P. 1
63981836-TURK-DUNYASI-EL-KİTABI.pdf

63981836-TURK-DUNYASI-EL-KİTABI.pdf

|Views: 469|Likes:
Yayınlayan: hakanas

More info:

Published by: hakanas on Apr 29, 2013
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/23/2015

pdf

text

original

(

R

TÜRK KÜLTÜRÜNÜ ARAŞTİR

Yayınlan: 121 Seri: I
L

Sayı:

TÜRK DÜ
B~;

EL

COĞR
-

| ' İkinci Baskı ANKARA -1992

Bu eser gerçekleştirilmiştir.

*ın desteği ile

Sözbaşı
Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, kuruluş tarihi olan 1961'den bugüne kadar yayınladığı yüzden fazla eser, tertiplediği sempozyum ve konferanslar yanında aylık ve ilmî dergileriyle kültür ve medeniyet meselelerimizi aydınlatmaya çalışan bir kurutuştur. Okuyuculara sunduğumuz üç ciltten ibaret Türk Dünyası El Kitabı bahse konu araştırmaların en hacimiisidir.

ISBN : «75-456-047-1 (TK. No) ISBN : 975-456-048-x(1.Cilt) Türk Kültürünü Araf tırma Enstitüsü,

Yayınlayan

\
Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü 17. Sok. No: 38 08490 Bahçelievler / ANKARA Tel: 213 31 00-213 41 35 1976 10.000 Sistem Ofset Matbaacılık Umlted Şirketi Ankara, 1992
j

Birinci Baskı İkinci Baskı Baskı Sayısı Dizgi, Baskı

Eserin ilk baskısı tek cilt olarak 1976 yılında yayınlanmıştı. Büyük bir ihtiyaca cevap verdiği için yurtiçinde ve yurtdışında ilgi ite karşılandı ve kısa zamanda mevcudu tükendi Enstitümüz Bilim Kurulu eseri; Seride hazırlanacak El Kitabı'na temel kaynak vazifesi görmesi düşüncesinden hareketle plânlamıştı. Ancak, kültür tarihimizin zenginliği Be meselelerinin azameti plâna sadık kalınmasına engel oldu. Araştırmaların uzu/ıft* veya kısalık gibi düşüncelerle hudutlandırıl-maması bundandır. Yeni baskıda plân ve görüşte ilk yayından uzaklaşmış değildir. DH, tarih ve coğrafya gbi alanlarda kolay değişmeyen bilgiler ilk baskıdaki yerlerini muhafaza etti. Nüfus, &tetfsff/c ve haritalarda bazı değişme ve gelişme gösteren konular yeniden /şfencff. Edebiyata, sanat ve fikir hayatına dair yeni müstakil araştırmalarla Türk Dûnyası'nm -fiusyatte son siyasi ve iktisadf hareketlerin çıkışına kadar- meselelerine bakış yeni bir ufuk kazandı. Toplanan bilgi ve etütleri faydacı bir görüşle üç dit halinde toplamamız tamdan doğdu. Eserin huduttan dışında kalmış daha birçok konularm mevcudiyetini biliyoruz. Enstitümüz Bilim Kurulu'nun hazırladığı plâna göre 12&tük kütö-yat halinde düşünülen eser, ileride tek bir B Kitabı olarak da okuyucuya sunulacaktır. Enstitümüz, Türk kültür ve medeniyeti alanlanndaki top/ü çatışmaların bk denemesi mahiyetindeki bu kitabın ilk baskısında emeği geçenleri hatırlar, bugün aramızdan ayrılanları rahmette anarken, yeni yayına vücut veren meslekdaşlarımıza ve hususiyle büyük emeği geçen Prof. Dr. Abdülhalûk Çay'a şükranlarını sunar. Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü

İÇİNDEKİLER
Birinci Bölüm TÜRK ÜLKELERİNİN COĞRAFYASI

Giriş..................£;„.„..............................„»..................g............m&&&.........-»-•& % I. Törtı Ülkelerinin Tabiî Coğrafyası (Ahmet ARDEL).........................................7 II. Türk Dünyasının Demografik ve
EkonomikYapısma Toplu Bir Bakış (Nadir DEVLET)....................................55
1. nemngrafir ..jı-y^ı. ftşa^fe ,.;«,_____________.........„...................«..............*.SB

*-* Ekonomi........................................afifti........................................................91 İkinci Bölüm TÜRK TARİHİ..........Jı Ç|»T iı■ ı■rTTt]İl|^iıjlıjL»■ Vıt»ı..............................»...-âLi-JM Giriş (İbrahim KAFESOĞLU)...............................................................................111 K Asya Türk Devletleri (İbrahim KAFESOĞLU),......,................._____..........111

1. Hun İmparatorlukları (İbrahim KAFESOĞLU)............................................ 111 2. Tabgaç Devleti (İbrahim KAFESOĞLUJL.........................*...££&&..........125 3. Göktürk Hakanlıkları (İbrahim KAFESOĞLU).NOîftfcSfij.......-3*.........«... 12? 4. Uygurlar (İbrahim KAFESOĞLU)........».»„„....................$fiS...............«... 145 5. Kırgızlar (İbrahim KAFESOĞLU^^.^**^...............^Mfc.,.....J,ja*üu£»„t... IS)
&TDrgişler (İbrahim KAFESOĞLU) ^k......................4&U.......................... 1fl0

7. Karluklar (İbrahim KAFESOĞLU) „.,.,.,.____,„..................................«,.....154 8. Oğuzlar (İbrahim KAFESOĞLU)..............................................................
156

9. Kimekler (M. Kemal ÖZERGİN)......-........................................................156
II. Doğu Avrupa Türk Kavim ve Devletleri......................................................175 Doğu Avrupa'daki En Eski Türk Kavimleri

Giriş (Akdes Nimet KURAT)....____..................İL.................................................. î?§

1. İskitler, Sarmatiar, Roksolan ve Yazığlar................................................176 2. Hunlar ve Atöla, (Akdes N. KURAT) *«*»--...........................................177 3. Avarlar (Akdes N. «URAT)........•—ımpr................vm..........................."*** 4. Hazar Kağanlığı...................................................................................«171 5. Peçenekler, Uz (Oğu*)'tar ve Kumaniar............................................-""tR* 6. Kama (Çulman) Bulgarları Devleti..„.,«.„.„,...................«^.........^«^.»Ill

IH . K üttür ve Te şkilât (İbrahim K A FE S ĞLU O ) ..................................................187 1. B ozk ır Kültûrö'nön M en şei M eselesi .....................................................188 2. Sosyal Yapı...........................................................................Himltü 3. B ozk ır Türk lli'nde Te şkilât.................................................................. 201 4. Din ..,„....«,„,„.........................................................i................................208 5. İktisad î H ayat........ .....................................................,......................216 6. E deb î Kültür ve Sanat .............................................................................222 7. Düşünce ve Ahl âk .................................................................................. 228 W . İlk Türk-İslâm Siyas î Teşekkülleri İ (brahim K A FE S ĞLU O )....................... 237 1. Türklerinİslâm iyet'e G şi...; iri ..............................„,...............................237 2. A bbasiler Zam ında an T ürkler (E âk)......................................................238 tr 3. K arahanl ılar (E rdo ğan M E R Ç İL)............................................İM fMİV:> 240 4. G azneli D evleti İbrahim ( K A FE S ĞLU O ) .....................i&&y&+f^w4fr„2A6 V. S elçuklular İbrahim ( K A FE S ĞLU O ) ..........................................................247 1. Büyük S el çuklu İm paratorlu ğu.................................jğüfa.....................247 2. Irak ve H orasan S çuklular el ı...................................................................283 3. K irm an S çuklular el ı............................*Ö ® » 1A5* « »>**^^*^ ....................283 4. Suriye Selçukluları.......................«w-l&........^tv^^^a^^,,................284 5. A nadolu Sel çuklu D evleti (H akk ı D . Y ILD IZ) ........mmmri$&....................284 V I. O rtado ğu'da K urulm şuTürk D evletleri (A nadolu » iran, S uriye veısır................................................................291 M 1. D oğu A nadolu ve İzm ir T ürkm en B eylikleri İbrahim ( K A FE S ĞLU O ) ..............291 2. Atabeylikler (İbrahim KAF^ĞLUkww.^»«~.~™ ?95 297 3. A nadolu Beylikleri (Eğan rdo M E R Ç İLJ.................YtinmrLL'ı'M'^:.......... 4. D elhi T ürk S ultanl ığı (ibrahim A FE S ĞLU O )...,^-. .......................^.............323 5. Mısır ve Suriye'de Kurulmuş Türk Devletleri (M.C.Ş^abeddlnTEKlNDAGj^.*w............",„'»..................................»İ27 6. H arezm şahlar D evleti İbrahim ( K A FE S ĞLU O ) .........................................336 7. K arakoyunlular (Abdulhal ûk ÇA Y ) .........................................................344 8. A kkoyunlular (A bdulhal ûk ÇA Y ) .................................'..J;.. .....................348 V II. İsiâmî Türk D evletlerinde ültür K ve Te şkilât (İbrahim K A FE S ĞLU O ) ................351 1. Hüküm ranl ık.............................................Ü?T.................■...............362

2. Teşkilât.......................................\................................................358 3. H alk ve Toprak ...............................................................................362 4. D iril H ayat .....................................................................................364 5. Felsefe ve Bilim ............................M................................................370 6. E debiyat ........................................................................................376 7. S anat ............................................................................................377 8. İmar Faaliyetleri..............................................„„............................378 9. Türk H ususiyetleri ............„............M....................%..........„...............379 V II. O rta A sya veıpçak K B ozk ırlarında K urulm ş u Türk D evletleri (Ahm et TE İR )...........,....................................383 M 1. Türk-M o ğol im paratorlu ğu ve D evam ı (A hm et TEİR M )........„................«..385 2. AH m O rdu Devleti (A kdes Nim et KU ..............................................400 R A T) 3. K azan H anl ığı (A hm et TEİR M ) ........... .........................„.......................409 4. Astırhan H anl ığı (R e şid Rahm eti AR A ...........".....................................415 T) 5. Kasım Hanl ığı (A hm et TEİM R )...............„......................„....................417 6. Km m H anl ığı (H afflİN A LC IK.............................................................420 ) 7. N ogay H anl ığı (Ahm et TEM İR )............................................................435 8. Sibir (Sibirya) Hanlığı (A.N. KURAT- A.TEMİR)....................................437 IX. Ondördüncü Yüzyıldan Sonra Orta Asya'da Kurulmuş Türk Devletleri (İbrahim KAFESOĞLU)...............................447 LTimurlular Devleti.......................fi|......-.........................................^7 2. O rta A sya'daürkfefr T ....................................................\..................448 3. K aşgar-Turfan H anl ığı.....................................................«............«.450 4. H ind-T ürk İm paratorlu ğu........................... . ....~.................................451 X. O sm anl ı İm paratorlu ğu...............................................................•.......457 1. O sm anl ı İm paratorlu ğunda K ûltör ve Te şkilât (H alilİN A LC IK...................457 ) 2. O sm anl ı D evleti'ntn S iyas î Tarihi (F. Çetin D ER İN )...... ............................477 3. O sm anl ı İm paratorlu ğum da Y enile şm e H areketleri (Ero üm endKUR AN ) .......................................................»— «» ....................................*W

XI. Türkiye C um huriyeti Tarihi (C engiz O R H O N LU —.—............. )....... —507 XII. K uzey K ıbrıs Türk C um huriyeti (H . Fikret A LA....................................529 SKA)

TÜRK ÜLKELERİNİN COĞRAFYASI

1

Birinci Bölüm

Türk Ülkelerinin Coğrafyası

Tanrı dağian arasım. II. 2500 -1700) ve Andronove (M. 1937) veya Baykal Gölü'nün güneybatısını-göstermişler.Ö. belirli ve daha dar bîr bölgenin tâyini müşkül görünmektedir. tarafından yapılan arkeoloji araştırmaları M.Ö. Bununla beraber ciddi "dil* araştırmaları bu sahanın Altay . bazı kültür tarihçileri Altaylar Kırgız bozkırları arasını (Menghin. il. 1891. Harnmer. Oberhummer. 1912). 1926) Türk anayurdu olması gerektiğini düşünmüşlerdir.Ö.1200) kültürlerinden bilhassa ikincisinin temsilcileri olan ırk.TÜRK ÜLKELERİNİN COĞRAFYASI 3 Giriş Türkler'in İlk Yurdu Ve Yayılış Sahaları Türkler'in göçlerden önce oturduğu topraklar meselesi geçen asırdan beri münakaşa edilen bir mevzudur. ö. hattâ Hazar denizinin kuzey ve kuzeydoğu bozkırlarının Türk Anayurdu olarak tesbitine imkân vermektedir. Batılı bilginlerden çoğu meseleyi kendi meşgul oldukları ilim dalları bakımından ele aldıklarından bu hususta çeşitli neticelere varmışlardır. binden daha önceki Türk yurdunu tesbitte mühim ip uçları vermiştir. . Vam-bery. antropologlar Kırgız bozkırı . Schott. Castrân. bazı dil araştırıcıları da Altaylar1 ın veya Kingan silsilesinin doğu ve batısının (Radloff. 1885. brakisefal Türk ırkının proto tipi idi. Altay dağlarını Türkler'in anayurdu kabul ederken (Klaproth.Ural dağları arasına alınmasına. 1824. 1832. Kuzey Aitaylar'ın hemen batısında (Minusinsk bölgesi) ortaya çıkarılan Afanasyevo (M. Ramstedt. Ari'lerin de Mâverâünnehir'in kuzey sahasında yaşamaları dolayısıyla. Orta Asya'da Kiselev ve Çernikov vb. san'at tarihçileri kuzeybatı Asya sahasını (Strzygowsky. mongoloid olmayan. 1935). Çünkü M. Çin kayıtlarına dayanarak. 1856. Bunun sebebi Türkler'in daha iye zamanlardan itibaren geniş bir sahaya yayılmış bulunmaları ve kültürlerini uzaklara kadar götürmeleri olsa gerektir. Koppers.ancak bu coğrafi kesimde mümkün olabilirdi. Bütün bunlara bakarak eski Türk yurdunun coğrafî sınırını çizebilmek az çok mümkün olmakla beraber. 1836. hem de Hind Avrupa dillerini konuşan Ârî'lerle temas edebilmeleri -Urallılar'ın bölgenin kuzey ve kuzeybatısında. etnologlar İç Asya'nın kuzey bölgelerini. bin ortalarına ait bazı dil yadigârlarının ortaya koyduğu gibi» Türkler'in etrafa yayılmalarından önce hem eski Ural'lı kavimlerle. Tarihçiler. 1700 .

Böylece tarih? devirlerde Türkler'den tur kütle başka bir Türk zümresini arzuları hilâfına. Türk maneviyatının sağlamlığıdır. Kuman (Kıpçak) ve Uz (Oğuzlar'dan bir kol)'lar Hazar Denizi kuzeyinden Doğu Avrupa ve Balkanlar'a (IX . daha ziyade bozkır kavimleri için bahis konusu idi. yüzytön ikinci yarısından sonra Osmanlılar'ın Rumeli'ye geçişi bu şekilde bir nüfus kalabalığının yer değiştirmesi neticesi olmuştur. iklimi elverişli. Bulgarlar Karadeniz kuzeyinden Balkanlar'a ve İtil (Volga) nehri kıyılarına (641 'i takip eden yıllarda). vukubulan büyük Türk göçlerinin tarihleri kesinfikle bilinmemekte beraber bazı tesbitler yapılabilmektedir. Tarihte göçler mevzuunun araştırıcıları. bazı kalabalık boylardan ayrılan grupların veya ailelerin veya sağlam yapılı gençlerin yabancı devletlerde hizmet almaları suretinde belirir.Türk . Tarihî kayıtlarda Türk göçlerinin de iktisadî sıkıntı.III. kuzeyde Kuîey Buz Deft&Pnden güneyde Tibet'e kadar olan geniş bir sahada yaşarlar. Bu durum.Ö. bazan iktisadî ve ticarî bakımdan nisbeten daha fazla imkânlara sahip diğer Türk topraklarına intikaline de yol açmıştır. fasılalarla. nüfus kalabaltklığı ve mer'a darlığı Türkier'i göçe mecbur etmiştir.. 1300 -1000 arasında Türkistan'da bulunduklarına dâir işaretler vardır. asır Moğol K'i-tan hücumu) Türkler. Kafkaslar'ın kuzeyinden Orta Avrupa'ya (830'dan sonra). başarılar arttıkça daha da kuvvetlenmiştir. tabiiyeti kabul edip istiklâlden mahrum kalmaktansa memleketi terk etmeyi tercih ediyorlardı. asır) ve sonra. Daha eski tarihlerde Türkler'in Iran yaylası üzerinden Mezopotamya'ya inmiş olmaları da muhtemeldir. I. gibi). ağır darbelere maruz kalan yabancılar tarafından Türkler'in sevimsiz karşılanmalarına yol açıyordu. Orhun nehri bölgesinden İç Asya'ya (840'i takip eden yıllarda) göç etmişlerdir. asrın ikinci yarısı). Orhun bölgesinden Seyhun Nehri kenarlarına (X. insanları eşit sayan Türk töresini yürürlüğe koymak üzere bir cihan hâkimiyeti mefkuresi doğurmuşa benzemektedir.Ârî komşuluğunun M. Sabirler Aral'ın kuzeyinden Kafkaslar'a (V.f 4 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK ÜLKELERİNİN COĞRAFYASI 5 Çok eski zamanlarda başlayan anayurttan ayrılma hareketleri.Pencâb havalisine doğru ilk Türk hareketi. Bu durum Türkler'de zamanla. göçe mecbur etmiştir (meselâ IX . bazan pek şiddetli çatışmalara sebep oluyordu W. yüzyıllar) ve XIV. hattâ bazan devlet kurdukları bilinmektedir (Meselâ Mısır'da. Tarihte Türk yayılmalarının diğer bir şekli de 'sızma* diyebileceğimiz yoldur ki. VI. Bunlardan bilhassa Hun ve Oğuz göçleri. Türkler'den bir kütlenin de batıya yönelerek Volga Nehri etrafındaki düzlüklerde (M. bin başlarına tesadüf eder. Gerek bu şekilde. Macarlar'la birlikte bazı Türk boyları. her an karşılaşılması aşikâr tehlikeleri göğüslemeğe hazır bulunmak ve aralıksız bir ölüm-kafım savaşı vasatında yaşamak. Bunlardan biri. kabaca batıda Balkanlar'dan. Diğer taraftan Türkler'den bîr kısmının da M. Büyük ölçüde kuraklık (meselâ Hun göçü). buraya dışarıdan gelen Hind . yalnız. Toprağın artan nüfusu oesleyemez hale gelmesi yüzünden dar ziraat alanları dışında. asır). asırlar) "İskitler* i!e birlikte yaşadıkları tahmin edilmektedir. Peçenek. Bunun yanısıra her askerî muvaffakiyet de yeni bir siyasî hedefe yol açmış ve ülkeler zaptedildikçe yeni fetih arzuları kamçılanmıştır. Meselâ. en İptidaisi dahil hiçbir kavmin kendiliğinden ve keyif için yer değiştirmediğini. M. yayılma safhasında kendi kültürleri için yaşama ihtimalinin zayıfladığı sınırlarda durakladıkları. W. Astında bir bozkır halkı olan ve bozkırlarda doğup gelişen kültürün yaratıcısı bulunan Türkler'in. Batı Avrupa'da Hunlar. M. Oğuzlar. binlerce*yıl devam etmişfi^MÖ. oralarda fazla barınamadıklan ve çok kere varlıklarını kaybettikleri dikkati çekmektedir (Çin'de Tabgaçlar. Bunlar. ancak hayvan yetiştirebilen Türkler'in tabii bir hayat sürebilmek için çeşitli gıda maddeleri.Ö. her millet için tabiî sayılacak bir durum değildir. hem uzun mesafeler katetmek suretiyle yapılmış. zira dilleri "ana Türkçe'den en ayrı düşen Türk kavimleri bunlardır ve bilhassa Yakutça bugün en çok değişen bir lehçedir. Kuzey Hindistan'da çeşitli Türk devletleri vb. 1500'lerde olması muhtemeldir. Zaruret neticesi de olsa.XII. Meselâ yukarıda zikredilen Uraliî . . Aslında İyi. Türk tarihine dair kayıtlarda göçlerin ve akınların başlıca sebebi olarak zikredilen bu hususlar. Hindistan'da). Türkler'de açık şekilde müşahede edilen ve onların tarih boyunca hareketli bir topluluk halinde sürekliliğini mümkün kılan bu ruhi davranış. asır). Bu şekilde dahi Türkler'in katıldıkları topluluklar içinde üstün bir kabiliyet göstererek askerî kuvvetlere veya siyasî hayata hâkim oldukları. haksever ve âdil insanlar olmalarına rağmen Türkler hakkında söylenen hayal mahsulü türlü ithamların sebebi de bu olmalıdır. bilinmeyen ufuklara doğru akmak. Türkler'den bîr kol olan Yakutlar İle Çuvaşlar'ın ana kütleden ayrılması ve Yakutlar'ın Doğu Sibirya'ya doğru yönelmeleri çok eski bir tarihte vukubulmuş olmalıdır. asır ortası). Avrupa Hunları Orta Asya'dan Orta Avrupa'ya (VI. ormanlık. gerek yabancı ağır dış baskıya maruz katan (meselâ XI. yabancı inanışların hâkim olduğu bölgelere nüfuz etmiş Türk zümrelerinin. hem de çok mühim tarihî neticeler vermiştir.XI. Eberhard'a göre. Türkler'in gerek "fütuhat". Yabancı hayat tarzı. giyim eşyası vb. 1500 -1000 arasında bir kısım Türkler Uzak Doğu'da yaşıyorlardı. Mâverâünnehir üzerinden İran'a ve Anadolu'ya (XI. Balkanlar'da Bulgarlar.XI. dünyayı huzur ve sükûna kavuşturmayı gaye edinen bir fütuhat felsefesi ve her yerde âdil. Kuzey Çin'de ve bugünkü Moğolistan'da Türkler'in mevcudiyeti daha gerilere Neolitik çağa kadar takip edilebilmektedir. bir tahmine göre. tabiat servetleri zengin ve o çağlarda pek az nüfuslu civar bölgelerde mevcut idi. Eski dünya kıt'alannda görülen geniş Türk yayılmalarının pek ciddi sebeplere dayanması gerekir. Bu göçler. doğuda Büyük Okyanus*. Uygurlar.Ö. Bunu Batı Türkleri'nin tarihinde de görmek mümkündür. gibi başka iktisadî vasıtalara da ihtiyaçları vardı. asır göçleri). Milâttan sonraki Türk göçlerine katılan boylar ve zamanları hakkında ise açık bilgilere sahip bulunuluyor: Hunlar Avrupa'ya (375 ve müteakip yıllarda) ve Kuzey Hindistan'a (Ak-Hunlar). Anadolu'nun Selçuklular tarafından iskân edilmesi (XI . Bugün Türkler. Bununla beraber Türklerin birbiri arkasına çeşitli yönlerde yayılmalarını sağlayan başka âmiller de mevcuttur. yani Türk anayurt topraklarının geçim bakımından yetersiz kalması sebebiyle olduğu belirtilmiştir. Hindistan'ın Indus .Ö. Türkler'in başka memleketlere yönelmelerini değil. yeni vatan kurma maksadını güden büyük çapta fütuhat vasfındadır.Ö. bu durum.Avrupalıların bölgeyi kendi hâkimiyetlerine geçirdikleri anlaşılmaktadır. gerek "sızma" vasfında olsun etrafa yayılmaları şüphesiz her zaman kolay cereyan etmiyor. oturulan topraktan ebediyen aynlmanın bir insan için çok müşkül olduğunu ve göçlerin ancak bir takım zaruretler yüzünden vukua geldiğini göstermişlerdir. çok sıcak ve rutubetli bölgelere pek girmedikleri görülmektedir.

Filibe. Suriye'nin Azez. aralarındaki intikali sağlayan ve kuzey kısmı Ruslar'ın. Hudutlarını kabaca çizdiğimiz bu sahada Türkler'in topluca yaşadıkları diğer yerler Tatar. Yakutistan ite Altay dağları . Bu iki birlik. Yunanistan'ın Batı Trakya. yaşadıkları yerler arasında mesafelerin uzak olmasına rağmen. Bulgaristan'ın Deliorman. ana hatlarıyla aşağıda gösterilmiştir. birlik ve beraberlik içinde güzel yurdumuzu ve milletimizi daha mutlu günlere. kurak bölgeleri (çölleri ve stepleri). Gerçekten. Afganistan'da. Ayrı birlikler halindeki bu bölgelerin coğrafyası. esas itibariyle ziraat ve hayvancılığa dayanmaktadır. Buralarda yaşayan Türkler'in hayat tarzları. Bunlardan bin Türkiye. yıldönümünü İdrâk ettiğimiz Türkiye Cumhuriyeti. Doğu ve Batı Türkistan'ın alçak yaylalariyle. Kafkasya'da. Makedonya ve Üsküp havalisinde. yeryüzündeki tek bir Türk devletidir. güney kısmı Iranfılar'ın idaresinde katan Azerbaycan ile beraber. tabii bir neticesi olarak da. Türk dünyasının hayat tarzında bir birlik vardır. bazı Ege adalarında ve Kıbrıs'ta yaşarlar. iki yerde büyük ve yeknesak topluluklar teşkil ederler. ancak küçük bir kısmı Avrupa'da bulunmaktadır. diğeri de batı kısmı Ruslar'ın. I. Hakas ve Tannu-Tuva bölgeleridir. Irak'ın Kerkük havalisinde. kurak iklim bölgeleri (bozkır ve çöller) oluşu ve hâkim yüzey şekillerinin de. Türkiye Cumhuriyeti. Görülüyor ki. Romanya'da Dobruca ve Basarabya'da. Türk Dünyası'nın çok bûyûk bîr kısmı Ön Asya İle Orta Asya'da yer almakta. bütün gücünü memleketinin imarına ve halkının refahına adamış. bölgeden bölgeye bazı farklar göstermekle beraber. Azerbaycan'da ve Anadolu'nun dağlık yerlerinde de aşağı yukarı aynı karakteri göstermektedir. Bu geniş sahanın göze çarpan umumi karakteri. Orta Asya dağ ve ovalarından Kızıldeniz'e kadar uzanan sahada Ön Asya. yeryüzünde geniş bir sahaya yayılmışlardır. Azerbaycan'da ve Anadolu'da. ön Asya ve Orta Asya Coğrafyasının Ana Hattan: Akdeniz'den Batı Pakistan'a. engin Türk Tarihi İçerisinde kuruluşunu takip eden yarım yüzyıllık sureyi. Mestanlı -Kızanlık.tarihî bir gelişmenin mahsulüdür. ovaları. çağdaş medeniyet seviyesinin de üstünde bir başarıya ulaştırmaktır. Polonya'da. Batı Trakya'dan Moğolistan hududuna kadar hemen hemen kesintisiz bir Türk nüfus sahası vücuda getirirler. Münbiç ve Lazkiye bölgelerinde. Kesintisiz Türk nüfus sahası olarak sınırladığımız yerlerin dışında Türkler Yugoslavya'da. yaylalara ve ovalara tekabül edişidir. Pilevne ve Varna bölgelerinde. dağlara.Baykal gölü arasındaki Altay. yay şeklinde . doğu kısmt Çinliler'in idaresinde olan Türkistan'dır. Bugün 68. Türk Ülkelerinin Tabii Coğrafyası Ahmet AnM Sayılan 150 milyonu aşan Türkler. Türkiye bu topraklarda oturan insanların "ana vatan") vasfını kazanmış. Atatürk'ün mânevi rehberliğinde. gerçek bur ana vatan olmuştur. geniş ovaları ve bilhassa vahalarında hâkim geçim kaynağı ziraat olduğu git».• TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK ÜLKELERİNİN COĞRAFYASI f Bu. Başkırt ve Çuvaş boylarının ve Fin-Ugur kavimlerinin yaşadığı Idil-Ural bölgesi.geniş saha dahilinde Türkler. bu yerler. çeşitli dış tehlike ve tehditlere rağmen savaşsız geçirmiş. Bu saha» Kuzey Buz Denizi'nin (Arktik Okyanus) bir parçası olan Doğu Sibirya Denizi'nden Akdeniz'e kadar Avrasya (Avrupa-Asya) kıt'asını verevine kesmekte ve Idil-Ural bölgesinden Himalayalar'a kadar uzanan memleketleri içine almaktadır. Bunun. Hedef ve dileğimiz. yani ovalar ve alçak yaylalar. ziraat sahalarıdır. hattâ yabancı boyunduruğu altında yaşayan soydaşları için de bir ümit ve iftihar kaynağı. Orta Asya'nın dağlık sahalarında ve bozkırlarında hayat tarzı geniş ölçüde hayvancılığa dayandığı gibi.

Rion ve Kura vadileri. Hindikuş ve Zagros dağları. Halen gittikçe ehemmiyetini kaybeden. Ön Asya'da kurak iklimlerin muhtelif çeşitlilikleri tesirlerini gösterir. Akdeniz ve bilhassa Karadeniz kıyılarına yaklaştıkça ehemmiyetini kaybetmektedir. hattâ bazı bölgelerde tamamen ortadan kalkan. Ege kıyılarından Afganistan'a. Toroslar. devamlı göçle- . Her yerde yaz mevsimi bitkilerin gelişmesinde bir duraklama devridir.6 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK ÜLKELERİNİN COĞRAFYASI 9 yüksek dağları ve bunlar arasında yer alan yüksek yaylaları ihtiva etmektedir. kışın da çok soğuk olan dağlardan ılık ovalara doğru mevsimlik iniş çıkışlar vardır. İç Anadolu ve Doğu Anadolu yaylaları ile Iran yaylası. Mezopotamya ovaları. Bunun dışında kalan Ön Asya memleketlerinde kurak ve sıcak yazlar ve bazen şiddetli geçen yağışlı kışlarla kenefini gösteren çeşitli iklim tipleri hüküm sürmektedir. yukarda kısaca bahis konusu edilen muhtelif unsurları birleştiren bir husus olarak ortaya çıkmaktadır. Ön Asya'nın ovalarıyle dağları arasındaki bu mevsimlik göçler. Her tarafta yükseklikleri teşkil eden dağlar. zaman zaman seyrini değiştirerek. Kapalı ve açık havzalar da birbirini takip etmektedir.'den fazla) dolayısiyle yazın çok sıcak olan çukur sahalardan yüksek yerlere. azaltmak ve yağışı kara çevirmek suretiyle bu umumî hatları daha belirli bir hale getirmektedir. Ön Asya'da. Kuraklık. ön Asya'da esas itibariyle iklim ve yüzey şekillerinden ileri gelen bu mevsimlik yer değiştirmeler. Arap yarımadasının güneybatısında musonun tesiriyle yazın. Aynı şekilde iniş ve çıkış Doğu Anadolu dağları ile civar ovalar arasında da vardır. Karadeniz'in doğu ve Hazar denizinin güney kıyılarında ise her mevsimi yağışlı bir iklim vardır. yağış miktarlarını çoğaltıp. Gerçekten Ön Asya'da hüküm süren iklim neticesi birbiriyle ahenkli olmayan unsurlar arasında bir yakınlık meydana gelmiştir. Bunlar Kafkaslar. yaylalar ve ovalar gibi genç ve ihtiyar şekiller yan yana bulunu/. su kaybına karşı mücehhez bitkilerden müteşekkil topluluklar dağları ve ovaları örtmektedir. Suna insanlarla birlikte hayvanlar da katılmaktadır. İnsanlarla birlikte sürülerin yer değiştirmesi (göçebelik) ön Asya'nın tarih boyunca ar-zettiği en büyük hususiyetlerinden biridir. Buna benzer hareketler diğer ön Asya ülkelerinde de cereyan etmektedir. belirttiğimiz tezatlar içinde kayboluyor gibi görünüyorsa da iklim onu perçinlemektedir. Hicaz'dan Horasan'a kadar geniş bir sahada aşağı yukarı aynı iklim şarttan hüküm sürmekte ve bununla alâkalı olarak aynı bitki manzarası. Yüzey şekillerinin çeşitliliği sıcaklıkları. Birliği sağlayan iklimle tezadı yaratan yüzey şekillerinin terkibi ön Asya'da unsurlar arasında yeni bir bağ yaratmaktadır. Ön Asya memleketlerinde çukur sahalarla bunları çerçeveleyen yüksek dağ ve yaylalar arasındaki ehemmiyetli yükseklik farkları (Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde kıyı ovaları ile dağ sıraları arasında 2. Her tarafta günlük (bilhassa yazın çöllerde) ve yıllık sıcaklık farkları fazla ve mevsimler arasındaki sıcaklık değişiklikleri belirlidir. seyrek ve cılız. Anadolu'nun batı kısmında Yörükler her sene sıcak yaz aylarında yaylalara çıkar ve sonbaharda da alçak ovalara ve vadilere inerler. Bahar mevsiminin yağışları bitkilere yeniden hayat verir. bugün olduğu gibi tarihin her devrinde görülmüştür. Suriye ve Arabistan düzlükleridir. Görülüyor ki iklim.000 m. Ön Asya'da yüzey şekillen bakımından bir birlik yoktur. Burada büyük tabiî bölge birliği. Elbruz dağları.

Bu misâlleri çoğaltmak mümkündür.. Alp sistemine dahfl dünyanın en yüksek dağ sıfatenm teşkil eden Himalayalar'la. kuzeyde geniş bir saha kaplayan bir jeosenklinalden (dağların. Yabancı bazı müellifler bu yerlerin bugünkü siyasî durumunu göz Önünde tutarak Doğu Türkistan'a Çin Türkistanı. Birinci Cihan Harbi sonuna kadar Avusturya ve Almanya arasında paylaşılmış Çekoslovakya için de Avusturya Çekoslovakyası ve Alman Çekoslovakyası diye tâbirler kullanılmamıştır. doğuda Büyük Kingan dağları arasında kalan geniş saha meydana getirmektedir. geniş mânada Türkistan denilmektedir. Ön Asya'nın bir ucundan öbür ucuna kadar uzanan bu sahada yapı ve yüzey şekillerinin mahiyetine bunların tesir ve mukabil tesirleri hâkim olmuştur. Çin Türkistanı gibi sunî bir ayırım yapanların maksattan. Onun içindir ki. Doğu Almanya için Rus Almanyası denmediği gibi. içinde teşekkül ettiği dar ve derin eski Akdeniz) yan basınçlarla meydana çıkmış olan dağ sıraları. Bu tâbirler tarihi bakımdan olduğu kadar ilmî bakımdan da hatalıdır. böyle bir duruma yol açmıştır. Büyük bir coğrafî birlik olarak "Orta Asya' tâbiri yerindedir. bazı coğrafyacılar. Bu geniş bölgenin adı. tabiî şartlan ve kaynaklarıyla. Diğer taraftan hâkim unsuru teşkil eden Türkler'in vatanı için Türkistan tâbiri de doğrudur. güneyde. batıda Hazar denizi ile.. Orta Asya'nın doğu kısmı yüksek dağlar. yaylalar ve bunlar arasında yer alan küçük-büyük bir takım kapalı çukurluklardan müteşekkil olduğu halde. esaslı farklar vardır. hattâ ortadan kaldırıcı mahiyettedir. jeolojik tarihin pek eski devirlerinde katılaşmış ve üzeri tortullarla örtülmüş Ur . üzerlerinde yaşayan milletin adından atmaktadırlar. geçici büyük imparatorlukların kurulduğu ve kavimlerin. batı kısmı kapalı denizlerle göllerden ve geniş ovalarla alçak yaylalardan meydana gelmiştir. Batı Türkistan'a da Rus Türkistanı demektedirler. medeniyetlerin yer değiştirdiği bölgelerdir.kara parçası. Ovalardan müteşekkil olan batı kısmı ise bu büyük bölgenin alçak kısmını meydana getirmektedir. bilhassa yer şekilleri bakımından.re ve yayılmalara inkılâb etmiştir. Filhakika halen bu bölgeler adlarını. Ruslar'ın Batı Türkistan'ı Sinkiang eyaleti diye adlandırarak Türkistan mefhumunu büsbütün ortadan kaldırmaya çatışmaları bu görüşümüzü kuvvetlendirmektedir. Tarihte buna ait misâller çoktur. bu sahaların Türk ülkeleri olduğunu unutturmaktır. İstilâcı devletlerin kullandıkları tâbirler Türk Birliğini parçalayıcı. Orta Asya'nın yüksek dağ ve yaylalardan müteşekkil doğu kısmına 'Yüksek Orta Asya" derler. Böyle bir adlandırmada Orta Asya'nın Pamir ile Altay dağları arasındaki dağlık sahanın doğu kısmı Doğu Türkistan'ı batı kısmı Batı Türkistan'ı meydana getirmektedir. Bugün Rus işgali altında olmasına rağmen. aslında sadece Türkistan'dır ve coğrafî araştırmalardaki bölge taksimatına uyularak Doğu ve Batı Türkistan diye iki kısma ayrılmıştır. Kuzey ile güney. Ruslar'ın ve Çinlilerin daha da ileri giderek. Ön Asya ve Orta Asya'nın Yüzey Şekilleri: Güneyde. Bu geniş sahanın doğu parçası ile batı parçası arasında. kuzeyde Sayan dağları ve Baykal gölü etrafındaki dağlar. doğu ile batı arasındaki bu 'geçiş bölgesi. Aslında Rus Türkistanı. Ön Asya büyük istilâlar diyarı. Asya'nın bu kısmında Türk unsurlar hâkim olduğu için Orta Asya topraklanna. Orta Asya'yı. .

kırık hatları boyunca sıralanmış olan volkanların da mü» him bir rolü vardır. III. III. Bu kıta çekirdekleri eski dağların aşınmasiyle meydana gelen düzlüklerdir. Balkanlar'ın ve Istrancalar'ın devamı olan. aynı zamanda. bütünüyle. Bunlar. Zaman (Kuaterner)'da husule gelen şiddetli volkanizma neticesi lâvlar bu çukur sahaların bir kısmını doldurdu.kuzey. kuzey Anadolu dağ sıralarını Güney Anadolu dağ sıralarına bağlamaktadır. Meselâ Güneydoğu Anadolu'da Arap yarımadası . Daha doğuda dağ kavisleri Himalaya silsilesi arasında devam eder.batı olup aralarında aynı yönde uzanan geniş ovalar vardır. İstikametleri batı . kıvrımların istikamet değiştirmelerine sebep olmuşlardır. Bundan sonra husule gelen takımıyla yükselmeler (epirojenik hareketler) yer yer. Zamanın başlarında (Pliosen ve Kuaterner'de) husule gelen takımıyle yükselme. . Burası. aşınmayı şiddetlendirerek yüzey şekillerini daha çok kenar dağlık bölgelerde gençleştirmiştir. Bunun doğusunda Kuzey Iran dağlan. kenar bölgelerde denizler. Iran Azerbaycanı'nda mevcuttur. güneybatı . bazı müşterek hatları İte. yer yer yayıldıkları ve sıkıştıkları görülmektedir. Baku . doğuda Gondvvana) kuzeye doğru ilerlemesi neticesi kıvrımların yaptıkları kavislerin uzantısında karışıklıklar olmuştur. Bunların neticesi etrafı dağlarla çevrili çukur sahalar husule geldi. zamanın ikinci yarısında (Neojen'de) aşınma neticesi geniş bir dalgalı düzlük haline gelmişti.10 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK ÜLKELERİNİN COĞRAFYASI M Güneyde eski bir kara parçası olan Arabistan. bahis konusu bölgelerin her tarafında hemen aynı özelliği haizdirler: Verimli topraklar. Bazen de jeosenklinal içinde mevcut eski bloklar.kuzeydoğu istikametinde devam ederler. Bunların ortasında Iran yaylası bulunmaktadır. Yukarıda bildirildiği şekilde meydana gelen sıradağlar. sık sık su baskınına mâruz kalan yerler.güneydoğu istikametinde uzanan büyük Balkan.güneydoğu olan çukur alanlar. Zamanın ikinci yarısının ortalarına doğru. kuzeye doğru atılmıştır.kuzey istikametini alırlar. mevziî buzulların aşındırmasını da ilâve etmek lâzımdır.güneydoğu istikametinde uzanan Büyük Balkan ve Kopet dağ silsilesi. Hakikatte İç Anadolu'da kıvrımlı dağ kan/isleri. Fakat öyle zannediliyor ki. Bu bölgenin kuzeyinde Kuzey Anadolu dağ kavisleri sıralanmaktadır. Bu zamanda. takriben Kabil civarında birleşirler.'yi geçen bölgelerde. beşerî ve iktisadî hayatın toplandığı merkezler. Van gölü ile Gökçegöf'ün doğusunda bu dağlar tekrar genişlerler ve şahsiyetlerini kazanırlar. Kuzey Anadolu ve Iran silsilelerinin kuzeyinde yer alan Kafkas dağları.500 m. bazılarının içmde bir takım setler meydana getirerek gerisinde büyük göllerin teşekkülüne yol . Buralar yapı bakımından Doğu Anadolu'yu andırmaktadır: Kuzeybatı . meydana gelmiş olan kıvrımlar aşınarak düzleşmiştir. Horasan'da Ntşabur ve Sebzevar'a kadar uzanmaktadır. eski kütlelerin (Arabistan gibi eski kıta çekirdekleri) kuzeye doğru ilerlemiş oimatarıyle ilgilidir. Bu kısımda yükseklik 7. Kabaca Bursa bölgesinde birbirinden ayrılan Kuzey ve Güney Anadolu dag sıraları Ooğu Anadolu'da birleşirler ve sıkışırlar. Dördüncü Zamanın yağışlı . bu devirde.doğu. Anadolu'nun batı tarafında kıyı kısmında dağlar Çeşme yarımadası ile Sakız adasında güney .Krasnodovsk denizaltı eşiği ile Kafkaslar'a. Salt Range Ön Asya dağlarının en doğu kısmını teşkil eden silsilelerdir. Kabil'in doğusunda birçok gruplar halinde balı . Buna karşılık bölgenin kuzey kısmında üçüncü zamanda meydana gelen büyük dağ sıraları mevcuttur. çöküntü olukları ite geniş sahaları kaplayan lâv akıntıları ve sönmüş volkanlar. Ön Asya sıradağlarına bağlanabilir. Zamanın ikinci yarısında ve bilhassa III. Bu yapı şekli Marmara bölgesinin güney ve güneydoğusunda da vardır. Kuzey ve Güney İran'dan seyreden kotlar. kuzeybatı . fakat buna mukabil şiddetli deprem sahaları. hiç olmazsa Ön Asya'nın batı kısmında. Bu kısımda Sefid Kûh. Aip kıvrımlarını müteakip tesviye edilmeye başlanan Ön Asya. Ege bölgesinin iç kısmında dağların istikameti doğu . İşte bu sebeplerden dolayı Ege denizinden Hindikuş'a kadar olan sahada uzanan dağların. hafif dalgalı bir düzlük (peneplen) haline gelmişti.kuzeydoğu istikametinde uzanmaktadır. Anadolu'nun her tarafında. Kopet dağ ve bunun güneyinde aynı istikamette uzanan Binalut. IH.Suriye plâtformunun kuzeye doğru bir çıkıntı yapması neticesi Güneydoğu Toroslar kavsi. Afganistan'da. seviye farklarına sebep oldu. bölge olarak Anadolu'nun en yüksek kısmıdır. bütünüyle batı-doğu istikametinde uzanmakla beraber.güneydoğu istikametinde etrafı yüksek dağlarla çevrili bir yayla. sulak yerler. Bunda. güneyde. arzettikleri mukavemet dolayısiyle. Yerli ve yabana jeologların araştırmalarına göre Anadolu. Kafkaslar da daha batıda Taman ve Kerç kıvrımları ile Kırım'a bağlanmaktadır. Bursa bölgesinde güneydoğu . Puşti Kûh silsileleri sıkışarak yüksek Kûh-i Baba silsilesini meydana getirirler. 81» Zaman sonları (Üst Neojen) ve IV. Umumiyetle akarsuların yaptığı bu aşınmaya.buzul devresinde yüksekliği 2. Zaman sonu ve IV. Mekran'ın doğusunda sıkışmış olan bütün dağ sıralan güney . ön Asya'da bugünkü yüzey şekillerinin ilk taslağı III. Bu hal. yer yer sapmalar da göstermektedir. Bu yapı şekli Eibruz'a kadar devam etmektedir.'yi geçmektedir.000 m. iç kısımda göller geniş sahalar kaplıyor ve işgal ettikleri çanaklara birikintilerini bırakıyorlardı. sade bir yapı arzetmektedir. Fakat bölge katılaşmış olduğundan tektonik (tabakaların ufkiliğini bozan hareketler) hareketlerin büyük bir kısmı kendini kırılmalar şeklinde gösterdi. Aynı yapı sadeliği güneydoğuda Mekran dağlarında da görülmektedir. Eski Akdeniz'in kapladığı geniş sahada meydana gelmiş olan bu dağ zincirleri birbirine eklenerek Ege kıyılarından Karakurum dağlarına kadar uzanmaktadır. Biga yarımadasında güneybatı .kuzeybatı istikametinde uzanan dağ sıraları ite Kuzey Anadolu dağlarının güney kolu karşılaşmaktadır. Gerek Zagros dağlarında. Burada dağlara ve ovalara bu istikameti verdiren âmil kırıklardır.doğu. kuzeydoğuda Hindikuş sıradağı halinde devam ederler. Yukarda bildirildiği gibi Hazar denizinin doğusunda kuzeybatı . Mezopotamya ovalarına hâkim olan Zagros dağlan. Aynı uzanış Gelibolu yarımadasında da görülmektedir. Afrika plâtformunun devamıdır. Kafkasya'da. Bu kollardan güneydekiler çok daha basit yapıdadır. Zamanın birinci devrinde (Eosende) meydana gelmiştir. Bu yerler. gerek Mekran'ın doğusunda eski kütlenin (-batıda Arap bloku. Kafkaslarla İran Azerbaycanı dağlık bölgesi arasında bulunan orta ve aşağı Kura havzası ve aşağı Araş oluğu Azerbaycan'ın en verimli sahasını teşkil eden bir çöküntü bölgesine tekabül etmektedir. basit yapı şekliyle. ön Asya'nın batı kısmında kuzey ve güneyde uzanan dağ sıralan arasında bir bağlantı görülmemektedir. Hazar denizinin doğusunda kuzeybatı . İran Azerbaycanı'nda dağ sıralarının uzantısı daha karışıktır.

500 m. Güney Kafkasya'da Gökçe göt. Zaman sonu (Üst Neojen) ve IV. Kungei Aladağı. gerek bunların eteğinde yayılan lâvların husule getirdikleri setler. akarsular ve bitki örtüsü Üzerine esaslı tesirleri olması dolayısiyle evvelâ yer şekilleri kısaca gözden geçirilecektir.doğu. Zaman (Kuaterner)'da olmuştur. batı . Meselâ Muş . onlara bu imkânı veren. Sir Derya'nın kaynak kısmını meydana getiren Narin suyu ile Amu Derya'nın kaynak kısmı arasında kalan dağ sıraları (Alay dağları.000 metreyi geçen birçok zirveler ve bunların üzerinde müteaddit buzullar vardır. Talaş Aladağı. Doğu Türkistan'ı Batı Türkistan'dan ayırün ve yer yer kuzeybatı güneydoğu. mevziî olarak kırılmış.kuzeydoğu istikametlerinde birtakım yaylar çizen dağ sıralan kuzeyden güneye doğru şöyle sıralanmaktadır: Kuzeybatı güneydoğu istikametinde uzanan Tarbagatay dağlan ve bunların güneyinde de Aladağlar. Bu dağlarda 5.000 metreyi geçen birçok zirveleri ihtiva eden bu dağlar Türkistan için bir su hazinesidir. Diğer tabiat şartlarından olan iklim. kuzeybatı * güneydoğu istikametinde uzanan büyük bir çukur alanın en alçak kısmını işgal etmektedir. 1965'teki Taşkent depremi buna iyi bir delildir. bu dağların yüksek zirvelerinde mevcut olan büyük buzulların eriyen sularıyla beslenmektedir. yükseklikte bir göte tekabül etmektedir. Her ikisi de birer çöküntü sahası olup teşekkül zamanlan İti. Çungarya Aladağı. ikincisi 1. Zerefşan dağları. Tanrıdağları ile Büyük Altaylar arasında çöl ve bozkırları ihtiva edBrt Çungarya havzası bulunur.000 m. Hisar dağları) Orta Asya dağlarının orta yaylarım meydana getirirler.kuzeydoğu istikametinde uzanan büyük çukur sahalarla kaplıdır. Bunlar. yükselmiş kısımlardır. yükseklikleri 4. Orta Asya'nın bu dağlık sahasında iki tip yüzey şekli ayırdedilmek-tedir: Çukur sahalar ve dağlar. Gerek bu dağlar. Üzerlerinde 4. güneybatı . bölgedeki buzullaşmadan evvel olmuştur. Bu iki dağ sırası Orta Asya dağlarının kuzey yaylarını teşkil etmektedir. yükseklikte bir ovaya. Anadolu'da olduğu gibi burada da bu çöküntü alanlarının en büyük mahzuru su baskınları ve depremlerdir. Zaman başlangıcında bütünüyle yükselme (epirojenik) hareketleriyle bölge büyük yükseklikler kazanmıştır.928 m. Bilhassa Orta Asya'nın merkezî kısmı ile doğusunda dağlar. Beşer? ve iktisadî hayat alçak yerlerde toplanmış olmakla beraber. suların toplanmasına yol açarak Gökçe göl {yüksekliği 1. Bu devrin sonunda ve IV.000 metreyi geçen birçok zirveler vardır. yaylalar ve ovalar birbirinin içine girmiştir.Van çukurunu tıkayan Nemrut'un lâvları bunun doğusunda Van gölünün meydana gelmesine sebep olmuştur. suyu sağlayan dağlardır. Bu dağ sıralarının güneyinde Tanrıdağ-iarı'na ait sıralar bulunur. Yükselme. SU.12 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK ÜLKELERİNİN COĞRAFYASI 13 açtı. Orta Asya'nın Türkler'le meskûn olan kısmı doğu . Orta Asya çukur sahaların» çerçeveleyen dağlar. Çukurun batı ve güneybatı kenar? 3. Sır Derya ve İli.) ün teşekkülüne meydan vermiştir. . Zaman sonu (Pilosen) ve IV. Gerçekten bölge İli Zaman sonunda hafif dalgalı bîr düzlük halini almıştır. 5. Orta Asya yer şekilleri bakımından her tarafta aynı karakteri göstermez. Türkistan dağları. Yalnız alçak sahaları ihtiva eden batı kısmında ovalarla alçak yaylalar hâkimdir. güneybatı . güneyde Soğanlı dağları) çevrilidir. Terskei Aladağı. Birincisi deniz seviyesinden 500 m.batı. Zaman (Kuaterner)'dır. ön Asya'nın bu kısmındakine benzer bir yapı Orta Asya'da vardır.'yi geçen dağlarla çevrili olup ikisi çok ehemmiyetlidir: Fergana ve tok göl çanakları. Yükselme.500 metreyi geçen volkanik kütlelerle (batıda Akdağtar.

esasında.Fergane depresyonu (havzası). kısmı ile Tibet yaylası ve bunun kuzey kenarındaki dağlar eski kütleler olup teşekküllerinden Üçüncü Zamanın ortalarına kadar aşınmış ve sonra yükselmişlerdir. yüksek kısımlar dağ sıralarını. Fergana.. Güneydoğuya doğru uzanan dağlar (Altın dağları) Tibet havzasını güneyden çerçevelemektedir. bitki örtüsünün tabiatı. doğuda Üstün ve Arka dağlar aynı istikamette yaylar meydana getirirler. Yaşları ne olursa olsun bu kıvrılmalarda hâkim istikamet doğu . ihtiyar dağlardır. Zamanın ilk yarısı) ve Hersinyen (I. Himalayaiar Aip sistemine dahildir.000 km2'c . alçak kısımlar da oniar arasında kalmış olan kapalı çukurlukları meydana getirmişlerdir. yenileşmektedir Baykal gölünün güneyindeki dağlar Kaledonien (I. Kapladığı saha 22. Hakikatte bu dağlar.000 metreyi geçen yüksek zirveleri İhtiva eden sıralar Orta Asya dağlarının güney yaylarını teşkil ederler. batı.kuzeydoğu. Bunların arkasında batıda Karakurum. Bu hat. Şöyle ki. geotştiğindedir. Bu sonuncuların başltcaları Tarım. Orta Asya dağları arasında yer alan havza 300 uzunluğunda ve ortalama olarak 100 km. Orta Asya dağlar. iklimlerin dağılışı. Orta Asya dağlarının Altaylar'a kadar olan. güney kenarında yaylar çizmektedir. kuzeyden güneye doğru gidildikçe.doğu ve kuzeybatı güneydoğu istikametlerinde uzanan ve 7. Zamanın ikinci yarısı) yaşta kıvrılmalar oldukları halde. Şu halde bu dağlar. insanların ve medeniyetlerin yayılış» üzerinde büyük tesirler icra etmiştir.Çatkal dağlan ile Alay dağlan arasında bir çöküntü sahası olan Fergana havzası bulunmaktadır.batıdır. Gobi çanaklardır (Şekil 1). yüksek irtifalarına rağmen. Altay dağları Be Pamirler etrafında güneybatı . bahis konusu havzanın. Şekil 1 . Yükselme kütle halinde olmayıp geniş dalgalı kıvrımlar şeklinde tecelli etmiştir. kıvrılma tarihleri bakımından. Bu havzanın beşerî ve iktisadî değeri çok büyüktür.

Bunların faaliyetleri kışa doğru artar ve bunun neticesi olarak bütün kış mevsiminde yağışlar meydana gelir. iç kısım bazı yüksek dağlık bölgeler hariç kuraktır. basınç ve rüzgârların rolü olduğu muhakkaktır. Görülüyor ki İzmir'de yaz aylarının sıcaklığı tropikal iklimlerin sıcaklıkları kadar ve hattâ daha yüksektir. Manın batı kısmında güneyden kuzeye doğru coğrafî enlemin tesiri altında azalır. Memleketimizde bunun en güzel misali İzmir'de denizden esen imbat rüzgârıdır Yağış: ön Asya ve Orta Asya bazı kıyı bölgeleri (Anadolu'nun Karadeniz. Sonbahardan itibaren Akdeniz havzasının kuzey kısmı gezici alçak basınçların güzergâhını teşkil eder. Ege Denizi ve Akdeniz kryı dağlık bölgeleri ile Hazar Denizi'nin güney kıyıları) hariç. Yaz mevsiminde ise kutup havasının kuzeye doğru çekilmesiyle havza tropikal hava kütlelerinin tesiri altında kalır. bahis konusu yüksek basınçla Her iki yüksek basınç merkezi arasından. Ön Asya ve Orta Asya'da kış mevsiminin uzunluğu ve şiddeti. diğer mevsimlerde olduğu gibi. kan yaylası ve Orta Asya çanakları gibi) etrafı yüksek dağlarla çevrilmiştir. Yazın ön Asya'da Batı Pakistan'dan Irak'a kadar uzanan sahada bir alçak basınç sahası vardır. Bu rejimin hüküm sürdüğü bölgelerde yağış İhtimali çok azdır. Gerçekten ön Asya ve Orta Asya'da.Eylül aylarının) ortalama sıcaklığı 20°'nin üstündedir. bilhassa Karadeniz kıyılarıyla İran'ın Hazar kıyıları ve Yemen bölgesi bir tarafa bırakılacak olursa. Meselâ 38° 11' kuzey enleminde bulunan Parntrisk Post 3. En sıcak ay Temmuz'dur (izmir'de 27. Akdeniz kıyılarındakinden daha sıcaktır. Meselâ yıllık ortalama yağış tutarı 135 mm. Ege kıyılarında yaz mevsimi. Yağış âzamim ilkbahar başlangıcıdır.'dir. Batı Sibirya'da vaziyet buradakinin aksidir: 132 tamamiyle kapalı güne karşılık açık olan gön sayısı 47'dir. olan Buhara'da yaz mevsimi tamamen kuraktır. mevsimin uzunluğu ve sıcaklıklarının şiddeti. Bu sebeple yaz sıcaklıkları çok yüksektir. Gerçekten bu bölgelerde atmosferdeki su buharı.5°) ve Luk-şon (48°) şimdiye kadar kaydedilmiş olan en yüksek mutlak azamî sıcaklıktaki yerlerdir.6°). Akdeniz yağışlarıdır.5° Ön Asya ve Orta Asya kış mevsiminde güneş ışınlarının eğik gelmesi. az olduğundan güneşten gelen ışınlar atmosferin üst tabakalarında tutulamamakta ve toprak civan fazla ısınmaktadır. yüksek basınç rejimi hâkimdir. Hazar'ın ötesindeki yerlerde tamamıyla açık güriterîh sayısı 140 olduğu hâlde. kıyı dağlan bir engel teşkil etmediğinden Suriye1 de Halep bölgesindeki yaylalar bolca yağış alırlar (yıllık ortalama yağış miktarı 400 600 mm. umumî olarak.500 mm. Bazan Arap yarımadası üzerinde bir sırt meydana getiren Büyük Sahra yüksek basıncı. arasında yağış alır. kıtanın en sıcak kısımlarıdır. fakat. Bunda. Aynı zamanda büyük bir kısmının (İç Anadolu. (Mayıs . güneyden kuzeye doğru artar. arasında yağış almaktadır. Doğuya doğru denizden uzaklık ve yüzey şekillerinin silikleşmesi dolayısıyla yağış azalmaktadır. meteorolojik ve coğrafî sebeplerden ileri gelmektedir. Yazın. Bunlar gibi iran'ın iç kısmı ve Hazar denizinin doğusunda kalan geniş saha da çöldür. Diğer taraftan Asya'nın bu kısmi Okyanuslardan uzaktır. Doğu Akdeniz'de teşekkül eden gezici alçak basınçlar doğuya doğru hareketlerinde. . Ön Asya'nın Karadeniz ve Hazar kıyıları bir tarafa bırakılacak olursa diğer yerlerinde ya saf Akdeniz yağış rejimi (soğuk mevsimi yağışlı. Meselâ İzmir'de beş ayın. Aynca Ön Asya kıyılarında. Ön Asya'nın batı kısmında yağışlar. Akdeniz havzasının aksine Ön Asya'da. kıyı bölgelerine nazaran. Mutlak azamî sıcaklık çöl bölgelerine isabet eder.400 mm. batıdan doğuya doğru hareket eden alçak basınçlar geçer. kış mevsiminin uzunluğu ve şiddeti nisbetinde değildir. Kışın ön Asya'da hâkim olan sibirya yüksek basıncıdır. ^mevsiminde yüksek. Bunların mühim bir kısmı Akdeniz'de meydana gelmektedir. yüksekliği haiz olmasına rağmen Temmuz ortalaması 13. Bunda coğrafî enlem kadar step ve çöl bölgelerinin geniş oluşunun da tesiri vardır. batıdan doğuya doğru denizin tesirinin azalmasıyla artar. Burada yaz mevsimi barız surette kurak geçer. gündüzleri havayı serinleten deniz meltemleri görülür. Orta Asya'da Sibirya üzerinden esen kuzey rüzgârları. En yağışlı ay Mart ayıdır. diğer âmillerin yanısıra. Bu rüzgârların tesiri memleketimizde de hissedilmektedir. Memleketimizde etrafı yüksek dağlarla çevrili İç Anadolu ve Doğu Anadolu havzaları az yağışlı step sahalarıdır. Batı Akdeniz havzasında olduğundan daha sıcaktır. Batı Türkistan'da yağış mevsimi kış ve ilkbahardır. Orta Asya'da Tirmiz (48. 25C . kışın da hâkimdir. Bölge iklimini daha iy? anfıyabilmek fçfcü-'iklfm unsurlarına bir göz atmakta fayda vardır. Bunlar okyanus ve denizlerden gelen nemfi rüzgârların yağış getirmelerine mâni olurlar. Sıcaklık: On Asya ve Orta Asya. Bu mevsimde kuzey ve kuzeybatıdan esen rüzgârlar hâkimdir. Yazın ide. mahiyet itibariyle. yüksek kısımlarına kadar yaşamaya elverişlidir. Hazirandan Eylül sonuna kadar 4 ay zarfında düşen yağmur miktarı ancak 36 mm. Asya kıtasının batı kısmıyla Orta Asya'nın her tarafında (yüksek dağlar müstesna) step ve çöl iklimleri hâkimdir. Orta Asya'nın batı kısmında (Batı Ttirkistan) vaziyet böyledir. Doğu akdeniz havzasından Mısır çölüne doğru esen ve İlkçağdan beri bilinen bu rüzgârlara Etezyen rüzgârları denir. yaz mevsiminde ise alçak basınç hâkimdir. Bu hal. sonbahar ve ilkbaharda. Orta Asya dağları.653 m. Buradan gelen hava kuru ve soğuktur. Sıcaklık. Çevrenin yağışlı oluşu denizlere yakınlık ve yükseklikle alâkalıdır. kıta içinin fazla ısınmış olması dolayısiyle. gezici alçak basınçlar bu havzaya sokulamaz ve bu yüzden Akdeniz havzası ve Ön Asya yazın yağmur almaz. günün kısalması ve aynı zamanda kuzeyden gelen soğuk hava kütlelerinin tesiriyle soğuktur. Basınç ve Rüzgârlar: ön Asya'da Akdeniz kıyılariyfe iç kısım iklim bakımından birbirinden farklıdır. yaz mevsiminde.14 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK ÜLKELERİNİN COĞRAFYASI 15 Ön Asya ve Orta Asya'nın İklim Şartları s Anadolu'nun kıyı bölgeleri. senenin büyük bir kısmında. Buna rağmen 'Verimli Hilâl'in güney kısmı 200 . Gerçekten Ön Asya'da basınç merkezleri İte bunların istikamet verdikleri hava kütleleri geniştir ve nisbeten sabittir. yaz mevsimi kurak) yahut bozulmuş Akdeniz yağış rejimi görülür. Bütün Akdeniz havzasında olduğu gibi Ege'de. kapalı günler 59'dur. Ön Asya va Orta Asya'da İklim Tipleri: Ön Asya'nın batısında (Ege Denizi kıyıları îte Türkiye'nin güney kıyılarında) Akdeniz ikilimi hüküm sürer. Yalnız Karadeniz kıyılarında kurak mevsim yoktur. arasında). Batı Türkistan'da yaz.

Bu yerlerde yaz mevsimi hemen hemen kuraktır (Güneydoğu Anadolu ve Orta Irak'taki yağış rejiminin bir değişik şekli olan bozulmuş Akdeniz yağış rejimi). Bu husus coğrafî sebeplerden ileri gelmektedir. bilhassa iran Azerbaycanı'nda. kışları dondurucu. Yaz mutlak denecek derecede kuraktır. Coğrafî enlemi 37° olan Merv'de Temmuz ortalaması 30. 2) Yağış getiren rüzgârlara bir mania teşkil eden ve yaz musonunu tutan bir dağlar şeddinin mevcudiyetinin. tekrar kendini göstermektedir. Horasan dağlan ve Hindikuş silsilesinin öte taralında yer alan alçak yaylalarla ovalarda tekrar çöl iklimi hüküm sürmeye başlar. buralar yer yer ormanlarla kaplı olup otlakları ihtiva etmektedir. Nisandan Ekim sonuna kadar hemen hemen hiç yağmur yağmaz. Bölgede arızî olan yağışlar. fakat bunların eteğinde. Orta Asya'da yüksek dağlarla. Yazlar çok sıcak. ayrı ayrı mevsimlere düşer.2Oldir. Güney İran'da Basra körfezi kıyılan ve Mekran dağlan sıcak çöllerin çok şiddet kazandığı yerlerdir. Güney Kazakistan'da). Doğu Türkistan'da ve Gobi'de kış mevsimi daha şiddetlidir. Meselâ kıyıda Jask (25° 47' kuzey entemi)'m bütün yıl aldığı yağış miktarı. Isfahan. Yağış. Bu tip çöl iklimine kara çöl iklimi denebilir. kadardır. çok ehemmiyetli günlük ve yıllık sıcaklık farkı. Buhara'nm bir sene zarfında aldığı yağış ancak 135 mm. ^ deniz çöl iklimi der. Mezopotamya. daha azdır. İran'ın iç kısmı (Kevir'ler ve Lûtlar) kumlu. Ancak Akdeniz ovalan Batı Anadolu'ya nazaran biraz daha sıcaktır. Şöyle ki. Burada yağış sonbahar sonu ve ilkbahar başlangıcında görülür. yavaş yavaş çöle (Suriye çölü) geçilir. Aral gölünü güneyden çeviren ovalarda şiddetli rüzgârlar kum fırtınaları meydana getirir. Bu çöl kuşağı yalnız Ûn Asya ve Orta Asya'da dağlarla kesintiye uğramaktadır. Şöyle İd. çatallı ve tuzlu göllerle kaplı soğuk çöllerdir. Bu yaylalarda bir dağ çölü iklimi hüküm sürmektedir. Kıbrıs iklimi de esas itibariyle Akdeniz ikliminin kontinental tipidir. Bu paralelin güneyinde kalan kısımda kışlar. Aral tipi der. Aral gölü bölgesinde. Yalnız burada kışlar biraz daha mülayimdir. hemen hemen senenin bütün aylanna müsavi bir şekilde dağılmış gibidir. En kurak mevsim kıştır. Merv'de Ocak'tan Nisan'a kadar yağış tutarı 79 mm. Tahran ve Meşhed'de en fazla yağış Mart ayındadır. Bundan başka kuzeyde kar fırtınaları görülür. yazları kavurucu olan bir kara iklimi vardır. Yağış rejimi Kuzey Sahra'nın yağış rejimine çök1 benzediği Işift Güney Türkistan'daki (Türkmenistan ve Özbekistan'ın alçak tasımlan. Anti Lübnan'ın doğusunda başlayan çöl (Suriye çölü) Mezopotamya'ya kadar uzanır. Tibet'in yüksek yaylalarında. Halbuki aralarında bulunan havzalar çok az yağışlıdır. step ve çöllerle kaplıdır. Orta Asya çölleri. Asya'da çöl rejiminin çok geniş bir saha dahilinde kendini göstermesinde: 1) Deniz- lerden ve okyanuslardan uzaklığın. hemen hemen M$ yağrnor yağmaz. Sahra iklimi tipi sıcak çöller grubum dahildir. orta kuşak çölleri grubuna dahildir. paralelin kuzeyinde kalan bölgede (Üst Yurt yaylasında. Güneydekiler Akdeniz'in kış ve ilkbahar yağışlarıdır. de Martonne. Akdeniz delimi doğuya doğru gidildikçe bozulmakta ve çöl iklimine bir geçiş görülmektedir. Urfa'da olduğu gibi yıllık sıcaklık farkı çok fazladır. Buna tekabül eden bitki örtüsü bozkır (step)'dır. coğrafî enlem ne olursa olsun. 3) Kışları şiddetli olan kuşakta soğuk mevsimin tabiî kuraklığını arttıran bir yüksek basınç rejiminin müşterek tesirleri vardır. Bu geçiş iklimine Akdeniz step iklimi denir. Gerçekten Toroslar'la çevrilmiş olan bu ovalar kuzeyden gelen soğuk rüzgârlara karşı mahfuzdur. Kuzeydekiler ise. birbirinden farklıdır. kış vaziyeti mevcuttur. Bahis konusu step iklimi Kuzey iran'da. Orta Asya'nın alçak kısımlarında mevcut iklimlerin müşterek vasıfları kuraklık (bu bölgelerin yıllık ortalama yağış miktarı 200 mm. Hakiki bir kış mevsimi vardır. kışlar çok soğuktur. kadardır. Kışların şiddeti hakkında bir fikir vermek için Arat denizinin 5 ay müddette donduğunu söylemek kâfidir. Yaz mevsimi mutlak denecek derecede kuraktır. Yıllık yağış tüten kuzey kısmındakine nazaran. Bu step iklimlerinin kuzey ve güneyindeki geniş sahalarda muhtelif tip çöller yer almaktadır. daha ziyade yaz yağmurlarıdır. yağış ve sıcaklık rejimi bakımından. Çöl. Umumiyetle yüksek dağlar daha yağışlıdır. Bölgenin her tarafında. Horasan'da ve Afganistan'da devam etmektedir. kuzeyde olduğu kadar şiddetli değildir. ' Akdeniz step âdimi Doğu Anadolu'da ve Zagros dağlarında (yükseklik ve dağ-'Jık kütlelerin mevcudiyeti dolayısiyle) kesintiye mâruz kalmakta. çok ehemmiyetsiz nisbî nem ve şiddetli buharlaşmadır. Takriben 30° ye 50° kuzey enlemleri arasında uzanan çöl ve stepler sahasının kuzey ve güney kısımları. Bununla beraber buralarda yazın sıcaklık 45° ye kadar çıkar. Coğrafi enlemi 41° olan Hive'de Ocak ortalaması -4. aşağı yukarı 42. . Haziran'dan fyfül sonuna kadar. Bu hususlar gösteriyor ki. kığı şiddetti olan kuşağın kara iklimi bölgelerinde olduğu gibi. Bu. çok yüksek yaz Sıcaklıktan. Memleketimizin güneydoğusunda da "Akdeniz Step İklimi" hâkimdir. güneyden kuzeye doğru şiddetlenir. umumiyetle. 35° kuzey enlemine kadar ilerlemektedir.7° dir. ortalama olarak 110 mm. Kış.16 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK ÜLKELERİNİN COĞRAFYASI 17 Güney Anadolu'da ve Suriye kıyılarında da soğuk mevsim yağış mevsimidir. Ön Asya'da Arap yarımadasının iç kısmı ve aşağı Irak. bunların arasında yer almış bulunan irili ufaklı çanaklar birbirinden farklı iklim hususiyetlerini haizdir.'nin altındadır). Karakum çölü ve Amu Derya'nm orta ve aşağı mecrası) bu çöl iklimine bazı coğrafyacılar. Yağmurlar çok azdır. Buradan güneye doğru gidildikçe. civarındadır. kuzey ve güneyde. soğuk çöl iklimlerinin ara tipidir. yani. hemen hemen bütün sene.'dir. Bununla beraber kışın hissesi sonbahar ve ilkbaharınkilerden daha fazladır. Yaz mevsimi çok sıcaktır. İşte Kısaca tasvir edilen bu çöl iklimi tipine. Güney Anadolu kıyılarında hakiki Akdeniz iklimi hüküm sürmektedir. Iran yaylasının orta kısmından kenarlara doğru gidildikçe ilkbahar yağmurlarının hâkim olduğu steplere geçilir. Yıllık yağış tutarı 445 mm. mübalâğalı kontinental bir tip olup sıcaklık farkı ehemmiyetlidir ve mutlak kuraklık en az 6 ay devam eder. Hazar denizinin doğusunda ve Aral denizinin (bazı atlaslarda göl) çeviren alçak yaylalarla ovalarda İran'ın iç kısmındaki iklimden daha az sert ve kışlan yağışlı otan iklimden farklı bir İklim vardır. sıcaklık farkı dan ma ehemmiyetlidir. Orta Asya'nın alçak kısımlarında kara çöl iklimleri ile buna mütemayil step iklimleri hüküm sürmektedir. Iran ve Türkistan'dan geçmek özere Arap yarımadasından Mançurya'ya kadar uzanan bir çöl kuşağının mevcudiyeti bu suretle izah edilir.

Orta Asya'nın batı kısmı (Batı Türkistan) ile doğu kısmı (Doğu Türkistan) arasında yağış bakımından da fark vardır. Bulutlar. takriben 300.5 derece civarındadır (Şekil 4). Her defasında düşen yağış miktarı gayet azdır. Moğolistan ve Tibet'te soğuk mevsim umumiyetle kurak.uzak tesirleri görülür. Balı Türkistan'da da Akdeniz'in. Ek İt A. mm Z7« 2421* 18- KA$GAR •e Ki9 27- KAŞGAR 30-. Nisan ayı ortalaması 17.000 krn^lik bir sahada. senede ortalama olarak.3 derecedir. Aynı yerde 35 senelik rasatlara göre Ocak ortalaması -5. batıdan ve bilhassa. sıcak mevsim {ilkbahar sonu ve yaz) yağışlı. Çölde. kadar uzak olan Tarım havzasının orta kısmı çok kuraktır. sulama olmaksızın.2963' fâ*mm*/& oT6> . 35 dereceye kadar çıkmakta ve hattâ geçmektedir. o kadar sıcak geçmez. Fakat hiçbir tarafta bu kadar yağtş. a .' Şekil2 -Kaşgar'ın yağış rejimi. Yağış. ' «4 1512963O = ttj m /5' n r~ı j frl ""■ . Gerçekten bu dağların kuzey eteğinde yer alan Urumçi. halbuki Batı Türkistan'da aynı enlemlerde (Hazar denizinin doğusunda Buhara'ya kadar olan alçak sahalar) bilâkis.'dir (Şekil 2). Gerçekten Yarkent'in güneyindeki dağların etekleri ile Altın dağları. Yaz aylan.4). Etrafı yüksek dağlarla çevrilmiş olan Tarım havzasının en alçak kısmında. Doğu Türkistan'ın kışları serttir. Burada. efor. .8 derecedir. ziraate kâfi gelmez. Sütunlar yağısın mevsimler arasındaki dağılışını göstermektedir. Tanrı dağlarının kuzey tarafı güney tarafından 5 ilâ 6 misli daha yağışlıdır. 262 mm. çok yüksek sıcaklıkların fazla olmayışı irtifa (Yarkent 1270 m. Senede yağışlı telâkki edilebilecek gün sayısı 20'yi bulmaz. Taklamakan çölü yer almaktadır. gökyüzü umumiyetle az bulutludur. kumulla kaplı bölgelerde sıcaklık kışın 5 ilâ 6 derece daha düşük. yazın da o kadar daha fazladır (Şekil 3. Doğu Türtöstan. V / //& / yazın oldukça yağmur o. Böylece Doğu Türkistan'da yaz musonunun. Bununla beraber sıcaklık. Kaşgar ve Yarkent'in Temmuz ortalamaları 27. M M . Kaşgar'da termometrenin -25 dereceye kadar düştüğü vâkidir. Civar okyanus ve denizlerden 2. güneybatıdan gelir. Fakat ilkbaharda sıcaklar birden yükselmeye başlar (Şekil 3). gerek yağmur gerek kar şeklinde olsun.1» TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK ÜLKELERİNİN COĞRAFYASI 19 87 Doğu Türkistan'ın alçak kısmını teşkil eden Tarım havzasında bir kara çöl iklimi vardır. T. yaz ayları tamamen kurak ve soğuk mevsim (bilhassa kış ve ilkbahar başlangıcı) yağışlıdır. yaz aylarında.) ve yüksek dağlara yakınlık dolay ısıyladır. "■ H. Şöyle ki. irtifa ve yüksek dağlara yakınlık dolayısiyle.200 km. Bu ayın bazı günlerinde sıcaklığın 30 dereceyi aştığı vâkidir. yağış aldığı halde Kaşgar'ın yıllık ortalama yağış miktarı ancak 4İ mm. az düşer. A £.

bu tip iklim çöl ve çölleşmeye yüz tutmuş stepler iklimi olup Kazakistan'da kendini gösterdiği için buna Kazakistan iklimi demek yerinde olur. güneydeki ovalara nazaran daha sıcak.Kaşgar'ın sıcaklık rejimi. Misal: Semipalatinsk (Şekil 5). yükseklik göz önünde tutularak bazı mevzi? iklim tipleri ayırt edilebilir: a) Gerek batıda» gerek doğuda yüksek enlemlerde yağış.Şekil 3 . Hülâsa. Orta Asya'nın batı ve doğu kısımlarında coğrafî enlem. soğuk mevsimde. fakat kışlar daha soğuktur. hafif bir azalma vardır.'yi aşmaz. Yağışta. fakat miktar 250 mm. . Ayrıca kurak mevsim yoktur. Yazlar. alçak enlemlerde bulunan ovalardakinden daha fazladır.

ISIZ* 9 6 3 0' Jl •c î^îtfaû H W S .20 TÜRK DÜNYASI EL KİTABİ TÜRK ÜLKELERİNİN COĞRAFYASI 21 YARKENT Z7- mm zı ta.Yarkent'in sıcaklık relimi.Semlpalaönsk'in ikltm diyagramı. SEMIPALATİNSK \ \ '4 V ıo 5 -/ff« .—ı Şekil 5. Sıcaklık kesik çtegHle. • 50 45 40 '30 25 20 75 Şekil 4 . yağış sütunlarla gösterilmiştir. I :■- ' '[■• I 0y •c a • 4 & mm.

daha serin. e) Doğu Pamir'de ve Taklamakan çölünü güneybatı ve güneyden çerçevefiyen dağlarla yüksek yaylalarda yüksek çöl iklimi mevcuttur. Kış mevsimi daha soğuk geçer. Batı Türkistan ikliminin irtifa dolayısiyie değişen bu tipine dahildir.b) Bunun güneyindeki cıvalarda (Hazar denizi ile Aşağı Amu Derya ve Sir Derya arasındaki saha -yani Karakum ve Kızılkum.Bayram Ali'nin iklim diyagramı.umumiyetle daha az yağışlı (200 mm. Yıllık yağış tutarı çok daha azdır. Türkmenistan ve Özbekistan ovalarında hâkim olan bu iklim tipine mahalli bir ad vererek Batı Türkistan iklimi «temek yerinde olur.). f) Doğu Türkistan'ın alçak kısımlarında (Tarım havzası *e Çungarya) çöl ve çöle mütemayil stepler vardır. Alay ve Hisar dağlarının batı etekleri. sıcaklık Şekil 6 . yağış sütunlarla gösterilmiştir. Burada kuraklık Batı Türkistan'dakinden daha fazladır.'den az). Bu iklime misâl olarak Merv civarında Bayram Ali verilebilir (Şekil 6. c) Bu iklim tipi Doğu ve Güneydoğuda dağlık bölgeye doğru esas vasıflarını muhafaza etmekle beraber yükseklik dolayısiyie yıllık yağış miktarı adar (250 ilâ 500 mm. Yazlar o kadar sıcak olmamakla beraber . d) Kûhistan ve Pamir dağlık bölgesinde. irtifa dolayısiyie. Yukarda oldukça etraflı bir şekilde görüldüğü üzere Ta rım havzasının orta kısmını geniş bir çöl {Taklamakan Çölü) kaplamaktadır. yaz mevsimi mutlak denecek derecede kurak ve ziraatın katî surette Bulamaya ihtiyaç gösterdiği bir çöl iklimi vardır. daha nemfi ve yıllık yağışın sene içinde daha iyi dağıldığı bir dağ iklimi vardır. Sıcaklık kesik çizgi ile. Buralar meskûn olmayan sahalardır.7).

daha mutedildir. Bunun! da yön. bitki örtüsü gibi tabu hâdiselerle. Şöyle ki. kesik çizgi ile . İklim Değişmeleri ve Kuraklık Meselelerine Umumî Bakış s Türkler'in yaşadıkları Ön Asya ve Orta Asya'nın şiddetli iklim bölgelerinde iklim unsurlarının (bilhassa sıcaklık ve yağış) seyri sabit olmadığı gibi. yarı çöller ve bozkırlar sahasında yapılan müşahedeler buralarda muhtelif devirlerde bir takım değişikliklerin meydana geldiğini ortaya çıkarf1ii§fir. bilhassa çöller. çöl olmaktan ziyade bir bozkır sahasıdır. Tanrı dağlarının doğuya doğru meydana getirdiği uzun ve yüksek dağlık çıkıntı Tarım havzasını Çungarya'dan ayırmaktadır. vahaların bulunduğu dağlık kenara doğru. Bu iklime Doğu Türkistan iklimi denir. batıya nazaran daha fazladır. Tarım havzasının ortasına doğru çok kurak ve kara tipinde olduğu halde. Buralarda yağış biraz daha artmakta ve yaz sıcaklığı nisbeten azalmaktadır. coğrafî enlem ve irtifa unsurla/ının müdahalesi ile meydana gelmiş bir takım dereceleri vardır. yağış miktarı artmaktadır. çöl iklimi. Bu bozkır bölgesini . g. Arkadaki dağlarda (Tanrı dağlarının doğu etekleri}. göllerin ve iç denizlerin seviyeleri. hayat tarzları ve benzeri beşerî hâdiseler) birtakım değişmelere maruz kalmaktadır. çöle mütemayil bir karakter ar-zetmeğe başlar. yükseklik dolayısiyle Batı Türkistan'da olduğu gibi. Yalnız havzanın ortasına doğru bozkır. Çungarya'da Kazakistan iklimini hatırlatacak bir İklim tipi vardır. insanların yer değiştirmeleri.yağış sütunlarla gösterilmiştir. bunların tesiri altında bulunan alâkalı hâdiseler de (akarsuların akımları. farkı. bütünüyle.Taşkent'in iklim diyagramı. Buralar ormanlar ve otlaklar sahasıdır. Burası. havzanın kuzey ye batı kenarında. Sıcaklık. Kürenin muhtelif bölgelerinde.TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK ÜLKELERİNİN COĞRAFYASI 23 senelerce yağış almayı- Şekil 7 . boyları.

fakat dalma kuraklığa mütemayil olmak üzere. tarihî zamanların başından beri tedricî bir kuraklığa sahne olmuştur. Mazinin parlak devirleri ile bugünkü harabeler arasında göze çarpan tezat. Brückner'e göre bahis konusu değişmelerin mevcut olduğunu gösteren bütün bilgiler. iri ağaçlardan ibaret öten bu ormanın bir de gür orman altı topluluğu vardır. devam etmiştir. Meselâ Kuzey Afrika'da bozkır sahalarında ve çöle mütemayil bozkırlarda Romalılar devrinden katma harabeler. Güney Afrika'da Kalahari'de çöl. Afrika'da ve Asya'da tamamen kuruyan göller olduğu gibi. kuraklık faraziyesi zaman dahilinde çok mevzileşmiş tarih! hâdiselerin izahına uygun değildir. Yağışlarda görülen bu değişiklikler. Orta Asya. böyle bir intiba hâsıl etmektedir.şı ve yağış rejiminde görülen bir değişme burayı çöl haline getirebilir. ziraî ve iktisadî hayatı yakından ilgilendirmektedir. Orta kuşakta buzullar. devamlı kuraklık faraziyesinin Batı Avrupa'da buzul devri sonrası iklimlerinin tekâmülünde tesbit edilen değişmelerle pek bağdaşamadığını ileri sürmüşlerdir. tropikal memleketlerin gölleri gibi cephelerinin ilerlemeleri ve gerilemeleri ite sıcaklık ve yağış değişmelerinin mevcudiyetini göstermektedirler. onlarda. Ön Asya İle Orta Asya'nın Bitki Örtüsü ve Topraklan: Ûn Asya ve Orta Asya'da bitki örtüsünü teşkil eden toplulukların dağılışını gösteren bir haritaya bakılacak olursa. Hususiyet gösteren bir orman topluluğu Doğu Karadeniz'le Kolşit bölgesindedir (Kolşit bitki topluluğu). Onlara göre. Ona göre bu devre 35 seneliktir. Böylece buzul devirlerinin sonundan beri tesirini gösteren kuraklaşma büyük istilâların âmili olarak ortaya çıkıyordu. {şuralarda parlak bir medeniyetin varlığını fakat sonradan bütün bunların ortadan kalkmış olduğu intibaını uyandırmıştır. Esasında Orta Avrupa bitki âleminin bir unsuru olan Kolşit bitki topluluğunun Akdeniz'de görülenle hiçbir münasebeti yoktur. Orta Asya'da Hazar denizinden Lob-Nor'a ve Umman denizinden Fergana'ya kadar uzanan geniş sahada arkeologların meydana çıkardıkları harabeler. geçen asrın tanınmış ilim adamları tarafından tarihî arızalar olarak değil. fakat zaman dahilinde devamlı surette tesirini gösteren tabiî bir sebebe bağlanıyordu. bu geniş bölgede ormanların mahdut sahalar işgal ettiği görülür. Bölgede kaynaklar kaybolmakta ve Oranj nehrinin akımı azalmaktadır. Acaba hemen hemen her tarafta tesbit edilen bu değişmeler devrî midir? Musonlar Asyası'nda Hindistan'da 11 senelik bir devrîliğin meydana çıkarıldığı zannediliyor. binlerde. buralarda kıtaların tedriç? bir surette kuraklığa doğru gittiği intibaını uyandırmıştır. iklimin devrî değişmelerini meydana çıkarmak hususunda birleşmektedirler. Kuraklık göçebelerin dolaştıkları araziyi daraltarak onları. sahalarının dışında kalan yerleşik âlemin üzerine atıyordu. Ön . daha ehemmiyetsiz farklarla milâttan evvel II. Bununla beraber kuraklığın devrî bir mahiyet kazanacağı farzedilebilirse bu faraziyeye yapılan itiraz kısmen değerini kaybeder. ve I. Kurak ve yarı kurak bölgelerde bazı araştırıcıların müşahadeleri. Bilindiği üzere Üçüncü Zamanla Dördüncü Zamanda görülen iklim değişmeleri. yağışlı ve kurak devrelerin birbirini takip edişi bu kıtaların bazı yerlerinde göl seviyelerinin yükselip alçalmasına yol açmıştır. Buna benzer bir bitki âlemi Hazar denizinin güney kıyılannda mevcuttur. Bu görüşü tenkit edenler. Passarge'ye göre sahasını bozkırın zararına genişletiyor.

Burada kuzeyden güneye doğru bir birini takiben ladin. Arap yarımadasında olduğu kadar kuzeye çıkmamaktadır. İran'da nemli orman (Kolşit bf^ti topluluğu) sadece Elbruz'un kuzey yamaçlarında mevcuttur. çıplaklığı. Bunların etekleri muhtelif tabiatta bozkırlarla kaplıdır. yapraklarını döken karışık orta kuşak ormanları ile iğne yapraklı ormanlardır. İran'ın iç kısmı. Urfa. Bu sebepten bölgede orman büyük istilâ yollarının kenarındaki sarp dağlık yerlere sığınmıştır. hususiyle Yakutistan'da geniş sahalar kaplarlar. "Verimli Hilâl" kuşağı. Halep. Iran Azerbaycanı'nda ve Zagroslar'da karışık orman vardır. Bunu. yükseklik. Eski çağdan beri Akdeniz memleketleri ile Mezopotamya arasında münasebet tesis eden yolların geçtiği sahadır. Fakat böyle bir iddia Güneydoğu Anadolu bozkırları için ortaya atılamaz. kıyılarda hüküm süren İklim tiplerinin (Asya'nın batısında Akdeniz güneyinde muson iklimleri) bozulmasına sebep olmuş ve bunun neticesi olarak bir taraftan yağış azlığı. fışkırır ve çiçeklenir. Denklerden uzaklık. Ukrayna'dan Sayan dağlarına kadar 2. Bunların en mühimi kara topraklar üzerindekiler olup. bozkır ve çöllerin geniş sahalar kaplamasına meydan vermiştir. Bölgede iğne yapraktı ormanlar ile Orta kuşağın karışık ormanının unsurları birbirine girmektedir. hurma ağacı tâyin etmektedir. Şam. tamamen kurak bölge sınırları içinde olup çöl veya çölleşmeye yüz tutmuş bozkırlar halindedir. Yerleşme sahaları dağların eteğindeki vahalara rastlamaktadır. Bozkır bitkileri ilkbaharda süratle biter.-2) Ziraat sahası açmak. Verimli Hilâl'in Türkiye'nin bu bölgesine isabet eden kısmı tabiaten bir bozkır sahasıdır. İç ve Doğu Anadolu'daki havzaların hiç olmazsa çerçevelerinin ormanlarla kaplı olması icab ederken Trakya'nın iç kısmında olduğu gibi. Kerkük gibi yerler hurmanın meyva verdiği sahanın dışında kalmaktadır. Bu ormanlık saha batıda Ural dağlarında güneye doğru bir çıkıntı yapmakta ve daha batıda Ufa ve Perm'e kadar uzanmaktadır. Batı Sibirya'da kuzeyden güneye doğru iğne yapraklı ormanlardan yayvan yapraklı ormanlara ve bundan da ağaçlı stepe geçilir. Ege. Bunda kışların daha soğuk oluşunun tesiri vardır.M______________i------------------------------------------------------------»-TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK ÜLKELERİNİN COĞRAFYASI 25 Asya'nın diğer dağlık sahalarında görülenler ise. Çok küçük canlılara* hayatî faaliyetleri neticesi bu otların parçalanması . Karpatlar'dan Altaylar'a kadar şeritler halinde muhtelif tabiatta stepler (bozkırlar) takip eder. Çok eski bir medeniyet sahası olan ûn Asya. Stepler birtakım kuşaklar ve lekeler teşkil etmektedir. Kuzeydoğuda ormanlık yerler parçalar halindedir. orman tahriplerinin neticesidir. Sibirya'da iğne yapraklı ormanlar (tayga ormanları) hâkimdir. bu yüzden büyük zararlar görmüştür. Bunlar her tarafta büyük tahribata uğramışlardır. Bu ormanlar Orta ve Kuzeydoğu Sibirya'da. kabaca. Musul. diğer taraftan yağış rejiminin bozuluşu. Balı Sibirya'da orman bataklık bölgede gelişmiştir. sonra yazın kurur. Iran'n iç kısmında hurmanın hududu. Ûn Asya'nın bu kısmında çölün hududunu. Bunlann arasında yüksek ve alçak bozkırlar geniş sahalar kaplamaktadır. sarıçam ve köknarlardan müteşekkil bir iğne yapraklı orman bölgesi huş ağaçlarıyla temsil edilen geniş yapraklı ağaçlardan müteşekkil bir bölge ile ayırdedilir. Marmara ve Karadeniz kıyıları ormanlarla çevrili olmasına rağmen iç kısmı bozkırdır.5 milyon km2'lik bir sahayı İşgal ederler. Bunun iki sebebi vardır: 1) Yakacak odun elde etmek. Türkiye'nin Akdeniz.

çok yüksekler» kadar çıkmaktadır. Gerçekten burada yer şekilleri silik olduğu gibi. İlk bakışta saksaul'un. Bu sahalarda bitki kuşaklarının. Bu çöllerde suyu muhafaza eden etli bitkiler olmadığı gibi. ağaç türleri de pek nâdirdir. Bunun güneyinde yer alan bölge (geniş mânada Batı Türkistan) kurak steplerle çölleri ihtiva etmektedir. 2. Ebi gölünden Ala göle giden yol (Çungarya kapısı) ve ili vadisi Kırgız steplerine geçen üç giriş kapısı idi. Bu saha verimli ziraat toprakları dolayısiyle. Görülüyor ki. bitki-topluluğu hususî bir vaziyet arzeder. gerek akarsuların durumu. budaklı. doğu . daha çoraklaşırlar ve yerlerini saksaul ağacına terkederler. eğri büğrü. Rus kolonizasyonuna sahne olmuştur. ikmallerini yaparlardı. odun. Bö kısımda Batı Türkistan'ın çöl ve çölleşmeye yüîr tutmuş bozkırlarından yüksek Pamir*» tundralarına geçilir. Bu yerler için çölleşmeye yüz tutmuş bozkır tâbiri daha yerindedir. göçebeler zaman zaman Türkistan'a ve Avrupa üzerine yayılmışlarda'.700 m. 20 ilâ 25 senede yetişir. Yazın yağışın kâfi olduğu yerlerde bu çeşit topraklar dünyanın en zengin ziraat topraklarıdır.kömürü yapılır. birbirine dolaşmış dallardan başka birşey olmadığı zannedilir. Orta Asya'nın dağlık sahalarında. Dağlık bölgelerin herbirinin yükseklik ve iklfrn şartlarına maruz oluş bakımından kendilerine mahsus bir bitki topluluğu vardır. Buralarda zirai bitkiler. kuytu yerlerde. Çungarya üzerinden. buralara çöl demek pek doğru olmasa gerektir. Kazakistan'ın güneyinde Aral denizi ve Türkmenistan bozkırları (stepleri) yer almaktadır. alçak kısımlan ve iç havzalan işgal eder. birbirini taktb edişindeki intizam bozulmaktadır. Ağaç âlet sapları imalinde ve ev inşaatında kereste olarak da kullanılır ve bundan bilhassa. Bu yollarla Kırgız steplerine giren göçebeler burada. Meselâ Attaylar'da bozkır.'ye kadar çıkmakta ve bunu çalılıklar takip . Bitki topluluğunda görülen tezatlar. Orta Asya'da yalnız Kazakistan'ın kuzeydoğusunda oldukça geniş bir sahada yaygındır. Burada kurak olan tarafa bakan yerlerde çölleşmiş bozkır.doğu çöllerinden esen rüzgârlardan fceranmuş olan yerlerde otlardan müteşekkil zengin bitki topluluğuna (Alp çayırtart)geçiiir. Orta Asya'nın güneybatı kısmında daha ziyade göze çarpmaktadır. doğu ite batı arasında bir geçiş alanıdır. Türkistan'da saksaul'un yetiştiği geniş sahalar hususî bir durumu haiz olduğu için. batıya doğru hareketlerinden evvel. ladin ve köknar ormanları başlar. Burada bozkır süratle kuraklaşarak çölleşmeye yüz tutar.ile teşekkül eden hümüs toprağa karışarak Kara toprak (Çernozyum) denen hususî bir toprak tipi meydana getirir. gerek yer şekilleri. meselâ Sayan dağlarında. alçak yerlerde olduğu gibi.. Bu bMtopluluğu. yüksekliğin tesiriyle.batı istikametinde yer değiştirmeye engel teşkil edecek mahiyette değildir. Dağların alçak yamaçlarında Moğolistan'ın kurutucu rüzgârlarının esmediği yarlerde iğne yapraklı etek ormanları bulunur. . Şor denilen tozlu. Stepler güneye doğru. pek fakirdir. armut ve badem bol miktarda bulunur. Yukarı Irtiş ovası ve gölü.'nln üstünde. 1. her bakımdan. kapalı çukurlar etrafında tuzu seven bitkilerle bir arada bulunur. Deha yükseklerde melez. Orta Asya. Çok fakir topraklarla ve pek az nemle yetinen saksaul. Kazakistan'ın kurak ve tuzlu sahaları ile Kırgız stepler bölgesi. nehirler de aralıklıdır ve akımları zayıftır. Bu mahiyeti haiz stepler. güneyin tesirini alamayan kısımlarda. Tacikistan'ın tabiî ormanlannda yabanî elma. Kazaklar ve Kırgızlar da bu şekilde buraya yerleşmişler ve bölgeye adlarını vermişlerdir. Onun için Asya'nın iç kısmından. Odunu gayet sert olduğundan suda yüzmez ve batar.200 m. orta kuşak çöllerinin en yaygın olduğu sahadır.

Geniş vadi tabanları ile. iskelet topraklar sahasıdır. 2. Tanrı dağlarının kuzeydoğu eteklerinden doğan ve Kulca depresyonunu geçerek birçok kollar halinde Balkaş golüne dökülen ili'dir. En düşük seviye de. İran'ın iç kısmı çöl sahası olup akış tamamen içe doğrudur. Türkiye'de ve Suriye'de kalker bölgelerde görülen çukur alanlardaki kırmızı topraklar bu sınıfa girer. Asya kıtasında suların okyanuslara varamadığı bölgeler çok geniş yer tutar. kar suları ve yağmurla beslenmektedir. Zagroslar'dan inen akarsular (Nazlı. Kırmızı toprak bilhassa kalker arazi üzerinde görülmektedir. Bunların kapladığı saha yaklaşık olarak' 13.içinde kaybolmaktadır. denizlere gidemez.300 ilâ 2. Batı kısımda soğuk ve nemli bölgelerin kül rengi toprakları (podzol) hâkimdir. Batıda Rusya'da. En mühimi. okyanusa varamamaktadır. Ön Asya ve Orta Asya'nın geri kalan kısmında sular. ön Asya ve Orta Asya'da toprakların hepsinden aynı şekilde istifade edilmez. soğuk mevsimdir. yüzey şekilleri ve bilhassa iklimin kurak olması dolayısıyla okyanuslara ulaşamamakta. Seyhan ve Ceyhan'dır. Başkırdistan ve Kazan havalisinde kül rengi soğuk bölge topraklarından karatoprakiara geçilmektedir. yağışın çok az oluşu. Türkistan'ın akarsuları. Buralarda insanlar birbirinden çok çeşitli sahaların kaynaklarından geniş ölçüde yer değiştirmeksizin. Kattırmak.200 .900 m. Çoruh. Anadolu havzalarının alçak kısmını işgal eden birikinti topraklarla geniş vadi tabanları ve deltalar çeşitli ziraatlerin yapıldığı yerlerdir. Güney Anadolu ve tç Anadolu'nun dağlık sahalarında ve Doğu Anadolu'nun hemen her tarafında görülen topraklar kestane rengi topraklardır. Fırat'ın sularının en yüksek olduğu seviye. Bu hal. İç Anadolu'da boz ve kahverengi step toprakları hububat sahalarına tahsis edilmiştir. karların erimesiyle alâkalı olarak. Akarsular ancak senenin müsait zamanlarında. fakat suları okyanus ve denizlere ulaşmayan sahalar (andoreik)'dır. Nisan ve Mayıs aylarıdır. en düşük seviye ise yaz mevsimindedir. Bunların üstünde bulunan fakir Alp çayırlan 3. istifade edebilmektedirler. Daha ziyade yağmur rejimiyle alâkalı olan Ege bölgesi akarsularında en yüksek seviye soğuk mevsime (sonbahar sonu ve kış). Issık göl civarında Kırgız Ala dağlarından doğan Çu nehri Açtık Stepi'nde Aşıkol . Batı Karadeniz'de bulunmaz. Bu nehirlerden başka Hazar Deni-zi'ne dökülen Araş ve Kura nehirleri vardır. Büyük ve Küçük Menderes. daimi bir akarsu şebekesinin teşekkülüne imkân verme» mektedir.400 m. doğuda Sibirya'da bunlara rastlanmaz. Dağlık sahalar bitki coğrafyası bakımından farkh bölgeler teşkil ettikleri gibi. Bunların da sularının kabarık olduğu zaman'İlkbahar ve yaz başlangıcıdır. Ön Asya'da kışları yağmurlu ve yaz mevsimi kurak geçen subtropikal (tropik altı) memleketlerde. Biyen kar suları ve yağmurlarla beslenen Seyhan ve Ceyhan'da suların düşük seviyesi ilkbahardadır. Aynı topraklar. Van bölgesi gibi kapalı bir havza olan Urmiye gölü. ova ve alçak yaylalarda bir takım toprak kuşakları çizmek mümkün olduğu halde. Nisbeten alçak seviye ise yaz mevsimindedir. yağışın kar halinde olması dolayısiyfe.000 km2 olup mutlak çölleri. hususî iklim şartlarının tesiriyle çok yıkanmış ve hümüsünü kaybetmiş sıcak bölge (lateritik) toprakları meydana gelmiştir.'ye kadar çıkarak tundra tipi. Bu yerler akışı olmayan sahalar (areik) ile akışı olan. Van gölü havzası da öyledir. Akışı olmayan sahalar ise Arap yarımadasının iç kısmı ite Hazar denizinin doğusundaki çöl sahasıdır. ön Asya'nın en mühim nehirleri Fırat. Burada seyreden akarsular kaynaklarını Tanrı dağlarının kuzey etekleri ite Ala dağlardan alırlar. çölleri ve bozkırları İhtiva et- mektedir. Bunların çoğu Balkaş gölüne dökülür. bir kapalı havzaya ulaşabilmektedirler. hususî bir takım hayat merkezleri de meydana getirmektedirler. kısa boylu taşlık otlara dönüşmektedir. en düşük seviye ise yaz mevsimine isabet etmektedir. Orta Asya'nın yüksek dağlan. IdilUral bölgesinde ziraatin yapıldığı yerler karatopraklar sahasıdır. suların yüksek olduğu sıralarda. Bunlar daha iptidaî ve daha yeknesaktır.3. Doğu Karadeniz bölgesinde. Bunun güneyinde bozkır ve çölleşmeye yüz tutan bozkırların zayıf ve iskelet toprakları bulunur. Kaynaklarını Gaziantep ite Kilis arasındaki değişik bölgeden alan suların bir kısmının dışa akışı olduğu halde (batıda Amik gölüne dökülen Afrin çayı buradan çıkan bir kolla Asi nehrine karışır) Kilis'in kuzeyindeki tepelerden doğan Kureyk çayı Halep'in güneyinde Elmaç bataklığında kaybolur. İç Anadolu'nun en büyük nehri olan Kızdırmakta en yüksek seviye karların eridiği.'den sonra çam ormanları yer almaktadır. birer iç deniz mahiyetinde olan Aral denizi ite Hazar denizine ve Balkaş gölüne dökülmekte yahut çöl ve bozkırların bir yerinde bataklıklar meydana getirerek onların .26 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK ÜLKELERİNİN COĞRAFYASI 27 etmektedir. Bunlar. Gerçekten yaz mevsiminin şiddetli sıcakları (açıkta gündüzün 30-40 derece ve hattâ daha fazla). İç Anadolu'nun büyük bir kısmında boz ve kahverengi step topraklan ile tuzlu topraklar hâkimdir. delta sahalarında ve kıyı ovalarında birikinti (alüvyal) topraklar yer alır. çöllerin ve çölleşmeye yüz tutan bozkırların çok yaygın olduğu bir sahadır. Gölleri ya Denizleri: ön Asya ve Orta Asya. sular iç havzalarda kalır. yağışların boilaşttğı ve buharlaşmanın o kadar ehemmiyetli olmadığı ilkbaharda. hümüsün az oluşundan ileri gelmektedir. Bazen de bu toplulukların iktisadî hayatları mübadelelere ve daha geniş yer değiştirmelere istinat eder. Sakarya'da aynı Vaziyet görülmektedir. Meselâ Türkiye'de İç Anadolu'nun mühim bir kısmı ikinci türdendir.000. Sakarya. Çağata suları). Dicle. bilhassa Akdeniz ülkelerinde bütün toprakların rengi kırmızıya çalar. An Asya ve Orta Asya'nın Akarsuları. Burada muntazam akıştı akarsular azdır. Kazakistan'da nehirlerin suları. Buna karşılık ova ve yayla memleketlerinin her bitki bölgesinin kendine mahsus istismar şekilleri vardır. Bu çeşitli bölgelere yerleşmiş dan insan toplulukları bazen bir vadi içinde toplanmış olan kaynaklarla iktifa ederler. Aral denizinin etrafında ve Türkmenistan'da kumlar geniş sahalar işgal etmektedir. Karatopraklar kuşağı Batı Sibirya'da ve Türkistan'da genişler. Kazakistan'da. Burada yükseklik ve yağış her yerde aynı olmadığından durum değişmektedir. okyanuslara ve bununla bağlantısı olan denizlere gider. iklim ve jeolojik şartları değiştiği için. Karadeniz'in kuzey kıyılarından Orta Asya dağlık bölgelerine kadar olan sahada geniş bir yer kaplamaktadır. Bunlardan Türkiye'nin en mühim akarsuyu olan Fırat nehri yağmur ve bilhassa karların erimesinden meydana gelen sularla beslenir. iç havzalarda kalmakta. Kaynaklarını yüksek dağlardan alan büyük akarsuların bütün sene akışı vardır. Bunlar dışa akışı olan (eksoreik) sahalardır.

Karaganda'nın güneybatısındaki yaylalardan .denen bir bataklıkta son bulur.

Bunlardan Tirmiz evvelâ VII. taşkınların erişemedikleri yüksek sahaları tercih etmişlerdir. Çarçuy (Çardzu) köprüsünde Aralık . Fakat dikkati çeken nokta Nisan'dan Eylül sonuna kadar. çamurlu sahalardır. hattâ yeryer 5 km. olup. buzulların erimesine tekabül eden yaz mevsimidir. Suların kabarık olduğu zaman. buzul rejiminin bütün özelliklerini taşır. Çünkü bu yerlerin müdafaası kolaydır.•T-----------------------------------------------------------------------—TÜRK DÜNYASI EL KİTABI kaynağını alan Sarısu da bu civarda sona erer. hakikatte buralar killi.5 km. Pamir kütlesinden inen birçok akarsular ve bunların arasında bilhassa Panja (Pianç) suyu. Öteberi yapmak için malzeme tedarik ettikleri sahalar ve oturdukları kulübelerde ısınmak için yakacak sağladıkları yerlerdir. Kelif. rejim bakımından dağ nehirlerinin özelliklerini göstermektedirler. Hakikatta Amu Derya. Taşkın alanları. Vahs (Vahş)'ın Panja'ya karıştığı yerde irtifa 300 metredir. Vahs (Vahş) suyuna (bunun yukarı mecrası Kızıl Su diye adlandırılmaktadır) karışarak ilerde Amu Derya'yı teşkil etmektedir. Kunduz suyunun adı geçen iki suya karıştığı yerin biraz ilerisindeki kısma verilmektedir. sonradan İslâm medeniyetinin merkezi ol-muştur. Kaynaklarını Orta Asya'nın yüksek dağlarından alan bu iki nehir Batı Türkistan'ın beşerî ve iktisadî hayatında önemli rol oynadığı için bunların üzerinde biraz durmak gerekir. Buralarda nehrin yatağı sabit olduğundan iskân yerlerinin devamlı olma şansı vardır. geniş bir yatak içinde yavaş yavaş akar. Amu Derya: (Ceyhun veya Öküz): Batı Türkistan'ın bu büyük nehri. buralar yan göçebe Türkmenlerin ziraat yaptıkları ve kışın da oturduktan sahalardır. Nehir. hiç şüphe yok ki. kumtaşı ve kalker gibi geçirimli arazide akarken yatak daralmaktadır. aşağı mecrada.Şubat çekik devresinde nehrin sürüklediği su miktarı 990 mr/sn'dir. Bu kısımda nehrin yatağı çok geniştir. Her ne kadar atlaslarda bunlara göt adi veriliyorsa da. tuzlu. 1 ilâ 1. Amu Derya ile Sir Derya'dır. Çekik devre ile taşkın zamanlan arasındaki seviye farkının o kadar ehemmiyetli olmamasına rağmen (2-3 metre) nehir. Bu kısımda akarsu yataklarında eğim çok fazladır ve hepsi. aSırda Budist medeniyetinin. Bu karışma noktasından sonra Amu Derya. Tir-miz. bu ise mecranın sık sık yer değiştirmesine sebep . Kerki gibi eski müstahkem şehirler bu vaziyettedir. Batı Türkistan akarsu şebekesinin en mühim iki elemanı. Buralardaki kamışlıklar Türkmenlerin hayvanla» için bir sığınak mahalli. yukarı mecrası ve Vahs da dahil olmak üzere bütün kolan. adını daha ilerde alır.. Buna karşılık kış mevsimi suların seviyelerinin alçak olduğu mevsimdir.olmaktadır.'yi bulduğu da vâkidir.400 km. Amu Derya adi. Kabarık olduğu zamanda. yüksek Pa-mir kütlesindeki buzulların eriyen sularıyla beslenir. Şehrin tekrar kalkınması Karşi üzerinden Buhara'dan demiryolunun gelmesiyle başlamış- . bariz bir surette. Kazakistan'da göl adına lâyık yegâne su topluluğu Balkaş gölüdür. Nehrin uzunluğu takriben 2. bu kısımda sağdan soldan hiçbir kol almaz ve tıpkı Mısır'daki Nü gibi. iki tarafa doğru yatak değiştirir. Tugay denilen nemli toprakların bulunduğu nehrin eski kollarına tekabül eder ki. sıcak mevsim boyunca. Buna rağmen suları oldukça boldur. nehrin suları bulanık olup açık kahverengidir. aşağı mecrada geniş sahalara yayılır ve Amu Derya. Bununla beraber yatağın genişliği iki kenarın gösterdiği arazi tabiatına göre de değişir. Yerleşik halk ise. beslenmenin muntazam oluşudur. Kenarların lösten müteşekkil olduğu yerlerde suların bunları aşındırması ite yıkılmalar meydana gelmekte. Artık nehir. Fakat 1221'de Cengiz Han'ın kuvvetleri tarafından tahrip edilmiştir. çöl ortasında ağır ağır akmasına devam eder.

Amu Derya'nın bugünkü deltası. Amu Derya'yı meydana getiren kollar buzulların daha çok ve daha geniş sahalar kapladıkları yüksek Pamir kütlesindeki dağlardan doğduğu için. asrın sonuna kadar) bu gölden çıkan sular Uzboy mecraı vasıtasıyla Hazar denizine kadar gitmiş olabilirler. Filhakika 1878 ve 1889'da büyük taşkınlar esnasında Amu Derya'nın sularının bir kısmı Sarıkamış havzasına akmıştır. Bunun gibi Kara Derya da Alay ve Fergana dağlarının 4000 metreyi aşan zirvelerinden inen Tara ve Karekulca'nın sularını alır. 1713'te Türkmen Hoca Nefes'in Astırahan (Ejderhan)'daki Ruslar'a Amu Derya'nın altınlı kumlar taşıdığını. sularını. Bu kısımda Amu Derya. deltanın sol kena rına doğru kaymıştır. halen yer yer tuzlu takırların bulunduğu eski bir çanağa ulaşmaktadır. genç bir vadi ekip.Yayla kenarı.Amu Derya'nın deltası ve Uzboy. Hazar denizine döküldüğüne dair bazı tarihi rivayetler mevcuttur. Şekil 9 . gerçekten gölün bulunduğu sahada birçok tatlı su fosil nevileri bulunmuştur ki. 3 . 4 . XIX.750 km. uzunluğunda tekrar bir dar ve derin boğaz mevcut olup. Times Atlasında bahis tortusu sahanın güneyinde bu değerin daha da altında (-92 m.) bir yerin mevcut olduğu gösterilmiştir.Zaman arazisi (P. Narin İle Kara Derya'nın birleşmesinden meydana gelir. Uzboy. durumu muhtemelen Hazar denizi seviyesinin âni ve ehemmiyetli bir alçalması ile alâkalıdır. Nehir. asra kadar.) takriben 265. Şu halde Sarıkamış kapalı çukuru. uzunluğunda olan Narin sağ taraftan birçok göllerin (en mühimi 3016 m. Balkan körfezi halici İle. Bu takdirde yukarıdaki tarihî rivayetlerin doğruluğu anlaşılmaktadır. Amu Derya'yı Hazar'a çevirmeyi düşünmüş ve bu hususta mühendislere talimat vermiştir (Şekil 9). 5 . 40 ifâ 60 metre kadar gömülmektedir. Sol taraftan da kendisine Fergana dağlık kütlesinin doğu yamaçlarından inen akarsular karışır. 2 . Balâ İşim'de vadi genişlemektedir. 1392'de Timurlenk aldığı esirleri Hive'ye Hazar Denizi üzerinden naklettirmiştir. fürgenç'in ağız tarafında. bunlar bugün de yaşamaktadır. Kapalı çukurluğun ağız tarafında. Aral denizine döküldüğü yerde bir delta meydana getirmiştir. Amu Derya. Amu Derya'nın bugünkü deltasından 100 metre.Üst Yurt yaylasının Mesozoik ve Miosen teşekkülâtı. III. 6 . irtifada olan 287 km2 büyüklüğündeki Sonkol gölü) sularını alır. dır. Narin. Bildirildiğine göre. asırda Ebu'l-Gazi Han'ın Buhara'ya karşı olan seferinde. 45 metrede Sarıkamış adı ile andan bir alçak saha bulunmaktadır.Eski nehir yalağı.000 km2'lik bir sahanın sularını boşaltmaktadır. Hazar denizine ulaşmak için güneye doğru akıyormuş gibi tasvir edilmektedir. bunların arasında yer yer bazı ehemmiyetsiz tatlı su akışları görülmektedir. Hazar denizinin yakınında son bir gömülme görülmekte ve bu gömük şekil. Arnu Derya. Deita. Hive'nin kaynak tarafında başlar. Aral denizinin seviyesinden de 98 metre kadar daha alçakta bulunmaktadır. Fakat bu nehirde asıl hâkim olan beslenme karışık beslenmedir. Dördüncü Zaman arazisi olarak gösterilen bu saha tuzlu fakırlardan müteşekkil olup. karlarla beslenme ise daha ehemmiyetlidir. karlarla beslenme payı ise azdır. Vadinin genişliği ise 100 metre kadardır. Sarıkamış gölünün ağız tarafından biraz ilerde. asrın sonundan XVI. P. Yine bu tarihte Büyük Petro. bunların tesiriyle bu akarsu sisteminde buzullarla beslenmenin payı çok büyük. Buna karşılık Sir Derya'da kaynak bölgesinde o kadar yüksek zirveler olmadığından buzullar mahduttur.Dördüncü. Amu Derya'nın XVIII. Bunun İçin nehrin buzullarla beslenmesi ehemmiyetsiz. Kara Derya'da suların en yüksek olduğu zaman buzulların erime mevsimi olan Mayıs ayıdır (Şekil 10). Vaktiyle burasını büyük bir göl işgal ediyordu. Sarıkamış kapalı havzasının Dördüncü Zamanda bir gölle kaplı olduğunu meydana çıkarmıştır. Sir Derya'da karla beslenme Amu Derya'nın rejiminde olduğundan çok daha ehemmiyetli bir yer alır. 1 . Hive hanlarının bu nehrin mecramı Aral denizine doğru çevirdiklerini söylediği hikâye edilir.'lik bir sahada kumlar iğinde yerlerini değiştiren mendereslerin bırakmış oldukları izler görülmektedir. George'un yapmış olduğu haritada açıkça görüldüğü gibi. Uzboy vadisi pek iyi muhafaza edilmiş bâr haldedir ve bu. Bir müddet dik bir eğimie güneye doğru yönelen vadi.30 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK ÜLKELERİNİN COĞRAFYASI 31 tır. Halen kurumuş bir halde olan Sarıkamış gölünün Amu Derya'nın bir kolu ile beslendiği zamanlarda (XIII. Amu Derya'nın batı istikametinde aktığına dair son zamanlara ait bilgi de var .Eski deltanın kumulları. asnn sonundan beri yapılan araştırmalar. burada Uzboy. Sir Derya (Seyhun veya İnci): Türkistan'ın en uzun nehri olan Sir Derya (2450 km. 250 km. denizde devam etmektedir. Ölü vadinin ekseninin iki tarafında 4 ilâ 6 km. George'dan). Tanrı dağlarının 4000 metreyi geçen zirvelerinden almaktadır. KjjT Amu Derya'nın Eski Mecrası ve Uzboy Meselesi: Hive'nin kuzeybatısında. Zamanın ikinci yansına (Üst Miosen) ait sert kalkerler içerisinde gömülmüştür. XVII.

'dir. 0uraya aynı zamanda Kazakistan yaylalann-dan gelen Sansu da dökülmektedir. suların bol olduğu zamanda. fakat eğimi çok azalır... Buralardaki akarsular için su haznesi vazifesini çevredeki yüksek dağlar görmektedir. Doğu Türkistan'ın iç havzalarına. buralarda kamışlar.M... Umumî olarak güneybatı . 10004itfartsw**«Aı __ _ 500 — — r— ı — noo. bu şehrin güneyinde bir duvar gibi yükselen Ala dağın buzul sulan ile beslenen kolların katılması ile akımı arter. uzunluğunda olan yukarı mecrasında 5000 ilâ 5500 metre civarındaki yüksek dağ sıraları arasında bulunan dar boğazlar içinde akmaktadır. Bunun esas kolu olan Tekes.. nehir tamamen çöl sahasına girer ve hiçbir taraftan kol almaz. Daha Hokant civarında büyük bir nehir karakterini haiz olan Sir Derya (burada genişliği 130 metreye varan nehrin çekik devresi Kasım ve Mart arasında ortalama akımı 396 m3/sn. Taşkent vahasının sulanmasında nehre sağ taraftan gelen Angren ve Çirçik'ten istifade edilmektedir. geri kalan 9 ayda ortalama akım 36 tıflten. Çirçik'in karışmasından sonra nehir biraz daha genişler. batısında kalanlar ise. Taklamakan çölünün ortasında kaybolmaktadırlar. Bir taraftan buharlaşmanın tesiriyle. Â. kâfi miktarda su getirir. bunlann doruktan da her iki büyük sahanın akarsulan için bir stf bölümü çizgisi meydana getmVter. Tanrı dağlarının doğu eteklerinden doğar.'dir) Çirçik'i aldıktan sonra akımı ortalama olarak 550 m3/sn.. Bir taraftan eğimin çok azalması. İlkbahar sonu ve yaz başlangıcında (Haziran ayı) nehir taşar.. vahşi hayvanların da iltica ettiği sahalardır. Güneybatıda Üstün dağlarının 7000 metreyi geçen zirvelerlndeki buzuBahn erimesinden husule aelen sularla beslenen Karakaş ve Yurungkaş'm birleşmesinden meydana gelen Hotan-Derya. Bunların içinde en ehemmiyetlisi Aris'tir. takriben 300 km. 9.). Doğu Törkia-tan'mkBere nazaran. söğütlükler geniş sahaları kaplar. Bu dağlardan inen akarsular ancak Tanm havzasının batı. Fergana havzasında bütün sene donmayan nehir aşağı mecrasında. uzunluğunda olan Zerefşan suyu Alay dağlarının batısındaki Türkistan dağları ile Zerefşan arasında aynı adı taşıyan bir buzuldan doğar. M r.dir). Takriben 650 km. Şekil 10 • Sir Derya'nın Begovat yakınında Zaporoj'daki rejimi (mP/sn olarak aylık ortalama debi). Taklamakan çölünü güneydençeviren Altın dağtanran yüksek drtrelerindeki buzullardan doğan birçok akarsular (bunların en tanınmıştan Keriya-Derya.. P. Bununla beraber delta süratle ilerlemektedir. dağdan çıkıp Semerkant ovasına ulaştığı zaman yayılır. (âzanü akım Temmuzda okıp-136 trpf şn.. Havzanın güney kenarından inen akarsular ise. sulan azalmaya başlar. Atma Ata bölgesinde. Gerçekten akarsuyun akımı kışın en az (30 rr^/sa). Nehir. Daha ilerde Karadağ'dan gelen birçok kollar alır. Bu esnada Hokant civarında nebrfrı ortalama akımı 1343 rrfŞsrı. .»TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK ÜLKELERİNİN COĞRAFYASI 33 jr V sn. Muhtelif adlarla adlandırılan Ata dağların kuzey yamaçlanndaki buzullardan doğan Çü suyu da bir buzul nehridir. Fakat daha ileride Taukum çöl sahasıhda. Fakat Karadağ kütlesinin kuzeybatısında. Batı Türkistan nehirleri. Kungez. Nehir hâlen Açlık stepinde Aşıkol bataklığında son bulmaktadır.«». Fergana havzasının kuzey kenarını takip eden Sir Derya bu havzadan çıktıktan sonra Talaş Ala dağından gelen Çirçik suyunu alır. diğer taraftan yakıcı ve kurak yazların sebep olduğu şiddetli buharlaşma dolayısıyla nehir çok zayıflar ve birbirini takip eden tugaylar^ içinde nehir karışık kıvrımlar çizerek akar ve Aral denizine dökülür. büyük buzullar ihtiva eden merksaS Tanrı dağlarından inen kollarla beslenmektedir..'ye çıkar. E Et K. yani beslenmesinde buzulların payı ehemmiyetsiz. bu nehrin yukarı mecrasını teşkil eden Kungez. buzulların erime zamanına rastlıyan' yaz başlangıcında ise yüksektir (Haziranda 600 m3/sn. Kulca çukurluğunu geçtikten sonra İli adını alır. M. (*) Bataklık sahalar ve çamurlu topraklar sahası. Sir Derya'nın deltası Amu Derya'nınkinden daha küçüktür.. Çu ve İli. Buram doğusunda kalan akarsular. Kara Derya ve Narin gibi beslenir.. karlarınki biraz daha fazladır. göçebeler kadar. fakat elenmesinde kâr suyunun da bir payı vardır.kuzeydoğu istikametindeki yüksek dağ sıralan Batı Türkistan'ı Doğu Türkistan'dan ayırdığı gibi. fakat buzulla beslenme devam eder.. Aral denizine yakın kısımda. Batı Türkistan'ın iç deniz ve göllerine giderler. 3-4 ay donar. Batı Türkistan'da olduğu gibi Doğu Türkistan'da da alçak sahalar çöl ve çölleşmeye yüz tutmuş steplerle kaplıdır. bundan dolayı yağış itibariyle çok tekir bölgelerdir. Bununla beraber Balkaş gölüne bilhassa suların fazla olduğu yaz başlangıcında. ovada. 4. George'dan. Kara-muran Gerçem-Derya'dır) çölün güney kenarında Kaybolurlar. Balkaş gölüne dökülen fti'ye gelince. M. .___________ ■ . aynı özellikleri haiz bir takım küçük akarsular da vardır ki bunlar arasında üçü mühimdir: Zerefşan. kavak ağaçları. Çu'nun yaz aylarındaki akımı 60 rn^/sn..dir.32 „ ■ . Taklamakan çölünü geçerek Aksu'nun güneyinde Tarım'a varmaktadır. güneybatı ve kuzeyinde «açok muntazam «r* akarsu şebekesi meydana getirmektedirler. Bu akarsu da. Fakat hâkim olan karışık beslenmedir. diğer taraftan sulama ile akımı gittikçe azalan nehir Amu Deryaya ulaşamadan ovada kaybolur.. Batı Türkistan'ın yukarda bahis mevzuu edilen iki büyük nehrinden başka. daha uzun ve su itibariyle daha zengindir..

Güneyde olduğu gibi. Bu suretle çakıl yığınlarından müteşekkil büyük birikinti konileri meydana geliri Bu çakıl yığınları arasında akarsu. aşağı mecrada yağışın olmayışı. Asya. Kaşkar Derya.'yi bulmasına rağmen nehir. Gerçekten tuzluluk Kumkale açığında binde 33 olduğu halde Edremit körfezinde ve Miidilli adası kıyılarında binde 38. Üstün dağ ile Altın dağ arasındaki yüksek yaylaya geçen bu nehirler. Eğimin kesildiği kısımda yavaşlıyan sel mahiyetindeki akarsular yüklerini bırakırlar. Uzunluğunun 2750 km. okyanuslardan uzaktır. Mısır. geniş bir takım kollara ayrılarak.dir. Suriye ve Türkiye kıyıları arasında yer almaktadır.4* —-------------------------------------------------------------------------------TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK ÜLKELERİNİN COĞRAFYASI ■ 35 Bu nehirlerin hepsi aynı rejim hususiyetlerini haizdir. Bunların üzerinde sular altında kalmış vadiler mevcuttur. Menderes ağzının açığında) oldukça geniştir. Karadeniz ve Marmara birer iç denizdir.5'u bulur. eğimin azlığı ve nihayet kumulların mevcudiyeti dolayısıyla gittikçe zayıflayarak Lop çölünde bir takım kollara (Konca-Derya. Saros körfezinde denizin tabanı güneybatı .. Tarım akarsu sistemi meydana gelir. Fakat ehemmiyetli tuzluluk farkı Biga yarımadası ve Kuzey Ege kıyıları boyunca müşahede edilmektedir. Konca Deryadır. İsrail. Ada itibariyle çok zengin olan ve bundan dolayı eskiden 'Adalar Deniz? denilen Ege denizinde sığ kısımlar (şelf) Anadolu kıyılarında. Akdeniz'in batı kısmında olduğu gibi doğu kısmında da akıntılar vardır. Bundan da anlaşılacağı üzere. Buna karşılık Türkler'in. Lübnan. Yağmurlar az olduğundan ve akarsular kâfi derecede su getirmediğinden tuzluluk fazladır (binde 37-38). havzanın en alçak kısmında akan Tarım'a doğru yönelirler. akarsuların hepsinin akımları buzulların erimesinden meydana gelen sularla beslendikleri için yaz mevsiminde fazla. Şahyar. Orta Asya'nın kapladığı sahanın iç kısmının okyanuslardan uzaklığı 1. buharlaşmanın fazlalığı. B. merkezî kısmının İse 2. Akdeniz'in diğer kesimlerindeki gibi doğu havzasında da buharlaşma şiddetlidir. Havzanın batı ve kuzey kesimlerinden gelen sular sayesinde. Bunların başlıca-ları batıda Yarkent-Derya. Havzanın tabanı çok arızalıdır. Bu suretle sular ovanın kenarındaki vahalara ulaşırlar. Türkler'in yaşadıkları yerler. (Biga ve Gelibolu yarımadaları açığında.500 km. umumiyetle. Kum-Derya yahut Kuruk-Derya) ayrılır ve bu çöl ortasında bataklıklar halinde kaybolur. Ege denizinin orta ve güney kısımlarında tuzluluk miktarı binde 38. Marmara vasıtasıyla Karadeniz'den gelen az tuzlu sular (binde 33) Çanakkale Boğazı açığında yüzeyde yayılır.kuzeydoğu istikametinde uzanan bir çukurla ârızalanmıştır. Lübnan ve Suriye kıyılarım takip eden yüzey akıntısı Türkiye'nin Akdeniz sa- . kıyılarında yaşadıkları Akdeniz.5'tir. kuzeyde Aksu. Afrika ve Avrupa arasında bulunan Akdeniz'in doğu parçası Mısır'la İsrail.500 km. kışın suları tamamen berrak. yazın çamurlu olarak akar. Bu boğazın ağzında bir yelpaze gibi açılan akıntı doğu ve batı Trakya kıyıları boyunca Eğriboz'un kuzey kıyılarına kadar yayılmaktadır. Ayvalık'la izmir arasındaki bölgede. soğuk mevsimde ise ehemmiyetsizdir. batı ve kuzeyde de çevredeki yüksek dağlardan doğan aynı mahiyetteki akarsular. Ovaya civar olan tepeler yağışsız olduğu için bu akarsuların akımlarında herhangi bir artış görülmez. Altın dağın muhtelif yükseklikteki kademelerini dar boğazlar halinde aşarken eğimleri ehemmiyetli olan bir takım selleri de alırlar. Akdeniz'in en derin yerleri bu kısımda bulunmaktadır. kendisine hiçbir kolun katılmayışı.

Doğu çukuru (derinliği 1238 m. takriben Marmara Ereğüsi açığmda 1180 m. de binde 37.5'i bulur. dip akıntıları. Karada görülen vadiler bazı yerlerde deniz altında da devam etmektedir. Kuzey Ege'de Çanakkale boğazından gelen akıntının tesiri altında. Batı Akdeniz'de olduğu gibi doğu Akdeniz'de de saat akrebinin ters yönünde hareket eden bir akıntı sistemi vardır. Güneyi yapı ve yüzey seküleri bakımından kuzeyine benzemez. Karadeniz'den gelen yüzey akıntıları İstanbul BoğazrtJdan çıkarak Marmara'da yelpaze şeklinde yayılırlar ve Çanakkale Boğaz'ına girmek üzere tekrar top-lanırlar. güney ve kuzey kısımları gerek yüzey şekilleri ve gerek yapı bakımından birbirinden çok farklıdır. Karadeniz kıyrlarından Uludağ kölesine kadar az çok derin birtakım çukur sahalarla muhtelif yükseklikte yayla ve dağlar birbirini takip eder. Marmaranın denizaltı seksleri gerçekten dikkat çekicidir. ada ve yanmada bakımından zenginliği ve bilhassa sularının sıcaklık ve tuzluluğu ite Marmara kendine has bir denizdir. Bunlar iki kısımdır: yüzey akımdan. Marmara denizi. Sığ kısımların derin bölgeye nazaran genişliği. Bundan sonra büyük derinliklere kadar. doğu-batı doğrultusunda küçük bir iç denizdir. Bazıları da dobnuşJarfeirrti ovalan meydana getirmiştir: Yenişehir. Bu çukur yerlerin bir kısmı deniz sularının altında kalmış (İzmit ve Gemlik körfezleri gibi) bir kısmımda göller kaplamıştır İznik. Asya ve Avrupa kıtalarının birbirine en fazla yaklaştığı boğazlar bölgesinde. Avrupa'nın güneydoğusunda Balkan ve Anadolu yarımadalarıyta doğu Avrupa yaylaları ve Kafkasya arasında doğu . Bu denizin yüzey suları umumiyetle az tuzludur. Marmara denizini kuzey. Ege denizini Karadeniz'e bağlayan boğazlarla Marmara denizinin bu iki deniz arasında mevcut seviye ve yoğunluk farklarından «eri gelen çok ehemmiyetli su akıntılarına maruz kalacakları tabiîdir.'ye kadar binde 38. Bu derinliğin altında tuzluluk 150 m. 30 m. bu hususiyeti ile de dikkati çekmektedir. Undan sonra süratle artar. Karadeniz. inegöl. iki sırtla. kuzeybatıdan'kuşatan yüzey şekilleri. Çanakkale Boğazı'yle Ege denizinden ayrılan. tepe ve yaylalardan müteşekkil olup vadiler tarafından oldukça derin surette parçalanmıştır. Bu orta çukur. umumiyetle az yüksek dağ. aşağı yukarı aynı değeri muhafaza eder. İstanbul Boğazı vasıtasıyle Karadeniz'den. Ulubat ve Manyas gölleri gibi. doğuda ve güneydoğuda dar ve derin körfezler halinde kıta içerisine fazla girmiş olan Marmara denizi. 10*15 metre derinliğe kadar tuzluluk sabit gibUfcJbinde 22). orta yükseklikte dağ ve yaylalarla çerçevelenmiş olmakla beraber. Bu denizin orta kısmında. Marmara denizinde muayyen bir derinlikten sonra dibe doğru sıcaklık aynı kalmaktadır. Şurada sığ kısım. orta Ege adalan civarında Yunanistan kıyılarını takiben güneye doğru yoluna devam eder.fiillerinde batıya doğru yönelerek Rodos açıklarında Ege denizine girer ve memleketimizin kıyıları boyunca kuzeye doğru çıkar. Batı çukuru (derinliği 1112 m. Kemalpaşa . derinfiğe kadar varan bir çukur mevcuttur. derin yerlere nazaran genişçe bir saha kaplamaktadır.5'a çıkar. bütünüyle. Batı ve Doğu çukurlarından ayrılmaktadır.352 km2'dir.Karacabey ovalan gibi.batı doğrultusunda uzanan .) ise Samanlı dağlarının önündedir.) Ganos dağının açığında. Yüzölçümü 11. Kıtalar arası bir iç deniz durumundaki Akdeniz'in doğuya doğru devamı kabul edilen Marmara denizi.

000 m. sarp. muvakkat bir zaman için. bazen İstanbul boğazına kadar gelirler. Bu kısım bakterilerin husule getirdikleri kükürtlü hidrojen ite zehirlenmiştir.dir. suları tattı bir göl nazarıyla bakılabilir. Böyle kışlarda Tuna ağızlarından. Şiddetli kışlar esnasında Dinyester limanından Dinyeper limanına kadar olan saha. İstanbul boğazından geçerek Karadeniz'e doğru giden bir dip akıntısı vardır. Deniz sathına düşen yıllık . Ağustos ayında havzanın güneydoğu kısmı diğer kısımlarından biraz daha «çaktır. derinden Marmara'dan gelen çok tuzlu sularla beslenmektedir. Bu akıntı. Sinop. Bu denizin büyük ekseni Burgaz'la Poti arasında 1170 km. burası oksijen bakımından zengindir. Ağustos aylarında) 20° ilâ 26° arasındadır. Havzanın kuzey kısmı. Varna ve Burgaz körfezleridir. Bu durumu Karadeniz sularına bazı fizikî ve kimyevî hususiyetler kazandırmıştır. Hattâ Arat denizine. genişliğinde olup esas silsile güneyde. kuzey ve kuzeybatıda geniş sahalar kaplayan az derin bir bölge bulunmaktadır. Karadeniz'e dökülen akarsular ve havzanın yüzeyine düşen bol yağış. Karadeniz'in bir parçası gibi alınan Azak denizinin (yüzölçümü 38. her tarafta dardır. olup pek azı kuytu liman Karakterini haizdir. deniz kenarında bulunmaktadır. Romanya ve Bulgaristan kıyılarından kopan buz parçaları. Alçak yaylalar. altında. Bu derinliğin altında dibe kadar gayet ağır bir artış vardır.000 km2) güney kıyılan İran'a. III. kadar olan yüzey kısım olup. Anadolu kıyılarındaki girintiler irili ufaklı. Denizaltı şekilleriyle kıta şekilleri arasında gayet sıkı bir münasebet vardır. bilhassa Azak deniz) kenarı ile Odesa körfezi etrafında. Karadeniz'de yüzey sularının tuzluluğu okyanuslardaki normal tuzluluğun (binde 35) altındadır. bilhassa güney ve doğu kısımları. bu denizin seviyesini Marmara ve Ege denizinin seviyesinden 50 cm. Yapılan araştırmalara göre. kadar olan ikinci kısım bulunur. Bu hal. Karadeniz'in bati kısmında İstanbul boğazına doğru umumî bir akıntının meydana gelişinin esas sebebidir. Karadeniz.dir. Arat denizininki ise okyanus seviyesinin 83 m. derinlikle artmakta ve dibe yakın yerlerde titrede 7 cm3'ü bulmaktadır. Karadeniz'de girinti ve çıkıntılar azdır. Odesa körfezinde %o 10'dur. Zamanın üçüncü devri sonunda Güneydoğu Avrupa'dan Orta Asya'nın batı kısmına kadar uzanan büyük bir iç denizin parçalan idi. daha ziyade Doğu Avrupa kara ikliminin tesiri altında bulunmaktadır. Karadeniz'den biraz daha büyük olan Hazar denizinin (438. Karadeniz sularının çok mühim bir hususiyeti. Havzanın batısı. Sene içinde derin tabakaların sıcaklığı Karadeniz'in her tarafında 9 derece civarındadır. Karadeniz'in doğu kıyılarını çerçeveleyen Kafkas dağları yüksek. Karadeniz'in dibi.nin altında hemen hemen hissedilmemektedir. 2. kıyılarda derin girinti ve çıkıntılara imkân vermemiştir. dünyanın «n büyük kapalı su sahasıdır.) bu kesimde. Yakın tarihte İki defa (1929 ve 1954 taşlarında) bu hâdise husule gelmiştir. buharlaşmanın nisbeten ehemmiyetsiz oluşunun da payı vardır. İşte bu seviye farkı. Kıtalar içinde yer alan Hazar ve Aral kapalı denizleri vaktiyle büyük bir iç deniz teşkil ederken yakın zamanda birbirinden ayrılmışlardır. 2. Ayancık açıklarındadır. Bundan dolayı da gözle görünmeyen hayvan kümeleri çoktur. •onlardan başka Kafkasya'dan gelen ve buraya dökülen birçok akarsular vardır. Avrupa'nın en büyük nehri olan idil'in (Volga) ayrıca Ural'ın suları buraya dökülmektedir. civarında geniş bir çanak sahasıdır. Buna karşılık ovaların kapladığı saha çok mahduttur. Her iki deniz de pek az tuzludur. yi bulur. Büyük girintiler havzanın batısında Odesa. Karadeniz'in denizaltı şekilleri bazı hususiyetler arzeder. Hazar denizi. İstanbul boğazı vasıtasıyla. Karadeniz'e dökülen büyük akarsuların getirdikleri çok miktarda tatlı sudan ve bizzat denizin yüzeyine düşen yağıştan ileri gelmektedir. havzanın kuzeybatı kısmı ve Azak denizi bir tarafa bırakılacak olursa. Karadeniz'in orta kısmında yüzeyde tuzluluk binde 38'dir.000 km2) bir denizdir. Kırım yarımadasının mühim bir kısmını kaplayan dağlar 150 m. Çok sarp olan kıyı dağların önünde kıyı ovaları mahdut olup başılcala-n Bafra ve Çarşamba birikinti ovalarıdır. çanaktaki su kütlesinin birbirinden esaslı şekilde farklı iki kısımdan meydana gelmiş olmasıdır. Tuzluluğun az oluşunda. Kıtaların içine fazla sokulmuş olması ve okyanusla irtibatının birtakım boğazlar ve iç denizlerle sağlanması. Tuna başta olmak üzere. Güneyde Çoruh nehrinin ağzı ile aşağı Sakarya arasında sıralanan Kuzey Anadolu dağları. Böylelikle birbirinden 250 km. Dış şekli bakımından Karadeniz'in en mühim hususiyetlerinden birisi de ada itibariyle çok fakir oluşudur. Kırım yarımadasının güney kesimi bir tarafa bırakılacak olursa.000 km2) kıyıları daha girintili çıkıntılıdır. Karadeniz'in şimdiye kadar bilinen en derin yeri (2. Yıllık sıcaklık değişmesi 100 m.000 m. az girintili ve çıkıntılı bir kıyı meydana getirmiştir. akıntı ile güneye doğru sürüklenerek. mesafede bulunan bu iki deniz arasındaki seviye farkı 79 m. Kışın Şubat ayında yüzey'idtarmın sıcaklığı Odesa körfezi etrafında 2 M 3 dereceye kadar düşmektedir. batı kıyılan Dağıstan ve Azerbaycan'a. Bu miktar Bulgaristan ve Trakya kıyılarının açığında %o16. Hazar denizi ve Aral denizi. buharlaşma 9e alınan suyu telâfi ettikten başka. Bunların başlıcaları Ereğli.245 m. Birinci kısım kalınlığı 180-200 m. kışın ise. Genişliğine gelince yer yer değişmekle beraber Ereğli ile Odeşa arasında 600 km. orta büyüklükte (yüzölçümü: 420. yüksek dağlarla çevrelenmiştir. alçak bir yaylanın kenarı ite bunun önünde yer yer teşekkül etmiş olan küçük kıyı ovalan tarafından çevrelenmiştir. Karadeniz'in çevresinde yüksek dağlarla yaylalar ehemmiyetti bir yer almaktadır. geniş bir saha kaplamaktadır. Azak denizinde de tuzluluk umumiyetle azdır. Orta iklim kuşağında bulunan Karadeniz yazın Akdeniz âlemine dahil olmakta. Çok soğuk olan senelerde Romanya ve Bulgaris- tan kıyılarının donduğu da olur. Bu zehirli gazın miktarı. Hazar denizinin seviyesi okyanus seviyesinin 26 m. Bunun içinde Kınm ve Anadolu kıyılan arasında aşa--ğı yukarı simetrik bir durumda. Burada yığılarak iki kıyı arasındaki ulaşımı güçleştirirler. Bunun altında kalınlığı 2. Karadeniz'de bütün sene yüzeyle derin kısımlar arasında sıcaklık farkı vardır.TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK ÜLKELERİNİN COĞRAFYASI 37 elips şeklinde. Sığ deniz sahası. Gerçekten Karadeniz. az tuzlu yüzey suları altında. (umumiyetle Ocak ve Şubat aylarında) donar. Karadeniz havzasında yüzey sularının sıcaklığı yazın (Temmuz. Vona ve Polathane'dir. kuzeybatı kıyıları Rusya'ya: doğu kıyılan ise tamamen Türkistan'a aittir. Karadeniz'i bir iç deniz haline getirmiştir. Karadeniz'e dökülen akarsuların akımlarının fazla olduğu ilkbaharda barizdir.200 derinlik eğrisinin çevrelediği en derin bölge bulunmaktadır. uzunluğunda ve SO km. Gerçekten Anadolu'nun yüksek dağlık kenarı ile Kafkaslar'm ve Kırım yarımadasının yanıbaşında büyük derinlikler olduğu halde. kadar yüksekte tutmaktadır. üstündedir.

yağış fcıtarı ortalama olarak 400 mm. .

Burada farkedilmeden denizden çamurluk sahalara geçilmektedir.7'ye düşmüştür) Aral denizi. Hazar'ınkinden daha tatlı. Aral denizinin suları. Bundan dolayı tuzluluk miktarı ehemmiyetsizdir. daha yüksek bir seviye husule getirirler. büyük nehirler ağzında çok ehemmiyetsizdir. Kuzeydoğu köşesinde denize dökülen Emba. Yağış da seviye değişmelerine sebep olan diğer bir âmildir. Türkmenistan kıyılarında tuzluluk nisbeti artmakta ve Karaboğaz körfezinde binde 20'yi bulmaktadır.). Hazar kıyılarının hususiyeti. bir göl olarak kabul edilmektedir.a« TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK ÜLKELERİNİN COĞRAFYASI 39 kadardır. daha yüksekte bulunmaktadır. deltanın başladığı yerden denize kadar olan uzunluğu ise 70 km. Bir çöl sahasında bulunan bu yerde buharlaşma çok şiddetlidir. Yağışın az veya çok oluşuna göre. Güney ve güneybatıdan esen şiddetli rüzgârlar teşekkül etmiş tuzu ve tuzun içinde ölmüş ve katılaşmış balıkları karaya atar. Meselâ Baku'da kuzeydoğu rüzgârları. Tuzluluk. Tuzluluk. Güneyde derinlik artmakta ve 1000 m. İçindeki adalar da (bunların yüzölçümü 2345 km2'dir) dahil olmak üzere alanı kabaca 66. Hazar'ın kuzey kısmında binde 10'dan. Hazar'a dökülen nehirlerin akım değişmeleriyle alâkalı olup. Hazar denizinin seviyesi devamlı olarak değişmektedir. okyanusun umumî seviyesinin altında oluşudur. seviye seneden seneye ağır ağır alçalır yahut yükselir. Hazar'ın denizaltı şekilleri oldukça sadedir. Körfezin nihayetinde kalınlığı 2 metreyi bulan tuz birikimi vardır. rüzgârlarla alâkalıdır.'lik bir fark yardır. Hazar denizi ile en dar kısmı 250 m. Orta kısmında 500 ilâ 800 m. Derinliğin ehemmiyetsiz oluşu (en derin yeri 68 m. Kuzeyde aşağı idî) ovasının devamı gibi kabul edilen ve derinliği 50 m. sene esnasında düzenli veya düzensiz bir surette değişebilir. İdil deltasının cephesi 150 km. olan Karaboğaz körfezi vardır. Yarimadanın güneyinde takriben 15. Düzensiz değişmeler. den az olan bir saha vardır. Bilhassa. kıyı boyunca yayılırlar. Körfez.yi bulmaktadır. Buna karşılık yüzey suları zengin bir hayvan topluluğuna sahiptir. Denizin kuzey kısmına iki büyük nehir dökülmektedir: İdil ve Ural. suyunun ortalama tuzluluğunun azlığı ve kısa devrelerde değişmesi dolayısıyle (ortalama tuzluluk 1870'te binde 12 iken 1905'te binde 10. Tatlı sular. Üst-Yurd bölgesinde yalnız Mankışlak yarımadasında kıyı yüksektir. genişliğinde olan bir boğazla iştirak halindedir. Bunlar Hazar denizinden boğaz vasıtasıyle körfeze giren sularla taşınmakta ve Karaboğaz körfezinin çok fazla tuzlu sularında yaşamayıp ölmektedirler. Tuzluluğun değişmesi her halde. Aral'a dökülen Sir Derya ve Amu Derya . kuzeybatı ve kuzeydoğuda geniş sahalar kaplayan bu yerler tamamiyle çölleşmeye yüz tutmuş bozkırlar (stepler) sahasıdır. Bu hal. en alçak seviyesi ise Şubat'tadır.000 km2 büyüklüğünde ve en derin yeri 13 m. derinlikte küçük bir çukur mevcuttur. seviyesi daha kararsızdır. Fakat güneydoğuda. kadardır. kuzey. Seviye. idi) deltası açığında ise binde 2 den azdır. Aral denizinin atlaslarda "Aral Gölü" diye adlandırılmasının bir sebebi de budur.. Bu derin çanakta Karadeniz'de olduğu gibi hayat yoktur. suları ileri doğru iterek güneybatı rüzgârlarının meydana getirdiği seviyeden 15 cm. kadar içeri sokulmaktadır ve kıyı çizgisi kati olmayıp mevsimden mevsime ve fırtınalarla yer değiştirmektedir. Düzenli değişme bir gölün seviyesinin değişmesine benzetilebilir. ikisi arasında 40 cm. deniz 150 km. en yüksek seviyesi Temmuz'da. Kuzeydoğuda Üst-Yurd yaylasının ön tarafındaki geniş bir saha bataklıklarla denizin birbirine karıştığı kararsız bir yer olup.500 km2'dir ve okyanus seviyesinden 53 m. bunlar kadar ehemmiyetli değildir.

irtifada olup.Van bölümünde kendi adını taşıyan kapalı havzsnın ortasında yar almaktadır.8° sıcaklık müşahede edilmiştir. Tuz gölü. Aral denizinin yüzey suları yazın çok ısınır. Gölü besleyen en mühiıin akarsu ili'dir. aynı zamanda sülfatları ve karbonatları da ihtiva etmektedir.yi bulamamaktadır. Bu suların üç ay kadar donmasına ve Ekim ayından İtibaren gölün kenanmnr karla kaplı olmasına rağmen göt. Orta Asya'nın en büyük gölü olan Balkaş Gölü (takriben 23. Seviyenin yüksek olduğu yıllarda. seviyesi yüksek olan Aral denizinden Hazar denizine doğru aynı yoldan bir akış meydana geldi. en derin yeri 20 m. Eskiden Hazar'la Aral birleştiği zaman bu denizle Hazar denizi arasındaki irtibat bugün terkedilmiş olan Uzboy vadisi üzerindendi. kışın donmaz. Deniz seviyesindsn yüksekliği . bahis konusu dağlardaki buzullardan kaynaklarını alan sularla beslenmektedir. gölün yüzeyi de geniştir. Karadeniz ve Hazar denizi gibi denizler arasında yer almaya lâyıktır.'Hazar denizinin suları gibi. ortada tuzluluğu biraz fazla olan bir saha bırakarak kıyıyı takiben yayılırlar. Çöl ve çölleşmeye yüz tutmuş bozkırlarla kaplı çevresinde topraklar umumiyetle verimsizdir. Suyu. • Aral denizinin suları. Tatlı sular. Fakat bu yüksek sıcaklıklar sathî olup.lfltblr saha kaplayan golün uzunluğu t75 km.000 km2) Batı Türkistan'ın bir parçası olan Kazakistan'ın hudutları içerisinde bulunmaktadır. Yapılan araştırmalar Balkaş'ın hiçbir zaman Aral denizi ile birleşmedîğini meydana çıkarmıştır. kurak bölgedeki büyük bir gölün karakterlerini haiz olmasına rağmen. Ağustos ayında 60 m. Seviye değişiklikleri de ehemmiyetlidir.nehirlerinin taşıdıkları suların akımlarındaki oynamalarla ilgili olsa gerekir. Eriyen buzullar ile beslenen bu nehirde suların bol olduğu mevsim yazdır. Kurak yıllarda seviye alçalır. Yüzeydeki sularda 27. Sıcaklığın dibe doğru azalması hızlıdır. Karadeniz'in merkezî çukuru ve Hazar denizinin derin suları gibi kükürtlü birçok hususlarda. pek fazla derinliğe gitmez. Hazar denizinin seviyesi alçalmaya başladığı zaman. Balık itibariyle fakir olan göt. Van Gölü Doğu Anadolu bölgesinin Yukarı Murat . Gölün ayağı olmadığı halde suları tatlıdır. takriben 6200 km>. Bundan dolayı kurak ve yağışlı senelerin birbirini takip edişi gölün seviyesi ve sahası üzerine hissedilir Surette tesir yapmaktadır. Bazı coğrafyacılar bunu. Beyşehir gölü. derinlikte 4° sıcaklık kaydedilmiştir. yarı tatlı yan tuzlu olan gölde çok miktarda balık vardır. Bunların içinde en ehemrfifyetliter! Van gölü. Ala dağların arasında yer alan Issık Göl. yalnız klorlu değil. derinliği de 702 m. Göl bakımından zengin bir memleket olan Türkiye'de büyük ve küçük bütün göllerin kapladığı saha takriben 9500 km^dir. Bu denizin batı çukuru da. Bundan dolayı "Sıcak GÖT adı verilmektedir. Eğridir gölü ve Marmara bölgesindeki göllerdir. dlf. Marmara denizinin iki misli büyüklüğünde olan bu göl az derin olup. Nitekim 1880 ile 1908 arasında göl seviyesi 3 metre kadar yükselmiş ve yüzeyi de 1/5 kadar genişlemiştir. Bu iki nehrin döküldüğü yerde tuzluluk ehemmiyetsizdir. kıyılarina nüfus çekememîştir. Yıllık seviyenin en yüksek olduğu ay Temmuz'dur. kadar olup en geniş yeri 55 km. Aral gölünün bir ayağı mahiyetinde telâkki etmektedir. 1609 m.

yüzey şekilleri bakımından. Marmara ve Ege kıyılarında göze çarpan girinti ve çıkıntılarına rağmen Akdeniz bölgesinin en kütlevî olanlarından biridir. Avrupa ve Asya kıtalarını birbirine bağladığı gibi boğazlar vasıtasıyla Karadeniz memleketlerini Akdenize ve bu iç denizle de dış âleme bağlamaktadır. şu şekilde hülâsa edilebilir. Meselâ fç Anadolu'da Kayseri etrafındaki yaylalara (ortalama irtifa 1100-1150 m. memleketimizde ne Kuzey Kutbu'na civar olan yerlerdeki iklimler gibi çok soğuk kara iklimleri. Eskİşehir-Kütahya arasındaki yaylalar bölgesinde 800-1000 m. Ortaçağ ve hatta Yeniçağın başına kadar Uzak Doğu'yu. Van Gölü. Kuzey .Türkiye bütünüyle çok büyük bir kısmı dağ ve yaylalardan müteşekkH yüksek bir memlekettir. Trabzon. yer yer değişmektedir: Bu yönde en geniş yeri 75 km. Türkiye'min yüzey şekilleri. yapı aşınma devresinde kenarlarından iyice parçalanmışlardır. hâlen Türkiye. Suların sıcaklığı bakımından Van gölü orta kuşak göllerinin sıcaklık hususiyetlerini haizdir. İzmir gibi ehemmiyetli liman ve şehirler bulunuyordu.). Hatları: ı*Dj* Türkiye. güneyden de çöl kuşağının atmosfer hâdiselerinden müteessir olur. Anadolu yarımadası. meselâ Marmara bölgesinde olduğu gibi.) 2800 m. kışın yüzey epeyce soğur ve hatta tuzluluk nisbetinin az olduğu kıyılarda su donar. bilhassa Orta.ler arasında bulunmaktadır. Gölün sahası mevsimden mevsime ehemmiyetli değişiklikler gösterir. etrafında. Meselâ İstanbul civarında 120-140 m. umumiyetle az derin olan bu göllerin suları tatlıdır. ortalama yüksekliği fazla olan bir memlekettir (1130 metre). Fakat yüzey şekilleri bakımından kenar ve iç kısmında bulunan ovalar da mühim bir yar tutmaktadır (Şekil 11). değişik irtifalardaki mevzii taban seviyelerine göre teşekkül etmiş eski aşınma yüzeyleridir. kadardır. yarımadanın batısını teşkil eden Ege ve Marmara bölgeleri ve Doğu Trakya bölgesi gibi kısımlara ayrılır. Yeniçağdan itibaren deniz ve okyanus yollarının bulunması ve 19. Anadolu'da bir taraftan mesafe diğer taraftan yüksek dağ sıralarının meydana getirdiği mania iç kısmı civar denizlerin tesirinden mahrum etmektedir.Yaylalar iç kısımda. ve Doğu Anadolu'da geniş sahalar kaplamaktadır. Türkiye Coğrafyasının Ana. MeriçErgene havzası bu çerçevenin ortasında kalır.«©-----——----------------------------------------------------------------------TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK ÜLKELERİNİN COĞRAFYASI 41 1646 metre olup. bu bakımdan eşsiz bir coğrafî mevkie sahiptir: Türkiye'nin Yüzey Şekilleri ve Başlıca Bölgeleri s • Türkiye. güneybatıdan kuzeydoğuya doğru uzanmaktadır. Buralarda mevcut olan dağlar ya yaylaların yüksek kıSHTilarıdır. Gölün en derin olduğu yerler güney kesimleridir. Bu sonuncular batıda okluğu gibi doğuda da düğümlenerek Doğu Anadolu yüksek bölgesini meydana getirmiştir. tarihin her devresinde Akdeniz âlemi ile Ortadoğu. yükseklikte. deniz derin körfezler halinde karanın içine doğru sokulmuştur. Avrupa ve Afrika'nın hemen hemen ortasında bulunan Türkiye. Kuzey Anadolu sıradağları. İran'ı ve Mezopotamya'yı Akdeniz'e bu arada Avrupa'ya bağlayan mühim ticaret yolları Osmanlı İmparatorluğumun topraklarından geçiyordu. den hâkim . Türkiye'de deniz seviyesinden az yüksek ovalarla alçak yaylalar nisbeten az. ne de Arap Yarımadası'nda olduğu gibi çok sıcak ve kuru iklimler vardır. kuzeyde Istrancalar. Her ne kadar Türkiyede iklimler.yahutev-velden mevcut olanlara eklenmiş olan volkanik kütlelerdir. Bütünüyle batıdan doğuya doğru yükselen Anadolu yarımadasının iç kısmı geniş bir yayla olup kuzey ve güneyde yüksek dağlarla çevrilmiştir. Karadeniz'in kuzey ve kuzeybatısında yer alan Sovyetler Birliği İle Karadenizde kıyısı olan diğer devletleri Akdeniz ve Ortadoğu'dan ayıran yegâne devlettir. En derin yeri iki metre kadardır. derinliği pek ai olan bir göldür. Bu sonuncular muhtelif irtifalarda görülmektedir. bu ikisi arasında kalan İç Anadolu dağ ve yaylatan. Ergene havzasının kuzey ve kuzeydoğu kenannda 200250 m. buna karşılık yüksek yaylalarla orta yükseklikteki dağlar fazla şaha işgal etmektedir. Ayrıca yüzey şekillerinin umûmi vaziyeti Anadolu'da kara tesirini arttırmaktadır.Güney istikametindeki genişliği. Doğu Anadolu yüksek bölgesi. Marmara bölgesinin bir bölümünü teşkil eden Doğu Trakya. Güney Anadolu sıradağları (Torosiar). en geniş yeri Tatvanla Bendîmahi ağa arasındadır (125 km. İç Anadolu'da muhtelif yüksekliklerde rastlanan bu yayla yüzeyleri muhtemel olarak. Memleketimiz aynı zamanda kuzeyden kutup ve kutba civar bölgelerin. Memleket bütünüyle muhtelif menşeli dağ ve yaylalardan müteşekkildir. Hint ve Çin arasında bir köprü vazifesini görmüştür. Aşınma yüzeylerinin bulundukları sahalar çevreye nazaran daha az parçalandıkları halde çevrede olanlar. Eski Dünya denilen Asya. Ankara -Konya arasındaki 1250 -1400 m. Türkiye. Bu parçalanma Marmara bölgesinde daha fazladır. e Törkiye'nin ikinci büyük gölü olan ve yüzölçümü 1620 km2'yi bulan Tuz Gölü 900 m.4 kadardır. kenarda kalan Türkiye'nin zararına olmuşsa da. Türkiye Akdeniz havzasının doğu ucunda bulunmakla beraber bu havzada hüküm süren bütün meteorolojik hâdiselerin az çok tesiri altında kalır. Anadolu'da kara iklimi özelliği doğuya doğru artmakta ve en büyük değerini Karaköse civarında bulmaktadır. Eskiçağ. Bunlar esas itibarile kırılmalar neticesi teşekkül etmiş olmakla beraber bunda karstik (kalkerin erime hususiyetleriyle ilgili) olayların tesiri de olmuştur. Güneydoğuda Suriye hududu civartnda 400-500 m. batıda Rodop kütlesi ile çerçevelenmiştir. Orta Asya'yı. Hint âlemini. civarında. tuzlu göller grubuna dahildir. İstanbul. GÖKln yüzölçümü 3765 km^dtr. denizlerin kenarından içeri doğru bir kara iklimi özelliği kazanırsa da. 2. Hâkim olan yüzey şekilleri dağlar ve yaylalardır. asrın sonunda Süveyş kanalının açılması. İç Anadolu'nun batı kısmında. Yazın yüzeyde sıcaklık 21°'ye çıkar. Güneydoğu Anadolu. Tuzluluk nisbeti binde 22. Doğubatı istikametinde bir dikdörtgen şeklinde uzanan Türkiye'nin batı cephesi bütünüyle parçalanmış olup. güneyde Ganos ve Korudağ kütlesi. Suğla ve EğridirHoyran gölleri etrafı yüksek dağlarla çevrilmiş çanakların alçak kısımlarını işgal etmektedirler. Fakat Anadolu yarımadasının kuzey ve güney kıyıları fazla parçalanmış değildir. Bundan dolayı çevresinde oturanlarca "deniz' diye adlandırılır. Marmara. Dünyanın en tuzlu göllerinden biri olan bu gölde tuzluluk binde 329dur. Bu mühim kara ticaret yollarının sonunda İskenderun. Kuzey Yarımküresinin orta iklim kuşağında ve bu kuşağın güney kısmında yer almaktadır. Orta Toroslar'ın kuzeybatı kısmında yer alan Beyşehir. 1.

Ovalar.likbir alçak yayla üzerinde yükselmektedirler. bunun güzel bir misâlidir. Diğerleri ehemmiyetli kırıkların meydana getirdikleri dağlarla İç ve Doğu Anadolu'da genç volkanik dağlardır. Orta kuşak Mimler grubuna dâhildir Bununla beraber coğrafî enlemin. 5. Diyarbakır ite Siverek arasında bulunan sahadaki lav yaylaları. Umumiyetle simetrik yapılı bu dağların. Karacadağ'ın etrafında. sıcaklık rejimi bakımından subtropikal kuşak sahasına girmektedir. Türkiye'nin İklimi ı Bilindiği üzere Türkiye 35° 50' ile 42° 06' Kuzey paralelleri arasında bulunan yarı kıta durumunda kütlevî bir Akdeniz yarımadasıdır. Çarşamba ovaları ite Trabzon civarında Değirmendere deltası. bilhassa Toros sistemine dahil dağlarla Neojen yaylalarında geniş sahalar kaplamaktadırlar. bunun güneybatısında bulunan Hasan dağı (3253 m. Bunlar daha ziyade İç Anadolu'da Neojen sahalarında gelişmiştir.Türkiye'de Birinci Zamandan Dördüncü Zaman'a kadar muhtelif yaş ve tabiatta kalker teşekküller vardır. Misâller: Doğu Karadeniz'de Bafra. Memleketimizdeki dağların büyük kısmı Alp sistemine dahildir. Güneydoğu Anadolu'da ve mahdut sahalarda olmak üzere Marmara bölgesinin güneydoğusunda neojen (III. bütünü ite. Ege bölgesinde Bakırçay. bilhassa Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da geniş sahalar kaplayan lay yaylatan da vardır. bunların ön tarafmda uzanan ve akarsularla denizin müşterek faaliyetleri neticesi meydana gelmiş olan taban seviyesi ovalandır. Jura tipinde olanlar. menşe itibariyle birbirinden farklıdır. Memleketimiz. buralarda kara özelliği taşıyan iklim tipleri kendilerini göstermekle beraber. deltalar (Göksu deltası ve daha küçük çaptaki deltalar) ve alçak yaylalar. Ege ve Akdeniz kenar ovaları daha karışık bir menşei hâizdirler. Marmara.» 2936 m^ 1250 m. denizlere yakınlık ve uzaklığı ve yüksekliği tesiriyle birbirinden az çok farklı iklim tipleri ayırt edilebilir. Gerçekten bu ovaların bir çoğu çöküntü havzalarının birikinti tabanlarıyla. denizlerden uzaktık ve yükseklik tesiriyle yıllık sıcaklık farkı ehemmiyetli. Doğu Anadolu'da.42--------------------------------------------------------------------------------TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK ÜLKELERİNİN COĞRAFYASI_____________________________________________ 43 olan Erciyes. İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu iklimleri Doğu Anadolu ikliminden farklıdır. bilhassa yaz devresinde. Ge diz. 3. Zamanın ikinci devri) teşekkülâtını hâvi sahalarda görülmektedir. Türkiye'deki yaylaların büyük b» kısmı aşınmadan meydana gel* mistir. 4. kuzey ve güney kısmında hâkim bir rot oynayan dağların büyük kısmı kıvrılma dağları olup karışık bir yapıyı hâizdir. Buna karşılık bünye düzlükleri mahduttur.) Melendız dağlan {batıdan doğuya doğru 2727 m.Memleketimizin diğer yerlerinde mevcut olmakla beraber. Kuzey Anadolu kenar ovaları umumiyette irili ufaklı deltalardır. Şöyle ki İç Anadolu ite Güneydoğu Anadolu'da bozkır iklimleri (Güneydoğuda çöle mütemayil step iklimi) hakim olduğu halde. kışları şid- . Buna karşılık Türkiye'nin Karadeniz kıyılarında her mevsimi yağışlı olan bir iklim vardır. çeşitli aşındırma vetirelerinin faaliyeti neticesi meydana gelmiş muhtelif yaş ve tabiatta yüzey şekillerini ihtiva eden bir memlekettir. Görülüyor ki Türkiye. Bunlar. Küçük ve Büyük Menderes deltaları. Akdeniz'de Göksu deltası. Ayrıca. Yarımadanın iç kısımlarına gelince. Meselâ yarımadanın güney kıyılarındaki ovalarla (Çukurova ve bununla Fethiye körfezi arasında kalan küçük çaptaki ovalar). memleketin her tarafında.

Sıcaklığın Dağılışı: Türkiye'de yıllık ortalama sıcaklıkların değeri güneyden kuzeye ve güneybatıdan . Karadeniz ktyrfsrına. Her mevsimi yağışlı olan Doğu Karadeniz bölgesinde ise % 20'yi bulmaktadır. Basınç ve Rüzgârlar: Türkiye. Erzurum'da 120 gündür. bazı bölgelerde (Marmara bölgesi. kar uzun müddet toprağı örter. iç Anadolu'ya gelince burada yağış âzamisi ilkbahar ve kışa isabet eder (Ankara'da ilkbahar yağışları % 36. rüzgâr. Ankara civarında 16°. Bunların tesiri yalnız buharlaşma sahaları olmak dolayısıyla değil. Buna karşılık Trakya'nın kuzeydoğusundaki Istranca dağları bu yönden esen nemli rüzgarların Ergene havzasına girmesini kısmen önlerler. nemli rüzgârları tutarak bunların içindeki su buharının büyük kısmı. Batı ve bilhassa Güney Anadolu kıyılarında kar pek seyrek yağar. Bunda iç kanun çevredeki denizlerden daha soğuk olmasının tesiri vardır. Kar. Anadolu'nun iç kısmındaki dağlar da civar ovalardan daha fazla yağışlıdır. bilhassa Doğu Anadolu'da. İç Anadolu ile Doğu Anadolu'da soğuk mevsimdeki yağış o kadar ehemmiyetli değildir. onlara meydan veren iklim unsurlarını (sıcaklık. Marmara kıyılanna nisbetle daha fazla yağar (15 günün üstünde). Bunun gibi Türkiye'yi geniş bir saha üzerinde kuzey. ılık sahalar olduğundan hava kütlelerini kararsız bir hale getirmektedirler. erir. Yaz yağmurlarının hakan olduğu bölge Kars -Ardahan yaylalarıdır (Kars'ta yıllık ortalama yağışın % 36'sı yaz yağışlarıdır). Meselâ Antalya'da bazı seneler kar yağar. kenar bölgelerde yağışın fazla olmasının âmilleridir. Türkiye'de soğuk mevsimi temsil eden Ocak ayında ortalama sıcaklık umumi yetle güneyden kuzeye ve kıyılardan içerlere doğru gittikçe azalmaktadır. Kars-Erzurum-Karaköse üçgeni içinde kalan yaylalarda ortalama sıcaklık. Akdeniz ikliminin hâkim olduğu Güney Anadolu kıyı bölgesiyle Ege'de ve bu iklimin bozulmuş bir şekli olan Suriye ikliminin yayılış sahası içine giren Güney Anadolu'da kuraktır. Bunun gibi kıyılardan içeri doğru gidildikçe de ortalama karla örtülü günler sayısının artmakta olduğu görülür. Dağlık sahalarda 1 m. Türkiye'de yağışın dağılışında en önemli unsur yüzey şekilleridir. basınç. Bolu etrafında 14° dir. ortalama olarak. kışın tamamı ve ilkbaharın bir kısmı) sıcak mevsimden daha yağışlıdır. Kuzey ve güneyde yüksek kenar dağları. Bununla beraber yıllık ortalama sıcaklıkların dağılışında. ortalama olarak Marmara kıyrlarmdaktnJn üstündedir. Türkiye'nin en sıcak yerleri güneydoğu ve güney kısmıdır: 18° ve daha fazla. coğrafî mevkii itibariyle kuzey ve kuzeybatısındaki soğuk hava kütleleriyte. Bunu Ege kıyılarıyla Marmara denizi kıyıları. kış yağışları % 28'dir). toprak üzerinde fazla kalamaz. Güney Anadolu'da olduğu gibi. fakat aynı zamanda batıdan doğuya doğru yer değiştiren gezici alçak basınçların geçiş yeri olmaları ve nihayet bizzat bu denizlerin sıcaklık bakımından müsait kısımlarının mevzii alçak basınçların teşekkülüne imkân vermeleri dolayısıyledir. Bu husus coğrafî enlemin tesiri dolayısıyledir. bu ayda. hatta geçmektedir. fakat karın toprak üzerinde kaldığı müddet bir günü bulmaz. Burada en yağışlı mevsim sonbahardır (% 35). Doğu Anadolu) kar yağışlıdır. bilhassa kış. ortalama olarak.44 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK ÜLKELERİNİN COĞRAFYASI 45 deiti geçen ve karın toprak üzerinde kalma süresi uzun kara özeliiği taşıyan bir iklim vardır. En soğuk yerler Doğu Anadolu yaylaları olup buralarda ortalama sıcaklık 46°. Diyarbakır'da ise % 2'dir. Temmuz başında ortala ma sıcaklıkların dağılışında denizlerden uzaklığın ve etrafı yüksek yayla ve dağlar la çevrilmiş çukur sahaların oynadığı rol çok büyüktür. Memleketimizin hemen her tarafında soğuk mevsim (sonbaharın bir kısmı. 0° nin altındadır. Fakat . Yağan karın toprak üzerinde katma müddeti coğrafî âmillerin (iklim ve yüzey şekilleri) etkisi altındadır. güneyinde bulunan sıcak hava kütlelerinin tesiri altındadır. Edirne'de 19 gün kadar. iç Anadolu'da 22 ve 29 derece olan sıcaklık. sıcaklık uzun zaman sıfır derecenin aJtina inmediğinden. kara ve denizlerin dağılışı ite irtifaın da büyük rolü vardır. umumiyetle.den fazla olan yağış meselâ Kuzey Anadolu dağlarıyla. Memleketimizde soğuk mevsim. Gerçekten Antalya ve izmir'de yıllık ortalama yağış tutarında yaz mevsiminin payı ancak % 3. ehemmiyetli dirsekler meydana getirmeksizin iç tarafa doğru sokulmaktadırlar) nemli rüzgârlar içerilere kadar girdikleri gibi Ege denizinden geçen gezici alçak basınçlar da bu olukların uzandıkları sahada iç taraflara kadar tesirlerini hissettirirler. kara kütlelerine göre. iç tarafın zararına yağış halinde bırakırlar. En so ğuk yerler kütlevî bir yarımada olan Anadolu'nun iç kısmı ve bilhassa Doğu Anado lu yaylalarıdır. iç tasım güney ve güneybatıdan gelen nemfi ve ılık rüzgârların ve kısmen de Boğazlardan geçen gezici alçak basınçların tesiri altındadır. çevrede iç taraftan daha çoktur. Buna karşılık Ege bölgesi. Lüleburgaz'da 12 gün. Türkiye'de iklim tiplerini ayrı ayrı ele aftp incelemeden evvel. İskenderun körfezi çevresinde ve Güneydoğu Anadolu'da 20° olan yıllık ortalama sıcaklık Göller çevresinde 17°. 11 gün kadardır. Yaz mevsimi. iç kısımlarda. Trakya'nın güneybatı kısmındaki dağlar. Marmara bölgesine doğru yaz yağmurlarının payı artmaktadır (istanbul'da % 13. Marmara havzasında karla örtülü günlerin sayısı. yağış) kısaca gözden geçirmek faydalı olacaktır. Bütün bunlar. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları takip etmektedir.kuzeydoğuya doğru azalmaktadır. Kuzeye doğru ç*ridıkça karla örtülü günlerin sayısı artmaktadır. İzmir'e de senede birkaç gün düşen kar. İç Anadolu'da karb günler sayısının artışı Üzerine tesir eden unsur sıcaklıktır. yer yer 2 metreyi bulmakta. Diğer taraftan Türkiye'yi çeviren denizler. güneydoğuya doğru artmakta ve bu bölgede 32 ile 34 dereceyi bulmaktadır. yüksek bir dağ sırası teşkil etmediğinden. Yarı kara özelliği taşıyan Trakya'nın tç kısmında bu müddet. Bu hal. Sivas'ta 71. Memleketimizde rüzgâr istikametleri her mevsimde değişik olmakla beraber. kış mevsiminde daha ziyade Anadolu'nun iç kısmından kenarlara doğrudur. Meselâ karta örtülü günler sayısı. j^Sh Yağışın Dağılışı ve Yağış Rejimleri: Yıllık Ortalama yağış miktarı. Fakat sıcaklık düşük olduğu için. Toroslarda. iç Anadolu. Eskişehir havalisinde 15°. yüzey şekillerinin hususiyeti dolayısıyla (bilindiği üzere bu bölgede batı-doğu istikametinde uzanan geniş vadiler. Edirne'de % 20). Sıcak mevisimi temsil eden Temmuz ayında or talama sıcaklık umumiyetle kıyılardan iç kısımlara doğru artar: Ege kıyılarında 25° ilâ 27° olan ortalama sıcaktık. yüksek dağlar hariç. hatta bölgenin büyük bir kısmında 4°'nin altındadır. güney ve batıdan çeviren ılık denizlerin tesiri de ehemmiyetlidir. denizin tesiri hissedilmediğinden dola yı artmaktadır. Batı Karadeniz. yağışın dağılışında yüzey şekillerinin büyük tesiri olduğunu göstermektedir. Çorlu'da 13 gün. Kayseri'de 40. Güney Anadolu da Kuzey Anadolu gibidir.

. Küçük ve Büyük Menderes vadileri) bu iklimin içerilere doğru yayılmasını kolaylaştırırlar. Bitki örtüşü bunu açıkça göstermektedir. bütünüyle Akdeniz yağış rejimine ben-zerse de. Urfa 452 mm. Gerçekten bu mevsimde kuzey yarım küresinde subtropikal yüksek basınç (Asorlar yüksek basıncı) sahasırtf genişleterek Avrupa'da Karpatlar'a kadar uzanır. Yağış. yazlar sıcaktır. Bunlar kuzeyden esen serin rüzgârlara engel olurlar. Güneydoğu Anadolu yaylaları çoğunlukla bozkırdır. Afganistan ve İran yaylasının doğuşudur). İç Anadolu'da yaz mevsimi umumiyetle kurak. İç kısımlarda görülen ve bitki örtüsü olarak bozkırın yaygın olduğu bu sahalardaki iklime umumiyetle bozkır iklimi denilmektedir. Adana'da ise bu fark ancak 18. kışlar yağıştı ve ılık geçer Bu iMiffl memleketimizin Akdente Kıyılarıyla Ege bölgesinde ve yazların kurak geçtiği yıllarda. Bunfardah Akdeniz ikliminde umumiyetle yazlar sıcak ve kurak. bilhassa yaz mevsiminde.. Yaz mevsiminde Türkiye üzerinde ve etrafında basıncın dağılışı kışa nazaran daha murrtazamdır. Güneydoğu Anadolu yaylalarında kışlar. Konya'da en soğuk ayın ortalamasıyla en sıcak ayın ortalaması arasındaki fark 24. Kıyıya paralel olan Toros dağları Akdeniz ikliminin iç kısma yayılmasına bir engel olduğu halde Ege bölgesinde kıyıya dik olarak açılan büyük vadiler. Batı Pakistan. Her ne kadar İç Anadolu ve Do- . Yağıştan daha mühim olan. İç Anadolu'da olduğu kadar soğuk olmadığı gibi yazlar da çok sıcaktır. Bölgenin güney ve güneydoğu kısmında batı-doğu istikametinde uzanan ve karaların içine doğru iyice sokulmuş bulunan körfezler (Gemlik ve İzmit körfezleri) bu iklimin tesirini içerilere kadar götürürler. bilhassa sıcaklık ve yağışın yfHik seyri bakımından çeşitli Mm tipleri vardtr. izmir'de denizden karaya doğru esen labat bunlardan biridir. Türkiye'nin İklim Bölgeleri s Memleketimizde. burada yağış daha azdır. kısmen Marmara bölgesinde görülür. yükseklik.5°'dîr. Güneydoğu Anadolu yaylalarında ise göze çarpar bir yaz kuraklığı vardır. Yağış rejimi bakımından Güneydoğu Anadolu bölgesi. Şu halde rüzgârın umumi istikameti memleketimiz -Türerinde kuzeybatıdandır. Bu iklime misâl olarak Ege bölgesinde İzmir. Urfa ve Mardin'de en soğuk ayın ortalaması ite en sıcak ayın ortalaması arasındaki fark 26°'yi geçmektedir. Buralarda sıcaklık ve yağışın yıllık dağılışı değişikliğe uğrar. Ayrıca Karadeniz ve Akdeniz tayı bölgelerinde de deniz ve kara meltemlerfevardır. İç Anadolu'da kışlar soğuk. iklimi Toroslar ve doğuda Amanoslar dolayısıyla içerilere sokulamaz. Buna mukabil çok sıcak olan Ön Asya bir alçak basınç sahasıdır (Alçak basıncın merkezî kısmı. soğuk mevsim yağışlı olmakla beraber yağış âzamisi ilkbahara rastlar (Ankara ve Sivas'ta en yağışlı ay Mayıs'tır).46-----------------------------------------------------------------------------------TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK ÜLKELERİNİN COĞRAFYASI 47 Anadolu'yu çevreleyen denizler ve karalar üzerinde basınçlar sabit olmadığından rüzgâr istikametleri de bunlarla alâkalı olarak sık sık değişir.3 derecedir. Dağ sıralarının uzanışı da bur» yardım eder. umumiyetle Akdeniz kıyı bölgesindekinden azdır: Diyarbakır 487 mm. kıyı dağları ve denizden uzaklık dolayısıyla kara özelliğinin artmasıdır. Bunlardan başka memleketimizde. kara ve deniz meltemleri vardır. Anadolu'nun güney kıyı kuşağında hüküm süren Akdeniz. Akdeniz bölgesinde ise Antalya ve Adana gösterilebilir. Manisa ve Aydın. Marmara bölgesinde bu iklimin yayılışı dağlarla ilgilidir. Gediz. (Bakırçay.

Doğu. Ormarun 1000-1200 m.ye kadar olan aft kamı daha ziyade gürgen. Bitki Örtüsü: Türkiye'de iklim tipinin mâhiyeti ne olursa olsun esas bitiri örtüsü ormandır.0°). İstanbul'da yaz mevsimi.5 dereceyi bulur. kaym. Güneydoğu'nun alçak yaylaları yazın çok sıcak (Diyarbakır ve Urfa'nın Temmuz ortalaması 30°'nin üstünde) ve kışlar ise serindir (Diyarbakır'ın Ocak ortalaması 1. İç Anadolu'da olduğu gibi kuraklıktan zarar görmezler. Trakya'da kıyılardan içeri doğru gidildikçe Akdeniz ve Karadeniz Mim tipleri bozulmakta. Eğer orman bugün her tarafta görülmûyorsa bunun sebebi tahribe uğramış olmasıdır. Dağların kuzey yamacında nem seven ormanlar bulunur. Fakat Marmara'nın doğusunda İzmit'teki gibi en yağışlı mevsim kıştır.2°. Güneydoğu'da azamî kışa isabet ettiği halde.ye kadar çıkar. kestane gibi yapraklannı döken ağaçlardan. Bunun üstünde kalan sahalarda yerini otluklara bırakır. meşe. Tahribe uğramayan yerlerde orman.2°. bütün mevsimleri ılık geçen bir iktnrı tipi vardır. Eski bir iskân sahası olan Anadolu'da ormanlar. Her mevsimi az çok yağışlı olan bu yaylalarda bozkır kaybolur. üst kısmı ise umumiyetle iğne yapraklı ağaçlardan (köknar. Örmenin şu yahut bu sebepten tahrip edildiği yerlerde maki (yaz kış yeşB kalan çahlık) ve iç kısımlarda bozkırlar meydana gelmiştir. EcKrne'de yıllık sıcaklık farkı 22. Erzurum'un ise -8. Bursa'da da durum böyledir.6°'dir. ladin) müteşekkildir. Bol yağışlı Karadeniz bölgesinin kıyı dağları ormanlarla kaplıdır. fakat kurak değildir. Bölgedeki dağların daha yağışlı kuzey yamaçlarında orman güney yamaçlarında olduğundan 8ik*r. diğer mevsimlerden daha az yağışlı. Mar- . Kocaeli dağlan ile Samanlı dağlannın mahfuz yerlerinde zeytin yetişebilmektedir. Yağışın yıllık dağılışı da farklıdır. buralarda Akdeniz iklim»* hatırlatan mevzii iklim tipleri yaratmıştır. kuzeydoğuya doğru ise yaz başlangıcı yağmurları hâkim otur (Kars'da en yağışlı aylar Mayıs ve Haziran'dır). İç Anadolu'da ve Doğuda ilkbahar yağmurları. Topraklarımızın % 13. güneydoğu ve İç Anadolu ile Trakya'nın iç kısmının çıplaklığı bu şekilde izah edilmektedir.deniz seviyesinden başlar ve takriben 2000 m. Her üç bölgenin iklimi de kara hususiyeti taşımasına rağmen en sıcak ve en soğuk aylar birbirinden farklıdır.5° ve Urfa'nınki 5. Sivas'ın -4. Kars ve Ardahan yaylalarında yaz mevsimi yağışlı olduğu için ot cinsinden bitkiler. Buna karşılık İç Anadolu'da Konya'nın Ocak Ortalaması -1. denize yakınlık dolayısıyle. Bunda bölgenin kuzeye açık oluşunun tesW vardır. bunların yerini kara özelliği taşıyan iklim tipi atmaktadır. sarıçam. hâkim bitki örtüsü ise de bu üç bölgede iklimi teşkil eden unsurların özellikleri aynı değildir. Şile'de sonbahara isabet etmekle beraber kış yağışlarının nisbeti de yüksektir. Marmara bölgesinde kışlar oldukça soğuk geçer. Bununla beraber İzmit ve Gemlik körfezlerinin kuzeyden dağlarla soğuk rüzgârlara karşı kapalı oluşu.ğu Anadolu'nun alçak kısımlarında (etrafı yüksek dağ ve yaylalarla çevrilmiş havzalarla alçak yaylalarda) ve Güneydoğu Anadolu'nun alçak yaylalarında bozkır. Fakat batıya doğru gidildikçe Akdeniz'in tesiri göze çarpmaktadır.5'i kadarını kaplayan ormanlar (çalılıklar ve maki dahil) memleketin çeşitli bölgelerine dağıtmış bulunmaktadır. nesiller boyunca yakacak temini ve tarta elde etmek için tahrip edilmiştir. Burada yaz aylarının ortalama sıcaklıkları 20 dereceyi bulmaz. Kuzey Anadolu bölgesinde yağış âzamisi sonbaharda olmak üzere her mevsimi yağışlı. Karadeniz bölgesinde batıya doğru gidildikçe yağış âzamisi sonbahardan kışa doğru kaymaktadır.

meşe ve gürgen karışığı ormanlarla kaplıdır. Balkan harbinden sonraki göçler Türk nüfusunun azalmasına yol açtı. Ek. yüksek kısımları dışında Uludağ. dağlık kütleler ve havzalar halinde parçalanmış bir bölgedir. dağınık olarak birçok yerlerde bulunuyorlardı.Balkan Yarımadası'nda Türktar'tn oturduktan yerleri gösterir harita. Orman. yumuşak Neojen havzalarında geniş vadiler. m Zİ rf 4 İ 1 1 1-1 \0.. S.4»--------------------------------------------------------------------------------TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK ÜLKELERİNİN COĞRAFYASI 49 mara bölgesinde de orta yükseklikteki dağlarla (Istranca dağları. Şekil 19. ara yerlerdeki sert taşlardan meydana gelmiş eşiklerde de dar ve derin boğazlar açmıştır. 1912-1913 harbine kadar. Doğu ve Kuzeydoğu Bulgaristan bugün de Türkleri'n topluca yaşadığı bölgelerdir. T. Büyük bir kısmının sularını Vardar ve kolları boşaltır. H. yağış sütunlarla gösterilmiştir.. Bununla beraber imparatorluğun bir parçası olan Balkanlar'da. \ . Kocaeli dağları ve Samanlı dağlan). Balkanlara hükmeden Türkler yarımadanın üç bölgesine yerleştiler. batı-doğu istikametinde uzanan oluklar boyunca içerlere kadar sokulmaktadır. İstiklâl Savaşı ve İkinci Dünya Harbi'nden sonraki mübadele ve göçler bunu takip etti. Buraları Makedonya. K. M.Üsküp'ün iklim diyagramı. Doğu-Kuzeydoğu Bulgaristan ve Trakya'dır. Balkan Yarımadasında Türkler'in Bulundukları Yerlerin Coğrafyasının Ana Hatları: TörfSfer 1389'dsKosova meydan muharebesini kazandıktan sonra adalarla Dalmaçya kıyılarındaki şehirler ve kuzeybatıda Hırvatistan'ın Slovenya ve dağlık böl- t ÜSKÜP 1 / 133- 24- * \ İ mm. Üsküp havza- Şekil 12 . Makedonya. gesi hâriç. M. Bat Trakya. 50 -20 10 ■ 4İ E. . N. Ege'de. bütün yarımadaya hâkim oldular. kayın. Sıcaklık kesik çizgi ile. A. Bölgeyi başından sonuna kadar boyuna kateden Vardar nehri. Dağ sıralarının yüksek kısımları ile iç kesimlerinde ise çam ormanları görülür. Bugün Balkanlar'da muhtelif yerlerdeki Türk azınlığı büyük kayıplara uğramıştır. M° \ V r-ı -50 -40 n \ ^. A. Yapı ve yüzey şekilleri bakımından Batı Anadolu'ya benzeyen Makedonya. Ege ve Akdeniz bölgelerinin hâkim bitki örtüsü yine ormandır.

Bu adim şartlarına tekabül eden bitki örtüsü ormandır.5 'fi I l. Bu miktar daha güneyde. Halen 270 kilometre karelik bir saha kaplayan Ohri göiünün en derin yeri 280 m. M. Bu da bölgenin güney kısmında Akdeniz tesirinin ehemmiyetli okluğunu göstermektedir. Doğu Makedonya'da Vardar vadisi boyunca daha barizdir. yağış sütunlarla gösterilmiştir. Makedonya'da dağlık kütlelerin yönü ve yüksekliği Akdeniz ikliminin tesirlerini azalttığından Yunan Makedonyası'ndaki iklime nazaran. Tikveşln güneydoğusunda Demirkapı'da dar bir boğaz içinde akmaktadır. Bölgenin en büyük çukurluğu Manastır-Pirlepe olup 1000 kilometre karelik bir alan kaplamaktadır. yağış sütunlarla gösterilmiştir. Y*k yağış miktarı 450 mm. sahaların bazıları göllerle kaplıdır. hâlen bölgenin ancak % 0tmu teşkil eder.dir. aşağılarda yapraklarını döken ağaçlar. . T. Bunun güney kısmında yılhk yağış miktarı 400 mm. kadardır. Presba gölünün derinliği 25 metredir. kara özelliği hâkim bir iklim vardır.tm. civarında ofup bunun ancak %'15'i yazın düşer (Şekil 14). oivanndadır {Şekil 13). sert satire °c 2724- SELANİK 21 -181512' 9? " 6 3- / • / İfifi l/n Ü \ i mm. kestanelikler geniş bir saha kaplamaktadır. Yüksek kısımlarda Dördüncü Zamandaki mevzii buzulların izleri görülür. A. Makedonya gibi Batı Trakya'nın da büyük kısmı eski sahrelerden müteşekkildir. Üsküp'te yıllık sıcaklık farkı ehem miyetiidir. A S. Yalnız orman örtüsü çeşitli tahribtere uğradığından. Bu tesir. Aradaki çukur alanlar çöküntüler neticesi meydana gelmiştir. Muhtelif irtifalarda olan çukur.) çevrelenmiştir. olan yaylalar ve bunlar üzerinde yükselen sırtlarla (2000-2500 m. Ohri gölü (695 m.Selânik'in iklim diyagramı. Sıcaklık kesik çizgi ila. \nn ° -40 . Şekil IS. Yüksek tasımlarda çamlar. Ek K. Bunlar tesviye edildikten sonra birçok defalar menşei dahili hareketlerle yükselmişler ve kırılmışlardır.. Manastır'da 674 mm. r n •20 ■10 y "30 M.50 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK ÜLKELERİNİN COĞRAFYASI •1 stnda geniş öten Vardar vadisi. Batı-doğu doğrultusunda yer yer 45-50 km. Doğu Makedonya'da maki ancak Vardar vadisi boyunca kuzeye doğru çıkmaktadır. n N. £. Farklı aşınmalar neticesi.) bunların en önemlisidir. Boğazın uzunluğu 19 km. Şekil f 4> Manasttr'ın Mim diyagramı. bunlar arasında ete. H. Sıcaklık kesik çizgi ile. Presba çukurluğunun çok mahiri bir parçası da kendi adını taşıyan göl tarafından işgal edilmiştir. Kink yerleri Üçüncü Zamanın ikinci yansı ve Dördüncü Zamana ait göllerin depoiartyia dolmuştur. genişliğinde olan Üsküp-Tikveş Neojen havzası ortalama irttfalı 1600-1800 m. Batı Makedonya'da yukarı Vardar bölgesindeki billurî kütleler bu akarsu ve kolları tarafından parçalanmıştır.

Geographie des Balkans (Que sais-je serisi) 1965.ye kadar alçalmaktadır. İstanbul 1973. Rodop dağları Balkan yarımadasının en yüksek kısımlarını ihtiva etmektedir. Ege ufuklarını kapamaktadır. Blanc. Grena/d. A. Juies. Ffiibe" de yıllık sıcaklık farkı 84°'dir. s. Darkot.. (Que sais-je serisi). Eserde Türk Dünyasının muhtelif bölgelerine ait iklim bilgisi vardır. Fasikül I ve II. Türkiye iktisadi coğrafyası. I. Hann. Tanoğlu. kıta içinde olmasına rağmen yaz mevsimi de Akdeniz ikimi karakterini hâizdir. Chataigneau. İstanbul 1938. lAsie russe. Tanoğlu. s. Paris 1929.6° ve 24.575. Yves. Mediterranee Peninsutes Mediterraneennes. Yıllık yağış ortalaması 535 mm. Kuzey ve bilhassa güneyde Rodoplar'la çevrilmiş olan Yukarı Meriç havzası fazla yağış almaz.Rosinski. yüksek yerler otlarla kaplıdır. Cilt l-ll (Introduction aux etudes de Geographie} 1953-1956. batı-doğu istikametinde uzanan yüksek bir dağdır. . Zentral . Struma ile Aşağı Meriç arasında. Kütlenin kuzey. George. Havzada ilkbahar ılık. 1914.Anger. kuzeybatı-güneydoğu istikametinde takriben 200 km. pays Balkaniques. Jeomorfolojinin Prensipleri. P. Tatarpazarcığı ile Türkiye hududu arasında 100 m. Ocak ve Temmuz ortalama sıcaklıkları 0. Cilt VI. Etals de la Baltiçue Russie.S. Denizin yakınlığı dolayısıyla dağın iklimi sert değildir. Ali. Bu havzaların tabanları sonradan dolarak. Pierre. (Geographie Üniverselle. 1967. Bontervvetc.. Georg . Handbuch der Klimatologie. İstanbul 1972. Vadi. kuzeydoğu ve güney kenarları dar ve derin vadilerle parçalanmış olduğu halde. 2. 360.267-319.S. 1934. Jean. Ahmet. kışlar oldukça sert geçer. Nordasien. Sredna Gora ile Rodoplar arasında batı-doğu.52 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK ÜLKELERİNİN COĞRAFYASI_____________________________________________93 terden meydana gelmiş olan havzaların çerçeveleri yüksekte kalmış ve yumuşak sahreierden ibaret oldukları için iç havzalar. cilt VIK. beşerîve ekonomik bilgi ve geniş bibliyografya vardır. (Geographie Üniverselle. Nouvelle Geographie Üniverselle. Oldukça yağışlı olan kütlede etekler ormanlarla. Deniz seviyesinden 160 metre yükseklikte olan Rlibe'de yaz mevsimi sıcak (Temmuz ortalaması 23. uzunluğundaki Yukarı Meriç oluğunun tabanı. 1911. (Geographie Üniverselle}. s.. BİBLİYOGRAFYA Almeida. Paris 1932. Bisee. J. Bulgaristan'a. c. Ardel. Der Grosse Bertelsmann Weltatlas. IV. Bir çoğu da kenarda bataklıklara meydan vermiştir. 211-244. . İstanbul 1968. istanbul 1968 ve 1971. Orbis Koleksiyonu (Orta Asya'ya taalluk eden bahisler). Duran. Rodop dağının üst kısmı ile kenarları arasında esaslı fark vardır. Pierre . VVoeikof. 1961.. s. Andre. s. dir. ovalan meydana getirmişlerdir. 305-573. 313-326. Esas itibariyle eski bir kütle olan Rodop. 1962. Ziraat Hayatı. Geographie de la Population.6°'yi geçmez. Camena.5°).Schultg. 2500 metrenin üstünde buzul gölleri vardır.Sion. alçak kısımları teşkil etmişlerdir. Besim.Dresch. . Cilt t ve II. A VVegener. Büyük Atlas. Ali. Reetus. George. (Musulla Tepesi 2930 m). P. 235-377. Le Turkestan Russe. Ardel. H. La Mediterranö et le Moyen orient. s. Faik Sabri. Armand Colin). b.und Ostasien. Armand Colin). Brrot. üst kısmı aşınma yüzeylerinden meydana gelmiştir.. Her mevsim yağışlı olmakla beraber âzamisi ilkbahara rastlar. K. The 77mes Atlas of The World. 1881. İktisadi Coğrafya. 1958-59. Enerji Kaynaklan İstanbul 1971. Kısım. (Handbuch der Geographischen VVİssenschaft). Fernand.jşonbahar oldukça sıcak geçer.8. Atlaslar: a. H. Ahmet Klimatoloji (Genişletilmiş üçüncü baskı). m . 395 .R. Rila ve Pirin kütlelerinde yarımadanın en yüksek tepeleri bulunmaktadır. Bu eserde Sovyetler Birliğinin bütününe ait tabiî. Haute Asie.

Başka bir ifadeyle Türkiye'ye komşu olan (veya olmayan) ülkelerde yaşayan Türk soyundan toplulukların toplam nüfusu neredeyse Türkiye'dekilerden iki katı fazladır. Değişik ülkelerde yaşayan Türk topluluklarının nüfusları hakkında sıhhatli bilgi almak mümkün olmamakla beraber dünyadaki Türklerin sayısının 150 milyonu geçtiğini tahmin etmekteyiz. (kincisini ise siyasî bağımsızlığa sahip olmayan veya bulundukları ülkede azınlık durumunda olanlar teşkil eder. Bu çalışmada resmî belgelerin bulunamadığı hallerde tarihî tahminlere dayanmak zorunda kaldık. Dünya demografik tablosu doğum ve ölümlerle etkilenmeyip . Demografi XX.. coğrafî ve siyasi şartların yarattığı farklılıklar gösterirler. yaptıkları takdirde de azınlıklar hakkında bilgi vermemeleri dünya Türk nüfusunu tespitte araştırmacıları hayli çıkmazlara götürmektedir. Bağımsız Türk ülkelerinde dahi yapılan nüfus sayımlarında kayda geçmeyenlerin bulunduğu düşünülürse diğer ülkelerin siyasî emeller dolayısıyla istatistikleri diledikleri şekilde neşr ettikleri de düşünülebilir. Türk Dünyasının Demografik ve Ekonomik Yapısına Toplu Bir Bakış Nadir DEVLET 1. Birinci kategoridekiler dünya Türk nüfusunda takriben üçte birlik bir orana sahiptirler. Ayrıca bazı ülkelerin çok seyrek veya hiçbir zaman nüfus sayımı yap-' mamış olmaları. Ancak.t ■*m $R DEMOGRAFİK VE EKONOMİK YAPI II. Türk soyuna mensup toplulukları bağlayıcı unsurların oldukça güçlü olduğu da kabul edilmektedir. İtkini Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi bağımsız devletlerde yaşayan Türkler. Aynı soydan gelen bu topluluklar tarihî. yüzyılın sona erdiği şu yıllarda Türk soyuna mensup topluluklar bir devamlılık arzeden ve Balkanlar'dan başlayarak Çinin batı kısmına kadar uzanan değişik ülkelerin hükümran olduğu bölgede yaşarla. Bu Türkleri iki ana gurupta İncelemek mümkündür.

Yukarıda da belirttiğimiz üzere dünyadaki Türk soyluların toplam nüfusu 140 milyonu geçmiş bulunmaktadır. Tatar. Iran 4. Başka bir ifadeyle 0-21 yaş arasındaki gurup genel nüfusun %50. Bulgaristan. afetler ve göçler neticesinde de önceden tahmin edilemeyen değişikliklere uğramaktadır. Avrupa'nın dışında ise Suudi Arabistan ve TÜRKİYE: 1990 Yılı Devlet Plânlama Teşkilatı'rnn tahminine göre Türkiye'nin toplam nüfusu 56.000 :' 147. Emekliler. örf ve gerekse düşünce yapısı bakımından kendilerine has özellikler gösterirler. din ve dil gibi ortak değerleri paylaşan millletlerin yaşadığı bir bölgede yoğun şekilde bulunurlar. 67'sini teşkil edecektir. *989 yılında sivil iş gücü 18. Karaçay.000 veya genel nüfusun %33.000. Hakas.000 24.871 49.000 200. DÜNYADA TÜRK NÜFUSU (1990 TAHMİNİ) Türkiye (1990) Yurt dışı T.680. Sovyet Orta Asyası ve Kazakistan (Batı Türkistan) 7.000.43'üne.987. Kanada.5 milyona ulaşmasını beklemek bu fenomenin göstergesidir. İç göçler dolayısıyla Türkiye'deki nüfus hareketlerinin dahi takibinde karşılaşılan zorlukların çok daha karmaşığı diğer Türk topluluklarının nüfuslarının tespitinde ortaya çıkmaktadır.523-215 9.TÜRK DÜNYASI EL KİTABI DEMOGRAFİK VE EKONOMİK YAPI 57 savaşlar.000 veya genel nüfusun %17. Sor. Özbek ve Tatar. Uygur.803.24'üne ulaşacaktır.000.Tablo) Bu nüfusun büyük bir kısmı Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında yaşamaktadırlar. Bu sorunların halı nüfus artışıyla çözülmesi daha da güç hale gelecektir. Salar(Salur). Diğer topluluklarda olduğu gibi bu hızlı nüfus artışı Türkiye'ye de bir hayli sorunları beraberinde getirecektir. Karapapah. Gagauz. Zaten Türkiye şu anda dahi enflasyon. sıhhatçe özürlüler ve ancak ev işleriyle meşgul olanları bir yana bıraktığımız takdirde.456. DPTnin verilerine göre 1990 yılında 0-6 yaş gurubu arasındaki nüfus 9. gelir dağılımındaki bozukluk ve işsizlik gibi sorunlarla karşı karşıyadır. Kumuk. Burayı aşağıdaki 7 coğrafî bölgeye ayırmak mümkündür: 1. Kaşkay.500. Karaim. Dolgan ve Kırımçak. İdil-Ural 6. Irak.C.862. Türkiye 3. Şahseven.000'e ulaşacaktır. İkinci Bağımsız Türk Devleti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Kazak. Türk ve müslüman toplulukların yoğun olduğu coğrafî bölgelerde rastlanan hah nüfus artışı Türkiye için de geçerlidir. Karakalpak ve Uygur. Kırgız.184 2. Yukarıda da ifade ettiğimiz üzere Türk soylular Balkanlar'dan başlayarak Çin'e kadar uzanan tarih.570. bazılarının Türkiye ile asırlardan beri olan kopuklukları v«.000 2.000 140. Şibe (Şi ve). Vatandaşları SSCB (1989) ÇHC(1990) Afganistan Iran 56. Şincang-Uygur Bölgesi (Doğu Türkistan) M* ni>» - Irak Suriye Kıbrıs Bulgaristan Romanya Yunanistan Yugoslavya ABD Diğer Ülkeler Toplam Türkiye'nin dışında coğrafî bölgelerde yaşayan Türk toplulukları bulundukları siyasî sistemler. Kafkasya Tüffcmeni.000 2. gerek adet.000 200. Kafkasya 5. Kırım Tatarı. Kırgız. Tuva.000 500. Çünkü %50'in üzerindeki nüfus ekonorr%* hiçbir şekilde katkıda bulunmayan tüketici bir sınıftır. Türkmen t*B:' ! Bunların dışında ise. 1985 nüfus sayımında 50 milyon olan Türkiye nüfusunun 1990 yılında 56. Azerî. Hollanda. Hamse.000 2. Almanya. Aksi takdirde bazı hallerde her yıl değişen nüfus hareketlerini tespit etmemiz mümkün olmayacaktır. Meshet. Suriye. (BakAş. Kazak. Türk soyundan olup da kendi milR adlarıyla bilinen topluluklar şunlardır: SOVYETLER BİRLİĞI'NDE (Nüfus kesafetine göre): Özbek. Kazak. Japonya. Balkanlar Libya gibi ülkelerde de gerek Türkiyeli gerekse başka bölgelerden buralara yerleşen Türk soylular mevcuttur. Belçika gibi Avrupa Ökelerinde de aslen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Türkler bulunmaktadır. Zaman içinde bu topluluklar değişik boy adlarını kendi mM adları olarak benimsemişler ve yöresel miBî benliğe kavuşmuşlardır. Yunanistan gibi yabancı devletlerde bulunan ve ezjpi çoğunluğunu Türkiye Türkleri'nin teşkil ettiği Türk toplulukları bulunmaktadır. Dünyanın diğer tarafla-nnda ABD. bu toplam nü- . Fransa. eğitim çağındaki 7-21 yaş gurubundaki nüfus ise 18. gibi sebeplerden kendi yazılı edebiyatlarını geliştirerek gerek dü. Afşar. Kaçar.270 2.000 120.000 idi ki.570. Nogay. ±ür* AFGANİSTAN'DA: Özbek. Bu da bölgesel demografik araştırmaların ne kadar mühim ol* duğunu göstermektedir. Türkmen.000 250. Kundur. VakMt Karakalpak. Çuvaş. Avusturya. Kırgız. ÇİN HALK CUMHURİYETİ'NDE : Uygur. Avustralya* Finlandiya'da aslen Rusya Türkleri olan ufak Türk topluluklarına rastlanmaktadır. Kengûriü.377. Attay. Başkurt. İRAN'DA : Azerî. Türkmen. Balkar.000 150. Bu çalışmamızda Türkiye Türkleri konusunda ülkemizde çok sayıda yayın bulunduğundan ana bilgiler vermekle yetineceğiz.

58 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI DEMOGRAFİK VE EKONOMİK YAPI 59 füsun %33.1%ıin de işsiz olduğu düşünülürse bu oran daha da düşmektedir. Federal Almanya Cumhuriyetindeki Türkler: Resmî tabiriyle yabancı işçiler (Auslaendische Arbeitnehmer) veya halk arasındaki yaygın tabir Re "misafir işçiler" (Gastarbeiter) Alman ekonomisine bir hayli faydalar sağlamakta birlikte bir takım sosyal ve kültürel problemler de yaratmaktadırlar.259 21.0 5.1 630.7 Türk Nüfusu 1982 194.6 10.9 38.574 87.377.8 106.5 254.9 227. Ancak 1970'li yılların ortalarında adı geçen Batı Avrupa ülkelerinde işsizlik oranının artması dolayısıyla Türk işçilerine olan ihtiyaç azaldı ve bu işçilerin bir kısmı Türkiye'ye dönmek zorunda kaldı. Federal Almanya'da yüksek sayıda bulunan yabancıların ekserisinin Avrupa kültürüne ve hıristiyan dinine mensup olmaları dolayısıyla en dışta kalan gurup olarak Türkler göze çarpmaktadır.2 387.7 5.3 4.200 yabancı uyruktu bulunmaktadır.538 3.4 217. %70'i ise tüketici durumundadır.2 169.9 331.147 78. Almanya Federal istatistik Müdürlüğünün 1987 verilerine göre ülkede kayıtlı 4. Aynı yıllarda bu sefer Uzak Doğu'da Avustralya'da ve Arap ülkeleri Suudi Arabistan.871 T. Federal Almanya'daki tabiî nüfus artışı Alman ve diğer topluluklara nazaran çok yüksektir.345 3. Bu Türkler'in Almanya'daki eyaletlere göre dağılımı ise aşağıdaki gibidir.0 328.0 20.C vatandaşı yaşamaktadır.039 22.9 1987 323.9 159.1 1987 7. Neticede ise bu durum gerek özel gerekse devlet sektörünün yabancı ülkelerde eğitim görmüş elemanları tercih etmesine yol açmaktadır.2 959. Libya ve Kuveyt gibi ülkelerde de bir kısım Türk işçilerine istihdam imkânı hasıl oldu.1 27.000 4.2 125.5 milyona yakın T.8 Yabancı Nüfus İçindeki Oranı 1982 86 7.000 24. Ülkenin değişen bu şartları karşısında maddî güçleri elverenler yabancı okul ve yabancı ülkelerde eğitim aJma gayreti içindedirler.400 nüfusla birinci sırayı atmaktadır.5 2.5' 186. Diğer ülkelerdeki Türk vatandaşlarına ve onların problemlerine de iyi bir örnek teşkil etmesi bakımından burayı daha teferruattı incelemek yararlı olacaktır.2 1362. Bu problemlerin başında çok değişik küttür ve dinden gelen Türkter'in Alman toplumuna uyum sağlayamaması teşkil etmektedir.5 13. Türkiye bu sayede hem ülke içindeki işsizlik probleminin bir kısmını çözme ve dış borçlarını ödemede yeni bir kaynak elde etme imkanına kavuştu.3 109.C.1 197.0 8.9 29. Bu yabancılar arasında Türkler 1. VATANDAŞLARI: 1960'lı yıllardan itibaren başta Federal Almanya olmak üzere diğer Batı Avrupa ülkelerindeki hızlı ekonomik geBşmeler yabancı iş gücüne ihtiyaç doğurmuştu.4 260.8 109. Belçika.481.400 156.0 . YURTDIŞINDAKİ T. Tablo) ÜLKE Almanya Hollanda Fransa Belçika Danimarka ingiltere Avusturya İsveç Norveç Avusturalya Libya S.7 4.396 180.1 1249.5 3.9 97. Hollanda. Neticede başta Federal Almanya olmak üzere Fransa. Kısacası bugün yukarda belirtilen değişik ülkelerde toplam olarak 2. Avusturya gibi batı ülkelerinde büyük Türk kolonileri meydana geldi. Arabistan Irak Kuveyt Diğer Toplam TÜRK NÜFUSU 1. Çalışabilen insan gücünün %10.7 236. Bu sorun bazı hallerde Türk Düşmanlığı* şekline de dönüşmektedir. büyük genç nüfus potansiyeline sahtp olan Türkiye henüz kısa vadeli tedbirlerle bu problemin üstesinden gelmeye çalışmaktadır.8 1987 153.6 5.0 139.300 10.2'sini teşkil etmektedir.C vatandaşlarının en yoğun bulunduğu ülke ise Federal Almanya'dır.660 2. Yurt dışındaki Türk işçilerinin ülkelerine yolladıktan dövizler hükümetin döviz ihtiyaçlarının büyük bir kısmını karşılar duruma geldi.313 16. Özetlersek nüfusumuzun %30'u üretici. Bu da yabancı sorunu yerine Türk Sorunu* ndan bahsedilmesin© yo) açmıştır.2 20.1 5. Aş..7 232.9 17.630.C vatandaşlarını sevk etmeye başladı.1 331. Hızlı nüfus artışının meydana getirdiği işsizlik problemini çözmede mühim bir imkân yakalayan Türkiye'de bu ülkelere çalışmak arzusunda oian T.5 234.8 354.8 3. Bu durum aşağıdaki tablodan daha iyi anlaşılmaktadır: TÜRK NÜFUSUNUN YAŞLARA GÖRE DAĞİLİMİ (1982-1987) Yabancıların Toplamı (Bin) Yaş 6'dan ufak 6-10 10-15 15-18 18-21 21-35 35-45 45-55 55-65 65'ten yukarı 1982 400.0 5. Her ne kadar Türkiye genç bir nüfus potansiyeline sahip ise de eğitime ayrılan payın düşük olması sebebiyle bu genç potansiyelin kalkınmış ülkeler seviyesinde eğitiimeBİ mümkün olamamaktadır.1 947.000 160.3İ ' 121.5 502.6 8.1 182. Kısacası.481.9 2.7 368. (Bk.3 99.000 49.

Yikut). Sovyet Orta Asyası ve Kazakistan (Batı Türkistan) 4. Ancak ila Almanya'nın birleşmesi dolayısıyla ortaya çıkacak istihdam probleminin başta Türk işçilerine negatif yönde tesiri kuvvetle muhtemeldir. Sovyetler Birliği'nde resmî görüşe göre 101 millet ve etnik topluluk mevcut olup ancak S'sînin nüfusu 1 milyonun üzerindedir. Kazakistan. SOVYET SOSYALİST CUMHURİYETLER BİRLİĞİ : Yukarıda da ifade ettiğim üzere Türkiye'den sonra Türk soyundan gelen toplulukların en büyük kısmı dünyanın yüzölçümü yönünden en büyük ülkesi olan (22.5 milyonluk bir nüfus artışı gerçekleşmiştir.402. Bunların 6'sı bir Türk boyunun adını taşıyan Muhtar cumhuriyetlerdir (Başkurt. %55. Kırgızistan. Türkmenistan. Orta Asya'da Özbek.Tatar. Bunun dışında Özbekistan'a dahil Karakalpak. Kalan nüfusun.60 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI DEMOGRAFİK VE EKONOMİK YAPI 61 Almanya'daki Türk nüfusunun 0-21 yaş arasındakilerinin toplamı 652.688 965'e ulaşıp. Bunlar sırasıyla. Ocak 1989'da yapılan nüfus sayımının resmî verilerine göre genel nüfus 285. Türkmen ve Karakalpaklar. Tuva ve Altaylılar yaşamaktadır.Ural Bölgesinde başlıca Tatar. Kafkasya'da Azerîler. son 10 yılda 23. Federal Almanya'daki Türkier'in ikâmet süreleri incelendiğinde %71.000'e ulaşmış olup.05'ini teşkil etmektedir. Çuvaş. Daha önce de belirttiğimiz gibi bu topluluklar kendi yöresel mim benliklerine kavuşmuş olup. Tuva. Sovyetler Birliği idarî yapı yönünden birlik (ittifak) cumhuriyetler. Sovyetler Birli-ğfndetö Türkler1t4rcoğrafî bölgede İncelemek mümkündür. Bilhassa Almanya'da doğup büyüyen oranın eğitim sistemine ve kültürüne intibak eden genç nüfusun Türkiye'ye uyum sağlaması hayfi zor olacak ve1 Türkiye'nin bu sorunları ortadan kaldırması için gerekli bir tedbir alabilmesi de büyük bir fedârlık gerektirecektir. bu oran genel Türk nüfusunun %44. Kafkasya 3.200 km2} SSCB'nin değişik bölgelerinde yaşamaktadır. bunların 5 tanesi herhangi bir Türk boyunun adını taşımaktadır (Azerbaycan. Başkurt ve Çuvaşlar. Özbekistan). 1. 5000 kişilik emeklilik çağına ulaşmış olanlar hesaba katılmadığı takdirde. . Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti Ülkenin yüzölçümünün % 75'ine ve nüfusunun % 50'sine sahip olan en büyük birlik cumhuriyeti olup ülkedeki 20 muhtar cumhuriyetten 16'sı da buna dahildir. Sovyetler Birliği'nde 15 birlik cumhuriyeti mevcut olup. Gene de eğitime muhtaç zümrenin yüzdesi neredeyse Türkiye'deki orana yaklaşmaktadır. İdil-UraJ 2. idil(Volga). Kabarda-Balkar.95'i çalışma yaşındadır. Türkier'in büyük çoğunluğunu 25-45 yaş arasındaki gurup yani en verimli çalışma çağında olan gurup teşkil eder. Sibirya'da Yakut.3'ûnün bu ülkede 8 yıldan fazla süre kaldığı ve bunların Türkiye'ye dönerek yeni bir başlangıç yapmalarının hayli zor olduğu anlaşılır. Kırgız. değişik adlarda bilinirler. Sibirya'dır. Kazak. muhtar cumhuriyetler ve muhtar bölgelere ayrılırlar. Bu grupta ise 8 Türk boyu bulun- maktadır. Azerbaycan'a dahil Nahçevan muhtar cumhuriyetleri bulunmaktadır. Toplu bir göç anında en büyük sorun bu Türklerin Türkiye'ye entegrasyonu olacaktır.

810.878 6.791.0 6.035.106 6.5 11.588 4.807 1.441 8.570.983.151.347 387 12.449.452 1.150.0 33.2 Oranı 1979-89 9. Bunlann toplam sayısı ise 50 mflyona yaklaşmış bulunmaktadır.477.5 4.255 Sovyet İstatistiklerine göre resmî olarak 24 Türk topluluğu mevcuttur.371.7 25.0 1.6 -1.7 -20.7*5 6.330 6.1 24.355.8 5.697 3.5 45.0 24.978 9.462 1.6 34.336 1.968.0 7.115 3.241 2.084.185.751.3 4.6 35.5 23.516 1.156 1.459.530.688.0 -3.504 2.9 35.0 10.9 3.214 1.2 34.6 -15.0 32.6 13.5 3.4 11.0 5.876 1.6 10.228 1.240 3.SSCB'DE NÜFUSLARI BİR MİLYONUN ÜZERİNDE OLAN MİLLÎ TOPLULUKLAR Millet adı 1979 Nüfus İMİ 285.153.6 4.117 1.0 31.216.271 1.439.137.4 6.3 16.905 2.718.913 1906.0 7.4 0.1 4.449.137 1.4 1.027.019.196 4.554.851 ÜBBÜteiŞ 10.068.462.839.693 3. .7 10.295 2.0 7.030.9» 145.8 -5.1 5.991 1.998 2.654 137.4' 5.297 2.027.224 2.765 1.037 1.191.2 0.7 /İtaptan Rus Ukrain ÖZBEK Belofus KAZAK AZERİ TATAR Etmeni Tacik Gürcü Mo!dovw«* " Utvanyab TÜRKMEN KİRGİZ Alman ÇUVAŞ Lelonyaiı BAŞKURT Yahudi Mordva Leh Eston 262.455.936.2 -2.645.126.089 42.071550 44 135MB Artış 1970-79 8.397.442 5.897. 1879-1989 yıllan arasındaki 10 yıllık dönemde genel nüfustaki tabiî artış % 9 iken Türk topluluklarının ortalaması % 25 dolaylarında gerçekleşti.850.627-227 4.

776 59.1 4.546 60.35) SSCB'nin diğer cumhuriyetlerinde yaşadıkları görülüyordu 1989 nüfus sayımının mBteÖerin bölgelere göre dağıtanını belirten veriler henüz ilân edilmediği için bu dağılım» 1979 yılına göre neticelerini veriyoruz.612 92.569.334 70.185.523.588 Tatariar'm ancak % 25.000'i (% 21. Bu bölge bugün RSFSCye da"'' olup 3 Türk muhtar cumhuriyeti.8 3.7 25.2 10.556.4 rtel nüfus içindeki oranının her nüfus sayımında azaldığı izlendi (1970 % 53. Tatar MSSC: Şimal Türkleri.. Bu eği-Sm Türk ve müslüman nüfusta da sezilmekte ise de henüz kayda değer derecede değildir.449. Bunlara her topluluğu ayn ayrı incelediğimizde teferruatıyla değineceğiz.3 11. tarihî ve ekonomik şartlara bağlı olmaktadır.099.000 39.418 132.65) RSFSC'de kalanların ise yani 1.803 1559 49.530.4 ve 1989 % 50.6 16.564 71.341 3. Türk. Idil-Ural Türkleri.0 31.027.371.477.7)şehirlerde.599.074 66.9 18. Türk boylarındaki nüfus artış oranlarındaki bu farklılıklar bölgesel. Geçe»» 9 yıllık dönemde (1970-79) olduğu gibi bu seferki dönemde de (1979-89) büyük Türk boylan arasında en hız* nüfus artışı Özbekler'de olmuştur.196 2. Bunun2. Fin kavimleri ve Ruslar'ın yaşadığı bir bölgedir. bu da kuvvetle muhtemeldir.4 34. Diğer müslüman topluluklarla Törk soyluların toplam nüfusu ise 57.215 Artış Oranı 1979 35.6 28.6 16.686. kûttürel.9 Toplam 1989 nüfus sayımının resmî verilerine göre SSCB'nirrtter 45 vatandaşından birinin Türk ve müslüman vatandaşı olduğu belirlendi.771 81.1 26.3 19.8 15.164 156.018 228.5 23.6 13.572 2. . Diğer yandan Ruslar* İse ge- (*) Bu oranlar gerçek nüfus artışını ifade etmektedir. Moldavyalı.7'ye düşmüştür.8 5.924 197. bugün Türk.000'i(%28.477'ye ulaşmış ve bu nüfus genel Sovyet nüfusunun % 20.3 3. Bu gelişme aynı hızla devam ettiği taktirde ki. Gürcü.657.462 423.739 262. Bu nüfusun ancak % 48'ini Tatarlar kendileri teşkil ederler ff .317 16.8).839.878 6.0 7.271 1.645.913 1.000'inin (%78.5 6.689 166.0 24.661 Nüfus 1989 " 16.1 24.0 7.920) meydana getirirler. Kazan Türkleri.7"f**ı tendi adiBhna teste edilen cumhuriyette yaşadıkları ve burada dahi mutlak çoğunluğa sahip olmadıktan anlaşılır.5 17.140 88.033 3.442 5.T12.791.199 207.137.330 6.645.1979 % 52. % 44"ünü ise Ruslar (1.369 206. 1979 yılında Slav nüfusu % 75*ter civarında iken 1989'da bu oran % 69.011.4.000 km^lik Wr yüzölçümüne sahiptir.5 123.3)köylerde yaşamaktadır.yy) ve bunların varisi Kazan Hanlığı (1437-1552ynin sahasını kaplamakta olup.0 5.2* 24.62 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI DEMOGRAFİK YE EKONOMİK YAPI 63 SSCBDEKİ TÜRK BOYLARI VE NÜFUSLARI Türk Boyunun Adı 1979 Özbek Kazak Azeri Tatar Türkmen Kırgız .297 2.8 -26.998 1.588 2.7 39. Bu taksimatlar tamamen siyasî maksatları gözönünde tutmuştur.906.000'i(% 71. Genel* nüfus 3568 000'dir.n&179 131.7* 24. En düşük artış ise dü ve dinî inanç bakımından diğer Türk topluluklarına hayü uzak olan Çuvaşlar'da görülmektedir.324 328.1 33.228 1. 1.436 362. Çuvaş Başkurt Karakalpak Yakut Kumuk Kırım Tatarı Uygur Mesnet Türkü Tuvah Gagauz Karaçay Balkar Hakas Nogay Altay Şor Karaim Kınmçak 12.272 210.2'sini teşkH etmekledir.3 33.5 103. 3 Fm muhtar cumhuriyeti ve 10 idarî bölgeyi (oblast) içine almaktadır. 1979 genel nüfus sayımına göre ise Tatariar'm 5.428 75. Diğer 10.455.452 303.366 1.640).5 23. İDİL-URAL BÖLGESİ: Bu ad bugün coğrafî bir tabir olarak kullanılmakla birlikte Ekim 19TTden Nisan 1918'e kadar bu yörede hakimiyet mücadelesi yapan iç Rusya ve Sibirya Müslüman Turk-Tatarîarı'nm Millet Meclisi" tarafından İdil-Ural Devleti kurmak üzere yürütülen çalışmalar dolayısıyla siyasî bir anlam da kazanmıştı.106 6. yy) Altınordu Devletinin (X!ll-XV.0 24.1 15.5 10. Zanntrnızca bu veriler de üç aşağı beş yukarı bugünkü demografik durum hakkında bir fikir wrecemksM 21.255 282.978 6. Ruslar gelecek nüfus sayımında SSCB'ndeki mutlak çoğunluklarını kaybetmiş olacaklardır Genel olarak aldığımızda birkaç istisnanın dışında SSCB'nde tabîF nüfus artış ruzmm yavaşlamaya başladığı anlaşılmaktadır.9 - -mı 48.718. ütvanyalı. Görüleceği üzere SBCB'ndeki 6.082 .178 268.0 32.4 10.0 1979-89 34.1 "W ise Ermeni.5 -2.7 21.Tatarlar gibi değişik adlarla bilinen Tatarların kendi adlarını taşıyan bu cumhuriyet İdil boyunda yerleşmiş olup 64. Alman gibi unsurlar teşkil eder.751.015 16.8 19.625.240 8. IdH-Ural bölgesi İdil boyu Türk Bulgar Devleti (VJS40V.360.

031 3.205 1.900 78..764 813.43.573 17. 69 birbirlerinden kopardılar. . 157.6 m.712.7 engel olmayan. 1.360. Utvanya ! Letonya Estonya Moldovya Diğer Toplanı Nüfus (1979) 648.837 10..529 72. SSCB'ndeki başka Türk Cumhuriyetleri ile mukayese edildiğinde hukuken de ikinci-üçüncü plâna atılmış bir kuruluş manzarasını arz etmektedir.Başkurt Cumhuriyeti kurulduğu halde ise bugünkü Başkurdıstan'ın komşusu ve Tatarlar'ın yoğun bulunduğu Çelyabinsk.2 2.010.744 179.6 0..1 1.645.347 . ortak bir Tatar.948 Oran (%) 100 78.350 90. .. yani Tatarlar'ın yoğunluk derecesi göz önünde tutularak sınırları belirlenecek bir Cumhuriyette yukarıda adı geçen Ulyanovsk ülkesine komşu olan Penza ile Kuybişev ülkesine komşu SaratoVun TatarTtüfusu da dahil edildiği takdirde bu Cumhuriyetteki Tatarlar'ın sayısı 3. Perm Orenburg.7 3..8 0.680 1.360..367.859 135.432 31.6 0.TÜRK DÜNYASI EL KİTABI DEMOGRAFİK VE EKONOMİK YAPI . Çelyabinsk.141 40.731. Çuvaş Muhtar ■Cumhuriyetleri. Bir adım daha ileri gidilerek.853'e ulaşacaktı.000 Tataristan Muhtar Cumhuriyeti kurulurken Tatarlar'ın yoğun şekilde yaşadıkları havaliler bu yeni Cumhuriyetin sınırları için katılsaydı mutlaka değişik bir nüfus oranı ite karşılaşacaktık. Fakat bugünkü gerçek şudur ki SSCB'nin 15 ittifak Cumhuriyetinin en büyüğü dan (RSFSC) Rusya Federasyonuna daha Tatar MSSCS toplam Tatar halkının ancak % ^*ni içine alan yüzölçümü yönünden de.9 1.504'e ulaşmış olacaktı. Orenburg.. çok az bir şive farkı ile aynı dili konuşan aynı kültür ve edebiyatın varisi Tatar ve Başkurtları..917 45. Kuybişev ve Kirov ülkeleri katılsa idi Tatarlar'ın toplam sayısı 3.460 2. gerek başlıca Orta Asya Cumhuriyetlerinde bulunan % 75'lik Tatar nüfusu adına da milli kültürü yaşatma gibi zor bir görevi yüklenmiş bulunmaktadır.640 940. Kurgan ve Kuybişev ülkeleri) yöreler ve bu yörelerin yerli halkı olan Türkler ortak bir çatı altında toplanmış olacaklardı.5 2. Böylece RSFSC'deki Tatarlar'ın % 78.. İşte bu % 25'lik nüfusa sahip Tatar MSSC'i gerek kendine sınırdaş bölgelerde yaşayan.384 134.7 0.605 219.922 1. Fakat bir takım siyasî kaygılarla asırlar boyunca birlikte yaşayan.8 1. Bolşevikler bununla da yetinmeyip bilhassa Tatarlar'ı değişik ufak Cumhuriyet ve idarî bölgelerde bölünmüş bir vaziyette bırakarak onları parçalamayı yeğlediler. Sverdlovsk ve Perm ülkeleri de bu ortak Cumhuriyete katılacağından Tatar nüfusu 3. Udmurt.9 0.767 103. Yukarıda da belirtiğimiz üzere 1979 verilerine göre Tatarların % 21.Mari.765 37.980 151.018 40.3 0.■■ •• TATARLARIN BÖLGELERE GÖRE NÜFUS DAĞILIMI (1979) Bölge SSCB Genel RSFSC Tatar MSSC Başkurt MSSC Udmurt MSSC Mari MSSC Mordva MSSC Çuvaş MSSC Komi MSSC Yakut MSSC Orenburg Oblast Ulyanovsk Oblast Kuybişev Oblast Çelyabinsk Oblast Sverdlovsk Oblast Perm Oblast Kirov Oblast Penza Oblast Saratov Oblast Nüfus 6.726 44.236 47. Şöyte ki.577'e yükselecekti. Bu durumda adı geçen Idil-Ural Devleti sınırlarına Başkurtlar'la Tatarlar'ın müştereken bulundukları (Başkurt MSSC.36'i RSFSC'rtin dışındaki cumhuriyetlerde bulunmaktadır...613.446 99.7 15.588 5.0 2.. yani büyük bir çoğunluğu kendi Cumhuriyetlerinin sınırları teinde yaşama şansına ve bunun sağladığı imkânlardan faydalanma imkânına kavuşmuş olacaklardı.051.6 3.460 79.000'HK nüfusun dağılımı ise aşağıdaki gibidir: Cumhuriyetin Adı Özbekistan i Kazakistan I Tacikistan Kırgızistan l Tükmenistan Azerbaycan Ukrayna i Belorusya* . teorimizi geliştirir ve 1917 yıllarında gerek milliyetçiler daha sonıa yerli Bolşevikler tarafından plânlanan Idil-Ural Devleti veya Tatar Başkurt Cumhuriyeti kurulabilse idi. Ulyanovsk....688 2. . bugünkü Tatar MSSCne sınırdaş olan Tatarları'n yoğun olduğu Başkurt.5 0.. Sverdlovsk. Bunun gerçekleşmesi için başta herhangi bir tabii (*) Bundan sonrakiler 1970'e göre.871..542 10. o zaman bu yöre Türkleri'nin (Çuvaşlar hariç) toplam sayısı 4.

Bu nüfusun 2.269 30.994 935.682 48. Diğer yandan ise ekofiomik yönden kalkınmış olan bir hayli yeni fabrikalar tesis edilen bu bölgenin işçi ihtiyacı ise dönmek arzusunu belirten Tatarlar yerine cumhuriyet dışından getirilen Ruslarla karşılanmaktadır. 1989 nüfus sayımına göre SSCB'nde 1.95) şehirli. 1979 nüfus sayımına göre.452 1. ülkelerine dönmek arzusunu belirtenlere Tataristan'da oturma ve çalışma müsaadesi verilmemektedir.979 21.2 (122.842 3. Başkurt MSSC: Başkurdistan İdil-Ural bölgesindeki ikinci mühim Türk muhtar cumhuriyetidir.3'ü teşkil etmektedirler.250 Oran(%) 100 94. yüzyıllarda ise İdil-Ural bölgesinde kalanların bir kısmı ülkedeki ekonomik şartların elverişli olmaması ve rejimin baskıları sebebiyle Rusya'nın başka bölgelerinde geleceklerini aramaya başladılar.404.280) ancak % 24. Moskova'da (takriben 200 bin). 1989 nüfus sayımının neticelerine göre 1.371. Bunları diğer Türk topluluklarından ayıran en mühim özellik V Türkçesi denilen bir Tüt k dilini kullanmaları ve Türklerin ekseriyetinden ayrı bir inanca (hıristi-yanltfc ve putperestlik) sahip olmalarıdır.880 133.Bundan sonra 1937"de başlayan Stalin terörü de çok kişiyi îdîMJral'dan başlıca Orta Asya Cumhuriyetlerine kaçmaya mecbur etti. (*) Bundan sonraki rakamlar 1970 nüfus sayımına göre.2'si kendi cumhuriyetinde yaşamaktadır.5 (40.3 RSFSR'da Tatar va Başkurt cumhuriyetlerinin dışında Tatar ve Başkurt toplulukların yoğun olduğu bölgelerde son zamanlarda iki topluluğun ortak kültürel dernekler kurmaya başlamaları.7 3.893)'e ulaşmıştır. diğer bir kısmı da çarların sürgün politikalarını maruz bırakıldı. Bunun sebepleri kısaca şöyle izah edilebilir. XIX ve XX. .1 68. O dönemde tur kısmı düşmandan kurtulmak için ülkesini terketmişse.1 ZA 1.b yerlerde oldukça büyük Tatar azınlıklarına rastlamaktayız. Neticede başta Özbekistan ve Kazakistan Cumhuriyetleri olmak üzere.761 4.3 (1.844.2 9.228e ulaşmış olan Çuvaşlar'm ancak % 50'si kendi cumhuriyetinde yaşamaktadır.3 0. Dolayısıyla ihtilâl öncesinde de diğer Müslüman-Türk topluluklarının genel toplantılarına katılmamışlar.800 $. genel Başkurt nüfusunun % 68.895.442 20.7 1.344)'ünü teşkil eden Çuvaşlarte birlikte. Nüfus (Demografi) s Başkurdistan'ın sunî bir kuruluş olduğu Cumhuriyetteki nüfus dağıtışından da anlaşılmaktadır.0) köylüdür. Gene de Çuvaşlar'ia Tatarlar'ın birlikte yaşadıkları bölgelerde bir nevi ortaklıklar tesis edilmiştir. çoğunluğu.1 RSFSR'da ve % 68.664 5.7 0. Bunun dışında Moskova'na! Tatarlar'a kendi cumhuriyetlerinde çalışma izni vermemesi bir hayli aydının başka bölgelerde yerleşmesine yol açtı.5 0.752 43.839.2'si (936. (% 52) sağlamaktadırlar. 1917 ihtilâli ise başka bir göç dalgasını başlattı. Dağılışları ise aşağıdaki gibidir: BAŞKURTLAR'DA BÖLGELERE GÖRE NÜFUS DAĞILIŞI (1971} Bölge Genel (SSCB) RSFSC Başkurt MSSC Çelyabinsk oblastı Perm oblastı Orenburg oblastı Sverdlovsk oblastı Kurgan oblastı Kuybişev oblastı* Kemerov oblastı Kazak SSC Özbek SSC Tacik SSC UkrainSSC Kırgız SSC Nüfus 1. ileride bu iki Türk soylu topluluğu birlikte mütalâa etme ihtimalini dogurmaktadfft Çuvaş MSSC: İdil-Ural bölgesindeki üçüncü Türk topluluğunu Çuvaşlar teşkil eder.290. Rustan'n oram İse % 40. İhtilâle müteakip patlak veren iç savaş ve bunun getirdiği açlık (19201i yıllar) bir kıamTatar'ı tekrar ülkesini terke mecburettf.449.547.000'i (% 63. Kazan Hanltğı'nın varisi olan Tatarlar Ruslar'ın eline düşen ilk Türk ülkesi olmuştu (1552). Bugün dahi bilhassa Özbekistan'da azınlıklar aleyhine başlatılan kampanyalar sebebiyle. 143.000'dir (1987).5 3.3 0.888) kendi Cumhuriyetinde yaşamasına rağmen. Cumhuriyet nüfusunun (3. Sibirya'da (başlıca Tümen'de takriben 140. Kalanları ise aşağıdaki tablodan da görüleceği üzere komşu muhtar cumhuriyet ve bölgelerde bulunmaktadırlar.600 km2'lık yüzölçümüne sahip olan cumhuriyetin genel nüfusu 3.3 1. Türk dünyasından bir şekilde izole edilmişlerdir.051 17.000) v.401. 1.4 0.672 3. 1979 verilerine göre ise bunların % 94. Başkurtlar kendi Cumhuriyetinde Idîl-Urallı diğer Türk boylanyla yani Cumhuriyet nüfusunun % 24. Başkurtlar başlıca kendi Cumhuriyetlerinde ve ona komşu olan ülkelerde yaşamaktadırlar.462 Başkurt mevcuttur.66 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI DEMOGRAFİK VE EKONOMİK YAPI «7 Yukarıdaki tablolar incelendiğinde SSCB'nde Tatarlar'ın bulunmadığı bölgelerin yok denecek kadar az olduğu anlaşılır.000 (% 36.448yni teşkil eden Tatarlar ve % 3.

7 1.4 0. Başkurtlar kendi Cumhuriyetinde Idil-Urallı diğer Türk boylarıyla yani Cumhuriyet nüfusunun % 24. Bugün dahi bilhassa Özbekistan'da azınlıklar aleyhine başlatılan kampanyalar sebebiyle. 143. Sibirya'da (başlıca Tümen'de takriben 140.1 68.842 ■as»'-'3.371. (% 52) sağlamaktadırlar. Moskova'da (takriben 200 bin).3'ü teşkil etmektedirler.051 Oranı» 100 94.228'e ulaşmış olan Çuvaşlar'ın ancak % 50'si kendi cumhuriyetinde yaşamaktadır. ülkelerine dönmek arzusunu belirtenlere Tataristan'da oturma ve çalışma müsaadesi verilmemektedir.442 20.452 1. Türk dünyasından bir şekilde izole edilmişlerdir.b yerlerde oldukça büyük Tatar azınlıklarına rastlamaktayız. yüzyıllarda ise İdil-Ural bölgesinde kalanların bir kısmı ülkedeki ekonomik şartların elverişli olmaması ve rejimin baskıları sebebiyle Rusya'nın başka bölgelerinde geleceklerini aramaya başladılar. Rusları'noranı ise % 40. Bunun dışında Moskova'nın Tatarlar'a kendi cumhuriyetlerinde çalışma izni vermemesi bir hayli aydının başka bölgelerde yerleşmesine yol açtı.979 21. rVürus (Demografi) s Başkurdistan'ın sunî bir kuruluş olduğu Cumhuriyetteki nüfus dağılışından da anlaşılmaktadır.280) ancak % 24.449. Neticede başta Özbekistan ve Kazakistan Cumhuriyetten olmak üzere.3 0. Cumhuriyet nüfusunun (3.OOO'i (% 63.5 TJ3 1.344)'ünü teşkil eden Çuvaşiar*la birlikte. Kazan Hanlığı'nın varisi olan Tatarlar Ruslar'ın eline düşen ilk Türk ülkesi olmuştu (1552). .844. 1989 nüfus sayımının neticelerine göre 1 839. çoğunluğu.000 (% 36. Kalanları ise aşağıdaki tablodan da görüleceği üzere komşu muhtar cumhuriyet ve bölgelerde bulunmaktadırlar. 3.994 935.491. İhtilâle müteakip patlak veren iç savaş ve bunun getirdiği açfck{1820'1i yıllar) bir Kısım Tatar'ı tekrar ülkesini terke mecbur etti.66 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI DEMOGRAFİK VE EKONOMİK YAPI________________i____________________________ «T Yukarıdaki tablolar incelendiğinde SSCB'nde Tatarlar'ın bulunmadığı bölgelerin yok denecek kadar az olduğu anlaşılır. Dağılışları ise aşağıdaki gibidir: BAŞKURTLAR'DA BÖLGELERE GÖRE NÜFUS DAĞILIŞI (1979) Bölge Genel (SSCB) RSFSC Başkurt MSSC Çetyabinsk oblastı Perm oblastı Orenburg oblastı Sverdlovsk oblastı Kurgan oblastı Kuybişev oblastı* Kemerov oblastı Kazak SSC Özbek SSC Tacik SSC UkratnSSC Kırgız SSC Nüfus 1.888) kendi Cumhuriyetinde yaşamasına rağmen. 1.682 48.3 0.1917 ihtilâli ise başka bir göç dalgasını başlattı.446J'ni teşkil eden Tatarlar ve % 3.7 0. Bu nüfusun 2.269 30.404.893)'e ulaşmıştır.2 9.250 RSFSR'da Tatar va Başkurt cumhuriyetlerinin dışında Tatar ve Başkurt toplulukların yoğun olduğu bölgelerde son zamanlarda iki topluluğun ortak kültürel dernekler kurmaya başlamaları. 1989 nüfus sayımına göre SSCB'nde 1. Bunları diğer Türk topluluklarından ayıran en mühim özellik V Türkçesi denilen bir Türk dilini kullanmalar! ve Türklerin ekseriyetinden ayrı bir inanca (hıristi-yanlık ve putperestlik) sahip olmalarıdır. Gene de Çuvaşlar'la Tatarlar'm birlikte yaşadıktan bölgelerde bir nevi ortaklıklar tesis edilmiştir.752 43.290.3 i$M 0% 5. diğer bir kısmı da çarların sürgün politikaların» maruz bırakıldı.95) şehirli. Çuvaş MSSC: İdil-Ural bölgesindeki üçüncü Türk topluluğunu Çuvaşlar teşkil eder. Başkurtlar başlıca kendi Cumhuriyetlerinde ve ona komşu olan ülkelerde yaşamaktadırlar.0) köylüdür.7 -_5'. 1979 nüfus sayımına göre.000) v.000'dir (1987).600 km2'lık yüzölçümüne sahip olan cumhuriyetin genel nüfusu 3.547.462 Başkurt mevcuttur. (*) Bundan sonraki rakamlar 1970 nüfus sayımına göre.1 2.3 (1.2'si kendi cumhuriyetinde yaşamaktadır.2 (122. Diğer yandan ise ekonomik yönden kalkınmış olan bir hayli yeni fabrikalar tesis edilen bu bölgenin işçi ihtiyacı ise dönmek arzusunu belirten Tatarlar yerine cumhuriyet dışından getirilen Ruslar'la karşılanmaktadır. Bundan sonra 1937'de başlayan Stalin terörü de çok kişiyi Idit-Urardan başlıca Orta Asya Cumhuriyetlerine kaçmaya mecbur etti. Başkurt MSSC: Başkurdistan (dil-Ural bölgesindeki ikinci mühim Türk muhtar cumhuriyetidir.1 1.800 3. XIX ve XX. Bunun sebepleri kısaca şöyle izah edilebilir.880 133. Dolayısıyla ihtilâl öncesinde de diğer Müslûman-Türk topluluklarının genel toplantılarına katılmamışlar.1 RSFSR'da ve % 68.761 4. 1979 verilerine göre ise bunların % 94. genel Başkurt nüfusunun % 68. O dönemde bir kısmı düşmandan kurtulmak için öfkesini terketmişse.5 (40.895.2si (935. ileride bu iki Türk soylu topluluğu birlikte mütalâa etme ihtimalini doğurmaktadır.

Bu durum aşağıdaki tabloda daha açık görülecektir.222 Yukarıdaki hesaba göre kabaca aldığımızda Idil-Ural bölgesindeki Ruslar'ın toplam sayısının 16. geleneklerin daha iyi muhafaza edildiği ve Ruslar'ın sayısının düşük olduğu Türk yörelerindeki gibi bir nüfus artışına sahip olmasını engellemiştir.250 1. İDİL-URAL BÖLGESİNDEKİ MUHTAR CUMHURİYETLERDE RUSLAR (1979) Muhtar Cumhuriyetin Adı Başkurt MSSC Tatar MSSC Udmurt MSSC Komi MSSC Mordva MSSC Çuvaş MSSC Mari MSSC Toplam Âğ 1 Nüfus 1.087 122.468.366 1.565 22.854'ü biraz aşmış olması gerekir.1 bölgedeki Rus çoğunluğunun ve merkezin yürüttüğü Ruslaştırma politikasının neticesi de geleceğinden emin olmayan topluluklara büyük aile kurmayı engeleyici psikolojik faktörler olarak ortaya çıkmıştır. Ayrıca bölge(*) Kemerovsk ob. .230.323 11.822 1.550 ve Başkurtlar 1.397 28.4 7. Idil-Ural'da Orta Asya'da ve Azerbaycan'da henüz şehirleşme oranının SSCB'nin batı bölgelerindeki gibi yüksek olmadığı.150 334. Bu rakamlardan da görüleceği üzere Ruslar bu yörede mutlak çoğunluğa sahiptirler (Ancak her bölgede olmayıp.689. ekonomik.0 6.URAL BÖLGESİNDEKİ OBLASTLARDA RUSLAR (1979) Oblast'ın Adı Kuybişev Saratov Orenburg Penza Ulyanovsk Perm Toplam Nüfus 2.306.212 338. Diğer Türk boylarında ise bu oranın % 25-30'lara hatta daha yukarılar (msl.632 Rus.3 1.363.3 1.0 olmuştur.4 0. kültürel ve sosyal şartların yarattığı psikolojik durum bu gelişmeyi etkilemektedir. Kısacası bu ve buna benzer sebepler.394 31. bölgenin endüstriyelleştirilmesi şehirleşme oranının çok yükselmesine sebep olmuş ve geleneksel çok üyeli büyük ailelerin sayısı oldukça azalmıştır.254'e ulaşması anlamına gelir. Buna göre son on yılda (1979-1989) Tatarlar'da bu oran %7A Başkurtlar'da % 5.508. Bu bölgedeki siyasî.893 1.023 870.6 1.561 5. buraya çok sayıda Rus yerleşmiş ve yerli halKyehîrml sahipleri ile evini paylaşmak dorumunda katmıştır (Bölgenin Rus kesafeti hakkında aşağıda bilgi vereceğiz). Bilhasa bolşevik ihtilâlinden sonra geleneklerin bozulmasına. şehirlerde çocuk yetiştirmenin maddî ve manevî zorlukları aileleri daha plânlı çocuk sahibi olmaya yöneltmiştir.6 5.816 17. 1989 yılı nüfus sayımının neticeleri incelendiğinde Idil-Ural'daki Türk boylarındaki nüfus artış hızının her boy için değişik olduğu izlenir.920.344 115.756 92.943 olarak tespit edilebilir. Karakalpaklar'da % 39. Çuvaşlar 1.088 8. Fin kavimlerinin de meskûn olduğu İdil-Ural bölgesinde Tatar. İdil-Urai bölgesindeki Ruslara geldiğimizde "ise onların bu bölgede büyük bir çoğunluğa sahip oldukları anlaşılmaktadır.~Çuvaşlar'da ise "S5.761. İDİL.8 1.827.774.7.847 887. Buna göre Idil-Ural'daki Türk soyluların nüfusu 8. Şehirleşmeden sonra ortaya çıkan konut sorunu.S 50.7 8. Dinin yasaklanması ve dindarlara yapılan baskılar neticesinde eski ahlakî anlayışlar değişmiş.093.523 591. Başkurt ve Çuvaşlar'ın çoğunluğu yaşamaktadır. Idil-Ural'da Türkler arasında nüfus artış hızının düşük olması çok değişik faktörlere bağlıdır.bunun üstüne eklenen sosyal ve ekonomik yetersizlikler de evliliklerin çabuk bozulmasına.6) çıktığı düşünülürse bu nüfus artış hızlarının çok düşük olduğu anlaşılır.0 1. ve Krasnoyarsk Krayına ait rakamlar 1970 yılına aittir.587. İdil-Ural bölgesinin çok asırlar öncesi Ruslar'ın eline geçmesi neticesinde.093 948.512.270 629.482 2.Bu Rus nüfus baskısı yerli halka oldukça büyük bir güvensizlik aşılamıştır. bazı sınırlar onların lehine çizilmiştir).547.337 Nüfus oranı (%) 100 96.738 147. bu da ailenin yapısını bozmaya sebep olmuştur. Konuyu biraz açarsak şunları söylemek mümkündür.3î>9.516.6) biraz üstünde olduğu görülür. Her üç Türk topluluğunda (Tatarlar'ın biraz yüksek olmasına rağmen) nüfus artış hızının genel Sovyet ortalamasının (%9) altında ve tek Tatarlar'da Rus nüfus artış hızının (%5.68 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI DEMOGRAFİK VE EKONOMİK YAPI 69 1979 NÜFUS SAYIMINA GÖRE ÇUVAŞLAR Bölge adı Genel RSFSC Çuvaş MSSC Tatar MSSC Mari MSSC Başkurt MSSC Kuybişev oblast Ulyanovsk oblast Kemerovsk oblast* Krasyonarak kray* Orenburg oblast Saratov oblast Tümen Nüfus "1VJ5Î.252 2. Bu durum zihinlerde sorular doğurmaktadır. 1979 yılındaki yüzdelerin değişmediğini kabul ederek 1989 yılı için hesap yaptığımızda Idil-Ural bölgesindeki Tatarlar 5.497 19.

Karaim ve Kırımçaklar'dır. Böylece Türk boylan ile Fin-Ugor boyları 11. Ancak bazı 1 milyon gibi rakamlara katılmıyoruz. Kırım Tatarları Mayıs 1944'te topyekûn sürgüne yollanmış.7 şekilde kayıtlara geçmiş oldu.00 kadar) v.. kalanları Gagauz.Dolayısıyla biz Kınm Türkleri liderlerinin iddia ettikleri yüksek rakamlar! gerçeğe daha yakın buluyoruz. Karaçay-Malkartar (Balkar) ve Meshet (Ahıska) Türkleri.815. Görüleceği üzere nüfusla ilgili Sovyet istatistikleri incelenilirken çok değiş* faktörlerin de göz önünde tutulması gerekmekte ve tabii ki bu durum bu istatistiklere güveni sarsmaktadır.136olarak verilmiştir ki bundan önceki 1979 istatistiklerinde bu rakam 6.000 civarında Kıran Tatarlarının tekrar Kırım'a dönüp yerleşmesi de bu resmi olarak belirtilen 268. Alman (50.3 olmuş iken 1979 He 1989 yılları arasındaki son on yfflık dönemde 7. Bunların en büyüğü hiç şüphesiz Kırım Tatarları olup. Bu yüksek oraftın ortaya çıkmasında esas sebep. bu nevî zorlukları göze alabilenlerin bîr topluluktaki oranı yüksek olması gerektir. son dönemde (1979-1989) bu oran izahı çok güç gibi btr düşüş göstermiştir (5.800 bini* diğer mHIÎ topkriuMart-da kattığımızda 17 milyonluk bir Rus nüfusu karşısında 12 milyonluk bir gayr-ı Rus nüfus söz konusudur.7).00 kadar). Bu durumda daha önceden nüfus kayıtlarında belirtilmeyen Kınm Tatarları'nın (Kazan) iftarlar hanesinde kaydedildiğini göstermektedir. Kazak (200.000 civarında bulunan Kınm Tatarları'nın 125. Gelecek nüfus sayımında hâla çekindikleri için gerçeği ifade etmeyenlerin de katılması beklenebilir. Gagauzlar: Deliorman Türkleri. 1989 nüfus sayımının geçici verilerine göreTatariaffm fff^yjü i^inûfusu 6.284.127'lik toplam nüfusa kavuşmaktadırlar. Şimdi Sovyetler Birliğinde değişen siyasî şartlarda insanlar esas mensup oldukları milletleri korkmadan ifade etme cesaretini gösterebilmişlerdir. SSCB'nin Avrupa Bölümündeki Türk Boylan: Türklerin Sovyetler Birliği'nde yaşadığı bölgelerin dışında herhangi idarî bölgeye adlan verilmemiş olan Türk toplulukları Sibirya'nın dışında Avrupa Rusyası'nda da mevcutturlar.000' in hayli üstünde bir rakama ulaştıkları kabul edilebilir. gayr-ı Türklerden ise Almanlar. bu da gerçek değildir. Büyük bir kısmı Romanya'dan ilhak Bunların dışında yarım milyon kadar Ukraynalı.468. bu sürgün neticesinde halkın takriben % 50'si hayatını kaybetti.000 sayısının çok üstünde olduğunu gösterir mahiyettedir.700 2. Çünkü uzun mücadalelerden sona 75. Meshet Türkleri için aynı inanılmaz oranda bir artış gösterilmiştir (%o123.7). Kalmuklar. bundan önceki nüfus sayımlarında şahısların kendilerini başka bir millete mensup oldukların» belirtmelerinden kaynaklandığı kolayca anlaşılmaktadır.317. Asparuh Bulgarları da denilen Gagauzlar Anadolu Türkçesine çok yakın bir dil konuşurlar. Aslında da bu pek gerçeği yansıtmamaktadır.TaJaâar nanesinde dikkati çeken ikinci husus ise 1970 ile 1979 yılları arasında 9 yıllık dönemde tabii nüfus artışı % 4. Sürgün esnasında takriben 250. Dolayısıyla hâlâ millî benliklerini saklayanların olduğunu da düşünerek Kırım Tatarları'nın sayısının 300. Böyle bir tahmin oldukça da gerçekçidir.254 olan bu Türkler. Bilindiği üzere savaş yıllarında Almanlarla işbirliği yaptıkları veya başka gerekçelerle Türk boylarından Kırım Tatarları.961 326.468 idi.153. 2. iki sayı arasındaki fark ise 132. Çeçenler ve Inguşfar. Adı Nüfusu (1979) Mordva Udmurt Marl Komi Toplam 1. Bunların sayısı aşağıdaki gibidir.739'dur. dünya savaşında büyük talihsizlik ve haksızlığa uğrayan topluluklar arasında Kırım Tatarları'nın özel bir durumu vardır.Resmî istatistik veriler incelendiğinde bilhassa Talar ve Başkurtter'ın nüfus artışı ie ilgili bilgiler bazı açıklamalara muhtaçtır. ne de büyük bir nüfus kaybına uğrayacak bir felakete uğramışlardır. Aslında son 10 yılda Başkurtların ne tabiatları değişmiştir.21* bir artış gösterilmiştir. Aynı istatistiklerde Kınm Tatarları'nın 1979 nüfusu 132. ve bunlarla birlikte bazı küçük azınlıklar sürgüne yollanmışlardı. Toplam sayılan 8. Zaten Başkurtlar'la ilgili hane incelendiği zaman bunun cevabı kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.4 gibi bir orana yükselmiş olarak ifade edilmesidir. Ancak dikkat edilmesi gereken bir husus ta bu bölgede Ruslar ve Türklerin dışında esas halkı teşkil eden Fin-Ugor kavimlerinin de bulunduğudur. Bu aslında tabu nüfus artışını göstermemekte olup. 1989 nüfus sayımı istatistiklerinde . Onları diğer Türkler'den ayıran husus Çuvaşlar gibi hristiyan inancında olmalarıdır. Çünkü her iki oran karşılaştırdığı tekdîrtieTatertar'da son on yılda çocuk doğum oranın nerdey-se % 70 arttığını gösterirdi ki.b. Sürgünden sonra haklarında 1989'a kadar hiç bir istatistiki bilgi verilmemiş olan Kırım Tatarları'nın sayısı bugün resmî verilere göre 268. 1985'ten sonra Sovyetler Birliği'nde baskının nisbeten azalması ve değiş* topluluklarda miff şuurun güçlenmesi neticesinde önceden kendini başka bir millete mensup gibi gösterenlerin bu sefer esas müyetlerini seçmeleridir. Bütün mesele şimdiye kadar kendini Başkurt diye gösterenler bu sefer milliyet hanesine Tatar olarak kayıtlanın yaptırmışlardır.873 tan'da yaşayan Tatarlar ya iş yerlerini muhafaza kaygusu veya istatistik memurlarının işgüzarlığı sebebiyle Başkurt diye kaydedile geliyortartaK Neticede «eTatarlar'm nüfus artış hızı % 7. Bilhassa Başkurdis- . millet mensupları da bulunmaktadır. Rus nüfus artışındaki hızlı düşüş ve Türkler'de uyanmaya başlayan milfî şuur er veya geç bu bölgedeki Ruslar'ın Idil-Ural'ı terkine sebep olacaktır diyebilir*© .6 iken.70 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI DEMOGRAFİK VE EKONOMİK YAPI Ti Idif-Ural bölgesinde Ruslar'dan sonra en büyük topluluğu yukarıda da ifade ettiğimiz üzere değişik üç Türk boyu meydana getirir. Bu rakama 750.696 621.000'in esas sürgün yeri olan Özbekistan'a ulaştıkları tahmin edilmektedir. Kısacası Türkler'in yoğun olduğu bölgelerde Rus köylerinin boşalmaya başlamış olması. Dikkat edHdiği takdirde Başkurtlar'da 1970-1979 yılları arasındaki tabiî nüfus artış oran» % 10.4 Başkurtlar'* ise % î.185.272 olarak kaydedilmiş ve bu on yıllık sürede % 105. Ayrıca çoğunluğu Özbekistan'da yaşayan Kınm Tatarları'nın resmî yollarla Kırım'a dönmeleri çok zor olduğundan bir hayli insan gayr-ı resmî bir şekilde Kırım'a dönmüş bulunmaktadır ki. Ruslar'a oranla takriben % 50'lik bir toplam nüfusa sahiptirler.272'dir krbuTta Kırım Tatarları'nın İ379 yılr için belirtilen nüfuslarının tıpa-tıp aynısıdır.516(1989) 713. bir-birine benzer bu iki Türk topluluğunun tabiî nüfus artışı yakın olmalıdır. Kırım Tatarları.Asltnda her iki rakamda gerçekleri ifade etmekte olup.

güneyde Iran Azerbaycan'ı. Azerbaycan hem coğrafî-stratejik hem de bu nüfus Özelliği Re diğer Türk topluluklarından oldukça ayrılır.164 Gagauz mevcuttur. Çeçen-lnguş MSSC ve Dağıstan MSSC adlı idarî-siyasî bölgeler tesis edilerek hepsi RSFSR'e bağlanmıştır.3 0.300 km. Osetin. Ermeni ve Gürcüler tarafından paylaşılırken. 1989 Sovyet nüfus istatistik verilerine göre 2. Avar. Çok büyük çatışmalar ve Sovyet ordusunun müdahalesine sebep olan Dağlık Karabağ bölgesi ise Azerbaycan SSC içinde. . Bu bölge tarih boyunca kavimlerin göçüne sahip olmuş.207 136. 1989 nüfus verilerine göre SSCB'de 197. Her ne kadar bu istatistiklerde cumhuriyetlerdeki nüfuslara göre dağılım hakkında bilgi verilmemekle birlikte bundan önceki nüfus sayımlarının ilân edilmiş verilerine ve göç gibi diğer gelişmeleri (Dağlık Karabağ olaylarından sonra Ermenistan'daki Azerilerin Azerbaycan'a Azerbaycan'daki Ermeniler'in büyük kısmının Ermenistan'a sığınması) de göz önünde tutarak yaptığımız tahminler aşağıdaki gibidir. Kuzey-Osetin MSSC. Nogay.106'ya ulaşmıştı. Sasaniler ve Araplar da bu bölge için mücadele etmişlerdir. komşu iran'daki (Güney Azerbaycan). Ancak her iki topluluk arasındaki oldukça belirgin kültür farklılığını da belirtmede yarar vardır. Azerbaycan'ın bir parçası olan Nahçevan Muhtar Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'ne geldiğimizde onun genel nüfusu 278.345 59. Bu bölgedeki Ruslar-'ın nüfus yoğunluğuna geldiğimizde durum aşağıdaki tablodaki gibidir. Burada Dağıstan halkları diye bilinen Avar.559'duKîKAFKASYA BÖLGESİ: Sovyetler Birliği'ndeki Türk soyluların yoğun olduğu ikinci bölgeyi Kafkasya adı verilen Kuzey Kafkasya ve Kafkasya ötesi yörelerinden meydana gelen bölge teşkil eder.bazı verilere göre 15-16 milyonluk Azerilerle birleşebildikleri takdirde 22-25 milyonluk güçlü bir nüfus meydana getirebileceklerdir. birbirlerinden hayli ayrılık gösterenlerin bir kısmı hıristiyan inancına sahipken. Nüfusları 1. Karaimler'in bir kısmı Kırım'da diğerleri Litvanya. Tabasaran. Ermenistan'la hiçbir sının olmayan. Dargin. Türkmen.000) Azeriler teşkil eder. Lezgin. Kuzey Kafkasya: Kafkasya'nın Kafkasya.235 17.779 23. dir. Bu bölgede Sovyet hakimiyeti yerleştikten sonra ise Krasnodarsk ve Stavropolsk Kray'ları. Laks. Kırımçaklar: Karaimler gibi Yahudi inancında bulunan bu topluluk bazılarına göre Türkleşmiş Yahudiler'dir.768.3 Toplam Azerbaycan SSG'nirtyözölçümü 86 600 km olup. Rutul. Sovyetler Birliğinin dışında kuzey doğu Bulgaristan ve Dobruca'da bulunurlar.7 2. Zaten böyle bir birleşmeye henüz hiç bir siyasi imkân gözükmemektedir. SSCB'deki 7 milyonluk Azeriler. Hâla çıbanbaşı olma hususiyetini muhafaza etmektedir.000 ve yüzölçümü 50.106 Oran (%) 88. Iran ve Osmanlı Devleti bu mücadeleyi sürdürmüştü. Inguş.791.548 17. Bu hızlı nüfus artışı sayesinde Azeriler son 20 yılda Türk boyları arasında beşinci sıradan üçüncü sıraya yükselmişlerdir. Karaçay. Ukrayna. bu yanı ile onlar Iran din? geleneklerine daha yakındırlar. 1987'de genel nüfus 1. İlhanlı ve Selçuklu devletlerinin hakimiyet mücadelesine sahne olmuştur.803 nüfusa sahiptirler. Polonya ve israil'de de mevcuttur. Hazar devleti ise burada güçlü bir siyasî birlik oluşturmuştu.600 km2'dir. Lungsk. Hazar. 1989 nüfus sayımına göre SSCB'deki Azerilerin toplam nüfusu 6. Daha sonraları Rusya. 1979 ile 1989 yılları arasında % 24. bu toplulukları bağlayıcı mühim faktördür. Kırgız ve Kazaklar'dan sonra altıncı sırayı alırlar. Burada başta Azeriler olmak üzere çeşitli Türk boyları yaşar. Bulkanesta gibi bölgelerinde yoğundurlar. 1970'lerde 6 bin civarında olan bu nüfus her geçen yıl düşüş göstermektedir. batıda Azerbaycan'a bağlı Nahçevan MSSC'ni kama gibi kesen Ermeni SSCy*uzeyde Dağıstpn "MSSC ve Güroü SSC ile komşudur.791. Kabarda. Toplam nüfusu 180.1 0.811. t987 verilerine göre 6.2 idi. Ancak Sovyet Azerbaycanı'nda dinî şuurdan ziyade millî şuurun güçlü olduğunu kaydetmemiz gerekir. Azeriler ancak Sovyet veya Kuzey Azerbaycan'da mevcut olmayıp çok sayıda Azeri tran hakimiyeti altındaki Güney Azerbaycan' ve Türkiye'nin doğu ürerinde de mevcutturlar. Bölgenin nüfusça da ve idarî-siyasi yapıca da en büyüğünü Dağıstan MSSC'İ teşkil eder. Azeriler'i diğer Türk topluluklarından ayıran bir husus ta onların ekseriyetinin (%70) islamiyet'in şiî mezhebinde olması teşkil eder ki. Bundan sonra bu bölge Altın Ordu. Peçenek ve Uzlar'ın hakimiyeti altında kalmıştır.9 4.Çerkez Muhtar Oblastı.421 73. büyük çoğunluğu müslümandır. Dil ve küttür yönünden ortaklık olmamakta birlikte İslâm dini.000 nüfusu olan cumhuriyetin % 9Ö'nını Azeriler kendileri teşkil eder. Abhaz ve Çerkezler bulunmaktadır.914 6.4 0. Diğer cumhuriyetler Adı Geçen Bölgedeki Nüfus 6.72 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI DEMOGRAFİK VE EKONOMİK YAPI 73 edilen Moldovya SSC'nde yaşarlar.678 152. Kumuk. fakat Ermenilerin çoğunlukta olduğu ufak bir bölgedir. Güney Azerbaycan'dakîleri Iran bahsinde inceleyeceğimizden. Özbek.ötesi bölgesi başlıca Azeri.979 255. SSCBYrin hiç bir Türk adını taşıyan cumhuriyetinde bu kadar yüksek Türk oram yoktur. Bu yönü ile diğer Türittoplulukfem arasında Türkiye'ye kendini en yakın hissedenler Sovyetler Birliğindeki Azeriler'dir. Bu bölgede 30'un üstünde değişik millet ve halklar yaşar.0'lük bir nüfus artışına ulaşan Azeriler SSCB'de nüfusları hızla artan Türk toplulukları arasında Karakalpak. kabarda-Balkar MSSC. bu kısımda ancak SSCB vatandaşları olan Azeriler'den bahsedeceğiz.3 1.000 olup % 75'ini Ermeniler'in teşkil ettiği zannedilmektedir. Buranın Çadır.8 1. Azerbaycan SSC: SSCB'nin 15 birlik (ittifak) cumhuriyetinden biri olan Azerbaycan'ın yüzölçümü 86. Türk kavimlerinden Hun.054. Tsahur ve Agul'lar yaşar. Karaimler: Karaylar olarak ta bilinen bu çok eski Türk topluluğu Yahudiliğin bir mezhebine inanmaktadırlar. Kuzey Kafkasya bir milletler mozayiği manzarası arz eder. Bölgenin adı Azerbaycan SSC Gürcistan SSC RSFSR Kazak SSC Özbek SSC Türkmen SSC Ukrain SSC Kırgız SSC . Kuzey Kafkasya'nın diğer muhtar cumhuriyet ve bölgelerinde ise Çeçen.000'dir (1987) ve bu nüfusun ezici çoğunluğunu (250.

Kızılyurt. Bozkır ve diğerleri ise Türkistan genel valiliğine bölünmüştü) Türkistan MSSC ite Kırgız (Kazak) MSSC kurulmuştu.00 619. Kazaklar'ın % 80"! kendi oumtariyetlerirft» sınırlan İçinde yerleşmiş olmaianha rağmen ülke nüfusunun mutlak çoğunluğuna sahip değillerdin . 15 bin civarında diye tahmin edilmektedir. Nüfusları bilinmemektedir.664 7. Malki ve Terek civarında yoğundurlar. Kuzey Kafkasya'deki belli başlı Türk toplulukları olarak Kumuk. y.152. Kırgız.000 1.'ın ikinci yarısında bu bölgeye hakim olan Ruslar'a karşı bütün Kafkas halklarının fazla muhabbetleri olmadığı gerçeği de bunların gelecekte bir nevi dayanışmaya başlayacakları ihtimalini de kuvvetlendirmektedir.960) yaşar ve.3 7$2 60. Fakat şu anda Kuzey Kafkasya çok karmaşık etnik bir manzara arz etmekte ve önceleri Kumukça olan anlaşma dili yerini Rusça'ya bırakmıştır. Kabarda-Balkar MSSC'de nüfus yoğunluğunda Kabarda ve Ruslar'dan sonra üçüncü sırayı alırlar (takriben 70.771 nüfusa sahiptirler.000 2.653 Yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere Ruslar ancak iki krayda çoğunluğa sahip olup. Her iki yörede de nüfusu 25. Ayrıca ancak XIX.140 88.000 5. % 90'ı Dağıstan MSSC'de (253.000 367. Karaçay. Karakalpak.000). Ukrain ve Belorus gibi Slav toplulukları.000 732.7 32i) 32.140 olup. Bu bölgedeki. % 60 bu adı geçen yerde (93. Kafkasya Türkmeni. 1989 nüfus sayımına göre 88.2 82. Kaytak ve başkent Mohaçkale çevresinde yaşarlar. SOVYET ORTA ASYASI VE KAZAKİSTAN: Türkistan diye de adlandırılan bu bölgenin SSCB'deki resmi adı Orta Asya ve Kazakistan'dır. Dağıstan'daki Azerilerin sayısı ise 70 bin dolaylarındadır. Tatar.000 Rus Nüfusu (1979) 189. Buynak.564 nüfusa ulaşan Nogaylar Dağıstan MSSC ile Stavropolsk krayında yoğun haldedirler.692 336.000 70. Teberde ve Zelençuk mevkiilerinde yoğundurlar. Bugün ise Kazakistan'ın dışındaki dört cumhuriyete Orta Asya cumhuriyetleri denilmektedir. Türkistan adı bugün resmî olarak ancak Türkistan askerî bölgesinde kullanılmaktadır.'da esas Tükmenler'den kopan bir topluluk olup. Kazak SSC: SSCB'deki 15 birlik cumhuriyetinin RSFSC'den sonra ylteMçümü bakımından ikinci en büyük ülkesi Kazakistan 2. Kundur ve Azeriler: Yukarıda sayılan Türk boylarının dıştnda ufak topluluklar mevcuttur.778. Azeri. Çarlık Rusyası'ndan devralınan gelenekte (Çarlık döneminde Kazakistan.300 km2 olup Türkiye'nin neredeyse 3. AtaarvKoJeji.000'in üzerindedir. İşte bu Orta Asya veya Türkistan diye adlandırılan bölgede başta değişik Türk boylan olmak üzere (Kazak.771 75.4 27. 1989 nüfus sayımına göre 156. Daha önceleri. Kafkasya Türkmeni ve Kundurlar'ı görürüz.051.W TftpırnrfteıvAim ırtrAnı DEMOGRAFİK VE EKONOMİK YAPI---------------------------------------------------------------T» Bölgenin «di Dağıstan MSSC Kabarda-BalkarMSSC Kuzey Osetin MSSC Ceçen-lnguş MSSC Krasnodar Kray Stavropol Kray Karaçay-Çerkez MOb Toplam Bölge Genel Nüfusu (1987) 1.089 2.235.032.000'kişlnin yaşadığı bir ülke görünümündedir. Yahudi ve Dungan gibi yabancı kavimler ve yerli Tacikter yaşamaktadır. ve 1989 nüfus sayımına göre 282. Bugün aslı bu yöreden olan ve dış ülkelerde yaşayanlar arasında bu bölge için Türkistan tabiri kullanılma eğilimi mevcutsa da.000 12. Baksan. Nogay.5 mâlisinden fazla bt yüzölçümüne sahip olmasına rağmen nüfusu bu oranda düşüktür ve 1987'de 16. ihtilâlin ilk yıllarında.y. Kuzey Kafkasya'da yani azınlıkların esas bölgelerinde % 25'lerin biraz üstünde oldukları anlaşılır. Özetlersek Kuzey Kafkasya'da çeşitli Türk boylarının genel nüfusu aşağıdaki gibidir Bu Türkler komşu Azerilerle aynı din. Kırgızistan. Azeri ve Uygur gibi sonradan yerleşen Türk toplulukları). f#2D'de ortadan kaldırılan Buhara ve Hive hanlıkları da bu Türkistan MSSC dahil edHdf. Kafkasya Türkmenleri XVIII. Karaçaylar: Aynı özelliği gösteren ve aynı yazı dilini kullanan Karaçaylar her yerde Balkarlar'la (Malkar) birlikte belirtilirse de idarî'yönden Karaçay-Çerkez Muhtar Oblastına dahil edilmişlerdir.178'dir.137 200. Çegem. Bu bölgede diğer halkların arasında Türkler'in de oldukça mühim bir yeri olduğu anlaşılmaktadır. Kitleler halinde Hasanyurt. Orta Asya tabiri de oldukça karmaşıktır.474 234.768.. y. Türkmen ve Özbek gibi yerli.564 15. Kazaklar'n bu isme pek rağbet etmedikleri izlenmektedir.178 156. Malkar (Balkar). Türkmenistan ve Tacikistan)'i içine aldığından Çin hakimiyeti altındaki Uygur ve Kazaklar Doğu Türkistan tapirini tercih etmişlerdir. dil ve kültürü paylaştıklarından çeşitli sürtüşmeler içinde olan diğer Kafkas halkları arasında bir potansiyele sahip oldukları söylenebilir.684) bölgede yaşar.159.0 Boyun adı Kumuk Karaçay Balkar Nogay Türkmen Azeri Toplam Nüfusu 282. Kuban nehri yakınlarında Uçkalan.244. Nogaylar: 1989 nüfus sayımına göre 75. Kaykent. Ayrıca Türkistan kavramı genelde SSCB'deki beş cumhuriyet (Özbekistan. Cumhuriyet nüfusunun % 14.044 4.4'ünü teşkil ederler.y. Rus. Kumuklar: Kuzey Kafkasya'daki en büyük Türk topluluğu Kumuklar'dır.550. Kısacası oldukça bir kavram karışıklığı meydana gelmektedir. Babayurt. Kırım Tatarı. Ancak bu durum 1924"te değiştirildi. Kazakistan. Balkarlar: Karaçaylar'ın doğusundaki Çerek.00 702. Kundurlar ise Nogaylar'a yakın bir Türk boyudur.853.100 Oran(%) 10. Özbek ve Türkmen SSC'teri ite Tacik MSSC kuruldu.

bir 'günah keçisf aramaya başlarlar.000 (% 7.5 0. 1989 sovyet nüfus sayımının neticelerine göre SSCB'de de 262.. Bazı Özbek gençlerini.16 0. 850. Özbek SSC : Bu cumhuriyet Kazakistan. . bugün bu yöndeki faaliyetler çok azalmıştır.1 1. Özbekistan SSCB'nin 2/3 pamuğunu üretmektedir. 1979 yılında Özbekter'de 5.289 898 858 313 263 181 148 92 73 61 34 28 26 23 22 21 363 Yüzde(%) 100 40. Kalanları ise Özbek SSC'nin Endican oblastında bulunmaktadır.1 2. Özbekler SSCB'deki en kalabalık Türk boyunu teşkil ederler ve büyük milletler arasında Tacikler'den sonra en süratle artan toplulukturlar. Kırgızistan.. Son on yılda İse demografik tablo Kazaklar'ın lehine değişmeye yoz tutmuştur. Tacikistan. Her 'iki dönem mukayese edildiğinde tabii nüfus artışının hızında son on yılda 'çok az bir düşüş kaydedilmişse de. Bu hatta medenî diye bilinen topluluklar için de geçerlidir (İrsi.000 civarındaki Ukraynalılarla. bunlar 900. Kazaklar'ın diğer büyük çoğunluğu 620.2 1.. Neticede son yıllarda (1989-1990) meydana gelen sosyal patlamalarda demografik gelişmenin ve ekonomik istikrarsızlığın büyük rolü olmuştur.9) RSFSC'de Ve diğer cumhuriyetlerde bulunurlar. Kazakistan'ın diğer demografik bir özelliğini genel nüfusun % 39'unu göçmen Ruslar'ın teşkil etmesidir.. Kazakistan'a son Rus göçü 1960'lı yılların başında durmuştur..600 km2'dir.000 civarında buralara sürülmüş olan Almanla/dır.5 olmuştu.14 2. daha öncelerde Taciklerle olan sürtüşmelerin hepsi Özbeklerin çaresiz* içine düşerek..6 ve 7 fertH ailelerin oranı %69.1) bu dengeyi kendi lehlerine bozabildiler. Özbeklerde diğer milletlere nazaran büyük aile tipinin oranı dâ hayli yüksektir.. bu mühim denilecek kadar değildir. Kazakistan'da bu kadar yabancı nüfusun bulunması çarların ve ondan sonra da Sovyet yönetiminin politikası neticesidir.991 5. Almanya'daki Türk düşmanlığı') Yukarıda da belirttiğimiz üzere 1989 nüfus sayımına göre SSCB'deki Özbekler'in toplam nüfusu 16.. Türkmenistan ve güneyde Afganistan ile komşudur...18 0..684 5. bundan önceki dönemde (1970-1979) %35.. Topluluklar. Ancak Sovyetler Birliğindeki bütün Kazaklar'ın kendi cumhuriyetlerine yerleşmesi hafinde dahi Kazakistan nüfusunun ancak %50'sini teşkil edebileceklerdir. Kısacası ülkenin ekonomisi haikınm ihtiyacım temin edememek gibi bir problemle karşı karşıya kalmıştır. Özbeklerin ekseriyeti kendi cumhuriyetinde yaşar (%70) kalanlar ise komşu cumhuriyetlerde meskundurlar. Çin Halk Cumhuriyetinin Singiang-Uygur Muhtar Bölgesinde (Doğu Türkistan) yaşayan 1 milyon civarındaki Kazak'tan ise ileride bahsedeceğiz. %70'i Kazakistan SSC'nde ve bu cumhuriyetin Atma Ata oblastı ile Taldı Kurgan Oblastlarında yaşamaktadırlar (183. Tabiiki bu hızlı nüfus artışında en mühim etken doğum oranının çok yüksek olmasıdır. Meshet Türkteri'ne ve Kırım Tatarları'na kanlı saldırılan.5) komşu Özbekistan'da 520. .5 milyon civarında iken 1989'da bu rakkam 16.686. Amu-Derya ile Sır-Derya arasında çok verimli bir bölgede yerleşmiştir. kendi içlerinde bir takım problemler çıktığı zaman. eğitimdeki kifayetsizliklerin üzerine işsizlik sorunları da yükselmektedir.23 0.700.ıı TÜRK PpNYASI EL KİTABİ DEMOGRAFİK VE EKONOMİK YAPI TT 1979 YIUNA GÖRE KAZAKİSTAN SSC NÜFUS DAĞILIMI Nüfus (Bin olarak) Genel Rus Kazak Ukrain Alman Tatar Özbek Belorus Uygur Kore Azeri Polonyalı Mordva Yahudi Moldovyalı Çuvaş Dungan Başkurt Başka 14...76 .6 0. Çin-Sovyet çatışması yıllarında bunlara özel bir ehemmiyet verilerek.. her ne kadar pravokos-yon neticesinde olsa dahi.0 6. Uygulanan pöiHika neticesinde Özbekistan'da köy ekonomisi giriştirilmiş ve bu ekonominin de %75*ni toprağa bağlı ekincilik (başta pamukçuluk) teşkil eder. propoganda maksatları için kullanılmışlarsa da. Aşağıdaki tablo daha iyi bir fikir verecektir: Yukarıdaki tablodan görüleceği üzere Kazaklar ancak diğer Türk toplulukları ile mutlak çoğunluğa ulaşma durumundadırlar.539). yüzölçümü 449.199 Uygur mevcuttu. Bu politika diğer alanların ihmal edilmesine de yol açmıştır. Kısacası Kazaklar demografik yönden dinamik bir topluluk manzarası arz ederler ve sayılarının gelecek yıllarda da hızla artacağı söylenebilir.000'e ulaşmıştır.5 Uygur Türkleri : Uygurlar'ın esas vatanı Çin'in Singiang-Uygur Muhtar Bölgesi (Doğu Türkistan) olmasına rağmen. Aynı yılda Kazaklar cumhuriyet nüfusunun ancak % 36'sını teşkil ederken son on yılda gerçekleşen yüksek nüfus artışı sayesinde (% 24. Konut yetersizliği. Özbekler'in toplam nüfusu 1979 yılında 12. bu gelişmelerin sorumlusu olarak yabancıları görme eğilimlerinden kaynaklandığı düşünülebilir.. Büyük ailelerin ekserisi de kırsal kesimde yaşamaktadır..8 1. Özbekler'in %60'tan fazlası da bu nevi kırsal kesimlerde yaşarlar. . 4879 yılında Ruslar ülkede hatta % 41'e ulaşan bir orana sahiptiler..000 (% 9.15 0. Son on yıldaki nüfus artışı (1979-1989) %34 olarak gerçekleşmiş.19 0.2 iken Rus-lar'da bu oran ancak %11 idi.4 0.0 0.240'a ulaşmıştır. Ancak bu nevi hak nüfus artışı bir-takım sosunları da beraberinde getirmektedir. Bunlar çeşitli dönemlerde Çin'den kaçarak buraya sığınmış olanlar ve onların çocuklarıdır. Kazakistan'da gayr-ı Türk iki göçmen unsur daha mevcut olup.8 36. Kırgızistan'ın Oş bölgesinde Özbek-Kırgız çatışması.

8 0. Özbeklerin bir haylisinin Farsçanın şivesi olan Tacikçe konuştukları gerçeği de göz önünde tutulmalıdır.4 ise (2.1 1.5 3. Özbekistan'daki Türk soyluları Ur arada mütalâa ettiğimiz tekdirde Özbekistan cumhuriyetinde %80'lik bir orana sahiptirler.000 143. Türkmen SSC : SSCB'de Orta Asya cumhuriyetleri diye adlandırılan cumhurbyeterden biri de Türkmen SSC'skfir. Bunlar arasında Karakalpaklar'm ayrı bir statüsü mevcut olup.332 350. Kırgız. herjki taraf bir-birlerini kendilerindeki azınlıkların (Özbek veya Tacik) nüfus verilerini tahrifle suçlamaktadır.000 60.041 917.000 95. bir haylisi Özbekçeye tam hakkıyla vakıf Yahudi inancındaki halktır.000 kadarını 1944'te bu bölgeye sürülen Kırım Tatarları teşkil eder.000 163.000 19. Tacik. Bunlar Buhara Yahudisi olarak ta bilinen asırlardan beri burada yaşayan. bk Joanu ise Türkiye'ye oatdî. 1989 yılında Özbekistan'da kanlı saldırılara maruz kaldıktan sonra büyük bir kısmı Sovyetler Bırliği'nin çeşitli^erlerine dağıtıldı.422 Tacik Özbekistan sınırları içine yerleşmiştir. Gelişmelerden huzursuz olan diğer Türk boylarında da SSCB'nin başka bölgelerinde veya yurt dışına yerleşme temayülü artmıştır. Esas yerleşim merkezlerine döndükleri hakkında ise herhangi bir bilgi mevcut de-ğildir. Onları da müslüman Azeriler'den ayırmak hayli zordur.00 km2) kaplandığından yerleşim merkezleri hayli azdır. Kürtler. Diğer Türk boyları ise Tatar ve Azeriler'dir. Türmenier ve Hemşinler de bu guruba dahil edilerek sürülmüşlerdi.168.183.304 1. Ukraynalılar ve Korelilerin dışında yabana unsurun olmadığı anlaşılır.489 Genel Nüfusa Oran (%) 100 85 7 3.538.436'dır ve ekserisi Karakalpak cumhuriyetinde yaşar.7 4. Kazaklar'a daha yakın bu Türk gurubu Karakalpak MSSC adlı Özbek SSC'ne bağlı bir cumhuriyete de sahiptirler.036 567.000 620. Sovyetler BHğrrin dışında Türkmen SSC'ne komşu Kuzey İran'da Horasan vilâyetinde ve aynı şekHde sınırdaş Afganistan'da. Buna benzer bir Yahudi topluluğu Azerbaycan'da mevcuttur.7 0.059.686.240 14.4 0.369'luk bir nüfusa erişmiş gibi gösterilmektedirler.4 3.2 2. sahip olan Meshet veya Türkiye'deki ifadesi ile Ahıska Türkleri 1989da 207. 200.297 idi.9 0.718. Karapapahlar. Tatarlar'ı aslında iki gurupta mütalâa etmek gerekir.100 km2'lik bir sahayı kaplamasına rağmen ülkenin 4/5'ni Karakum çölü {350.5 0.183.7 2. 488.000 92.422 650. Kısacası iki topluluk girift demografik bir manzara arz ederler.921'lik bir nüfusa.384 Özbekistandaki Oranı (%) 70 8.304 • 1.78 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI DEMOGRAFİK VE EKONOMİK YAPI 79 ÖZBEKLERİN DAĞILIMI (1989) Bölgenin adı Genel Özbek SSC Tacik SSC Kırgız SSC Kazak SSC Türkmen SSC Diğer bölgeler Nüfus 16. 864. aynı şekilde Kırım Tatarları arasında da vatan Kırım'a dönme hareketi başlamış ve 75 bin kadarı Özbekistan'ı terk etmiştir. Burada Yahudiler hakkında da kısa bir açıklamada yarar görüyoruz. ilkini İdil boyu-Tatarları teşkil ediyorsa.665.000 410. 1944 sürgünü esnasında onların dışında Gürcistan ile Ermenistan'da yaşayan Meshet Türkleri. Haklarında uzun yıllar bir şey yazılmamıştı. Meshet Türkleri'nin ekserisi Özbekistan'dan göç etmiştir. Son yıllarda her ne kadar Özbek aydınları Türkistan ve Türk birliği hakkında propoganda yürütmelerine rağmen Meshet (Ahıska) Türkleri'ne ve Kırım Tatarlarına karşı başlatılan kanlı saldırılar bu nevi bir birliği baltalamaktadır. Toplam sayıları 1989'a göre 423.5 .658 864. Meshet Türkleri : 1944'ten önce Gürcistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin Acar MSSC'nda Meshet sıradağlarının bulunduğu bölgede yaşayan bü Türkler Stalin'in ufak halkları Sürgününden kurtulamayarak başlıca Özbekistan'a yerleştirilmişlerdi. aynı din ve mezhebe mensubiyet sebebiyle hayli evlilikler gerçekleştiği.889) yani büyük ekseriyeti kendi cumhuriyetinde yaşarlar ve aşağıdaki tablodan da görüleceği üzere Türkmen SSC'inin genel nüfusunun %75. Özbekistan'da yaşayan diğer topluluklar aşağıdaki gibidir: Milliyet Özbek Rus Tacik Tatar Kazak Karakalpak Koreli Kffgız Ukraynalı Türkmen Yahudi Azeri Toplam Nüfus 14.038 100. Türkmen ve Yahudiler Türkistan yöresinin yerli halkıdır.000 113. Kazak.3 100 Yukarıdaki tabloyu incelediğimizde Ruslar.1 0. Karakalpak. Sovyetler Brliği'ndeki Türkmenlerin genel sayısı 1989'a göre 2. Sovyetler Birliği'ndeM Türkmenlerin %93. Ancak asırlar boyu birlikte yaşayan bu topluluklar arasında bir hayli kültürel ortaklıklar olduğu. Türkmenler Türk boyları arasında nüfusları en hızlı artan Özbekler'te aynı tabiî nüfus artış oranına (son on yılda %34) sahiptirler. Türkiye ve Suriye'de de Türkmen toplulukları mevcuttur.6 Yukarıdaki tablo incelendiğinde bir milyonun üstündeki bir Özbek nüfusunun Tacikistan'da bulunduğu anlaşılmaktadır. Yukarıda da belirttiğimiz üzere Özbekler kendi cumhuriyetlerindeki genel nüfusun takriben %70'ni teşkil ederler.4 0. Tabii ki henüz Ruslar'a karşı açık düşmanlık emareleri ortaya çıkmamakla birlikte Ruslar da Özbekistan'ı terke başlamışlardır. 1926 nüfus sayımında 137.

teşkil ederler: .

Rus (%42).6 0.043.588 368. Tuvahlar.000 317.043.000 " 4.4 9. Obi Irmaklarını içine alarak Altay dağlarına kadar uzanan bu bölgede de çeşitli Türk topluluklarına rastlamaktayız.000 25.703 567. Hakaslar.210 1. Tuvalılar'ın Karagas (Tofa) denilen bir boyu da bulunmaktadır.3 Görüleceği üzere geçen dokuz yıllık dönemde (1970-1979) Kırgızlar cumhuriyetlerinde mutlak çoğunluğa sahip değilierken şimdi buna ulaşmışlardır.000 Kırgızistan'daki oranı (%) 54.103.332 109. Kırgız SSC nüfus dağılımı ise aşağıdaki gibidir: KIRGIZ SSC'NDE NÜFUS DAĞILIMI (1989) Milliyet Kırgız Rus Özbek Ukraynah Alman Talar Uygur Kazak Dungan Tacik Toplam Nüfus 2.0 13.255 idi ve bunların %96.750.000 15.1 0.y'da adlarına rastlanan en eski Türk boylarından biri olan Kırgızlar'ın ekseriyeti (% 88. Ukraynalılar ve ikinci dünya harbinde sürdün edilen Almanlar sayılabilir. Irtiş.3 0.0 22.000 187.933 911. Tuva MSSC nin nüfus dağılımı ise aşağıdaki gibidir: .876 46. 3. SİBİRYA BÖLGESİ: Urai dağlarının doğusundaki Tobol. Batı Sibirya Tatarları.057 72.000 100. Sovyetler Birliği'nin bu az nüfustu bölgesinde bazılarının adlan idarî-siyasî bölgelerde verilmiş bu Türk topluluklarına Altay Türkleri de dendiği binmektedir.000 28.7 0f7 0.9 100.538.6 2. Sibîryada başlıca Yakutlar.143. 19874de cumhuriyetin nüfusu 1. Bunun dışında Çin'de (Doğu Türkistan'da) ve Afganistan'da da Kırgızlar bulunmaktadır.370.924 idi. Ukraynalı ve Ermeniler ise mutlak çoğunluğu ellerinde tutarlar.4 3.4 1. Kırgızlar diğer Türk soylularla birlikte %70'in üstünde bir orana kavuştukları gözükmektedir.000 Türkmenistan'daki Oranı ?$5 10. Oiğer Türk boyları ile birlikte Türkmenistan'daki Türk soyluların oran» %89. Bu durum aşağıdaki tabloda daha açık görülür: YAKUT MSSC'NDE NÜFUS DAĞILIMI (1989) Milliyet Rus Yakut Ukrain Tatar Diğer Toplam Nüfus 429.018 30.6'ya çıkar. Tuva MSSC 1.889 350. yani menfaat çatışmaları dolayısıyla asgari müştereklerde de anlaşamadıklarını göstermektedir.1 35. II y. Fakat 1990 yılında Oş yöresinde Kırgızlarla Özbekler arasında meydana gelen kanlı çatışmalar Türk boylarının sosyal ve ekonomik nedenler.000 15.0 Toplam Türkmenistan'daki tek yabancı unsur olarak Ruslar görülür.000 40.0 Tuva MSSC : Tuba adına Çin'in Su sülâlesinin (581-618) kayıtlarında rastlanmıştır. Türkmenlerin %65'i kırsal kesimde yaşamakta olup başkent Aşkabad'da Türkmenler ancak %40'Iık bir orana sahiptirler.000 km^tfir.000 idi. Yakutların genel nüfusu işe 1989'da ancak 382. Kırgız SSC: Çin kayıtlarında M. İşim.Ö.5) başta dünyanın ikinci büyük krater gölü Issık Göl (6.324 101.293.202 km2) olmak üzere çeşitli göllerle çevrili dağlık bir bölge olan Kırgızistan'da yaşarlar. Kırgızistan'da yabancı unsurlar olarak işe %22'lik oranda başta Ruslar olmak üzere.3 4.0 17. Yakutlar gibi Tuvalılar'da eski bir Türk dilini kullanırlar.4 1. Altaylılar git» değişik adtaki Türk soyluların toplam nüfusları 1 milyona dahi ulaşmaz ve yaşadıkları bölge yerleşime fazla elverişli olmamakla birlikte. Sovyetler Biriiği'ndeki Kırgızlar'ın kalan kısmı komşu Özbekistan ile Tacikistan'da mevcuttur.7 2. İki topluluk arasında kışkırtmaların olaylara yol açtığı bir gerçektir.000 3. Oturdukları bölgeye Tannu-Tuva denir.5 kendi cumhuriyetlerinde yaşamasına rağmen mutlaK çoğunluğa ulaşamamışlardır.0 1. Yakut MSSC : Burası SSCB'nin yüzölçümü bakımından en büyük muhtar cumhuriyeti olup.500 km2'dir. anlaşılması hayli zordur.6 100. Kullandıktan dile Soyonca veya Uranhayca'da denilirdi. Fakat topluluklarda bu nevi bir psikolojinin gelişmesinde Sovyet mitîî politikasının büyük tesiri de unutulmamalıdır.60 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI DEMOGRAFİK VE EKONOMİK YAPI M TÜRKMEN SSC'NDE NÜFUS DAĞILIM (1989) Milliyet Türkmen RU6 Özbek Kazak Tatar Azeri Nüfus 2. çok büyük yeraltı zenginliklerine sahip olması bakımından mühim bir bölgedir. 1989 nüfus sayımına göre Sovyetler Biriiği'ndeki Tuvalılar'ın toplam sayısı 206.326 11.000 Yakutistandaki Oranı (%) 41. %98'i kendi cumhuriyetlerinde yaşar.

500 289. Salar. adlandırılan.5'a ulaşmaktadır.254) teşkil ediyorlardı.000 Tuva'dakl Oranı (%) 70. yanî Yakut demeleri de sebep olabilir.317'dir. Hakas Muhtar oblastı 64. Bu bölgede Sibirya Buharalıları denilen bir Türk topluluğu daha mevcut olup. Baraba Tatarları gibi).000 1. Msl. Fakat bîr Haylisi mlB benliğini korumuştur.289 25.630 41.2'lik tabiî bîr nüfus artışı olduğunu kolayca tahmin edebiliriz. Özbek ve Tatar gibi föıfe boylarına mensupturlar.826 olarak verilmiştir. Ancak bunların genel Tatar nüfusu içinde kayde-dilip-edilmediği meçhuldür.7'ye (67.882.5 5. Hakaslar ise ancak %12'lik bir oranla 60 binin biraz üzerindedirier. Tümen.0 Dağlık Altay Muhtar Oblastı: 1989 nüfus sayımına göre 71.9 15. Buna Dolganlar'ın kendilerine Saha. yani Doğu Türkistan'da . Ruslar 400 bine yaklaşan nüfusları ile bölgenin nerdeyse %80'lik oranını teşkil ederler.1 26. Ancak son nüfus sayımlarında artık adlarına rastlanmamaktadır.289 Kısacası Sibirya'nın muhtelif yerlerinde 350 bin civarında Sibirya Tatan'nın mevcut olduğu tahmin edilmektedir.317% ufak bir nüfusa sahip olan Altaylılar'a eskiden Oyrot ta denirdi. Ancak 1 milyon civarındaki bu topluluklar yaşamaya elverişli olmayan. Onların bölgesinde de Ruslar 110 binlik bir nüfusla %64'lük nüfus oranına sahiptirler. Elimizde ancak 1979'a göre olan istatistiki bilgiler mevcuttur.511) Türk soylular bulunmaktadır. Tomsk ve Baraba'da fazlaca sayıda olan ve Kazan Tatarları ile yakın akrabalığı olan bu Tatarlar. 1949'da Mao'raa* iktidara gelmesiyle Çin'de sosyalist bîr sistem yürürlüğe girmiştir.906 13.821 6.317 5.031.729 4. Kemerov oblastında yaşayan ufak bir Türk boyu Şorlar'ın genel nüfusu 1989'a göre 71.747 4.170 nüfus artarak &470. ÇİN HALK CUMHURİYETİ: Dünyanın en büyük nüfusuna sahip dan Çin Halk Cumhuriyeti'nde de (3982 rşsmî istatistik bilgilerine göre 1.9 7. Hakas Muhtar Oblastı: 1989 nüfus sayımına göre 81.088. 1990 yılının Ağustos başlarında Tuvalılar'ın ülkedeki Ruşter1» kp* mak için faaliyetlere giriştikleri haberferi çıkmışta Çok ağır şartlarda olmalarına rağmen benliklerini muhafaza etmeye çalışırlar.824) azınlıklar ise %6.3*ü (936.400 km2'dir. Bunlar sırasıyla Uygur.428 71.255 206.924 316. dağınık ve Ruslar'm arasında yaşamaktadırlar.785 77.82 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI DEMOGRAFİK VE EKONOMİK YAPI S3 TUVA MSSC'NİN NÜFUS DAĞILIMI (1989) Milliyet Tuvali Rus Hakas Ukrain Diğer Toplam Nüfus 202. Bu Türkler'in ekseriyeti de1955'de kurulan Sîncang-Uygur Muhtar Bölgesinde. Altaylılar ise kendi bölgelerinde 50 binden fazla bir nüfusla genel nüfusun %30'nu teşkil . Özetlersek Sibirya bölgesinde aşağıdaki Türk boylan mevcuttur: Topluluk adı Yakut Tuvali Sibirya Tatarı Sibirya Buharaİısı Hakas Altay Dolgan Toplam Nüfus (1989) 382.428 nüfusa sahip olan diğer bir Türk boyu Hakas'lar Krasnoyarks Kray'a bağlı Hakas Muhtar Oblastında yaşarlar.5 100.793 2. Onların Kırgız ve Sagay adlı iki mühim kolu vardır.714 28. 25-30 bin civarındadırlar. Bunların içinde Türk soyluların nüfusu 7. Bu hesaba göre azınlıklar arasında dahi Türkler'in oranı ancak % 10. Kırgız.549 17.193 1. Kazak.372 64.793 316.213 Batı Sibirya Tatarları: Obi ve ve Irtiş vadilerinde. Bunlarda aşağıdaki gibidir: : SİBİRYA TATARLARININ NÜFUS DAĞILIMI Oblast'ın adı Tünen Omsk Novosibirsk Torrtsk Irkutsk Arhangelsk Çikitinsk Kemerov Magadan Toplam Nüfus 136.996'ya ulaşmış olmalan gerekir.703. bölgelerde. Tümen'de zengin petrol yataklarının bulunması buraya çok sayıda yabancıların (Rus) gelmesine de yol açtığını kaydetmekte yarar vardır.233.064.757 46. Buna göre Türkler'in 2^16.4'lük bir artış oiduğu kaydedilmektedir. bulunduktan şehir adıyla da anılırlardı (msl.000 81.esas Çtnffler %93.ederler. Krasnoyarsk Krayına bağlı Taymır (Dolgan-Nenets) muhtar okluğunda bulanan Dolganlar ise takriben 5 binlik bir nüfusa sahiptirler. 1964-1982 yılları arasında %68. Bu rakamları ve genelde kırsal kesimde yaşayan Türkler'deki yüksek nüfus artışım da göz önünde tutarsak son 9 yılda %34. 1982 nüfus sayımının resmî verilerine göre Çin rtalk Cumhuriyeti'nde Han diye. Tobolsk.

.yaşarlar.

.9 0.4 artmakta olduğunu ve genei nüfusun %50'literine yaklaştığını göstermektedir.. Her Çinfi Uygur Kazak ' Kîfgız îac& Özbek Taraf 6000. T İli Kazak Muhtar Eyaleti 2.. SİNCANG UYGUR MUHTAR BÖLGESİNDEKİ NÜFUS(1990) Adı 1982 Nüfusu 1990 Tahmini Nüfusu (%) Oran(1982) 45..482..000 km2 dır.184'e ulaştığı söytenebSir.oei.6 0.112 907. Bayangol Moğol Muhtar Eyaleti 5.081.000 dolaylanndadır.000 63. Uygur.8 0. Ktzılsu Kırgız Muhtar Eyaleti Doğu Türkistan esas halkım Uygurlar teşkil eder ve Uygurlar'ın %90-95'i kendi muhtar bölgelerinde yaşarlar. Boro Tala Moğol Muhtar Eyaleti 3. Bu bölgede yaşayan Türkleri nüfusları ise aşağıdaki gibidir. Tibetli.000'in üzerinde Uygur ise komşu SSCB'nde (Kazakistan ve Özbekistan) 100-150. ia.751 Toplam .000.217. Eki böîgerm dışında yaşayan (Çrnghai veGansu eyaletleri) Salarlar ise îSSZöe 69. Çin'in toplam yüzölçümünün altıda birini teşkil eder.84 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI DEMOGRAFİK VE EKONOMİK YAPI 05 Sincang-Uygur Muhtar Bölgesi : Resmî verilere göre Çin Halk Cumhuriyetimde 56 milfi azınlık bulunmaktadır.459. Koreli. Yukarıdaki tablonun incelenmesinde Türklerin toplam nüfusunun 9.09 0. Dong ve 6ai olarak sıralamak mümkündür.. Çang-Çi Hui Muhtar Eyaleti 4.000 5.503 4..000 18.03 4. . Türkiye ve ABO gibi ülkelerde bulunmaktadırlar..7 43.710.5 6.994.01 3.567 16. Bu muhtar bölgede değişik azınlıkların adını içeren 5 muhtar eyalette bulunur. Ancak Uygur Muhtar Bölgesi ile ilgili nüfus tablosu btee ülkedeki Çin nüfusunun .68i . Ülkenin kuzey kısmı Çun-garya ve güney kısmı Kaşkarya olarak bilinir.000 kadarı da Afganistan. Mançu.09 0.. .986 * 35. 1982 resmî istatistk verilerine göre Smcang Uygur Muhtar Böigesi'nin nüfusu 13. Kuzeyinde ise büyük Taklamakan çölü bulunur.9 45.2 0. Moğol. Bunları nüfuslarının yoğunluğuna göre Juang-Hui (Çin müslümanı).2 0. İşte bu milîî azınlıkların bazıları için kendi adlarını taşıyan bölgeler tesis edilmiştir Bu bölge Batı Avrupa kadar büyük bir yüzölçümüne sahip olup 1.681 idi. Yao. Bouyei.957.. Suudi Arabistan.975 152..9 0... Yi.. 200.503 nüfusa saNp iken şimdi 75.582 113..127 56.855 9. Miao.779 2.000 7. Pakistan.3 (%) Oran (1990) 48.2 6..999 26 503 12.444 1.

5 3.000 Afganistan vatandaşının dahil edfildiği düşünülebilir. Ancak göçmenler arasında %85'iere varan oranı teşkil ettiklerinden şu anda genel nüfus oranında %2ö 'lere düşmüşlerdir.1 0. Bunun büyük bir kısmı Pakistan'a yerleşmiştir. Aşağıdaki tablo bu konuya açıklık getirecektir.640. 1979 öncesi Afganistan'da en büyük nüfusu Puştunlar teşkil etmekte olup.6 2.000 km2 lik Afganistan'ın demografik yapısı hakkında kesin neticeler çıkarmak hayli zordur.440. Kısacası Çinli göçmenlerin çok sayıda yerleştirilmesi neticesinde kısa bir gelecekte Doğu Türkistan'daki Türk boyları ülkelerinde azınlık durumuna düşme tehlikesiyle karşı karşıya-Ckrler.000 1.000 1. Yukarıdaki tabloyla bu rakkamın mukayesesinden şöyle bir sonuç çıkarabiliriz : Milletin Adı Tacik Puştun Hazara Özbek Türkmen Diğer Nüfus 4.000 480.%15 hata ihtimali de dikkate alınmalıdır. AFGANİSTAN : 10 yıl süreyle Sovyet işgaline maruz kalan 650.5 milyon civarında tahmin etmektedirler. Ancak araştırmacılar bu ülkenin nüfusunu 12 ifâ 15.ne kadar Türkler'de tabiî nüfus artışı yüksek ise de Türkler Uygur.7 Afganistan 1987 Oranı (%) 22 34 14 14 4 Puştun "Tacik Hazara Özbek Türkmen Nuristani Beluci Diğer 39 26 10 10 3 1 1 11 12 Afgan resrrîî şahıslarının ifadelerine göre ülkede bugün 12 milyon insan bulunmaktadır. Bu tahminlere savaşlar esnasında ölen 1.240.080. Sovyet işgali neticesinde Afgan halkının büyük bir çoğunluğu da canını komşu Pakistan ve İran'a sığınarak kurtarmıştır.000 . Fakat gene de +/.0 1. tahminen %40'lık bir orana sahipler. Ülke dışında 3-4 milyon Afgan mültecisinin olduğu tahmin edilmektedir.0 0. AFGANİSTAN'IN ETNİK YAPISI Etnik Gurubun Adı 1978 Oranı (%) 1967 Göçmen Oranı(%) 84.000 1.680.000 2.680.5 1.6 6. Kazak vb diğerleriyle birlikte ancak %50'nin biraz üzerinde bir orana sahiptirler.

Bulgaristan'ın nüfusundaki bu olağandışı gelişmede çok kişinin ülkeyi terketmesinin de rolü vardır. Priştine. Son istatistik? verilere göre 1989 yılında Bulgaristan'ın nüfusu ancak 6. Azeriler'in büyük çoğunluğunun yaşadığı Güney Azerbaycan 107. Maymana. Tarık boylan Herat bölgesinde. Dolayısıyla da "Bulgar milleti yaşlanmaktadır* gibi ilim adamlarının ikazlarına şahit olmaktayız.3S2.976. Sarık ve Çakra boyları Andhui ve başka yerlerde bulunurlar. 105. Dragaş ve Makedonya cumhuriyetinin .000 civarındadırlar. Bu ise 1000 kişide 0.000 Bulgar vatandaşı illegal olarak İspanya'da çalışmaktadır.000'ün üzerinde diye tahmin edilmektedir. İran'daki Türk boyları arasında ikinci mühim topluluğu Kaşgaylar teşkil eder. Maku. Erdebil. 1000 kişi de Avusturya'ya göçetmiştir. Karadağlı vs gibi değişik adlara sahip Türk topluluktan mevcut olup toplam nüfusları 1 milyon civarındadır. Kırgızlar ise Afgan Pamiri veya Vahan denilen yörede yaşarlardı ancak Sovyetler onları Vahan koridorundan uzaklaştırdılar. Kazaklar işe Hanabad bölgesine yerleşmişlerdi. Ancak 1978'den sonra bu yasağın kalkması neticesinde bazı neşriyat faaliyetleri başlamıştır. 20. Iskeçe. Özbekler Herat'ın dışında Balamurgap. 9 milyon civarında bir nüfusa sahiptir.000'e ulaşmıştır.000 kişi artmıştır. Meraga. Dakuk. Sırasıyla incelersek Özbekler Afganistan'daki en kalabalık Türk topluluğunu teşkil ederler. Erbil. Merent. Akça. Ayrıca Türkiye'ye resmî kanallarla (vize ile) girenlerin sayısı da 30.000'in üzerindeki soydaşımız tekrar Bulgaristan'a dönmüştür. ROMANYA : 237. Bu şekilde Yunan soykırımından kurtulan Türklerin nüfusu 200.4'tür.000 Gagauz.000 kadar Bulgar Yunanistan'daki vize süreleri bitince ülkelerine dönmemişlerdir. Altınköprü. SURİYE: Türkiye'nin en uzun sınır komşusu Suriye'nin yüzölçümü 185.804 km2 ve 1981'e göre 22. Bazı verilere göre. Seimas.944 km2 yüzölçümü ve. Nüfusları 300. İRAN : 1.648. Hoy. Şıbırgan. Şahraban gibi şehir ve kasabalarda yaşarlar. Urmiye. bunun en düşük tahminle 16 en yüksek tahminle 18 milyonunu Azeriler teşkil eder. Karahan. Buna göre Afganistan'daki toplam Türk nüfusu 2. Bu son üçünün toplam nüfsunun 100. Ayrıca genel nüfus içinde %6'lık bir orana sahip olan Roman (Çingene) halkının İslâm dinîne bağlı olan 180. BULGARİSTAN : 1878 Berlin Muahedesi neticesinde Osmanlı İmparatorluğumdan koparak kurulmuş olan Bulgaristan'ın yüzölçümü 110.6'lık bir oy potansiyeli ile 400 kişilik parlementoya 23 milletvekili seçtirebilmişlerdir. 1990 yılının Haziran ayında yapılan İlk serbest seçimlerinde 6. Avrupa şurasının raporlarına göre 300.928 km2olup. Çoğunluğu Sırplar teşkil eder (%40). Karakalpaklar ise dağınıktırlar. Hanefî mezhebinden olmaları dolayısıyla Azeriler'e nisbeten daha iyi korumuşlardır. Bu Türkler genel olarak Batı Trakya bölgesinde Gümülcine. Kırım'dan Romanya'ya göç eden Tatarlar ve yerli Gagauzlar'dır. Göklen. Ayrıca buna ilâveten 1974'te Bulgarlar'da %6.500 km2 yüzölüçümünde takriben 20 milyon nüfusa sahip olan Romanya'da üç Türk gurubuna rastlanır. Türk ise 150.000 kişi Doğu Almanya'ya. Fırat bu ülkenin can damarıdır.000 dolaylarındadır. Kazak ve Karakalpaklar da'dahildir. Yunus Peygamber. Toplam nüfustan 120. Onlar Kosova muhtar bölgesinin. 1971 nüfus sayımına göre 8. Culfa. YUGOSLAVYA SOSYALİST FEDERATİF CUMHURİYET: Yüzölçümü 225.000'e ulaşmıştır. ve Dedeağaç vilâyetlerinde ve ayrıca Dimetoka ve Sofu'da ve bir miktar da Rodos'ta yaşarlar. Taze Hurmata. Salur ve Sarık boylarından müteşekkil Türkmenler yaşar. Karapapah.000 kişi Kanada'ya.86 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI DEMOGRAFİK VE EKONOMİK YAPI S7 Yukarıdaki diğerler hanesinde gösterilen rakamın içinde Türk boyları Kırgız. İran'daki Türk soyluların nüfusu 20 milyona ulaşmıştır diye tahmin etmekteyiz. Astara. Kızlarabad.769. Kuştepe. Kifri. İşte bu Türkmenler Araplar'la Kürtler arasında sıkışmış olup tarihî Musul-Bağdat yolu üzerinde yaşarlar.000'in üzerinde olan Türkler Lazkiye ve çevresinde Halep.75'lik bir orana tekabül eder. Bu rakamla birlikte Türkler'in sayısının 936. Bunların dışında ise Afşar. Hamse. Güney Azerbaycanlıları.000'e ulaşması gerekir. Seripul. Tahran'ın Fars milliyetçiliğine dayanan küttür politikası Azeri neşriyatına imkân vermemiştir. Onlar benliklerini. İran'ın kuzey doğusunda Türkmen Sovyet SSC'ye komşu bölgede ise Yomut.620 seçmen mevcut olup Türkler %6. KUZEY KİBRİS TÜRK CUMHURİYETİ İ Yüzölçümü 3335 km2 olan KKTC 15 Kasım 1983te ilân edilmişti. Kengürlü. 5000 kişi İsveç'e. Bu durumda onların nüfusunun 756. IRAK: Dicle ve Fırat'ın hayat verdiği Irak'ın yüzölçümü 434. Kuzey Azerbaycantılar'dan ayıran belki de en mühim hususiyet ilklerinin çok güçlü Fars dili ve kültürünün tesiri altında kalmış olmaları teşkil eder. Halhal.000'e ulaşmış olması gerekir.000'i Tprkçe konuşmakta olup.329 Türk olmak üzere toplam olarak 140.000 nüfusa sahip olan bu ülke 6 birlik cumhuriyetinden müteşekkildir. Tuz Hurmata. 1989'da Türkiye'ye otan büyük göç dalgası neticesinde 150. Güney İran'ın Fars eyaletinde yoğun halde bulunurlar.000 km2lik bir sahayı kapsayan Tebriz. Bugün de bu sayıyı muhafaza ettikleri tahmin edilebilir.469 tatar ve 14. Bundan önceki Bulgar yönetiminin Türk ve diğer azınlıkları (ki bunlar arasında Türk asıllı Tatarlar da vardır) zorla Bulgarlaştırma siyasetinin etkileri henüz bilinmemekle beraber ufak yaştakilerin bu insanlıkdışt kampanyanın etkisi ite esas benliklerini kaybetmiş olmaları da muhtemeldir. Mazarişerif ve Tûkurgan şehirlerinde yaşarlar. Konar-göçer bir hayat süren Kaşgaylar'ın nüfusu 500. Zengin bir petrol ülkesi olan Irak'taki Türkler Türkmen adıyla bilinmekle birlikte Azericenin bir şivesini konuşurlar.000 nüfusa sahip olanlar Yunanistan'da Türkler çok ufak bir azınlığı teşkil eder.5 ilâ 3 milyon arasındadır diye tahmin edebiliriz. Bunların da nüfusu 500. YUNANİSTAN : 131. Başlıca kuzeyden güneye doğru Telafer.000 dolaylarında olması gerekir. nüfusu 10 milyon civarındadır. 25. Hama ve Humus'ta bulunurlar. Türkler'in Bulgaristan'daki oranı %8. 7. Türkmenlerin Teke.000 km2 olup nüfusu17 milyonun üzerindedir. Kaçar. Salur boyu Maymana ve Maruçak'ta. Türkler'de ise %17. Şahseven.7 olan yüksek nüfus artışıda nazarı ita-bara alınırsa Bulgaristan'daki Türk nüfusunun 2 milyona ulaştığını tahmin edebiliriz. Yomut.000 km2 yüzölçümüne sahip olan Iran İslâm Cumhuriyetinde nüfus 50 milyon civarında diye tahmin edilmekte olup. 1956 resmî nüfus sayımına göre. Soğukbulak gibi şehir ve kasabaları içine alır. Nüfusları 2 milyon olarak tahmin edilmektedir.000 dolayında tahmin ediliyor. Özetlersek.000 dolaylarında Türk vardı. Karatepe. Fakat eğitim eskisi gibi Farsça yapılmaktadır. Bunlar kopuk bir topluluk manzarası arzederler. kendilerini Türk kabul etmektedirler. Kerkük. Bunlar Anadolu'dan gelip buralara yerleşenlerin torunları.180 km2 olup. Belh. Türkiye'de Kerkük Türkleri diye de bilinen bu Türkmenler rejimin çok şiddetli baskısı altındadırlar. Son yılda 18.

Bu gruplandırma daha ziyade hususiyetlerine bakılarak yapılmış olup. bu değişik Türk toplulukları arasında ayrıca bölgesel. mühendis başarılı iş adamları bulunan Türkler bu ülkede Türkiye'nin güzel bir imajını yaratırlar. Kazak. İşte totaliter rejimlerde yaşayan bu Türklerle demokrasi şartlarından yararlanan Türkler arasında siyasî davranış ve şuur yönünden de farkMtkfar olması gayet normaldir. Kısacası bu topluluklar arasında bir nevi kardeşlik bağı mevcut ise de bu şartlarda tek bir mütecanis Türk milletinden bahsetmek oldukça güçtür. Türkmen. Balkan Türkleri gibi tabirler de kullanılmaktadır. Avustralya. Çtettalk Cumhuriyeti ve İran'dır. Azeri ve Tatar toplulukları da mevcuttur. gerek düşünce ya-prsı ve gerekse ekonomik".88 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI DEMOGRAFİK VE EKONOMİK YAPI 89 ÜskOp. Türk topluluklarının esas yoğun bulunduğu bölgeler başta Türkiye olmak üzere SCB. Bunlar arasında en büyük topluluğu ABD'de yaşayanlar teşkil eder.000 civarındadır. Türkiye ile diğer ülkelerdeki Türk toplulukları arasında bir aşıra yakındır herhangi bir kültürel mübadelenin olmaması da bu toplulukların birbirlerini tanımalarına. DİĞER ÜLKELER : ABD. Kanada. G INEY DOftU(Kaşkar) ÖZBEK UYGUR ÇUVAŞ ÇUVAŞ C ■ . Finlandiya. Özbek. Suudi Arabistan gibi ülkelerde de ya Türkiye'den ya da başka Türk illerinden buralara göç etmiş ve yerleşmiş olanlar mevcuttur. Türkiye'nin dışındaki Türkler'in ekseriyeti işe tek parti sisteminin hüküm sürdüğü ülkelerde bulunmaktadır. bilmelerine. Dünya Türkleri'ne Genel Bir Bakış: Dünyadaki çeşitli Türk topluluklarının kesin nüfuslarını belirlemek mümkün olmamakla birlikte eldeki mevcut kaynakların değerlendirilmesi sonucu yeryüzünde 145 milyonun üzerinde Türk'ün yaşadığını belirtebiliriz. Her ne kadar son siyasî gelişmeler bu ülkelerde de demokratikleşme törecini başlatmışsa da bu gelişmenin azınlık durumunda bulunan Türkler'e müsbet yönden etkisinin olacağını söylemek için vakit henüz erkendir. Her ne kadar aynı soydan gelseler de gerek dil. Türkter'i beş ana gurupta mütalâa etmek gerekir. Böylece Türk asıllılar dünyadaki belli başlı soylar arasında ilk sıraları alırlar. kültürül ve siyasî farklılıklarnı bulunduğu da unutulmamalıdır. Balkan ülkeleri içinde kültürel yönden en rahat durumda bulunanları Yugoslavya Türkleri teşkil eder. Buna rağmen güçlü dernek faaliyetleri ile Türkiye'nin meselelerini Amerika kamuoyuna yansıtmaya çalışırlar. Aralarında bir hayli öğretim üyesi. Fakat oldukça dağınık bir manzara arzederler.Bu yüzden de mesela. Kırgız. ALTAY TATAR BAŞKURT KIRIM TATARI NOttAY KUMUK KARAÇAY BALKAR KAZAK KARAKALPAK KIRGIZ Araştırmamızın başında belirttiğimiz üzere bu Türkler Balkanlardan başlayarak Çin'in batısına kadar uzanan bir haylisi birbirinin devamı şeklinde olan coğrafî bölgelerde yaşarlar. YAKUT DOLGAN ŞOR • HAKAS TUVA KARAGAS KUZEY BATI (Ktpca k) \ GÜNEY BATI TÜRK (Ofrız) KUZEY DOĞU 1 TÜRKMEN AZERÎ ANADOLULU OAGAUZ V. Gostiva.B. Bitola. Japonya. Ancak çeşitli Türk toplulukları arasındaki soy birliğinin diğer ırklara nazaran çok güçlü olduğunu belirtmekte de yarar vardır. sosyaîve politik menfaatler yönünden aralarında farklılıklar olduğu anlaşılmaktadır. tıp doktoru. Yukarıda belirttiğimiz diğer ülkelerdeki Türkler'in toplam sayısını ise 250. Bütün bu Türkler'in toplam sayısı 250. Karaçay. ABD'de ayrıca ekserisi SSCB'nden (Rusya) göçetmiş olan Kırım Tatarı.000 diye tahmin ediyoruz. Devar gibi şehirlerinde yaşarlar. anlamalarına engel olmuştur. Buradakilerin ekserisi New York ve California eyaletlerinde bulunurlar.

I. A. Report on Eastern Europe. M£ Simonov. SSCB aşağıdaki 20 ekonomik bölgeye ayrılır: KUZEY BÖLGESİ LKarel MSSC 2. Labour and Natlonallty in Sovlet Central Asla. Moskova 1980 Naselenlya SSSR 1987. 1111-1120 Canubi Azerbaycan Tarihi Meşaleleri.613-614. Ankara 1985 Batı Trakya'nın Şasi. itogi Vsesoyuznoy Preplsl Naselenlya.Katinin oblast 5. Gaşgaylar. E. Londra 1988.Ivanov Oblast 4. SSCB yüzölçümü yönünden dünyanın en büyük ülkesidir (22. VViesbaden 1984 YOM iktisadi Raeor-1968. *Ethnic Müslim Account tor Half of Soviet Population Increase". s. II. İst Sheey. Natslonabıyl Naselenlya.Ryazan Oblast 9. Moskova 1973. Yeraltı ve yerüstü zenginlikleri ve endüstriyel kapasitesiyle de dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer alır. BakO 1985. Alptekin. İstanbul 1989 * ayn. Leningrad Oblast 2.Vladimir oblast. Baku 1989.1990) s. 1. Voronej Oblast 3. İstanbul 1988 2. J. Report on Eastern Europe. sayı 1 (Kasım-Aralık 1987) Caferoğlu.402. Tambov Oblast İDİL. 7. Moskova 1988.s. Central Aslan Survey.. Uygur Türkleri. Kursk Oblast 4. 16-18. Lubin. TDEK. Tula Oblast 11.s.Yücel. $' The Gypsies: A Re-Emerging Minority". Bulgaristan'da TOrk Varlığı. Voiogodsk Oblast 5. Stailstlacfce* Jahrbueh §988 tür die Bundesrepubllk Deutshcland. Moskova 1989 Nifcoiaev. ÇİSHMinost 1 Sostav Nasalanlya SSSR. Hong Kong 1984. M. 12-16. Yuroslav Oblast KUZEY-BATI BÖLGESİ 1. Po Dannım. MordvaMSSC . sayı 6(1980).Bryansk Oblast 2. tacutental Papers Series: sayı 6. İstanbul 1978. Ankara 1989. 3. Moskova 1984 Devlet.BRYATSK BÖLGESİ LMariMSSC 2. 1982 Naselenlya SSSR.Orlov Oblast 8.Moskova Oblast 7. II. Narodnoo Hozyaystvo SSSR 1922-1982.S. Çağdaş TOrk Dünyası. 'Age Dist ribution of China's Population' Baljing Rewlew. Sârenski. "Dış Türklerde Büyük Nüfus Artist'. Vsesoyuznoy Pereplsl Nasele-niya 1979 Goda. Novgorod Oblast 3.200 km2). Arhangelsk Oblast 4. "Güney Azerbaycan ve Iran Türkleri". Po Dannıın Vsesoyuznoy Pereplsl Naselenlya 1979 goda. 4551 Ibrahimov. sayı 3(19 Ocak 1990) s. . *Resulıs of the National Elections". Pskov Oblast MERKEZÎ KARA TOPRAK BÖLGESİ 1. Komi MSSC 3. Lipets Oblast 5. 1970 goda IV. Baku 1988. 'The Pretiminary Ruselts of China's 1982 Census. Cenubî Azerbaycan Tarihinin Oçerkl (1828-1917).Ekonomi Türkiye dışındaki Törkler'in bûyök çoğunluğu SSCB'de bulunmaktadır. Dolayısıyla onlarında belli bir ekonomik potansiyele sahip olduklarını düşünebiliriz. Murmansk Oblast MERKEZİ BÖLGE 1." Tha Chlna Quartaly (Aralık 1983) 8. A. sayı 26 (Haziran 29. Moskova. Demography and Society". sayı 1(16 Ocak 1984) . 1990-1994.* Mghanıstan 1978-1987. Aird. War. Statlçeskly Sbomlk. N.E. N.90 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI DEMOGRAFİK VE EKONOMİK YAPI 91 BİBLİYOGAFYA Altıncı Baş Yıllık Kalkınma Planı.Smolensk Oblast 10. Report on USSR. Begorod Oblast 2. sayı 21 (25 Mayıs 1990).Kostroma Oblast 6. T. arif. Türk Dünyası Araştırmaları.

PrimorKray 3. EstonyaSSC 4. Nikolaevk Obiast 3. Citinsk Obiast 1. Ternopolsk Obtast: 10. Çernigovsk Obtast . Krasnoyarsk Kray 4. Çeçen-lnguş MSSC 5. Gürcü SSC 2. Herson Obiast BATI SİBİRYA BÖLGESİ 5. Omsk Obtast 5. Rostov Obiast 7. İvano-Frankovsk Obtast 6. Kiev Obiast 7.DnepropetrovsK Obiast 3. Kuybişev Obiast 6. Azerbaycan SSC 3. Amur Obiast 5.m■ 3 Çuvaş MSSC 4. Magadan Obiast KAZAKİSTAN BÖLGESİ 1. Belorusya SSC 7. Kîıov Obiast İDİL BOYU BÖLGESİ t. Kaliningrad Obtast DOĞU SİBİRYA LBuryatMSSC 2.KalmukMSSC 2. Kuzey-Osetin MSSC 1. Kurgan Obiast 4 Öfenburg Obtast 5. Tomsk Obiast 6Tümen Obiast UZAK DOĞU BÖLGESİ 1. Po&ova Obiast 7 Symsk Obtast 8 HarkovObfcMt 5. Kemerov Obtast 3. Kırgız SSC 3. Litvanya SSC 3. Sahalın Obiast GÜNEY-BATI BÖLGESİ LVinnHsk Obiast 2. Çei^abinsk Obiast DÖNETS-PRİONEPROVSK BÖLGESİ 1 Varoş&ovgrad Obiast 2. Çemovftsk Obiast 4 Zaporoje Oolasî 5 Kirovograd Obiast 6. Çerkassa Obiast 12. Donets Obiast 5. Vohnsk Obiast 3. Yakut MSSC 2. Hmelnctek Obiast 11. Lvov Obiast 8. Irkutsk Obtast 5. Kamçatka Obtast 6. Özbek SSC 2. Kazakistan SSC 4. Penza Obiast 4. Türkmen SSC BELORUS BÖLGESİ 1. Odessa Obiast KUZEY KAFKASYA BÖLGESİ 4. Hitomirsk Obiast 4. Tacik SSC 4. Ermeni SSC 1. Karasnodarsk Kray 6. Habarovsk Kray KAFKASYA-ÖTESİ BÖLGESİ ORTA ASYA BÖLGESİ 1. Gorkov Obiast -TÜRK DÜNYASI EL KİTABI DEMOGRAFİK VE EKONOMİK YAPİ 93 GÜNEY BÖLGESİ BALTIK BOYU BÖLGESİ LLetonyaSSC 2. Rovensk Obtast 9. Saıatov Obiast 8 Utyanov Obiast URAL BÖLGESİ V Başfcurt MSSC 2 UdrmırtMSSC 3. Stavropol Kray 7.TaîarMSSC 3 Astrahan MSSC 4 VoJgograd MSSC 1. Kırım Obiast 2. Novosibirsk Obiast 4. Kabarda-Balkar MSSC 3. Zakarpat Obiast 13. Tuva MSSC 3. Altay Kray 2. Perm Obtast 6 Sverdîovsk Obiast 7. Dağıstan MSSC 2.

SSCB'nin en zengin kömür yatakları Donets bölgesinde.batı Sibirya ve Orta Asya bölgelerinde. Kazan. Tiblisk. Ancak yeraltı zenginliklerinin ise başlıca gayri Ruslar'ın bölgelerinde bulunduğu anlaşılmaktadır. Uta. Harkov. aynı şekilde tabiî gaz da bu bölgelerde bulunur.MOLDOVYA BÖLGESİ LMöldovyaSSC Sovyet genel nüfusunun takriben % 701 ülkenin Avrupa bölümünde yerleşmiş olup. Kiev. Sibirya bölgesi ise. Ülkenin bilhassa batısındaki ekonomik bölgeleri ekime elverişli olup. Kafkasya bölgesinde. Kuybişev. orman ve tundralarla kaplıdır. esas endüstri de bu bölge de bulunmaktadır. Kazakistan'ın Karaganda yöresinde. Endüstri başta Moskova olmak üzere sırasıyla Leningrad. Mesela. Omsk. . Rostov. Gorki. petrol Idit-Ural bölgesinde. Fazla yaşamaya elverişli olmadığı için buralarda ziraat ehemmiyetsiz derecede azdır. kuzey Ural'da ve uzak doğu bölgelerinde bulunur. Orta Asya bölgesinde ise sulama ile ekincilik yaygındır. Novosibirsk.

Bunun dışında sebzecilik ve meyvecilik de gelişmiştir. Tataristanto en mühim endüstri dallarını kimya ve petrokimya teşkil eder. Otomotiv endüstrisi de. Çıkarılan petrol Başkurdistan. kimya ve makina gibi mühim sanayii kollan doğrudan doğruya Moskova'ya bağlanmıştır. kömür istihsali ise 716 milyon tona ulaşmıştır. Mendelyevsk gibi şehirlerdir. patates ve sebze yetiştirilir. 1980 yılında demir üretimi 245 milyon tona. Çünkü Tataristan'daki iktisadî kuruluşlar 3 grupta mütalâa edilirler. Türkiye'nin yıBık ham petrol üretiminin 3 milyon ton dolayında ve Türkiye'rtf&iyrllık ihtiyacının 17-18 milyon ton olduğu düşünülürse Tataristan'ın tek bir petrolden ne kadar büyük gelir sağlayabileceği anlaşılır. çelik üretimi ise takriben 10 milyon tona ulaşmıştır. Kafkasya (Kuzey Kafkasya ve Kafkssya-Ötesi) Orta Asya ve Kazakistan ve Sibirya bölgelerinde yoğun halde yaşadıklarından bu bölgelerin ekonomik potansiyelini inceleyerek bu Türk boylarının iktisadî yapısı hakkında bir fikir edinmiş olacağız. sebze ve hayvancılık) zenginlikleriyle SSCB'nin mühim ekonomik kısmını teşkil eder. Şumerliya. Doğal gaz'ın birkısmı ise şimdi Türkiye'ye gelmektedir. Bu merkezlerde ağfr ve hafif endüstri. Hafif endüstri dalında dericilik ve kürkçülük mühim yer tutar.199. Kanasa. Yani bu petrol gelirinden yerli halk Tatarlar'a herhangi . çavdar. şeker pancarı yetiştirilir. Ayrıca bu yörede hatın sayılır endüstrileşme de göze çarpar. dergi ve gazeteler yayınlanmaktadır. burçak. petrol yataklarının bulunduğu bölgelerde ise petro-kimya endüstrileri yaygındır. Türk Yörelerinin Ekonomik Durumu: Demografi bölümünde belirttiğimiz bölgeler aşağı yukarı ekonomik bölgeler için de geçerli olup. Ryazan. Yar Çallı'da 1976'da imalâta geçen SSCB'nin enbüyük kamyon fabrikası KAMAZ bulunmaktadır. doğal gaz gibi yeraltı zenginlikleri. Kömür yataklarının bulunduğu merkezlerde demir-çelik. Kazan uçak fabrikasında İL-62 tipindeki uçaklar üretilir. Başlıca çavdar. 3. çavdar. Çekoslovakya'ya yollanmaktadır. altın* manganez ve krom ocakları mevcuttur. Alabuga. domuz.% 27. Macaristan.2*8! endûsri İçin kullanılmıştır. Gorki. Birinci ve ikinci kategoridekiler SSCB'e merkez hükümeti ile RSFSC hükümetine bağlı olanlardır ki. bunlar ekseriyeti teşkil ederler. kimya ve petro-kimya. 1980 yılında 2. İrfîl-Bryatsk. buğday. Tataristan'ın doğal gaz üretimi yılda 4 milyar m3 dür. Başka bir ifadeyle cumhuriyetin yerli halkı kendi ürettiği zenginliklerden yararlanamamaktadır. Tataristan bugüne kadarrınerkeze 1 milyar ton petrol devretmiş bulunmaktadır. şekerpancarı. Sovyet genelinde »sı enerjisi olarak petrol ve doğal gaz kullanılmaktadır (% 45. Kısacası Tataristan'ın ekonomisi Sovyet standartlarında çok gelişmiştir. Yılda takriben 30-40 milyon ton petrol. her yıl gelişmekte olup.1). patates. aseton. Atom santrallerinin bir istisna dışında hepsi SSCB'nin Avrupa bölümünde bulunur. Rafineriler ve petro-kimya fabrikaları Başkurdistan'ın esas ekonomik zenginliklerini teşkil ederler. koyun ve keçi beslenir. Omsk. Ur-manaş gibi merkezlerde et kombinaları sütlü gıda imalathaneleri bulunmaktadır. İdil Boyu ve Ural Bölgeleri: Sovyetfer Biriiği'nin yukarıda belirtilen ekonomik bölgelerine Tatar. Kuybişev. Tatar MSSC'nin petrol ve tabir gaz merkezlen Etmet. Leninogorsk. Bunlar başlıca Kazan ile Tûben Kama şehirlerinde bulunur. Tüben Kama petro-kimya endüstrisinin 1989 yılındaki net kazancı 137 milyon ruble olmuşsa da. boroksit. Yukarıdaki rakamlardan görüleceği Üzere SSCB'nin çok zengin bir ekonomiye sahip olduğu kanaati hasıl olmaktadır. Kullanılan Kömür ısısı ise ancak % 25 oranındadır. Fakat bu petrol gelirinin hepsi Moskova tarafında» sömürülmektedir. 1980 yılında enerjinin % 60. Çeboksan. İşimbay-Ufa ve Tuymasi-Şkapova-Salavat arasında petrol hattı mevcuttur. Tatar MSSC: Bu cumhuriyet tarım ve endüstri ülkesidir. Koca ve küçük baş hayvancılık ülkenin ihtiyacını karşılamaya kafi gelmektedir. demir-çelik endüstrileri bulunur. sentetik kauçuk. Ndıo ve atom elektrik santrallerinde üretilir. Kimya fabrikalarında polietilen. Son yıllarda yıllık üretim 70-80 milyon tona düşmüştür. Köy ekonomisi hayli gelişmiştir. Burada ayrıca büyük baş hayvan. keten. Ayrıca makina. Yaroslav. Başlıca buğday. Başkurt MSSC: Bu cumhuriyette de Tataristan'daki kadar olmamakla beraber zengin petrol ve tabiî gaz yatakları mevcuttur. Şimdi bu ekonomik bölgelerdeki Türk muhtar cumhuriyetlerini teker teker inceleyelim. değişik Türk boyları Idil-Ural. buğday. bir pay verilmemektedir.5 milyar m3 doğal gaz elde edilir. meyva. Doğu Almanya.000 araba imal edilmiştir. SSCB'nde basın-yayın bir hayli gelişmiş olup. baklagiller ve şerbetçi otu yetiştirilir. Çuvaş MSSC: Ülkenin ancak yansı tarıma elverişli olup. Atatır. Fakat herşeye rağmen merkeziyetçi bir felsefeyle yönetilen ekonominin başarısız olduğu halkın ihtiyaçlarını karşılayamadığı ve ac*!en durumun düzeltilmesi gerektiği Sovyet liderlerinin son yıllardaki ifadeleriyle de ispatlanmıştır. darı. bakır. Bu yöre yera!tı( petrol» doğal gaz vb) ve yerüstü (çeşitli tahıllar.5 milyon ton ve kağıt imalâtı ise 5 5 milyon tona ulaşmıştır. Ancak çok kısıtlı bir bölüm Tatar cumhuriyetinin kendine bağlıdır. elektronik kimya endüstrileri de mevcuttur. Tuymasi-Ufa. bunun % 1'den az bir meblağı yerel hükümete kalmıştır. mısır. Neticede bunlardan elde edilen gelirin % 11 dahi Tataristan hükümetine kalmamaktadır. Mesela.3. Sn büyük tabiî zenginliğini petrol ve yeraltı (doğai gaz) teşkil eder. Bunun dışında ülkede kömür.Moskova ve Perm rafinelerine "Dostluk Hattı"yla Polonya. film gibi 4 binden fazla madde imaledilir. Petrol üretimi ise 1980'de 603 milyon ton. Ayrıca Kazan'da SSCB'nin en büyük bilgisayar ve optik aletler fabrikası bulunur. Dolayısıyla de petrol. Petrol çıkarılırken toprağa basınçlı su verme metodunun kullanılması çevrenin kirlenmesini ve tarıma elverişli toprakların tahribine yol açmıştır. Ülke bu kâğıt ihtiyacını kendi zengin ormanlarıyla karşılamaktadır Son yıllarda selüloz imalâtı 7. Burada yılda takriben 150 bin ağır evsaflı kamyon ve 250 bin dizel motoru üretilir. baklagiller yulaf.»4 TÜRK DÜNYASİ EL KİTABI DEMOGRAFİK VE EKONOMİK YAPI 95 Krosnayarsk gibi merkezlerde toplanmış bulunmaktadır. SSCB'nde elektrik enerjisi termo. otomotiv. Ancak koloni statüsüne sahip olduğundan cumhuriyette üretilenlerin ekserisi merkeze devredii-mektedr. çok yüksek tirajlarda (bazıları 5 milyona ulaşan) kitap. ı Tarım SSCB'in genelinde olduğu şekilde Sovhoz (devlet çiftliği) ve Kolhozlar (kollektif çiftlik) tarafından yürütülür. doğal gaz 435 milyar m3. Başkurt ve Çuvaş cumhuriyetleriyle Türkter'in meşkim olduğu çevredeki oblastlar girer.

Dolayısıyla da pamuk ekim alanları her geçen yıl arttırılmıştır. Çoğunluğu çıplak veya otlarla kaptı bozkırlar. kobalt ve tuz yataktan mevcuttur. antimon. SSCB'nde yetiştirilen pamuğun 2/3 si Özbekistan menşelidir. değişken coğrafî bir Mm yapısı gösterirler. gemi inşaa. Fergana vadisi Tanrı ve Altay sıradağları Kırgızistan'ın coğrafî konumunu belirler-yüksek dağlardan çıkan nehirler düzensiz ve hızlı akıntılı olduğu için elektrik enerjisi elde etmeye yararlar. Tacikistan ve Özbekistan'a nakleder. mısır. Yukanda da görüleceği üzere daha ziyade gıda endüstrisi gelişmiştir. Bu fabrikalar Taşkent Çırçık. Doğusunda Çîn(. Mesela. tarım ve pamuk toplama makinalan.'Köy ekonomisi esas geçim kaynağını teşkil eder. Issık Göl civarınd&ise kükürt çıkardır^. Olkenin en gelişmiş sanayisini traktör. tütün ve değişik meyvalar yetiştirilir. Başlıca besicilikyapftr. Tarımın dışında besiciliğe de büyük ehemmiyet veriljrV 10 milyona ulaşan koyun sayısının 5 milyondan fazlasını meşhur Karakul koyunları teşkil eder.824. Çırçık. batısında Hazar Denizi ve kuzeyinde Rusya'nın Avrupa bölümü w Kazakistan bulunan Sovyet Orta Asyası çok sert bir yerel yapıya sahiptir. Tütüncülük ve ipekçilik gelişmiş okip. Bunun dışında sığır gibi büyük baş. kf> kürtkurşun. tekstil. Bugön dahi petrol denilince Baku akla gelmekle birlikte Azerbaycan'da üretilen petrolün m&tarı Sovyet genel istfosafi içinde ehemmiyetsiz denilecek bir dereceye düşmüştür. Son yıllardaki istihsal 8 milyon tona ulaşmıştır. Azerbaycan SSC: Burada yeraltı zenginliklerinden petrol ve doğal gaz en mühim yeri almaktadır. Şayet bu yörenin yerfc Türk halkının bu ekonomik zenginlikte tasarruf hakkı olsaydı gelirleri Arap ütketertnın en zengin devletlerini fersah fersah geçmiş olurdu. Özbekistan'da pamuğun dışında en mühim tarım ürünü pirinçtir. Kırgızistan. domuz gflal küçük baş hayvanlar vartfcr. konserve endüstrileri mevcuttur. makina inşaa.ve pirinç yetiştirilir. Kırgızistan'ın kayda değer ağır san^ii yoktur.Doğu Türkistan) güneyinde Afganistan ve Iran. buğday. bakır. motor. Kuzey ve güney-batıda Fergana vadisinde civa. 100 litre yağ. hem de ekonomi yönünden daha büyük ehemmiyete haiz olan Azerbaycan SSC'nin incelemek uygun olacak. keçi ve domuz gibi küçük baş hayvanlar yetiştirilir. Ktueey Kafkasya va Kafkasya-Ötesi Bölgeleri: 8u ekonomik bölgelerde tab» M. Fergana ve Zerefşan vadilerinde yetiştirilen ipek genel sovyet istihsalinin % 50'sini teşkil eder. Yükseklikler kuzey ve Hazar'ın doğusundaki yerlerde deniz seviyesi altına düşerken bazı bölgelerde dünyanın en yüksek dağları mevcuttur. ipetrol ve çinko. . Bunun dışında demir. Zerefşan gibi şehirlerinde hldro elektrik santralleri mevcuttur. doğal gaz ve petrol aletleri fabrikaları teşkil eder. Beyaz altın diye de adlandırılan pamuğun 1 tonundan 3 bin metre pamuktu kumaş. Semerkand. Ekim genelde sunî sulamayla yapılmakta olup 3 milyon 500 bin hektar sulanmaktadır. Yerleşmeye en müsait bölge Fergana vadisi olup halkırt4 ^"Sİhden fazlası burada bulunur. dağ silsileleri ve çöllerle kaplıdır.500 hektarlık alanda pamuk yetiştirilirken 1978'de bu 1. Bunun dışında sebze. yüksek yaylalar. sırayı adr1. bunun 10 milyonu *off shore* tabir edilen Hazar Deniz?nde açılan kuyulardan elde edilmektedir. Endican. Köy ekonomisinin % 75'ini de tarım ve pamukçuluk teşkil eder. çinko. Pamuk üretimi tahıl üretimi aleyhine geliştirildi.Konservecîyk hayü gelişmiş olup. Angaran'da kömür. 250 kg hayvan yemi vb değişik mahsûller elde edildiğinden pamuk çok mühim sinaî bir hammaddedir. Pirinç üretimi genel Sovyet üretiminin takriben % 50'sini karşılamaktadır. üretimde Sovyet genelinde 4. Pamuğun yetiştirildiği ana bölge ise Fergana vadisidir. ülkenin esas endüstrisin* Baku ve çevresine yerleşmiş olan pelro-krrnya sanayii teşkil eder Bunun dîştnda çelik. çavdar. Gene de yılda 12 milyon ton petrol çıkarılmakta olup. çinko. sut ve sütlü gıdater köy ekonomisinin mühim ürürferîdfr. Kuzey Kafkasya ekonomik bölgesindeki Kumuk. Kırgızistan'dan elde edilen 165 kilovat saat enerjinin büyük bk kısmı Kazakistan. Karaçay. Fergana vadisi ve Aşağı Surhandar'da petrol. İklimi genelde kurak diyebiliriz. gelişmiştir. Tahminlere göre yılda 80 ton kadar altın elde edilmekte olup. keçî. Görüleceği üzere endüstri de tarıma yöneliktir. en mühim topluluğu Azeriler teşkil etmektedir. bu miktar dünyadaki büyük altın ocaklarının istihsalinden daha fazladır. Balkar. molibden ve Muruntav'da bol miktarda altın çıkarılmaktadır. Bu ocaklarda ise mahkûmlar teJaralmaktactor. kömür. " Örtü Asya Bölgesi: Orta Asya ekonomik bölgesindeki Özbekistan. kurşun. mis». çarların Orta Asya'da uyguladıkları ekonomi politikasını tenkit ederek 'Çarlar burayı pamukla Rusya'ya bağımlı hale getirdiler*' diye suçladıysa da Moskova aynı politikayı sürdürdü. sırayı alır. Özbekistan yeraltı zenginlikleri yönünden de mühim bîr ülkedir. 10 milyon civarında koyun. Nogay gibi Türk topluluklarının hem sayıca az olmaları hem de onların Rus ve dfğer Kafkasya halk-tanyta gtnft bir şekilde iç cçe yaşamaları sebebiyle ekonomik potansiyelleri hakkında btr tahlilde bufcjnmak hayft zordur. Mingeçevir ve Vardanis termo etektrtfc santrafler* Kafkasya üresinin en büyük santralleridir. Hayvancılık da gelişmiş olup. Görüleceği dzere takriben 9 milyon Türk asıllının yaşadığı Idil-Ural bölgesi SSCB'nin çokmühtrn ve zengin ekonomik merkezlerinden birini teşkil eder. Mubarak'ta doğal gaz. Kırgız SSC: Kırgızistan Cumhuriyetinin % 50'sinden fazlası 1000-3000 metre ve % 25'si ise 3000-4000 ^yükseklikte bir alana yerleşmiştir. Dolayısıyla hem demografi. Lenin. Üçkuduk'ta ise stratejik madde uranytfl» çtkanlmaktadır. funyadaki ikinci büyük krater gölü Issık Qöl (6202 km2) büyük bir su rezervuardır. Carkak. Ayrıca halıofck da mühim bir iş alanıdır. Azerbaycan pamuk üretertmde Sovyetler Birliği'nde 4. Kura havzasında pamuk üretilir. Gazlı. Almalık ve Koytaş'ta bakır. Özbekistanin Sırderya. Tacikistan ve Türkmenistan Sovyet cumhuriyetleri takriben 13 milyon km2 İlk bir atam kaplamakta olup. Tanmtn % 651 strfama 3e yatmakta olup. Bu durumda Sovyet genelinde üretilen petrolün ancak % 2' sinm Azerbaycan'da ekle edüdiği anlaşılmaktadır.96 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI DEMOGRAFİK VE EKONOMİK YAPİ 97 Çuvaşıstan ekonomik yönden Tatar ve Başkurt cumhuriyetleri kadar mühim değtkfcr.000 hektara yükselmiştir.Târim ise kayda değecek miktarda değitrjr. lastik. 1813 yılında Özbekistan'da 423. Özbek SSC: Özbekistan'da endüstriden ziyade köy ekonomisi. Kattakurgan gibi şehirlerde bulunmaktadır. alffninyüm.

Ülkenin .Türkmen SSC: Burada da ekonomi başlıca köy ekonomisine dayar».

Yeraltı zenginlikleri yönünden de oldukça mühim bir bölgedir. Kazakistan tarım ve hayvancılık ülkesidir. 1500 'den fazla sovhoz bulunmakta olup. molibden. Endüstrisi fazla gelişmemiş olmakla birlikte en mühim merkez olarak maden ocaktan.653. kalay. Kazakistan Bölgesi: Kazak SSC: Kazakistan SSCB'nde RSFSC'den sonra en büyük yüzölçümüne sahip bir ülkedir ( 2. Bunun dışındaki endüstri kayda değer değildir. Ülkenin en büyük gölü Aral olup. Kurşun.sulamak'için açılan su kanalları neticesinde meydana gelmiş ve dünyada misli görülmeyen bir tabii felaket insan eliyle meydana getirilmiştir. Bu doğal gaz Buhara ve ürat'a sevk edilir. Aşkabad. biz. 1954 yılında 100 binlerin çalışırılması neticesinde Kazakistan'a 25 mayon hektarlık ekim alanı kazandırılmıştır. Ancak bu üretimde de bîr düşüş gözlenmektedr. kurşun ve çinko SSCB'nin ihtiyacının % 50'sinden fazlasını karşılamaktadır. Bunların dışında dmûrt manganez. Kumdağı ve Okarem de mühim miktarda petrol çıkarılır. iyot gibi madenler elde edilir. SSCB'de tarım istihsalinde 3.300 km2 ). kimya endüstrisi. Petrolün dışında kükürt. Ekili yerlerin 9/10 'u sulamadan yararlanır. Burada 5 milyonun üzerinde Karakul koyunları yetiştirilir. kalyum. Yıllık üretim 15 milyon tonu geçmiştir. makina inşaa.9* TÜRK DÜNYASI EL KİTABİ DEMOGRAFİK VE EKONOMİK YAPI 99 4/5'ünü Karakum Çölü (350. antimon gibi madenler kayda değer. son 10 yılda büyük bir ekolojik felakete uğramış» suyu oldukça azalmıştır.000 tona düşmüştür. Kazakistan'da 500 kadar kolhoz. ancak güney ve güney doğusu dağlıktır. Sovyetler Birliği'nin belli başlı nehirleri olan İrtiş. Tecen ve Kopet dağının eteklerinde pamuk. Türkmenistan'da başlıca tekstil endüstrisi gelişmiş olup. tekstil ve gıda sanayiinin bulunduğu Karaganda göze çarpmaktadır. Aynı bölgelerde ve Karakum'da doğal gaz da çıkmaktadır. Arazisi genellikle arızasız bozkırlardan ibaret olup. Obi buradan geçer. Taşauz gibi yerlerde fabrikalar mevcuttur. . Büyük çapta olmamakla birlikte demir-çelik fabrikaları. kuzeyde Ural-Enbağ havzasında petrole rastlanmaktadır. Çeleken yarımadasında Nebit dağı. 3& milyon küçük hayvan 10 milyona yakın da büyük baş hayvan beslenir. 1982'de tahıl üretimi 11. sırayı alan Kazakistan'da başlıca buğday yetiştirilmektedir. Çar-cuy. Bu fabrikalarda başta pamuklu olmak özere yünlü ve ipekli kumaşlar dokunur.300. Tarım da başlıca sulama ile yapılır. bakır ve demir döküm ateiyeleri sayılabilir. Murgap. Bu durum ise komşu ülkeleri . Besicilik de mühim yer alır. İklim kuraktır. Göktepe ve Merv'de üzüm bağlan bulunur. Merv. Çarcuy'da kavun-karpuz yetiştirilir. Kazakistan yeraltı zenginlikleri yönünden de mühim bir ülke olup. Türkmenlerin su ihtiyacı başlıca 900 km uzunluğundaki Karakum (Türkmen) kanalından temin edilir. Karaganda bölgesinde zengin kömür yatakları (rezerv 50 milyar ton tahmin ediliyor). Bunun dışında Kazakistan'da çıkarılan bakır.000 km2) kapladığından yerleşim alanları kısıtlıdır. Aşkabad. Bunun 1 milyondan fazlasını at teşkil eder. Büyük protestolara yol açmasına rağmen Aral'ın eski haline döndürmek için şimdiye kadar hiçbir ciddi tedbir alınmamıştır. Köy ekonomisinde pamukçuluk mühim yer tutar. volfram.

Ülkenin yansı ormanlarla kaplıdır. Koyun. domuz. Sibirya bölgesinde zengin kömür yatakları ve diğer madenlerin bulunduğu da bilinmektedir. Sığır. Anabar. Bunun dışında soğuğa dayanıklı Ren geyikleri ve at yetiştirilir. fazla bir ekonomik performans göstermezler. Son yıllarda bu konuta* huzursuzluklara yol açmış ve ülkenin ekonomisini liberalleştirme sürecinde bir takım çüzümJer aranmaya başlanmıştır. Hakas Muhtar ve Gorno Altay. çinko. Ocak ayı ortalaması ise (. deri ve gıda sanayileri mevcuttur.Sibirya'dan (Tümen) doğal gaz getirmek icat boru hatlarının döşenmesine başlanmış olup bu proje tamamlanmak üzeredir. Bunun dışında BAM adı verilen yeni tren hattı ile Sibirya'nın zenginlikleri merkeze sevk edilmeye çalışılmaktadır. Maden olarak ise kömür mühim bir yer alır. Çin'in toplam yüzölçümünün 1/BVıi teşkil eder. Ancak bunun neticesinin ne şekil alacağını şimdiden kestirmek mümkün değildir.Batı Sibirya. Geçim köy ekonomisine dayanır. Doğudan batıya uzanan Tanrı dağları bu ülkeyi ku- . Burada da Türklerin Yakut. Muhtar Oblastları adlı idarî bölgeleri mevcuttur. Lena gibi SSCB'ni baştan başa geçen mühim ırmaklar bulunur. Tuva MSSC: Yenisey'in aşağı mecrasında Çin'e komşu Tuva'nın yüzölçümü 170. yak ve ren geyiği beslenir. Yakut MSSC: SSCB'nin en büyük muhtar cumhuriyeti olan Yakutistan'da (3. Kürk hayvanları avlanır. Kısacası Türkler'in yaşadığı hemen her bölgede zengin yeraltı ve yerüstü zenginlikleri bulunmaktadır. İrtiş. Dolayısıyla da buradaki Türkler'e genel olarak Sibirya Türkleri veya Altay Türkleri de denilmektedir.34° )-(-45° ) arasındadır. Gelecekle çok daha büyük istikbal vadeden bu bölgeye yatırımlar sürmektedir. Indigirka ve Kolumna'da bol miktarda altın» Vilcuc ve Olenek'te elmas bulunur. Şincang-Uygur Muhtar Bölgesi: Çin Halk Cumhuriyeti'nin batısında Türk asıllı Uygur ve Kazakların yoğun olduğu bu bölgenin (Doğu Türkistan) yüzölümü 1. Yeraltı zenginlikleri yönünden çok mühim bir bölgedir.500 km2 dir. Yana.000 km2 olup. Olenek. Çok zengin kömür rezervlerinin bulunduğu tahmin edilmektedir. Bunun dışında kurşun. Sibirya'nın Altay-Sayan dağlık bögesinde Ob. Aldan. Vahşi kürk hayvanları avlanır. Ülkenin % 20'sinden fazla bir bölümü kuzey kutbunda ve 2/3 si dağlarla kaplıdır. İklimi çok sert olup. volfram ve molibden de elde edilir. Doğu Sibirya ve Uzak Doğu Bölgesi: Yerleşime pek müsait olmayan bu bölge yeraltı zenginlikleri bakımından SSCB'nin belki de en mühim kısmini teşkil eder. Lena. Abakan ve Yenisey kaynak ve havzalarında muhtelif Türk boylan yaşar. İşim.710.son zamanlarda Sovyet istihsalinin 3WV bu bölgeden temin edilmektedir. Bunun dışında Türklerin yoğun bulunduğu Batı Sibirya'da Tümen havzasında Sovyetler Birliği'nin en zengin petrol yatakları bulunmakta oiup. Diğer bölgeler ise nüfusları gayet az olup. Obi. karasaldır. Urai dağlarının doğusunda Tobof. Ülkenin 4/5'i kutup bölgesine has iğne yapraklı ağaçlarla kaplıdır. Yenisey. Ağaç. Başlıca besicilik yapılır. Indigirka ve Kolumna nehirleri bulunur. Ancak her türlü zenginlik merkezin yönetimi ve kontrolünde olduğu için yerli halka bu zenginliklerden fazla pay düşmemektedir.103. Genellikle balıkçılık yapılır.000 km2). Kış 180 ila 220 gün arasında sürer. Tuva adlı muhtar cumhuriyetleri. at ve deve.

Tschıraraschen. Ancak bu petrolün üretiminden elde edilen kârın çok büyük oran Moskova ve Pekin'e akar. Kazan 1981. VViesbaden 1974 . verildiği takdirde de bu ehemmiyet arzedecek bir miktarı teşkil etmez. Kaşgar. Totaliter rejimlerde yaşayan Türk soylular ise. Irak ve Bulgaristan'da yoğun Türk toplulukları mevcuttur. molibden.. ki bunların hepsi kendi tarih? topraklarında yaşarlar.100 TÜRK DÜNYASİ EL KİTABI DEMOGRAFİK VE EKONOMİK YAPI zeydeki ufak Çungarya ve güneydeki büyük Kaşgarya'ya böler. meyvecilik ve ekincilik yapılır. Tokarev. Urumçi. Taysın. Uygur Türkleri. Özetlersek Türkiye'nin dışındaki Türk bölgelerinde zengin yeraltı ve yerüstü kaynaklarına rastlamaktayız. Buralarda bağcılık. Orta Asya'da 15-milyon ton Doğu Törkistan'da 10 milyon ton üretim yapıldığı anlaşılır. manganez. bu onların hayat standartlarım .Turfan gibi sulak bölgelerde yerleşmiştir. yerli halka ya hiç pay verilmez. bsk. Ülkenin kuzeyinde büyük Takiamakan çölü bulunur. kültür ve eğitim seviyelerini yükseltmeye hizmet ederdi. Berlin 1937 N. XIX. Ekonomik bölgelere ve Türklerin yoğunluğuna göre incelediğimizde tek bir petrol üretimini göz önünde tuttuğumuzda msl. Şayet bu zengin bölgelerde yaşayan çeşitli Türk boylan kendi topraklarında elde edilen madenlerden vb. Lubin. Doğu Türkistan'da zengin petrol kömür. BİBLİYOGRAFYA E. Brockhaus. Halkın % 90*ı Hami. Dolayısıyla hukukî statü yönünden bulunduktan yörelerin yeraltı ve yerüstü zenginliklerinden bir pay alma imkânları bulunmamaktadır. adil bir pay alabilseler. Yılda 10 milyon ton üzerinde ham petrol elde edilir. Petrol yatakları Karamay adlı bölgede bulunmaktadır.. Ülkede 30 milyon civarında küçük ve büyük baş hayvan beslenmekledir. Diğer yönden ise hür ülkelere çatışmak maksadı üe giden T. Etnografiya Narodov SSSR. S. Hotan. nikel ve altın yatakları bulunmaktadır. Labour and NationalKy İn Savlet Central Asla. Başka bir ifade ile bu ülkeler Türkler 'm yurt dışına döviz yollamasını engellemektedir. İklimi sert ve karasaldır. hayat seviyesi oldukça düşüktür. Ancak bunların hiçbirinin kendi adlarını taşıyan idari bölgeleri yoktur. uranyum. Idil. Yukarıda belirtilen Türk bölgelerinin dışında başta Iran olmak üzere Afganistan. Kendi yörelerindeki ekonomik faaliyetler ve şahsi katkıları neticesinde elde edilen gelirden dahi adil bir pay alamamaktadırlar. Kazak Ostturklstan zvvlschen dan Grossmaechten. SSCB. Hong Kong 1984 Narodnoe Hozyaysvo Baskirskoy ASSRf 1917-1967) Ufa 1967 Narodnoe Hozyaystvo SSSR 1922-1982 Moskova 1982 E. İstanbul 1978 Atlas SSSR Moskova 1983 N. C vatandaşları ise o ülkelerin vatandaşları oîmadîkîan ve tarihî herhangi bir hakları olmadığı halde Türkiye'ye yolladıkları dövizlerle büyük katkıda bulunmaktadırlar. Hayit Türkistan İm Jahrhundart Darmstadt 1956 F. ÇHC'ndekt Türk soylular kendi yörelerindeki zenginliklerden kendilerine ayrılan malî payın artırılmasını talep ederken İran ve başka ülkelerdeki Türkler dez-organizasyon tür halde bulunduklarından ve hükümetlerince kendilerine muhtariyet hakkı tanınmadığından bu nevi taleplerde bulunamamaktadırlar.1958. Devlet Çağdaş Türk Dünyası İstanbul 1989 B. Halkının % 70'i köy ekonomisinden geçimini temin eder. Buna rağmen ekonomik hayat fazla gelişmemiş olup. Korla. dünyanın en zengin petrol ülkelerinden biri olan Iran İslam Cumhuriyeti'nde başta Azeriler olarak diğer Türk boyları ile birlikte 20 milyon gibi büyük bîr rakama ulaşmalarına rağmen millî kültürel faaliyetler için dahi merkezden pay aîamamaktadirlar. Zaten SSCB'nin yeraltı kaynaklan incelendiğinde esas Rus topraklarının bu yönden çok fakir olduğu anlaşılır. Aksu. Moskova .Ufal'da 100 milyon ton. Alptekin. volfram. Meselâ.'Kafkasya'da 12 milyon ton. 8. Tataratan ASSR Geograflyasi.A.

TÜRK TARİHİ —i--------1________________________________________________103 İkinci Bölüm Türk Tarihi .

hem coğrafî bakımdan diğer toplulukların tarihinden ayıran şu noktalar göz önünde tutulmak gerekir: a) Bütün diğer milletlerin. çeşitli Türk kütleleri asırlarca yeni iklimler. Orta Asya'daki Anayurttan etrafa yaptıkları sürekli göç hareketleri Türkter'in aynı zamand^ nüfusça kalabalık olduğunu da gösterir.Asya. tfS^Jaft Bu bölünme keyfiyeti Türk kütlelerini siyasî. Türk Soyu. fertleri toplu olarak bir arada bulunduğu için. Bu itibarla mazinin herhangi bir devresinde ayn yerlerde başka başka Türk top luluk. Türkler dağınık şekilde yaşamaları sebebi ile birbirinden farklı gelişme yolları takip ettiklerinden Türk tarihini belirli bir zaman kesiminde bütün hâlinde değerlendirmek kolay olmamaktadır. yeni yurtlar arayarak. Türkler bu nüfus çokluğu ve faal durumları dolayısıyla dünya tarihinde mühim rol oynamışlardır. Türk tarihi deni lince. idare ve devletlerini müşahede etmek mümkün olduğundan. tek bir topluluğun belirti bir mahalde tarihi değü. Türklerin Anayurdu ve Yayılmaları: En eski ve köklü kavimlerden biri olan Türkler aşağı yukarı 4 bin yrtlık mazileri boyunca. tarihlerini çeşitti bölgelerde yapmışlardır. Avrupa ve Afrika kıt'alarına yayılmış bir millettir. içtimaî kültürel yönlerden . fakat Türk adını taşıyan ve ya hususî adlarla anılan Türk zümrelerinin -çeşitli bölgelerde ortaya koyduğu "tarihlerin bütünü anlaşılmalıdır.TÜRK TARİHİ Giriş ibrahim KAFESOĞLU Türk | Adı. Türk tarihini değerlendirirken onu hem zaman. b) Tarihleri sınırı belli bîr coğrafî çevre içinde cereyan eden bütün diğer milletlerin yayılmaları da değişmeyen vatan toprakları civarında vukua gelirken. herhangi bir zamandaki durumunu açıkça tesbit ve tetkik etmek mümkün olduğu halde.

birbirle- .

Tabgaçlar'da olduğu gi bi) ve onbinlerce Moğol. gerek araştırmalarda türlü mânalar verilmiştir: Tu-küe (Türk)= miğfer (Çin kaynakları). fakat diğer bölgelerde iktidarın zirvesine ulaşmış Türk kütlelerinin aynı zamanda mevcut olması ve Türk tarihinin eski. Türk* kelimesi türemek" den çıkmıştır. kendi hususî adları ile de anılan. hem çtfft heceli olarak telâffuz edBdiği. siyâsî bîr ad olduğunu ortaya koymaktadır. son arkeolojik araştırmalar ve kültür tarihi tetkikleriyle elde edilen neticelere aykırı düşen yukarıdaki faraziyelerin linguistique bakımından da doğruluğu tespit edilememiştir. Aslında sön yarım asır içinde yapften flrrS araştırmalar TOriderin beyaz ırka mensup bulunduk larını ortaya koymuş ve yeryüzünde mevcut üç büyük ırk grupundan *Europkf adı verilen grubun Turanid" tipine bağlı olan Türklerin kendilerini başta "Mongoloid" Moğollar olmak üzöfe diğer topluluklardan ayıran antropolojik çizgilere sahip*ol dukları antaşrffaışflfc (hakim vaafi beyaz renk. turan tipine örnek olan Orta Asya. Türk kavmi uzun'bir maziye sahip bulunmakla.Macar ülkesi). hattâ M."Türk" Adı: Türkler'in kadîm bir millet oluşu araştırıcıları Türk adını en eski tarih kaynaklarında aramağa sevketmiştir. 9. bir bölgede siyâsî nüfuzunu kaybetmiş.Ö. bizzat Türk" adını taşıyan Türk kavimleri olmalıdır. Ayrreâ'sfltf temasların mümkün kıldığı bazı ırW ihtilâflarda düşünülür se. W.Türkler'in Anayurdu: Türkler'in göçlerden önce oturduğu topraklar mesele si geçen asırdan beri münakaşa edilen bîr mevzudur. asırlardan önce yalnız çift heceli Söylendiği. veya Iran rivayetindeki Feridun (Thraetao-na)'un oğlu Tûrac veya Tür (Turan. Heredotos'un doğu kavimleri arasında zikrettiği Targitalar. kalabalık Moğol kütleleri Türk idaresine alınmış (Asya Hunlan'nda. Geçen asırdan beri birçok bilgin tarafından ileri sürülen görüşlere göre. Halbuki adın tek heceli duruma göre Gök-türk çağında (M. ■■iki V£ ^Wi Cins ismi olarak çok eskiden beri Türkçe'de mevcut olması gereken Türk" kelimesinin "Altaylı" (Ceyhun ötesi Turanlı) kavimleri ifade etmek üzere 420 tarihli bir Pers metninde. orta gürlükte sakal ve bıyık). hattâ Iran edebiyatında Türk* sözö "güzel insan" mânasında alınmıştır. Gök-Türk kitabelerinin çözücüsü V. Vâmbery'nin ilmî izaha doğru ilk adım kabul edilen fikrine göre. daha eskiden ise Törük" şeklinde olabileceği belirtilmiştik Jr TQrk adına -gerek kaynaklarda. Gökaip adı türel? (kanun ve nizâm sahibi) diye açıklamıştır. Coğrafî ad olarak Turkhia (=Türkiye) tâbirine ilk defa Bizans kaynaklarında tesadüf edilmektedir. Geniş Türk tarihinin ilmî yollardan araştırılıp İncelenmesini fevkalâde güçleştiren bu hâdiseyi bir bakıma. Anadolu ise 12. veya eski ön Asya çivi yazılı metinlerde görülen Turukkular. daha sonra bu imparatorluğa bağlı. daha sonra aynı husus Nemeth'in tetkikleri ile tamamen isbat edilmiştir. Bütün bunlar.-10. asırda bu tâbir Orta Asya için kullanılıyordu. Barthold'un düşüncesi de buna yakındır. veya eski Hind kaynaklarında tesadüf edilen Turukha (veya Turuşka)'lar.1. diğer bir kısmının yerleşik hayata bağlanması. daha sonra. değirmi çehş. yine cins ismi olarak 515 yılı hâdiseleri dolay isiyle "türk-Hun" (kudretli Hun) tâbirinde zikredildiği bildirilmektedir. Batı Türkiye. Buradaki Türk1 kelimesinin millet adı olan Türk" sözü ile aynı olduğu A. Nitekim adın Çince transkripsiyonu da İki hecelidir (T'uküe). Mâveraünnehir ve diğer Yakın-Doğu Türkleri beyaz tenli koyu pprlak gözlü. 600'e doğru) nin Di-van'ında ve 11-12. Türk' adının aslında belirli bir topluluğa mahsus "ethnique" bir isim olmayıp. o zamanın Türk devletlerinde Moğol unsurunun çokluğu ile açıklanabilir Türkler'in tarih boyunca en sıkı temasları. asırlarda hem tek.. VI. Böylece Türk adı Bizans kaynaklan arasında tik defa. Yafes'den türemiş olarak) beyaz ırktan gösterilmiştir. asırlarda Volga'dan Orta Avrupa'ya kadar olan sahaya bu ad verilmekte idi (Doğu Türkiye = Hazarların ülkesi. Gök-Türk Hakanlığı'nın kuruluşundan itibaren önce bu devletin. bilindiği üzere Tevrat'ta nakledilen eski ananelerde ve Türk soyu (Hâm ve Şam'dan değil. Z. Eski çağlarda Türkler'in "mongoloid" gösterilmeleri. yine ilk defa Câhiliyye devri şâiri Al-Nâbiga al-Zubyâni (ö!m. gibi mânalar ve tefsirler. Bir kısım Türkler "Bozkır Kültürü"nde yaşarken. diğer Türkler'in ortak adı olmuş ve zamanla Türk soyuna mensup bütün toplulukları ifade etmek Özere millî ad payesine yükselmiştir. Son araştırmalarda Türk* kelftftesi-nin 6-8.Ö. Türklerle birlikte uzun göçlere katılmıştır (Batı Htfftfan'nda olduğu gibi). m. Türk adının M.V. Fakat Türk "sözünün cins ismi olarak "güç-kuvvet" (sıfat hâli ile: güçlü-kuvvetli) mânasında olduğu bir Türkçe vesikadan anlaşılmıştır.Ö. 582)'in eserinde. değirmi yüzlü ("ay yüzlü.106 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ 107 rinden ayrılması neticesini vermiştir.*Thomsen tarafından da kabul edilmiş (1922). 4-5. GökTürkler münasebeti ile Agathias (ölm. yabancıların dıştan ttıtişahadelerîne hayret etmemek gerekecektir. Batılı bilginlerden çoğu me- . yeni birçok milletlerin tarihi ile bir arada hattâ iç-içe gelişmesi bundan ileri gelmektedir. Takye= deniz kıyısında oturan adam. bin içinde rol oynadıkları belirtilen Tik (veya Di)'ler ve hattâ Troialılar vb. veya Çin kaynaklarında M. Ayrıca. asırda Kölemen devleti zamanında Mısır ve Suriye'ye Türkiye* deniliyordu. Gerek Çin yıllıklarında. asır Rus yıllıklarında zikredilmiştir. 1. 2.S. hafif dal galı saç. cezb etmek vb. döz burun.Le Coq tarafından Heri sürütmüş ve bu. veya iskit" topraklarında oturdukları söylenen Tyrkae* (Yurkae) veya Tevrat'ta adları geçen Togharmalar. Arapça yazılmış eserlerden. israil menşefî Tevrat rivayetlerinde de Türk " adı aranmış Nuh'un torunu (Yâfes'in oğlu) Türk'de. badem gözlü"). buradan geliyor)'da Türk adını taşıyan ilk kavim gösterilmek istenmiştir. (Menandros). sağlam yapılı erkek ve kadbları ile (Gök-Türk Prensi Kül Tegin'in büstü) Ortaçağ kaynaklarında güzelliğe misâl olarak gösterilmiş. Türk Milleti'nin dünya tarihinde derin iz bırakan kudret ve faaliyeti ile izah etmek mümkündür. 13. veya Thraklar. 3. yâni tek heceli olarak söylenmiş olması gerekirdi. gerek Lâtin ve Grek kaynaklarında Türkler daha çok Moğol tipinde tasvir edilmişlerdir. asırdan itibaren Türkiye" olarak tanınmıştır. fakat daha çok Türük" şeklinde kaydedilmiştir. yakın komşuları olan Moğollar'la olmuş. asır) geçmekte bulunduğunu Orhun kitabeleri göstermektedir.Türk Soyu: Tarihte Türk ırkı hakkında yapılan tasvirler oldukça karışıktır. Bu kelimelere göre. İslâm kaynaklarında teferruatlı şekilde nakledilen Iran menşeli Zend-Avesta rivayetleri ile. Fakat Türk" kelimesini Türk Devleti'nin resmî adı olarak ilk kullanan siyâsî teşekkül Gök-Türk imparatorluğudur. asırlarda dahi bugünkü telâffuzu ile. endamlı. 6 asırdaki Iran-Tûran mücadelelerine ait hâtıralarda zikredilen Afrasyab (Tunga Alp Er) aslında bir Türk başbuğu olmakla beraber. 6-8. (Türk) = terk edilmiş (islâm kaynaklah$T"ürk =olgunluk çağı. Bu kitabelerde ad "Türk". Geçen asırda A.

Ö. Castrân. hem uzun mesafeler katetmek suretiyle yapılmış.Ö. Tarihçiler. başka iktisadî vasıtalara da ihtiyaçtan var İdi ki. Kuman (Kıpçak) ve Uzlar (Oğuzlar'dan bir kol) Hazar Denizi kuzeyinden doğu Avrupa ve Balkanlar'a (9-11.Ö. Orhun bölgesinden Seyhun nehri kenarlarına (X. daha doğrusu aslen Orta Asyalı ve muhtemelen Türk soyundan geldikleri ilim dünyasınca henüz kesinlikle kabul edilmemiştir. Tarihî kayrtiarda Törk göçlerinin de Bctisadî sıkıntı yâni Türk anayurt topraklarının geçim bakımından yetersiz kalması sebebi ile olduğu belirtilmiştir. asır ortası). Peçenek. 2500-1700) ve Andronovo (M. Türkler'in etrafa yayılmalarından önce hem eski Ural'lı kavimlerle.Urallılar'ın bölgenin kuzey ve kuzey batısında. Bunlardan bilhassa Hun ve Oğuz göçleri. Türk tarihine dâir kayıtlarda göçlerin ve akınların başlıca sebebi olarak zikredilen bu hususi». bin başlarına tesadüf eder. Vâmbâry. tabiat servetleri zengin ve o çağlarda pei< az nüfuslu komşu ülkelerde mevcut idi.û'll. M. AvrupaHunları Orta Asya'dan Orta Avrupa'ya (IV.Ö. bazı kalabalık boylardan ayrılan grupların veya ailelerin veya sağlam yapılı gençlerin yabancı devletlerde hizmet almaları suretinde belirir. 8u şekilde dahi Türkler'in katıldıkları topluluklar içinde üstün bir kaabifıyet göstererek askerî kuvvetlere veya siyâsî hayata hakim oldukları hattâ bazen devlet kurdukları bilinmektedir (Mesalâ Mısır'da. 4. Bütün bunlara bakarak eski Türk yurdunun coğrafî sınırını çizebilmek az-çok mümkün olmakla beraber. Ârîler'in de Mâveraünnehir'in güney sahasında yaşamaları dolayısıyle. Koppers 1937) veya Baykal Gölg'nün güney-batısını göstermişler. Toprağın artan nüfusu besleyemez hale gelmesi yüzünden dar ziraat alanları dışında. Altay dağlarını Türkler'in anayurdu kabul ederken (Kiaproth. Daha eski talihlerde Türkler'in Ihan yaylası üzerinden Mezopotamya'ya inmiş olmaları da muhtemeldir. Vl-lll. Bunlar ilk "medeni" kavim sayılan Sümerler'dir ki. Aslında iyi. 1912).Ö. 1700-1200) kültürlerinden bilhassa ikincisinin temsilcileri olan ırk.108 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ 109 seleyi kendi meşgul oldukları Hım dalları bakımından ele aldıklarından bu hususta çeşitli neticelere varmışlardır. M. Miiâddan sonraki Türk göçlerine katılan boylar ve zamanları hakkında ise açık bilgilere sahip bulunuluyor: Hunlar Avrupa'ya (375 ve müteakip yıllarda) ve kuzey Hindistan'a (Ak-Hunlar). M. bu durum ağır darbelere maruz kalan yabancılar tarafından Türkler'in sevimsiz karşılanmalarına yol açıyordu. Schott. -ara dilleri "ana Türkçe1 den en ayrı düşen Türk kavimleri bunlardır ve bilhassa Yakutça bugün en çok değişen bir lehçedir. asrın ikinci yan». Obertıummer. bunlar. haksever ve âdü kısanlar olmalarına rağmen Türkler hakkında söylenen hayat mahsulü türlü ithamların sebebi de bu olmalıdır.ö. 1824. Kuzey Çin'de ve bugünkü Moğolistan'da Türkler'in mevcudiyeti daha gerilere nâolitik çağa kadar takip edilebilmektedir. 1832. iklimi elverişli. Savaşçı Türk ırkının proto tipi idî. san'at tarihçileri kuzey-batı Asya sahasını (Strzgovvsky. Oğuzlar. bazan pek şiddetli çatışmalara sebep oluyor du ki. Kuzey Altaylar'ın hemen batısında (Minusinsk bölgesi) ortaya çıkarılan Afanasyevo (M. nehri bölgesinden iç Asya'ya (840'ı takip eden yıllarda) göç etmişlerdir. Bulgarlar İtil (Volga ) nehri kıyılarına ve Karadeniz kuzeyinde Balkanlar'a (641'i takip eden yıllarda).Ö. Bunun sebebi Türkler'in daha ilk zamanlardan itibaren geniş bir sahaya yayılmış bulunmaları ve kültürlerini uzaklara kadar götürmeleri olsa gerektir. 1500-1000 arasında bir kısım Türkler uzak-Doğuda yaşıyorlardı. 1891. Tarihte Türk yayılmalarının diğer bir şekli de 'sızma' diyebileceğimiz yoldur ki. Mâveraünnehir üzerinden iran'a ve Anadolu'ya (Xl. Ramstedt. dilleri sâmî ve Hind-Avrupaî olmayıp. antropologlar Kırgız Bozkırı. Böylece tarihî de- . 1836. Diğer taraftan Türkler'den bir kısmının da M. Hammer. Türkler'* göçe mecbur etmiştir. ancak hayvan yetiştirebilen Türklerin tabiî bir hayat sürebilmek için çeşitli gıda maddeleri. binden daha öncesi Türk yurdunu tesbitte mühim ip üçlün vermiştir.Ö. 1935) bazı kültür tarihçileri Altaylar. nüfus kalabalığı ve mer'a darlığı (Oğuz göçü). hem de çok mühim tarihî neticeler vermiştir.mongoloid olmayan. Türkler'den bir kütlenin de batıya yönelerek Volga nehri etrafındaki düzlüklerde (M. giyim eşyası vb. bazan iktisadî ve ticarî yönden nisbeten daha fazla imkânlara sahip diğer Türk topraklarına saidırmalanyla da neticelenmiştir.Türklerin Yayılmaları: Çok eski zamanlardan başlayan anayurttan ayrılma hareketleri fasılalarla binlerce yıl devam etmiştir. Büyük ölçüde kuraklık (Meselâ Hun göçü).Kırgız bozkırları arasını (Menghin. Türkler'in kollan olan Yakutlar ile Çuvaşların ana kütleden ayrılması ve Yâkutlar'ın doğu Sibirya'ya doğru yönelmeleri çok eski bir tarihte vukubulmuş olmalıdır. bazı dil araştırıcıları da Altaylar'ın veya Kingan silsilesinin doğu ve batısını (Radloff. Sabarlar Aral'ın kuzeyinden Kafkaslar'a (5.b. Macarlar'la birlikte bazı Türk boyları. hem de Hind-Avrupa dillerini konuşan Ârller'le temas edebilmeleri. etnologlar iç Asyanın kuzey bölgelerini.Eberhard'a göre.ancak bu coğrafî kesimde mümkün olabilirdi. Çünkü M. 1885. Tarihte göçler mevzuunun araştırıcıları. asır). Türklerin gerek fütuhat* gerek "sızma" vasfında olsun etrafa yayılmaları şüphesiz her zaman kolay cereyan etmiyor. Bununla beraber ciddi "dil1 araştırmaları bu sahanın Altay-Ural dağları arasına alınmasına. bir tahmine göre M.Tanrı dağlan arasını. VV. an iptidaîsi dahil hiçbir kavmin kendiliğinden ve keyf için yer değiştirmediğim. bin ortalarına ait bazı dil yadigârlarının ortaya koyduğu gibi. 1500'lerde olması muhtemeldir.asır). Bu göçler yeni vatan kurma maksadını güden büyük çapta fütuhat olarak nitelendirilir. Türkçe'nin dahil bulunduğu "bitişken" gruba mensuptur. 1928) Türk anayurdu olması gerektiğini düşünmüşlerdir. Meselâ yukarıda zikredilen Uraifı-Türk-Ârî komşuluğunun M. II.û. tarafından yapılan arkeoloji araştırmaları. asır) ve sonra. Eski dünyanın üç büyük kıtasında görülen geniş Türk yayılmalarının pek ciddî sebeplere dayanması gerekir. Uygurlar. belirli ve daha dar bir bölgenin tâyini müşkil görünmektedir. Çin kayıtlarına dayanarak. buraya dışarıdan gelen Hind Avrupalıların bölgeyi kendi hâkimiyetlerine geçirdikleri anlaşılmaktadır. t. asırlar) 'İskitler* ile birlikte yaşadıkları tahmin' edilmektedir. Orta Asya'da Kiselev ve Çernikov v. Orhun. vukubulan büyük Türk göçlerinin tarihleri kesinlikle bilinmemekle beraber bazı tesbitler yapılabilmektedir. yalnız Türkler'in başka memleketlere yönelmelerini değil. oturulan topraktan ebediyen ayrılmanın bir insan için çok müşkül olduğunu ve göçlerin ancak bir takım zaruretler yüzünden vukua geldiğini göstermişlerdir. brakisefal. hattâ Hazar denizinin kuzey ve kuzey-doğu bozkırlarının Türk anayurdu olarak tesbitine imkân vermektedir. Kafkasların kuzeyinden Orta Avrupa'ya (830 dan sonra). 1856. 1300-1000 sıralarında Türkistan'da bulunduklarına dair işaretler vardır. gibi. Hindistan'ın In-dus-Pencâb havalisine doğru ilk Türk hareketi. Ancak Sümerler'in menşei meselesi halledilmemiş. Hindistan'da).

Bugün bile Türk topluiuklan umumiyetle aynı Kuzey Çrn-Orta Avrupa kuşağı üzerinde yaşamaktadırlar. gerek yabancı ağır dış baskıya maruz kaim (Meselâ X!. Türkler'de aç* şekilde müşahede edilen ve oniann fsfîh boyunca hareketli bir topluluk hâlinde sürekliliğini mümkün kılan bu ruhî davranış başarılar arttıkça daha da kuvvetlenmiş. Chavannes. her mHtet için tabii sayılacak bir eforum değildir. gibi). askerî kuvvette harp arabalarının bulunması ve devletin daha çok Türkierie meskûn bölgede (Şen-si.) bu hanedanın aslenc Türk olabileceği veya daha ihtiyatlı Mr ifade ite devlette Türk unsurunun hâkim bulunduğu düşüncesine sevk etmiştir. Eber-hard vb. I. Asya Türk Devletleri İbrahim KAFESOĞLU I. Yerleşik kavimler için gerçekleştirilemeyen bu durum.Hun İmparatorlukları Aslında çöl. a. Kendi hayat tarzlarına uymayan yabancı telâkkiler baskısının şiddetti olduğu bölgelere nüfuz etmiş Türk zümrelerinin ise. dünyayı huzur ve sükuna kavuşturmayı gaye edinen bir fütuhat felsefesi ve her yerde âdil. ormanlık veya çok sıcak veya rutubetli bölgelere pek girmedikleri görülmektedir. zamanla. bilinmeyen ufuklara doğru akmak. BrKarigren. kuzey Çin'den başlıyarak bütün Orta Asya'yı. Anderaon. insanları eşit sayan Türk töresini yürürlüğe koymak üzere bir cihan hâkimiyeti mefkuresi doğurmuşa benzemektedir (bk. 1050-247) Türklerle alâkası üzerine dikkat çekilmiş.110 TflPirnflMVACTM. dağ değil yayla iklimine sahip bozkır halkı olan ve bozkırlarda teşekkül edip gelişen kültürün taşıyıcısı bulunan Türkler'in. batı Şan^si. Batı Avrupa'da Huniar. Bu durum Türkler'de. her askerî muvaffakiyet de yeni bir siyâsî hedefe yol açmış ve ülkeler zapt edildikçe yeni fetih arzuları kamçılamıştır. güneş ve yıldızların kutlu sayılması gibi inançlarla. RfWilhefe»i W. Bununla beraber Türklerin birbiri arkasına çeşiffi yönlerde yayılmaları sağlayan başka âmiller de mevcuttur ki.Hirth. Kuzey Hindistan'da çeşitti Türk devletleri vb. «sır Moğol K'i-tan hücumu) Türkler. oralarda fazla barınamamaları ve çok kere varlıklarını kaybetmeleri dikkat çekicidir (Çin'de Tabgaçlar. Bu Kibarla Türkler'in irili ufaklı siyâsî kuruluşlar meydana getirerek mevcudiyetlerini uzun müddet hissettirdikleri saha.Ö. Balkanlarda Bulgarlar. Kan-su) kurulmuş olması. herân karşılaşılması aşikâr tehlikeleri göğüslemeğe hazır bulunmak ve aralıksız bir ölüm-lcifım savaşı vasatında yaşamak. aş. ova. bozku* için mümkündü. tâbiiyeti kabul edip istiklâlden mahrum kalmaktansa memleketi terk etmeyi tercih ediyorlarCb. yayılmaları esnasında. çeşitli İlim dailanndan bazı bil-gtrrfeıi (F. asır göçleri). bunlardan BM Türle mâneviyatınfrîeağtamlığıdtr. E. Bununla be- . çoğunlukla bozkır coğrafî ve iktisadî şartlarının yer almadığı ve kültürlerinin yaşama imkânının zayıfladığı sınırlarda durakladıkları.lrtTAM TÜRK TARİHİ 111 virlerde Türklerden bir kütie başka bir Törk zümresini yerinden çıkararak göçe mecbur etmiştir (Meselâ IX-Xi. İran'ı ve Anadolu'yu içine alacak şekilde Avrupa'da Tuna dirseğine kadar geniş bir kuşak halinde devam eder. Zaruret neticesi de oisa. Gerek bu şekilde. -AC. hükümdar sülâlesinde gök dini. Kültür bölümü).Asya Hunları Türk göçlerinin doğu yönünde devam ettiği asırlarda Çin'de kurulan Chou (Cav) devletinin (M.

201). Mai-yi. bu da M. 202-M. Irtiş yatağına kadar olan bozkırları (Kie-kun=K*rgtz!ar'ın memleketi) ve buranın batısındaki Ting-ling'lerin yerini. Mao-tun tarafından Çg% hükümetine gönderilen MÂ 177 t»** mektuptan anlaşıldığına göre Türk devletine bağlı kavimlerto-sayısı 26 idi ve bunların hepsi* Tan-tuMm ifadesi ite "yay geren halk" yâni "Hun" olmuşlardı. yanlış bir adım attı : Bîr Çin prensesi He evlendi ve bu surette ileride. lüks zevki yolu ite rehavetfcartırmakta «fi. san'atı ite yüksek vasıflı bir cemiyet hâHnde daha sonra asırlar boyunca bütün Türk devletlerine örnek vazifesi görecek olan. her zaman Çin desise makinesinin harekete geçmesi için fırsat teşkil etmiştir. insan. Mao-tun'un babası Tu-man Çin yıllıklarında Tan-hu (veya Şan-yü) diye anılmaktadır ki. Ancak Orhun-Selenga ırmakları ile. mülkî ve askerî teşkilâtı ite. büyü. 220) 'nin kurulması. surların iç kısımlarını yıktırarak elde ettikleri malzeme ile dış surları birbirine bağlamak ve boş yerleri tamamlamak sureti ile meşhur Çin şeddini meydana getrıtfi (M. babası ölçüsünde asker ruhlu bk hükümdar olmadığı için Hun iktidannda sarsıntılar belirdi. Bundan başka. Bu devlette. İmparator.Ö. Her ne kadar. tamamen Türkçe olup (ayrıca Çince'den bozulmuş şekilleri ile ihtimal deve. ticaret emtiası olarak memlekete sokulup Hun iteri gelenleri arasında revaç bütan Çin ipeği. Çin 8itemasa gelen hemen bütün Türk devletleri bakanından kötü neticeler verecek bir çığır açmış oldu.Ö.Ö. Türk bozkır kültürü hâkim bükmüyor.barbarları hanedanı1 mânasına olarak Hsiung-nu diye anılan bu kütlenin ırkî mensubiyeti hakkında şüpheyi davet edici görüşler ileri sürülmüştür. 1. Türkçe'de 'adam. Bunlar kütleler hâlinde batıya doğru çekilirken Maotun güneye yönelerek Huang-ho büyük dirseği içindeki Ordos bölgesini ele geçir* di ve oradan Çin topraklarına daldı. Devleti- ni tanzim etti ve kendisini iyi tanımadıktan anlaşılan. Tunguz soyundan bazı grupları da ifade etmek üzere "Kuzey . Kendisi de Han sülâlesine dâmad oian-bu Tan-hu. Chou faraziyesi kesinlik kazanıncaya kadar Asya Türk tarihini Hunlar'la başlatmak yerinde olacaktır. Tai-yuan şehirlerini zapt etti. Siyâsî kültürel münasebetler vesilesi iie Çin yıllıklarında Hsiung-nu dilinden zapt edilen şu kelimeler : Tann. 203). kılıç vb. Hun merkezinde Çinli prenseste» himayesinden faydalanan Çin' diplomat ve vazifelileri Hun imparatorluğu topraklannda şerbetçe gezip dolaşıyorlar. Tunguz vb. Çin kaynaklarında Tûrkier'le birlikte Moğol. bazı eski Ogur (O-k'ut) kolları ite meskûn araziyi. Hun dilinde imparator unvanı olan bu tâbir basit bir kabile reisi değil. bin başlarında 6un şeklinde. bk.Ö. Çiniiler'in bu devirde sınır boylarında- . Çin'de uzun müddet dirayetli imparatorlar yetiştiren Han sülâlesi (M. batı Sibirya'dan Gobi-çölü-Tibet hattına kadar genişlediği bu tarihlerde Huniar'a tabi olanlar arasında Moğollar. IV. hemen hemen tamamen piyade ordusunu. meskûn sahaları ve askeri yığınak yerlerini surlarla çevirmeğe başladılar. Kültür bölümü).S.v. emrindeki demir disiplin altında yetiştirdiği 10 bin atlı ile katıldığı bir sürek avında T'u-man'ı öldürerek Hun Tan-hu'su ilân edildi (M. yabana kavimlerin de yer almaları tabii ise de. ordusu ve harp tekniği ite. doğru vb. yiyecek ve ipek verilmesi ve yıllık vergi taahhüdü şartları ite kendini ve ordusunu kurtarmağa muvaffak oldu. Ve nihayet devletin sahipleri kendilerine. vaktiyle Türkler'in yaşadığı bütün toprakların Hun devletine terki. iç ve dış siyâseti ile. gibi kelimeler) Türk dili'nin en eski yadigarlanndandır. Han sülâlesinin kurucusu İmparator Kao-ti'nin 320 bin kişilik. dîni Be. Hsiung-nu'ların büyük imparatorluğunda Türkler yanında Moğol. Mahallî hanedanlar. Üvey anasının teşviki ile babası tarafından veliahdlik hakkının kendisinden alınması teşebbüsü karşısında Mao-tun. Huniar daha sonra Çin topraklarında baskıyı artırdılar.O. Bu suretle büyük Hm hükümdarı o çağda Asya kıt'asında yaşıyan Türk soyundan bütün toplulukları kendi idaresinde tek bayrak altında toplamış oluyordu. V. İmparatorluk sınırlarının Mançurya'dan Aral götüne. devleti kuran ve yürüten asıl unsurun Türk olduğuna dair inandırıcı deliller vardır. ordu. uzun müdafaa savaşlan sırasında Hun süvarilerinden korunmak maksadı ile. Çin ile dostluk havası içinde ticarî münasebetleri geliştirirken Mao-tun. Gabain Türk-Moğol karışımı olduktan fikrindedir. doğudaki Moğol-Tunguz kabileler birliği Tung-hu'ların ısrarla toprak taleplerine savaş ile mukabele ederek onları perişan ettikten ve böylece hâkimiyetini kuzey Peçili'ye kadar genişlettikten sonra güney-batıya döndü ve Orta Asya'daki.Ö.& 166) kalabalık ordusu* ÇWe girerek başkenti CtVang~an yakınındaki imparator sarayın» yakan Ki-okf bu seferdeki gayesine uygun olarak Çin ite iktisadî münasebetini dostane bir şekilde devanttattirmek için. Asırdan önce Kun olarak. kut börü. Türkler'in kutlu ülke saydıktan ötüken havafısi merkez olmak üzere güneyde Huang-ho nehri dirseğine kadar genişiiyen Hun siyâsî birliğinin kesin tarihini M. Hind-Avrupa menşeli oldukları sanılan Yüe-çi'leri yerlerinden oynattı. Mao-tun'un oğlu Tanhu Kiok (MA. Hun devletinin başına da Mao-tun (veya Mav-dun)'un (eski okunuş: Mete) geçmesi (M. 4-3 asırda ise Hun diye telâffuz edilmişti. A. Çünkü hânedanl» arasındaki böyle yakınlaşmalar. Çin hanedanından Si-huang^ti (M. devleti sinsice kuvvetten düşürmeğe çalışıyorlardı. 174-160) bu haşmeti iTTUhafiaza etmeğe çalıştı. 174 yılında öldüğü zaman. Tunguzlar ve Çinliler de vardı. bir görüşe göre M.112 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ 113 raber. 259-210) Hun taarruzlarına karşı kuzey sınırlarını büsbütün kapamak için. KM* devrinde fazte hissedilmeyen bu menfi durumlar onun oğlu Tan-hu Kun-şin zamanında (M. Mao-tun M. 160-126) tam bir huzursuzluk kaynağı ofeatfrtoendisini gösterdi. Yurtlarından atılan Yüe-çt'lerin Afganistan'da Bakîri-a bölgesinde. 'Büyük Hım İmparatorluğu1' kudretinin zirvesinde bulunuyordu. Böylece Çiniiler'in Türk akınlarına karşı en tesirli tedbiri aldıklarına kanaat getirdikleri bir sırada iki mühim hâdise vukua geldi. O zaman Çin'de birbirleri ile mücadele hâlinde olan 'Muharip Devletler" den Ts'in'in gittikçe kuvvetlenmesinden endişelenen diğer beş 'kral" zikredilen yılda Hun devleti ile ittifak andlaşması yapmıştı. Shiratori onları önce Türk kabul etmiş. çok önceleri teşekkül etmiş bir devletin başkanı olduğunu gösterir. bozkır usulü sahte ric'at tâbyesi ile çenber içine aldı (M.ö. aslında orman kavmi olan Moğol veya Tunguz değil. £14). asırdan itibaren takip etmek mümkün olmaktadır Hunlar'la ilgili ilk tarih? vesika olarak bir anlaşma zikr edilmiştir ki. kuzey Türkistan'ı zaptetti ve Işık Gölü etrafındaki Vu-sun'ları hâkimiyeti altına aldı. aile 'baba hukuku* üzerine kurutu bulunuyordu (Moğollar'da maderşahîdir). Türkçe "Hun" adı.Ö. Gök Tann'ya inanılıyor (aslında totemci olan Moğotlar'a sonra Türkler'den intikal etmiştir. (Aş. Türkler ve tâbi kavimler arasında propaganda yapıyorlar. sonra da Moğol olduklarım söylemiştir. tarihen malûm ilk Türk siyâsî teşekkülü. L Ügetî'ye göre Hsiung-nu'ların kimliğini tespit etmek müşkildir. 318 tarihlidir. Nihayet Hsiung-nu devletinde idareci zümre ve hanedanın dili Türkçe idi. K. 209-174).Ö. tuğ. vaktiyle İskender tarafından kurulmuş olan Grek hâkimiyetine son verdikleri »rfhîe<M.Ö.Ö. halk manâsında olan "Hun* diyorlardı.

bilhassa ikürîı değ$kli$ sebebi ife batıya yöneldikleri tahmin edHmektöbfr.v» bilhassa Araf OtMütıân doğusundaki bakırlara çekilerek varlıklarını devam etürmişlerdir. Akınlar durmuş. Franke. idarecilerle başbuğların arasını açmağa yönelen düşman propagandası »te gittikçe dennteşiyordu. aşağı yukarı M.Ho-han-ye Çin himayesini kabul edip halkının bir taamını Or-dos a gönderirken. Orasius (1. 31)'tn evlâtları Çin şeddinin kuzey bölgesinde 75 yıl kadar Hunfaf özörinde Tan-hu"luk yaptılarsa da.ö. Gy. Hun hâkimiyetinin yıkılmasını hedef tutan pîâniartnt tatbtke girişti. W. asır sonlarına kadar varlıklarını devam ettirmişler ve Çin'in çeşitli bölgelerinde. De Guignes. Huniar artîk eskisi g*b* değil k&ler. 1855. devletleri uğruna hayatlarını feda etmişlerdi.S.Grousset.. 1828.S. Uygur. Oradaki diğer Tfirk zümreleri ve 1. llovaysM. Hun tarzında 140 bin kişîbk bir suvar* kuvvet? çıkara Ho K'ü-ping (öl. 1915. O. J.) veya doğrudan doğruya islav menşeinden geldikleri (Venelin. savaş gücü zayıf Huniar aleyhine birleşmişler ve Çin'e destek olmuşlardı Ööft taraftan hücuma uğray^Hun devletinin. adlan geçen Türk boylan da yeni devlete karşı ideler. kanlı sokak muharebeleri cereyan etmiş. 155 yılma doğru. arada bîr mücadeleye mecbur oldukları Çinin siyâsî nüfuzunun ülkelerine tamamen hâkim olmasını (imparator Ming-ti zamanında. ferin sonlan) ve Ptotemai-06'tM. temasiannı ve tavsiyelerini ihtiva eden mühim raporu imparatoru memnun eimş ve sonraki Çin siyâseti için başlıca rehber vazifesini görmüştür. Tarbagatay. Bir yandan Çfrı ile uğraşarak. 58-75) önleyemediler. 160-170) haritalarında 'Hunlarm oturdukları bölgeler Çih kaynaklannda Hsrung-nu'ların topraklan olarak belirtilmiştir. Moğol soyundan Siyen-pi (H'yen-bi. Nemann. Yedi-su havalisindeki Ogur (O-k'ut) lannt fetiş kaynskianndaK* TNvHng'terin. Türk-MoğotMançu karışımı oldukları (J. Bu hususta tarihî. dil ve kültürel deliller gösterilmiştir. M. 90-91 yıllarında Baykal-Orhun bölgesinden buraya göçmüşlerdi). 1757. K. 1923. Tanhu'lar soyundan gelen bazı kimseler kısa ömürlü küçük devletler kurmuşlardır.Balkaş göfü havalisinde. İç huzursuzduk. M. 58). Türk-Moğoi kanşımı. Sonuncu 'devlet" de Tabgaç hükümdarı Tai-Wu tarafından nihayete erdirilmiştir.Ö. J. Thierry. 5.220'ye doğru bütün toprakları işgal etti. Nihayet Çin. tabi? daha ziyâde Çinlileşmiş olarak. ferîhçi PBnî-us (ölm. Much. Tan-hu'nun ikametgâhında oda oda savaşılmış ve Çi-çi dahil. bir yandan da yotu üzerinde. Fin. 2S) Hunlar'ın Grek-Baktria krallığının doğusunda olduklarını söylerken. 64). 70 bin kişilik hasım ordulan tarafından kuşatıldı v© yıkttdı. Güney Hunları. Mâszaros) ileri sürülen Batı (Avrupa) Hunları'nın TlÛrk asıllı olup. Strâbon (ölm. Moğol. 1930. R. Çin sahasında Hun siyâsî hayatı tarihe tarışmakta beraber. İlk defa büyük imparatorlardan Vu-ti (MÖ 141-07} katabafck ordular teşkil ederek. Işık Göl yanındaki yu-sün'ların mukavemete temi iaraıafc geîdiğı Çü-Taias ırmakları düzlüğünde müstakil devlet kurdu» Fakat bu Orta Asya Hun devleti çok sürmedi. Bu arada Çinliler çok ehemrroyetff bir basan daha elde etmişlerdir ki. 3. Çi-çi tarafından yeni inşa ettirip. Bununla birlikle Asya Hunları. Hia. ÇîrVfeı teşvik ve yardım* üe Tan-hu olan Ho-han-ye. M. Bunlardan üçü: Ua Tfr'ung. b i Batı f Avrupa) Hunları Kimlikleri hakkında 200 yıldan beri türlü tahminler yürütülen ve çeşitli bilginler tarafından. Avrupa Hun Impara-tortuğu'nu kuranlar bunlar olmak gerekir. sa- rayda bulunan kadın-erkek 1518 kişinin hepsi. Klaproth. Çi-çi Hunlarfnın kalıntıları. HenûiTferieşememiş. coğrafî. Radloff. Hsien-pi) ler tarafından batıya itilip 216'da hemen tamamen yurtlarından çıkanlırken Güney Hunları da kendi içlerindeki çatışmalar yözünden tekrar ikiye bölündü ve baskısını artıran Çin. Fick. bu da prensler arasındaki anlaşmazlığı şiddetlendirdi. Hayrete öeğer bir müdafaa yapılmış. A.Kuzey-batı Çin sahasında. Bo-han-ye'nin Çin'e tâbi olma teklife Wuo danışma kurulunda (devtat-ıneclısi) ağır münakaşalardan sonra reddedildi. ipek yolu üze*rindeks memieketîer zaptofunuyor. Zebelin) veya Germen soyuna mensup bulunduktan (Müllenhoff. R. asır ortâlarma kadar Çin'den gelen Hun külteleri îte çoğalan ve uzunca bîr rtteddet sâta'rîfcir hayaft yaşamak suretiyle güçleri artan bu Hunlar'ın. buralarda geçirdiği uzunca müddet içinde (M. bu Huniar1! Ön kaynakları Hsîung-nu olarak tanıtmış.. K.114 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ 115 ki ufak çaptaki akırte: durdurduğu görülüyordu. 139-127) edîndtğs bilgiyi. o zamanlara kadar Cinden vergi ve hediye olarak sağlanan mâlî destek kesıfrnişti. Asya Hunlan'nın torunları oldukları son zamanlardaki tetkiklerle daha da açıklık kazanmıştır. Fin-Ugor. Buna göre 355-365 yıllarında Alan ülkesinin <Hazar^Aral arası) istilâ edilmesi münasebeti Ne Çin kaynakları bu . gizli vazifesini yaparken Bunlar tarafından yakalanıp 10 yıl gözaltında tutulmasına rağmen. asırdan 2. Daha Maotun /amam>da Cinde temandan Mung-t'ien tarafından başlatılmış oian askerî ıslahat hareketleri imparator Vu-ö'nin kumandanlarından olup. A. asır başlarında Asya Hunlar'ı birbirinden ayrı üç bölüm hâlinde görünüyordu: 1. 1. hanedan azasından bazıları-: re Rendim ce^p etmeğe muvaffak oldu. Pei-^ang. o da ordularını Türk usulüne göre yetiştirmeleri ve Hun silahları Re teçhiz etmeleri idi. 1856.. Bfliodtğ* gibi. 115) tarafından büyük başarıya uteşUntmıştı.S. Batı Hunlan'ndan geldikleri hakkında kuvvetli bir delil Fr. Hirth tarafından ortaya konmuştur.S. kardeşi Çi-çi tarafından tanınmadı (M. Kuzeyde Hun akınları tutuluyor. M. Propagandayı artırdı. Mat Tan-hu'nun iktisadî darlığı gidermek gibi kendince mâkul sebeplere dayalı fikrinde ısrarı Huniar'» ikiye a&f&.Ö. Ho-han-ye (ölm. Batıya Hun yürüyüşteü adım adım takip eden Çm ordularından başka. 2-Cungarya ve Barköl havalisinde Kuzey Hunları (Bunlar M. iç Asya yönünde. Türk. imparatorluğun zengin kısmrsîarîmn yavaş yavaş düşman istilasına uğraması ile devlet geliri azalmaya başlamış . M. Gayelerinden biri de Çin için muazzam getir kayrvağı oian ipeğe batı bölgelerinde de yeni pazarlar bulmak ve iç Asya-iran üzeninden Akdeniz kıyılarına ulaşan meşhur"ipek yolu" nu emniyet altma atmaktr Dolaya He orta ve bat! Asya'da yabancıların kudretini kırması lâzım** tit. Kuzey Hunlan'ndan eski Hun başkenti bölgesinde kalanlar da. 125) adı geçen krallığın Huniar tarafından yıkıldığını kaydeder ki. bilhassa süvari kumandanı Pan Ç'ao'fifiin gayretleri ite (MS 75'e öoQtu) Doğu Türkistan'a kadar sokulan Çinliler oralarda asker? garnizonlar kuruyorlardı. tâbiiyeti şerefsizim sayan Çi-çjtendine bağlı kütlelerle birlikte1 rperoieket! \efr ed&?f*k batıya doğru çekildi (M. tm ile çevrilen başkenti. Vu-ti'nin ipek yoiu üzerindeki memleket ve kavimleri öğrenmek ve onlarla Hunlar'a karşı iş* bfriîği sağlamak maksadı île batıya gönderdiği yüksek rütbeli bir asker olan Çangk'ten'in. PPeffipt. Çi-çi iktidarının yıkıl-masıyle etrafa dağılmış olarak.Ö. 1941 vb.S. Hoops) veya Kafkas kavimlerinden oldukları (L Jeİiç. bin sonlarına kadar Türk-Çin mücadelelerinin: fcemet sebeplerinden biri bu kervan yoluna hâkimiyet meselesi olmuştur. 1893.F.Ö. Shîratori.

Hatta Batı Hun hükümdar ailesinin Asya Tan-hu'larına bağlanabilmesi büe mümkün görülmektedir. Iheodosius'un ölüm y»h olan 395 de yeniden hare- kete geçtiler. kendi demir yumruğu altında birleştirmiş olarak Roma üzerine atılan Radagais idi.başbuğ Uldız (Grek ve Lâtin kaynaklarında: Huldin. kımız (Prrskosda). çoğu Latin ve Grek kaynaklarında kayıtlı. Daha batıda Transüvanya ve Ga'îçya da Gepid'ler. f-knlar aleyhine. Aybars. Sınırları Asya'da Balkaş gölü yakınlarına kadar uzandığı tahmin edilen Hun İmparatorluğunun "batı kanadı" hükümdarı olduğu sanılan Uldız. Galya'ya gitmeğe zorlamakla. Don-Dinyeper nehirleri arasında Doğu Got'ları (Ostrogot). Nitekim aynı tarihlerde bugünkü Macaristan ovalarına kadar akınlar tertiplenmişti. Fırat vadilerini takiben Melitene (Malatya)'ya ve Kilikia (Çukurova)'ya ilerlemişler. Sarmat. Batıda Hun baskısı. Attila (doğduğu yer olduğu tahmin edilen Etil — hü = Volga adından). Euferraa efsaneleri ve Edessa kronikindeki kayıtlar) dehşet dolu gözleri önünde. Roma İmparatorluğu nun kuzey eyaletlerini aft-üst ederek tâ İspanya'ya kadar uzanmak suretiyle Avrupa'nın etnik çehresini aeğişîıren tarihî 'Kavimler Göçü" başlamış oldu. 8u dört Germen kavmi dışında aynı bölgede İranlı ve İslav kütleler. Nitekim Uldız'ın Tuna'da görünmesi ile Kavimler göçü'nün 2. Hun Devleti'nin Don nehri havalisindeki "doğu kanadı" tarafından tertiplenen Anadolu akını Basık ve Kursık adlı iki başbuğun idaresinde idi. Bu. topluluk: Ağaçeri. Romalılar'ı olduğu kadar Sâsânî imparatorluğunu da telâşa düşüren bu akında Hun süvarileri Erzurum bölgesinden İtibaren Karasu. Roma'yı yeryüzünden kaldıracağını ilân ediyordu. Çok sür'atli cereyan eden bu akınlardan korkuya kapıldıkları için Hunlar hakkında acâib hikayeler uyduran kilise adamlarının (St. önce Trastlvanya'da duraklamış olan Batı Got'ları da Roma hududlarını geçiyorlardı (381). Diğer taraftan bir kısım Germen menşeli kütlelerle İranlı Baştarnalar Pannonıa (Batı Macaristan'dan Aipter'e doğru sarkarak İtalya'yı tehdide başlamışlarda Köilar Roma İmparatoru I. onun batısında Batı (Softan (Vızigot) bulunuyordu. Bu hareket itfcepheli idi. Ayrıca. 398 de daha küçük çapta tekrarlanan bu akınlar karşısında Doğu Roma'nm genç imparatoru Arkadios hiçbir ciddî tedbir alamamıştır. Batı dünyasında korkunç akisler yaratmış. Şar (sarı=ak) Ogur. Batı Roma ile iyi münasebetler devam ettirilecekti. Fakat daha korkunç bir barbar belirdi ki. merkezterine döndüler. Hunlar IV. Kelt vb. yani Bizans daima baskı altında tutalacak. Hun korkusu ile yerlerini terk etmiş olan Vandallar'ı. Böylece Hun askerî gücünün harekete geçirdiği ve batıya doğru çeşitti' kavtfröerîn birbirlerini yerberinden atarak. Kırat Ermanarik intihar etti Yerine geçen Hunimund Hunlar tarafından "tayin" ed&ntşti 'Hayret edilecek bir hareket kaabiliyeti ve gelişmiş bir süvari taktiği ile" devam eden Hurt taarruzunun Dinyeper kenarında vurduğu ağır darbe Batı Got'larım da çökertti ve Krraî Atanarik. bugünkü Macaristan'da Tisza nehri havalisinde Vandallar vardı. 401'de Batı Roma eyaletlerine girmişler.Batı Roma ile müşterek hareket gerekiyordu. Avrupa Hunfan'mn dili Türkçe idi. Asrın ortalarında Afan ülkesini ete geçirdikten sonra. Mamafih Roma topraklarında görüleri bu kuvvetler keşif vazifesi yapan öncü müfrezelerdi. Marceîlinus bu fethin Hunlar tarafından yapıldığını tasrih etmiştir. İtalya'da müthiş tahribat yapıyor. Arıkan f>Arıg-kan=güzei. Büyük Faesulae (= Fiesole. Oktar (Attilâ'nın amcaları). Hunlar'dan bir kısım Balkanlardan Trakr ya'ya doğru ilerlerken. Attilâ'nın son yıllarına kadar takip edilecek olan Hun dış siyasetinin esaslarını tesbit etmişti kî. Burgond'ları. Hunlar'dan korkan. Çünkü. Hunlar'dan kaçan Vizigot'lar da İtalya'da görünmüşlerdi. Hunlar'ın batı istikametindeki yolları üzerindeki engelleri kaldırmış. Sakson'ları. 404 . Asding Vandallar». Balamır'ın oğlu veya torunu olduğu sanılan Uldız. Anî ve şiddetli Hun darbecinin. Uldin.405 yıllarında . Stilikhonun bile Pavia savaşında durdurmağa muvaffak olamadığı bu barbar şef. bölgenin en tahkimli tefeleri olan Edessa (Urfa) ve Antakya'yı bir müddet kuşattıktan sonra. iran astffc Sarmatîar sınırları liroes. daha başka küçük Germen toplulukları da yaşıyordu. kütlelerini Ren nehri ötesine. Suriye'ye inerek Tyros (Sûr)'u baskı altına almışlar. oradan Kudüs'e yönelmişlerdi. Alaniar'd&n ve Germen Talat'lardan teşkil ettikleri yardımcı kuvvetlerle takviyeli oiarak ilk defa 378 oanannda Tuna'y* geçtiler ve Romalılar'dan mukavemet görrneksizin Trakya'ya kadar Derlediler.11e TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ *%1 memleketin Hstung-nu'iar tarafından zapt oiunduğunHfeaydederken. Attilâ'nın babası). Alaman'ları vb. Bu zaferi île Uldız Roma gibi büyük bir medeniyet merkezini kurtarmış oldu. Hieronymus. buna karşılık. ilek (=llig=lllig). topraklarından çıkararak. Hunlar Gottar dan. Aynı'zamanda Hun kudretinden bir kere daha ürken Vandai. Kursık.tarihî kayıtlarda sabit ilk görünüşleridir. Tanınmış kimseler : Basık. kalabalık Vizigot kütleleri ile batıya doğru kaçtı (375). Atakan\ Eşkam.Hun ayniliği.aşıp Roma İmparatorluğuna giriyor. o devir yazarı A. kuzeye çark ederek Orta Anadolu'ya. Floransa'nın güneyinde) muharebesinde bizzat Uldız'ın kumanda ettiği Romalı kuvvetlerle takviyeli Hun ordusu tarafından mağlûp edlien Radagais yakalandı ve idam edildi (Ağustos 406). Türkler'in Anadolu'da. inanamaz rivayet ve hikâyelerin çıkmasına ve yayılmasına sebep olmuştur. büyük dalgası başlamış.St.Sueb. Kuad'ları. buna göre. bu da. asil kraliçe). daha büyük sayıda diğer bir kısım Kafkaslar üzerinden Anadolu'ya yöneltilmişti. Kappadokia . beklenmedik mahallerde görûjen Hun akıncı müfrezelerinin Doğu Avrupa kavimleri arasında uyandırdığı dehşet. Dengiztk (=Dengi2^Dentz"den)Jrnek (küçük er) (Son üçü Attilâ'nın oğullarıdır). ancak Türkler karşısında mahkûm oldu. sonbahara doğru. Muncuk (boncuk. buralarda Hun kuvvetlerinin serbest hareketlerine imkân hazırlamıştı. Lombardia üzerinden Galya'ya uzanan Alarik'in idaresindeki bu Got tehlikesi Romalı ünlü kumandan Stilikho tarafından güçlükle önlendi (Nisan 402). Batı Roma topraklarına tecavüz ederek huzursuzluk çıkaran "barbar" kavimler aynı zamanda Hunlar'ın da düşmanları oldukları için. Hun başbuğu Balamtr'm idaresindeki büyük taarruz önce Doğu Got'larına çarptı ve bu devleti yıktı (374). Alan. daha çok Uldiz) kumandasında iyice his edildi. Aynı hadise üzerinde birbirini doğrulayan bir uzak-doğu ve bir Lâtin kaynağının tespit ettiği Hsiung-nu . Hükümdar sülâlesi mensuplarının adları şöyledir : Karaten (kara don-elbise).Galatia (Kayseri-Ankara ve havalisi)'ya ulaştılar ve oradan Azeybaycan-Bakü yolu ile kuzeye. Epfiçaim. Doğu Roma. 374'de Itii (Voiga) kıyılarında görûndüter O tarihlerde Karadeniz kuzeyindeki düzlükler bir Germen kavmi o*an Got'larin işgali aftında îdi. Soğd dilinde yazılmış bir metin ile de ayrıca teyid edilmektedir. bugün Avusturya arazisindeki Markomaniar'la Kuadlar Roma topraklarına geçmeye hazıriarwrken. Sueb'leri. 400 yılına doğru. Bizans'ın Hun nüfuzuna alınması ilk hedefi teşki* ediyor..

Jordanes. Bini un hakkında bilgimiz sadece. Valentcnianus karşısında Roma'ya sahip olmak iddiası ile İtalya'ya ordu ve donanma sevk ekmesi Batı Roma'yı Hunlar'a daha çok yaklaştırdı. P. Theodosios süratte anlaşma yolu bulmak ümidi ile elçiBk hey'etini Hun başkentine göndermeğe karar verdi. Artık Hunlar'a tabi "barbar" kavimlerin Roma'ya güvenerek herhangi bir harekete kalkışmaları bahis mevzuu değHdi. Fakat o sırada Rua öldü (434 bahan). Bizans elinde bulunanlar iade edilecek (Grek asıllı olanlar için fidye verilebilecek). Theodosios'un aynen kabul ettiği bu anlaşmanın hükümleri icabı olarak Hunlar'a iade edilen kaçakları Attila daha Bizans ülkesi içinde.İranlı (Kafkaslar'dan Tunaya kadar. H. devlet idaresini ve Hun iç ve dış siyasetinin esaslarını öğrenmişti. Aybars. eğlenceden hoşlanan. Skirler. ittifaklara girişmiyecek. Kuadlar. Bu arada Rua. şu kavimler yer almışlardı: a . . babası Muncuk erken öldüğü için. Sarmatlar. Ü&eâi dahiitnde hiçbir Grek serbest doîaşamıyacak ve ticaret belirli sınır kasabalarında yapılacaktı. Bizans tarihçisi Priskos'un ifadesi ile Rua'dan barışı yılda 350 libre altınla safcn airraş oian H. 422 yi} Avrupa Hunları tarihinde yeni bir devrin başlangıcı gibidir. Theodosios. Bizarıslîlar'ın Hun tmparatorluğundaki yabancılardan ücretli asker toplama faaliyetlerini ve Bizans!* tacirlerin Hun topraklarında ticaret yapmalarını yasak etti. Siyasette Uldız'ın izinde yürüyen Rua. Piskopos Proculus. Roma'da ve diğer kavimler arasında Attila adının dehşet saçan bir otoritenin timsali haHne gelmesine yardım etti. Hun idaresinde yaşayan yabancıları gizlice kışkırtmaktan geri kalmıyordu. Karaton daha çok doğu işleri ile uğraşmış görünmektedir. yardım sağlamak sçtn ftua'ntn yanına geldi. canını Rua'ya sığınmak suretiyle kurtarmış. at üzerinde.Germen (doğudan batıya): Doğu Gotları. Karsus (Bulgaristan'da Hirsovo) kalesinde astırdı. Diaconus. Rugiler. yine de. Memleketi büyük kardeşi Buda (Bleda) ile birlikte idare ediyordu. imparator Valentinianus'un annesi Placidia da Hun kuvvetlerinin italya'ya yönelmesi üzerine Aetius ile uzlaşmağa mecbur olmuştu. Roxolanlar. hiç atından inmemek üzere aylarca süren bir teftiş gezisi yaparak. 423'da 'Magrsîer miîitum'. iddia edildiği gibi bir iktidar rekabeti bahis mevzuu olmadıktan başka. Fakat Hun sınırlarına gelen Bizans elçilik hey'eti Rua'yı gölgede bırakan bir Türk başbuğu ile karşılaştı. enerjisi kıt Buda ikinci plânda kalmış.taleplerini. Hun ordusunu isyana teşvik etmek ve tâbi kavimleri Huniar'dan ayırmak maksadı ite Hun topraklarında faaliyete geçirdiği casusluk şebekesi ve propagandacıları iteri sürerek tertiplediği Balkan seferinde (422). Bizans kudretti bk düşmandan kurtulduğu içki seviniyor. 434 yılı baharında Hun sınırlarına gelen Bizans elçilerini Attila. 432 yiimda da Afrika'da Vandal kı-rafc Geiserik tte mücadele eden rakibi Bonifacius karşısında. kil (Volga) kıyılarındaki Şara-ogur'larm (Ak-Ogur. Tann'nın «ün- dar imparator Theodosios'un dualarını kabul ederek Bizans üzerinden bir tehlikeyi kaldırdığım vaaz ediyordu. amcası Rua'nın yanında yetişmiş. Roma senatosunun da küçük imparatorun yerme i. 432de konsül olan. Tuna ile Morava nehrinin birleştiği yerdeki Konstantia (lam karşısında Margus kalesi bulunuyordu) surları önünde. Bundan sonra Attila imparatorluğunun doğu bölgelerinde.Hunlar'ın başına geçtiği zaman 39-40 yaşlarında olan Attila.Muncuk (Atilla'nın babası) erken öldüğü için rjğer iki kardeş "kanad kraHarı* durumunda bulunuyorlardı. Antlar. Muncuk. 423'te henüz 4 yaşında iken Batı Roma İmparatoru ilân ®ötier\ Uî. Baştemalar. Attiia. Attila yalnız değildi.) takip edilebildiği kadar. Sklavenler. hiç mukavemet göstermiyen Bizans'ı yıihk vergiye bağladı: 350 libre altın.). Ancak. Buda da "iktidar hırsı ite yanan" Attila tarafından ortadan kaldırılmış değildi. Suebler. c . kaynaklardan (Priskos. 433'de Roma Imparatoriuğü'nun en yüksek makamı 'Patricius'tuğa yükselerek uzun müddet ordular başkumandankğı yapan Aeftus gençli çağının Roma tahtı işlerine karışmaktan doğan buhranlı anianr» Horı yasdtmı üe atlatmış. Bu durum Huniar arasında olduğu kadar Bizans'ta. Theodos^os (4G8-450)*un. Neurlar. 422 ye kadar Hunlar hakkında bilgi verilmediğinden bu meşguliyetin on sene kadar sürdüğü tahmin edilmektedir. ticarî münasebetler yine belirli sınır kasabalarında devam edecek ve Bizans'ın ödemeye ta-ahhüd ettiği yıllık vergi iki misline (700 libre altın) çıkarılacaktı. Trakya'da. Attila'nın yardımcısı sıfatı ile 11 yıl Hun imparatorluğumun idaresine katılan Buda 445 de eceli He ölmüştür. Fakat. Konstantia barışı (veya bazılarına göre Margus barışı) diye anılan bu anlaşmanın ihtiva ettiği başlıca maddelere göre Bizans bundan böyle Hunlar'a bağlı kavimlerle müzakerelere. Honorî-us vb. barış şartları olarak yazdırdı. Codex Theodosianos vb. Heruller. Huniar'dan kaçanlara -esir alınmış Bizans teb'ası dahililtica hakkı tanınmayacak.İslâv (orta ve batı Rusya'da): Venedalar. karşıladı ve dinlenmelerine dahi izin vermediği elçilerin biri konsül-general.11S TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ 119 ve bilhassa 409 yrtmda Tuna'yı geçerek Bizans'a Hun tehdidinin ekşitmediğini göstermiş ve Grek kaynaklarına göre (Sozomenus. J. Kaynaklardan anlaşıldığına göre. bir müddet önce Bizans'a sığınmış olan Hun ileri gelenlerinden Mana ite Atakam'ın oğullarının ve diğer Hun kaçaklarının iadesini İstedi. İmparator II. Rua zamanındaki yerlerini muhafaza ediyorlardı. Bu itibarla. dağınık hâlde): Atanlar. Notarius (Devlet baş müsteşarı) Johannes'i seçmesi üzerim o sırada 35 yaştnda bulunan ünlü asilzade Aetius. Ordu ve dış münasebetlerin tanzimi Attila'nın elinde idi. b . Türk boyu) ayaklanma teşebbüsünü bastırdı (435). devleti ciddi bir hükümdar vasfını taşıyan kardeşine bırakmıştı. Bu sebeple Rua o zamana kadar mutad ofen. onunla birlikte seferlere katılmış. diğeri seçkin bir diplomat olan başkanlarma. Oktar) Rua imparatorluk makamını işgal ediyor. doğu kanadının sıklet merkezi Dinyeper havalisinde olduğu tahmin edilen bu tarihlerde Hun Imparatorluğu'nda. 412 yılında Bizans elçisi Olyrnp*odoros'un onan yanına gitmiş olduğudur. Bütün bunlar Rua'ntn kuvvetli şahsiyeti ile Hun devletinin her iki Roma'nın iç ve d*ş siyasetlerine ist&amet verdiğini göstermekte idi. Amcaları Aybars (doğu kanadının "kiralı") ve Oktar (batı kanadının "kiralı*) olarak. Bizans'ın. II. Hun İmparatoru 60 bin süvari başında İtalya'ya yöneldi Savaşa girmeden kuvvetlerini çeken Bizans'tan ağırca bir harp tazminatı alındı. Gepidler. kendim ite barış müzakereleri için gönderilen Trakya>umuml valisi (Magister militum)*ne taüneşin battîğı yere kadar her yeri zapt edebilirim' diyerek meydan okumuştu tAdız'm ötümü (410 SJT aiarıj'nden sonra Hun İmparatorluğunun başında Karaten bulunuyordu. Batı kanadının sıklet merkezi Tuna etrafında. Markomanlar. Bu tarihte Hun hükümdar atîesine mensup dört kardeşten (Rua. çeşitli kavimleri yakından tanımak imkanını bulmuş.

Çudlar.mahsulâtının zorla eHerirrden alınması vb. garip bir kurtuluş yolu buldu: bir suikasd 9e Atötrfyr ortadan kaldırmak. 20 bin Bur-gond savaşçısının öldüğü bu Hun-Burgond mücadelesi Almanlar'ın meşhur "Nîbe-İungen' destanlarına mevzu teşkil etmiştir. Her iki Roma'nın durumları meydanda İdi. Saraogurtar. durumdan Edekon vasıtası ile haberdar olan Attilla."T<onstantia civarında. barış yapmak için Theodosios'un sür'atle gönderdiği. muhtemeller Hun- . Attila gibi» asîl bir babanın oğludur. sarayındaki ileri gelenlerin de tavsiyeleri ile. Philippopolis (Filibe). bu defa da. Hun hâkimiyetinin "Okyanus adaları'na. asır Avrupa Türk tarihini teferrutlı bir şekilde öğrenmemize yardım eden kâtip Priskos'un dâhil bulunduğu Bizans elçilik heyetine. İmparator Theodosios'un şahsında Bizans'ı tamamen kendi iradesine bağlı kabul eden Attila. buna göre. ondan sonra yardımlar kesilmiffi. Bizans bakımından en ağır şart yıllık vergi idi. fakat Theodosios Attila'nın haraçgüzârı olmakla köle durumuna düşmüştür. Her sene Bu kadar altın tedarik edilmesi imparatorluğun takatim' aşıyordu. arlık Batı Roma'ya yönelme zamanının yaklaştığı kanaatine varmış bulunuyordu. Akdeniz'deki harekâtım engelleyen Bizans'a karşı Attila'dan yardım istemişti. Balkan seferi (441-442).TOrk: İmparatorluğun her tarafına yayılmış olarak. Fakat Theodosios'a hitaben yazdırdığı şu mesajı hususî elçi ile imparatora yolladı: 'Theodosios. bir kere daha Hunlar'a müracaat zorunda kalmıştı. 445'de Buda'nın ölümü üzerine tek başına Hım imparatoru olan Attila iktidarının şahikasına yükselmekte idi. daha geri hatlardaki tahkimat yıktırılmış. Batı Roma'ya esasen son askerî destek 439 yılında yapılmış. Müşterek pazar yerlerinde Grek tacirleri Hunlar'ı aldatıyorlardı. o çağlarda dünya hâkimiyetinin timsali sayılan. Attila'nın idaresi altında birkaç noktadan Tuna'yı geçen ordular. iki koldan ilerliyerek kaleleri Sardica (Sofya). Volga'nın doğusunda Sabariar ve başka Türk kütleleri. Burgondlar. Arcadiopolis (Lüleburgaz) müstahkem mevkileri ve şehirlerini zapt ede ede ve Tesalya'da Termopil'e kadar geniş bir daire çizdikten sonra. gizli vazifeli Bigilas da katılmıştı. Batı Roma'nın tavassutu neticesinde hızını kesti. İki yıl kadar süren mücadele sonunda Attila'nın gönderdiği Hun müfrezeleri yardımı ile isyancı elebaşılar Aetius tarafından ortadan kaldırıldı ise de (436). Veşi!er. Bizans harp tazminatı olarak 6000 libre altın ödeyecekti. Bizanslıların hiçbirine dokunmadı. Vâmbery'ye göre Edîk-kün) ile Orestes (Pannonia'lı bir Romalı) 'nın bulunduğu Hun elçilik heyeti le birlikte Bizans başkentinden Attila'nın devlet merkezine yâni Orta Macaristan'a doğru yola çıkart. Priskos'a göre. Nihayet Bizans yukarıda adi geçen Agaçeriler isyanında tahrikçi rot oynamıştı. yâni Kuzey denizi ve Manş kıyalarına ulaştığı. bu davranış Hunlar'ı infiale sevk etmişti. Theodosios. Balkanlar'da Hunlar'a karşı durabilecek mukavemet yuvalan kaldırılmıştır. Batı Roma Hun devletine yrihk vergisini muntazaman tediye etmekle beraber. Ayrıca yıllık vergi üç katma (2100 libre altın) çıkarılmıştı. Juthanglar. A. On-ogur. Karadeniz kuzeyi düzlüklerinde Öçogur ve Baş^ogurtar. yıllık vergiyi ödemede isteksizliği 2. Margus piskoposu. şefleri veya kıratları vasıtası ile imparatorluğa bağlt bulunmakta idi. Diğer taraftan Kuzey Afrika Vandal kralı Geiserikh. Bu sefer sonunda tuna boyundaki kaleler Hun idaresine geçmiş. Aetiue bundan böyle Theodosios'un andlaşma şartlarına riayet edeceğini garantilemek üzere kendi oğlu Karptlio'yu Hun sarayına rehine olarak göndermişti. Attila'ya karşı koyabilecek bîr kuvvetin kalmayışı. Vidivarüer. Bilhassa Necker nehri boyunca cereyan eden bu muharebelerde Hun ordusuna batı kanadı "kiralı* Oktar kumanda ediyordu ki. daha kuzeyde Agaçeri (Akatzir.". Heyet 448 yılı yazında Hun başkentine geldiği zaman. tertibi gerçekleştirmeğe memur. hâdiseler çağdaş tarihçi Priskos taraf *ndan kaydedilmiştir. İmparatorlukta sükûnet hâkimdi 40 yılında Hun orduları başkumandanı (Genel Kurmay Başkan») Onegesius (Onügez) ite Attila'nın büyük oğiu ilek tarafından bas-ttnlan Agaçeri isyanı cfeşmda bu sükûnet bozulmamıştı.120 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ 121 4 • Fin-Ugor (Ufafdan Battıkla kadar): Çaremizi Mordvinier. Bu sebeplerle ve Margus'un zaptı ile başlayan Attila'nın idaresindeki 1. Volgaya doğru Altı-ogur. Şaşırdığı anlaşılan Theodosios. Bizans başkentini kuşatmak üzere Athyra (Büyük Çekmece)'ye ulaştığı zaman orada. derhal. Bütün "Germania" nın zaptını tamamlayan bu savaşlar neticesinde 436'yı takip eden yıllarda şu kavimlerin de Türk idaresine alındığı anlaşılmaktadır: Bajavurlar. aşağı Ren sahasrndaki Franklar. Batı Asya ile Orta Avrupa'ya hâkimdi. Bu elçiler Hun başkentinde Attila'yı tatminler hilâfına. çünkü efendisinin canına kıymak istemiştir. kıymetli mâdenlerden yapılmış silahlan ve ziynet eşyası ile birlikte gömülen Hun büyüklerinin mezarlarını soymuş. Longobardlar. Tuna'nın güneyinde beş günlük mesafedeki yerler askerden arındırılacak. Zira Hun dış siyaseti değişmekte idi. rivayete göre. Balkan seferinin açılmasına sebep oldu (447). bir psikolojik belirti olarak. uzun zamandan beri kayıp olan bu kutlu kılıç bir Hun çobanı tarafından bulunarak Attila'ya getirilmişti. hatta buniardan bazılarım yüksek makamlara getiriyordu. yaptığı alenî sorgu neticesinde Bigilas'a maksat ve faaliyetlerini itiraf ettirdi. Singidunum (Beîgrad) ve Naissus (Niş) üzerinden Trakya'ya doğru gelişirken. 440dan itibaren Attita Bizans'a karşı baskıyı artırdı. sakin ve yumuşak buldular. Theodosios kölelik haysiyetini de koruyamamıştır. Artık dünyanın fethi yakındı» zira bu kılıç vasıtası ile yeryüzüne hükmetme yetkisinin Tanrı tarafından Attila'ya tevdi edildiğine inanılıyordu. başta Attila ve çağı olmak üzere 5. Sayılan 45'e varan ve çeşitli dil ve soydan dan bu kavimler eski Türk devlet sistemine göre yalnız siyasî bir b«iik teşkil etmekte. savaş tanrısı Ares'in kılıcını Attila'nın ellerine verdi. Magister ve Patricius Anatotius. Halbuki Roma imparatorluğunda. S*gazir)'ler. Hunlar. yukarıda adı geçen Anatolius ile magister ve kançılar Nomus başkanlığında ikinci bir heyet yola çıkarıldı. yerli halkın. Marcianopolis (Preslav). Kavimier Göçü doiayısıyle Harekât halinde olan kavimlerin bulundukları yerlerde ve geçiş yollan üzerinde geniş ölçüde tahribat yapması. yüzünden patlak veren ve genişleyen köylü isyanları (Bagaudalar) nizam ve asayişi iyice sarsmış. Kıral Gun-dikar idaresinde Belçika bölgesine saldıran Burgondlar'la savaşmağa mecbur olundu. suikasd tertibinden habersiz tanınmış hukuk bilgini Maximinos başkanlığındaki ve bıraktığı notlarla. Bu duruma ilâveten Bizans'ın kaçaktan geri vermekte ağır davranması. Konstantia andiaşmasınm hükümlerine aykırı olarak Hunlar'dan kaçanları iadede ağır davranıyor. Çünkü II. Meselâ Got menşe fi Hun firarisi Amegisclus'u general rütbesi ile Trakya'da Hun sınırında vazifelendirmiş^. durumun farkında olan başkumandan Aetius. buna karşı Roma Patricius Aetius vasıtası ile.. Attila tarafından kabul edildi ve anlaşmaya varıldı (Anatolius barışı). Estler. Attila babası Muncuk'tan aldığı asaleti muhafaza etmiş. Başında Edekon (Türk. Attila'yi teskin etmek üzere Bizans'tan. • . yabancı kavim veya zümreler ancak reisleri. Maryalar. Türingter.

vaktiyle kendisi ile evlenmek arzu ederek nişan yüzüğü gönderen ve 425'den ben imparator hukukunu hâiz olduğunu göstermek üzere "Augusta" unvan* ile andan. Ancak son araştırmalar meseleye biraz daha ışık tutmuş görünmektedir. İskandinavya'da ve bütün orta Avrupa'da asırlarca ağızdan ağıza dolaşan efsaneler türemiş. imparator ve Dütün hristiyan dünyası adına. çok yüksek vasıfta bir hükümdar olarak tanıdığını ortaya koymuştur.Thierry'den bert (1856). savaşta ölen kıraf Theodorik'in oğlu Thurismund idaresinde. Nibelungen destanları başta olmak üzere. adına bir düzineye yakın opera bestelenmiş!». Ren kıyılarındaki Ripuar Frankları ve Vizi-gottar la t}giH bir iki anlaşmazlık da savaş havasını olguniaştırdı. Önce oyalama yolunu tutan Vaientinianus üe Aetius'un teklifi nihayet açıkça red etmeleri büyült Hun seferini meşru duruma soktu. Batıyı hâkimiyetine alabilmek için Roma imparatorluğumun İnsan ve asker deposu durumunda olan Galya barbarlarını saf dışı etmek isteği ile önce Galya'ya yürümüş ve neticede Romanın bu tabiî müttefiklerinin savaş gücünü kırarak. Attila'nın ölümünden sonra. Bizans'tan geçiş müsâadesi alarak Karadeniz'in batı kıyılarına dönmüştür. çoğu süvari birliklerinden kurulu ordular teşkiline girişmiş. ertesi gün erken saatlerde. heykeltraşlara mevzu olmuş. güçlükle kurtulmuş. Attila 452 baharında 100 bin kişilik ordusunu Julia Alpleri'nden geçirerek bugünkü Venedik düzlüğüne indirdi.tiyatro yazarlarına. Fakat kartlaşma Atöfa'mn Türk tâbyesine daha uygun gördüğü Campus Mauriacus (Troyes şehrinin hemen batısında Champagne ovasında) da oldu (20 Hazirarl ^>1). Saray endişeli. Hunlar'a bağfı bazı kavimlerle gizli temaslar aramaya başlamıştı.bir o kadar da Germen ve İslav olmak üzere 200 btn kişi kadardı. Leon ("Büyük Leon") başkanlığında konsül G. mukavemet imkânsızlığı dolayısıyla. Roma İmparatorluğu ve barbar' İardan meydana gelen bütün bir Batı dünyası ile hesaplaşacağı için işin ebemmiyet ve azametini takdir etmekte idi. Mincio ırmağının Po nehrine döküldüğü düzlükte ordugâhını kurmuş olan Attila tarafından kabul edildi.122 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ 123 Roma çatışmasına hazırlanmakta idi: "Barbar* farla münasebetlerini düzeltmiş onlardan aidığı ücretti askerlerle. daha bir yıl geçmeden Attila İtalya seferine başladığı zaman Roma'nın Hunlar'a karşı çıkacak kuvveti kalmamıştı. bugünkü Paris yakınındaki Aurelianum (Orteans) şehrine ulaştığı zaman. AttiJa'nm yenildiğini söylerler ve buna Roma kuvvetlerine imha edtfmeden HunJar'ın çekildiğini delil gösterirler. Kilise de bu arzuya katıldı. kardeşlerinin ölümünden sonra. Papa'nın ağzından Roma'nın teslim olduğunu öğrendikten sonra da eski medeniyet merkezini korumayı vazife sayan Attila. Hür* düşman* "barbar* farın sağladığı takviyelerle sayısı 200 bine yükselen Roma ordusu da kuzey istikametinde hata ilerliyor. 443 yularında tekrar alevlenen ve Galya'dan İspanya ya da sıçrayan köylü isyanları ile yakından ilgileniyor. Çok cesur. Sür'atle bir hey'et hazırlandı. Türk usulünde. tâ A. Ordularını Galya ortasından oldukça sağlam ve disiplin içinde 20 gün kadar bir zamanda başkent bölgesine getirebilen Attila kudret ve "korkunçluğunu" muhafaza ettiğine göre. Balı Roma İmparatorluğumun da kendi iradesine bağlandığı kanaatinde idî. imparator Valentinianus'u İtalya'yı terke teşvik etmekte idi. Batılı tarihçiler.çofc-. Son yarım asırda yapdan tarafsız tarih araştırmaları onun. nihayet 24 saat süren ve her iki tarabn çok ağır kayıplar verdiği (kaynaklarda yüzbinlerce ölü) muhakkak olan bu büyük savaşta kinrun galip geldiği hâlâ münakaşa mevzuudur. şüphesiz. Anlaşılmıştır W. senato ne olursa olsun barış yapmak kararında idi. Hitabeti ile meşhur Papa I. Oradaki meşhur Aquileia kalesini zapt ettikten sonra Po ovasına girdi. rivayete göre zifaf gecesinde ağzından kan boşanmak suretiyle öldü (453). Hâdiselere çağdaş Prosper Tiro (Papa I. muzaffer ordusu ile başkentine dönerken. . ağır kayıplara uğrayan Frank kuvvetleri de onları takip etmişti. Valentinianus'ün kızkardeşi oîup. Oranın da himayeye alınması ile "dünya hâkimiyeti" gerçekleşecekti. muharebe meydanın* terk etmiş. imparatorluğun onun hissesine düşen yarısını veya "Augusta"nın kocası sıfatı rfe Roma İmparatorluğunun idaresine iştirak hakkını istedi. Beş yıl kadar önce kahir bir kuvvetle Çekmeceye kadar geldiği hâlde nasıl İstanbul'u tahrip etmekten kaçınmış ise. büyük Türk başbuğundan Roma'yı esirgemesini rica etti. fakat siyâsî zekâdan mahrum Dengîzik. Yaşı 60 civarında idi. Nitekim. artık orta Avrupa'da tutunmanın zorluğunu anlayarak. hristiyan ortaçağının taassup kokulu uydurmalan fle HgW ■ bulunmadığını. Deng&ik. Batı Got ordusu. 448'de Hun başkentinde Batı Roma elçilerinden duyarak belirttiği gibi. 46t başlarında Orta Macaristan'dan batıya doğru harekete geçen Hun kuvvetlerinin mevcudu 90-100 bin* Türk. Papa. Aetius'un kumandasında İtalya'dan Galya'ya gelerek. delişmen tabiatlı Honoria'yı zevceliğe kabul ettiğini bildirdi ve cehîz olarak da. Campus Mauriacus'ta Batı İmparatorluğunun ne kazandığı Roma'da sıksık sorulan suallerdendi. Prîskos'un. Leon'un kâtibi)'nun kaydettiğine göre Aetius. milletlerin hafızalarında ölümsüzlüğe ulaşmış tarihin nâdir simalarından biridir/ttaörası etrafında İtalya'da. halk telâşlı. şüphesiz tıpkı Bizans gibi. Britanya'da. Attiia. babacan. romancılara. hâtûnu Ankan'dan doğan üç oğlu: sırasiyte llek. Ünlü Aetius'un Roma'da gözden düşmesi bunun neticesi idi. Aemilia bölgesini işgale başlayıp Roma imparatorluğunun o zaman başkenti Ravenna'yı tehdit etmesi meselenin nihayete erdirilmesine kâfi geldi. Irnek babalarının yerini tutamadılar. hakkında ea. birlikleri arasında irtibatı kayıp eden başkumandan Aettus bile Hun kınaları araşma düşmüş. Galya'da. 44S*lerden itibaren iki yıl kadar süren Hun siyâsî ve askerî hazırlığı tamamlanınca Attiia irk diplomatik taarruzunu Roma'ya yöneltti: İmparator III. savaşlarda yorgun düşeri Hunlar'ın büyük kısmı ile. çağdaşı kayıtların onu iyilik sever. ressamlara. Avianus ve eski "praefecture" Trygetius'dan kurulu bu heyet. Buna karşılık Attila da. Roma'ya karşı Vandaliarla işbirliği imkânlarım araştırıyordu. şimdi sıra Sâsâniler'de idi. Aetıus da oraya yetişmiş bulunuyordu. Germen memleketlerinde. O da. İtalya seferinden dönüşte. Irnek ise bu savaşlara katılmamış. kompozitörlere ilham vermiş. Roma'y» desteksiz bırakmağa muvaffak oimuştu. Mettis (Metz) i (7 Nisan) ve Durocortorum (Rheim») i zapt eden Hun orduları. savaş gününün akşamı Roma ordusu dağılmıştı. imparatorluk birliğini yeniden kurmak için neticesiz mücadeleler içinde çırpına çırpına nftayet bîr Bizanslının kılıcı 11e can verdi (469). Hm orduları şubat-mart aylarında Ren nehrini üç noktadan aşarak GaVa'ya girdiği sırada. Dünyanın jkî yansmın birbirinin üzerine yüklendiği. İmparator olan ilek ayaklanan Germen kavimleri ile yaptığı Netao (Avusturya'da } savaşında hayatını kaybetti (454). Ayrıca bu savaşta Attila'nın gayesine ulaştığı da aşikârdı. Fakat bu Atilla'ya nasip olmadı.Mtap yazılan şahsiyetlerden biri durumuna yükselmiş.

13(4

TÜRK DÜNYASI EL KİTABI

TÜRK TARİHİ

125

knek idaresindeki Hunlar'm, önce güney Rusya düzlüklerinde görülen, sonra Balkanlarda ve Orta Avrupa'da birer devlet kuran Bulgarlar ile Macarlarin teşekkülünde büyük rol oynadığı anlaşılmaktadır. Geleneklere göre, Bulgar-TÛrk devtetl-nîn kurucusu Duio sulâsi ite Macar kabilelerini Tuna boyuna getirerek orada yerleştiren Arpad hanedanı frnek'i 8ta tanımaktadırlar. (V. asırda Hunlar'a Volga'dan batıya doğru rehberlik eden geyik motifli "sihirli geyik" efsanesinde Hunlafla Macarlar (Hunor-Mogor) kardeş gösterilmiştir. Nihayet doğu Macaristan'da yaşamış dan Sekeiter'tn Huniann çocukları olduğu zannını uyandıran bir Başbuğ Çaba efsanesi varda. c-Ortatfoötı MunlamAk Hımlar Hunlarsn büyük kısmı Volga'dan batıya geçerken, onlardan, güneye, İran'a inen bîr bölük olduğu iteri sürüten Ak Huniar.diğer bir tahmine göre, hiç olmazsa Ak-Bun- BîaJîî devletinin hanedan ailesi ile hâkim zümresinin teşkil ederler ve Uyguftar'm atatan sayılan Tötesler den Hao-ch'â (Kao-kü)'lerin Cungarya bozkırlarında oturan Hua adlı koluna mensup olup, oradan Horasan bölgesine geçmiş, 5. asrın ortalarına Doğru kuvvetlenerek büyük devlet hâline gelmişlerdir. Mamafih Hun tarihinin bu noktası iy»cc açıklığa kavuşmuş değildir. Hâkimiyetini Hazar kıyılarından Kuzey Hindistan'a. Afganistan'a, İç Asya'ya kadar genişleten bu kavim veya kavimlerin admm çeşitli ves&aiarda başka başka şekilde zikredilişi (Priskos'da Kidarsta Huniart; Bizans, Süryâni, Ermeni kaynaklar&ıda Ephtalita, Thedal, Hepthal, Abdal; ban dilinde Hayta!; Lâtin kaynaklarında Hionita; Çin yıllıklarında Hefta, l-ta, Ya-ta veya Ye~ta-î vb. eski Hlnd kayıtlarında Huna Hion) durumu daha da karıştırmadadır. Vaktiyle J. Marquart tarafından {1912) türlü adlarla zikredilen bu kavmin Wskos'un Kidaraîa'ian ile aynı olduğu ileri sürülmüş, Ed. Chavannes Ye-ta'ların mensup olduğu Hoa (Hua) kavmi admtn ^iun* kelimesinin Çince'ye aktarılmış şeklinden ibaret bulunduğunu söyiemişft. Bu Türk asıltı kavim Bizans tarihçisi Theophana#<Vfi asm 2 yansı) 'e göre *Eftaîit" adını Sâsânî imparatoru Perw-(Rniöî'u mağlûp eden Hım hükümdar? Epbtbaianoslan almıştır. İlk defa Kosmas Indikopleustes (545-549 yıllan arasr)'un ve Prokopios (546-550 arasıyım eserlerinde AkHjrii&c (leûkoi Hunnot) olarak anıian kavmin Hunfar'la akrabalıklarının açıklığı, 520 sıralarında Çinli seyyah Song-YurVun kayıtlarından anlaşılıyor. 5. Asnnflk yansırda SâsânBer'le çarpışan Ak-hun hükümdarına "hakan" fKağan) deniyordu, U, Yazdg*rd zamanında {438-457), Iran üzerine baskılarını ayırdıkları yıllarda AkHunlartn babında en büyük hükümdarı sayılan Kunhas (başka okuyuşlar: Kuhanaz, Huşnavaz. Ahşunvar, Aksungur, Kün-han vb.) Iran iç işlerine karışarak hini»-, yesınealdığı Fıruzu Sâsânî tahtına çıkarmış (459), hâkimiyetini Afganistan'a doğru genişleterek Kuzey Hff*distan'a dönmüş ve orada, başında Skandagupta'nın bulunduğu Gupta devlini dağıtmıştı (470,e doğru). 463 yılında Ceyhun kıyılarında Ak~Hun!ar tarafından mağlûp edilerek yıllık vergiye bağlanan Sâsâriîler'în bu sırada geçirdiği dir^MçtVnaî bir sarsıntı öfkelerini fıtiiâte sürûkfedi. Bu Mazdek isyanı idi Zerdüşîuktan mülhem olarak Mazdek. Mani inancındaki ikili telâkki (ışıkkaranlık, iyUik-kötüKîk mücadelesi) üzerine, o tarihlerde yorulan ve iktisadî darlık içme ö^şen topiuîuğu islah etmek iddiası ile, i$me& huzursuzluk âmillerini de ekleyerek, düşüncelerini yaymağa başladı. Buna göre insanların saadetini bozan iki unsur servet ve kadm, herkesin ortak malı tanındığı takdirde yeryüzünde kütüfök

kalkacaktı. Bu tipik komünist propaganda neticesinde servet sahipleri ve aile müessesesine karşı kışkırtılan halk, Mazdek ve müridleri tarafından ayaklandırıldı. Asiller, din adamları öldürüldü. Kadınlar tecavüze uğradı, evler, konaklar yağmalandı ip tahrip edildi. Devletin sıhhat kazanacağı hususunda Mazdek'» inanmak gafletini gösteren Şah Kavad (488-531) de haps edilmişti, fakat o kaçmak imkânım bularak komşu Ak-Hunlar'a sığındı, iran'da olup bitenleri yakından takip eden AkHun hükümdarı, insanlık yararına hiçbir şey göremediği Mazdek hareketim, kırıp yok etmek için, Kavad'ı 30 bin kişilik Hun süvari birliği başında İran'a gönderdi (499). Bu suretle Şah ihtilâli bastırdı ve hâdiselerin gelişmesinden felâketi idrak eden halkın da yardımı ile Mazdek ve taraftarları yakalanarak idam edildi. Tabiatiyle temizlik ve ülkenin sükûnete kavuşturulması uzun bir zamana ihtiyaç gösterdiğinden, Sâsânî imparatorluğunda hak, adalet ve mülkiyet esasında normal nizam, daha ziyâde Kavad'ın oğlu, Anuşirvan (531-579) devrinde kurulmuştur ki, bu şehinşah tarihte "Âdil" lâkabı ile anılır. Çin kaynaklarına göre, iç Asya'da Karaşar, Kuça, Aksu, Kaşgar ve etrafım hâkimiyetlerine alan Ak-Hunlar bu arada Kandahar1! ve 484 yıllarında Kuzey Hindistan'ı zapt ettiler.* Su harekât "Tegin" unvanını taşıyan ve Kabil'de oturan Toramana adındaki başbuğu tarafından idare edilmişti. Vk yüzyıl başlannda Ak*Hun-Eftalit devletinin Mâveraünnehir, Türkistan'a kadar genişlediği zamanda, Toramana'rtm oğlu MhtraguJa imparatorluğun güney kanadının en azametli hükümdarı görünmektedir. Ordusunda daima 700 savaş finto bulunduğu-rivayet ecHtirvFakat bu-dist rahipler (Song-Yun ve ondan bir asır sonra buraya getoft Wtuer>ıTsang>/&fci "Huna kıratından başlanmamışlardır. Çünkü Mihiragula budizmt^fcesi halkı için tehlikeli sayıyor ve budistleri takip ediyordu. Buna karşılık, İskenderiye'den Hindistan'a giden tüccar tsonra keşiş) Kosmas onu Hindistan'ın en büyük hükümdarı olarak gösteriyor ve 530 tarihli Owafe- kitabesinde ve sanskritçe yazılı "Keşmir va-kayinâmeai*<s*de Mihiragula aynı şekilde tasvir ediliyordu. İran'da Anuşirvan büyük bir devlet adamı olarak belirdikçe Ak44ur> Eftalitler sönükieşti. 552 yılında Orta Asya'da Gök-Türk hakanlığı Kurulup istemi Yabgu Mâveraünnehir bölgesinde faaliyete geçtiği zaman ise, Ak-ftjn-Eftafft devletî ikî büyük imparatorluk arasında sıkıştı. Gök-Tüfklertn amansız hasım bildikleri Juan Ju-an'larla olan siyâsî ve sıhrî rabıtaları da fayda vermedi. Anuşirvan ile İstemi'nin ortaklaşa hareketleri neticesinde Ak-Hun iktidarı yıkıldı ve ütke GökTürkterle İranlılar arasında paylaşıldı (564). Bu suretle üç kol hâlinde gelişmiş olan Hun siyâsî hâkimiyeti tarihe karıştı.

2. Tabgaç Devleti
IV. yüzyıl sonlarına doğru Kuzey Çin'de kudret» .bir siyasî teşekkül meydana getiren, Çinlîier'in To-ba dediktari topluluğu Türkler Tabgaç" onanmışlardır. Orhun kitabelerindi* a* «ık geçes^.Gök-lftfcler yolu He Bizans kaynaklarına da intikal eden (Jaugast) =* Tabgaç kelimesi "Çin" mânasına da alınmıştır. Çünkü Gök^ Türklerin ilk zamanlarında Türkler'ce "büyük" tanınan bu sülâle ÇirVde büküm sürmekte idi. Aslında Türkçe olup, "ulu* muhterem saygıdeğer," mânasını İfade eden Tabgaç tâbiri bilindiği gibi bazı Karahanlı hükümdarları tarafından unvan olarak (Tafgaç, Tamgaç^kullanılmıştır. Kâşgarlı Mahmud'un. Türkter'den bir bölük oldu-

İM

TÜRK DÜNYASI EL KİTABI

TÜRK TARİHİ

127

ğunu kaydettiği Tabgaç'lar Çın yıllıklarına göre Asya Hunlan'ndan bir kısımdır. Sûiâtenm resmî tarihinde (Wei-shu) de Mao-tun eski To-ba (Tabgaç) hükümdarı ola rak gösterilmiştir. Ayrıca Tabgaçlar*ın 6rf-âdet ve geleneklerinden ÇO§u: Kurt efsa nesi, mağara, dağ, onman kültleri, göç efsanesi vb. Türkterie ilgili bulunduğu gibi, dillerinin de Türkçe olduğunu ortaya koyan deliller vardır: Bitegçin (Bitikçi.kâtip, hâriciye nâzın), kapugçjn (kapıcı, hâcib), atlaçtn (atlı, süvari birliği), tabagçın (yaya,ptyade birliği), tarakçın (koruyucu.mufahız kıtaları), yamçın (posta sürücüsü), aşçın (aşçı, muîbahçı baş»), törü (kanun töre) vb. Tabgaç hükümdarının ağzından şöyle bir Türkçe ibare nakledilmiştir; Atıq bâlgütâg "bir başbuğa verilen isim (onun yaptığı) işi belirtmeli (beigeîemeü) \ Wei-shu, Nan ch'i-shu, Sung- shu gibi Çin kaynaklarında geçen bu kelime ve tâbirler aynı zamanda Tabgaçlar'ın devlet ida resi ve ordu kurutuşları hakkında da bilgi verir durumundadır. Bununla beraber, bu Türk devteUnde oldukça büyük ölçüde Moğolların da yer aldığı anlaşılıyor. Araştır malarda Tabgaçîara bağlı kabilelerden kimlikleri tesbît edilebilenlerin yarısından i&^lasmm Moğo* menşei? olduğu neticesine varılmıştır. Ancak Moğollar, diğer Çinli halk île birlikte şüphesiz îeb'a durumundadır. • Çin'lerin "Wei" adım verdikleri bu sülâlenin kurucusu olarak bilinen Şa-mo handan itibaren 70yıl kadar uğraşarak Ta-t'ong bölgesindeki mahallî hükümetçikieri idareleri alîma alan Tabgaçlar'ın büyük devlet halinde gelişmesi Kuei-zamanartda (385-409) verimli topraklara sahip Doğu Çin'in Hsien-pi'terden zapt edilmesi ite (409) oîmuşîur Başkenti Ping-Ç'eng şehri (kuzey Şan-si'de Tat bölgende) olan devlet bir yandan Pekin yakınlarına, bir yandan Huang-ho nehri dirseğinin gÇfrıeyi* ne kadar «sanmıştı. Kuzey istikametinde, kudretti bir siyâsî teşekkül telinde beliren H'yen-foi (Hsien-pi)ierin vârisi Moğol menşeli, Juan-Juan'lar yüzünden, ciddî bir geneleme olamıyordu. İki devlet arasında, bazan çok şiddetli, mücadele 150 yû kada*- sürmüştür. Hükümdar Sseu (4G9-423)*den sora* Çin'in başkentleri Loyang ve Ch'angan (bugün (Si-ngan-fu)'ı ele geçirerek hâkimiyetini Sarı-Metıfr bölgesine yayan ve bulun Kuzey Çini tek fclarede birleştiren büyük hükümdar T'a-o (Ta*-wu) devnnde (424-452) Tabgaç DevieÜ en parlak çağını yaşadı. 427'de Hun Hıa krafeğmî alan ve Juan-joan'lan mağlup ederek bugünkü İç Moğolistan'ı istilâ eden (436) Tanwu, 439da Kansu'daki son Hun krallığını (Pei-Liang) ortadan kaldırdıktan sonra, Jç Asya'ya yönelerek Karaşar, Kuça şehirlerini himayesine bağladı (448). Böyfece üntö tpek yolu güzergâhı tekrar TOfk hâkimiyetine girmiş oldu. T'aiwu, Ç*n askerininlaydan ve düveden farksız" olduğunu söylüyor ve kendisi "Börü" (a Kurt Çince şekli, Fc-ü) lâkabını taşıyordu. İmparatorluk merkezini Türk hayat şarîîanna oklukça uygun gelen bozkır bölgesinde (kuzey Şan-sH tufcm *Tai-wu, o saralarda Çin'de yayılmakta olan budizmin Türkler arasında nüfıs kazanmasını önlemeğe çalışıyor, idaresi altındaki Çin topraklarında bite budistlerîn cfinî faaliyetlerini kontrol ediyordu. Tapınaklarda âyinler dışında din propagandacını yasaklayan bîr emirname çıkarmış (438) ve 446'da emre riayet etmeyenlerin şiddette tâkibN emretmişti. Tahmfnutt TBrk bünyesini ve seciyesini budizrhin bozucu tesirinden korumak maksadını güden bu tutumun mâna ve değeri daha sonra anlaşıldı. Tedbirlerin ehemmiyetini fark edemiyen halefleri zamanında, hattâ budizmfh himâyesi cihetine gtdikli. İmparator Skin (452-465) ile gelişmeğe başlıyan bu durum, sonra büsbütün tozlanarak Tabgaç topluluğunun Çinüleşmesine zemin hazıriadı. 493'de başkenti bozkır bölgesinden eski Çin merkezi Lo-yang'a nakleden İmparator

Hong (471-499), Türk töresine karşı ağırlık verdiği soysuzlaşmayı 495 yılında TM örf, âdet, geleneklerini.Tabgaç dilini ve hattâ yazışmalarda Türkçe tâbirlerin kullanılmasını yasaklamakta tamamladı. Buna karşı çeyrek asır kadar devam edan tepkiler bastırıldı. Kiao (499-515)'dan sonra idareyi devir alan imparatoriçe Hu (ölm. 528) budizme o kadar düşkün idi ki, yabancı memleketlerdeki "dindaştan' ile de alâkalanıyordu. 520'ye doğru Hindistan'da Ak-Hun hükümdarı Mihiragula'yı ziyaret ettiğini gördüğümüz Çinli budist rahip bu kraliçenin arzusu ile seyahat ediyordu. Tabiatıyla Tabgaç iktidarı da gittikçe gücünden kaybetmekte idi. Devlet 535'e doğru Kuzey (Tai'de) ve Batı (Ch'ang-an'da) VVeileri adı ile ikiye ayrıldı ve aralarında mücadele başladı. Kısa zaman sonra bütün arazileri Çinli hanedanlara intikal etti (550-556).

3. Gök-Türk Hakanlıkları
Asya "Büyük" Hun imparatorluğundan sonra, her cihetten temsil ettiği Türk kültürü itibariyle ikinci "süper" Türk imparatorluğu vasfında olan Gök-Türk Hakanlığı Türk" sözünü ilk defa resmî devlet adı olarak kabul etmekle bütün bir millete ad vermek şerefini kazanmış, doğu Sibirya'daki Yakut Türkleri ve batıda Ogur (Bulgar) Türkleri dışındaki.Türk asıllı bütün kütleleri kendi idaresinde birleştirmiştir. Hakanlığın yıkılmasından sonra, bir yelpaze gibi açılarak dört tarafa yayılan çeşitti Türk zümreleri gittikleri yerlerde Türk" adını ve onun idarî, siyasî ve iktisadî geleneklerini yaşatmışlardır. Yine Ogurlar ve Yakutlar hâriç, bütün Türklerin tarihinde Gök-Türk teşkilâtının, edebiyatının ^bre ve hayat telâkkisinin izleri devaffn etmiştir. Gök-Türkler'den sonra V Türkçesi (Ogur lehçesi) müstesna, bilumum Türk lehçe ve ağızları Göteffiârk Türkşesi'nin damgasını taşır. Doğudan batıya: Orta Asya, Türkistan, Mâveraünnehir, Kuzey Hindistan, İran, Anadolu, Irak, Suriye, ve Balkan Türkleri, Gök-Türkler yolu ile Türk'tür. Bizim diğer Türk devlet ve zümrelerinden ayırt etmek üzere Gö&Türkler dediğimiz bu topluluk kendine umumiyetle "Türk" veya Türük" diyordu* Ancak kitabelerde kendileri îçin bir defa Gök-Türk (Kök-Türk) kullanmışlardır ki, "Gök' e mensup, semavî ilâhî Türk" mânasına gelen bu tâbir V. Thomsen'e göre hakanlığın parlak bir devresine işaret etmekte olmalıdır. a - Birinci Gök-Türk Hakanlığı Bu çağda, daha doğrusu 6-9. asırlarda Orta Asya'nın "ethnique" görünüşü aşağı yukarı şöyle idi: O Tiles (Tölös, Tölis, Töl|f, Çince'de Tie-te)'ler, bütün Orta Asya'ya yayılmış * görünen en kalabalık Türk grubu. Sui-shu (Çin Sui hanedanının 581-618 yılhğı)'da 50 kadar kabilesi sayılmakta ve şöyle sıralanmaktadır: 1 kabile Baykal Gölü'nün kuzeyinde, 5 kabile Tola ırmağı kuzeyinde, 5 kabile Tanrıdağları kuzey eteğinde, 9 kabile Altaylar'ın güney babamda, 4 kabile K'ang (Semer-kant) "krallığı" nın kuzeyinde, 10 kabile Şeyhtin boyunda, 4 kabile Hazar'ın doğusu ve batısında, S kabile Fu-lin (Bizans)'ın doğusunda. Mamafih Baykal Gölü'nden Karadeniz'e kadar yayılan bu toplulukların hepsini de Tfcrk menşeli saymak doğru olmasa gerektir. Meselâ en batıda gösterilen bazıtan-nm (meselâ Alanlar) İranlı ölduklan biliniyor. Wu-hun (= Ugor)'da Ural'lı bir kavim

128

TÜRK DÜNYASI EL KİTABI

TÜRKTARİHİ —---------------------------------—-------—---------------------------—--------- 129

grubudur Töles kabilelerinin adlan tamamen henüz çözülememiş olmakla beraber. Hunlar'dan geîdikteri ve umumiyetle dil ve örflerinin Gök Türkleri'nkinin aynı bulunduğu belirtilmiştir. Bazı Çin kayıtlarına göre, Tabgaçfar devrinde (363-534), yüksek tekerlekli araba kullandıklarından dolayı, Kao-kü diye adlandırılan bir kısım Tötes kabileleri, diğer Türkler gibi kendilerini kurt atadan türemiş kabul ederlerdi. Ayrıca T'ang-shu (Çin Tang sülâlesi 618-906 yıllığımdan naklen 15 Töles kabilesinin adlan verilmektedir. Gök-Türk Hakanlığı zamanında orta ve doğu Asya'da gruplaşan Tötester rol oynamışlardır. • Tar duş (Çince'de Ste-yen-fo^ Hsietvyen-fo)'!ar 7. asrın ilk çeyreğinde töles kabilesinden bir grup Orhun Nehri-Altaylaf arasında sakin olup Tölester'in en zengin ve cesurlar* olarak gösterirler. • Uygurlar T©ia ırmağının kuzey sahasmda yer almışlardır (aş.bk). • On-ok'lar, Attaytartn halısından Seyhan (Str-derya) yakınlarına kadar uzanan geniş bölgede görünüyorlar. 51 To-fti (doğuda, sağ kanad) 5TNo-şf*pî (batıda sol kanad) adi ite lö kabileden kurmu olup, 'Batı Gök-Türkterf diye de aramışlardır. Törgrştef (aş.bk) ve Kariuklar (aş.bk) To'îufar'dan idiler. Ayrıca aynı sahada Çuyüe ve Ç'u-m* adlan tle anılan Türk kabilelerinden bir kısmı 630'u takip eden yıllarda. Gök-Türk Hakanlığının fetrtl devresîr>de Beşbadk civarındaki kurak bozkırlara çek&nişferve Şa-foTürkteri (Çöl Türkleri) adım sımışlardır. • Basmalar (Çince'de Pa-si-mt). idukut (hükümdar) unun Türk olduğu belirtilen bu kavmin asten yabancı olup. TOrkier'le karıştığı ileri sürülmüştür. Daha ziyâde iç Asya da Beş-bakk havaisinde görünmektedirler • Kirazlar {Çince'de K'i-ku). Baykat'm batısında, Yenisey nehrininJ<aynakiarı bölgesinde <ötier (aş.bk). • Oğuz'lar Setenga îrmağı-Ötüken bölgesinde (buruyorlardı (aş.bk.). • Kl-tan, Tatabi Ookuz-Tatar. Cttuz-Tatar gibi Moğol soyundan kabileler doğu bölgesinde Ke*ufen vs Onon nehirleri havalisinde bulunuyorlardı. Ancak hatırlatmak gerekk ki, bütün bu topluluklar zaman zaman yer değiştirroekte,arada btf çözülen boylardan yeni yer» lartikter meydana getirmekte, hülâsa oynak küîleter teşkil etmekte İdiler. Gök-Türkter, Çm kayraklarının açıkça belirttikleri üzere Asya Hunlan'ndan4nfyalardı. Başbuğ ailesi Aşana (eski okuyuşlar Asena, Zena s*b.) adını taşıyoKfu. Aşına soyunun bir dişi kurttan tûrediğine dair o çağda pek yaygın olduğu anlaşılan rivayetler GöfcTGrkter'in erken tarihlerini efsanelerle karıştırmaktadır. Ancak kurttan türeme geleneğinin Asya Hunları arasında da mevcut olmadı ve &ırt atanm Türkleri, dar, geçt>nez fardan selâmete ulaştırdığı 'rivayetinin 3. asırda Tabgaçiar da da görünmesi Çök-Türklerln eskffiğinf ve Türk toplulukları îte yatati ftgteini ortaya koymakta bulunduğu gibi, Aşına ailesinin, yalnız bir erkek çocuk hayatta kalmak üzere, katfîâma uğramış olduğu r&ayetf'de Gök-Tüfk erken tariffIRde mahiyetini İyi bilmediğimiz bfr falanın hâtırasını saklamaktadır. Kurt atajrtancı dolayısıyla Gök-Türk hakanlık aiârreti. altından kurtbaşfif'sancak olmuştur. Gök-Türkler'in tarih sahnesine çıkaktan anlarda Juan-Juanlar'a tâbi olarak, Aitay dağlarında an anevi san'atlan demircilikte uğraştıkları ve Juan-Juan devletine

silâh imal ettikleri biliniyor. Fakat o zaman dahi dağınık değildiler. Çou-shu (Çin yıllığı, 550-557'den) ya göre, Gök-Türk devletinin kurucusu Bumın (Çince'de, Tümencin atası olarak gösterilen A-hien, "şad" unvanını (Bilge şad) taşıyor ve Bumın'dan hemen önce .gelen Tu-wa adlı başbuğ da Ta-ye-hu ("büyük yabgu") olarak tanınıyordu. Demek ki Türk kütlesinin Juan-juanlar'a bağlılığı "fedaratif" mâhiyette idi. Bumın daha 534 yılında kuzey Tabgaç (Wei) idarecileri ile siyâsî münasebet kurmuş, 542'de akıncılarının başında Huang-ho nehri yakınlarında görünmüş ve 545'de batı Tabgaç hükümdannın gönderdiği et^rl imparatorluktan nezdimize 'hey'et geldi, devletimiz bundan gurur duyar" sözleri jfe karşılanıştı, Gök-Türk hanlarından Işbara, 585 deki bir konuşmasında Gök-Türk devletinin "50 yıl önce" kurulduğunu söylemiştir ki, bu da 535 tarihine düşer. Ancak Bumın'ın 546'da Juan-Juan devletine karşı bir Tötes ayaklanmasını bastırdığı için, o devlet hükümdarı ile eş-değerde olduğunu göstermek maksadı ile, onun kızıile evlenmek isteğinin kabaca reddedilmesi üzerine üst-üste vurduğu darbelerle Juan-Juan devletini çökertip arazisini tamamen işgal ettiktensonra resmen "il-kagan" unvanını alması ve böylece, merkezi, eski büyük Hun imparatorluğunun başkent bölgesi, Ûtüken (Orhun ırmağımı hemen batısında, 47. enlem101. boylam'da) olmak üzere hakanlığı kurması 5Ş2 yılında vâki olmuştur. Devletinin batı kanadını kuruluşta kendisi ite birfıkte çalışan küçük kardeşi İstemime. SYabgu^ühvanm* taşımafc^«iolayısıyia doğu kanadınınyüksek hâkimiyetini tanımak üzere veren Burmn devleti kurduğu yıl içinde öldü. istemi batıda fetihlerine devam ederken, Ötüken'de iktidara gelen, Bumın'ın oğluK'o^o (Kara?) ve bunun erken ölümü üzerine hâkim olan, Bumın'ın diğer oğlu tou-kan (553-572) zamanında devlet, haşmetti çağına ulaştı. Heybetli görünüşü, parlak mavi gözleri, kudreti ve huşuneti Çin kaynaklarında belirtilen Mu-kan Kağan, son bir darbe ile Am juanlart tarihe mâl ettikten sora» (555k*n-tanlar'ın «e Kırgızların ülkelerini Gök-Türk hâkimiyetine bağladı. Çin'de Batı Tabgaçlan'nın yerine geçen Chou hanedanı ile. yeni kurulan fei hanedanını baskı altına aldı. Istemi'îröı harekâtına karşı, Çin'den yardım* isteyen Ak-Hun-Eftalit devletine ve Mâveraünnehir talkına Çin askerî desteğini önledi. 564'de Şan-tfdeki-.TM başkenti Tsirvyang't muhasara etti ve kızı prenses Aşına'yı Chou imparatüu ile evlendirdi (568). Kaynakların bildirdiğine göre, geniş ülkelere ve 100 bin kişilik bir orduya sahip olan Gök-Türk hakanını, Çin İmparatoru akrabalık kurma yolu ile teskin etmiş oluyordu. Mu-kan'ın emrindeki kuvvet hakanlığın doğu kanadır* ordusu idi. İstemi (552576 tlnce'de Şe-ti-mi) kumandasındaki öteki ordu ise kenefi bölgesinde hareket hâlinde f& Kısa zamanda, Altayiar'ın batısın» tetk Göl ve Tann Dağlan1™ kadar hâkimiyetine alan istemi, geniş çapta askerî ve sıyâs* faaliyetleri neticesinde temas kurduğu Sâsânî imparatorluğu ve Bizans gibi Ortaçağın en büyük İki devletim Göktürk politikası İzinde yürütmek suretiyle, Türk hakanlığım bir dünya devleti payesine yükseltti. 561 yılında. Ak-hun-€ftalitler üzerinde yaptığı ilk baskı tecrübesinden sonra, bek transit ticaretini elinde tutan bu devlete karşı Sâsânî imparatorluğunu tabiî müttefiki olerak gören İstemi. Şehinşah Anuşirvan Âdil ite andlaşma akdetti Bu vesile ile kızı. Anuşirvan ile evlenerek Iran sarayına ımparatonçe oldu. Müttefikler tarafından sıkıştırılan Ak-Hun- EftaHt devleti yıkıldı ve toprakları Ceyhun (Amu Derya)smır olmak üzere M imparatorluk arasında paylaşıldı (564). Mavera-

130

TÜRK DÜNYASI EL KİTABI

TÜRK TARİHİ

İSİ

ünnehir. Fergana'nm bir kısmı, Kaşgar, Hoten vb, Gök-Türkfer'e intikal etti. Bu suretle iç Asya ipek kervan yolu üçüncü kere Türklerin eline geçmiş oluyordu. Ancak Anuşûvan bu bölüşmede, zaferdeki katkısına nisbetle "arslan payı" nı almış olmasına rağmen, pek memnun değildi,kervan yolunun Mâveraünnehir güzergâhım da ele geçirmek istiyordu. Bu maksatla, kendi ülkesinden Akdeniz limanlarına ve Bizans'a yapılmakla otan ipek nakliyatını durdurdu. Böylece hem ipek ticaretinin ünlü kervancıları olup son taksimde Gök-Türkler'e bağlanan Sogd (Semerkant bölgesi) ahalisinin faaliyetini baitalıyarak, huzursuzluk çıkartmak, hem de Türkfer'i ipek transit rüsumu gibi yüksek bir gelirden mahrum etmek düşüncesini tatbik mevkme koydu, istamfntn gönderdiği elçileri hile ile öldürttü. Uzlaşma ümidini kesen İstemi Bizans'a döndü ve İstanbul'a, Sogdlu ipek taciri ve diplomat Maniah başkanlığında bir heyet gönderdi (568). Tarihte bu, Orta Asya'dan Doğu Berna'ya giden ?ik resmî heyet kü. İpek meselesi Gök-Tûrkler kadar Bizans'ı da ilgilendirdiği için, hattâ Sâsâhî aracılığından kurtulmak üzere, nakliyatı Hind denizi yoluna teksif etmek maksadı ite güney Arabistan'daki +fimyerî devleti ite temaslar aramış otan Bizans' ta, imparator ff Justinos, Türk elçilerini alâka ile karşılamış, isteminin gönderdiği Iskstçö" (Türkçe) mektubu okutmuş ve Maniah'm ağzından teşebbüsün ciddiliğini anlamıştı. Bir ittifak andîaşması yapmak üzere umumî vâİi 2emarknos başkanlığında bir heybeti yola çıkardi {566 Ağustos başı). Türk elçileri ile birlikte Karadeniz-Ka&asiar-Hazar Denizi-aral Gölü arasından Talaş yolu ite Tanrı Dağlan'nda Ak-Oağda istemi (Bizans kaynaklarında, Dizabulos, Dilzibulos, Silziouios, Sîembis; Aî-Tabari'de Smcibu) mn huzuruna gelen Bizans elçilerinin hatıraları (Bizans tartf*Vwww *5enanaro$- 6. asır sonlan- ve Th. Simocattes -7. asrın ilk yansı-) da Gök-Tûfk i «ayauri». kudret ve ihtişamını gözler önüne sermesi bakımından pek ktymetli bir vesikadır. İstemi Bizans ite işbirliği yaparak Anuşirvan't ipek yolunu açmağa zorlamak gayesini güden siyasetinde başarıya ulaşmış, 571 yılında SâsânîBizans çatışması başlamışa. Fakat bu savaşa Gök-Türkler'in katıldığına dair bir aîâmtl yoktur Ancak Anuşirvan'ın oğlu okıp. Gök-Törk prensesinden doğduğu için "Tûrk-zâde* ötye anılan IV. Ormuzd (57&-590)'un son yıllarında (588'ierde) mâdahâte editnvçtövBu geç katışm sebebi» Ğök-Türklerl M savaşa Iş&rak için tazyik eden Bizans'tı QönöBt<^0 müteaddid elçilerden biri olan Valentinos'u 576'da Aral Gölü havalisindeki Türk bölgesinde karşılayan Törk-şad'ın sözlerinden anlaşılıyor. Bu Tûrfc prensi faizans'ı. Gök Türklerin af edilmez hasımları olan Avariarı (Varhonfr îa= Uar-huni) himaye etmekle ve "kılıçla değil, atların ayakları altında karınca gibi ezilerek öldürülmeği hak eden* bu kavme bannacak yer vermekle suçluyordu ki, bu doğru idi. Is*©mi*n*n siyasetinin diğer ve daha mühim bir neticesi de şu olmuştu: 19 yıl sürmüş olan (571-590) Sâsâni-Bizans mücadelesinden sonra da iki imparatorluğun arası düzelmemiş birbirini takip eö&n karşılıklı istilâlarda nihayet imparator Herakiaious'ıjn SâsânT başkenti; Madâin (Ktesiphon)'e kadar uzanan seferleri (622-628) Sâsânî imparator tuğunun son mecalini de kırmışbr ki, Kur'an'da bile işaret olunan bu durum İsiâmıyetin kısa zamanda iran'da hâkimiyet kurmasını kolaytaştımraştu. Gok-TÖfk imparatorluğunda^ İsîemi'nin fealryeti dahil bütün askerî- siyâsî teşebbüslerin, adma yapıldığı hakan Mu-kan 57?de öldü. DevM muazzam tfr genişliğe ulaştıran bu büyük hükümdarın (Çin kayıtlanna göre Hakanlığın genişliği

doğudan batıya 10 bin •li" ve kuzeyden güneye 5-6 bin T 10,5 milyon km 2 civarındadır) hatırası Orhun kitabelerinde akisler bulmuştur: "Dört tarafa ordu sevk edip kavimleri hep itaat altına almış.başlılara baş eğdirmiş, dizlilere diz çöktürmüş; ileride (doğuda) Kadırgan dağlarına geride (batıda) Temir Kapıg (=Demirkapı, BelhSemerkand yolu üzerinde, 12-20 metre genişlik ve 3 kilometre uzunluğunda)a kadar- Türk Milletini-hâkim yapmış; -bu ülkeler arasında Kök-Türk (Kavmi) idi-oksız (Hür ve müstakil) oturur olmuş, bilge kağan imiş, alp kağan imiş, buyruk ve beyleri,kavmi (bodun) hep bilge ve cesur imişler..." Ötüken'de tertiplenen büyük cenaze törenine hususî heyetlerle katılan komşu devlet ve kavimler (Çin Tibet, Apar= Apurım, Kırgız, Üç-kurikan, Otuz-Tatar, Kitan, Tatabi) arasında Bizans imparatorluğumun da bulunmuş olduğu anlaşılmaktadır. Mu-kan'ın yerine kardeşi T'a-po (Tapar?) geçti (572-581). Kudretli hakanlığın yeni hükümdarı, kendini tebrik etmek Özere hediyelerden başka 100 bin top ipek gönderen Choü imparatoru fle, tebrik için çeşitli hediyelerle birlikte başkumandanını göndermek suretiyle hususî bir itina gösteren, Chou'Iarın rakibi, Tsi imparatorluğuna "Oğullarım!- efiye hitap ediyordu. Bu, bütün kuzey Çfnln Türk himayesine alındığını göstermekte idi. Ülkesinin genişliğinden dolayı hakanlığın doğrudan doğruya kenefi idaresindeki kanadıni Bdye ayırarak, doğusuna, kardeşi K'o-teflnun oğlunu, batısına da küçük kardeşi Jo-ten'ı *Han* unvanları ile tâyto eden, İstemi de e'sasen kendisinin yüksek hâkimiyetini tanımakta olduğundan, ulu hakan durumuna yükselen T'a-po, bir Tsi prensesi ile evlenmek düşüncesine kapıldı ve ayrıca Türk topluiuğulçîfi-Ziararlı cihetleri önceki devirlerde Heri görüşlü Türk idarecileri tarafından ortaya konulmuş olan Buda dinini, - bir budist misyoneri (Jnagoupta)'nın telkinlerine kanarak, memlekette himayeye kalktı; bîr budist tapınağı ve bir Budfttıeyköî yaptırdı. Gök-Türk haşmeti zevale yüz tutmuş gibi idi. Tapo dış siyasette de yanlış adımlar tattı. Ts^ler 575 de TcHn hanedanı tarafından y*kıldığı zaman, oradan kaçarak kendisine sığınan bir Tsi prensini *Çin kağanı' Hân etti. ChouJa^la itfate^^çtlmasına sebep olan bu durum karşısında kalabalık bir ordu 1te, Pekin bölgesine üerJeyen Ta-po kendisine yeni bfr Ç&û prenses vaad edilerek durduruldu (579). Ancak prensesin verilebilmesi içi» Chou hükümdarı, "Çin KağöiWrlW prensinin kendisine teslimini, istiyordu Bir av esnasında bu prensin'Chouîar tarafından teaşınlmaaına göz yumulması millet nazannda hâkanan itibarını büsbütün sarstt. Gök-Türk birliği ve kültüründe mühim çatlakların belirdiği bu yıllarda diğer mühim bir hâdise de İstemenin ölümü oldu (576) Resmî unvanı "Yabgu" olması gerekirken (kendisine bağiı batı Gök-Türk halkı bazen Yabgu Türkleri %öde anılıyordu), kitabelerde bHe "Kağan" diye zikredilen bu büyük şahsîyi öiüriiühü.yukanda adı geçefiTürk-şad'ın sökerinden öğreniyoruz. Türk-şad'ı aMriandHn hususlardan biri de, ölen "atasının yas günlerinde Türkler'in rahatsız edilmeleri idi. Yol hatıralan Gök-Töfls hakanlığının batı bölgelerindi kavimler bakımından çok möhim olan elçi Valentinos'a Wtaben yapılan bu konuşma ayrıca Türk fütuhatının hem şeklini, hem felsefesini açıklamak itibarîyle büyük değer taşımaktadır: "Ben esirierimiz olan Uar-Huni (Avarelerin hanglyoldan Bizans'a git*l»**6Wyörum. Khyeperin, Meriçln nerede olduğunu, Tuna'rtm nereye aktığını da biliyorum. Gün doğusundan gün battsma kadar ülkeler bize diz çökmüştür. Atanhrl, Ori-Ogurlah görüyorsunuz. Bize karşı gelmek cesaretini gös-

132

TÜRK DÜNYASİ EL KİTABI

TÜRK TARİHİ

133

terdiler, fakat üroıdleri boşa çıktı.Roma'ya da geleceğiz*. Gök-Türk sınırlarının Kafkasya'nın kuzeyine kadar uzandığım ortaya koyan bu sözler Bizans'ı açık bir tehdit mânasını ifade ediyordu. Ancak Türk-şad lâtife yapmadığını gösterdi. Kırım'da Bizans'a âit ünlü Kerç kalesi Türk kuvvetleri tarafından zapt edildiği zaman Doğu Roma elçileri henüz Gök-Türk topraklarında idiler (576). Bu, GökTürk hakanlığının Mançurya sınırlarından Karadeniz'e kadar uzanarak genişliğinin gaye haddine ulaştığ* tarihte Istemi'den sonra yerine geçen oğlu Tardu (576-603) (Çincesi Ta-teu, aslında bîr unvan), cesareti ve savaş severliği ile babasına benzemekte idi ise de, ihtirası yüzünden. T'a-po Hakan'ın açmış olduğu ayrılık çizgisini büsbütün derinleştirdi. Çinliler, onun bu zaafından faydalandılar: önce, hakanlığın kendine verilmemiş olmasından dolayı küskün olan Ta-lo-pien'i (Mu-kan'ın oğlu) T'a-po'ya karşı kullanarak Tardu'nun yanına gitmesini telkin ettiler. Halbuki Mu-kan bile bu oğlunu tahta namzed göstermemiş idi, çünkü annesi asîl (Türk soyundan) değildi. Ulu hakan T'a-po 58? de ölürken, kendi oğlu yerine, onun hakan olmasını arzu ettiği hâlde, danışma kurutu (Devlet meclisi} bunu kabul etmiyerek, K'o-lo'nun oğlu işbara (Çince'de, Şa-po-tue) 'yi hakanlığa getirmişti. Çin, Gök-Türk!er arasındaki anlaşmazlığı körüklemeğe devam ediyordu, Ta^opien Bat* Yabgusu Tardu'nun yanında, yeni ulu hakan ile mücadeleye hazırlanırken, İşbara da o sırada, Choular yerine iktidara gelerek, Çin'de 350 yıldan beri ilk defa s.yâsi birfîk tesis eden Sut hanedanı (581-618) ndan kendi ailesinin intikamını atmak isteyen kansı. Chou prensesinin telkinlerine kapılarak, Çin'e kuvvet sevk ediyor, Su? imparatoru Wen-fc de eskiden beri Çin şehirlerinde ticaretle uğraşan ve dosîkık münasebetleri .çerçevesinde, imtiyazlara sahip 10 bin kadar Türk'ü Çin'den uzaklaştırıyordu. Buna karşı işbara'nın ordusu ile Çin'e girmesi, Çin desîse faaliyetinin kestfleşrnesine yol açtı. Wer># derhâl Tardu'ya altur* kurt başlı bir sancak göndererek onu Gök-Türk ulu hakanı olarak selâmladığım bildirdi, ihtirası alevlenen Tardu, Çin'e karşı ortak hareket teklif eden İşbara'nın bu isteğini önce reddetti ve tşbar», Gök-Türkier'i gayet iyi tanıdığı anlaşıldı diplomat-general Ç'ang Sun~şeng ile mücadele etmek ve bu ÇinfiYıfa Türk kumandanları arasına soktuğu nifak ite uğraşmak mecburiyetinde kalırken, Tardu, hakanlığın doğu kanadının yüksek hâkimiyetini tanımadığını ilân etti (582). Böylece imparatorluk resmen ikiye ayrılmış oldu. b-Doğu Gök-Türk Hakanlığı Zor şartlar altında İşbara dengeyi büsbütün kaybederek, ordu mensupları arasında, Ta-lo-pien'e bağiı olduklarını zan ettiği yüksek rütbeli kumandanları vazifeden uzaklaştırmağa, hattâ cezalandırmağa başladı. Neticede bu askerlerle, prenslerden bazıları Çin'den yardım istemek zorunda kaldılar. Etrafında korku ve nefret uyandıran işbara üa, kendi kudretinden çok şey kaybettiğini, esefle gördüğü için bizzat, Sui hükümdarına müracaat ile barış dileğinde bulundu. Teklifi sevinçle kabul eden Wen-ti'nin derhâl yolladığı elçilerin başında yine Ç'ang Sun-şeng bulunuyordu. Başkentte Hâtun'un ve diğer Türk iteri gelenlerinin önünde bu Çinli, Işbara'ya hakaret edecek kadar ileri gitti ve "Çin İmparatorunun oğlu" olduğunu kabul eden hakanı "Ç'en' (bende) ilân ettikten sonra memleketine döndü. Doğu hâkanlı-

ğı resmen Çin tâbiyetine girmişti. İşbara imparatora yazdığı 585 tarihli* mektubunda şöyle diyordu, "Sui imparatoru dünyanın gerçek hükümdarıdır. Gökte iki güneş olmadığı gibi, yerde de iki hükümdar olmamalıdır vb.". Gök-Türk hakanlığının parçalandığı, tâbi kütlelerin ayaklandığı, Türklerin Çin'e ilticaya başladıkları, Türk hükümdar ailesi mensuplarının birbirine düştüğü bu karışıklıkta İşbara öldü (587). Yerine geçen kardeşi Ye-hu ve arkasından Devlet Meclisi'nce hakan ilân edilen Tülan (588-600) zamanlarında durum düzelmedi. Meşhur Ç'ang Sun-şeng, Gök-Türk hakanlığını büsbütün çökertme yollarını gösteren raporlar hazırlıyarak imparatora takdim ediyor, elçi olarak geldiği Ötüken'de türlü desiselerle Türk hanedan üyelerini karşı karşıya getiriyordu. En büyük yardımcısı da, önce Ta-po'nun sonra İşbara'nın, nihayet Tütan'ın öldürülmesinden (600) sonra, Çin'in muvafakati lie tahta çıkarılan K'i-min (600-609)'in karısı dan Çinli prenses Ts'ien-kien îdi. K'i-min, bu defa, Doğu hakanlığını kendi idaresine almağa çalışan Tardu'ya karşı kuffaralrr&kta idi. Bu K'i-min de imparator Yang-öVe gönderdiği Wr mektupla 'Haşmetpenâh'ın âciz bir bendesi" olduğunu, hattâ, vaktiyle İşbara'nın bu© reddettiği Türk kavmirtf-ÇinBter gibi yapmağa hazır olduğunu" yazabiliyordu. Ancak, ölümühden sonra yerine geçen oğlu Şi-pf (Shih-pit 609-619) Gök-Türk haysiyetini biraz kurlârabfldî: Bir Çfnfi ptenses ile evlenmekle beraber bunu, Çfrfln Göl^TOr1frİ<sH#^nemü^'ıalesini önleyen bir paravana olarak kullandı. 5-6 yeisinde Doğu Hakanlığı topraklarındaki dağınıklığı giderdi, batıda Tibet'e kadar, doğuda Amur nehri'ne kadar tekrar itaat altına aldı (615) Durumdan telâşa düşen imparator, Türk hanedan azası arasında ihtilâf çıkarmağa dayanan değişmez Çin plânını yeniden tatbike başladı: Bu defa akıl hocası, hususî desîse raporları hazırlayan ve batı için yazdığı eserler başlıca kaynaklardan sayılan elçi Fei-chü idi Hakanın küçüKkardeşiÇ'i-ki-şad'a "hakanlık" teklif edildL Fakat müMnİn perişanlığını ve Çin tahakkümünün rezaletlerini gören bu genç, teklifi kendisine vaad edilen Çinli prensesle birlikte ışddetti, Çinliler başka bir yol denediler; Gök-Türk kumandanlarından baini pusuya düşürerek öldürdükten sonra. Hakan'a, onun muhalefet maksadı ile kendilerine müratcaatetöğini, fakat "aradaki dostluktan dolayı" ortadan kaldırılmasını W0un bulduklarını bildirdiler. Gaye Hakan ŞHpi île Gök-Türk şeflerinin araşır» açmali, Hakan bu oyuna da gelmedi. Son hâdisenin .ÇîrvTürk anlaşmaşp bozduğumu H©rı:şürerek yıllık haracı kesti, savaşa hazırlan*. Plânı, kuzey eyaletinde geziye sıkmış olan imparatoru baskın ile yakalamadı. Fakat baskın haberi Ötüken'de bulunan ve yukarıda sıra jto öç, hakana zevcelik ettiğini söylediğim» Çinli prenses taratmcten, gizlice Çin'e ytaşönUbö* tpı* sûr*atie geri dönmeğe çalışan imparator, takipçi Gök-TOjk süvarüe&terafından Şan-si'de Yenmen (bugün Tsü-hien) şehrinde kuşatıldı. Ye'şîndep ağladığı «vayet edilen in3§watakYang-ti'nin imdadına yine mahut prenses yetişti: G^^f^çK ülkesinde büyük ttr isyan çıktığı söylentisini yayaraH Tj&k ordusunun geri çekilmesini sağladı (615). Yan-ffnİn son durumu Çin'de karışıklıklara sebebiyet veıdi ve ona karşı muhalefet gittikçe arttt Bu defa da ÇiıtfUeri gelenlerinin Gök-TC^te^e sığınmalarına şahit olunuyor ve Şi-pi Hâlöfe Çirtölefta siyasetini kendilerine karşı tekrarlıyordu/Çin sarayım yağmalayarak aldığı kıymetli eşyayı Gök-Türk Hâkanfna sunan mülteci Liang ShMı/yu, Şi-pi 'ÇTın Kağanı? «an ederek (6f7> kendisine bir kurt başlı sancak verdi. Uu Wu-chou adlı diğer bir kumandanı da "Batı Çin Kağanı" yaparak, Sui'lere karşı

134

TÜRK DÜNYASI EL KİTABI

TÜRK TARİHİ

135

sefere çıkardı. Bunlar arasında, tarihî bakımdan en ehemmiyetlisi Çin umumi valilerinden ü-yûan'ı himayesine alıp desteklemesidir ki, andlaşma gereğince Türk ordularının yardımı ite Sui'leri iktidardan uzaklaştırdıktan sonra Ch'angan'daki imparatorluk servetini hakana takdim eden, ayrıca 30 bin top ipek ve yıllık vergi vermeği taahhüt etmiş elan ü-yüan, Çin'de 300 yit kadar hüküm süren meşhur T'ang sülâlesini (618-906) kurmuş ve kendisi İmparator olarak Kao-tsu unvanını almıştır: Şi-pı*den sonra hakan olan Ç'u-lo (619-621) kardeşinin sert siyasetini takip ediyor ve Hakanlığa karşı tutumu tosa zamanda değişen T'ang imparatoruna karşı Sui sülâlesini canlandırmağa kararlı bulunuyordu. Fakat karısı Çinli Prenses l-ç'ing tarafından zehirlenerek öldürüldü. Hakan olan kardeşi Kie-li (621-630) kifayetli bir adam değildi Hain prenses l-ç'ing ile evlenmiş, ağır dille yazdığı mektuplarla imparatoru tahrik etmişti. Karısının tesiri altında idi. Plânsız, tâbyesiz, sadece cesarete dayaman askeri teşebbüslerinde bir iki defa mağlup oldu. Tutumu millette emniyetsizlik uyandırdı. Sir-Tarduşiar, Bayırkuiar, Uygurlar isyan ettiler (627). Vaktiyle Türk himayesine sığınmış olan bir çok Çinli T'ang imparatorundan af dileyerek memleketine dönüyor, K'i-taniar ve başka kavimler Çin ile temaslar arıyor ve sınır bölgelerinde Çin'e bağlanıyorlardı, imparator Tai-tsung (627-649) Türkler'e vura» caği darbe içtn vaziyetin olgunlaşmasını bekliyordu. Hakan kuşattığı bir şehir önvryöe mağlûp olarak çekilirken yakalandı, muhafaza altında Çin başkentine gönderildi (630). Tat-tsungun kendkıt Türkler'in Gök Kağanı* ilan ettiği 630 senesi Doğu GökTürk fsttkJatintn sonu kabul edilmiştir. Hakanlığa bağlı kabileler ve yabancı topluluklar dağthyor, Gök-Türk prensieri etraflarına kuvvet toplayabilecek kimseler olmadıklarından, herkes başının çaresine bakıyor, Türkler Çin'e sığınıyorlardı. Gerçi Aşına ailesinden *kağan"iar birbirini takip etmekte idi, fakat bunlar artık Çin sarayının emrinde, sadakat ziyaretleri yapan, hediyeler sunan, imparatorlardan türlü ünvanJar aten birer kukla idiler Gok-Türkier'ın acıklı durumunu, Çin sarayında Türkler'e karşı ne yapılabileceği hususunda, İmparator huzurunda cerayan eden münakaşalardan anlamak mümkündür. Neticede kuzey Çin'in Sed boyunda "6 eyalet" bölgesinde Türkfer'in yerleştirilmesi kararlaştırıldı. Bu suretle belki Türfcter'in ÇMleşeceği umuluyordu. Fakat 680e kadar geçen 50 yıl devamınc*. Türk milleti kendini unutmadı, ilini, ört ve âdetlerini korudu, tarihin şanlı hatıralarını ruhunda yaşadı 8u arada ufak çapta başkaldırmalar oluyordu. Meselâ Aşına ailesinden bir prensin Aitaylar'da Töık hakanlığım ihyaya çalışması (646-649), yine Q6k-Türk flS* kümdarlan soyundan tb-çfnin Ort-oKlarm başında "kağan* ifân edilerök, (676673), Çin'e karşı Tibetlilerle ittifak etmesi. Çinliler tarafından şidettle bastırılan bu hareketler arasından en çok hayret verici olan, 639 yılında Kür-şad'ın ihtilâl teşebbüsüdür. T'ang imparatorunun saray muhazıf kıt'ast subaylarından olan, Gök Türk prensi Kür-şad (Çince'de Kie şâ-şuai) Türk devletini ihya etmek için 39 arkadaşı ile gizlice bir cemiyet kurmuş ve önce bas geceler tek başına şehirde dolaşan imparatoru yakalamağa karar vermişti. Fakat plânın tatbik edileceği gece ansızın patlayan fırtına yüzünden imparator saraydan çıkmadı. Kararın geciktirilmesini mahzurlu gören Kür-şad ve arkadaştan bu defa doğruca saraya yürüdüler. 40 Türk sarayı ele geçirip başkente hâkim olmayı düşünüyorlardı. Yüzlerce muhafız telef edildi ise de dışarıdan sevk edilen ordu îte başa çıkılamadı. Şehir yakınındaki

Wei ırmağına doğru çekilen Kür-şad ve arkadaşları yakalanarak öldürüldüler. e - Batı Gök-Türk Hakanlığı 582 yılında Doğu hakanlığı ile resmen ilgisini kesen Tardu, her iki kanadı kendi idaresinde birleştirmek için gayret sarf ediyordu. Doğu hakanlığına baskı yapan Çin'in Tülan hakana karşı kardeşi, Tu'lPyi tutarak iki kardeşi çarpıştırması üzerine Tardu Çin'e yürüdü. Kuzey Çin'de başarılarla ilerlerlerken yukarıda adı geçen gene-rai-diplomat Ç'ang Sun-şeng'in oyununa kurban oldu. Bu ÇtoS Türk ordu efradı ve atlarının geçeceği yollardaki suları, pınarları zehirlemişti. Tardu böyle bir şeyin yapılacağını hatırına getirmediği için ağır zaiyat ve telefat verdi. Çekilmek zorunda kaldı (600). Bu tarihe kadar Tardu Kağan batıda pek çok başarılar kazanmış, Höteh bölgesini İmparatorluğa bağlamış, Şehinşah IV. Ormuzd Türkzâde" (579-590) zamanında, Bizans-Sâsânî savaşlarında, Iran iç-işlerine müdahale etmiş, bir Türk başbuğu Derbendi-kuşatırken diğer bir Gök-Türk ordusu Herât, Badgis havalisine girmişti. Bu orduyu durduran ünlü Sâsân? kumandanı Bahram Çupîn'in isyan edip Ormuzd'ı tahttan indirip oğlu Husrav Parviz'i tahta çıkarması, fakat bunun da kaçması üzerine, Bahram'ın kendisini "Şehinşah* Hân etmesi Sâsânî imparatorluğunu karıştırmış, Bizans'ın müdahalesi ile mağlup edilen Bahram sonunda hakana sığınmıştı. Böylece Tardu'nun bir yandan, kısa müddet için de olsa, her iki hakanlığı kendi idaresinde birleştirmesi (598'e doğru), aynı zamanda iran üzerinde hâkim bir durum kazanması, onun 598 yılında Bizans imparatoru Mauriacus'a gönderdiği mektupta ifadesini bulmuş görünmektedir: "Dünyanın yedi ırkının büyük şefi ve yedi ikliminin hükümdarı Hakan'dan Roma imparatoruna..". Çin kaynaklarına göre de, bu tarihte Tardu, Ötüken, kuzey-batı Moğolistan, Aral gölü havalisi, Kâşgar, Mâve-raünnehir ve Merv'e kadar Horasan sahaları üzerinde hâkim bulunmakta ve ulu hakan olarak "Bilge Kağan" unvanını taşımakta idi. Fakat Tardu Gök-Türk birliğini gerçekleştirmek için çok şiddetli davranmıştı. 601 'de Çin başkenti yakınlarında bir savaşta netice alamaması üzerine birçok Türk boyları ve yabancılar ayaklandılar. Tardu bunlarla başa çıkamadı ve Kökena'ur havalisinde kayıplara karıştı (603). Tardu'nun sahneden çekilmesinden sonra, memlekette isyancıların sayısı arttı, nizâm bozuldu. Doğu hakanlığında yeni bir kudret olarak beliren Şi-pi Kağan'a karşı, Tardu'nun torunu Sui'lerle İşbirliğine kalktığı ve hattâ ülkesini bırakarak Çin sarayında yaşamayı tercih ettiği için Şi-pi tarafından Çinliler'den teslim alınarak öldürüldü (619}. Devlet meclisi'nin hakan ilân ettiği, Tardu soyundan Şi-koei zamanında durum düzelmeğe başladı. Fakat asıl huzur.Tardu'nun küçük torunu olan Tong-Yabgu devrinde (619-630) görüldü. Çin kaynağı rang-shu'ya göre "akıllı ve cesur" olan bu hakan "mahir bir savaşçı ve seçkin bir tâbyeci" İdi. Orhun, Tola ırmakları ile Aral gölü arasında yayılmış bulunan Töiesler'i kendine bağlamış. İranlılar1! mağlûp etmiş, güneyde Kandahar'a kadar ilerlemişti, ordusu birkaç yüz tm iyi yay kullanan süvarilerden kurulu idi. Merkezi Talaş şehrinin 75 km. kadar güney doğusundaki ünlü Bin-yul (Bin-bulak= bin pınar mevkiinde idi. Tang-shu'ya göre "o zamana kadar batıda onun derecesinde kuvvetli olanı görülmemişti". Çin ile dostane münasebetler kurmuş olan Tong-Yabgu çağında Hindistan'a gitmek üzere Gök-Türk imparatorluğunu bir baştan bir başa geçerek yolları; şehirleri, dinî ve

136

TÜRK DÜNYASI EL KİTABI

TÜRK TARİHÎ

«7

kültürel hayatı hakkında çok alâka çekici bir bilgi veren, Çinli budist rahip HiuenTsang. Tong Yabgu'yu da ziyaret etmiştir. Gök-Türk imparatorluğunun parlak bir devri yaşadığı yıllarda On-oklar ve Kartuklar isyan ettiler. Bunları kendi mevkiini tehlikede zanneden Doğu hakanı Kie-ii teşvik etmiş olmalıdır. Bir münazaa esnasında Tong-Yabgu'nun, hakanlığın batı kanadı başbuğu olan amcası Se-pî tarafından öldürülmesi (630) öfkeyi karıştırdı. On-ok'lardan Nu-şi-pi'ler Se-pi'yi istemediklerinden kendileri bir hükümdar seçmeyi tercih ettilerse de. Tong-Yabgu'nun oğlu Se-Yabgu üzerinde birleşildi- Bu defa Tölesler'in ayaklanması devletin Çin'e bağlanmasında birinci derecede âmil oldu. 630 senesi büyük Gök-Türk tarihinin en karanlık yılıdır. Doğu hakanlığı bu sene Çin'e boyun eğmişti. Batı hakanlığı da aynı tarihte aynı akıbete uğradı. Bundan sonra da Aşına soyundan bir sürü "kağan", bazan aynı zamanda birkaç "kağan1 Batı Gök-Türk gruplarının başında görülüyorsa da, bunlar Çin'in birer memuru durumunda idiler. Batı Gök-Türk ülkelerinin Çin'e ilhakı 658 de tamamladı. • İkinci Gök-Türk Hakanlığı 630680 arasındaki 50 yıllık zaman Gök-Türkler'in istiklâllerini kayb ettikleri bir matem devresi olmuştur. Her nekadar Orta Asya'da millet olarak Türkler varlıklarını, dil, inanç ve geleneklerini muhafaza etmişlerse de müstakil bir devletten mahrumiyet, "Bey olmağa lâyık evlâdın kul, hâtûn olmağa lâyık kız evlâdın cariye olma4 sı" Gök-Türkler için haysiyet kırıcı bir ıstırap kaynağı teşkil ediyordu. Millet şöyle diyordu: 'Ülkeli bir kavim idim, şimdi ülkem nerede? Hâkanlı bir kavim küm, şimdi nerede hakanım?". Kitabelerden anlaşıldığına göre, Gök-Türkler'i bu felâkete sürükleyen sebepler şu üç noktada toplanmaktadır: O Sonraki devlet ve idare adamlarının kifayetsizliği:"... Kağan bilge imiş, cesur imiş, buyrukları biJge imiş, cesur imiş, Beyleri de, kavmi de iyi imiş, böylece ülkeyi tutup töreye göre tanzim etmişler... Sonra kardeşler, oğullar kağan olmuş, küçük kardeş büyük kardeş gibi yaratılmadığı,oğlu babası gibi yaratılmadığı için bilgisiz kağanlar tahta oturmuşlar, buyrukları da bilgisiz, fena imişler... Türk beyler, Türk adını atmışlar, Çin beylerinin adlarını almışlar, Çin hakanına boyun eğmişler, elli yıl işlerini, güçlerini (ona) vermişler..." © Türk kavminin uygunsuz tutumu: Türk bodunu... Sen aç olduğun zaman tokluğu düşünemezsin, tok olduğun zaman açlık nedir bilmezsin. Bu sebeple hakanın iyi sözlerine kulak vermedin, yurdundan ayrıldın, harap, bitkin düştün. Müstakil hakanlığına karşı kendin yanıidın... Doğuya gittin, batıya gittin. Kutlu yurt Ötüken'i terk ederek gittiğin yerlerde ne yaptın? Su gibi kan akıttın, kemiklerin dağlar gibi yığıldı...", Türk bodunu kendi hakanını bıraktı, hüküm altına girdi. Hüküm altına girdiği içil) Tanrı ona ölüm verdi, Türk bodunu öldü, mahvoldu...". • Kurnaz Çin siyaseti ve yıkıcı propaganda: 'Çin kavminin sözü tatlı, hediyesi mülayim imiş, tatlı sözü, mülayim hediyesi uzak kavimleri yaklaştırır imiş. Sonra da fesat bilgisini orada yayarmış, iyi, bilge kişiyi yürütmez imiş. Onun tatlı sözünü, mülayim hediyesine kapılan çok Türk kavmi öldü...*;"... Çin kavmi hilekâr kurnaz Olduğu için, küçük kardeşlerin büyük kardeşlere karşı ayaklanması, beylerle kavim arasımı nifak girmesi yüzünden Türk bodunu ülkesi yıkılmağa yüz tutmuş, müstakil

hakanlık sukuta uğramış,./; "..,-Çkt kağanı, Türk kavmi, (cana) bunca İşini gücünü verdiği hâlde, Türk kavmini öldüreyim, soyunu mahv edeyim der imiş, mahv etmeğe yürürmüş...". Gök-Türk tariflinin bu 50 yıllık fetret devrinin sonunda,kltabefer yolu ile çok iyi tanınan, Aşına soyundan, Kutiug (Çince'de Ku-to-to) feffldâl savaşma girişti (680). Türk Milteti'nin eski hür ve müstakil hakanlık çağının hasreti içinde olduğunu sezen Küflug, kendinden önceki mücâdeleleri fite takip «diyordu: ^'deki bazı Türk zümrelerinin aynı maksadla başa geçirdikleri Ni-şu-fu davayı kaybederek kesilen başı Çin başkenti Lo-yang'a götürülmüş (679)*, mücadeleye devam eden, yine Aşına soyundan Fu-nien kalabalık Çin kuvvetleri karşısında yenilerek 53 arkadaşı ile birlikte Lo-yang çarşısında idam edilmişti (Ağustos 681), Bu sırada Kuzey Çin'de bulunan ve Türk kütlelerinin derîn istiklâl iştiyakını gerçekleştirmek azmi ile ortaya atılan Kutiug. gizlece teşkilât kurarak etraftaki GökTürk ileri gelenlerini ve halkını vazifeye çağırdı. Sür'atle yayılan harekete katılanların sayısı kısa zamanda 5 bine yükseldi. Davete koşanlar arasında, fi. hakanlık devrinde Gök-Türkler'in ünlü devlet adamı ve kumandam Tonyukuk da vardı. Kutiug ile Tonyukuk önce, 681'de kuzey Çin'deki Yün-çu eyaletine baskın yaparak 30 bin civarında at, koyun , deve, elde ettiler ve yine gelenlerle kuvvetlenerek Gobi çölü İle Orhun ırmağı arasına çekildiler. Çugay Kuzı (Çince Çung-tsai, ötüken'in güneyinde)'yı yazlık ve daha güneydeki Kara-kurum'u kışlık merkezi yaparak hazırlıklarını tamamladılar. İlk hedefleri ötüken idi. Baykai götünün güney batısında yüksekçe dağlarla çevrili, mahfuz, müdafaası kolay, fakat etrafa akınlar yapmağa elverişli stratejik mevkide, iklimi mutedil ve otlağı bol bir yer olan ötüken yaylası Asya Hunlart ve 1. Gök-Türk Hakanlığı zamanında devlet merkezi olmuş, Törkler'in kutlu toprağı sayılıyordu. Dağınık Türk kütlelerini ancak, Türk devletçilik ruhunun yerleşmiş olduğu" ötüken etrafında toplamak ve idare etmek mümkün İdi Kutiug hareketinin gelişmesinden endişelenen Setenga ırmağı boytannctekî Oğuzlahn, tedbir olmak üzere K'Haniar'ia ve Çin ite ittifak teşebbüsleri, bir GOte-TOrk seferini tacil etti. Tonyukuk'un tavsiyesi ile baskın şeklînde Inekfer Gölü (Orhun'un kollan üzerinde) kıyısında kazanılan savaş (682) Oğuz tehlikesini ortadan-kaldııUi. Tarihî ehemmiyeti haiz bu muharebe Gök-Töffcteıin ötüken'e hâlâm olmalarını sağladı. Kutiug "kağan" ilân edilerek İHerigT (İl* devleri derleyip toplayan) unvanını aldı ve II. hakanlığı teşkilâtlandırdı: Kardeş» Kapagan (veya Kapgan)'ı "şad" diğer kardeşi To-sMu'yu 'VabgtT tayin eti İstiklâlin kazanılıp, devletin Jkt|Oi(MŞunda birinci plânda rol oynayan TonyukukU devlet müşaviri ("AyguçıB) ^pf, ve orduyu hazırlama, idare ve diploması işlerinin tanzimini ona tevdi* etti. *Y#nt hakanlığın önce Çin'i taamız hedefi olarak alacağı tabiî idi. Bir zafer akmlan resmi geçidi manzarasınrveren Çin seferleri bir yandan.bu eski ve "hilakâr* hasffrt daim! baskı altmda tutmak, diğer yandan, körpe Gök-Türk devletinin şiddette ihtiyaç duyduğu yiyecek, giyeoii» bilhassa at gibi zarurî madde ve vasıtalan elde etmek maksadını güdüyor*. Akınlar hep Pekin'den Kan^İ^a kadar olan sahaya: Çfn şeddinin hemen güneyinden Huang-hofıun güney mecrasına yakm yerlere kadar yayılan ve Çinliler'ftn "Çu" dedikleri garnizon ve eyâlet merkezlerine yöneltilmiş-

138

TÜRK DÜNYASI EL KİTABI

TÜRK TARİHİ

ıae

ti; 682'de Ping-çu'ya 8 deffi. 683'de Lan-çu'ya, Ting-çuV» Kuey-çu'ya, Yü-çuya ve Feng-çu'ya 10 defa, 684 de So-çu'ya 6 defa, 685'de yine So-çu'ya ve Hin-çu'ya 2 defa, 686da yine So-çu'ya, Tau-çu'ya 11 defa, 687 de yine So-çu'ya Çangp'ing'e 9 defa akın yapıldı (Pekin'in kuzey-batısı olan Çang-p'ing, Çin topraklarında ulaşılan en uzak bölge, Tonyukuk kitabesinde geçen "Şantung"). Bu seferler esnasında Çin valileri, kumandanları mağlûp edildi.orduları dağıtıldı, hemen her yerde mukavemet kırıldı. Büyük çapta zaferler Hin-çu'da (Nisan 685) ve So-çu'da jÇEkîm 687) kazanıldı. ı llteriş Kağan kuzeyde Kögmen (Tannu-ula) dağlarına, doğuda Kerulen, Onon nehirlerinin yüksek vadilerine, batıda Altaylar'a kadar uzanan sahadaki Türk ve yabancı kavimleri Gök-Türk idaresine almıştı (WF defa sefer etmiş, 20 kere savaşmış, Tanrı buyurduğu için düşmanları itaate almış, dizlilere diz çöktürmüş, başlılara baş eğdirmiş, Babam Kağan bu kadar ülke kazanmış...".Kitabeler I). Böylece Gök-Türk devletini yeniden kurup teşkilâtlandırarak, töre'yi tekrar yürürlüğe koyan millî kahraman llteriş, kutlu Ötüken yaylasında dalgalandırdığı altın kurt başlı sancağın gölgesinde öldü (692). Vaktiyle llteriş adtna dikildiği iddia edilen, Orhun'un güneyindeki Ongın kitabesinin 720'lerde dikildiği ileri sürülerek llteriş'e ait olmadığı belirtilmiştir. llteriş öldüğü zaman bM 8 yaşında (Bilge), diğeri 7 yaşında (Kül Tegin) olmak üzere iki oğul bırakmıştı. Kardeşi 27 yaşındaki Kapagan (veya Kapgan), hakan oldu (692-716). Çin kaynaklarında adı Mo-ç'o (Türkçe aslı, Bek-çor) diye geçen Kagan, Türk tarihinin büyük fâtihlerinden biridir. Tonyukuk devlet müşavirliği vazifesini yapıyor, kardeşi, yeğenleri ve oğulları yavaş-yavaş Gök-Türk hakanlığının seçkin simaları olarak beliriyorlardı., Kapagan Kagan'ın büyük ve uzak görüşlü bir devlet adamına yakışır plânları olduğu görülmektedir ki, esasları şöyle hülâsa edilebilir: a- Çin*? baskı altında tutmak. Bunda iki maksadı vard£Törk devletinin huzurunu korumak ve halka yetecek ölçüde ziraî istihsâl imkânları sağlamak; b- Çin'de dağınık hâlde yaşamakta olan Türkleri anavatana (ötüken) çekmek. Bunda da iki maksadı vardı. Türkleri yabana hâkimiyetinden-tartarmak ve Türk ökesinde askerî ve iktisadî gelişmeyi hızlandırmak; c- Asya kıt'asındanft kadar Türk yaşamakta ise, hepsini Gök-Türk birliğine bağlamak. Kapagan'ın bu siyasî ve iktisadî görüşleri onu sayılı Türk büyükleri arasında çok yükseltmektedir. Bilhassa & nokta çok dikkat çekici bir siyâsî kavrayış ifade eder. Genç, haşin ve ihtiraslı Kapagan, seferler ve zaferler dizisini 693 Çin baskını ile açtı. Üng-çu eyaletini şiddetle dlrbeledf ve aynı sene içinde aynı bölgeye yedi sefer deha tertipledi. Sonra Ordos'a akın yaptı. Askeri harekâtını yenliden U%çü*ya teksif ettiği yıtela (696'da), Şeng-çu'ya.*, Lteng-çu'ya-3/ yngrÇtt'ya «eefer yapmışta- Katanlarla Çin** bozuşmasını kendi lehtne değerlendirerek, Fang^üh paratoriçesi Wu'yu destekledi. Korkunç K'i-tanlar'ı Hopei bölgesinde ağır bir hezimete uğrattıktan (Ekim 696) sonra, imparatoriçeden isteklerini sıraladı: 100 bin "huş (hu= 12.5 kilo çeken ölçek) tohumluk darHZ-3 bin adet ziraat âleti, 10-fcin (T'ang-shu'ya göre 40 bin) fond demir, Çin topraklarında oturan (Çoğu Ordus'da "6 eyalet" arazisinde idi) Türkler'in anavatana iadesi. Sonra Kapgan Yenisey böl-

gesini işgal etmekte olan Kırgızlar'a yöneldi Mevsim kış (697-696), yol uzun ve meşakkatli idi, fakat bu sefere zaruret vardı. "(Kuvvetli Kırgız Kağanı) Çin ve On-ok kağanları ite anlaşıp, Altun ormanında (Altaylar'da ) toplanalım, ordularımızı birleştirdim Türk kağanına saldıralım, yoksa kağan cesur ve ayguçı'sı bilge olduğundan o bizi mahv eder demişler" (Tonyukuk Kitabesi).Kapagan île Tonyuyuk idaresindeki Gök-Türk ordusu 'kar sökerek ağaç dallarına tutunarak, bazan atları yedeğe alarak* yolsuz vadilerden Kögmen dağlarını aştı., Yenisey kaynaklarında Anı İrmağı Kıyısındaki Kırgızlar'ı bastırdı, "han* ı telef olan Kırgız ülkesi teslim alındı (697). Sıra üçlü ittifakta yer aldığını gördüğümüz Türgişfer'e (On-ok'lar) geldi. Fakat Çin, Kapagan'ın isteklerini sürüncemede bırakıyordu. 697 yazında hakan , mevcut duruma uygun olarak, orduyu ve idareyi yeniden teşkilâtlandırdı: Kardeşi To-si-fu'yu hakanlığın sol kanadı 'şad'ı, llteriş'in oğlu 14 yaşındaki Bilge'yi sağ kanad'a Tar-duş üzerine "şad" tâyin etti ve kendi oğlu BögO (Kitabelerde İnal Kağan, Çin kaynaklarında Fu-kü)'yü "küçük kağan1 yaptı. Bu suretle Türk imparatorluğunda iki cephe teşekkül etmiş, askerî kuvvetler de iki ordular grubu hâlinde tertiplenmişti. Kapagan Çin ile savaşa hazırlanırken, Inâl Kağan ite Bilge Şad emrindeki fakat gerçek sevk ve idaresi Tonyukuk'un elinde bulunan batı ordular grubu da On-oklar'ı devlete bağlamak vazifesini almışlardı. Çin elçilerine karşı Kapgan'ın şiddetli ve kararlı tutumu şimdilik doğuda bir silâhlı çatışmayı önledi. "Ma ş*o'nun kudretinden telâşlananÇin" den derhal Ûçbin ziraat âleti, 40 Wn V O #■ 10 **») tohumluk dar» gönderildi ve Yürkter anavatan topraklarına iade edildi (698), Büyük "kagan'ın plânlarından ikisi gerçekleşmişti. Ancak* Kapagan'»* kamı bir T'ang prensi ile evlendirmek arzusuna karşı, ımparatoriçe Wfc£nun, T'ang'lardan değil de, kendi ailesinden bir prensi darnad olarak ortaya söwne$ipden öfkelenen Kapagan, yanında bulunan Çin elçilik hey'etînden general Çen-çwvei {Tang sülâlesine mensup olmalı) yi ^Çin kağan*' ilân ederek, onunla biSikte aneoaıv fcıima gibi, Çin topraklarında göründü: Kue*-çu, T'an-çu. Plng^u, 3tt*çu, Ting-çu, Çao-çu eyâletlerine, aynı sene içinde (698) 30 defa çıkış yaptı. 100 bin kişilik ordusu tarafından, karşı koyan bütün Çin kuvvetleri ezildi, at sürüler», başta olmak üzere bol ganimet ve esir alındı. Qradan kuzeye yönelen Kapagan'a, Çin orduları kumandanı Şa-Ça-cung-i, emrindeki birkaç yüd>Wk kuvvetine rağmen.hücuma cesaret edemîyerek» Gök-Türk s^van tümenlerinin geçişini uzaktan seyrederken, ümidini kaybeden Çin sarayı da orduya gönderdiği gizli bir günlük emirle, 'kagan'ı bulup öldürenfc)* prens ilân edileceğini badtriyordu. Bu sırada tnâl İle Bilge tarafından sevk edilen batı ordular grubu da, Tonyukuk'un yüksek kumandasında. Atayla*-! aşıp Yanş-ovası {Cungarya)na doğru ilerlemiş ve BolÇfc^Uwgu gölünün güney-batı kıyısında; bugüeı Tokoi kasabasına "ateş ve fırtıne" gibi saldıran Türgiş kagantain kumandasındaki 10 tümeni (îpO bin kişilik) Ön-oklar ordusu üzerinde kesin zafer kazanmıştı (698). Türgiş hakanı U-çe-le'riin esareti, yabgusu ve şadının yakalanması ile neticelenen Bolçu savaşı. On-oktar'ın bütün To-lu ve Nu-şj-pi kabileler»», BalkaşX Işık göl. Çu ve Talaş bölgesindeki TürMer'i Gök-Türk birliğine bağlamış. Hâkanbğm sınırlan Taşkent.tf» fer-gana'ya dayanmıştı. Çîn kayıtlarına gûr*» "Mo-ç'o zaferlerinden gurur duymakta, imparatorluğumuzu hakir görmekte. Yüksek gayeleri var. Her tarafa ordular sevk ediyor. Arazisinin genişliği 10"J*ı 'V («aşağı yukarı 4500 taneden fazla. Bütün

140

TÜRK DÜNYASI EL KİTABI

TÜRKTARtHt

141

barbarlar. (»Çin dışındakiler) onun emri altında..." . Böylece vaktiyle Tardu'nun, Türk birliğini gerçekleştirdiği tarihten tam 100 sene sonra Kapagan Kagan'ın Doğu-Bat» hakanlıklarının topraklarını tek idarede toplaması yolu ile "dehşet verici Türk birliği ihya edilmişti". Ancak Kapagan'ın plânında 3. noktanın tamamlanması İçin Mâveraünnehir'in de zaptı gerekiyordu. Coğrafî mevki]. Udimi, verimli topraklan 8e zenginliği bütün kaynaklarda övülen Mâveraünnehir'de o sırada Gök-Türk ordularına karşı koyacak bir kuvvet yok idi. Türk soylu bazı ailelerin İdare ettiği "şehir krallıkları" 6751erden beri, nisbeten küçük Kuvvetlerle ufak çapta teşebbüslere girişen Müslüman-Arap kumandanlara ('Abdullah b Ziyad,Sa'id b. Osman, Musa, Mühelleb v.b.) başarı ife mukabele etmekte idüer Yine Tonyukuk'un yüksek kumandasında olmak üzere, "inal kağan" ve Bilge taraflarından sevk ve idare edilen, o sene henüz 16 yaşındaki Kül Tegin'in de dahil bulunduğu Gök-Türk batı orduları grubu Altaylar-Bolçu-Yarış Ovası "Kavimler kapısı' -Çu ve Talaş havzaları- Karadağ kuzeyi üzerinden inci (Seyhun= Sirderya) kıyılarına ulaştı ve nehri geçerek Mâveraünnehir'in Kızıl-kum çölüne daldı ve tam güney istikametini aldı. Ordunun bir kışımın, muhtemel bir yan hücuma karşı, İnal idaresinde burada bırakan Tonyukuk ilerledi ve ilk olarak Semerkand'ın güney doğusunda savaşa hazır bekleyen Sok kumandasındaki orduyu ezdi (701), esirler ve zengin ganimet elde etti: "san attın, beyaz gümüş, kız-kızan..." (Tonyukuk Kitabesi), aynı zamanda Çinlilere karşı da bir zafer kazanıldı: Bilge ile Kül Tegin, Keş şehrinin doğusunda. Ato-çub (Chao-wu) kavminden de aldığı yardımlarla 50 bin kişilik Wr kuvvet başında, Gök-Türkler'in ipek yolu geçiş hattına inmesine engel olmağa hazırlanan Çinfi general Ong-Tutuk (Wef Yüan-çung) u Idukbaşf'mevkiinde mağlûp ve ordusunu imha ettiler. Cesaret ve savaşçılığını ilk defa bu muharebede ortaya koyan KÜ! Tegin Çinli kumandanı, eli ile yakalayıp esir etmişti. Bu suretle engeller kalkınca Gök-Türk ordusu Tamir Kapıg (Demir Kapı)'a ulaştı. Burası, bilindiği gibi, M.O. asarlardan beri İran-Turan (Türk) ülkelerinin arasında tabi? sınır kabul edilmekte idi. Mâveraünnehir seferi münasebeti ile Orhun kitabelerinde ilk defa müslüman Arabiar (Tâzik) zikredilmiştir, iranlıların Araplar'a verdikleri Tazi adından (Tay adlı Arab kabilesinden) gelen Tazik, (Türkler tarafından, sonraları İranlılar için kullanılmıştı; Tacik), ozaman. Keş, şehrinde karargâh kurmuş olan, Horasan valisi, Mühelleb'in kuvvetleri île ilgili olmalıdır. Anlaşıldığına göre İnal kumandasındaki kuvvet bir Arap hücumuna karşı orada bırakılmış, fakat Mühelleb ordusu her hangi bir harekette bulunmamıştır. Diğer taraftan Kapagan Kağan Çin'e akınlarına devam ediyordu. 700'de Lungçu'ya "i sefer. TO^de Yen-çu, Hia-u. Şî-lfng, Hin-çu, Rng-çu bölgelerine 20 sefeı yaptı. 704'de Kül Tegin ile Bilge'nin de katıldıkları büyük Ming-şa muharebesinde Çaça Sengün (Şa-ça Çung-i) kumandasındaki 80 bin kişilik Çin ordusu hezimete uğratıldı ve hemen arkasından Lung-çu, Yuan-çu, Hin-çu'ya karşı 11 akın tertiplendi. T'ang imparatoru Çung-tsung yine bir günlük emir neşrederek, Kapagan'ı esir eden ve öldüreni "prens" unvanı ve 2 bin lop ipek vererek taltif edeceğini ilân ediyordu. Ayrıca bütün vazifelilere Gök-Türkler'i mağlûp etmek için plânlar hazırlamalarını emretti. Bunun üzerine sarayın yüksek memurlarından Lu Fu'nun imparatora

sunduğu raporda çare olarak: 1- Barbarlan birbirine karşı tahrik etmek, 2- Barbarları iki cephede birden savaşa zorlamak, yolları tavsiye ediliyor ve M.ö. 36 yılında Çr-çfinfn böyle yenildiği hatırteblıyortfcr; Bu arada, 649'dan beri Çin ile siyasî münasebetler kurmuş bulunan Basmıllar tekrar itaate alındı (704). 709'da Çik'ler ve Az'lar. (her iklşi de Kırgfölar'ın doğu komşuları) Bilge tarafından hakanlığa bağlandı. Gök-Türk ordularının uzaklarda meşgul olmasını fırsat biterek başkaldırmağa teşebbüs eden Kırgızlar'da Bilge-Kül Tegin idaresinde "mızrak boyu kar sökerek Kögrrien dağlarını aşan" Gök-Türk orduları tarafından Songa ormanında ikinci defa mağlûp edildi (710). Aynı yıl içinde Tola ırmağı civarındaki Bayırkular, Türgi-yargın gölü savaşında bozguna uğratıldı. 711 yılında yine Bolçu civarında Türgiş kuvvetleri darbelendi, han'ı, yabgu'su, şad'ı öldürüldü. Türgiş ülkesi ve "Kara Türgiş" halkı İtaate alındı ve bir Mâveraünnehir seteri daha yapıldı. Bunun sebebi, kitabelere göre, "Sogdak (Semerkand bölgesi) kavmini tanzim etmeli idi. Bu seferin icra edildiği yıllar (711-714) Mâveraünnehir'de meşhur Kutayba b. Müslim idaresindeki Arab ordularının kesin basanlar sağladığı devre tesadüf eder. Kutayba. Buhara'y* aldıktan sonra Sogd başkenti Semerkand üzerine yürümüş, 300 muhasara makinesi ile kuşattığı şehri, Türk asıllı "kral" Gurak'ı serbest bırakmak şartı 8e, testim almıştı (93/711-712). İslâm kaynaklarında bu münasebetle Mâveraünnehir halkının Türk hakanından yardım istediği böylece, Arablar'la mücadele eden müttefik Mâverraünnehir kuvvetlerinin başında bulunan Hakanın oğlu'nun bir gece baskınında bozguna uğradığı bildirilmektedir. Bu kayıt Gök-Türkler'le ilgili sayılmış ve mağlûp olanın Kül Tegin olduğu iddia edilmiş, mağlûp olan "Gök-Türk prensi"nin mutlaka Kül Tegin olması gerekmediği beyan edilmiş, son olarak da Kapagan Kagan'ın mağlûp olduğu düşüncesi üzerinde durulmuştur. Gerçekte ne Kapagan'ın.ne Bilge'nin, ne de Kül Tegin'in o sırada Mâveraünnehir'e gelmeleri mümkün idi. Zira onlar, hakanın şiddetli tutumundan dolayı isyan eden Türgiş ve Kartuklarla meşgui idiler (711-714). Ton-' yuRuk'da ^05'den beri faal vazifeden çekilmiş bulunuyordu* Esasen yukarıdaki iddialar, bahis mevzuu rivayetin, kumandan Kutayba'nm mensup olduğu Bâhila kabilesinden çıkmış olması, fakat, bü devir Mâveraünnehir islâm harekâtı bakımından ana kaynak durumundaki Ibn'ül-A'sam 'ül-Kûff'de böyle bir rivayetin geçmemesi, Orhun kitabelerinde bir savaştan değil, sadece bir "tanzim" keyfiyetinden bahs edilmesi ve bu husustaki Çin kaynaklan ile karşılaştırılmasından GökTürk orduiarının başka yerlerde bulunduğunun tesbiti sebepleri ile, doğrulanmamıştır. Bu duruma göre. 712 yılında Sogd kuvvetleri başında Araplşr'a yenilen kumandanın £ir Türgjş "hari'ı (daha doğrusu bir Türgiş başbuğu) olabileceği neticesine varılmıştır. Kapagan Kagan'ın gittikçe şiddetini arttıran, müsamaha tanımaz sertliği, huzursuzluğu arttırıyor, gördüğümüz gibi, bilhassa Tütâ boylarının ayaklanmalarına yol açıyordu. 711 yılındsKara^Tûıgiş isyanı KüKTegin tarafından bastırılmış ise de, aynı yılda başlayıp âienedea-fazla süren ve Çinin tahriki neticesinde bütün On ok-lar'ın katılmaları ite-tybe alevlenen Karluk isyanı hayli güçlük çıkarak İmparator Çung-feung'un Kan*su;eyaletierirtdeW orduların» Göfc-Türkler'e karşı seferber hâle getirdiği bu sıkıntılı günlerde, "Türkistan" daki yurtlarından kalkarak ötüken'e kadar sokulmağa muvaffak olduklafıenlaşılan Kartuklar ve müttefikleri ancak Kapagan,

141

TÜRK DÜNYASI EL KİTABI

TÜRK TARİHİ

143

Bilge ve KOI Tegm'in ortak harekâtı le Tamıg Iduk-başı (Tamir ırmağının kaynağı. Her yıl mayıs ayında Gök-Türkter'in büyük törenler tertipledikleri yer)'daki şiddetli savaşta mağlûp edilerek dağıtabildiler. Bir kısım Karluk kütlesi ve başkaları Çin'e sığındılar ve San-yuan bölgesine yerleştirildiler. Tamıg Iduk-başı muharebesi tam zamanında kazanılmış, Gök Türkleri iki cephede savaşmağa mecbur etmeği hedef alan Çm kuvvetlerinin Kartuklar lehine müdahelesi önlenmişti. Şimdi de Çin hazırlığın! sat dışı etmek gerekiyordu: Çin yığınak merkezi Beş-balık üzerine sefer yapıldı (714). Çin kaynaklarına? belirttiğine göre, hâl Kağan ite Tung-iç Tegin ve hakanın eniştesinin kumandasındaki sevk edilen ordu, Beş-balık'ı kuşattı. Kitabelerden, Bilge'ntn de katıldığı aniaşıian bu harekâtta şehir ele geçirilemedi ise de karışıklıktan faydalanarak Tokmak'daki Türk kabileleri üzerinde bir zafer kazanmakla iktifa eden Çinlilerin Gök-Türkler'e karşı büyük ölçüde taarruzu ortadan kaldırılmış oldu. Ancak hakanlık bir kazan gibi kaynamakta idi. Kitabelerdeki j "Amcam Kagan'et idare» kanşıkuk içine düştüğü, halkta ikilik ortaya çıktığı zaman..." gibi İfadeler de durumu açıklamağa yeter. Az'lar ve arkasından izgiller şiddetle ezildi (715). Fakat hakanlığın esas kütlesini meydana getirdiği için devleti temellerinden sarsarak, nihayet ihtilâle sebep olan Oğuzlar'ın isyanları Gök-Türk içtimaî bünyesinde dada yaralar açtı ve en büyük neticesi batı (On-ok'lar ülkesi, yâni Kartuklar, Türgrşler ve Mâveraünnehir) 'm hakanlıktan kopması oldu. 714 yılı sonbaharında baş&dtğ* anlaşılan Oğuz ayaklanmalarının- Oğuzlar'ın devlete olan nisbetleri dolaytsıyie- j hayretle karşılandığı kitabelerden sezilmektedir: "Dokuz Oğuz kavmi kendi kavmim idi, gök ve yar karıştığı için, düşman oldu". 715 baharında Kagan'ın açmak zorunda kaldığ* Dokuz-oğuz seferinde mağlûp edilen Oğuzlar'ın hayvanları öldürüldü. 716 senesinde Oğuz kabilelerinden Bayırkular şiddetle tenkil edildi. Fakat, bu ömrü boyunca durup dintenmiyen haşin tabiatlı kapagan Kagan'ın seri hâlindeki zaferlerinin sonuncusu oldu. Kendinden emin, Ötüken'e dönerken yolda Baytfkular'm pususuna düştü, üzerine atılan bir Bayırku'lı tarafından öldürüldü (22 Temmuz 716). Bayifkular'm Çin ile temas halinde oldukları, bu sırada onlar nezdinde bir Çin elçisiron bulunmasından anlaşılıyor. Hattâ rivayete göre Kapagan'ın kesilen başı bu elçi tarafından Çin'e götürülmüştür. Kapagan'ın yerine geçen oğlu tnâl (Bögü) hakanlığın bu en buhranlı devrinde devlet dizginlerini elinde tutacak kudrette değildi, Karışıklığı önleyememiş, yurda huzur getirememişti. Halbuki Tüm halkı bu hususları hakandan beklerdi. Oğuzlar büsbütün alevlendikleri için devleti kurtarmak işi, literiş'in oğullan, Bilge ile Kül Tegtn'in omuzlarme yüklenmişti. 710 yıhnda Küf Tegin 5 Oğuz seferi yapmış (Togubaiık, Kuşiagak, Çuş-başı. Ezgenti-kadaz savaşları. Bunlardan 2.de Oğuzlar'dan Edteierte, 4. de yine Oğuzlar dan Tongralarla savaştı. 3. muharebenin yeri bilinmiyor) ve seterlerden dördüne Bilge de katılmıştı. Kitabelerde Gök-Türk ordusunun takatten düştüğünü ve cesaretini kaybettiğini belirten ibareler vardır. Bütün bu olup bitenler yeni hakanın beceriksizliğine atf olunuyor ve halkta, Tanrı tarafından hakanlık vasfının ondan geri alındığı kanaati uyanıyordu. Ülkenin felaketten kurtulması için hakanın değişmesi lâzımdı. Çin kaynaklarındaki izahata göre, her hâlde Böğü'nün direnmesi neticesi, değiştirme zor kullanılarak yapıldı, inal Kağan, kardeşi, akrabaian, beyleri ve taraftarları öldürüldü. İhtilâl plânı iki kardeş, Bilge ve Kül Tegin tarafından hazırlanmış, fakat Kül Tegin tarafından icra edilmişti.

Bilge, kardeşinin ısrarı ile, Kağan oldu (716-734). Kül Tegin de Gök-Türk orduları başkumandanlığını üzerine aldı. 705 yılından beri yüksek mahkeme üyeliği yapmakta ikanı» Bilge1 nin kayınbabası olduğu için ihtilâl sırasında dokunulmayan Tonyukuk da tekrar eski vazifesi olan "Aygucı" (devlet müşaviri)'lığa getirildi. Fakat umumî bir yorgunluk, bezginlik vardı: Tanrı Türk kavmi yaşasın diye beni tahta oturttu. İçte aşsız, dışta giyeceksiz, bir kavme Kağan oldum. Babamızın, amcamızın kazandığı milletin adı, sanı unutulmasın diye kardeşimle sözleştik. Türk milleti iğin gece uyumadım, gündüz oturmadım. Kül Tegin ile şadlarla ölesiye çalıştık." (Kitabeler). Oğuzlarla mücadele eski şiddeti ile devam ediyordu. O sene büyük ölçüde hayvan telefatına sebep olan kıtlıkta bile Bilge sefer halinde idi. Ötüken üzerine yürüyen Üç-Oğuzlar püskürtüldü. Dokuz Tatarlar'la ittifak ederek hücuma geçen Oğuzlar Ağu'da cereyan eden İki savaşta bozguna uğratıldı ve Oğuz kütleleri yurtlarını terk ederek Çin sınırlarına doğru çekildiler (717-718). 717'de başkaldıran Uygur ll-Teberleri ile 718'de tekrar isyana teşebbüs eden Kartuklar ite savaşıldı ve başarıya ulaşıldı. Bilge Kağan Çin ile iyi geçinmek arzusunda idi. Bunun lüzumuna, Tonyukuk'un da Çin'in kuvvetli, Gök-Türkler'in ise yorgun ve ihtimama muhtaç oldukları hususundaki kanaati neticesinde inanmıştı. Fakat sığıntı Gök-Türk prensi 9e etrafındakiler i Bilge'ye karşı silahla mücadeleye teşvik eden Çin, Türkler'in durumunu İstismar hevesi ile, Gök-Türk barış teklifine (721) 300 bin kişilik bir ordu hazırlamakla cevap verdi. Aynı zamanda K'i-tanlar ve Tatabtlar'ın askerî desteğini elde eden Çin, Beş-balık'taki Basmıllar ile de anlaşmıştı. Nazik durum büyük devlet adamı ve stratej Tonyukuk tarafından kurtarıldı. Onun plânları, sevk ve idaresi altında önce Basmıllar mağlûp edilip Beş-balık kuşatıldı, K'i-tanlar ve Tatabılar safdışı edildi (722-723), sonra da yalnız başına kalan Çin şiddetli kar darbe ile baskı altına alındı: Santan (Kan-su'da) savaşında Çin ordusu bozguna uğratıldıktan ve Beş-balık zapt edildikten sonra Liang-çu, Kan-çu, Yuan-çu bölgeleri 10 sefer yapılarak ele geçirildi- Hakanlık eski zindelik ve itibarını kazanmıştı. Bütün doğu ve Tarbagatay'a kadar batı hakanlık idaresinde idi. Hattâ Bilge, 717 karışıklığında ötüken ile: alâkasını kesip kendi başına bir devlet durumuna girmiş olan Türgiş hakanlığını bite kendine tâbi saymakta idi. Bu başarılar üç Gök-Türk büyüğünün: Tonyukuk.Bilge, Kül Tegin'in azim ve gayreti ile elde edilmişfi. Çin de şüphesiz durumun farkında idi. İmparator Hüang-sung'un başkanlığında yapılan bir toplantıda şöyle konuşuluyordu: "...Gök Türkter'in ne zaman, ne yapacakları bilinmez. Kağan Bilge iyidir, milletini sever, Türkler'de ondan memnundurlar... Kül Tegin harp san'atının ustasıdır, ona karşı koyacak bir kuvvet güc bulunur... Tonyukuk ise otoriter ve bilgedir, niyeti^ Kurnazlığı çoktur. İşte bu üç *barbar" aynı anlayışta olarak bir aradadırlar..' . 724'de Çih ile anlaşma olmuştu. İmparator, Bilge Kagan'ın taleplerimden olan bir Çin'li prenses ile evlenme işini görüşmek üzere Öİüken'e elçi gönderdi. Hakan bu etçiyi, hâtun'un, K$ Tegin'in ve Tonyukuk'un hazır bulunduğu mecliste kabul etti (7İf}, daha sonra kendi elçisi, nazırlardan Mei-lu-ç'o (Buyrukçur)'u Çin başkentine gönderdi. Çin sarayında itina ile ağırlanan bu elçinin temastan naflcesinde So-fank (Ling-çu'da) şehrinin, Gök-Türkler'in serbestçe ticaret yapabilecekleri ortak pazar-yeri olmasına karar verildi. Büyük Gök-Türk devlet adamı Tonyukuk ile ilgili son haber 725'e aittir. O, her-

144

TÜRK Di \ VASİ EL KİTABI

TÜRK TARİHÎ

145

hâlde bu tarihten az sonra ölmüş olmalıdır. Gök-Türk istiklâl savaşı hazırlıklarından itibaren, İHeris. Kapagan, Bilge zamanlarında devlete 46 yıl hizmet eden, savaşlannda hiç başansızbğa uğramayan, "Boyla Bağa Apa Tarkan" unvanlarını taşıyan 'btige* ve slratej Tonyukuk hakanlığın ordusunu, mâliyesini, adliyesini tanzimde başta geliyordu. Çin kaynaklannda bile bu meziyetleri belirtilmekte ve "Aygucı" olarak hakanlar üzerindeki tesirini, aynı zamanda o çağın dinî kültürel cereyanlarını nasıl yakından takip edip Türk milleti açısından değerlendirdiğini gösteren deliller verilmektedir; Bilge Kağan, Çin'de olduğu gibi, Türk (tikesinde de şehirleri surlarla çevirtmek, hisarlar yaptırmak istiyordu. Tonyukuk îtiraz etti: "Bunlar olmamalı. Biz ömrünü sulu ve otlu bozkırlarda geçiren bir milletiz. Hayat tarzımız bizi daima bir harp egzersizi içinde tutmaktadır. Gök-Türkler'in sayısı Çinlilerin yüzde W\ bile değildir Başanlanmız yaşayış mamızdan ileri gelir. Kuvvetli zamanlarımızda ordular sevk eder. akınlar yaparız. Zayıf isek, bozkırlara çekilir, mücadele ederiz. Eğer kale ve surlar içine kapanırsak, T'ang orduları bizi kuşatır, ülkemizi istilâ eöet.,.'. Bilge nin diğer bir düşüncesi de memlekette budist ve taoist tapınaklar inşa ettirerek bu din ve felsefeyi Türkler arasında yaymaktı. Tonyukuk şöyle dedi: 'Her ikisi de insandaki hükmetme ve iktidar duygusunu zaafa uğratır. Kuvvet ve savaşça yolu bu değildir. Bize uygun düşmez. Türk milletini yaşatmak istiyorsak, ne bu çeşit tâlimlere, ne de bu türlü tapınaklara ülkemizde yer vermemeliyiz". Kaynağın (T'ang-shu) ilâve ettiğine göre, bu tavsiyelerdeki "derin mâna" Gök-Türk başkentinde ryî anlaşılmıştır. Bugün batılı araştırıcılar tarafından Tonyukuk'a "Gök Türk Bismarckr denilmektedir. Tonyukuk OidOkten sonra, hâtırasına Orhun'da Bayın-çokto mevkiinde bir kitabe dikilmiştir fherhâide 726-727*lerde). Yalnız Türkier'den kalma bir millî tarih kaynağı olarak değil, aynı zamanda Türk dili ve edebiyatının uzun ve kolayca okunabilen ilk âbidesi olarak da küttür tarihinde mühim yer tutan bu kitabe metnirtn bizzat Tonyukuk taralından kaleme alınmış olması ihtimali, Aygucı, Bilge Tonyukuk'a Türk edebryattnfn adı ve şahsiyeti bilinen ilk siması olmak şerefini de kazandırmaktadır 731 yılında da Küf Tegin öidü (eski Tüıfc takvimlerine göre, "koyun" yılının 17. günü» 27 Şubat 731). 47 yaşında idî ve inançu, Apa, Tarkan unvanlarını taşıyordu. 7 yaşından beni ömrünü Türk milîeti'nin yücelmesine hasr eden cesareti, savaşçsfcğ» hem Türk, hem Çin vesikalannda övülen Kül Tegin'in büyük kahramanlıklanndan biri, Gök-Türk karargâhının 716'da Dokuz-oğuz'lar tarafından basıldığı zaman görüşmüştü. Bilge Kağan anlatıyor: "Anam hâtûn, büyük kadınlar^fcardeşlerim, gelinim, prenseslerim cariye olacaktı. Ötenler yolda kalacaktı. Kül Tegin karargâhı vermecfi. O, olmasa idi hepiniz ölecektiniz * (Kitabeler), ölümü hakanlıkta büyük teessür yaratan kahraman hakkında işte kitabelere geçen samimi ifadeler (Büge'rtin ağzından): "-..Küçük kardeşim Kül Tegin öldü, görür gözüm görmez oldu, bilir bilgim bilmez oldu. Zamanın takdiri Tanrınındır. Kişi-oğlu ölmek için yaratılmıştır. Yastandım, gözden yaş. gönülden feryat gelerek yanıp yıkıldım... Milletimin gözü, kaşı (ağlamaktan) fena otecak diye sakındım". Çin'de de aynı üzüntü duyulmuş, imparator hususî elçi ile ötüken'e baş sağlığı mektubu göndermiş, Küf Tegin'in hâtırasına dikilecek âbideye Çince bir metnin de hakkedilmesini arzu etmiş- ' ti. Bilge Kağanın isteği ile hazırlanan Kül Tegin kitabesininTürkçe metnini Kül

Tegin'in "atıst^atabey't) prens YbHıg Tegin yazmış ve 20 günde taşa hakettirmişti. Gök-Türk tariltf, küitürfrvrTürk dil ve edebiyafe yönlerinden emsalsiz hfr değer taşıyan bu kitabe ile birlikte Kül Tegin'in anıt-kabri ve içindeki nakış ve tasvirler tamamlanmış ve büyük cenaze töreni 1 Kasım 731 günü fKoyurf atfının 9. ayam 27ö) yapılmıştır. Törerrt Gök-Türk halkı ve ileri gelenlerinden başka'ÇkvKMM Tatabı, Tibet, 4tart, Sogd, Buhara, Türgiş, Kırgız vb. devlet ve kavimler hususî hey'etlerle katılmışlardır. | iki büyük yardımcısını kaybeden Bilge'nin 734 yazında K'i-tan ve Tatabılar'a karşı Töngkes dağı'nda kazandığı zafer dışında bir faaliyeti görülmemektedir. Bilge, kendisi ile evlenmesi kararlaştırılan Çin'li prenses için teşekkürlerini bildirmek üzere imparatora elçi göndermiş, fakat bu evlenme gerçekleşmemiştir. Çünkü, yukarıda adı geçen Buyruk-çur tarafından zehirlendi. Ölünceye kadar, başta bu nazır olmak üzere işbirlikçilerini bertaraf eden Bilge nihayet 25 Kasım 734'de öldü ("it" yılının 10. ayının 26'sı). 19 sene "şad" ve 19 yıl kağan dmuş, Çin kaynaklarında da belirtildiği üzere, çok güvendiği "Türk milletini çok sevmek" ile temayüz etmiş idi. "Ey Türk milleti, üstte gök yıkılmaz, altta yer delinmezse, devletini, töreni kim bozabilir" (Kitabeler) diyen Bilge, oğlu tarafından diktirilen kitabede şunları söylemektedir;"...Üstte Tanrı, aşağıda yer buyurduğu için milletimi, gözünün görmediği, kulağının duymadığı ileri gün doğusuna, geri gün batısına, beri gün ortasına, yukarı gece ortasına kadar götürdüm. Altın'ın sarısını, gümüşün beyazını, ipeğin hâlisini, atın aygırını, kakım'ın siyahını, sincab'ın gökünü milletime, Türklerime kazandırdım". Bilge Kagan'ın ölümü, Kül Tegin'in acısını henüz unutmayan Türk halkını yasa boğdu. Çin imparatoru da ülkesinde matem ilân ederek, taziyelerini bildirdi. Bilge için bir anıt-kâbir inşasına ve bir kitabe dikilmesi hazırlığına başlandı. Metni yine Yollıg Tegin kaleme almış ve bir ay 4 günde taşa kazdırmıştı (735). Çin imparatorunun arzusu üzerine buraya da Çince bir kitabe ilâve edildi. Bilgenin ölümü üzerine Gök-Türk hakanlığında çöküş beürtüeıf kendini gösterdi. Babasının yerine tahta çıkan Türk Bilge Kağan (Çin kaynaklarında, l-jan)'dan sonra küçük kardeşi Tengri Han (Çince'si, Teng-li) geçfi. 740 yAnda Gök-Türk tahtında yîhe'Tengri Han" diye anılan bir kağan vardı ve bu, Bitge"nih oğlu id* (Bilge'den sonraki kağanlar meselesi biraz karışıktır). Hakan çocuk denecek yaşta olduğu için idare annesi (Tonyukuk'un kızı) P'o-fu'nun etinde idi. Hâtûn devlete hâkim olamadı, hanedan üyeleri birbirine düştü ve huzursuzluk bütün yurda yayıldı. Durumdan faydalanan Basmıllar, Karluklar ve Uygurlar .birleştiler ve vaziyete hâkim olur olmaz, Aşına ailesinden gelen, Basmıl başbuğunu "kağan" ilân ettiler (742) ve Gök-Türk hakanı Ozmış (Vu-su-mi-şi)i sonra da onun küçük kardeşi, son GökTürk hakanı Po-mei'yi öldürdüler. Bu arada müttefiklerin araları açıldı. Basmıl başbuğu (Kağan) ortadan kaldırıldı ve Uygur başbuğu Kağan ilân edildi: Kutluğ Küt Bilge Han (745>. ÛtOkan'de Uygur Türk devleti başlıyordu Bununla beraber, Gök-Türk çağının bazı aileleri, hatta Tonyukuk soyundan gelenler, Uygur devletinde ve sonraki Moğollar devrinde bile ehemmiyetlerini muhafaza etmiş görünmektedi*te&

4. Uygurlar
Orhun kitabelerinde, Uk defa, 717 yılındaki ayaklanmalar n&nasebeti ile zikredilen Uygurlar, Çin kaynaklarında çok eski zamanlardan beri adlarının türiü şekiller!

Kendini "Kağan* ilân etti. gelenek hâline getirmiş olaa Uygurlar. Hi-ye-vu. istedikleri kadar ipekli kumaş alıp. Orhun kıyısındaki başkenti Ordubalık (sonraki Kara-balgasun yakınmda)'ı kuran ilk Uygur hakanı Kutlug Kül Bilge 747*de öldü. Il-Teber Tu-mi-tu.A-pu-sse. diğer taraftan kelimenin 6timoiogique olarak uy (takip etmek) + gur tarzında (Sal-gur gibi) meydana geldiği belirtilmektedir. Bayırku ve Fu-lo-pu kabileleri Uygur kabilesi etrafında toplanarak. hakan tarafından kabul edilerek TOrk üresinde resmî bir mahiyet kazandu? Kırgızlar üzerinde de bir zafer kazanan Bögü Kağan. 6u dokuz urugdan kurutu Uygur kabilesi idaresinde teşekkül eden Dokuz-Oguz birliğinin diğer kabileleri. baskınlara başlamışlar*. ülkesini Gök-Türk tarzında teşkilâtlandırdı. Çin'in On-ok'lar başına *kagan" yaptığı Holü *yu mağlûp ederek Taşkent yakınlarına kadar ilerledi (656). Yerine oğlu Mo-yen-çur "kağan* oldu fTanrıda bolmuş il etmiş Bfc ge kağan 747-759). Bu sırada 50 bin savaşçı çıkardıkları bildirilmektedir. Mo-yen-çur T'ang İmparatoru Su-stung'u destekledi.Hu-vu-su. Bugünkü kuzey Moğolistan'da Şine-usu gölü yakınındaki Uygur hakanlığının ilk devri için çok mühim olan. Fakat. ataları Hun hükümdarlarının kızı ile bir kurttan tüt remiştir. fakat. Türkistan ürerine sarkmak isteyen Tibetlileri durdurmuş. Ötükende bir hakanlık kuran Uygurlar 9 urug'dan meydana gelen bir birök olup (Yaglakar= Çince'de: TftMMco. 4 rahibi de beraberinde getim»şti. Gök-Türk hakanlığı çağında o durumunu muhafaza ediyor ve o zaman Selenga ırmağı etrafında oturuyorlardı. yansında bir beylik kuran Uygurlar daha sonra bütün yukarı-Orta Asya'yı kapladığı anlaşılan Töiesler'ın bir kısmını teşkil etmiştir ki. asrın ilk çeyreğinde Sir-Tarduşlar'ın 6 kabileden kurulu birliğine katılmışlar. 1. sonra güneye Huang-ho'ya kadar varan bir akın yaptı ve neticede Çin imparatoru tarafından tanındı (646). istedikleri fiyattan satıyorlardı. Alp KuÖug Bilge Kağan). Tarduş başbuğunu mağlûp ederek arazisini genişletti. 'Uygur adını almışlardır. batıda Kartuklar ve onlara yardım eden Türgişler ve Basmıllar'la. sonraki "Air Tângride Kut Bulmış Külüg Bilge \ (805-808) zamanlarında bir huzur devri açıldı. sevmiş kumandan ve idare adana KuMuk{795805>. Lo-yang'ı geri aldı (757). bunların en mühimi.T'ung-lo. hâkimiyetini Yenisey kaynaklan. kitabeden anlaşıldığına göre.*>tannın tahrik ettiği bir isyanda telef oldu.14» TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ 14? He anılmışlardı: Hoei-ho. fettsadî faaliyet gelişti. kuzeyde Kırgızlarla. Cesareti ve idaresi övülen. Vei-ho. hakanla akrabalık kurmuş olan Töles menşeli. Gök-Türk hakanlığının inkıraza doğru gittiği yıllarda böylece ortaya çıkan Uygur beyliği Erkin T'â-kiep tarafından idare edildi. P'u-se'nin annesi Vu-to-hun'un ciddiliği ve töre hükümleri hususundaki titizliği sayesinde beylik tamamen nizama girmişti. • -Uygur Hakanlığı 745'de Gök-Türk idaresini yıkarak. Çin'i tanımayı iktisadî ve kültürel sebeplerle. Çin kaynaklarında Asya Hunlan'ndan indikleri belirtilen Uygurlar'ın bir menşe efsanesine göre. Ki-pi. kuvvet göndererek tecavüzleri önlemek ietediterse de başarıya ulaşamadılar. Pa-ye-ku. Ölümü üzerine de yerine oğlu P'u-se geçirildi. sonra memlekette karışıklık baş gösterdi. Beyleri Erkin unvanını taşıyordu. Hakan Alp Bilge 832da 6WQrü»ü. A-vo-çö. Uygurlar'ın hayat ve telâkkilerinin değişmesi bakımından çok tesiri görülen Mani dinini Türkler arasında yaymak üzere. Hakan ûtüken'e dönerken. b-Teber'liğin merkezi Tola nehri havalisinde idi. "Ay Tângride Ülüg Bulmış Alp Kutlug Bilge Kağan" ile. 647de Çin tarafından baskı altına alınmak istenen ve neticede Çin'in tahriki ile öldürülen T*tHnMu (648)Yıun oğtu Po-ju. Ûtüken'de karışıklık çıktı Fakat 795'de hakan olan. hakanlığa bağlı Kar-luktetfm başına yeni bir yabgu tâyin etmiş ve tâ Soğd bölgesine kadar ticarî münasebetlerini geliştirmiştir. Türk unvanı) Hua-ien tarafından isyancılar zararsız hâle getirildi ve Uygur ileri harekâtı önlendi ise de. akrabası nazır Bağa Tarkan taraftan öldötotdĞ ve bu nazır hakan oldu {779-789. Hın^iyanlfcMazdei2m-Budizyn kanşımıJöir din olan Manihaizm. Tongra. Alp Külüg Bilge Kağan «32-83$ da. İç Asya*ın#$rw ticaret şehirlerine nOfatttfML Dış siyâset yönünden. Çin yılda 200 bin top ipek vermeği taahhüt etti. Yo-vu-ko. iç-Asya ve Kerulen'e kadar yaymış. Ondan sonra yerine geçen kızkardeşi zamanında gittikçe zayıflayan Uygur beyliği nihayet Kapagan Kağan tarafından Gök-Türkier'e bağlandı. asrın 2. Tarduşlar'la işbirliği yaparak Kağan Kıe-ii'nin oğlu kumandasındaki Gök-Türk ordusunu mağlûp eden (6301arda) P'u-se zamanında Uygurlar kuvvetlenmiş.» manı olçiyHça sakin geçen hakan "Ay Tângride Kut Bulmış Alp Büğe" (821-824) başkentte Kara-balgasun kitabesini diktiren hakandır 1$ hükümdarlığı başardı geçmiş. Yerine "Ay Tângride Kut Bulmış Külüg Bilge Kaganf (789-790) ve sonra bunun oğlu Kutlug Bilge (790-795) hakan ddular. Kartuklar tarafından desteklenen islâm kuvvetleri ile Çinliler arasında cereyan eden büyük Talaş muharebesi (751 )'nde Çinliler ağır mağlûbiyete uğramış. Uygur tüefeafelr#Çîrf «e tahakkümterihöen doğan bazı anlaşmazlıklar ortadan kalktı. Tabgaçlar de^r'tnöe (366-534) Kao-kü (Kao-châ) adı ile görülen ve &.yerine İMeber (Çince'de Hie-li-fa) unvanı kullanılmağa baştandı. Gittikçe koyulaşan Manihaizm tesirleri dolayısıyla Uy- .Böylece hayvan? gıdalar yemeği yasaWayany«flwaşçılık duygusunu zayıflatan. hâkanlaftn mensup olduğu urug. Hu-ho. Asıl niyeti T'ang sülâlesinin artık sözünün geçmediği Çin'e hâkim olmaktı. Uygur ordusunun Çin'de görünmesi ile (762). Türk nüfuzu Çin'de çok artmıştı. 974'de tamamlanan Çince Kiu Wu Tai adlı eserde 'şahin sür'ati ile dolaşan ve hücum eden" diye açıklanmakta. Heui-hu. Tanrıda bolmuş il tutmuş Alp Külüg Bilge Kagan)'da dikkatini karışıklıkların devam ettiği Çine çevirmişti. Hui-hu. Ku-lun-vu-ku) Kariuk ve Basmıllar'ı da kendilerine bağladıklarından birlikteki kabile sayısı 11'e yükselmişti. sonra P'u-ku.: Fu-kof Hun. bilhassa. Sse-kie. şad tâyin etmişti. Başkent ve şehirlerde pek çok Uygur serbestçe ticaret yapıyor. Çin'de büyük hâdiseler olmuştur ki. ihtimâl o sırada Basmıllar'ın birlikten ayrılmış olması dolay isiyle 10 kabileden kurulu Uygurların hakanı Mo-yen-çur. I. İtibarı sarsılan hakan öldürüldü. Tu-kMrit Mo-ko-si-kf. oğullarını yabgu. Çu-Talas havaimi. Yüen-ho. Fakat asıl Çin üzerinde tesirli oldu. Eskidenberi Çin'e karşı ilgi duyan Tibetliler o sırada Beş-balık havalisinde bulunan Şa-t'o (Çöl) ÎOtteri ile anlaşarak. Ko-sa. Çin kumandanı P'u-ku (Buku. Hu-tu-ko. ayrıca Sekiz-oğuz. O zaman "Erkin. Tibetlilerin hücumuna uğrayan Çin'i korumak üzere JSU-JferHuai-enln daveti ile Bögü'nön yaptığı Lo-yang sefewl*t763) TüBk kültür tarihtbalorranıftrihfeüyük neticeler doğurdu. Dokuz-Tatar ve Çikler'le savaşmış. Tarım havzasının Uygurlar'a geçmesini sağlayan ve Çin'in Orta Asya'dan çekilmesini intaç eden bu savaş üzerine. 7. Türk anadan doğan An-lu-şan adlı bâr kumandanın 200 bin kişilik bir kuvvetle Lo-yang (755) ve Ç'ang-an (757)'ı zapt ederek kendisini imparator ilân etmesi idi. Uygur adının mânası. "dünyâ nizamı îçin kanunlar hazırladığa bildirilen bu hakan Kırgızlar'ı tekrar mağlûp etti ve bir Çirff prenses ile evlenmesi sonunda. 759da yerine geçen Bögü Kağan (759-779).

güneyde Tibet. Bu ziyaretlerin ticarî münasebetleri geliştinnek igfFyapridıgı tahmin olunuyor. Nitekim T'anglar'ın yıkılışı i&raRındi Tun-huang askerî bölgesini işgal eden ÇfcVli kumandan. Ngo-nie Tegin bulunuyordu. bu sebeple de haklarında fazla bilgi mevcut olmamıştır. Kuça vb. Çin ile. Muahhar Han (947-951) ve Muahftafr Chou (951-960)s£Hâl©fefî£#nanın-da tee. "5 Sülâle"nin 2. Kan-çou Uygurları daha o sıralardan beri "Sarı Uygurlar* diye bilinen Türk kavmidir ki. Kendisi 13 uygur kabile birliğlnln'son "kagan"ı (846-948) kabul edilmektedir. Hoço'daki bir kitabeden anlaşılmaktadır. başta Çin hükümetleri olmak üzere. bağlı olduktan ve merkezi Tun-huang (ünlü Bin-Buda mağaralarının bulunduğu yer) olan Çın askerî bölgesi ile ilgilerini kestiler. meşru Çin idaresine isyan eden Turfan.148 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRKTARtHİ 149 gurtar'da görülen gevşemeye karşılık. Beş-bakk» Turtan taraftarına yerleşerek. Kan-çou ve Tun-huang Uygurları. Fakat bilindiği gibi. Ancak 947'lerde başkentin Hoço (Doğu Türkistan'da Kara-hoca= Kao-Ch'eng) şehri ve yazlık mer-kezininde Beş-balık (Pei-ting) olduğu ve "Gün Ay Tângride KutBulmış Ulug kutpr-nanmış alpın.Mengii'yi "kağan" (Ulug Tfingride Kut Buimış Alp külüg Bilge) seçtiler (856). 1226'da da Cengiz Han Mogollan'nın tahakkümü altına düştü. bu Uygur Devleti'ni derhâl tanıdı. aölâie (Muahhar Tsin veya Chîn)Vl^kt»İWi:TÖtk Şa-fo hükümdarı (937-946) zamanmda. imparatorların kızları ile Uygur prenslerinin evlendirilmeleri gibi akrabalık bağları ile de sağlamlaştırmışlardır. buranın merkezi Kan-çou 'da yerleşen Uygurlar. Yenisey bölgesinde yen! bir kudret hâlinde kendini gösteren ve 20 yıldan beri Orhun bölgesini baskı altında tutan Kırgızlar 840 yılında kalabalık kuvvetlerle Uygur topraklarına girdiler. bir kısmı Çin tâbiiyetine girerken. bazan Çinliler tarafından hırpalandıktan sonra. Beş-balık. bu tarthten'Mbaren Doğu Türkistan Uygur DevMMNf müşteki! olmuştu. Kançou Uygurları bu muhtar "devlet"e son vermişler (911). Uygurlar hakkında en alâka çekici bügiya. doğu Uygur kolunda olduğu gibi. Uygur Devleti de onları (940'dan sonra) ve daha sonra 1028'lerde Tangutlar'ın nüfuzu altına girdi. 948'de "Gün Ay Tângriteg küsânçig kort» yaruk Tâng Bügü Tângrikân" in bulunduğu. başlarında. Kara-balgasun'u zapt ederek hakanı öldürdüler Ahaliyi kılıçtan geçirdiler. bu hâdise üzerine Uygurlar'ın batı kolu da istiklâl kazanmıştır. Kuça. bunun yanında Nasturî Hıristiyanlık ve başlangıçta pek az olmak üzere İslâmiyet tesirlerini göstermiştir. ötüken'de devletleri yıkılan Uygurlar kütleler hâlinde yurtlarını terk ederek Çin sınırlarına ve daha kesif olmak üzere. 873'e doğru "kagan'n Btıku Cin olması muhtemeldir. Batı Türkistan'da Kartuk bölgesi fle sınıflı ve başlıca şehirleri Turfan. Kflnfftts adlı elçiler Çin'e gönderildiler. 5. Hami (Urumçı) olan ülkelerini müdafaa ile iktifa ederek san'at edebiyat ve ticaret sahasında yükselen bu Uygur devleti ile ilgili siyâsî hâdiseler hakkında fazla bilgi görülmüyor. Çin'deki Kuzey Sung İmparatoru tarafından 981'de Kara-hoçaVa elçi olarak gönderilen VVang-ye-tö'nün seyahat notlannda tesadüf edilmektedir ki. Jen-flfW(f . Bundan sonra.nüfuzu altında tufrnak istediği bu bölgede kendisine bir dost arayan Çin. Uygur hüköm-darlanna "ıduk-kur lâkabı verilmiş ve başkent Idufckut (idi-kut) şehri diye anılmıştır. Vu-hi Tegin'in kardeşi. daha ziyâde ticari faaliyetler Özerine kurulu iyi münasebetlerini. Fakat bunlar artık "Bozlar Türk devleti" nden farklı idiler: hâkimiyeti genişletme düşüncesinde olmamış. zengin ticaret merkezlerinin bulunduğu İç-Asya'ya. o zaman başfannda Jen-mei Ccesur ve doğru*) Kağanın bulunduğu Uygurlar tarafından sarfftnîyetle kakılandı. Çeşitli tarihlerde Apa. T'anglar. Budizm çok yayılmış hatta Manihaizm'den üstün bir rttahiyet almış. b • Kan-Çcu Uygur Devleti Bir kısım soydaşlannm aşağı yukarı 150 yıldan beri sakin bulunduğu Kan-su bölgesine gelerek. . Kâşgac Be j-balık. asnn başından itibaren Mançurya ve Kore kabilelerini toplayarak kuzeyde bir baskı unsuru hâlinde beliren ve bilhassa "5 Sülâle" devrinde Çin'in bazı kısımlarını ele geçiren K'itan'lar nihayet bir hanedan (UflO sülâlesi. erdemin il tutmış Alp Arslan Kutiug Kül Bilge T^ıgri Han* in devleti idare ettiği biliniyor. asırdaki eski yurtlarına. Göç sırasında. 907-1211) kurarak Kuzey Çin'de hükümran oldukları zaman. isfnen de olsa. Bu surette siyâsi nüfuzu gHBkçe artan ve Iç-Asya'nın ticaret yolları üzerinde olması He de iktisaden gelişen'Uygur Devleti aynı zamanda Manihaizm'in bölgede yayılmasına vâsıta oluyordu. 10. kendiler! tarafından "kağan" seçilen prens Vu-hi Tegin (841-846)'in bulunduğu Uygurlar bir müddet bazan Kırgızlar. muhtar bir "devler kuran bir âst general "Batı Hanlan'nın Altın-dağ kıralliğı" adını verdiği bu devlete Uygurlar1! tâbi tutmak istemiş. 911 €de Tibet eiçrsi ile birlikte Çin'e giden Uygur elçisi münasebeti fit Büyük Uygur devletinin şefinden söz edilmesi Tım-huang zaferinden sonra Uygurlar'ın siyâsi kudretinin arttığını göstermektedir. asır başlarında Kan-su Uygurları. Burada 905 yılında. 840'da Kara-balgasun'da istilâcılar eli ile öldürülen Uygur hakanının yeğeni. 924'de küçük kardeşi Tegin (924-926). yukarıda bahs ettiğimiz muhtar "devler ini kurarken "Beyaz elbise giyen Gökoğlu" lâkabını almrştr (Manltefistler beyaz giyiniyorlardı). batıya doğru yollandılar ve her iki tarafta da devletler kurdular. Doğu Türkistan Uygur Devleti'nde.rifft kardeşi) Çin'e Altun adındaki elçisini gönderdi ki. seçkin*) ve Jen-yu hakan oldular. "5 sülâle" devrinde zikr edilen bu hâkan'ın ölüm yıh belli değlkSr. c. Ancak T'ang sülâlesine karşı isyanların arttığı 10. Turfan. kendilerine bağlı ve siyasetlerine uygun bir tutum içinde bulunan bu Uygur devletinin. Tibetlilerin hücumuna karşı.Doğu Türkistan Uygur Devleti İç Asya'ya doğru göçen Uygurlar'ın başında. Hakan ailesinden iki kardeş tarafından idare edilen bu göçten sonra Uygur tarihînin ikinci safhası başladı. JervmeFden sonra. hâlâ batı Çin sahasında yaşamaktadırlar. sahasına göçtüler. gerek batı Uygurün'ndan Çin'e hey'etter gelmiştir. Çin'de 3.Sİ olan Muahhar T'ang ailesi (923-936ynin kurucusu olan Türk Şa-t'o hükümdarı. görüldüğü gibi büyük bir askerî kudret gösterememişler. kültür tarihi bakımından büyük değer taşır. büyük siyâsî çalışmalara girmemiş. diğerleri. fakat Kan-çou Uygurları tarafından gönderilen Tegin adlı kumandanın idaresindeki ordu Tun-huang'ı kuşatarak halkı "kırarı teslim etmeğe zorlamıştı (911) ki. Batıya gelen Uygur kolu Tann Dağlan. 906*da ytkılarr Vmtg hanedanının yerine geçen çoğu Türk asıllı "5 Sülâle" zama» nında (906-960} Muahhar Leang (907-923) ile Uygurlar pek ilgilenmemişlerdir. Beş-bahk asksrf valHerinı ortadan kaldırarak Hamfye kadar hâkimiyet kurmalarına şüphesiz müdahale etmiyorlardı. sonra A-tu-yu (»"Adruk. gerek Kan-çou Uygtrt DevietPnden. komşuları ile dostluk ve ticaret münasebetlerini devam ettirmeği tercih etmişlerdir.

U-çe-le başlangıçta bağlı bulunduğu tayinli Batı Gök-Türk Kaganı'nın idaresizliğinden faydalanarak etrafına kuvvetler topladı. U-çe*1e?rt&ı oğlu So-ko da merkeze itaatsizlik gösterdiği. ÇiıV'ın biç eksilfntyen kıştaıtmatart neticesinde yine Türgişter'le uğraşmak zorunda kabndı. II. Çin'de Ming devrinin başlarına. 6. son Uygur Idi-kut'u Ho-şang. Cengiz'ın oğlu. Bağa Tarkan unvanlı. fakat. Balasagun şehri olarak. doiayısıyle eski Türk hakanlar yurdunu. diğer taraftan Kâşgara doğJtoJç-Asya^fl^cftu istikametinde akınlara girişmesi Emevî httâfeBnin hedefterinl$österir gibi fcfc Kuteybe'nin ölümü <715 son bahan) taerine bu ileri harekâtta dü*ati çeken duraklamanın telâm halrfelerince hoş karşılanmadığı. Bilge'den ayrılarak. öteki lli'nin kuzeyinde iki merkeze sahip oldu. Ancak. Çîn ile münasebet kurduğu ji$ft*&e defa K$ Teğin Sie Bîlge'nin iştirato ile Kağan Kapagan tarafından 71I^İKflçu vakıamda hezimete uğratıldı ve telef edildi Savaşın sebebi olarak Çfrı kaynaklarında büdMan. K%-tahlar ve devamımı olan Kara-Hîtayîar'ın Yenisey havalisine kadar sokuiamadıkları anlaşılıyor. TcM uiusu'na dahil edilen ülkelerinde Kırgızlar sadece UttoPth-is tarafından idare edüen iki tasım hâlinde yaşamağa devam ettfter. Yenisey1! 6tiz üzerinden geçen. zira İstemi 552'de Türgişler'in de dahil olduğu On-oklar'ın başına "yabgu" tâyin edilmişti. bu suretle Kırgızlar Cengiz Han MoğoHan*na itaat eden "ilk Türk kavmi" oluyor. bir çok Uygur. İlk Türgiş şefi olarak görünen. teşkilâtlı bir mukavemet unsuru hâlinde ortaya çıktıkları anlaşılıyor.150 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRKLTARtHt ISI Müslüman-Türk Karahanlılar. başında Kağan Su-lu'nun bulunduğu Türgiş topluluğunun şid- . TölM'ın kuzey-batısında. Doğu Türkistan Uygur Devleti (1209)'da Cengiz Han'a bağlandığı zaman. Ancak orada fazia kalamadılar. buranın Moğol K'î-tanWa geçmesine ve tam idrak ve intibak edemediği "Orhuh kültürünün ortadan kalkmasına" sebep olmak. durumunun zayıfladığını görerek ülkesini bırakıp Çin başkentine giden tayinli'kagarf in ayrılmasından sonra. Çu vadisinin kuzey-batı ucunda bulunan merkezini kuzey-doğuya nakl etti. Fakat iktidarının bu sağlam devrinde (7.M. o tarihe kadar Kara-Hitayîar'a tâbi durumunda olan Iduk-kut Barçuk Art-Tegin bulunuyordu. Kırgutlar Adlarının menşei ve mânası hakkında çeşitli görüşler ileri sürülmüş olan Kırgızlar Çın kaynaklarında K'i-ku. hemen bütün On-dk sahasını kendi idaresine akil. Çu bölgesinden başka Turfan ve Kıtça "eyalet" terine kadar hâkimiyetlerini genişletti. şüphesiz Gök-Türk hakanlığının kuruluşundan önceki devirlerden beri burada bulunuyorlardı. Kien-kun adlan Re zikredilmekte ve Han'lardan (M. Saykalın batısında İrtiş nehri havalisinde bir Türk kavmi olan Ting-feagierle karışık olarak oturmuşlardır. 220) beri mevudiyetteri bildirilmektedir. Türkleşmiş kavimlerden sayılmaktadır. tasa zamanda her birinin 7 bin askeri olan 20 başbuğlu bir ordu kurmağa muvaffak oldu. Uygur Hakanım. 630'u takip eden yıllarda Türgişler'in diğer Türk toplulukları gibi. Isfikfâl istemeleri tabiî olan yerli prenslerin Araplarta işbirliği isteksizliğinden ziyade. T'anglar'la siyasî münasebet kurmalarından ve bir "kagan'a sahip olmalarından anlaşılıyor. Maveraünnehir'de doğuya Arap ilerlemeci durdurarak Orta Asyfc T» haltarm "Arap teb'ası1 olmasını engelleyen ve üzerind^Türftterin UHW hak sahibi tmlunduğu MâveraünneNrt^ne Türk eline almağa çalışBrttfr hâkâtf fclarak görünür. Coçi tarafından tenkil edilen Kırgızlar'ın artık "hakanlar* olmamıştır.ö. Istâm kaynaklarında daima "Dokuz-oğuz" diye bahs edilen Uygurtar'tn hâkimiyeti fiüen sona ermekle beraber. asır sanlarında Çin kaynaklarında Hia-kia-sseu diye zikredilen Kırgızlar'ın GökTürk hakan* Mü-kan zamanında. Çin kaynaklarında ilk defa 651 hâdiseleri ile ilgili olarak zikredlen Türgiş (To-ki-şi) ler. 920'de bütün Moğolistan'ı ele geçiren K'i-tanlar (Çin'de üao sülâlesi) Kırgızlara ûtüken bölgesinden çıkarıp. eski yurtlarına sürdüler.T^giş)'un mücadeleye katrimadığı anlaşıkyor. asrın sonlarına doğru) Kağan Kapagan idaresinde haşmetli çağını yaşayan Gök-Türkler'i durdurmak maksadı ite Ktfgız&r ve Çin ite işbirliği yapması iyi netice vermedi. Mo-yen-çur Kağan tarafından Uygur hakanlığına bağlanmış (756). Kuteybe'nin umuntf karagâhını Merv'denŞâş (Taşkent bölgesi)'a naklederek ordan kuzeye. hakanlığa bağlandıktan sonra 630680 arasındaki fetret devrinde müstakil bir hüviyet kazandıkları.71VWya ?1#Ö6 KütTegln tarafından idare edilen va Gök-Törkler için elverişsiz şartlara rağmen başar» üe sona aran bîr Kara-Türgiş seferinden sonra. On-ok sahası Gök-Türk hakanlığına bağlandı. GökTürk hâkanitğ* devrinde tekrar Gök-Türk idaresine alınan Kırgızlar. 1217*de MoğoHar*a karşı direnmek istedikleri için. uzunca süren hükümöarjığrzamanında Su-tu. Moğollar tâbi'yetinde olarak Uygur sülalesi. yeni vftMvtn başansızlığa uğramalarının başlıca seba&i. ertesi yıl. bir daha geri gelmemek üzere Moğoliar'a intibak eftirmek suretiyle Türk ftffihirttte oynadığı menfi rol dikkatten kaçmamıştır. Ming sölâiesi kurucusyna teslim oluncaya kadar (1368) devam ettiği gibi. 560'a doğru. Kâşgarlı Mahmud'un eserinde (1074) "kâfir" diye bahs «diten Uygurlarla mücadele ediyor ve Uygur memleketinde islâmiyet! yaymağa çalışıyorlardı. Daha 714'de. Asya Hunları zamanında kuzey-batı'da. Fakat Kırgızlar kaynaklarda Türk asıllı gösterilmekte ve tahminen 5. asırlarda. Türgişler Adlarım Türk+ş" şeklinde gelişmiş olduğu bildirilen Türgişler. Sonra islâmiyet Çin'e Uygurlar vasıtası ile girdiği için orada ilk mûskiman Çmiiler'e Huei-ho (Uygur) denilmiştir. iduk-kut unvan* ile. Kapagan'ırt-şiddeli ylîSümfeft tansıktık ve isyan hareketlerinin arttığı yıllarda. yani Türgiş hakanının h&mefin^gSwft«^r: Başkenti. Çtataberlerine göre^ GökTürk uruglartndafl möhfm-tt" tasım. yıkarak işgal ettiği Ötüten'de tutunamayıp. S.S. Cengiz Moğollar» devletinde yüksek idarî vazife almış ve Uygur medenî te'sirteri Asya'nın doğusu ve batısında asırlarca hissedilmiştir. fakat 840 yılında şiddetli bir hücumla Uygur devletini yıkarak Ötüken'de kendi devletlerini kurmuşlardır. «. Çe-mu^a bağlı gfûp ^herhalde Sarı. 206. Türgişler Su-lu çur adltfMr başbuğu "kağan* seçtiler (717) W. Horasan valilerini sık «i* değiştirmelerinden anlatmaktadır. Talas-Çu-lli-lsık Göl sahasında oturuyor ve Batı Gök-Türkler'in (On-oklar) To-lu kolunun bir kısmını teşkil ediyorlardı.-6. Türgiş arazisinin paylaşılması sırasında çıkan anlaşmazfik Ve izabelerde "Kara-Türgiş* halkının itaate alındığının kaydedilmesi TtJrgiŞ ha&flığında bir bölünmenin vukua gelmediğini göstermekte*: So-ko'ya bağlı KariP-TÜrgtşlerln mağlûp edildiği. hedefe kararlılrirfteyönelecektajmandan bulmak maksadı ite. Kırgız kavminin. So-kolraın küçük kardeşi. Cengiz Han Moğolistan'ı idaresi afönda birleştHntek istediği Içirf^ftyttiridt ve Naymanlar'Ja olan savaşları sırasında Kırgızlar1! da itaate almıştır (1207) ki. Böylece biri Çu üzerinde.OökTürk aleyhdarı üçlü MNaM* üyesi olduğu için üzerine yürüyen Tonyukuk tarafından mağlûp ve esir edildi (698 Bolçu Savaşı).

Hakan. Fakat yeni vali Esed b. 'Abd'ül-Aziz (717-720) tarafından tâyin edilen ilk vali El-Cerrâh b. Seyhun'u geçen Arap ordusuna karşı bizzat Hakan Su-lu çıktı. bütün Mâveraünnehir Arap ikfidan- nın tehlikeye düştüğü bir zamanda azl edildi. Arap kuvvetlerini geri atacak şekilde gelişen Türk mukavemetinin karşısında sarsılması . Arkadan hakan hızla gelmekte olduğu . meşhur İç-Asya kervan yolu üzerinde yer almaları dolayısiyie. AbdffKAzte'in bulunduğu Arap kuvvetlerini mağlup ve kumandanın* bir müddet çenber içinde tuttu (72% Bu vali değiştirildi. Urun süren M taraf arasındaki mücadeleye Karluklar da karışmışlar. "sffyah bayrak açan". Tübaristan'da v©jdfc ğer güney bölgelerinde idareciler ve hsifc Türgişler'e* kurtaneı gözü ile bakmağa başlamışlardı. Beykent yakınlarında hakan tarafından sıkıştırılarak. Yerine gelen &~ Haraşî (721 son bahan) şiddet yoluna başvurup yerlerini terk eden halkı Hocand bölgesinde teslim olmaya zorlayarak hepsini öldürttüğü için canlarını kurtarabilenler kütleler hafinde Türgişler'e sığmıyorlardı. çekildi (732). "Abdunahman1 B-Mürtfyi Merv'den imdada çağırdı. ikinci bir "susuzluk vakaşı'na duçar edildi. Emevîler'i. 724'de Seyhun ötesindeki bütün Arap kuvvetlerinin geri atılması ile neticelenen ve her tarafta Arap nüfusunun krrılmasma sebep dan bu seferdeki Mzmet Arapiar'ı uzunca bir möödşt fâ®dafaada kalmaya zoriarnış ve yalnız MâverâünnaMr'de değil. 726'da Huttal'da Sulu Kağan karşısında başarısızlığa uğradığı için. Haris b. Törk kuvvetlerinin bütün ülkeye yayıldıkları ve MâveraünnehfCiArap muhafız M'alannm merkezi Semerkand önünde bile göründükler* bu sırada Horasan vâfisi tekrar değiştirildi. Bu arada Çin'in On-oklar "kağanı" tâyin ettiği. Mâveraünnehir'de tam bir ittflâl havası esmekte idi Halife Hişam (724-743) bu valiyi de azl ederek. faş da yaklaşmakta olduğundan.Gök-Türk hakanlığının akamete uğratüğı-genişieme siyaseti bu defa Türgiş duvarına çarpma tehlikesi ile karşılaşmakta idi Çin'in şimdilik "durumu idare* yoluna girmesi dolayısiyie ete kendilerini serbest hisseden Türgişler batıda faaliyete geçtiler. Keza. Semerkand'a ulaşabildi (Geçit savaşı* Vak'at'üş-Şi'b). Seyhun kıyısında. bundan aldıkları cesaretle. Durumdan haberdar edilen Hafife Hişam'ın emri ite Küfe ve Basra'dan 20 bin kisttik bir takviye ordusu Semerkand'a gelirken. 742'deki Türgiş kağanı Ü-eimiş Kutlug Bilge bir KaraTürgiş başbuğu idi. Ordusuna ric'at emri veren Müslim susuz yollardan aralıksız ve cebri yürüyüş He 11 gön çekildi ve taşlamadıkları için bütün ağırlıklarım yakmaya mecbur kaldıktan sonra. Sogd hükümdarı (yani Gûrak veya oğlu) Usruşana hâkimi. bu bölgenin ve Seyhun ötesi Türk ülkelerinin. Nihayet 20 . Türgiş iktidarı büsbütün zayıflamıştı. Nitekim bu mücadele devrinde Arap ordularına karşı çıkanların hepsi. şüphesiz. Buhara "hâkimi* "Tuğşad. Buhara'yı da tahliye ederek. hiçbir netice elde edilememişti. fakat Arap sultasını Mâveraünnehirden söküp atmak azmi idi. Yeni valilerin 3 sene (734-737) kendisi He uğraşmak zorunda kaldıklar» Haris sonunda Türgişler'eiffica etti. Bu sebeple Semerkand'ı kuşatmağa hazırlandığı sırada. daha fazla kalmak istemiyen hakan. TörgişJer'te işbirliği hâlinde buluna yerli ta&ötler tarafindan durduruldu Suya erişememişti. Cuzcan'a girdi. herhalde ömrünü harcadığı bu mücadeleye devam edecekti. Su-lu'nun maksadı. Debûsiya şehirleri ile iki küçük kaleye münhasır kalmıştı. 753'de hakan Hân edilen Tângri Bulmış da bir Kara Türgiş idi. Çin'i. Sarı Türgişler mücadeleyi kazandılar. Sureye'm isyan ederek BeHlv arkacından Vâtifîkrnerkezi Merv şehrini zapt etmesi. önce Tuharistan'ı Araplar'a karşı ayaklandırarak mahallî bir destek sağlamağı faydalı görüyordu. Kûmez "hâkimi" Marayana ve Çaganyan hükümdarının Araplara karşı yardım için Çin'e müracaattan (719'da) sadece bir nçzaket muamelesi tte savuşturulmuştu.Mâverâünnehir'de durumu büsbütün feariftırdı. Abdullah. Türgiş Devteti'nin ana siyaseti anlaşıldıktan sonra. Ülkede Emeviler'e karşı şiî ve Abbasî propagandası da hızlanmakta idi. Bu liste "Mâveraünnehir'dekl Arap nüfuzunun nasıl Tüfkier'e geçmiş olduğunu" açıkça göstermektedir. Fakat Türgişler tarafından yolu kesilmişti. Yerli halka bir çok müsaadeler bahş etmesine rağmen ümid ettiği ilgiyi göremiyen yeni vali Eşres b. Belh'e doğru ilerledi. Çin ile temaslar kurmağa sevk etmiş. bin müşkülat ile önlerindeki engeli aşan Arap kuvvetleri ağır telefat ve zayiat pahasına Semerkand'a doğru çekilmeğe muvaffak oldular. Seyhun'u aşarak Mâveraünnehir'e giren Türk ordusu kumandanı Kükçyr Semerkand yakırona kadar sokularak Hk büyük başarıyı kazandı: başımda yeni kumandan Sa'id to. yorgunluğa ilâveten susuz da kalan ordusu. Şâş (Taşkent bölge») hükümdarı'.İffet. nihayet Semerkand'a doğru çekilmekte iken yetişen hakan ve Kül-çur idaresindeki Türgiş kuvvetleri tarafından Kemerce kalesinde 58 gün müddetle kuşatıldı. islâmın dinî akidelerini değil. Arap ordularının Seyhun ötesine geçmeleri ile aynı zamanda (719) başlayan Çin'in batıya doğru .152 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ 153 göstermesi ve hatta. iktisadî ehemmiyeti de rol oynuyordu. Halîfe Ömer b. Büyük mücadelede. yerine Müslim b. Hur. Zaruri olarak geçilmesi müşkül dağ yollarına düşen Cuneyd Savdar dağlarının dar geçitlerinde hakan tarafından sıkıştırıldı. Abdullah'is Sulemî. yerli muhaliflerle ahenkli bir şekilde çalışarak. SakJ'i getirdi (724 basları). fakat kendisi o zamanlara kadar büyük hizmetlerini gördüğü Kül-çur (^ Bağa Tarkan) tarafından öldürüldü (738). islam kaynaklarında Türk" olarak belirtilmektedir. bu maksatla şüphesiz Araplar'ın müsaadesi ve teşviki ite gerek Mâveraünnehir "hükümdarlarından. Sa4id idaresinde. Semerkand'daki Arap merkez ordugâhını düşürüp Araplar'ı Mâverâünnehir'den tamamen atmaktı. kumandanı durdurup muhasara ederek. Arap idaresi Semerkand. aradaki Türk engelini kaldırmak için . Haristan savaşıp Esasen Su-lu. Müslim b. Hakan Su-lu durumdan faydalandı. yeni tâyin edilen Horasan valisi Cuneyd b. Hakan SıMu Mâveraünnehir'e karşı son seferinde hayR-mütteRk bulmuştu: Haris taraftarlarından başka. yer-yer baskına uğruyordu. Nihayet 12 bin kişilik kuvvetinden 10 binini telef olması karşılığında. Fergane^e yürümek üzere. Huttal hökûmdan. Araplarla birleşen Ouzcan hükümdannm tûyanstine uğramıştı. 'Abdullah hakan ordusunu arkadan vurmağa muvaffak oldu {737. 'Abdullah'ın Seyhun ötesinde giriştiği ilerleme teşebbüsünün. Arap askerî kuvvetleri arasında da ihtilâf baş gösterrsiş ve Yemen'i kuvvetler te'dip edilmişlerdi. zaten Arap nüfuz ve kudreti iyfee kıntmış olan Horasan vilâyetinde. lau defe Kara-Türgişler'i desteklemeğe sevk etti. Çin'in Türk başbuğlarını birbirine düşürme esasına dayanan tahrikçi siyaseti bir daha hedefine ulaşmış ve Kara TürgişterMe San Türgişler'i birbirine iyice düşman etmişti. Bunun üzerine Mâveraünnehir'de başlayan Arap aleyhdan hareketler Türgiş baskısına iyiden iyiye yardHüCT oluyordu. Fakat vâii Esed b. Başbuğları Bağa Tarkan (Küt-çur) rakibi Kara Türgiş başbuğu Tu-mo-çe'yi mağlûp ederek ve onun "kağan1 yapılmasını istediği Su-lu'nun oğlunu ortadan kaldırarak kendini "kağan" ilân etti. Aşma ailesinden son hakan olan HM mağlup edip öldürmesi (739). Artık Hârezm'de bile Araplar'a karşı kımıldamalar görülüyordu. Çünkü. çarpışmaya cesaret edemiyen karargâh kumandanı Sevre b. AbbaöF taraftarı. Cuneyd'in 734 başlarında ölümü île. Buhara'yı zaptetti (725). gerek doğrudan doğruya Araplar'dan heyetler gönderilmiş ise de. Memleketine dönen Su-fo Kağan.

bu hanedan üyeleri arasında mücadeleler baş gösterdiği tarihlerde devlete karşı cephe alarak huzuı^üaÖSk çıkarmağa başladılar ki. Bununla beraber. Harezrnşahta&UtArslan zamant) ite Kara-hüayiar arasında da birçok anlaşmazlıklara sebep olan Karluklar'ın. artık eski devir Emevf istilâcılığım müşahede etmek müşküldü. Basmtllar hâkim duruma geldikleri sırada (742). Gök-Türkler'e karşı ayaklanarak şiddetti mücadelelerde bulunmuşlardı. davam edan bu baylığin başında II. doğuda Tanrı Dağları. Mâveraünnehir sahasındaki bu karışıklıklara sebep oldukları görülen Karluklar'a karşı. Kırgızlar'ı dikkate almıyan Karluk yabgusu. Uygur Kağanı Mo-Yen Çur karşısında tutunamıyarak (756} Tarım bölgesinden ayrıldılar. Tarım havzasından itibaren batı Karluklar'a. Çin'in de teşvik ve tahriki ile. kuzeyde Tohsılar. Karluklar'ın tamamını temsil etmiyordu: Beş-Baîık havalisinde oturan Karluklar'ın kendi seçtikterkayrı bir yabgulan vardı: TorvBi+ge Ancak Ötüken'de yeni kurulan Uygur hakanlığı bütün Kartuklar tarafından üst tanınıyor ve yabgular hakana bağlı bulunuyorlardı.. Kara^Hîtay hükümdarı Yeh-lu Ta-şih (Kûr-Han) 1137'de Semerkand Kara-Hanlı hanı Mahnmkf u mağlûp ettiği-zonan. Başkentleri Balasagun idi. 665'e doğru. Türk hakanlarının "meşru halefi" sıfatı ile. Fakat Uygur Hakanlığı orada yıkılınca (840V. Kartuklar. siyâsî birisim olarak Türkmen" adını da taşıyorlardı. Uygur hakanlığının kurucusu Kutlug Kül Bilge zamanında. eserde burada mevcut olan 15 şehir ve kasabanın adları sayılmakta ve Türk kabileleri zikredilmektedir. Kara-hitaylar tarafından w edildi (1172). çöken Türgiş hâkimiyetinin yerine. Yağmalar ve Oğuzlar. asrın son çeyreğiyçla verilen öftgiye göte. Büğe Kagan'ın ölümünden sonra. Uygur ve Basmalarla birlikte. son anda.doğusunda) olarak. Bu suretie neticede meşhur Talaş muharebesi meydana geldi (7f. 630 680 yıllar1. Uygurlar'la Orta Asya'da iktidar yarışına giriştiler ise de. kendini "Bozkırların kanunî hükümdarı" ilân ederek Kara Han unvanını aldı ve merkez olarak da eski Türgiş başkenti Balasagun yanındaki Kara-ordu (veya Kuz-ordu) yu seçti. sıklet merkezi Çu vadisi olmak üzere kendi hâkimiyetlerini kurdular (766). Gerçi Mâveraünnehir yine Arapiar'tn nüfuzu altına girmiş ve Seyhun ötesinde baz* Arap ilerleme teşebbüsleri görülmüştü. Çiğliler ve Dokuz-Oğuzlar. "put-perest" Kara-hitaylar'in tâ Horasan sınırlarına kadar sokulmalarını intaç etmişti. tosa bir müddet. Ötüken'in üstünlüğünü tanımakta devam ediyorlar. Böylece gelecekteki büyük Kara-Hanlı devletinin temelini atmak gibi ikinci bir tarihî rol oynayan Karluklar o sırada İslâm dünyasının en yakın komşuları olduklarından. Gök-Türk hakanlığının yıkılmasında müessir oldular. Arslan Han var- tik olarak Çın yıöığı Tang-shu (7. Fakat boya bağlı her kabile kendi reisleri tarafından idare ediliyordu. uğranılan mağlûbiyette Karluklar'ın dahli olduğunu göstermektedir. aynı zamanda. hâkimiyetin "kutlu Ötüken" ülkesi ile sıkı alâkası inancını muhafaza ediyorlardı. Sultan Sencer de Karluklar'ı tedip etmek için çıktığı seferde karşısında Kür Han'ı bulmuştu. bundan dolayı Çinliler eski Orta Asya siyasetlerini canlandırarak. Batıda EmevS-Arap iterlemesini durdurmuş olan Türgiş hakanlığının çöküntüye doğru gittiği bu tarihlerde Orta Asya Türk ülkelerinin korunması gibi bir tarihî vazife.1 Temmuz). daha üstün sayılan "Sol Yabgu'luğa yükseltildi. P'ei-ting eyaleti (Tanrı Dağlarının kuzey sahası)'ne bağlandılar. arasında. Arapiar'la işbirliği yaparak. Kartuklar a düşmüştü. stnı sağladılar. Fakat onların gittikçe açığa çıkan siyaseti karşısında. Harezmşah Alâ-üd-din Tekiş (1172-1200) bozkırlar bölgesine el atarak Kanglı ve Kıpçak gibi diğer Türk boyları ile kendini takviye ihtiyacını duydu. Moğol istilâsı başladığı sıralarda (1215) merkezi Kayalıg (İli nahiftin. bunların da zaman zaman Çin'e başkaldırdıkları görülmektedir. Daha sonra Kapagan Kağan taralından İL Gök-Türk hakanlığına bağlandığını gördüğümüz Kartuklar. Onoklar'm bir kısmîn! meydana getirdikleri anlaşılan Karluklar burada üç kabileden kurulu birlik hâlinde bulunuyorlardı (Üç-Karluk). İsiâmiaria Çinliler arasında cereyan eden bu savaşa kadar Karluklar rangtar*m tarafını tutmakta idiler. bu defa. "Sağ yabgu" mevkiini alan Kartuk başbuğu. Çinliler'in ağır mağlûbiyete uğrama . doğu bölgesi Uygurlar'a âit olmak üzere Orta Asya'nın yine Türk hâkimiyetinde kalmasını temin eden bu savaşta uğradığı hezimet yüzünden Çin ağır iç buhranlara sahne olmuş ve artık bir daha batı ile ilgilenememiştir. Halluh) ve Hudud'p-Âlem (10. Harezmşahlar ordusunda hizmet gören Karluklar'ın. Böylece Arap baskısının İyice hafiflemesi Çinliler'i Orta Asya'da bir iktidar boşluğu husule geldiği zehabına götürmüş. Emevfler'in imtiyazk "Arap milleti adına fetih" düstûru yerine. Her îki Gök-Türk hakanlığı devrinde Karluklar'ın durumu yukarıda açıklanmıştı. Kartukların dahil bulunduğu bölgeye yeniden el koymak istemişlerdi.154 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRKTARtHt IBS sene içinde gittikçe kuvvet kazanan Kartuklar To-lular ve Nu-şi-piler arasında üstünlük kazanarak. bütün islâmlar arasında farklılığın kaldırılması ve eşitlik düşüncesini yayıyordu. diğer Türk boyları gibi. 640 sıralarında Turfan'ın kuzeyine kayan Kartuklar Çinliler tarafından mağlûp edilerek (650). Karluk ülkesi. bu arada Başbuğları Yabgu Han öldürüldü (1157& îdiğerdbfo Kartuk başbuğu Ayyâr Bey. Kendi soylarını Gök-Türk hakan ailesi Aşına sülâlesine bağlıyan Karluk yabgulan. Kara-Hanlı Devleti'nin esas kütlesini meydana getiren Karluklar. bu han tarafından dayısı olan Büyük Selçuklu Sultanı Sencer'e jjapılan şikâyet. Sencer'in bu savaşta mağlûbiyeti (1141 Katavan savaşı) çok mühim bir hâdise olarak. Arapça-Farsça eserlerde kendilerinden çok bahsedilmiş (Karluh. Kartuklartn Çm nüfuzundaki ne Batı ne Doğu Gök-Türk kanadına bağlı olmaksızın yaşad4üannı kayd etmesi dikkate değer. Bu haberi veren Çin kaynaklarının. Evvelce Kül-Erkin unvanını taşıyan ÜçKarluk beyi bu tarihlerde 'Yabgu' unvanını almıştı ve kuvvetli bir orduya sahip idi. as*r)'da zikredilen (Ko-lo-lu) ve adları Karlık (kar yığını) manâsına gelen Karluklar'ın Türk soyundan geldikleri ve Gök-Türkler'in bir boyunu teşkil ettikleri aynı Çin kaynağında belirtilmiş ve oturdukları saha olarak da Attaylar'm batısındaki Kara-lrtiş ve Tarbagatay havalisi gösterilmiştir. bu tutumlar Kara-Hifay hâkimîyeHnîn OrtaAsya'da çabucak gelişmesinde tesirli olmuş görünmektedir. güneyde Yağmalar'm bir kısmı ve Mâverâünnehlf îte sınırlanmış çok bakımlı bir memleket olup Türk ülkelerinin en güzeli" idi. Daha İstemi zamanında Türk hâkimiyetinin Hazar kuzeyi ve Mâveraünnehir'e doğru genişlemesinde şüphesiz büyük rolleri olmuştur. tekrar faaliyete geçerek. daha batıya çekildiler ve 7-8 yıl içinde Tarbagatay ve Cungarya'ya 766'da da. fakat bunda. Talaş sahasına yerleşmek suretiyle eski Batı Gök-Türk hakanlığı sahasında hâkimiyet tesis ettiler. az sayıda da olsa. Türkistan'da ve Kara-Hanlı tâbiiyetinde olmak üzere bir beyliğe sahip bulundukları anlaşılıyor. Zira gittikçe ttıstılıı artıran Abbasî propagandası. Fakat bu.

Çince'ye "kabile" diye tercüme edilmiştir (meselâ On-ok= On kabile). "Oğuz" adı itte defa Barlık çayı (Ulu-kem= Yenisey'e dökülür) kıyısındaki 1. Mo-yen-çur Kağan. Fakat Oğuzlar az sonra Uygur hakanına da «yan ettiler. sonra llteriş Kagan'ın mezarına dikilmişti. Tonyukuk kitabesine tahsis ettiği son makalesinde Oğuzları Türkler'in yüksek hakteıiyetinde Wr kabile birliği" olarak göstermekte ve bu tarihî gerçek sonra "ethnique" ayrılık gibi ahnarak. Tölesler'in Dokuz-oğuzlan İle. hafife B-Mehd? zamanında (775-785) Oğuzlar'ın Mâveraürmehir havalisine geldiklerini bildirmekte ve AI-TaberTde zikredilen. P'u-ku (Buku. Ancak.. Çin kaynaklarında . Dokuz kabile (Kitabelerdeki "Dokuz-oğuzlar). Türkmenler'in Selçuklu sultanlarına karşı direnmeleri ve bizzat bir Oğuz olan Sultan Sencer'in âsi Oğuzlar'la çarpışması. Bu kütleler ise. yâ- ni hem Oğuzlar. Çin kaynaklarında O-kutlar'ın yeri olarak gösterilen TarbagatayKobdo bölgesi. Türkçe'de Z sesini II telâffuz eden Türk topluluklarının söyleyiş farkından ileri gelmiştir.). 6. daha o çağlarda. 682 yılında llteriş tarafından mağlûp edilen Oğuzlar (İnek gölü savaşı) bu durumda idi ve muharebede ölen Oğuz devleti başkanı Baz Kagan'tn balbalı. Bartholdun "Gök-Türk hakanlarının Dokuz-Oğuzlar'dan neş'et ettiği* görüşü. zira. Otuz-Tatarlarla ittifak etmiş olan Oğuzlar'ı Burgu'da ve Selenga kıyısında arka arkaya mağlûp etti. Oğuzlar'a mukabil. T'ung-lo (tongra). T'ang devri vesikalarında (Tang-su ve Kiu T'ang-shu yıllıkları ve ayrıca 4 hal tercümesi). Yâni. asırdan itibaren Gök-Türk hakanlığında toplanmış olan Türk kabilelerinden bir kısmı. Gök Türk hakanlığı çağında "Oğuz" adıriîn geçmemesi de aynı sebepten iteri gelir. Bu defa "Sekiz-oğuz* halinde. hem "Gök-Türkler" aynı ırkın mensuplarıdırlar. Buna hemen ve kesinlikle menfî cevap vermek mümkündür. sadece Dokuz kabile (Kuî-sin) diye. Bundan sonra. Burada 6 kabilenin birleşerek bir "budun* teşkil etmiş olmaları bahis mevzuudur. Oğuzlar Selenga'yı geçerek çekildiler. Bu ad Türkçe "Ogur" isminin Çince'deki şeklidir ki. Gök-Türk hakanlığı devrinde Oğuzlar'ın davranışlarını ve isyanlarını yukarıda görmüştük. Burada. kadîm Aşına ailesinin bu Oğuz bölüğü mensupları ile ilgisini isbat etmeği gerektirir ise de. hattâ hakanlığın temelini Oğuzlar'ın teşkil ettiklerini belirtmeğe yeter. 8.olan Mo-yen-çor Oğuzlar'ın başında bulunuyordu.. Uygurlar) giderilmiş olmalıdır. Uygur hakanlığının başlangıcında henüz tegta. Fakat Oğuz tarzında adlandırmanın çok daha gerilere götürülmesi mümkün görülmektedir. idiler. diğer bir çok Türk boylan gibi. Thomsen. Cengiz Han'a itaat eden ilk Müslüman hükümdar olup 1221'de ölen bu Karluk "hanfnın oğluna da. Cengiz Han zamanı Moğol devleti idaresinde vazife almış Karluklar görülmektedir. O hâlde onlar da "Türk" soyundan gelen Oğuzlarla aynı ethnigue zümreye dahil. Nitekim kelime. bazan Türkler'in (Gök-Türkler'in) dokuz kabilesi" veya "Dokuz kabilenin Türkleri (GÖkTürkleri)". Türk adı). yk. "halter*1 vaktiyle destekleyip yücelttiği hanedan ite mücadelesinden ibarettir (Türk talihinde bunun başka misâlleri de vardrç. Hâl tercümelerinde bunlardan 4 tanesi de zikredilmiştir. adı "Aşına" olan eski bir Türk hükümdar ailesi tarafından. bizzat Tu-fcüe («TM0 den İbaret topluluğun ayn bir isim altında belirtilmesine «h&yaç bulunmadığını gösterdiği gibi. bu Oğuzlar*in isyan hâlinde olmaları arasında bir çelişme görmek güçtür. bu •teşkilâtlanmış" Oğuz birliğidir. Türk adım taşıyan bu ethnique topluluğun var olup olmadığıdır. kabileler birliği hâline gelmiş Türkler (yâni Oğuz) olabilirdi. Bundan sonra kitabelerdeki Türk badım* tâbiri şüphesiz doğrudan doğruya hakan idaresindeki kütleleri ifade ediyordu. Sse-kie-. Pa-ye-ku (Bayırku). Çünkü Türk" adının. asra âit. Oğuzlar'ı Türk kabul etmek veya "başka bir ethnique teşekkül saymak gibi çok mühim bir ihtilâf noktası ortaya çıkmıştır. Bu münasebetle kitabelerdeki ifadeler Oğuzlar'la Gök-Türkler arasında bir ayırım yapılmadığını. Gflk-THk hakanlığı zamanında hükümdar ailesine karşı ayaklanan ve hükümetin diğer Imkânlan ile bastırılmasına çalışan. Buna göre" ok1 sözüne eski Türkçe'de çoğul eki olan ar ilâvesi ile türetilen "Oğuz1 adı aslında "ethnique" bir isim olmayıp. Ok. Türkçe'de aynı zamanda "kabile* manâsındadır. O-kut adında bir kavim (O zaman Türk adı yoktu) zikr edilmiştir. bazan da Töles'lerin dokuz kabilesi" diye kaydedilmiştir. asır Türk (Gök-Türk) kütlesinin doğrudan doğruya Oğuzlar'ın bu grubundan meydana geldiği Çin kaynaklarınca açıklanmaktadır. Türk sahasıdır. Bu sebeple Oğuzlar'la Gök-Türkler'in aynı olduğu zaten kabul edilmişti. Oğuzlar Oğuz adı "ok" kelimesinden getirilmektedir. Demek ki. Beylerine âit olduğuna göre de. etrafındaki Türk soylu" kütlelerin yardımı ile kurulmuştu. Gök-TürWerî meydana getiren topluluktan başkası değikftr. 630'da başlayan fetret devresinde. Kitabelerde hakanın X)ğuz bodunu Türk bodurumdan idT demesi ile. Oğuz kabileleri. bazı kabileler keraft aralarında teşkilâtlanarak bîr •devlet" kurmuşlarda W. *ethnique" ayrılık gösteren bir îsîm değil. Arsian Han. kitabelerde I. GökTüılder'in Dokuz-oğuztaffi aynıdır. fakat Türk soylu kütlelerin kurduğu Göktürk devletini ifade etmek üzere kullanılmış bir siyâsî ad olduğu zikredilmişti (bk. Uygur uruglan Be Dokuz-oğuz kabilelerinin tesbitinden sonra (bk.'Çân kaynaklannda. buğu). II. Böylece. Kitabe.Û. Oğuz kelimesinin tercümesinin verilmesi. 2. kitabede görülmektedir ("Altı Oğuz bodunu"). kendi aralarında birlik kurarak. W. ûzkent şehri verilmişti. V. Şimdi ikinci mesele geliyor: Gök-Türk devletini kuranlar hangi Türk" zümresi idi? Bilindiği üzere bu devlet. Uygur Idi-kut'u Barçuk Re birlikte bütün Asya Türk ülkelerini baştan başa çiğneyen Moğolların hükmü altına girmiştir. Herhalde batı yönünde geniş ölçüde bir göç hareketi bahis konusudur. Bilhassa İslâm kaynaklarında Uygur'lann Dokuz-oğuz olarak bahsedilmesinden doğan karışıklık. Tola-Selenga ırmakları bölgesinde Dokuz-Oğuz "kağanlığını* meydana getirmişlerdi. Ancak fetret devrinde Aşına~oğullartnirT Çin sarayı emrinde birer kukla durumuna düşmeleri üzerine. doğrudan doğruya Türk kabileleri" mânasını ifade eden bir kelimeden ibarettir. 820-821 yılında Uşrusana (Seyhun-Semerkand arası) ya yapılmış Wr •Dokuz-oğuz" akınının bunlarla ilgili olduğu . güç-kuvvet mânası ile. 6-7. ancak. önce üzerinde durulması gereken husus.156 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ 157 di. bilindiği gibi. Gök-Türk hakanlığı devrinde Oğuzlar'ın kendi başlanna (meselâ doğrudan doğruya "Oğuz* olarak) zîkrediimeyip. yk. bu Oğuzlar'ın daha eskiden bu havalide birlik hâlinde mevcut olduklarını kabul etmek lâzım gelir. M. tbntt: Esir. KariuMar'ın KaraHanh'lflra. anayurt bölgesindeki Oğuz topluluğu hakkında fazla bilgi yoktur. mesele yeni araştırmalarla derinleştirilmiş bulunmaktadır. mesele. Yani Oğuz adının R Türçesi'ndeki ifâde tarzıdır.

asnn 3. hemen bütün Türk dünyası onun derin izlerini muhafaza etmiştir. 750 yıllarında). Asya Hunları'ndan daha geniş ölçüde ve tâbir caizse daha şuurlu bir şekilde Asya Türklüğünü nefsinde birleştirmiş olan Gök-Türk hakanlığı.Iİ. ayrı damgalan ile birlikte 22 kabile gösterilmiş.168 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ 159 tahmin edilmektedir. Taşkent. Selçuklu ailesinin kendilerine bağlı kütlelerle birlikte ayrılmaları neticesi vuku bulduğu kabul edilmektedir. Kuzeyde Kiroekfer ile ise bazan dostça. keza bir Karluk kabilesi olarak. Moğol istilâsı sırasında da Cend'de ve Karakum'da Türk" (erin bulunduğu görülmektedir. yine bir Karluk kabüesi olup. kışlık merkezi Yenî-kent olan bir devlet kurmuşlardı. Selçuklu devletleri. sonraları Talaş ctearında. 720de kardeşi Arslan-banH Ç'm'e elçi göndermişti. Yabaku. orduyu Su-başt idare ediyordu.Fergane arasında Argu. asır ortalanndâ Kıpçaklar 'Oğuz bozkın'nı ve Seyhun nehrinin aşağı mecrası saha-sını işgal etmiş bulunuyorlardı. Özkent. Alka-evli (Alka Böîük). Kençek vb. Harezmşahlar. İşık gölün güney-batfsında. AtabeyHMter. Ş&nan ve Tuhsristan'da görülen "kıratlıklar" ya Türkler tarafından kurutmuş veya Törk siyâsî ve kültürel te'siri altında gelişmiş teşekküllerdi: Huttal kiralı Ergin unvanını taşıyor ve Çin'e Tarhan'ünVanlı elçiler gönderiyordu (733. Kimekler'den bir kol olup. Kınrk. ethnltjue bünye. çeyreği). Işık göl-Çu ırmağı arasında görülen Tohsılar. Öç-ok tasnifi yapmış. Sakır. Oğuzlarla Çjğilier arasmda köklü bir düşmanlıktan bahseder. asnn i*k çeyreği) bu malûmatı 'destânf mâhiyette görülmektedir. Karacuk dağlarının eteğindeki Sabran şehrine kadar yayılmıştı ve Karacuk dağlarından Hazar'a uzanan yarı çöle "Oğuz bozkırı" (Mafâzat W3uz?ya) denilmekte idi. Tohsı yolu Ne Karahartfıîar Devleti. Türk milletine yön verici. Fergane. Yazır. Tuharistan. asırda bir kuvvet olarak beliren Kıpçaklar (Kumanlar) "in baskısına ilâveten. idarî. Yıva (İva). ayrıca damgalara ilâveten. KâşgarBalasagun-Talas. hem de çok kalabalık kütleler hâlinde . Çaruk. Talaş ve Çu bölgesinde bir Karluk kabilesi olan Yağmalar. ıi??Ov nt. asır ortalarında Karacuk dağları bölgesinde Mankışlak'ta ve Seyhun kıyısındaki kasabalarda oturdukları. Kül Erkin unvanlı bir başbuğ ona naiplik yapıyor. Başta Yabgu bulunuyor. Kara-evü (Kara-bölük). Yerlerinde kalan Oğuzlar'ın 11. Bir görüşe göre. asnn ifc çeyreği) ve EJ-Mes'udîye göre. Reşîd'üd-din ise.İslâm kaynaklarında bu isimle de anılmışlardır. 1000 yıllarına doğru Oğuz Yabgu Devletî yıkıldı. Orta AsyaYıın batı sınırlarında Türk halkının kesafetini kaybettiği yerlerde. Çomui. Kâşgarlı'nın haritasına (DLT. Oğuz Yabgu Devteti'nın tarihi hakkında başkaca açık bilgiye rastlanmıyor. Eymür. Şûman "kıratf'nm elçileri de (743} Tarhan ve Şad ürwanlannı taşıyorlardı. asnn Dk yansında Oğuzlar Seyhun bozkırları ite.Yaparlı (DLT'de yok). Yabgu devleti zamanında Oğuzlar Ûç-ok ve Boz-ok diye iki kısım hâlinde teşkiJâtianmıştardı Bu kısımtan meydana getiren Oğuz kabileleri hakkında ttffri Kâşg'anY Mahmutfun DtXünde<11. Oğuzlar'ın doğudaki komşuları Kartuklar ile de mücadele hâlinde oldukları. Karluk. diğer bir kısım Ğend bölgesine. Türk nüfuzunun yayılmasında büyük rol oynamıştır.t. Tuharistan Yabgusu bulunuyor ve bu Yabgu ailesi Aşına sülâlesine bağlanıyordu. Umumî Türk tarihi içinde Gök-Türk çağının. Belh. Huttal. aralarındaki savaşlardan birinde. İslâm coğrafyacılarına (A!-Bathi. . Barsgan ötesinde Kâşgar havalisinde ve MâfVeraünnehir'de oturan Çifljlier. Yağma. Bayat. DLT'de ayrı. Harezm'in yerli hanedanı Afrigîler Oğuz baskısı altında idiler. Bunun yerine Çaruklu).lstahrir Ibn Havkal) ve Hudud'ûl-Âlem'e göre. umumî Türk" adı yanında. o civarındaki Karacuk (Fâr£b) ve Sayram (isficab) şehirleri havalisinde görünmekte idiler. Çavuldur. Yabgu Devletinin. Mâveraünnehir'de Buhâra'n>n kuzeyine. Yüreğir. Ezgiş. oradan da Horasan'a yönelmiştir (Selçuklular). Büğdüz. bunun kuzey-batısındaki Cit kasabasına ve Baratekin'in kasabasına (Aral gölünün güneyinde). ? 10. Son Oğuz Yabgusu oiarak AH Han adında birini zikreden ve Selçukiular'ın ilk zamanlar TtfKtek bunların fcan düşmanı* olarak Tuğrul ve Çağrı Beyleri haylf uğraştırdığını bildiğimiz meşhur Cend •hakimi* Şah-mefiki de Ati Hanta oğlu gösteren Reşid'üd-dtfVin (14. Yukarı lıtiş bölgesinde Kimekler. içtimaî. Hindistan Türk devletleri. Gazne. Hazar hâkanfekları Gök-Türk hâkanlığfnm devamı idiler. 11. 8. Ibn Fadian (10. Oğuz Yaögusu'nun ötmesinden anlaşılıyor.** ilâve) göre. Bunun. Tflrkrnen beyfikteri. Uz. Dodurga. Tuharistan "kırarının unvanı ise "Yabgu" idi ve bunun Çin'e gönderdiği (738) elçisi Inancu Tlütıan idiı^TSO yılında Kiıttug. aralarında savaş eksik değildi. vaktiyle aynı camiada yer alan çeşitli Türk grupları yolu ile Gineli. asırdan zamanımıza kadar. Kızık (DLT'de yok). hem kabile sayışım 24'e çıkarmış. askeri ve kültüre) vârisi olmuşlardır. asnn ilk çeyreğimde olmak (Here iki liste mevcuttur. Yabgu Devleti'nin inkırazı üzerine. İğdir. her kabile* nin. bu göçün 9 asırdan önce vukubufmuş olması lâzım geldiği iteri sürülmektedir. Ayrıca Kartuk. komşuları Peçenekler ve Hazarlarla münasebetinin pek dostane olmadığını gösteren deliller vardır. Oğuzlar'ın sahası batıda Hazar denizine (bu denizin doğusundaki yarım ada bu sebeple Türkçe Mankışiak adsnı almıştır). Anadolu beylikleri. Peçen». Sicistan-kuzey Hindistan'da Kaİaçlar. Beğdili. Taşkent "kıral'ının adı Tegin" idi.Orhun bölgesinden önce Talaş havalisine göç etmiş olmaları gerektiği ve Seyhun Oğuzları'nın 11. güneyde Gürgenç şehri ile. bazan hasmane münasebetler devam edip gidiyordu Bu Oğuzlar. 9. diğeri Reşîd-üd-dlffin Câmi-üt4evârih (K. Üçoklar: Bayındır. yine siyâsî bir isimlendirme olarak Türkmen* adın* da taşıyorlardı ki. ÇSğîl. Kuman-Kıpçak boyları ondan ayrılmış zümrelerdi. Abbasî halifesi Al-Mu'tasım zamanında (833-841) ünlü Türk kumandanı Aşnas Tuharistan yabgularına mensup idi. Çepni. Kara-koyunlu ve Ak-koyunlu devletleri. Diğer taraftan Kâşgariı Mahmud. Kurulduğu 6. Oğuzlar yolu ile Büyük Selçuklu İmparatorluğu. KâşgarHn kuzey-cfoğuşy. 'ongon' unu belirtmiştir Oğuz kabileleri: Boz-ok'lar: Kayı. Igrak. asırda konuştuktan Türkçe'nin ketime ve söyleyiş itibariyle doğu Türkleri'ninkinden farklı olduğu dikkate alınarak. hem Boz-cfc. asır ortalarında Mâverâünnehir. Karkın (DLT'de yok. Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhufly&f hep Gök-ÎÖrk hakanlığının. Döğer. siyaseten zayıf düştüğü zamanlarda bile. Oğuziar'dan kalabalık bir kısım Karadeniz'in kuzeyinden batıya göçmüş (Uzlar). Kaynaklardan anlaşılıyor ki. Buna dayanılarak "Oğuz birliği' mensuplarının. asrın İlk yarısında. Peçenek. Afşar. 740. Müslüman ülkelerine geldikten sonra. Uygur. merkezî bir hüviyet taşıdığını yukarıda söylemiştik. Alayuntiu. Aral Gölü'nün kuzeyinde bir Kıpçak grubu olan WmgWap. Buhara *kıratı" Tuğ-şad.ı0ı«Hjı Oğuzlar 10. topluluktur Gök Türkler'e bağlı Türk kabileleri îdHer. Tûrgiş.

Orada yürütülen arkeoloji araştırmaları pek yetersiz bulunduğu gibi. onların kullandıkları bir tür gemiden alarak temşufannca verilmiş olabilir. Imek. IX. Kar kalkıp.) Türkçelerinde. Kimekler'in ilk yurtlan. Kimekler M. yüzyıla ait telâm coğrafya eserlerinde bulunuyor. yy. Büyüğü. Dr. kardeşi yanından kaçıp. birini haber getirmesi için Tatarların ordugâhına yolladılar. ve XI yüzyılda Balı Türkistan'da hazırlanmış coğrafya eserleri arasında yazarı bilinmeyen 'Hudûdüi'-Âlem" (982) ile Abdülhayy Gerdi^Fran "Zeynü'l Ahbâr" (lOSO)tnda oldukça geniş bilgi toplanmıştır.160 TÜRK DÜNYASİ EL KİTABI TÜRK TARİHİ 161 9. Merhum Prof. yüzyıl ortalarından XI. Burası Türk Anayurdu'nun batı kesimidir. Sonraları. Çiniiîer'in kuzeybatı yönünde ve oldukça uzakta bulunmalarına rağmen onların Kimekter'i bildiklerini Saray Yıllıkları'ndaki kayıtlardan anlıyoruz. Bir tere ilk adın okunuşu kesin değildir. Kayık veya gemi anlamına gelen bu sözcüğün kökü "Kime" olup. . tkisi otağ dikip. sonra Imek'in Yimek şekli daha yaygındır.hava düzelince. Her gün avlarup. bütün halkı yağmalamış ve öldürmüştü. Kemal ÖZERGİN Ortaçağ'da Türk Anayurdu'nun batı kesiminde yaşayan Kimekler (Kimegler). öteki Kemi ve Keme şekli de yine Karahanlı (Kutad-gu Bilig ve Divân) ile eski Uygur Türkçelerinde. Türk tarihi araştırmaları için oldukça mühim ise de. Lankaz ve Aclad adlı yedi kişi onların yöresine gelinceye dek böyle sürdü. ek düşmüş ve ilk ünlü de kapalı i (6)'ye dönüşmüştür. yy. Kimek adını açıklamak isteyen Alman bilgini Joseph Marquart. ve X. günümüzde ise Azerbaycan'daki Türçede bulunmaktadır. onun da belki boy birliğinde bulunan ilk iki boydan (imi+imâk) oluşarak doğduğunu ileri sürmüştü. Tatar soyundan İmi. Kime (kârna) "gemi" sözcüğünün ilk şekli olan 'Kimeg'dîm alınmış olabilir. bunun aslında 'lki+lmâk"den kısalma yoluyla çıktığını. Ancak bütün bu eserlerdeki kayıtlar. ama nedense henüz üzerinde durulmamış ve incelenmemiş olan bir "Kimekler'in yurt kurması dastânı'nı eserinde tesbit etmiştir. VIII. Yenilince korktu. Kar düşünce dönemediler. hükümdarlığı aldı. Kaynaklan Kimekler'in yaşamış olduğu bölgenin yerli tarih kaynakları son derece kıttır. Karahanh ve Batı Türkistan <XV. KM ve Kime şetöl. Tarih: Kimekler'in varsa İlk yurtlarını ve etnik birliğin teşekkülünü açıkça bilmiyoruz.V. Öte yandan bu boyadının yapısını ve aslını açıklayabilecek başka bir kök de. Şad da çok avlandı ve onian honukladı. sevdiği bir cariyeyi alarak.) Kimekler veya bu boybirliğinde bulunan öteki boylar üzerinde bilgi verilmemektedir. Belki de Ertiş'in doğusundaki Altaytar'dan yayılarak. Elimizde Arap yazısıyla dan* Kîmâk" '(908i de kef) yazılışının Türkçe söylenişi elbette "Kimek (Kimâk)" olmalıdır. Şad unvanlı küçüğü onu kıskandı ve kardeşiyle mücadeleye girdi. kakım derisinden. Bize ulaşabilen bazı eski kayıtlarda. tüccar ve gezginlerden derlenmiş küçük bilgilerden ibarettir. Bize göre Kimek (Kimâk) boyadı. elbise yapıyorlardı. Ötekiler de bunu duyunca. en eski seldi -g ekiyle yapılmış addır (Kimeg). konakladılar. şimdiye kadar etraflıca efe alın-. Bu ikisinde. incelenmemiştir. çok ağaçları ve bol avı bulunan bir yere geldi. Kimek ülkesinde geçmiş tarih olayları ve yaşayış tarzı hakkında yeteri kadar bilgi sağlamadığından. Çoğalınca o dağlara yayıldılar*» adlan yukarıda sayılmış yedi boy oldular. Kalanlar dağdan indiler. yüzyıl ortalarına değin süren bîr devlet de kurmuşlardı. Başarısız ve tutarsız bir açıklama olduğu ortadadır. Ot bot olduğundan bütün kışı orada geçirdiler. Onların gerek tarih ve gerekse yaşayış tarzları. sincap. Cariye onları görünce: "Er! tüş!" (inin) dedi. bu ulus ile ilgili. Adam oraya varınca her yeri yıkık ve halkı uzaklaşmış buldu. Z. O akarsuya böylece Ertüş adı verildi. toplandı ve uzun süre Şad'ın hizmetinde kaldılar. Selçuklu saray tabibi Şerefüzzemân Tâbir Mervezi'nin "TebâyitO . görüştüler ve hepsi Ertüş'e yollandılar. Türk boybiliminde böyle kullanılan hayvan veya eşyanın boya ad olarak verildiğini biliyoruz. Şad'ın bulunduğu yere gelmişlerdi. şimdilik bilinmiyor. Bunlar düzenli ve etraflı değil. koca bir akarsuyu. Orada Şad'ı başkan tanıdılar. Togan'ın bunu Kimak veya Kemak okuyuşu uygun değildir. Balarıdır (Bayandurfc Hıfçak (Kıpçak). Kimek adı Kâşgariı Mahmud Beğ'in "Dîvânü Lûgafit-Türk" (1074)'ünde geçmiyor. Komşu bölgelere ait yabancı kaynaklar da titizlikle taranarak. Onun kısaltarak aktardığına göre: "Tatarlar'ın ulusu öldü ve iki oğlu kaldı. etini yiyor ve samur. Tatar. Bilindiği gibi onlar Ertiş (Irtış) ırmağı'nm İki yanında yaşamışlardı. Sonraki yüzyıllardan. baştaki K-'nin nasıl türediğini de yeterince açıklamaz. Çevresi kalabalıklaşınca. Kimek Ülkesi'nin İç haberleri yoktur.Hayavân" (1120) yazarı belirsiz "Müc^ meiüVFevârih" (1126) ve Fahreddin Mübârek-şâh'm 'Şecere4£nsâb" (1206) adlı eserlerinde de bazı bilgiler verilmiştir. belki yine burası idi. Bunlar efendilerinin bineklerini otlatmak için yer arayarak. bu ikinci ihtimal daha mümkün görünüyor. O halde bunlara nasıl Imek diyebileceğiz? Ayrıca bu yorum. Kimek Adı: Bu boy adının (ethnonym) yapısı ve kökü üzerinde pek durulmamıştır. Onlar kışa değin kaldılar. yazılı tarih kaynakları da henüz ete geçmediğinden. Başlıca kaynaklarımızdan Gerdîzî (1050).-XVI. KökTürk çağı yazıtlarında (VIII. eski ve büyük bir Türk ulusudur. aynı zamanda önceki yüzyıldan bazı haberler de bulunuyor. Nitekim biçimce buna benzeyen "Kanglı" ve "Kayıg" adlı boylar da eski kaynaklarda geçmektedir. Çünkü düşman gelmiş. buraya indiler Türk İlkçağt başlarında Ertiş boyunda başka Türk boylan bulunduğuna göre. İşte bu büyük akarsuyu geçmek için. X. bize onların açık bir tarihini ortaya koyma imkânı vermemektedir. Biz onları tarih sahnesinde Ertiş'in orta boyunun iki yanında ve daha çok doğu yöresinde iken buluyoruz.namıştır. günümüzde ise Afganistan'da Özbek ve Doğu Türkistan'da Sarı Uygur lehçelerinde tesbit edilmiştir. Bunlar da cariyeyi tanıyınca indiler ve otağlar kurdular.

adı geçen bu derya. bu iki adın görünüşüne bakıp ilkinde Kimekler'in daima Seyhun (Sfrdaryâ)'un kuzeyindeki "Arka" ile Altay yöresini işgal etmiş bulunduklarını. "Comanaeler ile birlikte yaşadıklarını. Burada üç ayrı kavim adının hangi dil. Bununla birlikte Arap kumandanı da. Yüzyılda: Bu yüzyılda Kimekler'in Altay dağlarının kuzey batısında ve Ertiş (Irtış) ırmağının orta kıyılarında yaşadıkları anlaşılıyor. Batı Kök-türk Kaganlığı'nın sınırları İçinde ve onların hâkimiyeti altında olmalıdırlar. onun kayıtlarında hangi boyların yaşadığı belirtilmemiştir. kitabında anlatır. kendi destanlarından başka yakın komşuları Fars destanı tarihinde de yer aJmrştır. Yüzyılın ortasında. ikincisinde ad benzerliğinden öte bir belge olmadığını ortaya koymuştuk. Bu Kimek deryasının neresi olduğu üzerinde iki araştırıcı bilgin değişik görüşler ileri sürmüşlerdir. Artık bu durum göz önüne ahnınca. bu destan unsurları arasında da eski tarih bilgilerinin bulunduğunu ortaya koymaktadır. Her ikisi de bölge için hâkimiyet mücadelesinde idi. en eski yerli kaynak olan Kök-türk yazıtlarında (VIII. Artık bu durum göz önüne alınınca. Çinliler büyük bir yenilgiye uğrayıp çekildiler. Burada ele alınması gereken başka bir nokta da. Togan iteri sürmüştür. Kimek ülkesine ve 'Deryâ-yi Kimek"e gittiğini anlatır. 751 yılı yazında Talaş yakalında yapılan büyük savaşta Araplar yanında yer almasıyla. 23-79)'un "Naturalis Historia" adlı eserinde andığı "Camac* ve "Camacae* adlı kavimleri. Kimek ülkesi veya deryasını başka yerierde aramanın lüzumsuzluğu kendiliğinden ortaya çıkıyor. Bu. Öte yandan Kimek adının bu kadar eski tarihte varlığını başka kaynaklar ile destökleyemiyoruz. III. kitabında da. Rtrf. Hatun idi.' Kimek destanının bu kısaca tesbiti bile. geri çekildiğinde. Togan ise. belki bu görüşünü de yukarıda üzerinde kısaca durulmuş Fars destanı ite Lâtin kaynağındaki söylentilerin tabiî sonucuna dayandırmıştır. burada efe alınan Kimek ulusu ile birleştirmektedir. Onlar bu suyun Kimek Tanrısı olduğunu söylerler. nereden alındığı da belli edilmek suretiyle. Nitekim Kimekler. Su yüzünde saçtan başka bir şey göremedi. Bu açıklamaya göre. Gerçekten Kimekler'in Turan ötesi komşusu olan Farslar'ın eski destanlarında da bu ulusun adı geçmektedir. Bir kere Farsça derya sözcüğü.t«2 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ 163 Şad bir gün adamlarıyla Ertüş kıyısında dururken bir ses duydu: "Ey Şad. kurulan bu Türgiş Kaganlığı'nın. o akarsuyu ulu sayarlar ve ona taparlar. Kimek ülkesi veya deryası adı da bu büyük akarsuya veriliyordu. Öte yandan KöMürk çağı yerli kaynaklarından olan ve yüzyılm ilk yarısına aît yazıtlarda "Ertiş" adı birkaç kere anılır ise de. Suya girdi ve o saçı yakaladı. Togaıiplikçağ LâtHVyazarı Büyük Pföraus {Gaius Püntus Secundus. Kimek ülkesini "Altaylar" saymış. Öte yandan daha 745'lerde Uygur. Kimek ülkesi Turan'ın doğu sınırı olan Ertiş boyunda tdti ve Kimek deryası adı da bu büyük akarsuya veriliyordu. kil ile Çim (Emba) arasında bîr yerdedir. adı geçen eserinin bir dizi kitabında vermiştir. Halbuki bunların birincisinde yeradının X.ffk yüzyıla ait bir Lâtin kaynağında tarvtı&ntş okip-olmadığıdır. İşte Prof. III. onun öteki Türk destanları ile yakın unsurlar* taşıdığını.Yüzyılda: Yüzyılın ortalarına değin İli havzası. hâkimiyet alanı Ertiş'in orta havzalarına uzanmış olsa gerektir. O halde.Yüzyıi boyunca Batı Kök-türk Kağanlığı zayıfladığı ölçüde. Karluk ve Basmıllar'ın akınlany- . Büyük akarsulara da verilmiştir (Amûderyâ. -M. eserinin 12. Kimekler ile ilgili eski bir destanı tanıdıktan. bölgedeki hâkimiyetini kuramadı. VII. açıklıkla ortaya konulmamıştır. yy) bile bulunmuyor. Kafkas sıradağlanndaki ikinci kavmin de. şimdi elde edilebilen tarih bilgileri yardımıyla bu büyük Türk ulusunun tarihî durumuna dönebiliriz. yüzyıl boyunca yaşamış Hun boybirliği içinde bulunduğu hususunu da Prof. bana el ver". Kimekler'in M. Togan ise. İşte üç adın sırf dış görünüşüne bakılarak ileri sürülen bu iddiayı kabul etmek için elimizde. VIII. Yine bu yazar eserinin 6. daha sağlam belgelere ihtiyaç vardır. Togan. Kafkas sıradağlarında yakın kesimlerde birlikte yaşayan iki kavimden birinin adını "Camac* olarak vermiştir. Bu arada yeradlarının halk ağzı yorumu da çok dikkate değer bir husustur.S. Ancak bunu destekleyen belgeler gösterilmemiş bulunuyor. Batı Türlderi'nden bir bölük olan Türgişler eline geçmiş bulurtbyordu. Bu Lâtin yazan. 500'e yakın yazardan derlediği bilgileri. Oradaki bazrboylar. tarih ve boybitim bilgisine göre birleştirildiği belli değildir. Ona sordu: 'Nasıl düştün?" Kadın anlattı: 'Beni kıyıdan canavar yakaladı*. Bu durumda.Ö. J. adların benzerliğinden başka belgelerin de olması gereklidir. Bu görüşlerin ikisi de uygun değildir. Bununla bîrîlkfe^rgiş-KÎrtîek münasebetleri Ü&rinde hiç bir Mgimiz yoktur. Karluklar'ın gittikçe güçlenmesi sonucu. Prof. Yine bu arada yüzyılın sonlarına doğru Çu havzası merkez olmak üzere Türgiş devleti de kurulacaktır. yine o çağlarda Turan'da yaşayan (?) bu Kimekler'in bir batı kolu olduğunu kesinlikle ileri sürmüştür. Fars ve Lâtin söylentilerinin niceliğini kısaca gözden geçirdikten sonra. doğu ve batıdan uzanmış iki istilâ ordusu. Böylece lsık*tWn batısında ^uzanan Talaş yöresi adı geçen Karluklar'ın1 İdaresi altına girdi.S. Kfrnekier. onun idaresi altında bulunan boylar. Kimekler'in M. Milât sıralarında Turan (Mâveraünnehir)'da Baktria ile Horezmia arasında (Amû-daryâ havzasında?) "Camacae'lerin. tesbit sırasındaki vardıklarından Heri gelmektedir. Adı geçen lâtin kaynağında iki kavim hakkında verilmiş bilgiler. Şada ses duyup korkmadan suya girdiğinden dolayı da Tutug* adım (lâkap?) verdiler. Kimekter. Bununla Çu havzası onların sınırı içine giriyordu. Arap ve Çin orduları karşı karşıya geldi. otlaklarım bu yeni hâkime bırakarak kuzeybatıya doğru çekilmekzorunda kaldı. Marquart a göre. 765 sıralarında Türgiş devleti de artık kesin olarak dağıldı. Roma İmparatorluğunda bir devlet adamı olan Büyük Plinius. sadece deniz veya göl anlamında değildir. karısı. onların eskiliklerinden değil. Geçen yüzyılın sonlarına doğru. Fars söylentilerini derleyerek "Şehname* adh büyük eserini ortaya koyan Onİü şâir Tûslu Firdevsî (935?-1020?) Turan'tn büyük hükümdar* Afrasyâb (Alp Er Tunga)'ın Iran Hükümdarı Keyhusrev'e yenilip. adlarının Fars destan? tarihinde geçmesi. Kimekler'in güneyinde yaşayan Karluklar'ın. bağımsızlığa doğru gidecekler ve kendi idarelerini kazanacaklardır. Prof. yüzyıl sonlarındaki tesbite dair bulunduğunu. Kimekler'in Hun boybirliğlnde bulunduğunu kabul etmek için de. Sır derya) Sonra şâir Tûsiu Rrdevsî halk arasındaki söylentileri derlediği ve eserini nazma çektiği sıralarda (990-1019 ?). deryayı da deniz anlamında tutarak 'Altaylar'ın arkasındaki ve doğusundaki büyük göllerden biri (Koso gölü veya Saykal gölü)* kabul etmiştir.

Büyük bir kısmı Avrupa'ya doğru göçe başlayan Peçenekler'den. yine Ertiş ırmağı boyunda ve bugünkü Kazakistan'ın kuzeydoğu tilerinde. onların batıda İtil veya Kama ırmağına değin uzanan yerleri idareleri altında tuttuklarını belirtiyorlar. onların hükümdarlarına "Hakan" ctenfidiği belirtilir. bu devletin göçerevii büyük boylardan kurulu birlik niteliğinde olduğu anlaşılıyor. Khıtay) bir devlet kurdular (916). V. Ülkenin batı kesiminde Yayık (Ural) ırmağı'na değin uzanan yörede.Kuzey Kafkaslar'da ve Hazarlar arasında yer almış göreceğiz. Emeviler'in yıkılışı ve Abbasîier'sn çıkışı sıralarında Halîfe tarafından Tokuz-Oğuz Hakanı'na elçi olarak gönderilmiş Bahroğlu Temîm (Temîm b. yüzyıldan başlayarak bu Kıpçak adının yavaş yavaş bütün Kimekler'e ad olduğunu ileri sürmüştü. yüzyılın başla- . kuzeyde Altaylar*a varan yörede Kimekler. Kimek devletinin sınırlan. kendilerine yurt bulmak üzere adları geçen boylara karşı mücadeleye girmişlerdir.İM TÜRK DÜNYASİ EL KİTABI TÜRK TARİHİ 165 la doğudaki Kök-Türk Kağanlığı da çökmüş bulunuyordu. Bunları Oğuzlar'ın sonraki 241ü boy düzeninde buluyoruz. eski yerlerinde kalan az sayıdaki uruglar ise. Onların akınları sırasında. Kimekler için bir bölüm ayrılmış bulunan Hudûdü'l-Âlem (982)'de. Onların bir çok boydan kurulmuş bir utus olduğunu biliyoruz. güneydoğudaki Tokuz-Oğuzlar'm bir Yabgu idaresinde bulunan "CmHkelh" kasabasına hep akınlar yaptıklarını da öğreniyoruz. yüzyılda Ortaasyadaki Türk boylan şöyle dağılıyordu: En doğuda Nanşan yöresinde Sarı-<Uygur) lar. Coğrafyacı Istahrî (933-51)'ye göre. bunların doğusunda Kırgızlar. Amansız bozkır mücadelesi sonunda Peçenekler. Son araştırmalara bakılırsa X. güneydoğu'da Kartuklar. Arap tarihçisi Ali el-Mes'ûdî Oğuz. Bu kayıt. Bu durumda Türkistan'ın kuzeyinde batıdan doğuya sırasıyla Oğuz devleti. Bu arada Hazar denizi kıyısına da ulaştılar. 10. î ULYOsyıM* Bu yüzyıl sırasında. Kıtay. Çim (Emba) ve Yayık (Ural) ırmakları vadilerine hâkim oldular.ltil?) ırmağı çizer. adı anılan bilgine ait görüşün tutarlı bulunmadığını belirtmekle yetinirim. olarak doğuda Kırgızlar. gerek çağın benzer Türk devletleri gözönünde tutulduğunda. yüzyılın başlarında Oğuzlar'ın yeni yerlerine yerleşmesiyle bitmiştir. KimeklerTn bağımsız devletini ve bu devletin niteliğini açıkça göstermektedirlOmek ülkesi ve oradakrtayat terzi üzerinde bilgi verilen bu eserden. Minorsky. Oğuzlar'ı Doğu Avrupa'da nereye yerleştirmeli acaba? Aslında Türkler. birlikten bir boy olan Kıpçaklar yayılmışlardı. işte gerek bununla ilgili sonraki haberler. Bacgsrd (Başkurd) ve Nugerde adlı boylar üzerine saldırmışlardır. Bu güç anlaşılır görüşe uyarsak. fakat çok daha yayılmış olarak. raporunda Kimekler'i de gördüğünü.yöresi bozkırına geçen Kızgızlar ise.Bu haberlerden anlaşılıyor ki. İslâm coğrafyacılarının Ortaasya'dan ilk bilgileri derlediği sırada Batı Türkistan'ın kuzeydoğusunda henüz İslâm'ı kabul etmemiş bir çok Türkboyu göçerevii yaşıyordu. güneybatı'da Oğuzlar bulunuyordu. yüzyılın ikinci yansında güneyde Seyhun boyundaki Savrân kasabasına. Kimek devleti ve Kırgız Begliği'nin bulunduğu anlaşılıyor. hükümdarlarını ve göçerevii hayatlarını anlatarak belirtilmiştir (760800?}.Kimek ile Guz (Oğuz) arasındaki sınırı Isil (Atıl. büyük Kimek devleti varlığını sürdürdü. bunların bir oymağını Kıpçaklar'tn teşkil ettiğini. yüzyıl sonlan veya IX. 840 yılından beri oralarda bulunan Kırgızlar da sürülüp atıldı. bir aralık Kara ve Ak Ertiş'de Kimekler'in güneyinde komşu kaldıklarını. Arap kaynaklarının Abbasî halifesi Mehdî çağına (775785) ait haberlerinden öğreniyoruz. yeni gelen Oğuz ulusu içine gireceklerdir. 8u bozkır mücadelesi. Yüzyılda: Güneybatıya sarkmaya devan&seden Kimekler ve Kıpçaklar. Yukarı Kem (Yenisey) ve Kobdo. Bu Peçenektetin doğusunda Kıpçaklar ile Oğuzlar bulunuyordu. *pj Kuman-Kıpçak meselesi üzerine eğilenlerden Çek bilgini DARasovsky. Bu yüzyiltn son çeyreğinde Oğuzlar'ın Doğu Türkistan'ın Selenge bölgesindeki yerlerinden batıya doğru hareketle. Komşuları. Böylece Peçenekler'i biz daha sonra doğu Avrupa'da. eski yakınları olan boylar üe birleşerek. Yüzyılda: Onuncu yüzyılda Batı Sibirya'nın Güney yarısında Kimek Hakanlığı. ts& köl havzasında Türkmenler ve Kartuklar. VIII. onların batısında Kâşgar'a değin uzanan alanda Karahanlılar Hakanlığı. Kıtan sürüleri. ve X* yüzyılda Ertiş ile Ural arasında yaşayan Kimek boyunun aslında Kuman olduğunu. JOmek. bu ırmağın şimdiki Kama olduğunu Heri sürmüştür. batıya gelen Oğuzlar. X. Batı kesimindeki boylar. Bunun sonucu olarak oradaki bazı Türk boyları batıya çekilmeye başlamıştır.batıda ise Ak itil ırmağı kaynaklarına dayanmıştı. Aşağıda üzerinde durulacak olan bu meselede. Kimek devleti ile ilgili en eski haber Arap elçisindendir. Yüzyılın başında kuzeydoğu Çin'den çıkmış olan bir Moğul boyu olan Kılanlar (K'itan. İşte Atıl/ltel de bunlardan biridir ve Batı Si-birya'daki ırmaklardan biri olmalıdır. Coğrafyacılar. Ona göre adı geçen boylar.büyük bir ulus halinde hayatına devam ediyordu. Yüzyılın ortalarında Kimekler'in batıya doğru yayılması sürüp gitti. Doğu ve Bat» Türkistan'da arka-arkaya gelen bu olaylar sonucu Orta Asya'daki siyasî durumun değişmesi sırasında. X. 924 yılında Selenge havzasını işgal ettiler ve Kara-balık (Kara-Balgasun) kentine de girdiler.Aral gölü kuzeyi ile Hazar arasında yaşayan Peçenekter ite Peçrû. Karluk ve Kimekler'in birleşerek Peçenekler'e karşı mücadeleye giriştiklerini anlatır. Kimekler de VIII. Karluk ve Yağmalar'ın. göçlerinde yen? karşılaştıkları yerleri hep eski yurtlarmdakiler ile benzetme yaparak adlandırmışlardır. yenilmeleri sonucu otlaklarım (ve yurtlarını) onlara bırakıp batıya doğru çekilmeye başlayacaklardır. bu IX. oradaki Türk boylarını batıya sürdüler. Bahr el-Muttavvi'î). Ural sıradağlarımın güneybatı yöresine. yüzyıl ortalannda bağımsızlıklarını almış ve devletlerini kurmuş olmalıdırlar. Devlet idaresinde "Hakanlı" derecesinde bîr teşkilât kurmuş olan boybirliğinin en kalabalık boyu belki daha başta Kıpçaklar idi. Kimekler'in batı kesiminde Tobol-lşim havzasında Kıpçaklar. arterm güneyinde Ertiş-Seyhun-Yayık arasında Oğuzlar. Oğuzlar (Guz)'ın kuzey doğusundaki çok geniş bozkırda ve Ertîş ırmağı boyunda Kimek adlı büyük bir Türk ulusunun bulunduğunu.

Avrupa'ya giden Yımekler'den bir bölüğünü daha sonra. Onlar Sarı'yı. onlar Peçenekler'i iterek yurtlarını aldılar.Muhammed Nesev*(t24t}^n verdiği bir haberden. gerçekten ağır bunalıma yol açmış ve Türfc boylan da bîr birbirini yerlerinden sürerek. bu birliğin boylarından baharını ya tek&aştna kalmış veya başka boybiriikterı içine girmiş bulmaktayız. yüzyılın ortalarında olan dağılma sonunda. kendileri bir kısım Kıpçaklar ile birleşmiş ve ilk defa Kurnan adım almışlardır. 1017 sırasında Kıtan süruîeri. Birlikten belki sadece Kıpçaklar ile Yimekler yerlerinde kalmışlardır. t$un Kanglı başbuğu Kadir Han'ı ardından kovalayarak kuzeyde tâ Yugur kasabasına değin gittiğini anfaürçışür. Bu Kadjr Han. bu bilgiye hemen şunu da katmıştır: 'Bizce onlar Kıfçak'tır. XV. Safaktan-oğlu Tatar Yûsuf'un oğlu idi. Aral Hazar bölgesindeki Peçenekier'in kuzeyinde Hazarlar. Bu sonuncu bölgeden de. yurtta kalan Kıpçaklar'ın üstün sayılarıyla belki boybirliği idaresini ellerine geçirmeleri demek olabilir. XI. Bu sıralarda Kumanlar'ın itte yurtlarından batıya doğru göçleri de. Kuzey Çin'deki Kıtan öevleti'nin bu baskısına bağlanmaktadır. ayrıca bunlardan bir kısmının batıya doğru göçe başlarttfsı. güneyinde Oğuzlar bulunuyordu. XIV. onlar Türkmenleri onlar Oğuzfar'ı. Bir kısmı yerlerinde kalırken. Kimekler'den hiç söz etmez. Kimek boybirfiğinden olan ve yine Ertiş boyunda yaşayan Yimeikter (Y6mekler) tanıtılmış ve onların da Kıpçaklar'ın bir "cîTi (oymağı) olduğu belirtilmiştir. Kimek ulusu. Ülke: Kaynaklarımızdan ulaşıldığına göre Kimek'fcikesi. sadece. yüzyıl başlarında Doğu Anadolu ve Azerbaycan'ı içine alan bir devlet kuracaktır. 1009 yılında Uygurlar üzerine yürüdüler ve onlardan Balı Kansu ile Kan-çov ve Suçov kentlerini aldılar. Göçebe Kıtanlar'ın bütün varfcJdanyia Türk boylan yurtlarına saldırısı.Bu küçük açıklama bazı mühim hususları akla getirmektedir: Kimek boybirliği artık iyice dağılmış ve o toplayıcı ad unutulmuştur. yüzyılın ikinci yarısında Kimek devleti ve ulusunun adı bile unutulmaya başlamıştır. yüzyılda SeyhuşJbpyuna indiklerini ve oralarda Hârizmşâhlar devleti hizmete girdiklerini öğreniyoruz. Arkadan gelen Kayiar. Boybirliğinin dağılışı ve merkezî idarenin çöküşü o derecede an? ve kesin olmuşturki. yüzyılın ortalarına doğru ülke içindeki karışıklar çoğaldı ve zayıflamış bulunan merkezî idareye karşı baş kaldırmalar arttı. çoğalarak daha geniş bir afana yayılmışlardır. Karahanlı devleti sınırları içindeki Kâşgar bölgesi ile Işık Köl yöresine de girmişlerdir.büyük bir göçe başlamışlardır. öte yandan büyük nüfusa sahip Kıpçaklar'ın çevredeki boylar üzerinde hâkimiyet kurmaya girişmesi. Daha sonra Türkiye'ye doğru akan Oğuzlar arasındaki Bayandurlar'dan Aİ&byunfu soyu XV. yüzyıjda yeni et$H. İşte bu ağır akın ve istilâ. değil idiler Bunlar sadece Oğuz ulusu içine girdiler. Kıtanlar 300 bin çadır halkı halinde (toplamı belki iki milyona yakın nüfus) Karahanlı ülkesini istilâya başlamış oiuyorduBaz* öncüleri ise» laik Körün batısında bulunan başkent Balasagun'a sekiz günlük yere yaklaşmışlardır. 1004 yılında Çin ile barış yapan Hitanlar. Ortaasyadaki Türk boylan arasında yeniden büyük bir boylar göçü doğurdu. Boybiriiğinde ağır bir J^nalım doğdu ve birlik ^ukJu^Oyle anlaşılıyor kî. Gerçekten. Bu devletig t|azıaskerî sefer ve başarılarında büyük rol oynamışlardır. Bu eserde. Macar bilgini Karoly Czegtedy'ye göre güneybatı Sibirya'ya gelen Kun ve Sarılar. anılan bölgenin çok doğusunda küçük bölüntüler halinde başka etnik toplumlar içinde bugün bile bukmmas*. bir çok Türk boyunun birleşmesinden ortaya çıkmış idi. Kimek ülkesindeki bütün boylar da bu Kıpçaklar'a bağlanmıştır. Bu son husus. Yimekler'in XII. Halbuki bu "Kuman" boyadının.topJumlar kurulana değin varlıklarını süfdöjçjüter. XI. Şerefüzzemân Tâhir Mervezî (1120?)'nin aktardığın» göre. bu ikisine ait çeşitli unsurların ayrı ayrı görülmesiyle anlaşılmaktadır. YüzytJm başlarında Kıtanlar'ın batıya doğru akınları gelişmeye başlamıştır. galiba çok kalabalık ve yeygim. Birlikten başka bir boy olan Bayandurlar. Aşağı Ertiş-lşim Tobol havzasında bulunan Kıpçaklar. yüzyıl başlarına ait bir haber ile. benzerlerinde olduğu gibi. Altınordu Devleti'ndeki Kıpçaklar arasında buluyoruz. bir kısmı Kıpçaklar yanında Doğu Avmptfya geçti.. onları daha ileriye sürdü. kendilerini ayrı belki de üstün saymaktadırlar. Kimek devteti'ni çözmüş olmalıdır. yüzyılın ilk yarısındaki büyük boylar göçü. Kimek ulusu üzerinde de kötü tesir bıraktı. Pek kalabalık olan Kıpçaklar ise.166 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ 167 nrtdft Seybun'un orta ve aşağı kıyılarına da hâkim oldular. Ancak Kâşgarh. Hârizmşâh îöuihammştfin 1218 seferini anlatan Mînhâc Cûzecânî de. Uzlar'* daha batıya sürerken. 1050'den son-: ra Doğu ve Orta Avrupa'da bulunan Kuman ve Kıpçaklar'ın b]r boybirliği ku^kffe birlikte» îek bir boy halinde kaynaşmadıkları.ontarın (Kun ve Sarılar?) batıya göçerken. Bu sıralarda batı komşuları Hazarlar içine girdikleri de düşünülebilir. yolları üzerinde olan ve ottaklan için pek çoğalmış bulunan Kıpçaklar'dan bir kjşmını birlikte alarak. onların buralara gelmeden önce. doğusunda Kıpçaklar. Kınro1*? kuzeyinde uzanan geniş bozkıra gelmiş olmalarıdır. Kunlar Kıtay (Kıtan)'dan korkarak göçtüler. Değerli eseri "Ölvânü Lûg^İfMPürk'ü yüzyılın ikinci yarısı ortalannda bitiren Ka-rahartff-Ûlfcesinden Kâşgarh Mahmûd Beg. Ibn ef-Esfî'de anlatılan 1012-13'de Türkler'in Çin'den çıkışı haberi de yine bu Kun ve San (Uygur)lar'ın Türkmen yurduna gelişi olmalıdır. Yimekler'den olup. YSrneklerlrt durumu da Kıpçaklar'ınki gibi oldu. Çağın kaynaklarına bakılırsa.* ba& Sibirya bozteri üe Hazar Denizi kuzeyinde v^ıirnışlardteeunlardan bir kıemı Kumantar ile tMMe orta Avrupa'ya doğru uzandı. Bföiğinfcrttkalababk boyu öten Kıpçaklar. Ve orada yeni bir boybirüği devleti kurdu. Kimek boybirliğinin öteki boylarının dağılıştan sonraki durumu üzerinde ştadfflik bilgimiz yoktiprat'yüzyıl ile XX. önce Kora ve sonra Gobi üzerine döndüler. Onun yerini en kalabalık boy olarak Kıpçaklar aldı. de varlıklarını göstermez mi? Kliman meselesinde kesin dan husus. İşte bu sıralarda. Kendi alanlarında kalanlar ise. Ben Sibirya ovasında ve yaklaşık 48/49-57 K ile 70-85 dereceleri içinde kalan geniş bir bozkır alam »>*■ Bu geniş alarm güneybatı ve güneydoğu köşelerine bakılraazsa çoğu yüksekliği 125-t50 m'yi geçmeyen bir bozkırdır. yüzyıl başında Ortaasya'da yaşayan Türk boylan ve uruğlan arasında Kimek boyadı bulunmamaktaydı. Güneybatıda yüksekliği 1000 ra yüksekli- . ama Kıfçak Türkleri kendilerini ayrı sayarlar.

d-Or Tağı'ndan. ülkenin doğusunda Kırgızlar (Kırgız Begliği) vardı. Güneybatı yönündeki atanda ise. Oğuz Yabgusu'nun kışlağı İdi. Halkının geçimi bol ve işi iyidir. Minorsky'nin bir yazı yanlışı olarak kabul edip. X. sonraki istinsahlar arasında daha da bozulmasıyla. üçüncü bölgenin adının okunuşu kesin değildir. anlaşıldığına göre. Bu yol batıdan hareketle doğuya Kırgız Yurdu'na uzanırken. Bunlardan Savrân (Sabrân). Kıpçaklar'a ait başka bir bölgeyi (Taş-Kıpçak ?) de ayrıca pek kısa bir bölümde ele alan Hudûd yazarı. Bu dağ. Bu dağdan çıkan büyük Res (?) ırmağı. Coğrafyacı Muhammed el-Mukaddesî. yüzyılda Güneybatı sınırını Seyhun havzasındaki Sabrân ile Şağlcân kasabaları yakınlarından geçtiğini söyler. Kimekfer'in 'K. Ertüş ile Atıl (Ob ?)'ın birleştiği yere yakın ve Ertüş kıyısında bir köydür. Kimek ulusunun yayıldığı bu geniş ülkede pek çok boy ve onların bölüntüleri yaşıyordu. Kocaman ve geniş bir akarsudur. Hudûd'da ülkede tek kentin bulunduğu söylenmiş ise de. uzun bir kumluk vardır. bir boybirHğl teşkil ediyordu. Onların bugünkü Altaylar 8e daha doğusunda bulundukları biliniyor. galiba Oğraklar bulunmaktaydı. kaynakların açıkpa anlattığı gibi. elimizdeki kayıtlar oldukça kanşık ve çözülmesi. Kimek ülkesinde Ertiş (Irtış). Yaylak olarak çok kişi toplanır. Bu kuruluşta onların bir çok boy ve uruktan meydana geldiği muhakkaktır. Onun verdiği bilgiye göre. Bu Türk ülkesinin sınırlarım belirleyen bazı bilgileri islâm coğrafyacılarının küçük kayıtlarında buluyoruz. Dördüncüsü "N. gsun-yasav: (?) Ertüş ile Atıl (Ob? ) ırmakları arasında başka bir bölgedir. İşim gibi büyük ırmaklar ile daha bir çok küçük akarsular ve göller vardır. Hakan yazın orada kalır. Kuzey-Güney yönünde uzanan bu yol boyunu. bunların Kimekier'den ayrılmış bir. Yine GerdizTden üçüncü bir yolu da tanıyoruz. bir çölden. Büyük bilginimiz Ebû Reyhan Beyrûnî (1000) de. Hazar denizine dökülür (hangisi?). Kimek ülkesi ile Batı Türkistan arasında uzanan üç taarat yolunu İslâm coğrafyacıları ile Gerdtel'den öğreniyoruz. Biz de buraya öyle aldık. Bunların her bîr! ulusu meydana getiren . Ob.M. A.n. bölgeler ve kentler şunlardır: İç -Kıpçak: Kuzey batıda bir bölgedir.s. Yolda sırasıyla.d-Ortaği" (Altaylar?) dedikleri bir dağ bulunuyordu. Yimek (iye). Karluklar. yine o dağdan çıkar. Ancak Kimek ulusundaki boy düzenini. etrafı sur ile çevrili büyük ve zengin bir kasabadır. bir ırmaktan. Güneydoğu ise. Hudûd'da anlatıldığına göre. Baraba bozkırı ile Çan 06lü de bu bölge içinde kalır. Şağlcân ise Kimek ülkesi sınırında. Buna göre yolboyu. Boy Düzeni: Kimek ulusu. Kimek ülkesi on I* (t* de Hakan bölgesi varsa on iki) bölge (ll)'den kurulmuş idi. Y. fbn Havkai'ın kayıtlarından da bu sınırın Batıda Ak-ltil ırmağı başlarına uzandığı sanılıyor Kaynaklarımızın çeşitli haberlerinden Kimek ülkesinin komşularını da öğrenebiliyoruz. tatlı olup içilir. Türkmenler ve Oğuzlar yayılmışlardı. Kuzeydoğu-Güneybatı yönünde olan Fârâb. yine oradan bunun daha fazla olduğu ortaya çıkıyor. çoğu düz bir bozkır olan ülkede sert kara ikliminin hâkim bulunmasından ileri geldiği bellidir. Buradakilerde ise.Kimek yoludur. güneybatı kesiminde Oğuz ülkesi yakınında idi. düzeltmesi bence de doğrudur.Kiye" yi V. Oradakiler bazı geleneklerinde Oğuzlara benzerler.TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ 169 ğe varan bir yayla (Bugün:Kazak bozkırı) bulunur. açıklıkla bilemiyoruz. Yine güneyde Kara Ertiş yöresinde. yüksekliği geçen etek ve uzantılarıdır. Melik (=Yabgu ?) diye andığı idarecilerinin Kimekler'ce atandığını ve yurtlarının güneyinde Peçenekler'in bulunduğunu anlatır.Suyu kara ise de. Birlikteki boyların nüfusu arttıkça ve bunlar da yayıldıkça sınırlar genişlemiştir. Yine aynı dağdan çıkan Ertüş Irmağı.n. Mudûd (8B2)'a göre. Bunlara göre. Kimek yurdunu komşu ülkelere bağlayan yollardan Wr kaçını bazı kaynaklar tesbit etmiş ise de. Kırgız gelenekleri vardır. Ticaret yollarından biri Taraz (Talas>.8 (?) ırmağından geçilir ve Ertüş'le Kimek ülkesine girilirdi. Kimek ülkesinden akar ve Cübîn'e ulaşır {Sonrası karışıktır). gerekli bir duruma girmiştir. "Yimekiye" şeklinde. yer adlarındaki anlaşılmaz imlâdan dolay». Hudûd'dan alınan bu bilgilerde. Aç* bir imlâ ite yaz*myan yer adlarının. (Kuzeyde ?) bir kasabadır. hızlı giden bir atlı için 80 günlük yoldur. bütün bölüntülerin adlartru ve sayışım hiç bir kaynakta bulamıyoruz. Kırkız-han: (Doğuda ?) başka bir bölgedir. Guz ile Kimek arasında akar ve bir Kimek köyü olan Cûbîn (ÇûbtnJ'den sonra Atıl (bugünkü Ob mu?) ırmağı'na dökülür. Batıda Peçenekler yaşıyordu Hudûdü'1-Âlem (982)'de bu Peçenek yurdunun her haliyle Kimeklertnkine benzediği belirtilmiştir. bu kayıtlar pek açık değildir. Aral gölü'nün doğu yöresinde olup. Bu yolboyunda adı geçen Yengi-kent. Oğuz (Guz) ve Kimek yurtlan sınırına bakan bir kasabadır. Peçenekler'in yerini sonradan Oğuzlar (Oğuz Devleti) aldılar. Ülkenin daha kuzey kesimi taygaiık ve ormanlık olup. Gerdîzî. Karluk ve Kimek topraklarından geçiyordu.Kimek yolu'nu Genftrf tarîf etmiştir. sırasıyla Pârâb {Fûr6bh ÜM Nev (Yengi-kentyden geçtikten sonra Kimekler'e yöneBr. Onların yerleri üzerinde aşağıda ayrıca durduğumuz için burada tekrarlamıyoruz.boy (kavm) olduklarını. Adı geçen Atıl ırmağı da Ertüş'ûn kuzeyinde olup. Ülkenin asıl merkezini Ertiş'in orta boyu teşkil etmekteydi. K. 3uvuk ırmağımdan. Güneydoğudaki Tokuz-Oğuzlar la aralarında bir bozkır (sahra) uzanırdı. Çubın köyü: Kuzeyde. ülkenin ikliminin kışın çok soğuk olduğunu ve çok (mızrak boyu) kar düştüğünü anlatır. Altay'dağlarının 1500 m. Uluğ Mun çölünden. Bu hususun. kışın soğuğu fazladır. Kimek ülkesindeki Ming-Or Tağı'nda buiunan ve suyu hiç azalmayan bir tatlı su kuyusundan söz ediyor. Burası ile Taraz (Talaş) arası. Guz ülkesinden akarak. Kimek yurdu ile Cend kenti arasında. Kimek sınırı ile doğudaki Kırgız ülkesi arasında.

Yine bir bölge adı olarak bilinen Y. Halbuki Gerdizî (1050). Monğoldur. Ulustaki adını bildiğimiz boylardan üçü olan İmi. Onları. Yine bu konuda Prot Togan'm. sonraki katılmalar ile bunun on ikiye çıktığını düşünebiliriz Gerdizfnin aktardığı destân'a bakılırsa. muhakkak daha eski bir kaynaktan aktardığı Kimek destanında yedi boyun adını vermiştir. Kimek ulusunda bu adı taşıyan bir boy bulunmamaktadır. Nitekim yurtları Kıpçaklar'ınkine pek yakın idi. Prof. Bayandur far (Baîandur) da. Bu iki kaydı birleştirirsek. Batı Anadolu'da görülen Bayındır yerad» (İzmir'in güneydoğu yakanında) da bu boydan gelmiş olmalıdır. Gsunyasav'ın aslında bir boy olması çok mümkündür. bunlar ile karıştırmış olacaktır. Lankaz ve Aclad'ın ise en doğuda kaldıkları. gibi başka boyadiarı da biliyoruz. Kâşgariı da bu boydan kısaca söz eder. Hudûd'da geçen Yagsun Yasu (Y. birçok Türk boyunda olduğu gibi. Bu boyadı biçiminde yapılmış Kumandur.. elimizdeki boyadiarınırı karıştırılmasından ve hattâ ters yorumlanmasından ileri geldiği için. Bununla birlikte Kimek ülkesindeki üç bölgeden birinin adı olan'Kırkızhan" gözönüne alınırsa. Kimek destanına göre. düzende o sayıda büyük boy bulunuyor demek olmalıdır. Câm (Çim) ırmağı'nı geçince Başkurt karakollarını görmüştü. Bunların da güneyinde ve Oğuzlar'a komşu kesimde Bayandurlar vardı. Birlik dağıldıktan sonra bir kısmı Seyhun boyuna inmişler. özerinde bile dur% maya değmez. öte yandan dabu ikinci boy Kimek boy düzeni içinde (3. bu ilk devirleri süresince az tanıdığımız bir boydur. tartışılabilecek BayatBayaut aynılığı bir kenara. Tatarlar'dan ayrılmış bir bölüntü olarak gösteriliyor. Kıpçaklar'ın güneyinde ve Ertiş'in sof (batı) kıyısı boyunca Yimekler yerleşmişlerdi. Onların Kumanlar ile ayrı bir boybtriiğt devleti de kurduklarını biliyoruz. Çünkü. birliğe bir Kırgız boyunun da katılmış bulunduğu anlaşılıyor. Kimek boybirliğinin başlangıçta yedi boy ite kurulduğunu. Devlet Yapısı: Kimekler'in VIII. Başkurflar1! da Kimek birliğinden bir boy saymaktadır. Devlet özelliği bakımından daha köklü. sonraları Batı Sibirya'dan Orta Avrupa'ya uzanan pek geniş bozkırların hâkimi olmuşlardır. Bu ikincisi. Kimek boybirfiğinde zamanla Türkleşip giden Mogut kabileleri bulunduğu da Rus tarihçUerince yeri eüıtllmüştür. Bayandurlar'ın Oğuz içindeki ikinci devre tarihi üzerinde oldukça bilgimiz vardır. Togan. Haklarında az bilgimiz olan Yhnekfer'i Kâşgariı Mahmûd Beg tanıyordu. Tme onun "DUT (Oivanü Lûgaii't-Törkyde de Başkurd ve Kimekterln dffi beraber zikredilmiştir* sözü de belge olamaz. Birlik boylarının ülke içindeki dağılış ve yerleşme yerleri kesinlikle bilinmemekle birlikte. Ancak onun belge olarak gösterdiği. Doğu Kök-Türk ve Türgiş devletlerinin tarih sahnesinden çekilmeleri üzerine bağımsızlıklarını ilân eden öteki Türk boyları gibi. O belki Bayandurlar1!. Divân'da Kimek adı zaten geçmez. Kimek boybirliğine sonradan hangi boyların katılmış olabileceğini açıkça bilemiyoruz. Burası ülkenin orta kuzey yöresinde ve Ertiş ile Atıl (Ob?) ırmakları arasında bulunuyordu. Oğuzlar'a komşu bölgede yaşayan ve sonraları Kıpçaklar îte birlikte bulunduğu görülen Kanglı boyu da bu birliğe katılmış olabilir. ulusun içinden çıktığı asıl boy bu îdi. ötekisi büyük boylar birliğiyle oluşan "Hakanlı devlet" yüksekliğinde idi. Tatarlar hakkında da (azla bilgimiz yoktur. Belki Tatarlar'dan bir soy. hepsi kişi adt (eponym) kökünden olan boyadiarı şöyledir: O irro-Eymt-lmey (okunuşu açıklıla belli değil) • ImeMEmek (Yimek) ©Tatar ■'■' • Bafandur (Bayandur) • KJvfçak (Kıpçak) • LankaZ'Lanıkaz (Minorsky'ye göre: Nılkaz) • Aciadfl) Bu destanda Kinoekler. yüzyılın ortalarında. pek çok büyük boyun katılmasıyla geniş bir alana hükmeden ve idaresi aristokrat nitelikte tek bir soya dayak devlettir. gsun-Yasav)'nun İtil ile Ertiş arasında yaşayan Başkurtlar'dan başkası olmadığı hususu. bir kısmı da Altmordu'daki Kıpçaklar içtnete görüimüşlerdîr. Bunlardan ilk derecesi bMW boydan kurulan 'Boy begliğf.İTO TÜRK DÜNYASİ EL KİTABI TÜRK TARİHİ 171 boylara ait ise. Iç-Kıpçak ve Taş Kıpçak şeklinde ayrıldığını Hudûd'daki bilgilerden tahmin ediyoruz. Ancak bu husus. öne geçerek bir çok boydan oluşan bu boybiriiğini kurmuştur. Burasının Kıpçaklar'a çok yakın bulunması gözönüne alınarak Başkurtların birliğe katılmış olması Mmgfö üzerinde durulmalıdır.. elimizdeki bazı kayıtlar bunu tahmine imkân veriyor. Lankaz ve Aclad hakkında hiç bir bilgimiz yoktur. Bununla birlikte. bunların eski kaynaklarca hemen hiç tanınmamalarından anlaşılıyor. Altınordu öncesi ve sonrası etnik kurutuşların içinde bu boyun büyük yeri vardir. Ancak bu devlet ne nitelikte idi? Çünkü Türk ilk çağı boyunca Törkler'de M türde devlet görülmüştür. Ibn Fadlan (929) kuzeye ftil Bulgartarı'na giderken. Çünkü yutanda belirtildiği üzere. Adlan bile doğru okunamayan son iki boyun. Kimek ülkesinin kuzeybatı kesiminde Kıpçaklar yayılmışlardı. Bunların adlarının okunuşu bile kesin değildir. sadece kendisinin bir yorumudur. Oğuzlar'a komşu bulunduklarından. öteki boylardan imi'nin Kıpçaklar'ın doğusunda ve Tatarlar'ın Yimekler'in doğusunda bulunduklarını sanıyorum. Uzun süre biride içinde kalan Kıpçaklar. bir devlet kurduklarını felyomz. .) sayılıyor. daha geniş teşkilâtlı ve daha büyüktür. O eserde bunu belli edecek açık veya kapalı Nç bir ifade yoktur ve itham ettiği Minorsky de metni karışfermamıştır. Doğu Anadolu'da kaleme alınmış •Dedem Korkut Krîabfndaki hikâyelerde de buluyoruz. Onların. dağılma sırasında onlara katılmışlardır. Oğuzların doğudaki kalıntısı kabul edilmesi gereken Bayaut (Bayat)lar'ın Moğullar arasında Mogul ve Kimekler arasında Türk sayılmaları durumu da varit değikSr. O bakımdan kökü " Bayan* olabilir. Tokuz Tatar ve Otuz-Tatar olarak Kök-Türk yazıtlarında geçer. Bunun adı.

getirilse bile çok yaşamadığını belirtir. Yeri. Ebû Dulaf (Mis'ar b. Ocakların bütün servetlerini büyük hayvan sürüleri teşkil ederdi. O halde Kimek Devletinin asri iktisadı bu hayvan besleyiciliğine ve onlardan alınmış maddelere dayanmaktaydı. Kuzey kesimindeki ormanlık yerlerde yaşayan Kimekler. hayvan besleyiciliği (çobanlık) ite meşgul olurlar. Türk diliyle konuşuyorlardı. eş olması çok tabiidir Karda Kimekleıin kayak kullandıkları da belirtilir. Bu kayıtlara bakılırsa. Bu hayat tarzının bir gereği olarak büyük çadırlar altında bannırlardı. yy)' in yazdığına göre de Kimekler öten kişilerin cesetlerini yakarlar ve büyük akarsulara (Ertiş ırmağına) dökerlermiş. Hakan'ın yakınlarına. Onun idaresi altındaki ülke on bir (belki kendisininki ile on iki) ll'e ayrılmıştır. Kimek devlet yapısı Hakaniı derecesindedir. oldukça oturak bir yaşayışa sahip idiler. herhalçie eski bir kaynaktan alarak başbuğlarına "Baygt* (Yabgu)* unvanını veriyor. Kıpçaklar da bundan yağmurluk yapariarmış. Kimek ülkesinde iki ağız bulunduğu da ortaya çıkıyor. O halde kısaca toparlarsak. Pamuktan yapılmış nakışlı ve çubuklu olan bu dokumayla kışlık elbise dikilirmiş. KüttOr: Kimekler. Kimekler'de de Kamlık (Şamanizm) dini hâkim bulunuyordu. oturak Kimekler'de asıl geçim.taşı bulunduğunu haber veriyor. bağımsız devlet başkanına verilirdi. Onların Gök'e (Tanrfya) taptıkları. Keçeden yapılmış büyük otağlardan küçük çadırlara kadar değişik barınakları vardı. Bu ad Kimekler'e özgü bir tür dokuma olarak aslında "Kimekler" de olabilir. Elimizdeki dil kalıntıları dikkatle incelenince. Asıl geçimleri hayvan besleyiciliği olan bu kalabalık toplum büyük sayıda hayvan beslerler ve onların her türlü ürünlerine dayalı bir iktisat hayatı yaşarlardı. ikisi de Kimekler in Hakaniı devlet düzenine sahip bulunduğunu ortaya koymakladır. ister Yabgu. Bu büyük devlet göçerevli hayvan besleyici boyların iktisadını vm hukukunu ön plânda tutar. Unvanların başında "Hakan" geliyor. Bir çok büyük boyun birliğinden kurulmuştur. ilk çağdan gelen bütün Türk boylarında böyledir. Ünlü Arap gezgini. Kimek ocakları (âile)'nda ataerkil hâkimiyet vardı Bu. geçimlerini bunların ürünleriyle sağlarlardı. Geçimin bir yolunun avcılık olduğunu belirtmiştim. Nüfusun büyük çoğunluğu. Hudûd yazarı. Bulgar Türçesi (S-Türkçesi) tesirinde bir ağıza sahip idiler. Bu. sığır ve koyun gelirdi. çocuklarına veraset yoluyla verilir. onlardan "Kimek Yabguluğu" olarak söz etmiştir. Dokumanın kendi belki önceleri yünden . Kışın karlı günlerini soğuktan korunabilen vadi ve su kenarlarındaki kışlaklarında geçirirlerdi. Bu tarz giyimin. "Murûc" (943) İte "Tenbîh" (956) adlı eserlerinde. Besledikleri ve ürettikleri hayvanların başında at. Kâşgarlı Mahmûd Beg "Kemek (tek fethayte)" adı verilen bir dokumayı tanıtıyor. Eki oturaklar dışındakiler. gerek kaynaklarındaki bilgilerden ve gerek günümüze kalan dil kalıntılarından açıkça anlaşıldığı üzere. Kimekler ite Kırgızlar'da giyimin tamamen aynı olduğunu belirtir. Onlarda hayat tarzlarından başlıca ikisinin hâkim bulunduğu anlaşılıyor. Kimekler. Her il'inde kendi içinde boy ve uruğlara ayrtîmış bulunacağı da düşünülebilir. idarecinin kendi soyuna mahsustur. Orada be- lirtiidiği üzre. Aynı yüzyılda ve bu devlete daha yakın yerde yazılmış "Hudûd" (982)'da Kimek hükümdarının unvanı "Hakan" olarak verilmiştir. Her ili kendi hâkimi şdare etmesiyle. zaten göçerevli yaşayışın gerektirdiği hususlara uygun birimlerden oluştuğuna göre. komşu Oğuzlar ile birlikte Ana-Türkçe (Y-Türkçesi) konuşmakta idi En kuzey batıda bulunan bir kısım Kıpçaklar ile bir kısım Yimekler ise. hayvan besleyicisi olmaları dolayısıyla yılı yaylak ve kışlak denilen belli iki yöre arasında yarı göçebe geçirirlerdi. onlar Ertiş trmağı'nı ulu Tanrısı sayariarmış. Atalar ruhu'na ve Ateşe de büyük saygı gösterdikleri biliniyor. kendi idaresindeki ülkenin bir bölümünü idare etmek üzere verdiği bir vazife unvanı idi. kendileri ve hayvanlar bunlardan yararlanırdı. daha çok avcılık ite geçinirlerdi. Ishak ibn el-Hüseyin (XI. sulak yerlerde ve çayırlarda dolaşırlardı. K?mek Devletinin devlet teşkilatını bize kısaca Hudûd tanıtıyor. Eski ve asıl şekli "Kağan" olan bu ünvân. göçerevlilerde ise yardımcı meşguliyet olarak kabul edilmişti. Kimekler'de "Su kültü" bulunduğu Gerdizf nin aktardığı Kimek destanından ortaya çıkıyor. Hakan'ın saraydaki eşi olan kadın M Hsturf ilkçağdan beri bütün Türk devletlerinde kullanılmıştır. Bu orun. Gerdlzî (1060) ise. bir bölgenin askerî-mülKI idarecisine verilirdi.172 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ 173 Kaynaklarımızdan Ali ei-Mes'ûdî. Kaynaklarda geçen bazı unvanlardan Kimek Devlett'nin üst orunları hakkında bügj ed^ebilıyonjz 8u unvanları zaten ilk ortaçağdaki Türk devletlerinde de bulmaktayız. kementler ile bu atlardan yakalar ve ehlileştirirlerdi. Bölgelerde Hakan soyundan kişiler veya birliği oluşturan boyların beğteri hâkrrndir. Sayıca çok az olan bu oturaklar. Yine bu kaynağımız onlarda deve bulunmadığını. 941) Kimekler'de bir Yada. "Yabgu* (Kimek destanı vb.) ve *Şad* (Kimek destanı) unvanları. üter de on bîr "âmir vardır. Ancak bunlar yer ve zamana göre. onların Oğuz duşu içindi bulunduktan sırada tesbit edilmiş "Dedem Korkut Kitabındaki beitrtHerdflft anlaşılıyor. lîk çağ boyunca bütün Türk devlet ve boylarında olduğu gibi. ülkenin başında "Hakan' unvanlı bir hükümdar bulunuyordu. onların tarafına geçerlerdi. Yüksek seviyedeki başka bir ünvân da "Tutug" (bir okuyuşa gör« Totok)'dur (Kimek destanı ve MCtometül-Tevârih). Kimekler samur (semmûr) kakım ve sincap gibi kürklü hayvanları avlarlardı. Devlet idaresi aristokrat nitelikte ve Hakan soyu elindedir. Göçerevli Kimekler. MuhalhH. ister Hakan olsun. bîri önde öteki arkada tutulmuş». Nitekim Bayandur boyunun da bu tür teşkilâtı benimsemiş olduğu. Göçerevli Kimekler'in besledikleri büyük sayıda ki hayvanları kışın kendi sert iklimlerinde korumaları çok güç oturdu. Ertiş ırmağının yukarı boyunda binlerce vahşi at bulunuyordu. Orada toprak altında ağaçtan su hazneleri yapmışlardı. Avcılık. Oğuzlar ile iyi anlaştıktan yıllarda kış şiddetli olunca hayvan sürülerini alır. Onların kışın karlı günlerinde kürk hayvanı avına çıktıklarını Mervezî anlatır. GerdîzTnin anlattığına göre. Ülke nüfusunun büyük kısmı. Verdiği bilgiye göre. oldukça eski bir geçmişin eseri olarak. Yazm yaylakta otlaklarda. göçerevli bir hayat tarzı sürdürürdü. Sert-soğuklarda bineklerini götürdükleri bir bölge Oğuz yurduna yakın Ak tag (ûk tag) îdi. Soğuğun şiddetlendiği günlerde sular donunca.

birçok millet ile alış-veriş yaptıkları anlaşıyor Çevre ülkeler ife canlı hayvan ve ürünleri (et. Kimekier'in başta komşuları olmak özere. her fert ve cemiyet şuurlu varlığını devlete borçludur. Türk ilinde geçmişlerde cereyan eden vak'alar. Bu et kurutma usulü. coğrafî ve ekonomik şartları.IV. halı. yapıcı ve yaratıcı bir unsur olarak dünya tarihinde çok erkenden kendilerini göstermişlerdir. samur kürk ile değiştirmeye razı oluyorlardı. gün geçtikçe bu ciheti müsbet bir şekilde ortaya koymaktadırlar. Tarihî şartların icabı olarak Türk kavimlerinin bir kısmı göçebe olmakla beraber. Gerdizî ile Mervezî. Etler kurutulup saklanarak kışın da yenirdi. henüz esaslı bir şekilde aydınlanamamıştır. bunu dtşandan temin ettiklerini belirtirler. Objektif bir gözle Türk kavimlerinin tarihleri araştırılarak ve her devrin kendi hususiyetleri. deri. Türk kavimleri tarih sahnesine çıkalı hem devlet teşkilâtı hem disiplinli hayat ve askerî teşkilât bakımından en yüksek mertebeye ulaştıklarını daima göstere gelmişlerdir. at sütü de »çerler ve bundan hazırladıkları mayalı içkiye de "kımız" derlerdi. İçecekleri arasında süt ve bundan yapılmış olan besinler vardı. pazar açtıklarını bitiyoruz. sütlerini de içerlerdi. sığır ve at eti yerler. Lâtin. Türk kavimleri devlet kuran mükemmel teşkilâtı olan. Devletin yaşaması için kanunlara ve ailede disipline. değiş-tokuş'un esas alındığı düşünülebilir. Doğu Avrupa Türk Kavim ve Devletleri Akdes Nimet KURAT Giriş Kavimler muhaceretinden önce (M. Kelt. ziraatla meşgul olarak köyde ve ticaret ve sanatla uğraşarak şehirlerde yaşayan Türk zümrelerine de çok erkenden tesadüf edilmektedir. Şu cihet muhakkaktır ki. German ve Slav kavimlerintndeki gibi. Arkeologya. avladıktan kürklü hayvanların postlarını da ihraç ederlerdi Bunlara karşılık dışarıdan başka ihtiyaç maddeleri alırlardı. Ticarette para'dan çok. komşularının vaziyetleri bir araya getirilerek mütalâa edilirse. Yaylakta semirtilmiş hayvanlara! eti ve sütü en İyi gıdadır. Kimekier'in yiyeceklerinin başında hayvanlardan elde ettikleri besinler getirdi. tıpkı Grek. İslâm coğrafyacıiarmm haber kaynağı olan bu tacirlerin güvenlik içinde dolaşmaları da aynca dikkate öeğer bir husustur. II. Boi miktarda koyun. yazısız ve yazılı tarihî an'anelerle içtima? teşkilât üzerindeki tedkikter ve nihayet az da olsa tarih kaynakları. Kimek ulusundan Kıpçaklar'ın bunu kutlandıklarının belirtilmesi de ayrı bir belge sayılabilir. filologya ve etnologya araştırmaları. yüzyıl ortalarına kadar) Türk tarihinin en eski çağları. Eski Türkeli'nin büyük bir sahası bozkır olması itibariyle bura ahalisinin mühim bir kısmı tabiî şartlara uyarak göçebe hayatı geçirmek mecburiyetinde tefanıştır. Bu madde onlar için o derecede değerli idi ki. Her insan birliğinin en yüksek içtimaî müesessesi devlettir. İslâm tüccarlarının Oğuz. Kımız.S. netice itibariyle Türk milletinin her itibarla büyük bir millet olduğunu göstermek için esaslı bir delil teşkil etmektedir. besin deleri yüksek bâr içkidir. Kimek ve Kırgız îtten gibi ana yollar dışında kalmış olan Türk yurtlarında toplu halde çetin yollarda aylarca dolaşarak ticaret yaptıklarını. bugün bizde de yapılan "pastırma* biçiminde olmalıdır. yüzytfda artık pamuktan yapılır olabilir. dokuma vb) üzerine ticaret yapılırdı. Aynca. Kimek ülkesinde tuz bulunmadan*.174 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ 1?» iken XI. Bu bakımdan Türklerin eski çağlamı yalnız "göçebe bir zümre" telâkki etmek doğru değildir. yapağı. bu varlığı müdafaa ve idame için mükemmel bir askerî teşkilâta ihtiyaç vardır. Kimekler. Törkler'in kurdukları gerek "göçebe" ve gerek .

Tarihimizin son yüzyıllarındaki duraklama ve gerileme ise. Doğu Avrupa'daki En Eski Türk Kavimleri: 1» İskitler» Sarmatlar. yüzyılda mevcut olan "Hiyung-nu"lar. Hakanlık Idrdefrftorfe. Türk'ün ana yurdu sayılan Altay-Hazar-Yayık sahasından. Atilla'nın kurduğu hakanlık sayesinde. güney ve batı istikametlerinde yayıldıktan kuvvetle muhtemeldir. yüzyıllarda bu zümrelerin Don . Avrupa tarihinin dönüm noktası ve yeni bir devrin (Orta Zamanlar) başlangıcı sayılmaktadır. Iskitler'den sonra (M. TMıbelungenlıed'e girmiştin o burada KriemMId'in ikinci kocası olarak gösteriliyor ve kendisine Dîetrich von Bern ve Hildebrand gibi kahramanlar refakat ediyorlar. dünya tarihinin gıdişatiyle sıkı bir şekilde bağlı olduğu gibi Türk millî karekterine" nüfu: etmeye çalışan bazı muzır cereyan ve unsurların. M. M. orta Dnepr ve Onestr sahasındaki bazı Sfâv zümrelerini hâkimiyetleri altında bulundurdukları uzak bir ihtimal sayılamaz. Atillâ. TürteMunter hâkim zBffire Öfrriak üzem. M. Diğer taraftan miladın birinci asırlarına doğru Vistül havzasındaki Siâviar'ın Germanlar'ın tesir ve nüfuzunda bulunduktan iddia edilmektedir.Ö. dil ve arkeologya âlimleri Siâviar'ın eski çağlarda ya Türk veya German hâkimiyetinde bulunduklarını kabul ediyorlar. bugünkü Avrupa'nın etnik ve siyasî teşekkülünde Kavimler Muhacereti doğrudan doğruya âmil olmakla. Meselâ: 'koza' (keçi). Onların da kuzeybatıda türlü Slav zümrelerine şu veya bu şekilde tesir yaptıktan imkân dahilindedir. ancak ana hatlarını tesbitte iktifa edeceğimiz "Türkili tarihi* bile. Sibir. Bu kabilden Doğu Avrupa'nın cenup sahasının da çok erkenden bazı Türk zümreleri tarafından İşgal edildiğini gösteren emareler mevcuttur.Ö. Sarmaıiar'ın bir parçasını teşkil eden Roksolan (Roks-alan) ve hele Yazığlar'm. Büyük askerî devletler vücuda getirildiği git». Görülüyorki Doğu Avrupa'nın tarihi M. Türklerin bu ülkelerin hayatında işgal ettikleri ve edecekleri mevki hakkında bir fikir vermektedir. 375 tarihinde Hunlar önce Kuban boyunda yaşayan Alaniar'a saldırdılar ve onları batıya doğru takibe başladılar. Doğu veOrta Avrupa'nm muhtelif ırk ve cinsten olan kavimleri hâkim IttteNun unsurunun kuvvetli ve askerî teşkilâtı altmda bîr arada yaşamak ve faaliyette bulunmak imkânım bulmuşlardır.Hunlar ve Attilfl 375 de başlanan büyük kavimler muhaceretinin dünya ve bilhassa Avrupa tarihinde büyük Ur önemi vardır. Attila 461 de Katateun (Şaton) kırfarmda Batı Roma İmparatorluğu ve müttefikleri (Alanlar. 180 tarihlerine doğru Got'lar aşağı Vistül sahasından hareketle Karadeniz'in şimaline gelerek.Ö.S. iran. Hunlar1»! on yüksek devri başlamaktadır. Bu defa Siâviar'ın büyük bir kısmı German nufûz ve tesiri altında kalmıştır. Türk-Germen münasebetlerinin M. ile aşağı Tuna boyunda kaldıkları malûmdur. Kafkaslardan Alpler'e kadar uzanmakta idi. Türklüğü kuvvetle hatıra gelmektedir. bir çok Slav ve doğudaki bazt Fin kavimleri bu imparatorluğun ahalisini teşkil ediyordu: Siâv zümrelerinin teşkilâtlanmağa" başlamaları.Ö. Ezcümle mühim bîr kısmı Türk kabilelerinden teşekkül ettiği anlaşılan İskitler (Sakalar)'in M. VI-IV. Huriar1* aynı zamanlarda faaliyette bulunan Vizigoöar ve Anglo-Saksonlar'dan fazla "barbar olmad. yerine ve sırasına göre hayatın her sahasında gayet verimli işler icra ettiğini görüyoruz. Balkanlar ve bilhassa Şarkî Avrupa'daki (İdil. 2. kuvvetli Wr ihtimale göre. Hazar denizi sahasında kalmış öten Batı Hunlan'nın iöW\ geçerek garp istikametinde Herlemeleriytebiihassa German olmak üzere.S. Hunlar bunları da yendtten bir kısmını tabiiyetlerine aldılar. bir kısmını batıya ittiler. bize Türk kavimlerinin Türkistan. bunun içindir ki bazı âlimler Slavların ehlî hayvan beslemeyi ilk olarak Türkler'den öğrendiklerini iddia ederler. bunların orta Dnepr ve Karpatlar'a kadar uzanan sahayı ellerinde bulundurduklarına göre. Bundan sonra VIzigotlar dö şiddrtfrHun baskısına dayanamayarak Dnestr-Tuna sahasını bırakıp Bizans imparatorluğu hudutların» girdiler. faaliyet ve bilhassa Slav kavimlerine karşı hâkimiyet ve tesir sahası olduğu gibi. doğruluğunu cerhedecek esaslı deliller de yoktur. Bunun gibi. Diğer taraftan "mieko". III. Don ooyian ve Karadeniz'in şimali) tarihî faaliyetlerinin ehemmiyetini göstermekte kal* mayıp. Kafkas ve Anadolu. yaşamak ve hareket göstermek kabiliyetini. Roksolan ve Yazığlar s Çin kaynaklarına istinaden tarihin eski Türk devleti olarak M. Vizigotlar) kuvvetleri ile neticesiz kal» büyük meydan muharebesinden iki yıl sonra yani 453te ölmüş ve Hun Hakanlığı da parçalanmıştır. "tvarogu" (peynir) ve "koni* (at. kuvvetti şahsiyetler ve mükemmel teşkilat sayesinde büyük faaliyetler gösterdiği. yüzyıllannda. daha doğrusu dâhTbir kumandan ve büyük bir devlet adamı öten Atillâ'nın 446 de tek başına Hurttefm idaresini ele aldıktan sonra Büyük Hun Hakanlığı kurulmuştur. Ostrogotlar'ın bir kısmı Panonya"da yerleştiler.Ö. Roma İmparatorluğunun yıkılışında. 100-374 tarihlerinde Yayık.bazt Türk zümrelerinin. IV. Bzel adı attmda iyi bir kırar sıfattyte Alman halk edebiyatının şaheserlerinden biri ve en eskisi olan. fnç olmazsa bir kısmı Türklüter. aynı zamanda. birkaç yüz yıl önce başladığı anlaşılmaktadır. Ezcümle "ana vatanları" Pripet-Vistül arası olduğu kabul edilen Slavların en eski dillerinde rastlanılan bazı Türkçe sözler bu faraziyeyi kuvvetlendiriyor.17» TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ 177 'oturak* devletlerin. XIII. yüzyılın üçüncü rub'una kadar kalıyorlar. Slav kabilelerinden bazılarının Türk tesirine maruz kalmış olduğuna hükmedilmektedir. "bykü" (boğa).S.Ö. burada yerleşiyorlar ve IV. muhtelif amitlerin tesiriyle miiâddan çok yüzyıllar önce doğu. IV-k-yüzyıl) Karaderiöfffi şîmaiindeki Bozkırların efendileri olan Sarmatlarlın. öküz). "volü" (ulak. bil'akis tarihinin sonraki ceryanı bunu takviye edici mahiyettedir. Burada.kulun) eski Slâvcaya Türkler'den alınmıştır. sonra sıra Don ite Dnestr (Turta) arasında yaşayan Ostrogotlar'a geldi. yüzyıldan beri mütemadiyen Orta Asya'dan gelen kavimler için hareket. bunun bir hakikat olarak kabulde şüphe götürmez deliller olmakla beraber. Hun tesiri ve hâkimiyetiyle mümkün olmuştur. "skotu" ve "nuta" sözlerinin eski Slâvcaya Germanlar'dan alındığı ileri sürülüyor. buraya muhtelif fasıllarla German zümreleri de müdahale etmişlerdir. Heruller. Bazı tarih. yözyto sonunda Idü-KafkasDon-Ttea sahası kamilen Huftter'm alîne geçi. Kama. Alanlar Orta Avrupa'ya doğru ilerlerken. yani Türk-Hun"lar kabul edilmekle beraber. Bu cihetle de Türkeli'nin tarihi çok taraflı ve çok müsmir bir inkişaf göstermektedir. ki devir için. MI. da bunda büyük payı olmuştur Fakat. iktisat ve kültür merkezleri yaratan gayet mühim Türk devletlerini veya zümrelerini tarih kaydetmektedir.klannı ayrıca izah etmek fuzulîdir. Bu kavmin başına 434 de Bleda ve AttHâ kardeşler geçtikten sonra. Gepidler). ticaret. M. binlerce yıllık tarihi ile ispat etmiş olan Türk illeri ve boylarının tekrar eski şan ve şöhretine ve şerefine lâyık bir şekilde kendini göstereceğinde şüphe yoktur. Kama. muhtelif German kavimlerinden başka (Gotlar. muhtelif kavimlerin umumî bir harekete geçmeleri gibi muazzam bir "muhaceret" başlamıştır.

Hat M yolun son kısmı Hazarlar'ın elinde kiL Hattâ bugünkü Kiyef şehrinin. ÇirvTürkistaJV Karadeniz-Bizans-ûnasya-lran-Harzen>Suriye^ Avrupa. Vjatiçt Severyan. Çin ve Türkistan'dan ipek ve pamuklu dokuma. kavmi'olmak sıfatiyîe 668 tarihinden beri Orta Avrupa ve Balkan tarihinde gayet mühim bir yer tutmuşlardır. yüzyılın ortalarına doğru (552 de) Karadeniz'in şimalîne germişlerdir. Dak-yada (bugünkü Romanya) bulunan Gepidler'e karşı bir anlaşma olmuş. devletin esas iktisadî bünyesi ticarete istinat etmeğe başlamıştır Az bir zaman içinde türlü büyük ticaret merkezleri -şehirler. bir müddet sonra Avar tazyiki altında Langobartlar. Sasanîler'e yenilmekten ancak Hazar yardımı (622-627) sayesinde kurtulmuştur. Bizans imparatoru Heraklius. Hazar Devletiyle Bizans arasında iktisadî ve siyâsî iş birliğinin kuvvetli olduğunu görüyoruz. diğeri: Bizans'tan Karadeniz-Özü (Dnepr) nehrini takiben İlmen gölü. bunlardan başka diğer büyük ve küçük şehirler olduğu da zannedilmektedir. Avarlar Orta Avrupa'nın en kuvvetli bir. başka to Hazaı ticaret istasyonu olduğu tahmin edilmektedir. yüzyılda İdil'in orta ve aşağı mecrası ite şimalî Kafkasya ve Don boyunu etinde tutmakta idi. IX. 4* Hazar Kağanlığı Şarkî Avrupa'da ilk muntazam devlet kuran kavim Hazarlar'dff. kereste. yani \fl. Avarlar yerli ahali ile kanşrmş gitmiştir. Avarlar sayesinde bu mertebeye yük-seîmîş oîmalaR da uzak bir ihtimal sayılamaz. bunu Avariar'm Gepıdter'i yenerek Dakya'ya girmeleri takip etmişti. yüzyılın ortalarından biraz sonraki bir 2amana aittir. Bu devlet içinde baş gösteren mücadeleler neticesinde Avarlar (Juan-juanfar) VI. 796 da bunların varlıklarına nihayet verilmiş. Kuban Don boyunda Macarlar Hazar Kağanına tâbi idiler. Hazarlar'ın da İdil bo- yunun en eski ahalisinden biri olduğu muhakkak gibi görülmektedir. her iki kavim komşu olmak sıfatiyîe herhangi bir şekilde modus vivendî bulmak mecburiyetinde idiler. Saniyen Türkfer'de muhtelif German (Frank) zümreieri arasında karışma artmıştır. meselâ: Desna boyundaki Slav kabilelerinden ev başına yılda bîr kıymetli hayvan derisi isteniyordu. yüzyıl başlarında milletlerarası siyaset ve Bizans-lran mücadelesinde mühim bir rol oynadığı malûmdur. I. kflOrta Don boyundaki Burtaslar. Rn körfezi üzerinden Skandinavya'ya uzanıyordu. yüzyılın sonlarında Doğu Avrupa'da M mühim ticaret yolu vardı. Bire İtil şehrinden. Kuban mansabındaki Tamatarhan. Şimal? Kafkasya'daki Semender ve Derbent. Hun Hakanhğı'na tâbi olan Hazarlar'ın. Mamafih bu tâbiyetin fazla ağır olmadığı. Orta Asya'da halis bir Türk kavmi idiler.S. Bukjarfar'ın baö kısmı onların hâkimiyetini tanımak mecbüriyetir*de kaldılar.Sambat idi. bu münasebet. Attilâ'nın ölümü sırasında Aşağı İdil boyunda yaşadıkları anlaşılıyor.1TB TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ 179 3-A varlar Huniar'tn esas kısmı Atillâ'nın ölümünden sonra (453) Don boyuna çekilmişlerdi.kurulmuştur." Sabir Türkleri1!** inkırazından sonra. Suvarlar'ın M. Ladoga gölü. Avarlar'ın en kuvvetli devirleri VII. Hazariar'la Suvarlar'ın birbirine çok yakın bir zümre olduğu zannedilmektedir. her kavmin meşguliyeti ve tabu zenginfiğine göre az mikdarda vergi alınmaktan ibaret olduğu anlaşılıyor.Hazar-Skandinavya yollannın birleştiği bir saha idi. ak . Kuban ve Don (Ten) gfoi. Bunların bir kısmı Bulgar adiyle malûmdur. Pannonya'y» bırakarak şimalî İtalya'yı işgal etmek mecburiyetinde kaldılar. diğerinin Don-Dnepr mıntıkasında kaldıktan anlaşılıyor Faka! Ura! ve Yayık taraflarından gelen yeni bir Türk hareketi Bulgarlar'ın bir kısmını batı istikametinde sürüklemeğe başlamıştır. kıymetli kürkler. onların buraya ne zaman geldikleri katiyetle tesbit edilemiyor. İdil'i takiben bir kaç büyük ve küçük ırmak vasıtasıyla Rn körfezi ve Skandinavya'ya. Bilhassa Avar hareketi çok kuvvetli idi. yani toprağa bağlı bir Türk kavmi. buranın eski adı -Hazarca olma» muhtemel olan. Avarlar Orta Dnepr. Don boyundaki Sarkel (Ak-şehir) kalesi. hayatı basamağından devlet teşkilâtı basamağına çıkmak imkânım bulmuşlardır. Polyanlar) kuzay Kafkasya'nın türlü dağlı kavimleri. ticaretle meşgul ve aynı zamanda ziraatı da ihmal etmeyen. VII-IX. Yayık boyunca cenubi Ural'dan muhtelif madenler. Kama boyundaki Bulgar ve Fin ahaliden de bilhassa kıymetli kürkler alındığı anlaşılmaktadır. 626 da onlar Bizans İmparatorluğunun merkezi İstanbul'u b**e muhasara etmişlerdiAyni yüzyılın ortalarına doğru Dnestr boyundaki Bulgar Türkieri'nin kuvvetlenmeleri neticesinde Avarlar zayıf düştüler v© nihayet Büyük Kari tarafından. Büyük kara ve nehir-deniz ticaret yollarının geçtiği bir yerde oturan Hazarlar erkenden yerleşik bir kavim oldukları gibi. Slav Ve Skandinavya memleketlerinden muhtelif eşya ve esir gelmekte idi. Bulgarlar. ilk defa olmak üzere Slav Kavimleri Türk hâkimiyetinde uzun bir zaman yaşamışlar. kan ve Bizans'tan endüstri (sanayi) mamulâtı. Dnestr ve Karpat sahasını işgal ettikten sonra. yani yüksek bir maddî ve manevî medeniyete sahip. Hazarlar'ın işgal ettikleri saha geopolitik bakımdan çok mühimdir. Orta Dnepr'de. Hazar memleketine Kama ve Orta İdil havzasından her nevi hububat. Bu defa Ural'ın güneyinden SabMsr» Yayık cihetinden de Avarlar gelmişlerdi. Avarlar'ın Avrupa'daki iki yüzyıldan fazla süren hâkimiyeti Avrupa talihi bakımından bîr kaç cihetle mühimdir: evvelâ. Yayık. Bu Türk kavmi Orta Asya'da Juan-juan adiyle tanınıyor ve Batı Türk devleti (Gök-T&k) hey'etine giriyordu. yüzyılın başlarında Kama-ldil boyundaki muhtelif Rn kavimleri. Bulgarlar'ın iki zümreden teşekkül ettikleri. buradaki Siâv kabilelerinden bazılarını da tâbiiyetlerine almışlardı. Hazarlar. Hazarlar'ın müatakH bir siyâsî varlık olarak meydana çıkmalan. ekseriyetle karşılıklı mücadeleden ibaret olmakla beraber. Hazar Devleti'nin VII. İstanbul tahtını paylaştıkları malûmdur. Yûzy*hn baş*na arttır. yüzyılda Kama-lcHI mansapiarmda bulunduklarını gösteren bazı deliller olduğuna göre. Oka-Desna ve Orta Dnepr boyundaki muhtelif Fin ve Slav kabileleri (Radimiç. Ant adiyle tanınan ve asker? teşkilâtının intizamı bakımından ilk Slav kavmi olan bu zümrenin. Türk devlet ve askerî teşkilâtının tesiriyle bunlar "kabile1. Balkanlarda ilk Slav unsurlarının esaslı bir şekilde yerleşmelerinin Avatîsr tarafından alman tedbîrlerin bir neticesi olduğu malûmdur» Bu Türk kavminin güney ve doğu Slavlar'mı uzun birzaman hâkimiyetleri altında bulundurdukları* m ve birçok Slav kabilelerinin Avarlar tarafından müthiş hezimete uğradıklarını gösteren emarete? mevcuttur. bir kısmının Don-ttiH sahasında. dört büyük nehrin mansabında. yani sonraki Kiyef Rusyası'nda. Şehir hayatı süren. Yayık nehri mansabındaki (?) Saksın. Burası: Icfil. yüzyıllarda Hazar hâkimiyeti gittikçe genişleyerek Şarkî Avrupa'nın en büyük devleti (imparatorluğu) derecesine yükselmiştir. Vltt. bal ve balmumu. VI. meselâ: İdil nehrinin mansabındaki İtil. en geç M. hattâ iki Hazar prensesinin Bizans imparatorlariyle evlenerek. adlan malûm belli başlı Hazar şehirleridir. Bâr müddet sonra Pannonya'da yerleşen Langobardlar'la Avarlar arasında.S.

her cins insanlara kolaylıklar gösteriyorlar. Şarktan o sıralarda yeni yeni kavimlerin de harekete geçtiği anlaşılıyor. yani bir devlet kuramamış olmakla beraber. Peçeneklerin Hazarlar'ı Karadeniz kıyılarından mahrum etmeleri esnasında ise İlmen gölü civarındaki Vareg-Rus knezi Kiyef'i zapt ite. Macar ve Alman tarihi için ehemmiyetini ayrıca izaha lüzum yoktur. to'de. Hazar memleketinde suç teşkil etmiyor ve iş güç üzerinde bunun hiç bir tesiri olmuyordu. Peçeneklerin işgal ettikleri saha şimalde Kiyef yakınlarına kadar uzanmakta idi. Zaten en eski Türk örf ve âdedine göre "herkes kendine göre tanrıya ulaşabilirdi1. Bu euretie Peçeneklerin garba doğru hareketlerinin en mühim neticesi Slav âlemi arasında kubatın kesilmesi ddu. yüzyılın sonunda Karadeniz kıyılarında yerleşebildiler. Bütün bu âmiller bir araya gelerek X. Dakya'nm bir kısmım işgal etmekle* o sıralarda hemhudut dan Şark ve Cenup (Balkan) Slavlan'nı birbirinden ayırmışlardır. bunda muvaffak olamadılar. VIII. Peçenekier kısa bir zaman zarfında Don'dan Dnestr'e kadar bu- günkü Karadeniz bozkırlarını işgal ite buradaki Hazar hâkimiyet ve nüfuzuna nihayet verdiler. Azak denizi sahasından bugünkü Macaristan'a gelmeleri ve dolayısiyte Orta Avrupa'da. Bunun. VIII. çünkü: uzun zaman süren Hazar tesiri neticesinde bura yeni Slav ahalisi devlet idaresine daha çok alışık olduğu gibi. Hıristiyanlığı kabul eden âk Rus knezi Vladimirin (988) kendini. Kiyef te gittikçe kuvvet bulan VaregRus ve Slav beyliği de hücuma başlamıştır. yüzyıla tadar açık bir şekilde devam etmiştir. Bu Türk kavmi kabileler birliğinden daha yukarı bir basamağa çıkamamış. yüzyılın ortalarında Itü-Harezm tica-ret^yotu Peçenek Tûritferi tarafından istila edilince. deviet işlerindeki icraatı ve mevkii bugünkü ingiltere kıralırankinden pek farkfc değildi. Hazarlar onlara karşı. han neslinden olmak üzme başka bin çıkarılabilirdi.Peçenekier. Hazarlar arasında dörtbeş (belki de fazla} din yan yana şerbetçe yaşayabilmişlerdir. yani 'Kağan oğiu" olması lâzım gelmekle ve kendisine âdeta ilâhi bir ubudiyet gösterilmekle beraber. Hazarlar dıştan geien tehlikeye karşı duramadılar. dünyada o devirde ve hatta sonraları bile görülmeyen nizam ve dinî tolerans vardı. tkfisaden yükseldikçe. yüzyılda üral mıntıkasından gelerek Kuban nehri yakınlarında ve Aşağı Don havzasında yerleşen Macariar'ı teşkilâtlandırarak mukavemete hazırlanmışlarsa da bundan hiç bir netice çıkmamıştı. asker! Kuvvetlerin başında da "İl-Şaf unvaniyle ikinci bîr şahsın durduğu an&ş&yor. Ayni şekilde. yani tam bir vicdan hürriyeti mevcuttu. bilhassa iktisadî vaziyet bozulunca. Söylendiğine göre. türlü memleketlerden getirilen ve çoğu müsJûman olan kıtalardan teşekkül etmekteydi. imtiyazlar veriyorlardı. 5. hem de İtil ticaretine daha yakındı. adeta devletin en yüksek sembolü olarak. meşhur tel şehrinin (muhtelif hafriyata rağmen) yeri kat7 olarak tesbit edilememiştir. Bu devletin son devrine dair kaynaklarda kayıtlar olmadığından kafi bir tarih gösterilemiyor. Kirimin da bir kısmı dahil olmak üzere Peçeneklerin eline geçmiştir. İkinci hususiyet de: Hazar devletinde. Us (Oğuz)lar ve Konumlar 870 tarihlerinden itibaren Don ile Dnestr nehirleri arası. onlar Karadeniz'in şimalindeki bozkırlarda 15Q yi gibi uzun bir zaman kalmışlardır. yüzyılın 15 nci yıllarında Hazar devletinin artık olmadığı anlaşılıyor. Hazar öeviet! ve Hazar hayatı. Aynı zamanda İtilin ticareti de yollarda emniyetin bitmesiyle esas itibariyle sarsılmıştır. burayı Rus-Slav devletinin merkezi yaptı. dünya tarihinde gayet önemli bfr rai oynamıştır. bu defa efendi ve devlet kumcu. 862 tarihlerinde İlmen gölü civarında İh Rus-Slav knezliğini (beyliğini) kurmuşlardı. X!N-XV. bunun faydası görülmüş ise de» çok geçmeden. Bizanslan ve başka memleketlerden gelen hıristiyanlar da çoktu. Hazar ticaretine mühim bir darbe încfrMği gibi. representativ bir şahıstan başka bîr şey ifade etmiyordu. yüzyıllardaki Altın Ordu'nun Rus yurdu üzerindeki hâkimiyetinin bir öncüsü mahiyetindedir. Peçeneklörin üçüncü rcrilarl-de Kiyeften Karadeniz sahillerine înmeîç istidadını gösteren Slav yayılışını durdurmuş olmalandır. Bazı Vareg-Rus başbuğları Peçenek-Hazar mücadesinden istifade ile Kiyef i ele geçirmeğe muvaffak oldular. Macarlarin. sonraki Türk. Peçenekier 869 tarihlerinde İdil'i geçip Don toyuna geldikten sonra. netoede kıl ve diğer Hazar şehirleri birçok kavim ve ırkların buluştuğu ve iş yaptığı bcr yer oluyordu. yerine. devletin müdafaasında "ücretli" kıtalar kullanmağa başladılar Bu defa askerf kuvvet. Hazar-Türk ahalisinin büyük kısmı ötedenberi Türklerin "millî dinleri" olan samanlığa mensup oldukları halde üst tabaka. Malûm olduğu üzere Ruslar. Hazar hükümdarını takliden 'kağan* tesmiye etmesi de bu tesiri göstermeğe kâfidir. İlk zamanlar. bu şehir bugünkü Ejderhan (Hacı Tarhan) şehrine yakın bir yerde olup.180 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ 181 devlet ve İktisadî hayat teşkilâtının kurutması ve yayılmasında Hazar Türkleri'nin büyük roHen olduğunda asla şüphe edilemez. ancak XVIII. Türk unsuru ite çok karışık bir Fin-Ugor kavminin bulunmasına sebep olmuştur.-IX. Tüccar tabakası Harezm ve diğer İslâm memleketleriyle fazla temas neticesinde müslümandı. Peçenekler'ie harpler neticesinde çok zayıf düşmüş olan Hazar devletine karşı. Tûrlû Slav zümrelerinin ayrı kabile heyatı ve ormarvtaria meşguliyetinin icap ettirdiği basamaktan. Peçenekier bu defa Hazarlar için tehlikeli bir komşu oldular. ticaret ve devlet îeşküâti basamağına yükselmeğe başlamalarında iki asırdan fazla sûren Hazar hâkimiyetinin büyük tesir yaptığı asla inkâr ve reddedilemez. Kiyef şehri hem Bizans. ticareti teşkilâtlandıran Skandinavyalı bir German unsuru Slavfar'ın başına geçmişti. Malûm olan cihet XI. Bu sebeplendir kf. Bilhassa IX. bu tehlikeyi. bilhassa Kağan ve saray erkânı Yahudi dinini kabul etmişlerdi. Buradaki Hazar izleri ve medenî tesirleri Kiyef Rusyası'nda XI. itilin suları altında kalmıştır. Diğer taraftan Hazar devletinde tam bir din toleransı vardı. Hazarlar. aynı zamanda Macarlar Transilvanya ve Tisa-Tuna boylarını ellerine geçirmekle Batı Slavtarı'yla Güney Stevian'nm aralarına girmişlerdir. O Sıralarda Slav kabilelerini bir devlet hâlinde birleştirmeğe çalışan Skandinavyalı Vareg-Ros (Rus)'lar. Kağan. . Hazarlar. ■ Hazarlar. yüzyılın sonlarına doğru Hazar devletinin sür'atle inkıraza doğru gitmesine sebep oldu. Skand'înavyaiı Ros (yani Varegler) lar da Skandinavya-German dinine mensuptular Bu suretle herhangi bir dine mensup olmak. tcraî kuvvetin başında "Hakanbey" unvaniyle biti bulunurdu. Bu suretle Doğu Avrupa'daki Slavlar arasında Hazar-Türk hâkimiyeti kalkar kalkmaz. sırasına göre "Kağan1 azledilir. yüzyılterdak? Hazar hâkimiyeti. kendi devri için en "modern1 bir manzara arzetmektedir Devletin taşında bulunan "Kağan1 (hakan) m mutlaka hükümdar neslinden. Denebilir ki. daha şarktaki Uz (Oğuz) tarla bîr ittifak akti suretiyle bertaraf etmek tetemişierse de. Bu Türk kavmi 1» yıl müddetle Ruslarin (artık Skandînavya unsuru kalmayan ve Slaviaşan kütlenin) Kiyeften daha cenuba inmelerine karşı en büyük ve kuvvetli bir set rolünü oynamıştır. Bundan daha mühim cihet: Peçenekier Aşağı Dnestr ve Tuna boylarını.

Bu Türk z&n-resi V. Kıpçak bozkırları ta )Qfl.'Orta İdil'detö Sİmbir (Simbirsik şimdi Ulyanowsk) şehrinin adı da Sabir Türkleri1» bağlı olsa gerektir. Kumanlar'in bir kısmı 1240 da Macaristan'a çekildikleri gibi. Kumanlar'dan birçokları yerli Slav halkiyle kartşarak Ukraynalıların damarına bir parça daha Türk kanı katmışlardır. Bizi yakından alâkadar eden üçüncü kısımdır: Onlar İdil boyunca çıkarak Kama'nın mansabtndaki sahayı işgal ettiler. t00-374 yıllarında Yayık-ldil ve Kama nehirleri arasının Hunlar tarafından işgal edildiğini yukarıda görmüşttlt Bu suretle İdil -Urai mıntıkası iki buçuk yüzyıldan fazla kuvvetli bîrTüfk-Hun tesiri altında kalmıştır. Büyük Hun har»-ketinden önce bu Bulgarların yine Kama ctamda oturmuş oldukları uzak bir ıhılma! sayılamaz. 1224 de Kafkasya yolu ile gelen bir Moğol ordusu tarafından Kalkaçayı (Taganrog'a yakın) boyunda büyük bir hezimete uğradılar. Kumanlar. hele Kuman kızlan arasında güzellere çok tesadüf edilirdi. Bulgarim buraya gelişleri tesadüfi olmasa gerektir. Sîbir (Siberya) adı bu kavme ıtlak olunduğu gibi. Bizans.S. yüzyıl ortalarında bu ovada yerleştirilen kuvvetli bir ih-timale göre yine Türk olan Vardariotlar'la da birlikte buranın Türk zümresini de artırmışlar da*. Onlar. Kıpçak sahralarında kaldıklan zaman. M. yüzyflm sonlarına doğru Doğudan gelen veya bulunan yine Türk olan kavimlerin (Avâr. Bîr müddet sonra bu kısım Kiyef Rusyası yerli ahalisi arasında erimiş gitmişlerdir. Kumanlar da. aynı zamanda büyük göçten sonra da burada kalmış olmalıdırlar. yani Kiyef Rusyası ahalisi erkenden Türk unsurlarıyla karışmağa başlamıştır. 1236-39 yıllarında bu MoğolTürk hareketi münhasıran Kumanlar1) Kıpçak sahralarından koğmağa matuftu. daha Yayık ve IdH boylarından takip eden Uzlar (Oğuzlar) XI. 1185 de. yüzyılda tertip ettikleri Codex Comanicus (Kuman Lügati. Balkanlar'a ve Macaristan'a da akınlar yapmaktan. Bu Türk kavmi de. yahut Kıpçaklar geSıyodaf. Bu Rus halk destanında Kuman motifimi göze çarpıyor ve umumiyetle steplerle hemhudut Rus hayatı üzerindeki kuvvetli bir Türk-göçebe tesiri kendini gösteriyor. bilhassa Cenubî Rusya knezîeri ve ahalisi üzerine büyük ve çok taraflı tesir icra edegelmişlerdir. yani BüyÛk Rus kütlesi vücuda gelmişti. Sonraları Mısır Memlûkları adiyle maruf zümrenin büyük bir kısmını işte bu Kıpçak TürkJeri teşkil etmişlerdir. hemen hemen her yıl Rus yurduna afan yaparak kendilerine gerekli şeyler bilhassa esirler alıyorlardı. Kırım yarımadası ve Don mansabındaki Cenevizlilerle de yakın iktisadî münasebetler tesis ettiler. Uziar'ın kalan kısmı Dobruca'da iskân edilerek. büyükleri Kumanlar'Ia sıhriyet peyda etmekte idiler. 1237 de Batu Han'ın orduları Rus yurdunun istilâsına başlamıştı. Bu sahadaki 'Suvar* şehrinin onlar tarafından tesis edildiği ileri sürülmektedir. Kumaniar'tn faaliyet sahası yalnız Kıpçak sahralarına münhasır kalmadı. Kumanlar vücutlarının güzelliğiyle nam kazanmışlardı. Slavlar'la karışmış.S. ontann bu kısmı KaraKaîpak adiyle maruftur (Rus vekayinamelerinde: Çernye KlobuJd). Bu kavmin mahiyeti ve tarihi hakkında sarih bir bBgi edinmek şimdiye kadar mümkün olmamıştır. Bulgar ve Macar devletle 182rinin siyâsî mücadelelerine şu veya bu şekilde karışmaktan geri durmadılar. i. bugünkü Gagauzlar'ın menşeini teşkil etmişlerdir. yüzyıllarında Kama mansabının cenup mıntıkasında Suvar adını taşıyan bir Türk zümresinin yaşamış olduğu anlaşılmaktadır. Ar-Mar) ibaret olmakla beraber Kama mansabı ve Ak-ldil havzası çok erkenden Türk kavimleri tarafından işgal edilmeğe başlandı. Uziar'ın Balkan yarımadasında bir kısmı Vardar ovasında yerleştirilmiş ve XI. diğer Rus Knezleriyle birlikte Kumanlar üzerine yaptığı bir sefer ve müthiş hezimetin tesiriyle vücuda getirilmiştir. Birçok kabilelerden mürekkep olan bu Kuman (Kıpçak) hey'eti kabile reislerinin idaresinde kuvvetli bir askerî teşkilât hafinde yaşıyorlardı. V». yüzyılın sontannda Dobruca\a gelerek. fakat az olduklarından fX. . Bu münasebetin neticesi olarak İtalyan misyonerlerinin galiba XIII. tıpkı Peçenekler ve Uzlar gibi devlet kurmak basamağına çıkamamıştır. Bir müddet sonra UraMdîl havzasında Sabirler görünüyorlar ve -ağlebi ihtimal burada çok kalmayarak Kafkasya'ya doğru gidiyorlar. ayni veçhile bir mikdar Peçeneğin de cenup Rus yurdunda kalmış olması muhtemeldir. Yani hâfis bir Türk kavmi olan Kumanlar'a (Rus vekayinamelerîhfh *f*olovtsy* lan) izafeten işgal ettikten bozkırlar Deşti Kıpçak. yani Kıpçak Bozkırları adıyla maruftur. Bu hareketin neticesinde Moskova ve Oka havalisindeki Rn ahalisi. Az bir zaman sonra bu sahada Peçenekler de yerleşmek suretiyle Vardar ova& tam bir Türk yurdu mahiyetini almıştır. 1060 tarihlerinden sonra Karadeniz şimalindeki bozkırlara Kumanlar. 375 de HunlarVı esas kütlesi batıya doğru ilerlerken bir kısmının Orta IdH ve Kama boyunda (mansabında) kalmış olması kuvvetle muhtemekSr. Su suretle Ukraynalılar. yüzyılın 40 ncı senelerine kadar bu kavmin elinde kalmıştır. bir kısmı da Kam man-sabına. diğer bazı yer ve nehir yerlerinin isimlerinin de bu Türk kavmi ile alâkası olduğu pek mümkündür. Bir kısmı batıya giderek Tuna Bulgarları adını almış. Peçenekler'in Balkanlar istikametinde ilerlemeleri işte bu tazyik neticesinde oimuşlur. Uziar'ın büyük bir kısmı 1064 yılında Tuna'yı geçerek Balkan yarım adasına geçtikleri haide. Hazar) tazyiki altında üç kısma bölünmüşlerdi. buradaki Slavlart hâkimiyetleri altına alıp Bulgar devletini kurmuşlar.Kama (Çulman) Bulgarları Devleti Çulman (Kama) nehri havzasının en eski ahalisi muhtelif Rn kavimlerinden (Çirmiş. tıpkı Peçenekler gibi. Rus kaynaklarından da malûm olduğu veçhile. Sabir. Attitâ-Hun İmparatorluğunun yıkılmasını müteakip (453 d«ı sonra) HunlarVı bir kısmını teşkil eden Bulgarlar Don-Kuban sahasında bulunuyorlardı. 6. Kumanca-LatinceFarsça) kalmıştır. yütyıbn ortalarına doğru özü (Onepr) nehrini aşarak Turta (Dnestr) ve Tuna'ya doğru ilerlediler. Bulgarlar'ın bir kısmı da Kafkaslar'a doğru giderek burada başka kavimlerle kanşmışlardır. Bozkırlara bitişik Rus yurdunun mötemadî Kuman akınına rrmnjz kalması Slav ahalîsinin mühim bir kısmının Suzdal havalisine (Moskova nrmağs havzasına) göç etmesine sebep olmuştur. Mokşı. Bulgar eline gelmiş ve buradaki ahali ile karışarak Kazan Türkleri'nin teşekkülünde mühim bir âmil olmuşlardır. î^ovgorod-Seversk Knezi Igor Svjatoslav için. Ruslar'm yegâne destanları olan "Igor bölüğü türküsü" nün esas mevzuu. bir kısmı Kiyef knezliğinin cenup hudutlarında yerleşmiştir.tas TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ 183 Peçenekler'i. daha doğrusu Slavlar tarafından temsil edSmiş ve bu karışmadan Velikorus. Ayni veçhile Kumanlar'dan birçokları Mtstf hûkûmdariannın hizmetine girmişlerdi. Bu Slav esirlerinin Yakın Şark ve Mısır piyasalarına sevkediJdıkterf malûmdur. Bu sahanın tarnamiyie bârTürk yurdu olduğu Kama Bulgarlan'nın buralarda yerleşmesiyle tarihî bir hakikat halini alıyor. Kafkasya'deki Batkariar'ın bunlarla alâka» olsa gerektir. Kiyef Rusyası'nın Karadeniz'e «rrnesfrve mani olmuşlardı. M. yüzyıla kadar yerli ahali tarafından femsil edilmişlerdir. Onlar. birçok Rus Knezleri. Kumanlar.

bunların namma kurbanlar kestikleri. Bunlar arasında Kama ile Volga'nın birleştiği yerden 100 Km kadar cenupta İdil'in sol sahilinden 6 Km. hayvan beslemek. Çok geçmeden bazı merkezler yükseldi. ticaret. yüzyıllarında Şarkî Avrupa'nın en mühim ticaret merkezi idi. Bulgar memleketi iktisadî hayatı çok taraflı olan ve birbirini tamamlayarak "millî servet"in artmasına yardım eden-esaslarda kurulmuştur. Her nevi ehlî hayvan beslemeğe çok elverişli olan Bulgar memleketinde at. tilki. Şeikeyoğlu Almış ton ve maiyeti elçilere fevkalâde bir kabul göstermişler ve o tarihten beri Bulgar memleketi Abbasi halifelerine bağlı bir müslüman yurdu olrnuştur. ve madenleri çeşitli ve çok olan Orta ve Cenubî Ural sahasından nehirler vasıtasiyle kolayca Bulgar memleketine ulaşmak mümkün olduğu gibi. İran. doğru ve çalışkan insanlardan mürekkep olan Bulgar ahalisi şarkın bir çok yumuşatıcı tesirlerinden uzak toldıkları için Bulgarlar'ın bir çok miHT meziyetten muhafaza ettikleri anlaşılıyor. koyun bulunduğu muhakkaktır. Sigarların Kirrnencik. Mamadış. arıcılık ve endüstrinin bîr araya geldiğini müşahede ediyoruz ki. Layış. kasaba ve köyler vardı.-XM. 900 tarihlerinde Bulgarlar arasında möelömarr olanlar artmış ve Bulgar Haiıı Almış. Buitroer. dan. Burtaslar da Bulgarlar'ın cenup batısındaki komşuları idi. Bulgarlara önce şaman dfaine mensup oldukları "Yer ve Suya* taptıktan. Hun. ve birçok diğer şehir. batKİa-Zuye suyu* Sura (Sim) suyuna kadar. zaten bu Türkleşme" cereyanının. Halîfe Muktedir-Billâh tarafından gönderilen kalabalık bir elçi heyeti 922 mayısında Bulgar memleketine vasıl olmuştu. Türkistan'da ve diğer islam dünyasından IdiTe ve Bulgar'a gelen tüccarların tesrrfle buralarda İslam <M Ve kültürü yayılmağa başlamıştır. kar ve yağmurdan muhafaza İçin dik olurdu. d& alimleri ve mimarlar gönderilmesini rica etmişti." İki büyük nehrin (idil ve Çulman) birleştiği ve kat'etbğt bu memleket uzak memleketlerle çok kolay münasebet imkânını veriyordu. sığır. Bulgarlar'ın mükemmel çiftçi oldukları. ormanları geniş bir sahayı kaplamakta ve pek çok cins ağaç ihtiva etmekteydi. Şehirler ise. belki de Kazan (Eski Kazan) şehirleri. buralara daha evvel gelen diğer Türk kavimleri (Suvar.1B4 «HHMT DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHÎ 185 Bulgarların Kama mansabı sahasına bu defa gelişlerinin tarihi katiyetle tesbit edilemiyor. (di! ite 0?ta Don arasında yaşayan. yüzyıl içinde) Orta idil boyu artık bir Buigar-Türk memleketi idi. evler. kendi ihtiyaçlarından maada etraflarındaki komşularına da gönderdikleri malûmdur. Fakat». iklimin icabı olarak kalın ağaç kütüklerinden. Abbasî Halifesi ve Bulgar Hanı namına sikkeler basılmakta taş caroüeri saraylar. Buradaf ziraat. IX. Şuşma ve Zey 3u5ar«w başlan. nehirleri. samur. İdil'in yukarısından da Skandinavyalı tüccarlar (VaregRustar) ve Oka boyundan Siavlar-Ruslar buraya gelebiliyorlar^ . çok mikdarda zahire istihsal ettiklerinden açıkça görünüyor. Bu sahanın Rn asıllı eski ahalisi olan Çirmişler. Orta İdi! ve Kama mansabında muntazam bir devlet ve ziraatte ticaret esaslarına istinat ettirilen gayet kuvvetli bir iktisadî teşkilâta malik olan Bulgar Türklerinin eski Türk askerî içtimaî müesseselerini ve an'anesini muhafaza ettiğinde şüphe yoktur. bu zümrenin büyük çoğunluğu tam manasıyla toprağa bağlı. ırmak ve çayları bol olduğundan gayet zengin mer'alan vardır. yüzyH sonlanna doğru. Bulgar yurdunun iktisaden yükselişinde ahafifün karakterındeki bu vasfın da tesiri olduğunu kabul etmeliyiz. arkeoloji ve yer adları araştırmalarına dayanılarak takriben şu hudutlar tesbit edilebilir: Doğuda-Çirmişen. Cüke-Tav. avcılık. o derece W. sonraları Bulgar şehrini merkez yapan Bulgar hanına tabi oldukları zannedilmektedir. Derin kara toprak ziraat için gayet elverişli olduğu gibi. Diğer şehirler arasında Büler (Biler). Bulgarlardan kalan bir söz olduğu kuvvetle muhtemeldir. kadar içerde bulunan Bulgar (büyük Bulgar şehri) başta gelmektedir. hele Ural ile Vjatka tarafındaki ormanlarda muhtelif cins kıymetli kürklü hayvanların çokluğu bu cins kürk ticaretinin ziyadesiyle artmasına sebep olmuştur. ekseriy*ormaolar ve nehirler kenarında idi. Bulgarlar bu bakımdan kendi devirlerinin bütün Türk ve birçok gayri Türk kavimlerinden yüksek bir basamakta bululuyorlardı. bilhassa atın en makbul kurbarraddeditdlğî muhakkricfir. birçok tanrı tanıdıkları. Bulgar ahalisinin komşularının hilâfına olarak "çarık" değil 'çitik' yani "çizme" taşıdığı da bunu teyit etmektedir. arpa. 920 tarihlerinde Bağdat halifesine müracaatta. Temiz. Bulgarlar müslümanlığı kabul ettikten sonra onların »urdu Türit-lslam medeniyetinin şimal batısında en iteri p mWu olmakla büyük bir ehemmiyet kazanmış*. bu hareketin V yüzyılın sonu veya VI. Suvar. Arap ve Bizans ülkelerine giderdi. sapanla çift sûren köylü ahaliden ibaretti. meşguliyet tora ile köyden terkb «. Nehirlerin çokluğu balıkçılığın da inkişafını mümkün kılmıştır. gittikçe TBıMer tarafından temsil edilmeğe başlandılar. . ÜS! üste koymak üzere yapılırdı. şimale doğru Vjatka nehri. Hazar Kağanı'na vergi verdikleri malûmdur. Idil-Kama sahasında işgal ettiği yerlerin sınırlan kafi olarak tayin edilmemekle beraber. sincap ve başka hayvanların derisi Bulgarlar vasıtasıyla Türkistan. Sabir) ile başlamış olması pek mümkündür. Kazan ırmağı. büyük ticaret merkezi dan idil şehrinin şimal memleketlerle münabebeti İdil nehri boyunca Bulgar roemfekefcnden geçiyordu. Oşals Titiş. Hatta sikkenin az olduğu devirde bir sincap derisi "sikke" olarak kullanılmıştır. Sincabın karşılığı öten "tiyin' sözü Hazar Türklerinde 'para" demektir ki. Çok geçmeden (VIII. Bulgar. keçi. işte bütün bu tabii ve iktisadî şartlar bir araya gelerek Karna Bulgarlarının esas meşgalelerinin ve yaşayış tarzlarının tayin ve tesbitıne ârnü okju: Bulgarlar az bir zamanda yerleşerek ekin ekmeğe başladılar ve bilhassa şehir'er kurarak büyük mikyasta ticaret yapmağa başladılar. Cenupta-Çirmişen ile Şamar suyuna kadar. Ayrıca avcılığın da mühim bir yer tuttuğu biliniyor. Bulgar şehri IX. kaleler ve diğer binalar inşa edilmekte idi. çavdar ve buğday ektikleri. fakat Hazar devletinin zayıf düştüğü nisbette Bulgar haniannmda istiklâllerini ele aldıkları görülmektedir. Kama Buîgarlan'nın bir kaç zümreden (kabileden) teşekkül ettikleri anlaşılıyor.Şehirler ve köyfcr. Bulgar gönü (işlenmiş deri) o devir piyasasında istenilen ticaret eşyasından sayılırdı. Bu suretle. Cenupta da Hazarlar ve batıya doğru da Şark Sîavlan (Ruslar) bulunuyorlardı. damlar da ya kereste veya samanla. yüzyılın ortalarından itibaren Karna Bulgarlarının tamamryle müstakil oldukları kuvvetle mümkündür. ya Rn veya Türk olan. Mokşı (Mordva) ve Artar kültür bakımından Bulgarlara nisbeten aşağı bir basamakta olduklarından. hepsinin de önce Büler. evlerin sahibinin servetine göre birkaç odadan teşekkühsttiği anlaşılıyor. galiba belli basit dört-beş zümre mevcut olup herbirinin başında bir hancık bulunuyordu. Aynı sıralarda Ak-ldil ve Cenubî Ural mıntıkasında yaşayan Başkfrt (Başkurt) lann Bulgarların doğu komşularını teşkil ettikleri anlaşılıyor. balıkçılık. tuşu çok olan Perm ve kıymetli kürklü hayvanlar nyie ormanları dolup taşan Vjatka-Orta Ural. ahalisinin Çokluğu ve servetiyle. Bîr müddet Bulgarlar'ın. yüzyılın başlarında vuku bulması mümkündür Bu saha coğrafî ve tabiî şartlar bakımından gayet müsaittir. Ik nehrinin mansabı. Bulgarlar'ın köy ve şehirlerine gelince. Züye. Çulman (Kama) ve kollarıyla. bunun içindir ki Bulgarlar'da dericilik san'atı bilhassa ilerlemişti.

Fakat. belirli ruhfkarakter taşıyan toplulukların ortaya konan kültür değerlerini kontrol kabiliyeti de unutulmamak gerekir. 1437 de Saray han. onların askerî kuvvetleri tecavüziçin deplr daha ziyâde müdafaada kullanılmakta idi. Son araştırmalar fertlerin bazı küftür unsurlarını yaratmak ve geliştirmekte başlıca âmil olduğunu göstermiştir. Dilleri ve küöürleri hakkında da bilgimiz azdır. çiftçi ve tüccar bir kavim olmakla beraber. sonra da Makar'es ve nihayet Nijniy-Novgorod (Gorki) panayırları bu an'anenin devamından başka bir şey değildir. kısaca "kültür" üne yön verici tesirler yapacağı tabiidir. Bulgarlar'ın bir dereceye kadar siyaSF istifc lâllennı muhafaza ettiği anlaşılıyor. Ayrı coğrafî çevrelerde befirfi karaktere sahip insan gruplarının meydana getirdiği cemiyetlere has olmak Ü2ere bfrbltferinden farklı küftürler doğacağına göre. Kırım tarafın-dan Kazana geldiği zaman burada. doğuş ve gelişme sahasından dolayı "Bozkır kültürü" diyoruz. Bulgarlara bazan Oka boylarına kadar ilerledikten malûmdur. Bulgar şehri ItiPden daha mühim bir ticaret merkezi oldu. Uluğ-Muhammet Han. bu husu6takat1 bîr kanaata varmak içih birçok delillere ihtiyaç vardır. Moğol-Tatar istilasından sonra. Türkistan. zırh. Kumanlar'ın büyük bir kısmı Macaristan'a giderken. Meselâ Hind-Avrupalılar'dan bazı kollar (Iranîler. Rus. Kazan Hanlığı'nın esas halkmi işte bu unsur teşkil etti. idaresinde biff§ok Türk kıtaları da olduğu halde. Bulgar hanlarının adları ve sayılan tesbit edilemiyor. örfü ve geleneklerine. Batu 1237 yılı başında Rusyayı. 1238-39 yıllarında bunlar Deşti-Kıpçak'tan Kumanlar'ı koğmakia meşguldüler. Kazan suyu boyuna gittiği. Batu Hak'ın garp seferinia-iJk hedefi: Bulgarlar'dan intikam almaktı. 922 tarihinde Bulgar devle» ve ahalisi hakkında Bağdat halifesinin «b çfüiri arasında kâtip aıfatiyle büîufian terf-i Fadlan enteresan malûrhat bırakmıştır. Şu hâlde her kûftörün üç temel dayanağı mevcut bulunmaktadır: coğrafî çevre. Hazar. hatta Kazan adiyle bir şehir-kurduğu ve burada bir hanın yerleştiği anılıyor. Saray hükümetinin kuvveti azalınca. ancak umumi telâkkisi. Iran. miğfer. Bulgarlar üzerine saldırdılar. bu vaziyet -karşısında ahalinin bir kısmının şimale. Biz buna. Baltık memleketlerinden buraya tacirler gelmekte idi. bozkır ikliminin de. hay-van takımları ve sikkelerden ibarettir. düşünce tarzı ve yaşayışına uygun düşenleri benimsemektedir. astarNu» atınııhmal^ memişlerdi. ziraat aletleri. Arap. Bulgar devletinin siyasî akibetine gelince. Ancak bir kültürün teşekkülünde. Hazar devleti zayıfladıkça Bulgarlar kuvvetlendiler. Bununla beraber. XII. Aşağı İdil'in sol sahilindeki Saray şehri merkez olan Altın Ordu'nun idaresi zamanında.186 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ 187 Bulgarlar. . yüzyılın Mndt yarısında Bulgar kadısı Yakup^bni-Numan'ttv bir "Bulgar tarihî* yazdtğf rivayet edîifyoraa dâ mezkûr eser meydana çıkarılamamıştır. Bulgarlara harp tarihleri az malûm olmakla beraber X. öBah (ok. Bozkır kültürüne tarihin seyri İçinde. bıçak). Bu an'ane nesilden nesile geçti. ev eşyası. Bulat-Tlmur tarafından (*3S1) de Bulaar vurdu ve şehri büyük tahribata maruz kaldı. bu hflctımar ekseriyetle geri püskürtüldüğü gibi. Hatta bir aralfk Bulgar yurdu yeniden tahribata maruz kalmıştı. Bazı aflmter Bulgar dfflrtn bugünkü Çuvaşça m eski şekli olduğu kanatmdadırte: Çuvaşlar müslûman olmayan Bulgar köy ahafteirtfn hale«orl «ayıfryorsa da. Eskiden beri burada yaşayan ve sonradan Bulgarlar yanına gelen Kuman-Ki| ^çaklar'ın miktarı mühim bir yekûa tu&w§ olmalıdır ki. cemiyet. coğrafî şartların yanında bizzat insan unsuru da rol oynamaktadır. burası Şarkî Avrupa ve Asya ticaret emtiasının mübadele edildiği ve umumiyetle tarihte malûm olan en büyük ve eski panayır yeri mahiyetini aldı. inancı ve dünya görüşü. Bulgarların karışmasından S^^^^^ bulmuştu. daha evvelki Türk ve yerli ahali ile karışmasından vücuda gelen Kazan Türkleri'nin dilinde. Kıpçak tüfkçesi-nin hâkimiyeti göze çarpmaktadır. BuigarJir'ia Kıpçaklar'ın. Şehir ve köy yer-tortraöynet eşyaai. Büyük Bulgar şehri de tahrip edildi. yin* feu toktan çaşfflhrgnıpların meydana getirdiği IskitteıTVbAve Moğollar gibkFakat költürüıt üç şna dayanağın-danrtoirHalan insan faktörü Bapkır-kültürünün eski Türkler tarafından ortaya konan . çeşitli bakımlardan eski Türk yaşayışı. bir kısmı da Kama Bulgarları yanına gelerek bunlarla karıştılar. 1?36 da Moğol-Tatar ordusu. 3500 yıllık hayatı bozkır coğralt şartları içinde geçen TÖrk topluluğunun da kendine trtahsus b!r kültür tipine sahip olacağı tabii karşılanmalıdır.-'$& ^flMİBiMlİflhlIl III. düşünce tarzı. Türk tarihinin bu safhası daha ziyâde "Eurasia" nın bozkırlar bölgesinde cereyan etmiştir. Yâni cemiyet. Kalan maddî izler Bulgar şehrindeki harabeler. Bulgarlar 1224 de Kafkas-Don seferinden Aral civarına dönmekte olan Moğol-Tatar ordusuna hücumla onu mağlup etmişlerdi. İskandinavya. Bulgar yurdundaki yerli hanların JStfklâHan artmışa benziyor. Bilhassa insanın tabiat kuvvetlerine hâkim olmadığı eski çağlarda coğrafyanın insan hayatı üzerindeki tesirler? düşünülürse. yüzyıl sonlarına doğru Ruslar'm hücumuna maruz kalmışlardı. bilâhare Kazan şehri Bulgar şehri yerine panayır mahalli oldu. bozkırlar bölgesi kıyılarında yaşamış olan bazı yabancı toplulukların da dahil olduğu anlaşılmaktadır. kendi î^nde görünen her kültür belirtisini kabul etmemekte. Kültür ve || Teşkilât M İbrahim KAFESOĞLU Bozkır Kültürü Şimdiye kadar görüldüğü üzere. insan unsuru. ötedenbari devlet teşkilâtına"ve medenî bir hayataalışık kalabalık. bazı mezar taşları ve kiföbeler. istilâya başladı. kıhç.

Ö.Û. O. arasındaki benzerlikte -"Kıral? İskitler" doğudan geldiklerine göre. sadece bir cephesini meydana getirir. bizim "Bozkır kültürü" diye ifa de ettiğimiz kültür tîpju "atlı göçebelik1 ten ibaret olup.flrjr gibLiantnmtş kültür tarihçHAeiaih temsil ettiği Sfiyana ekolü* tarafından Heri aürülmüşiOr. prensipleri yalnız "aftan ibaret değildir. bozkırlarda gelişen kültürü de IndoGermenler'e bağlamak böylece mümkün olacaktır. 1200'lerde görülmektedir. bin ortalarında atlı göçebe kavimlerin yaşadığı hatırlatıldı ve Iskitler'deki bu kültür belirtilerinin Türk «!T!!^ Olabileceği üzerine dikkat çekildi. şurada. üzerine lâyı-kı ile eğilemedikleri göçebelik'in düşünce. Atın ehlileştirilmesi için önce buna ihtiyaç duyulması icap eder ki. Koppers.Û. Çünkü herhangi bir kültürde ekonomi kültürün bütününü değil.İskit nazariyesi: > I.Ö. Şimdilik. 300'lerde Asya Huntarı'ndan öğrenmişlerdir. Bu itibarla. b. Halbuki. "neolitique" devirden "hipparion" ve "equus caballus" cinsleri) ve atın tek bir yerde değil. bir kültür çevresi ("Kulturkreis") olarak bozkırlar üzerine dikkati çeken W. Bu nazariye taraftarla rına karşı itirazlar oldu ve 'Eurasia' bozkırlarında daha M. Bozkırlar coğrafyasında binlerce yıl hayatiyetin! devam efflren ve Çin. kendi kültür anlayışlarının haricinde kaldığı için. hayvan besleme kültürü. bu ihtiyaç şüphesiz itte olarak bozkırlı hayvan besleyici kavimlerde hissedilmişti. bunun son merhalesinden yeni bir netice olarak.temeürvdoğuda aranması gerektiği belirtildi. Diğer taraftan S.Ö. Burada ehli atın menşei olarak kalıntıları Cungarya'da ortaya çıkarılan "Equus Przevvalsky" gösterilmiştir. yaylalarda gelişen Bozkır kültürüne. Çünkü bu. düşünce. o. Bozkır savaş atı doğuya doğru uzanmış ve Çin'de muharebe atı yetiştiriciliğinin ilk sahası plan Şan-si bölgesinde görünmüştür. Çok daha eski tarihlerde Poltavka ve Tripolje kültüründe "at" iskeleti kalıntılarının mevcut olduğu iddiası doğru olsa tüle» buna büyük bir değer vermekte isabet yoktur. 2. Zichy tarafından ortaya atılan bu görüşe göre. -T^«: t00™"") olduklarını ilen sürerek.tâli bir keyfiyet sayılabilir. bilhassa Proto-Türkler için karakteristik Qİan en yüksek derecesini gösterir. Mühim olan. Kuzey Kafkaslar'da ve İran'da at ile ilgili ilk buluntular M. bu. 900-500 yıllarına aittir). Bozkır kültüründeki savaşçı çobanlar tarafından binek atı olarak kullanılan atın Przevvalsky cinsi değil. burada at iskeletine rastlamak da ehemmiyetli değildir. yine binlerce yıl içinde. sırf çoban hayat tarzına dıştan bakarak göçebelik atf etmek yanlıştır. Menghfcç W. "yerleşik" topluluklardan ziyâde.Ö. çeşitli yarlerde başka. kısa başlı. Çinliler ata binmeği ancak M. çok geniş sahalarda. tesir ve baskısını hissettikleri bu kültür eskiden beri İlim adamlannca az-çok tanınmakta ML Mütehassıslardan bazıları bu kültüre eksik olarak "Atlı göçebe kültürüdemekte bir mahzur görmemişlerdir. "Savaşçı çobanlar" ("Hirtenjgrieger") kültürü doğmuştur ki. Bozkırlar bölgesinde üç kültür devresi (kemik kültürü. sayılması mün* küngörünen bu nazariyeHted*ırupal. ahlâk yönlerinden de tamamlanarak bir bütün teşkil etmiş olması icap eder.n oim ve esk* "Aryanizm. Başlıbaşına bir kültür tipi olduğuna göre de. 4. av hayvanı yabani bir at da olabileceği gibi. merkezinde atın bulunduğu. 1700-1200)'nün yavaşyâvşş Or-ta-Asya'ya hâkim olmağa başladığı devir1 ile bu buluntular zaman bakımından dikkate değer bir uygunluk gösterir. Bunun yanında demir de vardır ve ayrı bir hukuk anlayışı ile de donatılmış bulunmaktadır. Koppers'de şöyle demektedir: "Atın ehlileştirilmesi ve atlı çoban kültürünün yaratılması *k Türkler'e bağlanabüf. vatan telâkkisi. şunu söyleyelim ki. İnsanlık tarihinde ulaşılan bu başarı kavimle- . atın belirli bir kültür bütünü içinde değer kazanmış olmasıdır.Ö.V. göçebelerin hayatında birinci plânda görülmez.İndo-Germen nazariyesi: teNjjj İ ^Sf ^k yayg. *a dünyanm ata binme san'at. bu yabancıların Türk'deri farklı insan unsuru ve cemiyet hususiyetlerinin belirlediği kûltör katkılarından ayırmaktadır. Hun süvarilerinin seferlerde bindikleri bu bozkır muharebe atının ilk kalıntılarına rastlandığı Afanasyevo kültürü (M. Bozkır kültürü "at" üzerine kurulmuş olmakla beraber.n/4M . Karadeniz'in kuzey düzlüklerindeki İskit sahası en elverişli bölge bulunmaktadır. şüphesiz bu hayvanı ehli hâle getirip binmenin insanlık kültür tarihimle muazzam bir hamle teşkil etmesinden ileri gelir ki. Bir göçebe san'at türü olan ihayvari üslûbu' da burada doğup gelişmiş.Altaylı Nazariyesi Bozkır kültürünün Altay yaylalarında Proto-Türkler (Türktaön atalan) tarafından ortaya konduğu hususu. atın binek hayvanı hâline getirilmesidir.wr. Bu itibarla atın insanlar tarafından kullanılması bile -bu husus başlangıç noktası olmakla beraber. at yetiştirme t$ültürü)Jtşsbii eden Mengtön'ş göre. ahlâkî davranış bakımlarından özelliklerini henüz bilmiyoruz. *Eurasia" ya yayılmıştır. 2500-1700) eski Türk Altay kültürüne bağlı bulumaktadır. Arabistan'da ve Kuzey Afrika'da at ancak M. "küçük bedenli.rM l ÎHHKT -i • -2? afin ilk HAfa nniar t. Hind. Mâhiyeti ilmi yoldan iyi açıklanmamış olan ve Batılı ifân adamlarının. Yine bu nazariyeye g& re atlı göçebe kültürtj. asırda teşekküle başlamıştır. Kiselev'in tesbit ettiği üzere "savaşçı bir kavme ait olan Andronovo kültürü (M.188 ____TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ 189 temel unsurlarını. c. İndoGermen nazariyesine karşı. Esas dan.nı onlar- dan öğrendiğini iddia etmektedir.nf. başka kavimler tarafından ehlileştirilmesi esümkün olduğunu hatırlattıktan sonra. bozkır kültürünün. Bozkır kültüründe rol oynayan baş aksiyon da biniciliktir. din. Menghin'e göm^ atın ehlileştirilmesi ve umumiyetle hayvan yetiştiricilik gHM medeniyet tarihinin çok mühinn bir safhasl TMda^fn ataları tarafından gerçekleştirilmiştir. Akdeniz ve Avrupa gibi yerleşik köBür mensuplanrnn. At göçebe kavimlerin kültürüne sonradan girmiş bir ekonomi vasıtasıdır (Moğollar aslında afi bilmiyorlardı. dinî tutum.Bozkır Kültürünün Menşei Meselesi m . ayrıca İskit kültürü ile ayn^durumdakı A tay buluntular. eski çağlarda bir değil birçok at cinslerinin bulunduğunu (Meselâ Çin'de Ordos bölgesinde. çöllerde değil fakat rutubet derecesi oldukça yüksek. At gibi bir vasıtaya İhtiyacın. hayatın zaruri kıldığı sür'atle dolaşmak mecburiyetinden doğduğu aşikârdır. geniş alınlı" batı bozkırları cinsi olduğunu belirtelim.tesirinin bir devam. merkezinde at yetiştirmek ve çobanlık yer almakta ye bu gibi faaliyetler için.lar'ıtâBaykalgölüne I^^DS?XM yerleştirmekte ve onların da aslında 'göçebe" (bozk. F. Bu itibarla Bozkır kültürünü en saf şekli ile bir Türk kültürü olarak kabul etmekte hatâ yoktur. W. Sehmidt. 1 . M. Batılıların at üzerinde bu kadar durması. Bozkır kültüründe temel olan at. af m ilk defa onlar tarafından «MeftrMp.

fakat bozkırlı olan Türkler'in kültürü de doğuş. bozkırlarda gelişen eski Türk kültümün dünya tarihinde fB bakımdan kesin tesiri olmuştur.soy. ç.)aayesinde hâkimiyet altınla aldıkları insanları idare plânında başarılarım mürnjaün kıtaşîır.Ö. çok faydalı bir iktisadî hamlenin işaretidir.toplulukları bir üst idare nizamına bağlama yolunda ulaşılan devlet kurma düşüncesinin mahsuiüdöf. atın sür'atı ve demir madeni (aş. iiraat kültürünün ve ona bağlı hayvancılığın çok üstünde ve dünya tarihinin pak mühim bir kültür merhalesi olduğunu belirten F. Orhun kitabelerine göre Türk bozkır cemiyetinin yapısını şöyle tesbjtetmek mümkündür: Oguf . ara bu.. bir beşerî değer ancak bu yol ile. kabile Ok * kabile (bir siyâsi teşkilâta bağlı) . Ön-Asya kavimleri bakımından da benzer sonuca varılmıştır. onu teşkilâtçılık melekesine sahip kılmışj ve eski Türkler herşeylerini borçlu oldukları ata kutluluk derecesinde değer vermişlerdir. ziraate elverişli yerlerde oturanlar "köylü" kültüre (çiftçilik) bağlanmışlar. kitabelerinde geçen. Zambotti ve jeopolitikçi Mc Kinder taraflarından iyice belirtilmiştir. devşiricilik). At üzerinde. Ana kaynağımız Orhun. At terbiyesi. öteki. yine ilk kanun koyucu durumunda olan Türklerin ataları tarafından tesis ve teşkil edilmiş görünmektedir. Ona göre. Bu da. Fakat Bozkır kültürü dediğimiz.aile (?) Urug . devtet kurmakta kifayetsiz kavimlerin yerleşik hâlde bulunduğu büyük nehir vadilerine savaşçı atlı çobanların müdâhalesinden sonra doğmuştur". *8ehmtdt de araştırmalarında aynı neticeye varmıştır: 'Orta Asya'da oturan ve çok eski btr amanda aveıkk hayatından hayvanları ehlileştirmeğe geçen tek kavim Tûrktşr olmuştur. daha çalışkan ve ziraatçi örtmaWa beraber. diğer bölgelerde de böyle idi. hem de isimlendirmeler bakımından tabirini tutmamaktadır. Ptor'a göre. orman kavimleri "asalak1 kültüre (avcılık. ehlileştirilmiş ata binme çağı. Esasen yeryüzünde ekonomi bakımından başlıca üç temel kaynak vardır: orman. avcılık ve devşiricilik gibi. yalnız alarak karşılığında birsey vermıyen parazit asalak) ekonomi yerine.Ö. W. 1700) bağlı "savaşçı atlı bir kavim" in etrafa tesirini göstermeğe başladığı ifade edildiğine göre.Ö. konu ile ilgili tâbirler meseleye ışık tutacak durumdadır. Hind-Avrupalı kavimlerin (bugünkü Avrupalılar'ın ataları) teşkilâtçılık ve siyasetteki başarıları ancak bu bozkırlı unsurların onlarla karışması ile izah edilebilir. büyük devlet esası için gerekli şartlar ancak bu sayede belirebHmiftlr\ Mm binek hayvanı olarak kuHanılmaeinı. gelişme ve muhteva bakımından bütün diğer toplulukların kültürlerinden ayrılık gösterir. Tarihte ilk kültürler de şüphesiz doğdukları bölgenin tabii şartları içinde öz kazanacaklarından. 2500 ile 1700 arasında oldukça belirgin bir vasıf kazanmış olduğu kabul edilebilir. hayvan terbiyesinde önce geyik. terim. Onlar M. Afanasyevo kültürü verintilerine göre M. Türkler'in çeşitli devirlerde. Menghirf* göre. At. 2. aslında orman kavmi veya köylü değil.Ö: 2. kalabalık hayvan sürülerini sevk ve idare etmek mecburiyeti eski Türkler'in. Bu bakımdan Üral-Altaylı kavimlerin dünya tarihindeki bu çok mdhfrn rolünü beHrten.Sosyal Yapı a . bin başlan olmalıdır. Bunlardan biri. 2 . hayvan besieyicllföi geliştirmek ve yaymak suretiyle iktisadî. Orta Asya bozkırlar bölgesinin kültür tarihi yönünden taşıdığı ehemmiyet W. ihsanların cemiyet hâlinde yaşayabilmeler sağlıyan karşılıklı saygı esasından hareketle. siyâsî. dini vb. çeşitli bölgelerde bazı bünye değişikliklerine uğradıkları ve bununla ilgili olarak başka başka tâbirler kullandıkları şüphesizdir. diğer yandan da arkeolojik vesikalara uygun düşmektedir. Bozkır kültürünün M. Bu hususta Göte*Türk topluluğu sosyal bünyesi herhalde hareket noktası vazifesini görebilecektir. Bugün için. Menghin şöyle demiştir:^ 6§kî yüksek medeniyetter dahi.Bozkır Kültürünün Teşekkül Çağı Bu küftüFÜh menşei hakkındaki nazariyeler ona aşağı yukarı bir mazi tâyin etmek imkânını sağlamaktadır. Şüphesiz ata binicilik temel unsur olmak üzere. Koppere Hind-Avrupalılar açısından meseleyi daha kesin bir şekilde açıklamaktadır. însanlan üretici (müstahsil) durumuna sokmak suretiyle. P. husule gelmiştir.boy. Bu tahmin bir yandan Viyana ekolünün vardığı sonuçlara. bk. Bu sebeple yeryüzönde ilk siyâsi kadrolar. "Altay-Türk atlı çoban kültürü" Türkler'in atalarını diğer topluluklardan farklı bir dünya görüşüne ve hayat tarzına götürmüştür ki. (aile?) Bod .Eski Türk cemiyetinin sosyal yapısı hakkında şimdiye kadar yapılan tasnifler hem bünye. TürMer tarafından ehliteştiril-mlştir ve Türkler ala bin»flk*ısanlar olarak görünmektedirler". Fakat ikinci nokta da- ha da mühimdi^ çüntoü insanlığı basit yığınlar olmaktan çıkarıp sosyal nizamlara bağlamak gibi* iktisadî faaliyetin de devamını mümkün kılan. 2500 yılları olduğuna ve Andronovo kültürüne (M. cepheleri ile kültür gelişinceye kadar belirli bir zamanın geçmesi gerekecektir. iktisadî. Nitekim Doğu Asya'da ilk devlet teşkilâtı eski Türkler tarafından kurulmuş. bu eski iptidaî kavimleri zihni durgunluğun tenbelliğinden kurtararak canlı bir faaliyete yöneltmiş va frisan iradesinin ufkunda sonsun imkânlar açılmasına vesile olmuştur. Tarihî bağlantılara* gösterdiği gibi. 8u itibarla. bu insanlığın mazisinde ilk defa müşahede edilen insan zekâ ve iradesini tabiata hâkim kılma azmidir. Viyana ekolü'ne göre bu tarih M. Bunun sebebinin. yüksek teşkilâtçılık yolu ile içtimaidir Birinci nokta mühimdir.190 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ 191 rin ve başka kültürlerin gelişmesinde fevkalâde neticeler doğurmuştur. bin yıllarında Aral gölü havalisinde bozkır kültürü ile temasa gelerek bu kabiliyeti elde etmişlerdir. otlaklar etrafında cereyan eden mücadeleler bozkırlıyı metanet ve cengâverlikle bezemiş. At vasıtası ile insanlığa bahş edilen diğer mühim bir değer de sür'at mehfumudur ki. atlı muharip çobanların. Yine at sayesinde bozkır kültürünün ortaya koyduğu başka üniversal bir değer hukuk fikridir. hayvan yetiştirme. W. sonra ren geyiği (Samoyedler tarafından).Ö. Rubent L. bozkırdakiler "çoban" kültürünü (besicilik) meydana getirmişlerdir. nihayet Türklerin ataları tarafından at ehlileştirilerek in-sanhk hizmetine sokulmuştur. Bu. her araştırıcının kendi meşgul olduğu zaman içinde kaimast ve yine meşgul olduğu belirli Türk zümresini esas alması olduğu anlaşılıyor. İnsanlar yaşadıkları çevrenin bu imkânlarını değer-lendirerek hayatlarını sürdürebilmişlerdir. aslına en yakın TSrk kültürü içinde cemiyet yapısını tesfcrft etmek bakımından bazı imkânlara da söfeftbiz.

Uygurca metinlerde. Tabgaç vb. bodun kelimesi "kavim" mânasını verebilir. Eski Türkler'de istiklâle verilen değer bazı tarihî kayıtlarla da tesbit edilmiş durumdadır: Asya Hunlan'ndan M. Türkçe'de izdivaç için kullanılan "evlenme" veya "evlendirmek.R. Bu hey'et eski Türk devletlerinde mevcut "meclis" (Danışma kurulu)" lerin küÇûk çapta bir ilk tipi olarak görünmektedir.İstiklâl Kavramı Bilindiği üzere. beg. malî kudreti ve doğruluğu ile tanınmış urug ve oguşların reisleri arasında seçim yolu ile iş başına gelirlerdi.Aikerî-eiyâsî hâdiselerin tesirinde meydana gelenler (meselâ Hazar = Kazar. eağlamlık.'«öhretli. 3. devlet'in şartları yönünden. Çünkü Türk ailesi eski Yunan'daki (genose). Kabar-. 58'de cereyan eden hâdise (yk. Eett Türk ailesi tip olarak "geniş aile" şeklinde görünmekte (geçen asm 2. Isfendi-yar-oğlu vb..Boylar birliğine katılanların sayısına göre adlandırmalar (meselâ: On-ok. Yağlakar. muntazam teşkilâtlı millet" demektir.). Türk-Moğol devrinde: 1. Agaçeri.©** muştur.). siyâsi hâkimiyet" mânasına gelmektedir. feususiyetlerin» şöyle tesbit etmek mümkündür: 1. benzer kuruluşlar başındaki mctful şahıslar aynı zamanda dirtfreis oldukları halde. Belirli arazisi ye muharip kuvveti vardı.). Câferlu vb. Moğolcada da "yat. han ("kaan") bulunur ve topluluk siyaseten müstakil veya bir il'e tâbi durumda olabilirdi. ErHm = erdene Kınık vb. Boy beyleri cesareti. Türk gruplarının her gittikleri yerde. Bunlara göre eski Türk "in. Kül-bey. bk. Buna göre boy. yansında. Thomsen'e göre "siyâsî bakımdan müstakil.â: v . feıvaş. Üç-Karluk. imparatorluk. İğdir. caf (yabancı) tâbirinin zıddı olarak "akraba" anlamında kullanılır. 2. f „ v n J*\ * XüT . toprağı ile. Keşi. Kayı. Türkler'de "leviratus" (ölen erkek kardeşin dul kalan zevcesi ile ve çocuksuz genç dul üvey anne ile evlenme sekti) mevcuttur ve umumiyetle tek zevcelik (monogamie) görülür. Utur-gur = 30 Ogur. j ^Adam^veya insan mânasını verenler (meselâ: Hun.). Kitabelerde yalnız bir defa geçen "Ulus" sözünün eski devirdeki mânası açık değil ise de. tanıyabilmek için onun. cesaret. hisselerini alıp." A. meselâ. vfc). yb. Mülkü ve hayvan sürüleri başka zümrelerinkinden ayırt edilmekte idi (24 Oğuz boyundan her boy hususff bîr damgaya sahipti). birçok modern şivelerde çok kullanılan ve tohum. bilindiği gibi dıştan evlenme (exogamie)'nin esas ve baba hukuku'nun hâkim olduğu Türk ailesinde evlenen oğullar. Yula. fazilet ifade edenler (meselâ: Türtc. Roma'da. aslında Türk ailesinin 'Küçük aile" tipfrtde kun&ı bulunması daha akla yaton gelmektedir. baba evi ise en küçük oğula kalırdı. Eeki Türk boylarının adları boyun bu siyâsî ve içtimaî hususiyetlerini meydana koymaktadır. Bulgar vb. Sabar. Yeney. bütün içtimaî bünyenin çekirdeği durumunda idi. Gabain'e göre "ülke.v. Kartuk. Görüldüğü üzere Türk boyları ve umumiyetle Türk siyâsi kuruluşları şahıs adlan ile anılmıyorlar (Selçuklu. Köbök. Eski Törk cemiyetinde ilk sosyal yapı olan aile. Kaşgarlı'da.Askerî teşkilât ve idarî kuruluşla ilgili olanlar (meselâ: Çur. b. *" H V ya h â İSe8İnİ bildirenler mese.boylar birliği (siyâsi yönden müstakil veya değil) İl . çıkarlar.Ö. evlenen erkek veya kızın baba ocağından ayrılarak ayrı bir ev (aile) meydana getirdiğine delâlet eder.Müstakil topluluk. Çepni» Taryan. siyâsî mahiyette bir birlik idi. boydaki iç dayanışmayı muhafaza etmek. Boran. bu söz. Bodun'un başında "bey". Umumiyetle. Rorna'daki (gens) ve Islavlar'daki (zadruga)'dan farklı olup. Kürt vb. Seçici hey'et herhalde boy'u meydana getiren aile ve soyların temsilcilerinden kurulu olmalıdır. Yabagu. f. Kapan. Türk "il"W. Orhon yazıtlarında ancak bir yerde geçen "uruğ" tâbiri.). Devlet karşılığı olarak daha geniş anlamlarla karşımıza çıkmaktadır» \ b-İI: Eski Türk cemiyetinde siyâsî teşkilâtlanmanın en üst kademesini teşkil eden T V. Aileler veya soy'lar bir araya geldiği zaman "boy" teşekkül ediyordu ve başında vazifesi. yeni bir aile kurmak üzere. ? < Argu. devlet. akraba. Kan akrabalığı esasım dayanıyordu. - >. imparatorluk = Reich. bunun yalnız idareci zümrece istenmesi ile değil. devlette gerçek istiklâl. Argm.y. nesil" mânalarına gelen bir söz olup. halkı ile.)Oğuz adı da (0hf zaOtftar) belirli bir siyâsi teşkilât kurmuş Türk boyları mânasındadır.korumak olan bey (bâg. Karan Gyormati. KıatAhmedfe. zengin mânalarında olanlar (meselâ: Bayındır Bayat Çavuldur. imparatorluk.192 ______TÜRK DÜNYASI EL KİTABİ TÜRK TARİHİ 193 Bodun . Mogyeri = Magyar vb. Bu adlar şöyle sınıflandırılmıştır: a. aynı zamanda halkın da aynı şuur İçinde bulunması.-Hteilu. hak ve adaleti düzenlemek ve gerektiğinde silâhlı kuvvetlerce boyun menfaatlerini. Gira-ud'ya göre Teşkilâtlı devlet. Osmanlı gibi devlet veya. c.Millet. yâni istiklâl düşüncesinin bütün toplulukta müşterek birarzu hâlinde var olması şeklinde belirir. gibi küçük topluluk adları ve sonu + oğlu ile biten Aydın-oğlu. Kumeri. iktidar veya hükümet" . ortaklık yalnız otlak ve hayvan sür rülerine inhisar eder. eski Yunan'da ve CâMiye devri Araplarrtıda. On-Uygur. Memleket. (Gök-Türk kitabelerinde: âble +) tâbirleri. çeşitli ülkelerde buna muvaffak olmaları da istiklâl düşüncesi üzerinde ısrarlarına delâlet eder. Kangar.) dolayısiyle Çin yıllığı . Arap ve Fars tesiri ile sonradan ortaya çıkmış isimlendirmelerdir. idarî ve hukukî nizamla» ile. Boylar birliğine "bodun" deniyordu. Böyle bir ortak şuur Bozkır Türk cemiyet ve devletinde çok eskiden beri mevcut. bi) bulunuyordu. adlar.#oKuwet. beylik* Imnlık gibi hür ve müstakil siyâsî teşekküller kurmağa çalışmaları bunu gösterdiği gibi. bütün dış tesirlere rağmen başka bölgelerdeki TürK'2ümfelerine ntebetle en az tesir almış olmaları gerek» Altaylrtar'da "soy* ve Yakut'larda "usa1 Kırgızlarla 'aul") ise de. Dokuz-oğuz.BüyüK. Bodun'lar çoğunlukla soy ve dil birliğine sahip boylardan meydana geldiği için. vazifesi yurdu ve ahaliyi korumak ve sağlam bir sosyal bünyeye sahip olmasına çalışmak olan bir siyâsî kuruluştur. aslında Türk kültürü mahsulü olmayıp. bey'in böyle bir fonksiyonu yoktu.

Ancak Türkler'de "ülke" ve vatan telâkkisi göçebe veya köylü (ywteşik) bütün öteki kavimlerden farklı olarak. başta en yüksek kas (adele) kuvvetine sahip at olrnaR üzere. Bu hal iae. aşağıda yer deünmedikçe Türk bodurumun il'ini. hâtûn olmağa lâyık kızın câriye" olduğundan yakınan Bilge Kağan Türk devlet ve istiklâlinin devamUlığınş İnancım şu sözlerleitede etmiştir: "Yukarıda gök çökmedîkçe. Kısaca Türk kültüründe vatan Türk tuğlarının veya al bayrağın dalgalandığı yerdir. GökTür$er'difc Uygur-lar'da vb. devlette gerçek istiklâl kavramına uygun olarak. Islavlar arasında yaygın köle ticareti.). Bu durum eski Türk devletinde. Hususî mülkiyet kişi haklarının ve hürriyetin teminatıdır. kast cenderesine aldıkları mahkûm zümrelerin (Mogollar'da çeşitli neviden köleler. iktisaden -besicilikle dayanan Bozkır kültüründe ise bu ihtiyacı. Eski Türk. Atalarımızdan toprakla birlikte devr aldığımız istiklâlimizi Çın ile uz-laşmak bahasına feda edemeyiz. 'yurt'una da derîn bir muhabbetle bağlanmıştır.TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ 195 Shi-ki Hun devlet meclisi'nde yapılan şu konuşmayı nakleden Boım <ıç*n tâbHyet yüz kızartıcıdır. çekme ve taşıma gücü"nü iti* sanlar . "Kağanlık" tâblrt ile ifade edilen "devlette istiklâl' düşüncesine karşı duyulan ilgi daha sarih bir şekilde dile getirilmiştir: İH olan bir bodun idim. Devlet idaresi ve ülke anlayışında idarecl4ıa!k İşbirliği olan alyâsff teşekküllerde ise. Demek ki Türk hakanlıklarında ülke. ülkenin sür'atle "vatantaşma" sının mümkün olacağı kolayca anlaşılır.ancak kendi aralarındaki daha zayrfvdaha az becerikli fertle*» kol kuvvetinden faydalanma yolu ile sağlayabiliyorlardı. cemiyette kendilerine herhangi hteraülfc ve hiçbir siyasî hak tanımamak suretiyle. buralardan faydalanan özel mülk at. kendisinin Hun memleketinde hür olduğunu ve korkusuz yaşadığını söylemişti. Eski Türk topluluğunda da insanın fertfr hukuk İle donatılimış ve iktisaden esir olmayan bîr hayat dtöaeninde bulunduğu anlaşılmakta*^ Bunun tarihî vesikalarla ortaya koncası mümkündür. sınıf. toprağın devletin temelini teşkil ettiğini buna göre. ailede hususî mülkiyet mevcut idi. asır Bulgar-ları'nda fertler kendi arazilerinden elde ettikleri mahsulden hükümdara bile birşey vermiyebiliyorlardı. han'ın bazı aşırı davranışları karşısında seslerini yükseltirlerdi. Göçlerde ailelerin ve fertlerin kendilerine ait sürülerini ve taşınabilir malların] beraberlerinde götürebilmeleri ve istedikleri gibi tasarruf etmeleri onlardaki hürriyet duygusunu ve serbest hareket etme eğilimini daima canktutmakta idi. Oğuzlar'da "bey"ler. hani ka-gan'ımT. "ölkâ" şekli ile Moğolcadır). Boyda ^yalnız otlak ve yaylaklar ortak mülkiyette idi. ayrıca Bozkır kültürünün ekonomik özelliği de. Avrupa Hunlan'nda Atillâ'nın başkentinde bir Bizanslı. Bizans'ta insanın baskı altında tutulmasına ve kanunların yürümemesine karşılık. „3-lnsanUn$ufu: Devletin yalnız hükümdar ve ailesinden ibaret sayıldığı topluluklarda siyâsî hürriyet ve çalışma serbestliğini düşünmek güçtür.Ö. 10. töresini lam bozabilir?". Türk topluluk adlarından anlaşıldığı üzere. Orhun kitabelerinde. Türk boylarındaki^ bu karakteristik durum eski Türk İl'inde siyasî birliği meydana getiren boyların -türlü sebepler yüzünden. Çin'deki köleler. Türkler'detei bu vatan sevglaHM* Arap yazarı Al-Câhiz-Xölm.Ülke Kavramı: Ülke.869) tarafından da. Meselâ 8 boy hâlinde Don-Aşağı Tuna nehirleri arasında yayılan Peçenekler'de "kabilelerin durumu o kadar müstakil idi ki. yalnız hür ve müstakil yaşayabildiği toprağı ülke ve vatan saymakta (Türk tarihinde çeşitli Türk zümrelerin ayrı vatanları bundan Heri gelir). idarecisi ve halkı ile Türk topluluğunda ortak bir değer taşıdığını ortaya koymaktadır. Asya Hun Tan-hu'su Mo-tun. beraber savaştığı. Anlaşılıyor kf Bozkır Türk il'inde "yurt" hükümdarın şahsî malı gibi keyfine göre tasarruf edilebilen bir toprak parçası değil. ilk tarihî btfMiaine Asya Hunlan'nda rastladığımız bu durum. kavim beraber yaşadığı. Bu durum bazan sosyal yapının daha yüksek kademelerinde müşahade ediliyordu. TÖrk Tinde de belİrÜ sınırlar içinde bulunan bir ülke kavramının mevcut olacağı aşikârdır. Eski Türkler'de ülkeye Vurt" deniyordu (Eski Türk vesikalarında geçmiyen ülke sözü.194 . komşu Moğol Tung-hu'ların arazi talebi karşısında kaldığı zaman (M. her müstakil devletin hak ve salâhiyetlerini mutlak şekilde kullanabildiği belirli coğrafi saha olduğuna ve ülkesiz bir millet bahis konusu olmıyacağına göre.birbirlerinden kolayca ayrılmalarına ve aynı bölgede veya başka bir yerde yeni bir İl teşkil etmek üzere tekrar toplanabilmelerine imkân vermekte idi (eski Türk siyasî kuruluşlarında boy sayısını ifade eden ve zaman zaman değişen rakamlar bunu gösterir). Devlet topraklarının İdarecilerle halkfft ortak mesuliyeti altında bulunması keyfiyeti. 12. Bozkır Türk cemiyetinde öyle bir hürriyet havası vardı ki. eşitlik ve insana saygı prensiplerinin gelişmesine yardım ediyordu. fakat bu şamarın mevcut olmadığı araziyi kolayca terk edebilmektedir (Türk göçlerinin diğer tur sebebi). fakat bizzat devlet reisinin korumakla vazifeli bulunduğu bir ata yadigârı idi. köleliği ve bazı zümreler için "imtiyazlılık" durumunu önlüyor. Orman kavimlerinde ve yerleşik topluluklarda hâkim%eti ele geçiren gruplar. 209) devlet meclisinde. belirli sınırlara sahip devlet arazisi idi ve bu arazi hükümdar ailesinin mülkü değil. asır Kıpçaklan'nda da durum böyle idi. ülke bakımtfıdan 'donfaturrt'detJilreski çağlarda benzeri yalnız Roma imparatorluğunda görülen "imperium* hâkimiyet telâkkis'mîıf tnevcut olduğunu gösterir. Bu tip arazi devlet mab olduğu için. Yukarıda söylediğimiz üzere. bütün milletin ortak toprağı idi. durum başkadır. Gerçekten eski Türk topluluğunda halk. adalet. Çin'de enselerine bo- . tfmdi SFim nerede? Kağanlık bodun idim. koyun ve sığır sürülerinin sahiplerinden tahsil edilen belirli ötçüdeki vergiler yolu ila'l^in mâlî ve askerî ihtiyaçları karşılanıyordu. müşahadeye dayanılarak belirtilmiştir. eski Türklerin şahıslartndan ziyâde ffie bağlı olduğu hususu ile bir arada dikkate alınırsa. siyâsî istiklâli ile beraber yürümektedir. en küçük bir aile bile başlı-başına bir "il" sayılabilirdi. Bozkır Türk devletinde arazi üzerinde de hususî mülkiyet câri idi {Asya Hımları'nda. her ne sebeple olursa olsun kimseye arazi terk etmeğe selâhiyeti bulunmadığını söylemişti. bu düşüncenin."Asalak" feültürde ve "Köylü'vtyefte-şiK)J$ültürde başkaca çare yoklu. tabiatiyle. Ülke sınırlarına da "yaka" denilmekte idi. yâni tam bir birlik teşkil ettikleri hâlde bir merkezî iktidar mevcut değildi". İstiklâlden mahrum kalmca "Beuolmağa lâyık oğlu kul. trçy* van güeü karşılıyordu. Eski çağlarda» yaşamak için ihtiyaç olan 'çalışma. 2. Gök-Türkler'de en canlı şekilde mecvut olmuş (Ötüken'in kutsal toprak sayıldığı ve "kağanlık" a ve töre'ye sahip olarak yaşamak için Ötükende oturmak gerektiği) ve Uygur Türklerî'nde "Kutlu değ" efsanesinde sembolize edilmiştir. hürriyet ülkesi olan Asya Hun topraklarına kaçıyorlardı. ctevtetfrr siyâsî isffldâli gibi. Mücadele edecek savaşçılarımız hâlâ mevcut iken devletimizi korumalıyız'. Hazar hakanı ve idarecileri teb'anın mülküne el uzatamazlardı. Bu tarihî veeh kalar. Önce. eski Türk devletlerinde.

bodun. aksine. buyruk beyleri.) Bu hukuk anlayışının eski Türk cemiyetinde imtiyazlı "sınıf lara dayanan bir düzenin ortaya çıkmasına da engel olacağı aşikârdır.Peçenekler'de K. Dokuz-Oğuz beyleri. insanın kol (adete) gücüne müraT caat zarureti duyulmayan Bozkır kültüründe huauiî mülkiyet ve hür çalışma esasında gelişen sosyal gelenekler. yüksek seviyeyi belirttiği görüşü de ileri sürülmüştür (ve Kara Han. Çocuklar 3*4 yaşlarından itibaren. kadının her sahada olduğu gibi. Buna göre. Fakat buralarda gerçek mânâsı ile "mülk1 ten ve "hak" tan mahrum insanlar zümresi ve müesseseleşmiş "kölelik" ten ziyâde. kitabedeki ifadeleri. menşeini "yerleşik" medeniyetten alan ve bazı orman cemiyetlerinde (meselâ Moğollar) rnevcul olan bîr müessese olup. "Kara-bodun". Türkler'de ise. Karaton gibi misâller verilmiştir). kilometrelik göç hareketlerinde. eski Türkler'de din adamları imtiyazlı bir "sınıf değillerdi.196 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ 197 yunduruk vurularak tarlalarda çalıştırılanlar. Dede Korkut'da açıklandığına göre. asli Türk bölgelerinde değil. Devlet idaresinde hakana en büyük yardımcılar durumunda olan beylerin idare ediien halka nisbetle üstün tutulması tabii ise de. Hazarlara dair islâm kaynaklarında geçen "EI-Hazar'ül-khJ. «amanla. Namık Orkun. hiçbir YflÛÎk*ü bulunmayan ve cemiyette Wç "hak* sahibi olmayan hean dfmektlr. Roma'da ve Moğollar'da. bu kütlenin. Orhun kitabeleri dahil eski bozkır Türk vesikalarında din adamlarından hemen hiç bahsedilmemesi bu bakımdan dikkate değer bir nokta teşkil eder. Bu mânada. herhalde» idarede daima pratik yolu tercih eden Türk siyâsî teşekküllerinin. kölelerin yanında. Bilindiği gibi köle* Kk. bir "sınıf" hiyerarşisi değil. İlk iki Türk devletinde kölelik.olabilmek için. "asıl. Üçüncüsü. koyuna bindirilerek ve ok ile sincap vb. yine aslen Türk olmayan bir kültürün uzunca bir müddetten beri tesirindeki Türk zümrelerinin dilinden örnekler vermektedir Kıpçak bozkırlarında bazı Türk çocuklarının "satın" alınarak Orta-doğu memleketlerine gönderilmesi telavlar'dan ve Normanlar'dan gelen meşhur esir (köle) ticaretinin ttr neticesi olarak mütalaa edilebilir. Çünkü daha eski asırlarda Doğu Avrupa Türkleri arasında da böyle bir durum görülmüyor. zira her Türk iyi savaş terbiyesi almış. Buna karşılık bir de ak-beğ? ifadesinin bulunuşu Türk cemiyetinde bir "asiller" sınıfının varlığı hususunda tefsire sebep olmuş gibidir (Meselâ. 445 de ölen Bleda'nın dul hanımına âit olduğuna dâir Prtskofc'un kaydını doğrudan doğruya "yerleşik" kültür mafW sülünden ibaret olan toprak aristokratlığının Avrupa'da bir devamının tesbiti olarak değerlendirmek lâzımdır). Henüz yürümeğe başfıyan her çocuğun yanında eğerlenmiş bir at hazır bulunurdu. bütün âife efradı ile birlikte yeni yurt kurmak zorunda olan bozkırîı Türk'e. fakat onlardan ayrı olarak esir (bilhassa savaş esirleri) de vardı. bundan imtiyazlı bir sınıf hükmünün çıkarılması müşküldür. Eski Türkçe'de "kuP tâbiri umumiyetle 'köle' müteradifi olarak alınıyorsa da doğru olmasa gerektir. Gök-Türk yazılı vesikalarda 14 yerde "kul" tâbiri geçmektedir. Kadınlar da aynı şekilde yetişmiş olup» çok kere erkeklerle birlikte savaşa katılırlardı (hattâ islâmi devirde bile. "Tarhanlık" ve "Orun-ülüş" meselelerine de kısaca dokunmak icap etmektedir. aslında. savaşta da destek olması tabii idi. Kara Ordu. doğrudan doğruya devlet içinde idare edenlerden.s* tâbirine dayanarak Hfr *asil Hazar" (Khazar "pure-bred") kütlesinin varlığı görüşündeki isabetsizlik. Nitekim kitâbelerdeki hitaplarda çok kere devlette büyük memuriyet makamlarını işgal eden "buyruk'lar. bey . büyük. idare edilenlere doğru bir sıralama olmalıdır. Türkçe'de "kara" sıfatının. Herhalde kitâbelerdeki şu ifade: Kağan. şadapıt beyler. Eski Yunan'da. Herhangi bir toplulukta imtiyazlı zümrelerin teşekkülünde başlıca ûçâmH röl oynamaktadır: geniş araziye sahip olmak (iktisadî). kuzuya. çünkÛ. Atsız'ın 1077'deki Kahire savaşı). Bunların hepsi dış tesirlerle açıklanabilir. Şartlar bunlardan toarettir. beylerden önce yer almaktadır. Bunun sebebi söylediğimiz gibi»-bozkırlar bölgesi insantennın. asırlar boyunca. vahşi bir hayvan öldürmüş olmak) aç doyurmak. Yukarıda bey'lerin seçiminden bahsefmiş-tik. halkça ünsiyet peyda edilmiş içtimâi ve hukukî kaidelere dokunmamalarının neticesidir. Mısır'da. Bozkır Türk "irini açıklarken. çok erken çağlarda belirti-seviyede hukuk fikrîne ulaşmış olmalarıdır (yk. askerliği meslek edinmek (idarî-*iyâöi) ve rûhânî zümreye mensup bulunmak (dinî). kölesini azftd etti) gibi bazı ibareler dikkati çekmektedir. avlatılarak. Çin ve Iç-Asya sahasında görülmekte olup. Kâşgarlı Mahmud da. Kitabelerde bodun tabiri bazan "kara" sıfatı ile birlikte kullanılmıştır. H. çıplak giydirmeki lâzımdır. töre hükümleri hâlinde kesinlik kazanmıştır. kalabalık bodun* diye mânâlandırmak gerçeğe daha yakın görünmektedir ve buna nazaran sayısı şüphesiz az olan beyler 'ak' oluyor demektir. Eski Yunanda Aristotelesh »Nı ftapvana ve 'canlı âlet" dediği ve doğrudan doğruya "o^ûlk" sayılan insanlar. aşağı bir dereceyi değil. Hind'de ve Roma'da köle kütleleri) mevcudiyetini öyte devam ettfemşk maksadı ile. Bununla beraber Tabgaçlar'da ve Iç-Asya Uygurları'nda kölelerle karşılaşılmakta ve hattâ DLT'de "ol kuf boş kıldı" (O. Esirlik ile kölelik içtimaî ve hukukî bakımlardan birbirinden farklı şeylerdir. bk. siyâsî hakların kaybedilmesi ve bazı "medenî* haklar yönündfen yasaklara uğramak bahis konusudur ve daha çok "esirlik" ifade edilmek istenmiştir. Binice. kan dökmek (mutlaka savaşa katılmak değil. Eski Türkler'de fertler savaşçılık ve mücadele sahasında şahsiyetlerini bulurlar ve gösterecekleri kahramanlık ölçüsünde cemiyette yerlerini alırlardı. her an savaşa hazır. ziraatın. daimî asker durumunda idi. ailesi. yaşadıkları coğrafî şartlar icabı. Buna göre. Kûn (câriye) sözü de çincedir (kü'an). Buniann her üçü de bozkır küitürü^de gelişme şansını bulamamıştır. İkincisi. eski Türk sosyal hayatında. Bozkır külpünde hâkim zihniyet de bunu gerektiril . Yunan-Roma medeniyeti dahil hm yerde kölelik müessesesi teşekkül etmiştir. bozkırlara yabancıdır. Hazar ülkesinde yaşayan "Halis" adlı müslüman Harezmliler olduğu anlaşılmakla ortaya çıkmıştır. tarhanlar. Eski Türk devletlerinde bazı yüksek memuriyetlerin ırsî olduğu iddia edilmiş ise de. "toprak köleliğifservage") bahte konusu değildir (Orta Macaristan'da bazı köyler. askerliğin eski Türkler arasında ayrı bir meslek sayılması düşünülemez. türlü tedbirlere başvururlarken. yukarıda da belirtildiği üzere. meselâ. "Beğ'iîğin babadan oğula geçtiğine dair açık bir delil bulunmuyor (hükümdar sülâlesine mensup olanlar hariç). son ibareyi "asil beyler" olarak çevirmiştir). Önce. istiklâlini kaybeden her topluluğun böyle tahditlere mâruz kalması samanımızda bile tabii karşılanmaktadır. ÇÖrtkü köle. Porfırogennetos'un açıkça belirttiği bu husus Hazarlar'da hattâ iktidar ve icrada hâkan'dan da üstün durumda olan "Bey* bakımından da geçerli idi. bozkır Türk toplulukları daha çok siyâsî vasıfta olup dinî karakter taşımıyorlardı. hususî mülkiyet ile hürriyet anlayışı buna engel olmuş görünüyor. biniciliğe ve vuruculuğa alıştırılırdı. Esasen eski Türkçe metinlerde "köle" kelimesi geçmez. umumi ekonomik-hayatta ancak tâli olarak yer aldığı' bozkırlar sahasında büyük fnâlîkâne* terin meydana gelmesi (feodalite* imkân dışındadır.

yerine ve zamanın icaplarına göre ve tabii "meclislerin tasvibi alınmak üzere.198 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ Beylerin ve buyrukların vergilerden veya başka herhangi bfr fnükell^etten _af tutulduklanna dâir bfr işaret yoktur. "kanun" anlamında Moğolcada da mevcut olup. Kutadgu-Bilig'in yardımı ile tesbit edilebilmektedir. Türk devletinde halkın bu istekleri töre'nin tatbiki ile gerçekleşiyordu.. Hunlar'da şartlarım yukarıda belirttiğimiz bir köle sınıfının varlığına ihtimal vermek için de bu neviden "imtiyazlı" lık yeter derecede ciddi bir gerekçe sayılmama* lıdır. Türk devletinin naat durulduğu meselesine. (Hakanlığı) atalan-mıh törelerine göre kurdular. karizmatik (Tanrı bağışı'na dayanan) tip olarak kabul edilebilir. iştiraki ile gerçekleşen bir siyâsî teşekküldü. bir kısmı yaya idi".". her birinin koyunun belirli yerlerini yemeğe mecbur bulunması (ülüş) meselesi de daha sonraki devirlerde örf hâline gelmiş olsa gerektir. Orhun kitabelerinde. yeni iltihaklar neticesinde. Haberi işiten dağdaki-\&i ovadakiter toparlanıp geldiler^fö.. Tonyukuk'un önvanı: Boyla bağa Tarkan)'lar da. casah sözü. t Bunun gibi. Tabgaçlardan beri mevcut olup da mu Gök-Törk imparatorluğunda mühim bir yeri olan tarhan' (aitfl ve asker nazır.. "Harp ganimetleri bölüşülürken her kabilenin Örün ve ülüş'ü dikkate alınarak. Tann'da olmuş Türk Bilge Kağan". ayın tahta çıkardığı Tanrı/kut'u Tan-hu" idi. Bozkır Türk devleti herhangi bir âftfhln talıç zoru He meydana getirdiği bir yığınlar topluluğu değil. Fakat bu gibi boylar bu "mevki* lerini ebediyen muhafazaya mahkûm olmayıp. Devletini... Devletin kuruluşunda hizmeti geçmiş olan zümrelerin emir ve kumanda mevkilerini alarak idareci durumuna geçmeleri ve dolayısiyle devlette idare edilenlere nazaran nisbî bir farklılık göstermeleri tabiîdir. büyük toplantılarda. faydalılık).. törü) eski Türk hukukî hükümlerinin bütünü olup sosyal hayatı düzenleyen "mecburî. Bozkır Türk devletinde insan unsuru'nun kısaca açıklamağa çalıştığımız hak ve hürriyetlerle donanmış olması Türk devletinin kuruluş tarzı ile ilgilidir.Tanrı düzenler. öndekiler geri çekilerek. "Babam kağan ile anam hatunu Tanrı tahta oturttu". Moğollar devrmde kendilerine hükümdar tarafından ■SuyurgaT adı île verilen ve irsen intikal eden topraklarla teçhiz edilmek. Bu prensipler şunlardır: könilik (adalet).. tehlikenin daha kesif bulunduğu ön saflarda savaşa sürüldüğü doğrudur. sonra 700 kişi oldular. emretmek hak ve salâhiyetinin ve o emri icra etme kudretinin bir arada yürürlükte olduğu bir yüksek sosyal nizamdır.Devleti ederine alıp töre'yi tesis ettiler. umumî tarifi ile. Eski Türk hükümranlık telâkkisi. av. Türk kabile teşkilâtında mühim rol oynadığı ileri sürülen "Orun" (mevki). bunun 6'sında "il" île birlikte kullanılmaktadır. SöteTörk devletinin meydana gelişini anlatan kitâbelerdeki satırlar ışık tutacak mahiyettedir: "Babam Kağan (llteriş) T7 er ile harekete geçti. toy (resmi ziyâfet)'larda belirli yerlere oturması ve böyle toplantı ve ziyafetlerde yiyecekleri yemeklerin belirli olması.. Halbuki kitabelerde geçen kelime bir sosyal terim değil. Türk hükümdarları. Gök-Türkler'de Bumın ve llteriş ve Tuna Bulgar devletinde Krum böyle yapmışlardı (Krum Hanın kanunları). daha önceye ait Türk vesikalarında.. aksi hâlde devlet yok. Demek ki. Bütün Türk lehçelerinde ortak olan ve sonra Moğolca'ya da geçen töre tabiri şimdiki bilgimize göre Tabgaçlar'dan beri mevcuttu ve asli söylenişi olan törü şeklinin daha eski bir devre götürülmesi mümkündür (Yasa kelimesine temel teşkil eden yasa (mak) "yapmak" fiili. Diğer 5 Wrde de yine "il" ile alâkası açıkça beOHr."imtiyazlı" durumda görünmüş olmaları da. tüz'lük (eşitlik) ve kişilik (insanlık. Tarhanlık müessesesi böylece ortaya çıkmıştır. çok çeşitli olan hükümranlık şekilleri arasında ortak olmak üzere üç tip tesbit etmek mümkün olmuştur: Gelenekçi. töresini terk etmiş. Kazandığımız devlet ve töremiz öyle idi. Tarhahlar. kutfum olduğu . topluluklara göre.. ancak bu mekanizma ile izah olunabilir.).. Ey Tİ3rk Bodunu! Devletli. bakan. Çünkü bu hususlar yalnız Moğol devri tarihçisi Reşid'üd-din (öl. Töre hükümleri değişmez kalıplar değjldi. Ancak emretme hakkının itaat edenler tarafından "meşru" kabul edilmesi lâzımdır. Türk kitabe ve kayıtlarında yalnız bir defa geçer: "Tengri yasar . Kutadgu-Bflig'de ve DLT'te bu yolda tefsire elverişli hiçbir kayıt bulunmamaktadır (Son zamanların araştırıcısı A. Orhun kitabelerinde "töre" kelimesi 11 yerde geçmekte. yeni hükümler getirebilirlerdi. Bu sosyolojik kaide hiçbir zaman ve hiçbir yerde değişmemiştir. Asya Hun imparatorluğunda 5 Hun kabilesinin -Tanhu ailesi ile akrabalıkları gözönüne alınarak. zorbalık vardır Meşruluğu tanınan devletlerde. yarısındaki yüzyıllarca Moğol tesirinde kalmış Orta Asya Türkle-ri'nde aristokrasiyi ifade eden Ak-süyek "ak kemik" tâbiri ile karıştırarak Gök-Türkler'de de bir asiller zümresi var sanmıştır. bodun'un diğer üyeleri ile eşit duruma gelmektedirler. Türk devleti kanunlara (töre hükümlerine) bağlı bir kuruluştur. üniversel'lik). Asya İHunları'nda Mo-tun. 1318)'in eserinde yer almış olup. güneşin. Umumiyetle "kanun" mânasırfSt*alınan töre (aslı. uz'luk (iyi'lik. bugün kullanılan yasa kelimesi bunun kısaltılmış şeklinden ibarettir. herhangi bfr suçtan ceza gör-memeki* bmün bunten t nesil boyunca geçerli saymak suretiyle.. vergiliden muaf tutulmak. ottefc. Hükümleri maalesef o çağlarda tedvin (codification) edilmemiş olan töre'nin ana-yasa mahiyetindeki prensipleri. Devletin varlığı töre ile kaimdf: ".. Bütün vesikalar Türk hükümdarına idare etme hakkının Tanrı tarafından verildiğini (bağışlandığını) göstermektedir: Asya Hun imparatorunun unvanı: "Gök-Tanrı'nın. Büge)f>©elenlerden bir taamı affı. yapar". Bundan türetilen yasak. töreni kim bozabilir?." (KGIrTegin. kanunî. vesair şeyler üzdrinde&i taüfouku-nu da kaybettiği'ne dair tesbitler ancak Moğollar zamanı ile ilgili görünmektedir. imtiyazlı duruma getirilmişler. bizim tarih literatürümütde yaygın kanaatin aksine>9n!lyazlı değil idiler. zira bu şekilde miras yolu ile intikal eden kütle köleliği Asya'da yalnız Moğollar'da görülmekledir ("Unagan-bogol" sistemi). fakat idarecilerle işbirliği yapan geniş halk kütlelerinin gayretleri. yâni belirli kabilelere mensup şahısların meclislerde. Asya Hun devletinde şahıe köleliği olmadığına göre boylara bağlı "kölekabile" lerin olacağı da şüphelidir. Töre gereğince amucam tahta oturdu. Krader de kitabelerde gördüğü sönük "kemik" kelimesini geçen asrın 2. II. müttotçftnrtalardan birinde orun ve ülüşünü bir defa kaybeden kabile yahut oymağın yaylak. daha sonraları.kaideleri ihtiva ediyordu. 4. Gök-Türk hakanları da öyle idi: Tanrı'ya benzer. karizmatik...Hökûmrânhkr<iDevlet. Tanrı irade ettiği için. O (llteriş) ataların^ töresine göre bodunu teşkilâtlandırdı. doğrudan doğruya insan kemiğini ifade etmektedir). "Davete katılanlardan biri de bendim* (Tonyukukjr ı Böyle kurulan bir devlette tabiatiyle halk hak ve hürriyetini İteyecek ve başında bulunanlardan bekliyecekti... ona göre pay verildiği. Bozkır bodun teşkilâtında birliğe daha sonra katılan her boyun umumiyetle sınırlarda yer aldığı ve bunların..

âdeta Tanrı gibi. tok musun. Ancak sîya-sT İkfidfcrıri kaynağını Tann'ya bağlamakla. Sarı Uygur. Tuna Bulgarları'nda bir "millet meclisi" bulunmakta idi. b . Iç-dış (Karluklar'da?. kuzey-güney. Hazar hakanı. Bu tariM kayıtlardan da anlaşılıyor ki. Bunların başında halkı doyurmak. Tanrısal (ıduq) dır..200 -TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ 201 için kağan oldum" vb. 54-55). hanedan dışından dahi han seçebiliyordu.. ayında güney sınırı civarındaki Ma-yi sahrasında yapılan umumî halk toplantısı vardı ki. Hükümdarlar iktidarı Tanrıdan ahllar. Avrupa Hun hükümdarı Attila'nın hanımının adında da "han" unvanı mevcut idi. hükümdar üstü "yüksek otorite" (Souverainete. Demek ki başlangıçtaki bütün karizmatik görüntüsüne rağmen. eğer Ibn Fadlan'ın haberleri doğru kabul edilirse. Bunlar arasında Türk tarihinde en yaygın olanları han (kıral) ve kağan (imparator) idi. kağan. 5469. Bu meclis. halkta&tecrit edilmiş. Bir hükümdar kuldan fakir adını kaldıramazsa nasıl hükümdar olur?" (Kutadgu-Bilig. Herşey kut'un eli altındadır. Bu cihet Asya Hunlan'nda sol.9. ancak bütün il'le alâkalı meşe- . Bulgariar!*0..Boz-ok (Oğuzlar'da)* Bu bölünmede daima bir tarafın hâkimiyet üstünlüğü tanınırdı. Türk hükümranlık telâkkisi kanuna dayanan meşruiyetçi tipi temsil etmekte idi. 585 ve 726 yıllarında Çin elçilerinin kabulünde Gök-Türk hâtûnları hazır bulunmuşlardı.İktisadî istikrar. töreye uymadığı için devlet meclisi red etmişti. do* ğu-batı. Türkler'de hükümdarlık alâmeti sayılan büyük resmi ziyafetler (Doğu Türkler Toy.Asayiş.' (Kutadgu-Bİg. Bilge Kagan'ın kurula getirdiği iki mesele: Türk ülkesinde şehirlerin. Çin'deki gibi. L Wieger. P. Türk hükümdarları jnsan-üstü varlıkda sayılmamaktadır. yukarıda da söylediğimiz gffl. ilk zevce ve asil (yani Türk) olmalarına dikkat edilirdi. Arıg-kan. olarak sıraladıktan sonra şöyle der: "Ey hükümdar sen halkın bu haklarını öde. çünkü "han" unvanının 3. b .. 1430. Elini açık tut. Asya Hun devletinde bir daimî meclis (Danışma kurulu veya Devlet meclisi) bir de her yılın. Şölen. Kara Macaristan -Ak Macaristan. surlarla çevrilmesi ve Budizm ile Taoizm'in yurtta yayılmasının teşviki teklifleri. üstün siyâsî kültürleri sayesinde daha o çağlarda halletmiş ve Insanlan hükümdarın şahsi Ihsaf duygusuna sığınmaktan kurtarmıştı. Devlet meclislerine katılırlar. Gök-Türkler'de. Veliahd durumunda-kiler küçük yaşta iseler. onu sana Tanrı verdi. Üç-ok . diye sor.diye ifade edilen. Oğuz Hakan da.Hükümdar: Bozkır Türk devletlerinde başkanlar çeşitli unvanlar taşımışlardır: Tan-hu (veya Şan-yü). yâni hakanı Taprı huzurunda sorumlu tutmakla Türkler. bâb 38. Uygur Hakanlardın unvanlan da (yfcAk. "Bey.. Kara Kıpçak. 1934. Umumiyetle en büyük evlât veliahd tayin edilirdi...ikili Teşkilât: ^ Eski Türk devletinde arazi iki idarî bölgeye ayrılırdı: Sağ-sol.. Türk hükümdarı bu vazifelerini yapamazsa kut'unun Tanrı tarafından geri alındığı düşüncesi ile iktidardan düşerdi. yabgu. kan (han). benzeri eski Roma'da görülen ve httkümdann icraatının millet tarafından kontrolüne imkân veren4i•imperiuwı• şeklinde tecelli etmekte idi. aç mısın. iktisat ve kültür işlerinin de burada konuşulup karara bağlandığı anlaşılıyor. 5578). Bey.dilinin en kadim küttür fümelerinden biri (SOO yıKctan beri mevcut) olan kut'un nazaıicephaşi&Ao! Türkler'de siyâsî iktidarın mâhiyeti) ünlü siyaset kitabı Kutadgu-Bilig'de açıklanmıştır. 674-676. Peygamberler veya veliler tarafından idare edilen Türk devleti yoktur.Âdil kanun. 581 de ölen Gök-Türk hakanı Ta-po yerine onun vasiyet ettiği Ta-io-pien'in hakanlığını. c . Kara Hazar-Ak Hazar. Beyliğe (hükümdşrlığa) yol ondan geçer. ünlü "aygucı" (devlet müşaviri) Tonyukuk'un muhalefeti neticesinde red edilmişU. fazilet ve kısmet kut'tan doğar. Bu tarzda bir hükümranlık düşüncesi. gerektiğinde. toplamak... 5947. asıl hükümdarın yüksek hâkimiyeti altında töre hükümlerim yürütürler.. kendi ülkelerini ilgilendiren hususlarda dış münasebetlere girerler. Avrupa Hun imparatorluğunda» benzer bir kuruluşa Prtotoos "seçkinler* veya "seçilmişler1 meclisi adını vermektedir. Yabgu unvanı Hunlar'dan beri mevcuttu.) bunu ortaya koyar Tiına Bulgarları'nda da hükümdar Tanrı tarafından tahta çıkarılmıştır (Omurtag ve Melemir kitabeleri). 1960. Batı Hunla-rı'nda. Hem kendiöi. bu makama sen kendi gücün ve isteğin ite gelmedin. zevcesinin de resmen aldığı katun (hâtûn) unvanı da Hunlar'dan beri Türklerce tanınmakta idi. 2111). bir dereceye kadar formalite olsa da. ak (sarı) * kara (Ak-Hun. umumiyetle dinî cemiyetler olduğu hâlde Türk siyâsî birlikleri dinî vasıf taşımaz. Bozkır Türk hükümete! Tann tarafından kut ve ûiüg (kwmet)ile donatıldığı içfc işbaşına gelebilmekte*. bugün "mîîR îrade. ll-teber vb. 'Kut'un tabiatı hizmet/şiarı adalettir. aynı geleneğin Oğuzlar arasında da devam ettiğini gösterir.. Devlet başkanlarının oturduğu başkente "Ordu" deniliyordu. Sarı Türgiş -Kara Türgiş. elçileri ayrıca kabul ederlerdi. "Halka. San (ak) Oğur. çoğaltmak ve huzura kavuşturmak gelir (Kitabeler). Süvereignty) meselesini. Hükümdarın törenle unvanını alırken. Çünkü yalnız askerî ve siyâsî meselelerin değil. iyi kanun yapın. Bölümlerin başındaki idareciler. DLT'de "kengeş" tâbirinin "hakanın tekliflerini milletin tasvibine sunması" olarak açıklanması. "Raf ve "AssembMe natioraP (Millet Meclisi) olarak tavsif edilmiştir.. sonra kendi hakkını isteyebilirsin!" (Beyit 2983. Uygur-lar'da görüldüğü Üzere.bir hayat yaşıyordu. Bunlara bakılarak eski Türkler'de karizmatik iktidar görüşü umumî kanaat hâline gelmiş olmakla beraber. Bu kontrol meclîsler aracıhğı# ile yapılıyordu. Bulgar Türkleri Iç-me-d(y)eme diyorlar. arada mühim farklar göze çarpmaktadır: Karizmatik meşruiyete bağlı topluluklar. asırdan beri Türkler'ce bilindiği gösterilmiş olduğu gibi. eski Türte devletinde siyâsi iktidar kavramı "kuÇ tâbiri ila ifade ediliyordu. Diğer taraftan hakanlık tahtına çıkışta da daima töre hükümleri göz önünde tutulmakta idi. giydirmek. Gök-Türk tarihinde genç hükümdar İnal Kagan'a karşı yapılan 716 yılı ihtilâli bu gerekçeye dayanıyordu. İdare salâhiyeti bazı şartlarla tahdit edilmiştir. maiyeti ve davet ettiği halk ile bir toplantı yaparak "kengeştiler". Szasz taraflanndan "Reichstag". Bu toplantı De Groot. 3 . 1933. beyitler). bütün istek^ ler onun vasıtası ile gerçekleşir. hem halk onun normal bir insan olduğunun farkındadır (Kitabeler): Esasen Türkler'de Kut telâkkisi sınırsız bir hâkimiyete imkân tanımamaktadır. Kutadgu-Bilig halkın hükümdardan istediklerini: a*. bunda memleket meseleleri hakkında umumî müzakereler açılırdı. Bu itibarla Türk. Buna göre. GökTttrkler'de devlet meclîsi ihtimal daimî idi. amcaların tahta geçmeleri töreye uygundu. Kanuna kendin riayet et ki halk da saha itaat etsin!" (Beyit 1458. Uygurlar'da sağ idi.. şulen kelimesi Moğolcadır) ve umumiyetle hakan sofrasının halka açık tutulması bunun sembolik ifadesidir. Hâtûnların gelecek hakanların anneleri olmaları sebebi ile. Devlette hâtûnlar da söz sahibi idiler..Bozkır Türk İlinde Teşkilât a . Schmidt ve B. Bunların Moğol Juan-juan devletinden Gök-Türkler'e geçtiği hakkındaki iddia eskimiş görünüyor. Hazarlar'da bir "ihtiyarlar meclisi" (A council of elders) vardı (Hakan Yasefin mek-tubu ve Belazurî). W.

Türk devletine ancak hükümdarları. Oğuz Yabgu Devleti gibi nisbeten küçük siyâsî teşekküller de şüphesiz aynı tarzda idare edilmekte idi Meselâ Uygur hakanı Moyen-çur. Kök-Sagun. Kapagan Kağan zamanında iki şad: Bilge ve Kül-Tegin onun yiğenleri idiler. belirli vergi ödemek ve gerektiğinde askerî destek sağlamaktan ibaretti. onun sarayının veya otağının önünde dalgalanır^. Asya Huntan'nın merkezinde çeşitli dillerde konuşan ve yazan kalabalık bir hey'et çalışırdı.S°n deröCede *** ■«****. kuryeler faaliyet hâlinde idiler. Aybars. Ayrıca Sagun. 581 yılında. Kırgızlar. Macarlar'ın 7 kabilesi de Hazar hâkanlığınca vazifelendirilen 7 "buy* ruk'un kontrolünde idi. dinî ve içtimaî teklere dayanmakta ve yalnız Türk "göçebelerine" mahsus olmayıp. boyla. Kanat kralları imparator ailesi mensupları arasından tâyin edilirdi. Devlet meclislerince dış politika ile ilgili olarak alınan kararları yürütmekle vazifen . Gök-Türkler'de şadlar hükümdar ailesine mensup oldukları gibi."Çifte Kırallık" Meselesi: Türk siyâsî kuruluşlarında görülen ikili teşkilât. d . Moğollar. herhangi bir iddiada bulunduğu görülmez. Türgiş ve Uygurlar'da Bitâkçiler ve tamgaçılar. hattâ Kara-Hanlfer'da olduğu gibi). Gök-Türkler'de. O hâlde Türk âmme (kamu) hukuku hükümranlık hakkının paylaşılmasını tanımamaktadır. hariçte temsilci bulundurmamak. Attila zamanında Batı Hun idaresine "tâbi" Germen. hükümdarın namına bir icracı durumundadır. Uygur. bakan). ayn. Urallılar. Attila'nın baba tarafından yakın akrabaları idiJer.202 ___TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ (elerinde toplanırlardı. Meselâ Asya Hun İmparatorluğunda M. c . Iç-buyruklar (saray idaresine bakan) yanında inanç. hükümdarın ölümünden sonra. Türgişler'de. Asya Hunlan'nda To-ki ve Kok-le kıralları başta olmak üzere yüksek makamları işgal edenler. Tabgaçlar'da Bitâçinler.orayetkisi olmayan hâkan'ın yanında. Alpagut gibi çeşitli unvanlar taşıyan vazifeliler vardı. daima ordu (başkent)'dan talimat alan Hun asıllı kimselerdi. tarkan. Oktar. vb. külüg. mutlaka bfr tarafın üstünlüğü bahis konusudur. birer ok verilerek gönderilen başbuğlardı. Asya Hun imparatorluğunda. merkeze bağlı olduklarına işaret olarak. içlerinden biri tam başarıya ulaşamadığı takdirde. Aranan nokta sadece hüküm sürmek^dŞI fakat daha ÛK*W* olarak. apa. 176 yılında bu durumda olanların sayısı 26 idi. Oğuzlar'da tuğracılar. Bulgarlar'da. bağa. hemen '«| bir sorumluluğu ve . Çünkü Türkler'de hâkimiyette bir "paralellik" değil. UfdK. yugruş. yabgu yanında "Kül-Erkin' (Oğuzlar'da). tercümanlar. yula. franiı. şefleri vasıtlasiyle bağlı olan bu gibi ülkeler. buyruklar (nazır. On-oklar'da doğudaki 5 To-lu boyunun başında 5 Çur ve batıdaki 5 Nu-şi-pi boyunun başında 5 Erkin bulunuyordu. sonraları "etaba/ vb. 630'dan önce Gök-Türk imparatorluğunun batı kanadı olan Hazar ülkesi Aşıra ailesinden bir prensin idaresinde. Çünkü devlete "tâbi" olan bir çok ülkeler kendi iç işlerinde serbest idiler. Türgiş. "çifte kırallık* diye anılan bir nazariyenin ortaya atılmasına sebep olmuştur.Ö. devkfcidareslnde ve aym kudrette Tana bağı-5JML''* dora?7Ş S"***** müşküldör. Rft-Ugor ve İslav toplulukların yekûnu ise 25'in üstünde idi. irsî. Batı Hun imparatorluğunun başkentinde kâtipler. Karizma'nın babadan oğullara intikal ettiği inancı dolayısiyle. fiilî hükümdar durumunSL £ "TM Sî . Çirr imparatoru. Dengizik İmparator llek'in kardeşleri idiler. Tan-hu'ya bağtt Oci (sol ve sağ) To-ki "kırdı* ile. bölüm başkanlarının hareket serbestliklerine sahip bulundukları. Campus Mauriacus savaşında Atilla'nın 200 bin kişiyi aşan ordusunda bu Vassal" ların. Hattâ Beşbalık gibi uzak bölgelerin başına. Onoklar'ın başındaki Cur'lar ve Erkin'ler de kendilerine. hiç olmazsa Türk devlet anlayışı ve âmme (kamu) hukuku bakımlarından şüphesiz tam gerçeği ifade etmemektedir. yeni devletler doğmaktadır (Hunlarfda. kıralları. Gök-Türk hakanlığının batı kolunu doğudan ayırmak istediği zaman oradaki Tardu'ya bir altın kurt başlı sancak göndererek. Gök-Türkler*de İstemi Yabgu. Diğer taraftan. henüz "Tegin" iken Oğuzlar'ın başında bulunuyordu. onu Gök-Türkler'in 'hâkan"ı olarak selâmladığını bildirmişti. Kağan Bumın'ın kardeşi. Hakan yanında yabgu (Gök-Tüfkler de) her cihetçe bır yardımca yine hakan yanında "bey" (Hazamda). Bu yönden Hazarlar'da. İddiaya göre. Asya Hun Tan-hu'su Mo-tun'un yanında onunla denk iktidarda başka bir şahıs düşünmek ve Batıda Attila gibi bir devlet adamının iktidarına ortak birisini tasavvur etmek güçtür. Attila geniş Ülkesinin doğusunda Ural-lar'a kadar dan kısmını oğlu llek'in idaresinde vermişti. "atı" (Gök-Türklerde) ve "babacık' (Hazarlar'da). Türk devletinin idaresindeki umumî tutum da bunu teyid eder mâhiyettedir. Sivil idarede Devlet meclisi üyeleri. Meselâ. aslında. Tibetliler. Ve esasen Türk siyâsî teşekküllerinde bunların veya tâbi" bölüm idarecilerinin veya kanat kıratlarının. ancak Türkler'de bu. Ancak ll-hâkanlık (imparatorluklarda durum bir az farklı idi. devlet nizamı seviyesine yükselmek gibi bir seç-törtfk kazanmış bulunmaktadır. Gök-Türk imparatorluğunda bu rütbe ve makamların sayısı 28 idi. Karluk yabguları Aşına ailesine bağlanmaktadır. hanedan mensubu idareciler gönderiliyordu. Türk devleti yıkıldığı zamanlarda. iki veya daha fazla müstakil sahaya ayrılmakta. bir "meşruiyet" meselesi okftı-°T ?î 1 «pahsın. Orta Afrika ve Okyanusya kabileleri arasında da görülmektedir. evlâtları arasında vukua gelen taht mücâdelelerinde ise. "Kün- dü" yanında "yula" (Macarlar'da). unvanlarım taşıyan ve hiçbiri verasete dayanmayan devlet büyükleri bulunurdu. Bu durum diğer Türk devletten içm de böyle idi. Daha sonraki kanat kırattan Irnek. Tabgaçlar'da. Gök-Türkler'de. İlk bakışta çok cazip gelen bu nazariye. dış münasebetlerini Türk devletleri aracılığı ile yapmak. ataman. kendi kavmî bünyelerinden birşey kaybetmeksizin tekrar ortaya çıkıyorlardı. Türkler'de hükümran-Wc hakkının kanzmatik vasfı da buna mânidir. tudun. iki (sol ve sağ) Kok-le 'kiralı' vardı ve bütün imparatorluğa yayılmış olarak büyük başbuğların sayısı 24 idi. devlete karşı isyan» göze alamadığı müddetçe. Türk usulü seri harekete elverişli olmayan yaya destek kuvvetleri asıl Hun ordusundan çok fazla idi. Merkeze bağlılıklar ise. "birbirine paralel hükümet icra eden iki hükümdar" olarak ayrı ayrı iktidarı temsil ettikleri bu sistem. devlet parçalanmakta.Siyasî Faaliyet: Büyük Türk İmparatorluklarında diplomatik lemaslan yürüten dış işleri idaresi en mühim makamlardan hl&M. Yabancılar herhalde bütün imparatorlukta Vassal" devletler hâlinde idiler. Nazarî bile olsa bu husus hakanlık alâmeti ile belirlenmektedir. Buna göre de devletin oldukça merkeziyetçi bir karakter taşıması lâ-zımgelir. Odular birleştiği zaman herkes mensup olduğu cihete göre sağ veya sol kanatta yerini alırdı. Meselâ GökTÜfkler'de altın kurt başlı sancak daima doğu kdlunun hükümdarında bulunur.

Türk siyâsetinin dış cephesi şüphesiz devletin bekasını sağlamağa ve bu bakımdan öncelikle ticari münasebetleri tanzime yöneltilmişti (bk. Mamafih Türkler zamarap müşkil şartları içinde dahi yiyecek ve malzeme ikmâllerini kolayca yapmak çarelerir&buimuş-lardt.). Asya Hunları. Bunlarla çok uğraşılmış. Yabancı kaynaklarda rastlanan dağınık haberlere göre. Çinliler Türk devletini çökertmek için bilhassa Türk hükümdar ailesi üyelerinin ve idarecilerin aralarını açarak birbirlerine düşürmeğe büyük ehemmiyet vermişlerdir.rma ""^ !ü!. Attila kendisine suikast hazırlayan suçlulardan Bigilas'ı bir hey'et önünde alenen sorguya çekmişti. Bu birliğe Tabgaçlar. Avrupa Hunları. ÜSİSm? T* S'Z Ö. "Dağınık Türkleri" toplamak işi. cezaıandınlmakta idi: adam öldürmenin cezası jdamdı. salahiyetli bir başbuğun sorumluluğu altında (meselâ. hıristiyanların ve musevilerin. 10'lara ayrılmış ve başlarına ayrı-ayrı kumandanlar tâyin edilmişti. Bizans. Fakat bazan bunu. Hun topraklarında tacir. biri hükümdarın başkanlığında yüksek devlet mahkemesi. Türk tarihinde ilk defa Tan-hu Mo-tun zamanında (M. İslâm kaynaklarının belirttiğine göre. Yukarıda.l. esas karakteri şüphesiz "askerî" olan eski Türk devletini kabllevî (tribal) kalıptan kurtanyor ve hiç olmazsa devletin sahibi bulunan unsuru. Gök-Türk "aygucı" sı meşhur Tonyukuk. sağ ve sol (veya doğu ve batı) başbuğlarının yüksek idaresi altında eğitilen ve onların emirlerinde savaşlara katılan ordunun bu 10'lu sistem içinde. Bunlar ikişer ikişer müslümanların.) ve Bizans'ın Batı Hun imparatorlusunda kesif casusluk faaliyeti görülmüştür. Her çağın. oyuncu kisvesi altında. Yukarıda kuvvetli hukukî cephesini belirttiğimiz eski Türk siyâsiî teşekküllerinde herhalde bilemediğimiz teferruatlı bir adliye cihazı mevcut bulunuyordu. halkı isyana kışkırtan Bizanslıların memlekete girmesini yasaklamış ve bunu. meselâ imparator Rua.ailesi efradınırf hM-yetlerı kıskanır*. GökTürk devletinin Çin tahakkümü altına düşmesinde bu gayretin acı sonuçları kitabelere kadar aksetmiştir. Casusluk yapmadıktan müddetçe elçilere dokunulmazdı. Sayılan hakkında. henüz yakın-doğu ve Avrupa istikametinde göç etmemiş olan Türkleri.an müsâdefe edilir. Kurnanlar'da. Başka orduların gerisinden binlerce baş sığır sürüleri sevketmek zorunda kalınırken. yine de kalabalık olduğu muhakkaktı. görüldüğü gibi. Hun ve Gök-Tüffe ûnparatorlukian içinde (Meselâ Kapagan Kagan'ın öldürülmesinde. emirlerindeki askeri güçlerin başında. Barış zamanında başkasına kılıç çekmenin cezası da ölümdü. disiplin içinde. "âdete çağdaş denebilecek bir siyâö kavrayışa sahip bulunuyordu". Merkez orduları. Ir^SL^neLaft9ir SUÇar?n 8ây. Kapagan tarafından bu mevkiinden uzaklaştırıldığı yıllarda (705-716) yüksek devlet mahkemesi üyeliği yapmıştı. belirli bir zaman için. "and içme" töreni ile takviye ettikleri de olurdu. gerektiriyordu.Adliye: Tftre'rtn hususi ve cezaî hükümleri. Türkler at sayesinde sür'affi ve seri manevrş kabiliyetine sahip olduklan içto uzaktan savaşı tercih ederlerdi. Gök-Türkler ve Uygurlar'da "tümen" adı veriliyordu. Hafif S£l Eff? T?k ÜZer* *■»»■»** Eski Türk devletlerinde ceza işleri-?^!2?FV ^S^nması. Fakat siyasetin dikkate değer bir de iç cephesi vardı. yâni suçun devletçe takibata uğraması toplulukta kan gütme' geleneğinin yerleşmesine ugramas rop u ye^ırakmVdu '' ' Adlî teşkilâtın. eski TÛrKler'de yargı usul ve şekilleri hakkında bilgimiz pek azdır. Utin. I. Çünkü o. Türk devlet başkanının vazife* leri arasında gördüğümüz 'dağınık Türkleri* toplamak esasına dayanıyordu. tekniğine göre. karşılıklı dayanışmayı. Bizans'la yaptığı andlaş-mada husus! bir madde olarak belirtmişti. Çtoffiefln. suçlar oldukça şiddeti. Yazılı antlaşmalara riayet etmeyen Bizans'ın (441. diğer bütün yerleşik ve orman kavimlerd ekinden en büyük farkı "ücretli" olmayışı ve daimi I iğ i idi. VÖ uayVÖn ** surette Vaşaktı. defa olarak Gök-Türk devletinde müşahede ediliyor. Sâsânîler de hile ile Türk elçilerini öldürtüyorlardı. bk. Büyük Kağan Kapagan (692-716)'ın ana siyaset çizgisinden biri bu idi. Gök-Türkler'de. Tonyukuk. Hind ve İslâm kaynakları ile de tesbit edilebilmektedir. Sabarfartte "görülmemiş savaş âletleri1. Çin'de ve Avrupa'da ortaya çıkmasından en aşağı 500-3000 sene önce Türklerce biliniyor ve bazı Lâtin yazarlarının Hunlar'ın çiğ et yediklerinden bahs etmeleri. eğerlere bağlı çantalarda taşınan bu kurutulmuş et konservesini tanımamalarından ileri geliyordu. ikamete memur edilircS. umumiyetle söz vermekle iktifa ederlerdi.dÛrÛ1Ör" mal. İktisat). yk. Türkler yiyecek ihtiyaçlarını et konservesi ile karşılıyorlardı Konserve et. en tesirli silâhlan He donatılan Türk ordularında (Meselâ. Çeşitli . Türk tesirîndeki yabancı ordularda da görülen bu 10'lu teşkilât ilk olarak Asya Hun İmparatoru Mo-tun devrinde tesbit edilmektedir. Bu sayede kurulan büyük Türk imparatorlukları aynı zamanda disiplinli ve o çağların en kudretli askeri gücünü meydana getiren ordulara sahip idiler. Daha sonraları dünyanın birçok yerlerinde tarihî roller oynayan çeşitli Türk kütlelerinin başlangıçta bu Hun devletinde yer aldıkları. Türk halkı arasında yaygın Olup. Ele geçirilen soyguncu. Gök-Türkler devirlerinde. Türkler antlaşmalarında. Bilindiği üzere GökTürk hâkimiyetinin çökmesi üzerine Türkler bir kere daha etrafa yayılmışlardır. Yazılan yazılara tan-hu'nun veya hâkan'ın resmî mühürü basrlırdr.rdL Bu da bazen «örn. Türk ordusunun. kan kardeşliği hâline getiren. neft atan yangın mer-mili mancınıklar) başlıca silâh ok ve yay idi. e . aş. 209-174) bu gayeye ulaşıldığı anlaşılıyor. Şüpheli hareketleri görülen yabancı temsilciler hapse atılır veya ülkenin uzak bir yerinde. öteki de "yargucı" lar ve maiyetlerinden ibaret olduğu anlaşılmaktadır.Ö. idare teşkilâtında saydığımız unvan ve rütbelerin sahipleri aynı zamanda. 447 Balkan seferleri bu yüzden yapılmıştı) iki yüzlülüğü Türk-şad tarafından elçilerinin yüzlerine vurulmuştu (yk. sonra Kül-Tegin) idi. f-Ordu: Bozkır Türk devletlerinde hemen her Türk muharip durumunda olduğundan ve askerliğe hususî meslek gözü île bakılmadığından.204 —TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TftPfTAPtttt ___________________________________________________ j^ idiler. seyyah. biri de Islavlar'ın ve diğerlerinin dâvalarına bakardı. Tümenler 1000'lere 100'lere. kaç. yabancı kaynaklarda mübalağalı rakamlar verilmekle beraber.JHun imparatorluğunun Asya'da sağladığı idare birliği içinde toplamış görünmektedir. En büyük askeri birlik 10 bin kişilik kuvvet idi. ortak gayeler etrafında birleştiriyordu. Çin. on-başılardan tümen basılarına doğru belirli bîr kumanda zincirinde birbirine bağlanması. 2. her zaman savaşa hazır kumandanlardı. bk. Batı Hunlarında Onegesius = On-ügez. barış devrelerinde. Hazar hakanlığı başkentinde 7 baş yargucı vardı. Türk birliğini gerçekleştirmek gayretleri ile o. Bu.

Çin yıllığı Shi-ki'de. 20 sene uğraşarak. gülle atma.Ö. İrin bütünlüğünü korumak için zarurî kanun mevzuatının. Bozkır savaş şeklini bilmeyenlere 'nizamsız ve telaşlı1 gibi görünen (Mesl. 1396 Niğbolu.icR. ihtiyatlı ve iteri görüşü. Türkler dörtnala giden at üzerinde dört istikamette ok atmakta mahir idiler. Türk yurdunun kadîm adından dolayı Turan taktiği" denilmektedir.62 yılında Hun hükümdarının idaresinde tertiplenen böyle bir sürek avma 100 bin süvari katılmıştı. At yarışlan. 350 kilometre) İlk bir çevre kuşatılmıştı. Kadınların da iştirak ettikleri çeşitli top oyunları (futbol. Üzengi de Avrupada ilk defa Avarlar'da görülmüştür. Yakın muharebede kargı. Türk akınlarına karşı imparator Şi* huang-ti'nin inşa ve ikmâl ettirdiği (M.A. güreş. atların renklerine göre. Bu savaş usulüne. Cengiz Han da."Turan Taktiği" Okçu süvarilerden kurulu Türk savaş birlikleri at dolayisiyle sağladıkları sürat sayesinde. doğancılık (yntöol kuşlarla avlanma) vb. Peçenek. askerî karakter. önce ordusunu Türk usulünde düzenlemiş. Şi-huang-ti zamanında İte general Mung-t'ien de 300 bin kişiyi Hun usulünde yetiştirerek Türkler'e karşı mukavemete girişti. Piğer bir sürek avında 700 ii (aş. imtiyazsızla. yâni rütbe hiyerarşisi yerine kabile ünitesi ve hizmetin çeşidine göre kuvvet mevcudu değişen eski Moğol âdetini terk ederek. Marcellinus) bu akıcılık Türk ordularının en büyük avantajı idi. pantalon ve Hun başlığı ile çizme Çin'e girdi. savaş usulleri tanıtılmakta ve Bizans ordusunda İslâhat lüzumu belitilmektedir. Düz. Romalılar gömlek giymesini de o sırada Türkler'den öğrenmişlerdi. Romalılar da 5. Avar. onbaşısından tömen beğîne kadar kendi kabilesi ^Manghol = Moğol) noyan'larmdan ve nö-kör'lerinden tâyin ettiği 10'lu sistem üzere büyük ve disiplinli ordusunu kurmuştur.ö. 1526 Mohaç vb. süngü. gördüğümüz gibi. Huniahn yaptığı ve ilk defa MWun amanmda kullanıldığı »ren »slıklı (veya vızıldayan) oklar en korkunç olanı idi. Peçenek ve Kuman tesirinde. g . Bu surette ceket. yansı. birleşirlerdi. önce Chou kiralının enerjik kumandanı Li-mu. Altaylar'da çok eskiden beri bilinen kayakçılık. Balkan Islavları. kalkan ve kılıç kullanan Türkler. hükümranlık karizmaya dayanmakla birlikte töre hükümlerinde Ifacfes'ıni bulan zımnî anlaşma (kanunî meşruiyet).Ö. Bunlardan gerilmesi en göç. fakat vuruculuğu en fazla olanı #ft kavisli ve reflexif yaylardı. O zamanlardan itibaren yay Roma askerlerinin baş silâhı oldu (İngiltere'nin Wales bölgesinde bulunan Romalılar'ın Hun tarzında yay imalâthanesi). bizzat imparatorlar tarafından bu hususta eserler de yazılmıştı. mızrak. (Türk ordularının 'fırtına sür'ati" M. Bu suretle sağlamlığını ve kudretini koruyan Türk orduları yabancılar tarafından ilk taklit edilen Bozkır müessesesi olmuştur. pantolon da ilk defa Batıda göründü ve sonra yayıldı. 115) idi. asır 2. diğer imparator Leon Phylosophos (ölm. teçhizatı. hem teçhizat yönlerinden Türk tarzında askeri güçlerini meydana getirmişlerdi. Buraya kadar ana çizgileri ile görüldü ki: özel mülkiyet. Çin'de Turan taktiğini İli tat-bik eden de general Ho k'ü-ping (ölm. daimi spor hareketleri. aldıkları emri icrada kendi insiyatiflerini kullanmakta tam serbestlik içinde mütemadiyen dağılırlar. *rt|«atortuk durumunda ise cemiyette halkı tedirgin etmiyen sosyal ve kültürel alışkanlıkların muhafaza editorek. 1071 Malazgirt.206 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ 207 yayları var*. Tuna Bulgarları aracılığı ile hem eğitim. golf ve polo'ya benzer nevileri) Hunlar'dan beri Türkler arasında oynaft> makta olup Gök-Türkler çağında Çin'e de yayılmıştı. bazı araştmcılara göre. Fakat Türklerin en mühim sporu avcılıktı. Türkler kazandıkları büyük savaşların çoğunda bu taktik'i tatbik etmişlerdi (Hattâ daha sonraki çağlarda bile: 1040 Dandanakan. 1206'da "han" ilânını müteakip devletini teşkilâtlandırırken. Bunun dört kozmik cihetle ilgili olduğu ileri sürülmüştür. Orada yalnız taklit ile kalınmamış. Oklar da çeşitli idi. 641)'un Tactica" adlı eserinde. ağır hareketli ve kütle savaşı yapan yabancı ordular karşısında daima üstünlük sağlamakta idiler. Atlı birlikler teşkili yolu ile Türk silâhtan.). birliklerine göre değişen renklerde bayraklar taşırlardı. cirit. Fertlerltafe*skerlik havası içinde yetiştiren bozkır. Bizans tarihçisi Priskos ve Ermeni tarihçisi Urfalı Mateos'da belirtilmiştir). Türk halkına bu sürekli basanları sağlayan başlıca hususlardan biri. Ruslar daha Kiyef knezliği devrinden itibaren Hazar. yüzyıl boyunca ordularını Tûrkler'inkine uydurmağa çalıştılar. Bilhassa binlerce vahşi ve zararlı hayvanım Mâfı ile sonuçlanan W rek avları gerçek bir savaş manevrası mâhiyetini taşıyordu. Bunlar arasında da. Savaş meydanlarında süvariler. besicilik ve imperium Bozkır devletinin özellikleridir. yani eski deyimle **»törrf olması da gerekiyordu. İşte bu esas üzerine kurulu Bozkır muharebe usulünün iki mühim hususiyeti vardı: Sahte ric'at ve pusu. 912)'un yine "Tactica" adını taşıyan kitabında Gök-Türk. Devlet başkanının. sıkı saflar teşkil eden. Ata binmek. Töre sınırlamaları ile şahıs hak ve topluluk menfaatlerinin çatışmasını önleyerek sosyal düzeni yürütebilmek yüksek idare kabiliyeti istiyen bir-t*usustu. bozkır Türk süvari elbisesi olan ceket. Tatbikatta bu. A. Bu devlette en mühim mesele. ok atmak herkesin tabii meşgaleler den idi.0. Türk süvariliği ve tedûzatı en çok tesirini Bizans'da gösterdi. Ayrıca türlü bayraklar vardı. pusu kurulan mahalle kadar çekmek. 201'de Çin İmparatoru Kao-ti'yi kuşatan Mo-tun'un savaş nizamı böyle idi). Bu son derecede güç bir işti. anoak huzur bozucu uygulamaların ortadan kaldırılması şekBnde tecelli ediyordu. Çin kaynaklarına göre M. mücadele azmtoi kesinleştirirdi. En yaygın Türk bayrağı tuğ (başında bir demet yaban sığın kuyruğunun dalgalandığı ve ipek kumaş parçasının asılı bulunduğu sırık bayrak) idi. yk. 214) meşhur Çin şeddi maksada kâfi gelmeyince. cesareti ve askerî bakımdan kifâyetl yanında tedbiri*. Törecin hâkim bulunmadığı yerde Türk . serbest çalışma. belirli kanatlarda mevki alıyorlardı. gelişmiş hürriyet eğilimi ile bir ahenk içinde tutulmasını sağlamaktı. (M. 700 yılına doğru Mauriacus tarafından yazılan "Strategikon" adlı eserde. Türk birlikleri savaşın ve muharebe sahasının icaplarına göre. aynı zamanda savaş hazırlığı vasfında olan. Türk (Macar)'lerin silâhları. Sürek avları da orada görülmeğe başladı ve bu ıslâhat ve taklitler Göktürkler çağında da devam etti. Yâni kaçıyor gibi geri çekilerek düşmanı çenbere almak üzere. Lâtin yazarı -IV. Türk ülkelerinde umumiyetle daima yeni şartlara göre düzenlenen törenin fam olarak yürürlükte tutulması. Marcellinus. Hun usûlünde 163 bin kişilik bir ordu hazırlamayı başardığı gibi. Bulgar. orduda ıslahat hızlandırıldı. oralardan her tarafa yayılmıştır. Ordusunda Türk usulüne göre geniş İslâhat yapan İmparator Herakleios (ölm. yivli veya çengelli temrenler (ok-uçlan) kullanan Türkler iyi kement atmasını da Mirlerdi.

Gerçekten bilhassa Yakutlarla Altayhfeır daha ufcun zamandan beri bu inanca bağlı görünmektedir. hâkimiyetin timsali karların Türk asıldan geldiği ileri sürülmüştür. Totemcilikte "ana hukuku" câri iken. Yuvasını yalçın kayalar üzerine yapan. Kurbue 4-Din Bozkır Tüık halkının. ^Hİ?İ?«İ ?L l^TÖrk. Klanda her fert totemin adını taşır. sosyal muhteva bakımından daha ziyâde siyâsî karakterde bir topluluk teşkil ettiğini ve din adamlarının. Cami ût-Tavarih adlı eserinde (14. b.arak /^fa^ı^!^^ ^f ° itmektedir. yabancı ülkelerde de karşılaştıkları sosyal ve iktisadî güçlükleri yenerek. Ancak bu durum eski Türk içtimaî hayatında dinin mevcut olmadığı gibi bir garip mânaya alınmamalıdır. Başarının sırrı. Orta Asya'da M. bunda Moğol tesirini sezmek mümkündür.İşaret edilen prensip. aynı zamanda. tipik Moğol devlet anlayışıdır ki. 2. yabam» kütleler birer cemiyet bütünü hâlinde tekrar ortaya çıkıyorlardı. Moğol tesirinden önceki devirlerde aynı Oğuz boylan listesini veren Kâşgarfı Mahmud'un eserinde (burada Reşid'üddin'deki damgalar aynen mevcut olduğu hâlde) yoktur. gösterilmiştir (Asya Hunları'nda totemcilik izleri. "Ongon" tâbirine gelince.arken' her dört kabile f e bir ku«u TongonS Ünden. To£md klanda 'asak* SSSM^ÜH.arak onun ve SS £S FİS* 'nanÇ ° tamam W™» hukukî cepheleri de vardır W. Türkler'de her ferdin. 100 binlerce baş sürülerin otladığı bozkırların korkulu hayvanı olmasından ileri geldiği düşünülebilir ki.ik inancın. çöl ve orman kavimlerinde görünenin eksine olarak. Nihayet klan. (Ongonicuşfarın yer aldığı Ebû'l-Gazî {17. Türkler arasında mühim rol oynamadığını belirtmiştik. CâmfĞt. klanları birbirinden ayıran ve onları karşı karşıya koyan totemcilik anlayışına aykırı düşmektedir. Türk ailesi p«oQta K«U« tüH * »»d».. Eski Türk mancırenşamanhk olduğu kanaati geçen asrın 2.Ö. diğer taraftan ll-hâkanlıkların çöküş anlarında.frde t0temci. bu hayvana karşı saygı duyulması başta olmak üzere 19 yüzyılın 2 ya rısında Orta Asya Türkleri arasında tesbit edilen "ata" larla ilgili ve totemcilikteki şur. SİStemİ . kurbanlar kesilir.asır)'riîn Şecere-i Terâkime'sınöe.Totemcilik Meselesi: Eski TüıMer'de totemciliğin var olduğu ileri sürülmüş delil olarak da kurt'un ata tanınması. kurt'un vücudu ile değil. yansında Orta Asya Türkleri arasında yapılan araştırmalar neticesinde iyice yerleşmiştir.nttfç bîrinde (Kitabeler. Türk ile Moğol'u birbirinden ayırmayan bazı araştırıcılar tarafından Türkler'e yakıştırılmış ve yaygınlaşmıştır. kendi geleneklerine dokunulmayan. Totemcilikte.nga yi andıran put-fetişler (Altayülar'da töz'ler. birkaçı dışında. Yukarıda bahs ettiğimiz töz (tös) ler de. Ancak buralarda dünyanın ve insanın yaratılışı île ilgili rivayetlerden hiçbiri Türkler'in kendi düşünce mahsuHeri olmayıp. Reşîd'üd-din. çok yükseklerde uçan kartal'ın aym zamanda avcı kuşlar türünde bulunması. kâinatı bile ruhlar dünyası olarak biten eski Türkler'de dinî inancın temellerinden birini ruh'un ebedîliği teşkil eder ve bu sebepte ataların ruhlarına adaklar adanır. bilgelik'in Türk idarecilerinden istenen başlıca şart olduğunu gösterir. min kutlu saydığı bir hayvan mevcuttur. Türk bozkır siyâset anlayışındaki. aslında "asalak" ekonomiye bağlı. Türk İrinde başarıya ulaşan Türk hükümdarlarına devlet adamı ve hattâ hâtun'lara "bilge" sıfatının verilmesi. bunun temelinde din! bir tasavvur keşf etmek müşküldür.*^?to akrabal'ğl .TaûMPrte Oğuz boylerinin "ongon" lan olarak gösterilen kuşlar da. Kül-Tegın'in bütünde serpuşun ân tarafında kanatlan açık bir kartal kabartması yapılmıştır. Yakutlar'da tangara'lar) vb. çeşitli dinlerden geien. ataların timsalleridir. Uygurca muinler. ona bir kutsallık izafesine sebep teşkil elmiş olabilir ve belki de bu sebepten. Gök-Türkler'de keçe den kesı^Jann tasvirleri). totem olabilir. Batı devletlerinde) ve doğu menşeli olduğu kabul edilen. Eski Türkler'de "kurt-ata" nın yaşadığı yer kabul edilen mağarada belirli törenler tertiplemek geleneği.Samanlık Meselesi: Bozkırlar sahasındaki dinî inançların Samanlığa bağlanması âdet hâline gelmiştir. "Hakîm" tâbiri eski Türkçe'nin köklü kelimelerinden olan "bilge" sözü ile karşılanmıştır. Yazıcıoğfu (1&asff)'nun Târlh-Î âl-i SelçuKun da. yurt'u şahsî mülk sayarak bölüşme değil. Çünkü bir orman kavmi olan Moğollar. her ailenin ayn adı vardır. hanedan mensuplarının çeşftfl bölgelere tâyinleri. totemcilikte ruh'un ölmezliğine inanılmadığı halde. DLT) geçmemektedir. yerleşik kültürdekilerde. ayrıca yalnız hayvanlar değil. aynı zamanda. ailede "ana hukuku* nun hâkim olduğu. asır ntS^^^J^** S. Türkler uzun bir tarihî hayatın tecrübeleri ile kazandıkları bu siyasî terbiye sayesinde. t0tem mânas.n mevcut olduğuna dair gerÇünkÜ totemcilik sadece bir h a?a t^ .TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ 209 ll'i dağılıyor. mazisi karanlıklara karışmış eski bir hâtıranın canlandırılması ile ilgilidir. idarî sorumluluğu ortaklaşa yüklenme olarak kabul edilmek icap eder. Bununla beraber.ra. Bu tarz.tesirierin bfr-birlerine karışmasından meydana çıkmış bir tasavvurlar örgüsüdür. Türkler'de kurt'un saygı görmesi ise. açıklamağa çalıştığımız ülke kavramı ve meşruiyet telâkkisi (kut) karşısında. "totem* telâkkisi İçinde yaşıyan bir topluluk İdi. Reşîd*öl-dîrîden faydalanıldığı malumdur. a . eski Türkler'de "kartal" inancının mühim bir yer tuttuğu anlaşılıyor.ay?an. yağmur suyu vb. "Türkler'de devlet toprakları hükümdar ailesinin ortak malıdır" şeklindeki kanaatin yanlışlığını da ortaya koyar.na) . "altun put". kütleleri memnun edici siyasî teşkilâtlar kurmağa muvaffak olmuşlardır.bin başları olarak tarihlenen Kurat kurganı içinde bir kartal pençesine rastlanmış. meselâ bir taş parçası. halk ile işbirliği hâlinde topluluk menfaatlerini koruma prensibinden ibaret bu "bilgelik" kavramında aranmalıdır. "Ongon* «özünün kökü ong Türkçe olsa btle. Bizans'da. hepsi yabancıda Kuday. İslav devletlerinde. Bugünkü çeşitli Asya Türk topluluklarında da kartalın mühim yeri dikkat çekicidir. Meselâ rivayetlerde zikr edilen has isimler. Türk devleti'ndeki. tâbir olarak "ongon" Türkçe değildir ve gerçekten de Moğollar'dan önceki Türk diFFvesikaların. ak ve ortaçağlardan iübaren çok yaygın görünen (eski doğu kavimlerinde. Kurt efsanesinin toplayıcı bir vasfa sahip bulunması. sistemin yaşaması için bu şartların olması icap eder.

Yer-su'lar kutsal ("ıduk") sayılıyorlardı. Mangdaşire. kendileri ile ilgili mitolojiler teşekkül etmemiştir. dinler tarihinde ve din etnolojisinde görülen çeşitli "extase" hallerinin hepsi de şamanist "extase"a dahil değildir. bu Orta Asya dinî gelenekleri başta Buddhizm olmak üzere Hind. herşeyden önce. belki eski Türk telâkkilerinden bazı kırıntıların da katıldığı. $ÇF . bunlardan kutlu ormanlar meydana gelirdi. yine ona göre. Burhan. Yahûdî efsaneleri ile. Bu ilgMıvar olabileceği intibaını uyandıran. yıldırım. Eliade. su kaynağı. Erkek tanrılar yanında birde "Umay" denilen bir tanrıça vardı. çeşitli topluluklarda değişik şekilde ehemmiyet taşırlar (bu inançların Animizm = ruhçuluk ve Natu-rizm = tabiatçılık olarak izah tecrübeleri vardır). Bizans kaynaklarının kayıtlarına göre. ölöm veya bir talihsizlik bahis konusu olmadığı veya bir kurban töreninde her hangi bir "extase" tekniğinin (göğe veya yeraltına seyahat) yer almadığı hallerde şaman'a iş dOşmez{Şamanlık dörTy&râh her yerinde. civara kayın ağaçları dikilirdi ki. Yakut şamanlığındaki ası) tasavvuru. Türkler ateşe de tazim etmekte idfter. Bu hususiyetleri ile iptidaî topluluk üzerinde korku ve saygı uyandıran şaman. Hun hükümdarının dünya hâkimiyetine alâmet sayılmıştı. samanlığı kısaca "extase" (vecd vs istiğrak) tekniği diye tarif eder.tanrılar1a İrtibat kurması mevzuunda. yavaş yavaş gelişerek.Türk bölümünde görülmesinden anlaşılıyor ki. ruhunun. Hun-lar. •insan ruhunun mütehassısı" olarak halk kültesinin maneviyatına nezaret eder. Ruhun vasrtasız olarak mtldahale etmediği hastalık (ruhun kaybolması). cin ve perilerle irtibat kurmağa muvaffak olur. Fakat fonksiyonu. ona yeni unsur- lar ekliyerek. gök gürültüsü. Samanlık frıancı üzerinde en derin araştırmayı yapmış olan M. Türkçe din adamı manasındaki "kam" ile "şaman^fcıflmaslnin aynı olduğu yolundaki eski bir iddia da. bilindiği gibi "kağanlık" merkezi (bu nun Moğol toprak tanrıçası Âtügân ile bir ilgisi olmamak gerekir. tapınak makamındaki "taş-ev" içinde kesilen kurbandan sonra. bunun menşei yakın komşuları olan RıtUgorlar'da aranmalıdır). Bu törenlere "yoğ" deniyordu. tamu=cehennem). tabiat tanrılarına kurbanlar keserlerdi. Bu esnada bir âlet durumuna düşmekten uzak. Kitabelerde yalnız iki yer-su'nun adı zikredilmiştir: "ıdux Ötükân" ve Tamıg ıduq baş". Tabgaçlar'da da ilk ve sonbaharlarda atalara kurban sunulur. demirciliğin ve at kurbanını "şa-manüe^asıf kazanmasında dikkati çekmiştir. vb.kaya. Asya Hunları ilkbaharda (Mayıs ayında) Lung-çu bölgesinde ve sonbaharda atalara. Bu tâbir "yer-euv" şeklile Uyguriar'da da vardı. eski Türk topluluğunun tabi-ate atf ettiği gizli kuvvetleri istismar etmiş. Fakat bunun yalnız Gök-Türkler zamanında ve hattâ sadece Batı Gök . Moğol devrinde peydalanan bir takım hikâyelerin birbiri içine girmesinden teşekkül etmiş olduğu için bunlardan Altay. Mütehassıslarınca belirtildiği üzere. Bununla beraber. yenilenmeler görülmektedir. Ancak Türk inancı ile samanlık arasında hayret edilecek bir İntibak hâsıl olmuş ve bu bilhassa Tûrkler'deki atalar kültünün. ay. çoktan kaybolmuş "savaş tanrısı" nın kılıcı bulunarak Atilla'ya teslim edilmiş ve bu. kendisi ruhları hükmü altına alarak ölülerle. vadi. Iran. birleşmeler. Moğollar zamanında böyle itibar edilmiş olabilîrK ciğeri d& kutsal Tamıg (Tamir suyunun^ kaynağıdtf/^sB Türk kül türünde bütün yer-su'lar maddî değil (Kimekler'in nehirlere "secde" ettiklerine dair GardteTnin kaydı. fenalık getiren olmak üzere iki grupa ayrılıyordu. Ayrıca güneş. YOHRJ "Jrtr* sub")lar deniyordu. bu. Ruhlar iyi-kötü. bazı tâbirler (meal. diğer umumî diriî-sıhrî itîkadlann temsilleri ölçüsünde şÜmuBÜ değildir. Din tarihçilerine göre. tepe. orman. meselâ Tanrı'ya kurbanlar sunuluşunda samanların katılmadığı. şeytanlarla. birçok törenlere. Göktürkler. Fizikî çevrede görülen tabiat arıza ve hâdiselerinin böyle telâkki edilmesi ("Halk dinleri") eski Yunan ve Roma dahil bütün eski kavimlerde umumidir. aksine. sıhrî dinî hayat samanlıktan ibaret olmadığından. Esasen samanlığın en büyük hususi-ygjtıûfuz ettiği bölge halkının ruh âlemine bürünme kabiliyetidir?"Bctase1. Âdem.bîzzat "şaman" tâblrinfrT fc*%ifnd-lran dilinde keşf edilmesi ile geçerliliğini kaybetmiştir. her sihirbazın da "şaman" sayılmadığını ve samanlıkta hastalara şifa vericilik esas unsurlardan olmakla beraber. Mamafih bu dıştan tesir yalnız eski Türk dinine mahsus değildir. kitabelerde görüldüğü gibi. âdeta bir din sağlamlığı kazanmıştır. kıyamet. ölüm hâlinde yas törenleri yapılır. gece tolun aya tazim ederdi. şimşek gibi tanrılar tasavvur edilmiştir. Uygurlar teşebbüslerinin isabetini ayın ve yıldızların hareketleri ile • kontrol ederlerdi. hatta hayat tara üzerindeki tesirlerine göre bu ruhlar ve tanrılar.210 ____TÜRK DÜNYAM EL KİTABI TÜRK TARİHİ ait tan. manevî kuvvet olarak tasavur edildiklerinden. kendi hususî usulleri vasıtası ile kazandığı "extase" hali içinde. ölü çadırın etrafında sür'atli atlarla dolaşılır. Matmas vb. yüz. ırmak. eski çağlarffr bütün kavimleri ile îpfftiöî topluluklarda mevcut bulunmuş ve orta ve kuzey Asya Türk ülkelerine sonradan Asya'nın güney bölgelerinden gelmiştir).Havva ve yasak meyve hikâyesini andıranmotifler. kılıç. ayrıca yemek verilirdi. Bozkır Türkleri'nin dinini şu üç noktada toplamak mümkündür: c-Tabiat Kuvvetlerine İnanma: Eski Türkler tabiatte bir takım gizli kuvvetlerin varlığına inanıyorlardı: Dağ. Görülüyor ki. yıldız. demir. saç-baş dağıtılır. iran Mazdeizmi'nin (Zerdüşflüğün) tesiri olup henüz Türkler arasında yayılmış değildi. ağaç. kırda ise. tufan rivayetleri de hep böyledir. Bunlardan ilki. Avrupa Hunlarf nda. Şaman. ayrıca. bedeninden ayrıldığını his eden bir "trans" (aşkın) ustasıdır. deniz. Gök-Türkler kurt-ata mağarasının önünde tanrılara kurban takdim ederlerdi. her "medecinman" in "samanlıkla vasıflandırılamıyacağını belirttikten sonra.yâni iyilik seven. ruhun gezip dolaşması. Hükümdar tan-hu. zira Türkler'de toprak tarmgaai yoktur. Körmüs. hattâ her aile reisinin bu işi yapabildiğini. insanların dert ve dileklerini arzet-mek üzere gökteki ve yer altındaki tanrıların yanına giderek aracılık yapabilmesi böyle mümkün olmaktadır. eğer doğru «e. Tabiat ruhlarına Gök. Bunlar aynı zamanda birer ruh idiler. göklere yükselmek veya yer altına inmek ve oralarda gezip dolaşmak üzere. gündüz güneşe. ölülerin isteklerini yerine getirerek zararlarım önlemesi. kartal inancınm. bütün orta ve kuzey Asya topluluklarında dinî faaliyetlerin hepsinde icracı" durumunda olmadığı. kulak bıçakla çizilerek kan akıtılır. Yunan. dinden ziyade bir sihir karakteri ortaya koyan ve esasen bir bozkır inanç sistemi olmayan samanlığın tarihi Türk topluluklarında görülen ve aşağıda bahis konusu edeceğim^ Tanrı ve "yer-su" inançları Ue bir İlgisi mevcut değildir. ancak bölge sonraları.Türk çağında. her dinde bu nev'iden tesirler. Hastalanan (ruhları çalınan) kimselere şifa vermesi. Maytere. yâni şaman Türk'ün dinî düşüncesini bulup çıkarmak hemen hemen imkânsız görünmektedir. bütün bir maneviyat âlemini belirir bir kadro içine almayı başararak.

toprakla ilgisi olmadığı için. Kişi-oğlu ölmek için yaratılmıştır" Kitabeler). kut isterse verir. Slâvlar'da ve Uzakdoğu kavimlerinde) Türkler'de böyle âdetlerin görülmemesi dikkat çekicidir. Asya Hıin İmparatoru Mo-tun'un. Gök-Türk menşei efsanenin 2. 100 sene sonra . İnsan diz çökerek Tanrı'ya yalvarır. Yaratıcı. Yukarıda söylendiği gibi. Savaşlarda onun iradesi üzerine zafere ulaşılır. çünkü.. onu isteğine göre gelir alır ("Küi-Tegin vâdesi gelince öldü. Eski Türkler arasında insan kurban edildiği intibaını uyandıracak bazı kayıtların. Giraud'a göre. *ltun kaplattığı Yüe^çl hükümdarının kafa tasmı içki kabı olarak kullandığı rivayeti. kaynak. yk. Eski Türkler'de kurban olarak hayvan kesilirdi. EHade'ye gör %. keza Bulgar hakanı Kurum için benzer bir kayıt. Hayvan cinsinden de erkek'ler seçilirdi ("koyundan koç. "Doğru insanı ve yalancıyı Tanrı bilir. Eski Yunan'da . eski Türk ve sikalarından az çok tesbit etmek mümkün oluyor.Atilla'nın 2. çok kere "Gök-Tanrı" adı ile anılıyordu. Kırılanları birleştirir* yırtılanları birbirine ular. Hakan. baba hâkimiyetinin inanç sahasındaki belirtisi olarak görülmektedir. bir Çinli generalin "kurban" edilmesidir. mesele tamamen siyâstf okjp dinî mahiyfette frisan kurban" etme düşüncesine dayanmıyordu. doğruluktan uzaktır. kıymetli eşyası. ölen bazı kudretli kimselerin yarıtanrı sayılmasına kadar Heri gitmiş iken (Meselâ. bitkiyi canlandırır. avcı. Demek kî. efeniz tanrıçası da yoktur.. Hunlar'a sığınmış olan w yurdundan kaçması Çin hükümeti bakımından teh* İlkeli sayılan bu kumandan gizli vazifeli bir Çinli wu (rahip) tan-hu'nun teşviki ile öldürülmüştü. eskf orta ve kuzey Asya kavimlerinde bulunabileceği hakkındaki düşürteeter Türkler yönümden tarihî kayıtlarla kesinleşiyor. Atalara ait hatıraların kutlu sayılması. Ulu Tanrı bahis konusu olduğu zaman samanlığın âdeta 'sırıttığını' söyleyen M. zira eski Türkler'de geyik mm Ural menşeli olduktan başka. M. Aynı zamanda "semavî" mâhiyeti haiz olup.. Ibn Fadlan'ın. M. çoban ve hayvan besleyici topluluklara mahsus bulunduğu. Emreden. Çin yıllıklarındaki ölünün "yakınları tarafından takip edilmesi" İbaresi tefsir yolu ile bu neticeye ulaştırılmak istenmiştir. bu yazanh mensup olduğu sanılan Vizigotlar'da asırlardan beri mevcut insan kurbanı motifinin tekrarı gibi görünmektedir. iyi bir araştırma sonucunda. Böylece öteki dünyada rahat yaşamalarının sağlandığı düşünülüyordu. doğrudan doğruya "bütün Türkier'in ana kültü" durumundadır. hükümlerini yürüttükleri yerlerde insan kurbân âdetini kaldırmağa çalışmışlardır (Meselâ. Soğd'da). Asya Hunları için. Balkan seferinin bîr sebebi de Hun hükümdar ailesi kabirlerinin Bizans'ın Margus piskoposu tarafından açılarak soyulması idi. Moğollar1! ve Bizanslılar'ı bu hırsızlık teşebbüslerine sevk eden sebep eski Türkler'de ölülerin silâhları. Altaylar'da Pazınk mevkiinde). Türkler însan kurban etmedikleri gtol. hem bazı milletlerde görülen bu âdetin hilâfına Türkler mezarlarının üstüne tümsek yaparlar ve hattâ taşlar (balballar) dikerlerdi. Bundan dolayı Asya Hun Impratorlarına ait kurganlarda at cesetlerine tesadüf edilmiştir (Mesl.kuzgunun niyazı bile Tanrı ya ulaşır. kadınların mücevherleri ile birlikte gömülmesi idi. Tanrı ebedîdir (Bulgar kitabeti). Atffla'yı gömenlerin. 79 yılında benzer bfr tecavüz hâdisesi tan-hu*yu Moğol O-huan'iara karşı savaşa zorlamıştı. :&nun sosyal ve iktisadî şartlardölayısiyle. Türk tarihinde bu hususta inanılır değerde gibi görünen tek haber. Tonyukuk kitabesinde çok zikre dilen Tângri bazan Türk tângrisi" şekliyle o çağlarda "millî bir Tanrı olarak görün mektedir: Gök-Türkler'in bir "hakanlık" kurması onun isteği île olmuştur. eğer gerçekten mevcut ise. hiçbir engel bahis konusu değilken. Türkler gibi. Ulu Tanrı şafak söktürür (tan üntürü)." (Irk-bitig).bu mânaya alınabilmesinde ancak zorlama yoluna gidilmek gerektiği anlaşılıyor. Türkler'de Tann düşüncesinde maddi gökyüzünde mânada ulu varlık1» doğru bir gelişme dikkati çeker.kütle hâlinde iösanlarm öldürüldüğü hakkındaki haberi de. mezarın yeri bilinmemesi için öldürülüp gömüldükleri hususu ise.. En makbul kurban olan at iskeletine bozkır-Türk kavimlerine âit mezarlarda çok sık rastlanır. atalara saygı. deveden buğra. I Ne kadar dikkate değer kî. Eskiçağlarda başka hiçbir kavim ile iştiraki olmayan bu inanç sisteminde Tângri (Tanrı) en yüksek varlık olarak itikadın merkezinde yer atmıştı. "Kara-yol (kanun. Gök-Tanrı telâkkisinin.. Hind-lranlılar'da ve Çin'de mevcut (îtin devleti zamanında) bir âdetin tekrarlandığını göstermektedir. attan aygır"). hak) Tanrı'dır.Gök-Tanrı Dini: ■ Bozkır Türk topluluğunun asıl dini bu idi.Qök-Tann'nın izi olan Yakut Tangar% Kayra Han'ı ile şaman fazla meşgul olmamaktadır. Gök-Tanrı İtikadının esaslarını başta Orhun kitabeleri olmak üzere. atalar kültüne sahip diğer kavimlerde bu inanç. Fakat Tam biliyor". Eliade'ye göre "orta ve kuzey Asya toplulukları için karakteristik bir sistem olan" Gök-Tanrı.ö. Heros'lar) ve bunlar ve diğer tanrılar için insan kurban edilirken (Hind-Avrupa kavimlerinde ve Sami kavimlerinde. bu âdetin Hun imparatorluğunda yaşayan zümrelerden hangisine ait olduğu da tasrih edilmiş değildir. bazan tam techizatlı atları. iradesine uymıyanı cezalandıran Tanrı bağışladığı kut ve ülüg (kıymet)ü lâyık olmayanlardan geri alır. Diğer taraftan Atilla'nın ölümü ite ilgili olarak Jordanes'in . R.Atalar Kültü: Ölmüş büyüklere tazim. tam iktidar sahibi idi. Barthold'un "Gök-Türkler'de düşman orduları kumandanlarının kurban edildikleri* yolundaki acele tefsirinin yersizliği anlaşılır. Asya Hurdan ilk baharda (18 Mayıs) atalarının ruhtenna kurban sunarlardı.hâdiseden aş. d . İn sanlar fâni. Fakat hemen suç işlediğini anlıyan tan-hu ellerini göğe kaldırarak Tanıtfdan of dilemiş ve TanrıVı teskin etmek îçln bir 'kutsal mahal" yaptırmıştı. daha geç devirlerde Türkler arasında yayılan iptidaî samanlık eski Türk Gök-Tanrı telâkkisine dokunamamıştır. insanın ömrü uzun olur.. ölen Hazar hakanının hizmetçilerinin de kesildiği yolundaki haberi. Orhun kNftbelerMİfrJark kozmogonisini tek cümle için- . Onlar bunu unuttu. "insan kurbanı" m açıkça kaydetmediği gibi. Türk'ün ve umumi yetle insanların hayatına Tanrı vasıtasız müdahale eder. Esasen ilgili kafa tası kültü bir güney kültürü mahsulü olup ("tantrisme") Asya kavimleri arasında Moğollar jçin Btipik"tir. bu itibarla menşeinin Asya bozkırlarına bağlanması gerektiği umumiyette araştırıcılar tarafından kabul olunmuştur. Bulgarlar hristiyanların (Bizanslılar'ın) iyiliği için çok çalıştılar. Halbuki. hakan ve umumiyetle Hazarlar hakkında gerçeklerle bağdaşması müşkül diğer haberlerin çoğu gibi. Ölüm de onun iradesi ne bağlıdır: can veren Tanrı.212 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ 213 9. Türkler'e onun tarafından verilmiştir. Türk kültürü telâkkilerinin dışında kalan bir keyfiyettir.. atlar çoğalır. Yâni Tanrı Türk halkının istiklâli ile alâkalanan bir ulu varlıktır. Bütün bu mülâhazalardan sonra W. Türk mezarlar™ yapılan tecavüzlerin ağır şekilde oezalandınlmasından anlaşılıyor. rivayetindeki mesele ile alâkalı hususlar da tamamiyle başka topluluklardan aktarılarak Türk'e mâl edilmiş durumdadır.

deniyordu. Uygurlar bu kültürün de en iyi temsilcilerinden biri olmağı başarmışlardır: Maniheist ve budist eserlerin Uygurca'ya tercümesinden doğan zengin bir dinî edebiyat vardı. toprağa tazim ettiklerini. resullere. Bin-Buddha mağara tapmaklarında bulunmuş olup. Gök-Türkler'in kutsal saydıktan ateşe. 1000 tarihinde resmen hristiyan olan Macarlar'ın Türk kültüründen uzaklaşmaları.n "bir yarato tanrı" tanıdiın. Ancak Uygurlar zamanında Maniheizm Türkler arasına girmiş ve bilhassa Uygurlar'ın Türkistan'daki hâkimiyetleri devrinde iyice yerleşmiştir. aralarında. dünyayı kaplayan.Ö. dinlerde görülen. hiçbir devirde tekîökad ve amelden ibaret olmamış. sema ile ilgili inançlarda tanrılar (BabiPde Şamas Pamir'de Arso. Yazılı kaynak olarak M önceki fv.. Çin'de devlet kuran Tabgaçlar Budizm tesiri ile. İslâmiyet hariç Türk kavimleri üzerinde menfî tesirler doğurmuştur. asır Uygurlar1! da Tanrı'nın insan veya herhangi bir tasvir şeklinde tecessüm ettirilemiyeceğine inanıyorlardı. Eski Sümer dilinde görülen ve Tanrı'ya yakın bir mânaya gelen "Dingir" sözü ile münasebeti henüz açıklığa kavuşmamıştır. bk. 10. İran'da Ahura Hindide VarunT R^ bir maziye sahip olduğu görülen bu Türkçe tâbir sonra Moğolca'ya ve diğer bazı Asya dillerine intikal etmiştir. 209-174Vun unvanlar. ne de "tângrilik" (Irk-bitig) adı verilen din adamları zümresi hakkında başkaca bir şey bilinmiyor. 10. Gök-Tanrı'nın çok eski zamanlardan -belki Hunlar'dan.214 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ 215 de açıklayan ibare şöyledir: "Üze kök Tângri asra yağız yir kılındıkta ikin ara kişi oğlı kılınmış. Hristiyanlık. daha Hunlar da tek tanrılığa doğru oldukça ileri bir gelişme müşahede edilen Gök-Tann dininde. suya. Oğuzlar'dan biri haksızlığa uğradığı. Kitabelerin bir yerinde Tann ile "yer" eşit fonksiyon icra eder gibi görünmekle beraber ("yukarıda Tanrı.(aş. Kümanlar). Eski Türk din adamlarına umumiyetle "kam. Tabgaçlar Budist san'atta yeni bir devir olan "Wei" san'atının geliştiricisi olmuşlardır (Yung-kang ve Long-men Buddha heykelleri). büyük bîr kudret hâline yükselmiş bukjnmakte idi TifBs'h St. tıpkı aemavt dinler (Musevilik. Türkler'de de Gök-Tanrı yanındaki: Hun devrinde güneş. Ancak bu durum Gök-Tanrı'nın. 7. kitaplara da iman edilir). 864'den İtibaren Ortodoksluğa. hiçbir din. Bununla beraber. yıldız tanrılar da mevcuttu. yıldızlar ve Gök-Türkler çağında. yerine Soğd menşeli ve tamamen başka karakterde Uygg yazısı kullanılmıştır. Karaşar.. aşağıda yer yaratıldıkta. asır Oğuzlar'ında da benzer bir telâkki göze çarpar. ikisi arasında insanoğlu yaratılmış. Bir kısım Türkler de museviliğe (tozarlar) ve toistiyanlığa girmişlerdi. e . Türk halkının bu dine karşı direndiği ve II. Avrupa Hunlarf n. Turfan. heykeller vb.kabul eden Bulgarların Kısa zamanda Türklüklerini kaybetmeleri r»tic^sini4iwrâş&wjyalnız İslâm dinidir kî. asırlarda artık fonksiyonunu kaybetmiş olan güneş. Yarkent gibi merkezlerde ve "çöl Pompelsi" diye anılan başkent Idİ-kut şehrinde. £»**. Asya Hunları'nın Budizm ile. Thomsen "yer-sub" tâbirini 'saints* = azizler diye tercüme etmişti). asır ilk" çeyreği) Altun Yaruk •{» Altın Işık) aynı derecede mühimdir. Baolsamin. Çünkü dinler tarihinde tesbit edilmiştir ki. Türk lehçelerinde bu kelime de yaygındır ve ilk olarak Avrupa Hunları'nda görüldüğü bildirilmiştir (Atakam.. yan varlık inançları ile çevrilmiştir (Semavi dinlerde Tanrı = Allah ile beraber azizlere.r'da Amon-re. aşağı yukarı. Müslüman Törkler). bu imkânın mevcut olmadığı bölgelerde Türklerin sifirup kaybolmalarına sebep teşkil ettiği gibi (Doğu Avrupa'da ve Balkanlar'da: Hazarlar.s. Hunlar devrinde.n Hristiyanbkla pek alâkalan olmamış ise de. Ibn Fadlan'ın naklettiğine göre. Sonra Budizm'in de intişar ettiği bu safhada Uygur tarihî artık yerleşik kültüre bağlanmış sayılmak icap eder. Hece vezninde yazılmı» ilâhîler Beş-bahk. Gök-Türk devletince Budizmin reddedildiği malûmdur. bulundukları çevreye göre çeşitli dinlere de girmişlerdir ve bu durum." (Yukarıda mavi gök. ay. 495 yılından itibaren "milir unsurları yasak etme neticesinde Çinlileşmişlerdir.en *Cvril1 ite mül*k*< masında (862de) hakan hırıstryanlann Tennnm "üçlü kişiliği" (Trinity) ne inandıklar.. ay. Türk nüfusunun çoğunluk meydana getirdiği sahalarda bir menfi «eeM görülmeyen bu yabancı dinler.beri tek ulu varlık'ı temsil ettiğine dair deliller vardır. yerin. Türkler'in kadîm inançları ile bazı bakımlardan uygunluk göstermesi do-layısiyle Türklüğü takviye eden Wf $fl durumundadır. 13. yer ve yer-su'lar böylece kutsallar faziz"ler) durumundadır (bu sebeple V. triwtiCMLHS ı ralor Mo*m (M. Yeryüzünde mevcut dinlerde ^luhîyer konusunda araştırmaları ile tanınmış W.. Bunlardan bir kısmı resimli ve ciltli olarak. Gök-Türk yazısı değiştirilmiş. AZBO. aslî Türk İtikadında anthropomorfizm (putçuluk) yoktu. İslâmlık) deki gibi. fakat yairuz.r tefsiri önlemek için belirtelim W. yahut hoşlanmadığı bir iş başına geldiği zaman.).?a-Tien" olarak geçmiş (Konfucius'Un eseri: Lun-yü^Sln 5^ . Demek ki. Tann.Diğer Dinler: Tarihte çeşitli Türk kütleleri. halde kendriennm (Türklerin) tek tanrı'ya iman ettiklerini belirtmişti BulgarTürkleri de ya2?H^f rT 'namy0rla^ BuMdS **""* b. üstelik 6-8. Slmocattes. yeryüzünde herşeyi hükmü altında tutan se-ma'nın bozkırlı gözünde Tanrı kabul edilmesi mümkündür.. Mortuk. asır Bizans tarihçisi Tr*.m. Peçenekler. ayrıca Toyuk. BezeWSk^fMh*y«riode 1894r 1914 yıllan arasında birçok Avrupalı bilginlerin yaptıkları kazılarda ele geçen duvar resimleri. Burada "kök-Tângri" nin. aşağıda yer buyurduğu için" Kitabeler). gökyüzü olduğu aşikârdır. meleklere. 3£2 f tt J ^ " L T T " B?m'tm 9önderi. esk. ^SKE^Sî^ . bölün Türk lehçelerinde mevcuttur ve Türkçe'nin temel kelimelerinden bfrldfr. asır başlarında Gök-Türk alfabesi ile yazılmış kehanet kitabı: Irk-bitig dikkati çekenlerden biridir. "hiçbir Tanrıya tek başına İtaat edilmemiş' ve Tanrı dâima kutsal sayılan ikinci derecede. Uygur alfabesi ile Huastuanift adlı eser ve HiuejvTsang'ın hal tercümesinin Uygurca'ya mütercimi olan Beşbalık'h Türk Singku Seli Tutung tarafından Uygurca'ya çevrilen (10. Uzlar. başını göğe kaldırarak "Bir Tanrı* der. tek kudret olduğu keyfiyetini gölgelendirmez. Gök-Türkter devrinde Budist rahip-seyyah Hiuen-Tsang bütün Batı Gök-Türk sahasını bir Budistler memleketi olarak tasvir etmekte ise de. Eş-kam). Abo (790'iarda) Hazarlar'. M. O hâlde Gök-Türk çağında.^er'in W d^7^^Ş Tanrı tâbiri. Schmidfe göre de. göğün yaratıcısı bildikleri TarrrıVa taptıkları belirtilmiştir. Gök-Tann dininin ne âmel (İbadet) şekilleri ve "tângrilik" denilen tapınakları. Aksu. Gök-Türkler devrinde mânevi.

kuzu. pekmez ve şarap (bor) istihsal ediyorlardı. Tabiatîyle daha geç devirlerdi -M. Bozkırın "tipik1 elbisesi ceket-pantalon idi. 3000)'nde ise yaban domuzu. Aftayİartn batısında. Tarihi M. başlangıçta. kısrak sütünden imâl edilen kfftflz'dı. Hunlar Çin'e yünlü kumaş ve çeşitli keçeler ihraç ederlerdi. Bunlardan ilk ikisine taş devrini aşan hemen her kültürde tesadüf ediliyor. küpe ve diğer süs eşyası ele geçmiştir. peynir. Süvari en rahat şekilde ancak böyle giyinebilirdi. Dünyanın en geniş imparatorluklarını kurmuş olan bozkırlı Türkler büyük ölçüde ve çağına göre daima yüksek bir harp sanayiine sahip bulunmuşlardır. deve çöl kavimlerine. geyik ve kaplumbağa kemikleri meydana çıkmış. o hayvanların ehlileştirilme yerleri ve zamanları ayırt edilmek gerekir. biz ve teller. Yetiştirilen hayvanlardan -yukarıdan beri Türk sosyal ve kültürel hayatında büyük ehemmiyefini belirttiğimiz attan başka. Bu hayvan kalıntılarının bir kültür tabakasında yan yana bulunması ile. Bazı "Indo-Germenci'ler tarafından bile Hind-Avrupa'b halk üzerine. bin): Çu ve Arpa. Türk erkekleri umumiyetle uzun saçlı idiler. 1500lerden sonra. makam sahipleri. Afanasyevo feültiiründe koyun kemikleri. orman ve çöl değil yüksek ovalar ve yaylalar olan bozkır coğrafyasın iklim şartlan icabı.erden * * ve ■ * *ndan yapılana Gök-Töıkler begn. koyun ile afin İnsan hizmetine girmesi zamanlan arasında bir paralellik vardır. M. daha sonraları (25001er) güneyden gelen tesirle başladığı ileri sürülmekte ise de. û-dylms Bozkır Türk giyim eşyasının başlıca malzemesi. halkı henüz balıkçı ve avcı durumunda olan bozkırlarda ise hayvan besleyiciliğe dayalı ekonomi sisteminin. bunu uzun müddet muhafaza edebilmek için konserve yapmayı öğrenmişlerdi. Türkler ayaklarına çizme. çobanlık ve hayvan besleyicîlîk teşkil ediyordu. 2500lerde başlatılan. Mtö. giyecek için kendir yetiştirirlerdi. Böylece teşekkül eden bozkır ktifİtürûnün ekonomik bünyesi ortaya çıkmış ölür. y ^»UrLaî 1 OZ^ rTu-erî îdi" Yoöurdun Wfaz veVa kayısı ile tatlılaştırması şeklinde hazrtanan 1o adlı bir İçki Hunlar arasında yaygınd. Bol miktarda et istihsal eden Türkler. inek.Ö. Türkler düğme kullanırlar ve ceketlerini. Bu üstünlüğü sağlayan vasıtalardan biri demir idi. İleri gelenler. sola açarlardı. pan-talon. madencilikte son safha olarak görünmektedir.2i e TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ 217 5-İktisadî Hayat a . b * Beslenme: Boseterlı Türklerin başlıca gıda maddesi et idi. Hunlar. dıyoriardı. bunlar. deve yünü idi. Yün kumaş ve bezden iç çamaşırları giyerlerdi. Bütün ağır hareketli.. 4. Afanasyevo kültür çevresine dahil Minusinsk ve Altay bölgelerindeki buluntu yerlerinde M. Domuzun İse. Altaylı tesiri kabul edilmiştir. koyun. katır. Konserve et Çin'e ihraç edilen başlıca maddelerden idi.Ö. boyarlarla alâkası olmamıştır. Hazarlar. bazan doğu Anado* lu gösterilmiştir. binlerde Mısır'da^ daha sonraları ÇhVde. fakat. Aral gölü bozkır havalisi kültürünü vasıflandıran. tarih! . Romalılar keten gömlek giyildiğini ilk defa Hunlar'da görmüşlerdi. ehli hayvanlar sırasında koyun ile öküz ve domuzun bir arada dikkate alınması herhalde doğru değildir. at ve koyun ise Türkler1© ait gibi görünmektedir. at kalıntıları ile birlikte görülmüştür. Yukarıda söylediğimiz gibi (bk. yıldan kalma. saygı alâmeti olarak börk ve başlıkları çıkarmak âdet halinde idi.Ö. çiftçilik yapmağa elverişli sahalarda oturanlar İçin ehemmiyetli bir hayvandır. gömlek. manda Vb. aplike süslü keçeler bulunmuştur. Demek ki. başlarına börk giyiyorlardı. 3000 başlanndan itibaren Orta-doğu. öküz. bundan doğan derin bir kültür tesirinin mevcut olabileceği benimsenmemektedir. Bunun yanında. keçi. ç . İlk Türk kültür merkezlerinden gösterilen Andronovo kültür çağında ise -bütün.Ö. Ordu). Priskos'un hazır bulunduğu meşhur ziyafette Attila yalnız et yemişti. Yağ yemöstai Çinliler Türkler'den öğrenmişlerdi Uygurlar (Türkistan'da) üzüm yetiştiriyor. Sebzeye karşı fazla istek duyulmazdı. Mısır ve Doğu-Akdeniz bölgesinde ziraat.Ö. Bu devirde "çok kudretli ve zengin bir içtimâi hayatın müşahede edildiği" Altaylar'da gerçek bir 'altun endüstrisi" merkezliği durumu vardı. M. yabancı ülkelerde Türk usulüne göre yapılan askerî ıslâhat neticesinde dünyaya yayılmıştı (Milâd sıralarına ait Hun mezarlarından çıkarılan ceket. Buradaki madenciliğin tesirleri.koyun geliyordu. ondan önce bakır. doğru olsa bile. Sütlü dan. güneyde Tanrı dağlarına kadar hissediliyordu (M. Hiç olmazsa.Orta ve kuzey Asya'da ilk defa-altun ortaya çıkmakta idi. Bozkır Türk topluluğunda el san'atlan ileri idi.Türk bozkırlarında at ve koyun sürüleri yanında sığır. sığır» tilki Vâ az miktarda ayı derisi ile koyun. Oğuzlar ve Bulgartar'a âit tarihî vesikalara göre. Burma-çap buluntuİân hep Andronovo kültürünün izlerini taşıyordu. 3000'lerden kalma bakırdan yapılmış bıçak. Sulak verimli. kocabaş hayvanları böyle saymak mümkG&ıdür. fakat bozkırımın İşine pek yaramaz. 1. En ünlü Türk tçkisî de. Demirin ilk keşf edildiği yer olarak bazan Afrika. koyun ve sığır izine rastlanmamıştır. etihi yemekten de hoşlanmarnı$iardır. Bu sebeple öküz bozkır iktisadiyatında faktör olarak görünmez (öküz kelimesi de aslında Indo-Germence'dir). Meselâ öküz bozkır hayvanı değildir. hayvancılık ve mâden kullanılışından meydana gelen kültür birliklerinin geliştiği. Başka kavimler kopça kullandıkları hâlde. ehli hayvan besleyidttğin ilk safhasında domuz Tunguz ve Moğollar'a.Ö. Eski Türkler bez dokurlar. deve vb.Demin • Demir işleyicilik. bazan güney Hindistan. Çinliler ve Moğollar'ın aksine. Harezrrfdaki Kelteminar kültürü {M.At ve Koyun: Bozkır Türk ekonomisinin esasını. Fakat ekonomide ve askerlikte mühim olan asıl mâden demirdir. indoGermenler*e. sürüleri de vardı. işaret edilen bölgeden kuzeye doğru bir kütle muhacereti görülmediğinden. bir Hun hükümdar ailesine âit. madencilik bakımından. bu tarz giyinme. bronz ve altun işleyiciliği vardı. Orta Asya'da Noin-ula kurganında 20 çeçit ipekli kumaş (Çin'den ithal) kalıntısından başka. Hazar prensesi Çiçek'in Bizans sarayına gelin gittiği zaman giydiği Türk tipi imparatoriçelik elbisesi ("Çiçekion") orada moda olmuştu. Bu bakımdan Afanasyevo kültüründe at ve koyun kemikterirtn bîr arada bulunması daha manalı bir duruma ğîfer. Troya'da ve Mezopotamya'da demirin tanındığı ileri sürülmüş ise de. GökTürkler. Bundan hem Cin hem ^"C^İ-?^^ îçkl. üzerine bir Hun portresi işlenmiş yün kumaş ita. Türkler tarihleri boyunca hiç domuz beslemedikleri gibi. Ençok at ve koyun eti yenirdi. çizme ve çoraplar).Ö* 2. daha çok başlıklarının daha uzun ve gösterişli olmasından tanınırdı.

1400'lerde Altaylar'tn batısında bol miktarda demir istihsal edildiğini söyleyen W. heykeller bazıları birer san'at eseri değerinde olarak Türkler tarafından yapılırdı. at teçhizatı.2. Türk kılıçlarının hayvan figürlü kabzaları altun levhalarla kaplanır ve kıymetli taşlarla süslenirdi. Asya Hunlan'nın kurban için binalar yaptıklarını kayd eden Çin kaynaklarına göre. tahta oymacılar da vardı. küçük ve büyük sarayları. Çin kaynaklarında Türk kavimlerinden bazılarında giyilen bir elbisenin yıpranıncaya kadar çıkarılmadığına dair olan kayıtlar mübalağa sayılmalıdır. Başkent Itil-Hanbalık hakkında islâm kaynakları geniş bilgi vermişlerdir. Türklerin kurdukları kasabalarda binalar daha çok çamur (kerpiç) ile yapılıyor. Bundan sonra dünyaya yayılmağa başlayan demir çağTnm istikameti ve tarihleri şöyledir: Hindistan'da M. Asya Hurdan masa. yine aynı kaynaklar meselâ bir Hun boyunun fertlerinin günde üç kere yıkandıklarını söyler. zırhlar. Abattan havalisinde yüksek vasıfta mıknatıs ve Tuba ırmağı boyunca demir cevheri bulunuyordu. tolgalar çok kere işlemeli altun ve gümüş ile bezenir. dokumacıları ve terzileri de bunlara ilâve etmek lâzımdır. Tong-Yabgu'nun Tokmak (kışlık). taştan inşa edilmiyordu. koltuk. Çugaykuzu (yazlık).kışın barınmak üzere evler inşa ediyorlardı. eyer ve koşum takımları bozkır Türk topluluğunda ne kadar kalabalık bir zenaatkâr zümresinin bulunduğunu gösterir Halıcı-ları. Yâni insanlık tarihinde bir çağın açılmasına başlangıç teşkil edebilecek miktarda bol demir mâdeninin varlığı eski Türk ülkesinde fark edilmiş ve işlenmeğe geçilmişti. 2. Tuna Bulgar şehirleri arasında. Toğubalık herhalde bir şehir idi. Atilla'nın Orta Macaristan'daki başkent şehri. aynı sahadaki imkânları fle desteklenmiş olması icap eder. Gök-Tûrk hakanlarının sağlam merkezleri vardı (kitabeler: ev.Ö. Fakat ne diğer bir Uygur kasabası olan Baybalık'tan. bin olarak tarihlenen Kargalı kurganının (Tanrı dağlarında) 1. Zira kutsal sayılan suyun insanı günâhlardan fiÜTüzlediğine inanılıyordu. bunun herhalde M. Çin'den Tuna boyuna kadar bozkırlara serpilmiş binlerce mezardan bu eserler bol miktarda çıkanlmıştır. evlerini "dövülmüş toprak* tan yaptıklarına Çin kaynaklarında işaret edilmiştir.lu ) belirtelim.Ö.. Bozkır Türk halkı arasında mahir marangozlar. Bundan başka. bin sonlan. Istemi'nin Akdağ'da (yazlık). halkın evleri.Kurgan bir kale olmakla beraber. kilimcileri. Şu imkân da Aftaylar'da. bin başlarına rastlaması gerekir. dolap.218 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ 219 bakımdan fazla bir değer taşımaz. Demek ki.balgasun yanında) şehrinin bazı kalıntıları mevcuttur.759) Ordu . silâh ve erzak depoları ile baştan başa ahşap yapılardan ibaretti. e. Hazarlar'ın ve Volga Bulgarlarının evleri ahşaptı (yalnız Itil'de hakan sarayı ite Şarkel kalesi taş ve tuğladan inşa edilmişti).. Hun diline âit M. dolapların bulunduğu saraylarını anlatan Priskos. Ayrıca. Çin kaynaklarına göre. elbiseleri . Karakum (kışlık). Hazarların Be-tencer ve Semender adlı şehirlerinden bahsetmiştik. Yenisey'in yukarı mecrası dolaylarında eskiden beri demir cevheri toplanırdı. tahta oyma süsleri ile bezeli. ıssız yerlere dikilmesi bir mâna ifade etmezdi. sürat bakımından at'ın sağladığı üstünlük yanında. kav mahvazası . kil Bulgarlarının ve Hazarlar'ıpı hamamları vardı. daha önceki asırlarda.Ö. kalkan . Kemer tokalan kayif uçları. Veya senenin ancak yarısında kullanılan bu meskenlerin sağlam olmasına pek ehemmiyet verilmiyordu. Işık gölü yanında (kışlık). Çin 'de 300 yıllan. Uian-ede (Baykal'ın doğusu) yakınında. Nitekim M. Diğer taraftan en aşağı M. belki eski Türkçe'de şehir mânasındaki "balık" sözü ile açıklanabilir. vurucu silâh olarak demir âlet ve vasıtaların çok sayıda kullanılması ile açıklanabilir. Doğu Akdenfe 'de 1100. Türkler şehir surlarını bile çok kere katın ağaç kütüklerinden (çit şeklinde) yapıyorlardı. İlk tarihî büyük Türk imparatorluğunu kuran Asya Hunlan'nın.Ö. öteki vadilerde» su kıyılarında olmak üzere iki merkezleri bulunurdu ve ikincisi evlerden kurulu iskân yerleri idi: literiş'in. Gerçek demir çağı bu mâdenden bol miktarda âlet ve silâh yapılması ile başlar. bir de Romalı ustalara yaptırıldığını söylediği hamamdan bahs eder. Çin kaynaklarında muhafaza edilen en eski Türkçe kelimelerden birinin de demir (tieh-fan)olduğunu (ve kıbç «king . Mısır 'da 1200. sarayları ve su tesisleri ile bilhassa iki tanesi meşhurdur: Pliska ve Preslav. Bu kelime aslında balçık (çamur) ifade eder. Gök-Tûrk hakanlığı kışlık başkentinin Orhun kitabelerinin bulunduğu yerde şehir hâlinde olması mümkündür.Şehir: Eski Türkler yaz ayları için zarurî olan yaylak hayatı dışında. ne de doğu Gök-Türkler'i şehirlerinden bir iz kalmamıştır. maşrapalar. Zira mâhiyetini iyi bildiğimiz bu hatıraların dağ başlarına. zira daha o tarihlerde Türkler'in geniş sahalara hükmedebilmeleri. için ütü bile kullanmakta idiler. karyola yapıyorlar ve perde kullanıyorlardı. Ayrıca kazanlar. demir ocak ve döküm yerleri ortaya çıkarılmıştır. tarih? vesikalara dayanarak bu eski Türk sahasını demir kültürünün doğduğu yer kabul etmekte mecburiyet vardır*. eski Türklerin ahşap meskenler yapmağı tercih ettiklerine dair deliller vardır.1. kovalar. bfftodiği üzere çok eskiden beri mahir demirciler olarak bilinirler. kitabelerde zikredilen iskân mahallerinden Amga . II. Uygurlar tarafından kurulan (Mo-yen-çur zamanında. Orta Avrupa 'da 600. Asya Hunlan'nın. Çünkü meteor ve telfûrik (filiz) hâlde* bulunan bu •demir1 materyal son derecede azdır ve faydası hemttîycfc gibidir.El Sanatları: Demircilik ve madencilik başlıca meslekleri arasında bilinen bozkır Türk topluluğunda mükemmel kılıç. Atilla'nın ve hanımının gümüş ve altın levhalar kaplı bölmelerle salonlara ayrılmış. vb.Ö.balık (Kara . ancak atın sür'ati ve demirin vurucu gücünün bir arada değerlendirilmesi ife anlaşılması mümkün bu başarılarının. iskemleler. Bu esasen imkânsız olduğu gibi. katında demirden yapılmış eşya bulunmuştur ve bu tesir buraya Yenisey bölgesinden gelmiştir. çorapçılan. kargı. d. Göktürkler çağından. içinde yüzlerce insanın barmdığı otağlar. Kuzey Altay-lar'da demir eritme ocakları. TarB# devirlerde de aynı bölgede (bilhassa Sahnçak ve Onugug havalisi) yüksek kalitede sert ve yumuşak çeliklere tesadüf edilmiş. ok kutu (sadak ) lan. masalar. Bu Hım ev eşyasından çoğu Çin'e de geçerek moda hâline gelmişi. Yenieey nehrinin kaynak bölgelerinde -eski Türk kültür merkezleri etra-frncta* mevcut olmuştur. mızrak. börkçülerf. Bu münasebetle zikredelim ki Türkler'de eskiden beri yıkanma yaygın bir âdet hâlinde idi. Esasen Türk hükümdarlarının biri yaylaklarda. Ruben'e göre. temren imâl edilirdi. Kurganlar'da elde edilen malzemeden demir işleyiciliğinin Orta Asya'deki tarihî kesin tesbit edilmemiş ise de. askerî garnizonları. arabalar. 747 . mâdeni tabaklar. Eski Türkler. Altaylılar. İtil Bulgarlarının başkenti ünlü Bulgar şehrinin harabeleri bulunmuştur. Tuna Bulgarlar hrisüyanlığın kabulünden iki yıl sonra (866'da) Papa . ibrikler. bark). Bunun sebebi. çizmecileri.

Nikolaus l'e başvurarak. rahiplerin onlara haftada iki .

daha bir çok benzerleri bulunuyordu. Çölden ayrı mütalâa edilmesi gereken bozkırlar sahasının çoğunluğunu otlaklar teşkil et- . Bunun için kesif ziraî kültüre ve dolayısiyle önce köylerin teşekkülüne ihtiyaç vardı. Atbaş. Aspara. Kayında. Orta Asya. Oğuzlar) ayıran başlıca vasıf ta. Ak-tepe. Yengikant Çyy-tepe. Halbuki. Hazarlar'da Şarkel kalesi müdafaa için kurulmuştu. Çardan. Mana-keldi vb. 36'da Çinliler tarafndan yıkrtaa başkenti böyle idi. Ayrıca Hunlar {ihtimal 4. Savran. Fakat Türkler umumiyetle surla çevrilmiş. fWskos'un bahseniöl hamam da aynı geleneğin bir şahididir. ipek yolu transitini elinde tuttuğu müddetçe müdafaada kalmağı tercih etmiş. Batı Hunları Bizans ile bu esaslarda ficaret anlaşmaları yapmışlardı. vaşak vb. 9. asırda kurulmuş yine yol güzergâhında ve ticarî yönden faal merkezlerdi. Eski Türkler'de yalnız siviller için değil. Sukuluk. tarih). asırda) Kan-eu'da Gü-tteng adlı bir şehir kurmuşlardı. Suğnak. Çinliler de devlet sınırlarını Türk hakanlıkları başkent bölgesi olan Orhun ve Ötüken'e kadar genişletmeği düşünmemişlerdir. Tölek.Ziraatı Ogur Türkleri aynı zamanda iyi çiftçi idiler. 734 tarihli anlaşma ile Ling-çu'daki So-fang şehrinin ortak pazar yeri olmasına karar veril* misti. Buranın asıl ticaret metaı: sincap. kunduz. Çumpal.Asya'da Türk hükmünü yürütmek istemişlerdir.Uygurlar Çin ile. Bayırkum» v& 10. hayat tarzları icabı. stratejik olduğu kadar. tâ Hunlar'dan Uygur hakanlığının sonuna kadar aşağı yukarı 1000 sene müddetle Türk ve Çin siyâsetinin hâkim olmak istediği bir ana hedef vasfını taşımıştı.Ticaret: Türk devletleri komşu milletlere umumiyetle canlı hayvan. Altun-tepe. Tuna Bulgarlarının Pliska ve Preslav şehirleri de aslında birer kala idÜtif ve Bulgar şehirlerinin ticarî yönden ehemmiyetini söylemiştik. Türkler karşısında Çin. ordularda da seyyar hamamlar (Çerge) vardı ve bu usul Selçuklulardan Bizans'a geçmişti. Hunlar ve I. g .Û. Kendi kültürleri ile mağrur oldukları bütün vesikaları ile bilinen Gök-Türkler'in bugün Batı medeniyetinin tesiri sonucu olarak üstün saydığımız yabancı bir kültüre geçmek gibi bir niyetleri yoktu. Daha I. Gök-Türkler zamanında gerçekleşen bu maksat. Caldıvar. îpak. Gök-Türkler çağında. harabeleri hâlâ da görülen Çargelan. Yakalığ kale-şehirteri ve daha birçok kervansaray ve küçük kasaba. samur. Meselâ. Eski Türkler. Türkler de Çin'e sık sık yaptıkları baskı ile onu zayıf durumda tutup İç. Bununla beraber. Pliska şehirleri). temelleri ticarî-siyasete dayanan bir devletti ve başkent Han-balık ile daha sonra İtil Bulgarları başkenti Bulgar şehri bu hususta baş rolü oynamıştır Hazar ve Bulgar ülkelerinden başlayarak Ural-Güney Sibirya-Altaylar-Sayan dağları üzerinden Çin'e ve Amur nehrine ulaşan yol da canlı bir ticarî faaliyete sahipti. Kendilerini Doğu Türkleri'nden (Hunlar. Orhun kitabelerinde de devletin sağlamlığı ve halkın refahı için ticaretin ehemmiyeti belirtilmiştir. bu yaygın ziraat kültürüne bağlı oluşlarıdır (bk.Karluklar tarafından kurulmuş veya Gök-Türk çağında gelişip Kartuklar zamanında ehemmiyeti devam etmiş yerlerdi.220 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ 221 gün (çarşamba. Fergane'de Pençikent'te Gök-Türk devri harabelerinin rastlandığı bölgelerde bunların. Türkler de onlann muhtaç olduklan v* Türklerde mevcut. askerî değerde. Sırdakbeg (veya Koyungar-başı). Uygurlar. f . Hazarlar ve İtil Bulgarları için bilhassa belirtilmiştir. ipek yolu üzerinde bulunmaları sebebi ile. Başlıca tüccarlar da Ogurlar (Batı Türkleri) ile onlardan bir kol halinde gelişen Bulgar Türkleri idi. Sütkent.Eftalit devletinin yıkılmasına ve sonra da iran'a karşı Türk-Bizans andlaşması gibi milletler arası çapta siyâsi? münasebetlere sebep olan (yk. Şiş-tübe. eksikliklerini tamamlarlardı. Karluk. arpa. Aksi hâlde Türkler bunu asırlarca önce gerçekleştirebilirlerdi. Uygur. karşılığında hububat ve giyim eşyası alırlardı. Esasen sadece istek ile de şehir kurulamazdı. Siayram. Batı Türkistan'da Türgişler'in ve bilhassa Karluklar'ın kurdukları siyasî teşekküllerle tekrarlanmış. nihayet 751 Talaş savaşını Karluklar'ın desteği ile Islâmlar'ın kazanması Çin'in Batı Asya ile ilgisini kesmiştir ki. Karadeniz kuzeyi düzlüklerinden Balkanlar'a giden Tuna Bulgarları bu defa Avrupa-Bizans yolunun hâkimleri olarak iktisaden yükselmişler. Çin. Meselâ. Çin'den başlayıp Akdeniz kıyılarında nihayete eren meşhur Ipek-jyoiu kervancılığı geliyordu. deri kösele köıki hayvan! gıdalar satarlar. yarısında Doğu Türkistan'da Uygurlar'ın. kürkleri idi. tacirlikleri yanında. Tıpkı tH»ları gibi birçok Oğuz şehirleri de: Karacuk. İç ve batı Asya'da. Hazar Türk Devleti de. kaleleri Tanrı dağları ve daha ziyâde Isık-göl dolaylarında sıralanmış olup.Gök-TOrkter. Iskan. bunların başında. Klge Kağan'ın memlekette Çinliler gibi şehirler kurma teklifini. Türkler hiçbir zaman bütün Çin'i istilâ gayesini gütmemişler. yukarıdakiler gibi. Fakat Türkler'le komşuları ansısında şiddetli rekabetlere sebep olan büyük kazanç vasıtaları da vardı ki. bu da yukarıda açıkladığımız. herhangi bir yerde şehir meydana gelmesi için varlığı zarurî köy grupları biçiminde iskân. Türkler'e Çih'den pirinç. GökTürk devleti kurulduğu zaman Istemi-Anûşirvân ittifakı sonucunda Ak-hun . Bilindiği gibi. yakındoğu ile Doğu ve Orta Avrupa ve iskandinavya arasındaki kıt'alar arası yolların kavşak noktasındaki mevkii ile. Çünkü ticaret meselesi Bozkır Türk devletinin üzerine ehemmiyetle eğildiği bir siyaset çizgisi idi. asrın 2. Oğuzlar. Roma ve Bizans'tan da diğer ihtiyaç maddeleri gelir. nâdir de olsa surlu şehir de yaptırmışlardır. Türkler'ın «tık "göçebelikten şehirlileşmeğe doğru" ileri bfr adım ifade eden arzusu şeklinde tefsir yerinde değildir. Kamak. ya. sansar. ipekli kumaş. Oğuz Türk şehirleri ve ülkelerinin mamurluğunu meydana getirmiştir. Bu nokta Peçenekler. İtil şehrinin 4 kapılı bir suru vw*. Hun taıvhu'su Çj-çfnto M. tilki. Yukarıdan beri zikredilen Türk şehirleri de "yerleşik* hayat özentisinin mahsulü değildi. Türkler'de görülmemektedir. askerî mahiyette kaleler ve şehir-kaleler Türk'lerde mevcut olmuştur. Ak-su. Gök-Türkler. cuma) yıkanmayı yasaklamalarından şikâyet etmişlerdi. bk. Margus andlaşmasının {434) bir maddesi Bizans-Hun ticarî münasebetlerinin tanzimi ile ilgili idi Çin-Hun sınır kasabalarında cereyan eden ticarî faaliyetlere Çin büyük ehemmiyet verirdi. Ipek-yoluna kuzeyden paralel uzanan bu yola "kürk-yolu" denilmektedir. kapalı şehirlerden hoşlanmamalardır (Tonyukuk'un sözleri). Balkanlar ve Doğu Avrupa'da o devrin en zengin şehirlerini kurmuşlardı (Preslav. Turıkul-tep& Cend. ticarî yönden mühim müstahkem mahallerdi. Bununla beraber Doğu Türkleri'nin elverişli bölgelerde ziraatle de meşgul oldukları görülüyor. Cul (veya Ctoü&Çumış* Sarig. Asya Hur* tarı. yk.) bu yolun geçit yeri olan Iç-Asya bölgesi. kendilerine en tabii gelen yaşayış tarzlarının icabı idi. çünkü bu.

Yine aynr kaynaklar bir Hun buğday dıv el ile. 'kurt nehirleri" ve kurt dağının bir tanrısına ait tapınak bulunuyordu. bir Hun fasulyesinden bahs ederler. eski Roma Romus-Romulus efsanesi ve Ortaçağ İtalya'sında. Papa Leon. Kurt'un Türkçe'de asıl adı Böri'dir ve bu mânası ile kelime Orhun kitabelerinde. Gök-Türk hükümdar sülâlesi olan Aşma ailesinin atası bir dişi kurt idi (Çin kaynaklarındaki rivayetler). Mucmal al-Tavarîh va'l-kısas. Hunlar zamanında Altay bölgesinde açılmış sulama kanallarına tesadüf edilmiştir (Başkaus'da Çulışman ırmağı yakınlarında). Gök. GökTürkler zamanında da kullanıldığı anlaşılan Tötö kanalının boyu 10 kilometreye yakındı. asır ortalarına kadar gitmektedir. Daha sonraki geniş araştırmalar da bu görüşü takviye eder mâhiyette bulunmuştur. Hindistan masal ve hikâyelerinde kurt'un.Destanlar ve efsaneler: Türk bozlar hayatının . Bulgarlar da ev başına bir samur kürk vergi veriyorlardı. mağlûp ve tâbi memleketlerden alınan yıllık vergiler ve hediyelerden başka.170 yılları arasında. halktan tahsil edilen vergilerle destekleniyordu. değirmen taşları bulunmuş. tıpkı Tütkler'de olduğu gibi. Ancak bu telâkki çok eski bir Türk geleneğinin devamı idi. -7. Gök-Türkler'de her ailenin ekip biçtiği. 578 . Bazısında Türk geleneği uyarınca damgalar da taşıyan bu paralardan bir kısmı Sogd harfleri ile Türkçe. zira. ülkeye bereket ve saadet getirdiğine İnanılan kutlu bir taşın Çinliler'e verilmesinden sonra. M fonksiyon (ata ve rehber) icra ettiği anlaşılmış. Tab-gaç ülkesinde 'kurt dağları". oraklar. Kapagan Kagan'ın Çin ile yaptığı 698 tarihli andlaşmanın bir maddesi Çin'in Gök-türkler'e 3 bir ziraat âleti ile 100 bin hu (12500 ton) tohumluk darı teslim etmesi hükmünü taşıyordu. Bazı Türk kurganlarında Çin paraları ele geçmiştir. "köpek mitolojisinden daha eski olan kurt mitolojisinin. 6 . Selenga-Baykal gölü arasındaki. Asya Hunları'na ait para çıkmamıştır. DLTde ve Oğuz Kağan destanında geçer. Türklerden Moğollar'a geçen ananeler arasında bu destan da vardır. mücadele ettiği canavara karşı geyiği . Bozlar devletinin ekonomisi. semavî ışık ve geyik bir arada görülmektedir. Kurt. «r Çin yıllığı.-------------------------------------------------— 223 mekte ise de. yol gösterici. Uygurların diğer bir menşe efsanesi. yüzyıllarda Türk halk çevresinde kurt-ata inancı çok yaygındı.—TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRKTARtHt ____-*_________________. Meselâ Ç5n kaynaklama göre Hunlar buğday. buhranlı anlarda imdada yetişen bîr varlık olarak görünür ve meşhur "Bozkurt" destanı bu motifi hikâye eder. Tahsilat her hâlde aynî olarak yapılıyordu. Altay ve Sayan dağlarında hububat zfoaatinin en az 3 bin yıldan bert yapıldığı. darı ekip biçiyorlardı. Çince olmayan bu ad Türkçe'de "bir yandan diğer yana geçen* mânasındadır. Wei-shu'daki bilgilere göre.TOrkter'-ın batı kolunda geyik de fevkalâde kudretle donatılmış olarak rehberlik vazifesi yapar ("sihirli geyik1). Batıda {18. 6. devlet hazinesine "ağlık' adını veriyorlardı. efsaneleri. Ayrıca tabiatiyle geniş Altaylar bölgesinde demir Hunlar'ın ve Gök-Türklar'to. yerlerinden ayrılmağa mecbur katan Tabgaçlar'ın ataları (Hunlar) 'garip yaratıhşif bir hayvanın rehberliğinde yolsuz dağlardan aşabilmişlerdi. 'Bozkurt" 'Kutlu Dağ" vb. Etnoloji ilmine göre kurt motifi Türkler için "tipik" İr. GökTürkler ve Oğuzlar maliye ve tahsil memurlarına amga (veya ımga) diyorlar. kürek ve pulluklara rastlanmıştır.kavim. 160 . yâni başka kavimlerde görülmeyen bir etnoğrafik belirtidir. Bu tarihî bilgiyi arkeolojik kazılar desteklemektedir. Aynı efsane Tabgaçlar'da da vardı. uğursuzluk çöken memleketin açlığa mahkûm olması üzerine kendilerine yeni yurt arayan Uygurlar'a rehberlik etmiştir.580 ferden kalma. Uygurlar'ın "Kutlu-Dağ" efsanesinde kurt. bunları da kurt'a bağlıyordu. Gök-Türk hakanlığının merkez ordusu mensuplarına da "Böri" deniyordu. Taşlar üzerine bunu tasvir eden kabartmalar yapıyor (Bugünkü moğolistan'da Bugut mevkiinde. Tötö ırmağından açılan kaimi ve bu bölgeye yakın Ak-tura kanalı Altaylar'daki tarımın işaretleridir. Maroş havzasında tuzlalar Bulgarlar'ın.hatıralarını taşıyan bu çok zengin edebiyat nevlnde kurttan türeme. Süryânî Mihael). Oğuz. kumart-Mftt büyük gelir kaynaklanndan biri de Volga havzası . Tü* parası GökTürkler (Türgiş-ler) çağında başlıyor görünmektedir. ziraate müsatt yerleri de vardı. Türklerle kurt'un efsanevî ilgisi islâm ve Süryâni kaynaklarında da akisler bulmuştu (Gardizî. Çin kaynaklarında. hattâ o tarihlerde Batı Türkistan'da oturan Vu-sun'larda da yaşıyordu. arkeolojik kazılara dayanılarak ileri sürülmüştür. prehistorik çağlarda Orta Asya'dan dünyaya yayıldığı" kanaatine varılmıştır. 2. Bu memurları koğmak cüretini gösteren Moğol O-huan'lara karşı sol T'o-ki "kiralı" savaş açmıştı. Asya Htm İmparatorluğunda hususî memurlar vergi toplarlardı. suladığı arazisi vardı. Böylece Kurt-başlı sancak hakanlık alâmeti olmuştu. Kafkaslar'da altun ve gümC^ madenleri Hazarlar'ın kontrolü altında idi. "fu-li" şekli ile yer adı.) "tipik" olduğunu belirttiğimiz kurt ile ilgili. yüzyıl) Kumanlar'da yardımına başvurulduğuna dair kayıtlar bulunan kurt'un rehberlik rolü de M. ayrıca. masal ve hikâyelerden başka. Zena. Kurttan türeme inancı Asya Hunları'nda. Ünlü Tabgaç hükümdarı Tai-wu (424 . şiddetli soğuk yüzünden bir sene Hun topraklarının ekin vermediğini yazar. O kadar yüksek teknik bilgiye dayanmakta idi ki.Edebî Kültür ve Sanat a . Bu çağda da birçok muntazam sulama kanalları açılmıştır. ayrıca hububat muhafaza etmeğe yarar çukurlar görülmüştür. bir kısmı Soğdca yazılıda. Moğollar ve diğer Asya kavimleri arasındaki efsane. olarak çok zikredilir. şahıs adı. Aşina. St. soy adı vb.Trabzon arasındaki işlek ticaret yolundan sağladıktan vergi ve gümrük resimlen îdi.Kırım (Suğdak limanı) -Karadeniz. Uygurca vesikalarda. Bozkurt. Yunanistan'dan Finlandiya'ya kadar bütün Avrupa ve Amerika. Bazı Karluk ve Oğuz iskân yerleri de aynı şekilde sulanmakta idi. Ivolgi ve ll-mova adlı yerlerde çeşitli saban demirleri (Çin'den ithal).452)'nun lâkabı Fo-li (= Böri) idi. Lupus efsanelerinde vb. En büyük ve kadim Türk destanı olan Oğuz hakan destanında. Eski Çin kaynaklarında bile Türk asıldan olmayan bazı kavimler "kurttan türeyenlerden değildir* şeklinde ayırt edilmiştir. neticede. Selenga bölgesinde Gök-Türkler'e ait kurganlarda. kitâbeli mezar taşı) ve Gök-Türk hakanları atalarının hatırasına hürmeten otağlarının önüne altun kurt başlı tuğ dikiyorlardı.Türkler'deki kurt=aşma adı da (şimdiye kadarki okunuşları: Asena. Çino vb. Türk tesirine işaret edilmiştir. Göçü T'ui-yin adlı bîr başbuğ idare etmişti ki. Türk halkının ıztırap ve iştiyaklarını dile getiren motifler olarak görüiür.sonsuz "mücadelelerle dolu. Ruslar 1935 de bu kanalı aynen kullanmağa karar vermişlerdi. Hazarlarda İslav kavimleri ev veya saban başına bir kılıç veya bir samur derisi (para nâdir veriliyor). gökten inen ışıktan olma. Türk destanlarında kurt. Türk efsanelerinde merkezî bir rol oynamaktadır. Türkler arasında kurt'a verilen büyük ehemmiyet asrımızın başlarına kadar devam etmiştir.

asır) tarafından Lâtince tercümesi verilmiştir.. hem ata. fakat Hun-ca da yazarlardı. Fakat son zamanlarda. Çin yıllıklarında şöyle haberler vardır: "Uygurlar'ın ataları Kao-kü'ler Çince yazarlar.2. Ne kadar yazıktır ki. Fakat TÛrkler'in daha önceki çağlarda da şüphesiz yazılan vardı. Türkçe yazı sözünün R Türkçesi'ndeki şekli) kelimesinin bulunmasından da bellidir. asrın ilk yarısı) denilen yazı nevi arasında daha kuvvetli irtibat kurulmak işlenmiştir.Van v» Matbaa: Kendilerine mahsus yazıları olduğunu kesin olarak bildiğimiz Türk kavmi 8. eski Aramî alfabesine bağlanma idi. Thomsen tarafından ileri sürülen. dillerinde "yazı1 («* ir. O hâlde en mâkul yok Törk yazısının menşeini yine Türk çevresinde aramaktır. Iran Turan mücadeleleri ve bu Türk başbuğunun hâtırası asırlarca Türkler arasında yaşamış. Hâlâ çeşitli ülkelerdeki Türkler arasında söylenen masal ve halk hikâyelerinde uğur telâkkî edilen bozkurt. Yolug Teginrden önce yer almakta ve Türk edebiyatının şahsiyeti malûm ilk siması kabul ediimektöcfir. İlerideki araştırmalar bu örnekleri çoğaltacağa benzemektedir. Orhun yazısı île HArmazique" Kuzey. 576'larda T'a-po Kağan için Çince bir budizm kitabının Türkçe tercümesi yapılmıştı. Gök-TûıMer'den önce Ak-Hunlar'm yazıları var* ve bu. Ancak bir . ne de tinguistique bir ilgi kurmak mümkün değildir1. Bozkır çağı Türk edebî mahsullerinin yazarlarını tesbit etmek..224 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ _____^_^__^_^_^___—^_ 225 yem olarak kullanmış. Eski Oğuz Destanlarımdan bir parça kabul edilen "Dede Korkut" kitabı da Bozkır Türk topluluğunun. Kâşgariı Mahmud'un bahsettiği boz-kırlı Türk şâiri Çuçu zikredilebilir.. asır? Ogur boyları kendi yazılarını da kullanırlardı. örf ve geleneklerini aksettirmesi itibariyle destan edebiyatımızda mühim yer tutar. Pelliofntm Tunhuang'da tesadüf ettiği Türkçe harfler dünyada matbaa tipi hurufatın en eskileridir. Nitekim kaynaklarda bunu doğrulayan bazı işaretlere tesadüf edilmekte*. asır)'nin Şehnâmesi'nde Afrasyab diye anılan. Orhun alfabesine nisbetle daha az bir gelişme kaydetmiş olan Tuna Bulgarları yazısı. Asya Hunlan'na âit. Uygurlar kitap basma tekniğini de biliyorlardı. Buna rağmen daha sonraki devirlere âit bazı Çin yıllıklarında Hunlar'ın yazısı olmadığı veya Gök-Türkler'in yazı bilmediklerine dair haberler Türkler'in Çince okuyup yazma bilmedikleri şeklinde anlaşılmalıdır.. Nitekim son haberden aşağı yukarı 40 sene kadar önceki bir kayıtta Gök-Türk yazısından bahs edilmiştir.rehber vasıflan ile bütün Türkler'ce kutlu sayılmış ve Türklüğün millî sembolü payesine yükselmiştir.Iran-Kafkas'da M. Timurlter devrinde resmî yazılar. Sonr» (1906 ^909) P. yüzyıla ait Türk yazılı (5 harfli) diğer bir kitabe bulunmuştur. İranlılar. Gök-Türkler'de. bazı büyük Türk hükümdar aileleri (Kara-Hanlılar. demek ki. yazılı vesikalar da bozkırların fırtınalı girdabında kayb olup gtoniştir. Isık-göl civarında 1970 de açılan Eşik kurganı (Altun elbiseli adam'ın mezarı) nda ele geçen bir gümüş çanak içindeki Orhun alfabesi ile yazılı iki satırlık kitabe M. bunlann başında Orhun kitabelerinin (731 . Bununla beraber aradaki münasebet pekzayıf görünmektedir (Türk alfabesinin 38 harfine karşılık. Altheim'in ifadesi ile. Le Coq ve Grünwedei 1902 -1907 yıllarındaki araştırma gezilerinde Turfan'da Uygur dilinde sert ağaçtan yapılmış. Asya Hun yazısı oldukça yaygın görünüyor. "Hua-guo'lar dış ticaret işlerinde koyun derisi üzerinde Hun yazısından istifade ederler". Bir görüşe göre de. Atilla tarafından Bizans elçilerine verilen ziyafette Hun müzisyenlerinin refakatinde Hun halk türkülerinin söylendiğini yazar. asırdan kalma kitabeleri ile. Türklerin bozkır hayatını anlatan diğer meşhur bir destanı da "Alp'ler devrinin tipik kahramanı* Manas'ın destanıdır. ancak. Avrupa Hunları'nın kendi yazılarının mevcut olduğunda şüphe bırakmamaktadır. bu. V.Ö. manfheizm ile ilgilidir). Bu 8. Son yıllarda Asya'da yapılan mühim keşiflerle orhun-Türk yazısının milâddan önceki çağlardan kalma bazı örnekleri ortaya konmuştur. ortak bir yazı vasfım kazanmış görünmektedir. 4. Priskos hatıralarında. 2. asım £ ^yansından beri Çin'de mevcut sayılan "blok* usulü. Bulgaristan'da Madara'daki ünlü kaya kabartmasıncta bir süvarî biçiminde gösterilen muzaffer Krom Harfin yanında normal büyüklükteki kurt tBtöviH Türk boZkurt geleneğinin taşa işlenişinden başka birşey değildir. "ne tarihî. "armazique" de 22 harf vardır ve aralarındaki şekil yönünden benzerlik ancak 10 harfe inhisar etmektedir). F.Û.735) metnini haarlıyan Yolug Tegîn gelmektedir.Ö. Orhun alfabesi Orta Asya'dan etrafa yayılarak. Ayrıca Tanrı -Dağlarında Kurday mevkiinde M. Uygurlar. Atilla'nın ölümü üzerine Hun kopuzcularının söylediği ağıtlardan birinin.". Klasikleri Hun dili ile okurlardı. yüzyıllar olarak tarihlenmektedir. hem de kurtarıcı . b . Yas törenlerinde söylenen lirik matem şiirleri olan "sagu" lar da Türk halk edebiyatının mühim bir kolu idi. yüzlerce harf bulmuşlardı. Priskos. ZSrâ çok geniş sahalara yayılmış büyük Türk imparatorluktan* yazı olmaksızın idare etmek müşküldü. Hindliler ve Moğollar -runique' karakter kullanmamışlardır. fakat çağdaş matbaanın esasını teşkil eden müteharrik harf sistemi idi. çeşitti bölgelerdeki izlerine ve vesikalarına göre Uzak-doğudan Orta Avrupa'ya kadar uzanan sahada. Bunlar arasında en fazla itibar göreni Orhun kitabelerini ilk çözmeğe muvaffak olan (26 Kasım 1893) Danimarkalı Bilgin V.Tegin'dir (Fakat şiirleri. bu Hun yazısının bir devamından ibarettir ve.iki isim biliniyor ki. Altun .kendi kitabesinin metnini bizzat kaleme aldığı ileri sürülen Tonyukuk. sosyal bünye. gökten bir ışık demefi fçfncte inen kız İle evlenmiş ve yine gön ışkında peydalanan Bozkurt öncülüğünde dünya fütuhatına çıkmıştır. Nihayet Uygur yazısı Moğollar tarafından kullanılmış. Bunlara ilâveten. Gök-Türk harflerine karakteri bakımından ("runiquea) yakın düşen alfabe eski Germen "run'landır ki bu ikisi arasında da. İstemi Yabgu'nun 568 yılında Bizans Imparatoru'na yolladığı mektup "İskit" (Türk) yazısı ile idi. Çinliler. bir -iki kayıt dışında bunlara âit yazılı metinler bize kadar gelmemiştir. Şâir Firdevsî (11. Gök-Türklerlnki gibi IdL Bizanslı tarihçi Prokopios'a göre (6. İslavlar. eski Türk kültür yadigârtanıün çoğu gibi. Çin yıllıklarında da. Gök-Türkler'dir. Adı bizce bilinen ilk Uygur şâiri Aprınçur . Eski Türk destanlarından biri de efsanelere karışan ünlü kahraman Tunga Alper ile ilgilidir. Altheim'e göre. Uygurlar'da adına "yoğ" lar tertip edilmiş. yâni bir nevî teksir değil. 4 asırda doğudan Avrupa'ya gelen Hunlar yazılarını da birlikte getirmişlerdi. Gök-Türk yazısının menşei hakkında birçok görüşler ileri sürülmüştür. Jordanes (6. Başlıcalarını zikrettiğimiz destanlar ve efsaneler eski Türkler'de canlı bir halk edebiyatının varlığını ortaya koyar. vesika eksikliğinden dolayı. 54. Selçuklular) kendilerini ona nisbet etmişlerdir. çok güç olmakladır. Hun kâtiplerinin kendi dillerinde yazdıkları metinleri Atti-la'ya okuduklarını söyler ki. teşkilât. yüzyıldan kalma 4 mısralık Türkçe bir manzume zapt edilmiştir. Ogurlar'ın yazıyı bildikleri.

Türkçe oluşları da bunu gösterir: bengütaş (âbide. Şimdilik bildiğimfe. Her iki âbidenin inşasında duvarlarına kahramanın savaşlarını canlandıran tasvirlerin yapılmasında Çin'den gönderilen saray san'atkflr ve ressamlarının emeklerinin geçtiği kesindir.226 -TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ 227 . görüldüğü üzere. Çinliler Asya Hun sazlarından bazılarını Kung-hu. Bunlar hayat şartlarına uygun olarak ve hayvanlarla yakın ilginin tesiri İte. ikinç. Türk müzik âletleri arasında Çinliler'in Hyu-pu adı ile zikrettikleri topuz. Eski Türkler söyledikleri besteye ir (veya yır). Macaristan. gibi adlar altında çok sevilen sazlardan biri olmuştur. Ayrıca Türkler'de askerî muzıka (bando. tabışkan (tavşan). 6. hattâ Ma- . sefer dönüşünde başkente girerken. Uygur kitap ve hukukî vesikaları. it 12.o Sanatı Her kültürün olduğu gibi Bozkır kültürünün de kendine mahsus bir san'at anlayışı vardır ve bu anlayış birçok eserler vermiştir. d-Müzik: Eski Türk topluluk hayatında müziğin mühim bir yeri vardı. Gök-Türk. tahtlarına ve Türk topluluğunun zevk inceliğine dair. kültür. Yukarıda Priskos'a dayanarak büyük müzikli ziyafetinden bahsettiğimiz Attila. Wr Türk askerinin mezarında ele geçen ve Türk ırkfrriri bütün hatlarını tartaya koyduğu" iddia olunan biffıeykel ile.. şüphesiz. takagu (tavuk). halı ve kilim dokumacılığı. 518 yılında kuzey Hindistan'da Ak-Hun hükümdarı Mihiragula'yı ziyaret eden Çinli Sung-yun. aşk türküleri. gergef işçiliği ve otağcılık san'atlarının çok ileri olduğunu da belirtmemiz gerekir. biçki (maymun). Türlı büyüklerinin hâtıralarının gelecek nesîîlerde muhafaza edilmesi için kitâbeter yazıldığı hususuna Ömurtag Han'ın (814 . güneş yılına çevrildiği söylenmektedir. 15. yıl sıçkan (fare). Çin imparatoru her iki âbideye Çince birer kitabe de ilâve edilmesini arzu etmişti. Polonya. 11. Aslında ay yılına dayanan bu "12 hayvanlı Türk takvimi'nin Gök-Tûrk'ler zamanında.Yabgu'nun misafiri olan budist rahip Hiuen -Tsang vb. 3. üçüne vb.kuyumculuk.de. çeşitli borulu çalgılar da bulunuyordu. 568 de İstemi Kağan'ı Tanrı dağlarındaki Altun-dağ mevkiinde ziyaret eden Bizanslı elçi Zemarkhos ve 629 senesinde Batı Gök-Türk hakanı Tong .Zaman Hesabı: Eski Türkler'in zaman hesabı da tabiatiyle Bozkır kültürünün izlerini taşımakta idi. fc yun* m* 8. Mezarlara ölünün kimliğini bildiren kitabe dikerler. Attila Burgond kiralına bir Hun orkestrası göndermişti. pars.bozkır Türk folklorunda çok mühim yeri olan bir çalgı idi.". 5. hem coğrafî yönden çok yaygın Wr sistem gibi görünmektedir. ayrıca 12 yıllık devrenin 5 katı 60 yıllık devreler olarak da faydalanılan bu takvim. bedizcİ (ressam ve nakışçı) vb. Macaristan'ıma ele geçen Avar çifte kavalıdır. sosyal ve iktisadî hayat ve durumları hakkında dikkat çekici tasvirler verilmektedir. Gök . P'i-pa. tonguz (domuz). bilindiği üzere. sazlarla çalınan melodiye kög (veya küg) diyorlardı. 1958'de yapılan kazıda ortaya çıkarılan Kül-Teginiln çok güzel yontulmuş mermer büstü ve kaba bir kadın heykelidir. bark (anıt-kablr). öküz). Bunu hem Çin kaynakları. Fakat Kül-Tegin ve Bilge barklan mahvoldukiarı (veya ilmî kazılar henüz yapılmadığı)îçîn mimarî ve süslemede Çfn ve Türk unsuriannı tesbit etmek imkânsızlaşmakta.. "kobuz" adı ile Uygur metinlerinde ve DLTde geçer. yılan. kitâbenin*ttüiunduğu yerde. Uygur bandolarında şüphesiz davul başta olmak üzere. Destanlar. mehter'in ilk şekilleri) yaygındı. Bulgaristan'daki Kurym Han'ın bozkurtlu kaya kabartması da bu eski geleneğin devamından ibarettir. atalarımı$a$rpkte Mısır. Balkanlar. e. P'e-li.Tuna arası bozkırlarda boLsayıda tesadüf edilen. bir yılda 12 ay vardı Aylar. Asya Hunlan'ndan bert bütün Türkler arasında en çok tanınmış olduğu anlaşılan bu basit. Tüddeı'in bulunduğu her yerde mevcut olan kopuz. kabir üzerine bina inşa ederler.Türkçe kitabeler. Bozktr-Türk tarW boyunca bize intikal eden yegâne müzik âleti. İnsan şeklinde çok kaba yontulmuş. Eski Türk takvimi her biri bir hayvan adı ile anılan "12ytfhk" devre esasına dayanıyordu. Orta . Çin kaynaktan 28 çeşit Hun halk türküsünden bahsetmişlerdir. hem de kitabeler teyit etmektedirler. 981 yılında Uygur hakanı Aralan Han'ı başkentinde ziyaret eden Çin elçisi Van-yen-tö'nün kaleminden Doğu Türkistan Uygurlan'nın. Fakat bunların telli mi. Nitekim aynı Çin kaynakfen Gök . 9. Fakat Türkler'in Kül-Tegin ve Bitge Hakan'ın anıt-kabirleri nev'inden bazı eserlere de sahip olduktan malûmdur.. kopuş vb. Batı Türkleri'nde (Bulgarlar) ve muhakkak ki Hunlar'da kultenılnuş olup. Rgili tâbirlerin. Menşei çok eski olması gereken. altun ve gümüş gibi kıymetli madenlere tatbik ettikleri san'at eserleri ve hükümdarların otağlarına. hakanlar huzurunda bu kög ve ır'lardan hergün 9 tanesinin icrası gerekirdi. Bozkır Türkleri'nde renkli taş ve gümüş kakmacılık.. ud (sığır. asır ortalarına kadar Orta Asya'da ortak yazı olan Uygur yazısı ile yazılmış ve bugünkü Mançu ve Kalmuk yazılarının esasını teşkil etmiştir. 10. saz şâirleri tarafından kopuz çalınarak söylenirdi. fakat tatlı sesli saz. Bulgar kitabeleri ve 'Bulgar hakanları listesi". Eski Türkler'in. birir» öâripçi) ay. Ancak ölülerin hatıralarına kitabe dikilmesi ve san'atkârane yapılar inşa edilmesi o çağda Türkler için bir yenilik değildi. bunun duvarlarına ölünün şahsını ve hayatta iken katıldığı savaşlardan sahnelert renkli olarak tersim ederler. kobzo. Ytllann adlan şöyle idi: 1. hantal taşlar olan "balbal" lan ise san'at eseri saymak doğru olmaz Bunlar kabirde yatanın hayatta iken savaşta öldürdüğü ve öteki dünyada kendisine hizmet edeceğine inanılan kimseleri temdi eden dinî mahiyette işaretlerdir Bu inanç* Bulgar Türkleri'nde ve Macarlar'da da görülür. Yılbaşı Ocak . Günün başlangıcı gece yarısı idi. bozkır güzel san'atlannın bu sahalardaki hususiyetleri ortaya konamamaktadır. GökrTürWer. KühTegin'ftıbüstü. hem zaman.Türk Devleti'nin daha başlangıç yıllarında (553) umuttfl bflgi verirken şu açıklamayı yapıyorlardı: V. Uygurlar'da. Ukrayna ve Almanya'ya da girmiş ve oralarda koboz* kubos. saflar hâlinde dizilmiş güzel giyimli Hun kızlarının söyledikleri Hun şarkıları ile karşılanmıştı.ordu devrinde "yarlıg'lar. II. anıt) bitigtaş (kitabe). Bir gün 12 kısım sayılıyor ve her kısma "çağ' deniyordu.831) Tımova kitabelerinde de temas edilmiştir.Şubat aylarına rastlardı.ön taraftaki sağ ellerinde birer bardak tutar şekilde yontulmuş "taş-nine" terde de bir san'at endişesi bahis konusu değildir. milletin neş'eli ve acı gün hatıraları. Ku-sie adları ile zikr ediyorlar. Daha sonraki zamanlarda ordugâhlarda.Asya . Bi-li. saray. diye adlandırılmıştı. gerçekten Türk çehresini saf biçimi ile gösteren bir san'at eserkflr. 5 küsur saat itibar edilmekte idi. taşınabilir malzeme üzerine işlenmiş "Hayvan üslûbu" (Animal style) mahsulleridir. koy (koyun). Bu hâkimiyet alâmetlerinden idi. Yıl 365 gün. lu (ejder). nefesli mi oldukları bilinmiyor. Rusya. 4. Suriye. 2. Çekoslovakya.. nin müşahedelere dayanan hatıra notları ziyadesiyle ilgi çekicidir. kahramanlık menkıbeleri.

farklı kültür tiplerinde yaşamağa devam etmişlerdir. her İki unsura sahip olan başka kavimler. asırlarda Târîh-i TürKT veya "SâM Türkân' adı altında zikredilen bu eski Türk takvimi. bu. nazarî ve metafizik konularla meşgul olmamıştır. Buna göre de. Nitekim sonraki asırlarda. Türk devletlerinde görülen töre prensipler? böylece daha açık bir mâna kazanmaktadır. son zamanlara kadar Orta Asya'da kullanılmıştır. Buna Türk'ün "gerçekçilik"! denebilir. -15. Kanun. Bozkırlı Türkler tarihte bu hususları gerçekleştiren ilk topluluk olarak görünürler. doğruya hükmetkâr ve kanuna riayetkar idiler. insan gruplarının sosyal telâkki ve psikoloji-lerindeki ayrılıklardan ileri gelir. Çünkü bir kültürün meydana gelmesi için yalnız maddî imkân ve iktisadî faktörler kâfi değildir. cesaret verici ve mücadele ruhunu teşvik edici ^ad verme" ve "and içme" gibi gelenekleri ile •alp1 Hâin devamı sağlanıyordu. derrtfln ve atın mevcut olduğu her yerde böyle bir kültürün doğup gelişeceği mânasına gelmez. hem de aynı coğrafî bölgede.ruhunu. her insanda vardır ve şuur-altı bir kuvvet olarak yaşar. Bunu fiiliyat sahasına çıkarmak için gerekli araç ise elde idi: demir. Fakat bu. İnsan unsuru da bunda tesirli olur. cesur kişidir. müsbet ilim yönünden şöyle açıklanabilir: Eski Türkler'e at. Bu ise hüküm altına alınmış insanları sevmeği gerektirir. Türkler insan psikolojisini en İyi bilen. eski Tür* cemiyetinde yalancılıktan da nefret edilirdi Eski Türkler. İnsan sevgisinden doğan koruyuculuk adalet. O. kısa zamanda istenilen yere ulaşabilme iştiyakının tatmini. yiğit İnsan demektir.228 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ 229 nas destanındaki bazı hâdiseler bu takvimle tarihlenmiştir. anlayan ve bu sahada Antik . Hükmetme isteği aslında bir içgüdü olup. 11 asırda 7 . onlarda 'Beylik gururu'nun eksikliğidir. Bu içgüdü'nün aynı zamanda İlk fırsatta başkalarım sömürmek için de bir vasıta vasfı taşıdığını dünya tarihi gösteriyor. 14. Bazı milletleri bu yola sürükleyen husus. Beylik gururu. bozkır kültürünü yaratan Türkler'in kendilerine mahsus bir düşünce sistemi ve ahlâk anlayışına sahip olmaları lâzımdır ki. Menghin'in ifadesi ile 'Beylik gururu ("Herrenstolz")' nu yaratıyor. Aynı şartlar içinde yaşayan çeşitli toplulukların kültürlerinde görülen farklar. sadece öğünme vesilesi olan basit bir psikoloji değildir. Birincisi.kemfilerine has bir kültür ortaya koydukları herhalde anlaşılmış bulunuyor. fauna göre de 'nizama' bir cemiyet teşkil ediyorlardı.çağ medeniyetinin temsilcilerini bile çok geride bırakan bir millettir. hik anlayışı devletin saygı görmesi gibi mânevi değerlerle. İslâm kaynaklarında. Tûrk-teP'îft tarihte çeşitli kavimleri idare etmekte gösterdiği başarıların kaynağını burada aramak icap eder ve muhakkak ki.Düşünce ve Ahlâk Eski Törkler'in bozkırlar coğrafyasında. hürriyet ve eşitliği getirmiştir. hayâlata dalmaktan hoşlanmadığı için.okşayan iki beşerî imkân sağlamıştır: Ât üstünde insanın kendini başkalarından daha üstün hissetmesi ve. fakat alp. Asıl özelliği karşılık beklemeden koruyucu olmasıdır. yâni üstünlük duygusu» eski Türk'te. at ve demir üzerine kurulu. atın sür'ati sebebi ile. ikincisi de geniş ufuklara hükmetme arzusunu kamçılıyordu. vehimlerden. Hükmetme duygusu + insan sevgisi + gerçekçilik şeklinde özetlenebilecek eski Türk düşüncesinin temellerini ahlâk prensibi yapmış. yânı hayatında düstur edinmiş insana eski Türkçe'de 'alp1 denirdi. Türkçe'de her erkek. insan . Nizama ve gerçekçi Türk kafası .

"Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar* insanları töre" himayesine almak şeklinde özetlenebılen Türk dünya hâkimiyeti ülküsünün destanlarda.yazılan Türk siyaset kitabı Kutadgu . hak ve adalet anlayışı ışığında. üniversel mâhiyette cihan hâkimiyeti fikri doğmuştur. Eski Türk'ün fiilen yaşanan faal hayata karşı duyduğu tutkunluk. adalet. aralıksız hareketler arenası hâlinde görünen Türk tarihindeki iş (action) vetiresi ile birleşince.Bilig bite. yalnız zihinde mevcut nazariyatın bir ifadesi değil. Bu düşünce tarzı. devlet kavramlarının açıkianmasıdır. . efsanelerde ve yazılı kaynaklarda yer almış silinmez izleri vardır. Türk düşüncesini 'mantık ve bilgi teorilerinden" ziyâde ahlâk ve devlet felsefesine sevketmiştir. Türk topluluğunda tatbik sahası bulan hak.

Budapest 1934. W. tere. des Roumains et des Byzantins. istanbul 1936. Doerfer. Eberhard. York 1925. Ardel. Caferoğlu. Ankara 1967. 315-322. VII-VIII. Hunların. A.1936. Türk Tarih Kongresi zabıtları. S. 291-304.. DTCF. Oriens VI. R. The Language of m To-pa mi.1964.R. Arat. IX. 1973. N. s. İstanbul 1943. Copenhague 1936. Caferoğlu. TDAY 1958. Chaiers d'Histoire Mondiale. s. İstanbul 1931fa. Attöidi. W.. II.1964. Benzin©. 421-438. Banguoğlu. Byzantinische Ouellen zur Lânder und Völkerkunde. Orta Asya Türk tarihi hakkında dersler. nşr. I'lran sous les Sassanides. 507-519. De Groot. 19-38 Eberhard. Leletek a Hun korszakbol es ethnikai szâtvalasztasuk. X.. W. W. İstanbul 1943.1937. et V. J. Arat.1936.. Tûrkler'de tarih zaptı.. II.. İstanbul 1942. 1953. 337-385. II. sayı 18. s. W. APAW. s. F. N.. J. Donau-bulgarische und Wolga-bulgarische. Eberhard. Bazin. Cahit (Yalçın). U Notes sur les mots "Oğuz' et 'Türk'. Caferoğlu. York 1967'. Muahhar Han devrinde <M.. Documents sur les Tou-kiue (Turcs) occidentaux. W.. Recherches sur les parlers Topa. magyar Nyelvtudomanyi Közlemenyek. . l_. A. Ata Malik. II. (A.1940. Çin kaynaklarına göre. 125-191. R. A. 485. ____.. Eberhard. Altheim. 1965. J. s. J. Ülkü. DTCFD 1... 1937. Hilâfet ordusunun menkıbeleri vs Türkler'in faziletleri. W. Darkö.1945. 35.1949. Bossert. Kazakistan'da bulunan Eşik kurganı. XXXV. Altheim. Diyarbekirli. İstanbul 1943. Czegledy. R.1944. P. 1912. Turanı hatâsok a Görög-Romai hadûgy fejödâsâben. J. sayı 48.. Byzantion. Şaman. Ülkü. M. Türk Tarih Kongresi Zabıttan. Leipzig 1912.. A. W. XXX1964. H.. Belleten. <***& gt t De Guignes. Tabı san'abnın keşfi. 1897. TM. A. Eberhard... 25-220) Hun tarihine kronolojik bir bakış... İstanbul 1968. törk. Çin'in şimal komşulan. keresztĞny magyarsâg. Bazin. Chavannes.. 319-337.19(43. Die historisehe Bedeutung der alttûrkischen Inschriften. ti+ & 0 H .2. IV-IX. II. Petersburg. s. s..1958. Tartı Cihanguşa I. Bang. Türkische und mongolisehe Elemente an Neupersischen. Ed. ATIM. L'Aste ancienne centrale et sud-orientale d'apres PtolĞmee. Türk tarihi ve hukuk. T. R. İstanbul 1947.1959. Toung Pao XXXIX. Barthold.. F. Yıl Armağanı. Eski Türk hukuk vesikaları. A.. N. 1932 Alföldi. Eski Uygur türkçesi sözlüğü. GMS. II. Bazin. Barthold. Eberhard.. W. 329-337.. II.. Barthold. Samanlık maddeleri. Eski Çftî kûttöru ve Türkler. Çin kaynaklarına göre Tûrkler'de ve komşularında spor.R. Kazvinî.. M. Chabot. Paris 1953.. sayı 87. Berthetot. Al-Cahte. R. Petersburg 1899. Ankara 1965. Eski Türk şiiri. Alföldi. Paris 1903. Orta Asya'da demir. Kortarsâk es kronikasok hiradasai (Bir heyet tara fından yapılan kaynak tercümeleri). szazadi nĞpmozgalmak. İA. F. Darkö. K. Banguoğlu. D. Berlin-Leipzig 1921» Deniker. Archaeologia Hungarica. Halie 1948.s. J. DTCF Dergisi. Arat. A. Hadtörtenefmi Közl. WM Toba'ların hayvancılığı. Collinos . Ş. siecles A. Arat. Ctausen. W. L. Oğuzlar ve Oğuzeli üzerine. 4» Das Hunnische. A Magyar muvelödes törteriete. Ülkü. 5-53. Kartuklar maddesi. ATİM. Harvard Journal of Asiatic Studies 1.A.. Buluç.. W. Ankara 1942. Cihan edebiyatında Türk kopuzu. W.. El. VViesbaden 1.4. Şeşen. M.. XII. Paris 1930. The Ongin Inscription.. 1935.. 4. A„ Türk Dili tarihi 1. Fundamenta II. Caferoğlu. Documents sur tes Tou-kiue (Turcs) occidentaux -Notes additionneUes. Arat. R. Tarih-i umumisi I. Uygurlar ve uygurca özerine. İA. s.. Eberhard. Bazin. R. tere. Çin kaynaklarına göre Orta Asya'da at cinsleri... s. Eberhard.Tenthorey. II. 1940. R. Belleten. G. Die alltürkischen Inschriften und die arabisehen Ouellen.. Edebiyat Fakültesi 50. D. Boodberg.Folge. İstanbul 1927. Die Hunneh der vorchristfichen Zeit Chinesische Urkunden zur Geschichte Asiens I. A magyarok elöderiölös a honfoglalasröl. sayı 92. II.. Orta ve Garbi Asya halklanntn medeniyeti. sayı 63.T Hunnische Runen. Dietrich K. influences Touraniennes sur l'evolution de l'art mititaire des Grecs.. İstanbul 1923. Dunlop.. sayı 101-102. Fundamenta 1. Carter. Belleten. 1969. Ankara 1940. sayı 45. 1. A^ Tukyu veUyguriar'da'han'QnvanlantimM\. Eberhard.230 _____TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ 23f BİBLİYOGRAFYA Akkaya. 1932. Paris 1903. Budapest 1958.Budapest. Paris 1906. Türklerde "Çifte Kırallık'. Christensen.1941.B. Türk Tarih Kongresi. 265-276. 1903. Eski Alman destanlarında Atilla'nın aftMrf. Ülkü. Cuvaynî. Ülkü.1946. Barthold. Chavannes.. Der Herrschertitel lduq-qut.. tere. Pogâny magyarsâg..1940.. Deer. Neue Folge. 1964.496. S.R. Türk. sayı. Th. Les races et les peuples de la tene. Appartenances lingustiques des envahisseurs altaîques de la Chine du nord aux İV. Oğuz Kağan destanı. Ural-Altaische Jahrhücher. A. bir kısmının türk. TKA 1. The History of the Jewİsh Khazaras. 4-6. A. Türkç. 1-2. a.. JRAS. La Ifâttrature âpigraphique turque ancienne.. Tonguzghuz.1937. 1957. Rachmati (Arat). 2. 106-119. R. Chronique de Michelle Syrien.M. N. Magyarorszag nâpĞi ĞS a Romai birodalom (Kincsestar).. Birkaç eski Türk unvanı hakkında. Budapest 1954. W. Türklerin. Ed.... Dle Leğende von Oghuz Oaghan. sayı 36.( The invention ofprinting in Ghina and its spread westward. 1916. III. s.. Th. L.1944. TDAY 1959. Eski Çin felsefesinin esastan. tere.. M. 555-568.. Budapest 1934. T. G. ManâMb Cund at-Hilâfa ve Fazâ'il al-Atrâk.. Sahra maddesi. II.. Arsal. Paris 1948. s.. Attila et les Huns.

.Belteten.öy. S.. Fr. Huımfach-TOrkische Beziehungen. Belleten. Din sosyolojisi Ankara 1964. TüM rivayetlerinde Bozkurt. Çin Tarihi. II. Eski Türkler'de ve folklorda 'ant'. London 1923.. Macar ve bunlara akraba olan milletlerin kültürü.. s. I.G. A. İnan.C. L'Empire des Steppes. s. DLT. 1956. s. Gabain.. İstanbul 1943. S. Ankara 1962. J. W. Budapest 1939. 97-UM. Chaiers d'Histoire Mondiale. II. I. JheAmp Conquastto Central Asla. Parts 1951. İstanbul 1930. 1948. Yasa. t.kelime üzerine.7nelVanderfngso/fteop/eS. WJ- ^!^^^^ lüğü v» düşkünlüğü. DTCFDII. İstanbul 1970. sayı41. sayı 1.^^^ •n 1935. Selçuklular maddesi. s. von. İnan. L. Eckhard. 1930. sayı 107. VII. Ttfıran 1333. W. 104-110 Jettmar. Tarihte ve bugün Şamanizm. **1934' Ü •«■ İ Varoğlu. Ch. 15-16. Toba'larda köle usulü. Cihan tarihinin ışığında ilk Türklük ve Hk Indo-GermenSk. Nachworte zur Inschrift des Tonjukuk..^.. İstanbul 1931. KCsA. töre-ture ve şeriat. TM. Kafesoğlu. 1.. Şecere-i TOrk. Ibn Fadlan seyahatnamesi. Die Indogermanenfrage im Lichte der historisehen Völkerkunde.1946. A BolgârTörökök szerepe es müveltsĞge. Gibb. Flor. Ankara 1968.^. İstanbul 1953. TDAY. HAR. 1960. Jirmunskiy.1948. Koppers. Mil. tec.^^ 1^C$ CÖ/6SteS' İ6S Fâ9neS d'Bîerich9' Oapaghan et Bilgâ. VViener Beitrâge zur Kulturgeschichte und ünguistik...V..1971. A. İsmail Kaynak. Ankara 1959. W (İndeks). Ankara 1947. M. İnan. F. ATIM. 290-320. Feher. Hirth. 1937. von. I. 255-270. Z. Sosyolojiye giriş.sayı 20. Die alteste Türkische Weltkarte (1076 n.. türkçe ter. Gfen Henning. (680-Giraud. İstanbul 1941. Kaşgariı Mahmud. Hermann. Leyden 1910. Ankara 1959.. A. Belleten. Arat için. Les monuments de la cuiture Protobulgares. Atalay. Manas Destanı üzerine notlar. 1899. Jisl. A. (tercüme). s. Kafesoğlu. İA. M. R. İstanbul 1946. THİTM. W. Archiv für Völkerkunde III. ve izah V. w!. Amrkische Grammatik. Les plus anciennes civilisations d'Ğleveurs des steppes dAsie centrale. Eberhard. Tûrko-Bulgar. Eliade. A. Kül-Tegin anıtında 1958 de yapılan arkeoloji araştırmalarının sonuçlan. İçtimaî nazariyeler tarihi. von.232_________________------------------------------------------------TİİRK DÜNYASI EL ÖTABI TÜRK TARİHİ 233 Eberharö.. T. TDAY. TU. 279-290. W. M... Giriş-Metin-Faksimile. K. Kafesoğlu. 1961. Doğan. Un peuple cavaJierpreScyth1que en Hongrie. Hermann. a: 1-16 Kafesoğlu. XXX. Kafesoğlu. G. Toguz-cguz et On-UygurtJA.1962 H**siaH. Budapest 1940. trc. Berlin 1935. 1935-1939. Dede Korkut Kitabı \. Paris 1961. Tarih Enstitüsü Dergisi. M. A. İnan. Şato Türklerinin kültür tarihine dair. XXIX. sayı 38. Ankara 1954.R.. s. S. Ebu'l-Gazi Bahadır Han. İnan. Fr. İlahiyat Fakültesi Dergisi. 1928. .{CCl)2SO. Orun ve ülûş meselesi. nesr. {^'Türkmen' adı. Sâid Nefisi. 1..F. Stepne und Staat im Leben der altesten Türken. V. Türk tarihinde Moğollar ve Cengiz meselesi. İstanbul 1925. s. Fındıkoğlu. Göktürklerin tarfrıine bir bakış. 1. Uygurlar ve yeni bulunan soydaştan. Haustiere und Hirtenkultur. 1-2.. II. s. The date ofthe Sogdian ancient letters. Türk etnolojisini ilgilendiren birkaç terim. A. M. 1964. 471-483. J* Deny Armağanı.. 1. Nur. Sir-derya boyunda Oğuzlara dair izler. ^^VM). 1-34. Ankara. Orhun yazıtlarına göre Orta Asya milletlerinin Araplara karşı mücadelelerine dair. d'aprts les documents chinois. Türk fütuhat felsefesi ve Malazgirt muharebesi. İstanbul 1955. Freyer. Asyarvn üstün- Grousset. Afttûrkfsche Shreibkultur und Druckerei. I. H. BSOAS XII. Imago Mundi I. türkçe tlfc. Freyer. Fundamenta lf.1962.. Attila a mondâban (Attila es Hunjai).H. s. Gabaln. sayı 104.. Wİen 1948 Jettmar. ZurHerkunft der türkisehen Völkerschaften.. Kafesoğlu. Belleten. Györfry.1939. THİTM1. Fener. ve tere. B. s. DTCFD VI. Suppl. Feher. 131-137. Freyer H. Zayn al-ahbâr.M. Iran. Hakkı. İnan. 387-402. mânası ve mâhiyeti. Harnta. GabairvA. Koppers. Paris Hamilton. A. L'lnacrtption de Bain-Tsokto. 1931. XI.1947. XI. Tarih Enstitüsü Dergisi sayı 3. Almanca teredir Kenntnis der alttûrkisehen Tıtulatur. Gardizi. tere. Kutadgu-Bilig ve kültür tarihimizdeki yeri.4. A..1947. sayı 2. Klyaştömiy. Über Wolga-Hunnen undHiung-nu. R. Folge. Les Oulgours a rtpogue des Clng dynasties. von. TDAY1958.1941. Yazılışının 900yılı münasebetiyle.rHorvâth.Cambridge1911 Hamdullah Mustawfi Kazviol. nesr. 1954. Eski TOrk Ofrtf.. s. A. İnan..F. Kafesoğlu. sayı 99.ÖMS. Ota Asya'da Arap mtûhatı.. Türk destanlarına genel bit bakış. TDE. I. I. 1954. A.. A. bugünkü Türkçeye tere. türkçs tercümesi S. von. Eski Türkçe'nin yazı dili. GMNS. Ankara 1958. EaW7BnV ünvantanna dair nofltar. II. Çağatay. Fransızcası: A • propos du nom 'Türkmen** Oriens... K. P. SBAW. Lelpzig 1950. Talk Tarih Kongresi. Eberhard. Le Chamanisme et les technique$ archaiques de i'extase. 1939.(0e*o/^^ Haddon.. Türk Şeceresi. Ergin. G.. R. Türk kültürünün Avrupa'ya tesiri. Gabain. H. B. TKA I. Ankara 1966. Der İslam. Gallus.R. 121-133. Paris 1954.1944. Paris 1941..J. sayı 8. Hudûd 'ül-âlem.. Hirth. Köprülü. R. G..A. 306-319. Buluç. 1944.. A. Minorsky.. 1939-1941.. Türk aile sosyolojisi Hukuk Fakültesi Dergisi. Belleten. 1963. Gabain.. E. II. s.1972. II. tere. 1-38. L Tarihte Türk'adı. TMMOuzIda. Zeki Velidi Togan Armağanı. Ankara 1958. A.. Budapest 1940. s. Belleten. Anthropos. 4. 1958. Tarih Enstitüsü Dergisi. L.

ESA. TM. OTCFD. The Poems of the Turkiah People who Ruied in Northern China in 4* th Centuries A. Zajaczkowski. A. Moğollar'ın içtimaî teşkilâtı. Dinler tarihine giriş.. Al-Mas'udî. IX. 4. 1967. K. 1961 .. tere. J. Attila nagykirâly.N. Turan.K. Paris 1934. B. V. XLIİ. İlk Tûles boylan.. 1936-1941. R. sayı 35.1940.. Radloff.1945. Der Ursprung der Gottesidee. Ruben.G. Or.. A. 1964.. Cengiz Han ve Çin'deki hanedanının Türk müşavirleri. Khazarian Culture and Its Inheritors. N.1948. Bizans imparatorluğu tarihî. Gy. 6. Freiburg. Özerdim. Ankara 1948. s. O. W.. XIV. Taplamacıoğlu. tere. Belleten. O. Tabayi'ül-hayvân. al-Marvazi. Din Sosyolojisi Ankara 1961... O. Baki Araplara göre Türkler. Chronique III. sayı 60-61. 1922. J.. $. İstanbul 1941. Belleten. Stammesnamen und Titulaturen der altaischen Völker. sayı 86. l-IV. Ortekin.. Aus Sibirien. Eski Türklefin dini. 305-318. XV. Râsonyi. Der Volksname TOrk... Schimmel. Anadolu'da demir çağı hakkında. Menghin.1957. W. s. VVirtschaft und Gesellschaft. Gy. Indian Antiqua: 7 Illinois 1943. Xun. Ülkü. G Jt. Ruben. 1949. 1915. Leipzig 1898.. MSFOu. Princfrtes and structures in the organization of the Asiatic Steppes-Pastoralists.. II. L. 1905. Montandon. Istanbul 1943. X. L. 1947 (TDK yayını).. Türkler ve kayak.. Ankara 1967. Baştav. Türk Tarih Kongresi zabıtları. O. W.. Açta Orientalia. Türk. Şaraf al-zaman. F. s. l-IV. Weftgeschichtliche Rolle der Ural-altaischen Völker. Belleten. sayı 48. Budapest 1942-1943. B. Oğuzlara ait destanı mahiyetteki eserler. Miche! Le Syrien. Probleme dertütiysehen Urzeîtt Bibi.. KCs A. Ankara 1962. Şeşen. III. Talpei. 1934. 1694. Radlof. Minorsky... II. Thomsen. Şfiie-usuyazıtının tarihftingmi. Buiuç.1959. II. neşr. Sçerbak. l-IV. Les inscriptions inconnues sur les pierres de Khoumara (au caucase du Nord) et le probleme de t'alphabet runique des Turca occidentaux. Berceviezy emlökkönyv. B. II (tercüme) 1959. Ögel. Ankara 1971.. 1911. II.. Traitâ d'Ethnologie culturelle. BSAS. Nemeth.. 359-456.. Türkç.Y. Sümer. F. Islâmiyetten önce Türk kültür tarihi. Türkler'de hukukî sembol olarak ok. Byzantino-turcica l-ll.. A. JSFOu XXX. Müller. JL Die Chronologie der alttürkischen Inschriften. Thomsen. 3-4 1960. 77ıe Horse. Lazlö. İstanbul 1954-1957. 237-243. Southwestern Journal of Anthropology. Stotit&ztirtûrkischen Rechtssymbolik. VI. Kahire 1948. V. Gök-Türk yazıtlarının Apunm'lan. S. Müller. A TöröksĞg öskora. Petersburg 1899. Pritsak.. Ülkü.. Mansel.. Die bulgahsehe Fürstenliste und die Sprache der Protobulgaren. H. Neşr. B. G. 63-87 Ögel. A kagân ĞS csalâdja. A.t A magyarok ijja es nyila..destanları. Wiesbaden 1958.1951. Viadlmlrtaov. 2. XVII. Budapest 1943. APAW. a Factorş inChinese History. Nemeth J.N. Bilinmeyen Iç-Asya. V. F. 81-137. Kutadgu Bifig. 3: Die asiatisehen Hirtenvölker. Karatay. 1966. Marquart. $.1963. W. Türk.. Fuad Köprülü Armağanı. VVhite Huns and Kindres Tribes in the History of the Indian N. Belleten sayı 81. Szeged 1938... sayı 33. Buddhizm tarihi. Budapest 1928. B.. B. W. Pritsak. Sino-Turcica. London 1962. Stein. Turan. Dokuz Oğuzlar ve Kök-Tûrkler. tere.. Ankara 1944. Chou'larda Türk'lerden gelen Gök Dini. D. TD.. Pritsak. Schmidt. XXIV. Fransızca tere. Ûgel. Tümertekin. Gy. Minorsky. E. Türklüğün eski çağı. ZweiPfahlmschriften aus den Turfanfunden. İstanbul 1935. s.lL. Budapest 1942-1947. Hung. 1964. tere. Az ismeretlen Belsö-Azsia. s. Ankara 1946. XXXIV. Paris.. Der Untergang des Reiches des oguzisehen Yabgu. tere. II. 'Qara'. AA.. Berlin. İslam Tetkikleri Enstitüsü Dergisi.Türk Tarttı Kongresi. ri. §1-118. 1962. 1934. Folge. İnscriptions de l'Orkhon dechiffrĞes. M.1952.. 1-2. TDED. Gy.. Ögel. Szâsz. Maslow. Budapest 1930..VV. (TTK). : II (notlar ve ekler). A Study of History. XII. Moğolistan'daki Türkçe kitabeler. sayı 105. Eski Türk Yazıtları.1953» s. Özerdim. Lazlö. Oğuzlar (Türkmenler). landon 1942. istanbul 1953. F.s. Doğu Gök-Türkleri hakkında vesikalar ve notlar. F. Tarihleri-boy teşkilâtı . Murûc al-zahab.. 1-23. Sümer. A. Vasiliev.HUkTheoryotHumanMotivation. VViesbaden 1953. 361-379 Ögel. A.1945.. V. DTCFD. LA. Bombay 1905. Oniki hayvanlı Türk takvimi.-W.1938.. XV. I (tercüme). B. II. Ramazan. Kretschmar. Liu Mau-Tsai. Die chinesisehen Nachrichten zur Geschichte der Ost-Türksn (Tu-kûe). IV. Temir. Z. M. B. M. M.1958.. Belleten.. VVeber. Hüen-Çang'a göre Peygamberin çağında Orta Asya. Ankara 1955. Central Asiatic Journal 1. Stuttgart 1938. V. Belleten sayı 53.M. Z. Nemeth. Ntf. 261-295.1940. Uyguriar'ın menşe efsanesi. Arat. A toan. Helsingfors. KCsA. sayı 59. tere. Archaeotogiâi Erteşitö. ögel. Orkun. Psychological Review. Sebestyen. 1913. A Hunok törtenete. Krader. XXII. Pritsak.. F. Tamim ibn Bahr's Journey to the Uyghurs. Hundestammvater und Kerberos MI. Açta Orientalia XII. Zwei uigurisehe Runeninschriften. P. Pritsak. Ankara 1947. der Volksname der Hsiung-nu. İstanbul 1943.-B.Frontier. L. APAW. Milâddan bin sene evvel Asya içlerinden muhaceret eden Hindistan'ın eski demircileri arasında. A honfoglalömagyarsâg kiâiakulâsa.1950. 1.. ATIM. Ögel. R. I (Metin). 1948.VV.S. 1-2. Belleten..234 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TARİHİ Köprülü.. S.1927. Yetts» MP. W. Ligett. Forlong Fund. islûm âmme hukukundan ayn bir Türk hukuku yok mudur?. İstanbul 1964. 90. UAJb. O. Chabot. Togan. 147-152.. Tarihte Türklük. <X. Ramstedt. V.1955. Sibirya'dan. H. İstanbul 1943. O. Nemeth.. N. R. Belleten. Uigurica. O. sayı 88. Togan Armağanı. Budapest 1940..370-390. s. Ş. İstanbul 19S5. W. B. 1-2. Türk. Moravcsik.. Thomsen.J. A. V. TM IH.K.

-i :. r A *& IV. hâkim zümreler sıfatıyla tarihî ağırlıklarını koydukları çeşitli müslüman ülkelerde büyük İmparatorluklar (Kara-Hanlılar. Az euraâzsiai lovâsnomâd möveltsĞg keröĞsĞhez. .236 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ--------__________________________________________________İ____W Zichy. Hind-Tûrk İmparatorluğu) veya devletler (Irak. Budapest1923. Türk. sosyal ve ethnique izler bırakmış olan Türk toplulukları Islâmî devirde de ve bu defa. A Magyarsâg ÖstörtenĞte 6$ müveitsöge a honfoglalâsig. I. Kirman. Tolunlular.:-_. Suriye. fiötfe '. tere. Gazneliler. İlk Türk-İslâm Siyasî Teşekkülleri İbrahim KAFESOĞLU *«*»« Buraya kadar görüldüğü üzere Uzak-doğudan Avrupa ortalarına kadar bütün bozkırlar bölgesinde 1200 yıl hüküm sürmüş ve birçok Siyâsî. Belleten. 1936. Harzemşahlar. Zichy. sayı 107. Anadolu Selçukluları.1963. ..&**-.: r#. NyK. Ihşidli- . Selçuklular. Budapesti Szemle CCXIL. I..

Böriler. Karakoyunlu. Dânişme ndli. o tarihlerde devlet teşkilâtı içindeki Gök-Türk imparatorluğunun hem doğu. Efes) kurarak islâm dünyasın ın mukadde ratına hâkim olmuşlar ve Osmanlıl arla birlikte mütalâa edildiği takdirde. yüzyıl . son Sâsâni imparatorunun izinden Ceyhun kenarına ulaştıkları zaman Türkler'le temasa geldiler. Akkoyunlular). Zengîliler . Saltuklu. Esasen Islâmın merkezinde Hz. Mâveraünnehtr bölgesindeki şehir "kırallık' larına tesirli yardım yapılamıyordu. Ömer ile Hz. Orta Asya. hem batı kolu fetret devresinde-(Çin'e tâbiiyet) bulunuyor. Türklerin İslâmiyet'e Girişi ■' Hicaz kıtasında yeni dinin verdiği hızla taşarak Yarmuk savaşı (634) ile Bizans'ı Suriye'den attıktan sonra. Delhi Türk Sultanlığı . Yakın Doğu ve Doğu Avrupa'nı n son 1000 yıllık tarihine yön vermişlerdir. Timurlula r. 1. Atabeylik ler (Salgurlul ar. İzmir. Mısır Türk Devleti. BeğTeginliler ) ve beylikler (Artuklu. Inallı. Ahlat Şahları. Mengücü klü. İran'ın kudretini de Kadisiya (635) VB Nihavend (641) savaşlarında kıran islâm orduları. Osman'ın öldürülmeleri ve nihayet Ali-Muaviye mücadelesi ve Harici isyanlan doğuda İslâm ordularının hızını kestiği için 8.ler. Garcistan ve Sistân havalisindeki Oğuz kabile kırıntıları ile Kuhistan-Fars arasında oturan dağınık Kalaçlar bir yana bırakılırsa. llDenizliler .

Büyütebuğa. 849). Türkler uzun zamandan beri tok Tanrı inancına âşinâ bulunuyorlardı. bu vazife aslında hilâfetin gerçek iktidar makamı idi. yüzyılda kalaba!* aileler hâlinde ihtida ederek gelenlerdi. Neticede Araplar'ın müdafaayı tercih eder duruma girmelerinden anlaşılıyor ki. bilgisi ile ün yapmış bir zat idi. Türkler'e tahsildarlık vb. halife Al-Mansur zamanında Hammâd üt-Türk^AI-Mahdî zamanında Mübarek üt-Türkî sayılı Türk kumandanlarından idiler. "Etrak" arasında Mısır valilerinden ikisi istiklâllerini ilân etmişlerdir: a * Tolunlular (875-905): İslâm halifeliği topraklan içkide ilk Türk müstakil siyâsi teşekkülü Oğuz Türkleri'nden Ahmed tarafından kurulmuştur. Müslim'i tâyin etmesi (705). Kısa zamanda Şam. Talas'a kadar akınlar yaptılar (Orta-Asya'da Türk-Arap mücadeleleri için taf silen bk. Ahiret'e ve ruh'un ölmezliğine inanıyorlar ve Tanrıya kurban sunuyorlardı. bunlar Fergane. Haleb. savaşları birden bîre alevlendirdi ve İslâmlar kısa zamanda Mâveraünnehir'e hâkim oldukları gibi. Abbasilerin iktidara gelişi ile İmparatorlukta Arap olmayan müsiümanlara da çeşitli vazifeler verilmeğe başlanmıştı. gerek bu Türkler halifeliğe tahakküm ediyorlar. Humâreveyh'in güzel kızı Katr'ün-nedâ'nın halife ile evlenmesi tarihlerde destanlaşmıştır. Sâmarrâ'da bulunan babası Tolun. imâr hareketlerinde bulunmuş. Buğa da başkumandanlığı sırasında Bedeviler'e (845)." Gerçekte İslâm dininin eski Türk inanç ve telâkkilerine uygun cihetleri çoktu. . Daha doğrusu tamamen Türk gençlerinden kurulu ilk hassa birliği hu halife. Irak kıt'asıntn şiî Buveyhîler tarafından tutulması sebebi ile Mısır'a kalabalık Türkler'in akmasına engel olunması bu iki küçük Türk devletinin siyasî yönden fazla gelişmesini önlemiş görünmektedir* 2. Daha sonraki halifeler. gibi sivil vazifeler yanında vâlilifcMciblik:gM. Aşnas. Oğuzlar'a ise sonraları: Türkmen denmiştir. Daha 675-680 yıllarında Horasan valisi emrinde 2 bin Türk okçusu vardı. Taşkent ve Mâveraünnehitfden 8. b * Akşid (veya İhşidjliler (935-969): Hilâfet toprakları içinde yer alan ikinci Türk siyâsi teşekkülü de. Bağdat'la arası açılınca istiklâl itan etti (875-884). Abbasîler Zamanında Türkler (Etrâk) Türkler İslâm kaynaklarında umumiyetle üç tâbir altında zikredilmiş görünüyorlar. Muhammed'in yerine geçen oğlu ve bunun kardeşinde değil. Küçükrbuğa vb.. müstakil devlet halinde olanlara: Türk. Bu durum Arapça eserlerde de bazı yankılar bırakmıştır. Burada Afşin. Kuzey Suriye'deki Hamdanî'lerle uğraşması yüzünden. yarısında az sayıda. Antakya şehirleri ile birlikte Suriye'yi idaresine aldı. Türkler memleketlerini hiç kimseye vermiş değillerdir. (883-842) oldu. gibi Türk kumandanlarının idaresinde 4 bin Türk askeri vardt-Afşin meşhur Bâbek isyanını bastırmış (838) elebaşısı Bâbek'i yakalamış. hilafeleri iş başına getiriyor veya uzaklaştırıyorlardı. Al-Mutavakkil (ölm. saray adamlarından Kâfûr'un elinde idi. Musikisever. Al-Vâsik (ölm. Babası Toğaç. 861) zamanlarında iktidar adeta bu kumandanların elinde idi. doğuda Elcezire ve İrak'a kadar genişledi. Vasîf. Türkler'in kısa zamanda İslâmiyet'in bayraktarı olarak dünyâ karşısına çıkış sebepleri bunlar olmak gerekir.. Mâve-raünnehir Türk beyleri sülâlesinden gelmesi muhtemel Muhammed Ebû Bekir tarafından kurulmuştur. Aynı derecede cesur ve kültürlü bir şahsiyet olan Ahmed de ötedenberi Türk kumandanlarının emrine verilen zengin Mısır ülkesinde vazife atmış. Ayrıca İslâmiyet'in telkin ettiği ahlâk? kaideler eski Türk "alplık" anlayışına uygun düşüyor ve özellikle "cihâd" Türk'ün fütuhat görüşünü takviye ediyordu. bu cKıiî-siyâtf büyük gaileyi sona erdirmiş Al-Mu'tasım'ın Ankara civarında Bizans'a karşı kazandığı savaşta yararlık göstermişti Büyük- . Bu münasebetle halifelerin hassa askerleri ve İnzibat birlikleri arasında Türkler de yer aldCki. Adana ve Tarsus bölgesini de ülkesine bağladı. Türk usulüne göre kurulan bu şehirde binalar saraylar ve diğer yapılarda Türk yapı.238 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ 239 başlatma kadar Türkler'le İslamların karşılaşmaları sınır harekâtı ölçüsünü aşamamıştı. asrın ilk yarısında da iki Türk kumandanı: Beçkem ile Tüzün 'Emir'üMJmerâ' olmuşlardı ki. halife Al-Mu'tasım zamanında (838-842) cesareti. süs. evvelce Tolunlular hizmetinde idi. resim san'atın in tesirleri açıktır. Sonuncu halife devrinde Abbasff imparatorluğunun en ileri gelen üç şahsiyeti Türk idi: Küçük-Buğa. Islâmiyete girişleri kendi arzuları ile vuku bulmuştur. Türkler'den hususî muhafız bifliflefl teşkiline El-I^flün zamanında başlanmışt^Fakat Türkler'^ tıassa askeri olarak birden çoğalması Halife Al-JMutamm zamanında. fakat 9. Buna göre ve umumiyetle kabul edildiği gibi. Hâkan-oğlu Feth.yüksek idarî makamlarda veriliyordu. Fakat Errtövîter tarafında* İslâm imparatorluğunun bütün doğu bölgelerini içine alan Irak umumî valiliğine Haccâc'ın getirilmesi ve bunun da Horasan'a devrin sayılı kumandanlarından Kuteybe b.tarafından teşkil edildi Al-Mu'taaım Bağdad'ın -kuzeyinde Dteie kıyısında inşa ettirdiği yeni başkenti Sâmarra şehrine (836) bu hassa ordusunu da götürmüştü. işte bu karışıklıklar içinde durumdan faydalanan BuvayhîâifesirtdenMuizz*ûd-devle Bağdad'ı alarak şü Buvayhî devletini kurdu(945). Daha çok sızma yolu ile İslâm ülkelerine gelerek hilâfet merkezinde vazife alanlara: Etrâk. Türkler'in dünyâ tarihinin en mühim hâdiselerinden biri olmak üzere. Abû Muşum hareketine katılan Sul (çur) oğlu Süleyman ite Tarhan Sul-Cammâl. yukarıda Türgişler). Bunun ÖJömü üzerine baş gösteren iç müca-deleleri fırsat bilen Fâtımîler tarafından Mısır işgal ediidi (969). 946da ölümünden sonra fiilî idare. Araplar silâhla mücadeleye girişen Türkler karşısında kesin başarıya ulaşamamışlardı. Gere* yukarıda adı geçen. Vasîf. 10. Bu yüzden aralarında mücadele eksik olmadı. Mısır'da. Mısır mâliyesinde ıslâhat yaparak halkı darlıktan kurtarması sebebi ite Mısır ahalisi tarafından sevildiği için tutunmağa muvaffak oldu. Fakat kendisinden sonra gelen oğut ve kardeşleri istiklâllerini koruyamadılar ve Mısır ile diğer bölgeler halife El-Muktefi tarafından ele geçirilerek (905) valiler idaresine verildi. Beçkemin adı paralara basılıyordu. edip bir adam olan ve Türkçe şiirler yazdığı söylenen Ahmed'in ölümü ile yerine geçen oğlu Humâreveyh (884-895) zamanında devletin sınırları Toroslar'a. Bağdad'ı Buveyhiler'in ele geçirmesine mâni olamadı. Mısır valisi iken istiklâl ilân eden (935) Muhammed önce Dicle'ye kadar uzanan saha ile orta Suriye'yi* 942'de de islâmın mübarek şehirleri olan Mekke İle Medine'yi devletine bağladı. asrın 2. Ermenilere (652) ve Bizans'a (858) karşı başarılar kazanmıştı. inak. Meselâ Hatife Al-Me'mûn'un hususi kütüphanesinde memur olan bir Türk şöyle demiştir: "İranlılar ve Rumlar ülkelerini başkalarına kaptırıp kendi yurtlarında esir olurlar. tahkimat yapmış ve kuvvetli bir ordu teşkil etmişti.

Bu iki Karahanlı hükümdarı Horasan'a sefer yaptılarsa da Belh civarında Sultan Mahmûd'a mağlup oldular (1019*1020). Arslan llig Ebû Muhammed b. AH devlet içinde en kuvvetli duruma gelmişti W. Alt-kagan mevkiinde bulunan Nasr Özkend'de oturmaktaydı. O büyük Karahanlılar'a karşı mücâdelede mfâslüman gönüllülerden de İstifade etmişti. Ahmed bu iki kardeşine karşı harekete geçti. «unlardan ilki Kara-Hanlı devletidir. Ahmed (874-892) uzun bir muhasaradan sonra Taraz"! zaptetmişti (Mart-Nisan 883). Bunlardan Yûsuf Kadir Han Gazneli Mahmûd'dan yardım istedi ise de umduğunu bulamadı. Nasr b. el-Hasan onun mevkiine itiraz ile Özkend ve Ahsikas'ı zapt etti (1019- . 998'de ölen Büyük kağan Ali'ye ortak kağan bulunan oğlu Ahmed halef oldu. Pritsak bu sülâleyi. Sâmânîler'den el-Muntasır Ebû İbrahim İsmail b.240 . Bu sülâle için ilmî eserlerde kullanılan diğer bir isim. Ancafc Hârûn hastaiafııröş ve Buhertfyı terk etmişür. Harun (Kadir Han)'dan yardım istedi. Nasr. bu sefer dönüşünden kısa bir müddet sonra ölmüştür (1017-1018). Sâmânîler'in bütün mirasına konmak ve Horasan'ı ele geçirmek istiyordu. Karahanlılar Erdoğan MERÇİL Karahanlılar tabiri doğu ve batı Türkistan'da. O. Neticede iki hasım. Bu anlaşmaya göre Sâmânîler Sir Derya (Seyhun) sahasını Katvan çölüne kadar Karahanlılar'a bırakmaktaydılar. Ali idi. Ali'nin eline esir düşmüş olmalıdır. Ködır Han Oğulcak ise ortafc&agan olarak Taraz'da devleti idare ettiler. Sölçtik'un idaresindeki Oğuzlar'ın da rolü olmuştur. Ahmed. Fakat Gazne hâkimi Sebüktegin (977-997)'in aracılığı ile bu iki devlet anlaşma yaptılar. Nasr b. ortak kağan Yûsuf b. Onun iki oğlundan Arslan Han Bazır büyük kağan sıfatı ile Bala-sagun^da. Karahanlılaf*da tespit edilebilen ilk kağan Bilge Kül Kadir Han. Ali ise ona karşı Sultan Mahmûd'la dost oldu. Bu durum karşısında Oğuicşk merkezini Kaşgar'a naklederek Sâmânî hakimiyeti altındaki bölgelere akınlara başlamıştır. Bundan sonra islâm dininin Türkler arlasında neşri Artık bir ci-had mahiyeti Emişti. Ali Tegîn bu sırada Mansur b. Onun yeğeni Satuk'un. büyük Tür&islâm devletleri turmatah île başlamıştır. Nuh'un kendi devletini diriltmek için giriştiği teşebbüsler muvaffakiyetsiz kaldı ve ölümüne sebeb oldu (1000-1004). 996'da Sâmânî kumandanlarından Fâik'in teşviki ile bu devlet topraklarına Mamı etmişti. bütün Karahanlılar'ın hükümdarı idi ve Kara-Ordu'da yerleşmişti. Büyük Kağan Ahmed b. Sâmânîler ile mücadele etmiştir. Ali 1012-1013 tarihinde öldü. Onun tiü şehirden e^n^mda muhtemelen İMbttânfler'in yar* dımına gölen Arştan b. Karahanlı hükümdarları içinde Abbasi halifesini ilk tanıyandır. Bu muvaffakiyetsizlik aile kavgalarına yol açtı. Satuk'un oğlu Mûsâ (Baytaş). doğu kağanı Arslan Han'ı mağlup ederek sülâlenin bu kolunu ortadan kaldırmış ve bütün Karahanlı devletin» de islâmlaştırmayp muvaffak olmuştur. Hârûn Kaşgar'a dönerken yolda ölmüştür. Bu hükümdarlar zümresi aynı hanedana mensup idiler ve birbirine bağlı olarak kademe kademe yükselmekteydiler.TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ 241 "iTMtofln telâm tarihi ve medeniyeti üzerinde teshü duruma geçmeleri ve islâm dünyasında üstünlük kazanmalan. Ahmed b. 840'da Uygur devletinin Kırgızlar tarafından yıkılması üzerine Karluk yabgusu kendisini bozkırlar hâkiminin kanunî halefi ilân ederek Karahanlılar devletini kurdu. O. Sâmânîler'den İsmail b. Yûsuf. Ali ile anlaştı. yine karakteristik bir unvandan dolayı.000 sadırdan fazla kâfir göçebeyi yendikten sonra 3 ay müddetle Turfan'a kadar takip etmişti. Ali'nin ölümünden sonra yerine geçmek isteyen iki namzed vardır. Sultan Mahmûd'un Hindistan'da meşgul olmasından faydalanarak Horasan'ı ele geçirmek istedi. Mahmûd'un aracılığına başvurdular. Faik ise Semerkand valisi oluyordu. Karahanlılsr^gsığınmif Ebû Nasr adlı Sâmânî prensi veya isfftm sûfi vaizleri ile karşılaşması iâlâmı kabulüne sebeb olmuştu. Ali hasta yatağından kalkarak Balasagun'a 8 günlük mesafeye yaklaşan 100. Sultan Mahmûd ile tekrar barıştı. Onun tarafında ortak kağan Yûsuf (Kadir Han) ile Ali Tegin vardı. nazarî olarak. Ali'nin ağır hastalığı sırasında muhtemelen kardeşi Mansur kendisini büyük kağan ilân etti. Bu devlet kavimleri yarı-yarıya bölen Altay sistemine uygun olarak iki kağan idaresinde iki kısma ayrıldı. Gazneli Sultan Mahmûd Belh ovasındaki savaşta bu birleşik Karahanlı kuvvetlerini tekrar hezimete uğrattı (5 Ocak 1008). müslüman femî oterak Abdüikdtotö'ilmıştı. Satuk Buğra. yüzyıftn başı). Satuk 956 yılında öldü ve Kaşgar'ın Kuzeyindeki Artuç'da gömüldü. el-Haniye ve Âl Afrasiyab gibi isimlerle de zikrolgnmuştur. Onun zamanında Sâmânîler ve diğer vasalleri ile münasebette olan kardeşi Ebu'l-Hasan Nasr b. Horasan'a iki koldan gönderdiği kuvvetler Mahmûd ile-kardeşi Nasr tarafından mağlup edildi. Bu iki kağandan başka devlet idaresinde dört alt-kagan ile altı hükümdar vekili yer almakta idi. 3. Diğer kardeşleri Muhammed ise Arslan llig mevkiine geçmişti. Buğra Kara Hakan unvanını taşıyan batı kısmının hâkimi ortak kağan olarak önce Taraz'da oturmuştu. Ali bağımsızlığını ilân etmek istedi. Ahmed b. yerine üçüncü kardeşi Mansur geçti. Fakat Nasr. hüküm sürmüş o^HKJMânrâ Türk sülâlesine (840-1212) Avrupalı şarkiyatçılar tarafından kendi üşvanlanndaki -Jpra* "kuvvetli" kelimesinin çok sık geçmesinden dolayı verilen bir isimdir. Süleyman 990 da Isftcâb'ı zaptetmiş ve daha sonra da Sâmârtîlerfh başkenti Buhara'ya ^irrrtişlfr (Mayıs-Hazâran 992). Onlann menşei hakkında 7 muhtelif nazariye vardır ve Karahanlılar tarihi üzerindeki başlıca otorite O. Karahanlılar Harezm ile Gazne arasında aracılık yaptılarsa da daha sonra MahmÛcTun HarezrriH işgalini kabul etmek zorunda kaldılar (1017). Satuk amcasına karşı taht mücâdeleisifli kazandıktan sonra kendi devletlîçinde islâmiyet! resmen kabul etmiştir (X. Nasr b. llek (llig) «Hanlar tâbîridk Ayrıca bu sülâle muasır islâm kaynaklarında eiHâkâniy*. kütleler hâlinde telâmiyeti kabul ederek. Ali'nin Gazneli Mahmûd (998-1030)'la yaptığı anlaşmada ise iki devlet arasında hudud Amû Derya (Ceyhun) olarak tespit edilmişti (1001). Mûsâ zamanında komşu sahalara da cihad açıldı Musa'nın yerine geçen oğlu Ebu'l-Hasan Aimin bu savaşların birinde şehld düşmüş olması muhtemeldir (Ocak 098). Nihayet Nasr 999 yılında Buhara'yı zapt etti ve Sâmânî hanedanı mensuplarını Özkend'e götürdü. Arslan Kafa Hakan unvanını taşıyan doğu kısmının hâkin)) büyük kağan. Büyük kağan Ahmed b. Bu hâdise Batı Karahanltiarto durumunu değiştirdi. Onun ortak kağanı ve yeğeni Ebû Mûsâ et+tasan (Harfti) b. Ahmed b. Neticede rakibi Ebu'l-Muzaffer Mansur b. T'ü-chüe A-shi-na hanedanının bir kolu olan Karluk hanedanına bağlamaktadır.

Ali Tegin ve Karahanlı Devletinin Bölünmesi Gazneli Sultan Mes'ûd tahta geçmeden önce Ali Tegin'den yardım istemiş. Muhammed b. Doğu Hanlığı'nın dînî ve kültür merkezi Kaşgar idi. Tuğrul'un elinden kurtulmuştur. Ali Tegin îse bozkırlara kaçtı. Muhtemelen bundan sonra el-Hasan'ı esir etti. 1031 baharında Gazneli Sultan Mes'ûd'un tahta çakışını haber vermek ve iki hanedan arasında dostane münasebetler kurmak için gönderdiği elçilik heyetini Yûsuf Kadir Han iyi karşılamadı. Bu devlete mensup hanedan âzası 1043/1044 yılında bir toplantı yaparak faaliyet sahalarını tespit ettiler.000 çadırdan meydana gelen bir Türk kavmi Eylül/Ekim 1043'de islâmiyet'i kabul etti. Bunda onun beraberindeki4elçukfufar'ı darıltmasının da rolü vardı. Yûsuf bundan sonra anlaşmak için Sultan Mes'ûd'a müracaat etti.Ali ise Arslanlftj oldu. Melikşah. Mahmûd. Yûsuf Kadir Han ve oğulları önce Özkend'i (1025-1026). Şaş. Ali Tegin'e karşı Harşzmşâh Al-tuntaş idaresinde kuvvet gönderdi. Selçuk ve emrindeki Oğuzlar'ın da Horasan'a nakledilmesi hususunda karara vardılar.Doğu Karahanlılar Devleti Bu devletin ilk büyük kağanı Şeref ed-Devle Ebû Şucâ Süleyman b. Muhammed büyük kağan ve ibrahim ise ortak kağan unvanı alarak kendilerini Yûsuf Kadir Han kolundan ayırmışlar ve bu suretle aşağı-yukarı 1041/1042 'den itibaren doğu ve batı olmak üzere iki Karahanlı devleti meydana gelmiştir.çıkışı olmûftu. Ali de aşağı-yukarı bu sıratert%ÖlnTܧ olmalıdır. Selçuk'un yardın» Ne Buhara'yı ele geçici (1020-1021) ve Yığan Tegin unvanı ile bu şehirde hükümsürmeye başladı. Mahmûd eski Sâmânî topraklarını hâkimiyeti altına aldı ve Karâhanlılar'ın halife İle münasebetlerinin kendisi vasıtası ile olacağı hususunda onlarla bir anlaşma yaptı. doğu Fergana.Ahmed'ln öüm tarihi muhtemelen 1128-1140 yılları arasındadfcrOnun oğlu ve halefi tt. el-Hasan da Yûsuf'un hâkimiyetini tanıdı. Bulgar ile Balasagun arasında yaşayan 10. Isficap. Selçuk'u yakalattı ve hfif> dteötfda Kâfincar kalesinde hapsettirdi. İbrahim b. Tuğrul'a karşı Melikşah'la anlaştı.00 kâfire karşı kazandığı büyük zafer muhtemelen bu son iki hükümdar zamanında vuku feöfrnuşttf^SilçıMİ Sultanı Melikşah (1072*1092) Özkend'elo* daf gefihee eWasan ohun hakimiyetînl'teııdı. Hasan itaatini bildirdi ve oğlu ile Yakub'u ona yolladı (1090).. İbrahim Türkrnenler'den de yardım aldı ve Ali Tegfn'in oğulları elinde olan K*şf Soğd ve Buhara'yı zapt etti. b. Semer-kand civarında buluşan bu iki hükümdar Karahanlılar'ı ilgilendiren meselelerin ya-nısıra Arslan b. Doğu Hanlığı'nın hudutları içinde Talaş. İbrahim tahta çıktı. Onun halefi oğlu Ahmed 1128 yılında Kara-Hıtaylar'ı Kaşgar şehrinden birkaç günlük mesafede tam bir hezimete uğrattı ve onların batıya doğru ilerlemelerini bir müddet durdurdu. Bu sırada Tuğrul b. Sofu bir zât olduğu anlaşılan Man-sur b. buna mukabil de ona Huttal'i vaad etmişti.. . Ayncâ iki hanedan arasında akrabalık tesis edilmesi körarlaştınldı (1025). Semireci ve Kaşgar bulunmaktaydı. Ayrıca iki hanedan arasında tekrar evlenme yolu ile akrabalık tesis edildi. el -Hasan*ı esir etti. Süleyman zamanında en parlak devrini yaşamıştır. O kardeşi Muhammed ile anlaşmazlığı düştü. Bu sırada Batı Karahanlılar'dan büyük kağan 1. YûeUMle barışıtırması için Mee'ûd'un ^raoı^maenui^tiyordu. Ancak Hârun'ürr ölümü (1034) Yûsufuft geri çeRHmeöîne sebep oldu.Ocak 1033) ve yerine oğulları Arslan Han Süleyman ile Buğra Han Muhammed'in geçmesi üzerine Sultan Mes'ûd'un gönderdiği elçi heyeti anlaşmayı yapmaya muvaffak oldu. Süleyman âdil bir hükümdardı ve devleti içinde islâm olmayan Türkler'in de yaşamasına müsaade vermişti. Mu-hammed b. oğlu İbrahim'i tahta çıkarabilmek için. Neticede iki taraf arasında Sfr Derya (Seyhun) hudud olmak ve Fergana Doğu Kamhaniılar'a bıraktönak suretiyle bfr anlaşma yapridl. Yûsuf'u yerleştirmeğe karar verdi. Sultan Mahmûd bir hile ile Arslan b. Muhammed'in ikinci karısı. Kısa bir müddet sonra Hasan'tn kardeşi Yakup Semerkind tahtına geçti. Melikşah tekrar Özkend'i zaptedince. Ali kağanlığı terk ederek derviş oldu (1024-1025). Ortak kağan umumiyetle Kaşgar'da ve nadir olarak da Taraz'da oturmuştur. Yûsuf büyük kağan oldu (1059-1075). Bunlar Fergana'nın bir kısmı ile Özkend'i de ele geçirdiler. Ortak Kağan ise Buhara'da oturmaktaydı. Süleyman ile Bah Karahantrtar'a kaybedilen toprakları geri almak için harekete geçtiler. Altuntaş^ halefi Harun ise Sultan Mes'ûd'a karşı Ali f$gin ile anlaştı (1034). Buğra Han el-Hasan b. Yûsuf tekrar Gazneli Mahmûd ile anlaşmak zorunda kaldı. Süleyman'ı hapsettirdikten sonra büyük kağanlığını ilân etti. Ancak onun ölümü (Aralık -1032 .. Yınal. Muhammed. Onun yerine Yûeuf Kacür Han geçti. Süleyman onu yakalayarak büyük kağan oldu (1ÖWPöh02/Tt0S)f?1W<bin müslüman savaşçıdan fneydana gelen Karahanlı ordusunun 70. sonra da başkent Balasagun'u ele geçirmeyi bahardılar (1026-1027). Harun'la beraber Sağâni-yân'ı zaptederek Tîrmiz'i muhasara etti. Nasr 1036-1307'de Özkend'de sağlam bir şekilde yerleşmeğe muv#-fak oldu. Ali'$n elinden kurtulmaya muvaffak olan Ali Tegin. Büyük kagan'ın merkezi önceleri Özkend. Ali Tegin'le Debusiye'de savaştı ve ölüm yarası almış olmasına rağmen müsait bir anlaşma yapmayı başardı (1032). a . Arslan b. Doğu Karahanlılar devleti hükümdarı İbrahim ise ailenin diğer bir ferdi tarafından öldürüldü ve Mahmûd b.242 „___TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ 243 1020). Yûsuf'tur (1031-1066/1057). Ali Tegin'in oğulları Yûsuf Kadir Han'ın oğullarının yanına sığındılar. ortak kagart bl-Hasan b. bunlardan Ahmed kendisini büyük kağan ilân etti. İbrahim Vahş ve Huttal gibi şehirlere akınlar yapması üzerine Sultan Mes'ûd ona karşı kuvvet sevk etti ise de bir netice elde edemedi (1038/1039). Bilhassa bu şehir Ebû el-Hasan b. AH'nifHW oğlu Muhammed ve 8ür1 Tegin İbrahim'in meydana. YQaufa karşı iki kardeş birleşti. Ali Te-gin'in ölümünden sonra yerine oğlu Yûsuf geçti. Melikşah. Yûsuf'un durumunu tehlikeye sokan. Hasan bu İsyanı bastırdı ise de kardeşini Sultan Melikşah teslim etmedi. Batı H&flfiğt. Büyük kagan'ın başkenti Balasagun idi. Fakat o da 15 ay sonra yerini büyük oğlu Husayn'a bıraktı (1057/1058). sonra Semerkand olmuştu. Daha sonra Gazneli prensesi Zeyneb'in Kacahanlılar'dan Buğra Han Muhammed'e eş olarak verilmemesinden çıkan İhtilâfı da Mes'ûd yeniden gönderdiği bir elçi heyeti ile bertaraf ederek iki kardeş ile tekrar anlaştı. Nasr b. Yûsuf. ferahta rakiplerine karış koymak üzere Karahıtaylar'dan yardım istemiş . Ancak Mahmûd'un dönmesi üzerine tekrar Buhara ve Semerkand'a hâkim oldu. Mâverâünnehr ve Hocehd'e kadar batı FerganaV* içine almaktaydı. Nasr Fergana'yı zapt etti. Mahrnûd'un yerine oğlu Ömer geçti tee de M ay saltanat sürebildi. Ahmed b. Altuntaş. kocası dahil ailenin birçok fertlerini ortadan kaldırdı. Ancak Mes'ûd Gazneli tahtına çıktıktan sonra sözünde durmadığı gibi Mâverâünnehr'i Ali Tegin'den alarak oraya Buğra Han Mahmûd b. Ö Huttal'dan vazgeçiyor ve kendisiı&ArBİan Han Süleyman b. Bu sırada Manauc b.

Ayrıca Sencer'in hükümdarlarında/) Nişabur valisi Müeyyed ed-Devle AyAba Ho-rasan'ı ele geçirmek arzusunda idi. Tırmiz'i aldıktan sonra Semerkand'a ilerledi. Daha sonra Kartuklarla arasında anlaşmazlık çıktı. Kartuk reisi Yabgu Han'ı öldürdü. Oğlu Ahmed bir müddet Sencer'e karşı direndi. Muhammed b. Kazandığı bu zaferden sonra Sencer MaveraünnehVi-yeniden teşkilâtlandırdı. II. Mes'ûd memleketteki karışıklığı düzeltti. Onun ortak kağanı oğlu II. Ancak Selçuklu hâkimiyetine karşı çıkan isyan sonucu Melikşah bir kere daha Mâverâünnehr seferine. İbrahim'in zapt ettiği yerleri geri almağa çalıştılar.O Selçuklular" m fetret devrindeaistifade ederekHorasan'ı ele geçirmek istedi.. İbrahim'e halef oldu. İkincisi ise Ebul-töiaım i. Muharç^ed geçirildi (öl. İbrahim'in bu durumu Abbasî Halifesi'ne şikâyeti bir netice vermedi. Yerine oğlu Şems ül-Mülk I. Böylece Batı Karahanlılar. Ali'nin yerine kardeşi Ebu'l-Muzaffer II. Mahmûd'u öldürerek onun yerine geçmişti*. Kâfir Kıpçaklar'a karşı sefere çıkarken müttefiki olduğu Harezmşâh Atsız (1127-1156) tarafından esir edilmiş (1152) ve esarette ölmüştür. Onun Arslan Han unvanını taşıyan iki halefi oğlu II.^ineoğhJ I. Onunla ihtilâfa düşen ulema Sultan Melikşah'tan yardım istediler. Onun saltanat devresi hakkında hiçbir bilgi ^fc^tf. Selçuklu Sultanı Melikşah Karahanlılar'a karşılık vermek İçin harekete geçti.çıkmak zorunda teldi (1090). Ona karşıhanedanın diğer bir âzası isyan etti. llâk gibi hudud şehirleri ite Fergana'nın bir kısımını ele geçirdi. Ona kardeşi Ebû Ishak I. 1158'de KarM^ın tarafında Harezmşâh ll-Arslan (1156-1172)'ın bulunduğu müttefiklerle Buhara civarında karşılaştı ise de. fakat bu sırada Horasan valisi bulunan Sencer Tırmirtyto yapılan savaşı kazanmış ve esir düşen Kadir Han Cİb* rail Jdâm edilmiştir (22 Mayıs 1102). fakat isyanın bastırılması üzerine Sencer'e gelmemesi \çm haber göndermişti. İbrahim Özkend'e gitmedi ve Semerkand'da oturdu. 1132) ve II. b. Fakat Osman affa uğradı. Hattâ Oğuzlar Sultan Sencer'in ölümünden (1157) sonra ona hükümdarlık teklif ettiler. Mâza'yı getirdi. buna rağmen müslüman Ouriular'KHJnter tarafından yok edilmesini engellemiş ve sulh için aracı olmuştur (1204-1205). O Semerkand1! zapt etti ve Muhammedi esir aldı. Naafr Özkerid'de oturmuş ve muhtemelen 1Ö52/1053 yılı civa-nnda ölmüştür. İbrahim kağan oldu. O önce Kara-Hıtaylar'a tâbi idi. Bundan sonda hâkimiyet Ali Tegin ailesine geçö ve Ali b. Muhammed bir müddet Horasan'da hüküm sürdü. Sencer ve Mahmud 9 Eylül 1141'de Katvan sahrasında Kara-Hıtaylar'a yenildiler ve Horasan'dan kaçtılar. İL Muhammed. savaş olmadan iki taraf anlaştı. Süleyman (öl. Hasan b. Nasr karşı koyamayacağını anlayınca Selçuklu veziri Nizâm ül-mülk aracılığı ile sglh istedi. O önce oğlu Muhammed'i gönderdi. Doğu Karahanlı-lar'dan Şaş. Nasr (1068-1080) geçti. İbrahim halef oldu. hattâ iki hanedan arasında akrabalık tesis edildi. Doğu Karahanlılar'ın başkentHse Kaşgâr oldu. 8u Sencer'in kızmasına ve Ur ihtilâfa sebep oldu. Ali (1130-1132). Sencer Buhara hanef ilerin in başına da el -Sadr unvanı ile diğer bir eniştesi Mervli Abdülaziz b. Sultan Alp Arslan'ın Mâve-raünnehr seferi kendisinin ölümü ile tamamlanamadı (1072) . Beryaruk'un Batı Karahanlı tahtına çıkardığı üçünöĞ şahıs Ctbrail b. O Sencer'in yardımını isterken. Mahmûd (1097-109B)dur. Ömer (Harun). Selçuklu İmparatorluğu'na bağlanmış oldu. Muhammed b Süleyman (1102. Onun yerine tahta I. Yûsuf Jse Kaşgar'a dönerken bu şehirde çıkan bir isyan sonucu öl-'dürülmüştür. İbrahim Karluklar'la yaptığı Kallâbâz savaşında öldürüldü (1156). Nasr ise onun ölümünden yararlanarak Tırmiz'i zaptetti (Aralık 1072) ve Belh'e kadar ilerleyerek bu şehri yağmaladı. 1207'de Kara-Hıtaylar Harezmşâh'ı mağlup ettiler. Osman geçti (1303/12Q4~t$12). Melikşah. Osman iyi ve tedbirli bir hükümdar olarak görünüyor.244 —TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ 245 idi. Bu fırsattan yararlanan Doğu Karahanlılar I. İbrahim tfıetbuu Kârahıtaylar tarafından isyan edet^KaılLikter'a karşı gönderildi (1118) Ve muhtemelen bu savaşfanB'tifrinde şehfr düştü. < «Hitan Berkyaruk tarafından tahta geçirilen flk kağan Süleyman b. Ahmatfi yurduna iade etti. Ali Karluklar'la başarı ile mücâdele etti. Muhammed 'kâfir* Türkler'e karşı da akınlar yapmıştır. Şubat/Mart 1205} idfr K&raHrtaytafın yanınöa rehine btifanan Doğu Karahahfift^ın son ftıümessHi Ebu'f-Feth Muhammed. II. Onların ölümü ile Karahanlılar'ın batı kolu da sona ermiş oldu. Bu isyan neticesi Selçuklu sultam Sencer (1118-1157)'i yardıma çağırmış. Muhammed ve torunu EbıffMüzaffer Yûsuf (öl. Muhammed (1132-1141)'i geçirdi. Kartuklar da Kara-Hıtaylar'a başvurdular. Buna mukabil Selçuklu sultanı Alp Arslan (1063-1072) Karahanlılar sahasına akınlara başlamıştı. Muhammed 1132de Merv'de öldü. İbrahim devletini ideal bir hükümdar olarak idare etmiştir. Semerkand'ı zapt ederek Ahmed Han'ı esir aldı ve beraberinde İsfahan'a götürdü (1088/1089). Ertesi yıl baba-oğul hapisde öldüler. Mes'ûd'un ölümü ise muhtemelen 1178'dedir. Mahmûd b. fttes'ûd b. Sencer bu suretle Karahanlı hanedanı ile ulemâ arasındaki mücadeleyi önlemek istemiştir. El-Hızr'ın yerine oğlu Ahmed (1081-1089)geçti. Gür Han'ın kızım kendisine vermemesi üzerine de Harezmşâh Muhammet {12QÖ*:MK0) namına hutbe okuttu ve para bastırdı.Batı Karahanlılar Devleti Karahanlı Devleti ikiye bölündüğü sırada Batı Karahanlılar'ın ilk büyük kağanı olâft I. Arslan Harı Muhammed'in bastırdığı paralarda Sencer'in ismi geçmektedir. Neticede bir barış yapıldı. el-Hasan. 1080-1081). Muhammed 1173/1174'de ölmüştür. muhtemelen 1203-1204)'ı gürüyorur. III. c .Bundşn sonra Selçuklu sultanı Berkyaruk (1094-1105) Batı Karahanüiar tahtına arka arkaya üç hükümdar tâyin etti. Bu sefer dönüşü Melikşah. Tekrar devletinin başına geçen Ahmed ulemâ tarafından zındıklıkla fthâm edilerek açık bir muhakemeden sonra idam edildi (26 Haziran 1095). Sultan Sencer Batı Karahanlı tahtına sırasıyla Ebu'l-Meâli el-Hasan b. Mahmûd Kara-Hıtaylar'la Mayıs/Haziran 1137'de Hocend yakınında yaptığı savaşı kaybederek Semerkand'a kaçtı. Fakat bir müddet sonra Oğuzlar'ın hükümdarı oldu. yk. daha . Ati adlarındaki hanedan azalarının isyanlarını Sencer'in yardımı ile bastırabildi. saltanatı sırasında Ömer Han ve elHasan b.1130)'ı büyük kağan unvanı ile Semerkand'da tahta çıkardı. Yeğeni Arslan Han II. Ali 1109'da Nahşeb'de hezimete uğratıldı. Davut kısa fofoflrıüddet sonra öldü (1097). Bu suretle Batı Karahanlılar'ın başkenti Semerkand oldu. 1097). O hayatının son yıllarında felç olmuştu. O bu maksadla giriştiği mücâdelede Mahmûd ve oğlu Muhâmmed'i esir etti ve gözlerine mil çektirdi (Ağustos 1162). Batı Karahanlılar'ın başında bundan sonra IV. Ebu'l-Muzaffer İbrahim b. ibrahim k ekHusayn (öl. Sultan Melikşah onu affetti. Mes'ûd geçti. Kara-Hıtayiar Balasagun'u zaptettiter ve İbrahim'e l%4 Türkmen Unvanını bıraktılar.Mahmûd b. Karluk ve Oğuzlar ile mücâdele etti. Kara-Hıtaylar ise bütün Mâverâünnehr'i istilâ ettiler ve onların himayeleri altında Mahmûd'un kardeşi 18. Mahmûd'un ikinci oğlu Cend Emîri idi. Nasr'a kardeşi Ebû Şu-câ el-Hızr halef oldu (aş.

tarihte ilk defa Sultan unvanını kullanmış olan meşhur Gazneli Mahmut (Yemîn'üd-devle). babasının yerini tutamadı. Buranın da yine Gurlu Muizz'âd-din Muhammed tarafından zapt edilmesi ile Gazneli devleti sona erdi (1187). adın Selçuk (Sefoük) olması gerekliği üzerinde ısrfcfelmtştir ki. Onun öldürülmesi üzerine Batı Karahanlılar devleti sona ermiş oldu.Pelliot. yüzyıl Arap müellifi el-Atfrrff Ve Rarsça Erteü^kulÛb yazan Kadı Burhân'üd-dlnTA-AneN/T tarafından da kaydedilmiştir Buna rağmen. Lokhot. Ofilann buflnvanterından Türk keiimesinipı de kullanıldığını görüyoruz. Selçuklular İbrahim KAFESOĞLU 1. Moltân. arkasından Harezm'i ve kuzeydeki bütün bölgeleri kaybederek Hindistan'a çekilmeğe mecbur oldu. Diğer taraftan P. W. Selçuk'un ailesi. 1059'da Sultan olan İbrahim Selçuldu İmparatoru Meükşgh'm tâbiiyetine girmiş.246 _____TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ 247 sonra da Gür Han'ın kızı ile-evlendi (1210). Önce Tûrkçedeki ses-uyumu uhdesi üzerine1 dikkati çeken J. Onun Kara-Hıtayl»*© tâbiliği çok kısa sörtfö-ve tei^aKHarezmşâh Muhammed ile anlaştı.Marquart adın Salçuk şeklinde söylenmesi gerektiğini Heri sürmüş ve ismin böyle kaydedildiği bir XIII: yözyrf tarihçisinin eserin! misâf göstermiştir.Selçuklular ve Tarih Sahnesine Çıkışları: ( Selçuklu hükümdar ailesinin atası olan Selçuk'un admın söylenişi münakaşalara mevzu olmuştur. Eski Türk geleneğinde yay hâkimiyet alâmeti idi. Barthold. Gaznelt Devleti'nin bu tâbiiyeti 1141 Katavan savaşında Sultan Sencer'in Kara-Hitaylar'a mağlubiyetine kadar devam etmişti. Onun Harezmliler'i öldürmesi üzerine Mühammed harekete ge$ft Semerkand'ı aldıktan sonra Osman kati edildi (1212). Karahanlılar'ın bu kolunun hükümdarları hakkında kayhaklarda fazla bir bilgi yoktur. Gazneli Devleti (969-1187) İbrahim KAFESOĞLU Adını Afganistan'da. bu söyleniş şekR^flf. Selçuk olarak zaptedilen ve bize de böyle intikal eden adın Selçuk telâffuzu Türkçede umumî bir hâl almtşter h Selçuk şeklinin 'küçük ser mânasına geldiğini feri süren Râsonyi'ye göre. Gazneli Sutta™ Husrev-şah devlet merkezini Lahor'a nakletti. f)aha sonra bu mesele Özerinde duran L. İranlı ve Arap yazarların büyök çoğunluğu tarafından. bugünkü Pakistan devletinin temelinî atmış oldu. Sebük-teginîler veya Yeminîler devleti diye de anılır. Sîstan'ı kendine bağladı ve Ceyhun'u Karahanlılar'la sınır olarak tesbit etti. gerek paralardan ve damgalardan anlaşıldığı üzere Oğuzlar'ın Kın* boyuna mensup idi. başkent Gazne şehrinden alan bu Türk siyâsî kuruluşu tarihte. ' m^tmeim^ V. bu İranlı devlet ite ilgisini keserek Gazneli devletini kurmuştu (969). Ayn» zamanda Harezm (1017). Arap imlâsı ile. Pençâp. sonraki Türk kaynaklarından da bunu teyid edecek örnekler velrmîşör. Sebüt-tegin. Râsonyr çeşfttf defilleredayanardk. hem de İslâm dinini yaymak maksadıyla yapılan seferleri ile tanınmıştır. Arkasından. bir zaferler dizisi hâlinde Hind seferlerine başladı: 1001-1027 yıllan arasında yaptığı 17 sefer sonucunda. onun işgal ettiği yüksek mevkii göstermesi itibariyle ehemmiyetlidir. doğu Afganistan (1020) ve güney-batr Iran (İrsin Acem)'ı devletine bağlamış olan (1024) Sultan Mahmûd'un ölümü (1030)'nden sonra Sultan Mes'ud. o. m Fergana Kağanlığı: Kara-Hıtaylar'frt îsöfâsrndan sonra (1141) Fergana'da başkent Özkend olmak üzere müstakil bir Karahanh devleti meydana gelmiştir. Tuharistan ve Gur bölgelerini hâkimiyetine alan Gazneli devleti özellikle Hindistan'a karşı. Selçuklar karşısında ağır yenilgiye uğradığı Dandânakan savaşı (Mayıs 1040) sonucunda Gazneli dev-leti önce mühim Horasan kıtasını. Tânisar. Muhtemelen 1211'den sonra bu kolun varlığı da sona ermiştir. Und. Hazar bozkırlannda yaşa- 4. Bunun sebebi Harezmlİterln &£■ merkand halkına kötü davranması idi. Kaynaklarımıza göre de. Hattâ onun km îte evlenerek âdet gereğince bir yıl Harezm'de kaldı. Osman Semerkand'a dönünce Harezriv şâh'a tabiiyeti red etti ve Kara-Hıtâylar'a yaklaştı. Sâmânîler'in valisi iken. yözyıhfı ÖrtlS Türk bilgini Kâşgâriı Mahmûd tarafından tesbit edHen Selçuk şeklinin en doğru telâffuz olduğnu belirterek. kelimenin fSalçug" şekli ile flürkçede "mücadeleci" mânasında olduğunu ileri sürmüştür. Kuzey Hindistan prensleri (râca'lar) üzerine ilk Türk yürüyüşünü tertipleyen Sebük-tegin'in ölümü (997)'nden sonra. hem feth yapmak. . Gvyalior. Büyük Selçuldu İmparatorluğu a. İndus boyları. Seraları Islâmlaştırarak. gerek tarihî kayıtlardan. 1151 'de başkent Gazne'yi aslen Afgan olan Gur hükümdarı Cihânsûz tamamen yıktı ve kendin* Gazne sutöa*« ilân etti. oğlu. Bu devletin höfeümdarları Tuğrul Kara Hakan unvanı taşımışlardır. Sonra W. Babası Dokak (veya Tokak) Oğuzlar arasında Temir-Yalıg (demir yaylı) lakabı ile anılmakta İdi Bu lakap. Oğuz başbuğu Selçuk'un Orta Asya'da Kırgızlar tarafından bâzan Mu2-(Buz) tağ denilen Sel-tağ civarında doğmuş ve adını da bu dağdan aîmış olrnası muhtemeldir. Somnat bölgeleri dahil olmak üzere bütün kuzey Hindistan'ı Türk idaresine aldı.

Buhara ve Harezm gibi civar islâm ülkelerinden din adamları istedi ve kendisine bağlı Oğuzlar ile birlikte müslüman oldu. X. ıslâmiyete girmezden evvel dahi. Oğuz devletine karşı mücadeleye girişiyordu. Oğuz devletinin kışlık merkep Hazar ile Aral arasındaki. babası Dokak öldüğü zaman. siyasî bir tâbir olarak kullanıldığı anlaşılan Türkmen adı ile zikredilen bu Türk kütlesi. burada da başlıca göç sebebinin yer darlığı ve otlak. siyasî maharet ve cesaretleriyle muvaffakiyetler sağlamayı başardılar. o sıralarda Hazar devletinin hayli sarsıntılara uğradığı ve Peçenekler'in tazyiki sebebiyle de komşuları Oğuzlar ile ittifak etmek zorunda kaldığı düşünülürse. önce Kartuklar.. Dokak'jn da islamiyet ile ilgisinin bulunduğunu kabule imkân yok gibidir. Yabgu'nun bir Türk zümresi üzerine yapmak istediği sefere itiraz etmiş. bu sebeple Selçuklular'a Buhâra-Semerkand arasında Nûr kasabası civarında. sebeplerden boğması gerekir W. koyun ve sığır getirmiş olmaları bunu teyid eder. dini inançlarına yabana olmadığı ve esasen Kâşgarlı Mahmûd'a göre. XIV. deve. Birçok kalabalık Türk kitlelerinin Islâmiyete girdikleri bu devirde. Nitekim Oğuz devletinde Yabgu'dan sonda gelen en büyük şahsiyet olduğu devlet idaresindeki mes'ul mevkiinden anlaşılan Dokak. hakkında malûmat sahibi olmadığımız Dokak. Türkler ile İslâm ülkeleri arasında bir sın» şehri olan Cend'e Selçük'un gelişi tarihte mühim bir çağın başlangıcı olmuştur. yüıydıg ijkinci yarısından itibaren müslüman olmaya başlamaları ve Dokak soyundan ilk müslüman kişi olarak Selçük'un gösterilmesi sebebiyle. Î7-1B yaşlarında bulunduğu sanılıyor. komşu devletler tarafından tanınmak suretiyle devletler arası siyâset sahasında aldığı mevkiin ehemmiyetini. sonra Oğuzlar arasında. diğeri iranlı büyük ve teşkilâtlı iki devlet arasında. bu yüzden çıkan kavgada kendisi yüzünden yaralanmış. Ailenin bu asaleti daha başka kaynaklarda da zikredilmiştir. Selçuklular'ın Mâverâünnehir bölgesine karşı olan ilgilerini arttırmıştı. böylece yeni çevrenin siyasî ve sosyal şartlarını kavramak suretiyle devlet adamlığı vasfım isbat eden Selçuk. Kendisine sonraları "el-Melik'ül-Gâzî Selçuk" denilmesine sebep olan bu savaşlardan iki mühim fayda temin etti. O sıralarda Selçuklu ailesinin henüz eski Türk inancında olduğuna hükmetmek herhalde daha doğrudur. Dokak 'in İslâm ülkelerine karşı tertiplenen sefere engel olduğunu kaydetmekle bu Oğuz başbuğunu İslâm müdafii olarak göstermek istemişlerdir.meşhur Nizam'ülmülk ise Siyâsetnâmesinde bu hanedan mensuplarının babadan oğula hükümdar oldukları belirtmiş ve Tuğrul Bey'in 435. 992 de Sâmânî başkneti Buhara' yi zapt etmiş olan Karahanlı Buğra Harun'un hastalığına ilâveten Oğuz yardımı sayesinde Mâveraünnehir'e tekrar hâkim olan Sâmânî hükümdarı Nuh II. Sonra da Cend'de ve havâlisinde.kütlelerin. kaydetmiştir. kalabalık oluşları ve yerlerinin kâ- fi gelmeyişi yenden.bu hususta kaynaklarımızda kâfi derecede aydınlatıcı bilgi mevcuttu?. Kuvveti gittikçe artan Selçuk.Selçük'un güneye doğru hareketi ile başlayan büyük Oğuz göçünün daha ciddi. Mansur'un ölümünden (997) sonra Sâmânî devletindeki devamlı iç karışıklıklar (Faik. yüzydıpi-feaştamda doğan Selçük'un. Mâverâünnehir için mücadele hâlinde bulunan Karahanlılar ve Sâmânîler gibi biri Türk.yetersizliği olduğu anlaşılıyor. Önce bir kısım müslümanların yardımlarını ve muharebelere katılmak isteyen Türklerin kendisine iltihaklarını sağladı. Devletin askerî kuvvetini elinde tutan Sölçuk'un Yabgu ile arasının açılmasında iktidar için gizli mücadele rol oynamış görünmekte ise de. Salâcika) diye anılan ve aynı zamanda. Nûr bölgesine gelen Selçuklular Arslan'ın emrindeki Türkmenler'di. YarMent şehrinden {bugünkü Cankent harabeleri) ayrılırken Selçük'un beraberinche. yıllık vergiyi tahsil etmek üzere Cend'e gelen memurlarını. Selçuk Sır-derya (Steyhun)%fi sol kenahtt)da yine bir Oğuz şehri olan CenÖ'e geldi (ihtimal 960'ı takip eden yıllarda). isbat etti ki. Yeni-kent'den uzak olmayan ve Mâverâünnehir'den göç etmiş müslümanların oturduğu. bu devlete Karahanlılar karşısında galibiyet sağlayarak. Hazar-Türk devletine bağlı olduğu ileri sürülmüş ise de. Selçuklu göçünden bahseden kaynaklardan bir kısmı Selçük'un emri altındaki . Oğuzlar'ın ancak X. Ebû Ali Sîmcûr. Oğuz yabgusunun. Mâveraünnehir'e doğru indiklerini tasrih etmişlerdir. böylece siyasî ve sosyal yönden yeni bir hüviyet kazanmış bulunuyordu. Yabgu'nun yanında yetişmiş ve daha sonra babasının devletteki #Qtoek yerini işgal ederek. ahalisinin bir kısmı Türk olan bir müslüman bölgesinde yaşamak İçin zarurî ve ayrıca. bu tâbiiyetin şüphe ile karşılanması gerekir. yeni topraklar (yurt) verildi. Nitekim daha Tuğrul Bey zamanında! itibaren tarihî kaynaklar Dokak ailesinin asaletini belirtmekte birliktirler. yüzyıl tarihçilerinden Hamdullah Müstevfî "Selçukluların Mâveraünnehir'e gelişleri" şeklinde vasıflandırdığı bu hâdiseyi 375 (985/986) yılında göstermektedir. yabgunun hâkimiyetini kırarak. Dokak ile kendisine tâbi kütlelerin. İslâmiyet için cihâda hazır "gazi" sıfatiyle.248 -TÜRK DÜNYASI EL KİTABI 249 yan bütün Türk boylan arasında "her hususta kendisine başvurulan" bir şahıstı. b.'Tarihteki büyük Türk göçlerinin çoğunda olduğu gibi. oğlu Arştan (İsrail) kumandasında gönderdiği kuvvetlerle. siyasi imkânlar sağlamak bakımından da lüzumlu gördüğü Islâmiyeti kabulü düşünen. Bundan sonra kaynaklarımızda "Selçuklular* (Salçukiyân. Mâverâünnehir'deki Sâmânî devletinin kendisinden yardım istemesi üzerine. müstakil bir idare kurmağı başardı. Karahanlı Nasr İligHan'ın Buhara'yı tekrar zapt ederek (Ekim 999) Sâmânî devletini yıktıktan sonra Karahanlılar'la mücadeleye giri- . Selçuklular bu yeni muhitlerinde. Tuğrul Bey'in inşâ Divânı reisi Ibn Hassûl Selçuklu ailesini efsanevî Türk hükümdarı Afrasyab (Alp Er Tunga)'a bağlamış. Fakat o tarihlerde diğer Oğuzlarla birlikte Kınık boyunun dinî durumu iyice aydınlanmış değildir. Yabgu Oğuzları'na subaşı (ordu kumandanı) olmuştu. Aral gölü kuzeyindeki yurtlanndjı iken. başta Kın* boyu mensupla-rı olmak üzere. (1043) yılında halifeye fctr mektup gönderdiğinden bahseden Süryânî yazar Bar-hebraeus sultanın bu mektupta kendisinin atalardan beri hükümdar âlisine mesup olduğunu yazdığını. eskiden beri reislik mevkiini «ünde tutan bir aileden gelmekte idi. Kıpçak bozkırındaki Oğuzlar'ın başbuğu bulunan Dokak'ın Oğuz devleti içinde nüfuzlu bir idareci olduğu veya aynı devlette federatif bir kuvveti temsil ettiği ihtimali umumiyetle kabul edilmiştir. Vaktiyle Selçuklu ailesindeki israil ye Mikâil gibi adlardan dolayı bu ailenin hıristiyanlığı veya musevîliği kabul ettiği iddiaları kuvvetli temellere dayanmayan tahminler olmaktantfleri geçememiştir. hâtûnun (Yabgunun zevcesi) kocasını Selçuk'a karşı tahrik ettiğine dair olan rivayet ve buna dayanılarak Selçük'un memleketinden yüz atlı ile kaçtığı hükmü sağlam esaslardan mahrum görünmektedir. "kâfirlere haraç vermeyeceğini' söylereyek uzaklaştıran Selçuk. fakat gürz ile vurduğu Yabgu'yu atından düşürmüştür. Aral gölü civarındaki Oğuz devletinde vazifeli olduğunu gösteren kısa bilgi dışında. Beg-tüzün mücadeleleri) ve daha güneyde yeni ve kuvvetli bir devlet hâlinde gelişen Gazneliller'in Sâmânîler aleyhin» Horasan işlerine karışmaları. diğer Oğuz kütlelerinin külliyetli miktarda at. Bu mücadeleyi bahis konusu eden bazı kaynaklar.

Van gölü etrafında Ermeni Vaspuragank»»lhğrtopraktetf»RdîfJ)örürid§ ve karşısına çıkan kuvvetleri bozguna uğratarak. Oğuz devlet teşkilâtına uygun olarak. Türkistan ve Balhan dağları bölgesinde on binlerce süvariye sahip olduğu meşhur ok gönderme hikâyesinden anlaşılan ve 'mertliği. onların hattâ Gazneli devleti için de tehlikeli bir duruma girmelerinden önce Türkistan'dan ve Mâverâünnehir'den alınıpgötürülmelerini sultandan rica etti. .. . Bu hâdise Mikâil-oğullarına bağlı kütlelerin içinde bulundukları müşkül durumu gösterir. XI.000 hane kadarı. Bu esnada Tuğrul ve Çağrı Beyler diğer Karahanlı hükümdarı Buğra Han'a müracaata karar vererek. bunun Selçuklular'ın Gazneli-ler'den intikam almalarına sebep Olduğu görülmektedir. Daha 964 ve 96fe yfflanndâ Horasan'dan ©meniye bölgesine gaza i$h kalabalık gönüllüler gelmişlerdi. Nasr Han'ın 403 (1012/1013)'te ölümü üzerine. Arslan'm tevkifi üzerine. Fakat Karahanlı Nasr Han Selçuklulardan çekiniyor mümkün olursa kuvvetlerinden faydanmak maksadiyle. 7 sene mahbus kaldığı kalede nihayet ölen (1032) Arslan Yabgu'nun tevkifi hâdisesi mühim neticeler vermiştir: Önce. beyleri tarafından Sultan Mahmûd'a yapılan müracaat sonunda 4. fier iki hükümdar Buhara bölgesini bu huzur kaçırıcı komşudan kurtarmakta fikir birliği hâlinde idîler. Çağrı Bey bu büyük keşif seferinin neticelerini. Türk tazyikinden dolayı Vaspuragan kralı Senekherim idaresinde Ermeniler'in yurtlarını terk ederek. o sırada en çok 17-20 yaşlarında olmaları gereken JyğBlHve ÇağnJtardeşler ise. Karahanft hükümdarı Yusuf Kadir Han (ölm. yâni Anadolu Selçuklu devletini kuran kol. Çağrı Bey'in şiddetli bir baskısında Buğra Han'ın kuvvetlerini mağlûp ve kumandanlarından bazıları esir alması neticesinde. Yına^lnanç. Buhâra'da hâkimiyet kuran Karahanlı ailesinden Ali Tigin'in mukavemeti ile karşılaştılsy.y)'un kaydettiği üzere. onlarla anlaşmak istiyordu. "Ermeniye bölgesine gidebilecekleri. böylece -dünya tesirinde' sürekli teftirler uyandıracak ulan Selçuklu devletlerinin temelini atıp. zaman Buhara . tevkifinin cereyan şeklini tasvip etmeyen Tuğrul ve Çağrı kardeşler. diğer taraftan Gazneliler'in dikkatini özerine çekmiş bulunuyordu. Horasan'a nakledilerek. Tuğrul Bey'in yanına döndü. kendileri için daha elverlşf bahalar bulabilmek Özere-. Arslan (Jstöit^Ûsuf.Semerkand bölgesi. En büyük oğlu olar>Mikft». b . bey olarak Mâverâünnehir'e indikleri. Çağrı Beyfrt Azerbaycan havâlisinde onlarla karşılaşmasından anlaşılmaktadır! Çağrı Bey. onun arzusu üzerine Talaş havalisine gitmişlerse de. GOröü-teivvetleri savaşa cesaret edemeyerek çekildikleri Içift. AB Tiğin. ülkenin batı kısmını hâkimiyet altına aldıktan sonra. Bey vb. ile Arslan'm oğulları. savaşçılığı. Barhebraeus (13. Selçuk'tan sonra idare başına geçmiş. bütün "iran ve Turan meselesinin" görüşüldüğü bu tantanalı mülakatta. Ali Tigin'i destekleyen Arslan Yabgu'nun da kudret ve nüfuzu artmış ve o bir taraftan Karahanlılar'ın. Nahçfvan havâlisinde. Çağn ve Tuğrul Beyler. Kadir Selçuklar'ın kalabalık ve savaşçı kimseler olduklarını. Tuğrul Bey kurtarılmıştı. onu teşkilâtlandırdıktan sonra. yardım istemimi. Mâverâünnehir bu iki büyük devletim hâkimiyet turamı tahrik eden bîr ülke olduğundan. hükümdarlık peşinde koştuklarını belirttikten sonra. y. Horasan'dan geliş ve geçişine Gazneli kuvvetleri engel olamamışlardı. Üçüncüsü. çünkü oralarda kenrtdtlerine mukuvemet edecek kuvvet bulunmadığı " şeklinde kardeşine bildiriyordu. askerî cevelânlarda bulundu ve daha kuzeyde kert* dişini durdurmak isteyen Ani kırallığının Bıcnı kalesi kumandanı Vaşak Pahlavunî'nin kalabalık ordusunu tatbik ettiği bozkır usulü savaş sayesinde mağlûp etti. Arslan'm yardımcısı durumunda bulunmuş. Selçuklular'ın. Bunların arasında Türklerin de bulunduğu.öldü. orta Anadolu'ya gittikleri bu akın münasebetiyle Çağrı Bey bütün Ermeni ve Gürcü memleketlerinde bir müddet kaldıktan sonra. yaylı miferakjf Türfcmenlerîiie.250 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ 291 şen Selçuklu ailesi mensuplarının taşıdıkları Yabgu. yabgu -Unvanını taşıyan Arslan. Bu sırada Keş (Yeşil-şehjr) ile Nahşep sahralarında oturan Selçuklular'ı uzaklaştırmak için Ali Tiğiı-ı Türkistan melik ve sultanlarına" mektuplar yazajak. İkincisi. orada Tuğrul Bey'in Han tarafından tevkif edilmesi aralarının açılmasına sebep olmuş. Nesâ. daha 40? (W1flfl017) senesinde kuzeydeki Harezm bölgesini ele geçimtfş olan Gazneli Mahmûd. Bunun üzerine Sultan Mahmûd. Karahanlılar ile doğrudan doğruya karşılaşma mevkiinde kalmış oluyorlardı. Anadolu'ya doğru hareket etfFJ Bizans sınfrterı eskiden ben onlarca malûmdu. 3. Mâverâünnehir'e. Bâverd. Musa. Arslan Yabgu ile ittifak hâlinde idi. Sultan Mahmûd'a da Mâverâünnehir ahâlisinden Ait Tigin'den şikâyet eden mektuplar gelmekte W. hâkimiyetini Mâverâünnehi^te doğru yaymak arzu ediyordu. bir sınır şehri olarak siyasî ve tarihi ehemmiyeti daima takdir edilen Cend'de 1009'a doğru.000 kipk süvari-kuvveti başında batı tetikametinde. Fakat onları Arölan Yabgu ve Türkmenleri düşündürüyordu. (ttfflKkrrien "hükümdarlarından" birinin kızı ite-evlenmiş olduğu rivayet edilen Setçuk'un 4 oğlu vardî: Mikâri. Selçuklu tarihinde birinci plâna geçen Çağrı ve Tuğrul Beyler yolu ile imparatorluk hanedanı Mikâil nesline intikal etmiştir. erken öldüğü tahatimgolilan (985Jten sonra) Yusuf yınat unvanı İte ve inanç ün* vanı aldığı tahmin edilen ve bilâhare yabgu olarak uzun müddet yaşayan (öl. Farâve havalisine yerleştirilmiştir (Irak Türkmenleri). kuzeye. Horasan ve Azerbaycan'dan geçerek 1018 de "rüzgâr gibi uçan atlar üstünde uzun saçlı. 1064'ten sonra) Musa. adları geçen yerlerde Selçuklu idaresi sona ermiş ve başsız kalan Türkmenler şuraya buraya dağılmış. üstelik Gazneliler ile de anlaşma hâlinde olan Karahanlılar'ın eline geçmiş bulunduğundan. İşte bu sebeple Yusuf Kadir Han ile Suttan Mahmûd arasındaki tarihî Mâverâünnehir görüşmesi vuku buldu (1025). 1024'te mevkiinden feragat eden Karahanfe "büyük kağan"ı Mahsur yerine geçen Yusuf Kadir Han'ı "büyük kağan* tanımamak için cephe aldığı bir sırada. Bununla beraber. Şeddadîler arazfeînesd&ğru yöneldi. yüzyıl tarihçisi Gardîzî'yi göre. babası hayatta iken biçsavaşta ölmüş (995'ten donra) olduğu iç»K onun Htoğlu Çağrı ve Tuğrul dedeleri Selçuk tarafından yetiştirilmiştir. gibi unvanlar Selçuklu idaresinde bulunan yeni hükümette eski Oğuz devlet teşkilâtının tatbik edildiğini göstermektedir l&un ömüdö olduğu kaynaklarda belirtilen -Selçuk.Selçuklular'ın Horasan'a Geçişleri Ali Tigin. bu haksız muameleyi unutmamışlardır ki. 1032) kardeşi M Tigin'in oradan atılmasını isterken. Hr keşif seferi yapmak hususunda anlaştılar \fa Tuğrul Bey laarru2dari uzak sah* ralaref çekken ağabeyi Çağrı Bey. uzak tehlikeyi sezen Gazneliler'in Tûs valisi Arslan Câzib'in şiddetli itirazına rağmen. şimşek ve yıldırım gibi avının üzerine düşmesi dolayısiyle kendisinden bütün Türkistan hükümdar ve Afrasyablılar'ın korktuğu Selçuklu" Arslan'ı kurnazlık ve hile ile yanına Semerkand'a getirerek. karşılıklı güvensizlik havası vardı. Tekrar Mâver-âflnnehir'e döpdüktecKîlfiman da. tevkif etti ve Hindistan'da Kâlincar kalesine sürdü. siyasî tazyik ve yer sıkıntısı altında bulunan SelçuMular'ın Çağrı Bey idaresindeki doğu Anadolu'ya meşhur akını (1018-1021) bu sebeple olmuştur.

kendilerini öldürmek için hazırlanan tertiplerden güçlükle kurtularak. Lâhor'da faydalı hizmetler görmüşlerdir. Bölge halkının şikâyetleri üzerine. yukarıda söylendiği gibi. Azerbaycan'a yönelerek. Kurban Bayram.= Kasım 1034). GazhşHter'e karşı onunla anlaşmış bulunan Türkmenler'in dostu yeni Hârezm valisi Harun da büyük faydalar beklediği Selçuklular'a fazlası ile itibar etmek lüzumunu duymuşta Böylece Gazneliler aleyhine üçlü bir ittifak meydana gelmiş oldu ki. Türkmenler'i Gazneli kumandanlarından Hâcib Humartaş'ın emrine bağlama teşebbüsü ve bu hususta Irak başkumandanı Taş-ferrâş'a verdiği emir ile onları tazyike başlaması. onların yardımı ile Horasan'ı zapta hazırlanan Hfcun'un ortadan kaldırılması zor olmadı. Bâverd ve Farâve taraflarına geçirildiklerini gördüğümüz bu Türkmenler Kızıl. kendilerine yeni «HhafcJan^ilhassa amca arı Arstarfm tevkifinden sonra çoğalmış. Nesâ. reddelilince bozmak ve onları birbirlerir®îlöşürmek îçfti. Alâ'üd-devle Kâkûye'ye iltica etmişler ise de. bir kere deha anlaşıldı. Bir Gazneli mukavemeti daha kırdıktan sonra (1034). Bu türkmenler'den bir kısmı. Hindistan'da. Çünkü®!^ durumu meydanda ıdı: Arştan Yabgu'mffi tevkifinden sonra. Türkler'in yabgusu (İnanç Yabgu) tâyin edip. dığfer amcalar* Musa (Inanç)'yi yabgu seçmişlerdi. Fakat bu sırada birbirini takip eden iki hâdise Selçuklular'ı bir tere daha çok müşkül duruma düşürdü. Kirman'a gidenler oradan İsfahan'a geçerek.undan geçerek. Çeşitli yollardan bu bölgeye sevkedip kendisi de yola çıktığı hâlde tutamadığı Türkmenler Rey. Selçuklu desteğini kaybetmekten korkan Harun'un rl?f E iî?wi2^ W1!" döndöter. Karahanlı kumandanlarından Alp Kara tarafından Selçuklular'a yapılan bir baskında öldürüldü. bir kısmı da Kirman'a inmişlerdi.Şah-melik tarafından korkunç bir baskına uğranmalarıdır. Sultan Mahmûd'un emri ile Tûs valisi Arslan Câzib onlara karşı harekete geçmiş ise de boyun eğmeyen Türmenler. Karahanlı devletine "iştirak" etmelerini" teklif etmi^. böylece Merv. böylece onlar kudretli fctataruma yükselmişlerdi. Buhâra-Harezm arasında seyreden. Arslan zamanındaki durumu muhafaza etmek düşüncesi SftrTuğrul ve Çağrı Beylere elçiler göndererek» onlafm da vaktiyle Arslan gibi. Horasan'dan çıkarmakla beraber. teşkilât gereğince. Bunlar Boğa ve Göktaş ile diğer iki reis idi. Çünkü başkenti tehlike geçiren Ali Tigfrv Selçuklular'a yanaşmak mecburiyetinde kaldığı gibi. Kfendfleri Türkmenler'in JSIT başbuğları olmakla beraber. Dağılan* Tfcrkmenler'den Kızıllılar ve Yağmurlular (yâni Kızıl ve Yağmur emrindekilere) Balhan ve Dihistan bölgesine çekilmişler. yani Mes'ud'un Ali Tigin'e cephe alması. Damgan havalisini alt-üst ettiler ve fitler ile desteklenen Gazneli ordusunu bozguna uğrattılar. geniş topraklar karşılığında. yerine geçmek isteyen oğlu ve o zaman Rey valisi Mes'ud. Ali Tigin emri ile. Balhan'a çekildiğini söylediğimiz Yağmur ile birlikte. Yusuf buna taraftar olmayınca da. Tûs. Boğa (Buka). Gazneli siyasetinde vukua gelen değişiklik. kesin itaate alamadığı Türkmenler'i daima tehlikeli gördüğü. Harezm'deki yurtlarını terk ederefc Ceyhun'u geçmek zorunda kurtar. Fakat Oğuzlar'a hâlâ da güvenemeyen Sultan Mes'ud'un. Tuğrul ve Çağrı Beylere karşı harekete geçirmek istemişti. Bunlardan biri. batı istikametinde harekete geçmişlerdi. kendi devlet sınırları dışında dahi onları takip etmeğe çalışmasından bellidir. Gazneli Sultan Mahmûd Mâverâünnehir merkatına geldiği sırada Buhâra'dan kaçan. -Oğuzlann Baranlı (Koyunlu) boyundan Yenı-kent yabgusunun oğlu ve Cend hâkimi. bir hayli at ele geçirmiş ve esir almıffi Perişan hâle gelen Selçuklular. kuvvete olan ihtiyacından dolayı. Bu sırada Sultan Mahmûd'un ölümü (1030) ve yerine oğlu Mes'ud'un tahta geçmesi ile. fakat sultanın aynimaemr müteakip tekrar yerine dönerek hâkimiyetini devam ettiren Ali Tîgirt. Sultan Mahmûd öldükten sonra. Kendine karşı Ceyhun ötesindeki üçlü ittifakın tesirlerine Horasan'ı kapamak maksadı ile türlü tedbirlere da başvurmak zorunda kalan Sultan MeS'ud ve#ri ve en büyük kumandanlarını. Harun'un ölümü dolayı- . Fakat bu ağır hareketin intikamını Musa Yabgu ite birlikte Tuğrul ve Çağrı kardeşler. bilhassa Yağmurun oğlu idaresinde Horasan'ın batısında Gazneliler İle mücadele alevlenmiştir. Gazneli JS Ahmed b Abdls-Samed'ın sözlerinden anlaktadır. Bununlar beraber. sıkışık durumda ancak Horasan'a geçebilecek olan Selçuklular olduğu. nihayet Türkmenlerinden ayrı bulunan Yağmur başta olmak üzere Irak'a gönderilmiş olan Oğuzlar'dan 50 kadar başbuğ'un Taş tarafından öldürülmesi (1033 baharı) Mâverâünnehir'den mütemadiyen yeni iltihaklar ile artan Türkmen kütlelerinin intikam hissi ile ayaklanmalarına sebep olmuş. Ancak. Serahs. Nesâ. Bâverd ve Dihistan bölgesinde. Tirmiz.'kinci hâ<*se de. Taş'ı ve diğer mühim kumandanlarını öldürdüler. yine Oğuzlar'a müracaat ettiğinden. çok geçmeden Karahanlı ordusunu mağlup ederek Alp Kara'yı öldürmek suretiyle aldılar (Ocak 1029). bu devletlerarası münasebetlerde Tuğrul ve Çağrı beyler. Çağrı ve Tuğrul Beylere gelince. Ali Tigin bütün kuvvetleri ile dört taraftan taarruza geçerek verdirdiği pek ağır kayıplar neticesinde Selçuklular Harezm'e doğru çekilmek zorunda kaldılar ve orada Gazneliler'in valisi bulunan Harezmşah Altuntaş'ın gösterdiği bölgede oturdular. Selçuklulara adım adım takip eden Şah-meBk ?j£ce ı°î yp. Fakat teklifin bir hileden ibaret olduğunu sezen Selçuklu reisleri taralıncte^ipta Gazneli Mahmûd'un evvelce yaptığı Horasan'a gelmeleri teklifinde olduğu gibi. Yağmur ve Göktaş adlı reislerinin idaresinde idiler ve kısa bir müddet huzur içinde yaşadtklan ve bu esnada Türkistan'dan gelen yeni kütlelerin veya İran'da dağınık hâlde bulunan Türkmenler'in kendilerine iltihakları ile çoğaldıktan sonra.252 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ 253 Çaörı Bey'in doğu Anadolu seferinden sonra Mâverâünnehir de «W kardeşine fuK ve itibarları artmış. Fakat. gafii avladığı Türmenfer'den 7-8 000 kişi öldürmüş (425 yıl. Irak'ta. hem dış mesele olarak düşünmek mecburiyetinde kaldığı en mühim hususun Selçuklu-Türkmen meselesi olduğu. 1035 yılı başında Ali Tjn m ölümüdür Müttefîksız kalan Harun işini halletmenin Gaznelrler balLndan f e k T ^ M T ^ ^ T ? " * me8elerr1n **"*■» sönmez düşmanlığına üâveten Ali Tlğın oğuMarının da teayikine uğradıkları fşm. e bir suikast neticesinde öldürüldü (Nisan 1035) ve gerçekten de Gazneli devletinin hem iç. Bu sebeple Sultan Mahmûd bizzat sefere çıkmak zorunda kalmış (1028) ve onları Ribât-f-Ferâve'de ağır bfr mağlûbiyete uğratmıştı. zaman zaman Dihistan ve Balhan dağlarına çekilmek ve tekrar karşı darbeler indirmek suretiyle Gazneli kuvvetlerinin tam başarı kazanmasını imkânsız kılmışlardı. Sultan Mahmûd'un. asayişi bozucu inzibatsızlıklar göstermeğe başlamışlardı. Kasım 1030'da Gazneli ordusunda Mekrân'ın zaptında yararlık göstermişler. daha evvel oraya gelmiş olan soydaşlarına katıldılar. Azerbaycan'a doğru gitmekte olan Boğa ve Göktaş'ı tekrar Horasan'a davet etmişti. Bâdgîs. eskiden beri Selçukluların baş hasmı olan ve aralarında "kadîm bir kın ve kan düşmanlığının hüküm sürdüğü. Yabgu'nun Türkmenleri ve Ymallılar'ın (¥%$% bağlı Türkrhenier) hep birlik halinde yer aldıkları. Seiçukluler'ın duri|* munun tekrar düzelmesine yardım etti. Sultan Mahmûd'un siyasî baskısı neticesinde. Selçuklu kütlesinin yeniden bir role sahip olmaları demekti. fırsat aramış ve münasebet mırmağa muvaffak olduğu (Musa yabgunun oğlu) Yusuf'u.

Zira Mri cesaret ve şecaati. Sultan Mes'ud'un oradaki tahtına oturduğu zaman. Tuğrul Bey de Nişâpûr'dan hareketle oraya gelmiş ve Musa Yabgu ile birlikte Selçuklu başbuğları bîr araya toplanmışlardı. İbrahim Yınal'ırt'es-Sultân-ul-Muazzam" Tuğrul Bey adına hutbe okutmağa başladığı (mayıs 1038) Nişâpûr'a haziran ayında parlak bir törenle Tuğrul Bey girdi.000 süvari ve piyadeden kurutu bir ordu başında Belh'e geldi ve hemen Serahs'a doğru yöneldi. burada bir devlet kurmak imkânının mevcudiyetini gösteren ilk alâmet olmuştur. Kolunda.254 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ 255 siyle bir destekten mahrum kalan. Selçuklu İstiklâl savaşı idi. Selçukluların böylece Horasan'a geçişleri tarihin tnüftim-hâd'ısilerinden birini teşkil etmiştir.'Seiçuklular'ın yer yer ve devamlı taciz akınları arasında Gazneli ordusunun sahra savaşları için yetiştirilmesine çalışıldı. Horasanda müstakil bir devlet kurmağa muvaffak olmuşlardı. ağır bir hteimete uğradı. yersizlikten müşkül durumda olduklarını. Bahar gelince. Sultan Mes\jd'u karşılamaya karar verdHer. Emirlerinde 20 bin süvariden kurutu bir ordu vardı. kendisi Hindistan fütuhatına gidiyordu! Nîşâpûr'da bulunan Gazneli ordusu başkumandanı büyük Hâcib Subaşı. Sultanın kumandasında ve devrin tarihçisi Bayhakî'ye göre "Bütün Türkistan'ın da mukavemet edemeyeceği kadar büyük ve teçhizattı" olan bu ordu etraftan katılan yeni kuvvetler ile durmadan artıyordu. Gazneli kuvvetleri taraf ıdan terkedilmiş olan Nişâpûr'a gelerek. Gazneli devletinden tefti almaksızın. Sultan Mes'ud. Tuğrul Bey'in ana bir üvey kardeşi İbrahim Ytrtal ve kuvvetler) olduğu hâlde. Fakat Seiçuklular'ın bununla fctifo etmedikleri. son baskın yüzünden hayli zayıflamış olan Sucuklular İçin. 3 gün boyunca bütün şiddeti ile devam eden savaşta Gazneli ordusunu korkunç bir hezimete uğrattılar ve büyük kısmını imha ettiler (7-9 ramazan 431» 22-24 mayıs 1040). Derhal yeni Selçuklu idaresini teşkilâtlandırmaya geçildi ve etrafa memurlar tâyin otundu ve eski Türk geleneği gereğince ileride zaptedilecek mahaller. Tuğrul ve Çağrı Beyler. Nitekim zaferden sonra iki taraf arasında "elçiler" teatî edilmiş ve Gazneli devleti tarafından Selçuklular'a bir nevi muhtariyet tanınmıştır: Nesâ. TQ|Kmenler'i Horasan'dan bu defa tamamiyle çıkarmak için. Bu mm Selçuklu zaferi Horasan krt'aeını doğrudan doğruya Selçuklu idaresine sokan keefrrneticöli bîr savaştı. maiyetinden 100 kadar atlı ile kaçabildi ise de Hindistan'a giderken yolda kendi adamları tarafından öldürüldü. Farâve ve Dihistan vilâyetleri üç Selçuklu başbuğuna veriliyor. hazırlıklı olarak ve dikkatle takip edilen Selçuklular meselesini daha doğru değerlendiren Gazneli vezirinin ihtiyat tavsiyesi yerinde görüldü. Sultanın kumandasındaki Gazneli ordusu önünden yavaş yavaş Serahs'tan kuzeye. büyük bir ordu topladı.hutbe okunurken. Bu. Hindistan'daki sultandan aldığı kefcin emir üzerine Selçuklular'a karşı hareket etti ve Serahs yatanlarında vukua gelen savaşta (1038 mâyiftnın 3. orada yine kendi fikrini tatbike girişti ve "bütün Türkistan'ı zapta yetecek" bir ordu hazırlattı. şehrin en sayılı adamı olan Kadı Sâid kendisine "Efendimiz" diye hitap etmişti.000'lik orduyu susuz bırakıyorlardı. çöle doğru çekildiler. Bunun üzerine Mes'ud. malzeme ele geçirdiler. öncü ve temelle! sıfa- ti ile. Musa Yabgu Serahe'ı Tuğrul Bey ise Horasan'ın başşehri Nişâpûr'u almıştı. 1035 Mayıs ayinde Ceyhun ırmağını aşmak suretiyle Ğaıneö topraklarına girdiler. Gazne devletinin başında dolaşan bu büyük tehlike karşısında dahi muharebenin idaresini kumandanlarına bırakıp. Tuğrul Bey tarafından diğer Selçuklu reislerine tevcih edildi. Nihayet Selçuklular Merv yakınındaki Dandânakan hisan önünde muharebeyi tabut ederek. aynı zamanda. diğeri yüfe-sek devlet adamlığı vasıfı ^-siyaset zekası ile tarihte şöhret yapan Çağrı ve Tuğrul kardeşler en büyük iki Törifc-islâm siyasî? teşekkülünden îlkinin. halk ile yaptığı konuşmadan Selçuklu başbuğlarının öteden beri ısrarla gerçekleştirmek istedikleri devlet kurma hedefine ulaşıldığı ve bu devletin başına da Tuğrul Bey'in geçirildiği anlaşılmaktadır. Gazneli ordusu tarafından sahralarda takip edilmeleri imkânsızdı. akınlarını Belh ve Sistan'a kadar genişletmelerinden. aşağı-yukarı 100.000 atlı vardı. Bundan büyük telâşa kapıldıkları görülen Gazneli devlet erkânının derhal yaptıkları toplantıda.rmm% bilhassa Çağrı Bey'in büyük gayretleri ile. ibrahim Ytotlto. Artık Cend'e geldikleri yıllardan beri süregelen çetin mücadelelerden sonra. Selçuklu İmparatorluğum^ temellerini Horasan'dâ-'âtmışlardır. Çağrı Bey Serahs'ta idi.Selçuklu Devletinin Kuruluşu Horasan hâdiselerini haber alan Sultan Mes'ud'un süratle harekete geçtiği sıralarda Çağrı Bey Tâlekan ve Faryâb taraflarını zapta uğraşıyor. ayrıca onlara hiTat. Ramazan 430 (mayıs 1039) 'da başlayan ve uzun süren muharebelerde Selçuklular yıpratma savaşları yapmak üzere. Harezmşeh İsmail Handan ile siyasî münasebetler kurmalarından ve Horasan'dan üç vilâyet daha istemelerinden anlaşılıyordu. siyasî görüşten uzak ve üstelik de eğlenceye düşkün bir adam olan Sultan Mes'ud.adına . Horasan'da kalmış olan kısmen reissiz Türkmenler ve ayrıca Harezmliler eski Selçuklu âlilesinin btr M üfllü mensubu etrafında toplanmakta tereddüt etmiyorlardı. Çağrı Bey Mervl. Bu esnada Suttan Mes'ud Selçuklular tarafından boşaltrtmış olan Nişâpûr'a girdi (kasım 1039). Selçuklu başbuğları Nesâ'ya geldiklerinde. Sultan 300 savaş fili île desteklenen 50. Türk hâkimiyet alâmeti olarak yay taşıyordu. Sayıları azdi fakat Merv ve Nesâ'ya doğru «erleslikçe çoğalıyorlardı. yanlarında Musa Yabgu 1® kuvvetleri. . burada kendilerine yurt verilmesi için sultanın nezdinde aracılık yapmasını rica ettiler. arkalarından gelen ve fasılasız ara hücum ve baskınlar ile sarstıkları. Yalılar (Yusuf YınaPm oğlu. Fakat şimdiye kadar da belirtildiği üzere. emellerine kavuşmuşlar. Selçuklular yine Çağrı Be/ki İsrarları neticesinde ortaya çıkıp. çöllere çekildiler. şimdilik Nişâpûr'a giden sultan. Abbasi halifesi el-Kaaim bi-emrillâh tarafından Nişâpûr'a elçi gönderilmesi Selçuklular'ı haklı olarak memnun etti. hazineleri ve pek çok silah. Fakat Hâcip Beğ-toğçJı kumandasında harekete geçen ve fillerle takviyeli bu ordu Nesâ sahrasında Selçuklular tarafından ağır bir mağlûbiyete uğratıldı (1035 hazirariıpır\ eon haftası). Merv'de "Melik'ül-Mülûk" unvan» ile Çağrı Bey . menşur ve sancak gönderiliyordu (ağustos 1035). o zaman 10. Gazneliler'in Horasan vezirine mektup yazarak. Horasan'a geçmekten başka çare kalmamıştı. Maiyetinde 3. e .000 kişilik bir süvari ordusuna sahip oldukları bilinen ve esasen gelişmeleri. İçlerinde muharebe etmek kararında olan bilhassa Çağrı Bey idi. zira bu halifenin Horasan hâkimi ve bütün Türkmenlerin başı olarak Tuğrul Bey'i tanıması mânasına gelebilirdi. süvarilerinden bir kısmı da Belh kapılarında görünüyordu. Sultan Mes'ud'un süratle onların üzerine yürünmesi fikrine karşı. bir yandan Şah-melitfın. Wr yandan d&Aîi ilgin oğullarım tazyikler» «tında bulunan. Seiçuklular'ın Gazne devletine karşı kazandıkları bu ilk zafer kendilerine büyük bir güven sağladığı gibi. Bu yoku* sahada bütün kuyuları bozuyor. dağınık şekilde. Bunun üzerine Selçuklular'a karşı Nesâ'ya değil de.

Tuğrul Bey ile birlikte. Selçuklu fütuhatı bu esas üzerinde devam etti: Yabgu Kelân (büyük yabgu) di°ye anılan Musa 5. bunlar Sultan Tuğrul Bey'in emrinde idiler. Muizz'üd-devle ve Fahr'ülmülk lâkapları ife anılan Musa Yabgu.Cibâl bölgesinin başlıca şehri Hemedân'rKftkuyelerden Almıştı. Sistan'da Selçuklu hâkimiyetinin yefc leşmesinde büyük gay'rötler sar/eden Ertaş Tabes'de bir suikast neticesinde öldürüldü (440= 1048/1049). burayı hareket üssü yaparak. Nişâbûr'u bırakarak. sultanın huzuruna gşfirildl. Melikşah ve NteârcVüi-mülk^ idaresindeki kuvvetlerle yaptığı Hemedân civarındaki savaşta (15 mayıs 1073) mağlûp oldu. Emîr^-müminîn'e olan sadâkat beffiHliyordu.dahasonra Alp Arsfer* tarafındanMerVdfeyaptmteıntürbeye nakledildi. hayrt* verici cesareti. 1064 yılında Sultan Alp Arslan'a karşı saltanat dâvasına kalktığı için sığındığı Herat kalesinde yakalanarak. bölgede ve Büst havalisine tama-miyle hâkim oldu ve orayı Selçuklular'a bağladı. Gazneli ordusunu mağlûp etmek suretiyle aldı. İmparatorluk kuvvetlerinin Kirman'a gelmesi üzsrine anan diledi ve tekrar affedildi. Anadolu Selçuklu âliesinin dışındaki bütün Selçuklu hânedalarının atası oto Çağn Bey'in Hatice Arslan adlı kızı halife el-Kaaim bi-emrillâh 9e evli idi. Sonra Tirmiz ve civarını zapteden Çağrı Bey bütün bu bölgelerin idaresini Alp Arslan'a tevdi etti. Harezm seferini yaptı. 460 (1068)'tan sonra Fars'a hâkim olan Kavurd'un elindeki ülkelerin sıkı kontrol altında tutulması da vardı. O devrin âdeti gereğince. eşkiya Kuf8 ve Kûfec reislerim bi* baskında kılıçtan geçirmek suretiyle. ülkesi oğlu Alp Arslan tarafından korunmuştu. bizzat kendisinin kumanda ettiği 5-6. Büst ile Stöfân havalisi MUİMiYabgu'ya venWve sultan sıfâft ile başkenfftişâpûrtla kalan Tuğrul Bey. Sultan Tuğrul Bey'in Harezm seferi esnasında. Selçukluların başlangıcından beri. gizlice kendi yayının kirişi ile boğduruldu. Curcân havalisini devlete bağlar ve oralardaki Bâvendl ve ziyârî {Vaşm#h1| hanedanlarını tâbiiyetine alırken [433 = 1041/ 1042) ibrahim Ytnafr İranlı an mühim merkezlerinden olan Ray1! aaptecHp. civarJ^pmdarlara fetih-nâmeler gönderildi. iki devlet arasında Hindukûş dağlarını sınır çizen bu andlaşma 50 yıl kadar devam etmiştir. 469 (1067) senesinde tekrar isyan ettL Alp ArslaıYm oğlu Melikşah'm veliaht olarak adını hutbede okutmak istemiyordu. bir müddet kendi yanına alıkoymuş ve daha sonra ona Mâzenderân'ı iktâ etmiştir. Alp Arslan ölürken yaptığı vasiyetler arasında. Kazvîn. idaresindeki ülkeleri almak için gelen Karahanlı Arslan Han'ı geri püskürttü ve Karahanlı hükümdarı Çağrı Bey ile yaptığı anlaşmada adı geçen bölgelerde Selçuklu hükümranlığım tanıdı. Tuğrul Bejfo imzasını taşıyan bir mektup. Çağrı Bey 435 (1043/1044)'te hastalandığı zaman. buradan Buveyhîler'i uzaklaştırmıştır. Melik'ul-Mülûk Çağrı Bey'e ve+terat merkez olmak üzere. iütûhat sahasına daha yakın olan Reyi başkent yaptı ve şehrin imâr edilmesini emretti. hak yolunda yüfünâceği.000 süvari ile Herat'ı zaptettikten sonra. Tuğrul Bey'e gönderilmiştir. Daha sonra aynı ay içinde Mevr'de akdettikleri ve Tuğrul Bey'in konuşması ile açılan büyük kurultayda mühim kararlar alındı. Kirman'a gönderildiğim söylediğini Çağrı Bey'in oğlu. kurtarmış böylece bütün Kirman'ı Selçuklu hâkimiyeti altına sokmuştu. Tuğrtıl Bey Selçuklu devletinin sultanı ilân edildi. arkasından Taberek. 1050 sonbaharında Fars bölgesini alarak. ülke ve ileride zaptedilecek memleketler Selçuklu hanedanına mensup üç başbuğ arasında taksim edildi: Seföfi^ve Belh şehirlerinin dâhil bulunduğu Ceyhun ile Gazne arasındaki bölge. Selçuklular'a tâbiiyetini arz eden Sîstan hâkimi Ebu'l-Fazl ile birlikte. süratle Kirman'da görünmesi neticesinde. batıda da Tuğrul Bey'in idaresinde geniş ölçüde fütuhat gelişmekte idir Tuğrul Bey bizzat gittiği Taberistan. Huttalân «s diğer Tuharistan şehirlerine hâkim oldu. Bâdgîs. Kirman havalisine tâyin edilmişlerdi. Hanedanın ikinci derecedeki âzasından İbrahim Yınal Kuhistan'a. 1054 ekiminde Sîstan'a gelerek Hind Denizi sahilindeki Mekrân bölgesini de Selçuklular'a bağlayan »Çağrı Bey'in oğlu. Selçuklu devletinin hâkimiyeti böylece doğu. Ertaş tarafından yakalanarak. Müteakiben Cûzcân. Ista- . meşhur Selçuklu düşmanı Şahmelik. frak bölgesini aldı. 1040 senesi sonunda Sîstan'a giden ve orada kasım 1041'de hâkimiyetini kurarak Yabgu adına hutbe okutan (Yusuf Yınal'ın oğlu ve İbrahim Yınal'ın kardeşi) Ertâş.1042'de Rey'e geldiği zaman İbrahim Yınal taralından törenle karşılanan Tuğrul Bey. kuzey ve güney yönlerinde yayılırken. Çağrı Bey'in Gazne'yi zaptetmek için yaptığı neticesiz teşebbüsten doğan uzun süreli mücadelelerde bilhassa Alp Arslan büyük yararlıklar göstermiş. Burası 4»£1045/1046) 'de kesin olarateBlçukk*lar'a Intteal etmiştir.000 kişilik süvari kuvveti ile Kirman'm kuzey bölgesi öten Serdsîr'e girmiş {«J81:başlar4v«:^ihayet baş şehre kapanan Buveyh? Abû Kâlicâr'ın naibimden şehri tesüm aJmifi Kirman'ın güney bölgesindeki dağlık Germefr'i de. Bağdad'a gönderildi. 1040 sonbaharında kuşattığı mühim Belh şehrini. Kendiliğinden tâbiiyet arzeden j#femüz emirliği üzerinden .256 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ 257 ç-Sultan Tuğrul Bey: Muharebenin son günü cuma namazından sonra yaptıkları toplantıda. BerûdrdH ve arkasından . küçük kardeşi Alp Arslan'm Selçuklu tahtına çıkması üzerine saltanatta hak iddiası ile isyan etti ve Alp Arslan'ın Kafkas seferini yanda bırakıp. Kutalmış (Arslan Yabgu'nun oğlu) Curcan ve Dâmgan'a ve Çağrı Bey'in oğlu Kavurd. Kara Arslan Kavurd 1041'den itibaren boralarda Buveyhîler'e karşı faaliyete geçmiş ve emrindekr Türkmen kuvvetleri şiddetli mukavemetle karşılaşmış ise de. . Naaşt. büyük kumandanbk kabiliyeti ile devletin kuruluşunda birinci derecede rol oynayan. Alp Arştan bu büyük amcasını affetmiş. merkez Merv olmak üzere.^öiği Arabistan yarımadasındakfc&lmman'l Selçuklu idaresine bağlamakla geniş bir ülkeyi ele geçirmiş bulunan Kavurd. zekâsını ve siyasî thatasrrlU üstünlüğünü takdir ettiği küçük kardeşi töğftjl Bey'in devletin reisi olmasına fiza gösterecek kadar mahviyet sahibi ulan Çağn Bey Sori hâdiselerden sonra hastalandı ve 70 yaşında olduğu halde Serahe cehrinde vefat ötB (safer 453 »fftert 1060). Bölge Selçuklu devletine bağlandı. Alp Arslan. Kirman'a kaçan Cend hâkimi. yakalandı ve daha fazla karışıklıklara meydan vermemek için. YâkûtTnin bu bölgeye hutbeyi babası adına okutma teşebbüsü. Yine alınan karar tatbikatından olmak üzere. Tuğrul Bey'in müdahalesi ile durduruldu. 1043 senesinde. Yeni Gazneli kuvvetlerinin mağlûp edilerek uzaklaştırılması Alp Arslan'in kazandığı ilk başarı olmuştu. Bu kararlar gereğince. Rey şehrini ele geçirerek kendi sultanlığını ilân etmek üzere harekete g€£ti. Nihayet 1059'da tahta çıkan yeni Gazneli sultanı İbrahim ile Çağrı Bey arasında sulh yapılmıştır ki. Selçuklu elçisi Ebû Ishâk'uf-Fukkâî ile. sultandan af ricasında bulundu ve affedildi. Melikşah suttan olunca. Melik Çağrı Bey de Selçuklu devletinin doğusunda kendisine ayrılan ülkeleri zapta girişmişti. Halifeye hitap eden bu mektupta Son durum arz olunuyor ve Horasan'da adaletin tesis edildiği. Kavurd.

Selçuklu şehzadeleri Erzurum ovasına kadar ilerlediler ve önce Erzurum şehri yanındaki büyü* ve zengin Eften {Karfe-&zen. akınlarına devam ettiler. Yalnız kalan Kutalmış'ın Gence muhasarası da netice vermeyince Sultan Tuğrul Bey yukarıda Şehrizûr bölgesinde gördüğümüz İbrahim Yınal'ı Azerbaycan valiliği ile. Sultan Tuğrul Bey. Türkler'e karşı harekete geçerek. Mardin bölgesine ve Cizre'ye kadar ilerlediler. esirler ve ganimetlertftey'e Tuğrul Bey'e götürürken. şi'î Buveyhîler'in tazyiklerini artırmaları. gtoi başbuğların idaresinde bulunan Oğuzlar'ın bir kısmı Van bölgesine (Vaspuragan) girdiler ve Erzurum'a kadar olan sahada "kartal gibi süratli" atlar üzerinde dolaştılar. Bundan sonra Tuğrul Bey İsfahan'a giderek. böylece Irâkı Acem'den sonra Fars. Selçuklu devletine yıllık vergi ödemeyi reddetmiş olan imparator. 1054 sonlarına doğru. Burada kendisine iltihak eden tâbiiyeti altındaki Diyâr-ı Bekr Mervânî kuvvetleriyle Erzurum'a kadar ilerledi. halifenin göndereceği imam tarafından beş vakit namaz kılınmasına ve orada Tuğrul Bey adına hutbe okunmasına müsaade etmiştir. oradan Azerbaycan'a yöneldiler. Tuğrul Bey'e zengin hediyeler getiren Bizans elçisi. Tuğrul Bey. Fakat bunlar Mervânîler ve Musul hâkimi Ukayîler tarafından durduruldular. kış da yaklaşmış olduğundan. Bu sırada Tuğrul Bey Azerbaycan üzerinden Doğu Anadolu'ya bir sefer daha tertip etti. feurayı Bağdad Buveyhfleri*n6 meyleden Kâkûye ailesinden. e£A!ıkâm'us-suitâniye* yazarı. sığındığı Sermac kalesinde teslim olmak zorunda kaldı. el Melik'ür-Rahîm Husrev Rrûz'un idaresindeki Bağdad dışında. fidye almadan şerbet bıraktığı Liparit ile birlikte barış müzakerelerini yapmak üzere. Tuğrul Bey başkenti Rey'e gitti. oradan günşye indiği zaman Güfcü. Bizans'a karşı gönderdi. İki ordu Hasankale önlerine karşılaştı. Uparitl-idaresiııdeW bütün/ Gürcistan ve Abhaz kuvvetleri ile takviyeli Katakalon kumandasındaki 50. İbrahim Yınaf Kinkîveir. S*lçuk1ular'frr Bteandı* lar'a karşı kazandıkları bu ilk ve büyük Pasinler zaferi sebebi ite Bizans imparatoru Monomakhos Tuğrul Bey ile anlaşmaya mecbur oldu. fakat sultanın karşısında tutunamaya-rak. Nusaybin ve Hulvan havalisine girdiler. Yapılan anlaşmaya göre. Şimdiye kadar Selçuklu devletinin kurutuş ve gelişmesinde büyük hizmetlerini gördüğümüz İbrahim Yınal. Tuğrul Bey. bîr yandan Anpye. 1025) zamanından beri Bizans imparatorluğunun takip ettiği doğuyu ilhak politikası sonraları da devam etmiş ve imparator Konstantinos Monomakhos (1042-1052) Ermeniler'i ve Gürcüleri baskı altında tutmak ve akınları durdurmak için. Wr yandan da Şeddâdîier'in merkezi Dvin'eş kadar ordu sevkeöyıişti. almış ve kuvvetlerinden bir kısmı da Hûzistan bölgesini işgale başlamıştı. bir yıl süren muhasaradan sonra. Karmîsîn ve Hulvân'ı zaptetditer (1042/1048). Dihistan ve havalisini. kalesi ve Şehrizûr'u aldıktan sonra. Meyâfârikîn (Silvan). Tuğrul Bey'den önce ve o sıralarda Türkistan'dan yeni gelen Tüfiflmenterth buralardaki harekâtının önlenmesi için halife el-Kaaim bHemrHlâh tanınmış İslâm hukuk bilginlerinden. Sultan yanında veaM AmîdHtt-mülk'ûl-Kündürî olduğu hâlde. Elçiyi 4 fersah mesafeden hürmetle karşılayan Tuğrul Bey ona "askerlerinin" pek kalabalık olduğunu ve mevcut topraklanfttft kâfi gelmediğini söylemişti. 1054 'de. Türk kuvvetlerinin Çoruh ve Kelkit vadilerini ele geçirdikleri bu sırada.kralı Liparit Humandasındaki Bizans-Ermeni-Gürcü ordusu tarafından pusuya düşürülerek şehit edildi (1047). (ölm. yıllık vergiyi kabul etmeyen imparator endişe içinde doğu şehirlerinin surlarını ve kalelerini tahkime başlamıştı. Esir edilen on binlerce kişi ve çok sayıda kumandan arasında Gürcü kiralı Liparit de vardığı8 eyKtt 1048). Ermeni topraklarına akınlar yaptılar. başta Liparit olmak üzere. Yukarıda "Irak Türtemenleıf^ olarak andığımız ve Boğa. Bizanslın bu suretle karşı koyması üzerine. her tarafta yıkılmakta. bugünkü Kara2> şehrini zaptetdiler.Acem fütuhatında bulunan Kutalmış'ı büyük bir ordu başında Azerbaycan'a gönderdi. Bu sırada. Bizans başkentine kendi elçisi Şerif Nasr'üd-din b. Irak-ı Acem. Kaa2i'l4çuzât el-MâverdFyi Tuğrul. Selçuklu kuvvetleri Gence önünde Bizans ocçlysunu bozguna uğrattı (1046) ve arkasından Pasinler'in fethine girişe Hasan. Bey n^dine göndermişi. bıraktığı kuvvetler tarafından kuşatılmasına devam edilen Malazgirt'e döndü. Çağrı Beyin oQlu YâkutTyi memur ederek. fit-lerin de bulunduğu ordusu ile Bağdad'a yaklaştıkça huzursuzluğu artan Besâsîrî . Selçukluların mancınıklarının Rumlar tarafından yakılması neticesinde.b. Taberistan üzerinden. Diyâr-ı Bekr istikametinde Mervânîler arazisine.258 —TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ 259 han. İbrahim Yınal. bazılarını yerterinderc'çıkarmak suretiyle. Hûzistan ve Elcezîre Selçuklu hâkimiyetine girmekteydi. fidye karşılığında. Ahvaz. Gürcüler ile savaştılar. ağır zâiyat verdiklerinden. Bilindiği gibi. Tuğaıl Bey'in emri özerine. Şi'î Buveyhî hâkimiyeti. Türkler Van Gölü yakınlarından Trabzon'a kadar olan sahada yayılmışlardı*. Araş nehri ile Murad suyu arasında çarpıştılar. Kafkaslarda doğru ilerleyerek Erran bölgesine girip Şeddadîler ile birlikte. Gürcü kiralı Bagrat tarafından da desteklenen bir Bizans ordusunu Gence'ye göndermiş ve orayı kuşatmakta olan Kutalmış Tebriz'e doğru çekilmek zorunda kalmıştı. Sultan Tuğrul Bey. onu Azerbaycan'a gönderdi. Urfalı Mateos'a (11. Azerbaycan'a gâtti. bir kısmı da Sincar. Savaş Bizans ordusunun hezimeti ile neticelendi. hilâfet merkezinde daima Mısır Fâtımîleri tarafından desteklenen başkumandan Arslan'ul. imparatorun emriyle. Erzurum işgal edildi. yy sonu) göre "ateş fışkıran kara bulut" gibi gelerek Erciş'i aldı ve müstahkem Malazgirt kalesini kuşattı. Buveyhîiefin elinden çılaan bu bölgelerde Sultan Tuğaıl Bey ve İbrahim Yınal adlarına hutb& okundu. Elceatöre ve Azerbaycan'ın kudretli siması hâline gelmişti/ Tuğrul Bey'den Cibâl bölgesinin kendisine terkini telep etti. Selçuklu devletine bağladı ve İbrahim Yaratl ve Kutalmış idaresinde sevkettiği ordular Dfoever. bölgedeki Bizans'ın şöhretli generali Nikephoros Bryennios'a rağmen. Diğer bir kısım Türkmenler de.000 kişilik Bizans ordusu Pamm ovasına gelmiş bulunuyordu. imparator Monomakhos İstanbul'daki harap olan camii tamir ettirerek içme kandiller astırmış. Anadolu'ya karşı yanında kalabalık kuvvetler bulunan. Bu harekâta Musa Yabgu'nun oğlu Hasan da katılmıştı.Besâsîrî'nin Selçuklu taraftarlarını takibe başlaması dolayısiyte ve halife el-Kaaim bi-emrillâh'in daveti üzerine Bağdad'a yöneldi. buraların mahallî hâkimlerinden bazılarını tâbiiyetine kabul etmek. İbrahim Yınal ile birlikte Irak. bilhassa Bizans'a karşı kazanılan zaferden sonra. Kutalmış'ın sonra Kars'a hücum ettiği sıralarda. Musul hâkimi Ukaylîler'in elinde bulunan Karmîsîn'de Tuğrul Bey adına hutbe okunmuştu. İsmail'i gönderdi (441-1049/1050). Revvâdîler'i ve Şeddâdîler'i itaate aldıktan sonra Bargiri (Muradiye)'yi zaptedip. Yâkulî ve malyyetindeM Türkmen beyleri. affedildi ve yine Cibâl ve Azerbaycan bölgelerinin başına getirildi. Gürcü kralını kurtarmağa çalışıyordu. Gence ve Tebriz'de kendi adına hutbe okutmak suretiyle. Kutalmış da ona katıldı. Bizans tarihinin meşhur şahsiyetlerinden "Bulgarokton" diye tanınan imparator Basileios II. Ancak. Diğer Oğuz kütleleri ise. Göktaş v. Azerbaycan'a gelen Tuğrul Bey. Şiddetli hücumlar fayda vermedi. Husrev Rrûz'un Şîraz'da alevî hutbesini ikâme etmesi. Sermac.

Bütün Selçuklu devlet ricalinin ve hilâfet erkânının hazır bulunduğu bu törende Tuğrul Bey keftdfaini hilâfet tahtının yanında. bir yandan şRHği kaldırmak. Nikâh ağustos 1062'de kıyıldı. aynı zamanda Abbasi halifesini himaye etmek yoluyla sünnî İslâm dünyasının müdâfaasını da üzerine almış bulunuyordu. bir yandan da batıya doğru fütuhata devam etmek hususunda Tuğrul Bey'in düşünce ve siyâsetini tamamiyie takviye etmekte idt. Tuğrul Bey Içumandan Ay-tigin'i Bağdad'a şifana {vali) tâyin etti. Kutalrruş'ın kardeşi ReftıWgin'in Hûzistan'dak?. Çağrı Bey'in oğuttentu: Horasan'dan Alffc'Jftalan'ı «Mte* man'dan Kavurd'u. Arslan'ül-Besâsîrî'nin Fâtımîler'den aldığı yardımlarla Rahbe'de kuvvet toplaması üzerine ona karşı gönderilen Kutalmrşfın yenilmesi (1057 ocak) Tuğrul Beyi sefere zorladı. Amîd-ül-mülk'ü azlederek yerine Merv'de iken kendi veziri bulunan Nizâm'ül-mülk'ü hükümet başına getiren ve yüksek devlet makamlarında değişiklik- . HUBN*-Aruz ve adamlannrtş*yakalanması ve hapsedilmek Bö. âsiler te'dip edildi ve Tuğrul Bey tarafından eMtfetfk'ür-Rahîm. 3u sırada Bağdad'da bulunan ve büyük şenliklerle düğünü yapılan Tuğrul Bey Rey'e dönerken hastalandı ve bir daha kalkamadı.Saltan Alp Arslan: Sultan Tuğrul Bey'in çocuğu yoktu. Bağdad'da ve sürml İslâm âleminde büyük bir sevinç yarattı.£akat ertesi gün şehirde çıkan fcrir kargaşalığa Kerh mahallesinde oturan Şiilerin karışması fle durumun ağır bir şekil alması ■özerine. onu sarayına götürdü. Rey'deki türbesine gömüldü. Bu itibarla Tuğrul Bey Türk ve İslâm tarihinde seçkin bir yer tutmaktadır. fakat evlenme işi ile pek fazla meşgul olunamadı. kendi adına Kazvîn'de hutbe okutan (Yusuf Yınal'ın oğlu ve ibrahim Yınal'ın kardeşi) Er-Sığun (Er-basgan?) ve Erdem'in yardımları ile duruma hâkim olmağa çalıştı. Bağdad'dan kuzeye doğru çekHdi. bu sebeple Selçuklu devletinin ilk sultanı olmuş ve 25 yıl sunan saltanatı esnasında temelini attığı Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun Yakın-doğuda din? anlaşmazlıkları giderici. ibrahim Yınal ile. Alp Arslan ile Damgan civarında karşılaştı. Anadolu hududundan da Yâkutî'yi süratle yanına çağırdı ve Rey civarındaki savaşta (1059) âsi orduyu mağlûp etti. Gird-i kûh kalesine çekilmiş ve vezir Amîd'ül-mülk tarafından kuşatılmıştı. Çağrı Bey'in kızı Hatice Arslan Hâ-tun'un el-Kaaim bi-emrillâh ile evlenmesi sayesinde de hilâfet ailesi ile Selçuklu hanedanı arasında bağlantıyı kuvvetlendiren bir akrabalık kurulmuş oluyordu. Bağdad'da ve sünnî İslâm dünyasında taltoenin Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey adına okunmasını emreden eMteaim b*-emriilâh parlak bir tören ile karşriamağa hazırlandığı Tuğrul Bey'den hilâfet merkeziriegifmesi için izan ricasında bulunan bir nezaket mektubu aldı ve Tuğrul Bey 25»ramazan 447{t?«cak 1055)'de Bağdad'a girdî. yıllık tahsisat ayrıldı. hükümdarlığı kardeşine bırakmak istemeyen Alp Arslan vali bulunduğu Merv'den yetişemeyince. d . Süleyman'ın sultanlığını ilân etti. Musul bölgesi Besâsîrî'nin istilâsına uğrayınca. Bağdad'a ulaşan Tuğrul Bey. Tuğrul Bey. Sonra. para bastırdı. eskisine 50. Tuğrul Bey'e itaatim bildirdi. Bü durum. Fakat. iş birliği yapmış olan Kutalmış onun mağlûbiyetinden sonra. Alp Arslan Rey'de 7 cemâziyelevvel 456 (27 nisan 1064) 'da tahta çıktı. halifeyi Bağdad'dan çıkararak hutbeyi Fâtimîler adına çevirmiş. Hîlle'de yakalanan Besâsîrî kuvvetleri mağlûp edildi ve kendisi öldürüldü (ocak 1060). BÖyleöe Is^âıtı dünyası Özerincteki hâkimiyeti tasdik edîfmif olan Tuğrul Bey aynı zamanda yeryüzünün dünye$ hükümdarı ilân edilmiş bulunuyordu.260 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ 261 nihayet Mısır'ı durumdan haberdar ederek. makamına oturttu ve Sav-tigin. asayişi yerleştirici vasfı ile de sarsılmaz bir siyasî teşekkül olarak gelişmesini tamın etmiştir. kardeşi Resul -tigin de esir edildi. bir altın taht üzerinde oturan Sultan Tuğrul Bey böylece Bağdad ve Selçuklu Oğuziarı'nın yayıldığı Irak-ı Arap memleketlerini kendi devletine bağlamış.000 dinar ve 500 "kor" buğday ilâvesi ile. kardeşi Çağrı Bey'in oğlu Süleyman'ı veiiahd göstermişti. Hâdise.Yınal karşısında müsbet netice alamayan Tuğrul Bey Bağdad'dan yardım üsterken. Vefatı üzerine Kutalmış'ı muhasarayı bırakarak acele başkente dönen vezir Amîd-ül-mülk. oraya ikimi bir sefer yapan Tuğrul Bey. Bundan sonra el-Kaaffm K-emriilâh sancaklar. fanının bastırılmasından sonra İbrahim Yınal'm da emir almaksızın Musul'dan ayrılarak eski bölgesi Heme-dân'a gitmesi üzerine. Buveyhî hükümdar* ei-Melik'ü^Rehîm. ezanı şiî tarzında okutmuş. Basra ve havalisini zapta girişmiş. fakat Tuğrul Bey'in muzafferen Bağdad'a gelmekte olduğunu öğrenince kaçmıştı. Süleyman güçsüzdü. Nusaybin'e kadar ilerlediği zaman. Gümüş-tigin ve Erdem gibi büyük kumandanlann dahil bulunduğu «kalabalık bir ordunun başında derhâl Besâsîrî'yi takibe çıktı. Adaleti ve dindarlığı bütün kaynaklarda belirtilen Tuğrul Bey zekâsı ve siyasî görüşlerinde-ki isabet ile Selçuklu ailesi içinde temayüz etmiş. Hatife tarafından hilâfet sarayına davet edUdi ve burada 6ültan Tuğrul Beyin islâm âleminin müdafaasını deruhte edi-şini meşrulaştıran bir tören yapıldı. Sincar ve Cizre hücürh ile aftncfr: Mervânî hükümdarı île Hille hâkimi bir kere daha itaatlerini bildirdiler. hususi? surette hazırlanmış tahta oturan ve teşekkürlerini ifade eden halifeye hürmetle mukatebe etti. Bundan dolayı o. vazifesinden izinsiz ayrılması halifenin aracılığı ile cezalandırılmayan İbrahim Yınal'ın Fâtimîler ve BesâsîrTnin de tesiriyle açıktan açığa isyan ettiği haberi üzerine geri döndü ve âsi şehzadeyi takibe başladı. kardeşi Resûl-tigin ile birlikte saltanat dâvasına devam ederek. Bağdad'a kadar ilerlemiş. 120 yıldan fazla bin zamandan beri ftüküm süren ş?"i Buveyhî devltftl sona erdi. hfFatlar verdiği TuğMil Bey'e tac giydîmöş ve altın kriıç kuşatarak onu "Doğunun ve Batının1^ fcürndarf Sân etmiş (26 zHRftde 449 = 25 ocak 1058) ve ona Ebû Talip köh^eslU* ItOKrı'üd dünyâ ve'd-dîn îâkebfhr ve Yemîn-ü emMwrrfiln^^1ÖrtwBiînı veriTtâjfîr. Aynı ay içinde harekete geçen İbrahim Yınal ve Yakut? ile birlikte sultan Musul'a yönelince Besâsîtf SuriyeVe 'kaçtı. Hu-m&Miglrt. sevildiği bir bölgede olduktan başka. Nihayet 8 ramazan 455 (4 eylül 1063)'te 70 yaşında olduğu hâlde vefat etti. Bağdad'a gelişinde hilâfet veziri tarafından büyük bir törenle karşılandı. 36 yaşındaydı. Bu arada ordu başında Rey'e gelerek kendisini sultan ilân etmiş olan Kutalmış. BesâsîrTden kurtularak dönen halifeyi karşılayıp katırının dizgininden bizzat çekerek. Fakat. Su ari-da. Bu sırada Tuğrul Bey'in pek sevdiği ve devlet işlerinde nüfuzu olan zevcesi öldü ve Tuğrul Bey hatife el Kaaim bi-emriilâh'ın kızıyla evlenmek istedi. Esir alınan Ahmed ile Muhammed öldürüldü ve ibrahim Yınal da kendi yayının kirişi ile boğduruldu^ Tuğrul Beyin meşguliyeti sırasında yeniden harekete geçen Arslan ül-Besâsîrî . mağlûp oldu. Musul ve Sincar havalisini İbrahim Yınal'a tevdî ederek. Esasen yaşlanmış olan Tuğrul Bey bu sırada isyan eden Kutalmış ile uğraşmak mecburiyetinde kalmıştı. Bağdad'da kendisinin yaptırdığı sarayda halifenin hetjiye ettiği. Halîfeye. kıymetli taşlarla süslü. kardeşi Er-taş'ın Muhammed ve Ahmed adlarındaki oğullarının askerleri ile de hayli kuvvet- lemnfcg olan Ibranim. kaçarken atından düşüp öldü.

Tuğrul Bey'in. Arslan Argun Hemedân ve Sâve'de bulunmuşlardı. erzak depolarına. Ahmedşah. yıllarca süren hazırlık devresinin tek hedefi Anadolu'yu atmak ve onu Türk yurdu haline getirmekti. Ani'nin fethi İslâm dünyasında büyük memnunluk yaratmış. Yine bu yıllarda Ğümüş-tigin. yani Türkmen kuvvetlerinin fasılasız olarak akınları* devam ettikleri 'ıteOrta-Asya'dan kalabalık kitteter hâlinde buralara âdeta akan Türkler sebebiyle. Küçük çapta. e . Ani'ye yürüdü ve şiddetli hücumlarla bu şehri zaptetdi (16 mart 1064). oğullarından Arslan-şah Merv'e. Kavurd meselesini hallettikten sonra. sultühı Sabrâtfda hediyelerle karşıladı. onları da yanma alarak. kardeşi Süleyman Belh'e . yaklaşan tehlikenin pek farkında değil gibi idi. eski Türk harp usûlüne uygun tarzda. Tuğrul Bey zamanından beri Azerbaycan ve Erran'da Bizans'a bağlı Ermeni. Dînar. Esasen Azerbaycan'daki Türk kte leteri Bizan&'a karşı. Ziyaretten sonra Harezmlri rftöfkezi Gürgenç üzeHhden MerVe dörtftri (Mayıs 1066) Suttan Afp Arsteh'ın bu ilk Türkistan seferi ile eski ataları ökesinin Mâverâünnöhlr'e komşu tarafları Sölçuklu devüaüine bağlan*. direnme noktalarını hırpalamak. artık bundan sonraki bütün gayretlerinibtfı cephesine. Hazar Denizi kenarındaki Mankışlak'ta Kıpçak reisi ile sava§arak*OTu itaate mecbur etti ve sonra büyük babası Selçuk'un mezarını ziyaret etmek Oz^mt Cend'e yöneldi. diğeri de eski parlaklığının artığıyle geçinmeğe mecbur bir heyûlâ. 1065'te doğu seferine çıkan Sultan'*Âlp Arslan Ceyhun'u geçerek Türkistan'a girdi. kışları Azerbaycan'a dönüyorlardı. Kapar.262 —TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ 263 ler yapan Sultan Alp Arslan.Malarzgirt Meydan Muharebesi: Uzak bozkırlardaki yurtlarından bir daha dönmemek üzere gelerek . yakınlarında 'cennet-1 âlâdan bir örnek olan Radgân'a gelerek. Sâlar-i Horasan ve diğer başbuğların idaresinde hareket eden bütün bu kuvvetler Yâkutî'nin emrinde olup. Sultan Alp Arslan 1064 baharında Azerbaycan'a hareket etti. uğrak mahalleri tesbit edilmişti. Men/e gîtti ve orada oğlu Melikşâh'ı sonraları Terken Hâtûn (Celâliye] diye meşhur ve Mefikşah üzerinde çok nüfuzu olan bir Karahanlı prensesi ile evlendirdi. düşmanı yormak. diğer taraftan Kızılırmak bölgesine kadar ilerleyerek. Malazgirt sahrası ferinin bu kesin mücadelesinin vukua geldiği yer olmuştur. muharebe etmeden. fakat fasılasız olarak. Sonra oğulları m akrabalarını ülkenin çeşitli yerlerine "melik" tâyin etti. Bizans. İlk bakışta intizamsız Çeteler tarafından yapılmış gibi görünen bu akınlar hakikatte başıboş olmadığı gibi. yahut Anadolu üzerine gelen kuvvet oradaki devleti tamamen ezecekti. onun üç oğlu adına. kendisi Erran'da Lori küçük Ermeni kırallığını itaate aldıktan sonra. hareket hflindeydi. îftfiyar amcası Musa Mâzenderân'a. İmparator Konstantinos Dukas'ın ölümüyle (1067). Ahfat. Malatya ile Şarkî-Karahisar (Kolania)'ı ele geçirmişler. Mes'ud Bagşur'a ve Mevdud Isfizârîk gönderilmişti. Ya Bizans bütün doğu sınırları boyunca yükselen ve serpintilerini kendi içinde hissettiği bir istilâ çığını mahvedecek. yâni Bizans İmparatorluğu olmak üzere iki kuvvet karşı karşıya gelmişti. Sonra huzura gelip tâbiyet arzeden prens Gagik ile birlikte Kars'a girdi. 1067'de Malatya'ya kadar gelen Afşin idaresindeki Türkmenler'e karşı duramamışlar ve onun Kayseri'ye akınına engel olamamışlar. surlarıyle meşhur. Afşin. arkasından Bagrat hanedanının başkenti olup Bizans'a bağlı buluna/ı ve Rumlar tarafından müdafaa edilen. Sâiar-i Horasan ğfbi bey ve kumandanların idaresinden Türkmen boyları. bizzat halîfe Alp Arslan'ın başarısını belirten. Arslan Argun Harezm'e. AN kasından Kirman meliki Kavurd'urrson isyanımda batıran (1067) ve KirmarYdü* Şîraz'a doğru hareketle Istahr kalesini tâbiiyete alan Alp Arslan. Tuğ-tigin. üstelik yayla Iklirttf ve bol otiaklariyfe kendi yaşayışlarına son derece elverişli hayat şartlarındaki Anadolu'ya el koymak istemeleri kadar tabiî bîr'ştey olamazdı. Selçuklu hizmetine giren ve bu devletin şuurlu sövk ve idaresi altmda Bizans sınırlarına yığılan Türkmen kütlelerinin. gidecekleri şehir ve kasabalar. bîri dikkati çekmeyecek derecede ufak gruplar halinde görülen TGVkmen kûtieterî. oğlu Melikşah'm vefiaüıdllk törenini yaptırdJ ve aynı yıl ortasında (Temmui 1066) Nişâpur'a gîttf. zaptedilmesi zaruret hâlini almış olan Anadolu üzerine teksif etti. diğer kardeşi Ityas Tuharîstan ve Saganiyan'a. Sultanlar hassa ordulariyle imparatorluğun başka cephelerinde meşgul bulunurken. Daha sonra diğer oğlu Ayaz. yerine geçen imparatoriçe Eudoxia zamanında Doğu-Roma dahil? karışıklıklar içinde bulunuyordu: Sarayda menfaat esasına göre kurulan grupların yersiz müdahaleleri yüzünden sarsılan imparatorlukta ordu iyice ihmale uğramış. Böribars Herat'ta. Bunlar kendi ülkelerini yağmalıyorlar. Alp Arslan'ın dikkat ve ısrarla tatbik edegeldikleri akınların daha ziyade askeri yönden ehemmiyetli yollarla. Türk baskısının . Buna göre. Sultan Ni^âpOr. Cemcem. Süleyman'ın yerine Befrfte. Türtaefifler kollar hâlinde Ermjrum. kalabalık Bizans kuvvetlerinin barınağı kaleler civarında teksif edildiği. her tarafa fetjhnâmeler yazılmış. Sepîd-şehr'i hücum ile ele geçirip. ona ve mücahitlerine teşekkür eden bir beyanname neşr etmiş. esas gayede sadece ganimet elde etmek değildi. Selçuklular'a tâbiiyeti kabul etmiş küçük Arap hükümetlerinin sıralandığı güney sınırlarından Anadolu içlerine akmaktaydı. harb malzemelerine karşı faaliyet gösterdikleri. Nihayet kendilerine yeni bir yurt edinmek mecburiyeti ite savaşan Türkmenler'in ruhî durumları da unutulmamak gerekir. Böylece 1071'den önceki yıllarda. ahâliyi yıldırmaktan ibaret. tahrip müfrezelerinin mümkün mertebe az kayıpla düşman askerî yığınaklarını dağılmaya çalıştıkları. Tutuş Sâ$ ye'de. dağılmışlardı. Muş ve civarına kadar sokulmuşlar. Tâbiiyet arzeden Cend hâkimi. sultanın umumî talimatına aykırı davrananların ağır takibata uğratıldığı bu harekâtta bütün faaliyetin belli plân dahilinde yürütüldüğünü ortaya koymaktadır. Oğlunun başarısından çok memnun olan Alp Arslan. halkı soyuyorlardı. gelecek istilâyı kolaylaştırıcı vazifelerini yapıyorlardı. Sultandan emir alan Türkmenler'in hücum noktaları gayet iyi tertiplenmiş. Hâdiselerin gelişmesi M kuvvetten birinin diğerini mutlaka yok etmesini zarurî kılıyordu. Gürcistan'a girerken. Ani. Rey'e dönen Alp Arslan. Togan-şaf? Herafa'melik" olmuş. sultana "Ebû'l-feht" unvanını vermiş ve bu büyük sefer Bizans İmparatorluğunu Alp Arslan ile anlaşma teşebbüsüne mecbur etmiştir. Gürcü ve Abhaz tfökû^arterimn mağlûp ecfamesi ve Gence. UriaVı ku^rnışbr. bilhassa eyaletlerdeki ve bu arada Anadolu'daki askerî birlikler yiyeceksiz ve parasız bırakılmıştı. Kare gibi muhitti strateji merkezlerinin ele getirilmesi îte orta ve kuzey Anadolu'ya doğru akınlar îorasr hayli kolaylaşmış oluyordu. Kilikya taraflarında dolaşan Türkmenleri püskürtmek üzere gönderilen general Nikephoroe Botaniateafcuvvetteri. Sivas'ı zaptemişler (1060^ ve imparator Konstantinos Dukas'ın gönderdiği Bizans kuvvetlerini (1061) de mağlûp etmiçbırdi. Ertaş'ın iki oğlundan. Türkmenler ve akıncılar. yanında bulunan oğlu Melikşah ite vezir Nizâm'ül-mülk de Araş nehri boyunda Sürmari (Sürmeli Çukuru)'yi ve kiliseleriyle meşhur müstahkem Meryem-nişîn kalesini ve civarları zaptetdiler.ttltuhata dewam etti.

Kendisine olan güveni dolayısiyle ordusunu parçalamağa başladı. başka Türkmen akıncıları da memleketin ortasındaki i AnatolfltB eyâletinin merkezi zengin ve nüfusça kalabalık Konya'yı tahrip etmişler ve Kilikia geçitleri Kataturias tarafından tutulmasına rağmen. yüzbini aşan bir ordu Be. Anadolu kiralarının yığınak yeri olan Sakarya kıyılarına gelmiş. Alp Arslan'ın Suriye'den. Menbic'i Selçuklular'a bırakmayı vâdediyordu. derhal geıf döndü (? nisan 10T»^ çünkü o âna kadar Anadolu'nun fütuhat bakımından olgunlaşmasını bekleyen sultan. Nitekim bu sene. Haleb'e indi. Sultan müsbet cevap vermedi. imparator bu tavsiyeleri dinlemedi ve Iran içine dalmak niyetiyle Erzurum'a geldi.264 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHÎ 265 artmaeı imp&ratoriçeyi idarenin başına Wr erkeği getirmeğe mecbur etf/flb o asîl bir aileden olup. general rütbesi ile Malatya kumandanlığına tâyin edilen Ermeni Philaretos'u kaçarak imparatora sığınmaya mecbur etmiş. islâm kaynaklarında etraflıca tasvir edildiği üzere. Diogenes ertesi yıl. Esir Manuel. Fakat uzun zamandan beri ilk defa ordunun başında bir imparatorun bulunuşu kayda değer bir hâdise teşkil ediyordu. İmparator Diogenes uzun hazırlıklardan sonra. Menbic'i zaptetmiş ve kış aylarında İstanbul'a dönüşünde büyük törenle karşılanmıştı. MOhimrakta. saraydaki muhaliflerin tesiri Pe. 1069'daki. Aynı yıl içinde Mısır'da iktidar mücadelesine girişen Hamdâniler'den Nasr'üd-devle. atılganlığı. mart 1068'de Franklardan. Azerbaycan'dan güneye inerken. seferinde Kayseri-Sivas-Divriği-Toroslar-Haleb yolunu takiben güneye inmiş. Ancak imparator bu dolaşma esnasında ne Nik sar'ın Türkler tarafından tahrip edilmesini. Sardika (Sofya) dukalığî^amanmda Peçenekleyr'e karşı başarılar kazanan Romanos Diogenes'i. yoluna devam ederek . ana siyaseti icabı. rakipleri Emîr'ülcüyûş Bedr'ül-cemâiî ile diğer kumandanlara karşı Alp Arslan'dan yardım istediği ve onu Suriye'yi zapta teşvik ettiği zaman sultan. Onun gururunu okşamakta menfaat umanlar Selçuklu devletten merkezine yüfOm^ö* teklif acByorlar. Mekke ve Medine'de hutbeyi el-Kaaim adına okutmağa başlamıştı. burada yeniden tertip ve tanzim ettiği ordusunda bazı tensikat yapmış. İran'a kadar ilerlemeği tasarladığım göstermekte idi. tahrip ettikten sonra. bunlan takip eden türlü muhasara âletleri arasında. Bizans orduları Anadolu'da iken. M eyöfarikîn (Silvan). Oğuz Yıva boyunun başında bulunan bu Türk kumandanı. *>radan Şam'a yürüdüğü srrada.000 kadarım irakhaniotes ile Norman şeflerinden Urseilus kumandasında. Türk ordusunun iaşesini güçleştirmenin uygun olacağını Heri sürüyorlardı. ayrtcfeğpn» öğrenincş bir harp meclisi toplayarak yapılacak işleri görüntü. ne de onların Ahlat üssünden hareketle tâ Eskişehir yakınlarında Amorion'a kadar sokularak. 1070 senesinde Mekke emîri İslâmiyetin iki büyük merkezinde. veya gerilere püskürtmek maksadı ile sefere çıkan Diogenes programım tatbik edemiyor beklenmedik yerlerde ansızın ortaya çıkan akınca dolayısiyle sık sık yötr^teöiştirmeye mecbur kalıyordu. İmparator Diogenes'»' faal durumuna ve uzun cevelânlarina rağmen Anadolu'ya TOrk hücumları gittikçe artıyor ve daha uzak bölgelere yayılıyordu. nâzik durumunu farkettiği âsiyi Bizans'a gitmeye ikna ederek. Uzlar'dan. 1070'te tekrar muharebeye hazırlanan Diogenes. 1* kısmını da. seferden alıkondu.000 araba taşıyor. Fakat yine aynı kaynaklara göre. bu meşhur şehri yağmalamalarını önleyememişti. İmparatorluk ordusunun ağırlığını 3. çeşitli İslâm ülkelerinde eskiden olduğu gibi Abbasî hutbesi ikâme edilmekte ve Selçuklu sultanının hâkimiyeti tanınmakta idi. lüzumlu tedbirler alındıktan sonra sultanı orayaçrtmenln» hattâ etrafı tahrip ederek. 1-200 kişi tarafından kullanılan muazzam bir mancınık bulunuyordu. Haleb hâkimi Mirdâ-sîler'den Mahmöd'u huzuruna getirtip. franklar ve Uzlar'dan 10. Diogenes bu. dalkavukluktan hoşlanan bir adamdı. imparator idaresindeki Bizans ordusunun doğu Anadolu'ya İlerlediğini haber ahr almaz. fakat Mikaphoros Bryennios ve loseph Trakhantotes 8** tecrübeli ve ihtiyattı kumandanlar memleketten uzaklaşmanın tehlikeB olaca^nu nihayet Erzurum'a kadar gidilebiliceğlni. artık Bizans'ın çıkarabileceği son ve en kalabalık kuvvet ile hesaplaşmak zamanının geldiğine inanmıştı. Malazgirt ile Ahlat'a karşılık. Romanos mağrur. yola koyuldu (13 mart 1071) ■ O sıralarda Alp Arştan Suriye seferine çıkmış bulunuyordu. akınlarını Marmara sahillerine kadar uzaHuştı. bir akıncı grup Kayseri'yi yağmaladığa gibi. İlk Bizans elçisi orada yanına geldi. fakat aldığı esirleri öldürten imparatorun önünden muntazaman gerileyen Türkmenler'e karşı herhangi bir başarı eldö edemeden başkentine dönmüştü. onu İstanbul'a götürdü. Bütün belirtiler imparatorun kesin netica almak maksada» güttüğünü ve mümkün olduğu takdirde. Âmid (Diyarbakır) ve havalisini tâbiiyetine aldı. güney yolu ile Haleb'e ulaşrrâğa muvaffak olmuşlardı. tahta çıkışından iki ay kadar sonra. Selçuklu ailesinden olup. Yerine yola çıkan doğu orduları başkumandanı Manuel Komnenos Sivas civarında Er-Sığun tarafından mağlûp ve beraberindeki Nikephoros ile birlikte e$r edildi. Anadolu'nun yıpratılması siyasetini. O zaman batı Anadolu'dan dönen Afşin'den aldığı. Süryâni tarihçisi Barhebraeus'un rivayetine göre. Afşin bu nünasebetle Phrykia bölgesine girmiş. Ahlat'a şevketi. vakit geçirmemek maksadiyle. Bizans topraklarının hiç bir yerinde ciddî mukavemet unsurunun mevcut bulunmadığı yolundaki rapor kendisini takviye etmlşü. askerî kabiliyeti.kendine güveni fazla. Anadolu'da yürüyüş hâlinde olan imparator. ikinci seferinde Kayseri. kendisine koca seçti. diğer müfrezeler de. Alp Arslan'ın enW tesi idi ve saltanat dâvasına kalkıştığı için. Palu ve Sivas bölgelerinde harekâtta bulunmuş. geçilecek yolların emniyetini sağlamak vazifesi 8e. Makedonyalılardan acele topladığı ordu ile sefere çıktı. ölen imparatorun kardeşi Caesar loannes Dukas ile birlikte. doğu Anadolu'da Ermeniler tarafından korunan Bizans'ın müstahkem kafesi Malazgirt'i bir hücumda zaptetti. Görüldüğü üzere temel siyasetinden biri olan Fâtımîler ile mücadele tesirini göstermekte ve Selçuklu devleti kuvvetini arttırdıkça. Anadolu fütuhatı bakımından fevkalâde mühim mevkilerdi. sultanın emri ite Afşin tarafından tpHpi ediliyordu. hükümet darbesi teşebbüsünden suçlu bulmasına rağppen. Dakas'ın taçtan mahrum bırakılan oğullarının taraftarı feyselof Mikhael Psellos dışında bütün Bizans tarihçileri taralından belirtilmektedir. Diogenes cesareti. hemen harekete geçti. Abhazlar'a yardım bahanesi ile fakat hakikatte ordusuna erzak temin . Denizli yakınındaki Honas (Khonae) şehrini yağmalayıp. sabırla takip eden Sultan Alp Arslan her gün biraz daha hedefine yaklaşmakta İdi. Halbuki Türk istilâ yollarının üzerinde bulunan Malazgirt ve Ahlat. Maliyenin bozukluğu dolayısiyle askerleri erzaksız ve silâhsızdı. böylece Diogenes 1 ocak 1068'de irr^arator ilân edildi. Türkleri Anadolu'dan sürmek ve arkasından İran'a yürüyerek Selouklu başkentini zaptetmek azmi ile. bu arada kendilerine güvenemediği Nikephoros Botaniates ve benzerleri gibi değerli kumandanlarla ter kısım askerini İstanbul'a iade etmişti. Sivas'a gelen Diogenes. Bizans elindeki Urfa'yı uzunca bir kuşatmadan sonra. bütün bu hâdiseler boyunca teşebbüsün dataWWMer elinde bulunması idfc Türkler'i yok etmek. Memleketini barışa kuvuşturmayı birinci vazife sayan yeni imparator.Şüphesiz bu hâdiselerin zoru İle Romanos Diogenes meseleyfcfcöteöıjden halletmeğe karar verdi ve kalabalık blror-du başında.

Tuğrul Bey zamanından beri hizmet gören yaşlı ve yorgun Irak-ı Acem kıt'alarını terhis ederek. Ibn'ül-Esîr. Anadolu'ya yöneltilmiş tahrip seferleri devamınca dâima taşebbüsû ellerinde-tutmuş olan Türkler. Uz ve Peçenekler'den kurulu Diogenes ordueu. seri manevra kabiliyetine sahip süvarilerden kurulu idi. Bu ilk başarıda ele geçirilen ganimet arasında kıymetli bir haç. islâm dünyasını âdeta seferber hâle getirmişti. son hesaplaşma saatlerinde de duruma tamamen hâkim bulunuyorlardı. kendi saflarını terk ederek. ilâhiler söyleniyor. muharebeye iyice hazırlık yapabilmek ve BitHs üzerinden Malazgirt* ulaşmak bakımından o yolu daha elverişli saymasından ileri geliyordu. sadece kütte savaşı yapabilen bu ağır hareketli ordunun çeşidi zümreleri arasında tam bir anlaşma ol- madiği gibi. onun Bizans'tan çekindiğinden değil. Herhalde buna Artuk Bey.' onları takatsiz düşürmüşlerdi. el-Kaaim'in hazırlattığı. Daha 26 ağustos gününün erken saatlerinde Peçenek ve Uz kıt'alarından mühim bir kısmı. Diogenes yabana askerlerin durumlarından şüphelenerek.000) Süleyman-şah. yazdığı bir mektup ile imparatora. askerlere yaptığı hitabede: şehit düşerse. Fakat. fakat genç ve dinç bir ordu ile Ah lat'a ulaştıktan ve veziri Nizâm'ül-mülk'ü.000. devlet ve din uğrunda döğüşüceğini. son bir barış teklifinde bulundu. Kaçan Bryennios'dan izahat alan Diogenes. Böylece Türk ordusunun öncüleri ile Bizans kuvvetleri arasında vukua gelmiş olan. Fakat kadı Ibn'ül-Mahleban ile kumandan Sav-tigin başkanlığında gönderdiği hey'eti iyi karşılamayan imparator. hep birlikte kılınan namazdan sonra» beyazlar giyinmiş ve kokular sürünmüş olarak. Ermeniler'den. görüldüğü gibi. Fakat bu iki kumandan. İslav. Sibt. Haleb'den ayrıl dıktan sonra. az sayıda. ok atmakta mahir ve her birinin ayrıca birer yedek atı bulunan. müzakerelere ancak Selçuklu başkenti Rey'de başlanabileceğini söylemiş. sultanın barış teklifinde bulunması tabu idi. bir er gibi. sultanın Ahlat'a bizzat geldiğini anladıkları zaman. sağ kanadına Nlkephoros Bryennios emrindeki Rumeli kıt'alarını . Disiplin altında hareket etmesini bile* sTürk birlikleri arasında anlaşmazlık da yoktu. Selçuklu süvarileri kendilerini hâlâ Ahlat garnizonuna bağlı. aman vermesine rağmen. O gün akşam karan lığından itibaren Türk okçuları Btoans ordusunu tacize başlamışlar ve gece düj-. yukarıda söylediğimiz çarpışma Türk zaferi İte neticelendi. Bir İslâm mücâhidi olarak. kendisinin. savaşmak istemeyenlerin çekilip gitmekte serbest olduklarını Hân etti. Alp Arslan büyük muharebeyi müslümanların mübarek günü cumaya tasadüf ettirmiş ve ordusunun maneviyatını takviye için. Imâd'üd-dîn 14. Gevherâyin. bu vadiye hâkim tepelerin Türk niüfrezelerî tara fından tutulduğunu gördü ve olduğu yerde karargâhını kurdu. metni Ahbâr~öd-Devtet'is-Selçukfye?de kayıtlı dua her tarafa gönderilmişti. bü-. ellerinde renkli bayraklar ve büyük haçlarla saflar arasında dolaşan asil-zâdeler ve ordu papasları askeri teşcie gayret ediyorlardı. 4. Geri kalan kuvvetleri île Malazgirt1© yürüdü. 100.000'den aşağı değildi. bir hükümdar olarak değil. müdâfîleri öldürttükten sonra. bir süvari birliğini ileriye sevketmişti. kumandanlar içinde de zaferle alâkası olanların sayısı azdı. karısı hâtûn ve şehzadelerle birlikte Hemedân'a yolladıktan sonra. Diogenes nisbeten zayıf bir kuvvetin koruduğu Malazglrtl teslim olmaya zorlayıp. Alp Arslan. Bryennios da yaralı hâlde çekilmeğe mecbur oldu. Tutak ve diğer Türkmen beylerinin emrinde aynı derecede çetin ye akınlarda iyice pişmiş Türkmen birliklerini de ilâve etmek lâzımdır. Buna karşılık. Malazgirt'ten hareket ederek Ahlat'a doğru ve Malazgirtln 10-12 km. memleketin diğer bölgelerinde çıkması muhtemel herhangi bir karışıldığı önlemek veya harp sahasına taze kuvvetler gön dermek üzere. Bu sür'at ile fazla kuvvet taşımanın zorluğuna ilâveten. darbeden önce. 16. İki gün önceki çarpışmada sultanın imamı fakîh Ebû Muhammed b. soydaştan olan Selçuklular tarafına geçmişlerdi. çoğu piyade olmak üzere. Bütün camilerde cuma hutbesinde okunmak üzere. W parator merkezde idi. aralıksız hücumteiriyte. öğleden az sonra her İki taraf muharebe nizâmını almıştı.000 hassa askeri ile birlikte yekûnu 15-20 bin tahmin edilen sultan ordusu (Ibn'ülCevzî. Basilakes emrinde. Abd'il-Melik'il-Buhârî'nin zaferin kesin olduğuna dair müjdesi bütün orduya duyurulmuştu. sol kanadına Anadolu birliklerinin başında Kaopadokialı Aleates'i. Yolda Ermenistan ve Bcezîre birlikten kumandanı Basilakes Magistros maiyetindekilerle imparatora iltihak etrniştiiO civardaki «teans kumandanlarından Leon Debatanes. Vakıa Alp Arslan Musul İstikametinde Herlemiç îdi. Müşterek gaza fikri ve Anadolu'yu ele geçirme gayesi onları birleştiren unsurlardı. ordudaki herhangi bir erden farklı bulunmadığını göstermek üzere. bilhassa Fırat'ı geçerken ağırlıklardan bir kısmı harap olmuş tu. Şam'ı zaptetmek üzere yeter sayıda asker bırakan Alp Arslan. 20. Kappadokia. kılıç ve topuzunu aldı. Basilakes kuvvetleri ile sultanın öncüleri arasında ilk çarpışma vukua geldi (24 ağustos). Norman. man karargâhına kadar sokulan küçük süvari grupları. Ibn'ül-Adîm. iaşe güçlüğünü de he saba katan sultan. Imparafor tarafındaç hemen ona yardıma gönderilen N. Bizans ordusunun durumunu öğrenmek için. Phrykia ve Elcezîre kuvvetleriyle Balkan eyâletleri askerlerinden başka. zaferden emin bir hâlde. Bağdad'a halifeye ulaştırılmak ü^are Hemedân' da bulunan Nizâm'ül-mülk'e gönderildi. idare adamları ve kumandanların oğlu velîahd Melikşah'a tâbi olmalarını vasiyet ettikten sonra. Cebrî yürüyüş esnasında at ve de velerin çoğu ölmüş.TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ 267 içjn kuzeye gönderdi. hattâ İsfahan'da kışlamak ve hayvanlarını Hemedân'a göndermek niyetinde olduğunu da açıklamıştı. yaKınındaki Zihva sahrasına geldiği zaman. Ahbâr. ^ İki ordu arasında sayıca fark büyüktü. Çatışma saatini cuma vaktine kadar tehir eden sultan. fakat bu. Ancak alınan red cevabı ordudaki savaş azminin artmasına yardım etti. 13. kuvvetleri ile birlikte Fırat'a doğru çekilmiş bulunuyorlardı.000. ordusundan ayırdığı diğer bir parçayı. Ibnü Munkiz. Abbasi halifesi aracılığı ile. vurulduğu yerde gömülmesini. ordugâhında kalan üz ve Peçenekler'e "tendi usûllerine göre" sadâkat yemini ettirdi ve önceden Ahlat'a sevketnriiş olduğunu gördüğümüz Trakhaniotes ile Frank Urselius'un geri dönmelerini emretti. Ahlat civarında hücuma uğrayan kıt'alarına yardıma gönderdi. Bozan ve SavTigin gibi seçkin kumandanlarının idaresinde» meşakkatlere tahammüllü ve çoğu bozkır muharebe usulünce yetişmiş. önce doğuya yönelmiş gerekli savaş hazırlığım ya» parak ve kuvvet tedarik ederek kuzeye dönmüş ve Diogenes'in Malazgirt'! tehdit ettiğini haber alınca yürüyüşünü hızlandırmıştı. mahdut miktarda asker zanneden ve im paratora da öylç bildirmiş olan Basiiakesff mağlûp ve esir ettiler. sultanın anlaşma isteğini onun muharebeden kaçındığı şeklinde anlayarak. Porsuk. yük zafere alâmet sayılarak. sultanın korkarak Bağdad'a doğru çekildiğini bildiriyor ve Basilakes de bu haberin doğruluğunu tasdik ediyordu. 26 ağustos 1071 cuma sabahı Türk ve Bizans ordu 3HJI ları karşı karşıya mevzi almış bulunuyorlardı.000. Mansur. Gürcüler'den ve ücretli Frank. atının kuyruğunu eliyle bağladı ve ön saflarda çarpışacağını belirtmek maksadiyle de ok ve yayım bırakarak. Bu esnada Bizans ordugâhında da dini törenler yapılıyor.

Diogene'in muharebeyi idarede gösterdiği beceriksizlik (Psellos) âmillerden biri olarak zikredilebilir ise de. teklifleri kabul eden Diogenes.kumandanı Andronîkos. Böylece Türk sultanı merhamet. pusuların bulunduğu yere kadar gelip dayanmıştk Türk ordusuna umumî ftöcum emri verildiği zaman hatasını anlayan imparator çekilmeğe çalıştı ise de. Ermeni kıt'alarının da uzaklaşmasına sebep olmuştu. Alp Arştan. Malazgirt zaferinden sonra. Böylece şecaati ile meşhur ve Türk ve telâm tarihinin en seçkin sımalarından biri olan bu büyük hükümdar 25 kasım 1072'de vefat etti. Urfa. yakalanan kurmay heyeti ile br iikte. Bu nünasebetle kaydetmek yerinde olur ki. bir Türk süvari kıt'asının muhafazasında. lüzumu anında sultana askerî kuvvet gönderecekti. affedilip bir naip sıfatı ile. Şîraz ve İsfahan'da bulunduğu bilinen ve tecrübeli erlerden kurulu 15. yahut Ermenilerin kaçması (Süryânî Mikhael). Bizans'la ilgilenmediği rivayeti. Bizans'ın Türklere karşı çıkardığı son ve kuvvetti ordunun Malazgirt ovasında imha edilmesi ile Bizans müdafaa şeddi yıkılmış ve Sultan Âlp Arsian islâm ve Batı dünyasında büyük akisler uyandıran bu zaferi ile Türk yurdu hâline gelecek olan Anadolu'nun mukadderatını tâyin etmiştir.*nuhafaza ettiği tt kdirde mümkün olacağına İşaret etmiftL. Müttefikinin öldürülmesi Alp Arslan'ı anlaşma hükümlerini silahla gerçekleştirmeğe zorladı ve haklı olarak o.Alp Arsian Karaharriıfar'a karşı Doğuya hareket etmezden önce. Alp Arsian tarafından maharete tatbik edilen sahte ffc'at başanlı olmuş ve ordugâhından hayli uzaklaşan imparator. Bizans ordusu cepheden. Kutalmış-oğulları ile Türkmen beylerine Anadolu'nun zaptına emretti. Geaser loannesto oğlu Andronikos'u geride yedek kuvvetlerin başında bırakmıştı. bir de Bizans İmparatorluğunun bulunması düşüncesinin Doğu âleminin zihniyetinde yaşadığı. hattâ Anadolu'nun fethinden sonra dahi Suttan Melikşah'ın. memleketine iade etti ( 3 Eylül 1071). gerçeği görmezlikten gelen Bizans olabilirdi. Alp Arsian ise. Alp Arslan'ın akıncıları başı boş bıraktığı. sultan onunla dostluk kuracağını bildirmiş. Sultan Melikşah hû» kümdarltğının ilk iki yılında sınırlan müdafaa ve babasının tahmin ettiği iç . bütün Anadolu'yu Bizans'a terke hazır olduğu v. Bizans topraklar»»» giren Diogenes. memleketine gönderileceği cevabı üzerine. Adud'ud-devle lakabını ve Burhân-u emîr-il-müminîn unvanını taşıyordu. böylece anlaşmayı tatbik güçleşti. Kılıç hakkı olan anlaşmayı yürürlükte tutmak için kuvvete müracaat mecburiyetinde kalınmış ise.000 altın ödeyecek ve Bizans imparatorluğu içinde mevcut bütün müslüman esirleri serbest bırakacak. Ebû Şucâ künyesini. İtidal ve insanlık duygularının bir örneğini daha vermiş oluyordu. kendisi ile bir ittifak anlaşması yaptığı Diogenes'i bir hafta kadar hususî çadırda bir hükümdar gibi misafir ettikten sonra. Türkler'deki malûm hâkimiyet telâkkisi dolayısiyle çıkması kuvvetle muhtemel kardeş kavgalarını önlemek için. İlk olarak Türk merkez kuvvetleri. İstanbul'da Konstantinos Dukas'ın oğlu Mikhael'in imparator ilân edildiğini öğrendi ve bilindiği gibi. Karahanlı hükümdarı Şems'ülmülk Nasr Han ile o sırada Harezm'de bulurun melik llyas arasındaki savaş sebebi ile tertiplediği Mâverâünnehir seferi esnasında esir edilen bir kale kumandanı tarafından hançerlendi. onu teselli etmiş ve tahtta kendi yanına oturtmuştur. Malazgirt. Aristages. Hûzistan. değildi. baştan beri anlattığımız şartlar altında. Yaralı olarak esir edilen Diogenes. Mateos). yanlardan ve düşman ordugâhı istikametinde sarkan süvarilerle geriden sarılmış ve bir çember içine alınmıştı. yakalandı. sultan imparatorun barış müzakerelerini reddini tenkid etmiş. Menbiç ve Antakya'nın dolayları ile birlikte. Arazi meselesine gelince. Alp Arsian Diogenes fle uzun uzun konuştu. Sırf taktik bakımından Bizans yenilgisinin sebepleri şüphesiz yalnız Uz ve Peçe-nekler'in sultana katılmaları (Attaleiates. veya imparatoru sevmeyen Andronikos'un muharebe meydanını terki (Bryennios. asıl sebebi Alp Ars-lan'ın dikkatli '3ir sevk ve idare ile tatbik ettiği sahte ric'at. Çünkü. akşama doğru. sultan.000 süvarilik bir kuvvetin başında bulunan oğlu Melikşah sultan İlân edildi (25 Kasım 1072). Zonaras). Mateos. imparatorluk salâhiyetleri alınan Diogenes. Bu cüzi kuvveti bir anda ezmek hevesine düşen Oiogenes bütün ordusu fle karşı taarruza kalktı ve çekilmeğe başlayan Türk-4er1» takip etti. Tahta çıkışı sırasında başlıca tesiri yapmış olan Nizâm'ül-mülk vezirlikte bırakıldı. Diogenes'i ve onun ile alâkalı her şeyi unutmak isteyen. Karanlık bastığı sıralarda Bizans ordusu gittikçe daralan çember içinde imha edilmiş bulunuyordu. velîahdliğini birçok kereler teyit ettirdiği ve evvelce Kafkas cephesinden başka Harezm. Anadolu için yapılan meydan muharebesinde Alp Aralan gibi bir hükümdarın toprak telebinden feragat etmesi beklenemezdi. Büyük Suttan Melikşah: Alp Arslan'ın. fidye olarak bir buçuk milyon altın vereoek* ayrıca ımr sene 360. f • Büyük Selçuklu İmparatorluğu: .268 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ-----------------------------—-----------İ-----------------------------—---------------------*** yerleştirmiş. düşmanın gerilerini tutmakta vazifelendirdiği üçüncü kısmı da müsait mahallerde mevzilendtrdi ve kendisi Diogenes'in karşısında mevki aldı.ile. esasen o zaman halifelik yanında. ordusunu dört kısma ayırdı. imparator Aleksios ile dostluk kurabilmek için. Merv'de gömüldü. nasıl bir muamele beklecfiğini sormuştur: Diogenes'in. Zonaras gibi o devir tarihçilerinin belirttikleri üzere.b. gözleri oyuldu ve kapatıldığı manastırda ızdırap içinde öldü. maiyetindekiler ve diğer esir asilzadeler ile birlikte. Selçuklularda terkini istemiş. Metni elde bulunmayan anlaşmanın kaynaklarda tesadüf edilen bazı raddelerine göre. ya öldürüleceği. siyasî teşekkül olarak. Zamanın Bizans tarihçiçi Bryennios'un Türkler'i barışı bozmakla suçlandırması doğru değildir. pusu ve uzak muharebe esasına dayanan bozkır savaş usulünde ve Türk ordusundaki maneviyat yüksekliğinde aramak daha doğrudur. imparatorun faydası* çekilme gayretini maiyetindekilere bozgun şeklinde göstererek kaçmağa teşebbüs etmiş ve bu. bu galip tarafın başvuracağı en tabu hareket sayılmak lâzım gelir. t. Bunlardan daha kalabalık Skisini muharebe sahasının yanlarından tepelerde pusuya yatırdı. Yedek kuvvetleıi. savaşın tekrar başlamasından tek sorumlu. 45 yaşında idi. Bizans ordusunun askerî hatâlarını ©v/mfş ve nihayet ona. okçuların himayesinde hücuma geçti. imparator. Sultan Alp Aralan. Kaynaklarımızda belirtildiğine göre. yahut zincire vurularak telâm ülkelerinde dolaştırılacağı veya pek zayıf ihtimalle. yolunda bazı Batılı araştırmacılar tarafından ileri sürülen iddialara Büyük Selçuklu İmparatorluğunun gerçek dinî ve askerî çehresi ve o devlet nazarında Anadolu'nun taşıdığı ehemmiyet karşıstnda fazla bir kıymet vermek doğru değildir. sultanın huzuruna getirildi. Mikhael'in orduları tarafından Sivas'ta ve Adana'da mağlûp edildi. arazi devrinin kendinin ancak tacı .

Rastladığı küçük bir Türkmen müfrezesini bozdu. muhalefetine rağmen. Nizâm'ül-mülk'ün tavsiyeleri ite. pekâlâ kendi işiyle meşgul olabiliyordu. fakat fevkalâde kurnaz ve hilekâr bir kimse olan Nikephoris eski nâzır. korkusundan Urselius ile anlaşma çareleri ararken. Grek kaynakları bu adamın aynı zamanda paraya son derece düşkün olduğunu. yahut bu gibi şeylerle fazla meşgul olmayan imparatordan ziyade. Elinde mevkuf bulunan loannes Dukas'ı imparatora karşı kullanmağa karar verdi ve onu. ertesi gün âsiyi yakalatmak üzere kardeşi Aleksios Komnenos'u takibe göndereceği sırada. karargâhı kuşatıldı: Fundalıklar içine kendisini dar atan Aleksios Komnenos canını kurtarmağa. Başkumandan Izak esir edildi. Karahanlılar ve Gazneliler'in hudutlar* tecavüz ettiklşni 1072* 1073 kışında amcası Kirman meöâ Kavurd. 2. Sultan. Dolat maiyyetlerindeki kuvvetler ile. bizzat efendileri tarafından rahatsız edilmediği takdirde. Maiyet efradını feda etmek bahasına Komnenos'lar burada da yakalarını sıyırmak imkânını buldular ve İstanbul'a ulaştılar. aynı zamanda amcası loannes Dukas sayesinde tacım muhafaza edebilmiş. işgallerini genişletiyor ve çeşitli bölgelerden batıya doğru ilerliyordu. tek başına ve yaya olarak Ankara'ya varmağa muvaffak oldu. Urselius'a karşı gönderilecek kuvvetlerin başına. Bizans başkentine girmişlerdi! Daha 1072-1073'te. imparator ilân ederek istanbul üzerini yürüdü. gîbı Türkmen reisleri de kendilerine bağlı Türkmenlerle Anadolu içlerine doğru hareket hafinde idiler. kasabaları zorla işgal ve tahrip ediyordu. Sivas'ta Urselius'un kuvveti gittikçe büyüdü. Bütün Anadolu ahalisinin ardı arkası gelmez Türk akınlarından dehşete düşerek. Türkler öteden beri savaşlarda keşif işine fazla ehemmiyet verdiklerine göre. esir durumunda olan ahalinin kendilerine dokunmayan. Gerçekten Sakarya nehri üzerinde (Sivrihisar civarı) Zompi köprüsü yanındaki savaşta. tecrübeli nâzın. meşhur ailelerden Komnenoslar'la arayı düzeltmiş. Memleket müdafaasını kuvvetlendirmek için. Sivas'a doğru yollandı. Chrysopolis (Üsküdar)'! ateşe verdi. maneviyatı bozuk imparatorluk orduları ile değil. hayatta olduğunu ve fidye miktarını öğrenebildi. imparatorluk merkezin? tsfahan'a nakleden Melikşah'ın geniş ölçüde fütuhatı başladı. bir Türk ordusunun yaklaşmakta olduğu duyuldu. Bizans'taki iç anlaşmazlıklar yüzünden Anadolu halkı ihmal edimişti. bir Frank askerini cezalandırmak isteyen başkumandan Izak'a karşı Urselius cephe aldı ve bütün kuvvetlerini toplayarak. Diğer taraftan Harezmşahlar'ın atası Anuş-tigin ile Gümüş-tigin Bilge kumandasında gönderilen ordu Gazneli hükümdarı Zahîr'üd-devle İbrahim'i sulha mecbur etti.dürüst loannes Dukas'ı Anadolu'da inzivaya çekilmeğe mecbur etmiş ve kendisi nazırlık sandalyesine oturmuştu. Türk kuvvetlen her gittikleri yerde koruma tedbirleri alıyor. işgal edilen yerlerde halkı soymayan ve daha ziyade stratejik mevkilerle zengin çiftlikler ve malikâneler arayan Türkler'e bir nevi kurtarıcı gözüyle baktıklarını tahmin etmek güç değildir. mâlîye İşlerini bizzat eline alarak müthiş vurgunculuk yaptığını kaydediyorlar. Ankara. İmparator doğu orduları kumandanı tâyin ettiği Izak Komnenos'u Türkleri geri atmakla vazifelendirdi. hatip. tarlalarını. Bu faaliyet artık geçici bir istilâ olmayıp. Kutalmış'ın oğulları Süleyman-şah. hattâ İzmit havâlisinde dolaşabilmeleri dikkat çekici bir durumdu. kardeşi Aleksios da bulunuyordu. Bu suretle hem Bizans topraklarını müdafaa ettiği için öğünmek. Yukarıda bildirildiği üzere. saray işlerinde mükemmel yetişmiş. Türkler'e karşı kullanılmak üzere ölmezler (Immortel) adı ile yeni birlikler teşkil edildi. râfizî hıristiyan olan Pavlikyan'ların hıyaneti ite imparatorluktaki büyük feodal ailelerin tahakkümünü ve uzun zamandan beri harplerden yorgun düşen köylüden zorla toplanan ağır vergileri de ilâve etmek lâzımdır. hadım Nikephoris'i endişeye düşürdü. bir vatan kurma mahiyetini taşıyordu. Doğu orduları baş kumandanı Izak ile kardeşi Aleksios böylece alkışlar arasında. Bilgin. Alp Arslan'ın Anadolu'nun fethi hakkında verdiği emir tatbik ediliyordu. Bu başarılarla ihtirası kabaran Frank reisi imparatorluğa filen hâkim olmak ümidine kapıldı. hem de. Bizans İmparatoru Mikhael VII. İki hanedan arasında akrabalık kuruldu. Buna doğuda Ermeniler'in. Malazgirt savaşından sonra ülkesine gönderilen Romanos Diogenes'in ölümü üzerine. Onun için. köyleri. Zira âsiler. Şems'ül-mülk Nasr af diledi. Derhal İstanbul'a gitti. Türk süvarileri müfrezeler hâlinde gezerlerken halk. harekât sırasında nasıl olsa hırpalanacağını bildiği İoannes'in itibarını sarsmak istiyordu. tarlasında çalışan bir köylü haber vermişti. otlaklarını terk edip şehirlere. Bütün o havaliyi Urselius hâkimiyetine aldı (1073). Bu hâl imparatoru. Ancak orada kardeşinin Türkler elinde. Izak'ın yanında. para tedarik etti. Anadolu'nun Fethi: Bu gaileler ortadan kaldırıldıktan sonra. İki kardeş yanlarında yetmiş kadar atlı olduğu halde İstanbul'a doğru yola koyuldular.270 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ 271 kavgalarla uğraştı. Urselius ile biraz önce çarpışan kuvvetlerin ar? kadan gelmekte olan asıl ordunun gözcüleri olması muhtemeldi. lûnce Kavurd'u <mlölûp ve esir etti (15 Mayıs 1073). kalelere sığındıklarını Heri süren araştırmacılar mübalâğaya sapmış görünüyorlar. dönüşünde Ankara'ya uğradı. Alp-Uîg. Urselius tarafından esir edildi.b. hattâ teyzesinin kızını Izak (Isaakios) Komnenos'la evlendirmek suretiyle sağlam bir birlik kurmaya muvaffak olmuştu. Kalede kar* deşleriyle karşılaştı: Izak Kappadokia'da fidyesi için biraz para tedarik ederek ve geri kalan kısım için rehineler bırakarak serbest kalmış ve buraya gelmişti. Artuk Bey ve Tutak v. Nitekim Kayseri'de ana kütte ile vuku bulan çetin savaşta 'cesarette olduğu kadar sayıca da üstün" Türk ordusu karşısında Bizanslılar dağıldılar. Meselâ İzmit civarında Komnenos kardeşlerin bulunduktan şatoyu Türkmenler'e. Geceleyin onun ordugâhtan ayrılmasına engel olamayan Izak. Yangını karşı sahilden seyreden Mikhael VII. ancak Anadolu'yu büyük bir azimle adım . ieyarı etmişü. Mansur. yâni Selçuklu İmparatoru Sultan Melikşah'ın henüz amcası Kavurd ile meşgul olduğu sıralarda. Nikephoris. hakikatte ondan daha çok endişelenmesi icabeden Nikephoris doğrudan doğruya Türkler'e müracaatı uygun buldu. Melikşah'ın saltanatömtenırnamış. yoluna devam etti. Bizans ordusu mağlûp ve loannes. Sonra doğuya sefer yaparak Karahanlılar'ı memleketten çıkaran Melikşah'ın Sav-tigln kumandasındaki kuvvetleri Semerkand'a kadar ilerlediği zaman. tamamiyle ele geçirme. mevkiinden uzaklaştırılmış olan loannes Dukas'm tâyini hususunda imparatoru ikna etti. Sergüzeştçi ve disiplinsiz dört yüz kadar ücretli Frank'tan kurulu maiyetiyle Frank savaşçılardan Urselius'un iltihak etmesiyle takviye gönen Bizans ordusu Orta Anadolu'ya hareket etti. Bu başarı Melikşah'ın memleketteki durumunu kuvvetlendir* ve hilâfet makamınca da saltanatı bundan sonra tastik edildi. Galatla (Ankara) ve Kappadokia bölgelerini yağmalıyor. İzmit civarında iki yüz kişilik bir Türk birliğine rasladılar. sonra İmparator olan. Kappadokia (Kayseri)'ya geldikleri zaman. Türkmen boylarının.

İmparator olmak hülyalarını besleyen Frank kumandanı İstanbul'u zaptetmek hazıriıkterm^amamlâmak üzere Bithynia'da (İzmit havalisi) Sophon (Sapanca) dağıfia dönmüş ve ordugâh kurmuştu. Halbuki baskın yapanlar az sayıda olup Türk ordusunun öncüleri İdi. Frank. Gregoryen mezhebinde oldukları için. İşte 6 zaman Süleyman-şah'ın. Aleksios onu İstanbul'a götürürken Paphlagonia (Kastamonu bölgesi) 'da. O da. Urselius bütün kuvvetlerini savaşa soktu. Yalnız İmparator Mikhael bunlar arasında birini seçmek. Izak Süleyman-şah'ı durdurmak için. temsilci olarak gönderilen Türk subayına şöyle diyorduk Urselius imparatorun olduğu kadar Sultanın (Melikşah) da düşmanıdır. Fidyesi imparator tarafından ödenen bannes Dukas İstanbul'a döndü. Antakya dükü loseph ölünce Philaretos bu şehri işgal için. karışıklıklarda eli olduğundan şüphelendiği patrik Aemilianus'u İstanbul'a yollamakla duruma kısmen hâkim oldu ise de. her M memleketi tahrip için bu ölçüde kuvvet toplayabilen bir düşmandan kurtuluş!'. Şu anda kollarınız arasına atılması korkudan Heri geliyor. DRmaçoğlu v. yeniden ayaklanan ahali tarafından öldürüldüler. Artuk Bey sür'afli bir yürüyüşle Bitftyr* a'ya yollandı ve ansızın Sophon'daki Frank ordugâhını bastı. takat Nasr esasen Sultan Melikşah'ın tâbilerinden olduğunu bildirerek muhasarayı kaldırtmağa muvaffak olmuştu (1074). Afşin. Tutak'ı zengin hediyelerle peşinen memnun ettikten sonra. fakat onları. başka bir Türk pususundan kurtulduktan sonra. Izak yaralı olarak esir edildi ve sonra Antakyalı'ların verdiği yirmi bin altın fidye karşılığında serbest bırakıldı. hele Grek müdafaasının Malazgirt savaşından sonra tamamiyle çözülüşü. halkı tahrike girişti (1073). Izak Komne-nos'u valilikle Antakya'ya gönderdi. eniştesi Konstantinos 1le birlikte karşı çıktı. karşı siyâsî taarruza geçmekte gecikmedi. Bizans ordulan kfih Selçuklular. Türider'den yardım koparmak gayesiyle o civarda. O devrin Bizans tarihçisi Attaleiates'e bakılırsa 100 binden fazla Türk bu savaş münasebetiyle İzmit'ten Üsküdar'a kadar olan sahaya yayılmıştı. Urselius gibi. karargâhı Birecik'ten hareketle Antakya istikametinde yürüdüğü görülüyor. Türk akınları neticesinde bu bölge Bizans'tan ayrıldığı zaman Ermeniler1 in yer yer kümelenerek küçük prenslikler kurdukları görülüyor ki. doğudaki topraklarının korunması vazifesi ile doğu orduları kumandanlığını ona vermek kiyasetini gösterdi. Şehrin muhafızları. Aleksios. Bir aralık hâkimiyet dâvasına girişen bir Pavlikyan şef! bile zuhur etmiş ise de. kak. Bu zat o zaman henüz yirmi yaşında bulunan ve yukarıda adı geçen zeki ve siyasette pek mahir Aleksios Komnenos idi. öyle ki. Durum yeniden ciddileşiyordu. Artuk Bey onları fidyeleri karşılığında az sonra serbest bıraktı. Urselius'a bağlı bir* İlklerin Türk kuvvetlerine katılmasına karar verildi. Ahalisinin çoğu Ermeni olan Antakya şehrine el uzatmaya başladı. kâh âsi Franklar tarafından boyuna bozguna uğratılmakda idiler. Kumandınınız Tutak onu bize teslim ettiği takdirde üç büyük fayda sağlamış olacaktın Arzu ettiği kadar para. kaçmağa imkân bulamadıklarından yakalandılar. üzerine gönderilen Nikephoros Palaiologos kumandasındaki Bizans ordusunu parça parça etti. Gerileyen öncüler düşmanı ana çember içine çekmeğe muvaffak oldular. Türkler'e yanaşmak zamanının geldiğini düşündü. Ruben sülâlesinin kurucusu Ruben. diğer taraftan da sultanın emri ile aynı bölgeyi açmakla vazifeli Artuk. galeyanı tamamiyle söndürememişti. Tutaka başvurdu. Her Jkl tarafa çok kötülükler yapmıştır.272 -TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ 273 adım zaptetmekte olan Selçuklu Türk kuvvetleriyle ortadan kaldıntablltedi. | Philaretos Bizans hizmetinde bulunmuş ve Malazgirt savaşı esnasında Palu (Romanapolis) deki Bizans kuvvetlerine kumanda etmişi. Mahmûd'un hakimiyetindeki Haleb'i kuşatmış. Karısı tarafından kurtarılan Urselius ise. askerleri dağıldı. Başıboş. Hetum hanedanının atası Oşin gibi şefler arasında en mühimi olan Philaretos Brakhamios bizi yakından ilgilendirmektedir. Onun için ne sarayın. beyler yukarıdaki hâdiseler cereyan ettiği sırada çeşitli istikametlerde faaliyetlerini geliştirmekte idiler. Tutak. ne de ahalinin asker ve kumandanlara güvenleri kalmıştı. Büyük kısım Artuk Bey tarafından geçit yerlerinde. Kilikia ovasına. Armeniak teminde (Amasya bölgesinde) topladığı kuvvetlerle Amasya. haydut. Vaziyetin ciddileşmesi üzerine İmparator Mikhael. "Asya'daki bütün Grek topraklarına hâkim olmak için" Türklefle işbUği yapmak.b. Esirler Phrykia'ya (Eskişehir bölgesine) götürüldü. Malatya'dan Sivas'a kadar olan sahada da dağlarda çobanlıkla geçinen Pavlikyanlar mühim yer tutuyorlardı. Mirdâsî Nasr b. Anadolu'nun fethine memur edilmiş ve Sultan Melikgeh'tan. Maraş. oradaki taraftarlariy le. Tutak bu fförî mülayim buldu. Fakat bu anlaşmadan doğacak büyük tehlikeyi sezen Aleksios. çekilen ku*^ vetleri yakından takibe koyuldu. bu tarihlerde Kastamonu bölgesi sahillere kadar Türkler tarafından istilâ edilmekte idi. maceracı Ermenileri etrafına topladıktan başka sekiz bin kadar ücretli Frank'ı da hizmetine aldı ve 20 bin kişilik bir kuvvetle Maraş havalisine yerleşti. loannes Dukas dört taraftan sarılmış olduklarını anladılar. Ermeniler'in müdafaasını üzerine alan. yanında olan Urselius'u tutuklu olarak Amasya'ya Aleksios'un yanına gönderdi. Türkler ok yağmuru île mukabele etmekle beraber düşmanın takibini linürrtkün kılacak şekilde gerilemeğe başladılar. Aleksios'un Anadolu'ya görünmesi ve aynı zamanda âsilerin yaptıkları tahrift zulüm ve tazyik dolayısiyle gelir kaynaklarının tükenmesi üzerine Urselius. burada da karışıklık hüküm sürmekte idi: * Doğu Roma imparatorluğunun Iberia Ve Mesopotamia temlerindeki Ermeniler yavaş yavaş Fırat'ın batısına geçmeğe başlamışlar ve buralarda koloniler vücuda getirmişlerdi. işgal ettiği yerler eski Vaspuragan kralı Senekherim'in. onu Urselius üzerine yürümeğe razı etti. sonra da eski Kars kralı Gagig'in idaresine geçmişti. . Süleyman-şah bu münasebetle daha güneye inmiş. Karadeniz Ereğlisi'nde yine Türk müfrezeleriyle mücadele zorunda kalmıştı. Tarsus. ayrıca bir müfreze de Urseli-us'un ric'at hattını kesmeğe memur edilmişti. Bfeans imparatorunun teveccühü. Nikephoris bunlardan Kappadokia'da kalabalık bir kuvvetin başında bulunan Artûk Bey ile temas kurarak. yâni Amasya yatanlarında bulunan Tutak'ın yanına gitti. Sizin- le yaptığı ittifakla hıyanet fırsatını beklemek üzere zaman kazanmak istiyor. Anlaşıldığı üzere. zaptedecekleri memleketlerin menşurunu almış olan Kutalmışoğulları bir taraftan. Niksar bölgesini tekrar tahribe başladı. stratejik noktalar tutulmuş. boğazlara yerleştirilmiş. Bu sıralarda Kutalmış-oğlu Süleyman-şah Kilikia (Adana havalisi) bölgesini fetih ile meşguldü. Bizans imparatorluğunun her tarafında olduğu gibi. Muharebede Konstantinos telef oldu. takip esnasında hayli zayiat vermiş ofan Urselius ile. yanından ayırmadığı. Delûk (Ayıntab) ve Urfa'ya kaçan Ermeniler'in büsbütün kendi başlarına bırakılmasına sebep olmuştu. sıkı dinî takibata uğratan Bizans'ın Selçuklu hamleleri karşısında boyuna gerilemesi Ermeni sahalarının kolayca Türkler'e intikalini mümkün kılmış. Diogenes'in düşmesi üzerine yeni imparatoru tanımıyarak Maraş bölgesinde bir prenslik kurmağa girişti.

İstanbul'da giyecek adam bulunmadığı için. Âsi general. Gariptir ki. Fakat Konstantinos bunu kabul etmemiş. İstanbul'da halktan. Bu İtibarla Botaniates'in aracı olarak gönderdiği Khrisoskul'a iyi yüz göstermekte gecikmedi. bunun üzerine. propagandaya başladı. Gregorius. Böylece Türkler İzmit başta olmak üzere Btihynia kıt'asını işgalleri altına aldılar. gerçekten bu kıt'ada "hareket hâlinde bir asken* kuvvet Artık mevcut değildi". Türk öncüleri iznik yakınında ona yetiştiler ve büyük ordu gelinceye kadar oyalama savaşına giriştiler. 9 temmuz 1073 de Bizans imparatoruna yazdığı bir mektupta Ortodoks ve Katolik kilisilerinin anlaşması zamanının geldiğini bildiriyor ve MikhaePin müsait davranması üzerine bütün hıristiyanlara hitaben 2 şubat ve 1 mart 1074 tarihli meşhur mektuplarını neşrediyordu. koruyucusu Kutalmış-oğullar'tndan icabında yeni yardımlar sağlamaya muvaffak olmuştu. el-Ahsâ bölgesine gitmek üzere 1077 de Anadolu'dan ayrılmıştı. bu yürüyüşü emniyete almak için. Tokat ve Çorum havalisini de aldıktan sonra. Âsi generalin şerbetçe İstanbul'a yürümesine müsaade ettikten başka.274 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ 275 Bu yıllardan itibaren Bizans bütün dikkatini Balkanlar*#eyirmeğe mecbur kal* di. Aleksios ile Bryennios arasındaki Calabria savaşında Bizanslılar bozuldu İse de tam zamanında yetişen Süleyman-şah kuvvetleri harp tâliini değiştirdi. Botaniates İznik üzerinden Bizans başkentine doğru ilerledi. O zaman Martavkosta adlı Bizans valisinin elinden Konya'yı almış. Anadolu'yu fethe memur Türk kuvvetlerinin başbuğu Süleyman-şah için hasım tarafın yuvarlanmakta olduğu badireden faydalanmak kadar tabii bir şey olamazdı. Süleyman-şah'da kâh ihtilâlcilere. Âsiye karşı İstanbul'dan Aleksios gönderildi. Diğer taraftan Gümüş-tegin adında bir başbuğ Nizib. dolaşık dağ patikalarından sür'atle Sakarya kenarına. Bizans'ın durumundan faydalanıyorlar ve bu devletin iç işlerine karışıyorlardı. N. 1050 de Edirne'yi kuşatıp Trakya'da baskılarını arttırmış olan Peçenekler. Artuk Bey Sivas. Anadolu'daki soydaşları git». Durumdan faydalanan Tü&ler Anadolu'ya işgale devam etfiler: 1074 den itiba* ren Yeşilırmak ve Kelkit havzasını Artuk Bey'in feth ettiği tahmin edildiği gibi. Bizans imparatorunun Balkanlardaki başarısızlıkları da Anadolu'da tesirini göstermekte gecikmedi. Anadolu'dan ve Balkanlardan ayrı ayrı ağır Türk baskısına maruz kalmış olan Bizans âdeta ihtilâç içinde sarsılıyordu. Bu haber üzerine patrik Aemilianus'un tahriki ite Ayasofya'da başlayan ihtilâl hareketi bütün İstanbul'u sardı. 1077'de kendini imparator ilân edip Balkanlar'ın altını üstüne getirmekle meşgul general N. Boğaziçi kıyılarına kadar Türk himayesinde gelen Nikephoros Botaniates'in başına kondu (3 nisan 1078). Kütahya (Kotyaion) dan itibaren. İki kuvvet arasında ezilmek tehlikesine mâruz kalan Botaniates için fr'T^t Süleyman-şah'a başvurmaktan başka çare kalmamıştı. kâh iktidara yardım elini uzatarak. Ege denizi. bu vazifesine devam ediyordu. Bu maksatla yine Türkler'e başvurdu ve onun yakalanıp bertaraf edilmesi hususunda Süleyman-şah ile bir anlaşma yaptı. Türk kuvvetlerinin bir kısmı garnizonlar kurarak yerleşmişlerdi. oradan da İznik (Nikaia)'e ilerledi. Antalya Körfezi ve Adana arasındaki bütün Anadolu. Bryennios İle uğraşmak lâzım geldi. bunun Melikşah'ın kumandanlarından Gümüştegin Candar olması muhtemeldir. gördüğümüz gibi. Anatolik (Konya bölgesi) teminin kumandanı General N. Bu alarm Papa ile Roma-Germen imparatoru Henri IV. şehri hariçB" zurum ile Çoruh bölgesinin Ebu'l-Kaasım tarafından zaptedildiği anlaşılmaktadır. O devir Grek tarihçisi Attaleitas'e göre. düşman ordusunun içinde bocaladığı perişanlığı arttırmak lâzım- di. arkasından o civardaki Gevele kalesini Romanos'Makri'den zaptetmiş (1077) ve Batı Anadolu'nun mûfr$in şehirferi fethe girişmiş olan Süleyman-şah Botaniates'in İstanbul'a giderken geçmesi muhtemel yol ve geçifleri tuöu. Milet yakınında Latros tepesindeki manastır Türkler yüzünden terk edilmişti. devletin bekasını tehdit edecek kadar ağırlık göstermişti. Türkler'e karşı Grek imparatorluğunun yardımına koşmak lüzumunu ilân ediyordu. Bryennios'un ordusunda mühim miktarda Peçenek savaşçısından başka. Bizans'ın bu hâle uğrayacağını çoktan sezmişti. Bizans idarecilerinin birbirleriyle mücadeleler rini körüklemek.Arma Komnena'ya göre bu sırada Karadeniz ile Çanakkale Boğazı. Bizans tarihçisi -I. İstanbul'da yeril imparatorun tâç giymesiyle Bizans'ın dertleri sona ermedi. 10|£ de Nikephoros Bryennios'un tiyanederek birçok yerleri ele geçirmesi ve imparator ilân edilerek İstanbul kapılarına dayanması. Mesopotamia (güney Fırat bölgesi) müstasna diğer yerlerdeki Grek kumandanları dağılmış olduğu için Anadolu'da muntazam Bizans ordusu hemen hemen yok gibi idi. İmparator Mikhael ise kardeşi Konstantinos lehine tahttan çekilmekle canını kurtarmak kaygusunda idi. ona kuvvetli bir Türk müfrezesi de verdi. Aleksios Komnenos ile birlikte. Fakat Bizans askerlerine güvenmeyen imparator Botaniates. Halbuki Avrupa. Bizans imparatorluğunun. Nikephoris kaçtı. ite onun haris nâzın Nikephoris'e karşı yürümeyi tasarladı. arasındaki anlaşmazlık yüzünden o sırada bir tesir yaratamamıştı. ayrıca. ana yolları terk ederek. şüpheli gözle baktığı BotaniasteSİ ortadan kaldırmak tedbirleri aramıyor değildi. "Türkler" (Türkmenler) de vardı. İmparatorluğun Avrupa parçasına arka a/kaya patlak veren isyan ve ihtöâller: 1074 de Bulgar ayaklanrpası. yani Amasya ve civarını sahile kadar açmıştır. Haçlı seferlerinin ilk alarmı sayılan bu davetinde Türkler'in "tehlikeli" ilerliyişini açıkladıktan ve İslamların hıristiyanları "koyun sürüleri gibi boğazladıklarını" şiddetli bir dille iddia ettikten sonra» din kardeşlerini kurtarmak üzere. Selçuklu hâkimiyetine girmiş bulunuyordu. General Botaniates işlerini ilerlettiği sıralarda kurnaz Nikephorife. . hattâ senato üyelerinden ve din adamlarından hayli taraftar kazandı. Yine bu sıralarda Phrykja şehirleriyle beraber Alaşehir de feth edilmiş olup Ege sahillerinde de Türkler görünmeğe başlamışlardı. gizli faaliyetten haberi olmamakla beraber. Daha Malazgirt savaşını müteakip Türkler'in engelsiz bir şekilde Anadolu'ya girmelerinin hıristiyanlık bakımından neticelerini hassasiyetle kavrayan Papa Gregorius Vli. Botaniates fırsattan faydalanarak âciz imparator Mikhael VII. Şark! Karahisar $& Erzincan ve Divriği havafisfiin Mengücük tarafından. . Anadolu'da Botaniates'e yardım eden Selçuklu Türkleri'ne karşılık. Sultan Melikşah'ın emriyle. Kadıköy (Khal-kedon)'de bekleyen Botaniates'e katılmıştı. 1075 de Nestor isyanı. Âmid ve Urfa civarında Grek ordularını mağlûp ediyordu ki. Akdeniz. Komnenos'un kızı. Rumeli'de Bryennios'un dayandığı başlıca kuvvetler de Peçenek Türkleri olmuştu. Bu sene Artuk Bey'in yerine gelerek fütuhata başlamış olması kuvvetle muhtemel olan Danişmend. Görüldüğü üzere. Niksar havalisi ile aşağı Yeşilırmak bölgesini. 1076 da salgın hastalık ve büyük açlık. Selçuklu süvarileri üç koldan ileri atılarak Bryennios'u esir ettiler. ortada kalan tacı.

Pata* iologos ile Kurtiue hasım kuvvetlerin Eskişehir civarında bulunduğunu. Fakat yüz sene devam eden Komnenoslar sülâlesinin kurucusu ve ilk hakikî imparatoru sayılan Aleksios I. maiyetinde Georgios Palalo-logos île yeğeni Kurtlus olmak üzere. Süleyman-Şah*dan durumu öğnenen Melikşah Bizans'a bir elçi göndererek kaçağın teslimini istedi. Marmara kıyılarının en büyük kalesi olup içinde Bo-taniates'le beraber Türk kiralarının 1078 denberi garnizon kurdukları tarihî İznik şehrinin kesinlikle Türkler'e geçmesi olmuştur. Fakat o günlerde Manöur Anadolu'ya dönmüş. fakat teşebbüsten hiç bir netice çıkmamıştır. Bu tarihten itibaren Türkler Toroslar ve Adana bölgesinden Üsküdar'a kadar bütün eyâletlerde yerleşmişlerdir ve Süleyman-şah Boğaziçi'nin Anadolu sahilinde kurduğu gümrük daireleriyle Boğaz'dan gelip geçen gemilerden vergi almaktadır. Böylece tŞÖfcön Galatia. sistemli ve daha hızla. Mağlûp Mansur İstanbul'a kaçtt. gerçekte TürkJer'e karşı açılacak seferin akıbetini kestiren Aleksios. Komnenûs ailesinden Izak'ın bir aralık imparator olduğunu (1057-1059 yıllarında) biliyoruz.276 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ 277 Bryertnios meselesi cereyan ettiği sıralarda Sûleyman-şah ve dâımâ beraber çalıştıktan kardeşi Mansdr artık kendilerini Boğaziçi'ne kadar Anadolu'nutr sahibi sayıyorlar ve fütuhatı tamamlamak üzere maiyetlerindeki Türkmen bey ve reislerini. dağılan kıt'aları toplamağa çalışıyordu. Bu hâdiselerin tâ Uzak-Doğuya kadar yankılar uyandırdığı görülüyor. genişletmeğe başladı. Münazaa bittiği zaman. hem müdafaa ediyor. görünüşte Mellesenos'a fakat. Küçük Asya'nın henüz Selçuklular tarafından işgal edilmemiş kale ve setirlerini dolaştı. hiçbir mukavemete cesaret gösteremeyen bu memleketlerde otomatik olarak Türkler yerleşiyorlardı. Fakat az sonra Süleyman-şah bu araziyi de işgal ederek onun itibari hâkimiyetine son verdi (1081). yaralı hâlde. Anadolu'daki Türkmen boylan Süleyman Şah'ın emrine girmiş ve o. Süleyman-Şah'ın öncülerinin yaklaştığını öğrenen ve esasen muharebe işlerinden hiç anlamadığı nisbette korkak olan hadım. iznik'teki Türk süvarileri kendilerini hızla takibe koyuldular. Anadolu cihetinde General Kostantinos Dukas kendini imparator ilân ederek isyan bayrağını açmıştı. Trakya ordusu tarafından imparator ilân edilerek İstanbul'da tâç giyen Aleksios Komnenos'un idareyi ele alması ile esaslı değişiklikler belirdi. Palaiologos. Bizans ise hâlâ birbirini takip eden isyanlar içinde idi. 1081 de kuzey Çin hükümdarı nezdine bir elçilik hey'eti göndermiştir. Sü-leyman-şah müslüman olmayan yerlerde fütuhat yaptığından dolayı Gazi unvanım da almıştı. ordunun sevk ve idaresini Palaiologos'a devretmek zorunda kaldı. İtalyan Normanlan'nın başı korkunç Robert Giskard tehlikesini önlemek için aldığı çok ciddi tedbirlere karşılık. karargâh yaptıktan Kffiahya civarından. Boğaziçi'nin Anadolu sahillerine kadar sokulmuş bulunanfSelçuklular'a karşı. Komnertos Bizans'ın kurtarıcıtanndandır. Nikephoroş Melissenos'a gelince. General Basilakis ayaklanmış. fütuhatını bir taraftan Karadeniz kıyılarına. Abbasî halifesi de Süleyman-Şah'a sancak ve hil'at göndermiş. nazır hadım loannes'e verildi. Palaiologos derhal muhasarayı kaldırdı ve çekilmeğe başladı. Melisse-nos'la uğraşırken Türk ordusunun yetişmek IhfirnâB olduğunu. Sûleyman-şah buradan artık çıkmamış. Suriye meliki Tutuş*un maiyetine katılan Türkmen beyleri ıftüstasna. S. Üç senelik hâdiseler imparator Botaniates'in. nihayet kurtardığı bir kısım kuvvetler ile hâlâ dehşet içinde titreyen başkumandanı. Onun zamanında Anadolu elden çıkmış öldükten başka. Anadolu fütuhatının Büyük Sultan Melikşah'ın emriyle yapıldığını ve onun tarafından desteklenmekte olduğunu bildiği için. Başkumandanlık. Melissenos ihtilâli Türklerin Marmara sahillerine kadar Anadolu'da kolayca yerleşmelerini mümkün kıldı. ■ Bu savaşın mühim neticesi. Aleksios'un Batıda. öte taraftan Akdeniz ve Ege denizine doğru tek elden. balı ve kuzey Anadolu'ya gönderiyoriardı. Bizans'ın kalbgâhına doğrudan doğruya yapılacak taarruzlar için pek mükemmel bir üs teşkil eden bu kale-şehri hâkimiyeti altındaki Anadolu'nun başkenti ve ileri harekâtın mihrak noktası yapmıştır (1080). lznik%ı kuşatılması emrtrfl vifdli Melissenos. uçuruma doğru giden Bizans'ı kurtarmak iktidarında olmadığını ispat etmişti. bunun Vardar muharebesinde Aleksios tarafından yakalanarak gözlerinin oyulmasından sonra. Karadeniz boğazından Çanakkale boğazına kadar Marmara sahillerini ele geçiren "Cesur Süleyman1 şah'ın Kapıdağ yarımadası berzahındaki son Bizans kalesi» Kyzikos'u da zaptedip karşı şahitlere atlamak üzere vaziyet aldığı 1081 yılında Bizans çeyrek yüzyıl süren uyuşukluğundan silkinir gibi oldu. kardeş nizalarına son vermek üzere. bu tavsiyelere kulak asmayan hadım. düşmanı oyalıyordu. İmparator Botaniates'in para ve va-idlerle bu isyanı da zararsız hâle getirmesini müteakip patlak veren N. Hakikaten kritik anlanndan birini yaşayan Bizans. loannes Ifi* gölü (Ascanlus) kenarına kadar geldi ve "Aziz Georgtos' kalesini işgal etti. İstanbul'a götürmeğe muvaffak oldu. Türk kuvvetleriyle birlikte Iznik'e de giren (1078) Melissenos istanbul üzerine yürümeye hazırlanırken. bilhassa Melikşah tarafından kendisine Anadolu "emirliği" menşuru verildikten sonra. bunlara karşı hiçbir ciddî tedbir alınamamakta idi. Fakat Melissenos bu propaganda seyahatini Türk müfrezeleri himayesinde yaptığı için. Bota-ntates Iznikln geri alınması için Aleksios'u göndermek fetedi ise de. Anadolu'nun tak hâkimi olmuştur. Balkanlar devamlı isyan ve ihtilâllere sahne olmakta. Lydia bölgeleri (Orta ve Batı Anadolu) Türk hâkirrtyeöne geçmiş oldu. bir hafta süren muhasara esnasında vakit kazanmak için. Phrykia. General Melissenos o zaman Ege denizi kıyılarına kadar ilerleyen Türklerin yardımı ile imparator olmağa karar vermişti. Türk baskısını hafifletmek emeliyle Çin'de diplomasi faaliyeti göstermiş. meşhur kumandanlarından PorsıA'u Anadolu'ya yolladı ve savaşta Mansur öldü. tatbik ettiği müdafâa tarzı hayret edilecek derecede basit görünür. ona Nâsır'üd-devle Ebu'lfevâris lâkabını vermişti. Süleyman-şah neticeyi beklemek ve İcabında yardıma koşmak üzere Dorylaion (Eskişehir'de karargâh kurmuş bulunuyordu. Robert Giskard'ı Arnavutluk kıyılarında durdurmak maksadiyle bütün Batı dünyasını yardı- . doğu sınırlan Orta-Asya'ya dayanmış olan Selçuklu İmparatorluğuma karşı Türkistan cihetinden harekâta teşvik etmek üzere. kardeşi İle yeniden fttücadeleye başlamış! Sultan. hem de perişanlığı önlemeğe. bu zat Türk himayesinde olarak İznik'te oturuyor ve Batı Anadolu'nun bir kısmı ismen ona tâbi bulunuyordu. Nikephoroş Phokas ile istişareden sonra. buna göre İM kifi£ vet arasında katarak ezilmektense önce Süleyman-Şah ile savaş yapılmasını teklif ettiîerse de. Süleyman-şah'ın yetişmesiyle Bizans ordusunun ric'atı umumî bozgun hâlini aldı. bu vazifeyi kabul etmedi. Bu suretle bütün kıt'anın hâkimiyetini elinde toplayan Nâstr'öd-devie Ebu'lfevâris Gazi Sûleyman-şah. Bu esnada Sultan Melikşah'ın müdahalesini gerektiren bir hâdise oldu: Başkanlık dâvası yü2ündeh KutaJmiş-oğullarının birbirleriyle arası açıldı.

Habib Neccar dağına ve İç kaleye çekildi.. Bizans'ın Suriye'deki son hrıstiyan kalesi olan bu mühim şehir zaptolundu (1084 aralık ayının ilk haftası). yalnız geceleri ilerleyerek on iki gün içinde Antakya'ya geldi. fakat günlerce devam eden bu hâl neticesinde bir iki adım gerileyen Türk kuvvetlerinin bıraktıkları mevzilerde Bizanslılar yuvalar vücuda getirdiler ve pusular kurarak. O. Ancak. Philaretos Urfa'yt daha sonra oğlu Barsam'ın idaresine verdi ve gözlerini Antakya'ya çevirdi. Misis. Süleyman-şah yeter miktarda kuvvete. Kendine Bizans'ın temsilcisi süsü vererek Grek ahaliyi memnun ederken. babasının Antakya'daki şıhne (vâli)si müslüman İsmail ile galice anlaşarak. yalnız hasımlarına değil. mevcut kuvvetini bir anda kırdırmamak gayesiyle. Philaretos'un askerleri de kaçıyorlardı. Süleyman-şah. Ermeniler'den nefret eden ahali karşı koymayarak. Iznik'e gitti ve Süleyman-şah't Antakya üzerine teşvik etti. esirleri serbest bıraktı. Fakat neticede bu pek küçük «Içüdeki müdafaa sistendin böyük masraf ve emeklere bağlı ordular hazırlama ve şevkinden daha tesirli olduğu anlaşıldı. Bizans ordularının dağılması ve Türklerin başka yerlerde fazlaca meşgul olmasından faydalanarak. Misis. Aç kalmış asiller. İmparator Aleksios kalabalık ve muntazani Bizans ordutarıfcıh. İskenderun. Hâkimiyet uğrunda her şeyi mubah sayan. Adana. reisler şurada burada dolaşarak ekmek dileniyorlardı. Süleyman-şah halka iyi davrandı. Durum bu kadar bir gelişme kaydedince. tek başına veya müdafaasız yakaladıkları Türkler'i ortadan kaldırmağa başladılar. Bizans orduları kendilerini "ayak altında kum gibP ezen Türkler'e kanşı savaşmak eesareM atök gösteremi-yorlardı. 1085 de Honi. 1074'ta Malatya*yı ele geçirmiş. cesetler üzerine kuşlar üşüşmüştü". Ar-tah. Elbistan. Philare-tos'un eski hülyalarını gerçekleştirmesine vesile oldu: maktul dükün askerleri ve ileri gelenler tarafından davet edildi ve şehri teslim aldı. tesiri gayet dar sahada kalan bir nevi gerilla savaşı vermeyi tercih etmişti. çoğu Ermeni olan ahalisini ayaklan- dırarak. Kilikia'nın fecî duruma düşmesinde bizzat Ermeniler'in büyük payı vardı. Anadolu hâkimi Süleyman-şah'a. kimseye sezdirmemek için. Kilikia'da Philaretos tarafından bir Ermeni prensliğinin kurulduğunu yukarıda söylemiştik. Barakalı karakol kayıkları gece karanlığında gizlice Anadolu yakası kıyılarına yanaşıyor. gündüzleri dahi mücadelelerde bulunmasını emretti. Bagras. elindeki toprakları muhafaze edebilmek için. Sonra Aleksios o zaman Kilikia cephesinde bulunan Süleyman-şah'a müracaatla vergi karşılığında barış istedi. Suriye meliki Tâc'üd-devle Tutuş'a vergiler ve hediyeler veriyor. Bundan sonra Süleyman-şah andlaşma gereğince. bir müttefik gibi görünen mâceraoı ve haşin Philaretos. Büyük Sultan Meiikşah'a da ayrıca hediyeler ve bağlılık mektupları gönderiyordu. Gecenin belirli olmayan saatlerinde. bu arada Tarsus'u (1082 de). Başlangıçta hiç mühimsenmemiş. içlerinden çıkan Bizans'ın en cesur askerleri Khomatene'lerden (Phryki-a ye Laodikia birlikleri) 8-10 kişilik gruplar Türk mevzilerine âni baskınlar veriyor ve çabucak barakalarına dönerek denize açılıyorlardı. ahalînin matına et sürdürmedi. kendi yurttaşlarının ağır suçlamalarına hedef olmuş ve gaddarlığı yüzünden oğlunun bile hiyanetine uğramıştı. Türkmen kuvvetlerinin de kaynaştığı bu bölgede prenslik ve şâir gibi teşekküllere rağmen durum hiç te normal değildi. Tarihçi Urfalı Mateos"un 1079 yılına tesadüf eden müşahedesine göre. Meşhur Kısiyan kilisesi camie çevrilerek yüz yirmi müezzinin aynı zamanda okuduğu ezan ile ilk cuma namazı kılındı. 1084 senesinde Urfa valisi plan oğlu ile arası açılmış ve Barsam yakalanarak hapsedilmişti. Aleksios barakalara ellişer süvari bindirilmesini icabında derhal denize açılmak şartiyle. Maraş. Ertesi gün beliren küçük direniş Moncukoğlu kumandasındaki kuvvetler tarafından kırıldı. Bu andlaşma Aleksios hesabına bir basan idi. Süleyman-şah Antakya'ya tâbi bulunan Ayıntab. Süleymanşah aynı zamanda imparatora yardım edecekti (1082). beri tarafta Türkler'i Boğaziçi'nden uzaklaştırmak hususunda sadece barakalar şeklindeki karakol kayıktan ite iktifa etmişti. yerine Ermeni senyörlerinden biri tâyin edilmişti. Tarsus. şeklinde ifade etmektedir. Kaysun'a hâkim olmuş. atmıştı. Müteakiben başarılarını Büyük Sultana müjdeledi. Anadolu melikini bu şehri zapta davet etmeye karar verdi. Malatya'yı da haraç vermeğe mecbur tutmuştu.278 _____TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ 279 ma çağıran Aleksios. Bu bakımdan Philaretos iyi bir örnek teşkil etmektedir. hiç kimse tarafından sevilmemiş. Göksün. Süveydiye ve diğer kasaba ve kaleleri birer birer işgal etti. 1078'e kadar burada dük bulunan Izak Komnenos yeni imparator tarafından İstanbul'a çağrılmış. Melikşah'ı çok memnun eden bu zafer bütün İslâm ülkelerinde heyecanla kutlanmıştır. Anazarva (Ayn-ı Zarba) ile Kilikya'nın diğer bazı şehirlerini zaptetmiş (1083). oralara ara sıra uğrayan-Türk müfrezelerine. tarihçi Anna Komnena bunu. bir taraftan Bizans İmparatoru Botaniates'e tâbiiyet arzederek Antakya düklüğü vazifesi ve Sebastos gibi unvanlar alırken. fakat kendisinden nefret eden Urfahlar'dan yüz bulamayınca» Ur kaleye olsun yerleşebilmek ümidiyle Melikşah'ın yanına gitmeye karar vermişti. Elbistan. Antakya'nın akıbetini duyan Philaretos Ceyhan'da Honi'ye gitmekten başka çare bulamadı. büyük harekât yaparak Türk orduların kendi üzerine çekmemek. 12 ocak 1085 de iç kalenin de teslim alınışından sonra. Bu muameleden üzgün ve umumiyetle babasının hareketlerinden şikâyetçi olan Barsam. eonra Palu. Bizans imparatoru. Harput (Khartpert). Böylece. Kamyr (Yağmur) kumandasında yedi bin kişilik Türk kuvveti göndererek Aieksios'un Normanlar'ı İtalya'ya kadar püstürtmesîne yardım etti (1083). Hapishaneden kaçtı. Başlangıç- . hâkimiyet sınırlarını genaştetiyordu. Kararlaştırılmış noktalardan sesesizce 280 kişiyi surlara çıkardı. faaliyetlerini yavaş yavaş genişlettiler ve küçük Türk müfrezeleriyle çarpışmalara giriştiler. Bu zâtın Antakya çarşısında Grekler tarafından öldürülmesi. Bir müddet sonra. hediyeler takdimi ve binblr dalavere ile. Ayn-ı 2arba. hatta Türk kuvvetlerinin takviyesine bile lüzum göstermemiş olan bu tazyik sonunda Türkler Boğaziçi'nden uzaklaşarak İzmit'e doğru çekilmişlerdi. Raban. diğer taraftan Musul ve Haleb hükümdarı Şeref ül-devle Müslim'e. tab'asından olan Grekler'e. hattâ soydaşı Ermeniler'e en bayağı ve zalimane muameleleri reva gören ve siyaset icabettîrdikçe mezhep ve din değiştiren bu adam. az sayıda süvanleıtteft kurulu fevkalâde sür'atli ve oynak TÛfk kuvvetleriyim başa çıkamadığını tecrübelerine dayanarak İyi biliyordu İmparatorun kızı. Yollar insan ölüleri ile dolmuş. bu senelerlçlnde Anadolu'da ayrı noktalar hâlinde kalan Bizans kalelerinin fethi ile meşgul olmuş. Keysun ve nihayet Maraş'ı Poltaci işgal ettiği zaman Philaretos Urfa'ya oğlunun yanına gitmek zorunda kalmış. Tarsus. Buradan da Poltaci (Baltacı?) tarafından kovalandığından Maraş'a iltica etti. Delûk (Ayıntab)'a kadar her tarafta karışıklık hüküm sürüyordu. Çünkü Balkanlardaki Norman tehlikece karşı koyabilmek için Selçuklular tarafını emniyete almış bulunuyordu. nihayet Bizans valisinin elinctoft Urfa'yı.Anlaşma oldu: Kocaeli yarımadasındaki Drakon çayı İki memleket arasında sınır itibar edildi.

Fakat Atsız 1077'deki Mısır seterinde Kahire önünde muvaffak olamaması üzerine. Araş yolu ile Gürcistan'a giden Melikşah. Akdeniz'in dalgalan karşısında. Haleb'den ayrılan Melikşah. Anadolu'ya yakın adaları alan ve birkaç defa Bizans donanmasını mağlûp eden Çakan Bey. Vücuda getirdiği kuvvetli bîr donanma ile Bizanal ciddî olarak tehdit eden diğer bir Türk kuvvetini de tarrçir Beyi Çakan temsil ediyordu. Sultan Melikşah tarafından kardeşi Tâc'üd-devle Tutuş. Arapkir. B* cezîre ve Suriye'nin kilit noktası durumundaki bu müstahkem şehri zaptetmesi Suriye meliki Tutuş ile aralarının açılmasına sebep oldu ve Süleyman-şah'ın nisan 1086'da Haleb'i kuşatması iki Selçuklu şehzadesini savaşa götürdü.280 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRKTARtHÎ 281 ta iyi kabû! görmeyen Philaretos'a. Dâr'ül-hilâfe'de tertiplenen büyük törenle halife el-Muktedî bi'llah yine 'Doğunun ve Batının hükümdarı" Sultan Melikşah'a iki kılıç kuşattı (25 nisan 1088). bu münasebetle Bizanslı tarihçi Anna Komnena'ya göre Trabzon da Türkler'e «itikat etmişti. Sultan Melikşah. Süleyman-şah'ın Antakya'ya giderken İznik'te yerine bıraktığı Ebu'l-Kaasım. Haleb bölgesi valiliğine Aksungur'u tâyin etti ve kendisi Süveydiye'ye kadar giderek. Şeddadî ülkesindeki anlaşmazlık ve Gürcistan kiralı Giorgi M. Meyâfarikîn (Silvan) başta olmak üzere. Ege denizine ve Çanakkale'ye kadar bütün memleket -tabiatiyle bazı kalelerle sahillerdeki tahkimattı şehirler hariç. Bu havalideki karışıklığın düzelmesi üzerine Sina çölüne kadar bütün Suriye kıt'ası Tutuş'a bağlı olarak Şam melikli* ği şeklini almıştır. Çubuk Bey. Allah'ın kendisine nasip ettiği muazzam fütuhattan dolayı şükretti. Kudüs'ü zaptetmjş. Gemlik körfezinde bir Türk donanması inşasına girişmiş iken imparator Aleksios Komnenos tarafından kandırılıp İstanbul'a götürülerek sultana cephe alması üzerine. Şam'ı üçüncü muhasarasında ele geçirmiş (10 Haziran 1076) ve^îî ezanını kaldırarak. daha önce başbuğları idaresinde bu hayaliye gşlen Türkmenlerin işgal ettiği Filistin'i almış. Bundan büyük bir teessür duyan Suttan Melikşah hassa kumandanlarından Porsuk. İmparator Aleksios Komnenos ile Drakon çayını Bizans-Selçuklu hududu tanıyan anlaşmayı imzalayan Anadolu fâtihi Süleyman-şah'ın Antakya'ya gelerek. kalabalık bir ordu başında. Bu münasebetle kaynaklarımızda tafsilâtı ite bildirilen gelinin hayret verici kıymeti! cehizi ile. Bu esnada İsfahan'dan büyük kumandanlar refakatinde. 28 şubat 1087'de Urfa'yı zapteden Bozan oraya vali tâyin edilmişti. Çökürmüş ve Hâcib Altuntak kumandalarında sevk edilen ordular ve Türkmen kuvvetlerinin gayretiyle. Bu sırada Lâzkiye. 1092'de Süleyman-şah'ın oğlu Kılıç Arştan gelinceye kadar iznik» muhafaza etti. Philaretos'a tâbi Harput şehri ÇubuK tarafından zaptolunmuş ve bu bey ayrıca Eğin. İsfahan'dan hareketle Musul ve Harran üzerinden ilerledi Câber ve Menbiç kalelerini aldıktan sonra. Kuteyis'e kadar Acaralar bölgesini ve Karadeniz sahiline kadar olan yerleri tamamen işgal ettiler ki. izmir ve civarıyle adalardan bir kısmı Çakan Bey'in hâkimiyeti altında idi. yapılan muhteşem düğün ve Bağdad'da günlerce süreri şenlikler. Cizre ve daha 30 kadar kaleden ibaret Mervânî ülkesi. Moncuk Böri. Sav-tiginlh durumunu kuvvetlendirdi ve 1080'de sevketmek zorunda kaldığı Ahmed. İslâm dünyasında ikilik ve kin yaratan bu akidenin yayılmasında ocak vazifesini gören Mısır Fatımî devletinin ortadan kaldırılması Selçuklu sultanlarının başlıca gayelerinden idi. buranın veziri Fahr'üd-devle Muhammed b. Ottu ve Erzurum'u Bi- zans'tan geri aldıktan gibi. Şiîlikle mücadele Selçuklu İmparatorluğunun ana siyaset çizgilerinden biri olduğu için. Çemişkezek ve Hanzid (Palu-Genç bölgesi)'i ele geçmiştir. Mardin. Melikşah'ın kon Mehmelek halife el Muktedî ile evlendirildi. Abbasi halifesi ve Sultan Melikşah adlarına hutbe okutmuştu. Artuk Bey. 1085'e kadar Anadolu'nun fethi sırasında. Selçuklu İmparatorluğuna katıldı (1085) ve aynı yıl içinde. Kafkasya ve Erran'daki tâbi bölgeleri amcası Yâkutî'nin oğlu Azerbaycan umumî valisi Kutb'üd-din İsmail'e verdi. İstanbul'u zaptederek Bizans İmparatoru olmayı düşünüyor ve bu maksatla. Böylece Süleyman-şah'ın vefatından önceki günler Antakya'dan Karadeniz'e. bu havalideki Ukaylî toprakları da Selçuklu İmparatorluğuna bağlandı. oraya bir sefer yaparç^ bütün Kafkasya'yı Savtigin'e teydî antikten (1076) sonra dönmüş. "Dâima muzaffer" büyük Türkmen beyi Artuk şR inançlı Karmaffler'in bulunduğu ef-Ahsâ (el-Hasa) bölgesini ve Bahreyn adatannı daha önce itaate almıştı (1078-1079). Haleb'e geldi (aralık 1086). Urfa'nın Selçuklular tarafından zaptını (şubat 1087) müteakip ve BüyüfeSultantn huzurunda törenle müsiüman olduktan sonra Maraş şehri verilmiştir. Kasîm'ül-devle Aksungur ile diğer Türkmen reislerinin Musul'a girmesi ile. Âmid (Diyarbakır). Terken Hâtûn ite birlikte Bağdad'a gelen.Türk hâkimiyetine girmiş ve Büyük Selçuklu İmparatorluğuna bağlanmıştır. Akkâ'da Mısırlı Bedr'ül-cemâlî ile mücadeleye girişmiş (1072). Ebû Yâkub ve tsa Böri kumandasındaki Türkmen kuvvetleri Kars. Sultan Alp Arslan'ın son yıllarında Şam'ın zaptına memur edilen (mayıs 1071) Bağdad şihnesi Ay-tigin'den başka. 1084'te Kakhet kıratlığı tabiiyete alınmış.'nin itatsizlik belirtileri üzerine. Ebu'l-Kaasım'dan sonra yerine geçen kardeşi Ebu'l-Gazi. Suriye meliki tâyin edildi. Çoruh vadisini. Şam'ı kuşatmış olan Mısır orudusunu ric'ate mecbur ettikten sonra Atsız'ı da ortadan kaldıran Tutuş. Selçuklu İmparatorluğunun azamet ve satvetini göstermek bakımından dikkate değer. Suriye'ye aynı vazife ile gönderilen Türkmen beylerinden Atsız. Balkanlar üzerinden Doğu Trakya'ya kadar inmiş olan Peçenek Türkleri ile ittifak ediyorMarmara . Ayn-ı Selm mevkiinde vukua gelen muharebede ordusu dağılan Süleyman-şah intihar etti (5 haziran 1086). fakat Gürcü kiralının tekrar başkaldırması ve eski *ni kiralı Gagik'in yeniden kıral olmak teşebbüsü sultanı ikinci Kafkasya harekâtına zorlamıştı. Şeyzer ve diğer kaleler teslim olmuş. bölgenin rakipsiz sahibi oldu. Diğer taraftan Çankırı'yı fethetmiş olan Karategin fütuhatını sahile doğru genişleterek Sinop'u muhasara ve zaptetmişti. Sultan Melikşah. Antakya valiliğine Yağısıyan'ı. Melikşah'ın sevkettiği Porsuk ve arkasından Bozan kumandasındaki kuvvetler tarafından ortadan kaldırıldı. Hasankeyf. Efes şehri ile Ege sahilleri bölgesi Tanrıver-miş Bey'in. 1087'den itibaren bütün havali imparatorluğa bağlanmıştı. Mücâhid'üd-devle Bozan. Bağdad'a gitti ve halkın coşkun tezahüratı arasında hilâfet erkânı tarafından karşılandı. Süleymanşah ite olan savaşta Tutuş tarafında yer alan ve büyük yardımı dokunan Artuk Bey de Kudüs ve civarına sahip bulunuyordu. Cehîr'in yardımı ve Bağdad şihneliğinden Irak-ı Acem valiliğine getiren Gevharâyîn. Kasîm-üd-devle Aksungur ve diğerleri yanında olduğu halde.

Mâveraünnehir1! elden çıkarcb. Devlet 1157'den sonra&r ara Gurluiar'a tâbi oldu. Adaleti ve şefkati ile imparatorluk dahilinde uyandırdığı derin hürmet ve sevgiden dolayı vefatı Türkler ve İslâm dünyası için olduğu kadar. Yemen ve Aden havalisi de Türk hâkimiyetine alındı. Yartnkuş gibi kumandanların idaresindeki Selçuklu ordusu. Selçuklular'ın en büyük hükümdarı ve tarihte en büyük Türk imparatorlanndan biri olan Melikşah birçok Sultan ve mellklefln metbûu bulunduğu için "ea-SuR&n'OI-a'zam" (Büyük Sultan). Ermenilik Süryânîler.evlâtlan Kirman bölgesini idareye devam ettiler. ancak. Son Selçukto meliki Muham- . hterezm'de hükmediyor.282 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ 283 kıyılarında Selçukluların hâkim bulunması sebebiyle-. Sencer kendini Selçuklu Sultam îlâh ederek (1115-1İ57). Sultan Tuğrul'un Harezmşafo Tekiş'e mağlûp olarak ölmesi (1194) üe toprakları Harezmşah'lara intikal etti. Afganistan'da gelişmekte olan Gurlu devletini kendine bağlayan Sultan Sencer. Kafkaslar'dan ve Aral gölünden Hind denizi ve Yemen'e kadar genişletmekle dünyanın en büyük imparatorluklarından biri hâfiııfc geltirmeğe muvaffak olduğu Selçuklu devletinin sınıflarını daha uzaklara götürrriek. Bizans bu buhranlı dudumdan. Suriye Selçuklu meliki Tutuş ile çarpıştığı (1095). diğer hırietlyanlar ve şâir din mensupları. Berkyaruk'un kardeşi Sultan Muhammed Tapar (1104-1118) kuzeyde Güroö saldırılarını durdururken. seçkin imparatorlardan biri oları Aleksios Komnenos'aın tahrik ettiği. Sencer "Büyük Sultan" oluyordu. "Sultân'ül-âlem'' diyö anılır ve aynı-zamanda 'ea-Sultân'ül-âdıT ve "Ebu. Başkent Merv^şehri idi. Sultan Sen-certn öfâmüne kadar (1167) ona bağlı kaldılar. Onun bilhassa kuzey İran'da yalçın kayalar üzerindeki Alamut kalesini ele geçirmesinden (eylül 1090) sonra ciddiyet kazanan bu râfizî yuvasını yıkmak üzere Melikşah. Karahanlılar'm batı kolunu Selçuklu İmparatorluğuna bağladı. Şünnîiik-ŞiJJik dâvasında Sultan Melikşah'ın meşgul olması lâzım gelen meselelerden biri de imparatorluk içinde Hasan Sabbâh'ın bayrakdarlığını yaptığı bâtinî faaliyeti idi. Fars arazisi güney sahilindeki Hürmüz errflrRğlve Arabföan yarım adası ucundaki Umman bölgesi zapt edfflTİlşti. Irak ve Horasan Selçukluları (1092-1194) Büyük Sultan Melikşah'ın ölümü (1092) ile başlayan taht kavgaları yüzünden imparatorluk 4'e bölündü. babası zamanından beri ülkede yeraltı faaliyetini artırmış dinî-siyasî Bâtınî haraketi ile müca-daleye girdiği bu tarihlerde Haçlı orduları da memleketin batı bölgesini istilâya başlamışlardı. 3. şehzade Berkyaruk yerine kendi oğlu Mahmud'u velîahd yapm$k isteyen muhteris Terken Hâtûn ile. oraya bir sefer daha yapan Sultan Melikşah aynı yılın sonbaharında Bağdad'ı ikinci ziyaretinde (kaşım 1091) topladığı harp meclisinde Tâc-üd-devle Tutuş refakatinde olarak. Kasîm'üd-devle Aksungur ve Bozan'ı Suriye'nin sahil bölgesini zapta ve Fâtımîler ile öteden beri siyasî anlaşmazlık ve rekabet mevzuu olan Mekke'deki hutbe ve Medine'de hâkimiyet işinin ve Yemen ile Aden havalisinin fethine memur etti. Onun. Arkasından Taraz (Tfclas) hâkimini tâbiyetine aldı.l*eth. Jyioe zayıflayan Selçuklu idaresinde son hükümdar Sultan Tuğrul III zamanında füff iktidar Musul. 2. Çubuk. Yerine geçen oğlu Mahmud (111&-1131?» karşı büyük amcası (Sultan Melikşah'ın oğlu) Horasan meliki. dağılan imparatorluğu toparlıyamadı. Orta Asya'da Büyük Selçuklu İmparatorluğu sınırları Çin Şeddine yaklaştı (1090). Azerbaycan ve Fars atabeylerinde idi. arasında da üzüntüye sebep olmuş ve her tarafta matem havası yaratmıştı. Irak Selçuklu devletinde Sultan Mahmud'dan sonra gefen Mutıammed (ölm. fakat Türk siyâsî liderleri arasında tam bir görüş birliği olmayışı başarıyı önledi. Kâşgar hükümdarı Harun Buğra Han huzura gelerek tâbiiyetini arzetti. arazi zaptına girişen Bağdat halifeleri ile mücadeleler içinde geçti. Özkend'e vardığı zaman. Semerkand hJŞcümdarı Almed Han'dan hatoşikâyeti ürarine tertiplediği MâverâünneWr seferinde (mayıs 1087) yolu özerine düşen kaleleri ve müstahkem mevkHeri birer birer aldıktan sonra. Ondan soma. Bfr tfaç kere Büyük Selçuklu sultanı Olmağa teşebbüs eden Kavurt nftte» yet Sufteri MelikşaHHtf sultanlığını tanımayı reddec^p başkent ü2erihe yürüyünce. Hicaz ktt'asını tamamen imparatorluğa bağlandıktan sonra. Üaküdar-EdirneÇanakkale arasında üçlü Türk kıskacı içine tfmmış olan Bizans İmparatorluğunu çökertmek istiyordu. Çünkü o sırada Bağdad'a gitmiş olan Sultan Melikşah. 1133 tarihli mektukbundan anlaşılacağı üzere bu yıllarda Horasan. bu harekât devam edemedi. Melikşah'a kırgın bulunan halife el-Muktadî bi'llâh'ın işbirliği neticesinde zehirlenerek öldürüldü (16 şevval 485=20 kasım 1092). SultanJdelikşah. 1İ34) ve Mes'ud (ölm. daha sonra soydaşı. savaşta mağlûp olarak yakalandı ve kendi yayının kirişi ile boğduruldu (Mayıs 1073). Koltaş gibi kumandanları şevketti ise de. Bu münasebetle Törşek. Daha "melik" iken Gazneliler'i ve 1121'de de. Melikşah'tan sonra iç mücadeleler arasında sultan olan Berkyaruk (1092-1104). Böylece Karahanlılar'm doğu kolu da Selçuklular'a bağlanmış oldu. Oğuzlar'a esir düşmesi (1153). Fakat Katavan Savaşı (1141)'nda put-perest Kara-Hitaylar'a yenilmesi itibarım terdi. 1167) ile büyük Selçuklu imparatorluğu fiilen nihayet buldu. Kuzey Afrika'yı zaptetmek ve bir dünya hâkimiyeti kurmak emelinde idi. Wr yandan da Haçlılarla savaşa girişti (ItTMTOBJfffS seferleri). Irak Selçukhf Devlet* jç karışıklığa düşdüğü zaman Klrman'da da hanedan mensuptan arasında münazaalar çıktı. Halife tarafından kendisine Müizz'üd-din. Bala-sagun ve İsfîcâb hâkimleri vergi taahhüt ettiler. lâkablannt taşırdı. tl52) zamantarrlÇ"kanşlWıklar-ve dünya devleti kurmağa kalkışan. Kirman Selçukluları (1092-1187) Selçuklulardan Kirman kolunun başı olan Kara Aralan Kavurt (Çağrı Bey'in oğlu)'tonundan W#tft8öyıRan arasında Kirman'dan başka. Sultan. kuzey Hindistan ve Hicaz onun üstünlüğünü tanıyordu. Celâl-üd-dünya ve'd-din lâkabı ile birlikte Ka-sîm-u Emîr'il-mü'mînin (Halifenin ortağı) unvanı verilmişti. Sâd-üddevle Gevherâyîn.tölm. TuğruJfr. Yoruntaş. saltanatta hak iddiacısı amcası. ftöl). Buhâratyı zaptetti ve Semerkand'ı kuşatarak Ahmed Han'ı esir almak suretiyle. 1091 yılında Türkistan'daki karışıklıkları düzeltmek üzere. Mâveraünnehir. Mahmud'u himayesine aldı* Mahmud "Irak Selçuklu Devleti" sultanı olarak katırken. Mısır'ı. Kızılsarıg. Anadolu. Harezmln ayrılmasını sonuçlandırdığı gibi» merkez Horasan'ı da Oğuz işgali altına soktu. Sencer'in ölümü (Eylül. Peçenekler ile Kuman Türidarü arasında Meriç kenarında vuku bulan ve Çakan'ın müttefiki Peçenekler'in ezildiği Lebonium muharebesi (29 nisan 1091) neticesinde kurtulabildi. Akdeniz'e. 38 yaşında iken vefat eden Melikşah Kâşgar'dan Boğaziçi'ne.

Türk birlikleri yavaş yavaş geri çekiliyordu. İznik'te vekil bırakmış olduğu Ebu'l-Kasım. Bu sırada Şam'da idare. Misis şehirlerini zapt ve Malatya'yı haraç vermeğe mecbur etmişti. Dok* Şam'da müstakil harekete devam ettiler. Sultan Melikşah. Mısır Fâtımîleri ile anlaşan Haçlılar tarafından mağlûp edildi. Melikşah'dan zaptedecekleri memleketlerin hükümdarlık menşurunu almışlardı. Süleyman-şah. Rıdvan kardeşini savaşla zorlayarak SuriyeHükümdarı oldu İse de. Bizaıie^tmparatoru Âfeksios'tan yardım istedi. burada kurduğu gümrük daireleri ile Boğaz'dan geçen gemilerden vergi almağa başladı. Bizans ile sulh yaptıktan sonra Anadolu'ya dönerek 1083 yılında Tarsus. Suriye Selçukluları (1092-1117): 1077'den beri Suriye Selçuklu melik'i olan Tâc'üd-devle Tutuş. Bu vaziyetten faydalanan Süleyman-şah Orta Anadolu'ya girerek 1077 yılında Konya'yı zaptetti. Adana. dahilî mücadeleler. yeni kurulmakta olan Anadolu Selçuklu Devleti'nin dağılmasını önlediği gibi Bizans'a karşı da başarılı akınlar yapmıştır. Süleyman-şah'ın Anadolu'ya ne suretle geldiği hakkında birbirinden tamamen farklı iki görüş ileri sürülmektedir: a) Süleyman-şah'ın babası Kutalmış. Antakya hıristiyanları çok gaddar olan Philaretos'un elinden kurtulmak için Süleyman-şah'a haber göndererek şehrin zaptında ona yardımcı olacaklarım bildirdiler. amcası Kavurd'un isyanını bastırdıktan sonra bu kıtanın fethine daha fazla ehemmiyet vererek büyük Türkmen beylerini bu fetih hareketiyle vazifelendirdi. 1080 yılında Iznik'i Türkler'den geri almak gayesiyle İznik önlerine gelmiş olan Bizans ordusunu ağır bir mağlûbiyete uğrattıktan sonra Üsküdar'a kadar ilerleyen Süleylman-şah. Ancak Sultan Melikşah'ın ölümüyle oğullan arasında saltanat kavgalar» başlayınca Süleyman-şah'ın oğlu Kılıç Arslan Horasan'dan gelerek İznik'te Anadolu Selçuklu Devleti'nin ikinci sultanı sıfatıyla 1092 sonlarında tahta oturdu. Aynı yıl Antakya ve Haleb'i muhasara eden Süleyman-şah. Aralık 1084 tarihinde içerdeki hıristiyanların yardımı ile Antakya'yı zaptetti. Sultan Melikşah'tan af dilemek için İsfahan'a gitti. kardeş! Büyük Sultan Melikşah'ın ölümü ddîayısiyle kendini sultan ilân ederek üzerine yürüdüğü Berttyaruk kfe$»ff1da Savaşı kaybetrhtf (Şubat 1095) ve ölmûfctö. Burada da yüz bulamayınca tekrar Anadolu'ya dönmek zorunda kaldı ve yakalanarak Emir Bozan tarafından idam edildi. Bizans İmparatorluğu. onun Bizans İle uğraştığı bir sırada Emir Porsuk idaresindeki büyük bir orduyu İznik üzerine göndermişti. Muhasaranın uzaması üzerine çok kötü bir duruma düşen Ebu'l-Kasım.Türkteri birbirine düşürmeye gayret sarfeden Aleksios bunu bir fırsat bilerek Ebul-Kasım'ın y«r-dım isteklerini Cevapsız bıraktı. Rıdvan Haleb'de öldü (1113) ve sonra son Selçuklu Sultan-şah zamanında (1114-1117) idare Selçuklu ailesinden olmayan Lû'lû'nun elinde iken bunun öldürülmesi üzerine Haleb. 5 Haziran 1086 tarihinde Süleyman-şah ile Tutuş arasında cereyan eden savaşta Süleyman-şah mağlup oldu ve hayatını kaybetti. . Çevirdiği entrlkalarla. halkın. 1128'de öldürülen Tuğ-Tegin'in oğlu Tâc'ûd-din Böri 8e Böri-oğulları (Şam Atabeyliği) idareyi ele aldı. 5. Bu sırada Antakya. Sultan I. Suriye meliki Atsız ile ihtilâfa düşmüştür. Bununla beraber (*) Anadolu'nun fethi Özerine Büyük Selçuklu İmparatorluğu bahsinde geniş bilgi vefflrnlaflr. Bbı/1Kasım'm ölümünden sonra kardeşi Ebı/1-Gâzi onun yerine geçmişti. Süleyman-şah'ın ölümü üzerini. Kılıç Arslan İznik tahtına geçtiği sırada Anadolu'nun muhtelif bölgele- . Bir ara Meyafarîkîn (SH-van)'e kadar güney Anadolu'yu nüfuzu altına alan Rıdvan. Fakat Aleksios Komnenos'un Bizans imparatoru olmasından sonra durum Bizans lehine gelişmeğe başladı. Afide kurtuluş ümidi kalmıyan Ebu'l-Kasım. az sonra yine anlaşamıyarak biri Şam'da. Alp Arslan'a karşı giriştiği saltanat mücadelesinde mağlup ve maktul düşünce oğulları Bizans hududuna sürüldüler. Bundan sonra Bizans'taki taht kavgalarına müdahale imkânını bulan ve bu sayede fazla zorlukla karşılaşmadan bir çok şehir ve kaleyi ele geçiren Süleyman-şah 1078'de tettikl fethederek merkezim oraya nakletti Böylece Anadolu Selçuklu Devleti'nin temelleri atılmış oluyordu. Bir müddet Urla havalisinde sönük bir hayat geçiren Kutalmış'ın oğulları 1074 yılında etraflarına topladıkları kalabalık bir Türkmen grubuyla harekete geçerek önce Güney Anadolu'da daha sonraları ise Orta Anadolu'da fetihlerde bulundular.284 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ 285 med-şah H samanında memleket Oğuz başbuğlarından Dîhar tarafından işgal edildi. öteki Hâlemde otmtoîfere devleti paylaştılar. Fakat onun bu havalide fetihlere devam etmesi Suriye meliki Tutuş 1le aralarının açılmasına sebep oldu. 1104)'dan ziyâde atabeği Tuğ-tegin'de idi ve atabey ile Rıdvan aralarında kesin bir uzlaşmaya yaramıyorlardı. 4. Küçük bir kuvvetle Antakya önlerine gelen Süleyman-şah. Emir Porsuk üç ay devam eden muhasara esnasında şehri ele geçirtmeyince Sultan MelîRşah onu gerî Çağırarak Urfa emîri Bozan'ı onun yerine tâyin etti. iki oğlundan raf van Haleb'de. taht Kavgaları sebebiyle zayıflamış olan Bizans İmparatorluğu Türk akınlarına fazla mukavemet edecek durumda değildi. İmparator Aleksios kuvvetle başa çıkamıyacağı-nı anladığı Ebu'l-Kasım'ı İstanbul'a davet ederek onunla sulh yaptı. Bu sıralarda. fakat halifenin tavassutu ile nihayet Anadolu'nun fethine memur edilmiş olan Kutalmışoğulları. Anadolu Selçuklu Devleti" Hakkı Dursun YILDIZ Malazgirt zaferini takip eden yıllar zarfında Anadolu'ya kalabalık Türk nüfusu gelip yerleşmeğe başladı. Süleyman-şah'ın 1074 yılından itibaren Anadolu'daki faaliyetlerini tesbrt edebiliyoruz. Süleyman-şah fetihlerine devam ederek kısa zamanda Bizans aleyhine hudutlarını oldukça genişletti. Balkanlardaki isyan ve ihtilâller sebebiyle Anadolu'daki Türk akınlarına karşı duramıyordu. Ermeni Phitaretos'un tahakkümü altında İdi. 1082 yılında yapılan bir antlaşma ite İzmit körfezine dökülen Drakon çayı iki memleket arasında sınır itibar edildi. Bu sebeple Kudüs'e ilerleyen Haçlılarla iyi mücâdele edilemedi. daveti ile gelen Artuk-oğlu ll-Gazi'ye geçti (1117). b) İlk zamanlar Sultan Melikşah'a karşı muhalif bir tavır takınmış. Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusu Kutalmışoğlu Süleyman-şah'ın da fetihlere katıldığı görülmektedir. Görüldüğü gîbibW)lrtne tamamen zfcfikirleri ihtiva eden bu iki görüşün hangisinin gerçeği ifade ettiği belirtmek şimdtKk mümkün olmamaktadır. Şam'da ise. Bu arada Ebu'l-kasım'ın gafletinden istifade ederek İzmit'i ele geçirdi. Sultan Melikşah. Anadolu'da fetih hareketi bütün hızıyla devam ettiği sırada. Dokak (ölm. Bu Selçuklu kolunda fazla bir hareket görülmemiştir.

Babasının yerine Daniş-mendii tahtına geçen Mehmed Gazinin ölümüyle Sultan Mesud üzerindeki Daniş-mendli nüfuzu kırılmış oldu. İmparator Manuel. 1163 yılında Yağıbasan'ı mağlup ederek Elbistan.Kriıç Arslan 1096 ytlında Ermeni Gabriel*in:elinde bulunan Malatya'yı muhasara etti. Haçlılar'ın gelişi ve Iznikln düşmesi sebebiyle Konya'yı kendisine merkez yapan Kılıç Arslan. çevirdiği entrikalarla Anadolu'daki Türk devletlerini birbirine düşüren Bizans imparatoru Manuel Komnenos ile görüşmek için İstanbul'a gitti. Bu gelişme Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğunu tekrar karşı karşıya getirdi.haber aldı ve derh# muhasarayı kaldırarak merkezine dönmek zorunda kaldı. Bundan sonra Danişmend Gazi ve Kayseri hâkimi Hasan Bey'in kuvvetleriyle takviye edilmiş olarak Eskişehir önlerinde Haçlılar'ın karşısına çıkan Kılıç Arslan onlara ağır kayıp verdirmesine rağmen galip gelemedi. Aym zamanda Türkmen kuvvetleri de tekrar Bizans ülkesine akınlarına yeniden başlamışlardı.286 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ 287 rinde Türkmen emirleri müstakil devlet olma hareketin* giriştiklerıraten bu ülkede bâr Türk birliği metfcut değildi. buradan deniz yoluyla Akkâ'ya gidebilmişti. Böylece müstakil hareket etme imkânına kavuşan Sultan Mesud. 1143 yılında Ankara. Bundan sonra Harran'ı ve Suriye me~ liki Dokak'ın elinde bulunan Meyyâfarîkin'i ülkesine kattığı gibi Diyarbakır ve Musul bölgelerine de hâkim oldu. Diğer taraftan imparator Ateksios Iznik'e kast akınlarına devam ediyordu. Artukoğlu Hgâzi ve Suriye maliki Rıdvan'ın birlikleri ile Habur ırmağı kenarında yaptığı savaşı kaybederek bu ırmakta boğularak öldü (Temmuz 1107). gittikçe aleyhinde gelişmekte olan Anadolu Selçuklu Devleti'ni yıkmak karariyle büyük bir ordunun başında olduğu halde yürüyüşe geçti. Louia. İki kardeş arasındaki taht kavgalar* 1116 jrtna kadar devam etti ve Mesud DanişmerKöter'den aldığı yardım sayesinde Konya'da Selçuklu tahtına oturdu. Bir sene sonra da Elbistan'ı ülkesine kattı. Bununla beraber yolda Türkmenler'in hücumlariyle hayli zayiat verdikten sonra Antalya'ya ulaşan St. Bu sebeple Alekaios Komnenos'un bu Türk emirine karşı ittifak teklifini kabul ederek müştereken EmirÇaka'yı ortadan kaldırdılar (1094). kendisinin Haçlılar ile meşgul olmasından istifade ederek Malatya'yı almış olan Dânişmendii-ler üzerine yürüdü ve bu şehri tekrar zaptetti. Sultan Mesud Anadolu'da kuvvet ve kudretini sağlamlaştırdığı sıralarda. Başkent Konya ile havalisini ajan ve kardeşlerinin metbûu durumunda olan Sultan İl. Bizans ve Haçlıca kar$? yaptığı savaşlarla ülkesini bir hayli genişletmiş olan ve Abbasî halifesi tarafından "Melik8 unvanı verilen EFnir. onların geçeceği bölgelerde su kuyularını kapatarak. II. Eylül 1176 tarihinde yapı- . Nureddin Mahmud'un işgal etmiş olduğu yerleri de kurtardı. Sultan ilk saldırıları bertaraf ettikten sonra 1162 yılında. SultaıvLKı&gAr&taft'ın ölümü ve oğlu Şehinşah'ın Emir Çavlı tarafından yakalanarak İsfahan'a götürülmesi üzerine Anadolu Selçuklu tahtı boş kaldı. Urfa Haçlı kontluğunun ortadan kaldırılması sebebiyle harekete geçen II. Darende. Bu bakımdan Sultan Mesud. Sultan II. Louis Orta Anadolu'ya girmekten çekinerek Efes-Denizli-Antalya yolunu takibe mecbur olmuştu. Bunu haber alan Fransa kiralı St. ki hükümdar arasında vanlan anlaşmaya göre karşılıklı yardımlaşma ve Türkmen kuvvetlerinin Bizans'a akın yapmamaları kabul edildi. Haçlılar ile yaptığı savaşlarda oldukça yıpranmış olan Sultan Kılıç Arslan Bizans imparatoru ile sulh yapıp batı hudutlarını emniyete aldıktan sonra. kardeşi Mesud'un isyaniyle karşılaştı. Kılıç Arslan Türkmen kuvvetlerinin maharetle tatbik ettiği sahte ricat sayesinde Bizans kuvvetlerini Denizli civarındaki dar ve sarp Myriokephalon vadisine sokmağa muvaffak oldu. 1134 yılında kayınpederinin vefatına kadar âdeta onun himayesinde idi. Muhasara devam ederkerKfiıHaçlı ordusunun Anadolu'ya gelmekte olduğuna. ekinleri tahrip ederek ve meskûn yerleri boşaltarak yıpratma taktiğine başvurdu. Kılıç Arslan Bizans'tan ziyade İzmir ve havalisinde müstakil bir devlet kurmuş*olan ve meydana getirdiği donanması ile Ege ve Marmara denizlerinde faaliyette bulunan kayınpederi Emir Çaka'dan çekiniyordu. Uzun süren saltanatı esnasında Anadolu Selçuklu DeVieft'n* bu ülkenin en kudretli devleti haline getiren Sultan Mesud 1155 târffUhde vefat ettt. ölümünden kısa bir zaman önce ülkesini üç oğlu arasında taksim etmişti. bu sırada fırsattan istifade eden Bizans'ın da ilerlemesine mâni olamıyordu.. Kılıç Arslan'm. Pierre L'Ermit idaresindeki çapulcu Haçlı grubu &dıç Arslan'm kardeşi Davud tarafından bcmit yakınlarında imha edilmişti. Bunun arkasından kardeşi Şehinşah'tan Ankara ve Çankırı'yı aldı. düklerin ve şövalyelerin idaresindeki muntazam Haçlı ordusu Iznik'i muhasara ettiiSfvSultan Kılıç Arslan bu kuşatma esnasında geldi ise de şehre girmeğe muvaffak olamadı. Çankırı ve Kastamonu'yu Danişmendliler'den geri alarak ülkesinin hudutlarım genişletmeğe başladı. taht kavgalarını önleme maksadiyîe Ak fırsatta ortanca kardeşini ortadan kaldırması üzerine küçük kardeşi Şehinşah Ankara-Çankırı taraflarına kaçarak Danişmendli emiri Yağı-basan ile işbirliği yaptı. Ancak Şehinşah'ın 1110 yılında serbest bırakılarak Malatya'da tahta geçmesi durumu biraz düzeltir gibi oldu. Haçlı ordusunun zırhlı ve kalabalık olması hasebiyle Sultan Kılıç Arslan bundan böyle onlarla meydan muharebesi yerine. Fakat kısa bir zaman sonra kontlann. Bu vaziyet devleü oldukça saramışlı. Kilikya Ermenileri'ne de ağır darbeler indirerek onlardan birçok şehir ve kaleyi zaptetti. Haçlılar'a karşı kazandığı zaferleri müteakip Maraş ve civarını fetheden Sultan Mesud. Böylece batı hudutlarından emin olan Sultan Kılıç Arslan Anadolu'da hareket serbestesi kazanmış oldu. Taht kavgalarının başlaması. Böylece batıda kendisini tehdit edecek bir tehlikenin kalmaması üzerine doğuya yönelen Sultan I. Konya önlerine yapılan savaşta Bizans ordusu ağrr bir mağlubiyete uğradı. Haçlılar elinde bulunan Maraş ve Göksun'a karşı harekete geçtiği sırada Bizans imparatoru Manuel Komnenos'un Konya üzerine yürüdüğünü haber aldı ve süratle geri döndü. Kayseri ve Malatya'yı sınırlarına dahil etti. Sultan H. Louis'nin orduları Anadolu'ya girdiler. Fakat Emir Çavlı. Ermeni ve Nureddin Mahmud'un harekete geçmelerine sebep oldu. Bununla beraber Antakya kontu Bohâmond'un Danişmendîler tarafından esir edilmesini müteakip 1101 yılında harekete geçen Haçlı birlikleri birbiri arkasından Amasya yakınlarında ve Konya Ereğlisi'nde Kılıç Arslan tarafından imha edildiler (1102). Sultan Mesud uzun müddet kayınpederi Emir Gazi ile işbirliği yapmak zorunda kaldı. J Sultan Mesud. Kuşatmanın uzaması sebebiyle İznik bir anlaşma ile Bizans imparatoruna testim edildi (Haziran 1097). Fakat bu sefer de Şehin-şah. Haçtı seferinde Alman kiralı III. Kılıç Arslan'ın bu başarıiarı Bizar» imparatorunun gözünden kaçmıyordu. Sultan Mesûd Ekim 1147 tarihinde Eskişehir yakınlarında Alman ordusunu perişan etti.Qâzi Anadolu'nun en kudretli hükümdarı haline gelmişti. Bu arada Danişmendli emiri Yağı-basan'ı da kendisine bağladı. Kılıç Arslan'a karşı Bizans. Konrad ile Fransa kiralı St.

Trabzon Rum imparatoru . Gıyaseddin Keyhüsrev'den boşalan Selçuklu tahtına devlet erkânının onun büyük oğlu Izzeddin Keykâvus'u geçirmesi üzerine kardeşi Alâeddin Keykubâd isyan etti. Bunu haber alan Keykubâd Bayburt- . Izzeddin Keykâvus bu meseleyi kolaylıkla halledip Theodoros Laskaris ile de müsait bir anlaşma imzaladıktan sonra babasının siyasetini takibe başladı. tik Selçuklu tersanesi Alâeddin Keykubâd tarafından Alâiye'de kuruldu. Mengücekoğulları ile Artukoğulları'ndan bazı yerleri aldı. Bu sırada İstanbul Latinler tarafından işgal edilmiş ve Bizans imparatorluğu parçalanmıştı. Malazgirt savaşından beri AnadoluJyu gari almak ümidini tamamiyle kırmış. Sarıkamış yakınlarında onlarla yaptığı sava* şı kaybetti. Nitekim Süleyman-şah'ın Konya üzerine yürüdüğünü öğrenince 1196 yılında Konya'yı ter-kederek İstanbul'a kaçtı. Anadolu'da sarsılmış olan Türk birliğini yeniden tesis etmeğe gayret sarfeden Süleyman-şah. Ermeni kiralı II. ülkesini 11 oğlu arasında taksim etmesi ve kendisinin de devlet . Kflıç Arsîan'ın. Kemah ve Şebinkarahisar'ı alarak Mengücekoğulları hanedanına son verdi. Kendisine Abbasî halifesi tarafından "saltanat" menşuru gönderilen Keykubâd. Arkasından Trabzon Rum imparatoru tH. Sultan 8b Kılıç Arslan Bizana meselesini hallettikten sonra 1178 ydında Dan?$mendli beyliğine son vererek doğudaki tehlikeli rakîbinden kurtulmuş oldu. izzettin Keykâvus saltanatının son yıllarını Eyyubîler ve Artuklular'la savaşla geçirdi ve bir sefer esnasında Malatya'da vefat etti (1220). daha önce giriştiği iktidar mücadelesinde başarısızlığa uğrayan ve hatta bir müddet hapiste kalmış olan Alâeddin Keykubât geçti. Bizanft imparatorunu vergiye bağladığı gibi Ermeni kiralı Leon'u da hezimete uğrattı. Bunu Eyyubiler'in Kuzey. iktidar mücadelesinde onun en tehlikeli rakibi askerî kuvvet bakımından kendisinden üstün olan Tokat meliki Rüdnüddin Süleyman-şah idi. Diğer taraftan Türkmen kuvvetleri Kilikya Ermeni tarattığın) istila ederek Silifke'yi zaptedip oradan Suriye ve Elcezire'ye doğru yayılıyorlardı. Uluborlu meliki Gıyaseddin Keyhüsrev Konya'yı kardeşi Melikşah'tan alarak 1192 yılında Selçuklu tahtına oturdu. Aleksios Komnenos ile savaşıyordu. ödediği vergiyi iki misline çıkarmak ve parasını Anadolu Selçuklu sultanı adına bastırmak şartlariyle sulh yapmağa mecbur ettiler. 1201 yılında Erzurumu zaptederek Saltuklular hanedanına son verdi. Gıyaseddin Keyhüsrev Selçuklu tahtına geçtikten sonra İznik kiralı Theodoros Laskaris ile an- laştı. Aleksios Komnenos'u muğlup ederek Karadeniz ticaret yolunu elnniyet altına aldı. Anadolu'da bu karışıklıklar devam ederken Selâhaddin Eyyubî'nin Kudüs'ü alması üzerine yeni bir Haçlı seferinin hazırlığı başladı. 1228 yılında da Erzincan. Suttan II. kendisinin taht kavgalariyle meşgul bulunduğu sıralarda bazı şehirleri zaptetmiş olan Ermeniler üzerine yürüyerek bazı şehir ve kaleleri ele geçirdi ve Ermeni kralını vergiye bağladı. Gıyaseddin Keyhüsrev'in bu başarıları Thedoros Laskaris îte aralarının açılmasına sebep oldu. Sultan Kılıç Arslan. Suriye ve Anadolu'yu istilâlarını önlemek takip etti. Bu sırada Sultanin meşguliyetinden istifade etmek isteyen Trabzon İmparatoru Andronikos. Gürcü tehlikesini tamamen ortadan kaldırmak gayesiyle giriştiği İkinci sefer esnasında 1204 yılında vefat etti. Leon'a karşı giriştiği sefer zaferle nfeticelendi (1209). Bizans'ın. Şehir ve kale yeniden inşa edilerek Sultan'ın adına izafeten Alâiye adı varildi. Sultan Alâeddin Keykubâd kendisine muhalif bir tavır takınmış olan ümeradan bazılarını bertaraf ettikten sonra 1226 yılında Sinop'ta inşa edilen bir donanmayı Kastamonu Beyi Emir Çoban kumandasında Kırım'daki mühim ticaret limanı Suğdak üzerine gönderdi. Kılıç Arsîan'ın çocuk yaşta olması sebebiyle uçta bulunan Türkmen beyleri hâlâ İstanbul'da oturmakta olan Gıyaseddin Keyhüsrev'i Konya tahtına davet ettiler. Bunu müteakip Kalonoros (bugünkü Alanya) kalesini karadan ve denizden muhasara ederek zaptetti (1233). Mısır Eyyûbîleri'ne karşı el-Melik'ül-Eşref la bir anlaşma yaptı. Diğer taraftan Kıbrıs'taki Latinler1 in tahriki ile isyan etmiş olan Antalya halkım itaat altına alan (1216) Sultan.ve ağır bir tazminat ödemek şşrtiyle IstanbuFa dönebildi. Hısn-ı Mansur (Adıyaman) ve Çemişgezek'i ete geçirdi (1226). Selçuklular'ın batı hududu ise Denizli'ye kadar uzanıyordu. Burası Selçuklu sultanlarının kışlık merkezi oldu. Suğdak'ın zaptından sonra bir çok Rus Knez ve Kıpçak beyleri itaat altına alındı. Suttan Alâeddin Keykubâd Anadolu işleriyle meşgul bulunduğu sıralarda Asya içlerinde ortaya çıkan Moğol tehlikesi süratte Batı'ya doğru yayılmaya başlamıştı. Kılıç Arsîan'ın ölümü üzerine oğulları arasındaki sahtanat kavgaları daha da şiddetlendi. 1211 yılında Alaşehir yakınlarında Laskaris ile yaptığı savaşta şehit düştü. Kıbrıs kiralı ile ticaret anlaşmasını yeniledikten sonra kuzey ticaretini emniyet altına almak düşüncesiyle Sivas üzerinden Sinop'a hareket etti. Sultan'ı doğu seferine çıkmaya mecbur etti Kahta. Fakat onun sultanlığı diğer kardeşleri tarafından kabul edilmedi. Nitekim çok geçmeden Moğollar'ın elinden kaçan Celâleddin Harezmşah Doğu Anadolu'ya gelerek Keykubâd aleyhine faaliyete geçti. İmparator Batı Anadolu'daki istihkâmları kaldırmak. Uzun ve başarılı bir mücadele hayatından sonra yaşlanan ve yorulan Sultan II. Friedrich Barbarossa ile dostluk kurarak onların Suriye'ye inmelerine müsait davranmak suretiyle Haçhlar'ı mümkün mertebe zararsız hale getirmek istiyordu. Gıyaseddin Keyhüsrev bir yandan kardeşleri ile mücadele ederken diğer yandan da Bizans imparatoru III. Ermenilerden alınan yerlere Türkmenler iskân edildi. Diyarbekir Artukluları'nın da onunla işbirliği yapması. o zamana kadar hıristiyan dünyasında bir nem Türklerin işgali atandaki memteker gibi telâktoadüen Anadolu'nun gerçek Türk yurdu oiduğuhu isbat etrniç ve Bizans imparatorluğu bundan sonra Türkler1© karşı taarruza cesaret edememiştir. Bu zafer. Aynı zamanda Ermeni kiralı Hetum'u. Diğer taraftan devletin kara kuvvetleri Silifke'ye kadar bütün sahil bölgesini ele geçirdiler. Sultan'a asker vermek. $• terine fazla müdahalede bulunmaması şehzadeler arasında iktidar mücadelelerinin başlamasına sebep oldu.288 —TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ 289 lan savaşta Bizans ordusu büyük bir hezimete uğradı. Yerine geçen oğlu III. Bu felaket sırasında oğlu Melikşah'ın tahakkümü altında bulunan yaşlı Sultan. Izzeddin Keykâvus'tan sonra Anadolu Selçuklu tahtına. Fakat Akşehir'de Sultan'ın oğlu Kutbeddin Melikşah'ın Haçlılar ile mücadeleye girişmesi ve mağlûp olması Alman ordusunun Konya'da pek çok tahribat yapmasına sebep olmuştur. Aleksios'u mağlup ve esir ederek Sinop'u zaptetti (1214). Anadolu'ya giren Alman imparatoru I. 1207 yılında Antalya'nın fethiyle Türkler'e deniz yolu açılmış oluyordu. Böylece Gürcüler Ne komşu olan Rüknüddin Süleyman-şah. küçük oğlu veliaht Gıyaseddin Keyhüs-rev'e sığınarak onun yanında öldü (1192). Samsun ve Sinop'a saldırdı.

Hısn-ı Keyfâ (Hasankeyf) ve Amid (Diya&afor) kolu: 1101-1231 Sökmen I. Bu sebeple iki Türk hükümdarın arası bozuldu. Anadolu sözde sultanların. Haçlılarla savaşmış. Mardin'larnucesı ll-GaziVe bırakmak »»unda kaldr(1l08). Gıyaseddin Keybösrev'den sonra tahta geçen Selçuklu auttahları Moğollar elinde bfatt kukla idiler. Rum ve Ermen sultana gibi görünmekle beraber* etrafını çeviren kuvvetli devletlerden bazan Eyyûbîlerl. Kısa bir süre sonra da Erzurum'u elegeçfitfi. Alâeddin Keykubâd'dan sonra. Fakat havaların şok fena gitmesi Trabzon'un fethine mâni oldu. Urfa. Oğlu Nftsırlüd<Hn Mahmud (öim. Kudüe'ün tekrar Falîmiter'e geçmesi (1098) dolayısıyle. Bu kifayetsiz hükümdar kumandan Sadeddin Köpek'in tahakkümü altına girdi ve onun tahrik ve telkinleriyle birçok mühim şahsiyetleri öldürttü. Moğol tehlikesinin daha önce farkına varmış olan Anadolu sultanı. İran. Ortadoğu'da Kurulmuş Türk Devletleri (Anadolu. iktisadî çöküntü ve-halkın parişanlığı manzarasını arzeder. Moğollar Anadolu'da yarım asırdan fazla bir müddet Hüküm sürdüler. Bununla beraber gerekli tedbirleri almaktan da geri durmuyor* du. Sınır boylarındaki kaleleri tahkim ederek. Harran ve Rakka Selçuklu hâkimiyetine girdi. II. Onun sultanlığı zamanında Anadolu Devleti siyasî. oğlu Mevdûd zamanında Eyyûbî el-Meük-ül-KftmiI Amid ve Hasankeyf'ı zapt etti (123^ . 1166)'dan sonra» oğlu Nûr'üd-din Mehmed 1182'd» Salâh'üd-din Eyyûbrye bağlandı v* yaptığı askeri yardım karşılığı olarak bölgenin en büyük merkez şehri Âmid'i aldı (1183). 1231 yılıhda Celâleddin Harezmşah'ın -MOrtayl* Moğollar'ın yağma akınları Malatya'ya kadar uzanmağa başladı.hizmetleri geçen Oğuzlar** Döğer boyundan ünlü Türkmen Beyi Aıtuk Beya^j&ınye meliki Tutuş^frBftndan ikta edilen Kudümde ölümünden (1091) sonra oğuHart Sökmen ve H-Gazt. Anadolu Selçuklu Devleti'nin tarihe karıştığı 1308 yılına kadar.Artuklu Beyliği (1101-1409) Anadolu'nun fethinde . suikastlar. bazan Anadolu Selçuklularım metbû tanımıştı. Ordu daha harekete geçmeden bir ziyafette Alâeddin Keykubâd zehirlenerek öldü (1237). Sultan Alâeddin Keykubâd ile Celâleddin Harezmşah'ın araları düzelmeğe vüz tutmuştu kit Harezmşah Ahlat şehrini uzun bir muhasaradan sonra zapt ve feci bir şekilde tahrip etti. Ondan sonra gelen oğlu İbrahim. kumandanların ve beylerin rekabetleri arasında II. Bîr Türtanttn şeyhi olan Baba Ishak etrafına topladığı Türkmenler ile devleti bir hayli uğraştırdı ve isyan 1240 yılında güçlükle bastırıldı. Hasankeyf sülâlesinden Ârnid civannı da alan FatVüd-din Kara Arslan (Olm.büyük. şehzadelerin birbirleriyle mücadeleleri. devlet adamları ve beylerin ihtirastan ve tahrikleri. Ancak BeyHkterin teşekkülü ite Anadolu Türklüğü yeniden hayatiyet kazanacaktır. Fakat bütün bu hileleri meydana çıktığı zaman kendisi öldürüldü (1239). Büyük Selçuklu Sultanı tarafından kendilerine verilen bölgelerde beylikler kurmuşlardır. Temmuz 1243 tarihinde yapılan savaşta Selçuklu ordusu korkunç bir hezimete uğradı. ülkesini bu tehlikeden uzak tutmak için Ögedey'in oldukça ağır şartlarını kabul etmiş göründü. Gıyaseddin Keyhüsrev topladığı büyük orduyla Baycu Noyan kumandasındaki Moğol ordusunu Sivas'ın doğusunda Kösedağ mevkiinde karşıladı. Celâleddin Karatay gibi devlet adamlarının iş başına geçmesi durumu biraz düzelir gibi olduysa da siyasî ve dinî zaafları ortadan tamamen kaldırmak mümkün olmadı. 1242yriında Erzurum'u işgal ve tahrip eden Moğollar 1243 yıfenda Baycu Noyan kumandasında Anadolu'yu istilâya başladılar. Suriye ve Mısır) P 1. Mukabil harekete geçen el-Kâmil'in Mardin'i zapt ve tahrip etmesi Alâeddin Keykubâd'ı Eyyubîler üzerine sefere çıkmağa mecbur etti. Sadeddin Köpek'in bertaraf edilmesinde rol oynıyar. askerî ve iktisadî bakımından en parlak devrini yaşamıştır. Baba İshak isyanını Mogullar'ın istilâsı takip etti. olduğunu göstermekte idi.*e Surûc'dan başka 1104 de MaıdM almış. 1234 yılında Mısır Eyyubî hükümdarı el-Kâmil'in gönderdiği ordu mağlûp edildikten sonra Harput. Daha sonra. Sadeddin Köpek devlet erkânından kendisine karşı gelebilecekleri ortadan kaldırdıktan sonra Selçuklu tahtına geçmek emelinde idi. Doğu Anadolu ve İzmir Türkmen Beylikleri İbrahim KAFESOĞLU a. Türkmen başbuğlarından Çökürmüş ite birlikte Harran civarında Urfa kontu Baudotân Jlyi esir almak sureüyteq$Wro*>ir zafer kazanmıştı. II. Selçuklu ordusu Kayse-ri'de toplanacaktı. isyanlar. Celâleddin Harezmşah'ın ölümünden-sonra Selçuklu hizmetine girmiş olan Harezmli askerî birlikleri bu sınır kalelerine yerleştirdi. 1*22) bir-kitabede "Dıyâr-ı Bekr. Kösedağ savaşından itibaren. Ağustos 1230 tarihinde Erzincan yakınındaki Yassıçemen mevkiinde yapılan ka*>iı savaşta Keykubâd galip geldi.290 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ -----291 Maçka yoluyla Trabzon'a giderek şehri muhasara etti. Hasankey*. Fakat bu sırada patlak veren Baba Ishak isyanı SelçukJu devletinin artık çökmekte. VI. Gıyaseddin Keyhüsrev tahta çıktı.

diğer oğlu Süleyman Meyâfârikin'de. Haçlılarla iyi mücadele ediyordu. Ishak'ın ölümünden sonra (1142). Ölümü (1134) üzerine yerine geçen oğlu Melik Mehmed Bey Doğu Karadeniz bölgesine seferler tertip etti. Kemah. Toprakları Timur-taş'a geçi. saldırıları durdurdu (ölm. Suriye atabeyi Nûr'ud-din Mahmud ile de işbirliği hâlinde İdi. Kılıç Aralan Ito Haçlılarda yaptığE Eskişehir <1097) ve Kayseri (1101)'dolayianndâki savaşlara katılmış ve bu sırada Antakya prensi Boh6mond% esir ederek Malatya'yı ele geçirmişti. Harput Kolu: 1185-1234 Hasankeyf kolundan Nûr'üd-din Mehmed'in ölümünden sonra.beyi Şihâb'üd-din Ahmed (Melik'üs-Sâlih) Mardin'i Kara Yusufa telfirYi etmeğe mecbur oldu (1409). sonra Bizans imparatoru Manuel ile anlaşma yaptı. diğer oğlu Mehmed Karahisar'da hâkim efldular. Sonra kardeşi Yağı-basan ile rakipleri olan diğer hanedan üyeleri arasında çıkan mücadelelerden faydalanan Selçuklu sultam Mesud l. ölümünden sonra oğlu Timur-taş Mardin'de. oğullarından Dâvud. Malatya'da bulunan Dânişmendli Ayn'üd-devle'yi Selçuklu tabiiyetine aldı. rivayete göre Türkmenter'e öğretmenlik yaptığı için •Danişmend' dîye anılan Gazi Ahmed Bey. bir aralık Anadolu Selçuklularıma bağlanmıştır. Kemah ve Erzincan'da. Bu tarihte Mengücük Gazi'nin oğlu Ishak. Antakya Haçlılar11 üzerine yürüyen ve Prens Roger'i yenilgiye uğratan (1119) ll-Gazi. 1104'de ölen bu BânişmendlPnln oğulların* dm duruma hftMm ötem Gazi: Bey.Dânişmendli Beyliği: (1002-1178) Anadolu'nun fecinde Artuk Bey'in Anadolu 'dan ayrılmasından sonra. diğer yoldan Artuklu ve Dânişmendli beylikleri ile rekabet hâlinde idi. her ikisini Harput'a haps etti. Behram-şah öldükten (1225) sonra. Behramşahta k» Selçuk Hâtûn ile evli idi. 1203 yıllarına doğru oğlu Nizam'üddin İbrahim yerine geçmiş ve Harpım 1234'de Selçuklu Sultanı l Aiffüd-dîn Keykubâd tarafından Anadolu Selçuklulan'na ilhak edilmiştir. Divriği'de olmak üzere beylik ikiye ayrıklı. kardeşi Ebû Bekir. Selçuklu şehzadelerinden Mes'ud I ile işbirliği yaparak İ11#da Konya'yigeri alıp. Ohfflği kolunun Sultan Keykubâd I zamanında veya daha sonraki bir tarihte Selçuklu DevletTne katıldığı tahmin edilmektedir. Amasya ve Kayseri'ye hâkim olan Yağı-basan da 1150*de Selçuklu tâbiiyetine girdi.Mengücüklü Beyliği: (1118-1250) AnadoluMtfn fethinde doğu Anadolu'da faaliyet hâlinde iken şehit düştüğü anlaşılan Türkmen beyi Mengücük tarafından alınan Erzincan. Hattâ Bizans'ın Trabzon valisi Gabras'dan yardım istedi. . Son Artuklu. onun sultanı olmasına yardım etti ve kızım ominht «vlencSrdi. Hasankeyf i. Divriği Kolu: (1142-1250) ? Süleyman'dan sonra. İmparator loannes Komnenos'a karşı tahd iddiacısı kardeşi Isaakios'u mülteci olarak kabul ediyordu. yeğeni Sökmen ll'den alamadığı için. Erzincan'da. o da ancak ismen malûmdur. daha sonra Kara-koyunlular'la uzun mücadelelere giriştiler. Kemah'da bulunuyordu. Bunlar zamanında ülkeleri. ftAan Alâ'üd-din I. Anadolu'da tekrar kuvvetli bir devlet doğmuş gibi idi. Sultan Kılıç Arslan II. Ayrıca Bizans işlerine karı- şıyor. Franklarla mücadelede büyük Ün kazanmıştır: 1122'de Urfa kontu Jocelin ile Birecik senyörünü mağlûp etti. Bizans'ın buna karşılık Kastamonu ve diğer yerlerdeki bazı Dânişmendli şehirlerini tahrip etmesini (1133) onları geri püskürtmek suretiyle cevaplandıran Gazi Bey'in şöhret ve nüfuzu arttı ve itibarî de olsa üstün hâkimiyeti tanınan büyük Selçuklu suttan» Sencer tarafından kendisine "Melik" unvanı verildi. Ankara. Selçuklu 80* ieyman-şahGn ölümünden sonra* kuvvet kazanarak Beyliğini genişletmiş. şehir halkının dâvetine uyarak gelip aldığı Haleb'i korumaya oğlu Tlmur-taş'ı memur etti (1118) ve 1121'de Meyâfârikin'i Ahlat Şahlan'ndan aldı. Karahisar bölgesinde kurulan beyitte hakkında bilgi 1118'den İtibaren başlıyor. kararlı ve plânlı hareketlerle 1174-1178 yılları arasında Dânişmendli ailesinin ellerindeki kale ve şehirleri teker teker alarak bu beyliğe nihayet verdi. Mardin kolu (veya ll-Gazi kolu) tarihe karıştı. yerine geçen oğlu Şshinşah Selçuklu Kıhç Arslan H"ye ve Sultan Süleyman-şahlatâbi olmuş v**Wstiyanlarla mücadelede bulunmuştur. e . Haçlı prensin serbest bırakılması hususunda Kılıç Arslan ile arası açılan Gazi Ahmed Bey Selçuklular'a yenildi. fakat Artuklu Belek tarafından mağlup ve esir edildi. Divriği. Mardin Ulu camiini yaptıran Kutb'üd-din ll-Gazi II (1184) zamanında Salâh'üd-din Eyyûbî memleketIşIcflSne müdahaleye başladı ve nihayet Meyâfârîkin Eyyûbîler'e geçti. Keykubâd tarafından Selçuklu devletine ilhak edildi (1228). bu zaferi dolayısiyle büyük şöhrete ulaştı. Batı Anadolu'da da Bizans ile bir kaç kere karşılaştı. Sultan Keykâvus I. 1112'de ölen Türkmen başbuğu Çubukoğlu Mehmed Bey'e ait Harput kalesi ve civarını almış (1115). Salâh'üd-din %yûbt himayesindeki. Moğol istilâsı sırasında Mardin kalesinde ölen Necm'üd-din Gazi'den sonra Moğol tâbiiyetine giren Artuklular. onun yerine gelerek Yaşilırmak ve Kıafırmak clolayanro alan. Artuklular 1200'den itibaren Eyyûbîler'e. Fakat Yağı-basan {ölm. Sivas. Haleb'de Lû'lû'nun ölümü üzerine. Sultan Kılıç Arslan ll'ye karşı çıkan Yağı-basan. Bir yandan Selçuklularla. yeni ele geçirdiği Harran'a götürdü ve esirlerini kurtarmaya gelen kalabalık Frank ordusunu da bozguna uğrattı (1124). Fakatbu arada Kayseri. Süleyman öldüğü için Meyâfârîkin de ona bağlandı. ayrı bir aile teşekkül etmiştir. Çankırı ve Kastamonu'yu sonra da Elbistan'ı zapt ederek. yeğeni Süleyman Haleb'de oturdular. 1142). önce Ankara. Öteki yeğeni Belek. Süleyman ise. oğlu olup 60 seneye yaton "hüküm sûren Fahr'üd-dta Behram-çahaagrıanmda Enrincan cank bir ticaret ve kültür merkezî haline gelmiş». Kılıç Arslan^^tâbü ve damadı idL Kemah1! 4dare eden oğlu Se^ çuk-şah da Selçuklularda bağlı idi ve bu aile Selçuklulara Gürcistan seferi (1202)'ne katılmışta. birkaç kere mağlûp oldu. Çankırtve Kastamonu kale ve bölgelerini kendi beyliğine kattığı için^as'tan Bolu ve terrrtt yakınlarına kadar uzanan sahada kuvvetli bir hükümet kurmuş oluyordu. 1123'de kral Baudouin'i de mağlup ve esir ederek. Bu ailenin bilinen son siması Melik Sâlih'dir.292 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ 293 Mardin kolu: 1108-1409 Artukoğlu ll-Gazi 1108'de Mardin'e sahip olduktan sonra. *&* runu Ahmed-şah da Sultan Keykubâd II metbû tanımakta idi. Fakat aynı yıl Menbiç'i kuşatırken ol<isabetirie-dldü. Kemah-Erzincan Kolu: (1U2-1228) Selçuklu Kılıç Arslan II taraftarı olduğu için Dânişmendli Yağı-basan tarafından öldürülen (1162) Dâvud'dan sonra. 1164)'dan sonra durumu zayıfladı. yakaladı. oğlu Dfcvud-şah II. b.

Irak Selçuklu sultanı Mes'ud zamanında bu devlette vazife alarak. Balkanlar üzerinden Trakya'ya doğru ilerleyen soydaşı Peçenek Türkleri ite işbirliği yaptı. 1183'de Salâh'üd-din EyyObfterafıncteft^apt dlınan Diyarbakır. Bunlara Ahlat Şahları veya Ermenşahlar da denir. 1080 yıllarında Azerbaycan umum? valiliğine tâyin edilen Kutb'üd-din İsmail'in kumandanlarından. Rodos adalarını zapt etti ve Çanakkale'ye doğru ilerledi. fakat daha ziyâde Toıiura-Ollu dolayJar rındaki Gürcülerle savaşmışta Kşra'a hücum eçten Gürcüler'e karşı yaptığı savaşlarda (1153. 1109. Anadolu'da. Sökmen 1108'de de Meyâfârîkin'i zaptetmiş. Büyük Selçuklu SL. e . yüzyılın 2. Azerbaycan umumî valisi iken. 1174) SeJçukM Sultanı Kılıç Arslan II ile ittifak ederek kızını onunla nikahlamıştı. Onlar karadan İstanbul'u baskı altına alırken Çakan Bey de denizden hücuma geçecek ve Bizans başkenti düşürülecekti. İzmir Beyi Çakan Selçuklu Sultanı Kılıç Arslan I. Tzâkhaa). İranlı şâir Sa'adî-i Şirazî ünlü eserlerini bu atabeyin himayesinde yazmıştı. Özerine gönderilen Bizans donanmalarını birkaç kere mağlûp etti. Sultan Tuğrul H'nin dul kalan zevcesi ile evlenerek Selçuklu ailesine girmiş olan ll-Deniz'in merkezi Tebriz şehri idi. Izz'üd-dtoln Oğlu Mehmed Kızıl Arsten da. 1260) geçti.bir kitabeden 1205 yılında bile Saltuklu ailesinden Ebû Mansur adlı bir beyin-Artuklular'a tâbi olarak. 80*70 kadar "bende" si bütün memleketi kontrolleri .294 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ 295 ç . Sultan tarafın* dan. Fakat bu kız Konya'ya giderken yolda Danişmendli Yağı-basan tarafından esir edilmişti. Foça'yı ve civarını da aldıktan sonra 40 parça gemiden kurulu kuvvetti bir donanma yaptırarak Ege Denizi'nde Sakız.Atabeylikler İbrahim KAFESOĞLU a. David kumandasındaki Gürcü kuvvetlerini mağlûp etti (1195). siyasî birliği kurmağa çalışan Selçuklu Sultanı Süleyman-şah tarafından Erzurum'un alınması ile (1202) Saltuklu Beyliği sona erdi. (Zengî'nin oğlu) 1203de Salgurlu hükümdarı oldu. Sultan Arslan-şahî2amanında "Atabek-i^Earn'' diye anılan ll-Deniz'in iki oğlundan Cihan Pehlevan devletin "baş-hâcip'i. Kara kuvveti kâfi gelmediği için. bir yandan da Haçlılar'la çarpışan Danışmendliler'e tesirli yardımlarda bulunmuş. Cihan Pehlevan yalnız Azerbaycan'ın değil. Bir ara Harezmşahlar'a esir düşen Sa'ad (ölm. başında Tann-bermiş Bey bulunuyordu. yüzytffft £ yartiıdîla TMHdaranln vezir ailesine geçtiği anlaşılıyor. b-Azerbaycan Atabey ligi: İl-Denizliler (1146-1225) Aslen Kıpçak Türkleri'nden olup. Malatya dolaylarında faaliyet gösteren Oğuz Çavuldur boyundan olduğu sanılan Çakan (Bizans kaybımda. beylik adını Ali'nin oğlu Izz'üd-dfn Saltufc'tarv almıştır. Bununla beraber Mıcıngirt kalesindeki (Hasankale-Sarıkamış yolu üzerinde) . ölm. tarafından ortadan kaldırıldı (1097). Sisam. ölm. Meriç kıyısındaki Lebonium Savaşı (Nisan 1091)'nda Peçenekler ağır mağlûbiyete uğraşmışlardı.înallı Beyliği: (1103-1183) .Saltuklu baliği Karst Bayburt. Saltuklu. kendini sultan ilân ederek başkente doğru harekete geçen Suriye Meliki Tutuş Diyarbakır'ı zabtetmiş (1093). 1231)'den sonra oğlu Ebû Bekir (ölm. Yine bu sıralarda Efes bölgesinde de çok küçük bir Türkmen beyliği daha görülmektedir ki. Daha sonra Sa'ad H'nin kızı. Diyarbakır Ulucâmii kitabelerinde görüldüğü üzere. ll-aldı. Sungur'un ölümü (1116)'nden sonra oğlu Zengî Irak Selçuklu devletini tanımak zorunda kaldı ve bu durum Selçuklu Devleti yıkılıncaya kadar (1194) devam etti. Tortum. İspir ve Tercan topraklarına sabip olmuş. hattâ Erran ve Şirvan havalisini de Selçuklular'a bağladığı bu bölgeyi. Nahçıvan ve Gence de buraya bağlı İdi. Oltu. f f -İzmir ve Efes Beylikleri: (1081-1097) Anadolu'nun fetW: sırasmcte.Fars Atabeyliğl (Salgurlular): (1147-1284) Selçuklular'ın başlangıcından beri İran'ın Fars bölgesinde hizmet gören Oğuz Salgur (Satur) boyundan Atabey Sungur'un frak Selçuklu sultanı Mes'ud zamanında istiklâl ilân etmesi ile kurulmuştur (1147). istanbul'u ele geçirip İmparator olmak istiyordu.İtanı Melikşah'ın ölümü üzerine çıkan taht kavgaları arasında. Atabeylik İlhanlı Moğollar'a tâbi oldu. Tuna boyundaki Kuman Türkteri'ni Peçenekler üzerine saldırtmış ve aralarında cerayan eden. bütün İrak Selçuklu sultanlığının en kudretli adamı hâline geldi. Ülkesini imâr etti. kudreti sayesinde idare kademelerinde derece-derece yükselen Şems'üd-din ll-Deniz. Kardeşler arası mücadelede üstünlük sağlayan Sa'ad I. Mengücüklü beylikleri ile münasebet ve mücadelelerde bulunan ve 12. ancak burası 1121'de Artuklu Necmed-din ll-Gazi İ'e geçmiştir. 2. Hısn-ı Keyfa (Hasankeyf) Artuklu Beyi Nûr'öd-cRh Mehmed'e verildi. Başkent Şırâz şehri idi. imparator Aleksios Komnenos. 1146"dan itibaren müstakilen idareye başlamış ve bir sülâle kurmuştur. Kızıl Arslan Osman da ordu bakanı Olmuşlardı. Moğol hükümdarı Hulegu'nun oğlu ite evlendi ve bu hâtun'un 1284'te ölümü ite sülâle nihayet buldu. Gürcü ve Abhaza saldırılarına karşı koruduğu. İstanbul'da uzunca bir müddet kaldıktan sonra 1081'e doğru İzmir'e gelerek bir beylik kurmuştur. d .Ahlat Şahları Beyliği: (1100-1207) Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah'ın amcası Yâkûtî'nin oğlu olup. Trabzon prenslefl ile mücadele etmiş. Midilli. Bizans imparatorluğunun zayıf noktalarım iyi bilen Çakan. Artuklu. 1102 yılında Bey olarak Ali bululuyordu. Erzurum önüne kadar gelen. idaresini bıraktığı Tuğ-tegin (Dokak'm atabeyr) Haçlılarla-mücâdele için şyntdığı zaman şehri Türkmen beylerinden hal'a vermişti. Irak Selçuklu Sultanlığı'na tâbi idî. 1161) başarılar kazanan liz'üd-din Saltuk (ölm. kıraliçe Thamar ra'nın kocası. 1142 v© bunun oğju Mahmud) bakır paraları üzerinde görülmektedir. Oğlu Melikşah zamanında. 80 yıl kadar devam ettiği anlaşılan beylik. ll-Deniz'in ölümü (1175)'nden sonra. inâf burada 1103'den itibaren kendi hükümetini tesis etti: Mardin Artuklu ailesi ile akrabalık kuran bu beylik beylerinden bazılarının adlan (İbrahim.devam ettiği anlaşılmaktadır. 12.Saltuklu Beyliği: (1092-1202) Anadolu'nun fethinde Erzurum ve civarını att$4ahmin ediien EbÛ'l-Kasım'ın oğlu Ali'nin orada bir beylik kurduğu görülmekte* ki. "Hakan-* Acem" unvanını taşıyordu. Fakat plân başarıya ulaşamadı. Çünkü. yansında bir ara hâkimiyetini Kars'a kadar genişleten Ahlat-şahları bir asır kadar devam ettikten sonra son hükümdar Izz'üd-din Balaban zamanında idare Eyyûbîler'e geçmişfer (1207). Sökmen'ül-Kutbî 1100 de Ahlat'ı Mervânî hakimiyetinden alarak bir hükümet kurmuştur.

a . Fatımî devleti tarihe karıştı. 20 "bin kadar Ismâîlî'yi kılıçtan geçirmek suretiyle Şam'ı kurtardı. komşuları ile ve Eyyûbîler'le dostça geçinmek. 1154 da Şam atabeyliğini de kendine bağlamış. Aydın. Sonunda zayıf Şam atabeyliğine Nûr'üd-din Mahmud (Musul Atabeyi) tarafından Şam'ın işgal edilmesi ile. Haçlılarla mücadelesinden dolayı "Seyfüt-lslâm" diye anılan. Kıbrıs kiralı Pierre 1366 Mayısında Alaiye'yi zapta . Şam'ın Franklar'a geçmesine yardımcı bir duruma girmişlerdi. sonra Salâh'üd-din Eyyûbî ile işbirliği yaparak. Urfa'yı ele geçirerek Frank kontluğunu ortadan kaldırdı (1144) ki. Musul'a gelince. Antakya Haçlı Prensliği elinden Kefertâb ve Maarrafun-No'mâniye gibi kaleleri aldı. Kök-böri 44 sene süren atabeyliği zamanında memleketini imâr etti. Musul'da idi. şehzadeler birbirleri ile taht mücadelesine girişmişler ve tahta geçebilmek için de Moğol-lar'ın yardım ve himayesine başvurmuşlardır. Can-dar. alilliği dolayısiyle ülkesini Musul atabeyi Mevdûd'a bırakarak. Şehr42prr Hakkâri. yardımına karşılık Urfa'yı aldı (1183) ve onun kızkardeşi ile evlendi (1185). Salâh'üd -dinin ölümü (1193) üzerine tamamen müstakil olarak. 3 . Hama'yı (1130).Anadolu Beylikleri Erdoğan MERÇİL 1243 yılında Kösedağ'da Moğollar karşısında uğradığı mağlubiyetten sonra Türkiye Selçukluları Devleti hızlı bîr çöküş devresine girmiş ve bu devlet llhanlılar'a tâbi olmuştur. bunlardan Meh-med'in oğlu Atabey Mucîr'ü&din Abak da aynı siyâseti güderek varlığını muhafazaya gayret etti. O hutbeyi Memlûk* ler adına okuttu. İşte. bu devletin mirasını ve siyâsî hâkimiyeti. Abbasî halifeliğine intikal etti.Musul-Sincar-Haleb Atabeyliğl: ZengİHler: (1127-1259) Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah'ın Haleb valisi Ak-Sungur (ölm. Mahmud'un ölümünden (1174) sonra Şam ve Haleb atabeylikleri Eyyûbî ailesine intikal etti. Oğlu Atabey Muzaffer'üd-din Kök-böri. öteki oğlu Seyf'üd-din Gazi I. Çünkü bunlar Kudüs'ün Haçlı kıratı ile anlaşmış. Daha sonra kardeşi Cteman da bir aralık kendini İrak Suljanf ilân etmişti (1191). hattâ İsteharfâfeadâr nüfuzunu genişletmişti/Fakat 1211'de Azerbaycan atabeyi Özbek Ha-. Alâeddîn Keykubâd (1220-1237) tarafından zaptedilen Alâiye şehrinde daha sonra küçük bir beylik kurulmuştu. Sincar Zengî ll'ye verildi. vasiyeti gereğince. Başlıca gayesi Suriye Frank-iktidarına karşı bir Müslüman birliği meydana getirmekti. Alâiye 1293'de Karamanoğullan'ndan Mecdeddin Mahmud Bey'in eline geçti. c . Seyf'üd-din Gazi'den kardeşi Mevdûd'a geçen bu bölgede. üzerine gelen Kudüs kınalı Fbulque d'Anjou'yu mağlûp ve esir eltfflIST). Nihayet bütün bölge Moğol llhanî devleti tarafından işgal olundu (1259). Bunun oğlu Ebû Bekir 1200'e doğru Hemedatfa. Karası. Eşref. Bu durumdan istifade eden uçlarda ve sınırlarda yerleştirilmiş Türkmen Beyleri ve halk yavaş yavaş Selçuklular ile ilişkilerim kesmiş. XIII. rtonşahlar'a bağlanmak zorunda kaldı ve Celâl'üd-din Hareatışah'ın Tebriki zapt etmesi ite(i22S) atabeylik sona erdi. Böri. küçük bir çok devletler aralarında bölüşmüşlerdir. 1094) 'un oğlu Imâd'üd-din Zengî. Bir ara Anadolu Selçuklularına tâbi olan Kök-böri'nin ölümü (1232)'nden sonra. yüzyılın ikinci yansında da devam etti. son verildi (1154). Germiyan. Ectoft merkez olmak üzere.Şam Atabeyllğl: Börililer: (1228-1154) Suriye'ce Selçuklu atabeyi. Musul ve Sincar Eyyûbî tâbiiyetine girdi (1186). Bu sebepten Selçuklu sultanları Moğollar'ın kontrolü altında ismen hüküm sürdüler. Erbil'e çekilmişti (1167). Saruhan. ? . suistimaller ve iktisadî çöküntü yüzünden perişan bir manzara arzeden Anadolu'da Selçuklu devletin») tekrar eski kuvvetli ve kudretli haline gelemediği görülüyor. ifoınün beraberindeki Salâhaddin (Eyyûbî) Mahmud'un temsilcisi olarak idareyi ele aldı (1171). Zengî Cizre kalesini. önce Musul atabeyi Seyf'üd-din Gazi ll'nin hizmetine girdi. bu mühim hâdise Avrupa'da kral ve imparatorlar idaresindeki II. Mısır'da faaliyette bulundu. Anadolu Beylikleri (eski söyle-yişiyle Tâvâif-i Mülûk) adıyla anıları yeni kurulmuş büyük. Zenginin oğlırNûr'ückiin Mahmud Haleb'de. Bunun kardeşi Mes'ud zamanında. Sincar ve Harran'ı aldıktan sonra. Alâiye beylerinin Selçukluların neslinden geldiği rivayet olunmuştur. Alâiye'ye asker şevketti ise de bu şehri almağa muvaffak olamadı. Antakya Haçlı prensi Raymond de Poitiers'yi mağlûp ( 1149) ve topraklarının mühim bir kısmını işgal eden Mahmud. Aslında hâkimiyet Moğollar da idi. 1291 yılında Kıbrıs taralı Henri II.Erbil Atabeylikleıi: Beğ-Teginliler: (1146-1292) Musul Atabeyi Zengînin Musul valilerinden olan Zeyn'üd-din Ali Küçük. arkasından memleket Moğollar tarafından istilâ edildi.Alftiye Beyleri: Türkiye Selçuklu Sultanı I. Babalarının ölümü (1146)'nden sonra bunlar atabeyliği iki kısım hâlinde idareye başladılar.296 ______TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ 297 altında tutuyorlardı. Yerine arka arkaya atabey olan ve memleketlerini Zengî oğullarından korumağa çalışan Ismâîi. Sonra mücadeleye devamla. Karamanoğullan'nın bu şehir üzerindeki hakimiyetleri XIV. Haçlı seferinin hazırlanmasına yol açmıştır. Menteşe. Trablus Haçlı kontluğundaki Ba'arin kalesini kuşattığı zaman. Pervane. Sahib-Ata. Sincar ve Harran'a sahip bulunurken. birkaç Moğol akınını püskürtmek suretiyle ülkesini korudu. Mahmud ve Mehmed adlarındaki üç oğlundan sonra (1139). Haleb atabeyi Mahmud. Zen$nto ölüm tarihînde (1146). İnanç (Lâdik Beyliği) ve Osma-noğulları bu suretle Anadolu'da kurulmuş olan Türkmen beyliklerinden idiler. ömrünün sonuna doğru. Kösedağ savaşından yıkılış tarihi olun 1308 yılına kadar idarî mekanizmasında tam bir karışıklık hüküm süren Selçuklu devletinde sultanlar. kendisinin vârisi olmadığı için. Karaman. fakat kendisi de bir Ismâîlî tarafından öldürüldü (1132). 1167'de Nûr'üd-din Mahmud 'un gönderdiği Şirkûh. Hâmid. Haçlılara karşı müdafaa ettiği Haleb'i de kendisine bağlayarak kuzey İrak'tan Akdeniz'e kadar uzanan bir devlet kurdu (1126-1146). sonra dikkatini vatan müdafaacısı sünni Türkler'e sırt çeviren Fatimîler elindeki Mısır'a çevirerek orada vezir Sâver'in işbirliği yaptığı Kudüs kiralı BohĞmond IIl'ü mağlûp ederek Türk hâkimiyetini tesise çalışmıştır (1164). Irak Selçuklu hükümdarı Mugîs'üd-dîn Mahmud tarafından Musul vâliei tâyin edilmişti (1127}. Haçlılar'ın karşısına çıkan büyük kumandanlardan biri olarak tanınmıştır. Erbil atabeyliği toprakları. d . yüzyıl sonlarına doğru Anadolu'da Moğol baskısı da zayıflamıştı. Nusaybin*!. Tuğ-tegin'in öldürülmesi (1128) üzerine yerine geçen oğlu Tâc-üd-din Böri önce bâtinîliğinin bir kolu olarak Suriye'de gelişen Ismâîlîler'le uğraştı. Bunun yanısıra mâli kaynakların azlığı.

Bu suretle Cüneyd. Umur Beyin zamanı Aydınoğulları için her yönden önemli gelişmelerin görüldüğü parlak bir devre olmuştur. Umur Bey gibi enerjiye sahip olmadığından Latinler'le çok ağır bir anlaşma imzalamaya mecbur kaldı (18 Ağustos 1348). Hızır Bey muhtemelen 1360 yılında öldü. Aydınoğulları'ndan önce Musa Bey başa geçti ise de çok kısa süre sonra öldü (1403). llyas Bey. Sakız. Virthtf Kılıç Arsian geçti. Cüneyd Bey.Aydınoğulları Beyliği: XIV. Cüneyd Bey. Atâiye 142? de Karamanoğullar*gafından Memlûk dev letine satıldı ve bundan sonra şehirde Memlûk hakimiyeti atlında Karamanoğlu Mahmud Bey'in torunları höhöm «Müler. Bozcaada. Ankara savaşından (1402) sonra Timur tarafından memleketle» kendilerine geri verilen beylikler arasında Aydınoğulları da bulunmaktadır. Kendisi en küçük oğlu ile Birgi'de oturdu. Ondan sonra beyliğin başına Mehmed Bey'in oğlu Isa Bey geçti. Adalar denizi ve Mora sahillerine başarılı akınlar yaptı. isyan ederek Midilli'yi ele geçiren Foça valisi Dominique'i cezalandırmak için Saruhan ve Aydınoğulları'ndan yardım istemiş ve bu beylerin sayesinde Midilli ve Foça'yı geri almağa muvaffak olmuştur (1336). II. Fakat Haçlılar. Rodos şövalyeleri ticaretin aksamaması için İzmir'i vermek şartıyla Umur Bey'le anlaşmaya razı oldular. Umur Bey. Bizans -İmparatoru Andronikos III. hıristiyan gemilerinin serbestçe Aydınoğulları limanlarına girebilmesi ve bütün deniz kuvvetlerinin silâhlarını bırakması gibi maddeleri iltivâ etmekteydi. onların seferlerine dahi katılarak Karadeniz'e çıkmış Kili ve Eflak ülkelerini yağmalamıştır (1339-1340) Bizans İmparatoru Andronikos lll. sayısız esir ve ganimetlerle İzmir'e dönmüşdür (1334-1335). Alâiye Beyi oldu. Latinler Türkler'den İzmir'i almak için taarruz ettilerse de geri çekilmek zorunda kaldılar. Aydınoğulları donanmaları ile tekrar Ege denizinde faaliyete başladılar. fakat ona karşı Karamanoğullarfnın teşviki ile Anadolu Beylikleri'nde bir hareket başlamıştı. Umur Bey 1335'de Alaşehri hâkimiyeti altına aldı. Isa Bey'in ölüm tarihi belli değildir. Mehmed Bey'in oğullarından Umur Bey ikibuçuk yıllık bir kuşatmadan sonra sahil İzmir'ini ele geçirdi (1328). kardeşi Hasan ise Ayaslug'a hâlâm olmuşlardı. O bir av sırasında suya düşerek hastalandı ve bu hastalık neticesi öldü (1334). Isa Bey'e Tire'de oturmak şartıyla bir kısım yerlerin idaresi bırakıldı (1390). Şamseddîn Mehmed'cBr. fetret devrindeki Osmanlı şehzadeleri arasındaki saltanat mücadelelerine de katıldı. jgf4$ b .298 TÜRK DÜNYASI EL KİTABI TÜRK TARİHİ 299 teşebbüs *tti ise de Karamanoğulları'mn yardıma gelmesi şehrin tekrar Türkler'in elinde kalmasını sağladı. Fakat sonunda II. imparatorun on yaşındaki oğlu Yuannis (Jean)'e vasi olmuştu. Bu harekete Aydınoğulları da katıldı. bu sebepten Dimetoka'da imparatorluğunu ilân etmişti. takat bu şehre yapılan hücum sırasında şehîd düştü (1348). Viennios Dükü Torfil kumandasındaki Latin kuvvetlerinin İzmir'e taarruzu ise neticesiz kalmıştı. Aydınoğulları Beyliği bu suretli Osmanlılar'a tâbi oldu. Sasa Bey onarda yaptığı savaşta öldü (1308). Bizans ile olan dostluğunu sürdürmüş. Verine oğlu BrilM âzam Kmar man. Mehmed Bey'in yerine kardeşlerinin ısrarıyla Gazi Umur Bey geçti. Bu savaşda Sultan I. Karamamdan aonra^terdeşi Sa¥Ci^*dÖffen Lûtfi Bey bey liğinin başına geçti. Sultan'ın huzuruna gelerek itaatini bildirdi. Sasa Bey'i yenerek Aydın düne hâkim oldu. O daha sonra düşmanlarına karşı Umur Bey'den yardım istedi Umur Bey ile Kantakuzen bu ilk mücadelede başarı sağlayamadılar. Beyliğin elindeki bütün isketelerinden alınmakta olan gümrük vergisinin yarısının Latinler'e verilmesi. sonra da Ayaslug'a ele geçirdi.'ün ölümünden (1341) sonra Umur Bey'in dostu Kantakuzen. Semandrek adası. İşlek bir pazar yeri «tan Alâiye'den kereste ihracatı mühim bir yer işgal etmekteydi. Bundan sonra Umur Bey'in Saruhanoğlu Süleyman Bey ile birleşerek Kantakuzen'e yardım etmek için Rumeli'ye geçtiğini görüyoruz. Umur amir oldu. Menteşe Beyi'nin damadı Sasa'nın yardımına gelmişler ve Bizanslılar'dan alınan Aydın eli topraklarının fethinde büyük rol oynamışlardır. Bu sırada Isa Bey. Her defasında bu şehzadelerden birisinin tarafını tuttu. Fatîh Sultan Mehmed zamanında Gedik Ahmed Paşa. Bodemya.. Isa Bey Osmanlılar'la dost geçindi. Aliiye'yi alarak Osmanlı devleti topraklarına kattı (1462 veya 1463). O. Süleyman Çelebi onu Ohri sancak beyliğine tâyin attL Cüneyd Bey oradan kaçarak tekrar beyliğinin idaresine hâkim oldu. Alaşehir. Bir Haçlı donanması ise sahil İzmir'i Türkler'in elinden aldı (28 Ekim 1344). Bunun yanısıra 1371 "de Venedikliler İte eski antlaşmayı yeniledi. Çelebi Mehmed ise Cüneyd Bey'e Rumeli'de Niğbolu sancağını vermişti (1414-1415). Lfltfi Bey Karamanhlaf'a karşı \Qtim kiralından yardım gördü. Hasan'ı Marmaris'de hapsetti Cüneyd Bey önce kardeşi Hasan Bey'i kurtardı. Bu anlaşma yirmi madde olup. Ijütfl Bey takriben 1461 yrlında öldü. Ancak her zaman kendisini affettirmenin yollarını buldu. Tire ve İzmir'i beş oğlu arasında paylaştırdı. fakat o bu siyâsetinde muvaffak olamadı. Fakat daha sonra Aydınoğlu Mehmed Bey. Bunun üzerine Gazi Umur Bey İzmir'i zapt etmek için harekete geçti. donanma ile. Murad'ın şehit düşmesi neticesi Yıldırım Bayezid suttan olmuş. Bu beyliğin birinci «miri elde rnevcud sikkelere göre Savcı b. Kosova Savaşı (1389)'nda Osmanlı ordusunda bulunan yardımcı kuvvetler arasında AydınoğuHarı'nın ki de vardı. Şehirde gemi yapan tezgâhlar vardı ve ticaret dolayısıyla Alâiye beyleri zengin ve halkın da mâli duru mu iyi idi. Umur Bey tekrar geleceğine söz verdikten sonra İzmir'e döndü (1343-1344). II. Musa Bey'in yerine II. Bu beyliğin kurucusu Mübarizeddîn Gazi Bey Mehmed. Mehmed Bey zaman zaman Bizanslılar ile dost geçinmeyi tercih etmiştir. Salihli ve Nif (Kemalpaşa) 'i Aydınoğulları toprakları içine kattı. fakat bu anlaşma Papa tarafından tasdik edilmedi. Umur Bey. Umur akrabası olan Menteşeoğlu llyas Bey'den yardım istemiş ve onun sayesinde de Ayaslug'u ete geçirmişti. Aydınoğulları. Germiyanoğulları ordusunda subaşı idi. Fakat Kantakuzen daha sonra muhalefetle karşılaşmış. beyliği tek başına idareye başladı. Ayaslug (Selçuk) ve Birgi taraflarında kurulmuş bir beyliktir. Yıldırım Bayezid onları itaat altına almak için çıktığı Anadolu seferinde Alaşehir'i zapt etti. Sultanhisar. Sonra Osmanlılara yanaşmaya çalıştı. Ancak Süleyman Bey'in ölmesi bu seferi neticelendirmeden Umur Bey'i İzmir'e dönmeye mecbur etti (1345). Umur Bey'in mukavemeti sebebiyle fazla ilerleyemediler. Çelebi Mehmed'e karşı çıkan Yıldırım Bayezid'in oğlu . Umur Bey'in yarine büyük kardeşi Hızır Bey geçti. Burada hazırlanan donanma ile 1319da Sakız'a baskın yapıldı. Mehmed Bey sahip olduğu Ayasluğ. Bundan sonra Umur Bey. Bundan sonra Aydınoğulları'nın faaliyeti durmuş ve beylik çökmeğe yüz tutmuştur. Bu sırada Aydınoğulları'ndan İbrahim Bahadır Bey'in oğlu Cüneyd Bey İzmir'e. Umur Bey'le anlaştılar. Gümülcine havalisi. Bu beyliğin an önemli iskelesi Ayasluğ (Selçuk) idi. Umur Bey 1405 yılında öldü. Cüneyd Bey. Onun ilk günlerinde. Saruhanoğlu Süleyman Bey 9a birlikte Yunanistan ve Mora'ya sefer yapmış. yüzyılın başlannda Büyük Menderes'den itibaren Tire.

Nihayet yine 1392 yılı içinde Yıldırım Bayezid çabuk davranmış. rahim Bey*ih^te hükümeti uzun sürmemiş. Kastamonu ve Bakır Küresi Isfendiyar Be/e iade edildi. Süleyman Bey'i Osmanlı kuvvetleri ile Kötürüm Bayezid üzerine gönderdi. göndermişti (1417). Bunun karşılığında da. Arkadan gelen Giray kumandasındaki kuvvet Sultan Mes'ûd'u kurtarmış ve yapılan savaşta Kılıç Arslan ve Yavlak Arslan ölmüşlerdir (1292).. Isfendiyar Bey Sinop'a çekildi. önce Çankırı'da bulunan oğlu Kasım Bey'in elindeki topraklan işgal etmiş. Kastamonu'ya Mahmûd Bey hâkim olduğundan Eflani tarafına çekilmişti. yerine oğlu Taceddîn . Celâleddîn Bayezid. kendisine bırakılan yerleri Osmanlılar'a tâbi olan Kasım'a terketti ve arada hudut. Murad tahta $fetı$ı zaman (1421) meydana çıkan tanıklıklardan istifade eden Isfendiyar Bey harekete geçmiş. hattâ ona itaat etmişti. Süleyman Paşa 1335 yılına kadar llhanlılar'ın hâkimiyetini tanıdı. c . Yıldırım Bayezid 1391 ve 1392 yılı başlarında olmak üzere iki defa Candaroğlu Beyliği üzerine yürüdü ise de Kadı Burhaneddîn'in yardıma gelmesi onun geri dönmesine sebep olmuştu. Bunlardan Isa Bey'irç Ayaslug'daki cami en güzellerinden birisidir. Sultari I'. Kastamonu'da yapılan savaş sonunda Bayezid Sinop'a çekilmek zorunda kaldı. II. Kalecik ve Tosya kendisine verildi.* babasının.. Babasının tahtım kardeşi İskender'e btrakmak niye* tindö olduğunu sezen Bayezid'in büyük oğlu Süleyman (-şah) Bey bu duruma kamış ve kardeşi'-Öldürerek Osmanlılara sığınmışta Sultan I. Kadı Burhaneddîn'e fferşı damadı Amasya emiri Ahmetff desteklemiş ve oğlu Isfendi-yar Bey kumandasında yardımcı bir ordu göndemtfştE'lîadı BufhaneddTn her B& orduyu da mağlûp etti (1383). Candaroğulları'nın topraklarını işgal etmiş. Bu mücadele sonunda duruma hâkim olan Çelebi Mehmed ile dost geçindi. Osmanlı Sultanı.. Murad ile münasebetleri dostane idi. II. Osmanlılarla dost geçindi. Fakat Kasım Bey geri dönmeyerek Çelebi Sultan Mehmed'den Kastamonu. fakat Isfendiyar Bey onu metbu tanımak zorunda kaldı. Isfendiyar Bey bir müddet sonra Kadı Burhaneddîn'e bağlanmak istedi. Isfendiyar Bey Ankara Muharebesinden (1402) sonra Timur'un hakimiyetini tanıdı. Sultan Çelebi Mehmed. Kurucusu Şemseddin Yaman Candar'dır. Anadolu beylerinin birbirleriyle uğraşmasından yararlanan Isfendiyar Bey.. buna karşılık o da Osmanlılar'a tâbi oldu ve bundan sonra da dostça geçindi. kardeşi Candar'ı velîahd göstermesi sebebiyle isyan etmiş ve Kastemonuyâ hâkim ofrriuştu (aş. o takriben 1345de ölmfljf^ Yerine amcası Emir Yakub'un oğlu Âdil Bey geçti! Bunurfİamanı hakkırttfa da eHrrttede fazla bfrtJHgî yoktur. Murad şehzade isyanlarını bastırıp duruma hâkim olduktan sonra Isfendiyar Bey üzerine yürüdü. Çankırı. neticede Kastamonu ve Bakır Küresi Isfendiyar Bey'de kalmak. Çelebi Mehmed'de Isfendiyar Bey'den buraların Kasım'a bırakılmasını talep etmiş.. Çelebi Mehmed'e Karaman ve Eflak seferlerinde oğlu Kasım Bey idaresinde yardımcı kuvvet -. Ancak Yıldırım Bayezid'in Anadolu'da birliği tahakkuk ettirme yolundaki başarısı üzerine. Mahmûd Bey'i de öldürdü. ondan sonraki beş yıl ise müstakil olarak hükümet sürdü.4Ö6neyd Bey Osman-lı öröuâfc ^karşısında çateeiz kalarak önce Ipsllf kalesine çekildi ise de sonuna*' teslim utmak fcötenda kaldrVt'ailesiyle birlikte idam edildi (142M426). Kadı Burhaneddîn yetişmeden Süleyman Bey'i Kastamonu'daki savaşta mağlûp ederek öldürmüştür.300 ___TÜRK DÜNYASI EL KİTABI T Ü R K T A R İH ------------------------------. Süleyman Bey halkın kendi lehine ayaklanması sonucu Kastamonu'ya hâkim oldu. Isfendiyar Bey Kastamonu'da idareyi ele aldı. Süleyman Bey. ffâkat onun bu «IMhtğl ufcun sürmedi. bu teklifin reddedilmesi üzerine de Candaroğlu Beyliği üzerine yürümüştü. Kastamonu valisi Muzaffereddîn Yavlak Arslan'ı kendisine atabey yaparak sultanlığını ilân etmişti. Türkiye Selçuklu Sultanı II.. 8u suretle Çelebi Isfendiyar. Ancak Osmaniı- farta-onu yalnız bırakmasından faydalanan Kötürüm Bayezid Kastamonu'yu H(S Candaroğulları beyliğini tekrar ele geçirmeyi başardı.. Onun oğlu Süleyman Paşa. Bakır küresi. Böylece Aydınoğulları toprakları tamamiyle Osmanlı idaresi altına girdi. Cüneyd Bey de tekr