YAZARLAR Komisyon

DEVLET K‹TAPLARI B‹R‹NC‹ BASKI ................., 2012

M‹LLÎ E⁄‹T‹M BAKANLI⁄I YAYINLARI.............................................................................: 5701 DERS K‹TAPLARI D‹Z‹S‹...................................................................................................: 1526 12.?.Y.0002.4223

Her hakk› sakl›d›r ve Millî E¤itim Bakanl›¤›na aittir. Kitab›n metin, etkinlik, soru ve flekilleri k›smen de olsa hiçbir surette al›n›p yay›mlanamaz.

ED‹TÖR Doç. Dr. Renan SEZER D‹L UZMANI Tuncay DEM‹REL ÖLÇME-DE⁄ERLEND‹RME UZMANI Özge ARICI GÖRSEL TASARIM UZMANI Nuran BOZTAfi Osman YILDIRIM REHBERL‹K UZMANI Ömer U¤ur AKSOY PROGRAM GEL‹fiT‹RME UZMANI Melek AY DUMLUPINAR

ISBN 978-975-11-3615-2

Millî E¤itim Bakanl›¤›, Talim ve Terbiye Kurulunun 08.12.2011 gün ve 264 say›l› karar› ile ders kitab› olarak kabul edilmifl, Destek Hizmetleri Genel Müdürlü¤ünün 19.03.2012 gün ve 3398 say›l› yaz›s› ile birinci defa 244.211 adet bas›lm›flt›r.

.

.

.

.............…….............……................... 32 Do¤ru ve Ters Orant› ……………........................ 22 3... 2 Tam Say›larla Çarpma ve Bölme ‹fllemleri ………......…................................................……...... Bölüm: Orant›dan Ç›kt›k Yola ........................................................................... Bölüm: Denklemler ve Koordinat Sistemi ...........................................................................................................……........………………………………………… 33 Yans›ma ve Dönme ………....................…………............................................................. 7 Ad›m Ad›m ‹fllemler ve Problemler ..................... Bölüm: Tam Say›larla ‹fllemler ..............................................................................………….................................... 18 2........................................................... 6 Rasyonel Say›larla Çarpma ve Bölme ‹fllemleri ...... 5 Rasyonel Say›larla Toplama ve Ç›karma ‹fllemleri ……….……............................................................................................................……………………………………………… 32 Al›flveriflte Kullan›lan Yüzde Hesaplar› ………....................... 12 Tam Say›lar................................................……............. 3 2.......................................................…..................................................................................................................................................... 9 Ünite De¤erlendirme .............................................................................................................…………………………… 35 VII ...........… 20 Do¤rusal Denklemler ve Koordinat Sistemleri ...................... 2 Tam Say›larla Toplama ve Ç›karma ‹fllemleri ......……................................ 16 Tam Say›lar›n Kuvveti ve Örüntüler ............. 20 Bir Bilinmeyenli Denklemler ve Çözümleri ..... Bölüm: Tam Say›lar›n Kuvveti ve Cebir ....………....................................................Tam Say›lardan Rasyonel Say›lara 1............................................................................................. 24 Dik ve Paralel Do¤rular ............................................. Bölüm: Diklik ve Paralellik ......................................................................16 Cebirsel ‹fadelerle ‹fllemler ....... 27 Orant› ve Çokgenler 1............. Cebir ve Geometri 1. Bölüm: Rasyonel Say›lar .......................................... 5 Rasyonel Say›lar› Tan›yal›m ............ 24 Üç Do¤runun Birbirine Göre Durumu .......................... 26 Ünite De¤erlendirme .................................................................

................. 64 Verilerin Farkl› Temsil Biçimleri ..... 42 Ünite De¤erlendirme .......................…………………........................................…………………………………………………........................................ 38 Motiflerle Süsleme ................................................ Bölüm: Çember ve Bayra¤›m›z ................... 76 Ünite De¤erlendirme ………………….......................……………………………………………………....... 94 Ünite De¤erlendirme .................... 55 Daire ve Daire Dilimi ... Veri Analizi ve Olas›l›k 1..............................…………………………………………………… 55 Çokgenlerin Eflli¤i ve Benzerli¤i………………..... Bölüm: Yaflam›m›zdaki Grafikler .2.......……………………………………………………………….....................………………………………............…………………………................. Daire ve Çokgenler 1.......... 73 2................. 75 Faktöriyel ve Permütasyon ..................... Bölüm: Dörtgenler ve Alan Ba¤›nt›lar› .......................................................................... 69 Veri Analizi .........................Çevre .................……………............................................Alan ‹liflkisi ve Problemler ………………...........…….... 91 Dik Dairesel Silindirin Hacmi . Olas›l›k............……...........………….... 40 Çember ve Dairenin Özellikleri .....……………………….............…………………………………............................. 57 Ünite De¤erlendirme ….... 45 Çember.....................................……………………………………………………....…........………….…………………………......... 84 Dörtgenlerin Özellikleri ve Dörtgensel Bölgelerin Alan› ……………………………………… 84 Kenar ............ 60 Grafik...........................……..….......……........................................…………………………………….............…………………………………………....................………………………………………………… 50 Türk Bayra¤› ..................... 97 Ekler .……………………………………………......... Bölüm: Dik Dairesel Silindir...... 79 Alan ve Hacim 1...........................…..............…………….........………………………………. Bölüm: Daireden Çokgenlere ................................ Permütasyon........……… 64 Yan›ltan Grafikler ...………………… 88 2.......................... Bölüm: Çokgenler .………………… 50 Çemberde Aç›lar ...............................…………………………………… 75 Olas›l›k ...... 91 Dik Dairesel Silindir ve Alan› ……….............………….....……………………………….............………………………………………………… 52 2..........................…………………………………………………………………….......……...................... Bölüm: Faktöriyel...... Ek-1 VIII ..………………………………….........................................……………………………………………............................................... 38 Çokgenlerin Özellikleri ...............

IX .Tam Say›larla ‹fllemler Bölüm bafll›klar› bu flekilde verilmifltir. ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M Bu bölümde ifllenen kazan›mlarla ilgili uygulamaya yönelik soru ve problemler verilmifltir. ÜN‹TE DE⁄ERLEND‹RME Bu bölümde ünite genelinde ifllenen kazan›mlarla ilgili soru ve problemler verilmifltir. Tam Say›larla Toplama ve Ç›karma ‹fllemleri Konu bafll›klar› bu flekilde verilmifltir.

X .

“Tam Say›lardan Rasyonel Say›lara” .

a) -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 b) -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 c) -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 2 .) Tablo: Hava S›cakl›klar› (ºC) Günler Pazartesi Sal› Çarflamba Perflembe Cuma Cumartesi Pazar Sabah (ºC) +3 +2 +1 0 -2 -4 -1 Akflam (ºC) -4 -6 -2 -6 -8 -3 0 S›cakl›k Fark› (ºC) 3 Say› do¤rular› üzerinde modellenen ifllemleri ifade eden matematik cümlelerini yaz›n›z. (S›cakl›k fark›. yüksek derece s›cakl›ktan düflük derece s›cakl›¤›n ç›kar›lmas› ile bulunur. a) 19 b) -7 c) -12 ç) 40 2 Afla¤›daki tabloyu inceleyip sabah ve akflam s›cakl›klar› aras›ndaki fark› bularak tabloyu tamamlay›n›z.Tam Say›larla ‹fllemler Tam Say›larla Toplama ve Ç›karma ‹fllemleri ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 Afla¤›da verilen tam say›lar›n toplama ifllemine göre terslerini yaz›n›z.

(-9) III) 12 . Daha sonra elde etti¤iniz say›ya (-3) say›s›n› ekleyiniz.0 g) (-40) + 40 c) 18 + (-2) e) 5 . a) 15 (-4) 4 (-15) b) (-30) (-2) (-30) 2 c) 16 (-1) 16 1 ç) 42 (-7) 42 7 3 . Ayn› gün. Ailenin bu ayki mali durumunu gösteren matematik cümlesi afla¤›dakilerden hangisidir? A) -1400 + 150 + 300 B) 1400 + (-150) + (-300) C) -1400 + 150 + (-300) D) -1400 + (-150) + 300 6 7 8 Afla¤›daki ifllemleri yaparak verilen sorular› cevaplay›n›z.9 .6 5 -8 -9 6 ifadesinin en büyük de¤eri almas› için bofl kutulara “+ ve -” sembollerinden uygun olanlar›n› yerlefltiriniz.(-5) a) Hangi iki ifllemin sonucu ayn›d›r? b) Hangi iki ifllemin sonuçlar› toplama ifllemine göre birbirinin tersidir? c) Hangi ifllemin sonucu en büyüktür? ç) Hangi ifllemin sonucu en küçüktür? Tam Say›larla Çarpma ve Bölme ‹fllemleri ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 Afla¤›da verilen ifllemleri çarpma iflleminin birleflme özelli¤inden yararlanarak yap›n›z.(-4) + (-1) ¤) 24 .(-19) f) 6 + (-8) . a) (-9) + (-25) ç) (-27) . Bu say›ya +3 say›s›n› ekleyiniz. baflka bir ma¤azadan ücretini bir sonraki ay ödemek üzere 300 TL’lik bir f›r›n ald›. taksitle 1400 TL’ye ald›¤› buzdolab›n›n peflinat› olarak 150 TL ödedi. Bir tam say› seçiniz. a) (-8) (10) (-2) c) 9 (-11) 8 b) (-16) (-12) (-3) ç) 20 5 (-4) 2 Afla¤›daki bofl kutulara “ < . Bir aile.(-4) b) 0 .(-3) . I) . > . = ” sembollerinden uygun olanlar› koyunuz.12 IV) -5 .4 Afla¤›da verilen ifllemlerin sonuçlar›n› bulunuz.(-30) d) (-11) . Buldu¤unuz iki sonucu karfl›laflt›r›n›z.0 II) 0 .

... b) Negatif bir tam say›n›n pozitif bir tam say›ya bölümü .. denizde 28 m dibe dalarak bir süre bal›klar› izledikten sonra her bir dakikada 3 m olmak üzere 5 dakika daha dalmaya devam etmifltir. rakamlar› farkl› iki basamakl› en küçük pozitif tam say›y› ç›kard›¤›n›zda aradaki fark›n (-3) kat› kaç olur? Bir dalg›ç olan Can..... iflaretlidir...... Buna göre afla¤›da verilen ifadelerden hangisi yanl›flt›r? A) E flehrindeki s›cakl›k A flehrindeki s›cakl›¤›n 3 kat›d›r..(+32) = ] = 28 + (-6) = [14 + 7 Afla¤›da verilen eflitliklerde bofl kutulara uygun tam say›lar› yaz›n›z..12) (-6 + 4) ç) (-8)2 82 10 Rakamlar› farkl› üç basamakl› en büyük negatif tam say›dan. iflaretlidir. a) (-8) [ b) . Deniz yüzeyi s›f›r metre kabul edilirse Can’›n dald›¤› derinli¤i nas›l ifade edebilirsiniz? Yandaki tabloda baz› illerde ayn› anda ölçülen s›cakl›klar verilmifltir...3 4 ‹ki tam say›y› çarpt›¤›m›zda çarp›m›n bu tam say›lardan küçük oldu¤u bir örnek veriniz.. a) 3 = (-7) = 12 c) (-12) d) -84 +14 = b) (-8) (-2) (-11) = [(-8) (-2)] ç) 131 = 131 712 e) (-11) (-2) = 2200 8 9 [(-72) 6 (-1000)] 0 ifllemini yap›n›z. C) A flehrindeki s›cakl›k B flehrindeki s›cakl›¤›n 5 D) B flehri E flehrinden 4ºC daha s›cakt›r.... 5 6 Afla¤›da verilen eflitliklerde bofl kutular› uygun tam say›larla doldurunuz. 11 12 Tablo: Baz› illerdeki s›cakl›klar ‹ller A B C D E Ölçülen S›cakl›k -2ºC -10ºC 0ºC 2ºC -6ºC 4 . a) ‹ki negatif tam say›n›n çarp›m› . Afla¤›daki verilen ifllemlerden hangilerinin sonuçlar› negatif bir tam say›d›r ? a) (-1)3 c) -5 (-7)2 b) (9 .. Afla¤›da verilen cümlelerdeki boflluklar› uygun ifadelerle doldurunuz. Bir tam say› ile bu say›n›n toplamaya göre tersinin birbirine bölümü hangi tam say›y› verir? Aç›klay›n›z......(-4)] = -40 ...... 1 ’i kadard›r.. B) D flehrindeki s›cakl›k E flehrinden 1ºC daha so¤uktur...

..5 b) -1 3 4 -1.25 5 Bir bisikletli ilk gün 2 7 4 saat. < 5 5 c) -3. < ...4 < ........Rasyonel Say›lar Rasyonel Say›lar› Tan›yal›m ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 1 1 3 1 .....5 51 100 241 d) 2.....7 < ....... 1 rasyonel say›lar›n› say› do¤rusunda gösteriniz. 3 2 4 6 2 Afla¤›da verilen aral›klara.8 b) 4 2 < .... < .... < ...2 -2. ikinci gün ise 2 saat bisiklet sürmüfltür. a) 9 4 -13.. 2 4 Afla¤›da verilen rasyonel say›lardan birbirine eflit olanlar› yanlar›ndaki kutulara uygun harfleri yazarak efllefltiriniz..6 0... a) 1. < - 3 -5 1 say›s›n›n say› do¤rusu üzerinde hangi iki tam say› aras›nda oldu¤unu bulunuz...4 < ... < 1..75 c) 2 9 -2 ç) 3 5 d) 8 4 0.. gelebilecek ikifler say› yerlefltiriniz.. Hangi gün daha 8 5 uzun süre bisiklet sürmüfltür? 6 Afla¤›daki say›lar›n hangisi en küçüktür? A) 1 10 B) 7 7 C) -4 5 D) 1 2 5 .. < 100 ç) -0.52 < . < .1 . < ... < -3..

0 7 4 5 1 3 3 )II . Daha sonra ifllem sonuçlar› ile tahminlerinizi karfl›laflt›r›n›z.0.5 I (b) . 8 A ile B herhangi iki rasyonel say› olmak üzere A ile B aras›nda kaç tane rasyonel say› vard›r? Rasyonel Say›larla Toplama ve Ç›karma ‹fllemleri ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 Afla¤›da verilen ifllem s›ralar›nda bofl olan yerleri tamamlay›n›z. Derya ’ini.7 Matematik dersinden proje ödevi alan üç arkadafltan Defne 1 3 ’ünü. Dursun 4 8 1 ’sini tamamlam›flt›r.25 + 4. a) 1 4 5 b) 8 7 c) . 1 5 + 2 = A ve 2 4 3 1 ) + 1 = B ifllemleri veriliyor. ‹fllemleri yaparak tahmininizle ifllemlerin sonuçlar›n› karfl›laflt›r›n›z.(. a) 0. Herbir ö¤rencinin proje ödevinin biten k›s›mlar›n›n % (yüzde) 2 ifadesini yazarak bu say›lar› küçükten büyü¤e do¤ru s›ralay›n›z.5 + 0. a) 1 5 1 15 b) 3 16 7 4 + 4 45 + 15 6 4 3 - - 2 Afla¤›da verilen rasyonel say›lar›n toplama ifllemine göre terslerini bulunuz.3 3 c) 3 .) 5 5 ç) 5 .1 + 8 4 4 2 Yukar›da verilen ifllemlerden hangisinin sonucunun daha küçük oldu¤unu tahmin ediniz. A-B iflleminin sonucu kaçt›r? 4 8 5 6 (- .12 6 19 ç) 4 9 12 3 Afla¤›da verilen ifllemlerin sonuçlar›n› tahmin ediniz.

6 Toplama iflleminin özelliklerinden yararlanarak bofl b›rak›lan yerlere gelmesi gereken say›lar› ifllem yapmadan yaz›n›z. = 0 5 7 Verilen rasyonel say›lar›n toplama ifllemine göre terslerini yaz›n›z.3) 5 ç) (-1 1 1 ) (1 ) 3 4 d) (-0...... a) (5 3 ) 9 2 b) 2 4 7 (5 ) 9 c) 8 1 7 (-1) ç) 1 (1 ) 6 3 Afla¤›da verilen ifllemlerin sonuçlar›n› tahmin ediniz.5 ç) -0.2) e) (- 7 .. a) 2 3 4 (8 ) 7 b) (5 9 ) (.) 5 5 6 ) (-0.9 d) 3 1 4 Rasyonel Say›larla Çarpma ve Bölme ‹fllemleri ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 Afla¤›da verilen ifllemlerin sonuçlar›n› bulunuz. a) 5 12 b) 8 9 c) 3. ) 6 19 19 3 3 ) + . ‹fllem sonuçlar› ile tahmininizi karfl›laflt›r›n›z... ) + 7 8 5 8 5 11 3 3 )+ = + ( . a) ç) 4 7 13 9 2 7 7 2 b) (d) 1 2 8 ) ( ) 3 21 5 c) 5 7 7 5 3 4 2 0 11 2 Afla¤›da verilen ifllemlerin sonuçlar›n› bulunuz. = -9 7 7 b) (- c) (-9 ç) 47 + .) 9 5 1 5 c) (10 6 ) (. a) 4 1 2 1 2 + ( + ) = ( + .

Mutlu’nun yapaca¤› kek için kaç 5 su barda¤› fleker gerekir? A) 1 4 5 B) 3 4 C) 1 1 2 D) 1 2 6 Afla¤›da verilen rasyonel say›lar›n çarpma ifllemine göre terslerini bulunuz.) 3 3 5 3 8 . a) 3 8 b) 1 5 c) 7 9 ç) -2 1 6 7 Afla¤›da verilen ifllemin çarpman›n hangi özelli¤i ile yap›ld›¤›n› yazarak ifllem sonucunu bulunuz. Kek tarifinde su 3 barda¤›n›n ’i kadar fleker kullan›laca¤› söylenmifltir.4 Afla¤›daki flema ile verilmifl ifllemleri örnekteki gibi aç›k olarak yaz›n›z.(. tarifte verilen miktar›n 2. Örnek: 1 2 1 3 1 2 1 5 1 2 1 1 + 3 2 5+3 8 4 1 = 1 + 1 = = = 30 30 15 5 10 6 (5) (3) 15 4 ya da 1 2 + ( 1 1 1 + )= 3 5 2 ( 1 5+3 )= 2 15 8 4 8 = = 15 30 15 a) 3 4 2 5 3 4 1 10 b) 2 3 -6 5 2 3 3 7 + - 5 Mutlu. (1 ) 3 (3 2 )5 3 = (2 1 3 1 ) (.5 kat›n› kullanarak kek yapacakt›r.) .

.) ( ç) (-5 -7 -7 2 ) = ( ) (-2 ) 3 3 5 -8 (-0.. ( ( ( ( ( ) Bir rasyonel say›n›n 1’e bölümü o rasyonel say›y› verir..) ( ) (-0.. 9 0.5) 11 3 8 3 ) (.... ) 0 say›s›n›n bir rasyonel say›ya bölümü 1’dir.. a) ( c) 2 8 8 ) (.... 4 13 Belirli bir mesafeyi 9 kaç›n› koflar? 1 saniyede koflabilen bir sporcu 2..) = ( ) 8 11 11 ( 6 ) 9 b) ( ..5) = (.8 Afla¤›da verilen ifadelerde do¤ru olanlar›n bafl›na “D”..5 iflleminin sonucu kaçt›r? 4 10 Verilen eflitliklerde bofl b›rak›lan yerlere gelmesi gereken rasyonel say›lar› ifllem yapmadan çarpma iflleminin özelliklerinden yararlanarak bulunuz..8 (- 1 ) 0.... 1 1 5 + + 4 2 6 3 1 2 + + 5 2 3 9 ..) 8 11 Afla¤›da verilen üslü ifadelerin sonucunu bulunuz. yanl›fl olanlara “Y” yaz›n›z. a) ( -7 3 ) 3 b) ( -9 2 ) 7 c) ( -1 3 -2 3 ) ( ) 2 4 ç) ( -1 2 -2 3 ) ( ) 5 3 12 30 litrelik bir benzin deposunun 3 ’ünün kaç litre benzin ald›¤›n› bulunuz.. ) Bir rasyonel say›n›n ters iflaretlisi ile toplam› “0” d›r.4 saniyede bu mesafenin kaçta 2 Ad›m Ad›m ‹fllemler ve Problemler ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 Afla¤›da verilen ifllemin sonucunu bulunuz.) ( ) 17 9 9 ( 3 -4 -4 ) (.. ) (-1) say›s› ile bir rasyonel say› çarp›l›nca rasyonel say›n›n iflareti de¤iflir. ) Bir rasyonel say›n›n -1’e bölümü rasyonel say›n›n kendisidir..) = (...

2 Yanda verilen ifllemin sonucunu bulunuz. Bu flirketin bir sonraki y›l tafl›d›¤› yük miktar›nda %25 azalma olmufltur. boyundan 10 m k›sad›r.25 ise c say›s›n›n kaç oldu¤unu bulunuz. 1 1 + 0. c 7 Ali 90 km’lik yolun 1 1 ’inin ’s›n› gitmifltir. Sat›lan 720 biletin ’i 20 TL ve ’ü 10 TL’lik oldu¤una göre sat›lan 5 4 biletlerin kaçta kaç› 5 lirad›r? 9 4 2 ’s›n›n ’ini sat›nca 80 yumurtas› kal›yor. 5 6 8 Bir konserin bilet fiyatlar› koltuklar›n salondaki yerine göre 5 TL. 6 8 Ramazan pazara kaç yumurta getirmifltir? Ramazan. fiirketin ikinci y›ldaki tafl›d›¤› yüke en yak›n de¤er afla¤›dakilerden hangisidir? A) 1500 B) 2000 C) 1800 D) 1700 10 . 1 4 1 1+ 1 5 3 5 (- 15 ) 78 3 Yanda verilen ifllemin sonucunu bulunuz. Eni. pazara getirdi¤i yumurtalar›n 10 Bir nakliye flirketi bir y›l içinde 2427 ton yük tafl›m›flt›r. 4 1 3 4 3 6 = 1. Masan›n alan› 4 5 5 oldu¤una göre masan›n k›sa kenar uzunlu¤u kaç metredir? 2 ? 5 Recep Amca’n›n dikdörtgen fleklindeki arsas›n›n eni. boyunun 3 ’ü kadar oldu¤una göre Recep Amca’n›n arsas›n›n kenar uzunluklar›n› bulunuz. Ali’nin kaç kilometre yol gitti¤ini bulunuz. 10 TL ve 20 TL olarak 1 3 belirlenmifltir.3 4 m 5 4 Dikdörtgen fleklindeki bir masan›n uzun kenar 1 4 m2 uzunlu¤u 2 m’dir.

Etiket fiyat› 150 TL olan bir paltonun indirimli fiyat› 87 TL oldu¤una göre ma¤aza genelinde yap›lan indirimin kesir ifadesi afla¤›dakilerden hangisidir? A) 20 73 B) 21 50 C) 3 4 D) 1 4 11 . 15 Giyim ma¤azas› sahibi Ahmet Bey ma¤azadaki tüm ürünler için indirim yap›yor. Bu otomobil 5 saatte kaç kilometre yol al›r? 7 A) 200 B) 175 C) 140 D) 150 14 1 2 2 3 1 1 2 1 2 1 4 1 5 1 5 3 5 3 5 iflleminin sonucunu bulunuz.1 3 11 2 3 4 1 3 3 1 7 + iflleminin sonucunu bulunuz. Yolculardan her 5 yetiflkine 7 çocuk karfl›l›k geldi¤ine göre uçakta kaç çocuk vard›r? A) 60 B) 55 C) 77 D) 88 13 Sabit h›zla hareket eden bir otomobil 3 saatte 210 km yol almaktad›r. 3 2 12 Bir uçakta 132 yolcu vard›r.

12 . + (-100) B = 2 + 4 + 6 + . . .(-7) c) I2 .ÜN‹TE DE⁄ERLEND‹RME 1 Afla¤›daki ifllemleri yap›n›z.(-1) 32 Afla¤›da verilen ifadelerde do¤ru olanlar›n bafl›na “D”. ) S›f›r say›s›n›n pozitif bir tam say›ya bölümü her zaman pozitiftir. a) I-5I (-1) . 7 1 2 1 3 1 3 ifllemin sonucunu bulunuz. 3 A = (-2) + (-4) + (-6)+ . ) Bir tam say›n›n toplamaya göre tersi ile çarp›m› her zaman pozitiftir. ) S›f›r ile her tam say›n›n çarp›m› her zaman negatiftir. + 98 ise A + B kaçt›r? A) -150 B) -200 C) -100 D) -199 4 a ve b iki tam say›y› göstermek üzere a b = 12 oldu¤una göre a + b kaç farkl› de¤er al›r? A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 5 Afla¤›da verilen say›lardan hangilerinin karesi kendisinden küçüktür? a) 3 2 b) 5 9 c)1 3 ç) 1 7 6 1 2 5 3 1 1 7 1 2 1 4 1 3 iflleminin sonucunu bulunuz.25)] ç) (-45) (-9) . ) Pozitif say›s›n›n negatif tam say›ya bölümü her zaman negatiftir. yanl›fl olanlara “Y” yaz›n›z. . . ) Ayn› iflaretli tam say›lar›n çarp›m› her zaman pozitiftir.(-2)I (-4) 2 b) (-12) + 5 [(-11) + (. ( ( ( ( ( ( ( ) ‹ki negatif tam say›n›n bölümü her zaman pozitiftir. ) Bir tam say›n›n 0’a bölümü tan›ms›zd›r.

Geriye 7 kg domates kald›¤›na göre 4 5 kasadaki domatesin tamam›n› bulunuz. gidece¤i yolun yarısını yürüyüp mola veriyor. 9 (1 + 1 1 1 1 ) (1 + ) (1 + ) . 11 Köpek kulübesi yapmak isteyen Deniz. Tiyatro 4 grubuna seçilen ö¤renciler 8 kifli oldu¤una göre.. Türkân.8 1+ 1 1 1 2 1 3 1 1 5 iflleminin sonucunu bulunuz.) (1 . Tahtan›n kesilmeden önce kaç metre oldu¤unu bulunuz. 15 Gökçe’nin paras›n›n % 40’› 125 TL’dir. 13 Türkân gidece¤i yolun 2 ’ini gittikten sonra mola veriyor. buldu¤u bir tohumu yuvasına götürmek istiyor. Karınca her defas›nda. Türkân’›n gitti¤i yolun ’sinin kaç kilometre oldu¤unu bulunuz. 12 Bir kilogram portakaldan 2 L portakal suyu ç›k›yorsa 6 kg portakaldan kaç litre portakal 3 suyunun ç›kt›¤›n› bulunuz. 100 km daha gittikten 5 3 1 sonra yolun ’ine ulafl›yor. s›n›f mevcudunun kaç kifli oldu¤unu bulunuz..) (1 . Gökçe’nin toplam kaç liras› oldu¤unu bulunuz. 5 2 14 Bir kasa domatesin önce 2 ’i sonra da 1 ’ü sat›l›yor. kaçıncı molasında yuvaya olan uzaklı¤ı 5 m’den az olur? Bu flekilde yol almaya devam ederse kar›nca yuvas›na ulaflabilir mi? 13 .. 10 Bir s›n›fta tiyatro grubuna seçilen ö¤rencilerin say›s› s›n›ftaki ö¤rencilerin 1 ’tür. elindeki tahtan›n 3 ’ini kestikten sonra kalan tahtan›n 5 uzunlu¤u 30 m oluyor. (1 3 4 10 2 iflleminin sonucunu bulunuz. Tohumu buldu¤u yerin yuvaya olan uzaklı¤ı 50 m’dir. (1 + ) 3 4 2 10 1 1 1 1 ) (1 . ‹lk molasını yuvaya 25 m kala verdikten sonra.. 16 Bir karınca.) .

F›rat günde en fazla 60 sayfa okuyabildi¤ine göre 4.4 m oldu¤una göre bir tu¤lan›n gerçek boyu kaç metredir? 14 . 3 4 geri kalan zaman›n› ise odas›n› düzenlemek için ay›rm›flt›r.5 m. Ayn› saatte sekiz s›ra tu¤la ile örülmüfl bir duvar›n gölgesinin boyu 2.17 Eni 1. gerçek boyunun 1.2 m olan bir yemek masas›n›n boyu 1 m. eni ise 0. Elde 2 edilen yeni masan›n yüzey alan› kaç metrekare olur? 18 Beyza okuldan eve geldikten sonra zaman›n›n 1 ’ünü ders çal›flmaya. 1 ’ünü oynamaya. boyu 3. Beyza. gün kitab›n en az kaçta kaç›n› okumufltur? 20 Günün belli bir saatinde bir cismin boyu.5 kat› olarak ölçülmüfltür. bütün bu iflleri 6 saat içinde yapt›¤›na göre odas›n› düzenlemek için kaç saat ay›rm›flt›r? 19 F›rat 250 sayfal›k bir kitab› 5 gün içinde okuyor.3 m k›salt›l›yor.

Cebir ve Geometri” .“Tam Say›lar.

16 . . 1 ton 105 100 ton 104 100 kg 103 10 ton 102 4 105 + 105 + 105 + . 1. a) 13 13 x 13 13 13 c) 1 1 1 1 1 1 1 b) 7 7 7 ç) 10 10 10 10 2 Afla¤›da verilen üslü say›lar›n de¤erlerini bulunuz. adım 3. adım a) Örüntünün temsilci sayısını “n” ile göstererek kuralını yazınız. a) 990 b)106 c) 12000 ç) 19941 3 Afla¤›da verilen kömürleri. 30 tane 5 Bilyelerle oluflturulan örüntüyü inceleyiniz. adım 4.Tam Say›lar›n Kuvveti ve Cebir Tam Say›lar›n Kuvveti ve Örüntüler ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 Afla¤›da verilen çarpmalar› üslü biçimde yaz›n›z. + 105 iflleminin sonucunu bulunuz. adımdaki bilye sayısının kaç olaca¤ını söyleyiniz. b) Örüntünün kuralını kullanarak 8. kömürlerin kilogram›n› gösteren üslü niceliklerle efllefltiriniz. adım 2. .

42) ..3589 x 10 b) 64 500 000 = 6.45 x 10 c) x 10 5 = 768 400 x 10 3 ç) 5321.6 Afla¤ıda verilen ifadelere karflılık gelen üslü sayıları yazınız. 7 Afla¤›da verilen kutulara yaz›lmas› gereken say›lar› bulunuz.18 = 8 2 5. 12 Bir kafeteryada 4 kiflilik kare masalar bulunmaktadır.. 6731. Oluflan bu örüntü devam ettirildi¤inde 9 x 9 birim karelik alanda k›rm›z› karelerin etraf›na kaç tane mavi kare yerlefltirilmelidir? 17 . 2 x 2 birim karelik alanda mavi karenin etrafına k›rm›z› kareler yerlefltirilmifltir.. 3 x 3 birim karelik alanda k›rm›z› karelerin etrafına mavi kareler yerlefltirilmifltir.[( -2)4 (-1)5] ifllemin sonucu kaçtır? 10 -(-106)0 103 -134 + (-1)9 ifllemin sonucu kaçtır? 11 Afla¤ıda verilen örüntünün kuralını bularak örüntüyü 3 adım daha devam ettiriniz. 9 (53 . c) En büyük gezegen olan Jupiter’in Günefl’e olan uzaklı¤ı 778 300 000 km’dir. a) 23 589 = 2. b) Günefl’in çevre uzunlu¤u 1 390 000 km’dir.. 2 masa yan yana yerlefltirildi¤inde masaların etrafına 6 kifli oturabilmektedir. ve 52 sayılarını küçükten büyü¤e do¤ru sıralayınız. . 3 masa yan yana yerlefltirildi¤inde masaların etrafına 8 kifli oturabilmektedir. a) Dünya’nın Günefl’e olan uzaklı¤ı 149 600 000 km’dir. E¤er 12 masa yan yana yerlefltirilirse masaların etrafına kaç kifli oturabilece¤ini bulunuz ve bu örüntünün kuralını yazınız. 46810.. . 4 9 14 19 24 29 . 13 Yanda verilen bir birim karelik alan mavi renktedir..

a) a2 ..3b + a ... . A 3a . ç) x .2) 4 a = ( 2x-1 ) b = 3 ( x + 3 ) c = -2 ( x .(x-9 ) + 2 (4-3x) + 8x ifadesinin en sade hali x + 17’dir..9 + m + 12m b) 7x2 .4x + 5x + x2 + 1 c) 9 + 2a ...Cebirsel ‹fadelerle ‹fllemler ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 Afla¤ıda verilen ifadelerden do¤ru olanların yanına “D” yanlıfl olanların yan›na “Y” yazınız. .5m . . . b) (-n+6 ) (2n-5) = -n (2n-5) + 6 ( 2n-5) c) 9a2 . a) a + b b) a + ( b+c ) c) a b 5 Afla¤ıda verilen ifadelerde do¤ru olanların baflına “D” yanlıfl olanların baflına “Y” yazınız.. b) 2x + 5 = 10 ifadesi bir cebirsel ifadedir.. a) 1 ..2n2 mn (n . a) ..46 .. . 6 (x + 4)2 . 18 . . .13 cebirsel ifadesindeki kat sayıların toplamı -7’dir..b2 -5m (-m) 10 2x (-5x) n (mn .5a -7 . . 2 Afla¤ıda verilen ifadeleri en sade biçimde yazınız. 3 2 + 3x ...7a + 3 cebirsel ifadesinde terim sayısı 5’tir ç) b2 + 6b ..1 ) oldu¤una göre afla¤ıda verilen ifllemlerin sonuçlarını bulunuz..8 ‹fadesinde x’in kat sayısı 3’tür.2n) xy + y -2 2a + b 3b B 5 m2 y (x + 1) -(7 + b2) -100x2 -2a -4a + 3b2 mn2 . d) 3x2 + 2y .5x2 + 3y cebirsel ifadesinde 3x2 ve 3y terimleri benzer terimlerdir. c) 3a + 8 ifadesi bir cebirsel ifadedir.(x2+ 8x + 16) iflleminin sonucunu bulunuz...3a .4 + 2a + 5a2 ifadesinde 4 tane terim vardır.....5 3 Afla¤ıda verilen A sütunundaki ifadeleri B sütunundaki ifadeler ile efllefltiriniz.

a) 3a (-4) ........ ikinci saatte 9 1 5 ’ini.... ilk saatte 2 ’unu.. Geriye kalan mesafe......7 Bir otobüs floförü gitmesi gereken toplam mesafenin........... 2x + 1 x 10 Bisikletiyle parka giden Can toplam kaç metre yol alır? (-2x + 40) metre (5x -10) metre (6x + 25) metre (6x +2) cm 11 Eni (4x .... çarpma iflleminin özelliklerinden yararlanarak yaz›n›z.. 4x + 7 13 8x + 15 19 .. 4a B 4a C 9 Afla¤ıda verilen ikizkenar üçgen kullanılarak oluflan fleklin çevre uzunlu¤unu hesaplayınız...+ ..4 + 12 x2 = 6x + (.. dikdörtgen fleklinde verilen gelincik bahçesinin çevre uzunlu¤unu bulunuz....... üçüncü saatte ’sını gidiyor.........) ç) (y-7) (y + 3) = y2 + .) b) 5y . Yanda..8y2 -3y = y ( . toplam mesafenin kaçta 6 18 kaçıdır? A 8 Yanda verilen üçgenin alanını cebirsel olarak ifade ediniz............6a b = 3a (.5) cm ve boyu (6x + 2) cm olan dikdörtgen fleklindeki bir masanın üst yüzünün alanı kaç santimetrekare olur? (4x -5) cm 12 Afla¤›daki etkinliklerde bofl yerlere gelmesi gereken cebirsel ifadeleri.....) c) 6x .....

Ankara .Bal›kesir aras›ndaki uzakl›¤›n yar›s›n›n 21 km eksi¤i kadard›r.Çorum aras›ndaki uzakl›k. Terazinin sol kefesinde bulunan her biri eflit kütledeki deterjanlar›n pofletlerinin kütleleri kaç kilogramd›r? 3 kg 1 kg 34g 2 kg 24g 500g 5 Ankara . Ankara . 7 1 -5 = ise x = ? x 14 Afla¤›da verilen denklemler ile çözümlerini efllefltiriniz.Denklemler ve Koordinat Sistemi Bir Bilinmeyenli Denklemler ve Çözümleri ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 2 a + 4 (-a) -1 = 0 verilen denkleminin çözüm kümesini bulunuz. Bal›kesir .Çorum aras›ndaki uzakl›k 774 km oldu¤una göre.Çorum aras›ndaki uzakl›k kaç kilometredir? ÇORUM BALIKES‹R ANKARA 20 . 10x + 5 =5 7 x+ 47 3 = 14 56 a) 7 4 2 3 b) -3 c) 5 8 2(x + 1) = x .1 5 2x + 4 = 2 3 ç) 3 4 Yandaki terazi denge durumundad›r.

kesiflen do¤rulard›r.14 = 105 9 3 2 ’sinin 10 km daha fazlas›n› gidince yolun ’ünü alm›fl oluyor.5 = 31 denklemiyle çözülebilen bir problem kurunuz ve çözünüz. Buna göre Hazal. (π’yi 3 al›n›z. 2. Buna göre dikdörtgenin uzun kenar› kaç santimetredir? 12 Hazal. Geziye ö¤retmen ve ö¤renci.1) + 4 b) d1 7 fiekildeki d1 ve d2 do¤rular›. 1. toplama iflleminin etkisiz eleman›na eflittir.2) -9=t-5 5 c) 6 (y . toplam 105 kifli kat›ld›¤›na göre görevli ö¤retmen say›s›n› bulmak için afla¤›daki denklemlerden hangisi kullan›l›r? A) 15x + 14 = 105 B) 14x + 1 = 105 C) 15x = 105 D) 15x .13 3 (t . gidece¤i yolun 4x . A 5 cm D B E C 10 11 ABCD bir dikdörtgen ve AED ’nin alan› 35 cm2 dir.14º ? 4x + 10º 8 Bir ilkö¤retim okulunda düzenlenen gezide her 14 kiflilik ö¤renci grubu için bir ö¤retmen görevlendirilmifltir.6 Afla¤›da verilen denklemlerde bilinmeyen de¤erleri bulunuz. derste üçerli. a) 12a + 7 = 22a . ö¤rencilerin 1. 225 sayfal›k kitab›n› her gün bir önceki gün okudu¤unun 2 kat› kadar fazla sayfa okuyarak 4 günde bitiriyor. dersteki s›ra say›s› birinci dersten 4 eksik oldu¤una göre s›n›f mevcudu kaçt›r? 1 x .4) + 2 (y + 5) = 3 (y . “x” yerine gelmesi 5 5 gereken say› kaçt›r? 3 Çevresi 30 cm olan bir çemberin yar›çap uzunlu¤unun kaç santimetre oldu¤unu denklem kurarak bulunuz. 2.) 14 15 21 . gün kaç sayfa kitap okumufltur? 13 Beden e¤itimi dersinde ö¤retmen.4 iflleminin sonucu. derste ise beflerli s›ra olmalar›n› istiyor. 7 3 Kuryenin toplam ald›¤› yol kaç kilometredir? Bir kurye. “?” ile gösterilen aç›n›n ölçüsü kaç derecedir? d2 6x .

x = 7 4 A (c. d y 4 3 2 1 0 -5 -4 -3 -2 -1 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 x 3 Afla¤›da verilen denklemlerin gösterdi¤i do¤rular›n grafiklerini çiziniz. D) Orijinden geçer.Do¤rusal Denklemler ve Koordinat Sistemleri ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 Koordinat sisteminde verilen A. a) y = -5x + 1 b) x y =4 2 3 c) -y . B. x y 0 5 2 1 3 1 -5 -1 -1 22 . B) Denklemi y + 2 = 0 fleklindedir. C) Ordinatlar eksenine diktir. C noktalar›n›n. -4) noktas›n›n x gerekti¤ini bulunuz. a) Apsisler toplam› kaçt›r? b) Ordinatlar toplam› kaçt›r? B -5 -4 -3 -2 -1 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 y A x C 2 Koordinat sisteminde çizilen d do¤rusu için afla¤›daki ifadelerden hangisi do¤ru de¤ildir? A) Apsisler eksenine paraleldir. 1 y .3x + 1 = 0 denklemine ait tabloda bofl kalan yerleri doldurunuz.8 = 0 do¤rusunun üzerinde olmas› için c’nin kaç olmas› 2 5 Yandaki 2y .

y = 5 ve y . 7) noktas› olan bir ABCD dikdörtgeni çiziniz. B (4.10 = 0 do¤rusunun grafi¤ini çiziniz. 12 Köfle noktalar› A (-2. B (2. 0) oldu¤una göre verilmeyen D köflesinin koordinatlar›n› bulunuz. -4) olan bir ABCD dikdörtgenini koordinat sisteminde çizerek gösteriniz.3y + 12 = 0 do¤rusunun y eksenini kesti¤i noktay› bulunuz.x = -2 do¤rular›n› çiziniz. 7 Afla¤›da verilen do¤ru grafiklerinde do¤rudafl noktalar› belirleyerek bu noktalar› s›ral› ikililer fleklinde yaz›n›z. -4) . y 5 y y 3 -5 0 x x x 8 Koordinat sistemindeki bir B noktas›n›n apsis ve ordinat›n›n mutlak de¤erlerinin oluflturdu¤u nokta. Çizdi¤iniz do¤rular›n birbirine göre durumlar› hakk›nda ne söyleyebilirsiniz? 11 Koordinat sisteminde oluflturulan ABCD dikdörtgenin üç tane köflesinin koordinatlar› A (2. Çizdi¤iniz do¤ru ile x ve y eksenleri aras›nda kalan bölgenin alan›n› hesaplay›n›z.8) . 1) . x 10 Ayn› koordinat sistemi üzerinde x . C (4.1) . 13 4x . Bu dikdörtgensel bölgenin alan›n›n kaç birim kare oldu¤unu bulunuz.0) . 23 . D (-2. Buna göre B noktas›n›n koordinatlar› ne olabilir? 9 Koordinat sisteminde 2x + 5y .11) noktas›yla çak›fl›yor.6 Koordinat sistemi üzerinde köfle noktalar›ndan biri A (-2. Çizdi¤iniz dikdörtgenin alan›n› hesaplay›n›z. E (7. C (0.

B E C 4 fiekildeki d ve n do¤rular› birbirine paralel do¤rulard›r.Diklik ve Paralellik Dik ve Paralel Do¤rular ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 Afla¤›da verilen çokgensel bölgenin her birinin bir kenar›n›n orta dikmesini çiziniz. 2 Yandaki k do¤rusuna E noktas›ndan geçen kaç farkl› dikme çizebilirsiniz? E k A D 3 s(A) = s(B) = s(C) = s(D) = 90º. [AC]’nin orta dikmesi oldu¤una göre ABCD dörtgeninin çevresinin uzunlu¤unun kaç santimetre oldu¤unu bulunuz. IABI = 5 cm [DE]. K noktas›ndan d do¤urusuna çizilebilen en k›sa uzakl›k hangi seçenekte verilmifltir? A) [KA] C) [KS] B) [KB] D) [KT] d A B S T n K 24 .

7 cm uzunlu¤unda iki tane dikme çiziniz.5 Yanda verilen c do¤rusuna 2. A V z c N Y 9 Afla¤›da verilen ifadelerin hangileri do¤rudur? I. III D) I. III. III 25 . ( ) Orta dikme üzerindeki her dikmenin do¤ru parças›n›n uç noktalar›na olan uzakl›klar› eflittir. ( ) Bir noktan›n bir do¤ruya olan uzakl›¤› 0 (s›f›r) birim ise bu noktadan o do¤ruya dikme inilemez. c 6 Afla¤›da verilen ifadelerin do¤ru olanlar›n›n yan›na “D” yanl›fl olanlar›n›n yan›na “Y” yaz›n›z. 8 Afla¤›da. t ve s do¤rular› için t s ise t do¤rusu üzerinde al›nan her noktan›n s do¤rusuna uzakl›¤› birbirine eflittir. Bir noktan›n bir do¤ruya uzakl›¤›. II C) II. k ve m do¤rular› için k m ise k do¤rusu üzerinde al›nan bir nokta m do¤rusu üzerindeki her noktaya eflit uzakl›ktad›r. II. 7 Herhangi üçü do¤rusal olan dört noktadan geçen ve birbirine parelel olan iki do¤ru çiziniz. Bu noktalar›n bu do¤rulara olan uzakl›¤›n› gönye kullanarak çiziniz. A) Yaln›z I B) I. II. do¤rular d›fl›nda noktalar al›nm›flt›r. Bu dikmelerden yararlanarak c do¤rusuna paralel bir d do¤rusu çiziniz. ( ) D›fl›ndaki bir noktay› bir do¤runun noktalar›na birlefltiren do¤ru parçalar›ndan en uzun olan› bu noktadan do¤ruya inilen dikmedir. nokta ile do¤ruyu birlefltiren en k›sa do¤ru parças›n›n uzunlu¤una eflittir.

d2 26 . Verilen ölçüden yola ç›karak do¤rular aras›nda kalan di¤er aç›lar›n ölçülerini hesaplay›n›z. B M 5 fiekilde d1 ve d2 do¤rular› ile [BK] verilmifltir. d1 d2 ve s(BKL) = 47º ise 47º K L d1 KBM’nin ölçüsünü bulunuz.Üç Do¤runun Birbirine Göre Durumu ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 Afla¤›daki noktal› bölgeye üç do¤runun birbirine göre durumlar›n› gösteren örnekler çiziniz. a) a b m k b r a p a b b b) s c) z t k z k ç) d e k a d e d e f g 70º 4 Yandaki flekilde d e f’dir. 2 Afla¤›daki flekilleri verilen do¤ru çiftlerinden hangisinin ortak dikmesi çizilebilir? C) t z A) B) z p t z m s n D) r 3 Afla¤›da belirtilen aç›lar›n özelliklerini yaz›n›z.

3 [(1 . ad›m 2. ad›mdaki say›y› hesaplay›n›z. 4 7 A s›n›f›n›n ö¤retmeni Lale Han›m. 6 ( 14 4 .3)2 + (-1)21] 1010 iflleminin sonucunu bulunuz. ö¤renci için 3 TL’dir. Ankara-‹stanbul ile Ankara-Konya aras›ndaki mesafelerin toplam› 711 km oldu¤una göre. 8 (x + 5) (x . A¤ac›n uzunlu¤unun 61 cm olmas› için kaç ay geçmesi gerekti¤ini bulunuz. Ankara-Konya aras›ndaki mesafeyi bulunuz. Buna göre ö¤retmen ve ö¤rencilerin ödeyece¤i toplam para miktar›n› bulunuz.3) çarp›m›n› yap›n›z.. 1. 30 ö¤rencisini hayvanat bahçesine götürüyor.) 5 3 11 2 = eflitli¤inde x yerine hangi say› gelmelidir? x 3 7 Ankara-‹stanbul aras›ndaki mesafe. Buldu¤unuz cebirsel ifadenin katsay›lar›n›n toplam› kaç olur? 9 (x2 + 2x) . Ankara-Konya aras›ndaki mesafenin 2 kat›ndan 63 km eksiktir.(x + 1)2 cebirsel ifadesini en sade biçimde yaz›n›z. ad›m 3. .8)0 iflleminin sonucunu bulunuz. Örüntünün kural›na göre 100. 5 12 cm boyundaki bir a¤aç. 27 . ad›m 2 (32 111 . Girifl ücreti ö¤retmen için 5 TL. her ay 7 cm uzamaktad›r.ÜN‹TE DE⁄ERLEND‹RME 1 Çubuklarla oluflturulmufl afla¤›daki örüntünün kural›n› bulunuz. ad›m 4..

5 = 0 do¤rusu üzerinde bulunan iki noktan›n koordinatlar›n› bulunuz. terimini hesaplay›n›z.10 a (a . 14. 11 3y ..4x = 5 do¤rusu koordinat sisteminde çizildi¤inde hangi bölgelerden geçer? 18 m n oldu¤una göre k›rm›z› renkle gösterilen aç›lar›n ölçüleri toplam› kaç derece olur? r m n 28 . 12 y = 2x . . 16 6x . 14 y = .3 do¤rusu afla¤›daki noktalar›n hangisinden geçer? A) (2. 19.3 ( a2 + 4a) cebirsel ifadesini en sade biçimde yazd›¤›n›z zaman kaç tane terim oldu¤unu bulunuz. -7) noktas›na 8 birim uzakl›kta bir nokta bulunuz ve buldu¤unuz noktan›n koordinatlar›n› yaz›n›z.12) . say› örüntüsünün kural›n› bularak 50. 15 Koordinat düzleminde A (1. -7) D) (-2.4y + 12 = 0 do¤rusunun y eksenini kesti¤i noktay› yaz›n›z.1 x + 2 do¤rusal denkleminin grafi¤ini çizerek bu do¤ru grafi¤inin x ve y ekseni ile 3 4 oluflturdu¤u üçgensel bölgenin alan›n› bulunuz. 3) B) (3. -7) 13 4.. 9. 17 y . 7) C) (-3.x .

Buna göre “?” ile gösterilen aç›n›n ölçüsü kaç derecedir? r d1 5x .12º ? d2 3x + 20º 21 Yanda verilen flekilde [AD x’in de¤erini bulunuz. [CE oldu¤una göre A 3x D B 88º C 5x E 22 Yanda verilen flekilde [BA [DE oldu¤una göre y aç›s›n›n kaç derece oldu¤unu bulunuz. A 22º C B y E D 29 .19 k m oldu¤una mavi renkle gösterilen aç›lar›n ölçüleri toplam› kaç derece olur? k m 20 fiekilde d1 d2’dir.

Buna göre iki cadde aras›nda kalan aç› kaç derecedir? Atatürk Bulvar› Cumhuriyet Caddesi fa ta us M al m Ke i es dd Ca 25 fiekilde d1 d2’dir. Cumhuriyet Caddesi ile Mustafa Kemal Caddesi aras›nda kalan aç›.23 fiekilde d1 d2’dir. Atatürk Bulvar› ile Mustafa Kemal Caddesi aras›nda kalan aç›n›n 2 kat›n›n 15º fazlas›d›r. Buna göre x ile gösterilen aç› kaç derecedir? d1 d2 18º 22º x 30 . Atatürk Bulvar›’na diktir. Krokiye göre Cumhuriyet Caddesi. Verilere göre I ve II numaral› aç›lar›n yerlerine gelmesi gereken de¤erler afla¤›dakilerden hangisinde do¤rudur? › II A) x + 125º B) x + 125º C) x D) x + 55º 125º 55º .x 55º + x x + 125º I II d1 x + 125º d2 d3 24 Yanda bir yerleflim bölgesine ait kroki verilmifltir.

“Orant› ve Çokgenler” .

Bu kamyon sürücüsünün ayn› flekilde çal›flarak 2 haftada kaç saat kum tafl›d›¤›n› bulunuz. Bar›fl sitesinde 120 m2 lik bir ev 283 000 TL’ye sat›ld›¤›na göre ayn› özelliklere sahip 150 m2 lik evin kaç liraya sat›ld›¤›n› bulunuz. 45 kg viflne reçeli elde etmek için kaç kilogram viflneye ihtiyaç oldu¤unu bulunuz. Dikdörtgenin kısa kenar uzunlu¤u 246 cm 5 oldu¤una göre uzun kenar uzunlu¤u kaç santimetredir? Bir dikdörtgenin eninin boyuna oranı 32 . Aynı evin fayanslarını aynı nitelikte 8 fayans ustası döfleseydi ifl kaç günde biterdi? Bir kamyon sürücüsü bir günde 9 saat çalıflarak kum taflıyor.5 kg incir kaç lirad›r? ‹ki sayının birbirine oranı 3 ’dir. 180 kg yemi. 5 kg incir 7. a) x 54 = 4 9 b) 6 15 = y 25 c) 33 12 = z 16 ç) 0. 4 fayans ustası bir evin fayanslarını 16 günde döflüyor. Bu sayıların toplamı 400 oldu¤una göre bu sayıları bulunuz. Bir kümesteki tavuklar bir ayda 72 kg yem yiyorlar.5 t = 4 16 2 15 kg viflneden 25 kg viflne reçeli elde ediliyor.5 kg elma almak için kaç lira öderiz? 3 ’tir.5 TL oldu¤una göre 1.Orant›dan Ç›kt›k Yola UYARI! Proje ödevinizle ilgili bir çal›flma takvimi oluflturdunuz mu? Do¤ru ve Ters Orant› ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 Afla¤ıdaki orantılarda verilmeyen de¤erleri bulunuz. 7 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bir ifli 8 iflçi 12 saatte tamamlıyorsa aynı ifli 12 iflçi kaç saatte tamamlar? 6 kg elma 21 TL oldu¤una göre 4. tavuklar›n kaç ayda yiyebileceklerini bulunuz.

geri kalan› ise %30 zararla sat›l›yor. Mal›n tamam› sat›ld›¤›na 5 göre. 8 saat 1 gün 72 gün 13 x ve y sayıları do¤ru orantılıdır.12 Yandaki verileri kullanarak bir problem kurunuz ve çözünüz. kâr-zarar durumu ile ilgili olarak afla¤›dakilerden hangisi do¤rudur? A) % 15 kâr elde edilmifltir. B) % 7 zarar elde edilmifltir.25 TL + % 8 KDV 3. x sayısı 24 iken y sayısı 18’dir. Bir mal›n 3 ’i %20 kârla. D) % 10 kâr elde edilmifltir 3 33 .60 TL + % 1 KDV 2 Arzu’nun ald›¤› KDV’siz fiyat› 59 TL olan gece lambas›n›n %8 KDV’li fiyat›n›n kaç lira oldu¤unu bulunuz. x sayısı 72 iken y sayısı kaç olur? 14 4 ’dir Büyük kardeflin boyu 175 cm oldu¤una göre 7 küçük kardeflin boyu kaç santimetredir? ‹ki kardeflin boylarının birbirine oranı 15 Bir bahçıvan 30 cm2 lik bir bahçenin çimlerini 9 saatte biçiyor. C) Ne kâr ne de zarar edilmifltir. Bu bahçıvan aynı oranda çalıflarak 45 cm2 lik bir bahçenin çimlerini kaç saatte biçer? Al›flveriflte Kullan›lan Yüzde Hesaplar› ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 Afla¤›da verilen ürünlerin KDV’li sat›fl fiyatlar›n› bulunuz.50 TL + % 18 KDV 14. Deterjan Zeytinya¤› Trabzon Ekme¤i 23.

5 L 3L 7 Bir hava yolu firmas›. paras›n›n Bir miktar para. 13 34 . efli ve 13 yafl›ndaki k›z› ile tatil için bir otelde 6 günlük rezervasyon yapt›r›yor. Yat›r›lan paran›n % 16’s› kadar faiz elde edilmesi için y›ll›k faiz oran› yüzde kaç olmal›d›r? 8 9 10 11 12 Furkan.5 L 1. 15 gün önce al›nan biletlerde % 20 indirim yapmaktad›r. Birim fiyat aç›s›ndan hangi suyu almak daha kârl›d›r.6 yafl ücretsiz 7 -12 yafl % 50 indirimli 13 -17 yafl %25 indirimli 1 TL 6 Yanda. 25 bilet bir ay önce. 62300 TL’sini y›ll›k % 7 faiz oran›yla bankaya yat›r›yor. sonra da 13. Uçak biletlerinin indirimsiz fiyat› 128 TL’dir. Bu kifli. Kiflibafl› 1 gece konaklama: 150 TL 0 . Bu fonu ald›ktan 6 ay sonra Furkan’›n toplam paras› kaç lira olur? fiükran Han›m’›n bankaya yat›rd›¤› 12 250 TL’si. 1 y›l›n sonunda hangi bankadan daha çok faiz getirisi elde eder? Bir kifli. 2550 TL paras›n› % 12. 45 bilet 17 gün önce ve 13 bilet ise uçufltan k›sa bir süre önce sat›ld›¤›na göre hava yolu flirketinin bilet sat›fllar›ndan kaç lira elde etti¤ini bulunuz. 6 ay sonra da biriktirdi¤i 1700 TL ile y›ll›k getirisi % 12 olan alt›n fonu al›yor. 1 y›l›n sonunda 14 700 TL olmufltur. 18 ayl›¤›na bankaya yat›r›l›yor. 50 Kr 75 Kr 0. bulunuz.4 Bir komisyoncu satt›¤› her arabadan % 5 komisyon al›yor. Bir ma¤aza 21 TL’ye ald›¤› bir ürünü önce 22. Bu ürüne uygulanan indirim ve zam yüzdelerini bulunuz. farkl› büyüklükteki sular›n flifle fiyatlar› verilmifltir.5 faiz ile 4 y›ll›¤›na bankaya yat›ran bir kiflinin 4. y›l›n sonunda faiziyle birlikte toplam kaç liras› olur? 2 1 ’ünü % 15’lik faiz oran› ile A bankas›na. uçufltan 1 ay önce al›nan biletlerde % 50. Bankan›n uygulad›¤› faiz oran›n› bulunuz. Tabloya göre Berk Bey’in bu tatil için otele kaç lira ödemesi gerekti¤ini bulunuz.23 TL’ye satm›flt›r. 1500 TL komisyon ald›¤› bir arabay› kaç liraya satm›flt›r? 5 Berk Bey.05 TL’ye. kalan paras›n›n ’ünü 3 3 % 9’luk faiz oran› ile B bankas›na yat›r›yor.

Sat›c›n›n domateste kilogram bafl›na kâr›n›n yüzde kaç oldu¤unu hesaplay›n›z. Domateslerin geri kalan› çürüdü¤ü için çöpe at›l›yor. sand›¤› 3. Bir sat›c› 12 kg’lik sand›klardan. K›v›lc›m’›n. Adnan’›n ayl›k ödemesi ne kadard›r? Bulunuz. 15 16 Yans›ma ve Dönme ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 Saat 04.14 1 ’ü 16 ayda 8 600 TL faiz 4 getirdi¤ine göre K›v›lc›m’›n bankaya kaç lira yat›rd›¤›n› bulunuz.60 TL’ye 2 sand›k domates alarak 20 kg’›n› 36 TL’ye sat›yor. y›ll›k % 15 faizle bankaya yat›rd›¤› paran›n Adnan. y›ll›k % 8 faiz oran› ile 4 y›ll›¤›na 64 000 TL kredi çekiyor.15 ‘i gösterirken aynadaki yansımasında kaçı gösterir? Ayna 2 Afla¤ıdakilerden hangisi yandaki fleklin efli de¤ildir? A) B) C) D) 35 .

3 Datça’daki rüzgar santralleri ile elektrik üretilmektedirler. bu pervanelerin en küçük dönme simetrisi kaç derecedir? 4 Koordinat sisteminde. 2) noktalarından geçen ABC üçgenini koordinat sisteminde çiziniz. 8). B (1 . Pervaneler birbirlerine eflit uzaklıkta olduklarına göre. Koordinat sisteminde I. 3) noktalarının saat yönünde 180º döndürülmesiyle elde edilen A’ ve B’ noktalarının yeni konumunu bulunuz. 36 . 1) noktasının orjine göre saat yönünde 90º döndürülmesi ile elde edilen noktanın koordinatlarını ve koordinatlar›n kaçıncı bölgede olduklarını bulunuz. 3) ve B (-1 . bölgede bulunan bir üçgen 180º döndürüldü¤ünde kaçıncı bölgede yer alır? A) II. saat yönünde 270º döndürüldü¤ünde elde edilen A B C noktaların› bularak bunu A B C kartezyen koordinat sisteminde çiziniz. C (5 . A (2 . Kartezyen koordinat düzleminde (2 . bölge B) II ve III bölgede C) III bölgede D) III ve IV bölgede y 5 6 7 Koordinat düzleminde verilen fleklin y eksenine göre simetri¤i saat yönünün tersine 270º döndürüldü¤ünde fleklin yeni konumu afla¤ıdakilerden hangisi olabilir? A) B) x C) D) 8 A (3 . ABC üçgeni. 3).

11 Bir fleklin saatin tersi yönünde 90º döndürülmüfl hâli yanda verilmifltir.9 Yanda verilen fleklin saat yönünde 180º döndürülmüfl hâlini çiziniz. 15 Kaç derecelik dönme açıları için bir fleklin dönme yönü önemli de¤ildir? 37 . 14 Eflkenar üçgende kaç tane simetri do¤rusu vardır? Çizerek gösteriniz. fieklin ilk hâli afla¤ıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) 12 “808” sayısının simetri do¤rularını çiziniz. a) Çeyrek döndürülmüfl hâli b) 2 br sa¤a ötelenmifl ve saatin tersi yönünde yarım döndürülmüfl hâlini belirtiniz. 13 Yanda verilen fleklin. 10 Yanda verilen dairenin kaç tane simetri ekseni vardır? Birkaç›n› çizerek gösteriniz.

2 Afla¤ıdaki çokgenlerin köflegenlerini çiziniz. çokgensel bölgenin dıflında kalır. 38 . ( ) Bir çokgenin ardıflık olmayan herhangi iki köflesini birlefltiren do¤ru parçası köflegen olarak adlandırılır. ( ) Herhangi bir üçgenin dıfl açılarının ölçüleri toplamı 180’dir. ( ) Düzgün sekizgenin iç açılarının ölçüleri toplamı 1080’dir. ( ) Herhangi bir dörtgenin dıfl açılarının ölçleri toplamı 360’dır. yanlıfl olanların yanına “Y” yazınız. ( ) Dıfl bükey çokgenlerde köflegenlerden bazıları.Çokgenler Çokgenlerin Özellikleri ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 Afla¤ıda verilen noktalı ka¤ıda d›fl bükey ve iç bükey çokgenler çiziniz. ( ) Çokgenlerde iç ve dıfl açılar birbirlerinin bütünleridir. ( ) Bir düzgün çokgenin dıfl açılarının ölçüleri birbirine eflittir. 3 Afla¤ıdaki ifadelerden do¤ru olanların yanına “D”.

4 Afla¤ıdaki çokgenlerde. a) 93º 123º 123º 110º x 72º a+16º 130º x x b) a c) x 90º 5 Afla¤ıdaki çokgenlerde. ABCDEFGH düzgün sekizgen ise FBC açısının ölçüsü kaç derecedir? m H A B C G n 70º F E D 7 Afla¤ıdaki çokgenlerden hangisinin dıfl açılarının ölçüleri toplamı ile iç açılarının ölçüleri toplamı aynı de¤ildir? A) Kare B) Paralelkenar C) Eflkenar Üçgen D) Eflkenar Dörtgen 8 9 10 Düzgün dokuzgenin bir dıfl açısının ölçüsü kaç derecedir? Bir iç açısının ölçüsü 144º olan düzgün çokgen kaç kenarlıdır? A B C M D x F E fiekilde ABCDEFGH düzgün sekizgen ve KLMEF düzgün beflgen oldu¤una göre x açısı kaç derecedir? H L K G 39 . verilmeyen açıların ölçülerini bulunuz. a) 60º 110º 100º z b) c) 115º 70º x y 68º 6 m n. verilmeyen dıfl açıların ölçülerini bulunuz.

D.11 Yandaki flekilde bir düzgün çokgenin bir iç açısı ile dıfl açısı yerlefltirilmifltir. Bu düzgün çokgen kaç kenarlıdır? D C E B 3x A 15x 12 Yanda verilen flekilde ABCDEF ve GH‹JKC düzgün alt›gen ve E. J do¤rusal noktalar oldu¤una göre a aç›s› kaç derecedir? A B C G H F a E D K J ‹ Motiflerle Süsleme ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 Yanda verilen modeli kullanarak bir süsleme oluflturunuz. 40 . kare ve düzgün altıgen kullanarak süsleme yapılmak istenirse süslemenin bir köflesinde bu çokgenden kaç tane kullanılır? 3 Afla¤ıdaki süslemenin eksik parçasını çizerek tamamlayınız. K. 2 Eflkenar üçgen.

a) Yansıma. 4. 4. a. 6 Kodu (4.3.4. öteleme ve dönme hareketiyle süslemeler yapınız. ç) Yansıma. 8. 12 Yanda verilen modeli kullanarak. b) olan süslemenin yapılabilmesi için “a ve b” ne olmalıdır? 9 Bir kenar uzunlu¤u birbirine eflit olan düzgün sekizgen bölge ve karesel bölge ile yapılan süslemenin kodu nedir? 10 Yanda verilen flekli kullanarak bir süsleme yapılabilir mi? Aç›klay›n›z. 41 .6) olan süslemede hangi çokgenler kullanılmıfltır? 7 Yanda verilen çokgensel bölge modellerini kullanarak süsleme yapınız. b) Öteleme.4 Kodu (3. 8 Kodu (4. 11 Yandaki flekle öteleme ve dönme hareketi uygulayarak bir motif oluflturunuz. c) Dönme. 4) olan bir süsleme yapılabilir mi? Nedenini açıklayınız 5 Dairesel bölge kullanılarak bir süsleme yapılabilir mi? Nedenini açıklayınız.

O merkezli çemberin içindeki noktalar› ‹ kümesi ile. IABI = 12 cm ise çemberin yar›çap› afla¤›dakilerden hangisi olabilir? A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 O A B 42 . Hangi iki noktan›n birleflimi ile oluflan do¤ru parças› yar›çap olur? B D N O K T L A 2 Yanda verilen flekilde A ve B noktalar› O merkezli çemberin üzerindedir. üzerindeki noktalar› Ü kümesi ile. öteleme ve yans›ma hareketlerinden hangileri kullan›lm›flt›r? 14 Yandaki flekle yansıma ve dönme hareketleri uygulanırsa afla¤ıdaki motiflerden hangisi oluflur? A) B) C) D) Çember ve Dairenin Özellikleri ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 Yanda.13 Yanda verilen süslemede dönme. d›fl›ndaki noktalar› D kümesi ile gösteriniz.

IMEI = 7 br ise karenin çevresinin uzunlu¤unu bulunuz. a) Çap: [AB] b) Yarıçaplar: [OC]. ) Bir do¤ru ile bir çemberin ortak noktası yoksa do¤ru çembere te¤ettir. Çemberin yar›çap› 6 birim oldu¤una göre ABC’nin çevre uzunlu¤u afla¤ıdakilerden hangisi olamaz? A) 36 B) 35 C) 33 D) 32 A O C B 43 . B ve C noktaları çemberin üzerindedir.3 fiekilde verilen O merkezli çember üzerinde afla¤ıda verilen elemanları belirleyerek çiziniz. [OK] c) Kirifller: [EF]. ) Düzlemde bir çember ile bir do¤ru üç farklı durumda bulunabilir. ( ( ( ( ( ) Bir çember saat yönünde veya saat yönünün tersi yönünde çizilebilir. yanlıfl olanların baflına “Y” yazınız. [OF]. 6 Yanda verilen flekilde A. D M 7 br B E C 5 Afla¤ıdaki ifadelerde do¤ru olanların baflına “D”. [OE]. [BK] 0 A 4 Yanda verilen flekilde M merkezli çember ABCD karesine te¤ettir. ) Çemberin üzerindeki iki nokta arasında kalan parçaya kirifl denir. ) Bir çember üzerindeki en uzun kirifl çaptır.

B) Büyük çemberin yar›çap uzunlu¤u küçük çemberin çap uzunlu¤u kadard›r. 8 Yandaki flekilde A merkezli çemberin yarı çapı 8 br. A ve M noktalar› do¤rudafl noktalar ve IOMI = 17 br ise M merkezli çemberin çap› kaç birimdir? O A M 44 .7 Birinin yarıçapı di¤erinin yarıçapından 2 cm daha uzun olan ortak merkezli iki çember çiziniz. B merkezli çemberin yarıçapı 6 br ve IABI = 12 br ise ICDI kaç birimdir? A C O B 9 fiekilde O ve M merkezli iki çember veriliyor. Küçük çemberin yar›çap› uzunlu¤u 5 br oldu¤una göre afla¤›daki ifadelerden hangisi yanl›flt›r? A) O merkezli çemberin yar›çap uzunlu¤u 10 br’dir. C) IONI = IOKI D) 5 < IOKI < 10 N M O K d 10 d do¤rusu O ve M merkezli çemberlere A noktas›nda te¤et ve O merkezli çemberin yar›çap› 9 br O.

Bu dörtgenin en büyük aç›s›n›n ölçüsü kaç derecedir? 2 Bir izci grubundaki k›z ve erkek izcilerin say›lar› s›ras›yla 10 ve 12 say›lar›yla ters orant›l›d›r. Tiyatroda 4 toplam 126 kifli oldu¤una göre kad›nlar›n say›s› kaçt›r? 5 Bir ma¤azada 280 TL’ye sat›lan bir tak›m elbisenin sat›fl fiyat› üzerinden önce % 30. manavdan 2. 5 say›lar›yla do¤ru orant›l›d›r. Bu grupta 18 k›z izci oldu¤una göre. 6 7 8 Yanda verilen flekli saat yönünde 180º döndürdü¤ümüzde d do¤rusuna göre simetri¤i afla¤›dakilerden hangisi olur? d A) B) C) D) 9 Bir düzgün çokgenin en küçük dönme aç›s› 60º dir. 4. Tak›m elbiseye ilk fiyat› üzerinden toplam yüzde kaç indirim uygulanm›flt›r? 2400 TL’nin 6 ayda getirdi¤i faiz miktar›n›. 2.5 kg elma alarak 5. grupta toplam kaç izci vard›r? 3 Berk. ayn› faiz oran›yla 3600 TL’nin kaç ayda getirdi¤ini bulunuz. kaç y›l sonra 8400 TL faiz getirir? Bulunuz. 4 kg elma alsa idi kaç lira öderdi? 4 3 Bir tiyatrodaki izleyicilerden kad›nlar›n say›s›n›n erkeklerin say›s›na oran› ’tür.ÜN‹TE DE⁄ERLEND‹RME 1 Bir dörtgenin iç aç›lar›n›n ölçüleri 1. Y›ll›k % 12 faiz oran›yla bankaya yat›r›lan 35 000 TL.25 TL ödedi¤ine göre. çevre uzunlu¤u kaç santimetredir? 45 . sonra sat›fl fiyat› üzerinden % 25 indirim yap›lm›flt›r. Bu düzgün çokgenin bir kenar uzunlu¤u 12 cm oldu¤una göre.

CGHD karedir. AED aç›s›n›n ölçüsü kaç derecedir? A B F C E D 12 fiekilde ABCDEF düzgün alt›gen.10 Simetri ekseni olan bir flekil en az kaç derece döndürülürse ilk konumu elde edilir? 11 ABCDEF düzgün alt›gendir. Verilenlere göre x ile gösterilen aç›n›n ölçüsü kaç derecedir? F A B C G D E x H A B 75º 13 Yandaki flekilde a ile gösterilen aç›n›n ölçüsü kaç derecedir? E 70º a 135º D 70º C 14 Düzgün bir onsekizgenin bir d›fl aç›s›n›n ölçüsü kaç derecedir? 46 .

3) B) (3 . 3 . 3 . 6 . 3) D) (4. 6 . 4 . 6) C) (3 . 4 . 3 . eflkenar üçgen ve düzgün altıgen kullanılarak süsleme yapılmak istenirse bir köflede her bir çokgenden kaç tane kullanılır? 17 Yandaki model kullanılarak yapılan süslemede hangi hareketler uygulanmıfltır? 18 Afla¤ıda verilen düzgün çokgensel bölgelerin kaç tanesi ile tek baflına süsleme yapılabilir? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 19 Yanda verilen süslemede hangi hareketlerin yapıldı¤ını yazınız.15 Afla¤›dakilerden hangisi düzgün çokgenlerle oluflturulan süslemenin kodu olamaz? A) (6 . 47 . 3 . 3 . 4) 16 Kare.

II) [AB] . çemberin .. A B D C 22 M merkezli bir çemberi iki noktada kesen d do¤rusu k do¤rusuna paraleldir.. 21 Yandaki flekilde birbirine efl iki çember veriliyor.. k do¤rusu çembere te¤et ise k do¤rusunu d do¤rusuna uzaklı¤ı için afla¤ıda verilen ifadelerden hangisi her zaman do¤rudur? A) Çemberin yarıçap uzunlu¤undan büyüktür... b) Düzgün çokgenleri bulunuz.. c) Düzgün çokgenlerin her birinin iç açısını bulunuz. tır..20 Yandaki süslemede. tir. D) Çemberin çap uzunlu¤undan küçüktür...... C O A D B d 48 .. C) Çemberin çap uzunlu¤undan büyüktür....... ç) Her köfledeki açıların ölçüleri toplamını bulunuz.... III) [CD] kirifli aynı zamanda .. tir... B) Çemberin yarıçap uzunlu¤undan küçüktür. IV) [OC]. dır.. a) Kodlamayı bulunuz....... Çemberler ABCD dikdörtgenine te¤et ve yar›çap uzunluklar› 5’er birimdir..... Verilen çemberlerden bir tanesinin çevre uzunlu¤unun kaç birim oldu¤unu bulunuz. 23 Yanda verilen flekle ait cümlelerde bofl bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz.. I) d do¤rusu ...

“Çember. Daire ve Çokgenler” .

............................. a) O b) O c) O K 3 Yandaki O merkezli çemberde... dik ve genifl aç› oluflturacak flekilde birer merkez aç› çiziniz.................. ç) FOB ... afla¤›da verilen aç›lar›n gördü¤ü yaylar› yaz›n›z................ a) b) c) O O O 2 Afla¤›daki M merkezli çemberlere dar... d) DOA ............................. a) AOC .................... b) BOD ........................ O S a) SKT b) RKL c) KLR ç) TSK L T R 4 Yandaki O merkezli çembere göre..Çember ve Bayra¤›m›z ! UYARIle ilgili l›flma Projeniz r›n›z› ça flekilde la a m fl n çal› e uygu nuz? su takvimin u m r o yürütüy Çemberde Aç›lar ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 Afla¤›daki O merkezli çemberlere dar.. afla¤›daki merkez aç›lar›n gördükleri yaylar› karfl›lar›na yaz›n›z....................... dik ve genifl aç› oluflturacak flekilde birer çevre aç› çiziniz. F E D O A B C 50 .... c) EOC ......................

5 Yandaki flekilde s(CA ) = 100º dir. BCA’n›n ölçüsünün bulunmas› için hangi bilgiye ihtiyaç vard›r? C O A B A 6 Yandaki O merkezli çemberde verilenlere göre ADB’n›n ölçüsü kaç derecedir? C 96º 115º D O 85º B R 7 Yanda O merkezli çemberde verilenlere göre a + b’nin toplam› kaç derecedir? a 45º O b P S A 8 Yanda verilen O merkezli çemberde [OA] // [BC] ve s(BOA) = 35º dir. s(EDC) = 110º dir CEB aç›s›n›n ölçüsünü hesaplay›n›z. E O C B A 11 Yandaki O merkezli yar›m çemberde verilenlere göre s(BCA) kaç derecedir? A B 60º O C 51 . s(AEB) = 15º. Buna göre s(DC) = ? D 35º O B C F A 9 Yanda verilen O merkezli çemberde [AB] [FC] [ED] ve s(BC) = 80º s(DC) = 50º ise x-y kaç derecedir? E O y x B D D C 10 Yanda verilen O merkezli çemberde.

12

Yanda O merkezli iç içe iki çember verilmifltir. s(AB ) = 120º ise s(CD) kaç derecedir?
O A

D B

13

Yanda verilen [AD] çapl› yar›m çemberde x ve y ile gösterilen aç›lar›n toplam› kaç derecedir?

A x

O y C B

D

C

R

S
x y 67º z

14

Yandaki çemberde x, y ve z ile gösterilen aç›lar›n ölçülerini bulunuz.

T

O
26º

P

15

Yanda verilen O merkezli çemberde s(COB) = x ve s(CAB) = 2x - 60º ise s(CB) kaç derecedir?
O C

A

B

Türk Bayra¤›

ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M
1
Geniflli¤i 1,2 m olan Türk Bayra¤›’n›n ölçülerini hesaplayarak tabloda gösteriniz.

2

Bir Türk Bayra¤›’n›n çiziminde ay›n iç çemberinin yar›çap uzunlu¤u 8 cm ise y›ld›z çemberin çap uzunlu¤unun kaç santimetre oldu¤unu bulunuz. Uçkurluk geniflli¤i 0,2 cm olan Türk Bayra¤›’n› çiziniz.

3 52

4

Yar›çap uzunlu¤u 30,5 cm olan bisiklet tekerle¤inin 6 tam tur dönüfl yapt›¤›nda kaç metre ilerledi¤ini tahmin ediniz. Tahmininizle ifllem sonucunu karfl›laflt›r›n›z. (π’yi 3 al›n›z,) Afla¤›daki flekillerde hangi do¤ru parças›n›n uzunlu¤u, çemberin çevre uzunlu¤u ile ayn›d›r? Tahmin ediniz. (π’yi 3 al›n›z.) a) b) c)
B1 B2 B3 A B C D A B C D A

5

6

Afla¤›da yar›çap uzunluklar› verilen çemberleri noktal› k⤛da çizerek çevre uzunluklar›n› tahmin ediniz. Tahmininizi ifllem sonuçlar› ile karfl›laflt›r›n›z. (π’yi 3 al›n›z.) a) r = 4 br b) r = 8 br c) r = 2 br

7

Yar›çap› 6 cm olan bir çemberde merkez aç›lar›n›n ölçüleri 55º, 179º, 105º olan yaylar›n uzunluklar›n› tahmin ediniz. Bahçenize yar›çap uzunlu¤u 1,5 m olan çember fleklinde bir havuz yap›lacakt›r. Havuzun 2 ’i kadar oldu¤una göre, derinli¤in kaç santimetre oldu¤unu derinli¤i, çevre uzunlu¤unun 15 bulunuz. (π’yi 3 al›n›z.)

8

9

Bir traktörün arka tekerle¤inin yar›çap uzunlu¤u 60 cm’dir. Traktörün ön tekerle¤inin çap uzunlu¤u, arka tekerle¤in çap uzunlu¤unun % 40’› kadard›r. Buna göre;

a) Ön tekerle¤in çevre uzunlu¤u kaç santimetredir? b) Ön tekerlek 80 tam tur döndü¤ünde arka tekerlek kaç tur döner? (π’yi 3 al›n›z.)

10

Tavana ip ile as›l› olan bir top, 35º lik aç› ile çekilerek serbest b›rak›ld›¤›nda A konumundan B konumuna geliyor. ‹pin uzunlu¤u 90 cm oldu¤una göre topun A konumundan B konumuna gelirken ald›¤› yol kaç metre olur? (π’yi 3 al›n›z.)
A

35º 35º

B

53

11

Eni 44 cm olan bir pencere 45ºlik bir aç› ile aç›l›yor. Buna göre pencerenin çizdi¤i yay›n uzunlu¤unu tahmin ediniz. Tahmininizle ifllem sonucunu karfl›laflt›r›n›z.

44 cm

12

Noktal› k⤛t üzerinde yar›m çemberler çizilmifltir. Sar› renkle gösterilen bölgenin çevre uzunlu¤unu hesaplay›n›z. (π’yi 3 al›n›z.)

13

2,5 cm

14

Dönme dolab›n çap› : 40 m Oturak say›s› : 16 Yukar›da verilenleri kullanarak bir problem kurunuz ve problemi çözünüz.

54

4 cm

fiekilde verilen saat 10’u gösterdi¤inde akrep ile yelkovan toplam kaç santimetre yol al›r? (π’yi 3 al›n›z.)

(π’yi 3 al›n›z.) ölçüsünü hesaplay›n›z.4 cm Yanda verilen flekillerin renkli k›s›mlar›n›n alanlar›n› hesaplay›n›z. IABI = 49 cm ise dairelerin alanlar› toplam› kaç 22 santimetrekaredir? (π’yi al›n›z. a) Tepsiye en fazla kaç bardak yerlefltirebilir? b) Tepsinin taban›nda ne kadar bofl alan kal›r? (π’yi 3 al›n›z.4 cm 3.) 7 A B 6 2.5 cm olan bardaklar yerlefltirilmifltir. sa¤›nda olan dairenin 2 kat›d›r.) 5 Yanda verilen daireler birbirlerine te¤ettirler.Daireden Çokgenlere Daire ve Daire Dilimi ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 Çevre uzunlu¤u 48 cm olan bir karenin içine yerlefltirilebilecek en büyük dairenin alan›n› tahmin ediniz. (π’yi 7 O B 3 Afla¤›da verilen daire dilimlerinin alan›n› hesaplay›n›z.) a) M b) 4.) a) 72º 32 cm b) 45º 10 cm c) 135º 13 dm 4 Bir kenar uzunlu¤u 20 cm olan kare fleklindeki tepsiye taban yar›çap› 2.6 cm 6. A 2 Yanda verilen flekilde IAOI = 7 cm ise boyal› alan›n 22 al›n›z. Her bir dairenin çap›. (π’yi 3 al›n›z.8 cm O 55 . Tahmininizi ifllem sonucu ile karfl›laflt›r›n›z.

5 cm ise boyal› alan kaç santimetrekaredir? (π’yi 3 al›n›z. Bir tekerlek 8 kere döndü¤ünde 88 m yol alm›fl oluyor.) (π’yi 7 Bir karenin çevre uzunlu¤u ile yar›çap› 6 cm olan dairenin çevre uzunlu¤u birbirine eflittir. Bu dairenin yar›çap uzunlu¤u kaç santimetredir? (π’yi 3 al›n›z.35 m 56 .) 13 14 A O K B C 15 Yanda verilen flekildeki verileri kullanarak bir problem kurunuz ve problemi çözünüz.7 Bulundu¤u yerden 90 km uzakl›¤a kadar yay›n yapan bir radyo vericisi kaç kilometre karelik alanda dinlenebilir? (π’yi 3 al›n›z. a) Dikdörtgensel bölgeyi kaplamak için kaç tane motife ihtiyaç vard›r? b) Bu motifdeki pembe bölgenin alan› kaç birim karedir? A 10 fiekilde O ve T merkezli daireler verilmifltir.) O merkezli dairenin yar›çap› 12 cm ve IKCI = 4.) Bir dairede 48º lik merkez aç›n›n oluflturdu¤u daire diliminin alan› 40 cm’dir. Buna göre. boyu 90 br olan dikdörtgen fleklindeki bir bölge yanda verilen motif ile kaplanmak isteniyor.) T O B 11 12 Bir dairenin yar›çap› iki kat›na ç›kar›ld›¤›nda alan› ve çevre uzunlu¤unda nas›l bir de¤ifliklik olur? Aç›klay›n›z. (π’yi 3 al›n›z. IABI = 20 cm ise taral› alan›n ölçüsünü bulunuz. 22 al›n›z.) 1 br 8 9 Eni 60 br. Bu tekerle¤in yar›çap›n› hesaplay›n›z. 27º 27º 2. Hangi fleklin alan› daha büyüktür? (π’yi 3 al›n›z.

1 2 3 5 4 10 6 9 8 7 3 4 Kenarlar›n›n oran› 2:7 olan iki dikdörtgen çiziniz ve kenarlar›n› adland›r›n›z.Çokgenlerin Eflli¤i ve Benzerli¤i ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 ‹zometrik k⤛da yanda verilen dikdörtgenin 3 1 kat› büyüklü¤ünde. ABC ’nin kenar uzunluklar› IABI = 14 cm. IACI = 21 cm oldu¤una göre DEF’nin çevre uzunlu¤u kaç santimetredir? D A 21 cm C 14 cm 10 cm B F E 57 . 5 ABC ve DEF benzerdir ve benzerlik oranlar› 7 4’tür. üçgenin kat› 2 2 büyüklü¤ünde benzerlerini çiziniz. IBCI = 10 cm. Çevresi 80 br olan kare ile çevresi 32 br olan karenin benzerlik oran›n› bulunuz. 2 Yanda verilen flekillerden efl ve benzer olanlar› yaz›n›z.

b) Alanlar›n›n oran›n› bulunuz. ) Benzer flekillerin benzerlik oran› 1’dir. ) Farkl› büyüklükteki bütün dikdörtgenler benzerdir. Benzerlik oran› A G B 10 Yanda verilen düzgün beflgenlerde ABCDE AGHIF’dir 2 ve beflgenlerin benzerlik oran› ’dir.6 fiekildeki gibi bir kareyi dört efl parçaya. 9 2 olan iki dikdörtgenin: 3 a) Çevre uzunluklar›n›n oran›n› bulunuz. 8 Noktal› k⤛da yandaki çokgene efl ve benzer çokgenler çiziniz. ) Benzer flekillerin karfl›l›kl› aç›lar› birbirine efltir. en az dört farkl› flekilde nas›l bölersiniz? Çizerek gösteriniz. ( ( ( ( ( ( ) Efl flekiller ayn› zamanda benzer flekillerdir. AGHIF’nin çevre 7 uzunlu¤u 75 cm ise [BC]’nin uzunlu¤u kaç santimetre olur? F H I C D E 11 Afla¤›da verilen ifadelerden do¤ru olanlar›n bafl›na “D” yanl›fl olanlar›n›n bafl›na “Y” harfi yaz›n›z. 58 . ) Farkl› büyüklüklerdeki bütün kareler benzerdir. 7 Benzerlik oran› 1 olan çokgenler çiziniz. ) Bir fleklin kendisi ile yans›mas› birbirine efltir.

14 Boyutlar› 25 cm ve 15 cm olan dikdörtgensel bölge fleklindeki bir foto¤raf› ço¤altmak istiyorsunuz. Buna göre a¤ac›n yüksekli¤i kaç metredir? ? 1. a) Foto¤raf›n boyutlar›n›n % 50 küçülterek ço¤alt›lmas› durumunda boyutlar›n› bulunuz. 15 Resimdeki çocu¤un boyu ve a¤ac›n yüksekli¤i ile gölgelerin uzunlu¤u benzer üçgenlerin iki kenar›n› oluflturur. b) Foto¤raf›n boyutlar›n›n % 30 büyülterek ço¤alt›lmas› durumunda boyutlar›n› bulunuz. c) Elde edilen yeni foto¤raflar›n efl veya benzer olup olmad›klar›n› söyleyiniz.5 m 3m 6m 59 . T P 74º K L 85º S M 13 Yanda verilen flekillerin benzerlik oran›n› bulunuz.12 Yanda verilen flekillerde TSM PKL oldu¤una göre T . M. K ve L ’nin ölçüsünü bulunuz.

Afla¤›daki çokgenlerden kaç tanesi köfleleri bu noktalardan seçilerek çizilebilir? • Eflkenar üçgen • Kare • ‹kiz kenar yamuk • Dikdörtgen • Düzgün alt›gen • Düzgün beflgen F O E B C D 2 B O merkezli çemberde s(DEB) = 4x .5 olan iki Türk Bayra¤› çizmek istiyoruz. A O E D C 3 fiekilde O merkezli çember veriliyor. Y N 68º P A 5 Yar›çap› 12 cm olan bir tekerlek 15 tur döndü¤ünde kaç metre yol al›r? (π’yi 3 al›n›z. 7 ‹ki dairenin çevre uzunluklar›n›n birbirine oran› 7 5’tir.10º ve s(COB) = 2k + 40º veriliyor. a) Büyük bayra¤›n eni 72 cm ise boyu kaç santimetredir? b) Di¤er bayra¤›n en ve boy uzunlu¤unu bulunuz.) 6 Benzerlik oran› 2. Buna göre bu dairelerin alanlar›n›n birbirine oran› nedir? 60 . Buna göre k say›s› kaçt›r? A O B 4 Yandaki N merkezli çemberde s(YNP) = 68º ise majör yay›n ölçüsünü bulunuz. s(CAB) = 3k .236 ve s(BAD) = 184º ise x’in kaç derece oldu¤unu bulunuz.ÜN‹TE DE⁄ERLEND‹RME A 1 fiekilde O merkezli çember üzerinde efl yaylar oluflturacak flekilde noktalar iflaretlenmifltir.

) 60º 4 cm cm 10 8 cm B C 6 cm 8 cm 61 .) E A 9 cm B 3 cm D C 13 Yandaki düzlemsel flekillerde A.) 11 Yandaki kareli k⤛tta her bir karenin kenar uzunlu¤u 1 cm’dir. C merkezli dairenin çap› 6 cm oldu¤una göre bu düzlemsel flekillerin alanlar›n› 45º hesaplay›n›z.2 cm dir. B ve C noktalar› dairelerin merkezidir. A (π’yi 3 al›n›z. Bu pizzalardan hangisini almak daha kârl›d›r? Küçük boy (çap› 22 cm) : Orta boy (çap› 27 cm) : Büyük boy (çap› 33 cm) : 11. 12 fiekilde ABCD dikdörtgeni ve A merkezli çeyrek daire dilimi veriliyor.8 Bir pizzac›da sat›lan ayn› kal›nl›kta ve 3 farkl› boydaki pizzalar›n fiyatlar› yandaki gibidir. Mor ile boyal› bölgenin alan› kaç santimetrekaredir? (π’yi 3 al›n›z. Verilenlere göre ABCD dikdörtgeninin çevre uzunlu¤u kaç santimetredir? A 7 cm O M B D C 10 Bir dairenin çevre uzunlu¤u 31.50TL 19. B merkezli dairenin çap› 10 cm.50TL 9 fiekilde ABCD dikdörtgeninin içine çizilmifl O ve M merkezli efl çemberler veriliyor. Renkli k›s›mlar›n alan›n› π’ye ba¤l› olarak hesaplay›n›z.50TL 24. Bu dairede merkezle 120º lik aç› yapan daire diliminin alan› kaç santimetrekare olur? (π’yi 3 al›n›z.

Bu karelerin 1 ise a’n›n kaç oldu¤unu benzerlik oran› 2 bulunuz. 4 17 ALEV ve BANU karelerinde IALI = (2a-4) br ve IBAI = (2a+4) br fleklinde verilmifltir. 2 cm 5 cm 16 Benzerlik oran› 1 olan iki dikdörtgenin alanlar›n›n oran›n› bulunuz.14 Afla¤›da verilen üçgenler için CAN A 6 cm 8 cm CEM ise IMEI’nin kaç santimetre oldu¤unu bulunuz. L E A N A V B U 18 fiekilde iç içe çizilmifl iki tane düzgün alt›gen veriliyor. 16 cm M x C C 10 cm N E 15 Yanda verilen düzgün beflgenler için benzerlik oran›n› bulunuz. Büyük alt›genin alan› 64 br oldu¤una göre pembe renkli bölgenin alan› kaç birimkaredir? B A 62 . A ve B noktalar› bulunduklar› kenarlar›n 2 orta noktalar›d›r.

Veri Analizi ve Olas›l›k” .“Grafik.

b) Çizdi¤iniz grafi¤e göre 2003 y›l›nda tavuk üretimi en fazla olan ülke ile en az olan ülke aras›ndaki fark› bulunuz.0606 2.0383 ikili grafi¤i çiziniz. Ortalamas›n› hesaplayarak tahmininizle karfl›laflt›r›n›z. c) Grafi¤inize göre al›fl-sat›fl fark›n›n en fazla oldu¤u gün hangisidir? ç) 7 Aral›k 2011 y›l› için Euro sat›fl miktar› ne olabilir? Neden? 2 Yandaki tabloda 2002-2003 y›llar›nda baz› ülkelerin tavuk üretim miktarlar› verilmifltir. günün yar›s›na karfl›l›k gelmektedir? c) Murat ders çal›flma süresini artt›rmak isterse ne yapmal›d›r? Bu durumda grafikte nas›l bir de¤ifliklik olur? Tablo: Gün ‹çindeki Etkinlikler ve Süresi Etkinlikler Uyku Kiflisel Temizlik Yemek Ulafl›m Okulda Bulunma Serbest Etkinlik Ders Çal›flma Toplam Süreler 9 Saat 30 Dakika 90 Dakika 1 Saat 7 Saat 2 Saat 3 Saat 24 Saat 64 .0777 2.0677 2. a) Tablodaki verileri kullanarak uygun ikili grafi¤i çiziniz.0210 2. Tablo: 2011 Y›l› Aral›k Ay›n›n Baz› Günlerindeki Euro Al›fl-Sat›fl Miktar› (Merkez Bankas›) Tarih 3 Aral›k 4 Aral›k 5 Aral›k 6 Aral›k 2. a) Murat gün içinde en çok neye zaman ay›rmaktad›r? b) Hangi etkinliklere ayr›lan zaman. Bu verileri daire grafi¤inde göstererek afla¤›daki sorular› cevaplay›n›z.0481 b) 3-6 Aral›k 2011’deki ortalama Euro miktar›n› grafi¤ini inceleyerek tahmin ediniz. Sat›fl (TL) 2.Yaflam›m›zdaki Grafikler ! UYARI le ilgili yapm›fl r› mala Projeniz uz çal›fl n u ¤ u old eninizle ö¤retmt›n›z m›? paylafl Verilerin Farkl› Temsil Biçimleri ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 Yanda verilen tabloda 2011 y›l› Aral›k ay›n›n baz› günlerindeki Euro al›fl-sat›fl miktarlar› verilmifltir.0298 a) Tablodaki verilere göre uygun Al›fl (TL) 2. Tablo: 2002-2003 Y›llar›nda Baz› Ülkelerdeki Tavuk Üretim Miktarlar› (G›da ve Tar›m Örgütü (FAO) Ülkeler Türkiye Çin ‹ngiltere ABD 2002 Üretim Miktar› 2003 Üretim Miktar› (Ton) (Ton) 612 000 9 376 950 1 225 000 14 872 000 612 000 9 770 580 1 250 000 15 003 000 c) Her iki y›lda da tavuk üretim miktar› ayn› olan ülke hangisidir? ç) ABD’de 2004 y›l›ndaki üretimi kaç ton olabilir? 3 Murat’›n bir gün boyunca yapt›¤› etkinlikler ve bunlara ay›rd›¤› süreler yandaki tabloda verilmifltir.0705 2.

ç) Hangi ülkede tavuk eti.4 Yandaki daire grafi¤ini inceleyerek ifl gücüne kat›lanlar ve kat›lmayanlar›n oran› hakk›nda ne söyleyebilirsiniz? %45 ‹fl Gücüne Kat›lmayanlar %55 ‹fl Gücüne Kat›lanlar 5 Ülkemizde 2010-2013 y›llar›nda üretilen iki farkl› tar›m ürününün y›llara göre üretim miktar›ndaki art›fl-azal›fl› karfl›laflt›rmak için hangi tür grafi¤i çizersiniz? Neden? 6 Yandaki grafikte ülkelere göre kifli bafl›na düflen y›ll›k et tüketimi verilmifltir. bal›k eti tüketiminden fazlad›r? d) Toplam beyaz et tüketiminin k›rm›z› et tüketiminden fazla oldu¤u ülke hangisidir? Grafik: Ülkelere Göre Kifli Bafl›na Düflen Y›ll›k Et Tüketimi Tüketim (kg) (Kaynak: TU‹K) K›rm›z› Et Bal›k Eti Tavuk Eti 120 100 80 60 40 20 0 ABD ‹spanya Fransa Türkiye Ülke 140 7 Yandaki daire grafi¤ini inceleyerek afla¤›daki sorular› cevaplay›n›z. Grafi¤e göre. a) K›rm›z› et tüketimi en fazla olan ülke hangisidir? b) Tavuk eti ve bal›k eti tüketimi ayn› olan ülke hangisidir? c) ABD ve ‹spanya’n›n tavuk eti tüketimini karfl›laflt›r›n›z. a) Ülkemizde çal›flan erkekler kad›nlardan yüzde kaç fazlad›r? b) Çal›flan kad›n-erkek yüzdeleri aras›ndaki fark›n sebepleri sizce ne olabilir? c) 2013 y›l›nda çal›flan kad›n-erkek yüzdeleri ne olabilir? Tablo: Türkiye’de Cinsiyet Durumuna Göre ‹fl Gücüne Kat›lma Oran› Kad›n Erkek % 36 % 64 65 .

Grafik: 1927 ve 2000 Y›llar›ndaki Say›mlara Göre fiehir ve Köy Nüfuslar› (TU‹K) Nüfus 8 000 000 7 000 000 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0 fiehir Köy Toplam Y›llar 1927 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 a) Ülkemizin flehir nüfusu hangi y›llarda 2 000 000’i geçmifltir? b) Ülkemizin flehir nüfusu hangi y›ldan sonra köy nüfusunu geçmifltir? c) Ülkemizin köy nüfusunda hangi y›ldan sonra düflüfl olmufltur? ç) Ülkemizin flehir nüfusunun devaml› art›fl. köy nüfusunun ise düflüfl göstermesinin sebebi ne olabilir? 66 .8 Yandaki grafi¤e göre afla¤›daki sorular› cevaplay›n›z. Tablo: Y›llara Göre Bal›k Tüketimi Y›l Bal›k Cinsi Hamsi (Ton) ‹stavrit (Ton) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 138 569 270 000 385 000 251 675 204 699 229 023 13 540 14 127 22 991 22 134 20 373 14 392 10 Afla¤›daki grafi¤i inceleyerek sorular› cevaplay›n›z. a) Ülkemizin nüfusunun en büyük k›sm› hangi yafl grubunda toplanm›flt›r? b) Ülkemizin nüfusunun en az oldu¤u yafl grubu hangisidir? c) Ülkemiz nüfusunda 15 yafl üstündeki nüfusun pay› yüzde kaçt›r? Tablo: Ülkemiz Nüfusunun Yafl Gruplar›na Göre Durumu (TÜ‹K) 15-64 Yafl (%61) 0-14 Yafl (%35) 65 Yafl ve Üzeri (%4) 9 Tablodaki verileri göstermek için en uygun grafik çeflidi hangisidir? Çizerek gösteriniz.

hangi reklam türüne daha fazla pay ay›r›rd›n›z.II 98 75 59 90 78 67 67 67 .I 85 68 43 80 82 79 55 Aflama .11 Afla¤›daki grafi¤i inceleyerek sorular› cevaplay›n›z. b) Siz firma yöneticisi olsayd›n›z. a) Grafi¤e bafll›k belirleyiniz ve dilimlerin hangi reklam türüne ait oldu¤unu yaz›n›z. Tablo: S›nav Sonuçlar› Ad Yi¤itcan Ceren Ilg›n Hazar An›l Saadet Andaç Aflama . Hangi reklam türüne ne kadar pay ay›rd›¤› tabloda verilmifltir. Grafik: Kent ve K›rsal Nüfus Oran›. Verilere uygun daire grafi¤i oluflturarak afla¤›daki sorular› cevaplay›n›z. 1927-2000 (TU‹K) Oran (%) K›rsal Nüfus Kent Nüfusu 100 80 60 40 20 0 1927 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 Y›llar a) Kent ve k›rsal nüfus aras›ndaki en büyük fark hangi y›lda görülmektedir? b) K›rsal kesimde do¤um oran› fazla olmas›na ra¤men k›rsal nüfusun giderek azalmas›n›n sebebi ne olabilir? c) Hangi y›llar aras›nda kent ve k›rsal nüfus eflittir? 12 Bir firma yeni ç›kard›¤› bir ürünün tan›t›m›n› farkl› reklam türleriyle yapt›r›yor. Neden? Tablo: Reklam Türlerine Ayr›lan Pay Reklam Türü Televizyon Radyo Gazete Dergi Tabela El ‹lan› Yüzde % 30 % 20 % 20 % 10 % 15 %5 13 ‹ki aflamal› yabanc› dil s›nav›nda s›n›ftaki yedi ö¤rencinin ald›¤› puanlar yandaki tabloda verilmifltir. Bu verilere göre uygun bir grafik çiziniz.

14 Yandaki grafikte. Afla¤›daki grafikte. Grafi¤e bakarak kapta 80 bilye oldu¤unda kovadaki suyun yüksekli¤inin kaç milimetre olaca¤›n› tahmin ediniz. bilye at›l›rken kovadaki su seviyesinin de¤iflimi verilmifltir. Buna göre hangi tekstilde kazan›lan para. bir tekstilde elde edilen gelirler verilmifltir. Grafik: Bilye Say›s›na Göre Su Yüksekli¤inin Art›fl Grafi¤i Su Yüksekli¤i (mm) 100 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 10 20 30 40 50 60 70 80 90 0 Bilye Say›s› 68 . toplam gelir içinde % 15’lik paya sahiptir? A) Elbise B) Etek C) Bluz D) Ceket Grafik: Tekstil Sat›fllar› Kâr (TL) Etek Pantolon Bluz Elbise Ceket Gelir (Milyon) 60 70 80 90 100 15 Yar›s›na kadar su dolu bir kovaya her seferinde 10 tane bilye at›l›yor.

Grafik: Otomobil Tamiri Otomobil say›s› Grafik: Otomobil Tamiri Otomobil say›s› 2500 2000 1500 1000 500 0 Y›llar 3000 2000 1000 0 Y›llar 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 a) Grafiklerin farkl› görünmelerinin nedenlerini aç›klay›n›z.Yan›ltan Grafikler ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 Afla¤›daki grafikler bir marketin ayl›k sat›fllar›ndan elde etti¤i kâr› göstermektedir. Grafiklerin neden farkl› göründü¤ünü ve bu durumun ne tür yorumlara sebep olaca¤›n› söyleyiniz. 2013 69 . Grafik: Ayl›k Kâr Kâr (TL) 30 20 10 0 Aylar Ocak fiubat Mart Nisan May›s Grafik: Ayl›k Kâr Kâr (TL) 30 29 28 27 26 25 0 Aylar Ocak fiubat Mart Nisan May›s 2 Afla¤›daki grafikler bir otomobil servisinin y›llara göre tamir etti¤i araba tamir say›lar›n› göstermektedir. b) Grafi¤i oluflturan sütunlara bakarak tamir edilen otomobil say›s› en fazla olan y›l ile en az olan y›l aras›ndaki fark hangi grafikte daha azm›fl gibi gözükmektedir? Nedenini aç›klay›n›z.

50 1.90 0.10 1.60 1. Grafik: Maafl Art›fllar› Kâr (TL) 1600 1550 1500 1450 1400 1350 1 2 3 4 5 6 Y›llar 1700 1500 1300 1100 1000 900 800 700 600 500 1 2 3 4 5 6 Grafik: Maafl Art›fllar› Kâr (TL) Y›llar 4 Grafikte veri aral›klar› artt›r›larak çizildi¤inde ne tür yanl›fl yorumlar yap›labilir? Grafik: Bir Ülkenin Y›lll›k ‹thalat› Milyon Dolar 34 32 30 28 26 24 22 20 10 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 10 108 Y›llar 22 225 21 638 20 973 26 587 27 775 31 340 34 000 5 Afla¤›daki çizgi grafi¤i.3 Y ve Z flirketlerindeki maafl art›fllar› afla¤›daki grafiklerde verilmifltir. ‹ki grafikteki farkl›l›klar› aç›klay›n›z.80 0 Temmus A¤ustos Kas›m May›s Ekim fiubat Nisan Haziran Aral›k Ocak Eylül Mart Aylar 70 . fiyatlardaki de¤iflimi daha fazla ve daha az göstermek için nas›l düzenlenebilir? Grafik: Otogaz Fiyatlar› Fiyat (TL) 1.00 0.70 1.40 1.20 1.30 1.

Grafik: Ortalama Saat Ücretleri ‹nsan Say›s› (Milyon) 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2000 Y›llar 2005 2010 Grafik: Ortalama Saat Ücretleri ‹nsan Say›s› (Milyon) 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2000 Y›llar 2005 2010 8 ‹ki farkl› s›n›f›n YGS s›nav›ndaki baflar›s› afla¤›daki grafiklerde verilmifltir.6 Afla¤›daki grafikler. Grafiklerin neden farkl› görünümlere sahip oldu¤unu aç›klay›n›z.5 6 5. Grafik: Firman›n Y›ll›k Geliri Grafik: Firman›n Y›ll›k Geliri Milyon (TL) 7 6. bir firman›n y›ll›k gelirinin y›llara göre de¤iflimini göstermektedir. Hangi grafikte verilenler yanl›fl yorumlara sebep olabilir? Grafik: YGS Baflar›s› Baflar› (%) 50 40 30 20 10 0 8A 8B S›n›f 8A 8B S›n›f Grafik: YGS Baflar›s› Baflar› (%) 50 40 30 71 .5 4 2009 2010 2011 2012 Y›llar 2013 2 0 Y›llar 2009 2010 2011 2012 2013 6 4 Milyon (TL) 8 a) Grafiklerde y›ll›k gelirin belirtildi¤i eksenlerin fark› nedir? b) Grafikler karfl›laflt›r›ld›¤›nda firman›n y›ll›k geliri ile ilgili ne tür yanl›fl yorumlar yap›labilir? Aç›klay›n›z. 7 Afla¤›daki grafiklerde cep telefonu kullanan insan say›n›n y›llara göre de¤iflimi verilmifltir.5 5 4.

Grafik: Ortalama Motor Fiyatlar› Fiyat (TL 17 000 16 000 15 000 14 000 13 000 0 May›s Temmus Nisan Mart Haziran Aylar Grafik: Ortalama Motor Fiyatlar› Fiyat (TL) 20 000 17 000 15 000 12 500 10 000 0 May›s Temmus Y›llar 2007 2008 2009 2010 2011 0 Nisan Mart Haziran Aylar 11 Afla¤›daki grafikler. 20 kg ve 2 kg’d›r.5 kg. bir emlak ofisinin y›llara göre satt›¤› ev say›s›n› göstermektedir. Afla¤›daki seçeneklerden hangisi fleker miktar›n› en do¤ru göstermektedir? A) A B) C A B C B C) B A C D) A B C 10 Afla¤›daki grafikler bir motor galerisinde sat›lan motorlar›n ortalama fiyatlar›n› göstermektedir. Grafiklerin farkl› görünüfllere sahip olmas›n›n nedenini aç›klay›n›z. Grafik: Ev Sat›fllar› Sat›lan Ev Say›s› Grafik: Ev Sat›fllar› Sat›lan Ev Say›s› 1000 800 600 400 200 Y›llar 2007 2008 2009 2010 2011 0 2000 1600 1200 800 400 72 . Grafiklerdeki farkl›l›¤›n sebebini ve bu farkl›l›klar›n ne tür yanl›fl yorumlara sebeb olabilece¤ini aç›klay›n›z.9 Afla¤›daki grafiklerde gösterilen A.B ve C marka flekerlerin bayramdaki sat›fl miktarlar› s›ras›yla 2.

. 57. 60. 102. 42. 78. 80. 10 73 . a. 99 S›n›f›n matematik ö¤retmeni. 83. 176. 59. 68 say› dizisinin aritmetik ortalamas› 52 oldu¤una göre bu say› dizisinin ortanca de¤eri kaçt›r? 1 1 2 3 4 . 79. b) Aç›kl›¤›n› bulunuz.. 42. 183. 176 say›lar›n›n. ?. ne tür veri gruplar›nda çeyrekler aç›kl›¤› tercih edilmelidir? Neden? 3 4 5 6 7 7C s›n›f›n›n ö¤rencilerinin matematik yaz›l› s›nav›ndan ald›¤› notlar afla¤›da verilmifltir. 79. 101.Veri Analizi ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 124. 125. 174.. ortanca ve tepe de¤erinin tercih edilmesinin uygun oldu¤u veri gruplar›n›n özellikleri neler olmal›d›r? Ne tür veri gruplar›nda aç›kl›k. . 93. Buna göre hangi merkezî e¤ilim veya yay›l›m ölçüsünün kullan›lmas› daha uygun olur? Okulumuzda sene sonunda yap›lacak spor turnuvalar›na kat›lmak isteyen ö¤rencilerden al›nan cevaplar afla¤›daki gibidir.. 64.. 72. verilen rasyonel say›lar›n 10 5 5 10 5 a) Ortanca de¤erini. Buna göre ö¤rencilerin en çok tercih ettikleri spor dallar› hakk›nda bilgi edinebilmek için hangi merkezî e¤ilim veya yay›l›m ölçüsü kullan›lmal›d›r? Futbol: 270 Basketbol: 152 Voleybol: 179 Koflu: 28 8 9 53. 75. 68.. ? Bir veri grubundaki en çok tekrar eden de¤er belirlenmek isteniyorsa merkezî e¤ilim ölçülerinden hangisini kullan›r›z? Aç›kl›k de¤erinin “0” oldu¤u bir veri grubu hakk›nda ne söyleyebilirsiniz? Aritmetik ortalama. a) Ortancas›n› b) Tepe de¤erini c) Çeyrekler aç›kl›¤›n› bulunuz. 72. 56. 72. ö¤rencilerin baflar›s› ile ilgili yorum yapmak istiyor. 79. 2 Afla¤›da verilen say›lar›n aritmetik ortalamas› 80 ve tepe de¤eri 72 oldu¤una göre verilmeyenlerin hangi say›lar olabilece¤ini bulunuz. 101.

7 6. 77 notlar›n› al›yor.08. aç›kl›k. 12 Afla¤›dakilerden hangisi merkezî yay›lma ölçüsüdür? A) Aç›kl›k B) Ortanca C) Tepe de¤eri D) Aritmetik ortalama 13 Yandaki tabloda 1999-2011 y›llar› aras›nda Dünya’da meydana gelen baz› önemli depremler ve büyüklükleri verilmifltir. 58. c) Vedat.9 14 ‹ki otomobil markas›n›n y›l içinde ayl›k sat›fl miktar›n› gösteren veri gruplar›n›n çeyrekler aç›kl›¤› yandaki tabloda verilmifltir.03.2003 26.6 9. b) Notlar›n ortanca de¤erini bulunuz.2 7. ( ) Çeyrekler aç›kl›¤› veri grubunun uç de¤erlerinden aç›kl›¤a göre daha fazla etkilenir.9 8. b›r sonraki testten 70 al›rsa aritmetik ortalama notu artar m›? Azal›r m›? ç) Son durumda ortanca de¤er artar m›? Azal›r m›? 74 .12.2001 26.2010 11.2005 12. çeyrekler aç›kl›¤›n› bulunuz. ( ) Bir veri grubunun tepe de¤eri olmayaca¤› gibi birden fazla da tepede¤eri olabilir. ortanca de¤eri 43.1999 20. Tablodaki depremlerin büyüklü¤ü ile ilgili verilerin ortanca de¤eri. ( ) Bir veri grubunun aç›kl›¤› fazla ise veri grubunun ortalamas› hesaplan›rken ortanca de¤erini bulmak daha uygundur.10. 75.10. aç›kl›¤› 33 olan ve 8 tane veriden oluflan bir veri grubu yaz›n›z.12.1999 12.05.02.6 7. a) Notlar›n aritmetik ortalamas›n› bulunuz.4 7. A Marka Otomobil ‹çin Çeyrekler Aç›kl›¤› B Marka Otomobil ‹çin Çeyrekler Aç›kl›¤› 2500 10500 a) Hangi otomobil markas›. tepe de¤eri. do¤ru olanlar için“D” yanl›fl olanlar için “Y” yaz›n›z. Tarih 17.11 Ortalama de¤eri 45. sat›fl miktar› bak›m›ndan daha tutarl›d›r? b) Markalar›n ayl›k ortalama sat›fl miktar›n› karfl›laflt›rmak için hangi ortalama çeflidini kullanmak uygun de¤ildir? 15 Afla¤›daki ifadelerin yanlar›ndaki boflluklara.2004 08.2008 27.2011 Meydana Geldi¤i Depremin Büyüklü¤ü Yer Türkiye (‹zmit) Türkiye (Düzce) Hindistan ‹ran Endonezya Pakistan Çin fiili Japonya 7.01.8 8. 16 Vedat 4 s›navdan 68.1 7.

Faktöriyel, Permütasyon, Olas›l›k

Faktöriyel ve Permütasyon

ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M
1
Afla¤›da verilen ifllemleri yap›n›z. a) 3! + 5! 4! b) 7! + 2! 3 4! c) 6! + 5! 5! - 4!

2

8 arkadafl tiyatroya gidiyorlar. Ald›klar› 8 bilete karfl›l›k gelen koltuklar yanyana oldu¤una göre, bu koltuklara 8 arkadafl›n kaç farkl› flekilde oturabileceklerini bulunuz.

3

Enes, çantas›n›n dört basamakl› flifresini unuttu fakat ilk rakam›n›n 9 oldu¤unu hat›rl›yor. Enes, flifreyi deneyerek bulmak isterse kaç farkl› deneme yapmal›d›r? 12! say›s› 11! say›s›n›n kaç kat›d›r? 5 kifliden 4 tanesi yanyana kaç farkl› flekilde s›ralanabilir? Afla¤›dakilerden hangisi 144’e eflit de¤ildir? A) 4! 3! B) 6! 4! 5! C) 6 4! D) 6! 4!

4 5 6

7

Afla¤›daki ifadelerden hangileri do¤rudur? I) 5! - 3! = 2! II) 1! + 0! = 2! III) 6! = 2! 3 IV) 1! + 2! + 3! = 6!

8

Sonucun 120 olaca¤› bir faktöriyel sorusu yaz›n›z.

9

A = {0, 3, 6, 7, 8, 9} kümesinin elemanlar›n› kullanarak rakamlar› farkl› dört basamakl› kaç çift say› yaz›labilece¤ini bulunuz.

10

Aralar›nda mavi ve yeflilin bulundu¤u dört farkl› renkteki 4 balon, mavi ve yeflil yan yana gelmeyecek flekilde kaç de¤iflik biçimde s›ralanabilir?

75

11

23 Nisan’da halk oyunlar› gösterisi yapacak bir grup, 6 k›z ve 5 erkek ö¤renciden oluflmaktad›r. Gösterideki ö¤renciler bir s›rada, k›z ö¤renciler s›ran›n bafl›nda ve sonunda olacak ve iki erkek yan yana olmayacak flekilde kaç farkl› biçimde s›ralanabilir? Üç kardefl bir sirk salonundan 3 kiflilik bilet alm›fllard›r. Sirkin 7. s›ras›nda 10 tane bofl koltuk vard›r. Bu kardefller kaç farkl› flekilde oturabilirler? 7 Türkçe, 5 sosyal bilgiler kitab› bir rafa dizilecektir. Bu kitaplar›n Türkçe kitaplar› yan yana gelmek flart›yla kaç farkl› flekilde dizilebilece¤ini bulunuz. Ayn› büyüklükteki 5 beyaz, 4 pembe, 3 mor renkli boncuk bir ipe dizilmek isteniyor. Ayn› renkli boncuklar yan yana olmak üzere kaç farkl› flekilde ipe dizilebilir? Okulumuzda düzenlenen resim sergisinde 7A s›n›f›ndaki üç ö¤rencinin yapt›¤› ya¤l› boya ve karakalem resimleri duvara yan yana as›lacakt›r. 7 tane karakalem, 6 tane ya¤l› boya resmi; a) Kaç farkl› flekilde yan yana duvara as›labilir? b) Ayn› tür resimler bir arada olmak üzere yan yana duvara kaç farkl› flekilde as›labilir? Müdür, müdür yard›mc›s› ve befl ö¤retmen, müdür ve müdür yard›mc›s› yan yana olmak üzere bir toplant›da yanyana kaç farkl› flekilde oturabilirler? Bulunuz. 3! + 2! = a iflleminde “a” say›s›n› bulunuz. 6 3! - 2!

12

13 14

15

16 17

Olas›l›k

ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M
1
Bir torbada 3 sar›, 2 mavi, 5 beyaz toptan rastgele seçilen bir topun; Sar› veya beyaz gelme olay›n›n deneyini, örnek uzay›n› ve çeflidini yaz›n›z.

2

N = {2, 3, 4, 5, 6} kümesinin elemanlar› ile yaz›labilecek rakamlar› tekrars›z iki basamakl› do¤al say›lar ayn› büyüklükte kartlara yaz›larak bir kutuya at›l›yor. Çekilen bir kart›n üstünde yazan say›n›n “çift do¤al say›” olma olas›l›¤›n› bulunuz.

3 4

20 katl› bir binada asansöre binen bir kiflinin 14. kattan yukar›da bir kat›n veya 15. kat›n dü¤mesine basma olas›l›¤› nedir? Hilesiz bir zar havaya at›ld›¤›nda, üst yüze gelen say›n›n 4’den büyük ve asal say› olma olas›l›¤› kaçt›r?

76

5

Yandaki torbalara k›rm›z› ve beyaz A) bilyeler konmufltur. Hangi torbadan k›rm›z› bilye çekme olas›l›¤› en 36 K fazlad›r?

B)

C)

D)

24 B

15 K 30 B

25 K 15 B

10 B 10 K

6

Yanda verilen küpün karfl›l›kl› yüzeyleri ayn› renge boyan›yor. Küp havaya at›ld›¤›nda mor yüzeyin gelme olas›l›¤›n› bulunuz.

7

Yanda verilen dikdörtgensel bölgenin içinde bulunan karenin alan› 16 cm2 dir. Yukar›dan at›lan bir topun mavi alana düflme olas›l›¤›n› bulunuz.
15 cm

7 cm

8

Bir örnek uzay›nda N ve Y ayr›k olaylard›r. N olay›n›n gerçekleflme olas›l›¤› 17 , Y nin 36 9 ise N veya Y nin gerçekleflme olas›l›¤›n› bulunuz. gerçekleflme olas›l›¤› 36

9

Yanda verilen yar›çap› 20 cm olan çark çevrildi¤inde; a) Okun mavi alana gelme olas›l›¤›n› bulunuz. b) Okun yeflil alana gelme olas›l›¤›n› bulunuz. c) Okun mavi veya beyaz alana gelme olas›l›¤›n› bulunuz. ç) Okun sar› veya turuncu alana gelme olas›l›¤›n› bulunuz.

30º 60º 60º 90º 120º

10

1’den 20’ye kadar olan say›lardan her biri (1 ve 20 dahil) efl büyüklükteki kartlara yaz›l›yor ve bir torbaya at›l›yor. Torbadan rastgele al›nan bir kart›n; a) ‹lk on say› aras›nda olmas› veya asal olmas› olas›l›¤› kaçt›r? b) ‹lk on say› aras›nda olmas› veya asal olmamas› olas›l›¤› kaçt›r?

11

7. ve 8. s›n›flar aras›nda düzenlenen bir atletizm turnuvas›na kat›lacak ö¤reci say›lar› tablodaki gibidir. Turnuvada birinci olacak ö¤rencinin; a) 7. s›n›f ö¤rencisi veya erkek ö¤renci olma olas›l›¤›n›, b) 8. s›n›f ö¤rencisi veya k›z ö¤renci olma olas›l›¤›n› bulunuz.

S›n›flar Ö¤renciler K›z Erkek 7. S›n›f 25 31 8. S›n›f 32 28

77

3 C) Soruda verilen olay ayr›k olayd›r ve olas›l›¤› ’d›r. Bir zar at›ld›¤›nda üst yüze gelen say›n›n tek say› ve 3’ten büyük olma olas›l›¤› kaçt›r? sorusu için afla¤›daki ifadelerden hangisi do¤rudur? 5 ’d›r. K. 6 Efl karelerden oluflan yandaki gibi tahtaya at›lan bir okun. L” harflerini birer kez kullanarak yaz›labilecek anlaml› veya anlams›z 4 harfli kelimelerin “O” ile bafllay›p “L” ile bitme olas›l›¤› kaçt›r? 17 ‹ki hilesiz zar ayn› anda at›l›yor.12 Yanda verilen prizma rastgele at›ld›¤›nda üst yüze yeflil yüzün gelme olas›l›¤› nedir? 5 cm 7 cm 13 14 Ayr›k olaya örnek veriniz. Eflit büyüklüklerde karesel bölgelerden oluflan yandaki gibi bir darta rastgele at›lan bir okun beyaz alana gelme olas›l›¤› nedir? 2 cm 15 Yanda verilen tahtaya at›lan bir okun k›rm›z› bölgeye gelme olas›l›¤› %20 ise mavi bölgeye ait merkez aç›n›n ölçüsü kaç derecedir? ([AB] dairenin çap›d›r. A) Soruda verilen olay ayr›k olayd›r ve bu olay›n olas›l›¤› 6 3 B) Soruda verilen olay ayr›k olmayan olayd›r ve olas›l›¤› 6 ’d›r. 6 5 D) Soruda verilen olay ayr›k olmayan olayd›r ve olas›l›¤› ’d›r. a) Pembe kareye vurma olas›l›¤› yüzde kaçt›r? b) Sar› renkli kareye vurma olas›l›¤› yüzde kaçt›r? 18 19 78 . U. Zarlar›n üst yüzüne gelen say›n›n toplam›n›n 5 olma olas›l›¤›n› bulunuz.) A O B 16 “O.

ç) Bu verilere ait çizgi grafi¤i çiziniz. a) En fazla müzik CD’si sat›fl› hangi ayda olmufltur. Afla¤›daki sorular› grafi¤e göre cevaplay›n›z. 10 günü ise güneflli geçmifltir. Bu ailenin. bir ma¤azada 4 ay boyunca sat›lan müzik ve oyun CD’lerinin say›lar›n› göstermektedir. Bu veriler daire grafi¤inde gösterildi¤inde bulutlu günlere ait daire diliminin aç›s› kaç derece olur? 4 Yandaki grafik.ÜN‹TE DE⁄ERLEND‹RME Ton 1 Y›ll›k bu¤day üretimi yandaki grafikte verilen befl ilin üretim miktarlar› daire grafi¤inde gösterilseydi A iline kaç derecelik merkez aç› düflerdi? 1800 1700 1500 1200 1000 A B C 2 Ayl›k geliri 1440 TL olan bir ailenin bir ayl›k harcamalar›n›n da¤›l›m› yandaki daire grafi¤inde verilmifltir. a) Kira ve yol için harcama giderleri kaçar lirad›r? b) E¤lence için yap›lan harcamalar tüm harcamalar›n yaklafl›k olarak yüzde kaç›d›r? Yol 75º 120º Kira 150º 15º Mutfak D E¤ le nc e 3 Bir ay›n 12 günü bulutlu. b) Oyun CD’si sat›fllar›n›n en az oldu¤u ay hangisidir? c) Müzik CD’si sat›fl›yla ilgili bir genelleme yap›labilir mi? Bu genellemeden yararlanarak Temmuz ay› içindaki müzik CD’si sat›fllar›n› tahmin ediniz. Grafik: Müzik ve Oyun CD Sat›fllar› Sat›fllar 900 800 700 600 500 400 300 200 100 Haziran May›s Nisan Mart Y›llar Müzik CD’si Oyun CD’si E 79 . 8 günü ya¤›fll›.

17. a. 18. 10. Verileri hangi tür grafikte göstermek en uygundur?. 12. 26. a) Her bir okyanusun. 22. 12. Dünya üzerindeki toplam okyanus alan›n›n yaklafl›k yüzde kaç›n› oluflturdu¤unu bulunuz. Neden? Tablo: Dünya Üzerindeki Okyanuslar Okyanus Arktik Okyanusu Atlas Okyanusu (Atlantik Okyanusu Büyük Okyanusu Pasifik Okyanusu Güney Okyanusu Hint Okyanusu Yüzölçümü (km2) 14 090 000 106 400 000 180 130 000 20 330 000 74 900 000 Tablo: Trafik Kazalar› Ç›k›fl Sebepleri 6 Trafik kazalar›n›n ç›k›fl nedenleri ve yüzde oranlar› yandaki tabloda verilmifltir. 21 Yukar›daki say› dizisinde a ve b yerine hangi say›lar yaz›l›rsa dizinin medyan› modundan 4 fazla olur. 26.8 ve 12 say›lar›n›n ortanca de¤erinin 10 olmas› için hangi verinin kaç defa tekrar etmesi gerekti¤ini bulunuz. 18. 20. 26. a) Ortanca b) Tepe de¤eri c) Alt çeyrek ç) Çeyrekler aç›kl›¤›n› bulunuz. 20. 14. x Yukar›daki say› dizisinin modu ve medyan› eflit ise x kaçt›r? A) 14 B) 15 C) 20 D) 24 8 20. 21. 21. b) Okyanuslar›n kaplad›¤› alanlar› daire grafi¤inde gösteriniz.7. A) B) C) D) a 21 21 24 20 b 28 24 26 26 9 Bir firman›n 11 günlük televizyon sat›fllar› afla¤›da verilmifltir. 12.5 Yandaki tabloda dünya üzerindeki okyanuslar›n yüz ölçümleri verilmifltir. 16. 19. 28. 27. 80 . c) Verileri çizgi grafi¤inde göstermek uygun olur mu?. 14. Dikkatsizlik Afl›r› H›z Hatal› Sollama Alkollü Araç Kullanma Bilinmeyen Sebepler % 30 % 37 % 20 % 11 %2 7 10. 12. 24. Neden? Belirledi¤iniz grafikte verileri gösteriniz. 10 3. 12. 27. 13. 24. 26. 22 Bu verilere göre. b. 18.

7 ay boyunca gelen telefon fatura bilgileri veriliyor. Asl›.1! = 4! a verilen denklemde a say›s› kaçt›r? 14 8’in 4’lü permütasyonlar›n›n say›s› kaçt›r? 15 Bir bakkal ayn› büyüklükte. 12 tane yeflil boncuk vard›r. Bu tabloya göre s›n›ftan seçilen bir ö¤rencinin. a) 4’den büyük veya asal say› olma olas›l›¤› nedir? b) 3’den küçük veya asal say› olma olas›l›¤› nedir? c) Çift veya asal say› olma olas›l›¤› nedir? 81 . f›st›kl›. Ortalama fatura tutar›n›n kaç lira olaca¤›n› belirlemek için afla¤›dakilerden hangisini kullan›r›z? Aylar Ödenen Tutar Ocak 72 fiubat 75 Mart 70 Nisan 71 May›s 73 Haziran Temmuz A¤ustos 76 74 69 A) Çeyrekler aç›kl›¤› B) Tepe de¤er C) Aritmetik Ortalama D) Aç›kl›k 12 (a + 3)! = 720 ise a say›s› kaçt›r? A) 1 B) 4 C) 3 D) 5 13 5! + 0! . b) Süt seven veya k›z ö¤renci olma olas›l›¤›n›. 8 tane mor. kaç farkl› flekilde olabilir? 17 Asl›. Çikolatalar f›nd›kl›. ‹çecek Süt Meyve Suyu Ayran K›z 7 4 8 Erkek 6 5 9 19 “K›zma Birader” oyunu oynarken att›¤›n›z zar›n üst yüzüne gelen say›n›n. Tablo: Sevdi¤imiz ‹çecekler a) Süt seven ve k›z ö¤renci olma olas›l›¤›n›. farkl› türdeki çikolata paketlerinin birer çeflidini dükkan›n vitrinine yanyana dizecektir. sütlü. bademli ve bitter türünde oldu¤una göre. c) Ayran sevmeyen ve erkek olma olas›l›¤›n› bulun. bu çikolatalar rafa kaç farkl› flekilde dizilebilir? 16 100 metre koflusuna kat›lan 11 sporcudan ilk üç. Torbada 10 tane pembe. bir torba içinde bulunan ayn› büyüklükteki boncuklar›n tamam›n› kullanarak bir bileklik yapacakt›r.11 Afla¤›daki tabloda. torbadan rastgele bir boncuk ald›¤›nda bu boncu¤un pembe veya yeflil olma olas›l›¤› kaçt›r? 18 7C s›n›f›nda yap›lan bir anket sonucu yandaki tabloda verilmifltir.

Her s›rada 9 koltuk oldu¤una göre al›nan bir biletin sesli harfli bir s›rada veya “4. 6” numaral› koltuklardan birinde olma olas›l›¤› kaçt›r? A B C Ç D E 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 22 Bir sepette 4 beyaz. Bu 50 Kr’lar›n 32 tanesi 2009 tarihlidir. 3 1 23 A ve B olaylar› için O(A) = 3 . 24 ‹çinde sadece 50 Kr’lar›n oldu¤u bir kumbaradaki paralar 2009 ve 2011 tarihlidir. 5.20 Bir sitede yönetici seçilmek için adayl›¤›n› koyan 5 kifliden bir asil. 5 sar› yumurta vard›r. Sepetten al›nan yumurta tekrar geri konulmak flart›yla ard arda seçilen iki yumurtan›n her ikisinin de sar› renkte olma olas›l›¤›n› bulunuz. 21 Bir sinema salonundaki koltuklar A’dan E’ye kadar harflerle s›raland›r›lm›flt›r. O(B) = 5 ve O(A B) = 1 ise O(A 7 B) yi bulunuz. bir de yedek yöneticinin kaç farkl› flekilde seçilebilece¤ini bulunuz. Kumbaradan rastgele al›nan bir paran›n 2009 4 ise bu kumbarada toplam tarihli olma olas›l›¤› 7 kaç lira vard›r? 82 .

“Alan ve Hacim” .

Pastan›n taban alan› 1225 cm2 oldu¤una göre pastan›n verilmeyen kenar uzunlu¤unu bulunuz. Dörtgenler Özellikler Karfl›l›kl› kenar uzunluklar› birbirine eflittir. Bütün aç›lar› dik aç›d›r. Karfl›l›kl› aç›lar› birbirine efltir. D C A B 3 Köflegen uzunluklar› 28 cm ve 9 cm olan eflkenar dörtgenin alan›n› bulunuz. ? 25 cm 84 . Karfl›l›kl› kenarlar› paraleldir. Sadece iki kenar› paraleldir. Tahmininizle ifllem sonucunu karfl›laflt›r›n›z.Dörtgenler ve Alan Ba¤›nt›lar› Dörtgenlerin Özellikleri ve Dörtgensel Bölgelerin Alan› ! UYARI sonland›rmaya i Projeniz›s›n›z? m ›r z ha ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 Afla¤›daki tabloda dörtgenlerin özellikleri verilmifltir. Köflegen uzunluklar› birbirine eflittir. Dikdörtgen Eflkenar Dörtgen Kare Yamuk Paralelkenar 2 Yanda verilen paralelkenarsal bölgenin alan›n›n kaç birimkare oldu¤unu tahmin ediniz. do¤um günü için taban› yamuksal bölge fleklinde olan bir pasta yapt›r›yor. Köflegenleri birbirini ortalar. Bu özellikleri sa¤layan dörtgenlerin isimlerini tabloya yaz›n›z. Köflegenler birbirine diktir. Bütün uzunluklar› birbirine eflittir. 45 cm 4 Öykü.

k›rm›z› bölgelerin toplam alan›na oran›n› bulunuz.5 BALE paralelkenar›nda [LH] [BA].4 m F A 18 cm B 16 cm 7 ABCD dikdörtgeni flekildeki gibi iki yamuksal bölgeye ayr›lm›flt›r.5 cm2 oldu¤una göre ILEI = x’in kaç santimetre oldu¤unu bulunuz. 85 . ‹ki sar› çizgi aras›nda kalan alana bir araç park edebilece¤ine göre otoparkta 3 arac›n park edebilece¤i toplam alan kaç metrekaredir? 5. [FA] [RE].5 cm ve A(BALE) = 49.5 cm ISNI = 5 cm oldu¤una göre taral› bölgenin alan›n›n kaç santimetrekare oldu¤unu bulunuz. A(AFED) = 208 cm2 oldu¤una göre FBCE yamuksal bölgenin alan› kaç santimetrekaredir? D E 20 cm C O S 8 Yanda verilen paralelkenarsal bölgede [SN] [AN]. [MA] = 7. IFHI = 4 cm IFAI = x cm. IREI = 2x cm oldu¤ua göre x’in de¤erini bulunuz. ILHI = 7. M A N 9 fiekilde FARE yamu¤unun alan› 48 cm2 dir. B L x E H A 6 fiekilde bir otopark›n uzunluklar› verilmifltir. E F A H R 10 Yanda verilen eflkenar dörtgensel bölge fleklindeki uçurtmada mavi bölgelerin alan›n›n.5 m 2.

Taral› alan›n kaç santimetrekare oldu¤unu bulunuz.5 m A 14 18 cm 3 cm 4 cm 3 cm B ABCD dikdörtgensel bölgesinin içinde karesel ve paralelkenarsal bölgeler veriliyor. D(-1.2) noktalar›n› koordinat sisteminde iflaretleyerek bu noktalar› birer do¤ru parças› ile birlefltiriniz. 15 tane motiften oluflan kilimdeki paralelkenarsal bölgelerin toplam alan› kaç santimetrekaredir? 13 fiekilde verilen çad›r›n birbirine eflit olan karfl›l›kl› iki yan yüzü yamuksal bölge fleklindedir.5 cm D C 15 Afla¤›da verilen ifadeleri nedenleri ile aç›klay›n›z. Bu yüzlerin toplam alan› kaç metrekaredir? 3. Motif içinde kullan›lan paralelkenar›n yüksekli¤i 2.6). S(2. a) Her eflkenar dörtgen bir paralelkenar m›d›r? b) Her paralelkenar bir eflkenar dörtgen midir? 86 .2 cm ve taban uzunlu¤u 5.5 m 3m 8.5 cm’dir Her bir motifte 8 tane paralelkenarsal bölge kullan›lm›flt›r. Oluflan bölgenin alan›n› bulunuz. 12 fiekilde Fatma Han›m’›n dokudu¤u kilimin bir motifi veriliyor.11 Kareli k⤛da bir kartezyen koordinat sistemi çiziniz.4) ve T(-1. 6. O(2.9).

16 cm 25 cm A 22 fiekilde verilen ABCD eflkenar dörtgenin köflegen uzunluklar› birer tamsay›d›r. III Tüm kenarlar› eflit uzunluktad›r. EFGK parelelkenar›nda IEHI = 4 cm ve IKGI = 9. Yukar›da verilen özelliklerden kaç tanesi eflkenar dörtgen için söylenebilir? A)1 B) 2 C) 3 D) 4 17 Bir eflkenar dörtgenin bir köflegeninin uzunlu¤u (8x .5 cm. IV Bütün iç aç›lar› 90º dir. Dikdörtgenin 5 çevresi 42 cm oldu¤una göre alan› kaç santimetrekaredir? ABCD eflkenar dörtgeninde IACI = 4. Eflkenar dörtgenin alan› (10x + 13) cm2 oldu¤una göre x’in de¤eri kaçt›r? 2 Bir dikdörtgenin k›sa kenar uzunlu¤u uzun kenar uzunlu¤unun ’i kadard›r. Hangi fleklin alan› daha büyüktür? A B E F 18 19 K D C H G 20 A B fiekilde ABCD paralelkenarsal bölgesi veriliyor. II Köflegenleri birbirlerini dik keser. D 4cm 9 cm E 12 cm C 21 16 cm fiekilde verilen taral› bölgenin alan›n›n kaç santimetrekare oldu¤unu bulunuz. IDBI = 8.5) cm. 5 IACI = 4 IDBI oldu¤una göre eflkenar dörtgenin alan› afla¤›dakilerden hangisi olabilir? A) 20 B) 40 C) 50 D) 60 D B C 87 .16 I Köflegen uzunluklar› eflittir. di¤er köflegenin uzunlu¤u 6 cm’dir.8 cm’dir.9 cm’dir. IDEI = IECI ve A(BCE) = 42 cm2 oldu¤una göre ABED yamuksal bölgesinin alan›n› bulunuz.

Kenar .Alan ‹liflkisi ve Problemler ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 fiekildeki gibi bir evin arka cephesi tamamen boyanacakt›r.5 m 6m 2 Yanda verilen duvar boyanacakt›r. yamuksal bölge fleklindeki serbest at›fl sahas›n›n alan› kaç metrekaredir? 5. IABI = 24 cm. fiekildeki gibi bir basketbol sahas›nda. Boyanacak alan›n kaç santimetrekare oldu¤unu bulunuz. 210 cm 300 cm 90 cm 130 cm 260 cm 140 cm 3 Basketbol oyununda hücum yapan tak›m›n oyuncusu topsuz olarak rakip tak›m›n serbest at›fl sahas›nda 3 saniyeden fazla kalamaz. IADI = 27 cm’dir.5 TL’ye boyayan ustaya verilecek ücret kaç lirad›r? 3. a) Boyanacak toplam alan kaç metrekaredir? b) 1 kutu boya ile 12 m2 lik bir alan boyanabiliyorsa en az kaç kutu boya almak gerekir? c) 1 m2’lik bir alan› 2.8 m B Serbest at›fl sahas› 3.6 m A H 4 fiekilde verilen ABCD ve ABEF paralelkenarsal bölgelerin alanlar› birbirine eflittir. IGCI = 16 cm.Çevre . a) ABEF paralelkenarsal bölgesinin alan› kaç santimetrekaredir? b) [HF]’nin uzunlu¤u kaç santimetredir? G D C F 88 6m E 7m .6 m 4.

a) Çevresine en fazla akasya a¤ac› dikilecek bahçe hangisidir? b) Bu bahçeye kaç tane akasya a¤ac› dikilebilir? 1. 2 m aral›klarla akasya a¤ac› dikilecektir. Geriye kalan k›s›m ise yeflil alan olarak ayr›ld›¤›na göre yeflil alan olan k›s›m kaç metrekaredir? 32 m 11m uz H av 7m Çocuk Park› 18m 30 m 24m Oturma Alan› 10 m 10 m 6 70 m 60 m Yanda. Verilenleri kullanarak bir problem kurunuz ve problemi çözünüz. 50 m Banka Okul Market K› 20 m rta siy e Postane 20 m 7 Afla¤›da alanlar› eflit olarak verilen flekillere ait çevre uzunluklar›n› bulunuz.5 Dikdörgensel bölge fleklindeki bir alan›n içine eflkenar dörtgensel fleklinde bir çocuk park›. Bu ifadeye uygun flekil çiziniz. Her birimkarenin bir kenar uzunlu¤u 20 m’dir. bahçe 9 Çevrelerin uzunluklar› 16 cm ve 32 cm olan karesel bölgelerin alanlar› oran›n› bulunuz. Alanlar› ayn› olan baflka geometrik flekillerden yola ç›karak bu flekillere ait olas› en büyük çevre uzunlu¤unu veren cebirsel ifadeyi bulunuz. bahçe 2. 8 Yandaki. alanlar› eflit olan üç bahçeden birisinin çevresine. bir flehrin bir soka¤›na ait plan veriliyor. paralelkenarsal bölge fleklinde süs havuzu ve dikdörtgensel bölge fleklinde oturma alanlar› yap›lmas› planlan›yor. 50 m 40 m 89 . Buna göre. bahçe 3.

10 Kareliler tak›m› ile oluflturulan ve alan› 49 birimkare olan bir fleklin en büyük çevre uzunlu¤u kaç birimdir? Yanda verilen flekil. 90 . Sar› renkli k›s›m fleklin içinden ç›kar›ld›¤›nda yeni oluflan fleklin. 3 2 1 2 1 13 Üstten görünümü yandaki gibi olan yap› afla¤›dakilerden hangisi olamaz? A) B) C) D) 14 Yanda verilen yap›n›n. Karelerin içindeki say›lar kullan›lan birim küp say›s›n› gösterdi¤ine göre bu yap›y› izometrik ka¤›da çiziniz. a) Çevre uzunlu¤undaki de¤iflim kaç santimetre olur? b) Alandaki de¤iflim kaç santimetrekare olur? 11 12 fiekilde bir yap›n›n üstten görünüflü veriliyor. a) Üsten görünüm. bir kenar uzunlu¤u 5 cm olan efl karelerden oluflmufltur. b) Her iki yandan görünüm. c) Önden görünümünü çiziniz.

Dik Dairesel Silindir

Dik Dairesel Silindir ve Alan›

ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M
1
Yar›çap› 3 cm, yüksekli¤i 11 cm olan bir e¤ik silindir çizerek temel elemanlar›n› belirleyiniz.

2

Afla¤›da verilenlerden hangisi bir silindirin aç›n›m›d›r? A)
3 cm

B)
8 cm
6 cm 5 cm 4 cm

2 cm

C)
3 cm 7 cm

D)
2 cm

3 cm 2 cm

3

Yanda verilen silindirin yüzey alan›n›n kaç santimetrekare oldu¤unu bulunuz. (π’yi 3 al›n›z.)
15 cm

5 cm

3 cm

4

Taban yar›çap› 12 cm olan bir dik silindirin taban alanlar› toplam› yanal alan›na eflittir. Silindirin yüksekli¤i kaç santimetredir? (π’yi 3 al›n›z.)

91

5

Yanda verilen dik dairesel silindirin yüksekli¤i 17 cm, yar›çap› ise 21 cm’dir. Buna göre ABCD dörtgeninin alan›n› bulunuz.

A D

B C

6

Taban yar›çap› 10 cm, yüksekli¤i 9 cm olan silindirin yüzey alan› kaç π santimetrekaredir?

7

Taban alanlar›n›n toplam› 294 m2 olan bir dik silindirin yüksekli¤i 17 m ise, silindirin yanal alan›n› bulunuz. (π’yi 3 al›n›z.) Bir dik dairesel silindirin yüksekli¤i 2 kat›na ç›kar›ld›¤›nda yüzey alan› iki kat›na ç›kar m›? Neden? Aç›klay›n›z.

8

9

Yanda verilen iki silindirin aç›k hallerinin kaplad›¤› alanlar› karfl›laflt›r›n›z. (π’yi 3 al›n›z.)
12 cm 6 cm 7,2 cm 3,6 cm

10

Yüksekli¤i 12 cm ve yanal alan› 96π cm2 olan dik silindirin taban yar›çap› kaçt›r?

11

ABCD dikdörtgeninin k›sa kenar› uzunlu¤u 6 cm, uzunkenar uzunlu¤u 7 cm’dir. ABCD dikdörtgeni d do¤rusu etraf›nda 360º döndürüldü¤ünde oluflan silindirin yüzey alan› kaç santimetrekaredir? (π’yi 3 al›n›z.)

3 cm A

3 cm B

C d

D

92

12

Silindir içine çizilen ABCD dikdörtgeninin DC ve AB kenarlar› taban dairelerinin çap›d›r. Taban yar›çap› 4 cm ve ABCD dikdörtgensel bölgesinin alan› 80 cm2 ise silindirin yüzey alan› kaç santimetrekaredir? (π’yi 3 al›n›z.)

C D

B

A

13

Taban yar›çap› 8 cm, yüksekli¤i 12 cm olan dik silindir fleklindeki bir kaflar peynirinden yandaki gibi yar›s› kesiliyor. kesilen peynirin yüzey alan› kaç santimetrekare olur? (π’yi 3 al›n›z.)

14

Çap› 6,4 cm olan tenis toplar›ndan 3 tanesi dik silindir fleklindeki bir kutuya yandaki gibi yerlefltirilmek isteniyor. Bu kutunun yüzey alan› kaç santimetrekare olmal›d›r? (π’yi 3 al›n›z.)

15

Yanda bir dik silindirin yan yüzü ile ilgili bilgiler verilmifltir. Verileri ve flekli kullanarak bir problem kurunuz ve problemi çözünüz.

270 cm2

(Silindirin yan yüzü)

93

9 cm

Bu ifllem için kaç litre su kullanaca¤›n› bulunuz.2 cm D 2 cm B C 3 4 5 6 7 Yandaki dikdörtgenin [CD] etraf›nda 180º döndürülmesiyle oluflan cismin hacmini bulunuz.) 94 . içi su doul silindir fleklindeki kaba at›l›yor.) Silindir fleklindeki bir borunun taban alan› 0. taban yar›çap› 6 cm. (π’yi 3 al›n›z.) Yüzey alan› 384 cm2 bir küpün içine en büyük hacimli silindir yerlefltirilerek küp ile silindir aras›nda kalan bofl k›sma su koyuluyor.785 mm2 dir. 50 m uzunlu¤unda olan bu borunun hacmi kaç santimetreküptür? (π’yi 3 al›n›z.Dik Dairesel Silindirin Hacmi ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 Yandaki zeytinya¤› kutusunun hacminin hesaplanmas› için hangi elemanlar›n bilinmesi gerekir? (π’yi 3 al›n›z.) 8 Bir kenar ayr›t›n›n uzunlu¤u 6 cm olan bir küp. (π’yi 3 al›n›z. Silindirin taban yar›çap› 6 cm oldu¤una göre küp at›ld›ktan sonra silindirdeki suyun yüksekli¤i kaç santimetre artar? (π’yi 3 al›n›z.) ZEYT‹NYA⁄I 2 Mete. yüksekli¤i 12 cm olan dik silindir fleklindeki kab›n içine su dolduracakt›r. Koyulan su kaç santimetreküptür? (π’yi 3 al›n›z.) Bir dik dairesel silindirin yar›çap› 2 kat›na ç›kar›l›p yüksekli¤i yar›s› kadar azalt›l›rsa bu silindirin hacminde nas›l bir de¤ifliklik olur? A 3.) Hacmi 186 cm3 olan dik silindirin yüksekli¤i 3 cm ise taban alan› kaç santimetrekaredir? (π’yi 3 al›n›z.

Silindirin kalan k›sm›n›n hacmi kaç santimetreküptür? (π’yi 3 al›n›z. yar›çap› 12 cm olan silindir fleklindeki bir kütü¤ün yar›s› kesiliyor.) 13 Çap› 18 cm. yüksekli¤i 30 cm olan silindir fleklinde bir kapla kaç defa süt koymak gerekir? (π’yi 3 al›n›z. Kesilen parçan›n hacmi kaç santimetreküptür? (π’yi 3 al›n›z.) 20 cm 95 .) 8 cm 14 cm 10 Yüksekli¤i 8 cm.) 11 1. yüksekli¤i 150 cm olan silindir fleklindeki süt bidonunun tamam›n› doldurabilmek için yar›çap› 10cm. Buna göre kavanozun yar›çap› kaç santimetredir? (π’yi 3 al›n›z.9 Yandaki silindir fleklindeki sürahinin 864 cm3 lük boflalan k›sma su konursa sürahi tam dolaca¤›na göre sürahinin hacmi kaç santimetreküptür? (π’yi 3 al›n›z.) 12 Yar›çap› 50 cm. yüksekli¤i 6 cm olan yar›m dik silindir içinden çap› 10 cm olan yar›m dik silindir ç›kart›l›yor.125 dm3 lük çay paketi aç›larak içindeki çay dik silindir fleklindeki bir kavanoza dolduruldu¤unda 5 cm’lik bir boflluk kalmaktad›r.

Deponun yar›s› su ile doludur ve suyun yüksekli¤i 95 cm’dir.20 m’dir.) 17 135 cm2 fiekildeki verileri kullanarak bir problem kurunuz ve problemi çözünüz. 17 cm 96 . (π’yi 3 al›n›z.) 8 mL 16 Saatte 12 km yol alan bir motosiklet dinamosunun tekerlekle temas halindeki silindir biçiminde olan parças›n›n çap› 2 cm’dir.) 15 Yar›çap› 20 cm ve yüksekli¤i 10 cm olan dik dairesel silindir fleklindeki 2 boya kutusunda bulunan boyan›n ’ü renklendirilmek isteniyor. Su deposunun hacminin kaç metreküp oldu¤unu hesaplay›n›z. Her 3 1 L boyay› renklendirmek için 1 mL renklendirici kullan›ld›¤›na göre kaç mililitre renklendirici gerekir? (π’yi 3 al›n›z.14 Dik silindir fleklindeki bir su deposunun çap› 1. Bu dinamonun bir dakikada ortalama kaç defa dönece¤ini bulunuz. (π’yi 3 al›n›z.

A D E B C 4 Yanda ABCD paralelkenar ve AEFD dikdörtgeni verilmifltir. 3 ABCD dikdörtgeninin k›sa kenar› 6 cm.ÜN‹TE DE⁄ERLEND‹RME A B ? 1 Yandaki paralelkenarda verilenlere göre B aç›s›n›n ölçüsü kaç derecedir? C 3x 2x D 2 Afla¤›daki dörtgenlerin alanlar›n› tahmin ediniz. uzun kenar› 8 cm ve BD köflegen uzunlu¤u 10 cm oldu¤una göre AED üçgeninin çevre uzunlu¤unu bulunuz. A 12 cm D 7 cm B E C 4 cm F 97 .Verilenlere göre A(ABCD) ve A(AEFD) bulunuz.

Bahçenin geriye kalan k›sm›na da çim ekilmeye karar veriliyor. IAKI = 6 cm’dir. IADI = IDCI ve yar›m dairenin alan› 24 br2 oldu¤una göre yamuksal bölgenin alan› kaç birimkaredir? (π’yi 3 al›n›z. A K V 98 . IHMI = 7 cm’dir.) O D C 8 Yanda verilen paralelkenar fleklindeki bir bahçenin 2 216 m lik k›sm›na çim ekilmifltir.5 KLMN paralel kenar›nda INHI = 5 cm. 12 cm 20 cm Çim Ekili Alan M 9 Yanda verilen flekil IMVI = 8 cm. A(KLNH) = 95 cm2 oldu¤una göre paralelkenar›n alan› kaç santimetredir? K L M H K N 6 fiekilde verilen KPST eflkenar dörtgeninde IKRI = 7 br ve eflkenar dörtgensel bölgenin alan› 126 br2 oldu¤una göre IPTI kaç birimdir? P R T S A 6 br B 7 fiekilde O merkezli yar›m daire ve ABCD yamu¤u veriliyor. Eflkenar dörtgensel bölgenin alan›n› bulunuz. Çim ekilecek k›sm›n alan›n› hesaplay›n›z.

B) Komflu aç›lar› bütünlerdir.5 L boya gereklidir.5 L’si 20 TL’dir.10 KLNR paralelkenarsal bölge fleklindeki 2 bahçenin alan› 320 m oldu¤una göre yeflil bölgenin alan›n› bulunuz. 14 Yanda verilen eflkenar dörtgensel bölge fleklindeki tafllar›n köflegen uzunluklar› 30 cm ve 50 cm’dir. Aile. Boyan›n 2. 99 . 1 m2 lik bir alan› boyamak için 0. Evin mutfak ve banyosunun taban› karo ile döflenecektir. Buna göre kaç metrekarelik karo gerekir? 120º 3m Mutfak Yatak Odas› 120º 5m Oda Salon 6m 6m 12 Bir aile. C) Karfl›l›kl› aç›lar›n›n ölçüleri birbirine eflittir. D) Köflegenleri birbirini dik ortalar. yanda verilen bahçe duvar›n›n ön yüzünü boyatacakt›r. 450 m2 lik bir bahçeyi döflemek için kaç tane tafl kullan›laca¤›n› bulunuz. bu duvar› boyatmak için alacaklar› boyaya kaç lira ödeyecektir? 7m 5m 14 m 13 Afla¤›dakilerden hangisi paralelkenar özelliklerinden biri de¤ildir? A) Karfl›l›kl› kenarlar› paraleldir. K 12 m P R L 20 m M 4m N 4m 5m nyo Ba 11 Bir evin plan› yandaki gibidir.

15 Kenar uzunluklar› birer tam say› olan ve çevre uzunlu¤u 28 cm olan bir dörtgenin alan› en fazla kaç santimetrekare olur? 16 Afla¤›dakilerden hangisi. Bu yap›lar› birim küplerle oluflturarak izometrik k⤛da çiziniz. 19 Bir dik silindirin taban alanlar›n›n toplam› yanal alan ölçüsüne eflit ise bu silindirin taban yar›çap uzunlu¤u ile yüksekli¤i aras›nda nas›l bir iliflki vard›r? 20 Bir dik silindirin taban yar›çap› 10 cm ve yanal alan› 420 cm2 ise hacmi kaç santimetreküptür? (π’yi 3 al›n›z. birim küplerle oluflturulmufl yap›lar›n farkl› yönlerden görünümleri verilmifltir. Önden görünüm Soldan ve sa¤dan görünüm 18 7 birim küp kullanarak her yönden görünümü ayn› olan bir yap› oluflturunuz ve izometrik k⤛da çiziniz.) 100 . yandaki yap›n›n herhangi bir yönden görünümü de¤ildir? A) B) C) D) 17 Yanda.

afla¤›da krokisi verilen arsaya çocuk park› yapt›rmak istiyor. kab›n üzerine kaç santimetre yükseklikte iflaretlenmelidir? (π’yi 3 al›n›z. yeflil alan yamuksal bölge ve havuz eflkenar dörtgensel bölgedir.) 450 375 300 225 150 75 101 . Buna göre. A 20 m Oyun park› F L Yeflil alan 20 m E 48 m D C 36 m B 20 m K Havuz 24 Yar›çap› 5 cm olan dik dairesel silindir fleklindeki ölçü kab›na flekildeki gibi ölçü çizgileri çizilecektir. Buna göre her bir bölge için ayr›lan alanlar› bulunuz.21 Boyutlar› 18 cm olan bir küpün içine yerlefltirilebilecek en büyük silindirin hacmini hesaplay›n›z.) 12 cm 23 Bir belediye. Mimar›n tasar›m›nda oyun alan› paralelkenarsal bölge.5 L s›v›y› gösteren çizgi. (π’yi 3 al›n›z. Bunun için krokiyi bir mimara vererek parkta nas›l bir tasar›m yap›labilece¤ini soruyor. Mimar da kroki üzerinde yandaki tasar›m› yap›yor.) 22 Bir ayr›t›n›n uzunlu¤u 12 cm olan bir tahta bloktan bir silindir yap›lmak istenirse silindirin hacmi en fazla kaç santimetreküp olur? (π’yi 3 al›n›z. a) 75 mL’lik bölümlere ay›rmak için kab›n üzerine kaç santimetre aral›klarla iflaret konulmal›d›r? b) 1.

) 50 cm 70 cm 150 cm 29 Yandaki verileri ve flekli kullanarak bir problem kurunuz ve problemi çözünüz. oluflan parçalar›n›n hacmi kaç metreküptür? h = 120 cm r = 80 cm 26 ‹ki dik dairesel silindirin yar›çap uzunluklar›n›n oran› göre hacimlerinin oran› kaçt›r? 15 2 oldu¤una ve yüksekliklerinin oran› 8 5 27 Bir dik dairesel silindirin taban yar›çap› 4 kat›na ç›kar›l›yor.25 Dik dairesel silindir fleklindeki a¤aç kütü¤ü yere dik bir flekilde taban dairesinin çap› boyunca kesilerek bir yar›m silindir elde ediliyor. Yüksekli¤i yar›ya indiriliyor. (π’yi 3 al›n›z. Son durumdaki hacminin ilk durumdaki hacmine oran› ne olur? 28 Yanda verilen hazine sand›¤›n›n kapa¤› yar›m silindir fleklindedir. Buna göre. h = 150 m r = 7 cm 102 . Sand›¤›n hacmi kaç metrekaredir.

EKLER Ek 1 Proje Örnekleri Ek 2 Performans Görevi Örnekleri Ek 3 Kullan›lan Ders Araç Gereçleri Ek 1 .

gereç vb. çizim. Sunum 1. Bu projeyi gerçeklefltirirken afla¤›daki aflamalara uyman›z çal›flman›z› kolaylaflt›racakt›r: Haz›rl›k 1. Bu proje için nas›l bir teknik deste¤e (teknik personel. Karton •Tutkal. 3. Ayn› projeye ilgi duyan arkadafllar›n›zla 5-6 kiflilik bir grup oluflturunuz. Aç›ölçer •Seçmeliler: Foto¤raf mak. 3. Bu aç›lardan ölçüleri eflit olanlar› ve bütünler olanlar› belirleyiniz. •Grup De¤erlendirme Formu •Dereceli Puanlama Anahtar› Sevgili Ö¤renciler. 2. 8. 2. Krokiyi tasarlayarak hayalinizdeki mahallenizin maketini oluflturunuz. 7. harita ve foto¤raflar vb. temin ediniz. Size hayalinizdeki mahalleyi infla etme flans› veriliyor. Sokak ve caddeler aras›nda oluflan aç›lar› isimlendiriniz. Ald›¤›n›z görev ile ilgili belediyedeki yetkililerle görüflüp bilgi.Proje Örnekleri Proje Örne¤i-1: Hayalimdeki Mahalle BEKLENEN BECER‹LER •Ak›l Yürütme •‹liflkilendirme •Elefltirel Düflünme •‹letiflim •Problem Çözme •Giriflimcilik •Araflt›rma •Yarat›c›l›k ‹ÇER‹K •Do¤rular ve Aç›lar •Aç›lar› Ölçme •Tam Say›larla ‹fllemler SÜRE 3 Ay KULLANILAB‹LECEK DE⁄ERLEND‹RME ARAÇ VE GEREÇ •Hesap Makinesi •Cetvel •Bilgisayar •Makas •Maket B›ça¤› •Mukavva. Raporunuzun yaz›m›nda bilgisayar kullanabilirsiniz. Buna göre belediyeye sunulmak üzere ortak kullan›m alanlar›n›n da dikkate al›nd›¤› bir mahalle planlayarak maketini haz›rlay›n›z.) gerek duyulaca¤›n› ve bu projeyi gerçeklefltirebilecek teknik elemanlar›n yapt›klar› ifllerin neleri içerdi¤ini araflt›r›n›z. Plan olufltururken organizasyonu sa¤lamak üzere aran›zdan bir baflkan seçiniz. Proje çal›flma süreciyle ilgili ifl-zaman takvimi yap›n›z. 5. Mahalledeki birbirine paralel ve birbirini kesen sokak ve caddeleri oluflturarak sokaklar aras›ndaki iliflkiyi bulunuz ve kroki oluflturunuz. Uygulama 1. Ek-2 . 6. araç. 9. 3. Birbirine paralel. dik kesen ve e¤ik kesen yollar›n olup olmayaca¤›n› belirleyiniz. belge. Belediyenin belirledi¤i imar iznine göre evlerin en fazla kaç kat olaca¤›na karar veriniz. Ö¤retmeninize dan›flarak sunumunuz için bir süre belirleyiniz ve görev da¤›l›m›na göre sunumunuzu zaman›nda bitiriniz. 4. Ortak kullan›m alanlar›n› da dikkate alarak binalar aras›ndaki mesafeleri belirleyiniz ve krokinize ekleyiniz. Yapt›¤›n›z araflt›rmay› raporlaflt›r›n›z. 2. Projenizin tamam›n› sunumdan sonra belediyenin ilgili birimlerine de sunabilirsiniz. Ba¤l› oldu¤unuz belediyenin flehir ve bölge planlama uzman›s›n›z.

2: Bisikletin Serüveni ‹ÇER‹K SÜRE BEKLENEN BECER‹LER • Ak›l Yürütme • ‹letiflim • ‹liflkilendirme • Problem Çözme • Araflt›rma • Elefltirel Düflünme KULLANILAB‹LECEK DE⁄ERLEND‹RME ARAÇ VE GEREÇ • Cetvel • Aç›ölçer •Proje De¤erlendirme Formu •Grup De¤erlendirme Formu •Akran De¤erlendirme Formu •Dereceli Puanlama Anahtar› • Geometri 2 Ay Sevgili Ö¤renciler. Uygulama 1. çizim. 2. Tekerleklerdeki do¤ru parçalar›n› ve aç›lar› belirleyiniz. Merkez aç›lar›n ölçülerini hesaplay›n›z. Tüm bu verilerle tarihsel geliflimde bisikletin de¤iflimi ile ilgili bir araflt›rma sonucu yaz›n›z. 4. Rapor yaz›m›nda bilgisayar› kullanabilirsiniz. 2. Haz›rl›k 1. 5. Bisikletin tarihsel geliflimindeki bisiklet türlerini karfl›laflt›r›n›z. 3. 5. 4. 3.Proje Örne¤i . 9. 7. Raporunuzu poster hâline getirip s›n›fta sergileyebilirsiniz. 8. Arkadafllar›n›zla konunun hangi yönlerini araflt›raca¤›n›z› belirleyiniz. Foto¤raf veya resimlerdeki majör ve minör yaylar› belirleyiniz ve ölçülerini hesaplay›n›z. resim ve belgeleri arkadafllar›n›zla paylafl›n›z. resim veya çizimlerle destekleyebilirsiniz. Araflt›rman›z› nerede ve nas›l yapaca¤›n›z konusunda ö¤retmeninizden yard›m alabilirsiniz. Tarihsel geliflimine göre üretilen her yeni bisiklet modelinin saatteki ortalama h›zlar›n› bulunuz. çaplar›n› ve yar›çaplar›n› bulunuz. Proje çal›flma süreciyle ilgili çal›flma takvimi yap›n›z. 3. 15. Raporunuzu foto¤raf. Sizden bisikletin tarihçesini araflt›rarak bisikletin çeflitli özelliklerine iliflkin (h›z. Kimin buldu¤unu. Tabloda belirtilen bisikletin 30 km ve 60 km'lik mesafeyi ortalama kaç saatte alabilece¤ini bulup tabloya ekleyiniz ve grafi¤ini çiziniz. Sunum 1. Araflt›rman›z› raporlaflt›r›n›z. Araflt›rma sonucunda elde etti¤iniz foto¤raf veya resimlerdeki tekerlekleri inceleyiniz. Saatteki h›z›n› buldu¤unuz bisikletin 1. Konuyla ilgili yapt›¤›n›z araflt›rma sonucunda elde etti¤iniz bilgi. nerede üretildi¤ini bulunuz. 30 ve 45 dakikadaki h›z›n› bularak tablolaflt›r›n›z. tekerlek) de¤iflimleri raporlaflt›rman›z ve bunlar› sunman›z beklenmektedir Bu projeyi gerçeklefltirirken afla¤›daki aflamalara uyman›z çal›flman›z› kolaylaflt›racakt›r. Ayn› konuyu seçen arkadafllar›n›zla üçer kiflilik gruplar oluflturunuz. Sunumunuz için ö¤retmeninizle bir süre kararlaflt›r›n›z ve sunumunuzu bu sürede tamamlay›n›z. Ek-3 . foto¤raf. Raporunuza iliflkin bir sunum haz›rlay›n›z. 2. Araflt›raca¤›n›z konuyla ilgili görev da¤›l›m› yap›n›z.

Seçti¤iniz konuyla ilgili elde etti¤iniz bilgi. el dokumas› gibi) ait oldu¤u dönemle iliflkilendirerek araflt›r›n›z ve ayn› zamanda tarihî eserlere. Foto¤raf çekme imkân›n›z yoksa çizim yapabilirsiniz. Farkl› tarihî dönemlere ait (Selçuklu. Elde etti¤iniz süsleme modellerini inceleyerek bu modellerdeki çokgenleri belirleyiniz. Ö¤retmeninize dan›flarak raporunuzu. Ek-4 . projenizi verilen sürede tamamlayabilmek için bu takvime uyunuz. 4. ait oldu¤u döneme de iliflkilendirdi¤iniz tan›t›m filmi. yörenizdeki veya bölgenizdeki tarihî ve o yöre kültürüne ait eserleri (tarihî binalardaki süslemeler. Grup: Tarihî yap›lardaki süslemeler 2. 4. çal›flma (zaman ve ifl) takvimini yapman›z. 6. Sunumunuzu size verilen sürede bitiriniz. Tan›t›m ve bütçe için afla¤›daki öneriler dikkate al›nabilir. Haz›rlad›¤›n›z raporu sunum hâline getiriniz (bilgisayar. 4. bak›r iflleme. 7. Araflt›raca¤›n›z konuyla ilgili görev da¤›l›m› yap›n›z. broflür veya katolog haz›rlay›n›z. Uygulama 1. Yörenizdeki tarihî ve kültürel eserlerin tan›t›m›n› yapabilmek için yap›lacak harcamalar›n miktar›n› araflt›rarak bir bütçe oluflturunuz. • Ulusal bir gazete ilan› • Ulusal bir TV ilan› • Reklam arac›n›n ço¤alt›lmas› • Ulusal bir radyo ilan› Sunum 1. 3. 5. foto¤raf veya çizimler kullanabilirsiniz. tepegöz sunumlar› gibi). 2. Haz›rl›k 1.Grubunuzu seçiniz. 6. 8. 3.Proje Örne¤i . Bunun için bir reklam flirketi yetkilisi ile görüflebilirsiniz. katolog. yörenizin tan›t›m› için kaymakaml›k veya valili¤e gönderebilirsiniz. telkâri. Raporunuzun yaz›m›nda bilgisayar veya di¤er teknolojik aletleri kullanabilirsiniz. Yapaca¤›n›z araflt›rman›n. 5.). 3. Osmanl› gibi) elde etti¤iniz süsleme modellerini karfl›laflt›r›n›z ve farkl›l›klar› belirleyiniz. Sunumunuzu ne kadar sürede bitirece¤inizi belirleyebilmek için ö¤retmeninize dan›fl›n›z. Grubun seçti¤i konuyu hangi yönlerini araflt›raca¤›n›z› belirleyiniz (Bunu yaparken beyin f›rt›nas› yapabilirsiniz. Sunum yapma kurallar›yla ilgili ö¤retmeninizden yard›m alabilirsiniz. a¤aç süsleme. Grup: El sanatlar› Bu projeyi gerçeklefltirirken afla¤›daki aflamalara uyman›z çal›flman›z› kolaylaflt›racakt›r. 1. 2. Raporunuzda film. belge ve foto¤raflar› grubunuzla paylafl›n›z.3: Önce Biz Tan›yal›m ‹ÇER‹K • Dönüflüm Geometrisi • Örüntüler ve Süslemeler • Bilinçli Tüketim Aritmeti¤i SÜRE 2 Ay BEKLENEN BECER‹LER •Elefltirel Düflünme •Problem Çözme •Araflt›rma •Giriflimcilik •Ak›l Yürütme •‹liflkilendirme KULLANILAB‹LECEK DE⁄ERLEND‹RME ARAÇ VE GEREÇ •Hesap Makinesi •Bilgisayar •Seçmeliler •Foto¤raf Makinesi •Proje De¤erlendirme Formu •Akran De¤erlendirme Formu Sevgili ö¤renciler. broflür gibi reklam araçlar›ndan bir tanesini oluflturunuz. Araflt›rman›z› raporlaflt›r›n›z. Yörenizdeki bu güzelliklerin reklam›n› yapabilmek için reklam filmi.

3) Haz›rlad›¤›n›z raporu sunuma haz›r hâle getiriniz. •Araflt›rd›¤›n›z bu sembollerden 10 tanesini seçerek bunlar›n yerine kullan›labilecek alternatif semboller gelifltiriniz. 2) Farkl› dönemlerde kullan›lan sembolleri karfl›laflt›r›n›z ve farkl›l›klar› belirleyiniz. 2) Raporunuzda resimler ve foto¤raflar kullanabilirsiniz. 2) Projenizle ilgili görev da¤›l›m› yap›n›z.4: Benim Sembollerim ‹ÇER‹K •Say›lar •Geometri •Ölçme •‹statistik ve Olas›l›k •Cebir SÜRE 1 Ay BEKLENEN BECER‹LER •Problem Çözme •Ak›l Yürütme •‹letiflim •‹liflkilendirme •Elefltirel Düflünme •Giriflimcilik •Araflt›rma •Yarat›c›l›k KULLANILAB‹LECEK DE⁄ERLEND‹RME ARAÇ VE GEREÇ •Hesap Makinesi •Bilgisayar •Grup De¤erlendirme Formu •Dereceli Puanlama Anahtar› Sevgili Ö¤renciler. Haz›rl›k 1) Grubunuzu seçiniz. zaman ve ifl takvimini belirleyiniz. Sunum 1) Projenizi raporlaflt›r›n›z. Projenizi verilen sürede tamamlayabilmek için bu takvime uyunuz. Bu projeyi gerçeklefltirirken afla¤›daki aflamalara uyman›z çal›flman›z› kolaylaflt›racakt›r. Uygulama 1) Kullan›lan sembollerin ortaya ç›k›fl›n› ve tarihî geliflimini araflt›r›n›z. Ek-5 . 5) Gelifltirdi¤iniz sembollerin tan›t›m›n› yapmak amac›yla katalog veya broflür haz›rlay›n›z. 4) Alternatif olarak kullanaca¤›n›z sembolü neden seçti¤inizi aç›klayan bir paragraf yaz›n›z. 3) Sembollerin kullan›m amaçlar›na uygun olarak bu semboller yerine kullan›labilecek alternatif semboller gelifltiriniz. •Kendi gelifltirdi¤iniz bu sembolleri tan›tmak amac›yla broflür veya katalog haz›rlay›n›z. 4) Sunumunuzun süresini belirlemek için ö¤retmeninize dan›fl›n›z. •Matematikte kullan›lan sembolleri ve bunlar›n ortaya ç›k›fl›n› araflt›r›n›z. 5) Sunum yapma kurallar› ile ilgili ö¤retmeninizden yard›m alabilirsiniz. 6) Sunumunuzu verilen sürede bitiriniz. 3) Yapaca¤›n›z araflt›rman›n.Proje Örne¤i .

3. Okulunuzun çevresinde bulunan ve planda olmas›n› istedi¤iniz durak. 4. Kulland›¤›n›z ikonlar› koordinat sistemi ile iliflkilendirerek tan›t›n›z. Performans görevinizi verilen sürede tamamlayabilmeniz için bu takvime uyunuz. Koordinat sisteminde eksenlere. Araflt›rmalar›n›z için zaman ve ifl takvimi yap›n›z. Haz›rl›k 1. Plan›n›z› oluflturmak için istedi¤iniz materyali kullanabilirsiniz. Yer belirlemede koordinat sisteminin nas›l kullan›ld›¤›n› araflt›r›n›z. Koordinat sistemini oluflturmak için bafllang›ç noktas› (orijin) olarak okulunuzu seçiniz. 4. 3.Performans Görevi Örnekleri Performans Görevi Örne¤i . Belirledi¤iniz yerleri farkl› ikonlar veya semboller kullanarak bu sistemde yerlefltiriniz. 4. yönlerin (do¤u-bat›. kütüphane. Haz›rlad›¤›n›z plan›n ilgi çekici olmas›na özen gösteriniz. Ek-6 . Koordinat sistemini çiziniz. Bu plan› haz›rlarken kartezyen koordinat sisteminden yararlan›n›z. 2. kuzey-güney) isimlerini veriniz. 2. Koordinat sisteminde gösterdi¤iniz iki yeri seçerek birinden di¤erine gitmek için yol ile zaman aras›ndaki iliflkiyi ifade eden bir grafik çiziniz. Oluflturdu¤unuz plan›n nas›l kullan›laca¤› ile ilgili bir tan›t›m metni haz›rlay›n›z. 6. Uygulama 1. Performans görevinizi okulunuzun giriflinde görülebilecek bir yerde sergileyebilirsiniz.1: Okulumu ve Çevresini Tan›t›yorum ‹ÇER‹K • Rasyonel Say›lar • Rasyonel Say›larla ‹fllemler • Denklemler SÜRE BEKLENEN BECER‹LER • Ak›l Yürütme • ‹letiflim • ‹liflkilendirme • Problem Çözme • Araflt›rma • Elefltirel Düflünme KULLANILAB‹LECEK DE⁄ERLEND‹RME ARAÇ VE GEREÇ • Cetvel • Dereceli Puanlama Anahtar› 2 Hafta Sevgili ö¤renciler. okulunuza yeni bafllayan ö¤rencilere okul ve çevresini tan›tmak amac›yla bir plan haz›rlay›n›z. 6. market vb. Eksen aral›klar›n› ve uzakl›klar› belirlemek için ölçek kullan›n›z. Araflt›rmalar›n›zla ilgili görev da¤›l›m› yap›n›z. yerleri belirleyiniz. Grubunuzu seçiniz. 5. 3. Sunum 1. Çal›flmalar›n›z› yaparken afla¤›daki ad›mlar› izleyiniz. 2.

Tabloya göre. Plana göre gidilecek yer. Antakya Yaylada¤› ilçesinden Sarp S›n›r Kap›s› (Gürcistan s›n›r›) aras›ndaki mesafenin kaç km oldu¤unu. gecenin sonunda yolun kaçta kaç›n›n gidildi¤ini. Gezi için okulda bir anket düzenlendi ve bu anket sonucuna göre bir gezi plan› haz›rland›. Tablodaki verileri kullanarak bir problem kurunuz ve denklem kurarak çözünüz.Performans Görevi Örne¤i -2: Gezdikçe Ö¤reniriz ‹ÇER‹K • Rasyonel Say›larla ‹fllemler • Denklemler SÜRE 1 hafta BEKLENEN BECER‹LER •Ak›l Yürütme •‹liflkilendirme •Problem Çözme KULLANILAB‹LECEK DE⁄ERLEND‹RME ARAÇ VE GEREÇ • Hesap Makinesi • Dereceli Puanlama Anahtar› Sevgili ö¤renciler. 3. Bir önceki yere uzakl›¤› Yer Yaylada¤› Antakya Adana Nevflehir Amasya Çorum Samsun Trabzon Rize Artvin Sarp S›n›r Kap›s› 72 9 100 11 200 1 40 km Toplam mesafeye oran› Kaç gece kal›nd›¤› Gezilecek Yerler Mozaik Müzesi 1 Kocatepe Y›lan Kalesi Ürgüp-Göreme Kaya Mezarlar› Hattuflafl 180 288 4 25 1 5 1 10 9 50 2 1 90 1 2 Band›rma Gemisi Sümela Manast›r› Ayder Yaylas› 1 Karagöl Gürcistan S›n›r› Ek-7 . Yolun yar›s›na gelindi¤inde toplam kaç gece konakland›¤›n›. Yaylada¤›'ndan Nevflehir'e gidildi¤inde 513 km yol al›nd›¤›na göre gezide gidilecek yolun tamam›n›n yaklafl›k kaç km oldu¤unu. 5. Antakya'da bulunan okulun gezi kulübü bir gezi organizasyonu yapmak istiyor. 4. 2. denklem kurarak bulunuz ve tablodaki eksiklikleri tamamlay›n›z. 1. 8. Afla¤›daki yönergeleri okuyarak uygulay›n›z. Yaylada¤›'ndan Samsun'a gelindi¤inde gezi boyunca gidilecek olan mesafenin kaçta kaç›n›n gidildi¤ini. yaklafl›k uzakl›klar› ve kaç gece kal›naca¤› afla¤›daki tabloda verilmifltir. Ard›ndan ödevinizle ilgili rapor haz›rlay›n›z.

5) (1.1) (3.3) ise nas›l bir flekil elde edilir? Koordinat sisteminde çizerek gösteriniz.2) (2.3) Hay›r Hay›r Evet Hay›r Hay›r Evet Evet Evet Hay›r Hay›r Yanda. Çizdi¤i fleklin x ve y eksenlerinde en uç noktalar› aras›ndaki uzakl›¤›n 4 birimi geçmedi¤ini ayr›ca x ve y kordinatlar›n›n tam say› de¤eri oldu¤unu söyler. 1) Emre. Hakan.3) (3. Emre’nin 10 tahminine Hakan’›n verdi¤i cevaplar görülmektedir.1) (3.4) (1. koordinat sistemine befl kenar› olan bir düzlemsel flekil çizer. Son köfle noktas› (3. s›ral› ikilileri tahmin ederken Hakan’›n verdi¤i bilgileri nas›l kullanm›flt›r? 2) y = 2x . Çal›flmalar›n›z› bir rapor haline getiriniz. Ek-8 .5) (4.5) (4.Performans Görevi Örne¤i -3: E¤lenceli Matematik ‹ÇER‹K • Denklemler SÜRE 1 Hafta BEKLENEN BECER‹LER • Problem Çözme • Ak›l Yürütme • ‹liflkilendirme KULLANILAB‹LECEK DE⁄ERLEND‹RME ARAÇ VE GEREÇ • Kareli k⤛t • Dereceli Puanlama Anahtar› Sevgili ö¤renciler. Buna göre afla¤›daki sorular› cevaplay›p.5 denklemi hangi köfle noktalar›ndan geçmektedir? 3) Bilinmeyen köfle noktas› hangi s›ral› ikililer olabilir? Neden? 4) Hakan’›n belirledi¤i flekli tahmin ediniz.3) (5. Emre de s›ral› ikililer söyleyerek Hakan’›n çizdi¤i fleklin köfle noktalar›n› tahmin etmeye çal›fl›r. yönergeleri uygulay›n›z. Emre Köfle S›ral› ikili tahmini noktas› m›? (2.

Toplam gider miktar› kaç TL'dir? 6. G›da giderlerinin yakacak.00 175. Ek-9 .7’si G‹DERLER Miktar (TL) 700 Prim miktar› kadar Ev kiras› gelirinin %20’si Yemek yard›m›n›n %40’› Oran Afla¤›daki sorular› cevaplayarak Oya’ya yard›mc› olunuz. s›n›f ö¤rencisidir. Yaz tatilinde.8 faizle bankaya yat›ran ailenin 1 ay sonra alaca¤› faiz miktar›n› bulunuz. 1 ay sonunda bankadan çekilen para. Çal›flmalar›n›z› rapor haline getiriniz. Oya’n›n bu etkinlikler için 700 TL’ye ihtiyac› vard›r. 5. 1. Oya’n›n etkinlik masraflar›n› karfl›lar m›? Bulunuz. elektrik. kardefliyle birlikte hem tatile hem de yabanc› dil kursuna gitmeyi planlamaktad›r. iki etkinli¤i yapabilmek için yeterli para olmad›¤›n› söyler. Babas›. 3.3’ü E¤itime harcanan miktar kadar 20 Yakacak gideri miktar› kadar 10 Kira gelirinin %2. su ve telefon giderleri toplam›na oran›n› bulunuz. 4. Oya da bir ayl›k uygun bir bütçeyle bu etkinlikleri yapabileceklerini iddia eder ve afla¤›daki tobloyu ç›kar›r.Performans Görevi Örne¤i .00 1175. Kültür ve e¤lence ile ulafl›m giderleri toplam›n› bulunuz. Oya 7. Toplam gelir kaç TL'dir? 2.00 200. Harcamalardan artan paran›n %80'ini ayl›k %1.00 120.00 Gider G›da Ulafl›m Giyim Yakacak Elektrik Su Telefon E¤itim Kültür ve e¤lence Temizlik malzemesi Taksit Ev bak›m-onar›m Kira geliri vergisi 30 20 40 Maafl›n %4.4: Devir Hesap Devri BEKLENEN BECER‹LER •Ak›l Yürütme •Problem Çözme •‹liflkilendirme ‹ÇER‹K • Bilinçli Tüketim Aritmeti¤i SÜRE KULLANILAB‹LECEK DE⁄ERLEND‹RME ARAÇ VE GEREÇ • Hesap Makinesi • Dereceli Puanlama Anahtar› 1 Hafta Sevgili ö¤renciler. 7. GEL‹RLER Gelir Ev kiras› Dükkân kiras› Maafl Prim Yemek Yard›m› Miktar (TL) 500. Devlete ödenmesi gereken ayl›k ve y›ll›k kira gelir vergisi miktar›n› bulunuz.

d) Koyu yeflil ile boyal› bölgelerin alanlar›n›n toplam›n› bulunuz. Türkiye at›c›l›k y›ld›zlar grubunda 10 metreden haval› tüfekle at›fl yap›lan flampiyonaya haz›rlanan bir grup. 2. c) Eflkenar dörtgensel bölgelerin alanlar›n›n toplam›n›.5: Hedef Tahtas› BEKLENEN BECER‹LER • Problem Çözme • Ak›l Yürütme • ‹liflkilendirme ‹ÇER‹K SÜRE KULLANILAB‹LECEK DE⁄ERLEND‹RME ARAÇ VE GEREÇ • Hesap Makinesi • Dereceli Puanlama Anahtar› • Olas› Durumlar› 1 Hafta • Belirleme • Olay Çeflitleri • Olas›l›k Çeflitleri • Dörtgensel Bölgelerin Alan› • Dairenin ve Daire • Diliminin Alan› Sevgili Ö¤renciler. Afla¤›daki yönergeleri okuyarak uygulay›n›z: 1.Performans Görevi Örne¤i . ç) Yamuksal bölgelerin alanlar›n›n toplam›n›. Bu hedef tahtas›ndaki. a) Mavi ile boyal› bir bölgeye veya bir daire dilimine at›fl yapma olas›l›¤› b) Turuncu ile boyal› bir bölgeye veya bir eflkenar dörtgensel bölgeye at›fl yapma olas›l›¤› 3. a) Dairelerin alanlar›n›n toplam›n›. fiekillerin kaplad›¤› alanlar› göz önüne alarak at›fl sonucunda al›nacak puanlar› gösteren bir tablo düzenleyiniz. 4. afla¤›daki gibi bir hedef tahtas›nda antrenman yap›yor. Ek-10 . Çal›flman›z› görsellerle destekleyerek raporlaflt›r›n›z. Afla¤›da verilen olas›l›klar› hesaplayarak her bir seçenekte verilen olay›n ayr›k olay m› ayr›k olmayan olay m› oldu¤unu belirleyiniz. b) Paralelkenarsal bölgelerin alanlar›n›n toplam›n›.

Kullan›lan Ders Araç ve Gereçleri Kareli K⤛t (1 cm) Ek-11 .

Noktal› K⤛t Ek-12 .

‹zometrik K⤛t Ek-13 .

Milimetrik K⤛t Ek-14 .

Çembersel Noktal› K⤛t Ek-15 .

Çembersel K⤛t Ek-16 .

Örüntü Bloklar› Alt›gen. etkinliklerde çeflitlili¤i art›rmak için dört farkl› renkte haz›rlanabilir. çarpma ve bölme ifllemlerini modellemede kullan›lmaktad›r. Birim Küpler Ö¤rencilerin kolayca kullanabilmesi için yaklafl›k 2 cm x 2cm x 2 cm boyutlar›nda olan küpler. yüzlük bloklar›n 10 tanesinin üstüste oluflturdu¤u blok ise binliktir.Onluk Taban Bloklar› En küçük parças› 1 cm3lük küptür ve birlik olarak adland›r›l›r. Ek-17 . oran ve kesirler konular›nda kullan›lmaktad›r. ç›karma. Birim küpler köpükten kesilerek veya küp kal›b›na alç› doldurularak elde edilebilir. dik prizmalar›n hacim ba¤›nt›lar›n› bulmada kullan›lmaktad›r. Simetri Aynas› Hem ayna özelli¤i tafl›yan hem de arkadaki görüntüyü görmeye olanak tan›yan materyaldir. yap› oluflturmada. Birim küpler. Örüntü bloklar›. ikizkenar dik üçgen. örüntü ve süslemeler. simetri. ikizkenar yamuk. eflkenar dörtgen. oluflturulan yap›lar›n farkl› yönlerinden görünümlerini hesaplama. Bu küplerden 10 tanesinin yan yana gelerek oluflturdu¤u blok onluk. çokgenler. dörtgenler. ondal›k kesirlerle toplama. öteleme simetrisi konular›nda kullan›lmaktad›r. Mutlak de¤er. s›ralama. Materyal bulunamad›¤› durumlarda birlik. Onluk taban bloklar›. onluk bloklardan 10 tanesinin yan yana gelerek oluflturdu¤u blok yüzlük. onluk ve yüzlük parçalar kartondan kesilerek oluflturulabilir. ondal›k kesirleri karfl›laflt›rma. kare ve dikdörtgen görünümündeki parçalardan oluflan plastik materyallerdir. eflkenar üçgen.

Hacim Tak›m› Prizmalar›n temel elemanlar›n› belirlemede. s›ralama. kesirler. bu efl parçalar›n birleflmesinden ayn› büyüklükte bütünler elde edilebilen çubuklard›r. fieffaf Kesir kartlar› fieffaf malzemeden yap›lm›fl ve s›ras›yla 1. 3. 8. Kesir tak›m›. Ek-18 . 12 efl parçaya ayr›lm›fl ve de¤iflik say›da parçalar› boyanm›fl kesir kartlar›d›r. kesirlerle toplama. fieffaf kesir kartlar›. kesirleri toplama ve ç›karma ifllemlerini modellemede kullan›lmaktad›r. 10. 6. Kesir tak›m› karton. yüzey alanlar›n› ve hacimlerini hesaplamada kullan›lan malzemedir.Süsleme Tak›m› Örüntü ve süslemelerde kullan›lan geometrik flekillerden oluflan malzemelerdir. 4. plastik veya A4 k⤛d›ndan oluflturulabilir. ç›karma ve çarpma ifllemlerini modellemede kullan›lmaktad›r. kesirleri karfl›laflt›rma. 2. Bu ders arac› asetat üzerine çizilerek oluflturulabilir. 5. Kesir Tak›m› Farkl› büyüklükte efl parçalara ayr›lm›fl.

dört kareli ve befl kareliden oluflan malzemelerdir. do¤rular. üç kareli. pimler yard›m›yla birlefltirilerek de¤iflik geometrik flekiller oluflturulabilir.Geometri fieridi Plastikten 3 renkte fleritler ve pimden oluflmaktad›r. Geometri fleritleri. Çok kareliler tak›m›. Bu materyal karton. Geometri tahtas›. Geometri Tahtas› Plastik veya tahta levha üzerine üçer cm aral›klarla yatay veya dikey s›ralarda 6x6 plastik çivinin bulundu¤u araçt›r. tahta veya kontrplaktan oluflturulabilir. çokgenler. Ek-19 . Geometri fleritleri ve pimler tahtadan veya kartondan elde edilebilir. iki kareli. aç›lar ve çokgenler gibi geometri konular›n›n yan› s›ra kesirler ve ölçme konular›nda da kullan›lmaktad›r. Çok Kareliler Tak›m› Bir kareli. fieritler. çokgenlerin çevre uzunluklar› konular›nda kullan›lmaktad›r. Geometri tahtas›n›n di¤er yüzünde de plastik çiviler çember oluflturacak flekilde çizilmifltir. Geometri tahtas› üzerinde ambalaj lastikleriyle çeflitli geometrik flekiller oluflturulabilir. aç›lar ve çokgenler konular›nda kullan›lmaktad›r.

Tangram Bir kareden belli bir düzene göre kesilen ve yedi parçadan oluflan eski bir çin bulmacas›d›r. oluflturulan yap›n›n farkl› yönlerden görünümlerini çizmede ve hacim konular›nda kullan›lmaktad›r. yap› oluflturmada. çokgenlerin efllik ve benzerli¤i. Bu ders arac› karton. bir kare. Çok küplüler tak›m›. bir paralelkenar ve bir orta boy ikizkenar dik üçgenden oluflmaktad›r. iki küçük ikizkenar dik üçgen. ‹ki büyük ikizkenar dik üçgen. Cebir Karolar› Cebir ö¤renme alan›nda ifadeleri ve ifllemleri modellemede kullan›lan malzemelerdir. Ek-20 . tahta veya k⤛ttan afla¤›daki kal›p kullan›larak oluflturulabilir.Çok Küplüler Tak›m› Birim küplerle oluflturulmufl üç boyutlu malzemelerdir. çokgenlerin çevre uzunlu¤unun hesaplanmas›nda kullan›lmaktad›r. Tangram. Bu ders arac› köpükten kesilerek elde edilebilir.