P. 1
Kuan Tum

Kuan Tum

|Views: 9|Likes:
Yayınlayan: apkinobra

More info:

Published by: apkinobra on Apr 24, 2013
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/11/2014

pdf

text

original

KUANTUM ÖĞRENME

H. Gökhan BAKIR

SUNU PLANI
• Kuantum Fiziği • Kuantum Düşünce • Kuantum Öğrenme

• Kuantum Eğitim
• Sonuçlar

KUANTUM FİZİĞİ
• Sir Isaac NEWTON • Principia

• Klasik Fizik
• Uzay - Zaman

KUANTUM FĠZĠĞĠ • Werner Heisenberg • Max Planck • Louis de Broglie • Albert Einstein • Niels Bohr • Erwin Schrödinger • Paul Dirac • Wolfgang Pauli .

Hepsini bilmek mümkün değildir. GerçekleĢme ve gerçekleĢmeme nedenleri üzerinde durularak öğrencilerin düĢünme becerileri geliĢtirilmelidir. Bir olayın gerçekleĢmesinde çok sayıda faktör yer almaktadır.DEĞĠġEN PARADĠGMALAR VE EĞĠTĠM • • Eğitim ortamlarında farklı düĢünceler desteklenmelidir. Her olay gerçekleĢtiği ortamda ve o ortamın koĢullarına göre değerlendirilmelidir. • .

• Bilgiler daima eksik kalacaktır. • Eğitimde bireyin öğrendiklerini yorumlamasına ve oluĢturmasına olanak sağlanmalıdır.DEĞĠġEN PARADĠGMALAR VE EĞĠTĠM • Kuantum paradigması özne merkezlidir. Bu nedenle öğrencilere eleĢtirel düĢünme becerileri ve öğrendiklerini bilimsel çerçevede sorgulama becerileri kazandırılmalıdır. Bu nedenle eğitimde bireyin doğrudan yaĢantı kazanmasını sağlayan yaklaĢımlar temel alınmalıdır. .

• BirleĢmeleriyle kuantum düĢünce ortaya çıkar. • Ġnsan düĢüncesi de mikro dünyanın ürünüdür.KUANTUM DÜġÜNCE • Mikro evreni kuantum yasaları yönetir. • “Kuantum DüĢünce Tekniği” yaĢamın temel amacı olan sevinç duygusunu yüreğimizde hissetmemiz için bize imkanlar sunar. .

Farklılıklar pozitiftir .KUANTUM DÜġÜNCE Kuantum DüĢünme Bütüncül (Holistik) Birey grup iliĢkisinde bireysel geliĢimi görür Newton DüĢünme Atomistik ve Parçalara AyrılmıĢ Bireyselliğin grubun parçalanmasına yol açacağını düĢünür A’dan B’ye giden bir çok Tek bir iyi yol vardır yol vardır.

Kuvvete dayalı yukarıdan teĢvik eden model aĢağıya inen model. yaratıcı bir iliĢkinin ortaklarıdır Bağlam ve iliĢkiler anlam Niçin yapıldığına değil ne bulmak ve değer katmak için yapıldığına odaklanılır kullanılır . deneyi. isteği. Ġnsanlar üretimin pasif bir Tarafsız gözlemcinin görüĢü birimi değil.KUANTUM DÜġÜNCE Bizi yaratıcı yapan Ģey belirsizlik ve kararsızlık konusunda sağladığımız baĢarıdır Kesinlik ve tahmin edilebilirliğe değer biçer Hayal gücünü.

• DePorter(1992) kuantumu enerjinin ıĢığa çevrilmesi olarak tanımlamakta ve Demir (2003) bu noktadan hareketle kuantum öğrenmeyi “kiĢinin bilgilerini kullanarak ıĢıması” olarak açıklamaktadır. anlamlı bilgi oluĢturmak için yapıları özel ve bireysel yollarla bir araya getirmektir. . aĢırı tutkulu öğretmenler. • Usta’ya göre ise kuantum öğrenme hızlanmıĢ öğrenme baĢarısıyla sonuçlanan.KUANTUM ÖĞRENME • Kuantum öğrenme. iĢine odaklanmıĢ sınıflar ve anlamlı içerik yaratan bütünleĢmiĢ öğrenme modelidir. beyindeki tüm sinirsel ağları kullanarak.

NLP. Beyin temelli öğrenme. Çoklu zeka.KUANTUM ÖĞRENME • 1980’li yıllarda Bobbi DePorter tarafından geliĢtirilen Kuantum Öğrenme Bulgar eğitimci Georgi Lazanov’un çalıĢmalarına dayanmaktadır. Bütüncül eğitim. • Öğrencilerin keyif alarak ve daha az enerji harcayarak öğrendikleri bir modeldir.) . Yaratıcı düĢünme vb. Ve çağdaĢ yaklaĢım ve prensiplerin sentezlenmiĢ hali olarak görünmektedir (Duygusal zeka.

. Kuantum öğrenme: ilkeler. güven ve kiĢisel hislerin bulunduğu ORTAM. inançlar. dürüstlük. anlaĢmalar ve yönergelerle bağlantılı güçlü TEMELLER.KUANTUM ÖĞRENMENĠN ĠLKELERĠ • Kuantum öğrenme herkes öğrenebilir herkes farklı Ģekillerde öğrenir katılımla eğitim daha verimli olur düĢünceleri üzerine kurulmuĢtur. dinamik ve ilgi çekici eğitim programı TASARIM’ı ve öğrenmeyi arttıran destekleyici ÇEVRE üzerinde yapılandırılmıĢtır.

Bütünlük 2.Hedefine odaklan 5.Güzel amaçla konuĢ 4.Sahiplik 7.Esneklik 8.KUANTUM ÖĞRENMENĠN ĠLKELERĠ Mükemmelliğin 8 anahtarı 1.Kararlılık 6.Denge .Hatalar baĢarıya yol açar 3.

BAĞLAM Sorumluluk veren ortam Sağlam altyapı Destekleyici çevre Dinamik öğrenme deseni ĠÇERĠK Etkili sunum Öğrenmeyi kolaylaĢtırma Öğrenmeyi öğrenme becerileri YaĢam becerileri .KUANTUM ÖĞRETĠM • Bir senfoniye benzer. • Bağlam ve içerik olmaz üzere iki ana unsurdan oluĢur.

. Öğrencilerin risk alması hem becerilerini hem de güven duygularını geliĢtirir. • Takdir dönüt niteliğindedir ve öğrenmedeki ilerlemeyle birlikte olumlu duygusal artıĢı sağlar.KUANTUM ÖĞRETĠM • Her Ģey konuĢulur • He Ģey amaç içindir • En iyi öğrenme yeni bilgiyi tanımlamadan önce kazanılmıĢ deneyimlerle iliĢki kurulmasıdır • Öğrenme en iyiyi bulmadan önce riskler içerir.

KUANTUM ÖĞRENME DÜZENĠ • Yakalama (Merak uyandırma) • ĠliĢkilendirme (Önceki bilgiler) • Etiketleme (YaĢamla olan ilgisi) • Gösterme (Öğrendiklerini uygulama) • Tekrarlama (Anlatılanların tekrarı) • Kutlama (Çabaya ve baĢarıyı takdir) .

eleĢtirel düĢünme ve yaĢam becerileri gibi konuların verildiği kamplar 50 eyalet ve yaklaĢık 80 ülkede 80000 mezun vermiĢtir. • Her yaĢ grubunun katıldığı okuduğunu anlama. • Öğrenmeyi anlamlı ve eğlenceli kılmak amacıyla DePorter tarafından Supercamp’ler oluĢturulmuĢtur. . yazma becerileri. Bu kamplarda sadece öğrenciler değil öğretmenler. yöneticiler ve Ģirket çalıĢanları da eğitim alabilmektedirler.KUANTUM ÖĞRENME VE SUPERCAMP • Okulun sıkıcı bir yer olduğu düĢüncesi çoğu öğrenci tarafından paylaĢılmaktadır. çalıĢma becerileri.

. Her birey desteklenmeye ve saygı duyulmaya değer.KUANTUM ÖĞRENME VE SUPERCAMP • • • • Her insanın öğrenme yeteneği vardır. Ġnsanlar farklı yollarla öğrenirler KiĢinin inançları baĢarı için çok önemlidir. • Öğrenme eğlenceli ve mücadeleci bir çerçevede sunulduğunda daha etkilidir.

öğrenciler ve aileler arasındaki iliĢki eğitim sürecini destekler • Dünyamızın geleceğinin baĢarısı öğrenme ve yaĢam becerilerinin geliĢmesine bağlıdır.KUANTUM ÖĞRENME VE SUPERCAMP • Öğretmen ve öğrenci arasındaki güven öğrenme süresince etkilidir. • Öğretmen öğrenme için tutkulu vesitekli olmalıdır. • Bilginin öğrenciye ve yaĢamına uygunluğu düĢünmeyi anlamlı hale getirir. • Öğretmenler. .

.KUANTUM ÖĞRENME VE ÖĞRENCĠLER • Bu programlarda okullarda verilen bilgiyi içermeyen ancak çocukların okuldaki baĢarılarını gözle görülür derecede arttıran beceriler akademik ve yaĢam becerileri olmak üzere iki gruba ayrılmıĢtır.

bağlantı kurma . zaman yönetimi organizasyon becerileri – Matematik Becerileri: Matematiği kolay ve zevkli hale getirecek günlük yaĢamda ve okulda büyük önem taĢıyan matematik oyunları. – Kuantum Okuma: Hızlı okuma.KUANTUM ÖĞRENME VE ÖĞRENCĠLER • Akademik Beceriler – Kuantum ÇalıĢma Stratejileri: KiĢisel öğrenme biçimleri. test çözme becerisi uygun çalıĢma ortamı hazırlama.

mükemmelleĢtir. kelimeleri öğrenme ve hatırlama yöntemleri. – Kuantum Not Alma: Zihin Haritaları: Not alma teknikleri. yaz. – Kuantum Hafıza: Harfler. bölgeler gibi bilgi hazırlama ve ezberleme süreçlerinin hızlı ve kolay olmasını sağlama.KUANTUM ÖĞRENME VE ÖĞRENCĠLER • Akademik Beceriler – Kuantum Yazma: Planla. Yazılı ödevlerde daha az stres ve daha iyi sonuç alma. Hızlı ve yaratıcı yazma. – StandartlaĢtırılmıĢ baĢarı testlerine hazırlık . tarihler.

KUANTUM ÖĞRENME VE ÖĞRENCĠLER • YaĢam Becerileri – Mükemmelliğin 8 anahtarı – ĠletiĢim ve arkadaĢlık – Yaratıcı düĢünöe – Liderlik becerileri – Kendine güven duygusu – Sorumluluk – Motivasyon – Cesaret isteyen açıkhava deneyleri .

• Öğrenme ve öğretmeye eğlence katmanın öğretilmesi • Ġçeriği daha anlamlı kılmanın öğretilmesi. . hatırlama düzeyini ve katılımını arttırma yöntemleri. • Öğrencide bulunması istenen davranıĢları sürekli kılma için yöntemler. • Olumlu atmosfer oluĢturmanın öğretilmesi.KUANTUM ÖĞRENME VE ÖĞRETMENLER • Nasıl öğrendiğimizin ve beyin temelli öğrenmenin öğretilmesi • Öğrencilerin öğrenme hızını.

KUANTUM ÖĞRENME TEKNĠKLERĠ • Zihnimizin gücü: Kuantum öğrenme yoluyla beynimizin nasıl çalıĢtığını öğrenerek beynimizi nasıl daha aktif kullanacağımızı öğreniriz. Olumlu Duygular Beyin Gücü Benlik Saygısı BaĢarı . Öğrenmeye karĢı olumlu tutumumuz ise benlik saygısı ve baĢarı düzeyini arttırmaktadır.

KUANTUM ÖĞRENME TEKNĠKLERĠ • Benim için ne var? Merak edilen konular öğrenilir • Doğru öğrenme ortamı • Tutum kazanımı: ġampiyon gibi düĢünmek Ģampiyon yapar • Öğrenme biçemi: Her bireyin öğrenme yöntemi özgündür • Not alma: Anlamlı öğrenmenin gerçekleĢtiğinin göstergesidir .

KUANTUM ÖĞRENME TEKNĠKLERĠ • Kendine güvenerek yazma – – – – – – – Önyazma Karalama PaylaĢma Gözden geçirme Düzeltme Tekrar yazma Değerlendirme • Hafıza geliĢtirme • Hızlı okuma • Yaratıcı düĢünme ve problem çözme .

.KUANTUM ÖĞRENMENĠN ETKĠLERĠ • Vos-Groendal 1991 yılında tamamladığı doktora tezinde 1983-1989 yılları arasında supercamp programına katılan 6042 öğrenci üzerinde yaptığı araĢtırma da Ģu sonuçları bulmuĢtur. • • • • • • %68 Motivasyonda artıĢ %73 BaĢarı seviyesinde artıĢ %81 Daha fazla güven geliĢimi %84 Benlik saygısında artıĢ %96 Olumlu tutumun devamlılığı %98 Öğrenilen becerilerin kullanımının devamlılığı sonuçlarına ulaĢmıĢtır.

Campbell ve Weeks 2002 yılında yaptıkları “Kuantum Öğrenme Öğrenme Stratejileri Öğrenenleri Nasıl Etkiler” isimli çalıĢmada 7. ve 8. sınıf öğrencileri.KUANTUM ÖĞRENMENĠN ETKĠLERĠ • Barlas. • AraĢtırma sonuçlarına göre tüm alanlarda kuantum öğrenme stratejilerinin olumlu etkileri gözlmelenmiĢtir. . aileler ve öğretmenlerin tutum ve güven düzeylerini araĢtırmıĢlardır.

Sınıf sosyal bilimler ISAT 8. Sınıf matematik ISAT Ders planlarında farklı modeller kullanılması Öğrencilerin “benim için ne var” sorusunu cevaplama Öğretmenlerin öğrenmeyi kutlama fırsatı vermesi %85 %57 %88 %72 %83 %77 %55 %24 %8 %14 Öğretmenlerin görsel unsurlar kullanması Öğrencilerin yüksek güven düzeyi belirtmeleri Ailelerin öğrenciler için yüksek güven düzeyi belirtmeleri %82 %26 %54 %63 %18 %38 Ailelerin öğretmenlerin öğrencilere yardımcı stratejileri kullandığı düĢüncesi Ailelerin anketi cevaplaması %85 %99 %14 düĢük .Kuantum Öğrenme Sınıfları Geleneksel Sınıflar 7.

3’ü özgüvenlerinde artma olduğunu %85.4’ü istenilirse kendilerini değiĢtirebileceklerini %74.2’si okudukları okula daha olumlu bakabildiklerini %64.7’si seminerler sonrası yaratıcılıklarında artıĢ olduğunu belirtmiĢlerdir. Buna göre %73.4’ü derse karĢı ilgisinde artıĢı %71.KUANTUM ÖĞRENMENĠN ETKĠLERĠ Gedikoğlu ve Demir tarafından 2006 yılında yayınlanan Kuantum Öğrenme Modelinin Ortaöğretim Düzeyinde Öğrenci BaĢarısına Etkisi (Gaziantep Örneği)” baĢlıklı çalıĢmada öğrencilerin akademik baĢarıları ve derse ve okula iliĢkin algılamalarında değiĢiklik olup olmadığı araĢtırılmıĢtır. .8’i okula daha istekli gittiklerini %80.

• Öğrenmeyi öğrenen bireyler. Bu durum eğitim öğretim iĢini sadece okullarda ve öğretmenin yönlendiriciliğinde gerçekleĢen bir süreç olmaktan kurtaracaktır. yöneticilerin liderlik rollerinde değiĢiklik yaratmayı hedeflemektedir. . öğretmenlerin sınıf ortamını ve planlamalarını düzenlemelerinde.bilgiye ulaĢma yollarının hızla arttığı günümüzde yaĢam boyu öğrenenler olacaktır. öğrenci ile iletiĢimlerinde. öğrencilerin akademik becerilerinde ve yaĢam becerilerinde.SONUÇ • Kuantum öğrenme genel olarak.

Jane. Erdoğan. 13 -15 Eylül 2006 http://www.qln.com/downloads/Impact_on_Achievement_in_Multiple_Settings. New York Vella. 17 -18 Kasım 2003 Barlas.com • . Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. The Feynman Lectures On Physics. Ġlköğretmen Eğitimci Dergisi Sayı:4. Öğretmenlere ve Öğrencilere. Kuantum Öğrenme. Spring 2002 DePorter. “Kuantum Öğrenmenin Öğrenme – Öğretme sürecine etkisi” Malatya XIII. Kuantum Öğrenme. Ankara. 1977. Bobbi. Özcan ve diğerleri. London. Aralık 2006 Demir. ve Weeks (http:www. Servet ”Kuantum öğrenme modelinin ortaöğretim düzeyinde öğrencinin baĢarısına etkisi(Gaziantep Örneği)” XV. Öğrenmeyi Öğrenme Etkinlikleri. Servet.KAYNAKLAR • Wikipedia (www.org) • • • Feynman.quantumlearning. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi.pdf) Demirel. No: 93. Richards. Quantum Learning. Quantum Learning. Campbell. Addison Wesley. 6-9 Temmuz 2004 Gedikoğlu. Lisa. Tokay ve Demir.wikipedia. Ann. Piatkus Publisher • • • • • Usta.

TEŞEKKÜRLER .

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->