi müfessir ve Fıkıhçı iddialı meşhur kimseler bu rivayetin doğru olduğunda ısrar etmişlerdir. Muhalif olanlar da bunu tam manasıyla eleştirmemişlerdir. Muhaliflerin bir grubu bunu reddediyor zira, bunun kaynakları veya senetleri zayıftır demektedirler. Demek ki bu kimseler de, senetlerin kuvvetli olması halinde bu rivayeti aynen kabul edeceklerdi. Örneğin, İbn Kesir bu hususta şunları yazmıştır. “Bu hikâye hangi senetlerle rivâyet olunmuşsa hepsi, mürsel ve münkat’ı dırlar."Beyhâki de diyor ki: “Nakil itibariyle bu hikâye ispatlanmış değildir”. İbn Huzeyme; Kadı İyâz gibi kimseler de aynı fikirdedirler. Mesela: Kadı Iyâz’ın reddetmesine sebep, Kütüb-i Sitte de yer almaması ve senedinin zayıf olmasıdır. Halbuki, 47 örnekte görüldüğü gibi, Buhari Ğaranik kelimesini rivayet etmemekle birlikte Ve’n-Necm süresi okunurken müşriklerin secde ettiğinden bahisle dolaylı olarak değinmiştir. Bunların esas problemi, Tevhidi ve Kur’an’ı anlamamış olmalarından kaynaklanmaktadır. Peygamber hakkındaki kanaatleri de içinde bulundukları durum gibidir. Değil mi ki diyorlar, Cebrail bilahare haber verince peygamber yaptığı yanlışın farkına vardı. Bu anlayışları onların durumunu göstermesi bakımından çok manidardır. Zira değil bir peygamber, herhangi bir Müslüman dahi, Allah’a şirk

51

koşmanın manasını bilir ve anında farkına varır. Bunların güya karşı olanları emin oldukları ravilerin söylenmesi halinde, Allah’a şirk koşmakta bir an bile tereddüt etmeyecek kimselerdir. Değil mi ki, bu kimseler kendilerine Allah’ın (haşa) ayağını Cehenneme soktuğu rivayet edilince kabul edip, buna iman ettiler. Bunlara sormak lazım ilahları Allah’mı yoksa raviler mi. Red veya kabul gerekçelerine bakılırsa ravileri ilah edinmişlerdir. Hem bunlara sormak gerekir. Yalan yere rivayet metinleri uyduran kimselerin, ravilerini de uydurmamaya verilmiş bir sözleri veya bir garantileri mi var. Yalan yere her çeşit rivayet uyduran kimselerin, ravileri de uydurduklarını bir çocuk dahi anlıya bilirken. Bunlar o kadar dahi akıllarını kullanamayan ve Kalpleri, Allah tarafından mühürlenmiş, kör ve sağır kimselerdirler. Kendilerine Müslüman deyip, Ğaranik rivayeti iftirası gibi bir çok rivayetler uydurup veya bunlara taraf olup, İslam’a saldırmakta hiçbir mahzur görmezler. Fakat, bazen aynı şeyi kendisine Müslüman demeyen bir kimse ele alıp İslâm’a saldırırsa görünüşte güya çok kızarlar, sanki kendilerinin yaptıkları farklıymış gibi. Şimdi iddialarını bir başka açıdan ele alıp çürütmek istediğimizde deriz ki: İsra sûresi 74. Ayette gördüğümüz gibi, peygamber Allah’ın kendisini sebatkar kılması sayesinde, azda olsa dahi vahyin dışına çıkmadığı, ağzından vahiy diye vahiy olmayan tek bir kelime dahi çıkmadığı, daha önce belirttiğim gibi açıktır. Şimdi şöyle bir mantık yürütelim, peygamber Ğaranik rivayeti iftirasındaki bozuk ifadeleri sarfetmiş olsaydı, İsra sûresi 74. Ayeti geçersiz olacaktı, bu İslamiyet te öyle mühimdir ki, bir tek ayetin geçersiz boş olması, Kur’an’ın tamamının, Allah sözü olmayıp, kul sözü olduğu manasına gelirdi. İsra sûresi 74. Ayetinin bu iddia edilen iftira olayından önce veya sonra inmesi bir şey değiştirmez. Peygamber zamanın da iman eden ve vefatından sonra yaşayan binlerce sahabe aklı başında sağlam mantıklı kimselerdirler. Bu kadar büyük bir çelişkiyi hemen görürlerdi. Ne bu gün ne de o gün tek bir Müslüman

52

bulmak mümkün olmazdı. Tam tersine bu gün olduğu gibi o gün de Müslümanlar bulunduğuna göre böyle bir olay vuku bulmamıştır. Böyle bir olayın vuku bulmadığına dair, Kur’an’dan başka örnekler verecek olursak, şöyle ki; mealen: - Batmakta olan yıldıza an dolsun ki. 53/1 - Arkadaşınız sapmadı, azmadı. 53/2 - O havadan konuşmaz. 53/3 - İlla ki O, kendisine (Allah tarafından) vahye dilen bir vahiyden başka bir şey değildir. 53/4 - Ona, müthiş kuvvetleri olan biri (Cibril) öğretti. 53/5 - Ayetlerimiz hakkında doğruluktan ayrılıp eğriliğe sapanlar bize gizli kalmaz. O halde, ateşin içine atılan mı daha iyidir, yoksa kıyamet günü güvenle gelen mi? Dilediğinizi yapın! Kuşkusuz O, yaptıklarınızı görmektedir. 41/40 -Kendilerine Kitap geldiğinde onu inkâr edenler (şüphesiz bunun sonucuna katlanacaklardır). Halbuki o, eşsiz bir kitaptır. 41/41 - Ona önünden de ardından da bâtıl gelemez. O, hikmet sahibi, çok övülen Allah’tan indirilmiştir. 41/42 Ğaranik hadisesi rivayetinin gerçek olmadığına dair bir başka açıdan bakacak olursak: Evvelce belirttiğim gibi, bu uydurma rivayeti, Hac sûresi 52. Ayetiyle ilişkilendirmektedirler. Bu konuda büyük bir mana sapması içerisindedirler, Şöyle ki: - (Ey Muhammed) Senden önce hiçbir resûl, hiçbir nebi göndermedik ki O bir temennide bulunduğu zaman şeytan onun temennisine bir şey sokmuş olmasın. Fakat Allah, şeytanın soktuğu şeyi iptal eder; sonra da ayetlerini sağlamlaştırır. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir, hikmet sahibidir. 22/52

53

Yukarıda mealini yazmış olduğum, Hac sûresi 52. Ayetinde, dikkat edilirse temenniden bahsedilmektedir. Temenni de istek, dilek veya arzu demektir. Fiiller ise istek veya arzu olmayıp hayata geçirilmiş olaylardır. Başka bir deyişle olması istenen olaylar arzu halinde kaldıkça temenni olarak adlandırılırlar. Eğer o temenni yerine gelirse, artık o temenni olmayıp yapılmış bir iştir. Eğer peygamber onların iddia ettiği gibi öyle bir şey söylemiş olsaydı ki bu mümkün değildir, bu arzu olmayıp yapılmış bir iş olacaktı. Onun için Hac sûresi 52. Ayette bahsedilen temenniyle böyle bir iftira rivayeti ilişkilendirmek mümkün değildir. Zira rivayette bir temenniden değil yapılmış bir işten bahsedilmektedir. Denilse ki o zaman Hac sûresi 52. Ayette vurgulanan ve Resûlullahtan önceki resûl ve nebilerin de yaşamış olduğu, şeytanın temennilerine bozukluk karıştırma olayının manası nedir? Ben derim ki Kur’an bütün misalleri açık bir şekilde ihtiva eden bir kitab olduğundan, bu soruya cevap teşkil eden örnekleri onda bulabiliriz. Şöyle ki, Kur’an’dan mealen: - Surat astı ve döndü. 80/1 - Yanına kör bir kimse geldi diye. 80/2 - Ne bilirsin belki o arınacak. 80/3 - Yâhut öğüt dinleyecek de öğüt, kendisine yarayacak. 80/4 - Kendisini öğütten müstağni gören kimse gelince. 80/5 - Sen ona yöneliyorsun. 80/6 - Onun arınmasından sana ne? 80/7 - Fakat koşarak sana gelen. 80/8 - (Allah’tan) korkarak gelmişken. 80/9 - Sen onunla ilgilenmiyorsun. 80/10

54

- Bir daha bundan sakın; zira Kur’an bir öğüttür. 80/11 - Dileyen onu düşünüp öğüt alır. 80/12 - (Ey Muhammed) Sen, keyfince istediğini doğru yola iletemezsin. Fakat Allah, istediğini doğru yola iletir. O, hidayete gelecek olanları daha iyi bilir. 28/56 Peygamberin, hidayete layık olmayan kimsenin hidayet etmesinde; kişi hidayete ilgisiz olmasına rağmen ısrar etmesi ve o kişinin hidayete ermesi halinde, bundan hoşlanmış olacağı ile hidayete layık olanla; o kişinin hidayetle ilgilenmesine rağmen, ilgilenmemesi. Şeytanın, Peygamberin insanların hidayete erme temennisine attığı bir yanlış arzudur. Allah bu arzuyu iptal ederek, doğruyu göstermiştir. Dikkat edilirse peygamberin temennisi gerçekleşmemiş yani fiile dönüşmemiştir. Allah’ın istediği gerçekleşmiştir. Diğer bir örnek, Kur’an’dan mealen: - İbrahim’de ve onunla beraber bulunanlarda sizin için güzel bir misâl var; onlar, kavimlerine demişlerdi ki: “Biz sizden ve sizin Allah’tan başka taptıklarınızdan uzağız. Sizin(n taptıklarınızı) tanımıyoruz. Siz, bir tek Allah’a inanıncaya kadar sizinle bizim aramızda düşmanlık ve nefret belirmiştir."Yalnız İbrâhim’in babasına: “Senin için mağfiret dileyeceğim, fakat senin için Allah’tan (gelecek) hiçbir şey(i önlemeğ)e gücüm yetmez" demesi hariç. (Bu söz size misâl değildir. Zira kâfire mağfiret dilenmez. Yine onlar demişlerdi ki): “Rabb’imiz, sana dayandık, sana yöneldik. Dönüş(ümüz) sanadır." 60/4 Örnekte görüldüğü gibi, İbrahim peygamberin güzel arzuları arasına, şeytan putperest olan babasının affedilmesini talep arzusu katmıştır. Allah, bu hususu örnek almamamızı belirtmiştir. İbrahim peygamberin bu temennisi gerçekleşmemiştir, iptal olmuştur.

55

Diğer bir örnek, Kur’an’dan mealen: - Nûh seslendi: Rabb’im dedi, oğlum benim âilemdendir. Senin sözün elbette haktır ve sen hâkimlerin hâkimisin." 11/45 - (Allah): “Ey Nûh, dedi, o senin âilenden değildir. Çünkü (onun ameli) iyi olmayan bir ameldir. Bilmediğin bir şeyi benden isteme. Sana câhillerden olmamanı öğütlerim." 11/46 - (Nûh) dedi ki: “Rabb’im, bilmediğim bir şeyi senden istemekten sana sığınırım, Eğer beni bağışlamaz, bana acımazsan ziyâna uğrayanlardan olurum! 11/47 Burada da, Nûh peygamberin, Allah’ın gazabına uğramış oğlunun Affını ve Tufandan kurtulmasını Allah’tan dilemesi. Kendisinin ve yanındaki Müminlerin kurtulması sevinç ve arzusu arasına, şeytanın attığı bir yanlış temennidir. Allah bu temenniyi kabul etmemekle ve Nûh peygambere ihtar etmekle, şeytanın attığını iptal ediyor. Ve Allah doğruyu göstererek ayetlerini sağlamlaştırmıştır. Diğer bir örnek, Kur’an’dan mealen: - (Lût kavminin oturduğu Sedom) şehr(inin) halkı, (Lût’un genç konuklarını duyup) keyif içinde (koşarak) geldiler. 15/67 - (Lût onlara): “Bunlar benim konuğumdur, dedi, beni mahcup etmeyin!" 15/68 - “(ne olur), Allah’tan korkun, beni rezil etmeyin!" 15/69 - “Seni âlemlerden (başkalarının keyfine engel olmaktan) men etmemiş miydik?"dediler. 15/70 - Dedi ki:”Eğer yapacaksanız, işte kızlarım." 15/71

56

- (Ey Resûlüm), senin ömrüne andolsun ki, onlar, sarhoşlukları içinde bocalıyorlardı. 15/72 - Güneşin doğma zamânına girerlerken korkunç ses onları yakaladı. 15/73 - (Şehrin) üstünü altına getirdik ve üzerlerine de çamurdan pişmiş taşlar yağdırdık. 15/75 Lût peygamberin konuklarını, cinsi sapık insanların elinden kurtarma arzusu güzel bir temennidir. Fakat buna karşılık kızlarını teklif etmesi, şeytanın onun güzel arzusuna kattığı bir yanlış temennidir. Zira kızları da o cinsi sapık kimselere layık değildiler. Allah o zalim kavmi helak etti ve Lût peygamberin kızlarına da el süremediler. Zaten konuklara da el sürmeleri mümkün değildi. Onlar, onları mahvetmeye gelmiş olan, Allah’ın elçileriydiler. Böylece Lût peygamberin yanlış temennisi iptal edildi ve Allah’ın kavme gazap emri yerine getirilmekle de. Allah ayetlerini sağlamlaştırdı. Bu örneklerden de anlaşılacağı üzere, Hac Sûresi 52. Ayeti, onların Ğaranik olayı diye iddia ettikleri uydurma rivayetle hiçbir ilgisi yoktur. 49- ........ Ma’kıl b. Yesar’dan (rivâyet olunduğuna göre) Peygamber (s.a.) “ölülerinizin üzerine yâsin okuyun."buyurmuştur. Bu (lafız ravi) ibnü’l- Ala’nın lafzıdır. (Ebu Davud, cilt 11 R.3121 S.497 Şamil 1991; İbn Mâce, Cengiz, 4.) Bu uydurma rivayete dayanarak, asırlarca insanlar ölülerinin mezarları başında Kur’an okumuşlardır. Ve Kur’an yaşayanlara hitap eden bir kitap değil de, ölülere okunan bir kitap olarak telakki edilmiştir. Öyle ki yıllarca namaz kılan bir kimse bile yaygın şekilde toplumsal olarak, her rekatta okuduğu Fatiha Sûresinin dahi manasını merak etmez hale düşmüştür. Fakat buna rağmen, ölüsünün başında Kur’an

57

okumak veya okutmak suretiyle, ölüsüne, içki içme, kumar oynama, oruç tut, ahret hayatı gerçektir gibi ifadelerle, ayetleri tebliğ etmiştir. Sanki ölüsü kumar oynayabilecektir veya ölmemiştir de ahretten şüphesi olmasın gibi şuursuz bir davranış içine girer. Kendisinin öğrenmesi gereken Kur’an bilgilerini ölüsüne öğretmeye çalışır. hal bu ki, ölü kendisine yaşayanlar tarafından yapılan hiçbir hitabı duymadığı gibi. Okunan Kur’an nedeniyle de hiçbir sevap alamaz. Zira, İslam da ameller şahsidirler. Hiç kimse başkası için amel işleyemez. Örneğin: Kim Kur’an okuyorsa ve Kur’an’a göre yaşayıp dinliyorsa, Allah tarafından kabul edilmesi halinde sevabı o şahsa aittir. Şöyle ki, Kur’an’dan mealen: - İnsana çalışmasından başka bir şey yoktur. 27/53 Evet, görüldüğü gibi insana ancak bir fiil kendi çalıştığı vardır. Ölülerin yaşayanları duyduğu iddiasına gelince. Böyle bir şey İslam inancına göre mümkün değildir. Bu konuda, Kur’an’dan mealen: - Allah, eceli gelenlerin ruhlarını ölümleri anında, eceli henüz gelmeyenlerin de uykularında alır. Haklarında ölüme hükmettiklerini tutar, diğerlerini belli bir süreye kadar salıverir. Bunda, düşünebilen kimseler için, muhakkak ibretler vardır. 39/42 Ayet mealinde görüldüğü gibi, ölüm ve uyku aynı şeydir. Şimdi şöyle düşünelim, her ne kadar ölmemiş olan bir kimse, ölüm halini bilmiyorsa da. Uyku uyumuş bir kimse uyku halini bilir. Uyuyan bir kimse için şu kesindir ki, uyanmadığı müddetçe, baş ucunda bulunan kimselerin kendisine yapacakları seslenmeleri duymaz. Duyması halinde uyanmış demektir. İşte ölüler içinde aynı durum söz konusudur. Dirilmedikleri müddetçe dünyada yaşayanlar tarafından kendilerine yapılacak hiçbir seslenmeyi duymazlar. Dünya hayatıyla yaşayanlarla, kendileri arasındaki irtibat veya başka

58

bir ifadeyle iletişim kesin olarak kesilmiştir. İslam Dinine mal ederek, ölülerin dünyada yaşayanları duydukları konusunda uydurulmuş her rivayet Kur’an’a uymayan boş bir iddiadır. 50-........... Bana ibnu Vehb tahdis edip şöyle dedi: Bana Yûnus ibn Yezid, ibn Şihâb’dan; o da Ubeydullah ibn Abdillah’tan; o da ibn Abbâs’tan haber verdi. İbn Abbâs (R) şöyle demiştir: Peygamber (son hastalığında) ağrısı şiddetlenince: “Yazı yazacak şey getiriniz, size öyle bir kitap yazayım ki, ondan sonra hiç dalâlette kalmayasınız" buyurdu. Umer (R): Peygamberin hastalığı ağırlaştı. Bizim elimizde de Allah’ın Katâbı vardır. O bize yeter, dedi. Bunun üzerine oradaki sahâbiler ihtilafa düştüler. Sözleri birbirine karıştı. Resûlullah (S): “Yanımdan savulun; benim yanımda nizâlaşmak olmaz" buyurdu. İbn Abbâs, bu sözleri râvi Ubeydullah ibn Abdillah’a nakl ettikten sonra odadan çıkmaya davranıp: Âh ne büyük musibettir ki, Resûlullah ile yazmak istediği kitap arasına perde oldu" diyerek dışarı çıktı. (Buhari, Kitâbu’l-İlm 55 Cilt 1 S.267 Ötüken 1987) Bu rivayet, Peygambere karşı uydurulmuş büyük bir iftira. Ve insanların Kur’an’a olan güvenini sarsmak için uydurulmuş, Kur’an’a yönelik düşmanca bir saldırıdır. Kur’an ayetlerinin indiği dönemden bu tarafa, kafirler her zaman Kur’an’dan başka bir kitap hasretiyle yaşamışlardır. İşte peygamber son hastalığında, Kur’an’dan başka bir kitap yazmak istedi rivayeti uydurması, bu arzularının tipik bir örneğidir. Bu arzularına Kur’an’dan örnek verecek olursak; mealen: - Onlara açık açık ayetlerimiz okunduğu zaman, bize kavuşmayı ummayanlar: “Bundan başka bir Kur’an getir veya bunu değiştir."dediler. De ki: “Onu kendi tarafımdan değiştirmek imkânsızdır. Ben sâdece bana vahy olunana uyarım. Şâyet ben Rabb’ime karşı gelirsem, büyük günün azâbından korkarım." 10/15

59

Bu itibarla, peygamberin Kur’an yerine yeni bir kitap yazmak istediği yolundaki rivayetin aslı yoktur. Zaten bu kadar hadis adı altında rivayetler uydurmaları da bu arzuları nedeniyledir. Zira bunlar hiçbir zaman Kur’an’a razı olmamışlardır. Kur’an’a rakip bir kitap meydana getirmek, kalplerinde ki köklü bir hasrettir. Uydurdukları rivayetler, Müslümanlar faydalansın diye değildir. Eğer düşünülürse, rivayetler Kur’an’ı nesh eder yani iptal eder demeleri çok manidardır. Neyle, neyi yok ve iptal etmek istedikleri gayet açıktır. Yine bu rivayette, Ömer’in diliyle, “Bizim yanımızda Allah’ın Kitab’ı vardır. O bize yeter."ifadesi geçiyor ki, Kur’an yönünden gerçeği de öyledir. Peygamberin son hastalığında, Kur’an elde mevcut idiyse ve bunu kendi ağızlarıyla rivayet ediyorlarsa, Peygamberin vefatından sonra, Kur’an’ın ordan, burdan derlendiğini nasıl oluyor da rivayet ediyorlar? (Bak, örnek 15) Bu da işlerine geldiği zaman her çeşit ifadeyi aradaki çelişkilere bakmadan kullanabildiklerinin açık bir göstergesidir. 51- Bize Abdullah ibn Mesleme, Mâlik’ten; o da Nâfi den; o da Abdullah ibn Umer (R)’den Resûlullah (S)’ın, Kur’an (metni) ile düşman arâzisine sefer edilmesini nefyettiğini tahdis etmiştir. (Buhari, Kitâbul’l-Cihâd ve’s-Siyer Cilt 6 Sayfa 2792 H.195 Ötüken (1987) ) Bu rivayetle, güya Kur’an’a saygısızlık edilmesini önleme gayesi güdüldüğü belirtilmek istenmişse de, işin aslı Kur’an vahyinin tebliğ edilmesini önlemektir. Zira Kur’an vahyinin yazılı olarak, kafirlere tebliğinde bir mahzur yoktur. Süleyman peygamberin Sebâ melikesine gönderdiği mektup, o sıra Sebâ halkı Müslüman olmamasına rağmen, Allah’ın adıyla başlıyordu ve bu ifadeler Kur’an’da ayet olarak mevcuttur. Şöyle ki, mealen: - (Hüdhüd mektubu götürüp attıktan sonra Sebâ melikesi Belkis) müşâvirlerine dedi ki. “Ey ileri gelenler, bana çok önemli bir mektup bırakıldı." 27/29

60

- O, Süleyman’dan (geliyor) ve ‘Rahmân ve Rahim Allah’ın adıyla (başlamakta)dır. 27/30 - “Bana karşı büyüklük taslamayın ve bana teslim olarak gelin ‘ (diye yazıyor)”. 27/31 Bir tebliğ mektubu, Allah adıyla başlanarak gayri mislim lere gönderile biliyorsa. Ayetleri yazıp tebliğ etmenin de bir mahzuru yoktur. Zira, Allah en üstündür, adı da en üstün zikirdir. Allah adı Kur’an’ın bir sözü olarak Kur’an’da yer almaktadır ve Kur’an’da Allah’ın adından daha üstün bir kelime yoktur. Allah adı yazılıp kafirlere gönderilebildiğine göre Kur’an ayetleri de gönderilebilir. Bu itibarla uydurulan rivayetin aslı yoktur. 52- ...........Ebû Hureyre, Nebi (s.a.)den naklen O’nun şöyle buyurduğunu haber verdi: “Orada temiz olmayı arzu eden ve seven kişiler vardır"(Tevbe (9), 108) âyeti, Kubâ’daki Müslümanlar hakkında nâzil olmuştur”. Ebû Hureyre "su ile taharetlenmelerinden dolayı bu âyet onlar hakkında nazil oldu" dedi. (Ebû Dâvut, K.Tahâre 1, Bâb 23, Cilt 1 Sayfa 86 H.44, Şamil 1987; Tirmizi, Tefsirü’l-Kurân et-Tevbe 10; İbni Mâce, tahare,28) Bu rivayette de İslama ve İslam öğretisine bir saldırı ve öğretide amaç saptırması gayesi güdülmüştür. Öyle ki ayette islami temizlik kastedilmişken, bunu tuvalette temizlenmeyle özdeşleştirmeye çalışmak, İslami değerlere karşı açık bir saygısızlıktır. Tevbe sûresi 108. Ayette şöyle denmiştir, mealen: (Peygamberin, Dırar mescidin de namaz kalmasını önlemek için, Allah, Tevbe 108. Ayeti indirerek) - Orada aslâ namaza durma, Tâ ilk günden takvâ üzerine, kurulan mescit, elbette içinde namaza durmana daha uygundur. Onda temizlenmeyi seven erkekler vardır. Allah da temizlenenleri sever. 9/108

61

Ayet mealinde görüldüğü gibi; ayette, “takvâ" konu edilmekle her çeşit kötülükten temizlenmeyi seven kimselerden bahsedilmiş olunmaktadır. Uydurma rivayette bu sevgi, kasıtlı şekilde, tuvalette suyla temizlenme olarak anlatılmıştır. İSLAM’İ DEĞERLERE, PEYGAMBERLERE, ŞAHISLARA, KAVİMLERE, V.S. ye HAKARET İÇERİKLİ SALDIRI ve İFTİRALARINA AİT RİVAYET ÖRNEKLERİ 53- Ebû Seleme’nin yaptığı diğer bir rivayette şöyle gelmiştir: “Hz. Aişe (radıyallahu anhâ)’nin yanına girmiştim. Yanımda Hz. Aişe’nin süt kardeşi vardı. Kendisine, Resulullah (aleyhissalatu vesselam)’ın cenâbetten nasıl yıkandığını sorduk. Bir sa’ miktarında bir kap getirtti ve onunla yıkandı. Aişe ile aramızda bir perde vardı. (Yıkanırken) üzerine üç kere su döktü ve dedi ki: “Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)’ın zevceleri, saçları kulak memesi civarında olması için saçlarının başlarını alırlardı." (K.S. 3760 C.10 S.542 Akçağ-1990, alıntıları; Buhari, Gusl 2, Müslim Hayz 41,42, (319-320); Muvatta, Tahâret 68, (1,44,45); Ebu Dâvud, Tahâret 97, (238); Nesâi, Tahâret 144, (1,127)) İddia ettiklerine göre, bir tanesi ki kim olduğu belli değil, iki kişi Aişe’ye giderek Peygamberin cünüplükten nasıl yıkandığı konusunda soru sormuşlar. Güya, Aişe yıkanarak onlara öğretide bulunmuş. Arada perde vardı demeleri ise lafı dallandırmalarından başka bir şey değildir. Zira yıkanan görünmeyecekse, yıkanmak suretiyle tarifte bulunmanın bir manası yoktur. Görünmesi halinde yıkanarak tarifte bulunması mümkün olur. Nitekim, başına üç kere su döktü demeleri ve saçın kısalığından bahsetmeleri bunu ima etmek içindir. Olay iddiaları sırf başa su dökülmesi olayı da değildir, zira cenâbetten yıkanmada bütün vücudun yıkanması söz konusu olduğundan asıl anlatmak istedikleri,

62

Aişe’nin bu yıkanmayı tatbiki olarak gösterdiğidir. Aişe’ki, müminlerin annesidir. Ona yapılmış bir iftira bütün müminleri derinden yaralar. Yıkanma merak ediliyorsa, neden gidip kendisinden bayan sahabeler sormadı da, erkek sahabeler gidip sorsun. Kaldı ki yıkanmayı bir çocuk bile anlaya bilirken, Aişe yıkanmayı niçin tatbiki olarak erkeklerin önünde göstersin ki? Kaldı ki, belli bir yaştan sonra, İslam dinine göre çocuklar dahi öz anne babalarını çıplak olarak göremezler. Bu konuda daha birçok şey yazılabilir. Fakat konu üzücü olup uzatmak istemiyorum. Zira hakaret kastıyla bu rivayeti uydurdukları çok açıktır. İslam ahlakıyla ilgili olarak, Kur’an’dan örnek verecek olursam, mealen: - Ey müminler, ellerinizin altında bulunan (köleler, cariye)ler, ve sizden henüz erginliğe ermemiş (çocuk)lar. Üç vakitte (odalarınıza girebilmek için) izin istesinler: Sabah namazından önce, öğleden sonra elbiselerinizi çıkar(ıp yat)acağınız vakit ve yatsı namazından sonra. Bunlar sizin üstünüzü açabileceğiniz üç vakittir. Bunların dışında (köle, cariye ve çocukların, izin almadan içeri girmelerinden dolayı) ne size, ne de onlara bir günah yoktur. (Onlar sizin) yanınızda dolaşırlar, birbirinizin yanına girip çıkarsınız. Allah ayetlerini size böyle açıklar, Allah bilendir, hikmet sahibidir. 24/58 Görüldüğü gibi, bir müminin, üstünün açık olabileceği üç vakitte, müminlerin odalarına, köleleri, cariyeleri ve buluğ çağına ermemişlerse dahi, yeğenleri ve diğer mümin çocukları izin almadan yanlarına giremezler. Kendi öz çocukları da Ergenlik çağına (buluğa) ermeleri halinde, onların da izin almaları gerekir. Şöyle ki, Kur’an’dan mealen: - Çocuklarınız ergenlik çağına erdikleri zaman, kendilerinden öncekilerin izin istedikleri gibi (kendileri de) izin istesinler. İşte Allah size ayetlerini böyle açıklıyor, Allah bilendir, hikmet sâhibidir. 24/59

63

Bu duruma göre ergenlik çağına ermiş bir çocuk kendi öz anne ve babasını çıplak olarak göremez, dolayısıyla kendi öz anne ve babasından tatbiki olarak yıkanmayı öğretmelerini isteyemez. Bu itibarla, Aişe anamız hakkın da uydurulan rivayetin, İslam dininde yeri yoktur. Ancak ona yapılmış bir iftiradır. Bu tür iftiralar epey yapılmıştır, Şöyle ki: 54- Ebu’s-Semh (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)’a hizmet ediyordum. Yıkanmak isteyince: “Bana enseni dön! derdi. Ben de ensemi dönerdim. Böylece ona perde olurdum."(K.S. 3764 C.10 S.545 B.1990, alıntısı; Nesâi, Tahâret 143, (1,126)) Bir kimse, şahısla bir cepheden perdelenirse, öbür üç cephesi açıkta kalır. Üç cephesi kapalıysa biz buna oda diyoruz, ya kapı takarız, yada en azından bir bez perde ile örteriz. Kaldı ki, şahıs, şahsa bir cepheden dahi tam olarak perde olamaz, cüsse farkından dolayı ve biraz kıpırdama ile dahi sütre açılır. Hem peygamber yıkanırken hizmetçide olsa başkasının onun yanında ne işi var? Onun için bu rivayet peygambere bir iftiradır. 55-......... Ebû Tâlib’in kızı Ümmü Hâni’nin himâyesinde bulunan Ebû Murre haber vermiştir. O da Ebû Tâlib’in kızı Ümmü Hani’den işitmiştir ki, o şöyle diyordu: Ben fetih yılı Resûlullah’ın yanına gittim ve O’nu yıkanır hâlde buldum. Fatıma da O’nu perdeliyordu. “Bu kadın kimdir?"diye sordu. Ben Ümmü Hâni’im dedim. (Buhari, Kitâbu’l-Gusl 31 s.387 cilt 1, Ötüken 1987) Bu rivayette aynı şekilde bir iftiradır. 56- ........... Huzeyfe (R) şöyle demiştir: Ben kendimi bildim ki, ben peygamber ile berâberce yürüyorduk. Derken Peygamber bir kavmin bir duvar arkasındaki süprüntülüğüne geldi ve herhangi birimizin dikilmesi gibi dikilip işedi. Ben

64

de ondan uzaklaştım. Kendisi bana işâret etti. Ben de yanına vardım ve işemesini bitirinceye kadar topuğunun yanında dikildim. (Buhari, Kitâbu’l-Vudu 88 s.352, c.1 Ötüken 1987) İşerken arkadaşlar istemese de çağırıp seyrettirmek lazım demek istiyorlar. Peygamber bu kabil bir ahlaktan uzaktır ve bu rivayetin İslam dininde yeri yoktur. 57- Ebu Sa’id radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm’ı işittim, şöyle demişti: “İki kişi (asıl metinde iki adam) beraberce helaya gidip, avretleri açık kazayı hacet ederken konuşmasınlar. Zirâ Allah Teâla Hazretleri, bu hale gadap eder. (K.S. 3556 C.10 S.375 B.1990, alıntısı; Ebu Dâvud, Tahâret 7, (15)) Uydurdukları bu rivayette, iki kişinin ki, bunlar herhangi iki kişi olabilirler. Beraberce tuvalete gidip avretlerini açabileceklerini, bunun bir mahzuru olmadığı, fakat konuşmalarının büyük günah olduğunu rivayet etmeleri, İslam ahlakına aykırıdır, ve bu rivayet asılsız bir iftiradır. Daha önceki örneklerde belirttiğim gibi, Kur’an’a göre İslam dininde, müminlerin öz çocukları bile, anne veya babalarının odalarına onlar soyunukken giremezler. Anlaşılacağı üzere izin istemek tesettür olayının sağlanması içindir. Anne veya baba soyunuksa, odada tek başlarına iseler dahi, çocuklar odaya girmeden önce örtünmeleri gerekir. Ondan sonra izin verebilirler. Buna rağmen Kütüb-i Sitte’de İslami tesettüre karşı rivayetler uydurulmuştur. Yukarıdaki örnekten başka örnek verecek olursak, Şöyle ki: 58- Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissâlatu vesselâm buyurdular ki: .............. Kim helâya giderse (imkân nispetinde) tesettürde bulunsun, (kuytu bir yer) bulamazsa, hiç olmazsa kum (taş vs., den) bir tümsek yapıp ona arkasını dönsün, zira şeytan, insan oğlunun makatlarıyla (oturak kısmıyla oynar. Kim bunu yaparsa en güzelini yapmış olur, yapmayana bir beis (zararı)

65

yok. (K.S. 3558 C.10 S.376 B.1990, alıntısı Ebu Dâvud, Tâharet 19, (35)) Görüldüğü gibi, gizlenmeden açıkta tuvalet ihtiyacını görmenin bir mahzuru olmadığı tahdis ettiler. 59- ............. Sehl (R) şöyle demiştir: (Bâzı kereler) bir takım erkekler, bellerindeki fûtaları çocuklar gibi boyunlarına bağlamış olarak Peygamber’le birlikte namâz kılarlardı da. (cemâate gelen) kadınlara: Erkekler doğrulup oturmadıkça başlarınızı secdeden kaldırmayınız, denirdi. (Buhari, Kitab’ul-Salât 14 S.458 C.1 Ötüken 1987) Burada da erkek sahabelerin secdeye gittiklerinde avretlerinin açıldığını, bayanların görmemesi ihtar edilmekle beraber, erkeklerin, bir birinin gösterilmesi ayıp olan yerlerini görmelerinin bir mahzuru olmadığını rivayet etmeleri. İslami tesettüre aykırı asılsız bir iddiadır. 60- ... Amr b. Selime dedi ki, Biz halkın Peygamber (s.a.)’i (ziyârete) gidip geldikleri (yol üzerinde bulunan) bir yerleşim bölgesinde idik. (İnsanlar ziyâretten) dönerlerken bize uğrarlar ve “Resulullah (s.a.) şöyle buyurdu."diye konuşurlardı. Ben zeki bir çocuktum. Bu sebeple Kur’an’ı Kerimden pek çok (âyetler) ezberledim. Babam (bir defa) kabilesinden bir heyet içerisinde Peygamber (s.a.)’e elçi olarak gitmişti. (Resûlullah-s.a.-) onlara namazı öğretip: “Kur’an’ı Kerimi)"“en çok bileniniz size imam olsun" buyurdu. (içlerinde) ezberinde en çok Kur’an-ı Kerim bulunan kimse olduğum için, Kur’an-ı Kerimi en çok bilenleri ben idim. Beni öne geçirdiler, onlara üzerimde sarı küçük bir hırkam olduğu halde imamlık yapıyordum. Secdeye vardığım zaman hırka vücudumdan sıyrılıp kısalıyordu. Kadınlardan biri “İmamınızın avret mahallini bizden gizleyiniz" dedi ve bana Umman kumaşından bir gömlek satın alıverdiler. Müslümanlıktan sonra onun kadar hiçbir şeye sevinmiş değilim. Onlara yedi, yahut sekiz yaşında iken imamlık yapıyordum. “Ebû Dâvud, K. Salât (2),

66

Bâb 60 Cilt 2 S.424 H.585 Şâmil-1988. Buhari, Ezan 54; Tirmizi, salâ 60; Nesâi, imâme 3,5,11,43; Kıble 16; İbn Mace, ezan 5; ikâme 46;) Daha önce ki örnekte, namaz kılan cemaat erkeklerinin secde ederken avret mahallerinin açıldığını rivayet etmişlerdi, bu örnekte ise secdede avret yeri açılan çocuk imam icat ediverdiler. Her halde bu rivayeti bu şekilde uydurmalarının nedeni, yetişkin imamın avret yerinin açıldığı rivayetini kolay yutturamayacaklarını düşünmeleri nedeniyledir. 61-........Bana Ukeyl, İbn Şihâb’dan; o da Urve’den; o da Âişe (R) ‘den tahdis etti (ki o şöyle demiştir): Peygamberin zevceleri geceleyin hâceti def’e çıktıklarında (Medine’nin kenârında olan) Menâsı’a kadar giderlerdi. O (Menâsı denilen yer) açık bir yerdir. Umer, Peygambere: Kadınlarını perde arkasına koy (yâni evden çıkmalarını menet),der idi de, Resûlullah (S) onun dediğini yapmıyordu. Nihâyet Peygamberin zevcesi Sevde bin tu Zem’a gecelerden bir gece yatsı namâzı vaktinde dışarıya çıktı. Sevde uzun boylu bir kadı idi. Umer, hicap emrinin indirilmesine çok arzu duyduğu için, ona: Yâ Sevde, bilmiş ol ki, biz seni muhakkak tanıdık, diye bağırdı. Bundan sonra Allah “Hicap Âyeti’ni indirdi. (Buhari, Kitâbu’l-Vudû 12, C.1 S.298 Ötüken 1987) Bu rivayette de, yine Peygamberin zevcelerine ağır iftiralar vardır. Ayrıca iddialarına göre Ömer ayıbı bilmekte ve önemsemekte Peygamberden daha ileri bir seviyede idi. Ve Peygamberin zevceleri gece Medine’nin kuytu bir yerine değil, açık bir yer olan Menâsı’a defi hacet için giderlermiş. Kadın olsun, erkek olsun hiç kimse, eğer defi hacet ihtiyacı varsa, gündüzden geceye, geceden gündüzü bekleyemez. Hatta sıkışan bir insan için birkaç dakika beklemek dahi bir sorun olabilir. Hal böyle olunca, gündüz defi hacet ihtiyacını giderecek gizli yeri olan kimse, gece oldu diye neden şehrin ta açık yerlerine kadar gidip defi hacetini görsün. İnsan

67

gecenin herhangi bir saatinde sıkışa bilir. Yatağından kalkıp defi hacet için şehirde seyahat etmenin ne manası vardır. Hele her çeşit zarar verebilecek, fırsat kollayan kafir ve münafıkların olduğu bir ortamda. Onun için ne böyle bir davranışın pratiği vardır, nede böyle bir olay vuku bulmuştur. Ancak hakaret kastıyla uydurulmuş bir rivayettir. Peygamber zevcelerinin gizlenme derecelerine bir örnek verecek olursam, Kur’an’dan mealen: - Ey peygamberin kadınları! Siz başka kadınlardan herhangi bir kadın gibi değilsiniz. Eğer (Allah’ın azabından) sakınıyorsanız, ince, yumuşak konuşmayın ki kalbinde hastalık olan biri, kötü ümide kapılmasın, sözü ciddi ve güzel söyleyin. 33/32 Görüldüğü gibi, değil Peygamber zevceleri kendilerini teşhir etsin, nasıl konuşmaları gerektiği dahi Kur’an vahyiyle bildirilmiştir. Bu konuyla ilgili olarak Kur’an’dan bir örnek daha verecek olursam, mealen: - Ey iman edenler! Hazırlanmasını beklemeyeceğiniz bir yemeğe çağrılmanız hariç, izin verilmeden Peygamberin evlerine girmeyin, Fakat çağrıldığınız zaman girin, Yemek yediğiniz zaman, hemen dağılın, sohbete dalmayın, Çünkü bu durum, Peygamberi üzüyor. O (sizi evden çıkarmaktan) utanıyor. Halbuki Allah, hak olan bir şeyden utanmaz, Peygamberin hanımlarından bir eşya istediğiniz zaman bir perdenin arkasından isteyin. Bu durum, sizin kalpleriniz ve onların kalpleri için daha temizdir. Resûlullah’a eziyet etmeniz, ondan sonra onun hanımlarıyla evlenmeniz asla caiz değildir. Şüphesiz bu durum, Allah katında büyük bir günahtır. 33/53 Bu duruma göre, Sahabelerin bir eşyayı dahi, Peygamberin hanımlarından yüz yüze isteyemeyeceği düşünülürse,

68

yapılmış olan rivayetin ve benzeri rivayetlerin asılsız bir iftira olduğu anlaşılır. 62- Bize Müsedded Yahyâ ibn Said’den: o da Humeyd’den; o da Enes’ten tahdis etti: Enes ibn Mâlik (R) şöyle demiştir: Umer (R): - üç şey hakkındaki dileğim Allah’ın vahyine uygun geldi, yâhut Rabb’im bana muvafakat etti. Ben: Yâ Resûlullah! Makaamu İbrahim’den bir namâz yeri edinseniz! dedim. (Bu lafızla âyet indi.) yine ben: Yâ Resûlullah! Yanınıza iyi ve kütü kimseler giriyor. Müminlerin anaları olan kadınlarınızın örtünmelerini emretseniz! dedim. Bunun üzerine Allah Hicap (el-Ahzâb: 59) âyetini indirdi. (Buhari, Kitâbu’t-Tefsir C.9 H.10 S.4182, Ötüken 1987) Bu rivayette de, yine bir iftira mevcuttur. İnsanın aklına şöyle bir soru geliyor. Allah’ın öğretmesiyle, Peygamber mi insanlara iyi ahlakı öğretip örnek oluyordu, yoksa insanlar mı peygambere iyi ahlakı öğretiyorlardı. Rivayetler dininin mensuplarına göre insanlar peygambere öğretiyorlardı. Halbuki ahlak konusunda Kur’an’da onun için şöyle denmiştir: - Nûn. Kaleme ve yazdıklarına andolsun! 68/1 - Sen, Rabb’inin nimetiyle cinlenmiş değilsin. 68/2 - Senin için kesintisiz bir mükâfat vardır. 68/3 - Ve sen, büyük bir ahlâk üzerindesin. 68/4 - Andolsun Allah’ın Elçisinde sizin için, sizden Allah’ı ve ahreti arzu eden ve Allah’ı çok anan kimseler için (uyulacak) en güzel bir örnek vardır. 33/21 Yaptıkları iftiralarda diğer bir hususta, özellikle erkeklerin, Peygamber eşlerinden, cenabetten yıkanma, hayız v.s. gibi konularda gidip soru sorduklarını iddia etmeleridir. Bu gibi

69

1 H...... el-Kaasım’dan.370.konuları gidip soracak bayan sahabe yok muydu? Erkek sahabeler gidip Peygamberden veya bu konuda bilgisi olan diğer erkek sahabelerden soramaz mıydılar? Eğer bu gibi hususlar düşünülse asıl maksatlarının bir şeyi sormak değil. (Buhari..... Hammâd’dan.1 H... o da Peygamber’in zevcesi Meymûne’den tahdis etti. Ötüken 1987) 64-....14 S. İbn Abbâs’tan. Sonra namâz için ab dest alır gibi ab dest alırdı. Meymûne (R) şöyle demiştir: Resûlullah (S) yalnız ayaklarını yıkamayarak namâz için ab dest alışı gibi ab dest aldı.. Onun cünüplükten dolayı yıkanması işte budur...370.. Sonra ayaklarını yerinden ayırıp yıkadı...2 S.. Elleri olup 70 . (Buhari. Kitâbu’l-Gusl C.. Sonra parmaklarını suya daldırır ve onlarla saçlarının diplerini hilâl lardı. demiştir... (Buhari... o da Âişe’den haber verdi. Ötüken 1997) 66-.....15 S.377.. Kitâbu’lGusl C. Hişâm’dan.. Şimdi bu tür rivayetlerinden başka örnekler verecek olursam: 63.1 H. bu bilgi kaybolsaydı halimiz nasıl olacaktı. Ötüken 1987) 65-. ellerimiz.. Kitâbu’l-Gusl C. Âise (R): Peygamber (S) ile ben bir kaptan yıkanırdık.. demiştir. o da Âişe’den tahdis etti..377. Ötüken 1997) Böylece yıkanan bir kimsenin ellerini de yıkadığını öğrenmiş olduk.... (Buhari. Âise (R): Resûlullah (S) cünüplükten dolayı yıkandığı zamân ellerini yıkar idi.1 S.. Peygamber eşlerine iftira etmek olduğu kolayca anlaşılır.. Bacak aralarını ve oralarına isâbet eden yıkanacak şeyleri de yıkadı.. Sonra iki eliyle başı üzerine üç avuç su dökerdi. o da babası Urve ibn Zubeyr’den. o da Peygamber’in zevcesi Âişe’den haber verdi (şöyle demiştir): Peygamber (S) cünüplükten yıkandığı zamân ellerini yıkamaktan başlardı. o kabın içinde gidip gelirdi.. Bize Şu’be. Ondan sonra suyu bütün bedeni üzerinden akıtırdı. Sonra kendi üzerine su döktü. Kitâbu’l-Gusl C..1 H.. Bize Mâlik. Bana Eflâh. o da babası Urve’den...

Sonra elini duvara sürttü.. dillerine ne gelirse düşünmeden söylerler. ben de yıkar idim.. başını da üç defa yıkadı. Şöyle ki: Eliyle hayalarını yıkadı.. Sonra bedeni üzerine su döktü..378..İbn Abbâs şöyle demiştir: Meymûne (R) şöyle dedi: Ben Resûlullah için yıkanacağı suyu koydum. Sonra elini yıkadı... o da Âişe’den (R) tahdis etti ki (o şöyle demiştir): Ben.. Sonra yüzünü ve ellerini yıkadı.. 67-. Sora namaz abesti gibi abdest aldı.ta.13 S. Peygamber ile birlikte her ikimizde cünüp iken bir kâbdan yıkanırdık. Ötüken 1997) 68-.. Sonra sağ eliyle sol eli içine su boşalttı da bu su ile hayâlarını yıkadı...376.. (Buhari.. o da Esved’den. 69-....401 deki rivayetle) Meymûne hakkında uyduruyorlar.... Ötüken 1997) Burada da yıkanırken elleri duvara sürtüp duvarı kirletmeyi rivayet ediyorlar.14 S.. Sâlim ibn Ebi’l-Ca’d’den.. Nihayet yıkanmasını bitirince ayaklarını yıkadı. Kitâbu’lGusl C. Kendisi elleri üzerine su boşalttı ve onları ikişer defa veyâ üçer defa yıkadı. Kitâbu’l-Hayz C. Ben hayızlı iken Peygamber tenini tenime dokundururdu... (Buhâri. elini yıkamadan vücudunu yıkayan tek bir insan varmıdır veya üç avuç suyla yıkanmak nasıl mümkün olur? Maksatları iftira etmek değilmi. o da İbn Abbâs’tan. Sonra elini toprakla sürttü. bende fûtamı bağlardım.. o da Meymûne’den tahdis etti ki (o şöyle demiştir): Peygamber (S) cünüplükten dolayı yıkandı.. Kitâb’l-Gusl C.. Sonra ağzını çalkaladı ve burnuna su çekti. ben de hayızlı olduğum hâlde başını (itikâf yerinden dışarıya) çıkarırdı da...Bize A’meş. Aslında bu tür 71 ... (Hayız olduğumda) O bana emrederdi.18 S.400 Ötüken 1997) Bu rivayette de..1 H.. Kazâ O (mescide) itikafta iken...1 H. (Buhari..1 H.Bize İbrahim. aynı iftirayı (aynı kaynak s. Sonra yerden ayrıldı da ayaklarını yıkadı. Âişe’nin erkeklere sevişmeyi anlattığı iftirasında bulunuyorlar..

Resûlullah başını uzatır.3 S. Ötüken 1997) Kendi kendilerini yalanlamak üzere birde şöyle bir rivayet uydurdular. böyle olanda bana hizmet eder..1 S.. öyle olan da.. verdiğim tipik rivayetlerin az bir kısmı biraz benzer olmakla beraber tıpatıp aynı olmayıp içeriğinde konuyu ilgilendiren farklılıklar vardır.. Onlar ciltler doldurdular......1 H. konunun özünü bozmadan fazla detaylara girmekten kaçındım.. (Buhari.398.. Urvetu’bnu’z-Zubeyr’e: Hayızlı kadının bana hizmet etmesi yâhut kadının cünüp iken yanıma gelmesi câiz midir? diye sorulmuş.. istemezsem de yazmak zorunda kaldım.. başardığıma da inanıyorum. ben ise ciltlerle ortaya koyduklarını bir kitap halinde tam olarak ortaya koyup eleştirmeyi hedefledim.. şöyle diyordu: Biz ancak Hac etmeği düşünerek yola çıktık..Bana Hişâm.. Resûlullah da mescide itikâf ettiği zamân. kendisi hayızlı ve hücresinde ikamet ederken... 70... şöyle demiştir: 72 .397.. 72-.... Bundan dolayı hiçbir taraf için beis yoktur.... uydurmuş oldukları dört bin civarındaki rivayetlerini tekrarlar yapmak suretiyle 35647 rivayete çevirerek ciltler dolusu külliyat haline getirmişler.. Bundan dolayı konuları anlatırken fazla detaylara girdiğim de zannedilmesin. Urve’den haber verdi ki. Kitâbu’l-Hayz C. Urve de: Bana göre bunun hepsi câiz... Şerif mevkiine geldiğimiz zamân ben hayz oldum....... Ötüken) 71-.. Kitabu’l-Hayz C.. yoksa merak edipte ortaya koydukları külliyata bakan bir kimse eleştiri konusu olabilecek daha başka birçok rivayet bulabilir.Zerrate şöyle demiş: Âise (r.. yüzlerce senedir yazılıp insanlara anlatılan bu yalanları eleştirmek için. Kitabın başında belirttiğim gibi... o da Resûlullah ın başını tarardı... (Buhari.. Bana Âişe haber verdi ki.rivayetleri yazmak ağırıma gidiyor.1 H..anhâ)’dan.. El-Kaasım şöyle diyor:Ben Âişe’den işittim.

74... Adam sabahleyin elbisesini yıkamaya başladı."(Ebû Dâvûd. 109 (288. Ahmed Davudoğlu..Tahâre (1). Âise adama menisini nasıl yıkayacağını izah etmiş. Ben. Âişe binti Ebi Bekir. Âişe’nin ve Ümmü Süleym’in baldırlarını gösterdiği iftirası rivayet edilmiştir. Su tulumlarını sırlarında taşıyor gâzilerin ağızlarına boşaltıyorlardı.Enes Bin mâlikten rivayet: Uhud harbinde. (K. Âise radıyallahu anhaya bir zat misafir oldu.ş Burada da savaş heyecanıyla kamufle ederek. Zaten rivayet uydurmalarında en sık başvurdukları metotları zıt ve ihtilaflı rivayetler uydurmaktır.. cilt 8 139/655 ter.. Şamil 1987) Böylece bu konuda da kendi kendilerini tekzip etmiş oldular.479..271 s. K.. Baldırlarının bileziklerini görüyordum.a)’a yaklaşmazdım.. Hz.. (Müslim..... Sönmez neşriyat a. 10 S. Bâb 106 Cilt 1 H.“Ben hayızlı olduğum zaman (Resûlullah’ın) yatağından bir hasır üzerine iner ve temizleninceye kadar Resûlullah (s.. bunu da bir konuda sıkıştıklarında veya işlerine geldiğinde kullanmak üzere veya ortalığı karıştırmak için planlı tasarlamışlardır..Müslim’in bir diğer rivayetinde: "Hz. Şimdi iftira rivayetlerini sıralamaya devam edecek olursam: 73.. 345 Akçağ 1990 alıntısı Müslim. Yemin olsun ki.290)) Güya Âişe’ye bir adam misafir olmuş da.. Tahâret 105. O....S 3517 C. Göremediğin takdirde etrafını yıkardın. Sık sık bu tür zıt rivayetlerine örnekler vermeğe çalışacağım. Biz Âişe’yi böyle bir 73 . (Birde yıkamaksızın) onun içinde namaz kılardı”. Âise ona: "Sana (meni) bulaşan yeri (gördüysen) orasını yıkaman kâfi idi. Resulûllah aleyhissalâtu vesselâm ın elbisesinden (meni bulaşığını) ovalamak suretiyle çıkardığımı biliyorum. ile Ümmü Süleym’i paçalarını sıvamış halde gördüm.

.. Yusuf Peygamberin karşılaştığı kadına.. Özellikle cinsel konularda. Erkekler menilerini nasıl yıkayacaklarını Âişe’den başka soracak kimse bulamadılar mı. Süleyman İbn Yesâr’dan tahdis etti. 354 Ötüken 1997) Bu da önce ki benzerleri gibi iftira içeren bir rivayettir. 76-... 75-.. kaldı ki ahmaklar bile meninin nasıl yıkanacağını bilirler.. Âise de “Ebu Bekr hüzünlü bir adamdır" sözünü tekrarlamış. Âise hakkında rivayetler uydurmuşlardır.. Yusuf Peygamber’in karşılaştığı kadınlarsınız. Âişe’ye ne tür bir iftirada bulunduklarını belirtmek için.iftiradan tenzih ederiz. O şöyle demiştir: Ben Âişe’ye elbiseye isâbet eden meniden sordum...Şüphesiz sizler. dedi (Buhari. Peygamber (S) Âişe’ye (R)’ye: -”Ebû Bekr’e emret de insanlara namâzı kıldırsın" buyurmuş. Âişe’nin şahsında Peygambere ve Ebu Bekr’e olan kinlerini göstermektedir.Ben Urve ibnu’z-Zubeyr’den işittin. Ne zamân Senin makamına dikilirse kalbi incelir. Peygamber evvelki emrini tekrar buyurmuş. Kur’an’dan örnek vereceğim. Kitabu’l Enbiyâ 59 C..7 S. Ötüken-1987) Burada da. demiş.Biz Amr İbn Meymûn.. Âişe: Ben onu Resûlullah’ın elbisesinden yıkardım da.31483185.Ebû Bekr pek yufka yürekli bir adamdır. Şu’be ibnü’l Haccâc yukarıdaki senedle dedi ki: Peygamber üçüncü yahut dördüncü defasında: .. . Ebû Bekr’e emredin de namâzı kıldırsın.. Bu da."buyurdu. 1 Kitabu’l-Vudu 93 s. yıkama izi yer yer ıslaklıklar elbisesinde göründüğü halde çıkardı... mealen: 74 . c. (Buhari.

(K:S 5670 C. zalimler iflah olmazlar!: 12/23 . 75 . Radâ’2. 77. Nikah 20. Humus 4. eğer Rabb’inin doğruyu gösteren delilini görmeseydi Yusuf da onu arzû etmişti. Resûlullah yine: “Sen onun girmesine izin ver. Böylece biz kötülüğü ve fuhşu ondan çevirmek istedik. örtünmeyi emreden ayet indikten sonra yanıma girmek için izin istedi.And olsun. Ben sizden sormadıkça izin vermekten imtina ettim! dedim. efendim bana güzel baktı (ben nasıl onun İyiliği’ne karşı hıyanet ederim). (Yusuf): “Allah’a sığınırım dedi. ıhlâsa erdirilmiştir (seçkin) kullarımızdandır. Resûlullah aleyhissalâtu vesselâmdan izin istemedikçe ben ona girme izni vermeyeceğim! Çünkü o’nun kardeşi Ebu’l-Ku’ays beni emziren kimse değildir. Yusuf Peygamberin karşılaştığı kadın evli olmasına rağmen. Ben: “Allah’a yemin olsun.Hz. 12/24 Görüldüğü gibi.16 s. Zira o senin amcandır. Ben: "Ey Allah’ın Resûlü! dedim.-Yusuf’un evinde kaldığı kadın. Ebu’l-Ku’ays’ın kardeşi Eflah yanıma girmek için izin istedi. bu ağır bir ithamdır. Müslim. Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm: “amcana izin vermekten seni alıkoyan sebep ne?"buyurdular. Beni Ebu’l-Ku’ays’ın hanımı emzirdi! dedim. Allah iyiliğini versin" buyurdular. Beni emziren erkek değil. Yusuf peygambere zina teklifinde bulunmuştur. Beni onun hanımı emzirdi" dedim. çünkü o. Şehadet 7. Peygamber nasıl olur da Âişe’yi böyle kadınlara benzetir. "Ey Allah’ın Resûlü dedim. onun nefsinden murâd almak istedi ve kapıları kilitleyip: “Haydi gelsene!"dedi.28 alıntısı. Derken yanıma Aleyhissalâtu vesselâm girdiler. Âişe radıyallahu anhâ anlatıyor: “Ebu’l-Ku’ays’ın kardeşi Eflah. Buhari. kadın onu arzû etmişti.

ziynetlerini teşhir etmesinler.. Ebu Dâvud. babaları. (2055). Ey müminler! Hep birden Allah’a tevbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz.. o da Mesrûk’tan. erkeklerden. Tirmizi.11 Ötüken 1988) İddia ettiklerine göre süt amca.(6. erkek kardeşleri. Kocaları. (1147).601. Radâ’1. o da Âise’(R)’den tahdis etti ki. kocalarının oğulları.. mealen: .Bu benim (süt) kardeşimdir! dedi. süt kardeş veya süt amca bildiril memeştir. kadına ihtiyacı kalmamış (cinsi güçten düşmüş) hizmetçiler. kız kardeşlerinin oğulları.99)) 78-. Peygamber de: -”Süt kardeşlerinizin kim olduğuna iyi dikkat ediniz. Radâ 2.602). Bunun böyle olmadığını Kur’an’dan örnekler vererek gösterecek olursam. Gizledikleri süslerin bilinmesi için ayaklarını yere vurmasınlar. serbestçe bayanların yanına girebileceğini rivayet ettiler.(1444). ancak açlıktandır buyurdu.. Görünen kısımları müstesnâ olmak üzere. 24 Nur 76 . Nesâi. Peygamber bunu hoş görmediğini belli eder gibi yüzünün rengi değişti. 24/31 Görüldüğü gibi ziynet eşyalarının gösterilebileceği kimseler arasında. süt kardeş gibi kimselerin.Bize Şu’be. erkek kardeşlerinin oğulları. Çünkü süt. kendi kadınları (mümin kadınlar). ellerinin altında bulunan cariyeleri.Mümin kadınlara da söyle: Gözlerini (harama bakmaktan) korusunlar.. el-Eş’as’tan... Nikâh 49. Kitâbu’n-Nikâh.. namus ve iffetlerini esirgesinler. Nikah 7. (2.519 C. Baş örtülerini. 40 S. yakalarının üzerine (kadar) örtsünler.. Bunun üzerine Âise: . Muvatta. Âişe’nin yanında bir adam varken Peygamber (S) içeri girdi. oda babası Ebû’s-Sa’sâ Selim İbnu’l-Esved’den. kendi oğulları. (Buhari. yahut henüz kadınların mahrem yerlerini anlamayan çocuklardan başkasına göstermesinler.

Yani mümin bayanlar için gizlenme konusunda diğer süt kardeş olmayanlardan bir farkları yoktur. 4/23 Dikkat edilirse süt kardeşler. Peygamberden sonra müminlerin onları nikahlamaları ebediyen haramdır. sizi emziren analarınız. Kur’an’da müminlerin anneleri olarak belirtilmişlerdir. Peygamberi kendi nefislerinden çok sevmeleri gerekir.31 de belirtilen kardeş lafzı öz kardeşler hakkındadır. Buna benzer olarak dikkat edilirse. Buna rağmen müminler onlardan yüz yüze eşya dahi isteyemezler. birleştiğiniz karılarınızdan olup evlerinizde bulunan üvey kızlarınız. -eğer onlarla henüz birleşmemişseniz (kızlarını almaktan ötürü) üzerinize bir günah yoktur. kız kardeş kızları.kendi sulbünüzden gelen oğullarınızın karıları ve iki kız kardeşi bir arada almanız. Zira. onlara öz kardeş hususiyeti vermemektedir. teyzeleriniz. yani aralarında bir perde varsa isteye bilirler.Size (şunlarla evlenmeniz) haram kılındı: Analarınız. nasıl olurda süt kardeş olmak. çok bağışlayan çok merhamet edendir. 24 Nur 31 de süt kardeşlere ruhsat verilmemiş. karılarınızın anaları. Şimdi bu hususlara ait Kur’an’dan örnek verecek olursam. Şüphesiz Allah. süt kardeşleriniz. ancak bir perde arkasından olursa. süt amca diye uydurdukları akrabalık. onun eşleri onların anneleridir. kardeşleriniz. Bunlar nikah yönünden yasaklanmışlardır. Demek ki bazı akrabalıklar vardır ki gizlenmeyi ortadan kaldırmaz. halalarınız.Müminlerin. . Ancak geçmişte olanlar hâriç. mealen: . miras 77 . hele kavramı dahi İslamiyet te olmayan. Öz kardeşler sadece kardeşleriniz olarak isimlendirilmiştir. ismen süt kardeş olarak belirtilmiştir. gizlenmeyi ortadan kaldırsın. fakat nikahlarının haram oluşu. Müminlere anne olmak gizlenmeyi ortadan kaldırmıyorsa. Kur’an’da süt kardeşlerden bahsedilirken “süt kardeş" olarak ayrı bir şekilde belirtilmişlerdir. kızlarınız. kardeş kızları. 4 Nisa 23 te ise nikahlanmaları yasaklanmıştır. Peygamberin zevceleri. akraba olanlar.

Resûlullah’a eziyet etmeniz. Onların uygun biçimde yiyeceğini ve giyeceğini sağlamak. Kur’an’dan mealen: . çocuklarını -emzirmeyi tamamlamak isteyen kimse için. Kûr’an’da çocuk en fazla iki yıl emzirilir. Allah’ın Kitabında birbirlerine müminler ve muhâcirlerden daha yakındırlar. O. Peygamberi üzüyor. sizin kalpleriniz ve onların kalpleri için daha temizdir. Peygamberin eşleri müminlerin anneleridir. Kur’an’dan mealen: .hususunda. Kur’an’da belirtilenden çok değişiktir. çünkü bu durum. Yemek yediğiniz zaman. yani iki yaşından sonra öz annesi dahi onu emziremez. Herkes ancak gücü ölçüsünde bir şeyle mükellef tutulur. ondan sonra onun hanımlarıyla evlenmeniz ebediyen caiz değildir. Peygamberin hanımlarından bir eşya istediğiniz zaman bir perdenin arkasından isteyin. Allah katında büyük bir günahtır. (sizi evden çıkarmaktan) utanıyor. Emzirme ile ilgili olarak. 33/53 Bu itibarla. Fakat çağrıldığınız zaman girin. hak olan bir şeyden utanmaz. Ne anne çocuğu yüzünden. Dostlarınıza yapacağınız uygun bir vasiyet bunun dışındadır. çocuğun babasına aittir.tam iki yıl emzirirler.Ey iman edenler! Hazırlanmasını beklemeyeceğiniz bir yemeğe çağrılmanız hariç. Bu Kitab’ta yazılı bulunmaktadır. uydurma olup aslı yoktur. süt amca ve süt kardeş konusunda rivayet edilen hadisler. Şüphesiz bu durum. Bu durum. sohbete dalmayın. Süt çocukluğu konusunda iddiaları da. hemen dağılın. size izin verilmeden Peygamberin evlerine girmeyin. 33/6 Görüldüğü gibi. çocuğu 78 . Fakat. müminlere anne olma vasıfları gizlenmelerini ortadan kaldırmaz. Halbuki Allah. ne de çocuğun ait bulunduğu baba.Anneler. Fakat onlar adamlarında emzirilebileceğini rivayet ettiler.

Çocuklarınızı (süt annesi tutup) emzirmek isterseniz. demiş..Sâlim artık erkeklik çağına geldi. Sehle binti Süheyl. . 27/371 Cilt 7 Ahmet DAVUTOĞLU. “Resûlullah gülümseyerek onun koskoca adam olduğunu 79 . (Sehle bunu yapmış ve) dönerek: .. bundan Ebû Huzeyfe’nin hatırına bir şey geliyor... ona haram ol da Ebû Huzeyfe’nin hatırına gelen şey gitsin!"buyurmuş.. Mirasçının da aynı şeyi yapması gerekir. Allah yaptığınız her şeyi görmektedir. demiş.. Eğer (ana. buna rağmen şu rivayette bulundular: 79-.yüzünden zarara sokulmasın..Ben onu emzirdim. Ebu Huzeyfe’nin hatırına gelen şey de gitti. baba) anlaşıp danışarak (çocuğu memeden) kesmek isterlerse. Bunun üzerine peygamber ona: “Salim’i emzir. Zannediyorum ki.) Salim’in yaşı konusunda yine Müslim’de şu ifadeler geçmektedir. 2/233 Çocukların en fazla iki yaşına kadar emzirtilebileceği açıktır.....Ş.Koskoca adam olduğu halde onu nasıl emzireyim dedi. (Müslim. Aişe’den naklen rivayet: Ebû Huzeyfe’nin âzâdlısı Sâlim... ve erkeklerin akıl ettikleri şeylere akıl erdirmeye başladı ama yanımıza giriyor. evlerinde Ebû Huzeyfe ile ailesinin yanında bulunuyormuş derken. Sönmez Neşriyat A. Peygambere gelerek: . vereceğinizi güzelce verdikten sonra yine üzerinize bir günah yoktur (emzirirseniz) Allah’tan korkun ve bilin ki. kendilerine günah yoktur.

Yâ Resûlullah! (Evlatlığımız) Sâlim’in yanıma girmesinden dolayı (kocam) Ebû Huzeyfe (bin Utbe)’nin yüzünde cidden bir hoşnutsuzluk görüyorum.biliyorum.. yetişkin bir adam olduğu halde ben nasıl onu emzireyim? dedi. (Müslim.7 Sönmez Neşriyat) ..Sehle. (Müslim. 26 C.7 Sönmez ..“Sen Sâlim’e süt emzir" buyurdu. dillerine ne gelirse söylemekten çekinmemişlerdir."buyurdu. Sâlim (onun sütünü emmeden önce) Bedir savaşına katılmış idi. ama o saçlı sakallı (adam)dır.. Bunun üzerine Resûlullah (Sallallâhü Aleyhi ve Sellem) gülümsedi ve: . Bunun üzerine Peygamber (Sallallâhü Aleyhi ve Sellem) (Sehle’ye:) .. H.. Kur’an öğretisine karşı o kadar kin ve nefret doludurlar ki.) Görüldüğü gibi süt emzirmeyle ilgili iddiaları ve rivayetleri İslam la ilgisi olmayan sapık iddialardır. Hangi kadın göğsünü açıp bir adama kendini emzirirde. Sünen-i İbn-i Mace..“Ben onun yetişkin bir adam olduğunu şüphesiz biliyorum." (İbn’i Mace.1943.. Sehle (Radıyallâhü anhâ) (gidip bu işi) yaptıktan sonra Peygamber (Sallallâhü Aleyhi ve Sellem’e)’e gelerek: Ben (Sâlim’e süt emzirdikten) sonra (kocam) Ebû Huzeyfe (Radıyallâhü anh)’ ın yüzünde bir hoşnutsuzluk görmedim.. dedi. Sehle: .5 Baskı 1992 Kahraman Yayınları. Âise (Radıyallâhü anhâ)’dan. verdi. bunun adına süt çocukluğu denir.. dedi. 30/373 C. dedi. Şöyle demiştir: (Ebû Huzeyfe’nin karısı) Sehle binti Süheyl (Radıyallâhü anhüm) Peygamber (Sallallâhü Aleyhi ve Sellem)’e gelerek: . S. 80 .. 80 ..O."cevabını Neşriyat).412 C.

53. Şimdi bu tür iftiralarını yazmaya devam edecek olursam: 83. Katâde den tahdis etti ki. Buhari. Ve yine bana Halife ibn Hayyât şöyle dedi: Bize Yezid ibnu Zurey’ tahdis etti: Bize Said. ayrı ayrı zamanlar için tahdis etmiş olsunlar. Peygamberden olmak üzere bunu tahdis etmiştir. Bize Yezid ibn Zurey’ tahdis etti. Buna rağmen rivayetlerin herhangi bir temele dayalı ciddiyetleri yoktur.Hz. Nesâi. Güya Peygamber Enes’e söylemiştir. peki Enes on birle." (K. o da Enes (R)’den tahdis etti ki. 5713 C. Bu rivayetlerini sıralarken kendilerince alay etmek amacındadırlar.5163 Ötüken 1988).11 S. dokuzu ayıramıyorsa bunu nasıl tahdis etti. Enes Radıyallâhü anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalatu vesselâm. Kitâbu’l-Nikâh H. Nikâh 1. erkeklerin birden fazla kadını nikahlama ruhsatıyla ilgilidir.Hz. Ebu Hureyre Radıyallâhü anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: 81 .69 alıntısı. Bize Said ibn Ebû Arûbe. Enes’e: “Buna tâkat getirebiliyor muydu? denmişti. Gusl 12. yani Peygamber iki eş için evlenmiş veya boşanmış olsun.Bize Müseddet tahdis etti.Diğer bir rivayet çeşitleri de. diğerinde dokuz eş denmiştir. örneğin: 81.16 S.6 C.54)) 82. (6. Onlar on bir tane idiler. (Buhari. Zira sarf ettikleri ifadelerden bu anlaşılmaktadır. Peygamber (S)’in dokuz kadını olduğu hâlde. birinde on bir eş derken. İslamiyet’teki. tek bir gece içinde kadınların hepsi üzerine dolaşırdı. Katâde’den. onlara da Enes. Görüldüğü gibi iki rivayet birbirleriyle çelişkilidir. Aile yaşantısı içerisindeki bazı şeyleri insan kendi öz anne babasına söylemezken. Bu rivayetlerine konu olarak ta Peygamberleri ele almışlardır.S. Farz edelim ki. Peygamber gibi bir insan aile sırlarını neden gidip Enes’e söylesin. hanımlarına gece ve gündüz aynı saatlerde ziyarette bulunurdu. O: “Biz ona otuz kişinin gücü verildiğini konuşurduk" diye cevap verdi.

(Buhari. Nesâi.. Eymân 23....3237 Ötüken 1987) 85..... El-A’rac’dan. Süleyman İnşaallah demedi. Kadınlarından sadece biri hâmile kaldı. Kitâbu’l-Enbiyâ 97 C.40.. O hakikaten o kadınları dolaştı..(7. Hepsi de Allah yolunda cihad edecek bir yiğit doğuracak! dedi (veya melek) ona: “İnşaallah de bari!"uyarısında bulundu... fakat içlerinden yalnız biri iki şıkkından biri düşük bir oğlana hâmile kalmıştır”.. Arkadaşı olan melek ona: İnşaallah de.299 Akçağ 1993) 84-.“Süleyman aleyhisselâm (bir gün) “Bugün. diye kesin konuştu. Eyûb’dan. Ama Hz.... K.."(Buhari..25). Peygamber (S) şöyle buyurmuştur: “Dâvud’un oğlu Süleymân: Ben bu gece yetmiş kadını dolaşacağım da onlardan her biri Allah yolunda mücahide edecek birer süvâri oğlana gebe kalır. 5825 C.. O diliyle İnşaallah demedi... elbette o çocukların hepsi Allah yolunda cihâd ederlerdi" buyurdu.(1654). Peygamber: “Eğer Süleymân İnşaallah deseydi.16 S. Enbiya 40.” Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm sözüne devamla: “Nefsimi elinde tutan Zât’a yemin olsun! Eğer Süleyman aleyhisselâm “inşallah!"demiş olsaydı hepsi de Allah yolunda atlı olarak cihad eden çocuklara sahip olacaktı" buyurdu. o da Muhammed ibn Sirin’den.7 S.... o gün. 39...... o da Ebû Hureyre (R)’den şöyle tahdis etti: Allah’ın Peygamberi Süleymân Aleyhisselâmın atmış tâne 82 . Ebû Hureyre (R)’den tahdis etti ki... Söylediği gibi.. Bize Vuheyb. dedi..S... O da yarım insan doğurdu. bütün hanımlarına uğradı. kesinlikle doksan kadınıma uğrayacağım.

rivayeti Peygamber açısından rivayet etmeleri ise peygambere açıkça saldırıdır.. Allah adına konuşup. İnşaallah’ın kelime manası. Böyle bir şeyi red etmek..3393 Ötüken 1987) Bir bayanın erkekler gibi yürümesi övünülecek bir şey değildir.. öyle ki bir peygamber olmasına rağmen.7 S.kadını vardı. (Buhari. Kitâbu’t-Tevhit 95 C.. “Ben bir gecede kadınların üzerine dolaşırım da onlardan her bir kadın muhakkak Allah yolunda savaşacak birer süvari oğlan çocuğu doğurur" diye (İnşaallah demeden) yemin sözü söyledi. Hele.. Kitâbu’l-Menâkıb 126 C. kadınlardan her bir kadın muhakkak gebe kalır ve Allah yolunda savaşacak birer süvâri doğururdu" buyurdu.. 86-.. Peygamberlere iftira ve saygısızlık kastıyla tahdis edilmiş olan bu rivayetler aynı zamanda çelişkilidir.16 S... bu itibarla bu rivayetlerde bir uydurmadır.. Rivayet aslı olmayan bir iftiradır. Allah’ın Peygamberi Muhammed (S): -”Eğer Süleymân Peygamber İnşaallah diyerek yemininden bir istisna yapsaydı.. bu ise Allah’a şirk koşmak demektir. Bu ise bir peygamber hakkında sarf edilen çok ağır iftiradır.. zira erkeklerin bayanlar gibi yürümesi de İslam Dininde kabul edilemez. Allah istemezse de demek olur ki. . Süleyman peygamber ise bir müşrik değildi. Fâtıma’nın yürüyüşü tıpkı Resûlullah’ın yürüyüşü gibidir. yalnız bir kadın eksik doğumlu bir oğlan çocuğu doğurdu... 83 .. Fakat kadınlardan hiçbiri doğurmadı.(Buhari. Görüldüğü gibi. Âise (R) şöyle demiştir: Fâtıma yürüyerek yönelip geldi... Allah isterse demektir.. Hakikaten kadınları üzerine dolaştı.. Zira. iddia etmiş oldukları kadın sayıları ihtilaflıdır. Din yönünden Süleyman peygambere ağır sözler içermektedirler. İnşaallah dememekte direnen bir kimse seviyesine indirmektedirler.7340 Ötüken 1989)...

elimi salsın sana zarar vermeyeceğim!"diye rica etti.. Eli önceki iki seferden daha şiddetli şekilde tutuldu. senin için bana galebe çalar.6-7 Akçağ 1992 84 .. Ben yeryüzünde senden ve benden başka bir Müslüman bilmiyorum" dedi. adamın elleri açıldı. öncekinden daha şiddetli tutulup kaldı. Kral derhal adamlar gönderip.. Hz. kral (onu ayakta karşıladı.. kız kardeşim olduğunu söyle! Çünkü sen. Ama kral tekrar Sâre’ye sataşmak istedi... Sâre’ye yine: “Allah’a dua et. Sâre’yi yanına getirtti. Hz. “Sâra yürüyerek geldi.. Bunu diyarımdan çıkar!"dedi. fakat) elini ona uzatamadı...".... 5212 C. (Adam normal hale dönünce tekrar) sataşmak istedi.. Sâre güzel bir kadındı. Sâre de dediğini yaptı.S. Eli şiddetli şekilde tutuldu. adamlardan biri bunları gördü... Bunlar zâlim kralın memleketine gelince. Hâcer’i bağış olarak verdi.87-... ne haber?"dedi. Sâre’ye. Hemen gidip: “Senin memleketine öyle güzel bir kadın girdi ki..15 S.. Sâre’ye: “Elimi salması için Allah’a dua et! Sana zarar vermeyeceğim!"dedi... Eli. bilirse ki sen karımsın. Kral kadını getiren adamı çağırdı ve ona: “Sen bana insan değil bir şeytan getirmişsin. O da kabul etti. zaten İslâm yönünden kardeşimsin. İbrahim zalim birinin diyarına (Mısır’a) beraberinde Sâre de olduğu halde gelmişti.. İbrahim onu görünce: “Nasılsın. Sâre’ye aynı şekilde ricada bulundu.. İbrahim namaza durdu. Sâre adamın yanına girince. Sâre dua etti. Eğer sana soracak olursa. (K. sizden başkasının olması münasip değildir" dedi..... Sâre’ye: “Bu cebbâr herif. Sâre: “Hayır var! Allah cebbârın elini tuttu (bana) bir hâdim verdi!"dedi.. din kardeşiyiz.....

Allah rızası için bir kavmin karşısına tek başına dikildi. O İbrahim peygamber ki Allah O’nu dost edinmişti. (2212). İbrahim’i dost edinmişti. Buhari. iyilik edici olarak yüzünü Allah’a teslim edip dosdoğru İbrahim’in dinine tabi olandan daha güzel olabilir? Allah. Bu konuda Kur’an’dan mealen: . Güya da. Öyle ya. Talâk 16. Enbiya. zalim kralın memleketine uğramaz. 4/125 Diğer bir hususta. güya İbrahim peygamberin karısına: “Ben yeryüzünde senden ve 85 . Kendisinin de önceden tahmin ettiği gibi. İbrahim peygamber kendisinden ve karısından başka yer yüzünde bir Müslüman bilmiyormuş. ne mahzuru var ki? İslama göre durum hiçte öyle değil zira İslam da mümin kadınlara sataşma şiddetle yasaktır ve tesettür olayı vardır ve söyledikleri tesettüre aykırıdır. kral ve adamları tesettüre rağmen Sâre’nin güzelliğini nasıl gördüler? Bu demek oluyor ki.Hangi insan. Tefsir. Büyû’ 100. Ebû Dâvud. Bu İbrahim peygamber gibi bir kimseye karşı hayasızca yapılmış bir iftira ve saygısızlıktır. Enbiyâ 9. Nikâh 6. Ben İbrahim peygamberi böyle bir şeyden tenzih ederim. madem ki durumu önceden biliyordu o zaman. olayı uydurmak için sarf ettikleri. kralı zalim olan bir memlekete gitmiş. (3165)) İddia ettiklerine göre. din yönünden. O İbrahim peygamber ki.alıntısı. başka bir yere giderdi. iddialarına göre İbrahim peygamber ya karısını tesettürsüz gezdiriyordu yada tesettürünün açılmasına ve kendisine sataşılmasına aldırmıyordu. Tirmizi. İbrahim peygamber neyle karşılaşacağını bile bile. Canının kurtulmasına sebep de karısını kız kardeşi olarak tanıtması imiş. Fezâil 154. karısı “Sâra" kral tarafından kendisinden istenmiş ve karısını krala teslim etmiştir. O’nu ateşe attıklarında dahi çekinmeyecek kadar cesur bir kimse idi. Allah’ın arzı geniştir. Nasıl gidip namusunu zalim bir krala teslim eder. Deseler ki zaten hiçbir şey olmadı. (2371). Müslim. Hibe 36.

254)) Müslümanlarca tavaf edilen. 88. İslam Dininde ki gerçeklere uymayan bu rivayetlerin aslı yoktur. hikmet sâhibidir”.“Yerinizde durunuz!"buyurdu ve (ikimiz arasına oturdu) hattâ ben göğsümün üzerine dokunan iki ayağının serinliğini hissettim..... Hele. peygamberin...6 S. Safa ile Merve arasında say tektir. Şeytana atılan taş tektir. Kur’an’dan mealen: ...S. (İbn ebi Leyle’den naklen..... dedi ki:)."ifadesi de..2899 Ötüken 1987) Bu konuda daha önce belirttiğim gibi. Şöyle ki. 89....Hz. yatağa girip aralarına oturması olacak şey değildir. Tuvalette temizlik için kullandıkları taş ile ve şeytana atılan taşla ilişkilendirmek ve birbirlerine emsal 86 . Bu itibarla... 1493 C. Zira kendisine hicretten önce Lût peygamber iman etmişti..... kızının ve damadının yatak odalarına izinsiz ve aniden girdiği yolundaki bu rivayet asılsız bir iftiradır..6 S....." (K.. Öyle ise sizden biri (tahâret için) taş kullanacaksa bunu da tek kılsın.. (5. (Buhâri.Bunun üzerine Lût ona iman etti ve (kavmine) dedi ki: “Ben Rabb’ime hicret ediyorum. Kitâbu’l-Humus 21 C.. Kabe tavafı ile Sefa ve Merve sa’yi’ni..... Bize Ali şöyle tahdis etti: .. Câbir (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) efendimiz buyurdular ki: (Tahâret maksadıyla) taş kullanmak tektir.. Peygamber (S): .23 Akçağ 1989 alıntısı..benden başka bir Müslüman bilmiyorum. Kur’an’a uymayan ve yalancı olduklarını belgeleyen bir sözdür. Biz hemen yatağımızdan kalkmağa davrandık. Hacc 202. 29/26 Bu itibarla...... İslam’da yatak odalarına izinsiz girilemez. Nesâi. Müteakiben biz yataklarımıza girmiş hâlde iken Peygamber bize geldi.. daima gâliptir. zira O..

zorlaştırıcılar olarak gönderilmediniz.2 S. Allah’ı anma ile temizlik birlikte emredilmiştir. Ömer (r.S. Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm onları yasaklayıp: “Kolaylaştırıcılar olarak gönderildiniz. 90. Tahâret 138.. 3509 C. Vudû 58. şöyle demiştir: “Ben Resûlullah (s. mescide otururken. İslam dinine ve Müslümanlara duydukları kinin açık ifadesidir. Tahâret 112.a. Buhari. Müslim. (1.göstermek açık bir saygısızlıktır. İslam dininde. Muhammed’e de rahmet et. Halk ta hemencecik üzerine yürüdü..a. (147).) zamanında bekâr bir genç idim ve Mescid de gecelerdim. insanların ve köpeklerin tuvalet olarak kullandığını rivayet etmeleri.. Tirmizi. Buhari. Bu konuda Kur’an’dan mealen: Rahmân ve Rahim Allah’ın adıyla . diğer tahdis edenler. 74/1 87 .) ) 91.340 Akçağ 1990 alıntısı. bir bedevi girip iki rekat namaz kıldı. bevl ederler..Ey elbisesine bürünen. fedaili ashabın-Nebi 19.10 S. Sonra da şöyle dua etmeye başladı: “Allah’ım bana da."(K. (380).)’den.Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm. Bâb 137 H.97 Şamil 1988. Ebû Dâvud.48. Üzerine bir kova su dökün!"ferman buyurdular. Derken adam hemen kalkıp mescidin içine akıtmaya başladı. sahabiler de bundan dolayı hiçbir şey (su) dökmezlerdi. Nesâi. Bu itibarla bu rivayette hakaret kastıyla uydurulmuş asılsız bir rivayettir." (Ebû Dâvud K. Köpekler mescide girerler çıkarlar. Tahâret 45. fedaili’s-sahâbe 140 ) Peygamber mescidini. Bizden başka kimseye rahmet etme!” Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm atılıp: “Geniş alanı daralttın!"dedi.49. Tahâre (1). tabir 36. Abdullah b.382 C.

Kadûm nam mevkide İbrahim peygamber sünnet oldu falan diyorsa da.33 Akçağ 1991 alıntısı.(356) ) Bu uydurma rivayetleriyle de.Hz. 74/5 İslam dininde iç ve dış temizliğe büyük önem verilmişken.Kalk. Rivayetlerine delil olarak ta 88 .531 Akçağ 1988 alıntıları. Müslim.7 S. keser ile manasınadır. “bil kaddum“."(K. 92. “Üzerindeki küfür tüyünü at ve sünnet ol!"buyurmuştu. 74/4 . Buhari.Rabb’ini tekbir et(O’nun büyüklüğünü an). Tahâret 131.Useym İbnu Kesir İbni Küleyb an ebihi an ceddihi’nin anlattığına göre (ceddi Küleyb) Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm’a gelerek: “Müslüman oldum! der. İbrahim peygamber seksen yaşında keserle sünnet oldu şeklindedir. 3817 C.. Fedâil 151. Metnin aslında. Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “İbrahim (aleyhisselâm) Kaddûm nâm-bazısıda şeddesiz olarak Kadûm demiştir. Enbiya 8.mevkide seksen yaşında olduğu halde sünnet oldu. beraberinde olan bir diğerine de.S.Elbiseni temizle. İsti’zân 51. bu tür aykırı rivayetler uydurmaları.S. 74/2 . Kur’an’a uymadığı gibi yaptıkları aynı zamanda hayasızlıktır. metinde de her ne kadar. uyar. 93.(2370)) Yukarıda ki. 2150 C. Ebû Dâvud. “Üstünden küfür saçını at!"der ve tıraş olmasını söyler. Useym’in babası dedi ki: “Bana bir başka (sahabe)nin bildirdiğine göre Aleyhissalâtu vesselâm. 74/3 ." (K.11 S.Pislikten kaçın. Kaddum keser demektir. Müslümanların sünnet olması gerektiğini rivayet ettiler. Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm.

tırnakları kesmek. koltuk altını yolmak. İbrahim peygamber için söyledikleri alay etmekten başka bir şey değildir. İbrahim peygamberin seksen yaşında keserle sünnet olduğu rivayeti ile Müslüman olan bir kimsenin derhal sünnet olması gerektiği rivayetidir.Hz. Muvatta Sıfatu’n Nebiyy 3. derin kesme. bu şekilde kesilmesi yüze daha çok parlaklık. Ebû Dâvud. Kelime-i Şehadet te olduğu gibi. Kızların sünneti için ise: 95.7 S.921).S. Buhâri. Ayrıca sünnetin kendilerince ne kadar iyi bir şey olduğu konusunda şu tür izahlarda bulundular: 94.(2. 2147 C.7 S. Sünnet olayının yaygın bir şekilde uygulandığı toplumlarda dahi. 64. bununla da yetinmediler.15. (5271)) Rezin rivayetinde Resûlullah şöyle buyurur: “Kızları sünnet ederken üstten kes.)) Böylece sünnet olmayı fıtrattan saydılar.2153 C.11." (K.(257). (4198). Böyle bir iddiayı İbrahim peygambere yakıştırdılar. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) (kadını çağırarak) kendisine: "Derin kesme. Taharet 39. koca için daha makbuldür" diye talimat verdi. Tereccül 16. Edeb 179. kocaya daha çok haz verir." (K.peygambere isnat ettikleri hadiste. etek tıraşı olmak.(2757).(1.Ümmü Atiyye (radıyallahu anhâ) anlatıyor: “Bir kadın Medine de kızları sünnet ederdi. İsti’zan 51. Taharet 10. kızlarında sünnet olması gerektiği yolunda iddia ve rivayetlerde bulundular. Zira derin kesmemen kadın için daha çok haz vesilesidir." (Ebû Dâvud. Edeb 14.S. Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Fıtrat beştir: Sünnet olmak. Müslim. bıyığı kesmek. Tirmizi. Nesai. Müslüman ile kâfiri birbirinden ayıran âlamet olarak kabul edilen sünnet 89 .534 Akçağ 1988) Ehli sünnetçe. Libas 63. bir kimseye baban seksen yaşında balta veya keserle sünnet oldu deseler bunu hoş karşılamaz alay olarak kabul eder.523 Akçağ 1988 alıntısı.14.

Her hâl’u kârda sünnet mevzûunda kadınlarla ilgili olarak da farklı görüşler ileri sürülmüştür. Şehveti teskin eder. Hülâsa bazı alim kabul ettikleri kimselere göre: “Hayatına mâl olacak dahi olsa. Şafiiler. bu meyânda. erkekler için sünnet. müslümanla kafiri birbirinden ayırma ölçüsü âlameti olduğunu. sünnetsizin namazının câiz olmayacağına. Peygamber ona. onu Kelime’i Şehadet’le özleştirerek. Maşrık kadınları ile Mağrib kadınlarının fizyolojik bakımından farklı olduklarını kâbul ederek."ifadesinde bulunuyorlar. Sünnet olayına o kadar ehemmiyet veriyorlar ki. kocanın karısına karşı sevgisini arttırır. Kızların sünnet edilmesi hakkında. kadınlar için mekrüme (şeref verici)‘dir. hadisin zahirine bakarak. bazı Sünni önderlerce vacip ve hatta farz denecek kadar mühim bir emir kabûl edilmiştir. Maşrık kadınlarındaki yaratılıştan gelen fazlalık sebebiyle sünnetle yükümlü olduklarına hükmetmişlerdir." denmektedir. Bir kısım önderleri de. sonra sünnet ol" diye emreder iddiasındadırlar. “Buluğ yaşına ermezden önce çocuğu sünnet etmek velisine vâciptir. Hadiste bu hususta “İslama girince küfür tüyünü at. sünnet erkekler için mendûb. kestiğinin yenilemeyeceğine. Bir kısım kimseler. Aliyyu’l Kâri şöyle der: “Kadının yüzünü taze kılar ve güzelliğini arttırır. “Fazla derin kesme. Kabe’yi tavaf edemeyeceğine hükmetmiştir. hatta hayatına 90 . KIZLARIN SÜNNETİ: Kızlarında sünnetinden bahseden bir hadiste: “Hıtân. Muhtar olan zamanda doğumun yedinci günüdür derler. Ebu Hanife. cimayı lezzetli ve câzip kılar."yaşlı kişinin bile sünnet olması gerektiği hükmünü verecek kadar bu meseleye ehemmiyet verilmiştir. böyle yapman hem kadın için ahzâ (en ziyâde haz ve lezzet vesilesi) hem de kocası için daha hoştur” der.ameliyesi. sünnet olmadıkça."Ebû Dâvud’un da bu konuda söylediği rivayette: “Medine’de bir kadın(ki ismi ümmü Atiye’dir) kızları sünnet ediyordu. mühtedinin Müslümanlığının noksan olacağına. Şafii ise her ikisi için de vacip hükmünü çıkarmıştır."derler.

Allah."dedi. Aslâ cehennemden kaçmak (imkânı) bulamazlar. kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz.(Şeytan) onlara söz verir. Allah. yaratılışı değiştirme olayı 91 ." 4/118 . Zira bu tür ameliye. metodu.Onları mutlaka saptıracağım. Allah’ın yarattığını değiştirenler ise Kur’an’da şeytanın payı olarak nitelendirilmişlerdir. Kim şeytanın bu emrini yerine getirirse şeytana pay olmuş olur. muhakkak ki açık bir ziyâna uğramıştır. 4/119 . O’nu bırakıp birtakım dişilerden başkasına çağırmıyorlar ve onlar. Allah’ın yarattıklarından pay alma tanımlaması. İsterse yaptığı değişiklik hayvanların kulaklarını yarma şeklinde olsun fark etmez. fakat şeytanın onlara va’di. Allah’ın yarattığını değiştirme yolunda vereceği emirlerdir.İşte onların varacağı yer cehennemdir. bu konuda şeytanın kendisine. Allah’ın yarattığını değiştirme manasındadır. ümit verir. İslam Dininde bu tür ameliyelerin şiddetle yasaklanmış olmasından dolayıdır. onlara emredeceğim: Allah’ın yaratışını değiştirecekler!"Kim Allah’ın yerine şeytanı dost tutarsa. aldatmadan başka bir şey değildir.mal alacaksa dahi bir kimsenin sünnet olması gerektiği şeklinde ısrar etmeleri ve sünnetin çok iyi bir şey olduğu yolunda övgüler ileri sürmelerine asıl temel neden ise. Bu konuda Kur’an’dan mealen: . inatçı şeytandan başkasına yalvarmıyorlar. 4/120 . “Elbette senin kullarından belirli bir pay alacağım. bundan başka her şeyi dilediğine bağışlar. 4/116 . 4/117 . Allah’a ortak koşan da uzak bir sapıklığa düşmüştür.O (Allah’a ortak koşa)nlar.(O şeytan)ki Allah ona lânet etti ve o da. 4/121 Görüldüğü gibi. mutlaka onları boş kuruntulara sokacağım ve onlara emredeceğim: hayvanların kulaklarını yaracaklar.

biri ihtiyaç içerikli ve geçici. bütün bu tür şeyler yaratılışa müdahale etmek suretiyle. hiçbir ihtiyaç.çerçevesinde hayvanların kulaklarının yarılmasına müsaade etmiyor. yaratılışı değiştirme manasında değillerdir. sağlıklı bir kimseden bu şekilde parça et koparmanın başka bir izahı yoktur. Zira. deriyi tahrip ederek döğme yaparsa. bir koyun kesilip yenile bilir bu yaratılışı değiştirme manasında değildir. parmağı kesmek arasında belli bir fark vardır. erkek. Bu zamanda sağlıklı genler üzerinde meydana getirilen veya getirilmesine çalışılan değişiklikler yaratılışı değiştirme olayı kapsamına giren işlemlerdir. nasıl ki bir kimse tipi değişsin diye hayvanların kulaklarını yararsa veya sağlıklı dişini çeker veya törpülerse. Ayrıca. Yaratılışı değiştirme olayı. bütün bunlar zaruret veya tedavi amaçlı ameliyelerdir. vücudunun her hangi bir yerinden sağlıklı bir organı daha güzel olur diye keser veya vücudunun her hangi bir yerinden bu bağlamda bir parça et veya deri keserse. Veya bir kimsenin çürümüş dişi çekile bilir. çürümüş böbreği alına bilir. Allah’ın yarattığını değiştirmedir. Gibi ameliyelerde bulunursa. Sünnet olmak yaratılışa müdahale etmenin onu değiştirmenin tipik bir örneğidir. Bu itibarla sünnet konusunda uydurmuş oldukları rivayetlerin aslı yoktur. kadın.s. küpe için kulak delerek kulağın yapısını değiştirmek v. Saç sakal veya tırnağı kesmekte öyledir. Nasıl olurda sünnet veya başka bir şekilde insanlar üzerinde değişiklik yapılmasına müsaade etmiş olsun. büyük. kısırlaştırma veya hadım yaparsa. diğeri sakatlayıcı ve kalıcıdır. Zira tırnağı kesmekle. yaratılış üzerine yapılacak değişiklikleri kapsar. Zira küçük. Bunları yapan şeytana pay olduğu gibi. Bütün bunlar. ŞEHİT VE ŞEHİTLİK KONUSUNDA UYDURDUKLARI RİVAYET ÖRNEKLERİ 92 . asla cehennemden ebediyen kurtuluş imkanı bulamaz. hastalık gibi zaruretler olmadan. Allah’a ortak koşmayla eş anlamlıdır.

) şöyle buyurmuştur: “Denizde başı dönerek kendisine kusma arız olan kimse için bir şehit. Ümmü Haram (r... ishalden ölmeyi özdeşleştirmelerini kamufle etmek için rast gele uydurdukları şeylerdir. boğulan kimse için de iki şehit sevabı vardır. Hadis 2493 C. Cenâiz 15.. İshalden ölen şehittir. kanserden veya yüzlerce diğer bir hastalıktan ölen bir kimseyi şehit olarak tanımıyorlar......a.... Bâb.466 Şamil 1989) 93 ..... Rasûlullah’a atfen:. Nesâi. Ebû Dâvud.13. El_Cihâd (15). 5431 C. ancak Allah yolunda mücadele ederken katl olunan kimseler bu mertebeye erişebilmektedirler. Örneğin: Onlara göre ishalden ölen şehittir veya kusan bir şehit sevabı almaktadır.S.. böylece kendilerince şehit olmayı küçümsemek amacındadırlar. “Bilesiniz: Tâundan ölen şehittir."(K. (Ebû Dâvud. yeter ki seferi taatte olsun.254255 alıntısı. çocuk karnında ölen şehittir.... Bunların haricinde hiç kimseye bu isim verilemez. iddialarında bulunmuşlardır. yıkık altında ölen şehittir. yanarak ölen şehittir. Örneğin: 97.. Zâtülcenb’ten ölen şehittir.15 S.(3111)...(1.. Zira saydıkları şeyler şehitlikle.(4.Cabir İbnu Atik’ten. şehitlikle ishalden ölmenin aynı olduğunu vurgulamaktır.234). Peygamber (s.Şehit ve Şehitlik olayını tahkir ile şehitlik kavramını saptırmak için de bazı hadisler uydurmuşlardır. Halbuki Şehitlik İslam dininde büyük bir mertebe olup. K. Cenâiz 36.14)) Saydıkları bu hastalık veya kazalardan ölenler şehit oluyor da. yukarıdaki rivayetleri gibi başka tipik rivayetleri de vardır. niçin diğer kaza ve hastalıklardan ölenler şehit olmuyor.9 S. Maksatları. Cenâiz 14. Örneğin: Minareden düşen bir müezzini veya canavar saldırısıyla ölen bir kimseyi.a)’dan rivayet olunduğuna göre.233. Muvatta... Bu konuyla ilgili olarak.. boğularak ölen şehittir.. Tahdis ettikleri rivayetlerde şu şekilde demektedirler: 96.

o da peygamberden tahdis etti.) 99-. kolunda görmüş olduğu iki altın bilezik ise yalancı peygamberleri remz (temsil) ediyormuş.Tirmizi. bir atın iki mücahit değerinde olduğu iftirasında bulundular. Bir de rivayet ettiler ki.el-Cihâd (15).. (Ebû Dâvud... İşin ilginç yanı. kusmuğu şehitlik olayına konu etmeleridir.. Müslim. diğer rivayet edenler. Allah yolunda savaşmaya veya mücadele etmeye ve bu yolda şehit olmaya ne gerek var.. meğazi 38.10 S. Bu iftiralarıyla da yetinmediler.K. Peygamber (S) şöyle 94 ....a.el-Cihâd (15). cihâd 57..) Böylece ganimet dağıtımıyla kamufle ederek.)’nin yanına gelmiştik.. Bureyd’den. Şöyle ki: 98-. cihâd 51. şöyle ki: 100. demiştir ki: Resûlullah (s.345 Şamil 1990. Mücahide ait atın.. hele o kimse boğulmuşsa onların iddiasına göre iki şehit sevabı alıyormuş.) Mücahid ve atı için birisi kendisine ikisi de atına (olmak üzere ganimet mallarından) üç pay vermiştir.. Bâb 143 Hadis 2734 C. her bir at için de iki hisse ayırdı. o da dedesi Ebû Burde’den. Buhari. K... yanımızda bir(er) atla Resûlullah (s...... Şamil 1990. Bâb 143 Hadis 2733 C. cihâd 21. bir gemiye binildiğinde deniz tutmasından kusmak bile şehit sevabı almaya yeterlidir.a. siyer 6. mücahitten iki misli daha değerli olduğu rivayetlerini uydurdular. Peygamberin rüyasında görmüş olduğu sığırlar Uhud şehitlerini.. İbn Ömer’den.10 S.Demek istiyorlar ki. evvelki yazmış olduğum rivayetlerine benzer şekilde burada da tiksindirici olması hesabıyla.. Bize Ebû Usâme.347...... Bizden herkese bir hisse. (Ebû Umre’nin) babasından rivayet etmiştir ki: Biz dört kişi. (Ebû Dâvud.8. Muvatta.. İslam da atlarda ganimetten pay alır diye bir şey yoktur. o da Ebû Mûsâ el-Eş’ari’den zannediyorum ki.

.. o hurmalık arâzinin el-Yemâme yâhud da Hecer olduğuna gitti. Bunlardan birisi Esved el-Ansi’dir.... Sonra gördüm ki. Malik’ten rivayet. (Müslim 180/144 C. (Buhâri. Uhud günü şehit edilen mü’minlerdir. Yaptıkları bir kısım rivayetlerle de.. öbürü de Müseylime’dir.. kendilerince peygamberlik iddia etmelerinden başka bir şey değildir. Ben de bu iki bileziği benden sonra çıkacak iki yalancı peygamber ile tevil ettim. o.. yalancı peygamberleri altın bileziklere benzetmişlerdir.Ş. rüya tefsiri adı altında yapmış oldukları rivayetlerde. ikisi de uçtu. Ebu Hüreyre şöyle haber verdi: Resûlullah şöyle buyurdu: . Sonra ru’yamda bana bu bileziklere üflemekliğim vahye dildi..9 Sönmez Neşriyat A..) 95 . Resûlullah ailesi nezdine geceleyin gelmezdi. bunların hâli beni kederlendirdi. Bu durum Uhud şehitlerine karşı bir saygısızlık olduğu gibi. Onlara ya sabah yahut akşamleyin gelirdi..9 S. Uhud şehitlerini sığırlara....15 S. Kitâbu’t-Ta’bir 49 C..“Ben uyurken ru’yâmda iki kolumda iki altın bilezik gördüm... Şu şekilde demektedirler: 102. Düşüncem." (Buhâri. Ben orada birtakım sığırlar gördüm. o sığırlar.. gazilerin veya gurbetten dönen Müslümanların geceleyin evlerine gitmemeleri gerektiği konusundadır.. Yalancı peygamberleri altın bileziklere benzetmekle de kimleri çok sevdiklerini ifadelendirmişlerdir...6903 Ötüken 1989) 101.4069 Ötüken 1987) Görüldüğü gibi.buyurmuştur: “Ben ru’yâda kendimi Mekke’den hurmalıkları olan bir arâziye hicret ediyorum gördüm...Enes b.... Câhiliyet’te Yesrib denilen Medine’dir. Ben de bunlara üfledim. Kitâbu’l-Mağazi 370 C... Allah en hayırlıdır (Allah’ın onlar için yapacağı en hayırlıdır).. Zaten bir çok iftira ve hezeyanları peygambere mal etmeleri ve bunlar olmazsa İslam dini anlaşılamaz demeleri. Bir de gördüm ki..

..... Cabir şöyle demiş.. Müslüman erkek ailesinden tedirgin olmadığı gibi.. gurbetten memleketine gelmiş olsun da. cimâ etmeye”.. Yapmış oldukları başka bir rivayet bu rivayetleriyle çelişkili olduğu gibi. Cabir şöyle demiş: Resûlullah erkeğin seferden geceleyin gelerek ailesinin yanına dalmasını onların hıyânetini anlamak istemesini yahut kusurlarını araştırmasını yasak etti..9 Sönmez Neşriyat A. Ayrıca İslam aile yapısı ideal bir yapıdır..Ş.7 Sönmez Neşriyat A.. Hangi erkek vardır ki. 183/146 C....) Bu yalan rivayetleriyle Müslüman aileleri şüphe altında bırakmayı amaçlamaktadırlar. Şöyle ki: 105-.... Resûlullah’a atfen: (Gaza dönüşü) “Ağır olun! Taki dağınık saçlı kadının taranması. Çoğunlukla. Resûlullah erkeğin gurbeti uzadığı zaman ailesinin yanına geceleyin gelmesini yasak etti.. İslam aileleri. Bu tür rivayetler iftiradan başka bir şey değildir....) 104. Kaldı ki bir karı kocadan müteşekkil aileler yok denecek kadar azdır. deve kuşu gibi başını kuma gömsün de evine gitmesin...9 Sönmez Neşriyat A... nine ve çocuklardan teşekkül eder....Ş. istisnalar hariç. Müslüman kadınlarda kötü değildirler. kocası evde olmayanın kasıklarını tıraş edebilmesi için şehre geceleyin yâni yatsı zamanı girelim" buyurdular ve şunu ilâve ettiler: “Medine’ye vardığın zaman cimâ etmeye bak. (Müslim 184/146 C. ana baba. o devirde sabaha kadar evine gitmeyip çölde beklesin veya bu devirde dahi gidip bir otel de gecelesin ve evine gitmesin... İslam toplum yapısında fırsat bulması pek mümkün değildir. (Müslim 57/410 C..Ş.. saygısızlık içermektedir..103. (Müslim. Komşularında bir birine gözcülüğünü katarsak bir kadın kötülük yapmak taraftarı olsa dahi. dede..) 96 . O nasıl evdir ki bu derece bir erkeğin evinden korkusu olsun.. Kitle olarak.

Peygamber yanında iki kayın pederi Ebu Bekir ve Ömer ile damadı Ali varken.Önceki üç rivayetle bu rivayet çelişkilidir.)’in sedirinin altında hurma ağacından yapılmış bir kap vardı. 4 Nisâ 43. ordusundakilere böyle sözler söylesin. gidin bol bol cinsi münasebette bulunun sözlerini sarf etsin. Bâb 13-14 H..52 Şamil 1987. diğer rivayet eden. kardeşi. Nasıl olur ki savaş dönüşü büyük ihtimalle. (Bak.. tahâre 6) Daha önce yazmış olduğum rivayetlerde görüldüğü gibi. K. 5 Maide 6 97 .1 S." (Ebû Dâvud. Bir peygamber. bu olacak şey midir? Bu tür sözler. Ayrıca peygambere ve sahabelere saygısızlık içermektedir. peygamberi ve sahabeleri hafife almak için uydurulmuş hayasızca sözlerdir.. dayısı. Geceleyin ona küçük abdest bozardı. Nesai.24 C. Peygambere saygısızlık için uydurdukları başka bir rivayette şöyle demişlerdir: 106-. o devirde Arab evlerinde tuvalet olmadığı zannına kapılabilir. Hukeyme bint Umeyme annesi Umeyme bint Rukayka’nın şöyle dediği rivâyet etmiştir: “Nebi (s. İşlerine geldiği zaman peygamber sedirinin altına oturağı koyu verdiler. geceleyin Medine dışına gittiklerini tahdis etmişlerdi. Peygamber eşlerinin abdest bozmak için. komşusu ve arkadaşı katledilip şehit edilmişken. Biraz sonra Medine’de bir çok evde savaşta katledilmiş olanlar için. Bu kadar bol ve çeşitli yalan uydurmak için epey emek vermiş olmalılar. utanma denen olayla da bir ilgileri olmadığı kesin. amcası. Orduda kiminin babası. Zira bu rivayette gece vakti evlere girilmesi gerektiğini tahdis etmişlerdir..Tahâre (1). halbuki. dul kalan kadınlar ve yetimleri ağlaşacakken. bundan da kolayca anlaşılır ki o devirde Arab evlerinde tuvalet mevcut idi. Kur’an’da belirtilen abdest bozulmasının şartlarından bir tanesi tuvaletten gelmiş olma olayıdır.a. Bunların yazdıklarına bakan kimse.

derlerdi. Ma’merden. birbirlerine baka baka yıkanırlardı. ey taş elbisemi! diyerek taşın arkasından koştu. Bize Abdurrezzâk. o da Ebû Hureyre’den tahdis etti. Nihâyet İsrâil oğulları onu (çırılçıplak) gördüler de: Vallâhi Mûsâ’da hiçbir kusur yokmuş. dediler.69 Akçağ 1993 alıntısı.17 S. Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm namaz için evinden çıkıp (namaz mahalline gelerek) tekbir getirdi. Mûsâ: Ey taş elbisemi. Mûsâ ise yalnızca yıkanırdı.. sonra ashaba (bekleyin diye) işaret buyurdu. elbisesini de bir taşın üstüne koydu. Saçlarından su damlıyordu. Mûsâ’yı bizimle birlikte yıkanmaktan menşeden. Musa peygamber hakkında yapmış oldukları saygısızca bir rivayette şöyle demişlerdir: 108. İsrâil oğulları: Allah’a yemin olsun. Ve Mûsâ elbisesini aldı da taşı dövmeğe başladı. Onlara namaz kıldırdı. Namazdan çıkınca: “Yanınıza cünüp olarak gelmiştim. o da hemmâm ibn Münebbihten..Bir başka rivayette şöyle dediler: 107. 6349 C. dolayısıyla hem kendisi hem de cemaat tekbir almakla namaza başlamışken.S. Hemen gidip gusletti geldi. (Tam kılacağım anda hatırladım)"buyurdular.. ancak O’nun kasığının çıkık olmasıdır.. Öyle ki cemaati namaz için saf tutmuş kendiside namaz için tekbir almışken. Mûsâ bir defa yıkanmağa gitti. İbnu Mace 1220.." (K.Hz.. Akabinde taş elbisesini alıp kaçtı.. namazı iptal edip cemaate dönerek hele bekleyin cenabetimden yıkanıp geleyim demesi halkın alay konusu olması demektir.... Bu rivayeti uydurmalarından amaçta budur. bir cami imamı dahi böyle bir olay yapsa ne kadar zor durumda kalacağı açıktır.” 98 .) Değil bir peygamber. Namaza duruncaya kadar da durumu hatırlayamadım. Peygamber (S) şöyle buyurmuştur: “İsrail oğulları çıplak olarak.

Birde kendilerince komiklik yapıyorlar.. Böylece Havva anamızı şeytan yerine koymuş oluyorlar. bu islamdaki tesettür olayına aykırıdır. o taşta muhakkak altı yedi tane dövme izi varmış. böylece Allah peygamberini çırılçıplak kavminin önünde teşhir etsin? İslam dinine göre olacak bir olay değildir.14 S. Radâ’63. Asıl söylemek istedikleri.. Adem babamızın yasak ağacın meyvesinden yemesini teşvik eden ve her ikisini kandırıp yasak ağacın meyvesinden yemelerine sebep olan. Buhari. Müslim.1 S. Kaldı ki çırılçıplak beraber yıkanıyorlar dedikleri kimselerde öyle anlaşılıyor ki Müslüman Yahudiler idi. Kitâbu’l-Gusl 30 C.(1470) ) Beni İsrail ve Etin kokması öylesine söylenmiş asılsız bir sözdür.S. Maksatları. et kokuşmazdı. kasığı çıkık dedi diye taş neden Musa Peygamberin elbisesini kaçırsın ki? Böyle bir olay ancak Allah’ın emriyle olabilecek bir mucizedir.Ebû Hureyre: Vallâhi o taşta muhakkak altı yâhut yedi dövme izi kalmıştır. güya Ebu Hüreyre Allah’ın adını anarak yeminle demiş ki.386 Ötüken 1987) Kavmi. Bu sözlerine gerekçe olarak iddia ettiklerine göre. bir rivayet uydurup Musa peygamberin kavmi önünde çırılçıplak gezindiğini iddia etmektir. Havva’nın kadın ihanetinin sebebi olduğu yolundaki iftiradır. Enbiya 1. (Buhâri. Havva anamız olmayıp şeytanın kendisidir. 99 .25. güya Adem’in yasak ağacın meyvesinden yemesini Havva anamız teşvik etmiş. dedi.260 Akçağ 1992 alıntıları. Eğer Havva olmasaydı kadınlar kocalarına hiçbir zaman ihânet etmezdi. dolayısıyla kadınları da böyle görüyorlar.Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Eğer Beni İsrail olmasaydı. 5003 C."(K. Başka bir rivayette şöyle demişlerdir: 109. hal bu ki.

Kur’an’a uymamaktadır.) Görüldüğü gibi. Bu konuda Kur’an’dan mealen: -Andolsun biz. tövbesini kabul etti ve doğru yola yöneltti.Nihayet ondan yediler. Onlar hemen secde ettiler. daha önce de.Sonra Rabbi onu seçkin kıldı. uydurmuş oldukları rivayet. ne de çıplak kalmak.Bir zaman biz meleklere: Adem’e secde edin! Demiştik. Sakın sizi cennetten çıkarmasın. Onda azim de bulmadık. yalnız İblis hariç. diretti. 20/115 . 20/116 . susuzluk çekmeyecek. 100 . Adem’e ahit (emir ve vahiy) vermiştik. bu. Ayetler. hem senin için hem de eşin için büyük bir düşmandır. Ne var ki o.Şimdi burada senin için ne acıkmak vardır. sonra yorulur. 20/121 .Bunun üzerine: Ey Adem! Dedik.unutmasınlar ki onları doğuranda bir kadındır. 20/118 . O.Şeytan ona vesvese verdi ve “Ey Adem! Seni ebedilik ağacına ve son bulmayacak bir devlete delâlet edeyim mi? dedi. sıcaktan da bunalmayacaksın. sıkıntı çekersin! 20/117 . Üstlerini cennet yaprağı ile örtmeğe çalıştılar.Yine burada sen. 20/119 . Bunun üzerine kendilerine ayıp yerleri göründü. 20/120 . 20/122 (Ayrıca bak. (Bu suretle) Adem Rabbine âsi olup yolunu şaşırdı. (ahdi) unuttu. 2 Bakara 34-35-36-37.

Peygamber: . Şu muhakkak ki.. Ebû Hureyre dedi ki: Ben elbisemin kenârında birkaç taş naklederek kendisine getirdim ve onları yanı başına koydum...8 S. Peygamber: .3610 Ötüken 1987) 101 .. Şöyle rivayet ettiler: 110-. Peygamber: . Ben de onlar için Allah’a: Cinlerin uğrayacakları her kemik ve tezek makûlesi üzerinde kendileri için muhakkak bir taâm bulmalarına duâ ettim" buyurdu.“Benim için istincâ edeceğim birkaç taş ara.“Kimdir o?"diye sordu... C.Ben Ebû Hureyre! diye cevâp verdi. sakın bana kemik ve hayvan gübresi getirme" buyurdu.. Ebu Hüreyre (R)’den haber verdi: Ebû Hureyre Peygamber’in berâberinde abdest alması ve istincâ’ suyu için küçük bir kırba taşırdı..Ayrıca.. Sonra yanından ayrıldım. Ebû Hureyre: . Kitâbi’l-Ensâr 80.. Yolda kendisine: . İnsanlarla yetinmediler Cinlere dahi saldırıda bulunmayı ihmal etmediler.“Bu ikisi cinlerin taâmındandır..Kemik ve hayvan gübresi ile temizlenmekte ne var ki? diye sordum.. Öyle ki. Nihâyet hâcetini bitirdikten sonra Peygamber’in berâberinde yürüdüm. Bunlar ne hoş cinlerdir! Benden azık istediler. Bana dedem Said ibn Amr. (Buhâri. Bir keresinde Peygamber hâcetini yerine getirmek için çıktığında Ebu Hüreyre arkası sıra kırba ile O’nu takip ederken. bana Nasibin cinlerinin bir hey’eti geldi. Cinlerin içinde Müslüman olanları da vardır.

“Ey kavmimiz. peygamber neden suyla taharetlenmedi. yapıları bizden değişik fakat bizim gibi imtihan edilerek.. kendisinden öncekini doğrulayan. Cinler tezeğe razı olduysalar.. Onlar temiz ve güzel rızıklara layıktırlar. acaba ondan önce ne yiyorlardı? Biz Müslüman Cinleri böyle bir iftiradan tenzih ederiz.el-Cihâd (15). Şuayb’ın dedesi (Abdullah b. peygamberde onların yerlerden toplanmış kemik ile tezek yemeleri için dua ediyormuş..) (şöyle) buyurdu”: “Tek yolcu şeytandır. Allah’ın davetçisine uyun. (dinleyin)"dediler. Buna rağmen şöyle rivayetlerde bulundular.. Çok ilginçtir. O’na inanın ki (Allah) günahlarınızdan bir kısmını bağışlasın ve sizi acı azaptan korusun.. dediler.. cemaattir. İki yolcu iki şeytandır. Buna rağmen güya." 46/30 .. Kaldı ki yanında su kırbası varken.. Kur’an dinlemek üzere sana yöneltmiştik.“Ey kavmimiz.Cinler. Bâb 79 H.Bir zamanlar. K.." 46/31 Görüldüğü gibi. Müslüman cinlerden bir heyet gelerek peygamberden azık istemişler. Cennet ve Cehennemle muhatap olan kimselerdir.a. Amr b. Cinlerden mümin ve takvalı kimseler vardır ve onlar tezek veya çöpten kemik yemeye layık kimseler değildirler.. biz Mûsâ’dan sonra indirilen. Üç (yolcu) ise. Ona geldiklerinde (bir birlerine): “Susun. 111.. “(Ebû Dâvud. Bu konuda Kur’an’dan mealen: . bundan da iftira ettikleri bellidir.. Peygamber ve Ebû Bekir’in hicret etmek için iki kişi olarak Mekke’den çıktıklarını rivayet ettiler. Yapmış oldukları diğer bazı rivayetlerle.2607 102 . cinlerden bir grubu.Amr) den. (Okuma) bitirilince de uyarıcılar olarak kavimlerine döndüler: 46/29 . demiştir ki: “Resûlullah (s. Hakka ve doğru yola götüren bir Kitap dinledik.

Menâkıb 25."(K.. diğer rivayet edenler. (K. hatta yolda hiç kimseye rastlamamak kaydıyla hicret ettiklerini rivayet ettiler. evinde babama uğradı.. Ebu Bekr’e: “Ey Ebu Bekr! Resûlullah aleyhissalâtu vesselâmla (hicret ettiğin) gece ne yaptınız?"diye sordu.S. Muvatta istizân.) 112. “Evet o gece yürüdük. Ben de götürüverdim..8 S. iki atlı iki şeytandır.(2.. Yapmak istedikleri hakaretin ağırlığı gayet açıktır. 4.114 Şamil. Tirmizi. Cihâd 86.. Babam bana: onu evime kadar “Haydi onu götürüver!"dedi.199 Akçağ 1993 alıntıları. İsti’zân 25. Müslim. bedelini alacaktı.C.... 2184 C.. üç atlı bir gruptur.20 Akçağ 1989 alıntıları.. Yoksa tek başına veya iki kişi olarak seyahat eden niçin iki şeytan olsun.Âzib radıyallahu anh anlatıyor: “Hz. Ondan bir semer satın aldı. Ebû Dâvud.Bera İbnu’l.. Cihâd 4. 35... 103 ... cihâd. Lukata 11. Ebu Bekr radıyallahu anh. Babam. İslam dininde. Tirmizi. 5775 C. (Babam) Âzib’e: “Benimle oğlunu gönder. Menâkıbu’l-Ensâr 45..978). Muvatta. Yolumuz tenha idi hiç kimseye rastlamadık. Ebu Bekir’in iki kişi olarak hicret ettiklerini şu şekilde rivayet ettiler: 113.10 S.. Eşribe 12. (1674)) Peygamberle.. (2607).. Babam onunla beraber çıktı. (2009)) Peygamberin ve Ebu Bekr’in iki kişi olarak.S.Amr İbnu Şu’ayb an ebihi an ceddihi (radıyallahu anh) tarikinden naklediyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Bir atlı bir şeytandır.16 S. Zühd 75. Ertesi günü de öğle vaktine kadar yürüdük. götürüversin!"dedi. bunun yanında da iki kişi olarak seyahat edenlerin iki şeytan olduğu rivayetlerinde bulundular. Buhâri.

Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor: “Ebu Hind. Kitabu’t-Tıbb H... Şöyle ki: 115. demiştir.) “Güneş ve Ay. Hişâm ibn Hassân’dan.. Te’vilu Muhtelifi’l Hadis. kıyamet günü dürülüp sarılarak ateşe atılmış iki öküzdürler.5734-5735 Ötüken 1988) 116. Buhari 59/4) Güneş ve Ay’ın büyük faydaları ortadayken......21 C. Rasûlullah’ı bıngıldak kısmından hacamat etmişti. (İbn Kuteybe....12 S.” dediğini rivayet etti... S. Aleyhissalâtu vesselâm: “Ey Beni Beyâza. Ebu Hureyre’den.. o da ikrame’den tahdis etti ki. Güneş ve Aya’da saldırmayı ihmal etmeyerek şöyle bir rivayette bulundular. dağlamayı ve hurma gibi birkaç meyveyi konu etmişlerdir. Bu nankörlüğün tipik bir örneğidir. Okuyup üflemeyi.... Yoksa güzel ve iyi olan her şeye karşı olacaklarına dair verilmiş bir ahitlerimi var? Rivayet uydurma olup aslı yoktur. onlara bula bula cehennemde yer buldular.V...... Bize Muhammed ibn Adiyy. Ebu Hind’i evlendirin..189 Kayıhan Yayınları 1989 alıntısı.İman şartları arasında en az üç kişi olarak seyahat edilecek diye bir şey yoktur. TEDAVİLER KONUSUNDA RİVAYET ÖRNEKLERİ UYDURDUKLARI Tıbbi Nebevi adı altında uydurdukları rivayetlerde. (Buhâri. 114. hastaya tükürmeyi. onunla evlenin!"buyurdu ve şunu ilave etti: “Eğer tedavi için başvurduğunuz şeylerin birinde hayır varsa bu 104 . Rasûlullah’ın (S.A. İbnu Abbâs (R): Peygamber (S) ihrâmlı olduğu hâlde kendisinde bulunan bir baş ağrısı hastalığından dolayı “Lahyu Cemel" denilen bir su yanındaki menzilde başından kan aldırma tedavisi yaptırdı.

Cuma. getireceğin haccâm genç olsun. Pazar günlerinde hacamat olmaktan kaçının." (K.447-448 Akçağ 1993 alıntısı. Ayın veya 19 veya 21’ini arasın. Tıbb 4.S.448 Akçağ 1993 alıntısı..11 S.314 alıntısı. Cumartesi. bir başka ilaçla tedavi olmasa da zarar görmez!"buyurdu.İbnu Abbâs radıyallahu anhümâ anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm hacamat oldu ve hacamatı yapan hacamatçıya ücretini ödedi ve ayrıca burun damlası kullandı.. Hacamat olmak isteyen Allah’ın adıyla Perşembe günü hacamat olsun.S. 7038 C. Buhâri. Sakın.13 Akçağ 1993 alıntısı. aklı arttırır. 4006 C. (K.(3867)..304 Akçağ 1991 alıntısı. 5662 C. İbni Mâce. 7037 C. Enes radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: Kim hacamat olmak isterse. İbnu Mace 3501 ) 105 .S."(K. Tıbb 9. İbnu Mace 3488) 120. (2102)) 117.(2048) ) 119. (3484)) 118...Ebu Keşbe el-Enmâri radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm başından ve iki omuzu arasından hacamat olur ve: “Kim bu kandan akıtırsa. Devamla İbnu Ömer dedi ki: “Ben Resûlullah aleyhissalâtu vesselâmın: “Aç karnına hacamat olma idealdir. Çarşamba günü hacamat olmaktan kaçının.Hz.16 S." (K. Tirmizi. (1202)..17 S. Pazartesi ve Salı günüde hacamat olunuz. Hafız olmak isteyenlerin hıfzetme kabiliyetini arttırır.17 S. Ebû Dâvud. Selam 76.İbnu Ömer radıyallahu anhümâ (âzatlısına): “Ey Nâfi bana kan galebe çaldı.hacâmattır. 4012 C.11 S.S.. herhangi bir hastalık için. kan fazlalaşmak suretiyle birinize galebe çalıp onu öldürmesin. Tıbb 9. Tıbb 21.S. benim için bir haccâm getir.. Ebu Dâvud. Ebu Dâvud. yaşlı veya çocuk olmasın" dedi. Tıbb 8."(K.. Hafızayı güçlendirir. Müslim.. Nikâh 27.(3859)..

8 Sönmez Neşriyat A.Resûlullah’a atfen: “Kazancın en kötüsü.1929 Ötüken 1987 ) Hacamatın serbest.. Rasûlullah (S..." (Müslim.." (Müslim 40/17 C.41.a. Ebû Cuhayfe’nin oğlu Avn şöyle demiştir: babam Ebû Cuhayfe bu köleye emretti de... (Ebu Dâvud.. Tirmizi. büyû 46.. sayd 15. Nesai. Müslim.8 Sönmez Neşriyat A..... Râfi’b..12 S. Buna rağmen kendi kendilerini yalanlayan şu rivayetleri de uydurmaktan geri durmamışlardır: 121-. Hadic (r.....497 Şamil. Haccâm çağrılınca Ömer şöyle dedi: 106 . zira diğer bir rivayette hacamatçılardan uzak durulması gerektiği rivayet edilmiştir.. hacamat ücretinin yasak olduğu şeklinde rivayet ettiklerinin anlaşılmaması gerekir. fahişenin zina karşılığı aldığı ücret pistir..Görüldüğü gibi.a.4 S. K....) 123.). müsakât 40. haccamın kazancı da habistir.. (Buhâri. hacamat yani kan aldırma hakkında. Fahişenin mehri habistir. 41/17 C. O şöyle cevap verdi: Peygamber (S) köpek bedelinden.. bütün hastalıkların tedavisi olduğu. yapılması lazım gelen günleri ve hacamatçıya ücret ödenmesi gerektiği yolunda rivayetler uydurarak bunu insanlara çok büyük bir tedaviymiş gibi tavsiyede bulunmuşlardır. köpeğin satışı karşılığında alınan para pistir. fahişenin mehri...Ş.el-İcâre (22) Bab 38 H..Ş..) 122. Ben babamdan bu kırmayı sordum...)’ın şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: “-Hacamat edenin ücreti pistir. kan alma ücretinden nehyetti...3421 C. diğer rivayet edenler..Resûlullah’a atfen: Köpeğin parası habistir... Şöyle ki: 125-.. Kitabu’l-Buyû 38 C... köpeğin parası ve haccamın kazancıdır. onun kan alma âletleri kırıldı.) 124-.

Kendisine: “Ey Allah’ın Resûlü! Bunlar kimlerdir?" diye sual edildi.İmrân İbnu Husayn radıyallahu anhumâ anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm bizi dağlama yapmaktan nefyetti. Ancak yarası tekrar şişti. 4019 C. (3865)) 129." (K. El. Sa’d İbnu Zürâreyi sivilce sebebiyle dağladı.a. alıntısı Müslim. Câbir radıyallahu anh anlatıyor: “Sa’d İbnu Mu’âz radıyallahu anh kolundaki (can) damarından isabet aldığı zaman Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm onu elindeki uzunca bir demir çubukla bizzat dağladı. (ona başvurmaya zorlu yan) durumlarla karşılaştık. Tıbb 7. kuyumcuya ve kasaba verme dedim. Selam 75. 4018 C.325 Akçağ 1991. Tirmizi.Resûlullah (s."(K. Resûlullah ikinci sefer dağladı. Birçok defalar dağlama yaptık. Tıbb 11.(2051) ) 128.11 S." (K. alıntısı Tirmizi.325 Akçağ 1991 alıntısı.."(Ebû Davud.S.İcâre (22) Bab 41 H.S.Tirmizi nin Hz. Tıbb 10. 107 .(2050).)’ı şöyle derken işittim: “-Ben teyzeme.324 Akçağ. rahatsızlığımızdan kurtuluş bulamadık. kendisi için bereket olacağını umarak bir köle hediye ettim ve ona. Ancak biz. Ebû Dâvud.507 Şamil 1991) Böylece çok övdükleri bir konuda kendi kendilerini yalanlamış oldular.11 S. Ebû Dâvud. Enes radıyallahu anh der ki: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm. (3868) ) 127. Yine rivayet ettiler ki: 126.Hz.11 S.İmran İbnu Huseyn radıyallahu anhumâ anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm: “Ümmetimden yetmişbin kişi (Mahşer’de) hesaba çekilmeden cennete girecektir!" buyurdular. köleyi hacamatçıya. Enes’ten yaptığı bir rivayette.(2208).S. 4020 C. Tıbb 7.3430 S. K.

Burada sayımız da azaldı.S..11 S. (K....472 Akçağ 1991... Yine rivayet ettiler ki: 130.. rukyeye baş vurmayanlar. (K. (218)) Dağlama konusundaki rivayetlerinin çelişkili olduğu açıktır. (1614)) 131. 4034 C. K. 4099 C. Tirmizi. Buhâri Tıbb 44... İman. Siyer 47.465 Akçağ 1991 alıntısı. Bu iddialarının yanında birde şu rivayetleri tahdis ettiler: 132. Ebû Davut Tıbb 24.54.. alıntısı. malımız bol idi. ayrıca hastalık bulaşması diye bir şey olmadığını rivayet ettiler. Selam 113. (K. malımız da.. 4094 C.İbnu Mes’ud radıyallahu anh anlatıyor: Rasûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Uğursuzluk çıkarmak şirktir.. 4093 C.11 S..Hz..... kesinlikle uğursuzluk diye bir şey olmadığını hatta bir şeyde uğursuzluk telakki etmenin şirk olduğunu.350 Akçağ 1991 alıntısı.“Onlar.11 S. teşâ’üm’e (uğursuzluğa) inanmayanlar ve Rablerine tevekkül edenlerdir!" buyurdu. (3924)) 108 ..464 Akçağ 1991..(2224). Sonra başka bir eve geçtik.. uğursuzluk çıkarmak şirktir. (1615)) Görüldüğü gibi. uğursuzluk çıkarmak şirktir...S.. Tirmizi.. ne de uğursuzluk vardır. 371.. Tıbb 24. oradayken sayımız çok.” Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm: “Burayı zemim (addederek) terk edin! buyurdular. Müslim. Müslim.. (3916).Hz.S. alıntısı Ebû Dâvud Tıbb 24..S. Enes radıyallahu anh anlatıyor: “Rasûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Ne sirayet (bulaşma). Siyer 47. Enes radıyallahu anh anlatıyor: “Bir adam dedi ki: “Ey Allah’ın resûlü! Biz bir evdeydik..11 S. Ebû Dâvud.(3910). kendilerini dağlatmayanlar...

. Zamanın kendisi uğursuz sayılamaz. bahçe olabildiği gibi. şöyle ki: 133-.Başınıza gelen herhangi bir musibet. bağ.İbnu Mes’ud radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm (bir gün) aramızda doğrulup: “(Hastalık nev’inden) hiçbir şey hiçbir şeye sirayet etmez!"buyurmuşlardı ki bir bedevi: 109 .. elbise. De olabilir. binek v.11 S... onlarda babalarından olmak üzere tahdis etti ki. işlediklerinizin) birçoğunu da affeder. 42/30 Yine rivayet ettiler ki: 134. Yoksa onların kullanmış oldukları ev. Bana Mâlik. buna göre uğursuzluk veya günlerin birbirinden farkı yoktur. altı. zaman belalı gelmişse bu işlenmiş olan işlerden o işi işlemiş olanlar yüzündendir. İle ilgisi yoktur. yoksa evin sağlık şartları bakımından elverişsiz olması değildir. (Allah. Bu konuda Kur’an’dan mealen: . Kitâbu’n-Nikâh 31 C. (Buhari. Böylece adetleri üzere yine kendi kendilerini yalanlamış oldular. kendi ellerinizin yaptığı (işler) yüzündendir. insanların başına bir musibet geldiğinde bu onların işlemiş olduğu işler yüzündendir. Resûlullah (S): “Uğursuzluk kadında. İbn Şihâb’dan. Zaten başka bir rivayette uğursuzluğu açıkça kabul etmişlerdir. o da Umer’in iki oğlu Hamza ile Sâlim’den.. Kur’an’a göre..5187 Ötüken 1988).s..s.. mal deyimi genel bir ifadedir ve ayırım yapılmamıştır.Burada kabul edilen ‘zemimlik’ uğursuzluk manasında kullanılmıştır.. evde ve atta olur" buyurmuştur. zira mallar. gümüş v.

Ükey ve baykuş (ötmesinin te’siri ve kötülüğü) da yoktur.Bunun üzerine Umer. demiştir.. Aleyhissalâtu vesselâm: “Pekalâ birincisini kim uyuzladı? Ne sirayet. Allah’a hamd etti.14 S. (Bunlar Câhiliyet hurâfeleridir... ilklerin başlaması ilk aşama olarak kendi başlarınadır....5757 Ötüken 1988...) Yukarıdaki iki rivayet birbirleriyle çelişkili olduğu gibi. Bu ise gerçeklere uymayan bir husustur... ne safer vardır. Bazı hastalıkların bulaştığı tıbben sabittir. oradan kaçmak için sakın o yerden dışarı çıkmayınız!” Abdullah . Kader 9.. ilk deveyi kim doğurdu demeye benzer. kendi içerisinde de çelişkili olan şu rivayeti tahdis ettiler: 136-. Safer ayında uğursuzluk yoktur.. (2144)) Rivayet ettikleri bu hadislerle hastalık bulaşması diye bir şey olmadığını rivayet ettiler.. İbn Abbâs dedi ki. bunun ise bir mantığı yoktur. Bize Said ibnu Minâ tahdis edip şöyle dedi: Ben Ebû Hureyre (R)’den işittim..17 Akçağ 1992 alıntısı..“Ey Allah’ın resûlü! Nasıl olur? Bir deve sürüsüne kuyruğu ile haşefesini uyuzlaşmış bir deve gelince hepsini uyuzlu yapar! dedi. Tirmizi... Kendileri de bu rivayetlerini yalanlayan aşağıdaki rivayeti tahdis ettiler: 135-.S. şöyle diyordu: Resûlullah (S): “Hastalığın (sâhibinden bir başkasına) kendi kendine sirâyeti yoktur.. 4836 C. eşyada uğursuzluk yoktur.... Hastalık sizin bulunduğunuz yerde vâkı’ olursa. (K.. ilk deveye kim bulaştırdı demek. (Buhâri. sonra ayrıldı....12 S. Resûlullah (S)’ten işittim şöyle buyurdu: (Veba hastalığı hakkında) “Bu hastalığın bir yerde çıktığını işittiğiniz zamân oraya girmeyiniz.... Kitâbu’l-Tıbb 44 C..) Fakat (ey 110 ..

kişi yedi sepet acve hurması yerse kendisine verilecek biraz güçlü bir zehirin etkisinden kurtulamaz.3876)) Bu öyle bir iddiadır ki.(2042).İbnu Mes’ud radıyallahu anh anlatıyor:”Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm’ı işittim. bu açık bir çelişkidir. Tıbb 12. sanmam ki dünyada bunu göze alacak aklı başında bir kişi çıksın. Kitâbu’t-Tıbb 27 C.mü’min) sen cüzâmlıdan. 111 . 138. acve hurması için uydurulan türden boş bir iddiadır. Tirmizi.12 S. Müslim. Selam 89. Et’ime 43. (2071)) Çörek otunun her hastalığın ilacı olduğu yolundaki iddia. boş bir iddia olduğu basit bir deneme ile hemen anlaşıla bilir. Bu rivayete inanan bir kimseye.5740 Ötüken 1988) Madem ki hastalık bulaşması yoktur Cüzâmlıdan kaçmanın manası nedir ki. Tıbb 5. bizde sana istediğimiz bir zehir verelim ve sana tesir etmediğini ispatla dersek. Zira acve hurmasının öyle bir etkisi olsaydı ilaç olarak eczanelerde satılacak ve kimse zehirlenme yoluyla ölmeyecekti.11 S. fakat gerçekler bu iddianın aksi yöndedir. tıbb 7. Eşribe 154. (3875. 140.270 Akçağ alıntıları. Buhari. 3986 C."(K. Değil yedi acve hurması. Bir çok araştırmalara rağmen kanser gibi bazı hastalıkların ilacı bilinemezken.S. 137.Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Ölüm dışında hiçbir hastalık yoktur ki çörek otunda onun için bir deva bulunmasın. Ebû Dâvud. (2215). 22.268 Akçağ 1991 alıntısı. arslandan kaçar gibi kaç!"buyurdu. K. 3987 C.56. böyle bir iddia gerçeklere uymamaktadır. haydi yedi adet acve hurması ye. diyordu ki:Rukyelerde.(2047).S. Tıbb 52. Buhâri. (Buhâri.Sa’id İbnu Ebi Vakkâs radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Kim her sabah acve hurmasından yedi tane yerse o gün geceye kadar ona ne zehir ne de sihir zarar verir.11 S.

Selam 66. İnsanlar. “Hayır. durumu ona söyledik. 112 . baş ağrısı.11 S. Ebu Sa’ad radıyallahu anh anlatıyor:”Biz. Örnekte ki rivayette güya. bu tip hastalıklar kendi kendilerine vücut direnci yoluyla geçebilen hastalıklardır.. ben sadece Fatiha okuyarak rukye yaptım" dedi.S. bana da bir hisse ayırın! buyurdular. Bu yönden şifa verme hususunda tesirleri yoktur.. Fedâilu’l-Kur’an 9. Bunun üzerine bizden rukye hususunda mahâretini bilmediğimiz bir adam kalkıp onunla gitti ve adama okuyu verdi. Ebû Dâvud. Tıbb 19."(K. 141... (K. 33.S. gibi hastalıklara okuyup üflerler. Tıbb 20. Onunla meşgul olacak erkekler de şu anda yoklar. Biz kendisine “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm’a sormadan (bu verdiklerine) dokunma!"dedik. tivelelerde (muhabbet muskası) bir nevi şirk vardır.353 Akçağ 1991.s. alıntısı. Aleyhissalâtu vesselâm “Fatiha!nın rukye olduğunu (tedavi maksadıyla okunacağını) sana kim söyledi? Verdikleri koyunları paylaşın. Kendisine otuz koyun verdiler. yani örneğin. Adam iyileşti.346 Akçağ 1991 alıntısı Buhâri. Yanımıza bir câriye gelip: “Obamızın efendisi Selim’i bir zehirli soktu. Böyle olduğu da denemeyle kolayca anlaşıla bilir. Tirmizi. karın ağrısı v.. Müslim. Sizde rukye yapan biri var mı?"dedi. Bir yerde konakladık. 4033 C. Ebû Dâvud.”. 140. Bize sütünden içirdi.(3900).temimlerde (muskalarda).(2201). Rivayette rukye yapmak şirk olarak sayılmışken. hatta Fatiha’nın rukye olduğunu söylemiş ve ücret olarak alınmış olan koyunlardan pay istemiştir.. Tıbb 127. Kesin olarak! Kur’an ayetleri hastaların üzerine okunup üflenmek için inmemiştir. Ona:”Yahu sen rukye bilir miydin?"dedik.11 S.İcâre 16. Tıbb 39. Resûlullah fatihayla rükne yapılmasını tasvip etmiş.2065)) Rivayetlerinin çelişkili olduğu açıktır. (2064. Medine’ye gelince.Resûlullah aleyhissalâtu vesselâmın çıkardığı askeri) bir seferdeydik. Kur’an ayetlerini.(3883)) 141-Hz. Eğer ki böyle bir iddia gerçek olmuş olsaydı. 4035 C.

.a.496 R. bizim için şu adama rukye yap. Abdu Rabbih ibnu Sa’d’den.)’a gelip durumu haber verdi. ömrüme yemin ederim ki. 113 . Es-Salt. yoksa. Amaçları saygısızlık etmektir.. Şöyle ki: 142. (Delinin arkadaşları) rukye yapan zata (ücret olarak) bir şey verdiler. Zira Kur’an’ın iniş amacı bu değildir.. Resûlullah (s. yanına gelip. dediler ve kendisine iplerle bağlı deli bir adam getirdiler.12 S. K. Bundan da yapılan iddiaların tıbbi şifa yönünden gerçeklere uymadıklarını anlamak mümkündür. Harice’nin amcası sabahlı akşamlı üç gün adama Fatiha Sûresini okudu. (iyileşti). Bize Sufyân ibn Uyeyne.. halbuki sakat olan bir kimseye kıyamete kadar okunup üflense şifa yönünden tesir meydana gelmez. Adam sanki kösteğinden kurtulmuş gibi oldu... bu durum Kur’an’ın bir zaafı değildir. Kur’an okumayla hastaya tükürmenin bir ilgisi yoktur. . Adam. okuyup tükürmeyi tahdis etmişlerdir.Şüphesiz sen o zat (Hz. amcasından rivayet ettiğine göre: O (Hârice’nin amcası) bir kavme uğradı. kimileri bâtıl bir rukye ile yerler. Her gün milyonlarca kişi defalarca Fatiha Sûresini okumaktadır. Kavimdekiler onun.Hârice b. Efendimiz (s. Sûreyi her bitirişinde tükürüğünü biriktiriyor sonra da tükürüyordu.3420 Şamil 1991). Peygamber)’in yanından hayırlı bir şey getirmişsindir..a): “-Ye.. 143-. Yapmış oldukları tedavi ile ilgili bazı rivayetler de okuyup üfleme yerine. o da Amre bin tu Abdirrahman dan haber verdi ki.Fatiha rukye olmuş olsaydı sakat bir kimseye okunduğunda da tesir etmesi gerekirdi."buyurdu.. (Ebû Dâvud. Buna rağmen hastalandıklarında doktora gitmek zorunda kalmaktadırlar. el-icâre (22) Bab 37 C. sen ise hak bir rukye ile yersin.

Ama bütün işler Allah’a aittir. Kur’an’ın. Şu bizim yurdumuzun toprağı ve bâzımızın tükürüğüdür.12 S. Kur’an’a açıktan açığa yapılmış bir saygısızlıktır. yâhut arzın parçalandığı. Kur’an ayetlerinin okunup hastaya üflenmesinin hastaya sağlayacağı hiçbir yarar yoktur. tükürüğü bir olayın tamamlayıcı unsurları olarak düşünmek. Peygamberi bunların iftiralarından tenzih ederim. Yoksa. bütün insanları yola iletirdi? Yaptıkları (küfür ve kötü işler) yüzünden inkar edenlerin. Kur’an’ın iniş amacıyla ilgili olarak insanları yanlış yönlendirmek ve Kur’an’ı onların gözünden düşürmektir. Kitabu’l Tıb 61 C. bunların iddia ettikleri gibi bir tedavi kitabı olmadığı konusunda Kur’an’dan mealen: . belki de tükürükten medet ummak onların bile aklına gelmemiştir.5769 Ötüken 1988) Putperestler taştan topraktan yaptıkları putlardan medet umarlardı. yoksa Kur’an’ın okunup hastalara üflenmesiyle veya tükürükle hiçbir ilgisi yoktur. Allah dileseydi.Eğer kendisiyle dağların yürütüldüğü. Bütün bu gibi şeylerle esas olarak yapmak istedikleri. yâhut (o belâ) evlerinin yakınına konacak. Ancak hidayet bulmak için onun ayetlerinden istifada edilir. İman edenler hâla anlamadılar mı ki. Allah’ın va’di gelinceye kadar bu böyle sürüp gidecektir. başlarına âni bir belâ gelecek. Bunlardan Rabb’imizin izniyle hastamız şifâlanır!" (Buhâri. neyin seviyesine indirmeye çalıştıkları çok düşündürücüdür. neyi. kim bilir. Kur’an’la. 114 . Allah. ne yer parçalanır. yâhut ölülerin konuşturulduğu bir Kur’an olsaydı (bu Kitâb olurdu). 13/31 Kur’an okunduğunda ne dağlar yürütülür. va’dinden aslâ dönmez.Âise (R) şöyle demiştir: Peygamber (S) rukye tedâvisinde şu duâyı söylerdi: “Allah’ın ismiyle. nede ölüler konuşturulabilir.

Kitâbu’t-Tıbb 54 C.S. zevcesi Ümmü Seleme’nin evinde... hatta kendisine nazar değdirdi diye.. hiç ilgisi olmayan ve olması da mümkün olmayan kimseleri suçlama yoluna gider.. bir canlıya veya bir eşyaya baktığında onu fiziksel olarak etkileyebilir ve ona zarar verebilir. o da annesi Ümmü Suleym (R)’den şöyle haber verdi: Peygamber (S). Öyle ki: Hastalansa. Veya nazarın kendi yerine bunlara değeceğine inanan kimseler de vardır. Bak.. (Buhâri. Kitâbu’l-Libâs 154 C. böylece kendisinin veya malının nazardan korunacağı inancında olan 115 .. K. demiştir.. bir yakını ölse.. bunları kendi üzerine... Bize ez-Zuhri. Kur’an’ın iniş amacını saptırmaya yönelik iddialardır. diğer rivayet edenler Müslim 2187.5765 Ötüken 1988 ) İddialarınca bir kimse yalnızca bakmak suretiyle. o da Ebû Seleme’nin kızı Zeyneb’den.. Urve ibnu’z-Zubeyr’den..5952 Ötüken 1989... GÖZ YANİ NAZAR DEĞMESİ HAKKINDA DA BİR TAKIM ASILSIZ RİVAYETLER UYDURMALARI 144-.. Ebû Dâvud 3879.Bu gibi iddialar. Buhari. Bu inançta olan kimseler.. güya nazar değdirecek şahsın nazarı bunlara isabet edecek.. yüzünde sarılık eseri bulunan bir kız çocuğu gördü de: “Bu kız çocuğuna rukye tedâvisi yapınız! Çünkü bunda nazar değmesi vardır" buyurdu. 4042) 145-... Buna inanan bir çok kimse başına gelen her çeşit felaketi veya istemediği bir durumu göz değmesine bağlamaktadır.13 S...12 S.. işi istediği gibi gitmese veya malına bir zarar gelecek olsa. önlem olarak nazar boncuğu ve nazarlık diye adlandırdığı cam parçalarından ve hatta eşek veya at nalından medet ummakta. Ebû Hureyre (R): Resûlullah (S): “Göz değmesi haktır (sâbittir)" buyurdu ve döğme yapmaktan nehyetti. yakınlarının üzerine veya mallarının üzerine asarak nazar değmesinden koruyacaklarına inanmakta ve dolayısıyla bunları putlaştıra bilmektedir. kendisine nazar değdiği kanaatinde ve inancındadır.

mealen: 116 . Ayette ise kafirlerin Kur’an’ı kıskandıkları veya Peygamberi kıskandıkları vurgulanmamıştır. Kur’an’ı tebliğ eden peygamber için deli ifadesini kullanmışlardır. Bu itibarla ayeti nazar değdirme olayı ile bağdaştırmağa imkan yoktur ve dolayısıyla İslam dinine göre nazar değdirme olayı da yoktur. cam veya başka şeylerin. nazarın varlığıyla ilgili olarak şu ayetleri delil getirmektedirler. Bütün bu inançlar İslam dininde yeri olmayan inançlardır. neredeyse seni gözleriyle devireceklerdi.bazı kimselerde bunları kullanmaktadırlar. “O delidir" diyorlardı. zikri (Kur’an’ı) işittikleri zaman. nazar değdirebildikleri neticesine varılır ki bu da saçma bir iddia olmuş olur. kitleler tarafından bunlara büyük bir talep vardır. Müslüman olsun ancak bazı özel kimselere isnat etmektedirler. Kaldı ki nazara inananlar bu özelliği. hiç kimsenin bakışında öyle bir etki olmadığı gibi. Bu yönden nazara inananların inancıyla mealini yazmış olduğum bu ayeti bağdaştırmak mümkün değildir. Kendilerine İslam alimi diyen bir takım kimseler. kafirler kin ve öfkeleriyle. 68/51 Ayette kafirlerin kin ve kızgınlıkları müteşabih olarak anlatılmıştır. eğer iddia edildiği gibi bir nazar değdirme olayı olmuş olsa. Nazara inanların ortak görüşü. tam tersine. Yani kaşlarını çatarak. Nazar değdirme olayı iddialarına delil gösterdikleri bir diğer ayette ‘Yusuf Sûresi 67. kafir olsun. Bu inançlar o kadar yaygın durumdadırlar ki.’ ayetidir. bu kafirlerin tamamının nazar değdire bilme özelliğine olup. ülke çapında nazar boncuğu veya çeşitli nazarlıklar imal eden bir sanayi mevcut olduğu gibi. sert sert baktıkları vurgulanmıştır. ayette kafirlerden kitle olarak bahsedilmiştir. insanları bu iddia çerçevesinde koruma özelliği de yoktur. kendilerine ait olan bir şeyin kıskanıldığı ve dolayısıyla kendilerine nazar değdiği şeklindedir. Diğer bir hususta. Mealen: -O inkâr edenler.

bu da makul bir davranıştır.. hep beraber bir kapıdan girdiklerinde kardeş olduklarını bilip onları kıskanmak suretiyle kim nazar değdirecekti. Allah’ın istemesi halinde. şehre ayrı ayrı kapılardan girmelerinin istenmesi. nitekim hep birlikte gidip zahire istemişlerdir. hatta şehirden çıkmaları durumunda. tevekkül edenler de O’na tevekkül etsinler!" 12/67 Ayet içinde geçen. Hüküm. Böyle bir önlem mahzurlu olmamakla beraber. bir kısmı şehre girmekten engellense diğerleri girebilsin ihtimaliyle ilgili olabilir. farz edelim ki kapıda kardeş oldukları bilindi ve kıskanılmak suretiyle onlara nazar değdirme olayı mümkün hale gelmiş olsun. ayrı ayrı kapılardan girin ama ben(ne yapsam) Allah(ın takdir)inden hiçbir şeyi sizden savamam. Bu itibarla. ayrı ayrı kapılardan şehre girilmesi olayını nazar değmesine bağlamaktadırlar.Ve deki: “Oğullarım. Ben O’na tevekkül ettim. O zaman şu soruyu sormak lazım. Halbuki ayette şehri gezdiklerinde. Allah’ın hükmünü hiçbir önlemin geri çeviremeyeceği ve Allah’a tevekkülün gerekliliğini vurgulanmıştır. öyle ki birbirleriyle akrabalıkları olmayan bir kafile olarak yorumlanmaları da mümkündür. bu konuda uydurulan rivayetler Kur’an’a uymamaktadır. bu ayetin nazarla hiçbir ilgisi yoktur. aynı olay şehirde gezinmeleri halinde de mümkündür. Olsa olsa. PEYGAMBERLER VE YAKINLARI HAKKINDA UYDURDUKLARI RİVAYET ÖRNEKLERİ 117 . yalnız Allah’ındır. (Mısır’a) bir kapıdan girmeyin. şehir içinde de ayrı ayrı gezmeleri bildirilmemiştir. hem de zahire yükleri de tam da doluyken ayrı ayrı kapılardan çıkmaları da söylenmemiştir. Bu açıklamalardan da anlaşıldığı gibi. Kapıda kendilerine nazar değdirilebiliyorsa şehirde de toplu olarak gezdiklerinde kendilerine nazar değdirile bilir. İslam inancında nazar değdirme olayı diye bir şey yoktur.

Vâkı’a. (Müslim 105/126 C. Yukarıdaki üç rivayette.. Eğer ben O’nun sakalındaki beyaz kılları saymak isteseydim muhakkak sayardım. Diğer başka rivayetlerde ise şöyle demektedirler: 149-.13 S.. Resûlullah (aleyhissalâtu Vesselâm): “Beni.Enes’e sorulmuş da: Peygamberin saçının ağarıp ağarmadığı .5929 Ötüken 1989 ) 148.13 S. Enes (R): .. (Buhâri. Ebu Cuhayfe (şöyle demiş): -Ben Resûlullah’a beyaz gördüm ihtiyarlamıştı.10 Sönmez Neşriyat).4 S. Sâbit el. 659 C. (K.Bunâni şöyle dedi: Enes’e Peygamber’in sakalını boyaması (vâki’ olup olmadığı) soruldu da.. Ammeyetesâelun ve İzâ’ş-Şemsü Küvviret sûreleri ihtiyarlattı" cevabını verdi”.. Vâkı’a..29 Akçağ 1988.10 Sönmez Neşriyat A..S.. Peygamberin yaşlanmış olduğu ve saçlarının beyazlandığını.. Peygamber (S) saç sakal boyayacak dereceye ulaşmadı..Ş... (3293)) 147. beyazlanmış olan saçlarını boyadığı tahdis edilmiştir...Şu muhakkak ki... saçların ağardı yaşlandın" dedi.. demiştir.. dedi.. (Buhari.Allah onu beyazlıkla lekelemedi. Kitâbu’l-Libâs 111 C...... Kitâbu’l-Libâs 113 C. O bizlere Peygamber (S)’in saçlarından bir miktar boyanmış saç çıkarıp gösterdi. Ali’nin oğlu Hasan’a benziyordu. Tefsir... alıntısı..146. Tirmizi.İbnu Abbas (radıyallahu anhumâ) anlatıyor: “Hz.5928 Ötüken 1989) 150. Ebu Bekr (radıyallahu anh):”Ey Allah’ın Resûlü... Usmân ibn Abdillah ibn Mevheb: Ben Ümmü Seleme’nin yanına girdim.) 118 . Hûd. Mürselât. (Müslim 107/127 C. demiş.

."K. (8. Hâtim 5."(Müslim 122/138 C..474 Akçağ 1988 alıntısı.7 S.10 Sönmez Neşriyat) Görüldüğü gibi peygamberin yaşı konusunda ki hadisler çelişkili olup.(2349).. (4227. 2100 C. Tirmizi.. Onu tanımadıklarına dair diğer hadis örnekleri: 151. İbnu Ömer de böyle yapardı.346 Akçağ 1992 alıntıları.. Hâtim 5. Bize Sufyân el-A’meş’ten. 2102 C.... Aişe radıyallahu anhâ anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm altmış üç yaşında vefat etmiştir.. Müslim. Mekke’de on öç yıl kalmış ve altmış üç yaşında vefat etmiştir. o da Ebû Vâil’den...474 Akçağ 1988 alıntısı. Ziynet 49."(K." (K. Ebu Dâvud.175)) 155... Menâkıb 28. İbni Abbâs’tan peygamberin vefat yaşını 63 ve 65 olarak rivayet etmeleri ilginçtir. 154.S.) 153-. Menâkıb 10. Buhari..15 S. Ali (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah yüzüğünü sağ eline takardı."(Müslim 117/135 C. Fezâil 115..S.4228)) 156-. Nesâi... 5529 C.7 S..(3655)) 152. Peygamberden hadis rivayet ettiklerini iddia eden bu kimseler. o da Abdullah ibn Mes’ûd (R)’dan tahdis etti ki. İbni Abbâs’tan naklen: “Resûlullah.Hz.. Ebû Dâvud. Peygamber (S): “sizden hiçbiriniz sakın benim Yûnus’tan hayırlı 119 .Bu iki rivayetle diğer üç rivayet arasında açık bir çelişki vardır.10 Sönmez Neşriyat A.İbnu Ömer (radıyallahu anhumâ) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) yüzüğünü sol eline takardı ve kaşını avucunun içine getirirdi. peygamberin şimali hakkında dahi ihtilaf edecek kadar onu tanımamaktalar..S.Ş.(4226).Hz... İbni Abbâs rivayet etti ki: “Resûlullah altmış beş yaşında vefat etmiştir.

12 Akçağ. Ubeydullah’tan...S. (Buhari.....7 S. o da Ebû’l-Âliye’den.. Kitabu’lEnbiy3a 86 C..12 Akçağ.. demesi uygun değildir" buyurmuş ve Yûnus’u babası Mettâ’ya nispet etmiştir....Resûlullah’a atfen: “Peygamberlerden birini diğerine üstün tutmayın. buna rağmen şöyle rivayet ettiler: 161-.) 160-. 4346 C..) 157-..3225 Ötüken 1987. alıntısı Ebu Dâvud. alıntıları Buhari Enbiya 34-35.. Bize Şu’be..) 159-.. Peygamber (S): “Hiçbir kul için: Ben muhakkak Yûnus ibn Mettâ’dan hayırlıyım... Ben Humeyd ibn Abdirrahmân’dan. o da İbn Abbâs (R)’tan tahdis etti ki.4335 C.. Ebu Davud 4671. (Buhari....3226 Ötüken 1987... o da Said ibn Ebi Said elMakburi’den işitmiştir ki.. alıntısı Müslim 2369." (K. Tirmizi 3240.."(K. 4337 C.7 S. Tirmizi 2349..S.3224 Ötüken 1987... Katâde’den..olduğumu söylemesin" buyurmuştur. Ebû Hureyre (R) şöyle demiştir: Peygamber’e 120 ... Müslim 2373.) 158.S..7 S. Ebu Dâvud 4672) 162.. Resûlullah’a atfen: “Yaratılmışların en hayırlısı (Hayru’l-Beriyye) İbrahim peygamberdir.. sünnet 14(4668)) Yukarıdaki rivayetlerle benzeri rivayetler de hiçbir peygamberle diğer peygamberler arasında derece farkı iddia edilmemesi ısrarla vurgulanmıştır. (Buhari.12 Akçağ.. Peygamber (S): “Hiçbir kul için: Ben Yûnus ibn Mettâ’dan hayırlıyım demesi yakışmaz" buyurmuştur.. Kitâb’l-Enbiyâ C. o da Ebû Hureyre (R)’den işittik ki. Kitâb’l-Enbiyâ C... Resûlullah’a atfen: Beni Musa’ya üstün tutmayın"(K.

..10 S.12 Akçağ. en muttaki olanıdır" buyurdu..“İnsanların en kerimi Allah’ın Peygamberi Yusuf’tur...4514 Ötüken 1988 ).... efendisiyim.S.7 S.. ayrı ayrı diğer peygamberlerden üstün sayılmıştır ve buna rağmen şöyle demişlerdir: 163-. Peygamber (S) . alıntısı Tirmizi.."dedi... 4347 C. biz Senden amel cihetiyle en kerim olanı sormuyoruz. Soranlar: -Ey Allah’ın Peygamberi.. Kitâbu’t-Tefsir 233 C. Çünkü Rasûlullah etin bu kısmını severdi.İnsanların (Allah katında) en çok kerem ve ihsâna nâil olanı kimdir? diye soruldu.. Kitâbu’l-Enbiy3a 48 C. Sonra şöyle anlattı: “Ben kıyâmet gününde bütün insanların seyidiyim. Bunda fahr yok!" (K.. çelişkili olarak peygamberler arasında fark gözetilmiş ve İbrahim peygamberle. Ondan ön dişleriyle bir lokma kopardı..“ buyurdu.Resûlullah’a atfen: “Ademoğlunun Allah’a en kerim olanı da benim..3174 Ötüken 1987. Ebû Hureyre (R) şöyle demiştir: Bir keresinde Rasûlullah’ın sofrasında et yemeği getirildi ve kendisine bir kol kaldırılıp sunuldu.. dediler. Bunun üzerine Peygamber: .“İnsanların en kerimi.) Yukarıdaki rivayetlerle diğer rivayetlerin aksine.... 164. Menâkıb 2(3614)) 121 . (Buhâri. Yusuf peygamber.. (Buhâri....

İsmâil’e.12 Akçağ. Bu itibarla İbrahim peygamber veya başka bir Adem oğlu için yaratılmışların en üstünüdür demek Kur’an’la bağdaşmaz. mealen: . Kur’an’dan mealen: . hatibi ve (onlar arasında) şefaat (etmeye yetki) sahibi olacağım. İddia ettikleri bu konularla ilgili olarak Kur’an’dan örnek verecek olursam. Resûlullah’a atfen: “Kıyamet günü geldi mi. Allah tarafından peygamberlere indirilmiş olanların tamamına ayırım yapılmadan inanmak şarttır. biz O’na teslim olanlarız.Andolsun biz. Bunda övünme yok. Tabi ki.De ki: “Allah’a.. İshâk’a. ben peygamberlerin imamı. Bu hususun tespiti içinde Kur’an ölçüsünün rehberliği şarttır. 4348 C. Yani bir kısmı kabul edilip bir kısmı red edilemez. 122 . aynı zamanda. alıntısı Tirmizi 3617. İbrâhim’e.. onları karada ve denizde taşıdık. onlar arasında ayırım yapmayız. kullar tarafından uydurulup. bu hususlar Allah’a iman etmeyle birlikte sayılmıştır.165-. Yâkub’a ve torunlara indirilene. Ancak insan oğlu yaratılmışların bir çoğundan üstün yaratılmıştır." 3/84 Yukarıda ki ayet mealinde görüldüğü gibi peygamberler arasında ayırım yapılmaması emredilmiştir . Adem oğullarına çok ikrâm ettik. Allah tarafından indirilenden kasıt gerçek manada indirilmiş olanlardır. Allah’ın indirdiğine katılmış olan hususlar değildir..S. 17/70 Yukarıda mealini yazdığım ayette görüldüğü gibi hiçbir insan yaratılmışların en üstünü değildir.) Böylece tahdis ettikleri rivayetlerle tekrar çelişki meydana getirmiş olmaktadırlar. Mûsâ’ya. İsâ’ya ve peygamberlere Rab’leri tarafından verilene inandık. Onları güzel rızıklarla besledik ve onları yaratıklarımızın bir çoğundan üstün kıldık. örneğin.."(K. bize indirilene.

Peygamber rahmet peygamberidir. ve onunla ne olduğunu bilmediğim bir şey konuştular da gadaplandırdılar. dedim" buyurdular. 17/55 görüldüğü gibi peygamberler arasında derece olmadığını söylemeleri Kur’an’la bağdaşmamaktadır.. Çıktıkları vakit ben: . göklerde ve yerde olan kimseleri daha iyi bilir (O. (2597)) 167-. Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm’a: “Ey Allah’ın Resûlü! Müşriklere beddua et. Aişe’den naklen: Resûlullah’ın yanına iki adam girdi.10 Sönmez Neşriyat) İki rivayet çelişkili olduğu gibi. kimseye lânet 123 . Şu cevabı verdi: “Ben rahmet olarak gönderildim.Rabb’in. onları lânetle!"denilmişti. lanetleyici olarak değil!"(K.144 Akçağ 1992.Sen onlara lanet ve sitem ettin! Dedim. Müşriklere lânet söz konusu olunca.Yâ Resûlullah! Şu iki adamın kazandığı hayırdan kim bir şey kazanabilir. Bu konuda Kur’an’dan mealen: . Birr 87. O da kendilerine lânet ve sitem etti. peygamberlerin kimini kimine üstün kıldık. .S. (Müslim. “Sen benim Rabb’ime konuştuğum şartı bilmiyor musun? Allah’ım! Ben ancak bir beşerim. peygamber olmağa kimi lâyık görürse onu seçer). alıntısı Müslim.Hz. dedim: “Ne o?"buyurdu. farkı 166. 5347 C.Kabul veya red yönünden peygamberler arasında İslama göre ayırım yapılmamakla beraber.15 S. Dâvûd’a da Zebûr’u verdik.. Peygamberler arasında derece farkı vardır. Müslümanlardan hangisine lânet ve sitem edersem bunu onun için bir zekât ve ecir kıl. Andolsun ki biz. 88/553 C.

(K.418 Akçağ. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) sabah namazına giderken. peygamberi Müslümanlara lânet ettirmekten başka bir şey değildir. 4495 C. Ali.S.Hz. O sırada Hasan geldi onu örtünün altına soktu. Fâtıma (radıyallahu anhâ)’nın kapısına uğrayıp: “Namaz(a kalkın) ey Ehl-i Beyt" Allah günahlarınızı giderip sizi tertemiz yapmak istiyor!"buyurdu..12 S. Enes (radıyallahu anh) anlatıyor: Şu âyet indiği zaman (meâlen):”. onu da soktu.(2424)) 170. Sonra da: “Ey Ehl-i Beyt Allah günahlarınızı giderip sizi tertemiz yapmak istiyor"(Ahzâb 33) buyurdu”. PEYGAMBERİN EHLİ BEYTİ YANİ HANE HALKININ KİMLER OLDUĞU KONUSUNDA UYDURDUKLARI RİVAYET ÖRNEKLERİ 168. üzerinde siyah (yünden) nakışlı bir kumaş olduğu halde sabahleyin (evden) çıktı. alıntısı Müslim.Ümmü Seleme (radıyallahu anhâ) anlatıyor: “Ben Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’ın evinin kapısında iken şu âyet nazil oldu:".Hz. Hasan ve Hüseyin vardı. Ahzâb 3204) 169. Ey peygamber ailesi! Allah günahlarınızı giderip sizi tertemiz yapmak istiyor"(Ahzâb 33). Tefsir.. Gerçekte ise istedikleri söz kalabalığı yaparak. Ey peygamber ailesi! Allah günahlarınızı giderip sizi tertemiz yapmak istiyor"(Ahzâb 33). Hz.. Sonra Hüseyin geldi onu da soktu."(K. Sonra Ali geldi onu da örtünün altına soktu.12 S. 4496 C.S. Evde Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm). alıntısı Tirmizi.418 Akçağ. Güya bu onlar için bir zekat oluyormuş. Fakat Müslümanlara ise lânet eder.. Onlara bir örtü bürüdü ve: 124 . Sonra Fatıma geldi. Fâtıma. altı aya yakın bir müddette. Fezâilu’s-Sahâbe 61. Aişe (radıyallahu anhâ) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm).etmez.

o da babasına ve kavmine döner. Menâkıb.416 Akçağ.S.12 S. Ehl-i Beytim’dir. (K.“Allah’ım. Buna delil olarak Ahzâb 33 âyetini göstermektedirler. Damadı ve Amca oğlu Ali’nin.(2408)) Görüldüğü gibi ısrarla. Kavram olarak Ehl-i Beytin manası. Bunlardan biri Allah Teâlâ’nın Kitabı’dır. (3870)) 171. sen zaten) hayırdasın. akrabalık bağıyla birlikte. Ali’nin eşi. Fezâilu’s-Sahâbe 37. bunlardan günahı gider ve bunları kirlerden tertemiz kıl!"buyurdu. Sonra (kocası) onu boşar. işte bunlar benim ehl-i beytimdir. kadın bir müddet erkekle beraber olur.419 Akçağ. Zeyd İbnu Erkam’a sorduk: “Kadınları da Ehl-i Beyt’inden midir?” “Hayır! Dedi.S. Bana: “Sen (yerinde dur. Ben atılıp: “Ey Allah’ın Resûlü! Ben ehl-i beyt ten değil miyim? Dedim.12 S. aile reisinin geliriyle geçinen ve bir eve bağlı olarak yaşamlarını sürdüren kimseler manasına gelir. Bir aile 125 .Yezid İbnu Hayyân. kim ona tutunursa hidayet üzere olur."(K. Peygamberin Ehl-i Beytinin. 4497 C. İkincisi itretim. Tirmizi. O. kızı Fâtıma ve Torunları Hasan ve Hüseyin’in oldukları rivayet edilmiştir. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’ın Ehl-i Beyt’i aslı ve kendisinden sonra sadaka haram olan asabesi’dir."Biz. Allah’ın (semaarz arasına uzanmış) ipi olup. Zeyd İbnu Erkâm (radıyallahu anh)’tan naklen anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Haberiniz olsun! Ben size iki ağırlık bırakıyorum. sen Resûlullah’ın zevcesisin!"diye cevap verdi. kim de onu terk ederse dalâlete düşer. Allah’a yemin olsun. Peygamber eşlerinin. alıntısı. Peygamberin Ehl-i Beyti olmadıklarını. 4494 C. alıntısı Müslim.

kocaları sorumludur. Hasan ve Hüseyin’in peygambere olan akrabalık bağları. Bu itibarla bir kimsenin amca oğlu damadı dahi olsa. bu ise doğru ve üstün bir tanımlama olmaz. kalıcı vasıflar taşıyanı. ehl-i beyt’lik dışında olan ve insani tasarruflarla kopması mümkün olmayan. peygamberin ehl-i beyt’i kavramı kapsamına girmesi mümkün değildir. ehl-i beyt’lik yoluyla kazanılan akrabalık bağından çok daha üstün bir bağdır. evlenip baba ocağını terk eden kızlar de artık kocalarının ehl-i beyti dirler. evlilik yoluyla ehl-i beyt kapsamına giren eşler. ayrı bir eve ve gelir gidere sahip olması halinde onun ehl-i beyti kapsamına girmediği gibi. Fâtıma’nın. örneğin. Ali’nin ehl-i beyti idi. gelir ve giderlerini karşıladığı kimselerdirler. boşanma olması halinde ehli beyt’lik vasıflarını kaybederler. ehl-i beyt’likle tanımlamak. Ali’nin. geçici vasıflar taşıyan ile değiştirmektir. zira. ayrı bir hane halkı olarak yaşayan çocukların durumu nedir diye sorulsa. Peygamberin ehl-i beyti. onlar ehl-i beyt olarak değil de. Bundan dolayı. kendisiyle akrabalık bağı olan. eşleri ve onunla birlikte bir çatı altında. Zira birisi geçici olabilecek bir konumda diğeri ise kalıcıdır. ehil olarak çok daha üstün bir yakınlık konumundadırlar. Nesep yoluyla gelen ehillik ise yaratılıştan gelen bir durum olması nedeniyle insani tasarruflarla kopması mümkün olmayan bir akrabalık bağıdır.reisinin ehl-i beyti. Kendisine ait evi. Fâtıma’da. Ali’nin eşi olarak. Bundan dolayı. Ehl-i Beyt’in Türkçedeki karşılığı Hane Halkı demektir. bundan dolayı ehilliği. bir aile olarak yaşamlarını sürdüren ve geçimlerinden sorumlu olduğu çocuklarıdırlar. Ehl-i Beyt kavramının kapsamı bu olmakla birlikte. bu ise iyi 126 . geliri ve gideri olan bir kimse olarak. babaları değil. onunla bir çatı altıda yaşayan. Onlara ehl-i beyt’ demek yaratılıştan gelen bu durumlarının yok sayılmasıdır. Peygamber Ehli olma durumudur ve bu durum üstün bir bağdır. baba evinden ayrıldıkları andan itibaren geçimlerinden. zira Ali’de kendi başına bir aile reisi idi. hiçbir zaman.

33/31 -Ey peygamber kadınları. kiri gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor.bir şey değildir. Peygamberini ve âhiret yurdunu diliyorsanız bilin ki. (kuşkudan uzak bir biçimde) söz söyleyin. ilk cahiliye (çağı kadınları)nın açılıp saçılması gibi açılıp saçılarak (kırıta kırıta) yürümeyin. zekâtı verin. sözü yumuşak (tatlı bir edâ ile) söylemeyin ki. Eğer (Allah’ın buyruğuna karşı gelmekten) korunursanız. Namazı kılın. gelin size müt’a (boşanma bedeli) vereyim ve sizi güzellikle salayım" 33/28 -”Eğer Allah’ı. Allah sizden. Ehl-i Beyt tanımıyla ilgili olarak. siz. Allah’a ve Resûlüne itaad edin. dünyâ hayatını ve onun süsünü istiyorsanız. kalbinde hastalık bulunan kimse tamah etmesin. haber alandır. içinizden güzel davrananlar için büyük bir mükâfat hazırlamıştır. 33/34 Görüldüğü gibi. Şüphesiz Allah lâtiftir. Bu Allah’a göre kolaydır. 33/30 -Fakat sizden kim Allah’a ve Resûlüne itâate devam eder ve yararlı iş yaparsa ona da mükâfatını iki kat veririz ve (cennette) onun için bol rızık hazırlamışızdır. peygamberin ehl-i beyti olarak eşleri tanımlanmış ve onlara hitap edilmiştir. Ey Ehl-i Beyt (ey peygamberin ev halkı). 33/32 -Evlerinizde vakarınızla oturun. güzel. 33/33 -Sizin evlerinizde okunan Allah’ın ayetlerini ve hikmeti hatırlayın. Peygamberlerin eşleri 127 . Biz onları peygamberin “Ehli" oldukları için çok seviyoruz. Kur’an’dan mealen: -Ey peygamber! eşlerine söyle: “Eğer siz. Allah. kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz." 33/29 -Ey peygamberin kadınları! Sizden kim açık bir edepsizlik yaparsa onun için azab iki kat yapılır.

-Ya Resûlullah! İşte Hatice sana yönelmiştir. ayakta duruyordu. (Bunu duyunca) güldü.Ş. 11/71 -(İbrâhim’in karısı) “Vay.) Peygamberin eşi Hadice’ye Cennetten. cidden şaşılacak bir şey!" 11/72 -(Elçi melekler) dediler ki: “Allah’ın işine mi şaşıyorsun? Allah’ın rahmeti ve bereketleri sizin üzerinizde ey Ehl-i Beyt! O.72. Ehl-i Beyt konusunda tahdis etmiş oldukları rivayetler Kur’an’a aykırı olup.. övülmeğe lâyıktır... K. mealen: -(İbrâhim’in) karısı.. içinde katık yahut yiyecek veya içecek vardır. ben bir koca karı. dedi.73. Biz ona İshâk’ı müjdeledik. Kur’an’daki Hûd Sûresi 71. ten gösterebiliriz.12 c.(Ebu Dâvud. demiştir ki:”Peygamber Sallallahu aleyhi vesellem abdest bozmak istediği zaman kendisini hiçbir kimse göremeyecek kadar (gözlerden uzaklaşıp)giderdi. diğer rivayet edenler.1 Şamil 1987. iyiliği boldur. İbni Mace tahare 22) 128 .Ebû Hureyre’den rivayet: Cibril." 11/73 Bu itibarla. İshâk’ın ardından da Yakûb’u. (Müslim 71/287 Cilt 10 Sönmez Neşriyat A. 173-. 172. Beraberinde bir kap vardır ki. beğene beğene kamıştan bir evi layık gördüler. uydurmadırlar.Akılları sıra alay etmek istedikleri bellidir.Tahâre (1).. Sana geldiği vakit ona Rabbi’nden ve benden selâm söyle! Hem kendisini Cennette kamıştan bir evle müjdele! O evde ne gürültü olacak ne de meşakkat! dedi.ve Ehl-i Beyt’lik konusunda bir örnekte.. Bâb2 s. kocam da bir pir iken doğuracak mıyım? Bu. Peygambere gelerek.Câbir b. Abdillah’dan.

) de cevaben.Tahâre (1) Bâb 22 C.Bu nedir yâ Ömer? buyurdu. Ancak başka bir çare olmaması halinde mümkün olabilir.) küçük abdest bozdu.. İbn Mâce."buyurdu. Birincisinde Peygamberin. (Ebu Davud K.Biz. suyun bulunmaması halinde ruhsat olarak verilmiştir. hiç kimseye gücünün üstünde bir şey teklif etmeyiz. Allah hiçbir nefse yüklenemeyeceği bir yük yüklememiştir. Diğer rivayette ise Ömer’in ve Aişe’nin huzurunda bevl ettiğini rivayet etmeleri bir çelişki ve saygısızlıktır. bundan dolayı İslam Dininde taharet taşı diye bir şey yoktur. 23/62 Ayrıca her iki rivayet bir biriyle çelişkilidir.a. kimsenin göremeyeceği şekilde uzaklaştığını rivayet ettiler. . Onlara aslâ haksızlık yapılmaz. . .81 Şamil 1987. zira. dedi. Âişe’den rivâyet edildiğine göre o şöyle demiştir: “Resulullah (s. Ancak zaruret varsa mümkündür.1 S. Nebi (s. İslam Dinine göre hiç kimse başka bir şeyle temizlik yapamaz. Abdest ve Gûsül için Teyemmüm. zaruret olması halinde başka bir temizlik vasıtasıyla temizlik yapılması. suyun mevcut ve kullanılabilir olması halinde.Temizleneceğiniz sudur. Ömer (suyu uzatınca).174-. Teyemmümden esinlenerek. Hz. Arkasında su kabı ile ayakta bekleyen Hz.“Ben her bevl edişimde su ile temizlenmekle emr olunmadım. Eğer böyle yapsaydım (ümmetime her abdest bozmadan sonra) su ile taharetlenmek sünnet olurdu. Kur’an’dan mealen: . Katımızda hakkı söyleyen bir kitap vardır. 129 .a.. diğer rivayet eden. tahâre 20) İslam Dininde temizlik için esas olan suyla temizliktir.

10 H..a. “Ben peygamber (s.a.. Bâb 69 C. Bâb 12 C.. halbuki saçlara bal sürüp açık havaya çıkmak. Bâb 69 C.) 176-. Bu rivayet sadece onu uydurmuş olanın aptallığını temsil eder."diye cevap verdi. El-Cihâd (15)... Ubeyd dedi ki. ayrıca Tirmizi. hiçte akıllıca bir iş değildir. Simak’ın haber verdiğine göre. (Ebû Dâvud. ne kadar sinek ve sinek türü böcek varsa onlara davetiye çıkarmış olur.a.... K. ayrıca.. Cabir (r. El-Kâsım’ın azatlı kölesi Yunus b. El-Cihâd (15).10. (Ebû Dâvud. Muhammed b.2591 S. (el-Bera b. Peygamber böyle aptalca bir hareket yapmaktan uzaktır.175-. Peygamber (s.)’den merfu’ olarak rivâyet olunduğuna göre Peygamber (s. siyah renkli ve kare şeklinde idi. Bu şekilde saçına bal sürenin saçları toz toprak dolduğu gibi.) ihrâma girerken başı(nın saçları)nı bal ile toplamıştır.a. “Bayrak Nemire kumaşından. Âzib’e gönderdi. 130 .6 H.2593 S.) Görünürde güya peygamberi övüyorlar..10 H.a.2592 Şamil 1990.) bayrağının nasıl olduğunu sormak üzere beni el-Bera b.. Tirmizi Cihad 10.. El-Cihâd (15). 178-. K.. menâsik 106. cihad 9. Bâb 69 C...)’in bayrağını sarı renkli olarak gördüm" demiştir. Nesâi. (Ebû Dâvud.. K..) Mekke’ye girdiğinde sancağı beyazdı.. Muhammed b.a. İbn Ömer (r.. kavminden bir kimse..) Bu kimseler gözün açıkça gördüğü bayrak gibi şeyler konusunda bile bu şekilde çelişkili rivayetlerde bulunabiliyorlarsa bu öbür rivayetlerinin durumu hakkında da dikkat çekici bir husustur.10 H. El-Kasım Resûlullah (s.1748 Şamil 1988.96 Şamil 1990. K. Âzib de). İbn Mâce cihâd 20. .93 Şamil.)’den rivâyet edildiğine göre. hele sıcak iklimlerde... El-Menâsik (11)..) 177. (Ebû Dâvud..

o da babası Urve’den haber verdi ki.) Daha önce Kur’an’dan örnek vererek..Sihirlenmiştir. dolayısıyla bu da uydurma bir rivayettir. diğeri de ayak ucumda oturdu. bu durum peygamberin. Müslümanlar gidip onu mezara koymazlardı.)’den rivâyet edildiğine göre.2041 şamil 1989. Akabinde bunlardan biri arkadaşına: . Öteki: 131 ..a. Eğer ki öyle bir durum olmuş olsaydı. 180-. kıyamete kadar artık hiç bir şey duyamayacağını belirtmiştim. Fakat gerçekler bu rivayetin aksi yönündedir.8 S. günde milyarlarca defa peygambere selam edildiği bir zamanda.“Yâ Âişe! Kendisinden fetva istediğim şey hakkında Allah’ın bana fetvâ verdiğini bildin mi? Bana iki adam geldi (Cibril ve Mikâil) Bunlardan biri baş ucumda. O da: .Bu zâtın hastalığı nedir? diye sordu.39 H. Ebû Hüreyre (r. diye cevap verdi. Dünyadan. yine duâ etti. Bize İbrahim ibn Mûsâ tahdis etti. Sonra şöyle dedi: .. ruhunun hiç bedeninden ayrılmadığı manasına gelmektedir. Hattâ bâzı işi işlemediği hâlde kendisine onu yaptığı hayâli gelirdi. C. El-Menâsik (11).. Ona sürekli selâm etmek suretiyle canlı kalmasını sağlar ve aralarında tutma yoluna giderlerdi. Kaldı ki. (Ebû Dâvud. ."buyurmuştur.. Nihâyet günün birinde yâhud gecenin birinde benim yanımda iken kendisi duâ etti.179-. Âise (R) şöyle demiştir: Benû Zureyk Yahûdilerinden Lebid ibnu’l-A’sam denilen bir adam Rasûlullah’a sihir yaptı. K. ameliyle ilgili olmadan. Bize İsâ ibn Yûnus. Hişâm’dan. Resûlullah Sallallahu aleyhi ve Sellem: “Birisi bana selâm verdiği zaman ona karşılık vermem için Allah ruhumu bana iâde eder. ölen bir kimsenin.

Buna kim sihir yapmıştır? dedi.Zervân Kuyusu’nda -Bir rivayette: Zû Ervân Kuyusu’ndadiye cevâb verdi”.Nerede yapılmış? suâline de: . (Âise dedi ki:) Sonra Resûlullah (S) sahâbilerden birtakım insanlarla berâber çıkıp bu kuyuya gitti. Sonra: . diye cevâp verdi.Lebid ibnu’l-A’sam.. Ben o sihri çıkarmakla.“(Hayır çıkarmadım. Öbür melek: . saç sakal tarantısı ve erkek hurmanın kurumuş çiçek kapçığı ile. .Bu sihir hangi şeyde yapılmıştır? diye sordu. Ben kendisine: .Yâ Rasûlullah! Sen o sihri oradan çıkarmadın mı? diye sordum. Rasûlullah: . halk arasında sihir şerrini yaygınlaştırmamı istemedim" buyurdu. diye cevâb verdi.Bir tarak. 132 .) Çünkü Allah bana şifâ ve âfiyet vermiştir.“Yâ Âise! O kuyunun suyu kına suyu gibi kırmızımtırak yâhud etrafındaki hurma ağacının uçları şeytanların başları gibidir" buyurdu. Oradan dönüp gelince bana: . O da: .

112-113)) 182-. (Buhâri." (K.. kesinlikle. Sonunda Cebrail aleyhisselâm gelerek: “Seni Yahudilerden bir adam sihirledi. sihirden olabilecek rahatsızlığın en şiddetlisidir. Kitâbu’t-Tıbb 77 C.Zeyd İbnu Erkam (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’a sihir yapıldı. hem de peygamberin en şiddetli sihirle sihirlenmiş olduğunu iddia ederek. Selâm 43. Resûlullah (a.12 S. zannederdi.100 Akçağ 1989.. İslam dinine karşı delil getiremeyen.(2198) ) 181. demiştir. bir rivayette büyü kuyudan çıkarılmadı kuyuya gömüldü derken. . Ali (r.Âise: Rasûlullah o kuyunun kapatılmasını emretti de kuyu gömüldü...12 S. Tahrim 20. ayrıca Müslim. Allah ve Peygamber düşmanlarını belirleyen en açık kıstaslardan (ölçütlerden) biridir. Râvi Sufyân: İşte böyle olduğu zaman bu. Hattâ kendisi kadınlarına (cinsi münâsebet için) yanaşmamış hâldeyken.. müşrik ve kafirler. onlara yanaşır olduğunu düşünür. onlar sihirlenmiş kimselerdir. Bu öyle bir iddiadır ki. Yaptığı sihir düğümünü falanca kuyuya attı" dedi. Bu yüzden günlerce hasta düştü.a) düğümü oradan çıkarıp çözdü.S.s) Hz. (Sihir çözülünce) Aleyhissalâtu vesselâm...57845785 Ötüken 1988...) Rivayetlerin çelişkili oldukları açıktır. peygamberin sihirlenmiş olduğunu ısrarla tahdis ettiler ve bu iddialarını daha başka rivayetlerle de tekrarladılar. Âise (R) şöyle demiştir: Rasûlullah’a sihir yapılmıştı. 133 . Görüldüğü gibi. o yâhudiye zikretmedi ve onun yüzünü de hiç görmedi. (Buhâri. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) bunu.8 S... alıntısı Nesâi. 2240 C. . Ali (r.. (7. dini tebliğ eden peygamberlere karşı. Tarih boyunca. Kitabu’l-Tıbb 79 C. diğer rivayette çıkarılıp çözüldü demeleri bil çelişkidir. demiştir... bağdan kurtulmuş gibi kendine geldi.a)’yi (bu maksatla oraya) gönderdi.5788 Ötüken 1988.

Kur’an okunduğu zaman seninle âhirete inanmayanların arasına kapalı bir perde çekeriz. kendi aralarında gizli konuşurken de o zâlimlerin: “Siz sihirlenmiş bir adamdan başkasına uymuyorsunuz! dediklerini gayet iyi biliyoruz. 17/45 . Artık bir daha yol bulamazlar.Ayrıca. yâhut kendisinin bir bahçesi olmalı da ondan (hiç zahmet ve meşakkat çekmeden) yemeli değil mi?"Ve zâlimler: “siz başka değil.delidirler v. Kur’an’da Rabbinin birliğini yâd ettiğinde (tek İlâh inancından hoşlanmadıkları için) arkalarını dönüp kaçarlar. 17/47 . seni dinlerken ne sebeple dinlediklerini. 25/8 Görüldüğü gibi. Sen. senin için nasıl misâller verdiler de saptılar.“Yahut kendisine (gökten) bir hazine atılmalı. sâdece sihirlenmiş bir adama uyuyorsunuz" dediler. onu anlamamaları için kalplerine bir kapalılık ve kulaklarına bir ağırlık veririz. 25/8 . senin için nasıl misâller verdiler! (Onun için öyle) saptılar ki. Kur’an’ı anlamaktan kesinlikle 134 .İşte bak. Artık bir daha yolu bulamazlar. peygamberlik olayını yanlış değerlendirdikleri gibi. çarşılarda geziyor? Ona kendisiyle berâber uyarıcı bir melek indirilmeli değilmi?" 25/7 . Bunlar öyle kimselerdir ki. Mealen: .Biz onların.17/48 . 17/46 . Deme iftirasına sarılmaktan başka.s.Bak. Peygamberin sihirlenmiş olduğu iftirasını ancak zalimler ve doğru yolu bulamayanlar yapmışlardır.Onlar (bir de) şöyle dediler: “Bu peygambere ne oluyor ki yemek yiyiyor. sözle saldırı için kendilerince geçerli başkaca bir çare bulamamışlardır ve bu gibi şeyleri defalarca tekrarlamışlardır. Şimdi bu gibi kimselerin durumu hakkında Kur’an’dan örnek verecek olursam.

böyle bir kimsenin durumu ibretle düşünülecek bir durumdur. 183. İşte İsrail oğullarına sor: O (Mûsa) onlara gelmiş. İslam dini açısından mahvolmuş kişilerin ta kendileridir. yünden küçük bir serpuş (takke) vardı.S. Ebû Dâvud. yünden bir cübbe. Aişe radıyallahu anhâ anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm’a siyah bir bürde (hırka) yaptım. Sihirlenmiş iftirasını. Fir’avn ona: “Ey Mûsa. Bunun üzerine o hırkayı çıkarıp attı.Andolsun. Ben de sanıyorum ki. benim doğruluğumu gösteren) deliller olarak insanlara indirdiğini pekâlâ bildin. Mûsa aleyhisselâmın Rabbi Teâlâ hazretleriyle konuştuğu gün.15 S. Ayağında da ölü eşek derisinden mamul bir ayakkabı 135 . biz Mûsa’ya açık açık dokuz âyet (mucize) vermiştik.(Mûsa) dedi ki: “(Ey Fir’avn) bunları.uzaktırlar. böylece doğru yolu bulamazlar. Bir kimse çıkıp ta. Kur’an’dan mealen: . 17/101 . bunu giydi. kul sözü. sen mahvolmuşsun. Böyle kimseler. Böyle kimseler hidayete yol bulamazlar. 5296 C. Aleyhissalâtu vesselâm güzel kokudan hoşlanırdı.Hz. ben seni sihirlenmiş sanıyorum" demişti. ey Fir’avn." 17/102 Görüldüğü gibi. üzerinde yünden bir şalvar. Firavun da Mûsa peygambere yapmıştı.87 Akçağ 1992 alıntısı. Libâs 22 (4074)) 184. yünden bir kisâ. Allah sözünü iptal eder diyebiliyorsa. ancak göklerin ve yerin Rabb’inin.ibnu Mes’ud radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Hz. İçinde terlediği zaman ondan yün kokusu hissetti."(K. peygamberlere sihirlenmiş iftirasında bulunmanın karşılığı mahvolmaktır.

Peygamberler ecelleri geldiğinde. (1734)) Kendilerince yünlü elbise pis kokuludur ve Mûsa peygamber.. Diğer bir hususta. (1. yüksek kalitesinden dolayı yünlü elbiseler diğer elbiselerin çoğundan daha pahalıdırlar. Nisa 13.239)) İddia ettiklerine göre. 63/11 Görüldüğü gibi. mealen: . Rikak 41. yaptıklarınızdan haberdardır. Bu rivayet Kur’an’a aykırıdır. Kaldı ki yünlü elbiselerde pis koku söz konusu değildir.Allah. Hangimiz yünlü elbise giymişte pis kokusundan dolayı çıkarıp atmıştır. Onun için bu rivayet kasıtlı uydurulmuş olup aslı yoktur. pis kokulu elbise içinde Allah’la konuşmuştur demeleri saldırı amaçlı bir iftiradır..15 S. niçin Mûsa peygamberin ölüm meleğinin gözünü çıkardığını rivayet ettiler.S. Fezâil 87.. eceli geldiği zaman hiçbir nefsi ertelemez.. 5299 C. Müslim. Tam tersi. 185. aslı yoktur.. Da’avât 77.. rivayet Kur’an’la çelişmekte olup. Da’avât 29....vardı.. Bundan sonra hayatı devam ettirilir veya öbür dünyaya gitme hususunda muhayyer bırakılır.15 S. Allah. (2444)."."(K. sıhhati yerinde iken şöyle diyordu: “Hiçbir peygamber. Muvatta.89 Akçağ 1992 alıntısı. (K.S..84. İsterlerse yaşamaya devam ederler. (3490). Libâs 10. cennetteki makamını görmeden kabz olunmaz. Tefsir. Meğazi 83.. Aişe radıyallahu anhâ anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm. Marda 19.238.Hz. Tirmizi. Buhari. Cenâiz 46. Tirmizi.222-223 Akçağ 1992 alıntıları. 5405 C. Şöyle ki: 136 . mademki peygamberler iddia ettiklerine göre ölüp ölmemekte serbesttirler. ölüp ölmemekte serbesttirler.

. dünya kötülüklerle dolmuşken. kimine göre İsa Peygamber. buna da asla güçleri yetmez... Ebû Hûreyre (R) şöyle demiştir: Ölüm meleği Mûsâ Peygamber’e gönderildi...Sen beni ölmek istemeyen bir kula gönderdin......... Şimdi bu konudaki rivayetlerinden örnekler verecek olursak: 187-. gerekse kitleleri. İsa peygamber gelecek. (Buhâri... kimine göre de Mehdi gelecek ve onun gelmesiyle insanlar hidayet bulacaktır. Kur’an dışında bir öğretide bulunacak veya ondan daha üstün bir söz söyleyecekte insanlar hidayet bulacak. 40 gün veya 40 yıl kala.. ölmemekte serbestti. Kur’an öğretisinden insanları uzaklaştırmak için. mevcut olmayan doktoru arayan şaşkın hastalara benziyorlar. niçin ruhunu almaya gelen ölüm meleğinin gözünü çıkarsın? Biz Mûsa Peygamberi ve Ölüm meleğini böyle bir olaydan tenzih ederiz. 137 . dedi.. gerek fertleri. Ez-Zuhri tahdis edip şöyle dedi: Bana Said ibnu’l-Müseyyeb haber verip şöyle dedi: Ebû Hureyre (R) Rasûlullah (S)’ten şöyle buyurduğunu işitti: “Meryem oğlu İsâ sizin içinize.. Böylece insanlar ellerinde Kur’an..186.. Allah.) Mûsa peygamber madem ki ölüp. Melek Rabb’ına döndü ve: . Reçetesi elinde olmasına rağmen. İddia ettiklerine göre. Mehdi veya İsa Peygamber beklentisi içine girdiler. Ellerinde Kur’an bulunması onlar için yeterli olmadı. meleğe gözünü iâde etti ve tekrar Mûsâ’ya dön (dedi).. kıyamete yakın bir zamanda.... meleğe bir tokat vurdu. böyle bir olay olmamıştır.. Kur’an öğretisine karşı pasif duruma getirdiler. Ölüm meleğinin gözünü çıkarmak.... Mehdi gelecek gibi rivayetlerle.. hükmünde âdil bir hâkim olarak inmedikçe. Kitâbu’l-Cenâiz 95 C..1261 Ötüken 1987..... bu rivayeti uyduranların içinde ki bir hasrettir. sanki Mehdi veya İsa Peygamber gelecek olsa dahi.3 S.. Mûsâ. Melek Mûsâ’ya gelince.

Ehl-i beytimden birini. -eskiden cevr ve zulümle dolu olmasının aksine- 138 .Said ibnu’l.(4290)) 190.sâlibi kırmadıkça.İbnu Mes’ûd radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Dünyanın tek günlük ömrü bile kalmış olsa Allah. Müseyyeb. Mehdi 1. 188.5 S. yeryüzünü. babasının ismi de babamın ismine uyar. kitâbu’lMezâlim ve’l-Gasp 37 C.276 Akçağ 1992 alıntısı. Bunun ardından Ebû Hureyre (R) şöyle derdi: İster şu âyeti okuyunuz: “Ehli kitâb dan hiçbiri hâriç olmamak üzere.7 S. mal o kadar çoğalacak ki.. cizye vergisini kaldıracak. Kitâbu’l-Enbiyâ 118 C.S. o da kıyâmet günü kendileri aleyhine bir şâhit olacaktır. Bu zat."(en-Nisâ 159) (Buhari. Ebû Hureyre (R)’den şöyle dediğini işitmiştir: Rasûlullah (S) şöyle buyurdu: “Nefsim elinde olan Allah’a yemin ederim ki. hiçbir kimse mal kabûl etmeyecek. 189. (Buhari. 5007 C. domuzu öldürmedikçe.. muhakkak ileride Meryem oğlu İsâ sizin içinize adâletli bir hakem olarak inecektir. salibi kıracak. o günü uzatıp.” İbnu Mes’ûd: “Resûlullah yahut da şöyle buyurmuştu der: “. and olsun ona (İsâ’ya) mutlaka imân edecek. cizye vergisini kaldırmadıkça ve mal hiçbir kimse kâbul etmeyecek derecede dolup taşıncaya kadar kıyâmet kopmaz”. O zamân o.3263 Ötüken 1987). domuzu öldürecek. kızım Fâtıma’nın evlatlarındandır. ki bu zatın ismi benim ismime uyar.2294 Ötüken 1987 ). Ebû Dâvud. benden bir kimseyi o günde gönderecek. Nihâyet bir tek secde dünyâ ve dünyâdaki her şeyden daha hayırlı olacaktır”.14 S.Ümmü Seleme radıyallahu anhâ anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Mehdi benim zürriyetimden." (K. ölümünden evvel.

2232)) 191. Şimdi hal böyle olunca tekrar dünyaya gelmeleri veya dünyada olup ta insanlarla irtibatlı olacak şekilde açığa çıkmaları ancak kendi ömür süreleriyle sınırlı olacaktır. 5006 C. Ebû Dâvud. o da ancak bir şahıs hüviyetindedir. İslama dayalı olarak hiçbir kul iddia edemez. Kur’an mevcut olduğundan İslami yaşam açısından da bir manası yoktur. Yani her ölümlü gibi.. Onun içindir ki. (2231. ne Mehdi diye bir kimse vardır. İsa’dan başkası değildir. Mehdi 1.adalet ve hakkâniyetle doldurur.S. İkisinin ayrı şahıslar veya aynı şahıs olmaları bu gerçeği değiştirmez.Mehdi..(4282). 4039 C. onlardan sonrada birçok nesillerin onlarla irtibat kurmadan yaşam sürmeyeceğini." (K. zira dayandırıldıkları köken rivayetler de yapılan iddia insana dayandırılmıştır.Hz.17 S. Mehdi veyâ İsâ peygamberle irtibat kurmadan ölüp dünyadan ayrıldılar. yaşamlarını sürüp öldüklerinde. Mehdi veya İsâ peygamberin geleceğini farz edersek. bir yaşam süresi sürdürüp öleceklerdir. Onun içindir ki tüm nesillerin yollarını bulabilmek için Kur’an’a yapışmaktan ve onu anlayıp önder kabul etmekten başka çareleri yoktur. Fiten 52. bir manası olmadığı gibi.. Yani. başka bir kurtarıcı ararsa veya böyle bir kurtarıcı beklentisi içerisine girerse asla yolunu bulamaz. ne de İsâ 139 . ibn-i Mace 7219) İsâ peygamber bir şahıstır.14 S. Enes İbnu Mâlik radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:. İsâ peygamber veya Mehdinin gelip gelmemesinin. Kim Kur’an’ı ardına atıp.275 Akçağ 1992 alıntısı. Hz. hangi şekilde rivayet uydurulursa uydurulsun onların insan oldukları gerçeğini değiştirmek mümkün değildir.. Mehdi veya İsâ peygamberle irtibat kurmadan yaşam süren nesiller açısından İsâ peygamber veya Mehdinin gelip gelmemesinin. Mehdinin de var olduğunu farz edersek.. zira bizim inancımıza göre Allah’tan başka hiç kimse kıyametin saatini bilemez.S..547 Akçağ 1993 alıntısı. Peygamberimizin vefatından sonra birçok nesiller... Tirmizi." (K.

İman edilip te geçerli 140 . şöyle ki. o zaman bu demektir ki yalnız gelmeyecek. ölüm geldiğinde. hem de Yahudilerin ölmeden önce Ona yani İsâ Peygambere İman edecekleri belirtilmiştir. Bundan dolayı durum rivayet ettikleri ve anlattıkları şekilde değildir. yani hem Hıristiyanların.Andolsun. 4/159 Mealini yazmış olduğum Nisa 159. ölümünden önce ona inanacak olmasın. ölmüş olan tüm ehli kitabı da beraberinde getirecektir. Onun için Ehli Kitaptan kimselerin. mealen: . Yani tamamı iman edecek buna rağmen İsâ peygamber onların aleyhine şahitlik edecektir. onunla beraber yaşam sürmeden bu güne kadar ölüp giden Ehli Kitaptan kimselerin durumu nasıl izah edilebilir. (İsâ) onların aleyhine şâhit olacaktır. hepsi kesinlikle inanacak ifadesi kullanılmıştır. halen İsâ peygamber dünyaya gelmiş değildir. Ehli Kitaptan nesillerdir birçok kimse yaşadı ve öldü. İsâ peygamberin tekrar dünyaya gelmesiyle bir ilgisi yoktur. Eğer rivayetlerde iddia ettikleri gibi. âyetini İsâ Peygamberin tekrar dünyaya geleceği şeklinde anlamak mümkün değildir. İsâ peygambere iman etmelerinin. tüm kitap ehlinin. Böyle bir beklenti boş hayalden başka bir şey değildir. Ehli Kitaptan kimselerin bu şekilde iman etmeleri. Zira Âyet mealinden de kolayca anlaşılacağı üzere. Bu olay İsâ Peygamberin tekrar dünyaya gelmesiyle ilgili ise. Kıyâmet günü de O. Kitâb ehlinden hiç kimse yoktur ki. Halbuki âyette genelleme yapılmıştır. Diğer bir hususta iman etmelerine rağmen onların aleyhine şahitlik yapacak olmasının âyette belirtilmiş olması hususudur. İsâ peygamber tekrar dünyaya gelip te Ehli Kitabın tamamı ona iman edecekse. Kendilerine İsâ peygamberin tekrar dünyaya geleceğiyle ilgili olarak Nisâ 159’u delil göstermektedirler.Peygamber tekrar dünyaya gelecektir. hepsi birlikte içtima edip ona iman edecekse ve dünya adaletle dolacaksa böylesine iyi insanların aleyhine nasıl şahitlik yapmak mümkün olur.

Onlar için acı bir azab hazırlamışızdır. Kur’an’dan mealen: . Fir’avn ve askerleri de zulmetmek ve saldırmak için onların arkalarına düştü. hikmet sahibidir.olmayan imandır."diyenlere ve kâfir olarak ölenlere tevbe yoktur (öylelerinin tövbesi makbûl değildir).“Şimdi mi? Oysa daha önce isyân etmiş.İsrâil oğullarını denizden geçirdik. son anda iman etmek veya tevbe etmek. İşte Allah onların tövbesini kabûl eder. Nihâyet boğulma kendisini yakalayınca (Fir’avn): “Gerçekten İsrâil oğullarının inandığından başka İlâh olmadığına inandım. biz de beklemekteyiz. 10/90 . yahut Rabb’inin gelmesini ya da Rabb’ini bâzı âyetlerinin gelmesini mi bekliyorlar? Ama Rabb’inin bâzı âyetleri geldiği gün. Ama insanların çoğu âyetlerimizden gafildir.“Bugün senin (canından ayırdığımız) bedenini. Allah bilendir. Şimdi bu şekilde iman etmeyle ilgili olarak Kur’an’dan örnek verecek olursak. şu kimselerin tövbesi makbûldür ki. 4/17 ." 10/92 Görüldüğü gibi.Yoksa kötülükler yapıp da nihayet ölüm gelip çatınca: “Ben şimdi tevbe ettim. artık inanması bir fayda sağlamaz. (denizin dibinden) kurtarıp (sahilde) bir tepeye atacağız ki senden sonra gelenlere ibret olsun." 6/158 . ben de Müslümanlardanım!" dedi. Kur’an açısından geçersizdir. De ki: Bekleyin.(İnanmak için) ille meleklerin gelmesini.Allah’a göre." (denildi) 10/91 . mealen: . bozgunculardan olmuştun. câhillikle bir kötülük yapıp hemen ardından tevbe ederler. daha önce inanmamış ya da imânında bir hayır kazanmamış olan kimseye. 4/18 141 .

Rivayetlerde iddia ettiklerine göre vefat ettirmeden Kendisine yükseltmiştir. fakat (İsâ) onlara benzer gösterildi. hikmet sahibidir.Hayır Allah onu (İsâ’yı) Kendisine yükseltti. Ayrılığa düştüğünüz şeyler hakkında aranızda ben hükmedeceğim. İsâ peygamberin tekrar dünyaya geleceğiyle ilgili değildir.." 3/55 142 . yoksa vefat ettirerek mi. . 4/158 Görüldüğü gibi. Böyle bir iddia ise Kur’an’a uymamaktadır. O hususta bir bilgileri yoktur. Meryem oğlu İsâ Mesih’i öldürdük!"demelerinden ötürü. 4/157 .Allah demişti ki: “Ey İsâ. mealen: . İşte ihtilafta burada başlamaktadır. Zira İsâ peygamber Vefat etmiş olup.“Biz Allah’ın elçisi. İsâ peygamberi vefat ettirmeden canlı olarak mı. ben seni vefat ettireceğim. iddia ettikleri gibi tekrar dünyaya gelecek değildir. vefat ancak dünyaya tekrar geldikten sora vuku bulacaktır iddiasındadırlar.. Allah daima üstündür. Onun hakkında anlaşmazlığa düşenler. Kitap Ehli. Onu yekinen öldüremediler (onu öldürdüklerini kesinlikle bilemediler).İşte Nisa 159 da bahsedilen durum da bu şekildedir. Allah onu kurtarıp. Kendisine yükseltmiştir. Oysa onu öldürmediler ve asmadılar. seni inkar edenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları ta kıyamet gününe kadar inkar edenlerin üstünde tutacağım. Kur’an’dan mealen: (bak 4/155-6). İsâ peygamberi öldürememiş ve onu asamamışlardır. ondan yana tam bir kuşku içindedirler. Sonra dönüşünüz bana olacaktır. Sâdece zanna uyuyorlar. acaba Allah. Kendisine yükseltti. ve bana yükselteceğim.

çünkü gaypları bilen yalnız Sensin. Haçı kırmasının manası artık hiç kimse onu ve annesini. Hem ben söylediysem Sen onu şüphesiz bilirdin. ben Senin nefsinde olanı bilmem. salibi yani haçı kıracağı ve domuzu öldüreceği rivayetinin aslı yoktur. İsâ peygamberle. Sen benim nefsimde olanı bilirsin. Mehdinin aynı şahıs olduğunu söylemeleri bir çelişki ve Kur’an’ı inkardır. İsâ peygamberin vefatından sonra da. Ben onların içinde olduğum sürece onları kolladım. Böyle bir iddia ise Maide 116 ve 117. dedi Seni tenzih ederim. İsâ peygamberin babasız olarak. diye senin bana emretmiş olduğundan başka bir şey söylemedim. O zaman İsâ peygamberin tekrar dünyaya gelip. Sen!" 5/116 .Görüldüğü gibi. Bunun böyle olduğunu Maide 116117 ayetlerden de görüp anlamak mümkündür. Zira. Hakkım olmayan şeyi söylemek bana yakışmaz. Tekrar dünyaya gelmek üzere hayatta bulunmamaktadır. Ayrıca Mehdinin peygamberin zürriyetinden ve Fâtıma’nın evlatlarından olduğunu rivayet etmeleri ile. Sen her şeyi görensin!" 5/117 Görüldüğü gibi. insanlar yine onu ve annesini. fakat Sen beni vefat ettirince onları gözetleyen (yalnız) Sen oldun. İsâ Peygamber vefat ettirildikten yani Allah’ın Emriyle öldükten sonra. Allah’a ortak koşmaya devam edeceklerdir. dolayısıyla haçı kıracağı iddiasının asılsız olduğunun açık delilidir. Zira bu âyetlerde. Allah’a ortak koştukları vurgulanmıştır.Ve yine Allah demişti ki: “Ey Meryem oğlu İsâ.“Ben onlara: benim ve sizin Rabb’iniz olan Allah’a kulluk edin. İsâ peygamberin vefatından sonra da insanların onu ve annesini. mealen: . 143 . Ayetlere uymamaktadır. şimdi ölü bulunmaktadır. Bu da. Bu duruma göre O’ da ölen herkes gibi. Allah!a ortak koşmayacak manasındadır. Allah onu (İsâ’yı) Kendisine yükseltti. sen mi insanlara: “Beni ve Annemi. İsâ peygamberin tekrar dünyaya gelip Hıristiyanlıktaki bozuk inancı düzelteceği. Allah’tan başka iki ilâh edinin" dedin? “Haşa.

İnsanları. o da Ubeydullah ibn Abdillah’tan haber verdi ki. Kur’an’da açıkça belirtilmiştir. Yanınızda Kur’an vardır... İmâmiyye şiasını anlattığım bölümünde daha detaylı bir şekilde izah ettim. tekrar dünyaya tebliğ ve irşat için gelmeyecektir.Zuhri’den. 144 .. kimi de Umer’in dediği sözü söylüyordu. Bize Hişâm ibn Yûsuf.. bu kitabın devamı olan ikinci kitabımın. Uydurdukları rivayette bunun aksini iddia etmektedirler. ondan sonra hiç sapmayacağınız bir yazı yazayım" buyurdu. dedi...... Mehdi diye bir kimsenin mevcut olmadığını.. o da ez. Kur’an’a karşı şüphede bırakmak için şu rivayeti uydurdular: 192. Peygamber onlara: -”Yanımdan kalkın (benim yanımda çekişme lâyık olmaz)!" buyurdu. Bunun üzerine evdeki sahâbiler ihtilâf ettiler ve münâkaşa edip çekiştiler.“Gelin size. Rasûlullah (S): . İbn Abbâs (R) şöyle demiştir: Peygamber (S)’in vefâtı yaklaştığı zamân. evde içlerinde Umer ibnu’l-Hattâb’ın da bulunduğu bir takım adamlar varken.. Nihâyet onlar Peygamberin yanında gürültü ve ihtilâfı çoğalttıkları zamân. Onlardan kimi: “Yazacak bir şey yaklaştırın da Rasûlullah sizler için ondan sonra sapmayacağınız bir yazı yazsın" diyor. Bize Allah’ın Kitâbı yeter. Mehdi diye bir kimsede mevcut değildir. Anlaşılacağı üzere. İsâ peygamber vefat etmiş olup.peygamberimizden önce dünyaya geldiği...Peygamberin hastalığı ağırlaştı. Umer: .. Ma’mer ibn Râşid’den.

Ayrıca peygamberin vefatı zamanında Kur’an’ın elde mevcut olduğunu söylemekle. Kamer Sûresinin 1.Bu (Kur’an) insanlara bir açıklama. Bu da Kur’an’a açık bir saldırıdır. 3/138 .Andolsun biz Kur’an’da insanlara her çeşit misâli türlü biçimlerde anlattık. onun için hiç kuşkulananlardan olma. gürültü etmeleri ve ihtilâf eylemleri yüzünden o musibet. Bu uydurma hadisle. size Kitâbı açıklanmış olarak indirmiş iken ben O’ndan başka bir hakem mi arayayım? Kendilerine Kitap verdiklerimiz. Kur’an’a saldırı amaçlı çeşitli rivayetler uydurmuşlardır. Bu konuda örnek verecek olursam. Kitâbu’l-İ’tisâm bi’l-Kitâbi ve’s-Sünnetti 93 C. Kur’an’ı anlamış olsalardı bu tür iftiralarda bulunmaktan dolayı utanmaları gerekirdi. Delil olarak. Kur’an’ın peygamberin vefatından sonra ordan burdan derlendiğini tahdis ettikleri birçok rivayetleriyle de çelişkilidir.72367237 Ötüken 1989). Kur’an’ın ihtilafları önlemekte yetersiz kalacağını vurgulamak istedikleri açıktır. gerçekten Rabb’in tarafından indirilmiş olduğunu bilirler. Rasûlullah ile sahâbiler için yazmak istediği bu yazı arasına perde oldu! dedi. O (Kur’â)nın.16 S. 6/114 Peygamberin Ay’ı iki parçaya ayırdığını rivayet ederek. (Allah’tan) korkanlara yol gösterme ve öğüttür. nasıl mûazzam bir kitapla karşı karşıya olduklarını bilmiyorlar. Âyetini gösterdiler. ama insanlardan çoğu küfürde direttiler.Allah. 17/89 .Âh! Ne büyük musibet ki.Râvi Ubeydullah ibn Abdillah şöyle dedi: İbn abbâs bu hadisin sonunda: . Kur’an’dan mealen: . şöyle ki: 145 . (Buhari.

. Bir parçası dağın üstünde. Böylesine büyük bir hacme sahip olan Ay’ın dünyada mevcut olan bir dağ tarafından. Enes ibn Mâlik (R): Mekke ahâlisi Peygamberden kendilerine bir mucize göstermesini istediler..4812 Ötüken 1988) 195-... iki parçaya ayrıldı. İbn Abbâs da o tarihte henüz doğmamış ya da bebek denecek yaşta idiler. demiştir.. Kendi ifadeleriyle. (Buhâri. kendilerinden rivayette bulundukları. Kitâbu’t-Tefsir 388 C. Böylece gerçek olan bir olayı yalan rivayetler uydurmak suretiyle çarpıtmışlardır... 146 ..4813 Ötüken 1988. Bunu üzerine Rasûlullah (S): .... Böyle bir durumda Ay dağın önünde yer aldı denmez. İbn Abbâs (R): Peygamber (S) zamânında Ay yarıldı.. bir parçası da önünde yer aldığını iddia etmişlerdir.. dağın üstünde ve önünde olmak üzere ikiye ayrılamayacağı açıktır. Bize Şeybân. İbn Mes’ûd (R) şöyle demiştir: Rasûlullah zamânında ay. bir parçası dağın üstünde.10 S.... Ay ülkeleri kapattı denir. (Buhâri. Yer kürenin yarıçapı 6366 km dir... yine kendi ifadeleriyle. Peygamber (S) de onlara Ay’ın ayrılmasını gösterdi. Hacim olarak da Ay’ın hacmi Yer kürenin 50 de biri kadardır. Ay’ın iki parçaya ayrıldığını...Tefsir 385 C...10 S. (Buhari.. Ay’ın yarıçapı da 1738 km dir.10 S.Buna rağmen bu iki şahıs adına rivayet uydurmaktan çekinmemişlerdir.4812 Ötüken. Kitâbu’t-Tefsir 387 C.. Ay’ın yarılması olayı. Kitâbu’t.. Enes’de.) Yapmış oldukları rivayetler de.. bir parçası da önünde idi. demiştir..“Şahit olun" buyurdu.193-. yarısı hangi dağın önünde durursa dursun dağın gözükmesi imkansızdır. Zira Ay’ın yarıçapı 1738 km’dir.... Katâde’den tahdis etti ki...) 194-. Mekke’de hicretten beş sene kadar önce olmuştur. Ay’ın gelip iki parça halinde Dünyaya indiğini kabûl etsek dahi.

onlara (bâtılda kalmalarını) önleyecek (ibret verici olayları anlatan) haberler geldi. meâlen: -(Kıyamet) saat(i) yaklaştı. Halbuki her iş. yerini bulacaktır. Ay çatladı.O zaman peygamber bu olayı nasıl bildi? Bu husus Kamer sûresinde şöyle belirtilmiştir. Kur’an.Dünya dışında olmuş olan bu olayı Kur’an’ın haber vermiş olmasının büyük bir önemi vardır. Ancak Ay’da 2-3 km 147 . Ay’ın çatlak olduğunu haber veriyor.Yer küreden bakıldığında tam karşıda oldukları için dünyadan derinliklerini ölçmek güçtür. yarıkların derinliklerini (bugünkü cihazlara rağmen) ölçmek güçtür. Güneş ışığı diplerine kadar inemediği ve yerküreden bakıldığında tam karşıdan görülükleri için. Ve Peygamber’in yaşadığı devirde bu çatlakların mevcudiyetini tespit edecek cihazlar insanların elinde mevcut değildir. 54/1 -Bir mucize görseler hemen yüz çevirirler ve “süregelen bir büyüdür" derler. Soğuk deniz. Fakat kesin bir gerçektir ki nasıl bir karpuz derince çatlarsa Ay’da bugün o şekilde çatlak vaziyettedir. 54/3 -Andolsun. Şimdi de şu ifadelere bakalım: “Ay’daki ovaların en önemlileri Fırtınalar denizi. 54/4 -Bunlar üstün bir hikmettir! Fakat uyarılar fayda vermiyor. Dinginlik denizi ve Yağmurlar Denizi’dir. Ovaların ilgi çekici taraflarından birisi. 54/2 -Yalanladılar. 54/5 Evet.Olayın aslı ise şu şekildedir: Ay’ın yüzeyi 2000-3000 metre derinlikte ve uzunlukları çok fazla çatlaklar ihtiva etmektedir. yarıklardır. Kur’an’ın Allah kelamı olmadığına inanan kimselere sormak lazımdır. nefislerinin arzû ve heveslerine uydular. Ovalarda yer yer nehir yatağını andıran büyük yarıklar vardır.

197-.G." (Ortaokul Fen bilgisi 1 Yazanlar Ömer BAYIN. peygamberlerin en çok Tâbi’i bulunanı olacağımı ümit ederim. Madem ki.. ancak Allah’ın bana vahyettiğidir. M.el-Eymân ve’n-Nüzûr (21) Bab 4 H. İncelemeler çatlaklardan bazılarının kenarlarının sarp.B.Bunların uzunlukları da çok fazladır.)’ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: “Babalarınızın.Ebû Hureyre (R) şöyle dedi: Peygamber (S) şöyle buyurdu: “Peygamberlerden hiçbir Peygamber yoktur ki. o zaman Ayı ikiye ayırdığı ve bir parçasını dağın önüne getirdiği nasıl izah edilebilir.derinlikte büyük çatlaklıklara rastlanmıştır. bazılarının da meyilli olduğunu göstermiştir.12 s.Said b. annelerinizin ve putların adları ile yemin etmeyiniz.)’den Resûlullah(s. Allah’ın adı ile yemin ediniz. Ayın Resûlullah tarafından ikiye ayrıldığı rivayeti çelişkilidir.. 196-.11 s.. (Allah’ın adı ile de ancak (sözünüzde) doğru olduğunuzda yemin ediniz.. rivayetçilerin anlattığı şekilde değildir.Ebû Hureyre (r.a..E.a. Yayınları 106. Rıza ÖZGEN. Mucize olarak bana verilen ise..) Görüldüğü gibi olay gerçek olup.S.”(Buhari Kitâbu Fedâili’l-Kur’an 3 C. Bunun için kıyamet gününde ben... K.Şükran GÜNEY.” (Ebû Dâvud. Sadece.3248 c.. Milli Eğitim basımevi .İstanbul 1987 sayfa 74. Ders kitapları Dizisi 88... Ebi Ubeyde’den Şöyle dediği rivayet edilmiştir: 148 .A.5076 Ötüken 1988) Bu rivayetle. mucize olarak Resûlullah’a yalnız Allah’ın vahyettiği verilmiştir. ona mucizelerden (kendi zamânındaki) insanların inandıkları kadar verilmiş olmasın.. 186 Şamil 1991) 198-.

). Anhüma). ”Kabe’ye yemin ederim ki hayır" diye yemin eden bir adamı duyup ona: "Ben Resûlullah (s.12 H.elEymân ve’n-Nüzûr (21) Bab 4 C. Peygamber onların yapmış oldukları iftiralardan münezzehtir. 149 . Bu rivayetlerinin yanında birde şu rivayette bulundular: 199-. Allah’tan başkası adına yemin edilmeyeceği. doğru söylüyorsa Cennete girdi. Bu rivayetle evvelki iki rivayet çelişkili olduğu gibi. Peygambere dolayısıyla. yani koruyucu.a.12 s. Peygamberin bedevinin babası üzerine yemin ettiğini iddia ettiler.İbn Ömer (r. Yemin etmenin manası.” dedi.) Bu rivayetle de Peygamberin. Peygamber (s.)’ın.a.. Zira. Allah’ı o olaya kefil göstermiş olmaktadır. verilen sözü pekiştirmek veya önemini belirtmek için sözü vurgulamaktır.)’in şöyle buyurduğunu söylemiştir: “Babasına yemin ederim ki doğru söylüyorsa kurtuldu.a.) Görüldüğü gibi.3251 S. (Ebû Dâvud.191 Şamil 1991 ayrıca. Ubeydullah(r. Buna rağmen. nüzûr 9. gözetleyici. yemin edilmesi halinde bunun. garanti etmek olduğu gibi. K.Tirmizi.. Allah’a şirk koşma olduğunu rivayet ettiler. bir konuda yemin eden kimse doğru olduğuna veya sözünü yerine getireceğine dair kefil.Babasına yemin ederim ki. Allah’tan başkasına yemin eden (O’na) ortak koşmuştur. şirk isnat etme iftirasında bulunmaktan çekinmemişlerdir. şahit göstermesi demektir. bedevinin babası üzerine yemin ettiğini iddia etmişlerdir. buyurduğunu işittim. Allah’tan başkası adına yemin etmenin. Allah’a şirk koşma olduğunu ifade ettiler. el-Aymân ve’-Nüzûr(21) Bab 5 H.Talha b."(Ebû Dâvud.193 Şamil 1991. 3252 c. Hz. K. Yani bir kimse Allah adına bir olayla ilgili olarak yemin ettiği zaman.. Ayrıca sözü kuvvetlendirmek.bedevinin kıssasını (anlatan) hadiste.

Bundan dolayı üzerine yemin edilenin yeminden dolayı İlâhlaştırılması söz konusu değildir. Bizim yeminlerimizde. Allah’tan başkası adına yemin etmemeleri gerektiğini Kur’an öğretisinden anlamak mümkündür. 150 . Kefalet eşittir İlâhlık manasında değildir. Allah böylesine yemini affetmiştir. 16/91 Yukarıdaki ayet mealinde. Bu konularla ilgili olarak. bundan anlaşılması gereken konunun önemi ve kesinliğidir. Allah adına yemi eden. pekiştirdikten sonra yeminleri bozmayın. bundan da kesin söz manası çıkar. Kur’an’dan mealen: -Antlaşma yaptığınız zaman Allah’ın ahdini tam yerine getirin (verdiğiniz sözü tutun). Ayrıca şunu belirteyim ki bile bile Allah adına yalan yere yeminde edilemez ve her ne kadar. Zira. ağızdan kaçırmak suretiyle yemin sözü söylenmişse. Bundan dolayı. Kendim yemin ettiğimde Allah adına yemin ederim. yeminle kefalet ilişkisini görmek mümkündür. Allah yaratıklar üzerine kasem yani yemin etmektedir. çok gerekli değilse yemin etmem. Allah yaratıklar üzerine kasem etmektedir. Allah hiç kimseyi kendisine ortak etmez. bundan da sağ el. bazı ayetlerde kendi adı üzerine yemin etmemizi emretmektedir. Yoksa. Kullar ise Allah adına yemin ettiklerinde O’nu kefil göstermiş olmaktadır. fakat bilerek ve tasarlayarak yapılan yeminlerin sorumluluğu vardır. lağveden yani kesinlik kastıyla değil de öylesine. Kur’an’da kulların Allah’tan başkası adına yemin örneği yoktur. Allah yaratıklar üzerine yemin ediyorsa da.Allah bir şey üzerine kasem ettiği zaman olayın kesin ve çok yüksek önemini vurgulamaktadır. Çünkü Allah’ı üzerinize kefil (şahit) yaptınız. Yemin kelime olarak sağ taraf. Allah yaptıklarınızı bilir. Bundan dolayı kulların. yeminini yerine getirmediğinden dolayı kafir olmaz.

Allah adıyla yemin edilmesi emredilmiş. akraba (menfaatine) de olsa. Bu hususlarla ilgili olarak. 5/107 Yukarıdaki iki âyet mealinde görüldüğü gibi. “Bu vasiyet karşılığında hiçbir şeyi satın almayacağız. örneğin: Söz arasında. “Şahitliğimiz onların şahitliğinden daha gerçektir.-Ey iman edenler! Birinize ölüm gelip çatınca vasiyet esnasında içinizden iki adalet sahibi kişi aranızda şahitlik etsin. Böyle bir durumda biz zalimlerden oluruz" diye Allah’a yemin etsinler. (aksini yaparsak) bu takdirde biz elbette günahkarlardan oluruz" diye Allah üzerine yemin ettirirsiniz. şahitlerin nasıl kimseler olmaları gerektiği konusunda bilgi verilmiş ve vasiyet konusunda bile bile yalan yere yemin etmek zulüm derecesinde bir günah olarak tanımlamıştır. Allah sınırı aşanları sevmez. bu gibi yeminleri Allah af etmiştir. hakkı yenilen taraftan o iki kişinin yerine geçecek daha layık iki kişiyi seçin. bu gibi durumlarda düşünerek söylemişse ve yeminini bozmuşsa bu durumda keffâret vermesi gerekir. Yahut seferde iken başınıza ölüm musibeti gelmişse sizden olmayan. 5/87 151 . Bazen de insan. kendisine helal olan bir yemeği yemeyeceğine veya yapması gereken bir işi yapmayacağına yemin eder. Allah (için yaptığımız) şahitliği gizlemeyeceğiz. yalan söyleme kastı olmadan sözü pekiştirmek için nadir de olsa. başka iki kişi (şahit olsun). durum olur. yani söz arasında kasıtsız olarak öylesine yemin etmişse. Vallahi deyiveririz. 5/106 -Eğer onların (yalancılıkla) günah işlediklerinin farkına varırsınız. Kur’an’dan mealen: -Ey iman edenler! Allah’ın size helal kıldığı iyi ve temiz şeyleri (siz kendinize) haram kılmayın ve sınırı aşmayın. Lağv olarak. biz hiçbir zaman kimsenin hakkını yemiş değiliz. Eğer şüpheye düşerseniz o iki şahidi namazdan sonra alıkor.

56/75 -Bilirseniz. 56/76 -O. üç gün oruç tutsun. 5/89 Görüldüğü gibi. alemlerin Rabb’inden indirilmiştir. Bunun keffâreti (geleceğe bağlı olarak yaptığınız bir yemini bozduğunuz takdirde bunun cezâsı): Âilenize yedirdiğiniz orta derecesinden on fakiri yedir(ip doyur)mak. âyetlerini size böyle açıklıyor ki. kullar yemin ederken muhakkak Allah adı ile yemin etmelidirler. Fakat bilerek yaptığınız yeminlerden ötürü sizi sorumlu tutar. ne üzerine yemin edildiği belirtilmemiştir. yaratıklar üzerine yemin etmesinden örnekler verirsek. ya da bir boyun (köley)i hürriyete kavuşturmaktır. yeminlerinizdeki lağvden (kasıtsız olarak yaptığınız yeminlerden) ötürü sorumlu tutmaz. bu. Kur’an’dan mealen: -Hayır! Yıldızların yerlerine yemin ederim. bir durumun önemiyle ilgili olarak. yâhut onları giydirmek. İşte yemin ettiğiniz zaman yeminleriniz(i bozman)ın cezâsı budur. 56/79 -(O). Yeminlerinizi koruyun. yukarıdaki ayet meallerinde. Allah. 5/88 -Allah sizi. bu sözü mü küçümsüyorsunuz? 56/81 152 . şükredersiniz. buna rağmen keffârete konu edilmiştir. Bunu bulamayan (bunları yapmaya gücü yetmeyen) kimse. Bundan da anlaşılır ki. 56/77 -Korunmuş bir kitaptadır. Şimdi. Allah’ın. büyük bir yemindir. 56/80 -Şimdi siz. elbette şerefli bir Kur’an’dır.-Allah’ın size helal ve temiz olarak verdiği rızıklardan yeyin ve kendisine iman etmiş olduğunuz Allah’tan korkun. yemin kavram olarak söylenmiş. 56/78 -Ona temizlenenlerden başkası dokunmaz.

-(Kur’an’dan istifade edeceğiniz yerde) rızkınızı yalanlamanızdan ibaret mi kılıyorsunuz (sizin ondan elde ettiğiniz nasip. soldan. sadece onu yalanlamanız mıdır? Başka türlü ondan istifade edemez misiniz)? 56/82 Ayrıca. 70/41 -Bırak onları. nimet cennetine sokulacağını mı umuyor? 70/38 -Hayır! Öyle şey yok! Biz onları bildikleri şeyden yarattık. 70/42 -O gün (kabirlerinden) hızlı hızlı çıkarlar. bugündür. 70/39 -Yoo. tekrar hadis rivayetleri konusuna dönersem. Bizim önümüze geçilmez (bize engel olunamaz). ayrı ayrı gruplar halinde. şöyle ki Kur’an’dan mealen: -Kafirlere ne oluyor ki sana doğru koşuyorlar? 70/36 -Sağdan. İşte onlara va’dedilen gün. şöyle ki: 200. Tirmizi’nin Mus’ab ibn Sa’d’dan rivayet ettiği hadis: “İnsanlar içinde belâsı en şiddetli olanlar peygamberlerdir. 70/43 -Gözleri düşük.Buhari’nin Bâb başlığı olarak. Allah kendi zatı üzerine de yemin etmektedir. kendilerine va’dedilen günlerine kavuşuncaya kadar dalsın oynasınlar. kendilerinden daha hayırlı olanlarla değiştirmeğe. Sonra sırasıyla fazilette ilk 153 . yüzlerini zillet bürümüş bir durumda. doğuların ve batıların Rabb’ine yemin ederim ki bizim gücümüz yeter: 70/40 -Onları. Onlar dikilen (hedef)lere doğru koşar gibi (koşarlar). 70/36 -Onlardan her biri. 70/44 Yemin konusuna da bu şekilde deyindikten sonra.

(Allah. o da Mesrûk’tan haber verdi ki. işlenenlerin ve dolayısıyla affedilmeyip musibete neden olan âmellerin günahlar olduğu açıkça ortaya çıkar. Buhâri. Kitabu’l-Merdâ ve’n_Tıbb. İyilik yaparsan veya iyi olmaya çalışırsan başına belalar gelir demeleri..12 S.Hz. 42/30 Görüldüğü gibi uydurmuş oldukları. en şiddetli bela ve musibet gelir iddiasındadırlar.5690 Ötüken 1988. demiştir.. işlediklerinizin) birçoğunu da affeder..Başınıza gelen herhangi bir musibet.. her yüz senenin başında. hiçte iddia ettikleri gibi olmadığına dair.) Ve yukarıda yazılı rivayetler gibi birçok rivayette. Âise (R): Ben Rasûlullah(S)’tan ziyâde hastalığı şiddetli olan hiçbir kimse görmedim.Baâb başlığı C.olan. mealen: ..12 S. Bize Şu’be. (Buhâri. hem de iyi kimseler onların yapmış oldukları iftiradan uzaktırlar. kendisine dini tecdid edecek kimse(ler) 154 . Durumun.. Hal bu ki. Çünkü af günahlar için söz konusudur.. gelen musibetlerin şiddeti işlenmiş olan fanalıklar nedeniyledir. Zira işlenenlerin bir çoğunun affedildiğine deyinilmesi. Allah bu ümmet için. el-A’meş’ten. Müslümanları sevap işlemekten uzaklaştırma amacı iledir. hem peygamberler. âmel yönünden en iyi olanlara.. sonra ilk olandır”..) 201. 3.. Durum böyle olunca. kendi ellerinizin yaptığı (işler) yüzündendir. Ayrıca onların bu rivayetlerinde Müslümanları iyilik yapmaktan ürkütme amacı da vardır. Kur’an’da tam tersi durum söz konusudur. 202. Kitabu’l-Merdâ ve’n-Tıbb 6 C. Kur’an’dan örnek verecek olursak. iyilikler nedeniyle değildir. Ebû Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissâlatu vesselâm buyurdular ki: “Muhakkak ki..5689 Ötüken 1988. yulardaki rivayetler Kur’an’a uymamaktadır.

Böylece. Kur’an dinledikleri. Ebû Davud. Kur’an dinlemek ve böylece onu öğrenmek. Cinlerin. birbirlerinden haberdar olmak suretiyle görüşmüş olsalardı. sadece Kur’an dinlenilmesinin. cinlerden bir grubu. uyarıcı olmak için yeterlidir. bütün Müslümanların. İsa peygamber veya Mehdi geleceği yolundaki iddiaların bir benzeridir. İslam dininin öğrenilmesi ve uyarıcı olmak için yeterli olduğunun kesin kanıtlarındandır. Ona geldiklerinde (birbirlerine): “Susun (dinleyin)"dediler. Bu iddia. Nübüvvet sona ermiş olup." (K.S. Tebliğ görevini de. Hal bu ki. 5577 C. Melahim 1. Kur’an dinledikleri kendisine vahiyle bildirilmiştir. (4391)) Bu rivayetlerle. Dinleme olayıyla ilgili olarak. peygambere vahiyle bildirilmeyecekti. Kur’an’dan mealen: 155 . zira Peygamber ve Cinler. Kur’an’ın okunması ve işitilmesi dışında bir birleriyle karşılıklı görüşmemişlerdir.Bir zamanlar. İslam dinini öğrenmek konusunda tek bilgi kaynağı Kur’an’dır. en takvalısı dahil olmak üzere. İslam dininin öğrenilmesinde esas olan tek kaynak Kur’an’dır.427 Akçağ 1992 alıntısı. Bu olay. cinlerin Kur’an dinlediğinden habersizdi. Kur’an değil de.15 S. üstü örtülü olarak. özel şahıslar olduğunu vurgulamak istemektedirler. Peygamber. Kur’an’ı öğrenen her Müslüman yerine getirebilir. Kur’an’dan mealen: . (Okuma) bitirilince de uyarıcılar olarak kavimlerine döndüler.gönderecektir. Kur’an bilgisi dışında ne özel bir şahıs nede özel bir bilgi kaynağı vardır. 46/29 Görüldüğü gibi. İslam dininin öğrenilmesinde. Eğer karşılıklı olarak. Bu her devirde yapılabilir. Cinlerin. esas olanın. her yüz senenin başında peygamber geleceğini iddia etmişlerdir. Kıyamete kadar. Kur’an dinlemek üzere sana yöneltmiştik. bütün müminlerin ve İslam dinini öğrenmek isteyen herkesin.

toptan sefere çıkmaları doğru değildir.(O). (2502). 156 .Bütün müminlerin.5 S. özel şahıslarla ilgili olmayıp. ŞEHİT VE GAZİLER İLE HİCRET VE SAVAŞ KONULARINDA UYDURDUKLARI HADİSLERDEN ÖRNEKLER 203. Peygamberler dışında ki. Allah’tan afiyet dileyin. Cinlerden bir topluluk Kur’an dinlediler de şöyle dediler: “Biz hârikulâde (acaib) bir Kur’an dinledik.8)) 204. alıntısı. ona inandık.70 Akçağ.De ki: Bana vah yolundu ki. her topluluktan bir grup denmiş olup. doğru yola iletiyor. Cihâd 18. Nesâi. Umulur ki sakınırlar.Ebu’n-Nadr merhum Abdullah İbnu Ebi Evfâ (radıyallahu anh)’dan naklen anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) düşmanla karşılaştığı günlerden birinde. Ebû Dâvud. İmâret 158. Müslim. Her topluluktan bir grubun dini iyice öğrenmeleri ve kavimleri kendilerine dönüp geldikleri zaman onları ikaz etmek için geride kalmalıdır. Cihad 2.(1910). güneşin meyletmesini bekledi. Kur’an’dan mealen: .S." (K. 9/122 Dikkat edilirse.Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Kim gazve yapmadan ve gaza yapmayı temenni etmeden ölürse nifaktan bir şube üzerine ölmüş olur. düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyin.(6. 1029 C. Sonra kalkıp yanındakilere şöyle dedi: “Ey insanlar.. 72/2 Dini öğrenme ve öğretme işinin. özel şahıslar söylenmemiştir. mealini yazdığım âyette. 72/1 . öğrenmiş olan her şahısla ilgili olduğuna dair. Bu itibarla da uydurdukları rivayetin aslı yoktur. Artık Rabb’imize hiç kimseyi ortak koşmayacağız.

Bize Ebû İshâk.71 Akçağ. Birinci rivayette savaş temennisi mecburi tutulmuşken. Ebû Dâvud. (O kimse de) . Cihâd 156. . Umer ibn Ubeydullah’ın himâyesinde olan Ebu’n-Nadr Sâlim’den tahdis etti..a. Peygamber). Allah senin amelin(in sevabından hiçbir şeyi 157 . bilin ki cennet kılıçların gölgesindedir. Kitâbu’t-Temenni 12 C.. Mûsa İbn Ukbe’den... Cihâd 20. (O şahıs da).32. ..... “-Sen şehirlerden uzakta (Allah’ın emirlerini yerine getirmeye) çalış.. 1031 C..... Senin develerin var mı?" buyurmuş. alıntıları.Ancak karşılaşacak olursanız sabredin.7090 Ötüken 1989. bir bedevi Peygamber (s.Evet diye karşılık vermiş.(2631)) 205.Evet diye cevap vermiş..112.5 S.S.. işlerine geldiği gibi uydurmuşlardır. Temenni 8. .. diğer iki rivayette tam tersi olarak. 206-.): “Yazık sana. Bu Ebn’n Nadr.)den rivâyet edildiğine göre..15 S.22. (Resûlü Ekrem de). Bu mektûbun içinde Rasûlullah (S)’ın: (Ey insanlar!) Düşmanla karşılaşmak (harbetmek) temenni etmeyiniz! Fakat Allah’tan harb felâketinden selâmette kılmasını isteyiniz" buyurduğu hadisi vardı.. (K..)’e hicreti sormuş da Peygamber (s. .a. “-Peki onların zekatını veriyor musun?" buyurmuş. savaş temennisi kaçınılması gereken bir husus olarak tahdis edilmiştir. Ebû Said el-Hudri (r. (Bunun üzerine Hz. Ebu’nNadr şöyle dedi:Abdullah ibn Ebi Evfâ (R)..efendisi Umer’in kâtibi idi.(1742). efendisi ve Kureyş ileri gelenlerinden olan Umer ibnu Ubeydullah’a bir mektûb yazdı da bu mektûbu ben okudum..a. Müslim. (Buhâri... Buhâri. Cihâd 98....) Görüldüğü gibi rivayetler çelişkili olup.. hicret zor iştir.

daha müsait bir mekana göçmek veya Müslümanların bir araya gelip toplum oluştura bilmelerinin ilk şartıdır. alıntısı Nesâi. Anlaşılan odur ki. imâre 87. Allah’a en iyi şekilde kulluk etmek için. (Ebû Dâvud.. 207. (Ebû Dâvud.9 S. Allah’ın yasakladığı şeyi terk etme manasında olduğunu iddia ettikleri rivayettir.el-Cihâd (15).(7. esas maksatları hicret kavramını belirsiz ve tartışmalı hale getirmektir.145)) Bu rivayette ise hicretin sona erdiğini rivayet etmişlerdir. menakıb’ül-ensar 45. diğer rivayet edenler.a.Ya’la İbnu Ümeyye anlatıyor: “Fetih günü babam Ümeyye’yi getirip: “Ey Allah’ın Resûlü! Babamla hicret şartı üzere bey’at yap!"dedim. K. ‘tevbe (vakti) sona ermedikçe hicret (vakti) de sona ermez. hicretin İslamda büyük bir önemi vardır.. Hicret. Nesâi bey’at 11. Güneş battığı yerden doğmadıkça da tevbe sona ermez"buyururken işittim.zâyi etmeyecektir. 5778 C. şöyle ki: 158 . 208-.202 Akçağ 1993.) Bu rivayette hicretin mecburi olmadığı rivayet edilmiştir.16 S.S. zekât 36. müsait olmayan bir mekandan." buyurmuştur. demiştir ki: Rasûlullah (s. Müslim. Bâb 1 H. .el-Cihâd (l5). Bey’at 15. hicretin sona ermediğini. ) Bu rivayette de. Zira..437 Şamil 1989. Ebi Süfyan)dan.2477 C.)’ı. Ama O: “onunla cihad etme şartı üzerine bey’at yaparım.9 S. hatta güneş batıdan doğmadıkça da sona ermeyeceğini tahdis etmeleri bir çelişkidir.hicretin. Buhâri. edep 95. hibe 35." (K.440 Şamil 1989. artık hicret sona ermiştir" cevabını verdi. Bâb 2 H. K. Maviye (b. Bunlardan bir tanesi de.2479 C. İşte bu kadar büyük önemi olan hicret kavramını belirsiz hale getirmek için müteaddit rivayetler uydurmuşlardır.

250 Akçağ 1988. Nesâi.)’e anlattım. bizim kendilerine saldırıya geçeceğimizi) hissederek kaçtılar (bunlardan) bir adama yetiştik. Cihâd 2. Onlar (bizim kendilerine yaklaşmakta olduğumuzu. Sonra bunu peygamber (s. Biz üzerine çullanınca adam.a. kavram ve konuları tartışmalı ve belirgin olmayan bir hale getirmeyi amaç edindikleri gibi. . alıntıları.105)) Daha öncede belirttiğim gibi en sık kullandıkları yöntem. Biz ona. Üsame b. -”Kıyamet gününde (bu adamın söylediği) lâ ilahe illallah (kelimesi) karşısında senin için (yardımcı olabilecek) kim vardır?"buyurdu. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’ın şöyle dediğini rivayet etmiştir: “Müslüman. Ebû Dâvud. bir konu hakkında birbirlerine zıt ve çelişkili rivayetler uydurmaktır. (K..2 S. “Lâ ilahe illallah (Allah’tan başka başka ilah yoktur)"deyiverdi. 210-. (Yarın) 159 . bunların ortaya atmış oldukları bu kargaşa fitnesidir. İman 4.Abdullah İbnu Amr İbni’l-As (radıyallahu anh) hazretleri. Zeyd’den demiştir ki: Rasûlullah (s. Müslim.(2481). İman 9..) bizi bir seriyye olarak el-Hurakat (denilen kabileler) üzerine gönderdi. Ben de: Ey Allah’ın Resûlü o bunu ancak silah korkusuyla söyledi. Asırlardır. dedim.(40). iman 64. (8. -”Biri onun kalbini yarsaydın da (kalbinin) bu sözü korkudan dolayı söyleyip söylemediğini (iyice bir) bilseydin. diğer Müslümanların elinden ve dilinden zarar görmedikleri. Böylece. öldürünceye kadar (kılıçlarımızla) vurduk. İslam Dini adına birçok ayrılıkların meydana gelmesi ve birçok tartışmaların yapılmasının ana temeli. ortam ve duruma göre bu zıt rivayetlerden işlerine geleni kullanmaktır. Buhari. 33 C.S.209. Muhâcir de Allah’ın yasakladığı şeyi terk edendir.a.

.. Bâb 95 H.10 Şamil 1990. diğer rivayet edenler. Bu sözü (tekrar tekrar) söylemeye o kadar devam etti ki (daha önce) Müslüman olmayıp ta o gün Müslümanlığa (yeni) girmiş olmamı arzu ettim.2645 S.10 S. Şöyle ki. Müslim.. fiten 1: ) Bu rivayette..a. .)’e ulaşınca onlar için yarım diyet (ödenmesini) emretti ve. meğâzi 45.. ..el-Cihâd (15). savaş anında. (Ebû Dâvud. İki rivayet bir biriyle çelişkili olduğu gibi. Allah ona gazab 160 . diğer rivayet edenler. Bu konuda Kur’an’dan mealen: . içinde ebedi kalmak üzere (gideceği) cehennemdir. Bu (durum) onları öldürmeyi (daha da) hızlandırdı. Buhari.. İbn Mâce. Tirmizi.174 Şamil 1990.. El-Cihâd (15). Abdillah’dan demiştir ki: Rasûlullah (s.. imân 158.“Ben müşrikler arasında ikamet eden her Müslüman’a uzağım" buyurdu. neden onlar için yarım da olsa diyet ödesin? Bu bir çelişkidir.Her kim bir mümini kasden öldürürse onun cezâsı. K. kasâme 27. savaş anında müşriklerin arasında ikamet eden Müslümanların öldürülebileceğini rivayet etmişlerdir. Cerir b. 211-.2643 C. son rivayet kendi içinde çelişkilidir. (Ebû Dâvûd.kıyamet gününde “lâ ilâhe illallah"(sözü) karşısında senin için (yardımcı olabilecek) kim vardır?"buyurdu... müşriklerin arasında bulunup ta kelimeyi tevhidi söyleyenin öldürülemeyeceğini tahdis etmişlerdir. (Cerir b. Bâb 95 H. O kabileden bazı kimseler (Müslüman olduklarını belirtmek) için secde ederek korunma yoluna başvurdular.) Bu rivayette ise.a.) Hasemin kabilesine (baskın yapmak üzere) bir seriyye gönderdi. ayrıca Kur’an’a uymamaktadır. K.178 C. Abdillah rivayetine devam ederek) dedi ki: Durum Peygamber (s. siyer 41. diyât 2. Peygamber bu gibi kimselerden uzak olduğunu belirtmişse.. Birde şöyle rivayette bulundular. Nesâi..

. Bu rivayette. öldürenin cezası. El-Cihâd (15). (Bu iki ravinin ittifakla rivayet ettiklerine göre Hz.(1558)) 161 ..S. Yahya (b. Siyer 10. alıntısı. dinleyin.“ Biz bir müşrikten yardım istemeyiz.. size selâm verene.Main) Hz. 150. Allah’ın gazabı ile lanetine uğramak ve büyük azab içerisinde cehennemde ebedi kalmaktır. Peygamber de onun bu teklifini reddederek). savaşta ittifak 213-Zuhri anlatıyor: ”Resûlullah (Aleyhissalâtu vesselâm). diğer rivayet edenler Müslim.. 4/93 . dünyâ hayâtının geçici menfaatini gözeterek: “Sen mü’min değilsin!" demeyin. (Hz. . Çünkü Allah yaptıklarınızı haber almaktadır. Bedir savaşına çıktıklarında) Bir müşrik Hz. (K. 2732 s. kendisiyle birlikte savaşmış olan Yahudilerden bir gruba. 1107 C. Tirmizi. Peygamber o müşrike şöyle) buyurmuştur: . (Hadisin bundan) sonra (ki kısmını Yahya b. Çünkü Allah’ın yanında çok ganimetler vardır. cihâd 27.. O halde iyice anlayın (dinleyin.“geri dön" dedi. lânet etmiş ve onun için büyük bir azâb hazırlamıştır. Bâb 143 H.343-344 Şamil 1990. Önceden siz de öyle idiniz.194 Akçağ.5 S. Allah size lütfetti. 4/94 Görüldüğü gibi. İbn Mace. Peygamberle birlikte savaşmak için yanına vardı. K. 212-. Tirmizi. siyer 10. Main ile Müseddet) aynı lafızlarla rivayet ettiler..Ey müminler. kim bir mümini kasden yani müteammiden katlederse. cihâd 142." (Ebû Dâvud. müslümanla müşriklerin edemeyeceğini rivayet etmişlerdir. Aişe’den naklen (şöyle) demiştir. ganimetten pay ayırdı”. peşin hüküm vermeyin). (Müslümanlar.etmiş. Allah yolunda savaşa çıktığınız zaman iyi anlayın.

Hz.a.) onlara (ganimetten) bir pay ayırır mıydı?"diye sordu.a.Bu rivayette.Haşrec b. Müslümanların ittifak edebileceğini rivayet etmekle çelişkiye düşmüşlerdir. (Bu hadisi Hz. (Bu savaşa) -”Kiminle ve kimin izniyle çıktınız?"dedi. (Ebû Dâvûd. İbn Abbas’a (bir mektup) yazarak ona “Kadınlar Rasûlullah (s. peygamberine Hayber’in (kapılarını) açınca bize de 162 . kendisi Rasûlullah (s.)’le birlikte savaşa katılırlar mıydı? Rasûlullah (s.a. 215-. (ganimetlerden) pay (ayırmay)a gelince (işte bu) yoktu. müşriklerle.el-Cihâd (15). (ganimetlerden) hisse alırız (halka buğday ve arpadan yapılmış) sevk (denilen bir şurup) içiririz" dedik. Kendisinde öfke (alametleri) gördük.)’la birlikte savaşa katılırlardı. Hürmüz rivayetine devam ederek şunları) söyledi: ibn Abbas’ın Necdet’e (gönderdiği) mektubunu ben (bizzat kendi ellerimle ve şu şekilde) yazdım:”Kadınlar da Rasûlullah (s. Ziyad’ın baba annesi (Ümmü Ziyad elEşçiyye)nden demiştir ki.a.Yezid İbn Hürmüz demiştir ki: Necdetü’l-Harûri.)’e erişince bize (emir) gönderip (yanına çağırdı) biz de (emre uyup huzuruna) vardık. sözlerine devam ederek şunları) söyledi (Bu konuşmadan sonra) “Kadınlar kalktılar" (gittiler.. (yezid b.. 214-..10 s.339 Şamil 1990. Bâb 141 C. fakat onlara razh (az bir miktar) verilirdi. Ümmü Ziyad ‘dan naklen haşrec. Ümmü Ziyad sözlerine) şöyle devam etti: Bizim de erkeklerle birlikte savaşa çıktığımız haber olarak Resûlullah (s.) ile birlikte (hayber savaşına katılan) altı kadının altıncısı olarak Hayber savaşına çıkmıştır. Biz de “Ey Allah’ın Resulü biz yün eğirerek (savaşa) çıktık. Ümmü Ziyad sözlerine devam ederek bana) “Allah..) Bu rivayette kadınlara ganimetten pay verilmeyeceğini tahdis ettiler. Bununla Allah yolunda hizmet edeceğiz. Ayrıca bizim yanımızda yaralıları (tedavi) için (birtakım) ilaçlar da var. K.a. (Hz.

(Ebû Dâvûd.Hz. Ben (namazda) aziz ve celil olan Allah’tan ümmetim için üç şey talep ettim. Peygamber. bir ümit ve korku namazı kıldım.340 H. kendileri dışında bir düşman musallat etmemesini talep ettim. bu birinci şıktaki taleple çelişkilidir.Allah’ın.2729 Şamil 1990) Bu rivayette ise. ümmetinin kendi aralarında savaşmamasını talep ettiğini ki. Rivayet şu şekildedir: 216. Mu’âz İbnu Cebel radıyallahu anh anlatıyor: “Bir gün. Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm. Allah’tan ümmetimi (eski ümmetler gibi) toptan suda boğarak helak etmemesini talep ettim. “Hurma"(idi) diye cevap verdi. Muhammed ümmetini toptan suda boğmamasını. Bâb 141 C. bu talebimi kabul etti. Allah bunu da kabul etti. Allah’tan 163 . bir namaz kılmış ve namazı çok uzatmıştı. Ben Allah’tan ümmetime. Tahdis ettikleri bir rivayette. dolayısıyla musallat edecekse kendi içinden bir düşman musallat etmesini. Allah bunlardan ikisini verdi. Kadınlara ganimetten erkekler gibi pay verilmesi gerekir demekle çelişkiye düşmüşlerdir. 1. 3. peygamberin size verdiği) bu şey ne idi?" dedim.10 s. Ayrıca. k. Allah’tan. birini vermedi. Namazdan çıkınca biz: “Ey Allah’ın Resûlü! Bu gün namazı çok uzattınız!"dedik.elCihâd (15). dolayısıyla diğer helak şekilleri için talepte bulunmadığını. toptan helak edici her türlü felaketten korumasını isteye bilirdi. evvelki rivayetin aksine. Allah’tan üç dilekte bulunduğunu ve bu dileklerin içerik olarak.Allah’ın Muhammed ümmetine kendi dışında bir düşman musallat etmemesini.Allah’tan. Örneğin. Peygamberin. Allah’ın bu duayı red ettiğini de tahdis etmişlerdir. Ben de ona: “Ey nineciğim (Hz.erkekler gibi (ganimetten) pay verdi" dedi. Şu açıklamayı yaptılar: “Ben bugün. 2.

Allah bir düşman musallat etmemek üzere duayı kabul etti diye belirtmişlerdir.526 Akçağ 1993 alıntısı." (K. bunun üzerine Rasûlullah ona seslenmiş (fakat o baygın olduğu için) karşılık ver(e)memiş. Allah’tan istemesi kendi aralarında düşman olabilirler manasını içermektedir). yani Muhammed ümmetine dışından.S. hem peygambere bir iftira hem de İslam düşmanlarının Müslümanlara olan kinlerinin açık bir göstergesidir. Bunu üzerine Rasûlullah (s. El-Harise) bildirdiğine göre. bu bir çelişkidir. Hadis diye uydurdukları rivayette kendi içinde çelişkili olduğu gibi..17 S. Müslümanların dışa karşı kendilerini savunmalarını kırmayı amaçlamaktadır. şehitlik kavramını belirsiz hale getirmek için yoğun çabalara girmişlerdir.. Buna rağmen üçüncü duasında kendi aralarında savaşmamaları yolunda duada bulunacak.) (Bir gün) Abdullah b. Sabit’i hasta iken ziyarete gelmiş te onu baygın bir halde bulmuş. Şöyle ki: 217. Cabir b. şöyle ki: Peygamber hem.) 164 . gerçeklere de uymamaktadır. Diğer bir husus. Müslümanların dikkatini dış düşmanlardan çevirip.a. Bu dua kabul oldu ise asırlardır Müslümanlara saldıran çeşit çeşit kafirlerin saldırıları nasıl izah edilebilir. O zaman bu rivayet peygambere bir iftiradır. ümmeti için böyle bir duada bulunduğunu iddia etmek.a. Rasûlullah (s.. 7187 C.. Peygamber bir dua kabul oldu dediyse muhakkak kabul olmuştur. İbn-i Mace 3950 ) Peygamberin. kendilerine döndürmeyi amaçlayan bu rivayetler. birinci duanın kabul olunduğunu belirtmişlerdir. Allah’tan ümmetinin yalnız kendi aralarında savaşmalarını talep edecek (Zira kendi dışlarında bir düşman musallat etmemesini. Atik(in Atik b.ümmetimin kendi aralarında savaşmamalarını talep ettim Allah bunu reddetti. Bundan dolayı bir çok rivayet uydurmasıyla. kendi içlerinde.

a. imare 164." buyurdu.17 S." (K. Rasûlullah (s.) 165 . K. (O sırada Abdullah b. “Ölmektir" buyurdu. Taundan ölen şehittir.“-İnalillahi ve inna ileyhi râci’un. Rasûlullah (s. Müslim.6498 C. Yanarak ölen şehittir. El-Cenaiz 73.5431) 218.S.S. Sabit’in) kız kardeşi (onun hakkında ey kardeşim): “Ben senin şehit olacağını ümit ediyordum. Boğularak ölen şehittir. alıntısı İbn-i Mace 1615. İbn Atik de onları susturmaya çalıştı.a.İbnu Abbâs radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Gurbette ölmek şehitliktir. (Onlar da) “-Allah yolunda katlolmayı" dediler. Çünkü sen (ahiret için) gereken ihtiyaçlarını hazırlamıştın. “-Allah yolunda katlonunmaktan başka yedi (tane daha) şehitlik vardır.Hz. Ebû Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Kim hasta halde ölürse şehit olarak ölmüştür ve kabir azabından korunmuştur. 219. Cihad 17. Fakat vacib olunca) hiçbir kadın ağlamasın" buyurdu.165. (buyurdu ve) siz neyi şehitlik sayıyorsunuz?" diye sordu. (Çünkü sesleri fazla çıkmıyor." (K." diye söylenmeye başladı.151 Akçağ.a. İbn-i Mace. Bunun üzerine kadınlar feryad edip ağlaştılar. cenaiz 65.17 S. Doğum üzerine ölen şehittir. (Orada bulunanlar) “Ey Allah’ın Resûlü vacib olmak nedir?" dediler. Tirmizi.)’da. Çünkü Allah’ın kaza ve kaderine) mağlup olduk" dedi. sabah akşam cennetten rızıklandırılır.S. Ey Ebu’r-Rabi biz(im) senin yanında (yapabilecek bir şeyimiz yok.151 Akçağ 1993 alın tası İbn-i Mace 1614). K. Derken Rasûlullah (s. Göçük altında kalarak ölen şehittir.6499 C.) “Onları(kendi hallerine) bırak.) de “-Aziz ve celil olan Allah ona niyeti ölçüsünde şehit sevabı verecektir. (Ebû Dâvûd. İshalden ölen şehittir.

Allah’ın şehitlik vadi kendi yolunda mallarıyla. örneğin: alkol veya uyuşturucu alması nedeniyle veya zina edip zührevi hastalık kapan bir kimse bu hastalıktan öldüğünde. İşte bu. müminlerin mallarını ve canlarını cennet kendilerinin olmak üzere satın almıştır. Öyle ki. herhangi bir hastalıktan ölene de şehit demişlerdir. Bu.Allah. yolunda çarpışanlara cennet vereceğini vadetmiştir) Allah’tan daha çok ahdini yerine getiren kim olabilir? O halde O’nunla yaptığınız bu alışverişinizden ötürü sevinin. Zira insanlar ya bir kaza geçirerek veya hastalanarak.Görüldüğü gibi. Hatta gurbette ölmeye de şehitlik demişlerdir. hasta hane de ölme olayını rivayetlerine eklememelerinin nedeni. gerek İncil’de. Gerek Tevrat’ta. faraza altı aylık bir tedaviden sonra ölürse şehit mi olmuş olmaktadır? Bu gibi iddialar. Allah’ın üzerine bir borçtur. 220. canlarıyla savaşıp katlonunanlaradır. İshalden ölen bir kimse için şehit dedikleri gibi. gerek Kur’an’da (Allah. Müslüman olan bir kimsenin şehit olarak ölmemesi imkansız hale gelmiş olmaktadır. katlederler ve katledilirler. Hal böyle olunca şehit olmak için. Yoksa evinde ishalden ölenlere değildir. günah işlediği anda ölmesi de gerekmez. Kur’an’dan çok uzak iddialardır. mealen: .Talha İbnu Ubeydullah radıyallahu anh anlatıyor: “Beli (kabilesinden) iki kişi Aleyhissalâtu vesselâm’ın yanına 166 . evinde veya gurbette ölmektedirler. 9/111 Görüldüğü gibi. şehitlik kavramını saptırmak için birçok hususları şehitlik olarak tanımlamışlardır. Bu tanımlamalara göre. Kur’an’da şehitlik konusunda şöyle denmektedir. Allah yolunda savaşıp katl olunmanın mecburiyeti kalmamış olmaktadır. hasta hane diye bir şeyin varlığından pek haberdar olmamalarından olsa gerektir. dolayısıyla Müslüman olarak ölen herkes şehittir iddiasındalar. (gerçekten) büyük kurtuluştur. Allah yolunda savaşırlar. Bu iddiada olanlara o zaman şunu sormak lazım.

senin cennete girme vaktin henüz gelmedi!"dedi.17 S.) 221. Cennetten biri çıktı ve o iki kişiden sonradan ölene (cennete girmesi için) izin verdi. Aynı vazifeli zat. bir yıl boyu şu şu kadar namaz kılmadı mı?" Halk yine: “Evet!" deyince. Bir hafta ya da haftaya yakın bir zaman sonra da öbürü öldü. Herkes bu rüya(da şehit olan zâtın sonradan cennete girmesine) şaştı.517 Akçağ 1993.a. Biz de. (K. Sabah olunca Talha bu rüyayı halka anlattı.. Halid es-Sülemi’den. Sonra. adam benim için geri geldi ve: “Sen dön. alıntısı İbn-i Mace 3925. Sonra o da öldü. Öbürü.) (bize onun hakkında) “-Nasıl dua ettiniz?" diye sordu. İkisi beraber Müslüman olmuştu.. Ama cennete öbürü ondan evvel girdi" dediler.) iki adam arasında kardeşlik kurmuştu. ondan sonra bir yıl daha yaşadı. Bunun üzerine Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm: “Berikisi ondan sonra bir yıl hayatta kalmadı mı?" dedi. Aleyhissalâtu vesselâm: “Ve o ramazan idrak edip oruç tutmadı mı. Halk: “Ey Allah’ın Resûlü!" Bu zat (din için) çalışmada öbüründen daha gayretli idi ve şehit de oldu. “Evet!"dediler. şehit olana da (içeri girme) izni verdi. 7173 C. Bunlardan biri (Allah yolunda) öldürüldü. Bir de baktım ki yanımda o iki zat vardır. Rasûlullah (s. bir müddet sonra yine çıktı. Bu.. Biri gayret yönüyle diğerinden fazlaydı. Bu gayretli olanı.S. demiştir ki: Rasûlullah (s. bir gazveye iştirak etti ve şehit oldu. Onun cenaze namazını kıldık. Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm: “Şu halde ikisinin arasında bulunan mesâfe gök ile yer arasındaki mesafeden fazladır!" buyurdular. Ubeyd b. 167 .” Talha (devamla) der ki: “Ben rüyamda gördüm ki: “Ben cennetin kapısının yanındaydım. (Dinledikten sonra) Aleyhissalâtu vesselâm:" Burada şaşacak ne var?" buyurdular. rüyayı ona anlattılar. Resûlullah’a kadar ulaştı.a.geldiler.

Böyle bir durumda. Kur’an’dan mealen: .9 S.) Bu rivayetlerle. Cihad eden ve şehit olanlardan daha üstün olduğunu iddia ettiler. . şöyle ki. Topluca savaşa çıkılmaya ihtiyaç olmayan durumlar da.(ilk ölenin hayırlı) amel(ler)inden sonra (ikinci ölenin işlemiş olduğu hayırlı) amelleri nerede. Gibi mazereti olmadan) savaşa katılmamak demek. bu amelleri dolayısıyla. size ne oldu ki: “Allah yolunda topluca savaşa çıkın! Dendiği zaman yere çakılıp kaldınız? Yoksa âhireti bırakıp ta dünya hayatına mı razı oldunuz? halbuki dünya hayatının geçimi. Bu uydurma rivayetlerle Müslümanları Allah yolunda cihattan caydırmak istedikleri açıktır. Allah yolunda cihad etmeyenlerin. yani cehennemlik olduğu manasındadır. İkisi arasında gök ve ile yerin arası kadar (fark) vardır.s. Allah yolunda cihad edenler. (ilk ölenin) namaz(lar)ından sonra (ikinci ölenin kıldığı) namaz(lar).Ey iman edenler. Bâb 27 H. Şehit olmayan. 9/38 Görüldüğü gibi.). Nesâi cenaiz 77. Onunla şehit olan arasında gök ile yerin arası kadar derece farkı var dediler. Kur’an’dan mealen: 168 .520."buyurdu. diğer rivayet eden. etmeyenlerden üstündür. (Ebû Dâvûd.521 Şamil 1988. kıldığı namaz veya tuttuğu oruçlar onu Allah’ın azabından kurtaramaz.(ilk ölenin) oruç(lar)ından sonra (ikincinin tuttuğu) oruç(lar)ı . Bunun üzerine Rasûlullah (s. yine. Söylediklerinin doğru olmadığıyla ilgili olarak. ahiretin yanında pek azdır. K.2524 C. topluca savaşa çıkıldığında.a. (sakatlık v. oruç tutması ve sevaplar işlemesi halinde. daha fazla namaz kılması. El-Cihâd (15). O kişinin dünya hayatına razı olduğu ve ahiret hayatını kayıp ettiği.-Ey Allah’ım! Onu bağışla ve kardeşi(nin derecesi)ne eriştir diye dua ettik.

Senin annen baban var mı?" diye sordu..10 S. Allah. 222-. . diğer rivayet edenler.el-Cihâd (15). Sonra şehirde kalmaktır”. K. Gerçi Allah hepsine de güzellik va’detmiştir ama mücahitleri. mallarıyla canlarıyla Allah yolunda cihad edenler bir olmaz. hele şehirde oturmanın ne Hacla nede Cihâd’la bir ilgisi yoktur. Nesâi. cihâd 138. “-Öyleyse onların hizmetinde (bulunarak) cihâd et!" buyurdu. dedim. oturanlardan çok daha büyük ecirle üstün kılmıştır. Bâb 31 H. cihâdı amellerin en faziletlisi görüyoruz. K.. Peygamber (s.(5. asılları yoktur. demiştir ki: Bir adam .)’e gelerek.113).a. Cezâu’s-Sayd 26.Hz.S.a.Evet diye cevap verdi (Bunan üzerine peygamber).2529 C. Müslim. Aişe (radıyallahu anhâ) anlatıyor: “Ey Allah’ın Resûlü..278 Akçağ) (“Sonra şehirde kalmak" cümlesi Buhari’de yok. “. Aişe der ki: “Bunu işittikten sonra haccı hiç bırakmadım.)’de). birr 5. Tirmizi cihâd 2. 1163 C. derece bakımından oturanlardan üstün kılmıştır. (Ebû Dâvûd. 169 . Buhâri.Abdullah b.5 S. (Buhari. mallarıyla canlarıyla cihad edenleri. Hacc 4.Ey Allah’ın Resûlü ben cihada çıkabilir miyim? dedi.Müminlerden özürsüz olarak yerlerinde oturanlar ile. Hac 4.8 Şamil 1990. (O kimse de). (Peygamber (s. Edeb 3. biz de cihâd etmeyelim mi?" Şu cevabı verdi: “Ancak. Amr’dan. Cihâd 1. yoksa Hac ile Cihâd ayrı hususlardır. cihâdın en Efdal ve en güzeli hacc-ı mebrûrdur.) 223. Kur’an’a uygun olmayıp. 4/95 Bu itibarla uydurdukları rivayetler.) Bu iki rivayette de müminleri cihâd dan uzaklaştırmayı ve cihâdın kavram olarak manasını karıştırmayı amaçlamışlardır. Hz.

Müslümanların saldırgan olduğundan değildir. .. diye karşılık verdi..el-Cihâd (15). Kadın. kendileri saldırıp savaşa sebebiyet verdiklerinde karşılarında zayıf bir Müslüman ordu olmasını istemelerindendir. (Hz... “. kendi putperest toplumlarına karşı savaşmalarını engellemek içindir.Bu rivayetleri uydurmalarının esas amaçlarından biri de Müslümanların.a. Bâb 8 C.. K.2488 S. Bu tür iddialar İslam dininden uzak iddialardır. demiştir ki: Ümmü Hallad diye anılan bir kadın (yüzü) peçeli olarak Peygamber (s. İbn Ömer’den demiştir ki: 170 .).)’in (orada bulunan) Sahâbelerinden birisi (o kadına hitaben). Sabit b...457 Şamil 1988. ehli kitapla savaşmalarını teşvik için uydurdukları aşağıdaki rivayet kimlikleri açısından manidardır. Kays Şemmas’dan.Senin oğlun için iki şehit sevabı vardır" buyurdu.)’e gelip şehit düşen oğlu(nun Allah yanındaki durumu)nu sordu. 225. Peygamber (s... Şöyle ki: 224-.Çünkü onu kitab ehli öldürdü" cevabını verdi. .a...a.Ya Rasûlullah bu niçindir? diye sordu. Bunun üzerine Rasûlullah (s. O da.. “-Oğlunu sormaya yüzün kapalı olarak mı geldin?" dedi.. kendisine iki şehit sevabı verilen şehit iddiası.) Evet. Müslümanların kendileriyle değil de. Peygamber de) “. Ehli kitapla savaşmak sevap yönünden iki misli daha fazladır. (Ebû Dâvûd.Oğlumu kaybettiysem de utanma duygumu hiçbir zaman kaybetmeyeceğim.. yani demek istiyorlar ki.. yüzünü örttü diye suçlanan bir şehit anası ve Ehli kitab katletti diye... Bu onların barışçıl..9 H... yoksa İslam dininde asla saldırganlık yoktur.

(malindeki..Ümmü Harâm (radıyallahu anhâ) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Deniz tutması sebebiyle (gemide) kusan kimseye şehit sevabı verilir. hakaret kastıyla uydurulmuşlardır. Kur’an’da ise şöyle denmiştir.. Bâb 143 C. (Yağmur kesilmesi) onların azabıydı diye cevap verdi.a. Tevbe 39) âyeti sordum da.10 H..) Bu rivayette.el-Cihâd (15). (Ebû Dâvûd K. yanımızda bir(er) atla Rasûlullah (s. .) 226.. Tirmizi Siyer 6.10 H. (Ebû Dâvûd K." (Ebû Dâvûd K. mealen: 171 . Bizden herkese bir hisse. Bâb 143 C.el-Cihad (15).489 Şamil 1988. Bab 18 H. Buhâri Cihad 51. Müslim Cihad 57.347 Şamil 1990) 227. 1151 C.5 S. boğularak ölene iki şehit sevabı verilir şeklinde uydurdukları rivayetlerin aslı olmayıp. . Meğazi 38..2733 S.S. Boğularak ölene de iki şehit sevabı vardır”. topluca (seferberlik) savaşa katılmak istemeyenlere cesaret vermek için 9 Tevbe 39 da yapılan tehdidi basit bir yağmur kesilmesi şeklinde göstermeyi amaçlamışlardır.a. diğer rivayet edenler.Rasûlullah (s. Nüfey’den. Necde b. alıntısı Ebû Dâvûd Cihad 10. (K.2734 S.. “Eğer topluca (savaşa) çıkmazsanız (Allah) size (acı bir şekilde) azab eder.) mücahit ve atı için birisi kendisine ikisi de atına (olmak üzere ganimet mallarından) üç pay vermiştir.. demiştir ki: İbn Abbas’a şu. (Ebû Umre’nin) babasından rivayet etmiştir ki: Biz dört kişi.260 Akçağ.8.2506 S.345 Şamil 1990.Onlardan yağmur kesildi. her bir at için de iki hisse ayırdı.(2493) ) Mücahidin atı.)’in yanına gelmiştik. 228-.el-Cihad (15). mücahit ten iki kat daha değerlidir ve deniz tutmasından kusana bir şehit sevabı.

.. Bu itibarla yapmış oldukları rivayetin aslı yoktur...) şöyle buyurdu: “İyi olsun facir olsun her devlet reisi ile birlikte cihad üzerinize (düşen) kaçınılmaz bir görevdir. topluca yapılan savaşa (mazeretsiz) katılmayanlara yapılan tehdit. Allah her şeyi yapabilendir. (Ebû Dâvûd K. ahiretin yanında pek azdır.10 H.) Facir yahut büyük günah işleyen kimselere itaat etmemek lazım olduğuna dair Kur’an’dan mealen: 172 . Peygambere karşı iftirada bulunmuşlardır.. Bâb 34 C. (Allah) size acı (bir şekilde) azab eder ve yerinize sizden başka bir topluluk getirir..el-Cihâd (15). bunun meşru bir hareket olduğu hususunda kendilerine gerekçe uydurmak içindir.. Bu konuda uydurdukları rivayet örnekleri: 229-.2533 S. kul hükmü uygulanır...)’den. Rivayet ettiler ki: “Facir veya büyük günahlar işleyen her emirin komutasında cihad etmek mecburidir.a..a. . Dünya ve Ahirette mahvolacakları şeklindedir.” Bu tür rivayetlerinin İslam Dininde yeri olmayıp..Eğer topluca (savaşa) çıkmazsanız. Kuşatılan bir kale halkına isteseler bile. demiştir ki: Rasûlullah (s. O’na hiçbir zarar veremezsiniz.Ey iman edenler. Böyle yapmalarının nedeni ise..14 Şamil 1990. Müslüman adı takınarak insanlara zulmen saldırdıklarında. Ebû Hureyre (r. 9/38 . Bir kavme İslam Dinini tebliğ etmeden ansızın saldırmak caizdir. size ne oldu ki: “Allah yolunda topluca savaşa çıkın!"dendiği zaman yere çakılıp kaldınız? Yoksa âhireti bırakıp ta dünya hayatına mı razı oldunuz? Halbuki dünya hayatının geçimi. Allah’ın hükmü uygulanamaz. 9/39 Görüldüğü gibi.

Onlarsa “Facir" kimseye itaate çağırıyorlar. 18/28 Görüldüğü gibi. 82/12 .Ceza günü oraya girerler.Her yaptığınızı bilirler. 82/11 . 82/16 Facirler.Onlar oradan (hiçbir yere kaçıp) kaybolacak değillerdir. yeryüzünde fesad çıkaranlar gibi mi tutacağız? Yahut ta Allah’tan korkanları facirler gibi mi tutacağız? 38/28 Görüldüğü gibi. 82/14 . Zira o 173 .Facirler de yakıcı ateş içindedirler. Cehennemde ebedi kalacak olan büyük günah sahibi kimselerdirler. Bunlar öyle kimselerdir ki.Şerefli katipler. İslâm da günahkara itaat etmek yasaktır. sabah akşam rızasını isteyerek Rablarına yalvaranlarla bir tut . Allah’tan korkmayan kimselerdirler.Rabb’inin hükmüne kadar sabret ve onlardan hiçbir günahkara. Kalbini bizi zikretmekten gâfil kıldığımız kendi nefsinin arzusuna uyan ve işi aşırılık olan kimseye itaat etme.. mealen: . Kur’an’dan mealen: . Facir ler hakkında ise Kur’an’da şöyle denmiştir. 82/15 . yahut hiçbir kafire itaat etme.Yoksa. 82/13 .Nefsini. 76/24 . Allah’tan korkmayana ise itaat olmaz. “Facirler”. Zira rivayetin Arapça aslında itaat edilmeye çağırdıkları kimseyi “Facir" olsa dahi diye belirtmişlerdir. Dünya hayatının süsüne kanarak gözlerini onlardan ayırma. yer yüzünde fesat çıkarırlar. iman edenleri ve salih amel işleyenleri.İyiler mutlaka nimet içindedirler.

kimse zalimlik yapar.Sizinle savaşanlarla Allah yolunda savaşın. Kur’an’dan mealen: . Savaşabilecek olanlarını öldürdü. diye mektup yazdı.. Kur’an’dan mealen: . (Nitekim daha sonraki tarihlerde) Allah’ın peygamberi Müstakil oğullarına. zürriyetlerini de esir aldı. 71/27 Bu itibarla uydurdukları rivayet Kur’an’a uygun olmayıp.2633 C. fakat haksız yere saldırmayın. (Ebû Dâvûd. Haris’in kızı Cüveyriye’yi de o gün aldı. kafir (kimseler) doğururlar. “Kafirleri" denk tutmuştu. Bu hadisi bana (o sırada) kendiside o ordunun içinde olan. duasında “Facirlerle”.) Bu rivayetleriyle İslam’dan haberi olmayan kimselere aniden saldırı yapılabileceğini iddia etmişlerdir.el-Cihâd (15). 2/190 174 . yalnız facir.“Çünkü sen onları bırakırsan. İbn Avn dedi ki: Ben Nâfi’ye bir mektup yazarak.Nûh dedi ki: “Rabb’im. yeryüzünde kafirlerden tek kişi bırakma. kullarını saptırırlar." 71/26 . hayvanlarının suya götürüldüğü bir sırada baskın yaptı.. haksızcasına Müslümanlar onlara savaş açamazlar. eğer kendileri savaş açmamışlarsa. haberi olup ta İslamı kabul etmemiş olan kimselere dahi. Zalime uymak zulme iştirak etmektir. K.158-159 Şamil 1990. Müslim Cihad 1. gafil bulundukları. çünkü Allah haksız yere saldıranları sevmez. o da bana: “İslamın başlangıcında idi.10 S.Ömer) rivâyet etti. buna göre bir mümin kimse bir facire itaat edemez. diğer rivayet edenler. Nûh peygamber. Buhari Itk 13. Abdullah (b. 230-. Bâb 91 H. halbuki değil İslam’dan haberi olmayana. . ona harb den önce müşrikleri (İslama) davet etmeyi sordum.

Hatta. Allah’ın hükmü yerine kul hükmü uygulanması gerektiğini iddia ederek. Müslümanlığı kabul etmemiş olanlar savaş istemeyip. Kendileri de bu rivayetlerini yalanlayan bir rivayet uydurdular. Kur’an’dan mealen: . hatta barış taraftarı olmak zorundadırlar. onlara şu üç yoldan birine çağırınız. kendi nefisleri üzerine kafir olduklarına şahitlik ettiler. Fakat bu rivayetin sonunda. (yine ona) yanında bulunan Müslümanlar hakkında hayrı tavsiye eder ve (şöyle) buyururdu: “Müşriklerden olan düşman(lar)ınla karşılaştığınız zaman.. eğer icabet ederlerse (bunu) onlardan kabul et ve kendilerini (serbest) bırak. 8/61 Görüldüğü gibi hiçbir kavme. şöyle demiştir: Rasûlullah bir seriyenin yahut da bir ordunun başına bir kumandan gönderdiği zaman ona kendi nefsi hakkında Allah’tan korkmayı. muhacirler için (tanınmış) olan (haklar)ın onlar için de (tanınacağını) muhacirlerin üzerine (getirilmiş) 175 .. Bunlardan hangisinde sana icabet ederlerse onu kabul et ve kendilerini bırak. Zira.Eğer onlar barışa yanaşırlarsa sen de yanaş ve Allah’a dayan. Büreyde babası (bireyde) den. barışa yanaşırlarsa. Sonra onları ülkelerinden muhacirlerin ülkesine göçe davet et ve bunu yaptıkları takdirde. Bu itibarla uydurmuş oldukları rivayetin aslı yoktur. Süleyman b. Müslümanlar haksız yere saldırıda bulunamazlar. işitendir bilendir. Bu husustaki rivayetleri şöyledir: 231-. Onları (önce) İslam’a çağır. çünkü O. Kur’an öğretisine göre Allah’ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir. Müslümanlar da barışa yanaşmak zorundadırlar. .

el-Cihad (15). Sonra onlar hakkında dilediğiniz hükmü veriniz. Çünkü siz Allah’ın onlar hakkındaki hükmünün ne olduğunu bilemezsiniz. Müslim. Eğer buna yanaşırlarsa (bunu) onlardan kabul ve kendilerini (serbest) bırak. şartların zorlamasıyla İslamın yaşanmasına uygun olmayan yerden uygun yere veya İslam toplumu oluşturmak amaçlı bir olay için bir yerden uygun bir yere gitmektir.10 S. 38.122-123 Şamil.olan (yükümlülükler)in onların hakkında da (geçerli) olduğunu kendilerine bildir. peygamberin başında olmadığı bir ordu teşekkülü mümkün olmadığından. kendilerine Allah’ın müminler üzerine cereyan eden hükmünün uygulanacağını. bu da Kur’an’a uymamaktadır.2612 C. Hüküm konusunda ki iddialarına gelince. Eğer (bunu) kabule yanaşmazlar da kendi yurtlarını tercih ederlerse. Yoksa sırf hicret için hicret değildir. Zira İslam’da hüküm yalnız ve yalnız Allah’a 176 .lu örnekteki rivayette üç şart vardır diye rivayette bulunmaları bir çelişkidir. İbn Mâce. Bâb 82 H. diğer rivayet edenler. onlara Müslüman bedeviler gibi olacaklarını. Örneğin yeni bir ülke İslam topraklarına katılırsa ve halkı Müslümanlığı kabul ederse niçin ve nereye göç ettirmek mümkün olur. siyer 47. eğer bir kale halkını kuşattığında senden kendilerine. 231 no. Eğer İslâmı kabul etmezlerse onları cizye vermeye çağır. Tirmizi. Müslümanlarla birlikte cihad etmeleri dışında harac ve ganimetten hiçbir hisselerinin olamayacağını bildir."(Ebû Dâvûd. İslama ait bir toprak içerisinde hicretin manası nedir? Bir evvel ki rivayette tebliğsiz ani saldırıyı meşru kabul etmişlerdi. bu rivayet Medine dönemi veya Medine döneminin Mekke’nin fethinden sonra ki dönemiyle ilgili olarak uyduruluştur. Allah’ın hükmünü uygulamanı isterlerse (bunu) onlara uygulama. Yalnız onlara kendi hükmünüzü uygulayınız. k. Hal böyle olunca müşrikleri üç yoldan birine çağırmak nasıl şart olur. Cihad 3. Eğer kabul etmezler artık Allah’tan yardım dileyip onlarla savaş.) İslamın başlangıcında. Göç veya başka bir ifadeyle hicret.

Bu konuda Kur’an’dan mealen: ... ahirette de) hamd O’na mahsustur. bilginler de Allah’ın kitabından elde mahfuz kalanla hükmederlerdi.. 5/44 Görüldüğü gibi. onda yol gösterme ve nûr vardır.. Zaten insanların çoğu yoldan çıkmışlardır. İslam dinine göre. kendi hükmünle hükmet diye rivayet uydurmak apaçık küfürdür.. (Allah’a) teslim olmuş peygamberler.. O halde insanlardan korkmayın. işte onlar kafirlerin ta kendileridir. 5/49 ..aittir. Tevrat’a Şahid tiler.. bundan dolayı kul hükmü uygulanır diye bir şey İslam da mümkün değildir. Allah’tan başka kimse hüküm koyamaz ve Allah’ın indirdiği hükümlerle hükmetmek mecburidir.. Allah’tan başkası hüküm koyamaz. İlkte de. onların keyiflerine uyma ve onların. Rablerine teslim olmuş. kendisinden başka ilâh olmayan Allah’tır. Ayetlerimi az bir fiyata satmayın (Ve bilin ki) kim Allah’ın indirdiğiyle hükmetmezse.Aralarında Allah’ın indirdiğiyle hükmet. Allah’ın hükmüyle değil.O. Hüküm de O’nundur ve O’na döndürüleceksiniz. bazı günahları yüzünden onları felakete uğratmak istiyor olmasındandır. benden korkun. Hal böyle olunca.Gerçekten Tevrat’ı biz indirdik.. CENNETLİKLER VE CEHENNEMLİKLER HAKKINDA UYDURDUKLARI RİVAYET ÖRNEKLERİ 232-. Allah’ın indirdiği şeylerin bir kısmından seni şaşırtmalarından sakın! Eğer dönerlerse bil ki Allah. onunla Yahudilere hüküm verirlerdi. Kur’an öğretisine göre hüküm ancak ve ancak Allah’a aittir. Aksi ni yapanlar Kur’an’da kafirlerin ta kendileri olarak tanımlanmışlardır. sonda da (dünyada da. 28/70 . Ebû Zerr (R) şöyle demiştir: Rasûlullah (S): “Bana Rabb’ım tarafından gelen (Cibril) geldi de: 177 .

mealen: 178 .. Abdullah ibn Mes’ûd (R) şöyle demiştir: Rasûlullah (S): “Allah’a bir şeyi ortak sayarak ölen kimse cehenneme girer" buyurdu... iyi ve kötü amel kavramlarını belirsiz hale getirmek ve Müslümanları bu konuda şaşkın bir duruma sokmak için çaba harcamışlardır.1175 Ötüken 1987) 234.3 S. diye haber verdi -veyâ bununla beni müjdeledi-"buyurdu.) 233-.(Yâ Rasûlullah!) O adam zinâ ettiği ve hırsızlık yaptığı takdirde de (yine cennete girer) mi? dedim.S. Böylece Müslümanlaşın iyi veya kötü amel işlemiş olmalarının önemi yoktur demekle... Ben de: Allah’a hiçbir şeyi ortak kılmayarak ölen kimse cennete girer.. Câbir (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Beni gören veya beni göreni gören bir Müslüman’a ateş değmeyecektir. Ben: .Ümmetimden her kim Allah’a hiçbir şeyi ortak tanımayarak ölürse.. . (Buhâri. alıntısı Tirmizi.3 S. Kitabu’l-Cenâiz 2 C.12 S.242 Akçağ. Zaten onların ana metodu kavramları bozabilmek için bir konu hakkında çelişkili rivayetler uydurmaktır. Menâkıb. dedim. o kimse cennete girer. Bunun yetinmeyerek bu rivayetlerine ters düşen başka rivayetler uydurmak suretiyle.Hz. Kur’an’da şöyle demektedir.... (K. Müslümanlar arasında fesadın yayılmasını amaçlamışlardır. Allah’ın affıyla umutlandırmak suretiyle. insanları dini görevlerinden uzaklaştırmak isteyenlere karşı Allah.1174 Ötüken 1987.4364 C.“(Evet) zinâ ettiği ve hırsızlık yaptığı takdirde de" (Buhâri.... kesinlikle cehenneme girmeyeceğini iddia etmişlerdir. bir kimsenin yalnız iman etmiş olmasından dolayı cennete gireceğini. (3857)) Bu tür rivayetlerle. Kitâbu’l-Cenâiz 1 C.

Allah.Allah. Allah’ın va’di gerçektir. Çünkü O. Allah’a ortak koşan da uzak bir sapıklığa düşmüştür. kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. bundan başka her şeyi dilediğine bağışlar. Ancak şirk işlemiş olanlar hariç olmak üzere. Allah’ın. her şirk koşmamış olanı muhakkak bağışlayacağım diye verilmiş bir sözü yoktur.Allah. . Allah’ın va’di haktır. istediklerimin günahını bağışlarım demiştir.Ey insanlar! Rabb’inize karşı gelmekten sakının. 35/5 Görüldüğü gibi. sakın dünya hayatı sizi aldatmasın ve o aldatıcı (şeytan). Allah bütün günahları bağışlar. şirk koşmayan herkesi ne kadar kötü amel işlemiş olursa olsun muhakkak affedecek demek şeytan aldatmasıdır. Allah(ın affına güvendirmek sûreti) ile sizi aldatmasın. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın ve aldatıcı (şeytan). Ne babanın evladı." 39/54 179 .De ki: “Ey nefislerine karşı aşırı giden kullarım.Ey insanlar. Bilin ki. çok bağışlayan. Allah’ın affına güvendirerek sizi aldatmasın. çok esirgeyendir. ne evladın babası için bir şey ödeyemeyeceği günden çekinin. 31/33 .“Size azab gelip çatmadan Rabb’inize dönün. Şöyle ki. Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin. 4/116 Görüldüğü gibi. O’na teslim olun. şirk koşmayanlardan dilediğinin günahını bağışlayacağını va’d etmiştir. Sonra size yardım edilmez. Allah’a ortak koşan kimse büyük bir günah (ile) iftira etmiş olur. Allah her şirk koşmayanın değil de.. Kur’an’dan mealen: . kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. 4/48 ." 39/53 . bundan başkasını dilediği kimse için bağışlar.

Evet kim bir günah kazanır da suçu kendisini kuşatmış olursa işte onlar.6 S.İman edip yararlı iş yapanlara gelince onlar da cennet halkıdır.Hz. Eğer kafir Allah’ın rahmetini bilse idi. Cehennemde ebedi kalacaktır. Yani kişi yaşantısını Kur’an’a göre düzenleyecektir. cennetten ümidini keserdi. Allah’ın rahmetini ummak boş bir hayaldir.“Ansızın ve hiç farkına varmadığınız bir sırada." 39/56 Kim günaha batarsa. Bunun içinde Kur’an’a uymak şarttır. Kur’an’da gösterilen yolu boş verip günahlara dalarak.1682 C. orada ebedi kalacaklardır. kendisi kaybeder. cennetten ümidini kesmezdi”. size azab gelmezden önce Rabb’inizden size indirilenin en güzeline (Kur’an’a) uyun. görüldüğü gibi. Şöyle ki. Şöyle ki. orada ebedi kalacaklardır. Kurtulanlar ise inanıp yararlı iş işleyenlerdir. Kur’an’dan mealen: . o mahv olmuştur. (K.. Yoksa. Allah indindeki ukûbeti bilseydi. buna rağmen şu rivayeti 235. onlarda Cennette ebedi kalacaklardır.Ki nefisler demesin: “Allah’tan yana yaptığım eksikliklerden dolayı bana yazıklar olsun! Ben gerçekten (Kur’an ile) alay edenlerden idim. Böyle bir iddiada bulunan ancak Kur’an ile alay etmiş olur ki. Allah’a dönülüp teslim olunacak. 2/82 Kur’an’da hal uydurdular: böyleyken.S. Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resûlullah ((aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Mü’min." 39/55 Evet. yukarıda mealleri yazılı ayetlerin devamında. Allah’ın af vadine muhatap olan zümreden olmak için. ateş (cehennem) halkıdır. 2/81 .355 Akçağ 180 . mealen: .

S. Müslim iman 147. Allah’tan korkmadıkları gibi. o da Ebû Sâlih Zekvân’dan. ümit kesmemek bir ihtimal varsa mümkündür. 6/155 İslam Dinine göre kafirler. 29/23 236.Bize Ebû Avâne.“İçinizden hiçbir kadın yoktur ki. Zira. çocuklarından üç tânesini âhirete kendisinden önce yollasın da bunlar cehenneme karşı onun için bir perde olmasın!"buyurdu.. kadınlara: . Resûlullah. Bu ise Kur’an’a uymayan bir iddiadır.1989. o da Ebû Said (R)’den şöyle tahdis etti.. (3536)) Böylece. Bu itibarla Allah’ın rahmetini ummaya hakları yoktur. kafirlerin ise cennete girebileceğini imâ ettiler.(4091). Rahmet edilecek olanlar konusunda Kur’an’dan mealen: . O’na uyun ve Allah’tan korkun ki size merhamet edilsin. Tirmizi Da’avât 108...benim rahmetimden ümitlerini kesmişlerdir ve onlar için acıklı bir azap vardır. 5219 C. (2755). Kalbinde hardal tanesi kadar kibir bulunan kimse de cennete girmez. Kur’an’dan mealen: ." (K. Tirmizi Birr 61..Bir diğer rivayette: “Kalbinde hardal tanesi kadar iman bulunan bir kimse cehenneme girmez. Müminleri Allah’ın rahmetini ummaktan dışladılar.. Abdurrahmân İbnu’z-Esbahâni’den.. Bunun üzerine kadınlardan biri: 181 .. Ebû Dâvûd Edep 29. İhtimal olması halinde kafirlerinde cennete gire bilmesi mümkün demektir. alıntısı Müslim Tevbe 23. Kur’an’a da uymazlar.Allah’ın ayetlerini ve O’na kavuşmayı inkâr edenle -İşte onlar... (1999)) 237-.15 S....İşte bu (Kur’an) bizim indirdiğimiz mübarek bir kitaptır.24 Akçağ 1992 alıntısı.

Kur’an’da gerektiğinde gücü yetip te hicret etmeyenler hakkında şöyle denmiştir.13 S.20)) Bu rivayette. hal bu ki. Kitâbu’l-İ’tisam bi’l-Kitâbi ve’s-Sünneti 41 C. (Buhari. Hicret etse veya doğduğu yerde ölse de!". Ebû Said: Kadın “İki tâne" sözünü iki defa tekrar etti.Kendilerine yazık eden kimselere melekler. orası ne kötü bir gidiş(yeri)dir. Bunlar: “Biz yeryüzünde çaresizdik" diye cevap verdiler.. dedi.. Müslüman olsun. iki tâne de.. Melekler de: “Allah’ın yeri geniş değilmiydi? Hicret etseydiniz ya!"dediler. Nesâi.4662 C. kafir olsun herkesin cennete gireceğini çokça iddia ve insanlara umut verdiler. Bu tür rivayetlerini dikkate almadan da şu rivayetlerde bulundular.7194 Ötüken 1989) Bu tür rivayetlerle.. namaz kılma ve zekat verme ile şirk koşmamayı şart saydılar. Sonra Rasûlullah üç kere tekrar ederek: . canlarını alırken: “Ne işde idiniz" dediler. mealen: .243 Akçağ 1992 alıntısı. (K.. Cihâd 18.Yâ Rasûlullah! İki tânesi de öylemi? Dedi..S. İşte onların barınağı cehennemdir. genelleme dışına çıkarak... 238.16 S. zekatı verir ve Allah’a hiçbir şeyi şirk koşmadan ölürse.“İki tâne de.Ebu’d-Derdâ radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Kim namazı kılar. ona mağfiret etmek Allah üzerine bir hak olur... Yalnız bu rivayette içerik olarak asıl amaçları hicret etmeyi önemsiz göstermektir. 4/97 182 . (6. iki tâne de öyledir" buyurdu.

(5. Enes radıyallahu anh anlatıyor: “Bir adam ölmüştü.S. Zekat 69..16 S.81)) 240. 5876 C. (2756)) 239. Edeb 13. gücü olup ta aksine davrananların barınağı cehennemdir.16 S. Tirmizi.348 Akçağ 1993." (K. Zühd 11. alıntısı Tirmizi. zira Resulullah (aleyhissalâtu vesselam)’ın: “İnsanların kendisi için ayağa kalkmalarından hoşlanan kimse ateşteki yerini hazırlasın" buyurduğunu işittim" dedi. Rasûlullah aleyhissalâtu vesselâm’ın işiteceği şekilde onun için şöyle söyledi: “Cennet mübarek olsun! "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm sordu: “Nereden biliyorsun? Belki de o mâlâyâni (lüzumsuz.116 Akçağ 1990. 3320 C. İbnu Âmir’e: “Otur. 5912 C. İbnu’z-Zübeyr ve İbnu Amir (radıyallahu anhüm)’in yanlarına geldi.Hz. iddia ettikleri gibi keyfe bağlı bir olay değildir. İbnu’zZübeyr oturdu (kalkmadı). Edeb 165."(K. içki düşkünü olan kimse. verdiğini başa kakan kimse. 238/A .Erkekler.S. Muâviye radıyallahu anh.377 Akçağ. diğer biri. hicretin şartları oluştuğunda.Nesâi’nin bir rivayetinde Resûlullah şöyle buyurmuştur: “Üç kişi vardır.Ebu Miczel rahimehullah anlatıyor: “Hz. (2217)) 183 .10 S. kadınlar ve çocuklardan (gerçekten) âciz olup hiçbir çareye gücü yetmeyenler. Hz. Muâviye radıyallahu anh. hicret etmek. 4/98 Demek ki. cennete girmeyecektir: Anne babasının hukukuna riayet etmeyen kimse. (5229). alıntısı Nesâi. hiçbir yol bulamayanlar müstesnadır. İbnu Âmir ayağa kalktı.S. İslam da. alıntıları Ebû Dâvûd. boş) konuştu veya kendisini zengin kılmayacak bir miktarda cimrilik etti!" (K.

İman 169. alıntısı Müslim.126 Akçağ.12 S.14 S.S." (K.128 Akçağ. Edeb 50. 4328 C. hal bu ki. Câbir ve Hz. Zühd 52(2290). Bu da Allah’ın görmesi mühim değildir. Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm şöyle buyurmuştur: “Cennete ne zengin cimri.12 S. birr 79.458 Akçağ 1992. Mücâhir olan hariç.S. Oysa geceleyin O’nun istemediği şeyi 184 . Ebû Dâvûd. alıntıları. Edeb 38.S. 4327 C.Ebû Dâvûd’da Hârise radıyallahu anhtan gelen bir rivayette.(4771).Hz. (K. 5142 C. ne de kaba merhametsiz girer. daima hainlik yapıp günah işleyen kimseleri sevmez! 4/107 . Tirmizi. (4801)) 242. yeter ki kullar görmesin manasındadır." (K.Hz. Buhari’de ikinci kısım mevcuttur Edep 60.) Günahı gizli işlemek şartıyla ne yapılırsa yapılsın affedilmiştir diyorlar. Ebu Hüreyre (radıyallahu anhümâ) anlatıyor: Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Ne fâsık ne de mücâhir (günahı açıktan işleyen) kimse için söylenen gıybet sayılmaz. alıntısı Ebû Dâvûd.” Müslim’in rivayetinde “nenmâm cennete girmeyecektir" şeklinde gelmiştir.(2027)) 243. zira Allah.Kendilerine hâinlik edenleri savunma. Buhari. mealen: .(105). Huzeyfe radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Kattat (söz taşıyan) cennete girmeyecektir. insanlardan gizlenip Allah’tan utanmayanlar hakkında Kur’an’da şöyle denmiştir. Müslim.(Kötü fiillerini) insanlardan gizliyorlar da Allah’tan gizlemiyorlar. bütün ümmetim affa mazhar olmuştur. Edeb 8.241.

S.16 S. 5886 C. alıntısı İbn-i Maca 3376.15 S. alıntısı Tirmizi Birr 27.(63). Ferâiz 29.Ebu Bekr es-Sıddık radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Mü’mine zarar veren veya hile yapan melûndur. Müslüman olan herkesin muhakkak Cennete gireceğini." (K. ya kıyamet günü onları Allah’a karşı kim savunacak. Müslim İman 114.358 Akçağ." (K.Ebu’d-Derdâ radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “İçki müptelası cennete giremez. Kur’an gerçeklerini anlatma kaygıları olmadığı 185 .kurarlarken O.122 Akçağ. Buna rağmen. 244. ya da kim onlara vekil olacak? 4/109 Demek ki bu rivayetleri de Kur’an’a uymayan boş iddiadır.S. hiç Cennete girmeyeceklerini rivayet etmeleri açık bir çelişkidir.Haydi siz dünya hayatında onları savundunuz (diyelim). (1942)) Görüldüğü gibi bu konuda örneğini vermiş olduğum ilk hadis örneklerinde. Allah.Ebu Osmân en-Nehdi anlatıyor: “Sa’d İbnu Ebi Vakkâs radıyallahu anh’ı dinledim. 7004 C. hatta kafirlerin dahi Cennete girmeyi umabileceğini iddia etmişlerdi.(5113)) 245. sonraki örneklerde ise Müslüman olup ta günah işleyen kimselerin Cehenneme gireceklerini hatta. Demiştir ki: Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “İslâm’da bir kimse asıl babası varken bir başkasının babası olduğunu söylerse ve bu iddiasını da o kimsenin babası olmadığını bilerek yaparsa. Ebû Dâvûd. onlarla berâberdir." (K.17 S. cennet ona haramdır.S. alıntıları Buhari.) 246. 4/108 . Kesinlikle Cehenneme girmeyeceğini. onların yaptıkları her şeyi kuşatmıştır (Hiçbir şeyi O’ndan gizleyemezler). Edeb 119.432 Akçağ 1993. 5323 C. Megâzi 56.

S.5 S. Müslüman veya Kafir çocuğu ayırımı var mı? İnsanların dünya hayatında ki yaşam süreleri bir birinden farklı olduğu gibi.(4717)) 248. Sünnet 18. nabza göre şerbet vermeye çalışırlar. (2521)) Bu iki rivayet çelişkilidir. şehit cennetliktir. diri diri gömülen çocuk cennetliktir. hatta doğar doğmaz veya daha anne karnındayken ölebilmektedir. kim cennete girecektir?"diye sorulmuş. bu gibi çelişkili rivayetler uydurarak.373 Akçağ. bebekken. 858 C.57 Akçağ. Ve İslam dininde her nefsin sorumluluğu 186 . Bu konudaki rivayetlerine başka açıdan örnekler verecek olursam. Cihâd 27. Hani nasıl derler. Şimdi akla şöyle bir soru gelebilir." (K. şöyle ki: 247.Ebû Dâvud’un bir diğer rivayetinde geldiğine göre. 1024 C. alıntısı Ebû Dâvûd. havaya ve ortama göre işlerine gelen rivayeti halka söyleme ortamı kendilerine sağlarlar. Örneğin yeni doğmuş bir bebekle. takdim ettikleri şerbetin İslami ölçülere göre zehirli olup olmaması onların umurunda bile değildir. yetişkin bir insanın davranış kabiliyetleri bir birlerinden farklıdır. “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’a: “Ey Allah’ın Resûlü.için. ölen küçük çocukların İslam dinine göre durumu nedir? İslam dinine göre daha sorumluluk yaşına gelmeden ölen. diri olarak gömülen çocuk birinde Cennetlikken. daha öncede dikkat çektiğim gibi. o da şu cevabı vermiştir: “Peygamber cennetliktir. gelişme açısından davranış kabiliyetleri de genelde bu yaşam süreleriyle ilgilidir. alıntısı Ebû Dâvûd.İbnu Mes’ûd (radıyallahu anh) anlatıyor: Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Çocukları diri olarak toprağa gömen de gömülende ateştedir.S. (K. gerçeklere göre değil de.4 S. öbüründe ise Cehennemlik olarak belirtilmiştir. Çocuk(ken ölen) cennetliktir. İnsan uzun yıllar yaşadığı gibi.

Rabb’inizin ayetlerini size okuyan ve sizi bu gününüzle karşılaşacağınız hakkında uyaran elçiler gelmedi mi?"“Evet. cehennemin bekçileri onlara şöyle dedi: “Kendi aranızdan. İman edip iyi ameller işlemelerine fırsat 187 . Kur’an’dan mealen: . geldi dediler. orada ne ölür ne de yaşar. Allah tekrar onları dünyaya gönderip. Oraya geldikleri zaman. (Orada) onlara ne (ölümle) hükmedilir ki." 39/71 . “Öğüt alacak olanın. Bu konuda Kur’an’dan mealen: -Biz. cehennemin kapıları açıldı. İşte Biz. 39/72 . zalimlerin yardımcısı yoktur. 23/62 İslam dinine göre bir insanın sorumlu olması için. bölük bölük cehenneme sürüldüler.Kim Rabb’ine suçlu olarak gelirse onun için cehennem vardır.İnkar edenlere gelince de cehennem ateşi vardır. ve onlar haksızlığa uğratılmazlar. 35/36 .“O halde içinde ebedi kalmak üzere cehennemin kapılarından girin. öğüt alacağı kadar bir süre yaşatmadık mı sizi? Size uyarıcı da geldi (fakat inanmadınız). İlâhi mesaja muhatap olmuş ve İlâhi mesajdan öğüt alabilecek bir ömür müddetine sahip olması gerekir.Onlar orada: “Rabb’imiz bizi çıkar (önce) yaptığımızdan başkasını yapalım" diye feryâd ederler. Nezrimizde hakkı söyleyen bir kitap vardır. Öyle ise tadın (azâbı)." 35/37 İnkar edenler. Kibirlenenlerin yeri ne kötüymüş!" denildi. hiçbir nefse gücünün üstünde bir şey teklif etmeyiz. nankör kafirleri böyle cezalandırırız. 20/74 Cehennem halkı öyle kimselerdir ki. ölsünler ve ne de onlardan cehennem azâbı biraz hafifletilir.sahip olduğu güce göredir. ama kafirlere azap sözü hak oldu. Allah hiçbir nefse yüklenemeyeceği yükü yüklemez.

Kur’an’dan mealen: . Kur’an’dan mealen: . Allah’a karşı bahaneleri kalmasın. Zira onlar yalancıdırlar. iman edenlerden olsaydık!"dediklerini bir görsen! 6/27 . onlara göründü.verse. Biz.Hayır. kim de saparsa kendi aleyhine sapar. 188 . dolayısıyla düşünebilmesi için yeterli bir ömür müddetine sahip olması gerekir. 4/165 Görüldüğü gibi. bu vahyi normalde öğrenebilecek durumda olması ve öğüt alması. ateşin başında durdurulmuş iken: “Ah ne olurdu keşke biz (dünyâya) geri çevrilseydik de Rabb’imizin ayetlerini yalanlamasaydık. dini sorumluluk yüklenmemiş çocuklar.Kim yola gelirse kendisi için yola gelmiş olur. Allah üstündür. Hiçbir günahkar. 17/15 Görüldüğü gibi. Geri gönderilselerdi yine men’ olundukları şeyi yapmağa dönerlerdi. 4/164 . Müslüman çocuğu olsun veya olmasın cehenneme girmeyeceklerdir. Bunun böyle olmasının nedeni. Musa ile konuştu. hikmet sahibidir. Ve Allah.Onların.(Bunları) Müjdeleyici ve uyarıcı olarak (gönderdik) ki. başkasının günah yükünü taşımaz (herkes kendi günahını çeker). bir insanın sorumlu olması için. daha önce gizlemekte oldukları. çünkü onlar yalancılardır. İman etmeyip tekrar eski yaptıklarına döneceklerdir.Daha önce sana anlattığımız elçilere ve sana anlatmadığımız elçilere de (vahyetmiştik). Allah tarafından bir elçinin getirdiği vahye muhatap olması. elçi göndermedikçe azab edecek değiliz. insanların Allah’a karşı bir bahânelerinin olmaması içindir. 6/28 . peygamberler geldikten sonra insanların.

altlarından ırmaklar akan o cennetlere girerler. Bu konuda Kur’an’dan mealen: 189 . İşte Allah. Kur’an’dan mealen: . Orada sürekli olarak kalırlar.Cehennemde olmadıklarına göre cennette olabilirler mi.min olarak gelirse. Onlar için orada tertemiz eşler vardır.İman edenler ve iyi iş işleyenler ise. onları (Ağaçları) altından ırmaklar akan cennetlere sokacağız. Onları koyu gölgeliklere sokacağız. 4/57 .(Allah’ın azâbından) korunanlara da: “Rabb’iniz ne indirdi?"dendi. Bunun içinde yeterli yaşam süresi içinde. Dünyâda güzel iş yapanlara güzellik vardır. İşte (günahlardan) arınanların mükâfatı budur! 20/76 . 16/31 Yukarıdaki ayet meallerinde görüldüğü gibi ve Kur’an’daki daha bir çok ayette.Altlarından ırmaklar akan Adn cennetleri. İlâhi vahyi kabul ve ona uygun davranıp imtihanı kazanmak gerekir. cennet ehlinin vasıfları olarak. “Hayır (indirdi) dediler.Adn cennetleri(ne). 16/30 . Şimdi çocukların durumunu incelerken. Takvâ sahiplerinin yurdu ne güzeldir. daha anne karnındayken veya doğar doğmaz ölen bir çocuğun durumunu ele alarak. o açıdan diğer dini yönden mükellef olmamış çocukları dikkate alalım. işte onlar içinde yüksek dereceler vardır. iman etme ile birlikte salih amel işleme ve dolayısıyla takva gösterilmiştir. (onlar için) âhiret yurdu ise daha hayırlıdır. Böyle bir kimsenin yukarıda bahsi geçen cennet ehline ait vasıflara sahip olamayacağı açıktır.Kim de O’na (Allah’a) iyi işler yapmış bir mü. takva sahiplerini böyle mükâfatlandırır. 20/75 . Orada onlar için diledikleri her şey var.

size işitme (duyusu) gözler ve gönüller verdi ki şükredesiniz. Bu durumda ölenlerin kafir veya Müslüman çocukları olmaları arasında fark yoktur. Bu durumda. 56/17 . ebedi yaşama erdirilmiş çocuklar dolaşırlar. Kur’an’dan mealen: . 56/18 .“Hangi günah(ı) yüzünden öldürüldü?" diye. Cennetle mükafatlandırılanlardan veya cehennemle cezalandırılanlardan değillerse. Dini sorumluluk yaşına gelmemiş veya dini teklif altına girmemiş akıl özürlülerin durumu da bunlar gibidir.Kaynağından doldurulmuş testiler. 16/78 Bu durumda ölenlerin kendi tercihleri olarak işlenmiş iyi veya kötü amelleri yoktur. bunlarsa bir şey bilmemektedirler. billûr kupalar dolaştırılır. 81/9 Onları diri diri toprağa gömenleri eleştiri mahiyetinde ki bu ayetler.Yanlarında gümüşten kaplar. 76/15 190 .Ve sorulduğu zaman o diri diri toprağa gömülen kıza: 81/8 . Dolayısıyla kafir çocukları olmalarına rağmen günahları yoktur. aynı zamanda bu çocukların günahsız olduğunu belirtmektedir. o zaman bahsi geçen çocuklar veya onların konumunda olanlar nerededirler? Bu konuda Kur’an’dan mealen: . ibrikler ve kadehleri onlara sunarlar.Çevrelerinde. üzerlerine yaklaşmış devşirmeleri (meyvaları) da aşağı eğdirildikçe eğdirilmiştir. 76/14 . Zira tercih bilmeyi gerektirir..Allah sizi annelerinizin karnından çıkardı(ğı zaman) hiçbir şey bilmiyordunuz. Dolayısıyla günahları da yoktur.Cennetin gölgeleri.

Çevrelerinde de ebedileşmiş çocuklar dolaşır ki. ayrıca “ebedileşmiş" olmalarının belirtilmesi de. Onlar. Ebedileşmiş olmaları sonradan kazandıkları bir vasıftır. Allah onların bu durumlarını saçılmış inci benzetmesiyle bize bildirmiştir. onların önceden ölümlü oldukları ve ölümü tattıklarını belirtir. Dünya yaşamında çiçek neyse. 76/16 . bence anlaşılan odur ki. Ayrıca. orada bir çeşmedir ki adına sel sebil denir. 76/18 . 191 . din teklifine muhatap olmadan ölen çocuklardır. küfür ve günaha bulaşmamış bu masum çocuklar da onlar gibidir.Gümüşten kadehler ki onları türlü ölçü ve biçimlere koymuşlardır. onları görsen. Durum böyle olunca. Ahrette de cennetin güzel süslerindendirler. 76/19 . cennet ehline hizmet eden bu çocuklar. Dini teklif altına girmek suretiyle sorumluluk almamış olan bu kimselerin günahkarlıkları olmadığı gibi. bir nimet ve büyük bir mülk görürsün. Ancak yaşamlarının ancak belirli bir süresinde akıl özürlü olanlar. Böylece de cennet ehli çocuksuz kalmamış olmaktadırlar.Nereye baksan. yetişkin insanların bilerek işledikleri amelleri gibi iyi amelleri de yoktur. kendilerini saçılmış inci sanırsın. özürlü olmadıkları yaşam sürelerinde ki amelleriyle yükümlüdürler.. Bundan dolayı cennetteki konumları dünyadaki yaşamlarına uygundur. yetişkinlik yaşına kadar yaşam sürmelerine rağmen akıl özürlü olup dini teklif altına girmeyenleri de bu çocuklar konumunda düşünmemiz mümkündür.(Bu). 76/20 Cennet ehline hizmet eden bu çocuklar Kur’an’da tanımlanırken “Vilden" yani doğumla çoğalmış olarak belirtilmişlerdir. İslam inancına göre ölenler yaşları ne olursa olsun ikinci bir sefer tekrar imtihan için dünyaya dönmezler.

İnkar edenlere de bağrılır: “Allah’ın (size) kızması. fakat bedende Ruh mevcut değildir. Kur’an’dan mealen: . yine diriltecek. Bundan dolayı konunun anlaşılması açısından bedenin canlılığını ve Ruh’un varlığını karıştırmamak lazımdır. Bundan dolayı. o sizi diriltti. ikinci bir diriliş haliyle imtihan için tekrar dünyaya dönülüp dirilme yoktur. 2/28 Görüldüğü gibi Kur’an’da iki ölüm ve iki diriliş bildirilmiştir. Ölmüş halde de tırnaklar ve saç uzar.Allah’ı nasıl inkâr edersiniz ki. Kur’an’a göre. Şimdi (şu ateşten) çıkmak için (bize) bir yol var mı (acaba)?" 40/11 . Tenasüh veya Reankarrnasyon inancı Kur’an’a göre geçersizdir. zira insan uykudayken kıpırdar. Zira siz imana çağrıldınız da inkâr ederdiniz!" 40/10 . Daha önce Kur’an’dan örnek vererek uyku ve ölüm bağıntısından bahsetmiştim. Şimdi akla şöyle bir soru gelebilir. Birinci diriliş dünyaya geldiğimiz haldir. sizin kendi kendinize kızmanızdan daha büyüktür.Dediler ki: “Rabb’imiz. Uyku ve Ölüm Ruh’un yok olması değil.Ölenlerin ikinci defa dünyaya imtihan edilmek üzere dönmeyecekleriyle ilgili olarak. o zaman 192 . Günahımızı itirâf ettik. Ahrette dirildiğimiz haldir. bizi iki kez öldürdün ve iki kez dirilttin. Ruh’un dünyaya gelmeden önceki bedensiz halidir. yine öldürecek. buna rağmen koptuğu bedenin benliğinde bir noksanlık meydana gelmez. Bundan dolayı Ruh’la canlılığın ayrı şeyler olduğu görülebilir. siz ölüler idiniz. İkinci diriliş. İkinci ölüm dünya hayatından ayrıldığımızda bildiğimiz ölüm halidir. sonra O’na döndürüleceksiniz. bedenden ayrılmasıdır. Örneğin aniden kopan bir el veya ayak kısa bir müddet te olsa hareket edebilir bu onun bir parça canlılık taşıdığını gösterir. İlk ölüm dayaya gelmeden önce. Ruhla beden canlılığı da aynı şey değildir. madem ki İslam dini açısından dünya imtihanı bir seferle sınırlıdır.

Peygamberimizden sonra peygamber gelmeyeceğinden. yalanlayanların sonu nasıl olmuştur! 16/36 Peygamberimiz ise alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. aralarında adaletle hükmedilir ve onlara asla zulmedilmez. bundan dolayı bütün alemler Kur’an’a uymakla yükümlüdür.Andolsun ki biz. uygun olduğu görüldükten sonra kabul edilmesi gereklidir. Onlardan bir kısmı da sapıklığı hak ettiler. Allah. Peygamberleri geldiği zaman.Biz seni gerçek ile birlikte müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. 35/24 . Kur’an’dan mealen: 193 . İslam dinini anlaşılmasında tek kaynak ve tek ölçü Kur’an’dır. kendisine ulaşmanın tek yolu getirdiği Kur’an’a uymaktır. 10/47 . Yeryüzünde gezin de görün. yanlış tebliğden masum idiler.yetişkin olarak yaşam süren akıl özürsüz her insan dini tebliğ almakta veya alabilecek durumda mıdır. uygun değilse İslam dini açısından geçerliliği olmadığından red edilmesi gerekir. Yoksa. Her ümmet içinde mutlaka bir uyarıcı bulunmuştur.bunun manası. her ümmete muhakkak bir uyarıcının (Nezir. onların dışında olan bizler böyle bir vasfımız olmadığından söylediğimiz bütün dini sözlerin Kur’an ölçüsüne göre denetlenerek. onlardan bir kısmını doğru yola iletti.Her ümmetin bir peygamberi vardır. gelmesiyle birlikte bütün alemlerin peygamberi olduğudur. Kur’an’dan mealen: . başka bir ifadeyle peygamber) gönderildiğini görürüz. Peygamberler din tebliğinde. bazı insanlar dünyanın ücra veya bazı yerlerinde dini tebliğden uzak ve habersiz olarak yaşam sürüp ölmekte midirler? Kur’an’ı esas alarak konuya bakacak olursak. “Allah’a kulluk edin ve Tâğût’tan sakının" diye (emretmeleri için) her ümmete peygamber gönderdik.

(Ey Muhammed). Daha öncede Kur’an’a dayalı olarak belirttiğim gibi. 64/11 Bir insanın hidayet bulması için. biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik. Allah. Allah’a yönelmesi. Allah da onun kalbine hidayet verir. Kendisine yönelenleri hidayete erdirir.Kafir olanlar diyorlar ki: Ona Rabbi’nden bir âyet (mucize) indirilmeli değil miydi? De ki: Kuşkusuz Allah dilediğini saptırır. Allah dilediğini kendisine seçer ve kendisine yöneleni de doğru yola iletir. insan fıtrat yani yaratılış olarak muvahhid tir. hidayet bulmak için. Fakat kendilerini çağırdığın bu(din). İbrahim’e. Müjdele kullarımı: 39/17 . doğru yolu arzu etmesi gerekir. sözü dinlerler ve onun en güzeline uyarlar. Musa’ya ve İsa’ya tavsiye ettiğimizi Allah size din kıldı. Allah’ın izni olmadıkça isabet etmez. kendisine iman edenin kalbine hidayet verir. 39/18 . 21/107 Peygamberin getirmiş olduğu tebliğden istifade edip. buna iman 194 . her şeyi hakkıyla bilendir. Allah’a ortak koşanlara ağır geldi.“Dini ayakta tutun ve onda ayrılığa düşmeyin" diye Nuh’a tavsiye ettiğini sana vahyettiğimizi. Allah’ın tek İlâh olarak Rabb’i olduğu gerçeğinin üzerini örtmeyip. Bunun için insanın.O’dur ki size âyetlerini gösteriyor ve sizin için gökten rızık indiriyor. dünyanın neresinde olduğu veya hangi devirde yaşadığı mani teşkil etmez. Kim Allah’a iman ederse. Kur’an’dan mealen: . 13/27 . 42/13 .Tâgût’a ibadet etmekten kaçınan ve Allah’a yönelenlere müjde var. İşte onlar Allah’ın kendilerini doğru yola ilettiği kimselerdir ve onlar aklıselim sâhipleridir. Ancak (Allah’a) yönelen öğüt alır. 40/13 .Hiçbir musibet..Onlar ki. Allah.

ben sizin (Allah’a) ortak koştuğunuz şeylerden uzağım.Ay’ı doğarken görünce: “Budur Rabb’im" dedi. Fakat insanların çoğu bilmezler. kesin inananlardan olsun. bu daha büyük" dedi. babası Âzer’e demişti ki: “Sen putları ilâhlar mı ediniyorsun? Doğrusu ben seni ve kavmini açık bir sapıklık içinde görüyorum.eden kimse. Vahiyden istifade etmesinin yollarını açar. 6/77 ." 6/74 . “Budur Rabb’im" dedi. Yıldız batınca: “Batanları sevmem”." 6/78 195 . Kur’an’dan mealen: . doğrulardan hoşlanıp benimseme isteğinde bulunması halinde.Böylece biz İbrahim’e göklerin ve yerin melekûtunu (iç yüzünü) gösteriyorduk ki.Üzerine gece basınca (İbrahim) bir yıldız gördü. örneğin. Allah onun kalbine hidayet ederek. Allah’ın hidayet vermesiyle kalbinde hidayet bulur. Allah’ın yaratması değiştirilemez. Kur’an’dan mealen: .İbrahim. dünyada bulunmasının amacını ve öldükten sonra nereye gideceğini merak ederek öğrenmeyi araştırdığında. (O da) batınca dedi ki: “Ey kavmim. dünyaya nereden geldiğini. muhakkak sapıklığa düşmüş topluluktan olacağım" demişti. 6/76 . 6/75 .Sen yüzünü. dedi. O da batınca “Rabb’im beni doğru yola iletmezse. Allah’ın yaratmasına (fıtratına) ki. İşte doğru din budur.Güneşi doğarken görünce: “Budur Rabb’im. İnsanın fıtrat en hanif yani Allah’ı bir tek İlâh olarak kabul etmeye uygun yaratıldığı hususunda. Rabb’inin kim olduğunu ve hayat gerçeğinin manasını amel olarak öğrenme olayına giriştiğinde. Allah insanları bu fıtrat üzerine yaratmıştır. 30/30 Bu konuyla ilgili olarak İbrahim peygamberi örnek gösterecek olursak. Allah’ı birleyici (hanif) olarak doğruca dine çevir. kendisini kimin yarattığını.

âhiretten ise onlar tamâmen gafildirler. Kur’an’dan mealen: .Kendi nefislerinde hiç düşünmediler mi ki Allah. bunlar hidayeti istemeyip hidayete götüren gerçeklere gözünü kapatıp. göklerde ve yerde yarattığı şeylerde (Allah’ın azabından) korunan bir topluluk için nice deliller (ayetler) vardır. 30/7 . İnsanlardan çoğu.Bize kavuşmayı ummayan.. onu yol edinirler. 30/8 Yeryüzünde haksız yere büyüklenenleri ayetlerimden uzaklaştıracağım.İşlerinde doğru olarak kendini Allah’a teslim eden ve İbrahim’in. dünya hayatına razı olup onunla yetinenler ve ayetlerimizden de gâfil olanlar.Dünya hayatından sâdece (görünen) dış yüzünü bilirler. 6/79 Böylece hidayet buldu. 10/6 . Rab’lerine kavuşmayı inkâr etmektedirler. 4/125 Hidayet bulmayanların durumuna gelince. Bu konuda Kur’an’dan mealen: . Allah ona peygamberlik verdi ve onu dost edindi. 10/7 . Allah’ı bir tanıyan (hanif) dinine tabi olan kimseden dince daha güzel kim vardır? Allah İbrahim’i (kendine) dost edinmişti. onu yol edinmezler. Doğru yolu görseler. ateştir! 10/8 .Gece ve gündüzün değişmesinden ve Allah’ın. ama azgınlık yolunu görseler. yüzümü gökleri ve yeri yoktan yaratan Allah’a çevirdim ve ben müşriklerden değilim.Ben hanif olarak. bu gerçeklerin üzerini örten kimselerdir. gökleri. Onlar her ayeti görseler de ona inanmazlar. Bu onların ayetlerimizi 196 .İşte kazandıkları işlerden dolayı onların varacakları yer. yeri ve aralarındakileri ancak hak ile ve belli bir süre ile yaratmıştır.

ayetleri boş verirler. O zaman bu dünya hayatının 197 . ayın ve yıldızların yaptıkları işe ve yerleşim yerlerine dikkat et. ayetleri yalanlayarak umursamazlar. hidayet bulmamalarının nedeni bilgi kaynaklarının noksanlığından değil de. gözün ve tırnakların yaptıkları işe. Yer yüzünde büyüklenip. ölüp te buradan ayrıldığımızda nereye gitmekteyiz. hayretler içerisinde kalırsın. Ölü bedenle bir arada. bu dünya ve içerisinde bulunduğu alem neresidir. Varlık üzerinde derinleşerek bakanların hayretler içinde kalacağı bir çok olaylar olduğu gibi. manasız sebepsiz değildir. yapılarına ve yerleşim yerlerine bak. hidayet bulmayanların. yeter ki bakmasını bilsin. ölü bedenlerin genelde mezara taşındığını herkes bilebilir. dikkatlice biraz bakanların da hayretler içinde kalacağı olaylar mevcuttur. 7/146 Görüldüğü gibi. Bizzat yaratıkların var olmasının varlığı bir harika olaydır. nerden geldik. fakat konu bu değildir zira biz bedenden ibaret değiliz. Bunlar öyle kimselerdir ki. güneşin. Örneğin: çok kolay bir şekilde. hayretler içinde kalmamak mümkün mü? Başını kaldır ve gökyüzüne bak. biz bunu duyularımızla ve gözlem araçlarımızla görememekteyiz. canlı haldeki gibi mezara gitmediği kesin ulan bu varlık. bedenle birlikte ruh denen bir varlığımız vardır. Hele hayatın kendisi! Biz kimiz. yer gök ve bunlar arasında bulunanlar bir harikalar alemidir. İnsanın bizzat kendisi. hidayeti bulmak istememelerindendir. Hele alemin yaratılışını ve var olmasını imkanlar nispetinde derinlemesine incelediğinde sonsuza kaçan bir hayretler zinciriyle karşılaşırsın. ölüm olayı meydana geldiğinde ne olmakta veya hangi konuma girmektedir. dünya hayatına razı olup onunla yetinerek. Alemde hiçbir şey boş.yalanlamalarından ve onlara karşı gâfil olmalarındandır. Allah’a kavuşmayı ummazlar. İnsan nereye dönüp baksa kendisini hayretlere düşürecek bir olayla karşılaşır. mahiyetini bilmediğimiz bu varlığın ölüm halinde bedende mevcut olmadığını gözlemlerimizle göre bilmekteyiz.

Hidayeti boş verip dünya hayatına razı olursa varacağı yer ateştir. biz aleme baktığımızda manasız hiçbir şey bulamıyoruz. Allah ona hidayet eder. Allah bir rahmet olarak. Bunun için. rızıklandıran Allah. Bizi sayamayacağımız kadar çok nimetlerle. her nefis kendisine şeker veren ile. İnsan bu şekilde. insanları bir çok konuda bilgilendirmek için peygamberleri göndermiştir. Allah’ın varlığının ve birliğinin. iyi ve kötü. basitçe şöyle diyeyim.ötesinde ne vardır ve bizi ne beklemektedir. dünyanın neresinde ve hangi devirde olursa olsun. insan hidayeti gerçek manada istesin ve yönelsin ve böylece rızıklansın. Hem de dini sorumluluk taşıyabilecekler arasında fert bazında olsa dahi bir boşluk meydana getirmeden. Öyleyse iyi ve kötüyü tayin eden adalette birdir. O zaman bu adalet nerede ve kimin tarafından gerçekleştirilmektedir. Hele büyük bir düzene sahip olan alemde. Bütün bunların sahipsiz ve başıboş olması da mümkün değildir. faydamıza olan bilgiyle de rızıklandırmıştır. fakat böyle bir şey görememekteyiz. bu dünyada iyiliğinin karşılığını tam görmeden iyilik yapmayı sürdürerek ölüp gitmektedir. İlâhın tek olması ve Takdir ettiği Adaletinde tek olması şarttır. örneğin bir çok zalim bu dünyada ceza görmeden. İlâh. zulmünü sürdüre sürdüre ölüp gitmekte. Yeter ki. 198 . Takdir ettiği adalet birden fazla olmuş olursa. dayak atanı kolayca bir birinden ayıra bilir. birçok iyi kimsede. Kur’an’dan mealen: Rahmân ve Rahim Allah’ın adıyla. birden fazla olursa alemde üstün gelme mücadelesini yansıtan bir çatışma baş gösterirdi. hayatımızın bir manasının olmaması mümkün değildir. güzel ve çirkin belirsiz hale gelirdi fakat böyle bir şey de mevcut değildir. Ne zalimin cezasız nede iyi kimsenin mükafatsız kalmaması adaletin gereğidir. Peygamberlerin fertlere ve kitlelere erişmeleri açısından örnek verecek olursak. ahret hayatı denen olayın işaretlerini bulabilir. Ayrıca boş vermekle kendisine layık gördüğü elbise hiçliktir. bir adaletin olmaması da mümkün değildir.

" 2/127 Peygamberin.(Mûsâ’ya) seslendiğimiz zaman sen Tur’un yanında değildin. önceden uyarılmamış olan babaları da dahildir. 28/46 Peygamberin uyardığı kavme. bütün ümmetlerin mutlaka peygamberi vardı. 36/5 . 36/3 . 36/2 .Sen elbette gönderilmiş elçilerdensin.Yâsin 36/1 .Üstün ve çok merhametli Allah’ın indirdiği (Kur’an yolu) üzerindesin. 199 . kendisi alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Yoksa ondan önce Araplar hiç uyarılmamış demek değildir. Yoksa getirmiş olduğu vahiy kıyamete kadar tüm insanlar ve cinler için olup. İbrahim ve İsmâil peygamberlerin yükselttiğini düşün. 36/6 . 36/4 . şüphesiz sen işitensin bilensin.Doğru bir yol üzerinde. Fakat Rabb’inden rahmet olarak (orada geçenleri sana bildirdik) ki senden önce bir uyarıcı (peygamber) gelmemiş olan kavmi uyarasın. belki düşünüp öğüt alırlar. çağdaşlık ve yakın çevreyi uyarı ilişkisidir.Hikmetli Kur’an’a andolsun. İsmâil’le berâber Ev’in (Kâbe’nin) temellerini yükseltiyor: “Rabb’imiz bizden kabûl buyur. 36 Yasin 6 ve 28 Kasas 46 da bildirilen bizzat kendisinin tebliği ve kavimle ilişkisi. Kur’an’dan mealen: . Kendisinden önce de. Kâbe’nin temellerini..Babaları korkutulmamış ve gafil bulunan bir kavmi (kendisiyle) uyarman için gönderildin.İbrahim.

Her ümmet için mutlaka uyarıcı (gelip) geçmiştir. 30/47 .Kur’an’dan mealen: . herhangi bir hususiyet ile bir araya gelmiş olan her cemaate ümmet dendiği gibi. Eğer bir kimse gerçek manada hidayeti arzu ederse. örneğin Kur’an kime ulaşırsa sanki peygambere muhatap olmuş gibi. Ümmet. Ümmet konusunda Kur’an’dan mealen: . getirdiği mesajı almış demektir. ayrı hususiyetleri olan tek bir fert bile bir ümmettir. biz senden önce peygamberleri kavimlerine gönderdik.Andolsun senden önce.Biz seni gerçek ile birlikte müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. bundan dolayı fert olsun topluluk olsun herkese mutlaka uyarıcı gelmiştir. uyarıcının gelmesi getirdiği mesajın ulaşması demektir.Andolsun ki. aralarında adaletle hükmedilir ve onlara asla zulmedilmez. onlara deliller getirdiler ve biz.İbrahim Allah’a itaât eden. Ortak koşanlardan değildi. (onları dinlemeyip) suç işleyenlerden öç aldık. O’nu birleyen bir ümmet idi. Peygamberleri geldiği zaman. Tekrar Kütüb-i Sitte’deki konularımıza dönecek olursak: 200 . Allah ona işittirir ve hidayet eder. evvelki (millet)lerin kolları içinde de elçilere gönderdik. 10/47 Görüldüğü gibi her ümmet için mutlaka bir uyarıcı vardır. 15/10 . Müminlere yardım etmek üzerimize borç idi. 35/24 . 16/20 Bu da gösteriyor ki yetişkin insanların tamamının dini vahiyden istifade imkanı vardır.Her ümmetin bir peygamberi vardır.

(4268). katilin akrabasını veya katille beraber bir başkasını öldürmesin) Çünkü kendisine yardım edilmiş (yetki verilmiş)tir.İşte böyle. Bu Kur’an’a uymayan bir iddiadır. Kim zulmen öldürülürse.. Fiten 10. “Dön! Dedi..Eğer Müminlerden iki grup vuruşurlarsa onların arasını düzeltin. Hakikaten Allah çok bağışlayıcı ve mağfiret edicidir.. bundan sonra kendisine yine bir tecâvüz ve zulüm vâki olursa.13 S. Zira ben.. emin olmalıdır ki. Ancak o da) öldürmede aşırı gitmesin (katil yerine.. şayet biri ötekine saldırırsa Allah’ın buyruğuna dönünceye kadar saldıran tarafla vuruşun.S. Diyât 2. Müslim Fiten 14. Ebû Dâvûd. Yolda Ebu Bekre radıyallahu anh’a rastladım.Ahnef İbnu Kays radıyallahu anh anlatıyor: “Şu adamı kastederek (evden) çıkmıştım. Tahrim 29.. Nesâi. Allah ona mutlaka yardım edecektir. 17/33 . “Ey Ahnef nereye gidiyorsun?" dedi.125)) Bu rivayetleriyle. Fiten 5.Allah’ın haram kıldığı canı haksız yere öldürmeyin... Bu hususta Kur’an’da şöyle denmiştir.(7.(2888). “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm’ın amca oğluna yardım etmeyi arzu ediyorum!"dedim. zulmen saldırıya uğrayıp ta meşru müdafaa hakkını kullananın hakkını inkar etmişlerdir.249. 22/60 . Her kim. (K. Buhâri. Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm’ın şöyle söylediğini işittim: “İki Müslüman kılıçlarıyla birbirlerinin üzerine yürürlerse öldüren de ölende ateştedir!”. kendisine verilen eziyetin dengi ile karşılık verir de. mealen: . onun velisine yetki verdik. 4805 C. (Allah’ın buyruğuna) dönerse artık adâletle onların arasını düzeltin ve 201 .475 Akçağ 1992 alıntısı. (öldürülenin hakkını arar.

S.(2767)) Bu rivayet. Ayrıca..De ki: “Bizim işlediğimiz suçtan siz sorulacak değilsiniz. . her emeğim boşa gitti!" diye bağırıp çağırmaya başladı. Şöyle ki. biz de sizin işlediğinizden sorulacak değiliz. Bir kimse bir suçu işlememişse o suçtan dolayı. 53/36 verilmedi: Mûsâ’nın 202 .. 49/9 Bu itibarla uydurdukları rivayet Kur’an’a uymadığı gibi.. Kur’an’dan mealen: . “Allah’ın düşmanı İblis.Ebu Musa radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Müslüman bir kimse öldü mü. Allah’ın zalim olsun mazlum olsun tüm Muhammed ümmetini af ettiğini söylemeleri evvelki rivayetleriyle çelişkilidir. 17 S.Yoksa kendisine haber mi sahibelerinde (yazılı) olan...75 Akçağ.379 Akçağ 1993 alıntısı. 251. Allah." 34/25 .. Tevbe 50.13 S. 6901 C. Rab Teâla hazretlerinin. adâlet(le hareket) edenleri sever. İbn-i Mace 3013) Yukarıda ki rivayette. Allah ona bedel bir Yahudi veya Hıristiyan’ı cehenneme koyar... bütün Muhammed ümmetinin affedildiği şeklindeki rivayetlerinin asılsız olduğunu evvelce belirtmiştim..S.. Onun bu korku ve üzüntüsünü görmek beni güldürdü" (K. yerden toprak alıp kendi yüzüne saçtı ve “Yazıklar olsun bana! Helak oldum. şu rivayetleriyle de çelişkilidir: 250. ümmetimin hepsini mağfiret buyurduğunu öğrenince. alıntısı Müslim..Abbâs İbnu Mirdas es-Sülemi radıyallahu anh’ın anlattığına göre: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm... 4514 C... Allah ona azap etmez. Allah’a karşı yapılmış büyük bir iftiradır...(her hususta) âdil olun." (K.

Edeb 96. 5121 C.Ve çok vefâlı İbrahim’in (sahibelerinde yazılı şu gerçekler): 53/37 .364 Akçağ. Şöyle ki. Rabb’inin izniyle cinlerden bir kısmı. İslam Dininde değil resim yapmak.440 Akçağ. alıntısı Buhari.Ki hiç bir günahkâr. 252. (2577)) 253. tasvirciler." (Resim. 53/38 Bu itibarla tahdis etmiş oldukları rivayet. gören iki gözü.14 S..Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “kıyamet günü. onun önünde çalışırdı. Bunun. bile bile zulmeden cebbâr.İbnu Abbâs radıyallahu anhümâ anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “.16 S. Ta’bir 45. Tirmizi. heykel yapmak dahi men edilmemiştir.. Onlardan kim buyruğumuzdan sapsa.S.. (5024).. Cehennem 1. Yapanlar) (K. heykel v. alıntısı Tirmizi.Süleyman’a sabah gidişi bir ay(lık mesâfe). 34/13 203 . hatta övülmüştür. 5895 C. işiten iki kulağı. başkasının günah yükünü yüklenmez. ateşten bir parça.. Kur’an’dan mealen: .. Der ki: “Ben üç takım (insanı cezalandırmak) için vazifelendirildim: Allah’la birlikte bir başka ilaha dua eden kimse. ama üfleyemez. Kim bir sureti tasvir ederse (Kıyamet günü) azaba uğrar ve bu yaptığına ruh üflenmesi emredilir... Ebû Dâvûd. Rü’ya 8. Kur’an’la çelişkili olup aslı yoktur. akşam dönüşü bir ay(lık mesafe) olan rüzgarı boyun eğdirdik ve onun için erimiş bakırı da kaynağından sel gibi akıttık.S. konuşan bir dili vardır." (Bu cehennemde ebedi kalacağı manasındadır) (K. boyun şeklinde uzanır..s.. (2284)) Bu iddialarının aslı yoktur.. onu alevli azâbı taddırırdık.

havuzlar kadar (geniş) leğenler. heykeller.308 Akçağ.İbnu Abbâs radıyallahu anhümâ anlatıyor: “İki kişi Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm’ın huzurunda murâfaa olundular.295-296 Akçağ.Ona dilediği gibi kaleler. Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm: “Hayır. bunların ikisi aynı şey değildir. şükredin!"kullarımdan şükreden azdır. 5822 C.16 S.İyâs İbnu Sa’lebe el-Hârisi radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Kim Müslüman bir kimsenin hakkını. (137). sâbit kazanlar yaparlardı. aksine şükredilmesi gereken bir nimet olarak tanımlanmıştır. 254. Nesâi. Birinde yalan yemin eden ebedi cehennemlik olurken. sen (iddia edileni) yaptın. kendisinden başka ilah bulunmayan Allah’a kasem etti. şahit) talep etti. Kadâ 29. heykele tapmadır. alıntısı Ebû Dâvûd. Eymân 16. Zira yasak olan heykel yapmak değil. alıntısı Müslim. “Misvak ağacından bir çubuk bile olsa! cevabını verdi."(K.” “Ey Allah’ın Resûlü! Az bir şey olsa da mı?"diye sormuşlardı. 5832 C. 34/13 Görüldüğü gibi. Allah Teâla ona cenneti de mutlaka haram kılmıştır.246)) 255. diğerinde peygamber 204 .(8. Adamın bey yinesi yoktu. Bunun üzerine davalıdan yemin talep etti. yemini ile ele geçirirse artık onun için cehennem vacib olmuştur.S."(K. heykel yapılması kötülenmemiş. “Ey Davud âilesi. Ve lâkin La ilahe İllallah sözündeki ihlas sebebiyle mağfiret olundun!"buyurdu.16 S. Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm müddeiden (davacıdan) beyyine (delil.S. O.3275)) İki rivayetin çelişkili olduğu açıktır.. İmân 218.

S. Tirmizi. onlar cehennemde ne ölürler ne de yaşarlar. cennete girecektir. 205 . Böylece grup grup getirilirler ve cennet nehirlerine dağıtılırlar. Yahut kömür olduktan sonra.S. (185)) 257.(4740). Rab Teâla: “Benim size rahmetim gidip kendinizi ateşe atmanız şeklindedir!" buyuracak. alıntısı Müslim. ateş onları tamamen öldürür. kendilerine şefaat edilme izni verilir. sel yatağında biten bir ot gibi yeniden biterler. Rikâk 513. İman 306.huzurunda muhakeme edilirken yalan yere yemin eden af ediliyor.469 Akçağ.Ebu Sa’id radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Hakkıyla cehennemlik olan cehennemlikler var ya. Sünnet 23. Onlar: “Bize merhamet edesin diye böyle yaptık!"diyecekler. Onlar gidecekler.467 Akçağ. Bunlar." (K. Bunlara cehennemlikler denecektir. 5154 C.14 S. alıntıları Buhari. 5152 C.(2603)) 258. Onlara: “Niçin bağırıyorsunuz?"diye soracak. Lâkin günahları -yahut hataları denmiştir." (K. Ebû Dâvûd.sebebiyle ateşe dûçar olan bir kısım kimseler vardır ki.İmrân İbnu Husayn radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm’ın şefaati ile bir kısım insanlar cehennemden çıkacak.14 S. Cehennem 10. Sonra: “Ey cennet ehli! Bunların üzerine su dökün" denilir. Allah Teâla Hazretleri: “Çıkarın bunları!" buyuracak. Biri kendisini ateşe atacak.Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Cehenneme giren iki kişinin oradaki bağırtıları şiddetlenecek. 256. Allah da ateşi ona soğuk ve selametli kılacak.

dini görevlerini yerine getirmediği gibi. cehenneme giren bir kısım insanların bir müddet azab gördükten sonra ordan çıkarılıp cennete götürüleceklerini iddia ettiler. Cehenneme girdikten sonra. onların takvalı olmamalarına sebep olan bir iddiadır. haramlardan da kaçınmamaktadır.(2602)) Daha önce verdiğim örneklerde Mümin olarak ölen kimselerin günahı ne kadar çok olursa olsun cehenneme hiç girmeden cennete gireceğini. Bu konuda Kur’an’dan mealen: 206 . Güya bir kısmı peygamberin şefaat etmesiyle ve hatta bir kısmı da bağırıp feryat etmekle cehennemden kurtulmasının mümkün olduğunu tahdis ettiler. hatta Peygamberi gören veya peygamberi göreni gören kimseye ateş değmeyeceğini iddia ettiklerini rivayet örnekleriyle birlikte vererek yazmıştım.S. Adam: “Ey Rabbim.14 S. seni de kendini atmaktan alıkoyan nedir?" diye sorar. Ben müslümanım bu bana yeter deyip. Cehennem 10.Diğeri kalkar fakat kendisini ataşe atamaz. Bu husus çok önemli olduğundan tekrar belirtmemde fayda vardır. alıntısı. ne azaptan kurtulur. insanları boş umutlara sürükleyen. Yukarıdaki rivayetlerde bir kısım kimselerin ateşe girdikten sonra çıkacaklarını iddia etmeleri çelişkilidir. Allah Tealâ hazretleri: “Haydi ümidini verdim!" der. 5155 C. Allah Teâlâ hazretleri: “Arkadaşının attığı gibi.469-470 Akçağ. Bu tür rivayetlerle. İkisi de Allah’ın rahmetiyle cennete sokulurlar. Bu ise. halbuki durum hiçte öyle değil. nede cehennemden çıkar. Cehenneme azap görmek üzere giren bir kimse ebediyen. Tirmizi. oradan çıkarılıp cennete götürüleceğine umut bağlayan bir çok kimse." (K. beni ondan çıkardıktan sonra oraya bir kere daha göndermeyeceğini ümit ediyorum!" der.

Zürriyetinden cehennem kafilesini çıkar(gönder)! buyurur. babanız Âdem’dir! denilir. cennete gidip girerler.. cehenneme hiç girmeden. Âdem: . Azaptan kurtulmak için yok olmayı istiyorlar o dahi kabul edilmiyor. Malik de “Siz böyle kalacaksınız!" der.Kendilerinden (azâb) hiç hafifletilmeyecektir... o da Ebû Hüreyre (R)’den tahdis etti ki.Biz onlara zulmetmedik. o da Ebû’l-Gays’tan..“Ey Malik! Rabbin bizim işimizi bitirsin!" diye seslenirler.. Bana kardeşim Abdulhamid.. cehennem azâbında ebedi kalacaklardır. o da Sevr’den.Yâ Rabb! Ne kadar çıkarayım? der.. Allah tarafından af edilenler. 259. fakat onlar kendileri zâlim idiler. Âdem: .. Zürriyeti ona arz olunup görürler. Allah: 207 . Onlara: . cehennem ehlinin cennete gidip girmeye umutları olmadığı gibi. Peygamber(S) şöyle buyurmuştur: “Kıyamet günü ilk çağrılacak kimse Âdem Peygamberdir. 43/76 . Onlar azâb içinde ümitsizdirler! 43/75 ..Bu. 43/74 .. Bu itibarla uydurmuş oldukları rivayetlerin aslı yoktur. .Lebbeyke ve sa’deyke (yâ Rabb)! der. Süleymân ibn Bilal’den.Suçlular. 43/77 Görüldüğü gibi... Cennete girdikten sonra ordan da bir daha çıkmak söz konusu değildir.

.14 S. Bu itibarla. Âdem: . Allah Taâlâ: ... her emrini yerine getirmeye dâimâ kıyâm eylerim.Yâ Rabb.... mükerreren icâbet eder... birinde yüz kişiden bir kişi kurtulacak derken.6443-6444 Ötüken 1989) Bu iki rivayet çelişkilidir. Arada tam on misli fark vardır... ateşe göndereceklerinin miktarı ne kadardır? diye sorar. Kitâb’r-Rikaak H...." (Buhari.14 S.Her yüz kişiden doksan dokuzu çıkar buyurur”. der.117 C.Ateşe girecekleri (halk arasından) çıkarıp gönder! der . .Yâ Âdem! buyurur. hesap günü cehennemlikleri bir araya getirmek ve cehenneme sürmek Adem peygamberin işi olmadığı gibi. öbüründe bin kişiden bir kişi kurtulacak denmiştir.. Allah Taâlâ: .. Ve her hayır Sen’in iki elinde(emir ve nehyinde)dir..... insanlar hesaba çekilmek üzere ayrı ayrı gruplar teşkil ederek ve her insanın kendi imamıyla olması şeklindedir... Ebû Said (R) şöyle dedi: Rasûlullah (S) şöyle buyurdu: “Allah Taâlâ: ..6442 Ötüken 1989 ) 260-. Her insan 208 . Rivayetleri incelediğimde dikkatimi çeken şeylerden biri. Âdem hemen cevâp olarak: . rakamsal çelişkiye düşülen bu rivayetlerinde aslı yoktur..116 C.Her bin kişiden dokuzyüzdoksandokuzu! diye cevâb verir... bu rivayetleri uyduranların rakamlarla aralarının pek barışık olmadığıdır. (Buhari. Ayrıca.Yâ Rabb.. . Kitâbu’r Rikaak H...

(Allah sürücü ve şâhide buyurdu ki): “Haydi ikiniz atın cehenneme her inatçı nankörü!" 50/24 . ahrette de hesabını almaya onunla birlikte gider. bugün nefsin sana hesapçı olarak yeter!" (deriz).“Kitabını oku. onun içindekilerden korkarak: “Vah bize. Biz sen(in gözün)den perdeni açtık: bu gün artık gözün keskindir. Rabb’in kimseye zulmetmez. 17/71 .Kitab (ortaya) konulmuştur. İşte bu. kıyâmet günü onun için açılmış olarak bulacağı bir kitap çıkarırız: 17/13 . Suçluların.Yanındaki arkadaşı: “İşte yanımdaki hazır" dedi. 17/14 . bu kitap da ne oluyor. ne küçük. 18/49 Uydurdukları rivayetlerin Kur’an’a uymadığı açıktır." (dedi). 50/21 . her (yaptığımız) şeyi sayıp döküyor!" dediklerini görürsün. yanında bir sürücü ve bir şâhitle geldi. 261.Ebu Hüreyre radıyallâhu anh anlatıyor: “Resulûllah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: 209 . mealen: . o tehdid(in gerçekleşmesi) günüdür.Her insan topluluğunu önderleri ile birlikte çağırdığımız o günde kimin kitabı sağından verilirse. 50/20 . Yaptıklarını hazır bulmuşlardır. 50/23 . sen bundan gaflet içinde idin. 50/22 .Her insanın (amel) kuşunu boynuna doladık.Sûra üflendi.hayattayken kimi önder kabul edip onun peşinden gitmişse. Kıyamet günündeki durumlarla ilgili olarak Kur’an’dan bazı ayet örnekleri.(Allah ona): “Andolsun. ne de büyük hiçbir şey bırakmıyor. en küçük bir haksızlığa uğramamış olarak kitaplarını okurlar.Her can. onlar.

S. (7. Enes radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Cennetin etrafı mekârihle (nefsin hoşlanmadığı şeylerle) sarılmıştır. câzip) şeylerle sarılmıştır. Eymân 3. (Allah Teâla Hazretleri) cennetin etrafını mekruhlarla (nefsin hoşlanmadığı şeylerle) çevirdi.Hz.442-443 Akçağ. Allah Teâla hazretleri de onun etrafını şehvetlerle (nefsin arzuladığı. Cehennemi yaratınca. herkes ona girecek!" dedi. bir de şuna bak!" buyurdu. Sonra: “Hele git ona bir daha bak!" buyurdu. alıntısı. Cebrâil’e: “Git. Sonra da: “Korkarım ona hiç kimse girmeyecek!" dedi. O da gidip cennete baktı ve: “(Ey Rabbim!) Senin izzetine yemin olsun. Döndüğü zaman: “İzzetine yemin olsun. Cehennemin etrafı da şehevi (nefsin arzuladığı. 5124 C. câzip şeylerle) kuşattı. Nesâi. onu işitip de ona girmeyen kalmayacak. Sünnet 25. Sonra da: “Git ona bir kere daha bak!" dedi.(2563). 5125 C. O da gidip ana baktı ve: “İzzetine yemin olsun." (K. alıntıları Ebû Dâvûd.“Allah Teâla Hazretleri cenneti yarattığı zaman Cibril aleyhisselâma: “Git ona bir bak! Buyurdular.14 S. tek kişi kalmayıp herkesin ona gireceğinden korkuyorum!"dedi. Cebrail gidip ona bir daha baktı. (K.444 Akçağ. O da gidip ona baktı.(4744). Müslim ve Tirmizi’nin Enes’ten tahdis ettiklerini söyledikleri rivayette de: 262.S. 3)) Ayrıca. Müslim ve Tirmizi. işitenlerden kimse ona girmeyecektir!"dedi.) 210 . Cennet 21.14 S. Tirmizi.

Geri dönünce. 263. Cehenneme gitmeye sebep olan. yapmış oldukları rivayetler bir birine terstir. birçok işlerde size uysaydı. İman etme ile güzel ameller işlemenin nefse hoş gelen şeyler olmadığını. O bana Resûlullah’ın şu sözünü nakletti: “Cennet sakinlerinin en azı kadınlardır. 49/8 Yukarı da. Bu itibarla yapmış oldukları rivayetlerin aslı yoktur. hanımı: “Falan hanımın yanından geliyor olmalısın!" dedi. Oraya 211 . Fakat Allah size imanı sevdirmiş ve onu kalplerinize ziynet yapmıştır. Zikir 95. küfür. mealini yazmış olduğum ayetlerle.Cennetin etrafında olanların hoş şeyler olmadığını söylemekle. içinizde Allah’ın elçisi vardır. Çünkü.Hem bilin ki. Fakat. örneğin. 49/7 . cehenneme götüren amellerden hoşlanmaz. Bu ise iddia ettiklerinin tersine bir durumdur. 3309 C. bu zatın iki hanımı vardı. mümin ve takvalı bir kimse cennete götüren amellerden hoşlanır. Kur’an’dan mealen: . zülüm ve isyanın nefse hoş gelen şeyler olduğunu iddia etmişlerdir. Cennete gitmeye sebep olan tüm amellerin. (2738)) 264. hikmet sâhibidir. dedi İmrân İbnu Husayn’ın yanından geliyorum. Allah bilendir. mutarrıf: “Hayır. fısk. alıntısı Müslim. Şâyet o." (K. İşte doğru yolda olanlar bunlardır. Bunlardan birinin yanından çıkmıştı. Bu ise kafir ve müşrik olduklarının kendi ağızlarından itiraflarıdır.S.Mutarrıf İbnu Abdillah’ın anlattığına göre.10 S.98 Akçağ 1990. size) Allah’tan bir lütuf ve nimettir. sıkıntıya düşerdiniz. fıskı ve isyânı da size çirkin göstermiştir.Usâme İbnu Zeyd (radıyallahu anhümâ) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “(Mirâç sırasında) cennetin kapısında durup içeri baktım.(Bu. Bu konuda örnek verecek olursam. şirk. Küfrü.

geri kalanlar da mahpus idiler.449 Akçağ 1988 alıntısı. 2075 C.Onlardan birine dişi (çocuğu olduğu) müjdelendiği zaman içi öfkeyle dolarak yüzü kapkara kesilir. Dünyadaki imkân sahiplerinin cehennemlikleri ateşe gitmeye emr olun muşlardı. 16/59 İşte kadınlar hakkında bu rivayetleri uyduranlar da. hakaretle tutsun mu. Hal bu ki. Miskinliğin manası: Fakirlik ve yokluktan doğan acizliktir. mealini vermiş olduğum ayetlerde belirtilen kimseler gibi kadınlardan. yoksa toprağa mı gömsün! Bak ne kötü hüküm veriyorlar. başka bir ifadeyle dişi cinsten nefret eden kimselerdirler. şiddetle kadınları kötülemeye gayret etmişlerdir. O kadar yoğun ve aşağılayıcı bir şekilde uydurma rivayetleriyle kadınlara saldırmışlardır ki. (şimdi ne yapsın) onu.7 S. Cehennemin kapısında da durdum. Ölçü olan takvadır. Cennet ve cehennem dışında ceza olarak mahpusluk diye bir şey yoktur. ne cinsiyet ne ırk ne zenginlik nede fakirlik cennete veya cehenneme gitmek için ölçü değildir. Kadın düşmanlıklarıyla ilgili olarak Kur’an’dan mealen: .Kendisine verilen müjdenin kötülüğünden dolayı kavminden gizlenir." (K. Ayrıca yine bir çok rivayetleriyle maddi imkan sahiplerini kötüleyip miskinleri övmüşlerdir. çok azı müstesna çoğu cehenneme gidecek. zühd 93. Rikak 51.girenlerin büyük çoğunluğunun miskinler olduğunu gördüm. Buhari. tipik kadın düşmanlığı sergilemişlerdir.S. Müslim. İslam dinine saldırmaları konusu bir tarafa. İslam 212 . Oraya girenlerin büyük çoğunluğu da kadınlardı. Kadınlara karşı olan nefretlerini. İslam dininde. çok azı cennete gidecek demek suretiyle tatmin etmek istemişlerdir. 16/58 . (2736)) Uydurmuş oldukları bu rivayetlerle ve daha birçok rivayetlerde kadınları İslam dininden soğutmayı amaçladıkları gibi. Bu iki hususu hangi toplum veya ülke benimseyip uygularsa yıkımdan kurtulamaz.

alıntısı. Bu ayette bahsi geçen. 113/2 . (3363) ) Ay ve güneş.4S. Şöyle ki..De ki: Sığınırım ben. başka bir ifadeyle takva önemlidir.Hz. Aişe (radıyallahu anhâ) anlatıyor: “Hz. Öyle ki. Tirmizi. gök yüzünün iki süsüdür.S. 901 C. Yani. bastıran karanlıktır. 113/3 Görüldüğü gibi.İnanıp iyi işler yapanlar. Kur’an’dan mealen: . onlar orada ebedi kalacaklardır. (Ayet): “Kaybolduğu zaman ayın şerrinden. Ay’dan ise Kur’an’da karanlık olarak değil." demektir”. Şöyle ki. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) (bir gün) aya bakarak: “Ey Aişe. erkek veya dişi olmak değil de.Yarattığı şeylerin şerrinden. Ay dan bahsedilmeyip çöken karanlıktan bahsedilmektedir. (ayet’i kerimede geçen) ğâsıktır. beraberinde bir çok tehlikeleri getirebilmektedir. karanlığı yarıp sabâhı ortaya çıkaran Rabb’e: 113/1 . Ay’ın vasfı karanlık olmayıp nurdur.. bunlara dahi saldırmaktan kendilerini alamamışlardır. karanlık çökmesi.Bastırdığı zaman karanlığın şerrinden.İşte onlar cennet halkıdır. (K. Bu.427 Akçağ 1988. 7/42 KEVNİ KONULAR HADİS ÖRNEKLERİ HAKKINDA UYDURDUKLARI 265. Zira onlar güzel olan her şeye düşmandırlar. büyük faydalarının yanında. Ay’a yapmış oldukları saldırılarına delil olarak 113 Felâk 3 ncü ayetini göstermişlerdir. -ki hiç kimseye gücünün üstünde bir şey teklif etmeyiz.dinin de önemli olan. Muavvizateyn. şunun şerrinden Allah’a sığın. Nur olarak bahsedilmiştir. Kur’an’dan mealen: Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla . inanç ve amel. Ay olmayıp. Kur’an’dan mealen: 213 . Tefsir.

Bu rivayetlerini maskelemek için de... Güneş bir yerde batarken bir başka yerde doğmaktadır.“Görmediniz mi Allah nasıl yedi göğü. şeytanın boynuzları arasından günün her saati hiç ayrılmıyor manasındadır. Zira Dünyanın tamamını düşündüğümüzde günün her anında.. ne de batma zamânını tercih ediniz..3070 H. İbn Umer (R) şöyle demiştir: Rasûlullah (S) şöyle buyurdu: “Güneşin hâcibi (yani ışığı) göründüğü vakit.. güneş iyice meydana çıkıncaya kadar nâmazı bırakınız. Kılacağınız namazınız için güneşin ne doğma zamânı.iki boynuzu arasından çıkar...... yükselince ondan ayrılır.. namazı öne sürmüşlerdir veya kafirler Güneş’e doğuşu ve batışı zamanlarında secde ediyorlar bahanesini uydurmuşlardır. (Buhâri.... güneşin. güneş şeytanın boynuzları arasından doğar ve batar şeklinde iddia da bulunmak.. Yani dünyanın dönüşüyle birlikte dünyanın tamamına yakın bir kısmında güneş kesintisiz bir doğuş ve batış halindedir..Abdullah es-Sunâbihi (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Güneş.".. Güneşe de saldırıda bulunarak onu da şeytana taç yapma yönün de rivayetler uydurmuşlardır.81 Ötüken 1987. Bu konuda uydurmuş oldukları rivayetlerden örnekler verecek olursam: 266. Bilahare istiva edince (tepe noktasına gelince) 214 ." 71/16 Görüldüğü gibi Ay şerli değildir.. Güneşi de bir lâmba yaptı..) 267. bundan dolayı uydurmuş oldukları rivayetin aslı yoktur. Güneşin hâcibi battığı zamân da tâ kayboluncaya kadar nâmazı yine bırakınız.. birbiri üstünde tabaka tabaka yarattı ? 71/15 . Bu duruma göre. Kitâbu Bed’i’l-Halk C.“Ve Ay’ı bunların içinde bir nur yaptı.... beraberinde şeytanın boynuzu olduğu halde doğar.7 S. Bu tür şeyler boş iddialardır. Çünkü o bir şeytânın-yâhud şeytânın..

Mızrak gölgesiyle bir olduktan sonra namazı bırak." (Ebû Dâvud.294.40. gecenin hangi saatinde (ibadet ve) dua daha makbuldür?"dedim. (ve sevabı) yazılmıştır.8 S. (Sabah namazını kıldıktan) sonra. batınca ondan ayrılır. Abese’den demiştir ki: . Bu ise güneşe karşı hem saldırganlık hem de nankörlüktür. (ikindi namazından) sonra güneş batıncaya kadar namazı bırak. Zevalden sonra (tepe noktasından ayrılıp batıya meylettimi) ondan yine ayrılır. alıntısı. be dul-halk 11. Güneş (batıya) meyledince ikindi namazını kılıncaya kadar (ve) istediğin (nafiley)i kıl. (1. Sonra mızrak gölgesiyle bir oluncaya kadar ve istediğin kadar kıl. Nesâi.1277 C. 2418 C.303 Akçağ.5 S. mesacid 174. ikâme 148.41-42 ayrıca. müsâfirin 290. Çünkü güneş şeytanın boynuzları arasından doğar ve kâfirler güneşe (o saatte) tapınırlar.” Resûlullah (aleyhissâlâtu vesselâm) işte bu vakitlerde namaz kılmaktan men etti. k. . 215 . Buhari. (Şamil 1988)) Görüldüğü gibi. Çünkü (güneş) şeytanın boynuzları arasında batar ve kâfirler ona (o saatte) tapınırlar. Çünkü (bu vakitte kılınan) namaz. Amr b. Salâtu’t-Tatavvu’(5).Bâb 10 H. Çünkü bu (saatte kılınan) namaz şahitlidir. mevâkit 35. (O şöyle) cevap verdi: “-Gecenin son vaktinde. İbn Mâce. Müslim.275)) 268-. Sabah namazını kılıncaya kadar ve istediğin (nâfileyi) kıl.ona tekrar mukarenet (yakınlık) peydah eder. güneşin şeytanın iki boynuzu arasında doğduğu ve battığı hususunda karar kılmışlardır.Ben (resûl-i Ekrem’e hitaben): “Ey Allah’ın Resulü.." (K.S. Batmaya yakın tekrar ona yakınlık peydah eder. güneş doğup da bir veya iki mızrak boyu yükselinceye kadar (namaz kılmayı) bırak. Çünkü (bu saatte kadar kılınan) namaz şahitlidir (ve sevabı) yazılmıştır. (Çünkü o saatte) cehennem kızdırılır ve kapıları açılır.. Nesâi mevâkit 31.

. dünyada bir yer gece iken diğer bir yer gündüzdür... şu şekilde rivayetler uydurmuşlardır: 216 . Ay’ın fiilen iki parçaya ayrılarak... (Buhari. arşın altına gittiğini zannetmişlerdir. (Doğacağı yerine gitmeye) izin ister...Uydurmuş oldukları diğer bazı rivayetler. Ona: Artık nereden geldinse oraya dön! denilir... bilirmisin?"diye sordu.... Kitâbu Bed’i’l-Halk H. Bu gerçeğe aykırı olarak uydurdukları rivayetlerden örnek verecek olursam: 269-.. Ebû Zerr (R) şöyle demiştir: Peygamber (S) güneş battığı zamân bana: “Güneş nereye gider. dedim. cehennemin nefesinden olduğunu iddia ederek.7 S. 5607) Mevsimler konusunda ise. gece sabah oluncaya kadar Güneş’in. Fakat secdesi kabûl olunmaz...S... Daha önce. Ve bu hâlde secde etmeye yaklaşır. Yaz ve Kışın.. Bununla berâber insanların günahları üzerine doğmayı fenâ görür)... Günün her anında ve her vakit dünyada mevcut olduğunu bilmediklerinden. (K. . Resûlullah şöyle buyurdu: .9 C. Ben: Allah ve Rasûlü en bilendir. tâ Arş’ın altında secde eder (âdetince doğudan doğmak üzere) izin ister de ona izin verilir (ve doğu tarafından doğar. O da battığı taraftan doğar.. izin verilmez.. Güneş ışığı dünya üzerinden ayrılmamaktadır. güneşin gece nereye gittiği konusundadır..“Güneş gider. bir parçası dağın arkasına bir parçası da önüne gittiği şeklinde uydurmuş oldukları rivayetten bahsetmiştim. hal bu ki...3017 Ötüken 1987) Tabiat gerçeklerine uymayan bu rivayetler asılsızdır.

gerçeklerle bağdaşmayan boş iddialar olmaktan öteye gidemezler.270-. sol tarafından verilenler). nedir o solcular! 56/41 . Kur’an’dan mealen: . Dünyada bazı yerler kış mevsimini yaşarken. uydurmuş oldukları bu tür rivayetler. . İşte hissetmekte olduğunuz sıcağın en şiddetlisi ile soğuğun en şiddetlisi budur”. Ayrıca.Solun adamları (amel defterleri. bir kısmım bir kısmımı yedi.. Güneş ışınlarının dünyaya dik veya eğik gelmesi.) Bilindiği gibi. mevsimlerin oluşması dünya ekseninin güneş düzlemine eğik olması dolayısıyladır. Peygamber (S) şöyle buyurmuştur: “Sıcak şiddetli olduğu zamân namâzı serinliğe bırakın.. Kitâbu Mevâkiti’s-Salât H.. 56/42 . o da Ebû Hureyre’den. ilkbahar ve sonbahar neyle ilgilidir? Onun içindir ki. Allah da iki defa nefes almasına izin verdi. Nefesin biri kışın... (yâni ben beni yiyiyorum. Bize Sufyân (ibn Uyeyne) tahdis edip şöyle dedi: Biz bunu ez-Zuhri’den ezberledik..Kara dumandan bir gölge altında.2 S... izin ver) dedi. Bunların iddialarıyla bunu izah etmek mümkün değildir. Kış soğuğuyla cehennem arasında ilişki kurmaları da Kur’an’a aykırıdır. (Buhâri. asırlardan beri kutuplar devamlı buzla kaplıdır. mevsimlerin oluşmasına neden olmaktadır. bazı yerlerde yaz mevsimini yaşamaktadırlar.607 Ötüken 1987. Cehennem ateşi Rabb’ına şikâyet arz etti de: Yâ Rabb. o da Said İbnu’zMüseyyeb’den.14 C. 56/43 217 .Delikçiklere işleyen bir ateş ve kaynar su içinde. diğeri yazın. Ayrıca Kur’an öğretisine göre cehennemin soğuk olma vasfı yoktur. Çünkü sıcağın şiddeti cehennemin kaynamasındandır.. bütün dünyayı kapsayacak şekilde yaz ve kış sıralaması yoktur. Onun için iddia ettikleri gibi. Diğer bir hususta Yaz ve Kış cehennemin nefesiyle ilgiliyse.

şöyle ki: 271. Bir topluma uygulanan ceza hukuku adaletsiz ve zalimane şekilde sert olursa. İşte. vahiy sebebiyle ona bir gam ve keder alır. Sonuç yine o toplumun ölümüyle neticelenir. hadis adı altında rivayet uydurmacıları. Böylece yargıç keyfine göre içlerinden seçip uygulama imkanına sahip olmuş olur.. 56/44 HADLER VE KISAS HAKKINDA UYDURDUKLARI RİVAYET ÖRNEKLERİ Bir toplumun sağlıklı bir şekilde ayakta durabilmesi için. Bunun da neticesi diğerinden farklı değildir. Bununda serbest bir şekilde uygulana bilmesi için çelişik ve bir birine uymayan hükümlerin elde bulunmasına ihtiyaç vardır. suçu işleyen şahsa göre ceza verme yoluna gidilir. Onun için bir topluma yapılacak en büyük saldırılardan bir tanesi o toplumun adaletli ceza hukukunu bozmak veya o toplumu adaletli bir ceza hukukundan yoksun bırakmaktır. Eğer adaletsiz. Sağlam bir disiplin de ancak adaletli. Örneğin: maddi gücü olana ayrı ceza. gevşek ve belirsiz ise bu sefer toplum bir birini ezmeye başlar. İslam ceza hukuku yönünde tam bu noktada İslam toplumuna saldırıda bulunmuşlardır. Bu konu da uydurmuş oldukları rivayetlerden örnekler verecek olursam. Rüşvetler yayılır.Bir gün Cenab-ı Hakk yine vahiy indirmişti ki aynı hal onu sardı.Ubâdetu’bnu’s-Sâmit (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’a bir vahiy geldiği zaman. o toplumda sağlam bir disiplin olması şarttır. Aynı suça aynı ceza verilmez.Ki ne serindir. yüzünün rengi uçardı. Böylece suç ve ceza denkliği kaybolur ceza ya isabetli olmaz yada suçtan caydırıcı olmaktan çıkar. Keder hâli açılınca: “Zina haddiyle ilgili hükmü) benden alın. uygulandığı toplumu ezmek suretiyle öldürür. hakkaniyetli ve güçlü bir ceza hukukuyla mümkündür. ne de faydalı. maddi gücü olmayana ayrı ceza verilir. Allah onlar hakkında yol kıldı (yani çok açık şekilde had beyan etti): Bekâr bekârla zina yapmışsa 218 .

3 S.2145 Ötüken 1987. Bu adam evli olduğu hâlde zinâ etmişti.S... şu zinâ suçu isnad edilen kadına git.... Bu şahâdetler üzerine Rasûlullah emretti de o adam recm olundu..389 Akçağ 1988. 4415. Rasûlullah(S)’a geldi aleyhine dört defâ şahâdet etti.) 274.. (Buhari. Dikkat ediniz! Evli olduğu hâlde zinâ eden kimse üzerine buna beyyine delâlet ettiği yâhud gebelik yâhud itiraf olduğunda recm cezâsı sâbit olmuş bir haktır! dedi.. dedi..H..14 S..) 273-.. Tirmizi.24 C. (Buhâri.1690......5 S. şöyle demişlerdir: Peygamber (S): “Yâ Uneys (ibni’ d-Dahhâk). Sufyân ibn Uyeyne: Ben bunu böylece ezberledim: Umer: -Dikkat edin! Rasûlullah (S) recm etmiştir. eğer o kadın zinâ ettiğini itiraf ederse ona racm cezâsı uygula" buyurdu. O’ndan sonra biz de recm yaptık.. (Buhâri.cezası yüz sopa ve bir yıl sürgündür.. Kitâbu’t-Vekâle H.. Dul dulla zina yaparsa yüz sopa ve recm’dir. Ebû Dâvud..14 S. demiştir. İbn Şihâb şöyle demiştir: Bana Ebû Seleme ibn Abdirrahmân.. Kitâbu’l-Muhâribin min Ehli’l-Küfri ve’r-Riddeti H.) 272-..13 C.. Hudud 23. Abdullah ibn Abbâs (R) şöyle demiştir: Umer İbnu’l-Hattâb (R) şöyle dedi: -Ben insanlar üzerine zamânın uzayıp da herhangi bir sözcünün: “Biz Allah’ın Kitâbı’nda recmi bulmuyoruz" demesinden ve böylece Allah’ın indirmiş olduğu bir farizayı terk etmek sûretiyle sapmalarından endişe etmişimdir.. 544 C. Zeyd ibn Hâlid ile Ebû Hureyre(R)’den.. 1434. Câbir ibn Abdullah (R)’tan şöyle tahdis etti: Eslem kabilesinden (Mâiz ibn Mâlik isminde) bir adam... alıntıları Müslim...6680-6681 Ötüken 1989.. Kitâbu’lMuhâribin min Ehli’l-Küfri ve’r_Riddeti H.. Hudud 8.." (K..6667 Ötüken) 219 .. Hudud 13.14 C.

kendi ifadeleriyle mensuh olduğunun söylenmesine rağmen. Bu iddiaları gerçeğe uymamaktadır. Bunun manası Kur’an dışında Kur’an aramaktan başka bir şey değildir. bu ayetleri uygulamamaları halinde sapacaklarsa o zaman nesh edilmiş ve Kur’an’da yer almayan ayetlerin aranıp bulunması mecburiyeti doğmuş olur. Böylece bir rivayetten başka bir şey olmayan bu iddialarını Kur’an’a üstün tutmakla. Erkeklerden veya kadınlardan evlenip de zina eden kimseler zina ettikleri zamanda dul dahi olsalar uygulanacak olan cezanın recm cezası olduğunu kesin olarak iddia ettiler. Hem bu öyle bir arayıştır ki bulunan eldeki Kur’an ayetlerini nesh yani iptal edebilmektedir. Eğer müslümanlar Kur’an’da yer almayıp nesh edilmiş. Bu cezanın Kur’an dışında bir ayet olduğunu iddia ile. Yani tahdis ettiklerine göre böyle kimseler ölünceye kadar taşlanacaklardır. rivayetlerinin Kur’an’dan üstün olduğunu söylemiş olmaktadırlar. 220 .Yukarıda yazmış olduğum dört rivayet örneğinde görüldüğü gibi. bunu uygulamayan kimselerin sapıklığa düşeceğini ve ayet her ne kadar Kur’an’da yer almamışsa dahi yine de uygulanmasının farz olduğunu iddialarına mesnet yaptılar. Dikkat edilirse. Zaten daha önce de belirttiğim gibi rivayetleri din olarak kabul edenlerin temel hareket noktası rivayetlerin Kur’an’ı nesh yani iptal edebileceğini iddia etmeleridir ve bunu da önderleri ağzından açıkça söylemekten de çekinmemişlerdir. Kur’an’da mevcut ayetlerden üstün tutmaktadırlar. burada da yapmak istedikleri ayni şeydir. elde ki Kur’an’dan daha üstün ayetler ihtiva eden Kur’an Külliyatı vardır ve siz bundan sorumlusunuz demektedirler. rivayetleri uydurmalarında ki temel amaç Müslümanları Kur’an’dan uzaklaştırmaktır. Tahdis ederek var ve geçerli olduğunu iddia ettikleri recm ayeti. Bekarın bekarla zina etmesi halinde verilecek cezanın yüz sopa ve bir yıl sürgün olduğu. yani iptal edilmiş ayetlerden sorumlu iseler. bundan dolayı eldeki Kur’an dışında. değilmi ki recm ayeti mensuh olarak Kur’an dışında vardır deyip.

buna rağmen Allah tarafından iptal edilmiş bir ayetin uygulanması gerektiği nasıl iddia edilebilir. Onun için Kur’an dışında gidip ayet aramanın gerektiğini veya Kur’an ayetidir deyip Kur’an dışında hüküm uygulamayı önermek. Ayrıca recm konusunda da çelişkili iddialar içerisindeler.Ebu İmâme (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) ile beraber mescidde idik. Ve şunu söyledi: “Onu Kitabullah(ın hükmü) ile celde. şeytanın bir hilesinden başka bir şey değildir. (K.S. Allah tarafından nesh edilen veya unutturulan her ayetin yerine mutlaka. 276. Hudud 21.246 Akçağ 1989 alıntısı Buhâri. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’ın sünneti ile de recm tatbik ettim”.Biz. Bu tür rivayetlerine örnek verecek olursam: 275. Ali (radıyallahu anh). mealen: . Allah’ın her şeye kadir olduğunu bilmez misin? 2/106 Görüldüğü gibi iddiaları Kur’an’a uymamaktadır.Bilindiği gibi nesh iptal manasındadır. Allah tarafından Kur’an’a bir ayet getirilmiştir. 1611 C. kadını recm ettiği zaman onu perşembe günü dövdü.Şa’bi (rahimehumullah) anlatıyor: “Hz.6 S. Kur’an’da boşluk olması mümkün değildir. bu durumda iptalin hiçbir manası kalmaz. yahut onun dengini getiririz. bu da açık bir çelişki meydana getirir. O esnada bir adam geldi ve: 221 . Nesih konusunda Kur’an’dan örnek verecek olursam. evvelki rivayetleriyle çelişkiye düşmüşlerdir. bir ayeti nesh edersek. Kur’an ise çelişkilerden uzak bir kitaptır. yahut unutturursak. Cuma günü de recm etti. ondan daha hayırlısını. İşlerine geldiği zaman recm cezası uygulamamak için rivayetler uydurmuşlardır.) Bu rivayette recmin farz olmayıp sünnet olduğunu tahdis etmekle.

214 Akçağ 1989.(4381)) 277. Buhari.8 S. (K. cezasını tatbik et!" Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) adama (bir şey) sormadı. ab destini de güzel yapmış mıydın?"buyurdu. Adam: “Evet ey Allah’ın Resûlü!"deyince. Derken (namaz vakti girdi ve) namaz kılındı.affetti" buyurdu”. Bana Allah’ın kitabını tatbik et!" “Efendimiz: 222 . Efendimiz adama: “Evinden çıkınca abdest almış. O: “Evet ey Allah’ın Resûlü!"dedi. Bir adam huzuruna gelerek: “Ey Allah’ın Resûlü.(2764. Ona ne cevap vereceğini işitmek istiyordum. Aleyhissalâtu vesselâm yine sükut buyurdu.2765). Hudud 9. Aleyhissalâtu vesselâm namazını tamamlayınca. 2320 C. adam yanına geldi ve: “Ey Allah’ın Resûlü dedi. Tevbe 44. ben bir hadd işledim. alıntıları.“Ey Allah’ın Resûlü. Hudud 27. Efendimiz: “Öyleyse Allah Teâla haddini -veya günahını demişti. ben bir hadd(suçu) işledim. 45.Hz. Rasûlullah’la birlikte o da namaz kıldı. ben adamı takip ettim. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) namazdan çıkınca adam yine peşine düştü. bana cezasını ver!"dedi. Enes (radıyallahu anh) anlatıyor: “Ben Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’ın yanında idim. ben hadd (çeşidine giren bir suç) işledim. Efendimiz: “Sonra da bizimle namaz kıldın mı?"diye sordu. Ebu Dâvût.S. dedi. Derken namaz vakti girdi. Resûlullah adama cevap vermedi. Adam talebini tekrar etti.

eğer namaz kılıyorsa affedilmiştir demektedirler..600-601 Ötüken 1987) 223 .. 45. Tevbe 44. bu yalnız benim için mi? Diye sordu. Bu. İbn Mus’ûd (R) şöyle demiştir: Bir kimse (yabancı) bir kadından bir öpücük aldı. (1696)) Bu son iki rivayette.. (2764-2765). böylece had cezasını gerektirecek her ne suç işlemiş olursa olsun böyle bir kimseye kesinlikle had cezası uygulanamaz.217 Akçağ. kişi hadd cezası gerektirecek ne suç işlerse işlesin.. "(K.. (Buhari.2 S. alıntısı. Çünkü güzellikler kötülükleri (günâhları) giderir.. Hudud 17. Buda zina dahil bütün hadd cezalarının namaz kılan kimse hakkında uygulanamayacağı manasındadır. gecenin de yakın saatlerinde dosdoğru namâz kıl.S.. iyi düşünenlere bir öğüttür" (Hûd 114) Bunun üzerine o kimse: Yâ Rasûlullah. Örneğin bu konuda bir rivayette şöyle demişlerdir: 278-.. Hudud 24. bütün ferdleri içindir" buyurdu. senin günahını affetti" veya -haddini affetti" dedi.. Müslim. Böylece iddialarına göre namaz kılan şahıslar serbestçe zina edebilirler veya başkaca had suçu işleyebilirler. Kitâbu Mevâkiti’sSalât H.. Rasûlullah (S): “Ümmetimin hepsi için. zira rivayetlerde kendisine hadd cezası uygulanmasını talep eden ve namaz kıldığından dolayı affedildiği söylenen şahıs.8 S. Veya hadd cezası uygulanacak şahıs suç işledikten sonra namaza başlasa dahi bu rivayetlere göre kendisine hadd cezası uygulanamaz. Böylece işlerine geldiği zaman hadd cezasını kişi namaz kılıyor diye uygulamaya bilirler. Bu hâdise üzerine Aziz ve Celil olan Allah. hadd cezasını gerektirecek hangi suçu işlediğini söylememiştir.5 C. şu âyeti indirdi: “Gündüzün iki tarafında. Buhari.“Öyleyse git... Zira Allah. 2321 C. Müteâkiben o zat Peygamber’e geldi ve olan işi ona haber verdi.

karışıklık çıkarmak için akıllarına gelen her çeşit bozukluğu rivayet etmekten çekinmezler. ne yaptığınızı bilir. Amr İbn Meymûn şöyle demiştir: ben Câhiliyet devrinde zinâ etmiş olan maymunun üzerine birçok maymunların toplanmış olduklarını gördüm. sevabın varsa günah işlesen sana zararı olmaz manasında değildir. mealen: . Ayette bu husus için Namaz örnek gösterilmiştir. Durumun onların iddia ettikleri gibi olmadığını belirtmek için. kastedilen. Maymunlar o zina eden maymunu recm ettiler. İddialarına delil olarak ta Hûd sûresi 114 ayetini gösterdiler. kötülük işlememek için direncin artar. çünkü iyilikler. 224 ... hayır işleyenlerin. elbette en büyük (ibadet)tir. ibret alanlara bir öğüttür.. kötülükler senden uzaklaşır manasındadır.. Hal bu ki. onlardan kötülükleri uzaklaştıracağı yani bu kimselerden kötü işlerin uzaklaşacağı. kötülükleri uzaklaştırır.. işlemiş oldukları sevapları.. İslami konular da o kadar ciddiyetsiz ve saldırgandırlar ki.. kötü ve iğrenç şeylerden vaz geçirir.İstedikleri zaman istedikleri cezayı uygulamamak ve insanları. iyilik edenlerin veya başka bir deyişle. Örneğin recm konusunda şu rivayeti naklettiler: 279.. Çünkü namaz. Allah’ı anmak.. 11/114 .Kitab’dan sana vahye dileni oku ve namazı da kıl. kişi eğer sevap işliyorsa kötülük işlemek ona zarar vermez iddiasında bulundular.. Kur’an’dan örnek verecek olursam. böylece bu kimselerin günah işlememek için dirençlerinin artacağı şeklindedir. Sevap işlersen takvalı bir kimse olursun. 29/45 Demek ki. Ben de maymunlar topluluğunun berâberinde zinâ eden maymuna taş attım. Allah. Dikkat edilirse Hûd Sûresi 114. Ayetinde kastedilen..Gündüzün iki tarafında ve gecenin (gündüze) yakın saatlerinde namaz kıl. Allah yolundan saptırmak için. Hûd Sûresi 114... Bu.

veya zina bir hayvana mı uygulanmıştır. Böylece karşı tarafın durumu hiç dikkate alınmamıştır. bekar olup hiç evlenmemiş bir kimse. uygulanma şartını şahsın evlenmiş olup olmadığı hususuna bağlamışlardır. Yani.8 S. kadın mıdır.Zina eden kadın ve zinâ eden erkeğin her birine yüz değnek vurun. Kitâbu Menâkıbi’l-Ensâr H. Öyle ki.3600-3601 Ötüken 1987. Kur’an’ın bu hususlarda ihtiva ettiği ayetlerden örnekler vererek konuya bakacak olursak durum şudur. veya küçük bir çocuk mu zorla zina olayına alet edilmiş veya zina olayın da zinayı işleyen iki taraf bunu anlaşarak gönüllü olarak mı yapmışlardır.68 C. karşılıklı anlaşmak suretiyle zina eden erkek ve kadının her birine. Bu gibi hususlar hiç dikkate alınmamıştır. Evli veya bekar olmaları bu durumu değiştirmez. Örneğin. evli olsunlar veya bekar olsunlar 225 . Müminlerden bir grup da yapılan azaba şahid olsun. onlara karşı acıma duygusu tut(up engelle)mesin.(Buhari. 24/2 Yukarıda meali yazılı bu ayet. kendisiyle zina edilen kimse cinsiyet yönünden erkek midir. namuslu bir kadına veya kıza saldırıp zorla tecavüz ederse buna uygulanacak cezanın yüz sopa ve bir yıl sürgün olduğunu.) Recm cezasının uygulanmasını savundukları rivayetlerde. mealen: . fakat evlenmiş olan veya evlenmiş olup ta dul kalmış bir kimsenin bir fahişeyle anlaşarak zina etmesi halinde bu kimseye uygulanacak cezanın recm olduğunu hatta fahişenin de evlenmiş olması durumunda ona da aynı cezanın uygulanacağı iddi ve rivayet etmeleri adaletsiz bir uygulamadır ve Kur’an’ın bu hususlarda ihtiva ettiği hükümlere uymamaktadır. Allah’a ve âhiret gününe inanan (insan)lar iseniz Allah’ın dini(ni uygulama hususu)nda sizi. başkaları tarafından hiçbir zorlama olmadan kendileri isteyerek nefislerine uymak suretiyle karşılıklı anlaşarak zina eden erkek ve kadınlar hakkındadır. veya namuslu bir kadın mı saldırıya uğramıştır.

Durum böyle olunca. hal bu ki. Kur’an’a göre durum hiçte öyle değildir. Daha önce belirttiğim gibi zina suçu işlendiğinde verilecek cezayı. Allah sizin imanınızı daha iyi bilir. içinizden sıkıntıya düşmekten korkanlar içindir. Hepiniz bir birinizdensiniz (hepiniz adem soyundansınız. işleyenler yönünden evli olup olmamaları esasına bağlamışlardır. Öyle ise iffetli yaşamaları. Bu esasa göre bekar olup ta mümin kadınlara zorla tecavüz eden kimselere yüz değnek ve bir yıl sürgün cezası. esirgeyendir. zina etmemeleri ve gizli dost da tutmamaları şartıyla sahiplerinin izniyle onlarla evlenin. velev ki dul olsa dahi recm cezası uygulanacağını iddia etmişlerdir. ücretlerini (mehirlerini)de güzelce verin. zira recm ölünceye kadar taşlanmak demektir. çünkü recm ederek yarı öldürmek diye bir şey mümkün değildir. Mümin kadınlara değil saldırıp tecavüz etmek. bu da gösteriyor ki. Kur’an’dan bu hususta örnek verecek olursam. hür olup ta zina eden kadınlara verilen cezanı yarısı verilir. Eğer iddia ettikleri gibi zina eden evlilere recm cezası uygulanması gerekiyorsa. Kur’an’la çelişmektedir. İnsanlık bakımından aranızda bir fark yoktur). evli olup ta bir bir fahişeyle zina eden kimseye. mealen: . Sabretmeniz ise sizin için daha iyidir. zina eden ve bir müslümanla evli olan bir mümin cariyeye nasıl yarım recm uygulamak mümkün olur. Bu(cariye ile evlenme). onlara sözle iftira 226 . Ancak müslüman bir kimseyle evli olup ta zina eden mümin cariyelere. 4/25 Görüldüğü gibi rivayetleri. aynı suçu işleyen cariyelere yarım recm uygulaması nasıl izah edilebilir.verilecek ceza aynıdır. Zira yarım recm cezası uygulanması mümkün değildir. Evlendikten sonra bir fuhuş yaparlarsa onlara hür kadınlara yapılan cezanın yarısı (uygulanır).İçinizden inanmış hür kadınlarla evlenmeye gücü yetmeyen kimse elleriniz altında bulunan inanmış genç kızlarınız (sayılan) cariyelerinizden alsın. zina eden evli kadınlar recm edilemez. Allah bağışlayan.

33/59 . Yaptıklarının kötü bir şey olduğu kendilerine bildirilmiş olmasına rağmen.Allah’ın önceden geçen milletler hakkında da sünneti (kanunu) budur. kızlarına ve müminlerin kadınlarına (bir ihtiyaç için dışarı çıktıkları zaman) örtülerini üstlerine almalarını söyle. ıslah olmayan. 33/60 . 33/62 Görüldüğü gibi. senin yanında ancak az bir zaman kalabilirler. müminlere iftira edenlere. bu cezanın erkek. 33/61 . çok esirgeyendir. ve Allah’ın sünnetinde bir değişme bulamazsın. çok bağışlayan. 33/58 . mealen: .Lanetlenirler.Andolsun iki yüzlüler. şehirde kötü haberler yayanlar (bu hallerinden) vazgeçmezlerse seni onlara musallat ederiz (onlarla savaşmanı ve onları şehirden sürüp çıkarmanı sana emrederiz). bir şey yapmadıkları halde eziyet edenler. bu huylarından vazgeçmemeleri halinde verilecek ceza o iftiracıların öldürülmesidir. Bu Kur’an’a uymayan asılsız bir iddiadır. Kur’an’a göre uygulanacak ceza yakalandıkları yerde öldürülmeleridir! Bu hususta Kur’an’dan. Lût kavmine verildiğini görürüz. Recm konusun da. bu hallerinden vazgeçmemeleri halinde.Mü’min erkeklere ve mü’min kadınlara. Lût 227 .edipte eziyet edenlere. nerede rastlansalar yakalanır öldürülürler. Allah. Onların tanınmaması ve incitilmemesi için en elverişli olan budur. sonra orada. Kur’an’dan örnek aldığımızda. erkeğe sapık cinsi ilişki içinde olan. bir iftira ve açık bir günah yüklenmişlerdir. kalplerinde hastalık bulunanlar.Ey Peygamber! Hanımlarına. Bu duruma göre fiilen saldıranlara nasıl olurda yüz değnek vurulacağı iddi edilebilir.

Ve üzerlerine bir (taş) yağmur(u) yağdırdık. Kavmine dedi ki: “Siz. yani uyarılmış veya uyarılmış olduğundan şüphe olmamalıdır.Emrimiz gelince.Lût’u da (gönderdik).Biz de onu ve âilesini kurtardık. Lût kavminin uyarıldığı konusunda Kur’an’dan mealen: . yalnız karısı(nı kurtarmadık). geride kalanlardan oldu. Şu kadarla ki kişi yaptığının suç olduğunu bilmiş olmalı. suç konusunda uyarıldığı ve buna rağmen direterek suç işlediği kabul edilir. israfçı (azgın) bir kavimsiniz! 7/81 . bak işte suçluların sonu nasıl oldu! 7/84 Ayrıca bu cezayı emsal olarak aldığımızda. Eğer kişi kesin olarak yaptığının suç olduğunu bilecek konumda ise. fazla temizlenen insanlardır" demekten başka olmadı.“Siz. benzer sapık ilişkilerinde bu ceza kapsamına girdiğini görürüz. oranın altını üstüne getirdik ve üzerlerine (balçıktan) pişirilip istif edilmiş taşlar yağdırdık. Örneğin. Çünkü o. 11/82 228 . bu ve bu gibi ilişkiler recm cezası kapsamına girer. çünkü onlar.peygamberin kavmi üzerine Allah taş yağdırmıştı. küçük çocuklarla veya eşiyle normal olmayan yoldan veya hayvanlarla yapacağı cinsel ilişkiler bu tür ilişkilerdendir. 7/83 .Kavminin cevabı: “Onları (şu Lût ve taraftarlarını) kentinizden çıkarın. kişinin kendi öz annesiyle. öz kardeşiyle. 7/82 .Ve üzerlerine bir yağmur yağdırdık. sizden önce âlemlerden hiç birinin yapmadığı fuhuşu mu yapıyorsunuz? 7/80 . kadınları bırakıp erkeklere şehvetle gidiyorsunuz ha! doğrusu siz. uyarıl(ıp da yola gelmey)enlerin yağmuru hakikaten çok kötü oldu! 26/173 . Bu konuda Kur’an’dan mealen: .

Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’ın hükmüyle hükmedeceğim: “Eğer zevcen. İbnu Mâce. Birinci rivayette yüz değnek veya recm söz konusu iken.6 S. Hudud 28. Ebu Dâvûd. câriye hürdür. cariyeyi sana helâl ederse. 1598 C. (K. hakkınızda. adam câriyeyi zorladı ise.4461). Onlar zalimlerden uzak değildir. câriye adamın olur.6 S.(2553)) Her iki rivayette işlenen olay aynı olmasına rağmen verilen hükümler bir birleriyle çelişkilidir.(7.(O taşlar:) Rabbin katında işaretlenerek (yağdırılmıştır)." (K. Ebu Dâvud. Nesâi. yüz değnek yiyeceksin. dedi.. emir yüz değnek vurdu”. ikincisinde sadece cariyenin bedeli borçlandırılmıştır.(6.Seleme İbnu Muhabbak (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm).(4458.124).. câriyenin efendisine (yani karısına) mislini borçlanmıştır. adam. Hudûd 8. Kûfe emiri Nu’man İbnu Beşir (radıyallahu anh)’e götürüldü.Habib İbnu Sâlim (rahimehumullah) anlatıyor: “Abdurrahmân İbnu Huneyn denen bir adam karısının câriyesine temasta bulundu. hanımının câriyesine temas eden bir adam hakkında şöyle hükmetti: “Eğer.(4460.” Sonra (tahkik etti) karısının câriyeyi adama helâl ettiğini görünce. alıntıları. İbnu Mâce.224 Akçağ. onun bir mislini borçlanır. câriye rıza göstermişse. Hâdise.(2551)) 281.124). Nesâi. 1599 C.S. alıntıları..S. “.225 Akçağ. 229 . diğer hadis rivayetlerinden örnekler: 280.(1451).Ben. Hudûd 28. helâl etmezse recm edileceksin.4459). Hudûd 8. Hudûd 21. Nikâh 70. Nikâh 70. câriyenin efendisine. Tirmizi. 11/83 Ceza hukukuyla ilgili olarak.

.17 S. Müslim.S. Hudûd 13..S. 285..) Yankesicilik hırsızlığın ta kendisidir. Buhari.6 S.. 284..." (K. alıntısı. Birincisinde kıymetli bir mal olmasa hırsızın eli kesilmez denmişken..s.. 1626 C.263 Akçağ. Âise (R): Peygamber (S) zamânında hiçbir hırsızın eli mıcenn denilen yâhud hacefe denilen bir kalkan bedelinden daha aşağıda bir mal için kesilmemiştir. Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) şöyle buyurdular: “Allah..Abdurrahmân İbnu Avf anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Muhtelis (yankesici) kimseye el kesme cezası verilmez.Hz. onun için bu rivayetin aslı yoktur. (Buhari. Câbir (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’a bir hırsız getirilmişti.Öyleyse (elini) kesin!"dedi ve derhal eli kesildi. bir yumurta çalıp da eli kesilen. “. Kendisine: “-Ey Allah’ın Resûlü. 6798 C. çalan kimselerdir. Kitâbu’l-Hud^d H.321 Akçağ 1993.(1687). (K. Hâlbuki bu kalkanlardan her biri kıymetli şeylerdi. Bilindiği gibi yankesiciler ellerini kullanmak suretiyle. İbn-i Mâce 2592. sinsice insanların ceyblerinden paralarını v. (7. demiştir.14 S.Hz. alıntısı..7..Öldürün onu!" diye emretti.6652 Ötüken 1989) 283. Bunun üzerine: “. Bundan dolayı yankesicilik hırsızlıktan başka bir şeyle tanımlanamaz. bu adam sadece çaldı" denildi. Yine: 230 .282. Sârik 1. 65)) Her iki rivayet bir birleriyle çelişkilidir.24 C. öbüründe. bir yumurta veya ip için kesilir denmesi çelişkidir. Nesâi. Sonra aynı adam ikinci sefer getirildi. Hudud 7. bir ip çalıp da eli kesilen hırsıza lânet etsin”.

Hz. öldürme cezası hükmedilmemiştir.Öldürün onu!" buyurdu. Nesâi Sârik 15. Peygamber: “. Suçlunun suçunu öğrenmeden.90. Hz. bu adam hırsızlık yaptı" denildi. “. hırsıza kaç kere hırsızlık yaparsa yapsın. 1631 C. Aynı adam beşinci sefer getirildi. Kendisine: “-Ey Allah’ın Resûlü. Sonra götürüp bir kuyuya attık.Öldürün onu! diye emretti. Cabir (radıyallahu anh) der ki: “Adamı götürüp öldürdük. Bunun üzerine: “(Sol elini) kesin! Diye emretti. Bunun üzerine: “-(Sağ ayağını da) kesin! diye emir buyurdu. bu şahıs sadece hırsızlık yapmıştır diyerek uyarması üzerine. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm): “-Öldürün onu! diye emretti. Sonra aynı adamı dördüncü kere getirdiler. alıntıları. peygambere karşı yapılmış bir iftiradır. ölüm cezasını geri aldığı yolundaki iddiaları. peygamberin yanına getirilen şahsa ölüm cezası vermesi ve çevresindekilerin. Ebu Dâvûd.91)) Kur’an’da. Hz. Hudud 20. onu muhakeme etmeden. bu adam hırsızlık yaptı" dendi.S. peygamberin 231 .270-271 Akçağ. Ayrıca hiçbir şey sormadan.“-Öldürün onu!"diye emretti. Kendisine: “-Ey Allah’ın Resûlü. (K. Bunun üzerine: “-Öyleyse kesin!" dedi ve derhal (sol ayağı) kesildi. Sonra üçüncü defa getirildi ve hırsızlık yaptığı söylendi. (8. üzerine de taşla doldurduk”. Kendisine “-Ey Allah’ın Resûlü. (4410). bu adam hırsızlık yaptı" dediler.

Hırsızlık yapmış olan kimseler yakalanmadan önce tevbe etmişlerse onların eli kesilmez. geçtiği diğer ayetlerden örnek vererek. koparma şeklinde olabileceği gibi. 59/5 Yukarıdaki ayet mealinde görüldüğü gibi. kesme kök üzerinden ayırma yani koparma olarak tarif edilmiştir. Hırsızlara verilecek ceza konusunda. 5/38 . Kur’an’dan mealen: . bu husus yakalanmadan önce tevbe etmiş olanlarla ilgilidir. 5/39 Kur’an’a göre. merhametli olandır. Zira peygamber bir zalim değildi. 232 . hırsızlık yapan erkek ve kadınların elleri kesilir. Allah şüphesiz Bağışlayandır. ellerini kesin. zira hırsızlık azdan çoğa doğru ve işlenen şekliyle ilgili olarak geniş bir sahayı kapsar. yaptıklarından ötürü Allah tarafından bir cezâ olarak. yaralama şeklinde de olabilir. kesme kelimesinin hangi manaya geldiğini bilme açısından. Allah Güçlüdür. hem koparmayı hem de yaralamayı kapsadığını gösterecek olursam. yahut kökleri üzerinde bırakmanız hep Allah’ın izniyle ve (O’nun) yoldan çıkanları cezâlandırması içindir.Erkek hırsız ve kadın hırsızın. Ancak 5 Mâide 39 da görüldüğü gibi.Ettiği zulümden sonra tevbe edip düzelen kimse bilsin ki Allah onun tövbesini kabul eder.(Kafirlerin) Hurma ağaçlarından herhangi bir şeyi kesmeniz.bir şahsa ceza vermesi olacak şey değildir. Hakim’dir. Kur’an’a göre. Kesme derecesi suçun ağırlığıyla orantılı olarak. hırsızlık yapmış olanların tevbe edip ıslah olmalarından bahsedilmiştir. Kur’an’dan mealen: . Yoksa yakalandığı anda ben şimdi tevbe ettim diyenlerle ilgili değildir. Zalim olanlar uydurma rivayetleriyle ona böyle bir şey yakıştıranlardır.

5/34 Yukarıda ki ayet mealinde görülen hususları işleyenler. ya ellerinin. önlerine konan meyvaları soyup yemekle meşgûl iken) Yûsuf’a çık karşılarına! dedi. ayaklarının çapraz kesilmesi veyâ bulundukları yerden sürülmeleridir. 12/31 Yukarıdaki ayet mealinde görüldüğü gibi. çok merhametlidir.Şehirde bir takım kadınlar: Vezir’in karısı. onların (dedi-kodu yaparak kendisini dile düşürme) düzenlerini işitince. bu ancak güzel bir melektir!"dediler. yeryüzünde fesad çıkarıcı olayların kapsamına girmektedir.Ancak sizin onları ele geçirmenizden önce tevbe edenler. Kadınlar Yûsuf’u görünce onu (gözlerinde) büyüttüler (ona hayranlıklarından ötürü) ellerini kestiler ve: “Allah için. ya asılmaları.. kesme elin dalgınlıkla yaralanması manasına da gelmektedir. 12/30 . Âhirette ise onlara büyük azâb vardır. dolayısıyla bu fiili işleyenlerin ceza görmemek için. yakalanmadan önce tevbe etmişlerse ceza görmezler. (Kadınlar. hâşâ bu insan değildir.Allah ve elçisiyle savaşanların ve yeryüzünde fesad çıkarmaya çalışanların cezâsı: (ya) öldürülmeleri. Hırsızlık yapanların yakalanmadan önce tevbe etmeleri halinde ellerinin kesilmeyeceği konusunda Kur’an’dan mealen: . Onlar için dayanacak yastıklar hazırladı ve her birine de bir bıçak verdi. yakalanmadan önce tevbe etmiş olmaları 233 . uşağının nefsinden murâd almak istemiş! Sevda onun bağrını yakmış! Biz onu açık bir sapıklık içinde görüyoruz! dediler. onların dünyâda çekecekleri rezilliktir. onlara (adam) gönderdi (yemeğe dâvet etti). 5/33 . Bu.(Kadın). hırsızlık. bundan müstesnâdır. Zira biliniz ki Allah. Hırsızlığın cezası Kur’an’da özel olarak bildirilmekle beraber. çok bağışlayıcı.

4516. Allah! dediler.21)) 234 . Yeryüzünde fesatçılık yaparak karışıklık çıkarmayın. Diyât 7. Onu getirene bir deve yükü (mükâfat) var. (1414). kavmine demişti ki): “Ölçeği tam yapın.(4515. Ebu Dâvûd.Dediler ki: “Melikin su tasını kaybettik (onu arıyoruz).S. Tirmizi.(Yûsuf) onların yüklerini hazırlarken su tasını (öz) kardeşinin yükü içine koydu. Hırsızlığın yeryüzünde fesat çıkaran olaylardan bir tanesi olduğuyla ilgili olarak. bu yere fesat çıkarmak için gelmedik. Ben buna kefilim" 12/72 . biz de onu. Ve biz hırsız değiliz!" 12/73 . (ne .14 S. Eksiltenlerden olmayın.“İnsanların mal ve haklarından bir şey eksiltmeyin. 12/71 “Ne kaybettiniz." (K." 26/182 . kulağını keserek) sakatlarız. 4962 C. Kasâme 9.(Yûsuf’un kardeşleri): “Allah." 26/181 . kulağını keserek) sakatlarsa.4517. Diyât 18. Nesâi. Kim de kölesinin (burnunu. Kur’an’dan mealen: . biz de onun (burnunu.(8.gerekir.Semure radıyallahu anh anlatıyor: aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Resûlullah “Kim kölesini öldürürse. herhalde siz de bilmişsinizdir ki biz. alıntıları.“Doğru terazi ile tartın.(Şuayb.4518).177 Akçağ 1992." 26/183 Tekrar rivayetlerle ilgili konulara dönecek olursak: 286. (Kervan hareket ettikten) sonra bir ünleyici şöyle seslendi: “Ey kervan siz hırsızlarsınız!" 12/70 Bunlara döndüler: arıyorsunuz)?"dediler.

4964 C.. hür veya köle. bir mümin.. Kur’an’a göre bakacak olursak. Bu insanın.19)) Yukarıda yazılı iki rivayet birbirleriyle çelişkilidir. bütün insanlara şâmil olmayan hususi bir tâlimatta bulundu mu?" dedik.14 S. Allah’ın hükmüne göre adalet isteyen muhakkak ki. kafir kölenin mümin sahibi tarafından öldürülmesi halinde. Kasâme 8. durum değişmez. kölesini öldüren. mümin.S..(8.Biz sana Kitâbı hak ile indirdik ki. Kölenin sahibi mümin. Birincisinde. hakkını almaya hak kazanmıştır.287. kölesi de kafir olabilir. Ali radıyallahu anhüm’ün yanına gittik. alıntıları. kafir mukabilinde öldürülmez denmesi bir çelişkidir. İçerisinde şunlar vardı: “Müminlerin kanı eşittir.. Onlar içlerinden en âdilerinin verdiği emana uyarlar.. İslam’da hiçbir zulüm korunmamıştır. Ebu Dâvûd. Suç işleyen ceza görmeye hak kazanmıştır. (4530). Kendisine: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm. zengin. bu rivayete göre müminin kafir karşılığında öldürülmesi gerekir. Nesâi... zira Allah zalimleri sevmez. kâfir mukabilinde öldürülmez... hâinlerin savunucusu olma! 4/105 235 .. diyât 11. Bize: “Hayır! Ama şu sahife de bulunanlar var! dedi ve kılıncının kabzasından bir sahife çıkardı.Kays İbnu Ubâd radıyallahu anh anlatıyor: “Ben ve elEşter en-Nehâi. (K. Konuya. insanlar arasında Allah’ın sana gösterdiği biçimde hüküm veresin. bir kafire zulmetmiş olsun. Bu konularla ilgili olarak Kur’an’dan mealen: . Hz. Buna rağmen ikinci rivayette.. fakir. öldürülür denmiştir.181 Akçağ 1992. Velev ki. müslüman veya gayri Müslim olması durumu değiştirmez.. Haberiniz olsun: Mü’min.

göz önünde bulundurulması gereken olay. Onlardan öylesi de vardır ki. Kur’an’da belirtildiğine göre Kitâb ehlinden bazı kimseler. kısas olarak verdiği zarar kadar ceza görmeye hak kazanır. işiten. onlara herhangi bir haksızlık yapmamamızı bildirmektedir. hiç kimse ona sırf inancından dolayı veya maddi varlık sahibi olmasından dolayı saldıramaz. ona bir dinar versen. Bir kimse saldırıp ta haksız yere ona zarar vermişse ve zarar gören veya zarar görenin yakınları affetmeyip davacı iseler. Saldırmamışsa. Hiçbir müslüman. Allah bu düşünceyi red etmekte.Allah size emânetleri ehline vermenizi. derin bir yanılgı ve haksızlık içindedirler. ilk önce saldırıp saldırmadığıdır. görendir. dolayısıyla bize de bizim dışımızda olanlara karşı sorumlu olduğumuzu. 236 . 4/58 Görüldüğü gibi adalet tüm insanlar içindir. ailesine zarar veremez. müslüman olmayan bir kimseye haksız yere saldırarak. Onlara ne istersek yaparız demişlerdi. İslam dinine kılıç dinidir diyenler. devamlı olarak başına dikilmeden onu sana ödemez. müslümanlar kendilerine savaş açmamış olanlara savaş açamazlar..Kitâb ehlinden öylesi vardır ki. malına. Savaşta dahi. onu sana öder. 3/75 İslam dinine göre. canına. Bundan dolayı. bizim dışımızda olan ümmilere karşı bir sorumluluğumuz yoktur."dedikleri için böyle yapıyorlar ve Allah’a karşı bile bile yalan söylüyorlar. ona yüklerle emânet bıraksan. müslüman olmayan kimsenin. Şüphesiz Allah. Kur’an’dan mealen: . Allah size ne güzel öğüt veriyor. “Ümmilere karşı bize sorumluluk yoktur. bizim. insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adâletle hükmetmenizi emreder. müslüman olsun veya olmasın hiç kimseye hiçbir şekilde haksız yere saldırı olmaz. saldıran.

Ancak sizin onları ele geçirmenizden önce tevbe edenler. Zira biliniz ki Allah. olmaması durumu değiştirmez.Allah ve elçisiyle savaşanların ve yeryüzünde fesad çıkarmaya çalışanların cezâsı: (ya) öldürülmeleri. Bundan dolayı. haksızlığa uğrayanın hakkını talep etmesi veya suçlunun ceza görmesi inancına bağlı değildir. ya asılmaları. İslam dininde iman ve iyi amel çok önemli iki olaydır. malının ve çoluk çocuğunun saldırıya uğraması ve saldırıya uğrayamayacağından emin olması çok önemlidir. Bu. onların dünyâda çekecekleri rezilliktir. bir kimse müslüman olmuyor diye. saldırıda bulunursa cezaya müstahak olur. çok merhametlidir. Bir kimsenin müslüman olup. inancını değiştirmesi konusunda zorlanamaz. doğruyu bulması için kendisinden aklını kullanması suretiyle mevcut imkanlardan istifade ederek hakikati bulmaya çalışması ve bulduğunda da kabul ederek. inancından dolayı saldırıya uğrayamaz. insan dünyada bir imtihan içerisindedir ve bu imtihanı sürdüğü müddetçe. kendisine hiç ceza uygulanmaz. ayaklarının çapraz kesilmesi veyâ bulundukları yerden sürülmeleridir. Müslümanların tam olarak hakim oldukları coğrafyada. Cezadan önce yakalanmamış veya yenilmemiş olmasına rağmen ıslâh olmuşsa veya yakalanmasına rağmen öldürmede ve yaralamada zarar görenler tarafından af edilmişse. Kur’an’dan mealen: . 5/34 237 . Kısasın uygulanmasında. bu hakikatin gösterdiği doğru yolda gitmek suretiyle gereğini güzel bir şekilde yerine getirmesi onun görevidir.Bir insanın aklını kullanabilmesi için. İslama göre.İslam dinine göre. Âhirette ise onlara büyük azâb vardır. yeryüzünde bozgunculuk yapar. malından emin olarak inancını yaşaya bilir. 5/33 . Ne zaman ki. Bu hususla ilgili olarak. bundan müstesnâdır. çok bağışlayıcı. İslam hukukunda bu konuda fark gözetilmez. canından. ya ellerinin.

Eğer onlar barışa yanaşırlarsa sende ona yanaş ve Allah’a tevekkül et. barışa yanaşırlarsa onlarla barış yapılır. çünkü O. ne kendi kavimlerine. Çünkü andları yoktur. o küfür önderleriyle hemen savaşın. Bir kısmı da vardır ki. O halde onlar. ne de Müslümanlara saldırmak istememektedirler. Müslümanların dinine. sizden uzak durular.Andlarını bozan. bilendir. İlk saldıranlar kendileri olmasına rağmen barışa yanaşırlarsa. sizinle savaşırlardı. Allah barış yapmayı emretmektedir.Ancak aranızda anlaşma bulunan bir topluma sığınanlar. kendisinden korkmanıza en lâyık olan Allah’tır. Allah’a ve peygambere. sizinle 238 . dolayısıyla Müslümanlara savaş açanlar konusunda Kur’an’dan mealen: . 9/12 . böylece (saldırıdan) vazgeçerler. 8/61 Eğer. canına saldırmaktan vaz geçerlerse. savaş konusunda tarafsız olup. Kur’an’dan mealen: .Görüldüğü gibi. Bu kimselere de müslümanlar savaş açmazlar. malına. Allah dileseydi. ilk saldırının kafirlerden gelmesi gerekir. 9/3 Savaş için. onları sizin başınıza musallat ederdi. Kur’an’a göre bir insanın ceza görmesi için bir suç işlemesi ve yakalanmadan önce tevbe etmemiş olması gerekir. işitendir. yâhut ne sizinle ne de kendi toplumlarıyla savaşmak (istemediklerin)den yürekleri sıkılarak size gelenler hâriç. Kur’an’dan mealen: . müslüman olmayanlar.Eğer andlaşma yaptıktan sonra andlarını bozarlarsa ve dininize sataşırlarsa. resûlü (Mekke’den) çıkarmağa yeltenen ve ilk önce kendileri siz(inle savaş)a başlamış olan bir kavimle savaşmayacak mısınız? Yoksa onlardan korkuyor musunuz? Eğer gerçekten mümin kişiler iseniz.

saldırı olamadığı gibi. Kim size saldırırsa.Allah sizi. Kur’an’dan mealen: . 4/90 . fakat haksız yere saldırmayın. Kur’an’dan mealen: . güvenlikleri konusunda yardım edilir. onu yanına al ki. Allah size onlara saldırmak için bir yol vermemiştir. Allah’tan korkun.Haram ayı. Allah’ın sözünü işitsin sonra onu güven içinde bulunacağı yere ulaştır. Müslümanlara savaşta aşırı gitmemelerini emretmiştir. çünkü onlar bilmez bir topluluktur. Kur’an’dan mealen: 239 . Allah. Saldırganlara. çünkü Allah haksız yere saldıranları sevmez.savaşmazlar ve sizinle barış içinde yaşamak isterlerse. haram aya karşılıktır. onlara adâletli davranmaktan menetmez. kendilerine.Ve eğer ortak koşanlardan biri eman dileyip yanına gelmek isterse. Kim onlarla dost olursa işte zâlimler onlardır. 2/194 İslam dininde savaş ortamında bile barışa teşvik edilir. adâlet yapanları sever.Sizinle savaşanlarla Allah yolunda savaşın. Hürmetler karşılıklıdır.Allah sizi. sizi yurtlarınızdan çıkaran ve çıkarılmanız için yardım eden kimselerle dost olmaktan men eder. onun size saldırdığı kadar siz de ona saldırın. 60/8 . bilin ki Allah muttakilerle (sakınanlarla) beraberdir. 9/6 Ayrıca saldırıya uğramış olsalar dahi. 2/190 . Çünkü Allah. din hakkında sizinle savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayan kimselere iyilik etmekten. 60/9 İslam dininde eman dileyen müşrik kimselere de. ancak sizinle din hakkında savaşan. Böyle (yap). saldırılarından vaz geçmemeleri çağrısında bulunulur.

inançlarını hür olarak yaşamak için Allah’ın dinine yapılan tüm saldırıları engellemeye çaba gösterirler. Kur’an’dan mealen: . Yani bir kimse çıkıp ta benim inancım insanlara afyon satmaktır veya insanların mallarını haksız yere almaktır diyerek başkalarına zarar veremeyeceği gibi. Allah’a inanırsa. ne güzel yardımcıdır! 8/40 İslam dininde hiç kimseye haksız yere saldırmak kabul edilmemiştir. Aksi takdirde cezayı hak eder.Eğer dönerlerse. inanç yeryüzünde fitne çıkarmakta değildir. müslümanlar da kendilerine yapılan saldırıları önlemek. Her insan kendi inancını yaşayabilir. bilin ki Allah sizin sahibinizdir. Müslüman olmayan bir kimseye Müslüman olmuyor diye değil savaş açmak. fakat şu da bilinmelidir ki. İnanca baskı yapılamayacağı ile ilgili olarak. geçmişlerinin bağışlanacağını ve tekrar başlarlarsa evvelkilerin hükmünün uygulanacağını söyle. nasıl ki kendisine haksız yere kimse saldırmıyorsa. ne güzel sahip.Fitne kalmayınca ve din tamâmen Allah’ın oluncaya kadar onlarla savaşın! Eğer vaz geçerlerse muhakkak ki Allah yaptıklarını görmektedir. muhakkak 240 . o da hiçbir şekilde yer yüzünde haksız bir zorba olarak saldırıda bulunamaz. baskı yapmak.. barış yolunu da açık tutarlar.Dinde zorlama yoktur. Kim tâğût’u reddedip. Doğruluk. bundan dolayı. sapıklıktan seçilip belli olmuştur. Bu arada amaçlarından taviz vermeden. Kur’an’dan mealen: . yani zorlamada bulunmak dahi kabul edilemez.İnkâr edenlere eğer. (savaştan) vazgeçerlerse. O. 8/38 Buna rağmen savaşta ısrar ederlerse. 8/39 .

başkalarına haksızca saldırıp zulmederse! Kur’an’dan mealen: . seni (bundan önce) vefat ettirsek de sana düşen. neyi gizleyip neyi açığa vurduğunuzu bilir. 42/40 . 42/41 241 . bir kimse Müslüman olsun veya olmasın. bağışlarsa onun mükâfatı Allah’a aittir. fakat ister kabul ederler veya etmezler.ki o. Bu konuda peygambere hesap sormak yetkisi verilmemiştir. yine onun gibi bir kötülüktür. Allah.Resûle düşen. zâlimleri sevmez. İnanç ve farzlarla ilgili amel konusun da hesap sormak Allah’a aittir. sadece duyurmaktır. peygambere verilen yetki tebliğ yani duyurmaktır. Kim affeder. sağlam bir kulpa yapışmıştır. İslam dininde haksız yere saldırı ve zulüm yoktur. esirgeyicidir. Bütün bunlara rağmen. Allah işitendir. 5/99 .Onlara va’dettiklerimizin bir kısmını sana göstersek de.Kötülüğün cezâsı. kopmayan. Hesap görmek de bize düşer. Doğrusu O.Kim zulme uğradıktan sonra kendini savunursa böyle hareket edenlerin aleyhine bir yol yoktur. bilendir. İslam dininde inançla ilgili olarak. İnsanlara iyilikleri için tebliğ yapılır. 5/98 .İyi bilin ki Allah’ın cezası çetindir ve Allah bağışlayıcı. Kur’an’dan mealen: . 13/40 Görüldüğü gibi. kabul etmemeleri halinde onlardan hesap sormak ancak Allah’a aittir. duyurmaktır. 2/256 Bir işte veya bir olayda hareket noktası çok önemlidir.

ama bundan sonra da onlardan çoğu. inanca baskı yapılmasını dahi kabul etmeyen Allah. Kim de onu(n hayatını kurtarmak suretiyle) yaşatırsa. 42/43 Herhangi bir nefsi katletmemiş veya yer yüzünde fesat çıkarmamış bir kimseyi katleden kimse. şüphesiz bu. disiplinin sağlanamadığı hallerde hapishane içerisinde çeşitli suçların işlenmesine neden olmaktadır. (İşte bunlar kınanırlar ve) öylelerine acı bir azab vardır. 5/23 İslam dininde kısas gereken hallerde. Haksız yere saldırı İslâm dinide büyük bir suçtur. Müslüman olmayan bir kimse bir müslümanı bu şekilde katledemeyeceği gibi. çok önemli işlerden biridir. Müslüman olmayan bir kimseyi haksız yere katletme yetkisi vermez. kulağa kulak. Andolsun elçilerimiz onlara açık delillerle geldiler. İslam dinine göre büyük bir suç işlemiş olur. bütün insanları yaşatmış gibi olur. ceza görme korkusu da suçtan caydırıcı bir etkendir. Kur’an’dan mealen: .Fakat kim sabreder. bir nefsi katletmemiş. kısastaki suç. hapishanelerde büyük yığılmalar olduğu gibi. sanki bütün insanları katletmiş gibidir. ceza denkliğini ihtiva etmez. İslam dinide. zarar görenler affa teşvik edilmekle beraber.Ancak şunların aleyhine yol vardır ki. (kendisine yapılan kötülüğü) affederse. zarar görenlerin davacı olmaları halinde kısas uygulanır. Bu husus adaletin gereği olduğu gibi. zarar 242 . suç işleyenleri cezalandırması ön görülmemiştir. yine yer yüzünde isrâf etmekte (aşırı gitmekte) dirler. hem devlete hem de halka yük getiren bir sistem olduğu gibi. göze göz. Ayrıca suçların yaygınlaştığı zamanlarda. 42/42 . Kısas sistemi cana can. Hapishaneler kurmak. ya da yeryüzünde bozgunculuk yapmamış olan bir nefsi katlederse. insanlara zulmeder ve yeryüzünde haksız yere saldırırlar. Hapishane sistemini yığılmalar nedeniyle taşıyamayan yöneticiler. hiç bir Müslüman’a. devletin hapishaneler kurmak suretiyle.. dişe diş ve yaralara karşı yaradır.Bundan dolayı İsrâil oğullarına şöyle yazdık: Kim.

(Allah’ın buyruğuna) dönerse artık adâletle onların arasını düzeltin ve (her hususta) âdil olun. Kim bunu bağışlar (kısas hakkından vazgeçer)se o kendisi için kefâret olur. göze göz.Muhakkak müminler kardeştirler. Fakat öyle olaylar vardır ki. Ve kim Allah’ın indirdiğiyle hükmetmezse. Kur’an’dan mealen: 243 . Kısas konusunda Kur’an’dan mealen: . işte zâlimler onlardır. Kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah’tan korkun ki size rahmet edilsin.Eğer müminlerden iki grup vuruşurlarsa onların arasını düzeltin. kulağa kulak. bir topluluk tarafından başka bir topluluğa karşı işlenmiş olabilir. suçluları af edip hapishanelerden tahliye edebilmektedirler. Bu konuda Kur’an’dan mealen: . Allah. kısasa dahil suç işleyen bizzat verdiği zar kadar ceza görür. adâlet(le hareket) edenleri sever. zarar görenler tarafından veya katl olma olayı olmuşsa katl olunanın akrabaları tarafından af edilmemişse. 5/45 Faillerin şahıs olarak kesin belli olduğu münferit olaylarda. Kısas uygulanırken yine denklik gözetilir.Onda (Tevrat’ta) onlara: cana can. 49/10 Zarar veren topluluk tek bir fert gibi sayılarak. buruna burun. 49/9 . Allah’ın buyruğuna dönünceye kadar saldıran tarafla vuruşun. şâyet biri ötekine (barışa yanaşmayıp) saldırırsa. Mümin iki toplulukta olabilir. Örneğin.görenlerin rızası hilafına. dişe diş ve yaralara karşılık kısas (ödeşme) yazdık. kısas uygulanır. Bu da intikam duygularının ve hareketlerinin toplum içerisinde yaygınlaşmasına neden olmaktadır. Bu iki topluluk. iki Mümin aşiret veya kabile gibi.

katletme konusunda suçlu toplumun tek bir şahısmış gibi dikkate alınarak verdiği zarar kadar cezalandırılması. 2/179 Görüldüğü gibi. Umulur ki (suç işlemekten) sakınırsınız. kendisi mümin olmasa bile nesiller sonra dahi onun soyundan gelen kimseler mümin olabilirler. kadına karşılık kadın. Kur’an’dan mealen: . canlarına haksız saldırı İslam dininde tasvip edilmediği gibi. o zaman (affedenin örfe göre) uygun olanı yapma(sı uygun diyeti istemesi. İslam dışı inançlara baskıyı da İslam dini tasvip etmez. 244 . tahammül edenler için daha hayırlıdır. Bu. Hürre karşılık hür. 2/178 . Ve mümin dahi olsalar haksızlık edenleri korumaz. Ama kim kardeşi tarafından affedilirse. köleye karşılık köle. fakat garanti edilmeyerek zarar görenin hakkı korunmuş ve suçtan caydırıcı bir adalet olması sağlanmıştır. Mümin olmayan bir kimse. Mallarına.. Eğer sabrederseniz bu.Ey iman edenler. Toplumsal olaylarda. 16/126 Yukarıda meali yazılı âyet her çeşit kısas cezası için genel hükümdür. Hiç kimseye haksız yere saldırıyı kabul etmez. İslam dini barışçı ve affı teşvik eden bir dindir. Mümin olan bir kimsede bir müddet sonra kafir olabilir. Dünya hayatında insanlar imtihan şartları içerisinde düşünülür. affedilenin de) güzelce onu ödeme(si) gerekir.Eğer bir ceza ile mukabele edecek olursanız size reva görülen cezanın misli ile ceza verin. kendilerine düşünme fırsatı verilir. katletmede kısas size farz kılındı. kısasta af etmek teşvik edilmiştir. Rabb’iniz tarafından bir hafifletme ve rahmettir.Ey akıl sahipleri! Kısasta sizin için hayat vardır. bir müddet sonra mümin olabileceği gibi. Kim bundan sonra da saldırıya kalkarsa artık onun için acı bir azap vardır.

köleleri üretmek suretiyle çoğaltıp. tarihte çok yaygın olarak bir birlerini köle yapmışlardır. insanları köle edinme kaynaklarını başlıca üç şekilde tasnif edebiliriz: 1. bir çok sosyal patlamalar meydana gelecektir.Savaş veya baskın neticesinde. Bunlardan bir tanesi herkes hürdür deyip köleliğin reddedilmesi. toplumu sarsmayan ve hatta İslam toplumu dışındaki köleci toplumlarla etkili bir mücadele yöntemidir. Kölelikle sosyal doku içerisinde eritmek suretiyle azalta azalta mücadele edilmesi durumu ise. yeni köleler edinmesi. 2. kölelikten kurtarmanın iki yolu vardır. azalta mücadele edilmesidir. yenilen veya ele geçirilen tarafın köleleştirilmesi. Örneğin: Toplumda hür fakat birçok işsiz. Köle olmuş insanları. efendileri eliyle azat edilmiş köleler. efendilerinden intikam alma durumuna gelebilirler. evsiz. Zira Müslümanların. 3.Köle sahiplerinin. Bu suretle bir insan. İnsanların. Hatta bir araya gelip eski efendilerini köle yapmaya kalkışa bilir ve daha birçok olaylara sebebiyet verebilirler.KÖLELERİN DURUMU KONUSUNA GELİNCE: İnsanlar Adem ve Havva’nın çocukları olarak aynı ana babadan dünyaya gelmelerine rağmen. Herkes hürdür deyip kölelik ret edildiğinde.Köle sahiplerinden satın almak yoluyla köle edinilmesi. diğer bir insanı köle edinmekte ve hürriyetine el koyabilmektedir. ikincisi ise kontrollü şekilde sosyal doku içinde eritmek suretiyle azalta. 245 . Bu durum köle olmuş insan için çok zor bir olaydır. korku duymadan o toplumlardan köle satın alıp hürriyete kavuşturmalarına olanak vermektedir. aç insanlar doluşacak. köleliğin yaygın olduğu devirlerde.

kölelerin müslümanların eline geçmesine ve böylece hürriyete kavuşmaları için kendilerine bir kapı açılmış olmaktadır. bunlardan örnekler verecek olursam: Kur’an’dan mealen: . Kur’an’dan mealen: . 47/4 Böylece. köle ve cariyelerden salih olanların evlendirilmesi emredilmiştir. Allah onların yaptıklarını boşa çıkarmaz. İslam dininde kölelerin hürriyete kavuşmaları teşvik edildiği gibi. köleliğin ortadan kaldırılması yolu açılmıştır. Köle sahibi olan kafirlerin ellerindeki kölelerden satın almak.(Savaşta) kâfirlerle karşılaştığınız zaman boyunlarını vurun. Bu hususlarla ilgili olarak örnekler verecek olursam. Savaş sona erince de artık ya karşılıksız veya fidye karşılığı Salıverin. Zira savaşın bitiminde esirler ya karşılıksız yada fidye karşılığı serbest bırakılacaklardır. Nihayet onlara iyice vurup sindirince bağı sıkıca bağlayın (esir alın). Cariyelerin zorlanıp zinaya sürüklenmesi yasaklanmış. sadakalardan kendilerine pay verilmesi farz kılınmış. Fakat sizi birbirinizle denemek ister.(İnsan). Zira. hiç kimsenin kendisine güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? 90/5 246 . diyet şartına da bağlanmış. Durum şu ki. İslam’da yasaklanmış olmaktadır.Kölelikle mücadele edilmesiyle ilgili olarak. Böylece bir dizi tedbirlerle. ayrıca kendilerinden hayır beklenen bir kölelerin mükatebe yapmak suretiyle hürriyetine kavuşturulması ön görülmüştür. Allah dileseydi. Allah yolunda katledilenlere gelince. onlardan intikam alırdı. Kur’an’da bir dizi tedbirler vardır. Böylece savaş yoluyla köle alınması önlenmiş olmaktadır. savaş esirlerinin köleleştirilmesi.

-(Gösteriş ve övünme için) “Ben birçok mal telef ettim" diyor.Sonra inanıp birbirlerine sabır tavsiye eden ve merhamet tavsiye edenlerden olmak. 58/3 (Ayrıca bak.Ona iki yolu (doğru ve eğriyi) göstermedik mi? 90/10 . 5 / M3aide 89) 247 . sarp yokuşu geçemedi. 90/11 .Bir dil. 90/15 . Size öğütlenen (hüküm) budur.Fakat o. (Ayrıca bak. 90/6 .Kimse kendisini görmedi mi sanıyor? 90/7 . 90/13 .Akraba olan yetimi.Kadınlarına zıhar edip sonra söylediklerinden dönenler.Bir boynu (kölelik zincirinden) çözmek.) Kefâret şartı olarak köle azat etmenin farz kılınması. 90/14 . köle azat etmek gösterilmiştir. 90/16 .Yahut doyurmaktır: açlık gününde. iki dudak? 90/9 . Allah yaptıklarınızı haber almaktadır. 90/17 Doğru yolda olmanın bir şartı olarak. 2 Bakar 177.Sarp yokuşun ne olduğunu sen nereden bileceksin? 90/12 . 4 Nisa 92.Biz ona vermedik mi: İki göz 90/8 . karılarıyla temas etmeden önce bir köleyi hürriyete kavuştursunlar.Yâhut hiçbir şeyi olmayan yoksulu. Kur’an’dan mealen: .

hikmet sâhibidir. Kur’an’dan mealen: . Ve Allah’ın. eğer kendilerinde bir iyilik görürseniz mükâtebe yapın. Ellerinizin altında (köle ve câriye)lerden. Allah. Eğer yoksul iseler. borçlulara. mükâtebe (akdi) yapmak isteyenlerle. İslam dininde köleliğin sona erdirilmesiyle ilgili çok önemli yaptırımlar vardır. Bir insanın dünyada en çok isteyeceği şeylerden bir tanesi. onlar üzerinde çalışan (sadaka toplayan) memurlara. zorlanmalarından sonra (0 cariyelere karşı) bağışlayıcı. ihtiyaçlarını karşılamak üzere.Kölelerin. kendilerine sadakadan farz olarak pay verilmesi. Kim onları (zinaya) zorlarsa. 9/60 Köle ve cariyelerin evlendirilmesi ve mükatebe konusunda Kur’an’dan mealen: . Allah geniş (nimet ve lütuf sahibi)dir. Allah bilendir. Bu mükatebe akdinin 248 . nâmuslu kalmak isteyen câriyelerinizi zinaya zorlamayın. Allah’tan bir farz olarak ancak fakirlere. 24/32 . şüphesiz Allah. köle ve cariyelerden salih olanların evlendirilmesi emredilmiştir. zinadan uzak aile kadını olmalarına olanak sağlanmıştır. Dünya hayatının geçici menfaatini elde etmek için. 24/33 Yukarıdaki ayet meallerinde görüldüğü gibi. esirgeyicidir. kölelerle mükatebe akdi yapılması emredilmiştir. Köleliği kesin ortadan kaldıran bir husus olarak. kölelik altında bulunanlara. düşkünlere. lûtiyle onları zengin eder. Allah yoluna ve yolcuya mahsustur. (her şeyi) bilendir. hürriyet ve ev bark sahibi olmasıdır. size verdiği malından onlara da verin.İçinizden bekârları ve köle ve câriyelerinizden salih olanları evlendirin. Ayrıca cariyelerin zinaya zorlanması yasaklanmış olup. kalpleri (İslâm’a) ısındırılacak olanlara.Evlenme (imkânı) bulamayanlar. Allah kendilerini lûtfundan zengin ed(ip evlenme imkânına kavuştur)uncaya kadar iffetlerini korusunlar.Sadakalar. İslam dininde bunlarla ilgili sağlam esaslar getirilmiştir.

köle sahibi. hür olması için mükâtebe akdi yapmak üzere müracaat etmesi yeterlidir. ne de münakkıla (kemiği kırıp yerinden kaydıran yara)da kısas vardır. efendi köle ayırımı yapılmamıştır. Zira. 6812 C.Abbâs İbnu Abdulmuttalib anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Ne me’mûne (beyin zarına ulaşan yara)da. 249 . kölelik müddeti içerisinde. Ayrıca. bir hürriyet belgesidir. bu mali yardım yapılmak suretiyle önlenmiştir. diyet alınır). Kaldığımız yerden rivayetleri incelemeye devam edecek olursak.) Yukarıda ki rivayette. şöyle ki: 288. câife (bedenin iç kısmına ulaşan yara)da. kısasın bu husustaki caydırıcılığını ve adaletli bir karşılık olma olayını ortadan kaldırmayı amaçlamışlardır." (K. ağır yaralamaların kısas dışı olduğunu iddia etmekle. köleliğin tasfiyesi olayında bu benimsenmemiştir. Bu akit hürriyete kavuşan köleye baş edemeyeceği mali yük getiren bir akitte değildir. hürriyete kavuşma akdidir.tek şartı. toplumda tutunabilmesi için kendisine malen yardım edilmesi emredilmiştir. kölenin affetmeyip kısas istemesi halinde.330. kendisinde iyilik görünen bir kimse olmasıdır. Kölelik altında yaşamış olan ve kendisinden iyilik görünmeyen bir kimsenin hürriyete kavuşturulması. Bunun dışında kişi kendisinden hayır görünen bir kimse ise. Ferdi olaylar için. İbn’i Mace 2637.17 S. Kur’an’da. kendisini köleliği arayacak hale getirebilir. alıntısı. tam tersi. hürriyeti verilecek kölenin. Kendisiyle yapılan mükâtebe akdi.S. kölesine verdiği zarar kadar kendisine kısas uygulanır. İslam toplumuna zararlı olacağından. kısas uygulamasında. hiçbir maddi imkana sahip olmadan hür olması. kölesine kısas kapsamına giren bir zarar verdiği zaman. (Yani başkasını bu çeşit yaralarla yaralayan kimseye kısas uygulanmaz.

işte zâlimler onlardır. 5/45 Görüldüğü gibi. 4957 C. yaralarda istisna yapılmamıştır. öldürse. oğula hiçbir kısas cezası verilemeyeceği. onları azarlama! Onlara güzel söz söyle." (K. yaralamak v. dişe diş ve yaralara karşılık kısas (ödeşme) yazdık. bundan dolayı. göze göz. bu hususta Kur’an’dan mealen: . yâhut her ikisi. babası sebebiyle kısas uygulanmaz diye uydurdukları şu rivayetin de aslı yoktur: 289. babası sebebiyle kısas uygulamadığına şahid oldum. Kim bunu bağışlar (kısas hakkından vazgeçer)se o kendisi için kefaret olur.174 Akçağ 1992 alıntısı. fakat oğluna.Zarar görenin affetmemesi halinde. değil ana.Onda (Tevrat’ta) onlara: cana can. Yaralarda istisna yapılan rivayetin aslı yoktur. yaralasa. Diyât 9. denk bir yara açılması gerektiği Kur’an’da belirtilmiştir.s. oğlu sebebiyle babaya kısas uyguladığına.Süreka İbnu Mâlik radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm’ın.14 S. Tirmizi. oğula. Hal bu ki. Oğul babasını dövse. Ve kim Allah’ın indirdiğiyle hükmetmezse. babayı dövmek. buruna burun. Kur’an’dan mealen: .S. fakat aynı şekilde baba çocuğa zarar verirse babaya kısas uygulaması gerektiğini rivayet etmişlerdir. kısas yoluyla her çeşit yaraya karşı.Rabb’in yalnız kendisine tapmanızı ve anaya babaya iyilik etmenizi emretti. (1399)) Hem de bu rivayette çok ilginç bir husus vardır. Kur’an’a göre “öf" dahi diyemezler. kulağa kulak. İkisinden birisi. Onlara çocukları. Ayrıca hiçbir şahıs istisnası da yapılmamıştır. senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşır (ihtiyarlık zamanında senin yanında kalırlar)sa sakın onlara “öf" deme. 17/23 250 .

Ayrıca. O da katili bırakıverdi. Ahmed Davudoğlu. İslam’da ki kısas hukukunu ortadan kaldırmak için. Büreyde radıyallahu anh anlatıyor: “Bir adam Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm’a bir adam getirip: “Bu adam kardeşimi öldürdü" diye şikayette bulundu. şuna sor bakalım. beni niye öldürmüştü?" 251 . haklı olarak kısas isteyenin.33/322 Sönmez Neşriyat A. kardeşin için de Kıyamet günü daha hayırlıdır!"dedi.) 291. O gün: “Ey Rabbim! Diyecek. O da öldürenin velisine kısas hakkı tanıdı.8 H.Resûlullah’a adam öldürmüş birini getirdiler. onu çekiyordu. halbuki haklı olmakla suçlu olmak zıt şeylerdir. onun için. Bu konuda uydurdukları rivayetlerden örnekler: 290. tıpkı kardeşini öldürdüğü gibi!"buyurdular. Resûlullah: “Katille maktul cehennemdedir" buyurdular. Senin için de. (Sahihi Müslim C. Bunun üzerine veli onu alıp gitti. Derken biri o adama giderek Resûlullah’ın sözünü söyledi.Hz. Haklı olan. O dönüp gittikten sonra. Resulûllah da: “Git sen de öldür.Ş. Adam (caninin) kendisine söyledikleri haber verdi. bu isteğinden dolayı suçlu olacağını iddi ettiler. Adam onu salıverdi. Durum Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm’a haber verildi. beni affet! Çünkü af senin için büyük bir ücrete sebeptir. Resûlullah (onu çağırıp) sordu.” (Râvi devamla) der ki: “(Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm): “Onu azat et! Aslında onu azad etmen. Adamcağız şikayetçiye: “Allah’tan kork. kıyamet günü onun sana yapacağından daha hayırlıydı. hakkını istemekten dolayı asla suçlanamaz. Boynunda tasma vardı.

böylece korunursunuz. Zira bu onun hakkı olan bir husustur. 3-Dinden çıkıp cemâatten ayrılan.14 S. 4983 C.Zina yapan dul. Kısasın uygulanmasını kökten yok etmektir. Kısastan vazgeçip affetmek iyi bir şeydir. Toplumsal asayişin sağlanmasında kısasın büyük önemi vardır.18)) Rivayetin sonunda ki tehdit ifadesine dikkat edildiğinde. mealen: . üç hal dışında helal değildir: 1. adalet. 292. Kur’an’da kısas konusunda şöyle denmiştir.S. kısasta sizin için hayat vardır. Çünkü kısas yok edilip uygulanmasa suç işleme artar. kısas hakkını talep eden.(K.200 Akçağ. hiçbir şekilde suçlanamaz. 2/179 Mealini yazdığım 2 Bakara 179 ayetinden durum gayet net bir şekilde anlaşıla bilir. Onların bu rivayeti uydurmaktan kasıtları affı teşvik etmek değildir. alıntısı. Kur’an ölçülerine göre yerine getirilmemiş olur.” 252 . Nesâi. Fakat kısas hakkını talep edende hiçbir zaman suçlu duruma düşmez. Onun için müslümanlar arasında fitnelerin yayılması için kısası yok etmek bakımından rivayetler uydurmuşlardır. bu isteğinden dolayı suçlu duruma düşürülmek istenmiştir. Suçların engellenmesinde caydırıcılık yönünden kısas çok etkilidir.Ey akıl sâhipleri. 2-Cana can kısas. Kasâme 6(8.İbnu Mes’ud radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Allah’tan başka İlah olmadığına ve benim de Allah’ın Resûlü bulunduğuma şahadet eden kimsenin kanı.

tevbe etmesi nasıl mümkün olur. Diyât 6.14 S. isteyen inanmaz. Tahrim 5. 3/90 Dinden çıkıp cemaatten ayrılana ölüm cezası verilmesi halinde.(1676). cana can kısas konusuna değindim. merhamet edendir. 3/88 . İslam toplumu için iyi bir şey değildir. zalim. 3/89 . Bu rivayetin üçüncü şıkkında mürteddin öldürüleceğini tahdis etmişlerdir. irtidat edenler inkarlarını gizleyeceklerdir. İslam da inanca baskı yani ikrah dahi yoktur.(1402).İşte onların cezası: Allah’ın. Kur’an’dan mealen: . halbuki Kur’an’da bazı durumlarda mürtede tevbe fırsatı verilmiştir. Diyât 10. bağışlayan.S. Hudûd 1. Nesâi.Ancak ondan sonra. inkarlarını arttırdıklarından dolayı tövbeleri kabul edilmeyenler hakkında dahi Kur’an’da ölüm cezası öngörülmemiştir.90. Kasâme 25. değil inançtan dolayı öldürmek. meleklerin ve bütün insanların laneti onların üzerindedir! 3/87 . Onlardan azab hafifletilmeyecek ve onlara asla bakılmayacaktır. kavmi doğru yola iletmez. Kasâme 5. inkar eden bir kavme Allah nasıl yol gösterir? Allah. sonra inkarları arttı. Ebu Dâvûd.(7. kullar 253 .(K. Tirmizi. Müslim. bu da münafıkların artmasına sebep olacaktır. Çünkü Allah.140 Akçağ. inandıktan sonra inkar ettiler. 3/86 . onların tövbeleri kabûl edilmeyecektir ve işte onlar sapıkların ta kendileridir.131)) Zina yapan dulla. İsteyen inanır. Münafıkların artması. 4931 C.O (lanet)in içinde ebedi kalacaklardır.Onlar ki. Resûlün hak olduğunu gördükten ve kendilerine açık deliller geldikten sonra. inandıktan sonra inkar edip.91). tevbe edip uslananlar başka. Kaldı ki.(4352). Kaldı ki.İman ettikten. Buhari. alıntısı.(8. İrtidat eden katledilirse.

alıntısı Tirmizi. Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Kim hayızlının fercine veya bir kadının dübürüne (arka uzvuna) temas ederse veya kâhine uğrarsa Muhammed’e indirilenden teberri etmiş yüz çevirmiş) olur.inanmayandan inanmadığından dolayı hesap soramazlar.a.) 254 . bu konuya evvelce değinmiştim. 3823 C. Lût kavminin sapık ameline benzer bir amel işlemiş olur.." (K. Allah tevbe edenleri sever." (Ebû Dâvûd C.. dolayısıyla böyle kimseler müslüman değillerdir. Tahâret 102. hayızlı kadına temas konusunda ki tekfir iddialarıyla. temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. Temizlendikleri zaman Allah’ın emrettiği yerden onlara varın.44 Akçağ.. kanın başlangıcında karısına yaklaşırsa bir dinar. Tahâret 122. tahdis ettikleri şu rivayetler çelişkilidir: 294-.472 H." Âdet hâlinde kadınlardan çekilin. bu konuda hesap sormak Allah’a aittir. Bir kâhine uğrayan yani fal açtıran kimsede o kahinin gaybı bildiğini kabul etmiş olmakla.1 S. İbn Abbasi (r. İslam dininde günah sayılan bir harekettir.Hz.Sana âdet görmeden soruyorlar. 293. Hayızlı kadına temasta bulunmak.(639)) Bir kadının dübürüne temas eden kimse.11 S.. fakat dinden çıkarıcı bir hareket değildir.) demiştir ki: “(Bir kimse).472 H. Bu konuda Kur’an’dan mealen: .S.. (135). Bâb 105 Şamil 1987. 2/222 Ayrıca.265 K. . kanın kesilmesi sırasında (yaklaştığında) cima ederse yarım dinar sadaka versin. temizlenenleri sever. İbnu Mâce. kâhini Allah’a ortak koşmuş olur. zira gaybı İslam inancına göre ancak Allah bilir.Taharet (1). Deki: “O eziyettir.

Tahâret 106. İslam inancında. dünyada yaşam süren birçok canlı bulunmaktadır.50 Akçağ. ne yaptığını bilemeyen akıl özürlü insanların davranışları bile.(640)) Görüldüğü gibi rivayetler çelişkilidir. amellerine göre Cennetlik yada Cehennemlik olmaktadırlar. halbuki değil hayvanların davranışlarını dini ölçülerle değerlendirmek." (K.11 S. Tirmizi. 265. İnsanlar ve Cinler dünya yaşantılarında imtihan geçirmekte olup.266).153). Tahâret 123.S.137). Küfretmenin karşılığı yarım dinar veya bir dinardır demek açık bir çelişkidir.Bir rivayette şöyle denmiştir: “Kişi hanımına kanama hâlinde temasta bulunmuşsa bir dinar. karga fasık tır. HAYVANLARLA İLGİLİ OLARAK UYDURDUKLARI RİVAYET ÖRNEKLERİ Bilindiği gibi. diğer taraftan ceza olarak bir veya yarım dinar tasadduk öngörülmüştür. hayvanların davranışlarını dini ölçülere göre değerlendirme yoluna gitmişlerdir. akrep fasık tır. insanlara ve cinlere has olan bu imtihan şeklini insanlar nazarında amacından saptırmak için. Tahâret 182. İslam dinine göre dini ölçülerle değerlendirilemez. Ebu Dâvud. (1. Nesâi.(264. bu imtihanın içeriğinde bulunan iyi ve kötü kavramlarını hayvanlara da yüklemek suretiyle amacından saptırmaya çalışmışlardır. Tahâret 103.295.” 255 . şöyle ki: 296. kanın kesilme hâlinde temas etmişse yarım dinar tasadduk eder. Bu amaçlarına ulaşmak için.Hz. alıntıları. 3834 C. Bu hususlarda uydurmuş oldukları rivayetlerden örnekler verecek olursam. Aişe radıyallahu anhâ anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselam buyurdular ki: “Yılan fasık tır. (136. Rivayet uydurmacıları. bir taraftan söz konusu fiili işleyen tekfir edilirken. İbnu Mâce.

O halde peygamberlerden azim sahibi olanların sabrettiği gibi sen de sabret.Hz..(837). çaylak. (K. sıçan v. (1198). Kur’an’da ise fasıklar hakkında şöyle denmiştir: .S.. Hacc 66-67. Kur’an’dan mealen: . 4938 notu.. sıçan.Andolsun ki sana apaçık ayetler indirdik.14 S. kelb-i akûr.. (K. Hill (denen Harem dışı) bölgesinde olsun bunlar öldürülür: Karga. Akrep. 2/99 Böylece. alıntısı. bir tebliğdir.149 Akçağ.. Harem bölgesinde olsun. Fasık olmakla ayetleri inkar edenlerden olmuş oluyorlar. dediklerine göre çaylak. Şu cevabı verdi: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm’ın ona “fasık" demesinden sonra onu kim yer?" (K.S.408 Akçağ. Nesâi.17 S. İbni Mace 3942) 297. alıntısı Müslim. Fasıkların ahirette erişecekleri netice ise Kur’an’da helak olarak belirtilmiştir. Onları fasıklardan başkası inkar etmez. 6954 C. Tirmizi. (5. Aişe radıyallahu anhâ anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Hayvanlardan beş tanesi vardır ki bunların her biri fâsık tır. Bu.Kâsım İbnu Muhammed İbni Ebi Bekr radıyallahu anh’a: “Karga yenilir mi?"diye sorulmuş.208)) Müslim’in bir rivayetinde Hz. Fasık topluluktan başkası helak edilir mi hiç? 46/35 256 .) Görüldüğü gibi fasıklık günahını bazı hayvanlara yüklemişlerdir. Aişe şöyle demiştir: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm beş fâsığın Hill’de ve Haremde öldürülmesini emretti.. Hacc 113. onlar va’dedildikleri azabı gördükleri gün sanki dünyada gündüzün sadece bir saati kadar kaldıklarını sanırlar. Onlar hakkında acele etme. 4938 C. Hacc 21. Akrep..S.s.

Resûlullah’a atfen: “Her kim kertenkeleyi ilk vuruşta öldürürse ona şu ve şu kadar sevaba vardır. Şu cevabı verdi: “Biz bununla şu kelerleri öldürüyoruz. Müslim’in 147. Rivayetinde (Cilt 9) belirttiğine göre. 405 Akçağ alıntısı. yere konulmuş bir mızrak gördüm. Dahası o. hayvanlara fasıklık iddia etmeleri. Bu sebeple Aleyhissalâtu vesselâm bunun öldürülmesini emir buyurdu. İbn-i Mace 3231) Bu rivayette belirttiklerine göre keler (kertenkele) büyük bir İslam düşmanı olmuş oluyor. Odasında. akılları sıra çoluk çocuk oyununa döndürmeye çalışmaktadırlar. Örneğin: 299. birinci vuruşta kertenkeleyi öldürene yüz sevap verilecekmiş.) Sanki bahsettikleri kertenkele değil de. ateşi (yanması için) üflüyordu. birinciden aşağı olmamak üzere ona şu kadar sevap vardır. 6949 C.Bu duruma göre. Bunlar öylesine iddialardır ki. keler şöyledir yok kertenkele şöyledir diyerek. sadece keler katılmadı. “Ey müminlerin annesi! Bununla ne yapıyorsun?"diye sordum. (Müslim 146/695 C. Müslümanlara saldıran yedi başlı ejderha. Çünkü Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm bize bildirdi ki. 298. (K. ve her kim onu ikinci vuruşta öldürürse.17 S.Ş. İbrahim aleyhisselâm ateşe atıldığı zaman yerdeki bütün hayvanlar ateşin sönmesine katıldı. Kur’an’ın evrensel mesâjını. öyle ki.Fâkih İbn’i-Muğire’nin azadlı cariyesi Saibe radıyallahu anhâ anlatıyor: “Hz. Ve her kim onu üçüncü vuruşta öldürürse ona da ikincisinden aşağı olmamak üzere şu ve şu kadar sevaba vardır.9 Sönmez Neşriyat A."buyurdular. Aişe radıyallahu anhâ’nın yanına girmiştim. Kur’an’a uymamaktadır. Hal bu ki. Müslim’in kertenkele hakkında uydurmuş olduğu rivayetler.S. İbrahim peygamberin atılmış olduğu ateş hiçbir yaratığı 257 . bu konuda ki amaçlarını açıkça ortaya koymaktadır. Hz.

" 21/68 .Resûlullah’a atfen: Resûlullah köpeklerin öldürülmesini emir buyurdu ve köpekler öldürülsün diye Medine’nin nahiyelerine haber gönderdi.(1488). İstizân 14. 21/69 Bu itibarla uydurmuş oldukları rivayetlerin aslı yoktur.İbnu Ömer radıyallahu anhüma anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm av veya koyun veya çoban köpeği hariç diğer bütün köpeklerin öldürülmesini emretti. Bed’ül-Halk 14. (Sahihi Müslim 44/24 C.(2.14 S. alıntıları. yani kertenkele haricindeki diğer yer yaratıklarının ateşi söndürmeye çalıştığını iddia etmeleri de.159 Akçağ. Musâkât 45. Allah’ın ateşe emretmesiyle.Sayd 9.Dediler: “Onu yakın.müdahalesi olmadan. emir buyurdu. Muvatta." (K.Resûlullah’a atfen: Resûlullah bize köpekleri öldürmeyi. Hatta kadın köpeği ile çölden gelirdi de biz o köpeği bile bile öldürdük. tek köpek bırakmaz hepsini öldürdük.Ş.Sayd 4.(7. (1570). Hatta biz.969) Tirmizi. ateş serin ve selametli bir hal almıştır.” İbnu Ömer radıyallahu anh’a: “Ebu Hüreyre. Müslim. 300. Kur’an’a uymayan bir iddiadır. ilahlarınıza yardım edin.S. Buhari. İbrahim’e serin ve esenlik ol!" dedik.Biz de “Ey ateş. “veya ekin köpeğini de diyor!" denilmişti. çölden gelmiş kadına refakat eden arkadaş köpeği bile öldürdük.8 Sönmez Neşriyat A. Kur’an’dan mealen: . Nesai. 4949 C. eğer bir iş yapacaksanız.184)) 301. bunun üzerine: “Onun ekini var da ondan!"cevabını verdi ve ilave etti: “Biz Medine ve civarına gider. Sonra peygamber köpekleri öldürmeyi yasak etti ve: 258 .) 302. Yalnız.

Şu kesindir ki.” Ebu Zerr’e dendi ki: “Siyahın kırmızıdan. Ebu Zerr (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Kişi. namazını bozar. Bu canlılar. dinsel tebliğ dışında olmakla.Ş..Halis siyahını.63).9 S. beyazdan farkı nedir?" Şu cevabı verdi: “Ey kardeşimin oğlu! Sen bana. Allah’ın gerekli görüp yarattığı ve çeşitli işlevleri olan yaratıklardırlar. benim Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)a sorduğum şeyi sordun. çünkü o şeytandır. arının bal yapması gibi. 259 .S. örneğin. Allah hiçbir şeyi boşu boşuna yaratmaz. İkâmetu’s-Salât 38. Allah tarafından kendilerine yükletilen işlevleri yerine getirirler. iki noktalısını öldürmeye bakın. Efendimiz: “Siyah köpek şeytandır" buyurmuştu. Tirmizi Salât 253.(952)) Bu rivayetleriyle. (510). (önünden geçtiği takdirde) siyah köpek. Ebû Dâvûd. kadınları da özdeşleştirerek şeytan saymışlardır.8 Sönmez Neşriyat A. eşek.(338). bu husus özellikle kadınlara büyük bir hakarettir ve İslam’da yeri yoktur. Ayrıca bizim tam olarak bilmediğimiz veya bilemeyeceğimiz görevleri de olabilir. onların şeytanlıkla veya vahyi reddetmeyle ilgileri yoktur. Salât 265.. Tüm canlılar bizim gibi birer ümmet olup. (Müslim 47/25 C. Ve yaratmış olduğu hiçbir canlı türünü gereksiz yere yok etmemizi bize emretmez. Nesâi Kıble 7. 2743 C.) 303. buyurdu. kadın.39 Akçağ.(702)." (K. Bizimle beraber dünyada yaşayan tüm hayvanlar. Salât 110. Müslim.. dolayısıyla eşeklerle. İbni Mâce. önüne semer kaşı kadar bir şey bırakmadan namaz kılarsa. tüm siyah köpekleri şeytan saydıkları.Hz. kendilerine has yaşamlarını sürdürürler. alıntıları.(2.

siyah köpeklerin şeytan olduklarını rivayet etmelerinin İslami hiçbir yönü yoktur. 6/38 Hal böyle olunca. Biz kitap da hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Onun içindir ki bu iki hayvana kin duymuşlardır.(Ashabı Kehf) Uykuda oldukları halde sen onları uyanıklar sanırsın. peygamberin hiçbir gerekçe göstermeden köpeklerin öldürülmesini emrettiği yolunda ki rivayetlerin aslı yoktur. Sonra (onlar)." 7/73 260 . zaman.Yeryüzün de yürüyen hiçbir hayvan ve iki kanadıyla uçan hiçbir kuş yoktur ki. Devede bir kavme. insanların şeytan tehlikesini hatife almalarını sağlamak ve böylece şeytanın onları aldatmasını kolaylaştırmak içindir.Kur’an’dan mealen: . köpek Ashabı Kehf’e bekçilik etmişti. Allah’ın dişi devesi. Özellikle de köpeklerin ve develerin şeytan olduklarını rivayet etmişlerdir. (Uyudukları yerde) onları sağa sola çeviririz. Rab’leri(nin huzûru)na toplanacaklardır. Allah’a kulluk edin. sizin O’ndan başka ilahınız yoktur. (onlar da) sizin gibi birer ümmet olmasınlar. mutlaka onlardan dönüp kaçardın. Daha başka rivayetlerinde de. Ve onlardan için korku dolardı. zira. Köpekleri de girişte iki kolunu (ön ayaklarını) uzatmıştır. Allah tarafından imtihan vasıtası yapılmıştı. Çıkıp da onlara baksaydın. size mûcizedir.Semûd (kavmin)e de kardeşleri Sâlih’i (gönderdik): “Ey kavmim dedi. İşte şu. Size Rabb’inizden açık bir delil geldi. bırakın onu Allah’ın arzında yesin (içsin) sakın ona kötülük etmeyin. zaman bazı hayvanların şeytan olduğunu rivayet etmişlerdir. 18/18 . Ayrıca. dikkatleri şeytandan ve şeytanın verdiği zararlardan başka yöne çevirmek. Böyle yapmalarının nedeni. Bu hususta Kur’an’dan mealen: . yoksa sizi acı bir azab yakalar.

zira koyunlar mübarek (hayvanlar)dır. İbnu Abbâs’tan. Melekler içinde. develerin şeytan olduğu yolundaki rivayetlerinin aslı yoktur. 306.S. Cihâd (2555. 3689 C. çünkü onlar Koyun ağıllarından soruldu: “Oralarda kılın.536 Akçağ. Tahâret 60. çünkü onlar berekettir" buyurdular." (K.(1703). (Buhari.478 Akçağ.. Tirmizi.33 Akçağ... Bize Sufyân ibn Uyeyne tahdis edip: Ben bunu senin şurada bulunduğun gibi ez-Zuhri’den ezberledim. Tahâret 72. alıntıları. Salât 25. Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Melekler.(81)) Köpeklerle. köpek ve sûret (resim.. o da Ebû Talha Zeyd ibn Sehl’den (Allah onlardan râzı olsun) haber verdi ki.8 S. çan. o şöyle dedi: Bana Ubeydullah ibn Abdillah. K. Cihâd 25.7 S. içinde köpek ve sûret bulunan bir eve girmezler" buyurmuştur. Deve damlarında namaz kılmayın.Hz. Ebu Dâvud..2556).. heykel) bulunan yere gitmeyip ordan uzak dururlarmış.3099 Ötüken 1987) İddia ettiler ki.Halbuki onlar deve için şöyle dediler. Bu 261 .Resûlullah’a atfen: “Koyun ağıllarında namaz kılın. (184). Ebû Dâvûd.) 307-.(2113..” namaz kılmayın.S. alıntısı.8 S." (K. Peygamber (S): “Melekler. içinde köpek ve çan bulunan kâfileye arkadaşlık etmezler..S. Libâs 103. Tirmizi. Zira onlar şeytanlardır.(493)) 305.2114).Berâ (radıyallahu anh)’nın rivayetlerine göre Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) şöyle demiştir: “Deve ağıllarında şeytandandır.126 C. 2696 C. 2196 C. Kitâbu Bed’i’l-Halk H.. 304.10 S." (Müslim. Ebu Dâvud.

(3219)) 309. Sayd 9.154 Akçağ. alıntıları. Hal böyle olunca.S.11 S. Ebu Dâvud. Et’ime 35. Gerçekler onların iddiaları hilafınadır.Nefislerine zulmeden kimselere. kullandıkları çoğu paraların üzerinde resimler vardır ve denebilir ki. üzerinde resim bulunan insandan uzak durmak suretiyle veya içinde resim olan eve ölüm melekleri girmeyeceklerinden insanların ölmemeleri gerekirdi ve bunun gibi başka misaller verilebilir. Allah’ın yeri geniş değilmiydi ki onda göç ed(ip gönlünüzce yaşayabileceğiniz bir yere gid)eydiniz?" İşte onların durağı cehennemdir. ölüm melekleri resimlere rağmen insanların canlarını nasıl almaktadırlar. 3913 C. canlarını alırken melekler: “Ne işte idiniz?" dediler. ne kötü bir gidiş yeridir orası! 4/97 Bu itibarla tahdis etmiş oldukları rivayetlerin aslı yoktur. (Bunlar): “Biz yer yüzünde âciz düşürülmüştük. Eğer iddiaları doğru olmuş olsaydı. Onu ne yerim ne de haram kılarım" buyurdular. Melekler dediler ki: “Peki. Canları meleklerin aldığına dair Kur’an’dan mealen: . dünyada içinde insan veya hayvan resmi olmayan hemen hemen hiçbir ev yoktur. 308.devirde insanların tamamına yakını. resimli kimlik kartlarını üzerlerinde taşımaktadırlar.Selman radıyallahu anh anlatıyor: aleyhissalâtu vesselâm’a çekirgeler sorulmuştu: “Resûlullah “Onlar." (K.Rezin rahimehullah Hz. İbnu Mace.(3813). Câbir radıyallahu anh’tan naklediyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm çekirgelere beddua etti ve dedi ki: 262 ."diye cevap verdiler. Allah’ın en kalabalık ordularıdır.

Aleyhissalâtu vesselâm da cevaben: “Çekirge. alıntıları. Allah’ın en kalabalık ordusunun mahvolması için dua etmesi mümkün değildir. Et’ime 23. büyüklerini öldür. çekirgelerin mahvolmaları için dua ettiğini rivayet etmeleri bir çelişkidir. onlar ki Allah’ın ordularından bir ordudur" dedi. cevap olarak. inanananların imanını arttırsın." (K.154 Akçağ. Peygamberin. Güya kendisine bir şahıs. onlar denizde ki bir balığın hapşırığıdır cevabını vermiş. Sorulan soruya verilen cevap uygun olmadığı gibi. öyle bir iddia gerçeklere uymaz. Sayd 9. (1824). bu iddia da Kur’an’a uymayan bir iddiadır. çekirgelerin balık hapşırığı olmadığı bilinen bir gerçektir.“Allah’ım! Çekirgeleri helâk et. Allah’ın en kalabalık orduları olduğunu rivayet etmişlerdir. peygamber bilmediği orduların en kalabalık olanının hangisi olduğunu bilemez. Zira Allah’ın ordularını. Sen duaları işitensin. küçüklerini helâk et. Ancak çekirgelerin zararından korunma yününde dua eder. Allah’ın en kalabalık ordusu olduğu iddiası. peygamberin. Bu hususta Kur’an’dan mealen: . hal böyle olunca. denizdeki bir balığın hapşırığıdır" buyurdular. Allah’tan başka kimse bilmez. 3914 C.” (Orada bulunan) bir adam: “Ey Allah’ın Resûlü! Çekirgelere nasıl böyle beddua ediyorsunuz. peygamber. Buna rağmen.(3221)) Çekirgelerin. Kalplerinde hastalık bulunanlar ve kafirler de: 263 . nesillerini kes ağızlarını geçimimiz ve rızkımızdan (uzak) tut. Tirmizi.S. Kitap verilmiş olanlar ve inananlar şüpheye düşmesinler. Diğer bir hususta çekirgelerin. İbnu Mâce.11 S. Allah’ın ordularından bir ordu olan çekirgelere niçin beddua ediyorsunuz demişte. Onların sayısını da inkar edenler için bir imtihan kıldık ki kendilerine Kitap verilmiş olanlar iyice inansın.Biz cehennemin bekçilerini hep melekler yaptık.

Ümmü seleme radıyallahu anhâ anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm fareye fuveysika der ve şunu ilave ederdi: “Ben bunu meshe uğramışlardan biliyorum. Böylece Allah. katırları ve merkepleri (yarattı) ve sizin bilmediğiniz nice şeyler yaratmaktadır. ona bindi.(6. Binmeniz ve süs için atları.8 S. Rabbinin ordularını kendisinden başkası bilmez. (K. Allah’ın ordularını. Allah’tan başkası bilmez. 2230 C. Nesâi. insanlara bir tebliğdir. Ben kendisine: “Eşekleri atlara aşırtırsak da bunun gibi katırlar elde etsek olmaz mı?" dedim.(2565).16 S. Ama koyun sütü verilirse onu içer. dilediğini sapıklıkta bırakır. Bu itibarla. Cihâd 59.S. Kur’an’da Allah. Çünkü o. katırları süs olarak yarattığını bildirmiştir. katır üretmenin iyi bir şey olmadığını tahdis etmişlerdir. 74/31 Görüldüğü gibi. 310. kendisine (içmesi için) deve sütü konulsa onu içmez. Şöyle cevap verdi: “Bunu bilmeyenler yapar.“Allah bu misalle ne demek istedi?" desinler. Bundan dolayı iddiaları Kur’an’a uymamaktadır.75 Akçağ. dilediğini doğru yola iletir.224)) Bu rivayette. bu hususta uydurdukları rivayetlerin aslı yoktur." (K. 311. Hayl 10. zira iyi olmayan bir şey süs olarak tanımlanamaz. 5965 C.442 Akçağ 264 . Ali (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)’a bir katır hediye edilmişti. alıntıları. Ebû Dâvûd. Hal bu ki.Hz. Bu hususta Kur’an’dan mealen: .S. Bu.(Allah). 16/8 Bu itibarla uydurdukları rivayetin aslı yoktur." buyurdu.

Kader 33. (2997)) 312. Kadın onu: “Mızrağını geri çek! Hele eve gir. Tekrar yerime oturdum.Ebu’l-Müseyyeb anlatıyor: “(Bir gün) Ebu Said radıyallahu anh’ın yanına girmiştim. beni dışarı çıkaran şeyi bir gör!" dedi. Buda iki rivayetin çelişkili olduğunu açıkça belirtir. Adam silahını aldı. Oraya bakınca bir yılan olduğunu gördüm.1993. alıntısı. Müslim. Onu beklemek üzere oturdum. Genç. Allah Teâla’nın mesh ettiği insanlardan mı?" diye sorulmuştu. Buhari’de kaydedilmiştir. Zühd 62. Meshe uğrayan farelerin nesli nasıl devam etmiştir. Şu cevabı verdi: “Allah Teâla hazretleri bir kavmi helak etti mi ona nesil (devam) vermez. Müslim. Ebu Said oturmam için işaret etti. Bir de ne 265 . Elindeki mızrağı ile. dürtmek üzere kadına eğildi. Adam içeri daldı. Rezin tahriç etmiştir.İbnu Mes’ud radıyallahu anh anlatıyor: “Ey Allah’ın resulü! Maymun ve domuzlar.16 S. meshe uğrayan farelerin soyu devam ediyor demektir.(2663)) Bu iki hadis çelişkilidir. namaz kılıyor buldum. ben Kureyza’dan sana bir zarar gelir diye korkuyorum!" buyurdular. Hanımı iki kapı arasında ayakta duruyordu.S. Maymun ve domuzlar daha önce de vardı. Adama kıskançlık gelmişti. o gün ortasında ehline uğramak için Aleyhissalâtu vesselâmdan izin istiyordu. Madem ki meshe uğrayanların nesli devam etmiyorsa. Zira farelerin deve sütü içmemeleri mesh edilmiş olmalarına delil olarak gösterilmiş. 313." (K. bu olay farelerin tümüne mal edilmekle.444 Akçağ. Ben: “Evet!" deyince devam etti: “Onda bizden evlenmesi yakın bir genç vardı. Ailesine geldi. Aleyhissalâtu vesselâm ona: “Silahını beraberine al. alıntısı. 5966 C. Bed’ül-Halk 15. Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm ile birlikte Hendek (harbi)e gittik. Bir gün ondan yine izin istedi. Derken evin bir köşesinde tavanı örten hurma dalları arasında bir kıpırtı gördüm. Öldürmek üzere atıldım. Namazdan çıkınca bana evde bir oda gösterdi ve: “Bu odayı görüyor musun? diye sordu.

bu durumu anlattık ve: “Dua edin.İbnu Abbâs radıyallahu anhümâ anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Kim. Allah ona tekrar hayat versin!" dedik. Bilemiyoruz hangisi evvel öldü. alıntısı. Onlardan birini görürseniz. (Bazı Tirmizi nüshalarında Sayd bölümünde (17. gitmesi için ona üç gün ihtarda bulunacakmışız. yılanın bir evde bulunduğunu ve evden ayrılmadığını farz edersek. Bu rivayette belirttiklerine göre. gitmediği takdirde de. Tirmizi. genç mi? Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm’a gelip.S.görsün: Yatağın üzerine çöreklenmiş iri bir yılan! Mızrağıyla ona yöneldi ve yılana sapladı. Eğer bundan sonra yine de görünürse onu öldürün. yılan mı.1484). 4942 C. zira aklı başında bir kimse kim se üç gün süreyle benden uzak dur diye bir yılana hitap etmez. süngüyü avluya dikti.bab’ta) gelmiştir. kendisine üç gün ihtarda bulunun. Ebu Dâvud. Böyle bir şeye kalkıştığı takdirde deliliğine karar verilir. Biz onlarla harb ettiğimiz günden beri onlarla sulh 266 . üç gün dolmadan o yılanın ev sahiplerinden herhangi birine zarar vermeyeceğinin güvencesi nedir? Gerçeklerle bağdaşmayan bu rivayetin aslı yoktur. Bu o kadar ciddiyetten uzak bir rivayettir ki. Selam 139.(5256.154 Akçağ. 314. Edeb 174. Derken yılan üzerine atıldı. Diğer bir hususta. yılanı (intikam) arar diye (öldürmez) bırakırsa bizden değildir." (K. Müslim. şeytan olduğuna karar verip onu öldürecekmişiz. Sonra şu açıklamada bulundular: “Medine’de Müslüman olan cinler var. bir yılan gördüğümüzde. Ahkâm 2.(2236). aklı başında olan hiç kimse bunun pratiğini yapmaya kalkışmaz.14 S.14 S.) İslam dininde cinler yılan olarak tanımlanamayacağı gibi. Sonra çıkıp. 5257). Çünkü o bir şeytandır. Aleyhissalâtu vesselâm: “Arkadaşınız için istiğfar ediverin! Buyurdular.

Bir insan onu sevebilir."(K. Edeb 65." (K. Ebû Hûreyre gibi uydurmuş oldukları birçok hayali raviye Hz. benden değildir. alıntısı.İbnu Mes’ud radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Yılanların hepsini öldürün. Evvelki rivayette yılana üç gün ihtar edilmesi gerektiği belirtilmişken. (5249. Ebu Dâvud. (4940). Kim alacağın)dan korkarsa.156 Akçağ. (5250)) 315." yılan(ın intikam Bir rivayette şöyle burulmuştur: “Gümüş çubuk gibi olan uzun yılan hâriç bütün yılanları öldürün. Edeb 174.14 S.135 Akçağ.S. son iki rivayette ihtarsız öldürülmeleri gerektiği ve onlarla barış yapılamayacağı belirtilmiştir. 5331 C. Ebû Dâvûd.15 S. hayvanların en güzellerindendir. alıntıları.) Güvercin. Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm bir güvercinin peşine düşüp onunla eğlenen bir adam görmüştü: “Bir şeytan bir şeytaneyi takip ediyor!"buyurdular. Ve Radıyallahu anh ifadelerini kullanmışlardır. Edeb 174. Ebû Dâvûd.14 S. Edeb 44.Hz. Hele güvercin gibi zararsız bir hayvana şeytan demeleri de. (6.S." (K. ciddiyetten ne kadar uzak olduklarını 267 .14 S. İbnu Mâce.51)) Bu iki rivayetle.yapmadık. bir evvelki rivayet çelişkilidir. alıntıları. Cihad 48. 4943 C.S.(3765)) (Not: Tahdis etmiş oldukları birçok rivayette. bir kimseye bu yaptığından dolayı şeytan denemez.156 Akçağ.5261). hiç bir zaman bir güvercini yakalamak istiyor diye. 4944 C. 316. yakalamak isteye bilir. Nesâi. iktibas gereği bu ifadeleri yazmak zorunda kaldığımı ve uydurmuş oldukları hayali şahıslara bu tür ifadeleri kullanmalarını tasvip etmediğimi belirtmek isterim.

421 Akçağ 1993. o kişi sineğin her tarafını batırsın... 318. Zira onlar bir melek görmüştür.göstermeye kafidir. Çünkü o bir şeytan görmüştür. Müslim. Esasında bu rivayeti uydurmaktan amaçları sineğin kanadında ilaç olup olmadığı olayı değildir.S.. Amaçları müslümanların yemek içmek zevkleri konusunda insanları tiksindirmektir. şöyle diyordu: Peygamber (S): “Sizden birinizin içeceği içine sinek düştüğü zamân.. dişi eşek görünce anırmalarına ne demeli. Da’avat 58. dünyada bir içeceğe tek kanadı üzerine 268 . sineğin bir kanadında hastalık ve bir kanadında ilaç olduğunu uzun uzadıya savunarak. Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Horozun öttüğünü işittiğiniz vakit Allah’tan lütuf ve ikramını talep edin..(3455)) Horozların canları çektikçe sık sık ötmeleri bir tarafa. Ben Ebû Hureyre (R)’den işittim. Sineğin herhangi bir kanadında eğer ki ilaç özelliği taşıyan bir madde olsaydı. 317. bu çağda tespit edilerek ondan sentetik ilaç üretme yoluna gidilirdi. bunun bilinmesinin bir peygamberlik mucizesi olduğunu iddia etmişlerdir. Kitâbu Bed’i’l-Halk Bab 17 H. Ebû Dâvûd Edeb 115.16 S.. Buhari..) Rivayet müdafaacıları. 5950 C. Eşeklerin. Kaldı ki..(5102). Bu durum karşısında sineğin değil bir kanadında iki kanadında ilaç olsa ne olur. Bed’ü’l_halk 15..Hz. alıntıları. Merkebin anırmasını işittiğiniz zaman şeytandan Allah’a sığının. o zaman bütün dişi eşekler şeytan olmuş olur ki. sonra onu çıkarsın (atsın).(2729).7 Ötüken.124 S."(K. İçtiğim bir kahveye sinek düştüğünde o sineği kahveye batırıp. Tirmizi. Asıl amaçları ise. Zikr 82. daha öncede belirttiğim gibi şeytan kavramını belirsiz hale getirmek istemeleridir. bu da boş bir iddiadan başka bir şey değildir. diğerinde şifâ vardır" buyurdu. (Buhari. Çünkü sineğin iki kanadının birisinde hastalık. Fakat böyle bir şey bilinmemektedir.3098 C. o kahveden içmeyi düşünmek bile midemi bulandırmaya yetiyor.

zaten hayvan sıvıya düşer düşmez. kurtulmak için çırpınacak ve kendiliğinden her iki kanadını batıracaktır. yenmek üzere kesilmesi helaldir. kulaklarını kesmek.) 320. gerekse Allah’ın meşru kıldığı şekilde.edDahâyâ (16).damga vururken gördüm.. Câbir b. sünnet etmek gibi hususlarla. (Ebû Dâvûd.diğer rivayet eden.) kurban bayramı günü hayaları buruk. gerek tedavi etmede.) Bu hadis uydurmasının yorumunda şöyle demektedirler: “Bu hadis alametin yüzden başka yere. Bu..12 S... Daha öncede belirttiğim gibi. edahi 1.düşüp te öylece kalan sineği kim görmüş. kesilmesi helal olan hayvanların." Kur’an’da ise bu gibi hususlarla ilgili olarak özellikle hayvanların kulaklarını yaranların tenkit edilmesi gerçekten ibret vericidir. Bu itibarla. Peygamber (s.. Bu sırada Peygamber’i zekât koyunlarına -öyle sanırım kikulaklarına. Hatalık durumunda tedavi amaçlı olmak üzere.472 Şamil 1990... 319.... bilhassa koyunlarda kulağa damga vurulması hususunda nâstır. Bu çağda bazılarının çaba gösterdiği gibi genler üzerinde oynamak suretiyle yaratılışı değiştirme olayları. insanlar gerekli ameliyatları yapabilirler. K... Kitâbu’zZebâıh ve’s-Sayd Bab 35 H. gerçeklerle bağdaşmayan bu rivayetin aslı yoktur. Abdillah’tan demiştir ki: Hz. Peygamberin fiiline uygundur.5607 Ötüken 1988.. (Buhâri.2795 C.. 269 .a. gerek insanları gerek hayvanları burmak. alacalı (ve) boynuzlu iki koç kesti. dağlamak. Bu sebeple memleketimizde ve bütün İslam Âlemi’nde sürü sahipleri koyunlarını kulaklarından alâmetler. Bu gibi hususların ötesinde.. Enes ibn Mâlik (R) şöyle demiştir: peygamber (S) deve ahırında zekât develeriyle meşgûl bulunduğu bir sırada yeni doğan kardeşim Abdullah’ı teberrük en hurma çiğnemeye damağını oğalaması için yanına getirdim. vücutlarına döğme yapmak.10 S. Bâb 3-4 H.67 C.. İbn Mâce..

4/119 ."(Ebû Dâvûd.a)’i. Bâb 20-21 H. kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz.. aldatmadan başka bir şey değildir. bu husustaki rivayetleri.Allah.(O şeytan)ki Allah ona lânet etti ve o da. 4/121 Görüldüğü gibi. “Elbette senin kullarından belirli bir pay alacağım.539 Şamil 1990. mutlaka onları boş kuruntulara sokacağım ve onlara emredeceğim: hayvanların kulaklarını yaracaklar. Aslâ cehennemden kaçmak (imkânı) bulamazlar.2834 C.. 4/117 . Ümmû Kürs’el-Ka’biyye demiştir ki: “Resûlullah (s.3."dedi. (Akika kurbanı olarak) erkek çocuğu için yaşça birbirine denk olan iki koyun..4/120 ." 4/118 .4.İşte onların varacağı yer cehennemdir. inatçı şeytandan başkasına yalvarmıyorlar. ümit verir. O’nu bırakıp birtakım dişilerden başkasına çağırmıyorlar ve onlar.) 270 .Onları mutlaka saptıracağım. muhakkak ki açık bir ziyâna uğramıştır. kız çocuğu için de bir koyun (kesilir) derken işittim. fakat şeytanın onlara va’di..ed-Dahâyâ (16).. uyuşmamaktadır.O (Allah’a ortak koşa)nlar... bundan başka her şeyi dilediğine bağışlar. akika 1. ayrıca Nesai.. hadım edilmesi sadizmi simgeleyen vahşetin ta kendisidir. Ayrıca herhangi bir insanın veya hayvanın burulması.(Şeytan) onlara söz verir. 4/116 .Onların yaratıldıkları şekli değiştirmek demektir ve bu gibi hususlar Kur’an’da şiddetle yasaklanmıştır.10 S. Kur’an’la 321. K. Kur’an’dan mealen: .. onlara emredeceğim: Allah’ın yaratışını değiştirecekler!"Kim Allah’ın yerine şeytanı dost tutarsa. Allah’a ortak koşan da uzak bir sapıklığa düşmüştür.

Nesai. Fera’l. Tirmizi.. Hatim’den demiştir ki: 271 .. (Ebû Dâvûd. Bâb 19-20 C.... akika 1) 325. K...edDahâyâ (16)...537 Şamil.. Abdullah b.10 S.. Akika 2........) (şöyle) buyurdu: “(Yeni doğan her) bebekle beraber bir akika bulunur. (Ebû Dâvûd.v..4... edâhi 38..322.) 324.2842 C...553 Şamil.) Birinci rivayette. “-Fera’ ve atire yoktur." buyurmuştur. ikinci rivayette şart koşulması bir çelişkidir. 323.10 S. Buhari.ed_Dahâyâ (16).536 Şamil....2839 C...10 S. Amr b.. Fera’ olmadığı belirtilmişken.”. Edâhi 16. “-Fera’ haktır. Zebâih 2.. Selmân b... akika 3..) rivâyet olunduğuna göre. K. Öyleyse her doğan çocuk için bir akika kurbanı kanı akıtınız ve kendisinden ezâyı kaldırın.. Nesâi....10 S.. Müslim. Zebâih 1. Bâb 20-21 H. Ayrıca. akika 2. ayrıca. K. Bâb 1920 H2832 C. Nesâi. Bâb 20-21 H. Şuayb b. edahi 15. (Araplar) hayvanların doğurduğu ilk yavruyu keserlerdi. Ebû Hüreyre’den Peygamber (s. ayrıca. İbn Mâca. K. (Amr b. Said (b.ed-Dahâyâ (16). Buhâri.. El-Müseyyeb)’den demiştir ki: “Fera’ ilk yavrudur. 326...) Birinci rivayette erkek çocuk için iki akika kurbanı kesilir denmişken.a. Adiyy b.. Amr’ed-Dabbiyyi’den demiştir ki: Resûlullah (s.a." (Ebû Dâvûd.549 Şamil 1990.. ikinci rivayette bir akika kurbanı kesilir denmesi bir çelişkidir. As’ın) dedesinden demiştir ki: .. Tirmizi.ed-Dahâyâ (16). İbn Mâce. Muhammed b..... (Ebû Dâvûd.

Vudu 33.. Buhari. (Ebû Dâvûd. Tirmizi.) 327. Müslim.. sayd 3. İbn Mâce.Eğer onu öldürmüş de onun hiçbir tarafını yememişse onu ancak senin için yakalamış demektir.." buyurdu. fakat köpek (yakaladığı hayvanın bir kısmını) yerse.6. buyû’3. Ayrıca.2851 C. isterse (avı yakalayan köpek onu) öldürmüş olsun.. Zebâih 2-3. Çünkü (köpeğin) onu kendisi için yakalamış olmasından korkarım.. sayd 1. o başka. “.. Bâb 22-23 H.)’e biz köpeklerle avcılık yapıyoruz. Sayd 3. (bu hususta ne buyurursunuz?).): “Eğittikten sonra besmele çekerek (av üzerine) gönderdiğin bir köpek ya da şahinin senin için yakaladığı avı yiyebilirsin" buyurdu.a. Adiyy b... Es-Sayd (16).11 S."cevabını verdi.2848 C.. Eğer köpek (avın bir tarafını) yemişse sen (onu) yeme. Hâtim’den demiştir ki: Peygamber (s. Ben de: -(Avı) öldürmüşse de mi? diye sordum. sana yakaladıkları avlardan yiyebilirsin.a. K.25 Şamil. tevhit.a. (Ebû Dâvûd. Bâb 22-23 H. Bana: “-Eğer (avın üzerine) eğitilmiş köpeklerini gönderiyorsan ve (onları gönderirken) üzerlerine besmele çekiyorsan. Tirmizi. Ebu Sa’lebe’tü’l Huşeni’den demiştir ki: Resûlullah (s. ayrıca.) köpeğin avladığı av hakkında (şöyle) buyurdu: “Köpeğini (avın üzerine) besmele çekerek günlermişsen (onun yakaladığı avı) yiyebilirsin. diye sordum.11 S. İsterse o avın bir tarafını 272 .) 328. K.20 Şamil.es-Sayd (16).Peygamber (s.13. 7-10. sayd 1-3.

273 . Allah’ın hesabı pek çabuktur. Ayrıca. Kendi ellerinle avladığını da ye!" (Ebû Dâvûd. İman ve Salih amel kavramlarının net bir şekilde bilinmesine ihtiyaç vardır."Allah’ın size öğrettiğinden öğretip avcı hale getirdiğiniz hayvanların sizin için yakaladıklarından da yeyin ve üzerine Allah’ın adını anın (besmele çekin). Hanbel. de ki: “Bütün iyi ve temiz şeyler size helal kılınmıştır.yararlı amel işlemek şarttır. üçüncü rivayette yenebileceğinin rivayet edilmesi bir çelişkidir. Ahmed b. birinin yokluğu halinde diğeri de geçersiz olur. avı yakaladığında avdan yemişse istisnası yapılmamıştır. İMAN VE AMELLER HAKKINDA UYDURDUKLARI RİVAYET ÖRNEKLERİ Kur’an öğretisine göre. av köpeği yakaladığı avdan yemişse o avın kesinlikle yenemeyeceğini belirtmişlerken. IV-195. cennetlik olabilmek için. Örneğin: Kişi İman etmiş olmasına rağmen iyi amelleri yoksa Ahrette kurtuluşa eremeyeceği gibi. İslam dininde.Kendileri için nelerin helâl kılındığını sana soruyorlar.es-Sayd (16). Allah’tan korkun.11 S. İyi amelleri olmasına rağmen iman etmemişse. iyi amelleri geçersiz olup yine kurtuluşa eremez. 5/4 Dikkat edilirse.26 Şamil. Bu konuda Kur’an’dan mealen: .) Birinci ve ikinci rivayetlerde. iman edip. av için yetiştirilmiş hayvanların. K. yukarıda meali yazılı 5 Mâide 4 te.yemiş olsun. Bunda da başarılı olabilmek için. Bâb 22-23 H. İman ve Salih amel iki ayrı kavram olmalarına rağmen.2852 C.

16/97 Yukarıdaki ayet mealinde İman ve Salih amelin. imanın yokluğu halinde. Rivayet uydurmacıları bu iki kavramı saptırmak için birçok rivayetler uydurmuşlardır. Rabb’inin bazı alâmetleri geldiği gün. İşte bu. fırtınalı bir günde rüzgarın şiddetle savurduğu kül gibi yok olarak onları işlemiş olan şahsa fayda vermezler. kötü amelleri zararsız göstermek suretiyle fesat meydana getirmeyi amaçlamışlardır. iman etmiş olmasına rağmen. 14/18 Yukarıdaki ayet mealinde görüldüğü gibi. Kur’an’dan mealen: . Özellikle vermek istedikleri mesaj. imanında bir hayır kazanmamış olan kimseye imanı fayda vermez. De ki: Bekleyin. Böylece iyi amelleri önemsiz. onu mutlaka güzel bir hayat ile yaşatırız. yapılan iyi ameller. şüphesiz bizde beklemekteyiz! 6/158 Yukarıdaki ayet mealinde görüldüğü gibi. Eğer ki bu öğrettiklerini 274 . (haktan) uzak sapıklığın kendisidir. önceden inanmamış ya da imanında bir hayır kazanmamış olan kimseye artık imanı bir fayda sağlamaz. kurtuluş için birlikte olması gerektiği görülür. iman etmiş olan bir kimsenin ameli ne olursa olsun hiç cehenneme girmeyeceği ve cennete gireceği şeklindedir. Kur’an’dan mealen: .Onlar ancak kendilerine meleklerin gelmesini veya Rabb’inin gelmesini yahut Rabb’inin bazı alâmetlerinin gelmesini bekliyorlar.Erkek veya kadın kim mümin olarak salih amel işlerse.Kur’an’dan mealen: . Ve onların mükâfatlarını yapmakta olduklarının en güzeli ile veririz. Kazandıklarından hiçbir şeyi elde edemezler.Rablerini inkâr edenlerin durumu (şudur): Onların amelleri fırtınalı bir günde rüzgârın şiddetle savurduğu küle benzer.

sadaka verme gibi ameller işleyebileceğini rivayet etmişlerdir. Katâde şöyle demiştir: Biz Enes ibn Mâlik (R) şöyle tahdis etti: Muâz ibn Cebel. Muâz: .. dedi. dedi.....Yâ Muâz! diye çağırdı. Ameller konusunda bir diğer iddiaları da amelin şahsa bağlılığını iyi ameller yönünden ortadan kaldırarak. ve sa’deyk. Uydurdukları her çeşit rivayet için çeşitli seviyede alternatif rivayetler uydurmaya büyük gayret sarf etmişlerdir... Bu hususlarda uydurmuş oldukları rivayetlerden örnekler verecek olursam: 329. Bu üç kere vâki’ oldu. Üçüncüde Rasûlullah..Lebbeyk yâ Rasûlullah. hac etme.. böylece karşılarındaki şahsın beklentilerine göre işlerine gelen rivayeti ortaya koyarak. şahısların bir birleri yerine. Muâz: . Peygamber (S): . böylece hadis külliyatlarının içeriğinden habersiz kimseleri kandırmaya çalışırlar..Yâ Muâz ibn Cebel! diye nida etti. uydurdukları diğer alternatifleri gizleme yoluna giderler.Lebbeyk yâ Rasûlullah ve sa’deyk. iman etmiş olan bir kimsenin günahı sebebiyle cehenneme gireceğini fakat orda imanı sebebiyle ebedi kalmayacağını söyleyip.. deve üstünde Peygamberin terkisinde iken. 275 . Peygamber yine: . ileri sürecekleri rivayetlerde uydurmuşlardır.yutturamadıkları kimseler olursa.

.68 Bab 50 C...69 Bab 50 C.. Muâz: . . şöyle dedi: Bana Zikr olundu ki.281 Ötüken 1987) 330. Ben Enes (R)’ten işittim. (Buhâri.... cennete girdi.Allah’a hiçbir şey ortak kılmayarak Allah’a kavuşan kimse.Hiçbir kimse yoktur ki. . (Buhâri..) 331.Bunu insanlara müjdeleyeyim mi? dedi. Ebû Zerr (R) Şöyle demiştir: Peygamber (S) şöyle buyurdu: . Kitâbu’l-İlm H.“Cibril bana: ‘Ümmetimden her kim Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmayarak (tevhit inancıyla) ölürse cennete girer -yâhut ateşe girmez’ dedi”.. Kitâbu’l-İlm H.. Muâz: ...Hayır.281 Ötüken.Eğer o kişi zinâ etse ve hırsızlık yapsa da mı? dedi. çünkü ben onların buna güvenmelerinden endişe ederim buyurdu..1 S. bunu ölümüne yakın günâhtan sıyrılmak için haber verdi..Haber verdiğin takdirde buna güvenirler. Peygamber (S)..1 S.. .Yâ Rasûlullah. buyurdu.. bunu insanlara haber vereyim de sevinsinler mi? dedi. Rasûlullah: . Muâz’a. Muâz ibn Cebel. buyurmuştur. kalbinden tasdik ederek Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammedin Rasûlullah olduğuna şahâdet etsin de Allah onu ateşe hâram etmesin buyurdu... 276 .

Bugün sana zulüm yapmayacağız! Buyurur.3037 Ötüken 1987. Tartılırlar.14 S.Peygamber: . Her defterde. Rabb Teâla der: “Ağırlığını (yani amellerin ağırlığını) hazırla!" Kul sorar: “Ey Rabbim! Bu defterlerin yanındaki bu etiket de ne?" Rabb Teâle der: “Sana zulmedilmeyecek! Hemen defterler Mizan’ın bir kefesine konur.İbnu Amr İbni’l-Âs radıyallahu anhüma anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Aziz ve celil olan Allah (kıyamet günü). Hemen bir etiket çıkarılır. (2641)) 277 . Tirmizi. alıntısı. büyük) bir de hasenen var. Kitabu Bed’i’l-Halk H.390 Akçağ 1992."yazılıdır. Üzerinde “Eşhedu en lâ ilâhe illallah ve Eşhedu enne Muhammed en Rasûlullah (şahadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur ve şahâdet ederim ki Muhammed Allah’ın elçisidir. 5077 C. Rabb Teâlâ sorar: “(Bunları yapmada beyan edeceğin) bir özrün var mı?" Kul der: "Hayır! Ey Rabbim!"Aziz ve celil olan Allah: "Evet! Senin bizim yanımızda (makbul. Rab Teâla adama sorar: “Bu defterlerde yazılı olanlardan bir şey inkâr ediyor musun? Muhafız kâtiplerim (olmadık şeyler yazarak sana) zulmetmişler mi?" Kul: “Ey Rabbim! Hayır! (Hepsi doğrudur!)der. etiket de diğer kefesine. (Buhâri. Sonunda defterler hafif kalır. etiket ağır basar.s. İman 17. gözün alabildiği kadar büyüktür. ümmetimden bir adamı mahlûkatın üstünden seçer ve onun için doksan dokuz büyük defter açar.) 332." (K.32 Bab 6 C.7 S. Esasen Allah’ın ismi yanında hiçbir şey ağır olamaz." Sonra.“Eğer (bu günâhları işlese de)"buyurdu.

ne evladın babası için bir şey ödeyemeyeceği günden sakının. onların tümünü azdıracağım. 31/33 Şeytan." 38/82 . yoksa iman etmekle beraber. isterse günahları gözün alabildiğine. Kur’an’da şeytan aldatması olarak tanım getirilmiştir. Allah’ın affına güvendirmek suretiyle insanları dünya hayatıyla aldatır ve Salih amel işlememeleri için çaba gösterir. Allah’ın ihlas sahibi kulları. Bu husus ta. doksan dokuz defter doldurmuş olsun.(İblis) dedi: “Senin izzet ve şerefine and olsun ki. İblisin bu aldatmasından ancak Allah’ın.Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Kur’an’dan mealen: .(Allah) Buyurdu ki: “Gerçek (benim andımdır). Hâlis (ihlas sahibi) kulları korunmuştur. Ne babanın evlâdı." 38/84 . Kur’an’dan mealen: . Allah’ın va’di gerçektir. Allah’ın hâlis (ihlas sahibi) kullarına yetmemektedir. böyle bir kimsenin hiç cehenneme girmeden. 35/15 .Bu rivayetlerde görüldüğü gibi. cennete gireceğini rivayet ettiler.“Yalnız onlardan hâlis.“Senden ve onlar içinde sana uyan kimselerden cehennemi dolduracağım!" 38/85 Görüldüğü gibi. O aldatıcı (şeytan). Peki bu. iblisin gücü yalnız. (ihlâs sahibi) kulların hariç. Bu konuda. Dünya hayatı sizi aldatmasın. insanları aldatmalarının Kur’an’a uyan hiçbir yönü olmadığı gibi. Allah (ın affına güvendirmek sûreti) ile sizi aldatmasın." 38/83 . sizi Allah’ın affına güvendirerek aldatmasın.Ey insanlar. Bu şekilde insanları boş umutlarla aldatmaya. yalnız iman eden kimseler midir. iman etmiş olan bir kimseye hiçbir günahın zarar vermeyeceğini. Allah’ın va’di gerçektir. sakın dünyâ hayatı sizi aldatmasın ve o aldatıcı (şeytan). Bu şekilde rivayetler uydurup. ve ben gerçekleri söylerim. iyi ameller işleyen ve fuhuş ile 278 .

Onlar ancak kendilerine meleklerin gelmesini veya Rabb’inin gelmesini yahut Rabb’inin bazı alâmetlerinin gelmesini bekliyorlar. Orada ebedi olarak kalacaklardır. O bana iyi bir mevki vermiştir. yoksa yalnız başına iman. Bu hususta. çünkü o. (Yusuf): “Allah’a sığınırım dedi. hiçbir hayır kazanmaz ve kötülükleri işleyip durur. evinde kaldığı kadın. kadın onu arzû etmişti.And olsun. O zalimleri iflah etmez!" 12/23 . şüphesiz biz de beklemekteyiz! 6/158 Görüldüğü gibi imanla hayır kazanmak şarttır. Böylece biz kötülüğü ve fuhşu ondan çevirmek istedik.kötülüklerden korunan kimseler midirler. 98/7 . kötülükten ve fuhuştan korunmuşlardır. Yalnız iman edipte bu imanlarıyla hayır kazanmamış olanlar hakkında Kur’an’dan mealen: .(Yusuf’un). onun nefsinden murad almak istedi ve kapıları kilitleyip: “Haydi gelsene!" dedi. altlarından ırmaklar akan Adn cennetleridir. eğer Rabb’inin doğruyu gösteren delilini görmeseydi Yusuf da onu arzû etmişti. onlar da O’ndan razı olmuşlardır. Rabb’inin bazı alâmetleri geldiği gün. 12/24 . De ki: Bekleyin. O benim Rabb’imdir. önceden inanmamış ya da imanında bir hayır kazanmamış olan kimseye artık imanı bir fayda sağlamaz. iman etmiş olan kimseye fayda vermez.İnanan ve iyi işler yapanlar da halkın hayırlılarıdır.Rab’leri katında onların mükâfatı. Kur’an’dan mealen: . Allah onlardan razı olmuş. ihlâsa erdirilmiş (seçkin) kullarımızdandır. İmanla beraber Salih amel işlemek şarttır ve Allah’ın ihlâslı kulları. 98/8 Demek ki. ihlâslı kul olmanın göstergesi bu günahları işlememektir. Nasıl olur ki bir şahıs iman etmiş olurda. böylece günahlarının çokluğundan 279 . Bu (mükâfat) Rabb’inden korkan kimselere mahsustur.

amelleri dışlamak suretiyle.. Kulların Allah üzerinde ki hakkı da. Rivayetçiler.. Hayır ihlaslı olmak bu değildir.. Resûlullah: -”Allah’ın kulları üzerinde sâbit olan hakkı Allah’a ibadet etmeleri ve Allah’a hiçbir şeyi ortak kılmamalarıdır. kendisine hiçbir şeyi ortak kılmayan kişiye azâp etmemesidir (yâni bu husûstaki lutrudur)"buyurdu. doğruya ilgilidir. Böyle bir iddia küfrün ta kendisidir. iyiliğin ve kötülüğün kurtuluş için etkisi yoktur iman etmek yeterlidir demek bunları hiçe saymak demektir. Peygamber (S) bana: .. İslam Dinini. Allah’ın affına güvendirerek insanları kötülüklere sürüklerse. Allah. Bu konu öylesine önemlidir ki.. Ameller konusunda uydurdukları rivayetlerden daha da örnekler vermekte ve bu konuda Kur’an’dan ölçülerini göstermekte fayda olduğunu düşünüyorum.. Ben de: ...“Yâ Muâz! Allah’ın kulları üzerindeki hakkı ve kulların da Allah üzerindeki hakkı nedir bilir misin?"diye sordu.. o ancak İblisin çığırtkanlığını yapmış olmaktadır. zira hem dünyadaki durumumuz hem de ahretteki durumumuz yapmakta olduğumuz amellerle doğrudan. Bunun üzerine ben: 280 .. Muâz ibn Cebel (R) şöyle demiştir: ben bir seferde Peygamberin bindiği Ufeyr denilen bir eşek üstünde Peygamberin terkisinde idim.amel tartısı hafif basar. 333-. Kim. dedim.Bunu Allah ile Resûlü en bilendir. imana indirgemeye ısrarla çaba göstermişlerdir. Kur’an’da iyiyi ve kötüyü detaylı bir şekilde göstermiştir..

Yâ Resûlullah! Bunu ben insanlara müjdelemeyeyim mi? diye sordum. peygamberin sözünü tutmayıp rivayeti bütün dünyaya ilan eden ve bu davranışıyla peygambere karşı gelmiş olan Muâz’ın sözüne.15 C. eşeği birbirinden ayıramayanın rivayetine nasıl güvenilir... güya peygamber rivayeti insanlara söylememesi için Muâz’ı tembihlemiş.“Hayır..6 Ötüken 1987... hal böyle olunca. Kitâbu’l-İmâm H. kulların... Peygamberle.. Bunun üzerine bu kimseler simsiyah kesilmiş hâlde çıkarılıp Hayât (yâhud Hayâ) nehri içine atılırlar ve orada sel uğradığında kalan yabâni reyhân tohumları nasıl süratle yetişirse öylece yetişirler.71 S. bu sadece. diye emreder. (Buhâri. Görmez misin.1 S. Örnekte. bu rivayette ise deve Ufeyr isimli eşek olmuş. Örnekte. O’na ibadet etmeleri ve hiçbir şeyi ortak koşmamaları denmişken. bunu onlara müjdeleme! Sonra buna güvenirler" buyurdu. Muâz İbn Cebel.) 281 . başka bir ifadeyle naklettiği rivayete nasıl güvenilir. Diğer bir hususta 333.. bunlar sapsarı olarak ve iki tarafa salınarak (ne güzel) sürerler. 334. Peygamber (S) şöyle buyurmuştur: “Cennet ahâlisi cennete.176 Bab 14 Ötüken. Kaldı ki böyle bir olay vuku bulmamıştır. (Buhâri. Deveyle. Ve dikkat edilirse. Muâz’a iftira eden rivayetçilerin bir uydurmasıdır. Allah’a ibadet etmeleri gerektiğini yok saymışlardır.2690-2691 Bab 46 C. Bana Mâlik. peygamberin terkisinde deve üstündeydi. ateş ahâlisi de ateşe girdikten sonra Yüce Allah: Kimin kalbinde hârdal tanesi ağırlığınca imâm varsa ateşten çıkarınız. Bu ise rivayetin içinde ki bir çelişkidir. Amr ibn Yahyâ el-Mâzinni’den. o da Ebû Said Hudri ®’den tahdis etti.) Bu bölümde yer alan 329. kulların kurtuluş talebini konu ettiklerinde ise.. o da babasından. . Kitâbu’l-Cihâd H. Allah’ın kulları üzerindeki hakkını.

335. derler. Nidâ edici o Koç’u işaret ederek: -Sizler bunu tanıyor musunuz? der. Nidâcı yine o koçu işaret ederek: . Bu duruma göre tahdis etmiş oldukları rivayette.Ey nâr (ateş) ehli! diye nidâ eder.Kur’an’a göre. cehenneme girmiş olup ta kalbinde iman olanlar azap gördükten sonra orada ebedi kalmayıp. bu şirkle ölmesi halinde kesinlikle af etmez..Evet tanıyoruz. imarı sebebiyle cehennemden çıkacaklardır demekle. Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmayanların. Akabinde o boğazlanır..Evet tanıyoruz. Cennetlikler hemen boyunlarını uzatıp başlarını ona doğru kaldırır ve ona bakarlar. Onlar. hepsi onu görmüş olarak: . derler. Akabinde bir nidâ bir nidâ edici: . bu ölümdür. cehenneme hiç girmeyeceğini tahdis etmişlerdi. bu ölümdür. evvelki rivayetleriyle çelişkiye düşmüşlerdir. aklı karalı alaca bir koç sûretinde getirilir.Sizler bunu tanıyor musunuz? diye sorar. bu ise açık bir çelişkidir....Ey cennet ehli! diye nidâ eder.. Allah kendisine şirk koşmuş olan herhangi bir kimseyi.. Bundan sonra: 282 . Onların hepsi de Koç’u görmüş oldukları hâlde: ... Bundan sonra nidâcı: . Onlar da boyunlarını uzatıp başlarını kaldırarak ona doğru bakarlar. Ebû Said el-Hudri (R) şöyle demiştir: Rasûlullah (S) şöyle buyurdu: “Kıyamet günü ölüm..

Ayrıca af ruhsatları dağıtmış oldukları rivayetleri. şu rivayetle çelişkilidir. artık ölüm yoktur.Ben Peygamberin (S)’in bu mecliste otururken ab dest aldığını ve ab dest almayı güzel yaptığını gördüm. sonra mescide gelir de iki rekat namâz kılar.Peygamber “Aldanmayınız (yâni mağfirete aldanıp da günâh kazanmaya cüret etmeyiniz)! buyurdu.251 C.. Sonra: “Kim benim şu ab dest alışım gibi ab dest alır.. kıyamet günü Cennet ve Cehenneme girenler yerlerinden ayrılmayıp bulundukları yerde ebedidirler demekle. der. Zira evvelki rivayette.14 S. Değilmi ki bu sözleri peygamberin söylemiş olduğunu iddia ediyorlar. onun geçmiş günahları mağfiret olunur" buyurdu. demiştir. Kitâbu’l-Rikaak H. cehenneme girmiş olup ta.. buda ayrı bir çelişkidir.6370-6371 Bab 8 Ötüken 1989) Bu tür rivayetleriyle bolca af ruhsatları dağıtıp sonrada bu affa aldanma demeleri bir çelişkidir.sonra oturursa.45534554 Bab 201 Ötüken 1988...21 S. Kendisi ab dest aldı ve ab dest alışı güzel yaptı. artık ölüm yoktur. şöyle ki: 283 .. Usmân ibn Affân’ın hizmetçisi Humran ibn Ebân haber verip şöyle dedi: Usmân oturaklarda otururken ben ona ab dest suyunu getirdim. 336-. (Buhâri... Kitâbu’t-Tefsir H. evvelki rivayetleriyle çelişkiye düşmüşlerdir.) Bu rivayette.“Ey cennet ehli! Cennette ebedi yaşayacaksınız. kalbinde hardal tanesi miktarı iman olan kimselerin cehennemde ebedi kalmayıp çıkacaklarını tahdis etmişlerdir. Ey ateş ehli! Sizler de yerinizde ebedisiniz. Yine Usmân: .10 S..." (Buhâri. Sonra şöyle dedi: . peygamberin söylemiş olduğu bir söze inanmanın neresi aldanmadır.

5933 C. Bilindiği gibi hırsızlık aleni olmayıp gizli yapılan bir günahtır.2866 Bâb 189 1987 Ötüken) 339-Hz. Bu da günahı aleni işleyenler hariç bütün Müslüman ümmetin affedileceği yolundaki rivayetleriyle çelişkili olmuş olur. Bu rivayette aleni (açık) işlenen günahları istisna etmeleri bir çelişkidir. gözlerini kendilerine kaldıracakları kadar nazarlarında kıymetli olan bir şeyi 284 . içki içtiği sırada mü’min olduğu halde içki içmez.399 Akçağ 1993. insanların.. Müslim. Birde tahdis etmiş oldukları diğer bir rivayette. Kitâbu’l-Cihâd ve’s-Siyer H. zina yaptığı sırada mü’min olarak zina yapmaz. alıntıları.Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Ümmetimin hepsi affa mazhar olmuştur. Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Zani bir kimse. içkici..Bize Ali ibnu Abdillah tahdis edip şöyle dedi: Bize Sufyân ibnu Uyeyne. Edep 60..16 S.. Rivayet şudur: 338. Sahâbiler (acaba neden cehennemdedir diye) ona bakmağa gittiler. (Buhâri. Ve onun terekesinde millet malından çalmış olduğu bir abâ buldular.272 C.... Abdullah ibn Amr şöyle demiştir: Peygamberin yol ağırlığı olan eşyâsı üzerinde bekçilik yapan (siyâh) bir adam vardı.. o da Sâlim ibn Ebi’l-Ca’d’dan tahdis etti ki. Amr ibn Dinâr’dan.6 S. Buhâri.. (2990)) Bir önce ki rivayette tüm geçmiş günahlar af olur demişlerdi. onun yüzünden. (K.. Zühd 52.S. millet malından bir aba çalanın cehenneme gideceğini iddia etmişlerdir. hırsız da çaldığı sırada mü’min olarak hırsızlık yapmaz. Bu Kirkire (bir gün) öldü. günahı aleni işleyenler hariç. Rasûlullah (S): “Bu adam cehennemdedir" buyurdu. Ona kirkire denilirdi.337.

(4689.Ve onlar ki Allah ile beraber bir başka ilâha tapmazlar. bazı büyük günahları konu ederek bunları işleyen kişinin. cehennemde ebedi kalmaktır. günahtan korkulmaması gerektiği kanaat ının insanlarda hasıl olmasını amaçlamışlardır. Tirmizi. 5881 C. 25/67 . 20. iman. Allah’ın o şahsa günah işlediği anda gazab ettiğini. Ebû Dâvud. Görünüşte.Hz.354 Akçağ. Hal bu ki. Zira günah fiilinin işlendiği anda imanın çıktığını.(2627)." (K. Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Kişi zina edince iman ondan çıkar ve başının üstünde bir bulut gibi muallak (asılı) durur.S. alıntısı: Ebû Dâvud.İman 100. Nesâi.S. günah işleme olayı bittiğinde de imanın hemen o günah işleyen şahsa geri döndüğünü rivayet etmeleri. Sünnet 16." (K. Sârık 1. 16 S.mü’min olarak yağmalamaz. İşin aslında ise olayı çarpıtmaktan başka bir amaçları yoktur. İman 11. Sünnet 16.(57). günah işleme olayı bittiğinde o şahısla diğer müminler arasında yine fark kalmayacağı havası vererek.Ve onlar ki harcadıkları zaman. Kim bunları yaparsa günahı(nın cezasını) bulur. Allah’ın haram kıldığı nefsi haksız yere öldürmezler ve zina etmezler. imanın çıkmasıyla tehdit ederek günahların işlenmesine mani oluyormuş havası vermek istemişlerdir.352 Akçağ.(4690). bu ikisi arasında dengeli olur. Eşribe 1.64)) 340.16 S. Bu konuda Kur’an’dan mealen: . 25/68 285 . Mezâlim 30. Tirmizi. ne isrâf ederler. zina ve katillik gibi büyük günahların korkunç neticesi. Müslim. ne de cimrilik ederler. (harcamaları).(2627)) Bu iki rivayette. bir bulut gibi insanın başı üzerinde beklediğini. Zinadan çıkınca iman adama geri döner. 5880 C. alıntıları: Buhari. Hudud 1. bu günahları işlediği anda mümin olarak işlemediğini rivayet etmişlerdir.(8.

İbnu Mâce.Kimlerin tartıları hafif gelirse işte onlar da kendilerini ziyana sokanlar.. olay günahın bitiminde imanın bir bulut gibi insana geri dönme olayı değildir. 25/69 . Aksi takdirde de günahkar şahıs mümin dahi olsa.. Resûlullah’a atfen: “..Kimlerin (amellerinin) tartıları ağır gelirse işte onlar kurtuluşa erenlerdir. günah işleyip istiğfar edecek yeni bir mahlûk yaratır ve onları mağfiret ederdi. Cennet 2. cehennemde ebedi kalanlardır. Kur’an’dan mealen: ... Siyâm 48. Olay. “günah işlememek yok oluş nedenidir. amelleri tartıldığında tartısı hafif gelirse cehennemde ebedi kalır.. tövbe ve iman edip. toptan yok olmamak için günah işlemek şarttır diye tahdis ettiler.(2528). küfür günahı işleyen küfründen tövbe edip iman etmeli ve her iki durumdan sonra da salih amel işlemek gereklidir.15 S.Ancak tövbe eden ve iman edip iyi amel işleyen kimselerin günahını Allah iyiliğe çevirir. Bu gibi iddialar Kur’an’a uymayan 286 . İslam dininde iş bir tartı işidir. salih amel işleme olayıdır. 23/102 .179 Akçağ alıntısı: Tirmizi. 5370 C... Eğer siz hiç günah işlemeseydiniz.Ebu Hüreyre’den. 25/70 Görüldüğü gibi. Eğer ki. Allah sizi toptan yok eder.. Allah’ın rızasını kazanmayı ve Cehenneme girmeyip Cennete girmeyi amaç edinmişsen. amellerin tartılması olayını kesinlikle göz ardı etmemen gerekir! Günah işlemeyi teşvik etmek için uydurmuş oldukları diğer bazı rivayet örnekleri: 341..Kıyamet günü onun için azab kat kat yapılır ve o (azab)ın içinde hor ve hakir olarak kalır.S..(1752)) Bu rivayette iddia ettiler ki. Allah çok bağışlayan. Günah işleyen günahından tövbe etmeli." (K.. 23/103 Görüldüğü gibi. çok merhamet esirgeyendir .

Kur’an’da günah işlememek övülmüş ve günahkarlar kötülenmiştir. Zira.. Allah’ın toptan yok ettikleri günahtan kaçan takvalılar değil.iddialardır. yâhud (bilmeyerek) ben bir günâha uğramış oldum. o kulun Rabb’i: 287 . yeryüzünde bozgunculuk yapanlar gibi mi tutacağız? Yoksa (Allah’ın azâbından) korunanları yoldan çıkanlar gibi mi tutacağız? 38/28 . Günah işlemeyi teşvik maksadıyla uydurdukları başka bir rivayette. hem onlara yeryüzünde size vermediğimiz şeyleri vermiştik ve göğü de üzerlerine bol bol boşaltmıştık ve ırmakları ayaklarının altından akar kılmıştık. şüphesiz Allah da sakınanları sever. Allah onu affetmiştir diye iddia ettiler.. inanıp iyi işler yapanları.... kim sözünü yerine getirir ve (günâhtan) sakınırsa.Yâ Rabb.Görmediler mi.. 3/76 . günahkarlardır.. Ebû Hureyre (R) şöyle demiştir: Ben Peygamber (S)’den işittim şöyle buyurdu: “Bir kul (bilmeyerek) bir günâh isâbet edip veyâ bilerek bir günâh işleyip de: .Hayır.. Bu itibarla tahdis ettikleri rivayetin aslı yoktur.Yoksa biz. 6/6 Görüldüğü gibi. Allah’ın helak ettikleri takvalılar olmayıp.. Günah işleyip te üç kere tövbe eden kimse artık tövbe etmeden ne kadar günah işlerse işlesin.. Fakat günahlarından ötürü onları helak ettik ve onların peşinden başka bir nesil yarattık. Kur’an’dan mealen: . onlardan önce nice nesiller yok ettik.. Şöyle ki: 342... ben (bilerek) bir günâh işledim. kusûrumu afv ve mağfiret eyle! diye (günahını itirâf ve) niyâz ederse. günahkarlardır.

kusûrumu afv ve mağfiret eyle! Diye Allah’a yalvarırsa. o kulun Rabb’i: . Sonra bu kul Allah’ın dilediği kadar bir zamân günâhsız yaşar. Kusûrumu afv ve mağfiret eyle! diye niyâz ederse.Demek ki. Sonra bir günâha isâbet edip veyâ günâh işleyip de: .7365 Ötüken.132 C. ben de üç defa kendisini avf ve mâğfiret ettim.Demek ki kulum (dilerse) günâhını affedecek. Sonra bir günâh daha isâbet edip veyâ bir günâh işleyip de: . Şu hâlde ben de kulumu mağfiret ettim! buyurur. H. kulum günâhını affedecek veya cezâlandıracak bir Rabb’i olduğunu bildi. kulum günâhını affedecek veyâ cezâlandıracak bir Rabb’i bulunduğunu gereği gibi bildi.Yâ Rabb! Ben bir günah işledim veyâ bir günâha uğradım. o kulun Rabb’i: . Sonra bir günâha isâbet edip veyâ günâh işleyip de: . kusûrumu afv ve mağfiret eyle! diye niyâz ederse.16 Bab 36 Kitâbu’t-Tevhit S. Şu hâlde ben de kulumu mağfiret ettim! Buyurur. (dilerse) cezâlandıracak muhakkak bir Rabb’i olduğunu bildi.. o kulun Rabb’i: .Yâ Rabb! Ben bir günâh işledim veyâ bir günâha uğradım. kulum günâhını affedecek veyâ cezâlandıracak bir Rabb’i bulunduğunu gereği gibi bildi. Sonra bu kul Allah’ın dilediği kadar bir zaman günâhsız yaşar. Sonra bu kul Allah’ın dilediği kadar bir zâman (günahsız) yaşar. (Buhâri.Demek ki. Artık bu kulum dilediği işi işlesin! buyurur. Şu halde ben de kulumu mağfiret ettim! buyurur.Yâ Rabb! Ben (bilerek) bir günâh işledim.Demek ki. yâhud (bilmeyerek) bir günaha uğradım. 288 .

esirgeyendir. İşte Allah onların tövbesini kâbul eder. 251 “2758”) Yukarıda ki rivayette görüldüğü gibi.Ayrıca. “üç kere tevbe eden. 16/119 . 3/135 289 . Müslim. yaptıklarında ısrar etmezler. artık tevbe etmeden ne isterse yapsın affedilmiştir" diye rivayette bulundular. sonra da yola gelen kimseye karşı elbette çok bağışlayıcıyımdır. onların iddia ettikleri şekilde değildir. Kitâb’t Tevbe. sonra onun ardından tövbe ettiler. Allah’ı hatırlayarak hemen günahlarının bağışlanmasını dilerler. tövbe eden. cahillikle bir kötülük yapıp hemen ardından tevbe ederler. 4/17 . cehaletle kötülük işlediler. Böyle bir iddianın İslam Dininde yeri olmadığı gibi. bile bile. şu kimselerin tövbesi makbûldür ki.Yoksa kötülükleri yapıp yapıp da ölüm gelip çatınca: “Ben şimdi tövbe ettim. VIII. Bu iddia. inanan ve yararlı iş yapan.. bun(u yaptık)dan sonra Rabb’in (böyleleri için) elbette bağışlayan.” 20/82 .Ve onlar bir kötülük yaptıkları. İslam dininde tövbe etmenin manası. bütün dini mükellefiyetlerin ortadan kalkması ve bütün haramların helal sayılması manasındadır. Onlar için acı bir azap hazırlamışızdır! 4/18 . Allah bilendir. Günahları da Allah’tan başka kim bağışlayabilir? Ve onlar. Kur’an’dan mealen: . ya da nefislerine zulmettikleri zaman. (kendilerini düzelttiler.“Ve Ben.Sonra Rabb’in şunlar içindir (şunların yanındadır)ki.Allah’a göre. Bu konuda. hikmet sahibidir. aklı başında hiç kimsenin böylesine bir hezeyana inanması mümkün değildir."diyenlere ve kafir olarak ölenlere tövbe yoktur (öylelerinin tövbesi makbûl değildir). Müslim Ter.

o da Enes (R)’ten şöyle tahdis etti: Yahûdi’nin bir oğlu Peygamber(S)’e hizmet ederdi.. altından ırmaklar akan cennetlere sokar. ölürken iman etmesi halinde bu imanının geçerli olacağını iddia ve rivayet ettiler. Ve amcasının yanında Ebû Cehl ibn 290 ... Derken bu oğlan çocuğu hastalandı. mümin olması için tebliğ almış olup ta. babası el-Müseyyeb ibn Hazn (R) şöyle demiştir: Ebû Tâlib’e ölüm (alâmetleri) geldiği zâman ona Rasûlullah (S) geldi... Oradan çocuğa: -”İslam Dini’ne gir! Buyurdu... Sâbit el-Bunâni’den..12 S.. tövbeden sonra ıslah olmuş olmak şarttır. O gün. çocuk da (şahâdet kelimelerini söyleyip) Müslüman oldu.. onların nûru." 66/8 Görüldüğü gibi.) 344-. onlar da derler ki. sen her şeye kadirsin. Şüphe yoktur ki.5699 Bab 11 Ötüken 1988. Kitâbu’l-Merdâ ve’s-Tıbb H.... Allah’ın.. “Rabbımız! Nûrumuzu tamamla ve bizi bağışla..18 C.Ey iman edenler! Bir daha (tövbeden) dönmemek üzere Allah’a tövbe edin... Bu itibarla uydurmuş oldukları rivayet Kur’an’a ters olup aslı yoktur. Şöyle ki: 343-. Ebû Tâlib’e ölüm alâmeti hazırlandığı zamân Peygamber (S) onun yanına gitmiştir.. red etmiş olan bir kimsenin. Ez-Zuhri şöyle demiştir: Bana Said İbni’lMüseyyeb haber verdi ki. Ölüm anından önce. belki o zaman Rabbınız günahlarınızı örter ve sizi. Peygamber ona hasta ziyâreti yapmak üzere gitti. önlerinden ve sağ yanlarından koşar. (Buhâri... Peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı gün... Said İbni’l-Müseyyeb de babası el-Müseyyeb ibn Hızn (R)’dan söyledi ki. Bize Hammâd ibn Zeyd.. yoksa tövbenin manası serbestçe günah işlemeye ruhsat değildir..

“Bugün senin (canından ayırdığımız) bedenini.İsrail oğullarını denizden geçirdik.. İmam Ali’nin babası olması da bu şekilde söylemeleri için ayrı bir ihtimaldir.. Fir’avn ve askerleri de zulmetmek ve saldırmak için onların arkalarına düştü. Peygamberin amcası Ebû Tâlib’in İman etmemiş olduğunu ısrarla tahdis ettiler.. 10/91 . Nihayet boğulma kendisini yakalayınca (Fir’avn): “Gerçekten İsrail oğullarının inandığından başka ilah olmadığına inandım. bozgunculardan olmuştun?" (denildi). (denizin dibinden) kurtarıp (sahilde) bir tepeye atacağız ki senden sonra gelenlere ibret olsun. Ebû Tâlb’in peygambere büyük bir destek vermiş olduğu içindir. . Ebû Tâlib’e: -”Ey amca! Lâ ilâhe ille’llâh kelimesini söyle de bununla Allah katında senin için hüccet getireyim" dedi. Kur’an’dan örnek verecek olursam.. Ama insanlardan çoğu bizim ayetlerimizden gafildir.Mugire’yi buldu.. anlaşılan odur ki bu şekilde söylemeleri. Zaten Tahdis etmiş oldukları rivayette Kur’an’a uymamaktadır.10 S.. 10/90 . Kitâbu’tTefsir H. mealen: . Bunun üzerine Ebû Cehl ile Abdullah ibnu Ebi Umeyye: ." 10/92 291 .“Şimdi mi? Oysa daha önce isyan etmiş.(Yâ Ebâ Tâlib!) Abdulmuttalib milletinden yüz mü çeviriyorsun? Diye men’ ettiler.. ben de müslümanlardanım!" dedi. Rasûlullah.. şöyle ki: Ölüm anında iman etmenin geçersiz olduğu hususunda.292 C. Benim kanaatim Ebû Tâlibin “Mümin" olduğudur..4641 Bâb 234 Ötüken 1988 ) Tahdis etmiş oldukları rivayetlerde...Hişâm ile Abdullah ibn Umeyye ibni’l. (Buhâri.

345-.. Peygambere isnat ederek Ebû Hüreyre’den şu şekilde tahdis ettiler: 346..Ey melekler. Allah’ın.. ölüm anında ki kimseye tebliğ yapılabilir iddiasında bulundukları rivayet çelişkilidir... sırf iyi amel işleyenlerin yanına gitmiş olması ona herhangi bir sevap 292 ..14 Ötüken 1989. ...... Yüce Allah.“O mecliste oturanlar öyle kemâl sâhibi kimselerdir ki.. o zikredenlerden değildir.6361 C. Fir’avn ölüm anında iman etmiş. meleklere: .14 S.. ben bu zikreden kullarımı mağfiret ettim! Buyurur. Uzunca bir rivayette. fakat iman etmesi.. Meleklerden birisi: . Kur’an’a uygun değildir.. bu hususta uydurmuş oldukları rivayetler. Bu itibarla..... o da Said ibn Ebi Said el-Makburi’den. zikredenler ve onların yanına iş için gelen kimse hakkında... onlarla birlikte oturanlar şaki olamaz! cevâbını verir.. Peygamber(S): “Allah Taâlâ altmış seneye kadar yaşatıp ölümünü geri bıraktığı (hâlde yaratanı ve yaşatanı tanımayan) kimsenin özrünü izâle ve reddeder" buyurmuştur. Ebû Hureyre (R) şöyle demiştir: Rasûlullah (S) şöyle buyurdu. Zira bir çok kimse altmış yaşından sonra yıllarca yaşamaktadır.. Allah tarafından kabul edilmemiştir. Kitâbu’d-Daavat H. Kitâbu’r-Rikaak Bab 5 H..) Yukarıdaki rivayetle. bir hâceti için gelmiş oturmuştu! der....8 S... Ma’n ibn Muhammed elgıfâri’den.. ben sizleri şâhid yapıyorum ki. o da Ebû Hureyre(R)’den tahdis etti." (Buhâri.. Bize Umer İbnu Ali.Görüldüğü gibi.O zikredenlerin arasında fulân kişi var ki. (Buhâri...101 C..6345-6346 Ötüken 1989) Bir kimsenin kendisi iyi amel işlemeden.

Peygamber ve sahabelerin yanına gidiyorlardı.2603-2604 Bâb 15 C.. kendisi İkrime’den şöyle derken işitmiştir: Bana İbn Abbâs (R) şöyle haber verdi: Sa’ad ibnu Ubâde.) adına yapacağın hayır.“Evet (onun verir)"buyurdu.İnsana çalışmasından başka bir şey yoktur. Kur’an’a ters olup aslı yoktur. Sa’d ibn Ubâde: . acı bir azabın kendilerinin olacağını müjdele! 4/138 Ve ayrıca İslam İnancına göre amel şahsidir... 347. münafıklar da. dedi..kazandırmaz.6 Ötüken 1987... Rasûlullah: . Kur’an’dan mealen: . Bu hususta.Yâ Rasûlullah! Ben anamdan uzakta iken anam vefât etti... Bunun üzerine Sa’d: . Müslim haber verdi ki. Bize İbnu Cureyc haber verip şöyle dedi: Bana Ya’lâ ibn Müslim haber verdi ki. buna rağmen bu onlara bir sevap kazandırmamıştır.. Kitâbu’l-Vesâyâ H. anasından uzak bir yerde bulunduğu hâlde anası öldü.Münafıklara. bu sadaka yapacağım şey ona fayda verir mi? dedi.. 53/39 Görüldüğü gibi. Kur’an’dan mealen: ... Şimdi ben onun adına bir şey sadaka etsem.Ben seni şahid yapıyorum: Benim şu Mıhrâf ismindeki duvarlı bustanım anamın üzerine sadakadır.19 S. sevap kazanmak için çalışmak şarttır. ona fayda 293 .. Zira.. Bu itibarla uydurmuş oldukları rivayet. (Buhâri.

gündüzleyin yapılan amel de geceleyin yapılan amelden önce Allah’a 294 . Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Ameller her Perşembe ve Pazartesi günü arz edilir.219 Akçağ. gündüzleyin yapılandan önce. Geceleyin yapılan amel..348-.S. Ebû Dâvud. Edeb 55.Yâ Rasûlullah! Bizden her bir kişiye muhakkak kendi malı daha sevimlidir! dediler.“Çünkü kişinin kendi malı. Kıstı (tartıyı.(4916).. Tirmizi.Hz.(2024)) 350. İkinci rivayette. Mirâsçının malı da kişinin hayra sarf etmeyip ölünceye kadar geri bıraktığı malıdır" buyurdu. zaten O’na uyku da yakışmaz. (onu affetmez) ve der ki: “Bu ikisini barışıncaya kadar terk edin. (2. Birr 36. Birinci rivayette. kendi malından daha çok sevimlidir?" diye sordu. kişi ancak ölümünden önce yapmış olduğu sadakanın sahibidir denmesi bir çelişkidir.10 S. rızkı) indirir ve kaldırır. Birr 76.. C.olanı istisna eder. . ölen kimse için sadaka verilebileceği tahdis edilmişken.." (K. alıntıları: Müslim.“Hanginize mirasçısının malı. ölümünden önce hayır yoluna harcayıp önden gönderdiği malıdır.908). Hüsnü’l-Hulk 17. .(2565). Aziz ve Celil olan Allah o gün Allah’a hiçbir şirk koşmayan kulun günahını affeder. 3427. Sahâbiler . Muvatta.. 349. Bundan sâdece kardeşiyle arasında düşmanlık -küskünlük.Ebu Musa radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm aramızda ayağa kalkıp şu beş cümleyi söyledi: “Allah Teâla Hazretleri uyumaz. kişiye ölümünden sonra mal hakkı tanımayarak. Abdullah ibn Mesûd (R) şöyle demiştir: Peygamber (S).

Perşembe ve Pazartesi Allah arz edildiğini rivayet etmişken.. gündüzleyin yapılandan önce.88 Şamil 1991.a. zulümden. den ağır tutup bu büyük günahların peşinen affedildiğini iddia ve tahdis etmek.. 3482 C.. geceleyin yapılan amel.286 Akçağ alıntısı: Müslim...Eğer size yasak edilen büyük günahlardan sakınırsanız.. sadaka-i cariye.. İkincisinde.. (K. Kur’an’dan mealen: .. haksız dikkate alınmadan ve bir birlerine basitçe küskün olan iki kardeşin yaptığı günahların affedilmeyeceğini iddia edip. bazen barışmaları basit ve ender bir olaydır... Diğer bir hususta. kesin olarak affedileceğini tahdis etmeleri ve bunun için Allah’a şirk koşmamanın yeterli olacağını söylemeleri Kur’an’a uygun bir husus değildir.11 S.s. haklı.. büyük günahlar dahil olmak üzere.. katillik v. Böyle bir şeyi zinadan. kumar..S.10 S. diğer rivayet 295 . öbür günahlarınızı örteriz ve sizi ağırlanacağınız bir yere sokarız. faydalanılan ilim ve kendisine dua eden salih evlâd. İslam dini ile ilgisi olmayan ve insanları günahlara teşvik etmeyi amaçlayan iddialardır. K... Bâb 14 H...“İnsan öldüğü zaman (bütün) amel(ler)i kendisinden kesilir. El. Ancak üç şey müstesna.) (şöyle buyurmuştur: .Vesaya (17)... gündüzleyin yapılan amel de geceleyin yapılan amelden önce Allah’a yükseltildiğinin rivayet edilmesi bir çelişkidir.. Ebû Hureyre’den demiştir ki: Rasûlullah (s.. İmân 293 (179)) Bu iki rivayetin çelişkili olduğu açıktır." (Ebû Dâvûd. birincisinde amellerin.... Büyük günahlardan sakınmanın gerekli olduğu konusunda. bunun dışında ki bütün günahların. 4/31 351.2880 C.yükseltilir. Yakın kişimsilerin önemli olmayan konular dolayısıyla bazen küsmeleri.

aynı ameli kıyametin kopmasından bir gün önce işlemiş olsa. zamana göre değil yaptığına göre eşit olarak değerlendirilir. aynı şekilde beş yüz sene sonra yetiştirmiş olan aynı sevabı alır. iddia ettiklerine göre üç kişi hariç. Bu konuda Kur’an’dan örnek verecek olursak. Hal bu ki. oğlunu iyi olarak beş yüz sene önce yetiştirmiş olanla.Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür. iddia ettikleri amellerden herhangi birini işleyen bir Müslüman’ın sevabı. öldükten sonra herkesin ameli kesilirmiş. dünyaya geliş zamanı bir avantaj veya dezavantaj olmaktadır. mealen: . vesaya 8. Bu duruma göre. Kim bir zerre miktarı sevap işlese karşılığını görür. kim bir zerre miktarı günah işlese karşılığını görür. 99/8 . Örneğin: Bin liralık sevap işleyen işleme zamanıyla ilgili olmadan ona göre sevap alır.) Yukarıdaki rivayette görüldüğü gibi. bugünkü duruma göre beş yüz sene daha fazla sevap kazanmış olacaktı. bir hardal tanesi 296 .O gün insanlar amellerini görmeleri (karşılığını almaları) için geri dönüp gelirler. (İnsanın yaptığı iş). sadece kazanacağı sevabı bir gün çalışmış olacaktı. Ameller arasında fark olmadığından sadakai cariye diye bir şey yoktur. veya aynı şahıs.Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu görür.edenler. Nesâi.s. bu rivayetlerinin uydurma olduğu hemen anlaşılır. halbuki aynı şahıs beş yüz sene önce dünyaya gelmiş olsaydı ve aynı ameli işleseydi. bu gün hayatta olup ta. ameli işlediği günden itibaren yazılacak ve işlemeye başlayacaktır. 99/7 . vasıyye 14 Tirmizi. Bir parayı fakirlere vermeyle veya iddia ettikleri gibi. Şöyle ki. İslam dininde sevap veya günah yönünden herkes. sadakai cariye dedikleri çeşme yapması v. ahkam 36. Dikkat edilirse. arasında fark yoktur. 99/6 .Kıyâmet günü için adalet terazileri kurarız. Müslim. Hiç kimseye bir haksızlık edilmez.

. şüphesiz ki. Kitâbu’lMerdâ ve’s-Tıbb H.. Herhangi Müslümân bir ezâ isâbet ederse. bu şiddetli hummânın şüphesiz iki kat ızdırabı var.. (Buhâri. o da Ebû Vâil’den.. Abdullah ibn Mesûd (R) şöyle demiştir: Ben Peygamber (S)’in hastalığında vücûdu hummânın harâretinden şiddetle sarsıldığı sırada huzûruna vardım ve: .... Kitâbu’l-Merdâ ve’s-Tıbb H.12 S...12 S. hummâ harâretinden çok ızdırab çekmektesin! dedim.) 354-.... 21/47 Bu itibarla uydurdukları rivayetin aslı yoktur.. o şöyle diyordu: Ben Ebû Hureyre (R)’den işittim......Yâ Rasûlullah.. demiştir.. Âişe(R): Ben Rasûlullah (S)’tan ziyâde hastalığı şiddetli olan hiçbir kimse görmedim. (Buhâri. 352.... Rasûlullah: . şöyle diyordu:Rasûlullah (S): “Allah kime hayır murâd ederse ona musibet verir" buyurdu...... o şöyle demiştir: Ben Ebû’l-Hubâb Said ibn Yesâr’dan işittim..5688 Bâb 1 Ötüken) 353-..... Hesap görücü olarak biz yeteriz. Bize Mâlik.... Bize şube. o da Mesrûk’tan haber verdi ki.ağırlığınca da olsa onu getiririz.. Kitâbu’l-Merdâ ve’sTıbb H... muhakkak ağacın yapraklarının düşmesi gibi.5 C..“Evet.6 C. Ardından: ..12 S. elbette buna karşılık size iki kat ecr ve mükâfat vardır: diye arz ettim. Allah o müslümândan günahlarını düşürür" buyurdu... Muhammed ibn Abdillah. (Buhâri.’tan haber verdi ki. el-A’meş’ten...7 C..5689 Bâb 2 Ötüken.5689 Bâb 2 Ötüken) 297 ....Yâ Rasûlullah.

Muvatta. güzel sözde mutlaka sihir olduğunu iddia etmişlerdir.Ümmü Habibe radıyallahu anhâ anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: 298 . 356. iddia ettiler ki." (K. 5920 C. Edeb 94. Onların beyanlarındaki güzellik herkesin hoşuna gitti. (2.Başınıza gelen herhangi bir musibet. (Allah. kendi ellerinizin yaptığı (işler) yüzündendir. Kur’an’a dolaylıda olsa saldırı içermektedir ve peygambere bir iftiradır. Tirmizi. en çok günah işleyenleredir ve hayatın çeşitli safhalarında çeşitli şekilde gelebilir.986). Birr 81. Bu konuda Kur’an’dan mealen: . apaçık bir sihirdir" dediler.(5007). En çok musibet takvada en ileri olanlara değil. 46/7 Görüldüğü gibi. Kur’an hakkında söylemiş oldukları bir iddiadır.16 S. 42/30 Bu itibarla uydurdukları rivayetin aslı yoktur.390 Akçağ 1993. durum hiçte iddia ettikleri gibi değildir. Bunun üzerine Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm: “Beyanda mutlaka bir sihir var!"buyurdular. Tıbb 51. işlediklerinizin) birçoğunu da affeder.(2029)) Bu rivayette. Hal bu ki. uydurmuş oldukları rivayet. Böyle bir iddia ise ancak müslüman olmayanların.İbnu Ömer radıyallahu anhüma anlatıyor: “Maşrık cihetinden iki adam geldi ve hitabede bulundular. Kelam 7. ondan sonra sırasıyla diğer faziletli kimselere gelirmiş. alıntıları: Buhâri. sihir olmuş oluyor. en çok musibet en iyi olanlara gelir. 355. Ebû Dâvûd.Onlara açık açık ayetlerimiz okunduğu zaman kendilerine gelen hakkı inkâr edenler: “Bu.Bu gibi rivayetlerle. Bu iddiaya göre üstün güzellikte beyana sahip olan Kur’an hâşâ ondan. Bu konuda Kur’an’dan mealen: .S.

alıntısı: Tirmizi. ona iki melek vekil kılınır. emr-i bi’l-ma’ruf veya neh-i ani’l-Münker veya Allah Teâla hazretlerine zikir hariç bütün sözleri lehine değil. Bir müslüman.bi’l-maruf veya nehy-i ani’l-münker olmadığı gibi. Yüce Allah’ı zikirde değildir.S. bozgunculuk yapmamasıdır. aleyhinedir. Zira bu söylediği.15 S. vay efendim.S." (K. İddia ettiklerine göre.(1003)) 299 .“Allah’ın sana verdiği ile ahireti iste.." (K. Ve dünyadan nasibini unutma. melekler ölen kimsenin göğsüne vura vura: “Sen öyle misin?" diye sorarlar. 5916 C. hem de ahreti için birlikte çalışabilir. Alışveriş etmek. Cenâiz 24.257 Akçağ 1992. Bu konuda Kur’an’dan mealen: . alıntısı: Tirmizi.."gibi sözler sarf ederse. bundan dolayı bu tür boş iddialar. Örneğin. müslümanları günlük yaşantılarında zora koşmak için uydurulmuş aslı olmayan ve İslam toplumunu dünyevi işlerde geri bırakıp zayıf duruma düşürmeyi amaçlayan rivayetlerdir. bir doktora hasta olduğunu söyleyen bir kimse dahi günaha girmiş olmaktadır. Allah’ın sana ihsan ettiği gibi sende ihsanda bulun. Meslek öğrenip veya öğretmek veya herhangi meşru bir ihtiyacı söylemek veya güzel bir sohbet yapmak gibi. Yeryüzünde fesâd arama Çünkü Allah müfsitleri sevmez.“Ademoğlu’nun. Zühd 63. hem dünyası için.Ebu Musa radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Bir kimse ölünce. Allah’ın kendisine verdiği nimetlerle ahiret yurdunu isteyip." 28/77 357.16 S. (2414)) Din konusu dışında konuşmanın yasak olmadığı bir çok konular vardır. dünyadan da nasibini unutmaması ve iyilik yapıp.381 Akçağ. arkada ağlayanları kalkıp: “Vay benim dağım. 5434 C. Emr. Bir müslümanın dünya hayatında yapacağı şey.

o da Alkame ibn Vakkaas’tan. 6/164 Görüldüğü gibi rivayetleri.. 358. Bu gibi durumlara değinmekle beraber rivayette tüm niyetler için genelleme yapılması yanlıştır. zira herkes ancak kendi günahından sorumludur. Umer şöyle demiştir: Rasûlullah (S) şöyle buyurdu: “Ameller niyete göredir. üzücü bir olayın meydana gelmesi halinde bir kimsenin ah edip ağlaması meşrudur..47 C. Artık nâil olacağı bir dünyâ veyâ evleneceği bir kadından dolayı hicret etmiş kimse varsa. Kitâbu’l-İmân H.. Bu hususta. o da Muhammed ibn İbrâhim’den.209-210 Ötüken) Bir kimse iyi ameller işlerken niyeti iyi ameller işlemek değil de başka şeylerse.. Kendi (günah) yükünü taşıyan hiç kimse. Binâenaleyh her kimin hicreti Allah’a ve Resûl’üne yönelmişse. o da Umer (R)’den haber verdi ki. bir başkasının (günah) yükünü taşımaz..Allah’a isyan etmemek ve dolayısıyla makul ölçülerde olmak şartıyla. hatta olayın şiddetine göre kişi çok üzülüp çokça ağlamışta olabilir. (O) ayrılığa düştüğünüz gerçeği size haber verecektir. Bize Mâlik. (Buhâri.1 S. Kur’an’a uygun olmayıp aslı yoktur. Sonra dönüşünüz Rabb’inizedir. Bir kimse öldüğünde yakınları üzüntülerini açığa verirken haddi aşarak günaha girmişlerse. Yahyâ ibn Said’den... onun hicretine sebep olan şeydir. zira niyetlerin aksi yönü de vardır.. bu ağlamalarından dolayı ölüye azab edilmez.. onun hicreti Allah’a ve Resûlünedir. önemli olan günaha girecek davranışlarda bulunmamasıdır.. Her bir kimse için ancak niyet ettiği şey vardır. Kur’an’dan mealen: .De ki: “Allah her şeyin Rabb’i iken ben O’ndan başka Rab mi arayayım? Herkesin kazandığı yalnız kendisine âittir. örneğin: İnsanlara gösteriş için sadaka verirse veya insanlara gösteriş için namaz kılarsa veya para karşılığı Oruç tutar veya haccederse yene esas amacı iyi ameller işlemek değil de onun dışında başka şeylerse sevap alamaz. kişi kötü bir şey yaparken iyi bir şey yaptığını 300 .

. Yoksa ayetleri inkar ederek. inanıp işi güzel yapanın. inandılar ve iyi işer yaptılar.. Büyû 86.. bu yüzden amelleri boşa çıkan kimselerdir. kıyâmet günü onlar için terâzi kurmayız (veya onlara hiçbir değer vermeyiz). Bir kimsenin işlemiş olduğu kötülüğü iyi sanması.sanabilir... Allah’ın kitabı Kur’an’dır. yanlış inancıyla ve yanlış işleriyle sevinip iyi iş yaptığını sanan kimselerin bütün çabaları boşa gitmiştir. bundan dolayı iyiliğin ve kötülüğün ölçüsü şahısların niyeti olmayıp. kocasının evinden onun izni olmadan (başkasına) infak edemez!” 301 . Bu hususta Kur’an’dan örnek verecek olursak.İşte onlar..İbnu Amr İbni’l-As anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm Mekke’yi fethettiği zaman şu hitabede bulundu: “Bilesiniz! Kocasının izni olmadan bir kadın (kocasının malından) bağışta bulunması caiz değildir.. yani.254 Akçağ.De ki: “Size (yaptıkları) işler bakımından en çok ziyâna uğrayacak olanları söyleyeyim mi?" 18/103 . işlemiş olduğunu kötülüğü meşru kılmaz.Dünyâ hayatında bütün çabaları boşa gitmiş ve kendileri de iyi iş yaptıklarını sanan kimseleri? 18/104 .. 359. Rab’lerinin âyetlerini ve O’na kavuşmayı inkâr eden.Onlar ki. Bu itibarla.. Yapılan işin iyi bir iş olması esastır... 18/105 ....Ebu Ümâme radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki. inanıp ta güzel işler yapanın ecri zayi olmamaktadır..S.16 S. “Kadın. 18/30 Dikkat edilirse. mealen: . elbette biz işi güzel yapanın ecrini zâyi etmeyiz. alıntısı: Ebû Dâvud.(3546."(K. bu konuda uydurmuş oldukları rivayetin aslı yoktur. 5792 C.3547)) 360.

. (K. sonra sana karşı da saklanır" buyurdu. Aleyhissalâtu vesselâm kendisine: “Kadının kendi malından (da olsa) bağışı kocasının izni olmadan caiz değildir.. alıntıları: Tirmizi..." (Ebû Dâvûd. bir kadının.Ka’b İbnu Mâlik’in anlattığına göre: “Hanımı..)) Yukarıda ki rivayetlerde görüldüğü gibi.(3546. parayı kap içine koyup saklama.. Vesâya 5. “Bu.5 S.Yâ Rasûlullah! Benim hiçbir malım yoktur. bir kadına malından hibede bulunması câiz değildir. Acaba sen Ka’b’den izin aldın mı?"demiştir. Hanım “Evet!"deyince.. hanımın kocası Ka’b İbnu Mâlik’e (bir adam göndererek: “Sen Hayre’ye zinetini tasadduk etmesine izin verdin mi? diye sordurmuş.16 S. Ka’b: “Evet" deyince Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm kadının hibesini kabul buyurmuştur”.. (2121). Ben bu mallardan sadaka vereyim mi? diye sordum..3547...“Sadaka ver. Buna rağmen şu rivayetlerde bulundular: 363-. . nede kendisinin malından hibede bulunamayacağını tahdis etmişlerdir... Büyû’ 86. 6730 C.2386 Ötüken) 302 .17 S..407-408 Akçağ. Kitâbu’l-Hibe ve Fadlihâ ve’t-Tahrid aleyhâ H.. kendine ait bir zinet eşyasını Resûlullah aleyhissalâtu vesselâma götürüp: “Ben bunu tasadduk ediyorum" demiştir.24 C. Ebû Dâvud. mallarınızın en kıymetlisidir!" buyurdular. (Buhâri.Kendisine: “Ey Allah’ın Resûlü! Yiyecek de mi? denildi.. Büyû’90. (K. ancak bütün malım (kocam)ez-Zubeyr İbni’l-Avvâm’ın bana verdiği ve benim mülküm yaptığı mallar vardır. kocasının izni olmadan. ne kocasının. Esmâ bin tu Ebi Bekr (R) şöyle demiştir: Ben .(3565)) 361...Resûlullah’a atfen: “Kocasının nikahında olduğu müddetçe. alıntısı: İbn-i Mace 2389) 362.S.S.284 Akçağ. Rasûlullah (S) .. 5937 C.

.. o da Ebû Hureyre’den.... vücutlarına döğün yaptıranlar. kim “Leilehe illallah" demişse kesinlikle cennete gideceği.5945 Bâb 82 Ötüken) 367.142 C. Enes radıyallahu anh anlatıyor: “Bir adam ölmüştü. İbrahim en-Nahai’den.. Peygamber (S): “Kadın..... (Buhâri... o infâkın sevâbının yarısı kocaya âid olur" buyurmuştur.S... Ez-Zuhri şöyle dedi: Bize Sufyân ibn Uyeyne. 5912 C..377 Akçağ..... diğer biri. seyrek dişli güzel görünmek için ön dişlerinin aralarını yontan sırıtkanlar.10 C.. Yüce Allah’ın yarattığını değiştirenler. yüzlerinin tüylerini yolduranlar. Resûlullah aleyhissalâtu vesselâmın işiteceği şekilde onun için şöyle söyledi: “Cennet mübarek olsun!"Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm sordu: “Nereden biliyorsun? Belki de o mâlâyani konuştu veya kendisini zengin kılmayacak bir miktarda cimrilik etti!" (K.12 S.. 365. Kitâbu’l-Libâs H.. Kitâbu’n-Nafakaat H.. cehenneme gitmeyeceği şeklindeki rivayetleriyle çelişkilidir.. hatta sevabın yarısının kocasına.) Bu iki rivayette de. dolayısıyla diğer yarısının da kadına ait olacağını rivayet etmişlerdir. hem de kocasının malından infakta yani hibede bulunabileceğini.... kadının... (Buhari.. kocasının kazancından.(2217)) Bu rivayetlere.. o da Abdullah ibn Mesûd (R)’dan tahdis etti(ki o şöyle demiştir): Allah şu kadınlara la’net etmiştir: Döğün yapanlar... 366. Hemmâm ibn Münebbih şöyle demiştir: Ben Ebû Hureyre (R)’den işittim ki.... kocasının izni olmadan hem kendi malından....5462 Bâb 4 Ötüken 1988. onun izni olmaksızın infâk ettiği zamân. Said İbu’l-Müseyyeb’den.Hz..13 S. alıntısı: Tirmizi.364. Zühd 11. o da Alkame’den... o da 303 . daha önce yazmış olduğum.16 S.... Böylece bu konudaki rivayetlerinde çelişkiye düşmüşlerdir...

Osman’ın dediğine göre Velid b. tırnakları kesme gibi olup yaratılışı değiştirme manasında değildir. (Ebû Dâvûd. Zeyd b. kadınların yüzlerindeki tüyleri almaları lanetlenmeye sebep gösterilmiştir.sizin şu 304 . Âsım (r. Bâb 1 H. Bu iki rekat lerde kıbleye karşı durdu açıktan okudu. ridâsını ters çevirdi.5925 Bab 63 Ötüken 1989 .Osman.. meğerki kalıcı şekilde yok edilmiş olmasınlar.) ashabı ile birlikte (musallâya) yağmur duasına çıkıp onlara iki rekat namaz kıldırdı.303 Şamil 1988.a.. K.)’in yağmur duâsında (kıldığı) namazını sormam için İbn Abbâs (r. .Medine valisi iken. Resûlullah (s.Peygamber (S)’den rivayet olarak şöyle tahdis etti: “Fıtrat beştir-yâhud: Beş şey fıtrattandır: Hıtan. döğün (kalıcı döğme) yapmak lanetlenmeye sebep gösterilmişken. halbuki her iki fiilin bir birinden farkı yoktur. mütevâzı bir vâziyette tazarru içinde musallaya kadar geldi. Ayrıca..13 S. dişleri törpülemek. Temim. Salât’ul-İstiskâ (3).a.anhumâ)’a gönderdi. Kitâbu’l-Libas H.a. Abdillah b.. Kinâne’den.105 C. evrat yerindeki kılları gidermek için ustura tutunmak. amcası Abdullah b. İshak b. zira tırnak nasıl tekrar çıkıyorsa bunlarda tekrar çıkarlar. beni Resûlullah (s. Ukbe.1161 C.)’dan rivâyet ettiğine göre. Abbâd b. . kalıcı şekilde yok edilseler bu fiil yaratılışı değiştirme manasındadır. halbuki bunların hepsi aynı şey olup yaratılışı değiştirme manasındadırlar.Resûlullah (s. tırnakları kesmek ve bıyığı kırkmak”. . Utbe.a. demiştir ki: -Velid b.4 S. Çocukları sünnet etmek fıtrattan sayılmıştır.) iş (eski) elbisesini giymiş.) 369-. (Buhâri. şöyle ki: Koltuk altı tüylerinin yolunması teşvik edilmişken. (Gidip İbn Abbâs’a sordum) o da şöyle dedi: . “Minberin üzerine çıktı" cümlesini ilâve etti. yâni çocukları sünnet etmek.) Dikkat edildiğinde yukarıdaki iki rivayette bir çok çelişki görmek mümkündür. 368-. koltuk altlarının kıllarını (yolarak) gidermek. Ellerini kaldırıp duâ etti ve yağmur istedi.

alıntıları: Buhâri. Büyû 5. Allah’ın adını anmak farzdır. isrâf edenleri sevmez. Edâhi 19. her mesci(de gidişiniz)de süs(lü.(7. Bâb 1 H.hutbeniz gibi hutbe okumadı.311312 Şamil. bu ona yakışan bir hareket değildir.237)) İslam da eti yenen hayvanlar kesilirken. 1962 C. Fakat dua. Ayrıca. kesilirken besmele çekilip çekilmediğini bilmiyoruz. Bu konu da Kur’an’dan mealen: .) Birinci rivayette peygamberin ridasını ters çevirdiği rivayet edilmişken. ne yapalım?” “Siz besmele çekin. tazarru ve tekbire devam etti. Allah’ın adı anılmamışsa o hayvanın eti zaruret dışında yenmez.Ey Âdem oğulları. Sayd 21.1165 C. Sonra bayramda kıldığı gibi iki rekat namaz kıldı." (K. Sonradan besmele çekmek.Hz. mealen: 305 . yiyin! Cevabını verdi. güzel elbiseler)inizi (üzerinize) alın. K. yiyin için.4 S. Çünkü O. Eğer kesim anında. peygamberin namaz için eski elbisesin giydiği yolundaki iddia da Kur’an’a uymamaktadır.7 S. peygamber elbisesi ters çevirip giymek suretiyle kedini komik duruma düşürmez. (Ebû Dâvûd. bu itibarla iki rivayet çelişkilidir.(2829). ikinci rivayette ridâsını (elbise) ters çevirme olayı yoktur.S.225 Akçağ. Aişe (radıyallahu anhâ) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’a soruldu: “Halk bize et getiriyor. keserken çekilmemiş olan besmelenin yerine kabul olmaz. fakat isrâf etmeyin. Bu konuda Kur’an’dan örnek verecek olursak. Dahâyâ 39. Tevhid 13. 7/31 YİYECEKLER VE İÇECEKLER HAKKINDA UYDURDUKLARI RİVAYET ÖRNEKLERİ 370. Ebû Dâvûd. Nesâi.Salâtu’l-İstiskâ (3).

domuz etini ve Allah’tan başkasının adı anılarak kesilen (hayvanlar)ı haram kıldı. aslı yoktur. 2243 C. dostlarına. Müslim. 2241 C. Eşribe 120. bağışlayan.. 16/115 . şüphesiz siz de Allah’a ortak koşanlar olursunuz." (K. sınırı da aşmadan (bunlardan) yiyebilir. Eşribe 21.8 S.104 Akçağ. Hacc 76.(2027).Kebşetu’l-Ensâri (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) yanıma gelmişti. Eşribe 12. 6/121 Görüldüğü gibi uydurdukları rivayet Kur’an’a ters olup. Eşribe 18. ayakta yemek yenebileceğini. Şüphesiz Allah. Tirmizi. alıntıları: Tirmizi.(Kesilirken) üzerine Allah’ın adı anılmayan (hayvan)lardan yemeyin! Çünkü o(nu yemek).(1893).8 S. Şeytanlar. ayakta iken içerdik. su v. Et’ime 25. Kim mecbur kalırsa (başkasının hakkına) saldırmadan. 2247 C.104 Akçağ. Ben hemen kırbaya gidip ağzını kestim. alıntıları: Tirmizi. sizinle mücâdele etmeleri için fısıldar (telkinde bulunur)lar.107 Akçağ. İbnu Mâce.İbnu Ömer (radıyallahu anhumâ) anlatıyor: “Biz.S.Allah size ölüyü." (K. alıntıları: Buhâri.S. İçilebileceğini tahdis ettiler." (K. Eşribe 11.S.(3301)) 373. Nesâi. kanı.8 S. (Duvarda) asılı olan bir kırbanın ağzından ayakta su içti. Hacc 165. İbnu Mâce. (5. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) devrinde yürürken yer. 306 .(1881). 371. esirgeyendir. Eşribe 16. Bu rivayetlerine rağmen. yoldan çıkmadır.s. Eğer onlara uyarsanız.İbnu Abbâs (radıyallahu anhümâ) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissâlatu vesselâm)’a zemzemden sundum ayakta olduğu halde içti. insanları bu konuda da şaşkın hale sokmak için şu rivayeti uydurdular.(3423)) Bu rivayetlerle.237)) 372.(1883).

Kitâbu’l-Eşribe H.5678 Bâb 27 Ötüken 1988... Kitâbu’lHumus H.2895 Bâb 5 Ötüken 1987.. Kim unutarak içerse hemen kussun. Peygamber gümüş bardaktan içerdi demekle peygambere saldırıda bulundukları açıktır.. (Buhâri.. muhakkak o kişi karnına ancak (curp curp diye) cehennem ateşini göndermektedir”. kabın içine üç defa solurmuş. 2246 C. Buna rağmen şu rivayeti de tahdis ettiler: 376-.12 S.Ş. demiştir..9 121/ 329 Sönmez Neşriyat A.. Peygamber’in zevcesi Ümmü Seleme’den (o şöyle demiştir): Rasûlullah (S) şöyle buyurdu: “Gümüş kaptan bir şey içen kişi var ya.. Enes ibn Mâlik(R)’ten: Peygamber (S)’in su bardağı kırıldı.106 Akçağ.. 377.8 S.) İki rivayet çelişkili olduğu gibi..) Bu rivayetlerinde gümüş kaptan bir şey içen kimsenin cehenneme gideceğini rivayet ettiler.S.57 C..6 S." (K. (Buhâri..." (Müslim C.. alıntısı: Müslim.) 378...Ebi Katâde oda babasından naklen: “Peygamber kabın içine solumaktan nehiy buyurmuştur.18 C. (2026)) 375-.Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) şöyle buyurdular: “Sizden kimse sakın ayakta içmesin.374. Eşribe 116.9 122/330 Sönmez Neşriyat) 307 .Enes’den naklen: “Rasûlullah.." (Müslim. akabinde kırık yerine gümüşten bir bardak edindi dediğini tahdis etti.. Râvi Âsım el-Ahvel: Ben bu kadehi gördüm ve (teberruken içine su koyup) ondan su içtim... C. gümüş bardaktan bir şey için cehenneme gider deyip....

hurmadan hamr yapılır. Nesâi. Eşribe 4. İbnu Abbâs: 308 .S.Eşribe 13. (Müslim.(1873)) Birinci rivayette hamr(şarap)ın.(8. Eşribe 8. Ebû Hureyre (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Hamr şu iki ağaçtandır: Hurma ve asma.Enes şöyle demiş: Resûlullah içtiği şeyin içine üç defa solar ve: “Bu daha kandırıcı. alıntıları: Ebû Dâvûd. 380. (1876).(3678). baldan hamr yapılır. Tirmizi. arpadan hamr yapılır." demiş. şıra kaynayıp durulunca içiyorum" dedi.s. 2275 C. Birincisinde kabın içine solunmaz derken. alıntıları: Müslim." buyururdu. Ben sizi bütün sarhoş edicilerden yasaklıyorum." (K. Gibi şeylerden de hamr yapılabileceğinin tahdis edilmesi bir çelişkidir. Kays İbnu Vehb ona:Benim bir küpçüğüm var içerisine şıra koyuyor.9 123/330 Sönmez Neşriyat ) Birinci rivayetle. 2274 C. diğer iki rivayetin çelişkili oldukları açıktır. buğdaydan hamr yapılır. C. Eşribe 8.en-Nu’mân İbnu Beşir (radıyallahu anhümâ) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Üzümden hamr yapılır. İkinci rivayette baldan v.8 S. Enes: “İşte bende içilen şeyin içine üç defa soluyorum. (İbnu Abbâs) cevaben: “Bu söylediğin şey ne zamandan beri içeceğini teşkil etmekte?" diye sordu. diğerlerinde solunabileceği rivayet edilmiştir. daha sâlim ve afiyetlidir. (3676). Ebû Dâvûd Eşribe 4.137 Akçağ.379.(1985). 382.137 Akçağ 1989. Hurma ve Asmadan olduğu belirtilmişken." (K. Eşribe 19. Bir rivâyette.Hz.İbnu Abbâs (radıyallahu anhümâ): “Kim Allah’ın haram kıldığını haram kılmaktan hoşlanırsa nebiz’i haram kılsın" dedi.294)) 381.S.8 S. Kays: “Yirmi yıldan beri" deyince. Tirmizi.

8 S. Câbir radıyallahu anh’a: “Sırtlan avmıdır?" diye sordum. Bunun üzerine kurdun etinin yenmesini sordum. diğer rivayette içilebileceğinin.S. damarların su ihtiyacını pislikten gördü" dedi. alıntısı: Tirmizi. “Bu cevap Resûlullah aleyhissalâtu vesselâmdan mıdır?"dedim. yani haram olmadığının belirtilmesi bir çelişkidir.322-323)) 383.144 Akçağ. 2288 C. Bana: “O. 309 . Et’ime 4.Ebû Dâvud’un rivayetinde şöyle gelmiştir: “Hz. içerisine hurma atardık.(3801). “Sırtlanı yiyen biri de var mı?"dedi.149 Akçağ.2279 C. Sayd 27. 3907 C. Ben tekrar: “Etini yiyeyim mi?"dedim.(7. nebiz’in haram olduğu rivayet edilmişken.150 Akçağ.S. alıntıları: Tirmizi. Ebû Dâvud. av(hayvanı)dır.S. 3908 C.Huzeym İbn Cez’i radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâma sırtlan hakkında (eti helâl mi?)"diye sordum.11 S. alıntısı: Nesâi."(K.8 S.(8. Aişe (radıyallahu anhâ) anlatıyor: “Biz. 384."“Evet!"dedi.(1792)." (K. Rasûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) için kuru üzümden nebiz kurardık.Abdurrahmân İbnu Ebi Ammâr rahimehullah anlatıyor: “Hz. Et’ime 32.11 S. (K. alıntısı: Ebû Dâvûd.150 Akçağ.200)) 385.S.Hz.“Öyleyse uzun zamandır. “Evet!"dedi. “Evet!"dedi. Eşribe 48.(3707) Birinci rivayette. (K. Nesâi. ihramlı avlanacak olursa koç da aynı hükme dâhil edilir. Eşribe 8.) 386. Câbir radıyallahu anh der ki: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâma sırtlandan sordum.

inanananların imanını arttırsın.S.151 Akçağ.Biz cehennemin bekçilerini hep melekler yaptık.11 S. Nesâi. Kalplerinde hastalık bulunanlar ve kafirler de: 310 .153 Akçağ. Kitâb verilmiş olanlar ve inananlar şüpheye düşmesinler. Kur’an’a göre. Müslim.11 S. Sayd 37. Bu hususta Kur’an’dan mealen: . Tirmizi Et’ime 22. 3912 C. alıntısı: Tirmizi. İbnu Mace. sırtlan etinin yenebileceği belirtilmişken.S.11 S. Gazve esnasında Aleyhissalâtu vesselâmla birlikte çekirge yedik.154 Akçağ. Onu ne yerim ne de haram kılarım" buyurdular.1823)." (K. Et’ime 35.(1822. Üçüncü rivayette yenemeyeceğinin belirtilmesi bir çelişkidir.210)) 388. (3812). daha öncede belirttiğim gibi. İkinci rivayette yemediğinin belirtilmesi açık bir çelişkidir. Allah’tan başkası bilmez.“Kendisinde hayır olup da kurdu yiyen biri var mı?"diye cevap verdi. alıntıları: Buhâri. Sayd 9. Diğer bir hususta çekirgelerin. Allah’ın ordularını. hal böyle olunca." (K.Selman radıyallahu anh anlatıyor: aleyhissalâtu vesselâma çekirgeler sorulmuştu: “Resûlullah “Onlar. Et’ime 4. Et’ime 35. alıntıları Ebû Dâvud. Onların sayısını da inkar edenler için bir imtihan kıldık ki kendilerine Kitâb verilmiş olanlar iyice inansın.İbnu Ebi Evfa radıyallahu anhümâ anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm ile beraber (altı veya yedi sefer) gazveye çıkmıştık.(3813). kullarca bilinemeyenin hangisinin en kalabalık olduğu yine hiçbir kul tarafından bilinemez. Allah’ın en kalabalık ordularıdır.(7. 387.(1952). (1739)) Birinci ve ikinci rivayetlerde. (3219)) Birinci rivayette. Ebû Dâvud. 3913 C. Resûlullah ın çekirge yediği rivayet edilmişken. Sayd 13. 3909 C. Sayd 52.S. Allah’ın en kalabalık ordusu olduğunun iddia edilmesidir." (K.

alıntıları: Ebû Dâvud ve Nesai. Müslim. alıntıları: Ebû Dâvud. katırları. Nesâi.3790). Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm ehli eşek(etin)i yasakladı ve ata müsaade etti. kuşlardan da her bir pençeleri olan haramdır!" buyurdular.11 S." (K. dilediğini doğru yola iletir.205). Hepimiz onu yedik. alıntıları: Buhari.(1942). Böylece Allah. Câbir radıyallahu anh anlatıyor: “Heyber(in fethi) zamanında at ve vahşi eşek(eti) yedik.(7. bunun üzerine (müslümanlara yönelerek): “(Olamaz!) anlaşma yapılan kimselerin malı onların izni olmadan helâl değildir. 33. (3806). 3916 C.Hâlid İbnu’l-Velid radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm. 3940 C.“Allah bu misalle ne demek istedi?" desinler. Sayd 32.11 S.27.) 392.Esmâ Bintû Ebi Bekr radıyallahu anhümâ anlatıyor: “Biz. dilediğini sapıklıkta bırakır. 389.156 Akçağ. Ayrıca size ehli eşekler ve onların atları. Sayd 36. “Heyber fethi sırasında gazvede.Hz. Nesâi. uydurmuş oldukları rivayetlerin aslı yoktur. Sayd 30.11 S. at ve eşek etini yemeyi yasakladı. Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm.179 Akçağ.155 Akçağ.202)) 311 .179 Akçağ. Bu. Et’ime 26.11 S. alıntıları: Ebû Dâvud. insanlara bir tebliğdir. Bir grup Yahudi. O zaman Medine’de idik. Dahâya 33. Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm zamanında bir at kestik. Sayd 24. (7.(3788).Ebû Dâvud’un bir diğer rivayetinde şöyle denir. Rabbinin ordularını kendisinden başkası bilmez.S.S. vahşi hayvanlardan her bir kesici dişi olan." (K.S. ilgisi aşağıdaki rivayet.(1794)) 391. Nesâi. 74/31 Bu itibarla. askerlerin ahırlarına hücum ederek (mallarını yağmaladıklarından) şikâyet ettiler. 3939 C." (K.231)) 390. Et’ime 26.S. Aleyhissalâtu vesselâma gelerek. Et’ime 5."(K. Tirmizi. Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm ile birlikte bende (Hâlid İbnu’-Velid) vardım.(7. 3915 C.

..3 Ötüken) Birinci rivayette yemek yerken kişinin önünden yemesi gerektiği rivayet edilmişken.. Enes dedi ki: Ben de Rasûlullah (S)’ın berâberinde gittim. ikinci rivayette bizzat Peygamberin yemek yerken. Bunun üzerine Rasûlullah (S) bana: ..“Sana yakın olan yerden ye!"buyurdu.. Kitâbu’lEtime H.5484 C.. Enes ibn Mâlik (R) şöyle diyordu: Bir terzi.. buna rağmen üçüncü ve dördüncü rivayetlerde. (Terzi. 312 . Yine. ekmek ile kabak ve kuru et parçaları bulunan çorba takdim etti.Birinci ve ikinci rivayetlerde at etlerinin yenebileceği ve Heyber(in fethi) zamanında at eti yenmesini peygamberin yasaklamadığı rivayet edilmişken. 393-... peygamberi bir nevi açgözlülükle de suçladıklarını görmek mümkündür..... Kitâbu’l-Et’ime H. Heyber’in fethi konu edilerek.. birden çok kişinin aynı tabaktan yemek yemesi olayıyla ilgili olarak uydurulduğu düşünüldüğünde.. (Buhâri.6 S.12 Bâb. (Buhâri..5479 Bâb 1 Ötüken 1988.) Yemek sırasında ben Rasûlullah’ın tabağın etrafında kabakları araştırırken gördüm...4 C. hazırladığı bir yemeğe Rasûlullah’ı davet etti. Rivayetin. Heyber(in fethi) zamanında at etinin yenmesinin yasaklandığının belirtilmesi bir çelişkidir.) 394-.. tabağın her tarafını araştırdığının rivayet edilmesi bir çelişkidir. Yine Enes: Artık o günden itibâren ben kabağı sevmekten ayrılmadım. dedi... Peygamberin zevcesi Ümmü Seleme’nin oğlu olan Umer ibn Ebi Seleme (R) şöyle demiştir: Bir gün Rasûlullah (S)’in berâberinde bir yemek yedim ve yemek tabağının her tarafından yemeğe başladım..12 S.

İbnu Abbâs radıyallahu anhüma anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Biriniz yemek yeyince. lokmalar her zaman temiz mermer üzerine düşmez." (K. yemek bitiminde kapların yalanması gibi ilginç adetler önermişlerdir. 3885 C. (1803)) Yukarıdaki rivayetlerde görüldüğü gibi. taâmınızın hangisinde bereket bulunduğunu bilemez. Müslim.(2031).114 Akçağ. Eşribe 129. Eşribe 136.114 Akçağ. Kaldı ki amaçlarının bu olmadığı. Et’ime 52. Öyleyse. yer düşen lokmanın temizlenerek yenmesi gerektiğini rivayet etmelerinden anlaşılmaktadır.395. bazen pis yerler üzerine de düşer o zaman önerdikleri temizlik işi nasıl yapılabilir. alıntıları: Buhâri. bulaşan ezâyı temizlesin. yalamadıkça veya yalatmadıkça elini (mendille) silmesin.11 S. alıntıları: Müslim. 3886 C. Yağlı veya tatlı ihtiva eden bir lokmanın toza toprağa bulanması halinde temizlemek çok zor olduğu gibi bu adet edinilmesi halinde çocuklar da bunu alıştırılacak ve onların temizleme işine ne derece özen gösterecekleri şüphelidir.11 S.(2034). Et’ime 11. Zira o.Hz. Parmaklarını yalamadıkça elini mendille de silmesin. Câbir radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm. Bu itibarla bu rivayetlerinin aslı yoktur. yemek artığı saklana bilir. Aişe radıyallahu anhâ anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Yaş hurmayı kuru 313 . Zira bu o kadar kolay bir iş olmadığı gibi. sağlık için tehlikede arz eder.(3847)) 396. yemeğinizin hangi (parça)sında olduğunu bilemezsiniz. Tirmizi. düşen lokma bir tarafa düşülen yerde önemlidir." (K. 397. parmakların ve kapların yalanmasını emretti ve dedi ki: “Siz bereketin. kırıntılardan diğer canlılar istifade ettirilebilir. birinizin lokması düşecek olursa onu alıp. Ebû Dâvud. sakın şeytana terk etmesin. Et’ime 52.S.Hz. Eğer bu önerilerinde yemek artığının zayi olmaması kastediliyorsa.S.

eğer insanlar şeytanla mücadelelerinde bu tür şeyleri ölçü kabul edecek olurlarsa. kendisine taraf olunup olunmamasıdır. Aleyhissalâtu vesselâm. karşı olma olayıdır. Adem oğlunun uzun veya kısa yaşaması da şeytanın ilgilendiği bir konuda değildir. Yoksa. eskiyi yeni ile beraber yiyecek kadar (hayatta) kaldı" der."(K.17 S. Câbir radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Kim sarımsak veya soğan yerse bizden uzak dursun -veya mescidimizden uzak dursun. Bu itibarla uydurdukları rivayetin aslı yoktur: 398. 3926 C. Böylece şeytanın esas amacı olan saptırma olayı meydana gelmiş olur.Hz. Salât 160. iyiyi ve kötüyü değerlendirmeleri de yanlış olacaktır.) Uydurmuş oldukları bu rivayetle. beraberindeki arkadaşlarından birin göstererek ona vermelerini söylerdi. 6981 C. senin konuşmadığın (meleklerle) konuşuyorum" derdi. şeytanı kızdıran şey kendisine taraf olunmayıp. İ’tisâm 24.evinde otursun. Ebû Dâvud.(564). şeytanın neden hoşlandığını ve neden kızdığını konusunda insanları saptırmayı amaçlamışlardır. Et’ime 314 . kuru hurma davasına girişen kimse. Zira şeytan (böyle yapmanıza) kızar ve: “Ademoğlu.hurmayla birlikte yiyin. şeytanı kızdırma yerine ancak aptal olarak telakki edilir. Eski hurmayı yeni hurmayla beraber yiyin. Mesâcid 73. ye! Zira ben senin gibi değilim. Müslim.421 Akçağ. alıntısı: İbni Mace 3330.S.166 Akçağ. yaş hurma. alıntıları: Buhâri. Et’ime 49.S. Yaş ve kuru hurmayı birlikte veya ayrı ayrı yemenin hiçbir dini yönü olmadığı gibi. Kendisine sebze nev’inden ne olduğu haber verilince.” Bazen Resûlullah aleyhissalâtu vesselâma içerisinde yeşil sebzeler bulunan tencere getirilirdi de onda koku bulunur ve (ne olduğunu) sorardı.11 S. Zira. şeytanı kızdıracağım diye. tencereyi. şeytanı ilgilendiren şey. onun yemekten çekindiğini görünce: “Sen bana bakma."(K.

Ebu Ziyâd Hıyâr İbnu Seleme anlatıyor: “Hz. hatta meleklerle muhatap olduğundan bu yiyeceklerden yemesinin söz konusu olamayacağı tahdis edilmişken. çelişkili de olsa at etlerinin yenebileceğini."(K. Et’ime 41.S. demiştir. Câbir ibn Abdillah (R): Rasûlullah (S) Heyber günü evcil eşeklerin etlerinden nehy ette. Tirmizi. 400-.. Hal bu ki.(3829)) Birinci rivayette. başka bir ifadeyle. at etleri(ni yemek) hakkında ruhsat verdi.. 3928 C.3937 Ötüken 1987. Mesâcid 16(2. alıntısı: Ebû Dâvud. 15/8 Bu itibarla. (Buhâri. Et’ime 13.43)) 399. katırlar ve eşekler binilmek (taşımacılık) ve süs içindirler. Şu cevabı verdi: “Resulullah aleyhissalâtu vesselâmın en son yediği yemekte soğan vardı.. insan rahat bir şekilde su bile içemez. Nesâi.167 Akçağ...(3822). uydurmuş oldukları rivayetlerin aslı yoktur. evcil olmayan eşek etlerinin yenebileceğini bir çok rivayette iddia ettiler. peygamberin soğan ve sarımsak yemediği ve bu yiyeceklerden hoşlanmadığı.41. Kitâbu’l Mağâzi H. Onların rivayetleri esas alınırsa. yediği son yemeğine kadar soğan yediğinin tahdis edilmesi bir çelişkidir.) Daha öncede belirttiğim gibi. bir 315 . Zaten amaçları da yiyecekler konusunda yenmesi haram ve helal olanları belirtmek olmayıp... atlar. Bu konuda Kur’an’dan mealen: . kargaşa çıkarmak suretiyle insanları bu konuda şaşkınlığa sürüklemektir..8 S. ikinci rivayette. Kur’an’da belirtildiğine göre. keza ehli eşek etlerinin yenemeyeceğini.. Zira bir taraftan ayakta su içilebileceğini söylerken.(1807). Aişe radıyallahu Anhâ’ya soğan hususunda sordum.11 S..Binmeniz ve süsü için atları ve merkepleri (yarattı) ve daha sizin bilmediğiniz nice şeyler yaratmaktadır.240 C.

alıntıları: Ebû Dâvud. Tirmizi. 18.157-158 Akçağ.Eymân 9. diğer taraftan bu hayvanlar pislik yiyiyor. Nesâi. Resûlullah aleyhissalâtu vesselâmı (cellâleyi) yerken gördüm" dedi ve adama yemini için kefarette bulunmasını emretti.Tevhid 56. Hakkında bir taraftan yenebileceğini söylerlerken. (Ebu Mûsa): “Neyin var? diye sordu. Dahâya 44.(3786).10. 4. Bunun üzerine Ebu Mûsa: “Yanaş ve ye! Zira ben. Eymân 1.s.(7. Meğazi 74.Hilkâm İbnu Telib rahimehullah babasından naklediyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâmla arkadaşlık yaptım. 78."(K.s." (K. yiyecek olarak müslümanlara layık gördükleri ancak böceklerdir. Kefâret 9. Et’ime 25.157 Akçağ. Zebâih 26. Örneğin: Tavuk ve v.(1826). Sayd 33.S. Bu konuda yaptıkları tahdis örnekleri şöyledir: 401. 3919 C. bu gün bile insanlar tarafından çeşit olarak sayısı bilinemeyen hayvanlar konusunda neler iddia etmezler. Et’ime 24.İbnu Abbâs radıyallahu anhümâ anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm öldürülmek için hedef ittihaz edilmiş (ve mücesseme denilen) hayvanın yenilmesini.206)) 403. alıntıları: Buhâri.taraftan da ayakta su içilmesi halinde hemen kusmanın gerekli olduğunu söylerler.11 S. Yalın bir konu olan su konusunda bu şekilde konuşabildikten sonra. peygamber bunların yenmesini yasaklamıştır demekten çekinmezler. 316 . pislik yiyen (ve cellâle dene) hayvanın yenilmesini. Zira tahdis ettikleri bir rivayette bütün böceklerin yenebileceğini iddia etmişlerdir. Adam: “Ben onu (pis şeyler yerken gördüm ve tiksindim ve yememeye yemin ettim" cevabını verdi. 3918 C. Cemaatten birisi ayrıldı. Müslim. Fakat işin aslında.240)) 402. Humus 15.(7. sütünün içilmesini ve su tuluğunun ağzından su içilmesini yasakladı.(1649).11 S.Zehdem İbnu Mudrib anlatıyor: “Ebu Mûsa radıyallahu anh’a bir tavuk getirilmişti. Nesâi.

Ebû Dâvud. Zinet 62.Hz.S.159 Akçağ.(4188). Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) (vahiyle) emir gelmeyen hususlarda Ehl-i Kitab’a muvafakatı severdi.3920 C. Müslim. saçlarını alınlarına döküyorlardı. (3798)) Görüldüğü gibi.(1752)) Bu hadis Tirmizi’de “(Saçınızdaki) aklıkların rengini değiştirin. müşrikler de ayırıyorlardı. Tirmizi. Sonra (ortadan) ayırarak (sağ ve sola) tarardı. Yahudilere benzemeyin!" şeklinde gelmiştir.S. Ehl-i Kitab’a muvafakati severdi demeleri bir çelişkidir.11 S.İbnu Abbâs (radıyallahu anhümâ) anlatıyor: “Ehl-i Kitap. Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Yahudiler ve Hıristiyanlar (saçlarını) boyamazlar. Enbiya 50. Yahudi ve Hıristiyanlara muhalefet edilmesi gerektiğini söylediğinin iddia edilmesi ile. 317 .(8. Siz onlara muhâlefet edin. Libâs 70. alıntısı:Ebû Dâvud."(K.7 S. Fedâil 90."(K. alıntısı: Buhâri. SAKAL.yeryüzündeki haşerelerden herhangi birini haram ettiğini hiç işitmedim.137). Tereccül 10.S.(4203).7 S. Tereccül 18. ikinci rivayette vahiy gelmeyen hususlarda. (8. Saçını alnı üzerine o da serbest bıraktı. (2103).164)) Birinci rivayette Peygamberin. Libâs 80." (K.2111 C. 2131 C. bütün haşerelerin yenilebileceğini iddia etmektedirler. 405. Müslim. KONULARINDA ÖRNEKLERİ ELBİSELER VE UYDURDUKLARI SÜSLENME RİVAYET 404. Ebû Dâvud. Libâs 67. Nesâi. Nesâi. (2336). Zinet 14.507-508 Akçağ. alıntıları: Buhâri.483 Akçağ 1988. SAÇ. Libâs 20. Et’ime 30.

Beyan Yayınları.487 Akçağ. 408. Fezâil 104. Libâs 18. Buhâri. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’ı gördüm. O da “Rabbim! Öyleyse vakarımı artır!" diyerek duada bulunmuştur.) 407. Rabbi de: “Bu vakardır ey İbrahim!"demiş.922).Ebû Hureyre yoluyla yer alır. Bıyığını kesenlerin ilki.15 S. alıntıları: Ebû Dâvud.7 S. Said İbnu’lMüseyyeb (rahimehullah)’ten şunu işitmiştir: “Hz. 2151 C.7 S. Ak saçları görünce: “Ya Rabbi bu nedir?"diye sormuş.S.S. İbrahim (aleyhisselam).4. alıntısı: Muvatta. Muvatta C.(4210). Tereccül 19. sakalını bununla boyamıştı.el-Museyyeb. Beyaz kıl (onda nâdirdi ve sadece) alt dudağında. Müslim. Enes radıyallahu anh’ın anlattığına göre. ikinci rivayette çirkinliktir demeleri bir çelişkidir. no:49.533 Akçağ. Sifatu’n-Nebi 4.” Bir rivayette de şöyle demiştir: “O.361 Akçağ. İbnu Ömer (radıyallahu anh)’den rivâyete göre. “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâmın saçında ki aklardan sorulunca (Enes) şöyle cevap vermiştir: “Allah O’ nu beyazla çirkinleştirmemiştir.140)) 318 .Hz. misafir ağırlayan ilk kimse idi. 2113 C.281 H. Zinet 17. en çok sevdiği boya da bu idi. sakalını sufre denen sarı boya ile boyar ve derdi ki: “Ben.4 S." (K.(2." (K. Keza o ilk sünnet olan kimseydi.(4064). alıntısı: Müslim. ek kaynak izahı:Sahihayn’da Zühri-Said b. 5539 C. ayrıca. Nesâi. Taharet 2/16." (K.406. Libas. Bununla elbisesini boyadığı da olurdu. saçında aklık görünenlerin ilki de o idi.Hz. kişinin başında ve sakalında bulunan beyazları yolmasını mekruh addederdi.(8. saçların beyazlaşmasını vakar olarak tanımlamalarına rağmen.Yahya İbnu Said’in anlattığına göre.105 (2341)) Birinci rivayette. şakaklarında ve başında bir nebzecik vardı" derdi. 77/63.S.

alıntısı: İbn-i Maca 3655. Libâs 20. Ben: Bunları yıkayayım mı. Libas 27. Fetih günü Rasûlullah aleyhissalâtu vesselâm’a getirilmişti." (K. Ayrıca birinci rivayette peygamberin sakalını sarıya boyadığını rivayet etmişken. 7080 C. sakın bunları giyme!" buyurdular" denmiştir.) Görüldüğü gibi bahsi geçen rivayetle bu rivayet çelişkilidir. “Hatta yak onları!"buyurdular. Derhal: “Bunu giymeni annen mi sana emretti?"diye sordu. 411.17 S. Saçları köpük gibi bembeyazdı."(K. alıntısı: İbnn Mace 3624) 319 .17 S. Fakat siyah(a boyamak)tan da kaçınınız" buyurdular. (4066.S. Enes radıyallahu anh’a: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm saç ve sakalını boyadı mı?"diye sorulmuştu.204)) Birinci rivayette. Aleyhissalâtu vesselâm: “Bunu hanımlarından birine götürün(de bunun saç ve sakalının rengini) değiştirsin.17 S.203. Zinet 96. sakalının ön kısmında. (K. hem de peygambere yöneltilmiş bir saygısızlıktır.75 Akçağ.468 Akçağ.Hz. 5281 C. alıntıları: Müslim.S. ikinci rivayette sarı elbise giyilemeyeceğini ve bunu kafirlerin kıyafeti olduğunu rivayet etmeleri hem bir çelişki.4068). 7078 C.467 Akçağ. Câbir radıyallahu anh anlatıyor: “Ebu Kuhâfe.” Bir rivayette: “Bu.S.İbnu Amr İbni’l-As radıyallahu anhümâ anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm üzerimde sarıya boyanmış iki giysi görmüştü. kâfirlerin kıyâfetidir. Nesâi. ey Allah’ın Resulü" dedim.(2077).(8. peygamberin elbisesini sarıya boyadığını rivayet etmelerine rağmen.409.4067. ona çelişik olarak şu rivayeti de tahdis ettiler: 410. şu cevabı verdi: “Aleyhissalâtu vesselâm.Hz.15 S. Ebû Dâvud. on yedi veya yirmi tel kadar bir aklık görmüştür (bunlar için boya olur mu!) diye cevap verdi.

S. alıntısı: İbn-i Mace 3625) Birinci rivayette beyazlanmış olan saçların siyaha boyanmaması bunun dışında bir boyayla boyanması gerektiğini rivayet etmişken. 2112 C. Ancak ben bundan hoşlanmam.S.(4211). Buna rağmen 320 . saçları boyamak için en iyi boyanın siyah boya olduğunu rivayet etmeleri bir çelişkidir. Libâs 34. Hz.Tereccül 19. Sonra (saçlarını) sarıya boyamış biri daha gelmişti ki: “Bu öbüründen de güzel!" buyurdu. Aişe’nin kına yakmamış olduğu.(4164). alıntıları:Ebû Dâvud. onun kokusunu sevmezdi. şu cevabı aldı: “Bunda bir beis yok (kına yakılabilir).412. Aişe’ye kına yakma hususunda sormuştu. düşmanınızın içinde de hakkınızda daha çok korku doğurucudur.Süheybü’l-Hayr radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “(Ağaran saç ve sakallarınızı boyamada) kullandığınız en iyi boya şüphesiz şu siyahtır.İbnu Abbâs (radıyallahu anhümâ) anlatıyor: “Saçlarına kına yakmış bir adam gelmişti. dolayısıyla kına yakmanın dini açıdan bir mecburiyet olmadığı hususudur. 3114 C. 413. ikinci rivayette koku yönünden kötülenmesi bir çelişkidir.(3.17 S.485 Akçağ. (Çünkü siyah boya kadınlarınızı size daha çok rağbet ettiricidir.Kerime Bintu Hümâm anlatıyor: “Bir kadın. (Az sonra) kına ve ketem ile boyamış biri geldi. Zinet 19. alıntıları: Ebû Dâvud. İbnu Mâce. Nesâi. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm): “Bu ne güzel!"buyurup takdir etti."(K. “Bu evvelkinden de güzel!" buyurdu. 7079 C." (K. Hz.142)) Birinci rivayette kına yakmak övülmüşken.468 Akçağ.(3627)) 414.7 S.7 S. Çünkü sevdiğim (aleyhissalâtu vesselâm)." (K. Diğer bir hususta.S. Tahdis ettikleri diğer bir rivayetle. Tereccül 4.488 Akçağ.

Peygamber’e: “Ey Allah’ın Resûlü. Aişe (radıyallahu anhâ) anlatıyor: “Bir kadın. 2116 C.(4165)) Görüldüğü gibi tahdis etmiş oldukları rivayetler birbirleriyle çelişkilidir.alıntıları: Ebû Dâvud. alıntısı: Ebû Dâvud. şu ellerini değiştirmedikçe senden biat almayacağım.489 Akçağ. bana biat ver!"diye talepte bulunmuştu. erkek eli midir?" buyurdu. Hz. vesselâm). Aleyhissalâtu 321 . hatta eline kına yakmayan kadından biat alınamayacağını iddia etmişlerdir. bu el kadın eli midir. perde gerisinden Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’a eliyle bir mektup uzattı. Kadıncağız: “Kadın elidir! deyince Hz. Ali radıyallahu anh da önüne durmuş.7 S.tahdis ettikleri başka rivayetlerde." (K.488 Akçağ. Hz. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) elini derhal geri çekip: “Ne bileyim. Sırtında kırmızı bir bürde vardı ve katırının üstünde idi." (K.142)) 416-Yine Hz.Hilâl İbnu Âmir babasından naklediyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm’ı Mina’da halka hitap ederken gördüm. Peygamber (aleyhissalâtu “Sen kadın olsaydın. Tereccül 4. Aişe (radıyallahu anhâ) anlatıyor: “Hint Bintu Utbe. kadınlar için kına yakmanın mecburi olduğunu. Tereccül 4. Kendisine: “Hayır. 417.2115 C.S.(4166). tırnaklarının rengini değiştirirdin" bununla kına yakmayı kastetmişti.ellerin tıpkı vahşi hayvanların ayağı gibi!" cevabını verdi. şöyle ki: 415. Zinet 18.S.(8. Nesâi.Hz.7 S.

Ben aleyhissalâtu vesselâmdan daha güzel bir şeyi hiç görmedim.S.(1724). peygamberin kırmızı elbise giydiğini rivayet etmişlerdir.S. bez parçalarının rengiyle uğraşılsın diye inmemiştir. Libas 35.Hz."(K. Zaten amaçları kırmızı veya başka rengi konu etmek olmayıp karışıklık çıkarmaktır. libas 21. Libâs 20. alıntıları: Ebû Dâvud.73 Akçağ. alıntıları: Buhâri. Tirmizi.203)) Bu iki rivayette.(4071)) Görüldüğü gibi son iki rivayetle. Tirmizi. Buna rağmen şu hadisleri de karşıt olarak rivayet etmişlerdir: 419.S." (K.vesselâm’ın söylediklerini tekrarlıyordu. 5278 C."(K. alıntısı: Ebû Dâvud.S.(4076)) 418."(K.15 S. Libâs 20. İslam dini evrensel bir din olup. alıntısı: Ebû Dâvud.15 S. Libas 4.73 Akçağ. Ben onu kızıl bir hulle içerisinde gördüm. 322 . (Boyadan) hiçbir şey görmeyince içeri girdi. Dolayısıyla kırmızı elbise giymenin dinen bir mahzuru olmadığını vurgulamış olmaktadırlar.(2808)) 420. (2337). Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm’ın zevcelerinden Zeyneb’in yanında idim ve kızıl toprakla onun elbiselerini boyuyorduk. Zinet 94. Nesâi. Müslim. Aleyhissalâtu vesselâm’ın bunu mekruh addettiğini anladı ve derhal elbiselerini yıkadı ve bütün kırmızılığı örttü. Menâkıp 23. Ancak kızıl toprağı görünce geri döndü. 5276 C. 5279 C.Beni Esed’den bir kadın anlatıyor: “Bir gün. Bera radıyallahu anh anlatıyor:“Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm orta boylu idi.15 S. Biz bu işle meşgulken Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm çıkageldi.72 Akçağ. Zeynep bu hali görünce. Ama aleyhissalâtu vesselâm adamın selamını almadı. 5277 C.15 S. Fezâil 91. Edeb 45. ilk iki rivayet birbirleriyle çelişkilidir.(8.(4069). Libas 21.71 Akçağ.İbnu Amr İbni’l-As radıyallahu anhümâ anlatıyor: “Üzerinde kırmızı renkli iki giyecek bulunan bir adam geldi ve Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm’a selam verdi.(4072). Ebû Dâvud. Aleyhissalâtu vesselâm geri döndü ve âniden geldi.

koku sürünme. aradan birkaç dakika geçmeden ab dest alıp camiye giriyor. mescide veya evinin içine götürüp yanına koymasının pratik yanı olmadığı gibi. Öyle ki kişi. Nikâh 1. (1080)) Bu itibarla uydurdukları rivayetlerin aslı yoktur. bu şekilde bir davranış ayakkabılarının altı mikroplu olabileceğinden hastalık kapma riskini de beraberinde getirir. 2161 C. alıntısı: Ebû Dâvud.Bilindiği gibi kına kırmızı renk veren bir süslenme boyasıdır. Bilahare adam altın yüzük takmış olarak geldi. Peygamber.15 S.S. misvak kullanma ve evlenme bütün peygamberlerin tâbi olageldikleri sünnetlerdendir.Ebu Eyyub (radıyallahu anh) hazretleri anlatıyor: Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Kına yakma. (Yüzüğü görünce): “Niye bazılarının üzerinde ateş ehlinin süsünü görüyorum!"buyurdu.S. Bu seferde: “Niye sende putların kokusunu hissediyorum?"dedi. alıntısı: Tirmizi.7 S. Sâlat 89.544 Akçağ. parmağında demir yüzük bulunan bir adam uğramıştı.58 Akçağ. altı ıslak olan ayakkabılarını nasıl olurda sünnet diye yanında götürür. Bu itibarla bu rivayetin aslı yoktur. Bu sefer de: 323 . ayakkabılarını çıkarıp (sol) yanına koyması sünnettir. o zaman bu rivayetin manası nedir? Şöyle ki: 421. Libas 44. (648)) Kişinin çıkardığı ayakkabılarını.Bireyde (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’ın yanına. 423. caminin tuvaletinden çıkıyor. Sonra parmağında sarı renkli (pirinç) yüzük taşıyor olduğu halde geldi." (K. (K.İbnu Abbâs radıyallahu anhüma diyor ki: “Kişi oturduğu zaman. 5256 C. 422. o kadar kırmızıdan nefret ediyor idi ise.(4138). Adam derhal onu çıkarıp attı.

zira gümüşte cennet ehlinin kullandığı bir ziynet 324 . erkeklerin altın yüzük takamayacağını fakat kadınların altın yüzük takmalarında.(4223)." (K.(8. Dikkat edilirse. Nesâi. Zinet 47.470 Akçağ.471 Akçağ.S. Libâs 52. onu: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) attı" dedi." (K.Hz.“Sende niye cennet ehlinin süsünü görüyorum?"dedi. Aişe (radıyallahu anhâ) anlatıyor:“Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’a Habeş kralı Necâşi’den hediyeler geldi. İçerisinde Habeşi kaşlı bir de altın yüzük vardı. takın!" dedi.472 Akçağ. Hâtem 8.(2090)) 425. 2096 C. birinci rivayette erkeklerin altın yüzük takamayacaklarına gerekçe olarak.7 S.S.S. Bu ise bir çelişkidir. O: “Hayır! Vallâhi ebediyen almayacağım. dolayısıyla altın zinet eşyası kullanmalarında bir mahzur olmadığını tahdis etmişlerdir. altının cennet ehlinin süs eşyası olduğunu göstermişlerdir.İbnu Abbas (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) bir adamın elinde altından bir yüzük gördü. Onu çıkarıp attı ve: “Biriniz tutup ateşten bir parçayı alıp eline koyuyor!"buyurdu. “Gümüşten dedi. 2095 C.7 S.(4235)) Bu rivayetlerinde. Ebû Dâvud.7 S." (K. Bunun üzerine adam: “Öyleyse yüzüğüm neden olsun?" diye sordu. Kızı Zeyneb’in kızı Ümâme Bintu Ebi’l-Âs’ı çağırıp: “Yavrucağım al şunu. alıntısı: Müslim. 2097 C.: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) gidince adama: “Yüzüğünü al (başka sûrette) ondan faydalan" dediler. alıntısı: Ebû Dâvud. (1786). Resûlullah onu bir çöple veya tiksinerek bir parmağıyla aldı. Fakat gümüş yüzük takmakta bir mahzur görmemişlerdir. alıntıları: Tirmizi.172)) 424. Hatem 4. Ancak ağırlığı bir miskale ulaşmasın. Libâs 43.

S. işlerine geldiği zamanda. altının zinet olarak kadınlar tarafından kullanılmasının yasak olduğunu da tahdis etmişlerdir. O zaman. Abdullah ibn Umer (R).. onlara tertemiz bir içki içirmiştir. alıntısı: Nesâi. Ömer: “O da kimmiş?" dedi. Hz. Bu hususta yapmış oldukları iddiaları çelişkilidir.. zinet 42. 2098 C.s. Bu hususlarla ilgili olarak rivayetlerinden örneklerle. ama ayıplamadı" deyince.7 S.. Gümüşten bilezikler takınmışlardır. Süheyb: “Resulullah!" cevabını verdi." (K.(Cennet ehlinin) üstlerinde yeşil ipekten ince ve kalın giysiler var.472 Akçağ. Bunun üzerine Peygamber minbere çıktı da hamd ve senâ etti ve akabinde: 325 . şöyle ki: . Rab’leri.. Diğer bir hususta cennet süsü kullanmak erkeklere yasaksa.eşyasıdır... Nâfi’e şöyle tahdis etmiştir: Peygamber (S) evvelâ altından bir mühür yaptırdı.165)) 427-. Ömer Süheyb (radıyallahu anhümâ)’e “Niye parmağında altın yüzük görüyorum ?" dedi. Peygamberin altın yüzük taktığını tahdis ettikleri gibi.. Bunu takındığı zamân yazılı kaşını avucunun içine alırdı. iddiaları doğrultusunda gümüşten yüzük v.. 426.Sa’id İbnu’l-Müseyyeb anlatıyor: “Hz. (8. Peygamber’in elinde altın yüzük gören insanlar da altından yüzükler yaptırdılar. Beriki: “Onu senden daha hayırlı olan da gördü.. kadınlara serbest olmasının mantığı nedir? Bu hususta ki çelişkileri bundan ibarette değil. bir ayet mealini yazacak olursak. 76/21 Görüldüğü gibi gümüşte cennet ehlinin ziynet eşyalarındandır.164. işlerine geldiği zaman.ninde yasak olması gerekirdi.

Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm): 326 . insanlar kendilerine altın yüzükler yaptırmasalardı. (takmayın!)"diye cevap verdi. Fakat ben onu bundan sonra takmayacağım" buyurdu da. 428.) Demek ki.-”Ben bu altından mühür yüzüğü yaptırmıştım. O. Peygamber altın yüzük takmaya devam edecekti. yine sordu: “Bir çift altın küpeye ne dersiniz?” “Ateşten bir çift küpe!” Kadında bir çift altın bilezik vardı. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâmdan yine: “Ateşten bir gerdanlık!"cevabını aldı.93 C. Peygamberin kullanmakta mahzur görmediği altın yüzüğü. demiştir.Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: “Bir kadın Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm’a gelerek sordu: “İki altın bilezik hakkında ne dersiniz. Onları çıkarıp attı ve: “(Ey Allah’ın Resûlü). Kitâbu’lLibâs H. (Buhari. Bunun üzerine insanlar da altın yüzüklerini ellerinden çıkarıp kırdılar.13 S.5915 Bab 53 Ötüken. parmağından onu çıkarıp attı. Râvi Cuveyriye: Ben Nâfi’nin “Yüzüğü sağ eline takardı" dediğini kuvvetle sanıyorum. insanlar da kullanıyorlar diyerek kullanmaktan vazgeçtiğini tahdis etmeleri bir çelişkidir. Kadın devamla: “Pekalâ altın gerdanlığa (ne dersiniz?) diye sordu. kadın kocası için süslenmezse onun yanında kıymeti düşer" dedi. (takayım mı?)” “Ateşten iki bileziktir.

Zira bir şey hem helal olacak hem de işlenmesinden dolayı.159)) 425.7 S. giyen kimselerin cennete gitmeyeceğinin. Dünya da ipeği." (K.(8. Ayrıca yine tahdis ettikleri başka rivayetlerde. ipek elbise ve altın haram kılındı. bir miktar da altın alıp sol avucuna koydu. dolayısıyla cehenneme gideceğinin tahdis edilmesi bir çelişkidir. ahrette nasibi olmayanlar giyer. fakat kadınlara ise helal olduğunu iddia etmelerine rağmen.15 S. (K.(8. Peygamberin Zeyneb’in kızı Ümame Bintu Ebi’l-Âs’a takması için altın yüzük verdiğini tahdis etmişlerdi.80 Akçağ. Zinet 40. Ali radıyallahu anh anlatıyor: Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm bir miktar ipek alıp sağ avucuna koydu. Şöyle ki: 429. Libâs 14.S.” (K.İbnu Ömer radıyallahu anhümâ anlatıyor: Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Dünyada ipeği.(8.475-476 Akçağ.no. bunları za’feren veya abir ile sarartmasından kimse engel olmaz!" cevabını verdi. Nesâi. 327 . 430. Zinet 39. Libâs 25. kadınlarına helal kılındı" buyrulmuştur.160)) Tirmizi ve Nesâi’de Ebû Mûsa’dan gelen diğer bir rivayette: “Ümmetimin erkeklerine. ipek ve altının erkekler tarafından ziynet olarak kullanılmasının haram olduğunu.80 Akçağ. Libâs 6. alıntıları: Buhâri. (4057).(2068). Nesâi. alıntısı: Nesâi. 5286 C. 2104 C. 5287 C.15 S.“Sizden birine. Müslim.lu örnekte. alıntıları: Ebû Dâvud. Zinet 91. sonra da: “Şu iki şey ümmetimin erkek kısmına haramdır!" buyurdu.S.201)) Bu duruma göre. ipek kadınlar için helaldir diye tahdis etmelerine rağmen. ahirette nasibi olmayanların giydiğini tahdis etmişlerdir.S. gümüş küpeler takınmasından. işleyen kimsenin cehenneme gideceğini iddia etmek mümkün değildir.Hz.

Rasûlullah (S): “Altın.49 C. örneğin: 328 .58825883 Bab 25 Ötüken. kıyamet gününde ise sizindir.. ben onu gümüş bardakla su vermekten nehyetmiştim.. işlerine geldiği zaman veya ortalığı karıştırmak için bütün bu iddialarına rağmen. Allah... 4/410 Sönmez Neşriyat.."buyurdu.. (Buhâri. Onu Dihkaan yâni oranın büyük bir adamı gümüşten bir kap içinde su getirdi. Kur’an’dan mealen: .) Bu rivayetlerle 7(Araf)32 ayetinin ne kadar ihtilaflı oldukları açıktır.Resûlullah’a atfen: “Altın ve gümüş kaptan su içmeyin! Çünkü bu dünyada onların (kafir ve müşriklerin).) 432-. bunları haram eden kimdir diye sormazdı ve bu öyle bir sorudur ki. Bu konuda. Huzeyfe bardağı alıp sâhibine fırlattı.. Bu rivayetleri uyduranlar o kadar yüzsüz kimselerdir ki. bunlar dünyâda onlara âid zinet. 7/32 Görüldüğü gibi.. içmek için su istedi. dibâc. evvelce haram olmuş olup ta. Şu kadar ki. sonradan helal edilmiş olsalardı.Diğer bir hususta. C.. dedi. Buna rağmen şu rivayeti uydurmuşlardır: 431. fakat o bundan vazgeçmedi. kulları için çıkardığı (yarattığı) süsü ve güzel rızkları kim haram kıldı? De ki: Onlar. Abdurrahmân ibn Ebi Leylâ şöyle demiştir: Huzeyfe Medâin şehrinde idi.. Ve: -Ben bunu ona ilk defa atmadım.13 S. bilen bir topluluk için ayetleri böyle açıklıyoruz. Kıyâmet günüde ise yalnız müminlerindir. âhirette. Kitâbu’l-Libâs H. İşte.. (Müslim. gümüş. dünya hayatında (inanmayanlarla birlikte) müminlerindir. ziynet ve güzel rızkların müminlere haram kılınmamış olduğudur.9 H.De ki: Allah’ın. şöyle de rivayette bulunmaktan çekinmezler. ziynetleri ve güzel rızkları müminlere haram etmeye kalkışacak olanlara bir tehditte oluşturmaktadır. ipek. âhirette ise sizindir" buyurdu.

Ali radıyallahu anh’ın yanına geldim...) Veya şöyle derler: 434.) Bu rivayetlere göre. Libas 10. Bana yamalı bir giysi ve kaba bir izar çıkardı ve Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm şu iki(parça)nın içinde vefat etti!: dedi..Ebû Bürde İbnu Ebi Mûsa el-Eş’âri anlatıyor: “Hz.. Râvi Âsım el-Ahvel: Ben bu kadehi gördüm ve (teberruken içine su koyup) ondan su içtim. (Buhâri. demiştir.. Libâs 19. (1733)) 437. (Müslim. alıntıları: Buhâri. diye Allah’a yemin verdi. “İşte Resûlullah’ın cübbesi!.İbnu Abbâs radıyallahu anhüma anlatıyor: “Harûriyye (denen Hâriciler) çıktığı zaman Hz.. C. Aişe radıyallahu anhâ’nın yanına girdim. 5297 C..9 H.Esma’dan naklen:.15 S.....(4036).. Kitâbu’lHumus 18 C. Dedi..Aişe’den naklen: Aişe bize Yemen’de yapılan kalın bir çarşafla mülebbede (keçe) dedikleri cinsten bir kilim çıkardı ve Resûlullah şu iki elbisenin içinde vefat etti. C.. akabinde kırık yerine gümüşten bir bardak edindi dediğini tahdis etti. Müslim.. Enes ibn Mâlik(R)’ten: Peygamber(S)’in su bardağı kırıldı. kisralar (krallar) cübbesi çıkardı."Ve bana bir teylesanlar. Peygamberin giyeceği hakkında bu rivayetlerle çelişkili olarak şu rivayetleri uydurmuşlardır: 435..433." (K..2895 Bab 5 Ötüken. Libâs 8.(2080). gümüş bardakla su içmiş. (Müslim. Humus 5.87 Akçağ. Bu da evvelki rivayetlerle çelişkili olduğu gibi. 34/438 Sönmez Neşriyat. Bana: 329 .9 H.) 436.6 S.. Cübbenin ipekten yaması (deseni) vardı. Peygamber kralların giydiği atlas ve ipekten cübbe giymiş. kenarları diba ile geçilmişti. Ebû Dâvud. 10/421 Sönmez Neşriyat. Tirmizi..S. Libâs 35.

Ben de mevcut Yemen hullelerinin en güzelini giydim. 5299 C.” Ebu Zümeyl der ki: “İbnu Abbâs radıyallahu anhüma yakışıklı ve gür sesli biriydi. Libâs 22. alıntısı: Tirmizi. yünden küçük bir serpuş (takke) vardı.15 S. alıntısı: Ebû Dâvud."İbnu Abbâs der ki: “Harurilerin yanına vardım.15 S.87 Akçağ. bunu giydi içinde terlediği zaman ondan yün kokusu hissetti. peygamberin yün elbise giymemesine neden olarak güzel kokudan hoşlandığını 330 . aleyhissalâtu vesselâm güzel kokudan hoşlanırdı. Ben: “Beni ayıplıyor musunuz? Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm üzerinde mümkün olan en güzel elbiseyi gördüm! dedim.S. (4037)) Bütün bu rivayetlerin bir birleriyle çelişkili oldukları açıktır. Bana: “Hoş geldin ey İbnu Abbâs! bu takımın da ne? dediler. 5272 C. ikinci rivayette övülmesi bir çelişkidir.Hz. Musa aleyhisselâmın Rabbi Teâlâ hazretleriyle konuştuğu gün.S. libâs 8.S. Libâs 10." (K." (K. Ayağında da eşek derisinden mamul bir ayakkabı vardı.68-69 Akçağ.“Şu adamlara bir uğra!"dedi. 438. yün elbise kötülenmişken. (1734)) Birinci rivayette. Diğer bir hususta. Aişe radıyallahu anhâ anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm’a siyah bir bürde (hırka) yaptım. üzerinde yünden bir şalvar. yünden bir kisâ. yünden bir cübbe.İbni Mes’ud radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Hz.15 S. 5296 C." (K.89 Akçağ. Bunun üzerine o hırkayı çıkarıp attı. alıntısı: Ebû Dâvud.(4074)) 439.

(4078). Tereccül 16. sakalları serbest bırakın.(1785)) Bu rivayetle. Libas 24.7 S.(4199). Libâs 64.45 Akçağ. Edeb 17. tüm insanlığa hitap eder. Bu duruma göre Musa peygamberin güzel kokudan hoşlanmadığı neticesi çıkmış olur ki. Tahâret 15.İbnu Ömer (radıyallahu anhümâ) anlatıyor:“Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Bıyıkları kazıyın. Zira çölde yaşayan bir müslümanla.(2764). Ebû Dâvud.S. 441. Nesâi.16)) 442.(259). kalansuveler üzerindeki sarıklardır."(K. 5233 C. Bu itibarla uydurmuş oldukları rivayetin aslı yoktur.511 Akçağ." (K.S.S. örneğin İslam dışındaki inançların din önderlerinin kıyafeti gibi giymemek şartıyla istediği kıyafeti giyebilir. alıntısı: Tirmizi.7 S. insanlarınsa kendi milli örflerine ait kıyafetleri olabilir ve bu kıyafetler İslami ahlaka aykırı olmamak şartıyla inançtan çok şahsi zevkler ve iklimle ilgili tercihlerdir. Tirmizi.Abdullah İbnu Amr İbni’l-As (radıyallahu anhümâ) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) sakalından enine ve boyuna alırdı. alıntıları: Ebû Dâvud.(1. Tirmizi. Kur’an’da gösterilen ahlaka aykırı olmamak ve İslam dışılığı sembolize eden. Kutuplarda yaşayan bir müslümanın aynı kıyafeti giymesi gerektiğini rivayet etmek müslümanları zora sokmak içindir. 2136 C. İslam dini. Edeb 18.514 Akçağ. Libâs 47. Müslim. Cihanşümul bir dindir.65. müslümanların sarık sarmalarının mecburi olduğu vurgulanmak istenmiştir.(2763)) 331 . 2133 SC. Bir müslüman. Tahâret 53. babası radıyallahu anhtan anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Bizimle müşrikler arasındaki fark.15 S. bu Musa Peygambere karşı bir saygısızlıktır. 440."(K.Muhammed İbnu Rükâne.delil göstermeleridir. alıntıları: Buhâri.

Muvatta. Ebû Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) şöyle buyurdular: “İğreti saç takana da. 2154 C. Libâs 63. Libas 115." (K. Tirmizi. Kur’an’da sakal bırakmak mecburi edilmemiştir. Zinet 25. eğreti saç takayım mı? Diye sordu.187. Ebû Hureyre (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) şöyle buyurdular ki: “Fıtrat beştir: Sünnet olmak. (8. Müslim.7 S.7 S. Bundan dolayı. Müslim.64. etek tıraşı olmak. 2147 C. Tahâret 39.14. sakalın müslümanları sembolize ettiği iddia edilemez. yaptırana da Allah lânet etsin! (K. Esmâ (radıyallahu anhâ) anlatıyor: “Bir kadın “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’a gelerek: “Kızım çiçek hastalığına yakalandı ve saçları döküldü. 443.148)) 444.(2122).505 Akçağ. Libâs 83. alıntıları: Buhari.(8.535 Akçağ.188)) 445-Hz. alıntıları: Buhari. alıntıları: Buhâri. Diğer bir hususta sakal bırakmanın sünnet olduğunu ve müslümanların muhakkak sakal bırakmalarının gerektiğini iddia etmeleri gerçeklere uymamaktadır. Ebû Dâvud.Hz. Zinet 71. (2124). Nesâi.Hz. tırnakları kesmek. ikinci rivayette. Tereccül 16.Birinci rivayette. Sıfatu’n Nebiyy 3. Tıbb 36. peygamberin sakalından kısalttığını tahdis etmeleri bir çelişkidir. sakalların serbest bırakılması tahdis edilmişken."(K. Müslüman olmayan kimselerde sakal bırakmaktadırlar.S. Nesâi. Aleyhissalâtu vesselâm: “Allah takana da taktırana da lânet etmiştir?"diye cevap verdi.15)) 332 . 2129 C. Tahâret 10. İstizân 51. taktırana da.S. bıyığı kesmek.523 Akçağ. Zira sakal bırakmak Müslümanlara has bir olay değildir.S.(257).(2757).(4198). Libas 119.11.921).(1.85. Müslim. koltuk altını yolmak. Ben onu evlendirdim.7 S. bedene dövme yapana da. Libas 86.(2. Edeb 14. Nesâi.

ama bundan sonra da onlardan çoğu.7 S. bir cana kıymamış ya da yeryüzünde bozgunculuk yapmamış olan bir canı öldürürse. insan yaratılışının aslında meydana gelmiş olan saç dökülmesi gibi bir olayla ilgili olunca yaratılışın aslına dönmek için bir çabadır. Meğer ki peruk başkasına ait bir saç ihtiva etmesin. hayat kurtarmak. İslam ahlakı yönünden. “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) (kadını çağırarak) Kendisine: “Derin kesme. yine yeryüzünde isrâf etmekte (aşırı gitmekte)dirler. Örneğin. Kur’an’da övülmüştür: Kur’an’dan mealen: . Bununla beraber. Kalp. başka bir canlıya nakledilmesi veya kan nakli gibi ameliyeler yapmak İslam’a aykırı değildir. 5/32 Hayat kurtarmada yardımcı olunduğunda. Böyle bir şey yapmış olanlar. müstehcen olmamak ta dikkat edilmesi gereken bir olaydır. Yukarıda vermiş olduğum rivayet örneklerinde görüldüğü gibi peruk takmayı şiddetle kötüleyip. Zira derin kesmemen kadın için daha çok haz vesilesidir. Zira peruk takmak. sanki bütün insanları öldürmüş gibidir. koca için de daha makbûldür" diye talimat verdi.446.(5271)) Daha öncede belirttiğim gibi. Kur’an’a göre şeytana pay olmuş. Takma kol bacak. Başkasına ait bir saç ihtiva ederse tesettüre aykırı olmuş olur. yani şeytanın hizbi olmuş olurlar." (K. dişte bunun gibidir. sünnet olmayı övmeleri açık bir çelişkidir. müstehcen olmayan hayati organların bir ölüden alınarak.534 Akçağ. alıntıları: Ebû Dâvud. Dövme ve Sünnet gibi ameliyelerle vücutta kalıcı ve aslını değiştirici değişiklik meydana getirmek İslam dinide şiddetle yasaktır. ciğer 333 . Andolsun elçilerimiz onlara açık delillerle geldiler. yardımcı olanlar ne kendi sağlıklarına nede başkalarının sağlıklarına zarar verici olmamalıdırlar.Ümmü Atiyye (radıyallahu anhâ) anlatıyor: “Bir kadın Medine’de kızları sünnet ederdi.S. 2153 C. Kim de onu(n hayatını kurtarmak suretiyle) yaşatırsa bütün insanları yaşatmış gibi olur.Bundan dolayı İsrâil oğullarına şöyle yazdık: Kim. Edeb 179.

Elbise ise. 447. Bundan dolayı olayın değerlendirilmesinde o topluma göre verilen intiba önemlidir.8 S. giyildiği toplum içerisinde. Libas 31. 2692 C.532 Akçağ.S. kadın veya erkeği temsil ettiği bir durum vardır. Şöyle ki.S. Peygamberin. erkekte kendisini kadın gösterecek bir kıyafet içerisine girerse. giymeleri halinde Lanetli olacakları rivayet edilmişken. İslam ahlakına göre bütün cinsel sapıklıklar red edilmiştir. 5261 C. içinde namaz kıldı. peygambere açık bir iftira ve saygısızlıktır. bunun ötesinde. Aişe (radıyallahu anhâ) demiştir ki: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) bir ucu beni örtmekte olan bir kumaşın diğer ucuyla örtünerek.böbrek gibi organlar veya kan müstehcen olmayan bedensel olgulardırlar. iklim nedeniyle entari türü kıyafet giyerler. bu da bir erkeğin kadın elbisesi giymesi manasında değildir. İslam dini 334 . İslam ahlakındaki tesettüre uygun her güzel elbiseyi erkek ve kadın giyebilir. (K. ikinci rivayette. bazı toplumlarda etek türü elbise giymesi o toplumunda. yani giyilen kıyafetin.15 S.(631)) Birinci rivayette.(4098)) 448-Hz. Âişe’ye ait elbise giymiş olduğunun tahdis edilmesi. Bu itibarla uydurmuş oldukları rivayetin aslı yoktur. alıntıları: Ebû Dâvud. bir birlerinin elbiselerini giyemeyecekleri. Kadın ve erkeğin. Zira oralarda erkeklerin giydiği normal bir kıyafettir. cinsel yönden kadın kendisini erkek gösterecek.61 Akçağ. kadınları temsil eden bir kıyafet giyiyor manasında değildir. Yoksa. alıntıları: Ebû Dâvud. toplumdan topluma farklılık göstere bilir. Yukarıda ki metinde her ne kadar müşterek bir kumaş olarak belirtilmişse de rivayetin aslı ‘sevb’ yani elbisedir. İslam ahlakına uymaz. Salat 80.Hz. Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm kadın elbisesini giyen erkeğe ve erkek elbisesini giyen kadına lanet etti. İşte böyle bir durumda. (K. Arap erkekleri de. bu bir cinsel sapma olup.

.15 S. tesettür örtüsü ve süs olarak tanımlanmıştır. Bu konuda... 7/26 Görüldüğü gibi.) 450. Böylece zaman içerisinde İslam toplumunun zayıflamasını ve dağılmasını 335 .İbnu Ömer (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Bu iş (emirlik). elbise belli bir renk ve şekle bağlanmamış. Onu da babam Semure: . Müslim. Takvâ elbisesi. ŞAHIS İLE MEMURLAR VE HİLAFET KONULARINDA UYDURDUKLARI HADİSLERDEN ÖRNEKLER 449-. Ahkâm 2.Resûlullah: “Bunların hepsi Kureyş’tendir" buyurdu. Belki düşünüp öğüt alırlar. Menâkıb 2.. Kur’an’dan mealen: . ŞEHİR. o şöyle dedi: Ben Peygamber (S)’den işittim....406-407 Akçağ. süslenecek elbise yarattık. (Buhâri. Yine Câbir: Ben ancak Peygamberin söylediği bir kelimeyi işitmiştim. alıntıları: Buhari. kendisine has özel bir üniforması yoktur. müslümanların yönetimi belirli bir kabileye bağlanmak istenmiştir.. İmâret 4. O: “On iki emir olacaktır" buyurdu...S. KABİLE. Bize Şu’be tahdis etti ki. Kitâbu’l-Ahkâm 79 Bab 52 C. (1820)) Bu tür rivayetlerle. diye rivâyet etti. Bunlar Allah’ın âyetleridir. Abdulmelik ibn Umeyr şöyle demiştir: ben Câbir ibn Semure (R)’den işittim.Ey Âdem oğulları! Size ayıp yerlerinizi örtecek giysi. insanlardan iki kişi bâki kaldıkça Kureyş’te olmaya devam edecektir." (K. 1707 C.. İşte o daha hayırlıdır..7075 Ötüken. Enbiya 1..bütün insanlığa hitap eden bir dindir.6 S..

Yönetimi. halbuki durum hiçte böyle değildir. Görünüşte. İslam dininde ki. Amaçları müslümanlara zarar vermek için ırki veya kabileci unsurları ortaya atmaktır. Yani kabilelerinden veya ırklarından olan kimseler ne yaparlarsa yapsınlar diğer insanlardan üstün ve değerlidirler. Kureyş’e tahsis etmekle bazı kötü kimselere. Mümin kardeşliğinin ortadan kalkmasına ve İslam toplumunun parçalanmasına yol açar. İslam dininde iyi olmanın ölçüsü ırk olmayıp takvadır ve bütün Müminler kardeştir. (Rabbi): “Zalimlere ahdim ermez (onlar için söz vermedim). İbrahim peygamberin soyuna dahi verilmemişken.Rabb’i. Fakat diğer ırklardan olan kimseler ne kadar iyi olurlarsa olsunlar. İslam dini cihan şümul bir dindir ve dünyanın bütün ırklarından müslümanlar olabilir. bu garantiyi başka soylar için iddia ve tahsis etmek boş bir iddiadır. Bu tür kimselerde şahıslar bakımından değerli olmanın ve insanları yönetmeye layık olmanın ölçüsü bir kimsenin iyi ve ehil olması olmayıp. yâ Rabbi!)" dedi. bir zaman İbrahim’i birtakım kelimelerle sınamış o da onları tamamlayınca: “Ben seni insanlara İmam yapacağım. Kureyş kabilesine mensup olan şahıslardan iyi kimseler olabileceği gibi. 2/124 336 . kendilerine ırki veya kabilevi bağlarla bağlı olup olmamasıdır. ister istemez müslümanları yönetme fırsatı verilmek suretiyle diktatörlüğe yol açmış olurlar. Eğer ki bu ırklardan herhangi birine üstünlük verilirse bu ırkın mensupları diğerlerini ezebileceği gibi. Bu konuda Kur’an’dan örnek verecek olursam. diğerlerinde bu eziklikten dolayı küskünlük gelebileceği açıktır. İmamlık yapma garantisi. bir fert olabileceği gibi. “Soyumdan da (imamlar yap. mealen: . iyi olmayan kimselerinde olması mümkündür. onlarca kendilerinden daha aşağıda olan kimselerdirler. bir ırk veya kabile olabilir. Zira diktatör. Halbuki.amaçlamışlardır. Bu da."demişti." buyurdu. Peygamberin mensup olduğu Kureyş kabilesini güya övüyorlar.

kabile ve ırkla ilgili değildir. Başka bir ifadeyle. Rahman’a kul olan herkes müslümanlara imamlık yapabilir. Rahman’ın kullarının duasıdır. Rahman’a kul olanların tamamı ki.Ve onlar ki: “Rabb’imiz bize gözler sevinci (gönüller açan) eşler ve çocuklar lütfeyle ve bizi (senin azabından) korunanlara imam yap. Osman’ın hilafetine Hz. 451."Sa’id İbnu Cumhân dedi ki: “Sonra ilâve etti: “Hz. Allah yanında en üstün olanınız. Bundan da anlaşılır ki.Görüldüğü gibi. Ömer’in hilafetini. İmamlığın Kureyş’e ait olduğu veya belirli bir soya ait olduğu yolunda ki rivayetleri uydurma olup aslı yoktur. imamlık olayında belirli bir soy garantisi yoktur. 25/74 Mealini yazdığım ayetteki dua. aileye bağlı olsaydı ne İbrahim peygamberin babası ne de Nuh peygamberin oğlu küfretmezdi. Eğer ki. Bunları (sayınca hakikaten) otuz yıl bulduk. böyle bir dua yapmalarının manası olmazdı. Ali’nin hilafetini (radıyallahu anhüm ecmain) (parmaklarınla say) bak!"dedi.Sefine (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Hilafet. Hz. Kur’an’dan mealen: . Allah yanında İnsanlar için üstünlük yalnız ve yalnız takvadadır. (Allah’ın buyrukları dışına çıkmaktan) en çok korunanınızdır. bunlar cennetlik olan müminlerin tamamıdır. Bundan sonra saltanat gelecektir. biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi milletlere ve kabilelere ayırdık. ümmetim arasında otuz yıl sürecektir. imamlık olayı belirli kimselere verilmiş olsaydı. Aile.Ey insanlar. 49/13 Görüldüğü gibi. Ebû Bekr (radıyallahu anh)’in hilafetine Hz. Allah bilendir. Takva ise şahsa bağlı bir şeydir. Eğer. haber alandır." derler. . 337 .

(2227)) 452.Hz. Şöyle ki: 453.4647). Câbir İbnu Semüre (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Bu din.16 S. onlar için yetmiş yıl ayakta kalır!"Ben dedim ki: “(bu yetmiş yıllık müddet) zikri geçen (otuz beş yıllık müddet)ten sonra mı başlayacak. 5962 C. Tirmizi. Kaldı ki yine işlerine geldiği zaman bu rivayetlerine de çelişkili başka rivayetlerde ortaya koymuşlardır. (K.Sefine’ye Emeviler.S. daha önce helak olanların yolunu tutmuş olurlar. peygambere isnaden iddia etmişlerdir. hem de en kötü krallar. alıntıları: Ebû Dâvud. hepsi Kureyş’ten gelecek olan on iki halifeye kadar aziz ve güçlü olacaktır.411 Akçağ. Fiten 48. Onlar krallardır.S. bu iddia sadece onların içindeki bir hasreti ortaya koymaktadır. alıntıları: Ebû Dâvud. İkinci rivayette ise İslam dininin en fazla yetmiş yıl süreceğini ve bundan sonra artık değirmeninin dönmeyeceğini yani ortadan kalkacağını.”. Fiten 1.439-440 Akçağ. halifelerin dört olduğu ve hilafet müddetinin otuz yıl süreceği tahdis edilmiştir. Sünnet 9.İbnu Mes’ud radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “İslâm’ın değirmeni otuz beş veya otuz altı veya otuz yedi (yıl) döner.” “Sonra ne olacak?” 338 .(4254)) Birinci rivayette. Eğer (dini terk ederek kendilerini) helak ederlerse.” (K. 1708 C. Gerçekler bunu hilafına olduğu gibi. hilâfetin kendilerinde (devam ettiğini) zannederler" demişti. yoksa geçen kısım buna dahil mi?" “Mezkûr müddet buna dahildir! Buyurdular. Şu cevabı verdi: “Beni’z-Zerkâ yalan söylüyor.6 S. (4648. Dinleri ayakta kalırsa.

6 S. Bu üç kitap. Tirmizi.4280) tamamını tahriç etmiştir. zalim yöneticilerin müslümanları ezmesini sağlamak için. yöneticilere haklarını verin fakat size haklarınızı vermezlerse onlardan hak talep etmeyin tavsiyesinde bulunmuşlardır. hadisin “Kureyş’ten kelimesine kadar kısmını. Ancak. Ebû Dâvud da (Mehdi 1. alıntıları:Buhâri. Zirâ Allah’u Teâla idâreleri altındakilerin hukukunu onlardan soracaktır" buyurdu.(2224). Ayrıca. 1712 C.. bu rivayetlerde on ikiye ve bundan da çelişkili bir şekilde. 455-." (K.Zuhri şöyle demiştir: Bana Ebû Seleme.. ez. Ama ardımdan halifeler gelecek ve çok olacaklar.." (K. Ahkâm 51.6 S. İmâret 5-9 (1821). Ebû Said el Hudri (R)’den tahdis etti ki. Fiten 46.416-417 Akçağ.) 454-Hz.(4279.Müslim.. kendilerinden değil) Allah’tan isteyin..S. “Önceki biatınıza sadâkat gösterin. Bu konuda uydurdukları rivayetlerin asılsız ve çelişkili oldukları açıktır.S. Onlar üzerindeki haklarınızı (eda etmedikleri takdirde. alıntıları:Buhari. Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor:“Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Beni İsrail’i peygamberler (aleyhümüsselâm) idâre ediyorlardı. 1709 C. Peygamber (S): “Devlet başkanı yapılan bir halifenin muhakkak iki tâne sırdaş 339 . sayı vermeden halifeler çok olacaklardır diye rivayette bulunmuşlardır..Müslim.." Orada bulunanlar: “(Onlar hakkında) bize ne emredersiniz?"diye sordular. evvelki rivayetlerinde halifeler ancak dörttür demişken..412-414 Akçağ. Enbiyâ 50.. benden sonra peygamber yok.“Sonra herc (fitne ve kargaşa) gelecek! diye cevap verdi. İmâret 44 (1842)) Görüldüğü gibi. Bir peygamber ölünce yerine ikinci bir peygamber geçiyordu.. Onlara haklarını verin.

Ebû Zer’den demiştir ki: Rasûlullah (s...14 S.59-60 Şamil Yayınevi.. (Buhâri... halkı yöneticilerden.2868 C.. (Ebû Dâvud K. Binaenaleyh iki kişi üzerine (bile olsa) başkan olma ve yetim malına veli olma" buyurdu.. Bu tür rivayetlerinde özellikle halkın yöneticilere güvenini sarsmak için çeşitli rivayetler uydurmuşlardır.. Kitâbu’lKader 17 C. Masûm olan Allah’ın (fenalıktan koruyup) masûm kıldığı kimsedir" buyurmuştur. Fakat bu görevi yüklenenler (mesuliyetli bir görev yüklendikleri için) cehennemlik (olma tehlikesiyle karşı karşıya)dırlar... yöneticileri de bir birlerinden şüphe eder hale getirip kargaşa çıkarmaktır. imare (17).. şöyle ki: 456-.el-Harac ve’l-fey’ Bab 5 H..6500-6501 Bab 7 Ötüken.. kendilerine iyiliği veya kötülüğü emredenleri ayıramayacak kadar aptal değillerdir ki. Bab 4 H..189 Şamil Yayınevi.. Nesâi. vesaya 10.a. (Ebû Dâvud K...) 457-.2934 C..el-Vesaye (17).müşâviri vardır: Bunun birisi ona hayır yolu emredip gösterir ve hayra teşvik eder.) İslam halifeleri. Uzunca bir rivayetin sonunda Resûlullah’a atfen: “-İdarecilik görevi hakdır. Elbette halk için bu görevi üstlenen kimselere ihtiyaç vardır. Bu rivayet İslam halifelerine ve yardımcılarına yöneltilmiş bir iftira ve asalsız bir iddiadır. Bu rivayeti uydurmaktan amaçları.11 S. ayrıca Müslim.. diğeri de ona şerr yolu gösterip ve şerre teşvik eder..11 S." buyurdu. kendilerine kötülüğü emreden kimseleri sırdaş edinip onları maaşa bağlasınlar.) (bana hitaben şöyle) buyurdu: -”Ey Ebû Zer! Gerçekten ben seni zaif görüyorum ve kendim için arzu ettiğim şeyi senin için de arzu ediyorum..) 340 ..

Yukarıda ki rivayette. (Ebû Dâvûd.)’den özür dileyerek: ..a.a. Diğeri arkadaşının (bu) sözünün aynısını söyledi." şeklindedir. (devlet dairesinden) iş Bunun üzerine Ebû Musa Peygamber (s. 458-..a. Ebû Musâ (el-Eş’ari)’den demiştir ki: İki kişiyle birlikte Peygamber (s. Fakat bu görevi yüklenenler cehennemliktir.Ben onların niçin geldiklerini bilmiyordum. Ebû Hüreyre yoluyla Tahdis edilen rivayette: “Kim (devamlı olarak zalim) idareci ile düşer-kalkarsa fitneye düşer”. İfadenin aslı: “İdarecilik görevi hakdır.. Bab 24-25 H. Elbette halk için bu görevi üstlenen kimselere ihtiyaç vardır." şeklindedir. icâre 1. el-Harac ve’l-İmare ve’l-fey’ Bab 2 Şamil Yay." (Ebû Dâvûd K. K. mürteddin 2. 459-. “Kul (zalim) sultana yaklaşmakla Allan’dan uzaklaşmaktan başka bir şey kazanamaz."buyurdu.) Metindeki asıl ifade: “Kim idareci ile düşer-kalkarsa fitneye düşer. ahkâm 7.)’den. Onlardan biri söz aldı ve -(Ey Allah’ın Resulü) Senin işinde (görev alabilmemiz hususunda) bize yardımcı olmanız için (buraya) geldik" dedi. Ayrıca:Buhâri. parantez içindeki ifadeler asıl metnin içinde yoktur. dedi ve döndü gitti de bir daha onlara hiçbir iş(lerin)de yardımcı olmadı.2861 S."“ Kul sultana yaklaşmakla Allah’tan uzaklaşmaktan başka bir şey kazanamaz. 341 ..a. Peygamber (s.es-Sayd (16).) de: “-Sizin en haininiz isteyendir.39-40 Şamil Yayınevi. Müslim. Rasûlullah (s.)’e gitmiştim.

Hanbel IV-393-409. Müslümanlarla. İslam devleti memurlarına karşı yapmış oldukları saldırılarına hedef olarak özellikle kadıları seçmişlerdir.) Görüldüğü gibi.14 S. Bu itibarla. 4881 C. meşru olan bir şey suç olarak tanımlanamaz. Peygamberlerde yöneticilik yapan kimselerdir. Böyle yapmalarının nedeni.Hz. Tirmizi.S. Bu ise İslam devleti yöneticilerine ve memurlarına yöneltilmiş bir iftira ve saygısızlıktır. bıçaksız boğazlanmış demektir.3572).(3571. (K. Ahkâm 1. Şöyle ki: 460. İslam adaletini icra edenlere karşı yine halkın güvenini sarsmak ve böylece bozgunculuk meydana getirmek içindir. Buna rağmen yöneticiler cehennemliktir demek büyük bir saygısızlıktır. gerek müslümanların devlet başkanlarını. Akdiye 1. kadılara yaptıkları işin ehemmiyetini hatırlatmak ve adaletli karar vermeye teşvik etmek istedikleri akla gelebilir. hudud 1. Şöyle ki: 342 . Akdiye 3.411. gerekse memurlarının cehennemlik olduğunu rivayet ve iddia etmişlerdir. (1325)) Bu rivayette. Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Kim insanlar arasında kâdı tayin edilmiş ise. Ebû Dâvud. Bir kimse sahip olduğu faydalı bir malı pazarlama hakkına nasıl sahipse. Ahmed b. bir kimsede aynı şekilde emeğini pazarlama hakkına sahiptir.imare 15. alıntıları:Ebû Dâvud. İslam devleti idarecileri arasında fitne amaçlayan bu rivayetlerin aslı yoktur.76 Akçağ. Hal böyle olunca nasıl olurda devlet dairesinden iş isteyen kimseler hain olarak nitelenir. kadıların muhakkak adaletsiz karar verdiklerini vurgulamak istedikleri açıkça anlaşılır. Fakat diğer rivayetlerine baktığımızda amaçlarının hiçte bu olmadığı.

Nesâi. sonra adaleti zulmüne galebe çalsa cennete girer. Hatta daha da cesaretlendirmek ve haksız kararlara mazeret olmak üzere. Akdiyye 15.(1326).80 Akçağ. kadıların zulmen haksız yere karar vermesi olağandır. 4885 C. (K. kadıların sevap kazanacaklarını iddia ettiler.461. hiçbir mahzuru olmaz. alıntıları:Buhâri.14 S. kadıların hiç sevap kazanamayacaklarını. Örnekte tahdis etmiş oldukları rivayetlerine çelişkili olarak. Ebû Dâvud.(1716). İ’tisam 21. Ahkâm 2. en iyi ihtimalle ancak.(8. kadıların verecekleri haksız kararlara hata maskesi takarak. İbnu Ömer radıyallahu anhüm’e: “Git insanlar arasında hükmet!" dedi: 343 . Kazâ 3. haksızlık yapabilecek kimselerin kadılık yapmalarını sağlamak amacıyla 462. alıntıları:Ebû Dâvud.Amr İbnu’l-Âs radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Hâkim içtihad eder ve isabet ederse kendisine iki ücret (sevap) verilir.S.(3575)) Yani demek istiyorlar ki.224)) Zulüm işlemeyen ve hata yapmamaya özen gösteren takvalı kimseleri. Tirmizi. Akdiye 2." (K. Şöyle ki: 463. kadılık mesleğinden uzaklaştırıp. sevap ve günah yönünden başa baş gelebileceklerini rivayet ettiler. böylece haksız kararlarında.14 S. 4885 C. Akdiye 2.Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Kim Müslümanların kadılık hizmetini talep edip elde etse. Şöyle ki: 462. Zulmü adaletine galebe çalsa ateş onundur.S.82 Akçağ. Müslim.Abdullah İbnu Mevhib anlatıyor: “Osman İbnu Affan. yeter ki doğru kararları daha fazla olsun.(3574). Eğer içtihad eder ve hata ederse ona bir ücret vardır.

“Eymü’minlerin emiri. Ancak Abdullah dedi ki: “Doğru da. Bu hususu. alıntıları:Tirmizi. Hz.(1322)) Bu rivayette.)" (K.14 S. Fethin ferdası gününde Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm’ın söylemiş bulunduğu bir hadisini hatırlatayım: Allah’a hamd ve senadan sonra şöyle buyurmuştu: “Mekke’yi insanlar değil. bana müsaade et. sizden burada hazır olanlar. halbuki 462. hazır olmayanlara ulaştırsın. beni bu vazifeden affetmez misiniz?" diye ricada bulundu. kadı ne kadar doğru bir kimse olsa ve doğru karar verse de sevap kazanamayacağını. 464. ama size vermiyor!"Mekke’de bana bir gündüzün bir müddetinde (gün doğumundan ikindiye kadar) izin verildi.78 Akçağ. Artık (Resûlullah’ın bu sözünden) sonra ne ümid edebilirim?" (Hz.Ebû Şüreyh el-Adavi radıyallahu anh anlatıyor: “Mekke’ye asker sevkeden Amr İbnu Sa’id’e dedim ki: “Ey emir. Eğer biri çıkıp da Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm’ın oradaki savaşını göstererek kan dökmeye ruhsat vermeye kalkarsa kendisine şunu söyleyin: “Allah.” 344 . yanlış karar verirse bir sevap kazanacağını ve hep kârlı olacağını rivayet etmişlerdi. Resûlüne izin vermişti. Osman radıyallahu anh: “Bundan niye kaçıyorsun? Senin baban da kâdı idi" diye ısrar etmek istedi. Allah’a ve âhirete inanan hiçbir mü’mine orada kan dökmek helal olmaz. Osman bunun üzerine Ömer’e teklifte bulunmadı. Ahkâm 1. Allah haram kılmıştır.S. 4883 C. ancak günah ve sevabının en iyi ihtimalle denk gelebileceğini rivayet ettiler. Ağaç sökmek de helal olmaz. ben Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm’ın: “Kim kadı olur ve âdaletle hükmederse. Bu açık bir çelişkidir. bu kimse başa baş (sevap ve günahı eşit) ayrılmaya liyakat kazanmıştır" dediğini işittim. Sonra bugün tekrar eski hürmeti (haramlığı) ona geri döndü. Örnekte kadı isabetli karar verirse iki sevap.

Meğâzi 52. Önünde Uhud görünmüştü: 345 .(1354). bu beldeyi semâvat ve arzı yarattığı zaman haram kıldı. buluntusu da alınmaz (yerinde bırakılır). Büyû’ 28. Cezâu’s-Sayd 9. Hacc 43. Burası kıyamete kadar Allah’ın haramıyla haramdır (onu insanlar haram kılmamıştır). Hacc 110.204). “Ey Ebû Şüreyh bunu ben. Burası Kıyamete kadar Allah’ın haramıyla haramdır. senden daha iyi biliyorum.(2017). Menâsik 11. Mekke’nin otu biçilmez!” Abbas radıyallahu anh atılarak: “Ey Allah’ın Resûlü! İzhir otu hariç olsun" dedi. Öyleyse askere çağrıldığınız zaman hemen asker olun!” Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm sözlerine şöyle devam etti: “Allah."(K.(5.161 Akçağ. Ancak cihad ve niyet vardır. Hacc. Aleyhissalâtu vesselâm: “İzhir hariç!"buyurdu.(1406).(809).İbnu Abbâs radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm Fetih günü buyurdular ki: “Fetihten sonra artık hicret yoktur.13 S.206)) 465. Nesâi.(2018)) 466.Sahiheyn’in bir rivayetinde anlatıldığına göre.S.164-165 Akçağ. Cenâiz 77.S.Ebû Şüreyh’e: “Amr sana ne dedi?"diye soruldu. alıntıları: Buhari. Nesâi. Cezâu’s-Sayd 8. “Harem”. Menâsik 90. Ancak ilan edip sahibini arayacak olanlar alabilir. alıntıları:Buhâri. Ebû Dâvud. (K. orada kan dökmesi helal değildir.205. 4586 C.203. Müslim. Müslim. Tirmizi. Ayrıca) onun dikeni koparılmaz. İlm 37. cinayet işleyip kaçana sığınma tanımaz!"diye cevap verdi. Meğâzi 50. 4585 C.13 S. (Allah’a ve ahirete inanan hiç kimseye. Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm (Medine’nin dışına doğru) yürüdü. âsi olana."dedi. Hacc 1. Diyât 13. av(hayvan)ı ürkütülmez. (5. Hacc 446. kan döküp kaçana.(1353). Bana da günün bir müddetinde helal kılındı. Benden önce kimseye orada kıtal helal olmadı.

Şöyle Ki: . Hacc 462. Müslim. onda savaştan soruyorlar. orada ebedi kalacaklardır. Mekke’nin ağacından." (K.S. Allah yanında daha büyük bir günahtır. Mekke’de kan dökmeyle. 2/217 . Rivayet örneklerinde. onun saldırdığı kadar siz de ona saldırın. Kan dökme (savaş) hususunda uydurdukları rivayette Kur’an’a aykırıdır. 466. konuyu saptırmak amacıyla uydurdukları bir saçmalıktır. 4597 C. haram aya karşılıktır. İbrahim Mekke’yi haram kıldığı gibi. Allah’ım (Medine halkını) müdd ve sa’larınla mübarek kıl" buyurdular. Fitne çıkarmak (adam) öldürmekten daha büyük (bir günah)tır. bilin ki Allah (günahlardan) korunanlarla beraberdir. “Onda savaş. Diğer bir hususta. karşılıklıdır. dolayısıyla insanların haram kılmadığını rivayet etmelerine rağmen.Haram ayı. “Onlar yapabilseler sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmağa devam ederler.13 S. Mekkelilerinde. 2/194 346 . Fakat (insanları) Allah yolundan çevirmek. ahirette de boşa çıkmıştır ve onlar ateş halkıdır. Sizden kim dininden döner ve kafir olarak ölürse. Allah’ın Mekke’yi haram kıldığını. ben de (Medine’yi) iki dağ arasıyla haram kılıyorum. o bizi çok seviyor. Mekke’nin ağacını. Örnekteki rivayette Mekke’yi İbrahim peygamberin haram kıldığını rivayet etmeleri bir çelişkidir. Allah’tan korkun. işte onların bütün yaptıkları dünya da. Hürmetler. Medine’ye yönelince de: “Ey Allah’ım! Hz.176-177 Akçağ. dikenini ve otunu özdeşleştirmeleri. otundan istifade etmeye hakları vardır. Fezâilu’l-Medine 6. alıntıları: Buhâri.(1365)) 464 ve 465. Dünyadaki bitkilerden insanlar nasıl istifade ediyorlarsa.“Bu dağ var ya. biz de onu seviyoruz" buyurdular. Kim size saldırırsa. De ki.Sana haram ayından. Allah’a ve Mescidi Harâm’a karşı nankörlük etmek halkını (Mekke’den) sürüp çıkarmak. büyük bir günahtır.

Mekke. şehrin asayişini bozmaya kalkışacak silahlı kimseler cesaretlenip zarar vermeye kalkışırlar.13 S. bizzat kendisinin haram kıldığı bu şehrin Rabb’ına ibadet etmekle emr olundum. Mekke’nin dışında veya içinde olması arasında fark yoktur. dikenini koparmama veya Mekke’nin asayiş ve savunmasını boş bırakma olayı değildir. Yoksa olay Mekke’nin otunu.S.167 Akçağ. hem de dış güvenlik bakımından savunmasız bırakmak olduğu kolayca anlaşılır. Hacc 449. Her şey O’na âittir. Bir şehrin güvenliğini sağlamaya çalışacak silahlı zabıta kuvvetleri yoksa. (K.Asım-l Ahvel’den rivayet: “Enes b. Hac zamanı yasakları ve müşriklerin. Müslümanlardan olmakla emr olundum”. amaçlarının Mekke’ye saygı göstermek olmayıp.Görüldüğü gibi. Allah tarafından haram kılınmış bir şehirdir. Malik’e sorularak. kendilerine saldırılması halinde haram ay(lar)da dahi Müslümanlar kendilerini savunmak için silah kullanabilirler. alıntısı: Müslim.Hz. Bunun. Ve ben. kendisine ait özel yasakların bulunmasından dolayıdır. 27/91 Mekke’nin haram şehir olmasının manası. (1356)) Bu rivayet dikkate alındığında. 467. Kur’an’dan mealen: . Mekke’yi hem iç asayiş bakımından. 347 . Medine içinde rivayetler uydurmuşlardır. Mescid-i Harâm’a yaklaştırılmaması ve Mekke’nin güven ve huzurunu bozacak olaylardan sakınılması hususlarına dikkat edilmesi ile Mekke’yi saygın bir yer olarak kabul etme olayıdır. 4587 C. Şöyle ki: 468. Câbir radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm" buyurdular ki: “Mekke’de silah taşımak hiç kimseye helal değildir. Mekke için uydurdukları rivayetler gibi.(de ki) “Ben. Örneğin.

) Bu tür rivayetlerle. Onun otu koparılmaz.7 Sönmez Neşriyat. Adiy b. Medine konusunda çoğaltırsak: uydurdukları örnekleri daha da 469. anlaşılan odur ki.. bu mümkün müdür? Hem otların kutsallığı olayı diye bir şey İslam dininde yoktur. Bütün otlarda bir şehre süs veya fayda değildir. Bâb 95-96 S. meleklerin ve bütün insanların lâneti onun üzerinedir.. meleklerin ve bütün insanların lanetiyle lanetlenmek suretiyle lanetlenmek.Resûlullah Medine’yi haram kıldı mı? diye sordum: . dolaylı yoldan Medinelileri lanetlemektir. Bu da gösteriyor ki bu çeşit rivayetleri uydurmalarının amacı ot olmayıp. Zeyd’den.el-Menâsik (11). Bu mücahit sahabeler ve Müslüman çocukları. K. bir parça ot kopardıklarında lanete uğramış olsunlar. Peygambere verdikleri destek ve cihat gayretleri. Medine halkına saldırıda bulunmuşlardır." (Müslim.2036 Şamil Yayınevi ) 348 . Hem de öyle bir lanet ki. (Ebû Dâvud. bunu kim yaparsa Allah’ın. rivayet uydurmacılarının pek hoşuna gitmemiş. Medine’ye saygı maskesi altında. 464/151 C.8 H. Medine nin bir parça otundan daha az değerli midirler ki. bir kimse bir asma bahçesi kurar da onun bahçesini bellemez mi? Bunun gibi bahçelerden ayıklanması gereken bir çok ot vardır. Medinelilerin vermiş oldukları büyük cihat dır. o haramdır. cevâbını verdi. (Oranın) ağaçları (yapraklarını düşürmek için) silkelenmez ve kesilmez.. Medinelilerin. Allah’ın. Kim bir beldede yıllarca yaşarda o beldeden hiç ot koparmamaya gücü yeter. Allah nezrinde.Evet. Ancak (zarûret miktarı yedirilmek üzere) deve (sırtında) götürülen (yapraklar) müstesnâ..31 C. demiştir ki: Resûlullah Sallallâhü aleyhi vesellem Medine’nin her tarafından birer berid (12 mil)lik (bir bölgeyi) koru tayin etti. örneğin dikenlerde ottur ve çoğaldığında tarıma zarar verebilecek bir sürü bitkilerde ottur. Diğer bir hususta.

güdük kafalı (koyu siyah) Habeşli’yi Kâ’be’nin taşlarını birer birer söker halde görür gibiyim!"(K.174 Akçağ.Buhari’nin İbnu Abbâs’tan kaydettiği diğer bir rivayete göre..İbnu Amr İbni’l-As radıyallahu anhüma anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm" buyurdular ki: “Habeşliler sizi terkettikçe onları terkedin.S..(2909).2035 Şamil Yayınevi ) Medinelilere saldırı ve onlara hayatı zorlaştırmak amacıyla uydurulmuş bu rivayetlerin aslı yoktur. Kâ’be’nin hazinesini sadece zü’s-süveykateyn (ince bacaklı olan kimse) çıkaracaktır. Ali’den (rivayet olunduğuna göre) Peygamber (s.216)) 473. Hacc 125. Habeşlilerden bacakları ince bir adam tahrip edecektir. (Ebû Dâvud. alıntıları: Buhâri. Ebu Hüreyre radıyallahu anhüma anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm" buyurdular ki: “Kâbe’yi. Hacc 49. 4595 C. Hz.) Bu rivayetlerle.(4309)) 472. Ancak bir kimse (orada) devesini otlatabilir.S. avı ürkütülmez.8 H. 4593 C.Hz.) şu (Medine’nin harem kılınması olayı hakkında (şöyle) buyurmuştur: “-Yaş otu kesilmez. Bâb 95-96 S."(K. 471. Hacc 49.173-174 Akçağ. yitiği alınmaz..S. Kabe’nin altında hazine bulunduğunu ve bu hazine nedeniyle Kabe’yi ince bacaklı iri ayaklı bir 349 .a.el-Menâsik (11).470."(K. (5. Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm şöyle buyurmuştur: “Kâ’be’yi yıkacak olan o ayrık iri ayaklı. alıntıları: Buhâri. Zira. Ancak onu ilân edecek olan kimse müstesnâ orada herhangi bir kimsenin savaş için silâh taşıması ve oradan ağaç kesmesi uygun değildir. K. Melâhim 11.13 S. 4594 C.30 C. Nesâi. alıntıları: Ebû Dâvud. Fiten 57.13 S.174-175 Akçağ.13 S. Müslim.

Abdullah ibn Umer’e... Abdullah İbnu Umer: Vallâhi Âişe bu sözü muhakkak Rasûlullah’tan işitmiştir.Yâ Rasûlullah! Sen Ka’be’nin duvarlarını İbrâhim’in temelleri üzerine döndürmez misin? dedim. Kabe’nin mevcudiyeti onların hoşlanmadıkları bir olaydır... temelleri altında olduğunu rivayet etmişlerdir. Kabe’nin içi veya avlusu hakkında olsaydı duvarları yıkmadan da çıkarmak mümkün olacaktı. iddia ettikleri hazinenin çıkarılması için duvarları yıkmanın gerekli olduğunu söylemekle. ben Âişe’ye hitâben: -”Kavmin Kureyş’in Ka’be’yi binâ ederken. İbrâhim Peygamber’in koyduğu temellerden bir kısmını terk ederek kısalttıklarını bilmez misin?"dedi. 350 . Zira. Habeşlinin Kabe’nin duvarlarını söktüğünü söylemeleri bunu göstermektedir. -”Kavminin zamânı kâfirlik devrine yakın olmasaydı. Kabe’nin altında hazine olduğu iddiası.. muhakkak ben Ka’be’nin duvarlarını İbrâhim’in temelleri üzerine yapardım" buyurdu.. Zira hazineyi çıkarmak için. Ben . -Ben Rasûlullah’ın Hıcr’a yakın bulunan o iki Ka’be köşesini istilamı terk ettiğini sanmam.Habeşlinin yıkacağını rivayet etmişlerdir. Muhammed ibn Ebi Bekr’in oğlu Abdullah. Hazine iddiaları. Kabe’nin temellerini hedef göstermişlerdir. hazinenin. Ayrıca.. şöylece rivayetler uydurmuşlardır: 474. Âişe’den haber vermiştir: Peygamber’in zevcesi Âişe şöyle demiştir: Resûlullah (S).. Onlar ise. Hem de öyle bir iddia ki. Kabe’nin içinde veya avlusunda olduğunu iddia etmeyip. Kabe’nin asli yapısının değiştirilmesi yönünde de saldırıda bulunarak. Kabe’yi hedef göstermek için uydurulmuş bir saçmalıktan başka bir şey değildir...

“Evet. dilediklerini de girdirmekten men’ etmeleri için böyle yaptılar..1499 Ötüken. Fakat duvarı Beyt’e girdirmem ve Ka’be kapısını yer seviyesine indirmemden ötürü...1498-1499 Ötüken. Kitâbu’l-Hacc Bab 42 H. Rasûlullah: . yıktırılıp asıl temelleri üzerine tekrar 351 ..“Senin kavmin. demiş (böylece Âişe’yi te’yid etmiş)tir. Ben yine: .... Rasûlullah: . herhâlde Beyt..3 S.. Hıcr’ın duvârını Beyt’e katmak ve Beyt’in kapısını yer seviyesine indirmek isterdim.) 475. Eğer kavmin Câhiliyet devrine yakın olmasaydı. (Buhâri.66 C.. Kabe’nin asıl temelleri üzerinde olmadığını ısrarla iddia ederek. (Buhâri. Bize Eş’es.67 C...Kureyş için ne mâni’ vardı ki duvarı yâni Hıcr’ı Beyt’in içine katmadılar? dedim. dilediklerini Ka’be’ye girdirmeleri.3 S. -Ka’be’nin kapısı neden bu kadar yüksektir? diye sordum. Rasûlullah (S): . onların günüllerinin kırılmasından endişe ederim" buyurdu.. Kitâbu’l-Hacc Bab 42 H.“Kavmin olan Kureyş’in bu Hıcr’ı.ancak şu var ki. Âişe (R) şöyle demiştir: Ben Peygamber’e İsmâil Hıcrı’nın duvarından sorup: -Bu duvar Beyt’ten midir? dedim. Ka’be’ye girdirmeye ve Ka’be içine katmaya bütçeleri kısa gelip yetmedi" buyurdu. İbrâhim’in temelleri üzere tamâm olmamıştır. duvar Beyt’tendir" buyurdu.) Görüldüğü gibi. el-Esved ibn Yezid’ten tahdis etti ki.

. Peygamber (S). Ben kendisiyle berâber Hıcr’e girdim.. Cerir dedi ki: ben de Yezid’e: ...(Gel!) Şimdi onu sana göstereyim. Urve: İşte Abdullah ibn Zubeyr’i Beyt’i yıkmaya ve yeniden inşâya sevk eden sebep. Âişe’nin haber verdiği Peygamber’in bu arzûsudur. ben de hâzır bulundum...İbn Zubeyr. Bu sırada ben İbrâhim Peygamber’in deve hörgüçleri gibi olan temel taşlarını gördüm. o da yıkılırdı. demiştir. o da Âişe (R)’den tahdis etti ki..bina edilmesi gerektiğini tahdis etmişlerdir. öbürü de garp tarafında olmak üzere iki tâne kapı koydururdum. Hıcr’dan bir miktarını Beyt’e katmıştı. Cerir ibn Hâzım dedi ki: Bana ibn Rûman: . O bana: 352 . Beyt’e katar ve kapısını da yere yapışık yapardım. İbn Zubeyr’in Kabe’nin duvarlarını yıkarak tadilat yaptığını da rivayet ettiler.. Beyt’i yıktığı ve yeniden binâ ettiği zamân. Bize Cerir ibn Hâzım tahdis edip şöyle dedi: Bize Yezid ibnu Rûman. ben Beyt’in yıkılmasını emrederdim. Bu sûretle de Beyt’i. Şöyle ki: 476.“Yâ Âişe! senin kavmin câhili yet devrine zamânca yakın olmasaydı..İbrâhim’in bu temellerinin yeri neresidir? diye sordum. dedi. Sonra Beyt’ten dışarıda bırakılan Hıcr’ı. Âişe’ye hitâben şöyle buyurmuştur: . İbrahim Peygamber’in temeline ulaştırmış olurdum”. Yıkım işine insanları cesaretlendirmek için de. Bir de Beyt’e biri şark tarafında. dedi. O. Urve’den... Yezid: .

473 no.1500-1501 Ötüken. 5048 C. Hz. Melâhim 3. Cerir dedi ki: Ben Hıcr’den olan bu yerin altı zirâ. hal böyle ise iddia ettikleri hazine nerede? Ayrıca.İşte şurasıdır.3 S.. diye Hıcr’ın asli hudûdunun bulunduğu bir yer işâret edip gösterdi. Yesrib’in harâbı melhemenin (savaşın) çıkmasıdır. eski kapıyla birlikte indirmedi? Gerekli olması halinde Kabe’ye bakım ve imar işi yapılabilir. alıntısı: Ebû Dâvud. 476. İstanbul’un fethi Deccâl’in çıkmasıdır!" buyurdular.S. 471. Tıpkı senin burada oturman hak olduğu gibi" buyurdular.345 Akçağ. 472. Kitâbu’l-Hacc Bab 42 H. Melheme İstanbul’un fethidir.Hz.14 S. fakat Asli şeklini değiştirmek uygun değildir. (Yani aleyhissalâtu vesselâm’ın konuştuğu ve dizine elini vurduğu kimse Muâz İbnu Cebel radıyallahu anh’tır. Kabe’yi yıkıp tekrar inşa ettiyse. madem ki Abdullah ibn Zubeyr. Abdullah ibn Zubeyr’in Kabe’yi yıkarak asli temelleri üzerine oturttuğunu ve temellerinin deve hörgüçleri gibi taşlardan müteşekkil olduğunu iddia ettiler. Muâz burada kendisini kastetmektedir.69 C. Sonra elini (Resûlullah). Örnekte. (4294)) 353 .)" (K.) Bu rivayetlerinin uydurma olduğu şöyle de anlaşıla bilir. (Buhâri. yâhud ona yakın miktar olduğunu takdir ettim. bu kapıları yer seviyesine. 477. konuşmakta olduğu kimsenin (yani. Muâz İbnu Cebel radıyallahu anh anlatıyor: Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm (bir gün) “Beytu’l-Makdis’in imârı Yesrib’in harabıdır. neden Kabe’yi rivayette bahsettikleri gibi Hıcr’ı tümüyle Kabe’ye katmadı ve biri garpta biri şarkta olmak üzere kapılar yaptırıp. Muâz’ın) dizine vurdular ve: “Bu söylediğim kesinlikle hakikattir.” Hz.lu örneklerde hazine için Kabe’yi bir Habeşlinin yıkacağını ifade etmişken.

14 S.(2240)) 479. İbnu Mâce.S.14 S."(K. İstanbul kıyamete kadar fethedilmeyecektir. (4296). alıntısı: Ebû Dâvud.İbnu Abbasi (radıyallahu anhümâ)’ın anlattığına göre: “Kendisine bir adam gelip: “Ben ressamım.S. Müslümanlar tarafından Peygamber zamanında İslam devlet merkezi olarak kullanıldığı tarihi bir gerçektir. 5049 C. Asırlardan beri. Bu itibarla uydurmuş oldukları hadislerin saçma ve gerçek dışı olduğu fazla izaha ihtiyaç göstermeyecek kadar açıktır.(4093)) Bu rivayetlere göre İstanbul’un fethi kıyamet zamanı vuku bulacaktır. İbnu Abbas elini başının üzerine koydu ve: “Ben Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’ı dinledim. şu resimleri yaptım. adam yaklaşınca: “Bana daha da yaklaş!"dedi. Fiten 35. canı olmayan şeyin resmini 354 . Enes radıyallahu anh dedi ki:”İstanbul’un fethi Kıyamet anında olacaktır. RESİM VE SURET YAPMA UYDURDUKLARI HADİS ÖRNEKLERİ KONUSUNDA 480. İstanbul’un Türkler tarafından fethedilmiş olduğu bir vakıa olup."(K. Yedinci yılda da Mesih Deccâl çıkar. Medine’nin ise hiç savaşsız.Abdullah İbnu Büsr radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Melheme (İstanbul) ile Medine’nin fethi arasında altı yıl vardır.Hz. Şöyle diyordu: “Bütün tasvirciler ateştedir. alıntısı:Tirmizi. Adam yaklaştı. İbnu Abbas adama: “Bana yaklaş!"emretti.345 Akçağ. Allah ressamın yaptığı her bir resim için bir nefis koyar ve bu ona cehennem de azap verir. Bana bu hususta fetva ver!"dedi. Başka bir ifadeyle.478. Aradan asırlar geçtiği halde Mesih Deccâl’in çıkmadığı da bir vakıadır.339 Akçağ. 5045 C. Melâhim 4." İbnu Abbas devamla dedi ki: “İlla da resim yapacaksan ağaç yap. Fiten 58.

S. alıntısı: İbn-i Mace 3652. . Ben ne günâhı işledim ki? dedim..yap. (Âişe dedi ki:) Bu sırada ben O’nun yüzündeki istemezliği sezip tanıdım.214)) 481..212."(K. Ben de ondan iki yastık yaptım.S.469 Akçağ. alıntısı: İbn-i Mace 3655. kocasının gazvede olduğunu söyleyerek evine bir hurma ağacı resmini yapmak için izin istedi.“Şu yastığın hâli nedir?"buyurdu. Nesâi.17 S. Rasûlullah: .Ben onu Sen üzerinde oturasın ve yaslanasın diye. Senin için satın aldım.“Bu sûretlerin sâhipleri kıyâmet gününde muhakkak azâb edilirler. üstünde bir takım resimler bulunan küçük bir yastık." (K. (8..Müslim. Ben: .(2110). bir şilte satın almıştı.) 483-.. Resûlullah (S) bunu görünce kapının önünde dikildi de içeriye girmedi. Mü’minlerin anası Âişe (R) şöyle haber vermiştir: Kendisi...) 482. 2167 C. Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm (eve) gelince onu söktü.7 S.17 S."(K.549-550 Akçağ.. Ben Aleyhissalâtu vesselâm’ı bunlardan birine yaslanmış olarak gördüm. alıntıları: Buhari. 7082 C. Zinet 112..S. Aleyhissalâtu vesselâm kadını men etti veya nefyetti. Büyû 104.Libâs 99. dedim. Ve bu kimselere: Sûret verdiğiniz bu mahlûkları 355 .Hz.. Ve: . 7081 C.Ebû Ümame radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm’a bir kadın gelerek.Yâ Rasûlullah! Ben Allah’a ve Resûlü’ne tevbe ederim.469 Akçağ. Âişe radıyallahu anhâ anlatıyor: “Ben bir sehve mi -yani odasının içindeki yüklüğümsü bir kısmını kastediyorüzerinde resimler bulunan bir kumaşla örtmüştüm.

.. resimli yastık yapılabileceği tahdis edilmişken. Bed’ü’l-Halk 6. Peygamber sebebini sordu. o şöyle demiştir: Cibril aleyhisselâm.88. (Buhâri. Resim konusunda uydurmuş oldukları rivayetlerden topluca birkaç örnek verip.(1751).7 S.(2805). Kitâbu’l-Buyu Bab 40 H. Libâs 19. Zinet 112. Müslim..4 S."(K.. Tirmizi.Ebû Talha el-Ensâri (radıyallahu anh) anlatıyor: Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Melekler içerisinde köpek ve timsaller bulunan eve girmezler. yalan rivayet uydurmakta ne kadar pervasızca davrandıkları açıkça anlaşılmış olur."(K. Şöyle ki: 484.) <482> no. böyle bir olayın günah olduğunun tahdis edilmesi bir çelişkidir. Libâs 44.1947 Ötüken. Âişe’nin.S. Hiçbir zaman da ruh üfleyici değildir.(3649)) 486-. Tirmizi.. Nesâi.lu örnekte..14. Ta’bir 45.S. Edeb 44.7 S. Libâs 92.215)) 485. Nesai.. İbnu Mâce.(8. alıntıları: Buhari. 2169 C.diriltiniz.. Libâs 102. o da babası Abdullah ibn Umer’den tahdis etti. yaptığı resim sebebiyle.) Cibril: Biz melekler.67 C. Zinet 114. denilir”. Allah onu Kıyamet günü. onlara ruh üfleyinceye kadar azab eder.(4155). Kur’an ayetleriyle karşılaştırırsak.(8. <483> no.. Peygamber’in yanına inmeyi va’d etmişti (inmedi. Ayrıca. Allah’a ve Resûlüne tevbe ederim dediğini rivayet etmeleri bir iftiradır.(2606)..551 Akçağ. içinde (canlı hayvana âid) sûret ve köpek bulunan eve 356 . Ve yine Rasûlullah: “İçinde sûret bulunan eve melekler girmez" buyurdu. Libâs 48. Bana Amr İbnu’l-Hâris. Ebû Dâvud. alıntıları: Buhari. İslam dininde günah hususunda ancak Allah’a tevbe edilir.213). Sâlim’den.(Yine) İbnu Abbâs (radıyallahu anhümâ) anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm" buyurdular ki: “Kim resim yaparsa. 2168 C. Meğazi 11.550 Akçağ.lu örnekte resimli yastık yapılamayacağının.212...

36 C. üzerinde birtakım sûretler bulunan bir perde ile karşılaştık. sen onu işitmedin mi? dedi. Peygamber’in zevcesi Meymûne’nin himâyesinde bulunmuş olan Ubeydullah el-Havlâni bulunuyordu. (Buhâri.. Bed’i’l-Halk H.30393040 Ötüken. Ben orada bulunan Ubeydullah el-Havlâni’ye: . dedim.6 S. Eve girdiğimizde içeride... dedi. . Bize Amr İbnu’l-Hâris haber verdi.) 357 . sonunda “İllâ fi sevbin (= Elbisedeki nakış ve resim müstesnâdır)" demiştir..Hayır işitmedim. dedi... Ubeydullah bana.37 C.3040 Ötüken. Sahâbi râvi Busr dedi ki: (Bu hadisi bana rivâyet ettikleri bir zamân sonra) Zeyd ibn Hâlid hastalandı. içinde sûret bulunan herhangi bir eve girmezler" buyurdu.. Biz de ona hasta ziyaretine gittik.) 487-. Kitâbu Bed’i’-Halk H...Bu Zeyd ibn Hâlid bize Peygamber’den tasvirler hakkındaki hadisi tahdis etmedi mi? (Şimdi bu resimli perde ne oluyor?) dedim.girmeyiz. Ona da Busr ibn Said tahdis etmiştir. (Buhâri.6 S..Fakat sen o hadisi işittin. Râvi dedi ki: İşte bu ikisine Zeyd ibn Hâlid tahdis etti.. Onu da Bukeyr ibnu’l-Eşecc tahdis etmiştir. Busr ibn Said’in beraberinde.Zeyd ibn Hâlid bu hadisi Ebû Talha’dan bize naklederken. Ben: . Ona da Ebû Talha şöyle tahdis etti: Peygamber (S): “Melekler..7 Bab.7 Bab. O da: . o bunu muhakkak zikretmiştir..

Ayrıca. resimden daha ileri bir tasvir teması olan heykellerle ilgili olarak. Süleyman peygambere. Zira. resim konusundaki rivayetlerinin Kur’an’la uyuşmadığı açıkça anlaşılır. aynaya veya ayna türü bazı şeylere bakmakta bir nevi resim yapmaktır. o zaman tapmasınlar diye Yıldızları ve Güneşi yok etmek mi lazım bu mümkün değildir. resim elbise üzerinde olmuş veya olmamış ne fark eder? İnsan ve Hayvan resmi yapmanın haram olduğunu tahdis etmenin yanında. bu tür resim yapanların. Kur’an’dan mealen: 358 . Televizyona çıkıp Kur’an okuyan kimse konusunda düşünceleri nedir. cinler heykeller yapıyorlardı ve bu şükredilmesi gereken güzel bir olay olarak Kur’an’da belirtilmiştir. Çağımızda. insanların bozuk zihniyetidir. ayrıca içerisinde köpek ve resim bulunan eve meleklerin girmeyeceğini iddia etmelerine rağmen. örneğin: Yıldızlara ve Güneşe de tapıyorlar. insanlar yalnız resimlere ve heykellere tapmıyorlar. bitki resimleri yapmanın serbest olduğunu tahdis etmeleri ilginç bir çelişkidir. Zira konu eğer ki yaratılışı taklitse ve bu yasaksa. Bu konuda suçlu olan resim sanatı değil. yaptıkları resimlere ruh üflemeğe davet edilecekleri. canlı resmi yapmanın yaratılışı taklit olduğu. İslam dininde canlı resmi yapmak yasak olmayıp. yaratılış açısından türlerinin değişik olmasından başka bir fark yoktur. Kur’an’dan örnek verecek olursam. aynaya bakmayı sünnet kabul edenler aynada ki resimleri konusunda ne düşünüyorlar.Görüldüğü gibi. dolayısıyla buna güç yetiremeyeceklerinden ebediyen cehennemde azab görecekleri. resmin müstehcen olması veya ona tapılması yasaktır. Daha öncede belirttiğim gibi. canlı resminin elbise üzerinde olmasının günah olmadığını tahdis etmeleri açık bir çelişkidir.

8 S.Bize Mûsa ibn İsmâil tahdis edip şöyle dedi: Bize Ebû Avâne. Resûlullah (S)’ın şehit olma yerlerinin birinde ayak parmağı (yaralanıp) kanamış idi. heykeller. Ben bir beyt daha okudum. 2303 C. alıntıları: Buhâri. Edeb 41. Ebû Dâvud. “Söyle!"emretti. Edeb 69.(2255)) 490.S.Amr İbnu’ş-Şerrid.551 Akçağ. alıntısı: Müslim. Ben: “Evet!"deyince: “Söyle!"dedi.(2847). O yine: “Devam et! dedi. O yine. Böylece kendisine yüz beyit okudum.186 Akçağ. Edeb 95. İbnu Mâce.S.." (K.(5010). el-Esved ibn Kays’tan. Edeb 90. 2307 C. havuzlar kadar (geniş) leğenler. sâbit kazanlar yaparlardı.Ona dilediği gibi kaleler. Ben kendisine bir beyt okudum. “Ey Dâvud âilesi. 34/13 ŞİİR KONUSUNDA UYDURDUKLARI HADİSLERDEN ÖRNEKLER: 488.8 S. Bir ara bana: “Hafızanda Ümeyye İbnu Ebi’s-Salt’ın şiirinden bir şeyler var mı?"diye sordu. babasından (Şerrid’den naklen radıyallahu anh) anlatıyor: “Bir gün ben Resûlullah’ın bineğinin arkasına binmiştim. Bunun üzerine Resûlullah: “Hel enti illâ ısbaun demiti Ve fi sebilillahi mâ lakıyti” (= Sen ancak bir parmaksın ki kanadın 359 . Tirmizi. şükredin!"kullarımdan şükreden azdır.(3755)) 489. Şiir 1. o da Cundub ibn Sufyân’dan tahdis etti ki.Übey İbnu Ka’b (radıyallahu anh) anlatıyor: Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Şiirde hikmet vardır"(K.

Kitâbu’l-Edeb H.18 C. Şiir konusunda. Edeb 71. şiir dolmasından hayırlıdır. Kur’an’dan örnek verecek olursak. Şiir 7.S.. Peygamberin şiir söylediğini. Kitâbu’l-Cihâd ve’s-Siyer H.) Şiir ve şairleri hem öven.. mealen: 360 . Peygamber (S): “Birinizin içinin irinle dolması. Bize Hanzala Sâlim’den...13 S..2650 Bab 9 Ötüken. (K. (2855)) El-Hudri’den Müslim’in kaydettiği bir diğer rivayette şöyle denmiştir: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)"yürümekte iken karşısına şiir inşad eden bir şâir çıktı.8 S.(2257). (Buhâri. dolayısıyla şair olduğunu söylemeleri.178 C.6 S. Edeb 92. şairlerde hikmetli kimseler olmuş olurlar. 2305 C.183 Akçağ."(K. bizzat peygamberin kendisine şiir okunmasını istediğini ve kendisinin de şiir okuduğunu tahdis etmişlerdir. 2305... putperestlerin yaptığı bir iddiadır. Ebû Dâvud. yukarıdaki rivayetin ikinci paragrafı) 492-. Bu iddialarına rağmen.Allah yolundadır bütün de çattığın) Recezini söyledi. (Buhâri. Edeb 95. Müslim. hem de kötüleyen rivayetler tahdis etmeleri bir çelişkidir. o da İbn Umer (R)’den haber verdi ki..) Yazmış olduğum üç rivayet örneğinde görüldüğü gibi. şiirde hikmet olduğunu..S. alıntıları:Buhâri. Tirmizi. çelişkili olarak şu rivayetleri tahdis etmekten çekinmemişlerdir: 491.(5009). Bu iddialarına göre şiir okumak çok iyi bir şey olduğu gibi. muhakkak ki şiirle dolmasından hayırlıdır" buyurmuştur.Ebû Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)"buyurdular ki: “Sizden birinin içine onu bozacak irin dolması.6118 Ötüken. Efendimiz: “Şeytanı tutun" veya “Şeytanı yakalayın" diye emretti.

alıntısı: Ebû Dâvud. O(nun getirdiği).Görmüyor musun onları.8 S. artık onun avretine bakmasın.S. cariyeler bir tarafa.Ve onlar yapmadıkları şeyleri söylerler. Bu duruma göre.Biz ona (Muhammed’e) şiir öğretmedik. 2680 C. (şiir) ona yakışmaz da. (nasıl) her vâdide şaşkın şaşkın dolaşırlar? 26/225 . (4113. köle veya ücretle çalıştırılan kimseler evlendirilmişlerse avretlerine yani vücutlarının örtünmesi gereken gizli yerlerine bakılmaz. diğer bir ifadeyle evlendirilmemişlerse bakılabilir manası çıkar. Müslüman erkek ve bayanların bu gibi kimselerin avret yerine bakamayacağı gibi. Libâs 37. Zira başka bir rivayette Müslüman bayanların köleleri karşısında baş örtüsüz durabileceklerini iddia etmişlerdir. erkek köleler veya ücretle çalıştırılan erkeklerin durumunu ele alalım.Şairler(e gelince) onlara da azgınlar uyar." (K.522 Akçağ. bunlarda Müslüman erkek ve bayanların avret yerine bakamazlar. 26/224 .. 36/69 . şöyle ki: 361 .Abdullah İbnu Amr İbni’l-As (radıyallahu anhümâ) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)" buyurdular ki: “Sizden biri cariyesini veya kölesini veya ücretlisini evlendirdi mi. AİLE VE TESETTÜR HAKKINDA UYDURDUKLARI RİVAYETLERDEN ÖRNEKLER: 493.4114)) Bu rivayetlerine göre. sâdece bir öğüt ve apaçık bir Kur’an’dır. cariye. 26/226 Bu itibarla uydurdukları rivayetlerin aslı yoktur.

Elbiseyle ayaklarını örtecek olsa üst ucu başına yetişmiyordu. 3437 C.b. Libâs 35. Enes radıyallahu anh anlatıyor: Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm Fâtıma radıyallahu anhâ’ya bir köle getirdi. Bu (hareket) onlar için daha temiz (ve yararlı)dır.Hz. örtünme hususunda mâruz kaldığı sıkıntıyı görünce: “Bu kıyafette olmanın sana bir mahzuru yok. mümin kadınların süslerini.S. Süslerini kocaları veyâ erkek kardeşlerinin oğulları veyâ kız kardeşlerinin oğulları veyâ Müslüman kadınları veyâ cariyeleri veyâ erkekliği kalmamış (iktidarsız. Ancak (elbise. Böyle bir iddianın yalan ve iftira olduğuna dair Kur’an’dan örnek verecek olursak. (K. Şüphesiz Allah. karşındakiler baban ve kölendir" buyurdu. bilezik v. şehvetsiz) erkeklerden tâbi’lerine (hizmetçi v. ırzlarını korusunlar. Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm. Ey müminler! Hep birden Allah’a tevbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz. Hz.230. (4106)) Görüldüğü gibi.494.). alıntısı: Ebû Dâvud. İslam dininde bayanların erkek köleleri yanında örtünmeye bileceklerini iddia etmişlerdir.Müminlere söyle: “Gözlerini (harama bakmaktan) sakınsınlar. mümin erkekler ve kadınlar harama bakamayacakları gibi. Gizledikleri süslerinin bilinmesi için ayaklarını (yere) vurmasınlar.s. onların her yaptıklarını haber almaktadır. ya da kadınların mahrem yerlerini anlamayan çocuklardan başkasını göstermesinler. mealen: . ırzlarını korusunlar. 24/30 Mümin kadınlara da söyle: “Gözlerini (haramdan) sakınsınlar.231 Akçağ. Süslerini göstermesinler. 24/31 Görüldüğü gibi. 362 . Baş örtülerini yakalarının üzerine salsınlar. Fâtıma’nın üzerinde (çok uzun olmayan bir elbise vardı. zira. elbiseyi başına çekecek olsa öbür ucu ayaklarına ulaşmıyordu.10 S. Bunu ona hibe etmişti. yüzük gibi örtünmesinde güçlük bulunan) kendilerinden görünenler hâriç.

Yanında Meymune Bintu’l-Hâris radıyallahu anhâ da vardı.11 S. alıntıları: Ebû Dâvud.Ümmü Seleme radıyallahu anhâ anlatıyor: “Ben Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm’ın yanında idim. Kur’an’la çelişkili olup uydurmadırlar. Erkeklikten düşmemiş kölelerine ve hizmetçilerine gösteremeyecekleri açıktır.10 S. Bunun üzerine: “Siz de mi körlersiniz. Edeb 29. bir seferde kadını üç kere boşamanın bir boşama sayılacağını rivayet etmişlerdir. alıntıları: Ebû Dâvud. tesettürle alay etmektir.S.409 Akçağ. -Bu vak’a.(2197)) Bu rivayette. Önceki rivayette Müslüman kadınlar kölesine karşı baş örtüsünü örtmeye bilir diye rivayette bulunmuşlardı. (4112). bu rivayette gözleri görmeyen bir Müslüman’a karşı örtünmeleri gerektiği yolunda rivayette bulunmaları açık bir çelişki olduğu gibi.ve yanımıza girdi. (2779)) Gözleri görmeyen bir kimseye karşı örtünmenin mantığı yoktur. Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm bize: “Ona karşı örtünün!" Emretti." (K. asıl maksatları kendilerince. 3045 C.Gibi. Libâs 37.233 Akçağ. Talâk 10. Bu itibarla rivayetleri.İbnu Abbâs radıyallahu anhümâ demiştir ki: “Bir erkek hanımına bir defada “Sen üç talakla boşsun! Dese. Bu rivayeti tesettürle alay etmek için uydurmuşlardır. âma ve bizi görmeyen (ve varlığımızı tanımayan) bir kimse değil mi?" dedik. 3440 C. bu bir talâk sayılır? (K. Tirmizi. 496. (Bu esnada) İbnu Ümmi Mektum bize doğru geliyordu. siz onu görmüyor musunuz?"buyurdu. 363 . Biz: “Ey Allah’ın resulü! O. 495. tesettürle emredilmemizden sonra idi.S.

Peygamber (S) de: .. .. İkinci koca da (kadınla cimâ yapmadan) kadını boşamış. Zira birinci talakla boşanmış olan kadını.. diğer talaklarla boşamanın bir manası yoktur.. ....“İkinci erkek kadının balcığından. kadını ilk kocasına varması helâl olur mu? Diye Peygamber’e soruldu. birinci erkeğin tatması gibi tatmadıkça helâl olmaz" Buyurdu.384 Şamil Yayınları) 498-..523 Akçağ. Amr b. ne ölü..11 S.... (Buhâri... ne canlı.. dizini çıkarma. Önceki rivayette. El-As’a. 499.5337 Ötüken.Hz. Bu ikinci koca kadını boşadıktan sonra..497-. Kitâbu’lTalâk H. K. bir seferde üç talakla boşamanın üç boşama sayılacağını rivayet etmeleri... alıntısı: Ebû Dâvud.9 C. başkasının dizine de bakma" buyurdu..S. (K. İyas’dan (rivayet olunduğuna göre). Sonra kadın başka bir erkekle evlenmiş. (3140)) 364 . 2681 C..8 S. Ali (radıyallahu anh) anlatıyor: Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) bana: “Ey Ali.. Çünkü birinci talakla boşanmış olan kadın artık kendisini boşamış olan kocasının nikahı altında değildir ve zaten boş olanı boşamanın bir manası yoktur. (Ebû Dâvud. Bâb 9-10 C. bir seferde üç talakla boşamanın bir boşama sayılacağı yolunda yapmış oldukları tahdis çelişkilidir. İbn Abbas İle Ebû Hüreyre ve Abdullah b...a) Muhammed b.. Bir kimse karısını bir seferde üç veya üç yüz kere boşasa bu ancak bir boşamadır.. kocasının (daha cinsi münâsebette bulunmadan bir defada) üç talakla boşadığı bir kız(ın durumun)dan sorulmuş da hepsi “O kız başkasıyla evleninceye kadar ona helal olmaz.) Bu rivayette.."diye cevap vermişler.8 S.. Ubeydullah şöyle demiştir: Bana el-Kaasım İbnu Muhammed Âişe(R)’den şöyle tahdis etti: bir kimse karısını üç talak ile boşamış..et-Talâk (13). Cenâiz 32.

sonra gâzilerin ağızlarına boşaltıyorlardı. 4070 C. alıntıları: Ebû Dâvud. Tirmizi.Hz. Allah’ın kendi rahimlerinde yarattığını gizlemeleri 365 .136/655 Sönmez Neşriyat.Enes b. (Müslim. Talâk 7. alıntısı: Tirmizi.) Bu rivayet. Hür kadının iddeti üç hayız müddeti. Eğer Allah’a ve âhiret gününe inanıyorlarsa. Talâk 6.Boşanmış kadınlar. Kur’an’dan mealen: . Talâk 50." (K. Mâlik’ten rivayet: “Uhud harbinde. köle kadının iddeti iki hayız müddetidir. (2.(2798)) Bu iki rivayette.İbnu Abbâs (radıyallahu anhümâ) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)"uyluğu avret addetti. 4071 C.574)) Bu konuda.8 H. uyluk avret olarak sayılmıştır. üç kur’(üç âdet veya üç temizlik süresi bekleyip) kendilerini gözetirler (hâmile olup olmadıklarına bakarlar).S. hanımını iki talakla boşadı mı artık kadın.S.523 Akçağ.11 S. Edep 40.500."(K. Su tulumlarını taşıyor. alıntısı: Muvattâ. C. İbnu Mâce.(1182). Âişe radıyallahu anhâ anlatıyor: Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Cariyenin talakı iki talaktır. Hür veya Cariye kadınlar arasında Kur’an’da bir ayırım yapılmamıştır. Bu kölenin hanımı hür de olsa hüküm böyledir. (baldır). iddeti de -bir nüshada “kurû’u da".iki hayız müddetidir.(2080)) 503.İbnu Ömer radıyallahu anhümâ derdi ki: “Köle. Talâk 30.443 Akçağ.(2189). Âişe ve Ümmü Süleym’e yapılmış bir iftiradır. Yemin olsun ki.442 Akçağ. Buna rağmen. erkekler için de diz.8 S." (K. 502. Baldırlarının bileziklerini görüyordum.S. Âişe ve Ümmü Süleym’e şu rivayeti yakıştırmışlardır: 501. Âişe binti Ebi Bekir ile Ümmü Süleym’i paçalarını sıvamış halde gördüm. başka bir kocaya var(ıp ondan boşan)madıkça ona haram olur. 2682 C.11 S.

Bakireden nefsi hususunda izin alınır. Allah azizdir.16 S.S.(1421). Nikâh 26.32. Nikâh 20. (6. 504.". alıntıları:Müslim.S.8 Akçağ..Hz.Yine Ebû Dâvud ve Tirmizi’de Ebû Musa radıyallahu anh’tan gelen bir rivayette:: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm: “Velisiz nikah yoktur!"demiştir. bu konuda cariye ile hür kadın arasında fark yoktur.5 Akçağ. onun izni sükûtudur.. 2/228 Bu itibarla. 5652 C. asılsızdırlar.. onları geri almağa daha çok hak sahibidirler. Ebû Dâvud. Âişe radıyallahu anhâ anlatıyor: Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm: “Hangi kadın velisinin izni olmaksızın nikahlanırsa onun nikâhı bâtıldır! buyurdular ve bunu üç kere tekrar ettiler.(Karınlarında çocuk bulunduğunu saklamaları) kendilerine helâl olmaz.(2083).. Üç temizlik müddeti beklenmesi hamilelikle ilgilidir.. alıntısı: Tirmizi. kadınların da erkekler üzerinde hakları vardır.. uydurmuş oldukları rivayetler.84)) 366 . Nesâi.S. Erkeklerin. 5656 C. Nikâh 20."(K.(2085)) Bu iki rivayette bir kadının evlene bilmesi için velisinden izin alması şart koşulmuştur. bir derece daha fazladır. Ebû Dâvud..Hz. 5653 C. Nikâh 14..5 Akçağ.. hakimdir. Buna rağmen şu rivayeti çelişkili olarak tahdis ettiler: 506. Kocaları da bu arada barışmak isterlerse." (K.. Tirmizi. alıntısı: Ebû Dâvud. Nikâh 14. Nikâh 12. Tirmizi. kadınlar üzerinde(ki hakları).. Nikâh 66.(1102)) 505. Kur’an’a aykırı olup. (K.16 S. Erkeklerin kadınlar üzerinde bulunan hakları gibi.(1108).16 S. zira yaratılış olarak aynıdırlar. Nikâh 31. İbnu Abbâs radıyallahu anhümâ anlatıyor: Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Dul nefsine velisinden haktır.(2098).(1101)..

Velilerin aynı zamanda ayrı ayrı nikah yaptırma olasılığı ise belirsiz bırakılmaktadır. Kim iki kişiye bir şey satmışsa. alıntıları:Ebû Dâvud. İslam dininde. Büyu’ 96.Nasıl alırsınız? Halbuki siz birbirinizle kaynaşmıştınız ve onlar sizden ağır söz almışlardı.7 Akçağ. Erkek olsun. Nikâh 19. 4/21 367 .Tirmizi. Semüre radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)"buyurdular ki: “Hangi kadını.(2088). açık bir günaha girerek (o ilk hanımı kötüleyerek) o verdiğiniz mehri geri alır mısınız? 4/20 . (seviyesi eşit) iki veli (iki ayrı şahsa) nikâhlamışsa. kendilerine hiçbir söz veya tercih hakkı verilmemiştir.S.Bir eşin yerine başka bir eş almak isterseniz ve birincisine büyük mal vermişseniz.314)) Bu rivayete göre.(1110). ilk davranan yani ilk evlendirmeyi yapan velinin tercihinin geçerli olacağını söylemişlerdir.16 S. iki ayrı veli tarafından iki ayrı şahsa kendilerinden habersiz nikahlarının yapılabileceği ve nikah üstüne nikah yapılmış olduğundan da. 5654 C. Kur’an’da bu konuyla ilgili çok ayet vardır. evliliğe ve aile kurmaya çok önem verilmiştir. Nesâi. Nikâh 22.Hz. (onu boşadığınızda) ondan hiçbir şey almayın.Bu rivayette dulun velisinden izin almasına gerek olmadığını rivayet etmeleri bir çelişkidir. İftira ederek. evlendirilecek olan kadınlar tamamen velilerinin keyfi tercihlerine bırakılmış olup. o kadın o iki veliden önce davranana aittir. Öyle ki. (7. bayan olsun evlenecek olanların tasvibinin olmadığı bir evlilik nasıl mümkün olabilir? Eğer bu şekilde bir zorlamayla evlilik kurulmuşsa ne derece sağlıklı yürüyebilir. Tahdis etmiş oldukları rivayetin uydurma olduğuna delil olarak 4 Nisa 21 den örnek vermem yeterlidir." (K. Kur’an’dan mealen: . 507. o satılan şey birinci kimseye aittir.

(1452). İddialarının nesh veya unutturma olmadığına dair Kur’an’dan örnek verecek olursak. Bu da evlenecek bayanların evliliği onaylamalarını içermektedir.S." (K. damat adayını evlenme konusunda muhatap kabul etmemesi yeterlidir. Kur’an’ın okunan ayetleri arasında iken Aleyhissalâtu vesselâm vefat etti. alıntıları: Müslim. Nikâh 19. Radâ’ 17. bizzat ağır (sağlam) söz almaya hakları vardır. Nikâh 11.(1450). Görüldüğü gibi tahdis etmiş oldukları rivayet Kur’an’a uygun olmayıp aslı yoktur. Nikâh 51. mealen: 368 .(2063).(1150).16 S.16 S. Zira evlenmeyi kabul etmeye niyeti yoksa. Âişe radıyallahu anhâ anlatıyor: “Kur’an olarak inenler meyanında “Ma’lûm on emme ile haram sabit olur" âyeti de vardı. Nesâi. Peygamberin vefat ettiğini.30 Akçağ. beş emme şartı ihtiva eden Kur’an ayeti. malum beş emme ile neshetti. 508."(K.Hz. Nesâi.(2062). evlenecek olan bayanların evleneceği şahıstan. Muvatta Radâ’ 17.100)) Tahdis etmiş oldukları bu rivayetlerde. 5675 C. alıntıları: Müslim. Ebû Dâvud.Radâ’ 3. Radâ’ 24. Tirmizi. Sonra (Rab Teâla) onları.29-30 Akçağ.S.608). başka bir ifade ile. Radâ’ 3. Bu (beş emme) âyetleri.201)) 509.Görüldüğü gibi.(6. hatta bu hususta iki Kur’an ayetinin inmiş olduğunu. 5673 C.(1150). Ebû Dâvud. Kur’an’ın okunan ayetleri arasında iken. Tirmizi.Âişe radıyallahu anhâ anlatıyor: aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: Resûlullah “Bir veya iki emme ile (süt kardeşliği) haramlığı hâsıl olmaz. bir iki kere süt emme ile süt kardeşliği haramlığının hasıl olmayacağını.(2. Bu da Kur’an’ı apaçık inkar ve küfürdür. Böyle bir iddia bugün elde mevcut olan Kur’an’ın muharref ve noksan olduğu manasındadır.(6. Peygamberin vefatından sonra da bu ayetin yürürlükte olduğunu tahdis ettiler. Nikâh 51.

Ama iki seneden sonra emme çocuğun yediği yemek hükmündedir. nesh edilen veya unutturulan ayetin yerine muhakkak. şöyle ki: 510. Diğer taraftan.İbrahim b. bir damla dahi süt emmişse. Sonra Urve b. bir damla da olsa nikâhı haram kılar.10 Süt emme Kitabı. yani çocuk iki yaşını bitirmeden önce.Hz. Müseyyeb’in söylediğini tekrarladı. Zubeyr’e sordum o da Said b." (K. beş emmeyi şart koşan rivayetleriyle çelişkiye düşmüş olurlar. alıntısı: Muvatta Radâ’ 4. Beyan Yayınları Eylül 1994 ) Görüldüğü gibi. bu iddialarıyla çelişkiye de düşmüşlerdir. İbnu Abbâs radıyallahu anhümâ demiştir ki: “İki yıl içerisindeki emme tek bir emmeden ibaret de olsa bu.33 Akçağ. zira kendi iddialarına göre ayet ne nesh edilmiş nede unutturulmuştur ve Kur’an’ın içinde de yer almamasına rağmen de Kur’an’ın ayeti olarak geçerlidir demektedirler. İddia ettikleri bu ve bu gibi sözler Kur’an’ın noksan ve muharref olduğunu iddia etmek demektir. İki seneden sonra vuku bulacak emzirmeyle süt 369 . ya daha hayırlısı veya benzerinin Allah tarafından indirileceği olayına dikkat ettiğimizde.3 S.16 S. bu süt kardeşliği için yeterlidir diye rivayet ettiler.. İddialarının bu hususlara uymadığını görürüz. Müseyyeb’den emmenin hükmünü sorduğumda Said: “İki sene zarfında meydana gelen emme.153 H. Hal böyle olunca. nesh veya unutturma olayında. uydurmuş oldukları başka hadis rivayetlerinde.(2. Bu ise İslam dinine göre apaçık küfürdür.S.602)) 511. (evlenmeyi) haram kılar. iki sene zarfında.Biz daha iyisini veya benzerini getirmedikçe bir âyeti(n hükmünü) yürürlükten kaldırmaz veyâ onu unutturmayız. (İmam Mâlik. Muvatta C. Allah’ın her şeye gücü yeter olduğunu bilmedin mi? 2/206 Burada bildirilen nüshalardan. Ukbe der ki: Said b. 5676 C. (Nikâhı haram kılmaz)"dedi.

Mümin erkek veya kadınla nikah akdi yapamazlar. (Resûl-i Ekrem Efendimiz de). Peygamber de): “Onu boşa!"buyurdu. Birincisi eğer kadını boşayıp..Bâb C. Adam bu sefer..kardeşliği meydana gelmeyeceği iddialarına gelince daha önce vermiş olduğum (Salim’in emzirilmesi rivayeti) örneğinde. eğer boşamayıp evliliğini devam ettirecek olursa kadının zina etmesine mani olmadığından ve durumu da kabul etmiş olduğundan.67 H. iddia ettikleri gibi davranacak olsa iki husustan biri meydana gelecektir.) 512-.. “Öyleyse ondan bir süre faydalan" buyurdu. Dolayısıyla eş olarak bir arada bulunamazlar. Cilt 7 H. K. Zira peygambere danıştığını iddia ettikleri şahıs. adamların emzirilmesini dahi. ondan sonra da cinsel ilişkisini devam ettirecek olursa zina etmiş olacaktır. Nikâh 12. Müslim. .) Bu rivayette. Bu itibarla.a...2049 Şamil Yayınevi.Nefsimin onun peşinden gitmesinden korkuyorum. dedi.411-412 Kahraman Yayınları. İbn Abbas (r. Benim eşim (kendisine uzanan) zinâkar (adamlar)ın elini geri çevirmiyor? dedi. (Hz. zina eden erkek veya kadın. ayrıca: Nesâi. . İbni Mace.. Peygambere karşı ağır bir iftirada bulunmuşlardır.)’e gelip..)’dan. Kitabü-n’Nikah H. (Ebû Dâvud. kadının zina etmesine göz yummuş olmakla deyyus durumuna düşmüş olacaktır... tâlâk 34.en-Nikâh (12).a..27/371 Sönmez Neşriyat.. (Bak.1943 S.8 S. Kur’an’dan mealen: 370 . süt çocukluğu olur iddiasıyla helal gördüklerinden bahsetmiştim. Peygamberin bu şahsa zina kar kadından istifadeye devam etmesini önermesi imkansız olduğu gibi. demiştir ki: Adamın biri Peygamber (s. İkincisi.

- Zina eden erkek zinâ eden veyâ puta tapan kadından başkasıyla evlenemez; zinâ eden kadın da zinâ eden veyâ puta tapan erkekten başkasıyla evlenemez. Bu (tür evlenmek), müminlere haram kılınmıştır. 24/3 Bu itibarla uydurmuş oldukları rivayetin aslı yoktur. 513- Hz. Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor: “Ey Allah’ın Resûlü dedim, ben genç bir insanım, günahtan korkuyorum, evlenecek maddi imkân da bulamıyorum, hadımlaşayım mı?"dedim: Aleyhissalâtu vesselâm bana cevap vermedi. Ben bir müddet sonra aynı şeyi tekrar söyledim. Yine cevap vermedi. Sonra: “Ey Ebu Hüreyre! Buyurdu. Senin karşılaşacağın şey hususunda artık kalem kurumuştur. Bu durumda ister hadımlaş ister bırak." (K.S. 5725 C.16 S.85 Akçağ, alıntıları:Buhâri, Nikâh 8; Nesâi, Nikâh 4, (6,59)) Çocukların sünnet edilmesi konusunu işlerken, sağlıklı beden üzerinde, saç, sakal, tırnak v.s. Gibi hususlar dışında yapışacak kalıcı ve keyfi değişikliklerin yaratılışı değiştirme manasına geleceği hususunda izahatta bulunmuştum. Hadım olayı da yaratılışı değiştirme olayından başka bir şey değildir. Tarih boyunca, gerek insanlara gerekse hayvanlara uygulanmış olan hadımlaştırma ve benzeri olaylar ile kısırlaştırma olayları yaratılışı değiştirme işlemleri olduğu gibi aynı zamanda iğrenç olaylardır. Bu gibi olayları yapanlar ve yaptıranlar insaf denen olayın kokusunu dahi almamış kimselerdirler. Rivayette her ne kadar bir azarlama havası verilmişse de, hadım olayı sıradan bir olaymış gibi gösterilmek istenmiştir. Rivayet uydurma olup, aslı yoktur. 514-. ......... Muhammed b. Ubeyd b. Ebi Salih, İlya’da ikamet ettiği sıralarda (şunları) söylemiştir: (Bir gün) Adiy b. Adiyyi’l-Kindi ile birlikte (yolculuğa) çıkmıştım. Nihâyet

371

Mekke’ye varınca (Adiyy) beni Safiyye bint Şeybe’ye gönderdi. (Safiyye) Âişe’den (pek çok hadis) öğretmişti. (Yanına vardığımız zaman Safiyye bana şunları) söyledi: “Ben Âişe’yi “Rasûlullah (s.a.)’in; “Öfke (veya zorlama) hâlinde ne boşama olabilir ne de (köle veya câriyeyi) âzâd etmek."dediğini duydum."derken işittim. Ebû Dâvud dedi ki: “Öyle zannediyorum ki el-ğılâk öfke demektir. (Ebû Dâvud, K.et-Talak (13).Bâb C.8 S.370 H.2193 Şamil Yayınevi. Ayrıca: İbn Mace, talak 16.) 515-. ......... Ebû Hüreyre (r.a.)’den rivâyet edildiğine göre:Resûlullah Sallallâhü aleyhi vesellem şöyle buyurmuştur; “üç şeyin ciddisi de, şakası da ciddidir. Nikâh, talak, rec’â. (Ebû Dâvud, K.et-Talak (13).Bâb 9 C.8 S.373 H.2194 Şamil Yayınevi. Ayrıca, Tirmizi talak 9; İbn Mâce,mukaddime 7, talak 13.) Birinci rivayette öfke halinde boşama olamayacağını tahdis etmelerine rağmen, ikinci rivayette şakadan dahi olsa boşamanın yapılması halinde, gerçek manada gerçekleşmiş olacağının rivayet edilmesi bir çelişkidir. Şakayla yapılan boşama, ciddi boşama sayılır demeleri de bir uydurmadır. Zira İslam dininde değil şakadan boşamaların, kasıtsız yeminlerde dahi sorumluluk yoktur, şöyle ki, Kur’an’dan mealen: - Allah sizi, yaptığınız kasıtsız yeminlerinizden sorumlu tutmaz, fakat kalplerinizin kazandığı (bile bile yaptığınız) yeminlerden sorumlu tutar. Allah bağışlayan halimdir. 2/225 516- Hz. Âişe radıyallahu anhâ anlatıyor: Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Şu nikâhı ilan edin ve davul (tef) da döğün."(K.S. 6586 C.17 S.202 Akçağ, alıntısı: İbn-i Mace 1895.)

372

517- Mücahid merhum anlatıyor: “Ben İbnu Ömer radıyallahu anhüma ile beraberdim. Derken bir davul (darbuka) sesi işitti. Derhal iki parmağını iki kulağına soktu ve oradan (hızla) uzaklaştı. Bunu üç kere yaptı. Sonra: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm da böyle yapmıştı" dedi."(K.S. 6589 C.17 S.203 Akçağ, alıntısı: İbn-i Mace 1901.) Bir rivayette, düğünlerde (davul) tef çalınması gerektiği rivayet edilmişken, diğer rivayette, davul veya darbuka sesinin nefret edilecek bir şey olarak tahdis edilmesi bir çelişki ve asılsız bir iddiadır, zira üçü de aynı menşeden çalgılardırlar. 518- A’rac Ebu Hüreyre radıyallahu anh’tan naklen anlatıyor: Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm diyor ki: “En şerli yemek, sâdece zenginlerin çağrılıp fakirlerin çağrılmadığı yemektir. Kim de dâvete icabet etmez, yemeğe gelmezse, Allah ve Resûlüne âsi olmuştur. (K.S. 3967 C.11 S.207 Akçağ, alıntıları:Buhâri, Nikâh 72; Müslim, Nikah 107-110,(1432); Ebû Dâvud, Et’ime 1,(3742)) Bir kimsenin çağrıldığı yemek davetine gitmemek için bir çok geçerli mazereti olabilir, örneğin sağlık durumu uygun olmayabilir, bir yakını hasta olmuş olabilir, bir işi olmuş olabilir v.s. Buna rağmen yemek ziyafetine çağrılıp ta gitmeyen kimsenin Allah’a ve Resûlüne asi olarak sayılması ağır bir suçlama ve asılsız bir iddiadır. 519-. ... Câbir b. Abdullah (r.a.)’den; demiştir ki:Resûlullah (s.a.) “- Biriniz bir kadına dünürlük yaptığı zaman kendisini o kadınla evlenmeye sevk eden organlara bakmaya imkân buluyorsa, bunu yapsın-” (Câbir) dedi ki: “ben bir câriyeyle evlenmek istedim, bunun üzerine (onun haberi olmadan görebilmek için) onu gizli gizli

373

gözetlemeye başladım. Nihayet beni kendisiyle evlenmeye sevk eden (organlar)ını gördüm de onunla evlendim. (Ebû Dâvud, K.en-Nikâh (12), Bâb 17-18 C.8 S.148 Şamil Yayınları.) Görüldüğü gibi, evlenmek isteyen bir kimsenin evlenmeyi düşündüğü kadının, eğer imkan buluyorsa en gizli yerlerine bakabileceği, hatta böyle bir davranışın kadının haberi olmadan gizlice yapılabileceğini tahdis etmişlerdir. Röntgenciliği meşru kabul eden bu iddiaya göre bir kimse niyetim evlenmedir deyip bekar olan, nikahlanabileceği bütün kadın ve kızlara meşru olarak bakabilir. Bu iddia Peygamber üzerine uydurulmuş bir iftira olduğu gibi, çeşitli fitnelere sebep olabilecek ve Müslümanlara saldırı amacıyla uydurulmuş asılsız bir iddiadır. 520-. .......... Câbir (r.a.)’den rivâyet olunduğuna göre, Peygamber (s.a.) (ansızın) bir kadın görmüş, bunun üzerine Zeyneb bint Cahş’ınyanına girip onunla ihtiyacını gidermiş, sonra ashabının yanına çıkıp onlara; “Kadın, şeytan kılığında (bir erkeğin) karşısına çıkabilir kim böyle bir şeyle karşılaşırsa, hemen ailesine gelsin (ve onunla cinsi münâsebette bulunsun) çünkü bu (şekilde hareket, kadınlara yönelik) içindeki(his)leri zayıflatır."buyurmuş. . (Ebû Dâvud, K.en-Nikâh (12), Bâb 42-43 Şamil Yayınları, ayrıca: Müslim, nikâh 9; Tirmizi, redâ’ 9.) Bu iddialar, Peygamberin aile hayatı konusunda saygısızca uydurulmuş ifadeler içerdiği gibi, bu iddialarına göre örneğin bir çarşıdan geçen tahrik edici bir kadın o çarşıyı tatil edebilir. Ayrıca bir çok dramatik sahnelerin çıkmasına da sebep olur. Şöyle ki, evli olup ta bir iş yerini çalıştıran baba ve oğulların, dükkanlarına alışveriş için gelen tahrik edici bir kadın nedeniyle, baba ve oğulların dükkanlarını kapatıp eşleriyle cinsi münasebet yapmak üzere birlikte güpegündüz evlerine gitmeleri gibi v.s. Bu rivayette, önceki rivayet gibi Müslümanlara saldırı amacıyla uydurulmuş aslı olmayan bir

374

saçmalıktır. Dünya evlilerden müteşekkil değil, bekarlar da vardır. Yetişkin bekarların bu durum karşısında ne yapmaları gerektiği sorulmaya değer. Eğer bekar kimselerin sabretmeleri gerektiği iddia edilirse ki, bu yıllarca da sürebilir. Evli kimselerin geceyi beklemek üzere birkaç saat sabretmelerine mani olan şey nedir? Aynı şekilde, evli bir bayan, iddia ettikleri tahrik edici kadın konumunda bir erkek görecek olsa, kocasını gündüz vakti aramak üzere yollara düşmeli midir? Uydurdukları hakaret içerikli rivayetlerden dolayı, eleştirilerimde bu tür ifadeler kullanmak zorunda kaldığımdan dolayı okuyucudan özür dilerim. 521- Hz. Ali (radıyallahu anh) anlatıyor:Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm), cünüp olmadıkça her halimizde bize Kur’an okutup talim ederdi. (K.S. 3771 C.10 S.548 Akçağ, alıntıları 3772 no.lu rivayetle bağlantılı, şöyle ki: ) 522- Nesâi’nin bir başka rivayetinde şöyle gelmiştir: Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) helâdan çıkınca Kur’an okur, bizimle et yerdi. Cenabet halinden başka hiçbir şey O’nunla Kur’an arasına perde olmazdı." (K.S. 3772 C.10 S.548 Akçağ, alıntıları: Ebû Dâvud, Tâharet 91,(229); Tirmizi, Tahâret 111,(146); Nesâi, Tahâret 171,(1,144)) Bu iki rivayette cenabetli olan kimsenin Kur’an okuyamayacağını tahdis etmişlerdir. Buna rağmen şöylece rivayette bulundular: 523- İbnu Abbâs (radıyallahu anhümâ)’dan rivayet edildiğine göre, o cünüp kimsenin Kur’an okumasında bir beis görmezdi." (K.S. 3773 C.10 S.550 Akçağ, alıntısı: Buhâri, (Hayz 7)) 524-............. Ebû Hureyre (R) şöyle demiştir: Ben cünüp iken Rasûlullah (S) benimle karşılaştı ve elimi tuttu. Böylece kendisiyle birlikte yürüdüm. Nihâyet oturdu. Ben hemen savuştum da barındığım yere geldim, yıkandım. Sonra geldi. O hâlâ oturuyordu. “Sen nerede idin yâ Ebâ Hırr?"dedi. Ben

375

de kendisine (yaptığım işleri) söyledim. Bunun üzerine: “Suphanallah! Yâ Ebâ Hırr, mü’min murdâr olmaz" buyurdu. (Buhâri Kitâbu’l-Gusl H.36 Bâb 24 S.390 C.1 Ötüken.) Bu iki rivayette, cenabetlinin Kur’an okuyabileceğini ve Mümin cenabetli olsa dahi murdar olmadığını tahdis etmeleri evvelki iki rivayetle çelişkilidir. 525-.......... Bize Mâlik, Ebû’z-Zinâd’dan; o da el-A’rec’den; o da Ebû Hureyre (R)’den olmak üzere haber verdi ki, Rasûlullah (S): “Bir kadınla onun halası, yine böyle bir kadınla onun teyzesi birlikte nikâh olunmaz" buyurmuştur. (Buhari, Kitâbul’n-Nikâh Bâb 28 C.11 S.5205 H.46 Ötüken.) Bir kadının, teyzesi veya halasıyla birlikte nikahlanamayacağını, keza (daha önce belirttiğim gibi) süt haramlığının nesep haramlığıyla aynı şey olduğunu tahdis ettiler. Böyle bir iddia ise Kur’an’a aykırıdır. Bu hususta örnek verecek olursak, Kur’an’dan mealen: - Size (şunlarla evlenmeniz) haram kılındı: Analarınız, kızlarınız, kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, kardeş kızları, kız kardeş kızları, sizi emziren analarınız, süt kardeşleriniz, karılarınızın anaları, birleştiğiniz karılarınızdan olup evlerinizde bulunan üvey kızlarınız, eğer onlarla henüz birleşmemişseniz (kızlarını almaktan ötürü) üzerinize bir günah yoktur- kendi sulbünüzden gelen oğullarınızın karıları ve iki kız kardeşi bir arada almanız. Ancak geçmişte olanlar hâriç. Şüphesiz Allah, çok bağışlayan çok merhamet edendir. 4/23 Görüldüğü gibi, iki kız kardeşle bir nikah altında evlenilmesi yasaklanmış olup, hala teyze konusunda herhangi bir yasak getirilmemiştir, bu itibarla rivayet uydurma olup, aslı yoktur. 526- Hz. Ebû Zerr (radıyallahu anh) anlatıyor:Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

376

“Kişi, önüne semer kaşı kadar bir şey bırakmadan namaz kılarsa; (önünden geçtiği takdirde) siyah köpek, kadın, eşek namazı bozar..." Ebû Zerr’e dendi ki: “Siyahın kırmızıdan, beyazdan farkı nedir?" Şu cevabı verdi: “Ey kardeşimin oğlu! Sen bana, benim Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’a sorduğum şeyi sordun. Efendimiz: “Siyah köpek şeytandır" buyurmuştu."." (K.S. 2743 C.9 S.39 Akçağ, alıntıları: Müslim, Sâlat 265,(510); Ebû Dâvud, Salât 110,(702); Tirmizi, Salât 253,(338), Nesâi, Kıble 7,(2,63); İbnu Mâce, İkâmetu’s-Salât 38,(952)) Sütresiz namaz kılanın önünden, siyah köpek, kadın ve eşek geçmesi halinde, namaz kılanın namazının bozulacağını, siyah köpeğin şeytan olduğunu, dolayısıyla, kadınlarla eşeklerinde şeytan olduklarını iddia ettiler. Başka bir ifadeyle, sütresiz (maniasız, yani namaz kılınan yerin önüne tümsek gibi bir şey konmaması durumunda) namaz kılanın önünden Ebû Cehil veya Firavun geçse o şahsın namazının bozulmayacağını. Fakat, Mümin olan karısı geçse veya Mümin olan kızı geçse namazının bozulacağını, zira kadınların bizzat şeytan olduklarını iddia ve tahdis etmeleri, İslam dininde kabul edilir bir durum olmadığı gibi, kadınlara ağır bir hakaret teşkil etmektedir. İslam maskesi altında kadınlara bu şekilde saldırmalarının nedeni, onları İslam dininden soğutmak içindir. Bu rivayetten başka daha bir çok rivayette, bu tür iddialarda bulunmuşlardır, Örneğin: 527- Usâme İbnu Zeyd (radıyallahu anhümâ) anlatıyor: Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “(Mirâç sırasında) cennetin kapısında durup içeri baktım. Oraya girenlerin büyük çoğunluğunun miskinler olduğunu gördüm. Dünyadaki imkân sâhiplerinin cehennemlikleri ateşe girmeye emr olunmuşlardı, geri kalanlar da mahpus idiler.

377

Cehennemin kapısında da durdum. Oraya girenlerin büyük çoğunluğu da kadınlardı." (K.S. 2075 C.7 S.449 Akçağ, alıntıları: Buhâri, Rikak 51, Müslim, Zühd 93,(2736)) 528- Mutarrıf İbnu Abdillah’ın anlattığına göre, bu zatın iki hanımı vardı. Bunlardan birinin yanından çıkmıştı. Geri dönünce, hanımı: “Falan hanımın yanından geliyor olmalısın!"dedi. Mutarrıf: “Hayır, dedi İmrân İbnu Husayn’ın yanından geliyorum. O bana Rasûlullah’ın şu sözünü nakletti: “Cennet sakinlerinin en azı kadınlardır." (K.S. 3309 C.10 S.98 Akçağ, alıntısı: Müslim, Zikir 95,(2738)) Kadınları esas itibariyle, Cennete değil de, Cehenneme layık görmelerinin yanında, ayrıca kadınların uğursuz olduğuna dair rivayet uydurdular, şöyle ki: 529- Salim’in babası (Abdullah İbnu Ömer) radıyallahu anhümâ anlatıyor: Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Uğursuzluk üç şeydedir: At, kadın ve evdedir.”............ (K.S. 6617 C.17 S.218 Akçağ, alıntısı:İbnû Mâce 1995.) At, kadın ve evi uğursuz saydıkları bu rivayetin, diğer rivayetleri gibi aslı yoktur. Allah, Kur’an’da eşler arasında uğursuzluk koyduğunu belirtmemiş. Sevgi ve merhamet koyduğunu belirtmiştir. Bu konuda Kur’an’dan mealen: - O’nun âyetlerinden biri de, kendileriyle kaynaşmanız için size kendi nefislerinizden eşler yaratması ve aranızda sevgi ve merhamet koymasıdır. Şüphesiz bunda, düşünen bir toplum için ibretler vardır. 30/21 Mut’a nikahı konusunda da bir takım rivayetler uydurmuşlardır, bu rivayetlerinden örnekler verip aralarında ki çelişkiyi belirtmekle yetineceğim. Bu konuda ki geniş tenkidimi bu kitabın devamı olan ikinci kitabım da, bu günde

378

mut’a nikahını geçerli kabul eden İmâmiyye Şiası konusunu işlerken belirttim. Mut’a nikahı, belirlenen ücret karşılığında, belirlenen müddet için yapılan geçici nikahtır. İslam dininde bu çeşit nikah şekli yoktur. 530Seleme İbnu’l-Ekvâ radıyallahu anh anlatıyor:“Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm, Evtas gazvesi yılında Mut’a ya ruhsat verdi, sonra da onu yasakladı."(K.S. 5646 C.15 S.535 Akçağ, alıntıları: Buhâri, Nikâh 31,(talik olarak); Müslim, Nikâh 18,(1405)) 531- Muhammed İbnu’l_ Hanefiyye anlatıyor: “Hz. Ali, İbnu Abbâs radıyallahu anhüm’e dedi ki::“Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm, Hayber gazvesi günü kadınlarla Mut’a yı, ehli eşek etlerinin yenmesini haram kıldı." (K.S. 5648 C.15 S.536 Akçağ, alıntıları: Buhari, Meğazi 38, Nikâh 31, Zebâih 28, Hiyel 3; Müslim, Nikâh 29,(1407); Tirmizi, Nikâh 28,(1121); Nesâi, Nikâh 71,(6,125,126)) Her iki rivayette mut’a nikahının bizzat peygamber tarafından yasaklandığını rivayet etmişlerdir. Buna rağmen çelişkili olarak şöylece rivayette bulundular: 532- Hz. Câbir radıyallahu anh anlatıyor::“Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm ve Hz. Ebû Bekr radıyallahu anh zamanında bir avuç hurma ve un mukabilinde birkaç gün boyu devam eden mut’a nikâhı yapardık. Bu hal, Hz. Ömer radıyallahu anh’ın Amr İbnu Hureys hâdisesi vesilesiyle Mut’a yı yasaklamasına kadar devam etti. (K.S. 5649 C.15 S.536 Akçağ, alıntısı: Müslim, Nikâh 16,(1405)) Bu rivayette, mut’a nikahının Ömer zamanında yasaklandığının tahdis edilmesi açık bir çelişkidir. Bu itibarla uydurdukları rivayetin aslı yoktur. 533... Yezid İbn Hürmüz’den demiştir ki:

379

Necdetü’l-Harûri, İbn Abbas’a (bir mektup) yazarak ona “Kadınlar Resûlullah (s.a)’le birlikte savaşa katılırlar mıydı? Resûlullah (s.a.) onlara (ganimetten) bir pay ayırır mıydı?"diye sordu. (Yezid b. Hürmüz rivayetine devam ederek şunları) söyledi: İbn Abbas’ın Necdet’e (gönderdiği) mektubunu ben (bizzat kendi ellerimle ve şu şekilde) yazdım:" Kadınlar da Resûlullah (s.a.)’la birlikte savaşa katılırlardı. (Ganimetlerden) pay (ayırmaç)a gelince (işte bu) yoktu, fakat anlara razh verilirdi. (Ebû Dâvûd K.el-Cihâd (15), Bâb (4) H.2728 C.10 S.339 Şamil) Bu rivayette kadınlara ganimetten bir pay verilmediğini ancak harçlık şeklinde bir miktar mal verildiğini tahdis ettiler. 534-......... Haşrec b. Ziyad’ın baba annesi (Ümmü Ziyad elEşçiyye)nden demiştir ki; kendisi Resûlullah (s.a.) ile birlikte (Hayber savaşına katılan) altı kadının altıncısı olarak Hayber savaşına çıkmıştır. (Hz. Ümmü Ziyad sözlerine) şöyle devam etti: Bizim de erkeklerle birlikte savaşa çıktığımız haber olarak Resûlullah (s.a.)’e erişince bize (emir) gönderip (yanına çağırdı) Biz de (emre uyup huzuruna) vardık. Kendisinde öfke (alametleri) gördük. (Bu savaşa) -”Kiminle ve kimin izniyle çıktınız?"dedi. Biz de “Ey Allah’ın Rasûlü), biz yün eğirerek (savaşa) çıktık. Bununla Allah yolunda hizmet edeceğiz. Ayrıca bizim yanımızda yaraları (tedavi) için (birtakım) ilaçlar da var. (ganimetlerden) hisse alırız (halka buğday ve arpadan yapılmış) sevk (denilen bir şurup) içiririz" dedik. (bu hadisi Hz. Ümmü Ziyad’dan naklen Haşrec, sözlerine devam ederek şunları) söyledi (Bu konuşmadan sonra) “Kadınlar kalktılar"(gittiler, Hz. Ümmü Ziyad sözlerine devam ederek bana) “Allah, peygamberine Hayber’i(n kapılarını) açınca bize de çekekler gibi (ganimetten) pay verdi."dedi. Ben de ona: “Ey nineciğim (Hz. Peygamberin size verdiği) bu şey ne idi?"dedim. “Hurma"(idi) diye cevap verdi. (Ebû Dâvud, K.el-Cihâd (15), Bâb 141 C.10 H.2729 S.340 Şamil)

380

Bu rivayette ise, kadınların da erkekler gibi ganimetten pay aldıklarını tahdis etmeleri, evvel ki rivayetle çelişkilidir. FAL VE GAYB İLE İLGİLİ UYDURDUKLARI RİVAYET ÖRNEKLERİ 535- Mu’âviye İbnu’l-Hakem es-Sülemi (radıyallahu anh) anlatıyor: “Ben Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) ile birlikte namaz kılıyordum. Derken cemaatten bir şahıs hapşırdı. Ben: “Yerhamükallah dedim. Cemaattekiler bana bed bed baktılar. Bunun üzerine (kızıp): “Vay başıma gelen, niye bana böyle bakıyorsunuz?"dedim. Bu sefer ellerini dizlerine vurarak beni susturmak istediler. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) namazı bitirince (bana iyi davrandı), annem babam O’na fedâ olsun, ben O’ndan, ne önce ne de sonra, ondan daha iyi öğreten bir muallim görmedim. Allah’a yemin olsun O beni ne azarladı, ne dövdü, ne de betimi yaktı; sadece: “Namaz da insan kelamından (dünyevi) bir söz münasip değildir, ona uygun olan söz, tesbih, tekbir ve Kur’an kıraatidir!"dedi. Ben: “Ey Allah’ın Resûlü, dedim, ben câhiliyeden daha yeni çıkmış birisiyim. Allah bize İslâm’ı lütfetti ama bizde öyleleri var ki, hâlâ kâhinlere geliyorlar, (bu hususta ne tavsiye edersiniz?)"dedim. “Sen onlara gitme!"buyurdu. Ben tekrar: “Bizde (kuşun uçuşuna vs.ye bakarak) uğursuzluk çıkaranlar da var?"dedim. Cevaben:

381

“Bu (uğursuzluk zannı) kalplerinde mevcut olan bir (kuruntu)dur. Sakın onları (gayelerine gitmekten) alıkoymasın!"dedi. Ben: “Bizde, kuma hatlar çizerek fala bakanlar da var?"dedim. Şu açıklamayı yaptı: “Peygamberlerden biri de (kuma) çizgi çizerdi. Kim çizgisini onun çizgisine uygun düşürürse isabet eder!"buyurdu.............. (K.S. 2710 C.9 S.6 Akçağ, alıntıları: Müslim, Mesâcid 33,(537); Ebû Dâvud, Salât 171,(930,931); Nesâi Sev 20,(3,14,18)) Görüldüğü gibi, tahdis etmiş oldukları rivayette kuşların uçuşundan mana çıkarmak, kahine yani falcıya gitmek yasaklanmışken, kişinin kum falı açmak suretiyle, kendisi için veya başkaları için kahinlik yapmasına ruhsat vermişlerdir. Hem de bu öyle bir ruhsat veriş ki, güya bir peygamber de kum falı yapıyor muşta kimin çizgisi onun çizgisine uygun düşerse imiş o şahıs isabet edecekmiş. Bur da kuma çizgi çizip fal açıyor diye iddia ettikleri peygamber ise peygamberimiz Muhammed’dir, zira bulunduğu çağda onunla birlikte yaşayan başka peygamber yoktur. Bu ise peygambere büyük bir iftiradır. Ayrıca bu durum ise, İslam dininde yasak olan bir hususa tenkit yöneltip, aynı hususu başka bir yoldan yutturma çabasıdır. Böyle bir yutturmanın şeytani bir tuzak olduğu açıktır. Kahinlik veya falcılık gaybı görme veya bilme iddiasıdır. Bu ise Kur’an’a uymayan bir husustur. Bu konuda Kur’an’dan örnek verecek olursam, mealen: - De ki: “Size va’dedilen şey yakın mıdır, yoksa Rab’im onun için uzun bir süre mi koyacaktır bilmiyorum." 72/25 - O, gaybı bilendir. Kendi görünmez bilgisini kimseye göstermez. 72/26

382

Resûllük iddia etmesi ile eş anlamlıdır. Ve bu gösterme olayı da gaybın tamamıyla ilgili değildir. Bu itibarla peygamberin şahıslara gidin kum falı açarak gaybten haber verin demesi imkansızdır. Yerhamükallah diyen şahsa cemaat bed bed bakmış ve onu susturmak için de ellerini dizlerine vurmaya başlamışlar. Örneğin: Gayb bilgilerinden olan kıyametin saatini resûllerde bilemezler. Böyle bir durum her kum falı açanı resûl kabul etmesi manasına gelir ki bu saçma ve İslam dininde yeri olmayan bir iddiadır. kahinlik v. Bir insanın herhangi bir surette. Rivayetin uydurma olduğu şu şekilde de anlaşıla bilir. Güya cemaatle namaz kılınırken hapşıran kişiye. Bu durumun ola bilmesi için namaz kılan cemaatin namazdayken bir birlerinin yüzünü görmeleri gerekir. 72/27 . (gaybı görmelerine razı olduğu resûllerin) önüne ve arkasına gözetleyiciler koyar. onların yanında bulunan her şeyi (bilgisiyle) kuşatmıştır. Ve (Allah). Çünkü O. Allah gaybına kimseyi muttali kılmaz. Kur’an’dan mealen: .(Böyle yapar) ki onların. gaybı bildiğini iddia eden bir şahıs aynı zamanda resûllükte iddia etmiş olmaktadır. ancak görmelerine razı olduğu resûllere gösterir..s.Ancak (görmelerine) razı olduğu resûllere gösterir. De ki: Onun bilgisi Allah’ın yanındadır. Ne bilirsin. gibi hususlar dahil olmak üzere gaybı gördüğünü iddia etmesi. 72/28 Bu ayet meallerinden anlaşılacağı gibi.İnsanlar sana (kıyametin) zamanını soruyorlar. 33/63 Gaybı görmenin manası kumda çizgiler çizmek olmadığı gibi. her şeyi bir bir saymıştır. Cemaatle namaz kılan şahıslar ise namazdayken bir birlerinin yüzünü veya bakışlarını 383 . Rab’lerinin kendilerine verdiği emirleri duyurduklarını bilsin. belki de zamanı yakındır.

"(K. 2721 C. alıntısı: İbn-i Mace 1034.. insanlar sağa sola bakmaya başladı.İbnu Ömer radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm namazda (ihtiyaç halinde). Sonra Hz. Ebû Dâvud." (K.. erkeklerin de “sübhanallah!" demesine ruhsat tanıdı. Ebû Hureyre (R) şöyle demiştir: Peygamber (S): 384 .21 Akçağ.) 538. Müslim.. 6298 C. Salât 173.45 Akçağ.. Amel fi’s-Salât 5.11-12)) 537. Ebû Bekr vefat etti." (K.17 S. Osman halife olunca fitne başladı. Salât 106.(422).Ebû Hüreyre (radıyallahu anhümâ) anlatıyor: Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Tesbih erkeklere.(3. peygamber zamanında namaz kılan bir kimse.Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm’ın zevce’i pâklerinden Ümmü Seleme Bintü Ebi Ümeyye radıyallahu anhâ anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm zamanında insanlar namaza durdukları vakit hiç kimsenin nazarı (bakışı) ayaklarını bastığı yerden ileri geçmezdi.göremezler.17 S. alıntısı: İbn-i Mace 1036. bu iddiaları ve erkeklerin ellerini dizlerine vurarak el çırptıkları iddiası şu rivayetleriyle de çelişkilidir: 536.156 Akçağ..(939). Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm vefat edince insanlar namaza durunca hiçbirisinin nazarı (bakışı) alnını koyduğu yerden ileri geçmezdi. el çırpma kadınlara mahsustur.. Hz.S. alıntıları: Buhari. Ömer devri geldi.. Bu devirde insanların nazarı kıbleden dışarı çıkmazdı. kadınların ellerini çırpmasına. 6506 C.) Bu rivayete göre. Nesâi.S.. Hz. başka bir kimsenin görmüyor ve evvelki rivayetlerde de erkeklerin namazda el çırpmadıklarını söylemeleri tahdis etmiş oldukları rivayetle çelişkilidir.S.9 S. Sehv 16. Amaçlarının falcılığı teşvik etmek rivayetlerinden anlamak mümkündür: olduğunu şu 539-.

Tıyere nin hayırlısı faldır" buyurdu. Rasûlullah: ..Fal nedir yâ Rasûlullah? dedi..) Peygamberin faldan hoşlandığını söylemeleri asıl niyetlerini ortaya koymaya yeterli bir husustur. Bir sahâbi: .derken işittim.)’i.-”(İslâm’da) tıyere (yaramaz.. Bu da.." (Ebû Dâvud..“Herhangi birinizin işiteceği sâlih kelimedir (yâni iyi bir sözdür)"buyurdu. Katâde’den.3114 S.484 Şamil. Ebû Said el-Hudri’den (rivayet edildiğine göre kendisine ölüm yaklaşınca yani elbiseler isteyip onları giymiş.) Bu rivayette kişinin ölürken üzerinde bulunan elbiselerle diriltileceğini rivayet ettiler. (Buhâri Kitâbu’t-Tıbb H...5777 C.. Bab 13-14 C. K.. benim hoşuma gider" buyurmuştur.11 H. bu rivayeti uyduranların dünyadaki maddi varlıklarını ahrete taşıma 385 .. İyi ve güzel kelime olan fal. bir çok maddi yönden dünya da fakir yaşamış Müslümanlarda eski elbiselerle dirilecek demektir. (Buhâri Kitâbu’t-Tıbb H. CENAZELER UYDURMUŞ ÖRNEKLER VE KABİRLER KONUSUNDA OLDUKLARI RİVAYETLERİNDEN 541-.a. sonra (şöyle) demiştir: “Ben Rasûlullah (s.. o da Enes(R)’ten tahdis etti ki. Bize Hişâm ed-Destevâi. Peygamber (S): “İslâm’da advâ ve tüyere inancı yoktur.71 S. El-Cenâiz (20).12 44 Fal Bâbı Ötüken.12 44 Fal Bâbı Ötüken. (kişi) ölürken üzerinde bulunan elbiseler içerisinde diriltilir..5778 C. Böylece Firavun ve Karun gibi dünyada maddi varlık sahibi olmuş kimseler süslü elbiselerle.70 S. uğursuz fal) yoktur.) 540-.

Cenâiz 42. Ebû Dâvud.147 S. üzerimize hakk bir va’d olarak.. cenazenin ardından yürür. Sevbân radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm bir cenazeye katılmıştı. yine onu iâde edeceğiz.. kitâpların sahifelerini dürüp büker gibi düreceğiz. yaya ise dilediği yerden. Bundan sonra şu âyeti okudu: “(O günü biz göğü. (21/104) Ve şöyle devam etti: ..Muğire radıyallahu anh anlatıyor: aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Resûlullah “Binekli. 5452 C. 542-.9 Ötüken.. “(binerek cenazeye teşyi etmekten) utanmıyor musunuz? Allah’ın melekleri yaya olsunlar da siz hayvanların sırtında 386 ... mülk bir imtihan vasıtasıdır ve dünya malı dünyada kalır. (va’dettiğimimizi) yaparız..hasretlerinin bir belirtisidir.s.S.“Ey insanlar! Şüphesiz sizler (kıyâmet gününde) Allah’ın huzûruna yalınayaklılar.) Bu rivayette.. Cenâiz 49.56). Firavun... Dünyada mal. . olarak toplanacağımızı rivayet etmeleri.. alıntıları: Tirmizi. İbn Abbâs (R) şöyle demiştir: Rasûlullah (S) bir hutbe yaptı da: . evvel ki rivayetle çelişkilidir. (Buhâri Kitâbu’t-Tefsir H... (K.56.(1031).15 S. mahşerde çıplak v. (4.. Allah ahrette cennet ehlini süsler.Hz..55. Nesâi. 543. çıplaklar ve erlik yerleriniz sünnetsiz olarak toplanacaksınız" buyurdu.. Bir kısım binekliler gördü. Karun ve Heman gibilerini değil..270 Akçağ.4348 C.“Kıyamet günü yarattıklarından ilk elbise giydirilecek olan kişi İbrâhim’dir..(4180)) 544.. Biz. Cenâiz 55..) İlk yaratışa nasıl başladıksa..

Abdullah dört kere tekbir getirdi. değil mezarların üzerine oturmak.(1012). Cenâiz 34. Ali radıyallahu anh’tan anlatıldığına göre kabirlere dayanır.olun (olacak şey değil)!" buyurdular.S. Ebû Dâvud. onun bir kızının cenaze namazını kıldım. Namazda dört kere tekbir getirdi.95)) Bu rivayette kabirler üzerine oturulamayacağını tahdis ettiler.15 S. 5484 C. (K. kendisi için bir kabrin üzerine oturmaktan daha hayırlıdır. 6445C."(K." (K. Cenâiz 48.122 Akçağ. Ebû Dâvud. Cenâiz 105. üzerlerine yatılabileceğini tahdis etmeleri evvelki rivayetleriyle çelişkilidir.(4. Cenâiz 77. 5483 C. Cenâiz 28. 547. Osman İbnu Affân radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm Osman İbnu Maz’ûn üzerine cenaze namazı kıldırdı."(K.Hz. Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Birinizin bir kor üzerine oturup oradan da bedenini yakması. alıntısı: İbn-i Mace 1502.17 S. üzerlerine yatardı. Sonra selam verdi ve 387 . alıntıları: Müslim.(971).15 S. 5453 C.Hz.296 Akçağ. 545. evvelki rivayette bineklinin cenaze teşyiine katılabileceği yolundaki rivayetleriyle çelişkilidir.15 S.(1.El-Heceri rahimehullah anlatıyor: “Resûlullah’ın sahabisi olan Abdullah İbnu Ebi Evfa ile birlikte.233)) Bu rivayette ise. 546. Dördüncüden sonra (selam vermeyip) biraz durdu.) 547/A. alıntıları: Tirmizi.297 Akçağ.S.S.(3228).Hz.271 Akçağ.(3177)) Bu rivayette binekli olarak cenaze teşyi edilemeyeceğini rivayet etmeleri. Nesâi. Cenâiz 96.S. alıntısı: Muvatta. Ben safların muhtelif yerlerinden cemaatin onu uyarmak üzere “sübhanallah" dediklerini işittim.

. Sahabeler birbirlerine: -Herhalde Peygamber bâzı ihtiyâcı için gitmektedir sanıyoruz dediler.. sonra bir müddet durup Allah’ın söylemesini dilediği bir şeyler söyler. Peygamber düşman bir kavme gâlip olunca onun açık bir sâhasında üç gece kalmak âdetinde idi... devesinin getirilmesini emretti.17 S. Katâde şöyle demiştir: Bize Enes ibn Mâlik (R)."(K.." dedi.) Bu iki rivayette.S. Ebû Talha’dan şöyle zikretti: Peygamber (S) Bedir günü harb sonunda Kureyş şeriflerinden yirmi dört kişinin cesetlerinin bir araya toplanmasını emretti de. bunlar Bedir kuyularından pis ve pis şeyleri içine alan bir kuyuya atıldılar.122 Akçağ. 549-..123 Akçağ.Kesir İbnu Abdillah’ın dedesi. 6446 C.. Bedir harbinin üçüncü günü olunca da Peygamber. öldürülen Kureyş ileri gelenlerinin atıldıkları kuyunun bir tarafında durdu da onları kendi adlarıyla ve babalarının adlarıyla şöyle çağırmaya başladı: 388 . Nihâyet peygamber. 6447 C. Yol ağırlığı deveye yüklenip bağlandı. sahabeleri de kendisinin ardı sıra yürüdüler.." (K.17 S. Bunun üzerine: “Hayır bunu yapmayacağım.. Ancak Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm dört kere tekbir getirir.) Bu rivayette ise cenaze namazında beş kere tekbir getirilebileceğini söylemeleri evvelki rivayetle çelişkilidir. sonra da selam verirdi. Sonra Peygamber yürüdü. cenaze namazında dört kereden fazla tekbir getirilemeyeceğini rivayet ettiler.dedi ki: “Siz benim beş kere tekbir getireceğimi mi zannediyorsunuz?" Cemaat: “Evet bundan korktuk" dediler. 548. alıntısı İbn-i Mace 1503. “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm’ın (cenaze namazında) 5 kere tekbir getirdiğini söylemiştir.S. alıntısı: İbn-i Mace 1506.

“Yâ Fulân oğlu Fulân..(3231).S. Siz de (bâtıl) rabbinizin va’dettiği nusret ve zaferi gerçek buldunuz mu?"buyurdu. (Buhâri. Allah’ın takdir ettiği 389 . Nesâi.309-310 Akçağ.(1071 -Ebu Hüreyre’den-. azâb etmek ve kaçırdıkları fırsatlara yanmaları.15 S. itâatiniz sizleri sevindirir miydi? (Ey öldürülenler!) Biz Rabb’imizin bize va’dettiğini nusret ve zaferi muhakkak sûrette gerçek bulduk. yakınları da ondan ayrılınca-ki o. küçültmek.37273718.Mağazi H. Cenâiz 78. 87. 27 C. yaptıkları zulümlere pişmânlık duymaları için.97. Katade’nin tevilinden dolayı çelişkilidirler...8 Bâb 7 S. Tirmizi. Ayrıca rivayetler kendi aralarında... Müslim. cennet 70. Katâde: Allah onları ayıplamak.) Bu rivayetlerde ölülerin duyduğunu iddia etmişlerdir. Enes radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Kul kabrine konulup.. alıntıları: Buhari. (K...(2870)...Hz.Yâ Rasûlullah! Kendilerinde ruhları bulunmayan şu cesetlere ne söylüyorsun? dedi. Bunun üzerine Rasûlullah (S): ..“Muhammed’in nefsi elinde olan Allah’a yemin ederim ki.. Cenâiz 110.. Ötüken) 550... geri dönenlerin ayak seslerini işitir. Kitâbu2l. Katade bu hususun Bedirde katledilen müşrik önderlerinin pişmanlık duymaları için. Ebû Dâvud.. Cenâiz 68. benim söylemekte olduğum sözleri sizler onlardan iyi işitir değilsiniz" buyurdu. demiştir.(4.. yâ Fulân oğlu Fulân! Siz Allah’a ve Resûlü’ne itâat etmiş olsaydınız. 5500 C.. Râvi Ebû Talha dedi ki: Umer: .. Bedir kuyusundaki cesetlere Peygamber’in hitâbesini işittirecek derecede hayât vermiştir.98). Cenâiz 70.

dünyada) yaptıklarınızı size haber verecektir. Çünkü O’nun bundan hoşlanmadığını biliyorlardı. geceleyin sizi öldürür. Bu ölü için diriliş demektir. Ayrıca her iki rivayet Kur’an ile çelişkilidir. Bu hususta Kur’an’dan mealen: . sonra ölümüne hükmettiğini tutar.S. 551. 27/80 Bu itibarla tahdis etmiş oldukları rivayetler Kur’an’la çelişkili olup aslı yoktur. Edeb 13. sonra belirlenmiş süre geçirilip tamamlansın diye gündüzün sizi diriltir." (K. Sonuncu rivayette duyma işinin tüm ölüler için genel bir durum olduğunu söylemeleri açık bir çelişkidir.115 Akçağ. alıntısı: Tirmizi.özel bir durum olduğunu söylemiştir diye iddia etmelerine rağmen.Sen ölülere duyuramazsın. mealen: . 39/42 . duyuyorsa uyanmış demektir. Uyuyan her kişi uykuyu bilir. 6/60 Görüldüğü gibi. 3318 C.O’dur ki. Kur’an’dan başka örnek verecek olursak. ölmeyenleri de uykularında. (O. Enes (radıyallahu anh) anlatıyor:”Ashab’a Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’dan sevgili kimse yoktu. dolayısıyla ölülerde uykudaki insan gibi dünyadan hiçbir ses duymazlar. arkalarını dönmüş kaçarken sağırlara da çağrıyı işittiremezsin.Allah öldükleri sırada canları alır. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için ibretler vardır.Hz. ötekilerini de belli bir süreye kadar (bedenlerine) gönderir.10 S. Ayrıca. Uyanmadığı müddetçe dünyadan hiçbir ses duymaz.(2755)) 390 . Sonra dönüşünüz O’nadır. Buna rağmen Aleyhissalâtu vesselâm’ı gördükleri zaman ayağa kalkmazlardı. ölümle uyku aynı şeydir. gündüzün ne işlediğinizi bilir.

116 Akçağ....116 Akçağ. Biz de ona uyarak ayağa kalktık ve: 391 . Peygamber (S): “Bir cenâze gördüğünüz zamân hemen ayağa kalkınız.10 S.. Biz ayağa kalktık.) 555-.. Cenâzenin ardından giden kimse ise. cenâze konuluncaya kadar oturmasın" buyurmuştur. zira Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’ın: “İnsanların kendisi için ayağa kalkmalarından hoşlanan kimse ateşteki yerini hazırlasın" buyurduğunu işittim" dedi. hatta peygamber için dahi ayağa kalkılmaması gerektiği ve peygamberin kendisi için yapılacak böyle bir hareketten hoşlanmayacağını tahdis ettiler. Muâviye Radıyallahu anh..(2756)) Vermiş oldukları üç rivayette." (K.. İbnu’z-Zübeyr oturdu (kalkmadı)..(5229). Buna rağmen şu rivayetleri de tahdis ettiler: 554-. Hz.. Tirmizi.1236 Bâb 48 Ötüken. bir kimsenin bir başka şahıs için ayağa kalkmasının peygamber tarafından yasaklanmış olduğunu.. Muâviye radıyallahu anh.3 S. “Yabancıların birbirlerini büyüklemek için ayağa kalkmaları gibi ayağa kalkmayın!" buyurdu.Ebu Miczel rahimehullah anlatıyor: “Hz.. Edeb 165.S.10 S.."(K... Bize Yahyâ ibn Ebi Kesir.. Edeb 13.552. Edeb 165.... Peygamber (S) hemen o cenâze için ayağa kalktı. elinde de bir âsa (değnek) vardı. İbnu Âmir’e: “Otur. Ebû Seleme ibn Abdirrahmân’dan.Ebû Ümame (radıyallahu anh) anlatıyor: Bir gün Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) yanımıza geldi.. o da Ebû Said el-Hudri(R)’den tahdis etti. böyle bir hareketin iyi bir hareket olmadığını... (Buhâri. İbnu’z-Zübeyr ve İbnu Âmir (radıyallahu anhüm)’in yanlarına geldi..S...(5230)) 553. alıntısı: Ebû Dâvud.. 3319 C. alıntısı: Ebû Dâvud. Câbir ibn Abdillah şöyle demiştir: bir kere yanımızdan bir cenâze geçmişti. Kitâbu’l-Cenâiz H.69 C. 3320 C.

Ebû Dâvud. üzerine oturulmasını....(1052). Kitâbu’l-Cenâiz H. Kitâbu’l-Cenâiz H. denildi.1237 Bâb 49 Ötüken. buna rağmen ölen kafirler de insandır onların cenazesi önünde ayağa kalkılması gerekir iddiasında bulunmaları ve bu yönde rivayet tahdis etmeleri açık bir çelişkidir.“Bir cenâze gördüğünüz zaman hemen ayağa kalkınız" buyurdu. Kaadisiyye mevkiinde oturuyorlardı. demişlerdir. Şöyle dedi: Sehl ibn Huneyf ile Kays ibn Sa’d. Bundan öte bu rivayeti uyduranların kimden yana sevgi beslediklerinin açık belirtisidir. 557 Hz... Cenâiz 76.. Bunun üzerine Peygamber’e de: Bu bir Yahûdi cenâzesidir. alıntıları: Müslim. Ora halkı bunların yanından bir cenâze geçirdiler.S. Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: 392 . Tirmizi.Hz. Nesâi. .. (Buhâri.. Cenâiz 96. (Buhâri. bu ârazilerin halkından.71 C. (970)..." (K. yâni zimmet ehlindendir.) 556-.3 S.. Cenâiz 94. Kendilerine: Bu cenâze.3226).. . üzerine bina yapılmasını. Cenâiz 58. Bunun üzerine Sehl ile Kays: .Yâ Rasûlullah! Bu bir Yahûdi cenâzesidir. 5470 C. Sehl ile Kays hemen ayağa kalktılar.285 Akçağ. denilmişti de Peygamber (S): “Bu da (yaşayıp ölen) bir insan değil mi?" diye cevap vermişti.15 S. dedik. üzerine yazı yazılmasını ve ayakla basılmasını yasakladı.3 S..) Peygamberin önünde dahi ayağa kalkılmaz diye tahdiste bulunup..70 C.Peygamberin (S)’in yanından bir Yahûdi cenâzesi geçmişti de Peygamber hemen ayağa kalkmıştı.86.1238-1239 Bâb 49 Ötüken. Bize Amr İbnu Murre tahdis edip şöyle dedi: Ben Abdurrahmân İbn Ebi Leylâ’dan işittim..(4.(3225. Câbir radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm kabrin kireçlenmesini.88)) 558..

" (K.17 S. oğlu Yusuf Peygamberin kaybolması üzerine. gel.15 S. Bunlardan bazısı da.“Allah kabirleri çok ziyaret eden kadınlara ve kabirlerin üzerine mescitler yapanlara. 5477 C. Bu hususta. ona katrandan bir elbise.291 Akçağ.S.Ebû Mâlik el-Eş’ari radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Yas tutmak cahiliye işlerinden biridir. cehennem alevinden de bir gömlek biçer. alıntısı: İbn-i Mace 1574.141 Akçağ. üzüntüsünden gözlerine perde inen Yusuf Peygamberin babası hakkındadır. üzüntülü durumdan dolayı Allah’a isyan etmek yasaktır. Allah Teâla hazretleri. Kur’an’dan mealen: . tam senin gelme zamanındır)!" dedi ve tasadan gözleri ağardı.) 560. alıntısı: İbn-i Mace."(K. 6476 C.S. erkekler dahi üzülürler ve bu gayet doğal bir durumdur. değil kadınlar. alıntısı: Tirmizi. İslam dininde bazı durumlarda üzülmek yasak değildir. 1581 ) Kadınları İslamiyetken soğutmak gayretiyle çok miktarda yalan rivayetler uydurmuşlardır." (K.S. 393 .Hassân İbnu Sâbit radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm kabirleri ziyaret eden kadınlara lânet etti. Bu ise duygusal ve hassas olan kadınlar hakkında ileri sürülen ve aslı olmayan çok ağır bir yaptırımdır.17 S. Yas tutan kadın.Ve yüzünü onlardan öteye çevirdi de: “Ey Yûsuf üzerindeki tasam (gel.139 Akçağ. tevbe etmeden ölürse. mezarlığa giderse veya üzülürse lanete uğrayacağı ve cehennemlik olacağı yolunda uydurmuş oldukları rivayetlerdir.) 559. (Acısını) yutkunuyordu. çocuğu veya yakını ölen kadına. kandiller takanlara da lanet etsin. 6481 C. Bazı durumlar var ki. 12/84 Bu ayet meali. Cenâiz 61.

Allah’ın (öldükten sonra diriltme) va’dinin gerçek olduğunu ve kıyametin mutlaka geleceğini.a. Yapılmaz diye iddiada bulunmalarına gelince. onda asla şüphe olmadığını bilsinler. Peygamber aleyhissalâtu vesselâmın. 561. Bu itibarla uydurdukları rivayetlerin aslı yoktur.s. Ma’bed iken Rasûlullah (s. Neticede mescid yapılmasını isteyenlerin galip gelmiştir. Rab’leri onları daha iyi bilir.. Cahiliye devrinde ismi zalim b. Eğer bina veya mescid yapılması hususu yasak veya mahzurlu olsaydı.. bu konuda örnek verecek olursak.)’ın azatlı kölelerinden (rivâyet olunmuştur).Kabirler üzerinde bina veya Mescid v.(Nasıl onları uyutup sonra uyandırdıksa yine) böylece onları (bâzı insanlara) buldurduk ki."dediler (ve bir mescid yaptılar). 18/21 Mealini yazmış olduğum bu ayet Eshabı Kehf hakkındadır. Mahzuru olması halinde ilk sahabelerin bu olayı yapmalarının mümkün görülmemesidir. o sırada kendi aralarında onların durumlarını tartışıyorlardı: “Onların üstüne bir bina yapın! dediler. Mezarının Medine’de Mescid de yapılmış olmasıdır.a. fakat bu hususta Kur’an’da herhangi bir yasaklama olmadığı gibi. Diğer bir hususta. Ayette tasvip olayı vardır. Allah bunu belirtecekti.a) ile birlikte yürürken (bir ara Rasûl-ü Ekrem) müşriklerin kabirleri üzerine uğradı da üç defa “Bunlar daha önce çok hayır(lar)la karşılaştılar (da ondan yüz 394 . Dedi ki: Ben Rasûlullah (s.. (Bunlar). Kur’an’dan mealen: . Onların durumunu tartışan bir grup onların üzerine bir bina yapılmasını istiyorlardı. Onların işine galip gelenler (onların durumlarını iyi bilenler veya onların işini başarıya ulaştırıp tevhidi yerleştirenler) “Mutlaka onların üstüne bir mescid yapacağız.) (in bulunduğu Medine’)ye hicret edince (Rasûlullah’ın kendisine “İsmin nedir?"diye sorması üzerine “Zalim" cevabını veren (Bunun üzerine Rasûl-ü Ekremden) “Hayır sen Beşir’sin" cevabını alan Rasûlullah (s.

87. Buna rağmen şu rivayeti tahdis ettiler: 562-. cenâiz 46. Diriler “Ey koruyucu! Ey giydirici! Ey yardımcı! Ey sığınak!"gibi (hitaplarla ölüye seslendikçe) ölü kıskıvrak tutulup çekilir ve: “Sen böyle misin? Sen böyle misin? denilir. Sonra Müslümanların kabirlerine uğradı ve “Bunlar da çok hayırlara eriştiler" buyurdu. Bunun üzerine (Rasûlullah ona) “Ey. Bu itibarla bu iki rivayet birbirleriyle çelişkili olup aslı yoktur.a.136 H.) Bu rivayete göre kabirler arasında ayakkabıyla gezinilemeyeceğini rivayet ettiler.Gerçekten kul kabre konulup da kendisinden uzaklaşıp gittikleri sırada onların ayakkabılarının seslerini işitir. Müslim. diğer rivayet edenler: Buhâri.)’dan (bir) bakış (onlara doğru) bir süre devam etti.a.12 S. “mezar ehli“. Sonra Rasûlullah (s. sünne 24. dirinin ağlaması sebebiyle azap edilir. cenâiz 68.3230 C. yazık sana (çabuk) ayakkabılarını (ayağından çıkarıp) at.) (şöyle) buyurmuştur: “. El-Cenâiz 820) Bab 72-74 S. cenâiz 70.a. Nesâi. olmayan ayakkabıların sesini nasıl işittiler veya mahzurlu olmasına rağmen giyiliyorsa.. K. (Ebû Dâvûd. El-Cenkiz (20) Bab 72-74 H.134 Şamil. Ebû Dâvud.) tanıyınca (hemen) onları çıkarıp attı.. Enes İbn Malik’den (rivayet edildiğine göre) Peygamber (s. sibt (denilen tabaklanmış sığır köselesin)den yapılmış ayakkabı giyen kimse. mezarlıkta ayakkabı giyilmiyorsa. K. cenâiz 107. cenâiz 108." 395 . Adam Rasûlullah (s.3231 Şamil."buyurdu.Ebu Musa el-Eş’ari radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Ölüye. mahzurlu olan şeyi tasvip manasında rivayetle örnek göstermek çelişkidir. İbn Mâce. 563.çevirdiler)"buyurdu. diğer rivayet edenler: Nesâi. (Ebû Dâvûd. Bir de baktık ki ayağında ayakkabıları ile kabirler arasında gezinen bir adam karşımıza çıkıverdi.) Madem ki.

6488 C. yolların ayrıldığı nokta. Sonra dünüşünüz Rabb’inizedir.Râvi Esid der ki: “(Ben. Ebu Musa radıyallahu anh’ın aleyhissalâtu vesselâm’dan anlattığını aktarıyorum. Peygamber Kur’an’a aykırı sözler söylemiştir demeleri ise.Ve çok vefâlı İbrâhim’in (sahifesinde yazılı olan şu gerçekler): 53/37 396 . her şeyin Rabb’i iken ben O’ndan başka Rab mi arayayım? Herkesin kazandığı yalnız kendisine aittir. Yoksa sen Ebu Musa’nın Rasûlullah’a iftira ettiğini mi sanıyorsun? Veya benim Ebû Musa hakkında yalan söylediğimi mi zannediyorsun?" dedi. alıntısı: İbn-i Mace 1594 ) Uydurmuş oldukları bu rivayette. hadis konusunda burasıdır. Hiçbir şekilde rivayetlerinin Kur’an ölçüsüne vurulmasına tahammül edemezler.17 S. Bir tarafta Kur’an ayeti." (K." 6/164 .Yoksa kendisine haber mi verilmedi: Mûsa’nın sahifesinde (yazılı) olan? 53/36 . Musa İbnu Ebi Musa: “Yazık sana! Ben sana.S. mealen: . Kur’an’dan örnek verecek olursam. bunu işitince) “Sübhanallah! Allah Teâla hazretleri “Birinin günahını bir başkasına yüklemez" buyurmadı mı!"dedim.145 Akçağ. İşte din açısından. bir tarafta da sen bana yalancımı demek istiyorsun sözü. bir başkasının (günah) yükünü taşımaz. Zira böyle bir durumda bütün yalanları ortaya çıkmış olacaktır. (O) ayrılığa düştüğünüz gerçeği size haber verecektir. Kur’an’ın.De ki: “Allah. Peygambere bir iftira ve büyük bir zülümdür: Hiç kimsenin başkasının günahından sorumlu olamayacağı konusunda. rivayetlerinin doğruluğuna veya yanlışlığına ölçü olamayacağını vurgulamayı amaçlamışlardır. Kendi (günah) yükünü taşıyan hiç kimse.

İslam dininde ki önemi büyüktür.Ki hiçbir günahkâr.174)) “Bu. 53/39 Rivayetleri Kur’an’a aykırı olduğu gibi. TEMİZLİK KONUSUNDA UYDURMUŞ OLDUKLARI BAZI RİVAYET ÖRNEKLERİ: Elbise ve Beden temizliğinin.10 S. Kuyunun içindeki suyun rengini değişmiş gördüm. Bana “Hayır" dedi.317 Akçağ. Suyun en çok olduğu durumda kasıklara kadâr çıkar" dedi.S. Bahçenin kapısını bana açan kimseye: “Kuyunun süre gelen yapısı hiç değiştirildi mi?"diye sordum. 53/38 .S. 3494 C. Miyâh 2. Ebû Dâvud der ki: Budâ’a kuyusunu ridam ile bizzat takdir ettim." (K. su almaya devam edelim mi?)"diye sordular. “Azaldığı zaman?"dedim.Ebu Sa’idi’l-Hudri radıyallahu “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm’a: anh anlatıyor: “Ey Allah’ın Resûlü! Biz senin için Budâ’a kuyusundan su alıyoruz. (ne yapalım. Nesâi. başkasının günah yükünü yüklenmez. Kuyunun genişliği altı zirâ idi. Tirmizi. Sonra ridâmı ölçtüm. kadınların hayız bezleri. onu hiçbir şey kirletmez. Örneğin: 564. bu konuda tiksindirici iftiralarda bulunmuşlardır.(1. Tahâret 34." (K. halbuki onun içerisine (ölmüş) köpeklerin leşleri.10 S.(66). alıntıları: Ebû Dâvud. Peygamberin Kur’an’a aykırı söz söylemeyeceği açıktır.317 Akçağ.) 397 . Ebû Dâvud’un metnidir. Tahâret 49..(66). “Avret mahallinin (dizinin) altına düşer" dedi. Şu cevabı verdi: “Su temizdir. Ebû Dâvud der ki: “Kuteybe İbnu Said’i işittim. C. insan pislikleri atılıyor.İnsana çalışmasından başka bir şey yoktur. Üzerine ridâmı gerdim. Buna rağmen.

Ebu Dâvud. Müslim. alıntıları: Ebû Dâvud.(1. Yanımızdakilerden biri: "(Resûlullah’a) bakın.64.S.10 S. Tirmizi Tahâret 50.320 Akçağ. Bundan amaçları öbür rivayetlerinde olduğu gibi.26. temizlik konusunda da Müslümanları kargaşaya sürüklemek istemeleridir. Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Bir kaba.S. onun temizlenmesi. (63.565. köpek banmışsa.10 S. Arkadaşları onları bu tatbikattan yasakladı. Tahâret 75. Miyah 3.351 Akçağ. “Beni İsrâil’in arkadaşının başına geleni işitmedin mi" dedi ve devam etti: “Onlara idrar bulaşınca. Nesâi.28)) 567." (K. hatta bunların ilki toprakla olmalıdır. Muvatta Tahâret 35. 398 . bıçakla idrarın değdiği yeri kazıyorlardı. (279).65)." (K. örneğin: 566. Tahâret 11. Sonra onun gerisine çömelip ona doğru küçük abdest bozdu. yedi kere su ile yıkanmasına bağlıdır. Tahâret 33.34). yasaklaması sebebiyle kabrinde azâba uğradı.(1.10 S.373-374 Akçağ.Hz. Vudû 33. tıpkı kadınlar gibi abdest bozuyor" dedi. Tahâret 97. Şöyle cevap verdi: “Eğer su iki kulle miktarında olursa pislik taşımaz!" (K.(67).518)) Kulle veya Cerra testi demektir. 3523 C. (1.175). alıntıları: Ebû Dâvud. İbnu Mâce. 3555 C.(22). elinde kalkan gibi bir şey olduğu halde bize doğru geldi ve onu yere bıraktı.Abdurrahmân İbnu Hasane radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm. Nesâi. alıntıları: Buhari. 3495 C. Bu iddialarına rağmen sistemleri gereği bu rivayetlerine ters düşecek rivayetlerde uydurmuşlardır. Suyu hiçbir şeyin kirletemeyeceğini iddia etmeleri temizliğin inkarı demektir.(517. Bu adam.S. Kendisine çöl bir arazide bulunan bir sudan ve ona uğrayan hayvan ve vahşilerden soruluyordu. Aleyhissalâtu vesselâm bu sözü işitmişti.İbnu Ömer radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm’ı dinledim. Tahâret 26.

sizin için tuttuklarını yiyin ve üzerine Allah’ın adını anın. 468. Ben ayrıca. Tahâret 38. Hz. (Ben de bıraktım). mealen: . hesabı çabuk görendir. lağım faresi yakalayan kedinin ağzı temizdir. Tirmizi. Diğer taraftan idrarın değdiği yeri bıçakla kazımanın gerektiğini ve av hayvanı olarak tuttuğu av yenen köpeğin ağzını bandığı kabın. Sonra da şu açıklamayı yaptı: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselam: “Kedi necis değildir. namazdan çıkınca. köpek leşleri.Tahâret 37. Aişe’yi namaz kılıyor buldum. Bana. Allah’ın size öğrettiğinden öğreterek yetiştirdiğiniz avcı hayvanların. elimdekini koymamı işâret etti.(1.S. Gelince Hz.3526 C.Sana kendilerine neyin helal kılındığını soruyorlar. kedinin yediği yerden yemeği (bir miktar) yedi. kadınların hayız bezleri gibi şeylerin pisletmediklerini. Aişe radıyallahu anhâ’ya bir miktar yemekle gönderdi. onu hiçbir şeyin kirletemeyeceğini iddia ederken. Hz." (K.353 Akçağ. “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm’ın kedinin artığıyla abdest aldığını gördüm. ilki toprakla olmak üzere yedi defa yıkanması gerektiğini iddia etmek açık bir çelişkidir. insan pislikleri.Dâvud İbnu Sâlih İbni Dinâr et-Temmâr. Miyâh 7. Nesâi.176. o sizi çokça dolaşan birisidir" demişti. Allah’tan korkun. Fakat bıldırcın avlayan köpeğin ağzı necistir.(91).(71. Tahâret 68. Aişe radıyallahu anhâ. 5/4 399 .10 S. Şüphesiz Allah.177)) Bir taraftan iki testi miktarı suyu bile. De ki: “Size iyi ve temiz şeyler helal kılındı. annesinden anlatıyor: “Efendim beni.(76)) İddia ettiklerine göre. alıntısı: Ebû Dâvud.73). Bu hususta yalan söylediklerine dair Kur’an’dan örnek verecek olursam. suyun temiz olduğunu.72. Ancak bir kedi gelerek üzerinden yedi.

Bu rivayet kız çocuğuna düşman olup. Tahâret 137." (K. O kadar ki.Ebu Vâil’den gelen bir rivâyet şöyle: “Ebu Musa radıyallahu anh küçük abdest (bozma) hususunda çok titiz davranır (üzerine sıyrıntı değmemesi için âzami gayreti gösterirdi. kedinin de ağzı temizdir. elbisesine akıttı. Ali’nin oğlu Hasan radıyallahu anhümâ. İzârını da bana ver yıkayayım!"dedi. yollara veya gölgeliklere abdest bozanların lanetleneceklerini iddia etmeleri çelişkidir. Cevaben: “Kız çocuğunun idrarı olsa yıkanırdı.Hz. 3507 C. Ebû Dâvud.(25)) İnsanların kullandıkları iki testi miktarı suya pisliğin zarar vermediğini tahdis etmeleriyle.Lübâde Bintu’l-Hâris anlatıyor: “Hz.S.10 S.) küçük abdestini bir şişe içerisine 400 . alıntısı: Ebû Dâvud.S. temizlik yönünden fark iddia ediyorlar. Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm iki lanetten korkun buyurdular.Yalnız şunu belirteyim ki: Bir pisliğe bulaşmadığı müddetçe. Ben atılıp: “Ey Allah’ın Resûlü (yeni) bir elbise giy.363 Akçağ. ancak erkek çocuğun idrarı su ile çilemek suretiyle temizlenir!" buyurdular. Tahâret 68. onları diri diri toprağa gömen zihniyetin eseri asılsız bir iddiadır. ha erkek çocuğuna ait olmuş. 570. açıkladılar: “İnsanların yollarına abdest bozanla. 3538 C. 569.336 Akçağ. yada kız çocuğuna ait olmuş fark eden nedir ki. Tahâret 14. köpeğin ağzı temiz olduğu gibi.10 S. Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm’ın kucağında idi. gölgelerine abdest bozanlardır!" (K. (375)) İdrar idrardır.(269). Ashab: “İki lânet de nedir? diye sorunca. alıntıları: Müslim. 571.

S. “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm’la bir beraberliğimizi hatırlıyorum. Ben. istifâdesi câiz değildir)"dediler. Tahâret 24. “Bunun derisinden faydalanmıyor musunuz?"buyurdular. (Bunu işiten) Huzeyfe radıyallahu anh dedi ki: “Arkadaşınızın titizliği bu kadar ileri götürmemesini tercih ederim. . Nesâi.10 S. (K.(12).. Hayz 100.(1.25)) 572. ölmüş (ve terkedilmiş) bir koyuna rastlamıştı.10 S.61. 3553 C. Nesâi. alıntıları: Tirmizi..365). Beraber yürüyorduk.İbnu Abbâs radıyallahu anhümâ anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm. tıpkı sizden birinin ayakta bevletmesi gibi durup ayakta bevletti. Büyû 101. Mezâlim 27. Derken bir kavmin bir duvar gerisindeki küllüğüne rastladık. O. 3531 C. Vudû 62.” Bir başka rivâyette: “Bunun derisini alıp debbağlı yarak istifâde etmiyor musunuz?"demiştir..bozar ve: “Beni İsrâil’den birinin bedenine sidik değecek olsa. Zebâih 30.373 Akçağ.364. Aleyhissalâtu vesselâm: “Meytenin yenmesi haramdır!" buyurdular. Sayd 401 . alıntıları: Buhari.. Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm’ın ayakta bevlettiğini söylerse. Tahâret 25. alıntıları: Buhari. (K.(3. Tahâret 9." (K.. 3549 C. adam kirlenen derisini bıçakla kazırdı" derdi.60.369-370 Akçağ..104.103. Müslim.10 S.S. Muvatta.357 Akçağ. Aişe radıyallahu anhâ’dan rivâyete göre şöyle derdi: “Size kim. daima çömelerek abdest bozardı. Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm.26)) Yukarıdaki iki rivayetin bir birleriyle çelişkili oldukları açıktır. Oradakiler: “Ama bu meytedir (leştir.. Tahâret 8. Müslim. sakın onu tasdik etmeyin. 573..Hz. Zekât 61.(13).S. (363..

.1 S.S.a. Mut’im’den rivâyet edildi ki: Sahabe-i Kirâm (r. libâs 42.10 S.(4120. alıntıları: Ebû Dâvud..1 S.4121).448 Şamil. Libâs 41.16. Cübeyr b. Nesâi.a.) Evvelki rivayette hiçbir kıl dibi yıkanmadan bırakılamaz diye tahdis etmişken.171.432 Şamil.175)) Yukarıdaki iki rivayetin bir birleriyle çelişkili oldukları açıktır. Ebû Dâvud.) 574. (Ebû Dâvud. Nesâi.(2. .a. ayrıca: İbn Mâce. Üç avuç suyun değil insan vücudunu yıkamaya yeterli 402 .172) . Bâb 98 H. 3534 C.” Ali (r. Ali (r.Abdullah İbnu Ukeym radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm. 4128). Tirmizi.) Rasûlullah (s.359 Akçağ. Tirmizi.a. Libâs 7.Taharet (1).Taharet (1).) şöyle buyurmuştur.)’den rivayet edildiğine göre.)’ın yanında cünüplükten dolayı yıkanmaktan bahsettiler.(7. K.(1727). “Kim kıl dibi kadar bir yeri yıkamayıp cünüp bırakırsa ona (terk edilen yere veya bu yeri yıkamayıp terk eden kişiye) şöyle böyle (veya şu kadar süre) azap edilir.a) “Bunun (bu şiddetli azabı duyduğum) için (üç defa) başıma (saçıma) düşman oldum" der ve saçını tıraş ederdi. 575. .239 C. Bâb 97 H. sonra ki rivayette cünüplükten yıkanmak için üç avuç suyun yeterli olacağını tahdis etmeleri çelişkidir. Fera’ ve’l-Atire 9. K.a.(7. Libâs 7.249 C. Fera’ ve’lAtire 10.98). taharet 106.(1729)." (K.. Rasûlullah (s.. Rasûlullah (s. (4127.) her iki ile de göstererek “Bakın ben başıma üç defa (üç avuç) dökerim" buyurdu.. (Ebû Dâvûd. ölümünden bir ay önce Cüheyne kabilesine şöyle yazdı: “Meytenin ne deri ne de sinirinden istifade etmeyin. ) 576-.

bir çok insanın yalnız saçını dahi ıslatmaya yeterli gelmez. fakirler ve orta halliler olabilir.51 S. cennet ahâlisinin çoğunun fakirler olduğunu gördüm.. fakirliğinden dolayı Allah’a isyan eder o da cehennemi hak eder. Şimdi bu konuda uydurmuş oldukları rivayetlerinden örnekler verecek olursam: 577-. Allah’ın kendilerine de vermiş olduğu nimetlere şükrederlerse onlarda sevap kazanırlar... Kimi zengin vardır.3051 Bâb 67 Ötüken. İslam dinine göre cennete gitmenin yolu ancak fakirlikle mümkündür denmesi halinde bunu diyenlerin amacı insanları fakirlikle korkutmak suretiyle İslam dininden uzaklaştırmaya çalışmaktır. Peygamber (S): “Ben (mi’râc gecesi) cennete baktım da..) 403 . malından dolayı günah işler ve cehennemi hak eder.. Kimi fakirde vardır.. Diğer taraftan. İmran ibn Huseyn’dan tahdis etti ki. çocukların bile anlayabileceği gerçek manada yıkanmadır.. İslam Dininde yıkanmanın manası bu değildir... Cehennemdekilerin çoğunu da kadınlar gördüm" buyurmuştur. Fakir olan Müslüman kimselerde sabreder ve Allah’a isyan etmeyip. Çeşitli gelir guruplarının olması. (Buhâri. Bir toplumda fakirliği övmek suretiyle o toplumun çalışmasına mani olmak ise o toplumun çökmesini arzulayan kimselerin işidir. EKONOMİ KONUSUNDA UYDURMUŞ OLDUKLARI RİVAYET ÖRNEKLERİ Bir toplumda. sevap kazanır ve mallarından dolayı kötülenmezler. sadaka ve zekatlarını veriyor ve Allah’a şükrediyorlarsa.. zenginler. Cehenneme de baktım. Bize Ebû Recâ’. Demek ki mal bir imtihan vasıtasıdır. Kitâbu Bed’i’l-Halk H.gelmesi.. Bu imtihanı zenginde. fakirde kazanabilir veya kaybedebilir. iş yaptıranla iş yapanların bulunması üretim için gereklidir. Eğer maddi varlık sahibi olan Müslümanlar helal yollardan kazanç sağlıyorlarsa.

hedeflerine koşan selden daha süratli gelir. Ebû Hureyre (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Fukaralar. Ancak.S. Adam: “Vallahi ben seni seviyorum!"deyip. dostlarınıza iyilik etmeniz müstesnadır. bir kişinin çıkıp peygambere seni seviyorum demesini ve bunu istisnai bir olaymış gibi göstermeleri ile fakirlikle ilişkilendirmelerinin İslam dininde yeri yoktur. Allah’ın Kitabında. fakirlik için bir zırh hazırla. (2351)) Peygamberi sevmekle fakirliğin hiçbir ilgisi olmadığı gibi. Bu iddia. Çünkü beni sevene fakirlik." (K. Peygamberi sevmeyeni Allah’ta sevmediği gibi. 33/6 404 .Hz. bunu üç kere tekrar etti. böyle bir kimsenin Allah yanında bir değeri olamaz. Zühd 37. akraba da birbirine diğer müminlerden ve muhacirlerden daha yakındır. Müslümanların peygamberi sevme olayı istisnai bir olay değildir.446 Akçağ.S. Bu konuda Kur’an’dan mealen: .Peygamber.2078 C. İslam dininde peygamberi sevmek zorunlu bir olaydır. Allah’ın kitabında böyle yazılıdır. cennete zenginlerden beş yüz yıl önce girerler. Bundan dolayı.578. (2354)) 579.7 S. Resûlullah: “Ne söylediğine dikkat et!"diye cevap verdi.453 Akçağ. Bu (Allah’ın indinde) yarım gündür."(K.Abdullah İbnu Muğattel radıyallahu anh anlatıyor: “Bir adam gelerek “Ey Allah’ın Resûlü! Ben seni seviyorum" dedi. Müslümanları peygamberi sevmekten engelleme çabasıdır. S. Onun zevceleri de (müminlerin) analarıdır. 2072 C.7 S. alıntısı: Tirmizi. alıntısı: Tirmizi. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) bunun üzerine adama: “Eğer beni seversen. Zühd 36. müminlere nefislerinden daha yakındır.

Amr İbnu es. Peygamberi kendi nefisleri dahil. yoldan çıkmış topluluğu (doğru) yola iletmez.17 S. Peygamber kimseyi bu şekilde fakirlikle korkutmaz.Şeytan sizi fakirlikle korkutur. fakir de olabilir zengin de. size Allah’tan. örneğin: 580. Peygamberi sevmekle fakirliğin hiçbir ilgisi olmadığı gibi. oğullarınız. 9/24 Görüldüğü Müminler. Allah ise size kendi tarafından bağışlama ve lütuf vadediyor.. eşleriniz.Sakafi radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Ey Allah’ım! Kim bana inanır.) 405 . bütün akrabalarından ve mallarından daha fazla sevmek zorundadırlar. Şüphesiz (Allah(ın lûtfu) geniştir. mealen: . sana kavuşmayı sevdir ve ölümünü çabuklaştır.S. Hatta bu konuda Peygamberin duada bulunmuş olduğunu tahdis etmektedirler." (K. hısım akrabânız. ömrünü de uzat. az evlat ver. (O) bilendir. alıntısı: İbn-i Mace 4133. ona. ona az mal. 7258 C. ve her ne getirmiş isem onun senin yüce katından olduğunu ve hak olduğunu bilirse. hoşlandığınız meskenler. ve size çirkin şeyleri yapmayı emreder.573 Akçağ.De ki: “Eğer babalarınız. beni tasdik eder. 2/268 Dünyada Müslüman. Resûlünden ve O’nun yolunda cihâd etmekten sevimli ise o halde Allah emrini getirinceye kadar gözetleyin (başınıza gelecekleri göreceksiniz)! Allah. kazandığınız mallar. Kim de bana inanmaz ve beni tasdik etmezse malını ve evladını çok kıl. dünya imtihan yeridir. Fakat bunlara göre fakirlik Müslüman ın hayat boyu iddialı olmalıdır. Fakirlikle kimin korkuttuğuna dair Kur’an’dan örnek verecek olursam. kardeşleriniz. düşmesinden korktuğunuz ticâret(iniz).

uzun yaşayan müminler daha iyidirler diye tahdiste bulunmuşlardır. bir gazveye iştirak etti ve şehit oldu.” Talha (devamla) der ki: “Ben rüyamda gördüm ki: “Ben cennetin kapısının yanındaydım. bir müddet sonra yine çıktı. Öbürü.<<220>>. Biri gayret yönüyle diğerinden fazlaydı. “Evet!"dediler. Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm: “Şu halde ikisinin arasında bulunan mesâfe gök ile yer arasındaki mesafeden fazladır!"buyurdular. (Dinledikten sonra) Aleyhissalâtu vesselâm:"Burada şaşacak ne var?"buyurdular. Bu gayretli olanı. Herkes bu rüya(da şehit olan zâtın sonradan cennete girmesine) şaştı. Resûlullah’a kadar ulaştı. ondan sonra bir yıl daha yaşadı.S. Örnekte belirttiğim gibi. Aleyhissalâtu vesselâm: “Ve o ramazan idrak edip oruç tutmadı mı. (K.517 Akçağ 1993. Halk: “Ey Allah’ın Resûlü!" Bu zat (din için) çalışmada öbüründen daha gayretli idi ve şehit de oldu. Aynı vazifeli zat. Bunun üzerine Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm: “Berikisi ondan sonra bir yıl hayatta kalmadı mı?"dedi. alıntısı İbn-i Mace 3925. şöyle ki: 581. senin cennete girme vaktin henüz gelmedi!"dedi. rüyayı ona anlattılar. Sonra o da öldü. Cennetten biri çıktı ve o iki kişiden sonradan ölene (cennete girmesi için) izin verdi. 7173 C. Sabah olunca Talha bu rüyayı halka anlattı.) 406 . Allah’a kavuşmayı sevme ile kamufle ederek. İkisi beraber Müslüman olmuştu.Talha İbnu Ubeydullah radıyallahu anh anlatıyor: “Beli (kabilesinden) iki kişi Aleyhissalâtu vesselâm’ın yanına geldiler. Bir de baktım ki yanımda o iki zat vardır. Ama cennete öbürü ondan evvel girdi" dediler.Halbuki daha önce 220.17 S. adam benim için geri geldi ve: “Sen dön. şehit olana da (içeri girme) izni verdi. Sonra. bir yıl boyu şu şu kadar namaz kılmadı mı?"Halk yine: “Evet!"deyince. Bu. Müminlere felaket dilerken bu tahdislerini unutu verdiler.

"derler. Orası ne güzel bir konak ve ne güzel bir makamdır. güya Peygamber aleyhissalâtu vesselâm.İşte onlar. 25/75 . sana az mal az evlat versin canını da çabuk alsın derse bu dostça bir davranış olarak yorumlanamaz.Onlar ki yalan şahitlik etmezler. öyle ki. bize gözler sevinci (gönüller açan) eşler ve çocuklar lûtf eyle ve bizi (senin azâbından) korunanlara önder yap. Bu konuda Kur’an’dan mealen: . Allah’tan gözler sevinci. sabretmelerine karşılık cennetin en yüksek makamlarıyla mükâfatlandırılacaklar. Mümin kimseler. gönüller açan eşler ve çocuklar isterler ve bu dua öyle bir duadır ki. Uzun ömür isterken ise amaçları şehitliği hafife almak istediklerindendir.Ve onlar ki kendilerine Rab’lerinin âyetleri hatırlatıldığı zaman. 25/74 . Kısa ömür isterken Müminlerin yok olmasını arzulamaktadırlar. Allah tarafından övülmüştür. Fakat bunun manası dünya hayatında Allah’tan az mal az evlat ve çabuk ölüm istemek değildir. boş laf (konuşanlar)a rastladıklarında vakar ile (oradan) geçip giderler. Kafirlere de çok mal.İki rivayet arasındaki çelişki düşünüldüğünde asıl amaçlarının. Allah. Tahdis etmiş oldukları rivayette aslında Mümin düşmanlığı yapmaktadırlar. 25/73 . Allah’ın rızasını kazanarak. onlara karşı sağır ve kör davranmazlar. 25/76 Demek ki Müminler dünya hayatında. 407 .Orada ebedi kalacaklardır. çok evlat ve uzun ömür istemiş. Müslümanlara saldırı olduğu açıkça anlaşılır. bir kimse bir başka kimseye. orada hürmet ve selâmla karşılanacaklardır. Allah’tan Müminler için az mal az evlat ve çabuk ölüm istemiş. Muhakkak ki. Allah’ı severler. İddia ettiklerine göre. Allah’a kavuşmayı isterler. 25/72 .Ve onlar ki: “Rabb’imiz.

onlar cennete. dedi. tâ ki Kıyâmet günü Allah da sana yaklaşsın.) şöyle buyururken dinledim: 408 ." Hz." (K. 2071 C. Allah’ın dünya hayatında verdiği nimetleri red etmek değildir. Enes (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) şöyle dua etmişti: Allah’ım. . yarım hurma ile de olsa boş çevirme. Bu konuda Kur’an’dan mealen: . Kıyamet günü de miskinler zümresiyle birlikte haşret. Cübeyr b. alıntısı: Tirmizi..Allah’ın rızasını kazanıp cennete girmek dünya hayatından daha iyidir. âhirette de güzellik ver. bize dünyâda da güzellik ver. kazandıklarından (alacakları) bir payları vardır.7 S. 2/201 . Ey Aişe! Fakirleri sev ve onları (rivâyet meclisine) yaklaştır. Ey Aişe! Fakiri. Nüfeyr el-Hadrami’den rivayet olunduğuna göre kendisi Ebu’d-Derdâ’yı şöyle derken işitmiştir: Ben Rasûlullah’ı (s.(2353)) 583-. beni miskin olarak yaşat. miskin olarak ruhumu kabzet.Allah’ın sana verdiğinden (O’nun yolunda harcayarak) ahiret yurdunu iste. fakat bunun yolu. Yeryüzünde bozgunculuğu arzulama. Allah sana ihsan ettiği gibi. Aişe (radıyallahu anhâ) atılarak sordu: “Niçin ey Allah’ın Resûlü?)" “Çünkü. 2/202 .. 28/77 Şimdi. Zühd 37. bizi ateş azabından koru!"der. ama dünyadan da nasibini unutma. hesabı çabuk görendir.444 Akçağ.S. Müslümanları fakirliğe teşvik etmek için uydurmuş oldukları rivayetlerinden örnekler vermeye devam edecek olursam: 582.Onlardan kimi de: “Rabbımız.Hz. zenginlerden kırk bahar önce girecekler. Allah. Şüphesiz ki Allah bozguncuları sevmez. sen de (insanlara) iyilik et.İşte onların.a.

Tıp 1. 2076 C." (K. Zira sizler. Çünkü siz zayıflarınız(ın duası bereketi) ile rızıklandırılır ve yardım edilirsiniz. Tıpkı sizden birinin hastasına suyu yasaklaması gibi. Dördüncü yatak şeytanadır." (K. kadın için bir yatak. Cihâd 43. zayıflarınız sebebiyle yardıma ve rızka mahzar kılınıyorsunuz. 1972 C. Aişe (radıyallahu anhâ) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) bir yahudiden.Hz. (4142).15 s. Nesâi 82..S.“Bana zayıfları çağırınız (da ben onların yüzü suyu hürmetine Allah’dan düşmanlara karşı zafer dileyeyim).S. 5301 C. Nesâi.97 H. katıksız ekmek ve su. alıntıları: Ebû Dâvud.90 Akçağ.14 S.Hz. alıntısı: Tirmizi.44 Akçağ. (6.135): Müslim. Zühd 30.2594 Şamil.S. Libas 45. K.Hz. Cabir radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm’a (evde bulunması gereken) yataklar zikredilmişti.10 S."(K.) 584. 45-46)) 588.S. Tirmizi. alıntıları: Ebû Dâvud.el-Cihâd (15).450 Akçağ. ayrıca: Nesâi. Osman radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Ademoğlunun şu üç şey dışında (temel) hakkı yoktur: İkamet edeceği bir ev. cihâd 24.. avretini örteceği bir elbise. onu dünyâdan korur. (2594). Libas 41. Cihâd 24. (1702). (2037)) 585. veresiye yiyecek 409 .(6.Katâde İbnu Nu’mân (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Allah bir kulu sevdimi. Cihâd 77.Ebû Hureyre (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Bana zayıflarınızı arayın.246 Akçağ. Cihâd 43. Bâb 70 C. Tirmizi. Şöyle buyurdular: “Kişinin kendisi için bir yatak. alıntısı: Tirmizi." (K." (Ebû Dâvûd.(2342)) 586. misafir için bir yatak lazımdır.7 S. 4855 C. S. (2084)) 587.

dünya kim.38. Onu bir hasır örgünün üzerinde uyumuş buldum. alıntısı: Tirmizi.Esma Bintu Yezid (radıyallahu anhâ) anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm.88.6 İstikraz 1.303)) 589. 24.5."(K. Enes (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) yarın için hiçbir şey biriktirmezdi."(K.6747 C."(K. (1603).7 S.S.İbnu Mes’ud (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’ın yanına girmiştim. Meğâzi 85.Hz.. onun sertliğine karşı sizi korusa!” “Ben kim. Müslim.8 Akçağ. Bir elbiseye yama vurmadan eskimiş addetme.7 S.Hz. Libâs 38. bir miktar zahire mukabili rehine bırakmış olarak vefat etti. alıntısı: Tirmizi. 1970 C. (vücudunun açık olan) yan taraflarında izler bırakmıştı. alıntısı: Tirmizi. Büyû 58. alıntısı: İbn-i Mace. Nesâi.S.satın aldı. zırhını bir yahudinin yanında.(2378)) 591.17 S.303 Akçağ. Rehn 2. Silm 5.8 S.) 590. “Ey Allah’ın Resûlü dedim.(7. alıntıları: Buhâri. (1781). Rehin olarak zırhını verdi.294 Akçağ.33." (K. 592. Cihâd 89.442 Akçağ. bir ağacın altında gölgelenip sonra terk edip giden yolcunun misali gibidir. Hasır. 2069 C. Zühd 44.S.7 S." (K.87.(2363)) 410 . sana bir yaygı temin etsek de hasırın üstüne sersek. Büyû 14. Aişe (radıyallahu anhâ) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “(Ey Aişe! Cennette) benimle olman seni mesrur edecekse sana dünyadan bir yolcunun azığı kadarı kifâyet etmelidir.S.244 Akçağ. Dünya ile benim misâlim. Zühd 38. 2176 C. Musâk3at 124. 2001 C.S. Sakın zenginlerle sohbet arkadaşlığı etme.288.

Libâs 8. “Ey Allah’ın Resûlü! Hararetiniz çok fazla!"dedim. alıntısı: İbn-i Mace 3332.S. alıntısı İbn-i Mace 3340. Kalan (kepek)leri de su ile yumuşatıp yoğururduk" cevabını verdi. Ebû Dâvud.İbnu Abbâs radıyallahu anhıma anlatıyor: “Fâlûzeci ilk işitmem şöyle oldu: “Cebrail aleyhissalâm Rasûlullah’a gelip: “Ümmetine yeryüzü açılacak. (1733)) 594. beyaz ekmek görmedim" dedi.17 S. “Biz onu üflerdik. 6986 C. 411 . Libas 10.) 596.) 595. Ben tekrar: “Resûlullah zamanında ashabın eleği var mıydı? Dedim.17 S. yorganın üstünden elimin altında hissettim.S. Resûlullah bu haber karşısında hıçkıra hıçkıra ağlamıştır.424 Akçağ. Libâs 35. Bana yamalı bir giysi ve kaba bir izar çıkardı ve “Resûlullah aleyhissalâtu vesselam şu iki (parça)nın içinde vefat etti!"dedi. Aişe radıyallahu Anka’nın yanına girdim. Cebrail aleyhisselâm: “Yağ ve balı karıştırıp yapılan helva" diye açıklamıştır.422 Akçağ. Öylesine akacak ki fâlûzeç bile yiyecekler" dedi." (K. O zaman onlara dünyalık bol bol akacak." (K.Ebû Bürde İbnu Ebi Mûsa el-Eş’âri anlatıyor: “Hz. 5297. “Öyleyse elenmemiş arpa ekmeğini nasıl yiyiyordunuz?" dedim. Elimi üzerine koydum. (4036).S. hararetini. 6983 C. (2080).Ebu Sa’idi’l-Hudri radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm hasta yatmakta iken yanına girdim." (K. Tirmizi. Sehl: “Rasulûllah aleyhissalâtu vesselâm vefat edinceye kadar. “Aleyhissalâtu vesselâm vefat edinceye kadar elek görmedim" dedi. Bunun üzerine Aleyhissalâtu vesselâm: “Fâlûzeç nedir?"diye sormuş.593.Ebu Hâzım anlatıyor: “Ben Sehl İbnu Sa’d radıyallahu anh’a: “Sen has undan yapılmış beyaz ekmek gördün mü? diye sormuştum. içindeki kepekten uçan uçardı.

O bana bir husus ahdetmişti. Beni ağlatan Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm’ın bir ahdidir. bir şeye yöneldiğin zaman niyetinden Allah’tan kork. (hak) taksim ettiğin zaman taksiminden. sizin bollukla sevindiğiniz gibi fakirlikle sevinirler. alıntısı: İbn-i Mace 4024. buna mukabil ücretleri de katmerli verilir" buyurdular. “Sonra sâlihler! Buyurdular ve açıkladılar: Onlardan biri fakirliğe öylesine müptelâ olur ki. Sa’d İbnu Ebi Vakk’as geçmiş olsun ziyaretine gitti. Hangi insanlar en çok bela “Peygamberler!"buyurdular.) 597.542 Akçağ.“Biz (peygamberler) böyleyiz.S. Selmân: “Aleyhissalâtu vesselâm bana: “Birinize dünyalık olarak bir yolcunun azığı kadarı yeterli" diye ahdetmişti. “Ey Allah’ın Resûlü! çekerler?"dedim. Yanına varınca Selman’ı ağlıyor buldu. Sa’d: “Niye ağlıyorsun? Ey kardeşim." (K. Belalar bize katmerli gelir. böyle değil mi (diye ağlamasını abes kılan bir kısım faziletleri hatırlattı). Enes radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm hastalanmıştı." 412 . 7211 C. kendisini örten abadan başka bir şey bulunamaz. “Ey Allah’ın Resûlü! Sonra kimler?"dedim.Hz. Selman radıyallahu anh şu cevabı verdi: “Ben şu iki şeyden biri için ağlamıyorum: “Ben ne bir dünya düşkünlüğü ne de ahiret gafleti sebebiyle ağlıyor değilim. Sana gelince. şimdi kendimi o ahdi tecavüz etmiş görüyorum.17 S. Onlar. ey Sa’d! Hüküm verdiğin zaman hükmünden." Sa’d: “Resûlullah size ne ahdetmişti?"diye sordu. Ben kendimi bu haddi aşmış görüyorum. sen Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm’a arkadaşlık etmedin mi? Şöyle değil mi.

Mescide gidildiğinde insanlar güzel süslü 413 .597). Ve daha bunlara benzer başka rivayetleri vardır. 7244 C. yiyin için.596). İddia ettiklerine göre bir Müslüman kuru ekmek ve suyla idare etmeli (Örnek 585). sonra göğe yöneldi. Vefat ettiği zaman zırhı yiyecek karşılığında bir yahudide rehinmiş (Ö. Müslümanların yağ ve balı karıştırarak yemeleri ağlanacak bir durummuş (Ö. 2/29 .Ravilerden Sâbit der ki: “Selman radıyallahu anh’ın vefat ettiğinde geriye nafaka olarak sadece yirmi küsur dirhemlik bir mal bıraktığı haberi bana geldi.) Ve bunlar gibi.593). yeryüzünde ne varsa hepsini sizin için yarattı. Peygamber dahi hasır üzerinde isteyerek yatıyormuş (Ö. Bu rivayetlerinden örnekler vermeden önce. her şeyi bilir. bilen bir topluluk için ayetleri böyle açıklıyoruz.S.586).595). Bunlarla çelişkili olarak işlerine geldiği zaman kullanmak üzere metotları gereği başka rivayetleri de mevcuttur.O ki. Mealen: . “İşte biz. güzel elbiseler)inizi (üzerinize alın. mal edinmeyle ilgili olarak Kur’an’dan örnekler verecek olursam.Ey Adem oğulları.563564 Akçağ. Fakirlik salih insanlara has bir şeymiş (Ö. 7/31 . kıyamet günü de yalnız onlarındır. dünya hayatında inananlarındır.De ki: “Allah’ın. O. 7/32 İnsanlar yeryüzünde ne varsa hepsinden meşru olarak istifade edebilir. israf edenleri sevmez.588-589)." (K.17 S. her mesci(de gidişiniz)de süs(lü. fakirliği övücü ve fakirliğe teşvik edici bir çok başka rivayetlerde mevcuttur. onları yedi gök olarak düzenledi. ve yarın için hiçbir şey biriktirmezmiş (Ö.590). Kaba izar ve yamalı giysi giyermiş (Ö. bu konuda da yalan söyledikleri kolayca anlaşılır. Evinde bulunduracağı yatak sayısı üçten fazla olmamalı (Ö. çünkü O. fakat israf etmeyin. Müslüman’a yolcunun azığı kadarı yeterliymiş (Ö. kulları için çıkardığı süsü ve güzel rızıkları kim haram etti?"De ki: “O.592). alıntısı: İbn-i Mace 4104.

Biz 414 . dünya hayatında Müminlerindir. rivayetlerde olduğu gibi men etmeye çalışanlar. sen!" 38/35 Ve Allah. çirkin göstermek suretiyle haram olduğunu iddia edenler Kur’an’da tehdit edilmişlerdir. mal.“Rabb’im dedi.elbiselerini giymeye davet edilmişlerdir. mealen: .“Rabb’imiz. peygamber olmakla. mülk konusunda mülk edinmeyi kötüleyici ve fakirliği övücü olarak tahdis ettikleri rivayetler. Sadece israf men edilmiştir. beni affet. (dolaşın)"(dedik). (Örnek 596 da olduğu gibi). bu konuda Kur’an’dan mealen: . İstediği mülkte kendisinden sonra hiç kimseye nasip olmayacak seviyede olmasıdır. “Bu nimetler. sensin o çok lütfeden. seferimizin arasını uzaklaştır (şehirlerimiz birbirine çok yakın. Hal böyle olunca. duasını kabul ederek ona istediği mülkü verdi." dediler ve kendilerine zulmettiler. bunun zorlukla değiştirilmesini isteyen kimseler hakkında Kur’an’da şöyle denmiştir. Süleyman peygambere büyük bir mülk vermişti. Süleyman peygamber. Çünkü. içinde bereketler yarattığımız memleketler arasında (birinden diğeri) görünen şehirler var ettik ve bunlar arasında yürümeyi takdir ettik: “Oralarda geceleri. Ve onlara şöyle cevap verilmiştir. kıyamet günü de yalnız onlarındır. Allah. Kendilerine nimet verilmişken. bana benden sonra hiç kimseye nasip olmayan bir mülk (hükümdarlık ve mal) ver. fakirlik içinde yaşayan ve bir lokma ekmeğe muhtaç kimseler olarak rivayetlerde belirtilmişlerdir. bunların arasını uzat da daha uzun mesâfelere gidelim). 34/18 .Onlarla. gündüzleri (ne zaman isterseniz) korkusuzca gezin. Kur’an’la çelişkilidir. onları bu güzel şeylerde. hal bu ki. taktir edilir ki mahzuru olacak bir mülkü Allah’tan istemez. Süsü ve Güzel rızıkları Müminlere haram edenler.” Müminlere örnek olsun diye özellikle peygamberler devamlı acı çeken.

Bu. Bu ise büyük bir yanlıştı. 4750 C. Cihâd 51. Allah’tan zorluk değil kolaylık istemelidir. O zaman ben onlara: “Rasûlullah aleyhissalâtu vesselâm: “Bize varis olunmaz.2977). Şöyle ki. Zira insan Allah’a muhtaçtır. şükreden herkes için ibretler vardır. Bıldırcın eti varken. Rasûlullah vefat ettiği zaman Hz. Osman’ı Hz. (insanlar arasında söylenen) efsanelere çevirdik. Ebu Bekr radıyallahu anhümâ’ya gönderip miras hisselerini talep ettirmek istediler. Ebû Dâvud. 34/19 Bu olay Seben’de oturanlar hakkında vuku bulmuştur. Şüphesiz bunda. Kur’an’dan mealen: . alıntıları: Buhâri. Allah onlara güvenlik içerisinde ve kolayca seyahat edebilecekleri. Allah’tan mercimek istemek Müslümanların yapacağı uygun bir hareket değildir. Hal böyle olunca Peygamberin Allah’tan fakirlik ve miskinlik istemiş olduğu yolunda iddiada bulunmak. Bu rivayette.Hz.13 S. birbirlerine yakın güzel şehirler ihsan etmiş. sabreden.de onları. nimeti ret etmiş oluyorlardı. Rabb’ine gizli bir seslenişle yalvarmıştı: 19/3 415 . Ve Allah onların bu yerinde olmayan isteklerinden dolayı onları darmadağın etti. 19/2 . 598. peygamberlerin miras bırakamayacaklarını iddia etmişlerdir. öyle ki insanlar arasında ibretle söylenen efsaneler oldular. onlar ise bu güvenlikli ve kolay seyahatlerinin zorlaştırılmasını Allah’tan istemişlerdir.346 Akçağ. İslam diniyle bağdaşmayan boş bir iddiadır.)"(K. Aişe radıyallahu anhâ anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm’ın hanımları. Bu iddia Kur’an’a aykırıdır. bıraktığımız sadakadır!" demedi mi (nasıl miras talep edebiliriz?) dedim (ve onları bu niyetten vazgeçirdim. Harâc 19. Ferâiz 3.O. Ve onları darmadağın ettik.(2976.S. diğer bir ifadeyle nimete karşı nankörlük etmiş oluyorlardı. Rabb’inin kulu Zekeriyâ’ya rahmetini anıştır. Müslim.(1758).

biz sana bir oğul müjdeleriz. ben. (O’na)." 19/6 .)’den.Bundan sonra seninle hiçbir şeyde asla yarışmam.): “-Ailene ne bıraktın?"dedi. ihtiyarlık aleviyle tutuştu.Rabb’im.) 416 .(Allah buyurdu): “Ey Zekeriyyâ." 19/5 .Doğrusu ben arkamdan yerime geçecek yakınlar(ımın iyi hareket etmeyeceklerin)den korktum. K. men âkıp 16. Ebû Bekir de malının hepsini getirdi.a. sonra Resûlullah (s. Ben de: .Bab 41 H. (Kendi kendime) “bir gün Ebû Bekr’i geçersem işte bugün geçerim" dedim ve malımın yarısını getirdim. Rabb’im. demiştir ki: Ömer b. Bu (emir) bende mal bulunan bir zamana rastladı. 599-.a. beni istediğimden mahrûm etmedin). . baş..Resûlullah (s. ayrıca: Tirmizi.ez-zekât (9). bende kemik gevşedi. bu itibarla tahdis etmiş oldukları rivayet uydurmadır. sana duâ ile hiçbir zaman bahtsız olmadım (her dua ettikçe kabûl buyurdun. Resûlullah (s. Daha önce hiç kimseyi adaş yapmadık (ondan önce kimseye bu adı vermedik.Bu kadarını dedim.Onlara Allah ve Resûlünü bıraktım dedi.." 19/4 . karım da kısır. (Ebû Dâvûd.) O’na: “-Ailene ne bıraktın?"dedi. . Eslem (r. dedim.)" 19/7 Görüldüğü gibi peygamberler miras bırakmaktadır.) bir gün bize sadaka vermemizi emretti.310-311 Şamil. Rabb’im.a. Hattâb’ı şöyle söylerken işittim: . (Ne olur) katından bana yerime geçecek bir veli lütfet. adı Yahya’dır.“Ki (o) bana ve Yakûb oğullarına mirasçı olsun.a. O da: .1678 S. demişti. onu beğendiğin bir insan yap..

Allah size mükafatlarınızı verir.84)) Malların tamamının bağışlanması yolunda uydurmuş oldukları bu rivayetler.600.Ukbe İbnu’l-Hâris (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) bize ikindi namazı kıldırmış idi. Halk onun bu telâş esinden hayrete düşmüştü. Kur’an’a aykırıdır. Beni alıkoyacağından korktum ve hemen gidip dağıttım.10 Akçağ. (Selam verince) acele ile cemaati yarıp evine girdi. 47/36 Servetlerle ilgili olarak kendi kendi aralarında çelişkili bazı hadis örnekleri: 601. 2096 C.S.7 S. 104 (3.S. Peygamber şu açıklamayı yaptı): “Yanımda kalan bir kısım altın vardı (namazda) onu hatırladım." (K. Onu çıkarıp attı ve: “Biriniz tutup ateşten bir parçayı alıp eline koyuyor!"buyurdu. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) gidince adama: Yüzüğünü al (başka sûrette) ondan faydalan" dediler. Gelince. sizden mallarınızın tamamını istemez."(K. O: “Hayır! Vallahi ebediyen almayacağım.Sa’id İbnu’l-Müseyyeb anlatıyor: “Hz. Ancak geri dönmesi gecikmedi. alıntıları: Buhari. mealen: .Dünya hayatı ancak bir oyun ve oyalanmadır. (halkın merakını yüzlerinden anlayan Hz. Amel fi’s-Salât 18. Ezân 155. İsti’zân 36. Zekât 20. Libâs 52. 2178 C. Şöyle ki. onu Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) attı" dedi.8 S.İbnu Abbas (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) bir adamın elinde altından bir yüzük gördü.(2090)) 602. alıntısı: Müslim. Ömer Süheyl (radıyallahu anhımâ)’e: “Niye parmağında altın yüzük 417 .471 Akçağ. O. Eğer iman eder ve sakınırsanız. Nesâi.

Beriki: “Onu senden daha hayırlı olan da gördü. alıntısı: İbn-i Mace 3431.17 S. alıntısı: Ebû Dâvud.İbnu Ömer radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm yüzükoyun yatarak dudaklarımızla su içmemizi yasakladı.2913)) İki rivayet bir birleriyle çelişkilidir. Müslim. alıntısı: Nesâi. Kim kapla içmeye muktedir olduğu halde. alıntıları: Buhâri. avuçlayarak içmemizi de yasakladı ve buyurdu ki: “Sakın sizden kimse köpeklerin içtiği gibi suyu dudaklarıyla içmesin! Allah’ın gazabına uğrayan kavim gibi tek eliyle de içmesin. Ferâiz 1.S. Hz. İsa aleyhisselâmın kabı idi. Ferâiz 26. Ebû Dâvud. 605. ağzı kapalı ise çalkalamaya gerek yok. 4706 C.165)) 603.S.görüyorum? Dedi." (K.Ebu’l-Esved ed-Düeli anlatıyor: “Hz. kadehi atmış ve: “Öf! Bu dünya ile beraberdir!" demiştir. Suyu çalkalamadıkça geceleyin de içmesin. Bu (avuç). tevazu düşünerek eliyle içerse Allah parmakları adedince kendisine sevap yazar.S.(2108)) 604." (K.13 S.Üsâme İbnu Zeyd radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Müslüman kimse kâfir kimseye varis olamaz: kâfir de Müslüman’a varis olamaz.164. Ferâiz 15.S. ona galebe çalınmaz). Onun Müslüman oğluna da mirastan pay verdi ve dedi ki: “İslâm (galebe çalar. 2098 C.7015 C.13 S.472 Akçağ. tek bir avuçla." (K." (K.(2912. ama ayıplamadı" deyince.) 418 .(1614). Ömer: “O da kimmiş?"dedi. Hz. Keza. (8. Mu’az’a bir yahudinin miras meselesi getirildi. Çünkü o. Süheyb: “Resûlullah!" cevabını verdi. Ferâiz 10.301 Akçağ. 4711 C.(2909). Zinet 42. artar eksilmez. Tirmizi.7 S.436 Akçağ.909-310 Akçağ. Ferâiz 10.

demiştir ki:. 609-... Enes’ten tahdis etti. hakirlik) girdirilir”.Ya Rasûlullah! Kişiye yetecek malın miktarı nedir? Dediler.5 S. Kitâbu’l-Muzara’a Bab 1 C. El-Hanzeliyye’den. -Nufeyli bir diğer rivâyette bunun yerine “varlığıyla beraber dilenmek uygun olmayan zenginliğin miktarı nedir? dedi -.437 Akçağ. Ebû Umâme el-Bâhili (R) bir keresinde bir demir saban ve zirâat âletinden bir şey gördü de hemen şöyle dedi: Ben Rasûlullah (S)’tan işittim... Bize Ebû Avâne. dedi. Nüfeyli bir diğer rivayette (“ateş" sözü yerine) “cehennemin kor ateşi”. (suyu) onunla içerdi... şöyle buyuruyordu: “Bu âlet bir âilenin evine girerse. cam bir bardağı vardı." (K. Kitâbu’l-Muzâra’a C. H ve yine bize Abdurrahmân ibnu’lMübârek tahdis edip şöyle dedi..7016 C.. Enes (R) dedi ki: Rasûlullah (S): şöyle buyurdu: “Hiçbir Müslüman yoktur ki...) Bir taraftan ziraatçılığı överken. kendisi bundan faydalanmasın! Muhakkak buna mukabil o Müslüman için bir sadaka sevâbı olmuştur”.. “-Kimin yanında kendisine yetecek malı olduğu halde dilenirse.17 S..İbnu Abbâs radıyallahu anhüma anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm’ın. 607.2 Bab 1 Ötüken..... ... alıntısı: İbn-i Mace 3435... o eve muhakkak bir zelillik (horluk.. bir ağaç diker yâhud ekin eker de bunların hiçbirinden bir kuş yâhud bir insan yâhud bir hayvan yesin de..) İki rivayet bir biriyle çelişkilidir.....S.1 Ötüken..5 S. Oradakiler: . diğer taraftan kötülemeleri bir çelişkidir..) 608-. (Buhâri.Bize Kuteybe ibnu Said tahdis edip şöyle dedi: Bize Ebû Avâne tahdis etti..2151 H. (Buhâri.. kendisini ateşe götürecek şeyi çoğaltmış olur" buyurdu. Sehl b...606..2152 H... 419 ..

40 Ötüken.. (Buhâri. demiştir.) 610-.1629 Şamil. K. Said el. Hüseyin b. Bâb 33 C... K. Ebû Hureyre bir kerre önlerinde kebap yapılmış bir koyun bulunan bir cemâate uğramıştı.Rasûlullah (S) şu dünyâdan arpa ekmeği ile karnı doymadan çıkıp gitti.. Enbiya 3. Ali (r. 611-..S.191 Akçağ. özel arabasıyla gelse dahi manasındadır. Tefsir."buyurdu. . İsra 5. Buhari.11 S.6 S.296 H.6 S. dilencinin hakkı vardır. Bu açıdan düşünüldüğünde iki rivayet arasındaki çelişki kolayca görülür. Et’ime 28. İman 327.) 611/A. Müslim.)’den.. o da Ebû Hureyre(R)’den tahdis etti ki. Kendisine bunun bud kısmı sunuldu. (Ebû Dâvûd.Makburi’den.): “-At üzerinde gelse bile.12 S..3953 C.5507 H. demiştir ki: Resûlullah (s.Hz. Kitâbu’l-Et’ime Bâb 23 C..ez-Zekât (9). Onlar Ebû Hureyre’yi kebap yemeğe davet etmişler.." (K.1665 Şamil. -Nufeyli bir diğer rivayette bunun yerine.251-252 H.. (Ebû Dâvûd...a.) 420 . “Onu bir gün bir gece veya bir gece bir gün doyuracak yiyeceğinin olmasıdır" dedi ve bize bunu zikredilen bu sözlerle kısa olarak rivayet etti.. Ebû Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm’a bir et parçası getirilmişti.“Ona öğle ve akşam yemeğinde yetecek miktardır" buyurdu..a. Et’ime 34.. İbnu Mace. Aleyhissalâtu vesselâm budu severdi. Bâb 24 C. Bize İbnu Ebi Zi’b.(1838).. alıntıları: Tirmizi. Bu bud gelince hemen ondan ısırarak yedi..ez-Zekât (9).(3307).) O zamanlar için at üzerinde gelse dahi demelerinin manası bu zaman için. fakat o kebap yemeyi kabûl etmeyip: .

Bu da fâluzeç helvasının yenmesi aleyhinde tahdis etmiş oldukları rivayetle çelişki teşkil eder.... demiştir.) 613.Haydi bundan yiyiniz! Çünkü ben Rasûlullah (S)’tan “Telbine hastanın kalbine rahatlık verir.Ümmü Seleme (radıyallahu anha) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Gümüş kaptan su içen.. yağ ve balın karıştırılmasıyla yapılan helvadır. İbnu Mace."(Karnına cehennem ateşi dolduruyor demektir.. Tahdis ettikleri diğer bir rivayette Peygamberin telbine helvasının yenmesini tavsiye ettiğini tahdis etmişlerdir. 595..12 Bab 24 S.. yalnız hâne halkı ve hısımları kaldıklarında Âişe emretti: Bir çömlek içinde telbine bulamacı pişirildi... Örnekte yazmış olduğum rivayette. alıntıları: Buhari.. Müslim Libas 1. 421 .. Fâluzec. Kitâbu’lEt’ime C.(2065). ümmetinin “Fâlûzeç" denen tatlıdan yiyeceklerini duyunca. Bu helvanın diğer bir çeşidi... karnına cehennem ateşi dolduruyor demektir.. Sonra Âişe: . o da İbn Şihâb’dan.. Ukayl’den.. Eşribe 17 (3413)) Müslim’in diğer bir rivayetinde şöyle denir: “Kim altın veya gümüş bir kaptan içerse. o da Urve’den... o da Peygamber’in zevcesi Âişe (R)’den tahdis etti ki.. o şöyle demiştir: Bir ev halkından birisinin vefâtı üzerine ta’ziye için kadınları topladıkları.465 Akçağ..5508 H... süt un ve balın karıştırılmasıyla yapılan “Telbine" helvasıdır.. sonra dağıldıkları. hüznün bir kısmını da giderir" buyururken işittim.) 614. Sonra tirit yapılıp. Enes ibn Mâlik(R)’ten: Peygamber(S)’in su bardağı kırıldı akabinde kırık yerine gümüşten bir bardak edindi dediğini tahdis etti..43 Ötüken.Daha önce. Şöyle ki: 612-. Peygamberin." (K.. hıçkıra hıçkıra ağladığını rivayet ettiklerini yazmıştım.. (Buhâri.2 S..144 C..S. Eşribe 28. Bize el-Leys. telbine onun üzerine döküldü..

. Umer İbnu’l-Hattâb (R) şöyle demiştir: Benû’n-Nadir malları.) Peygamberin. (Buhâri. (Buhâri. Allah’ın kendi Resûlü’ne fey olarak tahdis ettiği şeylerdendir.. beyaz katırından. servetlerini meşrulaştırmak içinde servetleri öven rivayetler tahdis etmişlerdir. Kitâbu’lHumus Bâb 5 C...) Beni Nadir... Bu kabilenin tüm malları peygamberin emrine tahsis edilmişti diye rivayette bulunup. peygamber vefat ettiğinde zırhı otuz sa’ yani bir sa’nın 2120 gr. demiştir. Kitâbu’l-Cihâd ve’s-Siyer Bab 79 S... Medine’den sürgün edilen bir Yahudi kabilesi idi.6 S.Râvi Âsım el-Ahvel: Ben bu kadehi gördüm ve (teberruken içine su koyup) ondan su içtim.116 Ötüken.6 H. diğer taraftan. Bu sebeple Benû’n-Nadir malları hususi olarak Resûlullah’a ait olmuş idi...2895 H.. Ayrıca takip etmiş oldukları çelişkiler metoduna da uymaktadır. Örneğin: 615-. Olması hesabıyla 63600 gr. Fakirliği öven rivayetleriyle halka fakirliği tavsiye ederken.2726 C. Sonra bundan geri kalanı da Allah yolunda gazâ hazırlığı olarak silaha ve atlara harcar idi. bir de (sağlığında) sadaka yaptığı Fedek arâzisinden başka bir 422 . deveye binerek (harb ile) elde ettikleri ganimetlerden değildir.6 S.Cihad Hadis 127 C..) Hal bu ki. Arpa karşılığı bir Yahudi’nin yanında rehindi demeleri bir çelişkidir. zırhı bir Yahudi’nin yanında otuz sa’ ölçeği arpaya karşılık rehin edilmiş bulunduğu halde vefat ettiğini tahdis etmişlerdi... (Buhâri.. Kitâbu’l..2735 Ötüken. tahdis etmiş oldukları bazı rivayetlerde Peygamberin külliyetli miktarda mal varlığına sahip olduğunu...... bu bir çelişki teşkil etmektedir. Bunlar Müslümanların at sürerek. Rasûlullah âilesi halkının bir senelik nafakasını bundan harcar idi.. 616-. (Müminlerin anası Cuveyriye’nin kardeşi) Amr ibnu’l-Hâris (R): Peygamber (S) silâhından.18 Ötüken. sahabelerden de yüz binlik servete sahip olanların bulunduğunu rivayet ettiler.

şey geriye bırakmadı..Dilenciyi azarlama. (Buhâri.. dediler..Seni şaşırmış bulup yola iletmedi mi? 93/7 . Kitabu’l.. Abdullah ibn Zeyd ibn Âsım şöyle Rasûlullah onlara (Ensâr’a) hitap edip şöyle buyurdu: . 93/5 .Rabb’in sana verecek ve sen râzı olacaksın.Öyleyse sakın yetimi ezme..... hurmalığı olan ve gelir getiren meşhur bir arazi... Kur’an’dan delil gösterecek olursam... Kitâbu’l-Cih3ad ve’s-Siyer C...330 Ötüken..123 Ötüken..6 S.Mağazi Bâb 58 C. 93/10 423 . (Buhâri. Ensâr .. mealen: ..4026 H.. Allah benim Medine’ye hicretimle sizleri birbirlerinizle birleştirmedi mi? Ben sizleri fakir hâlde bulup da Allah benim yüzümden sizleri zengin kılmadı mı?” Rasûlullah bu soruların Rasûlullah’a karşı: her birini sordukça...) Fedek arazisi de. demiştir. demiştir:...2731 Bâb 85 H..... ..9 S... Buna sahip olan bir kimse için arpa ekmeğine karnı doymamış muhtaç bir kimse olarak bahsedilmesi gülünçtür.) Peygamberin maddi zenginlik sahibi de olduğuna dair..“Ey Ensâr cemâati! Ben sizleri yolu şaşırmışlar bulup da Allah benim delâletimle sizlere hidâyet vermedi mi? Ben sizleri fırka fırka bölünmüş hâlde bulup da.. 93/9 . 617...Allah ve Rasûlü en çok ihsân edicidir.O seni yetim bulup barındırmadı mı? 93/6 ..Seni fakir bulup zengin etmedi mi? 93/8 ...

Babam öleceği sırada tarlanın bize ait olmadığını söyledi ve tarlanın kirasından ödenmesi gereken bir miktar borcun altın veya gümüş olarak ödenmesini emretti. 5384 C.712)) 619. Ali ailesi ve İbnu Sirin ailesi de.S. Abdullah ibn Umer (R): Rasûlullah (S). Hz. alıntısı: Muvatta. alıntısı: Buhari.. Hem de rehin konusuna... Kitâbu’şŞurut Bab 5 C. korunmayı sembolize eden zırhı konu etmeleri manidardır.Rabb’inin nimetini anlat.) 424 . peygamberin zırhını arpa karşılığı rehin verdiği ve vefat ettiğinde zırhının rehinde olduğu konusundaki rivayetleri uydurma olup aslı yoktur.15 S..." (K.. Kirâu’l-Arz 4 (2.. üçte veya dörtte bir pay ile ziraatçılık yapmasın. Oğlu dedi ki: “Ben. Ebu Ca’fer’den naklen diyor ki: “Medine’de muhacir aileden hiçbiri yoktur ki... orada çalışmaları ve ekincilik yapmaları ve arâziden çıkacak mahsûlün yarısı onların olması şartı üzere.195 Akçağ.. Ömer ailesi. Hayber arâzisini.15 S. ARAZI VE ARSALAR HAKKINDA UYDURMUŞ OLDUKLARI RIVAYETLERDEN ÖRNEKLER 618. Hz. bu araziyi uzun müddet babamın elinde kaldığı için bizim malımız sanıyordum... (Buhâri. 5383 C. 93/11 Bu itibarla.Kays İbnu Müslim. Rivayette şu ziyade de var: “Ebu Bekr ailesi.İmam Mâlik anlatıyor: “Bana ulaştığına göre. Hz.. Müzâra’a 8 (bab başlığı olarak kaydedilmiştir)) 620. Osman’ın ailesi. Ali. Hayber Yahudileri’ne verdi. Ölünceye kadar da arazi elinde kaldı." (K.2542 H.8 Ötüken.195 Akçağ.S. Sa’d İbnu Mes’ud radıyallahu anhüm de bu çeşitten muzâra’a akdi yapmışlardı.6 S.. demiştir. Abdurrahmân İbnu Avf radıyallahu anh bir tarlayı kiraladı.. el-Kâsım (İbnu Muhammed) ve Urve’den de benzer rivayet mevcuttur.

" 425 .197 Akçağ. (1548). (7. Muzâra’a 18.Râfi’ İbnu Hadic radıyallahu anh anlatıyor: “Yanıma Züheyr geldi ve bana: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm bize faydalı bir şeyi yasakladı" dedi. arazilerin altın. gümüş ve ürün karşılığında kiraya verilebileceğini tahdis ettiler. Büyû’ 114. arazilerin kiraya verilemeyeceğini.S. 5385 C. Ben de: “Biz onu. ancak boşta olsa elde tutulabileceğini rivayet ettiler. 622. Ben: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm her ne söyledi ise.49)) Bu rivayette.Hz. Nesâi. Cabir radıyallahu anh anlatıyor: “Bizden bazı kimselerin ihtiyaçlarından fazla arazileri vardı." (K.(3394). ne ücret mukabili versin ne de kiraya versin!"buyurdular. Büyû 32. Böylece kiraya verilebileceği hususundaki rivayetleriyle çelişkiye düşmüş oldular.44. mutlaka haktır!" dedim.” Rafi der ki: “Ben de: “(Baş üstüne!) dinlemek ve itaat etmek (borcumuzdur!)"dedim. bunun üzerine (Aleyhissalâtu vesselâm): “Öyle yapmayın! Araziyi ya kendiniz ekin veya ektirin veya (kimseye vermeyip) sahip olun!"buyurdular. “Muhâkala’yı (tarla kiralamasını) nasıl yaptığımızı sordu. 19: Müslim. Müzâra’a 45.15 S. Ebû Dâvud. Buna rağmen şu şekilde rivayetlerde bulundular: 621. alıntıları: Buhari. Onları: “Biz arazimizi üçte bir veya dörtte bir veya yarıya kiraya verelim dediler bunun üzerine Aleyhissalâtu vesselâm: “Kimin arazisi varsa bizzat eksin veya kardeşine bağışlasın.Görüldüğü gibi. dörtte bir ve kuru hurma ve arpadan vasklarla ücretlendiriyoruz" dedim.

Nesâi..38)) Bu rivayette ise..15 S. Allah ve Resûlü ile savaş ilan etsin. O bir araziyi ekmişti.Zeyd İbnu Sâbit radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm muhâbereyi yasakladı. bağışlamalıdır diye tahdiste bulundular.(3407)) 624. hibe edilmelidir demeleri bir çelişkidir. Câbir radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Muhâbereyi terk etmeyen. çelişkiler nedeniyle kesin bir şekilde arazi hukukunun nasıl olması gerektiği anlaşılamaz. tarlayı sularken kendisine Rasûlullah (s.S.(1536). nede kiraya verebilir.a. (7.(K.S.200 Akçağ. arazi altın gümüş ve ürün karşılığı kiraya verilebilir derken. alıntıları: Buhâri. alıntısı: Ebû Dâvud. üçte bir veya dörtte karşılığında almaktır. Hadic’ten rivayet edildiğine göre.15 S. Hele tahdis etmiş oldukları bazı rivayetlerde ürün karşılığında tarlanın kiralanmasını ribaya (faize) benzetmişlerdir. (3406)) 625-. alıntısı: Ebû Dâvud. Zira. Büyû’34.15 S. Müslim. Büyû’ 34. ancak kullanmadığı fazla araziyi bir kardeşine ki burada herhangi bir mümin kastedilmektedir. 5387 C.200 Akçağ. Bu itibarla. Büyû’92." (K.Hz.36. bu şekilde fazla arazisi olan kimse. araziyi bir ücret karşılığında ne satabilir. 426 . Müzâra’a 45. Hibe 35.199 Akçağ.S. Şöyle ki: 623.) uğrayıp: “-Ekin kimin. bunun tam aksine hiçbir ücret alınamaz. tahdis etmiş oldukları rivayetlerden. tarlayı yarı. Râfi’ b. Müzâra’a 18. evvelki rivayetin aksine olarak fazla arazinin elde boş olarak tutulamayacağını. 5389 C. tarla kimin?"diye sordu. 5390 C. Muhâbere.“ (kiralamak). (K.

.Tohumum ve emeğim karşılığında benim ekinim. (Ebû Dâvûd.): “-Ribâ muamelesi yaptınız. Bu tarla için bana ne emir buyurursunuz?"diye sordu. 626. Bunun üzerine Hz. Peygamberin." (K. Aleyhissalâtu vesselâm: “Dilersen onun aslını (Allah için) hapset ve (gelirini) tasadduk et!"buyurdular. yarısı da filan oğullarının. malı kendisine sermaye yapmasın .Onun işlerini üzerine alanın maruf üzere yemesinde veya bir dostuna yedirmesinde bir beis yoktur ki. Bunun üzerine Rasûlullah (s. Râvi der ki: “Ömer bu araziyi fakirlere. Şimdiye kadar yanımca böylesine değerli bir arazim hiç olmadı.el-Büyû’ (22) Bab 31 C. kölelere. araziyi sahibine ver. Arazi üzerinde yarıcılığın Ribâ olduğunu tahdis etmelerine rağmen. Ömer radıyallahu anh araziyi tasadduk etti ve aslının satılamayacağını ve satın alınamayacağını.) Bu itibarla tahdis etmiş oldukları rivayetler bir birleriyle çelişkilidirler. Allah yolunda harcamalara ve yolculara bağışladı. vâris olunamayacağını söyledi. sen de ücretini al" buyurdu.S. yarısı benim.463 H.İbnu Ömer radıyallahu anhüma anlatıyor: “Hz. -Bir rivayette misafirlere de denmiştir. Hayber arazisini yahudilere. akrabalara. karşılığını verdi. Ömer radıyallahu anh Hayber’de (ganimetten) bir arazi sahibi oldu.12 S. 427 .Râfi’: .a. K.3402 Şamil. (Bunu tasadduk etmesini emreden bir rüyayı üst üste üç gün görmesi üzerine) Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm’a gelerek: “Ey Allah’ın Resûlü! Ben Hayber’de bir tarlaya sahip oldum. yarıcılığa verdiğini tahdis etmeleri peygambere saygısızlıktır.

hayır işlerine tahsis edilmiş olan herhangi bir mal veya önceden alım satıma konu olmuş bir gayrimenkul gerektiğinde hayır işlerine sarf edilmek üzere alınıp satılabilir. dükkanları veya bahçeyi satmayın. Hangi birimiz.5809 C. alışverişi helâl. dükkan ev v. Cami içinde durum bundan farklı değildir. Bu ise Kur’an’a uymamaktadır.Faiz yiyenler. Nesâi. farz edelim ki bir camiye ait kiraya verilen beş adet dükkan veya bir bahçe olmuş olsun. Kim tekrar (faize) dönerse onlar ateş halkıdır. vakfedilen herhangi bir iktisadi kıymetin. Herhangi bir nedenle cami yıkılacak olsa veya köklü bir şekilde tamir edilmesine ihtiyaç olduğunda biri çıkıp diyebilirmi ki.278-279 Akçağ. faizi haram kılmıştır.230)."demelerinden ötürüdür. ancak şeytanın dokunup çarptığı kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Ahkâm 36. cami yıkık vaziyette kalsın desin de bu önerisi doğru ve faydalı kabul edilsin. İmân 33. Allah alım satımı helal etmiştir.16 S.s. Vesâya 13. Vesâya 28. 428 . Bu hususta Kur’an’dan mealen: . (6. sahip olduğumuz bir bahçeyi satıp evimizi inşa etmeyiz. geçmişte olan kendisinindir ve işi Allah’a kalmıştır (Allah’ın onu affetmesi umulur). evimiz yıkıldığında. İbnu Mâce. örneğin: Arazi. Oysa Allah. Müslim.(2878). orada ebedi kalacaklardır.(1375).(2396)) Bu rivayette. 2/275 Bu itibarla alışveriş durdurulamaz. arazinin vakf edilebileceğini ve bunun iyi bir şey olduğunu iddia etmişlerdir. şahıslar aleyhlerine olmadan gerektiğinde fayda sağlamak için gayri menkullerini satabiliyorlarsa vakıf malları da bundan değişik değildir. ancak gelirlerinden istifade edilebileceğini iddia etmişlerdir. alıntıları: Buhari. Tirmizi. bahçe. Vasiyyet 15. Örneğin. (1632). Ebû Dâvud. onların: “Alışveriş de faiz gibidir. Bu. Zira. Nasıl ki. Şurût 19. Kime Rabbi’nden bir öğüt gelir de (o öğüte uyarak faizden) vazgeçerse. özellikle gayri menkullerin. Sadakât 4. Vakfı tanımlarken de. Kıyamete kadar alınıp satılamayacağını. Ahbâs 1.

(Örnek 618) b) Arazilerde yarıcılık yapılabilir. Bu şekildeki araziler.Satılamayacak olan caminin kendisidir. altın ve gümüş karşılığında kiraya verilebilir. Allah’ın mescitlerini yıkmak. fakirlere tahsis edilmiş bir gayrimenkul içinde. a) Araziler. âhirette de büyük azab vardır. nede kiraya verile bilir. Hangi birimiz sahip olduğumuz bir gayri menkulü veya bir menkulü. Örneğin: Herhangi bir kıtlık durumunda. Bu konuda Kur’an’dan mealen: . (Örnek 619-620) c) Arazilerde yarıcılık yapılamaz. fakat arazi boş olarak elde tutulabilir.Allah’ın mescitlerinde. Bundan dolayı. Zira. zira cami satışında ibadete mani olma durumu vardır. ne ücret karşılığı satılabilir. satış gerektiğinde satış yapılabilir. yukarıda vermiş olduğum örneklerde görüldüğü gibi özet olarak şu iddialarda bulunmuşlardır. (Örnek 622) d) Yarıcılık ribadır (faizdir). yok etmek ve içinde ibadet edilmesini engellemek büyük bir zülümdür. çoluk çocuğumuz açlıktan ölüm tehlikesiyle karşı karşıya iken satıp ihtiyaçlarını karşılamayız veya onlara gerekli ilaçları almayız? Araziler konusunda. Allah’ın adının anılmasına engel olan ve onların harâb olmasına çalışandan daha zâlim kim vardır? Bunların oralara korka korka girmesi gerekir (başka türlü girmeğe hakları yoktur. (Örnek 623-624-625) 429 .) bunlar için dünyâda rezillik. camilerin muhafaza edilmesi ve içinde ibadet edilmeye uygun şekilde muhafaza edilmesi esastır. insanların açlıktan çok zor duruma düşmelerini seyredip vakıf malı elde tutmak mı doğrudur? Yoksa satıp acilen ihtiyaçlarını karşılamak mı. 2/114 Diğer taraftan. (Örnek 621) ç) Ekilmeye araziler elde boş olarak tutulmayıp ücretsiz olarak bağışlanmalıdır.

konut v. Arsa ve araziler mülkiyet bakımından değişik bir durum arz etmektedirler. satabilir. Şahsi emek verdiği bu şeylerin olayı devam ettiği müddetçe başkası bu şahsın yapmış olduğu. Hava. meğer ki kendisi izin vermiş olsun veya istifadesine verilmiş olmasının başlangıcında kendisine bu şartla verilmiş olsun. Akarsu. enfâl devlete ait ve devletin tasarrufunda. bahçesi üzerine bahçe yapamaz. Miras bırakmada da durum aynıdır. Şahıs enfali 430 . Göl. Toprak. Ancak devlet denetiminde ihtiyacı olan başka kimselerin istifadesine terk etmesi gerekir. emek ve sermaye şahsa ait ve şahsın tasarrufundadır. nın sahibidir. Bunların üzerinde mülkiyet olarak ancak kullanım hakkı vardır. Kullanım olayı bitmişse daha önce kullanmış olan şahıs bunları ne satabilir ne kiraya verebilir nede bağışlaya bilir. Deniz. Zira bunlar enfâl den istifade de emek ve masrafın zayi olmaması için gerekli olan hususlardır. bahçe veya konut yapılmışsa şahıs olarak kişi ancak bağ. örneğin bağ yapmışsa bağ halinde. Satış durumunda aslında satılan arsa veya arazi v. bina yapmışsa bina halinde v. Yani.s. bunların hepsi devlet mülkiyetinde olup ancak devlet denetiminde kullanılabilir. emek ve masraf yapılmış olan bina veya bağ ve bahçenin ihtiva ettiği bitkiler ve araziyi ıslah eden şeylerdir. örneğin: konutu üzerine konut. (Örnek 626) Bu örneklerin kendi aralarında çelişki ihtiva ettikleri açıktır. dağ ve su kaynaklarının tamamı yer altı ve yerüstü tabii servetler enfaldir.s. diğer taraftan bunun riba (faiz) olduğunun tahdis edilmesi izah edilebilir bir durum değildir. o zam yapılabilir. en fal üstündeki tesislerini enfalden ayırmadan satma hakkına sahiptir. bahçe. Bir taraftan yarıcılık yapılabilir derken. Enfâl den kendisine kullanım hakkı verilmiş olan kimseler.e) Arazi vakf edilebilir. Arazi veya arsa üzerine bağ. toprağın durumu da odur. Mülkiyet bakımından. İle ilgili enfâl olmayıp.s. en fal üzerine bir emek veya masraf yaparak tesis icra ettiklerinde. Orman ne ise Arsa. Arazi veya dağ olsun.

Aksi takdirde zarara uğramış olacaktır. Zira. Toprak ve arazide bunun gibi düşünülmelidir. devlet tarafından tüm vatanın istifadesine uygun şekilde kullanılır. saldığında da bu kullanım hakkı ondan istifade eden başka kimseye ait olur. Ve toprak öyle bir olaydır ki. bir kimse bütün havayı bir seferde çekip ciğerlerine doldurmuş olsun ve salmasın. karşılıksız terk etmek zorundadır. fakat üzerinde eseri olmayan ve istifadeden vaz geçtiği tarla veya arsayı sahiplenip satamaz. tasarruf hakkı devlete aittir. Bu istifade hakkı devlet denetiminde olup. Bu da keyfi olmayıp. farz edelim ki. üzerine inşa ettiği veya satın aldığı bir apartman dairesini enfalden koparmadan satabilir. Örneğin: Bir kimse denizde gemi yüzdürdüğünde kullanım hakkı geminin işgal ettiği yerdir. tesisi şeklinde hiçbir eseri kalmamışsa. bunun manası Allah’ın takdiri hariç tüm insanların ölümü demektir. şahıs nefes aldığında ciğerlerine doldurmuş olduğu havayı kullanım mülkiyeti hakkına sahiptir. Kendisinden istifade imkanı varken boş bırakılan her bir avuç toprak hem ülke için. ve kendisine devlet tarafından verilmiş kullanım hakkını artık değerlendirmeyecekse yani enfal öz şekli halinde ise artık şahıs bunun üzerinde tasarruf yapamaz. enfal üzerinde şahsın. inşa ettiği binayı veya bahçeyi bozmadan satabilir. ancak enfal üzerinde ürettiği şeyler üzerinde tasarruf yapabilir. Bir kimse tüplere doldurduğu havayı satabilir fakat açık havayı satamaz. enfalin kullanımını belirttiğim gibi ancak devlet denetler. İslam devlet başkanının ve dolayısıyla şuranın da gözetimi altında olan bir husustur. boş 431 .satamaz veya başkasına devir edemez. bağışlaya bilir veya miras bırakabilir. Örneğin arsa her ne kadar enfal olup kendisinin mülkiyetinde değil. hem de kendisinden gelir sağlayacak fertler için bir kayıptır. Bu itibarla istifade hakkı kullanılırken diğer insanlarda düşünülmelidir. gemisini çektiğinde diğer bir kimse aynı şekilde istifade edebilir. devletin mülkiyetinde ise de. miras bırakamaz. Bu duruma havayı örnek gösterecek olursak. Toprak ve arazide bunun gibi düşünülmelidir.

Bu tür araziler dahi alınıp satılamaz mallar kapsamında değerlendirilmektedir. Kira veya yarıcılık veya durumunda toprağı işleyenlere yük getirilmek suretiyle ziraatta ilerlemeleri engellenmektedir. toprağın erozyona gitmesine sebep olmaktadır. Ve bu araziler çoğunlukla el sürülemez kutsal araziler olarak asırlarca boş bırakılmaktadır. Hal bu ki. tapulu şahıs arazilerinde veya vakıf arazilerinde şu hususlar ortaya çıkmaktadır. 432 . bazen arsa fiyatı üzerinde yapılan inşaatın maliyetini aşmaktadır. onu işlemelerine set çekmek devletin ana görevi değildir. bir şeyhe vakfetme şeklindedir. Her yıl erozyon suretiyle ülkeleri terk eden muazzam miktarda güzel topraklar bunun örneğidir. Hele toprağa vakıf diye kutsiyet atfedilmesi çok ilginçtir. tapuyu elinde bulunduranlar tarafından.bırakılmak suretiyle terk edilirse veya hor kullanılırsa. tapulu şahıs arazisi ve vakıf arazisi şeklinde el konduğunda. Toprağın boş bırakılması durumunda ise sağlanacak bütün fayda kökten yok olduğu gibi. şahsa verilen herhangi bir şey kendi öğretilerinde dahi vakıf olmayıp hediyedir. Allah için hayra tahsis edilmiş bir toprak parçası olmayıp. devlet arazisi. kendisini işleyecek olanlara ya kiraya verilmekte. fertlere toprağı işleme hürriyeti vermek suretiyle topraktan elde edilebilecek azami faydanın elde edilmesine ortam sağlamalıdır. toprağı işlemek bu üç grupla sınırlı olmuş olmaktadır. Fayda kaybını önlemek için adaletli bir şekilde denetim görevini yürütmelidir. Toprağı denetlemek. Çoğunlukla vakıf diye telakkileri uydurdukları rivayetleri de aşarak. fakat toprağı insanlardan ayırıp. yada yarıcılık yapılmakta veya boş bırakılmaktadır. toprağı. Örneğin. Çoğu zaman toprağın erozyona gitmesine halkın tembel olması yol açmıyor. direk şahsa. Toprak. Devlet. Örneğin: Halkın istifadesinden koparmak suretiyle. kendisini hor kullananları veya boş bırakanları terk eder. İnşaatlarda da durum bundan farklı değildir. Halk çalışkan olmasına rağmen devletlerin bozuk ve yanlış toprak politikaları erozyon suretiyle toprak tahribatının ana nedenini teşkil eder. örneğin. hatta devlet başkanlığı makamına bağlı olarak asli şekilde sahiplenmek devletin ana görevidir.

Allah’tan sakının ve aranızı düzeltin. Hatta üzerlerindeki emeklerine dayalı haklarını 433 .Sana “Enfâl" hakkında sormaktadırlar.Demin bahsettiğim gibi. meralar. emek eseri bitmişse alınıp satılamazlar. 8/1 “Enfâl" hiçbir şekilde. Resûlullah’ın bunları sahiplenmesi gibi. arsalar. eserin satılmasıyla kullanım hakkı başkasına devredilebilir. Bunlar. devlet başkanlığınca ücretsiz olarak istifade edilmek üzere verilir. ovalar. gerekse emek olarak çalışma yaptıkları şeylerin sahibidirler. araziler. Bunların asılları Allah’a ait ve Devlet İdaresi dahilinde. De ki: “Enfâl”. enfal malları devlet dışında şahıslar aslen sahiplenemeyeceği için. dağlar. İslam devlet başkanları bunları sahiplenirler. Eğer mümin kişiler iseniz. hava su. fakat bu sahiplenme kullanımlarını halka yasaklayan bir sahiplenme değildir. Emek vermediği su. hava. Bu hususta Kur’an’dan örnek verecek olursak. Kişiler enfal malların değil. bu eserlerden dolayı. boş bırakamazlar. Mülk olarak fertlerin sahiplenip. üzerinde gerek sermaye olarak. İhtiyaç sahiplerine. Eğer enfâl üzerinde müsaade almış şahısların çalışmaya dayalı eserleri varsa. Halk bunlar üzerindeki emeklerinin sahibidirler. enfal malları şahısların vakfetmesi de söz konusu değildir. Özetleyecek olursam insan ancak çalışması üzerinde hak iddia edebilir. Allah’a ve Resûlüne itaat edin. Allah’a ve Resûlüne âittir. İslam Devlet sisteminin bir parçası olarak mülkiyeti muhafaza etmek üzere devlet başkanına aittir. Eğer kullanmayacaklarsa ve üzerinde emeğe dayalı eserleri de yoksa bunları alıp satamazlar. başkalarına ne vakıf nede hibe edemezler. mealen: . kendi aralarında alıp satmalarını engelleyen bir sahiplenmedir. madenler ve bunlar gibi olan şeylerin tümüdür. maden ve toprak üzerinde alıp satmak üzere ferdi hak iddia edemez. insan emeğiyle birleşmemiş ve Allah’ın kullarına emekleri dışında açıktan vermiş olduğu mallardır.

yeryüzünde ne varsa hepsini sizin için yarattı. Allah’a ve Resûlüne aittir.Yeryüzünü size boyun eğdiren O’dur. onları yedi gök olarak düzenledi. enfâl ve ganimet ayrı tanımlanmışlardır. hısımlara.O ki. Harp ganimetleri savaş meydanında elde edilen. 8/41 Ganimetlerde. Kullanım hakkı ve istifade ile ilgili olarak.Andolsun Zikir’den sonra Zebur’da da: “Yeryüzünü iyi kullarım vâris olacaktır" diye yazmıştık. hısımlara. Dönüş ancak O’nadır. İsim olarak ta. (bize) kulluk eden bir kavim için bir mesâj vardır.(Allah). 21/105 . 55/10 . (savaşta) ganimet olarak aldığınız bir şeyin beşte biri. ikisi aynı şey değildir. yoksullara ve yolculara âittir.İşte bunda. ganimetlerin beşte biri.s. Kur’an’dan mealen: . Kur’an’dan mealen: . Halbuki harp ganimetlerinin hususiyeti ve bölüşümü ayrıdır. mutlaka Allah’a. “Enfâl" de. eğer Allah’a ve (hak ile bâtılın) ayrıldığı gün. Enfâl’in tamamı. 21/106 434 . parasal şeyler. Resûlüne. yoksullara ve yolculara âittir. O. Kimi yazarlar Enfâl’i harp ganimeti olarak izah etmişlerdir. Halbuki. 2/29 .satmayıp terk etmişlerse. yetimlere. sonra göğe yöneldi.Şunu bilin ki. Allah her şeye kadirdir. 67/15 . Şu halde yerin omuzlarında (üzerinde) dolaşın ve Allah’ın rızkından yiyin. Allah’a. iki topluluğun karşılaştığı (Bedir) günü kulumuza indirdiğimiz (âyetler)e iman etmişseniz. yeri mahlûkat (yaratıklar) için koymuştur. Resûlüne. gibi menfaatlerdir. aletler v. her şeyi bilir. başkaları bunları sahiplenip kullanabilir. yetimlere.

açık ve kesin manalara dayalıdır. yani. mülkiyeti Allah’a ve Peygambere aittir. bizler hatadan korunmuş olmadığımızdan öğrettiklerimizin Kur’an’a uygun olup olmadığı veya hata yapıp yapmadığımız Kur’an ölçüsüne göre dikkate alınmalıdır. İslam devlet başkanları bu görevi yüklenir. gizli öğreti yani batini manalara dayalı olmayıp. ayrıca bu öğreti hiçbir şahsın veya zümrenin tekelinde de değildir. İslami bir işlem olarak kabul edilemez. hem de başkalarının din olarak bize söylediklerinde Kur’an ölçüsü esastır.Elif lâm râ. dolayısıyla Allah’ın kitabı Kur’an esastır. İslam idare sisteminde.İşte. tam. Zira devlet işleri yürütülürken. onların dışında olan bizler ise bu vahye göre dinimizi öğrenir ve öğretiriz. Peygamberler din tebliği hususunda masumdurlar yani Allah tarafından yanlış tebliğ yapmaktan korunmuşlardır. Peygamber zamanında olsun veya diğer zamanlarda olsun İslam devlet başkanının Şûrâ ile müşaverede yani danışmada bulunması esastır. yeryüzünün enfâl ile ilgili kısmının mirası tek tek şahıslara mal edilmek üzere bölüştürülmeyip. Böylece mülkiyetin toplumdaki şahıslara geçmesi önlenmiş olmaktadır. Kur’an’a dayalı olarak. Bunlar apaçık Kitâb’ın âyetleridir. Ve unutulmamalıdır ki dini ancak ve ancak Allah koyar ve din olarak Allah ne indirmişse Kur’an içerisinde noksansız mevcuttur. Herhangi bir şeyde ihtilafa düşülmesi halinde hüküm vermek Allah’a mahsustur. Peygamber. Allah’ın razı olacağı şekilde. Peygamber olmadığı çağlarda. Kur’an’a aykırı hiçbir işlem. toplum mirası olarak tüm toplumda kullanmaları gerekli olanlara ücretsiz kullanılmak üzere. adaletle mülkü idare eder. Kur’an ölçüsü. Kur’an’dan mealen: . Fakat devlet başkanları kendi başlarına. müminlere danışmadan iş yapmazlar. eksiklik ihtiva etmediği gibi. Hem kendi söylediklerimizde. 12/1 435 . Tebliğ ettikleri vahyin kendisidir.

bir kere de azmettin mi. 39/2 ..Biz onu Arapça bir Kur’an olarak indirdik ki anlayasınız. giderlerdi. onlar için mağfiret dile." 39/11 .Biz bu Kitâbı sana hak ile indirdik. Eğer kaba.Şüphesiz ki Kur’an en doğru yola iletir. 19/9 ." 39/12 . iyi davranışlarda bulunan müminlere.Andolsun biz bu Kur’an’da insanlara her çeşit misâli türlü biçimlerde anlattık.çevrenden dağılır. kendileri için büyük bir mükâfat olduğunu müjdeler. 12/2 . ister istemez.De ki: “Ben dinimi yalnız Allah’a hâlis kılarak O’na ibadet ediyorum.De ki: “Bana. 18/54 . çünkü Allah kendisine dayanıp güvenenleri sever." 39/14 . dini yalnız Allah’a hâlis kılarak O’na ibadet etmem emredildi. 3/159 436 . (Umuma ait) işler hakkında onlara danış.Allah’ın rahmeti sebebiyledir ki: sen onlara yumuşak davrandın." 39/13 .“De ki: “Ben Rabb’ime isyan edersem büyük bir günün azâbından korkarım.“Ve bana müslümanların ilki olmam emredildi. öyleyse sen de dini yalnız kendisine hâlis kılarak Allah’a kulluk et. 3/83 Şura konusunda Kur’an’dan mealen: .Allah’ın dininden başkasını mı arıyorlar? Oysa göklerde ve yerde olanların hepsi. tartışmaya her şeyden daha çok düşkündür. O’na teslim olmuştur ve O’na döndürülüp götürüleceklerdir. Ama insan. Öyleyse onlar(ın kusurların) dan geç. katı yürekli olsaydın. artık Allah’a dayan.

bütün bu gibi işlemler İslam dinine göre geçersizdir. 42/10 İnsanın hak talebi konusunda ise.. bağışlayanın hiçbir ilgisi kalmaz. Allah’ın Kitabı esastır. 42/38 İhtilaf olması halinde ihtilafların hallinde. hem dünyada hem de ahirette insanın hak talebi konusunda esastır. ne toprak ağalığı. namazı kılarlar. İşte Rabb’im Allah budur. Kur’an’dan mealen: İnsana çalışmasından başka bir şey yoktur. ne bağış ve vakfetme. Ayrıca.(Cennetlikler) Rab’lerinin çağrısına gelirler. bağışladıkları andan itibaren. nede tabii servetleri malvarlığına katarak kökten sahiplenme vardır. ne arsa parsellemeciliğiyle satış yapıp menfaat sağlamak. devlet başkanının tasarrufu altında bütün vatandaşların ortak kullanımı ve istifadesi içindir. 53/39 Ayetini göstere biliriz. müslüman kimseler. İşleri aralarında danışma. ne yarıcılık. yukarıda meali yazılı bu ayet. aksi takdirde bağışlanan değerlerin ekonomik kullanımına set çekilmiş olur. Bağışlayanın ne ticareti engellemeye hakkı 437 . ayrıca enfâl ne bağışlanabilir nede vakfedilebilir.Ayrılığa düştüğünüz herhangi bir şeyde hüküm vermek. O’na dayandım. (şûrâ) iledir. İnsan çalışmak suretiyle ne üretmişse esas itibarıyla kendisinin olanda odur. dolayısıyla İslam dininde başkalarının çalışması üzerine kurulu olarak. O’na yöneldim. Zira enfâl devlet denetiminde. Bundan dolayı enfâl kullanım hakkı dışında sahiplenemez. bağışlanan şey bağışı alanın mal varlığına geçer. kendilerine ait olan mal varlıklarından hayır işlerine sarf edebilirler bunda ihtilaf yoktur. Kendilerine verdiğimiz rızıktan (hayır için) harcarlar. Allah’a âittir. Kur’an’dan mealen: . ancak satılamaz kaydıyla şartlı bağışta bulunamazlar.

bağışladığı şeyde azami ekonomik fayda sağlanmasını engellemeye hakkı vardır. Şeytan ise.14 S. Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm şöyle buyurdular: “Müslümanlar üç şeyde ortaktırlar: Su. sahiplerince terk edilmiş ekonomik değerlerden Müslümanlar serbestçe istifade edebilirler. (3477)) 438 .Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm’ın muhacir ashabından bir adamın anlattığına göre. nede koyduğu şartlarla. 17/26 . Sakın saçıp savurarak bozgunculuk etme. Kur’an’dan mealen: .Oturulmayan. Bundan dolayı da işlenebilecekken toprakta boş bırakılamayacağı gibi. Büyû’ 62. 5182 C. alıntısı: Ebû Dâvud. İslam dininde kabul edilemez.Akraba hakkını. 1/27 Rivayetlerden örnekler vermeye devam edecek olursam: 627. Rabbi ne karşı nankördür. ot ve ateş. fakat onlarda sizin için fayda olan evlere girmenizde size bir günah yoktur. yoksul hakkını. Bu itibarla şartlı bağış olarak telakki ettikleri vakıf olayı İslam dininde yoktur.516 Akçağ. Zira İslam dininde israfa yer yoktur. yolcu hakkını ver. Allah sizin açıkladığınızı da gizlediğinizi de çok iyi bilir.S.vardır. Örneğin terk edilmiş şahıs malları zayi edilmeyerek başkalarının istifade etmesine serbest bırakılmıştır. 24/29 Kendisinden ihtiyaç olunan bir fayda sağlanabilecekken terk edilmesine rağmen istifade edilmesi engellenen bir imkan israf edilmiş demektir. Bu konuda Kur’an’dan mealen: . Ekonomik değerlerin zayi edilmesi ve onlardan gelecek faydanın engellenmesi.Çünkü israf edenler şeytanların kardeşleridir." (K.

annesinin sohbetinde bulunduğu için ölünceye kadar hacc etmemiştir. İmâret 36. üzerinde ferdi mülkiyeti kabul etmeleri evvelki rivayetleriyle çelişkilidir."demiştir. inşaat işlerini ve hatta fertlerin hür olmalarını kötüleyici veya düşük gösterici rivayetler uydurmuşlardır. meraları ve ateşi ortak olarak kullanırlar."buyurdular. Daha öncede belirttiğim gibi. odun. müslümanlar suları. Kişiler bunları şahsi mülkiyetlerine alamazlar.517 Akçağ. Şöyle ki: 629. (3071)) Burada.Resûlullah’a atfen: “Samimi olan memlûk köle için iki ecir vardır.Esmer İbnu Mudarris radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Bir müslümanın henüz ulaşamadığı (ot. 628.s. arazi v. hac ve anneme iyi muamele (emri) olmasa memlûk (köle) olduğum halde ölmek isterdim. diğer bir ifadeyle bunlar müslümanların ortak mallarıdırlar.14 S. El-Müseyyeb: “duyduğumuza göre Ebû Hureyre. ticareti. Allah yolunda cihâd.Bu rivayete göre. Bununla da yetinmeyerek İslam toplumunu iktisaden çökertmek için o günkü ekonominin temellerinden olan. Sönmez Neşriyat Cilt 8 44/267 ) 439 . ziraatı. toprak. İslam toplumunu zayıf düşürmek için fakirliği övücü birçok hadis uydurmuşlardır. (Müslim’in Rivayetleri. deve yetiştiriciliğini. Said b. su (toprak) gibi bir şeye önce ulaşan kimse ona sahip olur. Ebû Hureyre’nin nefsi yed-i kudretinde olan Allah’a yemin ederim ki."bunun üzerine halk çıkıp (mubah şeyleri sahiplenmek maksadıyla) birbirleriyle hızlıca (sınır) işaretleme yarışına girdiler. su. mera.S." (K. 5183 C. alıntısı: Ebû Dâvud.

Zira sanayi ile ve diğer üretim araçlarının gelişmesi için.(2681)... Zikr 12.. Rikâk 7. bir gerekçeyle Hacca karşı çıkmaları İslam dininde Kur’an’ı reddetme ve Allah’a şirk koşma demektir.21 Akçağ. bu gelir kesildiği anda üreticilerin toplum için verimli üretim yapmaları imkansız hale gelir ve yok olurlar.S. Enes (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Nafaka için harcananın hepsi Allah yolunda harcanmış gibidir." (K. bütün üretim aşamaları Pazarlamadan gelen gelirle beslenirler.3 S. Nesâi. (4. (K.3 S. 211 C. Mesâcid 288. ancak şu inşaat işi hâriç”.. alıntısı: Müslim. Mardâ 19. Ayrıca anneyle sohbet gibi.S.Hz.. Müslim. Ebû Hureyre diye uydurdukları hayali kimse. annesini İlâh mı edinmişti.Ebu Hüreyre’den naklen:Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular: “Allah’ın en çok sevdiği yerler mescitlerdir..S.. Da’avât 30. Kıyamet 41. (671)) Bu rivayette Müslümanları çarşı Pazardan soğutup uzaklaştırmak amaçlanmıştır. Habbâb’ı kendisine ait bir duvarı inşâ ederken görmüştük de şöyle buyurmuştu: “Müslüman harcadığı her şey için sevâba erer.. 630.. Cenâiz 2. Temenni 6.. 631. 403 C. (K.3-4)) 440 .Kays İbnu Ebi Hâzm (radıyallahu anh) anlatıyor. (2484)) 632.. bunda hayır yoktur”. alıntıları: Buhari. kelimenin tam manasıyla anlaşılan budur.3 S. Allah’ın en ziyade nefret ettiği yerler de çarşı ve Pazarlardır. bina için harcanan müstesna. üretim yapmayan ve bu üretimini Pazarlayamayan bir toplum ayakta kalamaz. Çarşı Pazarı güçlü olmayan bir toplum mahvolmaya aday bir toplumdur.404 C. Allah’ın hacc konusunda koyduğu farzı hiçe sayarak. üretilen malların iyi bir şekilde Pazarlanması şarttır.175 Akçağ. alıntısı: Tirmizi.176 Akçağ.. Dediklerinden.Bu rivayette dediklerine göre köle olmak sevinilecek ve arzu edilecek bir şeydir.

iyi bir giyim ve kaliteli bir yiyecek insan çalışmasını destekleyen en önemli şeylerdendir. hayvan beslemeye ve ziraata karşı çıktılar. İnsan başarısının en önemli temellerinde bir tanesi rahat yaşam ortamı ve yaşama kalitesidir.Berâ (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Koyun ağıllarında namaz kılın. Arap coğrafyasında o tarihte ekonominin ve hayvansal gıdanın temelinde olan Deveye şeytan demek suretiyle kötülemeye giriştikleri gibi. şöyle ki: 633. zira onlar şeytanlardır. Deve damlarında namaz kılmayın.423 Akçağ. çöl ortamında 441 . ziraatı de kötülemekten çekinmemişlerdir. Buna sağlam bir akıl ve sağlam bir bünye ve doğru bir düzen eklendiğinde insan başarısı büyük bir desteğe sahip olmuş olur. alıntısı: Buhari. Allah mutlaka zillet (hor görülme. zenginlik ve refah sebebidir.8 S. 634. Ziraat zillet değil.) Ziraatın yapılmadığı memleketlerde. 2696 C.S. Tıpkı iyi bir bitkinin kendisine uygun bir toprak ve iklimde gürleştiği gibi insan başarısı da gürleşir. alçalma) de sokar!"dediğini işittim. bir toplum bunları yapmasa daha ne kalır ki? Aslında bunların bu gibi sözleri rivayet uydurmacılığının da ötesinde birer hezeyandır. toplum olarak beslenmek nasıl mümkün olur. Bina yapmaya.S.Bu rivayetlerde müslümanlar bina yapmaktan soğutulmak istenmiştir.(493)) Bu rivayetlerinde Deveye şeytan deyip. Zira koyunlar mübarek (hayvanlar)dır. Salât 25. İyi bir barınak. alıntısı: Ebû Dâvud.Ebu Ümame radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm’ın saban ve diğer bir ziraat aleti görünce: “bunun girdiği bir eve. 5953 C. koyunu övmeleri koyun üreticiliğini teşvik için değildir." (K.536 Akçağ. Rivayet uydurmacıları insana fayda veren bütün bu olanakları İslam toplumundan yok etmek için çaba harcamışlardır. Hars 2." (K.16 S.

Borçlu.9 S. Bu konuda Kur’an’dan mealen: . 45/12 635-. Bu kutupta yaşayan bir eskimoya ren geyiği şeytandır. Bâb 9 C.) o paraya kefil oldu.yetiştirilmesi kolay olan deveden vaz geçirip. siz O’nun kereminden (nasibinizi) arayasınız da şükredesiniz. ateşin altıda da deniz vardır. O’na şükretmemiz gereken iyi bir şey olduğunu bildirmiştir. Abdullah b.2489 Şamil. Halbuki. Allah Kur’an’da denizden istifade etmemizin. denizin altında ateş varmışta. İbn Abbas (r. 16/14 .) Rasûlullah (s. Görüyorsun ki gemiler.O. K. . (Ebû Dâvûd. (Bütün bunlar) Allah’ın lûtfunu aramanız ve O’na şükretmeniz içindir.. denizden gemicilik yoluyla sağlanabilecek bütün ekonomik faydalar engellenmek istenmiştir. tâ ki gemiler onun içinde emri ile akıp gitsin ki. ateşin altın da deniz varmış gibi. Amr (r.anhüma)’dan şöyle rivayet edilmiştir: Bir adam on dinar alacaklı olduğu borçlusunun peşine takılıp: . 442 .) şöyle buyurdu. Gerekçe de. deve mübarek hayvandır onu yetiştir demeye benzer.Allah’tır denizi size boyun eğdirdi. Çünkü denizin altında ateş. Bunun üzerine Hz.) Burada da.a..458-459 H.Vallahi borcunu ödeyinceye veya bir kefil getirinceye kadar senden ayrılmam dedi.el-Cihâd (15). 634/A-. denizi yara yara akıp gitmektedir. Rasûlullah’ın va’d ettiği zamanda geldi. o ortamda zor yetiştirile bilen koyun yetiştiriciliğine teşvik içindir. ipe sapa gelmez sözlerle. demiştir: “-Hacca gidecek veya umre yapacak olan kimse ile Allah yolunda savaşacak olan kimsenin dışında hiçbir kimse deniz nakliyat araçlarına binemez.a. Peygamber (s.. denizi de (hizmetinize) râm etti ki ondan taptaze et yiyesiniz ve ondan giyeceğiniz süsler çıkarasınız..a.

H. ŞÖYLE KI: Faiz. Adam: . fertleri ekonomik olarak mahvettiği gibi. Rasûlullah (s.319-320 K. müslümanların maden işlemeleri engellenmek istenmiştir. Peygamberin ödediğini iddia ettikleri altınlar da madenden çıkarılmış altından değil de. Bu öyle büyük bir felakettir ki.a) adama: “.Rasûlullah (s.Madenden dedi. bunda hayır da yok. Öyle ki. adamın ödediği maden gerekçesiyle olmuyor? Görüldüğü gibi. ağaçta yetişmiş altın mıdır ki. ekonomik hürriyetlerini ve dolayısıyla refahlarını kaybettiklerinden görüntü itibariyle hür fakat aslında köleleşmiş olarak yaşamlarını sürdürürler. FAİZ VE ALIM-SATIM KONUSUNDA UYDURMUŞ OLDUKLARI RIVAYETLERDEN ÖRNEKLER VERECEK OLURSAM.12 S. borçlunu yerine borcunu ödedi. Ülke maliyeleri dahi faiz tuzağına yakalandıklarında büyük darbeler almakta ve çoğunlukla çökmektedirler. Bir kimse sahip olduğu kölesinden maddi fayda sağlayabilmek için bir çok masraf yapmak zorunda olduğu 443 .): “-Bizim ona ihtiyacımız yok.Bu altını nereden buldun?"diye sordu.el-büyû’(22) Bab 2 Şamil.) Burada da. (Ebû Dâvud. o dönemde hatta bu dönemde akla gelebilecek en temel ekonomik uğraşlar kötülenerek müslümanların bunlardan uzaklaştırılmaları amaçlanmıştır. adam madenden çıkardığı altınla borcunu dahi ödeyemez diye rivayette bulunmuşlardır. insanlık tarihinde gerek fertleri ve gerekse toplumları sömürmenin en büyük araçlarından biri olmuştur. peygamberin ödediği oluyor da. 3328 C."buyurup. Çökmedikleri süre içerisinde de. ayrıca İbn Mâce.a. sadaka 9.

sadakaları artırır. Bu hususta Kur’an’dan mealen: . zayıfların sefalet ve gözyaşlarıdır. faizi mahveder.) kendilerine aittir. bunalıma sokup güçlerini tüketmek için de yaptıkları en doğru davranışlarını kötüler. faiz nedeniyle maddi güçlerini tükettiklerinden. Bu konuda imanlı olmanın şartı. Eğer tevbe edip dönüş yaparsanız ana malınız sizindir. zavallıların. Hal böyle olunca. faizin fiyatlara yansıtılması suretiyle ödeyici duruma düşmektedirler. O öyle bir felakettir ki. Böylece ne zulmedersiniz ne de zulmedilirsiniz.Eğer yapmassanız. Allah ve Peygambere savaş ilan eden ve Mümin olmayan kafirler olarak tanımlanmışlardır. 2/279 . fakirin almış olduğu kuru ekmeğin fiyatı içine dahi sinebilmektedir.Allah. onun ana gıdası fakirlerin. Allah. Allah’tan korkun. hiçbir günahkar kafiri sevmez. en ufak itirazlarında dahi onları nankörlükle suçlar. onlar sıfır masrafla kendi elleriyle kendilerini sömürtürler. tevbe edip faiz almamaktır. Allah ve Resûlü ile savaşa girdiğinizi bilin. Hiçbir surette faizle mal almayan kimseler dahi. Faiz bir zulüm canavarı gibidir. 2/276 Görüldüğü gibi. peki faiz nedir? Hangi 444 . ekonomik efendilerine karşı koyacak direnme güçleri de tükenmektedir. Ekonomik köleler için ise böyle bir yük yoktur. Bu şekilde tevbe edenler ana malları (faize verdikleri ana sermayeleri.gibi.Ey iman edenler. Ekonomik efendileri onlardan haksız yere hedeflediği alacağını alabilmek için. 2/278 . eğer inanıyorsanız faizden (henüz almayıp) geri kalan kısmı bırakın (almayın). Eğer müminseniz faiz almayın denmesinin manası. faiz yiyenler. faiz alıyorsanız Mümin değilsiniz manasındadır. Bu korkunç olay Kur’an’da şiddetle yasaklanmıştır. hastalıkta ve yaşlılıkta da kölesi için katlanması gereken giderleri vardır.

yüz lira değerinde buğday verip bir müddet sonra aynı kalite veya değişik kalitede yüz elli liralık buğday alma arsında fark yok manasındadır. zarar edebilme riski de mevcuttur. Bundan dolayı bu olaylar faiz olayından çok farklıdır. Kur’an’da tek başına para değil. halbuki faizle verilen paralar ve diğer maddi değerlerde yıpranma ve hizmet üretimi söz konusu değildir. Faiz işlemi olayında fiyat. parayla birlikte sahip olunan her çeşit iktisadi kıymeti. Parasal değer olarak ifade edecek olursak. Zira bu olay bir otobüste yolculuk için bilet alma olayından çok farklıdır. Zira zaman süresi arttıkça faizde artmaktadır ve ana malın hiçbir surette evsaf değeri eksilmemektedir. Bu na göre birisine 100 lira verip belli bir süre sonra 150 lira almayla. 445 . İnsanlar genelde faizi başkalarına verilen bir paranın bir süre sonra daha fazla olarak geri alınması şeklinde tanımlamışlardır. örneğin: bir vasıtada yer kiraladığımızda hem vasıtada yolculuk hizmeti elde edilmekte hem de vasıta yıpranmaktadır. Faiz olayında ise. Bir ev kiraladığımızda hem evi yıpratmakta hem de ikamet hizmeti elde etmekteyiz bu gibi olaylarda kira kiralanan malı yıpratmanın ve hizmet elde etmenin karşılığıdır. yani ana sermayeyi kapsamaktadır. Mallar konu edilmiştir. Bu da.işlemler faiz olarak tanımlanır. bir çuval buğday verip aynı kalitede bir buçuk çuval alma arasında fark yoktur. Faiz: Bir iktisadi kıymetin el değiştirmesi nedeniyle aynı kıymette ve artık bir değerle birlikte geri alınması şartıyla bir zaman satışı olayıdır. İslam dininde ise zaman alınıp satılan bir değer değildir. Mâl artı zaman satışı şeklinde teşekkül etmektedir. Ayrıca faiz ticari kâr’a da benzememektedir. faize verilen şey üzerinden alınan faiz. kiralanan mallar. AlışVerişte insanların yararını bir hizmet söz konusu olduğu gibi. halbuki durum hiçte öyle değildir. Bunun malların kiralanmasından farkı. zaman satışı da söz konusu değildir. sadece veriliş süresi dikkate alınarak hesaplanıp alınmaktadır. Alış-Verişlerde satış fiyatı= maliyet art Kâr veya Zarar şeklinde teşekkül etmesine rağmen. Böylece faiz faize verilen şey vasıtasıyla bir zaman satışı olayı olmuş olmaktadır.

Bunu Peygamber’e yedirmek için yaptım dedi.. sakın böyle yapma!. eyvah! Bu ribânın kendisidir. sonra parası ile bu iyi hurmayı satın al" buyurdu..Rivayetleri ele alarak konuyu işlediğimde aynı manada olmak üzere faiz kelimesini kullanmayıp “Ribâ" kelimesini kullanacağım.Yanımızda ergin nevi’den hurma vardı..“Eyvah. Ebû Said el-Hudri (R) şöyle demiştir: (Bir kerresinde) Bilâl Peygamber’e berni denilen en iyi cins hurma getirdi.. dedi...5 S. Bilâl’e: . 637-.. 636-... Peygamber... Amr ibnu Dinâr bu hadisi ez-Zuhri’den..Bu hurma neredendir?"dedi. Cennetle müjdelenenlerden olan Talha (R): 446 . Bu itibarla bu rivayetin aslı olmadığı gibi. (Buhâri Kitâbu’l-Vekâle C.Yanında (dinârları dirhemle) bozabilecek kimse var mı? Diye sordu. halbuki peşin trampalarda zaman satışı unsuru olmadığından bu işlem kesinlikle ribâ olarak tanımlanamaz.....2143-2144 H.12 Ötüken.. Ondan iki sâ’ ölçeğini bunun bir sâ’ ölçeği ile değiştirdim.. Bilâl: ... Fakat iyi hurma satın almak istediğinde âdi hurmayı ayrıca sat.) Bu rivayette trampa ribâ olarak tanımlanmıştır. bu rivayetle ters düşen şu rivayeti de tahdis etmişlerdir.. Bunun üzerine Peygamber (S): ... o da Mâlik ibn Evs’ten tahdis ediyordu... Bu Mâlik ibn Evs bir sahâbi meclisine gelip: .

1969 H.. Ez-Zuhri şöyle dedi: Bana Mâlik ibn Evs haber verdi ki.5 S. Arpayı arpa ile satmak da ribâdır.. Ancak ‘Ha al.. ha ver’ denilmesi hâli müstesnâdır. Hurmayı hurma ile satmak da ribâdır. miktar ve süre’nin belli 447 .. mal sonra teslim edilmek üzere yapılan alışverişin.4 S.2 Bab 2 Ötüken ) Bu tür rivayetlerde selem yani para peşin. ha ver’ denilmesi müstesnâdır”. (Buhâri.. Umer ibnu’l-Hattâb (R).. bilinen bir müddete kadar olarak yapsın" buyurdu. Kitâbu’s-Selem C. Medineliler selem sûretiyle iki sene ve üç sene vadeli hurma alışverişi yapıyorlardı. Bize Ali ibnu Abdillah tahdis edip şöyle dedi: Bize supyan ibn Uyeyne tahdis edip şöyle dedi: Bana İbnu Ebi Necih: “Bilinen bir ölçekte...2073 H. Ancak iki tarafın bir birine ‘Ha al. Peygamber: “Kim herhangi bir şeyde selef sûretiyle alışveriş yaparsa bilinen ölçekte. Kitâb’l-Buyû C. Rasûlullah (S)’ın şöyle buyurduğunu haber veriyordu: “Altını altın ile satma ve değiştirme ribâdır. elden ele peşin verip almış olmaları hâli müstesnâdır. Râvi Sufyân ibn Uyeyne: Bu hadis bizim ez-Zuhri’den ezberlediğimiz hadistir ki. Ancak iki tarafın birbirine ‘Ha al.Ben varım. bilinen tartıda olarak bilinen bir müddete değin akdetsin" buyurdu. Böylece iki rivayetin çelişkili oldukları açıktır.. İbn Abbâs (R) şöyle demiştir: Peygamber (S) Medine’ye geldiğinde.. ha ver’ diyerek... 638-.. Buğdayı buğdayla tebdil (değiştirme)de ribâdır.. Bizim hazinecimiz Gâbe ormanından gelince paranı bozayım...... içinde hiçbir kelime ziyâde yoktur. ancak ‘Ha al. demiş (ve böylece hadisin kuvvet ve katiliğini temin etmiş)tir. kendisi Umer ibnu’l-Hattâb’dan işitmiştir. ha ver’ diye peşin alıp vermeleri müstesnâdır.. (Buhâri.. diye tahdis etti. dedi.84 Ötüken.

vadeli fiyatını ise. daha önce belirttiğim gibi. örneğin 75 lira verildiğinde.a. K. Zaman satışı söz konusu olduğundan yapılan işlem ribâ olayıdır. riba olayının meydana gelmemesi için satıcı şahsın vadeli satışta da peşin olan 100 lirayı kabul etmesi gerekir. bu kimse 3 aylık zaman süresini 50 lira mukabilinde satmış demektir. bedeli sonra tahsil edilen satıştır. peşin fiyatı 100 lira. 639-.olması halinde meşru olduğunu tahdis etmişlerdir. sipariş verildiği gün araba fiyatı 100 liraysa ve geç teslime rağmen yine peşin olarak 100 lira verilmişse alım satım meşrudur. paranın peşin verilmesi dolayısıyla 25 lira karşılığı geç teslimi temsil eden zaman dilimi satılmış demektir.. Bir kimse peşin para vererek ileride teslim almak üzere mal siparişi verebilir. Ebû Hüreyre (r.a.12 S. bir satışa ilişkin olarak zaman satışı yapılırsa yani zaman üzerinden farklı fiyat alınırsa bu işlem ribâ olayıdır.549 H. Enflâsyonist düzenlerde paranın kıymeti sürekli düşüş göstermesi dolayısıyla satıcının da zarar görmemesi için bu ortamda işlem yapan satıcılar. Bir kimse malını sattığında.)’ın (şöyle) buyurduğu rivayet edilmiştir: “-Bir satış içinde iki satış yapan kişiye ya daha ucuz olanı veya ribâ vardır. Fakat bu alışverişin meşru olması için verilen peşin paranın verildiği günde talep edilen malın o günkü peşin piyasa fiyatı ayarında olması gerekir. Yani bir malın peşin fiyatı 100 liraysa ve bu beş gram altına denk 448 .)’den.. fakat vade süresine fiyat koyup zamanı satmak yasaktır. Rasûlullah (s. Örneğin:Bir araba siparişi verildiğinde.3461 Şamil) Bu rivayet vadeli mal satışıyla ilgilidir. Fakat 100 lira yerine mal geç teslim alınacak diye daha düşük bir bedel. örneğin 3 ay sonra parayı alacaksa 150 lira derse." (Ebû Dâvud. Yani bu olayda malın teslimi peşin. vadeli sattıkları malın peşin fiyatını altın veya gümüş rayicine göre tespit edebilirler. İslam dininde vadeli satış yasak değildir.el-İcâra (22) C.

Beş gram altını aşmamak şartıyla istediği kadar vade yapabilir.S. fakat vadeli satıyorum diye beş gram yerine altı gram altına denk gelecek tutarda para alırsa. Buna rağmen fiyatlara narh konamayacağı hususunda şu rivayeti tahdis ettiler. Arkadan bir başkası gelerek: (Ortalık pahalandı eşyaların) fiyatını bize siz tespit ediverin" diye talepte bulununca bu sefer: “Hayır rızkı bollaştırıp. Hz. Zira bu fark malla ilişkili olarak zaman satışını temsil etmektedir.Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: “Bir adam gelerek: “Ey Allah’ın Resûlü. bir gramlık altın farkı ribâdır. hatta bu öyle bir narhtır ki fiyat indirimine dahi manidir.(3450)) 449 . vadeli satışta da yine ancak servetine beş gram altın alacak kadar tahsilatta buluna bilir.(2. (K. Beyan Yayınları. bizler için eşyalara fiyat tespit ediver" diye müracaatta bulundu.3 S. Büyû 57.İbnu’l-Müseyyeb’ten naklen: Ömer (radıyallahu anh). darlaştıran Allah’tır. Orada Hâtıb İbnu Ebi Belte’ya uğradı. Büyû 51.153 Akçağ. Hatibin (ucuz fiyatla) kuru üzüm sattığını görünce: “Ya fiyatı diğerlerinin seviyesine yükseltirsin yahut Pazarımızdan gidersin" diye ihtar etti.3 S. alıntısı: Ebû Dâvud. Pazara uğramıştı. Malı peşin satsaydı bir kuyumcuya gidip beş gram altın alarak servetine ekliye bilirdi. Ben hiçbir kimseye zulmetmemiş olarak Allah’a kavuşmak istiyorum" cevabını verdi”. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm): “Hayır fiyat koymayayım (rızka bolluk vermesi için) Allah’a dua edeyim" cevabını verdi. 640.S. Muvatta C. Belirli bir vade ile verilen nakit karşılığında alınan farkın ribâ olduğu ise fazla izah yapmaya ihtiyaç göstermeyecek derecede açıktır." (K. Muvatta.65). 641. 375.224 H.geliyorsa o malın peşin fiyatı beş gram altın olmuş olur.57) Bu rivayetlerde fiyatlara narh konulabileceğini. 376 C.

Sonra Mezkûr (fakir düşüp.. kara borsacılık yapmak. (Buhâri. 642. onun talâkını istemez" buyurdu. şehirliyi.... Hiçbir hileye sapmamak kaydıyla. Kardeşinin evlenme Pazarlığı aleyhine evlenme Pazarlığına girişmez.) Mal satış komisyonculuğunu mahzurlu bir işlem olarak göstermeleri uygun değildir ve piyasa şartlarını bilmeyen çiftçilerin veya göçebelerin mallarını değerinde satabilmeleri için faydalı bir uygulamadır. Câbir ibn Abdillah (R)’ten (şöyle demiştir): (Azra oğulları’ndan Ebû Mezkûr adında sahâbi) bir kimse...... kendisine âit olan bir köleyi müdebbir olarak (yâni ölümünden sonra sen hürsün diyerek) âzâd etmişti..90 Ötüken. fiyat tekelleri kurmak serbest piyasa şartlarını bozan hilelerdendir... Hale indirdikleri mallarını komisyoncu vasıtasıyla satmayı tercih ederler. Ve: “Müşteri kandırıp kızıştırmayınız!"buyurdu. içinde hile olan bütün yanlış işlerde olduğu gibi tabi ki iyi bir olay değildir..... fahiş karla satmak. Nitekim köylü veya göçebelerin mallarını sattıklarında genel olarak tercihleri yaygın bir şekilde bu yöndedir..4 S... (göçebenin malını) göçebe adına satmaktan nehyetti. Haksızlık yapmadan serbest piyasa koşullarında alışveriş yapılır.. Kitâb’l-Buyû C.... İslam da mal alım satımı serbesttir. Ebu Hüreyre (R) şöyle dedi: Rasûlullah (S). kölenin bedeline) muhtâç oldu.İki rivayetin çelişkili olduğu aşikardır... Peygamber (S) de köleyi aldı da: 450 . Yine Rasûlullah: Hiçbir kimse (beşer) kardeşinin alışverişi aleyhine alışveriş etmez. Örneğin.. (İffetli) hiçbir kadın da (beşer) kardeşi bulunan bir kadının çanağındaki nimeti kendi kabına doldurmak için. Fakat bu rivayette açık arttırma yani müzayede müşteriyi kandırma sayılıp yasak bir işlem olarak tanımlanmıştır...1974 H. Müşteriyi kandırmak için kızıştırmak. Buna rağmen şu rivayeti tahdis ettiler: 643-.

(1576. alıntıları: Tirmizi. Zekât 5. onları iyi karşılayın. Zekât 8.(623).(5.Câbir İbnu Atik (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Size bir grup sevimsiz atlılar gelecek." (K. 91 Ötüken. her bir buluğa eren şahıstan bir dinar veya o değerde muâfiri (adındaki bir giyecek) almamı" emretti.359 Akçağ. Adalet ederlerse bu kendi lehlerinedir.1975 H.. köleye azatlık tanınması bir sadaka olayıdır ve mahiyeti ne olursa olsun verilen bir sadaka mal varlığından çıkmış demektir tekrar geri alınamaz. Ebû Dâvud.1578).4 S. Geldikleri zaman.25.26). 2018 C. ZEKÂT KONUSUNDA UYDURMUŞ RİVAYETLERDEN ÖRNEKLER OLDUKLARI 644.2053 C.S. Kitâbu’l-Buyû C. (Buhâri.(1588)) Zekât memurlarını sevimsiz kimseler olarak tanımlamaları aslı olmayan uydurma bir rivayettir.) Bu rivayette ise müzayedeli yani açık arttırmalı satışın meşru görülmesi evvelki rivayetle çelişki teşkil eder. Zekât 4.S. alıntısı: Ebû Dâvud. Zekâtınızın kemâli onların rızâsına bağlıdır. Bu açıdan da rivayetin aslı yoktur. (Müzâyede neticesinde) Nuaym ibnu Abdillah o köleyi şöyle şöyle dirhemle satın aldı.7 S. Mu’âz (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) beni Yemen’e gönderdi ve bana: “Her otuz sığırdan bir erkek veya dişi buzağı (tebi’a).7 S.Hz. (Öyle ise onları râzı edin ki) sizlere dua etsinler. zekât 5. Zulmederlerse bu da onların aleyhlerinedir.) 451 ."(K. her kırktan bir müsinne. Onlarla talep ettikleri şeylerin arasından çekilin. Ayrıca.“Bunu benden kim satın almak ister?"dedi (yâni müzayedeye arz etti). Siz onları râzı edin. Rasûlullah da kölenin bu bedelini Ebû Mezkûr’a verdi. Nesâi. 645.398 Akçağ. Metnin lafzı Tirmizi’ye aittir.

" (K.2040 C. Zekât 15.387 Akçağ.a.At ve köle zekâtından (sizi) affettim. Zekâtın alınmasında yaş değil maddi zenginlik esastır. Bunlarsa İslam dininde kafa vergisi olduğunu iddia etmişlerdir.. babası Abdullah İbnu Ömer’den naklen anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) (mallardan alınması gereken) zekâtların miktarını belirten bir kitap yazmıştı. zekat 3. arpa. zekât 4. davardan koyun al. Ebu Bekr (radıyallahu anh).ez_Zekât (9).17 S. sığırdan da bir sığır al. Resûlullah onu kılıncına yakın olarak asmıştı. (Ebû Dâvûd. Hz. İbnu Mâce.1574 Şamil.S. üzüm ve darı. K.. alıntıları: Ebû Dâvud.7 S.184 Akçağ.a. 646. Ömer 452 . ölünceye kadar onunla amel etti.15.) şöyle buyurdu: “..)den.(1814)) 649. Önerdikleri şey zülümdür ve Allah zülüm emretmez.Her bulûğa ermiş kişiden bir dinar alınması şeklinde yapılmış olan rivayet zengin fakir ayırımı yapılmadığından uydurmadır. yüz doksan dirhemde (zekât olarak) bir şey yoktur. deveden erkek veya dişi bir deve (ba’ir) al. Âmillerine göndermeden vefat etti. Bu iddiada bulunanlar Kur’an’ı hiç anlamamış olan kimselerdirler. İki yüze ulaşınca onda beş dirhem (zekât) vardır. Sonra Hz. Her kırk dirhemden bir dirhem. Mu’az (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) Yemen’e gönderirken kendisine demiştir ki: (Zekât olarak) hububattan hububât al.. diğer rivayet edenler: Tirmizi.) 648. zekât 18. Binaenaleyh gümüşün zekâtını veriniz. (yerden çıkan mahsullerden) şu beş şeyden zekat verilmesini teşri buyurdu: “Buğday.Hz.6558 C.Sâlim. Nesâi." (K. Zekât 11. Ali (r. .Amr İbnu Şu’ayb an ebihi an ceddihi radıyallahu anhüma anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm. hurma. İbn Mâce.6 H. demiştir ki: Resûlullah (s. alıntısı: İbni Mace 1815) 647-. Bâb 5 C.(1599).S.

453 . 15 devenin zekâtı 3 koyundur. 61’e ulaştı mı 75’e kadar. zekât bir hıkka’dır. 76’ya ulaştı mı 90’a kadar. 91’e ulaştı mı 120’e kadar. 36’ya ulaştı mı 45’e kadar. 201’e ulaşınca 300 koyuna kadar zekâtı 3 koyundur. 10 devenin zekâtı 2 koyundur. KOYUNA GELİNCE 12. 25’e ulaştı mı 35’e kadar. 46’ya ulaştı mı 60’a kadar. 20 devenin zekâtı 4 koyundur. 13. Zekât korkusuyla müctemi (birleşik) olanlar ayrılmaz. 121’e ulaşınca 200 koyuna kadar zekâtı 2 koyundur. her kırka bir ibnetu lebûn gerekir. 15. zekât 2 hıkka’dır. 16. 40’a ulaşınca 120 koyuna kadar zekâtı 1 koyundur. 14. zekât bir bintu mehâz’dır. müteferrik (ayrı) olanlar da birleştirilmez. yüzden aşağıda kalan küsûrata zekat düşmez. zekât bir ibnu lebûn’dur. zekât bir ceza’a’dır. Bu kitapta şunlar yazılı idi: DEVELER 5 devenin zekâtı 1 koyundur. 300’ü aştı mı her 100 koyuna bir koyun zekât düşer.(radıyallahu anh)de ölünceye kadar onunla amel etti. zekât 2 ibnetu lebûn’dur. Deve 120’den fazla ise zekât her elliye bir hıkka.

(622)) 651. Kadın: “Hayır!"diye cevap verdi.Amr İbnu Şu’ayb. altından kalın iki bilezik vardı. sığırdan bahsetmez. beraberinde bir kızı olduğu halde geldi.İbnu Mes’ûd (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Her otuz sığır için erkek veya dişi bir tebi’ zekât verilir. Zekat 5.S.s. üçte biri de vasat. Her kırk sığır için de bir müsinne zekat verilir. alıntısı: Tirmizi. İbnu Mâce.(621). 6551 C. İki ortağın malından alınan zekâtta. Kızın elinde. 18.S.2016 C.1569. Zekât 9. üçte biri iyi.1570).180 Akçağ. “Bunların zekâtını verdin mi?"diye:(Rasûlullah aleyhissalâtu vesselâm) kadına sordu. Resûlullah: 454 . Zühri der ki: “Zekâtı almak üzere memur geldiği vakit.17.İbnu Ömer ve Hz.17 S. her ikisi de adalet üzere birbirlerine müracaat ederler.357-358 Akçağ. an ebihi an ceddihi tarikinden anlatıyor:“Rasûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’a bir kadın. Aişe radıyallahu anhumâ’nın anlattığına göre: “Rasûlullah aleyhissalâtu vesselâm."(K. (1568.17 S. çok yaşlı ve ayıplı olan hayvan alınmaz. Zekât memuru zekât payını vesat kısmından alır. (1798)) 650. "Zühri." (K. Zekât 4.17 S.180 Akçağ.358 Akçağ.Hz. Aişe radıyallahu anhâ anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm’ın: “Üzerinden bir yıl geçmedikçe. alıntısı: İbnu Mace (1792)) 652. Zekât olarak. Ebû Dâvud. 19. bir malda zekât yoktur" dediğini işittim.S. alıntısı: İbnu Mace 1791) 653. 2017 C. Zekât 4.6552 C. alıntıları: Tirmizi.7 S. her yirmi dinar ve daha fazlası için yarım dinar (zekât) alırdı."(K. koyunlar üç sınıfa ayrılır: Üçte biri kötü."(K.

Hurma. İbnu Ömer (radıyallahu anhümâ)’den anlatıyor: “İbnu Ömer. buğday. onları sana ateşten iki bilezik yapması seni memnûn eder mi?"dedi. hurma ve darı (mısır) dışında ki tüm zirai ürünler. Kadınların ziynet olarak taktıkları altınlarında zekâta tabi olup olmadıkları konusunda ihtilaflıdırlar. gibi sınai ürünlerden bahsetmemeleri çok ilginçtir.Nâfi. servetini bunların dışındaki mallara yatırsa hiç zekât vermeye bilir. 2025 C. otobüs. Nesâi. hele pamuk. Bir kimsenin at sürüleri. gemiler. alım satıma konu mallardan ne oranda zekât verileceği konusu meçhuldür. zekâtla ilgili olarak tahdis etmiş oldukları rivayetlerin ana esaslarını ihtiva etmektedirler. zekât 3. deve. Antep fıstığı ve tüm sebzeler ve akla gelebilecek binlerce ürün zekâta tabi değildir. örneğin. portakal. kızlarını ve câriyelerini altınla tezyin eder. bir kimsenin altın ve gümüş dışında çuvallarla elması. Diğer taraftan. arpa. alıntıları: Ebû Dâvut. buğday üzüm ve darı ile.(1563). alıntısı: Muvatta.365 Akçağ.(637)) 654.38). yüzlerce katırı v. Sığır.(1. kamyon ve diğer nakil vasıtaları. Şöyle ki."(K. keten. zekâta esas olarak konu ettikleri mallara sahip değil de.“Kıyamet günü Allah’ın. Öyle ki bir kimse çok büyük bir mali varlığa sahip olsa dahi. incileri ve diğer kıymetli taşları olması halinde bunlardan hiç zekât vermeye bilir. elma.7 S. arpa.S. fabrikalar. üzüm. 2022 C. apartman daireleri. olsa bunlarda zekâta tabi değil.363 Akçağ. Zekât 19.S.s. Zekât 11.250)) Zekâtla ilgili olmak üzere yazdım on bir rivayet örneği. bilezikleri derhal çıkarıp Resûlullah’ın önüne bıraktı ve: “Bunlar Allah ve Resûlüne aittir! Dedi."(K. Fakir zengin ayırımı yapmaksızın zekâtı her buluğa eren 455 . zümrütleri. (5. Zekât 12.7 S. Tirmizi. Bunun üzerine kadın. Bu rivayetlerde zekâta esas olmak üzere fertlerin mali varlıklarını esas almayıp bazı mal çeşitlerini esas almışlardır. koyun ve altın gümüş cinsinden paralar ve külçe oranları için bir zekât oranı belirlemiş olmalarına rağmen. fakat bu ziynetler için zekât vermezdi.

mala olan sevgisine rağmen. Mal verileceği belirtilmiş. buna rağmen zekât ayrı olarak şart koşulmuştur. (Allah’ın azabından) korunanlarda onlardır. sadakalar farz olup ne için ve nerelere verileceği belirtilmiştir.Sadakalar. zekâtı verdi. zekât bundan ayrı farklılık göstermekte midir? Kur’an’dan mealen: . işte doğru olanlar onlardır. zekâttan kaçmış olacaklardır. Andlaşma yaptıkları zaman andlaşmaları yerine getirenler. Allah yoluna ve yolcuya mahsustur.şahıstan bir dinar alınır şeklinde tanımlayıp kelle vergisi haline sokmaları İslam dininde kabul edilebilecek bir şey değildir. Hal bu ki. 9/60 Görüldüğü gibi. sadakaları zekâtın yerine koymak suretiyle zekat verilmesini engelleme çabasına girmeleridir. Kullandıkları diğer bir metotta zekâtla sadakaları aynı şeymiş gibi özdeşleştirerek. yoksullara. dilencilere ve boyunduruk altında bulunan (köle ve esir)lere mal verdi. meleklere. burada da yakınlara. düşkünlere. yetimlere. âhiret gününe. onlar üzerinde çalışan memurlara. zekât kavramına karşı yapmış oldukları bir saldırıdır. namazı kıldı. sıkıntı. Allah bilendir. zekât ve sadakalar. borçlulara. 2/177 Dikkat edilirse. Allah’tan bir farz olarak ancak fakirlere. düşkünlere v. Allah’a.Yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz iyilik değildir. Peki. kitâba ve peygamberlere inandı.s. mealen: . yakınlara. Zira böylece çok yüklü servet ve mal varlığına sahip olan kimseler bu yoldan zekât vermeyip. Zekâta tabi olmak üzere üç-beş mal çeşidini sayarak diğer tüm servet ve malları zekât dışı bırakmaları. ikisi de farz olmalarına rağmen aynı şey değildirler. kalpleri (İslam’a) ısındırılacak olanlara. hastalık ve savaş zamanlarında sabredenler. Asıl iyilik. Zekât ve belirtilen kimselere mal verilmesi 456 . o (kimsenin iyiliği)dir ki. yetimlere. Kur’an’dan örnek verecek olursam. Zira veriliş yerleri değişiklik ihtiva ettiği gibi veriliş amaçları da aynı değildir. yolda kalmışlara. hikmet sahibidir. kölelik altında bulunanlara.

memurlar tarafından toplanıp ihtiyaç sahiplerine ve gereken yerlere dağıtıla bilir. Allah yaptıklarınızı duyar. infak miktarının ölçüsü. fakat günahları faydalarından daha büyüktür. Kur’an’dan mealen: . İslam devletinin toplamış olduğu vergilerdir. (onlara)de ki: İkisinde de insanlar için hem büyük günâh. Sadakalar bizzat çıkaran şahıslar tarafından gizli ve açık verilebileceği gibi. dişe diş ve yaralara karşılık kısas (ödeşme) yazdık. De ki: İhtiyaçtan fazlasını 457 . Kim Allah’ın indirdiği ile hükmetmezse işte onlar zalimlerdir. herhangi bir suçu bağışlama şeklinde de maddi durum dışında yapılabilir. hem de faydalar vardır. örneğin mescit yapımı ve imarı gibi veya İslam dininin tebliği gibi konularda yapılan harcamalardır. Kim bunu (kısası) tasadduk (sadaka ederekbağışlarsa) kendisi için o kefâret olur. bundan da sadaka ve zekâtın farklı şeyler olduğu kolayca anlaşılır.Onda (Tevrat’ta) onlara: cana can. İslam devletinin ihtiyaç duyduğu birçok harcamalar zekât vergisiyle karşılanır.Sana içkiyi ve kumarı soruyorlar. kulağa kulak. Zekât ise.Sadakaları açıktan verseniz ne güzel! Eğer onları gizleyerek fakirlere verirseniz bu. 5/45 Maddi sadakalarda. buruna burun. Zekât ayrı bir kavram olarak belirtilmiştir. göze göz. sadakalar belirtilmiş olan ihtiyaç sahiplerine ve Allah yolunda. Kur’an’dan mealen: . sizin için daha iyidir ve sizin günahlarınızdan bir kısmını kapatır.aynı şey olmadığından. Şöyle ki. 2/271 Ayrıca sadakalar bazen mal verme şeklinde değil de. halbuki zekât malla yerine getirilen bir durumdur. Kur’an’dan mealen: . Yine sana (sadaka olarak)ne vereceklerini soruyorlar.

hurma. zira Allah. Hasad günü (zekât ve sadaka) hakkını verin.Ey müminler! Kazandıklarınızın ve sizin için yerden bitirdiğimiz şeylerin iyilerinden infak (hayra harcayınız)ediniz. arpa.(veya cimrilik yapmadan ve kendinizi unutmadan kolayınıza geleni). Veriliş miktarı. esirgeyendir. müsrifleri sevmez. 2/267 Görüldüğü gibi. cimrilik yapmadan ve kendimizi unutmadan kolayımıza gelen miktardır. İslam devleti için ödenen vergidir. övülmüştür. yalnız buğday. dünya ve ahiret işlerini iyice düşünesiniz diye ayetleri böyle açıklar. 2/219 Sadakalar da. Zekâtın sadakalardan ayrı bir farz olduğuna dair. Bu hususta Kur’an’dan mealen: . çeşidi değildir. israf da etmeyin. kimler tarafından kimlere ve nasıl ve ne miktarda verileceği Kur’an’da açıktır. Bu sizin için daha temizdir. 6/141 .Çardaklı ve çardaksız bahçeleri. 58/12 458 . Allah bağışlayan. siz Peygamber ile gizli konuşacağınız zaman bu gizli konuşmanızdan önce bir sadaka verin. Biliniz ki Allah zengindir. meyvesinden yiyin. tüm zirai ürünlerden ve mallardan verilir. Kendinizin göz yummadan alamayacağınız bayağı şeyleri infak için seçmeyiniz. İslam devleti bu vergiyle memurlarına maaş öder ve gerekli harcamaları yapar. Ve iddia ettikleri gibi. üzüm ve darıdan verilmez. Zekâtta yine farz olarak müminler tarafında. servetin kendisidir. mealen: . Her ikisinde de ana hareket noktası. tadı birbirinden farklı hurma ve ekinleri. servet türünden maddi güçtür. sadakalar bir farz olarak. birbirine benzeyen ve benzemeyen zeytin ve narı yaratan O’dur. İşte Allah.Ey iman edenler. tüm mallardan. Her biri meyve verdiği zaman. Kur’an’dan iki örnek daha verecek olursam. ürün veya mal olarak ta verilebilir. zekâtta para olarak verilebileceği gibi.

kendimizi de ihmal etmeden kolayımıza geldiği şekilde sadaka verilmesi gerektiğini Kur’an’a dayalı olarak belirtmiştim. cimrilik yapmadan.s. Bolluk zamanında alınan zekâtla. tank ve uçak gibi daha pahalı şeyler gereklidir. 58/13 Belirli bir konuda sadakaya Allah tarafından muafiyet verilmesine rağmen. Sadaka için.Gizli konuşmanızdan önce sadaka vermenizden korktunuz mu? Çünkü yapmadınız. Çağlar içerisinde de zekât ihtiyacı farklılık gösterir. sığır. zekât için farz olmasına rağmen ne kadar. Bu da konum olarak ikisinin ayrı olduğunu gösterir. olması gereken normal bir durumdur. koyun ve nakit para için yüzde şu kadar verilir diyerek. Fakat bu mallardan özellikle zekât için yüzde kaç verilmesi gerektiği rivayetçiler tarafından konu edilmiştir. zekât ayrı bir kavram olarak belirtilmiştir. Kur‘an’da zekât için sabit bir yüzdelik oranın belirtilmemiş olması. zekâtı verin.. saydıkları birkaç çeşit tarım ürününden ne kadar zekât verilmesi konusunda da çeşit sayarak değinememektedirler. bu gün için bunların yerini doldurmak için. bu rivayetlerimiz olmasa zekât konusu meçhul kalacaktı demektedirler. Değişken ihtiyaçlara ve değişken servet çeşitlerine sabit oranlı zekât uygun olmaz. Bu hususu öne süren rivayetçiler. başka bir ifadeyle hangi oranda verilmesi gerektiğini. örneğin: şu maldan yüzde şu kadar verilir diye Kur’an’da oran belirtilmemiştir. Bundan 459 . Ve binlerce çeşit malı zekattan muaf tuttukları gibi. kıtlıkta ve tabii afet zamanlarında alınacak zekât aynı olmaz. Artık namazı kılın. deve. Zira ihtiyaçlar değişken olduğu gibi. servetleri teşkil eden unsurlarda değişkendir. bundan asırlarca önce ordu teşkili için bir at. bir kılıç v. Müminlerin tüm mal varlıkları zekat ve sadakaya konu teşkil eder. Allah yaptıklarınızı haber alandır. Allah da sizi (bundan) affetti (sadaka vermeden konuşabilirsiniz). Kur’an’a noksanlık atfetmek suretiyle. Fakat. gibi şeyler yeterli vasıta teşkil ederdi. savaş zamanında. Allah’a Resûlüne itaat edin.

keçi olayı ötesinde. Zekât İslam devletinin idamesi için gerekli olan masrafların kaynağıdır. gastriti var mı yok mu hatta yediği yemek söz Konusu olur. ayrıca İbni Mace tahâre 62..(78)) 656-." (Ebû Dâvûd. Başka rivayetlerde oturarak uyuyanın ab destinin bozulmadığı tahdis edilmişse de bu dahi çelişkiyi ortadan kaldırmaz.a. . Tirmizi. o zaman uyuyan kimsenin genç mi.Tahâre (1).) den. darı. Hayz 125. rivayetçilerin zannettiği gibi." (K. Kur’an’da zekât için sabit bir oran verilmemiş olması bir noksanlık değil.(376).. Tahâret 58. Hz. Tahâret 80. bir devlet olayıdır. Bu da gösteriyor ki. zira uyku şekli esas teşkil ediyorsa. K.) şöyle buyurduğu rivâyet edilmiştir: “Dübürün bağı gözlerdir. bir buğday.) Bu iki rivayetin çelişkili oldukları aşikardır. Enes (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah’ın ashabı uyurlar. ABDEST VE GUSÜL KONUSUNDA OLDUKLARI RİVAYET ÖRNEKLERİ UYDURMUŞ 655. Kim uyursa ab dest alsın.a. İslam devletinin ihtiyaçlarının karşılanması ve sürdürülmesi için bir gerekliliktir. Tahdis ettikleri rivayet şudur: 460 .S.203 Şamil. sonra ab dest almadan namaz kılarlardı: (Enes’ten bunu rivayet eden) Kat’ade’ye: “Bu sözü Enes’ten bizzat işittin mi? diye sormuştu: “Vallahi evet!"diye te’yid etti.Hz. Görüldüğü gibi zekât olayı. Ebû Dâvud.466 Akçağ.1 S. alıntıları: Müslim.10 S. Bab 80 C.3675 C. Ali (r. (200).366 H. koyun. Rasûlullah’ın (s.dolayıdır ki günün şartlarına göre ne kadar ve ne sürede zekât verilmesi gerektiği günün şartları dikkate alınarak. müminlere mümkün mertebe yumuşak şartlar da ne az ne de çok olmamak üzere İslam Devlet başkanı ve İslam şurası tayin eder. ihtiyar mı.

. Ebû Dâvud tahâre 67." (K.. Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Ses ve koku olmadıkça ab dest alınmaz. Ebû Hureyre: “Sessiz veyâ sesli yel" cevabını verdi. o kimse ab dest almadıkça kabûl olunmaz" buyurdu. Ebû Hureyre (R)’den şöyle derken işitmiştir: Resûlullah (S): “Kendisinde hades meydana gelen kimsenin namâzı.) 659 Hz.34.) 660. Kitâbu’l-Vudû Bab 2 C. 3652 C.Abdullah İbni Mes’ud radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm (bir gün) horlayıncaya kadar uyudu.99. Taharet bölümü 476. Sonra kalkıp namaz kıldı.. 661.) 658. sonra dönüp namaza gitti.. tahâre 56. hayz 98. Aişe (radıyallahu anhâ) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) kadınlarından birini öptü. (Buhari. abdest tazelemedi. vudû 4. kendisi yani Hz.1 S. Bize Ma’mer.S. Müslim. alıntısı: İbni Mace.447 Akçağ.6142 C. salat 192. Hadramevt ahâlisinden bir kimse: “Ya Ebâ Hureyre. alıntısı: İbni Mace.) Evvelki rivayette ses ve koku olmadıkça abdestin bozulmayacağı rivayet edilmesine rağmen. rivayet edenler: Buhari. Taharet bölümü 475. bu rivayette ses olmasa da abdestin bozulacağının rivayet edilmesi bir çelişkidir.288 H.. tahâre 74.10 S.16 S. Nesâi..İbnu Abbâs Mes’ud radıyallahu anhümâ anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm’ın o uykusu. Tirmizi.595 Akçağ. hades nedir?" diye sordu. (K.Hz.” Bir rivâyette şöyle gelmiştir: “Biriniz mescitte iken. Peygamber oturur iken olmuştur. Hemmâm ibn Münebbihten haber verdi ki..6143 C. tah3are 114.595 Akçağ." (K..S.S.657. İbn Mâce..1 Ötüken. 5. kabaları arasında bir yel hissetse ses işitmedikçe veya koku duymadıkça dışarı çıkmasın.... buyû.” 461 .16 S.

Ayrıca Aişe’nin."Bu rivayetin bir benzeri İbnu Me’sud’dan gelmiştir. Bu gibi hususları peygamber neden erkek sahabelere şahsiyet ortaya koymadan. 462 . 663.S. örneğin: kişi eşini öperse abdest alması gerekmez şeklinde söylemesinde. Hz. Bu gibi rivayetleri. Tirmizi. daha önce örneklerini verdiğim gibi çoğunlukla peygamberin eşlerinden erkeklere söylendiği şeklinde rivayet etmişlerdir. 3671 C. Tahâret 69.(502)) 662. Bununda kasıtlı olduğu aşikardır. alıntıları: Muvatta. bozulmaz mı?)"Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) şu cevabı verdi: “O. Tahâret 64. alıntıları: Ebû Dâvud.Talk İbnu Ali (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’ın yanına geldik.101). (K.10 S. Tahâret 71.3668 C.(1." (K.S. “Ey Allah’ın Resûlü! dedi. diğerinde öpmek veya elle dokunmanın abdesti bozduğu rivayet edilmiştir. Sanki o bir bedevi idi. Tahâret 120. (Biz huzurlarında iken) bir adam geldi. kişi abdest aldıktan sonra zekerine değerse ne gerekir (abdesti bozulur mu. Bu metin tirmizinindir.461 Akçağ.S.(182.10 S. Peygamberin hane halkına saygısızlık içermektedir. İbnu Mâce. Birinde kişi hanımını öperse abdest bozulmaz denmişken.Urve rahimehullah der ki: “Kendisine: “Bu sizden başka hanımı olmamalı!"dedim. alıntıları: Ebû Dâvud.104).183).İbnu Ömer (radıyallahu anhümâ)’in şöyle dediği rivayet edilmiştir: “Erkeğin hanımını öpmesi ve ona eliyle dokunması hep mülamese (değme) sayılır. Öyleyse kim hanımını öperse veya eliyle dokunursa ab dest alması gerekir. kendisinden bir parça değilmidir?"(K. Tahâret 121.463 Akçağ.461 Akçağ.(1. Aişe gülmekle cevap verdi. Urve’ye peygamberin kendisini öptüğünü ve abdest almadığını tahdis etmeleri.43)) Görüldüğü gibi bu iki rivayet çelişkilidir. (1.3669 C.10 S.

Hz.83.(275).(82." (K." (K. 667. Tahâret 58.S. Bu sırada sarığı ve “bot”ları üzerine meshederdi.(102)) 668.664. 665.(153). erkek zekerine dokunursa abdest alması gerekmez derken.(101). alıntıları: Müslim.81)) Bu rivayetlerde abdest alırken sarık. bu rivayette gerekir demeleri bir çelişkidir.488 Akçağ.(1. Tirmizi. Taharet 118. Tahâret 59.96 (1. (Kazayı hâcet yapınca) abdest alırdı. Muvatta.464 Akçağ. 3696) 666.42). Bilal (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) mestleri ve örtüsü üzerine meshetti. Ebû Dâvud. Tahâret 75. Tahâret 70. Şu cevabı verdi: 463 .3672 C.84)." (K. Bunun üzerine sarık üzerine meshetme hakkında sordum: “Saça meshet!"diye cevap verdi. örtü ve botlar üzerine mesh (eli ıslatıp silme) yapılabileceğini tahdis ettiler. Nesâi. Nesâi. bu sünnettir" buyurdu.(1.75.3698 C.S. Ben de O’na su taşırdım.10 S. alıntısı: Tirmizi.Ebû Dâvut’un rivayetinde şöyle gelmiştir: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) ihtiyacı için (araziye) çıkardı.10 S.Hz.S. “Ey kardeşimin oğlu.Ebu Ubeyde İbnu Muhammed İbni Ammâr İbni Yâsir anlatıyor: “Câbir İbnu Abdillah (radıyallahu anh)’a mest üzerine meshetme hususunda sordum. Ebû Dâvud. Tahâret 84. Câbir radıyallahu anh’ten anlatıldığına göre. kendisine sarık üzerine meshetmekten sorulmuştu." (K.487-488 Akçağ.100)) Önceki rivayette.3697 C.S. alıntıları: Tirmizi Tah3aret 61.Büsre Bintu Saffan (radıyallahu anhâ) anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Zekerine değen abdest almadıkça namaz kılmasın.10 S. Tahâret 86. Tahâret 75.(181).

Nesâi. Zira o.84). Bana: “Sana Ebu Talib’in oğlu (Hz. olmaz. (K. (1. Bunun üzerine gidip ona sordum. Tahâret 85. sarık üzerine mesh yapılamayacağını söylemeleri. (K.” Tirmizi’nin bir başka rivayetinde de böyle denmiştir.494 Akçağ. Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) ile birlikte seyahatlerde bulunmuştur!"dedi. su ile saça değilmelidir!" (K. Tahâret 38.35)) Bu rivayetlerde ise. Ali) (radıyallahu anh)’yi tavsiye ederim. Aişe (radıyallahu anhâ)’ye mest üzerine meshetmekten sormaya geldim. mesh müddetinin yolcu için üç gün üç gece.62)) Yukarıda ki rivayetlerde. mestin alt kısmının silinip silinmeyeceği hususu çelişkilidir.419 Akçağ.73. alıntıları: Tirmizi 72.(161. (mesh müddetini) yolcu için üç gün üç gece tuttu.(1.3709 C.S."(K.S.165).“Hayır. Tahâret 86. mesh müddetinin süresiz olduğunu aşağıdaki rivayetlerde tahdis ettiler. İbnu Mâce. 669. Tahâret 63. mukim için de bir gün bir gece olarak rivayet ettiler.10 S. Nesâi. 671.S.3609 C. mukim için de bir gün bir gece tuttu.494 Akçağ. 464 .(1.(276). git ona sor. alıntısı: Muvatta.(552)) Bu rivayette. Ebû Dâvud.Şüreyh İbnu Hâni anlatıyor: “Hz. Tahâret 99.3704 C.10 S. alıntısı: Tirmizi ) 670.10 S. alıntıları: Müslim. evvelki rivayetleriyle çelişkilidir.98).Ebû Dâvud’un rivayetinde şöyle gelmiştir: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) mestlerin sırtlarına meshederdi.Muğire (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) mestin üst ve aşağı kısımlarını meshederdi.496 Akçağ. (97. Tahâret 63. Şu cevabı verdi: “Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm).S.3705 C. Buna rağmen bu rivayetle çelişkili olarak.10 S.

10 S. Tirmizi. 3711 C. Bu. Ebû Dâvud. Tahâret 58. Ben tekrar: “Bir gün mü? Dedim. Ebû Dâvud Bab 61 K. Ona. Müslim’de Hz.Ebu Hüreyre (Radıyallahu anh)’den nakledildiğine göre.Ubey İbnu İmâre (Radıyallahu anh)-ki bu Sahâbi.S. Nesâi.Tahâre (158)) 673. Tahâret 76. Hayz 90. “Bir gün!"buyurdular. Müslim’in lafzıdır.672.106)."(K." 465 . Çünkü ben Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)’ın “Ateşte pişen şeyler yiyince abdest alın" dediğini işittim. “Evet! Dilediğin kadar!"buyurdular.3681 C.497 Akçağ. Tahâret 122. (532). Aişe’den buna benzer rivâyet mevcuttur.(1.(194). Ben tekrar: “İki gün (olsa)?"dedim.10 S. Buna çelişkili olarak şu tür rivayetlerde bulundular: 674.İbnu Abbâs (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) koyun budu yedi ve namaz kıldı.anlatıyor: “Bir gün Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’a gelerek sordum: “Ey Allah’ın Resulü! Mestlerin üzerine meshedeyim mi?” “Evet!"buyurdular. alıntısı. Ben tekrar: “Üç gün (olsa)?"dedim.”İki gün!"buyurdular.472 Akçağ. bu sebeple abdest alıyorum.(79). Ebu Hüreyre şu açıklamayı yapar: “Bir keş (kurumuş çökelek) parçası yedim.105.S. Ebu Hüreyre mescit de abdest alırken yanına Abdullah İbnu Kârız gelir. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) ile birlikte her iki kıbleye namaz kılan ilklerdendir. abdest almadı.) Bu rivayette ateşte pişen şeyler yiyince abdest alınması gerektiğini rivayet ettiler. alıntıları: Müslim."(K.

Müslim’in bir diğer rivayetinde: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm): “Suyu (yıkanmayı). Hayz 91.10 S. Bu rivayetleri yazmadan önce şunu belirteyim ki. (K.10 S.525 Akçağ. Nesâi. Müslim’in bir rivayetinde: “Budu kemirdi.108)) 675. abdest tazelemedi" denmiştir. hemde 466 . Tahâret 75. Müslim. 3735 C. Tahâret 123. (1.3737 C. Vudû 50. buna rağmen kargaşa çıkarmak için çelişkili olarak şu rivayetlerde bulundular.10 S. Sadece abdest gerekir" buyurdular. Tahâret 84.10 S. (343-345).S.(1. (217). sonra namaz kıldı. Müslim. Hayz 81-83.474 Akçağ.115)) Bu tür rivayetlerle meni gelmeden gusül gerekmez diye tahdiste bulundular. tahdis etmiş oldukları bu rivayet hem peygambere karşı hem sahabeye karşı. alıntıları: Buhari. Vudû 34.Buhari’nin bir başka rivayetinde: Tencereden eliyle etli kemik aldı" denmiştir. 3736 C. (187).525 ) 677. Ensâri: “Evet ey Allah’ın resulü! deyince: “Acele ettirilir veya inzal olmasan gusletmen gerekmez. Nesâi.S. Tahâret 132. 3686 C.."(K. Tahâret 91. Et’ime 18. Muvatta. (K.S. (354).Ebu Sa’id (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) Ensâr’dan birine adam göndererek.) 676.525 Akçağ. Aleyhissalâtu vesselâm: “Herhalde sana acele ettirdik?"buyurdu. sudan dolayıdır" buyurmuştur. alıntıları: Buhari. alıntıları: Buhari. yanına çağırttı.Nesai’nin Ebu Eyyub (radıyallahu anh)’den kaydettiği bir de Resulullah: Resûlullah: “Su. Müslim ve Ebû Dâvud. Ebû Dâvud.25).(1. (K.S. su (meninin gelmesi) gerekir" buyurdu" denmiştir. Ebû Dâvud.

Peygamberin bu şekilde müstehcen senaryolarla dini anlatmayacağı gibi. Tahâret 129.111).(348).. alıntıları: Ebû Davud. Sonra bundan nehyedildi.46).S.Ebu Hüreyre (radıyallahu anhâ) anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Erkek kadının dört uzvu arasana çöker ve kadına mübâşeret ederse gusül vacib olur. (214. sudan gerekir" hükmü ihtilam hakkında muteberdir.(110. (1. Tahâret 81.S. Tahâret 84.3734 ci rivayetten: Buhari.110. bu rivayetle evvelki rivayet çelişkilidir. İbnu Mâce.3733 C. Müslim.S. alıntıları Buhari. Aksi takdirde söz anlatımı olan Kur’an’ı nasıl anladılar? 678.sahabelere karşı bir saygısızlıktır." (K. hitana (sünnet mahalli) hitanı kavuşursa. İbni Mace.(610)) Görüldüğü gibi. (K.111)) 467 . şu şekilde bir ara rivayet uydurmuşlardır: 679. Gusl 28.215). zira peygamber büyük bir ahlaka sahipti. (216). Bu rivayet sahabelere karşıda saygısızlıktır. Müslim Hayz 87. Tirmizi.523 Akçağ.10 S. sahabeler müşahhas örnekler olmadan sözle anlatılan öğretileri anlamayacak kimseler değildirler.10 S.3738 C. Nesâi. 45. Muvatta. Bu çelişki konusunda çok sıkıştırılmış olacaklardır ki....Übey İbnu Ka’b (radıyallahu anh) anlatıyor: “Su. Tahâret 111.526 Akçağ. İnzal olmasa bile. sudan gerekir" hükmü İslam’ın bidayetinde bir ruhsattı.” Ebu Dâvud’un rivayetinde dört uzvu kelimesinden sonra". gusül vacip olur" denmiştir.” Bir rivâyette de şu ziyade var:. hiç bir sahabenin şahsına karşı seni acele mi ettirdik gibisinden ifadelerde bulunmaz. (Kaynak tafsilatları K. Tahâret 71. Ebû Dâvud Tahâret 84. "Übey ilave tender ki: “Su. Ebû Dâvud. (1.

Tahâret 91. 682..(146). 683-.İbnu Abbâs (radıyallahu anhumâ)’dan rivayet edildiğine göre.) Bir müddet sonra Resûlullah aleyhisselâm onlar(ın yanına) tekrar çıktı ve. cünüp olmadıkça her halimizde bize Kur’an okutup talim ederdi.) 681." (K. Hayz 7 ) Bu rivayette.548 Akçağ.3772 C. Cenabet halinden başka hiçbir şey O’nunla Kur’an arasına perde olmazdı. bizimle et yerdi.10 S.) Bu rivayetlerine göre kişi cenabetli olmamak şartıyla abdest siz Kur’an okuyabilir ve okutabilir. Tahâret 171. Kadının dört uzvundan bahsetmeleri nerde.(1.550 Akçağ. 3773 C. alıntısı: Buhâri.S. Âişe (r.3771 C. kendileri hakkında bir ruhsat inmesini umarak bir şey yapmadılar (evlerinin kapılarını çevirmediler. Ali (radıyallahu anhâ) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm). Resûlullah (s.144. (229). işi rüyayla izah etmeleri nerde? 680.10 S. evvelki rivayetin aksine olarak.Nesâi’nin bir başka rivayetinde şöyle gelmiştir: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) helâdan çıkınca Kur’an okur. Tirmizi. Tahâret 111. Nesâi. cenabetli kimsenin Kur’an okuyabileceğini söylemeleri bir çelişkidir. Ashab. alıntıları: aşağıdaki rivayette.anhâ)’nın şöyle dediği rivayet edilmiştir."(K.a.S.) (Mescide) gelip.10 S. O cünüp kimsenin Kur’an okumasında bir beis görmezdi.. Ashâbı Kirâmın evlerinin kapıları Mescide açılmış bir halde ikin.S. “Şu evlerin yönlerini (kapılarını) mescidden çeviriniz" buyurdu ve (hucre-i saadetine) girdi. alıntıları: Ebû Dâvut." (K. 468 .Hz. .548 Akçağ.Güya bu rivayetle durumu idare etmeye çalışmışlardır.

Tahâre (1).“Şu evlerin (kapılarını) çeviriniz. tahâre 176..261 Şamil. hatta evlerinin kapılı yönlerinin mescit yönünde açılamayacağını tahdis ettiler. “Mescitten seccâdeyi alıver. bu tür şeyler saçma olduğundan uzatmak istemiyorum. “Ben hayızlıyım" dedim. mescidi hayız ve cünüp (olan)lara helâl görmüyorum" buyurdu.Tahâre (1).1 S.465 H.Bâb 92 C."dedi. bir insanın cünüp olmasıyla evinin kapı yönünün hiçbir ilgisi olamaz. Ayrıca rivayet mantıksızlıklarla doludur. veya sokaktan geçiyorsa durum ne olacak. anhâ)!dan demiştir ki: “Resûlullah (Sallallahu aleyhi vesellem) bana. ayrıca: Müslim. K. pencereleri mescit yönündeyse ve pencereden cünüp halde bakıyorsa. Tirmizi. ayrıca: İbni Mâce.411-412 H.1 S. Bâb 103 C.232 Şamil. (Ebû Dâvud. dilemezsen alma!"diye cevap verdi. (r. Adam bunun üzerine: 469 .Câbir İbnu Semure (radıyallahu anh) anlatıyor: Bir adam “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’a gelerek: “Koyun eti sebebiyle abdest alayım mı?"diye sordu. hayz 11-13.. Zira hayızlının mescide girebileceğini tahdis etmişlerdir. 685. hayz 18 ) Bu rivayette ise evvelki rivayetle hayz konusunda çelişkiye düştüklerini görmüş oluruz. Nesâi. “Dilersen abdest al. Tahâre 126. Bu ise evvelki rivayetlerde bu konuda tahdis edilen ruhsatlarla çelişkilidir.. (Ebû Dâvûd. tahâre 101. Bunun üzerine: . 684-. K.) Bu rivayette hayız ve cünüp olanların mescide giremeyeceğini. . Çünkü ben.“Senin hayızın elinde değildir" buyurdu.

) Abdest almanın hiçbir yemek yeme veya içmeyle ilgisi yoktur. alıntısı: İbni Mace 496. deve sütünü içince abdest alın. Ebû İshâk’ın rivayetine göre: Ebû Hayye."(K.. alıntısı: Müslim.16 S.3688 C. Bu itibarla uydurma olup aslı yoktur. 687-. bunlar şeytanı pişirip yediklerini mi zannediyorlar ne kolay iş ve ne saçma iddialar. 650 C. deve eti sebebiyle abdest al!"cevabını verdi. . Aksine tuvaletten gelmiş olmayla ilgisi vardır.477 Akçağ.10 S. Ali (r.S. demiş ve her abdest organını üçer kere yıkadığını nakletmiş ve demiştir ki: “Sonra başına mesh etti. “Evet.S. Adam tekrar: “Koyun ağıllarında namaz kılayım mı?"diye bir başka sual sordu: “Evet!"cevabını aldı. hatırlanacağı üzere daha önce vermiş olduğum rivayet örneğinde. sonra ayaklarını topuklarına kadar yıkadı" daha sonra da Hz.(360)) 686.a): 470 . Tekrar sordu: “Pekala. Hayz 97.599 Akçağ. Ben Ali’yi (r.“Deve eti sebebiyle abdest alayım mı?"diye “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) bu sefer: sordu.a) abdest alırken gördüm. deve ağıllarında namaz kılayım mı?” “Hayır!"buyurdu Aleyhissalâtu vesselâm." (K. Deve hakkında bu şekilde rivayette bulunmalarının nedeni..Üsayd İbnu Hudayr (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Koyun sütünü içince abdest almayın. deve için şeytan demişlerdi.

. o da Abdullah ibn Amr(R)’den tahdis etti.İbnu Abbâs (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Namaza kalktığın vakit abdesti mükemmel yap. Biz de abdest alıyorduk. (Bu cümleden olarak) suyu ayak ve el parmaklarının arasına iyice ulaştır.95.16 S. abdest alırken ayakların muhakkak yıkanması gerektiğini tahdis ettiler. Bize Ebû Avâne. K...." (K. alıntısı: İbni Mace 457. tahâre 44. zira Kur’an’da abdest alırken ayakların mesh edilmesi gerektiği 471 . 690-.1 S.S. 6131 C. Kur’an’a aykırıdır.a. (Ebû Dâvud. Ayaklarımızı mesh eder gibi.. 6135 C. Bu ise.) Bu iki rivayette de.. alıntısı: İbni Mace 447.94. zira Kur’an’a göre abdest alırken ayaklar yıkanmaz mesh edilir. Bab 51 H. abdest alırken ayakların mesh edilmesi bir tarafa. Bu ise Kur’an’a aykırıdır.215 H.2 Ötüken ) Bu rivayetlerde ise.S... O şöyle demiştir: Gittiğimiz yolculukların birinde Peygamber (S) geride kalmıştı da sonra bize yetişmiş idi. Ebû Bişr’den. tahâre 93.16 S.48. abdest aldı ve ayaklarını üçer sefer yıkadı.116 Şamil.. az su ile yıkamağa başladık..Mikdâm İbnu Ma’dikerp radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm).. ayrıca: Nesâi. ayaklarını tam değil de az suyla mesh eder gibi yıkayanların ökçeleri cehennemde yanmak suretiyle azab göreceklerini tahdis ettiler.591 Akçağ.." (K. O sırada namâz vakti gelmişti. Kitâbu’l-İlm Bab 3 C. o da Yûsuf ibn Mâhek’den. 688.)’in abdest alışını size göstermek istedim de.589 Akçağ. Peygamber bu hâli görünce en yüksek sesiyle iki yâhud üç kere: “Cehennem’de yanacak ökçelere yazık!"diye nidâ etti. Tirmizi.“Resûlü Ekrem (s.Tahâre (1).) Bu rivayette de ayakların mesh (ıslak elle silme) edilmeyip yıkanması gerektiği şeklinde tahdiste bulunmuşlardır..) 689. (Buhâri.

durumun hiçte iddia ettikleri gibi olmadığı kolayca anlaşılabilir. temiz toprağa teyemmüm edin. Eğer hasta veyâ bir yolculuk üzerinde bulunursanız. Şöyle ki. yahut kadınlara dokunup da (bu durumlarda) su bulamamışsanız o zaman temiz bir toprakla teyemmüm edin: Yüzlerinize ve ellerinize sürün. ve başlarınızı meshedin (ıslak elle silin). 5/6 .bildirilmiştir. fakat sizi temizlemek ve size olan nimetini tamamlamak istiyor ki. Yüzlerinizi ve ellerinizi onunla meshedin. Kur’an’la bağdaşmayan bir çok hususlar ihtiva etmektedirler. Ve iddia ediyorlar ki bu rivayetleri olmasa ne abdest ne de gusül konusu Kur'an'dan anlaşılamazmış. Abdest ve Gusül konusunda Kur'an'dan örnek verecek olursam. dinle ilgili bütün konular andan kolayca anlaşılabilir.cünüp iken de -yolcu olan müstesna. bu konuda epeyce tutarsız ve çelişkili rivayetleri vardır. yada kadınlara dokunmuş ve su bulamamışsanız. Örnek olsun diye sadece otuz civarında rivayeti konu ettim. Ve vermiş olduğum bu örneklerden başka. 4/43 472 . Hal bu ki. Allah’ın emrine karşı çıkılarak farzlar ifa edilemez. Allah’ın Kur’an’daki emrine aykırı olarak yıkayanların kesinlikle abdesti yoktur.Ey iman edenler! Namaza dur(mak iste)diğiniz zaman yüzlerinizi yıkayın ve ellerinizi dirseklere kadar. Abdest ve Gusülle ilgili olarak uydurmuş oldukları rivayetlerden bazı örnekler verdim.gusül edinceye kadar namaza yaklaşmayın. Ayaklarını mesh etmeyip. Kur'an o kadar net ve açık bir kitaptır ki. yahut sizden biriniz ayak yolundan gelirse. Allah size güçlük çıkarmak istemiyor. Görüldüğü gibi rivayetler kendi aralarında çelişkili olduğu gibi. Şüphesiz Allah çok affedici ve bağışlayıcıdır.Ey iman edenler! Siz sarhoş iken -ne söylediğinizi bilinceye. Ve eğer hasta iseniz veya yolcu iseniz veya biriniz tuvaletten gelmişse. mealen: . Eğer cünüp iseniz temizlenin (yıkanın). şükredesiniz. ve ayaklarınızı da topuklara kadar.

sarık veya ayakkabı üzerine mesh etmek ayakları veya başı meshetmek manasında değildir. zira Allah hiçbir nefse yüklenemeyeceği yükü yüklemez. Eğer ki ayaklarını yıkamaya bir ihtiyacın varsa veya yıkayıp serinlemek istiyorsan abdest almadan önce veya sonra istersen sabunla yıka ve bunu abdest alıyorum diye yapma. Abdest ve Gusül ile ilgili durum bu şekildedir. Sakın bu daha iyidir deyip. Her şeyin en iyisini ve en doğrusunu Allah bilir. ellerinizi de dirseklere kadar denmesi bunu ifade eder. abdestle ilgili organlarımız dört tanedir. abdestin geçerli olması için muhakkak ayaklarını Kur'an'da emredildiği gibi mesh etmelisin ve mesh ettiğin de başın ve ayakların olmalı. bu durumda imkan ölçüsünde cilt yıkanır 473 . bu durumda sözünü Allah'ın sözü önüne geçirmiş olursun. ellerinizi de dirseklere kadar ifadesi. ayaklarınızı da topuklara kadar denmesi. Meğer ki kişinin suyun Mesih ile ıslaklığını değdirmeye zorunlu bir manisi olmuş olsun. Birinci grup yüz ve dirseklere kadar eller. Birinci grupta olan yüz ve ellerin yıkanması gerekir. Kur'an'da yüzlerinizi yıkayın.Kur'an'a göre. Zira. bunlarda iki gruba ayrılmaktadır. Yüzlerinizi yıkayın. ayaklarında aynen baş gibi meshedileceği manasındadır. Ali'ye de dediğimizde nasıl ki Ali'ye de selam ettiğimiz hemen anlaşılabiliyorsa. Bazı mesleklerde cildin üzeri mesleki bir maddeyle örtülebilir. ellerinde dirseklere kadar yıkanacağı manasındadır. Abdestin geçerli olması için Kur'an'a uygunluk şarttır. mesh edeceğin yerde ayaklarını yıkamaya kalkışma. ikinci grup baş ve topuklara kadar ayaklar. İkinci grupta olan baş ve ayaklarda mesh edilecektir. bu durumda sargı bezinin üstünden silebilir. örneğin: başın da veya ayaklarına da bir yaradan dolayı sargı bezi olabilir. mecburiyet karşısında ona göre kıyas yapılabilir. Bundan da kolayca anlaşıldığı gibi. Nasıl ki suyu hastalıktan dolayı kullanamadığımız da teyemmüm etmemize müsaade edilmişse. Ve unutma ki dini ancak ve ancak Allah koyar ve Allah'ın koyduğu din Kur'an'da mevcuttur. Örneğin yağlı boyacılar gibi. Zira aynı şekilde başınızı mesh edin. Örneğin: Ahmet'e selam söyle.

Cenabetli olma durumunda yıkanılmak suretiyle temizlenme emredilmiştir. yoksa su kullanmaya mani bir durum yoksa. vücudun yıkanması olayıdır. küçük bir çocuğa sorarak öğrenebilir. Gusül gerektiren şart. bazı zorluklarla karşılaştığımızda kolaylık olmak üzere Allah tarafından verilmiş bir ruhsat (müsaade)dir. Zira biz onlara yıkanın dediğimizde ne dediğimizi gayet iyi anlıyorlar.) Kadınlara dokunulmuşsa. Eğer bu konuda tereddüdü olan varsa. Bu durumda istenen yıkanma ise kolayca bilinebilen. bu su bulunmama durumu kullanamamayı da içeren bir ruhsattır. Bu hususların meydana gelmesi halinde eğer su bulamamışsa ki. Kur’an’da belirtildiği gibi. hareket ederek rivayetlerde iddia ettikleri gibi yıkanmayı tatbiki olarak erkekler tarafından Aişe’ye yaptırma rivayetleri tahdis etmek gerekmiyor. Teyemmüm ise. durum 474 . Yolculuk durumu (su kullanmaya mani bir yolculuk). Bahsedilen zorluklar ve Gusül veya abdest gerektiren Şartlar şunlardır. Teyemmüm şartları: Hastalık durumu (su kullanmaya mani bir hastalık). Cünüp olunmuşsa. Abdest gerektiren şartlar: Tuvaletten gelinmişse (ihtiyaç için gidilmesi halinde. Bunun için iftira yollu.dolayısıyla boya deyen yerin üstü çıkarılamayan boya ile birlikte yıkanır veya meshedilen organsa meshedilir. hem yıkanma ve hem de abdest yerine geçerli olup.

Zira. yeniden yıkanmak veya abdest için yeniden yıkanmayı veya abdest almayı gerektirecek durumların olması lazımdır. Tuvaletten gelinmesi halinde abdest alınması hususu. zira bu hususlar tuvalet ihtiyacı kapsamında değildir. kendi aralarında ki bir çok ihtilaf konusundan biride budur. diğer hususlar da bundan dolayı imkansızlık durumu olarak anlaşılmalıdır. Bundan dolayıdır ki. gerekli olduğunda abdest alacaktır. Cenabetlik durumu inzal olsun veya olmasın cinsel birleşmeyle veya cinsel birleşme olmamasına rağmen ihtilam ile meydana gelen bir olaydır. şartların normale dönmesi halinde geçerliliğini yitirmez. Peki. Kadınlara dokunma olayına gelince. kadınlara dokunmayı cinsel birleşme olarak kabul edenler. bir kısmı nikah düşen erkek veya kadın cildinin bir birine dokunması olarak anlamaktadır. su bulunduğu manasında değildir. Bir kısmı bunu cinsel birleşme olarak kabul ederken. tedavinin esasını teşkil eder. zira bunlar için tuvalete gitmek bir ihtiyaç değildir. tuvalet ihtiyacının giderilmesiyle ilgili bir olaydır. bu husus ehli sünnetin kendi aralarında da değişik anlaşılmaktadır. cenabetli olmayan kimse. Şartlar arasında hastalığın bulunması zorluk olması durumu ile ilgilidir. Kur'an'da suyun bulunması veya hastalıkla yolculuğun bitmesi halinde teyemmümün iptal ve iadesi bize emredilmemiştir. Sesli veya sessiz yellenmek abdesti bozmaz. Örneğin hastalık nedeniyle su kullanamıyorsak veya bizi hasta edebilecek soğuk su veya haşlayabilecek kaynar su. el teması veya öpme 475 . Veya yolcu olmasına rağmen yıkanma imkanı sağlayabileceği bir otelde ikamet eden kimse su bulamama durumunda olan kimse değildir. Ancak. yani cenabetli olan kimse yıkanacak. önceden teyemmüm almış olan kimsenin teyemmümü. hem de kulana biliyorsak durum ne olacaktır? Bu durumda teyemmümle birleşmiş olan iki husus birbirinden ayrılmaktadır. Veya yıkanmaya mani teşkil etmeyen bir hastalık durumunda örneğin: Bazı hastalıklarda kaplıcalarda yıkanmak. su bulunmuşsa yani suyu hem elde etmiş.gereği olarak yıkanma veya abdest alma gereklidir.

Hal böyle olunca durum kolayca anlaşıla bilir. Dolayısıyla. halbuki bu kelime her iki hususu da kapsamaktadır. sadece el ele değme veya öpme veya elbise üzerinden olsa dahi oynaşma ve vücudun hissedilmesi durumunda meni veya orgazm olayı meydana gelmemişse bu lemse yani dokunma olayı sadece abdest almayı gerektiren bir olaydır. kaleme. yine de küfredenler. Mealen: . yani "dokunmayı" tokalaşma veya öpme şeklinde anlayanlar bu durumların olması halinde abdestin bozulacağını iddia ederler. Dokunma "Lems" kelimesinin kapsadığı manalarla ilgili olarak Kur'an'dan örnek verecek olursam. Bu şekilde ihtilafa düşmelerinin nedeni ise. Cinsel birleşmeyi ihtiva etmiyorsa. 476 . kadın ve erkeğin el ele bir birbirlerine dokunma veya elbise üzerinden dahi olsa birbirlerinin vücudunu hissederek cinsel ilgi gösterip dokunmaları durumu da "Lems" olayıdır. bunun apaçık sihir olduğunu söylerlerdi. 6/7 Mealini vermiş olduğum ayette dokunma "Lems" kelimesiyle ifade edilmiş olup.(Ey Muhammed!) Sana. kadınlara dokunmayı sadece bir hususu anlatan bir ifade olarak anlamalarından dolayıdır.durumunda abdestin bozulmadığını iddia ederler. Dokunma olayı cinsel birleşmeyi ihtiva ediyorsa bu duruma göre yıkanmak gereklidir. fakat Hanefi mezhebi bağlıları ise bu gibi durumlar da abdest almaya gerek görmezler. kağıda yazılı bir kitap indirmiş olsaydık ve onlar da o kitaba elleriyle dokunsalardı. El ele dokunmak veya öpmek dokunma olduğu gibi. şöyle ki. Diğerleri ise. cinsel temasta dokunmadır. yani meni veya orgazm olayı da olmamışsa sadece abdest gerekir. bur da kitaba elle dokunma durumunu ifade etmektedir. elleri bir kadın eline değdiğinde abdest almayı gerekli görürler. masaya. Örneğin: Şafii mezhebine bağlı olan kimseler. veya herhangi bir şeye elimiz değdiğinde bu "Lems" yani dokunma olduğu gibi. Ve kadınla erkek arasındaki dokunma olayı bu safhada kaldığında.

iddet bekleme durumundan bahsedilmeyecekti. olmadığını anlamak içindir. Böyle bir olayın ise. 33/49 Mealini yazmış olduğum ayette. Abdestin nasıl alınması gerektiğinden ise daha önce bahsetmiştim. "Lems" kelimesiyle ifade edilen "dokunma" hem cinsel birleşmeyi hem cilt dokunmasını ifade eder. Kişi cinsel birleşme yapmışsa. Mü'min kişi yıkanmalıdır. inzal olmasa dahi cünüp olmuştur.Ey iman edenler! mü'min kadınları nikâhlayıp da. Olayın meydana geliş kapsamına göre abdest alınır. Demek ki abdest ve gusül Kur'an'da açıkça belirtilmiştir. "Lems" kelimesi ile ifade edilen dokunma olayı cinsel birleşmeyi ifade etmektedir. Zaten kendileri de bu gibi rivayetlerin tersini de 477 . veya ayakların meshe dilmeyip yıkanması gerektiği. erkekle kadının cinsel birleşme yapmaları halinde. Mü'min kişi eğer tuvaletten gelmişse veya cinsel birleşme yapmadan kadınlara dokunmuşsa ve inzal olmamışsa sadece abdest alması gerekir. henüz onlara dokunmadan boşarsanız. Diğer taraftan. abdest alırken çizme veya ayakkabı üzerine mesh edilebileceği. Böylece anlaşılmış olur ki. Abdest için iki husus vardır. aslı olmayan ve Kur'an'a uymayan boş iddialardır. zengin kendi gücüne göre. eli dar olanda kendi gücüne göre vermeli) ve onları güzellikle serbest bırakın.. veya ateşte pişmiş olan şeylerin yenmesi durumunda abdest almak gerektiği veya kişi zekerine dokunmuş olsa abdest alması gerektiği veya deve eti ve deve sütü konusunda yapmış oldukları iddia ve rivayetler. bir erkeğin elini kadın eline değdirmesinden daha değişik bir durum olduğu açıktır. uyku ve (sesli veya sessiz) yellenme gibi durumların abdest bozduğu. Veya rüyasını nedeniyle inzal olmuşsa veya cinsel birleşme yapmadan inzal olmuşsa bu hususlar cünüplük kapsamı içinde olup. Böylece iddet beklemek. Hemen müt'alarını verin (Mehir kesilmişse. Zira böyle olmasaydı. yada yıkanılır. onların üzerinde sayacağınız bir iddet hakkınız yoktur. kadının hamile kalmış olup.

"(K.rivayet ederek kendi iddiaların da çelişkiye düşmüşlerdir. Kur'an'dan namaz kılmanın anlaşılamayacağını iddia ile.8 S.S. Bunların bu çelişkili iddiaları nerede. başka bir ifadeyle küfrün ta kendisidir. Hiç kimse bunların bu öğretilerine uyarak ne abdest alabilir nede ne zaman cünüplükten yıkanması gerektiğini bilebilir. Onların bu rivayetlerini ciddiye alıp namaz kılmaya kalkışan bir kimse büyük bir şaşkınlık içinde ne yapacağını bilemez hale gelir. seferde iki. Ve bu zıtlar ancak insanları şaşkınlığa ve ne yapacaklarını bilmezliğe sürüklemeye sebep olmaktan başka bir işe yaramaz.2332 C. Kur’an’ı inkar etmek demektir. Bu iddialarıyla. korku halinde bir rekat olarak farz kılmıştır. Zira bir rivayeti uygulayayım derken. NAMAZ KONUSUNDA RİVAYET ÖRNEKLERİ UYDURMUŞ OLDUKLARI İddialarının en başta geleni. Zira onlar. Zaten istedikleri de budur. dolayısıyla da rivayetlerin bilinmesinin şart olduğunu söylemektedirler. hatta bugün fiili olarak tatbik edilmekte olan namaz olayıyla uyuşmadığını görmüş oluruz. Zira rivayetler olmazsa biz şu hususu bu hususu Kur’an’dan bilemezdik demeleri Kur’an yetersizdir manasına gelmektedir. kendilerince. Kur'an'ın abdest ve gusül öğretisi nerede. tahdis etmiş oldukları rivayetleri incelediğimizde çelişkilerle dolu olduklarını.229 478 . Zira zıtları iddia etmişlerdir. Hal bu ki. Kur’an’nın yetersiz olduğunu açıkça ifade etmiş olurlar. RAKAT SAYILARIYLA İLGİLİ RİVAYETLERİNDEN ÖRNEKLER: 691.İbnu Abbâs (radıyallahu anhüm) anlatıyor: “Allah. Müslümanların yalnızca Kur'an'ı esas alarak nasıl namaz kılacaklarını bilemeyecekleri iddiasıdır. Bu iddia ise Kur’an ayetlerini red ile. namazı peygamberin diliyle hazarda dört. o rivayete aykırı başka rivayetlerle engellenmiş duruma döşer. eğer ki rivayetler olmamış olsaydı.

şöyle demiştir): Muâz ibn Cebel Peygamber’le berâber namâzı kılar. Sâlat 1. Muvatta. (1. (685). Salât 3. Salât 287. Taksiru’s-salât 5.230 Akçağ.(3. o da Câbir ibn Abdillah’tan tahdis etti (O. Ebû Dâvud. Bize Şu’be Amr’dan. (1. Buhâri şöyle dedi: Ve bana Muhammed ibn Beşşâr tahdis edip şöyle dedi: Bize Gunder tahdis edip şöyle dedi: Bize Şu’be. hazerde yani yolculukta olmayıp ikamet yerinde bulunan kimse için namazın dört rekat farz olduğunu tahdis ettiler. Bir defasında yatsıyı kıldırdı da el-Bakara Sûresi’nden başlayarak okumağa kalktı. Salât 270. Taksir 1. ondan sonra döner de kendi kavmine imamlık ederdi. fettânsın. alıntıları: Buhari. Menâkıbu’l-Ensâr 47. alıntıları: Müslim. Salât 5. Cemâatten biri ayrıldı. Amr’dan tahdis etti. 692.118. Eğer ki iddia ettikleri gibi ise. Amr ibn Dinâr: Ben o iki sûrenin 479 . o zaman akşam namazının farzını üç rekat ve sabah namazının farzını iki rekat olarak kılmalarını nasıl izah ediyorlar. Kasru’s-Salât 8. Sonra onu hazar için (dörde) tamamladı.Aişe (radıyallahu anhâ) anlatıyor: “Allah namazı (ilk defa) farz ettiği zaman iki rekat olarak farz etmişti. Yolcu namazı ilk farz edildiği şekilde sabit tutuldu.(687). fâtin oldun" buyurdu.(1247). Muâz onun hakkında fenâ söyler gibi oldu. Nesâi."(K.Akçağ. fettânsın" yâhud “Fâtin oldun.119)) . Bu i ş Peygamber’e ulaşınca üç defa: “Fettânsın. 693.(1198).146). Rivayetleri ve fiili uygulamaları bir birleriyle çelişmektedir. şöyle dedi.2333 C.8 S. O şöyle demiştir: Ben Câbir ibn Abdillah’tan işittim. kendi kavmine imâmlık ederdi. Müslim.S. Ebû Dâvud.Bize Müslim ibn İbrahim tahdis edip. Nesâi.225)) Görüldüğü gibi. Salâtu’l-Müsafirin 2. ondan sonra döner. şöyle dedi: Muâz ibn Cebel Peygamber’in maiyetinde namâz kılar. ve Mufassal bölümün ortasından iki sûre ile (kıldırmasını) emretti.

Onlar. Böylece bir farz namaz dört rekatsa. aynı günde cemaat fertlerinin de bir vaktin namazını mükerrer kılabileceğine dair rivayetleri vardı.) şöyle buyurdu: “Benden sonra size. bir tanesinin nafile sayılacağını iddia ettilerse de bu sefer kendi aralarında ihtilaf ve büyük görüş ayrılıkları meydana geldi.Resûlullah (s.Ya Resûlullah.a. demiştir.727 H. sekiz rekat kılına bilir demekle her vaktin farzının dört rekat olduğu yolunda yapmış oldukları evvelki rivayetlerle çelişkiye düşmüş oldular.hangi sûreler olduğunu hâtırımda tutamadım. Şöyle ki: Bu meselede Hanefiler ve Malikiler ile diğerleri arasında büyük görüş ayrılıkları vardır.)den. Başka bir rivayetlerinde. Es-Sâmit (r. Yukarda ki rivayette imam olan namazı mükerrer kılabilir diye rivayet ettiler. Delillerinden biri bu konuda Muâz ibni Cebel hakkında tahdis ettikleri rivayettir. namazları vaktinde kılınız!" Bir adam: . imam olmak suretiyle kılınabileceğini tahdis ettiler.).a. . onlarla da kılayım mı? dedi.a.. Şöyle ki: 694-.) Görüldüğü gibi. Ubâde b. meşgûliyetleri kendilerini (Efdal) vakti geçinceye kadar namazlarını vakitlerin(de edâ)dan alıkoyan emirler âmir olacak. farz kılan kimsenin nâfile kılana iktidası sahih (geçerli) değildir derler. bu rivayetlerine çelişkili olarak. (Buhâri.. . Nebi (s.92 Ötüken. Şâfiiler ile Hambeliler ise buna tecviz yani sahih (geçerli) görürüler. Durumu idare etmek için. demiştir ki. farz namazın aynı günde birden fazla. İşte o zaman siz.2 S. “İstersen evet" buyurdu. Kitâbu’l-Ezân C. 480 .

Mahcen hâla yerindeydi. namaz kıldı ve döndü.S. 2840 C. İmâmet 53.411 H.132). Bunun üzerine Resûlullah (s.a.) 695-.a) namazını bitirince bir de ne görsün.179 H.2 S. alıntıları: Muvatta. Bunun üzerine onları çağırt(t)dı.112)) 481 .a. ancak kılmıştım!"dedi.(1. Adamlar..575 Şamil. Peygamber (s. (Ebû Dâvûd. Resûlullah’a getirildiler. Resûlullah (s. Salâtu’l-Cemâ’a 8. . onlarla beraber kılayım mı? Dedi. Nesâi. rivayet edilmiştir ki.2 S. iki kişi mescidin bir köşesinde namaz kılmayıp oturuyorlar.Namaza onlarla birlikte yetişirsem. Nesâi. sâlat 49. Bâb 56 C.)'le beraber namaz kıldı. Efendimiz: ben âilemle namazımı “Mescide geldiğin zaman namaza kalkılırsa kılmış bile olsan cemaatle birlikte sen de kıl!" (K.433 Şamil. . sen Müslüman değil misin? Diye sordu. ayrıca: Tirmizi.): “Sizi bizimle namaz kalmaktan men eden şey nedir?"buyurdu. K.Bişr İbnu Mahcen babasınadan anlattığına göre. o gençken Resûlullah (s. Yezid b. “Herkesle beraber namaz kılmana mâni olan şey nedir. Hz. K. Sâlat (2). babası (Mahcen) Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’ın meclisinde idi. Mahcen: “Elbette müslümanım. Çünkü o (imamla beraber kılacağı namaz) kendisi için kefaret olur" buyurdu.Süfyân (rivayetinde) dedi ki (adam).9 S. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) kalktı.) 696. Resûlullah da.a. Sizden biri evinde namazı kılıp sonra da imamı namaz kılmamış bir halde bulursa onunla birlikte namaz kılsın.Salât (2). "İstersen. El-Esved'den.) “Böyle yapmayınız. “Biz evimizde kıldık dediler. (Ebû Dâvûd. evet" buyurdu. imâme 54. onlar titreyerek. Bâb 10 C. (2.168 Akçağ.. O sırada namaz için ezan okundu.

. Meymûne’nin mevlâsı Süleyman b. Resûlullah (s.Böylece. alıntıları: Ebû Dâvud. İmâmet 56. Nesâi.Süleyman Mevlâ Meymûne’nin İbnu Ömer (radıyallahu anhümâ)’den naklettiğine göre. .(579).Salât (2). (2.S. Bâb 57 C. Yesâr’dan. "Bir namazı bir günde iki defa kılmayınız" buyururken işittim. demiştir ki. Buna rağmen bu rivayetleriyle çelişkili olarak şu rivayetleri tahdis ettiler: 697-. yani İbnu Ömer adına tahdis etmekten çekinmediler. K.169170 Akçağ.145 H. . dedi.Belât’a İbn Ömer’in yanına geldim.a.Ben namazımı kıldım. Bakınız İbnu Ömer adına. şöyle ki: 699. 2842 C. (Ebû Dâvûd. Salât 58. Yoksa yazdıklarının tamamıyla farkında olmadıklarından değil.579 Şamil. İbnu Ömer şunu anlatmıştır: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Bir günde aynı namazı iki sefer kılmayın. Onlar (Belatlılar) namaz kılıyorlardı.2 S.)’ı. yukarıda yazmış olduğum iki rivayeti tahdis ettiler.114)) İbnu Ömer adına naklettikleri bu iki rivayetle bu konuda evvelce örneğini yazmış olduğum rivayetlerini inkar ettiler." (K.İbnu Ömer (radıyallahu anhümâ)’nın anlattığına göre. bir adam kendisine sordu: 482 . Böyle yapmaları metotları icabıdır. Zira böyle yapmakla gerçeğin ne olduğunu insanların öğrenmesine mani olmayı. fakat yine de bu iki rivayetin tam tersi olan bir rivayeti aynı şahıs adına. İbn Ömer’e: ..Onlarla birlikte namaz kılmıyor musun?"dedim.) 698.9 S. onları şaşkın hale getirmeyi amaçlamaktadırlar. ısrarla bir vaktin farz namazının mükerrer kılınabileceğini rivayet ettiler..

9 S. ancak şikayetimizi dinlemedi: Züheyr.S. alıntısı: Muvatta. Mevâkit 2.(1. Öbürü: “Evet!"dedi. Salâtu’l_Cemâ’a 9. bunların ayrılığa düşmelerine asıl sebebin bu çelişkili uydurma rivayetler olduğu görülür.2380 S. hedefledikleri konularda insanları şaşkınlığa sürükleyip ne yapacaklarını bilmez hale getirip.S.271-272 Akçağ. Şimdi namazla ilgili olarak uydurmuş oldukları rivayetlerden örnekler vermeğe devem edecek olursam: 700. (yani ortalık kılınmasından mı?" diye sordum.(619). Ve İslam dini adı altında meydana gelmiş bütün rivayetçi gruplara bakıldığında. (1.Habbâb (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’a (secde edilen) yerin sıcaklığından şikayet ettik. Nesâi. onunla da namaz kılayım mı?” “Evet!"deyince adam tekrar sordu: “Peki. Ebu İshâk’a: “şikayetiniz öğle vaktinde miydi?"diye sordu. İslam dini konularında kargaşa meydana getirmektir. bu Allah’a kalmıştır.169 Akçağ. Ben: “Vakit girer girmez. bunlardan hangisini (farz olan) namazım yapayım?” "Bu senin elinde mi? dedi. İbnu Ömer’den aynı konuda bir birlerine ters rivayetler uydurmak onlar için gayet sıradan bir şeydir." (K. dilediğini (asıl farz olan) namazın yerine sayar! (K.133)) Görüldüğü gibi.“Ben evde namazımı kılıp sonra da imamla namaza yetişiyorum. O yine: çok sıcakken) “Evet!"dedi. 2841 C. Daha önce belirttiğim gibi. onları asıl ilgilendiren. alıntıları: Müslim Mesâcid 189.247)) 483 .

Ebû Hureyre (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Hararet şiddetlenince namazı (vakit) biraz serinleyince kılın.Hz. dedi Enes. Tirmizi. Salât 7. Nesâi. Ebû Dâvud. Vükût 28. Mevâkit 5. Çünkü. Mevâkit 9.S." (K.16). 2393 C.S. şiddetli hararet cehennemden bir kabarmadır. (677). Salât 4.248)) Bu iki rivayette. seferi dahi olsa namaz kılmaya mani olmadığını. muhakkak serinliği beklemeden namazı kılmak gerektiğini rivayet ettiler. (557).8 S. İbnu Mace. (615). alıntıları: Ebû Dâvud. (157).111)) Yukarıdaki rivayette yemek için namaz tehir (geciktirile) bilir diye rivayet ettiler.8 S. Sâlat 273. yemeğe namazdan önce başlayın. Yemeğinizi aceleye de getirmeyin. gün ortasında olsa da!" (K. alıntıları: Buhari. İmâmet 57.282 Akçağ. (1. 2381 C. (1.S. (353).701. Nesâi. Bed’ü’l-Halk 10. 2399 C.272 Akçağ. 484 . öğle sıcağının. Tirmizi. 703. alıntıları: Buhari. (402). Müslim. Mevâkit 3. Mesâcid 180.287 Akçağ. Bir adam sordu: “Yani gün ortasında olsa da mı?” “Evet.248-249)) Bu rivayet evvelki rivayetlerle çelişkilidir. (2. (1205). Müslim. Enes (radıyallahu anh): “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) (yolculuk sırasında) bir yere inecek olsa. Salât 4." (K. Et’ime 58.Enes (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Akşam yemeği hazırlanmış ise. Muvatta. Mesâcid 64. (1. Nesâi. öğleyi kılmadan orayı terk etmezdi" demişti.8 S. Ezân 42. Hemde yemeği aceleye getirmemek gerektiğini söylediler. Buna rağmen bu rivayetlerine çelişkili olarak şu rivayeti tahdis ettiler: 702. Sâlat 262.

alıntıları: Buhari. Ebû Dâvud. Müslim. (752)) Bu iki rivayette ise evvelki rivayetin aksine iftitah tekbiri hariç.204).S.2. 2492 C. çelişkili olarak.3. yemek için namazın tehir edilemeyeceğini tahdis ettiler. Ezân 83. (257). Salât 190. başka kaldırmadı.Hz.86. (1. Sâlat 119.8 S. alıntısı: Ebû Dâvud.75. 2489 C.Nesâi’nin rivayetinde şöyle gelmiştir: anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) namaza girdiği zaman ellerini kaldırırdı ve iki rekat arasında kalktığı zaman aynı şekilde ellerini iki omuzunun hizasına kaldırırdı. İkâmet 15.375 Akçağ. 705. Sal3at 117.Allame (rahimehullah) anlatıyor: “Size Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’ın namazıyla namaz kıldırayım mı?"dedi ve namaz kıldırdı. (255). Câbir (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Yemek veya bir başka şey için namazınızı tehir etmeyin. Sonra (namazdan çıkıncaya kadar) başka kaldırmadı. 706." (K. İftitah 110.121.84. İftitah 1.S. (K. 2403 C.704.722. Salât 191.Berâ (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’ı iftitah tekbiri alırken gördüm. (748). namaza başlarken ve iki rekat arasında elleri iki omuz hizasına kaldırmak gereklidir.8 S. Salât 22. Salât 16.S.62)) 707. 188. (390).76." (K.289 Akçağ. Et’ime. Tirmizi.122). 2490 C. 10. Salât 119.(721.85. Muvatta.743).(253).195). ellerin kaldırılmayacağını tahdis etmeleri bir çelişkidir. (3758)) Burada ise öbür rivayetlerinin aksine. Bu namazda ellerini bir kere iftitah tekbiri sırasında kaldırdı. alıntısı: Ebû Dâvud. (3. alıntıları: Ebû Dâvud.S. Nesâi.(2.77). (2. 124. Sehv 70. (1.8 S. Nesâi." (K. Tirmizi. İbnu Mâce.376 Akçağ.741. 485 . Ellerini kulaklarına yakın kaldırmıştı.372 Akçağ. (858-868)) Rivayet ettiler ki.8 S.

(247)). (K. Salât 30. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm). alıntısı: Tirmizi. Ezân 89. Nesâi.400 Akçağ. Hz. Ben Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’ın ashabından her kimle karşılaştı isem. Bana: “Oğulcuğum. Ömer. 709.İbnu Abbâs (radıyallahu anhüma) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) kıraat ını bismillehirrahmanirrahim ile başlatıyordu. Hz. Enes (radıyallahu anh) anlatıyor: “Ben. Babam sözlerine şöyle devam etmişti: “Ben Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’la.Ebû Bekr. Salât 181. (1. Ebû Dâvud. Bid’atten sakın!"dedi.815)) 710. İftitah 21. İbnu Mâce. Onlardan hiç birinin bunu (besmelenin okunacağını) okuduklarını işitmedim. hepsinin de bid’atten nefret ettiği kadar bir başka şeyden nefret etmediğini gördüm. Hz. Onun için kimilerinin elleri omuzlara kadar kaldırmak lazım yok omuzlara kadar kaldırmak lazım veya bir sefer kaldırmak lazım veya birden fazla kaldırmak lazım demelerinin konuyla pek bir ilgisi yoktur. 2527 C.22.400 Akçağ. (2.Hz. Müslim. Salât 50. Ömer’le. Allah’ın. Muvatta. 2528 C. bizden ve kainattaki her şeyden daha büyük Olduğunu ifade etmek içindir. işaret diliyle. Onu sen de okuma. alıntıları: Buhâri. (781). Hz. Yani el kaldırmakla Kainatı işaret etmiş oluyoruz. (bu yaptığın) bir bid’attir. Salât 124. Hz.S.133-135). Onlardan hiçbirinin bismillahirrahmanirrahim’i okuduklarını işitmedim.81)." (K. (246). Hz. Tirmizi. Osman’la (radıyallahu anhüm) namaz kıldım.İbnu Abdillah İbni Muzaffer (rahimehullah) anlatıyor: “Ben (namazda) bismillahirrahmanirrahim’i okumuştum. Osman (radıyallahu anhüm) ile birlikte namaz kıldım. 708. (813. Salât 182. (399).8 S.İftitah tekbirinde. Ebû Bekir’le. Babam işitti.S. İkâmet 4. 486 . Allah’u ekber deyip ellerimizi kaldırmamızın manası.8 S.

diğeri de Allah’ın adıyla okumaya başlamaktır. ayrıca. Allah’ın adını anmaktan başka bir şey değildir. <709.135)) < 708. Bu iddiaları Kur’an’a uymamaktadır. Kur’an okumaya nereden başlanırsa başlanılsın durum aynıdır. okunmasının bid’ad olduğunu iddia etmeleri çok ibret vericidir. Kur’an okumaya başlamanın namazda veya namaz’ın dışında olması bu durumu değiştirmez. Allah’ın adıyla başlamamız şarttır.> örneklerde görüldüğü gibi namazda bismillahirrahmanirrahim okunamayacağını tahdis etmelerinin çelişki olması hususu bir yana.Sadece “Elhamdülillahi rabbi’l-âlemin"de. Kur’an okumaya başlamanın iki şartı vardır. Namaz’da besmelenin okunamayacağını.401 Akçağ." (K. Ayetten başlayarak okuduğumuzda şeytanın şerrinden Allah’a sığınıp. örneğin: Namazda Bakara Sûresinin son iki ayetini okuyarak başlamamız halinde veya Haşr Sûresi 21. Peygamberin namazda Kur’an okumaya bismillahirrahmanirrahim ile başladığını rivayet ettiler. Nesâi. Bunlardan bir tanesi. Allah’ın adını anmanın da bit’adı mı olurmuş? Nasıl olur da bir Mümin namaz kılarken Allah’a sığınmak İçin bismillahirrahmanirrahim okumasın veya okuduğunda namazı geçersiz olsun veya bid’ad işlediği.> ve < 710. şeytanın şerrinden Allah’a sığınmak. Salât 180. ayrıca bir sûrenin başından değil de ortalarından veya sonlarından başlamakta aynı şekilde durumu değiştirmez. Bu konuda Kur’an’dan mealen: 487 . (244). (2. alıntıları: Tirmizi. Allah bize Kur’an’dan kolayımıza geleni okuyabileceğimizi bildirmiştir. İftitâh 22. Bu duruma göre.8 S. dolayısıyla günah kazandığı iddia edilebilsin. Besmelede. Böyle bir iddiayı ancak Allah’ın adını duymaya tahammül edemeyen kimseler iddia ederler.2529 C. şöyle ki Kur’an okumaya başladığımızda.S. Buna rağmen bu rivayetin aksine olarak.> örnekte görüldüğü gibi. Zira.

Kur’an oku(mak iste)diğin zaman kovulmuş şeytandan Allah’a sığın (Eûzu Billâhi Mineşşeytâni’r-racim. senin gecenin üçte ikisinden daha azında. Namaza durup. Resûlullah’a selam verdi. de). Allah katında verdiğinizden daha hayırlı ve mükâfatça daha büyük bulacaksınız. her seferinde aleyhissalâtu vesselâm: 488 . içinizden hastalar. Allah. 96/1 711. Ancak git namaz kıl. sen namaz kılmadın!"buyurdu. çok esirgeyendir.Yaratan Rabb’in adıyla oku. tesbihleri kısa tutarak) namaz kıldı. zira sen namaz kılmadın!"dedi adam bu şekilde iki veya üç sefer aynı şeyi taptı. Aleyhissâlatu vesselâm selamına mukabele etti ve: “Dön namaz kıl.Rabb’in. zekâtı verin ve Allah’a güzel bir borç verin. Namazı kılın. Onun için Kur’an’dan kolayınıza geleni okuyun. Geceyi ve gündüzü Allah takdir etmektedir. O halde Kur’an’dan kolayınıza geleni okuyun. Seninle berâber bulunanlardan bir topluluk da (böyle yapıyor). 16/98 . Kendiniz için verdiğiniz hayırları. Allah’tan mağfiret dileyin. yarısında ve üçte birinde kalk(ıp namaz kıl)dığını biliyor. Adam döndü (tekrar) namaz kılıp geldi. O sizin (gece ve gündüz saatlerinizi) hesâbedemiyeceğinizi (gece satlerinde kalkamayacağınızı) bildiği için sizi affetti.Rifâ’a İbnu Râfi (radıyallahu anh) anlatıyor: “Biz mescid de iken bedevi kılıklı bir adam çıkageldi. 73/23 .. Şüphesiz Allah çok bağışlayan. yeryüzünde gezip Allah’ın lutrunu arayan başka kimseler ve Allah yolunda savaşan daha başka kimseler bulunacağını bilmektedir. hafif bir şekilde (yani rükünleri. Sonra namazı tamamlayıp Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’a selem verdi: Efendimiz: “Üzerine olsun.

namazda. sayılanlardan bir eksiklik yapan kimsenin namazında eksiklik oluyor ve fakat tamamı heba olmuyordu. Ezberinde Kur’an varsa oku.8 S. Halk korktu ve namazı hafif kılan kimsenin namaz kılmamış sayılması herkese pek ağır geldi. yoksa Allah’a hamlet. Rükû halinde itminâna er (azaların rükûda mûtedil halde bir müddet dursun). Zira (bu söze göre).167. alıntıları: Tirmizi." (K. zira sen namaz kılmadın!) sözünden daha kolay (ve rahatlatıcı) oldu.S. sonra otur ve bir müddet oturuş vaziyetinde dur. belirgin) olarak dikkati çeken husus. Salât 148. İşte bu (söylen)enleri yaparsan namazını mükemmel (kılmış olursun.504-505 Akçağ. zira sen namaz kılmadın!"dedi. Sonra (ezan okuyarak) şahâdet getir. hata da yaparım. Ezberinde Kur’an varsa oku. Nasıl ki daha önceki örneklerde görüldüğü gibi. burada da müslümanları namazda Kur’an okumaktan uzaklaştırmayı amaçlamaktadırlar. tehlil getir. tekbir getir. Bana (hatamı) göster. Adam sonuncu sefer: “Ben bir insanım isabet de ederim.2658 C. Sonra kalk ve kıyam halinde itidâle er.225)) Bu rivayette bariz (açık. Namazda Kur’an okunmaya bileceğini iddia etmeleri. Aleyhissalâtu vesselâm: “Tamam. (857-861). Namaza kalkınca önce Allah’ın sana emrettiği şekilde ab dest al. sonra rükûya git. Nesâi.(2. Ebû Dâvud. doğruyu öğret!"dedi.” Râvi der ki: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’ın bu sonuncu sözü Ashab’a önceki: (Dön. Salât 226.(2. İftitah 105.“Dön namaz kıl. sonra secdeye git ve secde hâlinde itidâle er. yoksa bir 489 . besmele okunmasına karşı çıkmış idilerse.193). (302). sonra kalk. ikâmet getir (namaza dur). Bundan bir şey) eksik bırakırsan namazını eksilttin demektir. namaz kıl.

. Şimdi bu rivayetlerinden birkaç örnek daha verirsem: 712-.) Bu rivayette.Hz.a. 713. Bunun manası hiç kimsenin öğle ve ikindi namazlarında Kur’an okumaması gerektiği demektir.şey olmaz demeye getirmeleri bundandır. Yoksa kişiye Ezan ve Kamet okuması gerektiği bildirilir de. Nesâi. Bâb 126. Hele söz arasında konuyla hiç ilgisi olmayan “Eşeği ata çekmemek gerekir sözü" gerçeği ifade etmediği gibi. “Belki de içinden okuyordu" denildi.salât (2). ayrıca: Tirmizi. 3. 2. cihâd 23. İçimizden bir genç dedi ki: Sor (bakalım) İbn Abbâs’a Peygamber (s..) kendisine gönderileni tebliğle memur idi. Câbir radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm: “Kim imama uymuş ise. imamın 490 . Kur’an’dan bir kısa süre ezberleyebilir.808 Şamil. Abdullah b. Böylece imam olsun cemaat olsun bu farz namazlarında Kur’an okumak iddialarına göre yasak olmuş olur. Böylece beş vakit farz namazın iki vaktinde Kur’an ile Namazın arasını ayırmış oldular. tahâre 105. hayl 10. (Ebû Dâvûd. Sadaka yemememizi. Übeydillah dedi ki: Beni Haşim gençlerinden oluşan bir toplulukla beraber İbn Abbâs’ın yanına vardım. Bize abdesti güzelce almamızı. O da “Tuh sana bu birincisi (olan hiç okumamak)dan daha fena! (Çünkü) O (s. . Eşeği ata çekmememizi emretti" dedi. “hayır. Bunun üzerine İbn Abbâs’a.) öğle ve ikindi namazlarında (Kur’an) okuyor muydu? (O genç bu soruyu sorunca İbn Abbâs. peygamberin öğle ve ikindi namazlarında asla Kur’an okumadığını tahdis ettiler. Üç özelliğin dışında bizi diğer insanlardan ayırmadı: 1. K. buna rağmen ezberinde Kur’an varsa oku denir mi? Ezan ve kameti ezberleye bilen.a. asla!"diye cevap verdi.127 C. Bu da dikkat çekici ayrı bir çelişkidir.258 H.3 S. abestir de.

S. (Ebû Dâvûd.) Böylece bu iki rivayette de. Öğle ve ikindi namazlarında İmam ve Cemaat ve gerekse kişi tek başına namaz kıldığında hiç Kur’an okumaması gerektiğini rivayet ettiklerini görürüz. K. Bâb 134. tesbih ederek nâfile namaz kılardık. namazda Kur’an okunmasına mani olmak için.17 S.) 491 .21 Akçağ.S. .Salât (2).3 S." (K.833 Şamil.17 S. Bunun üzerine cemaatten biri de: “Bu vacip oldu" demişti.) Bu rivayette de. şöyle ki: 715. Câbir b. Bu konudaki iddialarını özetlersek. bundan dolayı kargaşa çıkarmak amaçlı aykırı rivayetleri de vardır.. ayrıca nafile namazlarda namazı yalnız kılan kimsenin de hiç Kur’an okumadan tesbih ederek namaz kılması gerektiği tahdis ve iddia ettiler. 6243 C.a. Aleyhissalâtu vesselâm’a her namazda kıraat var mı?"diye sormuştu da Aleyhissalâtu vesselâmdan “Evet!"cevabını almıştı.135 C. böyle bir şey onların yöntemlerine aykırıdır. İmam hariç cemaatten hiç kimsenin namazda Kur’an okumamsı gerektiğini iddia ettiler.)’in sağlığında) ayakta ve otururken dua ederek rükû ve secdede iken de.21 Akçağ. Fakat zannedilmesin ki bu rivayetlerinde sabittirler.kıraatı onun da kıraatidir" buyurdular. cemaat açısından namazla Kur’an’ın arasını ayırdılar. onun yerine Kur’an okuduğunu. 6244 C. o da şu cevabı vermiştir: “Bir adam. alıntısı: İbni Mace 842."(K. İmama uyarak namaz kılan kimse hiç Kur’an okumaz..Ebu’d-Derdâ radıyallahu anh’ın anlattığına göre: “Bir adam kendisine: “Namazda imam okurken ona uyan kimse de Kur’an’dan okur mu?"diye sormuş.302 H. imama uyarak namaz kılan kimsenin hiç Kur’an okumaması gerektiğini zira imamın. Böylece farz namazın kılındığı beş vakitte de. Abdillah’dan demiştir ki: Biz (Peygamber (s. alıntısı: İbni Mace 850. 714-. yalnız başına nafile namaz kılan kimsenin Kur’an okumadan namaz kılması gerektiği.

132 H.. Câbir (radıyallahu anh) demiştir ki: “Kim Fâtiha’yı okumadan bir rekat namaz kılarsa.797 Şamil. K.3 S.Salât (2).. Ebi Rebâh’dan rivâte göre Ebû Hüreyre (r.. K. Salât 4/38.Hz.. Salât (2). Bâb 131." (K. Namazda Fatiha Sûresinin okunup. (K. (Ebû Dâvud.84)... Peygamber (s.407 Akçağ.(313)) 492 . maksatları konusunda çok ibret vericidir..3 S.716-. demiştir ki: Biz (namazda) Fatiha ile (beraber Kur’an’dan) kolay(kımıza) geleni okumakla emr olunduk. Müslim salât 44-46. Bâb 131. Ebû Said (el-Hudri) (r.Salât (2).404 Akçağ.a. İbn Mâce.. alıntıları: Muvatta..(1. Nesâi.) 718-.818 Şamil..132. Atâ b.. Bâb 124." Ebu Hüreyre (radıyallahu anh)’ye: “Biz imamın arkasında bulunuyorsak (ne yapalım)? Diye sorulmuştu.821..S.8 S.54. K.)’den.) Böylece her namazda Kur’an okunur demekle evvelki rivayetleriyle çelişkiye düşmüş olmaktadırlar.a.271 H.125 C.) şöyle demiştir: Her namazda Kur’an okunur. Salât 233.) 719. ayrıca: Müslim.)’in bize duyurduğunu biz de sizlere duyuruyoruz.S... C. okunmaması konusunda da uydurmuş oldukları rivayetler.a. 2535 C. . şöyle ki: 717. Muvatta Namaz 39. . ayrıca: Buhâri.8 S.Hz.. iftitâh 31. Tirmizi. Şu cevabı verdi: “Yine de içinden oku. İkâme 11. Ebû Dâvud.. 2531 C. imamın arkasında bulunmadığı takdirde namaz kılmış sayılmaz.bu sözü üç kere tekrarladı. ezân 104.eksiktir. Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) uyurdular ki: “Kim Fâtiha-i şerife sûresini okumadan namaz kılarsa bilsin ki bu namaz nâkıstır.. (Ebû Dâvûd. Bizden gizlediğini biz de sizden gizliyoruz. Salât 38.

Şimdi bütün bu çelişkili rivayetler karşısında kişi namazda Kur’an kıraatıyla ilgili nasıl karar verebilir? Şimdi namaz konusunda ki rivayetlerini örneklendirmeye devam edecek olursam. (2. Bu rivayetlerini dikkate alan bir şahıs Kıraat konusunda namaz da ne yapacağını bilemez. ve Hel etâ alâ’l-insâni hinun mine’d-dehr surelerini okurdu. Bir taraftan. es-Secde.111).170)) Böylece namazda kıraat konusunda iç içe çelişkili rivayetler zinciri meydana getirmişlerdir. alıntısı: Nesâi. 722. Fatiha sûresinin her namazda okunması mecburidir derken başka rivayetlerde Fatiha suresinin okunması mecburi değildir diye bilmektedirler. Peygamberin namazda Fatiha sûresini okumayıp. Cum’a 38. Hal bu ki. başka sûreler okuduğunu tahdis ettiler.İbnu Ömer (radıyallahu anhümâ) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm).Bu rivayetlere göre. şöyle ki: 720." (K. Yine Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) cum’a namazında Cum’a ve Münâfikûn surelerini okurdu. İmam okur cemaat okumaz. öğle ve ikindi namazlarında hiç okunmaz. 2557 C.416 Akçağ.Hz. içerisinde secde âyeti olan sûreyi 493 . Tirmizi. İftitâh 67. 2544 C.8 S. diğer bazı rivayetlerinde. her namazda Kur’an okumak mecburidir. Salât 375. namazda Kur’an okunmayabilir.8 S. Salât 218.(1074). alıntıları: Müslim.159)) 721. (2. sabah namazında Eliflâm-mim Tenzil.(3. Diğer taraftan.424 Akçağ. nafile namazlarda hiç okunmaz. Aişe (radıyallahu anhâ) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm). A’raf suresiyle akşamı kılardı. İftitah 47. Sureyi ikiye bölerek her iki rek’atte bir parçasını okurdu.S. İmam okur cemaatte okur. Fatiha sûresi okunmayan namaz noksan veya geçersizdir. Ebû Dâvud.(879)." (K. Cum’a 64.(520). Nesâi.S.İbnu Abbas (radıyallahu anhüma) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) cum’a günü.

alıntısı: Ebu Dâvud. Sonra dönüp: “Ben Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’ın arkasında namaz kıldım. Onların hiçbiri güneş doğuncaya kadar secde yapmazlardı" dedi. Mesacid 103.12.Ebu Temimeti’l-Hüceymi anlatıyor: “Ben sabah namazından sonra vaaz’u nasihat ediyordum. alıntıları: Buhari. 494 . 2766 C. 724.1412.68 Akçağ.Zeyd İbnu Sâbit (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’a Vennecmi sûresini okudum. O üç sefer yasaklamayı tekrarladı..66 Akçağ.Zeyd b. Mesâcid 106. (1411. Sabit’ten naklen: “Hiçbir namazda imam ile kırâat yoktur" demiş. Osman (radıyallahu anhüm) ile de namaz kıldım. Sücûdu’l-Kur’ân 9.89 Akçağ. Ebû Dâvud. Hz. alıntıları.3 Sönmez Neşriyat.2770 C." (K.1413)) Bu rivayette secde ayeti okunduğunda secde yapılması gerektiği rivayet ettiler. biz de secde ederdik. Müslim. 106/1688 C. Ebû Dâvud.S.(575). bu esnada secde (ayeti okuyor ve secde) ediyordum.okur. Böylece bir evvel ki rivayette yapmış oldukları genellemeden istisna yaparak bazı vakitlerde secde ayeti okunduğunda secde yapılmaz dediler. (1415)) Bu rivayette ise sabah namazından sabah güneş doğuncaya kadar secde ayeti okunduğunda secde yapılamayacağını rivayet ettiler.9 S.S. İbnu Ömer (radıyallahu anhümâ) beni yasakladı. Buhari.) 725. Müslim. bunda secde etmedi. Öyle ki (izdiham sebebiyle) namaz dışı vakitlerde alnımızı koyacak secde yeri bulamadığımız olurdu. 723.(577). 2763 C. Salât 335." (K.9 S.S. (ayetler geldikçe) secde ederdi.8. (Müslim. Ömer ve Hz. Sücudu’l-Kur’ân 6. Ve kendisinin Resûlullah (Sallallahu aleyhi vesellem)’e Necm sûresini okuduğunu fakat (peygamberin) secde etmediğini söylemiş. Ama ben O’nu dinlemedim. Ebu Bekr.9 S. Salât 333. Hz. (K.

. İkâme 431.a. Namaza arkadan gelen.(593)) 727-.) Yukarıda ki rivayetlerine göre. Bâb 62 C. İftitâh 50. Şöyle ki: 495 ." (Ebû Dâvûd.9 S. (1404). Bu ise çelişki ve tutarsızlıktır." (K.2800 C. Zira her iki hususta namazın vaktinden çıkmasıyla yani kılınması gereken vakti dışında kılınmasıyla ilgilidir. ayrıca: Tirmizi.438-439 H. Köleyi azad ettikten sonra tekrar köle kılan. Allah onların namazını kabul etmez: Kendisini sevmeyen kimselere imam olan.129-130 Akçağ. yani vakti çıktıktan sonra gelen. İbn Mâce. (2.S. Sâlat 63.a. Nesâi. namazı sonra (yani vakti geçtikten sonra) kılan kimse. hürriyetine kavuşturduğu köleyi (tekrar) köle edinen kimse. secde ayeti okunduğunda secde etmenin gerekli olmadığını iddia ettiler.İbnu Amr İbnu’l-Âs (radıyallahu anhümâ) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Üç kişi vardır. (576). Ömer (r.160)) Bu rivayetlerde ise. 726. Salât 404.Salât (2). mevâkit 149. içinde secde ayeti bulunan Necm Sûresi okunduğunda Peygamberin secde etmediğini rivayet etmekle. Bu ise gerek kaza namazıyla ve gerekse namazların birleştirilmesiyle ilgili olarak bu günkü uygulamalarına aykırı olduğu gibi.2 S.Salât 329. alıntısı: Ebû Dâvud. diğer bir ifadeyle kaza namazı diye bir şey olmadığını ve namazların birleştirilemeyeceğini tahdis ettiler.)’in rivâyet ettiğine göre Resûlullah (s.) (şöyle) buyurmuştur: “Üç kişi vardır ki. Abdullah b. vakit söz konusu olmadan genelleme yaparak. namazların birleştirilebileceği konusunda ki rivayetleriyle de çelişkilidir. vakti çıktıktan sonra kılınan namazın makbul olmadığını. K. Allah(ü Teâla) onların namazlarını kabul etmez: Kendisini istemeyen bir topluluğa imamlık eden kimse.. Tirmizi.593 Şamil. .

. Taksiru’s-Salât 13. Ömer (r.a.)’den sordum. Hattâb’a. korku veya başka bir zorluk olmadan namazların cem edilebileceğini yani birleştirilebileceğini tahdis ettiler. müsâfirun 4. tefsiru sûre (4).İbnu Abbas (radıyallahu anhümâ) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) yolcu halinde iken öğle ve ikindiyi birleştirirdi.” 496 .) korku ve sefer olmaksızın öğle ile ikindiyi ve akşamla yatsıyı bir arada kıldı.. önceki rivayetle çelişkilidir.4 S..ikâme 73. Tirmizi. demiştir ki: -Resûlullah (s.728. alıntısı: Buhari. K.Ömer b. Nesâi.) 730-. Şöyle ki: 729-. Ya’lâ b. 2912 C.Senin hayret ettiğin şeye ben de hayret ettim de bunu Resûlullah (s.a. Abdullah b. Fakat bu bile mevcut çelişkiyi ortadan kaldırmaz.. Bâb 1 C. . Ümeyye’den. “Aziz ve celil olan Allah sadece “Eğer kâfirlerin size fenalık yapacağından korkarsanız" dediği ve (bugün) bu (korku) da kalmadığı halde insanların (yolculukta) namazı kısaltmalarını nasıl buluyorsunuz?"dedim.) dedi ki: . Bu çelişkiden bahsedildiğinde seferi olma durumu bir istisnadır deyip bahane uydura bilirler. akşam ile yatsıyı da birleştirirdi.238 Akçağ. (Ebû Dâvûd. ayrıca: Müslim. aziz ve celil olan Allah’ın size verdiği bir sadakadır.9 S. .İbn Mâce. “-Bu. demiştir ki: ." (K.Salâtu’sSefer (4).S.374 H. Taksiru’s-Salât 1.) Bu rivayette namazların seferi halde iken birleştirileceğini rivayet etmeleri. O’nın sadakasını alınız" buyurdu.a. Mâlik dedi ki: “Ben bunun yağmur hakkında olduğunu zannediyorum. sefer. Abbâs’tan. Zira başka rivayetlerde.1199 Şamil.

demiştir ki: .Ümmetine kolaylık getirmeyi murad etti. Nesâi. Bu açık bir çelişki ve tutarsızlıktır. Nesâi. namazların birleştirilmesi suretiyle geciktirilmesinin uygun olduğunu tahdis ve iddia etmektedirler.Salâtu’s-Sefer (4).)’den.a. bir taraftan namazı geciktirenin namazını Allah kabul etmez derken. Tirmizi.a. hiçbir şarta bağlı olmayan aşağıda ki rivayetle de çelişkiye düşmüşlerdir.) Her ne kadar bu rivayette.397 H. 732. . K. ayrıca: Müslim. Seleme ile Kürretü’bnü Halid de rivâyet etmiştir.1211 Şamil. İbn Abbas (r.. ayrıca: Müslim. Rabbülâlemin’den başka hiçbir şeyden korkmuyordu.Salâtu’s-Sefer (4). mevakit 47. Yolda namazı ikişer ikişer (yani kasrederek) 497 .Resûlullah (s.a. müsafirin 54. (Ebû’zZübeyr) dedi ki: ..mevâkit 47. (Ebû Dâvûd. Bâb 5 C.393 H. diye cevap verdi. Tirmizi mevakit 24. İbn Abbâs’a Resûlullah (s.1210 Şamil. müsâfirin 54.İbnu Abbâs (radıyallahu anhümâ) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) Medine’den Mekke’ye gitmek üzere yola çıktı. (Ebû Dâvûd. yağmur tahmini ve veya sefere çıkma gibi sözlerle istisnalar getirmeye çalışmışlarsa da. Bâb 5 C 4 S. Namazı geciktirmekten başka bir şey olmayan.Ebû Dâvud dedi ki: Bu hadisin benzerini Ebû’z-Zübeyr b. K.) Görüldüğü gibi.(Bu hâdise) Tebûk seferine çıktığımızda oldu.) korku ve yağmur olmaksızın Medine’de öğle ile ikindiyi ve akşam ile yatsıyı cem etti (ikisini bir arada kıldı).’ın bununla neyi kastettiği sorulunca: . bu şekilde evvel ki rivayetle çelişkiye düştükleri gibi.4 S. mevâkit 24. Şöyle ki: 731-.

227 Akçağ. Nesâi.9 S.9 S." (K. alıntıları: Tirmizi.(3.” Enes’e: “Mekke’de ne kadar kaldınız?"diye sorulmuştu: “Orada on gün kaldık" dedi.S. Salât 391." (K.(3. seferi durumda ve ikamet edilen memleket haricinde uzun bir süre kalınsa dahi namazın kısaltıla bileceğini rivayet ettiler.(1233). Tirmizi. Ebû Dâvud. tehlike olmaması halinde bile.Enes (radıyallahu anh)’in anlattığına göre kendisinden kasru’s-salât yani namazın kısaltılması hakkında sorulmuştu. Nesâi.(548). Medine’ye dönünceye kadar hep böyle yaptı. Muhakkak ki kâfirler.Yeryüzünde sefere çıktığınız zaman inkâr edenlerin size bir kötülük yapmalarından korkarsanız.bu ise Kur’an’a aykırıdır.(1201)) 734.kıldı.117)) 733. alıntıları: Müslim.2900 C. namazı kısaltmanızda size bir günah yoktur. Salatu’lMüsâfirin 15.9 S. Salât 392. Enes (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) ile birlikte Mekke’ye gitmek üzere Medine’den çıktık. Taksiru’s-Salât 4. Taksiru’s-Salât 1.2899 C. sizin açık düşmanınızdır.(547). Salât 279. Zira namaz ancak bir tehlike mevcutken kısaltıla bilir. Bu hususta Kur’an’dan mealen: .229 Akçağ alıntıları: Buhari. Ebû Dâvud.Hz.228 Akçağ. 4/101 498 . 2897 C. Şöyle cevap verdi: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) üç millik mesafeyi veya -Şu’be’nin şekkine (zannına) göre .S. Salâtu’l-Müsâfirin 12.121)) Bu üç rivayette.(693). Efendimiz yolda namazları ikişer ikişer kılıyordu. Meğâzi 52."(K. Salât 271.üç fersah mesafeyi dışarı çıktı mı iki rekat kılar.S.(691). Müslim. Taksir 1.

iddiaları şu idi: “Allah namazı peygamberimizin diliyle hazerde dört. cum’a namazı da iki rek’attir.(3.Görüldüğü gibi. İdeyn 11. alıntısı: Nesâi.S.29922 C. Şu cevabı verdi: “Ey Aişe güzel yaptın!"buyurdu ve işimde beni kınamadı" dedi."Bunun ifade ettiği mana her ne şekilde olursa olsun seferi (yolculuk) durumdayken namazı kısaltmak mecburi olur demektir.Hz. Cum’a 37.> örnekte bahsettiğim gibi seferi durumda mamazı kısaltmanın ruhsat değil farz olduğunu iddia etmişlerdi.S. sefer namazı iki rek’attir. Medine’ye gelince: “Ey Allah’ın Resûlü. Sen kısa kıldın. Bu itibarla uydurmuş oldukları rivayetler Kur’an’a uymamaktadır.8 S.111). ben tam kıldım. kısaltma yoktur. seferde. sen yedin ben oruç tuttum. annem babam sana feda olsun." (K. 499 . Taksir 1. Namaz konusuyla ilgili olarak <691.(3.9 S.118). Fıtır (Ramazan) bayramında kılınan namaz iki rek’attir.231 Akçağ. Bununla ilgili olarak bir örnek daha verip.Taksiru’sSalât4.183)) 736. (ne dersiniz?)" dedim." (K.(3. alıntısı:Nesâi.(3. 2334 C. Bunlar Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’ın lisanı üzere tamamdır. Ömer (radıyallahu anh) anlatıyor: “Kurban bayramında kılınan namaz iki rek’attir.246 Akçağ.Hz. korku halinde de bir rekat olarak farz kılmıştır. namazın kısaltıla bilmesi için kâfirlerden gelebilecek bir tehlikenin mevcut olması şarttır.122)) Böylece seferi (yolcu) namazlarının iki rekat olarak kılınmasının farz olduğunu inkar ettiler. bu rivayetleriyle çelişkili olan bir diğer rivayetleriyle karşılaştırırsak: 735. Aişe (radıyallahu anhâ) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) ile birlikte umre yapmak üzere Medine’den Mekke’ye doğru yola çıktık.

... Âmir İbnu Raba (R) haber verip şöyle demiştir: Ben Resûlullah (S)’ı binek deve üzerinde." (K..(737).. şöyle dedi: Ben Peygamber (S) ile birlikte yolculuk ettim.. İftitâh 58. Abdullah ibnu Umer şöyle demiştir: Resûlullah (S) de binit devesi üzerinde.Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) demiştir ki: “(Kur’an) her bir namazda okunur.1063-1064 H.3 S.1066 H. Buhari. binek üzerinde farz namâzı kılmazdı. aldırmazdı. birincisinde yolculukta nafile namaz kılınır denmesine rağmen. O’nun seferde nâfile kılar olduğunu görmedim. Şu kadar var ki Rasûlullah. İbnu Şihâb’dan tahdis etti. dedi. bineği hangi cihete yönelirse o cihete doğru.17 Ötüken. (Buhâri.) 738-. Hafs ibnu âsım tahdis edip şöyle demiştir: İbnu Umer (R) sefere çıktı da. Nesâi.. Müslim. nâfile namâzı kılar gördüm..... ikincisinde kılınmaz demeleri bir çelişkidir..737-.. 739.3 S.. (Buhari.. (Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) bize hangilerini işittirmişse biz de size işittiriyoruz.163). Hangilerini de gizlemişse biz de size gizliyoruz. O şöyle demiştir: Sâlim: Abdullah ibn Umer yolcu iken geceleyin binek hayvanı üzerinde nâfile namâzı kılardı.. bunda yüzü hangi cihete olursa olsun.2570 C. Ezân 104.. Zikri yüce olan Allah da: (mealen) (= Muhakkak Allah Elçisi’nde size güzel bir örnek vardır)"(el-Ahzâb: 21) buyurdu. Ve Rasûlullah bunu farz olan namâzda yapmaz idi..S.20 Ötüken. nâfile namâzı kılardı. Salât 43. Ve yine deve üzerinde vitir namâzını da edâ ederdi..) Bu iki rivayetin bir birleriyle çelişkili olduğu açıktır. (396)) 500 . Ebvâbu Taksiri’s-Salât Bab 11 C. yüzü hangi cihete yönelik olursa olsun.(2..433 Akçağ. Ve leys şöyle dedi: Bana Yûnus (ibn Yezid).. Eb-vâbu Taksiri’s-Salât Bab 9 C.8 S.. alıntıları: Ebû Dâvud. Salât 129.

Namazında pek bağırma. Tirmizi. (559). (788)) 741.S. zira namazda ses yükseltilmez gizlenmezde. Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Kişinin cemaatle kıldığı namazın sevabı evinde ve çarşıda (iş yerinde) kıldığı namazından yirmi beş kat fazladır. bu ikisinin arasında bir yol tut.) 501 . ayrı kılınan namazdan yirmi yedi derece üstündür.9 S. Bu hususta Kur’an’dan mealen: . Müslim. bir günahı affedilir. Hangisiyle çağırırsanız.2778 C. pek de (sesini) gizleme. Namazı kıldı mı.Bu rivayetlerinde namaz kılınırken gizli okuma olduğunu iddia ettiler.101 Akçağ.2779 C.9 S. Cum’a 2. Mesacid 16. sonra mescide gider.” Sizden herkes. Salât 272.101 Akçağ." (K. Ebû Dâvud." (K. Salât 272 (649). ister Rahmân diye çağırın.(330). ikisi arasında bir yol tutulur. Şöyle ki.S.Hz. âb dest alınca güzel bir ab dest alır.De ki: “İster Allah diye çağırın. Bu ise Kur’an’a aykırıdır. İbnu Mâce. alıntıları: Buhari. evinden çıkarken sadece mescid gayesiyle çıkmıştır. Müslim. Ezan 30. namaz beklediği müddetçe namaz kılıyor gibidir. namaz gahında olduğu müddetçe melekler ona rahmet okumaya devem ederler ve şöyle derler: “Ey Rabbimiz buna rahmet et. 740. Salât 245. nihâyet en güzel isimler O’nundur. Salât 49. 17/110 Tahdis etmiş oldukları rivayetin Kur’an’a aykırı olduğu açıktır. Ezân 30. alıntıları: Buhari. Bu sırada attığı her adım sebebiyle bir derece yükseltilir.Sahiheyn’in İbnu Ömer (radıyallahu anh)’den kaydettiği bir diğer rivayette şöyle denmiştir: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Cemâatle kılınan namaz. merhamet buyur.

güya secde eden Müslüman erkeklerin secdede iken avretleri görünüyormuş da.93)) Önceki iki rivayette çelişkili de olsa cemaatle kılınan namazın faziletlerinden bahsederlerken. Salât 132. Salât 166. asıl metinde kullanılan sözcük “şerli" sözcüğüdür ve bu ağır bir ifadedir.(440). Tirmizi. C. Nasihat maskesi altında tahdis etmiş oldukları hakaret içerikli rivayet şudur: 743. En kötüsü en son saftır. erkeklerin teşkil ettiği son saf ile. ikinci rivayette yirmi yedi kat olarak bildirmeleri bil çelişkidir. alıntıları: Müslim. zira namaz için teşkil edilmiş bir saf hakkında.145 Akçağ. (2. (678). kadınlara diyordu ki: 502 . sevap kazanma bir tarafa şerli demekle günahkarlar safı tanımını getirmişlerdir. tahdis etmiş oldukları bir rivayette. Salât 98. Ebû Dâvud.Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Erkeklerin teşkil ettiği safların en hayırlısı birinci saftır. zira bu iki safta ki erkek ve bayanların saf olarak aynı hizada arka arkaya bulunmaları hususunda “şerli" ifadesiyle uygunsuz hareketler yapıldığını iddia etmek istemektedirler. bu rivayette namazın cemaatle kılınması için teşkil edilen saflar hakkında.9 S. en kötüsü en öndekidir. kadınların teşkil ettiği ilk saf konusunda “şerli" ifadesini kullanmaları çok ağır bir ifade ve ithamdır. Daha öncede belirttiğim gibi.(224). 742. Bu ise İslam cemaatine itham ve aynı zamanda iftiradır.Esmâ Bintu Ebi Bekr (radıyallahu anhümâ) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’ı işittim. bu saf konusuyla ilgili olarak. namaz kılan kadınlar secdeden daha evvel başlarını kaldırdıklarında onların avretlerini görüyorlarmış. İmâmet 32." (K. Kadınların teşkil ettikleri safların en hayırlısı en son saftır.S.Aynı husus hakkında birinci rivayette yirmi beş kat sevap tahdis etmelerine rağmen. Ayrıca ithamdır. Nesâi.

78-79/2052 Sönmez Neşriyat.... Salât 146. Müslim. (Müslim C. alıntıları: Buhari.(4.“Sizden kim Allah’a ve ahiret gününe iman ediyorsa. (717. Kasru’s-Salât 29. “Ey Allah’ın Resûlü.) 746.S.9 S. 3016 C..(152-153)..... (Namazdan sonra.) 745. 747. Allah’ın dilediği kadar da ziyade ederdi.1293). Ebu Dâvud. Şimdi diğer çelişkili rivayetlerine bakalım: 744.” 503 .Hz. Aişe (radıyallahu anhâ) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) kuşluk (duhâ) namazını her kılışında mutlaka ben de kıldım.4 H. Salât 301. C. alıntısı: Ebû Dâvud. Müsafirun 75.Aişe’den naklen: “Resûlullah (Sallallahu aleyhi vesellem) duhâ namazını dört rekat kılar.77/2052 Sönmez Neşriyat.9 S. Resûlullah: “Niye bana hatırlatmadın? Buyurdular. (851)) Yaptıkları saldırı gayet açıktır..32.(1292. Savm 35. Muvatta. Onu ben kılıyorum. Teheccüd 5. böylece erkeklerin avretlerini görmekten korunmuş olur." (Müslim. (K." (K.77. Nesâi. şu şu âyetleri okumayı terk ettiniz!" dedi. bir kısım okumayı terk etti..718).Müsevver İbnu Yezid el-Mâliki (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) namazda (cehri olarak) kıraatte bulunuyordu.S.Aişe’den naklen: “Ben Resûlullah (Sallallahu aleyhi vesellem) in duhâ nafilelerini kıldığını hiç görmedim.4 H.326 Akçağ. erkekler başlarını kaldırıncaya kadar başını yerinden kaldırmasın.152)) Bu üç rivayetin üçü de Aişe’den tahdis edilmiş ve çelişkili oldukları açıktır. cemaatten) bir adam..2835 C.164 Akçağ.

9 S.9 S. Salât 163. ikisi de Ebû Dâvud’tan. Aişe (radıyallahu anhâ) anlatıyor: “İki namaz var ki.Bir rivayette şu ziyade gelmiştir: “(Adam).Sonra şüphen olasın ki.Hz. onu açıklamak da bize aittir. Bu ise Kur’an’a uymayan bir iddiadır. Ali (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Ey Ali namazda (takılırsa) imamı açmâ! (hatırlatma). Salât 164.Şüphesiz onu.(903)) İki çelişkili rivayet."(Ebû Dâvud. 75/17 .(Resûlüm!) onu (vahyi) çarçabuk almak içn dilini kımıldatma.Hz.S. 75/19 Görüldüğü gibi tahdis etmiş oldukları rivayet Kur’an’a uymamaktadır. 2839 C. 75/16 . (K. birincisinde imama namazda Kur’an okurken yanılırsa veya takılır ise okuyamazsa cemaat ona hatırlatmalıdır derken. 749. K. İkinci rivayette aynı durumun olması halinde hatırlatmamak gerekir demeleri.. toplamak (senin kalbine yerleştirmek) ve onu okutmak bize aittir. Ben onların nesh edildiğini zannetmiştim.2838 C. Peygamberin Kur’an’ı unutarak hatalı okuduğunu iddia etmeleridir. onun okunuşunu takip et. Diğer bir hususta. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) bunları ne gizli ne de aleni olarak seferde ve hazerde hiç terk etmedi: Sabahtan 504 .(907).167 Akçağ. Allah’ın desteklemesi ile Peygamberin Kur’an’ı unutarak yanış okuması mümkün değildir.O halde.167 Akçağ. alıntısı: Ebû Dâvud. 75/18 ..) 748.S. Kur’an’dan mealen: . çelişkili olmasının yanında ilginçtir. biz onu okuduğumuz zaman.

Mevâkitu’s-Salât 33. alıntıları: Buhari.2932 C. Salât 376. Bizi bunu kılarken efendimiz görürdü de ne emrederdi ne de nehye derdi. ondan sora dört rek’at kılsın.9 S. Biz iki rek’ati.(3. Müslim.önce iki rekat." (K. Cum’a 67.(1131.280 Akçağ. (881).Nâfi merhum anlatıyor: “İbnu Ömer (Radıyallahu anhümâ). İkindiden sonra iki rekat.(835). Nesâi. Ebû Dâvud." (K.286 Akçağ.260 Akçağ. Kıyâmu’l-Leyl 56.S. 752. Mevâkitu’s-Salât 36. Müsafirin 302. Enes’ten ikindiden sonra kılınacak nafile namaz hakkında sordum" dedi ki: “Hz.Hz.2966 C.) Bu rivayette Cuma namazından sonra dört rekat kılınması gerektiğini rivayet ettiler. (1253).(836)) Bu rivayette ise ikindiden sonra kılınamayacağını söylemeleri bir çelişkidir.S.9 S. Ebu Dâvud. alıntıları: Müslim. adamı bundan men etti ve: “Cum’a’yı dört mü kılıyorsun?"dedi. Resûlullah devrinde güneş battıktan sonra akşam namazından önce kılardık. nafile namaz 751.252)) Bu rivayette ikindiden sonra iki rekat nafile kılınacağını tahdis ettiler. Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Sizden biri Cumayı kıldı mı. alıntısı: Müslim.281). cum’a günü evinde iki rekat kılar ve etrafındakilere: 505 . ikindiden sonra nafile kılanların ellerine (sopayla) vururdu. Salât 244.S. Salât 290.(1." (K. Tirmizi.251. İbnu Ömer.73. 750. Cuma günü bir adamın Cumayı kılarken durduğu yerden hiç kımıldamaksızın iki rek’at daha kılmaya devam ettiğini görmüştü.2976 C. Ömer. Salâtu’l-Müsâfirin 300.9 S.Muhtar İbnu Fulful anlatıyor: “Hz.

bunu mescide kılmazdı.289 Akçağ. alıntıları: Ebu Dâvud. Tirmizi. Bu durumun sebebi nedir? Diye kendisinden sorulmuştu: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) böyle yapardı" dedi.(521.44.Atâ anlatıyor: “İbnu Ömer (radıyallahu anhümâ) Mekke’de Cumayı kıldı mı ilerler iki rek’at daha kılardı. (1130.9 S.2978 C. Salât 337. Cum’a 42. Cuma 39."Bunu Efendimiz üç kere tekrar etti.S." (K.2979 S. Ebu Dâvud.“Resûlullah böyle kılardı!"derdi.522)." (K. Salât 244.2980 C.113)) Bu rivayette ise Cuma’dan sonra evde kılınacak iki rekat hariç. İşte bu namaz vitirdir. Allah onu sizin için yatsı namazı ile şafağın sökmesi arasına koydu. başka namaz kılınmaması gerektiğini tahdis etmeleri bir çelişkidir. 754.29.Hârice İbnu Huzafe (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Allah size (öyle) bir namazla imdât etti ki. O sizin için kızıl deve sürülerinden daha hayırlıdır.(1127. 753." 506 .(523)) Bu rivayette. seferdeyken namazın kısaltılması gerektiği yolunda ki rivayetleriyle çelişkilidir. Medine’de olunca da Cumâ’yı kılar sonra evine döner.S. Kim bunu kılmazsa bizden değildir. alıntıları: Buhari. alıntısı: Ebu Dâvud." (K. sonra biraz daha ilerler dört rek’at daha kılardı.Büreyde (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Vitr namazı haktır. Tirmizi. Salât 376. seferi durumdayken Cuma namazından sonra altı rekat namaz kılınacağını tahdis etmeleri ise. Salât 244. Salât 376.S. Cum’a 70.287 Akçağ.1128).(882). Ayrıca Cuma namazından sonra dört rekattan fazla namaz kılınamayacağı yolunda ki rivayetleriyle de çelişkilidir.287 Akçağ.1131). Teheccüd 25.9 S.(1419)) 755. Müslim. iki rek’at daha kılardı.(3.

295 Akçağ. Salât 336. alıntıları: Ebu Dâvud. diğer bir ifadeyle Müslüman değildir iddiasında bulundular. Nesâi." (K. bunu kılmayan Peygamberden değildir. Kıyamu’l-Leyl 47.245)) Bu rivayette vitir namazının üç rekat olduğunu tahdis ettiler.(452)) Yatsı namazı ile şafağın sökmesi arasında Vitir namazının farz olduğunu rivayet ettiler.295 Akçağ.17 S. Dedi ki: “Birinci rek’atte Sebbih isme Rabbeke’l-a’layı ikinci rek’atte Kulyâeyyühâ’l-kâfirun suresini.S.6407 C. Tirmizi.S. bu gün beş vakit olarak yapılan uygulamaya da uymamaktadır.Ebu Katâde İbnu Rıb’i anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Allah-u Zülcelal hazretleri buyurdu ki: “Senin ümmetine beş vakit namazı farz kıldım ve kim bunu vaktinde kılmaya devam ederse onu cennete koyacağım diye katımda ahidde bulundum.9 S.(463). Salât 332.244. Namazın beş vakit olarak farz olduğuna dair tahdis etmiş oldukları bir rivayet örneği verecek olursam: 756. (3.2989 C." (K. Salât 339. (1418). Bu iddia namazın beş vakit olarak farz olduğu yolunda tahdis etmiş oldukları bütün rivayetlere çelişkili olduğu gibi. 507 . alıntısı: İbni Mace 1403.) Bu itibarla namazın kaç vakit farz olduğu konusunda çelişkili oldukları açıktır.2990 C. Tirmizi.(K. Kim de bunu vaktinde kılmaya etmezse katımda onun için hiçbir ahid yoktur. Bu hem de öyle bir mecburiyettir ki.101 Akçağ.9 S.Abdülaziz İbnu Cüreye anlatıyor: “Hz.S. Salât 340. alıntıları: Ebu Dâvud.(1424). 757.48. Zira vitir namazıyla birlikte farz namaz vakitleri altıya çıkmaktadır. Aişe (radıyallahu anhâ) Resûlullah ne ile vitir namazı kılardı? diye sorduk. üçüncü rek’atte de Kulhüvallahü ahad ve Muavvizateyn’i okurdu.

758- Ümmü Seleme (radıyallahu anhâ) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) on üç rekat kılarak vitir yapardı. İhtiyarlayıp zayıflayınca yedi rekat vitir yaptı." (K.S. 2986 C.9 S.293 Akçağ, alıntıları: Tirmizi, Salât 336,(458); Nesâi, Kıyamu’l-Leyl 30,40,45, (3,237,243)) Bu rivayette vitir namazının üç rekatten fazla olduğunu söylemeleri evvelki rivayetle çelişkilidir. Ayrıca her iki rivayette vitir namazının tek rekatlı kılınması lazım geldiğini iddia etmeleri, gece ve gündüz kılınacak bütün namazların ikişer ikişer kılınması yolunda tahdis etmiş oldukları rivayetlerle de çelişkilidir. Şöyle ki: 759- Fadl İbnu’l-Abbâs (radıyallahu anhümâ) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Namaz ikişer ikişer kılınır. Her iki rek’atte bir teşehhüd vardır. Namazda huşu duyulur (tazarruda bulunulur), temeskün (tezelzül) izhar edilir. Ellerini kaldırırsın." şöyle de dedi: “Ellerini, içleri kendi yüzüne dönük olarak Rabbine kaldırır. İstediklerini (ısrarla tekrarla söyleyerek) istersin: “Ya Rabbi! Ya Rabbi! Ya Rabbi!............." Kim bunu yapmazsa namazı eksiktir." (K.S. 2663 C.8 S.509 Akçağ, alıntısı: Tirmizi, Salât 283, (385)) 760- Hz Aişe (radıyallahu anhâ) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) vitrin ilk iki rek’atinde selam vermezdi." (K.S.2998 C.9 S.300 Akçağ, alıntısı: Nesâi, Kıyamu’l-leyl 36,(3,235)) 761- İbnu Ömer (radıyallahu anhümâ) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) vitrin iki rek’atinde selam verirdi. Öyle ki (o sırada) bazı ihtiyaçları için emirde bulunurdu." (K.S. H.2999 C.9 S.300 Akçağ, alıntıları: Buhari, Vitr 1, Muvatta, Salâtu’l-Leyl 20,(1,125)) İki rekat arasında selam konusunda iki rivayet çelişkilidir.

508

762- . ... İbn Abbâs (r.a.)dan; demiştir ki: - Allah Teâlâ Peygamberimizin diliyle namazı size hazerde dört, seferde iki ve korku halinde de bir rekat olarak farz kıldı. (Ebu Dâvud, K.Salâtu’s-Sefer (4), Bâb 18 C.4 S.477 H.1247 Şamil, ayrıca: Müslim, müsâfirin 5.) Bu rivayette korku namazının bir rekat olduğunu tahdis ettiler. 763-. ... Ebu Bekr (r.a.)’den; demiştir ki: - Peygamber (s.a.) korkulu bir anda öğle namazı kıldırdı. (Cemaatin) bir kısmı arkasında, bir kısmı da düşman karşısında saf tutturdu. (Önce arkasındakilere) iki rekat kıldırdıktan sonra selâm verdi. Kendisiyle birlikte namaz kılanlar gidip (düşman karşısında duran) arkadaşlarının yerine durdular. Sonra onlar gelip (Resûlullah’ın) arkasında namaza durdular, onlara da iki rekat namaz kıldırdı. Sonra selam verdi. Böylece Resûlullah (s.a) dört, ashabı ise iki rekat (namaz kılmış) oldu. el-Hasen (el-Basri) de böyle fetvâ verdi. Ebû Dâvud dedi ki: Akşam namazı da yine böyledir. İmam için altı, cemaat için üçer rekat (kılınır).) Ebû Davud dedi ki: Bu hadisi aynı şekilde Yahyâ b. Ebi Kesir de Ebû Seleme ve Câbir vasıtasıyla Peygamber (s.a.)’den rivâyet etti. Süleyman el-Yeşkuri de aynı şekilde; “Câbir’den o da Peygamber (s.a.)’den" diye rivâyet etti. (Ebu Dâvud, K.Salâtu’s-Sefer (4), Bâb 19 C.4 H.1248 S.478-479 Şamil, ayrıca; Nesâi, havf 23-27.) Bu rivayette korku namazının akşam namazı için üç ve diğer vakitler için iki rekat olduğunu söylemeleri evvelki rivayetle çelişkilidir. Zira korku namazını bir rekat olduğunu söylemişlerdi.

509

764- ... Ebû Hüreyre’den (rivayet olunduğuna göre); Resûlullah (s.a.) Necaşi(nin ölümü)nü o gün halka haber verdi. Sonra cemaati musallaya çıkarıp onları saf düzenine soktu. Dört tekbir al(arak cenaze namazını kıldır)dı. (Ebu Dâvud, K.el-Cengiz (20) Bab 56-58 H.3204 Şamil, ayrıca: Buhari, cenâiz 4,5,61,65; menakıb’ül-ensar 38; Müslim, cenâiz 27,72,76,103; İbn Mace, cenâiz 33. Bu rivayette gıyaben Necaşi için cenaze namazı kılındığını tahdis ettiler. Dolayısıyla ölen Müslümanlar için gıyaben cenaze namazı kılınabileceğini iddia ettiler. 765- Sahiheyn ve Nesâi’de gelen bir diğer rivayette şöyle denir: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) Necâşi’nin ölüm haberini öldüğü günde haber verdi ve: “Kardeşiniz için (Allah’tan) mağfiret talep edin!"dedi ve başka bir şey söylemedi." (K.S. 3059 C.9 S.369 Akçağ, alıntıları: Cenâiz 4,55,61,65; Menakibu’l-Ensar 38; Müslim, Cenâiz 62,63,(951); Ebu Dâvud, Cenâiz 62(3204); Tirmizi, Cenâiz 37,(1022); Nesâi, Cenâiz 76,(4,72)) Bu rivayette Necaşi’nin cenaze namazını gıyabında kılınmadığını, dolayısıyla Müslümanların gıyaben cenaze namazının kılınmayacağını tahdis etmeleri evvelki rivayetle çelişkilidir. 766- İbnu Abbâs (radıyallahu anhümâ)’ın anlattığına göre, bir cenaze üzerine namaz kılmış ve namazda Fâtiha’yı okumuştur. Bu hususta kendisine (niye onu okuduğu) sorulunca: “Bu, sünnettendir!"diye cevap vermiştir."(K.S. 3062 C.9 S.372 Akçağ, alıntıları: Buhari, Cenâiz 66; Ebu Dâvud, Cenâiz 59,(3198); Tirmizi, Cenâiz 39,(1026); Nesâi, cenâiz 77,(4,74,75)) Bu rivayette cenaze namazı okunabileceğini tahdis ettiler. kılındığında, Kur’an

510

767- Hz. Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Ölü üzerine namaz kıldınız mı ona ihlasla dua edin." (K.S.3064 C.9 S.373 Akçağ, alıntıları: Ebu Dâvud, Cenâiz 60,(3199); İbnu Mâce, Cenâiz 23,(1497)) 768- Nâfi rahimehullah anlatıyor: “İbnu Ömer, cenâze için kılınan namazda kıraate yer vermezdi." (K.S. 3063 C.9 S.373 Akçağ, alıntısı: Muvatta, Cenâiz 19,(1,225)) Bu iki rivayette, cenaze üzerine kılınan namazda kıraat (Kur’an okuma) olmadığını sadece ölü için Allah’a dua edileceğini tahdis etmeleri evvelki rivayetle çelişkilidir. 769- Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Kim cenaze namazını mescidin içinde kılarsa kendisine (bir sevap) yoktur." -bir nüshada- “aleyhinde bir şey yoktur." (K.S.3077 C.9 S.382 Akçağ, alıntısı: Ebu Dâvud, Cenâiz 54,(3191)) Bu rivayette kendi içinde çelişkilidir. Aleyhine bir şey yoktur deme ile, kendisine sevap yoktur denmesi çelişkilidir. Aleyhine bir şey yoktur sevap kazanmayı, kendisine bir şey yoktur sevap kazanmamayı ifade etmektedir, bu iki ifade bir birlerine terstir. 770-............... Câbir ibn Abdillah (R) şöyle demiştir: Peygamber (S) Uhud şehidlerinden ikişe kişiyi bir örtü (yâni bir kabir) içinde birleştiriyordu. Sonra: “Hangisi Kur’ân’ı daha çok öğrenmiştir?"diye soruyordu. Bu çift şehitlerden biri kendisine işâret edilince, onu kabirdeki lahdin içine önce koyuyordu. Ve sonra: “Ben bu mucâhidler üzerine (yâni hayâtlarını Allah yolunda fedâ ettiklerine) kıyâmet günü bir şâhidim" buyurdu ve şehitlerin kendi kanları içinde, yıkanmadıkları ve üzerlerine namâz da kılınmadığı hâlde gömülmelerini emretti. (Buhari, Kitâbu’l-Cenâiz C.3 S.1266 H.99 Ötüken.)

511

Bu rivayette Uhud şehitleri örnek gösterilerek, şehitler üzerine cenaze namazı kılınamayacağını tahdis ettiler. 771-............ Ukbe ibn Âmir(R)’den (o şöyle demiştir): Peygamber (S) bir gün çıkıp Uhud şehitlerine cenâze üzerine kıldığı namâzı gibi namâz kıldı.............. (Buhâri, Kitâbu’lCenâiz C.3 S.1266 H.100 Ötüken.) 772- Ukbe İbnu âmir (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) Uhud şehitleri için sekiz yıl sonra, sanki dirilerle(de) ölülerle(de) vedalaşıyormuşçasına cenaze namazı kıldı." (K.S. 3081 C.9 S.385 Akçağ, alıntıları: Ebu Dâvud, Cenâiz 75, (3223,3224); Nesâi, Cenâiz 61,(3,61,62)) Bu rivayetlerde ise, Uhud şehitleri için daha sonra hatta aradan sekiz sene geçtikten sonra cenaze namazı kılındığını tahdis etmeleri bir çelişkidir. Cenaze namazı Müslüman ölüye ve katledilenlere rahmet etmesi için Allah’a yapılan bir duadır, bunu sekiz sene geciktirmenin bir mantığı yoktur. 773- Ebu Berze el-Eslemi (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) yatsıdan önce uyumayı, sonra da konuşmayı mekruh addederdi." (K.S.3102 C.9 S.413 Akçağ, alıntıları: Buhari, Mevâkit 23; Müslim, Mesâcid 237, (647); Ebu Dâvud, Salât 3,(398); Tirmizi, Salât 125.) 774- Hz. Ömer (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm), Hz. Ebu Bekir (radıyallahu anh) ve yanlarında ben de bulunduğum halde müslümanların meselelerini (konuşmak için) gece geç vakte kadar uyanık kalırdı." (K.S. 3103 C.9 S.414 Akçağ, alıntısı: Tirmizi, Salât 126.) İki rivayet çelişkilidir, birincisinde yatsı namazından sonra konuşmak mekruhtur demelerine rağmen, ikincisinde Peygamberin gece geç vakitlere kadar konuştuğunu tahdis etmişlerdir.

512

775- Osman İbnu Ebi’l-As (radıyallahu anh) anlatıyor: “Ey Allah’ın Resûlü dedim, şeytan benimle namazımın ve kıraatimin arasına girip kıraatimi iltibas etmeme sebep oluyor, (ne yapayım?) Aleyhissalâtu vesselâm bana şu cevabı verdi: “Bu Hınzıp denen bir şeytandır. Bunun geldiğini hissettin mi ondan Allah’a sığın. Sol tarafına üç kere tükür!” (Osman İbnu Ebi’l-As) der ki: “Ben bunu yaptım, Allah Teâla Hazretleri onu benden giderdi." (K.S. 3106 C.9 S.415 Akçağ, alıntısı: Müslim, Selâm 68,(2203)) Şeytanın vesvesesinden korunmak için, Allah’a sığınmak hem doğru hem de iyi bir şeydir. Fakat bu iyi vasiyetle beraber, sol tarafa üç kere tükürülmesinin fayda getireceğini iddia etmeleri, namaz kılanların arasına fitne ve fesad sokmak içindir. Cami’de, cemaat saf bağlayarak namaz kılmaktadır. Cemaatten birinin sol tarafına dönüp, o tarafta kendisine bitişik şahsa doğru tükürmesi hiçte hoş bir hareket olmadığı gibi, kavga etmelerine ve tartışmalarına neden olur. 776- Hz. Câbir anlatıyor “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Benim mescidimde kılınacak bir namaz, onun dışındaki mescitlerde kılınan bin namazdan efdaldir. Ancak Mescid-i Haram hariç. Zira Mescid-i Haram’da kılınan bir namaz, diğer mescitlerde kılınan yüz bin namazdan efdaldir." (K.S. 6408 C.17 S.101 Akçağ, alıntısı: İbni Mace 1397.) Bu rivayete göre, Peygamberin mescidinde kılınan bir namazın, Mescidi Haram hariç, diğer bütün mescitlerde kılınacak bin namazdan daha hayırlı olduğunu, dolayısıyla Mescidi Aksa’da kılınacak bir namazdan da bin defa hayırlı olduğunu tahdis ettiler. Buna rağmen şu rivayeti de çelişkili olarak tahdis ettiler: 777- Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’ın azadlısı Meymune radıyallahu anhâ anlatıyor: “Ey Allah’ın Resulü

513

Bize Beytü’l-Makdis hakkında fetva ver!"demiştim. Şöyle buyurdular: “Orası mahşer (yani kıyamet günü insanların toplanacağı) ve menşer (herkesin defterlerinin neşredileceği) yeridir. Oraya gidin ve içinde namaz kılın. Çünkü orada kılınacak tek namaz kendi dışındaki yerlerde kılınacak bin namaz gibidir. (K.S. 6409 C.17 S.102 Akçağ, alıntısı: İbnu Mace 1407.) Böylece Mescidi Aksa’da kılınacak bir namazın, Peygamber mescidinde ve hatta Kabe’de kılınacak bin namaz gibi olduğunu iddia ettiler. Bu ise açık bir çelişkidir. 778-................ Seyf şöyle demiştir: Ben Mücâhid’den işittim, o şöyle dedi. İbn Umer’in yanına gelindi de, ona: İşte şu Rasûlullah, o Ka’be’ye girdi, denildi. Bunun üzerine İbn Umer şöyle dedi: Peygamber (S) dışarıya çıkmış olduğu hâlde, ben hemen oraya girdim ve Bilâl’i Ka’be kapısının iki sövesi arasında ayakta buldum. Ve hemen Bilâl’e sorup: Peygamber Ka’be içinde namâz kıldı mı? Dedim, Bilâl: Evet, kapıdan giren kimsenin sol tarafına düşen iki direk arasında iki rek’at namâz kıldı, sonra dışarıya ve Ka’be’nin yüzü -kapısı- karşısında (yâni İbrâhim makaamında) iki rek’at kıldı, dedi. (Buhari, Kitâbu’s-Salât C.1 S.485 H.47 Ötüken.) Bu rivayette Ka’be’nin içinde Peygamberin namaz kıldığını, dolayısıyla Ka’be’nin içinde namaz kılınabileceğini tahdis ettiler. 779-............... Bize İbnu Curayc, Atâ’dan haber verdi: O şöyle demiştir: Ben İbn Abbâs’tan işittim, o şöyle dedi: Peygamber (S) Ka’be’ye girdiği zamân, onun bütün nâhiyelerinde (yâni cihetlerinde) duâ etti ve oradan çıkıncaya kadar namâz kılmadı. Dışarıya çıkınca Ka’be’nin önünde iki rek’at kıldı. Ve: “Kıble işte budur" dedi.(Buhâri, Kitâbu’sSalât C.1 S.486 H.48 Ötüken.) Bu rivayette ise, evvelki rivayetin aksine, Peygamberin Kabe’nin içinde namaz kılmadığını, kıblenin Kabe’nın

514

dışında olduğu belirttiğini, dolayısıyla Kab’nin içinde namaz kılınamayacağını tahdis etmeleri bir çelişkidir. 780-.............. İbn Şihâb şöyle demiştir: Bana Atâ ibnu Yezid el-Cunde’i haber verdi. O Ebû Said el-Hudri (R)’den şöyle derken işitmiştir: Ben Resûlullah (S)’tan işittim: “Sabâh namâzından sonra güneş yükselinceye kadar hiçbir namâz olmaz; ikindi namâzından sonra da güneş kayboluncaya kadar namâz olmaz" buyuruyordu. (Buhâri, Kitâbu Mevâkiti’s-Salât C.2 S.641 H.62 Ötüken.) Bu rivayette ikindi namazından sonra güneş batıncaya kadar namaz kılınamayacağını tahdis ettiler. 781-............. Bize Ubeyde ibnu Humeyd tahdis edip şöyle dedi: Bana Abdulaziz ibnu’ Rufey’ tahdis edip, şöyle dedi: Ben Abdullah ibnu’z-Zubeyr (R)’i gördüm. O fecr namâzından sonra tavâf eder, sonra da iki rek’at namâz kılardı. Râvi Abdulaziz dedi ki: Ben Abdullah ibn’z-Zubeyr’i gördüm, ikindiden sonra iki rek’at namâz kılardı ve Âişe’nin kendisine Peygamber’in bu iki rek’atı kılmadan evine girmediğini tahdis ettiğini haber verdi. (Buhari, Kitâbu’lHacc C.4 S.1559 H.110 Ötüken.) Bu rivayette ise ikindi namazından sonra kılınabileceğini rivayet etmeleri bir çelişkidir. namaz

782-. ... Ebû Seleme b. Abdirrahman’ın Ebû Hureyre (r.a)’den rivayet ettiğine göre; Peygamber (s.a.) öğle namazını kıldırıp iki rekatte selâm vermiş. Kendisine: - Namaz kısaltıldı mı? denilince, iki rekat daha namaz kılmış, sonra da iki defa secde etmiştir. (Ebu Dâvud, K.Salât (2), Bâb 188,189 C.4 S.74 H.1014 Şamil, ayrıca: Buhari, sehv 3; Nesâi, sehv 23.) Bu rivayette Peygamberin namaz kılarken raketlerde yanıldığını ve bundan dolayı sehv secdesi yaptığını iddia

515

etmişlerdir. Anlatmak istedikleri şey, bir kimse namaz kılarken yanılırsa muhakkak sehv secdesi etmesinin gerekli olduğudur. Buna rağmen bu rivayetin zıttı olan şu rivayeti tahdis ettiler. 783-. ... Sa’id el-Makburi’nin Ebû Hureyre (r.a)’den rivâyet ettiğine göre: Peygamber (s.a.) (dört rekatlı) bir farz namazın ikinci rekatından (sonra namazdan) ayrıldı. Bir adam kendisine: - Ya Resûlullah, namaz kısaldı mı, yoksa unuttun mu? dedi. Efendimiz: “-Bunların hiç biri olmadı" buyurdu. Bunun üzerine cemaat: - Bunu yaptın (namazı eksik kıldın) ya Resûlullah! dediler. Bu sefer Peygamber diğer iki rekâti de kılıp (namazdan) ayrıldı ve sehv secdelerini yapmadı................ (Ebû Dâvud, K.Salât (2), Bâb 188, 189 C.4 S.75 H.1015 Şamil.) Görüldüğü gibi bu rivayet evvelki rivayetle çelişkilidir. 784-. ... Ebû Said el-Hudri (r.a.)den; demiştir ki: - Bir bayram günü Mervân minberi (musallaya) çıkarıp (üzerinde) namazdan önce hutbe okumaya başladı. Bir adam kalktı ve; - Ey Mervan, sünnete muhâlefet ettin. Bayram günü minberi çıkardın, halbuki o çıkarmazdı. Hutbeye de namazdan önce başladın, dedi. Ebû Said el-Hudri; - Bu kim? diye sordu. - Falan oğlu falan, dediler.

516

- Bu adam üzerine düşeni yaptı. Ben Resûlullah (s.a.)’in, “Bir kötülük gören kimse, eğer onu eli ile değiştirebilirse eli ile değiştirsin. Buna gücü yetmezse, dili ile değiştirsin. Onu da yapamazsa, kalbi ile (buğz etsin). Ancak bu, imanın en zayıfıdır" buyurduğunu işittim dedi. (Ebû Dâvud, K.Salât (2), Bâb 239,242 H.1140 Şamil, ayrıca: İbn Mâce, ikâme 155, fiten 20.) Bu rivayette bayram namazı için okunacak hutbenin namazdan sonra olduğunu, ayrıca bayram namazı hutbesinin minber üzerinde okunamayacağını, böyle yapılması halinde bunun bir kötülük olduğunu tahdis ettiler. Bilindiği gibi, minber hutbelerde cemaatin hutbeyi iyi işitmesi için üzerine çıkılan yüksekçe yerdir. Amaç cemaate iyice duyurmak olup, bundan ayrı olarak mimberin tahdis edildiği gibi özel bir durumu yoktur. Hal böyle olunca minbere çıkılması Müslümanların faydasına olduktan sonra güzel bir hareket olup, hiçbir surette kötülük olarak tanımlanamaz. İfadelerine dikkat edildiğinde esas amaçlarının hutbe okuyan kimsenin minbere çıkması veya çıkmaması değildir. Asıl amaçları konu olmaması lazım gelen şeyleri konu edip, esas konu olması gereken şeylerden insanların dikkatlerini uzaklaştırmaktır, çelişkili hadis uydurmaları yanında kullandıkları bir metotta budur, kitabın başında da belirttiğim gibi bu amaçlarını gerçekleştirmek için rast gele sözler üreterek değil bir ekip çalışması yapmışlardır. Böylece insanları uğraşmamaları gereken boş konularla veya tartışmamaları gereken konularda tartışır vaziyete getirip zamanlarını boşa harcamayı ve asıl ilgilenmeleri gereken konulardan uzaklaştırmayı hedefledikleri gibi, İslam diniyle ilgili ana konularda kavramlarla ilgili bir çok çelişkili rivayet uydurmak suretiyle şaşkın hale getirmek istemişlerdir. Bütün bunları yaparken de Kitabın başında örneklerini verdiğim gibi, bol bol hakaret içerikli rivayetlerde uydurmuşlardır.

517

Zamanı boşa harcatma rivayetleri açısından bakıldığında, hadis külliyatında birçok hadis bulmak mümkündür. Bu açıdan değerlendirerek konu başlığı açmak istemedim, zira böyle bir durumda çalışma konusu çok uzayacaktı. Bu tür rivayetlerden tanıtma amaçlı birkaç örnek verirsem; şöyle ki: “Biriniz uykudan uyandığı zaman üç kere sümkürsün, zira şeytan, burnun içinde geceler." (K.S.3628) “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm zamanında mescidte ekmek ve et yerdik." (K.S.6968) “Kim keleri (kertenkele) ilk darbede öldürürse yüz sevap kazanır. İkinci vuruşta öldürürse daha az kazanır. Üçüncü vuruşta ise bundan az sevep kazanır." (K.S. 4948) “Biriniz ayakkabı giyince sağdan başlasın, çıkarırken de soldan başlasın (ya ikisini birlikte giysin, ya ikisini birlikte çıkarsın." (K.S.5252) “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm giyinmesini yasakladı." (5255) kişinin ayakta

“Kişinin oturduğu zaman, ayakkabılarını çıkarıp (sol) yanına koyması sünnettir." (K.S.5256) (hacamat konusunda) “Salı günü kan günüdür, o günde bir saat vardır kan durmaz." (K.S.4017) “İhramlı reyhan koklayabilir, aynaya bakabilir. Yediği zeytinyağı ve tereyağı ile tedâvi olabilir." (K.S. 1222) “Hz Aişe (radıyallahu anhâ)’yi ihramlı iken bedenini kaşıyan kimse hakkında soru sorulunca dinlemiştir. Hz. Aişe şu cevabı verir: “Evet, kaşınsın ve şiddetle kaşınsın..." (K.S.1257) Kur’an’ı anlayanlar bilirler ki, Kur’an bu konulardan çok daha başka konularla ilgilidir.

518

Kaldığım yerden devam edecek olursam, minber hadisiyle ilgili olarak şu şekilde çelişkili rivayet uydurmuşlardır: 785-. ... Câbir b. Abdillah (r.a)’den; demiştir ki: - Peygamber (s.a.) ramazan bayramı günü kalkıp önce namaz kıldırdı, sonra da cemaate hitâbede bulundu. Hutbeyi bitirince inip kadınların yanına geldi............... (Ebû Dâvud, K. Salât (2), B3ab 239, 241 C.4 S.270 H.1141 Şamil.) Bu rivayette, Peygamberin hutbe için minbere çıktığı açıktır. Zira inmek için bir yere çıkmış olmak lazımdır, bu rivayette de hutbeden sonra indi ifadesini kullandıklarına göre, minbere çıkmış olduğunu tahdis etmiş olmaktadırlar, bu ise evvelki rivayetleriyle çelişkilidir. 786-. ... Âişe (r.anhâ)dan rivayet edildiğine göre: Resûlullah (s.a.) Ramazan ve Kurban bayramlarında birinci rekâtte yedi, ikinci rekâtte de beş defa tekbir alırdı. (Ebû Dâvud, K.Salât (2), Bâb 242, 245 C.4 S.281 H.1149 Şamil, ayrıca: İbn Mâce, ikame 156.) Bu rivayette, bayram namazlarında, birinci rekatte yedi, ikinci rekatte de beş defa tekbir alınması gerektiğini tahdis ettiler. 787-. ... Ubû Hüreyre’nin meclis arkadaşı Ebû Aişe’nin dediğine göre; Said b. El-âs, Ebû Mûsa el-Eş’ari ve Huzeyfe b. El- Yemân’a, Resûlullah (s.a.)’in kurban ve ramazan bayramlarında nasıl tekbir aldığını sordu. Ebû Mûsa şu cevabı verdi: - Cenâze namazındaki tekbir gibi dört defa tekbir alırdı. Bunun üzerine Huzeyfe: - (Ebû Mûsâ) doğru söyledi, dedi.

519

K.) Bu rivayette ise.285 H.4 S. Mübaşir el-Ensâri’den şöyle dediği rivâyet edilmiştir: .Ramazan ve kurban bayramı günleri Resûlullah’ın ashabı ile birlikte Bethân vadisi yoluyla musallâya gider.. bu tür boş ve İslamın ilgili olmayan konularla insanları oyalamaya çalıştıklarına dikkat edilmesi gerekir.Salât (2). . 788-..293 H. . İbn Ömer (r. Bâb 247.. ayrıca:Tirmizi. Birinci rivayette... K. İbn Mâce. Cuma 37. Resûlullah (s. Bâb 246. Bâb 242.) 789-. (Ebû Dâvûd. El-âs’ın yanında idim" der. Âişe (r. K.a.) sabah namazından önceki iki rekatı (o kadar) kısa bir zamanda kılardı (ki) ben (kendi kendime) 520 .a)’den rivâyet edildiğine göre. 790-. evvelki rivayetleriyle çelişkilidir.a.) bayram günü (namaza) bir yoldan gider. İki rivayet bir birleriyle çelişkili olduğu gibi. ikâme 162. bayram namazlarında dört defa tekbir alınması gerektiği yolundaki iddiaları.295 H. 249 C. namaza gidiş geliş yolunun nasıl olması gerektiği konusunda dahi ihtilaf meydana getirmeye çalışmışlardır.) Görüldüğü gibi. başka bir yoldan dönerdi. “Bu (bu konuşma olurken) ben de Said b.4 S.a. (Ebû Dâvûd.) ile birlikte namaz kılar yine Bethân vadisinden evlerimize dönerdik. ikinci rivayette aynı olması gerektiği yolunda tahdiste bulunmuşlardır. (Ebû Dâvûd.Peygamber (s.Salât (2).Bunun üzerine Ebû Mûsâ şöyle dedi: “Ben Basra’da (vali) iken aynen bu şekilde tekbir alırdım.4 S. 245 C.1153 Şamil.1156 Şamil. demiştir ki: .. Bekr b. Peygamber (s. gidiş geliş yolunun ayrı ayrı olması gerektiği tahdis edilmişken. .1158 Şamil.anhâ)’dan.” Ebû Âişe.Salât (2). 250 C.

K. Bilâl (r. sabah namazının sünnetini çok çabuk kıldığı rivayet edilmiştir.a. Nesai. sen iyice sabaha girmiştin? deyince. müsâfirin 92. ayrıca: Buhari. Bâb 3 C.)’den rivayet edildiğine göre. .) Bu rivayette ise. artık iyiden iyiye sabaha girmiş.“acaba bu iki rekatte Ummül’-Kur’an’ı (Fâtiha Sûresi kasd edilmektedir) okudun mu ki?"derdim.) bir gün Resûlullah (s. (Ebû Dâvud.4 S.502 Şamil. Bunun üzerine Bilâl (r. Muvatta’.(Ama) Ey Allah’ın Resûlü.)’e sabah(ın girdiğini) haber vermiş ve hemen arkasından haberini yine tekrarlamışsa da Resûlullah (s.Salâtu’t-Tatavvu’ (5).4 S. Âişe’nin bir şeyler sorarak kendisini tamamen sabah girinceye kadar oyaladığını ve (Resûl-i Ekrem’in de) dışarı çıkmakta yavaş davrandığını kendisine haber vermiş. "-Eğer ben sabaha bundan daha da çok girmiş olsaydım. (Ebû Dâvûd. öyle ki. Bâb 3 C. (bir süre sonra) dışarı çıkıp da halka namazı kıldırınca Bilâl.): . Bunun üzerine (Resûlullah Sallallahu aleyhi ve Sellem de): “-Ben sabah namazının iki rekat sünnetini kılmıştım (da o yüzden geciktim)"cevabını vermiş. yine de bu iki rekatı en güzel ve en kısa şekilde kılardım" diye cevap verdi.. Âişe Bilâl’e bir şeyler sorarak aydınlık iyice belirinceye kadar oyalamış. Bilâl (r. salâtu’l-leyl 30.505 H. teheccüd 28. farz namaz için vaktin daralmasına rağmen Peygamberin sabah namazının sünnetini acele etmeden uzun 521 . iftitâh.)’e sabah namazı (vaktinin girdiği)ni haber vermek için gelince Hz. bunun üzerine Bilâl kalkıp Peygamber (s..a.1257 Şamil. K. 40.a.a. Aişe peygamberin bu namazda Fatiha sûresini okuyup okumadığı konusunda tereddüde düşmüştür. Müslim.a.) dışarı çıkmamış.) Bu rivayette peygamberin. 791-.a.Salâtu’t-Tatavvu’ (5).

Hatta tahdis etmiş oldukları bir rivayette.. Ziyad (ın) Peygamber (s..a... düşük üzerine dahi cenaze namazı kılınması gerektiğini söylemişlerdir.a.a.12 S. 793-.uzadıya kıldığını tahdis ettiler. 792-." (Ebû Dâvud. Resûlullah (s.)den (demiştir) ki: “Peygamber (s.)’in oğlu İbrahim on sekiz aylıkken öldü de Resûlullah (s. evvelki rivayetle çelişkili olarak.) oturmak için ayrılan bir yerde onun cenaze namazını kıldı.. Aişe (r. el-Ka’ka’a okudum. dolayısıyla bebek ve çocukların cenaze namazının kılınmasının gerekli olduğunu tahdis etmişlerdir. bu ise evvelki rivayetle çelişkilidir.)’in yetmiş günlük iken (ölen) oğlu İbrahim’in cenaze namazını kıldığını haber verdi mi?"diye soruldu (da-evet. Şöyle ki: 794-.a. yetmiş güne indirilip. Peygamberin cenaze namazını kıldığını. (Ebû Dâvûd.59-60 H. öyle ki sabah namazının sünnetinin en kısa şekli neredeyse sabahı bulduracak kadar uzun kılınmalıymış.)’in oğlu İbrahim vefat edince. Peygamberin on sekiz aylıkken ölen oğlu İbrahim’in cenaze namazını kılmadığını.el-Cenaiz (20) Bab 48-49 C.3187 Şamil) Bu rivayette. Beşşar) dedi ki: Peygamber (s.)’e kadar ulaştırdı(ğı merfu bir hadiste Hz. dolayısıyla çocukların cenaze namazının kılınmayacağını tahdis ettiler.) onun cenaze namazını kılmadı.3188 Şamil. Peygamber Efendimiz şöyle) buyurur: 522 .cevabını verdi)..a. İbrahim’in vefat ettiği yaşı on sekiz aylıktan. (Ebû Dâvud der ki: Ben (bu hadisi) Ya’kub b. El-Behiyy (Abdullah b.) Bu rivayette ise.a.a. K.58 H. K.el-Cenaiz (20) Bab 49-50 C. O sırada kendisine): “İbnü’l Mübarek size Ata’dan (naklen) Peygamber (s.12 S..

796-.)’e cenazeyle yürümeyi sorduk..a. 59. O da şu cevabı vermiş: . 56.. K.52 H. şöyle buyurdu: “-Koşmanın altında (mutedil bir surette yürür. fakat çelişkili olarak tahdis etmiş oldukları rivayeti yazmakta ibret olması bakımından fayda vardır. (Önce) dört 523 . ayrıca: Tirmizi. cenazenin önünde yürünemeyeceğini tahdis etmişlerdir. Ebû Seleme b.a. cenazenin arkasında yürür. yaya ise (cenazenin) önünden ve arkasından ona yakın olarak sağından ve (ya) solundan yürüyebilir. cenâiz 55. (kendisi) arkadan giden değildir.el-Cenaiz (20) Bab 46-47 C.. cenâiz 27.3184 Şamil. gitsin). İbn Mace. (Ebû Dâvud.47 H. Peygamber (s..el-Cenaiz (207) Bab 44-45 C.“Binitli.anhâ)’ya.Resûlullah (s. cenâiz 15. ayrıca: Tirmizi.3180 Şamil. cenâiz 42.)’in namazı nasıldı? diye sormuş.Ramazanda Resûlullah (s. Eğer böyle değilse (varsın) cehennem halkı (bizden biran önce) uzak(laşıp. Nesai.a. evvelki rivayetin aksine. yaya olan kimsenin cenazenin önünde yürüyebileceğini tahdis ettiler. İbn Mes’ud demiştir ki: Peygamber (s. gerçi şu anda işlemekte olduğum namaz konusuyla ilgili değildir. (Cenazenin) önünden giden onunla beraber bulunmuş olmaz. .) Ayrıca bu rivayette. Cenaze arkasından gidilendir. . Düşük üzerine namaz kılınır anne ve babası için de (Allah’dan) mağfiret ve rahmet istenir.12 S.)’in eşi Âişe (r.a.12 S. Böyle yürümekle) eğer (ölen kimse) hayırlı (birisiyse) onu hayra (eriştirmekte) acele etmiş olunur. K. 795-. Abdirrhmân’dan rivayet edildiğine göre kendisine.) ne Ramazanda ne de Ramazanın dışında (geceleri) on bir rekatten fazla (nâfile) kılmazdı.) Görüldüğü gibi." (Ebû Dâvûd.

.) şöyle buyurdu: “-Biriniz sabah (namazın)dan önce iki rekat (sünnet)i kılınca sağ tarafına yatıp uzansın. (Ebû Dâvûd."buyurdu. sunra üç rekat (daha) kılardı. Âişe (r.5 S.1341 Şamil."(MalikBeyhaki) rivayetine bağlamaktadırlar..... iki rekat namaz kıldıktan sonra müezzin gelip sabah namazı vaktinin girdiğini kendisine haber verinceye kadar yatardı. Buna müteâkib iki rekatlık kısa bir namaz kıldıktan sonra namaza çıkardı. Artık onların güzelliğinden uzunluğundan hiç sorma. . eğer ben uyanık olursam benimle konuşurdu. (demiştir) ki: -Resûlullah (s. Bu uygulamalarını da.Ey Allah’ın Resûlü. (o da): “-Ey Âişe benim gözlerim uyur. uyur olursam. Ben: . ayrıca: Buhari..) Bu rivayet bu günkü uygulamaya uymamaktadır..a. salatu’l-leyl 3... ayrıca: Tirmizi. salât 208..) 798-.”.)’den.Salâtu’t-Tatavvu’ (5). vitri kılmadan önce uyuyor musun? dedim.)den.. K. 797-.. Rûman’dan naklettikleri: “Ömer zamanında müslümanlar vitirle beraber yirmi üç rekât namaz kılarlardı (Ramazanda).Salâtu’t- 524 ..a. demiştir ki: Resûlullah (s. Müslim.. Yezid b.. K.1261 Şamil. Bâb 26 H. Muvatta. Ebû Hüreyre (r.. Onların da güzelliğinden ve uzunluğundan hiç sorma. kıyâmü’l-leyl 38. K. (Ebû Dâvud.. Tirmizi.. mevâkit 194. (Ebû Dâvud.7 H.) gece namazını kıldıktan sonra. örneğin: Hanefi mezhebi bağlıları teravih namazını yirmi rekat olarak kılmaktadırlar... beni uyandırır.a.anhâ. Nesâi. Salâtu’t-Tatavvu’ (5)..rekat namaz kılardı.. terâvih 1. Bâb 4 C. sonra dört rekat (daha) kılardı. müsâfirin 125. fakat kalbim uyumaz....

K.) da ümmeti hakkında yeni bir şey meydana getirecek" dedi ve koşarak gittik. Sesini işitmiyorduk. Daha sonra kalkıp Allah’a hamd ve senâ etti.a. Müslim. Bâb 4 C. Sonra bize önceki namazlarındaki en uzun secdesi gibi secde ettirdi.a.) (Küsûf namazında) kıraati uzun tutmuş ve açıktan 525 ..Ben ve Ensârdan bir çocuk hedeflerimize ok atarken güneş bakanın gözünde iki veya üç mızrak kadar olunca. sabah namazından önce iki rekat sünnet kıldıktan sonra sağ tarafa yatıp uzanmanın gerekli olduğunu söylemişlerdir. Diğer rekatte de aynen bunun gibi yaptı.Salâtu’l-İstiskâ (3). 799-. Resûlullah (s. demiştir ki: . . Peygamber iki rekatlık sünnet kıldıktan sonra sağ tarafına yatıp uzanmadan hemen namaza çıkmıştır.12 H.. Cünüp (r. bundan da niçin böyle bir rivayet uydurdukları kolayca anlaşılır. Sonra selam verdi. teheccüd 26. (Burada da) sesini işitmedik. halbuki ikinci rivayette tahdis ettiklerine göre. Vallahi güneşin şu hali. Bir de gördük ki Resûlullah (s.1184 Şamil. Resûlullah zamanında güneş tutulması olduğunu ve Resûlullah’ın güneş tutulması namazını gizli okuyuşla kıldırdığını tahdis ettiler. sabah namazına kalkan bir kimsenin uzanıp yatması halinde büyük olasılıkla uyuyup namazı kaçıracağı olayıdır. Diğer bir hususta. “Haydi mescide gidelim.Tatavvu’ (5). Tennûme bitkisi gibi oluncaya kadar karardı.anhâ)’den rivâyet edildiğine göre. Resûlullah (s. Bâb 4 C.5 S.) Birinci rivayette.a. Bizi daha önceki namazlarındaki en uzun kıyâmı gibi kıyâmda tuttu. Güneşin açılması ikinci rekatteki oturuşuna denk geldi.)’den.. 800-. Bu itibarla iki rivayet bir birleriyle çelişkilidir.4 S.1262 Şamil.343-344 H.Âişe (r. Allah’tan başka ilâh olmadığına ve kendisinin O’nun kulu ve Resûlü olduğuna şahâdet etti. Efendimiz öne geçip namaz kıldırdı. . müsâfirin 133. ayrıca: Buhari.. (Ebû Dâvûd. Semure b.) Bu rivayette. Birimiz arkadaşına.a.) mescide çıkmış.

sonra kalkıp kıraati yine uzattı.5.19. ayrıca: Buhâri. 801-. Âl-i İmran Sûresi (kadarı)nı okuduğunu zannettim. gölge olan yerde Güneş görünmeyeceğinden o mıntıkada Güneş 526 . kusuf 3.) Bu rivayette evvelki rivayetin aksine. . Zira Bakara ve Âl-i İmran sureleri yaklaşık dört cüzdür ve ikisinin okunuşu dört saat kadar bir süreyi kapsar. Güneş tutulması olayında.Sonra iki defa secde yaptı. Aişe Peygamberden hangi sûreleri okuduğunu kolayca sorabilecekken niçin tahminde bulunsun. güneş tutulması namazını yaklaşık dört saat süreyle kılmıştır.4 S. Ay’ın gölgesi Dünya üzerine düşerek. bir evvelki rivayette güneş tutulması namazında kıraatin sesli olduğunu yine Aişe’den nakletmişlerdi. Râvi hadisi sevk edip şöyle devem etti: . (demiştir) ki: -Resûlullah (s. K. Rivayeti Aişe’den nakletmektedirler ve Aişe namazın çok uzun sürmesinden bu iki sûreyi Peygamberin okuduğunu tahmin ettim demiş. (Kıyamdaki) kıraatini tahmin ettim.. demektedirler. Bâb 5 C.350 H..1187 Şamil. Bakara sûresi (kadarı)nı okuduğunu zannettim. küsûf namazı sesli okunarak kılınmıştır demeleri bir çelişkidir.a. Bunun üzerine Peygamber (mescide) çıkıp cemaate namaz kıldırdı.Salâtu’l-İstiskâ (3). Onun buradaki okuyuşunu da tahmin ettim.351 H. bundan anlaşılan güya kıraat gizli yapılmıştır. K. Bâb 5 C.)den. Hal bu ki.4 S.(sesli) okumuştur. Âişe (r.) Bu rivayette iddia ettiklerine göre.anhâ. kusuf 4.Salâtu’lİstiskâ (3).1188 Şamil. Böylece aynı kişiden iki çelişik rivayet tahdis etmiş oldular. (Bu namazda) kıyâma durdu. Rasûlullah. Müslim. Gerçi bunu sık sık yapmışlardır. (Ebû Dâvud. Dünyayla Güneş arasına Ay girdiğinden. Kaldı ki. (Ebû Dâvûd.) zamanında güneş tutuldu.

. müthiş bir felaketmiş gibi halkın gözünde büyüttüğü iddiası da Peygambere yapılmış bir iftiradır. 803-.)’den demiştir ki: .4 S.Salâtu’l-İstiskâ (3). (Ebû Dâvud.a. iki rekat namaz kıldığını bildirdi. Abbâs (r.342 H. K. Bu tehlikesiz bir olay olduğu gibi dört saatlik Güneş tutulması olayı iddiası ilgisi olmayan abartılı bir iddiadır. sonra güneşin tutulması açılıncaya kadar duâ ederek olduğu halde kıbleye karşı oturdu. sonra tekrar okuyup rükû’ yaptı. sonra yine okudu ve rükû’a vardı. Bâb 4 C.a.) Bu rivayette. Sonra rükû’ yaptı sonra yine okudu ve yine rükû’ yaptı.a. .1181 Şamil. güneş tutulması namazında. Bâb 4 C. İbn Abbâs (r. istiskâ 19. Abdullah b.Salâtu’l-İstiskâ (3). Âişe’den onun da Peygamber (s. Efendimiz cemaate namaz kıldırarak uzun sûrelerden birini okudu ve beş defa rükû yaptı.Resûlullah (s.) Bu rivayette ise her rekatte dört rükû yapılır dediler.341 H.anhumâ). her rekatte iki rükû yapılır dediler.4 S.) in güneş tutulduğunda namaz kıldığını haber verirdi..1183 Şamil. . Bâb 4 C.) 527 .Salâtu’l-İstiskâ (3).. Ka’b (r. Hz.) güneş tutulduğunda namazı kıldı. 802-. Resûlullah (s.)’in her rekatta iki rükû’ olmak üzere.a.anhumâ). İki kere secde etti ve ikinci kalkıp yine uzunlardan bir sûre okudu ve yine beş defa rükû yaptı.Resûlullah (s.a. K. Ubeyy b. .4 S. 804-. (Ebû Dâvud.. . Peygamberin zararsız bir olayı. Bu namazda(Kur’an’dan) okudu.tutulması meydana gelmiş olur.) zamanında güneş tutuldu. ayrıca: Müslim. K..1182 Şamil. İkinci rekati de aynen böyle kıldı.340 H.a. Daha sonra da secdeye kapandı.. (Abdullah) Urve’nin. demiştir. (Ebû Dâvud. iki kere secde etti.)’den rivâyet ettiği hadis gibi Resûlullah (s.

Salâtu’t-Tatavvu’ (5)... Ubeydullah b. vitr 2.. (Ebû Dâvûd. En son rekatta oturup selâm verinceye kadar bu beş (rekat)’in hiçbirinde oturmazdı. Salâtu’t-Tatavvu’ (5). İbn Ömer (r. dedim.) zamanında böyle bir şey başınıza gelir miydi?. K.a.4 S. Nadr.Bu rivayette ise her rekatte beş defa rükû etti demeleri ile üç rivayet birbirleriyle çelişkili olmuş olur.Allah korusun.)den. K." (Ebû Dâvûd.anhâ.Salâtu’l-İstiskâ (3).1196 Şamil. 528 . Peygamber zamanında ne Güneş tutulması nede benzeri bir tabiat hadisesi olmamıştır demeleri ibret verici bir durum olduğu gibi. (Bazan) rüzgar şiddetlenirdi de kıyâmetin (kopacağı) korkusuyla mescide koşardık. Bâb 13 C.1295 Şamil. . Bunlardan beş rekat ile vitr yapardı.1338 Şamil. (demiştir) ki: -Resûlullah (s.360 H. Bâb 11 C. karşılığını verdi. . babası (Nadr)’ın şöyle dediğini rivâyet etmiştir: . .a. (Ebû Dâvûd. Tirmizi. K.) geceleyin on üç rekat namaz kılardı. 805-.) 807-.81 H..Ya Ebâ Hamze Resûlullah (s.167 H. Âişe (r.5 S.) şöyle buyurmuştur: “Gece ve gündüz namazı ikişer ikişerdir. 806-. ne derece ciddiyetten uzak olduklarının da bir göstergesidir. Bunun üzerine Enes’e gelip: .. Bâb 26 C.5 S. Mâlik zamanında (şiddetli) bir karanlık oldu.a. .Enes b. 126.) Bu rivayette uzun uzadıya tahdis ettikleri Güneş tutulması ve Güneş tutulması namazı rivayetlerini söyleyen kendileri değilmiş gibi. ayrıca: Müslim. müsafirin 123..)’den rivâyet edildiğine göre Peygamber (s.a.

Ebû Ma’mer’den. 35.Hz.118.8 S. diye sorduk.) Birinci rivayette korku namazı bir rekattir demelerine rağmen. dedi. . O da: . (1247). demiştir ki: Biz Habbab’a. alıntıları: Müslim. (Müslim. Biz. (3.96. seferde iki. Peygamber (s.Peygamber (s. Muvattâ. Bu suretle. 809.Salât (2). İbn Mâce. Resûlullah (Sallallahu aleyhi vesellem) dört rekât namaz kılmış. İkinci rivayette gece ve gündüz namazlarının ikişer ikişer rekatle kılınması gerektiğini rivayet etmeleri bir çelişkidir. salât 166. 808. korku halinde de bir rek’at olarak farz kılmıştır.Bunu nasıl anlıyordunuz? dedik. (687). C. ayrıca: Buhâri. ikâme 7. 810-." (K. Ebû Dâvûd.) Birinci rivayette hiç oturmadan ve ara vermeden. Bâb 124.) öğle ve ikindi namazlarında Kur’an okur muydu. . Resûlullahın peş peşe beş rekat vitir namazı kıldığını tahdis ettiler. 206. Salât 287.)’in sakalının hareket etmesinden.97. 125 C.İbni Abbâs (radıyallahu anhümâ) anlatıyor: “Allah.247 H.299 Şamil.Ayrıca: Tirmizi. K.) 529 . ikinci rivayette iki rekattir demeleri bir çelişkidir. diye cevab verdi. İbn Mâce. 2332 C.Evet. .a. kıyâmü’l-leyl 26.108. ikâme. Sonra öteki taifeye de iki rekat kıldırmış. (Ebû Dâvud.811 Şamil.S. Taksir 1. fakat her iki taifeye ikişer rekât kıldırmış. Nesâi. ezân 91. . namazı peygamberimizin diliyle hazerde dört. 116.Cabir’den naklen: Resûlullah (Sallallahu aleyhi vesellem) ile birlikte korku namazı kılmış (şöyle ki) Resûlullah (Sallallahu aleyhi vesellem) iki taifeden (birine) iki rekat namaz kıldırmış.3 S. salatu’l-leyl 7..119)) .. Nesai.a. Salât 5.4 Hadis 312 (2339) Sönmez Neşriyat.

64 C. Peygamber Ay’da namaz kılıyordu da dünyadan ona teleskop ile bakıyorlardı. Ebû Hüreyre (r. Sakal yalnız Kur’an okurken hareket etmez.) Bu rivayeti uydurmaktan amaçları.a. doğru bir tahmin olmasa da.440 H.)’den. Peygamber onların bu iddialarından münezzeh olduğu gibi. Peygamberden sorup öğrenmek varken neden böyle bir yönteme baş vurulmuş olsun. bundan dolayı söyledikleri bu iddia Peygamberin öğle ve ikindi namazlarında Kur’an okumuş olduğunun delili olamaz. Bu rivayeti okuyan kişi zanneder ki.2 S.. Resûlullah (Sallallahu aleyhi vesellem) buyurdular ki: “Sâlih olsun. K.Bu rivayete göre. sakalının hareket etmesinden anladılar. güya. Müslüman inancı taşımamalarına rağmen kendilerini Müslüman tanıtarak..Salât (2). Diğer bir hususta." (Ebû Dâvûd. 530 . Bu rivayetten asıl amaçları hem kendilerini ciddiye alan kimselerle alay etmek. zira dua ediyor da olabilir. demiştir ki. Peygamberin öğle ve ikindi namazlarında Kur’an okuduğunun delili bu namazları kılarken sakalının hareket etmesiymiş. zulümler yapmalarına.594 Şamil. hal böyleyken cemaat bilmeden nasıl namaz kılıyordu da bir şahıstan sormak ihtiyacını duydular. Kaldı ki namaz her Müslüman üzerine farzdır. Zira bu gibi kimseler tarih içerisinde büyük günahlar işleyen Fâcir kimseler olmalarına. böylece ancak Peygamberin Kur’an okuduğunu. Krallık yapan diktatörleri ve yöneticilerini müslümanlara önder yapmaktır. Bâb 63. bir kimse dua etse sakalı olması halinde sakalı hareket eder. hem de Peygamberin dinle ilgili olsa dahi kendisine soru sorulamayacak geçimsiz bir kimse olduğunu iddia etmektir. dini tebliği hakkıyla yerine getirmiştir. fâcir olsun hatta büyük günah işlemiş de olsa her müslümanın arkasında farz namazı (cemaatle kılmak) vâciptir. . 811-. Bu itibarla Peygambere ve Müminlere saldırı amacıyla uydurulmuş bu rivayetin aslı yoktur.

Şöyle ki: . Allah nezrinde erkeğin kadına. 38/28 . kadının erkeğe bir üstünlüğü yoktur. üstünlük konusunda ölçü takvadır. 82/15 Uydurmuş oldukları rivayetlerinin. 531 . Hayat mücadelesi yönünden erkekler kadınlardan fiziksel olarak daha güçlü oldukları için ailenin geçim yükü erkeğe yüklenmiştir ve aile reisliği ona verilmiştir. 82/13 .Yoksa biz." (Ebû Dâvud şerhinde C. halktan kimseler için olmadığını çelişkili olarak tahdis ettikleri şu rivayetten anlamak mümkündür: 812. Halbu ki Kur’an’da bu gibi kimselerin cehennemlik oldukları bildirilmiştir. imamlık yükü İslam dininde erkeğe verilmiştir. İmam aynı zamanda. 82/14 .) İslam dininde derece üstünlüğü yönünden. yeryüzünde bozgunculuk yapanlar gibi mi tutacağız? Yoksa (Allah’ın azâbından) korunanları fâcirler (yolda olmayanlar) gibi mi tutacağız. fâcir günahkar yöneticilerin imamlığını sağlamak için olduğunu.İyiler mutlaka nimet içindedirler. 441 Şamil. dini çalışmalarda önder olduğundan.Fâcirler de yakıcı ateş içindedirler. ikâme 78.Câbir’ den rivayet etmiş oldukları hadiste: “Sakın bir kadın bir erkeğe ve bir a’rabi (bedevi) bir muhâcire (şehire yerleşen kimseye) bir fâcir bir Mü’mine imam olmasın. Cuma namazında imamlık yapmayı. İslam dininde herkesin kendi gücüne göre yük yüklenmesi önemlidir. halkı aldatmak ve tahtlarını sağlamlaştırmak için gerekli görüp istemekteydiler. bir kadın bir erkekten çok daha takvalı olabilir ve böylece Allah nezrinde derecesi daha üstün olur.özellikle Cuma günleri.2 S. inanıp iyi işler yapanları. ayrıca İbn Mâce.Cezâ günü oraya girerler.

113).(1. keza iki rek’at cum’adan sonra. 49/13 813. Allah bilendir haber alandır. İkisi öğleden sonra." (K. “Fâcir bir Mümine imam olmasın" sözleriyle de.(433. İkisi akşamdan sonra. Cum’a 43. arab olmayana. biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi milletlere ve kabilelere ayırdık.166).(3. 69. iki rek’at sonra.259 Akçağ.Ey insanlar. iki rek’at akşamdan sonra. Bu açıdan rivayetleri uydurmadır. İkâmet 64. öbür rivayetleriyle çelişkiye düşmüşlerdir. Kur’an’dan mealen: . (2. Bu on iki rek’atin: Dördü öğleden önce.İmamlık yönünden. Ebû Dâvud.434)) 814. Salât 290. Aişe (radıyallahu anhâ) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Sünnette gelen on iki Rek’ate kim devam ederse Allah ona cennette bir ev bina eder. Arabın. Salât 220. şehirlinin köylüye. 532 . Muvatta. Cum’a 71. İkisi yatsıdan sonra.25. 2930 C. Teheccüd 29. Müsafirin 291 (729). köylünün şehirliye.119). Cum’a 39. Müslim. Nesâi.Hz. alıntıları: Buhari.İbnu Ömer (radıyallahu anhümâ) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) ile birlikte iki rek’at öğleden evvel. 34. Tirmizi. iki rek’at yatsıdan sonra namaz kıldım.(882). Allah yanında en üstün olanınız (Allah’ın buyrukları dışına çıkmaktan) en çok korunanınızdır.(1552).S.9 S. Akşam ve yatsı(dan sonrakiler evinde idi. Takva ile ilgili olarak. Arab olmayanın araba bir üstünlüğü yoktur.

(3.a.anhâ’dan. (427.260).9 S. (K." (K. Ali (radıyallahu anhâ) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) sabah ve ikindi hariç her namazın arkasından iki rek’at (nafile) namaz kılardı. demiştir ki: . Salât 299.(3. 2933 C. Ebû Dâvud. Müslim. (1142).428).Hz Aişe (radıyallahu anhâ) anlatıyor: “İki namaz var ki. 2939 C. . Allah onu ateşe haram eder.. Salât 290.s.(1.498 H. 2931 C. öğleden sonra da dört (rek’at nafile) kılarsa.1252 Şamil.a. 2956 C.İkisi de sabahtan önce.. (Ebû Dâvûd. Resûlullah (s.262 Akçağ.4 S. K. ikindiden sonra iki rek’at." (K. Nesâi. teheccüd 29.(1275)) 817. (1253). Mevâkitu’s-Salât 36..274-275 Akçağ. Bâb 1 C. Nesâi.) 819-.9 S. .) 815.a.252)) 816. Cumadan sonra (evine) dönünceye kadar namaz kılmazdı (evine dönünce) iki rekat kılardı. 533 . Müslim. Tirrmizi.) öğle namazından önce iki rekat.Ümmü Habibe (radıyallahu anhâ) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: Kim öğleden önce dört. 73.Salâtu’t-Tatavvu’ (5).9 S. Kıyâmu’l-Leyl 67. Nesâi.S. S3alât 206.S. İkâmet 100.(414). Ömer (r.Hz. alıntıları: Tirmizi.(835).S. Âişe (r..9 S. İbnu Mâce. Kıyâmu’l-Leyl 56. alıntısı: Ebû Dâvud.265)) 818-. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) bunları ne gizli ne de aleni olarak seferde ve hazerde hiç terk etmedi: Sabahtan önce iki rek’at.(3. Mevâkitu’s-Salât 33.251. alıntıları: Buhari. alıntıları: Ebû Dâvud. Salât 296(1269). (Ebû Dâvud.Peygamber (s. ikâme 64. öğle namazından sonra dört rekat. 2955.260 Akçağ.) öğle namazından önceki dört (rekat)’la sabah namazında önceki iki rekati terk etmezdi. Nesâi.)’den rivâyet edildiğine göre. Salât 317." (K. müsâfirin 104.281). akşamdan sonra evinde iki rekat ve yatsıdan sonra iki rekat kılardı.260 Akçağ. Kıyamu’l-Leyl 66. Abdullah b. ayrıca: Buhari. Salâtu’l-Müsâfirin 300.

) ikindi namazından önce iki rekat(lık bir namaz) kılardı. (Ebû Dâvûd.) şöyle buyurdu: İbnu’s-Sabbâh’ın rivayetine göre. Bâb 236.” İbn Yûnus’un rivayetine göre ise Efendimizin beyânı şu şekildedir: “. .S. Tirmizi Cuma 24.) 822. ayrıca: Tirmizi. (K. Seferde de farzdan önce ve sonra sünnet kılardık.Salâtu’t-Tatavvu’ (5).30 Şamil.)’den.. K. ikame 109.500 Şamil. .İbnu Abbâs radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm hazer namazını ve sefer namazını farz kılmıştır.29 Şamil. kıyâmu’l-leyl 56.a. demiştir ki: Resûlullah (Sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: “-İkindinin farzından önce dört rekat (namaz) kılan kimseye Allah rahmet etsin. ikâme 95. Bâb 9 C. Ebû Hüreyre (r. Biz hazarda farzdan önce ve sonra sünnet kılardık. “Cumadan sonra namaz kılacak olan kimse dört rekat kılsın.a.Salâtu’t-Tatavvu’ (5).a.)’den. demiştir ki: Resûlullah (s.48 Akçağ.K. ayrıca: Buhari. İbn Ömer (r. Bâb 2 C. Nesâi..Cumayı kıldığınızda arkasından dört rekat de (nâfile) kılınız. Bâb 8 C.17 S. mevâkit’us-salât.253 H. (Ebû Dâvûd..4 S.Salât (2).4 S. Peygamber (s. K. .5 S.” Süheyl şöyle dedi: Babam bana.1131 Şamil. Cuma 69.) 823-.) 820-. K.) 534 ..238 C. 6306 C. Ali (r.Salâtu’t-Tatavvu’ (5). (Ebû Dâvud. 201..a)’den rivayet edildiğine göre. İbn Mâce. eğer câmide iki rekat kılar sonra da eve gidersen.) 821-.a. teheccüd 34.. İbni Mâce.5 S. “yavrum. iki rekat (de orada) kıl" dedi. alıntısı: İbni Mace 1072. ayrıca: Müslim.

Kur’an’a ve bugün kılınmakta olan namaza aykırı yönlerini yeri geldikçe göstermeye çalıştım. tekbir getirip getirilmeyeceği. sonra dört rekat. hatta Bismillehirrahmanirrahim dahi denip denemeyeceği çelişkili rivayetlerden dolayı meçhuldür. Rivayette sonra iki rekat. Rivayette önce dört rekat olarak tahdis etmişlerdir. 822 nci örnekte. 816.Farz namazların sünnetleriyle ilgili olmak üzere on bir rivayet yazdım. Peygamberin namazı farz kıldığını söylemeleri ise İslam dinine ters düşen bir durumdur. Peygamber ise farzı koyan değil. şöyle ki: Öğle namazı için. Diğer vakitler arasıdaki çelişkiler de bu şekilde sıralanarak görülebilir. 818. Böylece iç içe çelişkiler meydana gelmiştir. Böylece hangi farz namazın kaç rekat sünneti olduğunu ve ne zaman kılınacağını kesin olarak bilmek imkansız hale gelmiş olur. Rivayette önce dört sonra iki rekat. ses tonunun nasıl olması gerektiği. Bu örnekler bile rivayetleri dikkate alacak bir kimsenin çelişki ve tutarsızlıklarından dolayı namaz kılmayı öğrenemeyeceği açıktır. Tenkide konu olabilecek rivayetleri yalnız bunlardan ibaret değildir. Rivayette önce iki. ve bunun gibi birçok çelişkili 535 . sonra dört rekat. Örneğin: Farz namazlar için hazerde (ikamet edilen yerde) dört rekattir diye tahdis ediyorlar. 814. konuyu uzatmamak için yüz otuz üç örnekle yetindim. Diğer taraftan namaz kılarken Kur’an okunup okunmayacağı. İslam dininde Allah’tan başka hiç kimse din koyamaz. Rivayette önce iki. dini ancak ve ancak Allah koyar. hal böyle olunca akşam farzını üç ve sabah namazı farzını iki rekat olarak kılmayı neyle izah ediyorlar? Zira uygulama ile rivayetler çelişmektedir. sonra iki rakat. farzı yerine getirmekle mükellef kimsedir. 813. Rivayette önce dört. Zira namazı Allah farz kılar. 817. bunlar incelendiğinde aralarında bir çok çelişki görmek mümkündür. 819. Rivayetlerden yüz otuz üç örnek seçerek namaz konusunda neler tahdis ettiklerini aralarındaki çelişkileri.

Aslında namazı Kur’an’dan anlamamalarına neden olan husus Kur’an’ı anlayamamalarıdır. Yoksa. kabul edilin yani sevap kazandıran bir salat olması için. namaz ancak rivayetlerle öğrenilirmiş. Eğer bilirseniz bu. namaz kılma şekli Kur’an’da belirsizmiş. tesbih. Peki bir Mümin Allah’ı nasıl anar. Allah’ı zikretmeğe yani anmaya davet edildiğidir. İsteyerek ve severek Allah’ı övmek gereklidir. Cuma günü salat (namaz) için ezan okunduğunda ezanı duyan Mümin kimselerin salat davetinden anlayacağı şey. anlamak isteyen bir kimse için ibret vericidirler. tahmid. Bu da. 536 . alışverişi (işi gücü) bırakın. Allah için söz konusu olunca keyfi olmayıp Kur’an öğretisini esas alarak yapılan bir övgü olmalıdır. tekbir gibi güzel sözlerdir. Şöyle ki: KUR’AN’A GÖRE NAMAZ Kur’an’ı esas alarak namazın ne olduğunu anlatırsak konu kolayca anlaşılır.Ey iman edenler! Cuma günü salat (namaz) için çağrıldığı(nız) zaman Allah’ı anmağa (zikretmeğe) koşun. Allah’ı anarken neler söyler diye düşündüğümüzde. bunun Kur’an’da ki Allah’ı övgü ifadelerini esas alan bir övgü anışı olduğunu görürüz.rivayetleri mevcuttur. 62/9 Bu ifadelerden anlaşılacağı gibi. Bu husus ta Kur’an’dan mealen: . çelişkili durumu göstermek açısından. Ayrıca bu övgü. sizin için daha hayırlıdır. bir Mümin. Görüldüğü gibi verdiğim rivayet örnekleri. bu yönüyle. Hal böyle olmasına rağmen iddia ediyorlar ki. Böylece salat kelimesinin kapsadığı mana. bunun için öncelikle "Salat" kelimesinin ne anlama geldiğinin bilinmesine ihtiyaç vardır. namaz Kur’an’da bütün hususiyetleriyle açıktır. Zira onlara göre. rivayetler olmamış olsaydı biz namazın nasıl kılınacağını bilemezdik.

sen!" 2/128 Görüldüğü gibi. kendi icat ettikleri bir usülle.Rabb’inin adını zikredip salat kılan. Allah bir kimseye salat ederse o 537 . Kabe’nin yanında el çırparak ve ıslık çalarak Allah’ı övdüklerini. nasıl ki bugün bile bazı kimseler. tövbeleri kabûl eden. bizden kâbul buyur. usullerini göstermek Allah’a aittir. bize ibadet yollarımızı göster. Zira. tef. Allah öğretmezse Peygamberler dahi. 8/35 Kafirler. tövbemizi kabûl et. bizi sana teslim olanlar yap. kudüm v.Onların Beyt(ullah) yanındaki salatları da. neslimizden de teslim olan bir ümmet çıkar. Allah yanında kabul görmeyen sapmalardır. İsmâil’le berâber Ev’in (Kabe’nin) temellerini yükseltiyor: “Rabb’imiz. Bu hususta Kur’an’dan mealen: . bilensin.Allah için salat ederken. dümbelek. zirâ. ıslık çalmadan ve el çırpmadan başka bir şey değildi.İbrâhim. Bütün bu hareketler Allah tarafından kabul görmeyen reddedilmiş ve yapanlarını azaba götüren hareketlerdir. ibadet yollarını. Allah adının anılmasının gerekli olduğuyla ilgili olarak Kur’an’dan mealen: . “O halde küfrünüzden dolayı azabı tadın. bunlarda ıslık çalıp el çırpmayı Allah’a salat etme zannediyorlardı.Doğrusu mutluluğa ermiştir arınan." 2/127 .“Rabb’imiz. salatlar. O’na salat ettiklerini zannediyorlardı. Allah’a nasıl ibadet edeceklerini ve O’nu nasıl övüp salat edeceklerini bilemezler. 87/15 Kur’an öğretisi esas alınmadan yapılacak zikirler. çok merhametli olan ancak sensin. Bu konuda Kur’an’dan mealen: . 87/14 . şüphesiz sen işitensin. Çalıp raks ederek Allah’ı zikrettiklerini. övdüklerini zan ediyorlarsa. Ve Kur’an öğretisine göre “Salat" kelimesi “Övgü" manasına gelmiş olur.s.

Gerçek şudur ki ben Allah’ım. verdiğini Allah’a yakın dereceler kazanmağa ve Resûlün salavatını (duâlarını) almaya vesile sayar. Allah’tan kullara.Kitab’dan sana vahye dileni oku ve salât (namaz) kıl. O müminlere karşı çok merhametlidir. sevmiş ve Allah’tan affını istemiş olur. Benden başka İlâh yoktur. 33/43 . Allah’ı sevmiş.O (Allah)dır ki. Bu hususta Kur’an’dan mealen: . 87/14 . Bana ibadet et ve beni anmak için salât (namaz) kıl. 9/99 . Allah’ı sevmiş olması ve sevep kazanması için salatında gaflet içinde olmaması gerekir. 33/56 . çünkü senin salavatların (duâların) onlar için bir sükûnettir. ey iman edenler siz de Ona salât edin ve tam bir teslimiyetle selam edin.Rabb’inin adını anıp salât kılan. kullar üzerine olabilir. esirgeyendir. (Allah) böylece sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak istemektedir. Allah’a hakkıyla salat edince.(Şüphesiz) Allah ve Melekleri Peygambere salât ederler.Onların mallarından bir miktar sadaka al ki onunla onları arındırıp temizleyesin ve onlar üzerine salât (duâ) et. Zatı ve Melekleri size salât ederler. kendileri için yakın dereceler(e vesile)dir.Doğrusu mutluluğa ermiştir arınan. 538 . Kul. kul için Allah’ın razı olduğu şekilde salat edince onu övmüş.Bedevi Araplardan kimi de vardır ki Allah’a ve âhiret gününe inanır. 9/103 . Allah onları rahmetinin içine sokacaktır. 87/15 . 20/14 . Kul. Allah işitendir bilendir. Salat kelimesi öyle bir kavramdır ki. Gerçekten o (verdikleri). Muhakkak ki Allah bağışlayan. kullardan Allah’a ve kullardan. çünkü salât (zikir ve namaz). dolayısıyla sevmiş ve ona merhamet etmiş demektir. kötü ve iğrenç şeylerden vaz geçirir.kimseyi övmüş. övmüş ve yüceltmiş olur.

kullar için. Ancak onlara övgü ve rahmet ettiği manasındadır. övgü kavramıdır. Allah ondan razı olsun. Haşa bu Allah’ın onlara ibadet ettiği manasında değildir. 29/45 Demek oluyor ki. cennete koysun. beni zikredin (anın)ki. kullardan Allah’a olabildiği gibi. elbette daha büyüktür. (fakat) nankörlük etmeyin. kullar Allah’ı. bunlar “Mümin" olan kullardır. Örneğin: Kullar övülürken hiçbir zaman kainat üstü manasında olmak üzere “Ekber" yani en büyük kelimesi. nasıl ki o 539 . Bu konuda Kur’an’dan bir örnek verecek olursam. abit. her şeyin O’na muhtaç olduğu manasına gelen “Samed" gibi kelimeler kullara salât edilirken kullanılmaz.Allah’ı anmak. Bu itibarla da anlaşılmış olur ki. Zira. salât kavramı bir anma. kullardan Allah’a yapılan zikir.O halde. bir dua. cenaze üzerine salât edilirken hiçbir zaman Kur’an okunmaz. azaplandırmasın veya hastaysa Allah şifa versin. Ve bunda tevhide aykırı bir husus yoktur. tüm noksanlıklardan münezzehi yet (kusursuzluk) manasına gelen “Sûbhan" kelimesi veya her şeyden müstağni. Yoksa salt olarak beş vakit kılınan “Namaz" şeklinde anlaşılıp özdeşleştirilirse ters neticelere varılır. Allah’tan kullara ki. ne yaptığınızı bilir. Allah ona iyilik versin gibi dualı sözler söylenir. Edile bilir. bana şükredin. Bu gibi ifadeler Allah’a salat edilirken söylenir. Allah’ın rızasına layık. Allah’ta kulları zikreder. liyakatı dikkate alıp. haddi aşmamak şartıyla “salât" kullardan kullara. Bu itibarla. Peygambere ve Müminlere salât etmektedir. Allah. mealen: . Kişi bunlara layıksa meşrudur. zira bir kimsenin söylemiş olduğu güzel sözler onun adına anılıp tekrarlandığında. Allah’a layık olacak şekilde. kullara layık olacak şekildedir. 2/152 Demek oluyor ki. ben de sizi zikredeyim. salât Allah’ın layık olduğu şekilde Allah’a ve Kulların layık olduğu şekilde kullara yapılır. takvalı. Örneğin. çok iyi. Allah’tan kullara yapılan zikirde. Allah. ayet meallerinde görüldüğü gibi.

Böylece anlaşılmış olur ki. Ve tabiidir ki ölünün bu sözlere layık olması diğer bir husustur. hepsi secde ettiler.Sizi yarattık. zikretme ve Allah’a salat etme manasındadır. o secde edenlerden olmadı. nede mezarının başında ve nede gıyabında Kur’an okunmaz. Kur’an’da. örneğin: “En büyük kelimesini" kullandığımızda. Bu kullar için kullanılamaz. kullardan kullara yapıldığında şirk olmaz.şahıs anılıp övülüyorsa. ancak ölü için övücü sözler söylenir ve onun için Allah’tan rahmet istenir. sonra da meleklere: “Adem’e secde edin!"dedik. salt olarak. Allah’tan başkasını İlâh kabul ederek. Allah’ı övme. Diğer önemli bir hususta secde olayıdır. Ancak. Kur’an okumak. olsun fark etmez. secdeyi doğru anlamış olmak manasında değildir. 7/11 540 . Ölüye salât ediyoruz diye hiçbir zaman ne cenazenin başında. Bu hususta Kur’an’dan mealen: . Secde de kullar arasındaki üstünlüğü belirtmek bakımından. Fakat. ağaçların en büyüğü falan ağaç. Kimileri secdeyi ibadetle özdeş (aynı) sayıp o şekilde anlamaktadırlar. bu ilâh kabul edilmiş olan şey. salât kelimesi kullanıldığı her hususta ibadet veya Namaz manasında değildir. Allah’a has olan zikirlerdir. nasıl ki cins belirlemek suretiyle. canlı veya ölü bir insan. zira Allah’a yapılan salatlar. Allah’tan başkası için en büyük sözcüğünü kullandığımızda bu şirk oluyorsa.s. dağların en büyüğü falan dağ diyebiliyorsak ve bu şirk olmuyorsa. o kabul edilen şeye secde yapılırsa şirk olayı işlenmiş olur. zira “Namaz" kelimesinin Türkçedeki karşılığı “ibadet”tir. bir taş v. sonra size şekil verdik. yalnız İblis etmedi. Ancak Allah için yapılan salatlar ibadet kavramına girmektedir. Allah’ın sözü olduğundan. Ve ölü üzerine yapılan salât’a hiçbir zaman “Cenaze namazı" denmez. bu şekildeki bir anlayış. Zira. Allah’tan başka. isterse.

secde edende. dedi. Gerçekten Rabb’im. Rabb’im onu gerçek yaptı. beni zindandan çıkardı. kendisine secde edilende ister istemez Allah’a secde ettiğinden Allah’ın en üstün olduğu gerçeği değiştirilemez. O. kullar arasında secde. 12/4 . bana iyilik etti. ben (rüyâda) on bir gezegen." (demişti). karşısındakini İlâh görmemek şartıyla ibadet manasında olmayıp.. Kur’an öğretisine göre. (her tedbiri) bilen. Çünkü şeytan.(Allah) buyurdu: “Sana emrettiğim zaman seni secde etmekten alıkoyan nedir?" (İblis): “Ben. dedi.(Allah) buyurdu: “Öyle ise oradan in. bir birlerinden üstünlük manasındadır. Yine bu konuda Kur’an’dan mealen: . secde olayı Allahtan başka herhangi bir şeyi İlâh kabul etmemek şartıyla kullardan. 541 .Ana-babasını tahtın üstüne çıkardı ve hepsi onun için secdeye kapandılar (Yusuf): “Babacığım. dilediği şeyi çok ince düzenler. ondan hayırlıyım. Kulların bir birlerine secde etmeleri hiçbir zaman Allah’ın en üstün olduğu gerçeğini değiştirmez." 12/100 Görüldüğü gibi. Beni ateşten yarattın. onu çamurdan yarattın. bunların bana secde ettiklerini gördüm. her şeyi yerli yerince yapandır." 7/12 . sizi de çölden getirdi. önceden (gördüğüm) rüyânın yorumudur. dedi. insana apaçık bir düşmandır! 12/5 . güneşi ve ayı gördüm. işte bu. Çık. çünkü sen aşağılıklardansın!" 7/13 Görüldüğü gibi. rüyanı kardeşlerine anlatma sonra sana bir tuzak kurarlar. zirâ şeytan.(Babası Yakub): “Yavrum. zira kullar arasında.Hani bir zaman Yûsuf babasına: “Babacığım demişti. benimle kardeşlerimin arasına fitne soktuktan sonra O. bir üstünlük kabulü olayıdır. kullara yapıldığında şirk olmayıp. orada büyüklük taslamak senin haddin değildir.

Rabb’ini içinden yalvararak ve korkarak yüksek olmayan bir sesle sabah akşam an. kendisine secde ettiği şeyde. kendisinin zikredilmesini yani anılmasını durum olarak. Allah’tan başka herhangi bir şeye İlâh’lık atfedip ona secde eden. bu hareketleri bir çeşit secdeden başka bir şey değildir. Zikirde ses tonu ile ilgili olarak. şöylece izah edebiliriz: Allah. “Namaz" konusuna gelecek olursak. Bu hususta Kur’an’dan mealen: . Kuralsız olanına örnek verecek olursak.Onlar ayakta ve yanları üzerine yatarken Allah’ı anarlar. bizi ateş azabından koru!" 3/191 Görüldüğü gibi. ayakta ve oturarak ve yan üzerine yatılmış iken serbest olarak Allah’ı zikreder edebiliriz.Ancak. Salât. bunu boş yere yaratmadın. gafillerden olma! 7/205 542 . öptüğü ele alnını değdiren kimseleri göstere biliriz. göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler: “Rabb’imiz (derler). beli kurallı ve kuralsız olmak üzere iki şekilde emretmektedir. Öyle ki. gölgelerine kadar ister istemez Allah’a secde etmektedir. karşısındakini kendisinden üstün tanıyarak elini öpen kimseler bu el öpme işiyle kalmayıp çoğunlukla alınlarını öptükleri elin üstüne değdirirler. Gölgeleri de sabah akşam (uzayıp) kısalarak O’na secde etmektedirler. zira kendisi de. Yoksa yapmış olduğu hareketin kendisinden değil. 13/15 Bu günkü toplumlarda. bu düşüncesinden veya kabulünden dolayı şirke girmiş olur. kullar arasında yaygın olarak yapılan secde olayına örnek verecek olursak. Kur’an’dan mealen: .Göklerde ve yerde olanların hepsi ister istemez Allah’a secde ederler. sen yücesin. zikir ve secde olayını böylece izah ettikten sonra. Kur’an’dan mealen: . el öpme olayında.

Zira her ortam ve her şahsın durumu aynı değildir. bir kimse Allah’a bu isimle dua ettiğinde güya. 76/25 . Allah’ı kuvvetli anmanın manası bağırmak çağırmak değildir. fakat bu zikir olayı 543 . Allah dua eden o kimseye her istediğini verecekmiş. Ses tonu orta olmalıdır. zira bazıları iddia ediyorlar ki. Kur’an’dan mealen: . zikretmede sayısal bir sınır koymamıştır. Allah’ın ismi azam diye. 50/40 Görüldüğü gibi. içtenlikle ve çok anıştır.Sabah ve Akşam O’nu tesbih edin.Sabah akşam Rabb’inin adını an. Bu konuda Kur’an’dan mealen: . Allah kendisini çok zikretmemizi emretmiş olup. Ve zikrin. Allah’ın herhangi bir adıyla yapılması arasında da fark yoktur. bağıra.Gecenin bir kısmında ve secdelerin arkasından O’nu tesbih et. Sâlatında pek bağırma. diğer isimlerinden daha büyük bir ismi vardır. 50/39 . 33/42 . 33/41 . nihayet en güzel isimler O’nundur. batmadan önce. çağıra zikir yapmak yoktur. 52/49 (Ey Muhammed) onların dediklerine sabret ve Rabbini övgü ile an: güneş doğmadan. bu ikisi arasında bir yol tut. pek de (sesini) gizleme.De ki: “İster Allah diye çağırın ister Rahman diye çağırın. Allah’ın bütün isimleri büyüktür ve kişi layıksa Allah o kişinin duasını kabul eder.Gecenin bir kısmında ve yıldızların dönüp gittiği sırada (yâni sabah vaktinde) de O’nu tesbih et.Ey iman edenler! Allah’ı çok zikredin. işi yaygaraya verip. halbuki böyle bir durum olmayıp. Hangisiyle çağırırsanız. Allah’ı zikretmek İslam dininde çok önemli bir yer tutar. Allah adı ile zikir yapıldığında. İslam’da.Demek oluyor ki. 17/110 Zaman ve Miktar olarak da zikir.

Mümin kişi. 74/4 . ırzlarını koruyan erkekler ve (ırzlarını) koruyan kadınlar. Zikrin önemi konusunda.kafadan savma. ayakta. sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar. her mesci(de gidişiniz)de süs(lü. (gönülden Allah’a) saygılı erkekler ve (gönülden Allah’a) saygılı kadınlar. Allah’ı çok zikreden erkekler ve zikreden kadınlar. Allah’ı anmakla yatışır. 33/35 . (İşte) Allah bunlar için mağfiret ve büyük bir mükâfat hazırlamıştır. ab destsiz olabildiği gibi. Allah’ı çok zikretmeye gayret göstermelidir. Kur’an’dan mealen: . 7/31 . fakat isrâf etmeyin. güzel elbiseler)inizi (üzerinize) alın. tâate devam eden erkekler ve tâate devâm eden kadınlar.Pislikten kaçın. öylesine bir şekilde de yapılmamalıdır. Pozisyonlarda olabilir.Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar. isrâf edenleri sevmez. mümin erkekler ve mümin kadınlar.Kıyafet ile ilgili olarak Kur’an’dan mealen: .s. sabreden erkekler ve sabreden kadınlar.Elbiseni temizle. çünkü O.Ey Âdem oğulları. 13/28 Bu şekilde. doğru erkekler ve doğru kadınlar. Kurallı olup. serbest ve saygılı bir şekilde yapılan zikir.Onlar ki. salât kavramı içinde olup. kişi bu zikri yaparken. oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar. yiyin için. Türkçede “Namaz" olarak tarif edilen salât şeklinde ise kişi bir takım hususları yerine getirmek zorundadır ve bunlar Kur’an’da belirtilmişlerdir. oturarak v. ayrca kıbleye yönelmiş olması da gerekmez. yan üstü uzanmış. Ayetlerin meallerini yazmak suretiyle bunları şu şekilde sıralayabiliriz: 1. iman etmişlerdir ve kalpleri. 74/5 544 .

Müminlerin tek bir kıbleye yönelmesini isteyen Allah. Allah Peygamberimizin beklentisini gerçekleştirerek. pislikten kaçınılacak.İnsanlardan bazı beyinsizler: “Onları üzerinde bulundukları kıbleden çeviren nedir?"diyecekler. Allah Kabe’nin içinde olmaktan münezzehtir. imkan ölçüsünde güzel ve temiz elbiseler giyilecek. Nerede olursanız yüzlerinizi o yöne çevirin.Buna göre. Peygamberimiz kıblenin değiştirilmesini arzu ediyordu.Doğu da. yoksa. Kitâb verilenler. kıble olmasını farz kıldı.Abdest ve Gusül ile ilgili olarak: Bu “Abdest" bölümünde anlattım. dilediğini doğru yola iletir. 3. Yoksa." 2/142 545 . (Bundan böyle) yüzünü Mescid-i Harâm tarafına çevir. bir yönün herhangi başka bir yönden farkı yoktur. 2/115 . Allah onların yaptıklarından habersiz değildir. Allah’ın zatı için. Peygamberimiz gelmeden önce Mescidi Aksa kıble olduğundan Peygamberimiz zamanında ilk sıralarda Peygamberimiz ve Sahabeler haliyle kıble olarak Mescidi Aksa’ya yöneliyorlardı.(Ey Muhammed). Allah tarafından farz kılınmıştır. Şüphesiz Allah’(ın rahmeti ve nimeti) geniştir. Kabe’nin. (Merak etme) elbette seni. Bu konuda Kur’an’dan mealen: . O (her şeyi) bilendir. istediği yerleri kıble olarak tain ederek Müminlere bildirir. İslam dini bir bütündür. 2. 2/144 Namazda. O. Nereye dönerseniz Allah’ın yüzü (zatı) oradadır.Kıble ile ilgili olarak. biz senin yüzünü göğe doğru çevirip durduğunu (gökten haber beklediğini) görüyoruz. Kabe’ye yönelmek Allah’a yönelmiş olmanın bir sembolü olarak. Kur’an’dan mealen: . bunun Rabb’leri tarafından bir gerçek olduğunu bilirler. De ki: “Doğu da batı da Allah’ındır. razı olacağın bir kıbleye döndüreceğiz. batı da Allah’ındır.

. nefsine hâkim ve iyilerden bir peygamber olacak Yahyâ’ı müjdeler." 22/26 . dediler ki: “Allah sana.De ki: “Rabbim bana adâleti emretti. 5. 3/43 Görüldüğü gibi. gecelerini Rablerine secde ederek ve kıyâm ederek (kıyâmen) geçirirler. 2/238 . İlkin sizi yarattığı gibi (yine O’na) döneceksiniz. efendi. gönülden bağlılık ve saygı ile Allah’ın huzûruna ayakta (divan) durun. Her mescid de yüzlerinizi O’na doğrultun ve dini yalnız kendisine has kılarak O’na yalvarın. Allah’ın huzurunda olmanın gereği olarak. görmektedir).Namazları ve orta namazı koruyun. Kur’an’dan mealen: . doğru olanları.Bir zamanlar İbrâhim’e Beyt (Ka’be’n)in yerini açıklamış (ve ona emretmiş)tik: “Bana hiçbir şeyi ortak koşma ve tavaf edenler.“Ey Meryem. 3/17 . yüksek bir saygı içeren divan durma başka bir ifadeyle ihtirâm duruşu olayıdır." 25/64 546 . Rabb’ine divan dur. Allah’tan bir kelimeyi doğrulayıcı." 3/39 .Kıyam ile ilgili olarak. Namaz da duruş şekli." 7/29 4. ayakta (kaimin) duranlar.Sabredenleri.Onlar ki.Melekler ona (Zekeriya’ya) nida ettiler ve o ayakta (kaim) olup mihrapta salât (namaz) kılıyordu. Kur’an’dan mealen: . secde et ve rükû edenlerle birlikte rükû et. Allah için (mallarını) harcayanları ve seherlerde istiğfar edenleri (Allah’tan bağışlanmalarını dileyenleri Allah. rükû’ ve secde edenler için evimi temizle. huzûrunda gönülden boyun büküp divan duranları.Namazda nasıl durulacağı konusunda.

22/77 .Hay de Allah’a secde edin ve O’na ibadet edin. gönülden bağlılık ve saygı ile Allah’ın huzûruna ayakta (divan) durun (kûmu) 2/238 Kıyâm kavramı. Rabb’ine divan dur." 3/43 Rükû.(Savaş Halindeyken.Rükû ile ilgili olarak. Kur’an’dan mealen: . Allah’ın azameti ve büyüklüğü karşısında. 6. 2/125 8. kelime olarak “ayaklar üzerinde durmak. 7. hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz. namazda sırtı yere paralel oluncaya kadar boynunu öne doğru eğmesidir.Namazları ve orta namazı koruyun. oturarak ve yanlarınız üzerine (uzanarak) Allah’ı anın. dikilmek. başı ve beli eğerek bükülmek demektir. korku namazından sonra) Namazı bitirdiğiniz zaman ayakta.“Ey Meryem. Kur’an’dan mealen: . secde et ve rükû edenlerle beraber rükû et . Namazda. Allah’a saygı da ve tazimde bulunmak amacıyla namazda ayakta durmak. doğrulmak" gibi manalara gelir. 53/62 .Secde ile ilgili olarak.Ku’ûd (oturma) ile ilgili olarak. namazla ilgili olunca. ibadete kapananlar. kulun kendi küçüklüğünü ve güçsüzlüğünü itiraf için. Siz de İbrahim’in makamından bir namaz yeri edinin (orada namaz kılın).Ey iman edenler rükû’ edin secde edin. İbrâhim ve İsmâil’e: “Tavaf edenler.. Bu kavram. rükû ve secde edenler için Ev’imi temizleyin!"diye emretmiştik. Rabb’inize ibadet edin.Biz Beyt’i (Kâbe’yi) insanlara toplantı ve güven yeri yaptık. Kur’an’dan mealen: . güvene kavuştunuzmu namazı (tam) 547 . namaz için ayağa kalkmak demektir.

Ey iman edenler! Cuma günü namaz için seslenildiğinde. namaz bittikten sonra yapılan bir harekettir. müminlere vakti belli olarak farz kılınmıştır. 62/9 . Bu anma olayında Allah’ın hangi adı anılırsa anılsın arada fark yoktur. Yani bazılarının iddia ettiği ve rivayetlerde ifadesini bulan. oturulması halinde namaz bitmiş veya ara verilmiş demektir. 87/15 Görüldüğü gibi. Eğer bilirseniz. Bana ibadet et ve bani anmak için namaz kıl. namazda sözle ifade olayı vardır. Çünkü namaz. Kur’an’dan mealen: .Onlar ayakta. Allah’ın gizli olup. Bu hususların yanında ayrıca. 4/103 . namaz kılmanın içeriğinde oturma yoktur. Her oturuştan sonra tekrar namaza başlandığında bu yeniden başlama demektir.“Gerçek şudur ki ben Allah’ım.Doğrusu felâh’a ermiştir arınan: 87/14 . kişisel nefsi durum nasıl olmalıdır. alışverişi bırakarak Allah’ın zikrine koşun. diğer isimlerinden daha yüce olan özel bir 548 . Namazla ilgili olarak Ku’ûd yani oturma. bizi ateş azabından koru!" 3/191 Görüldüğü gibi.kılın. oturarak ve yanları üzerine yatarken Allah’ı anarlar.Rabb’inin adını zikredip (anıp) namaz (salat) kılan. Yani namaz kılınırken neler söylemeli. ne okumalı ve ses tonuyla. Oturmayla namazdan çıkılmış demektir. göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler: “Rabb’imiz (derler). bunu boş yere yaratmadın. Sen yücesin. Namaz kılarken. Benden başka İlâh yoktur. namazda Allah’ın adı anılacaktır. Bu hususta. fakat istenirse ayrı ayrı bölümler halinde tekrar namaz kılınabilir. bu sizin için daha hayırlıdır. oturmadan önce kılınan namazdan ayrı bir başlamadır." 20/14 .

Melik. pek de (sesini) gizleme. salattaki ses tonuyla ilgilidir. 17/110 Mealini yazmış olduğum ayette belirtilmiş olan diğer bir hususta. Kur’an’dan mealen: . 17/111 Allah’u Ekber: Allah en büyüktür . 110/3 549 .O halde yüce Rabbının adıyla tesbih et. âcizlik sebebiyle bir yardımcıya da ihtiyacı bulunmayan Allah’a mahsustur.O. Selâm. Hangisiyle çağırısanız.Rabb’ini hamd ile tesbih et. Mümin. 74/3 . Mütekebbirdir. nihayet en güzel isimler O’nundur. Bu hususta. Ve O’ndan mağfiret dile. çocuk edinmeyen. O. 59/23 . 15/98 . bu ikisi arasında bir yol tut. Allah’ın bütün isimleri ismi azamdır. Muhakkak ki. Müheymin. Kuddûs.Sen Rabb’ini hamd ile tesbih et (O’nu övecek sözlerle an. öyle Allah’tır ki O’ndan başka İlâh yoktur.Rabb’inin yüce adını tesbih et (O’nun eksikliklerden uzak olduğunu an). Zikr konusuna devam edecek olursak: . 56/74 . onların (müşriklerin) ortak koştukları şeylerden münezzehtir.ismi azamı yoktur. 87/1 . Allah. subhânallahi velhamdulillâh de) ve secde edenlerden ol. Cebbâr. O’nu şânına lâyık bir şekilde tekbir et. Aziz.Rabb’ini tekbir et.De ki: “İster Allah diye çağırın."(Allah’u ekber de. tövbeleri kabul edendir. ister Rahman diye çağırın.De ki: “Hamd. mülkte ortağı olmayan. Salatında pek bağırma.

şahidli (müşahedeli) dir. kendinizi zorlamayın. çok esirgeyendir. elbette en büyük (ibadet)tir. yeryüzünde gezip Allah’ın lûtfunu arayan başka kimseler ve Allah yolunda savaşan başka insanlar bulunacağını bilmektedir. (Namazda Kur’an okunduğundan gece namazı. içinizden hastalar. secde. ne yaptığınızı bilir.geceyi ve gündüzü. Allah’tan mağfiret dileyin. kıraat. mecâzen Kur’an okuma ile ifade edildiği burada da görülmektedir). Allah. O halde Kur’an’dan kolayınıza geleni okuyun (ne miktar kolayınıza gelirse o kadar gece namazı kılın. Allah takdir etmektedir. Allah katında verdiğinizden daha hayırlı ve mükâfatça daha büyük bulacaksınız. tesbih. fecir namazını) da (unutma). Kur’an’dan mealen: .. Şüphesiz Allah çok bağışlayan. O sizin (gece ve gündüz saatlerinizi) hesap edemeyeceğinizi (gece saatlerinde kalkamayacağınızı) bildiği için sizi affetti. Allah. çünkü namaz. zekâtı verin ve Allah’a güzel bir borç verin. Kendiniz için verdiğiniz hayırları. dua ve zikir denilmiştir. Namazı kılın. 73/20 . senin gecenin üçte ikisinden daha azında. Çünkü fecir Kur’an’ı.Kitab’dan sana vahye dileni oku ve namaz kıl.Güneşin (ufukta aşağı) kaymasından gecenin kararmasına (yatsı vaktine) kadar namaz kıl ve fecrin Kur’an’ın(ı. tüme verilir. Senin le berâber bulunanlardan bir topluluk da (böyle yapıyor).Rabb’in. Onun için Kur’an’da namaza. Allah’ı anmak. 29/45 550 . Onun için Kur’an’dan kolayınıza geldiği kadar okuyun. Namazla ilgili olduğu belli olacak şekilde. kötü ve iğrenç şeylerden vaz geçirir. rükû. yarısında ve üçte birinde kalk(ıp namaz kıl)dığını biliyor. Arap dilinde bir şeyin parçasının ismi. 17/78 Fecir: Tan yerinin ağarması.

“salli”. Kur’an okuma ve dua etme olduğu anlaşılır. 2/153 . Allah için saâlat etmek Müminler için keyfi bir olay olmayıp. huşû duyanların dışındakilere şüphesiz çok zordur. İlkin sizi yarattığı gibi (yine O’na) döneceksiniz. Vaktin çıkması halinde kaza etme olayı da yoktur. müminlere vakitli olarak farz kılınmıştır. Allah’ı zikretme (anma). mealen: .De ki: “Rabbim bana adaleti emretti.(Savaş halindeyken) Namazı kıldıktan sonra ayakta iken. Bundan anlaşılır ki. Ne var ki bu.Bu ayet meallerinde de namazda Kur’an okunması gerektiği görülür. Kur’an’dan mealen: . 2/45 Yazmış olduğum ayet meallerinde de görüldüğü gibi. 7/29 .Ey iman edenler! Sabrederek ve Salât ile (Allah’tan) yardım dileyin. korkudan kurtulup emniyete kavuşunca Namazı (tam) kılın. Bu hususu dikkate alarak. Namazda dua edilmesi gerektiği konusunda. Salâttan Kur’an’da bahsedilirken “kada”.Sabrederek ve salât ile (Allah’tan) yardım dileyin. Hatırlanacağı üzere. zira salât (namaz). belirli vakitlerde yapılması zorunludur. 551 . otururken ve yanlarının üzerine yatarken Allah’ı anın. Namazda ki sözlü ifadelerin. her secde yerinde yüzünüzü (kıbleye) çevirin ve dini kendisine hâs kılarak yalnız O’na yalvarın. 4/103 Salat vakitleri belirtilmiş olarak Müminlere farz kılınmıştır. şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir. salâtın hangi vakitlerde ve ne kadar yapılması gerektiği konusunda Kur’an’dan örnekler verecek olursak. Allah için yapılacak salâtın kurallı ve kuralsız olmak üzere iki şekilde olduğunu ve kurallı olanına Türkçe de “Namaz" dendiğini ifade etmiştim.

30/17 . ayakta. yüksek olmayan bir sesle sabah akşam an. “ruku”. gafillerden olma! 7/205 .Sabah akşam Rabb’inin adını an.Namaz (Cuma namazı) kılındıktan sonra yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lutfundan (nasibinizi) arayın. 76/26 . 62/10 552 .“kıyam”. 50/39 .Onların dediklerine sabret. kıbleye yönelin. günün sonunda da. öğleye erdiğiniz zaman da hamd.Rabb’ini içinden yalvararak ve korkarak.Akşama girerken ve sabah ererken Allah’ı tesbih (etmeniz gerekir). sucud" edin. Serbestçe yapılan salâtla ilgili olarak Kur’an’dan mealen: . 52/49 . Allah’ı çok anın ki kurtuluşa eresiniz.Onların dediklerine sabret ve Rabbini övgü ile an: güneş doğmadan.Göklerde ve yerde. 30/18 .Gecenin bir kısmında ve yıldızların dönüp gittiği sırada (yani batış vaktinde)de O’nu tesbih et. 50/40 . Bu şekilde ifade edilmeyişte yalnızca zikir emredilmişse bu da serbest olarak. beraber kılın ifadeleriyle Kurallı olan salât yani “Namaz" olduğu açıkça anlaşılır.Gecenin bir bölümünde O’na secde et ve gecenin uzun bir bölümünde O’nu tesbih et. otururken. batmadan önce. 76/25 . yürken yapılan salât anlaşılmış olur. güneşin doğmasından ve batmasından önce Rabb’ini hamd ile tesbih et.Gecenin bir kısmında ve secdelerin arkasında O’nu tesbih et. O’na mahsustur. gece saatlerinden bir kısmında ve gündüzün taraflarında (iki ucun)da O’nu tesbih et ki memnûn olasın. yanlar üzerine yatılmışken. 20/130 .

Şöyle ki: Daha önce. Bununla ilgili olarak. gibi hususlarla birlikte salât emredildiğinde kurallı olan veya 553 . gönülden bağlılık ve saygı ile Allah’ın huzûruna durun. 2/238 Yukarıda mealini yazmış olduğum Bakara Sûresi 238 ci Ayetinin mealini. 2/238 Ayet mealinin bu şekilde yazılması ise çok hatalıdır.76 (İnsan) 26 ve 62 (Cuma) 10 Ayetleri meallerinde dikkat edilirse kurallı salât yani Namazın bir miktar. halbuki durum hiçte öyle değildir.Salavatları koruyun ve orta salâtı ve huşu içinde Allah’a kıyama durun. iddialarının doğruluğunu ispatlamaya çalışmışlardır. İddialarına kanıt olarak İbni Abbas’tan rivayet öne sürmektedirler. diğer bir ifadeyle orta sürede. halen piyasada mevcut. ayette kastedilen esas manaya çok önemli bir şekilde ters düşmektedir. kıyam. diğer bir kısmı da günün ortasında kılınan “Öğle" namazıdır iddiasında bulunmuşlardır. fakat büyük çoğunluk “İkindi" namazı olduğunu iddia etmişlerdir.Namazları ve orta namazı koruyun. kurallı olarak kılınan ve Türkçede “Namaz" diye ifadesini bulan salâta hasredilmiştir. Zira ayette bahsedilen salâvatların tamamı. Allah için yapılan salâvatların serbest ve kurallı olmak üzere ikiye ayrıldığını. ruku. bu yanlış anlamadan dolayı işledikleri bir ikinci hataya değinmem gerekir. Şöyle ki. baktığım meallerde benim yazdığım şekilde değil de şu şekilde yazmaktadırlar. sucud. kimisi “Sabah" namazıdır derken. Diğer serbest salâtın ise uzunca bir süre yapılması emredilmiştir. Basit gibi görünen bu hataları. bu da orta namazın hangisi olduğu konusunda öne sürmüş oldukları iddialardır. Mealen: . Kur’an’dan mealen: . Bunu anlatmadan önce. Öğle namazı olduğunu iddia edenlerde karşıt olarak İbni Ömer’den rivayet öne sürerek.

herhangi bir farz namazın gün içindeki konumu olmayıp farz namazların gün içerisinde her birinin vakti içerisinde Orta bir zaman süresi kapsayacak şekilde kılınması gerektiği hususudur. “Salâvatları koruyun" diye emredildiğinde genel olarak salâvatların korunması. Bunun gibi zaman çağları ve ortamlar içerisinde tehlikesizce kılınabilir zaman dilimi içerisinde her gün belli vakitlerde olmak üzere “Ortalama makul bir zaman süresinin Namaz ibadeti için ayrılması Müminler üzerine farzdır. salât bunlardan bağımsız emredildiğinde ise Kur’an’da örneği olduğu şekilde pozisyon ve konum olarak uygun bir şekilde serbestçe Allah’ı zikretmenin anlaşılması gerektiğini Kur’an’a dayalı olarak belirtmiştim. Örneğin Kur’an’da. Değil. “Orta" ifadesiyle vurgulanan.s. Orta salât ve huşulu kıyamın emredildiği kısım ise yalnız “Namazla" ilgili olan kısımdır. İşte. zira bütün tehlikeler doz olarak aynı değildir ve kısaltma tehlikenin dozuyla ilgilidir." yani farz namaz kılındığında normal şartlarda az bir vakitte değil de orta bir vakit kapsayacak kadar namaz kılmanın farz olduğunu. diğer taraftan Namazın dışında yapılan salâvatların çokça yapılması gerektiğini Cuma sûresi 10 ve İnsan sûresi 76 da görmüştük. Orta Namazın Manası tüm farz namazlar olmaktadır. tehlike anında namazın kısaltıla bileceğine değinilmiş olup ne kadar süre kısaltma yapılacağı belirtilmemiştir. ne kadar süreyle kılınacağı yani “Namaz kılma süresiyle ilgilidir. 554 . Nasıl ki. Namazın hangi vakitteki konumuyla yani Akşam mı. İkindimi V. Bakara sûresi 238 de tek husustan bahsedilmeyip her iki husustan bahsedilmektedir. İş böyle olunca. Allah için çok salavat emredildiğinde çokluğu belirtecek herhangi bir sayı verilmemişse ve bu husus Müminlerin zihinlerinde ki ortak kanaatine bırakılmışsa. dolayısıyla “Orta" namazdan kasıt. böyle olması da normaldir.başka bir ifadeyle “Namaz" anlaşılması gerektiğini. aynı şekilde vakit olarak orta derecede namaz kılınması Müminlerin ortak kanaatine bırakılmıştır.

her ne zaman Kur’an İslam dini için yeterlidir dendiğinde. Bu konu da Kur’an’dan mealen: . Öbür şahıs ise her rekatta bir cüz okuyup. bundan dolayı Kur’an.s. 39/27 . rivayetler olmadan İslam dini için yeterli değildir. 39/28 555 . Kur’an’da “Vusta" kelimesinden anlaşılması gereken “Orta zaman süresi" olarak verilmiş olmasına rağmen. rekat sayısı iddiasında bulunmalarının zaman olarak namaz kılma süresi ile ilgili pek bir önemi yoktur. rivayetlere uymak zorunludur iddiasında bulunmaktadırlar. Zira Kur’an’da noksanlık olmadığı gibi. bütün misaller mevcuttur. Hal bu ki. öğüt alsınlar diye. hatta aynı şahıs tek bir rekat kılsa dahi. Şöyle ki. bu Kur’an’da insanlara her türlü misali verdik. Allah’ı tesbih edip zikrettiğinde ellişer defa zikrederse namazını ancak dört saatte tamamlaya bilir.Andolsun ki biz. bu günkü fiili uygulamalarla da çelişmektedirler. en evvel söyledikleri şeylerin başında. kıldığı bu bir rekat bir saat süreceğinden öbürünün kıldığı dört rekatten zaman süresi olarak kat kat fazla kılmış olur. O zaman. namazlara rekat sayısı belirtmek suretiyle sınır koymalarının ve rivayetler iddia etmelerinin ne manası vardır. Şeklinde bir bilgi yoktur. Ehli sünnet mezhepleri ki. Kur’an’da Sabah namazı iki rekattır. Öğle Namazı dört rekattır v.Hiçbir eğri tarafı olmayan (apaçık) Arapça bir Kur’an indirdik ki sakınsınlar. Allah’ı tesbih edip zikrettiğinde üçer defa tesbih ederse namazını on dakikada tamamlayabilir. bunlar rivayetlere dayalı tüm mezheplerdir. örneklerini verdiğim rivayetlerde görüldüğü gibi bu konuda da uydurdukları rivayetler bir birleriyle çelişkili oldukları gibi. İkindi namazını dört rekat kılan iki kişiyi ele alalım.Böylece Namaz kılma süresinin. Kur’an’a dolaylı veya dolaysız olarak noksanlık atfetmeleri Kur’an’ı inkar etmekten başka bir şet değildir. Bir tanesi her rekatta Fatiha sûresi ile kısa bir sûre okuyup. Kaldı ki.

din olarak kabul ettikleri hurafelerle dolu bozuk yolarının değiştirilmesidir."derler. şer’an vâki olmuştur. onların kaygıları Ayetleri öğrenip Kur’an’a tabi olmak değil. rivayetlerin tamamına yakını ortadan kalkacaktır." (Ahmed İbn-i Hanbel. Zira kendi ağızlarıyla derler ki eğer Kur’an’a uygunluk aransa. Kurân’a uymak gerekli değildir sözü inançlarının en önde gelen köklerinden biridir. Eş’arilere. Mü’tezileye ve fukaranın çoğuna göre bu. 30/59 Evet. küfrünü gizleyip iman izhar etmekle yani münafıklıkla suçlarlar. 30/58 . El-İhkam fi Usûli’l-Ahkâm adlı eserinde. Yazan Prof. Yazan Osman Keskioğlu.. Kur’an’a uygun olması gerekir derse. kim kendilerine. önde gelen önderlerinin tamamı. aklen câizdir. Peygamber Aleyhisselamın sünnetleri reddolunacak olursa.) “Usulcülerden Âmidi. Bu konuda o kadar hassastırlar ki. Ve bu söz etrafında ittifak etmişlerdir."(İmam Şafii. rivayetlerin Kur’an ayetlerini nesh yani iptal edebileceğini iddia ettiklerini belirtmiştim. Kitabın başlarında belirttiğim gibi.Andolsun biz bu Kur’an’da insanlara her çeşit misâli getirip anlattık. Ahmet’in (Ahmed İbn-i Hanbel) ve Şafii’nin görüşlerini destekleyerek şöyle der: Eğer bir kimsenin kitabın zahirinden anlayışına göre Hz. sayfa 247 Hilal Yayınları 1984 Ankara.) 556 . Şöyle ki: "İbni Kayyım. sayfa 238 Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları 1987 Ankara. o şahsı zındıklıkla yani. bu konuda şöyle diyor: “Şâfii’den naklolunan iki kavilden birine göre Sünnetin Kur’an’la neshi câiz değildir. Ahirete ve kitaba inanmamakla birlikte.İşte Allah. bilmeyenlerin kalblerini böyle mühürler. o zaman sünnetlerin çoğu reddolunur ve sünnet batıl olur. Muhammed Ebu Zehra. Kur’an dışında söylenen sözlerin İslam Dinine uygun olması için. Onlara bir ayet getirdiğin zaman inkar edenler: “Siz iptalcilerden (gittiğimiz yolu değiştirenlerden) başka bir şey değilsiniz.

s.. örneğini vermediğim ve Kur’an’a aykırı pek çok diğer rivayetlerinde de durum aynıdır. Namaz için rekat sayısı koyanlarda da durum aynı olduğu gibi. Muhammed Ebu Zehra. Yazan Prof. Kur’an’ın bu konudaki hükmünü rivayetlerle nesh yani iptal ederler. İsmail Hakkı Ünal.Kur’an karşısında batıl duruma düşecek uydurma sünnetlerini Kur’an’ın iptal edemeyeceğini. Şatıbi sünnetin Kur’an’a hakim olmasını şöyle açıklar: Ulemaya göre sünnet. Kabul edilmekle..) “Hanefilere göre. sayfa 213.kitab (Kur’an) hakim değil." (İmam Malik. Kur’an’ı nesheden bir mertebede olduğundan. Prof. şöyle ki: “Ahmet’e (Ahmed İbn-i Hanbel) göre sünnet beyan bakımından Kur’an’a hâkim sayılır. Örneğin: Kur’an’da olmamasına rağmen zina eden evli kadın ve erkeğin recm edileceği. Muhammed Ebu Zehra. Şafiilerde v. (Ahmed İbn-i Hanbel. Şiilerde. sayfa 284 Hilâl Yayınları 1984 Ankara. Vehhabilerde. Kur’an’a aykırı bütün rivayetlerinde Kur’an 557 . Kitabın (Kur’an’ın) neshi (iptal edilmesi) şu kayıtlara bağlıdır: a.) Sünnet diye tahdis ettikleri rivayetlerin Kur’an ayetlerini iptal edebileceği konusunda tüm rivayet mezhepleri ittifak halindedirler." (İmam Ebu Hanifenin Hadis anlayışı ve Hanefi Mezhebinin Hadis Metodu. mutlakını takyid ve zahirdeki ihtimali tercih mertebesine yükselir. onun ahkamını takrir eder. Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Ankara 1994.) “Malik’e (İmam Malik) göre mütevatir. sayfa 242 Hilal Yayınları 1984 Ankara.Mütevatir ve meşhur haberle Kur’an ayetlerinin neshi (iptali) caizdir (uygundur). abdest alırken ayaklarını mesh yani silmeyip yıkayanlar. kitaba hakimdir. evveliyetle umumunu tahsis." dir. aksine bu sünnetlerinin Kur’an’ı iptal edebileceğini söylerler. Örneğini vermiş olduğum ve Kur’an’a aykırı olan rivayetlerinde de durum yine aynı olduğu gibi. Yazan Dr.

rivayetler Kur’an ayetlerini iptal ederler. Böylece onlara göre Kur’an’a uyanlar “zındık" uymayanlar ise “Mümin ve Müslümandırlar." (Sünnetin Etrafınfaki Şüpheler. Bir iddiaları da. Yazan. rivayetler ehline göre. sayfa 23 Pınar Yayınları. Salât konusuna dönecek olursam. Muhammed Tahir Hekim. aykırı olanı da terkediniz" Hadis eleştiricileri ve alimleri. bu konuda Kur’an’dan mealen: 558 .v. Yapmış oldukları iddiaları şudur: “Sünnetin teşride müstakil olamayacağını söyleyenlerin rivayet ettiği hadise gelince. bu hadisin mevzu (uydurma) ve Nebiye (s. Kur’an’a karşı bu ve bu gibi iddialarda bulunanlar. dinlerini de bu bozuk ve Kur’an’a uymayan rivayetlere uydurmuşlardır. Rivayetler Kur’an’a uygun olmalıdır diyenleri şiddetle reddederek “zındık" olmakla suçlarlar.) iftira olduğunu zındıkların amaç ve arzuları gereğince şeriatı saptırmaktan ibaret olan kötü niyetlerine varmak için uydurduklarını açığa çıkarmışlardır." Bu değerlendirme gerçekten ilginç olduğu kadar ibret verici bir durum teşkil etmektedir. Kur’an ayetleri rivayetleri iptal edemezler ve rivayetlere ölçü olamazlar diyenler. Ona uygun olanı alınız. Kur’an İslam dininin rehber ve ölçüsüdür diyenler zındık.a.ayetlerini iptal etme gayreti yürüttükleri gibi. Kur’an’da Namaz vakitlerinin verilmemiş olduğu iddiasıdır.) Görüldüğü gibi. Bu iddiaları ise batıl bir iddiadır. Bu ise Kur’an’da öğretilen İslam Dini açısından kabul edilebilir bir durum değildir. Mayıs 1985. o da şudur: “Benden size bir hadis ulaşınca onu Allah’ın kitabına arz ediniz. zira Kur’an’da Namaz Vakitleri mevcuttur. Mümin kimseler değildirler ve Kur’an’ın apaçık düşmanıdırlar. Kur’an’a uymak ve O’nu ölçü kabul etmek olmaz. iddialarına göre Mümin olmuş olmaktadır.

dört namaz vaktinin zamanı belirtilmiştir. bugün gün ortasında kılmış oldukları ve Öğle namazı olarak isimlendirilen namaz. gündüzün diğer tarafında farz olan namaz Kuşluk namazıdır. gün ortasının bir tarafında ne kadar çok namaz kılınmış olursa olsun. Bu ibret alanlara bir öğüttür. Bura da ki çok önemli olan husus gün ortasının bu iki namazı ayıran bir sınır olmasıdır. 559 . böylece iki namaz kısa bir arayla gün ortasının bir tarafında birleşe bilmektedir. bu sınır ince bir hat olarak değil de biraz mesafeli düşünülmelidir. “Duha-Kuşluk namazıdır. bu duruma göre kaç kere ve kaç rekat kılınmış olursa olsun kılınan yalnız ikindi namazı olmuş olur. iki ayrı namaz değil tek namazdırlar. bugün için mevsime göre saat dörtte ikindi namazı kılınmakta. Böylece günün iki tarafındaki bu iki namaz için belirgin bir zaman mesafesi olmuş olur. böyle değil de araya saatler girse dahi iki namaz günün bir tarafında kılındığında.Gündüzün iki tarafında ve gecenin (gündüze) yakın saatlerinde salâta (namaza) kıyam kıl. kılma zamanı olarak Kur’an’a uymamaktadır. Bu iki namaz geniş bir vakitte kılınmakla beraber.. Taraf ise herhangi bir şeyin ortası dışında ki yanlarıdır. Bu vakitlerin ikisi gündüzün iki tarafında ve ikisi de gecenin gündüze yakın saatlerindedir. Buna göre. Ve böylece gün ortasının diğer tarafındaki namaz kılınmamış olur. zira 17 İsrâ 78 de İkindi namazı için güneşin batıya yönelmesi gerektiği bildirilmiştir. ortanın diğer tarafında kılınması gereken namazın yerine geçmez. bu vakitte ikindi namazı için ezan okunmasına birkaç dakika kala kişi öğle namazını kılabilmekte ve birkaç dakika sonra ikindi için ezan okunduğunda da ikindi namazını kılabilmektedir. Böylece gündüzün her iki tarafında namaz kılınması farz olmuş olur. Örneğin. İkindi namazı gündüzün bir tarafında. Gün ortası iki namazı bir birinden ayırmada kesin sınırdır. Gündüze ait olan vakitler için taraf kelimesi kullanılmıştır. farz olan Öğle namazı değil. çünkü iyilikler kötülükleri giderir. Kısacası. 11/114 Mealini yazmış olduğum 11 Hûd Sûresi 114 te.

Gecenin gündüze biri “Akşam" diğeri de “Fecir"(tan vakti) zamanı olmak üzere iki yakın vakti vardır. Çünkü fecrin Kur’an’ı (namazı) şahidlidir. Kılınma zamanının devam süresi Fecir namazına kadar olmayıp.Diğer iki namaz ise. nafile olarak kılınan teheccüd namazı vakti girmeden önceki vakittir. teheccüd namazı vakti teheccüd namazına aittir. ve fecrin (sabah namazı) Kur’an’ını da(kıl). gecenin gündüze yakın vakitlerinde kılınmaları emredilmiştir. Teheccüd namazı yatıp uyuduktan sonra kalkıp kılınan bir namaz olduğundan.Ey müminler. Kur’an’dan mealen: . 17 İsrâ 78 ayetinde de dört namazın vakti verilmiştir. Her namazın vakti kendisine aittir. hem kendisiyle Yatsı namazı arasında bu uyku ile bir zaman mesafesi var olduğu gibi. normalde en geç. ellerinizin altında bulunan (köleler. Bunlar Güneşin batıya kaymasından gecenin kararmasına kadar olan İkindi. Akşam ve Yatsı namazı ile Fecir (sabah) namazlarıdır. gecenin kararmasına (yatsı vaktine) kadar salâta (namaza) kıyam et. cariye)ler. yatma vaktine kadardır.Güneşin batıya yönelmesinden. Ayette Yatsı namazının vakti olarak gecenin ilk karanlığının çökmesi verilmi