KUANTUM ÖĞRENME

H. Gökhan BAKIR

SUNU PLANI
• Kuantum Fiziği • Kuantum Düşünce • Kuantum Öğrenme

• Kuantum Eğitim
• Sonuçlar

KUANTUM FİZİĞİ
• Sir Isaac NEWTON • Principia

• Klasik Fizik
• Uzay - Zaman

KUANTUM FĠZĠĞĠ • Werner Heisenberg • Max Planck • Louis de Broglie • Albert Einstein • Niels Bohr • Erwin Schrödinger • Paul Dirac • Wolfgang Pauli .

DEĞĠġEN PARADĠGMALAR VE EĞĠTĠM • • Eğitim ortamlarında farklı düĢünceler desteklenmelidir. Bir olayın gerçekleĢmesinde çok sayıda faktör yer almaktadır. • . Her olay gerçekleĢtiği ortamda ve o ortamın koĢullarına göre değerlendirilmelidir. GerçekleĢme ve gerçekleĢmeme nedenleri üzerinde durularak öğrencilerin düĢünme becerileri geliĢtirilmelidir. Hepsini bilmek mümkün değildir.

Bu nedenle eğitimde bireyin doğrudan yaĢantı kazanmasını sağlayan yaklaĢımlar temel alınmalıdır.DEĞĠġEN PARADĠGMALAR VE EĞĠTĠM • Kuantum paradigması özne merkezlidir. • Bilgiler daima eksik kalacaktır. Bu nedenle öğrencilere eleĢtirel düĢünme becerileri ve öğrendiklerini bilimsel çerçevede sorgulama becerileri kazandırılmalıdır. • Eğitimde bireyin öğrendiklerini yorumlamasına ve oluĢturmasına olanak sağlanmalıdır. .

• Ġnsan düĢüncesi de mikro dünyanın ürünüdür. .KUANTUM DÜġÜNCE • Mikro evreni kuantum yasaları yönetir. • “Kuantum DüĢünce Tekniği” yaĢamın temel amacı olan sevinç duygusunu yüreğimizde hissetmemiz için bize imkanlar sunar. • BirleĢmeleriyle kuantum düĢünce ortaya çıkar.

KUANTUM DÜġÜNCE Kuantum DüĢünme Bütüncül (Holistik) Birey grup iliĢkisinde bireysel geliĢimi görür Newton DüĢünme Atomistik ve Parçalara AyrılmıĢ Bireyselliğin grubun parçalanmasına yol açacağını düĢünür A’dan B’ye giden bir çok Tek bir iyi yol vardır yol vardır. Farklılıklar pozitiftir .

deneyi. yaratıcı bir iliĢkinin ortaklarıdır Bağlam ve iliĢkiler anlam Niçin yapıldığına değil ne bulmak ve değer katmak için yapıldığına odaklanılır kullanılır . isteği. Kuvvete dayalı yukarıdan teĢvik eden model aĢağıya inen model.KUANTUM DÜġÜNCE Bizi yaratıcı yapan Ģey belirsizlik ve kararsızlık konusunda sağladığımız baĢarıdır Kesinlik ve tahmin edilebilirliğe değer biçer Hayal gücünü. Ġnsanlar üretimin pasif bir Tarafsız gözlemcinin görüĢü birimi değil.

iĢine odaklanmıĢ sınıflar ve anlamlı içerik yaratan bütünleĢmiĢ öğrenme modelidir. anlamlı bilgi oluĢturmak için yapıları özel ve bireysel yollarla bir araya getirmektir.KUANTUM ÖĞRENME • Kuantum öğrenme. • DePorter(1992) kuantumu enerjinin ıĢığa çevrilmesi olarak tanımlamakta ve Demir (2003) bu noktadan hareketle kuantum öğrenmeyi “kiĢinin bilgilerini kullanarak ıĢıması” olarak açıklamaktadır. • Usta’ya göre ise kuantum öğrenme hızlanmıĢ öğrenme baĢarısıyla sonuçlanan. aĢırı tutkulu öğretmenler. beyindeki tüm sinirsel ağları kullanarak. .

KUANTUM ÖĞRENME • 1980’li yıllarda Bobbi DePorter tarafından geliĢtirilen Kuantum Öğrenme Bulgar eğitimci Georgi Lazanov’un çalıĢmalarına dayanmaktadır. • Öğrencilerin keyif alarak ve daha az enerji harcayarak öğrendikleri bir modeldir. NLP. Beyin temelli öğrenme. Ve çağdaĢ yaklaĢım ve prensiplerin sentezlenmiĢ hali olarak görünmektedir (Duygusal zeka. Yaratıcı düĢünme vb.) . Çoklu zeka. Bütüncül eğitim.

güven ve kiĢisel hislerin bulunduğu ORTAM. anlaĢmalar ve yönergelerle bağlantılı güçlü TEMELLER. inançlar. .KUANTUM ÖĞRENMENĠN ĠLKELERĠ • Kuantum öğrenme herkes öğrenebilir herkes farklı Ģekillerde öğrenir katılımla eğitim daha verimli olur düĢünceleri üzerine kurulmuĢtur. dürüstlük. dinamik ve ilgi çekici eğitim programı TASARIM’ı ve öğrenmeyi arttıran destekleyici ÇEVRE üzerinde yapılandırılmıĢtır. Kuantum öğrenme: ilkeler.

Güzel amaçla konuĢ 4.Hedefine odaklan 5.Bütünlük 2.KUANTUM ÖĞRENMENĠN ĠLKELERĠ Mükemmelliğin 8 anahtarı 1.Kararlılık 6.Denge .Esneklik 8.Sahiplik 7.Hatalar baĢarıya yol açar 3.

KUANTUM ÖĞRETĠM • Bir senfoniye benzer. BAĞLAM Sorumluluk veren ortam Sağlam altyapı Destekleyici çevre Dinamik öğrenme deseni ĠÇERĠK Etkili sunum Öğrenmeyi kolaylaĢtırma Öğrenmeyi öğrenme becerileri YaĢam becerileri . • Bağlam ve içerik olmaz üzere iki ana unsurdan oluĢur.

KUANTUM ÖĞRETĠM • Her Ģey konuĢulur • He Ģey amaç içindir • En iyi öğrenme yeni bilgiyi tanımlamadan önce kazanılmıĢ deneyimlerle iliĢki kurulmasıdır • Öğrenme en iyiyi bulmadan önce riskler içerir. . • Takdir dönüt niteliğindedir ve öğrenmedeki ilerlemeyle birlikte olumlu duygusal artıĢı sağlar. Öğrencilerin risk alması hem becerilerini hem de güven duygularını geliĢtirir.

KUANTUM ÖĞRENME DÜZENĠ • Yakalama (Merak uyandırma) • ĠliĢkilendirme (Önceki bilgiler) • Etiketleme (YaĢamla olan ilgisi) • Gösterme (Öğrendiklerini uygulama) • Tekrarlama (Anlatılanların tekrarı) • Kutlama (Çabaya ve baĢarıyı takdir) .

• Öğrenmeyi anlamlı ve eğlenceli kılmak amacıyla DePorter tarafından Supercamp’ler oluĢturulmuĢtur. yöneticiler ve Ģirket çalıĢanları da eğitim alabilmektedirler.KUANTUM ÖĞRENME VE SUPERCAMP • Okulun sıkıcı bir yer olduğu düĢüncesi çoğu öğrenci tarafından paylaĢılmaktadır. çalıĢma becerileri. • Her yaĢ grubunun katıldığı okuduğunu anlama. Bu kamplarda sadece öğrenciler değil öğretmenler. . yazma becerileri. eleĢtirel düĢünme ve yaĢam becerileri gibi konuların verildiği kamplar 50 eyalet ve yaklaĢık 80 ülkede 80000 mezun vermiĢtir.

KUANTUM ÖĞRENME VE SUPERCAMP • • • • Her insanın öğrenme yeteneği vardır. • Öğrenme eğlenceli ve mücadeleci bir çerçevede sunulduğunda daha etkilidir. . Ġnsanlar farklı yollarla öğrenirler KiĢinin inançları baĢarı için çok önemlidir. Her birey desteklenmeye ve saygı duyulmaya değer.

• Öğretmenler. . • Öğretmen öğrenme için tutkulu vesitekli olmalıdır.KUANTUM ÖĞRENME VE SUPERCAMP • Öğretmen ve öğrenci arasındaki güven öğrenme süresince etkilidir. • Bilginin öğrenciye ve yaĢamına uygunluğu düĢünmeyi anlamlı hale getirir. öğrenciler ve aileler arasındaki iliĢki eğitim sürecini destekler • Dünyamızın geleceğinin baĢarısı öğrenme ve yaĢam becerilerinin geliĢmesine bağlıdır.

.KUANTUM ÖĞRENME VE ÖĞRENCĠLER • Bu programlarda okullarda verilen bilgiyi içermeyen ancak çocukların okuldaki baĢarılarını gözle görülür derecede arttıran beceriler akademik ve yaĢam becerileri olmak üzere iki gruba ayrılmıĢtır.

bağlantı kurma . – Kuantum Okuma: Hızlı okuma. zaman yönetimi organizasyon becerileri – Matematik Becerileri: Matematiği kolay ve zevkli hale getirecek günlük yaĢamda ve okulda büyük önem taĢıyan matematik oyunları. test çözme becerisi uygun çalıĢma ortamı hazırlama.KUANTUM ÖĞRENME VE ÖĞRENCĠLER • Akademik Beceriler – Kuantum ÇalıĢma Stratejileri: KiĢisel öğrenme biçimleri.

– StandartlaĢtırılmıĢ baĢarı testlerine hazırlık . Hızlı ve yaratıcı yazma. Yazılı ödevlerde daha az stres ve daha iyi sonuç alma. tarihler. kelimeleri öğrenme ve hatırlama yöntemleri. – Kuantum Hafıza: Harfler. bölgeler gibi bilgi hazırlama ve ezberleme süreçlerinin hızlı ve kolay olmasını sağlama.KUANTUM ÖĞRENME VE ÖĞRENCĠLER • Akademik Beceriler – Kuantum Yazma: Planla. yaz. – Kuantum Not Alma: Zihin Haritaları: Not alma teknikleri. mükemmelleĢtir.

KUANTUM ÖĞRENME VE ÖĞRENCĠLER • YaĢam Becerileri – Mükemmelliğin 8 anahtarı – ĠletiĢim ve arkadaĢlık – Yaratıcı düĢünöe – Liderlik becerileri – Kendine güven duygusu – Sorumluluk – Motivasyon – Cesaret isteyen açıkhava deneyleri .

• Olumlu atmosfer oluĢturmanın öğretilmesi. • Öğrenme ve öğretmeye eğlence katmanın öğretilmesi • Ġçeriği daha anlamlı kılmanın öğretilmesi. hatırlama düzeyini ve katılımını arttırma yöntemleri.KUANTUM ÖĞRENME VE ÖĞRETMENLER • Nasıl öğrendiğimizin ve beyin temelli öğrenmenin öğretilmesi • Öğrencilerin öğrenme hızını. • Öğrencide bulunması istenen davranıĢları sürekli kılma için yöntemler. .

KUANTUM ÖĞRENME TEKNĠKLERĠ • Zihnimizin gücü: Kuantum öğrenme yoluyla beynimizin nasıl çalıĢtığını öğrenerek beynimizi nasıl daha aktif kullanacağımızı öğreniriz. Olumlu Duygular Beyin Gücü Benlik Saygısı BaĢarı . Öğrenmeye karĢı olumlu tutumumuz ise benlik saygısı ve baĢarı düzeyini arttırmaktadır.

KUANTUM ÖĞRENME TEKNĠKLERĠ • Benim için ne var? Merak edilen konular öğrenilir • Doğru öğrenme ortamı • Tutum kazanımı: ġampiyon gibi düĢünmek Ģampiyon yapar • Öğrenme biçemi: Her bireyin öğrenme yöntemi özgündür • Not alma: Anlamlı öğrenmenin gerçekleĢtiğinin göstergesidir .

KUANTUM ÖĞRENME TEKNĠKLERĠ • Kendine güvenerek yazma – – – – – – – Önyazma Karalama PaylaĢma Gözden geçirme Düzeltme Tekrar yazma Değerlendirme • Hafıza geliĢtirme • Hızlı okuma • Yaratıcı düĢünme ve problem çözme .

KUANTUM ÖĞRENMENĠN ETKĠLERĠ • Vos-Groendal 1991 yılında tamamladığı doktora tezinde 1983-1989 yılları arasında supercamp programına katılan 6042 öğrenci üzerinde yaptığı araĢtırma da Ģu sonuçları bulmuĢtur. . • • • • • • %68 Motivasyonda artıĢ %73 BaĢarı seviyesinde artıĢ %81 Daha fazla güven geliĢimi %84 Benlik saygısında artıĢ %96 Olumlu tutumun devamlılığı %98 Öğrenilen becerilerin kullanımının devamlılığı sonuçlarına ulaĢmıĢtır.

. Campbell ve Weeks 2002 yılında yaptıkları “Kuantum Öğrenme Öğrenme Stratejileri Öğrenenleri Nasıl Etkiler” isimli çalıĢmada 7.KUANTUM ÖĞRENMENĠN ETKĠLERĠ • Barlas. sınıf öğrencileri. ve 8. • AraĢtırma sonuçlarına göre tüm alanlarda kuantum öğrenme stratejilerinin olumlu etkileri gözlmelenmiĢtir. aileler ve öğretmenlerin tutum ve güven düzeylerini araĢtırmıĢlardır.

Sınıf sosyal bilimler ISAT 8. Sınıf matematik ISAT Ders planlarında farklı modeller kullanılması Öğrencilerin “benim için ne var” sorusunu cevaplama Öğretmenlerin öğrenmeyi kutlama fırsatı vermesi %85 %57 %88 %72 %83 %77 %55 %24 %8 %14 Öğretmenlerin görsel unsurlar kullanması Öğrencilerin yüksek güven düzeyi belirtmeleri Ailelerin öğrenciler için yüksek güven düzeyi belirtmeleri %82 %26 %54 %63 %18 %38 Ailelerin öğretmenlerin öğrencilere yardımcı stratejileri kullandığı düĢüncesi Ailelerin anketi cevaplaması %85 %99 %14 düĢük .Kuantum Öğrenme Sınıfları Geleneksel Sınıflar 7.

4’ü derse karĢı ilgisinde artıĢı %71.7’si seminerler sonrası yaratıcılıklarında artıĢ olduğunu belirtmiĢlerdir. Buna göre %73.2’si okudukları okula daha olumlu bakabildiklerini %64.KUANTUM ÖĞRENMENĠN ETKĠLERĠ Gedikoğlu ve Demir tarafından 2006 yılında yayınlanan Kuantum Öğrenme Modelinin Ortaöğretim Düzeyinde Öğrenci BaĢarısına Etkisi (Gaziantep Örneği)” baĢlıklı çalıĢmada öğrencilerin akademik baĢarıları ve derse ve okula iliĢkin algılamalarında değiĢiklik olup olmadığı araĢtırılmıĢtır. .3’ü özgüvenlerinde artma olduğunu %85.4’ü istenilirse kendilerini değiĢtirebileceklerini %74.8’i okula daha istekli gittiklerini %80.

öğretmenlerin sınıf ortamını ve planlamalarını düzenlemelerinde. .SONUÇ • Kuantum öğrenme genel olarak. • Öğrenmeyi öğrenen bireyler. Bu durum eğitim öğretim iĢini sadece okullarda ve öğretmenin yönlendiriciliğinde gerçekleĢen bir süreç olmaktan kurtaracaktır. öğrencilerin akademik becerilerinde ve yaĢam becerilerinde. yöneticilerin liderlik rollerinde değiĢiklik yaratmayı hedeflemektedir.bilgiye ulaĢma yollarının hızla arttığı günümüzde yaĢam boyu öğrenenler olacaktır. öğrenci ile iletiĢimlerinde.

Addison Wesley. Aralık 2006 Demir.qln.com/downloads/Impact_on_Achievement_in_Multiple_Settings.pdf) Demirel. Ġlköğretmen Eğitimci Dergisi Sayı:4. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. Bobbi.wikipedia. No: 93. Richards. Spring 2002 DePorter. “Kuantum Öğrenmenin Öğrenme – Öğretme sürecine etkisi” Malatya XIII. Quantum Learning. Campbell. Kuantum Öğrenme. 17 -18 Kasım 2003 Barlas. London. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Servet. New York Vella. Kuantum Öğrenme.KAYNAKLAR • Wikipedia (www. Tokay ve Demir. Ann. Servet ”Kuantum öğrenme modelinin ortaöğretim düzeyinde öğrencinin baĢarısına etkisi(Gaziantep Örneği)” XV. Öğrenmeyi Öğrenme Etkinlikleri. 6-9 Temmuz 2004 Gedikoğlu.com • . Lisa. Piatkus Publisher • • • • • Usta. Özcan ve diğerleri. Erdoğan. 1977. Jane. Öğretmenlere ve Öğrencilere. The Feynman Lectures On Physics. ve Weeks (http:www. 13 -15 Eylül 2006 http://www. Ankara. Quantum Learning.org) • • • Feynman.quantumlearning.

TEŞEKKÜRLER .