P. 1
Kuan Tum

Kuan Tum

|Views: 9|Likes:
Yayınlayan: apkinobra

More info:

Published by: apkinobra on Apr 24, 2013
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/11/2014

pdf

text

original

KUANTUM ÖĞRENME

H. Gökhan BAKIR

SUNU PLANI
• Kuantum Fiziği • Kuantum Düşünce • Kuantum Öğrenme

• Kuantum Eğitim
• Sonuçlar

KUANTUM FİZİĞİ
• Sir Isaac NEWTON • Principia

• Klasik Fizik
• Uzay - Zaman

KUANTUM FĠZĠĞĠ • Werner Heisenberg • Max Planck • Louis de Broglie • Albert Einstein • Niels Bohr • Erwin Schrödinger • Paul Dirac • Wolfgang Pauli .

GerçekleĢme ve gerçekleĢmeme nedenleri üzerinde durularak öğrencilerin düĢünme becerileri geliĢtirilmelidir. Her olay gerçekleĢtiği ortamda ve o ortamın koĢullarına göre değerlendirilmelidir. Hepsini bilmek mümkün değildir. • . Bir olayın gerçekleĢmesinde çok sayıda faktör yer almaktadır.DEĞĠġEN PARADĠGMALAR VE EĞĠTĠM • • Eğitim ortamlarında farklı düĢünceler desteklenmelidir.

Bu nedenle eğitimde bireyin doğrudan yaĢantı kazanmasını sağlayan yaklaĢımlar temel alınmalıdır.DEĞĠġEN PARADĠGMALAR VE EĞĠTĠM • Kuantum paradigması özne merkezlidir. • Bilgiler daima eksik kalacaktır. Bu nedenle öğrencilere eleĢtirel düĢünme becerileri ve öğrendiklerini bilimsel çerçevede sorgulama becerileri kazandırılmalıdır. • Eğitimde bireyin öğrendiklerini yorumlamasına ve oluĢturmasına olanak sağlanmalıdır. .

. • “Kuantum DüĢünce Tekniği” yaĢamın temel amacı olan sevinç duygusunu yüreğimizde hissetmemiz için bize imkanlar sunar. • Ġnsan düĢüncesi de mikro dünyanın ürünüdür.KUANTUM DÜġÜNCE • Mikro evreni kuantum yasaları yönetir. • BirleĢmeleriyle kuantum düĢünce ortaya çıkar.

Farklılıklar pozitiftir .KUANTUM DÜġÜNCE Kuantum DüĢünme Bütüncül (Holistik) Birey grup iliĢkisinde bireysel geliĢimi görür Newton DüĢünme Atomistik ve Parçalara AyrılmıĢ Bireyselliğin grubun parçalanmasına yol açacağını düĢünür A’dan B’ye giden bir çok Tek bir iyi yol vardır yol vardır.

isteği. Kuvvete dayalı yukarıdan teĢvik eden model aĢağıya inen model.KUANTUM DÜġÜNCE Bizi yaratıcı yapan Ģey belirsizlik ve kararsızlık konusunda sağladığımız baĢarıdır Kesinlik ve tahmin edilebilirliğe değer biçer Hayal gücünü. deneyi. Ġnsanlar üretimin pasif bir Tarafsız gözlemcinin görüĢü birimi değil. yaratıcı bir iliĢkinin ortaklarıdır Bağlam ve iliĢkiler anlam Niçin yapıldığına değil ne bulmak ve değer katmak için yapıldığına odaklanılır kullanılır .

. • DePorter(1992) kuantumu enerjinin ıĢığa çevrilmesi olarak tanımlamakta ve Demir (2003) bu noktadan hareketle kuantum öğrenmeyi “kiĢinin bilgilerini kullanarak ıĢıması” olarak açıklamaktadır. aĢırı tutkulu öğretmenler. beyindeki tüm sinirsel ağları kullanarak. • Usta’ya göre ise kuantum öğrenme hızlanmıĢ öğrenme baĢarısıyla sonuçlanan.KUANTUM ÖĞRENME • Kuantum öğrenme. iĢine odaklanmıĢ sınıflar ve anlamlı içerik yaratan bütünleĢmiĢ öğrenme modelidir. anlamlı bilgi oluĢturmak için yapıları özel ve bireysel yollarla bir araya getirmektir.

Bütüncül eğitim.) . Yaratıcı düĢünme vb. Beyin temelli öğrenme. Ve çağdaĢ yaklaĢım ve prensiplerin sentezlenmiĢ hali olarak görünmektedir (Duygusal zeka. NLP. • Öğrencilerin keyif alarak ve daha az enerji harcayarak öğrendikleri bir modeldir.KUANTUM ÖĞRENME • 1980’li yıllarda Bobbi DePorter tarafından geliĢtirilen Kuantum Öğrenme Bulgar eğitimci Georgi Lazanov’un çalıĢmalarına dayanmaktadır. Çoklu zeka.

dinamik ve ilgi çekici eğitim programı TASARIM’ı ve öğrenmeyi arttıran destekleyici ÇEVRE üzerinde yapılandırılmıĢtır. . inançlar.KUANTUM ÖĞRENMENĠN ĠLKELERĠ • Kuantum öğrenme herkes öğrenebilir herkes farklı Ģekillerde öğrenir katılımla eğitim daha verimli olur düĢünceleri üzerine kurulmuĢtur. güven ve kiĢisel hislerin bulunduğu ORTAM. dürüstlük. anlaĢmalar ve yönergelerle bağlantılı güçlü TEMELLER. Kuantum öğrenme: ilkeler.

KUANTUM ÖĞRENMENĠN ĠLKELERĠ Mükemmelliğin 8 anahtarı 1.Hedefine odaklan 5.Esneklik 8.Güzel amaçla konuĢ 4.Denge .Bütünlük 2.Kararlılık 6.Sahiplik 7.Hatalar baĢarıya yol açar 3.

KUANTUM ÖĞRETĠM • Bir senfoniye benzer. • Bağlam ve içerik olmaz üzere iki ana unsurdan oluĢur. BAĞLAM Sorumluluk veren ortam Sağlam altyapı Destekleyici çevre Dinamik öğrenme deseni ĠÇERĠK Etkili sunum Öğrenmeyi kolaylaĢtırma Öğrenmeyi öğrenme becerileri YaĢam becerileri .

Öğrencilerin risk alması hem becerilerini hem de güven duygularını geliĢtirir. • Takdir dönüt niteliğindedir ve öğrenmedeki ilerlemeyle birlikte olumlu duygusal artıĢı sağlar. .KUANTUM ÖĞRETĠM • Her Ģey konuĢulur • He Ģey amaç içindir • En iyi öğrenme yeni bilgiyi tanımlamadan önce kazanılmıĢ deneyimlerle iliĢki kurulmasıdır • Öğrenme en iyiyi bulmadan önce riskler içerir.

KUANTUM ÖĞRENME DÜZENĠ • Yakalama (Merak uyandırma) • ĠliĢkilendirme (Önceki bilgiler) • Etiketleme (YaĢamla olan ilgisi) • Gösterme (Öğrendiklerini uygulama) • Tekrarlama (Anlatılanların tekrarı) • Kutlama (Çabaya ve baĢarıyı takdir) .

eleĢtirel düĢünme ve yaĢam becerileri gibi konuların verildiği kamplar 50 eyalet ve yaklaĢık 80 ülkede 80000 mezun vermiĢtir. çalıĢma becerileri. yöneticiler ve Ģirket çalıĢanları da eğitim alabilmektedirler. Bu kamplarda sadece öğrenciler değil öğretmenler.KUANTUM ÖĞRENME VE SUPERCAMP • Okulun sıkıcı bir yer olduğu düĢüncesi çoğu öğrenci tarafından paylaĢılmaktadır. • Öğrenmeyi anlamlı ve eğlenceli kılmak amacıyla DePorter tarafından Supercamp’ler oluĢturulmuĢtur. . • Her yaĢ grubunun katıldığı okuduğunu anlama. yazma becerileri.

KUANTUM ÖĞRENME VE SUPERCAMP • • • • Her insanın öğrenme yeteneği vardır. • Öğrenme eğlenceli ve mücadeleci bir çerçevede sunulduğunda daha etkilidir. Her birey desteklenmeye ve saygı duyulmaya değer. Ġnsanlar farklı yollarla öğrenirler KiĢinin inançları baĢarı için çok önemlidir. .

öğrenciler ve aileler arasındaki iliĢki eğitim sürecini destekler • Dünyamızın geleceğinin baĢarısı öğrenme ve yaĢam becerilerinin geliĢmesine bağlıdır. • Öğretmen öğrenme için tutkulu vesitekli olmalıdır. • Öğretmenler. • Bilginin öğrenciye ve yaĢamına uygunluğu düĢünmeyi anlamlı hale getirir. .KUANTUM ÖĞRENME VE SUPERCAMP • Öğretmen ve öğrenci arasındaki güven öğrenme süresince etkilidir.

.KUANTUM ÖĞRENME VE ÖĞRENCĠLER • Bu programlarda okullarda verilen bilgiyi içermeyen ancak çocukların okuldaki baĢarılarını gözle görülür derecede arttıran beceriler akademik ve yaĢam becerileri olmak üzere iki gruba ayrılmıĢtır.

– Kuantum Okuma: Hızlı okuma. bağlantı kurma .KUANTUM ÖĞRENME VE ÖĞRENCĠLER • Akademik Beceriler – Kuantum ÇalıĢma Stratejileri: KiĢisel öğrenme biçimleri. test çözme becerisi uygun çalıĢma ortamı hazırlama. zaman yönetimi organizasyon becerileri – Matematik Becerileri: Matematiği kolay ve zevkli hale getirecek günlük yaĢamda ve okulda büyük önem taĢıyan matematik oyunları.

– StandartlaĢtırılmıĢ baĢarı testlerine hazırlık . mükemmelleĢtir.KUANTUM ÖĞRENME VE ÖĞRENCĠLER • Akademik Beceriler – Kuantum Yazma: Planla. yaz. Yazılı ödevlerde daha az stres ve daha iyi sonuç alma. tarihler. – Kuantum Not Alma: Zihin Haritaları: Not alma teknikleri. – Kuantum Hafıza: Harfler. kelimeleri öğrenme ve hatırlama yöntemleri. Hızlı ve yaratıcı yazma. bölgeler gibi bilgi hazırlama ve ezberleme süreçlerinin hızlı ve kolay olmasını sağlama.

KUANTUM ÖĞRENME VE ÖĞRENCĠLER • YaĢam Becerileri – Mükemmelliğin 8 anahtarı – ĠletiĢim ve arkadaĢlık – Yaratıcı düĢünöe – Liderlik becerileri – Kendine güven duygusu – Sorumluluk – Motivasyon – Cesaret isteyen açıkhava deneyleri .

• Öğrenme ve öğretmeye eğlence katmanın öğretilmesi • Ġçeriği daha anlamlı kılmanın öğretilmesi. • Olumlu atmosfer oluĢturmanın öğretilmesi. . hatırlama düzeyini ve katılımını arttırma yöntemleri.KUANTUM ÖĞRENME VE ÖĞRETMENLER • Nasıl öğrendiğimizin ve beyin temelli öğrenmenin öğretilmesi • Öğrencilerin öğrenme hızını. • Öğrencide bulunması istenen davranıĢları sürekli kılma için yöntemler.

Olumlu Duygular Beyin Gücü Benlik Saygısı BaĢarı .KUANTUM ÖĞRENME TEKNĠKLERĠ • Zihnimizin gücü: Kuantum öğrenme yoluyla beynimizin nasıl çalıĢtığını öğrenerek beynimizi nasıl daha aktif kullanacağımızı öğreniriz. Öğrenmeye karĢı olumlu tutumumuz ise benlik saygısı ve baĢarı düzeyini arttırmaktadır.

KUANTUM ÖĞRENME TEKNĠKLERĠ • Benim için ne var? Merak edilen konular öğrenilir • Doğru öğrenme ortamı • Tutum kazanımı: ġampiyon gibi düĢünmek Ģampiyon yapar • Öğrenme biçemi: Her bireyin öğrenme yöntemi özgündür • Not alma: Anlamlı öğrenmenin gerçekleĢtiğinin göstergesidir .

KUANTUM ÖĞRENME TEKNĠKLERĠ • Kendine güvenerek yazma – – – – – – – Önyazma Karalama PaylaĢma Gözden geçirme Düzeltme Tekrar yazma Değerlendirme • Hafıza geliĢtirme • Hızlı okuma • Yaratıcı düĢünme ve problem çözme .

• • • • • • %68 Motivasyonda artıĢ %73 BaĢarı seviyesinde artıĢ %81 Daha fazla güven geliĢimi %84 Benlik saygısında artıĢ %96 Olumlu tutumun devamlılığı %98 Öğrenilen becerilerin kullanımının devamlılığı sonuçlarına ulaĢmıĢtır. .KUANTUM ÖĞRENMENĠN ETKĠLERĠ • Vos-Groendal 1991 yılında tamamladığı doktora tezinde 1983-1989 yılları arasında supercamp programına katılan 6042 öğrenci üzerinde yaptığı araĢtırma da Ģu sonuçları bulmuĢtur.

• AraĢtırma sonuçlarına göre tüm alanlarda kuantum öğrenme stratejilerinin olumlu etkileri gözlmelenmiĢtir. aileler ve öğretmenlerin tutum ve güven düzeylerini araĢtırmıĢlardır. sınıf öğrencileri. ve 8.KUANTUM ÖĞRENMENĠN ETKĠLERĠ • Barlas. . Campbell ve Weeks 2002 yılında yaptıkları “Kuantum Öğrenme Öğrenme Stratejileri Öğrenenleri Nasıl Etkiler” isimli çalıĢmada 7.

Kuantum Öğrenme Sınıfları Geleneksel Sınıflar 7. Sınıf matematik ISAT Ders planlarında farklı modeller kullanılması Öğrencilerin “benim için ne var” sorusunu cevaplama Öğretmenlerin öğrenmeyi kutlama fırsatı vermesi %85 %57 %88 %72 %83 %77 %55 %24 %8 %14 Öğretmenlerin görsel unsurlar kullanması Öğrencilerin yüksek güven düzeyi belirtmeleri Ailelerin öğrenciler için yüksek güven düzeyi belirtmeleri %82 %26 %54 %63 %18 %38 Ailelerin öğretmenlerin öğrencilere yardımcı stratejileri kullandığı düĢüncesi Ailelerin anketi cevaplaması %85 %99 %14 düĢük . Sınıf sosyal bilimler ISAT 8.

2’si okudukları okula daha olumlu bakabildiklerini %64.7’si seminerler sonrası yaratıcılıklarında artıĢ olduğunu belirtmiĢlerdir.4’ü istenilirse kendilerini değiĢtirebileceklerini %74. . Buna göre %73.KUANTUM ÖĞRENMENĠN ETKĠLERĠ Gedikoğlu ve Demir tarafından 2006 yılında yayınlanan Kuantum Öğrenme Modelinin Ortaöğretim Düzeyinde Öğrenci BaĢarısına Etkisi (Gaziantep Örneği)” baĢlıklı çalıĢmada öğrencilerin akademik baĢarıları ve derse ve okula iliĢkin algılamalarında değiĢiklik olup olmadığı araĢtırılmıĢtır.4’ü derse karĢı ilgisinde artıĢı %71.8’i okula daha istekli gittiklerini %80.3’ü özgüvenlerinde artma olduğunu %85.

öğrenci ile iletiĢimlerinde.SONUÇ • Kuantum öğrenme genel olarak. • Öğrenmeyi öğrenen bireyler. öğrencilerin akademik becerilerinde ve yaĢam becerilerinde. Bu durum eğitim öğretim iĢini sadece okullarda ve öğretmenin yönlendiriciliğinde gerçekleĢen bir süreç olmaktan kurtaracaktır. . öğretmenlerin sınıf ortamını ve planlamalarını düzenlemelerinde. yöneticilerin liderlik rollerinde değiĢiklik yaratmayı hedeflemektedir.bilgiye ulaĢma yollarının hızla arttığı günümüzde yaĢam boyu öğrenenler olacaktır.

Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. New York Vella. Kuantum Öğrenme. Quantum Learning. 17 -18 Kasım 2003 Barlas. Öğretmenlere ve Öğrencilere.KAYNAKLAR • Wikipedia (www. Piatkus Publisher • • • • • Usta. Servet ”Kuantum öğrenme modelinin ortaöğretim düzeyinde öğrencinin baĢarısına etkisi(Gaziantep Örneği)” XV.org) • • • Feynman.wikipedia. The Feynman Lectures On Physics. Ankara.com • . ve Weeks (http:www. 13 -15 Eylül 2006 http://www. London. Özcan ve diğerleri. Quantum Learning. 6-9 Temmuz 2004 Gedikoğlu. “Kuantum Öğrenmenin Öğrenme – Öğretme sürecine etkisi” Malatya XIII. Jane. Erdoğan. Kuantum Öğrenme.qln. No: 93.quantumlearning. Aralık 2006 Demir. Richards. Bobbi. Tokay ve Demir. 1977. Lisa. Öğrenmeyi Öğrenme Etkinlikleri. Spring 2002 DePorter. Campbell. Servet.com/downloads/Impact_on_Achievement_in_Multiple_Settings.pdf) Demirel. Ann. Ġlköğretmen Eğitimci Dergisi Sayı:4. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. Addison Wesley.

TEŞEKKÜRLER .

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->