KUANTUM ÖĞRENME

H. Gökhan BAKIR

SUNU PLANI
• Kuantum Fiziği • Kuantum Düşünce • Kuantum Öğrenme

• Kuantum Eğitim
• Sonuçlar

KUANTUM FİZİĞİ
• Sir Isaac NEWTON • Principia

• Klasik Fizik
• Uzay - Zaman

KUANTUM FĠZĠĞĠ • Werner Heisenberg • Max Planck • Louis de Broglie • Albert Einstein • Niels Bohr • Erwin Schrödinger • Paul Dirac • Wolfgang Pauli .

Hepsini bilmek mümkün değildir.DEĞĠġEN PARADĠGMALAR VE EĞĠTĠM • • Eğitim ortamlarında farklı düĢünceler desteklenmelidir. • . Her olay gerçekleĢtiği ortamda ve o ortamın koĢullarına göre değerlendirilmelidir. Bir olayın gerçekleĢmesinde çok sayıda faktör yer almaktadır. GerçekleĢme ve gerçekleĢmeme nedenleri üzerinde durularak öğrencilerin düĢünme becerileri geliĢtirilmelidir.

• Eğitimde bireyin öğrendiklerini yorumlamasına ve oluĢturmasına olanak sağlanmalıdır.DEĞĠġEN PARADĠGMALAR VE EĞĠTĠM • Kuantum paradigması özne merkezlidir. . • Bilgiler daima eksik kalacaktır. Bu nedenle eğitimde bireyin doğrudan yaĢantı kazanmasını sağlayan yaklaĢımlar temel alınmalıdır. Bu nedenle öğrencilere eleĢtirel düĢünme becerileri ve öğrendiklerini bilimsel çerçevede sorgulama becerileri kazandırılmalıdır.

KUANTUM DÜġÜNCE • Mikro evreni kuantum yasaları yönetir. • “Kuantum DüĢünce Tekniği” yaĢamın temel amacı olan sevinç duygusunu yüreğimizde hissetmemiz için bize imkanlar sunar. . • Ġnsan düĢüncesi de mikro dünyanın ürünüdür. • BirleĢmeleriyle kuantum düĢünce ortaya çıkar.

KUANTUM DÜġÜNCE Kuantum DüĢünme Bütüncül (Holistik) Birey grup iliĢkisinde bireysel geliĢimi görür Newton DüĢünme Atomistik ve Parçalara AyrılmıĢ Bireyselliğin grubun parçalanmasına yol açacağını düĢünür A’dan B’ye giden bir çok Tek bir iyi yol vardır yol vardır. Farklılıklar pozitiftir .

yaratıcı bir iliĢkinin ortaklarıdır Bağlam ve iliĢkiler anlam Niçin yapıldığına değil ne bulmak ve değer katmak için yapıldığına odaklanılır kullanılır .KUANTUM DÜġÜNCE Bizi yaratıcı yapan Ģey belirsizlik ve kararsızlık konusunda sağladığımız baĢarıdır Kesinlik ve tahmin edilebilirliğe değer biçer Hayal gücünü. Kuvvete dayalı yukarıdan teĢvik eden model aĢağıya inen model. deneyi. isteği. Ġnsanlar üretimin pasif bir Tarafsız gözlemcinin görüĢü birimi değil.

• DePorter(1992) kuantumu enerjinin ıĢığa çevrilmesi olarak tanımlamakta ve Demir (2003) bu noktadan hareketle kuantum öğrenmeyi “kiĢinin bilgilerini kullanarak ıĢıması” olarak açıklamaktadır. • Usta’ya göre ise kuantum öğrenme hızlanmıĢ öğrenme baĢarısıyla sonuçlanan. iĢine odaklanmıĢ sınıflar ve anlamlı içerik yaratan bütünleĢmiĢ öğrenme modelidir. anlamlı bilgi oluĢturmak için yapıları özel ve bireysel yollarla bir araya getirmektir. . aĢırı tutkulu öğretmenler.KUANTUM ÖĞRENME • Kuantum öğrenme. beyindeki tüm sinirsel ağları kullanarak.

NLP. Yaratıcı düĢünme vb. Bütüncül eğitim. Beyin temelli öğrenme. • Öğrencilerin keyif alarak ve daha az enerji harcayarak öğrendikleri bir modeldir. Ve çağdaĢ yaklaĢım ve prensiplerin sentezlenmiĢ hali olarak görünmektedir (Duygusal zeka.) .KUANTUM ÖĞRENME • 1980’li yıllarda Bobbi DePorter tarafından geliĢtirilen Kuantum Öğrenme Bulgar eğitimci Georgi Lazanov’un çalıĢmalarına dayanmaktadır. Çoklu zeka.

güven ve kiĢisel hislerin bulunduğu ORTAM. anlaĢmalar ve yönergelerle bağlantılı güçlü TEMELLER. inançlar. dürüstlük.KUANTUM ÖĞRENMENĠN ĠLKELERĠ • Kuantum öğrenme herkes öğrenebilir herkes farklı Ģekillerde öğrenir katılımla eğitim daha verimli olur düĢünceleri üzerine kurulmuĢtur. dinamik ve ilgi çekici eğitim programı TASARIM’ı ve öğrenmeyi arttıran destekleyici ÇEVRE üzerinde yapılandırılmıĢtır. . Kuantum öğrenme: ilkeler.

Bütünlük 2.Hedefine odaklan 5.Güzel amaçla konuĢ 4.Denge .Kararlılık 6.KUANTUM ÖĞRENMENĠN ĠLKELERĠ Mükemmelliğin 8 anahtarı 1.Hatalar baĢarıya yol açar 3.Esneklik 8.Sahiplik 7.

• Bağlam ve içerik olmaz üzere iki ana unsurdan oluĢur.KUANTUM ÖĞRETĠM • Bir senfoniye benzer. BAĞLAM Sorumluluk veren ortam Sağlam altyapı Destekleyici çevre Dinamik öğrenme deseni ĠÇERĠK Etkili sunum Öğrenmeyi kolaylaĢtırma Öğrenmeyi öğrenme becerileri YaĢam becerileri .

Öğrencilerin risk alması hem becerilerini hem de güven duygularını geliĢtirir.KUANTUM ÖĞRETĠM • Her Ģey konuĢulur • He Ģey amaç içindir • En iyi öğrenme yeni bilgiyi tanımlamadan önce kazanılmıĢ deneyimlerle iliĢki kurulmasıdır • Öğrenme en iyiyi bulmadan önce riskler içerir. . • Takdir dönüt niteliğindedir ve öğrenmedeki ilerlemeyle birlikte olumlu duygusal artıĢı sağlar.

KUANTUM ÖĞRENME DÜZENĠ • Yakalama (Merak uyandırma) • ĠliĢkilendirme (Önceki bilgiler) • Etiketleme (YaĢamla olan ilgisi) • Gösterme (Öğrendiklerini uygulama) • Tekrarlama (Anlatılanların tekrarı) • Kutlama (Çabaya ve baĢarıyı takdir) .

yöneticiler ve Ģirket çalıĢanları da eğitim alabilmektedirler. . eleĢtirel düĢünme ve yaĢam becerileri gibi konuların verildiği kamplar 50 eyalet ve yaklaĢık 80 ülkede 80000 mezun vermiĢtir.KUANTUM ÖĞRENME VE SUPERCAMP • Okulun sıkıcı bir yer olduğu düĢüncesi çoğu öğrenci tarafından paylaĢılmaktadır. • Her yaĢ grubunun katıldığı okuduğunu anlama. Bu kamplarda sadece öğrenciler değil öğretmenler. • Öğrenmeyi anlamlı ve eğlenceli kılmak amacıyla DePorter tarafından Supercamp’ler oluĢturulmuĢtur. çalıĢma becerileri. yazma becerileri.

KUANTUM ÖĞRENME VE SUPERCAMP • • • • Her insanın öğrenme yeteneği vardır. . Ġnsanlar farklı yollarla öğrenirler KiĢinin inançları baĢarı için çok önemlidir. Her birey desteklenmeye ve saygı duyulmaya değer. • Öğrenme eğlenceli ve mücadeleci bir çerçevede sunulduğunda daha etkilidir.

KUANTUM ÖĞRENME VE SUPERCAMP • Öğretmen ve öğrenci arasındaki güven öğrenme süresince etkilidir. • Bilginin öğrenciye ve yaĢamına uygunluğu düĢünmeyi anlamlı hale getirir. öğrenciler ve aileler arasındaki iliĢki eğitim sürecini destekler • Dünyamızın geleceğinin baĢarısı öğrenme ve yaĢam becerilerinin geliĢmesine bağlıdır. • Öğretmen öğrenme için tutkulu vesitekli olmalıdır. • Öğretmenler. .

KUANTUM ÖĞRENME VE ÖĞRENCĠLER • Bu programlarda okullarda verilen bilgiyi içermeyen ancak çocukların okuldaki baĢarılarını gözle görülür derecede arttıran beceriler akademik ve yaĢam becerileri olmak üzere iki gruba ayrılmıĢtır. .

KUANTUM ÖĞRENME VE ÖĞRENCĠLER • Akademik Beceriler – Kuantum ÇalıĢma Stratejileri: KiĢisel öğrenme biçimleri. bağlantı kurma . – Kuantum Okuma: Hızlı okuma. zaman yönetimi organizasyon becerileri – Matematik Becerileri: Matematiği kolay ve zevkli hale getirecek günlük yaĢamda ve okulda büyük önem taĢıyan matematik oyunları. test çözme becerisi uygun çalıĢma ortamı hazırlama.

kelimeleri öğrenme ve hatırlama yöntemleri. – StandartlaĢtırılmıĢ baĢarı testlerine hazırlık . yaz. Hızlı ve yaratıcı yazma. tarihler. bölgeler gibi bilgi hazırlama ve ezberleme süreçlerinin hızlı ve kolay olmasını sağlama. mükemmelleĢtir. – Kuantum Hafıza: Harfler.KUANTUM ÖĞRENME VE ÖĞRENCĠLER • Akademik Beceriler – Kuantum Yazma: Planla. – Kuantum Not Alma: Zihin Haritaları: Not alma teknikleri. Yazılı ödevlerde daha az stres ve daha iyi sonuç alma.

KUANTUM ÖĞRENME VE ÖĞRENCĠLER • YaĢam Becerileri – Mükemmelliğin 8 anahtarı – ĠletiĢim ve arkadaĢlık – Yaratıcı düĢünöe – Liderlik becerileri – Kendine güven duygusu – Sorumluluk – Motivasyon – Cesaret isteyen açıkhava deneyleri .

• Öğrencide bulunması istenen davranıĢları sürekli kılma için yöntemler. • Olumlu atmosfer oluĢturmanın öğretilmesi. hatırlama düzeyini ve katılımını arttırma yöntemleri. .KUANTUM ÖĞRENME VE ÖĞRETMENLER • Nasıl öğrendiğimizin ve beyin temelli öğrenmenin öğretilmesi • Öğrencilerin öğrenme hızını. • Öğrenme ve öğretmeye eğlence katmanın öğretilmesi • Ġçeriği daha anlamlı kılmanın öğretilmesi.

Öğrenmeye karĢı olumlu tutumumuz ise benlik saygısı ve baĢarı düzeyini arttırmaktadır. Olumlu Duygular Beyin Gücü Benlik Saygısı BaĢarı .KUANTUM ÖĞRENME TEKNĠKLERĠ • Zihnimizin gücü: Kuantum öğrenme yoluyla beynimizin nasıl çalıĢtığını öğrenerek beynimizi nasıl daha aktif kullanacağımızı öğreniriz.

KUANTUM ÖĞRENME TEKNĠKLERĠ • Benim için ne var? Merak edilen konular öğrenilir • Doğru öğrenme ortamı • Tutum kazanımı: ġampiyon gibi düĢünmek Ģampiyon yapar • Öğrenme biçemi: Her bireyin öğrenme yöntemi özgündür • Not alma: Anlamlı öğrenmenin gerçekleĢtiğinin göstergesidir .

KUANTUM ÖĞRENME TEKNĠKLERĠ • Kendine güvenerek yazma – – – – – – – Önyazma Karalama PaylaĢma Gözden geçirme Düzeltme Tekrar yazma Değerlendirme • Hafıza geliĢtirme • Hızlı okuma • Yaratıcı düĢünme ve problem çözme .

. • • • • • • %68 Motivasyonda artıĢ %73 BaĢarı seviyesinde artıĢ %81 Daha fazla güven geliĢimi %84 Benlik saygısında artıĢ %96 Olumlu tutumun devamlılığı %98 Öğrenilen becerilerin kullanımının devamlılığı sonuçlarına ulaĢmıĢtır.KUANTUM ÖĞRENMENĠN ETKĠLERĠ • Vos-Groendal 1991 yılında tamamladığı doktora tezinde 1983-1989 yılları arasında supercamp programına katılan 6042 öğrenci üzerinde yaptığı araĢtırma da Ģu sonuçları bulmuĢtur.

sınıf öğrencileri. • AraĢtırma sonuçlarına göre tüm alanlarda kuantum öğrenme stratejilerinin olumlu etkileri gözlmelenmiĢtir. . ve 8. aileler ve öğretmenlerin tutum ve güven düzeylerini araĢtırmıĢlardır. Campbell ve Weeks 2002 yılında yaptıkları “Kuantum Öğrenme Öğrenme Stratejileri Öğrenenleri Nasıl Etkiler” isimli çalıĢmada 7.KUANTUM ÖĞRENMENĠN ETKĠLERĠ • Barlas.

Sınıf sosyal bilimler ISAT 8.Kuantum Öğrenme Sınıfları Geleneksel Sınıflar 7. Sınıf matematik ISAT Ders planlarında farklı modeller kullanılması Öğrencilerin “benim için ne var” sorusunu cevaplama Öğretmenlerin öğrenmeyi kutlama fırsatı vermesi %85 %57 %88 %72 %83 %77 %55 %24 %8 %14 Öğretmenlerin görsel unsurlar kullanması Öğrencilerin yüksek güven düzeyi belirtmeleri Ailelerin öğrenciler için yüksek güven düzeyi belirtmeleri %82 %26 %54 %63 %18 %38 Ailelerin öğretmenlerin öğrencilere yardımcı stratejileri kullandığı düĢüncesi Ailelerin anketi cevaplaması %85 %99 %14 düĢük .

. Buna göre %73.4’ü derse karĢı ilgisinde artıĢı %71.KUANTUM ÖĞRENMENĠN ETKĠLERĠ Gedikoğlu ve Demir tarafından 2006 yılında yayınlanan Kuantum Öğrenme Modelinin Ortaöğretim Düzeyinde Öğrenci BaĢarısına Etkisi (Gaziantep Örneği)” baĢlıklı çalıĢmada öğrencilerin akademik baĢarıları ve derse ve okula iliĢkin algılamalarında değiĢiklik olup olmadığı araĢtırılmıĢtır.8’i okula daha istekli gittiklerini %80.7’si seminerler sonrası yaratıcılıklarında artıĢ olduğunu belirtmiĢlerdir.3’ü özgüvenlerinde artma olduğunu %85.2’si okudukları okula daha olumlu bakabildiklerini %64.4’ü istenilirse kendilerini değiĢtirebileceklerini %74.

öğrencilerin akademik becerilerinde ve yaĢam becerilerinde. öğretmenlerin sınıf ortamını ve planlamalarını düzenlemelerinde. . Bu durum eğitim öğretim iĢini sadece okullarda ve öğretmenin yönlendiriciliğinde gerçekleĢen bir süreç olmaktan kurtaracaktır.bilgiye ulaĢma yollarının hızla arttığı günümüzde yaĢam boyu öğrenenler olacaktır. öğrenci ile iletiĢimlerinde. • Öğrenmeyi öğrenen bireyler. yöneticilerin liderlik rollerinde değiĢiklik yaratmayı hedeflemektedir.SONUÇ • Kuantum öğrenme genel olarak.

Öğretmenlere ve Öğrencilere. Spring 2002 DePorter. 17 -18 Kasım 2003 Barlas.org) • • • Feynman. Ġlköğretmen Eğitimci Dergisi Sayı:4. Tokay ve Demir. Quantum Learning. 1977. Quantum Learning. London. Servet ”Kuantum öğrenme modelinin ortaöğretim düzeyinde öğrencinin baĢarısına etkisi(Gaziantep Örneği)” XV. Kuantum Öğrenme. Addison Wesley. Ann. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. Öğrenmeyi Öğrenme Etkinlikleri. Richards. Kuantum Öğrenme. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi.qln.KAYNAKLAR • Wikipedia (www.com • . 6-9 Temmuz 2004 Gedikoğlu. ve Weeks (http:www. New York Vella. Özcan ve diğerleri. The Feynman Lectures On Physics.pdf) Demirel. Ankara. Lisa. Bobbi. “Kuantum Öğrenmenin Öğrenme – Öğretme sürecine etkisi” Malatya XIII. Erdoğan. 13 -15 Eylül 2006 http://www.quantumlearning. Campbell. Piatkus Publisher • • • • • Usta.com/downloads/Impact_on_Achievement_in_Multiple_Settings. No: 93. Jane. Aralık 2006 Demir. Servet.wikipedia.

TEŞEKKÜRLER .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful