(

R

TÜRK KÜLTÜRÜNÜ ARAŞTİR

Yayınlan: 121 Seri: I
L

Sayı:

TÜRK DÜ
B~;

EL

COĞR
-

| ' İkinci Baskı ANKARA -1992

Bu eser gerçekleştirilmiştir.

*ın desteği ile

Sözbaşı
Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, kuruluş tarihi olan 1961'den bugüne kadar yayınladığı yüzden fazla eser, tertiplediği sempozyum ve konferanslar yanında aylık ve ilmî dergileriyle kültür ve medeniyet meselelerimizi aydınlatmaya çalışan bir kurutuştur. Okuyuculara sunduğumuz üç ciltten ibaret Türk Dünyası El Kitabı bahse konu araştırmaların en hacimiisidir.

ISBN : «75-456-047-1 (TK. No) ISBN : 975-456-048-x(1.Cilt) Türk Kültürünü Araf tırma Enstitüsü,

Yayınlayan

\
Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü 17. Sok. No: 38 08490 Bahçelievler / ANKARA Tel: 213 31 00-213 41 35 1976 10.000 Sistem Ofset Matbaacılık Umlted Şirketi Ankara, 1992
j

Birinci Baskı İkinci Baskı Baskı Sayısı Dizgi, Baskı

Eserin ilk baskısı tek cilt olarak 1976 yılında yayınlanmıştı. Büyük bir ihtiyaca cevap verdiği için yurtiçinde ve yurtdışında ilgi ite karşılandı ve kısa zamanda mevcudu tükendi Enstitümüz Bilim Kurulu eseri; Seride hazırlanacak El Kitabı'na temel kaynak vazifesi görmesi düşüncesinden hareketle plânlamıştı. Ancak, kültür tarihimizin zenginliği Be meselelerinin azameti plâna sadık kalınmasına engel oldu. Araştırmaların uzu/ıft* veya kısalık gibi düşüncelerle hudutlandırıl-maması bundandır. Yeni baskıda plân ve görüşte ilk yayından uzaklaşmış değildir. DH, tarih ve coğrafya gbi alanlarda kolay değişmeyen bilgiler ilk baskıdaki yerlerini muhafaza etti. Nüfus, &tetfsff/c ve haritalarda bazı değişme ve gelişme gösteren konular yeniden /şfencff. Edebiyata, sanat ve fikir hayatına dair yeni müstakil araştırmalarla Türk Dûnyası'nm -fiusyatte son siyasi ve iktisadf hareketlerin çıkışına kadar- meselelerine bakış yeni bir ufuk kazandı. Toplanan bilgi ve etütleri faydacı bir görüşle üç dit halinde toplamamız tamdan doğdu. Eserin huduttan dışında kalmış daha birçok konularm mevcudiyetini biliyoruz. Enstitümüz Bilim Kurulu'nun hazırladığı plâna göre 12&tük kütö-yat halinde düşünülen eser, ileride tek bir B Kitabı olarak da okuyucuya sunulacaktır. Enstitümüz, Türk kültür ve medeniyeti alanlanndaki top/ü çatışmaların bk denemesi mahiyetindeki bu kitabın ilk baskısında emeği geçenleri hatırlar, bugün aramızdan ayrılanları rahmette anarken, yeni yayına vücut veren meslekdaşlarımıza ve hususiyle büyük emeği geçen Prof. Dr. Abdülhalûk Çay'a şükranlarını sunar. Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü

İÇİNDEKİLER
Birinci Bölüm TÜRK ÜLKELERİNİN COĞRAFYASI

Giriş..................£;„.„..............................„»..................g............m&&&.........-»-•& % I. Törtı Ülkelerinin Tabiî Coğrafyası (Ahmet ARDEL).........................................7 II. Türk Dünyasının Demografik ve
EkonomikYapısma Toplu Bir Bakış (Nadir DEVLET)....................................55
1. nemngrafir ..jı-y^ı. ftşa^fe ,.;«,_____________.........„...................«..............*.SB

*-* Ekonomi........................................afifti........................................................91 İkinci Bölüm TÜRK TARİHİ..........Jı Ç|»T iı■ ı■rTTt]İl|^iıjlıjL»■ Vıt»ı..............................»...-âLi-JM Giriş (İbrahim KAFESOĞLU)...............................................................................111 K Asya Türk Devletleri (İbrahim KAFESOĞLU),......,................._____..........111

1. Hun İmparatorlukları (İbrahim KAFESOĞLU)............................................ 111 2. Tabgaç Devleti (İbrahim KAFESOĞLUJL.........................*...££&&..........125 3. Göktürk Hakanlıkları (İbrahim KAFESOĞLU).NOîftfcSfij.......-3*.........«... 12? 4. Uygurlar (İbrahim KAFESOĞLU)........».»„„....................$fiS...............«... 145 5. Kırgızlar (İbrahim KAFESOĞLU^^.^**^...............^Mfc.,.....J,ja*üu£»„t... IS)
&TDrgişler (İbrahim KAFESOĞLU) ^k......................4&U.......................... 1fl0

7. Karluklar (İbrahim KAFESOĞLU) „.,.,.,.____,„..................................«,.....154 8. Oğuzlar (İbrahim KAFESOĞLU)..............................................................
156

9. Kimekler (M. Kemal ÖZERGİN)......-........................................................156
II. Doğu Avrupa Türk Kavim ve Devletleri......................................................175 Doğu Avrupa'daki En Eski Türk Kavimleri

Giriş (Akdes Nimet KURAT)....____..................İL.................................................. î?§

1. İskitler, Sarmatiar, Roksolan ve Yazığlar................................................176 2. Hunlar ve Atöla, (Akdes N. KURAT) *«*»--...........................................177 3. Avarlar (Akdes N. «URAT)........•—ımpr................vm..........................."*** 4. Hazar Kağanlığı...................................................................................«171 5. Peçenekler, Uz (Oğu*)'tar ve Kumaniar............................................-""tR* 6. Kama (Çulman) Bulgarları Devleti..„.,«.„.„,...................«^.........^«^.»Ill

IH . K üttür ve Te şkilât (İbrahim K A FE S ĞLU O ) ..................................................187 1. B ozk ır Kültûrö'nön M en şei M eselesi .....................................................188 2. Sosyal Yapı...........................................................................Himltü 3. B ozk ır Türk lli'nde Te şkilât.................................................................. 201 4. Din ..,„....«,„,„.........................................................i................................208 5. İktisad î H ayat........ .....................................................,......................216 6. E deb î Kültür ve Sanat .............................................................................222 7. Düşünce ve Ahl âk .................................................................................. 228 W . İlk Türk-İslâm Siyas î Teşekkülleri İ (brahim K A FE S ĞLU O )....................... 237 1. Türklerinİslâm iyet'e G şi...; iri ..............................„,...............................237 2. A bbasiler Zam ında an T ürkler (E âk)......................................................238 tr 3. K arahanl ılar (E rdo ğan M E R Ç İL)............................................İM fMİV:> 240 4. G azneli D evleti İbrahim ( K A FE S ĞLU O ) .....................i&&y&+f^w4fr„2A6 V. S elçuklular İbrahim ( K A FE S ĞLU O ) ..........................................................247 1. Büyük S el çuklu İm paratorlu ğu.................................jğüfa.....................247 2. Irak ve H orasan S çuklular el ı...................................................................283 3. K irm an S çuklular el ı............................*Ö ® » 1A5* « »>**^^*^ ....................283 4. Suriye Selçukluları.......................«w-l&........^tv^^^a^^,,................284 5. A nadolu Sel çuklu D evleti (H akk ı D . Y ILD IZ) ........mmmri$&....................284 V I. O rtado ğu'da K urulm şuTürk D evletleri (A nadolu » iran, S uriye veısır................................................................291 M 1. D oğu A nadolu ve İzm ir T ürkm en B eylikleri İbrahim ( K A FE S ĞLU O ) ..............291 2. Atabeylikler (İbrahim KAF^ĞLUkww.^»«~.~™ ?95 297 3. A nadolu Beylikleri (Eğan rdo M E R Ç İLJ.................YtinmrLL'ı'M'^:.......... 4. D elhi T ürk S ultanl ığı (ibrahim A FE S ĞLU O )...,^-. .......................^.............323 5. Mısır ve Suriye'de Kurulmuş Türk Devletleri (M.C.Ş^abeddlnTEKlNDAGj^.*w............",„'»..................................»İ27 6. H arezm şahlar D evleti İbrahim ( K A FE S ĞLU O ) .........................................336 7. K arakoyunlular (Abdulhal ûk ÇA Y ) .........................................................344 8. A kkoyunlular (A bdulhal ûk ÇA Y ) .................................'..J;.. .....................348 V II. İsiâmî Türk D evletlerinde ültür K ve Te şkilât (İbrahim K A FE S ĞLU O ) ................351 1. Hüküm ranl ık.............................................Ü?T.................■...............362

2. Teşkilât.......................................\................................................358 3. H alk ve Toprak ...............................................................................362 4. D iril H ayat .....................................................................................364 5. Felsefe ve Bilim ............................M................................................370 6. E debiyat ........................................................................................376 7. S anat ............................................................................................377 8. İmar Faaliyetleri..............................................„„............................378 9. Türk H ususiyetleri ............„............M....................%..........„...............379 V II. O rta A sya veıpçak K B ozk ırlarında K urulm ş u Türk D evletleri (Ahm et TE İR )...........,....................................383 M 1. Türk-M o ğol im paratorlu ğu ve D evam ı (A hm et TEİR M )........„................«..385 2. AH m O rdu Devleti (A kdes Nim et KU ..............................................400 R A T) 3. K azan H anl ığı (A hm et TEİR M ) ........... .........................„.......................409 4. Astırhan H anl ığı (R e şid Rahm eti AR A ...........".....................................415 T) 5. Kasım Hanl ığı (A hm et TEİM R )...............„......................„....................417 6. Km m H anl ığı (H afflİN A LC IK.............................................................420 ) 7. N ogay H anl ığı (Ahm et TEM İR )............................................................435 8. Sibir (Sibirya) Hanlığı (A.N. KURAT- A.TEMİR)....................................437 IX. Ondördüncü Yüzyıldan Sonra Orta Asya'da Kurulmuş Türk Devletleri (İbrahim KAFESOĞLU)...............................447 LTimurlular Devleti.......................fi|......-.........................................^7 2. O rta A sya'daürkfefr T ....................................................\..................448 3. K aşgar-Turfan H anl ığı.....................................................«............«.450 4. H ind-T ürk İm paratorlu ğu........................... . ....~.................................451 X. O sm anl ı İm paratorlu ğu...............................................................•.......457 1. O sm anl ı İm paratorlu ğunda K ûltör ve Te şkilât (H alilİN A LC IK...................457 ) 2. O sm anl ı D evleti'ntn S iyas î Tarihi (F. Çetin D ER İN )...... ............................477 3. O sm anl ı İm paratorlu ğum da Y enile şm e H areketleri (Ero üm endKUR AN ) .......................................................»— «» ....................................*W

XI. Türkiye C um huriyeti Tarihi (C engiz O R H O N LU —.—............. )....... —507 XII. K uzey K ıbrıs Türk C um huriyeti (H . Fikret A LA....................................529 SKA)

TÜRK ÜLKELERİNİN COĞRAFYASI

1

Birinci Bölüm

Türk Ülkelerinin Coğrafyası

. 1856. Kuzey Aitaylar'ın hemen batısında (Minusinsk bölgesi) ortaya çıkarılan Afanasyevo (M. 1926) Türk anayurdu olması gerektiğini düşünmüşlerdir. Bütün bunlara bakarak eski Türk yurdunun coğrafî sınırını çizebilmek az çok mümkün olmakla beraber. Bununla beraber ciddi "dil* araştırmaları bu sahanın Altay . 1912). Bunun sebebi Türkler'in daha iye zamanlardan itibaren geniş bir sahaya yayılmış bulunmaları ve kültürlerini uzaklara kadar götürmeleri olsa gerektir. 1700 . Tarihçiler.Tanrı dağian arasım. Ari'lerin de Mâverâünnehir'in kuzey sahasında yaşamaları dolayısıyla. Castrân. Schott. mongoloid olmayan. 1832. II. Koppers. 1885. Batılı bilginlerden çoğu meseleyi kendi meşgul oldukları ilim dalları bakımından ele aldıklarından bu hususta çeşitli neticelere varmışlardır.Ö.Ural dağları arasına alınmasına. 1824. Harnmer. binden daha önceki Türk yurdunu tesbitte mühim ip uçları vermiştir. hattâ Hazar denizinin kuzey ve kuzeydoğu bozkırlarının Türk Anayurdu olarak tesbitine imkân vermektedir. Oberhummer. san'at tarihçileri kuzeybatı Asya sahasını (Strzygowsky.TÜRK ÜLKELERİNİN COĞRAFYASI 3 Giriş Türkler'in İlk Yurdu Ve Yayılış Sahaları Türkler'in göçlerden önce oturduğu topraklar meselesi geçen asırdan beri münakaşa edilen bir mevzudur. Altay dağlarını Türkler'in anayurdu kabul ederken (Klaproth. 1937) veya Baykal Gölü'nün güneybatısını-göstermişler. Ramstedt. Orta Asya'da Kiselev ve Çernikov vb. 1836.ancak bu coğrafi kesimde mümkün olabilirdi.Ö. ö. belirli ve daha dar bîr bölgenin tâyini müşkül görünmektedir. il. brakisefal Türk ırkının proto tipi idi. hem de Hind Avrupa dillerini konuşan Ârî'lerle temas edebilmeleri -Urallılar'ın bölgenin kuzey ve kuzeybatısında.1200) kültürlerinden bilhassa ikincisinin temsilcileri olan ırk. 1891. bin ortalarına ait bazı dil yadigârlarının ortaya koyduğu gibi» Türkler'in etrafa yayılmalarından önce hem eski Ural'lı kavimlerle. 1935). Vam-bery. Çünkü M. 2500 -1700) ve Andronove (M. bazı dil araştırıcıları da Altaylar1 ın veya Kingan silsilesinin doğu ve batısının (Radloff. bazı kültür tarihçileri Altaylar Kırgız bozkırları arasını (Menghin. Çin kayıtlarına dayanarak.Ö. tarafından yapılan arkeoloji araştırmaları M. etnologlar İç Asya'nın kuzey bölgelerini. antropologlar Kırgız bozkırı .

kuzeyde Kuîey Buz Deft&Pnden güneyde Tibet'e kadar olan geniş bir sahada yaşarlar. hem uzun mesafeler katetmek suretiyle yapılmış. en İptidaisi dahil hiçbir kavmin kendiliğinden ve keyif için yer değiştirmediğini.f 4 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK ÜLKELERİNİN COĞRAFYASI 5 Çok eski zamanlarda başlayan anayurttan ayrılma hareketleri. Bununla beraber Türklerin birbiri arkasına çeşitli yönlerde yayılmalarını sağlayan başka âmiller de mevcuttur. her an karşılaşılması aşikâr tehlikeleri göğüslemeğe hazır bulunmak ve aralıksız bir ölüm-kafım savaşı vasatında yaşamak. Türk maneviyatının sağlamlığıdır. Peçenek. ağır darbelere maruz kalan yabancılar tarafından Türkler'in sevimsiz karşılanmalarına yol açıyordu. Eski dünya kıt'alannda görülen geniş Türk yayılmalarının pek ciddi sebeplere dayanması gerekir. haksever ve âdil insanlar olmalarına rağmen Türkler hakkında söylenen hayal mahsulü türlü ithamların sebebi de bu olmalıdır. Böylece tarih? devirlerde Türkler'den tur kütle başka bir Türk zümresini arzuları hilâfına. Mâverâünnehir üzerinden İran'a ve Anadolu'ya (XI. her millet için tabiî sayılacak bir durum değildir. gerek "sızma" vasfında olsun etrafa yayılmaları şüphesiz her zaman kolay cereyan etmiyor. asır Moğol K'i-tan hücumu) Türkler. Tarihte göçler mevzuunun araştırıcıları. Bugün Türkler. Kafkaslar'ın kuzeyinden Orta Avrupa'ya (830'dan sonra). Türkler'den bîr kol olan Yakutlar İle Çuvaşlar'ın ana kütleden ayrılması ve Yakutlar'ın Doğu Sibirya'ya doğru yönelmeleri çok eski bir tarihte vukubulmuş olmalıdır. Bu durum. Zaruret neticesi de olsa. M. yabancı inanışların hâkim olduğu bölgelere nüfuz etmiş Türk zümrelerinin. zira dilleri "ana Türkçe'den en ayrı düşen Türk kavimleri bunlardır ve bilhassa Yakutça bugün en çok değişen bir lehçedir. W. tabiiyeti kabul edip istiklâlden mahrum kalmaktansa memleketi terk etmeyi tercih ediyorlardı. Tarihte Türk yayılmalarının diğer bir şekli de 'sızma* diyebileceğimiz yoldur ki. asır) ve sonra. Kuman (Kıpçak) ve Uz (Oğuzlar'dan bir kol)'lar Hazar Denizi kuzeyinden Doğu Avrupa ve Balkanlar'a (IX . Astında bir bozkır halkı olan ve bozkırlarda doğup gelişen kültürün yaratıcısı bulunan Türkler'in. I. Bu şekilde dahi Türkler'in katıldıkları topluluklar içinde üstün bir kabiliyet göstererek askerî kuvvetlere veya siyasî hayata hâkim oldukları.XI. 1500 -1000 arasında bir kısım Türkler Uzak Doğu'da yaşıyorlardı.XII. oturulan topraktan ebediyen aynlmanın bir insan için çok müşkül olduğunu ve göçlerin ancak bir takım zaruretler yüzünden vukua geldiğini göstermişlerdir. binlerce*yıl devam etmişfi^MÖ.Avrupalıların bölgeyi kendi hâkimiyetlerine geçirdikleri anlaşılmaktadır. oralarda fazla barınamadıklan ve çok kere varlıklarını kaybettikleri dikkati çekmektedir (Çin'de Tabgaçlar. yayılma safhasında kendi kültürleri için yaşama ihtimalinin zayıfladığı sınırlarda durakladıkları. Kuzey Çin'de ve bugünkü Moğolistan'da Türkler'in mevcudiyeti daha gerilere Neolitik çağa kadar takip edilebilmektedir. 1300 -1000 arasında Türkistan'da bulunduklarına dâir işaretler vardır. Büyük ölçüde kuraklık (meselâ Hun göçü). Balkanlar'da Bulgarlar. hattâ bazan devlet kurdukları bilinmektedir (Meselâ Mısır'da. Yabancı hayat tarzı. asır göçleri). Daha eski tarihlerde Türkler'in Iran yaylası üzerinden Mezopotamya'ya inmiş olmaları da muhtemeldir. hem de çok mühim tarihî neticeler vermiştir. Kuzey Hindistan'da çeşitli Türk devletleri vb.Ârî komşuluğunun M. Toprağın artan nüfusu oesleyemez hale gelmesi yüzünden dar ziraat alanları dışında. buraya dışarıdan gelen Hind . asırlar) "İskitler* i!e birlikte yaşadıkları tahmin edilmektedir. yüzyıllar) ve XIV. Aslında İyi. ancak hayvan yetiştirebilen Türkler'in tabii bir hayat sürebilmek için çeşitli gıda maddeleri. dünyayı huzur ve sükûna kavuşturmayı gaye edinen bir fütuhat felsefesi ve her yerde âdil. Sabirler Aral'ın kuzeyinden Kafkaslar'a (V. Türk tarihine dair kayıtlarda göçlerin ve akınların başlıca sebebi olarak zikredilen bu hususlar. Milâttan sonraki Türk göçlerine katılan boylar ve zamanları hakkında ise açık bilgilere sahip bulunuluyor: Hunlar Avrupa'ya (375 ve müteakip yıllarda) ve Kuzey Hindistan'a (Ak-Hunlar). asır). nüfus kalabaltklığı ve mer'a darlığı Türkier'i göçe mecbur etmiştir. bazan pek şiddetli çatışmalara sebep oluyordu W. Batı Avrupa'da Hunlar. bilinmeyen ufuklara doğru akmak. Diğer taraftan Türkler'den bîr kısmının da M. Gerek bu şekilde. Orhun bölgesinden Seyhun Nehri kenarlarına (X. kabaca batıda Balkanlar'dan. Hindistan'ın Indus .Pencâb havalisine doğru ilk Türk hareketi. yeni vatan kurma maksadını güden büyük çapta fütuhat vasfındadır. Bu durum Türkler'de zamanla. Bunlar. giyim eşyası vb. 1500'lerde olması muhtemeldir. bin başlarına tesadüf eder. vukubulan büyük Türk göçlerinin tarihleri kesinfikle bilinmemekte beraber bazı tesbitler yapılabilmektedir.Ö.Ö. Meselâ. yalnız. yüzytön ikinci yarısından sonra Osmanlılar'ın Rumeli'ye geçişi bu şekilde bir nüfus kalabalığının yer değiştirmesi neticesi olmuştur. Avrupa Hunları Orta Asya'dan Orta Avrupa'ya (VI. çok sıcak ve rutubetli bölgelere pek girmedikleri görülmektedir. Macarlar'la birlikte bazı Türk boyları. Eberhard'a göre. Bunun yanısıra her askerî muvaffakiyet de yeni bir siyasî hedefe yol açmış ve ülkeler zaptedildikçe yeni fetih arzuları kamçılanmıştır. Türkler'de açık şekilde müşahede edilen ve onların tarih boyunca hareketli bir topluluk halinde sürekliliğini mümkün kılan bu ruhi davranış. Anadolu'nun Selçuklular tarafından iskân edilmesi (XI . M. Orhun nehri bölgesinden İç Asya'ya (840'i takip eden yıllarda) göç etmişlerdir. gibi başka iktisadî vasıtalara da ihtiyaçları vardı. bir tahmine göre.Ö.Ö. Meselâ yukarıda zikredilen Uraliî . bazan iktisadî ve ticarî bakımdan nisbeten daha fazla imkânlara sahip diğer Türk topraklarına intikaline de yol açmıştır. asır ortası).XI. insanları eşit sayan Türk töresini yürürlüğe koymak üzere bir cihan hâkimiyeti mefkuresi doğurmuşa benzemektedir. Bunlardan biri.III. Türkler'den bir kütlenin de batıya yönelerek Volga Nehri etrafındaki düzlüklerde (M. Hindistan'da). başarılar arttıkça daha da kuvvetlenmiştir. VI. asrın ikinci yarısı). bazı kalabalık boylardan ayrılan grupların veya ailelerin veya sağlam yapılı gençlerin yabancı devletlerde hizmet almaları suretinde belirir. Bulgarlar Karadeniz kuzeyinden Balkanlar'a ve İtil (Volga) nehri kıyılarına (641 'i takip eden yıllarda). doğuda Büyük Okyanus*. gerek yabancı ağır dış baskıya maruz katan (meselâ XI. fasılalarla. Bunlardan bilhassa Hun ve Oğuz göçleri.. Bunu Batı Türkleri'nin tarihinde de görmek mümkündür. Uygurlar. asır). Türkler'in başka memleketlere yönelmelerini değil.Ö. iklimi elverişli. göçe mecbur etmiştir (meselâ IX . ormanlık. gibi). Türkler'in gerek "fütuhat". . Oğuzlar. Bu göçler. Tarihî kayıtlarda Türk göçlerinin de iktisadî sıkıntı. daha ziyade bozkır kavimleri için bahis konusu idi. tabiat servetleri zengin ve o çağlarda pek az nüfuslu civar bölgelerde mevcut idi. bu durum. yani Türk anayurt topraklarının geçim bakımından yetersiz kalması sebebiyle olduğu belirtilmiştir.Türk .

Atatürk'ün mânevi rehberliğinde. Makedonya ve Üsküp havalisinde. engin Türk Tarihi İçerisinde kuruluşunu takip eden yarım yüzyıllık sureyi. kurak iklim bölgeleri (bozkır ve çöller) oluşu ve hâkim yüzey şekillerinin de. Hudutlarını kabaca çizdiğimiz bu sahada Türkler'in topluca yaşadıkları diğer yerler Tatar. yay şeklinde . kurak bölgeleri (çölleri ve stepleri). bazı Ege adalarında ve Kıbrıs'ta yaşarlar. Hedef ve dileğimiz. Türk dünyasının hayat tarzında bir birlik vardır. Irak'ın Kerkük havalisinde. ovaları. güney kısmı Iranfılar'ın idaresinde katan Azerbaycan ile beraber. çeşitli dış tehlike ve tehditlere rağmen savaşsız geçirmiş. diğeri de batı kısmı Ruslar'ın. ön Asya ve Orta Asya Coğrafyasının Ana Hattan: Akdeniz'den Batı Pakistan'a. Bu saha» Kuzey Buz Denizi'nin (Arktik Okyanus) bir parçası olan Doğu Sibirya Denizi'nden Akdeniz'e kadar Avrasya (Avrupa-Asya) kıt'asını verevine kesmekte ve Idil-Ural bölgesinden Himalayalar'a kadar uzanan memleketleri içine almaktadır. çağdaş medeniyet seviyesinin de üstünde bir başarıya ulaştırmaktır. Bu iki birlik. Pilevne ve Varna bölgelerinde. Bu geniş sahanın göze çarpan umumi karakteri. doğu kısmt Çinliler'in idaresinde olan Türkistan'dır. Gerçekten. Türkiye Cumhuriyeti. yaylalara ve ovalara tekabül edişidir. ana hatlarıyla aşağıda gösterilmiştir. Başkırt ve Çuvaş boylarının ve Fin-Ugur kavimlerinin yaşadığı Idil-Ural bölgesi. Afganistan'da. Türkiye bu topraklarda oturan insanların "ana vatan") vasfını kazanmış. I. Romanya'da Dobruca ve Basarabya'da. Münbiç ve Lazkiye bölgelerinde. bölgeden bölgeye bazı farklar göstermekle beraber. yeryüzündeki tek bir Türk devletidir. Bunun.Baykal gölü arasındaki Altay. Türk Ülkelerinin Tabii Coğrafyası Ahmet AnM Sayılan 150 milyonu aşan Türkler. aralarındaki intikali sağlayan ve kuzey kısmı Ruslar'ın. dağlara. Azerbaycan'da ve Anadolu'nun dağlık yerlerinde de aşağı yukarı aynı karakteri göstermektedir. bütün gücünü memleketinin imarına ve halkının refahına adamış. Orta Asya dağ ve ovalarından Kızıldeniz'e kadar uzanan sahada Ön Asya. ancak küçük bir kısmı Avrupa'da bulunmaktadır. Kafkasya'da. Görülüyor ki. Filibe. tabii bir neticesi olarak da. Bugün 68. ziraat sahalarıdır. yeryüzünde geniş bir sahaya yayılmışlardır. gerçek bur ana vatan olmuştur. esas itibariyle ziraat ve hayvancılığa dayanmaktadır. Mestanlı -Kızanlık. Yakutistan ite Altay dağları . birlik ve beraberlik içinde güzel yurdumuzu ve milletimizi daha mutlu günlere. Azerbaycan'da ve Anadolu'da. Orta Asya'nın dağlık sahalarında ve bozkırlarında hayat tarzı geniş ölçüde hayvancılığa dayandığı gibi. Polonya'da. Türk Dünyası'nın çok bûyûk bîr kısmı Ön Asya İle Orta Asya'da yer almakta. Bunlardan bin Türkiye. yaşadıkları yerler arasında mesafelerin uzak olmasına rağmen. bu yerler. Doğu ve Batı Türkistan'ın alçak yaylalariyle. geniş ovaları ve bilhassa vahalarında hâkim geçim kaynağı ziraat olduğu git». iki yerde büyük ve yeknesak topluluklar teşkil ederler. hattâ yabancı boyunduruğu altında yaşayan soydaşları için de bir ümit ve iftihar kaynağı. yıldönümünü İdrâk ettiğimiz Türkiye Cumhuriyeti. yani ovalar ve alçak yaylalar. Yunanistan'ın Batı Trakya. Batı Trakya'dan Moğolistan hududuna kadar hemen hemen kesintisiz bir Türk nüfus sahası vücuda getirirler. Buralarda yaşayan Türkler'in hayat tarzları. Suriye'nin Azez.• TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK ÜLKELERİNİN COĞRAFYASI f Bu.tarihî bir gelişmenin mahsulüdür.geniş saha dahilinde Türkler. Bulgaristan'ın Deliorman. Ayrı birlikler halindeki bu bölgelerin coğrafyası. Kesintisiz Türk nüfus sahası olarak sınırladığımız yerlerin dışında Türkler Yugoslavya'da. Hakas ve Tannu-Tuva bölgeleridir.

Ön Asya'nın ovalarıyle dağları arasındaki bu mevsimlik göçler. Suriye ve Arabistan düzlükleridir. seyrek ve cılız. yaylalar ve ovalar gibi genç ve ihtiyar şekiller yan yana bulunu/. yağış miktarlarını çoğaltıp. Görülüyor ki iklim. Her tarafta günlük (bilhassa yazın çöllerde) ve yıllık sıcaklık farkları fazla ve mevsimler arasındaki sıcaklık değişiklikleri belirlidir. Kapalı ve açık havzalar da birbirini takip etmektedir. Hicaz'dan Horasan'a kadar geniş bir sahada aşağı yukarı aynı iklim şarttan hüküm sürmekte ve bununla alâkalı olarak aynı bitki manzarası. Ön Asya'da. Toroslar. Bahar mevsiminin yağışları bitkilere yeniden hayat verir. ön Asya'da esas itibariyle iklim ve yüzey şekillerinden ileri gelen bu mevsimlik yer değiştirmeler. belirttiğimiz tezatlar içinde kayboluyor gibi görünüyorsa da iklim onu perçinlemektedir. Mezopotamya ovaları. Her tarafta yükseklikleri teşkil eden dağlar. yukarda kısaca bahis konusu edilen muhtelif unsurları birleştiren bir husus olarak ortaya çıkmaktadır. Elbruz dağları. azaltmak ve yağışı kara çevirmek suretiyle bu umumî hatları daha belirli bir hale getirmektedir. Ön Asya'da kurak iklimlerin muhtelif çeşitlilikleri tesirlerini gösterir. Arap yarımadasının güneybatısında musonun tesiriyle yazın. Anadolu'nun batı kısmında Yörükler her sene sıcak yaz aylarında yaylalara çıkar ve sonbaharda da alçak ovalara ve vadilere inerler.000 m. devamlı göçle- . Birliği sağlayan iklimle tezadı yaratan yüzey şekillerinin terkibi ön Asya'da unsurlar arasında yeni bir bağ yaratmaktadır. Suna insanlarla birlikte hayvanlar da katılmaktadır. Aynı şekilde iniş ve çıkış Doğu Anadolu dağları ile civar ovalar arasında da vardır. Her yerde yaz mevsimi bitkilerin gelişmesinde bir duraklama devridir. Yüzey şekillerinin çeşitliliği sıcaklıkları. Hindikuş ve Zagros dağları.6 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK ÜLKELERİNİN COĞRAFYASI 9 yüksek dağları ve bunlar arasında yer alan yüksek yaylaları ihtiva etmektedir. Halen gittikçe ehemmiyetini kaybeden.'den fazla) dolayısiyle yazın çok sıcak olan çukur sahalardan yüksek yerlere. su kaybına karşı mücehhez bitkilerden müteşekkil topluluklar dağları ve ovaları örtmektedir. Karadeniz'in doğu ve Hazar denizinin güney kıyılarında ise her mevsimi yağışlı bir iklim vardır. hattâ bazı bölgelerde tamamen ortadan kalkan. İnsanlarla birlikte sürülerin yer değiştirmesi (göçebelik) ön Asya'nın tarih boyunca ar-zettiği en büyük hususiyetlerinden biridir. zaman zaman seyrini değiştirerek. Bunun dışında kalan Ön Asya memleketlerinde kurak ve sıcak yazlar ve bazen şiddetli geçen yağışlı kışlarla kenefini gösteren çeşitli iklim tipleri hüküm sürmektedir. bugün olduğu gibi tarihin her devrinde görülmüştür. Buna benzer hareketler diğer ön Asya ülkelerinde de cereyan etmektedir. Ön Asya'da yüzey şekillen bakımından bir birlik yoktur. Ege kıyılarından Afganistan'a. Akdeniz ve bilhassa Karadeniz kıyılarına yaklaştıkça ehemmiyetini kaybetmektedir. Ön Asya memleketlerinde çukur sahalarla bunları çerçeveleyen yüksek dağ ve yaylalar arasındaki ehemmiyetli yükseklik farkları (Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde kıyı ovaları ile dağ sıraları arasında 2. Gerçekten Ön Asya'da hüküm süren iklim neticesi birbiriyle ahenkli olmayan unsurlar arasında bir yakınlık meydana gelmiştir. Kuraklık. Burada büyük tabiî bölge birliği. İç Anadolu ve Doğu Anadolu yaylaları ile Iran yaylası. Rion ve Kura vadileri. Bunlar Kafkaslar. kışın da çok soğuk olan dağlardan ılık ovalara doğru mevsimlik iniş çıkışlar vardır.

Bu geniş bölgenin adı. kuzeyde geniş bir saha kaplayan bir jeosenklinalden (dağların. Ruslar'ın ve Çinlilerin daha da ileri giderek. geniş mânada Türkistan denilmektedir. Alp sistemine dahfl dünyanın en yüksek dağ sıfatenm teşkil eden Himalayalar'la. Tarihte buna ait misâller çoktur. bazı coğrafyacılar. güneyde. aslında sadece Türkistan'dır ve coğrafî araştırmalardaki bölge taksimatına uyularak Doğu ve Batı Türkistan diye iki kısma ayrılmıştır. böyle bir duruma yol açmıştır. Filhakika halen bu bölgeler adlarını. Ön Asya'nın bir ucundan öbür ucuna kadar uzanan bu sahada yapı ve yüzey şekillerinin mahiyetine bunların tesir ve mukabil tesirleri hâkim olmuştur. doğuda Büyük Kingan dağları arasında kalan geniş saha meydana getirmektedir. yaylalar ve bunlar arasında yer alan küçük-büyük bir takım kapalı çukurluklardan müteşekkil olduğu halde. batıda Hazar denizi ile. Yabancı bazı müellifler bu yerlerin bugünkü siyasî durumunu göz Önünde tutarak Doğu Türkistan'a Çin Türkistanı. üzerlerinde yaşayan milletin adından atmaktadırlar. Bu geniş sahanın doğu parçası ile batı parçası arasında. İstilâcı devletlerin kullandıkları tâbirler Türk Birliğini parçalayıcı. Bu tâbirler tarihi bakımdan olduğu kadar ilmî bakımdan da hatalıdır. Orta Asya'nın doğu kısmı yüksek dağlar. Çin Türkistanı gibi sunî bir ayırım yapanların maksattan. Batı Türkistan'a da Rus Türkistanı demektedirler. Doğu Almanya için Rus Almanyası denmediği gibi. bilhassa yer şekilleri bakımından. Orta Asya'nın yüksek dağ ve yaylalardan müteşekkil doğu kısmına 'Yüksek Orta Asya" derler.. içinde teşekkül ettiği dar ve derin eski Akdeniz) yan basınçlarla meydana çıkmış olan dağ sıraları. Orta Asya'yı. Ruslar'ın Batı Türkistan'ı Sinkiang eyaleti diye adlandırarak Türkistan mefhumunu büsbütün ortadan kaldırmaya çatışmaları bu görüşümüzü kuvvetlendirmektedir. doğu ile batı arasındaki bu 'geçiş bölgesi. Onun içindir ki. Birinci Cihan Harbi sonuna kadar Avusturya ve Almanya arasında paylaşılmış Çekoslovakya için de Avusturya Çekoslovakyası ve Alman Çekoslovakyası diye tâbirler kullanılmamıştır. tabiî şartlan ve kaynaklarıyla. Aslında Rus Türkistanı..kara parçası. Diğer taraftan hâkim unsuru teşkil eden Türkler'in vatanı için Türkistan tâbiri de doğrudur. . Kuzey ile güney. batı kısmı kapalı denizlerle göllerden ve geniş ovalarla alçak yaylalardan meydana gelmiştir. jeolojik tarihin pek eski devirlerinde katılaşmış ve üzeri tortullarla örtülmüş Ur . hattâ ortadan kaldırıcı mahiyettedir. Bu misâlleri çoğaltmak mümkündür. kuzeyde Sayan dağları ve Baykal gölü etrafındaki dağlar. Ön Asya büyük istilâlar diyarı. geçici büyük imparatorlukların kurulduğu ve kavimlerin. Bugün Rus işgali altında olmasına rağmen. bu sahaların Türk ülkeleri olduğunu unutturmaktır. Büyük bir coğrafî birlik olarak "Orta Asya' tâbiri yerindedir. Asya'nın bu kısmında Türk unsurlar hâkim olduğu için Orta Asya topraklanna. esaslı farklar vardır. Ovalardan müteşekkil olan batı kısmı ise bu büyük bölgenin alçak kısmını meydana getirmektedir. Böyle bir adlandırmada Orta Asya'nın Pamir ile Altay dağları arasındaki dağlık sahanın doğu kısmı Doğu Türkistan'ı batı kısmı Batı Türkistan'ı meydana getirmektedir. Ön Asya ve Orta Asya'nın Yüzey Şekilleri: Güneyde. medeniyetlerin yer değiştirdiği bölgelerdir.re ve yayılmalara inkılâb etmiştir.

eski kütlelerin (Arabistan gibi eski kıta çekirdekleri) kuzeye doğru ilerlemiş oimatarıyle ilgilidir.kuzey.güneydoğu olan çukur alanlar. Bu kıta çekirdekleri eski dağların aşınmasiyle meydana gelen düzlüklerdir. yer yer sapmalar da göstermektedir. bazılarının içmde bir takım setler meydana getirerek gerisinde büyük göllerin teşekkülüne yol . Afrika plâtformunun devamıdır. doğuda Gondvvana) kuzeye doğru ilerlemesi neticesi kıvrımların yaptıkları kavislerin uzantısında karışıklıklar olmuştur. gerek Mekran'ın doğusunda eski kütlenin (-batıda Arap bloku.batı olup aralarında aynı yönde uzanan geniş ovalar vardır. Bu yapı şekli Eibruz'a kadar devam etmektedir. Daha doğuda dağ kavisleri Himalaya silsilesi arasında devam eder. Iran Azerbaycanı'nda mevcuttur. Van gölü ile Gökçegöf'ün doğusunda bu dağlar tekrar genişlerler ve şahsiyetlerini kazanırlar.500 m. bütünüyle batı-doğu istikametinde uzanmakla beraber. 81» Zaman sonları (Üst Neojen) ve IV. Bu bölgenin kuzeyinde Kuzey Anadolu dağ kavisleri sıralanmaktadır.Krasnodovsk denizaltı eşiği ile Kafkaslar'a. Aynı uzanış Gelibolu yarımadasında da görülmektedir. güneybatı .'yi geçen bölgelerde. Kopet dağ ve bunun güneyinde aynı istikamette uzanan Binalut. İşte bu sebeplerden dolayı Ege denizinden Hindikuş'a kadar olan sahada uzanan dağların. Hakikatte İç Anadolu'da kıvrımlı dağ kan/isleri. Burası. Bu hal. İstikametleri batı . Yukarda bildirildiği gibi Hazar denizinin doğusunda kuzeybatı .kuzey istikametini alırlar. güneyde. Zamanın ikinci yarısında ve bilhassa III. Balkanlar'ın ve Istrancalar'ın devamı olan. Ege bölgesinin iç kısmında dağların istikameti doğu . bütünüyle.'yi geçmektedir.000 m. beşerî ve iktisadî hayatın toplandığı merkezler. Ön Asya sıradağlarına bağlanabilir. Anadolu'nun her tarafında. Fakat bölge katılaşmış olduğundan tektonik (tabakaların ufkiliğini bozan hareketler) hareketlerin büyük bir kısmı kendini kırılmalar şeklinde gösterdi. Umumiyetle akarsuların yaptığı bu aşınmaya. sulak yerler.kuzeydoğu istikametinde devam ederler. IH.güneydoğu istikametinde etrafı yüksek dağlarla çevrili bir yayla. Salt Range Ön Asya dağlarının en doğu kısmını teşkil eden silsilelerdir. Bursa bölgesinde güneydoğu . aynı zamanda. kuzeydoğuda Hindikuş sıradağı halinde devam ederler. III. arzettikleri mukavemet dolayısiyle. çöküntü olukları ite geniş sahaları kaplayan lâv akıntıları ve sönmüş volkanlar. Bundan sonra husule gelen takımıyla yükselmeler (epirojenik hareketler) yer yer.doğu. Mekran'ın doğusunda sıkışmış olan bütün dağ sıralan güney . Bu kollardan güneydekiler çok daha basit yapıdadır. hafif dalgalı bir düzlük (peneplen) haline gelmişti. Afganistan'da. Fakat öyle zannediliyor ki. Dördüncü Zamanın yağışlı . Buralar yapı bakımından Doğu Anadolu'yu andırmaktadır: Kuzeybatı . Bu kısımda Sefid Kûh. Bunda.buzul devresinde yüksekliği 2. Buna karşılık bölgenin kuzey kısmında üçüncü zamanda meydana gelen büyük dağ sıraları mevcuttur. seviye farklarına sebep oldu. bahis konusu bölgelerin her tarafında hemen aynı özelliği haizdirler: Verimli topraklar.doğu. Baku . aşınmayı şiddetlendirerek yüzey şekillerini daha çok kenar dağlık bölgelerde gençleştirmiştir. Zamanın başlarında (Pliosen ve Kuaterner'de) husule gelen takımıyle yükselme. kuzeybatı . Anadolu'nun batı tarafında kıyı kısmında dağlar Çeşme yarımadası ile Sakız adasında güney . III. Horasan'da Ntşabur ve Sebzevar'a kadar uzanmaktadır. Kabaca Bursa bölgesinde birbirinden ayrılan Kuzey ve Güney Anadolu dag sıraları Ooğu Anadolu'da birleşirler ve sıkışırlar. Kabil'in doğusunda birçok gruplar halinde balı . sade bir yapı arzetmektedir.güneydoğu istikametinde uzanan Büyük Balkan ve Kopet dağ silsilesi. kıvrımların istikamet değiştirmelerine sebep olmuşlardır. Zamanın birinci devrinde (Eosende) meydana gelmiştir. fakat buna mukabil şiddetli deprem sahaları. Kafkaslar da daha batıda Taman ve Kerç kıvrımları ile Kırım'a bağlanmaktadır. bu devirde. Mezopotamya ovalarına hâkim olan Zagros dağlan. yer yer yayıldıkları ve sıkıştıkları görülmektedir. kenar bölgelerde denizler. Zaman sonu ve IV. Bunların neticesi etrafı dağlarla çevrili çukur sahalar husule geldi. Hazar denizinin doğusunda kuzeybatı . Kafkaslarla İran Azerbaycanı dağlık bölgesi arasında bulunan orta ve aşağı Kura havzası ve aşağı Araş oluğu Azerbaycan'ın en verimli sahasını teşkil eden bir çöküntü bölgesine tekabül etmektedir. basit yapı şekliyle. bazı müşterek hatları İte. mevziî buzulların aşındırmasını da ilâve etmek lâzımdır. İran Azerbaycanı'nda dağ sıralarının uzantısı daha karışıktır. Kuzey ve Güney İran'dan seyreden kotlar.kuzeydoğu istikametinde uzanmaktadır. Gerek Zagros dağlarında.Suriye plâtformunun kuzeye doğru bir çıkıntı yapması neticesi Güneydoğu Toroslar kavsi. Bunlar. Meselâ Güneydoğu Anadolu'da Arap yarımadası . ön Asya'nın batı kısmında kuzey ve güneyde uzanan dağ sıralan arasında bir bağlantı görülmemektedir. Bu kısımda yükseklik 7. . kuzeye doğru atılmıştır. ön Asya'da bugünkü yüzey şekillerinin ilk taslağı III. Burada dağlara ve ovalara bu istikameti verdiren âmil kırıklardır. Bu yerler. sık sık su baskınına mâruz kalan yerler. Puşti Kûh silsileleri sıkışarak yüksek Kûh-i Baba silsilesini meydana getirirler. kuzey Anadolu dağ sıralarını Güney Anadolu dağ sıralarına bağlamaktadır.güneydoğu istikametinde uzanan büyük Balkan. takriben Kabil civarında birleşirler. Yerli ve yabana jeologların araştırmalarına göre Anadolu. Bu zamanda. meydana gelmiş olan kıvrımlar aşınarak düzleşmiştir. Kafkasya'da. Yukarıda bildirildiği şekilde meydana gelen sıradağlar. Bunun doğusunda Kuzey Iran dağlan.kuzeybatı istikametinde uzanan dağ sıraları ite Kuzey Anadolu dağlarının güney kolu karşılaşmaktadır. hiç olmazsa Ön Asya'nın batı kısmında. kırık hatları boyunca sıralanmış olan volkanların da mü» him bir rolü vardır. zamanın ikinci yarısında (Neojen'de) aşınma neticesi geniş bir dalgalı düzlük haline gelmişti. Zaman (Kuaterner)'da husule gelen şiddetli volkanizma neticesi lâvlar bu çukur sahaların bir kısmını doldurdu. Eski Akdeniz'in kapladığı geniş sahada meydana gelmiş olan bu dağ zincirleri birbirine eklenerek Ege kıyılarından Karakurum dağlarına kadar uzanmaktadır. Bazen de jeosenklinal içinde mevcut eski bloklar. Biga yarımadasında güneybatı . iç kısımda göller geniş sahalar kaplıyor ve işgal ettikleri çanaklara birikintilerini bırakıyorlardı. Kuzey Anadolu ve Iran silsilelerinin kuzeyinde yer alan Kafkas dağları.10 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK ÜLKELERİNİN COĞRAFYASI M Güneyde eski bir kara parçası olan Arabistan. Bunların ortasında Iran yaylası bulunmaktadır. bölge olarak Anadolu'nun en yüksek kısmıdır. Aynı yapı sadeliği güneydoğuda Mekran dağlarında da görülmektedir. Zamanın ikinci yarısının ortalarına doğru. Bu yapı şekli Marmara bölgesinin güney ve güneydoğusunda da vardır. Aip kıvrımlarını müteakip tesviye edilmeye başlanan Ön Asya.

batı . 1965'teki Taşkent depremi buna iyi bir delildir.kuzeydoğu istikametinde uzanan büyük çukur sahalarla kaplıdır. yükseklikte bir ovaya. Sır Derya ve İli. Bu dağlarda 5. onlara bu imkânı veren.kuzeydoğu istikametlerinde birtakım yaylar çizen dağ sıralan kuzeyden güneye doğru şöyle sıralanmaktadır: Kuzeybatı güneydoğu istikametinde uzanan Tarbagatay dağlan ve bunların güneyinde de Aladağlar. Beşer? ve iktisadî hayat alçak yerlerde toplanmış olmakla beraber. Bunlar. Terskei Aladağı. Zaman başlangıcında bütünüyle yükselme (epirojenik) hareketleriyle bölge büyük yükseklikler kazanmıştır. Orta Asya yer şekilleri bakımından her tarafta aynı karakteri göstermez. suların toplanmasına yol açarak Gökçe göl {yüksekliği 1. Türkistan dağları. Zaman sonu (Pilosen) ve IV. yükselmiş kısımlardır. Birincisi deniz seviyesinden 500 m. .928 m. gerek bunların eteğinde yayılan lâvların husule getirdikleri setler.) ün teşekkülüne meydan vermiştir. Bilhassa Orta Asya'nın merkezî kısmı ile doğusunda dağlar. Kungei Aladağı. Gerek bu dağlar. Çungarya Aladağı. Yükselme. yükseklikte bir göte tekabül etmektedir.batı. Orta Asya'nın Türkler'le meskûn olan kısmı doğu .000 metreyi geçen birçok zirveler vardır.500 metreyi geçen volkanik kütlelerle (batıda Akdağtar. Diğer tabiat şartlarından olan iklim. 5. Tanrıdağları ile Büyük Altaylar arasında çöl ve bozkırları ihtiva edBrt Çungarya havzası bulunur. Yalnız alçak sahaları ihtiva eden batı kısmında ovalarla alçak yaylalar hâkimdir. Her ikisi de birer çöküntü sahası olup teşekkül zamanlan İti. Hisar dağları) Orta Asya dağlarının orta yaylarım meydana getirirler. güneybatı .500 m.12 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK ÜLKELERİNİN COĞRAFYASI 13 açtı. Bu devrin sonunda ve IV. bu dağların yüksek zirvelerinde mevcut olan büyük buzulların eriyen sularıyla beslenmektedir.000 m. güneybatı . Sir Derya'nın kaynak kısmını meydana getiren Narin suyu ile Amu Derya'nın kaynak kısmı arasında kalan dağ sıraları (Alay dağları. Zaman sonu (Üst Neojen) ve IV. Bu dağ sıralarının güneyinde Tanrıdağ-iarı'na ait sıralar bulunur. ön Asya'nın bu kısmındakine benzer bir yapı Orta Asya'da vardır. suyu sağlayan dağlardır. Talaş Aladağı. Yükselme. SU. akarsular ve bitki örtüsü Üzerine esaslı tesirleri olması dolayısiyle evvelâ yer şekilleri kısaca gözden geçirilecektir. Zerefşan dağları. Bu iki dağ sırası Orta Asya dağlarının kuzey yaylarını teşkil etmektedir. Orta Asya çukur sahaların» çerçeveleyen dağlar. yaylalar ve ovalar birbirinin içine girmiştir. Doğu Türkistan'ı Batı Türkistan'dan ayırün ve yer yer kuzeybatı güneydoğu. Zaman (Kuaterner)'dır. Çukurun batı ve güneybatı kenar? 3. bölgedeki buzullaşmadan evvel olmuştur. Zaman (Kuaterner)'da olmuştur. ikincisi 1. güneyde Soğanlı dağları) çevrilidir. mevziî olarak kırılmış. kuzeybatı * güneydoğu istikametinde uzanan büyük bir çukur alanın en alçak kısmını işgal etmektedir. Meselâ Muş .doğu. Orta Asya'nın bu dağlık sahasında iki tip yüzey şekli ayırdedilmek-tedir: Çukur sahalar ve dağlar.000 metreyi geçen birçok zirveler ve bunların üzerinde müteaddit buzullar vardır. Anadolu'da olduğu gibi burada da bu çöküntü alanlarının en büyük mahzuru su baskınları ve depremlerdir. Üzerlerinde 4.000 metreyi geçen birçok zirveleri ihtiva eden bu dağlar Türkistan için bir su hazinesidir. Gerçekten bölge İli Zaman sonunda hafif dalgalı bîr düzlük halini almıştır.'yi geçen dağlarla çevrili olup ikisi çok ehemmiyetlidir: Fergana ve tok göl çanakları. Güney Kafkasya'da Gökçe göt.Van çukurunu tıkayan Nemrut'un lâvları bunun doğusunda Van gölünün meydana gelmesine sebep olmuştur. yükseklikleri 4.

Bu havzanın beşerî ve iktisadî değeri çok büyüktür. Altay dağları Be Pamirler etrafında güneybatı . ihtiyar dağlardır. Gobi çanaklardır (Şekil 1). Fergana.000 metreyi geçen yüksek zirveleri İhtiva eden sıralar Orta Asya dağlarının güney yaylarını teşkil ederler. iklimlerin dağılışı. esasında. Şekil 1 . insanların ve medeniyetlerin yayılış» üzerinde büyük tesirler icra etmiştir. Zamanın ilk yarısı) ve Hersinyen (I. Orta Asya dağları arasında yer alan havza 300 uzunluğunda ve ortalama olarak 100 km. yüksek irtifalarına rağmen. Bunların arkasında batıda Karakurum. Himalayaiar Aip sistemine dahildir. Kapladığı saha 22. Orta Asya dağlar. bahis konusu havzanın. Yaşları ne olursa olsun bu kıvrılmalarda hâkim istikamet doğu . Yükselme kütle halinde olmayıp geniş dalgalı kıvrımlar şeklinde tecelli etmiştir. batı. Hakikatte bu dağlar. doğuda Üstün ve Arka dağlar aynı istikamette yaylar meydana getirirler..doğu ve kuzeybatı güneydoğu istikametlerinde uzanan ve 7. Bu hat. bitki örtüsünün tabiatı. yüksek kısımlar dağ sıralarını.000 km2'c .Fergane depresyonu (havzası). Güneydoğuya doğru uzanan dağlar (Altın dağları) Tibet havzasını güneyden çerçevelemektedir. Orta Asya dağlarının Altaylar'a kadar olan. güney kenarında yaylar çizmektedir. kıvrılma tarihleri bakımından. Bu sonuncuların başltcaları Tarım. yenileşmektedir Baykal gölünün güneyindeki dağlar Kaledonien (I.batıdır.kuzeydoğu. Zamanın ikinci yarısı) yaşta kıvrılmalar oldukları halde. kuzeyden güneye doğru gidildikçe. geotştiğindedir. Şöyle ki.Çatkal dağlan ile Alay dağlan arasında bir çöküntü sahası olan Fergana havzası bulunmaktadır. kısmı ile Tibet yaylası ve bunun kuzey kenarındaki dağlar eski kütleler olup teşekküllerinden Üçüncü Zamanın ortalarına kadar aşınmış ve sonra yükselmişlerdir. Şu halde bu dağlar. alçak kısımlar da oniar arasında kalmış olan kapalı çukurlukları meydana getirmişlerdir.

Aynca Ön Asya kıyılarında. Akdeniz kıyılarındakinden daha sıcaktır. mahiyet itibariyle. Doğu Akdeniz'de teşekkül eden gezici alçak basınçlar doğuya doğru hareketlerinde. yaz mevsiminde. Sıcaklık: On Asya ve Orta Asya. Manın batı kısmında güneyden kuzeye doğru coğrafî enlemin tesiri altında azalır. Buradan gelen hava kuru ve soğuktur. Ön Asya'nın Karadeniz ve Hazar kıyıları bir tarafa bırakılacak olursa diğer yerlerinde ya saf Akdeniz yağış rejimi (soğuk mevsimi yağışlı. batıdan doğuya doğru hareket eden alçak basınçlar geçer. Sonbahardan itibaren Akdeniz havzasının kuzey kısmı gezici alçak basınçların güzergâhını teşkil eder. Meselâ yıllık ortalama yağış tutarı 135 mm. yüksek basınç rejimi hâkimdir. basınç ve rüzgârların rolü olduğu muhakkaktır. Doğu akdeniz havzasından Mısır çölüne doğru esen ve İlkçağdan beri bilinen bu rüzgârlara Etezyen rüzgârları denir. yüksek kısımlarına kadar yaşamaya elverişlidir. Batı Sibirya'da vaziyet buradakinin aksidir: 132 tamamiyle kapalı güne karşılık açık olan gön sayısı 47'dir. kıtanın en sıcak kısımlarıdır. Kışın ön Asya'da hâkim olan sibirya yüksek basıncıdır. Sıcaklık. kıyı dağlan bir engel teşkil etmediğinden Suriye1 de Halep bölgesindeki yaylalar bolca yağış alırlar (yıllık ortalama yağış miktarı 400 600 mm. Memleketimizde bunun en güzel misali İzmir'de denizden esen imbat rüzgârıdır Yağış: ön Asya ve Orta Asya bazı kıyı bölgeleri (Anadolu'nun Karadeniz. Batı Akdeniz havzasında olduğundan daha sıcaktır. kıyı bölgelerine nazaran. Batı Türkistan'da yağış mevsimi kış ve ilkbahardır. bilhassa Karadeniz kıyılarıyla İran'ın Hazar kıyıları ve Yemen bölgesi bir tarafa bırakılacak olursa.'dir. Görülüyor ki İzmir'de yaz aylarının sıcaklığı tropikal iklimlerin sıcaklıkları kadar ve hattâ daha yüksektir. gündüzleri havayı serinleten deniz meltemleri görülür. Asya kıtasının batı kısmıyla Orta Asya'nın her tarafında (yüksek dağlar müstesna) step ve çöl iklimleri hâkimdir. Memleketimizde etrafı yüksek dağlarla çevrili İç Anadolu ve Doğu Anadolu havzaları az yağışlı step sahalarıdır. Bunlar gibi iran'ın iç kısmı ve Hazar denizinin doğusunda kalan geniş saha da çöldür. arasında yağış almaktadır. Yalnız Karadeniz kıyılarında kurak mevsim yoktur. Bu sebeple yaz sıcaklıkları çok yüksektir. Ege Denizi ve Akdeniz kryı dağlık bölgeleri ile Hazar Denizi'nin güney kıyıları) hariç. Yazın. Orta Asya'da Tirmiz (48. kıta içinin fazla ısınmış olması dolayısiyle. diğer âmillerin yanısıra. Gerçekten Ön Asya'da basınç merkezleri İte bunların istikamet verdikleri hava kütleleri geniştir ve nisbeten sabittir. Meselâ 38° 11' kuzey enleminde bulunan Parntrisk Post 3. (Mayıs . olan Buhara'da yaz mevsimi tamamen kuraktır. Akdeniz yağışlarıdır. Buna rağmen 'Verimli Hilâl'in güney kısmı 200 . yüksekliği haiz olmasına rağmen Temmuz ortalaması 13.500 mm. Aynı zamanda büyük bir kısmının (İç Anadolu. Bazan Arap yarımadası üzerinde bir sırt meydana getiren Büyük Sahra yüksek basıncı.5°) ve Luk-şon (48°) şimdiye kadar kaydedilmiş olan en yüksek mutlak azamî sıcaklıktaki yerlerdir. Bu mevsimde kuzey ve kuzeybatıdan esen rüzgârlar hâkimdir. diğer mevsimlerde olduğu gibi. yaz mevsiminde ise alçak basınç hâkimdir. Çevrenin yağışlı oluşu denizlere yakınlık ve yükseklikle alâkalıdır. gezici alçak basınçlar bu havzaya sokulamaz ve bu yüzden Akdeniz havzası ve Ön Asya yazın yağmur almaz.653 m.6°). ^mevsiminde yüksek. Meselâ İzmir'de beş ayın. Gerçekten bu bölgelerde atmosferdeki su buharı. Bu hal. Ön Asya va Orta Asya'da İklim Tipleri: Ön Asya'nın batısında (Ege Denizi kıyıları îte Türkiye'nin güney kıyılarında) Akdeniz ikilimi hüküm sürer. senenin büyük bir kısmında. Diğer taraftan Asya'nın bu kısmi Okyanuslardan uzaktır. güneyden kuzeye doğru artar. Ön Asya ve Orta Asya'da kış mevsiminin uzunluğu ve şiddeti. Hazar'ın ötesindeki yerlerde tamamıyla açık güriterîh sayısı 140 olduğu hâlde. . az olduğundan güneşten gelen ışınlar atmosferin üst tabakalarında tutulamamakta ve toprak civan fazla ısınmaktadır. Burada yaz mevsimi barız surette kurak geçer. Gerçekten ön Asya ve Orta Asya'da. mevsimin uzunluğu ve sıcaklıklarının şiddeti. Orta Asya'nın batı kısmında (Batı Ttirkistan) vaziyet böyledir. kan yaylası ve Orta Asya çanakları gibi) etrafı yüksek dağlarla çevrilmiştir. Batı Türkistan'da yaz. Doğuya doğru denizden uzaklık ve yüzey şekillerinin silikleşmesi dolayısıyla yağış azalmaktadır. Akdeniz havzasının aksine Ön Asya'da. Bu rejimin hüküm sürdüğü bölgelerde yağış İhtimali çok azdır. En sıcak ay Temmuz'dur (izmir'de 27. umumî olarak. Ege kıyılarında yaz mevsimi. yaz mevsimi kurak) yahut bozulmuş Akdeniz yağış rejimi görülür. Bunların mühim bir kısmı Akdeniz'de meydana gelmektedir. iç kısım bazı yüksek dağlık bölgeler hariç kuraktır. Bölge iklimini daha iy? anfıyabilmek fçfcü-'iklfm unsurlarına bir göz atmakta fayda vardır. kışın da hâkimdir. kış mevsiminin uzunluğu ve şiddeti nisbetinde değildir. kapalı günler 59'dur. Bunların faaliyetleri kışa doğru artar ve bunun neticesi olarak bütün kış mevsiminde yağışlar meydana gelir. 25C . fakat. meteorolojik ve coğrafî sebeplerden ileri gelmektedir.Eylül aylarının) ortalama sıcaklığı 20°'nin üstündedir. En yağışlı ay Mart ayıdır. Bunlar okyanus ve denizlerden gelen nemfi rüzgârların yağış getirmelerine mâni olurlar.400 mm. arasında yağış alır. sonbahar ve ilkbaharda. Ön Asya'nın batı kısmında yağışlar. günün kısalması ve aynı zamanda kuzeyden gelen soğuk hava kütlelerinin tesiriyle soğuktur.14 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK ÜLKELERİNİN COĞRAFYASI 15 Ön Asya ve Orta Asya'nın İklim Şartları s Anadolu'nun kıyı bölgeleri. Mutlak azamî sıcaklık çöl bölgelerine isabet eder. batıdan doğuya doğru denizin tesirinin azalmasıyla artar. Yazın ide.5° Ön Asya ve Orta Asya kış mevsiminde güneş ışınlarının eğik gelmesi. Bütün Akdeniz havzasında olduğu gibi Ege'de. bahis konusu yüksek basınçla Her iki yüksek basınç merkezi arasından. Orta Asya'da Sibirya üzerinden esen kuzey rüzgârları. Bunda. Yağış âzamim ilkbahar başlangıcıdır. Bu rüzgârların tesiri memleketimizde de hissedilmektedir. Yaz mevsiminde ise kutup havasının kuzeye doğru çekilmesiyle havza tropikal hava kütlelerinin tesiri altında kalır. arasında). Hazirandan Eylül sonuna kadar 4 ay zarfında düşen yağmur miktarı ancak 36 mm. Bunda coğrafî enlem kadar step ve çöl bölgelerinin geniş oluşunun da tesiri vardır. Orta Asya dağları. Yazın ön Asya'da Batı Pakistan'dan Irak'a kadar uzanan sahada bir alçak basınç sahası vardır. Basınç ve Rüzgârlar: ön Asya'da Akdeniz kıyılariyfe iç kısım iklim bakımından birbirinden farklıdır.

Güney İran'da Basra körfezi kıyılan ve Mekran dağlan sıcak çöllerin çok şiddet kazandığı yerlerdir. ' Akdeniz step âdimi Doğu Anadolu'da ve Zagros dağlarında (yükseklik ve dağ-'Jık kütlelerin mevcudiyeti dolayısiyle) kesintiye mâruz kalmakta. Yağmurlar çok azdır. Merv'de Ocak'tan Nisan'a kadar yağış tutarı 79 mm. Akdeniz delimi doğuya doğru gidildikçe bozulmakta ve çöl iklimine bir geçiş görülmektedir. Tahran ve Meşhed'de en fazla yağış Mart ayındadır.7° dir. daha ziyade yaz yağmurlarıdır. ^ deniz çöl iklimi der. Çöl. Memleketimizin güneydoğusunda da "Akdeniz Step İklimi" hâkimdir. hemen hemen senenin bütün aylanna müsavi bir şekilde dağılmış gibidir. Bu husus coğrafî sebeplerden ileri gelmektedir. Aral gölünü güneyden çeviren ovalarda şiddetli rüzgârlar kum fırtınaları meydana getirir. çok ehemmiyetsiz nisbî nem ve şiddetli buharlaşmadır. de Martonne. Buradan güneye doğru gidildikçe. soğuk çöl iklimlerinin ara tipidir. civarındadır. Meselâ kıyıda Jask (25° 47' kuzey entemi)'m bütün yıl aldığı yağış miktarı. Aral gölü bölgesinde. Coğrafî enlemi 37° olan Merv'de Temmuz ortalaması 30. bunların arasında yer almış bulunan irili ufaklı çanaklar birbirinden farklı iklim hususiyetlerini haizdir. Halbuki aralarında bulunan havzalar çok az yağışlıdır. yavaş yavaş çöle (Suriye çölü) geçilir. Gerçekten Toroslar'la çevrilmiş olan bu ovalar kuzeyden gelen soğuk rüzgârlara karşı mahfuzdur. Kışların şiddeti hakkında bir fikir vermek için Arat denizinin 5 ay müddette donduğunu söylemek kâfidir. Kış. paralelin kuzeyinde kalan bölgede (Üst Yurt yaylasında. Buhara'nm bir sene zarfında aldığı yağış ancak 135 mm. kığı şiddetti olan kuşağın kara iklimi bölgelerinde olduğu gibi. 35° kuzey enlemine kadar ilerlemektedir. tekrar kendini göstermektedir. Hazar denizinin doğusunda ve Aral denizinin (bazı atlaslarda göl) çeviren alçak yaylalarla ovalarda İran'ın iç kısmındaki iklimden daha az sert ve kışlan yağışlı otan iklimden farklı bir İklim vardır. Umumiyetle yüksek dağlar daha yağışlıdır. buralar yer yer ormanlarla kaplı olup otlakları ihtiva etmektedir. kuzeyde olduğu kadar şiddetli değildir. Bundan başka kuzeyde kar fırtınaları görülür. Bu geçiş iklimine Akdeniz step iklimi denir. Orta Asya'da yüksek dağlarla. ortalama olarak 110 mm. Buna tekabül eden bitki örtüsü bozkır (step)'dır. Bu çöl kuşağı yalnız Ûn Asya ve Orta Asya'da dağlarla kesintiye uğramaktadır. umumiyetle. Yaz mutlak denecek derecede kuraktır. çatallı ve tuzlu göllerle kaplı soğuk çöllerdir. çok ehemmiyetli günlük ve yıllık sıcaklık farkı. Güneydekiler Akdeniz'in kış ve ilkbahar yağışlarıdır. Anti Lübnan'ın doğusunda başlayan çöl (Suriye çölü) Mezopotamya'ya kadar uzanır. Ancak Akdeniz ovalan Batı Anadolu'ya nazaran biraz daha sıcaktır. Bahis konusu step iklimi Kuzey iran'da. Yağış rejimi Kuzey Sahra'nın yağış rejimine çök1 benzediği Işift Güney Türkistan'daki (Türkmenistan ve Özbekistan'ın alçak tasımlan. kışları dondurucu. kuzey ve güneyde. Coğrafi enlemi 41° olan Hive'de Ocak ortalaması -4. Bu. Bu paralelin güneyinde kalan kısımda kışlar. Yalnız burada kışlar biraz daha mülayimdir. orta kuşak çölleri grubuna dahildir. İşte Kısaca tasvir edilen bu çöl iklimi tipine. Yağış. çok yüksek yaz Sıcaklıktan. Horasan'da ve Afganistan'da devam etmektedir. Sahra iklimi tipi sıcak çöller grubum dahildir. Iran yaylasının orta kısmından kenarlara doğru gidildikçe ilkbahar yağmurlarının hâkim olduğu steplere geçilir. Nisandan Ekim sonuna kadar hemen hemen hiç yağmur yağmaz. step ve çöllerle kaplıdır. Orta Asya çölleri. Bununla beraber buralarda yazın sıcaklık 45° ye kadar çıkar. Horasan dağlan ve Hindikuş silsilesinin öte taralında yer alan alçak yaylalarla ovalarda tekrar çöl iklimi hüküm sürmeye başlar. kışlar çok soğuktur. Haziran'dan fyfül sonuna kadar. Orta Asya'nın alçak kısımlarında mevcut iklimlerin müşterek vasıfları kuraklık (bu bölgelerin yıllık ortalama yağış miktarı 200 mm. Urfa'da olduğu gibi yıllık sıcaklık farkı çok fazladır. coğrafî enlem ne olursa olsun.2Oldir. Yıllık yağış tüten kuzey kısmındakine nazaran. 3) Kışları şiddetli olan kuşakta soğuk mevsimin tabiî kuraklığını arttıran bir yüksek basınç rejiminin müşterek tesirleri vardır. kış vaziyeti mevcuttur. Bu yaylalarda bir dağ çölü iklimi hüküm sürmektedir. aşağı yukarı 42. Güney Kazakistan'da). Yazlar çok sıcak.'dir. güneyden kuzeye doğru şiddetlenir. En kurak mevsim kıştır. Güney Anadolu kıyılarında hakiki Akdeniz iklimi hüküm sürmektedir. bilhassa iran Azerbaycanı'nda. Yıllık yağış tutarı 445 mm. yazları kavurucu olan bir kara iklimi vardır. hemen hemen bütün sene. Iran ve Türkistan'dan geçmek özere Arap yarımadasından Mançurya'ya kadar uzanan bir çöl kuşağının mevcudiyeti bu suretle izah edilir. Takriben 30° ye 50° kuzey enlemleri arasında uzanan çöl ve stepler sahasının kuzey ve güney kısımları. Bölgede arızî olan yağışlar. Şöyle İd. Kıbrıs iklimi de esas itibariyle Akdeniz ikliminin kontinental tipidir. Bununla beraber kışın hissesi sonbahar ve ilkbaharınkilerden daha fazladır. yani. sıcaklık farkı dan ma ehemmiyetlidir. daha azdır. ayrı ayrı mevsimlere düşer. Mezopotamya. Yaz mevsimi mutlak denecek derecede kuraktır. Şöyle ki. Isfahan. hemen hemen M$ yağrnor yağmaz. fakat bunların eteğinde.'nin altındadır). Kuzeydekiler ise. İran'ın iç kısmı (Kevir'ler ve Lûtlar) kumlu. mübalâğalı kontinental bir tip olup sıcaklık farkı ehemmiyetlidir ve mutlak kuraklık en az 6 ay devam eder. Bu step iklimlerinin kuzey ve güneyindeki geniş sahalarda muhtelif tip çöller yer almaktadır. Orta Asya'nın alçak kısımlarında kara çöl iklimleri ile buna mütemayil step iklimleri hüküm sürmektedir. 2) Yağış getiren rüzgârlara bir mania teşkil eden ve yaz musonunu tutan bir dağlar şeddinin mevcudiyetinin. kadardır. Bu tip çöl iklimine kara çöl iklimi denebilir. Bu hususlar gösteriyor ki. Aral tipi der. Doğu Türkistan'da ve Gobi'de kış mevsimi daha şiddetlidir. Burada yağış sonbahar sonu ve ilkbahar başlangıcında görülür. Karakum çölü ve Amu Derya'nm orta ve aşağı mecrası) bu çöl iklimine bazı coğrafyacılar. kadardır. birbirinden farklıdır. Asya'da çöl rejiminin çok geniş bir saha dahilinde kendini göstermesinde: 1) Deniz- lerden ve okyanuslardan uzaklığın. Hakiki bir kış mevsimi vardır. Tibet'in yüksek yaylalarında. . Bölgenin her tarafında.16 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK ÜLKELERİNİN COĞRAFYASI 17 Güney Anadolu'da ve Suriye kıyılarında da soğuk mevsim yağış mevsimidir. Yaz mevsimi çok sıcaktır. yağış ve sıcaklık rejimi bakımından. Bu yerlerde yaz mevsimi hemen hemen kuraktır (Güneydoğu Anadolu ve Orta Irak'taki yağış rejiminin bir değişik şekli olan bozulmuş Akdeniz yağış rejimi). Ön Asya'da Arap yarımadasının iç kısmı ve aşağı Irak.

Kaşgar ve Yarkent'in Temmuz ortalamaları 27. halbuki Batı Türkistan'da aynı enlemlerde (Hazar denizinin doğusunda Buhara'ya kadar olan alçak sahalar) bilâkis. kumulla kaplı bölgelerde sıcaklık kışın 5 ilâ 6 derece daha düşük. Nisan ayı ortalaması 17. ziraate kâfi gelmez.200 km. Civar okyanus ve denizlerden 2.000 krn^lik bir sahada. Burada. Bulutlar. Her defasında düşen yağış miktarı gayet azdır. az düşer. Taklamakan çölü yer almaktadır. A £. yazın da o kadar daha fazladır (Şekil 3. Gerçekten Yarkent'in güneyindeki dağların etekleri ile Altın dağları. Fakat hiçbir tarafta bu kadar yağtş. Moğolistan ve Tibet'te soğuk mevsim umumiyetle kurak.uzak tesirleri görülür.'dir (Şekil 2). ' «4 1512963O = ttj m /5' n r~ı j frl ""■ . yaz aylarında. Senede yağışlı telâkki edilebilecek gün sayısı 20'yi bulmaz. sıcak mevsim {ilkbahar sonu ve yaz) yağışlı.5 derece civarındadır (Şekil 4). Tanrı dağlarının kuzey tarafı güney tarafından 5 ilâ 6 misli daha yağışlıdır. T. batıdan ve bilhassa. takriben 300. a . Yağış. Gerçekten bu dağların kuzey eteğinde yer alan Urumçi. irtifa ve yüksek dağlara yakınlık dolayısiyle. Bununla beraber sıcaklık. efor. o kadar sıcak geçmez. M M . gerek yağmur gerek kar şeklinde olsun. yağış aldığı halde Kaşgar'ın yıllık ortalama yağış miktarı ancak 4İ mm. Şöyle ki. Doğu Türkistan'ın kışları serttir.2963' fâ*mm*/& oT6> . Balı Türkistan'da da Akdeniz'in. Kaşgar'da termometrenin -25 dereceye kadar düştüğü vâkidir.4). gökyüzü umumiyetle az bulutludur. Sütunlar yağısın mevsimler arasındaki dağılışını göstermektedir. çok yüksek sıcaklıkların fazla olmayışı irtifa (Yarkent 1270 m. Aynı yerde 35 senelik rasatlara göre Ocak ortalaması -5. V / //& / yazın oldukça yağmur o. 262 mm. Fakat ilkbaharda sıcaklar birden yükselmeye başlar (Şekil 3). Orta Asya'nın batı kısmı (Batı Türkistan) ile doğu kısmı (Doğu Türkistan) arasında yağış bakımından da fark vardır. Yaz aylan. Çölde. "■ H. 35 dereceye kadar çıkmakta ve hattâ geçmektedir.' Şekil2 -Kaşgar'ın yağış rejimi. sulama olmaksızın.1» TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK ÜLKELERİNİN COĞRAFYASI 19 87 Doğu Türkistan'ın alçak kısmını teşkil eden Tarım havzasında bir kara çöl iklimi vardır. güneybatıdan gelir. senede ortalama olarak. mm Z7« 2421* 18- KA$GAR •e Ki9 27- KAŞGAR 30-. Etrafı yüksek dağlarla çevrilmiş olan Tarım havzasının en alçak kısmında. Bu ayın bazı günlerinde sıcaklığın 30 dereceyi aştığı vâkidir. Böylece Doğu Türkistan'da yaz musonunun. yaz ayları tamamen kurak ve soğuk mevsim (bilhassa kış ve ilkbahar başlangıcı) yağışlıdır.) ve yüksek dağlara yakınlık dolay ısıyladır. . Doğu Türtöstan. Ek İt A. kadar uzak olan Tarım havzasının orta kısmı çok kuraktır.8 derecedir.3 derecedir.

yükseklik göz önünde tutularak bazı mevzi? iklim tipleri ayırt edilebilir: a) Gerek batıda» gerek doğuda yüksek enlemlerde yağış. alçak enlemlerde bulunan ovalardakinden daha fazladır.Şekil 3 . Ayrıca kurak mevsim yoktur. Hülâsa.'yi aşmaz. Orta Asya'nın batı ve doğu kısımlarında coğrafî enlem. Yağışta. soğuk mevsimde. hafif bir azalma vardır. bu tip iklim çöl ve çölleşmeye yüz tutmuş stepler iklimi olup Kazakistan'da kendini gösterdiği için buna Kazakistan iklimi demek yerinde olur. fakat kışlar daha soğuktur. fakat miktar 250 mm. . Misal: Semipalatinsk (Şekil 5).Kaşgar'ın sıcaklık rejimi. Yazlar. güneydeki ovalara nazaran daha sıcak.

• 50 45 40 '30 25 20 75 Şekil 4 . I :■- ' '[■• I 0y •c a • 4 & mm. ISIZ* 9 6 3 0' Jl •c î^îtfaû H W S . SEMIPALATİNSK \ \ '4 V ıo 5 -/ff« .Semlpalaönsk'in ikltm diyagramı.—ı Şekil 5.Yarkent'in sıcaklık relimi. Sıcaklık kesik çtegHle. yağış sütunlarla gösterilmiştir.20 TÜRK DÜNYASI EL KİTABİ TÜRK ÜLKELERİNİN COĞRAFYASI 21 YARKENT Z7- mm zı ta.

Sıcaklık kesik çizgi ile. e) Doğu Pamir'de ve Taklamakan çölünü güneybatı ve güneyden çerçevefiyen dağlarla yüksek yaylalarda yüksek çöl iklimi mevcuttur. c) Bu iklim tipi Doğu ve Güneydoğuda dağlık bölgeye doğru esas vasıflarını muhafaza etmekle beraber yükseklik dolayısiyie yıllık yağış miktarı adar (250 ilâ 500 mm. daha serin. Buralar meskûn olmayan sahalardır. Alay ve Hisar dağlarının batı etekleri.umumiyetle daha az yağışlı (200 mm. Batı Türkistan ikliminin irtifa dolayısiyie değişen bu tipine dahildir.).'den az). yaz mevsimi mutlak denecek derecede kurak ve ziraatın katî surette Bulamaya ihtiyaç gösterdiği bir çöl iklimi vardır. f) Doğu Türkistan'ın alçak kısımlarında (Tarım havzası *e Çungarya) çöl ve çöle mütemayil stepler vardır. irtifa dolayısiyie. yağış sütunlarla gösterilmiştir.Bayram Ali'nin iklim diyagramı.7). Yukarda oldukça etraflı bir şekilde görüldüğü üzere Ta rım havzasının orta kısmını geniş bir çöl {Taklamakan Çölü) kaplamaktadır. Kış mevsimi daha soğuk geçer. Bu iklime misâl olarak Merv civarında Bayram Ali verilebilir (Şekil 6. sıcaklık Şekil 6 . Yazlar o kadar sıcak olmamakla beraber . daha nemfi ve yıllık yağışın sene içinde daha iyi dağıldığı bir dağ iklimi vardır.b) Bunun güneyindeki cıvalarda (Hazar denizi ile Aşağı Amu Derya ve Sir Derya arasındaki saha -yani Karakum ve Kızılkum. Türkmenistan ve Özbekistan ovalarında hâkim olan bu iklim tipine mahalli bir ad vererek Batı Türkistan iklimi «temek yerinde olur. Burada kuraklık Batı Türkistan'dakinden daha fazladır. d) Kûhistan ve Pamir dağlık bölgesinde. Yıllık yağış tutarı çok daha azdır.

Şöyle ki. Buralarda yağış biraz daha artmakta ve yaz sıcaklığı nisbeten azalmaktadır. Tanrı dağlarının doğuya doğru meydana getirdiği uzun ve yüksek dağlık çıkıntı Tarım havzasını Çungarya'dan ayırmaktadır. batıya nazaran daha fazladır. Bu bozkır bölgesini . yarı çöller ve bozkırlar sahasında yapılan müşahedeler buralarda muhtelif devirlerde bir takım değişikliklerin meydana geldiğini ortaya çıkarf1ii§fir. bilhassa çöller. Çungarya'da Kazakistan iklimini hatırlatacak bir İklim tipi vardır. Buralar ormanlar ve otlaklar sahasıdır. İklim Değişmeleri ve Kuraklık Meselelerine Umumî Bakış s Türkler'in yaşadıkları Ön Asya ve Orta Asya'nın şiddetli iklim bölgelerinde iklim unsurlarının (bilhassa sıcaklık ve yağış) seyri sabit olmadığı gibi. Burası. vahaların bulunduğu dağlık kenara doğru. boyları. insanların yer değiştirmeleri. çöl olmaktan ziyade bir bozkır sahasıdır.TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK ÜLKELERİNİN COĞRAFYASI 23 senelerce yağış almayı- Şekil 7 . Bu iklime Doğu Türkistan iklimi denir. göllerin ve iç denizlerin seviyeleri. çöl iklimi. daha mutedildir. hayat tarzları ve benzeri beşerî hâdiseler) birtakım değişmelere maruz kalmaktadır. Bunun! da yön. yağış miktarı artmaktadır. Sıcaklık. g. bütünüyle. yükseklik dolayısiyle Batı Türkistan'da olduğu gibi. Tarım havzasının ortasına doğru çok kurak ve kara tipinde olduğu halde. Yalnız havzanın ortasına doğru bozkır. Arkadaki dağlarda (Tanrı dağlarının doğu etekleri}.yağış sütunlarla gösterilmiştir. havzanın kuzey ye batı kenarında.Taşkent'in iklim diyagramı. farkı. çöle mütemayil bir karakter ar-zetmeğe başlar. bunların tesiri altında bulunan alâkalı hâdiseler de (akarsuların akımları. kesik çizgi ile . coğrafî enlem ve irtifa unsurla/ının müdahalesi ile meydana gelmiş bir takım dereceleri vardır. Kürenin muhtelif bölgelerinde. bitki örtüsü gibi tabu hâdiselerle.

ve I. Ön . böyle bir intiba hâsıl etmektedir. Kurak ve yarı kurak bölgelerde bazı araştırıcıların müşahadeleri. devamlı kuraklık faraziyesinin Batı Avrupa'da buzul devri sonrası iklimlerinin tekâmülünde tesbit edilen değişmelerle pek bağdaşamadığını ileri sürmüşlerdir. Ona göre bu devre 35 seneliktir. Böylece buzul devirlerinin sonundan beri tesirini gösteren kuraklaşma büyük istilâların âmili olarak ortaya çıkıyordu. Esasında Orta Avrupa bitki âleminin bir unsuru olan Kolşit bitki topluluğunun Akdeniz'de görülenle hiçbir münasebeti yoktur. devam etmiştir. bu geniş bölgede ormanların mahdut sahalar işgal ettiği görülür. Mazinin parlak devirleri ile bugünkü harabeler arasında göze çarpan tezat. ziraî ve iktisadî hayatı yakından ilgilendirmektedir. Onlara göre. tarihî zamanların başından beri tedricî bir kuraklığa sahne olmuştur. Orta kuşakta buzullar. Acaba hemen hemen her tarafta tesbit edilen bu değişmeler devrî midir? Musonlar Asyası'nda Hindistan'da 11 senelik bir devrîliğin meydana çıkarıldığı zannediliyor. Bölgede kaynaklar kaybolmakta ve Oranj nehrinin akımı azalmaktadır. onlarda. binlerde. Yağışlarda görülen bu değişiklikler. Afrika'da ve Asya'da tamamen kuruyan göller olduğu gibi. fakat zaman dahilinde devamlı surette tesirini gösteren tabiî bir sebebe bağlanıyordu. Brückner'e göre bahis konusu değişmelerin mevcut olduğunu gösteren bütün bilgiler. geçen asrın tanınmış ilim adamları tarafından tarihî arızalar olarak değil. {şuralarda parlak bir medeniyetin varlığını fakat sonradan bütün bunların ortadan kalkmış olduğu intibaını uyandırmıştır. iklimin devrî değişmelerini meydana çıkarmak hususunda birleşmektedirler. Güney Afrika'da Kalahari'de çöl. tropikal memleketlerin gölleri gibi cephelerinin ilerlemeleri ve gerilemeleri ite sıcaklık ve yağış değişmelerinin mevcudiyetini göstermektedirler. Passarge'ye göre sahasını bozkırın zararına genişletiyor.şı ve yağış rejiminde görülen bir değişme burayı çöl haline getirebilir. yağışlı ve kurak devrelerin birbirini takip edişi bu kıtaların bazı yerlerinde göl seviyelerinin yükselip alçalmasına yol açmıştır. Bilindiği üzere Üçüncü Zamanla Dördüncü Zamanda görülen iklim değişmeleri. fakat dalma kuraklığa mütemayil olmak üzere. Ön Asya İle Orta Asya'nın Bitki Örtüsü ve Topraklan: Ûn Asya ve Orta Asya'da bitki örtüsünü teşkil eden toplulukların dağılışını gösteren bir haritaya bakılacak olursa. daha ehemmiyetsiz farklarla milâttan evvel II. Hususiyet gösteren bir orman topluluğu Doğu Karadeniz'le Kolşit bölgesindedir (Kolşit bitki topluluğu). buralarda kıtaların tedriç? bir surette kuraklığa doğru gittiği intibaını uyandırmıştır. Orta Asya'da Hazar denizinden Lob-Nor'a ve Umman denizinden Fergana'ya kadar uzanan geniş sahada arkeologların meydana çıkardıkları harabeler. kuraklık faraziyesi zaman dahilinde çok mevzileşmiş tarih! hâdiselerin izahına uygun değildir. Kuraklık göçebelerin dolaştıkları araziyi daraltarak onları. iri ağaçlardan ibaret öten bu ormanın bir de gür orman altı topluluğu vardır. Bu görüşü tenkit edenler. Buna benzer bir bitki âlemi Hazar denizinin güney kıyılannda mevcuttur. Orta Asya. Bununla beraber kuraklığın devrî bir mahiyet kazanacağı farzedilebilirse bu faraziyeye yapılan itiraz kısmen değerini kaybeder. sahalarının dışında kalan yerleşik âlemin üzerine atıyordu. Meselâ Kuzey Afrika'da bozkır sahalarında ve çöle mütemayil bozkırlarda Romalılar devrinden katma harabeler.

Denklerden uzaklık. Bunlar her tarafta büyük tahribata uğramışlardır. Kuzeydoğuda ormanlık yerler parçalar halindedir. Bunların en mühimi kara topraklar üzerindekiler olup. Bunların etekleri muhtelif tabiatta bozkırlarla kaplıdır. Ukrayna'dan Sayan dağlarına kadar 2. tamamen kurak bölge sınırları içinde olup çöl veya çölleşmeye yüz tutmuş bozkırlar halindedir. Bozkır bitkileri ilkbaharda süratle biter. Ege. Verimli Hilâl'in Türkiye'nin bu bölgesine isabet eden kısmı tabiaten bir bozkır sahasıdır. yapraklarını döken karışık orta kuşak ormanları ile iğne yapraklı ormanlardır. Burada kuzeyden güneye doğru bir birini takiben ladin. Bölgede iğne yapraktı ormanlar ile Orta kuşağın karışık ormanının unsurları birbirine girmektedir. İran'da nemli orman (Kolşit bf^ti topluluğu) sadece Elbruz'un kuzey yamaçlarında mevcuttur. hurma ağacı tâyin etmektedir. kabaca. Şam.M______________i------------------------------------------------------------»-TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK ÜLKELERİNİN COĞRAFYASI 25 Asya'nın diğer dağlık sahalarında görülenler ise. sarıçam ve köknarlardan müteşekkil bir iğne yapraklı orman bölgesi huş ağaçlarıyla temsil edilen geniş yapraklı ağaçlardan müteşekkil bir bölge ile ayırdedilir. Bunlann arasında yüksek ve alçak bozkırlar geniş sahalar kaplamaktadır. Bunu. Eski çağdan beri Akdeniz memleketleri ile Mezopotamya arasında münasebet tesis eden yolların geçtiği sahadır. Kerkük gibi yerler hurmanın meyva verdiği sahanın dışında kalmaktadır. Türkiye'nin Akdeniz. Karpatlar'dan Altaylar'a kadar şeritler halinde muhtelif tabiatta stepler (bozkırlar) takip eder. Yerleşme sahaları dağların eteğindeki vahalara rastlamaktadır. Çok küçük canlılara* hayatî faaliyetleri neticesi bu otların parçalanması . bu yüzden büyük zararlar görmüştür. Fakat böyle bir iddia Güneydoğu Anadolu bozkırları için ortaya atılamaz. orman tahriplerinin neticesidir. İran'ın iç kısmı. Sibirya'da iğne yapraklı ormanlar (tayga ormanları) hâkimdir. Iran'n iç kısmında hurmanın hududu. Çok eski bir medeniyet sahası olan ûn Asya. diğer taraftan yağış rejiminin bozuluşu. Iran Azerbaycanı'nda ve Zagroslar'da karışık orman vardır. Arap yarımadasında olduğu kadar kuzeye çıkmamaktadır. Stepler birtakım kuşaklar ve lekeler teşkil etmektedir. sonra yazın kurur. Bu ormanlık saha batıda Ural dağlarında güneye doğru bir çıkıntı yapmakta ve daha batıda Ufa ve Perm'e kadar uzanmaktadır. Urfa. Bu sebepten bölgede orman büyük istilâ yollarının kenarındaki sarp dağlık yerlere sığınmıştır. Bunun iki sebebi vardır: 1) Yakacak odun elde etmek. Bunda kışların daha soğuk oluşunun tesiri vardır. Halep. bozkır ve çöllerin geniş sahalar kaplamasına meydan vermiştir. Batı Sibirya'da kuzeyden güneye doğru iğne yapraklı ormanlardan yayvan yapraklı ormanlara ve bundan da ağaçlı stepe geçilir. Balı Sibirya'da orman bataklık bölgede gelişmiştir.-2) Ziraat sahası açmak. Bu ormanlar Orta ve Kuzeydoğu Sibirya'da. kıyılarda hüküm süren İklim tiplerinin (Asya'nın batısında Akdeniz güneyinde muson iklimleri) bozulmasına sebep olmuş ve bunun neticesi olarak bir taraftan yağış azlığı. Musul. hususiyle Yakutistan'da geniş sahalar kaplarlar. "Verimli Hilâl" kuşağı. fışkırır ve çiçeklenir. Marmara ve Karadeniz kıyıları ormanlarla çevrili olmasına rağmen iç kısmı bozkırdır. İç ve Doğu Anadolu'daki havzaların hiç olmazsa çerçevelerinin ormanlarla kaplı olması icab ederken Trakya'nın iç kısmında olduğu gibi.5 milyon km2'lik bir sahayı İşgal ederler. yükseklik. çıplaklığı. Ûn Asya'nın bu kısmında çölün hududunu.

Gerçekten burada yer şekilleri silik olduğu gibi. Çok fakir topraklarla ve pek az nemle yetinen saksaul. odun. her bakımdan. Bö kısımda Batı Türkistan'ın çöl ve çölleşmeye yüîr tutmuş bozkırlarından yüksek Pamir*» tundralarına geçilir. Kazakistan'ın kurak ve tuzlu sahaları ile Kırgız stepler bölgesi. Bu mahiyeti haiz stepler. Görülüyor ki. Onun için Asya'nın iç kısmından. Tacikistan'ın tabiî ormanlannda yabanî elma. 20 ilâ 25 senede yetişir. gerek yer şekilleri. Burada bozkır süratle kuraklaşarak çölleşmeye yüz tutar. Burada kurak olan tarafa bakan yerlerde çölleşmiş bozkır. Buralarda zirai bitkiler. ikmallerini yaparlardı. Yazın yağışın kâfi olduğu yerlerde bu çeşit topraklar dünyanın en zengin ziraat topraklarıdır. Dağlık bölgelerin herbirinin yükseklik ve iklfrn şartlarına maruz oluş bakımından kendilerine mahsus bir bitki topluluğu vardır. . Orta Asya'nın dağlık sahalarında. Stepler güneye doğru. Kazaklar ve Kırgızlar da bu şekilde buraya yerleşmişler ve bölgeye adlarını vermişlerdir. buralara çöl demek pek doğru olmasa gerektir. doğu . Orta Asya'da yalnız Kazakistan'ın kuzeydoğusunda oldukça geniş bir sahada yaygındır. Bu yerler için çölleşmeye yüz tutmuş bozkır tâbiri daha yerindedir. Ebi gölünden Ala göle giden yol (Çungarya kapısı) ve ili vadisi Kırgız steplerine geçen üç giriş kapısı idi. bitki-topluluğu hususî bir vaziyet arzeder. kapalı çukurlar etrafında tuzu seven bitkilerle bir arada bulunur. birbirine dolaşmış dallardan başka birşey olmadığı zannedilir. çok yüksekler» kadar çıkmaktadır. armut ve badem bol miktarda bulunur. 1. Yukarı Irtiş ovası ve gölü.200 m. yüksekliğin tesiriyle. Ağaç âlet sapları imalinde ve ev inşaatında kereste olarak da kullanılır ve bundan bilhassa. göçebeler zaman zaman Türkistan'a ve Avrupa üzerine yayılmışlarda'. Odunu gayet sert olduğundan suda yüzmez ve batar.batı istikametinde yer değiştirmeye engel teşkil edecek mahiyette değildir.doğu çöllerinden esen rüzgârlardan fceranmuş olan yerlerde otlardan müteşekkil zengin bitki topluluğuna (Alp çayırtart)geçiiir. meselâ Sayan dağlarında. alçak kısımlan ve iç havzalan işgal eder. birbirini taktb edişindeki intizam bozulmaktadır. Bu çöllerde suyu muhafaza eden etli bitkiler olmadığı gibi. kuytu yerlerde. 2.'nln üstünde.ile teşekkül eden hümüs toprağa karışarak Kara toprak (Çernozyum) denen hususî bir toprak tipi meydana getirir.. alçak yerlerde olduğu gibi. Bu bMtopluluğu. İlk bakışta saksaul'un. daha çoraklaşırlar ve yerlerini saksaul ağacına terkederler. güneyin tesirini alamayan kısımlarda.700 m. Bu yollarla Kırgız steplerine giren göçebeler burada. batıya doğru hareketlerinden evvel. doğu ite batı arasında bir geçiş alanıdır. Bu sahalarda bitki kuşaklarının. Çungarya üzerinden. budaklı. eğri büğrü. Şor denilen tozlu. Bu saha verimli ziraat toprakları dolayısiyle. pek fakirdir. Orta Asya.'ye kadar çıkmakta ve bunu çalılıklar takip . Bitki topluluğunda görülen tezatlar. ladin ve köknar ormanları başlar. gerek akarsuların durumu. Orta Asya'nın güneybatı kısmında daha ziyade göze çarpmaktadır. Dağların alçak yamaçlarında Moğolistan'ın kurutucu rüzgârlarının esmediği yarlerde iğne yapraklı etek ormanları bulunur. Meselâ Attaylar'da bozkır. Deha yükseklerde melez. Bunun güneyinde yer alan bölge (geniş mânada Batı Türkistan) kurak steplerle çölleri ihtiva etmektedir. orta kuşak çöllerinin en yaygın olduğu sahadır. ağaç türleri de pek nâdirdir. Türkistan'da saksaul'un yetiştiği geniş sahalar hususî bir durumu haiz olduğu için.kömürü yapılır. Rus kolonizasyonuna sahne olmuştur. Kazakistan'ın güneyinde Aral denizi ve Türkmenistan bozkırları (stepleri) yer almaktadır. nehirler de aralıklıdır ve akımları zayıftır.

Doğu Karadeniz bölgesinde. hususî iklim şartlarının tesiriyle çok yıkanmış ve hümüsünü kaybetmiş sıcak bölge (lateritik) toprakları meydana gelmiştir. Akışı olmayan sahalar ise Arap yarımadasının iç kısmı ite Hazar denizinin doğusundaki çöl sahasıdır.200 . Bu nehirlerden başka Hazar Deni-zi'ne dökülen Araş ve Kura nehirleri vardır. Batı kısımda soğuk ve nemli bölgelerin kül rengi toprakları (podzol) hâkimdir. birer iç deniz mahiyetinde olan Aral denizi ite Hazar denizine ve Balkaş gölüne dökülmekte yahut çöl ve bozkırların bir yerinde bataklıklar meydana getirerek onların . Bunlar. Kaynaklarını yüksek dağlardan alan büyük akarsuların bütün sene akışı vardır. Kırmızı toprak bilhassa kalker arazi üzerinde görülmektedir. Türkiye'de ve Suriye'de kalker bölgelerde görülen çukur alanlardaki kırmızı topraklar bu sınıfa girer. Bunlar daha iptidaî ve daha yeknesaktır. İç Anadolu'nun en büyük nehri olan Kızdırmakta en yüksek seviye karların eridiği. Nisan ve Mayıs aylarıdır. Aral denizinin etrafında ve Türkmenistan'da kumlar geniş sahalar işgal etmektedir. çölleri ve bozkırları İhtiva et- mektedir. ön Asya'nın en mühim nehirleri Fırat. Geniş vadi tabanları ile.000. doğuda Sibirya'da bunlara rastlanmaz. hususî bir takım hayat merkezleri de meydana getirmektedirler.içinde kaybolmaktadır. Buralarda insanlar birbirinden çok çeşitli sahaların kaynaklarından geniş ölçüde yer değiştirmeksizin. Kaynaklarını Gaziantep ite Kilis arasındaki değişik bölgeden alan suların bir kısmının dışa akışı olduğu halde (batıda Amik gölüne dökülen Afrin çayı buradan çıkan bir kolla Asi nehrine karışır) Kilis'in kuzeyindeki tepelerden doğan Kureyk çayı Halep'in güneyinde Elmaç bataklığında kaybolur. Bunlardan Türkiye'nin en mühim akarsuyu olan Fırat nehri yağmur ve bilhassa karların erimesinden meydana gelen sularla beslenir. Aynı topraklar. 2. iklim ve jeolojik şartları değiştiği için. Çoruh. yağışın çok az oluşu. Batıda Rusya'da. Biyen kar suları ve yağmurlarla beslenen Seyhan ve Ceyhan'da suların düşük seviyesi ilkbahardadır. Bu çeşitli bölgelere yerleşmiş dan insan toplulukları bazen bir vadi içinde toplanmış olan kaynaklarla iktifa ederler. Sakarya'da aynı Vaziyet görülmektedir. Ön Asya ve Orta Asya'nın geri kalan kısmında sular. Kattırmak. bilhassa Akdeniz ülkelerinde bütün toprakların rengi kırmızıya çalar. An Asya ve Orta Asya'nın Akarsuları. iskelet topraklar sahasıdır. İran'ın iç kısmı çöl sahası olup akış tamamen içe doğrudur. çöllerin ve çölleşmeye yüz tutan bozkırların çok yaygın olduğu bir sahadır. Burada seyreden akarsular kaynaklarını Tanrı dağlarının kuzey etekleri ite Ala dağlardan alırlar. soğuk mevsimdir. sular iç havzalarda kalır. Bunlar dışa akışı olan (eksoreik) sahalardır. İç Anadolu'da boz ve kahverengi step toprakları hububat sahalarına tahsis edilmiştir. Van gölü havzası da öyledir. yağışların boilaşttğı ve buharlaşmanın o kadar ehemmiyetli olmadığı ilkbaharda. Kazakistan'da nehirlerin suları. Karatopraklar kuşağı Batı Sibirya'da ve Türkistan'da genişler. Meselâ Türkiye'de İç Anadolu'nun mühim bir kısmı ikinci türdendir. En düşük seviye de.300 ilâ 2. suların yüksek olduğu sıralarda. İç Anadolu'nun büyük bir kısmında boz ve kahverengi step topraklan ile tuzlu topraklar hâkimdir. Batı Karadeniz'de bulunmaz. ön Asya ve Orta Asya'da toprakların hepsinden aynı şekilde istifade edilmez. fakat suları okyanus ve denizlere ulaşmayan sahalar (andoreik)'dır. hümüsün az oluşundan ileri gelmektedir. Bunların çoğu Balkaş gölüne dökülür. Dicle. Gölleri ya Denizleri: ön Asya ve Orta Asya. Anadolu havzalarının alçak kısmını işgal eden birikinti topraklarla geniş vadi tabanları ve deltalar çeşitli ziraatlerin yapıldığı yerlerdir. daimi bir akarsu şebekesinin teşekkülüne imkân verme» mektedir. Dağlık sahalar bitki coğrafyası bakımından farkh bölgeler teşkil ettikleri gibi. Bu hal. Asya kıtasında suların okyanuslara varamadığı bölgeler çok geniş yer tutar. Issık göl civarında Kırgız Ala dağlarından doğan Çu nehri Açtık Stepi'nde Aşıkol . Daha ziyade yağmur rejimiyle alâkalı olan Ege bölgesi akarsularında en yüksek seviye soğuk mevsime (sonbahar sonu ve kış). Burada muntazam akıştı akarsular azdır. iç havzalarda kalmakta. denizlere gidemez. okyanuslara ve bununla bağlantısı olan denizlere gider. yüzey şekilleri ve bilhassa iklimin kurak olması dolayısıyla okyanuslara ulaşamamakta. Seyhan ve Ceyhan'dır.'ye kadar çıkarak tundra tipi. Bunların kapladığı saha yaklaşık olarak' 13. IdilUral bölgesinde ziraatin yapıldığı yerler karatopraklar sahasıdır. Tanrı dağlarının kuzeydoğu eteklerinden doğan ve Kulca depresyonunu geçerek birçok kollar halinde Balkaş golüne dökülen ili'dir. kar suları ve yağmurla beslenmektedir. Kazakistan'da. Başkırdistan ve Kazan havalisinde kül rengi soğuk bölge topraklarından karatoprakiara geçilmektedir. Sakarya.26 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK ÜLKELERİNİN COĞRAFYASI 27 etmektedir. delta sahalarında ve kıyı ovalarında birikinti (alüvyal) topraklar yer alır. Çağata suları). en düşük seviye ise yaz mevsimindedir. en düşük seviye ise yaz mevsimine isabet etmektedir.900 m. istifade edebilmektedirler.3. karların erimesiyle alâkalı olarak. Türkistan'ın akarsuları. Karadeniz'in kuzey kıyılarından Orta Asya dağlık bölgelerine kadar olan sahada geniş bir yer kaplamaktadır. Ön Asya'da kışları yağmurlu ve yaz mevsimi kurak geçen subtropikal (tropik altı) memleketlerde. okyanusa varamamaktadır. Bu yerler akışı olmayan sahalar (areik) ile akışı olan. Burada yükseklik ve yağış her yerde aynı olmadığından durum değişmektedir.'den sonra çam ormanları yer almaktadır.000 km2 olup mutlak çölleri. ova ve alçak yaylalarda bir takım toprak kuşakları çizmek mümkün olduğu halde. Bazen de bu toplulukların iktisadî hayatları mübadelelere ve daha geniş yer değiştirmelere istinat eder. kısa boylu taşlık otlara dönüşmektedir. Gerçekten yaz mevsiminin şiddetli sıcakları (açıkta gündüzün 30-40 derece ve hattâ daha fazla). Büyük ve Küçük Menderes. Fırat'ın sularının en yüksek olduğu seviye. Buna karşılık ova ve yayla memleketlerinin her bitki bölgesinin kendine mahsus istismar şekilleri vardır. Zagroslar'dan inen akarsular (Nazlı. yağışın kar halinde olması dolayısiyfe. bir kapalı havzaya ulaşabilmektedirler. En mühimi. Güney Anadolu ve tç Anadolu'nun dağlık sahalarında ve Doğu Anadolu'nun hemen her tarafında görülen topraklar kestane rengi topraklardır. Orta Asya'nın yüksek dağlan. Bunun güneyinde bozkır ve çölleşmeye yüz tutan bozkırların zayıf ve iskelet toprakları bulunur. Van bölgesi gibi kapalı bir havza olan Urmiye gölü. Nisbeten alçak seviye ise yaz mevsimindedir. Bunların da sularının kabarık olduğu zaman'İlkbahar ve yaz başlangıcıdır. Bunların üstünde bulunan fakir Alp çayırlan 3.400 m. Akarsular ancak senenin müsait zamanlarında.

denen bir bataklıkta son bulur. Karaganda'nın güneybatısındaki yaylalardan .

Bununla beraber yatağın genişliği iki kenarın gösterdiği arazi tabiatına göre de değişir. Bu karışma noktasından sonra Amu Derya. yüksek Pa-mir kütlesindeki buzulların eriyen sularıyla beslenir.. Kunduz suyunun adı geçen iki suya karıştığı yerin biraz ilerisindeki kısma verilmektedir. Buna rağmen suları oldukça boldur. buzul rejiminin bütün özelliklerini taşır. Buralardaki kamışlıklar Türkmenlerin hayvanla» için bir sığınak mahalli. Vahs (Vahş)'ın Panja'ya karıştığı yerde irtifa 300 metredir. Her ne kadar atlaslarda bunlara göt adi veriliyorsa da.400 km.•T-----------------------------------------------------------------------—TÜRK DÜNYASI EL KİTABI kaynağını alan Sarısu da bu civarda sona erer. rejim bakımından dağ nehirlerinin özelliklerini göstermektedirler. Buralarda nehrin yatağı sabit olduğundan iskân yerlerinin devamlı olma şansı vardır. Kelif. Artık nehir. Kerki gibi eski müstahkem şehirler bu vaziyettedir. Bunlardan Tirmiz evvelâ VII. Çünkü bu yerlerin müdafaası kolaydır. Taşkın alanları. bu kısımda sağdan soldan hiçbir kol almaz ve tıpkı Mısır'daki Nü gibi. aSırda Budist medeniyetinin. buzulların erimesine tekabül eden yaz mevsimidir. adını daha ilerde alır. hattâ yeryer 5 km. buralar yan göçebe Türkmenlerin ziraat yaptıkları ve kışın da oturduktan sahalardır. sıcak mevsim boyunca.Şubat çekik devresinde nehrin sürüklediği su miktarı 990 mr/sn'dir. Çekik devre ile taşkın zamanlan arasındaki seviye farkının o kadar ehemmiyetli olmamasına rağmen (2-3 metre) nehir. Amu Derya: (Ceyhun veya Öküz): Batı Türkistan'ın bu büyük nehri. bu ise mecranın sık sık yer değiştirmesine sebep . Amu Derya ile Sir Derya'dır. Bu kısımda nehrin yatağı çok geniştir. Öteberi yapmak için malzeme tedarik ettikleri sahalar ve oturdukları kulübelerde ısınmak için yakacak sağladıkları yerlerdir. sonradan İslâm medeniyetinin merkezi ol-muştur. bariz bir surette. Tugay denilen nemli toprakların bulunduğu nehrin eski kollarına tekabül eder ki. Tir-miz. Suların kabarık olduğu zaman. olup.5 km.olmaktadır. Çarçuy (Çardzu) köprüsünde Aralık . Hakikatta Amu Derya. aşağı mecrada geniş sahalara yayılır ve Amu Derya. iki tarafa doğru yatak değiştirir. Fakat 1221'de Cengiz Han'ın kuvvetleri tarafından tahrip edilmiştir. Batı Türkistan akarsu şebekesinin en mühim iki elemanı. Kenarların lösten müteşekkil olduğu yerlerde suların bunları aşındırması ite yıkılmalar meydana gelmekte. Nehir. beslenmenin muntazam oluşudur. Kaynaklarını Orta Asya'nın yüksek dağlarından alan bu iki nehir Batı Türkistan'ın beşerî ve iktisadî hayatında önemli rol oynadığı için bunların üzerinde biraz durmak gerekir. Kazakistan'da göl adına lâyık yegâne su topluluğu Balkaş gölüdür. Buna karşılık kış mevsimi suların seviyelerinin alçak olduğu mevsimdir. hiç şüphe yok ki. çöl ortasında ağır ağır akmasına devam eder. Şehrin tekrar kalkınması Karşi üzerinden Buhara'dan demiryolunun gelmesiyle başlamış- . Kabarık olduğu zamanda. Vahs (Vahş) suyuna (bunun yukarı mecrası Kızıl Su diye adlandırılmaktadır) karışarak ilerde Amu Derya'yı teşkil etmektedir. yukarı mecrası ve Vahs da dahil olmak üzere bütün kolan. Pamir kütlesinden inen birçok akarsular ve bunların arasında bilhassa Panja (Pianç) suyu. Yerleşik halk ise. aşağı mecrada. nehrin suları bulanık olup açık kahverengidir. tuzlu. Amu Derya adi. taşkınların erişemedikleri yüksek sahaları tercih etmişlerdir. hakikatte buralar killi.'yi bulduğu da vâkidir. Fakat dikkati çeken nokta Nisan'dan Eylül sonuna kadar. geniş bir yatak içinde yavaş yavaş akar. kumtaşı ve kalker gibi geçirimli arazide akarken yatak daralmaktadır. Nehrin uzunluğu takriben 2. 1 ilâ 1. Bu kısımda akarsu yataklarında eğim çok fazladır ve hepsi. çamurlu sahalardır.

Uzboy. 4 . 1 . KjjT Amu Derya'nın Eski Mecrası ve Uzboy Meselesi: Hive'nin kuzeybatısında. Amu Derya'nın bugünkü deltasından 100 metre. asrın sonundan XVI. Hive hanlarının bu nehrin mecramı Aral denizine doğru çevirdiklerini söylediği hikâye edilir. asnn sonundan beri yapılan araştırmalar. genç bir vadi ekip. Sir Derya'da karla beslenme Amu Derya'nın rejiminde olduğundan çok daha ehemmiyetli bir yer alır. Narin. Uzboy vadisi pek iyi muhafaza edilmiş bâr haldedir ve bu. Kapalı çukurluğun ağız tarafında.Amu Derya'nın bugünkü deltası. Amu Derya. Filhakika 1878 ve 1889'da büyük taşkınlar esnasında Amu Derya'nın sularının bir kısmı Sarıkamış havzasına akmıştır. Bunun İçin nehrin buzullarla beslenmesi ehemmiyetsiz.) takriben 265. Şu halde Sarıkamış kapalı çukuru. Narin İle Kara Derya'nın birleşmesinden meydana gelir. sularını. bunların arasında yer yer bazı ehemmiyetsiz tatlı su akışları görülmektedir. 250 km. irtifada olan 287 km2 büyüklüğündeki Sonkol gölü) sularını alır. uzunluğunda olan Narin sağ taraftan birçok göllerin (en mühimi 3016 m. Vaktiyle burasını büyük bir göl işgal ediyordu. dır. asırda Ebu'l-Gazi Han'ın Buhara'ya karşı olan seferinde. halen yer yer tuzlu takırların bulunduğu eski bir çanağa ulaşmaktadır.Zaman arazisi (P. burada Uzboy. karlarla beslenme payı ise azdır. Aral denizine döküldüğü yerde bir delta meydana getirmiştir. Bunun gibi Kara Derya da Alay ve Fergana dağlarının 4000 metreyi aşan zirvelerinden inen Tara ve Karekulca'nın sularını alır. 2 . III. 3 . Bir müddet dik bir eğimie güneye doğru yönelen vadi. Sarıkamış gölünün ağız tarafından biraz ilerde. Balkan körfezi halici İle. Dördüncü Zaman arazisi olarak gösterilen bu saha tuzlu fakırlardan müteşekkil olup.Dördüncü. Yine bu tarihte Büyük Petro. Zamanın ikinci yansına (Üst Miosen) ait sert kalkerler içerisinde gömülmüştür.Eski deltanın kumulları. fürgenç'in ağız tarafında. 1392'de Timurlenk aldığı esirleri Hive'ye Hazar Denizi üzerinden naklettirmiştir. Aral denizinin seviyesinden de 98 metre kadar daha alçakta bulunmaktadır. XVII. bunların tesiriyle bu akarsu sisteminde buzullarla beslenmenin payı çok büyük. 45 metrede Sarıkamış adı ile andan bir alçak saha bulunmaktadır. 40 ifâ 60 metre kadar gömülmektedir. 1713'te Türkmen Hoca Nefes'in Astırahan (Ejderhan)'daki Ruslar'a Amu Derya'nın altınlı kumlar taşıdığını. Amu Derya'yı Hazar'a çevirmeyi düşünmüş ve bu hususta mühendislere talimat vermiştir (Şekil 9). durumu muhtemelen Hazar denizi seviyesinin âni ve ehemmiyetli bir alçalması ile alâkalıdır.Eski nehir yalağı. Halen kurumuş bir halde olan Sarıkamış gölünün Amu Derya'nın bir kolu ile beslendiği zamanlarda (XIII. Kara Derya'da suların en yüksek olduğu zaman buzulların erime mevsimi olan Mayıs ayıdır (Şekil 10). Balâ İşim'de vadi genişlemektedir. deltanın sol kena rına doğru kaymıştır. asra kadar. Hazar denizinin yakınında son bir gömülme görülmekte ve bu gömük şekil. Times Atlasında bahis tortusu sahanın güneyinde bu değerin daha da altında (-92 m. Tanrı dağlarının 4000 metreyi geçen zirvelerinden almaktadır. Ölü vadinin ekseninin iki tarafında 4 ilâ 6 km. Deita. Arnu Derya.Yayla kenarı. gerçekten gölün bulunduğu sahada birçok tatlı su fosil nevileri bulunmuştur ki. Bildirildiğine göre. Vadinin genişliği ise 100 metre kadardır.Üst Yurt yaylasının Mesozoik ve Miosen teşekkülâtı. George'dan). 6 . denizde devam etmektedir. uzunluğunda tekrar bir dar ve derin boğaz mevcut olup. 5 . Hive'nin kaynak tarafında başlar.750 km. Hazar denizine ulaşmak için güneye doğru akıyormuş gibi tasvir edilmektedir. Bu takdirde yukarıdaki tarihî rivayetlerin doğruluğu anlaşılmaktadır. Amu Derya'nın batı istikametinde aktığına dair son zamanlara ait bilgi de var . P. Hazar denizine döküldüğüne dair bazı tarihi rivayetler mevcuttur.30 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK ÜLKELERİNİN COĞRAFYASI 31 tır. George'un yapmış olduğu haritada açıkça görüldüğü gibi. Sarıkamış kapalı havzasının Dördüncü Zamanda bir gölle kaplı olduğunu meydana çıkarmıştır. Sir Derya (Seyhun veya İnci): Türkistan'ın en uzun nehri olan Sir Derya (2450 km. Buna karşılık Sir Derya'da kaynak bölgesinde o kadar yüksek zirveler olmadığından buzullar mahduttur. bunlar bugün de yaşamaktadır. Amu Derya'yı meydana getiren kollar buzulların daha çok ve daha geniş sahalar kapladıkları yüksek Pamir kütlesindeki dağlardan doğduğu için. XIX. Sol taraftan da kendisine Fergana dağlık kütlesinin doğu yamaçlarından inen akarsular karışır. Nehir.'lik bir sahada kumlar iğinde yerlerini değiştiren mendereslerin bırakmış oldukları izler görülmektedir. Şekil 9 . karlarla beslenme ise daha ehemmiyetlidir. Bu kısımda Amu Derya. Fakat bu nehirde asıl hâkim olan beslenme karışık beslenmedir. Amu Derya'nın XVIII. asrın sonuna kadar) bu gölden çıkan sular Uzboy mecraı vasıtasıyla Hazar denizine kadar gitmiş olabilirler.) bir yerin mevcut olduğu gösterilmiştir.000 km2'lik bir sahanın sularını boşaltmaktadır.Amu Derya'nın deltası ve Uzboy.

P. Bir taraftan buharlaşmanın tesiriyle. nehir tamamen çöl sahasına girer ve hiçbir taraftan kol almaz. Batı Türkistan nehirleri. uzunluğunda olan Zerefşan suyu Alay dağlarının batısındaki Türkistan dağları ile Zerefşan arasında aynı adı taşıyan bir buzuldan doğar. Buralardaki akarsular için su haznesi vazifesini çevredeki yüksek dağlar görmektedir. (âzanü akım Temmuzda okıp-136 trpf şn. 9.'dir. . suların bol olduğu zamanda.. göçebeler kadar. 0uraya aynı zamanda Kazakistan yaylalann-dan gelen Sansu da dökülmektedir. karlarınki biraz daha fazladır. Batı Türkistan'da olduğu gibi Doğu Türkistan'da da alçak sahalar çöl ve çölleşmeye yüz tutmuş steplerle kaplıdır. Kara Derya ve Narin gibi beslenir... E Et K. 4. daha uzun ve su itibariyle daha zengindir. Daha ilerde Karadağ'dan gelen birçok kollar alır.kuzeydoğu istikametindeki yüksek dağ sıralan Batı Türkistan'ı Doğu Türkistan'dan ayırdığı gibi. (*) Bataklık sahalar ve çamurlu topraklar sahası. George'dan. vahşi hayvanların da iltica ettiği sahalardır. Nehir hâlen Açlık stepinde Aşıkol bataklığında son bulmaktadır. 10004itfartsw**«Aı __ _ 500 — — r— ı — noo. Bu akarsu da. Güneybatıda Üstün dağlarının 7000 metreyi geçen zirvelerlndeki buzuBahn erimesinden husule aelen sularla beslenen Karakaş ve Yurungkaş'm birleşmesinden meydana gelen Hotan-Derya. Çu ve İli. fakat eğimi çok azalır. Doğu Türkistan'ın iç havzalarına.32 „ ■ .»TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK ÜLKELERİNİN COĞRAFYASI 33 jr V sn. bundan dolayı yağış itibariyle çok tekir bölgelerdir. Gerçekten akarsuyun akımı kışın en az (30 rr^/sa). Daha Hokant civarında büyük bir nehir karakterini haiz olan Sir Derya (burada genişliği 130 metreye varan nehrin çekik devresi Kasım ve Mart arasında ortalama akımı 396 m3/sn. M. fakat elenmesinde kâr suyunun da bir payı vardır. Batı Türkistan'ın yukarda bahis mevzuu edilen iki büyük nehrinden başka. Bunun esas kolu olan Tekes. Balkaş gölüne dökülen fti'ye gelince.. Fakat daha ileride Taukum çöl sahasıhda. M. Kara-muran Gerçem-Derya'dır) çölün güney kenarında Kaybolurlar.. Muhtelif adlarla adlandırılan Ata dağların kuzey yamaçlanndaki buzullardan doğan Çü suyu da bir buzul nehridir. buralarda kamışlar.. Fergana havzasının kuzey kenarını takip eden Sir Derya bu havzadan çıktıktan sonra Talaş Ala dağından gelen Çirçik suyunu alır.'ye çıkar. Fakat hâkim olan karışık beslenmedir. fakat buzulla beslenme devam eder. Doğu Törkia-tan'mkBere nazaran. Buram doğusunda kalan akarsular.M. buzulların erime zamanına rastlıyan' yaz başlangıcında ise yüksektir (Haziranda 600 m3/sn. Batı Türkistan'ın iç deniz ve göllerine giderler. Tanrı dağlarının doğu eteklerinden doğar. diğer taraftan yakıcı ve kurak yazların sebep olduğu şiddetli buharlaşma dolayısıyla nehir çok zayıflar ve birbirini takip eden tugaylar^ içinde nehir karışık kıvrımlar çizerek akar ve Aral denizine dökülür. Bu dağlardan inen akarsular ancak Tanm havzasının batı..«». güneybatı ve kuzeyinde «açok muntazam «r* akarsu şebekesi meydana getirmektedirler. Kungez. Kulca çukurluğunu geçtikten sonra İli adını alır. bu nehrin yukarı mecrasını teşkil eden Kungez... batısında kalanlar ise. kâfi miktarda su getirir. yani beslenmesinde buzulların payı ehemmiyetsiz. Taklamakan çölünün ortasında kaybolmaktadırlar.. dağdan çıkıp Semerkant ovasına ulaştığı zaman yayılır...___________ ■ . Â.dir. Bununla beraber delta süratle ilerlemektedir. İlkbahar sonu ve yaz başlangıcında (Haziran ayı) nehir taşar. Taklamakan çölünü geçerek Aksu'nun güneyinde Tarım'a varmaktadır. ovada. Sir Derya'nın deltası Amu Derya'nınkinden daha küçüktür. Taklamakan çölünü güneydençeviren Altın dağtanran yüksek drtrelerindeki buzullardan doğan birçok akarsular (bunların en tanınmıştan Keriya-Derya. aynı özellikleri haiz bir takım küçük akarsular da vardır ki bunlar arasında üçü mühimdir: Zerefşan. Bir taraftan eğimin çok azalması. 3-4 ay donar. Bu esnada Hokant civarında nebrfrı ortalama akımı 1343 rrfŞsrı.. Çu'nun yaz aylarındaki akımı 60 rn^/sn.. . diğer taraftan sulama ile akımı gittikçe azalan nehir Amu Deryaya ulaşamadan ovada kaybolur.. Bunların içinde en ehemmiyetlisi Aris'tir. Atma Ata bölgesinde.).dir). Fakat Karadağ kütlesinin kuzeybatısında. Fergana havzasında bütün sene donmayan nehir aşağı mecrasında. takriben 300 km. geri kalan 9 ayda ortalama akım 36 tıflten. M r. sulan azalmaya başlar. Aral denizine yakın kısımda. uzunluğunda olan yukarı mecrasında 5000 ilâ 5500 metre civarındaki yüksek dağ sıraları arasında bulunan dar boğazlar içinde akmaktadır. Şekil 10 • Sir Derya'nın Begovat yakınında Zaporoj'daki rejimi (mP/sn olarak aylık ortalama debi)..'dir) Çirçik'i aldıktan sonra akımı ortalama olarak 550 m3/sn. Taşkent vahasının sulanmasında nehre sağ taraftan gelen Angren ve Çirçik'ten istifade edilmektedir. bu şehrin güneyinde bir duvar gibi yükselen Ala dağın buzul sulan ile beslenen kolların katılması ile akımı arter. Umumî olarak güneybatı . bunlann doruktan da her iki büyük sahanın akarsulan için bir stf bölümü çizgisi meydana getmVter. Nehir. Bununla beraber Balkaş gölüne bilhassa suların fazla olduğu yaz başlangıcında. Takriben 650 km. büyük buzullar ihtiva eden merksaS Tanrı dağlarından inen kollarla beslenmektedir. kavak ağaçları. Çirçik'in karışmasından sonra nehir biraz daha genişler. söğütlükler geniş sahaları kaplar. Havzanın güney kenarından inen akarsular ise.

Menderes ağzının açığında) oldukça geniştir. Lübnan ve Suriye kıyılarım takip eden yüzey akıntısı Türkiye'nin Akdeniz sa- .4* —-------------------------------------------------------------------------------TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK ÜLKELERİNİN COĞRAFYASI ■ 35 Bu nehirlerin hepsi aynı rejim hususiyetlerini haizdir. Gerçekten tuzluluk Kumkale açığında binde 33 olduğu halde Edremit körfezinde ve Miidilli adası kıyılarında binde 38. Akdeniz'in en derin yerleri bu kısımda bulunmaktadır. Ayvalık'la izmir arasındaki bölgede. Akdeniz'in diğer kesimlerindeki gibi doğu havzasında da buharlaşma şiddetlidir. Havzanın batı ve kuzey kesimlerinden gelen sular sayesinde. Asya. Bundan da anlaşılacağı üzere. umumiyetle. Kaşkar Derya. Şahyar. soğuk mevsimde ise ehemmiyetsizdir. Havzanın tabanı çok arızalıdır. Bunların başlıca-ları batıda Yarkent-Derya. Orta Asya'nın kapladığı sahanın iç kısmının okyanuslardan uzaklığı 1. Bu suretle çakıl yığınlarından müteşekkil büyük birikinti konileri meydana geliri Bu çakıl yığınları arasında akarsu. Konca Deryadır. kuzeyde Aksu. kıyılarında yaşadıkları Akdeniz.'yi bulmasına rağmen nehir. Mısır. Yağmurlar az olduğundan ve akarsular kâfi derecede su getirmediğinden tuzluluk fazladır (binde 37-38). aşağı mecrada yağışın olmayışı.5'tir. Karadeniz ve Marmara birer iç denizdir. akarsuların hepsinin akımları buzulların erimesinden meydana gelen sularla beslendikleri için yaz mevsiminde fazla. Akdeniz'in batı kısmında olduğu gibi doğu kısmında da akıntılar vardır. Altın dağın muhtelif yükseklikteki kademelerini dar boğazlar halinde aşarken eğimleri ehemmiyetli olan bir takım selleri de alırlar.5'u bulur. batı ve kuzeyde de çevredeki yüksek dağlardan doğan aynı mahiyetteki akarsular. Ada itibariyle çok zengin olan ve bundan dolayı eskiden 'Adalar Deniz? denilen Ege denizinde sığ kısımlar (şelf) Anadolu kıyılarında. B. Ege denizinin orta ve güney kısımlarında tuzluluk miktarı binde 38.500 km. Tarım akarsu sistemi meydana gelir. eğimin azlığı ve nihayet kumulların mevcudiyeti dolayısıyla gittikçe zayıflayarak Lop çölünde bir takım kollara (Konca-Derya. havzanın en alçak kısmında akan Tarım'a doğru yönelirler. Suriye ve Türkiye kıyıları arasında yer almaktadır. Uzunluğunun 2750 km. okyanuslardan uzaktır.. Ovaya civar olan tepeler yağışsız olduğu için bu akarsuların akımlarında herhangi bir artış görülmez. Lübnan. Buna karşılık Türkler'in. Eğimin kesildiği kısımda yavaşlıyan sel mahiyetindeki akarsular yüklerini bırakırlar. kışın suları tamamen berrak. Afrika ve Avrupa arasında bulunan Akdeniz'in doğu parçası Mısır'la İsrail. merkezî kısmının İse 2. geniş bir takım kollara ayrılarak. Saros körfezinde denizin tabanı güneybatı .dir. Bu boğazın ağzında bir yelpaze gibi açılan akıntı doğu ve batı Trakya kıyıları boyunca Eğriboz'un kuzey kıyılarına kadar yayılmaktadır. (Biga ve Gelibolu yarımadaları açığında.500 km. buharlaşmanın fazlalığı. Türkler'in yaşadıkları yerler. Bu suretle sular ovanın kenarındaki vahalara ulaşırlar. Üstün dağ ile Altın dağ arasındaki yüksek yaylaya geçen bu nehirler. kendisine hiçbir kolun katılmayışı. Fakat ehemmiyetli tuzluluk farkı Biga yarımadası ve Kuzey Ege kıyıları boyunca müşahede edilmektedir. Marmara vasıtasıyla Karadeniz'den gelen az tuzlu sular (binde 33) Çanakkale Boğazı açığında yüzeyde yayılır.kuzeydoğu istikametinde uzanan bir çukurla ârızalanmıştır. yazın çamurlu olarak akar. Bunların üzerinde sular altında kalmış vadiler mevcuttur. Güneyde olduğu gibi. Kum-Derya yahut Kuruk-Derya) ayrılır ve bu çöl ortasında bataklıklar halinde kaybolur. İsrail.

orta yükseklikte dağ ve yaylalarla çerçevelenmiş olmakla beraber. Kemalpaşa . Bunlar iki kısımdır: yüzey akımdan. Bu denizin orta kısmında. Bu orta çukur. Avrupa'nın güneydoğusunda Balkan ve Anadolu yarımadalarıyta doğu Avrupa yaylaları ve Kafkasya arasında doğu . Kuzey Ege'de Çanakkale boğazından gelen akıntının tesiri altında. Kıtalar arası bir iç deniz durumundaki Akdeniz'in doğuya doğru devamı kabul edilen Marmara denizi. İstanbul Boğazı vasıtasıyle Karadeniz'den. Batı çukuru (derinliği 1112 m. Yüzölçümü 11. Batı ve Doğu çukurlarından ayrılmaktadır. Marmara denizini kuzey. Karada görülen vadiler bazı yerlerde deniz altında da devam etmektedir. Batı Akdeniz'de olduğu gibi doğu Akdeniz'de de saat akrebinin ters yönünde hareket eden bir akıntı sistemi vardır. umumiyetle az yüksek dağ. doğuda ve güneydoğuda dar ve derin körfezler halinde kıta içerisine fazla girmiş olan Marmara denizi. orta Ege adalan civarında Yunanistan kıyılarını takiben güneye doğru yoluna devam eder. Bazıları da dobnuşJarfeirrti ovalan meydana getirmiştir: Yenişehir. ada ve yanmada bakımından zenginliği ve bilhassa sularının sıcaklık ve tuzluluğu ite Marmara kendine has bir denizdir. tepe ve yaylalardan müteşekkil olup vadiler tarafından oldukça derin surette parçalanmıştır. Ege denizini Karadeniz'e bağlayan boğazlarla Marmara denizinin bu iki deniz arasında mevcut seviye ve yoğunluk farklarından «eri gelen çok ehemmiyetli su akıntılarına maruz kalacakları tabiîdir. Marmara denizi. Bundan sonra büyük derinliklere kadar. bütünüyle.Karacabey ovalan gibi.) ise Samanlı dağlarının önündedir. Sığ kısımların derin bölgeye nazaran genişliği. Marmaranın denizaltı seksleri gerçekten dikkat çekicidir. Şurada sığ kısım. Bu çukur yerlerin bir kısmı deniz sularının altında kalmış (İzmit ve Gemlik körfezleri gibi) bir kısmımda göller kaplamıştır İznik. de binde 37. Bu derinliğin altında tuzluluk 150 m.352 km2'dir.'ye kadar binde 38.batı doğrultusunda uzanan . Doğu çukuru (derinliği 1238 m. Ulubat ve Manyas gölleri gibi. takriben Marmara Ereğüsi açığmda 1180 m.) Ganos dağının açığında. Güneyi yapı ve yüzey seküleri bakımından kuzeyine benzemez. iki sırtla. inegöl. doğu-batı doğrultusunda küçük bir iç denizdir. Marmara denizinde muayyen bir derinlikten sonra dibe doğru sıcaklık aynı kalmaktadır.5'a çıkar. derin yerlere nazaran genişçe bir saha kaplamaktadır. dip akıntıları.5'i bulur. 30 m. Undan sonra süratle artar. bu hususiyeti ile de dikkati çekmektedir. kuzeybatıdan'kuşatan yüzey şekilleri. Karadeniz kıyrlarından Uludağ kölesine kadar az çok derin birtakım çukur sahalarla muhtelif yükseklikte yayla ve dağlar birbirini takip eder. 10*15 metre derinliğe kadar tuzluluk sabit gibUfcJbinde 22).fiillerinde batıya doğru yönelerek Rodos açıklarında Ege denizine girer ve memleketimizin kıyıları boyunca kuzeye doğru çıkar. Çanakkale Boğazı'yle Ege denizinden ayrılan. Karadeniz. Asya ve Avrupa kıtalarının birbirine en fazla yaklaştığı boğazlar bölgesinde. derinfiğe kadar varan bir çukur mevcuttur. aşağı yukarı aynı değeri muhafaza eder. Karadeniz'den gelen yüzey akıntıları İstanbul BoğazrtJdan çıkarak Marmara'da yelpaze şeklinde yayılırlar ve Çanakkale Boğaz'ına girmek üzere tekrar top-lanırlar. güney ve kuzey kısımları gerek yüzey şekilleri ve gerek yapı bakımından birbirinden çok farklıdır. Bu denizin yüzey suları umumiyetle az tuzludur.

kıyılarda derin girinti ve çıkıntılara imkân vermemiştir. derinden Marmara'dan gelen çok tuzlu sularla beslenmektedir. Yapılan araştırmalara göre. Havzanın batısı. Bu kısım bakterilerin husule getirdikleri kükürtlü hidrojen ite zehirlenmiştir. (umumiyetle Ocak ve Şubat aylarında) donar. •onlardan başka Kafkasya'dan gelen ve buraya dökülen birçok akarsular vardır. alçak bir yaylanın kenarı ite bunun önünde yer yer teşekkül etmiş olan küçük kıyı ovalan tarafından çevrelenmiştir. Karadeniz'in doğu kıyılarını çerçeveleyen Kafkas dağları yüksek. havzanın kuzeybatı kısmı ve Azak denizi bir tarafa bırakılacak olursa. Sene içinde derin tabakaların sıcaklığı Karadeniz'in her tarafında 9 derece civarındadır. yüksek dağlarla çevrelenmiştir. Bunun içinde Kınm ve Anadolu kıyılan arasında aşa--ğı yukarı simetrik bir durumda. Genişliğine gelince yer yer değişmekle beraber Ereğli ile Odeşa arasında 600 km. Karadeniz'e dökülen büyük akarsuların getirdikleri çok miktarda tatlı sudan ve bizzat denizin yüzeyine düşen yağıştan ileri gelmektedir. mesafede bulunan bu iki deniz arasındaki seviye farkı 79 m. Böylelikle birbirinden 250 km. Karadeniz'in orta kısmında yüzeyde tuzluluk binde 38'dir. Karadeniz sularının çok mühim bir hususiyeti. Karadeniz'in bir parçası gibi alınan Azak denizinin (yüzölçümü 38. bazen İstanbul boğazına kadar gelirler. Yıllık sıcaklık değişmesi 100 m. kışın ise. Zamanın üçüncü devri sonunda Güneydoğu Avrupa'dan Orta Asya'nın batı kısmına kadar uzanan büyük bir iç denizin parçalan idi. Kıtaların içine fazla sokulmuş olması ve okyanusla irtibatının birtakım boğazlar ve iç denizlerle sağlanması. kadar olan ikinci kısım bulunur. genişliğinde olup esas silsile güneyde. Karadeniz'de bütün sene yüzeyle derin kısımlar arasında sıcaklık farkı vardır. Hazar denizi. Büyük girintiler havzanın batısında Odesa. Karadeniz'i bir iç deniz haline getirmiştir. Karadeniz'den biraz daha büyük olan Hazar denizinin (438. Yakın tarihte İki defa (1929 ve 1954 taşlarında) bu hâdise husule gelmiştir. üstündedir. Çok sarp olan kıyı dağların önünde kıyı ovaları mahdut olup başılcala-n Bafra ve Çarşamba birikinti ovalarıdır. Birinci kısım kalınlığı 180-200 m. bilhassa Azak deniz) kenarı ile Odesa körfezi etrafında.TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK ÜLKELERİNİN COĞRAFYASI 37 elips şeklinde. Şiddetli kışlar esnasında Dinyester limanından Dinyeper limanına kadar olan saha.000 km2) güney kıyılan İran'a. uzunluğunda ve SO km. Azak denizinde de tuzluluk umumiyetle azdır. derinlikle artmakta ve dibe yakın yerlerde titrede 7 cm3'ü bulmaktadır. Deniz sathına düşen yıllık . Varna ve Burgaz körfezleridir. Hazar denizi ve Aral denizi. altında. Karadeniz'e dökülen akarsular ve havzanın yüzeyine düşen bol yağış. çanaktaki su kütlesinin birbirinden esaslı şekilde farklı iki kısımdan meydana gelmiş olmasıdır. Bunların başlıcaları Ereğli. Burada yığılarak iki kıyı arasındaki ulaşımı güçleştirirler.dir. Alçak yaylalar. İstanbul boğazından geçerek Karadeniz'e doğru giden bir dip akıntısı vardır. Bundan dolayı da gözle görünmeyen hayvan kümeleri çoktur. Karadeniz'in bati kısmında İstanbul boğazına doğru umumî bir akıntının meydana gelişinin esas sebebidir. muvakkat bir zaman için.000 km2) bir denizdir. bilhassa güney ve doğu kısımları. dünyanın «n büyük kapalı su sahasıdır. Bu durumu Karadeniz sularına bazı fizikî ve kimyevî hususiyetler kazandırmıştır. Her iki deniz de pek az tuzludur. Havzanın kuzey kısmı. Dış şekli bakımından Karadeniz'in en mühim hususiyetlerinden birisi de ada itibariyle çok fakir oluşudur. Arat denizininki ise okyanus seviyesinin 83 m. Gerçekten Karadeniz.000 m. Karadeniz'e dökülen akarsuların akımlarının fazla olduğu ilkbaharda barizdir. Bu derinliğin altında dibe kadar gayet ağır bir artış vardır. Karadeniz'in şimdiye kadar bilinen en derin yeri (2.000 km2) kıyıları daha girintili çıkıntılıdır. Kırım yarımadasının mühim bir kısmını kaplayan dağlar 150 m. Hazar denizinin seviyesi okyanus seviyesinin 26 m. Karadeniz. Kırım yarımadasının güney kesimi bir tarafa bırakılacak olursa. her tarafta dardır. Romanya ve Bulgaristan kıyılarından kopan buz parçaları. Odesa körfezinde %o 10'dur. Karadeniz'in denizaltı şekilleri bazı hususiyetler arzeder. bu denizin seviyesini Marmara ve Ege denizinin seviyesinden 50 cm. az tuzlu yüzey suları altında. Ayancık açıklarındadır. akıntı ile güneye doğru sürüklenerek. civarında geniş bir çanak sahasıdır. İşte bu seviye farkı. III. Bu miktar Bulgaristan ve Trakya kıyılarının açığında %o16. Ağustos ayında havzanın güneydoğu kısmı diğer kısımlarından biraz daha «çaktır. Böyle kışlarda Tuna ağızlarından. 2. Bu hal. orta büyüklükte (yüzölçümü: 420. Karadeniz'in çevresinde yüksek dağlarla yaylalar ehemmiyetti bir yer almaktadır.200 derinlik eğrisinin çevrelediği en derin bölge bulunmaktadır. buharlaşma 9e alınan suyu telâfi ettikten başka. kadar yüksekte tutmaktadır. kuzey ve kuzeybatıda geniş sahalar kaplayan az derin bir bölge bulunmaktadır. Vona ve Polathane'dir. Karadeniz'in dibi. Tuna başta olmak üzere. Bu akıntı. Çok soğuk olan senelerde Romanya ve Bulgaris- tan kıyılarının donduğu da olur. Buna karşılık ovaların kapladığı saha çok mahduttur. yi bulur. Karadeniz havzasında yüzey sularının sıcaklığı yazın (Temmuz. Kışın Şubat ayında yüzey'idtarmın sıcaklığı Odesa körfezi etrafında 2 M 3 dereceye kadar düşmektedir. Sığ deniz sahası.nin altında hemen hemen hissedilmemektedir. az girintili ve çıkıntılı bir kıyı meydana getirmiştir. Tuzluluğun az oluşunda.245 m. Karadeniz'de girinti ve çıkıntılar azdır. Bu denizin büyük ekseni Burgaz'la Poti arasında 1170 km. İstanbul boğazı vasıtasıyla. geniş bir saha kaplamaktadır. kuzeybatı kıyıları Rusya'ya: doğu kıyılan ise tamamen Türkistan'a aittir. Sinop.000 m.) bu kesimde. Bu zehirli gazın miktarı. buharlaşmanın nisbeten ehemmiyetsiz oluşunun da payı vardır. Ağustos aylarında) 20° ilâ 26° arasındadır. Gerçekten Anadolu'nun yüksek dağlık kenarı ile Kafkaslar'm ve Kırım yarımadasının yanıbaşında büyük derinlikler olduğu halde. 2. Kıtalar içinde yer alan Hazar ve Aral kapalı denizleri vaktiyle büyük bir iç deniz teşkil ederken yakın zamanda birbirinden ayrılmışlardır. Hattâ Arat denizine. Avrupa'nın en büyük nehri olan idil'in (Volga) ayrıca Ural'ın suları buraya dökülmektedir.dir. sarp. Orta iklim kuşağında bulunan Karadeniz yazın Akdeniz âlemine dahil olmakta. olup pek azı kuytu liman Karakterini haizdir. Bunun altında kalınlığı 2. burası oksijen bakımından zengindir. Karadeniz'de yüzey sularının tuzluluğu okyanuslardaki normal tuzluluğun (binde 35) altındadır. kadar olan yüzey kısım olup. daha ziyade Doğu Avrupa kara ikliminin tesiri altında bulunmaktadır. batı kıyılan Dağıstan ve Azerbaycan'a. Denizaltı şekilleriyle kıta şekilleri arasında gayet sıkı bir münasebet vardır. deniz kenarında bulunmaktadır. suları tattı bir göl nazarıyla bakılabilir. Anadolu kıyılarındaki girintiler irili ufaklı. Güneyde Çoruh nehrinin ağzı ile aşağı Sakarya arasında sıralanan Kuzey Anadolu dağları.

.yağış fcıtarı ortalama olarak 400 mm.

suları ileri doğru iterek güneybatı rüzgârlarının meydana getirdiği seviyeden 15 cm.7'ye düşmüştür) Aral denizi. derinlikte küçük bir çukur mevcuttur. Aral'a dökülen Sir Derya ve Amu Derya . kuzey. Körfez. Kuzeyde aşağı idî) ovasının devamı gibi kabul edilen ve derinliği 50 m. kıyı boyunca yayılırlar.a« TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK ÜLKELERİNİN COĞRAFYASI 39 kadardır. Aral denizinin atlaslarda "Aral Gölü" diye adlandırılmasının bir sebebi de budur. Derinliğin ehemmiyetsiz oluşu (en derin yeri 68 m. Bu hal. seviyesi daha kararsızdır. büyük nehirler ağzında çok ehemmiyetsizdir. rüzgârlarla alâkalıdır. Hazar'a dökülen nehirlerin akım değişmeleriyle alâkalı olup. Körfezin nihayetinde kalınlığı 2 metreyi bulan tuz birikimi vardır. den az olan bir saha vardır. okyanusun umumî seviyesinin altında oluşudur.'lik bir fark yardır. Meselâ Baku'da kuzeydoğu rüzgârları. Yarimadanın güneyinde takriben 15. Üst-Yurd bölgesinde yalnız Mankışlak yarımadasında kıyı yüksektir. Seviye. Tuzluluğun değişmesi her halde. Güney ve güneybatıdan esen şiddetli rüzgârlar teşekkül etmiş tuzu ve tuzun içinde ölmüş ve katılaşmış balıkları karaya atar. Bilhassa.). Tuzluluk. Yağışın az veya çok oluşuna göre. bunlar kadar ehemmiyetli değildir. Hazar denizi ile en dar kısmı 250 m.. Bir çöl sahasında bulunan bu yerde buharlaşma çok şiddetlidir. Kuzeydoğu köşesinde denize dökülen Emba. bir göl olarak kabul edilmektedir. Hazar'ın denizaltı şekilleri oldukça sadedir. Denizin kuzey kısmına iki büyük nehir dökülmektedir: İdil ve Ural. Bunlar Hazar denizinden boğaz vasıtasıyle körfeze giren sularla taşınmakta ve Karaboğaz körfezinin çok fazla tuzlu sularında yaşamayıp ölmektedirler. deltanın başladığı yerden denize kadar olan uzunluğu ise 70 km. Düzensiz değişmeler. Fakat güneydoğuda. Kuzeydoğuda Üst-Yurd yaylasının ön tarafındaki geniş bir saha bataklıklarla denizin birbirine karıştığı kararsız bir yer olup.500 km2'dir ve okyanus seviyesinden 53 m. Hazar kıyılarının hususiyeti. ikisi arasında 40 cm. kadar içeri sokulmaktadır ve kıyı çizgisi kati olmayıp mevsimden mevsime ve fırtınalarla yer değiştirmektedir. suyunun ortalama tuzluluğunun azlığı ve kısa devrelerde değişmesi dolayısıyle (ortalama tuzluluk 1870'te binde 12 iken 1905'te binde 10. en yüksek seviyesi Temmuz'da. Buna karşılık yüzey suları zengin bir hayvan topluluğuna sahiptir. kuzeybatı ve kuzeydoğuda geniş sahalar kaplayan bu yerler tamamiyle çölleşmeye yüz tutmuş bozkırlar (stepler) sahasıdır. seviye seneden seneye ağır ağır alçalır yahut yükselir. Tuzluluk. Hazar'ın kuzey kısmında binde 10'dan. idi) deltası açığında ise binde 2 den azdır. Güneyde derinlik artmakta ve 1000 m. Aral denizinin suları. en alçak seviyesi ise Şubat'tadır. Hazar'ınkinden daha tatlı. Burada farkedilmeden denizden çamurluk sahalara geçilmektedir. Hazar denizinin seviyesi devamlı olarak değişmektedir.000 km2 büyüklüğünde ve en derin yeri 13 m. deniz 150 km. daha yüksekte bulunmaktadır. olan Karaboğaz körfezi vardır. Yağış da seviye değişmelerine sebep olan diğer bir âmildir. kadardır. sene esnasında düzenli veya düzensiz bir surette değişebilir. Orta kısmında 500 ilâ 800 m.yi bulmaktadır. genişliğinde olan bir boğazla iştirak halindedir. Bundan dolayı tuzluluk miktarı ehemmiyetsizdir. İdil deltasının cephesi 150 km. Düzenli değişme bir gölün seviyesinin değişmesine benzetilebilir. Türkmenistan kıyılarında tuzluluk nisbeti artmakta ve Karaboğaz körfezinde binde 20'yi bulmaktadır. Bu derin çanakta Karadeniz'de olduğu gibi hayat yoktur. daha yüksek bir seviye husule getirirler. Tatlı sular. İçindeki adalar da (bunların yüzölçümü 2345 km2'dir) dahil olmak üzere alanı kabaca 66.

nehirlerinin taşıdıkları suların akımlarındaki oynamalarla ilgili olsa gerekir. Yıllık seviyenin en yüksek olduğu ay Temmuz'dur.yi bulamamaktadır. Aral gölünün bir ayağı mahiyetinde telâkki etmektedir. Yüzeydeki sularda 27. Gölü besleyen en mühiıin akarsu ili'dir. Eriyen buzullar ile beslenen bu nehirde suların bol olduğu mevsim yazdır. Bazı coğrafyacılar bunu. Bunların içinde en ehemrfifyetliter! Van gölü. Bundan dolayı "Sıcak GÖT adı verilmektedir.000 km2) Batı Türkistan'ın bir parçası olan Kazakistan'ın hudutları içerisinde bulunmaktadır. Seviye değişiklikleri de ehemmiyetlidir. Karadeniz ve Hazar denizi gibi denizler arasında yer almaya lâyıktır. en derin yeri 20 m.Van bölümünde kendi adını taşıyan kapalı havzsnın ortasında yar almaktadır. Balık itibariyle fakir olan göt. Kurak yıllarda seviye alçalır. Bundan dolayı kurak ve yağışlı senelerin birbirini takip edişi gölün seviyesi ve sahası üzerine hissedilir Surette tesir yapmaktadır. yarı tatlı yan tuzlu olan gölde çok miktarda balık vardır. seviyesi yüksek olan Aral denizinden Hazar denizine doğru aynı yoldan bir akış meydana geldi. yalnız klorlu değil. Bu iki nehrin döküldüğü yerde tuzluluk ehemmiyetsizdir. • Aral denizinin suları. Göl bakımından zengin bir memleket olan Türkiye'de büyük ve küçük bütün göllerin kapladığı saha takriben 9500 km^dir. irtifada olup. Karadeniz'in merkezî çukuru ve Hazar denizinin derin suları gibi kükürtlü birçok hususlarda. dlf. Suyu. kurak bölgedeki büyük bir gölün karakterlerini haiz olmasına rağmen. gölün yüzeyi de geniştir. Bu suların üç ay kadar donmasına ve Ekim ayından İtibaren gölün kenanmnr karla kaplı olmasına rağmen göt. 1609 m. Tuz gölü. kışın donmaz.'Hazar denizinin suları gibi. Beyşehir gölü. Seviyenin yüksek olduğu yıllarda. kıyılarina nüfus çekememîştir. bahis konusu dağlardaki buzullardan kaynaklarını alan sularla beslenmektedir. Orta Asya'nın en büyük gölü olan Balkaş Gölü (takriben 23. Van Gölü Doğu Anadolu bölgesinin Yukarı Murat . Nitekim 1880 ile 1908 arasında göl seviyesi 3 metre kadar yükselmiş ve yüzeyi de 1/5 kadar genişlemiştir. Çöl ve çölleşmeye yüz tutmuş bozkırlarla kaplı çevresinde topraklar umumiyetle verimsizdir. Hazar denizinin seviyesi alçalmaya başladığı zaman. derinlikte 4° sıcaklık kaydedilmiştir. pek fazla derinliğe gitmez. Sıcaklığın dibe doğru azalması hızlıdır. Marmara denizinin iki misli büyüklüğünde olan bu göl az derin olup. Eğridir gölü ve Marmara bölgesindeki göllerdir. takriben 6200 km>. Eskiden Hazar'la Aral birleştiği zaman bu denizle Hazar denizi arasındaki irtibat bugün terkedilmiş olan Uzboy vadisi üzerindendi. Ağustos ayında 60 m. Yapılan araştırmalar Balkaş'ın hiçbir zaman Aral denizi ile birleşmedîğini meydana çıkarmıştır. Tatlı sular. Bu denizin batı çukuru da. derinliği de 702 m.lfltblr saha kaplayan golün uzunluğu t75 km.8° sıcaklık müşahede edilmiştir. Ala dağların arasında yer alan Issık Göl. Fakat bu yüksek sıcaklıklar sathî olup. kadar olup en geniş yeri 55 km. Gölün ayağı olmadığı halde suları tatlıdır. Aral denizinin yüzey suları yazın çok ısınır. ortada tuzluluğu biraz fazla olan bir saha bırakarak kıyıyı takiben yayılırlar. Deniz seviyesindsn yüksekliği . aynı zamanda sülfatları ve karbonatları da ihtiva etmektedir.

Trabzon. e Törkiye'nin ikinci büyük gölü olan ve yüzölçümü 1620 km2'yi bulan Tuz Gölü 900 m. Ergene havzasının kuzey ve kuzeydoğu kenannda 200250 m. güneybatıdan kuzeydoğuya doğru uzanmaktadır. Kuzey . Tuzluluk nisbeti binde 22. Bu mühim kara ticaret yollarının sonunda İskenderun. tuzlu göller grubuna dahildir. Yeniçağdan itibaren deniz ve okyanus yollarının bulunması ve 19. İç Anadolu'nun batı kısmında. Hatları: ı*Dj* Türkiye. meselâ Marmara bölgesinde olduğu gibi. Türkiye Coğrafyasının Ana. Anadolu yarımadası. Marmara. Bunlar esas itibarile kırılmalar neticesi teşekkül etmiş olmakla beraber bunda karstik (kalkerin erime hususiyetleriyle ilgili) olayların tesiri de olmuştur. ve Doğu Anadolu'da geniş sahalar kaplamaktadır. Suğla ve EğridirHoyran gölleri etrafı yüksek dağlarla çevrilmiş çanakların alçak kısımlarını işgal etmektedirler. Avrupa ve Asya kıtalarını birbirine bağladığı gibi boğazlar vasıtasıyla Karadeniz memleketlerini Akdenize ve bu iç denizle de dış âleme bağlamaktadır. Avrupa ve Afrika'nın hemen hemen ortasında bulunan Türkiye. yarımadanın batısını teşkil eden Ege ve Marmara bölgeleri ve Doğu Trakya bölgesi gibi kısımlara ayrılır. İzmir gibi ehemmiyetli liman ve şehirler bulunuyordu. Orta Toroslar'ın kuzeybatı kısmında yer alan Beyşehir. Orta Asya'yı. Her ne kadar Türkiyede iklimler. yapı aşınma devresinde kenarlarından iyice parçalanmışlardır. den hâkim .) 2800 m. yükseklikte. Bütünüyle batıdan doğuya doğru yükselen Anadolu yarımadasının iç kısmı geniş bir yayla olup kuzey ve güneyde yüksek dağlarla çevrilmiştir. en geniş yeri Tatvanla Bendîmahi ağa arasındadır (125 km. Meselâ İstanbul civarında 120-140 m. Marmara bölgesinin bir bölümünü teşkil eden Doğu Trakya. memleketimizde ne Kuzey Kutbu'na civar olan yerlerdeki iklimler gibi çok soğuk kara iklimleri. Aşınma yüzeylerinin bulundukları sahalar çevreye nazaran daha az parçalandıkları halde çevrede olanlar. Türkiye Akdeniz havzasının doğu ucunda bulunmakla beraber bu havzada hüküm süren bütün meteorolojik hâdiselerin az çok tesiri altında kalır. Marmara ve Ege kıyılarında göze çarpan girinti ve çıkıntılarına rağmen Akdeniz bölgesinin en kütlevî olanlarından biridir. Eskiçağ. Yazın yüzeyde sıcaklık 21°'ye çıkar.4 kadardır. güneyde Ganos ve Korudağ kütlesi. yer yer değişmektedir: Bu yönde en geniş yeri 75 km. deniz derin körfezler halinde karanın içine doğru sokulmuştur. Güney Anadolu sıradağları (Torosiar). Türkiye. güneyden de çöl kuşağının atmosfer hâdiselerinden müteessir olur. kışın yüzey epeyce soğur ve hatta tuzluluk nisbetinin az olduğu kıyılarda su donar. Suların sıcaklığı bakımından Van gölü orta kuşak göllerinin sıcaklık hususiyetlerini haizdir.Güney istikametindeki genişliği. buna karşılık yüksek yaylalarla orta yükseklikteki dağlar fazla şaha işgal etmektedir. bu ikisi arasında kalan İç Anadolu dağ ve yaylatan. Memleketimiz aynı zamanda kuzeyden kutup ve kutba civar bölgelerin. Fakat Anadolu yarımadasının kuzey ve güney kıyıları fazla parçalanmış değildir. Bundan dolayı çevresinde oturanlarca "deniz' diye adlandırılır. İran'ı ve Mezopotamya'yı Akdeniz'e bu arada Avrupa'ya bağlayan mühim ticaret yolları Osmanlı İmparatorluğumun topraklarından geçiyordu.). Güneydoğu Anadolu. kadardır.Türkiye bütünüyle çok büyük bir kısmı dağ ve yaylalardan müteşekkH yüksek bir memlekettir. Gölün en derin olduğu yerler güney kesimleridir. Hint âlemini. MeriçErgene havzası bu çerçevenin ortasında kalır. şu şekilde hülâsa edilebilir. GÖKln yüzölçümü 3765 km^dtr. Güneydoğuda Suriye hududu civartnda 400-500 m. Anadolu'da bir taraftan mesafe diğer taraftan yüksek dağ sıralarının meydana getirdiği mania iç kısmı civar denizlerin tesirinden mahrum etmektedir.Yaylalar iç kısımda. İstanbul. 2. Bu sonuncular batıda okluğu gibi doğuda da düğümlenerek Doğu Anadolu yüksek bölgesini meydana getirmiştir. Bu sonuncular muhtelif irtifalarda görülmektedir. bilhassa Orta.yahutev-velden mevcut olanlara eklenmiş olan volkanik kütlelerdir. ortalama yüksekliği fazla olan bir memlekettir (1130 metre). Memleket bütünüyle muhtelif menşeli dağ ve yaylalardan müteşekkildir. yüzey şekilleri bakımından. kuzeyde Istrancalar. umumiyetle az derin olan bu göllerin suları tatlıdır. Ortaçağ ve hatta Yeniçağın başına kadar Uzak Doğu'yu.«©-----——----------------------------------------------------------------------TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK ÜLKELERİNİN COĞRAFYASI 41 1646 metre olup. kenarda kalan Türkiye'nin zararına olmuşsa da. Kuzey Yarımküresinin orta iklim kuşağında ve bu kuşağın güney kısmında yer almaktadır. tarihin her devresinde Akdeniz âlemi ile Ortadoğu. Van Gölü. Türkiye'min yüzey şekilleri. Buralarda mevcut olan dağlar ya yaylaların yüksek kıSHTilarıdır. Bu parçalanma Marmara bölgesinde daha fazladır. En derin yeri iki metre kadardır. Meselâ fç Anadolu'da Kayseri etrafındaki yaylalara (ortalama irtifa 1100-1150 m. etrafında. Doğu Anadolu yüksek bölgesi. Dünyanın en tuzlu göllerinden biri olan bu gölde tuzluluk binde 329dur. Ayrıca yüzey şekillerinin umûmi vaziyeti Anadolu'da kara tesirini arttırmaktadır. Türkiye'de deniz seviyesinden az yüksek ovalarla alçak yaylalar nisbeten az.ler arasında bulunmaktadır. civarında. Eski Dünya denilen Asya. Karadeniz'in kuzey ve kuzeybatısında yer alan Sovyetler Birliği İle Karadenizde kıyısı olan diğer devletleri Akdeniz ve Ortadoğu'dan ayıran yegâne devlettir. Anadolu'da kara iklimi özelliği doğuya doğru artmakta ve en büyük değerini Karaköse civarında bulmaktadır. Hâkim olan yüzey şekilleri dağlar ve yaylalardır. Eskİşehir-Kütahya arasındaki yaylalar bölgesinde 800-1000 m. Fakat yüzey şekilleri bakımından kenar ve iç kısmında bulunan ovalar da mühim bir yar tutmaktadır (Şekil 11). denizlerin kenarından içeri doğru bir kara iklimi özelliği kazanırsa da. Ankara -Konya arasındaki 1250 -1400 m. Hint ve Çin arasında bir köprü vazifesini görmüştür. asrın sonunda Süveyş kanalının açılması. hâlen Türkiye. İç Anadolu'da muhtelif yüksekliklerde rastlanan bu yayla yüzeyleri muhtemel olarak. batıda Rodop kütlesi ile çerçevelenmiştir. ne de Arap Yarımadası'nda olduğu gibi çok sıcak ve kuru iklimler vardır. Kuzey Anadolu sıradağları. Gölün sahası mevsimden mevsime ehemmiyetli değişiklikler gösterir. 1. derinliği pek ai olan bir göldür. bu bakımdan eşsiz bir coğrafî mevkie sahiptir: Türkiye'nin Yüzey Şekilleri ve Başlıca Bölgeleri s • Türkiye. değişik irtifalardaki mevzii taban seviyelerine göre teşekkül etmiş eski aşınma yüzeyleridir. Doğubatı istikametinde bir dikdörtgen şeklinde uzanan Türkiye'nin batı cephesi bütünüyle parçalanmış olup.

Memleketimiz. menşe itibariyle birbirinden farklıdır. memleketin her tarafında. bilhassa Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da geniş sahalar kaplayan lay yaylatan da vardır. Misâller: Doğu Karadeniz'de Bafra. kışları şid- .) Melendız dağlan {batıdan doğuya doğru 2727 m. sıcaklık rejimi bakımından subtropikal kuşak sahasına girmektedir. Yarımadanın iç kısımlarına gelince. bunun güzel bir misâlidir. Gerçekten bu ovaların bir çoğu çöküntü havzalarının birikinti tabanlarıyla. Marmara. Türkiye'nin İklimi ı Bilindiği üzere Türkiye 35° 50' ile 42° 06' Kuzey paralelleri arasında bulunan yarı kıta durumunda kütlevî bir Akdeniz yarımadasıdır. Diyarbakır ite Siverek arasında bulunan sahadaki lav yaylaları. Memleketimizdeki dağların büyük kısmı Alp sistemine dahildir. 5. Çarşamba ovaları ite Trabzon civarında Değirmendere deltası. Zamanın ikinci devri) teşekkülâtını hâvi sahalarda görülmektedir. Bunlar daha ziyade İç Anadolu'da Neojen sahalarında gelişmiştir. Kuzey Anadolu kenar ovaları umumiyette irili ufaklı deltalardır. Meselâ yarımadanın güney kıyılarındaki ovalarla (Çukurova ve bununla Fethiye körfezi arasında kalan küçük çaptaki ovalar). 3.» 2936 m^ 1250 m. bunların ön tarafmda uzanan ve akarsularla denizin müşterek faaliyetleri neticesi meydana gelmiş olan taban seviyesi ovalandır.likbir alçak yayla üzerinde yükselmektedirler. Bunlar. Orta kuşak Mimler grubuna dâhildir Bununla beraber coğrafî enlemin.Türkiye'de Birinci Zamandan Dördüncü Zaman'a kadar muhtelif yaş ve tabiatta kalker teşekküller vardır. Ege bölgesinde Bakırçay. denizlere yakınlık ve uzaklığı ve yüksekliği tesiriyle birbirinden az çok farklı iklim tipleri ayırt edilebilir. buralarda kara özelliği taşıyan iklim tipleri kendilerini göstermekle beraber. Jura tipinde olanlar.Memleketimizin diğer yerlerinde mevcut olmakla beraber. denizlerden uzaktık ve yükseklik tesiriyle yıllık sıcaklık farkı ehemmiyetli. Diğerleri ehemmiyetli kırıkların meydana getirdikleri dağlarla İç ve Doğu Anadolu'da genç volkanik dağlardır. deltalar (Göksu deltası ve daha küçük çaptaki deltalar) ve alçak yaylalar. Doğu Anadolu'da. Görülüyor ki Türkiye. İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu iklimleri Doğu Anadolu ikliminden farklıdır. Karacadağ'ın etrafında. Şöyle ki İç Anadolu ite Güneydoğu Anadolu'da bozkır iklimleri (Güneydoğuda çöle mütemayil step iklimi) hakim olduğu halde. Buna karşılık bünye düzlükleri mahduttur.42--------------------------------------------------------------------------------TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK ÜLKELERİNİN COĞRAFYASI_____________________________________________ 43 olan Erciyes. Güneydoğu Anadolu'da ve mahdut sahalarda olmak üzere Marmara bölgesinin güneydoğusunda neojen (III. çeşitli aşındırma vetirelerinin faaliyeti neticesi meydana gelmiş muhtelif yaş ve tabiatta yüzey şekillerini ihtiva eden bir memlekettir. bütünü ite. kuzey ve güney kısmında hâkim bir rot oynayan dağların büyük kısmı kıvrılma dağları olup karışık bir yapıyı hâizdir. 4. Ge diz. Akdeniz'de Göksu deltası. Ege ve Akdeniz kenar ovaları daha karışık bir menşei hâizdirler. Küçük ve Büyük Menderes deltaları. Umumiyetle simetrik yapılı bu dağların.Ovalar. Buna karşılık Türkiye'nin Karadeniz kıyılarında her mevsimi yağışlı olan bir iklim vardır. Ayrıca. bilhassa yaz devresinde. Türkiye'deki yaylaların büyük b» kısmı aşınmadan meydana gel* mistir. bilhassa Toros sistemine dahil dağlarla Neojen yaylalarında geniş sahalar kaplamaktadırlar. bunun güneybatısında bulunan Hasan dağı (3253 m.

yağış) kısaca gözden geçirmek faydalı olacaktır. Yarı kara özelliği taşıyan Trakya'nın tç kısmında bu müddet. kara kütlelerine göre. Meselâ karta örtülü günler sayısı. Toroslarda. kara ve denizlerin dağılışı ite irtifaın da büyük rolü vardır. Doğu Anadolu) kar yağışlıdır. Bunların tesiri yalnız buharlaşma sahaları olmak dolayısıyla değil. Erzurum'da 120 gündür. Bunun gibi Türkiye'yi geniş bir saha üzerinde kuzey. yer yer 2 metreyi bulmakta. Yaz yağmurlarının hakan olduğu bölge Kars -Ardahan yaylalarıdır (Kars'ta yıllık ortalama yağışın % 36'sı yaz yağışlarıdır). En soğuk yerler Doğu Anadolu yaylaları olup buralarda ortalama sıcaklık 46°. Çorlu'da 13 gün. İç Anadolu'da karb günler sayısının artışı Üzerine tesir eden unsur sıcaklıktır. Edirne'de % 20). kışın tamamı ve ilkbaharın bir kısmı) sıcak mevsimden daha yağışlıdır. fakat karın toprak üzerinde kaldığı müddet bir günü bulmaz. Bolu etrafında 14° dir. sıcaklık uzun zaman sıfır derecenin aJtina inmediğinden. kış mevsiminde daha ziyade Anadolu'nun iç kısmından kenarlara doğrudur. fakat aynı zamanda batıdan doğuya doğru yer değiştiren gezici alçak basınçların geçiş yeri olmaları ve nihayet bizzat bu denizlerin sıcaklık bakımından müsait kısımlarının mevzii alçak basınçların teşekkülüne imkân vermeleri dolayısıyledir. çevrede iç taraftan daha çoktur. İskenderun körfezi çevresinde ve Güneydoğu Anadolu'da 20° olan yıllık ortalama sıcaklık Göller çevresinde 17°. Fakat . yüksek dağlar hariç. Eskişehir havalisinde 15°. Basınç ve Rüzgârlar: Türkiye. Buna karşılık Ege bölgesi. Bunu Ege kıyılarıyla Marmara denizi kıyıları. Sivas'ta 71. Türkiye'de yağışın dağılışında en önemli unsur yüzey şekilleridir. Temmuz başında ortala ma sıcaklıkların dağılışında denizlerden uzaklığın ve etrafı yüksek yayla ve dağlar la çevrilmiş çukur sahaların oynadığı rol çok büyüktür. kar uzun müddet toprağı örter. umumiyetle. Her mevsimi yağışlı olan Doğu Karadeniz bölgesinde ise % 20'yi bulmaktadır. rüzgâr. yağışın dağılışında yüzey şekillerinin büyük tesiri olduğunu göstermektedir. 11 gün kadardır. En so ğuk yerler kütlevî bir yarımada olan Anadolu'nun iç kısmı ve bilhassa Doğu Anado lu yaylalarıdır. Türkiye'nin en sıcak yerleri güneydoğu ve güney kısmıdır: 18° ve daha fazla. Güney Anadolu da Kuzey Anadolu gibidir. Batı Karadeniz. ılık sahalar olduğundan hava kütlelerini kararsız bir hale getirmektedirler. Kuzey ve güneyde yüksek kenar dağları. iç kısımlarda. j^Sh Yağışın Dağılışı ve Yağış Rejimleri: Yıllık Ortalama yağış miktarı. Kuzeye doğru ç*ridıkça karla örtülü günlerin sayısı artmaktadır. Türkiye'de soğuk mevsimi temsil eden Ocak ayında ortalama sıcaklık umumi yetle güneyden kuzeye ve kıyılardan içerlere doğru gittikçe azalmaktadır. Gerçekten Antalya ve izmir'de yıllık ortalama yağış tutarında yaz mevsiminin payı ancak % 3. 0° nin altındadır. iç Anadolu'ya gelince burada yağış âzamisi ilkbahar ve kışa isabet eder (Ankara'da ilkbahar yağışları % 36. Sıcak mevisimi temsil eden Temmuz ayında or talama sıcaklık umumiyetle kıyılardan iç kısımlara doğru artar: Ege kıyılarında 25° ilâ 27° olan ortalama sıcaktık. kış yağışları % 28'dir).den fazla olan yağış meselâ Kuzey Anadolu dağlarıyla. Kar. yüzey şekillerinin hususiyeti dolayısıyla (bilindiği üzere bu bölgede batı-doğu istikametinde uzanan geniş vadiler. Sıcaklığın Dağılışı: Türkiye'de yıllık ortalama sıcaklıkların değeri güneyden kuzeye ve güneybatıdan . yüksek bir dağ sırası teşkil etmediğinden. bilhassa Doğu Anadolu'da. Akdeniz ikliminin hâkim olduğu Güney Anadolu kıyı bölgesiyle Ege'de ve bu iklimin bozulmuş bir şekli olan Suriye ikliminin yayılış sahası içine giren Güney Anadolu'da kuraktır. ehemmiyetli dirsekler meydana getirmeksizin iç tarafa doğru sokulmaktadırlar) nemli rüzgârlar içerilere kadar girdikleri gibi Ege denizinden geçen gezici alçak basınçlar da bu olukların uzandıkları sahada iç taraflara kadar tesirlerini hissettirirler. hatta geçmektedir. Bu hal. Trakya'nın güneybatı kısmındaki dağlar. bilhassa kış. ortalama olarak Marmara kıyrlarmdaktnJn üstündedir. iç Anadolu'da 22 ve 29 derece olan sıcaklık. erir. Bunun gibi kıyılardan içeri doğru gidildikçe de ortalama karla örtülü günler sayısının artmakta olduğu görülür. bu ayda. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları takip etmektedir. Memleketimizin hemen her tarafında soğuk mevsim (sonbaharın bir kısmı. Güney Anadolu'da olduğu gibi. Lüleburgaz'da 12 gün. hatta bölgenin büyük bir kısmında 4°'nin altındadır.kuzeydoğuya doğru azalmaktadır. Bununla beraber yıllık ortalama sıcaklıkların dağılışında. Karadeniz ktyrfsrına. basınç. Anadolu'nun iç kısmındaki dağlar da civar ovalardan daha fazla yağışlıdır. güney ve batıdan çeviren ılık denizlerin tesiri de ehemmiyetlidir. Yaz mevsimi. iç tarafın zararına yağış halinde bırakırlar. denizin tesiri hissedilmediğinden dola yı artmaktadır. Buna karşılık Trakya'nın kuzeydoğusundaki Istranca dağları bu yönden esen nemli rüzgarların Ergene havzasına girmesini kısmen önlerler. Edirne'de 19 gün kadar.44 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK ÜLKELERİNİN COĞRAFYASI 45 deiti geçen ve karın toprak üzerinde kalma süresi uzun kara özeliiği taşıyan bir iklim vardır. güneyinde bulunan sıcak hava kütlelerinin tesiri altındadır. nemli rüzgârları tutarak bunların içindeki su buharının büyük kısmı. Diyarbakır'da ise % 2'dir. Diğer taraftan Türkiye'yi çeviren denizler. İzmir'e de senede birkaç gün düşen kar. İç Anadolu ile Doğu Anadolu'da soğuk mevsimdeki yağış o kadar ehemmiyetli değildir. Dağlık sahalarda 1 m. iç Anadolu. Kayseri'de 40. Bütün bunlar. güneydoğuya doğru artmakta ve bu bölgede 32 ile 34 dereceyi bulmaktadır. Meselâ Antalya'da bazı seneler kar yağar. kenar bölgelerde yağışın fazla olmasının âmilleridir. bazı bölgelerde (Marmara bölgesi. Ankara civarında 16°. iç tasım güney ve güneybatıdan gelen nemfi ve ılık rüzgârların ve kısmen de Boğazlardan geçen gezici alçak basınçların tesiri altındadır. Fakat sıcaklık düşük olduğu için. Marmara havzasında karla örtülü günlerin sayısı. Memleketimizde rüzgâr istikametleri her mevsimde değişik olmakla beraber. Batı ve bilhassa Güney Anadolu kıyılarında kar pek seyrek yağar. Bu husus coğrafî enlemin tesiri dolayısıyledir. Marmara kıyılanna nisbetle daha fazla yağar (15 günün üstünde). Türkiye'de iklim tiplerini ayrı ayrı ele aftp incelemeden evvel. Burada en yağışlı mevsim sonbahardır (% 35). onlara meydan veren iklim unsurlarını (sıcaklık. ortalama olarak. Marmara bölgesine doğru yaz yağmurlarının payı artmaktadır (istanbul'da % 13. Memleketimizde soğuk mevsim. Yağan karın toprak üzerinde katma müddeti coğrafî âmillerin (iklim ve yüzey şekilleri) etkisi altındadır. Kars-Erzurum-Karaköse üçgeni içinde kalan yaylalarda ortalama sıcaklık. Bunda iç kanun çevredeki denizlerden daha soğuk olmasının tesiri vardır. coğrafî mevkii itibariyle kuzey ve kuzeybatısındaki soğuk hava kütleleriyte. ortalama olarak. toprak üzerinde fazla kalamaz.

Gerçekten bu mevsimde kuzey yarım küresinde subtropikal yüksek basınç (Asorlar yüksek basıncı) sahasırtf genişleterek Avrupa'da Karpatlar'a kadar uzanır. iklimi Toroslar ve doğuda Amanoslar dolayısıyla içerilere sokulamaz. Küçük ve Büyük Menderes vadileri) bu iklimin içerilere doğru yayılmasını kolaylaştırırlar. Bunfardah Akdeniz ikliminde umumiyetle yazlar sıcak ve kurak. İç Anadolu'da olduğu kadar soğuk olmadığı gibi yazlar da çok sıcaktır. İç kısımlarda görülen ve bitki örtüsü olarak bozkırın yaygın olduğu bu sahalardaki iklime umumiyetle bozkır iklimi denilmektedir. Bunlar kuzeyden esen serin rüzgârlara engel olurlar. kıyı dağları ve denizden uzaklık dolayısıyla kara özelliğinin artmasıdır. Urfa 452 mm.46-----------------------------------------------------------------------------------TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK ÜLKELERİNİN COĞRAFYASI 47 Anadolu'yu çevreleyen denizler ve karalar üzerinde basınçlar sabit olmadığından rüzgâr istikametleri de bunlarla alâkalı olarak sık sık değişir. Buna mukabil çok sıcak olan Ön Asya bir alçak basınç sahasıdır (Alçak basıncın merkezî kısmı. Gediz. Afganistan ve İran yaylasının doğuşudur). Kıyıya paralel olan Toros dağları Akdeniz ikliminin iç kısma yayılmasına bir engel olduğu halde Ege bölgesinde kıyıya dik olarak açılan büyük vadiler. Dağ sıralarının uzanışı da bur» yardım eder. Türkiye'nin İklim Bölgeleri s Memleketimizde. . soğuk mevsim yağışlı olmakla beraber yağış âzamisi ilkbahara rastlar (Ankara ve Sivas'ta en yağışlı ay Mayıs'tır). Şu halde rüzgârın umumi istikameti memleketimiz -Türerinde kuzeybatıdandır.3 derecedir. Urfa ve Mardin'de en soğuk ayın ortalaması ite en sıcak ayın ortalaması arasındaki fark 26°'yi geçmektedir. Marmara bölgesinde bu iklimin yayılışı dağlarla ilgilidir. Anadolu'nun güney kıyı kuşağında hüküm süren Akdeniz. bilhassa sıcaklık ve yağışın yfHik seyri bakımından çeşitli Mm tipleri vardtr. Ayrıca Karadeniz ve Akdeniz tayı bölgelerinde de deniz ve kara meltemlerfevardır. kısmen Marmara bölgesinde görülür. Akdeniz bölgesinde ise Antalya ve Adana gösterilebilir. Buralarda sıcaklık ve yağışın yıllık dağılışı değişikliğe uğrar. İç Anadolu'da kışlar soğuk. kışlar yağıştı ve ılık geçer Bu iMiffl memleketimizin Akdente Kıyılarıyla Ege bölgesinde ve yazların kurak geçtiği yıllarda. bütünüyle Akdeniz yağış rejimine ben-zerse de. burada yağış daha azdır. Batı Pakistan. Güneydoğu Anadolu yaylalarında ise göze çarpar bir yaz kuraklığı vardır. izmir'de denizden karaya doğru esen labat bunlardan biridir.5°'dîr. Manisa ve Aydın. Bu iklime misâl olarak Ege bölgesinde İzmir. Yağıştan daha mühim olan.. Yağış. Güneydoğu Anadolu yaylaları çoğunlukla bozkırdır. umumiyetle Akdeniz kıyı bölgesindekinden azdır: Diyarbakır 487 mm. Konya'da en soğuk ayın ortalamasıyla en sıcak ayın ortalaması arasındaki fark 24. yazlar sıcaktır. Yağış rejimi bakımından Güneydoğu Anadolu bölgesi. Yaz mevsiminde Türkiye üzerinde ve etrafında basıncın dağılışı kışa nazaran daha murrtazamdır. Bitki örtüşü bunu açıkça göstermektedir. kara ve deniz meltemleri vardır. İç Anadolu'da yaz mevsimi umumiyetle kurak. yükseklik. Bölgenin güney ve güneydoğu kısmında batı-doğu istikametinde uzanan ve karaların içine doğru iyice sokulmuş bulunan körfezler (Gemlik ve İzmit körfezleri) bu iklimin tesirini içerilere kadar götürürler. Bunlardan başka memleketimizde. Adana'da ise bu fark ancak 18. Güneydoğu Anadolu yaylalarında kışlar. bilhassa yaz mevsiminde. Her ne kadar İç Anadolu ve Do- . (Bakırçay.

Bununla beraber İzmit ve Gemlik körfezlerinin kuzeyden dağlarla soğuk rüzgârlara karşı kapalı oluşu. Kocaeli dağlan ile Samanlı dağlannın mahfuz yerlerinde zeytin yetişebilmektedir. Her mevsimi az çok yağışlı olan bu yaylalarda bozkır kaybolur.6°'dir. Bunun üstünde kalan sahalarda yerini otluklara bırakır. Bölgedeki dağların daha yağışlı kuzey yamaçlarında orman güney yamaçlarında olduğundan 8ik*r. Topraklarımızın % 13. üst kısmı ise umumiyetle iğne yapraklı ağaçlardan (köknar. kaym. Yağışın yıllık dağılışı da farklıdır.2°. EcKrne'de yıllık sıcaklık farkı 22. Trakya'da kıyılardan içeri doğru gidildikçe Akdeniz ve Karadeniz Mim tipleri bozulmakta. İç Anadolu'da ve Doğuda ilkbahar yağmurları. Örmenin şu yahut bu sebepten tahrip edildiği yerlerde maki (yaz kış yeşB kalan çahlık) ve iç kısımlarda bozkırlar meydana gelmiştir. İç Anadolu'da olduğu gibi kuraklıktan zarar görmezler. Bursa'da da durum böyledir. Güneydoğu'da azamî kışa isabet ettiği halde. Eğer orman bugün her tarafta görülmûyorsa bunun sebebi tahribe uğramış olmasıdır. ladin) müteşekkildir. Her üç bölgenin iklimi de kara hususiyeti taşımasına rağmen en sıcak ve en soğuk aylar birbirinden farklıdır. Mar- . Karadeniz bölgesinde batıya doğru gidildikçe yağış âzamisi sonbahardan kışa doğru kaymaktadır.deniz seviyesinden başlar ve takriben 2000 m. buralarda Akdeniz iklim»* hatırlatan mevzii iklim tipleri yaratmıştır. diğer mevsimlerden daha az yağışlı. Ormarun 1000-1200 m. sarıçam. Marmara bölgesinde kışlar oldukça soğuk geçer. kuzeydoğuya doğru ise yaz başlangıcı yağmurları hâkim otur (Kars'da en yağışlı aylar Mayıs ve Haziran'dır). Sivas'ın -4. fakat kurak değildir. Bunda bölgenin kuzeye açık oluşunun tesW vardır. Burada yaz aylarının ortalama sıcaklıkları 20 dereceyi bulmaz. Tahribe uğramayan yerlerde orman. güneydoğu ve İç Anadolu ile Trakya'nın iç kısmının çıplaklığı bu şekilde izah edilmektedir. Fakat batıya doğru gidildikçe Akdeniz'in tesiri göze çarpmaktadır.5'i kadarını kaplayan ormanlar (çalılıklar ve maki dahil) memleketin çeşitli bölgelerine dağıtmış bulunmaktadır. Doğu. Kuzey Anadolu bölgesinde yağış âzamisi sonbaharda olmak üzere her mevsimi yağışlı. Güneydoğu'nun alçak yaylaları yazın çok sıcak (Diyarbakır ve Urfa'nın Temmuz ortalaması 30°'nin üstünde) ve kışlar ise serindir (Diyarbakır'ın Ocak ortalaması 1.5° ve Urfa'nınki 5. İstanbul'da yaz mevsimi. bütün mevsimleri ılık geçen bir iktnrı tipi vardır.0°). Bitki Örtüsü: Türkiye'de iklim tipinin mâhiyeti ne olursa olsun esas bitiri örtüsü ormandır. meşe. Erzurum'un ise -8. Eski bir iskân sahası olan Anadolu'da ormanlar. kestane gibi yapraklannı döken ağaçlardan. Dağların kuzey yamacında nem seven ormanlar bulunur.ye kadar çıkar.ğu Anadolu'nun alçak kısımlarında (etrafı yüksek dağ ve yaylalarla çevrilmiş havzalarla alçak yaylalarda) ve Güneydoğu Anadolu'nun alçak yaylalarında bozkır.2°.ye kadar olan aft kamı daha ziyade gürgen. Şile'de sonbahara isabet etmekle beraber kış yağışlarının nisbeti de yüksektir. hâkim bitki örtüsü ise de bu üç bölgede iklimi teşkil eden unsurların özellikleri aynı değildir. Kars ve Ardahan yaylalarında yaz mevsimi yağışlı olduğu için ot cinsinden bitkiler. denize yakınlık dolayısıyle.5 dereceyi bulur. Fakat Marmara'nın doğusunda İzmit'teki gibi en yağışlı mevsim kıştır. nesiller boyunca yakacak temini ve tarta elde etmek için tahrip edilmiştir. bunların yerini kara özelliği taşıyan iklim tipi atmaktadır. Bol yağışlı Karadeniz bölgesinin kıyı dağları ormanlarla kaplıdır. Buna karşılık İç Anadolu'da Konya'nın Ocak Ortalaması -1.

Ege ve Akdeniz bölgelerinin hâkim bitki örtüsü yine ormandır. Üsküp havza- Şekil 12 . Balkan Yarımadasında Türkler'in Bulundukları Yerlerin Coğrafyasının Ana Hatları: TörfSfer 1389'dsKosova meydan muharebesini kazandıktan sonra adalarla Dalmaçya kıyılarındaki şehirler ve kuzeybatıda Hırvatistan'ın Slovenya ve dağlık böl- t ÜSKÜP 1 / 133- 24- * \ İ mm. Sıcaklık kesik çizgi ile. M. Balkan harbinden sonraki göçler Türk nüfusunun azalmasına yol açtı. . K. m Zİ rf 4 İ 1 1 1-1 \0. H.Balkan Yarımadası'nda Türktar'tn oturduktan yerleri gösterir harita. gesi hâriç. 1912-1913 harbine kadar.Üsküp'ün iklim diyagramı. Bat Trakya. dağlık kütleler ve havzalar halinde parçalanmış bir bölgedir. Yapı ve yüzey şekilleri bakımından Batı Anadolu'ya benzeyen Makedonya. Balkanlara hükmeden Türkler yarımadanın üç bölgesine yerleştiler. S. Doğu ve Kuzeydoğu Bulgaristan bugün de Türkleri'n topluca yaşadığı bölgelerdir. \ . yüksek kısımları dışında Uludağ. Doğu-Kuzeydoğu Bulgaristan ve Trakya'dır. A. 50 -20 10 ■ 4İ E. Dağ sıralarının yüksek kısımları ile iç kesimlerinde ise çam ormanları görülür. ara yerlerdeki sert taşlardan meydana gelmiş eşiklerde de dar ve derin boğazlar açmıştır.4»--------------------------------------------------------------------------------TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK ÜLKELERİNİN COĞRAFYASI 49 mara bölgesinde de orta yükseklikteki dağlarla (Istranca dağları. N. T. yumuşak Neojen havzalarında geniş vadiler. Buraları Makedonya. Orman. batı-doğu istikametinde uzanan oluklar boyunca içerlere kadar sokulmaktadır.. M. bütün yarımadaya hâkim oldular. Bölgeyi başından sonuna kadar boyuna kateden Vardar nehri. Şekil 19. M° \ V r-ı -50 -40 n \ ^. Kocaeli dağları ve Samanlı dağlan). dağınık olarak birçok yerlerde bulunuyorlardı. Ek. Bununla beraber imparatorluğun bir parçası olan Balkanlar'da. Makedonya. meşe ve gürgen karışığı ormanlarla kaplıdır. kayın. yağış sütunlarla gösterilmiştir. Bugün Balkanlar'da muhtelif yerlerdeki Türk azınlığı büyük kayıplara uğramıştır. A. Büyük bir kısmının sularını Vardar ve kolları boşaltır. Ege'de. İstiklâl Savaşı ve İkinci Dünya Harbi'nden sonraki mübadele ve göçler bunu takip etti..

£. Aradaki çukur alanlar çöküntüler neticesi meydana gelmiştir.. Farklı aşınmalar neticesi. yağış sütunlarla gösterilmiştir. aşağılarda yapraklarını döken ağaçlar. Bölgenin en büyük çukurluğu Manastır-Pirlepe olup 1000 kilometre karelik bir alan kaplamaktadır.50 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK ÜLKELERİNİN COĞRAFYASI •1 stnda geniş öten Vardar vadisi. Yüksek kısımlarda Dördüncü Zamandaki mevzii buzulların izleri görülür. kara özelliği hâkim bir iklim vardır. Boğazın uzunluğu 19 km. r n •20 ■10 y "30 M. genişliğinde olan Üsküp-Tikveş Neojen havzası ortalama irttfalı 1600-1800 m.Selânik'in iklim diyagramı. Ek K. Doğu Makedonya'da maki ancak Vardar vadisi boyunca kuzeye doğru çıkmaktadır. yağış sütunlarla gösterilmiştir. civarında ofup bunun ancak %'15'i yazın düşer (Şekil 14). Batı-doğu doğrultusunda yer yer 45-50 km. Bunlar tesviye edildikten sonra birçok defalar menşei dahili hareketlerle yükselmişler ve kırılmışlardır. Kink yerleri Üçüncü Zamanın ikinci yansı ve Dördüncü Zamana ait göllerin depoiartyia dolmuştur. bunlar arasında ete. Yüksek tasımlarda çamlar. Y*k yağış miktarı 450 mm.5 'fi I l. Presba çukurluğunun çok mahiri bir parçası da kendi adını taşıyan göl tarafından işgal edilmiştir. Şekil IS. Makedonya'da dağlık kütlelerin yönü ve yüksekliği Akdeniz ikliminin tesirlerini azalttığından Yunan Makedonyası'ndaki iklime nazaran. Yalnız orman örtüsü çeşitli tahribtere uğradığından.) bunların en önemlisidir. oivanndadır {Şekil 13). hâlen bölgenin ancak % 0tmu teşkil eder. kestanelikler geniş bir saha kaplamaktadır. Batı Makedonya'da yukarı Vardar bölgesindeki billurî kütleler bu akarsu ve kolları tarafından parçalanmıştır. Tikveşln güneydoğusunda Demirkapı'da dar bir boğaz içinde akmaktadır. M. Manastır'da 674 mm. Makedonya gibi Batı Trakya'nın da büyük kısmı eski sahrelerden müteşekkildir. Üsküp'te yıllık sıcaklık farkı ehem miyetiidir. T.dir. sert satire °c 2724- SELANİK 21 -181512' 9? " 6 3- / • / İfifi l/n Ü \ i mm. Ohri gölü (695 m. Muhtelif irtifalarda olan çukur. Bu miktar daha güneyde. n N. A S. olan yaylalar ve bunlar üzerinde yükselen sırtlarla (2000-2500 m. Bu da bölgenin güney kısmında Akdeniz tesirinin ehemmiyetli okluğunu göstermektedir. sahaların bazıları göllerle kaplıdır. Sıcaklık kesik çizgi ile. Doğu Makedonya'da Vardar vadisi boyunca daha barizdir. Bu tesir.) çevrelenmiştir. Sıcaklık kesik çizgi ila. Presba gölünün derinliği 25 metredir. Şekil f 4> Manasttr'ın Mim diyagramı. A. Halen 270 kilometre karelik bir saha kaplayan Ohri göiünün en derin yeri 280 m. H. \nn ° -40 . . Bu adim şartlarına tekabül eden bitki örtüsü ormandır. Bunun güney kısmında yılhk yağış miktarı 400 mm. kadardır.tm.

(Geographie Üniverselle. 360. Reetus. Yves. IV. VVoeikof. 395 . P. uzunluğundaki Yukarı Meriç oluğunun tabanı. Darkot.. H. Grena/d. Geographie de la Population.Schultg. A. Tanoğlu. Pierre. Ziraat Hayatı. (Que sais-je serisi).Dresch. Bu havzaların tabanları sonradan dolarak. 1967. Kuzey ve bilhassa güneyde Rodoplar'la çevrilmiş olan Yukarı Meriç havzası fazla yağış almaz. 2. 211-244. Ahmet. kıta içinde olmasına rağmen yaz mevsimi de Akdeniz ikimi karakterini hâizdir. 235-377. La Mediterranö et le Moyen orient. Esas itibariyle eski bir kütle olan Rodop. Cilt t ve II. Armand Colin). Pierre . Havzada ilkbahar ılık. kuzeydoğu ve güney kenarları dar ve derin vadilerle parçalanmış olduğu halde. m . . 313-326.6°'yi geçmez. kuzeybatı-güneydoğu istikametinde takriben 200 km. Jean. George. The 77mes Atlas of The World.jşonbahar oldukça sıcak geçer. Ardel. Ahmet Klimatoloji (Genişletilmiş üçüncü baskı). Deniz seviyesinden 160 metre yükseklikte olan Rlibe'de yaz mevsimi sıcak (Temmuz ortalaması 23. 1962. 1958-59. Kütlenin kuzey. Rodop dağları Balkan yarımadasının en yüksek kısımlarını ihtiva etmektedir. istanbul 1968 ve 1971. Brrot. Geographie des Balkans (Que sais-je serisi) 1965. Tanoğlu. Etals de la Baltiçue Russie. Der Grosse Bertelsmann Weltatlas. Büyük Atlas. pays Balkaniques. İstanbul 1968. Oldukça yağışlı olan kütlede etekler ormanlarla. Atlaslar: a. Cilt VI. Bulgaristan'a. Zentral . Fernand. s. Bu eserde Sovyetler Birliğinin bütününe ait tabiî. 1911..Sion.8. Fasikül I ve II. yüksek yerler otlarla kaplıdır. beşerîve ekonomik bilgi ve geniş bibliyografya vardır. 1881. 1961. cilt VIK. George.ye kadar alçalmaktadır. A VVegener.. dir. İstanbul 1973.. Yıllık yağış ortalaması 535 mm.267-319. Ege ufuklarını kapamaktadır. İstanbul 1938. 305-573. alçak kısımları teşkil etmişlerdir. Juies.5°). Duran. I. s. Mediterranee Peninsutes Mediterraneennes.52 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK ÜLKELERİNİN COĞRAFYASI_____________________________________________93 terden meydana gelmiş olan havzaların çerçeveleri yüksekte kalmış ve yumuşak sahreierden ibaret oldukları için iç havzalar. c. Ali. 1934.575. Paris 1929. s. ovalan meydana getirmişlerdir. (Musulla Tepesi 2930 m).Rosinski. 1914. Bir çoğu da kenarda bataklıklara meydan vermiştir.6° ve 24. s. Ali. Georg . Nordasien. J. (Handbuch der Geographischen VVİssenschaft). (Geographie Üniverselle. Andre. Türkiye iktisadi coğrafyası. lAsie russe. Handbuch der Klimatologie. Bisee. Chataigneau. Enerji Kaynaklan İstanbul 1971. Eserde Türk Dünyasının muhtelif bölgelerine ait iklim bilgisi vardır. İktisadi Coğrafya. Faik Sabri. K. kışlar oldukça sert geçer. Ardel. b. üst kısmı aşınma yüzeylerinden meydana gelmiştir. Tatarpazarcığı ile Türkiye hududu arasında 100 m. Bontervvetc. İstanbul 1972.S. H. P. (Geographie Üniverselle}. . Rila ve Pirin kütlelerinde yarımadanın en yüksek tepeleri bulunmaktadır. s. Sredna Gora ile Rodoplar arasında batı-doğu.und Ostasien. Cilt l-ll (Introduction aux etudes de Geographie} 1953-1956. Camena. s. Paris 1932.R. Blanc. Orbis Koleksiyonu (Orta Asya'ya taalluk eden bahisler). Jeomorfolojinin Prensipleri. .. Hann. Vadi. Ocak ve Temmuz ortalama sıcaklıkları 0.Anger. BİBLİYOGRAFYA Almeida. Besim. Rodop dağının üst kısmı ile kenarları arasında esaslı fark vardır. batı-doğu istikametinde uzanan yüksek bir dağdır. Her mevsim yağışlı olmakla beraber âzamisi ilkbahara rastlar. Nouvelle Geographie Üniverselle. Haute Asie. Le Turkestan Russe. Struma ile Aşağı Meriç arasında.S. Ffiibe" de yıllık sıcaklık farkı 84°'dir. Kısım. 2500 metrenin üstünde buzul gölleri vardır. Armand Colin). Denizin yakınlığı dolayısıyla dağın iklimi sert değildir.

Bu çalışmada resmî belgelerin bulunamadığı hallerde tarihî tahminlere dayanmak zorunda kaldık. Dünya demografik tablosu doğum ve ölümlerle etkilenmeyip . Başka bir ifadeyle Türkiye'ye komşu olan (veya olmayan) ülkelerde yaşayan Türk soyundan toplulukların toplam nüfusu neredeyse Türkiye'dekilerden iki katı fazladır. (kincisini ise siyasî bağımsızlığa sahip olmayan veya bulundukları ülkede azınlık durumunda olanlar teşkil eder. Türk Dünyasının Demografik ve Ekonomik Yapısına Toplu Bir Bakış Nadir DEVLET 1. yüzyılın sona erdiği şu yıllarda Türk soyuna mensup topluluklar bir devamlılık arzeden ve Balkanlar'dan başlayarak Çinin batı kısmına kadar uzanan değişik ülkelerin hükümran olduğu bölgede yaşarla. İtkini Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi bağımsız devletlerde yaşayan Türkler. coğrafî ve siyasi şartların yarattığı farklılıklar gösterirler. yaptıkları takdirde de azınlıklar hakkında bilgi vermemeleri dünya Türk nüfusunu tespitte araştırmacıları hayli çıkmazlara götürmektedir. Bağımsız Türk ülkelerinde dahi yapılan nüfus sayımlarında kayda geçmeyenlerin bulunduğu düşünülürse diğer ülkelerin siyasî emeller dolayısıyla istatistikleri diledikleri şekilde neşr ettikleri de düşünülebilir. Demografi XX. Birinci kategoridekiler dünya Türk nüfusunda takriben üçte birlik bir orana sahiptirler. Türk soyuna mensup toplulukları bağlayıcı unsurların oldukça güçlü olduğu da kabul edilmektedir. Ancak.t ■*m $R DEMOGRAFİK VE EKONOMİK YAPI II. Değişik ülkelerde yaşayan Türk topluluklarının nüfusları hakkında sıhhatli bilgi almak mümkün olmamakla beraber dünyadaki Türklerin sayısının 150 milyonu geçtiğini tahmin etmekteyiz.. Aynı soydan gelen bu topluluklar tarihî. Ayrıca bazı ülkelerin çok seyrek veya hiçbir zaman nüfus sayımı yap-' mamış olmaları. Bu Türkleri iki ana gurupta İncelemek mümkündür.

000 2.C.871 49. Türk ve müslüman toplulukların yoğun olduğu coğrafî bölgelerde rastlanan hah nüfus artışı Türkiye için de geçerlidir.570. Meshet. Türkiye 3.24'üne ulaşacaktır. İRAN'DA : Azerî. Vatandaşları SSCB (1989) ÇHC(1990) Afganistan Iran 56.000 idi ki.000 500. Suriye. ±ür* AFGANİSTAN'DA: Özbek. Aksi takdirde bazı hallerde her yıl değişen nüfus hareketlerini tespit etmemiz mümkün olmayacaktır.803. Afşar.000 :' 147. örf ve gerekse düşünce yapısı bakımından kendilerine has özellikler gösterirler.5 milyona ulaşmasını beklemek bu fenomenin göstergesidir.000 veya genel nüfusun %17. Karaçay. Başka bir ifadeyle 0-21 yaş arasındaki gurup genel nüfusun %50. Kırgız. Özbek ve Tatar. Başkurt. Bu çalışmamızda Türkiye Türkleri konusunda ülkemizde çok sayıda yayın bulunduğundan ana bilgiler vermekle yetineceğiz. DPTnin verilerine göre 1990 yılında 0-6 yaş gurubu arasındaki nüfus 9. Avrupa'nın dışında ise Suudi Arabistan ve TÜRKİYE: 1990 Yılı Devlet Plânlama Teşkilatı'rnn tahminine göre Türkiye'nin toplam nüfusu 56. Almanya. Kazak.270 2. İdil-Ural 6. 67'sini teşkil edecektir. Burayı aşağıdaki 7 coğrafî bölgeye ayırmak mümkündür: 1. VakMt Karakalpak. Bulgaristan. Emekliler. Salar(Salur). Attay.Tablo) Bu nüfusun büyük bir kısmı Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında yaşamaktadırlar. Türkmen t*B:' ! Bunların dışında ise. Karapapah. din ve dil gibi ortak değerleri paylaşan millletlerin yaşadığı bir bölgede yoğun şekilde bulunurlar. Zaman içinde bu topluluklar değişik boy adlarını kendi mM adları olarak benimsemişler ve yöresel miBî benliğe kavuşmuşlardır.000. 1985 nüfus sayımında 50 milyon olan Türkiye nüfusunun 1990 yılında 56. Kaşkay.43'üne. Yunanistan gibi yabancı devletlerde bulunan ve ezjpi çoğunluğunu Türkiye Türkleri'nin teşkil ettiği Türk toplulukları bulunmaktadır. Kırgız. Kırgız. Diğer topluluklarda olduğu gibi bu hızlı nüfus artışı Türkiye'ye de bir hayli sorunları beraberinde getirecektir.000 200. Zaten Türkiye şu anda dahi enflasyon. Irak.000 150. Bu sorunların halı nüfus artışıyla çözülmesi daha da güç hale gelecektir. Tatar. afetler ve göçler neticesinde de önceden tahmin edilemeyen değişikliklere uğramaktadır.862. İç göçler dolayısıyla Türkiye'deki nüfus hareketlerinin dahi takibinde karşılaşılan zorlukların çok daha karmaşığı diğer Türk topluluklarının nüfuslarının tespitinde ortaya çıkmaktadır. bu toplam nü- . Nogay. Dünyanın diğer tarafla-nnda ABD. Türk soyundan olup da kendi milR adlarıyla bilinen topluluklar şunlardır: SOVYETLER BİRLİĞI'NDE (Nüfus kesafetine göre): Özbek. Sovyet Orta Asyası ve Kazakistan (Batı Türkistan) 7.570.000'e ulaşacaktır. *989 yılında sivil iş gücü 18. Karaim. Gagauz. Kazak. Karakalpak ve Uygur. Kafkasya 5. ÇİN HALK CUMHURİYETİ'NDE : Uygur. Hollanda. Kanada.000 2. Çünkü %50'in üzerindeki nüfus ekonorr%* hiçbir şekilde katkıda bulunmayan tüketici bir sınıftır. Fransa. Tuva. Bu da bölgesel demografik araştırmaların ne kadar mühim ol* duğunu göstermektedir. Hakas. gerek adet. Balkar. Sor. Belçika gibi Avrupa Ökelerinde de aslen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Türkler bulunmaktadır. Japonya. Hamse. Kaçar.000 24.000. Kazak.523-215 9.500.000 140.680. Şahseven.377.000 veya genel nüfusun %33. (BakAş.000 2. Azerî. Kengûriü. Türkmen. Avustralya* Finlandiya'da aslen Rusya Türkleri olan ufak Türk topluluklarına rastlanmaktadır. DÜNYADA TÜRK NÜFUSU (1990 TAHMİNİ) Türkiye (1990) Yurt dışı T.000 250. gibi sebeplerden kendi yazılı edebiyatlarını geliştirerek gerek dü.184 2. Çuvaş. eğitim çağındaki 7-21 yaş gurubundaki nüfus ise 18. Dolgan ve Kırımçak. bazılarının Türkiye ile asırlardan beri olan kopuklukları v«.000 200.456. Kumuk.000.TÜRK DÜNYASI EL KİTABI DEMOGRAFİK VE EKONOMİK YAPI 57 savaşlar. Şincang-Uygur Bölgesi (Doğu Türkistan) M* ni>» - Irak Suriye Kıbrıs Bulgaristan Romanya Yunanistan Yugoslavya ABD Diğer Ülkeler Toplam Türkiye'nin dışında coğrafî bölgelerde yaşayan Türk toplulukları bulundukları siyasî sistemler. Uygur. Yukarıda da ifade ettiğimiz üzere Türk soylular Balkanlar'dan başlayarak Çin'e kadar uzanan tarih. gelir dağılımındaki bozukluk ve işsizlik gibi sorunlarla karşı karşıyadır. Yukarıda da belirttiğimiz üzere dünyadaki Türk soyluların toplam nüfusu 140 milyonu geçmiş bulunmaktadır. Türkmen. Iran 4. İkinci Bağımsız Türk Devleti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.000 120.987. Şibe (Şi ve). Avusturya. sıhhatçe özürlüler ve ancak ev işleriyle meşgul olanları bir yana bıraktığımız takdirde. Kafkasya Tüffcmeni. Kundur. Balkanlar Libya gibi ülkelerde de gerek Türkiyeli gerekse başka bölgelerden buralara yerleşen Türk soylular mevcuttur. Kırım Tatarı.

8 106. Aş. Her ne kadar Türkiye genç bir nüfus potansiyeline sahip ise de eğitime ayrılan payın düşük olması sebebiyle bu genç potansiyelin kalkınmış ülkeler seviyesinde eğitiimeBİ mümkün olamamaktadır. Kısacası.1 182.9 159.9 17. Özetlersek nüfusumuzun %30'u üretici. Federal Almanya Cumhuriyetindeki Türkler: Resmî tabiriyle yabancı işçiler (Auslaendische Arbeitnehmer) veya halk arasındaki yaygın tabir Re "misafir işçiler" (Gastarbeiter) Alman ekonomisine bir hayli faydalar sağlamakta birlikte bir takım sosyal ve kültürel problemler de yaratmaktadırlar.8 3. %70'i ise tüketici durumundadır. Hızlı nüfus artışının meydana getirdiği işsizlik problemini çözmede mühim bir imkân yakalayan Türkiye'de bu ülkelere çalışmak arzusunda oian T.0 5.9 331. Bu yabancılar arasında Türkler 1.5 254.2 1362.6 8.300 10.147 78.2'sini teşkil etmektedir.58 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI DEMOGRAFİK VE EKONOMİK YAPI 59 füsun %33. Çalışabilen insan gücünün %10.7 Türk Nüfusu 1982 194. Bu Türkler'in Almanya'daki eyaletlere göre dağılımı ise aşağıdaki gibidir.9 29.400 nüfusla birinci sırayı atmaktadır.481.8 109. Tablo) ÜLKE Almanya Hollanda Fransa Belçika Danimarka ingiltere Avusturya İsveç Norveç Avusturalya Libya S.630.9 227.6 10.000 24.574 87.039 22. Almanya Federal istatistik Müdürlüğünün 1987 verilerine göre ülkede kayıtlı 4.481.538 3.0 8.5 13.2 125.C vatandaşlarının en yoğun bulunduğu ülke ise Federal Almanya'dır.5' 186. Ülkenin değişen bu şartları karşısında maddî güçleri elverenler yabancı okul ve yabancı ülkelerde eğitim aJma gayreti içindedirler. Neticede başta Federal Almanya olmak üzere Fransa.9 2.0 328.000 160.660 2.1 1249.7 4. Bu problemlerin başında çok değişik küttür ve dinden gelen Türkter'in Alman toplumuna uyum sağlayamaması teşkil etmektedir.2 169.313 16.5 milyona yakın T. Neticede ise bu durum gerek özel gerekse devlet sektörünün yabancı ülkelerde eğitim görmüş elemanları tercih etmesine yol açmaktadır. Federal Almanya'da yüksek sayıda bulunan yabancıların ekserisinin Avrupa kültürüne ve hıristiyan dinine mensup olmaları dolayısıyla en dışta kalan gurup olarak Türkler göze çarpmaktadır.5 234. Federal Almanya'daki tabiî nüfus artışı Alman ve diğer topluluklara nazaran çok yüksektir.7 232.1 630.0 .C.5 2.259 21.400 156.000 4.6 5.2 387.2 20.5 3. Arabistan Irak Kuveyt Diğer Toplam TÜRK NÜFUSU 1.377.7 236. Bu sorun bazı hallerde Türk Düşmanlığı* şekline de dönüşmektedir. Bu durum aşağıdaki tablodan daha iyi anlaşılmaktadır: TÜRK NÜFUSUNUN YAŞLARA GÖRE DAĞİLİMİ (1982-1987) Yabancıların Toplamı (Bin) Yaş 6'dan ufak 6-10 10-15 15-18 18-21 21-35 35-45 45-55 55-65 65'ten yukarı 1982 400.C vatandaşlarını sevk etmeye başladı. Türkiye bu sayede hem ülke içindeki işsizlik probleminin bir kısmını çözme ve dış borçlarını ödemede yeni bir kaynak elde etme imkanına kavuştu.9 38.1 197.7 368.0 5.3 99.3 109.8 Yabancı Nüfus İçindeki Oranı 1982 86 7.871 T.3İ ' 121.1 27. Belçika. YURTDIŞINDAKİ T.000 49. büyük genç nüfus potansiyeline sahtp olan Türkiye henüz kısa vadeli tedbirlerle bu problemin üstesinden gelmeye çalışmaktadır. Kısacası bugün yukarda belirtilen değişik ülkelerde toplam olarak 2. Yurt dışındaki Türk işçilerinin ülkelerine yolladıktan dövizler hükümetin döviz ihtiyaçlarının büyük bir kısmını karşılar duruma geldi.200 yabancı uyruktu bulunmaktadır..0 20.1 1987 7.1 947. Aynı yıllarda bu sefer Uzak Doğu'da Avustralya'da ve Arap ülkeleri Suudi Arabistan.1 5. Ancak 1970'li yılların ortalarında adı geçen Batı Avrupa ülkelerinde işsizlik oranının artması dolayısıyla Türk işçilerine olan ihtiyaç azaldı ve bu işçilerin bir kısmı Türkiye'ye dönmek zorunda kaldı.2 959.7 5.C vatandaşı yaşamaktadır.9 97.8 1987 153.1%ıin de işsiz olduğu düşünülürse bu oran daha da düşmektedir. Diğer ülkelerdeki Türk vatandaşlarına ve onların problemlerine de iyi bir örnek teşkil etmesi bakımından burayı daha teferruattı incelemek yararlı olacaktır. VATANDAŞLARI: 1960'lı yıllardan itibaren başta Federal Almanya olmak üzere diğer Batı Avrupa ülkelerindeki hızlı ekonomik geBşmeler yabancı iş gücüne ihtiyaç doğurmuştu. Hollanda. Libya ve Kuveyt gibi ülkelerde de bir kısım Türk işçilerine istihdam imkânı hasıl oldu.8 354.396 180.3 4. Bu da yabancı sorunu yerine Türk Sorunu* ndan bahsedilmesin© yo) açmıştır. (Bk.4 217.0 139.345 3.5 502.4 260.1 331.9 1987 323. Avusturya gibi batı ülkelerinde büyük Türk kolonileri meydana geldi.

Türkier'in büyük çoğunluğunu 25-45 yaş arasındaki gurup yani en verimli çalışma çağında olan gurup teşkil eder.Tatar. Çuvaş. Daha önce de belirttiğimiz gibi bu topluluklar kendi yöresel mim benliklerine kavuşmuş olup. Gene de eğitime muhtaç zümrenin yüzdesi neredeyse Türkiye'deki orana yaklaşmaktadır. Tuva ve Altaylılar yaşamaktadır. Bilhassa Almanya'da doğup büyüyen oranın eğitim sistemine ve kültürüne intibak eden genç nüfusun Türkiye'ye uyum sağlaması hayfi zor olacak ve1 Türkiye'nin bu sorunları ortadan kaldırması için gerekli bir tedbir alabilmesi de büyük bir fedârlık gerektirecektir. Kırgızistan.200 km2} SSCB'nin değişik bölgelerinde yaşamaktadır. Bu grupta ise 8 Türk boyu bulun- maktadır. Türkmenistan. Sovyetler Birliği'nde 15 birlik cumhuriyeti mevcut olup. Kafkasya 3. İdil-UraJ 2. Federal Almanya'daki Türkier'in ikâmet süreleri incelendiğinde %71. Sovyet Orta Asyası ve Kazakistan (Batı Türkistan) 4. .95'i çalışma yaşındadır. bu oran genel Türk nüfusunun %44. Kabarda-Balkar. Ancak ila Almanya'nın birleşmesi dolayısıyla ortaya çıkacak istihdam probleminin başta Türk işçilerine negatif yönde tesiri kuvvetle muhtemeldir. Kalan nüfusun. 1. Orta Asya'da Özbek. Sovyetler Birliği idarî yapı yönünden birlik (ittifak) cumhuriyetler. Kafkasya'da Azerîler. SOVYET SOSYALİST CUMHURİYETLER BİRLİĞİ : Yukarıda da ifade ettiğim üzere Türkiye'den sonra Türk soyundan gelen toplulukların en büyük kısmı dünyanın yüzölçümü yönünden en büyük ülkesi olan (22. Sibirya'da Yakut. Kazak.05'ini teşkil etmektedir. idil(Volga). Özbekistan).402. Yikut). Tuva. Bunun dışında Özbekistan'a dahil Karakalpak. 5000 kişilik emeklilik çağına ulaşmış olanlar hesaba katılmadığı takdirde. son 10 yılda 23. Sovyetler Birliği'nde resmî görüşe göre 101 millet ve etnik topluluk mevcut olup ancak S'sînin nüfusu 1 milyonun üzerindedir. %55.3'ûnün bu ülkede 8 yıldan fazla süre kaldığı ve bunların Türkiye'ye dönerek yeni bir başlangıç yapmalarının hayli zor olduğu anlaşılır. Bunlar sırasıyla. Türkmen ve Karakalpaklar. Toplu bir göç anında en büyük sorun bu Türklerin Türkiye'ye entegrasyonu olacaktır.000'e ulaşmış olup. Bunların 6'sı bir Türk boyunun adını taşıyan Muhtar cumhuriyetlerdir (Başkurt. Sibirya'dır.5 milyonluk bir nüfus artışı gerçekleşmiştir. Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti Ülkenin yüzölçümünün % 75'ine ve nüfusunun % 50'sine sahip olan en büyük birlik cumhuriyeti olup ülkedeki 20 muhtar cumhuriyetten 16'sı da buna dahildir. Kırgız.688 965'e ulaşıp. Kazakistan. değişik adlarda bilinirler. Başkurt ve Çuvaşlar.60 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI DEMOGRAFİK VE EKONOMİK YAPI 61 Almanya'daki Türk nüfusunun 0-21 yaş arasındakilerinin toplamı 652. bunların 5 tanesi herhangi bir Türk boyunun adını taşımaktadır (Azerbaycan.Ural Bölgesinde başlıca Tatar. Azerbaycan'a dahil Nahçevan muhtar cumhuriyetleri bulunmaktadır. muhtar cumhuriyetler ve muhtar bölgelere ayrılırlar. Ocak 1989'da yapılan nüfus sayımının resmî verilerine göre genel nüfus 285. Sovyetler Birli-ğfndetö Türkler1t4rcoğrafî bölgede İncelemek mümkündür.

241 2.7 25.627-227 4.030.071550 44 135MB Artış 1970-79 8.035.4 0.452 1.084.449.504 2.5 23.6 35.9 3.9» 145.765 1.0 10.439.810.4' 5.151.0 7.117 1.347 387 12.876 1.214 1.8 -5.983.516 1.336 1.255 Sovyet İstatistiklerine göre resmî olarak 24 Türk topluluğu mevcuttur.791.0 7.459.185.1 4.126.4 1.697 3.137.0 -3.5 45. 1879-1989 yıllan arasındaki 10 yıllık dönemde genel nüfustaki tabiî artış % 9 iken Türk topluluklarının ortalaması % 25 dolaylarında gerçekleşti.295 2.027.6 34.6 4.153.156 1.1 5.462.3 16.905 2.462 1.913 1906.936.5 11.228 1.330 6.397.355.688.477.878 6.991 1.588 4.570.6 -1.137 1.297 2.998 2.5 3.6 13.693 3.9 35.0 31.839.7*5 6.216.2 34.0 24.807 1.2 -2.196 4.115 3.191.4 6.019.089 42.0 5.271 1.897.3 4.0 33. .0 1.851 ÜBBÜteiŞ 10.2 0.554.7 10.7 -20.371.441 8. Bunlann toplam sayısı ise 50 mflyona yaklaşmış bulunmaktadır.654 137.850.150.SSCB'DE NÜFUSLARI BİR MİLYONUN ÜZERİNDE OLAN MİLLÎ TOPLULUKLAR Millet adı 1979 Nüfus İMİ 285.968.027.037 1.4 11.1 24.530.224 2.0 7.6 -15.8 5.0 6.718.5 4.645.978 9.6 10.449.240 3.442 5.455.106 6.7 /İtaptan Rus Ukrain ÖZBEK Belofus KAZAK AZERİ TATAR Etmeni Tacik Gürcü Mo!dovw«* " Utvanyab TÜRKMEN KİRGİZ Alman ÇUVAŞ Lelonyaiı BAŞKURT Yahudi Mordva Leh Eston 262.2 Oranı 1979-89 9.0 32.068.751.

2 10.000 km^lik Wr yüzölçümüne sahiptir. Bunun2. Bu taksimatlar tamamen siyasî maksatları gözönünde tutmuştur. Bu eği-Sm Türk ve müslüman nüfusta da sezilmekte ise de henüz kayda değer derecede değildir.199 207.106 6.240 8.371. Görüleceği üzere SBCB'ndeki 6.739 262.8 19. Bu gelişme aynı hızla devam ettiği taktirde ki.366 1.9 18.803 1559 49.62 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI DEMOGRAFİK YE EKONOMİK YAPI 63 SSCBDEKİ TÜRK BOYLARI VE NÜFUSLARI Türk Boyunun Adı 1979 Özbek Kazak Azeri Tatar Türkmen Kırgız . En düşük artış ise dü ve dinî inanç bakımından diğer Türk topluluklarına hayü uzak olan Çuvaşlar'da görülmektedir.1 24.3 19.625.588 Tatariar'm ancak % 25.572 2. Geçe»» 9 yıllık dönemde (1970-79) olduğu gibi bu seferki dönemde de (1979-89) büyük Türk boylan arasında en hız* nüfus artışı Özbekler'de olmuştur.1 4. Çuvaş Başkurt Karakalpak Yakut Kumuk Kırım Tatarı Uygur Mesnet Türkü Tuvah Gagauz Karaçay Balkar Hakas Nogay Altay Şor Karaim Kınmçak 12.033 3.791.011.7 25.751.228 1.140 88. Türk boylarındaki nüfus artış oranlarındaki bu farklılıklar bölgesel.65) RSFSC'de kalanların ise yani 1. Idil-Ural Türkleri.360.771 81.0 7. 3 Fm muhtar cumhuriyeti ve 10 idarî bölgeyi (oblast) içine almaktadır.5 -2.000'inin (%78.428 75.686.455.8 5.9 Toplam 1989 nüfus sayımının resmî verilerine göre SSCB'nirrtter 45 vatandaşından birinin Türk ve müslüman vatandaşı olduğu belirlendi.0 7.442 5.718.272 210.5 10.5 123.yy) ve bunların varisi Kazan Hanlığı (1437-1552ynin sahasını kaplamakta olup.334 70.271 1.T12.3)köylerde yaşamaktadır. Türk.6 28.000'i (% 21.1 "W ise Ermeni.978 6.4.569.645.689 166.5 17. İDİL-URAL BÖLGESİ: Bu ad bugün coğrafî bir tabir olarak kullanılmakla birlikte Ekim 19TTden Nisan 1918'e kadar bu yörede hakimiyet mücadelesi yapan iç Rusya ve Sibirya Müslüman Turk-Tatarîarı'nm Millet Meclisi" tarafından İdil-Ural Devleti kurmak üzere yürütülen çalışmalar dolayısıyla siyasî bir anlam da kazanmıştı.8 -26.645.8 3.7"f**ı tendi adiBhna teste edilen cumhuriyette yaşadıkları ve burada dahi mutlak çoğunluğa sahip olmadıktan anlaşılır. Alman gibi unsurlar teşkil eder.9 - -mı 48. Tatar MSSC: Şimal Türkleri.3 3. Genel* nüfus 3568 000'dir. Ruslar gelecek nüfus sayımında SSCB'ndeki mutlak çoğunluklarını kaybetmiş olacaklardır Genel olarak aldığımızda birkaç istisnanın dışında SSCB'nde tabîF nüfus artış ruzmm yavaşlamaya başladığı anlaşılmaktadır.564 71.452 303.588 2.5 23.530.3 33. bugün Türk. Bu bölge bugün RSFSCye da"'' olup 3 Türk muhtar cumhuriyeti.657.. Diğer müslüman topluluklarla Törk soyluların toplam nüfusu ise 57.6 16. Diğer 10.6 16.n&179 131.369 206.436 362.661 Nüfus 1989 " 16.1 15.164 156. Zanntrnızca bu veriler de üç aşağı beş yukarı bugünkü demografik durum hakkında bir fikir wrecemksM 21.998 1.4 rtel nüfus içindeki oranının her nüfus sayımında azaldığı izlendi (1970 % 53.255 282.2* 24.297 2.Tatarlar gibi değişik adlarla bilinen Tatarların kendi adlarını taşıyan bu cumhuriyet İdil boyunda yerleşmiş olup 64.8).178 268. kûttürel.0 24. tarihî ve ekonomik şartlara bağlı olmaktadır.185.4 34.341 3.4 10.099.0 32.612 92.015 16.0 24. 1979 genel nüfus sayımına göre ise Tatariar'm 5.000'i(% 71. 1.5 6.4 ve 1989 % 50.082 . yy) Altınordu Devletinin (X!ll-XV.1979 % 52.906. % 44"ünü ise Ruslar (1.776 59.1 26.599.924 197.196 2. Moldavyalı.000'i(%28.074 66.215 Artış Oranı 1979 35.7 21.6 13. Gürcü.000 39.913 1.324 328.7* 24. .546 60.477'ye ulaşmış ve bu nüfus genel Sovyet nüfusunun % 20. Diğer yandan Ruslar* İse ge- (*) Bu oranlar gerçek nüfus artışını ifade etmektedir.35) SSCB'nin diğer cumhuriyetlerinde yaşadıkları görülüyordu 1989 nüfus sayımının mBteÖerin bölgelere göre dağıtanını belirten veriler henüz ilân edilmediği için bu dağılım» 1979 yılına göre neticelerini veriyoruz.2'sini teşkH etmekledir.839.640). Fin kavimleri ve Ruslar'ın yaşadığı bir bölgedir.5 23. Bunlara her topluluğu ayn ayrı incelediğimizde teferruatıyla değineceğiz.0 31.0 1979-89 34.920) meydana getirirler.8 15.330 6.317 16. 1979 yılında Slav nüfusu % 75*ter civarında iken 1989'da bu oran % 69.7 39.5 103.3 11.523. ütvanyalı.7'ye düşmüştür.7)şehirlerde. Bu nüfusun ancak % 48'ini Tatarlar kendileri teşkil ederler ff .449.477.418 132.1 33. IdH-Ural bölgesi İdil boyu Türk Bulgar Devleti (VJS40V.018 228. bu da kuvvetle muhtemeldir. Kazan Türkleri.462 423.0 5.027.556.137.878 6.

SSCB'ndeki başka Türk Cumhuriyetleri ile mukayese edildiğinde hukuken de ikinci-üçüncü plâna atılmış bir kuruluş manzarasını arz etmektedir. teorimizi geliştirir ve 1917 yıllarında gerek milliyetçiler daha sonıa yerli Bolşevikler tarafından plânlanan Idil-Ural Devleti veya Tatar Başkurt Cumhuriyeti kurulabilse idi..605 219. 69 birbirlerinden kopardılar. Bolşevikler bununla da yetinmeyip bilhassa Tatarlar'ı değişik ufak Cumhuriyet ve idarî bölgelerde bölünmüş bir vaziyette bırakarak onları parçalamayı yeğlediler.350 90.8 0. . yani büyük bir çoğunluğu kendi Cumhuriyetlerinin sınırları teinde yaşama şansına ve bunun sağladığı imkânlardan faydalanma imkânına kavuşmuş olacaklardı. Bunun gerçekleşmesi için başta herhangi bir tabii (*) Bundan sonrakiler 1970'e göre. Fakat bugünkü gerçek şudur ki SSCB'nin 15 ittifak Cumhuriyetinin en büyüğü dan (RSFSC) Rusya Federasyonuna daha Tatar MSSCS toplam Tatar halkının ancak % ^*ni içine alan yüzölçümü yönünden de.7 15..504'e ulaşmış olacaktı. Sverdlovsk.573 17.613. .36'i RSFSC'rtin dışındaki cumhuriyetlerde bulunmaktadır. Kuybişev ve Kirov ülkeleri katılsa idi Tatarlar'ın toplam sayısı 3..871.7 0.640 940.712. Utvanya ! Letonya Estonya Moldovya Diğer Toplanı Nüfus (1979) 648.205 1.9 0..542 10.6 m. Kurgan ve Kuybişev ülkeleri) yöreler ve bu yörelerin yerli halkı olan Türkler ortak bir çatı altında toplanmış olacaklardı.Başkurt Cumhuriyeti kurulduğu halde ise bugünkü Başkurdıstan'ın komşusu ve Tatarlar'ın yoğun bulunduğu Çelyabinsk.900 78. Çelyabinsk.384 134.7 engel olmayan.000 Tataristan Muhtar Cumhuriyeti kurulurken Tatarlar'ın yoğun şekilde yaşadıkları havaliler bu yeni Cumhuriyetin sınırları için katılsaydı mutlaka değişik bir nüfus oranı ite karşılaşacaktık. Yukarıda da belirtiğimiz üzere 1979 verilerine göre Tatarların % 21.460 2.347 .6 0.3 0. Perm Orenburg.6 3.236 47...6 0. Fakat bir takım siyasî kaygılarla asırlar boyunca birlikte yaşayan.43...688 2. gerek başlıca Orta Asya Cumhuriyetlerinde bulunan % 75'lik Tatar nüfusu adına da milli kültürü yaşatma gibi zor bir görevi yüklenmiş bulunmaktadır.8 1.000'HK nüfusun dağılımı ise aşağıdaki gibidir: Cumhuriyetin Adı Özbekistan i Kazakistan I Tacikistan Kırgızistan l Tükmenistan Azerbaycan Ukrayna i Belorusya* .859 135.837 10.460 79.577'e yükselecekti.680 1..853'e ulaşacaktı. ortak bir Tatar.7 3.744 179. bugünkü Tatar MSSCne sınırdaş olan Tatarları'n yoğun olduğu Başkurt..764 813.529 72. Şöyte ki.1 1..726 44. İşte bu % 25'lik nüfusa sahip Tatar MSSC'i gerek kendine sınırdaş bölgelerde yaşayan.446 99..360.367.765 37. .031 3. Çuvaş Muhtar ■Cumhuriyetleri. 1..922 1. çok az bir şive farkı ile aynı dili konuşan aynı kültür ve edebiyatın varisi Tatar ve Başkurtları.360.■■ •• TATARLARIN BÖLGELERE GÖRE NÜFUS DAĞILIMI (1979) Bölge SSCB Genel RSFSC Tatar MSSC Başkurt MSSC Udmurt MSSC Mari MSSC Mordva MSSC Çuvaş MSSC Komi MSSC Yakut MSSC Orenburg Oblast Ulyanovsk Oblast Kuybişev Oblast Çelyabinsk Oblast Sverdlovsk Oblast Perm Oblast Kirov Oblast Penza Oblast Saratov Oblast Nüfus 6.051.645.Mari.. yani Tatarlar'ın yoğunluk derecesi göz önünde tutularak sınırları belirlenecek bir Cumhuriyette yukarıda adı geçen Ulyanovsk ülkesine komşu olan Penza ile Kuybişev ülkesine komşu SaratoVun TatarTtüfusu da dahil edildiği takdirde bu Cumhuriyetteki Tatarlar'ın sayısı 3. Bu durumda adı geçen Idil-Ural Devleti sınırlarına Başkurtlar'la Tatarlar'ın müştereken bulundukları (Başkurt MSSC.5 2..0 2.588 5.. Bir adım daha ileri gidilerek.2 2.731..917 45. Ulyanovsk.010. Orenburg.018 40. Sverdlovsk ve Perm ülkeleri de bu ortak Cumhuriyete katılacağından Tatar nüfusu 3. Udmurt.5 0.767 103.948 Oran (%) 100 78.9 1.141 40. o zaman bu yöre Türkleri'nin (Çuvaşlar hariç) toplam sayısı 4.980 151. Böylece RSFSC'deki Tatarlar'ın % 78.432 31.TÜRK DÜNYASI EL KİTABI DEMOGRAFİK VE EKONOMİK YAPI . 157.

ülkelerine dönmek arzusunu belirtenlere Tataristan'da oturma ve çalışma müsaadesi verilmemektedir.844.462 Başkurt mevcuttur. Gene de Çuvaşlar'ia Tatarlar'ın birlikte yaşadıkları bölgelerde bir nevi ortaklıklar tesis edilmiştir.442 20. Bunun sebepleri kısaca şöyle izah edilebilir.2'si (936.895.95) şehirli.672 3.3 0.761 4. (*) Bundan sonraki rakamlar 1970 nüfus sayımına göre. Rustan'n oram İse % 40.3 0.7 0. Cumhuriyet nüfusunun (3. Dağılışları ise aşağıdaki gibidir: BAŞKURTLAR'DA BÖLGELERE GÖRE NÜFUS DAĞILIŞI (1971} Bölge Genel (SSCB) RSFSC Başkurt MSSC Çelyabinsk oblastı Perm oblastı Orenburg oblastı Sverdlovsk oblastı Kurgan oblastı Kuybişev oblastı* Kemerov oblastı Kazak SSC Özbek SSC Tacik SSC UkrainSSC Kırgız SSC Nüfus 1. Neticede başta Özbekistan ve Kazakistan Cumhuriyetleri olmak üzere. Moskova'da (takriben 200 bin).269 30. Bunları diğer Türk topluluklarından ayıran en mühim özellik V Türkçesi denilen bir Tüt k dilini kullanmaları ve Türklerin ekseriyetinden ayrı bir inanca (hıristi-yanltfc ve putperestlik) sahip olmalarıdır.5 0. Kazan Hanltğı'nın varisi olan Tatarlar Ruslar'ın eline düşen ilk Türk ülkesi olmuştu (1552).682 48.280) ancak % 24.3 1. ileride bu iki Türk soylu topluluğu birlikte mütalâa etme ihtimalini dogurmaktadfft Çuvaş MSSC: İdil-Ural bölgesindeki üçüncü Türk topluluğunu Çuvaşlar teşkil eder. Dolayısıyla ihtilâl öncesinde de diğer Müslüman-Türk topluluklarının genel toplantılarına katılmamışlar.5 (40. 143.344)'ünü teşkil eden Çuvaşlarte birlikte.371. 1989 nüfus sayımının neticelerine göre 1.752 43.000) v.7 1.3'ü teşkil etmektedirler.401. 1.2 9.880 133.1 ZA 1. 1979 verilerine göre ise bunların % 94.664 5.2'si kendi cumhuriyetinde yaşamaktadır. genel Başkurt nüfusunun % 68. Bu nüfusun 2.893)'e ulaşmıştır.0) köylüdür. .979 21. (% 52) sağlamaktadırlar.3 RSFSR'da Tatar va Başkurt cumhuriyetlerinin dışında Tatar ve Başkurt toplulukların yoğun olduğu bölgelerde son zamanlarda iki topluluğun ortak kültürel dernekler kurmaya başlamaları.290.800 $. Başkurtlar kendi Cumhuriyetinde Idîl-Urallı diğer Türk boylanyla yani Cumhuriyet nüfusunun % 24. Başkurt MSSC: Başkurdistan İdil-Ural bölgesindeki ikinci mühim Türk muhtar cumhuriyetidir. 1989 nüfus sayımına göre SSCB'nde 1. diğer bir kısmı da çarların sürgün politikalarını maruz bırakıldı. XIX ve XX.051 17.000 (% 36.000'dir (1987). Bugün dahi bilhassa Özbekistan'da azınlıklar aleyhine başlatılan kampanyalar sebebiyle. Başkurtlar başlıca kendi Cumhuriyetlerinde ve ona komşu olan ülkelerde yaşamaktadırlar.228e ulaşmış olan Çuvaşlar'm ancak % 50'si kendi cumhuriyetinde yaşamaktadır. Diğer yandan ise ekofiomik yönden kalkınmış olan bir hayli yeni fabrikalar tesis edilen bu bölgenin işçi ihtiyacı ise dönmek arzusunu belirten Tatarlar yerine cumhuriyet dışından getirilen Ruslarla karşılanmaktadır.2 (122.448yni teşkil eden Tatarlar ve % 3. İhtilâle müteakip patlak veren iç savaş ve bunun getirdiği açlık (19201i yıllar) bir kıamTatar'ı tekrar ülkesini terke mecburettf.547.b yerlerde oldukça büyük Tatar azınlıklarına rastlamaktayız. çoğunluğu.404.449.839. Bunun dışında Moskova'na! Tatarlar'a kendi cumhuriyetlerinde çalışma izni vermemesi bir hayli aydının başka bölgelerde yerleşmesine yol açtı.842 3. 1979 nüfus sayımına göre.888) kendi Cumhuriyetinde yaşamasına rağmen.1 68. Nüfus (Demografi) s Başkurdistan'ın sunî bir kuruluş olduğu Cumhuriyetteki nüfus dağıtışından da anlaşılmaktadır.7 3.66 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI DEMOGRAFİK VE EKONOMİK YAPI «7 Yukarıdaki tablolar incelendiğinde SSCB'nde Tatarlar'ın bulunmadığı bölgelerin yok denecek kadar az olduğu anlaşılır.1 RSFSR'da ve % 68.994 935.250 Oran(%) 100 94.5 3.3 (1. Türk dünyasından bir şekilde izole edilmişlerdir. yüzyıllarda ise İdil-Ural bölgesinde kalanların bir kısmı ülkedeki ekonomik şartların elverişli olmaması ve rejimin baskıları sebebiyle Rusya'nın başka bölgelerinde geleceklerini aramaya başladılar.4 0.Bundan sonra 1937"de başlayan Stalin terörü de çok kişiyi îdîMJral'dan başlıca Orta Asya Cumhuriyetlerine kaçmaya mecbur etti. Sibirya'da (başlıca Tümen'de takriben 140. 1917 ihtilâli ise başka bir göç dalgasını başlattı. O dönemde tur kısmı düşmandan kurtulmak için ülkesini terketmişse.600 km2'lık yüzölçümüne sahip olan cumhuriyetin genel nüfusu 3. Kalanları ise aşağıdaki tablodan da görüleceği üzere komşu muhtar cumhuriyet ve bölgelerde bulunmaktadırlar.452 1.000'i (% 63.

1989 nüfus sayımına göre SSCB'nde 1.290.269 30. 1. ileride bu iki Türk soylu topluluğu birlikte mütalâa etme ihtimalini doğurmaktadır. Çuvaş MSSC: İdil-Ural bölgesindeki üçüncü Türk topluluğunu Çuvaşlar teşkil eder.3'ü teşkil etmektedirler. Moskova'da (takriben 200 bin).761 4.95) şehirli.1 68.452 1.2 9.228'e ulaşmış olan Çuvaşlar'ın ancak % 50'si kendi cumhuriyetinde yaşamaktadır. 3. Rusları'noranı ise % 40. Kazan Hanlığı'nın varisi olan Tatarlar Ruslar'ın eline düşen ilk Türk ülkesi olmuştu (1552). XIX ve XX. Bu nüfusun 2.371.b yerlerde oldukça büyük Tatar azınlıklarına rastlamaktayız.250 RSFSR'da Tatar va Başkurt cumhuriyetlerinin dışında Tatar ve Başkurt toplulukların yoğun olduğu bölgelerde son zamanlarda iki topluluğun ortak kültürel dernekler kurmaya başlamaları.449.800 3. Bunları diğer Türk topluluklarından ayıran en mühim özellik V Türkçesi denilen bir Türk dilini kullanmalar! ve Türklerin ekseriyetinden ayrı bir inanca (hıristi-yanlık ve putperestlik) sahip olmalarıdır. Dolayısıyla ihtilâl öncesinde de diğer Müslûman-Türk topluluklarının genel toplantılarına katılmamışlar.000 (% 36.OOO'i (% 63.7 0.7 1.4 0.2 (122. Kalanları ise aşağıdaki tablodan da görüleceği üzere komşu muhtar cumhuriyet ve bölgelerde bulunmaktadırlar.3 0. 1979 nüfus sayımına göre.600 km2'lık yüzölçümüne sahip olan cumhuriyetin genel nüfusu 3. 1989 nüfus sayımının neticelerine göre 1 839.446J'ni teşkil eden Tatarlar ve % 3. Türk dünyasından bir şekilde izole edilmişlerdir. genel Başkurt nüfusunun % 68.1 1.66 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI DEMOGRAFİK VE EKONOMİK YAPI________________i____________________________ «T Yukarıdaki tablolar incelendiğinde SSCB'nde Tatarlar'ın bulunmadığı bölgelerin yok denecek kadar az olduğu anlaşılır.547.7 -_5'.0) köylüdür.1917 ihtilâli ise başka bir göç dalgasını başlattı. 1979 verilerine göre ise bunların % 94. Cumhuriyet nüfusunun (3. rVürus (Demografi) s Başkurdistan'ın sunî bir kuruluş olduğu Cumhuriyetteki nüfus dağılışından da anlaşılmaktadır. Bugün dahi bilhassa Özbekistan'da azınlıklar aleyhine başlatılan kampanyalar sebebiyle.491. diğer bir kısmı da çarların sürgün politikaların» maruz bırakıldı. Diğer yandan ise ekonomik yönden kalkınmış olan bir hayli yeni fabrikalar tesis edilen bu bölgenin işçi ihtiyacı ise dönmek arzusunu belirten Tatarlar yerine cumhuriyet dışından getirilen Ruslar'la karşılanmaktadır.1 2. Bunun sebepleri kısaca şöyle izah edilebilir.462 Başkurt mevcuttur.1 RSFSR'da ve % 68. 143.051 Oranı» 100 94.2'si kendi cumhuriyetinde yaşamaktadır.979 21. . çoğunluğu.5 TJ3 1.404.280) ancak % 24.3 0.682 48.994 935. Başkurt MSSC: Başkurdistan (dil-Ural bölgesindeki ikinci mühim Türk muhtar cumhuriyetidir. Bundan sonra 1937'de başlayan Stalin terörü de çok kişiyi Idit-Urardan başlıca Orta Asya Cumhuriyetlerine kaçmaya mecbur etti. Sibirya'da (başlıca Tümen'de takriben 140.000) v. Başkurtlar kendi Cumhuriyetinde Idil-Urallı diğer Türk boylarıyla yani Cumhuriyet nüfusunun % 24.5 (40.895.3 (1.442 20. yüzyıllarda ise İdil-Ural bölgesinde kalanların bir kısmı ülkedeki ekonomik şartların elverişli olmaması ve rejimin baskıları sebebiyle Rusya'nın başka bölgelerinde geleceklerini aramaya başladılar. O dönemde bir kısmı düşmandan kurtulmak için öfkesini terketmişse. Dağılışları ise aşağıdaki gibidir: BAŞKURTLAR'DA BÖLGELERE GÖRE NÜFUS DAĞILIŞI (1979) Bölge Genel (SSCB) RSFSC Başkurt MSSC Çetyabinsk oblastı Perm oblastı Orenburg oblastı Sverdlovsk oblastı Kurgan oblastı Kuybişev oblastı* Kemerov oblastı Kazak SSC Özbek SSC Tacik SSC UkratnSSC Kırgız SSC Nüfus 1. İhtilâle müteakip patlak veren iç savaş ve bunun getirdiği açfck{1820'1i yıllar) bir Kısım Tatar'ı tekrar ülkesini terke mecbur etti.344)'ünü teşkil eden Çuvaşiar*la birlikte.3 i$M 0% 5.844.842 ■as»'-'3. Başkurtlar başlıca kendi Cumhuriyetlerinde ve ona komşu olan ülkelerde yaşamaktadırlar. Bunun dışında Moskova'nın Tatarlar'a kendi cumhuriyetlerinde çalışma izni vermemesi bir hayli aydının başka bölgelerde yerleşmesine yol açtı.752 43.880 133. Neticede başta Özbekistan ve Kazakistan Cumhuriyetten olmak üzere. ülkelerine dönmek arzusunu belirtenlere Tataristan'da oturma ve çalışma müsaadesi verilmemektedir. Gene de Çuvaşlar'la Tatarlar'm birlikte yaşadıktan bölgelerde bir nevi ortaklıklar tesis edilmiştir.888) kendi Cumhuriyetinde yaşamasına rağmen.2si (935. (*) Bundan sonraki rakamlar 1970 nüfus sayımına göre.000'dir (1987).893)'e ulaşmıştır. (% 52) sağlamaktadırlar.

Bu rakamlardan da görüleceği üzere Ruslar bu yörede mutlak çoğunluğa sahiptirler (Ancak her bölgede olmayıp. bölgenin endüstriyelleştirilmesi şehirleşme oranının çok yükselmesine sebep olmuş ve geleneksel çok üyeli büyük ailelerin sayısı oldukça azalmıştır. İdil-Urai bölgesindeki Ruslara geldiğimizde "ise onların bu bölgede büyük bir çoğunluğa sahip oldukları anlaşılmaktadır. bazı sınırlar onların lehine çizilmiştir).093 948.6 5. Her üç Türk topluluğunda (Tatarlar'ın biraz yüksek olmasına rağmen) nüfus artış hızının genel Sovyet ortalamasının (%9) altında ve tek Tatarlar'da Rus nüfus artış hızının (%5.632 Rus.68 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI DEMOGRAFİK VE EKONOMİK YAPI 69 1979 NÜFUS SAYIMINA GÖRE ÇUVAŞLAR Bölge adı Genel RSFSC Çuvaş MSSC Tatar MSSC Mari MSSC Başkurt MSSC Kuybişev oblast Ulyanovsk oblast Kemerovsk oblast* Krasyonarak kray* Orenburg oblast Saratov oblast Tümen Nüfus "1VJ5Î.088 8.023 870.547. Idil-Ural'da Orta Asya'da ve Azerbaycan'da henüz şehirleşme oranının SSCB'nin batı bölgelerindeki gibi yüksek olmadığı.565 22.508. Ayrıca bölge(*) Kemerovsk ob.8 1.~Çuvaşlar'da ise "S5.847 887. .323 11. kültürel ve sosyal şartların yarattığı psikolojik durum bu gelişmeyi etkilemektedir.250 1. Fin kavimlerinin de meskûn olduğu İdil-Ural bölgesinde Tatar.Bu Rus nüfus baskısı yerli halka oldukça büyük bir güvensizlik aşılamıştır.550 ve Başkurtlar 1.497 19.093.587.6) çıktığı düşünülürse bu nüfus artış hızlarının çok düşük olduğu anlaşılır.920. Diğer Türk boylarında ise bu oranın % 25-30'lara hatta daha yukarılar (msl.bunun üstüne eklenen sosyal ve ekonomik yetersizlikler de evliliklerin çabuk bozulmasına. İDİL. Idil-Ural'da Türkler arasında nüfus artış hızının düşük olması çok değişik faktörlere bağlıdır.893 1.344 115.561 5.URAL BÖLGESİNDEKİ OBLASTLARDA RUSLAR (1979) Oblast'ın Adı Kuybişev Saratov Orenburg Penza Ulyanovsk Perm Toplam Nüfus 2.366 1.4 0. geleneklerin daha iyi muhafaza edildiği ve Ruslar'ın sayısının düşük olduğu Türk yörelerindeki gibi bir nüfus artışına sahip olmasını engellemiştir. Bilhasa bolşevik ihtilâlinden sonra geleneklerin bozulmasına. Çuvaşlar 1. ekonomik.854'ü biraz aşmış olması gerekir.756 92.270 629. Konuyu biraz açarsak şunları söylemek mümkündür.7. 1989 yılı nüfus sayımının neticeleri incelendiğinde Idil-Ural'daki Türk boylarındaki nüfus artış hızının her boy için değişik olduğu izlenir.774.516.761. Buna göre Idil-Ural'daki Türk soyluların nüfusu 8.689. Başkurt ve Çuvaşlar'ın çoğunluğu yaşamaktadır.222 Yukarıdaki hesaba göre kabaca aldığımızda Idil-Ural bölgesindeki Ruslar'ın toplam sayısının 16. Dinin yasaklanması ve dindarlara yapılan baskılar neticesinde eski ahlakî anlayışlar değişmiş.397 28. şehirlerde çocuk yetiştirmenin maddî ve manevî zorlukları aileleri daha plânlı çocuk sahibi olmaya yöneltmiştir. Bu durum aşağıdaki tabloda daha açık görülecektir.468. Kısacası bu ve buna benzer sebepler.212 338.6 1. 1979 yılındaki yüzdelerin değişmediğini kabul ederek 1989 yılı için hesap yaptığımızda Idil-Ural bölgesindeki Tatarlar 5.087 122.3î>9. Karakalpaklar'da % 39. Şehirleşmeden sonra ortaya çıkan konut sorunu.523 591. ve Krasnoyarsk Krayına ait rakamlar 1970 yılına aittir.254'e ulaşması anlamına gelir.7 8.306.337 Nüfus oranı (%) 100 96.482 2.150 334.6) biraz üstünde olduğu görülür.4 7.3 1.0 olmuştur. İDİL-URAL BÖLGESİNDEKİ MUHTAR CUMHURİYETLERDE RUSLAR (1979) Muhtar Cumhuriyetin Adı Başkurt MSSC Tatar MSSC Udmurt MSSC Komi MSSC Mordva MSSC Çuvaş MSSC Mari MSSC Toplam Âğ 1 Nüfus 1. bu da ailenin yapısını bozmaya sebep olmuştur. buraya çok sayıda Rus yerleşmiş ve yerli halKyehîrml sahipleri ile evini paylaşmak dorumunda katmıştır (Bölgenin Rus kesafeti hakkında aşağıda bilgi vereceğiz).0 6.S 50.394 31.363. Bu bölgedeki siyasî. İdil-Ural bölgesinin çok asırlar öncesi Ruslar'ın eline geçmesi neticesinde.1 bölgedeki Rus çoğunluğunun ve merkezin yürüttüğü Ruslaştırma politikasının neticesi de geleceğinden emin olmayan topluluklara büyük aile kurmayı engeleyici psikolojik faktörler olarak ortaya çıkmıştır.827.512. Bu durum zihinlerde sorular doğurmaktadır.816 17.3 1.252 2.0 1.822 1.230.738 147. Buna göre son on yılda (1979-1989) Tatarlar'da bu oran %7A Başkurtlar'da % 5.943 olarak tespit edilebilir.

bu da gerçek değildir.70 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI DEMOGRAFİK VE EKONOMİK YAPI Ti Idif-Ural bölgesinde Ruslar'dan sonra en büyük topluluğu yukarıda da ifade ettiğimiz üzere değişik üç Türk boyu meydana getirir. 2.136olarak verilmiştir ki bundan önceki 1979 istatistiklerinde bu rakam 6. gayr-ı Türklerden ise Almanlar. millet mensupları da bulunmaktadır. Meshet Türkleri için aynı inanılmaz oranda bir artış gösterilmiştir (%o123.00 kadar) v.516(1989) 713. dünya savaşında büyük talihsizlik ve haksızlığa uğrayan topluluklar arasında Kırım Tatarları'nın özel bir durumu vardır. kalanları Gagauz.4 gibi bir orana yükselmiş olarak ifade edilmesidir.272 olarak kaydedilmiş ve bu on yıllık sürede % 105.7). Kırım Tatarları Mayıs 1944'te topyekûn sürgüne yollanmış. Bunların sayısı aşağıdaki gibidir. Bilhassa Başkurdis- . Toplam sayılan 8. Bütün mesele şimdiye kadar kendini Başkurt diye gösterenler bu sefer milliyet hanesine Tatar olarak kayıtlanın yaptırmışlardır. Kısacası Türkler'in yoğun olduğu bölgelerde Rus köylerinin boşalmaya başlamış olması..873 tan'da yaşayan Tatarlar ya iş yerlerini muhafaza kaygusu veya istatistik memurlarının işgüzarlığı sebebiyle Başkurt diye kaydedile geliyortartaK Neticede «eTatarlar'm nüfus artış hızı % 7. Bu aslında tabu nüfus artışını göstermemekte olup. Sürgün esnasında takriben 250. Aynı istatistiklerde Kınm Tatarları'nın 1979 nüfusu 132. Ancak bazı 1 milyon gibi rakamlara katılmıyoruz. ve bunlarla birlikte bazı küçük azınlıklar sürgüne yollanmışlardı. Bilindiği üzere savaş yıllarında Almanlarla işbirliği yaptıkları veya başka gerekçelerle Türk boylarından Kırım Tatarları.254 olan bu Türkler. Sürgünden sonra haklarında 1989'a kadar hiç bir istatistiki bilgi verilmemiş olan Kırım Tatarları'nın sayısı bugün resmî verilere göre 268. Bunların en büyüğü hiç şüphesiz Kırım Tatarları olup. Alman (50. Bu yüksek oraftın ortaya çıkmasında esas sebep. Dolayısıyla hâlâ millî benliklerini saklayanların olduğunu da düşünerek Kırım Tatarları'nın sayısının 300. Böyle bir tahmin oldukça da gerçekçidir. 1989 nüfus sayımının geçici verilerine göreTatariaffm fff^yjü i^inûfusu 6. bundan önceki nüfus sayımlarında şahısların kendilerini başka bir millete mensup oldukların» belirtmelerinden kaynaklandığı kolayca anlaşılmaktadır.000 civarında bulunan Kınm Tatarları'nın 125. 1989 nüfus sayımı istatistiklerinde .b.000 civarında Kıran Tatarlarının tekrar Kırım'a dönüp yerleşmesi de bu resmi olarak belirtilen 268.3 olmuş iken 1979 He 1989 yılları arasındaki son on yfflık dönemde 7.TaJaâar nanesinde dikkati çeken ikinci husus ise 1970 ile 1979 yılları arasında 9 yıllık dönemde tabii nüfus artışı % 4.21* bir artış gösterilmiştir.000'in esas sürgün yeri olan Özbekistan'a ulaştıkları tahmin edilmektedir. Asparuh Bulgarları da denilen Gagauzlar Anadolu Türkçesine çok yakın bir dil konuşurlar. Adı Nüfusu (1979) Mordva Udmurt Marl Komi Toplam 1. Ayrıca çoğunluğu Özbekistan'da yaşayan Kınm Tatarları'nın resmî yollarla Kırım'a dönmeleri çok zor olduğundan bir hayli insan gayr-ı resmî bir şekilde Kırım'a dönmüş bulunmaktadır ki.468 idi. iki sayı arasındaki fark ise 132.153.272'dir krbuTta Kırım Tatarları'nın İ379 yılr için belirtilen nüfuslarının tıpa-tıp aynısıdır. Büyük bir kısmı Romanya'dan ilhak Bunların dışında yarım milyon kadar Ukraynalı. Kazak (200. Karaim ve Kırımçaklar'dır. Bu rakama 750.Dolayısıyla biz Kınm Türkleri liderlerinin iddia ettikleri yüksek rakamlar! gerçeğe daha yakın buluyoruz. Kalmuklar. Şimdi Sovyetler Birliğinde değişen siyasî şartlarda insanlar esas mensup oldukları milletleri korkmadan ifade etme cesaretini gösterebilmişlerdir. Onları diğer Türkler'den ayıran husus Çuvaşlar gibi hristiyan inancında olmalarıdır. ne de büyük bir nüfus kaybına uğrayacak bir felakete uğramışlardır.000' in hayli üstünde bir rakama ulaştıkları kabul edilebilir. Dikkat edHdiği takdirde Başkurtlar'da 1970-1979 yılları arasındaki tabiî nüfus artış oran» % 10. bu sürgün neticesinde halkın takriben % 50'si hayatını kaybetti.00 kadar). bu nevî zorlukları göze alabilenlerin bîr topluluktaki oranı yüksek olması gerektir.4 Başkurtlar'* ise % î.815.700 2.7 şekilde kayıtlara geçmiş oldu. Aslında da bu pek gerçeği yansıtmamaktadır. Çünkü her iki oran karşılaştırdığı tekdîrtieTatertar'da son on yılda çocuk doğum oranın nerdey-se % 70 arttığını gösterirdi ki.6 iken. Karaçay-Malkartar (Balkar) ve Meshet (Ahıska) Türkleri. Ruslar'a oranla takriben % 50'lik bir toplam nüfusa sahiptirler. bir-birine benzer bu iki Türk topluluğunun tabiî nüfus artışı yakın olmalıdır.961 326.739'dur.7).127'lik toplam nüfusa kavuşmaktadırlar. Böylece Türk boylan ile Fin-Ugor boyları 11. Kırım Tatarları. Görüleceği üzere nüfusla ilgili Sovyet istatistikleri incelenilirken çok değiş* faktörlerin de göz önünde tutulması gerekmekte ve tabii ki bu durum bu istatistiklere güveni sarsmaktadır. Ancak dikkat edilmesi gereken bir husus ta bu bölgede Ruslar ve Türklerin dışında esas halkı teşkil eden Fin-Ugor kavimlerinin de bulunduğudur. SSCB'nin Avrupa Bölümündeki Türk Boylan: Türklerin Sovyetler Birliği'nde yaşadığı bölgelerin dışında herhangi idarî bölgeye adlan verilmemiş olan Türk toplulukları Sibirya'nın dışında Avrupa Rusyası'nda da mevcutturlar.800 bini* diğer mHIÎ topkriuMart-da kattığımızda 17 milyonluk bir Rus nüfusu karşısında 12 milyonluk bir gayr-ı Rus nüfus söz konusudur. Gelecek nüfus sayımında hâla çekindikleri için gerçeği ifade etmeyenlerin de katılması beklenebilir. Çünkü uzun mücadalelerden sona 75. Zaten Başkurtlar'la ilgili hane incelendiği zaman bunun cevabı kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.185.696 621. son dönemde (1979-1989) bu oran izahı çok güç gibi btr düşüş göstermiştir (5. Bu durumda daha önceden nüfus kayıtlarında belirtilmeyen Kınm Tatarları'nın (Kazan) iftarlar hanesinde kaydedildiğini göstermektedir. Gagauzlar: Deliorman Türkleri. 1985'ten sonra Sovyetler Birliği'nde baskının nisbeten azalması ve değiş* topluluklarda miff şuurun güçlenmesi neticesinde önceden kendini başka bir millete mensup gibi gösterenlerin bu sefer esas müyetlerini seçmeleridir.317.Resmî istatistik veriler incelendiğinde bilhassa Talar ve Başkurtter'ın nüfus artışı ie ilgili bilgiler bazı açıklamalara muhtaçtır. Rus nüfus artışındaki hızlı düşüş ve Türkler'de uyanmaya başlayan milfî şuur er veya geç bu bölgedeki Ruslar'ın Idil-Ural'ı terkine sebep olacaktır diyebilir*© .468.000 sayısının çok üstünde olduğunu gösterir mahiyettedir. Çeçenler ve Inguşfar.Asltnda her iki rakamda gerçekleri ifade etmekte olup.284. Aslında son 10 yılda Başkurtların ne tabiatları değişmiştir.

Ermeni ve Gürcüler tarafından paylaşılırken. Abhaz ve Çerkezler bulunmaktadır. Toplam nüfusu 180. Bu bölgede Sovyet hakimiyeti yerleştikten sonra ise Krasnodarsk ve Stavropolsk Kray'ları.000'dir (1987) ve bu nüfusun ezici çoğunluğunu (250. SSCBYrin hiç bir Türk adını taşıyan cumhuriyetinde bu kadar yüksek Türk oram yoktur.106 Oran (%) 88. Burada Dağıstan halkları diye bilinen Avar.914 6. Sasaniler ve Araplar da bu bölge için mücadele etmişlerdir. Azerbaycan SSC: SSCB'nin 15 birlik (ittifak) cumhuriyetinden biri olan Azerbaycan'ın yüzölçümü 86. Bölgenin adı Azerbaycan SSC Gürcistan SSC RSFSR Kazak SSC Özbek SSC Türkmen SSC Ukrain SSC Kırgız SSC .3 1. 1979 ile 1989 yılları arasında % 24.72 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI DEMOGRAFİK VE EKONOMİK YAPI 73 edilen Moldovya SSC'nde yaşarlar. Türk kavimlerinden Hun. Kuzey Kafkasya: Kafkasya'nın Kafkasya.4 0. Sovyetler Birliğinin dışında kuzey doğu Bulgaristan ve Dobruca'da bulunurlar. 1970'lerde 6 bin civarında olan bu nüfus her geçen yıl düşüş göstermektedir.000 nüfusu olan cumhuriyetin % 9Ö'nını Azeriler kendileri teşkil eder. Bu bölgede 30'un üstünde değişik millet ve halklar yaşar. Daha sonraları Rusya.000 ve yüzölçümü 50. Osetin.768. Özbek. Çeçen-lnguş MSSC ve Dağıstan MSSC adlı idarî-siyasî bölgeler tesis edilerek hepsi RSFSR'e bağlanmıştır.207 136. bu toplulukları bağlayıcı mühim faktördür. Türkmen.791. 1987'de genel nüfus 1. Bulkanesta gibi bölgelerinde yoğundurlar. Kuzey Kafkasya bir milletler mozayiği manzarası arz eder.803 nüfusa sahiptirler. Tsahur ve Agul'lar yaşar. Karaçay.791. Kırgız ve Kazaklar'dan sonra altıncı sırayı alırlar. Diğer cumhuriyetler Adı Geçen Bölgedeki Nüfus 6.000 olup % 75'ini Ermeniler'in teşkil ettiği zannedilmektedir. Zaten böyle bir birleşmeye henüz hiç bir siyasi imkân gözükmemektedir.1 0. Ukrayna. Bölgenin nüfusça da ve idarî-siyasi yapıca da en büyüğünü Dağıstan MSSC'İ teşkil eder. Bu bölgedeki Ruslar-'ın nüfus yoğunluğuna geldiğimizde durum aşağıdaki tablodaki gibidir. birbirlerinden hayli ayrılık gösterenlerin bir kısmı hıristiyan inancına sahipken. Azeriler'i diğer Türk topluluklarından ayıran bir husus ta onların ekseriyetinin (%70) islamiyet'in şiî mezhebinde olması teşkil eder ki. Azerbaycan hem coğrafî-stratejik hem de bu nüfus Özelliği Re diğer Türk topluluklarından oldukça ayrılır. Laks.300 km. Güney Azerbaycan'dakîleri Iran bahsinde inceleyeceğimizden.0'lük bir nüfus artışına ulaşan Azeriler SSCB'de nüfusları hızla artan Türk toplulukları arasında Karakalpak. Burada başta Azeriler olmak üzere çeşitli Türk boyları yaşar. bu kısımda ancak SSCB vatandaşları olan Azeriler'den bahsedeceğiz. Kırımçaklar: Karaimler gibi Yahudi inancında bulunan bu topluluk bazılarına göre Türkleşmiş Yahudiler'dir.345 59.421 73. bu yanı ile onlar Iran din? geleneklerine daha yakındırlar. Hazar devleti ise burada güçlü bir siyasî birlik oluşturmuştu.548 17.559'duKîKAFKASYA BÖLGESİ: Sovyetler Birliği'ndeki Türk soyluların yoğun olduğu ikinci bölgeyi Kafkasya adı verilen Kuzey Kafkasya ve Kafkasya ötesi yörelerinden meydana gelen bölge teşkil eder.Çerkez Muhtar Oblastı.678 152.811. . Çok büyük çatışmalar ve Sovyet ordusunun müdahalesine sebep olan Dağlık Karabağ bölgesi ise Azerbaycan SSC içinde.8 1. Lezgin. Kabarda. Polonya ve israil'de de mevcuttur. Avar. Iran ve Osmanlı Devleti bu mücadeleyi sürdürmüştü.2 idi. Azerbaycan'ın bir parçası olan Nahçevan Muhtar Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'ne geldiğimizde onun genel nüfusu 278. Nogay. Ancak her iki topluluk arasındaki oldukça belirgin kültür farklılığını da belirtmede yarar vardır. Bundan sonra bu bölge Altın Ordu. Tabasaran.000) Azeriler teşkil eder.054. Her ne kadar bu istatistiklerde cumhuriyetlerdeki nüfuslara göre dağılım hakkında bilgi verilmemekle birlikte bundan önceki nüfus sayımlarının ilân edilmiş verilerine ve göç gibi diğer gelişmeleri (Dağlık Karabağ olaylarından sonra Ermenistan'daki Azerilerin Azerbaycan'a Azerbaycan'daki Ermeniler'in büyük kısmının Ermenistan'a sığınması) de göz önünde tutarak yaptığımız tahminler aşağıdaki gibidir.235 17. İlhanlı ve Selçuklu devletlerinin hakimiyet mücadelesine sahne olmuştur. Azeriler ancak Sovyet veya Kuzey Azerbaycan'da mevcut olmayıp çok sayıda Azeri tran hakimiyeti altındaki Güney Azerbaycan' ve Türkiye'nin doğu ürerinde de mevcutturlar. Bu hızlı nüfus artışı sayesinde Azeriler son 20 yılda Türk boyları arasında beşinci sıradan üçüncü sıraya yükselmişlerdir. 1989 nüfus sayımına göre SSCB'deki Azerilerin toplam nüfusu 6. Rutul.ötesi bölgesi başlıca Azeri.979 255. batıda Azerbaycan'a bağlı Nahçevan MSSC'ni kama gibi kesen Ermeni SSCy*uzeyde Dağıstpn "MSSC ve Güroü SSC ile komşudur. Inguş. Bu bölge tarih boyunca kavimlerin göçüne sahip olmuş.164 Gagauz mevcuttur. Ancak Sovyet Azerbaycanı'nda dinî şuurdan ziyade millî şuurun güçlü olduğunu kaydetmemiz gerekir.3 0. Kuzey-Osetin MSSC. Dargin.600 km2'dir. komşu iran'daki (Güney Azerbaycan). 1989 nüfus verilerine göre SSCB'de 197.9 4. Kuzey Kafkasya'nın diğer muhtar cumhuriyet ve bölgelerinde ise Çeçen. Buranın Çadır. Bu yönü ile diğer Türittoplulukfem arasında Türkiye'ye kendini en yakın hissedenler Sovyetler Birliğindeki Azeriler'dir. Peçenek ve Uzlar'ın hakimiyeti altında kalmıştır. Karaimler'in bir kısmı Kırım'da diğerleri Litvanya.779 23. Hâla çıbanbaşı olma hususiyetini muhafaza etmektedir. kabarda-Balkar MSSC.bazı verilere göre 15-16 milyonluk Azerilerle birleşebildikleri takdirde 22-25 milyonluk güçlü bir nüfus meydana getirebileceklerdir.106'ya ulaşmıştı. güneyde Iran Azerbaycan'ı. dir. Nüfusları 1. Ermenistan'la hiçbir sının olmayan. 1989 Sovyet nüfus istatistik verilerine göre 2. Lungsk.7 2. büyük çoğunluğu müslümandır. t987 verilerine göre 6. Hazar. SSCB'deki 7 milyonluk Azeriler.3 Toplam Azerbaycan SSG'nirtyözölçümü 86 600 km olup. fakat Ermenilerin çoğunlukta olduğu ufak bir bölgedir. Kumuk. Dil ve küttür yönünden ortaklık olmamakta birlikte İslâm dini. Karaimler: Karaylar olarak ta bilinen bu çok eski Türk topluluğu Yahudiliğin bir mezhebine inanmaktadırlar.

Bugün aslı bu yöreden olan ve dış ülkelerde yaşayanlar arasında bu bölge için Türkistan tabiri kullanılma eğilimi mevcutsa da. Daha önceleri. Kafkasya Türkmeni.051.140 olup. Orta Asya tabiri de oldukça karmaşıktır. Malki ve Terek civarında yoğundurlar.960) yaşar ve. Kırım Tatarı.00 619. y. % 90'ı Dağıstan MSSC'de (253.032. Kumuklar: Kuzey Kafkasya'daki en büyük Türk topluluğu Kumuklar'dır.7 32i) 32.000 Rus Nüfusu (1979) 189.044 4. Kazaklar'n bu isme pek rağbet etmedikleri izlenmektedir.000 12. Türkmenistan ve Tacikistan)'i içine aldığından Çin hakimiyeti altındaki Uygur ve Kazaklar Doğu Türkistan tapirini tercih etmişlerdir.3 7$2 60.771 nüfusa sahiptirler.564 15. Kırgız.4'ünü teşkil ederler.474 234. Balkarlar: Karaçaylar'ın doğusundaki Çerek.853. Kazaklar'ın % 80"! kendi oumtariyetlerirft» sınırlan İçinde yerleşmiş olmaianha rağmen ülke nüfusunun mutlak çoğunluğuna sahip değillerdin .'ın ikinci yarısında bu bölgeye hakim olan Ruslar'a karşı bütün Kafkas halklarının fazla muhabbetleri olmadığı gerçeği de bunların gelecekte bir nevi dayanışmaya başlayacakları ihtimalini de kuvvetlendirmektedir.152. 1989 nüfus sayımına göre 88. Ancak bu durum 1924"te değiştirildi. Nüfusları bilinmemektedir.000'in üzerindedir.. İşte bu Orta Asya veya Türkistan diye adlandırılan bölgede başta değişik Türk boylan olmak üzere (Kazak.159. 1989 nüfus sayımına göre 156.244. Azeri. Teberde ve Zelençuk mevkiilerinde yoğundurlar. Kafkasya Türkmenleri XVIII. Cumhuriyet nüfusunun % 14. Ukrain ve Belorus gibi Slav toplulukları.5 mâlisinden fazla bt yüzölçümüne sahip olmasına rağmen nüfusu bu oranda düşüktür ve 1987'de 16.4 27. % 60 bu adı geçen yerde (93. Karakalpak.550. Ayrıca ancak XIX. Bozkır ve diğerleri ise Türkistan genel valiliğine bölünmüştü) Türkistan MSSC ite Kırgız (Kazak) MSSC kurulmuştu.771 75. Bu bölgede diğer halkların arasında Türkler'in de oldukça mühim bir yeri olduğu anlaşılmaktadır.W TftpırnrfteıvAim ırtrAnı DEMOGRAFİK VE EKONOMİK YAPI---------------------------------------------------------------T» Bölgenin «di Dağıstan MSSC Kabarda-BalkarMSSC Kuzey Osetin MSSC Ceçen-lnguş MSSC Krasnodar Kray Stavropol Kray Karaçay-Çerkez MOb Toplam Bölge Genel Nüfusu (1987) 1.692 336. Bugün ise Kazakistan'ın dışındaki dört cumhuriyete Orta Asya cumhuriyetleri denilmektedir. Dağıstan'daki Azerilerin sayısı ise 70 bin dolaylarındadır. dil ve kültürü paylaştıklarından çeşitli sürtüşmeler içinde olan diğer Kafkas halkları arasında bir potansiyele sahip oldukları söylenebilir.y. Tatar. Çarlık Rusyası'ndan devralınan gelenekte (Çarlık döneminde Kazakistan.664 7.235. Fakat şu anda Kuzey Kafkasya çok karmaşık etnik bir manzara arz etmekte ve önceleri Kumukça olan anlaşma dili yerini Rusça'ya bırakmıştır. Kuzey Kafkasya'deki belli başlı Türk toplulukları olarak Kumuk.000 70.000).000 367. 15 bin civarında diye tahmin edilmektedir. Baksan. Yahudi ve Dungan gibi yabancı kavimler ve yerli Tacikter yaşamaktadır. Özbek ve Türkmen SSC'teri ite Tacik MSSC kuruldu. AtaarvKoJeji.140 88. Kundurlar ise Nogaylar'a yakın bir Türk boyudur. ve 1989 nüfus sayımına göre 282. Nogaylar: 1989 nüfus sayımına göre 75. Türkistan adı bugün resmî olarak ancak Türkistan askerî bölgesinde kullanılmaktadır.0 Boyun adı Kumuk Karaçay Balkar Nogay Türkmen Azeri Toplam Nüfusu 282.000 1. Babayurt. Kısacası oldukça bir kavram karışıklığı meydana gelmektedir. Kuban nehri yakınlarında Uçkalan. Her iki yörede de nüfusu 25.137 200. Kafkasya Türkmeni ve Kundurlar'ı görürüz. Kırgızistan. Azeri ve Uygur gibi sonradan yerleşen Türk toplulukları).000 2. Kuzey Kafkasya'da yani azınlıkların esas bölgelerinde % 25'lerin biraz üstünde oldukları anlaşılır. Kızılyurt.y. Karaçaylar: Aynı özelliği gösteren ve aynı yazı dilini kullanan Karaçaylar her yerde Balkarlar'la (Malkar) birlikte belirtilirse de idarî'yönden Karaçay-Çerkez Muhtar Oblastına dahil edilmişlerdir.000'kişlnin yaşadığı bir ülke görünümündedir.778. Bu bölgedeki.684) bölgede yaşar.564 nüfusa ulaşan Nogaylar Dağıstan MSSC ile Stavropolsk krayında yoğun haldedirler. Kazak SSC: SSCB'deki 15 birlik cumhuriyetinin RSFSC'den sonra ylteMçümü bakımından ikinci en büyük ülkesi Kazakistan 2. Rus. Kundur ve Azeriler: Yukarıda sayılan Türk boylarının dıştnda ufak topluluklar mevcuttur.178'dir.00 702.768. SOVYET ORTA ASYASI VE KAZAKİSTAN: Türkistan diye de adlandırılan bu bölgenin SSCB'deki resmi adı Orta Asya ve Kazakistan'dır.089 2. Özetlersek Kuzey Kafkasya'da çeşitli Türk boylarının genel nüfusu aşağıdaki gibidir Bu Türkler komşu Azerilerle aynı din. Nogay. Çegem. Kabarda-Balkar MSSC'de nüfus yoğunluğunda Kabarda ve Ruslar'dan sonra üçüncü sırayı alırlar (takriben 70.178 156. ihtilâlin ilk yıllarında. Karaçay.'da esas Tükmenler'den kopan bir topluluk olup. f#2D'de ortadan kaldırılan Buhara ve Hive hanlıkları da bu Türkistan MSSC dahil edHdf.000 5.2 82.000 732. Kazakistan. Kaykent.100 Oran(%) 10. Malkar (Balkar). Kaytak ve başkent Mohaçkale çevresinde yaşarlar. Kitleler halinde Hasanyurt.300 km2 olup Türkiye'nin neredeyse 3. Buynak. Ayrıca Türkistan kavramı genelde SSCB'deki beş cumhuriyet (Özbekistan.653 Yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere Ruslar ancak iki krayda çoğunluğa sahip olup. Türkmen ve Özbek gibi yerli. y.

000 (% 9.240'a ulaşmıştır. .. Kırgızistan. Kısacası ülkenin ekonomisi haikınm ihtiyacım temin edememek gibi bir problemle karşı karşıya kalmıştır.ıı TÜRK PpNYASI EL KİTABİ DEMOGRAFİK VE EKONOMİK YAPI TT 1979 YIUNA GÖRE KAZAKİSTAN SSC NÜFUS DAĞILIMI Nüfus (Bin olarak) Genel Rus Kazak Ukrain Alman Tatar Özbek Belorus Uygur Kore Azeri Polonyalı Mordva Yahudi Moldovyalı Çuvaş Dungan Başkurt Başka 14. Çin Halk Cumhuriyetinin Singiang-Uygur Muhtar Bölgesinde (Doğu Türkistan) yaşayan 1 milyon civarındaki Kazak'tan ise ileride bahsedeceğiz.000'e ulaşmıştır. Kırgızistan'ın Oş bölgesinde Özbek-Kırgız çatışması.600 km2'dir.5 milyon civarında iken 1989'da bu rakkam 16.000 civarında buralara sürülmüş olan Almanla/dır. bugün bu yöndeki faaliyetler çok azalmıştır. Aşağıdaki tablo daha iyi bir fikir verecektir: Yukarıdaki tablodan görüleceği üzere Kazaklar ancak diğer Türk toplulukları ile mutlak çoğunluğa ulaşma durumundadırlar.. Özbekler'in %60'tan fazlası da bu nevi kırsal kesimlerde yaşarlar.6 0. Kısacası Kazaklar demografik yönden dinamik bir topluluk manzarası arz ederler ve sayılarının gelecek yıllarda da hızla artacağı söylenebilir.19 0. eğitimdeki kifayetsizliklerin üzerine işsizlik sorunları da yükselmektedir..4 0. Bu hatta medenî diye bilinen topluluklar için de geçerlidir (İrsi. Meshet Türkteri'ne ve Kırım Tatarları'na kanlı saldırılan.5 Uygur Türkleri : Uygurlar'ın esas vatanı Çin'in Singiang-Uygur Muhtar Bölgesi (Doğu Türkistan) olmasına rağmen. her ne kadar pravokos-yon neticesinde olsa dahi.686... bu gelişmelerin sorumlusu olarak yabancıları görme eğilimlerinden kaynaklandığı düşünülebilir. Kazaklar'ın diğer büyük çoğunluğu 620. daha öncelerde Taciklerle olan sürtüşmelerin hepsi Özbeklerin çaresiz* içine düşerek.289 898 858 313 263 181 148 92 73 61 34 28 26 23 22 21 363 Yüzde(%) 100 40.18 0.1 1. Özbekler'in toplam nüfusu 1979 yılında 12.. Son on yıldaki nüfus artışı (1979-1989) %34 olarak gerçekleşmiş.000 civarındaki Ukraynalılarla. Özbek SSC : Bu cumhuriyet Kazakistan. bundan önceki dönemde (1970-1979) %35. Kazakistan'a son Rus göçü 1960'lı yılların başında durmuştur..5 0.8 36.. 1979 yılında Özbekter'de 5. Kazakistan'da bu kadar yabancı nüfusun bulunması çarların ve ondan sonra da Sovyet yönetiminin politikası neticesidir.. propoganda maksatları için kullanılmışlarsa da. Neticede son yıllarda (1989-1990) meydana gelen sosyal patlamalarda demografik gelişmenin ve ekonomik istikrarsızlığın büyük rolü olmuştur. Bunlar çeşitli dönemlerde Çin'den kaçarak buraya sığınmış olanlar ve onların çocuklarıdır..9) RSFSC'de Ve diğer cumhuriyetlerde bulunurlar..0 0. Topluluklar.. Konut yetersizliği. Özbekistan SSCB'nin 2/3 pamuğunu üretmektedir. Her 'iki dönem mukayese edildiğinde tabii nüfus artışının hızında son on yılda 'çok az bir düşüş kaydedilmişse de. Özbeklerin ekseriyeti kendi cumhuriyetinde yaşar (%70) kalanlar ise komşu cumhuriyetlerde meskundurlar.2 iken Rus-lar'da bu oran ancak %11 idi.76 . Son on yılda İse demografik tablo Kazaklar'ın lehine değişmeye yoz tutmuştur.684 5.539). Bu politika diğer alanların ihmal edilmesine de yol açmıştır. Çin-Sovyet çatışması yıllarında bunlara özel bir ehemmiyet verilerek.991 5.15 0. bir 'günah keçisf aramaya başlarlar. 1989 sovyet nüfus sayımının neticelerine göre SSCB'de de 262.. %70'i Kazakistan SSC'nde ve bu cumhuriyetin Atma Ata oblastı ile Taldı Kurgan Oblastlarında yaşamaktadırlar (183. Tacikistan. Kazakistan'ın diğer demografik bir özelliğini genel nüfusun % 39'unu göçmen Ruslar'ın teşkil etmesidir. Bazı Özbek gençlerini. Büyük ailelerin ekserisi de kırsal kesimde yaşamaktadır. .000 (% 7.5 olmuştu..8 1. Almanya'daki Türk düşmanlığı') Yukarıda da belirttiğimiz üzere 1989 nüfus sayımına göre SSCB'deki Özbekler'in toplam nüfusu 16.23 0. 850. Ancak bu nevi hak nüfus artışı bir-takım sosunları da beraberinde getirmektedir. Kazakistan'da gayr-ı Türk iki göçmen unsur daha mevcut olup.1 2.6 ve 7 fertH ailelerin oranı %69. Türkmenistan ve güneyde Afganistan ile komşudur. Aynı yılda Kazaklar cumhuriyet nüfusunun ancak % 36'sını teşkil ederken son on yılda gerçekleşen yüksek nüfus artışı sayesinde (% 24. Kalanları ise Özbek SSC'nin Endican oblastında bulunmaktadır.14 2. bunlar 900.700.1) bu dengeyi kendi lehlerine bozabildiler. kendi içlerinde bir takım problemler çıktığı zaman. yüzölçümü 449. bu mühim denilecek kadar değildir.5) komşu Özbekistan'da 520. Ancak Sovyetler Birliğindeki bütün Kazaklar'ın kendi cumhuriyetlerine yerleşmesi hafinde dahi Kazakistan nüfusunun ancak %50'sini teşkil edebileceklerdir. Amu-Derya ile Sır-Derya arasında çok verimli bir bölgede yerleşmiştir. Özbeklerde diğer milletlere nazaran büyük aile tipinin oranı dâ hayli yüksektir...199 Uygur mevcuttu.0 6. Tabiiki bu hızlı nüfus artışında en mühim etken doğum oranının çok yüksek olmasıdır.. Özbekler SSCB'deki en kalabalık Türk boyunu teşkil ederler ve büyük milletler arasında Tacikler'den sonra en süratle artan toplulukturlar. . 4879 yılında Ruslar ülkede hatta % 41'e ulaşan bir orana sahiptiler. Uygulanan pöiHika neticesinde Özbekistan'da köy ekonomisi giriştirilmiş ve bu ekonominin de %75*ni toprağa bağlı ekincilik (başta pamukçuluk) teşkil eder..16 0.2 1.

Tacik.4 0.7 2.000 60. Özbekistan'da yaşayan diğer topluluklar aşağıdaki gibidir: Milliyet Özbek Rus Tacik Tatar Kazak Karakalpak Koreli Kffgız Ukraynalı Türkmen Yahudi Azeri Toplam Nüfus 14. Özbekistan'daki Türk soyluları Ur arada mütalâa ettiğimiz tekdirde Özbekistan cumhuriyetinde %80'lik bir orana sahiptirler. 1989 yılında Özbekistan'da kanlı saldırılara maruz kaldıktan sonra büyük bir kısmı Sovyetler Bırliği'nin çeşitli^erlerine dağıtıldı.718.038 100. Türmenier ve Hemşinler de bu guruba dahil edilerek sürülmüşlerdi. Türkmen ve Yahudiler Türkistan yöresinin yerli halkıdır. Meshet Türkleri'nin ekserisi Özbekistan'dan göç etmiştir. herjki taraf bir-birlerini kendilerindeki azınlıkların (Özbek veya Tacik) nüfus verilerini tahrifle suçlamaktadır. aynı şekilde Kırım Tatarları arasında da vatan Kırım'a dönme hareketi başlamış ve 75 bin kadarı Özbekistan'ı terk etmiştir. Özbeklerin bir haylisinin Farsçanın şivesi olan Tacikçe konuştukları gerçeği de göz önünde tutulmalıdır.1 1. sahip olan Meshet veya Türkiye'deki ifadesi ile Ahıska Türkleri 1989da 207.168. Kazak.4 3.304 • 1. Esas yerleşim merkezlerine döndükleri hakkında ise herhangi bir bilgi mevcut de-ğildir.921'lik bir nüfusa.100 km2'lik bir sahayı kaplamasına rağmen ülkenin 4/5'ni Karakum çölü {350. Buna benzer bir Yahudi topluluğu Azerbaycan'da mevcuttur. bk Joanu ise Türkiye'ye oatdî. Ancak asırlar boyu birlikte yaşayan bu topluluklar arasında bir hayli kültürel ortaklıklar olduğu.4 ise (2.9 0.436'dır ve ekserisi Karakalpak cumhuriyetinde yaşar.369'luk bir nüfusa erişmiş gibi gösterilmektedirler.240 14.297 idi. 1944 sürgünü esnasında onların dışında Gürcistan ile Ermenistan'da yaşayan Meshet Türkleri.6 Yukarıdaki tablo incelendiğinde bir milyonun üstündeki bir Özbek nüfusunun Tacikistan'da bulunduğu anlaşılmaktadır. Ukraynalılar ve Korelilerin dışında yabana unsurun olmadığı anlaşılır.422 650.5 . Meshet Türkleri : 1944'ten önce Gürcistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin Acar MSSC'nda Meshet sıradağlarının bulunduğu bölgede yaşayan bü Türkler Stalin'in ufak halkları Sürgününden kurtulamayarak başlıca Özbekistan'a yerleştirilmişlerdi. aynı din ve mezhebe mensubiyet sebebiyle hayli evlilikler gerçekleştiği.000 410. Diğer Türk boyları ise Tatar ve Azeriler'dir. Kısacası iki topluluk girift demografik bir manzara arz ederler. Karapapahlar.665.5 3.489 Genel Nüfusa Oran (%) 100 85 7 3. Türkmen SSC : SSCB'de Orta Asya cumhuriyetleri diye adlandırılan cumhurbyeterden biri de Türkmen SSC'skfir. Kazaklar'a daha yakın bu Türk gurubu Karakalpak MSSC adlı Özbek SSC'ne bağlı bir cumhuriyete de sahiptirler. Kürtler.000 92.000 kadarını 1944'te bu bölgeye sürülen Kırım Tatarları teşkil eder. Toplam sayıları 1989'a göre 423. Bunlar arasında Karakalpaklar'm ayrı bir statüsü mevcut olup. Gelişmelerden huzursuz olan diğer Türk boylarında da SSCB'nin başka bölgelerinde veya yurt dışına yerleşme temayülü artmıştır.000 143. Türkmenler Türk boyları arasında nüfusları en hızlı artan Özbekler'te aynı tabiî nüfus artış oranına (son on yılda %34) sahiptirler. Kırgız.059. 1926 nüfus sayımında 137. 200. Son yıllarda her ne kadar Özbek aydınları Türkistan ve Türk birliği hakkında propoganda yürütmelerine rağmen Meshet (Ahıska) Türkleri'ne ve Kırım Tatarlarına karşı başlatılan kanlı saldırılar bu nevi bir birliği baltalamaktadır. Tatarlar'ı aslında iki gurupta mütalâa etmek gerekir. Yukarıda da belirttiğimiz üzere Özbekler kendi cumhuriyetlerindeki genel nüfusun takriben %70'ni teşkil ederler.384 Özbekistandaki Oranı (%) 70 8.3 100 Yukarıdaki tabloyu incelediğimizde Ruslar.000 95.422 Tacik Özbekistan sınırları içine yerleşmiştir. Bunlar Buhara Yahudisi olarak ta bilinen asırlardan beri burada yaşayan. Karakalpak.332 350.00 km2) kaplandığından yerleşim merkezleri hayli azdır. Tabii ki henüz Ruslar'a karşı açık düşmanlık emareleri ortaya çıkmamakla birlikte Ruslar da Özbekistan'ı terke başlamışlardır. Haklarında uzun yıllar bir şey yazılmamıştı.1 0.000 163.686. Türkiye ve Suriye'de de Türkmen toplulukları mevcuttur. Onları da müslüman Azeriler'den ayırmak hayli zordur.4 0.8 0. Sovyetler Brliği'ndeki Türkmenlerin genel sayısı 1989'a göre 2. 864. Sovyetler Birliği'ndeM Türkmenlerin %93.538.304 1.7 0.000 19.658 864.036 567.000 620. Burada Yahudiler hakkında da kısa bir açıklamada yarar görüyoruz.78 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI DEMOGRAFİK VE EKONOMİK YAPI 79 ÖZBEKLERİN DAĞILIMI (1989) Bölgenin adı Genel Özbek SSC Tacik SSC Kırgız SSC Kazak SSC Türkmen SSC Diğer bölgeler Nüfus 16. Sovyetler BHğrrin dışında Türkmen SSC'ne komşu Kuzey İran'da Horasan vilâyetinde ve aynı şekHde sınırdaş Afganistan'da.183.7 4. 488.041 917.2 2.889) yani büyük ekseriyeti kendi cumhuriyetinde yaşarlar ve aşağıdaki tablodan da görüleceği üzere Türkmen SSC'inin genel nüfusunun %75. bir haylisi Özbekçeye tam hakkıyla vakıf Yahudi inancındaki halktır.183.000 113. ilkini İdil boyu-Tatarları teşkil ediyorsa.5 0.

teşkil ederler: .

0 17.000 " 4.202 km2) olmak üzere çeşitli göllerle çevrili dağlık bir bölge olan Kırgızistan'da yaşarlar.000 Yakutistandaki Oranı (%) 41. Kırgız SSC: Çin kayıtlarında M.000 25.293.500 km2'dir. İşim. Türkmenlerin %65'i kırsal kesimde yaşamakta olup başkent Aşkabad'da Türkmenler ancak %40'Iık bir orana sahiptirler. Sovyetler Birliği'nin bu az nüfustu bölgesinde bazılarının adlan idarî-siyasî bölgelerde verilmiş bu Türk topluluklarına Altay Türkleri de dendiği binmektedir.018 30.326 11.1 0. Ukraynalılar ve ikinci dünya harbinde sürdün edilen Almanlar sayılabilir.000 15.y'da adlarına rastlanan en eski Türk boylarından biri olan Kırgızlar'ın ekseriyeti (% 88.000 187.210 1. Sovyetler Biriiği'ndeki Kırgızlar'ın kalan kısmı komşu Özbekistan ile Tacikistan'da mevcuttur. Tuvalılar'ın Karagas (Tofa) denilen bir boyu da bulunmaktadır. Bunun dışında Çin'de (Doğu Türkistan'da) ve Afganistan'da da Kırgızlar bulunmaktadır.4 9.057 72.324 101. Tuvahlar. %98'i kendi cumhuriyetlerinde yaşar.588 368.703 567.043.332 109.000 15.043. yani menfaat çatışmaları dolayısıyla asgari müştereklerde de anlaşamadıklarını göstermektedir.1 35.000 km^tfir.7 2. II y.750.6 100. Batı Sibirya Tatarları.5 kendi cumhuriyetlerinde yaşamasına rağmen mutlaK çoğunluğa ulaşamamışlardır. Sibîryada başlıca Yakutlar.4 1.924 idi.6 0.9 100.000 idi. Hakaslar.370. Kırgızistan'da yabancı unsurlar olarak işe %22'lik oranda başta Ruslar olmak üzere.0 22.6 2. Kırgız SSC nüfus dağılımı ise aşağıdaki gibidir: KIRGIZ SSC'NDE NÜFUS DAĞILIMI (1989) Milliyet Kırgız Rus Özbek Ukraynah Alman Talar Uygur Kazak Dungan Tacik Toplam Nüfus 2.4 1.60 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI DEMOGRAFİK VE EKONOMİK YAPI M TÜRKMEN SSC'NDE NÜFUS DAĞILIM (1989) Milliyet Türkmen RU6 Özbek Kazak Tatar Azeri Nüfus 2.538.933 911. Yakutların genel nüfusu işe 1989'da ancak 382.000 Türkmenistan'daki Oranı ?$5 10. Rus (%42). Fakat 1990 yılında Oş yöresinde Kırgızlarla Özbekler arasında meydana gelen kanlı çatışmalar Türk boylarının sosyal ve ekonomik nedenler. anlaşılması hayli zordur. Oiğer Türk boyları ile birlikte Türkmenistan'daki Türk soyluların oran» %89.7 0f7 0.6'ya çıkar.143. İki topluluk arasında kışkırtmaların olaylara yol açtığı bir gerçektir. SİBİRYA BÖLGESİ: Urai dağlarının doğusundaki Tobol. Altaylılar git» değişik adtaki Türk soyluların toplam nüfusları 1 milyona dahi ulaşmaz ve yaşadıkları bölge yerleşime fazla elverişli olmamakla birlikte.3 0.000 Kırgızistan'daki oranı (%) 54.000 317. Ukraynalı ve Ermeniler ise mutlak çoğunluğu ellerinde tutarlar.0 13.000 100. Obi Irmaklarını içine alarak Altay dağlarına kadar uzanan bu bölgede de çeşitli Türk topluluklarına rastlamaktayız. Bu durum aşağıdaki tabloda daha açık görülür: YAKUT MSSC'NDE NÜFUS DAĞILIMI (1989) Milliyet Rus Yakut Ukrain Tatar Diğer Toplam Nüfus 429.889 350. Oturdukları bölgeye Tannu-Tuva denir.Ö.3 Görüleceği üzere geçen dokuz yıllık dönemde (1970-1979) Kırgızlar cumhuriyetlerinde mutlak çoğunluğa sahip değilierken şimdi buna ulaşmışlardır. Tuva MSSC 1. Kullandıktan dile Soyonca veya Uranhayca'da denilirdi. Yakutlar gibi Tuvalılar'da eski bir Türk dilini kullanırlar. Irtiş.4 3.000 3. 19874de cumhuriyetin nüfusu 1. 1989 nüfus sayımına göre Sovyetler Biriiği'ndeki Tuvalılar'ın toplam sayısı 206.0 Tuva MSSC : Tuba adına Çin'in Su sülâlesinin (581-618) kayıtlarında rastlanmıştır.255 idi ve bunların %96.103. Tuva MSSC nin nüfus dağılımı ise aşağıdaki gibidir: .000 40. çok büyük yeraltı zenginliklerine sahip olması bakımından mühim bir bölgedir.0 1.5) başta dünyanın ikinci büyük krater gölü Issık Göl (6.000 28.0 Toplam Türkmenistan'daki tek yabancı unsur olarak Ruslar görülür. 3.3 4. Fakat topluluklarda bu nevi bir psikolojinin gelişmesinde Sovyet mitîî politikasının büyük tesiri de unutulmamalıdır. Kırgızlar diğer Türk soylularla birlikte %70'in üstünde bir orana kavuştukları gözükmektedir. Yakut MSSC : Burası SSCB'nin yüzölçümü bakımından en büyük muhtar cumhuriyeti olup.876 46.

924 316.729 4. Ancak 1 milyon civarındaki bu topluluklar yaşamaya elverişli olmayan. Bu bölgede Sibirya Buharalıları denilen bir Türk topluluğu daha mevcut olup.289 25.000 1.747 4.1 26. Kırgız. Buna Dolganlar'ın kendilerine Saha.254) teşkil ediyorlardı.000 81.0 Dağlık Altay Muhtar Oblastı: 1989 nüfus sayımına göre 71. Ruslar 400 bine yaklaşan nüfusları ile bölgenin nerdeyse %80'lik oranını teşkil ederler. Bunların içinde Türk soyluların nüfusu 7. Ancak bunların genel Tatar nüfusu içinde kayde-dilip-edilmediği meçhuldür.3*ü (936.9 15.9 7.372 64.500 289. Tobolsk. Onların bölgesinde de Ruslar 110 binlik bir nüfusla %64'lük nüfus oranına sahiptirler. bölgelerde. yanî Yakut demeleri de sebep olabilir. bulunduktan şehir adıyla da anılırlardı (msl.785 77. Msl.ederler.549 17.213 Batı Sibirya Tatarları: Obi ve ve Irtiş vadilerinde. Tümen'de zengin petrol yataklarının bulunması buraya çok sayıda yabancıların (Rus) gelmesine de yol açtığını kaydetmekte yarar vardır. yani Doğu Türkistan'da .511) Türk soylular bulunmaktadır. Kemerov oblastında yaşayan ufak bir Türk boyu Şorlar'ın genel nüfusu 1989'a göre 71. dağınık ve Ruslar'm arasında yaşamaktadırlar. adlandırılan. Tümen.428 nüfusa sahip olan diğer bir Türk boyu Hakas'lar Krasnoyarks Kray'a bağlı Hakas Muhtar Oblastında yaşarlar.757 46.317% ufak bir nüfusa sahip olan Altaylılar'a eskiden Oyrot ta denirdi. Salar. Bu rakamları ve genelde kırsal kesimde yaşayan Türkler'deki yüksek nüfus artışım da göz önünde tutarsak son 9 yılda %34. Bu hesaba göre azınlıklar arasında dahi Türkler'in oranı ancak % 10.996'ya ulaşmış olmalan gerekir. 1964-1982 yılları arasında %68.5'a ulaşmaktadır. Altaylılar ise kendi bölgelerinde 50 binden fazla bir nüfusla genel nüfusun %30'nu teşkil . Kazak.064. 1949'da Mao'raa* iktidara gelmesiyle Çin'de sosyalist bîr sistem yürürlüğe girmiştir. Elimizde ancak 1979'a göre olan istatistiki bilgiler mevcuttur.4'lük bir artış oiduğu kaydedilmektedir. Krasnoyarsk Krayına bağlı Taymır (Dolgan-Nenets) muhtar okluğunda bulanan Dolganlar ise takriben 5 binlik bir nüfusa sahiptirler.esas Çtnffler %93.714 28.5 100. Ancak son nüfus sayımlarında artık adlarına rastlanmamaktadır.793 316.289 Kısacası Sibirya'nın muhtelif yerlerinde 350 bin civarında Sibirya Tatan'nın mevcut olduğu tahmin edilmektedir.088.826 olarak verilmiştir.2'lik tabiî bîr nüfus artışı olduğunu kolayca tahmin edebiliriz. Tomsk ve Baraba'da fazlaca sayıda olan ve Kazan Tatarları ile yakın akrabalığı olan bu Tatarlar.031. Hakas Muhtar oblastı 64. Hakaslar ise ancak %12'lik bir oranla 60 binin biraz üzerindedirier.824) azınlıklar ise %6. Bu Türkler'in ekseriyeti de1955'de kurulan Sîncang-Uygur Muhtar Bölgesinde.193 1. 1982 nüfus sayımının resmî verilerine göre Çin rtalk Cumhuriyeti'nde Han diye. Bunlar sırasıyla Uygur. 1990 yılının Ağustos başlarında Tuvalılar'ın ülkedeki Ruşter1» kp* mak için faaliyetlere giriştikleri haberferi çıkmışta Çok ağır şartlarda olmalarına rağmen benliklerini muhafaza etmeye çalışırlar.906 13.82 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI DEMOGRAFİK VE EKONOMİK YAPI S3 TUVA MSSC'NİN NÜFUS DAĞILIMI (1989) Milliyet Tuvali Rus Hakas Ukrain Diğer Toplam Nüfus 202.400 km2'dir. Baraba Tatarları gibi). Bunlarda aşağıdaki gibidir: : SİBİRYA TATARLARININ NÜFUS DAĞILIMI Oblast'ın adı Tünen Omsk Novosibirsk Torrtsk Irkutsk Arhangelsk Çikitinsk Kemerov Magadan Toplam Nüfus 136. 25-30 bin civarındadırlar. Fakat bîr Haylisi mlB benliğini korumuştur.821 6.882.630 41.793 2.317 5. Hakas Muhtar Oblastı: 1989 nüfus sayımına göre 81.255 206.233.170 nüfus artarak &470.428 71. Buna göre Türkler'in 2^16. ÇİN HALK CUMHURİYETİ: Dünyanın en büyük nüfusuna sahip dan Çin Halk Cumhuriyeti'nde de (3982 rşsmî istatistik bilgilerine göre 1.5 5.7'ye (67. Özetlersek Sibirya bölgesinde aşağıdaki Türk boylan mevcuttur: Topluluk adı Yakut Tuvali Sibirya Tatarı Sibirya Buharaİısı Hakas Altay Dolgan Toplam Nüfus (1989) 382. Özbek ve Tatar gibi föıfe boylarına mensupturlar.703. Onların Kırgız ve Sagay adlı iki mühim kolu vardır.317'dir.000 Tuva'dakl Oranı (%) 70.

.yaşarlar.

Bayangol Moğol Muhtar Eyaleti 5.... Pakistan.000 dolaylanndadır.127 56.01 3.681 idi.7 43.2 0. Uygur.503 4.000 18.. Çang-Çi Hui Muhtar Eyaleti 4. İşte bu milîî azınlıkların bazıları için kendi adlarını taşıyan bölgeler tesis edilmiştir Bu bölge Batı Avrupa kadar büyük bir yüzölçümüne sahip olup 1.3 (%) Oran (1990) 48.09 0. T İli Kazak Muhtar Eyaleti 2.84 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI DEMOGRAFİK VE EKONOMİK YAPI 05 Sincang-Uygur Muhtar Bölgesi : Resmî verilere göre Çin Halk Cumhuriyetimde 56 milfi azınlık bulunmaktadır. SİNCANG UYGUR MUHTAR BÖLGESİNDEKİ NÜFUS(1990) Adı 1982 Nüfusu 1990 Tahmini Nüfusu (%) Oran(1982) 45. Ancak Uygur Muhtar Bölgesi ile ilgili nüfus tablosu btee ülkedeki Çin nüfusunun . Bunları nüfuslarının yoğunluğuna göre Juang-Hui (Çin müslümanı). Koreli.957.000 km2 dır. Kuzeyinde ise büyük Taklamakan çölü bulunur. Yukarıdaki tablonun incelenmesinde Türklerin toplam nüfusunun 9.855 9. Dong ve 6ai olarak sıralamak mümkündür..112 907.184'e ulaştığı söytenebSir. Suudi Arabistan. Her Çinfi Uygur Kazak ' Kîfgız îac& Özbek Taraf 6000. Ülkenin kuzey kısmı Çun-garya ve güney kısmı Kaşkarya olarak bilinir.000'in üzerinde Uygur ise komşu SSCB'nde (Kazakistan ve Özbekistan) 100-150.567 16.03 4.000.000 5.975 152.. ia. Tibetli.9 45. Moğol.710. Türkiye ve ABO gibi ülkelerde bulunmaktadırlar. . Boro Tala Moğol Muhtar Eyaleti 3..4 artmakta olduğunu ve genei nüfusun %50'literine yaklaştığını göstermektedir.8 0.459. Yi.503 nüfusa saNp iken şimdi 75..751 Toplam .09 0.9 0.999 26 503 12.68i . Çin'in toplam yüzölçümünün altıda birini teşkil eder. Ktzılsu Kırgız Muhtar Eyaleti Doğu Türkistan esas halkım Uygurlar teşkil eder ve Uygurlar'ın %90-95'i kendi muhtar bölgelerinde yaşarlar. 1982 resmî istatistk verilerine göre Smcang Uygur Muhtar Böigesi'nin nüfusu 13. 200.2 0.000 kadarı da Afganistan..994.oei. Bu bölgede yaşayan Türkleri nüfusları ise aşağıdaki gibidir. Bu muhtar bölgede değişik azınlıkların adını içeren 5 muhtar eyalette bulunur..582 113. Bouyei.081. Miao.217.9 0.. Yao.000 7..444 1.. Eki böîgerm dışında yaşayan (Çrnghai veGansu eyaletleri) Salarlar ise îSSZöe 69..482.779 2. Mançu.986 * 35..000 63. .5 6..2 6.6 0.

080. tahminen %40'lık bir orana sahipler.1 0.ne kadar Türkler'de tabiî nüfus artışı yüksek ise de Türkler Uygur.000 1.%15 hata ihtimali de dikkate alınmalıdır.0 0. Ülke dışında 3-4 milyon Afgan mültecisinin olduğu tahmin edilmektedir.000 2.5 3.680. Bu tahminlere savaşlar esnasında ölen 1.640. Bunun büyük bir kısmı Pakistan'a yerleşmiştir.6 2.0 1.5 1. Yukarıdaki tabloyla bu rakkamın mukayesesinden şöyle bir sonuç çıkarabiliriz : Milletin Adı Tacik Puştun Hazara Özbek Türkmen Diğer Nüfus 4. Sovyet işgali neticesinde Afgan halkının büyük bir çoğunluğu da canını komşu Pakistan ve İran'a sığınarak kurtarmıştır. Kazak vb diğerleriyle birlikte ancak %50'nin biraz üzerinde bir orana sahiptirler. 1979 öncesi Afganistan'da en büyük nüfusu Puştunlar teşkil etmekte olup.440.000 1. AFGANİSTAN'IN ETNİK YAPISI Etnik Gurubun Adı 1978 Oranı (%) 1967 Göçmen Oranı(%) 84.000 .7 Afganistan 1987 Oranı (%) 22 34 14 14 4 Puştun "Tacik Hazara Özbek Türkmen Nuristani Beluci Diğer 39 26 10 10 3 1 1 11 12 Afgan resrrîî şahıslarının ifadelerine göre ülkede bugün 12 milyon insan bulunmaktadır.000 km2 lik Afganistan'ın demografik yapısı hakkında kesin neticeler çıkarmak hayli zordur. Fakat gene de +/.000 480.680.240.6 6.5 milyon civarında tahmin etmektedirler. Kısacası Çinli göçmenlerin çok sayıda yerleştirilmesi neticesinde kısa bir gelecekte Doğu Türkistan'daki Türk boyları ülkelerinde azınlık durumuna düşme tehlikesiyle karşı karşıya-Ckrler.000 1. Aşağıdaki tablo bu konuya açıklık getirecektir. Ancak göçmenler arasında %85'iere varan oranı teşkil ettiklerinden şu anda genel nüfus oranında %2ö 'lere düşmüşlerdir. Ancak araştırmacılar bu ülkenin nüfusunu 12 ifâ 15.000 Afganistan vatandaşının dahil edfildiği düşünülebilir. AFGANİSTAN : 10 yıl süreyle Sovyet işgaline maruz kalan 650.

Başlıca kuzeyden güneye doğru Telafer.000'i Tprkçe konuşmakta olup. Sarık ve Çakra boyları Andhui ve başka yerlerde bulunurlar. Nüfusları 300. bunun en düşük tahminle 16 en yüksek tahminle 18 milyonunu Azeriler teşkil eder.000 dolaylarındadır. Özetlersek. Toplam nüfustan 120. Karahan. Halhal. İran'ın kuzey doğusunda Türkmen Sovyet SSC'ye komşu bölgede ise Yomut. 1989'da Türkiye'ye otan büyük göç dalgası neticesinde 150. Bu durumda onların nüfusunun 756. Bunlar kopuk bir topluluk manzarası arzederler. Bundan önceki Bulgar yönetiminin Türk ve diğer azınlıkları (ki bunlar arasında Türk asıllı Tatarlar da vardır) zorla Bulgarlaştırma siyasetinin etkileri henüz bilinmemekle beraber ufak yaştakilerin bu insanlıkdışt kampanyanın etkisi ite esas benliklerini kaybetmiş olmaları da muhtemeldir. Karapapah. Bunların dışında ise Afşar. Bu Türkler genel olarak Batı Trakya bölgesinde Gümülcine. Seimas. Hoy. Dakuk. Altınköprü.804 km2 ve 1981'e göre 22. Şahseven. 1990 yılının Haziran ayında yapılan İlk serbest seçimlerinde 6.86 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI DEMOGRAFİK VE EKONOMİK YAPI S7 Yukarıdaki diğerler hanesinde gösterilen rakamın içinde Türk boyları Kırgız.000'in üzerindeki soydaşımız tekrar Bulgaristan'a dönmüştür. İran'daki Türk boyları arasında ikinci mühim topluluğu Kaşgaylar teşkil eder. Soğukbulak gibi şehir ve kasabaları içine alır. Karatepe. Fakat eğitim eskisi gibi Farsça yapılmaktadır. Kerkük.000 kişi artmıştır. Güney İran'ın Fars eyaletinde yoğun halde bulunurlar.75'lik bir orana tekabül eder. 105. Bunlar Anadolu'dan gelip buralara yerleşenlerin torunları. Nüfusları 2 milyon olarak tahmin edilmektedir. Türkler'in Bulgaristan'daki oranı %8. 7.5 ilâ 3 milyon arasındadır diye tahmin edebiliriz.3S2. nüfusu 10 milyon civarındadır. Yunus Peygamber.000 km2 yüzölçümüne sahip olan Iran İslâm Cumhuriyetinde nüfus 50 milyon civarında diye tahmin edilmekte olup. Çoğunluğu Sırplar teşkil eder (%40). 5000 kişi İsveç'e. Güney Azerbaycanlıları. Ayrıca genel nüfus içinde %6'lık bir orana sahip olan Roman (Çingene) halkının İslâm dinîne bağlı olan 180. Bu ise 1000 kişide 0. Mazarişerif ve Tûkurgan şehirlerinde yaşarlar.000'e ulaşmıştır. Hama ve Humus'ta bulunurlar.000'in üzerinde olan Türkler Lazkiye ve çevresinde Halep. Kuzey Azerbaycantılar'dan ayıran belki de en mühim hususiyet ilklerinin çok güçlü Fars dili ve kültürünün tesiri altında kalmış olmaları teşkil eder. Göklen. Bu şekilde Yunan soykırımından kurtulan Türklerin nüfusu 200. 9 milyon civarında bir nüfusa sahiptir. Astara. Belh. Şıbırgan.000'e ulaşması gerekir. SURİYE: Türkiye'nin en uzun sınır komşusu Suriye'nin yüzölçümü 185. Avrupa şurasının raporlarına göre 300. Kengürlü.000 nüfusa sahip olan bu ülke 6 birlik cumhuriyetinden müteşekkildir. Sırasıyla incelersek Özbekler Afganistan'daki en kalabalık Türk topluluğunu teşkil ederler. Tarık boylan Herat bölgesinde. Bugün de bu sayıyı muhafaza ettikleri tahmin edilebilir. Azeriler'in büyük çoğunluğunun yaşadığı Güney Azerbaycan 107. Türkiye'de Kerkük Türkleri diye de bilinen bu Türkmenler rejimin çok şiddetli baskısı altındadırlar. Kızlarabad. Şahraban gibi şehir ve kasabalarda yaşarlar.000 Bulgar vatandaşı illegal olarak İspanya'da çalışmaktadır. Bazı verilere göre. Kırım'dan Romanya'ya göç eden Tatarlar ve yerli Gagauzlar'dır. Fırat bu ülkenin can damarıdır.000 civarındadırlar.944 km2 yüzölçümü ve. Bu son üçünün toplam nüfsunun 100. Ancak 1978'den sonra bu yasağın kalkması neticesinde bazı neşriyat faaliyetleri başlamıştır. Priştine. Akça. Konar-göçer bir hayat süren Kaşgaylar'ın nüfusu 500. Türkmenlerin Teke. Ayrıca Türkiye'ye resmî kanallarla (vize ile) girenlerin sayısı da 30. Taze Hurmata. Meraga. Tahran'ın Fars milliyetçiliğine dayanan küttür politikası Azeri neşriyatına imkân vermemiştir. Türkler'de ise %17. 25. Bulgaristan'ın nüfusundaki bu olağandışı gelişmede çok kişinin ülkeyi terketmesinin de rolü vardır. Iskeçe.000 nüfusa sahip olanlar Yunanistan'da Türkler çok ufak bir azınlığı teşkil eder.000'e ulaşmış olması gerekir. Buna göre Afganistan'daki toplam Türk nüfusu 2. Onlar benliklerini. Özbekler Herat'ın dışında Balamurgap. Seripul. Hanefî mezhebinden olmaları dolayısıyla Azeriler'e nisbeten daha iyi korumuşlardır. Son istatistik? verilere göre 1989 yılında Bulgaristan'ın nüfusu ancak 6. YUNANİSTAN : 131. Kifri. 1956 resmî nüfus sayımına göre. Kazaklar işe Hanabad bölgesine yerleşmişlerdi. Maymana.000 dolaylarında olması gerekir. Merent. Dragaş ve Makedonya cumhuriyetinin . Kırgızlar ise Afgan Pamiri veya Vahan denilen yörede yaşarlardı ancak Sovyetler onları Vahan koridorundan uzaklaştırdılar. Onlar Kosova muhtar bölgesinin.976. 1971 nüfus sayımına göre 8. BULGARİSTAN : 1878 Berlin Muahedesi neticesinde Osmanlı İmparatorluğumdan koparak kurulmuş olan Bulgaristan'ın yüzölçümü 110. Salur ve Sarık boylarından müteşekkil Türkmenler yaşar.329 Türk olmak üzere toplam olarak 140. ROMANYA : 237.928 km2olup. Dolayısıyla da "Bulgar milleti yaşlanmaktadır* gibi ilim adamlarının ikazlarına şahit olmaktayız.000 km2lik bir sahayı kapsayan Tebriz. YUGOSLAVYA SOSYALİST FEDERATİF CUMHURİYET: Yüzölçümü 225.000 kişi Kanada'ya. Urmiye. KUZEY KİBRİS TÜRK CUMHURİYETİ İ Yüzölçümü 3335 km2 olan KKTC 15 Kasım 1983te ilân edilmişti.7 olan yüksek nüfus artışıda nazarı ita-bara alınırsa Bulgaristan'daki Türk nüfusunun 2 milyona ulaştığını tahmin edebiliriz.4'tür. Maku.000'e ulaşmıştır.648. Zengin bir petrol ülkesi olan Irak'taki Türkler Türkmen adıyla bilinmekle birlikte Azericenin bir şivesini konuşurlar. Yomut. Ayrıca buna ilâveten 1974'te Bulgarlar'da %6. kendilerini Türk kabul etmektedirler.000 kişi Doğu Almanya'ya.500 km2 yüzölüçümünde takriben 20 milyon nüfusa sahip olan Romanya'da üç Türk gurubuna rastlanır. Erdebil.620 seçmen mevcut olup Türkler %6.000 Gagauz. Tuz Hurmata. 1000 kişi de Avusturya'ya göçetmiştir. Bunların da nüfusu 500. ve Dedeağaç vilâyetlerinde ve ayrıca Dimetoka ve Sofu'da ve bir miktar da Rodos'ta yaşarlar. Karadağlı vs gibi değişik adlara sahip Türk topluluktan mevcut olup toplam nüfusları 1 milyon civarındadır.000'ün üzerinde diye tahmin edilmektedir.6'lık bir oy potansiyeli ile 400 kişilik parlementoya 23 milletvekili seçtirebilmişlerdir. 20.000 kadar Bulgar Yunanistan'daki vize süreleri bitince ülkelerine dönmemişlerdir. Salur boyu Maymana ve Maruçak'ta. Hamse. Bu rakamla birlikte Türkler'in sayısının 936.180 km2 olup. Kuştepe.769. Kazak ve Karakalpaklar da'dahildir. Kaçar. Türk ise 150.000 km2 olup nüfusu17 milyonun üzerindedir.000 dolayında tahmin ediliyor. İRAN : 1. IRAK: Dicle ve Fırat'ın hayat verdiği Irak'ın yüzölçümü 434. Culfa. Son yılda 18.000 dolaylarında Türk vardı. İşte bu Türkmenler Araplar'la Kürtler arasında sıkışmış olup tarihî Musul-Bağdat yolu üzerinde yaşarlar. İran'daki Türk soyluların nüfusu 20 milyona ulaşmıştır diye tahmin etmekteyiz. Erbil. Karakalpaklar ise dağınıktırlar.469 tatar ve 14.

Yukarıda belirttiğimiz diğer ülkelerdeki Türkler'in toplam sayısını ise 250. gerek düşünce ya-prsı ve gerekse ekonomik". bilmelerine. Gostiva. sosyaîve politik menfaatler yönünden aralarında farklılıklar olduğu anlaşılmaktadır. Her ne kadar son siyasî gelişmeler bu ülkelerde de demokratikleşme törecini başlatmışsa da bu gelişmenin azınlık durumunda bulunan Türkler'e müsbet yönden etkisinin olacağını söylemek için vakit henüz erkendir. anlamalarına engel olmuştur.88 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI DEMOGRAFİK VE EKONOMİK YAPI 89 ÜskOp. Çtettalk Cumhuriyeti ve İran'dır. tıp doktoru. Türkter'i beş ana gurupta mütalâa etmek gerekir. Avustralya. Türk topluluklarının esas yoğun bulunduğu bölgeler başta Türkiye olmak üzere SCB. Türkiye'nin dışındaki Türkler'in ekseriyeti işe tek parti sisteminin hüküm sürdüğü ülkelerde bulunmaktadır. kültürül ve siyasî farklılıklarnı bulunduğu da unutulmamalıdır. Finlandiya. Kanada. Böylece Türk asıllılar dünyadaki belli başlı soylar arasında ilk sıraları alırlar. YAKUT DOLGAN ŞOR • HAKAS TUVA KARAGAS KUZEY BATI (Ktpca k) \ GÜNEY BATI TÜRK (Ofrız) KUZEY DOĞU 1 TÜRKMEN AZERÎ ANADOLULU OAGAUZ V. bu değişik Türk toplulukları arasında ayrıca bölgesel. Buna rağmen güçlü dernek faaliyetleri ile Türkiye'nin meselelerini Amerika kamuoyuna yansıtmaya çalışırlar. Türkiye ile diğer ülkelerdeki Türk toplulukları arasında bir aşıra yakındır herhangi bir kültürel mübadelenin olmaması da bu toplulukların birbirlerini tanımalarına. Özbek. Suudi Arabistan gibi ülkelerde de ya Türkiye'den ya da başka Türk illerinden buralara göç etmiş ve yerleşmiş olanlar mevcuttur. Bitola. Kırgız. G INEY DOftU(Kaşkar) ÖZBEK UYGUR ÇUVAŞ ÇUVAŞ C ■ .Bu yüzden de mesela. Ancak çeşitli Türk toplulukları arasındaki soy birliğinin diğer ırklara nazaran çok güçlü olduğunu belirtmekte de yarar vardır. İşte totaliter rejimlerde yaşayan bu Türklerle demokrasi şartlarından yararlanan Türkler arasında siyasî davranış ve şuur yönünden de farkMtkfar olması gayet normaldir. Fakat oldukça dağınık bir manzara arzederler. Aralarında bir hayli öğretim üyesi. Bunlar arasında en büyük topluluğu ABD'de yaşayanlar teşkil eder. Kısacası bu topluluklar arasında bir nevi kardeşlik bağı mevcut ise de bu şartlarda tek bir mütecanis Türk milletinden bahsetmek oldukça güçtür. Balkan Türkleri gibi tabirler de kullanılmaktadır. Devar gibi şehirlerinde yaşarlar. ABD'de ayrıca ekserisi SSCB'nden (Rusya) göçetmiş olan Kırım Tatarı. Dünya Türkleri'ne Genel Bir Bakış: Dünyadaki çeşitli Türk topluluklarının kesin nüfuslarını belirlemek mümkün olmamakla birlikte eldeki mevcut kaynakların değerlendirilmesi sonucu yeryüzünde 145 milyonun üzerinde Türk'ün yaşadığını belirtebiliriz. Japonya. Her ne kadar aynı soydan gelseler de gerek dil. Buradakilerin ekserisi New York ve California eyaletlerinde bulunurlar. mühendis başarılı iş adamları bulunan Türkler bu ülkede Türkiye'nin güzel bir imajını yaratırlar. Karaçay. ALTAY TATAR BAŞKURT KIRIM TATARI NOttAY KUMUK KARAÇAY BALKAR KAZAK KARAKALPAK KIRGIZ Araştırmamızın başında belirttiğimiz üzere bu Türkler Balkanlardan başlayarak Çin'in batısına kadar uzanan bir haylisi birbirinin devamı şeklinde olan coğrafî bölgelerde yaşarlar. Kazak.000 civarındadır.000 diye tahmin ediyoruz. Bu gruplandırma daha ziyade hususiyetlerine bakılarak yapılmış olup. Azeri ve Tatar toplulukları da mevcuttur. Türkmen. DİĞER ÜLKELER : ABD. Bütün bu Türkler'in toplam sayısı 250. Balkan ülkeleri içinde kültürel yönden en rahat durumda bulunanları Yugoslavya Türkleri teşkil eder.B.

Narodnoo Hozyaystvo SSSR 1922-1982. Leningrad Oblast 2.Ryazan Oblast 9. M£ Simonov. A. Demography and Society". sayı 1 (Kasım-Aralık 1987) Caferoğlu. Voronej Oblast 3.402. Labour and Natlonallty in Sovlet Central Asla. Hong Kong 1984.BRYATSK BÖLGESİ LMariMSSC 2. sayı 1(16 Ocak 1984) . Londra 1988. 1111-1120 Canubi Azerbaycan Tarihi Meşaleleri. 4551 Ibrahimov." Tha Chlna Quartaly (Aralık 1983) 8. Yeraltı ve yerüstü zenginlikleri ve endüstriyel kapasitesiyle de dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer alır. Moskova 1988. SSCB yüzölçümü yönünden dünyanın en büyük ülkesidir (22. "Güney Azerbaycan ve Iran Türkleri". Statlçeskly Sbomlk. sayı 26 (Haziran 29.Yücel. Türk Dünyası Araştırmaları. TDEK. İstanbul 1978. Aird. Çağdaş TOrk Dünyası. sayı 3(19 Ocak 1990) s. İst Sheey. Kursk Oblast 4.613-614. Sârenski. Moskova 1980 Naselenlya SSSR 1987.S. İstanbul 1988 2. Cenubî Azerbaycan Tarihinin Oçerkl (1828-1917).s. SSCB aşağıdaki 20 ekonomik bölgeye ayrılır: KUZEY BÖLGESİ LKarel MSSC 2. Baku 1989. A. Tula Oblast 11. M. Pskov Oblast MERKEZÎ KARA TOPRAK BÖLGESİ 1. BakO 1985. Tambov Oblast İDİL. 'Age Dist ribution of China's Population' Baljing Rewlew. Central Aslan Survey. MordvaMSSC .. Report on Eastern Europe. . Moskova 1989 Nifcoiaev. s. 12-16. Baku 1988. sayı 6(1980). Report on USSR. Novgorod Oblast 3. T. Moskova. *Resulıs of the National Elections".Ivanov Oblast 4. 1. "Dış Türklerde Büyük Nüfus Artist'. Murmansk Oblast MERKEZİ BÖLGE 1. Moskova 1984 Devlet. Lipets Oblast 5. Arhangelsk Oblast 4. Po Dannıın Vsesoyuznoy Pereplsl Naselenlya 1979 goda.Bryansk Oblast 2. Bulgaristan'da TOrk Varlığı.90 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI DEMOGRAFİK VE EKONOMİK YAPI 91 BİBLİYOGAFYA Altıncı Baş Yıllık Kalkınma Planı.Kostroma Oblast 6. II. tacutental Papers Series: sayı 6. Stailstlacfce* Jahrbueh §988 tür die Bundesrepubllk Deutshcland. Yuroslav Oblast KUZEY-BATI BÖLGESİ 1. 1970 goda IV.* Mghanıstan 1978-1987. ÇİSHMinost 1 Sostav Nasalanlya SSSR. 7. $' The Gypsies: A Re-Emerging Minority". Dolayısıyla onlarında belli bir ekonomik potansiyele sahip olduklarını düşünebiliriz. Gaşgaylar. Voiogodsk Oblast 5.Orlov Oblast 8.Ekonomi Türkiye dışındaki Törkler'in bûyök çoğunluğu SSCB'de bulunmaktadır. Vsesoyuznoy Pereplsl Nasele-niya 1979 Goda. Ankara 1989. 1990-1994. itogi Vsesoyuznoy Preplsl Naselenlya. 16-18.Moskova Oblast 7. N. İstanbul 1989 * ayn. Alptekin. 'The Pretiminary Ruselts of China's 1982 Census. J. Komi MSSC 3. Report on Eastern Europe. Uygur Türkleri. VViesbaden 1984 YOM iktisadi Raeor-1968.Katinin oblast 5. Ankara 1985 Batı Trakya'nın Şasi.1990) s. Natslonabıyl Naselenlya.Smolensk Oblast 10.E. 1982 Naselenlya SSSR. Po Dannım. War. II. arif. I. Begorod Oblast 2. Lubin. *Ethnic Müslim Account tor Half of Soviet Population Increase". 3.s. Moskova 1973.200 km2). E. N. sayı 21 (25 Mayıs 1990).Vladimir oblast.

Donets Obiast 5. Citinsk Obiast 1. Litvanya SSC 3. Hitomirsk Obiast 4. Kemerov Obtast 3. Hmelnctek Obiast 11. Yakut MSSC 2. Kazakistan SSC 4. Stavropol Kray 7. Kîıov Obiast İDİL BOYU BÖLGESİ t. Tomsk Obiast 6Tümen Obiast UZAK DOĞU BÖLGESİ 1.KalmukMSSC 2. Rovensk Obtast 9. Kamçatka Obtast 6. Kırgız SSC 3. Çei^abinsk Obiast DÖNETS-PRİONEPROVSK BÖLGESİ 1 Varoş&ovgrad Obiast 2. Lvov Obiast 8. Perm Obtast 6 Sverdîovsk Obiast 7. Saıatov Obiast 8 Utyanov Obiast URAL BÖLGESİ V Başfcurt MSSC 2 UdrmırtMSSC 3.TaîarMSSC 3 Astrahan MSSC 4 VoJgograd MSSC 1. Türkmen SSC BELORUS BÖLGESİ 1. Penza Obiast 4. Çernigovsk Obtast . EstonyaSSC 4. Kuzey-Osetin MSSC 1. Çemovftsk Obiast 4 Zaporoje Oolasî 5 Kirovograd Obiast 6. Omsk Obtast 5. Krasnoyarsk Kray 4. Sahalın Obiast GÜNEY-BATI BÖLGESİ LVinnHsk Obiast 2. PrimorKray 3. İvano-Frankovsk Obtast 6. Kiev Obiast 7. Novosibirsk Obiast 4. Vohnsk Obiast 3. Azerbaycan SSC 3. Dağıstan MSSC 2. Irkutsk Obtast 5. Ermeni SSC 1. Kabarda-Balkar MSSC 3. Altay Kray 2. Amur Obiast 5. Herson Obiast BATI SİBİRYA BÖLGESİ 5. Kuybişev Obiast 6.m■ 3 Çuvaş MSSC 4. Nikolaevk Obiast 3. Kurgan Obiast 4 Öfenburg Obtast 5. Karasnodarsk Kray 6.DnepropetrovsK Obiast 3. Po&ova Obiast 7 Symsk Obtast 8 HarkovObfcMt 5. Gürcü SSC 2. Ternopolsk Obtast: 10. Özbek SSC 2. Zakarpat Obiast 13. Tacik SSC 4. Magadan Obiast KAZAKİSTAN BÖLGESİ 1. Odessa Obiast KUZEY KAFKASYA BÖLGESİ 4. Belorusya SSC 7. Gorkov Obiast -TÜRK DÜNYASI EL KİTABI DEMOGRAFİK VE EKONOMİK YAPİ 93 GÜNEY BÖLGESİ BALTIK BOYU BÖLGESİ LLetonyaSSC 2. Rostov Obiast 7. Habarovsk Kray KAFKASYA-ÖTESİ BÖLGESİ ORTA ASYA BÖLGESİ 1. Çeçen-lnguş MSSC 5. Kaliningrad Obtast DOĞU SİBİRYA LBuryatMSSC 2. Çerkassa Obiast 12. Kırım Obiast 2. Tuva MSSC 3.

orman ve tundralarla kaplıdır. SSCB'nin en zengin kömür yatakları Donets bölgesinde. Novosibirsk. Kazakistan'ın Karaganda yöresinde. Endüstri başta Moskova olmak üzere sırasıyla Leningrad. Omsk. Ancak yeraltı zenginliklerinin ise başlıca gayri Ruslar'ın bölgelerinde bulunduğu anlaşılmaktadır. Rostov. Kiev. Kuybişev. Harkov. petrol Idit-Ural bölgesinde. Sibirya bölgesi ise. . esas endüstri de bu bölge de bulunmaktadır. Fazla yaşamaya elverişli olmadığı için buralarda ziraat ehemmiyetsiz derecede azdır. Mesela. Kafkasya bölgesinde.batı Sibirya ve Orta Asya bölgelerinde. Gorki. Orta Asya bölgesinde ise sulama ile ekincilik yaygındır. Uta. kuzey Ural'da ve uzak doğu bölgelerinde bulunur. aynı şekilde tabiî gaz da bu bölgelerde bulunur. Ülkenin bilhassa batısındaki ekonomik bölgeleri ekime elverişli olup. Tiblisk. Kazan.MOLDOVYA BÖLGESİ LMöldovyaSSC Sovyet genel nüfusunun takriben % 701 ülkenin Avrupa bölümünde yerleşmiş olup.

Son yıllarda yıllık üretim 70-80 milyon tona düşmüştür. Türk Yörelerinin Ekonomik Durumu: Demografi bölümünde belirttiğimiz bölgeler aşağı yukarı ekonomik bölgeler için de geçerli olup. koyun ve keçi beslenir. Doğu Almanya. Ur-manaş gibi merkezlerde et kombinaları sütlü gıda imalathaneleri bulunmaktadır. kimya ve petro-kimya. değişik Türk boyları Idil-Ural.»4 TÜRK DÜNYASİ EL KİTABI DEMOGRAFİK VE EKONOMİK YAPI 95 Krosnayarsk gibi merkezlerde toplanmış bulunmaktadır. Çuvaş MSSC: Ülkenin ancak yansı tarıma elverişli olup. bunlar ekseriyeti teşkil ederler. darı. mısır. Kısacası Tataristan'ın ekonomisi Sovyet standartlarında çok gelişmiştir. Çeboksan. 1980 yılında enerjinin % 60. Kömür yataklarının bulunduğu merkezlerde demir-çelik. otomotiv. aseton. Birinci ve ikinci kategoridekiler SSCB'e merkez hükümeti ile RSFSC hükümetine bağlı olanlardır ki. 3. Sn büyük tabiî zenginliğini petrol ve yeraltı (doğai gaz) teşkil eder. Burada ayrıca büyük baş hayvan. Bunun dışında ülkede kömür. Kullanılan Kömür ısısı ise ancak % 25 oranındadır. her yıl gelişmekte olup. Çekoslovakya'ya yollanmaktadır. İşimbay-Ufa ve Tuymasi-Şkapova-Salavat arasında petrol hattı mevcuttur. Neticede bunlardan elde edilen gelirin % 11 dahi Tataristan hükümetine kalmamaktadır. dergi ve gazeteler yayınlanmaktadır. İdil Boyu ve Ural Bölgeleri: Sovyetfer Biriiği'nin yukarıda belirtilen ekonomik bölgelerine Tatar. burçak.2*8! endûsri İçin kullanılmıştır.Moskova ve Perm rafinelerine "Dostluk Hattı"yla Polonya. Kimya fabrikalarında polietilen. Petrol çıkarılırken toprağa basınçlı su verme metodunun kullanılması çevrenin kirlenmesini ve tarıma elverişli toprakların tahribine yol açmıştır. Alabuga. baklagiller yulaf. bunun % 1'den az bir meblağı yerel hükümete kalmıştır. çavdar. Kanasa. Ayrıca bu yörede hatın sayılır endüstrileşme de göze çarpar. çavdar. Otomotiv endüstrisi de. keten. Petrol üretimi ise 1980'de 603 milyon ton. Bu merkezlerde ağfr ve hafif endüstri. meyva. altın* manganez ve krom ocakları mevcuttur. kimya ve makina gibi mühim sanayii kollan doğrudan doğruya Moskova'ya bağlanmıştır.199. Omsk. Çıkarılan petrol Başkurdistan. Başlıca çavdar.% 27. ı Tarım SSCB'in genelinde olduğu şekilde Sovhoz (devlet çiftliği) ve Kolhozlar (kollektif çiftlik) tarafından yürütülür. Çünkü Tataristan'daki iktisadî kuruluşlar 3 grupta mütalâa edilirler. Kuybişev. Gorki. Leninogorsk.5 milyar m3 doğal gaz elde edilir. SSCB'nde elektrik enerjisi termo. çok yüksek tirajlarda (bazıları 5 milyona ulaşan) kitap. Tuymasi-Ufa. İrfîl-Bryatsk. SSCB'nde basın-yayın bir hayli gelişmiş olup. Yar Çallı'da 1976'da imalâta geçen SSCB'nin enbüyük kamyon fabrikası KAMAZ bulunmaktadır. Koca ve küçük baş hayvancılık ülkenin ihtiyacını karşılamaya kafi gelmektedir. domuz.000 araba imal edilmiştir. Tataristan'ın doğal gaz üretimi yılda 4 milyar m3 dür. Ayrıca makina. 1980 yılında 2. Ancak çok kısıtlı bir bölüm Tatar cumhuriyetinin kendine bağlıdır. Şimdi bu ekonomik bölgelerdeki Türk muhtar cumhuriyetlerini teker teker inceleyelim.5 milyon ton ve kağıt imalâtı ise 5 5 milyon tona ulaşmıştır. şeker pancarı yetiştirilir. Bunun dışında sebzecilik ve meyvecilik de gelişmiştir. kömür istihsali ise 716 milyon tona ulaşmıştır. Doğal gaz'ın birkısmı ise şimdi Türkiye'ye gelmektedir. Atatır. doğal gaz 435 milyar m3. şekerpancarı.3. Bu yöre yera!tı( petrol» doğal gaz vb) ve yerüstü (çeşitli tahıllar. Macaristan. Tataristan bugüne kadarrınerkeze 1 milyar ton petrol devretmiş bulunmaktadır. buğday. 1980 yılında demir üretimi 245 milyon tona. elektronik kimya endüstrileri de mevcuttur. Türkiye'nin yıBık ham petrol üretiminin 3 milyon ton dolayında ve Türkiye'rtf&iyrllık ihtiyacının 17-18 milyon ton olduğu düşünülürse Tataristan'ın tek bir petrolden ne kadar büyük gelir sağlayabileceği anlaşılır. doğal gaz gibi yeraltı zenginlikleri. Fakat bu petrol gelirinin hepsi Moskova tarafında» sömürülmektedir. boroksit. Yılda takriben 30-40 milyon ton petrol. Tatar MSSC'nin petrol ve tabir gaz merkezlen Etmet. çelik üretimi ise takriben 10 milyon tona ulaşmıştır. Ryazan. Atom santrallerinin bir istisna dışında hepsi SSCB'nin Avrupa bölümünde bulunur. Ndıo ve atom elektrik santrallerinde üretilir. Mesela. Başkurt ve Çuvaş cumhuriyetleriyle Türkter'in meşkim olduğu çevredeki oblastlar girer. Tüben Kama petro-kimya endüstrisinin 1989 yılındaki net kazancı 137 milyon ruble olmuşsa da. Yani bu petrol gelirinden yerli halk Tatarlar'a herhangi . baklagiller ve şerbetçi otu yetiştirilir. Fakat herşeye rağmen merkeziyetçi bir felsefeyle yönetilen ekonominin başarısız olduğu halkın ihtiyaçlarını karşılayamadığı ve ac*!en durumun düzeltilmesi gerektiği Sovyet liderlerinin son yıllardaki ifadeleriyle de ispatlanmıştır. Kazan uçak fabrikasında İL-62 tipindeki uçaklar üretilir. demir-çelik endüstrileri bulunur. sebze ve hayvancılık) zenginlikleriyle SSCB'nin mühim ekonomik kısmını teşkil eder. Sovyet genelinde »sı enerjisi olarak petrol ve doğal gaz kullanılmaktadır (% 45. petrol yataklarının bulunduğu bölgelerde ise petro-kimya endüstrileri yaygındır. Başlıca buğday. Ancak koloni statüsüne sahip olduğundan cumhuriyette üretilenlerin ekserisi merkeze devredii-mektedr. Kafkasya (Kuzey Kafkasya ve Kafkssya-Ötesi) Orta Asya ve Kazakistan ve Sibirya bölgelerinde yoğun halde yaşadıklarından bu bölgelerin ekonomik potansiyelini inceleyerek bu Türk boylarının iktisadî yapısı hakkında bir fikir edinmiş olacağız. Mendelyevsk gibi şehirlerdir. bakır. patates. Bunlar başlıca Kazan ile Tûben Kama şehirlerinde bulunur. Burada yılda takriben 150 bin ağır evsaflı kamyon ve 250 bin dizel motoru üretilir. Hafif endüstri dalında dericilik ve kürkçülük mühim yer tutar. Tatar MSSC: Bu cumhuriyet tarım ve endüstri ülkesidir. Ülke bu kâğıt ihtiyacını kendi zengin ormanlarıyla karşılamaktadır Son yıllarda selüloz imalâtı 7. Başkurt MSSC: Bu cumhuriyette de Tataristan'daki kadar olmamakla beraber zengin petrol ve tabiî gaz yatakları mevcuttur. Şumerliya. Yaroslav. Yukarıdaki rakamlardan görüleceği Üzere SSCB'nin çok zengin bir ekonomiye sahip olduğu kanaati hasıl olmaktadır.1). bir pay verilmemektedir. Başka bir ifadeyle cumhuriyetin yerli halkı kendi ürettiği zenginliklerden yararlanamamaktadır. Tataristanto en mühim endüstri dallarını kimya ve petrokimya teşkil eder. Ayrıca Kazan'da SSCB'nin en büyük bilgisayar ve optik aletler fabrikası bulunur. Dolayısıyla de petrol. buğday. film gibi 4 binden fazla madde imaledilir. patates ve sebze yetiştirilir. Köy ekonomisi hayli gelişmiştir. Rafineriler ve petro-kimya fabrikaları Başkurdistan'ın esas ekonomik zenginliklerini teşkil ederler. sentetik kauçuk.

Son yıllardaki istihsal 8 milyon tona ulaşmıştır. mısır. Dolayısıyla da pamuk ekim alanları her geçen yıl arttırılmıştır. Almalık ve Koytaş'ta bakır. kömür. Başlıca besicilikyapftr. kf> kürtkurşun.Konservecîyk hayü gelişmiş olup. gemi inşaa. Balkar. Pamuk üretimi tahıl üretimi aleyhine geliştirildi.ve pirinç yetiştirilir. motor. Yerleşmeye en müsait bölge Fergana vadisi olup halkırt4 ^"Sİhden fazlası burada bulunur. tarım ve pamuk toplama makinalan. Hayvancılık da gelişmiş olup. üretimde Sovyet genelinde 4.500 hektarlık alanda pamuk yetiştirilirken 1978'de bu 1. Doğusunda Çîn(. gelişmiştir. bu miktar dünyadaki büyük altın ocaklarının istihsalinden daha fazladır. yüksek yaylalar. Kattakurgan gibi şehirlerde bulunmaktadır.96 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI DEMOGRAFİK VE EKONOMİK YAPİ 97 Çuvaşıstan ekonomik yönden Tatar ve Başkurt cumhuriyetleri kadar mühim değtkfcr. kurşun. Bunun dışında demir. dağ silsileleri ve çöllerle kaplıdır. Lenin. " Örtü Asya Bölgesi: Orta Asya ekonomik bölgesindeki Özbekistan. lastik. Özbekistan'da pamuğun dışında en mühim tarım ürünü pirinçtir. çinko. Özbekistanin Sırderya. sırayı alır. Tahminlere göre yılda 80 ton kadar altın elde edilmekte olup. batısında Hazar Denizi ve kuzeyinde Rusya'nın Avrupa bölümü w Kazakistan bulunan Sovyet Orta Asyası çok sert bir yerel yapıya sahiptir. keçi ve domuz gibi küçük baş hayvanlar yetiştirilir.824. Issık Göl civarınd&ise kükürt çıkardır^. Tütüncülük ve ipekçilik gelişmiş okip. Bu fabrikalar Taşkent Çırçık. SSCB'nde yetiştirilen pamuğun 2/3 si Özbekistan menşelidir. hem de ekonomi yönünden daha büyük ehemmiyete haiz olan Azerbaycan SSC'nin incelemek uygun olacak. değişken coğrafî bir Mm yapısı gösterirler. bunun 10 milyonu *off shore* tabir edilen Hazar Deniz?nde açılan kuyulardan elde edilmektedir. Carkak. Bugön dahi petrol denilince Baku akla gelmekle birlikte Azerbaycan'da üretilen petrolün m&tarı Sovyet genel istfosafi içinde ehemmiyetsiz denilecek bir dereceye düşmüştür. Görüleceği üzere endüstri de tarıma yöneliktir. Angaran'da kömür. Bunun dışında sığır gibi büyük baş. Olkenin en gelişmiş sanayisini traktör. Kırgızistan'dan elde edilen 165 kilovat saat enerjinin büyük bk kısmı Kazakistan. makina inşaa. Özbek SSC: Özbekistan'da endüstriden ziyade köy ekonomisi. Azerbaycan pamuk üretertmde Sovyetler Birliği'nde 4. doğal gaz ve petrol aletleri fabrikaları teşkil eder. Pamuğun yetiştirildiği ana bölge ise Fergana vadisidir. Kura havzasında pamuk üretilir. Azerbaycan SSC: Burada yeraltı zenginliklerinden petrol ve doğal gaz en mühim yeri almaktadır. sırayı adr1. Kırgızistan'ın kayda değer ağır san^ii yoktur. Çoğunluğu çıplak veya otlarla kaptı bozkırlar. Özbekistan yeraltı zenginlikleri yönünden de mühim bîr ülkedir. İklimi genelde kurak diyebiliriz. molibden ve Muruntav'da bol miktarda altın çıkarılmaktadır. Ktueey Kafkasya va Kafkasya-Ötesi Bölgeleri: 8u ekonomik bölgelerde tab» M. Yukanda da görüleceği üzere daha ziyade gıda endüstrisi gelişmiştir. Mingeçevir ve Vardanis termo etektrtfc santrafler* Kafkasya üresinin en büyük santralleridir. .Doğu Türkistan) güneyinde Afganistan ve Iran. Nogay gibi Türk topluluklarının hem sayıca az olmaları hem de onların Rus ve dfğer Kafkasya halk-tanyta gtnft bir şekilde iç cçe yaşamaları sebebiyle ekonomik potansiyelleri hakkında btr tahlilde bufcjnmak hayft zordur.000 hektara yükselmiştir. Kırgız SSC: Kırgızistan Cumhuriyetinin % 50'sinden fazlası 1000-3000 metre ve % 25'si ise 3000-4000 ^yükseklikte bir alana yerleşmiştir. Kuzey Kafkasya ekonomik bölgesindeki Kumuk. Mesela. Görüleceği dzere takriben 9 milyon Türk asıllının yaşadığı Idil-Ural bölgesi SSCB'nin çokmühtrn ve zengin ekonomik merkezlerinden birini teşkil eder. Pirinç üretimi genel Sovyet üretiminin takriben % 50'sini karşılamaktadır. tekstil. Bu durumda Sovyet genelinde üretilen petrolün ancak % 2' sinm Azerbaycan'da ekle edüdiği anlaşılmaktadır. 100 litre yağ. bakır. Şayet bu yörenin yerfc Türk halkının bu ekonomik zenginlikte tasarruf hakkı olsaydı gelirleri Arap ütketertnın en zengin devletlerini fersah fersah geçmiş olurdu. funyadaki ikinci büyük krater gölü Issık Qöl (6202 km2) büyük bir su rezervuardır. ülkenin esas endüstrisin* Baku ve çevresine yerleşmiş olan pelro-krrnya sanayii teşkil eder Bunun dîştnda çelik. çavdar. Bunun dışında sebze. tütün ve değişik meyvalar yetiştirilir. Kuzey ve güney-batıda Fergana vadisinde civa. Fergana ve Zerefşan vadilerinde yetiştirilen ipek genel sovyet istihsalinin % 50'sini teşkil eder. antimon. Tarımın dışında besiciliğe de büyük ehemmiyet veriljrV 10 milyona ulaşan koyun sayısının 5 milyondan fazlasını meşhur Karakul koyunları teşkil eder.Târim ise kayda değecek miktarda değitrjr. 250 kg hayvan yemi vb değişik mahsûller elde edildiğinden pamuk çok mühim sinaî bir hammaddedir. çarların Orta Asya'da uyguladıkları ekonomi politikasını tenkit ederek 'Çarlar burayı pamukla Rusya'ya bağımlı hale getirdiler*' diye suçladıysa da Moskova aynı politikayı sürdürdü. domuz gflal küçük baş hayvanlar vartfcr. konserve endüstrileri mevcuttur. Tacikistan ve Türkmenistan Sovyet cumhuriyetleri takriben 13 milyon km2 İlk bir atam kaplamakta olup. mis». Kırgızistan. kobalt ve tuz yataktan mevcuttur. buğday. Ayrıca halıofck da mühim bir iş alanıdır. Semerkand. alffninyüm.'Köy ekonomisi esas geçim kaynağını teşkil eder. Zerefşan gibi şehirlerinde hldro elektrik santralleri mevcuttur. Tacikistan ve Özbekistan'a nakleder. Bu ocaklarda ise mahkûmlar teJaralmaktactor. Beyaz altın diye de adlandırılan pamuğun 1 tonundan 3 bin metre pamuktu kumaş. Tanmtn % 651 strfama 3e yatmakta olup. Mubarak'ta doğal gaz. Köy ekonomisinin % 75'ini de tarım ve pamukçuluk teşkil eder. sut ve sütlü gıdater köy ekonomisinin mühim ürürferîdfr. Yükseklikler kuzey ve Hazar'ın doğusundaki yerlerde deniz seviyesi altına düşerken bazı bölgelerde dünyanın en yüksek dağları mevcuttur. Dolayısıyla hem demografi. Gene de yılda 12 milyon ton petrol çıkarılmakta olup. Karaçay. Fergana vadisi Tanrı ve Altay sıradağları Kırgızistan'ın coğrafî konumunu belirler-yüksek dağlardan çıkan nehirler düzensiz ve hızlı akıntılı olduğu için elektrik enerjisi elde etmeye yararlar. Endican. Gazlı. Fergana vadisi ve Aşağı Surhandar'da petrol. Üçkuduk'ta ise stratejik madde uranytfl» çtkanlmaktadır. 10 milyon civarında koyun. en mühim topluluğu Azeriler teşkil etmektedir. ipetrol ve çinko. 1813 yılında Özbekistan'da 423. Ekim genelde sunî sulamayla yapılmakta olup 3 milyon 500 bin hektar sulanmaktadır. Çırçık. çinko. keçî.

Ülkenin .Türkmen SSC: Burada da ekonomi başlıca köy ekonomisine dayar».

000 tona düşmüştür. Büyük protestolara yol açmasına rağmen Aral'ın eski haline döndürmek için şimdiye kadar hiçbir ciddi tedbir alınmamıştır. Bunun dışındaki endüstri kayda değer değildir. kimya endüstrisi. Bunun dışında Kazakistan'da çıkarılan bakır. bakır ve demir döküm ateiyeleri sayılabilir. kalyum. Göktepe ve Merv'de üzüm bağlan bulunur. Merv.000 km2) kapladığından yerleşim alanları kısıtlıdır. kuzeyde Ural-Enbağ havzasında petrole rastlanmaktadır. Sovyetler Birliği'nin belli başlı nehirleri olan İrtiş. Çeleken yarımadasında Nebit dağı. kurşun ve çinko SSCB'nin ihtiyacının % 50'sinden fazlasını karşılamaktadır.9* TÜRK DÜNYASI EL KİTABİ DEMOGRAFİK VE EKONOMİK YAPI 99 4/5'ünü Karakum Çölü (350. makina inşaa. Büyük çapta olmamakla birlikte demir-çelik fabrikaları. Türkmenistan'da başlıca tekstil endüstrisi gelişmiş olup. Endüstrisi fazla gelişmemiş olmakla birlikte en mühim merkez olarak maden ocaktan. kalay. Obi buradan geçer. 1500 'den fazla sovhoz bulunmakta olup. Taşauz gibi yerlerde fabrikalar mevcuttur. Aşkabad. molibden.300. Ancak bu üretimde de bîr düşüş gözlenmektedr. biz. 1954 yılında 100 binlerin çalışırılması neticesinde Kazakistan'a 25 mayon hektarlık ekim alanı kazandırılmıştır. . Kazakistan Bölgesi: Kazak SSC: Kazakistan SSCB'nde RSFSC'den sonra en büyük yüzölçümüne sahip bir ülkedir ( 2. 1982'de tahıl üretimi 11. Yıllık üretim 15 milyon tonu geçmiştir. antimon gibi madenler kayda değer. Petrolün dışında kükürt. Murgap. Bu fabrikalarda başta pamuklu olmak özere yünlü ve ipekli kumaşlar dokunur. Kurşun. Ekili yerlerin 9/10 'u sulamadan yararlanır. 3& milyon küçük hayvan 10 milyona yakın da büyük baş hayvan beslenir. iyot gibi madenler elde edilir. Çarcuy'da kavun-karpuz yetiştirilir. Karaganda bölgesinde zengin kömür yatakları (rezerv 50 milyar ton tahmin ediliyor). volfram. Aşkabad. Bunun 1 milyondan fazlasını at teşkil eder. Ülkenin en büyük gölü Aral olup. son 10 yılda büyük bir ekolojik felakete uğramış» suyu oldukça azalmıştır. ancak güney ve güney doğusu dağlıktır. SSCB'de tarım istihsalinde 3. Besicilik de mühim yer alır. Kazakistan tarım ve hayvancılık ülkesidir. Tarım da başlıca sulama ile yapılır. Kazakistan'da 500 kadar kolhoz. Tecen ve Kopet dağının eteklerinde pamuk. Kazakistan yeraltı zenginlikleri yönünden de mühim bir ülke olup.sulamak'için açılan su kanalları neticesinde meydana gelmiş ve dünyada misli görülmeyen bir tabii felaket insan eliyle meydana getirilmiştir. Köy ekonomisinde pamukçuluk mühim yer tutar. İklim kuraktır. Bu doğal gaz Buhara ve ürat'a sevk edilir. Türkmenlerin su ihtiyacı başlıca 900 km uzunluğundaki Karakum (Türkmen) kanalından temin edilir. Burada 5 milyonun üzerinde Karakul koyunları yetiştirilir. tekstil ve gıda sanayiinin bulunduğu Karaganda göze çarpmaktadır. Kumdağı ve Okarem de mühim miktarda petrol çıkarılır.653. Aynı bölgelerde ve Karakum'da doğal gaz da çıkmaktadır. Çar-cuy. Yeraltı zenginlikleri yönünden de oldukça mühim bir bölgedir. sırayı alan Kazakistan'da başlıca buğday yetiştirilmektedir. Arazisi genellikle arızasız bozkırlardan ibaret olup. Bu durum ise komşu ülkeleri .300 km2 ). Bunların dışında dmûrt manganez.

000 km2). Obi. çinko. Lena gibi SSCB'ni baştan başa geçen mühim ırmaklar bulunur. Yenisey.103. Olenek. Ülkenin 4/5'i kutup bölgesine has iğne yapraklı ağaçlarla kaplıdır. Bunun dışında BAM adı verilen yeni tren hattı ile Sibirya'nın zenginlikleri merkeze sevk edilmeye çalışılmaktadır.son zamanlarda Sovyet istihsalinin 3WV bu bölgeden temin edilmektedir. Abakan ve Yenisey kaynak ve havzalarında muhtelif Türk boylan yaşar. Ağaç.Sibirya'dan (Tümen) doğal gaz getirmek icat boru hatlarının döşenmesine başlanmış olup bu proje tamamlanmak üzeredir. at ve deve.Batı Sibirya. Tuva adlı muhtar cumhuriyetleri. Ancak her türlü zenginlik merkezin yönetimi ve kontrolünde olduğu için yerli halka bu zenginliklerden fazla pay düşmemektedir. Geçim köy ekonomisine dayanır. Koyun. Şincang-Uygur Muhtar Bölgesi: Çin Halk Cumhuriyeti'nin batısında Türk asıllı Uygur ve Kazakların yoğun olduğu bu bölgenin (Doğu Türkistan) yüzölümü 1. Ülkenin % 20'sinden fazla bir bölümü kuzey kutbunda ve 2/3 si dağlarla kaplıdır. Başlıca besicilik yapılır. Muhtar Oblastları adlı idarî bölgeleri mevcuttur. İşim. fazla bir ekonomik performans göstermezler. Ocak ayı ortalaması ise (. Çin'in toplam yüzölçümünün 1/BVıi teşkil eder. Ülkenin yansı ormanlarla kaplıdır. Doğu Sibirya ve Uzak Doğu Bölgesi: Yerleşime pek müsait olmayan bu bölge yeraltı zenginlikleri bakımından SSCB'nin belki de en mühim kısmini teşkil eder.500 km2 dir.710. İklimi çok sert olup. karasaldır. Bunun dışında soğuğa dayanıklı Ren geyikleri ve at yetiştirilir. Çok zengin kömür rezervlerinin bulunduğu tahmin edilmektedir. Gelecekle çok daha büyük istikbal vadeden bu bölgeye yatırımlar sürmektedir. Ancak bunun neticesinin ne şekil alacağını şimdiden kestirmek mümkün değildir. Vahşi kürk hayvanları avlanır. Bunun dışında Türklerin yoğun bulunduğu Batı Sibirya'da Tümen havzasında Sovyetler Birliği'nin en zengin petrol yatakları bulunmakta oiup.34° )-(-45° ) arasındadır. İrtiş. Yana. Kürk hayvanları avlanır. Urai dağlarının doğusunda Tobof. volfram ve molibden de elde edilir. Yeraltı zenginlikleri yönünden çok mühim bir bölgedir. Bunun dışında kurşun. Kısacası Türkler'in yaşadığı hemen her bölgede zengin yeraltı ve yerüstü zenginlikleri bulunmaktadır. Dolayısıyla da buradaki Türkler'e genel olarak Sibirya Türkleri veya Altay Türkleri de denilmektedir. Kış 180 ila 220 gün arasında sürer. yak ve ren geyiği beslenir. Doğudan batıya uzanan Tanrı dağları bu ülkeyi ku- . Genellikle balıkçılık yapılır. Hakas Muhtar ve Gorno Altay. domuz. Tuva MSSC: Yenisey'in aşağı mecrasında Çin'e komşu Tuva'nın yüzölçümü 170. Lena. Sibirya bölgesinde zengin kömür yatakları ve diğer madenlerin bulunduğu da bilinmektedir. Burada da Türklerin Yakut. Yakut MSSC: SSCB'nin en büyük muhtar cumhuriyeti olan Yakutistan'da (3. deri ve gıda sanayileri mevcuttur. Anabar. Indigirka ve Kolumna'da bol miktarda altın» Vilcuc ve Olenek'te elmas bulunur. Aldan. Son yıllarda bu konuta* huzursuzluklara yol açmış ve ülkenin ekonomisini liberalleştirme sürecinde bir takım çüzümJer aranmaya başlanmıştır. Maden olarak ise kömür mühim bir yer alır. Indigirka ve Kolumna nehirleri bulunur.000 km2 olup. Sibirya'nın Altay-Sayan dağlık bögesinde Ob. Sığır. Diğer bölgeler ise nüfusları gayet az olup.

Ancak bunların hiçbirinin kendi adlarını taşıyan idari bölgeleri yoktur.'Kafkasya'da 12 milyon ton. ki bunların hepsi kendi tarih? topraklarında yaşarlar. Dolayısıyla hukukî statü yönünden bulunduktan yörelerin yeraltı ve yerüstü zenginliklerinden bir pay alma imkânları bulunmamaktadır. Uygur Türkleri. S.. Halkın % 90*ı Hami. Labour and NationalKy İn Savlet Central Asla. Aksu. Totaliter rejimlerde yaşayan Türk soylular ise.Turfan gibi sulak bölgelerde yerleşmiştir. Tschıraraschen. Ülkede 30 milyon civarında küçük ve büyük baş hayvan beslenmekledir. Orta Asya'da 15-milyon ton Doğu Törkistan'da 10 milyon ton üretim yapıldığı anlaşılır. Urumçi. bsk. Halkının % 70'i köy ekonomisinden geçimini temin eder. Tokarev. Ülkenin kuzeyinde büyük Takiamakan çölü bulunur. Şayet bu zengin bölgelerde yaşayan çeşitli Türk boylan kendi topraklarında elde edilen madenlerden vb. BİBLİYOGRAFYA E. XIX. verildiği takdirde de bu ehemmiyet arzedecek bir miktarı teşkil etmez. Ekonomik bölgelere ve Türklerin yoğunluğuna göre incelediğimizde tek bir petrol üretimini göz önünde tuttuğumuzda msl.A. SSCB. bu onların hayat standartlarım .. kültür ve eğitim seviyelerini yükseltmeye hizmet ederdi. Taysın. yerli halka ya hiç pay verilmez. Başka bir ifade ile bu ülkeler Türkler 'm yurt dışına döviz yollamasını engellemektedir. Devlet Çağdaş Türk Dünyası İstanbul 1989 B. Petrol yatakları Karamay adlı bölgede bulunmaktadır. dünyanın en zengin petrol ülkelerinden biri olan Iran İslam Cumhuriyeti'nde başta Azeriler olarak diğer Türk boyları ile birlikte 20 milyon gibi büyük bîr rakama ulaşmalarına rağmen millî kültürel faaliyetler için dahi merkezden pay aîamamaktadirlar. Tataratan ASSR Geograflyasi.Ufal'da 100 milyon ton. 8. Etnografiya Narodov SSSR. Moskova . adil bir pay alabilseler. Hayit Türkistan İm Jahrhundart Darmstadt 1956 F. Doğu Türkistan'da zengin petrol kömür. Brockhaus. Yılda 10 milyon ton üzerinde ham petrol elde edilir. nikel ve altın yatakları bulunmaktadır. molibden. VViesbaden 1974 . Yukarıda belirtilen Türk bölgelerinin dışında başta Iran olmak üzere Afganistan. Alptekin. İklimi sert ve karasaldır. uranyum. meyvecilik ve ekincilik yapılır. ÇHC'ndekt Türk soylular kendi yörelerindeki zenginliklerden kendilerine ayrılan malî payın artırılmasını talep ederken İran ve başka ülkelerdeki Türkler dez-organizasyon tür halde bulunduklarından ve hükümetlerince kendilerine muhtariyet hakkı tanınmadığından bu nevi taleplerde bulunamamaktadırlar. Meselâ. Idil. Özetlersek Türkiye'nin dışındaki Türk bölgelerinde zengin yeraltı ve yerüstü kaynaklarına rastlamaktayız. volfram. Kazan 1981. İstanbul 1978 Atlas SSSR Moskova 1983 N. Kaşgar. manganez.1958. Korla. Kendi yörelerindeki ekonomik faaliyetler ve şahsi katkıları neticesinde elde edilen gelirden dahi adil bir pay alamamaktadırlar. Zaten SSCB'nin yeraltı kaynaklan incelendiğinde esas Rus topraklarının bu yönden çok fakir olduğu anlaşılır. Hong Kong 1984 Narodnoe Hozyaysvo Baskirskoy ASSRf 1917-1967) Ufa 1967 Narodnoe Hozyaystvo SSSR 1922-1982 Moskova 1982 E. Buna rağmen ekonomik hayat fazla gelişmemiş olup. C vatandaşları ise o ülkelerin vatandaşları oîmadîkîan ve tarihî herhangi bir hakları olmadığı halde Türkiye'ye yolladıkları dövizlerle büyük katkıda bulunmaktadırlar. Hotan. Lubin. Diğer yönden ise hür ülkelere çatışmak maksadı üe giden T. Berlin 1937 N. Ancak bu petrolün üretiminden elde edilen kârın çok büyük oran Moskova ve Pekin'e akar. Kazak Ostturklstan zvvlschen dan Grossmaechten. Buralarda bağcılık. hayat seviyesi oldukça düşüktür. Irak ve Bulgaristan'da yoğun Türk toplulukları mevcuttur.100 TÜRK DÜNYASİ EL KİTABI DEMOGRAFİK VE EKONOMİK YAPI zeydeki ufak Çungarya ve güneydeki büyük Kaşgarya'ya böler.

TÜRK TARİHİ —i--------1________________________________________________103 İkinci Bölüm Türk Tarihi .

Bu itibarla mazinin herhangi bir devresinde ayn yerlerde başka başka Türk top luluk. Türk tarihi deni lince. fertleri toplu olarak bir arada bulunduğu için.Asya. Avrupa ve Afrika kıt'alarına yayılmış bir millettir. tarihlerini çeşitti bölgelerde yapmışlardır. çeşitli Türk kütleleri asırlarca yeni iklimler. Türkler bu nüfus çokluğu ve faal durumları dolayısıyla dünya tarihinde mühim rol oynamışlardır. fakat Türk adını taşıyan ve ya hususî adlarla anılan Türk zümrelerinin -çeşitli bölgelerde ortaya koyduğu "tarihlerin bütünü anlaşılmalıdır. Orta Asya'daki Anayurttan etrafa yaptıkları sürekli göç hareketleri Türkter'in aynı zamand^ nüfusça kalabalık olduğunu da gösterir. herhangi bir zamandaki durumunu açıkça tesbit ve tetkik etmek mümkün olduğu halde. Türk tarihini değerlendirirken onu hem zaman. Türkler dağınık şekilde yaşamaları sebebi ile birbirinden farklı gelişme yolları takip ettiklerinden Türk tarihini belirli bir zaman kesiminde bütün hâlinde değerlendirmek kolay olmamaktadır. idare ve devletlerini müşahede etmek mümkün olduğundan. içtimaî kültürel yönlerden .TÜRK TARİHİ Giriş ibrahim KAFESOĞLU Türk | Adı. yeni yurtlar arayarak. Türklerin Anayurdu ve Yayılmaları: En eski ve köklü kavimlerden biri olan Türkler aşağı yukarı 4 bin yrtlık mazileri boyunca. Türk Soyu. b) Tarihleri sınırı belli bîr coğrafî çevre içinde cereyan eden bütün diğer milletlerin yayılmaları da değişmeyen vatan toprakları civarında vukua gelirken. tfS^Jaft Bu bölünme keyfiyeti Türk kütlelerini siyasî. hem coğrafî bakımdan diğer toplulukların tarihinden ayıran şu noktalar göz önünde tutulmak gerekir: a) Bütün diğer milletlerin. tek bir topluluğun belirti bir mahalde tarihi değü.

birbirle- .

Türklerle birlikte uzun göçlere katılmıştır (Batı Htfftfan'nda olduğu gibi). Heredotos'un doğu kavimleri arasında zikrettiği Targitalar. sağlam yapılı erkek ve kadbları ile (Gök-Türk Prensi Kül Tegin'in büstü) Ortaçağ kaynaklarında güzelliğe misâl olarak gösterilmiş. gibi mânalar ve tefsirler. (Türk) = terk edilmiş (islâm kaynaklah$T"ürk =olgunluk çağı. siyâsî bîr ad olduğunu ortaya koymaktadır. Türk* kelimesi türemek" den çıkmıştır. veya Thraklar. 6-8. değirmi yüzlü ("ay yüzlü. Coğrafî ad olarak Turkhia (=Türkiye) tâbirine ilk defa Bizans kaynaklarında tesadüf edilmektedir. (Menandros). Türk adının M. asırda Kölemen devleti zamanında Mısır ve Suriye'ye Türkiye* deniliyordu. Fakat Türk" kelimesini Türk Devleti'nin resmî adı olarak ilk kullanan siyâsî teşekkül Gök-Türk imparatorluğudur. 2. Gök-Türk kitabelerinin çözücüsü V. hattâ Iran edebiyatında Türk* sözö "güzel insan" mânasında alınmıştır. yâni tek heceli olarak söylenmiş olması gerekirdi. buradan geliyor)'da Türk adını taşıyan ilk kavim gösterilmek istenmiştir. Türk Milleti'nin dünya tarihinde derin iz bırakan kudret ve faaliyeti ile izah etmek mümkündür.Ö. Geniş Türk tarihinin ilmî yollardan araştırılıp İncelenmesini fevkalâde güçleştiren bu hâdiseyi bir bakıma. Z.106 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ 107 rinden ayrılması neticesini vermiştir. Bu kitabelerde ad "Türk". 1. 582)'in eserinde. İslâm kaynaklarında teferruatlı şekilde nakledilen Iran menşeli Zend-Avesta rivayetleri ile. Fakat Türk "sözünün cins ismi olarak "güç-kuvvet" (sıfat hâli ile: güçlü-kuvvetli) mânasında olduğu bir Türkçe vesikadan anlaşılmıştır. fakat diğer bölgelerde iktidarın zirvesine ulaşmış Türk kütlelerinin aynı zamanda mevcut olması ve Türk tarihinin eski. yabancıların dıştan ttıtişahadelerîne hayret etmemek gerekecektir. yine cins ismi olarak 515 yılı hâdiseleri dolay isiyle "türk-Hun" (kudretli Hun) tâbirinde zikredildiği bildirilmektedir.Ö. o zamanın Türk devletlerinde Moğol unsurunun çokluğu ile açıklanabilir Türkler'in tarih boyunca en sıkı temasları.-10. Barthold'un düşüncesi de buna yakındır. veya Çin kaynaklarında M. 6 asırdaki Iran-Tûran mücadelelerine ait hâtıralarda zikredilen Afrasyab (Tunga Alp Er) aslında bir Türk başbuğu olmakla beraber. fakat daha çok Türük" şeklinde kaydedilmiştir. daha eskiden ise Törük" şeklinde olabileceği belirtilmiştik Jr TQrk adına -gerek kaynaklarda.. asırlarda hem tek. orta gürlükte sakal ve bıyık). hem çtfft heceli olarak telâffuz edBdiği. Mâveraünnehir ve diğer Yakın-Doğu Türkleri beyaz tenli koyu pprlak gözlü.*Thomsen tarafından da kabul edilmiş (1922). endamlı. Gerek Çin yıllıklarında. kendi hususî adları ile de anılan. israil menşefî Tevrat rivayetlerinde de Türk " adı aranmış Nuh'un torunu (Yâfes'in oğlu) Türk'de. bilindiği üzere Tevrat'ta nakledilen eski ananelerde ve Türk soyu (Hâm ve Şam'dan değil. asırdan itibaren Türkiye" olarak tanınmıştır. asırlardan önce yalnız çift heceli Söylendiği. badem gözlü"). cezb etmek vb. 4-5.Türk Soyu: Tarihte Türk ırkı hakkında yapılan tasvirler oldukça karışıktır. Takye= deniz kıyısında oturan adam. Bir kısım Türkler "Bozkır Kültürü"nde yaşarken. bir bölgede siyâsî nüfuzunu kaybetmiş. ■■iki V£ ^Wi Cins ismi olarak çok eskiden beri Türkçe'de mevcut olması gereken Türk" kelimesinin "Altaylı" (Ceyhun ötesi Turanlı) kavimleri ifade etmek üzere 420 tarihli bir Pers metninde. asırda bu tâbir Orta Asya için kullanılıyordu. döz burun. Böylece Türk adı Bizans kaynaklan arasında tik defa.Ö.Macar ülkesi). Arapça yazılmış eserlerden. Anadolu ise 12. yeni birçok milletlerin tarihi ile bir arada hattâ iç-içe gelişmesi bundan ileri gelmektedir. veya iskit" topraklarında oturdukları söylenen Tyrkae* (Yurkae) veya Tevrat'ta adları geçen Togharmalar. m. Halbuki adın tek heceli duruma göre Gök-türk çağında (M. Geçen asırda A. yakın komşuları olan Moğollar'la olmuş. Bu kelimelere göre. W. Geçen asırdan beri birçok bilgin tarafından ileri sürülen görüşlere göre. değirmi çehş. gerek Lâtin ve Grek kaynaklarında Türkler daha çok Moğol tipinde tasvir edilmişlerdir. Yafes'den türemiş olarak) beyaz ırktan gösterilmiştir. Vâmbery'nin ilmî izaha doğru ilk adım kabul edilen fikrine göre. yine ilk defa Câhiliyye devri şâiri Al-Nâbiga al-Zubyâni (ö!m. Batı Türkiye. 9. GökTürkler münasebeti ile Agathias (ölm. gerek araştırmalarda türlü mânalar verilmiştir: Tu-küe (Türk)= miğfer (Çin kaynakları). bin içinde rol oynadıkları belirtilen Tik (veya Di)'ler ve hattâ Troialılar vb. Nitekim adın Çince transkripsiyonu da İki hecelidir (T'uküe). son arkeolojik araştırmalar ve kültür tarihi tetkikleriyle elde edilen neticelere aykırı düşen yukarıdaki faraziyelerin linguistique bakımından da doğruluğu tespit edilememiştir.V. turan tipine örnek olan Orta Asya. Tabgaçlar'da olduğu gi bi) ve onbinlerce Moğol.Le Coq tarafından Heri sürütmüş ve bu.1. 13. diğer Türkler'in ortak adı olmuş ve zamanla Türk soyuna mensup bütün toplulukları ifade etmek Özere millî ad payesine yükselmiştir. Türk kavmi uzun'bir maziye sahip bulunmakla. veya eski Hind kaynaklarında tesadüf edilen Turukha (veya Turuşka)'lar.S. veya Iran rivayetindeki Feridun (Thraetao-na)'un oğlu Tûrac veya Tür (Turan. hattâ M. bizzat Türk" adını taşıyan Türk kavimleri olmalıdır. asırlarda Volga'dan Orta Avrupa'ya kadar olan sahaya bu ad verilmekte idi (Doğu Türkiye = Hazarların ülkesi. 600'e doğru) nin Di-van'ında ve 11-12. diğer bir kısmının yerleşik hayata bağlanması. asır Rus yıllıklarında zikredilmiştir. VI. hafif dal galı saç. Aslında sön yarım asır içinde yapften flrrS araştırmalar TOriderin beyaz ırka mensup bulunduk larını ortaya koymuş ve yeryüzünde mevcut üç büyük ırk grupundan *Europkf adı verilen grubun Turanid" tipine bağlı olan Türklerin kendilerini başta "Mongoloid" Moğollar olmak üzöfe diğer topluluklardan ayıran antropolojik çizgilere sahip*ol dukları antaşrffaışflfc (hakim vaafi beyaz renk. Ayrreâ'sfltf temasların mümkün kıldığı bazı ırW ihtilâflarda düşünülür se. Gök-Türk Hakanlığı'nın kuruluşundan itibaren önce bu devletin. Batılı bilginlerden çoğu me- . Eski çağlarda Türkler'in "mongoloid" gösterilmeleri. daha sonra."Türk" Adı: Türkler'in kadîm bir millet oluşu araştırıcıları Türk adını en eski tarih kaynaklarında aramağa sevketmiştir. Türk' adının aslında belirli bir topluluğa mahsus "ethnique" bir isim olmayıp. daha sonra aynı husus Nemeth'in tetkikleri ile tamamen isbat edilmiştir. Son araştırmalarda Türk* kelftftesi-nin 6-8. kalabalık Moğol kütleleri Türk idaresine alınmış (Asya Hunlan'nda. Ayrıca. asırlarda dahi bugünkü telâffuzu ile. 3.Türkler'in Anayurdu: Türkler'in göçlerden önce oturduğu topraklar mesele si geçen asırdan beri münakaşa edilen bîr mevzudur. Gökaip adı türel? (kanun ve nizâm sahibi) diye açıklamıştır. daha sonra bu imparatorluğa bağlı. asır) geçmekte bulunduğunu Orhun kitabeleri göstermektedir. veya eski ön Asya çivi yazılı metinlerde görülen Turukkular. Buradaki Türk1 kelimesinin millet adı olan Türk" sözü ile aynı olduğu A. Bütün bunlar.

Toprağın artan nüfusu besleyemez hale gelmesi yüzünden dar ziraat alanları dışında. yalnız Türkler'in başka memleketlere yönelmelerini değil. Peçenek. AvrupaHunları Orta Asya'dan Orta Avrupa'ya (IV.Urallılar'ın bölgenin kuzey ve kuzey batısında. 1885. başka iktisadî vasıtalara da ihtiyaçtan var İdi ki. Böylece tarihî de- . Bu göçler yeni vatan kurma maksadını güden büyük çapta fütuhat olarak nitelendirilir. oturulan topraktan ebediyen ayrılmanın bir insan için çok müşkül olduğunu ve göçlerin ancak bir takım zaruretler yüzünden vukua geldiğini göstermişlerdir. asrın ikinci yan». Schott. Savaşçı Türk ırkının proto tipi idî. dilleri sâmî ve Hind-Avrupaî olmayıp. Vl-lll. gibi. Ramstedt. Tarihçiler. II. Kafkasların kuzeyinden Orta Avrupa'ya (830 dan sonra). 1500'lerde olması muhtemeldir. Kuzey Altaylar'ın hemen batısında (Minusinsk bölgesi) ortaya çıkarılan Afanasyevo (M. 8u şekilde dahi Türkler'in katıldıkları topluluklar içinde üstün bir kaabifıyet göstererek askerî kuvvetlere veya siyâsî hayata hakim oldukları hattâ bazen devlet kurdukları bilinmektedir (Mesalâ Mısır'da. bir tahmine göre M. Tarihte göçler mevzuunun araştırıcıları. 1500-1000 arasında bir kısım Türkler uzak-Doğuda yaşıyorlardı. bazan iktisadî ve ticarî yönden nisbeten daha fazla imkânlara sahip diğer Türk topraklarına saidırmalanyla da neticelenmiştir. -ara dilleri "ana Türkçe1 den en ayrı düşen Türk kavimleri bunlardır ve bilhassa Yakutça bugün en çok değişen bir lehçedir. tabiat servetleri zengin ve o çağlarda pei< az nüfuslu komşu ülkelerde mevcut idi. Türklerin gerek fütuhat* gerek "sızma" vasfında olsun etrafa yayılmaları şüphesiz her zaman kolay cereyan etmiyor. Tarihte Türk yayılmalarının diğer bir şekli de 'sızma' diyebileceğimiz yoldur ki. Bütün bunlara bakarak eski Türk yurdunun coğrafî sınırını çizebilmek az-çok mümkün olmakla beraber. Büyük ölçüde kuraklık (Meselâ Hun göçü). Orhun. Orhun bölgesinden Seyhun nehri kenarlarına (X. san'at tarihçileri kuzey-batı Asya sahasını (Strzgovvsky. Macarlar'la birlikte bazı Türk boyları.ancak bu coğrafî kesimde mümkün olabilirdi. asırlar) 'İskitler* ile birlikte yaşadıkları tahmin' edilmektedir.Kırgız bozkırları arasını (Menghin. Eski dünyanın üç büyük kıtasında görülen geniş Türk yayılmalarının pek ciddî sebeplere dayanması gerekir. Hindistan'da). 1836.ö. Vâmbâry. VV.mongoloid olmayan. 1935) bazı kültür tarihçileri Altaylar. t. Hindistan'ın In-dus-Pencâb havalisine doğru ilk Türk hareketi.Ö. buraya dışarıdan gelen Hind Avrupalıların bölgeyi kendi hâkimiyetlerine geçirdikleri anlaşılmaktadır. M. Türkler'* göçe mecbur etmiştir. Sabarlar Aral'ın kuzeyinden Kafkaslar'a (5. nehri bölgesinden iç Asya'ya (840'ı takip eden yıllarda) göç etmişlerdir. bunlar.Ö. iklimi elverişli. 2500-1700) ve Andronovo (M. Uygurlar.Ö. Ârîler'in de Mâveraünnehir'in güney sahasında yaşamaları dolayısıyle.Türklerin Yayılmaları: Çok eski zamanlardan başlayan anayurttan ayrılma hareketleri fasılalarla binlerce yıl devam etmiştir. bazı kalabalık boylardan ayrılan grupların veya ailelerin veya sağlam yapılı gençlerin yabancı devletlerde hizmet almaları suretinde belirir. Bunlar ilk "medeni" kavim sayılan Sümerler'dir ki. antropologlar Kırgız Bozkırı. Türkler'den bir kütlenin de batıya yönelerek Volga nehri etrafındaki düzlüklerde (M. ancak hayvan yetiştirebilen Türklerin tabiî bir hayat sürebilmek için çeşitli gıda maddeleri. Çin kayıtlarına dayanarak. Meselâ yukarıda zikredilen Uraifı-Türk-Ârî komşuluğunun M. Obertıummer. Aslında iyi. 1912). vukubulan büyük Türk göçlerinin tarihleri kesinlikle bilinmemekle beraber bazı tesbitler yapılabilmektedir. tarafından yapılan arkeoloji araştırmaları. 4. hattâ Hazar denizinin kuzey ve kuzey-doğu bozkırlarının Türk anayurdu olarak tesbitine imkân vermektedir. asır) ve sonra.Ö. Ancak Sümerler'in menşei meselesi halledilmemiş.asır). Diğer taraftan Türkler'den bir kısmının da M. Castrân. bu durum ağır darbelere maruz kalan yabancılar tarafından Türkler'in sevimsiz karşılanmalarına yol açıyordu. an iptidaîsi dahil hiçbir kavmin kendiliğinden ve keyf için yer değiştirmediğim. etnologlar iç Asyanın kuzey bölgelerini. asır ortası). Türk tarihine dâir kayıtlarda göçlerin ve akınların başlıca sebebi olarak zikredilen bu hususi». 1891. 1928) Türk anayurdu olması gerektiğini düşünmüşlerdir. Türkler'in etrafa yayılmalarından önce hem eski Ural'lı kavimlerle. Mâveraünnehir üzerinden iran'a ve Anadolu'ya (Xl. Kuzey Çin'de ve bugünkü Moğolistan'da Türkler'in mevcudiyeti daha gerilere nâolitik çağa kadar takip edilebilmektedir. binden daha öncesi Türk yurdunu tesbitte mühim ip üçlün vermiştir. M. daha doğrusu aslen Orta Asyalı ve muhtemelen Türk soyundan geldikleri ilim dünyasınca henüz kesinlikle kabul edilmemiştir. Türkçe'nin dahil bulunduğu "bitişken" gruba mensuptur. 1700-1200) kültürlerinden bilhassa ikincisinin temsilcileri olan ırk. brakisefal. hem de Hind-Avrupa dillerini konuşan Ârller'le temas edebilmeleri. Orta Asya'da Kiselev ve Çernikov v.Ö. Kuman (Kıpçak) ve Uzlar (Oğuzlar'dan bir kol) Hazar Denizi kuzeyinden doğu Avrupa ve Balkanlar'a (9-11.Eberhard'a göre.Ö. Bulgarlar İtil (Volga ) nehri kıyılarına ve Karadeniz kuzeyinde Balkanlar'a (641'i takip eden yıllarda). Miiâddan sonraki Türk göçlerine katılan boylar ve zamanları hakkında ise açık bilgilere sahip bulunuluyor: Hunlar Avrupa'ya (375 ve müteakip yıllarda) ve kuzey Hindistan'a (Ak-Hunlar). Bununla beraber ciddi "dil1 araştırmaları bu sahanın Altay-Ural dağları arasına alınmasına. bin ortalarına ait bazı dil yadigârlarının ortaya koyduğu gibi. Bunlardan bilhassa Hun ve Oğuz göçleri. 1300-1000 sıralarında Türkistan'da bulunduklarına dair işaretler vardır. haksever ve âdü kısanlar olmalarına rağmen Türkler hakkında söylenen hayat mahsulü türlü ithamların sebebi de bu olmalıdır. nüfus kalabalığı ve mer'a darlığı (Oğuz göçü). hem uzun mesafeler katetmek suretiyle yapılmış.û. Çünkü M. 1856. Hammer. 1832. bazı dil araştırıcıları da Altaylar'ın veya Kingan silsilesinin doğu ve batısını (Radloff.108 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ 109 seleyi kendi meşgul oldukları Hım dalları bakımından ele aldıklarından bu hususta çeşitli neticelere varmışlardır. Tarihî kayrtiarda Törk göçlerinin de Bctisadî sıkıntı yâni Türk anayurt topraklarının geçim bakımından yetersiz kalması sebebi ile olduğu belirtilmiştir.Tanrı dağlan arasını. 1824. bin başlarına tesadüf eder. Koppers 1937) veya Baykal Gölg'nün güney-batısını göstermişler. hem de çok mühim tarihî neticeler vermiştir. asır).û'll. belirli ve daha dar bir bölgenin tâyini müşkil görünmektedir. giyim eşyası vb. Daha eski talihlerde Türkler'in Ihan yaylası üzerinden Mezopotamya'ya inmiş olmaları da muhtemeldir. Altay dağlarını Türkler'in anayurdu kabul ederken (Kiaproth. M. Oğuzlar.b.Ö. Türkler'in kollan olan Yakutlar ile Çuvaşların ana kütleden ayrılması ve Yâkutlar'ın doğu Sibirya'ya doğru yönelmeleri çok eski bir tarihte vukubulmuş olmalıdır. Bunun sebebi Türkler'in daha ilk zamanlardan itibaren geniş bir sahaya yayılmış bulunmaları ve kültürlerini uzaklara kadar götürmeleri olsa gerektir. bazan pek şiddetli çatışmalara sebep oluyor du ki.

gibi). Bununla beraber Türklerin birbiri arkasına çeşiffi yönlerde yayılmaları sağlayan başka âmiller de mevcuttur ki. Yerleşik kavimler için gerçekleştirilemeyen bu durum. Kendi hayat tarzlarına uymayan yabancı telâkkiler baskısının şiddetti olduğu bölgelere nüfuz etmiş Türk zümrelerinin ise. Kan-su) kurulmuş olması.Hirth. Batı Avrupa'da Huniar. ova. Bugün bile Türk topluiuklan umumiyetle aynı Kuzey Çrn-Orta Avrupa kuşağı üzerinde yaşamaktadırlar. insanları eşit sayan Türk töresini yürürlüğe koymak üzere bir cihan hâkimiyeti mefkuresi doğurmuşa benzemektedir (bk. bozku* için mümkündü. Kültür bölümü). her mHtet için tabii sayılacak bir eforum değildir. E. bunlardan BM Türle mâneviyatınfrîeağtamlığıdtr. aş. I.Asya Hunları Türk göçlerinin doğu yönünde devam ettiği asırlarda Çin'de kurulan Chou (Cav) devletinin (M. Balkanlarda Bulgarlar.Hun İmparatorlukları Aslında çöl. çeşitli İlim dailanndan bazı bil-gtrrfeıi (F.Ö. Kuzey Hindistan'da çeşitti Türk devletleri vb. Bununla be- . Gerek bu şekilde. gerek yabancı ağır dış baskıya maruz kaim (Meselâ X!. oralarda fazla barınamamaları ve çok kere varlıklarını kaybetmeleri dikkat çekicidir (Çin'de Tabgaçlar. BrKarigren. asır göçleri).110 TflPirnflMVACTM. herân karşılaşılması aşikâr tehlikeleri göğüslemeğe hazır bulunmak ve aralıksız bir ölüm-lcifım savaşı vasatında yaşamak. çoğunlukla bozkır coğrafî ve iktisadî şartlarının yer almadığı ve kültürlerinin yaşama imkânının zayıfladığı sınırlarda durakladıkları.) bu hanedanın aslenc Türk olabileceği veya daha ihtiyatlı Mr ifade ite devlette Türk unsurunun hâkim bulunduğu düşüncesine sevk etmiştir. batı Şan^si. dünyayı huzur ve sükuna kavuşturmayı gaye edinen bir fütuhat felsefesi ve her yerde âdil. dağ değil yayla iklimine sahip bozkır halkı olan ve bozkırlarda teşekkül edip gelişen kültürün taşıyıcısı bulunan Türkler'in. askerî kuvvette harp arabalarının bulunması ve devletin daha çok Türkierie meskûn bölgede (Şen-si. Bu durum Türkler'de. kuzey Çin'den başlıyarak bütün Orta Asya'yı. Bu Kibarla Türkler'in irili ufaklı siyâsî kuruluşlar meydana getirerek mevcudiyetlerini uzun müddet hissettirdikleri saha. RfWilhefe»i W. ormanlık veya çok sıcak veya rutubetli bölgelere pek girmedikleri görülmektedir. zamanla. a. güneş ve yıldızların kutlu sayılması gibi inançlarla. Zaruret neticesi de oisa. 1050-247) Türklerle alâkası üzerine dikkat çekilmiş. İran'ı ve Anadolu'yu içine alacak şekilde Avrupa'da Tuna dirseğine kadar geniş bir kuşak halinde devam eder. Anderaon. Chavannes. «sır Moğol K'i-tan hücumu) Türkler. bilinmeyen ufuklara doğru akmak. Asya Türk Devletleri İbrahim KAFESOĞLU I. yayılmaları esnasında.lrtTAM TÜRK TARİHİ 111 virlerde Türklerden bir kütie başka bir Törk zümresini yerinden çıkararak göçe mecbur etmiştir (Meselâ IX-Xi. her askerî muvaffakiyet de yeni bir siyâsî hedefe yol açmış ve ülkeler zapt edildikçe yeni fetih arzuları kamçılamıştır. -AC. hükümdar sülâlesinde gök dini. Eber-hard vb. Türkler'de aç* şekilde müşahede edilen ve oniann fsfîh boyunca hareketli bir topluluk hâlinde sürekliliğini mümkün kılan bu ruhî davranış başarılar arttıkça daha da kuvvetlenmiş. tâbiiyeti kabul edip istiklâlden mahrum kalmaktansa memleketi terk etmeyi tercih ediyorlarCb.

Türk bozkır kültürü hâkim bükmüyor.Ö. babası ölçüsünde asker ruhlu bk hükümdar olmadığı için Hun iktidannda sarsıntılar belirdi. bu da M. Kültür bölümü). 203).ö. Huniar daha sonra Çin topraklarında baskıyı artırdılar. 202-M. Hun merkezinde Çinli prenseste» himayesinden faydalanan Çin' diplomat ve vazifelileri Hun imparatorluğu topraklannda şerbetçe gezip dolaşıyorlar. gibi kelimeler) Türk dili'nin en eski yadigarlanndandır. yanlış bir adım attı : Bîr Çin prensesi He evlendi ve bu surette ileride. vaktiyle Türkler'in yaşadığı bütün toprakların Hun devletine terki. 220) 'nin kurulması.Ö. Böylece Çiniiler'in Türk akınlarına karşı en tesirli tedbiri aldıklarına kanaat getirdikleri bir sırada iki mühim hâdise vukua geldi. İmparatorluk sınırlarının Mançurya'dan Aral götüne. 4-3 asırda ise Hun diye telâffuz edilmişti. K. Tunguz soyundan bazı grupları da ifade etmek üzere "Kuzey . aslında orman kavmi olan Moğol veya Tunguz değil. 160-126) tam bir huzursuzluk kaynağı ofeatfrtoendisini gösterdi.barbarları hanedanı1 mânasına olarak Hsiung-nu diye anılan bu kütlenin ırkî mensubiyeti hakkında şüpheyi davet edici görüşler ileri sürülmüştür. A. Mao-tun M. IV. V. uzun müdafaa savaşlan sırasında Hun süvarilerinden korunmak maksadı ile. (Aş. Hsiung-nu'ların büyük imparatorluğunda Türkler yanında Moğol.Ö. Shiratori onları önce Türk kabul etmiş. Hun dilinde imparator unvanı olan bu tâbir basit bir kabile reisi değil. büyü. Ancak Orhun-Selenga ırmakları ile. mülkî ve askerî teşkilâtı ite. Bundan başka.Ö. Bu devlette. 1. bazı eski Ogur (O-k'ut) kolları ite meskûn araziyi.& 166) kalabalık ordusu* ÇWe girerek başkenti CtVang~an yakınındaki imparator sarayın» yakan Ki-okf bu seferdeki gayesine uygun olarak Çin ite iktisadî münasebetini dostane bir şekilde devanttattirmek için. Mai-yi. san'atı ite yüksek vasıflı bir cemiyet hâHnde daha sonra asırlar boyunca bütün Türk devletlerine örnek vazifesi görecek olan.112 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ 113 raber. tuğ. Gök Tann'ya inanılıyor (aslında totemci olan Moğotlar'a sonra Türkler'den intikal etmiştir. Çin ile dostluk havası içinde ticarî münasebetleri geliştirirken Mao-tun. bk. Tunguzlar ve Çinliler de vardı.Ö. Bunlar kütleler hâlinde batıya doğru çekilirken Maotun güneye yönelerek Huang-ho büyük dirseği içindeki Ordos bölgesini ele geçir* di ve oradan Çin topraklarına daldı. İmparator. Her ne kadar. çok önceleri teşekkül etmiş bir devletin başkanı olduğunu gösterir. Türkçe'de 'adam. Hind-Avrupa menşeli oldukları sanılan Yüe-çi'leri yerlerinden oynattı.201). Nihayet Hsiung-nu devletinde idareci zümre ve hanedanın dili Türkçe idi. Devleti- ni tanzim etti ve kendisini iyi tanımadıktan anlaşılan. tarihen malûm ilk Türk siyâsî teşekkülü. ordu. Çin kaynaklarında Tûrkier'le birlikte Moğol. Çiniiler'in bu devirde sınır boylarında- . Çin'de uzun müddet dirayetli imparatorlar yetiştiren Han sülâlesi (M. doğudaki Moğol-Tunguz kabileler birliği Tung-hu'ların ısrarla toprak taleplerine savaş ile mukabele ederek onları perişan ettikten ve böylece hâkimiyetini kuzey Peçili'ye kadar genişlettikten sonra güney-batıya döndü ve Orta Asya'daki. Chou faraziyesi kesinlik kazanıncaya kadar Asya Türk tarihini Hunlar'la başlatmak yerinde olacaktır.Ö. aile 'baba hukuku* üzerine kurutu bulunuyordu (Moğollar'da maderşahîdir). Bu suretle büyük Hm hükümdarı o çağda Asya kıt'asında yaşıyan Türk soyundan bütün toplulukları kendi idaresinde tek bayrak altında toplamış oluyordu. 174-160) bu haşmeti iTTUhafiaza etmeğe çalıştı. lüks zevki yolu ite rehavetfcartırmakta «fi. Türkler'in kutlu ülke saydıktan ötüken havafısi merkez olmak üzere güneyde Huang-ho nehri dirseğine kadar genişiiyen Hun siyâsî birliğinin kesin tarihini M. Asırdan önce Kun olarak. Türkçe "Hun" adı. Çin 8itemasa gelen hemen bütün Türk devletleri bakanından kötü neticeler verecek bir çığır açmış oldu. tamamen Türkçe olup (ayrıca Çince'den bozulmuş şekilleri ile ihtimal deve. hemen hemen tamamen piyade ordusunu. Mao-tun'un oğlu Tanhu Kiok (MA. her zaman Çin desise makinesinin harekete geçmesi için fırsat teşkil etmiştir. Çünkü hânedanl» arasındaki böyle yakınlaşmalar. ticaret emtiası olarak memlekete sokulup Hun iteri gelenleri arasında revaç bütan Çin ipeği. Hun devletinin başına da Mao-tun (veya Mav-dun)'un (eski okunuş: Mete) geçmesi (M. Han sülâlesinin kurucusu İmparator Kao-ti'nin 320 bin kişilik. ordusu ve harp tekniği ite. Tunguz vb. batı Sibirya'dan Gobi-çölü-Tibet hattına kadar genişlediği bu tarihlerde Huniar'a tabi olanlar arasında Moğollar. Çin hanedanından Si-huang^ti (M. yiyecek ve ipek verilmesi ve yıllık vergi taahhüdü şartları ite kendini ve ordusunu kurtarmağa muvaffak oldu. kılıç vb. Siyâsî kültürel münasebetler vesilesi iie Çin yıllıklarında Hsiung-nu dilinden zapt edilen şu kelimeler : Tann. Türkler ve tâbi kavimler arasında propaganda yapıyorlar. bozkır usulü sahte ric'at tâbyesi ile çenber içine aldı (M. bir görüşe göre M.Ö.v. sonra da Moğol olduklarım söylemiştir. kuzey Türkistan'ı zaptetti ve Işık Gölü etrafındaki Vu-sun'ları hâkimiyeti altına aldı. Üvey anasının teşviki ile babası tarafından veliahdlik hakkının kendisinden alınması teşebbüsü karşısında Mao-tun. vaktiyle İskender tarafından kurulmuş olan Grek hâkimiyetine son verdikleri »rfhîe<M. surların iç kısımlarını yıktırarak elde ettikleri malzeme ile dış surları birbirine bağlamak ve boş yerleri tamamlamak sureti ile meşhur Çin şeddini meydana getrıtfi (M. bin başlarında 6un şeklinde. asırdan itibaren takip etmek mümkün olmaktadır Hunlar'la ilgili ilk tarih? vesika olarak bir anlaşma zikr edilmiştir ki. 'Büyük Hım İmparatorluğu1' kudretinin zirvesinde bulunuyordu. Yurtlarından atılan Yüe-çt'lerin Afganistan'da Bakîri-a bölgesinde. Irtiş yatağına kadar olan bozkırları (Kie-kun=K*rgtz!ar'ın memleketi) ve buranın batısındaki Ting-ling'lerin yerini. kut börü. L Ügetî'ye göre Hsiung-nu'ların kimliğini tespit etmek müşkildir. emrindeki demir disiplin altında yetiştirdiği 10 bin atlı ile katıldığı bir sürek avında T'u-man'ı öldürerek Hun Tan-hu'su ilân edildi (M.Ö. Mahallî hanedanlar. devleti sinsice kuvvetten düşürmeğe çalışıyorlardı.O. Mao-tun tarafından Çg% hükümetine gönderilen MÂ 177 t»** mektuptan anlaşıldığına göre Türk devletine bağlı kavimlerto-sayısı 26 idi ve bunların hepsi* Tan-tuMm ifadesi ite "yay geren halk" yâni "Hun" olmuşlardı. doğru vb. halk manâsında olan "Hun* diyorlardı. meskûn sahaları ve askeri yığınak yerlerini surlarla çevirmeğe başladılar. dîni Be. 259-210) Hun taarruzlarına karşı kuzey sınırlarını büsbütün kapamak için. O zaman Çin'de birbirleri ile mücadele hâlinde olan 'Muharip Devletler" den Ts'in'in gittikçe kuvvetlenmesinden endişelenen diğer beş 'kral" zikredilen yılda Hun devleti ile ittifak andlaşması yapmıştı.S. Tai-yuan şehirlerini zapt etti. KM* devrinde fazte hissedilmeyen bu menfi durumlar onun oğlu Tan-hu Kun-şin zamanında (M. 209-174). £14). Ve nihayet devletin sahipleri kendilerine. devleti kuran ve yürüten asıl unsurun Türk olduğuna dair inandırıcı deliller vardır. yabana kavimlerin de yer almaları tabii ise de.Ö. 318 tarihlidir. iç ve dış siyâseti ile. Gabain Türk-Moğol karışımı olduktan fikrindedir. 174 yılında öldüğü zaman. insan. Mao-tun'un babası Tu-man Çin yıllıklarında Tan-hu (veya Şan-yü) diye anılmaktadır ki. Kendisi de Han sülâlesine dâmad oian-bu Tan-hu.

Hirth tarafından ortaya konmuştur. Asya Hunlan'nın torunları oldukları son zamanlardaki tetkiklerle daha da açıklık kazanmıştır. Işık Göl yanındaki yu-sün'ların mukavemete temi iaraıafc geîdiğı Çü-Taias ırmakları düzlüğünde müstakil devlet kurdu» Fakat bu Orta Asya Hun devleti çok sürmedi. 125) adı geçen krallığın Huniar tarafından yıkıldığını kaydeder ki.. 1. Hsien-pi) ler tarafından batıya itilip 216'da hemen tamamen yurtlarından çıkanlırken Güney Hunları da kendi içlerindeki çatışmalar yözünden tekrar ikiye bölündü ve baskısını artıran Çin.S. bilhassa süvari kumandanı Pan Ç'ao'fifiin gayretleri ite (MS 75'e öoQtu) Doğu Türkistan'a kadar sokulan Çinliler oralarda asker? garnizonlar kuruyorlardı. Çi-çi Hunlarfnın kalıntıları. ipek yolu üze*rindeks memieketîer zaptofunuyor. Tan-hu'nun ikametgâhında oda oda savaşılmış ve Çi-çi dahil.Balkaş göfü havalisinde. 1855. Propagandayı artırdı. ferin sonlan) ve Ptotemai-06'tM. A. llovaysM. Moğol soyundan Siyen-pi (H'yen-bi. bin sonlarına kadar Türk-Çin mücadelelerinin: fcemet sebeplerinden biri bu kervan yoluna hâkimiyet meselesi olmuştur. iç Asya yönünde. idarecilerle başbuğların arasını açmağa yönelen düşman propagandası »te gittikçe dennteşiyordu. Tanhu'lar soyundan gelen bazı kimseler kısa ömürlü küçük devletler kurmuşlardır. Türk-MoğotMançu karışımı oldukları (J. bilhassa ikürîı değ$kli$ sebebi ife batıya yöneldikleri tahmin edHmektöbfr. K. Hoops) veya Kafkas kavimlerinden oldukları (L Jeİiç. bu Huniar1! Ön kaynakları Hsîung-nu olarak tanıtmış. ferîhçi PBnî-us (ölm. M.114 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ 115 ki ufak çaptaki akırte: durdurduğu görülüyordu. asır sonlarına kadar varlıklarını devam ettirmişler ve Çin'in çeşitli bölgelerinde. Türk.F.S. Huniar artîk eskisi g*b* değil k&ler. De Guignes..S. tm ile çevrilen başkenti. b i Batı f Avrupa) Hunları Kimlikleri hakkında 200 yıldan beri türlü tahminler yürütülen ve çeşitli bilginler tarafından. Fick. 1757. Thierry. hanedan azasından bazıları-: re Rendim ce^p etmeğe muvaffak oldu. 160-170) haritalarında 'Hunlarm oturdukları bölgeler Çih kaynaklannda Hsrung-nu'ların topraklan olarak belirtilmiştir.Ö. J. Bfliodtğ* gibi. o zamanlara kadar Cinden vergi ve hediye olarak sağlanan mâlî destek kesıfrnişti. tabi? daha ziyâde Çinlileşmiş olarak.S. Bu hususta tarihî. aşağı yukarı M. 1915. bir yandan da yotu üzerinde. 1930. Zebelin) veya Germen soyuna mensup bulunduktan (Müllenhoff. Avrupa Hun Impara-tortuğu'nu kuranlar bunlar olmak gerekir. asır ortâlarma kadar Çin'den gelen Hun külteleri îte çoğalan ve uzunca bîr rtteddet sâta'rîfcir hayaft yaşamak suretiyle güçleri artan bu Hunlar'ın. buralarda geçirdiği uzunca müddet içinde (M.. M. PPeffipt. Daha Maotun /amam>da Cinde temandan Mung-t'ien tarafından başlatılmış oian askerî ıslahat hareketleri imparator Vu-ö'nin kumandanlarından olup. 5.) veya doğrudan doğruya islav menşeinden geldikleri (Venelin. Much. bu da prensler arasındaki anlaşmazlığı şiddetlendirdi. Orasius (1. R. Bir yandan Çfrı ile uğraşarak. 2-Cungarya ve Barköl havalisinde Kuzey Hunları (Bunlar M.220'ye doğru bütün toprakları işgal etti. İç huzursuzduk. 1941 vb. Bo-han-ye'nin Çin'e tâbi olma teklife Wuo danışma kurulunda (devtat-ıneclısi) ağır münakaşalardan sonra reddedildi.Grousset. Hia. Uygur. Batıya Hun yürüyüşteü adım adım takip eden Çm ordularından başka. adlan geçen Türk boylan da yeni devlete karşı ideler. temasiannı ve tavsiyelerini ihtiva eden mühim raporu imparatoru memnun eimş ve sonraki Çin siyâseti için başlıca rehber vazifesini görmüştür. Tarbagatay. Nemann. Batı Hunlan'ndan geldikleri hakkında kuvvetli bir delil Fr. savaş gücü zayıf Huniar aleyhine birleşmişler ve Çin'e destek olmuşlardı Ööft taraftan hücuma uğray^Hun devletinin. 2S) Hunlar'ın Grek-Baktria krallığının doğusunda olduklarını söylerken. 1856. Fin-Ugor. kanlı sokak muharebeleri cereyan etmiş. 155 yılma doğru. 58). sa- rayda bulunan kadın-erkek 1518 kişinin hepsi. 70 bin kişilik hasım ordulan tarafından kuşatıldı v© yıkttdı. Moğol. 139-127) edîndtğs bilgiyi. Gayelerinden biri de Çin için muazzam getir kayrvağı oian ipeğe batı bölgelerinde de yeni pazarlar bulmak ve iç Asya-iran üzeninden Akdeniz kıyılarına ulaşan meşhur"ipek yolu" nu emniyet altma atmaktr Dolaya He orta ve bat! Asya'da yabancıların kudretini kırması lâzım** tit. coğrafî. Türk-Moğoi kanşımı. İlk defa büyük imparatorlardan Vu-ti (MÖ 141-07} katabafck ordular teşkil ederek. Mat Tan-hu'nun iktisadî darlığı gidermek gibi kendince mâkul sebeplere dayalı fikrinde ısrarı Huniar'» ikiye a&f&. 1893. Fin. Franke. Kuzeyde Hun akınları tutuluyor. Sonuncu 'devlet" de Tabgaç hükümdarı Tai-Wu tarafından nihayete erdirilmiştir. Güney Hunları. Strâbon (ölm. gizli vazifesini yaparken Bunlar tarafından yakalanıp 10 yıl gözaltında tutulmasına rağmen. Kuzey Hunlan'ndan eski Hun başkenti bölgesinde kalanlar da.Ö. A. 1923. M.v» bilhassa Araf OtMütıân doğusundaki bakırlara çekilerek varlıklarını devam etürmişlerdir. Shîratori.Ö. R. 115) tarafından büyük başarıya uteşUntmıştı.Ö. imparatorluğun zengin kısmrsîarîmn yavaş yavaş düşman istilasına uğraması ile devlet geliri azalmaya başlamış .S. tâbiiyeti şerefsizim sayan Çi-çjtendine bağlı kütlelerle birlikte1 rperoieket! \efr ed&?f*k batıya doğru çekildi (M. Radloff. 64). Hun tarzında 140 bin kişîbk bir suvar* kuvvet? çıkara Ho K'ü-ping (öl. 3. Ho-han-ye (ölm. Bunlardan üçü: Ua Tfr'ung. arada bîr mücadeleye mecbur oldukları Çinin siyâsî nüfuzunun ülkelerine tamamen hâkim olmasını (imparator Ming-ti zamanında. o da ordularını Türk usulüne göre yetiştirmeleri ve Hun silahları Re teçhiz etmeleri idi. 31)'tn evlâtları Çin şeddinin kuzey bölgesinde 75 yıl kadar Hunfaf özörinde Tan-hu"luk yaptılarsa da. J. 90-91 yıllarında Baykal-Orhun bölgesinden buraya göçmüşlerdi). dil ve kültürel deliller gösterilmiştir. 58-75) önleyemediler. Nihayet Çin. O.Kuzey-batı Çin sahasında. asır başlarında Asya Hunlar'ı birbirinden ayrı üç bölüm hâlinde görünüyordu: 1. Pei-^ang. W. Gy. HenûiTferieşememiş. Bununla birlikle Asya Hunları. Çi-çi tarafından yeni inşa ettirip. devletleri uğruna hayatlarını feda etmişlerdi. Hun hâkimiyetinin yıkılmasını hedef tutan pîâniartnt tatbtke girişti. 1828. Buna göre 355-365 yıllarında Alan ülkesinin <Hazar^Aral arası) istilâ edilmesi münasebeti Ne Çin kaynakları bu . M. M. Akınlar durmuş. Hayrete öeğer bir müdafaa yapılmış.Ho-han-ye Çin himayesini kabul edip halkının bir taamını Or-dos a gönderirken. K. Mâszaros) ileri sürülen Batı (Avrupa) Hunları'nın TlÛrk asıllı olup. Çi-çi iktidarının yıkıl-masıyle etrafa dağılmış olarak. Klaproth. Oradaki diğer Tfirk zümreleri ve 1. Yedi-su havalisindeki Ogur (O-k'ut) lannt fetiş kaynskianndaK* TNvHng'terin. Çin sahasında Hun siyâsî hayatı tarihe tarışmakta beraber. kardeşi Çi-çi tarafından tanınmadı (M.ö. Vu-ti'nin ipek yoiu üzerindeki memleket ve kavimleri öğrenmek ve onlarla Hunlar'a karşı iş* bfriîği sağlamak maksadı île batıya gönderdiği yüksek rütbeli bir asker olan Çangk'ten'in. Bu arada Çinliler çok ehemrroyetff bir basan daha elde etmişlerdir ki. asırdan 2. ÇîrVfeı teşvik ve yardım* üe Tan-hu olan Ho-han-ye.

Fırat vadilerini takiben Melitene (Malatya)'ya ve Kilikia (Çukurova)'ya ilerlemişler. iran astffc Sarmatîar sınırları liroes. buna karşılık.başbuğ Uldız (Grek ve Lâtin kaynaklarında: Huldin. Hunlar'dan korkan. Euferraa efsaneleri ve Edessa kronikindeki kayıtlar) dehşet dolu gözleri önünde. bugünkü Macaristan'da Tisza nehri havalisinde Vandallar vardı. Burgond'ları. Bu hareket itfcepheli idi.Galatia (Kayseri-Ankara ve havalisi)'ya ulaştılar ve oradan Azeybaycan-Bakü yolu ile kuzeye. Arıkan f>Arıg-kan=güzei. bugün Avusturya arazisindeki Markomaniar'la Kuadlar Roma topraklarına geçmeye hazıriarwrken. Çok sür'atli cereyan eden bu akınlardan korkuya kapıldıkları için Hunlar hakkında acâib hikayeler uyduran kilise adamlarının (St. Muncuk (boncuk. Avrupa Hunfan'mn dili Türkçe idi. çoğu Latin ve Grek kaynaklarında kayıtlı. f-knlar aleyhine. Bu. Sınırları Asya'da Balkaş gölü yakınlarına kadar uzandığı tahmin edilen Hun İmparatorluğunun "batı kanadı" hükümdarı olduğu sanılan Uldız. beklenmedik mahallerde görûjen Hun akıncı müfrezelerinin Doğu Avrupa kavimleri arasında uyandırdığı dehşet.tarihî kayıtlarda sabit ilk görünüşleridir. Hunlar'dan kaçan Vizigot'lar da İtalya'da görünmüşlerdi. 400 yılına doğru. Bizans'ın Hun nüfuzuna alınması ilk hedefi teşki* ediyor. 398 de daha küçük çapta tekrarlanan bu akınlar karşısında Doğu Roma'nm genç imparatoru Arkadios hiçbir ciddî tedbir alamamıştır. Sarmat. Alan. Romalılar'ı olduğu kadar Sâsânî imparatorluğunu da telâşa düşüren bu akında Hun süvarileri Erzurum bölgesinden İtibaren Karasu. Hükümdar sülâlesi mensuplarının adları şöyledir : Karaten (kara don-elbise). Marceîlinus bu fethin Hunlar tarafından yapıldığını tasrih etmiştir. bölgenin en tahkimli tefeleri olan Edessa (Urfa) ve Antakya'yı bir müddet kuşattıktan sonra. Attila (doğduğu yer olduğu tahmin edilen Etil — hü = Volga adından). İtalya'da müthiş tahribat yapıyor.St. kuzeye çark ederek Orta Anadolu'ya. Kuad'ları. Hatta Batı Hun hükümdar ailesinin Asya Tan-hu'larına bağlanabilmesi büe mümkün görülmektedir. Fakat daha korkunç bir barbar belirdi ki. Kappadokia . Alaman'ları vb.Hun ayniliği. Atakan\ Eşkam. topraklarından çıkararak. Stilikhonun bile Pavia savaşında durdurmağa muvaffak olamadığı bu barbar şef. Hunlar'ın batı istikametindeki yolları üzerindeki engelleri kaldırmış. Aynı hadise üzerinde birbirini doğrulayan bir uzak-doğu ve bir Lâtin kaynağının tespit ettiği Hsiung-nu . daha büyük sayıda diğer bir kısım Kafkaslar üzerinden Anadolu'ya yöneltilmişti. Kelt vb. Soğd dilinde yazılmış bir metin ile de ayrıca teyid edilmektedir. Bu zaferi île Uldız Roma gibi büyük bir medeniyet merkezini kurtarmış oldu. Epfiçaim. Suriye'ye inerek Tyros (Sûr)'u baskı altına almışlar. Don-Dinyeper nehirleri arasında Doğu Got'ları (Ostrogot). Ayrıca.aşıp Roma İmparatorluğuna giriyor. Hunlar IV. Sakson'ları. topluluk: Ağaçeri. 374'de Itii (Voiga) kıyılarında görûndüter O tarihlerde Karadeniz kuzeyindeki düzlükler bir Germen kavmi o*an Got'larin işgali aftında îdi. Kursık. Asding Vandallar». ancak Türkler karşısında mahkûm oldu.405 yıllarında . Roma'yı yeryüzünden kaldıracağını ilân ediyordu. Batı Roma ile iyi münasebetler devam ettirilecekti. Roma İmparatorluğu nun kuzey eyaletlerini aft-üst ederek tâ İspanya'ya kadar uzanmak suretiyle Avrupa'nın etnik çehresini aeğişîıren tarihî 'Kavimler Göçü" başlamış oldu. Hun korkusu ile yerlerini terk etmiş olan Vandallar'ı. Balamır'ın oğlu veya torunu olduğu sanılan Uldız. Batı Roma topraklarına tecavüz ederek huzursuzluk çıkaran "barbar" kavimler aynı zamanda Hunlar'ın da düşmanları oldukları için.Batı Roma ile müşterek hareket gerekiyordu. Attilâ'nın babası). önce Trastlvanya'da duraklamış olan Batı Got'ları da Roma hududlarını geçiyorlardı (381). Doğu Roma. o devir yazarı A. 404 . kalabalık Vizigot kütleleri ile batıya doğru kaçtı (375). Daha batıda Transüvanya ve Ga'îçya da Gepid'ler. Diğer taraftan bir kısım Germen menşeli kütlelerle İranlı Baştarnalar Pannonıa (Batı Macaristan'dan Aipter'e doğru sarkarak İtalya'yı tehdide başlamışlarda Köilar Roma İmparatoru I. Lombardia üzerinden Galya'ya uzanan Alarik'in idaresindeki bu Got tehlikesi Romalı ünlü kumandan Stilikho tarafından güçlükle önlendi (Nisan 402). Mamafih Roma topraklarında görüleri bu kuvvetler keşif vazifesi yapan öncü müfrezelerdi. 401'de Batı Roma eyaletlerine girmişler. Hun başbuğu Balamtr'm idaresindeki büyük taarruz önce Doğu Got'larına çarptı ve bu devleti yıktı (374). bu da. Nitekim aynı tarihlerde bugünkü Macaristan ovalarına kadar akınlar tertiplenmişti.Sueb. Tanınmış kimseler : Basık. asil kraliçe). Dengiztk (=Dengi2^Dentz"den)Jrnek (küçük er) (Son üçü Attilâ'nın oğullarıdır).. inanamaz rivayet ve hikâyelerin çıkmasına ve yayılmasına sebep olmuştur. Hun Devleti'nin Don nehri havalisindeki "doğu kanadı" tarafından tertiplenen Anadolu akını Basık ve Kursık adlı iki başbuğun idaresinde idi. 8u dört Germen kavmi dışında aynı bölgede İranlı ve İslav kütleler. Hunlar'dan bir kısım Balkanlardan Trakr ya'ya doğru ilerlerken. sonbahara doğru. Büyük Faesulae (= Fiesole. Uldin. büyük dalgası başlamış. Batı dünyasında korkunç akisler yaratmış. Batıda Hun baskısı. daha çok Uldiz) kumandasında iyice his edildi. kütlelerini Ren nehri ötesine. Aynı'zamanda Hun kudretinden bir kere daha ürken Vandai. Aybars. Floransa'nın güneyinde) muharebesinde bizzat Uldız'ın kumanda ettiği Romalı kuvvetlerle takviyeli Hun ordusu tarafından mağlûp edlien Radagais yakalandı ve idam edildi (Ağustos 406).11e TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ *%1 memleketin Hstung-nu'iar tarafından zapt oiunduğunHfeaydederken. Anî ve şiddetli Hun darbecinin. buralarda Hun kuvvetlerinin serbest hareketlerine imkân hazırlamıştı. Sueb'leri. kendi demir yumruğu altında birleştirmiş olarak Roma üzerine atılan Radagais idi. Oktar (Attilâ'nın amcaları). buna göre. Böylece Hun askerî gücünün harekete geçirdiği ve batıya doğru çeşitti' kavtfröerîn birbirlerini yerberinden atarak. Türkler'in Anadolu'da. Iheodosius'un ölüm y»h olan 395 de yeniden hare- kete geçtiler. Attilâ'nın son yıllarına kadar takip edilecek olan Hun dış siyasetinin esaslarını tesbit etmişti kî. Hieronymus. Kırat Ermanarik intihar etti Yerine geçen Hunimund Hunlar tarafından "tayin" ed&ntşti 'Hayret edilecek bir hareket kaabiliyeti ve gelişmiş bir süvari taktiği ile" devam eden Hurt taarruzunun Dinyeper kenarında vurduğu ağır darbe Batı Got'larım da çökertti ve Krraî Atanarik. yani Bizans daima baskı altında tutalacak. Asrın ortalarında Afan ülkesini ete geçirdikten sonra. Alaniar'd&n ve Germen Talat'lardan teşkil ettikleri yardımcı kuvvetlerle takviyeli oiarak ilk defa 378 oanannda Tuna'y* geçtiler ve Romalılar'dan mukavemet görrneksizin Trakya'ya kadar Derlediler. Nitekim Uldız'ın Tuna'da görünmesi ile Kavimler göçü'nün 2. merkezterine döndüler. Hunlar Gottar dan. kımız (Prrskosda). Galya'ya gitmeğe zorlamakla. Şar (sarı=ak) Ogur. daha başka küçük Germen toplulukları da yaşıyordu. Çünkü. oradan Kudüs'e yönelmişlerdi. onun batısında Batı (Softan (Vızigot) bulunuyordu. ilek (=llig=lllig).

Konstantia barışı (veya bazılarına göre Margus barışı) diye anılan bu anlaşmanın ihtiva ettiği başlıca maddelere göre Bizans bundan böyle Hunlar'a bağlı kavimlerle müzakerelere. Buda da "iktidar hırsı ite yanan" Attila tarafından ortadan kaldırılmış değildi. 432de konsül olan. ittifaklara girişmiyecek. Ancak. dağınık hâlde): Atanlar. hiç atından inmemek üzere aylarca süren bir teftiş gezisi yaparak. Kuadlar. Fakat Hun sınırlarına gelen Bizans elçilik hey'eti Rua'yı gölgede bırakan bir Türk başbuğu ile karşılaştı. Sarmatlar. 422 yi} Avrupa Hunları tarihinde yeni bir devrin başlangıcı gibidir. Attiia. Valentcnianus karşısında Roma'ya sahip olmak iddiası ile İtalya'ya ordu ve donanma sevk ekmesi Batı Roma'yı Hunlar'a daha çok yaklaştırdı. babası Muncuk erken öldüğü için. Hun idaresinde yaşayan yabancıları gizlice kışkırtmaktan geri kalmıyordu. eğlenceden hoşlanan.Germen (doğudan batıya): Doğu Gotları. Bundan sonra Attila imparatorluğunun doğu bölgelerinde. Tann'nın «ün- dar imparator Theodosios'un dualarını kabul ederek Bizans üzerinden bir tehlikeyi kaldırdığım vaaz ediyordu. Attila'nın yardımcısı sıfatı ile 11 yıl Hun imparatorluğumun idaresine katılan Buda 445 de eceli He ölmüştür. Bizans'ın. Trakya'da. yardım sağlamak sçtn ftua'ntn yanına geldi. . ticarî münasebetler yine belirli sınır kasabalarında devam edecek ve Bizans'ın ödemeye ta-ahhüd ettiği yıllık vergi iki misline (700 libre altın) çıkarılacaktı. Bu durum Huniar arasında olduğu kadar Bizans'ta. Ü&eâi dahiitnde hiçbir Grek serbest doîaşamıyacak ve ticaret belirli sınır kasabalarında yapılacaktı. Neurlar. devlet idaresini ve Hun iç ve dış siyasetinin esaslarını öğrenmişti. devleti ciddi bir hükümdar vasfını taşıyan kardeşine bırakmıştı. 434 yılı baharında Hun sınırlarına gelen Bizans elçilerini Attila. Bütün bunlar Rua'ntn kuvvetli şahsiyeti ile Hun devletinin her iki Roma'nın iç ve d*ş siyasetlerine ist&amet verdiğini göstermekte idi.11S TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ 119 ve bilhassa 409 yrtmda Tuna'yı geçerek Bizans'a Hun tehdidinin ekşitmediğini göstermiş ve Grek kaynaklarına göre (Sozomenus. Karsus (Bulgaristan'da Hirsovo) kalesinde astırdı. kaynaklardan (Priskos. Bizans elinde bulunanlar iade edilecek (Grek asıllı olanlar için fidye verilebilecek). Roma senatosunun da küçük imparatorun yerme i. Theodosios'un aynen kabul ettiği bu anlaşmanın hükümleri icabı olarak Hunlar'a iade edilen kaçakları Attila daha Bizans ülkesi içinde.Muncuk (Atilla'nın babası) erken öldüğü için rjğer iki kardeş "kanad kraHarı* durumunda bulunuyorlardı.Hunlar'ın başına geçtiği zaman 39-40 yaşlarında olan Attila. onunla birlikte seferlere katılmış.İslâv (orta ve batı Rusya'da): Venedalar.) takip edilebildiği kadar. Theodos^os (4G8-450)*un. Suebler. 423'da 'Magrsîer miîitum'. enerjisi kıt Buda ikinci plânda kalmış. c . Bini un hakkında bilgimiz sadece. Rugiler. Roxolanlar. Theodosios süratte anlaşma yolu bulmak ümidi ile elçiBk hey'etini Hun başkentine göndermeğe karar verdi. H. II. Diaconus. Amcaları Aybars (doğu kanadının "kiralı") ve Oktar (batı kanadının "kiralı*) olarak. Bizans tarihçisi Priskos'un ifadesi ile Rua'dan barışı yılda 350 libre altınla safcn airraş oian H. Bu tarihte Hun hükümdar atîesine mensup dört kardeşten (Rua. Bu sebeple Rua o zamana kadar mutad ofen. Sklavenler. canını Rua'ya sığınmak suretiyle kurtarmış.İranlı (Kafkaslar'dan Tunaya kadar. Hun İmparatoru 60 bin süvari başında İtalya'ya yöneldi Savaşa girmeden kuvvetlerini çeken Bizans'tan ağırca bir harp tazminatı alındı. Gepidler. amcası Rua'nın yanında yetişmiş. P. Attila yalnız değildi. b . 422 ye kadar Hunlar hakkında bilgi verilmediğinden bu meşguliyetin on sene kadar sürdüğü tahmin edilmektedir. Bizarıslîlar'ın Hun tmparatorluğundaki yabancılardan ücretli asker toplama faaliyetlerini ve Bizans!* tacirlerin Hun topraklarında ticaret yapmalarını yasak etti. Antlar. karşıladı ve dinlenmelerine dahi izin vermediği elçilerin biri konsül-general. Kaynaklardan anlaşıldığına göre. Skirler. Fakat o sırada Rua öldü (434 bahan). diğeri seçkin bir diplomat olan başkanlarma. hiç mukavemet göstermiyen Bizans'ı yıihk vergiye bağladı: 350 libre altın. Heruller. kendim ite barış müzakereleri için gönderilen Trakya>umuml valisi (Magister militum)*ne taüneşin battîğı yere kadar her yeri zapt edebilirim' diyerek meydan okumuştu tAdız'm ötümü (410 SJT aiarıj'nden sonra Hun İmparatorluğunun başında Karaten bulunuyordu. 412 yılında Bizans elçisi Olyrnp*odoros'un onan yanına gitmiş olduğudur. Roma'da ve diğer kavimler arasında Attila adının dehşet saçan bir otoritenin timsali haHne gelmesine yardım etti. Rua zamanındaki yerlerini muhafaza ediyorlardı. İmparator II. barış şartları olarak yazdırdı. Baştemalar. J. Hun ordusunu isyana teşvik etmek ve tâbi kavimleri Huniar'dan ayırmak maksadı ite Hun topraklarında faaliyete geçirdiği casusluk şebekesi ve propagandacıları iteri sürerek tertiplediği Balkan seferinde (422). 432 yiimda da Afrika'da Vandal kı-rafc Geiserik tte mücadele eden rakibi Bonifacius karşısında. kil (Volga) kıyılarındaki Şara-ogur'larm (Ak-Ogur. Karaton daha çok doğu işleri ile uğraşmış görünmektedir. Bu itibarla. yine de. Batı kanadının sıklet merkezi Tuna etrafında. Fakat. Oktar) Rua imparatorluk makamını işgal ediyor. imparator Valentinianus'un annesi Placidia da Hun kuvvetlerinin italya'ya yönelmesi üzerine Aetius ile uzlaşmağa mecbur olmuştu. Markomanlar. Türk boyu) ayaklanma teşebbüsünü bastırdı (435). Tuna ile Morava nehrinin birleştiği yerdeki Konstantia (lam karşısında Margus kalesi bulunuyordu) surları önünde. Siyasette Uldız'ın izinde yürüyen Rua. at üzerinde. 423'te henüz 4 yaşında iken Batı Roma İmparatoru ilân ®ötier\ Uî. Codex Theodosianos vb. Ordu ve dış münasebetlerin tanzimi Attila'nın elinde idi. şu kavimler yer almışlardı: a . 433'de Roma Imparatoriuğü'nun en yüksek makamı 'Patricius'tuğa yükselerek uzun müddet ordular başkumandankğı yapan Aeftus gençli çağının Roma tahtı işlerine karışmaktan doğan buhranlı anianr» Horı yasdtmı üe atlatmış. Artık Hunlar'a tabi "barbar" kavimlerin Roma'ya güvenerek herhangi bir harekete kalkışmaları bahis mevzuu değHdi. iddia edildiği gibi bir iktidar rekabeti bahis mevzuu olmadıktan başka. Memleketi büyük kardeşi Buda (Bleda) ile birlikte idare ediyordu. Theodosios. doğu kanadının sıklet merkezi Dinyeper havalisinde olduğu tahmin edilen bu tarihlerde Hun Imparatorluğu'nda. Jordanes.). Bu arada Rua. çeşitli kavimleri yakından tanımak imkanını bulmuş. Honorî-us vb. Bizans kudretti bk düşmandan kurtulduğu içki seviniyor. Huniar'dan kaçanlara -esir alınmış Bizans teb'ası dahililtica hakkı tanınmayacak.taleplerini. Muncuk. Notarius (Devlet baş müsteşarı) Johannes'i seçmesi üzerim o sırada 35 yaştnda bulunan ünlü asilzade Aetius. Aybars. Piskopos Proculus. bir müddet önce Bizans'a sığınmış olan Hun ileri gelenlerinden Mana ite Atakam'ın oğullarının ve diğer Hun kaçaklarının iadesini İstedi.

On-ogur. Bu sebeplerle ve Margus'un zaptı ile başlayan Attila'nın idaresindeki 1. Her iki Roma'nın durumları meydanda İdi. barış yapmak için Theodosios'un sür'atle gönderdiği. hatta buniardan bazılarım yüksek makamlara getiriyordu. bu defa da. Konstantia andiaşmasınm hükümlerine aykırı olarak Hunlar'dan kaçanları iadede ağır davranıyor. Tuna'nın güneyinde beş günlük mesafedeki yerler askerden arındırılacak. Hunlar. Bu sefer sonunda tuna boyundaki kaleler Hun idaresine geçmiş. Balkan seferinin açılmasına sebep oldu (447). aşağı Ren sahasrndaki Franklar.. Kıral Gun-dikar idaresinde Belçika bölgesine saldıran Burgondlar'la savaşmağa mecbur olundu. Bütün "Germania" nın zaptını tamamlayan bu savaşlar neticesinde 436'yı takip eden yıllarda şu kavimlerin de Türk idaresine alındığı anlaşılmaktadır: Bajavurlar. Theodosios kölelik haysiyetini de koruyamamıştır. sarayındaki ileri gelenlerin de tavsiyeleri ile. Batı Roma Hun devletine yrihk vergisini muntazaman tediye etmekle beraber. yukarıda adı geçen Anatolius ile magister ve kançılar Nomus başkanlığında ikinci bir heyet yola çıkarıldı. Batı Roma'ya esasen son askerî destek 439 yılında yapılmış. Akdeniz'deki harekâtım engelleyen Bizans'a karşı Attila'dan yardım istemişti. Longobardlar. Attila tarafından kabul edildi ve anlaşmaya varıldı (Anatolius barışı). A. yüzünden patlak veren ve genişleyen köylü isyanları (Bagaudalar) nizam ve asayişi iyice sarsmış. Priskos'a göre.TOrk: İmparatorluğun her tarafına yayılmış olarak. Diğer taraftan Kuzey Afrika Vandal kralı Geiserikh. Margus piskoposu. Çudlar. Singidunum (Beîgrad) ve Naissus (Niş) üzerinden Trakya'ya doğru gelişirken. şefleri veya kıratları vasıtası ile imparatorluğa bağlt bulunmakta idi. fakat Theodosios Attila'nın haraçgüzârı olmakla köle durumuna düşmüştür. sakin ve yumuşak buldular. • . Türingter. bu davranış Hunlar'ı infiale sevk etmişti. Karadeniz kuzeyi düzlüklerinde Öçogur ve Baş^ogurtar. Volga'nın doğusunda Sabariar ve başka Türk kütleleri. arlık Batı Roma'ya yönelme zamanının yaklaştığı kanaatine varmış bulunuyordu. Her sene Bu kadar altın tedarik edilmesi imparatorluğun takatim' aşıyordu. Bizans bakımından en ağır şart yıllık vergi idi. suikasd tertibinden habersiz tanınmış hukuk bilgini Maximinos başkanlığındaki ve bıraktığı notlarla. Batı Roma'nın tavassutu neticesinde hızını kesti. Estler. Theodosios. Şaşırdığı anlaşılan Theodosios. 20 bin Bur-gond savaşçısının öldüğü bu Hun-Burgond mücadelesi Almanlar'ın meşhur "Nîbe-İungen' destanlarına mevzu teşkil etmiştir. Vâmbery'ye göre Edîk-kün) ile Orestes (Pannonia'lı bir Romalı) 'nın bulunduğu Hun elçilik heyeti le birlikte Bizans başkentinden Attila'nın devlet merkezine yâni Orta Macaristan'a doğru yola çıkart. yâni Kuzey denizi ve Manş kıyalarına ulaştığı. Müşterek pazar yerlerinde Grek tacirleri Hunlar'ı aldatıyorlardı. Attila'nın idaresi altında birkaç noktadan Tuna'yı geçen ordular. Hun hâkimiyetinin "Okyanus adaları'na. 440dan itibaren Attita Bizans'a karşı baskıyı artırdı. İki yıl kadar süren mücadele sonunda Attila'nın gönderdiği Hun müfrezeleri yardımı ile isyancı elebaşılar Aetius tarafından ortadan kaldırıldı ise de (436). durumun farkında olan başkumandan Aetius. Çünkü II. yerli halkın. hâdiseler çağdaş tarihçi Priskos taraf *ndan kaydedilmiştir. Halbuki Roma imparatorluğunda. muhtemeller Hun- . Juthanglar. Arcadiopolis (Lüleburgaz) müstahkem mevkileri ve şehirlerini zapt ede ede ve Tesalya'da Termopil'e kadar geniş bir daire çizdikten sonra. Artık dünyanın fethi yakındı» zira bu kılıç vasıtası ile yeryüzüne hükmetme yetkisinin Tanrı tarafından Attila'ya tevdi edildiğine inanılıyordu. Saraogurtar. buna göre. Attila gibi» asîl bir babanın oğludur. Bu elçiler Hun başkentinde Attila'yı tatminler hilâfına. Attila babası Muncuk'tan aldığı asaleti muhafaza etmiş. garip bir kurtuluş yolu buldu: bir suikasd 9e Atötrfyr ortadan kaldırmak. durumdan Edekon vasıtası ile haberdar olan Attilla. Veşi!er. Bizans başkentini kuşatmak üzere Athyra (Büyük Çekmece)'ye ulaştığı zaman orada. gizli vazifeli Bigilas da katılmıştı.120 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ 121 4 • Fin-Ugor (Ufafdan Battıkla kadar): Çaremizi Mordvinier. İmparator Theodosios'un şahsında Bizans'ı tamamen kendi iradesine bağlı kabul eden Attila. Attila'ya karşı koyabilecek bîr kuvvetin kalmayışı. Zira Hun dış siyaseti değişmekte idi. rivayete göre. başta Attila ve çağı olmak üzere 5. Sayılan 45'e varan ve çeşitli dil ve soydan dan bu kavimler eski Türk devlet sistemine göre yalnız siyasî bir b«iik teşkil etmekte. Kavimier Göçü doiayısıyle Harekât halinde olan kavimlerin bulundukları yerlerde ve geçiş yollan üzerinde geniş ölçüde tahribat yapması. bir kere daha Hunlar'a müracaat zorunda kalmıştı. asır Avrupa Türk tarihini teferrutlı bir şekilde öğrenmemize yardım eden kâtip Priskos'un dâhil bulunduğu Bizans elçilik heyetine. yabancı kavim veya zümreler ancak reisleri. 445'de Buda'nın ölümü üzerine tek başına Hım imparatoru olan Attila iktidarının şahikasına yükselmekte idi. Maryalar. Bizanslıların hiçbirine dokunmadı. çünkü efendisinin canına kıymak istemiştir. uzun zamandan beri kayıp olan bu kutlu kılıç bir Hun çobanı tarafından bulunarak Attila'ya getirilmişti. Vidivarüer. derhal. Marcianopolis (Preslav). Bizans harp tazminatı olarak 6000 libre altın ödeyecekti. kıymetli mâdenlerden yapılmış silahlan ve ziynet eşyası ile birlikte gömülen Hun büyüklerinin mezarlarını soymuş. o çağlarda dünya hâkimiyetinin timsali sayılan. Heyet 448 yılı yazında Hun başkentine geldiği zaman. Meselâ Got menşe fi Hun firarisi Amegisclus'u general rütbesi ile Trakya'da Hun sınırında vazifelendirmiş^.". Bu duruma ilâveten Bizans'ın kaçaktan geri vermekte ağır davranması.mahsulâtının zorla eHerirrden alınması vb. ondan sonra yardımlar kesilmiffi. daha geri hatlardaki tahkimat yıktırılmış. Magister ve Patricius Anatotius. Burgondlar. Bilhassa Necker nehri boyunca cereyan eden bu muharebelerde Hun ordusuna batı kanadı "kiralı* Oktar kumanda ediyordu ki. Volgaya doğru Altı-ogur. Başında Edekon (Türk. S*gazir)'ler. tertibi gerçekleştirmeğe memur. Fakat Theodosios'a hitaben yazdırdığı şu mesajı hususî elçi ile imparatora yolladı: 'Theodosios. iki koldan ilerliyerek kaleleri Sardica (Sofya). bir psikolojik belirti olarak. Nihayet Bizans yukarıda adi geçen Agaçeriler isyanında tahrikçi rot oynamıştı. Batı Asya ile Orta Avrupa'ya hâkimdi. savaş tanrısı Ares'in kılıcını Attila'nın ellerine verdi. yaptığı alenî sorgu neticesinde Bigilas'a maksat ve faaliyetlerini itiraf ettirdi. Philippopolis (Filibe). Attila'yi teskin etmek üzere Bizans'tan. buna karşı Roma Patricius Aetius vasıtası ile. yıllık vergiyi ödemede isteksizliği 2. Ayrıca yıllık vergi üç katma (2100 libre altın) çıkarılmıştı. Balkan seferi (441-442)."T<onstantia civarında. daha kuzeyde Agaçeri (Akatzir. Aetiue bundan böyle Theodosios'un andlaşma şartlarına riayet edeceğini garantilemek üzere kendi oğlu Karptlio'yu Hun sarayına rehine olarak göndermişti. İmparatorlukta sükûnet hâkimdi 40 yılında Hun orduları başkumandanı (Genel Kurmay Başkan») Onegesius (Onügez) ite Attila'nın büyük oğiu ilek tarafından bas-ttnlan Agaçeri isyanı cfeşmda bu sükûnet bozulmamıştı. Balkanlar'da Hunlar'a karşı durabilecek mukavemet yuvalan kaldırılmıştır.

muharebe meydanın* terk etmiş. tâ A. halk telâşlı. Aemilia bölgesini işgale başlayıp Roma imparatorluğunun o zaman başkenti Ravenna'yı tehdit etmesi meselenin nihayete erdirilmesine kâfi geldi. İskandinavya'da ve bütün orta Avrupa'da asırlarca ağızdan ağıza dolaşan efsaneler türemiş. . 44S*lerden itibaren iki yıl kadar süren Hun siyâsî ve askerî hazırlığı tamamlanınca Attiia irk diplomatik taarruzunu Roma'ya yöneltti: İmparator III. şüphesiz. imparatorluk birliğini yeniden kurmak için neticesiz mücadeleler içinde çırpına çırpına nftayet bîr Bizanslının kılıcı 11e can verdi (469). Ren kıyılarındaki Ripuar Frankları ve Vizi-gottar la t}giH bir iki anlaşmazlık da savaş havasını olguniaştırdı. Campus Mauriacus'ta Batı İmparatorluğunun ne kazandığı Roma'da sıksık sorulan suallerdendi. Roma'y» desteksiz bırakmağa muvaffak oimuştu.Mtap yazılan şahsiyetlerden biri durumuna yükselmiş. kardeşlerinin ölümünden sonra. savaşta ölen kıraf Theodorik'in oğlu Thurismund idaresinde. Deng&ik. İmparator olan ilek ayaklanan Germen kavimleri ile yaptığı Netao (Avusturya'da } savaşında hayatını kaybetti (454). Hür* düşman* "barbar* farın sağladığı takviyelerle sayısı 200 bine yükselen Roma ordusu da kuzey istikametinde hata ilerliyor. çağdaşı kayıtların onu iyilik sever. şüphesiz tıpkı Bizans gibi. Ayrıca bu savaşta Attila'nın gayesine ulaştığı da aşikârdı. 448'de Hun başkentinde Batı Roma elçilerinden duyarak belirttiği gibi. bugünkü Paris yakınındaki Aurelianum (Orteans) şehrine ulaştığı zaman. imparatorluğun onun hissesine düşen yarısını veya "Augusta"nın kocası sıfatı rfe Roma İmparatorluğunun idaresine iştirak hakkını istedi. vaktiyle kendisi ile evlenmek arzu ederek nişan yüzüğü gönderen ve 425'den ben imparator hukukunu hâiz olduğunu göstermek üzere "Augusta" unvan* ile andan. romancılara. daha bir yıl geçmeden Attila İtalya seferine başladığı zaman Roma'nın Hunlar'a karşı çıkacak kuvveti kalmamıştı. adına bir düzineye yakın opera bestelenmiş!». Papa'nın ağzından Roma'nın teslim olduğunu öğrendikten sonra da eski medeniyet merkezini korumayı vazife sayan Attila. Galya'da. Irnek ise bu savaşlara katılmamış. O da. ağır kayıplara uğrayan Frank kuvvetleri de onları takip etmişti. Hitabeti ile meşhur Papa I. Saray endişeli. Sür'atle bir hey'et hazırlandı. şimdi sıra Sâsâniler'de idi. büyük Türk başbuğundan Roma'yı esirgemesini rica etti. kompozitörlere ilham vermiş. hâtûnu Ankan'dan doğan üç oğlu: sırasiyte llek. çoğu süvari birliklerinden kurulu ordular teşkiline girişmiş. Batılı tarihçiler. Britanya'da. Son yarım asırda yapdan tarafsız tarih araştırmaları onun. Fakat kartlaşma Atöfa'mn Türk tâbyesine daha uygun gördüğü Campus Mauriacus (Troyes şehrinin hemen batısında Champagne ovasında) da oldu (20 Hazirarl ^>1). Nitekim. fakat siyâsî zekâdan mahrum Dengîzik. hakkında ea. Anlaşılmıştır W. Attila'nın ölümünden sonra. savaş gününün akşamı Roma ordusu dağılmıştı. muzaffer ordusu ile başkentine dönerken. Valentinianus'ün kızkardeşi oîup. babacan. Ordularını Galya ortasından oldukça sağlam ve disiplin içinde 20 gün kadar bir zamanda başkent bölgesine getirebilen Attila kudret ve "korkunçluğunu" muhafaza ettiğine göre. delişmen tabiatlı Honoria'yı zevceliğe kabul ettiğini bildirdi ve cehîz olarak da. Türk usulünde. 46t başlarında Orta Macaristan'dan batıya doğru harekete geçen Hun kuvvetlerinin mevcudu 90-100 bin* Türk. Papa.tiyatro yazarlarına. Ancak son araştırmalar meseleye biraz daha ışık tutmuş görünmektedir. çok yüksek vasıfta bir hükümdar olarak tanıdığını ortaya koymuştur. Dünyanın jkî yansmın birbirinin üzerine yüklendiği. senato ne olursa olsun barış yapmak kararında idi. milletlerin hafızalarında ölümsüzlüğe ulaşmış tarihin nâdir simalarından biridir/ttaörası etrafında İtalya'da. Irnek babalarının yerini tutamadılar. savaşlarda yorgun düşeri Hunlar'ın büyük kısmı ile. Leon ("Büyük Leon") başkanlığında konsül G. Bizans'tan geçiş müsâadesi alarak Karadeniz'in batı kıyılarına dönmüştür. ertesi gün erken saatlerde.bir o kadar da Germen ve İslav olmak üzere 200 btn kişi kadardı. heykeltraşlara mevzu olmuş. Balı Roma İmparatorluğumun da kendi iradesine bağlandığı kanaatinde idî. Nibelungen destanları başta olmak üzere. Kilise de bu arzuya katıldı. Hm orduları şubat-mart aylarında Ren nehrini üç noktadan aşarak GaVa'ya girdiği sırada. ressamlara. Ünlü Aetius'un Roma'da gözden düşmesi bunun neticesi idi. Batıyı hâkimiyetine alabilmek için Roma imparatorluğumun İnsan ve asker deposu durumunda olan Galya barbarlarını saf dışı etmek isteği ile önce Galya'ya yürümüş ve neticede Romanın bu tabiî müttefiklerinin savaş gücünü kırarak. Hâdiselere çağdaş Prosper Tiro (Papa I. Batı Got ordusu. Buna karşılık Attila da. Prîskos'un.Thierry'den bert (1856). rivayete göre zifaf gecesinde ağzından kan boşanmak suretiyle öldü (453). Oranın da himayeye alınması ile "dünya hâkimiyeti" gerçekleşecekti. Önce oyalama yolunu tutan Vaientinianus üe Aetius'un teklifi nihayet açıkça red etmeleri büyült Hun seferini meşru duruma soktu. artık orta Avrupa'da tutunmanın zorluğunu anlayarak. Roma İmparatorluğu ve barbar' İardan meydana gelen bütün bir Batı dünyası ile hesaplaşacağı için işin ebemmiyet ve azametini takdir etmekte idi. Yaşı 60 civarında idi. Aetius'un kumandasında İtalya'dan Galya'ya gelerek. Leon'un kâtibi)'nun kaydettiğine göre Aetius. imparator Valentinianus'u İtalya'yı terke teşvik etmekte idi. mukavemet imkânsızlığı dolayısıyla. Aetıus da oraya yetişmiş bulunuyordu. Oradaki meşhur Aquileia kalesini zapt ettikten sonra Po ovasına girdi. Beş yıl kadar önce kahir bir kuvvetle Çekmeceye kadar geldiği hâlde nasıl İstanbul'u tahrip etmekten kaçınmış ise. İtalya seferinden dönüşte. Hunlar'a bağfı bazı kavimlerle gizli temaslar aramaya başlamıştı. nihayet 24 saat süren ve her iki tarabn çok ağır kayıplar verdiği (kaynaklarda yüzbinlerce ölü) muhakkak olan bu büyük savaşta kinrun galip geldiği hâlâ münakaşa mevzuudur. Avianus ve eski "praefecture" Trygetius'dan kurulu bu heyet. Attila 452 baharında 100 bin kişilik ordusunu Julia Alpleri'nden geçirerek bugünkü Venedik düzlüğüne indirdi.122 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ 123 Roma çatışmasına hazırlanmakta idi: "Barbar* farla münasebetlerini düzeltmiş onlardan aidığı ücretti askerlerle.çofc-. Çok cesur. Mincio ırmağının Po nehrine döküldüğü düzlükte ordugâhını kurmuş olan Attila tarafından kabul edildi. Germen memleketlerinde. AttiJa'nm yenildiğini söylerler ve buna Roma kuvvetlerine imha edtfmeden HunJar'ın çekildiğini delil gösterirler. Mettis (Metz) i (7 Nisan) ve Durocortorum (Rheim») i zapt eden Hun orduları. birlikleri arasında irtibatı kayıp eden başkumandan Aettus bile Hun kınaları araşma düşmüş. güçlükle kurtulmuş. Fakat bu Atilla'ya nasip olmadı. 443 yularında tekrar alevlenen ve Galya'dan İspanya ya da sıçrayan köylü isyanları ile yakından ilgileniyor. hristiyan ortaçağının taassup kokulu uydurmalan fle HgW ■ bulunmadığını. imparator ve Dütün hristiyan dünyası adına. Attiia. Roma'ya karşı Vandaliarla işbirliği imkânlarım araştırıyordu.

13(4

TÜRK DÜNYASI EL KİTABI

TÜRK TARİHİ

125

knek idaresindeki Hunlar'm, önce güney Rusya düzlüklerinde görülen, sonra Balkanlarda ve Orta Avrupa'da birer devlet kuran Bulgarlar ile Macarlarin teşekkülünde büyük rol oynadığı anlaşılmaktadır. Geleneklere göre, Bulgar-TÛrk devtetl-nîn kurucusu Duio sulâsi ite Macar kabilelerini Tuna boyuna getirerek orada yerleştiren Arpad hanedanı frnek'i 8ta tanımaktadırlar. (V. asırda Hunlar'a Volga'dan batıya doğru rehberlik eden geyik motifli "sihirli geyik" efsanesinde Hunlafla Macarlar (Hunor-Mogor) kardeş gösterilmiştir. Nihayet doğu Macaristan'da yaşamış dan Sekeiter'tn Huniann çocukları olduğu zannını uyandıran bir Başbuğ Çaba efsanesi varda. c-Ortatfoötı MunlamAk Hımlar Hunlarsn büyük kısmı Volga'dan batıya geçerken, onlardan, güneye, İran'a inen bîr bölük olduğu iteri sürüten Ak Huniar.diğer bir tahmine göre, hiç olmazsa Ak-Bun- BîaJîî devletinin hanedan ailesi ile hâkim zümresinin teşkil ederler ve Uyguftar'm atatan sayılan Tötesler den Hao-ch'â (Kao-kü)'lerin Cungarya bozkırlarında oturan Hua adlı koluna mensup olup, oradan Horasan bölgesine geçmiş, 5. asrın ortalarına Doğru kuvvetlenerek büyük devlet hâline gelmişlerdir. Mamafih Hun tarihinin bu noktası iy»cc açıklığa kavuşmuş değildir. Hâkimiyetini Hazar kıyılarından Kuzey Hindistan'a. Afganistan'a, İç Asya'ya kadar genişleten bu kavim veya kavimlerin admm çeşitli ves&aiarda başka başka şekilde zikredilişi (Priskos'da Kidarsta Huniart; Bizans, Süryâni, Ermeni kaynaklar&ıda Ephtalita, Thedal, Hepthal, Abdal; ban dilinde Hayta!; Lâtin kaynaklarında Hionita; Çin yıllıklarında Hefta, l-ta, Ya-ta veya Ye~ta-î vb. eski Hlnd kayıtlarında Huna Hion) durumu daha da karıştırmadadır. Vaktiyle J. Marquart tarafından {1912) türlü adlarla zikredilen bu kavmin Wskos'un Kidaraîa'ian ile aynı olduğu ileri sürülmüş, Ed. Chavannes Ye-ta'ların mensup olduğu Hoa (Hua) kavmi admtn ^iun* kelimesinin Çince'ye aktarılmış şeklinden ibaret bulunduğunu söyiemişft. Bu Türk asıltı kavim Bizans tarihçisi Theophana#<Vfi asm 2 yansı) 'e göre *Eftaîit" adını Sâsânî imparatoru Perw-(Rniöî'u mağlûp eden Hım hükümdar? Epbtbaianoslan almıştır. İlk defa Kosmas Indikopleustes (545-549 yıllan arasr)'un ve Prokopios (546-550 arasıyım eserlerinde AkHjrii&c (leûkoi Hunnot) olarak anıian kavmin Hunfar'la akrabalıklarının açıklığı, 520 sıralarında Çinli seyyah Song-YurVun kayıtlarından anlaşılıyor. 5. Asnnflk yansırda SâsânBer'le çarpışan Ak-hun hükümdarına "hakan" fKağan) deniyordu, U, Yazdg*rd zamanında {438-457), Iran üzerine baskılarını ayırdıkları yıllarda AkHunlartn babında en büyük hükümdarı sayılan Kunhas (başka okuyuşlar: Kuhanaz, Huşnavaz. Ahşunvar, Aksungur, Kün-han vb.) Iran iç işlerine karışarak hini»-, yesınealdığı Fıruzu Sâsânî tahtına çıkarmış (459), hâkimiyetini Afganistan'a doğru genişleterek Kuzey Hff*distan'a dönmüş ve orada, başında Skandagupta'nın bulunduğu Gupta devlini dağıtmıştı (470,e doğru). 463 yılında Ceyhun kıyılarında Ak~Hun!ar tarafından mağlûp edilerek yıllık vergiye bağlanan Sâsâriîler'în bu sırada geçirdiği dir^MçtVnaî bir sarsıntı öfkelerini fıtiiâte sürûkfedi. Bu Mazdek isyanı idi Zerdüşîuktan mülhem olarak Mazdek. Mani inancındaki ikili telâkki (ışıkkaranlık, iyUik-kötüKîk mücadelesi) üzerine, o tarihlerde yorulan ve iktisadî darlık içme ö^şen topiuîuğu islah etmek iddiası ile, i$me& huzursuzluk âmillerini de ekleyerek, düşüncelerini yaymağa başladı. Buna göre insanların saadetini bozan iki unsur servet ve kadm, herkesin ortak malı tanındığı takdirde yeryüzünde kütüfök

kalkacaktı. Bu tipik komünist propaganda neticesinde servet sahipleri ve aile müessesesine karşı kışkırtılan halk, Mazdek ve müridleri tarafından ayaklandırıldı. Asiller, din adamları öldürüldü. Kadınlar tecavüze uğradı, evler, konaklar yağmalandı ip tahrip edildi. Devletin sıhhat kazanacağı hususunda Mazdek'» inanmak gafletini gösteren Şah Kavad (488-531) de haps edilmişti, fakat o kaçmak imkânım bularak komşu Ak-Hunlar'a sığındı, iran'da olup bitenleri yakından takip eden AkHun hükümdarı, insanlık yararına hiçbir şey göremediği Mazdek hareketim, kırıp yok etmek için, Kavad'ı 30 bin kişilik Hun süvari birliği başında İran'a gönderdi (499). Bu suretle Şah ihtilâli bastırdı ve hâdiselerin gelişmesinden felâketi idrak eden halkın da yardımı ile Mazdek ve taraftarları yakalanarak idam edildi. Tabiatiyle temizlik ve ülkenin sükûnete kavuşturulması uzun bir zamana ihtiyaç gösterdiğinden, Sâsânî imparatorluğunda hak, adalet ve mülkiyet esasında normal nizam, daha ziyâde Kavad'ın oğlu, Anuşirvan (531-579) devrinde kurulmuştur ki, bu şehinşah tarihte "Âdil" lâkabı ile anılır. Çin kaynaklarına göre, iç Asya'da Karaşar, Kuça, Aksu, Kaşgar ve etrafım hâkimiyetlerine alan Ak-Hunlar bu arada Kandahar1! ve 484 yıllarında Kuzey Hindistan'ı zapt ettiler.* Su harekât "Tegin" unvanını taşıyan ve Kabil'de oturan Toramana adındaki başbuğu tarafından idare edilmişti. Vk yüzyıl başlannda Ak*Hun-Eftalit devletinin Mâveraünnehir, Türkistan'a kadar genişlediği zamanda, Toramana'rtm oğlu MhtraguJa imparatorluğun güney kanadının en azametli hükümdarı görünmektedir. Ordusunda daima 700 savaş finto bulunduğu-rivayet ecHtirvFakat bu-dist rahipler (Song-Yun ve ondan bir asır sonra buraya getoft Wtuer>ıTsang>/&fci "Huna kıratından başlanmamışlardır. Çünkü Mihiragula budizmt^fcesi halkı için tehlikeli sayıyor ve budistleri takip ediyordu. Buna karşılık, İskenderiye'den Hindistan'a giden tüccar tsonra keşiş) Kosmas onu Hindistan'ın en büyük hükümdarı olarak gösteriyor ve 530 tarihli Owafe- kitabesinde ve sanskritçe yazılı "Keşmir va-kayinâmeai*<s*de Mihiragula aynı şekilde tasvir ediliyordu. İran'da Anuşirvan büyük bir devlet adamı olarak belirdikçe Ak44ur> Eftalitler sönükieşti. 552 yılında Orta Asya'da Gök-Türk hakanlığı Kurulup istemi Yabgu Mâveraünnehir bölgesinde faaliyete geçtiği zaman ise, Ak-ftjn-Eftafft devletî ikî büyük imparatorluk arasında sıkıştı. Gök-Tüfklertn amansız hasım bildikleri Juan Ju-an'larla olan siyâsî ve sıhrî rabıtaları da fayda vermedi. Anuşirvan ile İstemi'nin ortaklaşa hareketleri neticesinde Ak-Hun iktidarı yıkıldı ve ütke GökTürkterle İranlılar arasında paylaşıldı (564). Bu suretle üç kol hâlinde gelişmiş olan Hun siyâsî hâkimiyeti tarihe karıştı.

2. Tabgaç Devleti
IV. yüzyıl sonlarına doğru Kuzey Çin'de kudret» .bir siyasî teşekkül meydana getiren, Çinlîier'in To-ba dediktari topluluğu Türkler Tabgaç" onanmışlardır. Orhun kitabelerindi* a* «ık geçes^.Gök-lftfcler yolu He Bizans kaynaklarına da intikal eden (Jaugast) =* Tabgaç kelimesi "Çin" mânasına da alınmıştır. Çünkü Gök^ Türklerin ilk zamanlarında Türkler'ce "büyük" tanınan bu sülâle ÇirVde büküm sürmekte idi. Aslında Türkçe olup, "ulu* muhterem saygıdeğer," mânasını İfade eden Tabgaç tâbiri bilindiği gibi bazı Karahanlı hükümdarları tarafından unvan olarak (Tafgaç, Tamgaç^kullanılmıştır. Kâşgarlı Mahmud'un. Türkter'den bir bölük oldu-

İM

TÜRK DÜNYASI EL KİTABI

TÜRK TARİHİ

127

ğunu kaydettiği Tabgaç'lar Çın yıllıklarına göre Asya Hunlan'ndan bir kısımdır. Sûiâtenm resmî tarihinde (Wei-shu) de Mao-tun eski To-ba (Tabgaç) hükümdarı ola rak gösterilmiştir. Ayrıca Tabgaçlar*ın 6rf-âdet ve geleneklerinden ÇO§u: Kurt efsa nesi, mağara, dağ, onman kültleri, göç efsanesi vb. Türkterie ilgili bulunduğu gibi, dillerinin de Türkçe olduğunu ortaya koyan deliller vardır: Bitegçin (Bitikçi.kâtip, hâriciye nâzın), kapugçjn (kapıcı, hâcib), atlaçtn (atlı, süvari birliği), tabagçın (yaya,ptyade birliği), tarakçın (koruyucu.mufahız kıtaları), yamçın (posta sürücüsü), aşçın (aşçı, muîbahçı baş»), törü (kanun töre) vb. Tabgaç hükümdarının ağzından şöyle bir Türkçe ibare nakledilmiştir; Atıq bâlgütâg "bir başbuğa verilen isim (onun yaptığı) işi belirtmeli (beigeîemeü) \ Wei-shu, Nan ch'i-shu, Sung- shu gibi Çin kaynaklarında geçen bu kelime ve tâbirler aynı zamanda Tabgaçlar'ın devlet ida resi ve ordu kurutuşları hakkında da bilgi verir durumundadır. Bununla beraber, bu Türk devteUnde oldukça büyük ölçüde Moğolların da yer aldığı anlaşılıyor. Araştır malarda Tabgaçîara bağlı kabilelerden kimlikleri tesbît edilebilenlerin yarısından i&^lasmm Moğo* menşei? olduğu neticesine varılmıştır. Ancak Moğollar, diğer Çinli halk île birlikte şüphesiz îeb'a durumundadır. • Çin'lerin "Wei" adım verdikleri bu sülâlenin kurucusu olarak bilinen Şa-mo handan itibaren 70yıl kadar uğraşarak Ta-t'ong bölgesindeki mahallî hükümetçikieri idareleri alîma alan Tabgaçlar'ın büyük devlet halinde gelişmesi Kuei-zamanartda (385-409) verimli topraklara sahip Doğu Çin'in Hsien-pi'terden zapt edilmesi ite (409) oîmuşîur Başkenti Ping-Ç'eng şehri (kuzey Şan-si'de Tat bölgende) olan devlet bir yandan Pekin yakınlarına, bir yandan Huang-ho nehri dirseğinin gÇfrıeyi* ne kadar «sanmıştı. Kuzey istikametinde, kudretti bir siyâsî teşekkül telinde beliren H'yen-foi (Hsien-pi)ierin vârisi Moğol menşeli, Juan-Juan'lar yüzünden, ciddî bir geneleme olamıyordu. İki devlet arasında, bazan çok şiddetli, mücadele 150 yû kada*- sürmüştür. Hükümdar Sseu (4G9-423)*den sora* Çin'in başkentleri Loyang ve Ch'angan (bugün (Si-ngan-fu)'ı ele geçirerek hâkimiyetini Sarı-Metıfr bölgesine yayan ve bulun Kuzey Çini tek fclarede birleştiren büyük hükümdar T'a-o (Ta*-wu) devnnde (424-452) Tabgaç DevieÜ en parlak çağını yaşadı. 427'de Hun Hıa krafeğmî alan ve Juan-joan'lan mağlup ederek bugünkü İç Moğolistan'ı istilâ eden (436) Tanwu, 439da Kansu'daki son Hun krallığını (Pei-Liang) ortadan kaldırdıktan sonra, Jç Asya'ya yönelerek Karaşar, Kuça şehirlerini himayesine bağladı (448). Böyfece üntö tpek yolu güzergâhı tekrar TOfk hâkimiyetine girmiş oldu. T'aiwu, Ç*n askerininlaydan ve düveden farksız" olduğunu söylüyor ve kendisi "Börü" (a Kurt Çince şekli, Fc-ü) lâkabını taşıyordu. İmparatorluk merkezini Türk hayat şarîîanna oklukça uygun gelen bozkır bölgesinde (kuzey Şan-sH tufcm *Tai-wu, o saralarda Çin'de yayılmakta olan budizmin Türkler arasında nüfıs kazanmasını önlemeğe çalışıyor, idaresi altındaki Çin topraklarında bite budistlerîn cfinî faaliyetlerini kontrol ediyordu. Tapınaklarda âyinler dışında din propagandacını yasaklayan bîr emirname çıkarmış (438) ve 446'da emre riayet etmeyenlerin şiddette tâkibN emretmişti. Tahmfnutt TBrk bünyesini ve seciyesini budizrhin bozucu tesirinden korumak maksadını güden bu tutumun mâna ve değeri daha sonra anlaşıldı. Tedbirlerin ehemmiyetini fark edemiyen halefleri zamanında, hattâ budizmfh himâyesi cihetine gtdikli. İmparator Skin (452-465) ile gelişmeğe başlıyan bu durum, sonra büsbütün tozlanarak Tabgaç topluluğunun Çinüleşmesine zemin hazıriadı. 493'de başkenti bozkır bölgesinden eski Çin merkezi Lo-yang'a nakleden İmparator

Hong (471-499), Türk töresine karşı ağırlık verdiği soysuzlaşmayı 495 yılında TM örf, âdet, geleneklerini.Tabgaç dilini ve hattâ yazışmalarda Türkçe tâbirlerin kullanılmasını yasaklamakta tamamladı. Buna karşı çeyrek asır kadar devam edan tepkiler bastırıldı. Kiao (499-515)'dan sonra idareyi devir alan imparatoriçe Hu (ölm. 528) budizme o kadar düşkün idi ki, yabancı memleketlerdeki "dindaştan' ile de alâkalanıyordu. 520'ye doğru Hindistan'da Ak-Hun hükümdarı Mihiragula'yı ziyaret ettiğini gördüğümüz Çinli budist rahip bu kraliçenin arzusu ile seyahat ediyordu. Tabiatıyla Tabgaç iktidarı da gittikçe gücünden kaybetmekte idi. Devlet 535'e doğru Kuzey (Tai'de) ve Batı (Ch'ang-an'da) VVeileri adı ile ikiye ayrıldı ve aralarında mücadele başladı. Kısa zaman sonra bütün arazileri Çinli hanedanlara intikal etti (550-556).

3. Gök-Türk Hakanlıkları
Asya "Büyük" Hun imparatorluğundan sonra, her cihetten temsil ettiği Türk kültürü itibariyle ikinci "süper" Türk imparatorluğu vasfında olan Gök-Türk Hakanlığı Türk" sözünü ilk defa resmî devlet adı olarak kabul etmekle bütün bir millete ad vermek şerefini kazanmış, doğu Sibirya'daki Yakut Türkleri ve batıda Ogur (Bulgar) Türkleri dışındaki.Türk asıllı bütün kütleleri kendi idaresinde birleştirmiştir. Hakanlığın yıkılmasından sonra, bir yelpaze gibi açılarak dört tarafa yayılan çeşitti Türk zümreleri gittikleri yerlerde Türk" adını ve onun idarî, siyasî ve iktisadî geleneklerini yaşatmışlardır. Yine Ogurlar ve Yakutlar hâriç, bütün Türklerin tarihinde Gök-Türk teşkilâtının, edebiyatının ^bre ve hayat telâkkisinin izleri devaffn etmiştir. Gök-Türkler'den sonra V Türkçesi (Ogur lehçesi) müstesna, bilumum Türk lehçe ve ağızları Göteffiârk Türkşesi'nin damgasını taşır. Doğudan batıya: Orta Asya, Türkistan, Mâveraünnehir, Kuzey Hindistan, İran, Anadolu, Irak, Suriye, ve Balkan Türkleri, Gök-Türkler yolu ile Türk'tür. Bizim diğer Türk devlet ve zümrelerinden ayırt etmek üzere Gö&Türkler dediğimiz bu topluluk kendine umumiyetle "Türk" veya Türük" diyordu* Ancak kitabelerde kendileri îçin bir defa Gök-Türk (Kök-Türk) kullanmışlardır ki, "Gök' e mensup, semavî ilâhî Türk" mânasına gelen bu tâbir V. Thomsen'e göre hakanlığın parlak bir devresine işaret etmekte olmalıdır. a - Birinci Gök-Türk Hakanlığı Bu çağda, daha doğrusu 6-9. asırlarda Orta Asya'nın "ethnique" görünüşü aşağı yukarı şöyle idi: O Tiles (Tölös, Tölis, Töl|f, Çince'de Tie-te)'ler, bütün Orta Asya'ya yayılmış * görünen en kalabalık Türk grubu. Sui-shu (Çin Sui hanedanının 581-618 yılhğı)'da 50 kadar kabilesi sayılmakta ve şöyle sıralanmaktadır: 1 kabile Baykal Gölü'nün kuzeyinde, 5 kabile Tola ırmağı kuzeyinde, 5 kabile Tanrıdağları kuzey eteğinde, 9 kabile Altaylar'ın güney babamda, 4 kabile K'ang (Semer-kant) "krallığı" nın kuzeyinde, 10 kabile Şeyhtin boyunda, 4 kabile Hazar'ın doğusu ve batısında, S kabile Fu-lin (Bizans)'ın doğusunda. Mamafih Baykal Gölü'nden Karadeniz'e kadar yayılan bu toplulukların hepsini de Tfcrk menşeli saymak doğru olmasa gerektir. Meselâ en batıda gösterilen bazıtan-nm (meselâ Alanlar) İranlı ölduklan biliniyor. Wu-hun (= Ugor)'da Ural'lı bir kavim

128

TÜRK DÜNYASI EL KİTABI

TÜRKTARİHİ —---------------------------------—-------—---------------------------—--------- 129

grubudur Töles kabilelerinin adlan tamamen henüz çözülememiş olmakla beraber. Hunlar'dan geîdikteri ve umumiyetle dil ve örflerinin Gök Türkleri'nkinin aynı bulunduğu belirtilmiştir. Bazı Çin kayıtlarına göre, Tabgaçfar devrinde (363-534), yüksek tekerlekli araba kullandıklarından dolayı, Kao-kü diye adlandırılan bir kısım Tötes kabileleri, diğer Türkler gibi kendilerini kurt atadan türemiş kabul ederlerdi. Ayrıca T'ang-shu (Çin Tang sülâlesi 618-906 yıllığımdan naklen 15 Töles kabilesinin adlan verilmektedir. Gök-Türk Hakanlığı zamanında orta ve doğu Asya'da gruplaşan Tötester rol oynamışlardır. • Tar duş (Çince'de Ste-yen-fo^ Hsietvyen-fo)'!ar 7. asrın ilk çeyreğinde töles kabilesinden bir grup Orhun Nehri-Altaylaf arasında sakin olup Tölester'in en zengin ve cesurlar* olarak gösterirler. • Uygurlar T©ia ırmağının kuzey sahasmda yer almışlardır (aş.bk). • On-ok'lar, Attaytartn halısından Seyhan (Str-derya) yakınlarına kadar uzanan geniş bölgede görünüyorlar. 51 To-fti (doğuda, sağ kanad) 5TNo-şf*pî (batıda sol kanad) adi ite lö kabileden kurmu olup, 'Batı Gök-Türkterf diye de aramışlardır. Törgrştef (aş.bk) ve Kariuklar (aş.bk) To'îufar'dan idiler. Ayrıca aynı sahada Çuyüe ve Ç'u-m* adlan tle anılan Türk kabilelerinden bir kısmı 630'u takip eden yıllarda. Gök-Türk Hakanlığının fetrtl devresîr>de Beşbadk civarındaki kurak bozkırlara çek&nişferve Şa-foTürkteri (Çöl Türkleri) adım sımışlardır. • Basmalar (Çince'de Pa-si-mt). idukut (hükümdar) unun Türk olduğu belirtilen bu kavmin asten yabancı olup. TOrkier'le karıştığı ileri sürülmüştür. Daha ziyâde iç Asya da Beş-bakk havaisinde görünmektedirler • Kirazlar {Çince'de K'i-ku). Baykat'm batısında, Yenisey nehrininJ<aynakiarı bölgesinde <ötier (aş.bk). • Oğuz'lar Setenga îrmağı-Ötüken bölgesinde (buruyorlardı (aş.bk.). • Kl-tan, Tatabi Ookuz-Tatar. Cttuz-Tatar gibi Moğol soyundan kabileler doğu bölgesinde Ke*ufen vs Onon nehirleri havalisinde bulunuyorlardı. Ancak hatırlatmak gerekk ki, bütün bu topluluklar zaman zaman yer değiştirroekte,arada btf çözülen boylardan yeni yer» lartikter meydana getirmekte, hülâsa oynak küîleter teşkil etmekte İdiler. Gök-Türkter, Çm kayraklarının açıkça belirttikleri üzere Asya Hunlan'ndan4nfyalardı. Başbuğ ailesi Aşana (eski okuyuşlar Asena, Zena s*b.) adını taşıyoKfu. Aşına soyunun bir dişi kurttan tûrediğine dair o çağda pek yaygın olduğu anlaşılan rivayetler GöfcTGrkter'in erken tarihlerini efsanelerle karıştırmaktadır. Ancak kurttan türeme geleneğinin Asya Hunları arasında da mevcut olmadı ve &ırt atanm Türkleri, dar, geçt>nez fardan selâmete ulaştırdığı 'rivayetinin 3. asırda Tabgaçiar da da görünmesi Çök-Türklerln eskffiğinf ve Türk toplulukları îte yatati ftgteini ortaya koymakta bulunduğu gibi, Aşına ailesinin, yalnız bir erkek çocuk hayatta kalmak üzere, katfîâma uğramış olduğu r&ayetf'de Gök-Tüfk erken tariffIRde mahiyetini İyi bilmediğimiz bfr falanın hâtırasını saklamaktadır. Kurt atajrtancı dolayısıyla Gök-Türk hakanlık aiârreti. altından kurtbaşfif'sancak olmuştur. Gök-Türkler'in tarih sahnesine çıkaktan anlarda Juan-Juanlar'a tâbi olarak, Aitay dağlarında an anevi san'atlan demircilikte uğraştıkları ve Juan-Juan devletine

silâh imal ettikleri biliniyor. Fakat o zaman dahi dağınık değildiler. Çou-shu (Çin yıllığı, 550-557'den) ya göre, Gök-Türk devletinin kurucusu Bumın (Çince'de, Tümencin atası olarak gösterilen A-hien, "şad" unvanını (Bilge şad) taşıyor ve Bumın'dan hemen önce .gelen Tu-wa adlı başbuğ da Ta-ye-hu ("büyük yabgu") olarak tanınıyordu. Demek ki Türk kütlesinin Juan-juanlar'a bağlılığı "fedaratif" mâhiyette idi. Bumın daha 534 yılında kuzey Tabgaç (Wei) idarecileri ile siyâsî münasebet kurmuş, 542'de akıncılarının başında Huang-ho nehri yakınlarında görünmüş ve 545'de batı Tabgaç hükümdannın gönderdiği et^rl imparatorluktan nezdimize 'hey'et geldi, devletimiz bundan gurur duyar" sözleri jfe karşılanıştı, Gök-Türk hanlarından Işbara, 585 deki bir konuşmasında Gök-Türk devletinin "50 yıl önce" kurulduğunu söylemiştir ki, bu da 535 tarihine düşer. Ancak Bumın'ın 546'da Juan-Juan devletine karşı bir Tötes ayaklanmasını bastırdığı için, o devlet hükümdarı ile eş-değerde olduğunu göstermek maksadı ile, onun kızıile evlenmek isteğinin kabaca reddedilmesi üzerine üst-üste vurduğu darbelerle Juan-Juan devletini çökertip arazisini tamamen işgal ettiktensonra resmen "il-kagan" unvanını alması ve böylece, merkezi, eski büyük Hun imparatorluğunun başkent bölgesi, Ûtüken (Orhun ırmağımı hemen batısında, 47. enlem101. boylam'da) olmak üzere hakanlığı kurması 5Ş2 yılında vâki olmuştur. Devletinin batı kanadını kuruluşta kendisi ite birfıkte çalışan küçük kardeşi İstemime. SYabgu^ühvanm* taşımafc^«iolayısıyia doğu kanadınınyüksek hâkimiyetini tanımak üzere veren Burmn devleti kurduğu yıl içinde öldü. istemi batıda fetihlerine devam ederken, Ötüken'de iktidara gelen, Bumın'ın oğluK'o^o (Kara?) ve bunun erken ölümü üzerine hâkim olan, Bumın'ın diğer oğlu tou-kan (553-572) zamanında devlet, haşmetti çağına ulaştı. Heybetli görünüşü, parlak mavi gözleri, kudreti ve huşuneti Çin kaynaklarında belirtilen Mu-kan Kağan, son bir darbe ile Am juanlart tarihe mâl ettikten sora» (555k*n-tanlar'ın «e Kırgızların ülkelerini Gök-Türk hâkimiyetine bağladı. Çin'de Batı Tabgaçlan'nın yerine geçen Chou hanedanı ile. yeni kurulan fei hanedanını baskı altına aldı. Istemi'îröı harekâtına karşı, Çin'den yardım* isteyen Ak-Hun-Eftalit devletine ve Mâveraünnehir talkına Çin askerî desteğini önledi. 564'de Şan-tfdeki-.TM başkenti Tsirvyang't muhasara etti ve kızı prenses Aşına'yı Chou imparatüu ile evlendirdi (568). Kaynakların bildirdiğine göre, geniş ülkelere ve 100 bin kişilik bir orduya sahip olan Gök-Türk hakanını, Çin İmparatoru akrabalık kurma yolu ile teskin etmiş oluyordu. Mu-kan'ın emrindeki kuvvet hakanlığın doğu kanadır* ordusu idi. İstemi (552576 tlnce'de Şe-ti-mi) kumandasındaki öteki ordu ise kenefi bölgesinde hareket hâlinde f& Kısa zamanda, Altayiar'ın batısın» tetk Göl ve Tann Dağlan1™ kadar hâkimiyetine alan istemi, geniş çapta askerî ve sıyâs* faaliyetleri neticesinde temas kurduğu Sâsânî imparatorluğu ve Bizans gibi Ortaçağın en büyük İki devletim Göktürk politikası İzinde yürütmek suretiyle, Türk hakanlığım bir dünya devleti payesine yükseltti. 561 yılında. Ak-hun-€ftalitler üzerinde yaptığı ilk baskı tecrübesinden sonra, bek transit ticaretini elinde tutan bu devlete karşı Sâsânî imparatorluğunu tabiî müttefiki olerak gören İstemi. Şehinşah Anuşirvan Âdil ite andlaşma akdetti Bu vesile ile kızı. Anuşirvan ile evlenerek Iran sarayına ımparatonçe oldu. Müttefikler tarafından sıkıştırılan Ak-Hun- EftaHt devleti yıkıldı ve toprakları Ceyhun (Amu Derya)smır olmak üzere M imparatorluk arasında paylaşıldı (564). Mavera-

130

TÜRK DÜNYASI EL KİTABI

TÜRK TARİHİ

İSİ

ünnehir. Fergana'nm bir kısmı, Kaşgar, Hoten vb, Gök-Türkfer'e intikal etti. Bu suretle iç Asya ipek kervan yolu üçüncü kere Türklerin eline geçmiş oluyordu. Ancak Anuşûvan bu bölüşmede, zaferdeki katkısına nisbetle "arslan payı" nı almış olmasına rağmen, pek memnun değildi,kervan yolunun Mâveraünnehir güzergâhım da ele geçirmek istiyordu. Bu maksatla, kendi ülkesinden Akdeniz limanlarına ve Bizans'a yapılmakla otan ipek nakliyatını durdurdu. Böylece hem ipek ticaretinin ünlü kervancıları olup son taksimde Gök-Türkler'e bağlanan Sogd (Semerkant bölgesi) ahalisinin faaliyetini baitalıyarak, huzursuzluk çıkartmak, hem de Türkfer'i ipek transit rüsumu gibi yüksek bir gelirden mahrum etmek düşüncesini tatbik mevkme koydu, istamfntn gönderdiği elçileri hile ile öldürttü. Uzlaşma ümidini kesen İstemi Bizans'a döndü ve İstanbul'a, Sogdlu ipek taciri ve diplomat Maniah başkanlığında bir heyet gönderdi (568). Tarihte bu, Orta Asya'dan Doğu Berna'ya giden ?ik resmî heyet kü. İpek meselesi Gök-Tûrkler kadar Bizans'ı da ilgilendirdiği için, hattâ Sâsâhî aracılığından kurtulmak üzere, nakliyatı Hind denizi yoluna teksif etmek maksadı ite güney Arabistan'daki +fimyerî devleti ite temaslar aramış otan Bizans' ta, imparator ff Justinos, Türk elçilerini alâka ile karşılamış, isteminin gönderdiği Iskstçö" (Türkçe) mektubu okutmuş ve Maniah'm ağzından teşebbüsün ciddiliğini anlamıştı. Bir ittifak andîaşması yapmak üzere umumî vâİi 2emarknos başkanlığında bir heybeti yola çıkardi {566 Ağustos başı). Türk elçileri ile birlikte Karadeniz-Ka&asiar-Hazar Denizi-aral Gölü arasından Talaş yolu ite Tanrı Dağlan'nda Ak-Oağda istemi (Bizans kaynaklarında, Dizabulos, Dilzibulos, Silziouios, Sîembis; Aî-Tabari'de Smcibu) mn huzuruna gelen Bizans elçilerinin hatıraları (Bizans tartf*Vwww *5enanaro$- 6. asır sonlan- ve Th. Simocattes -7. asrın ilk yansı-) da Gök-Tûfk i «ayauri». kudret ve ihtişamını gözler önüne sermesi bakımından pek ktymetli bir vesikadır. İstemi Bizans ite işbirliği yaparak Anuşirvan't ipek yolunu açmağa zorlamak gayesini güden siyasetinde başarıya ulaşmış, 571 yılında SâsânîBizans çatışması başlamışa. Fakat bu savaşa Gök-Türkler'in katıldığına dair bir aîâmtl yoktur Ancak Anuşirvan'ın oğlu okıp. Gök-Törk prensesinden doğduğu için "Tûrk-zâde* ötye anılan IV. Ormuzd (57&-590)'un son yıllarında (588'ierde) mâdahâte editnvçtövBu geç katışm sebebi» Ğök-Türklerl M savaşa Iş&rak için tazyik eden Bizans'tı QönöBt<^0 müteaddid elçilerden biri olan Valentinos'u 576'da Aral Gölü havalisindeki Türk bölgesinde karşılayan Törk-şad'ın sözlerinden anlaşılıyor. Bu Tûrfc prensi faizans'ı. Gök Türklerin af edilmez hasımları olan Avariarı (Varhonfr îa= Uar-huni) himaye etmekle ve "kılıçla değil, atların ayakları altında karınca gibi ezilerek öldürülmeği hak eden* bu kavme bannacak yer vermekle suçluyordu ki, bu doğru idi. Is*©mi*n*n siyasetinin diğer ve daha mühim bir neticesi de şu olmuştu: 19 yıl sürmüş olan (571-590) Sâsâni-Bizans mücadelesinden sonra da iki imparatorluğun arası düzelmemiş birbirini takip eö&n karşılıklı istilâlarda nihayet imparator Herakiaious'ıjn SâsânT başkenti; Madâin (Ktesiphon)'e kadar uzanan seferleri (622-628) Sâsânî imparator tuğunun son mecalini de kırmışbr ki, Kur'an'da bile işaret olunan bu durum İsiâmıyetin kısa zamanda iran'da hâkimiyet kurmasını kolaytaştımraştu. Gok-TÖfk imparatorluğunda^ İsîemi'nin fealryeti dahil bütün askerî- siyâsî teşebbüslerin, adma yapıldığı hakan Mu-kan 57?de öldü. DevM muazzam tfr genişliğe ulaştıran bu büyük hükümdarın (Çin kayıtlanna göre Hakanlığın genişliği

doğudan batıya 10 bin •li" ve kuzeyden güneye 5-6 bin T 10,5 milyon km 2 civarındadır) hatırası Orhun kitabelerinde akisler bulmuştur: "Dört tarafa ordu sevk edip kavimleri hep itaat altına almış.başlılara baş eğdirmiş, dizlilere diz çöktürmüş; ileride (doğuda) Kadırgan dağlarına geride (batıda) Temir Kapıg (=Demirkapı, BelhSemerkand yolu üzerinde, 12-20 metre genişlik ve 3 kilometre uzunluğunda)a kadar- Türk Milletini-hâkim yapmış; -bu ülkeler arasında Kök-Türk (Kavmi) idi-oksız (Hür ve müstakil) oturur olmuş, bilge kağan imiş, alp kağan imiş, buyruk ve beyleri,kavmi (bodun) hep bilge ve cesur imişler..." Ötüken'de tertiplenen büyük cenaze törenine hususî heyetlerle katılan komşu devlet ve kavimler (Çin Tibet, Apar= Apurım, Kırgız, Üç-kurikan, Otuz-Tatar, Kitan, Tatabi) arasında Bizans imparatorluğumun da bulunmuş olduğu anlaşılmaktadır. Mu-kan'ın yerine kardeşi T'a-po (Tapar?) geçti (572-581). Kudretli hakanlığın yeni hükümdarı, kendini tebrik etmek Özere hediyelerden başka 100 bin top ipek gönderen Choü imparatoru fle, tebrik için çeşitli hediyelerle birlikte başkumandanını göndermek suretiyle hususî bir itina gösteren, Chou'Iarın rakibi, Tsi imparatorluğuna "Oğullarım!- efiye hitap ediyordu. Bu, bütün kuzey Çfnln Türk himayesine alındığını göstermekte idi. Ülkesinin genişliğinden dolayı hakanlığın doğrudan doğruya kenefi idaresindeki kanadıni Bdye ayırarak, doğusuna, kardeşi K'o-teflnun oğlunu, batısına da küçük kardeşi Jo-ten'ı *Han* unvanları ile tâyto eden, İstemi de e'sasen kendisinin yüksek hâkimiyetini tanımakta olduğundan, ulu hakan durumuna yükselen T'a-po, bir Tsi prensesi ile evlenmek düşüncesine kapıldı ve ayrıca Türk topluiuğulçîfi-Ziararlı cihetleri önceki devirlerde Heri görüşlü Türk idarecileri tarafından ortaya konulmuş olan Buda dinini, - bir budist misyoneri (Jnagoupta)'nın telkinlerine kanarak, memlekette himayeye kalktı; bîr budist tapınağı ve bir Budfttıeyköî yaptırdı. Gök-Türk haşmeti zevale yüz tutmuş gibi idi. Tapo dış siyasette de yanlış adımlar tattı. Ts^ler 575 de TcHn hanedanı tarafından y*kıldığı zaman, oradan kaçarak kendisine sığınan bir Tsi prensini *Çin kağanı' Hân etti. ChouJa^la itfate^^çtlmasına sebep olan bu durum karşısında kalabalık bir ordu 1te, Pekin bölgesine üerJeyen Ta-po kendisine yeni bfr Ç&û prenses vaad edilerek durduruldu (579). Ancak prensesin verilebilmesi içi» Chou hükümdarı, "Çin KağöiWrlW prensinin kendisine teslimini, istiyordu Bir av esnasında bu prensin'Chouîar tarafından teaşınlmaaına göz yumulması millet nazannda hâkanan itibarını büsbütün sarstt. Gök-Türk birliği ve kültüründe mühim çatlakların belirdiği bu yıllarda diğer mühim bir hâdise de İstemenin ölümü oldu (576) Resmî unvanı "Yabgu" olması gerekirken (kendisine bağiı batı Gök-Türk halkı bazen Yabgu Türkleri %öde anılıyordu), kitabelerde bHe "Kağan" diye zikredilen bu büyük şahsîyi öiüriiühü.yukanda adı geçefiTürk-şad'ın sökerinden öğreniyoruz. Türk-şad'ı aMriandHn hususlardan biri de, ölen "atasının yas günlerinde Türkler'in rahatsız edilmeleri idi. Yol hatıralan Gök-Töfls hakanlığının batı bölgelerindi kavimler bakımından çok möhim olan elçi Valentinos'a Wtaben yapılan bu konuşma ayrıca Türk fütuhatının hem şeklini, hem felsefesini açıklamak itibarîyle büyük değer taşımaktadır: "Ben esirierimiz olan Uar-Huni (Avarelerin hanglyoldan Bizans'a git*l»**6Wyörum. Khyeperin, Meriçln nerede olduğunu, Tuna'rtm nereye aktığını da biliyorum. Gün doğusundan gün battsma kadar ülkeler bize diz çökmüştür. Atanhrl, Ori-Ogurlah görüyorsunuz. Bize karşı gelmek cesaretini gös-

132

TÜRK DÜNYASİ EL KİTABI

TÜRK TARİHİ

133

terdiler, fakat üroıdleri boşa çıktı.Roma'ya da geleceğiz*. Gök-Türk sınırlarının Kafkasya'nın kuzeyine kadar uzandığım ortaya koyan bu sözler Bizans'ı açık bir tehdit mânasını ifade ediyordu. Ancak Türk-şad lâtife yapmadığını gösterdi. Kırım'da Bizans'a âit ünlü Kerç kalesi Türk kuvvetleri tarafından zapt edildiği zaman Doğu Roma elçileri henüz Gök-Türk topraklarında idiler (576). Bu, GökTürk hakanlığının Mançurya sınırlarından Karadeniz'e kadar uzanarak genişliğinin gaye haddine ulaştığ* tarihte Istemi'den sonra yerine geçen oğlu Tardu (576-603) (Çincesi Ta-teu, aslında bîr unvan), cesareti ve savaş severliği ile babasına benzemekte idi ise de, ihtirası yüzünden. T'a-po Hakan'ın açmış olduğu ayrılık çizgisini büsbütün derinleştirdi. Çinliler, onun bu zaafından faydalandılar: önce, hakanlığın kendine verilmemiş olmasından dolayı küskün olan Ta-lo-pien'i (Mu-kan'ın oğlu) T'a-po'ya karşı kullanarak Tardu'nun yanına gitmesini telkin ettiler. Halbuki Mu-kan bile bu oğlunu tahta namzed göstermemiş idi, çünkü annesi asîl (Türk soyundan) değildi. Ulu hakan T'a-po 58? de ölürken, kendi oğlu yerine, onun hakan olmasını arzu ettiği hâlde, danışma kurutu (Devlet meclisi} bunu kabul etmiyerek, K'o-lo'nun oğlu işbara (Çince'de, Şa-po-tue) 'yi hakanlığa getirmişti. Çin, Gök-Türk!er arasındaki anlaşmazlığı körüklemeğe devam ediyordu, Ta^opien Bat* Yabgusu Tardu'nun yanında, yeni ulu hakan ile mücadeleye hazırlanırken, İşbara da o sırada, Choular yerine iktidara gelerek, Çin'de 350 yıldan beri ilk defa s.yâsi birfîk tesis eden Sut hanedanı (581-618) ndan kendi ailesinin intikamını atmak isteyen kansı. Chou prensesinin telkinlerine kapılarak, Çin'e kuvvet sevk ediyor, Su? imparatoru Wen-fc de eskiden beri Çin şehirlerinde ticaretle uğraşan ve dosîkık münasebetleri .çerçevesinde, imtiyazlara sahip 10 bin kadar Türk'ü Çin'den uzaklaştırıyordu. Buna karşı işbara'nın ordusu ile Çin'e girmesi, Çin desîse faaliyetinin kestfleşrnesine yol açtı. Wer># derhâl Tardu'ya altur* kurt başlı bir sancak göndererek onu Gök-Türk ulu hakanı olarak selâmladığım bildirdi, ihtirası alevlenen Tardu, Çin'e karşı ortak hareket teklif eden İşbara'nın bu isteğini önce reddetti ve tşbar», Gök-Türkier'i gayet iyi tanıdığı anlaşıldı diplomat-general Ç'ang Sun~şeng ile mücadele etmek ve bu ÇinfiYıfa Türk kumandanları arasına soktuğu nifak ite uğraşmak mecburiyetinde kalırken, Tardu, hakanlığın doğu kanadının yüksek hâkimiyetini tanımadığını ilân etti (582). Böylece imparatorluk resmen ikiye ayrılmış oldu. b-Doğu Gök-Türk Hakanlığı Zor şartlar altında İşbara dengeyi büsbütün kaybederek, ordu mensupları arasında, Ta-lo-pien'e bağiı olduklarını zan ettiği yüksek rütbeli kumandanları vazifeden uzaklaştırmağa, hattâ cezalandırmağa başladı. Neticede bu askerlerle, prenslerden bazıları Çin'den yardım istemek zorunda kaldılar. Etrafında korku ve nefret uyandıran işbara üa, kendi kudretinden çok şey kaybettiğini, esefle gördüğü için bizzat, Sui hükümdarına müracaat ile barış dileğinde bulundu. Teklifi sevinçle kabul eden Wen-ti'nin derhâl yolladığı elçilerin başında yine Ç'ang Sun-şeng bulunuyordu. Başkentte Hâtun'un ve diğer Türk iteri gelenlerinin önünde bu Çinli, Işbara'ya hakaret edecek kadar ileri gitti ve "Çin İmparatorunun oğlu" olduğunu kabul eden hakanı "Ç'en' (bende) ilân ettikten sonra memleketine döndü. Doğu hâkanlı-

ğı resmen Çin tâbiyetine girmişti. İşbara imparatora yazdığı 585 tarihli* mektubunda şöyle diyordu, "Sui imparatoru dünyanın gerçek hükümdarıdır. Gökte iki güneş olmadığı gibi, yerde de iki hükümdar olmamalıdır vb.". Gök-Türk hakanlığının parçalandığı, tâbi kütlelerin ayaklandığı, Türklerin Çin'e ilticaya başladıkları, Türk hükümdar ailesi mensuplarının birbirine düştüğü bu karışıklıkta İşbara öldü (587). Yerine geçen kardeşi Ye-hu ve arkasından Devlet Meclisi'nce hakan ilân edilen Tülan (588-600) zamanlarında durum düzelmedi. Meşhur Ç'ang Sun-şeng, Gök-Türk hakanlığını büsbütün çökertme yollarını gösteren raporlar hazırlıyarak imparatora takdim ediyor, elçi olarak geldiği Ötüken'de türlü desiselerle Türk hanedan üyelerini karşı karşıya getiriyordu. En büyük yardımcısı da, önce Ta-po'nun sonra İşbara'nın, nihayet Tütan'ın öldürülmesinden (600) sonra, Çin'in muvafakati lie tahta çıkarılan K'i-min (600-609)'in karısı dan Çinli prenses Ts'ien-kien îdi. K'i-min, bu defa, Doğu hakanlığını kendi idaresine almağa çalışan Tardu'ya karşı kuffaralrr&kta idi. Bu K'i-min de imparator Yang-öVe gönderdiği Wr mektupla 'Haşmetpenâh'ın âciz bir bendesi" olduğunu, hattâ, vaktiyle İşbara'nın bu© reddettiği Türk kavmirtf-ÇinBter gibi yapmağa hazır olduğunu" yazabiliyordu. Ancak, ölümühden sonra yerine geçen oğlu Şi-pf (Shih-pit 609-619) Gök-Türk haysiyetini biraz kurlârabfldî: Bir Çfnfi ptenses ile evlenmekle beraber bunu, Çfrfln Göl^TOr1frİ<sH#^nemü^'ıalesini önleyen bir paravana olarak kullandı. 5-6 yeisinde Doğu Hakanlığı topraklarındaki dağınıklığı giderdi, batıda Tibet'e kadar, doğuda Amur nehri'ne kadar tekrar itaat altına aldı (615) Durumdan telâşa düşen imparator, Türk hanedan azası arasında ihtilâf çıkarmağa dayanan değişmez Çin plânını yeniden tatbike başladı: Bu defa akıl hocası, hususî desîse raporları hazırlayan ve batı için yazdığı eserler başlıca kaynaklardan sayılan elçi Fei-chü idi Hakanın küçüKkardeşiÇ'i-ki-şad'a "hakanlık" teklif edildL Fakat müMnİn perişanlığını ve Çin tahakkümünün rezaletlerini gören bu genç, teklifi kendisine vaad edilen Çinli prensesle birlikte ışddetti, Çinliler başka bir yol denediler; Gök-Türk kumandanlarından baini pusuya düşürerek öldürdükten sonra. Hakan'a, onun muhalefet maksadı ile kendilerine müratcaatetöğini, fakat "aradaki dostluktan dolayı" ortadan kaldırılmasını W0un bulduklarını bildirdiler. Gaye Hakan ŞHpi île Gök-Türk şeflerinin araşır» açmali, Hakan bu oyuna da gelmedi. Son hâdisenin .ÇîrvTürk anlaşmaşp bozduğumu H©rı:şürerek yıllık haracı kesti, savaşa hazırlan*. Plânı, kuzey eyaletinde geziye sıkmış olan imparatoru baskın ile yakalamadı. Fakat baskın haberi Ötüken'de bulunan ve yukarıda sıra jto öç, hakana zevcelik ettiğini söylediğim» Çinli prenses taratmcten, gizlice Çin'e ytaşönUbö* tpı* sûr*atie geri dönmeğe çalışan imparator, takipçi Gök-TOjk süvarüe&terafından Şan-si'de Yenmen (bugün Tsü-hien) şehrinde kuşatıldı. Ye'şîndep ağladığı «vayet edilen in3§watakYang-ti'nin imdadına yine mahut prenses yetişti: G^^f^çK ülkesinde büyük ttr isyan çıktığı söylentisini yayaraH Tj&k ordusunun geri çekilmesini sağladı (615). Yan-ffnİn son durumu Çin'de karışıklıklara sebebiyet veıdi ve ona karşı muhalefet gittikçe arttt Bu defa da ÇiıtfUeri gelenlerinin Gök-TC^te^e sığınmalarına şahit olunuyor ve Şi-pi Hâlöfe Çirtölefta siyasetini kendilerine karşı tekrarlıyordu/Çin sarayım yağmalayarak aldığı kıymetli eşyayı Gök-Türk Hâkanfna sunan mülteci Liang ShMı/yu, Şi-pi 'ÇTın Kağanı? «an ederek (6f7> kendisine bir kurt başlı sancak verdi. Uu Wu-chou adlı diğer bir kumandanı da "Batı Çin Kağanı" yaparak, Sui'lere karşı

134

TÜRK DÜNYASI EL KİTABI

TÜRK TARİHİ

135

sefere çıkardı. Bunlar arasında, tarihî bakımdan en ehemmiyetlisi Çin umumi valilerinden ü-yûan'ı himayesine alıp desteklemesidir ki, andlaşma gereğince Türk ordularının yardımı ite Sui'leri iktidardan uzaklaştırdıktan sonra Ch'angan'daki imparatorluk servetini hakana takdim eden, ayrıca 30 bin top ipek ve yıllık vergi vermeği taahhüt etmiş elan ü-yüan, Çin'de 300 yit kadar hüküm süren meşhur T'ang sülâlesini (618-906) kurmuş ve kendisi İmparator olarak Kao-tsu unvanını almıştır: Şi-pı*den sonra hakan olan Ç'u-lo (619-621) kardeşinin sert siyasetini takip ediyor ve Hakanlığa karşı tutumu tosa zamanda değişen T'ang imparatoruna karşı Sui sülâlesini canlandırmağa kararlı bulunuyordu. Fakat karısı Çinli Prenses l-ç'ing tarafından zehirlenerek öldürüldü. Hakan olan kardeşi Kie-li (621-630) kifayetli bir adam değildi Hain prenses l-ç'ing ile evlenmiş, ağır dille yazdığı mektuplarla imparatoru tahrik etmişti. Karısının tesiri altında idi. Plânsız, tâbyesiz, sadece cesarete dayaman askeri teşebbüslerinde bir iki defa mağlup oldu. Tutumu millette emniyetsizlik uyandırdı. Sir-Tarduşiar, Bayırkuiar, Uygurlar isyan ettiler (627). Vaktiyle Türk himayesine sığınmış olan bir çok Çinli T'ang imparatorundan af dileyerek memleketine dönüyor, K'i-taniar ve başka kavimler Çin ile temaslar arıyor ve sınır bölgelerinde Çin'e bağlanıyorlardı, imparator Tai-tsung (627-649) Türkler'e vura» caği darbe içtn vaziyetin olgunlaşmasını bekliyordu. Hakan kuşattığı bir şehir önvryöe mağlûp olarak çekilirken yakalandı, muhafaza altında Çin başkentine gönderildi (630). Tat-tsungun kendkıt Türkler'in Gök Kağanı* ilan ettiği 630 senesi Doğu GökTürk fsttkJatintn sonu kabul edilmiştir. Hakanlığa bağlı kabileler ve yabancı topluluklar dağthyor, Gök-Türk prensieri etraflarına kuvvet toplayabilecek kimseler olmadıklarından, herkes başının çaresine bakıyor, Türkler Çin'e sığınıyorlardı. Gerçi Aşına ailesinden *kağan"iar birbirini takip etmekte idi, fakat bunlar artık Çin sarayının emrinde, sadakat ziyaretleri yapan, hediyeler sunan, imparatorlardan türlü ünvanJar aten birer kukla idiler Gok-Türkier'ın acıklı durumunu, Çin sarayında Türkler'e karşı ne yapılabileceği hususunda, İmparator huzurunda cerayan eden münakaşalardan anlamak mümkündür. Neticede kuzey Çin'in Sed boyunda "6 eyalet" bölgesinde Türkfer'in yerleştirilmesi kararlaştırıldı. Bu suretle belki Türfcter'in ÇMleşeceği umuluyordu. Fakat 680e kadar geçen 50 yıl devamınc*. Türk milleti kendini unutmadı, ilini, ört ve âdetlerini korudu, tarihin şanlı hatıralarını ruhunda yaşadı 8u arada ufak çapta başkaldırmalar oluyordu. Meselâ Aşına ailesinden bir prensin Aitaylar'da Töık hakanlığım ihyaya çalışması (646-649), yine Q6k-Türk flS* kümdarlan soyundan tb-çfnin Ort-oKlarm başında "kağan* ifân edilerök, (676673), Çin'e karşı Tibetlilerle ittifak etmesi. Çinliler tarafından şidettle bastırılan bu hareketler arasından en çok hayret verici olan, 639 yılında Kür-şad'ın ihtilâl teşebbüsüdür. T'ang imparatorunun saray muhazıf kıt'ast subaylarından olan, Gök Türk prensi Kür-şad (Çince'de Kie şâ-şuai) Türk devletini ihya etmek için 39 arkadaşı ile gizlice bir cemiyet kurmuş ve önce bas geceler tek başına şehirde dolaşan imparatoru yakalamağa karar vermişti. Fakat plânın tatbik edileceği gece ansızın patlayan fırtına yüzünden imparator saraydan çıkmadı. Kararın geciktirilmesini mahzurlu gören Kür-şad ve arkadaştan bu defa doğruca saraya yürüdüler. 40 Türk sarayı ele geçirip başkente hâkim olmayı düşünüyorlardı. Yüzlerce muhafız telef edildi ise de dışarıdan sevk edilen ordu îte başa çıkılamadı. Şehir yakınındaki

Wei ırmağına doğru çekilen Kür-şad ve arkadaşları yakalanarak öldürüldüler. e - Batı Gök-Türk Hakanlığı 582 yılında Doğu hakanlığı ile resmen ilgisini kesen Tardu, her iki kanadı kendi idaresinde birleştirmek için gayret sarf ediyordu. Doğu hakanlığına baskı yapan Çin'in Tülan hakana karşı kardeşi, Tu'lPyi tutarak iki kardeşi çarpıştırması üzerine Tardu Çin'e yürüdü. Kuzey Çin'de başarılarla ilerlerlerken yukarıda adı geçen gene-rai-diplomat Ç'ang Sun-şeng'in oyununa kurban oldu. Bu ÇtoS Türk ordu efradı ve atlarının geçeceği yollardaki suları, pınarları zehirlemişti. Tardu böyle bir şeyin yapılacağını hatırına getirmediği için ağır zaiyat ve telefat verdi. Çekilmek zorunda kaldı (600). Bu tarihe kadar Tardu Kağan batıda pek çok başarılar kazanmış, Höteh bölgesini İmparatorluğa bağlamış, Şehinşah IV. Ormuzd Türkzâde" (579-590) zamanında, Bizans-Sâsânî savaşlarında, Iran iç-işlerine müdahale etmiş, bir Türk başbuğu Derbendi-kuşatırken diğer bir Gök-Türk ordusu Herât, Badgis havalisine girmişti. Bu orduyu durduran ünlü Sâsân? kumandanı Bahram Çupîn'in isyan edip Ormuzd'ı tahttan indirip oğlu Husrav Parviz'i tahta çıkarması, fakat bunun da kaçması üzerine, Bahram'ın kendisini "Şehinşah* Hân etmesi Sâsânî imparatorluğunu karıştırmış, Bizans'ın müdahalesi ile mağlup edilen Bahram sonunda hakana sığınmıştı. Böylece Tardu'nun bir yandan, kısa müddet için de olsa, her iki hakanlığı kendi idaresinde birleştirmesi (598'e doğru), aynı zamanda iran üzerinde hâkim bir durum kazanması, onun 598 yılında Bizans imparatoru Mauriacus'a gönderdiği mektupta ifadesini bulmuş görünmektedir: "Dünyanın yedi ırkının büyük şefi ve yedi ikliminin hükümdarı Hakan'dan Roma imparatoruna..". Çin kaynaklarına göre de, bu tarihte Tardu, Ötüken, kuzey-batı Moğolistan, Aral gölü havalisi, Kâşgar, Mâve-raünnehir ve Merv'e kadar Horasan sahaları üzerinde hâkim bulunmakta ve ulu hakan olarak "Bilge Kağan" unvanını taşımakta idi. Fakat Tardu Gök-Türk birliğini gerçekleştirmek için çok şiddetli davranmıştı. 601 'de Çin başkenti yakınlarında bir savaşta netice alamaması üzerine birçok Türk boyları ve yabancılar ayaklandılar. Tardu bunlarla başa çıkamadı ve Kökena'ur havalisinde kayıplara karıştı (603). Tardu'nun sahneden çekilmesinden sonra, memlekette isyancıların sayısı arttı, nizâm bozuldu. Doğu hakanlığında yeni bir kudret olarak beliren Şi-pi Kağan'a karşı, Tardu'nun torunu Sui'lerle İşbirliğine kalktığı ve hattâ ülkesini bırakarak Çin sarayında yaşamayı tercih ettiği için Şi-pi tarafından Çinliler'den teslim alınarak öldürüldü (619}. Devlet meclisi'nin hakan ilân ettiği, Tardu soyundan Şi-koei zamanında durum düzelmeğe başladı. Fakat asıl huzur.Tardu'nun küçük torunu olan Tong-Yabgu devrinde (619-630) görüldü. Çin kaynağı rang-shu'ya göre "akıllı ve cesur" olan bu hakan "mahir bir savaşçı ve seçkin bir tâbyeci" İdi. Orhun, Tola ırmakları ile Aral gölü arasında yayılmış bulunan Töiesler'i kendine bağlamış. İranlılar1! mağlûp etmiş, güneyde Kandahar'a kadar ilerlemişti, ordusu birkaç yüz tm iyi yay kullanan süvarilerden kurulu idi. Merkezi Talaş şehrinin 75 km. kadar güney doğusundaki ünlü Bin-yul (Bin-bulak= bin pınar mevkiinde idi. Tang-shu'ya göre "o zamana kadar batıda onun derecesinde kuvvetli olanı görülmemişti". Çin ile dostane münasebetler kurmuş olan Tong-Yabgu çağında Hindistan'a gitmek üzere Gök-Türk imparatorluğunu bir baştan bir başa geçerek yolları; şehirleri, dinî ve

136

TÜRK DÜNYASI EL KİTABI

TÜRK TARİHÎ

«7

kültürel hayatı hakkında çok alâka çekici bir bilgi veren, Çinli budist rahip HiuenTsang. Tong Yabgu'yu da ziyaret etmiştir. Gök-Türk imparatorluğunun parlak bir devri yaşadığı yıllarda On-oklar ve Kartuklar isyan ettiler. Bunları kendi mevkiini tehlikede zanneden Doğu hakanı Kie-ii teşvik etmiş olmalıdır. Bir münazaa esnasında Tong-Yabgu'nun, hakanlığın batı kanadı başbuğu olan amcası Se-pî tarafından öldürülmesi (630) öfkeyi karıştırdı. On-ok'lardan Nu-şi-pi'ler Se-pi'yi istemediklerinden kendileri bir hükümdar seçmeyi tercih ettilerse de. Tong-Yabgu'nun oğlu Se-Yabgu üzerinde birleşildi- Bu defa Tölesler'in ayaklanması devletin Çin'e bağlanmasında birinci derecede âmil oldu. 630 senesi büyük Gök-Türk tarihinin en karanlık yılıdır. Doğu hakanlığı bu sene Çin'e boyun eğmişti. Batı hakanlığı da aynı tarihte aynı akıbete uğradı. Bundan sonra da Aşına soyundan bir sürü "kağan", bazan aynı zamanda birkaç "kağan1 Batı Gök-Türk gruplarının başında görülüyorsa da, bunlar Çin'in birer memuru durumunda idiler. Batı Gök-Türk ülkelerinin Çin'e ilhakı 658 de tamamladı. • İkinci Gök-Türk Hakanlığı 630680 arasındaki 50 yıllık zaman Gök-Türkler'in istiklâllerini kayb ettikleri bir matem devresi olmuştur. Her nekadar Orta Asya'da millet olarak Türkler varlıklarını, dil, inanç ve geleneklerini muhafaza etmişlerse de müstakil bir devletten mahrumiyet, "Bey olmağa lâyık evlâdın kul, hâtûn olmağa lâyık kız evlâdın cariye olma4 sı" Gök-Türkler için haysiyet kırıcı bir ıstırap kaynağı teşkil ediyordu. Millet şöyle diyordu: 'Ülkeli bir kavim idim, şimdi ülkem nerede? Hâkanlı bir kavim küm, şimdi nerede hakanım?". Kitabelerden anlaşıldığına göre, Gök-Türkler'i bu felâkete sürükleyen sebepler şu üç noktada toplanmaktadır: O Sonraki devlet ve idare adamlarının kifayetsizliği:"... Kağan bilge imiş, cesur imiş, buyrukları biJge imiş, cesur imiş, Beyleri de, kavmi de iyi imiş, böylece ülkeyi tutup töreye göre tanzim etmişler... Sonra kardeşler, oğullar kağan olmuş, küçük kardeş büyük kardeş gibi yaratılmadığı,oğlu babası gibi yaratılmadığı için bilgisiz kağanlar tahta oturmuşlar, buyrukları da bilgisiz, fena imişler... Türk beyler, Türk adını atmışlar, Çin beylerinin adlarını almışlar, Çin hakanına boyun eğmişler, elli yıl işlerini, güçlerini (ona) vermişler..." © Türk kavminin uygunsuz tutumu: Türk bodunu... Sen aç olduğun zaman tokluğu düşünemezsin, tok olduğun zaman açlık nedir bilmezsin. Bu sebeple hakanın iyi sözlerine kulak vermedin, yurdundan ayrıldın, harap, bitkin düştün. Müstakil hakanlığına karşı kendin yanıidın... Doğuya gittin, batıya gittin. Kutlu yurt Ötüken'i terk ederek gittiğin yerlerde ne yaptın? Su gibi kan akıttın, kemiklerin dağlar gibi yığıldı...", Türk bodunu kendi hakanını bıraktı, hüküm altına girdi. Hüküm altına girdiği içil) Tanrı ona ölüm verdi, Türk bodunu öldü, mahvoldu...". • Kurnaz Çin siyaseti ve yıkıcı propaganda: 'Çin kavminin sözü tatlı, hediyesi mülayim imiş, tatlı sözü, mülayim hediyesi uzak kavimleri yaklaştırır imiş. Sonra da fesat bilgisini orada yayarmış, iyi, bilge kişiyi yürütmez imiş. Onun tatlı sözünü, mülayim hediyesine kapılan çok Türk kavmi öldü...*;"... Çin kavmi hilekâr kurnaz Olduğu için, küçük kardeşlerin büyük kardeşlere karşı ayaklanması, beylerle kavim arasımı nifak girmesi yüzünden Türk bodunu ülkesi yıkılmağa yüz tutmuş, müstakil

hakanlık sukuta uğramış,./; "..,-Çkt kağanı, Türk kavmi, (cana) bunca İşini gücünü verdiği hâlde, Türk kavmini öldüreyim, soyunu mahv edeyim der imiş, mahv etmeğe yürürmüş...". Gök-Türk tariflinin bu 50 yıllık fetret devrinin sonunda,kltabefer yolu ile çok iyi tanınan, Aşına soyundan, Kutiug (Çince'de Ku-to-to) feffldâl savaşma girişti (680). Türk Milteti'nin eski hür ve müstakil hakanlık çağının hasreti içinde olduğunu sezen Küflug, kendinden önceki mücâdeleleri fite takip «diyordu: ^'deki bazı Türk zümrelerinin aynı maksadla başa geçirdikleri Ni-şu-fu davayı kaybederek kesilen başı Çin başkenti Lo-yang'a götürülmüş (679)*, mücadeleye devam eden, yine Aşına soyundan Fu-nien kalabalık Çin kuvvetleri karşısında yenilerek 53 arkadaşı ile birlikte Lo-yang çarşısında idam edilmişti (Ağustos 681), Bu sırada Kuzey Çin'de bulunan ve Türk kütlelerinin derîn istiklâl iştiyakını gerçekleştirmek azmi ile ortaya atılan Kutiug. gizlece teşkilât kurarak etraftaki GökTürk ileri gelenlerini ve halkını vazifeye çağırdı. Sür'atle yayılan harekete katılanların sayısı kısa zamanda 5 bine yükseldi. Davete koşanlar arasında, fi. hakanlık devrinde Gök-Türkler'in ünlü devlet adamı ve kumandam Tonyukuk da vardı. Kutiug ile Tonyukuk önce, 681'de kuzey Çin'deki Yün-çu eyaletine baskın yaparak 30 bin civarında at, koyun , deve, elde ettiler ve yine gelenlerle kuvvetlenerek Gobi çölü İle Orhun ırmağı arasına çekildiler. Çugay Kuzı (Çince Çung-tsai, ötüken'in güneyinde)'yı yazlık ve daha güneydeki Kara-kurum'u kışlık merkezi yaparak hazırlıklarını tamamladılar. İlk hedefleri ötüken idi. Baykai götünün güney batısında yüksekçe dağlarla çevrili, mahfuz, müdafaası kolay, fakat etrafa akınlar yapmağa elverişli stratejik mevkide, iklimi mutedil ve otlağı bol bir yer olan ötüken yaylası Asya Hunlart ve 1. Gök-Türk Hakanlığı zamanında devlet merkezi olmuş, Törkler'in kutlu toprağı sayılıyordu. Dağınık Türk kütlelerini ancak, Türk devletçilik ruhunun yerleşmiş olduğu" ötüken etrafında toplamak ve idare etmek mümkün İdi Kutiug hareketinin gelişmesinden endişelenen Setenga ırmağı boytannctekî Oğuzlahn, tedbir olmak üzere K'Haniar'ia ve Çin ite ittifak teşebbüsleri, bir GOte-TOrk seferini tacil etti. Tonyukuk'un tavsiyesi ile baskın şeklînde Inekfer Gölü (Orhun'un kollan üzerinde) kıyısında kazanılan savaş (682) Oğuz tehlikesini ortadan-kaldııUi. Tarihî ehemmiyeti haiz bu muharebe Gök-Töffcteıin ötüken'e hâlâm olmalarını sağladı. Kutiug "kağan" ilân edilerek İHerigT (İl* devleri derleyip toplayan) unvanını aldı ve II. hakanlığı teşkilâtlandırdı: Kardeş» Kapagan (veya Kapgan)'ı "şad" diğer kardeşi To-sMu'yu 'VabgtT tayin eti İstiklâlin kazanılıp, devletin Jkt|Oi(MŞunda birinci plânda rol oynayan TonyukukU devlet müşaviri ("AyguçıB) ^pf, ve orduyu hazırlama, idare ve diploması işlerinin tanzimini ona tevdi* etti. *Y#nt hakanlığın önce Çin'i taamız hedefi olarak alacağı tabiî idi. Bir zafer akmlan resmi geçidi manzarasınrveren Çin seferleri bir yandan.bu eski ve "hilakâr* hasffrt daim! baskı altmda tutmak, diğer yandan, körpe Gök-Türk devletinin şiddette ihtiyaç duyduğu yiyecek, giyeoii» bilhassa at gibi zarurî madde ve vasıtalan elde etmek maksadını güdüyor*. Akınlar hep Pekin'den Kan^İ^a kadar olan sahaya: Çfn şeddinin hemen güneyinden Huang-hofıun güney mecrasına yakm yerlere kadar yayılan ve Çinliler'ftn "Çu" dedikleri garnizon ve eyâlet merkezlerine yöneltilmiş-

138

TÜRK DÜNYASI EL KİTABI

TÜRK TARİHİ

ıae

ti; 682'de Ping-çu'ya 8 deffi. 683'de Lan-çu'ya, Ting-çuV» Kuey-çu'ya, Yü-çuya ve Feng-çu'ya 10 defa, 684 de So-çu'ya 6 defa, 685'de yine So-çu'ya ve Hin-çu'ya 2 defa, 686da yine So-çu'ya, Tau-çu'ya 11 defa, 687 de yine So-çu'ya Çangp'ing'e 9 defa akın yapıldı (Pekin'in kuzey-batısı olan Çang-p'ing, Çin topraklarında ulaşılan en uzak bölge, Tonyukuk kitabesinde geçen "Şantung"). Bu seferler esnasında Çin valileri, kumandanları mağlûp edildi.orduları dağıtıldı, hemen her yerde mukavemet kırıldı. Büyük çapta zaferler Hin-çu'da (Nisan 685) ve So-çu'da jÇEkîm 687) kazanıldı. ı llteriş Kağan kuzeyde Kögmen (Tannu-ula) dağlarına, doğuda Kerulen, Onon nehirlerinin yüksek vadilerine, batıda Altaylar'a kadar uzanan sahadaki Türk ve yabancı kavimleri Gök-Türk idaresine almıştı (WF defa sefer etmiş, 20 kere savaşmış, Tanrı buyurduğu için düşmanları itaate almış, dizlilere diz çöktürmüş, başlılara baş eğdirmiş, Babam Kağan bu kadar ülke kazanmış...".Kitabeler I). Böylece Gök-Türk devletini yeniden kurup teşkilâtlandırarak, töre'yi tekrar yürürlüğe koyan millî kahraman llteriş, kutlu Ötüken yaylasında dalgalandırdığı altın kurt başlı sancağın gölgesinde öldü (692). Vaktiyle llteriş adtna dikildiği iddia edilen, Orhun'un güneyindeki Ongın kitabesinin 720'lerde dikildiği ileri sürülerek llteriş'e ait olmadığı belirtilmiştir. llteriş öldüğü zaman bM 8 yaşında (Bilge), diğeri 7 yaşında (Kül Tegin) olmak üzere iki oğul bırakmıştı. Kardeşi 27 yaşındaki Kapagan (veya Kapgan), hakan oldu (692-716). Çin kaynaklarında adı Mo-ç'o (Türkçe aslı, Bek-çor) diye geçen Kagan, Türk tarihinin büyük fâtihlerinden biridir. Tonyukuk devlet müşavirliği vazifesini yapıyor, kardeşi, yeğenleri ve oğulları yavaş-yavaş Gök-Türk hakanlığının seçkin simaları olarak beliriyorlardı., Kapagan Kagan'ın büyük ve uzak görüşlü bir devlet adamına yakışır plânları olduğu görülmektedir ki, esasları şöyle hülâsa edilebilir: a- Çin*? baskı altında tutmak. Bunda iki maksadı vard£Törk devletinin huzurunu korumak ve halka yetecek ölçüde ziraî istihsâl imkânları sağlamak; b- Çin'de dağınık hâlde yaşamakta olan Türkleri anavatana (ötüken) çekmek. Bunda da iki maksadı vardı. Türkleri yabana hâkimiyetinden-tartarmak ve Türk ökesinde askerî ve iktisadî gelişmeyi hızlandırmak; c- Asya kıt'asındanft kadar Türk yaşamakta ise, hepsini Gök-Türk birliğine bağlamak. Kapagan'ın bu siyasî ve iktisadî görüşleri onu sayılı Türk büyükleri arasında çok yükseltmektedir. Bilhassa & nokta çok dikkat çekici bir siyâsî kavrayış ifade eder. Genç, haşin ve ihtiraslı Kapagan, seferler ve zaferler dizisini 693 Çin baskını ile açtı. Üng-çu eyaletini şiddetle dlrbeledf ve aynı sene içinde aynı bölgeye yedi sefer deha tertipledi. Sonra Ordos'a akın yaptı. Askeri harekâtını yenliden U%çü*ya teksif ettiği yıtela (696'da), Şeng-çu'ya.*, Lteng-çu'ya-3/ yngrÇtt'ya «eefer yapmışta- Katanlarla Çin** bozuşmasını kendi lehtne değerlendirerek, Fang^üh paratoriçesi Wu'yu destekledi. Korkunç K'i-tanlar'ı Hopei bölgesinde ağır bir hezimete uğrattıktan (Ekim 696) sonra, imparatoriçeden isteklerini sıraladı: 100 bin "huş (hu= 12.5 kilo çeken ölçek) tohumluk darHZ-3 bin adet ziraat âleti, 10-fcin (T'ang-shu'ya göre 40 bin) fond demir, Çin topraklarında oturan (Çoğu Ordus'da "6 eyalet" arazisinde idi) Türkler'in anavatana iadesi. Sonra Kapgan Yenisey böl-

gesini işgal etmekte olan Kırgızlar'a yöneldi Mevsim kış (697-696), yol uzun ve meşakkatli idi, fakat bu sefere zaruret vardı. "(Kuvvetli Kırgız Kağanı) Çin ve On-ok kağanları ite anlaşıp, Altun ormanında (Altaylar'da ) toplanalım, ordularımızı birleştirdim Türk kağanına saldıralım, yoksa kağan cesur ve ayguçı'sı bilge olduğundan o bizi mahv eder demişler" (Tonyukuk Kitabesi).Kapagan île Tonyuyuk idaresindeki Gök-Türk ordusu 'kar sökerek ağaç dallarına tutunarak, bazan atları yedeğe alarak* yolsuz vadilerden Kögmen dağlarını aştı., Yenisey kaynaklarında Anı İrmağı Kıyısındaki Kırgızlar'ı bastırdı, "han* ı telef olan Kırgız ülkesi teslim alındı (697). Sıra üçlü ittifakta yer aldığını gördüğümüz Türgişfer'e (On-ok'lar) geldi. Fakat Çin, Kapagan'ın isteklerini sürüncemede bırakıyordu. 697 yazında hakan , mevcut duruma uygun olarak, orduyu ve idareyi yeniden teşkilâtlandırdı: Kardeşi To-si-fu'yu hakanlığın sol kanadı 'şad'ı, llteriş'in oğlu 14 yaşındaki Bilge'yi sağ kanad'a Tar-duş üzerine "şad" tâyin etti ve kendi oğlu BögO (Kitabelerde İnal Kağan, Çin kaynaklarında Fu-kü)'yü "küçük kağan1 yaptı. Bu suretle Türk imparatorluğunda iki cephe teşekkül etmiş, askerî kuvvetler de iki ordular grubu hâlinde tertiplenmişti. Kapagan Çin ile savaşa hazırlanırken, Inâl Kağan ite Bilge Şad emrindeki fakat gerçek sevk ve idaresi Tonyukuk'un elinde bulunan batı ordular grubu da On-oklar'ı devlete bağlamak vazifesini almışlardı. Çin elçilerine karşı Kapgan'ın şiddetli ve kararlı tutumu şimdilik doğuda bir silâhlı çatışmayı önledi. "Ma ş*o'nun kudretinden telâşlananÇin" den derhal Ûçbin ziraat âleti, 40 Wn V O #■ 10 **») tohumluk dar» gönderildi ve Yürkter anavatan topraklarına iade edildi (698), Büyük "kagan'ın plânlarından ikisi gerçekleşmişti. Ancak* Kapagan'»* kamı bir T'ang prensi ile evlendirmek arzusuna karşı, ımparatoriçe Wfc£nun, T'ang'lardan değil de, kendi ailesinden bir prensi darnad olarak ortaya söwne$ipden öfkelenen Kapagan, yanında bulunan Çin elçilik hey'etînden general Çen-çwvei {Tang sülâlesine mensup olmalı) yi ^Çin kağan*' ilân ederek, onunla biSikte aneoaıv fcıima gibi, Çin topraklarında göründü: Kue*-çu, T'an-çu. Plng^u, 3tt*çu, Ting-çu, Çao-çu eyâletlerine, aynı sene içinde (698) 30 defa çıkış yaptı. 100 bin kişilik ordusu tarafından, karşı koyan bütün Çin kuvvetleri ezildi, at sürüler», başta olmak üzere bol ganimet ve esir alındı. Qradan kuzeye yönelen Kapagan'a, Çin orduları kumandanı Şa-Ça-cung-i, emrindeki birkaç yüd>Wk kuvvetine rağmen.hücuma cesaret edemîyerek» Gök-Türk s^van tümenlerinin geçişini uzaktan seyrederken, ümidini kaybeden Çin sarayı da orduya gönderdiği gizli bir günlük emirle, 'kagan'ı bulup öldürenfc)* prens ilân edileceğini badtriyordu. Bu sırada tnâl İle Bilge tarafından sevk edilen batı ordular grubu da, Tonyukuk'un yüksek kumandasında. Atayla*-! aşıp Yanş-ovası {Cungarya)na doğru ilerlemiş ve BolÇfc^Uwgu gölünün güney-batı kıyısında; bugüeı Tokoi kasabasına "ateş ve fırtıne" gibi saldıran Türgiş kagantain kumandasındaki 10 tümeni (îpO bin kişilik) Ön-oklar ordusu üzerinde kesin zafer kazanmıştı (698). Türgiş hakanı U-çe-le'riin esareti, yabgusu ve şadının yakalanması ile neticelenen Bolçu savaşı. On-oktar'ın bütün To-lu ve Nu-şj-pi kabileler»», BalkaşX Işık göl. Çu ve Talaş bölgesindeki TürMer'i Gök-Türk birliğine bağlamış. Hâkanbğm sınırlan Taşkent.tf» fer-gana'ya dayanmıştı. Çîn kayıtlarına gûr*» "Mo-ç'o zaferlerinden gurur duymakta, imparatorluğumuzu hakir görmekte. Yüksek gayeleri var. Her tarafa ordular sevk ediyor. Arazisinin genişliği 10"J*ı 'V («aşağı yukarı 4500 taneden fazla. Bütün

140

TÜRK DÜNYASI EL KİTABI

TÜRKTARtHt

141

barbarlar. (»Çin dışındakiler) onun emri altında..." . Böylece vaktiyle Tardu'nun, Türk birliğini gerçekleştirdiği tarihten tam 100 sene sonra Kapagan Kagan'ın Doğu-Bat» hakanlıklarının topraklarını tek idarede toplaması yolu ile "dehşet verici Türk birliği ihya edilmişti". Ancak Kapagan'ın plânında 3. noktanın tamamlanması İçin Mâveraünnehir'in de zaptı gerekiyordu. Coğrafî mevki]. Udimi, verimli topraklan 8e zenginliği bütün kaynaklarda övülen Mâveraünnehir'de o sırada Gök-Türk ordularına karşı koyacak bir kuvvet yok idi. Türk soylu bazı ailelerin İdare ettiği "şehir krallıkları" 6751erden beri, nisbeten küçük Kuvvetlerle ufak çapta teşebbüslere girişen Müslüman-Arap kumandanlara ('Abdullah b Ziyad,Sa'id b. Osman, Musa, Mühelleb v.b.) başarı ife mukabele etmekte idüer Yine Tonyukuk'un yüksek kumandasında olmak üzere, "inal kağan" ve Bilge taraflarından sevk ve idare edilen, o sene henüz 16 yaşındaki Kül Tegin'in de dahil bulunduğu Gök-Türk batı orduları grubu Altaylar-Bolçu-Yarış Ovası "Kavimler kapısı' -Çu ve Talaş havzaları- Karadağ kuzeyi üzerinden inci (Seyhun= Sirderya) kıyılarına ulaştı ve nehri geçerek Mâveraünnehir'in Kızıl-kum çölüne daldı ve tam güney istikametini aldı. Ordunun bir kışımın, muhtemel bir yan hücuma karşı, İnal idaresinde burada bırakan Tonyukuk ilerledi ve ilk olarak Semerkand'ın güney doğusunda savaşa hazır bekleyen Sok kumandasındaki orduyu ezdi (701), esirler ve zengin ganimet elde etti: "san attın, beyaz gümüş, kız-kızan..." (Tonyukuk Kitabesi), aynı zamanda Çinlilere karşı da bir zafer kazanıldı: Bilge ile Kül Tegin, Keş şehrinin doğusunda. Ato-çub (Chao-wu) kavminden de aldığı yardımlarla 50 bin kişilik Wr kuvvet başında, Gök-Türkler'in ipek yolu geçiş hattına inmesine engel olmağa hazırlanan Çinfi general Ong-Tutuk (Wef Yüan-çung) u Idukbaşf'mevkiinde mağlûp ve ordusunu imha ettiler. Cesaret ve savaşçılığını ilk defa bu muharebede ortaya koyan KÜ! Tegin Çinli kumandanı, eli ile yakalayıp esir etmişti. Bu suretle engeller kalkınca Gök-Türk ordusu Tamir Kapıg (Demir Kapı)'a ulaştı. Burası, bilindiği gibi, M.O. asarlardan beri İran-Turan (Türk) ülkelerinin arasında tabi? sınır kabul edilmekte idi. Mâveraünnehir seferi münasebeti ile Orhun kitabelerinde ilk defa müslüman Arabiar (Tâzik) zikredilmiştir, iranlıların Araplar'a verdikleri Tazi adından (Tay adlı Arab kabilesinden) gelen Tazik, (Türkler tarafından, sonraları İranlılar için kullanılmıştı; Tacik), ozaman. Keş, şehrinde karargâh kurmuş olan, Horasan valisi, Mühelleb'in kuvvetleri île ilgili olmalıdır. Anlaşıldığına göre İnal kumandasındaki kuvvet bir Arap hücumuna karşı orada bırakılmış, fakat Mühelleb ordusu her hangi bir harekette bulunmamıştır. Diğer taraftan Kapagan Kağan Çin'e akınlarına devam ediyordu. 700'de Lungçu'ya "i sefer. TO^de Yen-çu, Hia-u. Şî-lfng, Hin-çu, Rng-çu bölgelerine 20 sefeı yaptı. 704'de Kül Tegin ile Bilge'nin de katıldıkları büyük Ming-şa muharebesinde Çaça Sengün (Şa-ça Çung-i) kumandasındaki 80 bin kişilik Çin ordusu hezimete uğratıldı ve hemen arkasından Lung-çu, Yuan-çu, Hin-çu'ya karşı 11 akın tertiplendi. T'ang imparatoru Çung-tsung yine bir günlük emir neşrederek, Kapagan'ı esir eden ve öldüreni "prens" unvanı ve 2 bin lop ipek vererek taltif edeceğini ilân ediyordu. Ayrıca bütün vazifelilere Gök-Türkler'i mağlûp etmek için plânlar hazırlamalarını emretti. Bunun üzerine sarayın yüksek memurlarından Lu Fu'nun imparatora

sunduğu raporda çare olarak: 1- Barbarlan birbirine karşı tahrik etmek, 2- Barbarları iki cephede birden savaşa zorlamak, yolları tavsiye ediliyor ve M.ö. 36 yılında Çr-çfinfn böyle yenildiği hatırteblıyortfcr; Bu arada, 649'dan beri Çin ile siyasî münasebetler kurmuş bulunan Basmıllar tekrar itaate alındı (704). 709'da Çik'ler ve Az'lar. (her iklşi de Kırgfölar'ın doğu komşuları) Bilge tarafından hakanlığa bağlandı. Gök-Türk ordularının uzaklarda meşgul olmasını fırsat biterek başkaldırmağa teşebbüs eden Kırgızlar'da Bilge-Kül Tegin idaresinde "mızrak boyu kar sökerek Kögrrien dağlarını aşan" Gök-Türk orduları tarafından Songa ormanında ikinci defa mağlûp edildi (710). Aynı yıl içinde Tola ırmağı civarındaki Bayırkular, Türgi-yargın gölü savaşında bozguna uğratıldı. 711 yılında yine Bolçu civarında Türgiş kuvvetleri darbelendi, han'ı, yabgu'su, şad'ı öldürüldü. Türgiş ülkesi ve "Kara Türgiş" halkı İtaate alındı ve bir Mâveraünnehir seteri daha yapıldı. Bunun sebebi, kitabelere göre, "Sogdak (Semerkand bölgesi) kavmini tanzim etmeli idi. Bu seferin icra edildiği yıllar (711-714) Mâveraünnehir'de meşhur Kutayba b. Müslim idaresindeki Arab ordularının kesin basanlar sağladığı devre tesadüf eder. Kutayba. Buhara'y* aldıktan sonra Sogd başkenti Semerkand üzerine yürümüş, 300 muhasara makinesi ile kuşattığı şehri, Türk asıllı "kral" Gurak'ı serbest bırakmak şartı 8e, testim almıştı (93/711-712). İslâm kaynaklarında bu münasebetle Mâveraünnehir halkının Türk hakanından yardım istediği böylece, Arablar'la mücadele eden müttefik Mâverraünnehir kuvvetlerinin başında bulunan Hakanın oğlu'nun bir gece baskınında bozguna uğradığı bildirilmektedir. Bu kayıt Gök-Türkler'le ilgili sayılmış ve mağlûp olanın Kül Tegin olduğu iddia edilmiş, mağlûp olan "Gök-Türk prensi"nin mutlaka Kül Tegin olması gerekmediği beyan edilmiş, son olarak da Kapagan Kagan'ın mağlûp olduğu düşüncesi üzerinde durulmuştur. Gerçekte ne Kapagan'ın.ne Bilge'nin, ne de Kül Tegin'in o sırada Mâveraünnehir'e gelmeleri mümkün idi. Zira onlar, hakanın şiddetli tutumundan dolayı isyan eden Türgiş ve Kartuklarla meşgui idiler (711-714). Ton-' yuRuk'da ^05'den beri faal vazifeden çekilmiş bulunuyordu* Esasen yukarıdaki iddialar, bahis mevzuu rivayetin, kumandan Kutayba'nm mensup olduğu Bâhila kabilesinden çıkmış olması, fakat, bü devir Mâveraünnehir islâm harekâtı bakımından ana kaynak durumundaki Ibn'ül-A'sam 'ül-Kûff'de böyle bir rivayetin geçmemesi, Orhun kitabelerinde bir savaştan değil, sadece bir "tanzim" keyfiyetinden bahs edilmesi ve bu husustaki Çin kaynaklan ile karşılaştırılmasından GökTürk orduiarının başka yerlerde bulunduğunun tesbiti sebepleri ile, doğrulanmamıştır. Bu duruma göre. 712 yılında Sogd kuvvetleri başında Araplşr'a yenilen kumandanın £ir Türgjş "hari'ı (daha doğrusu bir Türgiş başbuğu) olabileceği neticesine varılmıştır. Kapagan Kagan'ın gittikçe şiddetini arttıran, müsamaha tanımaz sertliği, huzursuzluğu arttırıyor, gördüğümüz gibi, bilhassa Tütâ boylarının ayaklanmalarına yol açıyordu. 711 yılındsKara^Tûıgiş isyanı KüKTegin tarafından bastırılmış ise de, aynı yılda başlayıp âienedea-fazla süren ve Çinin tahriki neticesinde bütün On ok-lar'ın katılmaları ite-tybe alevlenen Karluk isyanı hayli güçlük çıkarak İmparator Çung-feung'un Kan*su;eyaletierirtdeW orduların» Göfc-Türkler'e karşı seferber hâle getirdiği bu sıkıntılı günlerde, "Türkistan" daki yurtlarından kalkarak ötüken'e kadar sokulmağa muvaffak olduklafıenlaşılan Kartuklar ve müttefikleri ancak Kapagan,

141

TÜRK DÜNYASI EL KİTABI

TÜRK TARİHİ

143

Bilge ve KOI Tegm'in ortak harekâtı le Tamıg Iduk-başı (Tamir ırmağının kaynağı. Her yıl mayıs ayında Gök-Türkter'in büyük törenler tertipledikleri yer)'daki şiddetli savaşta mağlûp edilerek dağıtabildiler. Bir kısım Karluk kütlesi ve başkaları Çin'e sığındılar ve San-yuan bölgesine yerleştirildiler. Tamıg Iduk-başı muharebesi tam zamanında kazanılmış, Gök Türkleri iki cephede savaşmağa mecbur etmeği hedef alan Çm kuvvetlerinin Kartuklar lehine müdahelesi önlenmişti. Şimdi de Çin hazırlığın! sat dışı etmek gerekiyordu: Çin yığınak merkezi Beş-balık üzerine sefer yapıldı (714). Çin kaynaklarına? belirttiğine göre, hâl Kağan ite Tung-iç Tegin ve hakanın eniştesinin kumandasındaki sevk edilen ordu, Beş-balık'ı kuşattı. Kitabelerden, Bilge'ntn de katıldığı aniaşıian bu harekâtta şehir ele geçirilemedi ise de karışıklıktan faydalanarak Tokmak'daki Türk kabileleri üzerinde bir zafer kazanmakla iktifa eden Çinlilerin Gök-Türkler'e karşı büyük ölçüde taarruzu ortadan kaldırılmış oldu. Ancak hakanlık bir kazan gibi kaynamakta idi. Kitabelerdeki j "Amcam Kagan'et idare» kanşıkuk içine düştüğü, halkta ikilik ortaya çıktığı zaman..." gibi İfadeler de durumu açıklamağa yeter. Az'lar ve arkasından izgiller şiddetle ezildi (715). Fakat hakanlığın esas kütlesini meydana getirdiği için devleti temellerinden sarsarak, nihayet ihtilâle sebep olan Oğuzlar'ın isyanları Gök-Türk içtimaî bünyesinde dada yaralar açtı ve en büyük neticesi batı (On-ok'lar ülkesi, yâni Kartuklar, Türgrşler ve Mâveraünnehir) 'm hakanlıktan kopması oldu. 714 yılı sonbaharında baş&dtğ* anlaşılan Oğuz ayaklanmalarının- Oğuzlar'ın devlete olan nisbetleri dolaytsıyie- j hayretle karşılandığı kitabelerden sezilmektedir: "Dokuz Oğuz kavmi kendi kavmim idi, gök ve yar karıştığı için, düşman oldu". 715 baharında Kagan'ın açmak zorunda kaldığ* Dokuz-oğuz seferinde mağlûp edilen Oğuzlar'ın hayvanları öldürüldü. 716 senesinde Oğuz kabilelerinden Bayırkular şiddetle tenkil edildi. Fakat, bu ömrü boyunca durup dintenmiyen haşin tabiatlı kapagan Kagan'ın seri hâlindeki zaferlerinin sonuncusu oldu. Kendinden emin, Ötüken'e dönerken yolda Baytfkular'm pususuna düştü, üzerine atılan bir Bayırku'lı tarafından öldürüldü (22 Temmuz 716). Bayifkular'm Çin ile temas halinde oldukları, bu sırada onlar nezdinde bir Çin elçisiron bulunmasından anlaşılıyor. Hattâ rivayete göre Kapagan'ın kesilen başı bu elçi tarafından Çin'e götürülmüştür. Kapagan'ın yerine geçen oğlu tnâl (Bögü) hakanlığın bu en buhranlı devrinde devlet dizginlerini elinde tutacak kudrette değildi, Karışıklığı önleyememiş, yurda huzur getirememişti. Halbuki Tüm halkı bu hususları hakandan beklerdi. Oğuzlar büsbütün alevlendikleri için devleti kurtarmak işi, literiş'in oğullan, Bilge ile Kül Tegtn'in omuzlarme yüklenmişti. 710 yıhnda Küf Tegin 5 Oğuz seferi yapmış (Togubaiık, Kuşiagak, Çuş-başı. Ezgenti-kadaz savaşları. Bunlardan 2.de Oğuzlar'dan Edteierte, 4. de yine Oğuzlar dan Tongralarla savaştı. 3. muharebenin yeri bilinmiyor) ve seterlerden dördüne Bilge de katılmıştı. Kitabelerde Gök-Türk ordusunun takatten düştüğünü ve cesaretini kaybettiğini belirten ibareler vardır. Bütün bu olup bitenler yeni hakanın beceriksizliğine atf olunuyor ve halkta, Tanrı tarafından hakanlık vasfının ondan geri alındığı kanaati uyanıyordu. Ülkenin felaketten kurtulması için hakanın değişmesi lâzımdı. Çin kaynaklarındaki izahata göre, her hâlde Böğü'nün direnmesi neticesi, değiştirme zor kullanılarak yapıldı, inal Kağan, kardeşi, akrabaian, beyleri ve taraftarları öldürüldü. İhtilâl plânı iki kardeş, Bilge ve Kül Tegin tarafından hazırlanmış, fakat Kül Tegin tarafından icra edilmişti.

Bilge, kardeşinin ısrarı ile, Kağan oldu (716-734). Kül Tegin de Gök-Türk orduları başkumandanlığını üzerine aldı. 705 yılından beri yüksek mahkeme üyeliği yapmakta ikanı» Bilge1 nin kayınbabası olduğu için ihtilâl sırasında dokunulmayan Tonyukuk da tekrar eski vazifesi olan "Aygucı" (devlet müşaviri)'lığa getirildi. Fakat umumî bir yorgunluk, bezginlik vardı: Tanrı Türk kavmi yaşasın diye beni tahta oturttu. İçte aşsız, dışta giyeceksiz, bir kavme Kağan oldum. Babamızın, amcamızın kazandığı milletin adı, sanı unutulmasın diye kardeşimle sözleştik. Türk milleti iğin gece uyumadım, gündüz oturmadım. Kül Tegin ile şadlarla ölesiye çalıştık." (Kitabeler). Oğuzlarla mücadele eski şiddeti ile devam ediyordu. O sene büyük ölçüde hayvan telefatına sebep olan kıtlıkta bile Bilge sefer halinde idi. Ötüken üzerine yürüyen Üç-Oğuzlar püskürtüldü. Dokuz Tatarlar'la ittifak ederek hücuma geçen Oğuzlar Ağu'da cereyan eden İki savaşta bozguna uğratıldı ve Oğuz kütleleri yurtlarını terk ederek Çin sınırlarına doğru çekildiler (717-718). 717'de başkaldıran Uygur ll-Teberleri ile 718'de tekrar isyana teşebbüs eden Kartuklar ite savaşıldı ve başarıya ulaşıldı. Bilge Kağan Çin ile iyi geçinmek arzusunda idi. Bunun lüzumuna, Tonyukuk'un da Çin'in kuvvetli, Gök-Türkler'in ise yorgun ve ihtimama muhtaç oldukları hususundaki kanaati neticesinde inanmıştı. Fakat sığıntı Gök-Türk prensi 9e etrafındakiler i Bilge'ye karşı silahla mücadeleye teşvik eden Çin, Türkler'in durumunu İstismar hevesi ile, Gök-Türk barış teklifine (721) 300 bin kişilik bir ordu hazırlamakla cevap verdi. Aynı zamanda K'i-tanlar ve Tatabtlar'ın askerî desteğini elde eden Çin, Beş-balık'taki Basmıllar ile de anlaşmıştı. Nazik durum büyük devlet adamı ve stratej Tonyukuk tarafından kurtarıldı. Onun plânları, sevk ve idaresi altında önce Basmıllar mağlûp edilip Beş-balık kuşatıldı, K'i-tanlar ve Tatabılar safdışı edildi (722-723), sonra da yalnız başına kalan Çin şiddetli kar darbe ile baskı altına alındı: Santan (Kan-su'da) savaşında Çin ordusu bozguna uğratıldıktan ve Beş-balık zapt edildikten sonra Liang-çu, Kan-çu, Yuan-çu bölgeleri 10 sefer yapılarak ele geçirildi- Hakanlık eski zindelik ve itibarını kazanmıştı. Bütün doğu ve Tarbagatay'a kadar batı hakanlık idaresinde idi. Hattâ Bilge, 717 karışıklığında ötüken ile: alâkasını kesip kendi başına bir devlet durumuna girmiş olan Türgiş hakanlığını bite kendine tâbi saymakta idi. Bu başarılar üç Gök-Türk büyüğünün: Tonyukuk.Bilge, Kül Tegin'in azim ve gayreti ile elde edilmişfi. Çin de şüphesiz durumun farkında idi. İmparator Hüang-sung'un başkanlığında yapılan bir toplantıda şöyle konuşuluyordu: "...Gök Türkter'in ne zaman, ne yapacakları bilinmez. Kağan Bilge iyidir, milletini sever, Türkler'de ondan memnundurlar... Kül Tegin harp san'atının ustasıdır, ona karşı koyacak bir kuvvet güc bulunur... Tonyukuk ise otoriter ve bilgedir, niyeti^ Kurnazlığı çoktur. İşte bu üç *barbar" aynı anlayışta olarak bir aradadırlar..' . 724'de Çih ile anlaşma olmuştu. İmparator, Bilge Kagan'ın taleplerimden olan bir Çin'li prenses ile evlenme işini görüşmek üzere Öİüken'e elçi gönderdi. Hakan bu etçiyi, hâtun'un, K$ Tegin'in ve Tonyukuk'un hazır bulunduğu mecliste kabul etti (7İf}, daha sonra kendi elçisi, nazırlardan Mei-lu-ç'o (Buyrukçur)'u Çin başkentine gönderdi. Çin sarayında itina ile ağırlanan bu elçinin temastan naflcesinde So-fank (Ling-çu'da) şehrinin, Gök-Türkler'in serbestçe ticaret yapabilecekleri ortak pazar-yeri olmasına karar verildi. Büyük Gök-Türk devlet adamı Tonyukuk ile ilgili son haber 725'e aittir. O, her-

144

TÜRK Di \ VASİ EL KİTABI

TÜRK TARİHÎ

145

hâlde bu tarihten az sonra ölmüş olmalıdır. Gök-Türk istiklâl savaşı hazırlıklarından itibaren, İHeris. Kapagan, Bilge zamanlarında devlete 46 yıl hizmet eden, savaşlannda hiç başansızbğa uğramayan, "Boyla Bağa Apa Tarkan" unvanlarını taşıyan 'btige* ve slratej Tonyukuk hakanlığın ordusunu, mâliyesini, adliyesini tanzimde başta geliyordu. Çin kaynaklannda bile bu meziyetleri belirtilmekte ve "Aygucı" olarak hakanlar üzerindeki tesirini, aynı zamanda o çağın dinî kültürel cereyanlarını nasıl yakından takip edip Türk milleti açısından değerlendirdiğini gösteren deliller verilmektedir; Bilge Kağan, Çin'de olduğu gibi, Türk (tikesinde de şehirleri surlarla çevirtmek, hisarlar yaptırmak istiyordu. Tonyukuk îtiraz etti: "Bunlar olmamalı. Biz ömrünü sulu ve otlu bozkırlarda geçiren bir milletiz. Hayat tarzımız bizi daima bir harp egzersizi içinde tutmaktadır. Gök-Türkler'in sayısı Çinlilerin yüzde W\ bile değildir Başanlanmız yaşayış mamızdan ileri gelir. Kuvvetli zamanlarımızda ordular sevk eder. akınlar yaparız. Zayıf isek, bozkırlara çekilir, mücadele ederiz. Eğer kale ve surlar içine kapanırsak, T'ang orduları bizi kuşatır, ülkemizi istilâ eöet.,.'. Bilge nin diğer bir düşüncesi de memlekette budist ve taoist tapınaklar inşa ettirerek bu din ve felsefeyi Türkler arasında yaymaktı. Tonyukuk şöyle dedi: 'Her ikisi de insandaki hükmetme ve iktidar duygusunu zaafa uğratır. Kuvvet ve savaşça yolu bu değildir. Bize uygun düşmez. Türk milletini yaşatmak istiyorsak, ne bu çeşit tâlimlere, ne de bu türlü tapınaklara ülkemizde yer vermemeliyiz". Kaynağın (T'ang-shu) ilâve ettiğine göre, bu tavsiyelerdeki "derin mâna" Gök-Türk başkentinde ryî anlaşılmıştır. Bugün batılı araştırıcılar tarafından Tonyukuk'a "Gök Türk Bismarckr denilmektedir. Tonyukuk OidOkten sonra, hâtırasına Orhun'da Bayın-çokto mevkiinde bir kitabe dikilmiştir fherhâide 726-727*lerde). Yalnız Türkier'den kalma bir millî tarih kaynağı olarak değil, aynı zamanda Türk dili ve edebiyatının uzun ve kolayca okunabilen ilk âbidesi olarak da küttür tarihinde mühim yer tutan bu kitabe metnirtn bizzat Tonyukuk taralından kaleme alınmış olması ihtimali, Aygucı, Bilge Tonyukuk'a Türk edebryattnfn adı ve şahsiyeti bilinen ilk siması olmak şerefini de kazandırmaktadır 731 yılında da Küf Tegin öidü (eski Tüıfc takvimlerine göre, "koyun" yılının 17. günü» 27 Şubat 731). 47 yaşında idî ve inançu, Apa, Tarkan unvanlarını taşıyordu. 7 yaşından beni ömrünü Türk milîeti'nin yücelmesine hasr eden cesareti, savaşçsfcğ» hem Türk, hem Çin vesikalannda övülen Kül Tegin'in büyük kahramanlıklanndan biri, Gök-Türk karargâhının 716'da Dokuz-oğuz'lar tarafından basıldığı zaman görüşmüştü. Bilge Kağan anlatıyor: "Anam hâtûn, büyük kadınlar^fcardeşlerim, gelinim, prenseslerim cariye olacaktı. Ötenler yolda kalacaktı. Kül Tegin karargâhı vermecfi. O, olmasa idi hepiniz ölecektiniz * (Kitabeler), ölümü hakanlıkta büyük teessür yaratan kahraman hakkında işte kitabelere geçen samimi ifadeler (Büge'rtin ağzından): "-..Küçük kardeşim Kül Tegin öldü, görür gözüm görmez oldu, bilir bilgim bilmez oldu. Zamanın takdiri Tanrınındır. Kişi-oğlu ölmek için yaratılmıştır. Yastandım, gözden yaş. gönülden feryat gelerek yanıp yıkıldım... Milletimin gözü, kaşı (ağlamaktan) fena otecak diye sakındım". Çin'de de aynı üzüntü duyulmuş, imparator hususî elçi ile ötüken'e baş sağlığı mektubu göndermiş, Küf Tegin'in hâtırasına dikilecek âbideye Çince bir metnin de hakkedilmesini arzu etmiş- ' ti. Bilge Kağanın isteği ile hazırlanan Kül Tegin kitabesininTürkçe metnini Kül

Tegin'in "atıst^atabey't) prens YbHıg Tegin yazmış ve 20 günde taşa hakettirmişti. Gök-Türk tariltf, küitürfrvrTürk dil ve edebiyafe yönlerinden emsalsiz hfr değer taşıyan bu kitabe ile birlikte Kül Tegin'in anıt-kabri ve içindeki nakış ve tasvirler tamamlanmış ve büyük cenaze töreni 1 Kasım 731 günü fKoyurf atfının 9. ayam 27ö) yapılmıştır. Törerrt Gök-Türk halkı ve ileri gelenlerinden başka'ÇkvKMM Tatabı, Tibet, 4tart, Sogd, Buhara, Türgiş, Kırgız vb. devlet ve kavimler hususî hey'etlerle katılmışlardır. | iki büyük yardımcısını kaybeden Bilge'nin 734 yazında K'i-tan ve Tatabılar'a karşı Töngkes dağı'nda kazandığı zafer dışında bir faaliyeti görülmemektedir. Bilge, kendisi ile evlenmesi kararlaştırılan Çin'li prenses için teşekkürlerini bildirmek üzere imparatora elçi göndermiş, fakat bu evlenme gerçekleşmemiştir. Çünkü, yukarıda adı geçen Buyruk-çur tarafından zehirlendi. Ölünceye kadar, başta bu nazır olmak üzere işbirlikçilerini bertaraf eden Bilge nihayet 25 Kasım 734'de öldü ("it" yılının 10. ayının 26'sı). 19 sene "şad" ve 19 yıl kağan dmuş, Çin kaynaklarında da belirtildiği üzere, çok güvendiği "Türk milletini çok sevmek" ile temayüz etmiş idi. "Ey Türk milleti, üstte gök yıkılmaz, altta yer delinmezse, devletini, töreni kim bozabilir" (Kitabeler) diyen Bilge, oğlu tarafından diktirilen kitabede şunları söylemektedir;"...Üstte Tanrı, aşağıda yer buyurduğu için milletimi, gözünün görmediği, kulağının duymadığı ileri gün doğusuna, geri gün batısına, beri gün ortasına, yukarı gece ortasına kadar götürdüm. Altın'ın sarısını, gümüşün beyazını, ipeğin hâlisini, atın aygırını, kakım'ın siyahını, sincab'ın gökünü milletime, Türklerime kazandırdım". Bilge Kagan'ın ölümü, Kül Tegin'in acısını henüz unutmayan Türk halkını yasa boğdu. Çin imparatoru da ülkesinde matem ilân ederek, taziyelerini bildirdi. Bilge için bir anıt-kâbir inşasına ve bir kitabe dikilmesi hazırlığına başlandı. Metni yine Yollıg Tegin kaleme almış ve bir ay 4 günde taşa kazdırmıştı (735). Çin imparatorunun arzusu üzerine buraya da Çince bir kitabe ilâve edildi. Bilgenin ölümü üzerine Gök-Türk hakanlığında çöküş beürtüeıf kendini gösterdi. Babasının yerine tahta çıkan Türk Bilge Kağan (Çin kaynaklarında, l-jan)'dan sonra küçük kardeşi Tengri Han (Çince'si, Teng-li) geçfi. 740 yAnda Gök-Türk tahtında yîhe'Tengri Han" diye anılan bir kağan vardı ve bu, Bitge"nih oğlu id* (Bilge'den sonraki kağanlar meselesi biraz karışıktır). Hakan çocuk denecek yaşta olduğu için idare annesi (Tonyukuk'un kızı) P'o-fu'nun etinde idi. Hâtûn devlete hâkim olamadı, hanedan üyeleri birbirine düştü ve huzursuzluk bütün yurda yayıldı. Durumdan faydalanan Basmıllar, Karluklar ve Uygurlar .birleştiler ve vaziyete hâkim olur olmaz, Aşına ailesinden gelen, Basmıl başbuğunu "kağan" ilân ettiler (742) ve Gök-Türk hakanı Ozmış (Vu-su-mi-şi)i sonra da onun küçük kardeşi, son GökTürk hakanı Po-mei'yi öldürdüler. Bu arada müttefiklerin araları açıldı. Basmıl başbuğu (Kağan) ortadan kaldırıldı ve Uygur başbuğu Kağan ilân edildi: Kutluğ Küt Bilge Han (745>. ÛtOkan'de Uygur Türk devleti başlıyordu Bununla beraber, Gök-Türk çağının bazı aileleri, hatta Tonyukuk soyundan gelenler, Uygur devletinde ve sonraki Moğollar devrinde bile ehemmiyetlerini muhafaza etmiş görünmektedi*te&

4. Uygurlar
Orhun kitabelerinde, Uk defa, 717 yılındaki ayaklanmalar n&nasebeti ile zikredilen Uygurlar, Çin kaynaklarında çok eski zamanlardan beri adlarının türiü şekiller!

Hui-hu. ataları Hun hükümdarlarının kızı ile bir kurttan tüt remiştir. Ko-sa. Hın^iyanlfcMazdei2m-Budizyn kanşımıJöir din olan Manihaizm. Orhun kıyısındaki başkenti Ordubalık (sonraki Kara-balgasun yakınmda)'ı kuran ilk Uygur hakanı Kutlug Kül Bilge 747*de öldü. Sse-kie. Yerine oğlu Mo-yen-çur "kağan* oldu fTanrıda bolmuş il etmiş Bfc ge kağan 747-759). Yüen-ho. oğullarını yabgu. Türk anadan doğan An-lu-şan adlı bâr kumandanın 200 bin kişilik bir kuvvetle Lo-yang (755) ve Ç'ang-an (757)'ı zapt ederek kendisini imparator ilân etmesi idi. 759da yerine geçen Bögü Kağan (759-779). fakat. gelenek hâline getirmiş olaa Uygurlar.» manı olçiyHça sakin geçen hakan "Ay Tângride Kut Bulmış Alp Büğe" (821-824) başkentte Kara-balgasun kitabesini diktiren hakandır 1$ hükümdarlığı başardı geçmiş. İç Asya*ın#$rw ticaret şehirlerine nOfatttfML Dış siyâset yönünden. Türk nüfuzu Çin'de çok artmıştı. Çin'de büyük hâdiseler olmuştur ki.14» TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ 14? He anılmışlardı: Hoei-ho. Hakan Alp Bilge 832da 6WQrü»ü. Uygurlar'ın hayat ve telâkkilerinin değişmesi bakımından çok tesiri görülen Mani dinini Türkler arasında yaymak üzere. Fakat. Tongra. Beyleri Erkin unvanını taşıyordu. Hi-ye-vu. istedikleri fiyattan satıyorlardı.Hu-vu-su. asrın ilk çeyreğinde Sir-Tarduşlar'ın 6 kabileden kurulu birliğine katılmışlar. 647de Çin tarafından baskı altına alınmak istenen ve neticede Çin'in tahriki ile öldürülen T*tHnMu (648)Yıun oğtu Po-ju. sonraki "Air Tângride Kut Bulmış Külüg Bilge \ (805-808) zamanlarında bir huzur devri açıldı. Hakan ûtüken'e dönerken. Bugünkü kuzey Moğolistan'da Şine-usu gölü yakınındaki Uygur hakanlığının ilk devri için çok mühim olan. Pa-ye-ku. kuzeyde Kırgızlarla. 4 rahibi de beraberinde getim»şti. Başkent ve şehirlerde pek çok Uygur serbestçe ticaret yapıyor. Yerine "Ay Tângride Kut Bulmış Külüg Bilge Kaganf (789-790) ve sonra bunun oğlu Kutlug Bilge (790-795) hakan ddular. Alp Külüg Bilge Kağan «32-83$ da. O zaman "Erkin. Çin yılda 200 bin top ipek vermeği taahhüt etti. Çin kaynaklarında Asya Hunlan'ndan indikleri belirtilen Uygurlar'ın bir menşe efsanesine göre.Böylece hayvan? gıdalar yemeği yasaWayany«flwaşçılık duygusunu zayıflatan. kuvvet göndererek tecavüzleri önlemek ietediterse de başarıya ulaşamadılar. ihtimâl o sırada Basmıllar'ın birlikten ayrılmış olması dolay isiyle 10 kabileden kurulu Uygurların hakanı Mo-yen-çur. asrın 2. Kendini "Kağan* ilân etti.A-pu-sse. Ûtüken'de karışıklık çıktı Fakat 795'de hakan olan. Dokuz-Tatar ve Çikler'le savaşmış. Kartuklar tarafından desteklenen islâm kuvvetleri ile Çinliler arasında cereyan eden büyük Talaş muharebesi (751 )'nde Çinliler ağır mağlûbiyete uğramış. Çin'i tanımayı iktisadî ve kültürel sebeplerle. Ki-pi. Ku-lun-vu-ku) Kariuk ve Basmıllar'ı da kendilerine bağladıklarından birlikteki kabile sayısı 11'e yükselmişti. I. fettsadî faaliyet gelişti. sonra güneye Huang-ho'ya kadar varan bir akın yaptı ve neticede Çin imparatoru tarafından tanındı (646). Ölümü üzerine de yerine oğlu P'u-se geçirildi. Uygur adının mânası.T'ung-lo. 7. Çu-Talas havaimi. Yo-vu-ko. Çin kumandanı P'u-ku (Buku. Türk unvanı) Hua-ien tarafından isyancılar zararsız hâle getirildi ve Uygur ileri harekâtı önlendi ise de. Türkistan ürerine sarkmak isteyen Tibetlileri durdurmuş. Alp KuÖug Bilge Kağan). hâkimiyetini Yenisey kaynaklan. Eskidenberi Çin'e karşı ilgi duyan Tibetliler o sırada Beş-balık havalisinde bulunan Şa-t'o (Çöl) ÎOtteri ile anlaşarak. 'Uygur adını almışlardır. Ötükende bir hakanlık kuran Uygurlar 9 urug'dan meydana gelen bir birök olup (Yaglakar= Çince'de: TftMMco. hakanla akrabalık kurmuş olan Töles menşeli. Asıl niyeti T'ang sülâlesinin artık sözünün geçmediği Çin'e hâkim olmaktı. "Ay Tângride Ülüg Bulmış Alp Kutlug Bilge Kağan" ile. şad tâyin etmişti. diğer taraftan kelimenin 6timoiogique olarak uy (takip etmek) + gur tarzında (Sal-gur gibi) meydana geldiği belirtilmektedir. hakan tarafından kabul edilerek TOrk üresinde resmî bir mahiyet kazandu? Kırgızlar üzerinde de bir zafer kazanan Bögü Kağan. batıda Kartuklar ve onlara yardım eden Türgişler ve Basmıllar'la. baskınlara başlamışlar*. Cesareti ve idaresi övülen. A-vo-çö. Heui-hu. 974'de tamamlanan Çince Kiu Wu Tai adlı eserde 'şahin sür'ati ile dolaşan ve hücum eden" diye açıklanmakta. Bayırku ve Fu-lo-pu kabileleri Uygur kabilesi etrafında toplanarak. P'u-se'nin annesi Vu-to-hun'un ciddiliği ve töre hükümleri hususundaki titizliği sayesinde beylik tamamen nizama girmişti. "dünyâ nizamı îçin kanunlar hazırladığa bildirilen bu hakan Kırgızlar'ı tekrar mağlûp etti ve bir Çirff prenses ile evlenmesi sonunda. bunların en mühimi. Tarım havzasının Uygurlar'a geçmesini sağlayan ve Çin'in Orta Asya'dan çekilmesini intaç eden bu savaş üzerine. Uygur ordusunun Çin'de görünmesi ile (762). b-Teber'liğin merkezi Tola nehri havalisinde idi. 1. İtibarı sarsılan hakan öldürüldü. sevmiş kumandan ve idare adana KuMuk{795805>. Tarduş başbuğunu mağlûp ederek arazisini genişletti. bilhassa. Tu-kMrit Mo-ko-si-kf. Uygur tüefeafelr#Çîrf «e tahakkümterihöen doğan bazı anlaşmazlıklar ortadan kalktı. Hu-tu-ko. • -Uygur Hakanlığı 745'de Gök-Türk idaresini yıkarak. Tanrıda bolmuş il tutmuş Alp Külüg Bilge Kagan)'da dikkatini karışıklıkların devam ettiği Çine çevirmişti. sonra memlekette karışıklık baş gösterdi. Mo-yen-çur T'ang İmparatoru Su-stung'u destekledi. Ondan sonra yerine geçen kızkardeşi zamanında gittikçe zayıflayan Uygur beyliği nihayet Kapagan Kağan tarafından Gök-Türkier'e bağlandı. 6u dokuz urugdan kurutu Uygur kabilesi idaresinde teşekkül eden Dokuz-Oguz birliğinin diğer kabileleri. Hu-ho. Fakat asıl Çin üzerinde tesirli oldu. Il-Teber Tu-mi-tu.*>tannın tahrik ettiği bir isyanda telef oldu. yansında bir beylik kuran Uygurlar daha sonra bütün yukarı-Orta Asya'yı kapladığı anlaşılan Töiesler'ın bir kısmını teşkil etmiştir ki. Gök-Türk hakanlığının inkıraza doğru gittiği yıllarda böylece ortaya çıkan Uygur beyliği Erkin T'â-kiep tarafından idare edildi. Tarduşlar'la işbirliği yaparak Kağan Kıe-ii'nin oğlu kumandasındaki Gök-Türk ordusunu mağlûp eden (6301arda) P'u-se zamanında Uygurlar kuvvetlenmiş. Tabgaçlar de^r'tnöe (366-534) Kao-kü (Kao-châ) adı ile görülen ve &. ayrıca Sekiz-oğuz. iç-Asya ve Kerulen'e kadar yaymış. hakanlığa bağlı Kar-luktetfm başına yeni bir yabgu tâyin etmiş ve tâ Soğd bölgesine kadar ticarî münasebetlerini geliştirmiştir. sonra P'u-ku. Lo-yang'ı geri aldı (757). akrabası nazır Bağa Tarkan taraftan öldötotdĞ ve bu nazır hakan oldu {779-789. Tibetlilerin hücumuna uğrayan Çin'i korumak üzere JSU-JferHuai-enln daveti ile Bögü'nön yaptığı Lo-yang sefewl*t763) TüBk kültür tarihtbalorranıftrihfeüyük neticeler doğurdu. kitabeden anlaşıldığına göre.yerine İMeber (Çince'de Hie-li-fa) unvanı kullanılmağa baştandı. Çin'in On-ok'lar başına *kagan" yaptığı Holü *yu mağlûp ederek Taşkent yakınlarına kadar ilerledi (656).: Fu-kof Hun. istedikleri kadar ipekli kumaş alıp. Gittikçe koyulaşan Manihaizm tesirleri dolayısıyla Uy- . ülkesini Gök-Türk tarzında teşkilâtlandırdı. Gök-Türk hakanlığı çağında o durumunu muhafaza ediyor ve o zaman Selenga ırmağı etrafında oturuyorlardı. Bu sırada 50 bin savaşçı çıkardıkları bildirilmektedir. Vei-ho. hâkanlaftn mensup olduğu urug.

asır başlarında Kan-su Uygurları. Burada 905 yılında. JervmeFden sonra. Budizm çok yayılmış hatta Manihaizm'den üstün bir rttahiyet almış. 948'de "Gün Ay Tângriteg küsânçig kort» yaruk Tâng Bügü Tângrikân" in bulunduğu. Batı Türkistan'da Kartuk bölgesi fle sınıflı ve başlıca şehirleri Turfan. Ancak 947'lerde başkentin Hoço (Doğu Türkistan'da Kara-hoca= Kao-Ch'eng) şehri ve yazlık mer-kezininde Beş-balık (Pei-ting) olduğu ve "Gün Ay Tângride KutBulmış Ulug kutpr-nanmış alpın. Fakat bunlar artık "Bozlar Türk devleti" nden farklı idiler: hâkimiyeti genişletme düşüncesinde olmamış. batıya doğru yollandılar ve her iki tarafta da devletler kurdular. 1226'da da Cengiz Han Mogollan'nın tahakkümü altına düştü. 5. daha ziyâde ticari faaliyetler Özerine kurulu iyi münasebetlerini. muhtar bir "devler kuran bir âst general "Batı Hanlan'nın Altın-dağ kıralliğı" adını verdiği bu devlete Uygurlar1! tâbi tutmak istemiş. bunun yanında Nasturî Hıristiyanlık ve başlangıçta pek az olmak üzere İslâmiyet tesirlerini göstermiştir. 10. Bu surette siyâsi nüfuzu gHBkçe artan ve Iç-Asya'nın ticaret yolları üzerinde olması He de iktisaden gelişen'Uygur Devleti aynı zamanda Manihaizm'in bölgede yayılmasına vâsıta oluyordu. seçkin*) ve Jen-yu hakan oldular. aölâie (Muahhar Tsin veya Chîn)Vl^kt»İWi:TÖtk Şa-fo hükümdarı (937-946) zamanmda. imparatorların kızları ile Uygur prenslerinin evlendirilmeleri gibi akrabalık bağları ile de sağlamlaştırmışlardır. kendilerine bağlı ve siyasetlerine uygun bir tutum içinde bulunan bu Uygur devletinin. asnn başından itibaren Mançurya ve Kore kabilelerini toplayarak kuzeyde bir baskı unsuru hâlinde beliren ve bilhassa "5 Sülâle" devrinde Çin'in bazı kısımlarını ele geçiren K'itan'lar nihayet bir hanedan (UflO sülâlesi. Kflnfftts adlı elçiler Çin'e gönderildiler.Mengii'yi "kağan" (Ulug Tfingride Kut Buimış Alp külüg Bilge) seçtiler (856). güneyde Tibet. 840'da Kara-balgasun'da istilâcılar eli ile öldürülen Uygur hakanının yeğeni. başlarında. Hami (Urumçı) olan ülkelerini müdafaa ile iktifa ederek san'at edebiyat ve ticaret sahasında yükselen bu Uygur devleti ile ilgili siyâsî hâdiseler hakkında fazla bilgi görülmüyor. Beş-balık. başta Çin hükümetleri olmak üzere.nüfuzu altında tufrnak istediği bu bölgede kendisine bir dost arayan Çin. Turfan. Uygurlar hakkında en alâka çekici bügiya. kültür tarihi bakımından büyük değer taşır. Kan-çou Uygurları daha o sıralardan beri "Sarı Uygurlar* diye bilinen Türk kavmidir ki. zengin ticaret merkezlerinin bulunduğu İç-Asya'ya. 924'de küçük kardeşi Tegin (924-926). isfnen de olsa. büyük siyâsî çalışmalara girmemiş. sahasına göçtüler. meşru Çin idaresine isyan eden Turfan. ötüken'de devletleri yıkılan Uygurlar kütleler hâlinde yurtlarını terk ederek Çin sınırlarına ve daha kesif olmak üzere. Çin'de 3.148 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRKTARtHİ 149 gurtar'da görülen gevşemeye karşılık. diğerleri. gerek Kan-çou Uygtrt DevietPnden. c. Uygur hüköm-darlanna "ıduk-kur lâkabı verilmiş ve başkent Idufckut (idi-kut) şehri diye anılmıştır. Kuça vb. bazan Çinliler tarafından hırpalandıktan sonra. 906*da ytkılarr Vmtg hanedanının yerine geçen çoğu Türk asıllı "5 Sülâle" zama» nında (906-960} Muahhar Leang (907-923) ile Uygurlar pek ilgilenmemişlerdir. bağlı olduktan ve merkezi Tun-huang (ünlü Bin-Buda mağaralarının bulunduğu yer) olan Çın askerî bölgesi ile ilgilerini kestiler. erdemin il tutmış Alp Arslan Kutiug Kül Bilge T^ıgri Han* in devleti idare ettiği biliniyor. Beş-bakk» Turtan taraftarına yerleşerek. Muahhar Han (947-951) ve Muahftafr Chou (951-960)s£Hâl©fefî£#nanın-da tee. bir kısmı Çin tâbiiyetine girerken. Kançou Uygurları bu muhtar "devlet"e son vermişler (911). bu Uygur Devleti'ni derhâl tanıdı. buranın merkezi Kan-çou 'da yerleşen Uygurlar. Çin'deki Kuzey Sung İmparatoru tarafından 981'de Kara-hoçaVa elçi olarak gönderilen VVang-ye-tö'nün seyahat notlannda tesadüf edilmektedir ki. Beş-bahk asksrf valHerinı ortadan kaldırarak Hamfye kadar hâkimiyet kurmalarına şüphesiz müdahale etmiyorlardı. sonra A-tu-yu (»"Adruk. Fakat bilindiği gibi. Hakan ailesinden iki kardeş tarafından idare edilen bu göçten sonra Uygur tarihînin ikinci safhası başladı. T'anglar. Bu ziyaretlerin ticarî münasebetleri geliştinnek igfFyapridıgı tahmin olunuyor. "5 Sülâle"nin 2. Göç sırasında. 873'e doğru "kagan'n Btıku Cin olması muhtemeldir. Ngo-nie Tegin bulunuyordu. kendiler! tarafından "kağan" seçilen prens Vu-hi Tegin (841-846)'in bulunduğu Uygurlar bir müddet bazan Kırgızlar. hâlâ batı Çin sahasında yaşamaktadırlar.Sİ olan Muahhar T'ang ailesi (923-936ynin kurucusu olan Türk Şa-t'o hükümdarı. 911 €de Tibet eiçrsi ile birlikte Çin'e giden Uygur elçisi münasebeti fit Büyük Uygur devletinin şefinden söz edilmesi Tım-huang zaferinden sonra Uygurlar'ın siyâsi kudretinin arttığını göstermektedir. o zaman başfannda Jen-mei Ccesur ve doğru*) Kağanın bulunduğu Uygurlar tarafından sarfftnîyetle kakılandı. Batıya gelen Uygur kolu Tann Dağlan. bu hâdise üzerine Uygurlar'ın batı kolu da istiklâl kazanmıştır. Kan-çou ve Tun-huang Uygurları. komşuları ile dostluk ve ticaret münasebetlerini devam ettirmeği tercih etmişlerdir. bu sebeple de haklarında fazla bilgi mevcut olmamıştır. Kâşgac Be j-balık. Kara-balgasun'u zapt ederek hakanı öldürdüler Ahaliyi kılıçtan geçirdiler. b • Kan-Çcu Uygur Devleti Bir kısım soydaşlannm aşağı yukarı 150 yıldan beri sakin bulunduğu Kan-su bölgesine gelerek. doğu Uygur kolunda olduğu gibi. Hoço'daki bir kitabeden anlaşılmaktadır. 907-1211) kurarak Kuzey Çin'de hükümran oldukları zaman. Vu-hi Tegin'in kardeşi. Bundan sonra. Çin ile. Kuça. Nitekim T'anglar'ın yıkılışı i&raRındi Tun-huang askerî bölgesini işgal eden ÇfcVli kumandan. bu tarthten'Mbaren Doğu Türkistan Uygur DevMMNf müşteki! olmuştu. Çeşitli tarihlerde Apa. Tibetlilerin hücumuna karşı. gerek batı Uygurün'ndan Çin'e hey'etter gelmiştir. asırdaki eski yurtlarına. Doğu Türkistan Uygur Devleti'nde. Ancak T'ang sülâlesine karşı isyanların arttığı 10. görüldüğü gibi büyük bir askerî kudret gösterememişler. fakat Kan-çou Uygurları tarafından gönderilen Tegin adlı kumandanın idaresindeki ordu Tun-huang'ı kuşatarak halkı "kırarı teslim etmeğe zorlamıştı (911) ki. "5 sülâle" devrinde zikr edilen bu hâkan'ın ölüm yıh belli değlkSr. Uygur Devleti de onları (940'dan sonra) ve daha sonra 1028'lerde Tangutlar'ın nüfuzu altına girdi. Jen-flfW(f .Doğu Türkistan Uygur Devleti İç Asya'ya doğru göçen Uygurlar'ın başında. Yenisey bölgesinde yen! bir kudret hâlinde kendini gösteren ve 20 yıldan beri Orhun bölgesini baskı altında tutan Kırgızlar 840 yılında kalabalık kuvvetlerle Uygur topraklarına girdiler.rifft kardeşi) Çin'e Altun adındaki elçisini gönderdi ki. Kendisi 13 uygur kabile birliğlnln'son "kagan"ı (846-948) kabul edilmektedir. . yukarıda bahs ettiğimiz muhtar "devler ini kurarken "Beyaz elbise giyen Gökoğlu" lâkabını almrştr (Manltefistler beyaz giyiniyorlardı).

yeni vftMvtn başansızlığa uğramalarının başlıca seba&i. Çîn ile münasebet kurduğu ji$ft*&e defa K$ Teğin Sie Bîlge'nin iştirato ile Kağan Kapagan tarafından 71I^İKflçu vakıamda hezimete uğratıldı ve telef edildi Savaşın sebebi olarak Çfrı kaynaklarında büdMan. öteki lli'nin kuzeyinde iki merkeze sahip oldu. 6. Maveraünnehir'de doğuya Arap ilerlemeci durdurarak Orta Asyfc T» haltarm "Arap teb'ası1 olmasını engelleyen ve üzerind^Türftterin UHW hak sahibi tmlunduğu MâveraünneNrt^ne Türk eline almağa çalışBrttfr hâkâtf fclarak görünür. Kien-kun adlan Re zikredilmekte ve Han'lardan (M. hedefe kararlılrirfteyönelecektajmandan bulmak maksadı ite. II. Balasagun şehri olarak. Çe-mu^a bağlı gfûp ^herhalde Sarı. diğer taraftan Kâşgara doğJtoJç-Asya^fl^cftu istikametinde akınlara girişmesi Emevî httâfeBnin hedefterinl$österir gibi fcfc Kuteybe'nin ölümü <715 son bahan) taerine bu ileri harekâtta dü*ati çeken duraklamanın telâm halrfelerince hoş karşılanmadığı.150 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRKLTARtHt ISI Müslüman-Türk Karahanlılar. Bilge'den ayrılarak. U-çe*1e?rt&ı oğlu So-ko da merkeze itaatsizlik gösterdiği.-6. Türkleşmiş kavimlerden sayılmaktadır. TölM'ın kuzey-batısında. Ancak. Cengiz'ın oğlu. Cengiz Moğollar» devletinde yüksek idarî vazife almış ve Uygur medenî te'sirteri Asya'nın doğusu ve batısında asırlarca hissedilmiştir.T^giş)'un mücadeleye katrimadığı anlaşıkyor. Isfikfâl istemeleri tabiî olan yerli prenslerin Araplarta işbirliği isteksizliğinden ziyade. Kâşgarlı Mahmud'un eserinde (1074) "kâfir" diye bahs «diten Uygurlarla mücadele ediyor ve Uygur memleketinde islâmiyet! yaymağa çalışıyorlardı. Sonra islâmiyet Çin'e Uygurlar vasıtası ile girdiği için orada ilk mûskiman Çmiiler'e Huei-ho (Uygur) denilmiştir. Çu vadisinin kuzey-batı ucunda bulunan merkezini kuzey-doğuya nakl etti. ÇiıV'ın biç eksilfntyen kıştaıtmatart neticesinde yine Türgişter'le uğraşmak zorunda kabndı. U-çe-le başlangıçta bağlı bulunduğu tayinli Batı Gök-Türk Kaganı'nın idaresizliğinden faydalanarak etrafına kuvvetler topladı. tasa zamanda her birinin 7 bin askeri olan 20 başbuğlu bir ordu kurmağa muvaffak oldu. Türgişler Su-lu çur adltfMr başbuğu "kağan* seçtiler (717) W. Çtataberlerine göre^ GökTürk uruglartndafl möhfm-tt" tasım.S. ertesi yıl. hemen bütün On-dk sahasını kendi idaresine akil. Istâm kaynaklarında daima "Dokuz-oğuz" diye bahs edilen Uygurtar'tn hâkimiyeti fiüen sona ermekle beraber. bir daha geri gelmemek üzere Moğoliar'a intibak eftirmek suretiyle Türk ftffihirttte oynadığı menfi rol dikkatten kaçmamıştır. Türgiş arazisinin paylaşılması sırasında çıkan anlaşmazfik Ve izabelerde "Kara-Türgiş* halkının itaate alındığının kaydedilmesi TtJrgiŞ ha&flığında bir bölünmenin vukua gelmediğini göstermekte*: So-ko'ya bağlı KariP-TÜrgtşlerln mağlûp edildiği. asır sanlarında Çin kaynaklarında Hia-kia-sseu diye zikredilen Kırgızlar'ın GökTürk hakan* Mü-kan zamanında. durumunun zayıfladığını görerek ülkesini bırakıp Çin başkentine giden tayinli'kagarf in ayrılmasından sonra. yani Türgiş hakanının h&mefin^gSwft«^r: Başkenti. buranın Moğol K'î-tanWa geçmesine ve tam idrak ve intibak edemediği "Orhuh kültürünün ortadan kalkmasına" sebep olmak. GökTürk hâkanitğ* devrinde tekrar Gök-Türk idaresine alınan Kırgızlar. yıkarak işgal ettiği Ötüten'de tutunamayıp. Türgişler Adlarım Türk+ş" şeklinde gelişmiş olduğu bildirilen Türgişler. başında Kağan Su-lu'nun bulunduğu Türgiş topluluğunun şid- . iduk-kut unvan* ile. asrın sonlarına doğru) Kağan Kapagan idaresinde haşmetli çağını yaşayan Gök-Türkler'i durdurmak maksadı ite Ktfgız&r ve Çin ite işbirliği yapması iyi netice vermedi. zira İstemi 552'de Türgişler'in de dahil olduğu On-oklar'ın başına "yabgu" tâyin edilmişti. Talas-Çu-lli-lsık Göl sahasında oturuyor ve Batı Gök-Türkler'in (On-oklar) To-lu kolunun bir kısmını teşkil ediyorlardı. Horasan valilerini sık «i* değiştirmelerinden anlatmaktadır. Doğu Türkistan Uygur Devleti (1209)'da Cengiz Han'a bağlandığı zaman. Saykalın batısında İrtiş nehri havalisinde bir Türk kavmi olan Ting-feagierle karışık olarak oturmuşlardır. o tarihe kadar Kara-Hitayîar'a tâbi durumunda olan Iduk-kut Barçuk Art-Tegin bulunuyordu.71VWya ?1#Ö6 KütTegln tarafından idare edilen va Gök-Törkler için elverişsiz şartlara rağmen başar» üe sona aran bîr Kara-Türgiş seferinden sonra. Kırgız kavminin. On-ok sahası Gök-Türk hakanlığına bağlandı. asırlarda.ö. 206. hakanlığa bağlandıktan sonra 630680 arasındaki fetret devrinde müstakil bir hüviyet kazandıkları. Daha 714'de. 220) beri mevudiyetteri bildirilmektedir. bu suretle Kırgızlar Cengiz Han MoğoHan*na itaat eden "ilk Türk kavmi" oluyor. bir çok Uygur. doiayısıyle eski Türk hakanlar yurdunu. Yenisey1! 6tiz üzerinden geçen. Çin'de Ming devrinin başlarına. 920'de bütün Moğolistan'ı ele geçiren K'i-tanlar (Çin'de üao sülâlesi) Kırgızlara ûtüken bölgesinden çıkarıp.OökTürk aleyhdarı üçlü MNaM* üyesi olduğu için üzerine yürüyen Tonyukuk tarafından mağlûp ve esir edildi (698 Bolçu Savaşı). Çu bölgesinden başka Turfan ve Kıtça "eyalet" terine kadar hâkimiyetlerini genişletti. uzunca süren hükümöarjığrzamanında Su-tu. Kapagan'ırt-şiddeli ylîSümfeft tansıktık ve isyan hareketlerinin arttığı yıllarda. Fakat Kırgızlar kaynaklarda Türk asıllı gösterilmekte ve tahminen 5. Uygur Hakanım. T'anglar'la siyasî münasebet kurmalarından ve bir "kagan'a sahip olmalarından anlaşılıyor. 1217*de MoğoHar*a karşı direnmek istedikleri için. son Uygur Idi-kut'u Ho-şang. Cengiz Han Moğolistan'ı idaresi afönda birleştHntek istediği Içirf^ftyttiridt ve Naymanlar'Ja olan savaşları sırasında Kırgızlar1! da itaate almıştır (1207) ki. TcM uiusu'na dahil edilen ülkelerinde Kırgızlar sadece UttoPth-is tarafından idare edüen iki tasım hâlinde yaşamağa devam ettfter. Mo-yen-çur Kağan tarafından Uygur hakanlığına bağlanmış (756).M. teşkilâtlı bir mukavemet unsuru hâlinde ortaya çıktıkları anlaşılıyor. Bağa Tarkan unvanlı. «. fakat. Asya Hunları zamanında kuzey-batı'da. şüphesiz Gök-Türk hakanlığının kuruluşundan önceki devirlerden beri burada bulunuyorlardı. Kırgutlar Adlarının menşei ve mânası hakkında çeşitli görüşler ileri sürülmüş olan Kırgızlar Çın kaynaklarında K'i-ku. Moğollar tâbi'yetinde olarak Uygur sülalesi. fakat 840 yılında şiddetli bir hücumla Uygur devletini yıkarak Ötüken'de kendi devletlerini kurmuşlardır. So-kolraın küçük kardeşi. eski yurtlarına sürdüler. K%-tahlar ve devamımı olan Kara-Hîtayîar'ın Yenisey havalisine kadar sokuiamadıkları anlaşılıyor. Ming sölâiesi kurucusyna teslim oluncaya kadar (1368) devam ettiği gibi. İlk Türgiş şefi olarak görünen. 630'u takip eden yıllarda Türgişler'in diğer Türk toplulukları gibi. Coçi tarafından tenkil edilen Kırgızlar'ın artık "hakanlar* olmamıştır. Çin kaynaklarında ilk defa 651 hâdiseleri ile ilgili olarak zikredlen Türgiş (To-ki-şi) ler. 560'a doğru. S. Böylece biri Çu üzerinde. Kuteybe'nin umuntf karagâhını Merv'denŞâş (Taşkent bölgesi)'a naklederek ordan kuzeye. Ancak orada fazia kalamadılar. Fakat iktidarının bu sağlam devrinde (7.

bin müşkülat ile önlerindeki engeli aşan Arap kuvvetleri ağır telefat ve zayiat pahasına Semerkand'a doğru çekilmeğe muvaffak oldular. Zaruri olarak geçilmesi müşkül dağ yollarına düşen Cuneyd Savdar dağlarının dar geçitlerinde hakan tarafından sıkıştırıldı. Arap idaresi Semerkand. Yeni valilerin 3 sene (734-737) kendisi He uğraşmak zorunda kaldıklar» Haris sonunda Türgişler'eiffica etti. Bu liste "Mâveraünnehir'dekl Arap nüfuzunun nasıl Tüfkier'e geçmiş olduğunu" açıkça göstermektedir. Hakan SıMu Mâveraünnehir'e karşı son seferinde hayR-mütteRk bulmuştu: Haris taraftarlarından başka. Arap askerî kuvvetleri arasında da ihtilâf baş gösterrsiş ve Yemen'i kuvvetler te'dip edilmişlerdi. faş da yaklaşmakta olduğundan. Beykent yakınlarında hakan tarafından sıkıştırılarak. Çin'i. Arap kuvvetlerini geri atacak şekilde gelişen Türk mukavemetinin karşısında sarsılması . bu bölgenin ve Seyhun ötesi Türk ülkelerinin. Keza. ikinci bir "susuzluk vakaşı'na duçar edildi. lau defe Kara-Türgişler'i desteklemeğe sevk etti. Hakan. yorgunluğa ilâveten susuz da kalan ordusu. fakat Arap sultasını Mâveraünnehirden söküp atmak azmi idi. 724'de Seyhun ötesindeki bütün Arap kuvvetlerinin geri atılması ile neticelenen ve her tarafta Arap nüfusunun krrılmasma sebep dan bu seferdeki Mzmet Arapiar'ı uzunca bir möödşt fâ®dafaada kalmaya zoriarnış ve yalnız MâverâünnaMr'de değil. Sureye'm isyan ederek BeHlv arkacından Vâtifîkrnerkezi Merv şehrini zapt etmesi. Semerkand'daki Arap merkez ordugâhını düşürüp Araplar'ı Mâverâünnehir'den tamamen atmaktı. çekildi (732). Yerine gelen &~ Haraşî (721 son bahan) şiddet yoluna başvurup yerlerini terk eden halkı Hocand bölgesinde teslim olmaya zorlayarak hepsini öldürttüğü için canlarını kurtarabilenler kütleler hafinde Türgişler'e sığmıyorlardı. daha fazla kalmak istemiyen hakan. Yerli halka bir çok müsaadeler bahş etmesine rağmen ümid ettiği ilgiyi göremiyen yeni vali Eşres b. Emevîler'i. Müslim b. Tübaristan'da v©jdfc ğer güney bölgelerinde idareciler ve hsifc Türgişler'e* kurtaneı gözü ile bakmağa başlamışlardı. kumandanı durdurup muhasara ederek. Durumdan haberdar edilen Hafife Hişam'ın emri ite Küfe ve Basra'dan 20 bin kisttik bir takviye ordusu Semerkand'a gelirken. Cuneyd'in 734 başlarında ölümü île. Seyhun'u geçen Arap ordusuna karşı bizzat Hakan Su-lu çıktı. bundan aldıkları cesaretle. TörgişJer'te işbirliği hâlinde buluna yerli ta&ötler tarafindan durduruldu Suya erişememişti. bütün Mâveraünnehir Arap ikfidan- nın tehlikeye düştüğü bir zamanda azl edildi. Abdullah. Seyhun'u aşarak Mâveraünnehir'e giren Türk ordusu kumandanı Kükçyr Semerkand yakırona kadar sokularak Hk büyük başarıyı kazandı: başımda yeni kumandan Sa'id to. gerek doğrudan doğruya Araplar'dan heyetler gönderilmiş ise de. Bu arada Çin'in On-oklar "kağanı" tâyin ettiği. Urun süren M taraf arasındaki mücadeleye Karluklar da karışmışlar. Memleketine dönen Su-fo Kağan. Bunun üzerine Mâveraünnehir'de başlayan Arap aleyhdan hareketler Türgiş baskısına iyiden iyiye yardHüCT oluyordu. 753'de hakan Hân edilen Tângri Bulmış da bir Kara Türgiş idi. Nihayet 12 bin kişilik kuvvetinden 10 binini telef olması karşılığında. Su-lu'nun maksadı. yerli muhaliflerle ahenkli bir şekilde çalışarak. şüphesiz. SakJ'i getirdi (724 basları). Cuzcan'a girdi. Nihayet 20 . Şâş (Taşkent bölge») hükümdarı'. aradaki Türk engelini kaldırmak için . islam kaynaklarında Türk" olarak belirtilmektedir. AbbaöF taraftarı. Bu sebeple Semerkand'ı kuşatmağa hazırlandığı sırada. Çin'in Türk başbuğlarını birbirine düşürme esasına dayanan tahrikçi siyaseti bir daha hedefine ulaşmış ve Kara TürgişterMe San Türgişler'i birbirine iyice düşman etmişti. Debûsiya şehirleri ile iki küçük kaleye münhasır kalmıştı. islâmın dinî akidelerini değil.152 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ 153 göstermesi ve hatta. 742'deki Türgiş kağanı Ü-eimiş Kutlug Bilge bir KaraTürgiş başbuğu idi.İffet. AbdffKAzte'in bulunduğu Arap kuvvetlerini mağlup ve kumandanın* bir müddet çenber içinde tuttu (72% Bu vali değiştirildi. yerine Müslim b. Fergane^e yürümek üzere. Ordusuna ric'at emri veren Müslim susuz yollardan aralıksız ve cebri yürüyüş He 11 gön çekildi ve taşlamadıkları için bütün ağırlıklarım yakmaya mecbur kaldıktan sonra. Aşma ailesinden son hakan olan HM mağlup edip öldürmesi (739). Büyük mücadelede. Çin ile temaslar kurmağa sevk etmiş. önce Tuharistan'ı Araplar'a karşı ayaklandırarak mahallî bir destek sağlamağı faydalı görüyordu. yeni tâyin edilen Horasan valisi Cuneyd b. Törk kuvvetlerinin bütün ülkeye yayıldıkları ve MâveraünnehfCiArap muhafız M'alannm merkezi Semerkand önünde bile göründükler* bu sırada Horasan vâfisi tekrar değiştirildi. nihayet Semerkand'a doğru çekilmekte iken yetişen hakan ve Kül-çur idaresindeki Türgiş kuvvetleri tarafından Kemerce kalesinde 58 gün müddetle kuşatıldı.Mâverâünnehir'de durumu büsbütün feariftırdı. herhalde ömrünü harcadığı bu mücadeleye devam edecekti. Huttal hökûmdan. Fakat vâii Esed b. Sarı Türgişler mücadeleyi kazandılar. Türgiş iktidarı büsbütün zayıflamıştı. Hakan Su-lu durumdan faydalandı.Gök-Türk hakanlığının akamete uğratüğı-genişieme siyaseti bu defa Türgiş duvarına çarpma tehlikesi ile karşılaşmakta idi Çin'in şimdilik "durumu idare* yoluna girmesi dolayısiyie ete kendilerini serbest hisseden Türgişler batıda faaliyete geçtiler. "Abdunahman1 B-Mürtfyi Merv'den imdada çağırdı. Buhara'yı zaptetti (725). Haris b. Seyhun kıyısında. bu maksatla şüphesiz Araplar'ın müsaadesi ve teşviki ite gerek Mâveraünnehir "hükümdarlarından. Türgiş Devteti'nin ana siyaseti anlaşıldıktan sonra. Çünkü. 'Abdullah hakan ordusunu arkadan vurmağa muvaffak oldu {737. meşhur İç-Asya kervan yolu üzerinde yer almaları dolayısiyie. 'Abd'ül-Aziz (717-720) tarafından tâyin edilen ilk vali El-Cerrâh b. Sogd hükümdarı (yani Gûrak veya oğlu) Usruşana hâkimi. Abdullah'is Sulemî. Fakat yeni vali Esed b. iktisadî ehemmiyeti de rol oynuyordu. Haristan savaşıp Esasen Su-lu. Kûmez "hâkimi" Marayana ve Çaganyan hükümdarının Araplara karşı yardım için Çin'e müracaattan (719'da) sadece bir nçzaket muamelesi tte savuşturulmuştu. çarpışmaya cesaret edemiyen karargâh kumandanı Sevre b. Mâveraünnehir'de tam bir ittflâl havası esmekte idi Halife Hişam (724-743) bu valiyi de azl ederek. Fakat Türgişler tarafından yolu kesilmişti. Belh'e doğru ilerledi. Ülkede Emeviler'e karşı şiî ve Abbasî propagandası da hızlanmakta idi. Araplarla birleşen Ouzcan hükümdannm tûyanstine uğramıştı. Sa4id idaresinde. 'Abdullah'ın Seyhun ötesinde giriştiği ilerleme teşebbüsünün. Arap ordularının Seyhun ötesine geçmeleri ile aynı zamanda (719) başlayan Çin'in batıya doğru . Başbuğları Bağa Tarkan (Küt-çur) rakibi Kara Türgiş başbuğu Tu-mo-çe'yi mağlûp ederek ve onun "kağan1 yapılmasını istediği Su-lu'nun oğlunu ortadan kaldırarak kendini "kağan" ilân etti. zaten Arap nüfuz ve kudreti iyfee kıntmış olan Horasan vilâyetinde. fakat kendisi o zamanlara kadar büyük hizmetlerini gördüğü Kül-çur (^ Bağa Tarkan) tarafından öldürüldü (738). Buhara "hâkimi* "Tuğşad. Hur. yer-yer baskına uğruyordu. hiçbir netice elde edilememişti. Artık Hârezm'de bile Araplar'a karşı kımıldamalar görülüyordu. "sffyah bayrak açan". Nitekim bu mücadele devrinde Arap ordularına karşı çıkanların hepsi. Buhara'yı da tahliye ederek. Semerkand'a ulaşabildi (Geçit savaşı* Vak'at'üş-Şi'b). Arkadan hakan hızla gelmekte olduğu . 726'da Huttal'da Sulu Kağan karşısında başarısızlığa uğradığı için. Halîfe Ömer b.

Kara^Hîtay hükümdarı Yeh-lu Ta-şih (Kûr-Han) 1137'de Semerkand Kara-Hanlı hanı Mahnmkf u mağlûp ettiği-zonan. Fakat onların gittikçe açığa çıkan siyaseti karşısında. Harezmşah Alâ-üd-din Tekiş (1172-1200) bozkırlar bölgesine el atarak Kanglı ve Kıpçak gibi diğer Türk boyları ile kendini takviye ihtiyacını duydu. Uygur hakanlığının kurucusu Kutlug Kül Bilge zamanında. Karluk ülkesi. Kara-Hanlı Devleti'nin esas kütlesini meydana getiren Karluklar. doğu bölgesi Uygurlar'a âit olmak üzere Orta Asya'nın yine Türk hâkimiyetinde kalmasını temin eden bu savaşta uğradığı hezimet yüzünden Çin ağır iç buhranlara sahne olmuş ve artık bir daha batı ile ilgilenememiştir. İsiâmiaria Çinliler arasında cereyan eden bu savaşa kadar Karluklar rangtar*m tarafını tutmakta idiler. az sayıda da olsa. Sencer'in bu savaşta mağlûbiyeti (1141 Katavan savaşı) çok mühim bir hâdise olarak. P'ei-ting eyaleti (Tanrı Dağlarının kuzey sahası)'ne bağlandılar. 665'e doğru. tosa bir müddet. Fakat Uygur Hakanlığı orada yıkılınca (840V. Onoklar'm bir kısmîn! meydana getirdikleri anlaşılan Karluklar burada üç kabileden kurulu birlik hâlinde bulunuyorlardı (Üç-Karluk). Emevfler'in imtiyazk "Arap milleti adına fetih" düstûru yerine.154 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRKTARtHt IBS sene içinde gittikçe kuvvet kazanan Kartuklar To-lular ve Nu-şi-piler arasında üstünlük kazanarak. bu defa. bütün islâmlar arasında farklılığın kaldırılması ve eşitlik düşüncesini yayıyordu. siyâsî birisim olarak Türkmen" adını da taşıyorlardı. "put-perest" Kara-hitaylar'in tâ Horasan sınırlarına kadar sokulmalarını intaç etmişti. Kartuklar. Kara-hitaylar tarafından w edildi (1172). Başkentleri Balasagun idi. Fakat boya bağlı her kabile kendi reisleri tarafından idare ediliyordu. Türkistan'da ve Kara-Hanlı tâbiiyetinde olmak üzere bir beyliğe sahip bulundukları anlaşılıyor.1 Temmuz). daha üstün sayılan "Sol Yabgu'luğa yükseltildi. Kendi soylarını Gök-Türk hakan ailesi Aşına sülâlesine bağlıyan Karluk yabgulan. güneyde Yağmalar'm bir kısmı ve Mâverâünnehlf îte sınırlanmış çok bakımlı bir memleket olup Türk ülkelerinin en güzeli" idi. Talaş sahasına yerleşmek suretiyle eski Batı Gök-Türk hakanlığı sahasında hâkimiyet tesis ettiler. Uygur ve Basmalarla birlikte. kuzeyde Tohsılar. Bu suretie neticede meşhur Talaş muharebesi meydana geldi (7f. Mâveraünnehir sahasındaki bu karışıklıklara sebep oldukları görülen Karluklar'a karşı. Harezrnşahta&UtArslan zamant) ite Kara-hüayiar arasında da birçok anlaşmazlıklara sebep olan Karluklar'ın. Arapiar'la işbirliği yaparak. daha batıya çekildiler ve 7-8 yıl içinde Tarbagatay ve Cungarya'ya 766'da da. Evvelce Kül-Erkin unvanını taşıyan ÜçKarluk beyi bu tarihlerde 'Yabgu' unvanını almıştı ve kuvvetli bir orduya sahip idi. Uygur Kağanı Mo-Yen Çur karşısında tutunamıyarak (756} Tarım bölgesinden ayrıldılar. bu hanedan üyeleri arasında mücadeleler baş gösterdiği tarihlerde devlete karşı cephe alarak huzuı^üaÖSk çıkarmağa başladılar ki. Kartukların dahil bulunduğu bölgeye yeniden el koymak istemişlerdi. Büğe Kagan'ın ölümünden sonra. Karluklar'ın tamamını temsil etmiyordu: Beş-Baîık havalisinde oturan Karluklar'ın kendi seçtikterkayrı bir yabgulan vardı: TorvBi+ge Ancak Ötüken'de yeni kurulan Uygur hakanlığı bütün Kartuklar tarafından üst tanınıyor ve yabgular hakana bağlı bulunuyorlardı. Basmtllar hâkim duruma geldikleri sırada (742). Arslan Han var- tik olarak Çın yıöığı Tang-shu (7. Zira gittikçe ttıstılıı artıran Abbasî propagandası. Her îki Gök-Türk hakanlığı devrinde Karluklar'ın durumu yukarıda açıklanmıştı. davam edan bu baylığin başında II. aynı zamanda. Bu haberi veren Çin kaynaklarının. bu arada Başbuğları Yabgu Han öldürüldü (1157& îdiğerdbfo Kartuk başbuğu Ayyâr Bey. Kartuklar a düşmüştü. bu tutumlar Kara-Hifay hâkimîyeHnîn OrtaAsya'da çabucak gelişmesinde tesirli olmuş görünmektedir. uğranılan mağlûbiyette Karluklar'ın dahli olduğunu göstermektedir. Türk hakanlarının "meşru halefi" sıfatı ile. eserde burada mevcut olan 15 şehir ve kasabanın adları sayılmakta ve Türk kabileleri zikredilmektedir. arasında. bundan dolayı Çinliler eski Orta Asya siyasetlerini canlandırarak. Bununla beraber. Yağmalar ve Oğuzlar. Çiğliler ve Dokuz-Oğuzlar. Arapça-Farsça eserlerde kendilerinden çok bahsedilmiş (Karluh. Tarım havzasından itibaren batı Karluklar'a. "Sağ yabgu" mevkiini alan Kartuk başbuğu. Çinliler'in ağır mağlûbiyete uğrama . Gök-Türk hakanlığının yıkılmasında müessir oldular. Çin'in de teşvik ve tahriki ile. Böylece Arap baskısının İyice hafiflemesi Çinliler'i Orta Asya'da bir iktidar boşluğu husule geldiği zehabına götürmüş. as*r)'da zikredilen (Ko-lo-lu) ve adları Karlık (kar yığını) manâsına gelen Karluklar'ın Türk soyundan geldikleri ve Gök-Türkler'in bir boyunu teşkil ettikleri aynı Çin kaynağında belirtilmiş ve oturdukları saha olarak da Attaylar'm batısındaki Kara-lrtiş ve Tarbagatay havalisi gösterilmiştir. Ötüken'in üstünlüğünü tanımakta devam ediyorlar. Daha İstemi zamanında Türk hâkimiyetinin Hazar kuzeyi ve Mâveraünnehir'e doğru genişlemesinde şüphesiz büyük rolleri olmuştur. diğer Türk boyları gibi. artık eski devir Emevf istilâcılığım müşahede etmek müşküldü. Uygurlar'la Orta Asya'da iktidar yarışına giriştiler ise de. stnı sağladılar. Batıda EmevS-Arap iterlemesini durdurmuş olan Türgiş hakanlığının çöküntüye doğru gittiği bu tarihlerde Orta Asya Türk ülkelerinin korunması gibi bir tarihî vazife. bunların da zaman zaman Çin'e başkaldırdıkları görülmektedir. 630 680 yıllar1. bu han tarafından dayısı olan Büyük Selçuklu Sultanı Sencer'e jjapılan şikâyet. 640 sıralarında Turfan'ın kuzeyine kayan Kartuklar Çinliler tarafından mağlûp edilerek (650). kendini "Bozkırların kanunî hükümdarı" ilân ederek Kara Han unvanını aldı ve merkez olarak da eski Türgiş başkenti Balasagun yanındaki Kara-ordu (veya Kuz-ordu) yu seçti. Harezmşahlar ordusunda hizmet gören Karluklar'ın. çöken Türgiş hâkimiyetinin yerine. Moğol istilâsı başladığı sıralarda (1215) merkezi Kayalıg (İli nahiftin. Fakat bu. sıklet merkezi Çu vadisi olmak üzere kendi hâkimiyetlerini kurdular (766). Kartuklartn Çm nüfuzundaki ne Batı ne Doğu Gök-Türk kanadına bağlı olmaksızın yaşad4üannı kayd etmesi dikkate değer. Gerçi Mâveraünnehir yine Arapiar'tn nüfuzu altına girmiş ve Seyhun ötesinde baz* Arap ilerleme teşebbüsleri görülmüştü. Daha sonra Kapagan Kağan taralından İL Gök-Türk hakanlığına bağlandığını gördüğümüz Kartuklar. Halluh) ve Hudud'p-Âlem (10. Kırgızlar'ı dikkate almıyan Karluk yabgusu. tekrar faaliyete geçerek.doğusunda) olarak. doğuda Tanrı Dağları. Gök-Türkler'e karşı ayaklanarak şiddetti mücadelelerde bulunmuşlardı. hâkimiyetin "kutlu Ötüken" ülkesi ile sıkı alâkası inancını muhafaza ediyorlardı. Böylece gelecekteki büyük Kara-Hanlı devletinin temelini atmak gibi ikinci bir tarihî rol oynayan Karluklar o sırada İslâm dünyasının en yakın komşuları olduklarından.. fakat bunda. Sultan Sencer de Karluklar'ı tedip etmek için çıktığı seferde karşısında Kür Han'ı bulmuştu. son anda. asrın son çeyreğiyçla verilen öftgiye göte.

bazı kabileler keraft aralarında teşkilâtlanarak bîr •devlet" kurmuşlarda W. Buna göre" ok1 sözüne eski Türkçe'de çoğul eki olan ar ilâvesi ile türetilen "Oğuz1 adı aslında "ethnique" bir isim olmayıp. Bilhassa İslâm kaynaklarında Uygur'lann Dokuz-oğuz olarak bahsedilmesinden doğan karışıklık. Oğuz kabileleri. 8. Oğuzlar'a mukabil. 630'da başlayan fetret devresinde. Tölesler'in Dokuz-oğuzlan İle. Ancak fetret devrinde Aşına~oğullartnirT Çin sarayı emrinde birer kukla durumuna düşmeleri üzerine. Nitekim kelime. Dokuz kabile (Kitabelerdeki "Dokuz-oğuzlar). önce üzerinde durulması gereken husus. Buna hemen ve kesinlikle menfî cevap vermek mümkündür. Otuz-Tatarlarla ittifak etmiş olan Oğuzlar'ı Burgu'da ve Selenga kıyısında arka arkaya mağlûp etti. M. Ancak. KariuMar'ın KaraHanh'lflra. Demek ki. kabileler birliği hâline gelmiş Türkler (yâni Oğuz) olabilirdi. Gök-TürWerî meydana getiren topluluktan başkası değikftr. kadîm Aşına ailesinin bu Oğuz bölüğü mensupları ile ilgisini isbat etmeği gerektirir ise de.'Çân kaynaklannda. sonra llteriş Kagan'ın mezarına dikilmişti. doğrudan doğruya Türk kabileleri" mânasını ifade eden bir kelimeden ibarettir. V. 682 yılında llteriş tarafından mağlûp edilen Oğuzlar (İnek gölü savaşı) bu durumda idi ve muharebede ölen Oğuz devleti başkanı Baz Kagan'tn balbalı. *ethnique" ayrılık gösteren bir îsîm değil. Çin kaynaklarında O-kutlar'ın yeri olarak gösterilen TarbagatayKobdo bölgesi. bu •teşkilâtlanmış" Oğuz birliğidir. kitabede görülmektedir ("Altı Oğuz bodunu"). bu Oğuzlar'ın daha eskiden bu havalide birlik hâlinde mevcut olduklarını kabul etmek lâzım gelir. Yani Oğuz adının R Türçesi'ndeki ifâde tarzıdır. 6-7. GökTüılder'in Dokuz-oğuztaffi aynıdır. mesele yeni araştırmalarla derinleştirilmiş bulunmaktadır. Cengiz Han zamanı Moğol devleti idaresinde vazife almış Karluklar görülmektedir. bazan Türkler'in (Gök-Türkler'in) dokuz kabilesi" veya "Dokuz kabilenin Türkleri (GÖkTürkleri)". Gök Türk hakanlığı çağında "Oğuz" adıriîn geçmemesi de aynı sebepten iteri gelir. 2. hattâ hakanlığın temelini Oğuzlar'ın teşkil ettiklerini belirtmeğe yeter. ancak. Türk sahasıdır. Uygurlar) giderilmiş olmalıdır. sadece Dokuz kabile (Kuî-sin) diye. P'u-ku (Buku. bu Oğuzlar*in isyan hâlinde olmaları arasında bir çelişme görmek güçtür. Ok. Yâni.olan Mo-yen-çor Oğuzlar'ın başında bulunuyordu. Bartholdun "Gök-Türk hakanlarının Dokuz-Oğuzlar'dan neş'et ettiği* görüşü. Sse-kie-. daha o çağlarda. Çince'ye "kabile" diye tercüme edilmiştir (meselâ On-ok= On kabile). Türk adı). asır Türk (Gök-Türk) kütlesinin doğrudan doğruya Oğuzlar'ın bu grubundan meydana geldiği Çin kaynaklarınca açıklanmaktadır. "Oğuz" adı itte defa Barlık çayı (Ulu-kem= Yenisey'e dökülür) kıyısındaki 1. Fakat Oğuzlar az sonra Uygur hakanına da «yan ettiler. T'ang devri vesikalarında (Tang-su ve Kiu T'ang-shu yıllıkları ve ayrıca 4 hal tercümesi). Hâl tercümelerinde bunlardan 4 tanesi de zikredilmiştir. Oğuz kelimesinin tercümesinin verilmesi. Türkçe'de aynı zamanda "kabile* manâsındadır. yk. 820-821 yılında Uşrusana (Seyhun-Semerkand arası) ya yapılmış Wr •Dokuz-oğuz" akınının bunlarla ilgili olduğu . T'ung-lo (tongra). tbntt: Esir. kendi aralarında birlik kurarak. asra âit. Tonyukuk kitabesine tahsis ettiği son makalesinde Oğuzları Türkler'in yüksek hakteıiyetinde Wr kabile birliği" olarak göstermekte ve bu tarihî gerçek sonra "ethnique" ayrılık gibi ahnarak. Oğuzlar Selenga'yı geçerek çekildiler. Şimdi ikinci mesele geliyor: Gök-Türk devletini kuranlar hangi Türk" zümresi idi? Bilindiği üzere bu devlet. hafife B-Mehd? zamanında (775-785) Oğuzlar'ın Mâveraürmehir havalisine geldiklerini bildirmekte ve AI-TaberTde zikredilen. O hâlde onlar da "Türk" soyundan gelen Oğuzlarla aynı ethnigue zümreye dahil. Gök-Türk hakanlığı devrinde Oğuzlar'ın kendi başlanna (meselâ doğrudan doğruya "Oğuz* olarak) zîkrediimeyip. Bu defa "Sekiz-oğuz* halinde. Burada. diğer bir çok Türk boylan gibi. 6. Gök-Türk hakanlığı devrinde Oğuzlar'ın davranışlarını ve isyanlarını yukarıda görmüştük. zira. idiler. yâ- ni hem Oğuzlar. hem "Gök-Türkler" aynı ırkın mensuplarıdırlar. Çünkü Türk" adının. yk. Bundan sonra. Mo-yen-çur Kağan. adı "Aşına" olan eski bir Türk hükümdar ailesi tarafından. kitabelerde I. güç-kuvvet mânası ile. Arsian Han. Oğuzlar'ı Türk kabul etmek veya "başka bir ethnique teşekkül saymak gibi çok mühim bir ihtilâf noktası ortaya çıkmıştır.156 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ 157 di. Uygur hakanlığının başlangıcında henüz tegta. II. Bu kütleler ise. Uygur uruglan Be Dokuz-oğuz kabilelerinin tesbitinden sonra (bk. ûzkent şehri verilmişti. etrafındaki Türk soylu" kütlelerin yardımı ile kurulmuştu. Fakat Oğuz tarzında adlandırmanın çok daha gerilere götürülmesi mümkün görülmektedir.. Gflk-THk hakanlığı zamanında hükümdar ailesine karşı ayaklanan ve hükümetin diğer Imkânlan ile bastırılmasına çalışan. Türk adım taşıyan bu ethnique topluluğun var olup olmadığıdır. Herhalde batı yönünde geniş ölçüde bir göç hareketi bahis konusudur. anayurt bölgesindeki Oğuz topluluğu hakkında fazla bilgi yoktur. Cengiz Han'a itaat eden ilk Müslüman hükümdar olup 1221'de ölen bu Karluk "hanfnın oğluna da. Böylece.). buğu). Kitabelerde hakanın X)ğuz bodunu Türk bodurumdan idT demesi ile. bazan da Töles'lerin dokuz kabilesi" diye kaydedilmiştir. bizzat Tu-fcüe («TM0 den İbaret topluluğun ayn bir isim altında belirtilmesine «h&yaç bulunmadığını gösterdiği gibi. Bundan sonra kitabelerdeki Türk badım* tâbiri şüphesiz doğrudan doğruya hakan idaresindeki kütleleri ifade ediyordu. O-kut adında bir kavim (O zaman Türk adı yoktu) zikr edilmiştir. Türkçe'de Z sesini II telâffuz eden Türk topluluklarının söyleyiş farkından ileri gelmiştir. Pa-ye-ku (Bayırku).Û. mesele. fakat Türk soylu kütlelerin kurduğu Göktürk devletini ifade etmek üzere kullanılmış bir siyâsî ad olduğu zikredilmişti (bk. Bu ad Türkçe "Ogur" isminin Çince'deki şeklidir ki. W. Beylerine âit olduğuna göre de. Uygur Idi-kut'u Barçuk Re birlikte bütün Asya Türk ülkelerini baştan başa çiğneyen Moğolların hükmü altına girmiştir. Türkmenler'in Selçuklu sultanlarına karşı direnmeleri ve bizzat bir Oğuz olan Sultan Sencer'in âsi Oğuzlar'la çarpışması. Oğuzlar Oğuz adı "ok" kelimesinden getirilmektedir. Bu sebeple Oğuzlar'la Gök-Türkler'in aynı olduğu zaten kabul edilmişti. bilindiği gibi. Kitabe. Burada 6 kabilenin birleşerek bir "budun* teşkil etmiş olmaları bahis mevzuudur. "halter*1 vaktiyle destekleyip yücelttiği hanedan ite mücadelesinden ibarettir (Türk talihinde bunun başka misâlleri de vardrç.. Bu münasebetle kitabelerdeki ifadeler Oğuzlar'la Gök-Türkler arasında bir ayırım yapılmadığını. asırdan itibaren Gök-Türk hakanlığında toplanmış olan Türk kabilelerinden bir kısmı. Tola-Selenga ırmakları bölgesinde Dokuz-Oğuz "kağanlığını* meydana getirmişlerdi. Çin kaynaklarında . Thomsen.

Kül Erkin unvanlı bir başbuğ ona naiplik yapıyor. komşuları Peçenekler ve Hazarlarla münasebetinin pek dostane olmadığını gösteren deliller vardır. asnn i*k çeyreği) bu malûmatı 'destânf mâhiyette görülmektedir. Anadolu beylikleri. Karkın (DLT'de yok. Tuharistan Yabgusu bulunuyor ve bu Yabgu ailesi Aşına sülâlesine bağlanıyordu. Başta Yabgu bulunuyor. Karluk. Karacuk dağlarının eteğindeki Sabran şehrine kadar yayılmıştı ve Karacuk dağlarından Hazar'a uzanan yarı çöle "Oğuz bozkırı" (Mafâzat W3uz?ya) denilmekte idi. Üçoklar: Bayındır. Ş&nan ve Tuhsristan'da görülen "kıratlıklar" ya Türkler tarafından kurutmuş veya Törk siyâsî ve kültürel te'siri altında gelişmiş teşekküllerdi: Huttal kiralı Ergin unvanını taşıyor ve Çin'e Tarhan'ünVanlı elçiler gönderiyordu (733. Yabaku. Oğuzlar yolu ile Büyük Selçuklu İmparatorluğu. Moğol istilâsı sırasında da Cend'de ve Karakum'da Türk" (erin bulunduğu görülmektedir.ı0ı«Hjı Oğuzlar 10. bazan hasmane münasebetler devam edip gidiyordu Bu Oğuzlar. Ezgiş. Taşkent. Uz. kışlık merkezi Yenî-kent olan bir devlet kurmuşlardı. asnn ifc çeyreği) ve EJ-Mes'udîye göre. her kabile* nin. Asya Hunları'ndan daha geniş ölçüde ve tâbir caizse daha şuurlu bir şekilde Asya Türklüğünü nefsinde birleştirmiş olan Gök-Türk hakanlığı.Yaparlı (DLT'de yok). Uygur. Çaruk. diğeri Reşîd-üd-dlffin Câmi-üt4evârih (K. Türk milletine yön verici. hem kabile sayışım 24'e çıkarmış. Tflrkrnen beyfikteri. Müslüman ülkelerine geldikten sonra. Harezm'in yerli hanedanı Afrigîler Oğuz baskısı altında idiler. Abbasî halifesi Al-Mu'tasım zamanında (833-841) ünlü Türk kumandanı Aşnas Tuharistan yabgularına mensup idi. Özkent. merkezî bir hüviyet taşıdığını yukarıda söylemiştik. siyaseten zayıf düştüğü zamanlarda bile. Yüreğir. Talaş ve Çu bölgesinde bir Karluk kabilesi olan Yağmalar. Yazır. KâşgarBalasagun-Talas. Bunun yerine Çaruklu). Çavuldur. Yukarı lıtiş bölgesinde Kimekler. Bunun. İğdir. 740. Tûrgiş. Kençek vb. Kimekler'den bir kol olup. DLT'de ayrı. Hazar hâkanfekları Gök-Türk hâkanlığfnm devamı idiler. Öç-ok tasnifi yapmış.lstahrir Ibn Havkal) ve Hudud'ûl-Âlem'e göre. Huttal. Aral Gölü'nün kuzeyinde bir Kıpçak grubu olan WmgWap.İslâm kaynaklarında bu isimle de anılmışlardır.Orhun bölgesinden önce Talaş havalisine göç etmiş olmaları gerektiği ve Seyhun Oğuzları'nın 11. ıi??Ov nt. hem de çok kalabalık kütleler hâlinde . içtimaî. Tuharistan "kırarının unvanı ise "Yabgu" idi ve bunun Çin'e gönderdiği (738) elçisi Inancu Tlütıan idiı^TSO yılında Kiıttug. Kara-koyunlu ve Ak-koyunlu devletleri. Yerlerinde kalan Oğuzlar'ın 11. Selçuklu devletleri. Beğdili. Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhufly&f hep Gök-ÎÖrk hakanlığının. Orta AsyaYıın batı sınırlarında Türk halkının kesafetini kaybettiği yerlerde. KâşgarHn kuzey-cfoğuşy. Igrak. hem Boz-cfc. Belh. Kurulduğu 6. aralarında savaş eksik değildi. İslâm coğrafyacılarına (A!-Bathi. Alka-evli (Alka Böîük). 720de kardeşi Arslan-banH Ç'm'e elçi göndermişti. yine siyâsî bir isimlendirme olarak Türkmen* adın* da taşıyorlardı ki. Diğer taraftan Kâşgariı Mahmud. sonraları Talaş ctearında. AtabeyHMter. Umumî Türk tarihi içinde Gök-Türk çağının. asır ortalarında Mâverâünnehir. yine bir Karluk kabüesi olup. Sakır. topluluktur Gök Türkler'e bağlı Türk kabileleri îdHer. ÇSğîl. Mâveraünnehir'de Buhâra'n>n kuzeyine. Oğuzlar'ın doğudaki komşuları Kartuklar ile de mücadele hâlinde oldukları. Oğuz Yabgu Devteti'nın tarihi hakkında başkaca açık bilgiye rastlanmıyor. hemen bütün Türk dünyası onun derin izlerini muhafaza etmiştir. Eymür. keza bir Karluk kabilesi olarak. Peçenek. asnn Dk yansında Oğuzlar Seyhun bozkırları ite.Fergane arasında Argu. ethnltjue bünye. ayrı damgalan ile birlikte 22 kabile gösterilmiş. Buna dayanılarak "Oğuz birliği' mensuplarının. Buhara *kıratı" Tuğ-şad. orduyu Su-başt idare ediyordu.168 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ 159 tahmin edilmektedir. Gazne. 'ongon' unu belirtmiştir Oğuz kabileleri: Boz-ok'lar: Kayı. Oğuzlar'ın sahası batıda Hazar denizine (bu denizin doğusundaki yarım ada bu sebeple Türkçe Mankışiak adsnı almıştır). Çepni. Ibn Fadian (10. asnn ilk çeyreğimde olmak (Here iki liste mevcuttur. asır ortalarında Karacuk dağları bölgesinde Mankışlak'ta ve Seyhun kıyısındaki kasabalarda oturdukları. Kınrk. oradan da Horasan'a yönelmiştir (Selçuklular). Döğer. güneyde Gürgenç şehri ile. Işık göl-Çu ırmağı arasında görülen Tohsılar. Türk nüfuzunun yayılmasında büyük rol oynamıştır. Çomui. Kâşgarlı'nın haritasına (DLT. Oğuziar'dan kalabalık bir kısım Karadeniz'in kuzeyinden batıya göçmüş (Uzlar). 9. Kızık (DLT'de yok). idarî. Ayrıca Kartuk. Bayat. Büğdüz. asırda konuştuktan Türkçe'nin ketime ve söyleyiş itibariyle doğu Türkleri'ninkinden farklı olduğu dikkate alınarak.** ilâve) göre. umumî Türk" adı yanında. aralarındaki savaşlardan birinde. asnn 3. Bir görüşe göre. Kuman-Kıpçak boyları ondan ayrılmış zümrelerdi. Kuzeyde Kiroekfer ile ise bazan dostça. vaktiyle aynı camiada yer alan çeşitli Türk grupları yolu ile Gineli. Peçen». Yağma. askeri ve kültüre) vârisi olmuşlardır. Son Oğuz Yabgusu oiarak AH Han adında birini zikreden ve Selçukiular'ın ilk zamanlar TtfKtek bunların fcan düşmanı* olarak Tuğrul ve Çağrı Beyleri haylf uğraştırdığını bildiğimiz meşhur Cend •hakimi* Şah-mefiki de Ati Hanta oğlu gösteren Reşid'üd-dtfVin (14. diğer bir kısım Ğend bölgesine. Fergane. Harezmşahlar. Tohsı yolu Ne Karahartfıîar Devleti. Kaynaklardan anlaşılıyor ki. 1000 yıllarına doğru Oğuz Yabgu Devletî yıkıldı. Alayuntiu. Yabgu devleti zamanında Oğuzlar Ûç-ok ve Boz-ok diye iki kısım hâlinde teşkiJâtianmıştardı Bu kısımtan meydana getiren Oğuz kabileleri hakkında ttffri Kâşg'anY Mahmutfun DtXünde<11. Hindistan Türk devletleri.Iİ.t. Selçuklu ailesinin kendilerine bağlı kütlelerle birlikte ayrılmaları neticesi vuku bulduğu kabul edilmektedir. Dodurga. asırda bir kuvvet olarak beliren Kıpçaklar (Kumanlar) "in baskısına ilâveten. Afşar. bunun kuzey-batısındaki Cit kasabasına ve Baratekin'in kasabasına (Aral gölünün güneyinde). bu göçün 9 asırdan önce vukubufmuş olması lâzım geldiği iteri sürülmektedir. Kara-evü (Kara-bölük). Yıva (İva). Oğuz Yaögusu'nun ötmesinden anlaşılıyor. Oğuzlarla Çjğilier arasmda köklü bir düşmanlıktan bahseder. asırdan zamanımıza kadar. o civarındaki Karacuk (Fâr£b) ve Sayram (isficab) şehirleri havalisinde görünmekte idiler. asrın İlk yarısında. çeyreği). 8. 750 yıllarında). Taşkent "kıral'ının adı Tegin" idi. Sicistan-kuzey Hindistan'da Kaİaçlar. Tuharistan. Yabgu Devletinin. 11. Barsgan ötesinde Kâşgar havalisinde ve MâfVeraünnehir'de oturan Çifljlier. Yabgu Devleti'nin inkırazı üzerine. Reşîd'üd-din ise. ayrıca damgalara ilâveten. . İşık gölün güney-batfsında. Şûman "kıratf'nm elçileri de (743} Tarhan ve Şad ürwanlannı taşıyorlardı. ? 10. asır ortalanndâ Kıpçaklar 'Oğuz bozkın'nı ve Seyhun nehrinin aşağı mecrası saha-sını işgal etmiş bulunuyorlardı.

Tatar soyundan İmi. bunun aslında 'lki+lmâk"den kısalma yoluyla çıktığını. etini yiyor ve samur. Selçuklu saray tabibi Şerefüzzemân Tâbir Mervezi'nin "TebâyitO . Biz onları tarih sahnesinde Ertiş'in orta boyunun iki yanında ve daha çok doğu yöresinde iken buluyoruz. Bunlar efendilerinin bineklerini otlatmak için yer arayarak. Kimek Ülkesi'nin İç haberleri yoktur. hükümdarlığı aldı. İşte bu büyük akarsuyu geçmek için. elbise yapıyorlardı. Z. Çünkü düşman gelmiş. Onun kısaltarak aktardığına göre: "Tatarlar'ın ulusu öldü ve iki oğlu kaldı. Yenilince korktu. Çoğalınca o dağlara yayıldılar*» adlan yukarıda sayılmış yedi boy oldular. toplandı ve uzun süre Şad'ın hizmetinde kaldılar. Bize göre Kimek (Kimâk) boyadı.-XVI. Karahanh ve Batı Türkistan <XV. Kimek adı Kâşgariı Mahmud Beğ'in "Dîvânü Lûgafit-Türk" (1074)'ünde geçmiyor. Türk tarihi araştırmaları için oldukça mühim ise de. IX. günümüzde ise Afganistan'da Özbek ve Doğu Türkistan'da Sarı Uygur lehçelerinde tesbit edilmiştir. VIII. yüzyıl ortalarına değin süren bîr devlet de kurmuşlardı.hava düzelince. onların kullandıkları bir tür gemiden alarak temşufannca verilmiş olabilir. çok ağaçları ve bol avı bulunan bir yere geldi.) Kimekler veya bu boybirliğinde bulunan öteki boylar üzerinde bilgi verilmemektedir. kakım derisinden. Kar kalkıp. tkisi otağ dikip. Şad'ın bulunduğu yere gelmişlerdi. bütün halkı yağmalamış ve öldürmüştü. Adam oraya varınca her yeri yıkık ve halkı uzaklaşmış buldu. Burası Türk Anayurdu'nun batı kesimidir. Kimek Adı: Bu boy adının (ethnonym) yapısı ve kökü üzerinde pek durulmamıştır. Togan'ın bunu Kimak veya Kemak okuyuşu uygun değildir. Kalanlar dağdan indiler. Şad da çok avlandı ve onian honukladı. eski ve büyük bir Türk ulusudur. en eski seldi -g ekiyle yapılmış addır (Kimeg). sevdiği bir cariyeyi alarak. O akarsuya böylece Ertüş adı verildi. KökTürk çağı yazıtlarında (VIII. . sonra Imek'in Yimek şekli daha yaygındır. Elimizde Arap yazısıyla dan* Kîmâk" '(908i de kef) yazılışının Türkçe söylenişi elbette "Kimek (Kimâk)" olmalıdır. Bize ulaşabilen bazı eski kayıtlarda. O halde bunlara nasıl Imek diyebileceğiz? Ayrıca bu yorum. Balarıdır (Bayandurfc Hıfçak (Kıpçak). Belki de Ertiş'in doğusundaki Altaytar'dan yayılarak. Lankaz ve Aclad adlı yedi kişi onların yöresine gelinceye dek böyle sürdü. Türk boybiliminde böyle kullanılan hayvan veya eşyanın boya ad olarak verildiğini biliyoruz. Dr. Komşu bölgelere ait yabancı kaynaklar da titizlikle taranarak. tüccar ve gezginlerden derlenmiş küçük bilgilerden ibarettir. Cariye onları görünce: "Er! tüş!" (inin) dedi. yy. bize onların açık bir tarihini ortaya koyma imkânı vermemektedir. incelenmemiştir. Nitekim biçimce buna benzeyen "Kanglı" ve "Kayıg" adlı boylar da eski kaynaklarda geçmektedir. Kimekler'in ilk yurtlan. Sonraki yüzyıllardan. Tarih: Kimekler'in varsa İlk yurtlarını ve etnik birliğin teşekkülünü açıkça bilmiyoruz. şimdiye kadar etraflıca efe alın-. KM ve Kime şetöl. Kimek ülkesinde geçmiş tarih olayları ve yaşayış tarzı hakkında yeteri kadar bilgi sağlamadığından.V. Bir tere ilk adın okunuşu kesin değildir. yüzyıl ortalarından XI.160 TÜRK DÜNYASİ EL KİTABI TÜRK TARİHİ 161 9. Başlıca kaynaklarımızdan Gerdîzî (1050). Ancak bütün bu eserlerdeki kayıtlar. Onların gerek tarih ve gerekse yaşayış tarzları. günümüzde ise Azerbaycan'daki Türçede bulunmaktadır. Her gün avlarup. ve X. onun da belki boy birliğinde bulunan ilk iki boydan (imi+imâk) oluşarak doğduğunu ileri sürmüştü. Sonraları. Ot bot olduğundan bütün kışı orada geçirdiler. yazılı tarih kaynakları da henüz ete geçmediğinden. yy. Tatar. Imek. kardeşi yanından kaçıp. ve XI yüzyılda Balı Türkistan'da hazırlanmış coğrafya eserleri arasında yazarı bilinmeyen 'Hudûdüi'-Âlem" (982) ile Abdülhayy Gerdi^Fran "Zeynü'l Ahbâr" (lOSO)tnda oldukça geniş bilgi toplanmıştır.Hayavân" (1120) yazarı belirsiz "Müc^ meiüVFevârih" (1126) ve Fahreddin Mübârek-şâh'm 'Şecere4£nsâb" (1206) adlı eserlerinde de bazı bilgiler verilmiştir. Çevresi kalabalıklaşınca. buraya indiler Türk İlkçağt başlarında Ertiş boyunda başka Türk boylan bulunduğuna göre. Bilindiği gibi onlar Ertiş (Irtış) ırmağı'nm İki yanında yaşamışlardı. birini haber getirmesi için Tatarların ordugâhına yolladılar.) Türkçelerinde. Kar düşünce dönemediler. bu ulus ile ilgili. Bu ikisinde. Onlar kışa değin kaldılar. Kemal ÖZERGİN Ortaçağ'da Türk Anayurdu'nun batı kesiminde yaşayan Kimekler (Kimegler). Kaynaklan Kimekler'in yaşamış olduğu bölgenin yerli tarih kaynakları son derece kıttır. Kimekler M. şimdilik bilinmiyor. ek düşmüş ve ilk ünlü de kapalı i (6)'ye dönüşmüştür. Kimek adını açıklamak isteyen Alman bilgini Joseph Marquart. Kime (kârna) "gemi" sözcüğünün ilk şekli olan 'Kimeg'dîm alınmış olabilir. ama nedense henüz üzerinde durulmamış ve incelenmemiş olan bir "Kimekler'in yurt kurması dastânı'nı eserinde tesbit etmiştir. Şad unvanlı küçüğü onu kıskandı ve kardeşiyle mücadeleye girdi. X. Merhum Prof. konakladılar. bu ikinci ihtimal daha mümkün görünüyor. Öte yandan bu boyadının yapısını ve aslını açıklayabilecek başka bir kök de. Kayık veya gemi anlamına gelen bu sözcüğün kökü "Kime" olup. belki yine burası idi.namıştır. Orada Şad'ı başkan tanıdılar. Bunlar da cariyeyi tanıyınca indiler ve otağlar kurdular. baştaki K-'nin nasıl türediğini de yeterince açıklamaz. görüştüler ve hepsi Ertüş'e yollandılar. Ötekiler de bunu duyunca. Büyüğü. yüzyıla ait telâm coğrafya eserlerinde bulunuyor. sincap. Orada yürütülen arkeoloji araştırmaları pek yetersiz bulunduğu gibi. koca bir akarsuyu. öteki Kemi ve Keme şekli de yine Karahanlı (Kutad-gu Bilig ve Divân) ile eski Uygur Türkçelerinde. Başarısız ve tutarsız bir açıklama olduğu ortadadır. aynı zamanda önceki yüzyıldan bazı haberler de bulunuyor. Çiniiîer'in kuzeybatı yönünde ve oldukça uzakta bulunmalarına rağmen onların Kimekter'i bildiklerini Saray Yıllıkları'ndaki kayıtlardan anlıyoruz. Bunlar düzenli ve etraflı değil.

Togaıiplikçağ LâtHVyazarı Büyük Pföraus {Gaius Püntus Secundus. Marquart a göre. Su yüzünde saçtan başka bir şey göremedi. sadece deniz veya göl anlamında değildir. Öte yandan KöMürk çağı yerli kaynaklarından olan ve yüzyılm ilk yarısına aît yazıtlarda "Ertiş" adı birkaç kere anılır ise de. Her ikisi de bölge için hâkimiyet mücadelesinde idi. Ancak bunu destekleyen belgeler gösterilmemiş bulunuyor. Yine bu yazar eserinin 6. geri çekildiğinde. doğu ve batıdan uzanmış iki istilâ ordusu. Rtrf. Milât sıralarında Turan (Mâveraünnehir)'da Baktria ile Horezmia arasında (Amû-daryâ havzasında?) "Camacae'lerin. Böylece lsık*tWn batısında ^uzanan Talaş yöresi adı geçen Karluklar'ın1 İdaresi altına girdi. Bu görüşlerin ikisi de uygun değildir. Togan. Yüzyılda: Bu yüzyılda Kimekler'in Altay dağlarının kuzey batısında ve Ertiş (Irtış) ırmağının orta kıyılarında yaşadıkları anlaşılıyor. 765 sıralarında Türgiş devleti de artık kesin olarak dağıldı. adlarının Fars destan? tarihinde geçmesi. yüzyıl boyunca yaşamış Hun boybirliği içinde bulunduğu hususunu da Prof. tarih ve boybitim bilgisine göre birleştirildiği belli değildir. Artık bu durum göz önüne ahnınca. bana el ver". Kimek ülkesini "Altaylar" saymış. Kimek ülkesi veya deryasını başka yerierde aramanın lüzumsuzluğu kendiliğinden ortaya çıkıyor. Kimekler'in güneyinde yaşayan Karluklar'ın. bağımsızlığa doğru gidecekler ve kendi idarelerini kazanacaklardır. Burada üç ayrı kavim adının hangi dil. Kimekler'in M. Ona sordu: 'Nasıl düştün?" Kadın anlattı: 'Beni kıyıdan canavar yakaladı*. Kimekler ile ilgili eski bir destanı tanıdıktan. hâkimiyet alanı Ertiş'in orta havzalarına uzanmış olsa gerektir. -M. Togan ise. Adı geçen lâtin kaynağında iki kavim hakkında verilmiş bilgiler. Suya girdi ve o saçı yakaladı. nereden alındığı da belli edilmek suretiyle. Yüzyılın ortasında.Yüzyılda: Yüzyılın ortalarına değin İli havzası. Bu arada yeradlarının halk ağzı yorumu da çok dikkate değer bir husustur. 23-79)'un "Naturalis Historia" adlı eserinde andığı "Camac* ve "Camacae* adlı kavimleri. VIII. bu destan unsurları arasında da eski tarih bilgilerinin bulunduğunu ortaya koymaktadır. Kimek ülkesi veya deryası adı da bu büyük akarsuya veriliyordu. deryayı da deniz anlamında tutarak 'Altaylar'ın arkasındaki ve doğusundaki büyük göllerden biri (Koso gölü veya Saykal gölü)* kabul etmiştir. Roma İmparatorluğunda bir devlet adamı olan Büyük Plinius. Bu Lâtin yazan. Nitekim Kimekler. Bu Kimek deryasının neresi olduğu üzerinde iki araştırıcı bilgin değişik görüşler ileri sürmüşlerdir. Bununla bîrîlkfe^rgiş-KÎrtîek münasebetleri Ü&rinde hiç bir Mgimiz yoktur.Ö.Yüzyıi boyunca Batı Kök-türk Kağanlığı zayıfladığı ölçüde. İşte üç adın sırf dış görünüşüne bakılarak ileri sürülen bu iddiayı kabul etmek için elimizde. "Comanaeler ile birlikte yaşadıklarını. bu iki adın görünüşüne bakıp ilkinde Kimekler'in daima Seyhun (Sfrdaryâ)'un kuzeyindeki "Arka" ile Altay yöresini işgal etmiş bulunduklarını. Yine bu arada yüzyılın sonlarına doğru Çu havzası merkez olmak üzere Türgiş devleti de kurulacaktır. Batı Türlderi'nden bir bölük olan Türgişler eline geçmiş bulurtbyordu. Bu açıklamaya göre. Oradaki bazrboylar. adı geçen eserinin bir dizi kitabında vermiştir. Bununla Çu havzası onların sınırı içine giriyordu. Bu durumda.S. Karluklar'ın gittikçe güçlenmesi sonucu. şimdi elde edilebilen tarih bilgileri yardımıyla bu büyük Türk ulusunun tarihî durumuna dönebiliriz. bölgedeki hâkimiyetini kuramadı. Kimekter.t«2 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ 163 Şad bir gün adamlarıyla Ertüş kıyısında dururken bir ses duydu: "Ey Şad. III. kurulan bu Türgiş Kaganlığı'nın. Burada ele alınması gereken başka bir nokta da. yy) bile bulunmuyor. Şada ses duyup korkmadan suya girdiğinden dolayı da Tutug* adım (lâkap?) verdiler. karısı. adların benzerliğinden başka belgelerin de olması gereklidir. Togan iteri sürmüştür.S. Gerçekten Kimekler'in Turan ötesi komşusu olan Farslar'ın eski destanlarında da bu ulusun adı geçmektedir. Hatun idi. kil ile Çim (Emba) arasında bîr yerdedir. Geçen yüzyılın sonlarına doğru. yüzyıl sonlarındaki tesbite dair bulunduğunu. adı geçen bu derya. Prof. Onlar bu suyun Kimek Tanrısı olduğunu söylerler. onun öteki Türk destanları ile yakın unsurlar* taşıdığını. kendi destanlarından başka yakın komşuları Fars destanı tarihinde de yer aJmrştır. Sır derya) Sonra şâir Tûsiu Rrdevsî halk arasındaki söylentileri derlediği ve eserini nazma çektiği sıralarda (990-1019 ?). Artık bu durum göz önüne alınınca. ikincisinde ad benzerliğinden öte bir belge olmadığını ortaya koymuştuk.ffk yüzyıla ait bir Lâtin kaynağında tarvtı&ntş okip-olmadığıdır. O halde. Karluk ve Basmıllar'ın akınlany- . J. kitabında anlatır. Bununla birlikte Arap kumandanı da. Kafkas sıradağlarında yakın kesimlerde birlikte yaşayan iki kavimden birinin adını "Camac* olarak vermiştir.' Kimek destanının bu kısaca tesbiti bile. Bir kere Farsça derya sözcüğü. açıklıkla ortaya konulmamıştır. burada efe alınan Kimek ulusu ile birleştirmektedir. kitabında da. onun kayıtlarında hangi boyların yaşadığı belirtilmemiştir. onun idaresi altında bulunan boylar. yine o çağlarda Turan'da yaşayan (?) bu Kimekler'in bir batı kolu olduğunu kesinlikle ileri sürmüştür. onların eskiliklerinden değil. III. Kimek ülkesi Turan'ın doğu sınırı olan Ertiş boyunda tdti ve Kimek deryası adı da bu büyük akarsuya veriliyordu. otlaklarım bu yeni hâkime bırakarak kuzeybatıya doğru çekilmekzorunda kaldı. Prof. Öte yandan daha 745'lerde Uygur. Kimekler'in M. Kfrnekier. Fars söylentilerini derleyerek "Şehname* adh büyük eserini ortaya koyan Onİü şâir Tûslu Firdevsî (935?-1020?) Turan'tn büyük hükümdar* Afrasyâb (Alp Er Tunga)'ın Iran Hükümdarı Keyhusrev'e yenilip. daha sağlam belgelere ihtiyaç vardır. Togan ise. belki bu görüşünü de yukarıda üzerinde kısaca durulmuş Fars destanı ite Lâtin kaynağındaki söylentilerin tabiî sonucuna dayandırmıştır. tesbit sırasındaki vardıklarından Heri gelmektedir. Öte yandan Kimek adının bu kadar eski tarihte varlığını başka kaynaklar ile destökleyemiyoruz. Kimekler'in Hun boybirliğlnde bulunduğunu kabul etmek için de. eserinin 12. en eski yerli kaynak olan Kök-türk yazıtlarında (VIII. Halbuki bunların birincisinde yeradının X. Batı Kök-türk Kaganlığı'nın sınırları İçinde ve onların hâkimiyeti altında olmalıdırlar. 500'e yakın yazardan derlediği bilgileri. İşte Prof. Kimek ülkesine ve 'Deryâ-yi Kimek"e gittiğini anlatır. Kafkas sıradağlanndaki ikinci kavmin de. VII. Bu. o akarsuyu ulu sayarlar ve ona taparlar. Arap ve Çin orduları karşı karşıya geldi. 751 yılı yazında Talaş yakalında yapılan büyük savaşta Araplar yanında yer almasıyla. Fars ve Lâtin söylentilerinin niceliğini kısaca gözden geçirdikten sonra. Çinliler büyük bir yenilgiye uğrayıp çekildiler. Büyük akarsulara da verilmiştir (Amûderyâ.

Yüzyılda: Güneybatıya sarkmaya devan&seden Kimekler ve Kıpçaklar. Emeviler'in yıkılışı ve Abbasîier'sn çıkışı sıralarında Halîfe tarafından Tokuz-Oğuz Hakanı'na elçi olarak gönderilmiş Bahroğlu Temîm (Temîm b. Bunun sonucu olarak oradaki bazı Türk boyları batıya çekilmeye başlamıştır. yüzyılda Ortaasyadaki Türk boylan şöyle dağılıyordu: En doğuda Nanşan yöresinde Sarı-<Uygur) lar. yüzyılın başla- . Onların akınları sırasında. işte gerek bununla ilgili sonraki haberler.büyük bir ulus halinde hayatına devam ediyordu. güneydoğudaki Tokuz-Oğuzlar'm bir Yabgu idaresinde bulunan "CmHkelh" kasabasına hep akınlar yaptıklarını da öğreniyoruz. bunların doğusunda Kırgızlar. İslâm coğrafyacılarının Ortaasya'dan ilk bilgileri derlediği sırada Batı Türkistan'ın kuzeydoğusunda henüz İslâm'ı kabul etmemiş bir çok Türkboyu göçerevii yaşıyordu. yüzyıl ortalannda bağımsızlıklarını almış ve devletlerini kurmuş olmalıdırlar. hükümdarlarını ve göçerevii hayatlarını anlatarak belirtilmiştir (760800?}. batıya gelen Oğuzlar. bu ırmağın şimdiki Kama olduğunu Heri sürmüştür. Kıtay. Kıtan sürüleri. X. kendilerine yurt bulmak üzere adları geçen boylara karşı mücadeleye girmişlerdir. Büyük bir kısmı Avrupa'ya doğru göçe başlayan Peçenekler'den.Bu haberlerden anlaşılıyor ki. Kimekler için bir bölüm ayrılmış bulunan Hudûdü'l-Âlem (982)'de. ve X* yüzyılda Ertiş ile Ural arasında yaşayan Kimek boyunun aslında Kuman olduğunu. Arap tarihçisi Ali el-Mes'ûdî Oğuz. büyük Kimek devleti varlığını sürdürdü. Coğrafyacı Istahrî (933-51)'ye göre. ts& köl havzasında Türkmenler ve Kartuklar. Batı kesimindeki boylar. X. Kimek devleti ve Kırgız Begliği'nin bulunduğu anlaşılıyor. Coğrafyacılar. Bunları Oğuzlar'ın sonraki 241ü boy düzeninde buluyoruz. 924 yılında Selenge havzasını işgal ettiler ve Kara-balık (Kara-Balgasun) kentine de girdiler. birlikten bir boy olan Kıpçaklar yayılmışlardı. Yüzyılın ortalarında Kimekler'in batıya doğru yayılması sürüp gitti. Bu kayıt. bir aralık Kara ve Ak Ertiş'de Kimekler'in güneyinde komşu kaldıklarını. fakat çok daha yayılmış olarak.Kuzey Kafkaslar'da ve Hazarlar arasında yer almış göreceğiz. bu IX. 10. Ural sıradağlarımın güneybatı yöresine. Yüzyılda: Onuncu yüzyılda Batı Sibirya'nın Güney yarısında Kimek Hakanlığı. gerek çağın benzer Türk devletleri gözönünde tutulduğunda. İşte Atıl/ltel de bunlardan biridir ve Batı Si-birya'daki ırmaklardan biri olmalıdır. Bu arada Hazar denizi kıyısına da ulaştılar. olarak doğuda Kırgızlar.batıda ise Ak itil ırmağı kaynaklarına dayanmıştı.ltil?) ırmağı çizer. 840 yılından beri oralarda bulunan Kırgızlar da sürülüp atıldı. onların batıda İtil veya Kama ırmağına değin uzanan yerleri idareleri altında tuttuklarını belirtiyorlar. KimeklerTn bağımsız devletini ve bu devletin niteliğini açıkça göstermektedirlOmek ülkesi ve oradakrtayat terzi üzerinde bilgi verilen bu eserden. Bu Peçenektetin doğusunda Kıpçaklar ile Oğuzlar bulunuyordu. Son araştırmalara bakılırsa X. Kimekler de VIII. onların batısında Kâşgar'a değin uzanan alanda Karahanlılar Hakanlığı. Bacgsrd (Başkurd) ve Nugerde adlı boylar üzerine saldırmışlardır. Amansız bozkır mücadelesi sonunda Peçenekler. bu devletin göçerevii büyük boylardan kurulu birlik niteliğinde olduğu anlaşılıyor. Doğu ve Bat» Türkistan'da arka-arkaya gelen bu olaylar sonucu Orta Asya'daki siyasî durumun değişmesi sırasında. Oğuzlar (Guz)'ın kuzey doğusundaki çok geniş bozkırda ve Ertîş ırmağı boyunda Kimek adlı büyük bir Türk ulusunun bulunduğunu. yüzyıldan başlayarak bu Kıpçak adının yavaş yavaş bütün Kimekler'e ad olduğunu ileri sürmüştü. yüzyıl sonlan veya IX. Yukarı Kem (Yenisey) ve Kobdo. raporunda Kimekler'i de gördüğünü. Onların bir çok boydan kurulmuş bir utus olduğunu biliyoruz. eski yerlerinde kalan az sayıdaki uruglar ise. Kimek devleti ile ilgili en eski haber Arap elçisindendir. Bahr el-Muttavvi'î). Ona göre adı geçen boylar. Çim (Emba) ve Yayık (Ural) ırmakları vadilerine hâkim oldular. yüzyılın başlarında Oğuzlar'ın yeni yerlerine yerleşmesiyle bitmiştir. Komşuları. Bu güç anlaşılır görüşe uyarsak. güneybatı'da Oğuzlar bulunuyordu. arterm güneyinde Ertiş-Seyhun-Yayık arasında Oğuzlar. JOmek. yenilmeleri sonucu otlaklarım (ve yurtlarını) onlara bırakıp batıya doğru çekilmeye başlayacaklardır. kuzeyde Altaylar*a varan yörede Kimekler. Kimek devletinin sınırlan. bunların bir oymağını Kıpçaklar'tn teşkil ettiğini. Bu yüzyiltn son çeyreğinde Oğuzlar'ın Doğu Türkistan'ın Selenge bölgesindeki yerlerinden batıya doğru hareketle. yüzyılın ikinci yansında güneyde Seyhun boyundaki Savrân kasabasına. Kimekler'in batı kesiminde Tobol-lşim havzasında Kıpçaklar. V. Minorsky.Kimek ile Guz (Oğuz) arasındaki sınırı Isil (Atıl.İM TÜRK DÜNYASİ EL KİTABI TÜRK TARİHİ 165 la doğudaki Kök-Türk Kağanlığı da çökmüş bulunuyordu. Oğuzlar'ı Doğu Avrupa'da nereye yerleştirmeli acaba? Aslında Türkler. yine Ertiş ırmağı boyunda ve bugünkü Kazakistan'ın kuzeydoğu tilerinde. eski yakınları olan boylar üe birleşerek. Arap kaynaklarının Abbasî halifesi Mehdî çağına (775785) ait haberlerinden öğreniyoruz. Karluk ve Kimekler'in birleşerek Peçenekler'e karşı mücadeleye giriştiklerini anlatır. oradaki Türk boylarını batıya sürdüler. Khıtay) bir devlet kurdular (916). Bu durumda Türkistan'ın kuzeyinde batıdan doğuya sırasıyla Oğuz devleti. Yüzyılın başında kuzeydoğu Çin'den çıkmış olan bir Moğul boyu olan Kılanlar (K'itan. Devlet idaresinde "Hakanlı" derecesinde bîr teşkilât kurmuş olan boybirliğinin en kalabalık boyu belki daha başta Kıpçaklar idi.yöresi bozkırına geçen Kızgızlar ise. *pj Kuman-Kıpçak meselesi üzerine eğilenlerden Çek bilgini DARasovsky. onların hükümdarlarına "Hakan" ctenfidiği belirtilir. VIII.Aral gölü kuzeyi ile Hazar arasında yaşayan Peçenekter ite Peçrû. adı anılan bilgine ait görüşün tutarlı bulunmadığını belirtmekle yetinirim. 8u bozkır mücadelesi. güneydoğu'da Kartuklar. yeni gelen Oğuz ulusu içine gireceklerdir. Karluk ve Yağmalar'ın. Böylece Peçenekler'i biz daha sonra doğu Avrupa'da. î ULYOsyıM* Bu yüzyıl sırasında. Aşağıda üzerinde durulacak olan bu meselede. göçlerinde yen? karşılaştıkları yerleri hep eski yurtlarmdakiler ile benzetme yaparak adlandırmışlardır. Ülkenin batı kesiminde Yayık (Ural) ırmağı'na değin uzanan yörede.

Muhammed Nesev*(t24t}^n verdiği bir haberden. onları daha ileriye sürdü. yurtta kalan Kıpçaklar'ın üstün sayılarıyla belki boybirliği idaresini ellerine geçirmeleri demek olabilir. yüzyıl başlarında Doğu Anadolu ve Azerbaycan'ı içine alan bir devlet kuracaktır. Birlikten başka bir boy olan Bayandurlar.166 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ 167 nrtdft Seybun'un orta ve aşağı kıyılarına da hâkim oldular. Avrupa'ya giden Yımekler'den bir bölüğünü daha sonra.* ba& Sibirya bozteri üe Hazar Denizi kuzeyinde v^ıirnışlardteeunlardan bir kıemı Kumantar ile tMMe orta Avrupa'ya doğru uzandı. doğusunda Kıpçaklar. Ülke: Kaynaklarımızdan ulaşıldığına göre Kimek'fcikesi. Pek kalabalık olan Kıpçaklar ise. Halbuki bu "Kuman" boyadının. Bu Kadjr Han. 1050'den son-: ra Doğu ve Orta Avrupa'da bulunan Kuman ve Kıpçaklar'ın b]r boybirliği ku^kffe birlikte» îek bir boy halinde kaynaşmadıkları. sadece. Ve orada yeni bir boybirüği devleti kurdu. anılan bölgenin çok doğusunda küçük bölüntüler halinde başka etnik toplumlar içinde bugün bile bukmmas*. galiba çok kalabalık ve yeygim.Bu küçük açıklama bazı mühim hususları akla getirmektedir: Kimek boybirliği artık iyice dağılmış ve o toplayıcı ad unutulmuştur. Gerçekten. Bu sıralarda batı komşuları Hazarlar içine girdikleri de düşünülebilir. Bu devletig t|azıaskerî sefer ve başarılarında büyük rol oynamışlardır. XI. İşte bu ağır akın ve istilâ.büyük bir göçe başlamışlardır. Altınordu Devleti'ndeki Kıpçaklar arasında buluyoruz. Kimek ulusu. Kimekler'den hiç söz etmez. Aral Hazar bölgesindeki Peçenekier'in kuzeyinde Hazarlar. İşte bu sıralarda. yüzyılın ikinci yarısında Kimek devleti ve ulusunun adı bile unutulmaya başlamıştır. XV. Arkadan gelen Kayiar. onlar Peçenekler'i iterek yurtlarını aldılar. Kimek boybirliğinin öteki boylarının dağılıştan sonraki durumu üzerinde ştadfflik bilgimiz yoktiprat'yüzyıl ile XX. Uzlar'* daha batıya sürerken. Kimek ulusu üzerinde de kötü tesir bıraktı. çoğalarak daha geniş bir afana yayılmışlardır. onların buralara gelmeden önce. YSrneklerlrt durumu da Kıpçaklar'ınki gibi oldu. Ibn ef-Esfî'de anlatılan 1012-13'de Türkler'in Çin'den çıkışı haberi de yine bu Kun ve San (Uygur)lar'ın Türkmen yurduna gelişi olmalıdır. YüzytJm başlarında Kıtanlar'ın batıya doğru akınları gelişmeye başlamıştır. kendileri bir kısım Kıpçaklar ile birleşmiş ve ilk defa Kurnan adım almışlardır. Hârizmşâh îöuihammştfin 1218 seferini anlatan Mînhâc Cûzecânî de. Onlar Sarı'yı. Bföiğinfcrttkalababk boyu öten Kıpçaklar. Bu sıralarda Kumanlar'ın itte yurtlarından batıya doğru göçleri de. Kendi alanlarında kalanlar ise. onlar Türkmenleri onlar Oğuzfar'ı. XI. 1009 yılında Uygurlar üzerine yürüdüler ve onlardan Balı Kansu ile Kan-çov ve Suçov kentlerini aldılar.. Bu eserde. de varlıklarını göstermez mi? Kliman meselesinde kesin dan husus. Şerefüzzemân Tâhir Mervezî (1120?)'nin aktardığın» göre.topJumlar kurulana değin varlıklarını süfdöjçjüter. Ben Sibirya ovasında ve yaklaşık 48/49-57 K ile 70-85 dereceleri içinde kalan geniş bir bozkır alam »>*■ Bu geniş alarm güneybatı ve güneydoğu köşelerine bakılraazsa çoğu yüksekliği 125-t50 m'yi geçmeyen bir bozkırdır. Birlikten belki sadece Kıpçaklar ile Yimekler yerlerinde kalmışlardır. Kimek boybirfiğinden olan ve yine Ertiş boyunda yaşayan Yimeikter (Y6mekler) tanıtılmış ve onların da Kıpçaklar'ın bir "cîTi (oymağı) olduğu belirtilmiştir. Bir kısmı yerlerinde kalırken. ayrıca bunlardan bir kısmının batıya doğru göçe başlarttfsı. t$un Kanglı başbuğu Kadir Han'ı ardından kovalayarak kuzeyde tâ Yugur kasabasına değin gittiğini anfaürçışür. yüzyılın ortalarında olan dağılma sonunda. öte yandan büyük nüfusa sahip Kıpçaklar'ın çevredeki boylar üzerinde hâkimiyet kurmaya girişmesi. yüzyılın ortalarına doğru ülke içindeki karışıklar çoğaldı ve zayıflamış bulunan merkezî idareye karşı baş kaldırmalar arttı. yüzyıl başında Ortaasya'da yaşayan Türk boylan ve uruğlan arasında Kimek boyadı bulunmamaktaydı. gerçekten ağır bunalıma yol açmış ve Türfc boylan da bîr birbirini yerlerinden sürerek. Yimekler'in XII. Aşağı Ertiş-lşim Tobol havzasında bulunan Kıpçaklar. Kimek ülkesindeki bütün boylar da bu Kıpçaklar'a bağlanmıştır. Karahanlı devleti sınırları içindeki Kâşgar bölgesi ile Işık Köl yöresine de girmişlerdir. Kunlar Kıtay (Kıtan)'dan korkarak göçtüler. yüzyılın ilk yarısındaki büyük boylar göçü. Kıtanlar 300 bin çadır halkı halinde (toplamı belki iki milyona yakın nüfus) Karahanlı ülkesini istilâya başlamış oiuyorduBaz* öncüleri ise» laik Körün batısında bulunan başkent Balasagun'a sekiz günlük yere yaklaşmışlardır. yüzyıl başlarına ait bir haber ile. bu bilgiye hemen şunu da katmıştır: 'Bizce onlar Kıfçak'tır. Çağın kaynaklarına bakılırsa. benzerlerinde olduğu gibi. bir kısmı Kıpçaklar yanında Doğu Avmptfya geçti. yüzyıjda yeni et$H. bu birliğin boylarından baharını ya tek&aştna kalmış veya başka boybiriikterı içine girmiş bulmaktayız. bu ikisine ait çeşitli unsurların ayrı ayrı görülmesiyle anlaşılmaktadır. Kuzey Çin'deki Kıtan öevleti'nin bu baskısına bağlanmaktadır. Kınro1*? kuzeyinde uzanan geniş bozkıra gelmiş olmalarıdır. Onun yerini en kalabalık boy olarak Kıpçaklar aldı. Kimek devteti'ni çözmüş olmalıdır. Ancak Kâşgarh. Değerli eseri "Ölvânü Lûg^İfMPürk'ü yüzyılın ikinci yarısı ortalannda bitiren Ka-rahartff-Ûlfcesinden Kâşgarh Mahmûd Beg. bir çok Türk boyunun birleşmesinden ortaya çıkmış idi. kendilerini ayrı belki de üstün saymaktadırlar. önce Kora ve sonra Gobi üzerine döndüler. Yimekler'den olup. XIV. Boybiriiğinde ağır bir J^nalım doğdu ve birlik ^ukJu^Oyle anlaşılıyor kî. Güneybatıda yüksekliği 1000 ra yüksekli- . Ortaasyadaki Türk boylan arasında yeniden büyük bir boylar göçü doğurdu.ontarın (Kun ve Sarılar?) batıya göçerken. Bu sonuncu bölgeden de. Boybirliğinin dağılışı ve merkezî idarenin çöküşü o derecede an? ve kesin olmuşturki. Daha sonra Türkiye'ye doğru akan Oğuzlar arasındaki Bayandurlar'dan Aİ&byunfu soyu XV. Bu son husus. güneyinde Oğuzlar bulunuyordu. değil idiler Bunlar sadece Oğuz ulusu içine girdiler. yüzyılda SeyhuşJbpyuna indiklerini ve oralarda Hârizmşâhlar devleti hizmete girdiklerini öğreniyoruz. Göçebe Kıtanlar'ın bütün varfcJdanyia Türk boylan yurtlarına saldırısı. 1004 yılında Çin ile barış yapan Hitanlar. yolları üzerinde olan ve ottaklan için pek çoğalmış bulunan Kıpçaklar'dan bir kjşmını birlikte alarak. Safaktan-oğlu Tatar Yûsuf'un oğlu idi. 1017 sırasında Kıtan süruîeri. Macar bilgini Karoly Czegtedy'ye göre güneybatı Sibirya'ya gelen Kun ve Sarılar. ama Kıfçak Türkleri kendilerini ayrı sayarlar.

n. yine o dağdan çıkar. Hudûd'da anlatıldığına göre. (Kuzeyde ?) bir kasabadır. Hakan yazın orada kalır. düzeltmesi bence de doğrudur. Onun verdiği bilgiye göre. yüzyılda Güneybatı sınırını Seyhun havzasındaki Sabrân ile Şağlcân kasabaları yakınlarından geçtiğini söyler. Ancak Kimek ulusundaki boy düzenini. tatlı olup içilir. Y. Birlikteki boyların nüfusu arttıkça ve bunlar da yayıldıkça sınırlar genişlemiştir. Hudûd'da ülkede tek kentin bulunduğu söylenmiş ise de. Kimek ülkesindeki Ming-Or Tağı'nda buiunan ve suyu hiç azalmayan bir tatlı su kuyusundan söz ediyor. Batıda Peçenekler yaşıyordu Hudûdü'1-Âlem (982)'de bu Peçenek yurdunun her haliyle Kimeklertnkine benzediği belirtilmiştir. Güneydoğu ise. Hudûd'dan alınan bu bilgilerde. Melik (=Yabgu ?) diye andığı idarecilerinin Kimekler'ce atandığını ve yurtlarının güneyinde Peçenekler'in bulunduğunu anlatır. Kimek yurdu ile Cend kenti arasında. A. Bu kuruluşta onların bir çok boy ve uruktan meydana geldiği muhakkaktır. Guz ile Kimek arasında akar ve bir Kimek köyü olan Cûbîn (ÇûbtnJ'den sonra Atıl (bugünkü Ob mu?) ırmağı'na dökülür. Aç* bir imlâ ite yaz*myan yer adlarının. K.boy (kavm) olduklarını. Coğrafyacı Muhammed el-Mukaddesî. Peçenekler'in yerini sonradan Oğuzlar (Oğuz Devleti) aldılar. Gerdîzî. Karluklar. Halkının geçimi bol ve işi iyidir. güneybatı kesiminde Oğuz ülkesi yakınında idi. Altay'dağlarının 1500 m. sırasıyla Pârâb {Fûr6bh ÜM Nev (Yengi-kentyden geçtikten sonra Kimekler'e yöneBr. etrafı sur ile çevrili büyük ve zengin bir kasabadır. gsun-yasav: (?) Ertüş ile Atıl (Ob? ) ırmakları arasında başka bir bölgedir. Bu yolboyunda adı geçen Yengi-kent. çoğu düz bir bozkır olan ülkede sert kara ikliminin hâkim bulunmasından ileri geldiği bellidir. elimizdeki kayıtlar oldukça kanşık ve çözülmesi. bütün bölüntülerin adlartru ve sayışım hiç bir kaynakta bulamıyoruz. Minorsky'nin bir yazı yanlışı olarak kabul edip. Bu dağdan çıkan büyük Res (?) ırmağı. Kimek ülkesi on I* (t* de Hakan bölgesi varsa on iki) bölge (ll)'den kurulmuş idi. Dördüncüsü "N. Bu dağ. gerekli bir duruma girmiştir. yüksekliği geçen etek ve uzantılarıdır. fbn Havkai'ın kayıtlarından da bu sınırın Batıda Ak-ltil ırmağı başlarına uzandığı sanılıyor Kaynaklarımızın çeşitli haberlerinden Kimek ülkesinin komşularını da öğrenebiliyoruz. Kimek ulusunun yayıldığı bu geniş ülkede pek çok boy ve onların bölüntüleri yaşıyordu. bunların Kimekier'den ayrılmış bir. Karluk ve Kimek topraklarından geçiyordu. "Yimekiye" şeklinde. Yolda sırasıyla. Kimek ülkesinden akar ve Cübîn'e ulaşır {Sonrası karışıktır). Güneybatı yönündeki atanda ise. yer adlarındaki anlaşılmaz imlâdan dolay». Kimek yurdunu komşu ülkelere bağlayan yollardan Wr kaçını bazı kaynaklar tesbit etmiş ise de. bir boybirHğl teşkil ediyordu. Onların bugünkü Altaylar 8e daha doğusunda bulundukları biliniyor. Bu yol batıdan hareketle doğuya Kırgız Yurdu'na uzanırken. Kimek sınırı ile doğudaki Kırgız ülkesi arasında. Bu hususun.d-Ortaği" (Altaylar?) dedikleri bir dağ bulunuyordu. Kuzey-Güney yönünde uzanan bu yol boyunu. Adı geçen Atıl ırmağı da Ertüş'ûn kuzeyinde olup. Kimek ülkesi ile Batı Türkistan arasında uzanan üç taarat yolunu İslâm coğrafyacıları ile Gerdtel'den öğreniyoruz. Kuzeydoğu-Güneybatı yönünde olan Fârâb. anlaşıldığına göre. Buradakilerde ise. Oğuz Yabgusu'nun kışlağı İdi. bir çölden. Boy Düzeni: Kimek ulusu. galiba Oğraklar bulunmaktaydı.Suyu kara ise de. Yine GerdizTden üçüncü bir yolu da tanıyoruz. Buna göre yolboyu. Çubın köyü: Kuzeyde. Oradakiler bazı geleneklerinde Oğuzlara benzerler.Kimek yolu'nu Genftrf tarîf etmiştir. Aral gölü'nün doğu yöresinde olup. Ülkenin daha kuzey kesimi taygaiık ve ormanlık olup. bir ırmaktan. Bunların her bîr! ulusu meydana getiren .s. Yine aynı dağdan çıkan Ertüş Irmağı.8 (?) ırmağından geçilir ve Ertüş'le Kimek ülkesine girilirdi.M. Şağlcân ise Kimek ülkesi sınırında. Bunlardan Savrân (Sabrân). bölgeler ve kentler şunlardır: İç -Kıpçak: Kuzey batıda bir bölgedir. Kırgız gelenekleri vardır. Kimek ülkesinde Ertiş (Irtış). hızlı giden bir atlı için 80 günlük yoldur. X. Ticaret yollarından biri Taraz (Talas>. İşim gibi büyük ırmaklar ile daha bir çok küçük akarsular ve göller vardır. Kocaman ve geniş bir akarsudur. Kırkız-han: (Doğuda ?) başka bir bölgedir. ülkenin ikliminin kışın çok soğuk olduğunu ve çok (mızrak boyu) kar düştüğünü anlatır. sonraki istinsahlar arasında daha da bozulmasıyla.Kimek yoludur. Biz de buraya öyle aldık. Guz ülkesinden akarak. kaynakların açıkpa anlattığı gibi. kışın soğuğu fazladır. Yaylak olarak çok kişi toplanır. Kimekfer'in 'K. Oğuz (Guz) ve Kimek yurtlan sınırına bakan bir kasabadır. Bunlara göre. Yimek (iye). 3uvuk ırmağımdan. Burası ile Taraz (Talaş) arası. ülkenin doğusunda Kırgızlar (Kırgız Begliği) vardı. Onların yerleri üzerinde aşağıda ayrıca durduğumuz için burada tekrarlamıyoruz. Ülkenin asıl merkezini Ertiş'in orta boyu teşkil etmekteydi.n. Türkmenler ve Oğuzlar yayılmışlardı. uzun bir kumluk vardır. yine oradan bunun daha fazla olduğu ortaya çıkıyor. Yine güneyde Kara Ertiş yöresinde. Ertüş ile Atıl (Ob ?)'ın birleştiği yere yakın ve Ertüş kıyısında bir köydür. bu kayıtlar pek açık değildir.d-Or Tağı'ndan.TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ 169 ğe varan bir yayla (Bugün:Kazak bozkırı) bulunur. Baraba bozkırı ile Çan 06lü de bu bölge içinde kalır. üçüncü bölgenin adının okunuşu kesin değildir. Büyük bilginimiz Ebû Reyhan Beyrûnî (1000) de.Kiye" yi V. Hazar denizine dökülür (hangisi?). Mudûd (8B2)'a göre. açıklıkla bilemiyoruz. Uluğ Mun çölünden. Bu Türk ülkesinin sınırlarım belirleyen bazı bilgileri islâm coğrafyacılarının küçük kayıtlarında buluyoruz. Ob. Kıpçaklar'a ait başka bir bölgeyi (Taş-Kıpçak ?) de ayrıca pek kısa bir bölümde ele alan Hudûd yazarı. Güneydoğudaki Tokuz-Oğuzlar la aralarında bir bozkır (sahra) uzanırdı.

Lankaz ve Aclad'ın ise en doğuda kaldıkları. Monğoldur. Batı Anadolu'da görülen Bayındır yerad» (İzmir'in güneydoğu yakanında) da bu boydan gelmiş olmalıdır. Adlan bile doğru okunamayan son iki boyun. Kıpçaklar'ın güneyinde ve Ertiş'in sof (batı) kıyısı boyunca Yimekler yerleşmişlerdi. Devlet Yapısı: Kimekler'in VIII. Doğu Kök-Türk ve Türgiş devletlerinin tarih sahnesinden çekilmeleri üzerine bağımsızlıklarını ilân eden öteki Türk boyları gibi. Bu boyadı biçiminde yapılmış Kumandur. bunlar ile karıştırmış olacaktır. pek çok büyük boyun katılmasıyla geniş bir alana hükmeden ve idaresi aristokrat nitelikte tek bir soya dayak devlettir. Tatarlar'dan ayrılmış bir bölüntü olarak gösteriliyor. Bayandurlar'ın Oğuz içindeki ikinci devre tarihi üzerinde oldukça bilgimiz vardır. birliğe bir Kırgız boyunun da katılmış bulunduğu anlaşılıyor. Oğuzlar'a komşu bölgede yaşayan ve sonraları Kıpçaklar îte birlikte bulunduğu görülen Kanglı boyu da bu birliğe katılmış olabilir.) sayılıyor. ulusun içinden çıktığı asıl boy bu îdi. Doğu Anadolu'da kaleme alınmış •Dedem Korkut Krîabfndaki hikâyelerde de buluyoruz. gibi başka boyadiarı da biliyoruz. Yine bir bölge adı olarak bilinen Y. Nitekim yurtları Kıpçaklar'ınkine pek yakın idi. Tatarlar hakkında da (azla bilgimiz yoktur. özerinde bile dur% maya değmez. Oğuzların doğudaki kalıntısı kabul edilmesi gereken Bayaut (Bayat)lar'ın Moğullar arasında Mogul ve Kimekler arasında Türk sayılmaları durumu da varit değikSr. Uzun süre biride içinde kalan Kıpçaklar. Togan. sonraki katılmalar ile bunun on ikiye çıktığını düşünebiliriz Gerdizfnin aktardığı destân'a bakılırsa. Devlet özelliği bakımından daha köklü. bir devlet kurduklarını felyomz.. Haklarında az bilgimiz olan Yhnekfer'i Kâşgariı Mahmûd Beg tanıyordu. Prof. Yine bu konuda Prot Togan'm. Burasının Kıpçaklar'a çok yakın bulunması gözönüne alınarak Başkurtların birliğe katılmış olması Mmgfö üzerinde durulmalıdır. Gsunyasav'ın aslında bir boy olması çok mümkündür. Bununla birlikte. sadece kendisinin bir yorumudur. Bayandur far (Baîandur) da. Başkurflar1! da Kimek birliğinden bir boy saymaktadır. Divân'da Kimek adı zaten geçmez. Oğuzlar'a komşu bulunduklarından. Bunların adlarının okunuşu bile kesin değildir. daha geniş teşkilâtlı ve daha büyüktür. Belki Tatarlar'dan bir soy. Ancak bu devlet ne nitelikte idi? Çünkü Türk ilk çağı boyunca Törkler'de M türde devlet görülmüştür. Bununla birlikte Kimek ülkesindeki üç bölgeden birinin adı olan'Kırkızhan" gözönüne alınırsa. öne geçerek bir çok boydan oluşan bu boybiriiğini kurmuştur. Ulustaki adını bildiğimiz boylardan üçü olan İmi.İTO TÜRK DÜNYASİ EL KİTABI TÜRK TARİHİ 171 boylara ait ise. Burası ülkenin orta kuzey yöresinde ve Ertiş ile Atıl (Ob?) ırmakları arasında bulunuyordu. Bu ikincisi. dağılma sırasında onlara katılmışlardır. Altınordu öncesi ve sonrası etnik kurutuşların içinde bu boyun büyük yeri vardir. Onların Kumanlar ile ayrı bir boybtriiğt devleti de kurduklarını biliyoruz. Ancak onun belge olarak gösterdiği. Halbuki Gerdizî (1050). Kimek destanına göre. Bu iki kaydı birleştirirsek. Kimek boybirfiğinde zamanla Türkleşip giden Mogut kabileleri bulunduğu da Rus tarihçUerince yeri eüıtllmüştür. Ibn Fadlan (929) kuzeye ftil Bulgartarı'na giderken. birçok Türk boyunda olduğu gibi. Bunların da güneyinde ve Oğuzlar'a komşu kesimde Bayandurlar vardı. tartışılabilecek BayatBayaut aynılığı bir kenara. Iç-Kıpçak ve Taş Kıpçak şeklinde ayrıldığını Hudûd'daki bilgilerden tahmin ediyoruz. hepsi kişi adt (eponym) kökünden olan boyadiarı şöyledir: O irro-Eymt-lmey (okunuşu açıklıla belli değil) • ImeMEmek (Yimek) ©Tatar ■'■' • Bafandur (Bayandur) • KJvfçak (Kıpçak) • LankaZ'Lanıkaz (Minorsky'ye göre: Nılkaz) • Aciadfl) Bu destanda Kinoekler. Kimek ülkesinin kuzeybatı kesiminde Kıpçaklar yayılmışlardı.. Câm (Çim) ırmağı'nı geçince Başkurt karakollarını görmüştü. muhakkak daha eski bir kaynaktan aktardığı Kimek destanında yedi boyun adını vermiştir. yüzyılın ortalarında. Birlik dağıldıktan sonra bir kısmı Seyhun boyuna inmişler. Kimek boybirliğinin başlangıçta yedi boy ite kurulduğunu. bir kısmı da Altmordu'daki Kıpçaklar içtnete görüimüşlerdîr. Hudûd'da geçen Yagsun Yasu (Y. bunların eski kaynaklarca hemen hiç tanınmamalarından anlaşılıyor. O belki Bayandurlar1!. Çünkü yutanda belirtildiği üzere. Bunlardan ilk derecesi bMW boydan kurulan 'Boy begliğf. ötekisi büyük boylar birliğiyle oluşan "Hakanlı devlet" yüksekliğinde idi. Çünkü. Ancak bu husus. O bakımdan kökü " Bayan* olabilir. Tokuz Tatar ve Otuz-Tatar olarak Kök-Türk yazıtlarında geçer. Tme onun "DUT (Oivanü Lûgaii't-Törkyde de Başkurd ve Kimekterln dffi beraber zikredilmiştir* sözü de belge olamaz. Kimek ulusunda bu adı taşıyan bir boy bulunmamaktadır. Kimek boybirliğine sonradan hangi boyların katılmış olabileceğini açıkça bilemiyoruz. Kâşgariı da bu boydan kısaca söz eder. . gsun-Yasav)'nun İtil ile Ertiş arasında yaşayan Başkurtlar'dan başkası olmadığı hususu. Birlik boylarının ülke içindeki dağılış ve yerleşme yerleri kesinlikle bilinmemekle birlikte. Bunun adı. Lankaz ve Aclad hakkında hiç bir bilgimiz yoktur. sonraları Batı Sibirya'dan Orta Avrupa'ya uzanan pek geniş bozkırların hâkimi olmuşlardır. Onları. elimizdeki boyadiarınırı karıştırılmasından ve hattâ ters yorumlanmasından ileri geldiği için. öte yandan dabu ikinci boy Kimek boy düzeni içinde (3. öteki boylardan imi'nin Kıpçaklar'ın doğusunda ve Tatarlar'ın Yimekler'in doğusunda bulunduklarını sanıyorum. Onların. düzende o sayıda büyük boy bulunuyor demek olmalıdır. bu ilk devirleri süresince az tanıdığımız bir boydur. elimizdeki bazı kayıtlar bunu tahmine imkân veriyor. O eserde bunu belli edecek açık veya kapalı Nç bir ifade yoktur ve itham ettiği Minorsky de metni karışfermamıştır.

Bu tarz giyimin. Asıl geçimleri hayvan besleyiciliği olan bu kalabalık toplum büyük sayıda hayvan beslerler ve onların her türlü ürünlerine dayalı bir iktisat hayatı yaşarlardı. Pamuktan yapılmış nakışlı ve çubuklu olan bu dokumayla kışlık elbise dikilirmiş. getirilse bile çok yaşamadığını belirtir. gerek kaynaklarındaki bilgilerden ve gerek günümüze kalan dil kalıntılarından açıkça anlaşıldığı üzere. Avcılık. Kâşgarlı Mahmûd Beg "Kemek (tek fethayte)" adı verilen bir dokumayı tanıtıyor. Kıpçaklar da bundan yağmurluk yapariarmış. Bu kayıtlara bakılırsa. Kimek ocakları (âile)'nda ataerkil hâkimiyet vardı Bu. sulak yerlerde ve çayırlarda dolaşırlardı. onların tarafına geçerlerdi. Unvanların başında "Hakan" geliyor. Bu ad Kimekler'e özgü bir tür dokuma olarak aslında "Kimekler" de olabilir. Kimek ülkesinde iki ağız bulunduğu da ortaya çıkıyor. herhalçie eski bir kaynaktan alarak başbuğlarına "Baygt* (Yabgu)* unvanını veriyor. Kimekler ite Kırgızlar'da giyimin tamamen aynı olduğunu belirtir. eş olması çok tabiidir Karda Kimekleıin kayak kullandıkları da belirtilir. kendi idaresindeki ülkenin bir bölümünü idare etmek üzere verdiği bir vazife unvanı idi. Onların Gök'e (Tanrfya) taptıkları. Göçerevli Kimekler'in besledikleri büyük sayıda ki hayvanları kışın kendi sert iklimlerinde korumaları çok güç oturdu. Her ili kendi hâkimi şdare etmesiyle. GerdîzTnin anlattığına göre. Yüksek seviyedeki başka bir ünvân da "Tutug" (bir okuyuşa gör« Totok)'dur (Kimek destanı ve MCtometül-Tevârih). hayvan besleyiciliği (çobanlık) ite meşgul olurlar. Ocakların bütün servetlerini büyük hayvan sürüleri teşkil ederdi. Kimekler samur (semmûr) kakım ve sincap gibi kürklü hayvanları avlarlardı. Kuzey kesimindeki ormanlık yerlerde yaşayan Kimekler. Eski ve asıl şekli "Kağan" olan bu ünvân. Kimekler.) ve *Şad* (Kimek destanı) unvanları. bağımsız devlet başkanına verilirdi. Nüfusun büyük çoğunluğu. göçerevlilerde ise yardımcı meşguliyet olarak kabul edilmişti. bir bölgenin askerî-mülKI idarecisine verilirdi. Geçimin bir yolunun avcılık olduğunu belirtmiştim. Orada toprak altında ağaçtan su hazneleri yapmışlardı. idarecinin kendi soyuna mahsustur. Oğuzlar ile iyi anlaştıktan yıllarda kış şiddetli olunca hayvan sürülerini alır. Her il'inde kendi içinde boy ve uruğlara ayrtîmış bulunacağı da düşünülebilir. Türk diliyle konuşuyorlardı. Bu orun. ülkenin başında "Hakan' unvanlı bir hükümdar bulunuyordu. Bir çok büyük boyun birliğinden kurulmuştur. Yazm yaylakta otlaklarda. ilk çağdan gelen bütün Türk boylarında böyledir. Ünlü Arap gezgini. göçerevli bir hayat tarzı sürdürürdü. geçimlerini bunların ürünleriyle sağlarlardı. Ülke nüfusunun büyük kısmı. K?mek Devletinin devlet teşkilatını bize kısaca Hudûd tanıtıyor. ikisi de Kimekler in Hakaniı devlet düzenine sahip bulunduğunu ortaya koymakladır. Gerdlzî (1060) ise. daha çok avcılık ite geçinirlerdi. çocuklarına veraset yoluyla verilir. Bu. Soğuğun şiddetlendiği günlerde sular donunca. onlar Ertiş trmağı'nı ulu Tanrısı sayariarmış. Kimekler'de de Kamlık (Şamanizm) dini hâkim bulunuyordu. sığır ve koyun gelirdi. bîri önde öteki arkada tutulmuş». Hakan'ın saraydaki eşi olan kadın M Hsturf ilkçağdan beri bütün Türk devletlerinde kullanılmıştır. kementler ile bu atlardan yakalar ve ehlileştirirlerdi. Aynı yüzyılda ve bu devlete daha yakın yerde yazılmış "Hudûd" (982)'da Kimek hükümdarının unvanı "Hakan" olarak verilmiştir. Yine bu kaynağımız onlarda deve bulunmadığını. Atalar ruhu'na ve Ateşe de büyük saygı gösterdikleri biliniyor. Verdiği bilgiye göre. "Yabgu* (Kimek destanı vb. "Murûc" (943) İte "Tenbîh" (956) adlı eserlerinde. Onlarda hayat tarzlarından başlıca ikisinin hâkim bulunduğu anlaşılıyor. O halde kısaca toparlarsak. Eki oturaklar dışındakiler. 941) Kimekler'de bir Yada. Elimizdeki dil kalıntıları dikkatle incelenince. Bu büyük devlet göçerevli hayvan besleyici boyların iktisadını vm hukukunu ön plânda tutar.taşı bulunduğunu haber veriyor. Devlet idaresi aristokrat nitelikte ve Hakan soyu elindedir. Onun idaresi altındaki ülke on bir (belki kendisininki ile on iki) ll'e ayrılmıştır. onlardan "Kimek Yabguluğu" olarak söz etmiştir. Kimek devlet yapısı Hakaniı derecesindedir. Ancak bunlar yer ve zamana göre. ister Hakan olsun. onların Oğuz duşu içindi bulunduktan sırada tesbit edilmiş "Dedem Korkut Kitabındaki beitrtHerdflft anlaşılıyor. ister Yabgu. hayvan besleyicisi olmaları dolayısıyla yılı yaylak ve kışlak denilen belli iki yöre arasında yarı göçebe geçirirlerdi. Dokumanın kendi belki önceleri yünden . Hudûd yazarı. O halde Kimek Devletinin asri iktisadı bu hayvan besleyiciliğine ve onlardan alınmış maddelere dayanmaktaydı. Bölgelerde Hakan soyundan kişiler veya birliği oluşturan boyların beğteri hâkrrndir. Hakan'ın yakınlarına. oldukça oturak bir yaşayışa sahip idiler. lîk çağ boyunca bütün Türk devlet ve boylarında olduğu gibi. Orada be- lirtiidiği üzre. oldukça eski bir geçmişin eseri olarak. Kışın karlı günlerini soğuktan korunabilen vadi ve su kenarlarındaki kışlaklarında geçirirlerdi. MuhalhH. komşu Oğuzlar ile birlikte Ana-Türkçe (Y-Türkçesi) konuşmakta idi En kuzey batıda bulunan bir kısım Kıpçaklar ile bir kısım Yimekler ise. Göçerevli Kimekler. Ertiş ırmağının yukarı boyunda binlerce vahşi at bulunuyordu. kendileri ve hayvanlar bunlardan yararlanırdı. Kimekler'de "Su kültü" bulunduğu Gerdizf nin aktardığı Kimek destanından ortaya çıkıyor. Onların kışın karlı günlerinde kürk hayvanı avına çıktıklarını Mervezî anlatır. yy)' in yazdığına göre de Kimekler öten kişilerin cesetlerini yakarlar ve büyük akarsulara (Ertiş ırmağına) dökerlermiş. Ishak ibn el-Hüseyin (XI.172 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ 173 Kaynaklarımızdan Ali ei-Mes'ûdî. Kaynaklarda geçen bazı unvanlardan Kimek Devlett'nin üst orunları hakkında bügj ed^ebilıyonjz 8u unvanları zaten ilk ortaçağdaki Türk devletlerinde de bulmaktayız. Sayıca çok az olan bu oturaklar. Sert-soğuklarda bineklerini götürdükleri bir bölge Oğuz yurduna yakın Ak tag (ûk tag) îdi. oturak Kimekler'de asıl geçim. Keçeden yapılmış büyük otağlardan küçük çadırlara kadar değişik barınakları vardı. KüttOr: Kimekler. Besledikleri ve ürettikleri hayvanların başında at. Yeri. Nitekim Bayandur boyunun da bu tür teşkilâtı benimsemiş olduğu. Bulgar Türçesi (S-Türkçesi) tesirinde bir ağıza sahip idiler. Bu hayat tarzının bir gereği olarak büyük çadırlar altında bannırlardı. üter de on bîr "âmir vardır. zaten göçerevli yaşayışın gerektirdiği hususlara uygun birimlerden oluştuğuna göre. Ebû Dulaf (Mis'ar b.

her fert ve cemiyet şuurlu varlığını devlete borçludur. Etler kurutulup saklanarak kışın da yenirdi. Yaylakta semirtilmiş hayvanlara! eti ve sütü en İyi gıdadır. Kimekier'in yiyeceklerinin başında hayvanlardan elde ettikleri besinler getirdi. yazısız ve yazılı tarihî an'anelerle içtima? teşkilât üzerindeki tedkikter ve nihayet az da olsa tarih kaynakları.IV. deri. ziraatla meşgul olarak köyde ve ticaret ve sanatla uğraşarak şehirlerde yaşayan Türk zümrelerine de çok erkenden tesadüf edilmektedir. bu varlığı müdafaa ve idame için mükemmel bir askerî teşkilâta ihtiyaç vardır. Her insan birliğinin en yüksek içtimaî müesessesi devlettir. Arkeologya. filologya ve etnologya araştırmaları. Devletin yaşaması için kanunlara ve ailede disipline. Doğu Avrupa Türk Kavim ve Devletleri Akdes Nimet KURAT Giriş Kavimler muhaceretinden önce (M. besin deleri yüksek bâr içkidir. bunu dtşandan temin ettiklerini belirtirler.S. Bu bakımdan Türklerin eski çağlamı yalnız "göçebe bir zümre" telâkki etmek doğru değildir. Kimekler. İslâm coğrafyacıiarmm haber kaynağı olan bu tacirlerin güvenlik içinde dolaşmaları da aynca dikkate öeğer bir husustur. değiş-tokuş'un esas alındığı düşünülebilir. Törkler'in kurdukları gerek "göçebe" ve gerek . yüzyıl ortalarına kadar) Türk tarihinin en eski çağları. Kimek ülkesinde tuz bulunmadan*. bugün bizde de yapılan "pastırma* biçiminde olmalıdır. Türk kavimleri tarih sahnesine çıkalı hem devlet teşkilâtı hem disiplinli hayat ve askerî teşkilât bakımından en yüksek mertebeye ulaştıklarını daima göstere gelmişlerdir. Tarihî şartların icabı olarak Türk kavimlerinin bir kısmı göçebe olmakla beraber. yapağı. birçok millet ile alış-veriş yaptıkları anlaşıyor Çevre ülkeler ife canlı hayvan ve ürünleri (et. halı. dokuma vb) üzerine ticaret yapılırdı. Kımız. sığır ve at eti yerler. Kimek ve Kırgız îtten gibi ana yollar dışında kalmış olan Türk yurtlarında toplu halde çetin yollarda aylarca dolaşarak ticaret yaptıklarını. avladıktan kürklü hayvanların postlarını da ihraç ederlerdi Bunlara karşılık dışarıdan başka ihtiyaç maddeleri alırlardı. German ve Slav kavimlerintndeki gibi.174 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ 1?» iken XI. tıpkı Grek. Bu madde onlar için o derecede değerli idi ki. Boi miktarda koyun. komşularının vaziyetleri bir araya getirilerek mütalâa edilirse. İçecekleri arasında süt ve bundan yapılmış olan besinler vardı. II. sütlerini de içerlerdi. henüz esaslı bir şekilde aydınlanamamıştır. pazar açtıklarını bitiyoruz. Kelt. Eski Türkeli'nin büyük bir sahası bozkır olması itibariyle bura ahalisinin mühim bir kısmı tabiî şartlara uyarak göçebe hayatı geçirmek mecburiyetinde tefanıştır. yapıcı ve yaratıcı bir unsur olarak dünya tarihinde çok erkenden kendilerini göstermişlerdir. Şu cihet muhakkaktır ki. Lâtin. Objektif bir gözle Türk kavimlerinin tarihleri araştırılarak ve her devrin kendi hususiyetleri. gün geçtikçe bu ciheti müsbet bir şekilde ortaya koymaktadırlar. Gerdizî ile Mervezî. İslâm tüccarlarının Oğuz. coğrafî ve ekonomik şartları. samur kürk ile değiştirmeye razı oluyorlardı. Aynca. Türk ilinde geçmişlerde cereyan eden vak'alar. yüzytfda artık pamuktan yapılır olabilir. Ticarette para'dan çok. Kimek ulusundan Kıpçaklar'ın bunu kutlandıklarının belirtilmesi de ayrı bir belge sayılabilir. Bu et kurutma usulü. netice itibariyle Türk milletinin her itibarla büyük bir millet olduğunu göstermek için esaslı bir delil teşkil etmektedir. at sütü de »çerler ve bundan hazırladıkları mayalı içkiye de "kımız" derlerdi. Kimekier'in başta komşuları olmak özere. Türk kavimleri devlet kuran mükemmel teşkilâtı olan.

Huriar1* aynı zamanlarda faaliyette bulunan Vizigoöar ve Anglo-Saksonlar'dan fazla "barbar olmad. Türk'ün ana yurdu sayılan Altay-Hazar-Yayık sahasından. Atillâ. Alanlar Orta Avrupa'ya doğru ilerlerken. ticaret. 375 tarihinde Hunlar önce Kuban boyunda yaşayan Alaniar'a saldırdılar ve onları batıya doğru takibe başladılar. muhtelif kavimlerin umumî bir harekete geçmeleri gibi muazzam bir "muhaceret" başlamıştır. Doğu Avrupa'daki En Eski Türk Kavimleri: 1» İskitler» Sarmatlar. Diğer taraftan "mieko".Hunlar ve Attilfl 375 de başlanan büyük kavimler muhaceretinin dünya ve bilhassa Avrupa tarihinde büyük Ur önemi vardır. Doğu veOrta Avrupa'nm muhtelif ırk ve cinsten olan kavimleri hâkim IttteNun unsurunun kuvvetli ve askerî teşkilâtı altmda bîr arada yaşamak ve faaliyette bulunmak imkânım bulmuşlardır. kuvvetti şahsiyetler ve mükemmel teşkilat sayesinde büyük faaliyetler gösterdiği.klannı ayrıca izah etmek fuzulîdir. Kafkaslardan Alpler'e kadar uzanmakta idi. Bunun gibi. XIII. bunun bir hakikat olarak kabulde şüphe götürmez deliller olmakla beraber.S. bunların orta Dnepr ve Karpatlar'a kadar uzanan sahayı ellerinde bulundurduklarına göre. Vizigotlar) kuvvetleri ile neticesiz kal» büyük meydan muharebesinden iki yıl sonra yani 453te ölmüş ve Hun Hakanlığı da parçalanmıştır. orta Dnepr ve Onestr sahasındaki bazı Sfâv zümrelerini hâkimiyetleri altında bulundurdukları uzak bir ihtimal sayılamaz. binlerce yıllık tarihi ile ispat etmiş olan Türk illeri ve boylarının tekrar eski şan ve şöhretine ve şerefine lâyık bir şekilde kendini göstereceğinde şüphe yoktur. bize Türk kavimlerinin Türkistan. sonra sıra Don ite Dnestr (Turta) arasında yaşayan Ostrogotlar'a geldi. Don ooyian ve Karadeniz'in şimali) tarihî faaliyetlerinin ehemmiyetini göstermekte kal* mayıp. Hunlar1»! on yüksek devri başlamaktadır. iktisat ve kültür merkezleri yaratan gayet mühim Türk devletlerini veya zümrelerini tarih kaydetmektedir. da bunda büyük payı olmuştur Fakat.bazt Türk zümrelerinin. Iskitler'den sonra (M. muhtelif German kavimlerinden başka (Gotlar. Avrupa tarihinin dönüm noktası ve yeni bir devrin (Orta Zamanlar) başlangıcı sayılmaktadır. daha doğrusu dâhTbir kumandan ve büyük bir devlet adamı öten Atillâ'nın 446 de tek başına Hurttefm idaresini ele aldıktan sonra Büyük Hun Hakanlığı kurulmuştur. ki devir için. MI. Türklerin bu ülkelerin hayatında işgal ettikleri ve edecekleri mevki hakkında bir fikir vermektedir. yözyto sonunda Idü-KafkasDon-Ttea sahası kamilen Huftter'm alîne geçi.Ö.S. Heruller. burada yerleşiyorlar ve IV. Atilla'nın kurduğu hakanlık sayesinde. Burada. ancak ana hatlarını tesbitte iktifa edeceğimiz "Türkili tarihi* bile. Kama. fnç olmazsa bir kısmı Türklüter. Kama. Ezcümle "ana vatanları" Pripet-Vistül arası olduğu kabul edilen Slavların en eski dillerinde rastlanılan bazı Türkçe sözler bu faraziyeyi kuvvetlendiriyor. bir kısmını batıya ittiler.kulun) eski Slâvcaya Türkler'den alınmıştır. "bykü" (boğa). güney ve batı istikametlerinde yayıldıktan kuvvetle muhtemeldir. Hazar denizi sahasında kalmış öten Batı Hunlan'nın iöW\ geçerek garp istikametinde Herlemeleriytebiihassa German olmak üzere. Hunlar bunları da yendtten bir kısmını tabiiyetlerine aldılar. III. Balkanlar ve bilhassa Şarkî Avrupa'daki (İdil. buraya muhtelif fasıllarla German zümreleri de müdahale etmişlerdir. bir çok Slav ve doğudaki bazt Fin kavimleri bu imparatorluğun ahalisini teşkil ediyordu: Siâv zümrelerinin teşkilâtlanmağa" başlamaları.S.Ö. faaliyet ve bilhassa Slav kavimlerine karşı hâkimiyet ve tesir sahası olduğu gibi. kuvvetli Wr ihtimale göre. Görülüyorki Doğu Avrupa'nın tarihi M. yüzyıllannda. Türk-Germen münasebetlerinin M. Sibir. Bzel adı attmda iyi bir kırar sıfattyte Alman halk edebiyatının şaheserlerinden biri ve en eskisi olan. yüzyıldan beri mütemadiyen Orta Asya'dan gelen kavimler için hareket. Attila 461 de Katateun (Şaton) kırfarmda Batı Roma İmparatorluğu ve müttefikleri (Alanlar. IV. 100-374 tarihlerinde Yayık. M. VI-IV. yüzyılda mevcut olan "Hiyung-nu"lar. Kafkas ve Anadolu. IV-k-yüzyıl) Karaderiöfffi şîmaiindeki Bozkırların efendileri olan Sarmatlarlın. TürteMunter hâkim zBffire Öfrriak üzem. Gepidler). yerine ve sırasına göre hayatın her sahasında gayet verimli işler icra ettiğini görüyoruz. M. yüzyılın üçüncü rub'una kadar kalıyorlar. Diğer taraftan miladın birinci asırlarına doğru Vistül havzasındaki Siâviar'ın Germanlar'ın tesir ve nüfuzunda bulunduktan iddia edilmektedir. öküz).Ö. muhtelif amitlerin tesiriyle miiâddan çok yüzyıllar önce doğu.Ö. yaşamak ve hareket göstermek kabiliyetini. dünya tarihinin gıdişatiyle sıkı bir şekilde bağlı olduğu gibi Türk millî karekterine" nüfu: etmeye çalışan bazı muzır cereyan ve unsurların. Ezcümle mühim bîr kısmı Türk kabilelerinden teşekkül ettiği anlaşılan İskitler (Sakalar)'in M. yani Türk-Hun"lar kabul edilmekle beraber. Roma İmparatorluğunun yıkılışında.17» TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ 177 'oturak* devletlerin. Türklüğü kuvvetle hatıra gelmektedir. Bazı tarih. M. aynı zamanda. Slav kabilelerinden bazılarının Türk tesirine maruz kalmış olduğuna hükmedilmektedir. "volü" (ulak. Bu kabilden Doğu Avrupa'nın cenup sahasının da çok erkenden bazı Türk zümreleri tarafından İşgal edildiğini gösteren emareler mevcuttur.Ö. dil ve arkeologya âlimleri Siâviar'ın eski çağlarda ya Türk veya German hâkimiyetinde bulunduklarını kabul ediyorlar. Roksolan ve Yazığlar s Çin kaynaklarına istinaden tarihin eski Türk devleti olarak M. 2.Ö. Hun tesiri ve hâkimiyetiyle mümkün olmuştur. bil'akis tarihinin sonraki ceryanı bunu takviye edici mahiyettedir. Ostrogotlar'ın bir kısmı Panonya"da yerleştiler. Bu cihetle de Türkeli'nin tarihi çok taraflı ve çok müsmir bir inkişaf göstermektedir. bugünkü Avrupa'nın etnik ve siyasî teşekkülünde Kavimler Muhacereti doğrudan doğruya âmil olmakla. yüzyıllarda bu zümrelerin Don . ile aşağı Tuna boyunda kaldıkları malûmdur. Büyük askerî devletler vücuda getirildiği git». TMıbelungenlıed'e girmiştin o burada KriemMId'in ikinci kocası olarak gösteriliyor ve kendisine Dîetrich von Bern ve Hildebrand gibi kahramanlar refakat ediyorlar. Tarihimizin son yüzyıllarındaki duraklama ve gerileme ise. 180 tarihlerine doğru Got'lar aşağı Vistül sahasından hareketle Karadeniz'in şimaline gelerek. Onların da kuzeybatıda türlü Slav zümrelerine şu veya bu şekilde tesir yaptıktan imkân dahilindedir. iran. doğruluğunu cerhedecek esaslı deliller de yoktur. Bu defa Siâviar'ın büyük bir kısmı German nufûz ve tesiri altında kalmıştır. birkaç yüz yıl önce başladığı anlaşılmaktadır. Bu kavmin başına 434 de Bleda ve AttHâ kardeşler geçtikten sonra. bunun içindir ki bazı âlimler Slavların ehlî hayvan beslemeyi ilk olarak Türkler'den öğrendiklerini iddia ederler. M. "tvarogu" (peynir) ve "koni* (at. Bundan sonra VIzigotlar dö şiddrtfrHun baskısına dayanamayarak Dnestr-Tuna sahasını bırakıp Bizans imparatorluğu hudutların» girdiler. Hakanlık Idrdefrftorfe. Meselâ: 'koza' (keçi). Sarmaıiar'ın bir parçasını teşkil eden Roksolan (Roks-alan) ve hele Yazığlar'm. "skotu" ve "nuta" sözlerinin eski Slâvcaya Germanlar'dan alındığı ileri sürülüyor.

Bunların bir kısmı Bulgar adiyle malûmdur. bal ve balmumu. bunu Avariar'm Gepıdter'i yenerek Dakya'ya girmeleri takip etmişti. Vltt. başka to Hazaı ticaret istasyonu olduğu tahmin edilmektedir. Kuban Don boyunda Macarlar Hazar Kağanına tâbi idiler. bunlardan başka diğer büyük ve küçük şehirler olduğu da zannedilmektedir. ÇirvTürkistaJV Karadeniz-Bizans-ûnasya-lran-Harzen>Suriye^ Avrupa. İstanbul tahtını paylaştıkları malûmdur. Avarlar Orta Avrupa'nın en kuvvetli bir. Yûzy*hn baş*na arttır. Rn körfezi üzerinden Skandinavya'ya uzanıyordu. buranın eski adı -Hazarca olma» muhtemel olan. kflOrta Don boyundaki Burtaslar. Avarlar'ın en kuvvetli devirleri VII. yüzyılın ortalarından biraz sonraki bir 2amana aittir. Ant adiyle tanınan ve asker? teşkilâtının intizamı bakımından ilk Slav kavmi olan bu zümrenin. Bizans imparatoru Heraklius. meselâ: İdil nehrinin mansabındaki İtil. Oka-Desna ve Orta Dnepr boyundaki muhtelif Fin ve Slav kabileleri (Radimiç. yani toprağa bağlı bir Türk kavmi. adlan malûm belli başlı Hazar şehirleridir. Polyanlar) kuzay Kafkasya'nın türlü dağlı kavimleri. I. Hazar Devleti'nin VII. kıymetli kürkler. Attilâ'nın ölümü sırasında Aşağı İdil boyunda yaşadıkları anlaşılıyor. yüzyıl başlarında milletlerarası siyaset ve Bizans-lran mücadelesinde mühim bir rol oynadığı malûmdur. meselâ: Desna boyundaki Slav kabilelerinden ev başına yılda bîr kıymetli hayvan derisi isteniyordu. Pannonya'y» bırakarak şimalî İtalya'yı işgal etmek mecburiyetinde kaldılar. Slav Ve Skandinavya memleketlerinden muhtelif eşya ve esir gelmekte idi. 796 da bunların varlıklarına nihayet verilmiş.Hazar-Skandinavya yollannın birleştiği bir saha idi. Dnestr ve Karpat sahasını işgal ettikten sonra. Mamafih bu tâbiyetin fazla ağır olmadığı. Hazar Devletiyle Bizans arasında iktisadî ve siyâsî iş birliğinin kuvvetli olduğunu görüyoruz. Avarlar yerli ahali ile kanşrmş gitmiştir. Yayık nehri mansabındaki (?) Saksın. Sasanîler'e yenilmekten ancak Hazar yardımı (622-627) sayesinde kurtulmuştur. VI. ilk defa olmak üzere Slav Kavimleri Türk hâkimiyetinde uzun bir zaman yaşamışlar. Vjatiçt Severyan. bir kısmının Don-ttiH sahasında. Hazarlar. Bu devlet içinde baş gösteren mücadeleler neticesinde Avarlar (Juan-juanfar) VI. Bâr müddet sonra Pannonya'da yerleşen Langobardlar'la Avarlar arasında. Yayık. yüzyılın ortalarına doğru (552 de) Karadeniz'in şimalîne germişlerdir. en geç M. ak . diğerinin Don-Dnepr mıntıkasında kaldıktan anlaşılıyor Faka! Ura! ve Yayık taraflarından gelen yeni bir Türk hareketi Bulgarlar'ın bir kısmını batı istikametinde sürüklemeğe başlamıştır. devletin esas iktisadî bünyesi ticarete istinat etmeğe başlamıştır Az bir zaman içinde türlü büyük ticaret merkezleri -şehirler. Bu defa Ural'ın güneyinden SabMsr» Yayık cihetinden de Avarlar gelmişlerdi. Bulgarlar. Orta Dnepr'de. ekseriyetle karşılıklı mücadeleden ibaret olmakla beraber. Kuban mansabındaki Tamatarhan. Dak-yada (bugünkü Romanya) bulunan Gepidler'e karşı bir anlaşma olmuş. Saniyen Türkfer'de muhtelif German (Frank) zümreieri arasında karışma artmıştır. Bire İtil şehrinden. diğeri: Bizans'tan Karadeniz-Özü (Dnepr) nehrini takiben İlmen gölü. Avarlar Orta Dnepr. Avarlar sayesinde bu mertebeye yük-seîmîş oîmalaR da uzak bir ihtimal sayılamaz. yüzyılda İdil'in orta ve aşağı mecrası ite şimalî Kafkasya ve Don boyunu etinde tutmakta idi.kurulmuştur.1TB TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ 179 3-A varlar Huniar'tn esas kısmı Atillâ'nın ölümünden sonra (453) Don boyuna çekilmişlerdi. Burası: Icfil." Sabir Türkleri1!** inkırazından sonra. her iki kavim komşu olmak sıfatiyîe herhangi bir şekilde modus vivendî bulmak mecburiyetinde idiler. hayatı basamağından devlet teşkilâtı basamağına çıkmak imkânım bulmuşlardır. kereste. Hazar memleketine Kama ve Orta İdil havzasından her nevi hububat. Avarlar'ın Avrupa'daki iki yüzyıldan fazla süren hâkimiyeti Avrupa talihi bakımından bîr kaç cihetle mühimdir: evvelâ. buradaki Siâv kabilelerinden bazılarını da tâbiiyetlerine almışlardı. Bukjarfar'ın baö kısmı onların hâkimiyetini tanımak mecbüriyetir*de kaldılar. IX. Şimal? Kafkasya'daki Semender ve Derbent. bu münasebet. Suvarlar'ın M. Balkanlarda ilk Slav unsurlarının esaslı bir şekilde yerleşmelerinin Avatîsr tarafından alman tedbîrlerin bir neticesi olduğu malûmdur» Bu Türk kavminin güney ve doğu Slavlar'mı uzun birzaman hâkimiyetleri altında bulundurdukları* m ve birçok Slav kabilelerinin Avarlar tarafından müthiş hezimete uğradıklarını gösteren emarete? mevcuttur. her kavmin meşguliyeti ve tabu zenginfiğine göre az mikdarda vergi alınmaktan ibaret olduğu anlaşılıyor. Bilhassa Avar hareketi çok kuvvetli idi. bir müddet sonra Avar tazyiki altında Langobartlar.S. Hazarlar'ın da İdil bo- yunun en eski ahalisinden biri olduğu muhakkak gibi görülmektedir. Hat M yolun son kısmı Hazarlar'ın elinde kiL Hattâ bugünkü Kiyef şehrinin. 4* Hazar Kağanlığı Şarkî Avrupa'da ilk muntazam devlet kuran kavim Hazarlar'dff.S. dört büyük nehrin mansabında. Türk devlet ve askerî teşkilâtının tesiriyle bunlar "kabile1. Kuban ve Don (Ten) gfoi.Sambat idi. yani \fl. kan ve Bizans'tan endüstri (sanayi) mamulâtı. Hun Hakanhğı'na tâbi olan Hazarlar'ın. hattâ iki Hazar prensesinin Bizans imparatorlariyle evlenerek. Orta Asya'da halis bir Türk kavmi idiler. kavmi'olmak sıfatiyîe 668 tarihinden beri Orta Avrupa ve Balkan tarihinde gayet mühim bir yer tutmuşlardır. Hazarlar'ın müatakH bir siyâsî varlık olarak meydana çıkmalan. Yayık boyunca cenubi Ural'dan muhtelif madenler. onların buraya ne zaman geldikleri katiyetle tesbit edilemiyor. Büyük kara ve nehir-deniz ticaret yollarının geçtiği bir yerde oturan Hazarlar erkenden yerleşik bir kavim oldukları gibi. ticaretle meşgul ve aynı zamanda ziraatı da ihmal etmeyen. Kama boyundaki Bulgar ve Fin ahaliden de bilhassa kıymetli kürkler alındığı anlaşılmaktadır. VII-IX. yüzyıllarda Hazar hâkimiyeti gittikçe genişleyerek Şarkî Avrupa'nın en büyük devleti (imparatorluğu) derecesine yükselmiştir. Don boyundaki Sarkel (Ak-şehir) kalesi. Ladoga gölü. Bulgarlar'ın iki zümreden teşekkül ettikleri. İdil'i takiben bir kaç büyük ve küçük ırmak vasıtasıyla Rn körfezi ve Skandinavya'ya. Çin ve Türkistan'dan ipek ve pamuklu dokuma. 626 da onlar Bizans İmparatorluğunun merkezi İstanbul'u b**e muhasara etmişlerdiAyni yüzyılın ortalarına doğru Dnestr boyundaki Bulgar Türkieri'nin kuvvetlenmeleri neticesinde Avarlar zayıf düştüler v© nihayet Büyük Kari tarafından. yüzyılın başlarında Kama-ldil boyundaki muhtelif Rn kavimleri. yüzyılda Kama-lcHI mansapiarmda bulunduklarını gösteren bazı deliller olduğuna göre. Hazariar'la Suvarlar'ın birbirine çok yakın bir zümre olduğu zannedilmektedir. yani sonraki Kiyef Rusyası'nda. Bu Türk kavmi Orta Asya'da Juan-juan adiyle tanınıyor ve Batı Türk devleti (Gök-T&k) hey'etine giriyordu. Şehir hayatı süren. Hazarlar'ın işgal ettikleri saha geopolitik bakımdan çok mühimdir. yani yüksek bir maddî ve manevî medeniyete sahip. yüzyılın sonlarında Doğu Avrupa'da M mühim ticaret yolu vardı.

Peçenekier 869 tarihlerinde İdil'i geçip Don toyuna geldikten sonra. Hazar hükümdarını takliden 'kağan* tesmiye etmesi de bu tesiri göstermeğe kâfidir. Söylendiğine göre. yüzyılın sonunda Karadeniz kıyılarında yerleşebildiler. Azak denizi sahasından bugünkü Macaristan'a gelmeleri ve dolayısiyte Orta Avrupa'da. yüzyılın ortalarında Itü-Harezm tica-ret^yotu Peçenek Tûritferi tarafından istila edilince. Aynı zamanda İtilin ticareti de yollarda emniyetin bitmesiyle esas itibariyle sarsılmıştır. Peçeneklerin Hazarlar'ı Karadeniz kıyılarından mahrum etmeleri esnasında ise İlmen gölü civarındaki Vareg-Rus knezi Kiyef'i zapt ite. Bilhassa IX. yüzyılterdak? Hazar hâkimiyeti. bilhassa Kağan ve saray erkânı Yahudi dinini kabul etmişlerdi. bu tehlikeyi. tcraî kuvvetin başında "Hakanbey" unvaniyle biti bulunurdu. to'de. bilhassa iktisadî vaziyet bozulunca. adeta devletin en yüksek sembolü olarak. 5. yüzyılın 15 nci yıllarında Hazar devletinin artık olmadığı anlaşılıyor. Ayni şekilde. Peçenekier bu defa Hazarlar için tehlikeli bir komşu oldular. Peçeneklörin üçüncü rcrilarl-de Kiyeften Karadeniz sahillerine înmeîç istidadını gösteren Slav yayılışını durdurmuş olmalandır. Bu euretie Peçeneklerin garba doğru hareketlerinin en mühim neticesi Slav âlemi arasında kubatın kesilmesi ddu. bu defa efendi ve devlet kumcu. Hazarlar dıştan geien tehlikeye karşı duramadılar. Us (Oğuz)lar ve Konumlar 870 tarihlerinden itibaren Don ile Dnestr nehirleri arası. Kiyef şehri hem Bizans. Bunun. Malûm olduğu üzere Ruslar.-IX. kendi devri için en "modern1 bir manzara arzetmektedir Devletin taşında bulunan "Kağan1 (hakan) m mutlaka hükümdar neslinden. Hıristiyanlığı kabul eden âk Rus knezi Vladimirin (988) kendini. Hazarlar arasında dörtbeş (belki de fazla} din yan yana şerbetçe yaşayabilmişlerdir. Tüccar tabakası Harezm ve diğer İslâm memleketleriyle fazla temas neticesinde müslümandı. çünkü: uzun zaman süren Hazar tesiri neticesinde bura yeni Slav ahalisi devlet idaresine daha çok alışık olduğu gibi. Kağan. Bu Türk kavmi 1» yıl müddetle Ruslarin (artık Skandînavya unsuru kalmayan ve Slaviaşan kütlenin) Kiyeften daha cenuba inmelerine karşı en büyük ve kuvvetli bir set rolünü oynamıştır. Bundan daha mühim cihet: Peçenekier Aşağı Dnestr ve Tuna boylarını. Peçenekler'ie harpler neticesinde çok zayıf düşmüş olan Hazar devletine karşı. representativ bir şahıstan başka bîr şey ifade etmiyordu. Bu Türk kavmi kabileler birliğinden daha yukarı bir basamağa çıkamamış. bu şehir bugünkü Ejderhan (Hacı Tarhan) şehrine yakın bir yerde olup. itilin suları altında kalmıştır. Zaten en eski Türk örf ve âdedine göre "herkes kendine göre tanrıya ulaşabilirdi1. asker! Kuvvetlerin başında da "İl-Şaf unvaniyle ikinci bîr şahsın durduğu an&ş&yor. imtiyazlar veriyorlardı. yüzyıllardaki Altın Ordu'nun Rus yurdu üzerindeki hâkimiyetinin bir öncüsü mahiyetindedir. yüzyılın sonlarına doğru Hazar devletinin sür'atle inkıraza doğru gitmesine sebep oldu. aynı zamanda Macarlar Transilvanya ve Tisa-Tuna boylarını ellerine geçirmekle Batı Slavtarı'yla Güney Stevian'nm aralarına girmişlerdir. yani tam bir vicdan hürriyeti mevcuttu. bunun faydası görülmüş ise de» çok geçmeden. Bütün bu âmiller bir araya gelerek X. ■ Hazarlar. bunda muvaffak olamadılar. Hazarlar. Macar ve Alman tarihi için ehemmiyetini ayrıca izaha lüzum yoktur. Peçeneklerin işgal ettikleri saha şimalde Kiyef yakınlarına kadar uzanmakta idi. 862 tarihlerinde İlmen gölü civarında İh Rus-Slav knezliğini (beyliğini) kurmuşlardı. Dakya'nm bir kısmım işgal etmekle* o sıralarda hemhudut dan Şark ve Cenup (Balkan) Slavlan'nı birbirinden ayırmışlardır. tkfisaden yükseldikçe. Peçenekier kısa bir zaman zarfında Don'dan Dnestr'e kadar bu- günkü Karadeniz bozkırlarını işgal ite buradaki Hazar hâkimiyet ve nüfuzuna nihayet verdiler.Peçenekier. türlü memleketlerden getirilen ve çoğu müsJûman olan kıtalardan teşekkül etmekteydi. ticareti teşkilâtlandıran Skandinavyalı bir German unsuru Slavfar'ın başına geçmişti. yüzyılda üral mıntıkasından gelerek Kuban nehri yakınlarında ve Aşağı Don havzasında yerleşen Macariar'ı teşkilâtlandırarak mukavemete hazırlanmışlarsa da bundan hiç bir netice çıkmamıştı. Skand'înavyaiı Ros (yani Varegler) lar da Skandinavya-German dinine mensuptular Bu suretle herhangi bir dine mensup olmak. Hazar ticaretine mühim bir darbe încfrMği gibi. dünya tarihinde gayet önemli bfr rai oynamıştır. Bu suretle Doğu Avrupa'daki Slavlar arasında Hazar-Türk hâkimiyeti kalkar kalkmaz. . yüzyıla tadar açık bir şekilde devam etmiştir. her cins insanlara kolaylıklar gösteriyorlar. hem de İtil ticaretine daha yakındı. VIII. Buradaki Hazar izleri ve medenî tesirleri Kiyef Rusyası'nda XI. meşhur tel şehrinin (muhtelif hafriyata rağmen) yeri kat7 olarak tesbit edilememiştir.180 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ 181 devlet ve İktisadî hayat teşkilâtının kurutması ve yayılmasında Hazar Türkleri'nin büyük roHen olduğunda asla şüphe edilemez. sırasına göre "Kağan1 azledilir. devletin müdafaasında "ücretli" kıtalar kullanmağa başladılar Bu defa askerf kuvvet. Bu devletin son devrine dair kaynaklarda kayıtlar olmadığından kafi bir tarih gösterilemiyor. dünyada o devirde ve hatta sonraları bile görülmeyen nizam ve dinî tolerans vardı. Tûrlû Slav zümrelerinin ayrı kabile heyatı ve ormarvtaria meşguliyetinin icap ettirdiği basamaktan. Kiyef te gittikçe kuvvet bulan VaregRus ve Slav beyliği de hücuma başlamıştır. İlk zamanlar. deviet işlerindeki icraatı ve mevkii bugünkü ingiltere kıralırankinden pek farkfc değildi. Bizanslan ve başka memleketlerden gelen hıristiyanlar da çoktu. Hazar öeviet! ve Hazar hayatı. Macarlarin. burayı Rus-Slav devletinin merkezi yaptı. O Sıralarda Slav kabilelerini bir devlet hâlinde birleştirmeğe çalışan Skandinavyalı Vareg-Ros (Rus)'lar. Denebilir ki. Bu sebeplendir kf. sonraki Türk. ancak XVIII. Hazarlar. onlar Karadeniz'in şimalindeki bozkırlarda 15Q yi gibi uzun bir zaman kalmışlardır. yani 'Kağan oğiu" olması lâzım gelmekle ve kendisine âdeta ilâhi bir ubudiyet gösterilmekle beraber. VIII. Diğer taraftan Hazar devletinde tam bir din toleransı vardı. Hazarlar onlara karşı. Şarktan o sıralarda yeni yeni kavimlerin de harekete geçtiği anlaşılıyor. yerine. Bazı Vareg-Rus başbuğları Peçenek-Hazar mücadesinden istifade ile Kiyef i ele geçirmeğe muvaffak oldular. X!N-XV. Malûm olan cihet XI. Kirimin da bir kısmı dahil olmak üzere Peçeneklerin eline geçmiştir. netoede kıl ve diğer Hazar şehirleri birçok kavim ve ırkların buluştuğu ve iş yaptığı bcr yer oluyordu. İkinci hususiyet de: Hazar devletinde. ticaret ve devlet îeşküâti basamağına yükselmeğe başlamalarında iki asırdan fazla sûren Hazar hâkimiyetinin büyük tesir yaptığı asla inkâr ve reddedilemez. yani bir devlet kuramamış olmakla beraber. Türk unsuru ite çok karışık bir Fin-Ugor kavminin bulunmasına sebep olmuştur. Hazar-Türk ahalisinin büyük kısmı ötedenberi Türklerin "millî dinleri" olan samanlığa mensup oldukları halde üst tabaka. daha şarktaki Uz (Oğuz) tarla bîr ittifak akti suretiyle bertaraf etmek tetemişierse de. Hazar memleketinde suç teşkil etmiyor ve iş güç üzerinde bunun hiç bir tesiri olmuyordu. han neslinden olmak üzme başka bin çıkarılabilirdi.

Mokşı. yüzyıla kadar yerli ahali tarafından femsil edilmişlerdir. Bu Türk z&n-resi V. Kırım yarımadası ve Don mansabındaki Cenevizlilerle de yakın iktisadî münasebetler tesis ettiler. Kumaniar'tn faaliyet sahası yalnız Kıpçak sahralarına münhasır kalmadı. 1236-39 yıllarında bu MoğolTürk hareketi münhasıran Kumanlar1) Kıpçak sahralarından koğmağa matuftu. Peçenekler'in Balkanlar istikametinde ilerlemeleri işte bu tazyik neticesinde oimuşlur. 1224 de Kafkasya yolu ile gelen bir Moğol ordusu tarafından Kalkaçayı (Taganrog'a yakın) boyunda büyük bir hezimete uğradılar. Büyük Hun har»-ketinden önce bu Bulgarların yine Kama ctamda oturmuş oldukları uzak bir ıhılma! sayılamaz. Ar-Mar) ibaret olmakla beraber Kama mansabı ve Ak-ldil havzası çok erkenden Türk kavimleri tarafından işgal edilmeğe başlandı. Su suretle Ukraynalılar. daha doğrusu Slavlar tarafından temsil edSmiş ve bu karışmadan Velikorus.S. diğer bazı yer ve nehir yerlerinin isimlerinin de bu Türk kavmi ile alâkası olduğu pek mümkündür. Kıpçak sahralarında kaldıklan zaman. 6. Kumanlar vücutlarının güzelliğiyle nam kazanmışlardı. Sabir.Kama (Çulman) Bulgarları Devleti Çulman (Kama) nehri havzasının en eski ahalisi muhtelif Rn kavimlerinden (Çirmiş. Bir kısmı batıya giderek Tuna Bulgarları adını almış. Uziar'ın Balkan yarımadasında bir kısmı Vardar ovasında yerleştirilmiş ve XI. aynı zamanda büyük göçten sonra da burada kalmış olmalıdırlar. Kumanca-LatinceFarsça) kalmıştır. Bu kavmin mahiyeti ve tarihi hakkında sarih bir bBgi edinmek şimdiye kadar mümkün olmamıştır. Bir müddet sonra UraMdîl havzasında Sabirler görünüyorlar ve -ağlebi ihtimal burada çok kalmayarak Kafkasya'ya doğru gidiyorlar. Bu Slav esirlerinin Yakın Şark ve Mısır piyasalarına sevkediJdıkterf malûmdur. bilhassa Cenubî Rusya knezîeri ve ahalisi üzerine büyük ve çok taraflı tesir icra edegelmişlerdir. Sonraları Mısır Memlûkları adiyle maruf zümrenin büyük bir kısmını işte bu Kıpçak TürkJeri teşkil etmişlerdir. yahut Kıpçaklar geSıyodaf. 1185 de. Bulgar ve Macar devletle 182rinin siyâsî mücadelelerine şu veya bu şekilde karışmaktan geri durmadılar. Kafkasya'deki Batkariar'ın bunlarla alâka» olsa gerektir. büyükleri Kumanlar'Ia sıhriyet peyda etmekte idiler. yani BüyÛk Rus kütlesi vücuda gelmişti. Kumanlar. Bizi yakından alâkadar eden üçüncü kısımdır: Onlar İdil boyunca çıkarak Kama'nın mansabtndaki sahayı işgal ettiler.S. Balkanlar'a ve Macaristan'a da akınlar yapmaktan. Bu Türk kavmi de. Bulgarim buraya gelişleri tesadüfi olmasa gerektir. Bulgar eline gelmiş ve buradaki ahali ile karışarak Kazan Türkleri'nin teşekkülünde mühim bir âmil olmuşlardır. diğer Rus Knezleriyle birlikte Kumanlar üzerine yaptığı bir sefer ve müthiş hezimetin tesiriyle vücuda getirilmiştir. Uziar'ın büyük bir kısmı 1064 yılında Tuna'yı geçerek Balkan yarım adasına geçtikleri haide. fakat az olduklarından fX. Rus kaynaklarından da malûm olduğu veçhile. î^ovgorod-Seversk Knezi Igor Svjatoslav için. M. tıpkı Peçenekler gibi. bugünkü Gagauzlar'ın menşeini teşkil etmişlerdir. hemen hemen her yıl Rus yurduna afan yaparak kendilerine gerekli şeyler bilhassa esirler alıyorlardı. Kumanlar da. Ayni veçhile Kumanlar'dan birçokları Mtstf hûkûmdariannın hizmetine girmişlerdi. Sîbir (Siberya) adı bu kavme ıtlak olunduğu gibi. Bozkırlara bitişik Rus yurdunun mötemadî Kuman akınına rrmnjz kalması Slav ahalîsinin mühim bir kısmının Suzdal havalisine (Moskova nrmağs havzasına) göç etmesine sebep olmuştur. Birçok kabilelerden mürekkep olan bu Kuman (Kıpçak) hey'eti kabile reislerinin idaresinde kuvvetli bir askerî teşkilât hafinde yaşıyorlardı. i. bir kısmı da Kam man-sabına. yüzyıl ortalarında bu ovada yerleştirilen kuvvetli bir ih-timale göre yine Türk olan Vardariotlar'la da birlikte buranın Türk zümresini de artırmışlar da*. yüzyıllarında Kama mansabının cenup mıntıkasında Suvar adını taşıyan bir Türk zümresinin yaşamış olduğu anlaşılmaktadır. Attitâ-Hun İmparatorluğunun yıkılmasını müteakip (453 d«ı sonra) HunlarVı bir kısmını teşkil eden Bulgarlar Don-Kuban sahasında bulunuyorlardı. yüzyılın sontannda Dobruca\a gelerek. bir kısmı Kiyef knezliğinin cenup hudutlarında yerleşmiştir. yani Kıpçak Bozkırları adıyla maruftur. V». Uziar'ın kalan kısmı Dobruca'da iskân edilerek. M. Bu hareketin neticesinde Moskova ve Oka havalisindeki Rn ahalisi. buradaki Slavlart hâkimiyetleri altına alıp Bulgar devletini kurmuşlar.'Orta İdil'detö Sİmbir (Simbirsik şimdi Ulyanowsk) şehrinin adı da Sabir Türkleri1» bağlı olsa gerektir. Kumanlar'dan birçokları yerli Slav halkiyle kartşarak Ukraynalıların damarına bir parça daha Türk kanı katmışlardır. daha Yayık ve IdH boylarından takip eden Uzlar (Oğuzlar) XI. 375 de HunlarVı esas kütlesi batıya doğru ilerlerken bir kısmının Orta IdH ve Kama boyunda (mansabında) kalmış olması kuvvetle muhtemekSr. Slavlar'la karışmış. 1060 tarihlerinden sonra Karadeniz şimalindeki bozkırlara Kumanlar. hele Kuman kızlan arasında güzellere çok tesadüf edilirdi. tıpkı Peçenekler ve Uzlar gibi devlet kurmak basamağına çıkamamıştır. Bîr müddet sonra bu kısım Kiyef Rusyası yerli ahalisi arasında erimiş gitmişlerdir. Bulgarlar'ın bir kısmı da Kafkaslar'a doğru giderek burada başka kavimlerle kanşmışlardır. Yani hâfis bir Türk kavmi olan Kumanlar'a (Rus vekayinamelerîhfh *f*olovtsy* lan) izafeten işgal ettikten bozkırlar Deşti Kıpçak. t00-374 yıllarında Yayık-ldil ve Kama nehirleri arasının Hunlar tarafından işgal edildiğini yukarıda görmüşttlt Bu suretle İdil -Urai mıntıkası iki buçuk yüzyıldan fazla kuvvetli bîrTüfk-Hun tesiri altında kalmıştır. Kumanlar. Hazar) tazyiki altında üç kısma bölünmüşlerdi. Kiyef Rusyası'nın Karadeniz'e «rrnesfrve mani olmuşlardı. yani Kiyef Rusyası ahalisi erkenden Türk unsurlarıyla karışmağa başlamıştır. Onlar. yütyıbn ortalarına doğru özü (Onepr) nehrini aşarak Turta (Dnestr) ve Tuna'ya doğru ilerlediler. Bu sahadaki 'Suvar* şehrinin onlar tarafından tesis edildiği ileri sürülmektedir.tas TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ 183 Peçenekler'i. yüzyflm sonlarına doğru Doğudan gelen veya bulunan yine Türk olan kavimlerin (Avâr. yüzyılda tertip ettikleri Codex Comanicus (Kuman Lügati. Kumanlar'in bir kısmı 1240 da Macaristan'a çekildikleri gibi. ayni veçhile bir mikdar Peçeneğin de cenup Rus yurdunda kalmış olması muhtemeldir. ontann bu kısmı KaraKaîpak adiyle maruftur (Rus vekayinamelerinde: Çernye KlobuJd). Onlar. Bu Rus halk destanında Kuman motifimi göze çarpıyor ve umumiyetle steplerle hemhudut Rus hayatı üzerindeki kuvvetli bir Türk-göçebe tesiri kendini gösteriyor. Bu münasebetin neticesi olarak İtalyan misyonerlerinin galiba XIII. yüzyılın 40 ncı senelerine kadar bu kavmin elinde kalmıştır. Bizans. birçok Rus Knezleri. Bu sahanın tarnamiyie bârTürk yurdu olduğu Kama Bulgarlan'nın buralarda yerleşmesiyle tarihî bir hakikat halini alıyor. Az bir zaman sonra bu sahada Peçenekler de yerleşmek suretiyle Vardar ova& tam bir Türk yurdu mahiyetini almıştır. Kıpçak bozkırları ta )Qfl. 1237 de Batu Han'ın orduları Rus yurdunun istilâsına başlamıştı. Ruslar'm yegâne destanları olan "Igor bölüğü türküsü" nün esas mevzuu. .

sığır. Burtaslar da Bulgarlar'ın cenup batısındaki komşuları idi. ahalisinin Çokluğu ve servetiyle. yüzyH sonlanna doğru. Bulgar ahalisinin komşularının hilâfına olarak "çarık" değil 'çitik' yani "çizme" taşıdığı da bunu teyit etmektedir. (di! ite 0?ta Don arasında yaşayan. Bulgarlardan kalan bir söz olduğu kuvvetle muhtemeldir. o derece W. ekseriy*ormaolar ve nehirler kenarında idi. IX. ve madenleri çeşitli ve çok olan Orta ve Cenubî Ural sahasından nehirler vasıtasiyle kolayca Bulgar memleketine ulaşmak mümkün olduğu gibi. Bulgarlar müslümanlığı kabul ettikten sonra onların »urdu Türit-lslam medeniyetinin şimal batısında en iteri p mWu olmakla büyük bir ehemmiyet kazanmış*. Çok geçmeden (VIII. Mokşı (Mordva) ve Artar kültür bakımından Bulgarlara nisbeten aşağı bir basamakta olduklarından. belki de Kazan (Eski Kazan) şehirleri. bu hareketin V yüzyılın sonu veya VI. tuşu çok olan Perm ve kıymetli kürklü hayvanlar nyie ormanları dolup taşan Vjatka-Orta Ural. İran. Şeikeyoğlu Almış ton ve maiyeti elçilere fevkalâde bir kabul göstermişler ve o tarihten beri Bulgar memleketi Abbasi halifelerine bağlı bir müslüman yurdu olrnuştur. yüzyıl içinde) Orta idil boyu artık bir Buigar-Türk memleketi idi. tilki. sincap ve başka hayvanların derisi Bulgarlar vasıtasıyla Türkistan. kaleler ve diğer binalar inşa edilmekte idi. Şuşma ve Zey 3u5ar«w başlan. Çulman (Kama) ve kollarıyla. çok mikdarda zahire istihsal ettiklerinden açıkça görünüyor. galiba belli basit dört-beş zümre mevcut olup herbirinin başında bir hancık bulunuyordu. samur. ırmak ve çayları bol olduğundan gayet zengin mer'alan vardır. bilhassa atın en makbul kurbarraddeditdlğî muhakkricfir. bu zümrenin büyük çoğunluğu tam manasıyla toprağa bağlı. Hazar Kağanı'na vergi verdikleri malûmdur.Şehirler ve köyfcr. yüzyıllarında Şarkî Avrupa'nın en mühim ticaret merkezi idi. Nehirlerin çokluğu balıkçılığın da inkişafını mümkün kılmıştır. Bulgar memleketi iktisadî hayatı çok taraflı olan ve birbirini tamamlayarak "millî servet"in artmasına yardım eden-esaslarda kurulmuştur. Diğer şehirler arasında Büler (Biler). bunların namma kurbanlar kestikleri. ve birçok diğer şehir. ormanları geniş bir sahayı kaplamakta ve pek çok cins ağaç ihtiva etmekteydi. Bulgar. ya Rn veya Türk olan." İki büyük nehrin (idil ve Çulman) birleştiği ve kat'etbğt bu memleket uzak memleketlerle çok kolay münasebet imkânını veriyordu. Hatta sikkenin az olduğu devirde bir sincap derisi "sikke" olarak kullanılmıştır. Ayrıca avcılığın da mühim bir yer tuttuğu biliniyor. hayvan beslemek. arpa. Bulgar gönü (işlenmiş deri) o devir piyasasında istenilen ticaret eşyasından sayılırdı. evler. Hun. d& alimleri ve mimarlar gönderilmesini rica etmişti. Bulgarlar bu bakımdan kendi devirlerinin bütün Türk ve birçok gayri Türk kavimlerinden yüksek bir basamakta bululuyorlardı. Bulgarlara önce şaman dfaine mensup oldukları "Yer ve Suya* taptıktan. birçok tanrı tanıdıkları. dan. Fakat». Bîr müddet Bulgarlar'ın. Sigarların Kirrnencik. hele Ural ile Vjatka tarafındaki ormanlarda muhtelif cins kıymetli kürklü hayvanların çokluğu bu cins kürk ticaretinin ziyadesiyle artmasına sebep olmuştur. Oşals Titiş. Züye. Aynı sıralarda Ak-ldil ve Cenubî Ural mıntıkasında yaşayan Başkfrt (Başkurt) lann Bulgarların doğu komşularını teşkil ettikleri anlaşılıyor. Bu suretle. Abbasî Halifesi ve Bulgar Hanı namına sikkeler basılmakta taş caroüeri saraylar. Buitroer. keçi. büyük ticaret merkezi dan idil şehrinin şimal memleketlerle münabebeti İdil nehri boyunca Bulgar roemfekefcnden geçiyordu. arıcılık ve endüstrinin bîr araya geldiğini müşahede ediyoruz ki. sapanla çift sûren köylü ahaliden ibaretti. ticaret.-XM. nehirleri. Bulgar şehri IX. 920 tarihlerinde Bağdat halifesine müracaatta. işte bütün bu tabii ve iktisadî şartlar bir araya gelerek Karna Bulgarlarının esas meşgalelerinin ve yaşayış tarzlarının tayin ve tesbitıne ârnü okju: Bulgarlar az bir zamanda yerleşerek ekin ekmeğe başladılar ve bilhassa şehir'er kurarak büyük mikyasta ticaret yapmağa başladılar. zaten bu Türkleşme" cereyanının. Buradaf ziraat. Bunlar arasında Kama ile Volga'nın birleştiği yerden 100 Km kadar cenupta İdil'in sol sahilinden 6 Km. Türkistan'da ve diğer islam dünyasından IdiTe ve Bulgar'a gelen tüccarların tesrrfle buralarda İslam <M Ve kültürü yayılmağa başlamıştır. arkeoloji ve yer adları araştırmalarına dayanılarak takriben şu hudutlar tesbit edilebilir: Doğuda-Çirmişen. evlerin sahibinin servetine göre birkaç odadan teşekkühsttiği anlaşılıyor. Cenupta da Hazarlar ve batıya doğru da Şark Sîavlan (Ruslar) bulunuyorlardı. Sabir) ile başlamış olması pek mümkündür. şimale doğru Vjatka nehri. Suvar. Kazan ırmağı. koyun bulunduğu muhakkaktır. gittikçe TBıMer tarafından temsil edilmeğe başlandılar. meşguliyet tora ile köyden terkb «. Şehirler ise. Cüke-Tav. bunun içindir ki Bulgarlar'da dericilik san'atı bilhassa ilerlemişti. Sincabın karşılığı öten "tiyin' sözü Hazar Türklerinde 'para" demektir ki. Bu sahanın Rn asıllı eski ahalisi olan Çirmişler. Halîfe Muktedir-Billâh tarafından gönderilen kalabalık bir elçi heyeti 922 mayısında Bulgar memleketine vasıl olmuştu. Temiz. Mamadış. Kama Buîgarlan'nın bir kaç zümreden (kabileden) teşekkül ettikleri anlaşılıyor. yüzyılın başlarında vuku bulması mümkündür Bu saha coğrafî ve tabiî şartlar bakımından gayet müsaittir. Arap ve Bizans ülkelerine giderdi. buralara daha evvel gelen diğer Türk kavimleri (Suvar. Bulgarlar'ın mükemmel çiftçi oldukları. Bulgarlar'ın köy ve şehirlerine gelince. batKİa-Zuye suyu* Sura (Sim) suyuna kadar. balıkçılık.1B4 «HHMT DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHÎ 185 Bulgarların Kama mansabı sahasına bu defa gelişlerinin tarihi katiyetle tesbit edilemiyor. Çok geçmeden bazı merkezler yükseldi. Orta İdi! ve Kama mansabında muntazam bir devlet ve ziraatte ticaret esaslarına istinat ettirilen gayet kuvvetli bir iktisadî teşkilâta malik olan Bulgar Türklerinin eski Türk askerî içtimaî müesseselerini ve an'anesini muhafaza ettiğinde şüphe yoktur. kar ve yağmurdan muhafaza İçin dik olurdu. kendi ihtiyaçlarından maada etraflarındaki komşularına da gönderdikleri malûmdur. 900 tarihlerinde Bulgarlar arasında möelömarr olanlar artmış ve Bulgar Haiıı Almış. avcılık. Her nevi ehlî hayvan beslemeğe çok elverişli olan Bulgar memleketinde at. kasaba ve köyler vardı. Idil-Kama sahasında işgal ettiği yerlerin sınırlan kafi olarak tayin edilmemekle beraber. . Derin kara toprak ziraat için gayet elverişli olduğu gibi. Bulgar yurdunun iktisaden yükselişinde ahafifün karakterındeki bu vasfın da tesiri olduğunu kabul etmeliyiz. çavdar ve buğday ektikleri. kadar içerde bulunan Bulgar (büyük Bulgar şehri) başta gelmektedir. doğru ve çalışkan insanlardan mürekkep olan Bulgar ahalisi şarkın bir çok yumuşatıcı tesirlerinden uzak toldıkları için Bulgarlar'ın bir çok miHT meziyetten muhafaza ettikleri anlaşılıyor. sonraları Bulgar şehrini merkez yapan Bulgar hanına tabi oldukları zannedilmektedir. ÜS! üste koymak üzere yapılırdı. Ik nehrinin mansabı. İdil'in yukarısından da Skandinavyalı tüccarlar (VaregRustar) ve Oka boyundan Siavlar-Ruslar buraya gelebiliyorlar^ . fakat Hazar devletinin zayıf düştüğü nisbette Bulgar haniannmda istiklâllerini ele aldıkları görülmektedir. damlar da ya kereste veya samanla. Layış. hepsinin de önce Büler. iklimin icabı olarak kalın ağaç kütüklerinden. Cenupta-Çirmişen ile Şamar suyuna kadar. yüzyılın ortalarından itibaren Karna Bulgarlarının tamamryle müstakil oldukları kuvvetle mümkündür.

belirli ruhfkarakter taşıyan toplulukların ortaya konan kültür değerlerini kontrol kabiliyeti de unutulmamak gerekir. Kazan Hanlığı'nın esas halkmi işte bu unsur teşkil etti. 1238-39 yıllarında bunlar Deşti-Kıpçak'tan Kumanlar'ı koğmakia meşguldüler. Kırım tarafın-dan Kazana geldiği zaman burada. Uluğ-Muhammet Han.186 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ 187 Bulgarlar. yüzyıl sonlarına doğru Ruslar'm hücumuna maruz kalmışlardı. Rus. Bulgar hanlarının adları ve sayılan tesbit edilemiyor. hay-van takımları ve sikkelerden ibarettir. hatta Kazan adiyle bir şehir-kurduğu ve burada bir hanın yerleştiği anılıyor. miğfer. düşünce tarzı ve yaşayışına uygun düşenleri benimsemektedir. Bozkır kültürüne tarihin seyri İçinde. Biz buna. kısaca "kültür" üne yön verici tesirler yapacağı tabiidir. ev eşyası. yin* feu toktan çaşfflhrgnıpların meydana getirdiği IskitteıTVbAve Moğollar gibkFakat költürüıt üç şna dayanağın-danrtoirHalan insan faktörü Bapkır-kültürünün eski Türkler tarafından ortaya konan . Bulgarlara bazan Oka boylarına kadar ilerledikten malûmdur. burası Şarkî Avrupa ve Asya ticaret emtiasının mübadele edildiği ve umumiyetle tarihte malûm olan en büyük ve eski panayır yeri mahiyetini aldı. düşünce tarzı. BuigarJir'ia Kıpçaklar'ın. bu hflctımar ekseriyetle geri püskürtüldüğü gibi. 1437 de Saray han. 1?36 da Moğol-Tatar ordusu. coğrafî şartların yanında bizzat insan unsuru da rol oynamaktadır. onların askerî kuvvetleri tecavüziçin deplr daha ziyâde müdafaada kullanılmakta idi. insan unsuru. bir kısmı da Kama Bulgarları yanına gelerek bunlarla karıştılar. bu vaziyet -karşısında ahalinin bir kısmının şimale. Bulgar şehri ItiPden daha mühim bir ticaret merkezi oldu. Türkistan. Moğol-Tatar istilasından sonra. kendi î^nde görünen her kültür belirtisini kabul etmemekte. inancı ve dünya görüşü. istilâya başladı. ötedenbari devlet teşkilâtına"ve medenî bir hayataalışık kalabalık. Kalan maddî izler Bulgar şehrindeki harabeler. ancak umumi telâkkisi. Ayrı coğrafî çevrelerde befirfi karaktere sahip insan gruplarının meydana getirdiği cemiyetlere has olmak Ü2ere bfrbltferinden farklı küftürler doğacağına göre. çeşitli bakımlardan eski Türk yaşayışı. Kültür ve || Teşkilât M İbrahim KAFESOĞLU Bozkır Kültürü Şimdiye kadar görüldüğü üzere. Batu 1237 yılı başında Rusyayı.-'$& ^flMİBiMlİflhlIl III. sonra da Makar'es ve nihayet Nijniy-Novgorod (Gorki) panayırları bu an'anenin devamından başka bir şey değildir. Kazan suyu boyuna gittiği. Fakat. Eskiden beri burada yaşayan ve sonradan Bulgarlar yanına gelen Kuman-Ki| ^çaklar'ın miktarı mühim bir yekûa tu&w§ olmalıdır ki. bu husu6takat1 bîr kanaata varmak içih birçok delillere ihtiyaç vardır. Bulgarların karışmasından S^^^^^ bulmuştu. bıçak). astarNu» atınııhmal^ memişlerdi. Hatta bir aralfk Bulgar yurdu yeniden tahribata maruz kalmıştı. Yâni cemiyet. Ancak bir kültürün teşekkülünde. kıhç. Bulgar yurdundaki yerli hanların JStfklâHan artmışa benziyor. ziraat aletleri. çiftçi ve tüccar bir kavim olmakla beraber. Bulgarlar üzerine saldırdılar. Bununla beraber. Arap. zırh. Dilleri ve küöürleri hakkında da bilgimiz azdır. Son araştırmalar fertlerin bazı küftür unsurlarını yaratmak ve geliştirmekte başlıca âmil olduğunu göstermiştir. cemiyet. Bulgarlara harp tarihleri az malûm olmakla beraber X. Kıpçak tüfkçesi-nin hâkimiyeti göze çarpmaktadır. XII. öBah (ok. Bu an'ane nesilden nesile geçti. Bulgar devletinin siyasî akibetine gelince. . Meselâ Hind-Avrupalılar'dan bazı kollar (Iranîler. Batu Hak'ın garp seferinia-iJk hedefi: Bulgarlar'dan intikam almaktı. bozkır ikliminin de. Aşağı İdil'in sol sahilindeki Saray şehri merkez olan Altın Ordu'nun idaresi zamanında. Bulgarlar'ın bir dereceye kadar siyaSF istifc lâllennı muhafaza ettiği anlaşılıyor. Bilhassa insanın tabiat kuvvetlerine hâkim olmadığı eski çağlarda coğrafyanın insan hayatı üzerindeki tesirler? düşünülürse. Şehir ve köy yer-tortraöynet eşyaai. idaresinde biff§ok Türk kıtaları da olduğu halde. 3500 yıllık hayatı bozkır coğralt şartları içinde geçen TÖrk topluluğunun da kendine trtahsus b!r kültür tipine sahip olacağı tabii karşılanmalıdır. daha evvelki Türk ve yerli ahali ile karışmasından vücuda gelen Kazan Türkleri'nin dilinde. Saray hükümetinin kuvveti azalınca. bazı mezar taşları ve kiföbeler. Bulat-Tlmur tarafından (*3S1) de Bulaar vurdu ve şehri büyük tahribata maruz kaldı. Şu hâlde her kûftörün üç temel dayanağı mevcut bulunmaktadır: coğrafî çevre. Iran. Bazı aflmter Bulgar dfflrtn bugünkü Çuvaşça m eski şekli olduğu kanatmdadırte: Çuvaşlar müslûman olmayan Bulgar köy ahafteirtfn hale«orl «ayıfryorsa da. İskandinavya. Baltık memleketlerinden buraya tacirler gelmekte idi. bilâhare Kazan şehri Bulgar şehri yerine panayır mahalli oldu. Hazar. Bulgarlar 1224 de Kafkas-Don seferinden Aral civarına dönmekte olan Moğol-Tatar ordusuna hücumla onu mağlup etmişlerdi. bozkırlar bölgesi kıyılarında yaşamış olan bazı yabancı toplulukların da dahil olduğu anlaşılmaktadır. Türk tarihinin bu safhası daha ziyâde "Eurasia" nın bozkırlar bölgesinde cereyan etmiştir. Kumanlar'ın büyük bir kısmı Macaristan'a giderken. yüzyılın Mndt yarısında Bulgar kadısı Yakup^bni-Numan'ttv bir "Bulgar tarihî* yazdtğf rivayet edîifyoraa dâ mezkûr eser meydana çıkarılamamıştır. Büyük Bulgar şehri de tahrip edildi. 922 tarihinde Bulgar devle» ve ahalisi hakkında Bağdat halifesinin «b çfüiri arasında kâtip aıfatiyle büîufian terf-i Fadlan enteresan malûrhat bırakmıştır. Hazar devleti zayıfladıkça Bulgarlar kuvvetlendiler. örfü ve geleneklerine. doğuş ve gelişme sahasından dolayı "Bozkır kültürü" diyoruz.

Kiselev'in tesbit ettiği üzere "savaşçı bir kavme ait olan Andronovo kültürü (M. Bu itibarla Bozkır kültürünü en saf şekli ile bir Türk kültürü olarak kabul etmekte hatâ yoktur. Bozkır savaş atı doğuya doğru uzanmış ve Çin'de muharebe atı yetiştiriciliğinin ilk sahası plan Şan-si bölgesinde görünmüştür.İndo-Germen nazariyesi: teNjjj İ ^Sf ^k yayg. yaylalarda gelişen Bozkır kültürüne. Burada ehli atın menşei olarak kalıntıları Cungarya'da ortaya çıkarılan "Equus Przevvalsky" gösterilmiştir. bu yabancıların Türk'deri farklı insan unsuru ve cemiyet hususiyetlerinin belirlediği kûltör katkılarından ayırmaktadır. Halbuki. Atın ehlileştirilmesi için önce buna ihtiyaç duyulması icap eder ki.188 ____TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ 189 temel unsurlarını. Bozkırlar coğrafyasında binlerce yıl hayatiyetin! devam efflren ve Çin. bu ihtiyaç şüphesiz itte olarak bozkırlı hayvan besleyici kavimlerde hissedilmişti. Bunun yanında demir de vardır ve ayrı bir hukuk anlayışı ile de donatılmış bulunmaktadır.Ö.nf. o. Bozkır kültüründe rol oynayan baş aksiyon da biniciliktir. av hayvanı yabani bir at da olabileceği gibi.flrjr gibLiantnmtş kültür tarihçHAeiaih temsil ettiği Sfiyana ekolü* tarafından Heri aürülmüşiOr. Hind.Û. 2. merkezinde at yetiştirmek ve çobanlık yer almakta ye bu gibi faaliyetler için. tesir ve baskısını hissettikleri bu kültür eskiden beri İlim adamlannca az-çok tanınmakta ML Mütehassıslardan bazıları bu kültüre eksik olarak "Atlı göçebe kültürüdemekte bir mahzur görmemişlerdir. bozkırlarda gelişen kültürü de IndoGermenler'e bağlamak böylece mümkün olacaktır. M. bir kültür çevresi ("Kulturkreis") olarak bozkırlar üzerine dikkati çeken W.nı onlar- dan öğrendiğini iddia etmektedir. Bozkır kültüründeki savaşçı çobanlar tarafından binek atı olarak kullanılan atın Przevvalsky cinsi değil. din. Çünkü herhangi bir kültürde ekonomi kültürün bütününü değil. Bu itibarla. "yerleşik" topluluklardan ziyâde. Başlıbaşına bir kültür tipi olduğuna göre de. ahlâkî davranış bakımlarından özelliklerini henüz bilmiyoruz. bin ortalarında atlı göçebe kavimlerin yaşadığı hatırlatıldı ve Iskitler'deki bu kültür belirtilerinin Türk «!T!!^ Olabileceği üzerine dikkat çekildi.Ö. Kuzey Kafkaslar'da ve İran'da at ile ilgili ilk buluntular M. Bu nazariye taraftarla rına karşı itirazlar oldu ve 'Eurasia' bozkırlarında daha M. 1 .Ö. Batılıların at üzerinde bu kadar durması.wr. Çok daha eski tarihlerde Poltavka ve Tripolje kültüründe "at" iskeleti kalıntılarının mevcut olduğu iddiası doğru olsa tüle» buna büyük bir değer vermekte isabet yoktur. vatan telâkkisi. İndoGermen nazariyesine karşı. F.tesirinin bir devam.rM l ÎHHKT -i • -2? afin ilk HAfa nniar t. at yetiştirme t$ültürü)Jtşsbii eden Mengtön'ş göre. Çünkü bu. Diğer taraftan S. eski çağlarda bir değil birçok at cinslerinin bulunduğunu (Meselâ Çin'de Ordos bölgesinde. yine binlerce yıl içinde.Altaylı Nazariyesi Bozkır kültürünün Altay yaylalarında Proto-Türkler (Türktaön atalan) tarafından ortaya konduğu hususu. başka kavimler tarafından ehlileştirilmesi esümkün olduğunu hatırlattıktan sonra. İnsanlık tarihinde ulaşılan bu başarı kavimle- . Şimdilik. sayılması mün* küngörünen bu nazariyeHted*ırupal. bu. düşünce. prensipleri yalnız "aftan ibaret değildir. Yine bu nazariyeye g& re atlı göçebe kültürtj. atın belirli bir kültür bütünü içinde değer kazanmış olmasıdır. Akdeniz ve Avrupa gibi yerleşik köBür mensuplanrnn. b. geniş alınlı" batı bozkırları cinsi olduğunu belirtelim. Bozkırlar bölgesinde üç kültür devresi (kemik kültürü. Bir göçebe san'at türü olan ihayvari üslûbu' da burada doğup gelişmiş.Ö. Arabistan'da ve Kuzey Afrika'da at ancak M. Bozkır kültüründe temel olan at. W. bozkır kültürünün. sadece bir cephesini meydana getirir. Bu itibarla atın insanlar tarafından kullanılması bile -bu husus başlangıç noktası olmakla beraber.tâli bir keyfiyet sayılabilir. Mühim olan. Bozkır kültürü "at" üzerine kurulmuş olmakla beraber.n/4M . kısa başlı. 2500-1700) eski Türk Altay kültürüne bağlı bulumaktadır.Bozkır Kültürünün Menşei Meselesi m .Û. *a dünyanm ata binme san'at. bizim "Bozkır kültürü" diye ifa de ettiğimiz kültür tîpju "atlı göçebelik1 ten ibaret olup. göçebelerin hayatında birinci plânda görülmez. At göçebe kavimlerin kültürüne sonradan girmiş bir ekonomi vasıtasıdır (Moğollar aslında afi bilmiyorlardı. Mâhiyeti ilmi yoldan iyi açıklanmamış olan ve Batılı ifân adamlarının. çöllerde değil fakat rutubet derecesi oldukça yüksek. "neolitique" devirden "hipparion" ve "equus caballus" cinsleri) ve atın tek bir yerde değil. "Savaşçı çobanlar" ("Hirtenjgrieger") kültürü doğmuştur ki. bilhassa Proto-Türkler için karakteristik Qİan en yüksek derecesini gösterir. -T^«: t00™"") olduklarını ilen sürerek. At gibi bir vasıtaya İhtiyacın. asırda teşekküle başlamıştır. 1700-1200)'nün yavaşyâvşş Or-ta-Asya'ya hâkim olmağa başladığı devir1 ile bu buluntular zaman bakımından dikkate değer bir uygunluk gösterir. bunun son merhalesinden yeni bir netice olarak. 300'lerde Asya Huntarı'ndan öğrenmişlerdir. çok geniş sahalarda. merkezinde atın bulunduğu.Ö.temeürvdoğuda aranması gerektiği belirtildi. atın binek hayvanı hâline getirilmesidir. Koppers. Zichy tarafından ortaya atılan bu görüşe göre. c. *Eurasia" ya yayılmıştır. Menghfcç W. Menghin'e göm^ atın ehlileştirilmesi ve umumiyetle hayvan yetiştiricilik gHM medeniyet tarihinin çok mühinn bir safhasl TMda^fn ataları tarafından gerçekleştirilmiştir.n oim ve esk* "Aryanizm. sırf çoban hayat tarzına dıştan bakarak göçebelik atf etmek yanlıştır.İskit nazariyesi: > I. O. dinî tutum. şüphesiz bu hayvanı ehli hâle getirip binmenin insanlık kültür tarihimle muazzam bir hamle teşkil etmesinden ileri gelir ki. Çinliler ata binmeği ancak M. şurada. "küçük bedenli. kendi kültür anlayışlarının haricinde kaldığı için. Karadeniz'in kuzey düzlüklerindeki İskit sahası en elverişli bölge bulunmaktadır. üzerine lâyı-kı ile eğilemedikleri göçebelik'in düşünce.V. 4. ahlâk yönlerinden de tamamlanarak bir bütün teşkil etmiş olması icap eder. hayvan besleme kültürü. arasındaki benzerlikte -"Kıral? İskitler" doğudan geldiklerine göre. Koppers'de şöyle demektedir: "Atın ehlileştirilmesi ve atlı çoban kültürünün yaratılması *k Türkler'e bağlanabüf. Sehmidt. 900-500 yıllarına aittir). af m ilk defa onlar tarafından «MeftrMp. şunu söyleyelim ki. 1200'lerde görülmektedir. hayatın zaruri kıldığı sür'atle dolaşmak mecburiyetinden doğduğu aşikârdır. Esas dan. ayrıca İskit kültürü ile ayn^durumdakı A tay buluntular.lar'ıtâBaykalgölüne I^^DS?XM yerleştirmekte ve onların da aslında 'göçebe" (bozk. Hun süvarilerinin seferlerde bindikleri bu bozkır muharebe atının ilk kalıntılarına rastlandığı Afanasyevo kültürü (M. çeşitli yarlerde başka. burada at iskeletine rastlamak da ehemmiyetli değildir.

ç. Ona göre. Zambotti ve jeopolitikçi Mc Kinder taraflarından iyice belirtilmiştir.Bozkır Kültürünün Teşekkül Çağı Bu küftüFÜh menşei hakkındaki nazariyeler ona aşağı yukarı bir mazi tâyin etmek imkânını sağlamaktadır. İnsanlar yaşadıkları çevrenin bu imkânlarını değer-lendirerek hayatlarını sürdürebilmişlerdir.Ö. ziraate elverişli yerlerde oturanlar "köylü" kültüre (çiftçilik) bağlanmışlar. Fakat Bozkır kültürü dediğimiz. Bozkır kültürünün M. Menghin şöyle demiştir:^ 6§kî yüksek medeniyetter dahi.toplulukları bir üst idare nizamına bağlama yolunda ulaşılan devlet kurma düşüncesinin mahsuiüdöf. P. dini vb. öteki. bozkırlarda gelişen eski Türk kültümün dünya tarihinde fB bakımdan kesin tesiri olmuştur. iktisadî. sonra ren geyiği (Samoyedler tarafından). terim. Menghirf* göre. bozkırdakiler "çoban" kültürünü (besicilik) meydana getirmişlerdir. Bu hususta Göte*Türk topluluğu sosyal bünyesi herhalde hareket noktası vazifesini görebilecektir. W.Ö. Rubent L. Bu da. Esasen yeryüzünde ekonomi bakımından başlıca üç temel kaynak vardır: orman. ihsanların cemiyet hâlinde yaşayabilmeler sağlıyan karşılıklı saygı esasından hareketle.190 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ 191 rin ve başka kültürlerin gelişmesinde fevkalâde neticeler doğurmuştur. orman kavimleri "asalak1 kültüre (avcılık.Ö: 2.Sosyal Yapı a . (aile?) Bod . bk. nihayet Türklerin ataları tarafından at ehlileştirilerek in-sanhk hizmetine sokulmuştur. siyâsî. çok faydalı bir iktisadî hamlenin işaretidir. kitabelerinde geçen. Bu tahmin bir yandan Viyana ekolünün vardığı sonuçlara. 1700) bağlı "savaşçı atlı bir kavim" in etrafa tesirini göstermeğe başladığı ifade edildiğine göre. otlaklar etrafında cereyan eden mücadeleler bozkırlıyı metanet ve cengâverlikle bezemiş. her araştırıcının kendi meşgul olduğu zaman içinde kaimast ve yine meşgul olduğu belirli Türk zümresini esas alması olduğu anlaşılıyor. însanlan üretici (müstahsil) durumuna sokmak suretiyle. At üzerinde. bir beşerî değer ancak bu yol ile. daha çalışkan ve ziraatçi örtmaWa beraber. yüksek teşkilâtçılık yolu ile içtimaidir Birinci nokta mühimdir. 8u itibarla. Bunun sebebinin. Bunlardan biri. ara bu. Ön-Asya kavimleri bakımından da benzer sonuca varılmıştır. Orhun kitabelerine göre Türk bozkır cemiyetinin yapısını şöyle tesbjtetmek mümkündür: Oguf .Ö. ehlileştirilmiş ata binme çağı.aile (?) Urug . husule gelmiştir. cepheleri ile kültür gelişinceye kadar belirli bir zamanın geçmesi gerekecektir. TürMer tarafından ehliteştiril-mlştir ve Türkler ala bin»flk*ısanlar olarak görünmektedirler". Fakat ikinci nokta da- ha da mühimdi^ çüntoü insanlığı basit yığınlar olmaktan çıkarıp sosyal nizamlara bağlamak gibi* iktisadî faaliyetin de devamını mümkün kılan. Yine at sayesinde bozkır kültürünün ortaya koyduğu başka üniversal bir değer hukuk fikridir. bin başlan olmalıdır. 2500 ile 1700 arasında oldukça belirgin bir vasıf kazanmış olduğu kabul edilebilir. At. hem de isimlendirmeler bakımından tabirini tutmamaktadır. fakat bozkırlı olan Türkler'in kültürü de doğuş. Ptor'a göre. aslına en yakın TSrk kültürü içinde cemiyet yapısını tesfcrft etmek bakımından bazı imkânlara da söfeftbiz. W.)aayesinde hâkimiyet altınla aldıkları insanları idare plânında başarılarım mürnjaün kıtaşîır. hayvan yetiştirme. Afanasyevo kültürü verintilerine göre M. gelişme ve muhteva bakımından bütün diğer toplulukların kültürlerinden ayrılık gösterir.soy. kalabalık hayvan sürülerini sevk ve idare etmek mecburiyeti eski Türkler'in. aslında orman kavmi veya köylü değil. 2. atın sür'atı ve demir madeni (aş. Viyana ekolü'ne göre bu tarih M.boy. diğer yandan da arkeolojik vesikalara uygun düşmektedir.Ö. bin yıllarında Aral gölü havalisinde bozkır kültürü ile temasa gelerek bu kabiliyeti elde etmişlerdir. Bu sebeple yeryüzönde ilk siyâsi kadrolar. Türkler'in çeşitli devirlerde. konu ile ilgili tâbirler meseleye ışık tutacak durumdadır. At vasıtası ile insanlığa bahş edilen diğer mühim bir değer de sür'at mehfumudur ki. Şüphesiz ata binicilik temel unsur olmak üzere. devtet kurmakta kifayetsiz kavimlerin yerleşik hâlde bulunduğu büyük nehir vadilerine savaşçı atlı çobanların müdâhalesinden sonra doğmuştur". Nitekim Doğu Asya'da ilk devlet teşkilâtı eski Türkler tarafından kurulmuş. 2500 yılları olduğuna ve Andronovo kültürüne (M. 2 . Bu bakımdan Üral-Altaylı kavimlerin dünya tarihindeki bu çok mdhfrn rolünü beHrten. Hind-Avrupalı kavimlerin (bugünkü Avrupalılar'ın ataları) teşkilâtçılık ve siyasetteki başarıları ancak bu bozkırlı unsurların onlarla karışması ile izah edilebilir. avcılık ve devşiricilik gibi.. hayvan besieyicllföi geliştirmek ve yaymak suretiyle iktisadî. Tarihte ilk kültürler de şüphesiz doğdukları bölgenin tabii şartları içinde öz kazanacaklarından.Eski Türk cemiyetinin sosyal yapısı hakkında şimdiye kadar yapılan tasnifler hem bünye. diğer bölgelerde de böyle idi. hayvan terbiyesinde önce geyik. yalnız alarak karşılığında birsey vermıyen parazit asalak) ekonomi yerine. büyük devlet esası için gerekli şartlar ancak bu sayede belirebHmiftlr\ Mm binek hayvanı olarak kuHanılmaeinı. çeşitli bölgelerde bazı bünye değişikliklerine uğradıkları ve bununla ilgili olarak başka başka tâbirler kullandıkları şüphesizdir. bu eski iptidaî kavimleri zihni durgunluğun tenbelliğinden kurtararak canlı bir faaliyete yöneltmiş va frisan iradesinin ufkunda sonsun imkânlar açılmasına vesile olmuştur. yine ilk kanun koyucu durumunda olan Türklerin ataları tarafından tesis ve teşkil edilmiş görünmektedir. iiraat kültürünün ve ona bağlı hayvancılığın çok üstünde ve dünya tarihinin pak mühim bir kültür merhalesi olduğunu belirten F. atlı muharip çobanların. Orta Asya bozkırlar bölgesinin kültür tarihi yönünden taşıdığı ehemmiyet W. "Altay-Türk atlı çoban kültürü" Türkler'in atalarını diğer topluluklardan farklı bir dünya görüşüne ve hayat tarzına götürmüştür ki. Tarihî bağlantılara* gösterdiği gibi. onu teşkilâtçılık melekesine sahip kılmışj ve eski Türkler herşeylerini borçlu oldukları ata kutluluk derecesinde değer vermişlerdir. *8ehmtdt de araştırmalarında aynı neticeye varmıştır: 'Orta Asya'da oturan ve çok eski btr amanda aveıkk hayatından hayvanları ehlileştirmeğe geçen tek kavim Tûrktşr olmuştur. bu insanlığın mazisinde ilk defa müşahede edilen insan zekâ ve iradesini tabiata hâkim kılma azmidir. Onlar M. Bu. Koppere Hind-Avrupalılar açısından meseleyi daha kesin bir şekilde açıklamaktadır. devşiricilik). Bugün için. Ana kaynağımız Orhun. kabile Ok * kabile (bir siyâsi teşkilâta bağlı) . At terbiyesi.

çeşitli ülkelerde buna muvaffak olmaları da istiklâl düşüncesi üzerinde ısrarlarına delâlet eder. caf (yabancı) tâbirinin zıddı olarak "akraba" anlamında kullanılır. Üç-Karluk. Kitabelerde yalnız bir defa geçen "Ulus" sözünün eski devirdeki mânası açık değil ise de. Uygurca metinlerde. feıvaş. Kangar. bodun kelimesi "kavim" mânasını verebilir. iktidar veya hükümet" . Çünkü Türk ailesi eski Yunan'daki (genose).). vazifesi yurdu ve ahaliyi korumak ve sağlam bir sosyal bünyeye sahip olmasına çalışmak olan bir siyâsî kuruluştur. tanıyabilmek için onun. aslında Türk kültürü mahsulü olmayıp. bu söz. Yeney. Kaşgarlı'da. han ("kaan") bulunur ve topluluk siyaseten müstakil veya bir il'e tâbi durumda olabilirdi. Thomsen'e göre "siyâsî bakımdan müstakil. Câferlu vb. aynı zamanda halkın da aynı şuur İçinde bulunması. Devlet karşılığı olarak daha geniş anlamlarla karşımıza çıkmaktadır» \ b-İI: Eski Türk cemiyetinde siyâsî teşkilâtlanmanın en üst kademesini teşkil eden T V. Osmanlı gibi devlet veya. 3. Roma'da. Eski Türkler'de istiklâle verilen değer bazı tarihî kayıtlarla da tesbit edilmiş durumdadır: Asya Hunlan'ndan M. Bodun'un başında "bey". Kumeri.192 ______TÜRK DÜNYASI EL KİTABİ TÜRK TARİHİ 193 Bodun . Türkçe'de izdivaç için kullanılan "evlenme" veya "evlendirmek. 58'de cereyan eden hâdise (yk. 2. Belirli arazisi ye muharip kuvveti vardı. Argm.)Oğuz adı da (0hf zaOtftar) belirli bir siyâsi teşkilât kurmuş Türk boyları mânasındadır. idarî ve hukukî nizamla» ile.boylar birliği (siyâsi yönden müstakil veya değil) İl . benzer kuruluşlar başındaki mctful şahıslar aynı zamanda dirtfreis oldukları halde. devlet.Aikerî-eiyâsî hâdiselerin tesirinde meydana gelenler (meselâ Hazar = Kazar. Keşi. bk. yâni istiklâl düşüncesinin bütün toplulukta müşterek birarzu hâlinde var olması şeklinde belirir. birçok modern şivelerde çok kullanılan ve tohum..Müstakil topluluk. Kapan. Rorna'daki (gens) ve Islavlar'daki (zadruga)'dan farklı olup.©** muştur.). Agaçeri.â: v . halkı ile. fazilet ifade edenler (meselâ: Türtc. KıatAhmedfe. f. bütün dış tesirlere rağmen başka bölgelerdeki TürK'2ümfelerine ntebetle en az tesir almış olmaları gerek» Altaylrtar'da "soy* ve Yakut'larda "usa1 Kırgızlarla 'aul") ise de. çıkarlar. Isfendi-yar-oğlu vb. Kayı.Millet. Gabain'e göre "ülke. Kabar-. Eett Türk ailesi tip olarak "geniş aile" şeklinde görünmekte (geçen asm 2.y. imparatorluk. Umumiyetle. Tabgaç vb.). siyâsi hâkimiyet" mânasına gelmektedir.-Hteilu. cesaret. eağlamlık. devlette gerçek istiklâl. f „ v n J*\ * XüT .Askerî teşkilât ve idarî kuruluşla ilgili olanlar (meselâ: Çur. Bulgar vb. evlenen erkek veya kızın baba ocağından ayrılarak ayrı bir ev (aile) meydana getirdiğine delâlet eder. ErHm = erdene Kınık vb.). Bodun'lar çoğunlukla soy ve dil birliğine sahip boylardan meydana geldiği için. c.'«öhretli. Böyle bir ortak şuur Bozkır Türk cemiyet ve devletinde çok eskiden beri mevcut. Dokuz-oğuz. Mogyeri = Magyar vb. Kan akrabalığı esasım dayanıyordu. vfc). bütün içtimaî bünyenin çekirdeği durumunda idi. Eeki Türk boylarının adları boyun bu siyâsî ve içtimaî hususiyetlerini meydana koymaktadır. Görüldüğü üzere Türk boyları ve umumiyetle Türk siyâsi kuruluşları şahıs adlan ile anılmıyorlar (Selçuklu.) dolayısiyle Çin yıllığı . nesil" mânalarına gelen bir söz olup. siyâsî mahiyette bir birlik idi. Mülkü ve hayvan sürüleri başka zümrelerinkinden ayırt edilmekte idi (24 Oğuz boyundan her boy hususff bîr damgaya sahipti). Çepni» Taryan. akraba.). Utur-gur = 30 Ogur. Aileler veya soy'lar bir araya geldiği zaman "boy" teşekkül ediyordu ve başında vazifesi. Bu adlar şöyle sınıflandırılmıştır: a. gibi küçük topluluk adları ve sonu + oğlu ile biten Aydın-oğlu. ? < Argu. Kül-bey. aslında Türk ailesinin 'Küçük aile" tipfrtde kun&ı bulunması daha akla yaton gelmektedir. Yula. b. feususiyetlerin» şöyle tesbit etmek mümkündür: 1. beg. imparatorluk = Reich.BüyüK. Sabar. hisselerini alıp. *" H V ya h â İSe8İnİ bildirenler mese. meselâ. malî kudreti ve doğruluğu ile tanınmış urug ve oguşların reisleri arasında seçim yolu ile iş başına gelirlerdi. ortaklık yalnız otlak ve hayvan sür rülerine inhisar eder. beylik* Imnlık gibi hür ve müstakil siyâsî teşekküller kurmağa çalışmaları bunu gösterdiği gibi. On-Uygur. toprağı ile. j ^Adam^veya insan mânasını verenler (meselâ: Hun.İstiklâl Kavramı Bilindiği üzere. Kürt vb. Boran. zengin mânalarında olanlar (meselâ: Bayındır Bayat Çavuldur. yansında. yeni bir aile kurmak üzere. imparatorluk.#oKuwet. eski Yunan'da ve CâMiye devri Araplarrtıda. Türk-Moğol devrinde: 1. Köbök. Boy beyleri cesareti. Moğolcada da "yat. bi) bulunuyordu. bilindiği gibi dıştan evlenme (exogamie)'nin esas ve baba hukuku'nun hâkim olduğu Türk ailesinde evlenen oğullar. baba evi ise en küçük oğula kalırdı. bey'in böyle bir fonksiyonu yoktu. adlar. boydaki iç dayanışmayı muhafaza etmek. Memleket. Karan Gyormati. devlet'in şartları yönünden. İğdir. hak ve adaleti düzenlemek ve gerektiğinde silâhlı kuvvetlerce boyun menfaatlerini. yb. muntazam teşkilâtlı millet" demektir.korumak olan bey (bâg. Eski Törk cemiyetinde ilk sosyal yapı olan aile. (Gök-Türk kitabelerinde: âble +) tâbirleri. Buna göre boy. Orhon yazıtlarında ancak bir yerde geçen "uruğ" tâbiri. Bunlara göre eski Türk "in. Türk gruplarının her gittikleri yerde. Arap ve Fars tesiri ile sonradan ortaya çıkmış isimlendirmelerdir. bunun yalnız idareci zümrece istenmesi ile değil." A. Kartuk. - >. Yağlakar. Boylar birliğine "bodun" deniyordu. Yabagu. Gira-ud'ya göre Teşkilâtlı devlet. Bu hey'et eski Türk devletlerinde mevcut "meclis" (Danışma kurulu)" lerin küÇûk çapta bir ilk tipi olarak görünmektedir.Ö. Türkler'de "leviratus" (ölen erkek kardeşin dul kalan zevcesi ile ve çocuksuz genç dul üvey anne ile evlenme sekti) mevcuttur ve umumiyetle tek zevcelik (monogamie) görülür. Seçici hey'et herhalde boy'u meydana getiren aile ve soyların temsilcilerinden kurulu olmalıdır.v.Boylar birliğine katılanların sayısına göre adlandırmalar (meselâ: On-ok.R. Türk "il"W.

"ölkâ" şekli ile Moğolcadır). Yukarıda söylediğimiz üzere.194 . Kısaca Türk kültüründe vatan Türk tuğlarının veya al bayrağın dalgalandığı yerdir.Ülke Kavramı: Ülke. Göçlerde ailelerin ve fertlerin kendilerine ait sürülerini ve taşınabilir malların] beraberlerinde götürebilmeleri ve istedikleri gibi tasarruf etmeleri onlardaki hürriyet duygusunu ve serbest hareket etme eğilimini daima canktutmakta idi. Hususî mülkiyet kişi haklarının ve hürriyetin teminatıdır.birbirlerinden kolayca ayrılmalarına ve aynı bölgede veya başka bir yerde yeni bir İl teşkil etmek üzere tekrar toplanabilmelerine imkân vermekte idi (eski Türk siyasî kuruluşlarında boy sayısını ifade eden ve zaman zaman değişen rakamlar bunu gösterir). Bu durum bazan sosyal yapının daha yüksek kademelerinde müşahade ediliyordu. Türkler'detei bu vatan sevglaHM* Arap yazarı Al-Câhiz-Xölm. Eski Türkler'de ülkeye Vurt" deniyordu (Eski Türk vesikalarında geçmiyen ülke sözü. "Kağanlık" tâblrt ile ifade edilen "devlette istiklâl' düşüncesine karşı duyulan ilgi daha sarih bir şekilde dile getirilmiştir: İH olan bir bodun idim. fakat bu şamarın mevcut olmadığı araziyi kolayca terk edebilmektedir (Türk göçlerinin diğer tur sebebi). töresini lam bozabilir?". idarecisi ve halkı ile Türk topluluğunda ortak bir değer taşıdığını ortaya koymaktadır. çekme ve taşıma gücü"nü iti* sanlar . adalet. kavim beraber yaşadığı. Asya Hun Tan-hu'su Mo-tun. durum başkadır. 2. en küçük bir aile bile başlı-başına bir "il" sayılabilirdi. Eski çağlarda» yaşamak için ihtiyaç olan 'çalışma. 10. Orhun kitabelerinde. Meselâ 8 boy hâlinde Don-Aşağı Tuna nehirleri arasında yayılan Peçenekler'de "kabilelerin durumu o kadar müstakil idi ki. müşahadeye dayanılarak belirtilmiştir. hürriyet ülkesi olan Asya Hun topraklarına kaçıyorlardı. Mücadele edecek savaşçılarımız hâlâ mevcut iken devletimizi korumalıyız'. tabiatiyle. ayrıca Bozkır kültürünün ekonomik özelliği de. Gerçekten eski Türk topluluğunda halk. Eski Türk. köleliği ve bazı zümreler için "imtiyazlılık" durumunu önlüyor. Boyda ^yalnız otlak ve yaylaklar ortak mülkiyette idi. Bozkır Türk devletinde arazi üzerinde de hususî mülkiyet câri idi {Asya Hımları'nda. Devlet topraklarının İdarecilerle halkfft ortak mesuliyeti altında bulunması keyfiyeti. Islavlar arasında yaygın köle ticareti. yalnız hür ve müstakil yaşayabildiği toprağı ülke ve vatan saymakta (Türk tarihinde çeşitli Türk zümrelerin ayrı vatanları bundan Heri gelir). Ülke sınırlarına da "yaka" denilmekte idi. fakat bizzat devlet reisinin korumakla vazifeli bulunduğu bir ata yadigârı idi. bu düşüncenin. ilk tarihî btfMiaine Asya Hunlan'nda rastladığımız bu durum. „3-lnsanUn$ufu: Devletin yalnız hükümdar ve ailesinden ibaret sayıldığı topluluklarda siyâsî hürriyet ve çalışma serbestliğini düşünmek güçtür. eşitlik ve insana saygı prensiplerinin gelişmesine yardım ediyordu. Türk topluluk adlarından anlaşıldığı üzere. Bu durum eski Türk devletinde. Önce. hâtûn olmağa lâyık kızın câriye" olduğundan yakınan Bilge Kağan Türk devlet ve istiklâlinin devamUlığınş İnancım şu sözlerleitede etmiştir: "Yukarıda gök çökmedîkçe. 'yurt'una da derîn bir muhabbetle bağlanmıştır. Gök-Türkler'de en canlı şekilde mecvut olmuş (Ötüken'in kutsal toprak sayıldığı ve "kağanlık" a ve töre'ye sahip olarak yaşamak için Ötükende oturmak gerektiği) ve Uygur Türklerî'nde "Kutlu değ" efsanesinde sembolize edilmiştir. Atalarımızdan toprakla birlikte devr aldığımız istiklâlimizi Çın ile uz-laşmak bahasına feda edemeyiz. hani ka-gan'ımT. bütün milletin ortak toprağı idi. başta en yüksek kas (adele) kuvvetine sahip at olrnaR üzere. Çin'deki köleler. Devlet idaresi ve ülke anlayışında idarecl4ıa!k İşbirliği olan alyâsff teşekküllerde ise. asır Kıpçaklan'nda da durum böyle idi. sınıf."Asalak" feültürde ve "Köylü'vtyefte-şiK)J$ültürde başkaca çare yoklu. Ancak Türkler'de "ülke" ve vatan telâkkisi göçebe veya köylü (ywteşik) bütün öteki kavimlerden farklı olarak. asır Bulgar-ları'nda fertler kendi arazilerinden elde ettikleri mahsulden hükümdara bile birşey vermiyebiliyorlardı. kast cenderesine aldıkları mahkûm zümrelerin (Mogollar'da çeşitli neviden köleler. trçy* van güeü karşılıyordu. devlette gerçek istiklâl kavramına uygun olarak. koyun ve sığır sürülerinin sahiplerinden tahsil edilen belirli ötçüdeki vergiler yolu ila'l^in mâlî ve askerî ihtiyaçları karşılanıyordu. ülkenin sür'atle "vatantaşma" sının mümkün olacağı kolayca anlaşılır.). Demek ki Türk hakanlıklarında ülke. İstiklâlden mahrum kalmca "Beuolmağa lâyık oğlu kul.Ö. GökTür$er'difc Uygur-lar'da vb. siyâsî istiklâli ile beraber yürümektedir. Orman kavimlerinde ve yerleşik topluluklarda hâkim%eti ele geçiren gruplar. beraber savaştığı. Hazar hakanı ve idarecileri teb'anın mülküne el uzatamazlardı. aşağıda yer deünmedikçe Türk bodurumun il'ini. kendisinin Hun memleketinde hür olduğunu ve korkusuz yaşadığını söylemişti. han'ın bazı aşırı davranışları karşısında seslerini yükseltirlerdi. Anlaşılıyor kf Bozkır Türk il'inde "yurt" hükümdarın şahsî malı gibi keyfine göre tasarruf edilebilen bir toprak parçası değil. Oğuzlar'da "bey"ler. Avrupa Hunlan'nda Atillâ'nın başkentinde bir Bizanslı.ancak kendi aralarındaki daha zayrfvdaha az becerikli fertle*» kol kuvvetinden faydalanma yolu ile sağlayabiliyorlardı.TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ 195 Shi-ki Hun devlet meclisi'nde yapılan şu konuşmayı nakleden Boım <ıç*n tâbHyet yüz kızartıcıdır. tfmdi SFim nerede? Kağanlık bodun idim. yâni tam bir birlik teşkil ettikleri hâlde bir merkezî iktidar mevcut değildi". Çin'de enselerine bo- . iktisaden -besicilikle dayanan Bozkır kültüründe ise bu ihtiyacı. belirli sınırlara sahip devlet arazisi idi ve bu arazi hükümdar ailesinin mülkü değil. buralardan faydalanan özel mülk at. toprağın devletin temelini teşkil ettiğini buna göre. ctevtetfrr siyâsî isffldâli gibi. her müstakil devletin hak ve salâhiyetlerini mutlak şekilde kullanabildiği belirli coğrafi saha olduğuna ve ülkesiz bir millet bahis konusu olmıyacağına göre. Bizans'ta insanın baskı altında tutulmasına ve kanunların yürümemesine karşılık. her ne sebeple olursa olsun kimseye arazi terk etmeğe selâhiyeti bulunmadığını söylemişti. ülke bakımtfıdan 'donfaturrt'detJilreski çağlarda benzeri yalnız Roma imparatorluğunda görülen "imperium* hâkimiyet telâkkis'mîıf tnevcut olduğunu gösterir. ailede hususî mülkiyet mevcut idi. Bu tip arazi devlet mab olduğu için. Türk boylarındaki^ bu karakteristik durum eski Türk İl'inde siyasî birliği meydana getiren boyların -türlü sebepler yüzünden. eski Türk devletlerinde. Eski Türk topluluğunda da insanın fertfr hukuk İle donatılimış ve iktisaden esir olmayan bîr hayat dtöaeninde bulunduğu anlaşılmakta*^ Bunun tarihî vesikalarla ortaya koncası mümkündür. 12. cemiyette kendilerine herhangi hteraülfc ve hiçbir siyasî hak tanımamak suretiyle. eski Türklerin şahıslartndan ziyâde ffie bağlı olduğu hususu ile bir arada dikkate alınırsa. Bu hal iae. TÖrk Tinde de belİrÜ sınırlar içinde bulunan bir ülke kavramının mevcut olacağı aşikârdır. 209) devlet meclisinde. Bu tarihî veeh kalar. komşu Moğol Tung-hu'ların arazi talebi karşısında kaldığı zaman (M. Bozkır Türk cemiyetinde öyle bir hürriyet havası vardı ki.869) tarafından da.

Peçenekler'de K. Bilindiği gibi köle* Kk. Eski Türkler'de fertler savaşçılık ve mücadele sahasında şahsiyetlerini bulurlar ve gösterecekleri kahramanlık ölçüsünde cemiyette yerlerini alırlardı. Çin ve Iç-Asya sahasında görülmekte olup. tarhanlar. Eski Türk devletlerinde bazı yüksek memuriyetlerin ırsî olduğu iddia edilmiş ise de. herhalde» idarede daima pratik yolu tercih eden Türk siyâsî teşekküllerinin. hususî mülkiyet ile hürriyet anlayışı buna engel olmuş görünüyor. Eski Yunanda Aristotelesh »Nı ftapvana ve 'canlı âlet" dediği ve doğrudan doğruya "o^ûlk" sayılan insanlar. Çünkü daha eski asırlarda Doğu Avrupa Türkleri arasında da böyle bir durum görülmüyor. Bu mânada. halkça ünsiyet peyda edilmiş içtimâi ve hukukî kaidelere dokunmamalarının neticesidir. Üçüncüsü. askerliğin eski Türkler arasında ayrı bir meslek sayılması düşünülemez. bk. bütün âife efradı ile birlikte yeni yurt kurmak zorunda olan bozkırîı Türk'e. bodun. Bozkır külpünde hâkim zihniyet de bunu gerektiril .s* tâbirine dayanarak Hfr *asil Hazar" (Khazar "pure-bred") kütlesinin varlığı görüşündeki isabetsizlik. vahşi bir hayvan öldürmüş olmak) aç doyurmak. Kâşgarlı Mahmud da. H. avlatılarak.olabilmek için. bozkırlara yabancıdır. Devlet idaresinde hakana en büyük yardımcılar durumunda olan beylerin idare ediien halka nisbetle üstün tutulması tabii ise de. Fakat buralarda gerçek mânâsı ile "mülk1 ten ve "hak" tan mahrum insanlar zümresi ve müesseseleşmiş "kölelik" ten ziyâde. ailesi. «amanla. Buna karşılık bir de ak-beğ? ifadesinin bulunuşu Türk cemiyetinde bir "asiller" sınıfının varlığı hususunda tefsire sebep olmuş gibidir (Meselâ. insanın kol (adete) gücüne müraT caat zarureti duyulmayan Bozkır kültüründe huauiî mülkiyet ve hür çalışma esasında gelişen sosyal gelenekler. Türkçe'de "kara" sıfatının. kalabalık bodun* diye mânâlandırmak gerçeğe daha yakın görünmektedir ve buna nazaran sayısı şüphesiz az olan beyler 'ak' oluyor demektir. çok erken çağlarda belirti-seviyede hukuk fikrîne ulaşmış olmalarıdır (yk. Bunların hepsi dış tesirlerle açıklanabilir. "asıl. Porfırogennetos'un açıkça belirttiği bu husus Hazarlar'da hattâ iktidar ve icrada hâkan'dan da üstün durumda olan "Bey* bakımından da geçerli idi. büyük. kölelerin yanında. aslında. bu kütlenin. zira her Türk iyi savaş terbiyesi almış. umumi ekonomik-hayatta ancak tâli olarak yer aldığı' bozkırlar sahasında büyük fnâlîkâne* terin meydana gelmesi (feodalite* imkân dışındadır. Mısır'da. hiçbir YflÛÎk*ü bulunmayan ve cemiyette Wç "hak* sahibi olmayan hean dfmektlr. Kitabelerde bodun tabiri bazan "kara" sıfatı ile birlikte kullanılmıştır. asli Türk bölgelerinde değil. siyâsî hakların kaybedilmesi ve bazı "medenî* haklar yönündfen yasaklara uğramak bahis konusudur ve daha çok "esirlik" ifade edilmek istenmiştir. bey . her an savaşa hazır. Hind'de ve Roma'da köle kütleleri) mevcudiyetini öyte devam ettfemşk maksadı ile. bundan imtiyazlı bir sınıf hükmünün çıkarılması müşküldür. Kadınlar da aynı şekilde yetişmiş olup» çok kere erkeklerle birlikte savaşa katılırlardı (hattâ islâmi devirde bile. çıplak giydirmeki lâzımdır. idare edilenlere doğru bir sıralama olmalıdır. Henüz yürümeğe başfıyan her çocuğun yanında eğerlenmiş bir at hazır bulunurdu. daimî asker durumunda idi. bir "sınıf" hiyerarşisi değil. yine aslen Türk olmayan bir kültürün uzunca bir müddetten beri tesirindeki Türk zümrelerinin dilinden örnekler vermektedir Kıpçak bozkırlarında bazı Türk çocuklarının "satın" alınarak Orta-doğu memleketlerine gönderilmesi telavlar'dan ve Normanlar'dan gelen meşhur esir (köle) ticaretinin ttr neticesi olarak mütalaa edilebilir. Kara Ordu. beylerden önce yer almaktadır. eski Türkler'de din adamları imtiyazlı bir "sınıf değillerdi. Önce. yüksek seviyeyi belirttiği görüşü de ileri sürülmüştür (ve Kara Han. buyruk beyleri. "Beğ'iîğin babadan oğula geçtiğine dair açık bir delil bulunmuyor (hükümdar sülâlesine mensup olanlar hariç). Nitekim kitâbelerdeki hitaplarda çok kere devlette büyük memuriyet makamlarını işgal eden "buyruk'lar. Herhalde kitâbelerdeki şu ifade: Kağan. Roma'da ve Moğollar'da. yaşadıkları coğrafî şartlar icabı. kadının her sahada olduğu gibi. Orhun kitabeleri dahil eski bozkır Türk vesikalarında din adamlarından hemen hiç bahsedilmemesi bu bakımdan dikkate değer bir nokta teşkil eder. Yunan-Roma medeniyeti dahil hm yerde kölelik müessesesi teşekkül etmiştir. Eski Türkçe'de "kuP tâbiri umumiyetle 'köle' müteradifi olarak alınıyorsa da doğru olmasa gerektir. fakat onlardan ayrı olarak esir (bilhassa savaş esirleri) de vardı. Gök-Türk yazılı vesikalarda 14 yerde "kul" tâbiri geçmektedir. Esirlik ile kölelik içtimaî ve hukukî bakımlardan birbirinden farklı şeylerdir. Eski Yunan'da. Namık Orkun. Bununla beraber Tabgaçlar'da ve Iç-Asya Uygurları'nda kölelerle karşılaşılmakta ve hattâ DLT'de "ol kuf boş kıldı" (O. Bozkır Türk "irini açıklarken. Kûn (câriye) sözü de çincedir (kü'an). "Tarhanlık" ve "Orun-ülüş" meselelerine de kısaca dokunmak icap etmektedir. askerliği meslek edinmek (idarî-*iyâöi) ve rûhânî zümreye mensup bulunmak (dinî). meselâ. 445 de ölen Bleda'nın dul hanımına âit olduğuna dâir Prtskofc'un kaydını doğrudan doğruya "yerleşik" kültür mafW sülünden ibaret olan toprak aristokratlığının Avrupa'da bir devamının tesbiti olarak değerlendirmek lâzımdır). Yukarıda bey'lerin seçiminden bahsefmiş-tik. Atsız'ın 1077'deki Kahire savaşı). ziraatın. şadapıt beyler. Buna göre. kan dökmek (mutlaka savaşa katılmak değil. kölesini azftd etti) gibi bazı ibareler dikkati çekmektedir. kitabedeki ifadeleri. Çocuklar 3*4 yaşlarından itibaren. "Kara-bodun". asırlar boyunca. İlk iki Türk devletinde kölelik. ÇÖrtkü köle.) Bu hukuk anlayışının eski Türk cemiyetinde imtiyazlı "sınıf lara dayanan bir düzenin ortaya çıkmasına da engel olacağı aşikârdır. Hazar ülkesinde yaşayan "Halis" adlı müslüman Harezmliler olduğu anlaşılmakla ortaya çıkmıştır. "toprak köleliğifservage") bahte konusu değildir (Orta Macaristan'da bazı köyler. Dokuz-Oğuz beyleri. eski Türk sosyal hayatında. Şartlar bunlardan toarettir. doğrudan doğruya devlet içinde idare edenlerden. Hazarlara dair islâm kaynaklarında geçen "EI-Hazar'ül-khJ. biniciliğe ve vuruculuğa alıştırılırdı. aksine. Binice. istiklâlini kaybeden her topluluğun böyle tahditlere mâruz kalması samanımızda bile tabii karşılanmaktadır. Esasen eski Türkçe metinlerde "köle" kelimesi geçmez. Türkler'de ise. töre hükümleri hâlinde kesinlik kazanmıştır. yukarıda da belirtildiği üzere. türlü tedbirlere başvururlarken. Dede Korkut'da açıklandığına göre. kilometrelik göç hareketlerinde. koyuna bindirilerek ve ok ile sincap vb. İkincisi. menşeini "yerleşik" medeniyetten alan ve bazı orman cemiyetlerinde (meselâ Moğollar) rnevcul olan bîr müessese olup.196 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ 197 yunduruk vurularak tarlalarda çalıştırılanlar. bozkır Türk toplulukları daha çok siyâsî vasıfta olup dinî karakter taşımıyorlardı. Herhangi bir toplulukta imtiyazlı zümrelerin teşekkülünde başlıca ûçâmH röl oynamaktadır: geniş araziye sahip olmak (iktisadî). savaşta da destek olması tabii idi. çünkÛ. Bunun sebebi söylediğimiz gibi»-bozkırlar bölgesi insantennın. kuzuya. aşağı bir dereceyi değil. Buniann her üçü de bozkır küitürü^de gelişme şansını bulamamıştır. Karaton gibi misâller verilmiştir). son ibareyi "asil beyler" olarak çevirmiştir). Buna göre.

karizmatik (Tanrı bağışı'na dayanan) tip olarak kabul edilebilir. emretmek hak ve salâhiyetinin ve o emri icra etme kudretinin bir arada yürürlükte olduğu bir yüksek sosyal nizamdır. yeni iltihaklar neticesinde. Orhun kitabelerinde.). Hükümleri maalesef o çağlarda tedvin (codification) edilmemiş olan töre'nin ana-yasa mahiyetindeki prensipleri. sonra 700 kişi oldular. Hunlar'da şartlarım yukarıda belirttiğimiz bir köle sınıfının varlığına ihtimal vermek için de bu neviden "imtiyazlı" lık yeter derecede ciddi bir gerekçe sayılmama* lıdır. uz'luk (iyi'lik.. t Bunun gibi. Töre gereğince amucam tahta oturdu. Diğer 5 Wrde de yine "il" ile alâkası açıkça beOHr.. 4. Türk kitabe ve kayıtlarında yalnız bir defa geçer: "Tengri yasar . casah sözü.. "Babam kağan ile anam hatunu Tanrı tahta oturttu". II.Devleti ederine alıp töre'yi tesis ettiler. Kutadgu-Bflig'de ve DLT'te bu yolda tefsire elverişli hiçbir kayıt bulunmamaktadır (Son zamanların araştırıcısı A. tehlikenin daha kesif bulunduğu ön saflarda savaşa sürüldüğü doğrudur.. Gök-Türk hakanları da öyle idi: Tanrı'ya benzer. Fakat bu gibi boylar bu "mevki* lerini ebediyen muhafazaya mahkûm olmayıp. Çünkü bu hususlar yalnız Moğol devri tarihçisi Reşid'üd-din (öl. Tonyukuk'un önvanı: Boyla bağa Tarkan)'lar da.. Demek ki. töresini terk etmiş. büyük toplantılarda. yerine ve zamanın icaplarına göre ve tabii "meclislerin tasvibi alınmak üzere. Devletini. yeni hükümler getirebilirlerdi. ona göre pay verildiği. Tarhahlar. bugün kullanılan yasa kelimesi bunun kısaltılmış şeklinden ibarettir. Asya Hun imparatorluğunda 5 Hun kabilesinin -Tanhu ailesi ile akrabalıkları gözönüne alınarak. Krader de kitabelerde gördüğü sönük "kemik" kelimesini geçen asrın 2. kutfum olduğu . tüz'lük (eşitlik) ve kişilik (insanlık. Bu sosyolojik kaide hiçbir zaman ve hiçbir yerde değişmemiştir. Büge)f>©elenlerden bir taamı affı. Kutadgu-Bilig'in yardımı ile tesbit edilebilmektedir. her birinin koyunun belirli yerlerini yemeğe mecbur bulunması (ülüş) meselesi de daha sonraki devirlerde örf hâline gelmiş olsa gerektir. Asya İHunları'nda Mo-tun. Bundan türetilen yasak. vesair şeyler üzdrinde&i taüfouku-nu da kaybettiği'ne dair tesbitler ancak Moğollar zamanı ile ilgili görünmektedir. Bozkır bodun teşkilâtında birliğe daha sonra katılan her boyun umumiyetle sınırlarda yer aldığı ve bunların. zira bu şekilde miras yolu ile intikal eden kütle köleliği Asya'da yalnız Moğollar'da görülmekledir ("Unagan-bogol" sistemi). bizim tarih literatürümütde yaygın kanaatin aksine>9n!lyazlı değil idiler.kaideleri ihtiva ediyordu. Bu prensipler şunlardır: könilik (adalet). imtiyazlı duruma getirilmişler. toy (resmi ziyâfet)'larda belirli yerlere oturması ve böyle toplantı ve ziyafetlerde yiyecekleri yemeklerin belirli olması.. Türk hükümdarları.. karizmatik.... törü) eski Türk hukukî hükümlerinin bütünü olup sosyal hayatı düzenleyen "mecburî. aksi hâlde devlet yok. SöteTörk devletinin meydana gelişini anlatan kitâbelerdeki satırlar ışık tutacak mahiyettedir: "Babam Kağan (llteriş) T7 er ile harekete geçti. Tarhanlık müessesesi böylece ortaya çıkmıştır.. ayın tahta çıkardığı Tanrı/kut'u Tan-hu" idi. yarısındaki yüzyıllarca Moğol tesirinde kalmış Orta Asya Türkle-ri'nde aristokrasiyi ifade eden Ak-süyek "ak kemik" tâbiri ile karıştırarak Gök-Türkler'de de bir asiller zümresi var sanmıştır. iştiraki ile gerçekleşen bir siyâsî teşekküldü.. üniversel'lik). fakat idarecilerle işbirliği yapan geniş halk kütlelerinin gayretleri. "kanun" anlamında Moğolcada da mevcut olup. töreni kim bozabilir?.Tanrı düzenler. Töre hükümleri değişmez kalıplar değjldi. Devletin varlığı töre ile kaimdf: ".Hökûmrânhkr<iDevlet. Türk devleti kanunlara (töre hükümlerine) bağlı bir kuruluştur. Tanrı irade ettiği için. O (llteriş) ataların^ töresine göre bodunu teşkilâtlandırdı. Bütün vesikalar Türk hükümdarına idare etme hakkının Tanrı tarafından verildiğini (bağışlandığını) göstermektedir: Asya Hun imparatorunun unvanı: "Gök-Tanrı'nın. Ey Tİ3rk Bodunu! Devletli. zorbalık vardır Meşruluğu tanınan devletlerde. Gök-Türkler'de Bumın ve llteriş ve Tuna Bulgar devletinde Krum böyle yapmışlardı (Krum Hanın kanunları).. yapar". Bozkır Türk devleti herhangi bir âftfhln talıç zoru He meydana getirdiği bir yığınlar topluluğu değil. daha sonraları. topluluklara göre. Türk devletinin naat durulduğu meselesine. Türk devletinde halkın bu istekleri töre'nin tatbiki ile gerçekleşiyordu. (Hakanlığı) atalan-mıh törelerine göre kurdular.. öndekiler geri çekilerek. müttotçftnrtalardan birinde orun ve ülüşünü bir defa kaybeden kabile yahut oymağın yaylak. Halbuki kitabelerde geçen kelime bir sosyal terim değil. Bozkır Türk devletinde insan unsuru'nun kısaca açıklamağa çalıştığımız hak ve hürriyetlerle donanmış olması Türk devletinin kuruluş tarzı ile ilgilidir. güneşin. Orhun kitabelerinde "töre" kelimesi 11 yerde geçmekte. Bütün Türk lehçelerinde ortak olan ve sonra Moğolca'ya da geçen töre tabiri şimdiki bilgimize göre Tabgaçlar'dan beri mevcuttu ve asli söylenişi olan törü şeklinin daha eski bir devre götürülmesi mümkündür (Yasa kelimesine temel teşkil eden yasa (mak) "yapmak" fiili. bunun 6'sında "il" île birlikte kullanılmaktadır. vergiliden muaf tutulmak. faydalılık). av. Umumiyetle "kanun" mânasırfSt*alınan töre (aslı. bakan. "Harp ganimetleri bölüşülürken her kabilenin Örün ve ülüş'ü dikkate alınarak. Devletin kuruluşunda hizmeti geçmiş olan zümrelerin emir ve kumanda mevkilerini alarak idareci durumuna geçmeleri ve dolayısiyle devlette idare edilenlere nazaran nisbî bir farklılık göstermeleri tabiîdir. Ancak emretme hakkının itaat edenler tarafından "meşru" kabul edilmesi lâzımdır. Tann'da olmuş Türk Bilge Kağan".198 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ Beylerin ve buyrukların vergilerden veya başka herhangi bfr fnükell^etten _af tutulduklanna dâir bfr işaret yoktur. umumî tarifi ile. 1318)'in eserinde yer almış olup."imtiyazlı" durumda görünmüş olmaları da. herhangi bfr suçtan ceza gör-memeki* bmün bunten t nesil boyunca geçerli saymak suretiyle. yâni belirli kabilelere mensup şahısların meclislerde. Asya Hun devletinde şahıe köleliği olmadığına göre boylara bağlı "kölekabile" lerin olacağı da şüphelidir. doğrudan doğruya insan kemiğini ifade etmektedir). Haberi işiten dağdaki-\&i ovadakiter toparlanıp geldiler^fö. çok çeşitli olan hükümranlık şekilleri arasında ortak olmak üzere üç tip tesbit etmek mümkün olmuştur: Gelenekçi. kanunî. bir kısmı yaya idi".. ancak bu mekanizma ile izah olunabilir. Eski Türk hükümranlık telâkkisi. Kazandığımız devlet ve töremiz öyle idi. Tabgaçlardan beri mevcut olup da mu Gök-Törk imparatorluğunda mühim bir yeri olan tarhan' (aitfl ve asker nazır.". "Davete katılanlardan biri de bendim* (Tonyukukjr ı Böyle kurulan bir devlette tabiatiyle halk hak ve hürriyetini İteyecek ve başında bulunanlardan bekliyecekti. daha önceye ait Türk vesikalarında.." (KGIrTegin.. Moğollar devrmde kendilerine hükümdar tarafından ■SuyurgaT adı île verilen ve irsen intikal eden topraklarla teçhiz edilmek. ottefc. Türk kabile teşkilâtında mühim rol oynadığı ileri sürülen "Orun" (mevki). bodun'un diğer üyeleri ile eşit duruma gelmektedirler..

. Hem kendiöi. Hâtûnların gelecek hakanların anneleri olmaları sebebi ile... Herşey kut'un eli altındadır. kendi ülkelerini ilgilendiren hususlarda dış münasebetlere girerler.dilinin en kadim küttür fümelerinden biri (SOO yıKctan beri mevcut) olan kut'un nazaıicephaşi&Ao! Türkler'de siyâsî iktidarın mâhiyeti) ünlü siyaset kitabı Kutadgu-Bilig'de açıklanmıştır. Çünkü yalnız askerî ve siyâsî meselelerin değil.Hükümdar: Bozkır Türk devletlerinde başkanlar çeşitli unvanlar taşımışlardır: Tan-hu (veya Şan-yü). Uygurlar'da sağ idi.diye ifade edilen. Süvereignty) meselesini. Sarı Uygur. fazilet ve kısmet kut'tan doğar.. onu sana Tanrı verdi. İdare salâhiyeti bazı şartlarla tahdit edilmiştir. Buna göre. Hükümdarın törenle unvanını alırken. halkta&tecrit edilmiş. c . Kanuna kendin riayet et ki halk da saha itaat etsin!" (Beyit 1458. iyi kanun yapın. Schmidt ve B. Avrupa Hun imparatorluğunda» benzer bir kuruluşa Prtotoos "seçkinler* veya "seçilmişler1 meclisi adını vermektedir. bütün istek^ ler onun vasıtası ile gerçekleşir. Bunların başında halkı doyurmak. Hükümdarlar iktidarı Tanrıdan ahllar. GökTttrkler'de devlet meclîsi ihtimal daimî idi. 1933. Devlet başkanlarının oturduğu başkente "Ordu" deniliyordu. Kutadgu-Bilig halkın hükümdardan istediklerini: a*. "Halka. Gök-Türk tarihinde genç hükümdar İnal Kagan'a karşı yapılan 716 yılı ihtilâli bu gerekçeye dayanıyordu. 581 de ölen Gök-Türk hakanı Ta-po yerine onun vasiyet ettiği Ta-io-pien'in hakanlığını.. Yabgu unvanı Hunlar'dan beri mevcuttu. Bu cihet Asya Hunlan'nda sol. Diğer taraftan hakanlık tahtına çıkışta da daima töre hükümleri göz önünde tutulmakta idi. Türk hükümdarı bu vazifelerini yapamazsa kut'unun Tanrı tarafından geri alındığı düşüncesi ile iktidardan düşerdi. eski Türte devletinde siyâsi iktidar kavramı "kuÇ tâbiri ila ifade ediliyordu. b . üstün siyâsî kültürleri sayesinde daha o çağlarda halletmiş ve Insanlan hükümdarın şahsi Ihsaf duygusuna sığınmaktan kurtarmıştı. 54-55).. aç mısın. Bunlar arasında Türk tarihinde en yaygın olanları han (kıral) ve kağan (imparator) idi. çoğaltmak ve huzura kavuşturmak gelir (Kitabeler).bir hayat yaşıyordu.' (Kutadgu-Bİg. bir dereceye kadar formalite olsa da. Bulgariar!*0. 2111).ikili Teşkilât: ^ Eski Türk devletinde arazi iki idarî bölgeye ayrılırdı: Sağ-sol. Elini açık tut. Bu kontrol meclîsler aracıhğı# ile yapılıyordu. benzeri eski Roma'da görülen ve httkümdann icraatının millet tarafından kontrolüne imkân veren4i•imperiuwı• şeklinde tecelli etmekte idi. Bir hükümdar kuldan fakir adını kaldıramazsa nasıl hükümdar olur?" (Kutadgu-Bilig. Bu tariM kayıtlardan da anlaşılıyor ki. kağan. aynı geleneğin Oğuzlar arasında da devam ettiğini gösterir. Bey. ancak bütün il'le alâkalı meşe- . Tuna Bulgarları'nda bir "millet meclisi" bulunmakta idi.200 -TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ 201 için kağan oldum" vb. 1960. P. ak (sarı) * kara (Ak-Hun. yabgu. Devlet meclislerine katılırlar. Bölümlerin başındaki idareciler.Bozkır Türk İlinde Teşkilât a . do* ğu-batı. elçileri ayrıca kabul ederlerdi. töreye uymadığı için devlet meclisi red etmişti. beyitler). şulen kelimesi Moğolcadır) ve umumiyetle hakan sofrasının halka açık tutulması bunun sembolik ifadesidir... Hazar hakanı. Bu itibarla Türk. ll-teber vb. 674-676. ilk zevce ve asil (yani Türk) olmalarına dikkat edilirdi.. Sarı Türgiş -Kara Türgiş. çünkü "han" unvanının 3. âdeta Tanrı gibi.Asayiş. "Raf ve "AssembMe natioraP (Millet Meclisi) olarak tavsif edilmiştir. zevcesinin de resmen aldığı katun (hâtûn) unvanı da Hunlar'dan beri Türklerce tanınmakta idi. Demek ki başlangıçtaki bütün karizmatik görüntüsüne rağmen.. 5947. Tanrısal (ıduq) dır. 1934. kan (han). Asya Hun devletinde bir daimî meclis (Danışma kurulu veya Devlet meclisi) bir de her yılın. yukarıda da söylediğimiz gffl. umumiyetle dinî cemiyetler olduğu hâlde Türk siyâsî birlikleri dinî vasıf taşımaz. Şölen.9. Bu toplantı De Groot. 1430. Devlette hâtûnlar da söz sahibi idiler. Peygamberler veya veliler tarafından idare edilen Türk devleti yoktur. Bozkır Türk hükümete! Tann tarafından kut ve ûiüg (kwmet)ile donatıldığı içfc işbaşına gelebilmekte*. Kara Macaristan -Ak Macaristan. DLT'de "kengeş" tâbirinin "hakanın tekliflerini milletin tasvibine sunması" olarak açıklanması. bâb 38. Umumiyetle en büyük evlât veliahd tayin edilirdi. Bunların Moğol Juan-juan devletinden Gök-Türkler'e geçtiği hakkındaki iddia eskimiş görünüyor. gerektiğinde.Boz-ok (Oğuzlar'da)* Bu bölünmede daima bir tarafın hâkimiyet üstünlüğü tanınırdı. eğer Ibn Fadlan'ın haberleri doğru kabul edilirse. Türk hükümdarları jnsan-üstü varlıkda sayılmamaktadır. Arıg-kan. arada mühim farklar göze çarpmaktadır: Karizmatik meşruiyete bağlı topluluklar. Veliahd durumunda-kiler küçük yaşta iseler. sonra kendi hakkını isteyebilirsin!" (Beyit 2983... toplamak. bunda memleket meseleleri hakkında umumî müzakereler açılırdı. Bunlara bakılarak eski Türkler'de karizmatik iktidar görüşü umumî kanaat hâline gelmiş olmakla beraber. Kara Kıpçak. 5578).İktisadî istikrar. Türkler'de hükümdarlık alâmeti sayılan büyük resmi ziyafetler (Doğu Türkler Toy. Ancak sîya-sT İkfidfcrıri kaynağını Tann'ya bağlamakla. "Bey. diye sor. maiyeti ve davet ettiği halk ile bir toplantı yaparak "kengeştiler". Çin'deki gibi. Bu meclis.Âdil kanun. Kara Hazar-Ak Hazar. asıl hükümdarın yüksek hâkimiyeti altında töre hükümlerim yürütürler. Türk hükümranlık telâkkisi kanuna dayanan meşruiyetçi tipi temsil etmekte idi... yâni hakanı Taprı huzurunda sorumlu tutmakla Türkler. kuzey-güney.) bunu ortaya koyar Tiına Bulgarları'nda da hükümdar Tanrı tarafından tahta çıkarılmıştır (Omurtag ve Melemir kitabeleri). 'Kut'un tabiatı hizmet/şiarı adalettir.. hükümdar üstü "yüksek otorite" (Souverainete. Szasz taraflanndan "Reichstag". bugün "mîîR îrade. W. bu makama sen kendi gücün ve isteğin ite gelmedin. Üç-ok . San (ak) Oğur. Bulgar Türkleri Iç-me-d(y)eme diyorlar. 585 ve 726 yıllarında Çin elçilerinin kabulünde Gök-Türk hâtûnları hazır bulunmuşlardı. Uygur-lar'da görüldüğü Üzere. 3 . Avrupa Hun hükümdarı Attila'nın hanımının adında da "han" unvanı mevcut idi. 5469. olarak sıraladıktan sonra şöyle der: "Ey hükümdar sen halkın bu haklarını öde. asırdan beri Türkler'ce bilindiği gösterilmiş olduğu gibi. amcaların tahta geçmeleri töreye uygundu. L Wieger. tok musun. Gök-Türkler'de. Iç-dış (Karluklar'da?. Bu tarzda bir hükümranlık düşüncesi. Batı Hunla-rı'nda. ayında güney sınırı civarındaki Ma-yi sahrasında yapılan umumî halk toplantısı vardı ki. ünlü "aygucı" (devlet müşaviri) Tonyukuk'un muhalefeti neticesinde red edilmişU. Beyliğe (hükümdşrlığa) yol ondan geçer. Oğuz Hakan da. Hazarlar'da bir "ihtiyarlar meclisi" (A council of elders) vardı (Hakan Yasefin mek-tubu ve Belazurî). Uygur Hakanlardın unvanlan da (yfcAk. surlarla çevrilmesi ve Budizm ile Taoizm'in yurtta yayılmasının teşviki teklifleri. b . hanedan dışından dahi han seçebiliyordu. iktisat ve kültür işlerinin de burada konuşulup karara bağlandığı anlaşılıyor. Bilge Kagan'ın kurula getirdiği iki mesele: Türk ülkesinde şehirlerin. hem halk onun normal bir insan olduğunun farkındadır (Kitabeler): Esasen Türkler'de Kut telâkkisi sınırsız bir hâkimiyete imkân tanımamaktadır. giydirmek.

"çifte kırallık* diye anılan bir nazariyenin ortaya atılmasına sebep olmuştur. Macarlar'ın 7 kabilesi de Hazar hâkanlığınca vazifelendirilen 7 "buy* ruk'un kontrolünde idi. onun sarayının veya otağının önünde dalgalanır^. külüg. Ancak ll-hâkanlık (imparatorluklarda durum bir az farklı idi. Tabgaçlar'da Bitâçinler. yeni devletler doğmaktadır (Hunlarfda. Onoklar'ın başındaki Cur'lar ve Erkin'ler de kendilerine.S°n deröCede *** ■«****. Nazarî bile olsa bu husus hakanlık alâmeti ile belirlenmektedir. Merkeze bağlılıklar ise. Türk devletine ancak hükümdarları. evlâtları arasında vukua gelen taht mücâdelelerinde ise. Ve esasen Türk siyâsî teşekküllerinde bunların veya tâbi" bölüm idarecilerinin veya kanat kıratlarının. Türkler'de hükümran-Wc hakkının kanzmatik vasfı da buna mânidir. bakan). ayn. Meselâ Asya Hun İmparatorluğunda M. Asya Hun imparatorluğunda. Iç-buyruklar (saray idaresine bakan) yanında inanç. Oğuzlar'da tuğracılar. devlet nizamı seviyesine yükselmek gibi bir seç-törtfk kazanmış bulunmaktadır. devlete karşı isyan» göze alamadığı müddetçe. 630'dan önce Gök-Türk imparatorluğunun batı kanadı olan Hazar ülkesi Aşıra ailesinden bir prensin idaresinde. Asya Hunlan'nda To-ki ve Kok-le kıralları başta olmak üzere yüksek makamları işgal edenler."Çifte Kırallık" Meselesi: Türk siyâsî kuruluşlarında görülen ikili teşkilât. dış münasebetlerini Türk devletleri aracılığı ile yapmak. sonraları "etaba/ vb. Bu durum diğer Türk devletten içm de böyle idi. aslında. Karluk yabguları Aşına ailesine bağlanmaktadır. Hakan yanında yabgu (Gök-Tüfkler de) her cihetçe bır yardımca yine hakan yanında "bey" (Hazamda). yabgu yanında "Kül-Erkin' (Oğuzlar'da). Attila zamanında Batı Hun idaresine "tâbi" Germen. hükümdarın ölümünden sonra. Türgişler'de. Hattâ Beşbalık gibi uzak bölgelerin başına. kuryeler faaliyet hâlinde idiler. Sivil idarede Devlet meclisi üyeleri. hemen '«| bir sorumluluğu ve . dinî ve içtimaî teklere dayanmakta ve yalnız Türk "göçebelerine" mahsus olmayıp. merkeze bağlı olduklarına işaret olarak. bölüm başkanlarının hareket serbestliklerine sahip bulundukları. d . bir "meşruiyet" meselesi okftı-°T ?î 1 «pahsın. Tibetliler. irsî. Urallılar. tudun. kendi kavmî bünyelerinden birşey kaybetmeksizin tekrar ortaya çıkıyorlardı. Türk devleti yıkıldığı zamanlarda. Buna göre de devletin oldukça merkeziyetçi bir karakter taşıması lâ-zımgelir. belirli vergi ödemek ve gerektiğinde askerî destek sağlamaktan ibaretti. hattâ Kara-Hanlfer'da olduğu gibi). şefleri vasıtlasiyle bağlı olan bu gibi ülkeler. Ayrıca Sagun. Çünkü devlete "tâbi" olan bir çok ülkeler kendi iç işlerinde serbest idiler. Gök-Türkler*de İstemi Yabgu. "atı" (Gök-Türklerde) ve "babacık' (Hazarlar'da). c . bağa. On-oklar'da doğudaki 5 To-lu boyunun başında 5 Çur ve batıdaki 5 Nu-şi-pi boyunun başında 5 Erkin bulunuyordu. Rft-Ugor ve İslav toplulukların yekûnu ise 25'in üstünde idi. iki (sol ve sağ) Kok-le 'kiralı' vardı ve bütün imparatorluğa yayılmış olarak büyük başbuğların sayısı 24 idi. yula. tercümanlar. Çirr imparatoru. ancak Türkler'de bu. Campus Mauriacus savaşında Atilla'nın 200 bin kişiyi aşan ordusunda bu Vassal" ların. kıralları. Asya Hun Tan-hu'su Mo-tun'un yanında onunla denk iktidarda başka bir şahıs düşünmek ve Batıda Attila gibi bir devlet adamının iktidarına ortak birisini tasavvur etmek güçtür. İlk bakışta çok cazip gelen bu nazariye. Oktar. Kapagan Kağan zamanında iki şad: Bilge ve Kül-Tegin onun yiğenleri idiler. Oğuz Yabgu Devleti gibi nisbeten küçük siyâsî teşekküller de şüphesiz aynı tarzda idare edilmekte idi Meselâ Uygur hakanı Moyen-çur. Alpagut gibi çeşitli unvanlar taşıyan vazifeliler vardı. henüz "Tegin" iken Oğuzlar'ın başında bulunuyordu. Meselâ. Kanat kralları imparator ailesi mensupları arasından tâyin edilirdi. Attila geniş Ülkesinin doğusunda Ural-lar'a kadar dan kısmını oğlu llek'in idaresinde vermişti. Tan-hu'ya bağtt Oci (sol ve sağ) To-ki "kırdı* ile. Dengizik İmparator llek'in kardeşleri idiler. Batı Hun imparatorluğunun başkentinde kâtipler. Gök-Türk imparatorluğunda bu rütbe ve makamların sayısı 28 idi. iki veya daha fazla müstakil sahaya ayrılmakta. İddiaya göre. Türgiş ve Uygurlar'da Bitâkçiler ve tamgaçılar. fiilî hükümdar durumunSL £ "TM Sî . devkfcidareslnde ve aym kudrette Tana bağı-5JML''* dora?7Ş S"***** müşküldör. Daha sonraki kanat kırattan Irnek. "Kün- dü" yanında "yula" (Macarlar'da). franiı. Türk devletinin idaresindeki umumî tutum da bunu teyid eder mâhiyettedir. hariçte temsilci bulundurmamak. unvanlarım taşıyan ve hiçbiri verasete dayanmayan devlet büyükleri bulunurdu. daima ordu (başkent)'dan talimat alan Hun asıllı kimselerdi. Meselâ GökTÜfkler'de altın kurt başlı sancak daima doğu kdlunun hükümdarında bulunur. Uygur. Türk usulü seri harekete elverişli olmayan yaya destek kuvvetleri asıl Hun ordusundan çok fazla idi. tarkan. mutlaka bfr tarafın üstünlüğü bahis konusudur. Bu yönden Hazarlar'da. UfdK. Gök-Türkler'de. buyruklar (nazır. O hâlde Türk âmme (kamu) hukuku hükümranlık hakkının paylaşılmasını tanımamaktadır. Tabgaçlar'da. birer ok verilerek gönderilen başbuğlardı. Asya Huntan'nın merkezinde çeşitli dillerde konuşan ve yazan kalabalık bir hey'et çalışırdı. Çünkü Türkler'de hâkimiyette bir "paralellik" değil. Orta Afrika ve Okyanusya kabileleri arasında da görülmektedir. hükümdarın namına bir icracı durumundadır. Attila'nın baba tarafından yakın akrabaları idiJer. hanedan mensubu idareciler gönderiliyordu. Aybars. onu Gök-Türkler'in 'hâkan"ı olarak selâmladığını bildirmişti. Yabancılar herhalde bütün imparatorlukta Vassal" devletler hâlinde idiler. Gök-Türk hakanlığının batı kolunu doğudan ayırmak istediği zaman oradaki Tardu'ya bir altın kurt başlı sancak göndererek. boyla. 176 yılında bu durumda olanların sayısı 26 idi. hiç olmazsa Türk devlet anlayışı ve âmme (kamu) hukuku bakımlarından şüphesiz tam gerçeği ifade etmemektedir. Kağan Bumın'ın kardeşi. Diğer taraftan. Odular birleştiği zaman herkes mensup olduğu cihete göre sağ veya sol kanatta yerini alırdı.Siyasî Faaliyet: Büyük Türk İmparatorluklarında diplomatik lemaslan yürüten dış işleri idaresi en mühim makamlardan hl&M. Gök-Türkler'de şadlar hükümdar ailesine mensup oldukları gibi. Kırgızlar. Devlet meclislerince dış politika ile ilgili olarak alınan kararları yürütmekle vazifen . Gök-Türkler'de. Türgiş. "birbirine paralel hükümet icra eden iki hükümdar" olarak ayrı ayrı iktidarı temsil ettikleri bu sistem. apa. Kök-Sagun. 581 yılında. yugruş. içlerinden biri tam başarıya ulaşamadığı takdirde. Bulgarlar'da.Ö. devlet parçalanmakta.202 ___TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ (elerinde toplanırlardı. Karizma'nın babadan oğullara intikal ettiği inancı dolayısiyle. Moğollar. ataman.orayetkisi olmayan hâkan'ın yanında. herhangi bir iddiada bulunduğu görülmez. Aranan nokta sadece hüküm sürmek^dŞI fakat daha ÛK*W* olarak. vb.

Asya Hunları. Attila kendisine suikast hazırlayan suçlulardan Bigilas'ı bir hey'et önünde alenen sorguya çekmişti. defa olarak Gök-Türk devletinde müşahede ediliyor. cezaıandınlmakta idi: adam öldürmenin cezası jdamdı. neft atan yangın mer-mili mancınıklar) başlıca silâh ok ve yay idi. Gök-Türkler devirlerinde. Sabarfartte "görülmemiş savaş âletleri1. Sayılan hakkında. Fakat siyasetin dikkate değer bir de iç cephesi vardı. henüz yakın-doğu ve Avrupa istikametinde göç etmemiş olan Türkleri. VÖ uayVÖn ** surette Vaşaktı. gerektiriyordu. meselâ imparator Rua. 209-174) bu gayeye ulaşıldığı anlaşılıyor. Gök-Türkler'de. Türkler yiyecek ihtiyaçlarını et konservesi ile karşılıyorlardı Konserve et. Türk ordusunun. Bu birliğe Tabgaçlar. Casusluk yapmadıktan müddetçe elçilere dokunulmazdı. Ele geçirilen soyguncu.ailesi efradınırf hM-yetlerı kıskanır*. ortak gayeler etrafında birleştiriyordu. I. kaç. İslâm kaynaklarının belirttiğine göre. yâni suçun devletçe takibata uğraması toplulukta kan gütme' geleneğinin yerleşmesine ugramas rop u ye^ırakmVdu '' ' Adlî teşkilâtın. hıristiyanların ve musevilerin.an müsâdefe edilir. her zaman savaşa hazır kumandanlardı. 447 Balkan seferleri bu yüzden yapılmıştı) iki yüzlülüğü Türk-şad tarafından elçilerinin yüzlerine vurulmuştu (yk. biri hükümdarın başkanlığında yüksek devlet mahkemesi.Ö. Hazar hakanlığı başkentinde 7 baş yargucı vardı. Bu. Başka orduların gerisinden binlerce baş sığır sürüleri sevketmek zorunda kalınırken. aş. ikamete memur edilircS. Bilindiği üzere GökTürk hâkimiyetinin çökmesi üzerine Türkler bir kere daha etrafa yayılmışlardır. yine de kalabalık olduğu muhakkaktı. GökTürk devletinin Çin tahakkümü altına düşmesinde bu gayretin acı sonuçları kitabelere kadar aksetmiştir. Tümenler 1000'lere 100'lere. Yazılı antlaşmalara riayet etmeyen Bizans'ın (441. belirli bir zaman için. Yukarıda kuvvetli hukukî cephesini belirttiğimiz eski Türk siyâsiî teşekküllerinde herhalde bilemediğimiz teferruatlı bir adliye cihazı mevcut bulunuyordu. eğerlere bağlı çantalarda taşınan bu kurutulmuş et konservesini tanımamalarından ileri geliyordu. Türkler at sayesinde sür'affi ve seri manevrş kabiliyetine sahip olduklan içto uzaktan savaşı tercih ederlerdi. Daha sonraları dünyanın birçok yerlerinde tarihî roller oynayan çeşitli Türk kütlelerinin başlangıçta bu Hun devletinde yer aldıkları. Merkez orduları. Barış zamanında başkasına kılıç çekmenin cezası da ölümdü. biri de Islavlar'ın ve diğerlerinin dâvalarına bakardı. Kurnanlar'da. "âdete çağdaş denebilecek bir siyâö kavrayışa sahip bulunuyordu". seyyah. bk. Şüpheli hareketleri görülen yabancı temsilciler hapse atılır veya ülkenin uzak bir yerinde. en tesirli silâhlan He donatılan Türk ordularında (Meselâ. Çtoffiefln. Bizans. kan kardeşliği hâline getiren. emirlerindeki askeri güçlerin başında. suçlar oldukça şiddeti. Gök-Türkler ve Uygurlar'da "tümen" adı veriliyordu. "Dağınık Türkleri" toplamak işi. Ir^SL^neLaft9ir SUÇar?n 8ây. Kapagan tarafından bu mevkiinden uzaklaştırıldığı yıllarda (705-716) yüksek devlet mahkemesi üyeliği yapmıştı. esas karakteri şüphesiz "askerî" olan eski Türk devletini kabllevî (tribal) kalıptan kurtanyor ve hiç olmazsa devletin sahibi bulunan unsuru. diğer bütün yerleşik ve orman kavimlerd ekinden en büyük farkı "ücretli" olmayışı ve daimi I iğ i idi. ÜSİSm? T* S'Z Ö. Türk birliğini gerçekleştirmek gayretleri ile o. oyuncu kisvesi altında.l. görüldüğü gibi. barış devrelerinde. bk.JHun imparatorluğunun Asya'da sağladığı idare birliği içinde toplamış görünmektedir. Bizans'la yaptığı andlaş-mada husus! bir madde olarak belirtmişti. Yukarıda. Bunlarla çok uğraşılmış. Yazılan yazılara tan-hu'nun veya hâkan'ın resmî mühürü basrlırdr.rdL Bu da bazen «örn.Adliye: Tftre'rtn hususi ve cezaî hükümleri. Bunlar ikişer ikişer müslümanların. Çin'de ve Avrupa'da ortaya çıkmasından en aşağı 500-3000 sene önce Türklerce biliniyor ve bazı Lâtin yazarlarının Hunlar'ın çiğ et yediklerinden bahs etmeleri. Çin. Büyük Kağan Kapagan (692-716)'ın ana siyaset çizgisinden biri bu idi. En büyük askeri birlik 10 bin kişilik kuvvet idi. Türk halkı arasında yaygın Olup. Fakat bazan bunu. Türk tesirîndeki yabancı ordularda da görülen bu 10'lu teşkilât ilk olarak Asya Hun İmparatoru Mo-tun devrinde tesbit edilmektedir. Hun ve Gök-Tüffe ûnparatorlukian içinde (Meselâ Kapagan Kagan'ın öldürülmesinde. disiplin içinde. Türk siyâsetinin dış cephesi şüphesiz devletin bekasını sağlamağa ve bu bakımdan öncelikle ticari münasebetleri tanzime yöneltilmişti (bk.204 —TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TftPfTAPtttt ___________________________________________________ j^ idiler. tekniğine göre. sonra Kül-Tegin) idi.). on-başılardan tümen basılarına doğru belirli bîr kumanda zincirinde birbirine bağlanması. Çünkü o. Yabancı kaynaklarda rastlanan dağınık haberlere göre. yabancı kaynaklarda mübalağalı rakamlar verilmekle beraber. sağ ve sol (veya doğu ve batı) başbuğlarının yüksek idaresi altında eğitilen ve onların emirlerinde savaşlara katılan ordunun bu 10'lu sistem içinde. "and içme" töreni ile takviye ettikleri de olurdu. umumiyetle söz vermekle iktifa ederlerdi. Avrupa Hunları. Türk tarihinde ilk defa Tan-hu Mo-tun zamanında (M. Gök-Türk "aygucı" sı meşhur Tonyukuk. 2. Her çağın. yk. Utin. salahiyetli bir başbuğun sorumluluğu altında (meselâ. Hun topraklarında tacir. Çeşitli . Hind ve İslâm kaynakları ile de tesbit edilebilmektedir. 10'lara ayrılmış ve başlarına ayrı-ayrı kumandanlar tâyin edilmişti. Mamafih Türkler zamarap müşkil şartları içinde dahi yiyecek ve malzeme ikmâllerini kolayca yapmak çarelerir&buimuş-lardt. Çinliler Türk devletini çökertmek için bilhassa Türk hükümdar ailesi üyelerinin ve idarecilerin aralarını açarak birbirlerine düşürmeğe büyük ehemmiyet vermişlerdir. halkı isyana kışkırtan Bizanslıların memlekete girmesini yasaklamış ve bunu. Hafif S£l Eff? T?k ÜZer* *■»»■»** Eski Türk devletlerinde ceza işleri-?^!2?FV ^S^nması. İktisat). eski TÛrKler'de yargı usul ve şekilleri hakkında bilgimiz pek azdır.dÛrÛ1Ör" mal. Tonyukuk. Sâsânîler de hile ile Türk elçilerini öldürtüyorlardı. karşılıklı dayanışmayı. idare teşkilâtında saydığımız unvan ve rütbelerin sahipleri aynı zamanda.rma ""^ !ü!. Türkler antlaşmalarında. f-Ordu: Bozkır Türk devletlerinde hemen her Türk muharip durumunda olduğundan ve askerliğe hususî meslek gözü île bakılmadığından. Batı Hunlarında Onegesius = On-ügez. Türk devlet başkanının vazife* leri arasında gördüğümüz 'dağınık Türkleri* toplamak esasına dayanıyordu. Bu sayede kurulan büyük Türk imparatorlukları aynı zamanda disiplinli ve o çağların en kudretli askeri gücünü meydana getiren ordulara sahip idiler. öteki de "yargucı" lar ve maiyetlerinden ibaret olduğu anlaşılmaktadır.) ve Bizans'ın Batı Hun imparatorlusunda kesif casusluk faaliyeti görülmüştür. e .

Türkler kazandıkları büyük savaşların çoğunda bu taktik'i tatbik etmişlerdi (Hattâ daha sonraki çağlarda bile: 1040 Dandanakan. birliklerine göre değişen renklerde bayraklar taşırlardı. A. belirli kanatlarda mevki alıyorlardı. Türk (Macar)'lerin silâhları. Çin'de Turan taktiğini İli tat-bik eden de general Ho k'ü-ping (ölm. Türkler dörtnala giden at üzerinde dört istikamette ok atmakta mahir idiler. daimi spor hareketleri. Piğer bir sürek avında 700 ii (aş. pantalon ve Hun başlığı ile çizme Çin'e girdi.ö.icR. 201'de Çin İmparatoru Kao-ti'yi kuşatan Mo-tun'un savaş nizamı böyle idi). atların renklerine göre. yani eski deyimle **»törrf olması da gerekiyordu. Yakın muharebede kargı. Bu suretle sağlamlığını ve kudretini koruyan Türk orduları yabancılar tarafından ilk taklit edilen Bozkır müessesesi olmuştur. (M. Marcellinus) bu akıcılık Türk ordularının en büyük avantajı idi. Üzengi de Avrupada ilk defa Avarlar'da görülmüştür. Buraya kadar ana çizgileri ile görüldü ki: özel mülkiyet. Çin yıllığı Shi-ki'de. Türk birlikleri savaşın ve muharebe sahasının icaplarına göre. Fertlerltafe*skerlik havası içinde yetiştiren bozkır. Bulgar. Türk halkına bu sürekli basanları sağlayan başlıca hususlardan biri. En yaygın Türk bayrağı tuğ (başında bir demet yaban sığın kuyruğunun dalgalandığı ve ipek kumaş parçasının asılı bulunduğu sırık bayrak) idi. yüzyıl boyunca ordularını Tûrkler'inkine uydurmağa çalıştılar. Türk akınlarına karşı imparator Şi* huang-ti'nin inşa ve ikmâl ettirdiği (M. güreş. aldıkları emri icrada kendi insiyatiflerini kullanmakta tam serbestlik içinde mütemadiyen dağılırlar. hem teçhizat yönlerinden Türk tarzında askeri güçlerini meydana getirmişlerdi. 20 sene uğraşarak. Altaylar'da çok eskiden beri bilinen kayakçılık.0. onbaşısından tömen beğîne kadar kendi kabilesi ^Manghol = Moğol) noyan'larmdan ve nö-kör'lerinden tâyin ettiği 10'lu sistem üzere büyük ve disiplinli ordusunu kurmuştur. Bu savaş usulüne. Bunlardan gerilmesi en göç. *rt|«atortuk durumunda ise cemiyette halkı tedirgin etmiyen sosyal ve kültürel alışkanlıkların muhafaza editorek. Fakat Türklerin en mühim sporu avcılıktı.A. bazı araştmcılara göre. yâni rütbe hiyerarşisi yerine kabile ünitesi ve hizmetin çeşidine göre kuvvet mevcudu değişen eski Moğol âdetini terk ederek. 1206'da "han" ilânını müteakip devletini teşkilâtlandırırken. aynı zamanda savaş hazırlığı vasfında olan. Türk ülkelerinde umumiyetle daima yeni şartlara göre düzenlenen törenin fam olarak yürürlükte tutulması. Avar. gelişmiş hürriyet eğilimi ile bir ahenk içinde tutulmasını sağlamaktı. Atlı birlikler teşkili yolu ile Türk silâhtan. gülle atma. mücadele azmtoi kesinleştirirdi. Düz. Törecin hâkim bulunmadığı yerde Türk . 1396 Niğbolu. askerî karakter. imtiyazsızla. Bilhassa binlerce vahşi ve zararlı hayvanım Mâfı ile sonuçlanan W rek avları gerçek bir savaş manevrası mâhiyetini taşıyordu. Peçenek ve Kuman tesirinde.206 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ 207 yayları var*. anoak huzur bozucu uygulamaların ortadan kaldırılması şekBnde tecelli ediyordu. besicilik ve imperium Bozkır devletinin özellikleridir. ok atmak herkesin tabii meşgaleler den idi. yivli veya çengelli temrenler (ok-uçlan) kullanan Türkler iyi kement atmasını da Mirlerdi. yansı.62 yılında Hun hükümdarının idaresinde tertiplenen böyle bir sürek avma 100 bin süvari katılmıştı. O zamanlardan itibaren yay Roma askerlerinin baş silâhı oldu (İngiltere'nin Wales bölgesinde bulunan Romalılar'ın Hun tarzında yay imalâthanesi). Bu devlette en mühim mesele. 350 kilometre) İlk bir çevre kuşatılmıştı. Tatbikatta bu. 700 yılına doğru Mauriacus tarafından yazılan "Strategikon" adlı eserde. 115) idi. 1526 Mohaç vb. Sürek avları da orada görülmeğe başladı ve bu ıslâhat ve taklitler Göktürkler çağında da devam etti. ağır hareketli ve kütle savaşı yapan yabancı ordular karşısında daima üstünlük sağlamakta idiler. Bizans tarihçisi Priskos ve Ermeni tarihçisi Urfalı Mateos'da belirtilmiştir). 214) meşhur Çin şeddi maksada kâfi gelmeyince. Lâtin yazarı -IV. Devlet başkanının. Çin kaynaklarına göre M. birleşirlerdi. Marcellinus. 1071 Malazgirt. önce Chou kiralının enerjik kumandanı Li-mu. 641)'un Tactica" adlı eserinde."Turan Taktiği" Okçu süvarilerden kurulu Türk savaş birlikleri at dolayisiyle sağladıkları sürat sayesinde. Savaş meydanlarında süvariler. Cengiz Han da. Hun usûlünde 163 bin kişilik bir ordu hazırlamayı başardığı gibi. At yarışlan. (Türk ordularının 'fırtına sür'ati" M. doğancılık (yntöol kuşlarla avlanma) vb. mızrak. diğer imparator Leon Phylosophos (ölm. Türk yurdunun kadîm adından dolayı Turan taktiği" denilmektedir. önce ordusunu Türk usulünde düzenlemiş. g . Peçenek.Ö. Bunlar arasında da. golf ve polo'ya benzer nevileri) Hunlar'dan beri Türkler arasında oynaft> makta olup Gök-Türkler çağında Çin'e de yayılmıştı. orduda ıslahat hızlandırıldı. cesareti ve askerî bakımdan kifâyetl yanında tedbiri*. Huniahn yaptığı ve ilk defa MWun amanmda kullanıldığı »ren »slıklı (veya vızıldayan) oklar en korkunç olanı idi. Şi-huang-ti zamanında İte general Mung-t'ien de 300 bin kişiyi Hun usulünde yetiştirerek Türkler'e karşı mukavemete girişti. yk.Ö. Oklar da çeşitli idi. Tuna Bulgarları aracılığı ile hem eğitim. Romalılar da 5. süngü. İşte bu esas üzerine kurulu Bozkır muharebe usulünün iki mühim hususiyeti vardı: Sahte ric'at ve pusu. oralardan her tarafa yayılmıştır. Ata binmek. Kadınların da iştirak ettikleri çeşitli top oyunları (futbol. sıkı saflar teşkil eden. fakat vuruculuğu en fazla olanı #ft kavisli ve reflexif yaylardı. Balkan Islavları. hükümranlık karizmaya dayanmakla birlikte töre hükümlerinde Ifacfes'ıni bulan zımnî anlaşma (kanunî meşruiyet). Orada yalnız taklit ile kalınmamış.). savaş usulleri tanıtılmakta ve Bizans ordusunda İslâhat lüzumu belitilmektedir. Ordusunda Türk usulüne göre geniş İslâhat yapan İmparator Herakleios (ölm. Bu surette ceket. teçhizatı. bozkır Türk süvari elbisesi olan ceket. Ayrıca türlü bayraklar vardı. Töre sınırlamaları ile şahıs hak ve topluluk menfaatlerinin çatışmasını önleyerek sosyal düzeni yürütebilmek yüksek idare kabiliyeti istiyen bir-t*usustu. cirit. serbest çalışma. 912)'un yine "Tactica" adını taşıyan kitabında Gök-Türk. Bozkır savaş şeklini bilmeyenlere 'nizamsız ve telaşlı1 gibi görünen (Mesl. asır 2. Bunun dört kozmik cihetle ilgili olduğu ileri sürülmüştür. kalkan ve kılıç kullanan Türkler. Ruslar daha Kiyef knezliği devrinden itibaren Hazar. ihtiyatlı ve iteri görüşü. pusu kurulan mahalle kadar çekmek. Romalılar gömlek giymesini de o sırada Türkler'den öğrenmişlerdi. Yâni kaçıyor gibi geri çekilerek düşmanı çenbere almak üzere. pantolon da ilk defa Batıda göründü ve sonra yayıldı. Bu son derecede güç bir işti. İrin bütünlüğünü korumak için zarurî kanun mevzuatının. Türk süvariliği ve tedûzatı en çok tesirini Bizans'da gösterdi. bizzat imparatorlar tarafından bu hususta eserler de yazılmıştı. gördüğümüz gibi.

Yakutlar'da tangara'lar) vb.İşaret edilen prensip. Yazıcıoğfu (1&asff)'nun Târlh-Î âl-i SelçuKun da. bunun temelinde din! bir tasavvur keşf etmek müşküldür. tâbir olarak "ongon" Türkçe değildir ve gerçekten de Moğollar'dan önceki Türk diFFvesikaların. yabam» kütleler birer cemiyet bütünü hâlinde tekrar ortaya çıkıyorlardı. her ailenin ayn adı vardır. çok yükseklerde uçan kartal'ın aym zamanda avcı kuşlar türünde bulunması. Çünkü bir orman kavmi olan Moğollar.nga yi andıran put-fetişler (Altayülar'da töz'ler. aslında "asalak" ekonomiye bağlı. Kurt efsanesinin toplayıcı bir vasfa sahip bulunması. bilgelik'in Türk idarecilerinden istenen başlıca şart olduğunu gösterir. Gök-Türkler'de keçe den kesı^Jann tasvirleri). kütleleri memnun edici siyasî teşkilâtlar kurmağa muvaffak olmuşlardır. "Türkler'de devlet toprakları hükümdar ailesinin ortak malıdır" şeklindeki kanaatin yanlışlığını da ortaya koyar. İslav devletlerinde. Reşîd'üd-din. (Ongonicuşfarın yer aldığı Ebû'l-Gazî {17. Türk İrinde başarıya ulaşan Türk hükümdarlarına devlet adamı ve hattâ hâtun'lara "bilge" sıfatının verilmesi. aynı zamanda. 100 binlerce baş sürülerin otladığı bozkırların korkulu hayvanı olmasından ileri geldiği düşünülebilir ki.n mevcut olduğuna dair gerÇünkÜ totemcilik sadece bir h a?a t^ . totem olabilir. "Hakîm" tâbiri eski Türkçe'nin köklü kelimelerinden olan "bilge" sözü ile karşılanmıştır. Türk ailesi p«oQta K«U« tüH * »»d». klanları birbirinden ayıran ve onları karşı karşıya koyan totemcilik anlayışına aykırı düşmektedir. diğer taraftan ll-hâkanlıkların çöküş anlarında. totemcilikte ruh'un ölmezliğine inanılmadığı halde. "Ongon" tâbirine gelince.ay?an. ataların timsalleridir. Reşîd*öl-dîrîden faydalanıldığı malumdur. Nihayet klan. Kurbue 4-Din Bozkır Tüık halkının. Türk ile Moğol'u birbirinden ayırmayan bazı araştırıcılar tarafından Türkler'e yakıştırılmış ve yaygınlaşmıştır. ak ve ortaçağlardan iübaren çok yaygın görünen (eski doğu kavimlerinde. Totemcilikte "ana hukuku" câri iken. Batı devletlerinde) ve doğu menşeli olduğu kabul edilen.TaûMPrte Oğuz boylerinin "ongon" lan olarak gösterilen kuşlar da. Türkler arasında mühim rol oynamadığını belirtmiştik. yurt'u şahsî mülk sayarak bölüşme değil. eski Türkler'de "kartal" inancının mühim bir yer tuttuğu anlaşılıyor. yerleşik kültürdekilerde. Türkler uzun bir tarihî hayatın tecrübeleri ile kazandıkları bu siyasî terbiye sayesinde..TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ 209 ll'i dağılıyor. ona bir kutsallık izafesine sebep teşkil elmiş olabilir ve belki de bu sebepten. Türkler'de her ferdin. DLT) geçmemektedir. aynı zamanda. Türk bozkır siyâset anlayışındaki. asır ntS^^^J^** S. tipik Moğol devlet anlayışıdır ki. Bu tarz. ^Hİ?İ?«İ ?L l^TÖrk. meselâ bir taş parçası. Yukarıda bahs ettiğimiz töz (tös) ler de.*^?to akrabal'ğl . gösterilmiştir (Asya Hunları'nda totemcilik izleri. min kutlu saydığı bir hayvan mevcuttur. bu hayvana karşı saygı duyulması başta olmak üzere 19 yüzyılın 2 ya rısında Orta Asya Türkleri arasında tesbit edilen "ata" larla ilgili ve totemcilikteki şur. Başarının sırrı. Ancak buralarda dünyanın ve insanın yaratılışı île ilgili rivayetlerden hiçbiri Türkler'in kendi düşünce mahsuHeri olmayıp. hepsi yabancıda Kuday. hanedan mensuplarının çeşftfl bölgelere tâyinleri. "altun put". sosyal muhteva bakımından daha ziyâde siyâsî karakterde bir topluluk teşkil ettiğini ve din adamlarının. To£md klanda 'asak* SSSM^ÜH. 2. sistemin yaşaması için bu şartların olması icap eder. Türk devleti'ndeki. Uygurca muinler.frde t0temci. Ancak bu durum eski Türk içtimaî hayatında dinin mevcut olmadığı gibi bir garip mânaya alınmamalıdır. Kül-Tegın'in bütünde serpuşun ân tarafında kanatlan açık bir kartal kabartması yapılmıştır. Totemcilikte. Bugünkü çeşitli Asya Türk topluluklarında da kartalın mühim yeri dikkat çekicidir. ailede "ana hukuku* nun hâkim olduğu. a .arak onun ve SS £S FİS* 'nanÇ ° tamam W™» hukukî cepheleri de vardır W. Eski Türk mancırenşamanhk olduğu kanaati geçen asrın 2. t0tem mânas.na) . Moğol tesirinden önceki devirlerde aynı Oğuz boylan listesini veren Kâşgarfı Mahmud'un eserinde (burada Reşid'üddin'deki damgalar aynen mevcut olduğu hâlde) yoktur. kurt'un vücudu ile değil. yansında Orta Asya Türkleri arasında yapılan araştırmalar neticesinde iyice yerleşmiştir.arken' her dört kabile f e bir ku«u TongonS Ünden.Totemcilik Meselesi: Eski TüıMer'de totemciliğin var olduğu ileri sürülmüş delil olarak da kurt'un ata tanınması. CâmfĞt.asır)'riîn Şecere-i Terâkime'sınöe. kurbanlar kesilir. Türkler'de kurt'un saygı görmesi ise. Cami ût-Tavarih adlı eserinde (14.Ö.bin başları olarak tarihlenen Kurat kurganı içinde bir kartal pençesine rastlanmış. Klanda her fert totemin adını taşır. halk ile işbirliği hâlinde topluluk menfaatlerini koruma prensibinden ibaret bu "bilgelik" kavramında aranmalıdır. Meselâ rivayetlerde zikr edilen has isimler. yabancı ülkelerde de karşılaştıkları sosyal ve iktisadî güçlükleri yenerek.tesirierin bfr-birlerine karışmasından meydana çıkmış bir tasavvurlar örgüsüdür. birkaçı dışında. SİStemİ . yağmur suyu vb. Orta Asya'da M. bunda Moğol tesirini sezmek mümkündür.nttfç bîrinde (Kitabeler. mazisi karanlıklara karışmış eski bir hâtıranın canlandırılması ile ilgilidir. kendi geleneklerine dokunulmayan. çeşitli dinlerden geien. ayrıca yalnız hayvanlar değil.Samanlık Meselesi: Bozkırlar sahasındaki dinî inançların Samanlığa bağlanması âdet hâline gelmiştir.ra. b.ik inancın. "Ongon* «özünün kökü ong Türkçe olsa btle.arak /^fa^ı^!^^ ^f ° itmektedir. Yuvasını yalçın kayalar üzerine yapan. çöl ve orman kavimlerinde görünenin eksine olarak. Eski Türkler'de "kurt-ata" nın yaşadığı yer kabul edilen mağarada belirli törenler tertiplemek geleneği. Bizans'da. "totem* telâkkisi İçinde yaşıyan bir topluluk İdi. Gerçekten bilhassa Yakutlarla Altayhfeır daha ufcun zamandan beri bu inanca bağlı görünmektedir. Bununla beraber. hâkimiyetin timsali karların Türk asıldan geldiği ileri sürülmüştür. açıklamağa çalıştığımız ülke kavramı ve meşruiyet telâkkisi (kut) karşısında. idarî sorumluluğu ortaklaşa yüklenme olarak kabul edilmek icap eder. kâinatı bile ruhlar dünyası olarak biten eski Türkler'de dinî inancın temellerinden birini ruh'un ebedîliği teşkil eder ve bu sebepte ataların ruhlarına adaklar adanır.

cin ve perilerle irtibat kurmağa muvaffak olur. $ÇF .Türk bölümünde görülmesinden anlaşılıyor ki. ona yeni unsur- lar ekliyerek. Yahûdî efsaneleri ile. Ayrıca güneş. orman. Bununla beraber. yâni şaman Türk'ün dinî düşüncesini bulup çıkarmak hemen hemen imkânsız görünmektedir. her "medecinman" in "samanlıkla vasıflandırılamıyacağını belirttikten sonra.kaya. tamu=cehennem). eski çağlarffr bütün kavimleri ile îpfftiöî topluluklarda mevcut bulunmuş ve orta ve kuzey Asya Türk ülkelerine sonradan Asya'nın güney bölgelerinden gelmiştir). kendi hususî usulleri vasıtası ile kazandığı "extase" hali içinde. YOHRJ "Jrtr* sub")lar deniyordu. Samanlık frıancı üzerinde en derin araştırmayı yapmış olan M. diğer umumî diriî-sıhrî itîkadlann temsilleri ölçüsünde şÜmuBÜ değildir. şeytanlarla.Havva ve yasak meyve hikâyesini andıranmotifler. Hun hükümdarının dünya hâkimiyetine alâmet sayılmıştı. yıldırım. Bunlar aynı zamanda birer ruh idiler. Körmüs. insanların dert ve dileklerini arzet-mek üzere gökteki ve yer altındaki tanrıların yanına giderek aracılık yapabilmesi böyle mümkün olmaktadır. bazı tâbirler (meal. Ancak Türk inancı ile samanlık arasında hayret edilecek bir İntibak hâsıl olmuş ve bu bilhassa Tûrkler'deki atalar kültünün. vadi. tufan rivayetleri de hep böyledir. Mamafih bu dıştan tesir yalnız eski Türk dinine mahsus değildir. manevî kuvvet olarak tasavur edildiklerinden. yıldız.210 ____TÜRK DÜNYAM EL KİTABI TÜRK TARİHİ ait tan.yâni iyilik seven. civara kayın ağaçları dikilirdi ki. Bozkır Türkleri'nin dinini şu üç noktada toplamak mümkündür: c-Tabiat Kuvvetlerine İnanma: Eski Türkler tabiatte bir takım gizli kuvvetlerin varlığına inanıyorlardı: Dağ. birçok törenlere. dinler tarihinde ve din etnolojisinde görülen çeşitli "extase" hallerinin hepsi de şamanist "extase"a dahil değildir. Tabiat ruhlarına Gök. Ruhun vasrtasız olarak mtldahale etmediği hastalık (ruhun kaybolması). Maytere. çoktan kaybolmuş "savaş tanrısı" nın kılıcı bulunarak Atilla'ya teslim edilmiş ve bu. gündüz güneşe. Iran.tanrılar1a İrtibat kurması mevzuunda. âdeta bir din sağlamlığı kazanmıştır. aksine. Moğol devrinde peydalanan bir takım hikâyelerin birbiri içine girmesinden teşekkül etmiş olduğu için bunlardan Altay. Erkek tanrılar yanında birde "Umay" denilen bir tanrıça vardı. Eliade. bu. ancak bölge sonraları. deniz. kulak bıçakla çizilerek kan akıtılır. tapınak makamındaki "taş-ev" içinde kesilen kurbandan sonra. ruhun gezip dolaşması. Gök-Türkler kurt-ata mağarasının önünde tanrılara kurban takdim ederlerdi. Türkçe din adamı manasındaki "kam" ile "şaman^fcıflmaslnin aynı olduğu yolundaki eski bir iddia da. Ruhlar iyi-kötü. Bu törenlere "yoğ" deniyordu. hatta hayat tara üzerindeki tesirlerine göre bu ruhlar ve tanrılar. Görülüyor ki. her sihirbazın da "şaman" sayılmadığını ve samanlıkta hastalara şifa vericilik esas unsurlardan olmakla beraber. dinden ziyade bir sihir karakteri ortaya koyan ve esasen bir bozkır inanç sistemi olmayan samanlığın tarihi Türk topluluklarında görülen ve aşağıda bahis konusu edeceğim^ Tanrı ve "yer-su" inançları Ue bir İlgisi mevcut değildir. bedeninden ayrıldığını his eden bir "trans" (aşkın) ustasıdır. Şaman. şimşek gibi tanrılar tasavvur edilmiştir. samanlığı kısaca "extase" (vecd vs istiğrak) tekniği diye tarif eder. ay. tabiat tanrılarına kurbanlar keserlerdi. bu Orta Asya dinî gelenekleri başta Buddhizm olmak üzere Hind. yavaş yavaş gelişerek. bunlardan kutlu ormanlar meydana gelirdi. Mütehassıslarınca belirtildiği üzere. vb. iran Mazdeizmi'nin (Zerdüşflüğün) tesiri olup henüz Türkler arasında yayılmış değildi. Bunlardan ilki. ölü çadırın etrafında sür'atli atlarla dolaşılır. ırmak. ayrıca yemek verilirdi. Türkler ateşe de tazim etmekte idfter. Yunan. yüz. saç-baş dağıtılır. Burhan. Esasen samanlığın en büyük hususi-ygjtıûfuz ettiği bölge halkının ruh âlemine bürünme kabiliyetidir?"Bctase1. fenalık getiren olmak üzere iki grupa ayrılıyordu. Avrupa Hunlarf nda. Kitabelerde yalnız iki yer-su'nun adı zikredilmiştir: "ıdux Ötükân" ve Tamıg ıduq baş". Mangdaşire. ruhunun. Hun-lar. bilindiği gibi "kağanlık" merkezi (bu nun Moğol toprak tanrıçası Âtügân ile bir ilgisi olmamak gerekir. birleşmeler. kıyamet. ölülerin isteklerini yerine getirerek zararlarım önlemesi. yine ona göre. Bu esnada bir âlet durumuna düşmekten uzak. kitabelerde görüldüğü gibi. eski Türk topluluğunun tabi-ate atf ettiği gizli kuvvetleri istismar etmiş. Bizans kaynaklarının kayıtlarına göre.bîzzat "şaman" tâblrinfrT fc*%ifnd-lran dilinde keşf edilmesi ile geçerliliğini kaybetmiştir. Tabgaçlar'da da ilk ve sonbaharlarda atalara kurban sunulur. Hastalanan (ruhları çalınan) kimselere şifa vermesi. Fakat fonksiyonu. Uygurlar teşebbüslerinin isabetini ayın ve yıldızların hareketleri ile • kontrol ederlerdi. kendisi ruhları hükmü altına alarak ölülerle. herşeyden önce. kartal inancınm. yenilenmeler görülmektedir. •insan ruhunun mütehassısı" olarak halk kültesinin maneviyatına nezaret eder. ölüm hâlinde yas törenleri yapılır. Göktürkler. demirciliğin ve at kurbanını "şa-manüe^asıf kazanmasında dikkati çekmiştir. her dinde bu nev'iden tesirler. ağaç.Türk çağında. gece tolun aya tazim ederdi. kılıç. Asya Hunları ilkbaharda (Mayıs ayında) Lung-çu bölgesinde ve sonbaharda atalara. Hükümdar tan-hu. sıhrî dinî hayat samanlıktan ibaret olmadığından. göklere yükselmek veya yer altına inmek ve oralarda gezip dolaşmak üzere. ölöm veya bir talihsizlik bahis konusu olmadığı veya bir kurban töreninde her hangi bir "extase" tekniğinin (göğe veya yeraltına seyahat) yer almadığı hallerde şaman'a iş dOşmez{Şamanlık dörTy&râh her yerinde. Moğollar zamanında böyle itibar edilmiş olabilîrK ciğeri d& kutsal Tamıg (Tamir suyunun^ kaynağıdtf/^sB Türk kül türünde bütün yer-su'lar maddî değil (Kimekler'in nehirlere "secde" ettiklerine dair GardteTnin kaydı. kendileri ile ilgili mitolojiler teşekkül etmemiştir. gök gürültüsü. bunun menşei yakın komşuları olan RıtUgorlar'da aranmalıdır). belki eski Türk telâkkilerinden bazı kırıntıların da katıldığı. ayrıca. Yakut şamanlığındaki ası) tasavvuru. eğer doğru «e. hattâ her aile reisinin bu işi yapabildiğini. bütün bir maneviyat âlemini belirir bir kadro içine almayı başararak. Fizikî çevrede görülen tabiat arıza ve hâdiselerinin böyle telâkki edilmesi ("Halk dinleri") eski Yunan ve Roma dahil bütün eski kavimlerde umumidir. bütün orta ve kuzey Asya topluluklarında dinî faaliyetlerin hepsinde icracı" durumunda olmadığı. Bu tâbir "yer-euv" şeklile Uyguriar'da da vardı. Din tarihçilerine göre. Fakat bunun yalnız Gök-Türkler zamanında ve hattâ sadece Batı Gök . Bu ilgMıvar olabileceği intibaını uyandıran. meselâ Tanrı'ya kurbanlar sunuluşunda samanların katılmadığı. demir. Matmas vb. Âdem. zira Türkler'de toprak tarmgaai yoktur. çeşitli topluluklarda değişik şekilde ehemmiyet taşırlar (bu inançların Animizm = ruhçuluk ve Natu-rizm = tabiatçılık olarak izah tecrübeleri vardır). kırda ise. Bu hususiyetleri ile iptidaî topluluk üzerinde korku ve saygı uyandıran şaman. su kaynağı. tepe. Yer-su'lar kutsal ("ıduk") sayılıyorlardı.

hâdiseden aş. Bütün bu mülâhazalardan sonra W. Aynı zamanda "semavî" mâhiyeti haiz olup. bu yazanh mensup olduğu sanılan Vizigotlar'da asırlardan beri mevcut insan kurbanı motifinin tekrarı gibi görünmektedir. Yâni Tanrı Türk halkının istiklâli ile alâkalanan bir ulu varlıktır. Savaşlarda onun iradesi üzerine zafere ulaşılır. kıymetli eşyası. Türk'ün ve umumi yetle insanların hayatına Tanrı vasıtasız müdahale eder. zira eski Türkler'de geyik mm Ural menşeli olduktan başka. mesele tamamen siyâstf okjp dinî mahiyfette frisan kurban" etme düşüncesine dayanmıyordu. ölen bazı kudretli kimselerin yarıtanrı sayılmasına kadar Heri gitmiş iken (Meselâ. onu isteğine göre gelir alır ("Küi-Tegin vâdesi gelince öldü. Türk tarihinde bu hususta inanılır değerde gibi görünen tek haber. Bundan dolayı Asya Hun Impratorlarına ait kurganlarda at cesetlerine tesadüf edilmiştir (Mesl. atalar kültüne sahip diğer kavimlerde bu inanç. toprakla ilgisi olmadığı için. İnsan diz çökerek Tanrı'ya yalvarır. ölen Hazar hakanının hizmetçilerinin de kesildiği yolundaki haberi. Hind-lranlılar'da ve Çin'de mevcut (îtin devleti zamanında) bir âdetin tekrarlandığını göstermektedir. hak) Tanrı'dır. Altaylar'da Pazınk mevkiinde). Fakat Tam biliyor". iyi bir araştırma sonucunda.. avcı. Esasen ilgili kafa tası kültü bir güney kültürü mahsulü olup ("tantrisme") Asya kavimleri arasında Moğollar jçin Btipik"tir. bir Çinli generalin "kurban" edilmesidir. Kırılanları birleştirir* yırtılanları birbirine ular." (Irk-bitig). Heros'lar) ve bunlar ve diğer tanrılar için insan kurban edilirken (Hind-Avrupa kavimlerinde ve Sami kavimlerinde. keza Bulgar hakanı Kurum için benzer bir kayıt. Emreden. Türkler însan kurban etmedikleri gtol. çok kere "Gök-Tanrı" adı ile anılıyordu. atlar çoğalır. Hunlar'a sığınmış olan w yurdundan kaçması Çin hükümeti bakımından teh* İlkeli sayılan bu kumandan gizli vazifeli bir Çinli wu (rahip) tan-hu'nun teşviki ile öldürülmüştü. Slâvlar'da ve Uzakdoğu kavimlerinde) Türkler'de böyle âdetlerin görülmemesi dikkat çekicidir. kaynak. Ibn Fadlan'ın. EHade'ye gör %. hem bazı milletlerde görülen bu âdetin hilâfına Türkler mezarlarının üstüne tümsek yaparlar ve hattâ taşlar (balballar) dikerlerdi. Türkler'e onun tarafından verilmiştir. Hakan. tam iktidar sahibi idi. "insan kurbanı" m açıkça kaydetmediği gibi. Tonyukuk kitabesinde çok zikre dilen Tângri bazan Türk tângrisi" şekliyle o çağlarda "millî bir Tanrı olarak görün mektedir: Gök-Türkler'in bir "hakanlık" kurması onun isteği île olmuştur. Eski Türkler arasında insan kurban edildiği intibaını uyandıracak bazı kayıtların. Eliade'ye göre "orta ve kuzey Asya toplulukları için karakteristik bir sistem olan" Gök-Tanrı. İn sanlar fâni. M. Eski Türkler'de kurban olarak hayvan kesilirdi. I Ne kadar dikkate değer kî.. hiçbir engel bahis konusu değilken. Yukarıda söylendiği gibi. Halbuki. deveden buğra. hakan ve umumiyetle Hazarlar hakkında gerçeklerle bağdaşması müşkül diğer haberlerin çoğu gibi.kuzgunun niyazı bile Tanrı ya ulaşır. insanın ömrü uzun olur. doğrudan doğruya "bütün Türkier'in ana kültü" durumundadır.. R.. Barthold'un "Gök-Türkler'de düşman orduları kumandanlarının kurban edildikleri* yolundaki acele tefsirinin yersizliği anlaşılır. mezarın yeri bilinmemesi için öldürülüp gömüldükleri hususu ise. Kişi-oğlu ölmek için yaratılmıştır" Kitabeler). iradesine uymıyanı cezalandıran Tanrı bağışladığı kut ve ülüg (kıymet)ü lâyık olmayanlardan geri alır. Bulgarlar hristiyanların (Bizanslılar'ın) iyiliği için çok çalıştılar. Böylece öteki dünyada rahat yaşamalarının sağlandığı düşünülüyordu. Atffla'yı gömenlerin. Ulu Tanrı şafak söktürür (tan üntürü). Ölüm de onun iradesi ne bağlıdır: can veren Tanrı.Gök-Tanrı Dini: ■ Bozkır Türk topluluğunun asıl dini bu idi. Diğer taraftan Atilla'nın ölümü ite ilgili olarak Jordanes'in . bitkiyi canlandırır. Onlar bunu unuttu. doğruluktan uzaktır. "Doğru insanı ve yalancıyı Tanrı bilir. *ltun kaplattığı Yüe^çl hükümdarının kafa tasmı içki kabı olarak kullandığı rivayeti. Asya Hurdan ilk baharda (18 Mayıs) atalarının ruhtenna kurban sunarlardı.kütle hâlinde iösanlarm öldürüldüğü hakkındaki haberi de. çünkü. Soğd'da). Türk kültürü telâkkilerinin dışında kalan bir keyfiyettir. atalara saygı. 79 yılında benzer bfr tecavüz hâdisesi tan-hu*yu Moğol O-huan'iara karşı savaşa zorlamıştı. kadınların mücevherleri ile birlikte gömülmesi idi. Fakat hemen suç işlediğini anlıyan tan-hu ellerini göğe kaldırarak Tanıtfdan of dilemiş ve TanrıVı teskin etmek îçln bir 'kutsal mahal" yaptırmıştı. Gök-Türk menşei efsanenin 2. bu âdetin Hun imparatorluğunda yaşayan zümrelerden hangisine ait olduğu da tasrih edilmiş değildir.Atilla'nın 2. d . Tanrı ebedîdir (Bulgar kitabeti). kut isterse verir. bazan tam techizatlı atları. baba hâkimiyetinin inanç sahasındaki belirtisi olarak görülmektedir. Orhun kNftbelerMİfrJark kozmogonisini tek cümle için- . Türkler gibi. eğer gerçekten mevcut ise.. bu itibarla menşeinin Asya bozkırlarına bağlanması gerektiği umumiyette araştırıcılar tarafından kabul olunmuştur.. Asya Hıin İmparatoru Mo-tun'un. M. Eski Yunan'da . 100 sene sonra .ö.Atalar Kültü: Ölmüş büyüklere tazim. Demek kî. Türkler'de Tann düşüncesinde maddi gökyüzünde mânada ulu varlık1» doğru bir gelişme dikkati çeker. attan aygır"). rivayetindeki mesele ile alâkalı hususlar da tamamiyle başka topluluklardan aktarılarak Türk'e mâl edilmiş durumdadır. hükümlerini yürüttükleri yerlerde insan kurbân âdetini kaldırmağa çalışmışlardır (Meselâ. :&nun sosyal ve iktisadî şartlardölayısiyle. En makbul kurban olan at iskeletine bozkır-Türk kavimlerine âit mezarlarda çok sık rastlanır. Asya Hunları için. eskf orta ve kuzey Asya kavimlerinde bulunabileceği hakkındaki düşürteeter Türkler yönümden tarihî kayıtlarla kesinleşiyor. eski Türk ve sikalarından az çok tesbit etmek mümkün oluyor. yk. çoban ve hayvan besleyici topluluklara mahsus bulunduğu. Eskiçağlarda başka hiçbir kavim ile iştiraki olmayan bu inanç sisteminde Tângri (Tanrı) en yüksek varlık olarak itikadın merkezinde yer atmıştı.bu mânaya alınabilmesinde ancak zorlama yoluna gidilmek gerektiği anlaşılıyor. daha geç devirlerde Türkler arasında yayılan iptidaî samanlık eski Türk Gök-Tanrı telâkkisine dokunamamıştır. Gök-Tanrı telâkkisinin. Giraud'a göre. efeniz tanrıçası da yoktur. Yaratıcı. Hayvan cinsinden de erkek'ler seçilirdi ("koyundan koç. Atalara ait hatıraların kutlu sayılması. Balkan seferinin bîr sebebi de Hun hükümdar ailesi kabirlerinin Bizans'ın Margus piskoposu tarafından açılarak soyulması idi..Qök-Tann'nın izi olan Yakut Tangar% Kayra Han'ı ile şaman fazla meşgul olmamaktadır. Gök-Tanrı İtikadının esaslarını başta Orhun kitabeleri olmak üzere. Türk mezarlar™ yapılan tecavüzlerin ağır şekilde oezalandınlmasından anlaşılıyor. Çin yıllıklarındaki ölünün "yakınları tarafından takip edilmesi" İbaresi tefsir yolu ile bu neticeye ulaştırılmak istenmiştir. "Kara-yol (kanun.212 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ 213 9. Ulu Tanrı bahis konusu olduğu zaman samanlığın âdeta 'sırıttığını' söyleyen M. Moğollar1! ve Bizanslılar'ı bu hırsızlık teşebbüslerine sevk eden sebep eski Türkler'de ölülerin silâhları.

Asya Hunları'nın Budizm ile.. O hâlde Gök-Türk çağında. Aksu.). yeryüzünde herşeyi hükmü altında tutan se-ma'nın bozkırlı gözünde Tanrı kabul edilmesi mümkündür. Gök-Türkter devrinde Budist rahip-seyyah Hiuen-Tsang bütün Batı Gök-Türk sahasını bir Budistler memleketi olarak tasvir etmekte ise de. yan varlık inançları ile çevrilmiştir (Semavi dinlerde Tanrı = Allah ile beraber azizlere. Avrupa Hunlarf n.kabul eden Bulgarların Kısa zamanda Türklüklerini kaybetmeleri r»tic^sini4iwrâş&wjyalnız İslâm dinidir kî. Eski Sümer dilinde görülen ve Tanrı'ya yakın bir mânaya gelen "Dingir" sözü ile münasebeti henüz açıklığa kavuşmamıştır. Uzlar. Gök-Tanrı'nın çok eski zamanlardan -belki Hunlar'dan. büyük bîr kudret hâline yükselmiş bukjnmakte idi TifBs'h St. Burada "kök-Tângri" nin. asır Oğuzlar'ında da benzer bir telâkki göze çarpar. Slmocattes. Demek ki. İslâmlık) deki gibi. yıldızlar ve Gök-Türkler çağında. Mortuk. Türk lehçelerinde bu kelime de yaygındır ve ilk olarak Avrupa Hunları'nda görüldüğü bildirilmiştir (Atakam. Gök-Türk yazısı değiştirilmiş. Uygurlar bu kültürün de en iyi temsilcilerinden biri olmağı başarmışlardır: Maniheist ve budist eserlerin Uygurca'ya tercümesinden doğan zengin bir dinî edebiyat vardı.m. 10. Ancak Uygurlar zamanında Maniheizm Türkler arasına girmiş ve bilhassa Uygurlar'ın Türkistan'daki hâkimiyetleri devrinde iyice yerleşmiştir. 209-174Vun unvanlar. dinlerde görülen. İran'da Ahura Hindide VarunT R^ bir maziye sahip olduğu görülen bu Türkçe tâbir sonra Moğolca'ya ve diğer bazı Asya dillerine intikal etmiştir. Türk halkının bu dine karşı direndiği ve II. esk. Ibn Fadlan'ın naklettiğine göre. toprağa tazim ettiklerini. meleklere. £»**. sema ile ilgili inançlarda tanrılar (BabiPde Şamas Pamir'de Arso. halde kendriennm (Türklerin) tek tanrı'ya iman ettiklerini belirtmişti BulgarTürkleri de ya2?H^f rT 'namy0rla^ BuMdS **""* b. triwtiCMLHS ı ralor Mo*m (M. Türk nüfusunun çoğunluk meydana getirdiği sahalarda bir menfi «eeM görülmeyen bu yabancı dinler. 3£2 f tt J ^ " L T T " B?m'tm 9önderi.(aş. Thomsen "yer-sub" tâbirini 'saints* = azizler diye tercüme etmişti). daha Hunlar da tek tanrılığa doğru oldukça ileri bir gelişme müşahede edilen Gök-Tann dininde. başını göğe kaldırarak "Bir Tanrı* der. asır Bizans tarihçisi Tr*. 7. BezeWSk^fMh*y«riode 1894r 1914 yıllan arasında birçok Avrupalı bilginlerin yaptıkları kazılarda ele geçen duvar resimleri. ikisi arasında insanoğlu yaratılmış. Eş-kam). Eski Türk din adamlarına umumiyetle "kam. resullere. 10. Hece vezninde yazılmı» ilâhîler Beş-bahk. asır Uygurlar1! da Tanrı'nın insan veya herhangi bir tasvir şeklinde tecessüm ettirilemiyeceğine inanıyorlardı. Sonra Budizm'in de intişar ettiği bu safhada Uygur tarihî artık yerleşik kültüre bağlanmış sayılmak icap eder. Bin-Buddha mağara tapmaklarında bulunmuş olup. aralarında. ne de "tângrilik" (Irk-bitig) adı verilen din adamları zümresi hakkında başkaca bir şey bilinmiyor. Yazılı kaynak olarak M önceki fv. bu imkânın mevcut olmadığı bölgelerde Türklerin sifirup kaybolmalarına sebep teşkil ettiği gibi (Doğu Avrupa'da ve Balkanlar'da: Hazarlar. 13. gökyüzü olduğu aşikârdır. yerine Soğd menşeli ve tamamen başka karakterde Uygg yazısı kullanılmıştır. Gök-Türkler'in kutsal saydıktan ateşe. Yeryüzünde mevcut dinlerde ^luhîyer konusunda araştırmaları ile tanınmış W. "hiçbir Tanrıya tek başına İtaat edilmemiş' ve Tanrı dâima kutsal sayılan ikinci derecede. Tann. M. yıldız tanrılar da mevcuttu.r tefsiri önlemek için belirtelim W. Karaşar. bulundukları çevreye göre çeşitli dinlere de girmişlerdir ve bu durum. tıpkı aemavt dinler (Musevilik. Çünkü dinler tarihinde tesbit edilmiştir ki.r'da Amon-re. hiçbir devirde tekîökad ve amelden ibaret olmamış. Yarkent gibi merkezlerde ve "çöl Pompelsi" diye anılan başkent Idİ-kut şehrinde. aslî Türk İtikadında anthropomorfizm (putçuluk) yoktu.deniyordu. Peçenekler. Ancak bu durum Gök-Tanrı'nın. yer ve yer-su'lar böylece kutsallar faziz"ler) durumundadır (bu sebeple V. ay. Türkler'de de Gök-Tanrı yanındaki: Hun devrinde güneş. bölün Türk lehçelerinde mevcuttur ve Türkçe'nin temel kelimelerinden bfrldfr. fakat yairuz. e . tek kudret olduğu keyfiyetini gölgelendirmez.. aşağıda yer buyurduğu için" Kitabeler). yahut hoşlanmadığı bir iş başına geldiği zaman. bk. asırlarda artık fonksiyonunu kaybetmiş olan güneş.Ö. ayrıca Toyuk.beri tek ulu varlık'ı temsil ettiğine dair deliller vardır. Kitabelerin bir yerinde Tann ile "yer" eşit fonksiyon icra eder gibi görünmekle beraber ("yukarıda Tanrı. suya. Hunlar devrinde. üstelik 6-8. ^SKE^Sî^ .en *Cvril1 ite mül*k*< masında (862de) hakan hırıstryanlann Tennnm "üçlü kişiliği" (Trinity) ne inandıklar. asır başlarında Gök-Türk alfabesi ile yazılmış kehanet kitabı: Irk-bitig dikkati çekenlerden biridir. kitaplara da iman edilir). aşağıda yer yaratıldıkta. Çin'de devlet kuran Tabgaçlar Budizm tesiri ile. asır ilk" çeyreği) Altun Yaruk •{» Altın Işık) aynı derecede mühimdir. Schmidfe göre de. Bununla beraber.?a-Tien" olarak geçmiş (Konfucius'Un eseri: Lun-yü^Sln 5^ . Oğuzlar'dan biri haksızlığa uğradığı. ay. Baolsamin. yerin. 864'den İtibaren Ortodoksluğa." (Yukarıda mavi gök. Gök-Tann dininin ne âmel (İbadet) şekilleri ve "tângrilik" denilen tapınakları. Uygur alfabesi ile Huastuanift adlı eser ve HiuejvTsang'ın hal tercümesinin Uygurca'ya mütercimi olan Beşbalık'h Türk Singku Seli Tutung tarafından Uygurca'ya çevrilen (10.. heykeller vb. 1000 tarihinde resmen hristiyan olan Macarlar'ın Türk kültüründen uzaklaşmaları. hiçbir din.s. Tabgaçlar Budist san'atta yeni bir devir olan "Wei" san'atının geliştiricisi olmuşlardır (Yung-kang ve Long-men Buddha heykelleri). göğün yaratıcısı bildikleri TarrrıVa taptıkları belirtilmiştir. Turfan.. Gök-Türk devletince Budizmin reddedildiği malûmdur. Müslüman Törkler).. Kümanlar). Türkler'in kadîm inançları ile bazı bakımlardan uygunluk göstermesi do-layısiyle Türklüğü takviye eden Wf $fl durumundadır. Bunlardan bir kısmı resimli ve ciltli olarak. Abo (790'iarda) Hazarlar'. Bir kısım Türkler de museviliğe (tozarlar) ve toistiyanlığa girmişlerdi. Hristiyanlık.214 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ 215 de açıklayan ibare şöyledir: "Üze kök Tângri asra yağız yir kılındıkta ikin ara kişi oğlı kılınmış. dünyayı kaplayan. İslâmiyet hariç Türk kavimleri üzerinde menfî tesirler doğurmuştur. Gök-Türkler devrinde mânevi. aşağı yukarı. AZBO.^er'in W d^7^^Ş Tanrı tâbiri..n Hristiyanbkla pek alâkalan olmamış ise de.n "bir yarato tanrı" tanıdiın.Diğer Dinler: Tarihte çeşitli Türk kütleleri. 495 yılından itibaren "milir unsurları yasak etme neticesinde Çinlileşmişlerdir.

manda Vb. Bu devirde "çok kudretli ve zengin bir içtimâi hayatın müşahede edildiği" Altaylar'da gerçek bir 'altun endüstrisi" merkezliği durumu vardı. işaret edilen bölgeden kuzeye doğru bir kütle muhacereti görülmediğinden. doğru olsa bile. Başka kavimler kopça kullandıkları hâlde. biz ve teller. Orta Asya'da Noin-ula kurganında 20 çeçit ipekli kumaş (Çin'den ithal) kalıntısından başka. Sütlü dan.Orta ve kuzey Asya'da ilk defa-altun ortaya çıkmakta idi.Türk bozkırlarında at ve koyun sürüleri yanında sığır. koyun.Ö.Ö. Afanasyevo feültiiründe koyun kemikleri. deve yünü idi. boyarlarla alâkası olmamıştır. 4.Ö.At ve Koyun: Bozkır Türk ekonomisinin esasını. başlangıçta. bunlar. ondan önce bakır. Hunlar Çin'e yünlü kumaş ve çeşitli keçeler ihraç ederlerdi. makam sahipleri. Yukarıda söylediğimiz gibi (bk.. Ençok at ve koyun eti yenirdi.2i e TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ 217 5-İktisadî Hayat a . binlerde Mısır'da^ daha sonraları ÇhVde. Aftayİartn batısında. pekmez ve şarap (bor) istihsal ediyorlardı. aplike süslü keçeler bulunmuştur. kocabaş hayvanları böyle saymak mümkG&ıdür. M. Demek ki. Çinliler ve Moğollar'ın aksine. Sebzeye karşı fazla istek duyulmazdı.Ö. Yetiştirilen hayvanlardan -yukarıdan beri Türk sosyal ve kültürel hayatında büyük ehemmiyefini belirttiğimiz attan başka. bu tarz giyinme. çizme ve çoraplar). Yağ yemöstai Çinliler Türkler'den öğrenmişlerdi Uygurlar (Türkistan'da) üzüm yetiştiriyor. Bu hayvan kalıntılarının bir kültür tabakasında yan yana bulunması ile. Hunlar. halkı henüz balıkçı ve avcı durumunda olan bozkırlarda ise hayvan besleyiciliğe dayalı ekonomi sisteminin. başlarına börk giyiyorlardı. bin): Çu ve Arpa. madencilik bakımından. bir Hun hükümdar ailesine âit. Troya'da ve Mezopotamya'da demirin tanındığı ileri sürülmüş ise de. pan-talon. y ^»UrLaî 1 OZ^ rTu-erî îdi" Yoöurdun Wfaz veVa kayısı ile tatlılaştırması şeklinde hazrtanan 1o adlı bir İçki Hunlar arasında yaygınd. Eski Türkler bez dokurlar. ehli hayvanlar sırasında koyun ile öküz ve domuzun bir arada dikkate alınması herhalde doğru değildir.erden * * ve ■ * *ndan yapılana Gök-Töıkler begn. Bu üstünlüğü sağlayan vasıtalardan biri demir idi. Bazı "Indo-Germenci'ler tarafından bile Hind-Avrupa'b halk üzerine. hayvancılık ve mâden kullanılışından meydana gelen kültür birliklerinin geliştiği. küpe ve diğer süs eşyası ele geçmiştir.Ö. at ve koyun ise Türkler1© ait gibi görünmektedir. üzerine bir Hun portresi işlenmiş yün kumaş ita. Bunun yanında. orman ve çöl değil yüksek ovalar ve yaylalar olan bozkır coğrafyasın iklim şartlan icabı. 3000 başlanndan itibaren Orta-doğu. Romalılar keten gömlek giyildiğini ilk defa Hunlar'da görmüşlerdi. Ordu). Hiç olmazsa. Bozkırın "tipik1 elbisesi ceket-pantalon idi. peynir. Oğuzlar ve Bulgartar'a âit tarihî vesikalara göre. Demirin ilk keşf edildiği yer olarak bazan Afrika. inek. Bu bakımdan Afanasyevo kültüründe at ve koyun kemikterirtn bîr arada bulunması daha manalı bir duruma ğîfer. yabancı ülkelerde Türk usulüne göre yapılan askerî ıslâhat neticesinde dünyaya yayılmıştı (Milâd sıralarına ait Hun mezarlarından çıkarılan ceket. koyun ile afin İnsan hizmetine girmesi zamanlan arasında bir paralellik vardır. Afanasyevo kültür çevresine dahil Minusinsk ve Altay bölgelerindeki buluntu yerlerinde M. at kalıntıları ile birlikte görülmüştür. Hazar prensesi Çiçek'in Bizans sarayına gelin gittiği zaman giydiği Türk tipi imparatoriçelik elbisesi ("Çiçekion") orada moda olmuştu. Sulak verimli. Hazarlar. 3000)'nde ise yaban domuzu. Altaylı tesiri kabul edilmiştir. kısrak sütünden imâl edilen kfftflz'dı. geyik ve kaplumbağa kemikleri meydana çıkmış. Meselâ öküz bozkır hayvanı değildir. Türkler ayaklarına çizme. bronz ve altun işleyiciliği vardı. fakat bozkırımın İşine pek yaramaz. daha sonraları (25001er) güneyden gelen tesirle başladığı ileri sürülmekte ise de. fakat. saygı alâmeti olarak börk ve başlıkları çıkarmak âdet halinde idi. Dünyanın en geniş imparatorluklarını kurmuş olan bozkırlı Türkler büyük ölçüde ve çağına göre daima yüksek bir harp sanayiine sahip bulunmuşlardır. İlk Türk kültür merkezlerinden gösterilen Andronovo kültür çağında ise -bütün. sola açarlardı. Türkler tarihleri boyunca hiç domuz beslemedikleri gibi. katır. Tarihi M. bazan güney Hindistan. gömlek. İleri gelenler. bunu uzun müddet muhafaza edebilmek için konserve yapmayı öğrenmişlerdi. güneyde Tanrı dağlarına kadar hissediliyordu (M. yıldan kalma. deve çöl kavimlerine. Bozkır Türk topluluğunda el san'atlan ileri idi. Süvari en rahat şekilde ancak böyle giyinebilirdi. tarih! . çobanlık ve hayvan besleyicîlîk teşkil ediyordu. bundan doğan derin bir kültür tesirinin mevcut olabileceği benimsenmemektedir. Bu sebeple öküz bozkır iktisadiyatında faktör olarak görünmez (öküz kelimesi de aslında Indo-Germence'dir). Mısır ve Doğu-Akdeniz bölgesinde ziraat. Harezrrfdaki Kelteminar kültürü {M. bazan doğu Anado* lu gösterilmiştir. daha çok başlıklarının daha uzun ve gösterişli olmasından tanınırdı. Tabiatîyle daha geç devirlerdi -M. ehli hayvan besleyidttğin ilk safhasında domuz Tunguz ve Moğollar'a.Demin • Demir işleyicilik. Yün kumaş ve bezden iç çamaşırları giyerlerdi. ç . kuzu. Türkler düğme kullanırlar ve ceketlerini. GökTürkler. Mtö.koyun geliyordu. 1500lerden sonra. koyun ve sığır izine rastlanmamıştır. 1. û-dylms Bozkır Türk giyim eşyasının başlıca malzemesi. 3000'lerden kalma bakırdan yapılmış bıçak. Domuzun İse. Bol miktarda et istihsal eden Türkler. keçi. giyecek için kendir yetiştirirlerdi. deve vb. Bundan hem Cin hem ^"C^İ-?^^ îçkl. o hayvanların ehlileştirilme yerleri ve zamanları ayırt edilmek gerekir. Bunlardan ilk ikisine taş devrini aşan hemen her kültürde tesadüf ediliyor. Priskos'un hazır bulunduğu meşhur ziyafette Attila yalnız et yemişti. sürüleri de vardı. Burma-çap buluntuİân hep Andronovo kültürünün izlerini taşıyordu.Ö* 2. dıyoriardı. öküz. madencilikte son safha olarak görünmektedir. indoGermenler*e. Aral gölü bozkır havalisi kültürünü vasıflandıran. çiftçilik yapmağa elverişli sahalarda oturanlar İçin ehemmiyetli bir hayvandır. etihi yemekten de hoşlanmarnı$iardır. Buradaki madenciliğin tesirleri. Türk erkekleri umumiyetle uzun saçlı idiler. Fakat ekonomide ve askerlikte mühim olan asıl mâden demirdir. M. Konserve et Çin'e ihraç edilen başlıca maddelerden idi. Böylece teşekkül eden bozkır ktifİtürûnün ekonomik bünyesi ortaya çıkmış ölür. Bütün ağır hareketli.Ö. b * Beslenme: Boseterlı Türklerin başlıca gıda maddesi et idi. 2500lerde başlatılan. sığır» tilki Vâ az miktarda ayı derisi ile koyun. En ünlü Türk tçkisî de.

Veya senenin ancak yarısında kullanılan bu meskenlerin sağlam olmasına pek ehemmiyet verilmiyordu. mızrak. kav mahvazası . Eski Türkler. bark). Fakat ne diğer bir Uygur kasabası olan Baybalık'tan. Nitekim M. vurucu silâh olarak demir âlet ve vasıtaların çok sayıda kullanılması ile açıklanabilir. Uian-ede (Baykal'ın doğusu) yakınında. temren imâl edilirdi. d. Kuzey Altay-lar'da demir eritme ocakları. börkçülerf. İlk tarihî büyük Türk imparatorluğunu kuran Asya Hunlan'nın. Yâni insanlık tarihinde bir çağın açılmasına başlangıç teşkil edebilecek miktarda bol demir mâdeninin varlığı eski Türk ülkesinde fark edilmiş ve işlenmeğe geçilmişti. zira daha o tarihlerde Türkler'in geniş sahalara hükmedebilmeleri. ıssız yerlere dikilmesi bir mâna ifade etmezdi. aynı sahadaki imkânları fle desteklenmiş olması icap eder. Gerçek demir çağı bu mâdenden bol miktarda âlet ve silâh yapılması ile başlar.Ö. ibrikler. at teçhizatı. Esasen Türk hükümdarlarının biri yaylaklarda. ancak atın sür'ati ve demirin vurucu gücünün bir arada değerlendirilmesi ife anlaşılması mümkün bu başarılarının.kışın barınmak üzere evler inşa ediyorlardı. Yenisey'in yukarı mecrası dolaylarında eskiden beri demir cevheri toplanırdı.Şehir: Eski Türkler yaz ayları için zarurî olan yaylak hayatı dışında. Bu münasebetle zikredelim ki Türkler'de eskiden beri yıkanma yaygın bir âdet hâlinde idi. taştan inşa edilmiyordu. Tuna Bulgar şehirleri arasında. Asya Hunlan'nın kurban için binalar yaptıklarını kayd eden Çin kaynaklarına göre. Bundan sonra dünyaya yayılmağa başlayan demir çağTnm istikameti ve tarihleri şöyledir: Hindistan'da M. Altaylılar. Uygurlar tarafından kurulan (Mo-yen-çur zamanında. Karakum (kışlık). Diğer taraftan en aşağı M. sürat bakımından at'ın sağladığı üstünlük yanında. Ayrıca kazanlar.Ö. Kurganlar'da elde edilen malzemeden demir işleyiciliğinin Orta Asya'deki tarihî kesin tesbit edilmemiş ise de. kovalar. Demek ki. kargı. Çin kaynaklarında Türk kavimlerinden bazılarında giyilen bir elbisenin yıpranıncaya kadar çıkarılmadığına dair olan kayıtlar mübalağa sayılmalıdır. ok kutu (sadak ) lan. II. tahta oymacılar da vardı. arabalar. sarayları ve su tesisleri ile bilhassa iki tanesi meşhurdur: Pliska ve Preslav. silâh ve erzak depoları ile baştan başa ahşap yapılardan ibaretti. Çin 'de 300 yıllan. maşrapalar. Istemi'nin Akdağ'da (yazlık). 747 . Göktürkler çağından. Çin kaynaklarında muhafaza edilen en eski Türkçe kelimelerden birinin de demir (tieh-fan)olduğunu (ve kıbç «king . Çugaykuzu (yazlık). 1400'lerde Altaylar'tn batısında bol miktarda demir istihsal edildiğini söyleyen W. Ayrıca. halkın evleri. Mısır 'da 1200. Yenieey nehrinin kaynak bölgelerinde -eski Türk kültür merkezleri etra-frncta* mevcut olmuştur. İtil Bulgarlarının başkenti ünlü Bulgar şehrinin harabeleri bulunmuştur.balık (Kara . Zira kutsal sayılan suyun insanı günâhlardan fiÜTüzlediğine inanılıyordu. Bu kelime aslında balçık (çamur) ifade eder.1.El Sanatları: Demircilik ve madencilik başlıca meslekleri arasında bilinen bozkır Türk topluluğunda mükemmel kılıç. katında demirden yapılmış eşya bulunmuştur ve bu tesir buraya Yenisey bölgesinden gelmiştir. Hun diline âit M.. bin başlarına rastlaması gerekir. Atilla'nın ve hanımının gümüş ve altın levhalar kaplı bölmelerle salonlara ayrılmış. zırhlar. kilimcileri. bin olarak tarihlenen Kargalı kurganının (Tanrı dağlarında) 1. Bundan başka. e.Ö. heykeller bazıları birer san'at eseri değerinde olarak Türkler tarafından yapılırdı. dolapların bulunduğu saraylarını anlatan Priskos. eyer ve koşum takımları bozkır Türk topluluğunda ne kadar kalabalık bir zenaatkâr zümresinin bulunduğunu gösterir Halıcı-ları. Bu Hım ev eşyasından çoğu Çin'e de geçerek moda hâline gelmişi. Doğu Akdenfe 'de 1100. Ruben'e göre. küçük ve büyük sarayları. 2. Gök-Tûrk hakanlarının sağlam merkezleri vardı (kitabeler: ev. bir de Romalı ustalara yaptırıldığını söylediği hamamdan bahs eder. çorapçılan. masalar. dokumacıları ve terzileri de bunlara ilâve etmek lâzımdır. dolap. Atilla'nın Orta Macaristan'daki başkent şehri. Hazarlar'ın ve Volga Bulgarlarının evleri ahşaptı (yalnız Itil'de hakan sarayı ite Şarkel kalesi taş ve tuğladan inşa edilmişti). mâdeni tabaklar. Asya Hurdan masa. Bunun sebebi. bin sonlan. karyola yapıyorlar ve perde kullanıyorlardı.. tarih? vesikalara dayanarak bu eski Türk sahasını demir kültürünün doğduğu yer kabul etmekte mecburiyet vardır*. kil Bulgarlarının ve Hazarlar'ıpı hamamları vardı. koltuk.Kurgan bir kale olmakla beraber.Ö. Başkent Itil-Hanbalık hakkında islâm kaynakları geniş bilgi vermişlerdir. TarB# devirlerde de aynı bölgede (bilhassa Sahnçak ve Onugug havalisi) yüksek kalitede sert ve yumuşak çeliklere tesadüf edilmiş. Abattan havalisinde yüksek vasıfta mıknatıs ve Tuba ırmağı boyunca demir cevheri bulunuyordu.759) Ordu . askerî garnizonları. Türk kılıçlarının hayvan figürlü kabzaları altun levhalarla kaplanır ve kıymetli taşlarla süslenirdi. Türkler şehir surlarını bile çok kere katın ağaç kütüklerinden (çit şeklinde) yapıyorlardı. içinde yüzlerce insanın barmdığı otağlar. bfftodiği üzere çok eskiden beri mahir demirciler olarak bilinirler. Çünkü meteor ve telfûrik (filiz) hâlde* bulunan bu •demir1 materyal son derecede azdır ve faydası hemttîycfc gibidir. Gök-Tûrk hakanlığı kışlık başkentinin Orhun kitabelerinin bulunduğu yerde şehir hâlinde olması mümkündür. için ütü bile kullanmakta idiler. Toğubalık herhalde bir şehir idi.218 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ 219 bakımdan fazla bir değer taşımaz. daha önceki asırlarda. elbiseleri .balgasun yanında) şehrinin bazı kalıntıları mevcuttur. Tuna Bulgarlar hrisüyanlığın kabulünden iki yıl sonra (866'da) Papa . Işık gölü yanında (kışlık). Hazarların Be-tencer ve Semender adlı şehirlerinden bahsetmiştik. Kemer tokalan kayif uçları. Asya Hunlan'nın. kalkan . belki eski Türkçe'de şehir mânasındaki "balık" sözü ile açıklanabilir. çizmecileri. demir ocak ve döküm yerleri ortaya çıkarılmıştır. tahta oyma süsleri ile bezeli. Türklerin kurdukları kasabalarda binalar daha çok çamur (kerpiç) ile yapılıyor. Zira mâhiyetini iyi bildiğimiz bu hatıraların dağ başlarına. bunun herhalde M. Çin'den Tuna boyuna kadar bozkırlara serpilmiş binlerce mezardan bu eserler bol miktarda çıkanlmıştır. kitabelerde zikredilen iskân mahallerinden Amga . Şu imkân da Aftaylar'da. iskemleler. tolgalar çok kere işlemeli altun ve gümüş ile bezenir. ne de doğu Gök-Türkler'i şehirlerinden bir iz kalmamıştır. Tong-Yabgu'nun Tokmak (kışlık).Ö. vb. Orta Avrupa 'da 600. evlerini "dövülmüş toprak* tan yaptıklarına Çin kaynaklarında işaret edilmiştir. Çin kaynaklarına göre. yine aynı kaynaklar meselâ bir Hun boyunun fertlerinin günde üç kere yıkandıklarını söyler.2. öteki vadilerde» su kıyılarında olmak üzere iki merkezleri bulunurdu ve ikincisi evlerden kurulu iskân yerleri idi: literiş'in. eski Türklerin ahşap meskenler yapmağı tercih ettiklerine dair deliller vardır.lu ) belirtelim. Bozkır Türk halkı arasında mahir marangozlar. Bu esasen imkânsız olduğu gibi.

Nikolaus l'e başvurarak. rahiplerin onlara haftada iki .

deri kösele köıki hayvan! gıdalar satarlar. Karadeniz kuzeyi düzlüklerinden Balkanlar'a giden Tuna Bulgarları bu defa Avrupa-Bizans yolunun hâkimleri olarak iktisaden yükselmişler. Hazar Türk Devleti de. Başlıca tüccarlar da Ogurlar (Batı Türkleri) ile onlardan bir kol halinde gelişen Bulgar Türkleri idi. Ayrıca Hunlar {ihtimal 4. Bu nokta Peçenekler.Karluklar tarafından kurulmuş veya Gök-Türk çağında gelişip Kartuklar zamanında ehemmiyeti devam etmiş yerlerdi. harabeleri hâlâ da görülen Çargelan. ya. Roma ve Bizans'tan da diğer ihtiyaç maddeleri gelir. nihayet 751 Talaş savaşını Karluklar'ın desteği ile Islâmlar'ın kazanması Çin'in Batı Asya ile ilgisini kesmiştir ki. Altun-tepe. Uygurlar. 9. arpa. Türkler'de görülmemektedir. Yakalığ kale-şehirteri ve daha birçok kervansaray ve küçük kasaba. Suğnak. 36'da Çinliler tarafndan yıkrtaa başkenti böyle idi. Eski Türkler. samur. Çin. Hazarlar'da Şarkel kalesi müdafaa için kurulmuştu. bunların başında. stratejik olduğu kadar. bu yaygın ziraat kültürüne bağlı oluşlarıdır (bk. Yukarıdan beri zikredilen Türk şehirleri de "yerleşik* hayat özentisinin mahsulü değildi. yk.) bu yolun geçit yeri olan Iç-Asya bölgesi. Margus andlaşmasının {434) bir maddesi Bizans-Hun ticarî münasebetlerinin tanzimi ile ilgili idi Çin-Hun sınır kasabalarında cereyan eden ticarî faaliyetlere Çin büyük ehemmiyet verirdi. Aksi hâlde Türkler bunu asırlarca önce gerçekleştirebilirlerdi. f . herhangi bir yerde şehir meydana gelmesi için varlığı zarurî köy grupları biçiminde iskân. Türkler karşısında Çin. nâdir de olsa surlu şehir de yaptırmışlardır. Orhun kitabelerinde de devletin sağlamlığı ve halkın refahı için ticaretin ehemmiyeti belirtilmiştir. yakındoğu ile Doğu ve Orta Avrupa ve iskandinavya arasındaki kıt'alar arası yolların kavşak noktasındaki mevkii ile. Uygur. Karluk. Halbuki.Gök-TOrkter. Kamak. İç ve batı Asya'da. temelleri ticarî-siyasete dayanan bir devletti ve başkent Han-balık ile daha sonra İtil Bulgarları başkenti Bulgar şehri bu hususta baş rolü oynamıştır Hazar ve Bulgar ülkelerinden başlayarak Ural-Güney Sibirya-Altaylar-Sayan dağları üzerinden Çin'e ve Amur nehrine ulaşan yol da canlı bir ticarî faaliyete sahipti. ipekli kumaş. Çinliler de devlet sınırlarını Türk hakanlıkları başkent bölgesi olan Orhun ve Ötüken'e kadar genişletmeği düşünmemişlerdir. hayat tarzları icabı.220 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ 221 gün (çarşamba.Asya'da Türk hükmünü yürütmek istemişlerdir. daha bir çok benzerleri bulunuyordu. kürkleri idi. Ak-tepe. Fakat Türkler'le komşuları ansısında şiddetli rekabetlere sebep olan büyük kazanç vasıtaları da vardı ki. Turıkul-tep& Cend. Çardan. karşılığında hububat ve giyim eşyası alırlardı. askerî değerde. Türkler'ın «tık "göçebelikten şehirlileşmeğe doğru" ileri bfr adım ifade eden arzusu şeklinde tefsir yerinde değildir. Fakat Türkler umumiyetle surla çevrilmiş. Aspara. Gök-Türkler zamanında gerçekleşen bu maksat. kapalı şehirlerden hoşlanmamalardır (Tonyukuk'un sözleri). Pliska şehirleri). Tuna Bulgarlarının Pliska ve Preslav şehirleri de aslında birer kala idÜtif ve Bulgar şehirlerinin ticarî yönden ehemmiyetini söylemiştik. Oğuzlar. Esasen sadece istek ile de şehir kurulamazdı. Bunun için kesif ziraî kültüre ve dolayısiyle önce köylerin teşekkülüne ihtiyaç vardı. Çünkü ticaret meselesi Bozkır Türk devletinin üzerine ehemmiyetle eğildiği bir siyaset çizgisi idi. kendilerine en tabii gelen yaşayış tarzlarının icabı idi. Siayram. Çin'den başlayıp Akdeniz kıyılarında nihayete eren meşhur Ipek-jyoiu kervancılığı geliyordu. Hun taıvhu'su Çj-çfnto M. Ak-su. Mana-keldi vb. vaşak vb. asırda kurulmuş yine yol güzergâhında ve ticarî yönden faal merkezlerdi. Türkler hiçbir zaman bütün Çin'i istilâ gayesini gütmemişler. Türkler'e Çih'den pirinç. Hunlar ve I. Klge Kağan'ın memlekette Çinliler gibi şehirler kurma teklifini. Orta Asya. eksikliklerini tamamlarlardı. Kendi kültürleri ile mağrur oldukları bütün vesikaları ile bilinen Gök-Türkler'in bugün Batı medeniyetinin tesiri sonucu olarak üstün saydığımız yabancı bir kültüre geçmek gibi bir niyetleri yoktu. ordularda da seyyar hamamlar (Çerge) vardı ve bu usul Selçuklulardan Bizans'a geçmişti. Bununla beraber.Ziraatı Ogur Türkleri aynı zamanda iyi çiftçi idiler. Yengikant Çyy-tepe. GökTürk devleti kurulduğu zaman Istemi-Anûşirvân ittifakı sonucunda Ak-hun . Kendilerini Doğu Türkleri'nden (Hunlar. Batı Hunları Bizans ile bu esaslarda ficaret anlaşmaları yapmışlardı. 734 tarihli anlaşma ile Ling-çu'daki So-fang şehrinin ortak pazar yeri olmasına karar veril* misti. Türkler de onlann muhtaç olduklan v* Türklerde mevcut. Daha I. Cul (veya Ctoü&Çumış* Sarig. Savran. Buranın asıl ticaret metaı: sincap. Sukuluk.Ticaret: Türk devletleri komşu milletlere umumiyetle canlı hayvan. tilki. Caldıvar. Gök-Türkler. ipek yolu üzerinde bulunmaları sebebi ile. bu da yukarıda açıkladığımız. Oğuzlar) ayıran başlıca vasıf ta.Eftalit devletinin yıkılmasına ve sonra da iran'a karşı Türk-Bizans andlaşması gibi milletler arası çapta siyâsi? münasebetlere sebep olan (yk. yarısında Doğu Türkistan'da Uygurlar'ın. Türkler de Çin'e sık sık yaptıkları baskı ile onu zayıf durumda tutup İç. kaleleri Tanrı dağları ve daha ziyâde Isık-göl dolaylarında sıralanmış olup. Çölden ayrı mütalâa edilmesi gereken bozkırlar sahasının çoğunluğunu otlaklar teşkil et- .Û. Fergane'de Pençikent'te Gök-Türk devri harabelerinin rastlandığı bölgelerde bunların. Tölek. cuma) yıkanmayı yasaklamalarından şikâyet etmişlerdi. çünkü bu. ipek yolu transitini elinde tuttuğu müddetçe müdafaada kalmağı tercih etmiş. kunduz. Ipek-yoluna kuzeyden paralel uzanan bu yola "kürk-yolu" denilmektedir. tacirlikleri yanında. sansar. bk. Şiş-tübe. g . asrın 2. Gök-Türkler çağında. Tıpkı tH»ları gibi birçok Oğuz şehirleri de: Karacuk. fWskos'un bahseniöl hamam da aynı geleneğin bir şahididir. Balkanlar ve Doğu Avrupa'da o devrin en zengin şehirlerini kurmuşlardı (Preslav. Bununla beraber Doğu Türkleri'nin elverişli bölgelerde ziraatle de meşgul oldukları görülüyor. yukarıdakiler gibi. Atbaş. askerî mahiyette kaleler ve şehir-kaleler Türk'lerde mevcut olmuştur. Iskan. Bayırkum» v& 10. asırda) Kan-eu'da Gü-tteng adlı bir şehir kurmuşlardı. Eski Türkler'de yalnız siviller için değil. Meselâ. Çumpal. Sütkent. Hazarlar ve İtil Bulgarları için bilhassa belirtilmiştir. tarih). Batı Türkistan'da Türgişler'in ve bilhassa Karluklar'ın kurdukları siyasî teşekküllerle tekrarlanmış. ticarî yönden mühim müstahkem mahallerdi. İtil şehrinin 4 kapılı bir suru vw*. îpak. Asya Hur* tarı. Sırdakbeg (veya Koyungar-başı). Bilindiği gibi. Meselâ. Kayında. Oğuz Türk şehirleri ve ülkelerinin mamurluğunu meydana getirmiştir.Uygurlar Çin ile. tâ Hunlar'dan Uygur hakanlığının sonuna kadar aşağı yukarı 1000 sene müddetle Türk ve Çin siyâsetinin hâkim olmak istediği bir ana hedef vasfını taşımıştı.

Wei-shu'daki bilgilere göre. Türkler arasında kurt'a verilen büyük ehemmiyet asrımızın başlarına kadar devam etmiştir. gökten inen ışıktan olma. Gök. Bu çağda da birçok muntazam sulama kanalları açılmıştır. Uygurların diğer bir menşe efsanesi. Ayrıca tabiatiyle geniş Altaylar bölgesinde demir Hunlar'ın ve Gök-Türklar'to. Uygurlar'ın "Kutlu-Dağ" efsanesinde kurt. soy adı vb. Bazı Türk kurganlarında Çin paraları ele geçmiştir. Selenga-Baykal gölü arasındaki. zira. Altay ve Sayan dağlarında hububat zfoaatinin en az 3 bin yıldan bert yapıldığı. GökTürkler zamanında da kullanıldığı anlaşılan Tötö kanalının boyu 10 kilometreye yakındı. ülkeye bereket ve saadet getirdiğine İnanılan kutlu bir taşın Çinliler'e verilmesinden sonra. Hindistan masal ve hikâyelerinde kurt'un. ayrıca. Maroş havzasında tuzlalar Bulgarlar'ın. Bulgarlar da ev başına bir samur kürk vergi veriyorlardı. devlet hazinesine "ağlık' adını veriyorlardı. yâni başka kavimlerde görülmeyen bir etnoğrafik belirtidir. Asya Hunları'na ait para çıkmamıştır. Çino vb. neticede. Türk destanlarında kurt. Batıda {18.-------------------------------------------------— 223 mekte ise de. Oğuz. 160 . 6 . hattâ o tarihlerde Batı Türkistan'da oturan Vu-sun'larda da yaşıyordu. Tü* parası GökTürkler (Türgiş-ler) çağında başlıyor görünmektedir. Türklerle kurt'un efsanevî ilgisi islâm ve Süryâni kaynaklarında da akisler bulmuştu (Gardizî. yol gösterici. eski Roma Romus-Romulus efsanesi ve Ortaçağ İtalya'sında. mücadele ettiği canavara karşı geyiği . Süryânî Mihael).Kırım (Suğdak limanı) -Karadeniz. kumart-Mftt büyük gelir kaynaklanndan biri de Volga havzası .452)'nun lâkabı Fo-li (= Böri) idi. Etnoloji ilmine göre kurt motifi Türkler için "tipik" İr. Ivolgi ve ll-mova adlı yerlerde çeşitli saban demirleri (Çin'den ithal). Tötö ırmağından açılan kaimi ve bu bölgeye yakın Ak-tura kanalı Altaylar'daki tarımın işaretleridir. Ruslar 1935 de bu kanalı aynen kullanmağa karar vermişlerdi. "köpek mitolojisinden daha eski olan kurt mitolojisinin. Türklerden Moğollar'a geçen ananeler arasında bu destan da vardır. Bazı Karluk ve Oğuz iskân yerleri de aynı şekilde sulanmakta idi. ayrıca hububat muhafaza etmeğe yarar çukurlar görülmüştür.170 yılları arasında. uğursuzluk çöken memleketin açlığa mahkûm olması üzerine kendilerine yeni yurt arayan Uygurlar'a rehberlik etmiştir. Türk halkının ıztırap ve iştiyaklarını dile getiren motifler olarak görüiür. Taşlar üzerine bunu tasvir eden kabartmalar yapıyor (Bugünkü moğolistan'da Bugut mevkiinde. Papa Leon. Bozkurt. Tab-gaç ülkesinde 'kurt dağları".—TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRKTARtHt ____-*_________________. M fonksiyon (ata ve rehber) icra ettiği anlaşılmış. Kurt'un Türkçe'de asıl adı Böri'dir ve bu mânası ile kelime Orhun kitabelerinde. Uygurca vesikalarda. Ancak bu telâkki çok eski bir Türk geleneğinin devamı idi. Gök-Türk hükümdar sülâlesi olan Aşma ailesinin atası bir dişi kurt idi (Çin kaynaklarındaki rivayetler).Edebî Kültür ve Sanat a . semavî ışık ve geyik bir arada görülmektedir. 6. kitâbeli mezar taşı) ve Gök-Türk hakanları atalarının hatırasına hürmeten otağlarının önüne altun kurt başlı tuğ dikiyorlardı.Destanlar ve efsaneler: Türk bozlar hayatının .kavim. halktan tahsil edilen vergilerle destekleniyordu. DLTde ve Oğuz Kağan destanında geçer. Kapagan Kagan'ın Çin ile yaptığı 698 tarihli andlaşmanın bir maddesi Çin'in Gök-türkler'e 3 bir ziraat âleti ile 100 bin hu (12500 ton) tohumluk darı teslim etmesi hükmünü taşıyordu. tıpkı Tütkler'de olduğu gibi. Bazısında Türk geleneği uyarınca damgalar da taşıyan bu paralardan bir kısmı Sogd harfleri ile Türkçe. değirmen taşları bulunmuş. Zena. Göçü T'ui-yin adlı bîr başbuğ idare etmişti ki. buhranlı anlarda imdada yetişen bîr varlık olarak görünür ve meşhur "Bozkurt" destanı bu motifi hikâye eder. yüzyıllarda Türk halk çevresinde kurt-ata inancı çok yaygındı. 2. suladığı arazisi vardı. GökTürkler ve Oğuzlar maliye ve tahsil memurlarına amga (veya ımga) diyorlar. efsaneleri. Gök-Türkler'de her ailenin ekip biçtiği. mağlûp ve tâbi memleketlerden alınan yıllık vergiler ve hediyelerden başka. Hunlar zamanında Altay bölgesinde açılmış sulama kanallarına tesadüf edilmiştir (Başkaus'da Çulışman ırmağı yakınlarında). bir kısmı Soğdca yazılıda. Çince olmayan bu ad Türkçe'de "bir yandan diğer yana geçen* mânasındadır. Mucmal al-Tavarîh va'l-kısas. Aşina.Trabzon arasındaki işlek ticaret yolundan sağladıktan vergi ve gümrük resimlen îdi.sonsuz "mücadelelerle dolu. Ünlü Tabgaç hükümdarı Tai-wu (424 . Bozlar devletinin ekonomisi. Meselâ Ç5n kaynaklama göre Hunlar buğday. Gök-Türk hakanlığının merkez ordusu mensuplarına da "Böri" deniyordu. «r Çin yıllığı. ziraate müsatt yerleri de vardı. Kafkaslar'da altun ve gümC^ madenleri Hazarlar'ın kontrolü altında idi.Türkler'deki kurt=aşma adı da (şimdiye kadarki okunuşları: Asena. Bu memurları koğmak cüretini gösteren Moğol O-huan'lara karşı sol T'o-ki "kiralı" savaş açmıştı. olarak çok zikredilir. asır ortalarına kadar gitmektedir. Yunanistan'dan Finlandiya'ya kadar bütün Avrupa ve Amerika.) "tipik" olduğunu belirttiğimiz kurt ile ilgili. Asya Htm İmparatorluğunda hususî memurlar vergi toplarlardı. O kadar yüksek teknik bilgiye dayanmakta idi ki. masal ve hikâyelerden başka.hatıralarını taşıyan bu çok zengin edebiyat nevlnde kurttan türeme. Daha sonraki geniş araştırmalar da bu görüşü takviye eder mâhiyette bulunmuştur. prehistorik çağlarda Orta Asya'dan dünyaya yayıldığı" kanaatine varılmıştır. Selenga bölgesinde Gök-Türkler'e ait kurganlarda. Kurt. Aynı efsane Tabgaçlar'da da vardı. 'kurt nehirleri" ve kurt dağının bir tanrısına ait tapınak bulunuyordu.TOrkter'-ın batı kolunda geyik de fevkalâde kudretle donatılmış olarak rehberlik vazifesi yapar ("sihirli geyik1). Lupus efsanelerinde vb. Tahsilat her hâlde aynî olarak yapılıyordu. St. darı ekip biçiyorlardı. yerlerinden ayrılmağa mecbur katan Tabgaçlar'ın ataları (Hunlar) 'garip yaratıhşif bir hayvanın rehberliğinde yolsuz dağlardan aşabilmişlerdi. Türk efsanelerinde merkezî bir rol oynamaktadır. Yine aynr kaynaklar bir Hun buğday dıv el ile. yüzyıl) Kumanlar'da yardımına başvurulduğuna dair kayıtlar bulunan kurt'un rehberlik rolü de M. Böylece Kurt-başlı sancak hakanlık alâmeti olmuştu. -7. şiddetli soğuk yüzünden bir sene Hun topraklarının ekin vermediğini yazar. Çin kaynaklarında. Hazarlarda İslav kavimleri ev veya saban başına bir kılıç veya bir samur derisi (para nâdir veriliyor). bir Hun fasulyesinden bahs ederler. "fu-li" şekli ile yer adı. arkeolojik kazılara dayanılarak ileri sürülmüştür. 578 . oraklar. 'Bozkurt" 'Kutlu Dağ" vb. Kurttan türeme inancı Asya Hunları'nda. Bu tarihî bilgiyi arkeolojik kazılar desteklemektedir. Türk tesirine işaret edilmiştir. En büyük ve kadim Türk destanı olan Oğuz hakan destanında. şahıs adı. Moğollar ve diğer Asya kavimleri arasındaki efsane.580 ferden kalma. Eski Çin kaynaklarında bile Türk asıldan olmayan bazı kavimler "kurttan türeyenlerden değildir* şeklinde ayırt edilmiştir. kürek ve pulluklara rastlanmıştır. bunları da kurt'a bağlıyordu.

2. Fakat son zamanlarda. ortak bir yazı vasfım kazanmış görünmektedir. Çin yıllıklarında şöyle haberler vardır: "Uygurlar'ın ataları Kao-kü'ler Çince yazarlar.. Yolug Teginrden önce yer almakta ve Türk edebiyatının şahsiyeti malûm ilk siması kabul ediimektöcfir. Yas törenlerinde söylenen lirik matem şiirleri olan "sagu" lar da Türk halk edebiyatının mühim bir kolu idi. 4 asırda doğudan Avrupa'ya gelen Hunlar yazılarını da birlikte getirmişlerdi. Gök-Türkler'dir. O hâlde en mâkul yok Törk yazısının menşeini yine Türk çevresinde aramaktır. asım £ ^yansından beri Çin'de mevcut sayılan "blok* usulü. Atilla'nın ölümü üzerine Hun kopuzcularının söylediği ağıtlardan birinin. Thomsen tarafından ileri sürülen. asır)'nin Şehnâmesi'nde Afrasyab diye anılan. gökten bir ışık demefi fçfncte inen kız İle evlenmiş ve yine gön ışkında peydalanan Bozkurt öncülüğünde dünya fütuhatına çıkmıştır. bunlann başında Orhun kitabelerinin (731 . Altheim'in ifadesi ile. Gök-Türk harflerine karakteri bakımından ("runiquea) yakın düşen alfabe eski Germen "run'landır ki bu ikisi arasında da. Orhun alfabesi Orta Asya'dan etrafa yayılarak. asırdan kalma kitabeleri ile. Ogurlar'ın yazıyı bildikleri. Orhun yazısı île HArmazique" Kuzey. çok güç olmakladır. Uygurlar'da adına "yoğ" lar tertip edilmiş. ne de tinguistique bir ilgi kurmak mümkün değildir1. Nihayet Uygur yazısı Moğollar tarafından kullanılmış. Priskos. Kâşgariı Mahmud'un bahsettiği boz-kırlı Türk şâiri Çuçu zikredilebilir. Gök-Türkler'de. Uygurlar. Priskos hatıralarında. ancak. Türkçe yazı sözünün R Türkçesi'ndeki şekli) kelimesinin bulunmasından da bellidir. teşkilât. Eski Türk destanlarından biri de efsanelere karışan ünlü kahraman Tunga Alper ile ilgilidir. Avrupa Hunları'nın kendi yazılarının mevcut olduğunda şüphe bırakmamaktadır.. Asya Hun yazısı oldukça yaygın görünüyor. Çin yıllıklarında da. bazı büyük Türk hükümdar aileleri (Kara-Hanlılar.Û. Son yıllarda Asya'da yapılan mühim keşiflerle orhun-Türk yazısının milâddan önceki çağlardan kalma bazı örnekleri ortaya konmuştur. yüzyıla ait Türk yazılı (5 harfli) diğer bir kitabe bulunmuştur. Atilla tarafından Bizans elçilerine verilen ziyafette Hun müzisyenlerinin refakatinde Hun halk türkülerinin söylendiğini yazar. demek ki. Sonr» (1906 ^909) P. Altun . bu. Buna rağmen daha sonraki devirlere âit bazı Çin yıllıklarında Hunlar'ın yazısı olmadığı veya Gök-Türkler'in yazı bilmediklerine dair haberler Türkler'in Çince okuyup yazma bilmedikleri şeklinde anlaşılmalıdır. yüzlerce harf bulmuşlardı. fakat çağdaş matbaanın esasını teşkil eden müteharrik harf sistemi idi. ZSrâ çok geniş sahalara yayılmış büyük Türk imparatorluktan* yazı olmaksızın idare etmek müşküldü. İstemi Yabgu'nun 568 yılında Bizans Imparatoru'na yolladığı mektup "İskit" (Türk) yazısı ile idi. "Hua-guo'lar dış ticaret işlerinde koyun derisi üzerinde Hun yazısından istifade ederler". Klasikleri Hun dili ile okurlardı. Orhun alfabesine nisbetle daha az bir gelişme kaydetmiş olan Tuna Bulgarları yazısı. "ne tarihî. 576'larda T'a-po Kağan için Çince bir budizm kitabının Türkçe tercümesi yapılmıştı.735) metnini haarlıyan Yolug Tegîn gelmektedir. yüzyıllar olarak tarihlenmektedir.Ö. eski Türk kültür yadigârtanıün çoğu gibi. Selçuklular) kendilerini ona nisbet etmişlerdir. Eski Oğuz Destanlarımdan bir parça kabul edilen "Dede Korkut" kitabı da Bozkır Türk topluluğunun. asrın ilk yarısı) denilen yazı nevi arasında daha kuvvetli irtibat kurulmak işlenmiştir. Bu 8. Şâir Firdevsî (11. yüzyıldan kalma 4 mısralık Türkçe bir manzume zapt edilmiştir.iki isim biliniyor ki. bir -iki kayıt dışında bunlara âit yazılı metinler bize kadar gelmemiştir. Timurlter devrinde resmî yazılar. "armazique" de 22 harf vardır ve aralarındaki şekil yönünden benzerlik ancak 10 harfe inhisar etmektedir).kendi kitabesinin metnini bizzat kaleme aldığı ileri sürülen Tonyukuk. Bozkır çağı Türk edebî mahsullerinin yazarlarını tesbit etmek. 4. örf ve geleneklerini aksettirmesi itibariyle destan edebiyatımızda mühim yer tutar. F. çeşitti bölgelerdeki izlerine ve vesikalarına göre Uzak-doğudan Orta Avrupa'ya kadar uzanan sahada. Asya Hunlan'na âit. Ancak bir . Pelliofntm Tunhuang'da tesadüf ettiği Türkçe harfler dünyada matbaa tipi hurufatın en eskileridir. Hindliler ve Moğollar -runique' karakter kullanmamışlardır.Iran-Kafkas'da M. Çinliler. hem ata. Ayrıca Tanrı -Dağlarında Kurday mevkiinde M. asır? Ogur boyları kendi yazılarını da kullanırlardı. Iran Turan mücadeleleri ve bu Türk başbuğunun hâtırası asırlarca Türkler arasında yaşamış.rehber vasıflan ile bütün Türkler'ce kutlu sayılmış ve Türklüğün millî sembolü payesine yükselmiştir. Adı bizce bilinen ilk Uygur şâiri Aprınçur . Türklerin bozkır hayatını anlatan diğer meşhur bir destanı da "Alp'ler devrinin tipik kahramanı* Manas'ın destanıdır. Bulgaristan'da Madara'daki ünlü kaya kabartmasıncta bir süvarî biçiminde gösterilen muzaffer Krom Harfin yanında normal büyüklükteki kurt tBtöviH Türk boZkurt geleneğinin taşa işlenişinden başka birşey değildir. İslavlar. Altheim'e göre. Uygurlar kitap basma tekniğini de biliyorlardı. 2. Le Coq ve Grünwedei 1902 -1907 yıllarındaki araştırma gezilerinde Turfan'da Uygur dilinde sert ağaçtan yapılmış.". Fakat TÛrkler'in daha önceki çağlarda da şüphesiz yazılan vardı. İlerideki araştırmalar bu örnekleri çoğaltacağa benzemektedir. Isık-göl civarında 1970 de açılan Eşik kurganı (Altun elbiseli adam'ın mezarı) nda ele geçen bir gümüş çanak içindeki Orhun alfabesi ile yazılı iki satırlık kitabe M. manfheizm ile ilgilidir). Gök-TûıMer'den önce Ak-Hunlar'm yazıları var* ve bu. sosyal bünye. Hâlâ çeşitli ülkelerdeki Türkler arasında söylenen masal ve halk hikâyelerinde uğur telâkkî edilen bozkurt. Jordanes (6. Gök-Türk yazısının menşei hakkında birçok görüşler ileri sürülmüştür. bu Hun yazısının bir devamından ibarettir ve. fakat Hun-ca da yazarlardı. vesika eksikliğinden dolayı. hem de kurtarıcı .Ö. Bir görüşe göre de... Nitekim kaynaklarda bunu doğrulayan bazı işaretlere tesadüf edilmekte*. Başlıcalarını zikrettiğimiz destanlar ve efsaneler eski Türkler'de canlı bir halk edebiyatının varlığını ortaya koyar. Bunlara ilâveten. Bununla beraber aradaki münasebet pekzayıf görünmektedir (Türk alfabesinin 38 harfine karşılık. yazılı vesikalar da bozkırların fırtınalı girdabında kayb olup gtoniştir. Nitekim son haberden aşağı yukarı 40 sene kadar önceki bir kayıtta Gök-Türk yazısından bahs edilmiştir. Ne kadar yazıktır ki. İranlılar.Tegin'dir (Fakat şiirleri. Bunlar arasında en fazla itibar göreni Orhun kitabelerini ilk çözmeğe muvaffak olan (26 Kasım 1893) Danimarkalı Bilgin V. dillerinde "yazı1 («* ir. yâni bir nevî teksir değil.224 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ _____^_^__^_^_^___—^_ 225 yem olarak kullanmış. 54. V. b . Hun kâtiplerinin kendi dillerinde yazdıkları metinleri Atti-la'ya okuduklarını söyler ki.Van v» Matbaa: Kendilerine mahsus yazıları olduğunu kesin olarak bildiğimiz Türk kavmi 8. asır) tarafından Lâtince tercümesi verilmiştir. eski Aramî alfabesine bağlanma idi. Gök-Türklerlnki gibi IdL Bizanslı tarihçi Prokopios'a göre (6.

Çinliler Asya Hun sazlarından bazılarını Kung-hu.831) Tımova kitabelerinde de temas edilmiştir. 15. Bunlar hayat şartlarına uygun olarak ve hayvanlarla yakın ilginin tesiri İte. Bi-li. Destanlar. nin müşahedelere dayanan hatıra notları ziyadesiyle ilgi çekicidir. sefer dönüşünde başkente girerken. Türk müzik âletleri arasında Çinliler'in Hyu-pu adı ile zikrettikleri topuz. Yılbaşı Ocak . ikinç.. Orta . saray. hem coğrafî yönden çok yaygın Wr sistem gibi görünmektedir. Batı Türkleri'nde (Bulgarlar) ve muhakkak ki Hunlar'da kultenılnuş olup. Günün başlangıcı gece yarısı idi. Macaristan'ıma ele geçen Avar çifte kavalıdır. hakanlar huzurunda bu kög ve ır'lardan hergün 9 tanesinin icrası gerekirdi. it 12. Gök-Türk. ayrıca 12 yıllık devrenin 5 katı 60 yıllık devreler olarak da faydalanılan bu takvim. hattâ Ma- . şüphesiz.Türk Devleti'nin daha başlangıç yıllarında (553) umuttfl bflgi verirken şu açıklamayı yapıyorlardı: V. 5. gerçekten Türk çehresini saf biçimi ile gösteren bir san'at eserkflr. Bunu hem Çin kaynakları. GökrTürWer. Bozkır Türkleri'nde renkli taş ve gümüş kakmacılık. kahramanlık menkıbeleri. atalarımı$a$rpkte Mısır.o Sanatı Her kültürün olduğu gibi Bozkır kültürünün de kendine mahsus bir san'at anlayışı vardır ve bu anlayış birçok eserler vermiştir. bunun duvarlarına ölünün şahsını ve hayatta iken katıldığı savaşlardan sahnelert renkli olarak tersim ederler.. bark (anıt-kablr). Wr Türk askerinin mezarında ele geçen ve Türk ırkfrriri bütün hatlarını tartaya koyduğu" iddia olunan biffıeykel ile. 981 yılında Uygur hakanı Aralan Han'ı başkentinde ziyaret eden Çin elçisi Van-yen-tö'nün kaleminden Doğu Türkistan Uygurlan'nın. 11. Şimdilik bildiğimfe. asır ortalarına kadar Orta Asya'da ortak yazı olan Uygur yazısı ile yazılmış ve bugünkü Mançu ve Kalmuk yazılarının esasını teşkil etmiştir. 518 yılında kuzey Hindistan'da Ak-Hun hükümdarı Mihiragula'yı ziyaret eden Çinli Sung-yun. İnsan şeklinde çok kaba yontulmuş. Rusya. milletin neş'eli ve acı gün hatıraları.". bozkır güzel san'atlannın bu sahalardaki hususiyetleri ortaya konamamaktadır. 568 de İstemi Kağan'ı Tanrı dağlarındaki Altun-dağ mevkiinde ziyaret eden Bizanslı elçi Zemarkhos ve 629 senesinde Batı Gök-Türk hakanı Tong . saz şâirleri tarafından kopuz çalınarak söylenirdi. d-Müzik: Eski Türk topluluk hayatında müziğin mühim bir yeri vardı. 5 küsur saat itibar edilmekte idi. Her iki âbidenin inşasında duvarlarına kahramanın savaşlarını canlandıran tasvirlerin yapılmasında Çin'den gönderilen saray san'atkflr ve ressamlarının emeklerinin geçtiği kesindir. fakat tatlı sesli saz.Yabgu'nun misafiri olan budist rahip Hiuen -Tsang vb.Asya . e. hem zaman. Türkçe oluşları da bunu gösterir: bengütaş (âbide. güneş yılına çevrildiği söylenmektedir.Türkçe kitabeler. ud (sığır.ön taraftaki sağ ellerinde birer bardak tutar şekilde yontulmuş "taş-nine" terde de bir san'at endişesi bahis konusu değildir. Macaristan.bozkır Türk folklorunda çok mühim yeri olan bir çalgı idi. birir» öâripçi) ay. Nitekim aynı Çin kaynakfen Gök . mehter'in ilk şekilleri) yaygındı.Şubat aylarına rastlardı.Tuna arası bozkırlarda boLsayıda tesadüf edilen. kopuş vb. tonguz (domuz). diye adlandırılmıştı. 4..ordu devrinde "yarlıg'lar. tabışkan (tavşan). yılan. kitâbenin*ttüiunduğu yerde. çeşitli borulu çalgılar da bulunuyordu. pars. 9. Türlı büyüklerinin hâtıralarının gelecek nesîîlerde muhafaza edilmesi için kitâbeter yazıldığı hususuna Ömurtag Han'ın (814 . Bulgaristan'daki Kurym Han'ın bozkurtlu kaya kabartması da bu eski geleneğin devamından ibarettir. halı ve kilim dokumacılığı. tahtlarına ve Türk topluluğunun zevk inceliğine dair. P'e-li. Uygur bandolarında şüphesiz davul başta olmak üzere.. Ytllann adlan şöyle idi: 1. 2. Menşei çok eski olması gereken. Bozktr-Türk tarW boyunca bize intikal eden yegâne müzik âleti. üçüne vb.kuyumculuk. KühTegin'ftıbüstü. Fakat bunların telli mi. Yıl 365 gün. 10. Ancak ölülerin hatıralarına kitabe dikilmesi ve san'atkârane yapılar inşa edilmesi o çağda Türkler için bir yenilik değildi. Ku-sie adları ile zikr ediyorlar. gergef işçiliği ve otağcılık san'atlarının çok ileri olduğunu da belirtmemiz gerekir. 3. Rgili tâbirlerin. bir yılda 12 ay vardı Aylar. yıl sıçkan (fare). taşınabilir malzeme üzerine işlenmiş "Hayvan üslûbu" (Animal style) mahsulleridir. Ayrıca Türkler'de askerî muzıka (bando.226 -TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ 227 . P'i-pa. kabir üzerine bina inşa ederler. sosyal ve iktisadî hayat ve durumları hakkında dikkat çekici tasvirler verilmektedir. takagu (tavuk). bilindiği üzere. Bulgar kitabeleri ve 'Bulgar hakanları listesi". Eski Türkler'in. gibi adlar altında çok sevilen sazlardan biri olmuştur. Bu hâkimiyet alâmetlerinden idi. Çekoslovakya. Çin kaynaktan 28 çeşit Hun halk türküsünden bahsetmişlerdir. Suriye. Uygur kitap ve hukukî vesikaları. hantal taşlar olan "balbal" lan ise san'at eseri saymak doğru olmaz Bunlar kabirde yatanın hayatta iken savaşta öldürdüğü ve öteki dünyada kendisine hizmet edeceğine inanılan kimseleri temdi eden dinî mahiyette işaretlerdir Bu inanç* Bulgar Türkleri'nde ve Macarlar'da da görülür. Fakat Türkler'in Kül-Tegin ve Bitge Hakan'ın anıt-kabirleri nev'inden bazı eserlere de sahip olduktan malûmdur. altun ve gümüş gibi kıymetli madenlere tatbik ettikleri san'at eserleri ve hükümdarların otağlarına. Aslında ay yılına dayanan bu "12 hayvanlı Türk takvimi'nin Gök-Tûrk'ler zamanında. Bir gün 12 kısım sayılıyor ve her kısma "çağ' deniyordu. kobzo. Asya Hunlan'ndan bert bütün Türkler arasında en çok tanınmış olduğu anlaşılan bu basit. saflar hâlinde dizilmiş güzel giyimli Hun kızlarının söyledikleri Hun şarkıları ile karşılanmıştı. Çin imparatoru her iki âbideye Çince birer kitabe de ilâve edilmesini arzu etmişti. anıt) bitigtaş (kitabe). bedizcİ (ressam ve nakışçı) vb. lu (ejder). görüldüğü üzere. Ukrayna ve Almanya'ya da girmiş ve oralarda koboz* kubos. sazlarla çalınan melodiye kög (veya küg) diyorlardı. Daha sonraki zamanlarda ordugâhlarda. Yukarıda Priskos'a dayanarak büyük müzikli ziyafetinden bahsettiğimiz Attila. nefesli mi oldukları bilinmiyor. Uygurlar'da. Fakat Kül-Tegin ve Bilge barklan mahvoldukiarı (veya ilmî kazılar henüz yapılmadığı)îçîn mimarî ve süslemede Çfn ve Türk unsuriannı tesbit etmek imkânsızlaşmakta. Tüddeı'in bulunduğu her yerde mevcut olan kopuz. Eski Türkler söyledikleri besteye ir (veya yır). Balkanlar. biçki (maymun). Attila Burgond kiralına bir Hun orkestrası göndermişti. II. Gök . 1958'de yapılan kazıda ortaya çıkarılan Kül-Teginiln çok güzel yontulmuş mermer büstü ve kaba bir kadın heykelidir. "kobuz" adı ile Uygur metinlerinde ve DLTde geçer. Mezarlara ölünün kimliğini bildiren kitabe dikerler. öküz). aşk türküleri.de. Polonya. fc yun* m* 8..Zaman Hesabı: Eski Türkler'in zaman hesabı da tabiatiyle Bozkır kültürünün izlerini taşımakta idi. kültür. hem de kitabeler teyit etmektedirler. koy (koyun). 6. Eski Türk takvimi her biri bir hayvan adı ile anılan "12ytfhk" devre esasına dayanıyordu.

ruhunu. kısa zamanda istenilen yere ulaşabilme iştiyakının tatmini. asırlarda Târîh-i TürKT veya "SâM Türkân' adı altında zikredilen bu eski Türk takvimi. cesur kişidir. bu. Nizama ve gerçekçi Türk kafası . her insanda vardır ve şuur-altı bir kuvvet olarak yaşar. vehimlerden. Buna Türk'ün "gerçekçilik"! denebilir. insan . derrtfln ve atın mevcut olduğu her yerde böyle bir kültürün doğup gelişeceği mânasına gelmez. nazarî ve metafizik konularla meşgul olmamıştır. Bu ise hüküm altına alınmış insanları sevmeği gerektirir. bozkır kültürünü yaratan Türkler'in kendilerine mahsus bir düşünce sistemi ve ahlâk anlayışına sahip olmaları lâzımdır ki. İnsan unsuru da bunda tesirli olur. Nitekim sonraki asırlarda. hürriyet ve eşitliği getirmiştir. farklı kültür tiplerinde yaşamağa devam etmişlerdir.Düşünce ve Ahlâk Eski Törkler'in bozkırlar coğrafyasında. O. doğruya hükmetkâr ve kanuna riayetkar idiler. Asıl özelliği karşılık beklemeden koruyucu olmasıdır. İnsan sevgisinden doğan koruyuculuk adalet. Türkler insan psikolojisini en İyi bilen. her İki unsura sahip olan başka kavimler. Türk devletlerinde görülen töre prensipler? böylece daha açık bir mâna kazanmaktadır.228 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ 229 nas destanındaki bazı hâdiseler bu takvimle tarihlenmiştir. Birincisi. müsbet ilim yönünden şöyle açıklanabilir: Eski Türkler'e at. onlarda 'Beylik gururu'nun eksikliğidir. yâni üstünlük duygusu» eski Türk'te. hem de aynı coğrafî bölgede. Kanun. İslâm kaynaklarında. fauna göre de 'nizama' bir cemiyet teşkil ediyorlardı.çağ medeniyetinin temsilcilerini bile çok geride bırakan bir millettir. yiğit İnsan demektir. Bunu fiiliyat sahasına çıkarmak için gerekli araç ise elde idi: demir. anlayan ve bu sahada Antik . Fakat bu. sadece öğünme vesilesi olan basit bir psikoloji değildir. hayâlata dalmaktan hoşlanmadığı için. hik anlayışı devletin saygı görmesi gibi mânevi değerlerle. at ve demir üzerine kurulu. Bozkırlı Türkler tarihte bu hususları gerçekleştiren ilk topluluk olarak görünürler. -15. Hükmetme isteği aslında bir içgüdü olup. Çünkü bir kültürün meydana gelmesi için yalnız maddî imkân ve iktisadî faktörler kâfi değildir. eski Tür* cemiyetinde yalancılıktan da nefret edilirdi Eski Türkler. Tûrk-teP'îft tarihte çeşitli kavimleri idare etmekte gösterdiği başarıların kaynağını burada aramak icap eder ve muhakkak ki. son zamanlara kadar Orta Asya'da kullanılmıştır. Buna göre de. fakat alp.okşayan iki beşerî imkân sağlamıştır: Ât üstünde insanın kendini başkalarından daha üstün hissetmesi ve. Hükmetme duygusu + insan sevgisi + gerçekçilik şeklinde özetlenebilecek eski Türk düşüncesinin temellerini ahlâk prensibi yapmış. Bazı milletleri bu yola sürükleyen husus. yânı hayatında düstur edinmiş insana eski Türkçe'de 'alp1 denirdi. atın sür'ati sebebi ile.kemfilerine has bir kültür ortaya koydukları herhalde anlaşılmış bulunuyor. cesaret verici ve mücadele ruhunu teşvik edici ^ad verme" ve "and içme" gibi gelenekleri ile •alp1 Hâin devamı sağlanıyordu. ikincisi de geniş ufuklara hükmetme arzusunu kamçılıyordu. Menghin'in ifadesi ile 'Beylik gururu ("Herrenstolz")' nu yaratıyor. 11 asırda 7 . Beylik gururu. insan gruplarının sosyal telâkki ve psikoloji-lerindeki ayrılıklardan ileri gelir. Bu içgüdü'nün aynı zamanda İlk fırsatta başkalarım sömürmek için de bir vasıta vasfı taşıdığını dünya tarihi gösteriyor. 14. Aynı şartlar içinde yaşayan çeşitli toplulukların kültürlerinde görülen farklar. Türkçe'de her erkek.

adalet. yalnız zihinde mevcut nazariyatın bir ifadesi değil. devlet kavramlarının açıkianmasıdır. Bu düşünce tarzı.yazılan Türk siyaset kitabı Kutadgu .Bilig bite. efsanelerde ve yazılı kaynaklarda yer almış silinmez izleri vardır. Türk topluluğunda tatbik sahası bulan hak. üniversel mâhiyette cihan hâkimiyeti fikri doğmuştur. . Türk düşüncesini 'mantık ve bilgi teorilerinden" ziyâde ahlâk ve devlet felsefesine sevketmiştir. Eski Türk'ün fiilen yaşanan faal hayata karşı duyduğu tutkunluk. "Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar* insanları töre" himayesine almak şeklinde özetlenebılen Türk dünya hâkimiyeti ülküsünün destanlarda. aralıksız hareketler arenası hâlinde görünen Türk tarihindeki iş (action) vetiresi ile birleşince. hak ve adalet anlayışı ışığında.

Folge.1937. Çin kaynaklarına göre. II. W. II. İstanbul 1931fa. influences Touraniennes sur l'evolution de l'art mititaire des Grecs.. A.. 1965. s. W.. W. 329-337. Yıl Armağanı.. s.. Caferoğlu. Ülkü. İstanbul 1943. R. Berthetot. A„ Türk Dili tarihi 1.. Ed. M. Orta Asya Türk tarihi hakkında dersler. Ankara 1965. Tartı Cihanguşa I. S.. W. İstanbul 1942. 1953... 291-304. The History of the Jewİsh Khazaras. ATIM. W.. 555-568.Tenthorey. 319-337. Kartuklar maddesi. ti+ & 0 H . Petersburg 1899. 1932 Alföldi. Paris 1953. A. İA. Fundamenta II. XXXV. Bazin. Sahra maddesi. Belleten.1949. sayı 87. 1916. Barthold. Czegledy. 1903. La Ifâttrature âpigraphique turque ancienne. Th.. R. Orta ve Garbi Asya halklanntn medeniyeti. sayı 101-102.. II. Arat. TKA 1. 315-322. Chabot. 1912. Chavannes. 1932. G. nşr. Muahhar Han devrinde <M. 265-276. Budapest 1934. s. W. R. 1973. Eski Uygur türkçesi sözlüğü. 5-53. tere. Die alltürkischen Inschriften und die arabisehen Ouellen. sayı 63. U Notes sur les mots "Oğuz' et 'Türk'. Eberhard. sayı 45. York 1925. Oğuz Kağan destanı. Caferoğlu.. 1969.1958. Uygurlar ve uygurca özerine. törk.230 _____TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ 23f BİBLİYOGRAFYA Akkaya.. keresztĞny magyarsâg. l_. Deer. De Groot. Cihan edebiyatında Türk kopuzu.1940. Belleten..s. Al-Cahte. Şaman. Çin kaynaklarına göre Orta Asya'da at cinsleri. F. A. siecles A. Eberhard.1936. R. Dle Leğende von Oghuz Oaghan. W. Darkö. N. Türk Tarih Kongresi Zabıttan. Eski Çin felsefesinin esastan. Bazin. Türkç. Ed. 1937. GMS. Bossert. Oğuzlar ve Oğuzeli üzerine. Hadtörtenefmi Közl. 1957.. J. Recherches sur les parlers Topa. Arat.. Caferoğlu. Ülkü.. Arat.. Die historisehe Bedeutung der alttûrkischen Inschriften. sayı 18.. Caferoğlu.. 35. ATİM. Byzantinische Ouellen zur Lânder und Völkerkunde. X. Altheim. Berlin-Leipzig 1921» Deniker. N.... The Language of m To-pa mi. Arat.2. Türkische und mongolisehe Elemente an Neupersischen. Barthold.1945.. II. İstanbul 1927. Bang. R. Kortarsâk es kronikasok hiradasai (Bir heyet tara fından yapılan kaynak tercümeleri). DTCFD 1. Paris 1906. istanbul 1936. Ata Malik..1936. 106-119. Ülkü. Cuvaynî. İstanbul 1943.. Eski Çftî kûttöru ve Türkler.. Hunların. III. Copenhague 1936. Buluç. des Roumains et des Byzantins.. Donau-bulgarische und Wolga-bulgarische. J. II. Arsal. İstanbul 1923..1941.. Türklerde "Çifte Kırallık'. A. ManâMb Cund at-Hilâfa ve Fazâ'il al-Atrâk. Ardel.1940. s. J.. DTCF. Eski Türk şiiri. Fundamenta 1. Toung Pao XXXIX.. 337-385.M. szazadi nĞpmozgalmak. Ankara 1940. Ankara 1967.. Appartenances lingustiques des envahisseurs altaîques de la Chine du nord aux İV. sayı 48. Paris 1948. Neue Folge. 1-2. Christensen. Eski Alman destanlarında Atilla'nın aftMrf. Archaeologia Hungarica. J.. Byzantion.1964. s. Budapest 1934. tere. I'lran sous les Sassanides. XII. 485. 2. bir kısmının türk. The Ongin Inscription.1959. İA. Carter.. 1897. W. Belleten. El.1944.. IX.... Doerfer. L. . et V. Tarih-i umumisi I. Ş. W. R. II. Türk Tarih Kongresi. Eberhard. L. R. Les races et les peuples de la tene. II. Magyarorszag nâpĞi ĞS a Romai birodalom (Kincsestar). Pogâny magyarsâg. Bazin.B. Orta Asya'da demir. 507-519. Harvard Journal of Asiatic Studies 1. Boodberg. tere. magyar Nyelvtudomanyi Közlemenyek. W. Dunlop. A. Tonguzghuz. Diyarbekirli. 4.. Darkö.. Ankara 1942. D. Tabı san'abnın keşfi. R. Chavannes. s. M. A. TM.. İstanbul 1943. T. Benzin©. Banguoğlu. 25-220) Hun tarihine kronolojik bir bakış. Ctausen. 1. G. Türk Tarih Kongresi zabıtları. York 1967'. Chaiers d'Histoire Mondiale. a. Budapest 1954. Turanı hatâsok a Görög-Romai hadûgy fejödâsâben. A^ Tukyu veUyguriar'da'han'QnvanlantimM\. 421-438. s. s. 1940. sayı 92. 1935. Birkaç eski Türk unvanı hakkında. Petersburg. H. P. Banguoğlu. A magyarok elöderiölös a honfoglalasröl.1946. Türk tarihi ve hukuk. T. A. Barthold. Eberhard. İstanbul 1968. M. WM Toba'ların hayvancılığı. Eberhard. A. J. TDAY 1958. Attila et les Huns.. Türk.R. Der Herrschertitel lduq-qut. Documents sur tes Tou-kiue (Turcs) occidentaux -Notes additionneUes. II. s. Hilâfet ordusunun menkıbeleri vs Türkler'in faziletleri. VViesbaden 1. Documents sur les Tou-kiue (Turcs) occidentaux. Türklerin. 125-191. VII-VIII. W.. Çin kaynaklarına göre Tûrkler'de ve komşularında spor. R. L'Aste ancienne centrale et sud-orientale d'apres PtolĞmee.. Chronique de Michelle Syrien. Alföldi. Halie 1948.( The invention ofprinting in Ghina and its spread westward. Eberhard. 19-38 Eberhard. A. s. Kazvinî.1964. W. D.. Tûrkler'de tarih zaptı. Paris 1903. Çin'in şimal komşulan. Ülkü. Attöidi. Paris 1903.A. Th. Ülkü. Samanlık maddeleri. Budapest 1958. S.. XXX1964.496. JRAS. Eberhard. Paris 1930. Arat. sayı 36.R. Altheim.... 4» Das Hunnische. Leipzig 1912. Kazakistan'da bulunan Eşik kurganı.R. Cahit (Yalçın). tere. A Magyar muvelödes törteriete.T Hunnische Runen.. Die Hunneh der vorchristfichen Zeit Chinesische Urkunden zur Geschichte Asiens I.19(43. W. <***& gt t De Guignes. Dietrich K. Leletek a Hun korszakbol es ethnikai szâtvalasztasuk. K... Bazin. II. Ural-Altaische Jahrhücher. s. N. İstanbul 1947. Barthold. Rachmati (Arat).Budapest.4.1937. (A. TDAY 1959.. sayı.. F. Collinos .1944. Oriens VI. J. N.. 1964. II. F. 4-6. Eberhard. APAW. DTCF Dergisi. Eski Türk hukuk vesikaları. Edebiyat Fakültesi 50. IV-IX. M. ____. Şeşen.

Flor. Györfry. d'aprts les documents chinois.1971. Kafesoğlu. Orun ve ülûş meselesi. Ota Asya'da Arap mtûhatı. İnan. 1-2.^^ 1^C$ CÖ/6SteS' İ6S Fâ9neS d'Bîerich9' Oapaghan et Bilgâ. THİTM1. ^^VM).. Türk aile sosyolojisi Hukuk Fakültesi Dergisi. İstanbul 1955. L. Toba'larda köle usulü. W. Şato Türklerinin kültür tarihine dair. A..4. 1... I. Attila a mondâban (Attila es Hunjai). I.. İstanbul 1953. Koppers. TM. Mil. Tarihte ve bugün Şamanizm.. Yasa. Budapest 1940. Lelpzig 1950. Fr. M. sayı 1. s.V. M. Türk destanlarına genel bit bakış. G. Eckhard. G. F. türkçe ter.F.1939. M. 255-270. GMNS. Belleten. WJ- ^!^^^^ lüğü v» düşkünlüğü. V. II. 1956. Manas Destanı üzerine notlar. L Tarihte Türk'adı. The date ofthe Sogdian ancient letters. von.. Hudûd 'ül-âlem.. 1931. L'lnacrtption de Bain-Tsokto. TDE. A. W. Nur..7nelVanderfngso/fteop/eS. I. 387-402. TüM rivayetlerinde Bozkurt. Asyarvn üstün- Grousset. sayı 107. Belleten. A. W (İndeks). İnan. Gabain. ve tere. İnan. .. 1. Freyer.{CCl)2SO. 306-319. Berlin 1935. İnan. nesr. Atalay.. Tarih Enstitüsü Dergisi. Fındıkoğlu. s.ÖMS. İlahiyat Fakültesi Dergisi. Paris 1954. W. HAR. Türk tarihinde Moğollar ve Cengiz meselesi. Ankara 1958.. Über Wolga-Hunnen undHiung-nu. İstanbul 1970.. Çin Tarihi. von. ATIM. Köprülü. Kül-Tegin anıtında 1958 de yapılan arkeoloji araştırmalarının sonuçlan. 1. t. Wİen 1948 Jettmar. Kafesoğlu. London 1923. Ankara 1959.. 1899. nesr. Iran. s. trc. s. Türk Şeceresi. DTCFD VI. M. XI. S. Çağatay. I. Anthropos. 279-290. Sâid Nefisi. Paris 1941.J.(0e*o/^^ Haddon. Şecere-i TOrk. II. Ankara 1959. Die Indogermanenfrage im Lichte der historisehen Völkerkunde. Giriş-Metin-Faksimile.. s. ZurHerkunft der türkisehen Völkerschaften. L. Les plus anciennes civilisations d'Ğleveurs des steppes dAsie centrale. Eski Türkler'de ve folklorda 'ant'. İstanbul 1943. **1934' Ü •«■ İ Varoğlu. Selçuklular maddesi. tec. Türk etnolojisini ilgilendiren birkaç terim. KCsA.1947. A. Ankara 1962. Ergin. A. Afttûrkfsche Shreibkultur und Druckerei. 290-320. Ankara 1968. R. DLT. Dede Korkut Kitabı \... Belleten.. Gallus. Eski TOrk Ofrtf. 1930. TDAY. sayı41. R. s. Sir-derya boyunda Oğuzlara dair izler.. Harnta. Din sosyolojisi Ankara 1964. II.. TKA I. Ankara 1958. 104-110 Jettmar. P.. sayı 2. a: 1-16 Kafesoğlu. B.sayı 20. Z. Belleten. Gardizi. Fr.. Budapest 1940.. J. Les Oulgours a rtpogue des Clng dynasties.. II. 1963. 97-UM. (tercüme). Ttfıran 1333. İstanbul 1946. {^'Türkmen' adı. Zeki Velidi Togan Armağanı. Buluç. s. Archiv für Völkerkunde III. Huımfach-TOrkische Beziehungen. Ankara. w!. A. TDAY. (680-Giraud. 1958. Hirth. S. s. 1954. S.. Gfen Henning. 15-16. sayı 8... İstanbul 1941. Stepne und Staat im Leben der altesten Türken. Kafesoğlu. EaW7BnV ünvantanna dair nofltar. Tarih Enstitüsü Dergisi. Paris Hamilton.^^^ •n 1935. 121-133. SBAW. Yazılışının 900yılı münasebetiyle. tere.1944. Kutadgu-Bilig ve kültür tarihimizdeki yeri. DTCFDII... J* Deny Armağanı. İnan.R. E. Uygurlar ve yeni bulunan soydaştan. K. sayı 38. Gibb. Eliade. Türk fütuhat felsefesi ve Malazgirt muharebesi. İstanbul 1925. R. A BolgârTörökök szerepe es müveltsĞge. Kaşgariı Mahmud. Eberhard.C. Feher. 1960. A. VViener Beitrâge zur Kulturgeschichte und ünguistik. Jirmunskiy.. A.. Fransızcası: A • propos du nom 'Türkmen** Oriens. Les monuments de la cuiture Protobulgares. Belleten. s. 1. 1928.M. Almanca teredir Kenntnis der alttûrkisehen Tıtulatur. Fundamenta lf. TU. G. s. Hirth.1941. İnan. Toguz-cguz et On-UygurtJA. türkçs tercümesi S. Cihan tarihinin ışığında ilk Türklük ve Hk Indo-GermenSk. XXIX. A..Cambridge1911 Hamdullah Mustawfi Kazviol. Imago Mundi I. 1961.F. von.1962.1972. A. Die alteste Türkische Weltkarte (1076 n.1946. Gabain. 131-137. Le Chamanisme et les technique$ archaiques de i'extase. Hakkı. THİTM. s.G. Kafesoğlu. Doğan.1948. I. B. Orhun yazıtlarına göre Orta Asya milletlerinin Araplara karşı mücadelelerine dair. Macar ve bunlara akraba olan milletlerin kültürü. İsmail Kaynak.. İstanbul 1930.Belteten. Paris 1961. Parts 1951. İçtimaî nazariyeler tarihi. L'Empire des Steppes. H. von. Tûrko-Bulgar. BSOAS XII. Freyer H. 471-483. 1937. Türk kültürünün Avrupa'ya tesiri. Koppers. II. Ankara 1947. İnan. 1964. 1-34. 1954. Ebu'l-Gazi Bahadır Han. Chaiers d'Histoire Mondiale. İstanbul 1931. Un peuple cavaJierpreScyth1que en Hongrie.R. 1939-1941. Haustiere und Hirtenkultur. H. T. Feher. VII. 1944. mânası ve mâhiyeti. Zayn al-ahbâr.. Jisl. Freyer. Minorsky. A. Tarih Enstitüsü Dergisi sayı 3.A. II. Hermann. von. I. türkçe tlfc. Nachworte zur Inschrift des Tonjukuk. Ankara 1966. tere. XXX. 1939.^.1947.. Göktürklerin tarfrıine bir bakış.^. Ibn Fadlan seyahatnamesi. Kafesoğlu. s.. Ankara 1954.. 4. ve izah V. Talk Tarih Kongresi. Kafesoğlu. K.232_________________------------------------------------------------TİİRK DÜNYASI EL ÖTABI TÜRK TARİHİ 233 Eberharö. M. Amrkische Grammatik. TMMOuzIda. A. İA. TDAY1958. Eski Türkçe'nin yazı dili. s. Eberhard. töre-ture ve şeriat. A. GabairvA. sayı 99.1962 H**siaH. Budapest 1939. Suppl. 1948. Klyaştömiy.rHorvâth. Der İslam. Sosyolojiye giriş. 1935-1939.. sayı 104. Gabaln.. Ch. W. 1-38. Fener.H. Gabain. Hermann. R. Leyden 1910. bugünkü Türkçeye tere.kelime üzerine.öy. A. XI. Arat için. Folge. JheAmp Conquastto Central Asla..

sayı 59. 6.370-390... B. Türklüğün eski çağı. Paris 1934. Ankara 1948. 4. Montandon. Traitâ d'Ethnologie culturelle. F. Şeşen. Gök-Türk yazıtlarının Apunm'lan. A Hunok törtenete. sayı 33. sayı 105. Leipzig 1898. Râsonyi. R. M.1948.. Ankara 1962. Türk. Belleten. 1. O. H. İstanbul 1954-1957. Pritsak.VV.. Buiuç. II. Temir. XXII. Freiburg.. Schimmel. Müller. Paris. Türkler ve kayak. G. Sümer.M. F..K.1940.. Stammesnamen und Titulaturen der altaischen Völker. İnscriptions de l'Orkhon dechiffrĞes. Khazarian Culture and Its Inheritors. Özerdim. JL Die Chronologie der alttürkischen Inschriften. Thomsen. XLIİ. Ülkü. Central Asiatic Journal 1.1951.Frontier. Togan Armağanı. sayı 88. Anadolu'da demir çağı hakkında. 63-87 Ögel. II.. 1913. 1694. J. Ankara 1946.. neşr. Pritsak. 81-137. Pritsak. Liu Mau-Tsai. A.. W. $. W. Hundestammvater und Kerberos MI. Psychological Review. Togan.. Müller. Din Sosyolojisi Ankara 1961. ri.. B. $. Turan.1963. X. K.. 1915. TM. Kahire 1948.Türk Tarttı Kongresi. Ortekin. 1936-1941. M. 1905. Tarihleri-boy teşkilâtı . V. IV. İslam Tetkikleri Enstitüsü Dergisi. Minorsky.1958. VVirtschaft und Gesellschaft. S. Ülkü. OTCFD. 1911. Moravcsik.J. s. Ögel. W. Belleten.. §1-118. İstanbul 1941. Ruben. Milâddan bin sene evvel Asya içlerinden muhaceret eden Hindistan'ın eski demircileri arasında. Baki Araplara göre Türkler. XVII. Sino-Turcica. Türk Tarih Kongresi zabıtları. Z. 1961 . The Poems of the Turkiah People who Ruied in Northern China in 4* th Centuries A. Özerdim.-B. N. tere. Budapest 1940.. III.. Uyguriar'ın menşe efsanesi.1940. Moğollar'ın içtimaî teşkilâtı. O. Ş. XV.. tere. 1948.234 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TARİHİ Köprülü. B. Petersburg 1899. Gy. Gy. Oğuzlar (Türkmenler). Nemeth. G Jt..1955. Ankara 1944. Les inscriptions inconnues sur les pierres de Khoumara (au caucase du Nord) et le probleme de t'alphabet runique des Turca occidentaux.1953» s. BSAS. B. Bilinmeyen Iç-Asya. Attila nagykirâly. Türk. Tarihte Türklük. Belleten.1945. Ruben. Xun. Menghin.-W. A toan. 361-379 Ögel.. B. MSFOu.. Neşr. I (tercüme). Helsingfors. 1964. tere. s. Belleten. Budapest 1928. Bombay 1905. Weftgeschichtliche Rolle der Ural-altaischen Völker. DTCFD. Oğuzlara ait destanı mahiyetteki eserler. Z. XII. Schmidt. A.N. Southwestern Journal of Anthropology. O.lL. Ögel. M. B. V. A TöröksĞg öskora. 1967. II. tere. Fransızca tere. VViesbaden 1953. Islâmiyetten önce Türk kültür tarihi. Oniki hayvanlı Türk takvimi. Budapest 1942-1943. Hung... TD. Szâsz. Talpei. Mansel. Zwei uigurisehe Runeninschriften. F. Türkç. W. İstanbul 1935. Al-Mas'udî.. Ankara 1947. 2. Stuttgart 1938. s. LA. Radlof. Pritsak. s.1927.. tere. S. Folge. istanbul 1953. Sebestyen. TDED. Wiesbaden 1958. İstanbul 1964. M. 1964. 1-2. H. sayı 35. Marquart. N.. Berceviezy emlökkönyv. APAW. Krader. Eski Türklefin dini. Taplamacıoğlu. W. Hüen-Çang'a göre Peygamberin çağında Orta Asya. O.. Az ismeretlen Belsö-Azsia. İstanbul 1943. Belleten. 147-152. XXIV. A.. 'Qara'. Chronique III. Chou'larda Türk'lerden gelen Gök Dini. Tümertekin. Minorsky. W. 77ıe Horse.. Thomsen. Türk. 1-2.1950. O. 1922. 3-4 1960. Sibirya'dan. VI. Şaraf al-zaman. Doğu Gök-Türkleri hakkında vesikalar ve notlar. Tabayi'ül-hayvân. Orkun. Cengiz Han ve Çin'deki hanedanının Türk müşavirleri. Or.. tere..Y.. I (Metin). IX. l-IV..K. Lazlö.s. ESA. Nemeth. A. B. Budapest 1943. Murûc al-zahab. Gy. Die bulgahsehe Fürstenliste und die Sprache der Protobulgaren. der Volksname der Hsiung-nu.. 261-295. Karatay. Lazlö.HUkTheoryotHumanMotivation. Ûgel. Berlin. (TTK). Yetts» MP.. Princfrtes and structures in the organization of the Asiatic Steppes-Pastoralists.. Ramstedt. Maslow. VVeber. Gy.. Kretschmar. UAJb. 1947 (TDK yayını). : II (notlar ve ekler).. 1934. Ramazan. Vasiliev. l-IV.1938.. İstanbul 1943. Thomsen. 1962. sayı 86. Belleten sayı 81. ZweiPfahlmschriften aus den Turfanfunden. Aus Sibirien. a Factorş inChinese History. Ankara 1955. 3: Die asiatisehen Hirtenvölker.. Ligett. al-Marvazi. İstanbul 19S5. JSFOu XXX.. Istanbul 1943.. A. L. sayı 60-61. Byzantino-turcica l-ll. V.. V. Ankara 1967. B. II. O. VVhite Huns and Kindres Tribes in the History of the Indian N. A honfoglalömagyarsâg kiâiakulâsa. 1-2. İlk Tûles boylan. Ankara 1971. Szeged 1938. W. 1966. R. 359-456. l-IV. Belleten. Tamim ibn Bahr's Journey to the Uyghurs. XIV.. London 1962. <X. Uigurica. V. D.S. F. Şfiie-usuyazıtının tarihftingmi. Der Untergang des Reiches des oguzisehen Yabgu. Der Volksname TOrk. F.. XV.. A kagân ĞS csalâdja. 237-243.. Sçerbak. Arat.t A magyarok ijja es nyila. Kutadgu Bifig. F. Radloff. AA.1952. Budapest 1930. Bizans imparatorluğu tarihî. P. II (tercüme) 1959. L. Nemeth J. Belleten sayı 53. Ögel. E. Baştav. APAW. Sümer. L. Dinler tarihine giriş. landon 1942. Fuad Köprülü Armağanı. R.1945. ATIM. Ntf. Chabot. Archaeotogiâi Erteşitö.destanları.. V.1959.. TM IH.. Zajaczkowski. Moğolistan'daki Türkçe kitabeler.VV. Die chinesisehen Nachrichten zur Geschichte der Ost-Türksn (Tu-kûe). islûm âmme hukukundan ayn bir Türk hukuku yok mudur?. Viadlmlrtaov. Budapest 1942-1947. Miche! Le Syrien. s. Probleme dertütiysehen Urzeîtt Bibi.. s.G. Forlong Fund. Stotit&ztirtûrkischen Rechtssymbolik. 90. A Study of History. B.. 1949. Der Ursprung der Gottesidee. sayı 48. XXXIV. 305-318. Açta Orientalia XII. A. Turan. Açta Orientalia. Dokuz Oğuzlar ve Kök-Tûrkler. KCs A. II. V. A.N. ögel. Pritsak. 1934. O. 1-23. Indian Antiqua: 7 Illinois 1943.. Nemeth. Stein. Eski Türk Yazıtları.. Buddhizm tarihi. II. Türkler'de hukukî sembol olarak ok..1957. KCsA. J.

A Magyarsâg ÖstörtenĞte 6$ müveitsöge a honfoglalâsig. Belleten. I. Harzemşahlar. Türk.-i :. sayı 107. hâkim zümreler sıfatıyla tarihî ağırlıklarını koydukları çeşitli müslüman ülkelerde büyük İmparatorluklar (Kara-Hanlılar. tere.1963. Kirman. Budapesti Szemle CCXIL.: r#. 1936. Budapest1923. r A *& IV. fiötfe '. .:-_. Tolunlular. Az euraâzsiai lovâsnomâd möveltsĞg keröĞsĞhez. Selçuklular. NyK.236 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ--------__________________________________________________İ____W Zichy. Anadolu Selçukluları. İlk Türk-İslâm Siyasî Teşekkülleri İbrahim KAFESOĞLU *«*»« Buraya kadar görüldüğü üzere Uzak-doğudan Avrupa ortalarına kadar bütün bozkırlar bölgesinde 1200 yıl hüküm sürmüş ve birçok Siyâsî.&**-.. Gazneliler.. Suriye. . Ihşidli- . Zichy. I. sosyal ve ethnique izler bırakmış olan Türk toplulukları Islâmî devirde de ve bu defa. Hind-Tûrk İmparatorluğu) veya devletler (Irak.

Orta Asya. Akkoyunlular). Mengücü klü. Mâveraünnehtr bölgesindeki şehir "kırallık' larına tesirli yardım yapılamıyordu. Karakoyunlu. Saltuklu. Türklerin İslâmiyet'e Girişi ■' Hicaz kıtasında yeni dinin verdiği hızla taşarak Yarmuk savaşı (634) ile Bizans'ı Suriye'den attıktan sonra. Timurlula r. Atabeylik ler (Salgurlul ar. Zengîliler .ler. o tarihlerde devlet teşkilâtı içindeki Gök-Türk imparatorluğunun hem doğu. son Sâsâni imparatorunun izinden Ceyhun kenarına ulaştıkları zaman Türkler'le temasa geldiler. Osman'ın öldürülmeleri ve nihayet Ali-Muaviye mücadelesi ve Harici isyanlan doğuda İslâm ordularının hızını kestiği için 8. Dânişme ndli. Ahlat Şahları. hem batı kolu fetret devresinde-(Çin'e tâbiiyet) bulunuyor. yüzyıl . 1. İzmir. İran'ın kudretini de Kadisiya (635) VB Nihavend (641) savaşlarında kıran islâm orduları. Esasen Islâmın merkezinde Hz. Inallı. Ömer ile Hz. Mısır Türk Devleti. Delhi Türk Sultanlığı . llDenizliler . BeğTeginliler ) ve beylikler (Artuklu. Garcistan ve Sistân havalisindeki Oğuz kabile kırıntıları ile Kuhistan-Fars arasında oturan dağınık Kalaçlar bir yana bırakılırsa. Yakın Doğu ve Doğu Avrupa'nı n son 1000 yıllık tarihine yön vermişlerdir. Efes) kurarak islâm dünyasın ın mukadde ratına hâkim olmuşlar ve Osmanlıl arla birlikte mütalâa edildiği takdirde. Böriler.

işte bu karışıklıklar içinde durumdan faydalanan BuvayhîâifesirtdenMuizz*ûd-devle Bağdad'ı alarak şü Buvayhî devletini kurdu(945). Bağdad'ı Buveyhiler'in ele geçirmesine mâni olamadı. Vasîf. 849). Vasîf.. Ermenilere (652) ve Bizans'a (858) karşı başarılar kazanmıştı. halife Al-Mu'tasım zamanında (838-842) cesareti. Daha çok sızma yolu ile İslâm ülkelerine gelerek hilâfet merkezinde vazife alanlara: Etrâk. Buna göre ve umumiyetle kabul edildiği gibi. Sâmarrâ'da bulunan babası Tolun. bilgisi ile ün yapmış bir zat idi. Daha doğrusu tamamen Türk gençlerinden kurulu ilk hassa birliği hu halife. fakat 9. bu cKıiî-siyâtf büyük gaileyi sona erdirmiş Al-Mu'tasım'ın Ankara civarında Bizans'a karşı kazandığı savaşta yararlık göstermişti Büyük- . Daha sonraki halifeler. Adana ve Tarsus bölgesini de ülkesine bağladı. tahkimat yapmış ve kuvvetli bir ordu teşkil etmişti. Neticede Araplar'ın müdafaayı tercih eder duruma girmelerinden anlaşılıyor ki. Hâkan-oğlu Feth. savaşları birden bîre alevlendirdi ve İslâmlar kısa zamanda Mâveraünnehir'e hâkim oldukları gibi. saray adamlarından Kâfûr'un elinde idi. Türkler'in kısa zamanda İslâmiyet'in bayraktarı olarak dünyâ karşısına çıkış sebepleri bunlar olmak gerekir. Bunun ÖJömü üzerine baş gösteren iç müca-deleleri fırsat bilen Fâtımîler tarafından Mısır işgal ediidi (969). gerek bu Türkler halifeliğe tahakküm ediyorlar. asrın ilk yarısında da iki Türk kumandanı: Beçkem ile Tüzün 'Emir'üMJmerâ' olmuşlardı ki. Fakat Errtövîter tarafında* İslâm imparatorluğunun bütün doğu bölgelerini içine alan Irak umumî valiliğine Haccâc'ın getirilmesi ve bunun da Horasan'a devrin sayılı kumandanlarından Kuteybe b. Kuzey Suriye'deki Hamdanî'lerle uğraşması yüzünden. imâr hareketlerinde bulunmuş. Burada Afşin. Beçkemin adı paralara basılıyordu. 946da ölümünden sonra fiilî idare. Türkler'in dünyâ tarihinin en mühim hâdiselerinden biri olmak üzere. asrın 2. Ahiret'e ve ruh'un ölmezliğine inanıyorlar ve Tanrıya kurban sunuyorlardı. Türkler'den hususî muhafız bifliflefl teşkiline El-I^flün zamanında başlanmışt^Fakat Türkler'^ tıassa askeri olarak birden çoğalması Halife Al-JMutamm zamanında. Türkler'e tahsildarlık vb. Mâve-raünnehir Türk beyleri sülâlesinden gelmesi muhtemel Muhammed Ebû Bekir tarafından kurulmuştur. Sonuncu halife devrinde Abbasff imparatorluğunun en ileri gelen üç şahsiyeti Türk idi: Küçük-Buğa. edip bir adam olan ve Türkçe şiirler yazdığı söylenen Ahmed'in ölümü ile yerine geçen oğlu Humâreveyh (884-895) zamanında devletin sınırları Toroslar'a. b * Akşid (veya İhşidjliler (935-969): Hilâfet toprakları içinde yer alan ikinci Türk siyâsi teşekkülü de. Al-Mutavakkil (ölm. Muhammed'in yerine geçen oğlu ve bunun kardeşinde değil. Aynı derecede cesur ve kültürlü bir şahsiyet olan Ahmed de ötedenberi Türk kumandanlarının emrine verilen zengin Mısır ülkesinde vazife atmış. "Etrak" arasında Mısır valilerinden ikisi istiklâllerini ilân etmişlerdir: a * Tolunlular (875-905): İslâm halifeliği topraklan içkide ilk Türk müstakil siyâsi teşekkülü Oğuz Türkleri'nden Ahmed tarafından kurulmuştur. . Küçükrbuğa vb. Talas'a kadar akınlar yaptılar (Orta-Asya'da Türk-Arap mücadeleleri için taf silen bk. gibi Türk kumandanlarının idaresinde 4 bin Türk askeri vardt-Afşin meşhur Bâbek isyanını bastırmış (838) elebaşısı Bâbek'i yakalamış. Taşkent ve Mâveraünnehitfden 8. Türkler memleketlerini hiç kimseye vermiş değillerdir. Haleb. Müslim'i tâyin etmesi (705). Islâmiyete girişleri kendi arzuları ile vuku bulmuştur. Meselâ Hatife Al-Me'mûn'un hususi kütüphanesinde memur olan bir Türk şöyle demiştir: "İranlılar ve Rumlar ülkelerini başkalarına kaptırıp kendi yurtlarında esir olurlar. Türk usulüne göre kurulan bu şehirde binalar saraylar ve diğer yapılarda Türk yapı. Fakat kendisinden sonra gelen oğut ve kardeşleri istiklâllerini koruyamadılar ve Mısır ile diğer bölgeler halife El-Muktefi tarafından ele geçirilerek (905) valiler idaresine verildi. Daha 675-680 yıllarında Horasan valisi emrinde 2 bin Türk okçusu vardı. gibi sivil vazifeler yanında vâlilifcMciblik:gM. yukarıda Türgişler). Mısır'da. Bağdat'la arası açılınca istiklâl itan etti (875-884). Abbasilerin iktidara gelişi ile İmparatorlukta Arap olmayan müsiümanlara da çeşitli vazifeler verilmeğe başlanmıştı. Kısa zamanda Şam. 861) zamanlarında iktidar adeta bu kumandanların elinde idi. Abû Muşum hareketine katılan Sul (çur) oğlu Süleyman ite Tarhan Sul-Cammâl." Gerçekte İslâm dininin eski Türk inanç ve telâkkilerine uygun cihetleri çoktu.tarafından teşkil edildi Al-Mu'taaım Bağdad'ın -kuzeyinde Dteie kıyısında inşa ettirdiği yeni başkenti Sâmarra şehrine (836) bu hassa ordusunu da götürmüştü.yüksek idarî makamlarda veriliyordu. Oğuzlar'a ise sonraları: Türkmen denmiştir. Gere* yukarıda adı geçen. Türkler uzun zamandan beri tok Tanrı inancına âşinâ bulunuyorlardı. Büyütebuğa.. Buğa da başkumandanlığı sırasında Bedeviler'e (845). halife Al-Mansur zamanında Hammâd üt-Türk^AI-Mahdî zamanında Mübarek üt-Türkî sayılı Türk kumandanlarından idiler. Bu yüzden aralarında mücadele eksik olmadı. 10. Musikisever. bu vazife aslında hilâfetin gerçek iktidar makamı idi. Ayrıca İslâmiyet'in telkin ettiği ahlâk? kaideler eski Türk "alplık" anlayışına uygun düşüyor ve özellikle "cihâd" Türk'ün fütuhat görüşünü takviye ediyordu. doğuda Elcezire ve İrak'a kadar genişledi. evvelce Tolunlular hizmetinde idi. resim san'atın in tesirleri açıktır. Bu münasebetle halifelerin hassa askerleri ve İnzibat birlikleri arasında Türkler de yer aldCki. süs. Mısır mâliyesinde ıslâhat yaparak halkı darlıktan kurtarması sebebi ite Mısır ahalisi tarafından sevildiği için tutunmağa muvaffak oldu. yarısında az sayıda. Aşnas. Araplar silâhla mücadeleye girişen Türkler karşısında kesin başarıya ulaşamamışlardı. yüzyılda kalaba!* aileler hâlinde ihtida ederek gelenlerdi. Mısır valisi iken istiklâl ilân eden (935) Muhammed önce Dicle'ye kadar uzanan saha ile orta Suriye'yi* 942'de de islâmın mübarek şehirleri olan Mekke İle Medine'yi devletine bağladı. inak. bunlar Fergane. müstakil devlet halinde olanlara: Türk. (883-842) oldu. Irak kıt'asıntn şiî Buveyhîler tarafından tutulması sebebi ile Mısır'a kalabalık Türkler'in akmasına engel olunması bu iki küçük Türk devletinin siyasî yönden fazla gelişmesini önlemiş görünmektedir* 2. Babası Toğaç. hilafeleri iş başına getiriyor veya uzaklaştırıyorlardı. Antakya şehirleri ile birlikte Suriye'yi idaresine aldı. Abbasîler Zamanında Türkler (Etrâk) Türkler İslâm kaynaklarında umumiyetle üç tâbir altında zikredilmiş görünüyorlar. Al-Vâsik (ölm. Bu durum Arapça eserlerde de bazı yankılar bırakmıştır.238 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ 239 başlatma kadar Türkler'le İslamların karşılaşmaları sınır harekâtı ölçüsünü aşamamıştı. Humâreveyh'in güzel kızı Katr'ün-nedâ'nın halife ile evlenmesi tarihlerde destanlaşmıştır.

Büyük kağan Ahmed b. ortak kağan Yûsuf b. bu sefer dönüşünden kısa bir müddet sonra ölmüştür (1017-1018). Neticede iki hasım. O. Bu iki kağandan başka devlet idaresinde dört alt-kagan ile altı hükümdar vekili yer almakta idi. doğu kağanı Arslan Han'ı mağlup ederek sülâlenin bu kolunu ortadan kaldırmış ve bütün Karahanlı devletin» de islâmlaştırmayp muvaffak olmuştur. Karahanlılsr^gsığınmif Ebû Nasr adlı Sâmânî prensi veya isfftm sûfi vaizleri ile karşılaşması iâlâmı kabulüne sebeb olmuştu. Yûsuf. Karahanlılar Harezm ile Gazne arasında aracılık yaptılarsa da daha sonra MahmÛcTun HarezrriH işgalini kabul etmek zorunda kaldılar (1017). Onun yeğeni Satuk'un. 998'de ölen Büyük kağan Ali'ye ortak kağan bulunan oğlu Ahmed halef oldu. Bu sülâle için ilmî eserlerde kullanılan diğer bir isim. Ahmed (874-892) uzun bir muhasaradan sonra Taraz"! zaptetmişti (Mart-Nisan 883). Nuh'un kendi devletini diriltmek için giriştiği teşebbüsler muvaffakiyetsiz kaldı ve ölümüne sebeb oldu (1000-1004). Bundan sonra islâm dininin Türkler arlasında neşri Artık bir ci-had mahiyeti Emişti.TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ 241 "iTMtofln telâm tarihi ve medeniyeti üzerinde teshü duruma geçmeleri ve islâm dünyasında üstünlük kazanmalan. Sâmânîler'den İsmail b. Onun iki oğlundan Arslan Han Bazır büyük kağan sıfatı ile Bala-sagun^da. Pritsak bu sülâleyi. Ali hasta yatağından kalkarak Balasagun'a 8 günlük mesafeye yaklaşan 100. Bu durum karşısında Oğuicşk merkezini Kaşgar'a naklederek Sâmânî hakimiyeti altındaki bölgelere akınlara başlamıştır. llek (llig) «Hanlar tâbîridk Ayrıca bu sülâle muasır islâm kaynaklarında eiHâkâniy*. Nasr b. Ali'nin ölümünden sonra yerine geçmek isteyen iki namzed vardır.000 sadırdan fazla kâfir göçebeyi yendikten sonra 3 ay müddetle Turfan'a kadar takip etmişti. Bu devlet kavimleri yarı-yarıya bölen Altay sistemine uygun olarak iki kağan idaresinde iki kısma ayrıldı. el-Hasan onun mevkiine itiraz ile Özkend ve Ahsikas'ı zapt etti (1019- . Ahmed b. Satuk'un oğlu Mûsâ (Baytaş). O. Ali'nin ağır hastalığı sırasında muhtemelen kardeşi Mansur kendisini büyük kağan ilân etti. Ali Tegîn bu sırada Mansur b. Karahanlı hükümdarları içinde Abbasi halifesini ilk tanıyandır. Harun (Kadir Han)'dan yardım istedi. T'ü-chüe A-shi-na hanedanının bir kolu olan Karluk hanedanına bağlamaktadır. Bu iki Karahanlı hükümdarı Horasan'a sefer yaptılarsa da Belh civarında Sultan Mahmûd'a mağlup oldular (1019*1020). Ali'nin eline esir düşmüş olmalıdır. Nasr. Diğer kardeşleri Muhammed ise Arslan llig mevkiine geçmişti. Bunlardan Yûsuf Kadir Han Gazneli Mahmûd'dan yardım istedi ise de umduğunu bulamadı. büyük Tür&islâm devletleri turmatah île başlamıştır. Ali 1012-1013 tarihinde öldü. Ali'nin Gazneli Mahmûd (998-1030)'la yaptığı anlaşmada ise iki devlet arasında hudud Amû Derya (Ceyhun) olarak tespit edilmişti (1001). Arslan Kafa Hakan unvanını taşıyan doğu kısmının hâkin)) büyük kağan. Faik ise Semerkand valisi oluyordu. Onlann menşei hakkında 7 muhtelif nazariye vardır ve Karahanlılar tarihi üzerindeki başlıca otorite O. Onun tiü şehirden e^n^mda muhtemelen İMbttânfler'in yar* dımına gölen Arştan b. Ali bağımsızlığını ilân etmek istedi. müslüman femî oterak Abdüikdtotö'ilmıştı. 3. Ahmed b. Gazneli Sultan Mahmûd Belh ovasındaki savaşta bu birleşik Karahanlı kuvvetlerini tekrar hezimete uğrattı (5 Ocak 1008). Neticede rakibi Ebu'l-Muzaffer Mansur b. yerine üçüncü kardeşi Mansur geçti. Horasan'a iki koldan gönderdiği kuvvetler Mahmûd ile-kardeşi Nasr tarafından mağlup edildi. Mûsâ zamanında komşu sahalara da cihad açıldı Musa'nın yerine geçen oğlu Ebu'l-Hasan Aimin bu savaşların birinde şehld düşmüş olması muhtemeldir (Ocak 098). 996'da Sâmânî kumandanlarından Fâik'in teşviki ile bu devlet topraklarına Mamı etmişti. Süleyman 990 da Isftcâb'ı zaptetmiş ve daha sonra da Sâmârtîlerfh başkenti Buhara'ya ^irrrtişlfr (Mayıs-Hazâran 992). Buğra Kara Hakan unvanını taşıyan batı kısmının hâkimi ortak kağan olarak önce Taraz'da oturmuştu. Nihayet Nasr 999 yılında Buhara'yı zapt etti ve Sâmânî hanedanı mensuplarını Özkend'e götürdü. Arslan llig Ebû Muhammed b. Bu hükümdarlar zümresi aynı hanedana mensup idiler ve birbirine bağlı olarak kademe kademe yükselmekteydiler. Ali ile anlaştı. Sâmânîler'in bütün mirasına konmak ve Horasan'ı ele geçirmek istiyordu. bütün Karahanlılar'ın hükümdarı idi ve Kara-Ordu'da yerleşmişti. AH devlet içinde en kuvvetli duruma gelmişti W. yüzyıftn başı). Nasr b. Büyük Kağan Ahmed b. Hârûn Kaşgar'a dönerken yolda ölmüştür.240 . Ali idi. Karahanlılaf*da tespit edilebilen ilk kağan Bilge Kül Kadir Han. Sultan Mahmûd ile tekrar barıştı. nazarî olarak. Mahmûd'un aracılığına başvurdular. 840'da Uygur devletinin Kırgızlar tarafından yıkılması üzerine Karluk yabgusu kendisini bozkırlar hâkiminin kanunî halefi ilân ederek Karahanlılar devletini kurdu. Fakat Nasr. Ahmed. Bu hâdise Batı Karahanltiarto durumunu değiştirdi. Sultan Mahmûd'un Hindistan'da meşgul olmasından faydalanarak Horasan'ı ele geçirmek istedi. Fakat Gazne hâkimi Sebüktegin (977-997)'in aracılığı ile bu iki devlet anlaşma yaptılar. hüküm sürmüş o^HKJMânrâ Türk sülâlesine (840-1212) Avrupalı şarkiyatçılar tarafından kendi üşvanlanndaki -Jpra* "kuvvetli" kelimesinin çok sık geçmesinden dolayı verilen bir isimdir. Ahmed bu iki kardeşine karşı harekete geçti. «unlardan ilki Kara-Hanlı devletidir. Karahanlılar Erdoğan MERÇİL Karahanlılar tabiri doğu ve batı Türkistan'da. Sâmânîler'den el-Muntasır Ebû İbrahim İsmail b. Ali ise ona karşı Sultan Mahmûd'la dost oldu. yine karakteristik bir unvandan dolayı. Satuk Buğra. Ködır Han Oğulcak ise ortafc&agan olarak Taraz'da devleti idare ettiler. Satuk amcasına karşı taht mücâdeleisifli kazandıktan sonra kendi devletlîçinde islâmiyet! resmen kabul etmiştir (X. Sölçtik'un idaresindeki Oğuzlar'ın da rolü olmuştur. Bu muvaffakiyetsizlik aile kavgalarına yol açtı. Onun ortak kağanı ve yeğeni Ebû Mûsâ et+tasan (Harfti) b. Sâmânîler ile mücadele etmiştir. el-Haniye ve Âl Afrasiyab gibi isimlerle de zikrolgnmuştur. Satuk 956 yılında öldü ve Kaşgar'ın Kuzeyindeki Artuç'da gömüldü. Onun zamanında Sâmânîler ve diğer vasalleri ile münasebette olan kardeşi Ebu'l-Hasan Nasr b. Ahmed b. O büyük Karahanlılar'a karşı mücâdelede mfâslüman gönüllülerden de İstifade etmişti. Onun tarafında ortak kağan Yûsuf (Kadir Han) ile Ali Tegin vardı. kütleler hâlinde telâmiyeti kabul ederek. Ancafc Hârûn hastaiafııröş ve Buhertfyı terk etmişür. Bu anlaşmaya göre Sâmânîler Sir Derya (Seyhun) sahasını Katvan çölüne kadar Karahanlılar'a bırakmaktaydılar. Alt-kagan mevkiinde bulunan Nasr Özkend'de oturmaktaydı. Nasr b.

Buğra Han el-Hasan b.Doğu Karahanlılar Devleti Bu devletin ilk büyük kağanı Şeref ed-Devle Ebû Şucâ Süleyman b. Muhammed. Hasan itaatini bildirdi ve oğlu ile Yakub'u ona yolladı (1090).00 kâfire karşı kazandığı büyük zafer muhtemelen bu son iki hükümdar zamanında vuku feöfrnuşttf^SilçıMİ Sultanı Melikşah (1072*1092) Özkend'elo* daf gefihee eWasan ohun hakimiyetînl'teııdı. O kardeşi Muhammed ile anlaşmazlığı düştü. Bu sırada Manauc b. buna mukabil de ona Huttal'i vaad etmişti. Ali Tegin'le Debusiye'de savaştı ve ölüm yarası almış olmasına rağmen müsait bir anlaşma yapmayı başardı (1032). Arslan b. oğlu İbrahim'i tahta çıkarabilmek için. Muhammed'in ikinci karısı. Ali'$n elinden kurtulmaya muvaffak olan Ali Tegin. 1031 baharında Gazneli Sultan Mes'ûd'un tahta çakışını haber vermek ve iki hanedan arasında dostane münasebetler kurmak için gönderdiği elçilik heyetini Yûsuf Kadir Han iyi karşılamadı. AH'nifHW oğlu Muhammed ve 8ür1 Tegin İbrahim'in meydana. Ali kağanlığı terk ederek derviş oldu (1024-1025). Bulgar ile Balasagun arasında yaşayan 10. Ö Huttal'dan vazgeçiyor ve kendisiı&ArBİan Han Süleyman b. İbrahim tahta çıktı.Ahmed'ln öüm tarihi muhtemelen 1128-1140 yılları arasındadfcrOnun oğlu ve halefi tt. Ortak kağan umumiyetle Kaşgar'da ve nadir olarak da Taraz'da oturmuştur. Tuğrul'un elinden kurtulmuştur. Sofu bir zât olduğu anlaşılan Man-sur b. doğu Fergana. Semireci ve Kaşgar bulunmaktaydı. el -Hasan*ı esir etti. Ali Tegin'in oğulları Yûsuf Kadir Han'ın oğullarının yanına sığındılar. İbrahim Vahş ve Huttal gibi şehirlere akınlar yapması üzerine Sultan Mes'ûd ona karşı kuvvet sevk etti ise de bir netice elde edemedi (1038/1039). Ancak onun ölümü (Aralık -1032 . Mahmûd. Ancak Mahmûd'un dönmesi üzerine tekrar Buhara ve Semerkand'a hâkim oldu. Mahmûd eski Sâmânî topraklarını hâkimiyeti altına aldı ve Karâhanlılar'ın halife İle münasebetlerinin kendisi vasıtası ile olacağı hususunda onlarla bir anlaşma yaptı. Fakat o da 15 ay sonra yerini büyük oğlu Husayn'a bıraktı (1057/1058). Süleyman'ı hapsettirdikten sonra büyük kağanlığını ilân etti. Sultan Mahmûd bir hile ile Arslan b. Yûsuf büyük kağan oldu (1059-1075).Ocak 1033) ve yerine oğulları Arslan Han Süleyman ile Buğra Han Muhammed'in geçmesi üzerine Sultan Mes'ûd'un gönderdiği elçi heyeti anlaşmayı yapmaya muvaffak oldu. Büyük kagan'ın başkenti Balasagun idi. Süleyman zamanında en parlak devrini yaşamıştır. Harun'la beraber Sağâni-yân'ı zaptederek Tîrmiz'i muhasara etti. Yınal. kocası dahil ailenin birçok fertlerini ortadan kaldırdı. Melikşah. Mahrnûd'un yerine oğlu Ömer geçti tee de M ay saltanat sürebildi. Ali Te-gin'in ölümünden sonra yerine oğlu Yûsuf geçti. el-Hasan da Yûsuf'un hâkimiyetini tanıdı. Bu devlete mensup hanedan âzası 1043/1044 yılında bir toplantı yaparak faaliyet sahalarını tespit ettiler. Yûsuf. Onun yerine Yûeuf Kacür Han geçti. İbrahim Türkrnenler'den de yardım aldı ve Ali Tegfn'in oğulları elinde olan K*şf Soğd ve Buhara'yı zapt etti. Şaş. Selçuk ve emrindeki Oğuzlar'ın da Horasan'a nakledilmesi hususunda karara vardılar. Isficap. Daha sonra Gazneli prensesi Zeyneb'in Kacahanlılar'dan Buğra Han Muhammed'e eş olarak verilmemesinden çıkan İhtilâfı da Mes'ûd yeniden gönderdiği bir elçi heyeti ile bertaraf ederek iki kardeş ile tekrar anlaştı. Neticede iki taraf arasında Sfr Derya (Seyhun) hudud olmak ve Fergana Doğu Kamhaniılar'a bıraktönak suretiyle bfr anlaşma yapridl. sonra da başkent Balasagun'u ele geçirmeyi bahardılar (1026-1027). Melikşah.. Yûsuf'tur (1031-1066/1057). YûeUMle barışıtırması için Mee'ûd'un ^raoı^maenui^tiyordu. Yûsuf bundan sonra anlaşmak için Sultan Mes'ûd'a müracaat etti.çıkışı olmûftu. Bu sırada Batı Karahanlılar'dan büyük kağan 1. Muhtemelen bundan sonra el-Hasan'ı esir etti. Yûsuf'un durumunu tehlikeye sokan. Yûsuf'u yerleştirmeğe karar verdi. ortak kagart bl-Hasan b. Batı H&flfiğt. Selçuk'u yakalattı ve hfif> dteötfda Kâfincar kalesinde hapsettirdi. Ali Tegin îse bozkırlara kaçtı. Melikşah tekrar Özkend'i zaptedince. Süleyman âdil bir hükümdardı ve devleti içinde islâm olmayan Türkler'in de yaşamasına müsaade vermişti. Altuntaş^ halefi Harun ise Sultan Mes'ûd'a karşı Ali f$gin ile anlaştı (1034). Nasr 1036-1307'de Özkend'de sağlam bir şekilde yerleşmeğe muv#-fak oldu. Mâverâünnehr ve Hocehd'e kadar batı FerganaV* içine almaktaydı. Hasan bu İsyanı bastırdı ise de kardeşini Sultan Melikşah teslim etmedi. . YQaufa karşı iki kardeş birleşti. Yûsuf tekrar Gazneli Mahmûd ile anlaşmak zorunda kaldı. Doğu Hanlığı'nın dînî ve kültür merkezi Kaşgar idi. Muhammed b. Süleyman onu yakalayarak büyük kağan oldu (1ÖWPöh02/Tt0S)f?1W<bin müslüman savaşçıdan fneydana gelen Karahanlı ordusunun 70. b. Ahmed b. Mu-hammed b. Nasr b. ferahta rakiplerine karış koymak üzere Karahıtaylar'dan yardım istemiş . Ayncâ iki hanedan arasında akrabalık tesis edilmesi körarlaştınldı (1025). İbrahim b.242 „___TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ 243 1020). Ancak Mes'ûd Gazneli tahtına çıktıktan sonra sözünde durmadığı gibi Mâverâünnehr'i Ali Tegin'den alarak oraya Buğra Han Mahmûd b. Selçuk'un yardın» Ne Buhara'yı ele geçici (1020-1021) ve Yığan Tegin unvanı ile bu şehirde hükümsürmeye başladı. Yûsuf Kadir Han ve oğulları önce Özkend'i (1025-1026). Bunlar Fergana'nın bir kısmı ile Özkend'i de ele geçirdiler. Ali de aşağı-yukarı bu sıratert%ÖlnTܧ olmalıdır.Ali Tegin ve Karahanlı Devletinin Bölünmesi Gazneli Sultan Mes'ûd tahta geçmeden önce Ali Tegin'den yardım istemiş. Nasr Fergana'yı zapt etti. Doğu Karahanlılar devleti hükümdarı İbrahim ise ailenin diğer bir ferdi tarafından öldürüldü ve Mahmûd b. Bunda onun beraberindeki4elçukfufar'ı darıltmasının da rolü vardı. a . sonra Semerkand olmuştu.Ali ise Arslanlftj oldu. Bilhassa bu şehir Ebû el-Hasan b. Ayrıca iki hanedan arasında tekrar evlenme yolu ile akrabalık tesis edildi. Altuntaş. Ancak Hârun'ürr ölümü (1034) Yûsufuft geri çeRHmeöîne sebep oldu. Tuğrul'a karşı Melikşah'la anlaştı.. Bu sırada Tuğrul b. Ali Tegin'e karşı Harşzmşâh Al-tuntaş idaresinde kuvvet gönderdi. bunlardan Ahmed kendisini büyük kağan ilân etti. Muhammed büyük kağan ve ibrahim ise ortak kağan unvanı alarak kendilerini Yûsuf Kadir Han kolundan ayırmışlar ve bu suretle aşağı-yukarı 1041/1042 'den itibaren doğu ve batı olmak üzere iki Karahanlı devleti meydana gelmiştir.000 çadırdan meydana gelen bir Türk kavmi Eylül/Ekim 1043'de islâmiyet'i kabul etti.. Büyük kagan'ın merkezi önceleri Özkend. Onun halefi oğlu Ahmed 1128 yılında Kara-Hıtaylar'ı Kaşgar şehrinden birkaç günlük mesafede tam bir hezimete uğrattı ve onların batıya doğru ilerlemelerini bir müddet durdurdu. Doğu Hanlığı'nın hudutları içinde Talaş. Semer-kand civarında buluşan bu iki hükümdar Karahanlılar'ı ilgilendiren meselelerin ya-nısıra Arslan b. Kısa bir müddet sonra Hasan'tn kardeşi Yakup Semerkind tahtına geçti. Ortak Kağan ise Buhara'da oturmaktaydı. Süleyman ile Bah Karahantrtar'a kaybedilen toprakları geri almak için harekete geçtiler.

II. Muhammed 1173/1174'de ölmüştür. Onun saltanat devresi hakkında hiçbir bilgi ^fc^tf. İbrahim tfıetbuu Kârahıtaylar tarafından isyan edet^KaılLikter'a karşı gönderildi (1118) Ve muhtemelen bu savaşfanB'tifrinde şehfr düştü. İbrahim'in bu durumu Abbasî Halifesi'ne şikâyeti bir netice vermedi. İbrahim kağan oldu. Muhammed ve torunu EbıffMüzaffer Yûsuf (öl. Kartuk reisi Yabgu Han'ı öldürdü. Ali (1130-1132). Ahmatfi yurduna iade etti. İbrahim'e halef oldu. Nasr'a kardeşi Ebû Şu-câ el-Hızr halef oldu (aş. Bu fırsattan yararlanan Doğu Karahanlılar I.Mahmûd b. Ebu'l-Muzaffer İbrahim b. Mes'ûd memleketteki karışıklığı düzeltti. Kara-Hıtayiar Balasagun'u zaptettiter ve İbrahim'e l%4 Türkmen Unvanını bıraktılar. Fakat Osman affa uğradı. Daha sonra Kartuklarla arasında anlaşmazlık çıktı.^ineoğhJ I. Mahmûd b. Şubat/Mart 1205} idfr K&raHrtaytafın yanınöa rehine btifanan Doğu Karahahfift^ın son ftıümessHi Ebu'f-Feth Muhammed. hattâ iki hanedan arasında akrabalık tesis edildi. Mes'ûd geçti. Nasr karşı koyamayacağını anlayınca Selçuklu veziri Nizâm ül-mülk aracılığı ile sglh istedi. Mahmûd'u öldürerek onun yerine geçmişti*. Ali 1109'da Nahşeb'de hezimete uğratıldı. Naafr Özkerid'de oturmuş ve muhtemelen 1Ö52/1053 yılı civa-nnda ölmüştür.Bundşn sonra Selçuklu sultanı Berkyaruk (1094-1105) Batı Karahanüiar tahtına arka arkaya üç hükümdar tâyin etti. El-Hızr'ın yerine oğlu Ahmed (1081-1089)geçti. < «Hitan Berkyaruk tarafından tahta geçirilen flk kağan Süleyman b. Mahmûd (1097-109B)dur.Batı Karahanlılar Devleti Karahanlı Devleti ikiye bölündüğü sırada Batı Karahanlılar'ın ilk büyük kağanı olâft I. ibrahim k ekHusayn (öl. Nasr ise onun ölümünden yararlanarak Tırmiz'i zaptetti (Aralık 1072) ve Belh'e kadar ilerleyerek bu şehri yağmaladı. Ömer (Harun). Tırmiz'i aldıktan sonra Semerkand'a ilerledi. Sencer ve Mahmud 9 Eylül 1141'de Katvan sahrasında Kara-Hıtaylar'a yenildiler ve Horasan'dan kaçtılar. fakat bu sırada Horasan valisi bulunan Sencer Tırmirtyto yapılan savaşı kazanmış ve esir düşen Kadir Han Cİb* rail Jdâm edilmiştir (22 Mayıs 1102). Ali'nin yerine kardeşi Ebu'l-Muzaffer II. Ayrıca Sencer'in hükümdarlarında/) Nişabur valisi Müeyyed ed-Devle AyAba Ho-rasan'ı ele geçirmek arzusunda idi. Fakat bir müddet sonra Oğuzlar'ın hükümdarı oldu. Selçuklu Sultanı Melikşah Karahanlılar'a karşılık vermek İçin harekete geçti. Süleyman (öl. 1207'de Kara-Hıtaylar Harezmşâh'ı mağlup ettiler. Sencer Buhara hanef ilerin in başına da el -Sadr unvanı ile diğer bir eniştesi Mervli Abdülaziz b. O Semerkand1! zapt etti ve Muhammedi esir aldı. O bu maksadla giriştiği mücâdelede Mahmûd ve oğlu Muhâmmed'i esir etti ve gözlerine mil çektirdi (Ağustos 1162). Kara-Hıtaylar ise bütün Mâverâünnehr'i istilâ ettiler ve onların himayeleri altında Mahmûd'un kardeşi 18. Ertesi yıl baba-oğul hapisde öldüler. c . Doğu Karahanlı-lar'dan Şaş. Bu sefer dönüşü Melikşah. İbrahim'in zapt ettiği yerleri geri almağa çalıştılar. Yûsuf Jse Kaşgar'a dönerken bu şehirde çıkan bir isyan sonucu öl-'dürülmüştür. O önce oğlu Muhammed'i gönderdi. Beryaruk'un Batı Karahanlı tahtına çıkardığı üçünöĞ şahıs Ctbrail b.1130)'ı büyük kağan unvanı ile Semerkand'da tahta çıkardı.244 —TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ 245 idi. Kâfir Kıpçaklar'a karşı sefere çıkarken müttefiki olduğu Harezmşâh Atsız (1127-1156) tarafından esir edilmiş (1152) ve esarette ölmüştür. Gür Han'ın kızım kendisine vermemesi üzerine de Harezmşâh Muhammet {12QÖ*:MK0) namına hutbe okuttu ve para bastırdı. Sultan Alp Arslan'ın Mâve-raünnehr seferi kendisinin ölümü ile tamamlanamadı (1072) .. el-Hasan. Muharç^ed geçirildi (öl. saltanatı sırasında Ömer Han ve elHasan b.çıkmak zorunda teldi (1090). Mes'ûd'un ölümü ise muhtemelen 1178'dedir. II. İbrahim devletini ideal bir hükümdar olarak idare etmiştir. Muhammed 1132de Merv'de öldü. Ona kardeşi Ebû Ishak I. Neticede bir barış yapıldı. Ona karşıhanedanın diğer bir âzası isyan etti. Onunla ihtilâfa düşen ulema Sultan Melikşah'tan yardım istediler. Oğlu Ahmed bir müddet Sencer'e karşı direndi. O Sencer'in yardımını isterken. Muhammed (1132-1141)'i geçirdi. 8u Sencer'in kızmasına ve Ur ihtilâfa sebep oldu. Yeğeni Arslan Han II. savaş olmadan iki taraf anlaştı. Sencer bu suretle Karahanlı hanedanı ile ulemâ arasındaki mücadeleyi önlemek istemiştir. Nasr (1068-1080) geçti. Hattâ Oğuzlar Sultan Sencer'in ölümünden (1157) sonra ona hükümdarlık teklif ettiler. Hasan b. Arslan Harı Muhammed'in bastırdığı paralarda Sencer'in ismi geçmektedir. Muhammed b. Mâza'yı getirdi. llâk gibi hudud şehirleri ite Fergana'nın bir kısımını ele geçirdi. Melikşah. İbrahim Karluklar'la yaptığı Kallâbâz savaşında öldürüldü (1156). Ali Karluklar'la başarı ile mücâdele etti. daha . Kartuklar da Kara-Hıtaylar'a başvurdular. b. Yerine oğlu Şems ül-Mülk I. Onların ölümü ile Karahanlılar'ın batı kolu da sona ermiş oldu. Onun Arslan Han unvanını taşıyan iki halefi oğlu II. Muhammed 'kâfir* Türkler'e karşı da akınlar yapmıştır. Ancak Selçuklu hâkimiyetine karşı çıkan isyan sonucu Melikşah bir kere daha Mâverâünnehr seferine. muhtemelen 1203-1204)'ı gürüyorur. III. Onun ortak kağanı oğlu II. Sultan Sencer Batı Karahanlı tahtına sırasıyla Ebu'l-Meâli el-Hasan b. fakat isyanın bastırılması üzerine Sencer'e gelmemesi \çm haber göndermişti. İbrahim Özkend'e gitmedi ve Semerkand'da oturdu. O önce Kara-Hıtaylar'a tâbi idi.O Selçuklular" m fetret devrindeaistifade ederekHorasan'ı ele geçirmek istedi. Mahmûd Kara-Hıtaylar'la Mayıs/Haziran 1137'de Hocend yakınında yaptığı savaşı kaybederek Semerkand'a kaçtı. Tekrar devletinin başına geçen Ahmed ulemâ tarafından zındıklıkla fthâm edilerek açık bir muhakemeden sonra idam edildi (26 Haziran 1095). yk. Böylece Batı Karahanlılar. Davut kısa fofoflrıüddet sonra öldü (1097). Sultan Melikşah onu affetti. Selçuklu İmparatorluğu'na bağlanmış oldu. Kazandığı bu zaferden sonra Sencer MaveraünnehVi-yeniden teşkilâtlandırdı. Buna mukabil Selçuklu sultanı Alp Arslan (1063-1072) Karahanlılar sahasına akınlara başlamıştı. fttes'ûd b. İbrahim halef oldu. Bu suretle Batı Karahanlılar'ın başkenti Semerkand oldu. Karluk ve Oğuzlar ile mücâdele etti. 1097). Muhammed b Süleyman (1102. İkincisi ise Ebul-töiaım i. buna rağmen müslüman Ouriular'KHJnter tarafından yok edilmesini engellemiş ve sulh için aracı olmuştur (1204-1205). Doğu Karahanlılar'ın başkentHse Kaşgâr oldu. 1132) ve II. Osman iyi ve tedbirli bir hükümdar olarak görünüyor. 1080-1081). Bu isyan neticesi Selçuklu sultam Sencer (1118-1157)'i yardıma çağırmış. Bundan sonda hâkimiyet Ali Tegin ailesine geçö ve Ali b. Osman geçti (1303/12Q4~t$12). Muhammed bir müddet Horasan'da hüküm sürdü. O hayatının son yıllarında felç olmuştu. Semerkand'ı zapt ederek Ahmed Han'ı esir aldı ve beraberinde İsfahan'a götürdü (1088/1089). 1158'de KarM^ın tarafında Harezmşâh ll-Arslan (1156-1172)'ın bulunduğu müttefiklerle Buhara civarında karşılaştı ise de. Mahmûd'un ikinci oğlu Cend Emîri idi. İL Muhammed. Batı Karahanlılar'ın başında bundan sonra IV. Ati adlarındaki hanedan azalarının isyanlarını Sencer'in yardımı ile bastırabildi. Onun yerine tahta I.

bu söyleniş şekR^flf. İranlı ve Arap yazarların büyök çoğunluğu tarafından. Buranın da yine Gurlu Muizz'âd-din Muhammed tarafından zapt edilmesi ile Gazneli devleti sona erdi (1187). Arkasından. Kuzey Hindistan prensleri (râca'lar) üzerine ilk Türk yürüyüşünü tertipleyen Sebük-tegin'in ölümü (997)'nden sonra. Kaynaklarımıza göre de.Selçuklular ve Tarih Sahnesine Çıkışları: ( Selçuklu hükümdar ailesinin atası olan Selçuk'un admın söylenişi münakaşalara mevzu olmuştur. Ofilann buflnvanterından Türk keiimesinipı de kullanıldığını görüyoruz. Onun öldürülmesi üzerine Batı Karahanlılar devleti sona ermiş oldu. bugünkü Pakistan devletinin temelinî atmış oldu. m Fergana Kağanlığı: Kara-Hıtaylar'frt îsöfâsrndan sonra (1141) Fergana'da başkent Özkend olmak üzere müstakil bir Karahanh devleti meydana gelmiştir. Sebük-teginîler veya Yeminîler devleti diye de anılır. Babası Dokak (veya Tokak) Oğuzlar arasında Temir-Yalıg (demir yaylı) lakabı ile anılmakta İdi Bu lakap. Somnat bölgeleri dahil olmak üzere bütün kuzey Hindistan'ı Türk idaresine aldı. babasının yerini tutamadı. Önce Tûrkçedeki ses-uyumu uhdesi üzerine1 dikkati çeken J. Osman Semerkand'a dönünce Harezriv şâh'a tabiiyeti red etti ve Kara-Hıtâylar'a yaklaştı. bu İranlı devlet ite ilgisini keserek Gazneli devletini kurmuştu (969). Bunun sebebi Harezmlİterln &£■ merkand halkına kötü davranması idi. Barthold. Diğer taraftan P. Gaznelt Devleti'nin bu tâbiiyeti 1141 Katavan savaşında Sultan Sencer'in Kara-Hitaylar'a mağlubiyetine kadar devam etmişti. W. . Arap imlâsı ile. Onun Kara-Hıtayl»*© tâbiliği çok kısa sörtfö-ve tei^aKHarezmşâh Muhammed ile anlaştı. yözyıhfı ÖrtlS Türk bilgini Kâşgâriı Mahmûd tarafından tesbit edHen Selçuk şeklinin en doğru telâffuz olduğnu belirterek. Eski Türk geleneğinde yay hâkimiyet alâmeti idi. Muhtemelen 1211'den sonra bu kolun varlığı da sona ermiştir. Onun Harezmliler'i öldürmesi üzerine Mühammed harekete ge$ft Semerkand'ı aldıktan sonra Osman kati edildi (1212). gerek paralardan ve damgalardan anlaşıldığı üzere Oğuzlar'ın Kın* boyuna mensup idi. doğu Afganistan (1020) ve güney-batr Iran (İrsin Acem)'ı devletine bağlamış olan (1024) Sultan Mahmûd'un ölümü (1030)'nden sonra Sultan Mes'ud. başkent Gazne şehrinden alan bu Türk siyâsî kuruluşu tarihte. kelimenin fSalçug" şekli ile flürkçede "mücadeleci" mânasında olduğunu ileri sürmüştür. Selçuklar karşısında ağır yenilgiye uğradığı Dandânakan savaşı (Mayıs 1040) sonucunda Gazneli dev-leti önce mühim Horasan kıtasını. 1151 'de başkent Gazne'yi aslen Afgan olan Gur hükümdarı Cihânsûz tamamen yıktı ve kendin* Gazne sutöa*« ilân etti. oğlu. Hazar bozkırlannda yaşa- 4.Marquart adın Salçuk şeklinde söylenmesi gerektiğini Heri sürmüş ve ismin böyle kaydedildiği bir XIII: yözyrf tarihçisinin eserin! misâf göstermiştir. Sâmânîler'in valisi iken. Ayn» zamanda Harezm (1017). gerek tarihî kayıtlardan. Gazneli Devleti (969-1187) İbrahim KAFESOĞLU Adını Afganistan'da. Gazneli Sutta™ Husrev-şah devlet merkezini Lahor'a nakletti. arkasından Harezm'i ve kuzeydeki bütün bölgeleri kaybederek Hindistan'a çekilmeğe mecbur oldu. bir zaferler dizisi hâlinde Hind seferlerine başladı: 1001-1027 yıllan arasında yaptığı 17 sefer sonucunda.246 _____TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ 247 sonra da Gür Han'ın kızı ile-evlendi (1210). Tuharistan ve Gur bölgelerini hâkimiyetine alan Gazneli devleti özellikle Hindistan'a karşı. Gvyalior. onun işgal ettiği yüksek mevkii göstermesi itibariyle ehemmiyetlidir. ' m^tmeim^ V. Râsonyr çeşfttf defilleredayanardk. tarihte ilk defa Sultan unvanını kullanmış olan meşhur Gazneli Mahmut (Yemîn'üd-devle). Tânisar. o. Karahanlılar'ın bu kolunun hükümdarları hakkında kayhaklarda fazla bir bilgi yoktur. Sîstan'ı kendine bağladı ve Ceyhun'u Karahanlılar'la sınır olarak tesbit etti. Selçuk olarak zaptedilen ve bize de böyle intikal eden adın Selçuk telâffuzu Türkçede umumî bir hâl almtşter h Selçuk şeklinin 'küçük ser mânasına geldiğini feri süren Râsonyi'ye göre. adın Selçuk (Sefoük) olması gerekliği üzerinde ısrfcfelmtştir ki. Lokhot. hem de İslâm dinini yaymak maksadıyla yapılan seferleri ile tanınmıştır. Pençâp. Moltân. Sonra W. f)aha sonra bu mesele Özerinde duran L. Und. Selçuklular İbrahim KAFESOĞLU 1. Sebüt-tegin. yüzyıl Arap müellifi el-Atfrrff Ve Rarsça Erteü^kulÛb yazan Kadı Burhân'üd-dlnTA-AneN/T tarafından da kaydedilmiştir Buna rağmen. İndus boyları.Pelliot. Oğuz başbuğu Selçuk'un Orta Asya'da Kırgızlar tarafından bâzan Mu2-(Buz) tağ denilen Sel-tağ civarında doğmuş ve adını da bu dağdan aîmış olrnası muhtemeldir. sonraki Türk kaynaklarından da bunu teyid edecek örnekler velrmîşör. Bu devletin höfeümdarları Tuğrul Kara Hakan unvanı taşımışlardır. Hattâ onun km îte evlenerek âdet gereğince bir yıl Harezm'de kaldı. 1059'da Sultan olan İbrahim Selçuldu İmparatoru Meükşgh'm tâbiiyetine girmiş. Büyük Selçuldu İmparatorluğu a. Seraları Islâmlaştırarak. hem feth yapmak. Selçuk'un ailesi.

"kâfirlere haraç vermeyeceğini' söylereyek uzaklaştıran Selçuk. 992 de Sâmânî başkneti Buhara' yi zapt etmiş olan Karahanlı Buğra Harun'un hastalığına ilâveten Oğuz yardımı sayesinde Mâveraünnehir'e tekrar hâkim olan Sâmânî hükümdarı Nuh II. bu sebeple Selçuklular'a Buhâra-Semerkand arasında Nûr kasabası civarında. O sıralarda Selçuklu ailesinin henüz eski Türk inancında olduğuna hükmetmek herhalde daha doğrudur. hâtûnun (Yabgunun zevcesi) kocasını Selçuk'a karşı tahrik ettiğine dair olan rivayet ve buna dayanılarak Selçük'un memleketinden yüz atlı ile kaçtığı hükmü sağlam esaslardan mahrum görünmektedir. Mâverâünnehir için mücadele hâlinde bulunan Karahanlılar ve Sâmânîler gibi biri Türk. Î7-1B yaşlarında bulunduğu sanılıyor. Bu mücadeleyi bahis konusu eden bazı kaynaklar. siyasî bir tâbir olarak kullanıldığı anlaşılan Türkmen adı ile zikredilen bu Türk kütlesi. Sonra da Cend'de ve havâlisinde. ıslâmiyete girmezden evvel dahi. başta Kın* boyu mensupla-rı olmak üzere. babası Dokak öldüğü zaman.Selçük'un güneye doğru hareketi ile başlayan büyük Oğuz göçünün daha ciddi.bu hususta kaynaklarımızda kâfi derecede aydınlatıcı bilgi mevcuttu?. Hazar-Türk devletine bağlı olduğu ileri sürülmüş ise de. Mansur'un ölümünden (997) sonra Sâmânî devletindeki devamlı iç karışıklıklar (Faik. eskiden beri reislik mevkiini «ünde tutan bir aileden gelmekte idi. Nitekim Oğuz devletinde Yabgu'dan sonda gelen en büyük şahsiyet olduğu devlet idaresindeki mes'ul mevkiinden anlaşılan Dokak. diğeri iranlı büyük ve teşkilâtlı iki devlet arasında. diğer Oğuz kütlelerinin külliyetli miktarda at. Ebû Ali Sîmcûr. b. oğlu Arştan (İsrail) kumandasında gönderdiği kuvvetlerle. Yabgu'nun bir Türk zümresi üzerine yapmak istediği sefere itiraz etmiş.yetersizliği olduğu anlaşılıyor. sonra Oğuzlar arasında. böylece siyasî ve sosyal yönden yeni bir hüviyet kazanmış bulunuyordu. Selçuklu göçünden bahseden kaynaklardan bir kısmı Selçük'un emri altındaki . Ailenin bu asaleti daha başka kaynaklarda da zikredilmiştir. Oğuzlar'ın ancak X. Salâcika) diye anılan ve aynı zamanda. Nûr bölgesine gelen Selçuklular Arslan'ın emrindeki Türkmenler'di. Kuvveti gittikçe artan Selçuk. yüıydıg ijkinci yarısından itibaren müslüman olmaya başlamaları ve Dokak soyundan ilk müslüman kişi olarak Selçük'un gösterilmesi sebebiyle. XIV. bu devlete Karahanlılar karşısında galibiyet sağlayarak. Kıpçak bozkırındaki Oğuzlar'ın başbuğu bulunan Dokak'ın Oğuz devleti içinde nüfuzlu bir idareci olduğu veya aynı devlette federatif bir kuvveti temsil ettiği ihtimali umumiyetle kabul edilmiştir. X.kütlelerin. Vaktiyle Selçuklu ailesindeki israil ye Mikâil gibi adlardan dolayı bu ailenin hıristiyanlığı veya musevîliği kabul ettiği iddiaları kuvvetli temellere dayanmayan tahminler olmaktantfleri geçememiştir. Yabgu Oğuzları'na subaşı (ordu kumandanı) olmuştu.meşhur Nizam'ülmülk ise Siyâsetnâmesinde bu hanedan mensuplarının babadan oğula hükümdar oldukları belirtmiş ve Tuğrul Bey'in 435. Kendisine sonraları "el-Melik'ül-Gâzî Selçuk" denilmesine sebep olan bu savaşlardan iki mühim fayda temin etti. Oğuz devletine karşı mücadeleye girişiyordu. (1043) yılında halifeye fctr mektup gönderdiğinden bahseden Süryânî yazar Bar-hebraeus sultanın bu mektupta kendisinin atalardan beri hükümdar âlisine mesup olduğunu yazdığını. Önce bir kısım müslümanların yardımlarını ve muharebelere katılmak isteyen Türklerin kendisine iltihaklarını sağladı. yıllık vergiyi tahsil etmek üzere Cend'e gelen memurlarını. kaydetmiştir. isbat etti ki. böylece yeni çevrenin siyasî ve sosyal şartlarını kavramak suretiyle devlet adamlığı vasfım isbat eden Selçuk. Dokak 'in İslâm ülkelerine karşı tertiplenen sefere engel olduğunu kaydetmekle bu Oğuz başbuğunu İslâm müdafii olarak göstermek istemişlerdir. bu tâbiiyetin şüphe ile karşılanması gerekir. komşu devletler tarafından tanınmak suretiyle devletler arası siyâset sahasında aldığı mevkiin ehemmiyetini. Dokak'jn da islamiyet ile ilgisinin bulunduğunu kabule imkân yok gibidir. hakkında malûmat sahibi olmadığımız Dokak. ahalisinin bir kısmı Türk olan bir müslüman bölgesinde yaşamak İçin zarurî ve ayrıca. Yabgu'nun yanında yetişmiş ve daha sonra babasının devletteki #Qtoek yerini işgal ederek. Bundan sonra kaynaklarımızda "Selçuklular* (Salçukiyân. Tuğrul Bey'in inşâ Divânı reisi Ibn Hassûl Selçuklu ailesini efsanevî Türk hükümdarı Afrasyab (Alp Er Tunga)'a bağlamış. Beg-tüzün mücadeleleri) ve daha güneyde yeni ve kuvvetli bir devlet hâlinde gelişen Gazneliller'in Sâmânîler aleyhin» Horasan işlerine karışmaları. yüzydıpi-feaştamda doğan Selçük'un. yabgunun hâkimiyetini kırarak. Karahanlı Nasr İligHan'ın Buhara'yı tekrar zapt ederek (Ekim 999) Sâmânî devletini yıktıktan sonra Karahanlılar'la mücadeleye giri- . Selçuklular bu yeni muhitlerinde.'Tarihteki büyük Türk göçlerinin çoğunda olduğu gibi. kalabalık oluşları ve yerlerinin kâ- fi gelmeyişi yenden. Mâverâünnehir'deki Sâmânî devletinin kendisinden yardım istemesi üzerine. siyasi imkânlar sağlamak bakımından da lüzumlu gördüğü Islâmiyeti kabulü düşünen. Aral gölü civarındaki Oğuz devletinde vazifeli olduğunu gösteren kısa bilgi dışında. yeni topraklar (yurt) verildi. müstakil bir idare kurmağı başardı. Türkler ile İslâm ülkeleri arasında bir sın» şehri olan Cend'e Selçük'un gelişi tarihte mühim bir çağın başlangıcı olmuştur. Selçuk Sır-derya (Steyhun)%fi sol kenahtt)da yine bir Oğuz şehri olan CenÖ'e geldi (ihtimal 960'ı takip eden yıllarda). dini inançlarına yabana olmadığı ve esasen Kâşgarlı Mahmûd'a göre. Mâveraünnehir'e doğru indiklerini tasrih etmişlerdir. koyun ve sığır getirmiş olmaları bunu teyid eder. Buhara ve Harezm gibi civar islâm ülkelerinden din adamları istedi ve kendisine bağlı Oğuzlar ile birlikte müslüman oldu. Fakat o tarihlerde diğer Oğuzlarla birlikte Kınık boyunun dinî durumu iyice aydınlanmış değildir. siyasî maharet ve cesaretleriyle muvaffakiyetler sağlamayı başardılar. Oğuz devletinin kışlık merkep Hazar ile Aral arasındaki. YarMent şehrinden {bugünkü Cankent harabeleri) ayrılırken Selçük'un beraberinche. fakat gürz ile vurduğu Yabgu'yu atından düşürmüştür. Nitekim daha Tuğrul Bey zamanında! itibaren tarihî kaynaklar Dokak ailesinin asaletini belirtmekte birliktirler. burada da başlıca göç sebebinin yer darlığı ve otlak.248 -TÜRK DÜNYASI EL KİTABI 249 yan bütün Türk boylan arasında "her hususta kendisine başvurulan" bir şahıstı.. sebeplerden boğması gerekir W. deve. Dokak ile kendisine tâbi kütlelerin. bu yüzden çıkan kavgada kendisi yüzünden yaralanmış. yüzyıl tarihçilerinden Hamdullah Müstevfî "Selçukluların Mâveraünnehir'e gelişleri" şeklinde vasıflandırdığı bu hâdiseyi 375 (985/986) yılında göstermektedir. Aral gölü kuzeyindeki yurtlanndjı iken. Birçok kalabalık Türk kitlelerinin Islâmiyete girdikleri bu devirde. İslâmiyet için cihâda hazır "gazi" sıfatiyle. önce Kartuklar. o sıralarda Hazar devletinin hayli sarsıntılara uğradığı ve Peçenekler'in tazyiki sebebiyle de komşuları Oğuzlar ile ittifak etmek zorunda kaldığı düşünülürse. Oğuz yabgusunun. Yeni-kent'den uzak olmayan ve Mâverâünnehir'den göç etmiş müslümanların oturduğu. Devletin askerî kuvvetini elinde tutan Sölçuk'un Yabgu ile arasının açılmasında iktidar için gizli mücadele rol oynamış görünmekte ise de. Selçuklular'ın Mâverâünnehir bölgesine karşı olan ilgilerini arttırmıştı.

askerî cevelânlarda bulundu ve daha kuzeyde kert* dişini durdurmak isteyen Ani kırallığının Bıcnı kalesi kumandanı Vaşak Pahlavunî'nin kalabalık ordusunu tatbik ettiği bozkır usulü savaş sayesinde mağlûp etti. Bâverd. Arslan'm tevkifi üzerine. kuzeye. fier iki hükümdar Buhara bölgesini bu huzur kaçırıcı komşudan kurtarmakta fikir birliği hâlinde idîler. üstelik Gazneliler ile de anlaşma hâlinde olan Karahanlılar'ın eline geçmiş bulunduğundan. Üçüncüsü. Selçuklular'ın. Farâve havalisine yerleştirilmiştir (Irak Türkmenleri). (ttfflKkrrien "hükümdarlarından" birinin kızı ite-evlenmiş olduğu rivayet edilen Setçuk'un 4 oğlu vardî: Mikâri. Şeddadîler arazfeînesd&ğru yöneldi. Arslan'm yardımcısı durumunda bulunmuş. bir sınır şehri olarak siyasî ve tarihi ehemmiyeti daima takdir edilen Cend'de 1009'a doğru. İkincisi. bu haksız muameleyi unutmamışlardır ki. Tuğrul Bey kurtarılmıştı. diğer taraftan Gazneliler'in dikkatini özerine çekmiş bulunuyordu. hâkimiyetini Mâverâünnehi^te doğru yaymak arzu ediyordu. Selçuk'tan sonra idare başına geçmiş. onu teşkilâtlandırdıktan sonra. Karahanft hükümdarı Yusuf Kadir Han (ölm. Bu hâdise Mikâil-oğullarına bağlı kütlelerin içinde bulundukları müşkül durumu gösterir.000 hane kadarı. 1024'te mevkiinden feragat eden Karahanfe "büyük kağan"ı Mahsur yerine geçen Yusuf Kadir Han'ı "büyük kağan* tanımamak için cephe aldığı bir sırada. Sultan Mahmûd'a da Mâverâünnehir ahâlisinden Ait Tigin'den şikâyet eden mektuplar gelmekte W. Horasan'a nakledilerek. onların hattâ Gazneli devleti için de tehlikeli bir duruma girmelerinden önce Türkistan'dan ve Mâverâünnehir'den alınıpgötürülmelerini sultandan rica etti. Çağrı Bey bu büyük keşif seferinin neticelerini. Bu sırada Keş (Yeşil-şehjr) ile Nahşep sahralarında oturan Selçuklular'ı uzaklaştırmak için Ali Tiğiı-ı Türkistan melik ve sultanlarına" mektuplar yazajak. Buhâra'da hâkimiyet kuran Karahanlı ailesinden Ali Tigin'in mukavemeti ile karşılaştılsy. zaman Buhara . onlarla anlaşmak istiyordu. "Ermeniye bölgesine gidebilecekleri. şimşek ve yıldırım gibi avının üzerine düşmesi dolayısiyle kendisinden bütün Türkistan hükümdar ve Afrasyablılar'ın korktuğu Selçuklu" Arslan'ı kurnazlık ve hile ile yanına Semerkand'a getirerek. İşte bu sebeple Yusuf Kadir Han ile Suttan Mahmûd arasındaki tarihî Mâverâünnehir görüşmesi vuku buldu (1025). Bununla beraber. Bey vb. Mâverâünnehir'e. uzak tehlikeyi sezen Gazneliler'in Tûs valisi Arslan Câzib'in şiddetli itirazına rağmen. orta Anadolu'ya gittikleri bu akın münasebetiyle Çağrı Bey bütün Ermeni ve Gürcü memleketlerinde bir müddet kaldıktan sonra.000 kipk süvari-kuvveti başında batı tetikametinde. Karahanlılar ile doğrudan doğruya karşılaşma mevkiinde kalmış oluyorlardı. ülkenin batı kısmını hâkimiyet altına aldıktan sonra. yâni Anadolu Selçuklu devletini kuran kol. Selçuklu tarihinde birinci plâna geçen Çağrı ve Tuğrul Beyler yolu ile imparatorluk hanedanı Mikâil nesline intikal etmiştir. Yına^lnanç. 3. siyasî tazyik ve yer sıkıntısı altında bulunan SelçuMular'ın Çağrı Bey idaresindeki doğu Anadolu'ya meşhur akını (1018-1021) bu sebeple olmuştur. bey olarak Mâverâünnehir'e indikleri. Barhebraeus (13. Anadolu'ya doğru hareket etfFJ Bizans sınfrterı eskiden ben onlarca malûmdu. Oğuz devlet teşkilâtına uygun olarak. Bunların arasında Türklerin de bulunduğu.y)'un kaydettiği üzere. 1064'ten sonra) Musa. gibi unvanlar Selçuklu idaresinde bulunan yeni hükümette eski Oğuz devlet teşkilâtının tatbik edildiğini göstermektedir l&un ömüdö olduğu kaynaklarda belirtilen -Selçuk. orada Tuğrul Bey'in Han tarafından tevkif edilmesi aralarının açılmasına sebep olmuş. onun arzusu üzerine Talaş havalisine gitmişlerse de. beyleri tarafından Sultan Mahmûd'a yapılan müracaat sonunda 4. Mâverâünnehir bu iki büyük devletim hâkimiyet turamı tahrik eden bîr ülke olduğundan. b . bunun Selçuklular'ın Gazneli-ler'den intikam almalarına sebep Olduğu görülmektedir. Van gölü etrafında Ermeni Vaspuragank»»lhğrtopraktetf»RdîfJ)örürid§ ve karşısına çıkan kuvvetleri bozguna uğratarak. ile Arslan'm oğulları. Kadir Selçuklar'ın kalabalık ve savaşçı kimseler olduklarını. Türk tazyikinden dolayı Vaspuragan kralı Senekherim idaresinde Ermeniler'in yurtlarını terk ederek. hükümdarlık peşinde koştuklarını belirttikten sonra. Fakat Karahanlı Nasr Han Selçuklulardan çekiniyor mümkün olursa kuvvetlerinden faydanmak maksadiyle. Bu esnada Tuğrul ve Çağrı Beyler diğer Karahanlı hükümdarı Buğra Han'a müracaata karar vererek. tevkifinin cereyan şeklini tasvip etmeyen Tuğrul ve Çağrı kardeşler. adları geçen yerlerde Selçuklu idaresi sona ermiş ve başsız kalan Türkmenler şuraya buraya dağılmış. Musa. böylece -dünya tesirinde' sürekli teftirler uyandıracak ulan Selçuklu devletlerinin temelini atıp. yabgu -Unvanını taşıyan Arslan. yaylı miferakjf Türfcmenlerîiie. babası hayatta iken biçsavaşta ölmüş (995'ten donra) olduğu iç»K onun Htoğlu Çağrı ve Tuğrul dedeleri Selçuk tarafından yetiştirilmiştir. En büyük oğlu olar>Mikft».öldü.250 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ 291 şen Selçuklu ailesi mensuplarının taşıdıkları Yabgu. . 7 sene mahbus kaldığı kalede nihayet ölen (1032) Arslan Yabgu'nun tevkifi hâdisesi mühim neticeler vermiştir: Önce. Fakat onları Arölan Yabgu ve Türkmenleri düşündürüyordu. daha 40? (W1flfl017) senesinde kuzeydeki Harezm bölgesini ele geçimtfş olan Gazneli Mahmûd. Arslan (Jstöit^Ûsuf. karşılıklı güvensizlik havası vardı. Türkistan ve Balhan dağları bölgesinde on binlerce süvariye sahip olduğu meşhur ok gönderme hikâyesinden anlaşılan ve 'mertliği. bütün "iran ve Turan meselesinin" görüşüldüğü bu tantanalı mülakatta. XI. Tuğrul Bey'in yanına döndü. savaşçılığı. Çağn ve Tuğrul Beyler. o sırada en çok 17-20 yaşlarında olmaları gereken JyğBlHve ÇağnJtardeşler ise. Daha 964 ve 96fe yfflanndâ Horasan'dan ©meniye bölgesine gaza i$h kalabalık gönüllüler gelmişlerdi. 1032) kardeşi M Tigin'in oradan atılmasını isterken. Hr keşif seferi yapmak hususunda anlaştılar \fa Tuğrul Bey laarru2dari uzak sah* ralaref çekken ağabeyi Çağrı Bey. Bunun üzerine Sultan Mahmûd. Nesâ. Horasan ve Azerbaycan'dan geçerek 1018 de "rüzgâr gibi uçan atlar üstünde uzun saçlı. Çağrı Beyfrt Azerbaycan havâlisinde onlarla karşılaşmasından anlaşılmaktadır! Çağrı Bey. yardım istemimi. kendileri için daha elverlşf bahalar bulabilmek Özere-. çünkü oralarda kenrtdtlerine mukuvemet edecek kuvvet bulunmadığı " şeklinde kardeşine bildiriyordu. Nahçfvan havâlisinde. GOröü-teivvetleri savaşa cesaret edemeyerek çekildikleri Içift. AB Tiğin. Arslan Yabgu ile ittifak hâlinde idi. y. yüzyıl tarihçisi Gardîzî'yi göre. . Ali Tigin'i destekleyen Arslan Yabgu'nun da kudret ve nüfuzu artmış ve o bir taraftan Karahanlılar'ın. Tekrar Mâver-âflnnehir'e döpdüktecKîlfiman da.. Çağrı Bey'in şiddetli bir baskısında Buğra Han'ın kuvvetlerini mağlûp ve kumandanlarından bazıları esir alması neticesinde. erken öldüğü tahatimgolilan (985Jten sonra) Yusuf yınat unvanı İte ve inanç ün* vanı aldığı tahmin edilen ve bilâhare yabgu olarak uzun müddet yaşayan (öl. tevkif etti ve Hindistan'da Kâlincar kalesine sürdü. Horasan'dan geliş ve geçişine Gazneli kuvvetleri engel olamamışlardı. Nasr Han'ın 403 (1012/1013)'te ölümü üzerine.Semerkand bölgesi.Selçuklular'ın Horasan'a Geçişleri Ali Tigin.

252 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ 253 Çaörı Bey'in doğu Anadolu seferinden sonra Mâverâünnehir de «W kardeşine fuK ve itibarları artmış. Gazneli Sultan Mahmûd Mâverâünnehir merkatına geldiği sırada Buhâra'dan kaçan. Fakat. Nesâ. Yabgu'nun Türkmenleri ve Ymallılar'ın (¥%$% bağlı Türkrhenier) hep birlik halinde yer aldıkları. eskiden beri Selçukluların baş hasmı olan ve aralarında "kadîm bir kın ve kan düşmanlığının hüküm sürdüğü. Buhâra-Harezm arasında seyreden. 1035 yılı başında Ali Tjn m ölümüdür Müttefîksız kalan Harun işini halletmenin Gaznelrler balLndan f e k T ^ M T ^ ^ T ? " * me8elerr1n **"*■» sönmez düşmanlığına üâveten Ali Tlğın oğuMarının da teayikine uğradıkları fşm. reddelilince bozmak ve onları birbirlerir®îlöşürmek îçfti. daha evvel oraya gelmiş olan soydaşlarına katıldılar. Kendine karşı Ceyhun ötesindeki üçlü ittifakın tesirlerine Horasan'ı kapamak maksadı ile türlü tedbirlere da başvurmak zorunda kalan Sultan MeS'ud ve#ri ve en büyük kumandanlarını. GazhşHter'e karşı onunla anlaşmış bulunan Türkmenler'in dostu yeni Hârezm valisi Harun da büyük faydalar beklediği Selçuklular'a fazlası ile itibar etmek lüzumunu duymuşta Böylece Gazneliler aleyhine üçlü bir ittifak meydana gelmiş oldu ki. Türkmenler'i Gazneli kumandanlarından Hâcib Humartaş'ın emrine bağlama teşebbüsü ve bu hususta Irak başkumandanı Taş-ferrâş'a verdiği emir ile onları tazyike başlaması. Lâhor'da faydalı hizmetler görmüşlerdir. Bâverd ve Dihistan bölgesinde. kesin itaate alamadığı Türkmenler'i daima tehlikeli gördüğü. Hindistan'da. Sultan Mahmûd'un emri ile Tûs valisi Arslan Câzib onlara karşı harekete geçmiş ise de boyun eğmeyen Türmenler. Selçuklulara adım adım takip eden Şah-meBk ?j£ce ı°î yp. Bunlardan biri. teşkilât gereğince. Türkler'in yabgusu (İnanç Yabgu) tâyin edip. Bir Gazneli mukavemeti daha kırdıktan sonra (1034). -Oğuzlann Baranlı (Koyunlu) boyundan Yenı-kent yabgusunun oğlu ve Cend hâkimi. Ancak. bir hayli at ele geçirmiş ve esir almıffi Perişan hâle gelen Selçuklular. Çağrı ve Tuğrul Beylere gelince. Bölge halkının şikâyetleri üzerine. hem dış mesele olarak düşünmek mecburiyetinde kaldığı en mühim hususun Selçuklu-Türkmen meselesi olduğu. böylece Merv. Boğa (Buka). Fakat bu ağır hareketin intikamını Musa Yabgu ite birlikte Tuğrul ve Çağrı kardeşler. Nesâ. sıkışık durumda ancak Horasan'a geçebilecek olan Selçuklular olduğu. Fakat bu sırada birbirini takip eden iki hâdise Selçuklular'ı bir tere daha çok müşkül duruma düşürdü. bir kısmı da Kirman'a inmişlerdi. Kirman'a gidenler oradan İsfahan'a geçerek. Harun'un ölümü dolayı- .Şah-melik tarafından korkunç bir baskına uğranmalarıdır. Ali Tigin emri ile. Horasan'dan çıkarmakla beraber. Çünkü başkenti tehlike geçiren Ali Tigfrv Selçuklular'a yanaşmak mecburiyetinde kaldığı gibi. Bâverd ve Farâve taraflarına geçirildiklerini gördüğümüz bu Türkmenler Kızıl. Bâdgîs. dığfer amcalar* Musa (Inanç)'yi yabgu seçmişlerdi. Dağılan* Tfcrkmenler'den Kızıllılar ve Yağmurlular (yâni Kızıl ve Yağmur emrindekilere) Balhan ve Dihistan bölgesine çekilmişler. onların yardımı ile Horasan'ı zapta hazırlanan Hfcun'un ortadan kaldırılması zor olmadı. Azerbaycan'a doğru gitmekte olan Boğa ve Göktaş'ı tekrar Horasan'a davet etmişti. Gazneli JS Ahmed b Abdls-Samed'ın sözlerinden anlaktadır. Balhan'a çekildiğini söylediğimiz Yağmur ile birlikte. gafii avladığı Türmenfer'den 7-8 000 kişi öldürmüş (425 yıl. Irak'ta. Sultan Mahmûd'un. Karahanlı kumandanlarından Alp Kara tarafından Selçuklular'a yapılan bir baskında öldürüldü. Arslan zamanındaki durumu muhafaza etmek düşüncesi SftrTuğrul ve Çağrı Beylere elçiler göndererek» onlafm da vaktiyle Arslan gibi. Taş'ı ve diğer mühim kumandanlarını öldürdüler. bir kere deha anlaşıldı. Damgan havalisini alt-üst ettiler ve fitler ile desteklenen Gazneli ordusunu bozguna uğrattılar.'kinci hâ<*se de. kendilerine yeni «HhafcJan^ilhassa amca arı Arstarfm tevkifinden sonra çoğalmış. Bununlar beraber. Bu sebeple Sultan Mahmûd bizzat sefere çıkmak zorunda kalmış (1028) ve onları Ribât-f-Ferâve'de ağır bfr mağlûbiyete uğratmıştı. Kurban Bayram. batı istikametinde harekete geçmişlerdi. Sultan Mahmûd'un siyasî baskısı neticesinde. Karahanlı devletine "iştirak" etmelerini" teklif etmi^. fakat sultanın aynimaemr müteakip tekrar yerine dönerek hâkimiyetini devam ettiren Ali Tîgirt. yukarıda söylendiği gibi. Tûs. Kasım 1030'da Gazneli ordusunda Mekrân'ın zaptında yararlık göstermişler.undan geçerek. Fakat Oğuzlar'a hâlâ da güvenemeyen Sultan Mes'ud'un. Fakat teklifin bir hileden ibaret olduğunu sezen Selçuklu reisleri taralıncte^ipta Gazneli Mahmûd'un evvelce yaptığı Horasan'a gelmeleri teklifinde olduğu gibi. Çeşitli yollardan bu bölgeye sevkedip kendisi de yola çıktığı hâlde tutamadığı Türkmenler Rey. böylece onlar kudretli fctataruma yükselmişlerdi. Gazneli siyasetinde vukua gelen değişiklik. nihayet Türkmenlerinden ayrı bulunan Yağmur başta olmak üzere Irak'a gönderilmiş olan Oğuzlar'dan 50 kadar başbuğ'un Taş tarafından öldürülmesi (1033 baharı) Mâverâünnehir'den mütemadiyen yeni iltihaklar ile artan Türkmen kütlelerinin intikam hissi ile ayaklanmalarına sebep olmuş. geniş topraklar karşılığında. bu devletlerarası münasebetlerde Tuğrul ve Çağrı beyler. Yağmur ve Göktaş adlı reislerinin idaresinde idiler ve kısa bir müddet huzur içinde yaşadtklan ve bu esnada Türkistan'dan gelen yeni kütlelerin veya İran'da dağınık hâlde bulunan Türkmenler'in kendilerine iltihakları ile çoğaldıktan sonra. yine Oğuzlar'a müracaat ettiğinden. Sultan Mahmûd öldükten sonra. zaman zaman Dihistan ve Balhan dağlarına çekilmek ve tekrar karşı darbeler indirmek suretiyle Gazneli kuvvetlerinin tam başarı kazanmasını imkânsız kılmışlardı. Kfendfleri Türkmenler'in JSIT başbuğları olmakla beraber. Selçuklu desteğini kaybetmekten korkan Harun'un rl?f E iî?wi2^ W1!" döndöter. Tirmiz. Bu sırada Sultan Mahmûd'un ölümü (1030) ve yerine oğlu Mes'ud'un tahta geçmesi ile. Azerbaycan'a yönelerek. Bunlar Boğa ve Göktaş ile diğer iki reis idi. asayişi bozucu inzibatsızlıklar göstermeğe başlamışlardı. Bu türkmenler'den bir kısmı.= Kasım 1034). Seiçukluler'ın duri|* munun tekrar düzelmesine yardım etti. kendilerini öldürmek için hazırlanan tertiplerden güçlükle kurtularak. kuvvete olan ihtiyacından dolayı. Selçuklu kütlesinin yeniden bir role sahip olmaları demekti. kendi devlet sınırları dışında dahi onları takip etmeğe çalışmasından bellidir. Ali Tigin bütün kuvvetleri ile dört taraftan taarruza geçerek verdirdiği pek ağır kayıplar neticesinde Selçuklular Harezm'e doğru çekilmek zorunda kaldılar ve orada Gazneliler'in valisi bulunan Harezmşah Altuntaş'ın gösterdiği bölgede oturdular. yani Mes'ud'un Ali Tigin'e cephe alması. Harezm'deki yurtlarını terk ederefc Ceyhun'u geçmek zorunda kurtar. Çünkü®!^ durumu meydanda ıdı: Arştan Yabgu'mffi tevkifinden sonra. yerine geçmek isteyen oğlu ve o zaman Rey valisi Mes'ud. e bir suikast neticesinde öldürüldü (Nisan 1035) ve gerçekten de Gazneli devletinin hem iç. Yusuf buna taraftar olmayınca da. çok geçmeden Karahanlı ordusunu mağlup ederek Alp Kara'yı öldürmek suretiyle aldılar (Ocak 1029). fırsat aramış ve münasebet mırmağa muvaffak olduğu (Musa yabgunun oğlu) Yusuf'u. Tuğrul ve Çağrı Beylere karşı harekete geçirmek istemişti. Serahs. Alâ'üd-devle Kâkûye'ye iltica etmişler ise de. bilhassa Yağmurun oğlu idaresinde Horasan'ın batısında Gazneliler İle mücadele alevlenmiştir.

rmm% bilhassa Çağrı Bey'in büyük gayretleri ile. bir yandan Şah-melitfın. Tuğrul Bey'in ana bir üvey kardeşi İbrahim Ytrtal ve kuvvetler) olduğu hâlde. Gazneliler'in Horasan vezirine mektup yazarak. Bu. Emirlerinde 20 bin süvariden kurutu bir ordu vardı. yersizlikten müşkül durumda olduklarını. dağınık şekilde. Kolunda. Fakat Hâcip Beğ-toğçJı kumandasında harekete geçen ve fillerle takviyeli bu ordu Nesâ sahrasında Selçuklular tarafından ağır bir mağlûbiyete uğratıldı (1035 hazirariıpır\ eon haftası). 1035 Mayıs ayinde Ceyhun ırmağını aşmak suretiyle Ğaıneö topraklarına girdiler. yanlarında Musa Yabgu 1® kuvvetleri. Farâve ve Dihistan vilâyetleri üç Selçuklu başbuğuna veriliyor.000 süvari ve piyadeden kurutu bir ordu başında Belh'e geldi ve hemen Serahs'a doğru yöneldi. çöle doğru çekildiler. Horasanda müstakil bir devlet kurmağa muvaffak olmuşlardı. Sayıları azdi fakat Merv ve Nesâ'ya doğru «erleslikçe çoğalıyorlardı. Horasan'a geçmekten başka çare kalmamıştı. Bu yoku* sahada bütün kuyuları bozuyor. Bundan büyük telâşa kapıldıkları görülen Gazneli devlet erkânının derhal yaptıkları toplantıda.adına . malzeme ele geçirdiler. 3 gün boyunca bütün şiddeti ile devam eden savaşta Gazneli ordusunu korkunç bir hezimete uğrattılar ve büyük kısmını imha ettiler (7-9 ramazan 431» 22-24 mayıs 1040). Harezmşeh İsmail Handan ile siyasî münasebetler kurmalarından ve Horasan'dan üç vilâyet daha istemelerinden anlaşılıyordu. Wr yandan d&Aîi ilgin oğullarım tazyikler» «tında bulunan. .254 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ 255 siyle bir destekten mahrum kalan. ağır bir hteimete uğradı.'Seiçuklular'ın yer yer ve devamlı taciz akınları arasında Gazneli ordusunun sahra savaşları için yetiştirilmesine çalışıldı. Fakat Seiçuklular'ın bununla fctifo etmedikleri. Hindistan'daki sultandan aldığı kefcin emir üzerine Selçuklular'a karşı hareket etti ve Serahs yatanlarında vukua gelen savaşta (1038 mâyiftnın 3. Bahar gelince. Sultan Mes'ud'un süratle onların üzerine yürünmesi fikrine karşı. halk ile yaptığı konuşmadan Selçuklu başbuğlarının öteden beri ısrarla gerçekleştirmek istedikleri devlet kurma hedefine ulaşıldığı ve bu devletin başına da Tuğrul Bey'in geçirildiği anlaşılmaktadır. Gazneli devletinden tefti almaksızın. büyük bir ordu topladı. Maiyetinde 3. şimdilik Nişâpûr'a giden sultan. o zaman 10. orada yine kendi fikrini tatbike girişti ve "bütün Türkistan'ı zapta yetecek" bir ordu hazırlattı. Merv'de "Melik'ül-Mülûk" unvan» ile Çağrı Bey . hazırlıklı olarak ve dikkatle takip edilen Selçuklular meselesini daha doğru değerlendiren Gazneli vezirinin ihtiyat tavsiyesi yerinde görüldü. Horasan'da kalmış olan kısmen reissiz Türkmenler ve ayrıca Harezmliler eski Selçuklu âlilesinin btr M üfllü mensubu etrafında toplanmakta tereddüt etmiyorlardı. İçlerinde muharebe etmek kararında olan bilhassa Çağrı Bey idi.000 atlı vardı. ayrıca onlara hiTat.hutbe okunurken. Gazneli kuvvetleri taraf ıdan terkedilmiş olan Nişâpûr'a gelerek. Abbasi halifesi el-Kaaim bi-emrillâh tarafından Nişâpûr'a elçi gönderilmesi Selçuklular'ı haklı olarak memnun etti. son baskın yüzünden hayli zayıflamış olan Sucuklular İçin. Ramazan 430 (mayıs 1039) 'da başlayan ve uzun süren muharebelerde Selçuklular yıpratma savaşları yapmak üzere. siyasî görüşten uzak ve üstelik de eğlenceye düşkün bir adam olan Sultan Mes'ud. Musa Yabgu Serahe'ı Tuğrul Bey ise Horasan'ın başşehri Nişâpûr'u almıştı. zira bu halifenin Horasan hâkimi ve bütün Türkmenlerin başı olarak Tuğrul Bey'i tanıması mânasına gelebilirdi. çöllere çekildiler. Tuğrul Bey de Nişâpûr'dan hareketle oraya gelmiş ve Musa Yabgu ile birlikte Selçuklu başbuğları bîr araya toplanmışlardı. Fakat şimdiye kadar da belirtildiği üzere. Sultan 300 savaş fili île desteklenen 50. Derhal yeni Selçuklu idaresini teşkilâtlandırmaya geçildi ve etrafa memurlar tâyin otundu ve eski Türk geleneği gereğince ileride zaptedilecek mahaller. Nitekim zaferden sonra iki taraf arasında "elçiler" teatî edilmiş ve Gazneli devleti tarafından Selçuklular'a bir nevi muhtariyet tanınmıştır: Nesâ. Selçuklu İmparatorluğum^ temellerini Horasan'dâ-'âtmışlardır. Artık Cend'e geldikleri yıllardan beri süregelen çetin mücadelelerden sonra. kendisi Hindistan fütuhatına gidiyordu! Nîşâpûr'da bulunan Gazneli ordusu başkumandanı büyük Hâcib Subaşı. Nihayet Selçuklular Merv yakınındaki Dandânakan hisan önünde muharebeyi tabut ederek. öncü ve temelle! sıfa- ti ile.Selçuklu Devletinin Kuruluşu Horasan hâdiselerini haber alan Sultan Mes'ud'un süratle harekete geçtiği sıralarda Çağrı Bey Tâlekan ve Faryâb taraflarını zapta uğraşıyor. TQ|Kmenler'i Horasan'dan bu defa tamamiyle çıkarmak için. burada kendilerine yurt verilmesi için sultanın nezdinde aracılık yapmasını rica ettiler. aşağı-yukarı 100. akınlarını Belh ve Sistan'a kadar genişletmelerinden. Çağrı Bey Serahs'ta idi. diğeri yüfe-sek devlet adamlığı vasıfı ^-siyaset zekası ile tarihte şöhret yapan Çağrı ve Tuğrul kardeşler en büyük iki Törifc-islâm siyasî? teşekkülünden îlkinin. Gazne devletinin başında dolaşan bu büyük tehlike karşısında dahi muharebenin idaresini kumandanlarına bırakıp. Tuğrul Bey tarafından diğer Selçuklu reislerine tevcih edildi. Tuğrul ve Çağrı Beyler. Yalılar (Yusuf YınaPm oğlu. emellerine kavuşmuşlar.000'lik orduyu susuz bırakıyorlardı. süvarilerinden bir kısmı da Belh kapılarında görünüyordu. e . ibrahim Ytotlto. menşur ve sancak gönderiliyordu (ağustos 1035). Sultan Mes'ud'un oradaki tahtına oturduğu zaman. maiyetinden 100 kadar atlı ile kaçabildi ise de Hindistan'a giderken yolda kendi adamları tarafından öldürüldü. Sultanın kumandasında ve devrin tarihçisi Bayhakî'ye göre "Bütün Türkistan'ın da mukavemet edemeyeceği kadar büyük ve teçhizattı" olan bu ordu etraftan katılan yeni kuvvetler ile durmadan artıyordu. Selçukluların böylece Horasan'a geçişleri tarihin tnüftim-hâd'ısilerinden birini teşkil etmiştir. Bunun üzerine Selçuklular'a karşı Nesâ'ya değil de.000 kişilik bir süvari ordusuna sahip oldukları bilinen ve esasen gelişmeleri. Selçuklu başbuğları Nesâ'ya geldiklerinde. Selçuklular yine Çağrı Be/ki İsrarları neticesinde ortaya çıkıp. Seiçuklular'ın Gazne devletine karşı kazandıkları bu ilk zafer kendilerine büyük bir güven sağladığı gibi. Sultan Mes\jd'u karşılamaya karar verdHer. arkalarından gelen ve fasılasız ara hücum ve baskınlar ile sarstıkları. burada bir devlet kurmak imkânının mevcudiyetini gösteren ilk alâmet olmuştur. Selçuklu İstiklâl savaşı idi. Bunun üzerine Mes'ud. Zira Mri cesaret ve şecaati. aynı zamanda. şehrin en sayılı adamı olan Kadı Sâid kendisine "Efendimiz" diye hitap etmişti. Türk hâkimiyet alâmeti olarak yay taşıyordu. Sultanın kumandasındaki Gazneli ordusu önünden yavaş yavaş Serahs'tan kuzeye. Bu mm Selçuklu zaferi Horasan krt'aeını doğrudan doğruya Selçuklu idaresine sokan keefrrneticöli bîr savaştı. Sultan Mes'ud. Çağrı Bey Mervl. İbrahim Yınal'ırt'es-Sultân-ul-Muazzam" Tuğrul Bey adına hutbe okutmağa başladığı (mayıs 1038) Nişâpûr'a haziran ayında parlak bir törenle Tuğrul Bey girdi. hazineleri ve pek çok silah. Gazneli ordusu tarafından sahralarda takip edilmeleri imkânsızdı. Bu esnada Suttan Mes'ud Selçuklular tarafından boşaltrtmış olan Nişâpûr'a girdi (kasım 1039).

zekâsını ve siyasî thatasrrlU üstünlüğünü takdir ettiği küçük kardeşi töğftjl Bey'in devletin reisi olmasına fiza gösterecek kadar mahviyet sahibi ulan Çağn Bey Sori hâdiselerden sonra hastalandı ve 70 yaşında olduğu halde Serahe cehrinde vefat ötB (safer 453 »fftert 1060). Alp Arslan ölürken yaptığı vasiyetler arasında. Ertaş tarafından yakalanarak. Kara Arslan Kavurd 1041'den itibaren boralarda Buveyhîler'e karşı faaliyete geçmiş ve emrindekr Türkmen kuvvetleri şiddetli mukavemetle karşılaşmış ise de. Emîr^-müminîn'e olan sadâkat beffiHliyordu. Bağdad'a gönderildi. Melik'ul-Mülûk Çağrı Bey'e ve+terat merkez olmak üzere. Selçuklu devletinin hâkimiyeti böylece doğu. Harezm seferini yaptı. Tuğrtıl Bey Selçuklu devletinin sultanı ilân edildi. Kavurd.000 süvari ile Herat'ı zaptettikten sonra. Daha sonra aynı ay içinde Mevr'de akdettikleri ve Tuğrul Bey'in konuşması ile açılan büyük kurultayda mühim kararlar alındı. Kutalmış (Arslan Yabgu'nun oğlu) Curcan ve Dâmgan'a ve Çağrı Bey'in oğlu Kavurd. bölgede ve Büst havalisine tama-miyle hâkim oldu ve orayı Selçuklular'a bağladı. Tuğrul Bey'e gönderilmiştir. Selçuklu fütuhatı bu esas üzerinde devam etti: Yabgu Kelân (büyük yabgu) di°ye anılan Musa 5. meşhur Selçuklu düşmanı Şahmelik. Tuğrul Bey'in müdahalesi ile durduruldu. Gazneli ordusunu mağlûp etmek suretiyle aldı. Halifeye hitap eden bu mektupta Son durum arz olunuyor ve Horasan'da adaletin tesis edildiği. hak yolunda yüfünâceği. hayrt* verici cesareti. iki devlet arasında Hindukûş dağlarını sınır çizen bu andlaşma 50 yıl kadar devam etmiştir. gizlice kendi yayının kirişi ile boğduruldu. batıda da Tuğrul Bey'in idaresinde geniş ölçüde fütuhat gelişmekte idir Tuğrul Bey bizzat gittiği Taberistan. Selçukluların başlangıcından beri. sultandan af ricasında bulundu ve affedildi. bunlar Sultan Tuğrul Bey'in emrinde idiler. büyük kumandanbk kabiliyeti ile devletin kuruluşunda birinci derecede rol oynayan. Kirman'a kaçan Cend hâkimi. bir müddet kendi yanına alıkoymuş ve daha sonra ona Mâzenderân'ı iktâ etmiştir. 1050 sonbaharında Fars bölgesini alarak. Yine alınan karar tatbikatından olmak üzere. Selçuklular'a tâbiiyetini arz eden Sîstan hâkimi Ebu'l-Fazl ile birlikte. Sonra Tirmiz ve civarını zapteden Çağrı Bey bütün bu bölgelerin idaresini Alp Arslan'a tevdi etti. Kirman havalisine tâyin edilmişlerdi. kurtarmış böylece bütün Kirman'ı Selçuklu hâkimiyeti altına sokmuştu. Çağrı Bey'in Gazne'yi zaptetmek için yaptığı neticesiz teşebbüsten doğan uzun süreli mücadelelerde bilhassa Alp Arslan büyük yararlıklar göstermiş. Bâdgîs. 469 (1067) senesinde tekrar isyan ettL Alp ArslaıYm oğlu Melikşah'm veliaht olarak adını hutbede okutmak istemiyordu. 1043 senesinde. Kirman'a gönderildiğim söylediğini Çağrı Bey'in oğlu. 460 (1068)'tan sonra Fars'a hâkim olan Kavurd'un elindeki ülkelerin sıkı kontrol altında tutulması da vardı.000 kişilik süvari kuvveti ile Kirman'm kuzey bölgesi öten Serdsîr'e girmiş {«J81:başlar4v«:^ihayet baş şehre kapanan Buveyh? Abû Kâlicâr'ın naibimden şehri tesüm aJmifi Kirman'ın güney bölgesindeki dağlık Germefr'i de. 1064 yılında Sultan Alp Arslan'a karşı saltanat dâvasına kalktığı için sığındığı Herat kalesinde yakalanarak. Büst ile Stöfân havalisi MUİMiYabgu'ya venWve sultan sıfâft ile başkenfftişâpûrtla kalan Tuğrul Bey. Selçuklu elçisi Ebû Ishâk'uf-Fukkâî ile. ülkesi oğlu Alp Arslan tarafından korunmuştu. Nişâbûr'u bırakarak.dahasonra Alp Arsfer* tarafındanMerVdfeyaptmteıntürbeye nakledildi. Bu kararlar gereğince. Melik Çağrı Bey de Selçuklu devletinin doğusunda kendisine ayrılan ülkeleri zapta girişmişti. O devrin âdeti gereğince. Tuğrul Bejfo imzasını taşıyan bir mektup. Alp Arslan. buradan Buveyhîler'i uzaklaştırmıştır. 1040 senesi sonunda Sîstan'a giden ve orada kasım 1041'de hâkimiyetini kurarak Yabgu adına hutbe okutan (Yusuf Yınal'ın oğlu ve İbrahim Yınal'ın kardeşi) Ertâş. bizzat kendisinin kumanda ettiği 5-6. BerûdrdH ve arkasından . civarJ^pmdarlara fetih-nâmeler gönderildi. Hanedanın ikinci derecedeki âzasından İbrahim Yınal Kuhistan'a. Kazvîn. Bölge Selçuklu devletine bağlandı.1042'de Rey'e geldiği zaman İbrahim Yınal taralından törenle karşılanan Tuğrul Bey. Müteakiben Cûzcân. Ista- . 1054 ekiminde Sîstan'a gelerek Hind Denizi sahilindeki Mekrân bölgesini de Selçuklular'a bağlayan »Çağrı Bey'in oğlu. Burası 4»£1045/1046) 'de kesin olarateBlçukk*lar'a Intteal etmiştir. Rey şehrini ele geçirerek kendi sultanlığını ilân etmek üzere harekete g€£ti. 1040 sonbaharında kuşattığı mühim Belh şehrini. yakalandı ve daha fazla karışıklıklara meydan vermemek için.256 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ 257 ç-Sultan Tuğrul Bey: Muharebenin son günü cuma namazından sonra yaptıkları toplantıda.^öiği Arabistan yarımadasındakfc&lmman'l Selçuklu idaresine bağlamakla geniş bir ülkeyi ele geçirmiş bulunan Kavurd. Kendiliğinden tâbiiyet arzeden j#femüz emirliği üzerinden . Anadolu Selçuklu âliesinin dışındaki bütün Selçuklu hânedalarının atası oto Çağn Bey'in Hatice Arslan adlı kızı halife el-Kaaim bi-emrillâh 9e evli idi. Naaşt. kuzey ve güney yönlerinde yayılırken. Yeni Gazneli kuvvetlerinin mağlûp edilerek uzaklaştırılması Alp Arslan'in kazandığı ilk başarı olmuştu. Melikşah suttan olunca. Alp Arştan bu büyük amcasını affetmiş. süratle Kirman'da görünmesi neticesinde. iütûhat sahasına daha yakın olan Reyi başkent yaptı ve şehrin imâr edilmesini emretti. burayı hareket üssü yaparak. küçük kardeşi Alp Arslan'm Selçuklu tahtına çıkması üzerine saltanatta hak iddiası ile isyan etti ve Alp Arslan'ın Kafkas seferini yanda bırakıp. Huttalân «s diğer Tuharistan şehirlerine hâkim oldu. idaresindeki ülkeleri almak için gelen Karahanlı Arslan Han'ı geri püskürttü ve Karahanlı hükümdarı Çağrı Bey ile yaptığı anlaşmada adı geçen bölgelerde Selçuklu hükümranlığım tanıdı. frak bölgesini aldı. ülke ve ileride zaptedilecek memleketler Selçuklu hanedanına mensup üç başbuğ arasında taksim edildi: Seföfi^ve Belh şehirlerinin dâhil bulunduğu Ceyhun ile Gazne arasındaki bölge. sultanın huzuruna gşfirildl. Çağrı Bey 435 (1043/1044)'te hastalandığı zaman. arkasından Taberek. eşkiya Kuf8 ve Kûfec reislerim bi* baskında kılıçtan geçirmek suretiyle. Sultan Tuğrul Bey'in Harezm seferi esnasında. Melikşah ve NteârcVüi-mülk^ idaresindeki kuvvetlerle yaptığı Hemedân civarındaki savaşta (15 mayıs 1073) mağlûp oldu. Tuğrul Bey ile birlikte. YâkûtTnin bu bölgeye hutbeyi babası adına okutma teşebbüsü.Cibâl bölgesinin başlıca şehri Hemedân'rKftkuyelerden Almıştı. Curcân havalisini devlete bağlar ve oralardaki Bâvendl ve ziyârî {Vaşm#h1| hanedanlarını tâbiiyetine alırken [433 = 1041/ 1042) ibrahim Ytnafr İranlı an mühim merkezlerinden olan Ray1! aaptecHp. Muizz'üd-devle ve Fahr'ülmülk lâkapları ife anılan Musa Yabgu. İmparatorluk kuvvetlerinin Kirman'a gelmesi üzsrine anan diledi ve tekrar affedildi. merkez Merv olmak üzere. . Sistan'da Selçuklu hâkimiyetinin yefc leşmesinde büyük gay'rötler sar/eden Ertaş Tabes'de bir suikast neticesinde öldürüldü (440= 1048/1049). Nihayet 1059'da tahta çıkan yeni Gazneli sultanı İbrahim ile Çağrı Bey arasında sulh yapılmıştır ki.

Kafkaslarda doğru ilerleyerek Erran bölgesine girip Şeddadîler ile birlikte. Bey n^dine göndermişi. Gürcüler ile savaştılar. Gürcü kralını kurtarmağa çalışıyordu. e£A!ıkâm'us-suitâniye* yazarı. Azerbaycan'a gelen Tuğrul Bey. Diğer Oğuz kütleleri ise. Azerbaycan'a gâtti. İbrahim Yınaf Kinkîveir. el Melik'ür-Rahîm Husrev Rrûz'un idaresindeki Bağdad dışında. Ancak. bölgedeki Bizans'ın şöhretli generali Nikephoros Bryennios'a rağmen. affedildi ve yine Cibâl ve Azerbaycan bölgelerinin başına getirildi. yy sonu) göre "ateş fışkıran kara bulut" gibi gelerek Erciş'i aldı ve müstahkem Malazgirt kalesini kuşattı. halifenin göndereceği imam tarafından beş vakit namaz kılınmasına ve orada Tuğrul Bey adına hutbe okunmasına müsaade etmiştir. fakat sultanın karşısında tutunamaya-rak. Anadolu'ya karşı yanında kalabalık kuvvetler bulunan. oradan günşye indiği zaman Güfcü. Gence ve Tebriz'de kendi adına hutbe okutmak suretiyle. Burada kendisine iltihak eden tâbiiyeti altındaki Diyâr-ı Bekr Mervânî kuvvetleriyle Erzurum'a kadar ilerledi. Şi'î Buveyhî hâkimiyeti. Buveyhîiefin elinden çılaan bu bölgelerde Sultan Tuğaıl Bey ve İbrahim Yınal adlarına hutb& okundu. Tuğrul Bey. kış da yaklaşmış olduğundan.Besâsîrî'nin Selçuklu taraftarlarını takibe başlaması dolayısiyte ve halife el-Kaaim bi-emrillâh'in daveti üzerine Bağdad'a yöneldi. Diyâr-ı Bekr istikametinde Mervânîler arazisine. 1054 sonlarına doğru. Bu sırada Tuğrul Bey Azerbaycan üzerinden Doğu Anadolu'ya bir sefer daha tertip etti. bıraktığı kuvvetler tarafından kuşatılmasına devam edilen Malazgirt'e döndü. Araş nehri ile Murad suyu arasında çarpıştılar. Kaa2i'l4çuzât el-MâverdFyi Tuğrul. Meyâfârikîn (Silvan). bir kısmı da Sincar. Musul hâkimi Ukaylîler'in elinde bulunan Karmîsîn'de Tuğrul Bey adına hutbe okunmuştu. Ahvaz. Hûzistan ve Elcezîre Selçuklu hâkimiyetine girmekteydi. Yukarıda "Irak Türtemenleıf^ olarak andığımız ve Boğa. Tuğrul Bey başkenti Rey'e gitti. Türkler Van Gölü yakınlarından Trabzon'a kadar olan sahada yayılmışlardı*. İsmail'i gönderdi (441-1049/1050). Yalnız kalan Kutalmış'ın Gence muhasarası da netice vermeyince Sultan Tuğrul Bey yukarıda Şehrizûr bölgesinde gördüğümüz İbrahim Yınal'ı Azerbaycan valiliği ile. esirler ve ganimetlertftey'e Tuğrul Bey'e götürürken. Yapılan anlaşmaya göre. Wr yandan da Şeddâdîier'in merkezi Dvin'eş kadar ordu sevkeöyıişti. Selçukluların mancınıklarının Rumlar tarafından yakılması neticesinde. Irak-ı Acem. Bizanslın bu suretle karşı koyması üzerine. (ölm.Acem fütuhatında bulunan Kutalmış'ı büyük bir ordu başında Azerbaycan'a gönderdi. Gürcü kiralı Bagrat tarafından da desteklenen bir Bizans ordusunu Gence'ye göndermiş ve orayı kuşatmakta olan Kutalmış Tebriz'e doğru çekilmek zorunda kalmıştı. Sermac. fidye karşılığında. Bu sırada. feurayı Bağdad Buveyhfleri*n6 meyleden Kâkûye ailesinden. Elceatöre ve Azerbaycan'ın kudretli siması hâline gelmişti/ Tuğrul Bey'den Cibâl bölgesinin kendisine terkini telep etti.kralı Liparit Humandasındaki Bizans-Ermeni-Gürcü ordusu tarafından pusuya düşürülerek şehit edildi (1047). başta Liparit olmak üzere. akınlarına devam ettiler. Türkler'e karşı harekete geçerek. Türk kuvvetlerinin Çoruh ve Kelkit vadilerini ele geçirdikleri bu sırada. Şimdiye kadar Selçuklu devletinin kurutuş ve gelişmesinde büyük hizmetlerini gördüğümüz İbrahim Yınal. 1054 'de. Kutalmış'ın sonra Kars'a hücum ettiği sıralarda. bir yıl süren muhasaradan sonra. hilâfet merkezinde daima Mısır Fâtımîleri tarafından desteklenen başkumandan Arslan'ul. Selçuklu devletine yıllık vergi ödemeyi reddetmiş olan imparator. Diğer bir kısım Türkmenler de.b. bilhassa Bizans'a karşı kazanılan zaferden sonra. yıllık vergiyi kabul etmeyen imparator endişe içinde doğu şehirlerinin surlarını ve kalelerini tahkime başlamıştı. Dihistan ve havalisini. almış ve kuvvetlerinden bir kısmı da Hûzistan bölgesini işgale başlamıştı. bîr yandan Anpye. Elçiyi 4 fersah mesafeden hürmetle karşılayan Tuğrul Bey ona "askerlerinin" pek kalabalık olduğunu ve mevcut topraklanfttft kâfi gelmediğini söylemişti. Bizans tarihinin meşhur şahsiyetlerinden "Bulgarokton" diye tanınan imparator Basileios II. Yâkulî ve malyyetindeM Türkmen beyleri. Erzurum işgal edildi. imparator Monomakhos İstanbul'daki harap olan camii tamir ettirerek içme kandiller astırmış. Esir edilen on binlerce kişi ve çok sayıda kumandan arasında Gürcü kiralı Liparit de vardığı8 eyKtt 1048). Taberistan üzerinden. Tuğrul Bey'den önce ve o sıralarda Türkistan'dan yeni gelen Tüfiflmenterth buralardaki harekâtının önlenmesi için halife el-Kaaim bHemrHlâh tanınmış İslâm hukuk bilginlerinden. ağır zâiyat verdiklerinden. bazılarını yerterinderc'çıkarmak suretiyle. Mardin bölgesine ve Cizre'ye kadar ilerlediler. oradan Azerbaycan'a yöneldiler. Bizans başkentine kendi elçisi Şerif Nasr'üd-din b. fidye almadan şerbet bıraktığı Liparit ile birlikte barış müzakerelerini yapmak üzere. İki ordu Hasankale önlerine karşılaştı. Tuğrul Bey'e zengin hediyeler getiren Bizans elçisi. sığındığı Sermac kalesinde teslim olmak zorunda kaldı. Fakat bunlar Mervânîler ve Musul hâkimi Ukayîler tarafından durduruldular. İbrahim Yınal. Selçuklu şehzadeleri Erzurum ovasına kadar ilerlediler ve önce Erzurum şehri yanındaki büyü* ve zengin Eften {Karfe-&zen. Ermeni topraklarına akınlar yaptılar. Tuğaıl Bey'in emri özerine. buraların mahallî hâkimlerinden bazılarını tâbiiyetine kabul etmek. Revvâdîler'i ve Şeddâdîler'i itaate aldıktan sonra Bargiri (Muradiye)'yi zaptedip. Sultan Tuğrul Bey. bugünkü Kara2> şehrini zaptetdiler.258 —TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ 259 han. Kutalmış da ona katıldı. Sultan Tuğrul Bey.000 kişilik Bizans ordusu Pamm ovasına gelmiş bulunuyordu. Karmîsîn ve Hulvân'ı zaptetditer (1042/1048). Uparitl-idaresiııdeW bütün/ Gürcistan ve Abhaz kuvvetleri ile takviyeli Katakalon kumandasındaki 50. Bundan sonra Tuğrul Bey İsfahan'a giderek. S*lçuk1ular'frr Bteandı* lar'a karşı kazandıkları bu ilk ve büyük Pasinler zaferi sebebi ite Bizans imparatoru Monomakhos Tuğrul Bey ile anlaşmaya mecbur oldu. Nusaybin ve Hulvan havalisine girdiler. Selçuklu devletine bağladı ve İbrahim Yaratl ve Kutalmış idaresinde sevkettiği ordular Dfoever. Husrev Rrûz'un Şîraz'da alevî hutbesini ikâme etmesi. imparatorun emriyle. Urfalı Mateos'a (11. Bu harekâta Musa Yabgu'nun oğlu Hasan da katılmıştı. Bilindiği gibi. Şiddetli hücumlar fayda vermedi. 1025) zamanından beri Bizans imparatorluğunun takip ettiği doğuyu ilhak politikası sonraları da devam etmiş ve imparator Konstantinos Monomakhos (1042-1052) Ermeniler'i ve Gürcüleri baskı altında tutmak ve akınları durdurmak için. İbrahim Yınal ile birlikte Irak. Bizans'a karşı gönderdi. Sultan yanında veaM AmîdHtt-mülk'ûl-Kündürî olduğu hâlde. onu Azerbaycan'a gönderdi. böylece Irâkı Acem'den sonra Fars. Çağrı Beyin oQlu YâkutTyi memur ederek. fit-lerin de bulunduğu ordusu ile Bağdad'a yaklaştıkça huzursuzluğu artan Besâsîrî . gtoi başbuğların idaresinde bulunan Oğuzlar'ın bir kısmı Van bölgesine (Vaspuragan) girdiler ve Erzurum'a kadar olan sahada "kartal gibi süratli" atlar üzerinde dolaştılar. şi'î Buveyhîler'in tazyiklerini artırmaları. Selçuklu kuvvetleri Gence önünde Bizans ocçlysunu bozguna uğrattı (1046) ve arkasından Pasinler'in fethine girişe Hasan. kalesi ve Şehrizûr'u aldıktan sonra. Göktaş v. Tuğrul Bey. Savaş Bizans ordusunun hezimeti ile neticelendi. her tarafta yıkılmakta.

Yınal karşısında müsbet netice alamayan Tuğrul Bey Bağdad'dan yardım üsterken. sevildiği bir bölgede olduktan başka. Süleyman'ın sultanlığını ilân etti. Bü durum. hfFatlar verdiği TuğMil Bey'e tac giydîmöş ve altın kriıç kuşatarak onu "Doğunun ve Batının1^ fcürndarf Sân etmiş (26 zHRftde 449 = 25 ocak 1058) ve ona Ebû Talip köh^eslU* ItOKrı'üd dünyâ ve'd-dîn îâkebfhr ve Yemîn-ü emMwrrfiln^^1ÖrtwBiînı veriTtâjfîr. Vefatı üzerine Kutalmış'ı muhasarayı bırakarak acele başkente dönen vezir Amîd-ül-mülk. kendi adına Kazvîn'de hutbe okutan (Yusuf Yınal'ın oğlu ve ibrahim Yınal'ın kardeşi) Er-Sığun (Er-basgan?) ve Erdem'in yardımları ile duruma hâkim olmağa çalıştı. eskisine 50. Kutalrruş'ın kardeşi ReftıWgin'in Hûzistan'dak?. bir yandan da batıya doğru fütuhata devam etmek hususunda Tuğrul Bey'in düşünce ve siyâsetini tamamiyie takviye etmekte idt.Saltan Alp Arslan: Sultan Tuğrul Bey'in çocuğu yoktu. Bağdad'a ulaşan Tuğrul Bey. fakat evlenme işi ile pek fazla meşgul olunamadı. Bu arada ordu başında Rey'e gelerek kendisini sultan ilân etmiş olan Kutalmış. Sincar ve Cizre hücürh ile aftncfr: Mervânî hükümdarı île Hille hâkimi bir kere daha itaatlerini bildirdiler. onu sarayına götürdü. bu sebeple Selçuklu devletinin ilk sultanı olmuş ve 25 yıl sunan saltanatı esnasında temelini attığı Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun Yakın-doğuda din? anlaşmazlıkları giderici. Gird-i kûh kalesine çekilmiş ve vezir Amîd'ül-mülk tarafından kuşatılmıştı. Hatife tarafından hilâfet sarayına davet edUdi ve burada 6ültan Tuğrul Beyin islâm âleminin müdafaasını deruhte edi-şini meşrulaştıran bir tören yapıldı. Amîd-ül-mülk'ü azlederek yerine Merv'de iken kendi veziri bulunan Nizâm'ül-mülk'ü hükümet başına getiren ve yüksek devlet makamlarında değişiklik- . 120 yıldan fazla bin zamandan beri ftüküm süren ş?"i Buveyhî devltftl sona erdi. Bağdad'a kadar ilerlemiş. Bağdad'dan kuzeye doğru çekHdi. Alp Arslan Rey'de 7 cemâziyelevvel 456 (27 nisan 1064) 'da tahta çıktı. BesâsîrTden kurtularak dönen halifeyi karşılayıp katırının dizgininden bizzat çekerek. Bütün Selçuklu devlet ricalinin ve hilâfet erkânının hazır bulunduğu bu törende Tuğrul Bey keftdfaini hilâfet tahtının yanında. âsiler te'dip edildi ve Tuğrul Bey tarafından eMtfetfk'ür-Rahîm. oraya ikimi bir sefer yapan Tuğrul Bey. ezanı şiî tarzında okutmuş. hükümdarlığı kardeşine bırakmak istemeyen Alp Arslan vali bulunduğu Merv'den yetişemeyince. 36 yaşındaydı. Aynı ay içinde harekete geçen İbrahim Yınal ve Yakut? ile birlikte sultan Musul'a yönelince Besâsîtf SuriyeVe 'kaçtı. iş birliği yapmış olan Kutalmış onun mağlûbiyetinden sonra. ibrahim Yınal ile. d . asayişi yerleştirici vasfı ile de sarsılmaz bir siyasî teşekkül olarak gelişmesini tamın etmiştir. HUBN*-Aruz ve adamlannrtş*yakalanması ve hapsedilmek Bö. Süleyman güçsüzdü. Hâdise. Fakat. Bu itibarla Tuğrul Bey Türk ve İslâm tarihinde seçkin bir yer tutmaktadır. Buveyhî hükümdar* ei-Melik'ü^Rehîm. kardeşi Çağrı Bey'in oğlu Süleyman'ı veiiahd göstermişti. Çağrı Bey'in oğuttentu: Horasan'dan Alffc'Jftalan'ı «Mte* man'dan Kavurd'u. Esasen yaşlanmış olan Tuğrul Bey bu sırada isyan eden Kutalmış ile uğraşmak mecburiyetinde kalmıştı. Arslan'ül-Besâsîrî'nin Fâtımîler'den aldığı yardımlarla Rahbe'de kuvvet toplaması üzerine ona karşı gönderilen Kutalmrşfın yenilmesi (1057 ocak) Tuğrul Beyi sefere zorladı.£akat ertesi gün şehirde çıkan fcrir kargaşalığa Kerh mahallesinde oturan Şiilerin karışması fle durumun ağır bir şekil alması ■özerine. kaçarken atından düşüp öldü. makamına oturttu ve Sav-tigin. Nikâh ağustos 1062'de kıyıldı. Fakat. Alp Arslan ile Damgan civarında karşılaştı. yıllık tahsisat ayrıldı. Bağdad'da ve sürml İslâm âleminde büyük bir sevinç yarattı. halifeyi Bağdad'dan çıkararak hutbeyi Fâtimîler adına çevirmiş. kardeşi Resûl-tigin ile birlikte saltanat dâvasına devam ederek. Nusaybin'e kadar ilerlediği zaman. hususi? surette hazırlanmış tahta oturan ve teşekkürlerini ifade eden halifeye hürmetle mukatebe etti. Hîlle'de yakalanan Besâsîrî kuvvetleri mağlûp edildi ve kendisi öldürüldü (ocak 1060). Musul bölgesi Besâsîrî'nin istilâsına uğrayınca.000 dinar ve 500 "kor" buğday ilâvesi ile. mağlûp oldu. Nihayet 8 ramazan 455 (4 eylül 1063)'te 70 yaşında olduğu hâlde vefat etti. kardeşi Resul -tigin de esir edildi. Esir alınan Ahmed ile Muhammed öldürüldü ve ibrahim Yınal da kendi yayının kirişi ile boğduruldu^ Tuğrul Beyin meşguliyeti sırasında yeniden harekete geçen Arslan ül-Besâsîrî . Bağdad'da kendisinin yaptırdığı sarayda halifenin hetjiye ettiği. Anadolu hududundan da Yâkutî'yi süratle yanına çağırdı ve Rey civarındaki savaşta (1059) âsi orduyu mağlûp etti. para bastırdı. Tuğrul Bey. fakat Tuğrul Bey'in muzafferen Bağdad'a gelmekte olduğunu öğrenince kaçmıştı. kardeşi Er-taş'ın Muhammed ve Ahmed adlarındaki oğullarının askerleri ile de hayli kuvvet- lemnfcg olan Ibranim. Çağrı Bey'in kızı Hatice Arslan Hâ-tun'un el-Kaaim bi-emrillâh ile evlenmesi sayesinde de hilâfet ailesi ile Selçuklu hanedanı arasında bağlantıyı kuvvetlendiren bir akrabalık kurulmuş oluyordu. Bundan dolayı o. Bağdad'da ve sünnî İslâm dünyasında taltoenin Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey adına okunmasını emreden eMteaim b*-emriilâh parlak bir tören ile karşriamağa hazırlandığı Tuğrul Bey'den hilâfet merkeziriegifmesi için izan ricasında bulunan bir nezaket mektubu aldı ve Tuğrul Bey 25»ramazan 447{t?«cak 1055)'de Bağdad'a girdî. Tuğrul Bey Içumandan Ay-tigin'i Bağdad'a şifana {vali) tâyin etti. Halîfeye. Bu sırada Tuğrul Bey'in pek sevdiği ve devlet işlerinde nüfuzu olan zevcesi öldü ve Tuğrul Bey hatife el Kaaim bi-emriilâh'ın kızıyla evlenmek istedi. fanının bastırılmasından sonra İbrahim Yınal'm da emir almaksızın Musul'dan ayrılarak eski bölgesi Heme-dân'a gitmesi üzerine. vazifesinden izinsiz ayrılması halifenin aracılığı ile cezalandırılmayan İbrahim Yınal'ın Fâtimîler ve BesâsîrTnin de tesiriyle açıktan açığa isyan ettiği haberi üzerine geri döndü ve âsi şehzadeyi takibe başladı. Gümüş-tigin ve Erdem gibi büyük kumandanlann dahil bulunduğu «kalabalık bir ordunun başında derhâl Besâsîrî'yi takibe çıktı. aynı zamanda Abbasi halifesini himaye etmek yoluyla sünnî İslâm dünyasının müdâfaasını da üzerine almış bulunuyordu. bir yandan şRHği kaldırmak. Musul ve Sincar havalisini İbrahim Yınal'a tevdî ederek. Su ari-da. Bundan sonra el-Kaaffm K-emriilâh sancaklar.260 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ 261 nihayet Mısır'ı durumdan haberdar ederek. Adaleti ve dindarlığı bütün kaynaklarda belirtilen Tuğrul Bey zekâsı ve siyasî görüşlerinde-ki isabet ile Selçuklu ailesi içinde temayüz etmiş. Tuğrul Bey'e itaatim bildirdi. Sonra. kıymetli taşlarla süslü. Rey'deki türbesine gömüldü. Bağdad'a gelişinde hilâfet veziri tarafından büyük bir törenle karşılandı. BÖyleöe Is^âıtı dünyası Özerincteki hâkimiyeti tasdik edîfmif olan Tuğrul Bey aynı zamanda yeryüzünün dünye$ hükümdarı ilân edilmiş bulunuyordu. Hu-m&Miglrt. Basra ve havalisini zapta girişmiş. 3u sırada Bağdad'da bulunan ve büyük şenliklerle düğünü yapılan Tuğrul Bey Rey'e dönerken hastalandı ve bir daha kalkamadı. bir altın taht üzerinde oturan Sultan Tuğrul Bey böylece Bağdad ve Selçuklu Oğuziarı'nın yayıldığı Irak-ı Arap memleketlerini kendi devletine bağlamış.

fakat fasılasız olarak. ahâliyi yıldırmaktan ibaret. Alp Arslan'ın dikkat ve ısrarla tatbik edegeldikleri akınların daha ziyade askeri yönden ehemmiyetli yollarla. Arslan Argun Harezm'e. harb malzemelerine karşı faaliyet gösterdikleri. Bunlar kendi ülkelerini yağmalıyorlar. oğullarından Arslan-şah Merv'e. Muş ve civarına kadar sokulmuşlar. gelecek istilâyı kolaylaştırıcı vazifelerini yapıyorlardı. kışları Azerbaycan'a dönüyorlardı. Gürcü ve Abhaz tfökû^arterimn mağlûp ecfamesi ve Gence. îftfiyar amcası Musa Mâzenderân'a. Oğlunun başarısından çok memnun olan Alp Arslan. sultanın umumî talimatına aykırı davrananların ağır takibata uğratıldığı bu harekâtta bütün faaliyetin belli plân dahilinde yürütüldüğünü ortaya koymaktadır. Selçuklular'a tâbiiyeti kabul etmiş küçük Arap hükümetlerinin sıralandığı güney sınırlarından Anadolu içlerine akmaktaydı. Sultanlar hassa ordulariyle imparatorluğun başka cephelerinde meşgul bulunurken. Gürcistan'a girerken. Sonra oğulları m akrabalarını ülkenin çeşitli yerlerine "melik" tâyin etti. Men/e gîtti ve orada oğlu Melikşâh'ı sonraları Terken Hâtûn (Celâliye] diye meşhur ve Mefikşah üzerinde çok nüfuzu olan bir Karahanlı prensesi ile evlendirdi. Bizans. AN kasından Kirman meliki Kavurd'urrson isyanımda batıran (1067) ve KirmarYdü* Şîraz'a doğru hareketle Istahr kalesini tâbiiyete alan Alp Arslan. yanında bulunan oğlu Melikşah ite vezir Nizâm'ül-mülk de Araş nehri boyunda Sürmari (Sürmeli Çukuru)'yi ve kiliseleriyle meşhur müstahkem Meryem-nişîn kalesini ve civarları zaptetdiler. üstelik yayla Iklirttf ve bol otiaklariyfe kendi yaşayışlarına son derece elverişli hayat şartlarındaki Anadolu'ya el koymak istemeleri kadar tabiî bîr'ştey olamazdı. Sonra huzura gelip tâbiyet arzeden prens Gagik ile birlikte Kars'a girdi. UriaVı ku^rnışbr. eski Türk harp usûlüne uygun tarzda. Malazgirt sahrası ferinin bu kesin mücadelesinin vukua geldiği yer olmuştur. her tarafa fetjhnâmeler yazılmış. diğer taraftan Kızılırmak bölgesine kadar ilerleyerek. uğrak mahalleri tesbit edilmişti. Ertaş'ın iki oğlundan. Togan-şaf? Herafa'melik" olmuş. tahrip müfrezelerinin mümkün mertebe az kayıpla düşman askerî yığınaklarını dağılmaya çalıştıkları. İmparator Konstantinos Dukas'ın ölümüyle (1067). onları da yanma alarak. direnme noktalarını hırpalamak. yıllarca süren hazırlık devresinin tek hedefi Anadolu'yu atmak ve onu Türk yurdu haline getirmekti. gidecekleri şehir ve kasabalar. Esasen Azerbaycan'daki Türk kte leteri Bizan&'a karşı. Sâiar-i Horasan ğfbi bey ve kumandanların idaresinden Türkmen boyları. Kavurd meselesini hallettikten sonra. dağılmışlardı. arkasından Bagrat hanedanının başkenti olup Bizans'a bağlı buluna/ı ve Rumlar tarafından müdafaa edilen.262 —TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ 263 ler yapan Sultan Alp Arslan. yerine geçen imparatoriçe Eudoxia zamanında Doğu-Roma dahil? karışıklıklar içinde bulunuyordu: Sarayda menfaat esasına göre kurulan grupların yersiz müdahaleleri yüzünden sarsılan imparatorlukta ordu iyice ihmale uğramış. Selçuklu hizmetine giren ve bu devletin şuurlu sövk ve idaresi altmda Bizans sınırlarına yığılan Türkmen kütlelerinin. Afşin. Ani'ye yürüdü ve şiddetli hücumlarla bu şehri zaptetdi (16 mart 1064). Daha sonra diğer oğlu Ayaz. Böylece 1071'den önceki yıllarda. Kare gibi muhitti strateji merkezlerinin ele getirilmesi îte orta ve kuzey Anadolu'ya doğru akınlar îorasr hayli kolaylaşmış oluyordu. bizzat halîfe Alp Arslan'ın başarısını belirten. kendisi Erran'da Lori küçük Ermeni kırallığını itaate aldıktan sonra. Türkmenler ve akıncılar. diğeri de eski parlaklığının artığıyle geçinmeğe mecbur bir heyûlâ. halkı soyuyorlardı. Malatya ile Şarkî-Karahisar (Kolania)'ı ele geçirmişler. yaklaşan tehlikenin pek farkında değil gibi idi. Tâbiiyet arzeden Cend hâkimi. Küçük çapta. Ahfat. 1065'te doğu seferine çıkan Sultan'*Âlp Arslan Ceyhun'u geçerek Türkistan'a girdi. bîri dikkati çekmeyecek derecede ufak gruplar halinde görülen TGVkmen kûtieterî.Malarzgirt Meydan Muharebesi: Uzak bozkırlardaki yurtlarından bir daha dönmemek üzere gelerek . kalabalık Bizans kuvvetlerinin barınağı kaleler civarında teksif edildiği. Ziyaretten sonra Harezmlri rftöfkezi Gürgenç üzeHhden MerVe dörtftri (Mayıs 1066) Suttan Afp Arsteh'ın bu ilk Türkistan seferi ile eski ataları ökesinin Mâverâünnöhlr'e komşu tarafları Sölçuklu devüaüine bağlan*. Nihayet kendilerine yeni bir yurt edinmek mecburiyeti ite savaşan Türkmenler'in ruhî durumları da unutulmamak gerekir. hareket hflindeydi. erzak depolarına. surlarıyle meşhur. Tuğ-tigin. Arslan Argun Hemedân ve Sâve'de bulunmuşlardı. Tuğrul Bey zamanından beri Azerbaycan ve Erran'da Bizans'a bağlı Ermeni. Ya Bizans bütün doğu sınırları boyunca yükselen ve serpintilerini kendi içinde hissettiği bir istilâ çığını mahvedecek. Buna göre. Ani'nin fethi İslâm dünyasında büyük memnunluk yaratmış. artık bundan sonraki bütün gayretlerinibtfı cephesine. Ani. Ahmedşah. Sultandan emir alan Türkmenler'in hücum noktaları gayet iyi tertiplenmiş. Kapar. ona ve mücahitlerine teşekkür eden bir beyanname neşr etmiş. yani Türkmen kuvvetlerinin fasılasız olarak akınları* devam ettikleri 'ıteOrta-Asya'dan kalabalık kitteter hâlinde buralara âdeta akan Türkler sebebiyle. Böribars Herat'ta. zaptedilmesi zaruret hâlini almış olan Anadolu üzerine teksif etti. e . muharebe etmeden. yahut Anadolu üzerine gelen kuvvet oradaki devleti tamamen ezecekti. Cemcem. Sultan Alp Arslan 1064 baharında Azerbaycan'a hareket etti. Hâdiselerin gelişmesi M kuvvetten birinin diğerini mutlaka yok etmesini zarurî kılıyordu. Süleyman'ın yerine Befrfte. Kilikya taraflarında dolaşan Türkmenleri püskürtmek üzere gönderilen general Nikephoroe Botaniateafcuvvetteri. Sultan Ni^âpOr. bilhassa eyaletlerdeki ve bu arada Anadolu'daki askerî birlikler yiyeceksiz ve parasız bırakılmıştı. yâni Bizans İmparatorluğu olmak üzere iki kuvvet karşı karşıya gelmişti. kardeşi Süleyman Belh'e .ttltuhata dewam etti. yakınlarında 'cennet-1 âlâdan bir örnek olan Radgân'a gelerek. düşmanı yormak. oğlu Melikşah'm vefiaüıdllk törenini yaptırdJ ve aynı yıl ortasında (Temmui 1066) Nişâpur'a gîttf. İlk bakışta intizamsız Çeteler tarafından yapılmış gibi görünen bu akınlar hakikatte başıboş olmadığı gibi.Tuğrul Bey'in. Rey'e dönen Alp Arslan. Türtaefifler kollar hâlinde Ermjrum. Sepîd-şehr'i hücum ile ele geçirip. Dînar. onun üç oğlu adına. Türk baskısının . 1067'de Malatya'ya kadar gelen Afşin idaresindeki Türkmenler'e karşı duramamışlar ve onun Kayseri'ye akınına engel olamamışlar. Tutuş Sâ$ ye'de. diğer kardeşi Ityas Tuharîstan ve Saganiyan'a. sultühı Sabrâtfda hediyelerle karşıladı. esas gayede sadece ganimet elde etmek değildi. Mes'ud Bagşur'a ve Mevdud Isfizârîk gönderilmişti. Hazar Denizi kenarındaki Mankışlak'ta Kıpçak reisi ile sava§arak*OTu itaate mecbur etti ve sonra büyük babası Selçuk'un mezarını ziyaret etmek Oz^mt Cend'e yöneldi. Yine bu yıllarda Ğümüş-tigin. Sâlar-i Horasan ve diğer başbuğların idaresinde hareket eden bütün bu kuvvetler Yâkutî'nin emrinde olup. sultana "Ebû'l-feht" unvanını vermiş ve bu büyük sefer Bizans İmparatorluğunu Alp Arslan ile anlaşma teşebbüsüne mecbur etmiştir. Sivas'ı zaptemişler (1060^ ve imparator Konstantinos Dukas'ın gönderdiği Bizans kuvvetlerini (1061) de mağlûp etmiçbırdi.

seferinde Kayseri-Sivas-Divriği-Toroslar-Haleb yolunu takiben güneye inmiş. bu arada kendilerine güvenemediği Nikephoros Botaniates ve benzerleri gibi değerli kumandanlarla ter kısım askerini İstanbul'a iade etmişti. İmparator Diogenes'»' faal durumuna ve uzun cevelânlarina rağmen Anadolu'ya TOrk hücumları gittikçe artıyor ve daha uzak bölgelere yayılıyordu. rakipleri Emîr'ülcüyûş Bedr'ül-cemâiî ile diğer kumandanlara karşı Alp Arslan'dan yardım istediği ve onu Suriye'yi zapta teşvik ettiği zaman sultan. tahrip ettikten sonra. saraydaki muhaliflerin tesiri Pe. imparator bu tavsiyeleri dinlemedi ve Iran içine dalmak niyetiyle Erzurum'a geldi. sultanın emri ite Afşin tarafından tpHpi ediliyordu. bu meşhur şehri yağmalamalarını önleyememişti. dalkavukluktan hoşlanan bir adamdı. vakit geçirmemek maksadiyle. sabırla takip eden Sultan Alp Arslan her gün biraz daha hedefine yaklaşmakta İdi. doğu Anadolu'da Ermeniler tarafından korunan Bizans'ın müstahkem kafesi Malazgirt'i bir hücumda zaptetti. seferden alıkondu. Uzlar'dan. Aynı yıl içinde Mısır'da iktidar mücadelesine girişen Hamdâniler'den Nasr'üd-devle. islâm kaynaklarında etraflıca tasvir edildiği üzere. Malazgirt ile Ahlat'a karşılık. Ancak imparator bu dolaşma esnasında ne Nik sar'ın Türkler tarafından tahrip edilmesini. İlk Bizans elçisi orada yanına geldi. bunlan takip eden türlü muhasara âletleri arasında. ne de onların Ahlat üssünden hareketle tâ Eskişehir yakınlarında Amorion'a kadar sokularak. bir akıncı grup Kayseri'yi yağmaladığa gibi. bütün bu hâdiseler boyunca teşebbüsün dataWWMer elinde bulunması idfc Türkler'i yok etmek. Azerbaycan'dan güneye inerken. yola koyuldu (13 mart 1071) ■ O sıralarda Alp Arştan Suriye seferine çıkmış bulunuyordu. yoluna devam ederek . Görüldüğü üzere temel siyasetinden biri olan Fâtımîler ile mücadele tesirini göstermekte ve Selçuklu devleti kuvvetini arttırdıkça. Fakat uzun zamandan beri ilk defa ordunun başında bir imparatorun bulunuşu kayda değer bir hâdise teşkil ediyordu. Süryâni tarihçisi Barhebraeus'un rivayetine göre. hükümet darbesi teşebbüsünden suçlu bulmasına rağppen. Diogenes ertesi yıl. onu İstanbul'a götürdü. Afşin bu nünasebetle Phrykia bölgesine girmiş. 1070 senesinde Mekke emîri İslâmiyetin iki büyük merkezinde. askerî kabiliyeti. Âmid (Diyarbakır) ve havalisini tâbiiyetine aldı. imparator idaresindeki Bizans ordusunun doğu Anadolu'ya İlerlediğini haber ahr almaz. 1-200 kişi tarafından kullanılan muazzam bir mancınık bulunuyordu. mart 1068'de Franklardan. çeşitli İslâm ülkelerinde eskiden olduğu gibi Abbasî hutbesi ikâme edilmekte ve Selçuklu sultanının hâkimiyeti tanınmakta idi. derhal geıf döndü (? nisan 10T»^ çünkü o âna kadar Anadolu'nun fütuhat bakımından olgunlaşmasını bekleyen sultan. Denizli yakınındaki Honas (Khonae) şehrini yağmalayıp. Mekke ve Medine'de hutbeyi el-Kaaim adına okutmağa başlamıştı.kendine güveni fazla. Anadolu'nun yıpratılması siyasetini. Bizans elindeki Urfa'yı uzunca bir kuşatmadan sonra. Dakas'ın taçtan mahrum bırakılan oğullarının taraftarı feyselof Mikhael Psellos dışında bütün Bizans tarihçileri taralından belirtilmektedir. fakat Mikaphoros Bryennios ve loseph Trakhantotes 8** tecrübeli ve ihtiyattı kumandanlar memleketten uzaklaşmanın tehlikeB olaca^nu nihayet Erzurum'a kadar gidilebiliceğlni. O zaman batı Anadolu'dan dönen Afşin'den aldığı. başka Türkmen akıncıları da memleketin ortasındaki i AnatolfltB eyâletinin merkezi zengin ve nüfusça kalabalık Konya'yı tahrip etmişler ve Kilikia geçitleri Kataturias tarafından tutulmasına rağmen. Bizans topraklarının hiç bir yerinde ciddî mukavemet unsurunun mevcut bulunmadığı yolundaki rapor kendisini takviye etmlşü. nâzik durumunu farkettiği âsiyi Bizans'a gitmeye ikna ederek. Esir Manuel. tahta çıkışından iki ay kadar sonra. Kendisine olan güveni dolayısiyle ordusunu parçalamağa başladı. ikinci seferinde Kayseri. İmparator Diogenes uzun hazırlıklardan sonra. Türkleri Anadolu'dan sürmek ve arkasından İran'a yürüyerek Selouklu başkentini zaptetmek azmi ile. Haleb'e indi. 1* kısmını da. yüzbini aşan bir ordu Be. akınlarını Marmara sahillerine kadar uzaHuştı. Bizans orduları Anadolu'da iken. general rütbesi ile Malatya kumandanlığına tâyin edilen Ermeni Philaretos'u kaçarak imparatora sığınmaya mecbur etmiş. Sivas'a gelen Diogenes. Diogenes bu. MOhimrakta. Yerine yola çıkan doğu orduları başkumandanı Manuel Komnenos Sivas civarında Er-Sığun tarafından mağlûp ve beraberindeki Nikephoros ile birlikte e$r edildi. Memleketini barışa kuvuşturmayı birinci vazife sayan yeni imparator. M eyöfarikîn (Silvan). Alp Arslan'ın Suriye'den. Anadolu fütuhatı bakımından fevkalâde mühim mevkilerdi.000 kadarım irakhaniotes ile Norman şeflerinden Urseilus kumandasında.264 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHÎ 265 artmaeı imp&ratoriçeyi idarenin başına Wr erkeği getirmeğe mecbur etf/flb o asîl bir aileden olup. 1070'te tekrar muharebeye hazırlanan Diogenes. burada yeniden tertip ve tanzim ettiği ordusunda bazı tensikat yapmış.Şüphesiz bu hâdiselerin zoru İle Romanos Diogenes meseleyfcfcöteöıjden halletmeğe karar verdi ve kalabalık blror-du başında. Abhazlar'a yardım bahanesi ile fakat hakikatte ordusuna erzak temin . Maliyenin bozukluğu dolayısiyle askerleri erzaksız ve silâhsızdı. veya gerilere püskürtmek maksadı ile sefere çıkan Diogenes programım tatbik edemiyor beklenmedik yerlerde ansızın ortaya çıkan akınca dolayısiyle sık sık yötr^teöiştirmeye mecbur kalıyordu. Anadolu'da yürüyüş hâlinde olan imparator. Bütün belirtiler imparatorun kesin netica almak maksada» güttüğünü ve mümkün olduğu takdirde. Ahlat'a şevketi. Nitekim bu sene. Anadolu kiralarının yığınak yeri olan Sakarya kıyılarına gelmiş. Türk ordusunun iaşesini güçleştirmenin uygun olacağını Heri sürüyorlardı. ana siyaseti icabı. Makedonyalılardan acele topladığı ordu ile sefere çıktı. lüzumlu tedbirler alındıktan sonra sultanı orayaçrtmenln» hattâ etrafı tahrip ederek. 1069'daki. franklar ve Uzlar'dan 10. Sardika (Sofya) dukalığî^amanmda Peçenekleyr'e karşı başarılar kazanan Romanos Diogenes'i. Sultan müsbet cevap vermedi. Alp Arslan'ın enW tesi idi ve saltanat dâvasına kalkıştığı için. Menbic'i zaptetmiş ve kış aylarında İstanbul'a dönüşünde büyük törenle karşılanmıştı. diğer müfrezeler de. İmparatorluk ordusunun ağırlığını 3. Fakat yine aynı kaynaklara göre. hemen harekete geçti. Romanos mağrur. geçilecek yolların emniyetini sağlamak vazifesi 8e. ölen imparatorun kardeşi Caesar loannes Dukas ile birlikte. artık Bizans'ın çıkarabileceği son ve en kalabalık kuvvet ile hesaplaşmak zamanının geldiğine inanmıştı. ayrtcfeğpn» öğrenincş bir harp meclisi toplayarak yapılacak işleri görüntü. güney yolu ile Haleb'e ulaşrrâğa muvaffak olmuşlardı. Menbic'i Selçuklular'a bırakmayı vâdediyordu. fakat aldığı esirleri öldürten imparatorun önünden muntazaman gerileyen Türkmenler'e karşı herhangi bir başarı eldö edemeden başkentine dönmüştü. Halbuki Türk istilâ yollarının üzerinde bulunan Malazgirt ve Ahlat. Onun gururunu okşamakta menfaat umanlar Selçuklu devletten merkezine yüfOm^ö* teklif acByorlar. Haleb hâkimi Mirdâ-sîler'den Mahmöd'u huzuruna getirtip. atılganlığı. İran'a kadar ilerlemeği tasarladığım göstermekte idi. Oğuz Yıva boyunun başında bulunan bu Türk kumandanı. *>radan Şam'a yürüdüğü srrada. Diogenes cesareti. kendisine koca seçti. Palu ve Sivas bölgelerinde harekâtta bulunmuş. böylece Diogenes 1 ocak 1068'de irr^arator ilân edildi.000 araba taşıyor. Selçuklu ailesinden olup.

çoğu piyade olmak üzere. hattâ İsfahan'da kışlamak ve hayvanlarını Hemedân'a göndermek niyetinde olduğunu da açıklamıştı. bü-. Yolda Ermenistan ve Bcezîre birlikten kumandanı Basilakes Magistros maiyetindekilerle imparatora iltihak etrniştiiO civardaki «teans kumandanlarından Leon Debatanes. Fakat kadı Ibn'ül-Mahleban ile kumandan Sav-tigin başkanlığında gönderdiği hey'eti iyi karşılamayan imparator. Gürcüler'den ve ücretli Frank.000. Ahlat civarında hücuma uğrayan kıt'alarına yardıma gönderdi. Imâd'üd-dîn 14. bu vadiye hâkim tepelerin Türk niüfrezelerî tara fından tutulduğunu gördü ve olduğu yerde karargâhını kurdu. Geri kalan kuvvetleri île Malazgirt1© yürüdü.000. sadece kütte savaşı yapabilen bu ağır hareketli ordunun çeşidi zümreleri arasında tam bir anlaşma ol- madiği gibi. fakat genç ve dinç bir ordu ile Ah lat'a ulaştıktan ve veziri Nizâm'ül-mülk'ü. sol kanadına Anadolu birliklerinin başında Kaopadokialı Aleates'i. aman vermesine rağmen. yukarıda söylediğimiz çarpışma Türk zaferi İte neticelendi.000'den aşağı değildi. Bu ilk başarıda ele geçirilen ganimet arasında kıymetli bir haç. Kappadokia. Bizans ordusunun durumunu öğrenmek için. Tutak ve diğer Türkmen beylerinin emrinde aynı derecede çetin ye akınlarda iyice pişmiş Türkmen birliklerini de ilâve etmek lâzımdır. sultanın anlaşma isteğini onun muharebeden kaçındığı şeklinde anlayarak. yazdığı bir mektup ile imparatora. ilâhiler söyleniyor. islâm dünyasını âdeta seferber hâle getirmişti. man karargâhına kadar sokulan küçük süvari grupları. yaKınındaki Zihva sahrasına geldiği zaman. bir er gibi. W parator merkezde idi. Kaçan Bryennios'dan izahat alan Diogenes. kendi saflarını terk ederek. ordusundan ayırdığı diğer bir parçayı. öğleden az sonra her İki taraf muharebe nizâmını almıştı. 20. Haleb'den ayrıl dıktan sonra. bir hükümdar olarak değil. Daha 26 ağustos gününün erken saatlerinde Peçenek ve Uz kıt'alarından mühim bir kısmı. az sayıda. devlet ve din uğrunda döğüşüceğini. Uz ve Peçenekler'den kurulu Diogenes ordueu. Fakat bu iki kumandan. Ermeniler'den. darbeden önce. Ibn'ül-Esîr. seri manevra kabiliyetine sahip süvarilerden kurulu idi. Bu sür'at ile fazla kuvvet taşımanın zorluğuna ilâveten. bilhassa Fırat'ı geçerken ağırlıklardan bir kısmı harap olmuş tu. idare adamları ve kumandanların oğlu velîahd Melikşah'a tâbi olmalarını vasiyet ettikten sonra. Phrykia ve Elcezîre kuvvetleriyle Balkan eyâletleri askerlerinden başka. Fakat. kendisinin. el-Kaaim'in hazırlattığı.000. iaşe güçlüğünü de he saba katan sultan. sultanın barış teklifinde bulunması tabu idi. 13. Anadolu'ya yöneltilmiş tahrip seferleri devamınca dâima taşebbüsû ellerinde-tutmuş olan Türkler. 16. Herhalde buna Artuk Bey. Diogenes yabana askerlerin durumlarından şüphelenerek. ordudaki herhangi bir erden farklı bulunmadığını göstermek üzere. Bağdad'a halifeye ulaştırılmak ü^are Hemedân' da bulunan Nizâm'ül-mülk'e gönderildi. ellerinde renkli bayraklar ve büyük haçlarla saflar arasında dolaşan asil-zâdeler ve ordu papasları askeri teşcie gayret ediyorlardı. onun Bizans'tan çekindiğinden değil. ordugâhında kalan üz ve Peçenekler'e "tendi usûllerine göre" sadâkat yemini ettirdi ve önceden Ahlat'a sevketnriiş olduğunu gördüğümüz Trakhaniotes ile Frank Urselius'un geri dönmelerini emretti. 26 ağustos 1071 cuma sabahı Türk ve Bizans ordu 3HJI ları karşı karşıya mevzi almış bulunuyorlardı. Malazgirt'ten hareket ederek Ahlat'a doğru ve Malazgirtln 10-12 km. kılıç ve topuzunu aldı. Porsuk. Bozan ve SavTigin gibi seçkin kumandanlarının idaresinde» meşakkatlere tahammüllü ve çoğu bozkır muharebe usulünce yetişmiş. vurulduğu yerde gömülmesini. Ahbâr.TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ 267 içjn kuzeye gönderdi. atının kuyruğunu eliyle bağladı ve ön saflarda çarpışacağını belirtmek maksadiyle de ok ve yayım bırakarak. fakat bu. Ibnü Munkiz. savaşmak istemeyenlerin çekilip gitmekte serbest olduklarını Hân etti. ok atmakta mahir ve her birinin ayrıca birer yedek atı bulunan. Buna karşılık. Vakıa Alp Arslan Musul İstikametinde Herlemiç îdi. Basilakes emrinde. karısı hâtûn ve şehzadelerle birlikte Hemedân'a yolladıktan sonra.000) Süleyman-şah. Abbasi halifesi aracılığı ile. Bu esnada Bizans ordugâhında da dini törenler yapılıyor. sultanın korkarak Bağdad'a doğru çekildiğini bildiriyor ve Basilakes de bu haberin doğruluğunu tasdik ediyordu. son hesaplaşma saatlerinde de duruma tamamen hâkim bulunuyorlardı. Bütün camilerde cuma hutbesinde okunmak üzere. kumandanlar içinde de zaferle alâkası olanların sayısı azdı. müdâfîleri öldürttükten sonra. memleketin diğer bölgelerinde çıkması muhtemel herhangi bir karışıldığı önlemek veya harp sahasına taze kuvvetler gön dermek üzere. soydaştan olan Selçuklular tarafına geçmişlerdi. mahdut miktarda asker zanneden ve im paratora da öylç bildirmiş olan Basiiakesff mağlûp ve esir ettiler. O gün akşam karan lığından itibaren Türk okçuları Btoans ordusunu tacize başlamışlar ve gece düj-. Abd'il-Melik'il-Buhârî'nin zaferin kesin olduğuna dair müjdesi bütün orduya duyurulmuştu. Şam'ı zaptetmek üzere yeter sayıda asker bırakan Alp Arslan. 100. bir süvari birliğini ileriye sevketmişti. muharebeye iyice hazırlık yapabilmek ve BitHs üzerinden Malazgirt* ulaşmak bakımından o yolu daha elverişli saymasından ileri geliyordu. sultanın Ahlat'a bizzat geldiğini anladıkları zaman. Alp Arslan büyük muharebeyi müslümanların mübarek günü cumaya tasadüf ettirmiş ve ordusunun maneviyatını takviye için. Tuğrul Bey zamanından beri hizmet gören yaşlı ve yorgun Irak-ı Acem kıt'alarını terhis ederek. Imparafor tarafındaç hemen ona yardıma gönderilen N. Mansur. sağ kanadına Nlkephoros Bryennios emrindeki Rumeli kıt'alarını . Alp Arslan. yük zafere alâmet sayılarak. Böylece Türk ordusunun öncüleri ile Bizans kuvvetleri arasında vukua gelmiş olan. ^ İki ordu arasında sayıca fark büyüktü. Norman. Ibn'ül-Adîm. 4. Diogenes nisbeten zayıf bir kuvvetin koruduğu Malazglrtl teslim olmaya zorlayıp. hep birlikte kılınan namazdan sonra» beyazlar giyinmiş ve kokular sürünmüş olarak. zaferden emin bir hâlde. aralıksız hücumteiriyte. Gevherâyin. Müşterek gaza fikri ve Anadolu'yu ele geçirme gayesi onları birleştiren unsurlardı. Ancak alınan red cevabı ordudaki savaş azminin artmasına yardım etti. görüldüğü gibi. önce doğuya yönelmiş gerekli savaş hazırlığım ya» parak ve kuvvet tedarik ederek kuzeye dönmüş ve Diogenes'in Malazgirt'! tehdit ettiğini haber alınca yürüyüşünü hızlandırmıştı. metni Ahbâr~öd-Devtet'is-Selçukfye?de kayıtlı dua her tarafa gönderilmişti. Cebrî yürüyüş esnasında at ve de velerin çoğu ölmüş. Disiplin altında hareket etmesini bile* sTürk birlikleri arasında anlaşmazlık da yoktu. askerlere yaptığı hitabede: şehit düşerse.' onları takatsiz düşürmüşlerdi. müzakerelere ancak Selçuklu başkenti Rey'de başlanabileceğini söylemiş. son bir barış teklifinde bulundu.000 hassa askeri ile birlikte yekûnu 15-20 bin tahmin edilen sultan ordusu (Ibn'ülCevzî. Basilakes kuvvetleri ile sultanın öncüleri arasında ilk çarpışma vukua geldi (24 ağustos). İki gün önceki çarpışmada sultanın imamı fakîh Ebû Muhammed b. Sibt. Bir İslâm mücâhidi olarak. İslav. Selçuklu süvarileri kendilerini hâlâ Ahlat garnizonuna bağlı. Bryennios da yaralı hâlde çekilmeğe mecbur oldu. kuvvetleri ile birlikte Fırat'a doğru çekilmiş bulunuyorlardı. Çatışma saatini cuma vaktine kadar tehir eden sultan.

lüzumu anında sultana askerî kuvvet gönderecekti. yahut zincire vurularak telâm ülkelerinde dolaştırılacağı veya pek zayıf ihtimalle. pusuların bulunduğu yere kadar gelip dayanmıştk Türk ordusuna umumî ftöcum emri verildiği zaman hatasını anlayan imparator çekilmeğe çalıştı ise de. Zonaras gibi o devir tarihçilerinin belirttikleri üzere. Bunlardan daha kalabalık Skisini muharebe sahasının yanlarından tepelerde pusuya yatırdı. memleketine gönderileceği cevabı üzerine. sultanın huzuruna getirildi. Bu nünasebetle kaydetmek yerinde olur ki.268 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ-----------------------------—-----------İ-----------------------------—---------------------*** yerleştirmiş.*nuhafaza ettiği tt kdirde mümkün olacağına İşaret etmiftL. velîahdliğini birçok kereler teyit ettirdiği ve evvelce Kafkas cephesinden başka Harezm. Mateos). Alp Arştan. Malazgirt zaferinden sonra. Alp Arslan'ın akıncıları başı boş bıraktığı. Bu cüzi kuvveti bir anda ezmek hevesine düşen Oiogenes bütün ordusu fle karşı taarruza kalktı ve çekilmeğe başlayan Türk-4er1» takip etti. Urfa. Geaser loannesto oğlu Andronikos'u geride yedek kuvvetlerin başında bırakmıştı.b. affedilip bir naip sıfatı ile. Bizans'ın Türklere karşı çıkardığı son ve kuvvetti ordunun Malazgirt ovasında imha edilmesi ile Bizans müdafaa şeddi yıkılmış ve Sultan Âlp Arsian islâm ve Batı dünyasında büyük akisler uyandıran bu zaferi ile Türk yurdu hâline gelecek olan Anadolu'nun mukadderatını tâyin etmiştir. Bizans topraklar»»» giren Diogenes. yahut Ermenilerin kaçması (Süryânî Mikhael). savaşın tekrar başlamasından tek sorumlu. akşama doğru. sultan onunla dostluk kuracağını bildirmiş. arazi devrinin kendinin ancak tacı . değildi. Karahanlı hükümdarı Şems'ülmülk Nasr Han ile o sırada Harezm'de bulurun melik llyas arasındaki savaş sebebi ile tertiplediği Mâverâünnehir seferi esnasında esir edilen bir kale kumandanı tarafından hançerlendi. Hûzistan. Kılıç hakkı olan anlaşmayı yürürlükte tutmak için kuvvete müracaat mecburiyetinde kalınmış ise. Mikhael'in orduları tarafından Sivas'ta ve Adana'da mağlûp edildi. f • Büyük Selçuklu İmparatorluğu: . böylece anlaşmayı tatbik güçleşti. Zonaras). Çünkü. Sultan Melikşah hû» kümdarltğının ilk iki yılında sınırlan müdafaa ve babasının tahmin ettiği iç . bir Türk süvari kıt'asının muhafazasında. Alp Arsian tarafından maharete tatbik edilen sahte ffc'at başanlı olmuş ve ordugâhından hayli uzaklaşan imparator. Menbiç ve Antakya'nın dolayları ile birlikte. pusu ve uzak muharebe esasına dayanan bozkır savaş usulünde ve Türk ordusundaki maneviyat yüksekliğinde aramak daha doğrudur. Ebû Şucâ künyesini. yolunda bazı Batılı araştırmacılar tarafından ileri sürülen iddialara Büyük Selçuklu İmparatorluğunun gerçek dinî ve askerî çehresi ve o devlet nazarında Anadolu'nun taşıdığı ehemmiyet karşıstnda fazla bir kıymet vermek doğru değildir. bütün Anadolu'yu Bizans'a terke hazır olduğu v. kendisi ile bir ittifak anlaşması yaptığı Diogenes'i bir hafta kadar hususî çadırda bir hükümdar gibi misafir ettikten sonra. ya öldürüleceği.000 altın ödeyecek ve Bizans imparatorluğu içinde mevcut bütün müslüman esirleri serbest bırakacak. imparatorun faydası* çekilme gayretini maiyetindekilere bozgun şeklinde göstererek kaçmağa teşebbüs etmiş ve bu. esasen o zaman halifelik yanında. siyasî teşekkül olarak. imparator. Zamanın Bizans tarihçiçi Bryennios'un Türkler'i barışı bozmakla suçlandırması doğru değildir. onu teselli etmiş ve tahtta kendi yanına oturtmuştur. İstanbul'da Konstantinos Dukas'ın oğlu Mikhael'in imparator ilân edildiğini öğrendi ve bilindiği gibi. Mateos. imparatorluk salâhiyetleri alınan Diogenes. maiyetindekiler ve diğer esir asilzadeler ile birlikte. Tahta çıkışı sırasında başlıca tesiri yapmış olan Nizâm'ül-mülk vezirlikte bırakıldı. ordusunu dört kısma ayırdı. Şîraz ve İsfahan'da bulunduğu bilinen ve tecrübeli erlerden kurulu 15. Bizans ordusunun askerî hatâlarını ©v/mfş ve nihayet ona. 45 yaşında idi. Bizans ordusu cepheden. Kaynaklarımızda belirtildiğine göre. Ermeni kıt'alarının da uzaklaşmasına sebep olmuştu. gerçeği görmezlikten gelen Bizans olabilirdi. yanlardan ve düşman ordugâhı istikametinde sarkan süvarilerle geriden sarılmış ve bir çember içine alınmıştı. Arazi meselesine gelince. Adud'ud-devle lakabını ve Burhân-u emîr-il-müminîn unvanını taşıyordu. Merv'de gömüldü. Kutalmış-oğulları ile Türkmen beylerine Anadolu'nun zaptına emretti. Müttefikinin öldürülmesi Alp Arslan'ı anlaşma hükümlerini silahla gerçekleştirmeğe zorladı ve haklı olarak o. İtidal ve insanlık duygularının bir örneğini daha vermiş oluyordu.000 süvarilik bir kuvvetin başında bulunan oğlu Melikşah sultan İlân edildi (25 Kasım 1072). bu galip tarafın başvuracağı en tabu hareket sayılmak lâzım gelir. Anadolu için yapılan meydan muharebesinde Alp Aralan gibi bir hükümdarın toprak telebinden feragat etmesi beklenemezdi. Yedek kuvvetleıi. Diogene'in muharebeyi idarede gösterdiği beceriksizlik (Psellos) âmillerden biri olarak zikredilebilir ise de. Böylece şecaati ile meşhur ve Türk ve telâm tarihinin en seçkin sımalarından biri olan bu büyük hükümdar 25 kasım 1072'de vefat etti. yakalanan kurmay heyeti ile br iikte. Metni elde bulunmayan anlaşmanın kaynaklarda tesadüf edilen bazı raddelerine göre. Sırf taktik bakımından Bizans yenilgisinin sebepleri şüphesiz yalnız Uz ve Peçe-nekler'in sultana katılmaları (Attaleiates. Yaralı olarak esir edilen Diogenes. asıl sebebi Alp Ars-lan'ın dikkatli '3ir sevk ve idare ile tatbik ettiği sahte ric'at. Malazgirt. Aristages. Karanlık bastığı sıralarda Bizans ordusu gittikçe daralan çember içinde imha edilmiş bulunuyordu. t. bir de Bizans İmparatorluğunun bulunması düşüncesinin Doğu âleminin zihniyetinde yaşadığı. sultan. Büyük Suttan Melikşah: Alp Arslan'ın. düşmanın gerilerini tutmakta vazifelendirdiği üçüncü kısmı da müsait mahallerde mevzilendtrdi ve kendisi Diogenes'in karşısında mevki aldı. veya imparatoru sevmeyen Andronikos'un muharebe meydanını terki (Bryennios. hattâ Anadolu'nun fethinden sonra dahi Suttan Melikşah'ın. gözleri oyuldu ve kapatıldığı manastırda ızdırap içinde öldü.kumandanı Andronîkos. Bizans'la ilgilenmediği rivayeti. okçuların himayesinde hücuma geçti. teklifleri kabul eden Diogenes. Alp Arsian ise. İlk olarak Türk merkez kuvvetleri. fidye olarak bir buçuk milyon altın vereoek* ayrıca ımr sene 360.Alp Arsian Karaharriıfar'a karşı Doğuya hareket etmezden önce. Alp Arsian Diogenes fle uzun uzun konuştu. Böylece Türk sultanı merhamet. Türkler'deki malûm hâkimiyet telâkkisi dolayısiyle çıkması kuvvetle muhtemel kardeş kavgalarını önlemek için. yakalandı. baştan beri anlattığımız şartlar altında. Selçuklularda terkini istemiş. Diogenes'i ve onun ile alâkalı her şeyi unutmak isteyen. Sultan Alp Aralan. memleketine iade etti ( 3 Eylül 1071).ile. nasıl bir muamele beklecfiğini sormuştur: Diogenes'in. sultan imparatorun barış müzakerelerini reddini tenkid etmiş. imparator Aleksios ile dostluk kurabilmek için.

Nitekim Kayseri'de ana kütte ile vuku bulan çetin savaşta 'cesarette olduğu kadar sayıca da üstün" Türk ordusu karşısında Bizanslılar dağıldılar. Alp-Uîg. bir Türk ordusunun yaklaşmakta olduğu duyuldu. yâni Selçuklu İmparatoru Sultan Melikşah'ın henüz amcası Kavurd ile meşgul olduğu sıralarda. Urselius tarafından esir edildi. maneviyatı bozuk imparatorluk orduları ile değil. İki hanedan arasında akrabalık kuruldu. sonra İmparator olan. Nizâm'ül-mülk'ün tavsiyeleri ite. Anadolu'nun Fethi: Bu gaileler ortadan kaldırıldıktan sonra. Melikşah'ın saltanatömtenırnamış. Zira âsiler. Bu başarı Melikşah'ın memleketteki durumunu kuvvetlendir* ve hilâfet makamınca da saltanatı bundan sonra tastik edildi. Kalede kar* deşleriyle karşılaştı: Izak Kappadokia'da fidyesi için biraz para tedarik ederek ve geri kalan kısım için rehineler bırakarak serbest kalmış ve buraya gelmişti. kalelere sığındıklarını Heri süren araştırmacılar mübalâğaya sapmış görünüyorlar. Geceleyin onun ordugâhtan ayrılmasına engel olamayan Izak. Izak'ın yanında. mâlîye İşlerini bizzat eline alarak müthiş vurgunculuk yaptığını kaydediyorlar. Karahanlılar ve Gazneliler'in hudutlar* tecavüz ettiklşni 1072* 1073 kışında amcası Kirman meöâ Kavurd. Başkumandan Izak esir edildi. İki kardeş yanlarında yetmiş kadar atlı olduğu halde İstanbul'a doğru yola koyuldular. Türkler öteden beri savaşlarda keşif işine fazla ehemmiyet verdiklerine göre. hatip.b. Türkler'e karşı kullanılmak üzere ölmezler (Immortel) adı ile yeni birlikler teşkil edildi. dönüşünde Ankara'ya uğradı. Sonra doğuya sefer yaparak Karahanlılar'ı memleketten çıkaran Melikşah'ın Sav-tigln kumandasındaki kuvvetleri Semerkand'a kadar ilerlediği zaman. Kappadokia (Kayseri)'ya geldikleri zaman. yoluna devam etti. İzmit civarında iki yüz kişilik bir Türk birliğine rasladılar. muhalefetine rağmen. Sivas'a doğru yollandı. Urselius ile biraz önce çarpışan kuvvetlerin ar? kadan gelmekte olan asıl ordunun gözcüleri olması muhtemeldi. Bütün o havaliyi Urselius hâkimiyetine aldı (1073). Malazgirt savaşından sonra ülkesine gönderilen Romanos Diogenes'in ölümü üzerine. Sivas'ta Urselius'un kuvveti gittikçe büyüdü. gîbı Türkmen reisleri de kendilerine bağlı Türkmenlerle Anadolu içlerine doğru hareket hafinde idiler. harekât sırasında nasıl olsa hırpalanacağını bildiği İoannes'in itibarını sarsmak istiyordu. yahut bu gibi şeylerle fazla meşgul olmayan imparatordan ziyade. ertesi gün âsiyi yakalatmak üzere kardeşi Aleksios Komnenos'u takibe göndereceği sırada. Bizans ordusu mağlûp ve loannes. tek başına ve yaya olarak Ankara'ya varmağa muvaffak oldu. Sultan. korkusundan Urselius ile anlaşma çareleri ararken. mevkiinden uzaklaştırılmış olan loannes Dukas'm tâyini hususunda imparatoru ikna etti. tarlasında çalışan bir köylü haber vermişti. imparatorluk merkezin? tsfahan'a nakleden Melikşah'ın geniş ölçüde fütuhatı başladı. ancak Anadolu'yu büyük bir azimle adım . Alp Arslan'ın Anadolu'nun fethi hakkında verdiği emir tatbik ediliyordu. Sergüzeştçi ve disiplinsiz dört yüz kadar ücretli Frank'tan kurulu maiyetiyle Frank savaşçılardan Urselius'un iltihak etmesiyle takviye gönen Bizans ordusu Orta Anadolu'ya hareket etti. işgal edilen yerlerde halkı soymayan ve daha ziyade stratejik mevkilerle zengin çiftlikler ve malikâneler arayan Türkler'e bir nevi kurtarıcı gözüyle baktıklarını tahmin etmek güç değildir. Grek kaynakları bu adamın aynı zamanda paraya son derece düşkün olduğunu. ieyarı etmişü. Urselius'a karşı gönderilecek kuvvetlerin başına. Onun için. fakat fevkalâde kurnaz ve hilekâr bir kimse olan Nikephoris eski nâzır. para tedarik etti. Chrysopolis (Üsküdar)'! ateşe verdi. Maiyet efradını feda etmek bahasına Komnenos'lar burada da yakalarını sıyırmak imkânını buldular ve İstanbul'a ulaştılar. Türk süvarileri müfrezeler hâlinde gezerlerken halk. Memleket müdafaasını kuvvetlendirmek için. saray işlerinde mükemmel yetişmiş. Elinde mevkuf bulunan loannes Dukas'ı imparatora karşı kullanmağa karar verdi ve onu. esir durumunda olan ahalinin kendilerine dokunmayan. hakikatte ondan daha çok endişelenmesi icabeden Nikephoris doğrudan doğruya Türkler'e müracaatı uygun buldu. Bizans İmparatoru Mikhael VII. Yangını karşı sahilden seyreden Mikhael VII. tamamiyle ele geçirme. kardeşi Aleksios da bulunuyordu. Derhal İstanbul'a gitti. Bilgin. Ancak orada kardeşinin Türkler elinde. Bizans'taki iç anlaşmazlıklar yüzünden Anadolu halkı ihmal edimişti. Doğu orduları baş kumandanı Izak ile kardeşi Aleksios böylece alkışlar arasında. Türk kuvvetlen her gittikleri yerde koruma tedbirleri alıyor.dürüst loannes Dukas'ı Anadolu'da inzivaya çekilmeğe mecbur etmiş ve kendisi nazırlık sandalyesine oturmuştu. bizzat efendileri tarafından rahatsız edilmediği takdirde. hattâ teyzesinin kızını Izak (Isaakios) Komnenos'la evlendirmek suretiyle sağlam bir birlik kurmaya muvaffak olmuştu. Artuk Bey ve Tutak v. pekâlâ kendi işiyle meşgul olabiliyordu. bir Frank askerini cezalandırmak isteyen başkumandan Izak'a karşı Urselius cephe aldı ve bütün kuvvetlerini toplayarak. Buna doğuda Ermeniler'in. Meselâ İzmit civarında Komnenos kardeşlerin bulunduktan şatoyu Türkmenler'e. tarlalarını. Nikephoris. köyleri. aynı zamanda amcası loannes Dukas sayesinde tacım muhafaza edebilmiş. karargâhı kuşatıldı: Fundalıklar içine kendisini dar atan Aleksios Komnenos canını kurtarmağa. Bu başarılarla ihtirası kabaran Frank reisi imparatorluğa filen hâkim olmak ümidine kapıldı. Yukarıda bildirildiği üzere. Ankara. lûnce Kavurd'u <mlölûp ve esir etti (15 Mayıs 1073). Mansur. tecrübeli nâzın. Bu hâl imparatoru. Gerçekten Sakarya nehri üzerinde (Sivrihisar civarı) Zompi köprüsü yanındaki savaşta. Galatla (Ankara) ve Kappadokia bölgelerini yağmalıyor. Diğer taraftan Harezmşahlar'ın atası Anuş-tigin ile Gümüş-tigin Bilge kumandasında gönderilen ordu Gazneli hükümdarı Zahîr'üd-devle İbrahim'i sulha mecbur etti. hayatta olduğunu ve fidye miktarını öğrenebildi. Bu faaliyet artık geçici bir istilâ olmayıp.270 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ 271 kavgalarla uğraştı. Şems'ül-mülk Nasr af diledi. râfizî hıristiyan olan Pavlikyan'ların hıyaneti ite imparatorluktaki büyük feodal ailelerin tahakkümünü ve uzun zamandan beri harplerden yorgun düşen köylüden zorla toplanan ağır vergileri de ilâve etmek lâzımdır. Kutalmış'ın oğulları Süleyman-şah. Bütün Anadolu ahalisinin ardı arkası gelmez Türk akınlarından dehşete düşerek. Türkmen boylarının. bir vatan kurma mahiyetini taşıyordu. imparator ilân ederek istanbul üzerini yürüdü. Bizans başkentine girmişlerdi! Daha 1072-1073'te. hem de. hadım Nikephoris'i endişeye düşürdü. İmparator doğu orduları kumandanı tâyin ettiği Izak Komnenos'u Türkleri geri atmakla vazifelendirdi. işgallerini genişletiyor ve çeşitli bölgelerden batıya doğru ilerliyordu. Bu suretle hem Bizans topraklarını müdafaa ettiği için öğünmek. Dolat maiyyetlerindeki kuvvetler ile. otlaklarını terk edip şehirlere. meşhur ailelerden Komnenoslar'la arayı düzeltmiş. Rastladığı küçük bir Türkmen müfrezesini bozdu. 2. kasabaları zorla işgal ve tahrip ediyordu. hattâ İzmit havâlisinde dolaşabilmeleri dikkat çekici bir durumdu.

Bizans ordulan kfih Selçuklular. onu Urselius üzerine yürümeğe razı etti. Aleksios'un Anadolu'ya görünmesi ve aynı zamanda âsilerin yaptıkları tahrift zulüm ve tazyik dolayısiyle gelir kaynaklarının tükenmesi üzerine Urselius. Afşin. Mirdâsî Nasr b. Ruben sülâlesinin kurucusu Ruben. her M memleketi tahrip için bu ölçüde kuvvet toplayabilen bir düşmandan kurtuluş!'. Halbuki baskın yapanlar az sayıda olup Türk ordusunun öncüleri İdi. Delûk (Ayıntab) ve Urfa'ya kaçan Ermeniler'in büsbütün kendi başlarına bırakılmasına sebep olmuştu. yanından ayırmadığı. Türkler'e yanaşmak zamanının geldiğini düşündü. Türider'den yardım koparmak gayesiyle o civarda. Izak Süleyman-şah'ı durdurmak için. karşı siyâsî taarruza geçmekte gecikmedi. Bu zat o zaman henüz yirmi yaşında bulunan ve yukarıda adı geçen zeki ve siyasette pek mahir Aleksios Komnenos idi. Urselius bütün kuvvetlerini savaşa soktu. Muharebede Konstantinos telef oldu. zaptedecekleri memleketlerin menşurunu almış olan Kutalmışoğulları bir taraftan. maceracı Ermenileri etrafına topladıktan başka sekiz bin kadar ücretli Frank'ı da hizmetine aldı ve 20 bin kişilik bir kuvvetle Maraş havalisine yerleşti. eniştesi Konstantinos 1le birlikte karşı çıktı. İmparator olmak hülyalarını besleyen Frank kumandanı İstanbul'u zaptetmek hazıriıkterm^amamlâmak üzere Bithynia'da (İzmit havalisi) Sophon (Sapanca) dağıfia dönmüş ve ordugâh kurmuştu. Karısı tarafından kurtarılan Urselius ise. Izak yaralı olarak esir edildi ve sonra Antakyalı'ların verdiği yirmi bin altın fidye karşılığında serbest bırakıldı. Mahmûd'un hakimiyetindeki Haleb'i kuşatmış. loannes Dukas dört taraftan sarılmış olduklarını anladılar. bu tarihlerde Kastamonu bölgesi sahillere kadar Türkler tarafından istilâ edilmekte idi. sonra da eski Kars kralı Gagig'in idaresine geçmişti. Tutak bu fförî mülayim buldu. Şu anda kollarınız arasına atılması korkudan Heri geliyor. Ermeniler'in müdafaasını üzerine alan. Artuk Bey sür'afli bir yürüyüşle Bitftyr* a'ya yollandı ve ansızın Sophon'daki Frank ordugâhını bastı. kaçmağa imkân bulamadıklarından yakalandılar. Sizin- le yaptığı ittifakla hıyanet fırsatını beklemek üzere zaman kazanmak istiyor. Bir aralık hâkimiyet dâvasına girişen bir Pavlikyan şef! bile zuhur etmiş ise de. askerleri dağıldı. Büyük kısım Artuk Bey tarafından geçit yerlerinde. çekilen ku*^ vetleri yakından takibe koyuldu. takip esnasında hayli zayiat vermiş ofan Urselius ile. halkı tahrike girişti (1073). Aleksios onu İstanbul'a götürürken Paphlagonia (Kastamonu bölgesi) 'da. Aleksios. fakat onları. diğer taraftan da sultanın emri ile aynı bölgeyi açmakla vazifeli Artuk. Türkler ok yağmuru île mukabele etmekle beraber düşmanın takibini linürrtkün kılacak şekilde gerilemeğe başladılar. temsilci olarak gönderilen Türk subayına şöyle diyorduk Urselius imparatorun olduğu kadar Sultanın (Melikşah) da düşmanıdır. Kumandınınız Tutak onu bize teslim ettiği takdirde üç büyük fayda sağlamış olacaktın Arzu ettiği kadar para. Fidyesi imparator tarafından ödenen bannes Dukas İstanbul'a döndü. Diogenes'in düşmesi üzerine yeni imparatoru tanımıyarak Maraş bölgesinde bir prenslik kurmağa girişti. kâh âsi Franklar tarafından boyuna bozguna uğratılmakda idiler. boğazlara yerleştirilmiş.b. Tutak. haydut. Nikephoris bunlardan Kappadokia'da kalabalık bir kuvvetin başında bulunan Artûk Bey ile temas kurarak. yanında olan Urselius'u tutuklu olarak Amasya'ya Aleksios'un yanına gönderdi. O da. Her Jkl tarafa çok kötülükler yapmıştır. . Fakat bu anlaşmadan doğacak büyük tehlikeyi sezen Aleksios. hele Grek müdafaasının Malazgirt savaşından sonra tamamiyle çözülüşü. Anadolu'nun fethine memur edilmiş ve Sultan Melikgeh'tan. Gregoryen mezhebinde oldukları için. galeyanı tamamiyle söndürememişti. Bu sıralarda Kutalmış-oğlu Süleyman-şah Kilikia (Adana havalisi) bölgesini fetih ile meşguldü. Bfeans imparatorunun teveccühü. Tutaka başvurdu. Niksar bölgesini tekrar tahribe başladı. Maraş. Onun için ne sarayın. Vaziyetin ciddileşmesi üzerine İmparator Mikhael. karargâhı Birecik'ten hareketle Antakya istikametinde yürüdüğü görülüyor. Antakya dükü loseph ölünce Philaretos bu şehri işgal için. doğudaki topraklarının korunması vazifesi ile doğu orduları kumandanlığını ona vermek kiyasetini gösterdi. "Asya'daki bütün Grek topraklarına hâkim olmak için" Türklefle işbUği yapmak. ayrıca bir müfreze de Urseli-us'un ric'at hattını kesmeğe memur edilmişti. Anlaşıldığı üzere. Urselius gibi. Hetum hanedanının atası Oşin gibi şefler arasında en mühimi olan Philaretos Brakhamios bizi yakından ilgilendirmektedir. karışıklıklarda eli olduğundan şüphelendiği patrik Aemilianus'u İstanbul'a yollamakla duruma kısmen hâkim oldu ise de. Başıboş. Urselius'a bağlı bir* İlklerin Türk kuvvetlerine katılmasına karar verildi. Şehrin muhafızları. Tutak'ı zengin hediyelerle peşinen memnun ettikten sonra. yâni Amasya yatanlarında bulunan Tutak'ın yanına gitti. Ahalisinin çoğu Ermeni olan Antakya şehrine el uzatmaya başladı. beyler yukarıdaki hâdiseler cereyan ettiği sırada çeşitli istikametlerde faaliyetlerini geliştirmekte idiler. oradaki taraftarlariy le. DRmaçoğlu v. Esirler Phrykia'ya (Eskişehir bölgesine) götürüldü. Durum yeniden ciddileşiyordu. işgal ettiği yerler eski Vaspuragan kralı Senekherim'in. Karadeniz Ereğlisi'nde yine Türk müfrezeleriyle mücadele zorunda kalmıştı. öyle ki. Artuk Bey onları fidyeleri karşılığında az sonra serbest bıraktı.272 -TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ 273 adım zaptetmekte olan Selçuklu Türk kuvvetleriyle ortadan kaldıntablltedi. kak. Gerileyen öncüler düşmanı ana çember içine çekmeğe muvaffak oldular. burada da karışıklık hüküm sürmekte idi: * Doğu Roma imparatorluğunun Iberia Ve Mesopotamia temlerindeki Ermeniler yavaş yavaş Fırat'ın batısına geçmeğe başlamışlar ve buralarda koloniler vücuda getirmişlerdi. Armeniak teminde (Amasya bölgesinde) topladığı kuvvetlerle Amasya. O devrin Bizans tarihçisi Attaleiates'e bakılırsa 100 binden fazla Türk bu savaş münasebetiyle İzmit'ten Üsküdar'a kadar olan sahaya yayılmıştı. başka bir Türk pususundan kurtulduktan sonra. sıkı dinî takibata uğratan Bizans'ın Selçuklu hamleleri karşısında boyuna gerilemesi Ermeni sahalarının kolayca Türkler'e intikalini mümkün kılmış. İşte 6 zaman Süleyman-şah'ın. Türk akınları neticesinde bu bölge Bizans'tan ayrıldığı zaman Ermeniler1 in yer yer kümelenerek küçük prenslikler kurdukları görülüyor ki. Kilikia ovasına. Frank. stratejik noktalar tutulmuş. Izak Komne-nos'u valilikle Antakya'ya gönderdi. yeniden ayaklanan ahali tarafından öldürüldüler. üzerine gönderilen Nikephoros Palaiologos kumandasındaki Bizans ordusunu parça parça etti. Bizans imparatorluğunun her tarafında olduğu gibi. Malatya'dan Sivas'a kadar olan sahada da dağlarda çobanlıkla geçinen Pavlikyanlar mühim yer tutuyorlardı. | Philaretos Bizans hizmetinde bulunmuş ve Malazgirt savaşı esnasında Palu (Romanapolis) deki Bizans kuvvetlerine kumanda etmişi. ne de ahalinin asker ve kumandanlara güvenleri kalmıştı. Süleyman-şah bu münasebetle daha güneye inmiş. takat Nasr esasen Sultan Melikşah'ın tâbilerinden olduğunu bildirerek muhasarayı kaldırtmağa muvaffak olmuştu (1074). Yalnız İmparator Mikhael bunlar arasında birini seçmek. Tarsus.

gördüğümüz gibi. Artuk Bey Sivas. Antalya Körfezi ve Adana arasındaki bütün Anadolu. Bizans'ın durumundan faydalanıyorlar ve bu devletin iç işlerine karışıyorlardı. . Bu maksatla yine Türkler'e başvurdu ve onun yakalanıp bertaraf edilmesi hususunda Süleyman-şah ile bir anlaşma yaptı. dolaşık dağ patikalarından sür'atle Sakarya kenarına. Bryennios İle uğraşmak lâzım geldi. arasındaki anlaşmazlık yüzünden o sırada bir tesir yaratamamıştı. 1076 da salgın hastalık ve büyük açlık. Gregorius. Anadolu'yu fethe memur Türk kuvvetlerinin başbuğu Süleyman-şah için hasım tarafın yuvarlanmakta olduğu badireden faydalanmak kadar tabii bir şey olamazdı. Milet yakınında Latros tepesindeki manastır Türkler yüzünden terk edilmişti. Âmid ve Urfa civarında Grek ordularını mağlûp ediyordu ki. kâh iktidara yardım elini uzatarak. Akdeniz. İstanbul'da halktan. Anadolu'daki soydaşları git». Botaniates İznik üzerinden Bizans başkentine doğru ilerledi. düşman ordusunun içinde bocaladığı perişanlığı arttırmak lâzım- di. ortada kalan tacı. şüpheli gözle baktığı BotaniasteSİ ortadan kaldırmak tedbirleri aramıyor değildi. Âsiye karşı İstanbul'dan Aleksios gönderildi. Bizans tarihçisi -I. Diğer taraftan Gümüş-tegin adında bir başbuğ Nizib. Tokat ve Çorum havalisini de aldıktan sonra. Komnenos'un kızı. Âsi generalin şerbetçe İstanbul'a yürümesine müsaade ettikten başka. "Türkler" (Türkmenler) de vardı. Rumeli'de Bryennios'un dayandığı başlıca kuvvetler de Peçenek Türkleri olmuştu. ana yolları terk ederek. Botaniates fırsattan faydalanarak âciz imparator Mikhael VII. Anadolu'da Botaniates'e yardım eden Selçuklu Türkleri'ne karşılık. Daha Malazgirt savaşını müteakip Türkler'in engelsiz bir şekilde Anadolu'ya girmelerinin hıristiyanlık bakımından neticelerini hassasiyetle kavrayan Papa Gregorius Vli. bu vazifesine devam ediyordu. ona kuvvetli bir Türk müfrezesi de verdi. Bu sene Artuk Bey'in yerine gelerek fütuhata başlamış olması kuvvetle muhtemel olan Danişmend. gizli faaliyetten haberi olmamakla beraber. oradan da İznik (Nikaia)'e ilerledi. Âsi general. el-Ahsâ bölgesine gitmek üzere 1077 de Anadolu'dan ayrılmıştı. İstanbul'da giyecek adam bulunmadığı için. Aleksios Komnenos ile birlikte. İmparator Mikhael ise kardeşi Konstantinos lehine tahttan çekilmekle canını kurtarmak kaygusunda idi.274 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ 275 Bu yıllardan itibaren Bizans bütün dikkatini Balkanlar*#eyirmeğe mecbur kal* di. Sultan Melikşah'ın emriyle. Gariptir ki. Şark! Karahisar $& Erzincan ve Divriği havafisfiin Mengücük tarafından. gerçekten bu kıt'ada "hareket hâlinde bir asken* kuvvet Artık mevcut değildi". Bizans'ın bu hâle uğrayacağını çoktan sezmişti. bunun üzerine. N. Türkler'e karşı Grek imparatorluğunun yardımına koşmak lüzumunu ilân ediyordu. Bu haber üzerine patrik Aemilianus'un tahriki ite Ayasofya'da başlayan ihtilâl hareketi bütün İstanbul'u sardı. Bizans imparatorunun Balkanlardaki başarısızlıkları da Anadolu'da tesirini göstermekte gecikmedi. Aleksios ile Bryennios arasındaki Calabria savaşında Bizanslılar bozuldu İse de tam zamanında yetişen Süleyman-şah kuvvetleri harp tâliini değiştirdi. devletin bekasını tehdit edecek kadar ağırlık göstermişti. İstanbul'da yeril imparatorun tâç giymesiyle Bizans'ın dertleri sona ermedi. Durumdan faydalanan Tü&ler Anadolu'ya işgale devam etfiler: 1074 den itiba* ren Yeşilırmak ve Kelkit havzasını Artuk Bey'in feth ettiği tahmin edildiği gibi. Mesopotamia (güney Fırat bölgesi) müstasna diğer yerlerdeki Grek kumandanları dağılmış olduğu için Anadolu'da muntazam Bizans ordusu hemen hemen yok gibi idi. Kadıköy (Khal-kedon)'de bekleyen Botaniates'e katılmıştı. koruyucusu Kutalmış-oğullar'tndan icabında yeni yardımlar sağlamaya muvaffak olmuştu. Fakat Bizans askerlerine güvenmeyen imparator Botaniates.Arma Komnena'ya göre bu sırada Karadeniz ile Çanakkale Boğazı. Halbuki Avrupa. yani Amasya ve civarını sahile kadar açmıştır. Anatolik (Konya bölgesi) teminin kumandanı General N. Bryennios'un ordusunda mühim miktarda Peçenek savaşçısından başka. O zaman Martavkosta adlı Bizans valisinin elinden Konya'yı almış. 10|£ de Nikephoros Bryennios'un tiyanederek birçok yerleri ele geçirmesi ve imparator ilân edilerek İstanbul kapılarına dayanması. ayrıca. İmparatorluğun Avrupa parçasına arka a/kaya patlak veren isyan ve ihtöâller: 1074 de Bulgar ayaklanrpası. Böylece Türkler İzmit başta olmak üzere Btihynia kıt'asını işgalleri altına aldılar. Fakat Konstantinos bunu kabul etmemiş. Yine bu sıralarda Phrykja şehirleriyle beraber Alaşehir de feth edilmiş olup Ege sahillerinde de Türkler görünmeğe başlamışlardı. şehri hariçB" zurum ile Çoruh bölgesinin Ebu'l-Kaasım tarafından zaptedildiği anlaşılmaktadır. 1077'de kendini imparator ilân edip Balkanlar'ın altını üstüne getirmekle meşgul general N. Türk kuvvetlerinin bir kısmı garnizonlar kurarak yerleşmişlerdi. Bu alarm Papa ile Roma-Germen imparatoru Henri IV. Niksar havalisi ile aşağı Yeşilırmak bölgesini. Haçlı seferlerinin ilk alarmı sayılan bu davetinde Türkler'in "tehlikeli" ilerliyişini açıkladıktan ve İslamların hıristiyanları "koyun sürüleri gibi boğazladıklarını" şiddetli bir dille iddia ettikten sonra» din kardeşlerini kurtarmak üzere. Bizans imparatorluğunun. Görüldüğü üzere. 9 temmuz 1073 de Bizans imparatoruna yazdığı bir mektupta Ortodoks ve Katolik kilisilerinin anlaşması zamanının geldiğini bildiriyor ve MikhaePin müsait davranması üzerine bütün hıristiyanlara hitaben 2 şubat ve 1 mart 1074 tarihli meşhur mektuplarını neşrediyordu. Boğaziçi kıyılarına kadar Türk himayesinde gelen Nikephoros Botaniates'in başına kondu (3 nisan 1078). Selçuklu süvarileri üç koldan ileri atılarak Bryennios'u esir ettiler. Kütahya (Kotyaion) dan itibaren. Türk öncüleri iznik yakınında ona yetiştiler ve büyük ordu gelinceye kadar oyalama savaşına giriştiler. Bu İtibarla Botaniates'in aracı olarak gönderdiği Khrisoskul'a iyi yüz göstermekte gecikmedi. bunun Melikşah'ın kumandanlarından Gümüştegin Candar olması muhtemeldir. bu yürüyüşü emniyete almak için. Süleyman-şah'da kâh ihtilâlcilere. arkasından o civardaki Gevele kalesini Romanos'Makri'den zaptetmiş (1077) ve Batı Anadolu'nun mûfr$in şehirferi fethe girişmiş olan Süleyman-şah Botaniates'in İstanbul'a giderken geçmesi muhtemel yol ve geçifleri tuöu. General Botaniates işlerini ilerlettiği sıralarda kurnaz Nikephorife. 1075 de Nestor isyanı. ite onun haris nâzın Nikephoris'e karşı yürümeyi tasarladı. Selçuklu hâkimiyetine girmiş bulunuyordu. 1050 de Edirne'yi kuşatıp Trakya'da baskılarını arttırmış olan Peçenekler. O devir Grek tarihçisi Attaleitas'e göre. Ege denizi. Anadolu'dan ve Balkanlardan ayrı ayrı ağır Türk baskısına maruz kalmış olan Bizans âdeta ihtilâç içinde sarsılıyordu. propagandaya başladı. Nikephoris kaçtı. Bizans idarecilerinin birbirleriyle mücadeleler rini körüklemek. . İki kuvvet arasında ezilmek tehlikesine mâruz kalan Botaniates için fr'T^t Süleyman-şah'a başvurmaktan başka çare kalmamıştı. hattâ senato üyelerinden ve din adamlarından hayli taraftar kazandı.

Onun zamanında Anadolu elden çıkmış öldükten başka. iznik'teki Türk süvarileri kendilerini hızla takibe koyuldular. hem müdafaa ediyor. doğu sınırlan Orta-Asya'ya dayanmış olan Selçuklu İmparatorluğuma karşı Türkistan cihetinden harekâta teşvik etmek üzere. Bu esnada Sultan Melikşah'ın müdahalesini gerektiren bir hâdise oldu: Başkanlık dâvası yü2ündeh KutaJmiş-oğullarının birbirleriyle arası açıldı. Üç senelik hâdiseler imparator Botaniates'in. Aleksios'un Batıda. öte taraftan Akdeniz ve Ege denizine doğru tek elden. Türk baskısını hafifletmek emeliyle Çin'de diplomasi faaliyeti göstermiş. Anadolu'daki Türkmen boylan Süleyman Şah'ın emrine girmiş ve o. İstanbul'a götürmeğe muvaffak oldu. Hakikaten kritik anlanndan birini yaşayan Bizans. Abbasî halifesi de Süleyman-Şah'a sancak ve hil'at göndermiş. Pata* iologos ile Kurtiue hasım kuvvetlerin Eskişehir civarında bulunduğunu. ■ Bu savaşın mühim neticesi. loannes Ifi* gölü (Ascanlus) kenarına kadar geldi ve "Aziz Georgtos' kalesini işgal etti. Boğaziçi'nin Anadolu sahillerine kadar sokulmuş bulunanfSelçuklular'a karşı. Bizans'ın kalbgâhına doğrudan doğruya yapılacak taarruzlar için pek mükemmel bir üs teşkil eden bu kale-şehri hâkimiyeti altındaki Anadolu'nun başkenti ve ileri harekâtın mihrak noktası yapmıştır (1080). bu tavsiyelere kulak asmayan hadım. Komnenûs ailesinden Izak'ın bir aralık imparator olduğunu (1057-1059 yıllarında) biliyoruz. buna göre İM kifi£ vet arasında katarak ezilmektense önce Süleyman-Şah ile savaş yapılmasını teklif ettiîerse de. Suriye meliki Tutuş*un maiyetine katılan Türkmen beyleri ıftüstasna. maiyetinde Georgios Palalo-logos île yeğeni Kurtlus olmak üzere. meşhur kumandanlarından PorsıA'u Anadolu'ya yolladı ve savaşta Mansur öldü. Türk kuvvetleriyle birlikte Iznik'e de giren (1078) Melissenos istanbul üzerine yürümeye hazırlanırken. nihayet kurtardığı bir kısım kuvvetler ile hâlâ dehşet içinde titreyen başkumandanı. hiçbir mukavemete cesaret gösteremeyen bu memleketlerde otomatik olarak Türkler yerleşiyorlardı. Bu hâdiselerin tâ Uzak-Doğuya kadar yankılar uyandırdığı görülüyor. Marmara kıyılarının en büyük kalesi olup içinde Bo-taniates'le beraber Türk kiralarının 1078 denberi garnizon kurdukları tarihî İznik şehrinin kesinlikle Türkler'e geçmesi olmuştur. lznik%ı kuşatılması emrtrfl vifdli Melissenos. tatbik ettiği müdafâa tarzı hayret edilecek derecede basit görünür. Palaiologos. Nikephoroş Melissenos'a gelince. Fakat yüz sene devam eden Komnenoslar sülâlesinin kurucusu ve ilk hakikî imparatoru sayılan Aleksios I. gerçekte TürkJer'e karşı açılacak seferin akıbetini kestiren Aleksios. Balkanlar devamlı isyan ve ihtilâllere sahne olmakta. Süleyman-Şah'ın öncülerinin yaklaştığını öğrenen ve esasen muharebe işlerinden hiç anlamadığı nisbette korkak olan hadım. görünüşte Mellesenos'a fakat. genişletmeğe başladı. düşmanı oyalıyordu. Böylece tŞÖfcön Galatia. hem de perişanlığı önlemeğe. bilhassa Melikşah tarafından kendisine Anadolu "emirliği" menşuru verildikten sonra. bunun Vardar muharebesinde Aleksios tarafından yakalanarak gözlerinin oyulmasından sonra. Bu tarihten itibaren Türkler Toroslar ve Adana bölgesinden Üsküdar'a kadar bütün eyâletlerde yerleşmişlerdir ve Süleyman-şah Boğaziçi'nin Anadolu sahilinde kurduğu gümrük daireleriyle Boğaz'dan gelip geçen gemilerden vergi almaktadır. Fakat Melissenos bu propaganda seyahatini Türk müfrezeleri himayesinde yaptığı için. Bota-ntates Iznikln geri alınması için Aleksios'u göndermek fetedi ise de. General Melissenos o zaman Ege denizi kıyılarına kadar ilerleyen Türklerin yardımı ile imparator olmağa karar vermişti. balı ve kuzey Anadolu'ya gönderiyoriardı. Karadeniz boğazından Çanakkale boğazına kadar Marmara sahillerini ele geçiren "Cesur Süleyman1 şah'ın Kapıdağ yarımadası berzahındaki son Bizans kalesi» Kyzikos'u da zaptedip karşı şahitlere atlamak üzere vaziyet aldığı 1081 yılında Bizans çeyrek yüzyıl süren uyuşukluğundan silkinir gibi oldu. Melisse-nos'la uğraşırken Türk ordusunun yetişmek IhfirnâB olduğunu. Küçük Asya'nın henüz Selçuklular tarafından işgal edilmemiş kale ve setirlerini dolaştı. fütuhatını bir taraftan Karadeniz kıyılarına. fakat teşebbüsten hiç bir netice çıkmamıştır. bir hafta süren muhasara esnasında vakit kazanmak için. Phrykia. Süleyman-şah neticeyi beklemek ve İcabında yardıma koşmak üzere Dorylaion (Eskişehir'de karargâh kurmuş bulunuyordu. bu vazifeyi kabul etmedi. Anadolu fütuhatının Büyük Sultan Melikşah'ın emriyle yapıldığını ve onun tarafından desteklenmekte olduğunu bildiği için. General Basilakis ayaklanmış. S. uçuruma doğru giden Bizans'ı kurtarmak iktidarında olmadığını ispat etmişti. sistemli ve daha hızla.276 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ 277 Bryertnios meselesi cereyan ettiği sıralarda Sûleyman-şah ve dâımâ beraber çalıştıktan kardeşi Mansdr artık kendilerini Boğaziçi'ne kadar Anadolu'nutr sahibi sayıyorlar ve fütuhatı tamamlamak üzere maiyetlerindeki Türkmen bey ve reislerini. karargâh yaptıktan Kffiahya civarından. Trakya ordusu tarafından imparator ilân edilerek İstanbul'da tâç giyen Aleksios Komnenos'un idareyi ele alması ile esaslı değişiklikler belirdi. İtalyan Normanlan'nın başı korkunç Robert Giskard tehlikesini önlemek için aldığı çok ciddi tedbirlere karşılık. Başkumandanlık. Sü-leyman-şah müslüman olmayan yerlerde fütuhat yaptığından dolayı Gazi unvanım da almıştı. Komnertos Bizans'ın kurtarıcıtanndandır. Lydia bölgeleri (Orta ve Batı Anadolu) Türk hâkirrtyeöne geçmiş oldu. ordunun sevk ve idaresini Palaiologos'a devretmek zorunda kaldı. Bizans ise hâlâ birbirini takip eden isyanlar içinde idi. Melissenos ihtilâli Türklerin Marmara sahillerine kadar Anadolu'da kolayca yerleşmelerini mümkün kıldı. yaralı hâlde. Palaiologos derhal muhasarayı kaldırdı ve çekilmeğe başladı. Sûleyman-şah buradan artık çıkmamış. ona Nâsır'üd-devle Ebu'lfevâris lâkabını vermişti. bunlara karşı hiçbir ciddî tedbir alınamamakta idi. Anadolu'nun tak hâkimi olmuştur. Nikephoroş Phokas ile istişareden sonra. kardeşi İle yeniden fttücadeleye başlamış! Sultan. Süleyman-şah'ın yetişmesiyle Bizans ordusunun ric'atı umumî bozgun hâlini aldı. Münazaa bittiği zaman. Anadolu cihetinde General Kostantinos Dukas kendini imparator ilân ederek isyan bayrağını açmıştı. Fakat o günlerde Manöur Anadolu'ya dönmüş. dağılan kıt'aları toplamağa çalışıyordu. Bu suretle bütün kıt'anın hâkimiyetini elinde toplayan Nâstr'öd-devie Ebu'lfevâris Gazi Sûleyman-şah. kardeş nizalarına son vermek üzere. Robert Giskard'ı Arnavutluk kıyılarında durdurmak maksadiyle bütün Batı dünyasını yardı- . İmparator Botaniates'in para ve va-idlerle bu isyanı da zararsız hâle getirmesini müteakip patlak veren N. nazır hadım loannes'e verildi. Süleyman-Şah*dan durumu öğnenen Melikşah Bizans'a bir elçi göndererek kaçağın teslimini istedi. bu zat Türk himayesinde olarak İznik'te oturuyor ve Batı Anadolu'nun bir kısmı ismen ona tâbi bulunuyordu. Fakat az sonra Süleyman-şah bu araziyi de işgal ederek onun itibari hâkimiyetine son verdi (1081). Mağlûp Mansur İstanbul'a kaçtt. 1081 de kuzey Çin hükümdarı nezdine bir elçilik hey'eti göndermiştir.

Bagras.. Kilikia'da Philaretos tarafından bir Ermeni prensliğinin kurulduğunu yukarıda söylemiştik. Buradan da Poltaci (Baltacı?) tarafından kovalandığından Maraş'a iltica etti. içlerinden çıkan Bizans'ın en cesur askerleri Khomatene'lerden (Phryki-a ye Laodikia birlikleri) 8-10 kişilik gruplar Türk mevzilerine âni baskınlar veriyor ve çabucak barakalarına dönerek denize açılıyorlardı. fakat günlerce devam eden bu hâl neticesinde bir iki adım gerileyen Türk kuvvetlerinin bıraktıkları mevzilerde Bizanslılar yuvalar vücuda getirdiler ve pusular kurarak. Türkmen kuvvetlerinin de kaynaştığı bu bölgede prenslik ve şâir gibi teşekküllere rağmen durum hiç te normal değildi. Misis. Suriye meliki Tâc'üd-devle Tutuş'a vergiler ve hediyeler veriyor. Bizans ordularının dağılması ve Türklerin başka yerlerde fazlaca meşgul olmasından faydalanarak. hediyeler takdimi ve binblr dalavere ile. cesetler üzerine kuşlar üşüşmüştü". Ermeniler'den nefret eden ahali karşı koymayarak. mevcut kuvvetini bir anda kırdırmamak gayesiyle. Iznik'e gitti ve Süleyman-şah't Antakya üzerine teşvik etti. Sonra Aleksios o zaman Kilikia cephesinde bulunan Süleyman-şah'a müracaatla vergi karşılığında barış istedi. Delûk (Ayıntab)'a kadar her tarafta karışıklık hüküm sürüyordu. Tarihçi Urfalı Mateos"un 1079 yılına tesadüf eden müşahedesine göre. Anadolu melikini bu şehri zapta davet etmeye karar verdi. Ar-tah. Bizans'ın Suriye'deki son hrıstiyan kalesi olan bu mühim şehir zaptolundu (1084 aralık ayının ilk haftası).Anlaşma oldu: Kocaeli yarımadasındaki Drakon çayı İki memleket arasında sınır itibar edildi. Gecenin belirli olmayan saatlerinde. Anazarva (Ayn-ı Zarba) ile Kilikya'nın diğer bazı şehirlerini zaptetmiş (1083). babasının Antakya'daki şıhne (vâli)si müslüman İsmail ile galice anlaşarak. Kaysun'a hâkim olmuş. Durum bu kadar bir gelişme kaydedince. Bu andlaşma Aleksios hesabına bir basan idi. Malatya'yı da haraç vermeğe mecbur tutmuştu. tab'asından olan Grekler'e. İskenderun. Anadolu hâkimi Süleyman-şah'a. Kamyr (Yağmur) kumandasında yedi bin kişilik Türk kuvveti göndererek Aieksios'un Normanlar'ı İtalya'ya kadar püstürtmesîne yardım etti (1083). Yollar insan ölüleri ile dolmuş. eonra Palu. Bizans imparatoru. çoğu Ermeni olan ahalisini ayaklan- dırarak. Süleyman-şah halka iyi davrandı. Keysun ve nihayet Maraş'ı Poltaci işgal ettiği zaman Philaretos Urfa'ya oğlunun yanına gitmek zorunda kalmış. Philaretos Urfa'yt daha sonra oğlu Barsam'ın idaresine verdi ve gözlerini Antakya'ya çevirdi. yalnız geceleri ilerleyerek on iki gün içinde Antakya'ya geldi. Ertesi gün beliren küçük direniş Moncukoğlu kumandasındaki kuvvetler tarafından kırıldı. elindeki toprakları muhafaze edebilmek için. tarihçi Anna Komnena bunu. Bizans orduları kendilerini "ayak altında kum gibP ezen Türkler'e kanşı savaşmak eesareM atök gösteremi-yorlardı. yalnız hasımlarına değil. nihayet Bizans valisinin elinctoft Urfa'yı. Ancak. Çünkü Balkanlardaki Norman tehlikece karşı koyabilmek için Selçuklular tarafını emniyete almış bulunuyordu. Hâkimiyet uğrunda her şeyi mubah sayan. beri tarafta Türkler'i Boğaziçi'nden uzaklaştırmak hususunda sadece barakalar şeklindeki karakol kayıktan ite iktifa etmişti. Kendine Bizans'ın temsilcisi süsü vererek Grek ahaliyi memnun ederken. Raban. O. bir müttefik gibi görünen mâceraoı ve haşin Philaretos. bir taraftan Bizans İmparatoru Botaniates'e tâbiiyet arzederek Antakya düklüğü vazifesi ve Sebastos gibi unvanlar alırken. Barakalı karakol kayıkları gece karanlığında gizlice Anadolu yakası kıyılarına yanaşıyor. Tarsus. Elbistan. esirleri serbest bıraktı. Maraş. Tarsus. Müteakiben başarılarını Büyük Sultana müjdeledi. Süveydiye ve diğer kasaba ve kaleleri birer birer işgal etti. Hapishaneden kaçtı. Aleksios barakalara ellişer süvari bindirilmesini icabında derhal denize açılmak şartiyle. Bundan sonra Süleyman-şah andlaşma gereğince. atmıştı. Böylece. kendi yurttaşlarının ağır suçlamalarına hedef olmuş ve gaddarlığı yüzünden oğlunun bile hiyanetine uğramıştı. Bir müddet sonra. hatta Türk kuvvetlerinin takviyesine bile lüzum göstermemiş olan bu tazyik sonunda Türkler Boğaziçi'nden uzaklaşarak İzmit'e doğru çekilmişlerdi. Süleyman-şah yeter miktarda kuvvete. Philare-tos'un eski hülyalarını gerçekleştirmesine vesile oldu: maktul dükün askerleri ve ileri gelenler tarafından davet edildi ve şehri teslim aldı. 1084 senesinde Urfa valisi plan oğlu ile arası açılmış ve Barsam yakalanarak hapsedilmişti. Süleyman-şah. bu senelerlçlnde Anadolu'da ayrı noktalar hâlinde kalan Bizans kalelerinin fethi ile meşgul olmuş. hattâ soydaşı Ermeniler'e en bayağı ve zalimane muameleleri reva gören ve siyaset icabettîrdikçe mezhep ve din değiştiren bu adam. fakat kendisinden nefret eden Urfahlar'dan yüz bulamayınca» Ur kaleye olsun yerleşebilmek ümidiyle Melikşah'ın yanına gitmeye karar vermişti. tek başına veya müdafaasız yakaladıkları Türkler'i ortadan kaldırmağa başladılar. tesiri gayet dar sahada kalan bir nevi gerilla savaşı vermeyi tercih etmişti. Meşhur Kısiyan kilisesi camie çevrilerek yüz yirmi müezzinin aynı zamanda okuduğu ezan ile ilk cuma namazı kılındı. az sayıda süvanleıtteft kurulu fevkalâde sür'atli ve oynak TÛfk kuvvetleriyim başa çıkamadığını tecrübelerine dayanarak İyi biliyordu İmparatorun kızı. büyük harekât yaparak Türk orduların kendi üzerine çekmemek. kimseye sezdirmemek için. Melikşah'ı çok memnun eden bu zafer bütün İslâm ülkelerinde heyecanla kutlanmıştır. Süleyman-şah Antakya'ya tâbi bulunan Ayıntab. Kilikia'nın fecî duruma düşmesinde bizzat Ermeniler'in büyük payı vardı. yerine Ermeni senyörlerinden biri tâyin edilmişti. 1085 de Honi. Büyük Sultan Meiikşah'a da ayrıca hediyeler ve bağlılık mektupları gönderiyordu. şeklinde ifade etmektedir. Habib Neccar dağına ve İç kaleye çekildi. Bu muameleden üzgün ve umumiyetle babasının hareketlerinden şikâyetçi olan Barsam. gündüzleri dahi mücadelelerde bulunmasını emretti. hâkimiyet sınırlarını genaştetiyordu. hiç kimse tarafından sevilmemiş. ahalînin matına et sürdürmedi.278 _____TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ 279 ma çağıran Aleksios. Başlangıçta hiç mühimsenmemiş. Antakya'nın akıbetini duyan Philaretos Ceyhan'da Honi'ye gitmekten başka çare bulamadı. Ayn-ı 2arba. Philaretos'un askerleri de kaçıyorlardı. Bu bakımdan Philaretos iyi bir örnek teşkil etmektedir. Göksün. Aç kalmış asiller. Fakat neticede bu pek küçük «Içüdeki müdafaa sistendin böyük masraf ve emeklere bağlı ordular hazırlama ve şevkinden daha tesirli olduğu anlaşıldı. Başlangıç- . 1074'ta Malatya*yı ele geçirmiş. Elbistan. Adana. diğer taraftan Musul ve Haleb hükümdarı Şeref ül-devle Müslim'e. Harput (Khartpert). bu arada Tarsus'u (1082 de). 1078'e kadar burada dük bulunan Izak Komnenos yeni imparator tarafından İstanbul'a çağrılmış. reisler şurada burada dolaşarak ekmek dileniyorlardı. Misis. Bu zâtın Antakya çarşısında Grekler tarafından öldürülmesi. 12 ocak 1085 de iç kalenin de teslim alınışından sonra. İmparator Aleksios kalabalık ve muntazani Bizans ordutarıfcıh. faaliyetlerini yavaş yavaş genişlettiler ve küçük Türk müfrezeleriyle çarpışmalara giriştiler. Süleymanşah aynı zamanda imparatora yardım edecekti (1082). oralara ara sıra uğrayan-Türk müfrezelerine. Kararlaştırılmış noktalardan sesesizce 280 kişiyi surlara çıkardı.

Böylece Süleyman-şah'ın vefatından önceki günler Antakya'dan Karadeniz'e. 1084'te Kakhet kıratlığı tabiiyete alınmış. Selçuklu İmparatorluğunun azamet ve satvetini göstermek bakımından dikkate değer. Selçuklu İmparatorluğuna katıldı (1085) ve aynı yıl içinde. Efes şehri ile Ege sahilleri bölgesi Tanrıver-miş Bey'in. Bu münasebetle kaynaklarımızda tafsilâtı ite bildirilen gelinin hayret verici kıymeti! cehizi ile. "Dâima muzaffer" büyük Türkmen beyi Artuk şR inançlı Karmaffler'in bulunduğu ef-Ahsâ (el-Hasa) bölgesini ve Bahreyn adatannı daha önce itaate almıştı (1078-1079). bu münasebetle Bizanslı tarihçi Anna Komnena'ya göre Trabzon da Türkler'e «itikat etmişti. 1085'e kadar Anadolu'nun fethi sırasında. Suriye'ye aynı vazife ile gönderilen Türkmen beylerinden Atsız. Meyâfarikîn (Silvan) başta olmak üzere. Çubuk Bey. Şeyzer ve diğer kaleler teslim olmuş. Anadolu'ya yakın adaları alan ve birkaç defa Bizans donanmasını mağlûp eden Çakan Bey. Akdeniz'in dalgalan karşısında. Çoruh vadisini. Şam'ı kuşatmış olan Mısır orudusunu ric'ate mecbur ettikten sonra Atsız'ı da ortadan kaldıran Tutuş. Şiîlikle mücadele Selçuklu İmparatorluğunun ana siyaset çizgilerinden biri olduğu için. Haleb'e geldi (aralık 1086). Ege denizine ve Çanakkale'ye kadar bütün memleket -tabiatiyle bazı kalelerle sahillerdeki tahkimattı şehirler hariç. Sav-tiginlh durumunu kuvvetlendirdi ve 1080'de sevketmek zorunda kaldığı Ahmed. Cizre ve daha 30 kadar kaleden ibaret Mervânî ülkesi. Abbasi halifesi ve Sultan Melikşah adlarına hutbe okutmuştu. Âmid (Diyarbakır). Artuk Bey. 1087'den itibaren bütün havali imparatorluğa bağlanmıştı. Allah'ın kendisine nasip ettiği muazzam fütuhattan dolayı şükretti. Vücuda getirdiği kuvvetli bîr donanma ile Bizanal ciddî olarak tehdit eden diğer bir Türk kuvvetini de tarrçir Beyi Çakan temsil ediyordu. fakat Gürcü kiralının tekrar başkaldırması ve eski *ni kiralı Gagik'in yeniden kıral olmak teşebbüsü sultanı ikinci Kafkasya harekâtına zorlamıştı. Hasankeyf. 1092'de Süleyman-şah'ın oğlu Kılıç Arştan gelinceye kadar iznik» muhafaza etti.'nin itatsizlik belirtileri üzerine. Cehîr'in yardımı ve Bağdad şihneliğinden Irak-ı Acem valiliğine getiren Gevharâyîn. Süleyman-şah'ın Antakya'ya giderken İznik'te yerine bıraktığı Ebu'l-Kaasım. Mardin. kalabalık bir ordu başında. İsfahan'dan hareketle Musul ve Harran üzerinden ilerledi Câber ve Menbiç kalelerini aldıktan sonra. Diğer taraftan Çankırı'yı fethetmiş olan Karategin fütuhatını sahile doğru genişleterek Sinop'u muhasara ve zaptetmişti. Terken Hâtûn ite birlikte Bağdad'a gelen. Arapkir. Ottu ve Erzurum'u Bi- zans'tan geri aldıktan gibi. Melikşah'ın kon Mehmelek halife el Muktedî ile evlendirildi. Araş yolu ile Gürcistan'a giden Melikşah. Mücâhid'üd-devle Bozan. Kafkasya ve Erran'daki tâbi bölgeleri amcası Yâkutî'nin oğlu Azerbaycan umumî valisi Kutb'üd-din İsmail'e verdi. Kasîm'ül-devle Aksungur ile diğer Türkmen reislerinin Musul'a girmesi ile. Şam'ı üçüncü muhasarasında ele geçirmiş (10 Haziran 1076) ve^îî ezanını kaldırarak. Ebu'l-Kaasım'dan sonra yerine geçen kardeşi Ebu'l-Gazi. Fakat Atsız 1077'deki Mısır seterinde Kahire önünde muvaffak olamaması üzerine. Sultan Melikşah tarafından kardeşi Tâc'üd-devle Tutuş. Gemlik körfezinde bir Türk donanması inşasına girişmiş iken imparator Aleksios Komnenos tarafından kandırılıp İstanbul'a götürülerek sultana cephe alması üzerine. Kuteyis'e kadar Acaralar bölgesini ve Karadeniz sahiline kadar olan yerleri tamamen işgal ettiler ki. Antakya valiliğine Yağısıyan'ı. bölgenin rakipsiz sahibi oldu. Kudüs'ü zaptetmjş. Süleymanşah ite olan savaşta Tutuş tarafında yer alan ve büyük yardımı dokunan Artuk Bey de Kudüs ve civarına sahip bulunuyordu. Akkâ'da Mısırlı Bedr'ül-cemâlî ile mücadeleye girişmiş (1072). Ayn-ı Selm mevkiinde vukua gelen muharebede ordusu dağılan Süleyman-şah intihar etti (5 haziran 1086). Sultan Melikşah. Sultan Alp Arslan'ın son yıllarında Şam'ın zaptına memur edilen (mayıs 1071) Bağdad şihnesi Ay-tigin'den başka. Melikşah'ın sevkettiği Porsuk ve arkasından Bozan kumandasındaki kuvvetler tarafından ortadan kaldırıldı. Suriye meliki tâyin edildi. B* cezîre ve Suriye'nin kilit noktası durumundaki bu müstahkem şehri zaptetmesi Suriye meliki Tutuş ile aralarının açılmasına sebep oldu ve Süleyman-şah'ın nisan 1086'da Haleb'i kuşatması iki Selçuklu şehzadesini savaşa götürdü. Şeddadî ülkesindeki anlaşmazlık ve Gürcistan kiralı Giorgi M. Dâr'ül-hilâfe'de tertiplenen büyük törenle halife el-Muktedî bi'llah yine 'Doğunun ve Batının hükümdarı" Sultan Melikşah'a iki kılıç kuşattı (25 nisan 1088). Sultan Melikşah. izmir ve civarıyle adalardan bir kısmı Çakan Bey'in hâkimiyeti altında idi. Bağdad'a gitti ve halkın coşkun tezahüratı arasında hilâfet erkânı tarafından karşılandı. Haleb'den ayrılan Melikşah. Balkanlar üzerinden Doğu Trakya'ya kadar inmiş olan Peçenek Türkleri ile ittifak ediyorMarmara . Moncuk Böri. 28 şubat 1087'de Urfa'yı zapteden Bozan oraya vali tâyin edilmişti. Bundan büyük bir teessür duyan Suttan Melikşah hassa kumandanlarından Porsuk. Çökürmüş ve Hâcib Altuntak kumandalarında sevk edilen ordular ve Türkmen kuvvetlerinin gayretiyle. oraya bir sefer yaparç^ bütün Kafkasya'yı Savtigin'e teydî antikten (1076) sonra dönmüş. Bu esnada İsfahan'dan büyük kumandanlar refakatinde. bu havalideki Ukaylî toprakları da Selçuklu İmparatorluğuna bağlandı.Türk hâkimiyetine girmiş ve Büyük Selçuklu İmparatorluğuna bağlanmıştır. Philaretos'a tâbi Harput şehri ÇubuK tarafından zaptolunmuş ve bu bey ayrıca Eğin. Haleb bölgesi valiliğine Aksungur'u tâyin etti ve kendisi Süveydiye'ye kadar giderek. Çemişkezek ve Hanzid (Palu-Genç bölgesi)'i ele geçmiştir. buranın veziri Fahr'üd-devle Muhammed b. Ebû Yâkub ve tsa Böri kumandasındaki Türkmen kuvvetleri Kars. Bu havalideki karışıklığın düzelmesi üzerine Sina çölüne kadar bütün Suriye kıt'ası Tutuş'a bağlı olarak Şam melikli* ği şeklini almıştır. yapılan muhteşem düğün ve Bağdad'da günlerce süreri şenlikler. Bu sırada Lâzkiye. Kasîm-üd-devle Aksungur ve diğerleri yanında olduğu halde.280 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRKTARtHÎ 281 ta iyi kabû! görmeyen Philaretos'a. İstanbul'u zaptederek Bizans İmparatoru olmayı düşünüyor ve bu maksatla. İslâm dünyasında ikilik ve kin yaratan bu akidenin yayılmasında ocak vazifesini gören Mısır Fatımî devletinin ortadan kaldırılması Selçuklu sultanlarının başlıca gayelerinden idi. daha önce başbuğları idaresinde bu hayaliye gşlen Türkmenlerin işgal ettiği Filistin'i almış. Urfa'nın Selçuklular tarafından zaptını (şubat 1087) müteakip ve BüyüfeSultantn huzurunda törenle müsiüman olduktan sonra Maraş şehri verilmiştir. İmparator Aleksios Komnenos ile Drakon çayını Bizans-Selçuklu hududu tanıyan anlaşmayı imzalayan Anadolu fâtihi Süleyman-şah'ın Antakya'ya gelerek.

seçkin imparatorlardan biri oları Aleksios Komnenos'aın tahrik ettiği. Kafkaslar'dan ve Aral gölünden Hind denizi ve Yemen'e kadar genişletmekle dünyanın en büyük imparatorluklarından biri hâfiııfc geltirmeğe muvaffak olduğu Selçuklu devletinin sınıflarını daha uzaklara götürrriek. SultanJdelikşah. arazi zaptına girişen Bağdat halifeleri ile mücadeleler içinde geçti. lâkablannt taşırdı. Mısır'ı. Devlet 1157'den sonra&r ara Gurluiar'a tâbi oldu. Arkasından Taraz (Tfclas) hâkimini tâbiyetine aldı.evlâtlan Kirman bölgesini idareye devam ettiler. Oğuzlar'a esir düşmesi (1153). Sencer "Büyük Sultan" oluyordu. Harezmln ayrılmasını sonuçlandırdığı gibi» merkez Horasan'ı da Oğuz işgali altına soktu. Çubuk.l*eth. Adaleti ve şefkati ile imparatorluk dahilinde uyandırdığı derin hürmet ve sevgiden dolayı vefatı Türkler ve İslâm dünyası için olduğu kadar. Fars arazisi güney sahilindeki Hürmüz errflrRğlve Arabföan yarım adası ucundaki Umman bölgesi zapt edfflTİlşti. Jyioe zayıflayan Selçuklu idaresinde son hükümdar Sultan Tuğrul III zamanında füff iktidar Musul. Koltaş gibi kumandanları şevketti ise de. savaşta mağlûp olarak yakalandı ve kendi yayının kirişi ile boğduruldu (Mayıs 1073). Semerkand hJŞcümdarı Almed Han'dan hatoşikâyeti ürarine tertiplediği MâverâünneWr seferinde (mayıs 1087) yolu özerine düşen kaleleri ve müstahkem mevkHeri birer birer aldıktan sonra. Kâşgar hükümdarı Harun Buğra Han huzura gelerek tâbiiyetini arzetti. ftöl). Üaküdar-EdirneÇanakkale arasında üçlü Türk kıskacı içine tfmmış olan Bizans İmparatorluğunu çökertmek istiyordu. Kuzey Afrika'yı zaptetmek ve bir dünya hâkimiyeti kurmak emelinde idi. Afganistan'da gelişmekte olan Gurlu devletini kendine bağlayan Sultan Sencer. Halife tarafından kendisine Müizz'üd-din.282 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ 283 kıyılarında Selçukluların hâkim bulunması sebebiyle-. Irak ve Horasan Selçukluları (1092-1194) Büyük Sultan Melikşah'ın ölümü (1092) ile başlayan taht kavgaları yüzünden imparatorluk 4'e bölündü. Melikşah'a kırgın bulunan halife el-Muktadî bi'llâh'ın işbirliği neticesinde zehirlenerek öldürüldü (16 şevval 485=20 kasım 1092). Yemen ve Aden havalisi de Türk hâkimiyetine alındı. Celâl-üd-dünya ve'd-din lâkabı ile birlikte Ka-sîm-u Emîr'il-mü'mînin (Halifenin ortağı) unvanı verilmişti. Şünnîiik-ŞiJJik dâvasında Sultan Melikşah'ın meşgul olması lâzım gelen meselelerden biri de imparatorluk içinde Hasan Sabbâh'ın bayrakdarlığını yaptığı bâtinî faaliyeti idi. Mâveraünnehir. Böylece Karahanlılar'm doğu kolu da Selçuklular'a bağlanmış oldu. fakat Türk siyâsî liderleri arasında tam bir görüş birliği olmayışı başarıyı önledi. Hicaz ktt'asını tamamen imparatorluğa bağlandıktan sonra. oraya bir sefer daha yapan Sultan Melikşah aynı yılın sonbaharında Bağdad'ı ikinci ziyaretinde (kaşım 1091) topladığı harp meclisinde Tâc-üd-devle Tutuş refakatinde olarak. 1167) ile büyük Selçuklu imparatorluğu fiilen nihayet buldu. TuğruJfr. Sultan Sen-certn öfâmüne kadar (1167) ona bağlı kaldılar. Son Selçukto meliki Muham- . Bfr tfaç kere Büyük Selçuklu sultanı Olmağa teşebbüs eden Kavurt nftte» yet Sufteri MelikşaHHtf sultanlığını tanımayı reddec^p başkent ü2erihe yürüyünce. Mahmud'u himayesine aldı* Mahmud "Irak Selçuklu Devleti" sultanı olarak katırken. "Sultân'ül-âlem'' diyö anılır ve aynı-zamanda 'ea-Sultân'ül-âdıT ve "Ebu. dağılan imparatorluğu toparlıyamadı. Bu münasebetle Törşek. Ermenilik Süryânîler. ancak. kuzey Hindistan ve Hicaz onun üstünlüğünü tanıyordu. arasında da üzüntüye sebep olmuş ve her tarafta matem havası yaratmıştı. Irak Selçukhf Devlet* jç karışıklığa düşdüğü zaman Klrman'da da hanedan mensuptan arasında münazaalar çıktı. Özkend'e vardığı zaman. Orta Asya'da Büyük Selçuklu İmparatorluğu sınırları Çin Şeddine yaklaştı (1090). Daha "melik" iken Gazneliler'i ve 1121'de de. Berkyaruk'un kardeşi Sultan Muhammed Tapar (1104-1118) kuzeyde Güroö saldırılarını durdururken. Buhâratyı zaptetti ve Semerkand'ı kuşatarak Ahmed Han'ı esir almak suretiyle. Karahanlılar'm batı kolunu Selçuklu İmparatorluğuna bağladı. Akdeniz'e. Kirman Selçukluları (1092-1187) Selçuklulardan Kirman kolunun başı olan Kara Aralan Kavurt (Çağrı Bey'in oğlu)'tonundan W#tft8öyıRan arasında Kirman'dan başka. saltanatta hak iddiacısı amcası. Yartnkuş gibi kumandanların idaresindeki Selçuklu ordusu. tl52) zamantarrlÇ"kanşlWıklar-ve dünya devleti kurmağa kalkışan. Irak Selçuklu devletinde Sultan Mahmud'dan sonra gefen Mutıammed (ölm. Bizans bu buhranlı dudumdan. Sencer'in ölümü (Eylül. Melikşah'tan sonra iç mücadeleler arasında sultan olan Berkyaruk (1092-1104). hterezm'de hükmediyor. 2. Çünkü o sırada Bağdad'a gitmiş olan Sultan Melikşah. Onun bilhassa kuzey İran'da yalçın kayalar üzerindeki Alamut kalesini ele geçirmesinden (eylül 1090) sonra ciddiyet kazanan bu râfizî yuvasını yıkmak üzere Melikşah. Fakat Katavan Savaşı (1141)'nda put-perest Kara-Hitaylar'a yenilmesi itibarım terdi. 38 yaşında iken vefat eden Melikşah Kâşgar'dan Boğaziçi'ne. Yerine geçen oğlu Mahmud (111&-1131?» karşı büyük amcası (Sultan Melikşah'ın oğlu) Horasan meliki. Bala-sagun ve İsfîcâb hâkimleri vergi taahhüt ettiler. Peçenekler ile Kuman Türidarü arasında Meriç kenarında vuku bulan ve Çakan'ın müttefiki Peçenekler'in ezildiği Lebonium muharebesi (29 nisan 1091) neticesinde kurtulabildi. Kasîm'üd-devle Aksungur ve Bozan'ı Suriye'nin sahil bölgesini zapta ve Fâtımîler ile öteden beri siyasî anlaşmazlık ve rekabet mevzuu olan Mekke'deki hutbe ve Medine'de hâkimiyet işinin ve Yemen ile Aden havalisinin fethine memur etti. diğer hırietlyanlar ve şâir din mensupları. bu harekât devam edemedi. Kızılsarıg. Selçuklular'ın en büyük hükümdarı ve tarihte en büyük Türk imparatorlanndan biri olan Melikşah birçok Sultan ve mellklefln metbûu bulunduğu için "ea-SuR&n'OI-a'zam" (Büyük Sultan). Sâd-üddevle Gevherâyîn. 3. Ondan soma. 1133 tarihli mektukbundan anlaşılacağı üzere bu yıllarda Horasan. Yoruntaş. Başkent Merv^şehri idi.tölm. Wr yandan da Haçlılarla savaşa girişti (ItTMTOBJfffS seferleri). Sencer kendini Selçuklu Sultam îlâh ederek (1115-1İ57). Suriye Selçuklu meliki Tutuş ile çarpıştığı (1095). şehzade Berkyaruk yerine kendi oğlu Mahmud'u velîahd yapm$k isteyen muhteris Terken Hâtûn ile. daha sonra soydaşı. Sultan Tuğrul'un Harezmşafo Tekiş'e mağlûp olarak ölmesi (1194) üe toprakları Harezmşah'lara intikal etti. Mâveraünnehir1! elden çıkarcb. 1İ34) ve Mes'ud (ölm. Onun. Anadolu. Sultan. Azerbaycan ve Fars atabeylerinde idi. 1091 yılında Türkistan'daki karışıklıkları düzeltmek üzere. babası zamanından beri ülkede yeraltı faaliyetini artırmış dinî-siyasî Bâtınî haraketi ile müca-daleye girdiği bu tarihlerde Haçlı orduları da memleketin batı bölgesini istilâya başlamışlardı.

284 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ 285 med-şah H samanında memleket Oğuz başbuğlarından Dîhar tarafından işgal edildi. 1128'de öldürülen Tuğ-Tegin'in oğlu Tâc'ûd-din Böri 8e Böri-oğulları (Şam Atabeyliği) idareyi ele aldı. 5 Haziran 1086 tarihinde Süleyman-şah ile Tutuş arasında cereyan eden savaşta Süleyman-şah mağlup oldu ve hayatını kaybetti. Ermeni Phitaretos'un tahakkümü altında İdi. Dokak (ölm. Melikşah'dan zaptedecekleri memleketlerin hükümdarlık menşurunu almışlardı. Balkanlardaki isyan ve ihtilâller sebebiyle Anadolu'daki Türk akınlarına karşı duramıyordu. Görüldüğü gîbibW)lrtne tamamen zfcfikirleri ihtiva eden bu iki görüşün hangisinin gerçeği ifade ettiği belirtmek şimdtKk mümkün olmamaktadır. Süleyman-şah'ın Anadolu'ya ne suretle geldiği hakkında birbirinden tamamen farklı iki görüş ileri sürülmektedir: a) Süleyman-şah'ın babası Kutalmış. Aralık 1084 tarihinde içerdeki hıristiyanların yardımı ile Antakya'yı zaptetti. Bu sırada Antakya. Burada da yüz bulamayınca tekrar Anadolu'ya dönmek zorunda kaldı ve yakalanarak Emir Bozan tarafından idam edildi. İznik'te vekil bırakmış olduğu Ebu'l-Kasım. Bu sıralarda. Küçük bir kuvvetle Antakya önlerine gelen Süleyman-şah. Bu vaziyetten faydalanan Süleyman-şah Orta Anadolu'ya girerek 1077 yılında Konya'yı zaptetti. Anadolu'da fetih hareketi bütün hızıyla devam ettiği sırada. 1104)'dan ziyâde atabeği Tuğ-tegin'de idi ve atabey ile Rıdvan aralarında kesin bir uzlaşmaya yaramıyorlardı. b) İlk zamanlar Sultan Melikşah'a karşı muhalif bir tavır takınmış. Bu sırada Şam'da idare. Bundan sonra Bizans'taki taht kavgalarına müdahale imkânını bulan ve bu sayede fazla zorlukla karşılaşmadan bir çok şehir ve kaleyi ele geçiren Süleyman-şah 1078'de tettikl fethederek merkezim oraya nakletti Böylece Anadolu Selçuklu Devleti'nin temelleri atılmış oluyordu. Aynı yıl Antakya ve Haleb'i muhasara eden Süleyman-şah. amcası Kavurd'un isyanını bastırdıktan sonra bu kıtanın fethine daha fazla ehemmiyet vererek büyük Türkmen beylerini bu fetih hareketiyle vazifelendirdi. Bu arada Ebu'l-kasım'ın gafletinden istifade ederek İzmit'i ele geçirdi. fakat halifenin tavassutu ile nihayet Anadolu'nun fethine memur edilmiş olan Kutalmışoğulları. Muhasaranın uzaması üzerine çok kötü bir duruma düşen Ebu'l-Kasım. Bu sebeple Kudüs'e ilerleyen Haçlılarla iyi mücâdele edilemedi. dahilî mücadeleler. burada kurduğu gümrük daireleri ile Boğaz'dan geçen gemilerden vergi almağa başladı. 1082 yılında yapılan bir antlaşma ite İzmit körfezine dökülen Drakon çayı iki memleket arasında sınır itibar edildi. Kılıç Arslan İznik tahtına geçtiği sırada Anadolu'nun muhtelif bölgele- . Bu Selçuklu kolunda fazla bir hareket görülmemiştir. onun Bizans İle uğraştığı bir sırada Emir Porsuk idaresindeki büyük bir orduyu İznik üzerine göndermişti. Sultan Melikşah. Süleyman-şah. Bbı/1Kasım'm ölümünden sonra kardeşi Ebı/1-Gâzi onun yerine geçmişti. Bununla beraber (*) Anadolu'nun fethi Özerine Büyük Selçuklu İmparatorluğu bahsinde geniş bilgi vefflrnlaflr. Suriye meliki Atsız ile ihtilâfa düşmüştür. taht Kavgaları sebebiyle zayıflamış olan Bizans İmparatorluğu Türk akınlarına fazla mukavemet edecek durumda değildi. Süleyman-şah'ın ölümü üzerini. Süleyman-şah'ın 1074 yılından itibaren Anadolu'daki faaliyetlerini tesbrt edebiliyoruz. Bizaıie^tmparatoru Âfeksios'tan yardım istedi. Sultan Melikşah. iki oğlundan raf van Haleb'de. 4. Suriye Selçukluları (1092-1117): 1077'den beri Suriye Selçuklu melik'i olan Tâc'üd-devle Tutuş. 1080 yılında Iznik'i Türkler'den geri almak gayesiyle İznik önlerine gelmiş olan Bizans ordusunu ağır bir mağlûbiyete uğrattıktan sonra Üsküdar'a kadar ilerleyen Süleylman-şah. Mısır Fâtımîleri ile anlaşan Haçlılar tarafından mağlûp edildi. Sultan Melikşah'tan af dilemek için İsfahan'a gitti. Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusu Kutalmışoğlu Süleyman-şah'ın da fetihlere katıldığı görülmektedir. Bir ara Meyafarîkîn (SH-van)'e kadar güney Anadolu'yu nüfuzu altına alan Rıdvan. Anadolu Selçuklu Devleti" Hakkı Dursun YILDIZ Malazgirt zaferini takip eden yıllar zarfında Anadolu'ya kalabalık Türk nüfusu gelip yerleşmeğe başladı. İmparator Aleksios kuvvetle başa çıkamıyacağı-nı anladığı Ebu'l-Kasım'ı İstanbul'a davet ederek onunla sulh yaptı. 5. yeni kurulmakta olan Anadolu Selçuklu Devleti'nin dağılmasını önlediği gibi Bizans'a karşı da başarılı akınlar yapmıştır. Fakat Aleksios Komnenos'un Bizans imparatoru olmasından sonra durum Bizans lehine gelişmeğe başladı. Sultan I. Rıdvan kardeşini savaşla zorlayarak SuriyeHükümdarı oldu İse de. Alp Arslan'a karşı giriştiği saltanat mücadelesinde mağlup ve maktul düşünce oğulları Bizans hududuna sürüldüler. Bir müddet Urla havalisinde sönük bir hayat geçiren Kutalmış'ın oğulları 1074 yılında etraflarına topladıkları kalabalık bir Türkmen grubuyla harekete geçerek önce Güney Anadolu'da daha sonraları ise Orta Anadolu'da fetihlerde bulundular. Çevirdiği entrlkalarla. Süleyman-şah fetihlerine devam ederek kısa zamanda Bizans aleyhine hudutlarını oldukça genişletti. öteki Hâlemde otmtoîfere devleti paylaştılar. kardeş! Büyük Sultan Melikşah'ın ölümü ddîayısiyle kendini sultan ilân ederek üzerine yürüdüğü Berttyaruk kfe$»ff1da Savaşı kaybetrhtf (Şubat 1095) ve ölmûfctö. . Emir Porsuk üç ay devam eden muhasara esnasında şehri ele geçirtmeyince Sultan MelîRşah onu gerî Çağırarak Urfa emîri Bozan'ı onun yerine tâyin etti. Şam'da ise. Antakya hıristiyanları çok gaddar olan Philaretos'un elinden kurtulmak için Süleyman-şah'a haber göndererek şehrin zaptında ona yardımcı olacaklarım bildirdiler. Dok* Şam'da müstakil harekete devam ettiler. Türk birlikleri yavaş yavaş geri çekiliyordu. halkın. daveti ile gelen Artuk-oğlu ll-Gazi'ye geçti (1117). Fakat onun bu havalide fetihlere devam etmesi Suriye meliki Tutuş 1le aralarının açılmasına sebep oldu. Adana. az sonra yine anlaşamıyarak biri Şam'da. Afide kurtuluş ümidi kalmıyan Ebu'l-Kasım.Türkteri birbirine düşürmeye gayret sarfeden Aleksios bunu bir fırsat bilerek Ebul-Kasım'ın y«r-dım isteklerini Cevapsız bıraktı. Bizans İmparatorluğu. Rıdvan Haleb'de öldü (1113) ve sonra son Selçuklu Sultan-şah zamanında (1114-1117) idare Selçuklu ailesinden olmayan Lû'lû'nun elinde iken bunun öldürülmesi üzerine Haleb. Ancak Sultan Melikşah'ın ölümüyle oğullan arasında saltanat kavgalar» başlayınca Süleyman-şah'ın oğlu Kılıç Arslan Horasan'dan gelerek İznik'te Anadolu Selçuklu Devleti'nin ikinci sultanı sıfatıyla 1092 sonlarında tahta oturdu. Misis şehirlerini zapt ve Malatya'yı haraç vermeğe mecbur etmişti. Bizans ile sulh yaptıktan sonra Anadolu'ya dönerek 1083 yılında Tarsus.

1163 yılında Yağıbasan'ı mağlup ederek Elbistan. ki hükümdar arasında vanlan anlaşmaya göre karşılıklı yardımlaşma ve Türkmen kuvvetlerinin Bizans'a akın yapmamaları kabul edildi.Qâzi Anadolu'nun en kudretli hükümdarı haline gelmişti. buradan deniz yoluyla Akkâ'ya gidebilmişti. Kılıç Arslan'm. Muhasara devam ederkerKfiıHaçlı ordusunun Anadolu'ya gelmekte olduğuna. Çankırı ve Kastamonu'yu Danişmendliler'den geri alarak ülkesinin hudutlarım genişletmeğe başladı. Başkent Konya ile havalisini ajan ve kardeşlerinin metbûu durumunda olan Sultan İl. Kilikya Ermenileri'ne de ağır darbeler indirerek onlardan birçok şehir ve kaleyi zaptetti. Sultan II. Haçtı seferinde Alman kiralı III. Kayseri ve Malatya'yı sınırlarına dahil etti. Louis'nin orduları Anadolu'ya girdiler. Kılıç Arslan Bizans'tan ziyade İzmir ve havalisinde müstakil bir devlet kurmuş*olan ve meydana getirdiği donanması ile Ege ve Marmara denizlerinde faaliyette bulunan kayınpederi Emir Çaka'dan çekiniyordu. Sultan Mesud uzun müddet kayınpederi Emir Gazi ile işbirliği yapmak zorunda kaldı. Konya önlerine yapılan savaşta Bizans ordusu ağrr bir mağlubiyete uğradı. Sultan ilk saldırıları bertaraf ettikten sonra 1162 yılında. Kılıç Arslan Türkmen kuvvetlerinin maharetle tatbik ettiği sahte ricat sayesinde Bizans kuvvetlerini Denizli civarındaki dar ve sarp Myriokephalon vadisine sokmağa muvaffak oldu. Bu arada Danişmendli emiri Yağı-basan'ı da kendisine bağladı. Aym zamanda Türkmen kuvvetleri de tekrar Bizans ülkesine akınlarına yeniden başlamışlardı. Bunu haber alan Fransa kiralı St. İmparator Manuel. Fakat Emir Çavlı. Pierre L'Ermit idaresindeki çapulcu Haçlı grubu &dıç Arslan'm kardeşi Davud tarafından bcmit yakınlarında imha edilmişti. Uzun süren saltanatı esnasında Anadolu Selçuklu DeVieft'n* bu ülkenin en kudretli devleti haline getiren Sultan Mesud 1155 târffUhde vefat ettt. Haçlılar ile yaptığı savaşlarda oldukça yıpranmış olan Sultan Kılıç Arslan Bizans imparatoru ile sulh yapıp batı hudutlarını emniyete aldıktan sonra. kardeşi Mesud'un isyaniyle karşılaştı. kendisinin Haçlılar ile meşgul olmasından istifade ederek Malatya'yı almış olan Dânişmendii-ler üzerine yürüdü ve bu şehri tekrar zaptetti. Böylece müstakil hareket etme imkânına kavuşan Sultan Mesud. Nureddin Mahmud'un işgal etmiş olduğu yerleri de kurtardı. Haçlılar'ın gelişi ve Iznikln düşmesi sebebiyle Konya'yı kendisine merkez yapan Kılıç Arslan. Haçlılar elinde bulunan Maraş ve Göksun'a karşı harekete geçtiği sırada Bizans imparatoru Manuel Komnenos'un Konya üzerine yürüdüğünü haber aldı ve süratle geri döndü. Taht kavgalarının başlaması.haber aldı ve derh# muhasarayı kaldırarak merkezine dönmek zorunda kaldı. Sultan Mesûd Ekim 1147 tarihinde Eskişehir yakınlarında Alman ordusunu perişan etti. Sultan Mesud Anadolu'da kuvvet ve kudretini sağlamlaştırdığı sıralarda. Louis Orta Anadolu'ya girmekten çekinerek Efes-Denizli-Antalya yolunu takibe mecbur olmuştu. gittikçe aleyhinde gelişmekte olan Anadolu Selçuklu Devleti'ni yıkmak karariyle büyük bir ordunun başında olduğu halde yürüyüşe geçti. Kılıç Arslan'ın bu başarıiarı Bizar» imparatorunun gözünden kaçmıyordu. Bu sebeple Alekaios Komnenos'un bu Türk emirine karşı ittifak teklifini kabul ederek müştereken EmirÇaka'yı ortadan kaldırdılar (1094). J Sultan Mesud. Bu vaziyet devleü oldukça saramışlı. Böylece batı hudutlarından emin olan Sultan Kılıç Arslan Anadolu'da hareket serbestesi kazanmış oldu. Fakat bu sefer de Şehin-şah. düklerin ve şövalyelerin idaresindeki muntazam Haçlı ordusu Iznik'i muhasara ettiiSfvSultan Kılıç Arslan bu kuşatma esnasında geldi ise de şehre girmeğe muvaffak olamadı. Bundan sonra Harran'ı ve Suriye me~ liki Dokak'ın elinde bulunan Meyyâfarîkin'i ülkesine kattığı gibi Diyarbakır ve Musul bölgelerine de hâkim oldu. İki kardeş arasındaki taht kavgalar* 1116 jrtna kadar devam etti ve Mesud DanişmerKöter'den aldığı yardım sayesinde Konya'da Selçuklu tahtına oturdu. Bu bakımdan Sultan Mesud. Bununla beraber yolda Türkmenler'in hücumlariyle hayli zayiat verdikten sonra Antalya'ya ulaşan St. 1143 yılında Ankara. onların geçeceği bölgelerde su kuyularını kapatarak. SultaıvLKı&gAr&taft'ın ölümü ve oğlu Şehinşah'ın Emir Çavlı tarafından yakalanarak İsfahan'a götürülmesi üzerine Anadolu Selçuklu tahtı boş kaldı. bu sırada fırsattan istifade eden Bizans'ın da ilerlemesine mâni olamıyordu. Haçlı ordusunun zırhlı ve kalabalık olması hasebiyle Sultan Kılıç Arslan bundan böyle onlarla meydan muharebesi yerine. Bununla beraber Antakya kontu Bohâmond'un Danişmendîler tarafından esir edilmesini müteakip 1101 yılında harekete geçen Haçlı birlikleri birbiri arkasından Amasya yakınlarında ve Konya Ereğlisi'nde Kılıç Arslan tarafından imha edildiler (1102). Bundan sonra Danişmend Gazi ve Kayseri hâkimi Hasan Bey'in kuvvetleriyle takviye edilmiş olarak Eskişehir önlerinde Haçlılar'ın karşısına çıkan Kılıç Arslan onlara ağır kayıp verdirmesine rağmen galip gelemedi. Konrad ile Fransa kiralı St. Ancak Şehinşah'ın 1110 yılında serbest bırakılarak Malatya'da tahta geçmesi durumu biraz düzeltir gibi oldu. Kuşatmanın uzaması sebebiyle İznik bir anlaşma ile Bizans imparatoruna testim edildi (Haziran 1097). Eylül 1176 tarihinde yapı- . Bunun arkasından kardeşi Şehinşah'tan Ankara ve Çankırı'yı aldı. Kılıç Arslan'a karşı Bizans. Babasının yerine Daniş-mendii tahtına geçen Mehmed Gazinin ölümüyle Sultan Mesud üzerindeki Daniş-mendli nüfuzu kırılmış oldu. Haçlılar'a karşı kazandığı zaferleri müteakip Maraş ve civarını fetheden Sultan Mesud. Louia. Bizans ve Haçlıca kar$? yaptığı savaşlarla ülkesini bir hayli genişletmiş olan ve Abbasî halifesi tarafından "Melik8 unvanı verilen EFnir. Artukoğlu Hgâzi ve Suriye maliki Rıdvan'ın birlikleri ile Habur ırmağı kenarında yaptığı savaşı kaybederek bu ırmakta boğularak öldü (Temmuz 1107). Bu gelişme Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğunu tekrar karşı karşıya getirdi. 1134 yılında kayınpederinin vefatına kadar âdeta onun himayesinde idi. Ermeni ve Nureddin Mahmud'un harekete geçmelerine sebep oldu.286 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ 287 rinde Türkmen emirleri müstakil devlet olma hareketin* giriştiklerıraten bu ülkede bâr Türk birliği metfcut değildi. taht kavgalarını önleme maksadiyîe Ak fırsatta ortanca kardeşini ortadan kaldırması üzerine küçük kardeşi Şehinşah Ankara-Çankırı taraflarına kaçarak Danişmendli emiri Yağı-basan ile işbirliği yaptı. Diğer taraftan imparator Ateksios Iznik'e kast akınlarına devam ediyordu. Sultan H. Urfa Haçlı kontluğunun ortadan kaldırılması sebebiyle harekete geçen II. çevirdiği entrikalarla Anadolu'daki Türk devletlerini birbirine düşüren Bizans imparatoru Manuel Komnenos ile görüşmek için İstanbul'a gitti. Darende. Böylece batıda kendisini tehdit edecek bir tehlikenin kalmaması üzerine doğuya yönelen Sultan I.Kriıç Arslan 1096 ytlında Ermeni Gabriel*in:elinde bulunan Malatya'yı muhasara etti. ölümünden kısa bir zaman önce ülkesini üç oğlu arasında taksim etmişti. ekinleri tahrip ederek ve meskûn yerleri boşaltarak yıpratma taktiğine başvurdu. Fakat kısa bir zaman sonra kontlann. II.. Bir sene sonra da Elbistan'ı ülkesine kattı.

Suğdak'ın zaptından sonra bir çok Rus Knez ve Kıpçak beyleri itaat altına alındı. Bunu haber alan Keykubâd Bayburt- .ve ağır bir tazminat ödemek şşrtiyle IstanbuFa dönebildi. Sultan Kılıç Arslan. Nitekim Süleyman-şah'ın Konya üzerine yürüdüğünü öğrenince 1196 yılında Konya'yı ter-kederek İstanbul'a kaçtı. Nitekim çok geçmeden Moğollar'ın elinden kaçan Celâleddin Harezmşah Doğu Anadolu'ya gelerek Keykubâd aleyhine faaliyete geçti. Bu felaket sırasında oğlu Melikşah'ın tahakkümü altında bulunan yaşlı Sultan. Kendisine Abbasî halifesi tarafından "saltanat" menşuru gönderilen Keykubâd. izzettin Keykâvus saltanatının son yıllarını Eyyubîler ve Artuklular'la savaşla geçirdi ve bir sefer esnasında Malatya'da vefat etti (1220). Kılıç Arsîan'ın çocuk yaşta olması sebebiyle uçta bulunan Türkmen beyleri hâlâ İstanbul'da oturmakta olan Gıyaseddin Keyhüsrev'i Konya tahtına davet ettiler. Diyarbekir Artukluları'nın da onunla işbirliği yapması. ülkesini 11 oğlu arasında taksim etmesi ve kendisinin de devlet . Bunu müteakip Kalonoros (bugünkü Alanya) kalesini karadan ve denizden muhasara ederek zaptetti (1233). Burası Selçuklu sultanlarının kışlık merkezi oldu. Fakat Akşehir'de Sultan'ın oğlu Kutbeddin Melikşah'ın Haçlılar ile mücadeleye girişmesi ve mağlûp olması Alman ordusunun Konya'da pek çok tahribat yapmasına sebep olmuştur. Mengücekoğulları ile Artukoğulları'ndan bazı yerleri aldı. Aleksios'u mağlup ve esir ederek Sinop'u zaptetti (1214). Uluborlu meliki Gıyaseddin Keyhüsrev Konya'yı kardeşi Melikşah'tan alarak 1192 yılında Selçuklu tahtına oturdu. Diğer taraftan Kıbrıs'taki Latinler1 in tahriki ile isyan etmiş olan Antalya halkım itaat altına alan (1216) Sultan. Anadolu'da bu karışıklıklar devam ederken Selâhaddin Eyyubî'nin Kudüs'ü alması üzerine yeni bir Haçlı seferinin hazırlığı başladı. Anadolu'ya giren Alman imparatoru I. Bunu Eyyubiler'in Kuzey. Sarıkamış yakınlarında onlarla yaptığı sava* şı kaybetti. Yerine geçen oğlu III. küçük oğlu veliaht Gıyaseddin Keyhüs-rev'e sığınarak onun yanında öldü (1192). Gıyaseddin Keyhüsrev bir yandan kardeşleri ile mücadele ederken diğer yandan da Bizans imparatoru III. Aleksios Komnenos'u muğlup ederek Karadeniz ticaret yolunu elnniyet altına aldı. kendisinin taht kavgalariyle meşgul bulunduğu sıralarda bazı şehirleri zaptetmiş olan Ermeniler üzerine yürüyerek bazı şehir ve kaleleri ele geçirdi ve Ermeni kralını vergiye bağladı. daha önce giriştiği iktidar mücadelesinde başarısızlığa uğrayan ve hatta bir müddet hapiste kalmış olan Alâeddin Keykubât geçti. Suttan II. Bizans'ın. Kemah ve Şebinkarahisar'ı alarak Mengücekoğulları hanedanına son verdi. Sultan 8b Kılıç Arslan Bizana meselesini hallettikten sonra 1178 ydında Dan?$mendli beyliğine son vererek doğudaki tehlikeli rakîbinden kurtulmuş oldu. Sultan'a asker vermek. Leon'a karşı giriştiği sefer zaferle nfeticelendi (1209). Suriye ve Anadolu'yu istilâlarını önlemek takip etti. ödediği vergiyi iki misline çıkarmak ve parasını Anadolu Selçuklu sultanı adına bastırmak şartlariyle sulh yapmağa mecbur ettiler. Bu zafer. Kflıç Arsîan'ın. Trabzon Rum imparatoru . Böylece Gürcüler Ne komşu olan Rüknüddin Süleyman-şah. Bu sırada İstanbul Latinler tarafından işgal edilmiş ve Bizans imparatorluğu parçalanmıştı. 1211 yılında Alaşehir yakınlarında Laskaris ile yaptığı savaşta şehit düştü. 1201 yılında Erzurumu zaptederek Saltuklular hanedanına son verdi. Bizanft imparatorunu vergiye bağladığı gibi Ermeni kiralı Leon'u da hezimete uğrattı. Fakat onun sultanlığı diğer kardeşleri tarafından kabul edilmedi. Kıbrıs kiralı ile ticaret anlaşmasını yeniledikten sonra kuzey ticaretini emniyet altına almak düşüncesiyle Sivas üzerinden Sinop'a hareket etti. Şehir ve kale yeniden inşa edilerek Sultan'ın adına izafeten Alâiye adı varildi. 1207 yılında Antalya'nın fethiyle Türkler'e deniz yolu açılmış oluyordu. o zamana kadar hıristiyan dünyasında bir nem Türklerin işgali atandaki memteker gibi telâktoadüen Anadolu'nun gerçek Türk yurdu oiduğuhu isbat etrniç ve Bizans imparatorluğu bundan sonra Türkler1© karşı taarruza cesaret edememiştir. Samsun ve Sinop'a saldırdı. $• terine fazla müdahalede bulunmaması şehzadeler arasında iktidar mücadelelerinin başlamasına sebep oldu. Malazgirt savaşından beri AnadoluJyu gari almak ümidini tamamiyle kırmış. Gıyaseddin Keyhüsrev'in bu başarıları Thedoros Laskaris îte aralarının açılmasına sebep oldu. İmparator Batı Anadolu'daki istihkâmları kaldırmak.288 —TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ 289 lan savaşta Bizans ordusu büyük bir hezimete uğradı. Diğer taraftan devletin kara kuvvetleri Silifke'ye kadar bütün sahil bölgesini ele geçirdiler. Sultan'ı doğu seferine çıkmaya mecbur etti Kahta. Arkasından Trabzon Rum imparatoru tH. Aleksios Komnenos ile savaşıyordu. Suttan Alâeddin Keykubâd Anadolu işleriyle meşgul bulunduğu sıralarda Asya içlerinde ortaya çıkan Moğol tehlikesi süratte Batı'ya doğru yayılmaya başlamıştı. Diğer taraftan Türkmen kuvvetleri Kilikya Ermeni tarattığın) istila ederek Silifke'yi zaptedip oradan Suriye ve Elcezire'ye doğru yayılıyorlardı. Selçuklular'ın batı hududu ise Denizli'ye kadar uzanıyordu. Friedrich Barbarossa ile dostluk kurarak onların Suriye'ye inmelerine müsait davranmak suretiyle Haçhlar'ı mümkün mertebe zararsız hale getirmek istiyordu. Anadolu'da sarsılmış olan Türk birliğini yeniden tesis etmeğe gayret sarfeden Süleyman-şah. Kılıç Arsîan'ın ölümü üzerine oğulları arasındaki sahtanat kavgaları daha da şiddetlendi. Gürcü tehlikesini tamamen ortadan kaldırmak gayesiyle giriştiği İkinci sefer esnasında 1204 yılında vefat etti. Ermenilerden alınan yerlere Türkmenler iskân edildi. Ermeni kiralı II. 1228 yılında da Erzincan. Izzeddin Keykâvus'tan sonra Anadolu Selçuklu tahtına. Hısn-ı Mansur (Adıyaman) ve Çemişgezek'i ete geçirdi (1226). Sultan Alâeddin Keykubâd kendisine muhalif bir tavır takınmış olan ümeradan bazılarını bertaraf ettikten sonra 1226 yılında Sinop'ta inşa edilen bir donanmayı Kastamonu Beyi Emir Çoban kumandasında Kırım'daki mühim ticaret limanı Suğdak üzerine gönderdi. Aynı zamanda Ermeni kiralı Hetum'u. iktidar mücadelesinde onun en tehlikeli rakibi askerî kuvvet bakımından kendisinden üstün olan Tokat meliki Rüdnüddin Süleyman-şah idi. Uzun ve başarılı bir mücadele hayatından sonra yaşlanan ve yorulan Sultan II. Gıyaseddin Keyhüsrev'den boşalan Selçuklu tahtına devlet erkânının onun büyük oğlu Izzeddin Keykâvus'u geçirmesi üzerine kardeşi Alâeddin Keykubâd isyan etti. Izzeddin Keykâvus bu meseleyi kolaylıkla halledip Theodoros Laskaris ile de müsait bir anlaşma imzaladıktan sonra babasının siyasetini takibe başladı. Bu sırada Sultanin meşguliyetinden istifade etmek isteyen Trabzon İmparatoru Andronikos. tik Selçuklu tersanesi Alâeddin Keykubâd tarafından Alâiye'de kuruldu. Mısır Eyyûbîleri'ne karşı el-Melik'ül-Eşref la bir anlaşma yaptı. Gıyaseddin Keyhüsrev Selçuklu tahtına geçtikten sonra İznik kiralı Theodoros Laskaris ile an- laştı.

oğlu Mevdûd zamanında Eyyûbî el-Meük-ül-KftmiI Amid ve Hasankeyf'ı zapt etti (123^ . Urfa. 1231 yılıhda Celâleddin Harezmşah'ın -MOrtayl* Moğollar'ın yağma akınları Malatya'ya kadar uzanmağa başladı. 1166)'dan sonra» oğlu Nûr'üd-din Mehmed 1182'd» Salâh'üd-din Eyyûbrye bağlandı v* yaptığı askeri yardım karşılığı olarak bölgenin en büyük merkez şehri Âmid'i aldı (1183). Celâleddin Harezmşah'ın ölümünden-sonra Selçuklu hizmetine girmiş olan Harezmli askerî birlikleri bu sınır kalelerine yerleştirdi. Fakat havaların şok fena gitmesi Trabzon'un fethine mâni oldu. kumandanların ve beylerin rekabetleri arasında II. Hısn-ı Keyfâ (Hasankeyf) ve Amid (Diya&afor) kolu: 1101-1231 Sökmen I. 1*22) bir-kitabede "Dıyâr-ı Bekr. Haçlılarla savaşmış. Anadolu Selçuklu Devleti'nin tarihe karıştığı 1308 yılına kadar. isyanlar. Mukabil harekete geçen el-Kâmil'in Mardin'i zapt ve tahrip etmesi Alâeddin Keykubâd'ı Eyyubîler üzerine sefere çıkmağa mecbur etti. ülkesini bu tehlikeden uzak tutmak için Ögedey'in oldukça ağır şartlarını kabul etmiş göründü. VI. Fakat bu sırada patlak veren Baba Ishak isyanı SelçukJu devletinin artık çökmekte. Ortadoğu'da Kurulmuş Türk Devletleri (Anadolu. Kudüe'ün tekrar Falîmiter'e geçmesi (1098) dolayısıyle. Celâleddin Karatay gibi devlet adamlarının iş başına geçmesi durumu biraz düzelir gibi olduysa da siyasî ve dinî zaafları ortadan tamamen kaldırmak mümkün olmadı.*e Surûc'dan başka 1104 de MaıdM almış. 1242yriında Erzurum'u işgal ve tahrip eden Moğollar 1243 yıfenda Baycu Noyan kumandasında Anadolu'yu istilâya başladılar. Doğu Anadolu ve İzmir Türkmen Beylikleri İbrahim KAFESOĞLU a. Anadolu sözde sultanların. Ağustos 1230 tarihinde Erzincan yakınındaki Yassıçemen mevkiinde yapılan ka*>iı savaşta Keykubâd galip geldi. Bu kifayetsiz hükümdar kumandan Sadeddin Köpek'in tahakkümü altına girdi ve onun tahrik ve telkinleriyle birçok mühim şahsiyetleri öldürttü. askerî ve iktisadî bakımından en parlak devrini yaşamıştır. Baba İshak isyanını Mogullar'ın istilâsı takip etti. Mardin'larnucesı ll-GaziVe bırakmak »»unda kaldr(1l08). Bîr Türtanttn şeyhi olan Baba Ishak etrafına topladığı Türkmenler ile devleti bir hayli uğraştırdı ve isyan 1240 yılında güçlükle bastırıldı. Sınır boylarındaki kaleleri tahkim ederek. Ondan sonra gelen oğlu İbrahim. Selçuklu ordusu Kayse-ri'de toplanacaktı. Fakat bütün bu hileleri meydana çıktığı zaman kendisi öldürüldü (1239). II. devlet adamları ve beylerin ihtirastan ve tahrikleri. Kısa bir süre sonra da Erzurum'u elegeçfitfi. Ordu daha harekete geçmeden bir ziyafette Alâeddin Keykubâd zehirlenerek öldü (1237). Gıyaseddin Keyhüsrev tahta çıktı. Hasankey*. Bu sebeple iki Türk hükümdarın arası bozuldu. Rum ve Ermen sultana gibi görünmekle beraber* etrafını çeviren kuvvetli devletlerden bazan Eyyûbîlerl. İran. Büyük Selçuklu Sultanı tarafından kendilerine verilen bölgelerde beylikler kurmuşlardır. Oğlu Nftsırlüd<Hn Mahmud (öim. 1234 yılında Mısır Eyyubî hükümdarı el-Kâmil'in gönderdiği ordu mağlûp edildikten sonra Harput. olduğunu göstermekte idi. Sultan Alâeddin Keykubâd ile Celâleddin Harezmşah'ın araları düzelmeğe vüz tutmuştu kit Harezmşah Ahlat şehrini uzun bir muhasaradan sonra zapt ve feci bir şekilde tahrip etti. iktisadî çöküntü ve-halkın parişanlığı manzarasını arzeder. suikastlar. Daha sonra.büyük. Moğol tehlikesinin daha önce farkına varmış olan Anadolu sultanı. Sadeddin Köpek'in bertaraf edilmesinde rol oynıyar. Alâeddin Keykubâd'dan sonra.290 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ -----291 Maçka yoluyla Trabzon'a giderek şehri muhasara etti. Temmuz 1243 tarihinde yapılan savaşta Selçuklu ordusu korkunç bir hezimete uğradı.hizmetleri geçen Oğuzlar** Döğer boyundan ünlü Türkmen Beyi Aıtuk Beya^j&ınye meliki Tutuş^frBftndan ikta edilen Kudümde ölümünden (1091) sonra oğuHart Sökmen ve H-Gazt. Moğollar Anadolu'da yarım asırdan fazla bir müddet Hüküm sürdüler. Gıyaseddin Keybösrev'den sonra tahta geçen Selçuklu auttahları Moğollar elinde bfatt kukla idiler. Sadeddin Köpek devlet erkânından kendisine karşı gelebilecekleri ortadan kaldırdıktan sonra Selçuklu tahtına geçmek emelinde idi. Kösedağ savaşından itibaren. Ancak BeyHkterin teşekkülü ite Anadolu Türklüğü yeniden hayatiyet kazanacaktır. Hasankeyf sülâlesinden Ârnid civannı da alan FatVüd-din Kara Arslan (Olm. Onun sultanlığı zamanında Anadolu Devleti siyasî. Suriye ve Mısır) P 1. Harran ve Rakka Selçuklu hâkimiyetine girdi. Gıyaseddin Keyhüsrev topladığı büyük orduyla Baycu Noyan kumandasındaki Moğol ordusunu Sivas'ın doğusunda Kösedağ mevkiinde karşıladı. bazan Anadolu Selçuklularım metbû tanımıştı. şehzadelerin birbirleriyle mücadeleleri. II. Türkmen başbuğlarından Çökürmüş ite birlikte Harran civarında Urfa kontu Baudotân Jlyi esir almak sureüyteq$Wro*>ir zafer kazanmıştı. Bununla beraber gerekli tedbirleri almaktan da geri durmuyor* du.Artuklu Beyliği (1101-1409) Anadolu'nun fethinde .

Amasya ve Kayseri'ye hâkim olan Yağı-basan da 1150*de Selçuklu tâbiiyetine girdi. Ohfflği kolunun Sultan Keykubâd I zamanında veya daha sonraki bir tarihte Selçuklu DevletTne katıldığı tahmin edilmektedir. Sonra kardeşi Yağı-basan ile rakipleri olan diğer hanedan üyeleri arasında çıkan mücadelelerden faydalanan Selçuklu sultam Mesud l. birkaç kere mağlûp oldu. Bizans'ın buna karşılık Kastamonu ve diğer yerlerdeki bazı Dânişmendli şehirlerini tahrip etmesini (1133) onları geri püskürtmek suretiyle cevaplandıran Gazi Bey'in şöhret ve nüfuzu arttı ve itibarî de olsa üstün hâkimiyeti tanınan büyük Selçuklu suttan» Sencer tarafından kendisine "Melik" unvanı verildi. ayrı bir aile teşekkül etmiştir. şehir halkının dâvetine uyarak gelip aldığı Haleb'i korumaya oğlu Tlmur-taş'ı memur etti (1118) ve 1121'de Meyâfârikin'i Ahlat Şahlan'ndan aldı. Kılıç Arslan^^tâbü ve damadı idL Kemah1! 4dare eden oğlu Se^ çuk-şah da Selçuklularda bağlı idi ve bu aile Selçuklulara Gürcistan seferi (1202)'ne katılmışta. Hattâ Bizans'ın Trabzon valisi Gabras'dan yardım istedi. saldırıları durdurdu (ölm. 1112'de ölen Türkmen başbuğu Çubukoğlu Mehmed Bey'e ait Harput kalesi ve civarını almış (1115). oğlu Dfcvud-şah II. Fakatbu arada Kayseri. Mardin kolu (veya ll-Gazi kolu) tarihe karıştı. Behramşahta k» Selçuk Hâtûn ile evli idi. Ankara. Batı Anadolu'da da Bizans ile bir kaç kere karşılaştı. bu zaferi dolayısiyle büyük şöhrete ulaştı. Karahisar bölgesinde kurulan beyitte hakkında bilgi 1118'den İtibaren başlıyor. Behram-şah öldükten (1225) sonra. Franklarla mücadelede büyük Ün kazanmıştır: 1122'de Urfa kontu Jocelin ile Birecik senyörünü mağlûp etti. Bunlar zamanında ülkeleri.292 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ 293 Mardin kolu: 1108-1409 Artukoğlu ll-Gazi 1108'de Mardin'e sahip olduktan sonra. Salâh'üd-din %yûbt himayesindeki. diğer oğlu Süleyman Meyâfârikin'de. Haleb'de Lû'lû'nun ölümü üzerine. 1104'de ölen bu BânişmendlPnln oğulların* dm duruma hftMm ötem Gazi: Bey. Sultan Kılıç Arslan ll'ye karşı çıkan Yağı-basan. Moğol istilâsı sırasında Mardin kalesinde ölen Necm'üd-din Gazi'den sonra Moğol tâbiiyetine giren Artuklular. Ayrıca Bizans işlerine karı- şıyor. b. yeğeni Süleyman Haleb'de oturdular. *&* runu Ahmed-şah da Sultan Keykubâd II metbû tanımakta idi. Sultan Kılıç Arslan II. Haçlı prensin serbest bırakılması hususunda Kılıç Arslan ile arası açılan Gazi Ahmed Bey Selçuklular'a yenildi. daha sonra Kara-koyunlular'la uzun mücadelelere giriştiler. Malatya'da bulunan Dânişmendli Ayn'üd-devle'yi Selçuklu tabiiyetine aldı. 1123'de kral Baudouin'i de mağlup ve esir ederek. yeni ele geçirdiği Harran'a götürdü ve esirlerini kurtarmaya gelen kalabalık Frank ordusunu da bozguna uğrattı (1124). her ikisini Harput'a haps etti. Sultan Keykâvus I. Selçuklu şehzadelerinden Mes'ud I ile işbirliği yaparak İ11#da Konya'yigeri alıp.Dânişmendli Beyliği: (1002-1178) Anadolu'nun fecinde Artuk Bey'in Anadolu 'dan ayrılmasından sonra. ftAan Alâ'üd-din I. e . kararlı ve plânlı hareketlerle 1174-1178 yılları arasında Dânişmendli ailesinin ellerindeki kale ve şehirleri teker teker alarak bu beyliğe nihayet verdi. Süleyman öldüğü için Meyâfârîkin de ona bağlandı. Anadolu'da tekrar kuvvetli bir devlet doğmuş gibi idi. 1203 yıllarına doğru oğlu Nizam'üddin İbrahim yerine geçmiş ve Harpım 1234'de Selçuklu Sultanı l Aiffüd-dîn Keykubâd tarafından Anadolu Selçuklulan'na ilhak edilmiştir. Haçlılarla iyi mücadele ediyordu. Harput Kolu: 1185-1234 Hasankeyf kolundan Nûr'üd-din Mehmed'in ölümünden sonra. Bir yandan Selçuklularla. Kemah. Divriği'de olmak üzere beylik ikiye ayrıklı. Sivas. Öteki yeğeni Belek. yerine geçen oğlu Şshinşah Selçuklu Kıhç Arslan H"ye ve Sultan Süleyman-şahlatâbi olmuş v**Wstiyanlarla mücadelede bulunmuştur. oğlu olup 60 seneye yaton "hüküm sûren Fahr'üd-dta Behram-çahaagrıanmda Enrincan cank bir ticaret ve kültür merkezî haline gelmiş». diğer yoldan Artuklu ve Dânişmendli beylikleri ile rekabet hâlinde idi. Son Artuklu.beyi Şihâb'üd-din Ahmed (Melik'üs-Sâlih) Mardin'i Kara Yusufa telfirYi etmeğe mecbur oldu (1409). bir aralık Anadolu Selçuklularıma bağlanmıştır.Mengücüklü Beyliği: (1118-1250) AnadoluMtfn fethinde doğu Anadolu'da faaliyet hâlinde iken şehit düştüğü anlaşılan Türkmen beyi Mengücük tarafından alınan Erzincan. Suriye atabeyi Nûr'ud-din Mahmud ile de işbirliği hâlinde İdi. 1164)'dan sonra durumu zayıfladı. Mardin Ulu camiini yaptıran Kutb'üd-din ll-Gazi II (1184) zamanında Salâh'üd-din Eyyûbî memleketIşIcflSne müdahaleye başladı ve nihayet Meyâfârîkin Eyyûbîler'e geçti. onun sultanı olmasına yardım etti ve kızım ominht «vlencSrdi. Fakat Yağı-basan {ölm. Kemah-Erzincan Kolu: (1U2-1228) Selçuklu Kılıç Arslan II taraftarı olduğu için Dânişmendli Yağı-basan tarafından öldürülen (1162) Dâvud'dan sonra. Kemah'da bulunuyordu. Divriği Kolu: (1142-1250) ? Süleyman'dan sonra. Ishak'ın ölümünden sonra (1142). sonra Bizans imparatoru Manuel ile anlaşma yaptı. Bu tarihte Mengücük Gazi'nin oğlu Ishak. Süleyman ise. Selçuklu 80* ieyman-şahGn ölümünden sonra* kuvvet kazanarak Beyliğini genişletmiş. Kemah ve Erzincan'da. Artuklular 1200'den itibaren Eyyûbîler'e. o da ancak ismen malûmdur. Bu ailenin bilinen son siması Melik Sâlih'dir. Antakya Haçlılar11 üzerine yürüyen ve Prens Roger'i yenilgiye uğratan (1119) ll-Gazi. Kılıç Aralan Ito Haçlılarda yaptığE Eskişehir <1097) ve Kayseri (1101)'dolayianndâki savaşlara katılmış ve bu sırada Antakya prensi Boh6mond% esir ederek Malatya'yı ele geçirmişti. oğullarından Dâvud. . Erzincan'da. önce Ankara. Hasankeyf i. yakaladı. ölümünden sonra oğlu Timur-taş Mardin'de. Ölümü (1134) üzerine yerine geçen oğlu Melik Mehmed Bey Doğu Karadeniz bölgesine seferler tertip etti. rivayete göre Türkmenter'e öğretmenlik yaptığı için •Danişmend' dîye anılan Gazi Ahmed Bey. Çankırı ve Kastamonu'yu sonra da Elbistan'ı zapt ederek. kardeşi Ebû Bekir. diğer oğlu Mehmed Karahisar'da hâkim efldular. yeğeni Sökmen ll'den alamadığı için. fakat Artuklu Belek tarafından mağlup ve esir edildi. İmparator loannes Komnenos'a karşı tahd iddiacısı kardeşi Isaakios'u mülteci olarak kabul ediyordu. onun yerine gelerek Yaşilırmak ve Kıafırmak clolayanro alan. Çankırtve Kastamonu kale ve bölgelerini kendi beyliğine kattığı için^as'tan Bolu ve terrrtt yakınlarına kadar uzanan sahada kuvvetli bir hükümet kurmuş oluyordu. Divriği. Fakat aynı yıl Menbiç'i kuşatırken ol<isabetirie-dldü. Toprakları Timur-taş'a geçi. 1142). Keykubâd tarafından Selçuklu devletine ilhak edildi (1228).

Sisam. Daha sonra Sa'ad H'nin kızı. Onlar karadan İstanbul'u baskı altına alırken Çakan Bey de denizden hücuma geçecek ve Bizans başkenti düşürülecekti. Kara kuvveti kâfi gelmediği için. Sökmen'ül-Kutbî 1100 de Ahlat'ı Mervânî hakimiyetinden alarak bir hükümet kurmuştur. 1161) başarılar kazanan liz'üd-din Saltuk (ölm.294 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ 295 ç . Sultan tarafın* dan. Oltu. kudreti sayesinde idare kademelerinde derece-derece yükselen Şems'üd-din ll-Deniz. bir yandan da Haçlılar'la çarpışan Danışmendliler'e tesirli yardımlarda bulunmuş. İstanbul'da uzunca bir müddet kaldıktan sonra 1081'e doğru İzmir'e gelerek bir beylik kurmuştur. inâf burada 1103'den itibaren kendi hükümetini tesis etti: Mardin Artuklu ailesi ile akrabalık kuran bu beylik beylerinden bazılarının adlan (İbrahim.Saltuklu baliği Karst Bayburt. Azerbaycan umumî valisi iken. Tuna boyundaki Kuman Türkteri'ni Peçenekler üzerine saldırtmış ve aralarında cerayan eden. David kumandasındaki Gürcü kuvvetlerini mağlûp etti (1195). Tortum. 80*70 kadar "bende" si bütün memleketi kontrolleri . (Zengî'nin oğlu) 1203de Salgurlu hükümdarı oldu. idaresini bıraktığı Tuğ-tegin (Dokak'm atabeyr) Haçlılarla-mücâdele için şyntdığı zaman şehri Türkmen beylerinden hal'a vermişti. Kızıl Arslan Osman da ordu bakanı Olmuşlardı. Sökmen 1108'de de Meyâfârîkin'i zaptetmiş. tarafından ortadan kaldırıldı (1097). başında Tann-bermiş Bey bulunuyordu. Bunlara Ahlat Şahları veya Ermenşahlar da denir. 12. Tzâkhaa). yüzyılın 2. ölm. Artuklu. Ülkesini imâr etti. Foça'yı ve civarını da aldıktan sonra 40 parça gemiden kurulu kuvvetti bir donanma yaptırarak Ege Denizi'nde Sakız. Rodos adalarını zapt etti ve Çanakkale'ye doğru ilerledi. siyasî birliği kurmağa çalışan Selçuklu Sultanı Süleyman-şah tarafından Erzurum'un alınması ile (1202) Saltuklu Beyliği sona erdi. Gürcü ve Abhaza saldırılarına karşı koruduğu.înallı Beyliği: (1103-1183) . Yine bu sıralarda Efes bölgesinde de çok küçük bir Türkmen beyliği daha görülmektedir ki. Irak Selçuklu sultanı Mes'ud zamanında bu devlette vazife alarak. Fakat plân başarıya ulaşamadı. Bununla beraber Mıcıngirt kalesindeki (Hasankale-Sarıkamış yolu üzerinde) . Balkanlar üzerinden Trakya'ya doğru ilerleyen soydaşı Peçenek Türkleri ite işbirliği yaptı. Trabzon prenslefl ile mücadele etmiş. 1260) geçti. e . bütün İrak Selçuklu sultanlığının en kudretli adamı hâline geldi. 1174) SeJçukM Sultanı Kılıç Arslan II ile ittifak ederek kızını onunla nikahlamıştı. 1183'de Salâh'üd-din EyyObfterafıncteft^apt dlınan Diyarbakır. 1146"dan itibaren müstakilen idareye başlamış ve bir sülâle kurmuştur. Nahçıvan ve Gence de buraya bağlı İdi. istanbul'u ele geçirip İmparator olmak istiyordu. Bir ara Harezmşahlar'a esir düşen Sa'ad (ölm. Çünkü. ll-Deniz'in ölümü (1175)'nden sonra. 1102 yılında Bey olarak Ali bululuyordu. Atabeylik İlhanlı Moğollar'a tâbi oldu. Anadolu'da. İzmir Beyi Çakan Selçuklu Sultanı Kılıç Arslan I. kendini sultan ilân ederek başkente doğru harekete geçen Suriye Meliki Tutuş Diyarbakır'ı zabtetmiş (1093). 1080 yıllarında Azerbaycan umum? valiliğine tâyin edilen Kutb'üd-din İsmail'in kumandanlarından. 80 yıl kadar devam ettiği anlaşılan beylik. 2.Saltuklu Beyliği: (1092-1202) Anadolu'nun fethinde Erzurum ve civarını att$4ahmin ediien EbÛ'l-Kasım'ın oğlu Ali'nin orada bir beylik kurduğu görülmekte* ki. beylik adını Ali'nin oğlu Izz'üd-dfn Saltufc'tarv almıştır.bir kitabeden 1205 yılında bile Saltuklu ailesinden Ebû Mansur adlı bir beyin-Artuklular'a tâbi olarak. Cihan Pehlevan yalnız Azerbaycan'ın değil. Özerine gönderilen Bizans donanmalarını birkaç kere mağlûp etti. 1109. Moğol hükümdarı Hulegu'nun oğlu ite evlendi ve bu hâtun'un 1284'te ölümü ite sülâle nihayet buldu. Mengücüklü beylikleri ile münasebet ve mücadelelerde bulunan ve 12. 1231)'den sonra oğlu Ebû Bekir (ölm. fakat daha ziyâde Toıiura-Ollu dolayJar rındaki Gürcülerle savaşmışta Kşra'a hücum eçten Gürcüler'e karşı yaptığı savaşlarda (1153. Sultan Tuğrul H'nin dul kalan zevcesi ile evlenerek Selçuklu ailesine girmiş olan ll-Deniz'in merkezi Tebriz şehri idi. imparator Aleksios Komnenos. Meriç kıyısındaki Lebonium Savaşı (Nisan 1091)'nda Peçenekler ağır mağlûbiyete uğraşmışlardı. Bizans imparatorluğunun zayıf noktalarım iyi bilen Çakan. Sungur'un ölümü (1116)'nden sonra oğlu Zengî Irak Selçuklu devletini tanımak zorunda kaldı ve bu durum Selçuklu Devleti yıkılıncaya kadar (1194) devam etti. Midilli. Erzurum önüne kadar gelen. d . İspir ve Tercan topraklarına sabip olmuş. Irak Selçuklu Sultanlığı'na tâbi idî. "Hakan-* Acem" unvanını taşıyordu.İtanı Melikşah'ın ölümü üzerine çıkan taht kavgaları arasında. Saltuklu. kıraliçe Thamar ra'nın kocası. 1142 v© bunun oğju Mahmud) bakır paraları üzerinde görülmektedir. hattâ Erran ve Şirvan havalisini de Selçuklular'a bağladığı bu bölgeyi.Fars Atabeyliğl (Salgurlular): (1147-1284) Selçuklular'ın başlangıcından beri İran'ın Fars bölgesinde hizmet gören Oğuz Salgur (Satur) boyundan Atabey Sungur'un frak Selçuklu sultanı Mes'ud zamanında istiklâl ilân etmesi ile kurulmuştur (1147). Büyük Selçuklu SL. yansında bir ara hâkimiyetini Kars'a kadar genişleten Ahlat-şahları bir asır kadar devam ettikten sonra son hükümdar Izz'üd-din Balaban zamanında idare Eyyûbîler'e geçmişfer (1207). ölm. Malatya dolaylarında faaliyet gösteren Oğuz Çavuldur boyundan olduğu sanılan Çakan (Bizans kaybımda. Fakat bu kız Konya'ya giderken yolda Danişmendli Yağı-basan tarafından esir edilmişti.Ahlat Şahları Beyliği: (1100-1207) Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah'ın amcası Yâkûtî'nin oğlu olup. ancak burası 1121'de Artuklu Necmed-din ll-Gazi İ'e geçmiştir. yüzytffft £ yartiıdîla TMHdaranln vezir ailesine geçtiği anlaşılıyor.devam ettiği anlaşılmaktadır. Sultan Arslan-şahî2amanında "Atabek-i^Earn'' diye anılan ll-Deniz'in iki oğlundan Cihan Pehlevan devletin "baş-hâcip'i. Oğlu Melikşah zamanında. Diyarbakır Ulucâmii kitabelerinde görüldüğü üzere. Hısn-ı Keyfa (Hasankeyf) Artuklu Beyi Nûr'öd-cRh Mehmed'e verildi. İranlı şâir Sa'adî-i Şirazî ünlü eserlerini bu atabeyin himayesinde yazmıştı.Atabeylikler İbrahim KAFESOĞLU a. Izz'üd-dtoln Oğlu Mehmed Kızıl Arsten da. Başkent Şırâz şehri idi. ll-aldı. b-Azerbaycan Atabey ligi: İl-Denizliler (1146-1225) Aslen Kıpçak Türkleri'nden olup. Kardeşler arası mücadelede üstünlük sağlayan Sa'ad I. f f -İzmir ve Efes Beylikleri: (1081-1097) Anadolu'nun fetW: sırasmcte.

Karaman. öteki oğlu Seyf'üd-din Gazi I. Mısır'da faaliyette bulundu. Karası. Salâh'üd -dinin ölümü (1193) üzerine tamamen müstakil olarak. Antakya Haçlı Prensliği elinden Kefertâb ve Maarrafun-No'mâniye gibi kaleleri aldı. Haçlı seferinin hazırlanmasına yol açmıştır. birkaç Moğol akınını püskürtmek suretiyle ülkesini korudu. sonra dikkatini vatan müdafaacısı sünni Türkler'e sırt çeviren Fatimîler elindeki Mısır'a çevirerek orada vezir Sâver'in işbirliği yaptığı Kudüs kiralı BohĞmond IIl'ü mağlûp ederek Türk hâkimiyetini tesise çalışmıştır (1164). Kök-böri 44 sene süren atabeyliği zamanında memleketini imâr etti. İnanç (Lâdik Beyliği) ve Osma-noğulları bu suretle Anadolu'da kurulmuş olan Türkmen beyliklerinden idiler. Başlıca gayesi Suriye Frank-iktidarına karşı bir Müslüman birliği meydana getirmekti. Saruhan. 3 . vasiyeti gereğince. 1094) 'un oğlu Imâd'üd-din Zengî. 1167'de Nûr'üd-din Mahmud 'un gönderdiği Şirkûh. Fatımî devleti tarihe karıştı. 1291 yılında Kıbrıs taralı Henri II. sonra Salâh'üd-din Eyyûbî ile işbirliği yaparak.Şam Atabeyllğl: Börililer: (1228-1154) Suriye'ce Selçuklu atabeyi.Musul-Sincar-Haleb Atabeyliğl: ZengİHler: (1127-1259) Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah'ın Haleb valisi Ak-Sungur (ölm. suistimaller ve iktisadî çöküntü yüzünden perişan bir manzara arzeden Anadolu'da Selçuklu devletin») tekrar eski kuvvetli ve kudretli haline gelemediği görülüyor. 1154 da Şam atabeyliğini de kendine bağlamış. Zengî Cizre kalesini. komşuları ile ve Eyyûbîler'le dostça geçinmek. şehzadeler birbirleri ile taht mücadelesine girişmişler ve tahta geçebilmek için de Moğol-lar'ın yardım ve himayesine başvurmuşlardır. ömrünün sonuna doğru. ifoınün beraberindeki Salâhaddin (Eyyûbî) Mahmud'un temsilcisi olarak idareyi ele aldı (1171). Antakya Haçlı prensi Raymond de Poitiers'yi mağlûp ( 1149) ve topraklarının mühim bir kısmını işgal eden Mahmud. Musul ve Sincar Eyyûbî tâbiiyetine girdi (1186). Menteşe. Urfa'yı ele geçirerek Frank kontluğunu ortadan kaldırdı (1144) ki. son verildi (1154). arkasından memleket Moğollar tarafından istilâ edildi. Haçlılar'ın karşısına çıkan büyük kumandanlardan biri olarak tanınmıştır. Musul'a gelince. kendisinin vârisi olmadığı için. Bunun oğlu Ebû Bekir 1200'e doğru Hemedatfa. Babalarının ölümü (1146)'nden sonra bunlar atabeyliği iki kısım hâlinde idareye başladılar. Bu durumdan istifade eden uçlarda ve sınırlarda yerleştirilmiş Türkmen Beyleri ve halk yavaş yavaş Selçuklular ile ilişkilerim kesmiş. Alâiye beylerinin Selçukluların neslinden geldiği rivayet olunmuştur. Bunun kardeşi Mes'ud zamanında. Can-dar. Çünkü bunlar Kudüs'ün Haçlı kıratı ile anlaşmış. Hâmid. Haçlılara karşı müdafaa ettiği Haleb'i de kendisine bağlayarak kuzey İrak'tan Akdeniz'e kadar uzanan bir devlet kurdu (1126-1146). Böri. Erbil'e çekilmişti (1167). alilliği dolayısiyle ülkesini Musul atabeyi Mevdûd'a bırakarak. Şam'ın Franklar'a geçmesine yardımcı bir duruma girmişlerdi. Haçlılarla mücadelesinden dolayı "Seyfüt-lslâm" diye anılan. Sahib-Ata. Pervane. Haleb atabeyi Mahmud. Tuğ-tegin'in öldürülmesi (1128) üzerine yerine geçen oğlu Tâc-üd-din Böri önce bâtinîliğinin bir kolu olarak Suriye'de gelişen Ismâîlîler'le uğraştı. Oğlu Atabey Muzaffer'üd-din Kök-böri. Eşref. Nihayet bütün bölge Moğol llhanî devleti tarafından işgal olundu (1259). Bunun yanısıra mâli kaynakların azlığı. Anadolu Beylikleri (eski söyle-yişiyle Tâvâif-i Mülûk) adıyla anıları yeni kurulmuş büyük. Abbasî halifeliğine intikal etti. 20 "bin kadar Ismâîlî'yi kılıçtan geçirmek suretiyle Şam'ı kurtardı. Daha sonra kardeşi Cteman da bir aralık kendini İrak Suljanf ilân etmişti (1191). Alâiye 1293'de Karamanoğullan'ndan Mecdeddin Mahmud Bey'in eline geçti. Sincar ve Harran'a sahip bulunurken. Sonra mücadeleye devamla. Musul'da idi. Aslında hâkimiyet Moğollar da idi. küçük bir çok devletler aralarında bölüşmüşlerdir. Zen$nto ölüm tarihînde (1146). d . Karamanoğullan'nın bu şehir üzerindeki hakimiyetleri XIV. yardımına karşılık Urfa'yı aldı (1183) ve onun kızkardeşi ile evlendi (1185).Erbil Atabeylikleıi: Beğ-Teginliler: (1146-1292) Musul Atabeyi Zengînin Musul valilerinden olan Zeyn'üd-din Ali Küçük. Trablus Haçlı kontluğundaki Ba'arin kalesini kuşattığı zaman. bu mühim hâdise Avrupa'da kral ve imparatorlar idaresindeki II. Erbil atabeyliği toprakları. Mahmud ve Mehmed adlarındaki üç oğlundan sonra (1139).Alftiye Beyleri: Türkiye Selçuklu Sultanı I. c . XIII. hattâ İsteharfâfeadâr nüfuzunu genişletmişti/Fakat 1211'de Azerbaycan atabeyi Özbek Ha-. Ectoft merkez olmak üzere. Mahmud'un ölümünden (1174) sonra Şam ve Haleb atabeylikleri Eyyûbî ailesine intikal etti. önce Musul atabeyi Seyf'üd-din Gazi ll'nin hizmetine girdi. Alâeddîn Keykubâd (1220-1237) tarafından zaptedilen Alâiye şehrinde daha sonra küçük bir beylik kurulmuştu. Bu sebepten Selçuklu sultanları Moğollar'ın kontrolü altında ismen hüküm sürdüler. Germiyan. Nusaybin*!. Alâiye'ye asker şevketti ise de bu şehri almağa muvaffak olamadı. yüzyıl sonlarına doğru Anadolu'da Moğol baskısı da zayıflamıştı. bu devletin mirasını ve siyâsî hâkimiyeti. Sincar Zengî ll'ye verildi. ? . Sonunda zayıf Şam atabeyliğine Nûr'üd-din Mahmud (Musul Atabeyi) tarafından Şam'ın işgal edilmesi ile. Aydın. Hama'yı (1130). O hutbeyi Memlûk* ler adına okuttu.Anadolu Beylikleri Erdoğan MERÇİL 1243 yılında Kösedağ'da Moğollar karşısında uğradığı mağlubiyetten sonra Türkiye Selçukluları Devleti hızlı bîr çöküş devresine girmiş ve bu devlet llhanlılar'a tâbi olmuştur. Zenginin oğlırNûr'ückiin Mahmud Haleb'de. Kıbrıs kiralı Pierre 1366 Mayısında Alaiye'yi zapta . Yerine arka arkaya atabey olan ve memleketlerini Zengî oğullarından korumağa çalışan Ismâîi. rtonşahlar'a bağlanmak zorunda kaldı ve Celâl'üd-din Hareatışah'ın Tebriki zapt etmesi ite(i22S) atabeylik sona erdi. Kösedağ savaşından yıkılış tarihi olun 1308 yılına kadar idarî mekanizmasında tam bir karışıklık hüküm süren Selçuklu devletinde sultanlar. Şehr42prr Hakkâri. bunlardan Meh-med'in oğlu Atabey Mucîr'ü&din Abak da aynı siyâseti güderek varlığını muhafazaya gayret etti. a . İşte. yüzyılın ikinci yansında da devam etti. fakat kendisi de bir Ismâîlî tarafından öldürüldü (1132). Bir ara Anadolu Selçuklularına tâbi olan Kök-böri'nin ölümü (1232)'nden sonra. üzerine gelen Kudüs kınalı Fbulque d'Anjou'yu mağlûp ve esir eltfflIST). Seyf'üd-din Gazi'den kardeşi Mevdûd'a geçen bu bölgede. Sincar ve Harran'ı aldıktan sonra. Irak Selçuklu hükümdarı Mugîs'üd-dîn Mahmud tarafından Musul vâliei tâyin edilmişti (1127}.296 ______TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ 297 altında tutuyorlardı.

Burada hazırlanan donanma ile 1319da Sakız'a baskın yapıldı. Çelebi Mehmed ise Cüneyd Bey'e Rumeli'de Niğbolu sancağını vermişti (1414-1415). Aliiye'yi alarak Osmanlı devleti topraklarına kattı (1462 veya 1463). Bu sırada Aydınoğulları'ndan İbrahim Bahadır Bey'in oğlu Cüneyd Bey İzmir'e. Fakat sonunda II. Hasan'ı Marmaris'de hapsetti Cüneyd Bey önce kardeşi Hasan Bey'i kurtardı. Isa Bey'e Tire'de oturmak şartıyla bir kısım yerlerin idaresi bırakıldı (1390). Tire ve İzmir'i beş oğlu arasında paylaştırdı. O bir av sırasında suya düşerek hastalandı ve bu hastalık neticesi öldü (1334). Alâiye Beyi oldu. Cüneyd Bey. Alaşehir. Süleyman Çelebi onu Ohri sancak beyliğine tâyin attL Cüneyd Bey oradan kaçarak tekrar beyliğinin idaresine hâkim oldu. Bizans ile olan dostluğunu sürdürmüş. takat bu şehre yapılan hücum sırasında şehîd düştü (1348). Onun ilk günlerinde. Bu beyliğin an önemli iskelesi Ayasluğ (Selçuk) idi. Gümülcine havalisi. Karamamdan aonra^terdeşi Sa¥Ci^*dÖffen Lûtfi Bey bey liğinin başına geçti. Bizans -İmparatoru Andronikos III. Bunun üzerine Gazi Umur Bey İzmir'i zapt etmek için harekete geçti. Bu harekete Aydınoğulları da katıldı. İşlek bir pazar yeri «tan Alâiye'den kereste ihracatı mühim bir yer işgal etmekteydi. Bu sırada Isa Bey. Sultanhisar. Umur Bey'in mukavemeti sebebiyle fazla ilerleyemediler. Bozcaada. Aydınoğulları donanmaları ile tekrar Ege denizinde faaliyete başladılar. Hızır Bey muhtemelen 1360 yılında öldü. Her defasında bu şehzadelerden birisinin tarafını tuttu. Umur Bey 1405 yılında öldü. Ijütfl Bey takriben 1461 yrlında öldü. Sasa Bey onarda yaptığı savaşta öldü (1308). Menteşe Beyi'nin damadı Sasa'nın yardımına gelmişler ve Bizanslılar'dan alınan Aydın eli topraklarının fethinde büyük rol oynamışlardır. Ankara savaşından (1402) sonra Timur tarafından memleketle» kendilerine geri verilen beylikler arasında Aydınoğulları da bulunmaktadır. Mehmed Bey sahip olduğu Ayasluğ. Musa Bey'in yerine II. Şehirde gemi yapan tezgâhlar vardı ve ticaret dolayısıyla Alâiye beyleri zengin ve halkın da mâli duru mu iyi idi. Mehmed Bey zaman zaman Bizanslılar ile dost geçinmeyi tercih etmiştir. Salihli ve Nif (Kemalpaşa) 'i Aydınoğulları toprakları içine kattı. isyan ederek Midilli'yi ele geçiren Foça valisi Dominique'i cezalandırmak için Saruhan ve Aydınoğulları'ndan yardım istemiş ve bu beylerin sayesinde Midilli ve Foça'yı geri almağa muvaffak olmuştur (1336). Kendisi en küçük oğlu ile Birgi'de oturdu. Umur Bey 1335'de Alaşehri hâkimiyeti altına aldı. Fakat daha sonra Aydınoğlu Mehmed Bey. fakat o bu siyâsetinde muvaffak olamadı. Virthtf Kılıç Arsian geçti. Kosova Savaşı (1389)'nda Osmanlı ordusunda bulunan yardımcı kuvvetler arasında AydınoğuHarı'nın ki de vardı. Ondan sonra beyliğin başına Mehmed Bey'in oğlu Isa Bey geçti. Fatîh Sultan Mehmed zamanında Gedik Ahmed Paşa. kardeşi Hasan ise Ayaslug'a hâlâm olmuşlardı. Semandrek adası. Verine oğlu BrilM âzam Kmar man. Bu beyliğin birinci «miri elde rnevcud sikkelere göre Savcı b. beyliği tek başına idareye başladı. imparatorun on yaşındaki oğlu Yuannis (Jean)'e vasi olmuştu. Umur Bey. Atâiye 142? de Karamanoğullar*gafından Memlûk dev letine satıldı ve bundan sonra şehirde Memlûk hakimiyeti atlında Karamanoğlu Mahmud Bey'in torunları höhöm «Müler. Saruhanoğlu Süleyman Bey 9a birlikte Yunanistan ve Mora'ya sefer yapmış. llyas Bey. sonra da Ayaslug'a ele geçirdi.Aydınoğulları Beyliği: XIV. Bu suretle Cüneyd. Isa Bey Osmanlılar'la dost geçindi. bu sebepten Dimetoka'da imparatorluğunu ilân etmişti. fakat ona karşı Karamanoğullarfnın teşviki ile Anadolu Beylikleri'nde bir hareket başlamıştı. Beyliğin elindeki bütün isketelerinden alınmakta olan gümrük vergisinin yarısının Latinler'e verilmesi. Sultan'ın huzuruna gelerek itaatini bildirdi. Ancak Süleyman Bey'in ölmesi bu seferi neticelendirmeden Umur Bey'i İzmir'e dönmeye mecbur etti (1345). Mehmed Bey'in yerine kardeşlerinin ısrarıyla Gazi Umur Bey geçti. Mehmed Bey'in oğullarından Umur Bey ikibuçuk yıllık bir kuşatmadan sonra sahil İzmir'ini ele geçirdi (1328). Cüneyd Bey. Bir Haçlı donanması ise sahil İzmir'i Türkler'in elinden aldı (28 Ekim 1344).'ün ölümünden (1341) sonra Umur Bey'in dostu Kantakuzen. O. Bu beyliğin kurucusu Mübarizeddîn Gazi Bey Mehmed. Adalar denizi ve Mora sahillerine başarılı akınlar yaptı. II. Umur Bey'le anlaştılar. Fakat Haçlılar. Umur Bey'in yarine büyük kardeşi Hızır Bey geçti. Ayaslug (Selçuk) ve Birgi taraflarında kurulmuş bir beyliktir. Bu anlaşma yirmi madde olup. Ancak her zaman kendisini affettirmenin yollarını buldu. Isa Bey'in ölüm tarihi belli değildir. Cüneyd Bey. Bundan sonra Umur Bey. Germiyanoğulları ordusunda subaşı idi. Bodemya. II. Bu savaşda Sultan I. sayısız esir ve ganimetlerle İzmir'e dönmüşdür (1334-1335). fakat bu anlaşma Papa tarafından tasdik edilmedi. Lfltfi Bey Karamanhlaf'a karşı \Qtim kiralından yardım gördü. hıristiyan gemilerinin serbestçe Aydınoğulları limanlarına girebilmesi ve bütün deniz kuvvetlerinin silâhlarını bırakması gibi maddeleri iltivâ etmekteydi. Aydınoğulları. Umur akrabası olan Menteşeoğlu llyas Bey'den yardım istemiş ve onun sayesinde de Ayaslug'u ete geçirmişti. Umur Bey tekrar geleceğine söz verdikten sonra İzmir'e döndü (1343-1344). Bunun yanısıra 1371 "de Venedikliler İte eski antlaşmayı yeniledi. onların seferlerine dahi katılarak Karadeniz'e çıkmış Kili ve Eflak ülkelerini yağmalamıştır (1339-1340) Bizans İmparatoru Andronikos lll.. O daha sonra düşmanlarına karşı Umur Bey'den yardım istedi Umur Bey ile Kantakuzen bu ilk mücadelede başarı sağlayamadılar. Umur Bey gibi enerjiye sahip olmadığından Latinler'le çok ağır bir anlaşma imzalamaya mecbur kaldı (18 Ağustos 1348). Fakat Kantakuzen daha sonra muhalefetle karşılaşmış. Sasa Bey'i yenerek Aydın düne hâkim oldu. Aydınoğulları Beyliği bu suretli Osmanlılar'a tâbi oldu. jgf4$ b . Viennios Dükü Torfil kumandasındaki Latin kuvvetlerinin İzmir'e taarruzu ise neticesiz kalmıştı. donanma ile. Latinler Türkler'den İzmir'i almak için taarruz ettilerse de geri çekilmek zorunda kaldılar. Şamseddîn Mehmed'cBr. Sakız. Aydınoğulları'ndan önce Musa Bey başa geçti ise de çok kısa süre sonra öldü (1403). Rodos şövalyeleri ticaretin aksamaması için İzmir'i vermek şartıyla Umur Bey'le anlaşmaya razı oldular.298 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ 299 teşebbüs *tti ise de Karamanoğulları'mn yardıma gelmesi şehrin tekrar Türkler'in elinde kalmasını sağladı. Bundan sonra Umur Bey'in Saruhanoğlu Süleyman Bey ile birleşerek Kantakuzen'e yardım etmek için Rumeli'ye geçtiğini görüyoruz. Murad'ın şehit düşmesi neticesi Yıldırım Bayezid suttan olmuş. Yıldırım Bayezid onları itaat altına almak için çıktığı Anadolu seferinde Alaşehir'i zapt etti. Umur Beyin zamanı Aydınoğulları için her yönden önemli gelişmelerin görüldüğü parlak bir devre olmuştur. Bundan sonra Aydınoğulları'nın faaliyeti durmuş ve beylik çökmeğe yüz tutmuştur. Umur amir oldu. Umur Bey. yüzyılın başlannda Büyük Menderes'den itibaren Tire. fetret devrindeki Osmanlı şehzadeleri arasındaki saltanat mücadelelerine de katıldı. Sonra Osmanlılara yanaşmaya çalıştı. Çelebi Mehmed'e karşı çıkan Yıldırım Bayezid'in oğlu .

Kadı Burhaneddîn'e fferşı damadı Amasya emiri Ahmetff desteklemiş ve oğlu Isfendi-yar Bey kumandasında yardımcı bir ordu göndemtfştE'lîadı BufhaneddTn her B& orduyu da mağlûp etti (1383).. Kastamonu'da yapılan savaş sonunda Bayezid Sinop'a çekilmek zorunda kaldı. Gazi Çelebi'nin 1322'de ölümünden sonra Sinop Candaroğulları topraklarına ilhak edildi.4Ö6neyd Bey Osman-lı öröuâfc ^karşısında çateeiz kalarak önce Ipsllf kalesine çekildi ise de sonuna*' teslim utmak fcötenda kaldrVt'ailesiyle birlikte idam edildi (142M426). Celâleddîn Bayezid 1385'de Sinop'da öldü. Yıldırım Bayezid 1394'de Sinop'u kuşattı ise de atamadı. Ancak Yıldırım Bayezid'in Anadolu'da birliği tahakkuk ettirme yolundaki başarısı üzerine. Osmanlı Sultanı. Isfendiyar Bey Kastamonu'da idareyi ele aldı. yk. Giyaseddîn Mes'ûd onların üzerine yürüdü ise de yenilerek esir düştü. Bu bölgenin valisi Isfendiyar Bey'in oğlu Hızır Bey 1420'de Samsun'u Osmanlılar'a teslim etmek zorunda kaldı: II. Sinop'ta Candaroğlu Beyliği'ni devam ettirdi.300 ___TÜRK DÜNYASI EL KİTABI T Ü R K T A R İH ------------------------------. Isfendiyar Bey de Osmanlılar'a tâbi olmuştur. Bunun karşılığında da. Ancak Osmaniı- farta-onu yalnız bırakmasından faydalanan Kötürüm Bayezid Kastamonu'yu H(S Candaroğulları beyliğini tekrar ele geçirmeyi başardı. Anadolu beylerinin birbirleriyle uğraşmasından yararlanan Isfendiyar Bey. bu teklifin reddedilmesi üzerine de Candaroğlu Beyliği üzerine yürümüştü. 6nun bu dostluğu Yıldırım Bayezid'in ilk yıllarına kadar devam etti.. Kalecik ve Tosya kendisine verildi. Murad'a başvurdu ve ondan temîn ettiği kuvvetlerle Kastamonu'yu aldı (1384). tefencHyar Bey 26 Şubat 1440'da öldü. II. kendisine bırakılan yerleri Osmanlılar'a tâbi olan Kasım'a terketti ve arada hudut. Ayrıca Taraklı Borlu (Safranbolu) da ele geçirildi. Samsun ve Bafra'yı işgal etti (1419). Süleyman Bey Kastamonu'ya hâkim oldu (1383).. Bakır küresi. II. 1339). Aydınoğulları Beyleri edebiyatı da teşvik etmişlerdir. o takriben 1345de ölmfljf^ Yerine amcası Emir Yakub'un oğlu Âdil Bey geçti! Bunurfİamanı hakkırttfa da eHrrttede fazla bfrtJHgî yoktur. ondan sonraki beş yıl ise müstakil olarak hükümet sürdü. eski Candaroğlu toprakları Kastamonu... Süleyman Paşa 1335 yılına kadar llhanlılar'ın hâkimiyetini tanıdı. Murad ona fifyâtfi-MM'vaad ederek bu Ittffaköâfl ayırmış.■-----*■ İ 301 Mustafa Çelebi flfe bfrleşttve bu şehzadeye vezirlikdahi yaptı. Başlangıçta Celâleddîn Bayejrftf'lrl Oömanft€ultanı I. Kadı Burhaneddîn yetişmeden Süleyman Bey'i Kastamonu'daki savaşta mağlûp ederek öldürmüştür. 8u suretle Çelebi Isfendiyar. Çelebi Mehmed'de Isfendiyar Bey'den buraların Kasım'a bırakılmasını talep etmiş. Süleyman Bey'i Osmanlı kuvvetleri ile Kötürüm Bayezid üzerine gönderdi. sıranın kendisine geldiğini anlayarak Kadı Burhaneddîn Ahmed ile anlaşmaya vardt. Çankırı ve Kalecik de Osmanlı Sultant'na verilmek şartı İte anlaşmaya vahidi. Fakat Kasım Bey geri dönmeyerek Çelebi Sultan Mehmed'den Kastamonu. II. İlgaz Dağı tayin edildi. Arkadan gelen Giray kumandasındaki kuvvet Sultan Mes'ûd'u kurtarmış ve yapılan savaşta Kılıç Arslan ve Yavlak Arslan ölmüşlerdir (1292). Türkiye Selçuklu Sultanı II. Süleyman Paşa'nın Sinop valisi olan büyük oğlu Ibrahîrft.. Çankırı. Murad tahta $fetı$ı zaman (1421) meydana çıkan tanıklıklardan istifade eden Isfendiyar Bey harekete geçmiş.. Murad ile münasebetleri dostane idi. Süleyman Paşa'rmi ölüm tarifti belli değîfdRr: Gıyasedîn fe-1. kardeşi Candar'ı velîahd göstermesi sebebiyle isyan etmiş ve Kastemonuyâ hâkim ofrriuştu (aş. Celâleddîn Bayezid.. Sultan Çelebi Mehmed... Sultari I'. Fakat Yavlak Arslan'ın oğlu Hûsameddîn Mahmûd Bey Kastamonu'da duruma hakimdi. Osmanlılarla dost geçindi.. Böylece Aydınoğulları toprakları tamamiyle Osmanlı idaresi altına girdi... Neticede Sultan I. Osmanlı kuvvetlerinin Kastamonu ile Bakır Küresi'ni alması sebebi ile Isfendiyar Bey sulh teklifinde bulundu. II. Murad şehzade isyanlarını bastırıp duruma hâkim olduktan sonra Isfendiyar Bey üzerine yürüdü. Kastamonu'ya Mahmûd Bey hâkim olduğundan Eflani tarafına çekilmişti... Bu mücadele sonunda duruma hâkim olan Çelebi Mehmed ile dost geçindi. Murad. Kalecik ve Çankırı'nın kendisine verilmesini istemişti.. Isfendiyar Bey Sinop'a çekildi. yerine oğlu Taceddîn .. Çelebi Mehmed'e Karaman ve Eflak seferlerinde oğlu Kasım Bey idaresinde yardımcı kuvvet -. İki taraf arasında Kıvrım Bel hudut olmuştu. fakat Isfendiyar Bey onu metbu tanımak zorunda kaldı. hattâ ona itaat etmişti. neticede Kastamonu ve Bakır Küresi Isfendiyar Bey'de kalmak. daha sonra Taraklı-Borlu'ya kadar ilerlemişti. Isfendiyar Bey Ankara Muharebesinden (1402) sonra Timur'un hakimiyetini tanıdı. Tosya. Nihayet yine 1392 yılı içinde Yıldırım Bayezid çabuk davranmış. kardeşi Rükneddîn Kılıç Arslan. Candaroğullarfnın burada hâkimiyeti uzun sürmedi. Bunlardan Isa Bey'irç Ayaslug'daki cami en güzellerinden birisidir. Tire ve Ayaslug'da birçok mimarî eserleri bulunmaklar dır. Yıldırım Bayezid 1391 ve 1392 yılı başlarında olmak üzere iki defa Candaroğlu Beyliği üzerine yürüdü ise de Kadı Burhaneddîn'in yardıma gelmesi onun geri dönmesine sebep olmuştu. Süleyman Paşa âni bir baskınla Kastamonu'yu ele geçirdiği gibi. Neticede barış yapıldı (1423 sonu veya 1424 başı). c . Kastamonu ve Bakır Küresi Isfendiyar Be/e iade edildi. Pervâneoğullarfndan Gazi Çelebi onun hâkimiyetini tanımıştı. Şemseddîn Candar'ın ölüm tarihi belli değildir. Süleyman Bey ikinci kez Suttan I. Taraklı-Borlu'da yapılan savaşta yaralanan Isfendiyar Bey Sinop kalesine sığındı. Yerine dölü CeiâleddlHBâyefciti (Kötü-rüm) Bey.. ffâkat onun bu «IMhtğl ufcun sürmedi.Sinop ve havalisinde kurulmuş bir Türk beyliğidir. fakat Sinop'da oturan Isfendiyar Bey'i yerinde bırakmıştı. Osmanlı ordusunda Kasım Bey de vardı. Sultan Mes'ûd kurtarılması çırasında yararlılığı görülen Şemseddin Yaman Candar'a Kastamonu ve havalisini verdi. buna karşılık o da Osmanlılar'a tâbi oldu ve bundan sonra da dostça geçindi. göndermişti (1417). Cüneyd Bey de tekrar "beyliğinin başına geçmi^Br (144î)?tekat o burada tekrar rahat durmadı.. Âdil Bey 1361 yılında öldö.. Onun oğlu Süleyman Paşa. önce Çankırı'da bulunan oğlu Kasım Bey'in elindeki topraklan işgal etmiş.* babasının. O Fetret Devrinde Osmanlı şehzadeleri arasındaki saltanat mücadelesi sırasında tedbirli bir siyaset takip ederek her defasında bu şehzadelerden birisini destekledi. Murad'ın tazyiki neticesi beyliğini Osmanlılar'a terk etti (1384). Süleyman Bey. Kastamonu valisi Muzaffereddîn Yavlak Arslan'ı kendisine atabey yaparak sultanlığını ilân etmişti. Aydınoğullarfnın Birgi. emir oldur. Isfendiyar Bey bir müddet sonra Kadı Burhaneddîn'e bağlanmak istedi. Babasının tahtım kardeşi İskender'e btrakmak niye* tindö olduğunu sezen Bayezid'in büyük oğlu Süleyman (-şah) Bey bu duruma kamış ve kardeşi'-Öldürerek Osmanlılara sığınmışta Sultan I. Kurucusu Şemseddin Yaman Candar'dır. Sultani. Süleyman Bey halkın kendi lehine ayaklanması sonucu Kastamonu'ya hâkim oldu. Murad onufrÖ2örine Anadolu Be$IS*b©yİ Harftza Bey'i göndÖfflK. Giyaseddîn Mes'ûd'un ilk saltanat devresinde (1284-1296). Mahmûd Bey'i de öldürdü. Candaroğulları'nın topraklarını işgal etmiş..Candaroğulları Beyliği: Kastamonu.. rahim Bey*ih^te hükümeti uzun sürmemiş. Süleyman Bey.

bunda da başarılı oldu. fakat mukavemetin faydasız olduğunu görerek. Maraş. Memlûklar bu hizmetine karşılık ona Kayseri şehrini verdiler (1419). Bunlar içinde bilhassa İsmail Bey. Malatya ve Behisni'yi alıp tahribi üzerine Mehmed Bey ona itaate mecbur oldu. Sülî Bey bundan sonra daima Memlûkler ile uğraştı. Bilhassa Sinop dışarıya ihracatta bulunan işlek bir ticaret limanıydı. Halep taraflarında da birçok yer zapteden Karaca Bey bu başarılarına güvenerek Melik üz-Zâhir unvanı ile hükümdarlığını da ilân etti (1348). Kastamonu ve Sinop dolaylarında medrese. Osmanlı himayesinde Çankırı ve dolaylarında hükümet sürmüş ve 1464'den sonra ölmüştür. fakat bâr netice elde edemiyerek Osmanlılara sığındı. Ayrıca o. Kızıl Alrned. Memlûk Sultanı Kayıtbay (1468-1496). Mehmet Bey Memlûk devleti ile dost geçindi. Sultan Berkuk onun emirliğini tasdik ekmek zorunda kaldı. Memlûk kuvvetleri 1395 Mart'ında SüfFyi ağır bir yenilgiye uğrattılar. Sultan Berkuk (13821389) devamlı akınlarından bıktığı Halil Bey'i ortadan kaldırabilmek için Dulkadırlı-lar arasındaki anlaşmazlıktan istifadeye karar verdi. İnegöl ve Yarhisar havalisi. Osmanlılar'la dost geçindi. O. Halep civarını zapt ve yağma etti.Dulkadır Oğulları Beyliği Dulkadır Oğulları XIV. Candaroğulları Beyliği iktisadî bakımdan da gelişmişti. 11 Aralık 1353'de Kahire'de öldürüldü. Dulkadırlılar'ın ilk reisi Zeyneddîn Karaca Bey'dir. Kendi yanına sığınan Halil Bey'in kardeşi İbrahim'i onu öldürmeye gönderdi. Ancak. yüzyılın ilk yarısında Maraş ve Elbistan civarında teşekkül ederek bu havalide iki yüzyıla yakın hükümet sürmüş bir Türkmen beyliğidir. İbrahim Bey Osmanlı hanedanı ile M taraflı akrabalık tesis etti. Onun yerine küçük kardeşi SÜR Bey geçti. Mehmed Bey. Murad Kayseri'y'ı alarak şehrî tekrar Mehmed Bey'e bıraktı (1436). Memlûk sultanlarına zaman zaman itaat.. Şikesi elinden alınan Kızıl Ah» med Bey önce Karamanoğlu. Şehsuvar Bey. Yerine oğlu Sadaka geçtiyse de amcası Nâsireddîn Mehmed b. bazen de onlardan ayrılarak Halep şehrini tehdit etti. Bu beyler sanat adamlarını da himaye etmişler ve kendi adlarına çeşitli Türkçe eserler yazdırmışlardır. Mehmed Bey Karaca'yı Memûklar'a teslim etti. Memlûk Devleti'ne isyan eden Halep valisi Beyboğa'yı Sultştn'a teslim etmemesi onun ortadan kaldırılmasına yol açtı. İsmail Bey ise kardeşinin kaçışından dolayı şüphe altında kalmamak için kendisine Rumeli'de dirlik verilmesini istemişti. Bu isteği kabul edilerek o Filibe sancağına nakledildi ve 1479'da orada öldü. Memlûk Sultanı Dulkadır Beyliği'ne tekrar Şah Budak'ı gönderdi. Candaroğulları beyleri gerek ilmî ve gerekse sosyal çeşitli eserlerle memleketlerini imâr etmişlerdir. Elbistan Türkmenleri Timur'un ordusunu baskınlarla rahatsız ettiler. Osmanlılarca karşı da cephe aldı. Candaroğulları Beyliğrne saSılp olmak için bilhassa Osmanlı vezirlerini tshffk elti. Halil Bey derhal hudutların genişletmeye çalıştı.302 . Melik Arslan kendisine aleyhtar olan kardeşi Şâh Budak'ın gönderdiği bir fedai tarafından öldürüldü (1465). Mehmed Bey Memlûkler'e sadakatini göstermek için gittiği Kahire dönüşü çok yaşlı olduğu halde öldü (1442). Yerine oğlu Kemâleddîn İsmail Bey hükümdar oldu. Süleyman Bey 1454 de öldüğü zaman oğlu Melik Arslan Dulkadırlı Beyi oldu.Bununla da yetinmeyen Berkuk bir suikast île Sülî'yi öldürttü (1398). Akkoyunlular'ın «finden İse Diyarbekir'i aldı. Alâ'üd-devle Bozkurt. Sis Ermeniler'i ile başarılı mücadelelerde bulundu ve 1346'da Gabon (bugünkü Geben) Kalesi'ni ele geçirdi. Fakat yakalanarak Eretna Beyin oğlu Mahmed Bey'e gönderildi. İsmail Bey'e. neticede TYabzon seferi sırasında Fatih Sultan Mehmed önce Kastamonu üzerine yürüdü. Bozkurt Memlûkler'le dostça davranarak Şah Budaki ortadan kaldırmayı başardı. Dulkadırlı Beyliğini Mehmed Bey'e vermiştir. Çelebi Sultan Mehmed ite de dost geçindi Buna mukabil Ramazanoğulları ve Karamanoğullan'na karşı daimi surette harp etti. Bunlar Oğuzlar'ın Bozok kolundandır. Timur'un Elbistan. Candaroğulları'ndan Kasım Bey. Fatih Şuttan Mehmed'in müdahalesi ile Süleyman Bey'in Şehsuvar adlı oğlu bu mevkiye getirildi. Karaca Bey'den sonra oğla Halil Bey Memlûklar tarafından Elbistan valiliğine atandı. Fakat Emir Yeşbey kumandasındaki Memlûktu