KUANTUM ÖĞRENME

H. Gökhan BAKIR

SUNU PLANI
• Kuantum Fiziği • Kuantum Düşünce • Kuantum Öğrenme

• Kuantum Eğitim
• Sonuçlar

KUANTUM FİZİĞİ
• Sir Isaac NEWTON • Principia

• Klasik Fizik
• Uzay - Zaman

KUANTUM FĠZĠĞĠ • Werner Heisenberg • Max Planck • Louis de Broglie • Albert Einstein • Niels Bohr • Erwin Schrödinger • Paul Dirac • Wolfgang Pauli .

GerçekleĢme ve gerçekleĢmeme nedenleri üzerinde durularak öğrencilerin düĢünme becerileri geliĢtirilmelidir. • .DEĞĠġEN PARADĠGMALAR VE EĞĠTĠM • • Eğitim ortamlarında farklı düĢünceler desteklenmelidir. Bir olayın gerçekleĢmesinde çok sayıda faktör yer almaktadır. Her olay gerçekleĢtiği ortamda ve o ortamın koĢullarına göre değerlendirilmelidir. Hepsini bilmek mümkün değildir.

• Eğitimde bireyin öğrendiklerini yorumlamasına ve oluĢturmasına olanak sağlanmalıdır.DEĞĠġEN PARADĠGMALAR VE EĞĠTĠM • Kuantum paradigması özne merkezlidir. Bu nedenle öğrencilere eleĢtirel düĢünme becerileri ve öğrendiklerini bilimsel çerçevede sorgulama becerileri kazandırılmalıdır. . Bu nedenle eğitimde bireyin doğrudan yaĢantı kazanmasını sağlayan yaklaĢımlar temel alınmalıdır. • Bilgiler daima eksik kalacaktır.

. • Ġnsan düĢüncesi de mikro dünyanın ürünüdür. • “Kuantum DüĢünce Tekniği” yaĢamın temel amacı olan sevinç duygusunu yüreğimizde hissetmemiz için bize imkanlar sunar. • BirleĢmeleriyle kuantum düĢünce ortaya çıkar.KUANTUM DÜġÜNCE • Mikro evreni kuantum yasaları yönetir.

KUANTUM DÜġÜNCE Kuantum DüĢünme Bütüncül (Holistik) Birey grup iliĢkisinde bireysel geliĢimi görür Newton DüĢünme Atomistik ve Parçalara AyrılmıĢ Bireyselliğin grubun parçalanmasına yol açacağını düĢünür A’dan B’ye giden bir çok Tek bir iyi yol vardır yol vardır. Farklılıklar pozitiftir .

yaratıcı bir iliĢkinin ortaklarıdır Bağlam ve iliĢkiler anlam Niçin yapıldığına değil ne bulmak ve değer katmak için yapıldığına odaklanılır kullanılır .KUANTUM DÜġÜNCE Bizi yaratıcı yapan Ģey belirsizlik ve kararsızlık konusunda sağladığımız baĢarıdır Kesinlik ve tahmin edilebilirliğe değer biçer Hayal gücünü. isteği. Kuvvete dayalı yukarıdan teĢvik eden model aĢağıya inen model. deneyi. Ġnsanlar üretimin pasif bir Tarafsız gözlemcinin görüĢü birimi değil.

iĢine odaklanmıĢ sınıflar ve anlamlı içerik yaratan bütünleĢmiĢ öğrenme modelidir.KUANTUM ÖĞRENME • Kuantum öğrenme. • Usta’ya göre ise kuantum öğrenme hızlanmıĢ öğrenme baĢarısıyla sonuçlanan. aĢırı tutkulu öğretmenler. • DePorter(1992) kuantumu enerjinin ıĢığa çevrilmesi olarak tanımlamakta ve Demir (2003) bu noktadan hareketle kuantum öğrenmeyi “kiĢinin bilgilerini kullanarak ıĢıması” olarak açıklamaktadır. . beyindeki tüm sinirsel ağları kullanarak. anlamlı bilgi oluĢturmak için yapıları özel ve bireysel yollarla bir araya getirmektir.

• Öğrencilerin keyif alarak ve daha az enerji harcayarak öğrendikleri bir modeldir.KUANTUM ÖĞRENME • 1980’li yıllarda Bobbi DePorter tarafından geliĢtirilen Kuantum Öğrenme Bulgar eğitimci Georgi Lazanov’un çalıĢmalarına dayanmaktadır. Çoklu zeka.) . Bütüncül eğitim. Yaratıcı düĢünme vb. NLP. Beyin temelli öğrenme. Ve çağdaĢ yaklaĢım ve prensiplerin sentezlenmiĢ hali olarak görünmektedir (Duygusal zeka.

dürüstlük. dinamik ve ilgi çekici eğitim programı TASARIM’ı ve öğrenmeyi arttıran destekleyici ÇEVRE üzerinde yapılandırılmıĢtır. . Kuantum öğrenme: ilkeler.KUANTUM ÖĞRENMENĠN ĠLKELERĠ • Kuantum öğrenme herkes öğrenebilir herkes farklı Ģekillerde öğrenir katılımla eğitim daha verimli olur düĢünceleri üzerine kurulmuĢtur. anlaĢmalar ve yönergelerle bağlantılı güçlü TEMELLER. inançlar. güven ve kiĢisel hislerin bulunduğu ORTAM.

Hatalar baĢarıya yol açar 3.Hedefine odaklan 5.Kararlılık 6.Esneklik 8.Güzel amaçla konuĢ 4.Bütünlük 2.Denge .Sahiplik 7.KUANTUM ÖĞRENMENĠN ĠLKELERĠ Mükemmelliğin 8 anahtarı 1.

• Bağlam ve içerik olmaz üzere iki ana unsurdan oluĢur.KUANTUM ÖĞRETĠM • Bir senfoniye benzer. BAĞLAM Sorumluluk veren ortam Sağlam altyapı Destekleyici çevre Dinamik öğrenme deseni ĠÇERĠK Etkili sunum Öğrenmeyi kolaylaĢtırma Öğrenmeyi öğrenme becerileri YaĢam becerileri .

KUANTUM ÖĞRETĠM • Her Ģey konuĢulur • He Ģey amaç içindir • En iyi öğrenme yeni bilgiyi tanımlamadan önce kazanılmıĢ deneyimlerle iliĢki kurulmasıdır • Öğrenme en iyiyi bulmadan önce riskler içerir. • Takdir dönüt niteliğindedir ve öğrenmedeki ilerlemeyle birlikte olumlu duygusal artıĢı sağlar. . Öğrencilerin risk alması hem becerilerini hem de güven duygularını geliĢtirir.

KUANTUM ÖĞRENME DÜZENĠ • Yakalama (Merak uyandırma) • ĠliĢkilendirme (Önceki bilgiler) • Etiketleme (YaĢamla olan ilgisi) • Gösterme (Öğrendiklerini uygulama) • Tekrarlama (Anlatılanların tekrarı) • Kutlama (Çabaya ve baĢarıyı takdir) .

• Öğrenmeyi anlamlı ve eğlenceli kılmak amacıyla DePorter tarafından Supercamp’ler oluĢturulmuĢtur. Bu kamplarda sadece öğrenciler değil öğretmenler.KUANTUM ÖĞRENME VE SUPERCAMP • Okulun sıkıcı bir yer olduğu düĢüncesi çoğu öğrenci tarafından paylaĢılmaktadır. • Her yaĢ grubunun katıldığı okuduğunu anlama. yöneticiler ve Ģirket çalıĢanları da eğitim alabilmektedirler. . yazma becerileri. eleĢtirel düĢünme ve yaĢam becerileri gibi konuların verildiği kamplar 50 eyalet ve yaklaĢık 80 ülkede 80000 mezun vermiĢtir. çalıĢma becerileri.

Ġnsanlar farklı yollarla öğrenirler KiĢinin inançları baĢarı için çok önemlidir.KUANTUM ÖĞRENME VE SUPERCAMP • • • • Her insanın öğrenme yeteneği vardır. • Öğrenme eğlenceli ve mücadeleci bir çerçevede sunulduğunda daha etkilidir. . Her birey desteklenmeye ve saygı duyulmaya değer.

• Bilginin öğrenciye ve yaĢamına uygunluğu düĢünmeyi anlamlı hale getirir. • Öğretmenler. .KUANTUM ÖĞRENME VE SUPERCAMP • Öğretmen ve öğrenci arasındaki güven öğrenme süresince etkilidir. • Öğretmen öğrenme için tutkulu vesitekli olmalıdır. öğrenciler ve aileler arasındaki iliĢki eğitim sürecini destekler • Dünyamızın geleceğinin baĢarısı öğrenme ve yaĢam becerilerinin geliĢmesine bağlıdır.

.KUANTUM ÖĞRENME VE ÖĞRENCĠLER • Bu programlarda okullarda verilen bilgiyi içermeyen ancak çocukların okuldaki baĢarılarını gözle görülür derecede arttıran beceriler akademik ve yaĢam becerileri olmak üzere iki gruba ayrılmıĢtır.

KUANTUM ÖĞRENME VE ÖĞRENCĠLER • Akademik Beceriler – Kuantum ÇalıĢma Stratejileri: KiĢisel öğrenme biçimleri. – Kuantum Okuma: Hızlı okuma. test çözme becerisi uygun çalıĢma ortamı hazırlama. zaman yönetimi organizasyon becerileri – Matematik Becerileri: Matematiği kolay ve zevkli hale getirecek günlük yaĢamda ve okulda büyük önem taĢıyan matematik oyunları. bağlantı kurma .

tarihler. bölgeler gibi bilgi hazırlama ve ezberleme süreçlerinin hızlı ve kolay olmasını sağlama. – Kuantum Not Alma: Zihin Haritaları: Not alma teknikleri. Hızlı ve yaratıcı yazma. – StandartlaĢtırılmıĢ baĢarı testlerine hazırlık . kelimeleri öğrenme ve hatırlama yöntemleri.KUANTUM ÖĞRENME VE ÖĞRENCĠLER • Akademik Beceriler – Kuantum Yazma: Planla. – Kuantum Hafıza: Harfler. mükemmelleĢtir. yaz. Yazılı ödevlerde daha az stres ve daha iyi sonuç alma.

KUANTUM ÖĞRENME VE ÖĞRENCĠLER • YaĢam Becerileri – Mükemmelliğin 8 anahtarı – ĠletiĢim ve arkadaĢlık – Yaratıcı düĢünöe – Liderlik becerileri – Kendine güven duygusu – Sorumluluk – Motivasyon – Cesaret isteyen açıkhava deneyleri .

• Öğrencide bulunması istenen davranıĢları sürekli kılma için yöntemler. • Olumlu atmosfer oluĢturmanın öğretilmesi. .KUANTUM ÖĞRENME VE ÖĞRETMENLER • Nasıl öğrendiğimizin ve beyin temelli öğrenmenin öğretilmesi • Öğrencilerin öğrenme hızını. hatırlama düzeyini ve katılımını arttırma yöntemleri. • Öğrenme ve öğretmeye eğlence katmanın öğretilmesi • Ġçeriği daha anlamlı kılmanın öğretilmesi.

Öğrenmeye karĢı olumlu tutumumuz ise benlik saygısı ve baĢarı düzeyini arttırmaktadır.KUANTUM ÖĞRENME TEKNĠKLERĠ • Zihnimizin gücü: Kuantum öğrenme yoluyla beynimizin nasıl çalıĢtığını öğrenerek beynimizi nasıl daha aktif kullanacağımızı öğreniriz. Olumlu Duygular Beyin Gücü Benlik Saygısı BaĢarı .

KUANTUM ÖĞRENME TEKNĠKLERĠ • Benim için ne var? Merak edilen konular öğrenilir • Doğru öğrenme ortamı • Tutum kazanımı: ġampiyon gibi düĢünmek Ģampiyon yapar • Öğrenme biçemi: Her bireyin öğrenme yöntemi özgündür • Not alma: Anlamlı öğrenmenin gerçekleĢtiğinin göstergesidir .

KUANTUM ÖĞRENME TEKNĠKLERĠ • Kendine güvenerek yazma – – – – – – – Önyazma Karalama PaylaĢma Gözden geçirme Düzeltme Tekrar yazma Değerlendirme • Hafıza geliĢtirme • Hızlı okuma • Yaratıcı düĢünme ve problem çözme .

KUANTUM ÖĞRENMENĠN ETKĠLERĠ • Vos-Groendal 1991 yılında tamamladığı doktora tezinde 1983-1989 yılları arasında supercamp programına katılan 6042 öğrenci üzerinde yaptığı araĢtırma da Ģu sonuçları bulmuĢtur. . • • • • • • %68 Motivasyonda artıĢ %73 BaĢarı seviyesinde artıĢ %81 Daha fazla güven geliĢimi %84 Benlik saygısında artıĢ %96 Olumlu tutumun devamlılığı %98 Öğrenilen becerilerin kullanımının devamlılığı sonuçlarına ulaĢmıĢtır.

ve 8.KUANTUM ÖĞRENMENĠN ETKĠLERĠ • Barlas. . Campbell ve Weeks 2002 yılında yaptıkları “Kuantum Öğrenme Öğrenme Stratejileri Öğrenenleri Nasıl Etkiler” isimli çalıĢmada 7. sınıf öğrencileri. • AraĢtırma sonuçlarına göre tüm alanlarda kuantum öğrenme stratejilerinin olumlu etkileri gözlmelenmiĢtir. aileler ve öğretmenlerin tutum ve güven düzeylerini araĢtırmıĢlardır.

Kuantum Öğrenme Sınıfları Geleneksel Sınıflar 7. Sınıf sosyal bilimler ISAT 8. Sınıf matematik ISAT Ders planlarında farklı modeller kullanılması Öğrencilerin “benim için ne var” sorusunu cevaplama Öğretmenlerin öğrenmeyi kutlama fırsatı vermesi %85 %57 %88 %72 %83 %77 %55 %24 %8 %14 Öğretmenlerin görsel unsurlar kullanması Öğrencilerin yüksek güven düzeyi belirtmeleri Ailelerin öğrenciler için yüksek güven düzeyi belirtmeleri %82 %26 %54 %63 %18 %38 Ailelerin öğretmenlerin öğrencilere yardımcı stratejileri kullandığı düĢüncesi Ailelerin anketi cevaplaması %85 %99 %14 düĢük .

8’i okula daha istekli gittiklerini %80.3’ü özgüvenlerinde artma olduğunu %85.7’si seminerler sonrası yaratıcılıklarında artıĢ olduğunu belirtmiĢlerdir. Buna göre %73. .4’ü derse karĢı ilgisinde artıĢı %71.KUANTUM ÖĞRENMENĠN ETKĠLERĠ Gedikoğlu ve Demir tarafından 2006 yılında yayınlanan Kuantum Öğrenme Modelinin Ortaöğretim Düzeyinde Öğrenci BaĢarısına Etkisi (Gaziantep Örneği)” baĢlıklı çalıĢmada öğrencilerin akademik baĢarıları ve derse ve okula iliĢkin algılamalarında değiĢiklik olup olmadığı araĢtırılmıĢtır.2’si okudukları okula daha olumlu bakabildiklerini %64.4’ü istenilirse kendilerini değiĢtirebileceklerini %74.

öğrenci ile iletiĢimlerinde. yöneticilerin liderlik rollerinde değiĢiklik yaratmayı hedeflemektedir. • Öğrenmeyi öğrenen bireyler. . öğrencilerin akademik becerilerinde ve yaĢam becerilerinde.bilgiye ulaĢma yollarının hızla arttığı günümüzde yaĢam boyu öğrenenler olacaktır. öğretmenlerin sınıf ortamını ve planlamalarını düzenlemelerinde.SONUÇ • Kuantum öğrenme genel olarak. Bu durum eğitim öğretim iĢini sadece okullarda ve öğretmenin yönlendiriciliğinde gerçekleĢen bir süreç olmaktan kurtaracaktır.

No: 93. Addison Wesley.pdf) Demirel. 13 -15 Eylül 2006 http://www. Piatkus Publisher • • • • • Usta. Ankara. Bobbi. Servet ”Kuantum öğrenme modelinin ortaöğretim düzeyinde öğrencinin baĢarısına etkisi(Gaziantep Örneği)” XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Spring 2002 DePorter. Jane. Ann. Campbell. 6-9 Temmuz 2004 Gedikoğlu.com/downloads/Impact_on_Achievement_in_Multiple_Settings. Servet. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. Quantum Learning.quantumlearning. 17 -18 Kasım 2003 Barlas.wikipedia. Öğretmenlere ve Öğrencilere. Kuantum Öğrenme. Tokay ve Demir. New York Vella. Kuantum Öğrenme.com • . Quantum Learning. Öğrenmeyi Öğrenme Etkinlikleri. Lisa. Aralık 2006 Demir. Erdoğan.KAYNAKLAR • Wikipedia (www. London. The Feynman Lectures On Physics. Özcan ve diğerleri. Richards.org) • • • Feynman. “Kuantum Öğrenmenin Öğrenme – Öğretme sürecine etkisi” Malatya XIII. 1977. ve Weeks (http:www. Ġlköğretmen Eğitimci Dergisi Sayı:4.qln.

TEŞEKKÜRLER .