YAZARLAR Komisyon

DEVLET K‹TAPLARI B‹R‹NC‹ BASKI ................., 2012

M‹LLÎ E⁄‹T‹M BAKANLI⁄I YAYINLARI.............................................................................: 5701 DERS K‹TAPLARI D‹Z‹S‹...................................................................................................: 1526 12.?.Y.0002.4223

Her hakk› sakl›d›r ve Millî E¤itim Bakanl›¤›na aittir. Kitab›n metin, etkinlik, soru ve flekilleri k›smen de olsa hiçbir surette al›n›p yay›mlanamaz.

ED‹TÖR Doç. Dr. Renan SEZER D‹L UZMANI Tuncay DEM‹REL ÖLÇME-DE⁄ERLEND‹RME UZMANI Özge ARICI GÖRSEL TASARIM UZMANI Nuran BOZTAfi Osman YILDIRIM REHBERL‹K UZMANI Ömer U¤ur AKSOY PROGRAM GEL‹fiT‹RME UZMANI Melek AY DUMLUPINAR

ISBN 978-975-11-3615-2

Millî E¤itim Bakanl›¤›, Talim ve Terbiye Kurulunun 08.12.2011 gün ve 264 say›l› karar› ile ders kitab› olarak kabul edilmifl, Destek Hizmetleri Genel Müdürlü¤ünün 19.03.2012 gün ve 3398 say›l› yaz›s› ile birinci defa 244.211 adet bas›lm›flt›r.

.

.

.

............................................. 18 2.................................... 2 Tam Say›larla Çarpma ve Bölme ‹fllemleri ……….............Tam Say›lardan Rasyonel Say›lara 1....................... 2 Tam Say›larla Toplama ve Ç›karma ‹fllemleri ............................…….......................................………………………………………… 33 Yans›ma ve Dönme ………........… 20 Do¤rusal Denklemler ve Koordinat Sistemleri ...........................……..................................................................... Bölüm: Rasyonel Say›lar ...........................................................…....... 24 Dik ve Paralel Do¤rular ..........................................................................16 Cebirsel ‹fadelerle ‹fllemler .................................................................................................................................... 9 Ünite De¤erlendirme .....................................……............................................................ 6 Rasyonel Say›larla Çarpma ve Bölme ‹fllemleri ........ 26 Ünite De¤erlendirme .............. 12 Tam Say›lar.........................................................................……......... Bölüm: Tam Say›larla ‹fllemler .............……...................................................................................…….......…………………………… 35 VII .........................................………..... 5 Rasyonel Say›lar› Tan›yal›m .................. Bölüm: Orant›dan Ç›kt›k Yola . Bölüm: Diklik ve Paralellik .............................. 22 3............................................................................................................................................. 3 2................................................................................................................................................................……... 27 Orant› ve Çokgenler 1........…………........... 7 Ad›m Ad›m ‹fllemler ve Problemler .............................. Bölüm: Tam Say›lar›n Kuvveti ve Cebir .......................... 24 Üç Do¤runun Birbirine Göre Durumu .................. 16 Tam Say›lar›n Kuvveti ve Örüntüler .......................................... 20 Bir Bilinmeyenli Denklemler ve Çözümleri ........................................... Cebir ve Geometri 1............ 32 Do¤ru ve Ters Orant› ……………...................................................................…. 5 Rasyonel Say›larla Toplama ve Ç›karma ‹fllemleri ……….......…………............................................................................. Bölüm: Denklemler ve Koordinat Sistemi ....……………………………………………… 32 Al›flveriflte Kullan›lan Yüzde Hesaplar› ………...................

.............…………………………………………………… 55 Çokgenlerin Eflli¤i ve Benzerli¤i………………............…………………………...……...... 57 Ünite De¤erlendirme ….. Ek-1 VIII .................….................. 84 Dörtgenlerin Özellikleri ve Dörtgensel Bölgelerin Alan› ……………………………………… 84 Kenar .............……............................ Permütasyon.............................. 75 Faktöriyel ve Permütasyon ............ 69 Veri Analizi .......……………………………………………...........……… 64 Yan›ltan Grafikler ............................... 60 Grafik....... Veri Analizi ve Olas›l›k 1..…………………........................... Bölüm: Yaflam›m›zdaki Grafikler .....…....................................................................……………………………………………………………………................ Bölüm: Dik Dairesel Silindir..... 64 Verilerin Farkl› Temsil Biçimleri ............ Bölüm: Çokgenler ...………………………………………………… 52 2........................................……………………………………..............................…....……………………………………………………................................................. Daire ve Çokgenler 1...................... 94 Ünite De¤erlendirme ..............................................………….…….......... 45 Çember............ 76 Ünite De¤erlendirme ………………….... 97 Ekler ..………………… 50 Çemberde Aç›lar ..…………………………………………..............Çevre ......………………………………...................................................…………………………………………………............... Olas›l›k...........………………………..................... 42 Ünite De¤erlendirme ......…………….....………………………………………………… 50 Türk Bayra¤› ............................ 55 Daire ve Daire Dilimi ............………………………………….........…………................................. 38 Motiflerle Süsleme ........……................…………………………………… 75 Olas›l›k .2......................... 73 2..............................................................……………………………….......................... 40 Çember ve Dairenin Özellikleri .…………………………. Bölüm: Dörtgenler ve Alan Ba¤›nt›lar› .…….................…………………………………........ 79 Alan ve Hacim 1..............................……………...... Bölüm: Faktöriyel..........…………………………………………….........……………………………………………………............………………………………………………………………........................………….....................………………………………............. 91 Dik Dairesel Silindir ve Alan› ………................... 91 Dik Dairesel Silindirin Hacmi .......... 38 Çokgenlerin Özellikleri ............Alan ‹liflkisi ve Problemler ……………….........………………… 88 2............... Bölüm: Daireden Çokgenlere ...................................................................... Bölüm: Çember ve Bayra¤›m›z .....

Tam Say›larla Toplama ve Ç›karma ‹fllemleri Konu bafll›klar› bu flekilde verilmifltir. ÜN‹TE DE⁄ERLEND‹RME Bu bölümde ünite genelinde ifllenen kazan›mlarla ilgili soru ve problemler verilmifltir. ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M Bu bölümde ifllenen kazan›mlarla ilgili uygulamaya yönelik soru ve problemler verilmifltir. IX .Tam Say›larla ‹fllemler Bölüm bafll›klar› bu flekilde verilmifltir.

X .

“Tam Say›lardan Rasyonel Say›lara” .

a) -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 b) -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 c) -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 2 . yüksek derece s›cakl›ktan düflük derece s›cakl›¤›n ç›kar›lmas› ile bulunur. a) 19 b) -7 c) -12 ç) 40 2 Afla¤›daki tabloyu inceleyip sabah ve akflam s›cakl›klar› aras›ndaki fark› bularak tabloyu tamamlay›n›z.) Tablo: Hava S›cakl›klar› (ºC) Günler Pazartesi Sal› Çarflamba Perflembe Cuma Cumartesi Pazar Sabah (ºC) +3 +2 +1 0 -2 -4 -1 Akflam (ºC) -4 -6 -2 -6 -8 -3 0 S›cakl›k Fark› (ºC) 3 Say› do¤rular› üzerinde modellenen ifllemleri ifade eden matematik cümlelerini yaz›n›z. (S›cakl›k fark›.Tam Say›larla ‹fllemler Tam Say›larla Toplama ve Ç›karma ‹fllemleri ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 Afla¤›da verilen tam say›lar›n toplama ifllemine göre terslerini yaz›n›z.

a) 15 (-4) 4 (-15) b) (-30) (-2) (-30) 2 c) 16 (-1) 16 1 ç) 42 (-7) 42 7 3 . Ayn› gün. I) . Bir aile.(-19) f) 6 + (-8) .12 IV) -5 .(-3) .(-4) b) 0 . Bir tam say› seçiniz. Bu say›ya +3 say›s›n› ekleyiniz.0 g) (-40) + 40 c) 18 + (-2) e) 5 . taksitle 1400 TL’ye ald›¤› buzdolab›n›n peflinat› olarak 150 TL ödedi.0 II) 0 .6 5 -8 -9 6 ifadesinin en büyük de¤eri almas› için bofl kutulara “+ ve -” sembollerinden uygun olanlar›n› yerlefltiriniz.(-4) + (-1) ¤) 24 . > . a) (-8) (10) (-2) c) 9 (-11) 8 b) (-16) (-12) (-3) ç) 20 5 (-4) 2 Afla¤›daki bofl kutulara “ < .(-30) d) (-11) . Daha sonra elde etti¤iniz say›ya (-3) say›s›n› ekleyiniz.4 Afla¤›da verilen ifllemlerin sonuçlar›n› bulunuz. Buldu¤unuz iki sonucu karfl›laflt›r›n›z.(-9) III) 12 . = ” sembollerinden uygun olanlar› koyunuz. Ailenin bu ayki mali durumunu gösteren matematik cümlesi afla¤›dakilerden hangisidir? A) -1400 + 150 + 300 B) 1400 + (-150) + (-300) C) -1400 + 150 + (-300) D) -1400 + (-150) + 300 6 7 8 Afla¤›daki ifllemleri yaparak verilen sorular› cevaplay›n›z. a) (-9) + (-25) ç) (-27) . baflka bir ma¤azadan ücretini bir sonraki ay ödemek üzere 300 TL’lik bir f›r›n ald›.(-5) a) Hangi iki ifllemin sonucu ayn›d›r? b) Hangi iki ifllemin sonuçlar› toplama ifllemine göre birbirinin tersidir? c) Hangi ifllemin sonucu en büyüktür? ç) Hangi ifllemin sonucu en küçüktür? Tam Say›larla Çarpma ve Bölme ‹fllemleri ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 Afla¤›da verilen ifllemleri çarpma iflleminin birleflme özelli¤inden yararlanarak yap›n›z.9 .

(-4)] = -40 .... B) D flehrindeki s›cakl›k E flehrinden 1ºC daha so¤uktur......12) (-6 + 4) ç) (-8)2 82 10 Rakamlar› farkl› üç basamakl› en büyük negatif tam say›dan... C) A flehrindeki s›cakl›k B flehrindeki s›cakl›¤›n 5 D) B flehri E flehrinden 4ºC daha s›cakt›r. a) ‹ki negatif tam say›n›n çarp›m› ... Bir tam say› ile bu say›n›n toplamaya göre tersinin birbirine bölümü hangi tam say›y› verir? Aç›klay›n›z... iflaretlidir. rakamlar› farkl› iki basamakl› en küçük pozitif tam say›y› ç›kard›¤›n›zda aradaki fark›n (-3) kat› kaç olur? Bir dalg›ç olan Can...(+32) = ] = 28 + (-6) = [14 + 7 Afla¤›da verilen eflitliklerde bofl kutulara uygun tam say›lar› yaz›n›z.... Afla¤›daki verilen ifllemlerden hangilerinin sonuçlar› negatif bir tam say›d›r ? a) (-1)3 c) -5 (-7)2 b) (9 ..... a) 3 = (-7) = 12 c) (-12) d) -84 +14 = b) (-8) (-2) (-11) = [(-8) (-2)] ç) 131 = 131 712 e) (-11) (-2) = 2200 8 9 [(-72) 6 (-1000)] 0 ifllemini yap›n›z. 11 12 Tablo: Baz› illerdeki s›cakl›klar ‹ller A B C D E Ölçülen S›cakl›k -2ºC -10ºC 0ºC 2ºC -6ºC 4 ... 1 ’i kadard›r.... b) Negatif bir tam say›n›n pozitif bir tam say›ya bölümü . Deniz yüzeyi s›f›r metre kabul edilirse Can’›n dald›¤› derinli¤i nas›l ifade edebilirsiniz? Yandaki tabloda baz› illerde ayn› anda ölçülen s›cakl›klar verilmifltir. 5 6 Afla¤›da verilen eflitliklerde bofl kutular› uygun tam say›larla doldurunuz. iflaretlidir. Buna göre afla¤›da verilen ifadelerden hangisi yanl›flt›r? A) E flehrindeki s›cakl›k A flehrindeki s›cakl›¤›n 3 kat›d›r.....3 4 ‹ki tam say›y› çarpt›¤›m›zda çarp›m›n bu tam say›lardan küçük oldu¤u bir örnek veriniz. denizde 28 m dibe dalarak bir süre bal›klar› izledikten sonra her bir dakikada 3 m olmak üzere 5 dakika daha dalmaya devam etmifltir.. Afla¤›da verilen cümlelerdeki boflluklar› uygun ifadelerle doldurunuz.. a) (-8) [ b) ..

< ...75 c) 2 9 -2 ç) 3 5 d) 8 4 0.8 b) 4 2 < ..... a) 1. 2 4 Afla¤›da verilen rasyonel say›lardan birbirine eflit olanlar› yanlar›ndaki kutulara uygun harfleri yazarak efllefltiriniz..2 -2....5 51 100 241 d) 2.... < ..... a) 9 4 -13.1 . ikinci gün ise 2 saat bisiklet sürmüfltür. < ... < - 3 -5 1 say›s›n›n say› do¤rusu üzerinde hangi iki tam say› aras›nda oldu¤unu bulunuz..... < . < 100 ç) -0. < 1.4 < ..25 5 Bir bisikletli ilk gün 2 7 4 saat.. 3 2 4 6 2 Afla¤›da verilen aral›klara. < -3..52 < .6 0.4 < ......7 < ... < 5 5 c) -3. 1 rasyonel say›lar›n› say› do¤rusunda gösteriniz. gelebilecek ikifler say› yerlefltiriniz......Rasyonel Say›lar Rasyonel Say›lar› Tan›yal›m ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 1 1 3 1 . Hangi gün daha 8 5 uzun süre bisiklet sürmüfltür? 6 Afla¤›daki say›lar›n hangisi en küçüktür? A) 1 10 B) 7 7 C) -4 5 D) 1 2 5 .....5 b) -1 3 4 -1.... < ....

7 Matematik dersinden proje ödevi alan üç arkadafltan Defne 1 3 ’ünü.0. 1 5 + 2 = A ve 2 4 3 1 ) + 1 = B ifllemleri veriliyor.3 3 c) 3 .25 + 4.(.) 5 5 ç) 5 . Dursun 4 8 1 ’sini tamamlam›flt›r. Herbir ö¤rencinin proje ödevinin biten k›s›mlar›n›n % (yüzde) 2 ifadesini yazarak bu say›lar› küçükten büyü¤e do¤ru s›ralay›n›z.12 6 19 ç) 4 9 12 3 Afla¤›da verilen ifllemlerin sonuçlar›n› tahmin ediniz.5 + 0. ‹fllemleri yaparak tahmininizle ifllemlerin sonuçlar›n› karfl›laflt›r›n›z.5 I (b) . a) 1 4 5 b) 8 7 c) . a) 1 5 1 15 b) 3 16 7 4 + 4 45 + 15 6 4 3 - - 2 Afla¤›da verilen rasyonel say›lar›n toplama ifllemine göre terslerini bulunuz. Derya ’ini. A-B iflleminin sonucu kaçt›r? 4 8 5 6 (- .1 + 8 4 4 2 Yukar›da verilen ifllemlerden hangisinin sonucunun daha küçük oldu¤unu tahmin ediniz. a) 0. 8 A ile B herhangi iki rasyonel say› olmak üzere A ile B aras›nda kaç tane rasyonel say› vard›r? Rasyonel Say›larla Toplama ve Ç›karma ‹fllemleri ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 Afla¤›da verilen ifllem s›ralar›nda bofl olan yerleri tamamlay›n›z.0 7 4 5 1 3 3 )II . Daha sonra ifllem sonuçlar› ile tahminlerinizi karfl›laflt›r›n›z.

a) (5 3 ) 9 2 b) 2 4 7 (5 ) 9 c) 8 1 7 (-1) ç) 1 (1 ) 6 3 Afla¤›da verilen ifllemlerin sonuçlar›n› tahmin ediniz. ) 6 19 19 3 3 ) + .... a) 2 3 4 (8 ) 7 b) (5 9 ) (.. a) 4 1 2 1 2 + ( + ) = ( + ..5 ç) -0..6 Toplama iflleminin özelliklerinden yararlanarak bofl b›rak›lan yerlere gelmesi gereken say›lar› ifllem yapmadan yaz›n›z. a) ç) 4 7 13 9 2 7 7 2 b) (d) 1 2 8 ) ( ) 3 21 5 c) 5 7 7 5 3 4 2 0 11 2 Afla¤›da verilen ifllemlerin sonuçlar›n› bulunuz. = -9 7 7 b) (- c) (-9 ç) 47 + . ‹fllem sonuçlar› ile tahmininizi karfl›laflt›r›n›z.2) e) (- 7 .9 d) 3 1 4 Rasyonel Say›larla Çarpma ve Bölme ‹fllemleri ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 Afla¤›da verilen ifllemlerin sonuçlar›n› bulunuz. = 0 5 7 Verilen rasyonel say›lar›n toplama ifllemine göre terslerini yaz›n›z. a) 5 12 b) 8 9 c) 3.3) 5 ç) (-1 1 1 ) (1 ) 3 4 d) (-0.) 5 5 6 ) (-0.) 9 5 1 5 c) (10 6 ) (.. ) + 7 8 5 8 5 11 3 3 )+ = + ( ..

4 Afla¤›daki flema ile verilmifl ifllemleri örnekteki gibi aç›k olarak yaz›n›z. a) 3 8 b) 1 5 c) 7 9 ç) -2 1 6 7 Afla¤›da verilen ifllemin çarpman›n hangi özelli¤i ile yap›ld›¤›n› yazarak ifllem sonucunu bulunuz. Kek tarifinde su 3 barda¤›n›n ’i kadar fleker kullan›laca¤› söylenmifltir. tarifte verilen miktar›n 2.5 kat›n› kullanarak kek yapacakt›r. Mutlu’nun yapaca¤› kek için kaç 5 su barda¤› fleker gerekir? A) 1 4 5 B) 3 4 C) 1 1 2 D) 1 2 6 Afla¤›da verilen rasyonel say›lar›n çarpma ifllemine göre terslerini bulunuz. (1 ) 3 (3 2 )5 3 = (2 1 3 1 ) (.) 3 3 5 3 8 .) . Örnek: 1 2 1 3 1 2 1 5 1 2 1 1 + 3 2 5+3 8 4 1 = 1 + 1 = = = 30 30 15 5 10 6 (5) (3) 15 4 ya da 1 2 + ( 1 1 1 + )= 3 5 2 ( 1 5+3 )= 2 15 8 4 8 = = 15 30 15 a) 3 4 2 5 3 4 1 10 b) 2 3 -6 5 2 3 3 7 + - 5 Mutlu.(.

8 Afla¤›da verilen ifadelerde do¤ru olanlar›n bafl›na “D”.. ( ( ( ( ( ) Bir rasyonel say›n›n 1’e bölümü o rasyonel say›y› verir... yanl›fl olanlara “Y” yaz›n›z. ) Bir rasyonel say›n›n ters iflaretlisi ile toplam› “0” d›r. a) ( c) 2 8 8 ) (.) = (..) 8 11 Afla¤›da verilen üslü ifadelerin sonucunu bulunuz... ) (-1) say›s› ile bir rasyonel say› çarp›l›nca rasyonel say›n›n iflareti de¤iflir..) ( ç) (-5 -7 -7 2 ) = ( ) (-2 ) 3 3 5 -8 (-0. 4 13 Belirli bir mesafeyi 9 kaç›n› koflar? 1 saniyede koflabilen bir sporcu 2. ) 0 say›s›n›n bir rasyonel say›ya bölümü 1’dir.5) 11 3 8 3 ) (.. ) Bir rasyonel say›n›n -1’e bölümü rasyonel say›n›n kendisidir...8 (- 1 ) 0.. 9 0...... 1 1 5 + + 4 2 6 3 1 2 + + 5 2 3 9 ..5 iflleminin sonucu kaçt›r? 4 10 Verilen eflitliklerde bofl b›rak›lan yerlere gelmesi gereken rasyonel say›lar› ifllem yapmadan çarpma iflleminin özelliklerinden yararlanarak bulunuz..5) = (...4 saniyede bu mesafenin kaçta 2 Ad›m Ad›m ‹fllemler ve Problemler ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 Afla¤›da verilen ifllemin sonucunu bulunuz..) ( ) 17 9 9 ( 3 -4 -4 ) (..) = ( ) 8 11 11 ( 6 ) 9 b) ( .) ( ) (-0. a) ( -7 3 ) 3 b) ( -9 2 ) 7 c) ( -1 3 -2 3 ) ( ) 2 4 ç) ( -1 2 -2 3 ) ( ) 5 3 12 30 litrelik bir benzin deposunun 3 ’ünün kaç litre benzin ald›¤›n› bulunuz...

pazara getirdi¤i yumurtalar›n 10 Bir nakliye flirketi bir y›l içinde 2427 ton yük tafl›m›flt›r. 1 1 + 0. Bu flirketin bir sonraki y›l tafl›d›¤› yük miktar›nda %25 azalma olmufltur. 1 4 1 1+ 1 5 3 5 (- 15 ) 78 3 Yanda verilen ifllemin sonucunu bulunuz. fiirketin ikinci y›ldaki tafl›d›¤› yüke en yak›n de¤er afla¤›dakilerden hangisidir? A) 1500 B) 2000 C) 1800 D) 1700 10 .25 ise c say›s›n›n kaç oldu¤unu bulunuz. boyunun 3 ’ü kadar oldu¤una göre Recep Amca’n›n arsas›n›n kenar uzunluklar›n› bulunuz. 10 TL ve 20 TL olarak 1 3 belirlenmifltir.2 Yanda verilen ifllemin sonucunu bulunuz. boyundan 10 m k›sad›r. Sat›lan 720 biletin ’i 20 TL ve ’ü 10 TL’lik oldu¤una göre sat›lan 5 4 biletlerin kaçta kaç› 5 lirad›r? 9 4 2 ’s›n›n ’ini sat›nca 80 yumurtas› kal›yor. 4 1 3 4 3 6 = 1. 5 6 8 Bir konserin bilet fiyatlar› koltuklar›n salondaki yerine göre 5 TL. Eni. c 7 Ali 90 km’lik yolun 1 1 ’inin ’s›n› gitmifltir. Ali’nin kaç kilometre yol gitti¤ini bulunuz. 6 8 Ramazan pazara kaç yumurta getirmifltir? Ramazan. Masan›n alan› 4 5 5 oldu¤una göre masan›n k›sa kenar uzunlu¤u kaç metredir? 2 ? 5 Recep Amca’n›n dikdörtgen fleklindeki arsas›n›n eni.3 4 m 5 4 Dikdörtgen fleklindeki bir masan›n uzun kenar 1 4 m2 uzunlu¤u 2 m’dir.

Yolculardan her 5 yetiflkine 7 çocuk karfl›l›k geldi¤ine göre uçakta kaç çocuk vard›r? A) 60 B) 55 C) 77 D) 88 13 Sabit h›zla hareket eden bir otomobil 3 saatte 210 km yol almaktad›r. 3 2 12 Bir uçakta 132 yolcu vard›r.1 3 11 2 3 4 1 3 3 1 7 + iflleminin sonucunu bulunuz. 15 Giyim ma¤azas› sahibi Ahmet Bey ma¤azadaki tüm ürünler için indirim yap›yor. Etiket fiyat› 150 TL olan bir paltonun indirimli fiyat› 87 TL oldu¤una göre ma¤aza genelinde yap›lan indirimin kesir ifadesi afla¤›dakilerden hangisidir? A) 20 73 B) 21 50 C) 3 4 D) 1 4 11 . Bu otomobil 5 saatte kaç kilometre yol al›r? 7 A) 200 B) 175 C) 140 D) 150 14 1 2 2 3 1 1 2 1 2 1 4 1 5 1 5 3 5 3 5 iflleminin sonucunu bulunuz.

+ (-100) B = 2 + 4 + 6 + . a) I-5I (-1) .25)] ç) (-45) (-9) . . ) Ayn› iflaretli tam say›lar›n çarp›m› her zaman pozitiftir.(-7) c) I2 . ) Bir tam say›n›n 0’a bölümü tan›ms›zd›r. ) S›f›r say›s›n›n pozitif bir tam say›ya bölümü her zaman pozitiftir.(-1) 32 Afla¤›da verilen ifadelerde do¤ru olanlar›n bafl›na “D”. yanl›fl olanlara “Y” yaz›n›z. ) S›f›r ile her tam say›n›n çarp›m› her zaman negatiftir. 7 1 2 1 3 1 3 ifllemin sonucunu bulunuz. . + 98 ise A + B kaçt›r? A) -150 B) -200 C) -100 D) -199 4 a ve b iki tam say›y› göstermek üzere a b = 12 oldu¤una göre a + b kaç farkl› de¤er al›r? A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 5 Afla¤›da verilen say›lardan hangilerinin karesi kendisinden küçüktür? a) 3 2 b) 5 9 c)1 3 ç) 1 7 6 1 2 5 3 1 1 7 1 2 1 4 1 3 iflleminin sonucunu bulunuz. 3 A = (-2) + (-4) + (-6)+ .(-2)I (-4) 2 b) (-12) + 5 [(-11) + (. . ( ( ( ( ( ( ( ) ‹ki negatif tam say›n›n bölümü her zaman pozitiftir. ) Pozitif say›s›n›n negatif tam say›ya bölümü her zaman negatiftir. ) Bir tam say›n›n toplamaya göre tersi ile çarp›m› her zaman pozitiftir. 12 . .ÜN‹TE DE⁄ERLEND‹RME 1 Afla¤›daki ifllemleri yap›n›z.

(1 3 4 10 2 iflleminin sonucunu bulunuz. 15 Gökçe’nin paras›n›n % 40’› 125 TL’dir.8 1+ 1 1 1 2 1 3 1 1 5 iflleminin sonucunu bulunuz. s›n›f mevcudunun kaç kifli oldu¤unu bulunuz. Tiyatro 4 grubuna seçilen ö¤renciler 8 kifli oldu¤una göre.. elindeki tahtan›n 3 ’ini kestikten sonra kalan tahtan›n 5 uzunlu¤u 30 m oluyor.) (1 . ‹lk molasını yuvaya 25 m kala verdikten sonra. 10 Bir s›n›fta tiyatro grubuna seçilen ö¤rencilerin say›s› s›n›ftaki ö¤rencilerin 1 ’tür. Geriye 7 kg domates kald›¤›na göre 4 5 kasadaki domatesin tamam›n› bulunuz. gidece¤i yolun yarısını yürüyüp mola veriyor. 16 Bir karınca. Karınca her defas›nda. 13 Türkân gidece¤i yolun 2 ’ini gittikten sonra mola veriyor. 12 Bir kilogram portakaldan 2 L portakal suyu ç›k›yorsa 6 kg portakaldan kaç litre portakal 3 suyunun ç›kt›¤›n› bulunuz. buldu¤u bir tohumu yuvasına götürmek istiyor. 100 km daha gittikten 5 3 1 sonra yolun ’ine ulafl›yor. 5 2 14 Bir kasa domatesin önce 2 ’i sonra da 1 ’ü sat›l›yor. 11 Köpek kulübesi yapmak isteyen Deniz.) (1 . Türkân. (1 + ) 3 4 2 10 1 1 1 1 ) (1 .. Türkân’›n gitti¤i yolun ’sinin kaç kilometre oldu¤unu bulunuz. 9 (1 + 1 1 1 1 ) (1 + ) (1 + ) .) . Gökçe’nin toplam kaç liras› oldu¤unu bulunuz. Tohumu buldu¤u yerin yuvaya olan uzaklı¤ı 50 m’dir... Tahtan›n kesilmeden önce kaç metre oldu¤unu bulunuz. kaçıncı molasında yuvaya olan uzaklı¤ı 5 m’den az olur? Bu flekilde yol almaya devam ederse kar›nca yuvas›na ulaflabilir mi? 13 .

5 m. 1 ’ünü oynamaya. boyu 3.5 kat› olarak ölçülmüfltür.2 m olan bir yemek masas›n›n boyu 1 m. 3 4 geri kalan zaman›n› ise odas›n› düzenlemek için ay›rm›flt›r. eni ise 0. Beyza. Ayn› saatte sekiz s›ra tu¤la ile örülmüfl bir duvar›n gölgesinin boyu 2.4 m oldu¤una göre bir tu¤lan›n gerçek boyu kaç metredir? 14 . bütün bu iflleri 6 saat içinde yapt›¤›na göre odas›n› düzenlemek için kaç saat ay›rm›flt›r? 19 F›rat 250 sayfal›k bir kitab› 5 gün içinde okuyor. Elde 2 edilen yeni masan›n yüzey alan› kaç metrekare olur? 18 Beyza okuldan eve geldikten sonra zaman›n›n 1 ’ünü ders çal›flmaya.17 Eni 1. F›rat günde en fazla 60 sayfa okuyabildi¤ine göre 4.3 m k›salt›l›yor. gün kitab›n en az kaçta kaç›n› okumufltur? 20 Günün belli bir saatinde bir cismin boyu. gerçek boyunun 1.

“Tam Say›lar. Cebir ve Geometri” .

16 . adım 2. adım 4. 1 ton 105 100 ton 104 100 kg 103 10 ton 102 4 105 + 105 + 105 + . adım 3. kömürlerin kilogram›n› gösteren üslü niceliklerle efllefltiriniz. . .Tam Say›lar›n Kuvveti ve Cebir Tam Say›lar›n Kuvveti ve Örüntüler ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 Afla¤›da verilen çarpmalar› üslü biçimde yaz›n›z. + 105 iflleminin sonucunu bulunuz. b) Örüntünün kuralını kullanarak 8. a) 13 13 x 13 13 13 c) 1 1 1 1 1 1 1 b) 7 7 7 ç) 10 10 10 10 2 Afla¤›da verilen üslü say›lar›n de¤erlerini bulunuz. adım a) Örüntünün temsilci sayısını “n” ile göstererek kuralını yazınız. adımdaki bilye sayısının kaç olaca¤ını söyleyiniz. 1. 30 tane 5 Bilyelerle oluflturulan örüntüyü inceleyiniz. a) 990 b)106 c) 12000 ç) 19941 3 Afla¤›da verilen kömürleri.

4 9 14 19 24 29 .[( -2)4 (-1)5] ifllemin sonucu kaçtır? 10 -(-106)0 103 -134 + (-1)9 ifllemin sonucu kaçtır? 11 Afla¤ıda verilen örüntünün kuralını bularak örüntüyü 3 adım daha devam ettiriniz. a) 23 589 = 2.. 12 Bir kafeteryada 4 kiflilik kare masalar bulunmaktadır. E¤er 12 masa yan yana yerlefltirilirse masaların etrafına kaç kifli oturabilece¤ini bulunuz ve bu örüntünün kuralını yazınız.. 3 x 3 birim karelik alanda k›rm›z› karelerin etrafına mavi kareler yerlefltirilmifltir. 7 Afla¤›da verilen kutulara yaz›lmas› gereken say›lar› bulunuz.3589 x 10 b) 64 500 000 = 6..42) . Oluflan bu örüntü devam ettirildi¤inde 9 x 9 birim karelik alanda k›rm›z› karelerin etraf›na kaç tane mavi kare yerlefltirilmelidir? 17 . c) En büyük gezegen olan Jupiter’in Günefl’e olan uzaklı¤ı 778 300 000 km’dir.45 x 10 c) x 10 5 = 768 400 x 10 3 ç) 5321. . . 2 x 2 birim karelik alanda mavi karenin etrafına k›rm›z› kareler yerlefltirilmifltir. 9 (53 .18 = 8 2 5. 3 masa yan yana yerlefltirildi¤inde masaların etrafına 8 kifli oturabilmektedir.. 6731. ve 52 sayılarını küçükten büyü¤e do¤ru sıralayınız.6 Afla¤ıda verilen ifadelere karflılık gelen üslü sayıları yazınız. 46810.. b) Günefl’in çevre uzunlu¤u 1 390 000 km’dir.. a) Dünya’nın Günefl’e olan uzaklı¤ı 149 600 000 km’dir. 13 Yanda verilen bir birim karelik alan mavi renktedir. 2 masa yan yana yerlefltirildi¤inde masaların etrafına 6 kifli oturabilmektedir.

.(x-9 ) + 2 (4-3x) + 8x ifadesinin en sade hali x + 17’dir.(x2+ 8x + 16) iflleminin sonucunu bulunuz.5x2 + 3y cebirsel ifadesinde 3x2 ve 3y terimleri benzer terimlerdir. a) ... .8 ‹fadesinde x’in kat sayısı 3’tür.. d) 3x2 + 2y .. ..2) 4 a = ( 2x-1 ) b = 3 ( x + 3 ) c = -2 ( x .5a -7 ...b2 -5m (-m) 10 2x (-5x) n (mn . .5m . A 3a ..13 cebirsel ifadesindeki kat sayıların toplamı -7’dir.. a) a + b b) a + ( b+c ) c) a b 5 Afla¤ıda verilen ifadelerde do¤ru olanların baflına “D” yanlıfl olanların baflına “Y” yazınız. 18 . b) (-n+6 ) (2n-5) = -n (2n-5) + 6 ( 2n-5) c) 9a2 .. ç) x .9 + m + 12m b) 7x2 ..2n2 mn (n ..5 3 Afla¤ıda verilen A sütunundaki ifadeleri B sütunundaki ifadeler ile efllefltiriniz. . 6 (x + 4)2 . a) a2 .4 + 2a + 5a2 ifadesinde 4 tane terim vardır. . a) 1 ..7a + 3 cebirsel ifadesinde terim sayısı 5’tir ç) b2 + 6b .. 3 2 + 3x ..2n) xy + y -2 2a + b 3b B 5 m2 y (x + 1) -(7 + b2) -100x2 -2a -4a + 3b2 mn2 .46 . c) 3a + 8 ifadesi bir cebirsel ifadedir. .4x + 5x + x2 + 1 c) 9 + 2a . .3a .... 2 Afla¤ıda verilen ifadeleri en sade biçimde yazınız. b) 2x + 5 = 10 ifadesi bir cebirsel ifadedir.Cebirsel ‹fadelerle ‹fllemler ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 Afla¤ıda verilen ifadelerden do¤ru olanların yanına “D” yanlıfl olanların yan›na “Y” yazınız...1 ) oldu¤una göre afla¤ıda verilen ifllemlerin sonuçlarını bulunuz.3b + a ...

............ 4x + 7 13 8x + 15 19 ............. ikinci saatte 9 1 5 ’ini..... a) 3a (-4) . 2x + 1 x 10 Bisikletiyle parka giden Can toplam kaç metre yol alır? (-2x + 40) metre (5x -10) metre (6x + 25) metre (6x +2) cm 11 Eni (4x . toplam mesafenin kaçta 6 18 kaçıdır? A 8 Yanda verilen üçgenin alanını cebirsel olarak ifade ediniz.. Yanda. çarpma iflleminin özelliklerinden yararlanarak yaz›n›z...) b) 5y . 4a B 4a C 9 Afla¤ıda verilen ikizkenar üçgen kullanılarak oluflan fleklin çevre uzunlu¤unu hesaplayınız..6a b = 3a (............5) cm ve boyu (6x + 2) cm olan dikdörtgen fleklindeki bir masanın üst yüzünün alanı kaç santimetrekare olur? (4x -5) cm 12 Afla¤›daki etkinliklerde bofl yerlere gelmesi gereken cebirsel ifadeleri...4 + 12 x2 = 6x + (.......7 Bir otobüs floförü gitmesi gereken toplam mesafenin.. ilk saatte 2 ’unu...... üçüncü saatte ’sını gidiyor.........8y2 -3y = y ( ... Geriye kalan mesafe.) c) 6x .+ . dikdörtgen fleklinde verilen gelincik bahçesinin çevre uzunlu¤unu bulunuz..) ç) (y-7) (y + 3) = y2 + ..

Denklemler ve Koordinat Sistemi Bir Bilinmeyenli Denklemler ve Çözümleri ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 2 a + 4 (-a) -1 = 0 verilen denkleminin çözüm kümesini bulunuz.Çorum aras›ndaki uzakl›k kaç kilometredir? ÇORUM BALIKES‹R ANKARA 20 .Çorum aras›ndaki uzakl›k 774 km oldu¤una göre. 7 1 -5 = ise x = ? x 14 Afla¤›da verilen denklemler ile çözümlerini efllefltiriniz.Çorum aras›ndaki uzakl›k. Bal›kesir . Ankara .1 5 2x + 4 = 2 3 ç) 3 4 Yandaki terazi denge durumundad›r. Terazinin sol kefesinde bulunan her biri eflit kütledeki deterjanlar›n pofletlerinin kütleleri kaç kilogramd›r? 3 kg 1 kg 34g 2 kg 24g 500g 5 Ankara . Ankara .Bal›kesir aras›ndaki uzakl›¤›n yar›s›n›n 21 km eksi¤i kadard›r. 10x + 5 =5 7 x+ 47 3 = 14 56 a) 7 4 2 3 b) -3 c) 5 8 2(x + 1) = x .

Buna göre Hazal.1) + 4 b) d1 7 fiekildeki d1 ve d2 do¤rular›. gün kaç sayfa kitap okumufltur? 13 Beden e¤itimi dersinde ö¤retmen.5 = 31 denklemiyle çözülebilen bir problem kurunuz ve çözünüz. A 5 cm D B E C 10 11 ABCD bir dikdörtgen ve AED ’nin alan› 35 cm2 dir.14 = 105 9 3 2 ’sinin 10 km daha fazlas›n› gidince yolun ’ünü alm›fl oluyor. a) 12a + 7 = 22a . (π’yi 3 al›n›z. 2. “x” yerine gelmesi 5 5 gereken say› kaçt›r? 3 Çevresi 30 cm olan bir çemberin yar›çap uzunlu¤unun kaç santimetre oldu¤unu denklem kurarak bulunuz. Geziye ö¤retmen ve ö¤renci.6 Afla¤›da verilen denklemlerde bilinmeyen de¤erleri bulunuz. 1. gidece¤i yolun 4x .) 14 15 21 . toplama iflleminin etkisiz eleman›na eflittir. dersteki s›ra say›s› birinci dersten 4 eksik oldu¤una göre s›n›f mevcudu kaçt›r? 1 x . Buna göre dikdörtgenin uzun kenar› kaç santimetredir? 12 Hazal. ö¤rencilerin 1. kesiflen do¤rulard›r.4 iflleminin sonucu.14º ? 4x + 10º 8 Bir ilkö¤retim okulunda düzenlenen gezide her 14 kiflilik ö¤renci grubu için bir ö¤retmen görevlendirilmifltir.13 3 (t .4) + 2 (y + 5) = 3 (y . toplam 105 kifli kat›ld›¤›na göre görevli ö¤retmen say›s›n› bulmak için afla¤›daki denklemlerden hangisi kullan›l›r? A) 15x + 14 = 105 B) 14x + 1 = 105 C) 15x = 105 D) 15x . derste ise beflerli s›ra olmalar›n› istiyor. 2. 7 3 Kuryenin toplam ald›¤› yol kaç kilometredir? Bir kurye. “?” ile gösterilen aç›n›n ölçüsü kaç derecedir? d2 6x .2) -9=t-5 5 c) 6 (y . derste üçerli. 225 sayfal›k kitab›n› her gün bir önceki gün okudu¤unun 2 kat› kadar fazla sayfa okuyarak 4 günde bitiriyor.

a) y = -5x + 1 b) x y =4 2 3 c) -y . B) Denklemi y + 2 = 0 fleklindedir. C noktalar›n›n. 1 y .8 = 0 do¤rusunun üzerinde olmas› için c’nin kaç olmas› 2 5 Yandaki 2y . D) Orijinden geçer.Do¤rusal Denklemler ve Koordinat Sistemleri ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 Koordinat sisteminde verilen A.x = 7 4 A (c. a) Apsisler toplam› kaçt›r? b) Ordinatlar toplam› kaçt›r? B -5 -4 -3 -2 -1 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 y A x C 2 Koordinat sisteminde çizilen d do¤rusu için afla¤›daki ifadelerden hangisi do¤ru de¤ildir? A) Apsisler eksenine paraleldir. B. -4) noktas›n›n x gerekti¤ini bulunuz. x y 0 5 2 1 3 1 -5 -1 -1 22 . C) Ordinatlar eksenine diktir. d y 4 3 2 1 0 -5 -4 -3 -2 -1 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 x 3 Afla¤›da verilen denklemlerin gösterdi¤i do¤rular›n grafiklerini çiziniz.3x + 1 = 0 denklemine ait tabloda bofl kalan yerleri doldurunuz.

13 4x .3y + 12 = 0 do¤rusunun y eksenini kesti¤i noktay› bulunuz. Çizdi¤iniz do¤ru ile x ve y eksenleri aras›nda kalan bölgenin alan›n› hesaplay›n›z.y = 5 ve y . Çizdi¤iniz do¤rular›n birbirine göre durumlar› hakk›nda ne söyleyebilirsiniz? 11 Koordinat sisteminde oluflturulan ABCD dikdörtgenin üç tane köflesinin koordinatlar› A (2. 23 . E (7.11) noktas›yla çak›fl›yor. C (0.1) . B (4. x 10 Ayn› koordinat sistemi üzerinde x .8) . C (4.0) . Çizdi¤iniz dikdörtgenin alan›n› hesaplay›n›z. 1) . 7) noktas› olan bir ABCD dikdörtgeni çiziniz. 12 Köfle noktalar› A (-2. 0) oldu¤una göre verilmeyen D köflesinin koordinatlar›n› bulunuz. D (-2. -4) olan bir ABCD dikdörtgenini koordinat sisteminde çizerek gösteriniz. B (2.10 = 0 do¤rusunun grafi¤ini çiziniz.x = -2 do¤rular›n› çiziniz. Bu dikdörtgensel bölgenin alan›n›n kaç birim kare oldu¤unu bulunuz. y 5 y y 3 -5 0 x x x 8 Koordinat sistemindeki bir B noktas›n›n apsis ve ordinat›n›n mutlak de¤erlerinin oluflturdu¤u nokta. Buna göre B noktas›n›n koordinatlar› ne olabilir? 9 Koordinat sisteminde 2x + 5y . 7 Afla¤›da verilen do¤ru grafiklerinde do¤rudafl noktalar› belirleyerek bu noktalar› s›ral› ikililer fleklinde yaz›n›z. -4) .6 Koordinat sistemi üzerinde köfle noktalar›ndan biri A (-2.

B E C 4 fiekildeki d ve n do¤rular› birbirine paralel do¤rulard›r. [AC]’nin orta dikmesi oldu¤una göre ABCD dörtgeninin çevresinin uzunlu¤unun kaç santimetre oldu¤unu bulunuz.Diklik ve Paralellik Dik ve Paralel Do¤rular ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 Afla¤›da verilen çokgensel bölgenin her birinin bir kenar›n›n orta dikmesini çiziniz. IABI = 5 cm [DE]. K noktas›ndan d do¤urusuna çizilebilen en k›sa uzakl›k hangi seçenekte verilmifltir? A) [KA] C) [KS] B) [KB] D) [KT] d A B S T n K 24 . 2 Yandaki k do¤rusuna E noktas›ndan geçen kaç farkl› dikme çizebilirsiniz? E k A D 3 s(A) = s(B) = s(C) = s(D) = 90º.

II. do¤rular d›fl›nda noktalar al›nm›flt›r. III 25 . III. 8 Afla¤›da. ( ) D›fl›ndaki bir noktay› bir do¤runun noktalar›na birlefltiren do¤ru parçalar›ndan en uzun olan› bu noktadan do¤ruya inilen dikmedir. k ve m do¤rular› için k m ise k do¤rusu üzerinde al›nan bir nokta m do¤rusu üzerindeki her noktaya eflit uzakl›ktad›r. Bu dikmelerden yararlanarak c do¤rusuna paralel bir d do¤rusu çiziniz. II. A V z c N Y 9 Afla¤›da verilen ifadelerin hangileri do¤rudur? I. A) Yaln›z I B) I. Bir noktan›n bir do¤ruya uzakl›¤›.7 cm uzunlu¤unda iki tane dikme çiziniz.5 Yanda verilen c do¤rusuna 2. c 6 Afla¤›da verilen ifadelerin do¤ru olanlar›n›n yan›na “D” yanl›fl olanlar›n›n yan›na “Y” yaz›n›z. Bu noktalar›n bu do¤rulara olan uzakl›¤›n› gönye kullanarak çiziniz. 7 Herhangi üçü do¤rusal olan dört noktadan geçen ve birbirine parelel olan iki do¤ru çiziniz. nokta ile do¤ruyu birlefltiren en k›sa do¤ru parças›n›n uzunlu¤una eflittir. III D) I. ( ) Bir noktan›n bir do¤ruya olan uzakl›¤› 0 (s›f›r) birim ise bu noktadan o do¤ruya dikme inilemez. t ve s do¤rular› için t s ise t do¤rusu üzerinde al›nan her noktan›n s do¤rusuna uzakl›¤› birbirine eflittir. II C) II. ( ) Orta dikme üzerindeki her dikmenin do¤ru parças›n›n uç noktalar›na olan uzakl›klar› eflittir.

B M 5 fiekilde d1 ve d2 do¤rular› ile [BK] verilmifltir. 2 Afla¤›daki flekilleri verilen do¤ru çiftlerinden hangisinin ortak dikmesi çizilebilir? C) t z A) B) z p t z m s n D) r 3 Afla¤›da belirtilen aç›lar›n özelliklerini yaz›n›z. d1 d2 ve s(BKL) = 47º ise 47º K L d1 KBM’nin ölçüsünü bulunuz. a) a b m k b r a p a b b b) s c) z t k z k ç) d e k a d e d e f g 70º 4 Yandaki flekilde d e f’dir.Üç Do¤runun Birbirine Göre Durumu ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 Afla¤›daki noktal› bölgeye üç do¤runun birbirine göre durumlar›n› gösteren örnekler çiziniz. Verilen ölçüden yola ç›karak do¤rular aras›nda kalan di¤er aç›lar›n ölçülerini hesaplay›n›z. d2 26 .

Örüntünün kural›na göre 100. Ankara-Konya aras›ndaki mesafeyi bulunuz. 4 7 A s›n›f›n›n ö¤retmeni Lale Han›m. ad›m 2. Buldu¤unuz cebirsel ifadenin katsay›lar›n›n toplam› kaç olur? 9 (x2 + 2x) . 3 [(1 . ö¤renci için 3 TL’dir. ad›m 2 (32 111 . 8 (x + 5) (x . 30 ö¤rencisini hayvanat bahçesine götürüyor. 5 12 cm boyundaki bir a¤aç.3) çarp›m›n› yap›n›z. her ay 7 cm uzamaktad›r. 1. ad›m 3. Ankara-‹stanbul ile Ankara-Konya aras›ndaki mesafelerin toplam› 711 km oldu¤una göre.8)0 iflleminin sonucunu bulunuz.. ad›mdaki say›y› hesaplay›n›z.ÜN‹TE DE⁄ERLEND‹RME 1 Çubuklarla oluflturulmufl afla¤›daki örüntünün kural›n› bulunuz. . Girifl ücreti ö¤retmen için 5 TL.. A¤ac›n uzunlu¤unun 61 cm olmas› için kaç ay geçmesi gerekti¤ini bulunuz. 27 . Ankara-Konya aras›ndaki mesafenin 2 kat›ndan 63 km eksiktir.3)2 + (-1)21] 1010 iflleminin sonucunu bulunuz. Buna göre ö¤retmen ve ö¤rencilerin ödeyece¤i toplam para miktar›n› bulunuz.) 5 3 11 2 = eflitli¤inde x yerine hangi say› gelmelidir? x 3 7 Ankara-‹stanbul aras›ndaki mesafe. ad›m 4. 6 ( 14 4 .(x + 1)2 cebirsel ifadesini en sade biçimde yaz›n›z.

3 ( a2 + 4a) cebirsel ifadesini en sade biçimde yazd›¤›n›z zaman kaç tane terim oldu¤unu bulunuz. 9. say› örüntüsünün kural›n› bularak 50. 7) C) (-3.10 a (a .4x = 5 do¤rusu koordinat sisteminde çizildi¤inde hangi bölgelerden geçer? 18 m n oldu¤una göre k›rm›z› renkle gösterilen aç›lar›n ölçüleri toplam› kaç derece olur? r m n 28 . 3) B) (3.. 14.4y + 12 = 0 do¤rusunun y eksenini kesti¤i noktay› yaz›n›z. 11 3y . 19.3 do¤rusu afla¤›daki noktalar›n hangisinden geçer? A) (2.. -7) noktas›na 8 birim uzakl›kta bir nokta bulunuz ve buldu¤unuz noktan›n koordinatlar›n› yaz›n›z. 15 Koordinat düzleminde A (1.x . -7) 13 4. 16 6x .12) . 12 y = 2x . 17 y .5 = 0 do¤rusu üzerinde bulunan iki noktan›n koordinatlar›n› bulunuz. terimini hesaplay›n›z. -7) D) (-2.1 x + 2 do¤rusal denkleminin grafi¤ini çizerek bu do¤ru grafi¤inin x ve y ekseni ile 3 4 oluflturdu¤u üçgensel bölgenin alan›n› bulunuz. 14 y = . .

12º ? d2 3x + 20º 21 Yanda verilen flekilde [AD x’in de¤erini bulunuz. [CE oldu¤una göre A 3x D B 88º C 5x E 22 Yanda verilen flekilde [BA [DE oldu¤una göre y aç›s›n›n kaç derece oldu¤unu bulunuz. A 22º C B y E D 29 . Buna göre “?” ile gösterilen aç›n›n ölçüsü kaç derecedir? r d1 5x .19 k m oldu¤una mavi renkle gösterilen aç›lar›n ölçüleri toplam› kaç derece olur? k m 20 fiekilde d1 d2’dir.

Atatürk Bulvar›’na diktir. Verilere göre I ve II numaral› aç›lar›n yerlerine gelmesi gereken de¤erler afla¤›dakilerden hangisinde do¤rudur? › II A) x + 125º B) x + 125º C) x D) x + 55º 125º 55º . Buna göre iki cadde aras›nda kalan aç› kaç derecedir? Atatürk Bulvar› Cumhuriyet Caddesi fa ta us M al m Ke i es dd Ca 25 fiekilde d1 d2’dir. Krokiye göre Cumhuriyet Caddesi. Atatürk Bulvar› ile Mustafa Kemal Caddesi aras›nda kalan aç›n›n 2 kat›n›n 15º fazlas›d›r. Buna göre x ile gösterilen aç› kaç derecedir? d1 d2 18º 22º x 30 . Cumhuriyet Caddesi ile Mustafa Kemal Caddesi aras›nda kalan aç›.x 55º + x x + 125º I II d1 x + 125º d2 d3 24 Yanda bir yerleflim bölgesine ait kroki verilmifltir.23 fiekilde d1 d2’dir.

“Orant› ve Çokgenler” .

5 kg incir 7.5 TL oldu¤una göre 1. 180 kg yemi.5 kg elma almak için kaç lira öderiz? 3 ’tir. a) x 54 = 4 9 b) 6 15 = y 25 c) 33 12 = z 16 ç) 0. tavuklar›n kaç ayda yiyebileceklerini bulunuz. 45 kg viflne reçeli elde etmek için kaç kilogram viflneye ihtiyaç oldu¤unu bulunuz.5 t = 4 16 2 15 kg viflneden 25 kg viflne reçeli elde ediliyor.5 kg incir kaç lirad›r? ‹ki sayının birbirine oranı 3 ’dir. 7 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bir ifli 8 iflçi 12 saatte tamamlıyorsa aynı ifli 12 iflçi kaç saatte tamamlar? 6 kg elma 21 TL oldu¤una göre 4.Orant›dan Ç›kt›k Yola UYARI! Proje ödevinizle ilgili bir çal›flma takvimi oluflturdunuz mu? Do¤ru ve Ters Orant› ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 Afla¤ıdaki orantılarda verilmeyen de¤erleri bulunuz. 4 fayans ustası bir evin fayanslarını 16 günde döflüyor. Aynı evin fayanslarını aynı nitelikte 8 fayans ustası döfleseydi ifl kaç günde biterdi? Bir kamyon sürücüsü bir günde 9 saat çalıflarak kum taflıyor. Bu sayıların toplamı 400 oldu¤una göre bu sayıları bulunuz. Dikdörtgenin kısa kenar uzunlu¤u 246 cm 5 oldu¤una göre uzun kenar uzunlu¤u kaç santimetredir? Bir dikdörtgenin eninin boyuna oranı 32 . Bu kamyon sürücüsünün ayn› flekilde çal›flarak 2 haftada kaç saat kum tafl›d›¤›n› bulunuz. Bir kümesteki tavuklar bir ayda 72 kg yem yiyorlar. Bar›fl sitesinde 120 m2 lik bir ev 283 000 TL’ye sat›ld›¤›na göre ayn› özelliklere sahip 150 m2 lik evin kaç liraya sat›ld›¤›n› bulunuz.

8 saat 1 gün 72 gün 13 x ve y sayıları do¤ru orantılıdır.12 Yandaki verileri kullanarak bir problem kurunuz ve çözünüz. kâr-zarar durumu ile ilgili olarak afla¤›dakilerden hangisi do¤rudur? A) % 15 kâr elde edilmifltir. Bir mal›n 3 ’i %20 kârla. Bu bahçıvan aynı oranda çalıflarak 45 cm2 lik bir bahçenin çimlerini kaç saatte biçer? Al›flveriflte Kullan›lan Yüzde Hesaplar› ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 Afla¤›da verilen ürünlerin KDV’li sat›fl fiyatlar›n› bulunuz. x sayısı 24 iken y sayısı 18’dir. x sayısı 72 iken y sayısı kaç olur? 14 4 ’dir Büyük kardeflin boyu 175 cm oldu¤una göre 7 küçük kardeflin boyu kaç santimetredir? ‹ki kardeflin boylarının birbirine oranı 15 Bir bahçıvan 30 cm2 lik bir bahçenin çimlerini 9 saatte biçiyor.50 TL + % 18 KDV 14. C) Ne kâr ne de zarar edilmifltir. Deterjan Zeytinya¤› Trabzon Ekme¤i 23. Mal›n tamam› sat›ld›¤›na 5 göre.60 TL + % 1 KDV 2 Arzu’nun ald›¤› KDV’siz fiyat› 59 TL olan gece lambas›n›n %8 KDV’li fiyat›n›n kaç lira oldu¤unu bulunuz. geri kalan› ise %30 zararla sat›l›yor. D) % 10 kâr elde edilmifltir 3 33 . B) % 7 zarar elde edilmifltir.25 TL + % 8 KDV 3.

1 y›l›n sonunda 14 700 TL olmufltur. Tabloya göre Berk Bey’in bu tatil için otele kaç lira ödemesi gerekti¤ini bulunuz.5 L 3L 7 Bir hava yolu firmas›. 50 Kr 75 Kr 0. 1 y›l›n sonunda hangi bankadan daha çok faiz getirisi elde eder? Bir kifli. 45 bilet 17 gün önce ve 13 bilet ise uçufltan k›sa bir süre önce sat›ld›¤›na göre hava yolu flirketinin bilet sat›fllar›ndan kaç lira elde etti¤ini bulunuz. Uçak biletlerinin indirimsiz fiyat› 128 TL’dir.23 TL’ye satm›flt›r. Bu fonu ald›ktan 6 ay sonra Furkan’›n toplam paras› kaç lira olur? fiükran Han›m’›n bankaya yat›rd›¤› 12 250 TL’si. y›l›n sonunda faiziyle birlikte toplam kaç liras› olur? 2 1 ’ünü % 15’lik faiz oran› ile A bankas›na. paras›n›n Bir miktar para. 1500 TL komisyon ald›¤› bir arabay› kaç liraya satm›flt›r? 5 Berk Bey. farkl› büyüklükteki sular›n flifle fiyatlar› verilmifltir. Bir ma¤aza 21 TL’ye ald›¤› bir ürünü önce 22. 13 34 . Birim fiyat aç›s›ndan hangi suyu almak daha kârl›d›r. 2550 TL paras›n› % 12.05 TL’ye. 25 bilet bir ay önce. sonra da 13.4 Bir komisyoncu satt›¤› her arabadan % 5 komisyon al›yor. Kiflibafl› 1 gece konaklama: 150 TL 0 . kalan paras›n›n ’ünü 3 3 % 9’luk faiz oran› ile B bankas›na yat›r›yor. Bu kifli.6 yafl ücretsiz 7 -12 yafl % 50 indirimli 13 -17 yafl %25 indirimli 1 TL 6 Yanda. efli ve 13 yafl›ndaki k›z› ile tatil için bir otelde 6 günlük rezervasyon yapt›r›yor. 15 gün önce al›nan biletlerde % 20 indirim yapmaktad›r.5 faiz ile 4 y›ll›¤›na bankaya yat›ran bir kiflinin 4. bulunuz. 62300 TL’sini y›ll›k % 7 faiz oran›yla bankaya yat›r›yor. Yat›r›lan paran›n % 16’s› kadar faiz elde edilmesi için y›ll›k faiz oran› yüzde kaç olmal›d›r? 8 9 10 11 12 Furkan. 6 ay sonra da biriktirdi¤i 1700 TL ile y›ll›k getirisi % 12 olan alt›n fonu al›yor. Bu ürüne uygulanan indirim ve zam yüzdelerini bulunuz. 18 ayl›¤›na bankaya yat›r›l›yor.5 L 1. uçufltan 1 ay önce al›nan biletlerde % 50. Bankan›n uygulad›¤› faiz oran›n› bulunuz.

K›v›lc›m’›n.14 1 ’ü 16 ayda 8 600 TL faiz 4 getirdi¤ine göre K›v›lc›m’›n bankaya kaç lira yat›rd›¤›n› bulunuz. Bir sat›c› 12 kg’lik sand›klardan.15 ‘i gösterirken aynadaki yansımasında kaçı gösterir? Ayna 2 Afla¤ıdakilerden hangisi yandaki fleklin efli de¤ildir? A) B) C) D) 35 . Domateslerin geri kalan› çürüdü¤ü için çöpe at›l›yor. y›ll›k % 8 faiz oran› ile 4 y›ll›¤›na 64 000 TL kredi çekiyor.60 TL’ye 2 sand›k domates alarak 20 kg’›n› 36 TL’ye sat›yor. y›ll›k % 15 faizle bankaya yat›rd›¤› paran›n Adnan. 15 16 Yans›ma ve Dönme ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 Saat 04. sand›¤› 3. Sat›c›n›n domateste kilogram bafl›na kâr›n›n yüzde kaç oldu¤unu hesaplay›n›z. Adnan’›n ayl›k ödemesi ne kadard›r? Bulunuz.

saat yönünde 270º döndürüldü¤ünde elde edilen A B C noktaların› bularak bunu A B C kartezyen koordinat sisteminde çiziniz. A (2 . 3) noktalarının saat yönünde 180º döndürülmesiyle elde edilen A’ ve B’ noktalarının yeni konumunu bulunuz. bölge B) II ve III bölgede C) III bölgede D) III ve IV bölgede y 5 6 7 Koordinat düzleminde verilen fleklin y eksenine göre simetri¤i saat yönünün tersine 270º döndürüldü¤ünde fleklin yeni konumu afla¤ıdakilerden hangisi olabilir? A) B) x C) D) 8 A (3 . 36 . B (1 . 3). 2) noktalarından geçen ABC üçgenini koordinat sisteminde çiziniz. 3) ve B (-1 . Pervaneler birbirlerine eflit uzaklıkta olduklarına göre. C (5 . ABC üçgeni. bölgede bulunan bir üçgen 180º döndürüldü¤ünde kaçıncı bölgede yer alır? A) II. 1) noktasının orjine göre saat yönünde 90º döndürülmesi ile elde edilen noktanın koordinatlarını ve koordinatlar›n kaçıncı bölgede olduklarını bulunuz.3 Datça’daki rüzgar santralleri ile elektrik üretilmektedirler. bu pervanelerin en küçük dönme simetrisi kaç derecedir? 4 Koordinat sisteminde. 8). Koordinat sisteminde I. Kartezyen koordinat düzleminde (2 .

a) Çeyrek döndürülmüfl hâli b) 2 br sa¤a ötelenmifl ve saatin tersi yönünde yarım döndürülmüfl hâlini belirtiniz. 14 Eflkenar üçgende kaç tane simetri do¤rusu vardır? Çizerek gösteriniz. 15 Kaç derecelik dönme açıları için bir fleklin dönme yönü önemli de¤ildir? 37 . 13 Yanda verilen fleklin. fieklin ilk hâli afla¤ıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) 12 “808” sayısının simetri do¤rularını çiziniz. 11 Bir fleklin saatin tersi yönünde 90º döndürülmüfl hâli yanda verilmifltir. 10 Yanda verilen dairenin kaç tane simetri ekseni vardır? Birkaç›n› çizerek gösteriniz.9 Yanda verilen fleklin saat yönünde 180º döndürülmüfl hâlini çiziniz.

( ) Herhangi bir üçgenin dıfl açılarının ölçüleri toplamı 180’dir. ( ) Dıfl bükey çokgenlerde köflegenlerden bazıları. ( ) Bir düzgün çokgenin dıfl açılarının ölçüleri birbirine eflittir. ( ) Herhangi bir dörtgenin dıfl açılarının ölçleri toplamı 360’dır.Çokgenler Çokgenlerin Özellikleri ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 Afla¤ıda verilen noktalı ka¤ıda d›fl bükey ve iç bükey çokgenler çiziniz. ( ) Bir çokgenin ardıflık olmayan herhangi iki köflesini birlefltiren do¤ru parçası köflegen olarak adlandırılır. ( ) Düzgün sekizgenin iç açılarının ölçüleri toplamı 1080’dir. ( ) Çokgenlerde iç ve dıfl açılar birbirlerinin bütünleridir. 38 . yanlıfl olanların yanına “Y” yazınız. 3 Afla¤ıdaki ifadelerden do¤ru olanların yanına “D”. 2 Afla¤ıdaki çokgenlerin köflegenlerini çiziniz. çokgensel bölgenin dıflında kalır.

a) 93º 123º 123º 110º x 72º a+16º 130º x x b) a c) x 90º 5 Afla¤ıdaki çokgenlerde. verilmeyen açıların ölçülerini bulunuz. ABCDEFGH düzgün sekizgen ise FBC açısının ölçüsü kaç derecedir? m H A B C G n 70º F E D 7 Afla¤ıdaki çokgenlerden hangisinin dıfl açılarının ölçüleri toplamı ile iç açılarının ölçüleri toplamı aynı de¤ildir? A) Kare B) Paralelkenar C) Eflkenar Üçgen D) Eflkenar Dörtgen 8 9 10 Düzgün dokuzgenin bir dıfl açısının ölçüsü kaç derecedir? Bir iç açısının ölçüsü 144º olan düzgün çokgen kaç kenarlıdır? A B C M D x F E fiekilde ABCDEFGH düzgün sekizgen ve KLMEF düzgün beflgen oldu¤una göre x açısı kaç derecedir? H L K G 39 . a) 60º 110º 100º z b) c) 115º 70º x y 68º 6 m n.4 Afla¤ıdaki çokgenlerde. verilmeyen dıfl açıların ölçülerini bulunuz.

kare ve düzgün altıgen kullanarak süsleme yapılmak istenirse süslemenin bir köflesinde bu çokgenden kaç tane kullanılır? 3 Afla¤ıdaki süslemenin eksik parçasını çizerek tamamlayınız. Bu düzgün çokgen kaç kenarlıdır? D C E B 3x A 15x 12 Yanda verilen flekilde ABCDEF ve GH‹JKC düzgün alt›gen ve E. K. 2 Eflkenar üçgen. D. 40 . J do¤rusal noktalar oldu¤una göre a aç›s› kaç derecedir? A B C G H F a E D K J ‹ Motiflerle Süsleme ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 Yanda verilen modeli kullanarak bir süsleme oluflturunuz.11 Yandaki flekilde bir düzgün çokgenin bir iç açısı ile dıfl açısı yerlefltirilmifltir.

a. 12 Yanda verilen modeli kullanarak.4. ç) Yansıma. 8 Kodu (4. 6 Kodu (4. 41 .4 Kodu (3. 4) olan bir süsleme yapılabilir mi? Nedenini açıklayınız 5 Dairesel bölge kullanılarak bir süsleme yapılabilir mi? Nedenini açıklayınız. c) Dönme. b) olan süslemenin yapılabilmesi için “a ve b” ne olmalıdır? 9 Bir kenar uzunlu¤u birbirine eflit olan düzgün sekizgen bölge ve karesel bölge ile yapılan süslemenin kodu nedir? 10 Yanda verilen flekli kullanarak bir süsleme yapılabilir mi? Aç›klay›n›z. öteleme ve dönme hareketiyle süslemeler yapınız. 11 Yandaki flekle öteleme ve dönme hareketi uygulayarak bir motif oluflturunuz.3. b) Öteleme.6) olan süslemede hangi çokgenler kullanılmıfltır? 7 Yanda verilen çokgensel bölge modellerini kullanarak süsleme yapınız. 8. a) Yansıma. 4. 4.

O merkezli çemberin içindeki noktalar› ‹ kümesi ile. d›fl›ndaki noktalar› D kümesi ile gösteriniz. Hangi iki noktan›n birleflimi ile oluflan do¤ru parças› yar›çap olur? B D N O K T L A 2 Yanda verilen flekilde A ve B noktalar› O merkezli çemberin üzerindedir. üzerindeki noktalar› Ü kümesi ile. öteleme ve yans›ma hareketlerinden hangileri kullan›lm›flt›r? 14 Yandaki flekle yansıma ve dönme hareketleri uygulanırsa afla¤ıdaki motiflerden hangisi oluflur? A) B) C) D) Çember ve Dairenin Özellikleri ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 Yanda. IABI = 12 cm ise çemberin yar›çap› afla¤›dakilerden hangisi olabilir? A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 O A B 42 .13 Yanda verilen süslemede dönme.

[OK] c) Kirifller: [EF]. ) Bir do¤ru ile bir çemberin ortak noktası yoksa do¤ru çembere te¤ettir. 6 Yanda verilen flekilde A. D M 7 br B E C 5 Afla¤ıdaki ifadelerde do¤ru olanların baflına “D”. ) Bir çember üzerindeki en uzun kirifl çaptır. B ve C noktaları çemberin üzerindedir. Çemberin yar›çap› 6 birim oldu¤una göre ABC’nin çevre uzunlu¤u afla¤ıdakilerden hangisi olamaz? A) 36 B) 35 C) 33 D) 32 A O C B 43 . ) Çemberin üzerindeki iki nokta arasında kalan parçaya kirifl denir. ( ( ( ( ( ) Bir çember saat yönünde veya saat yönünün tersi yönünde çizilebilir.3 fiekilde verilen O merkezli çember üzerinde afla¤ıda verilen elemanları belirleyerek çiziniz. [BK] 0 A 4 Yanda verilen flekilde M merkezli çember ABCD karesine te¤ettir. a) Çap: [AB] b) Yarıçaplar: [OC]. [OF]. ) Düzlemde bir çember ile bir do¤ru üç farklı durumda bulunabilir. IMEI = 7 br ise karenin çevresinin uzunlu¤unu bulunuz. [OE]. yanlıfl olanların baflına “Y” yazınız.

B) Büyük çemberin yar›çap uzunlu¤u küçük çemberin çap uzunlu¤u kadard›r. A ve M noktalar› do¤rudafl noktalar ve IOMI = 17 br ise M merkezli çemberin çap› kaç birimdir? O A M 44 .7 Birinin yarıçapı di¤erinin yarıçapından 2 cm daha uzun olan ortak merkezli iki çember çiziniz. Küçük çemberin yar›çap› uzunlu¤u 5 br oldu¤una göre afla¤›daki ifadelerden hangisi yanl›flt›r? A) O merkezli çemberin yar›çap uzunlu¤u 10 br’dir. 8 Yandaki flekilde A merkezli çemberin yarı çapı 8 br. B merkezli çemberin yarıçapı 6 br ve IABI = 12 br ise ICDI kaç birimdir? A C O B 9 fiekilde O ve M merkezli iki çember veriliyor. C) IONI = IOKI D) 5 < IOKI < 10 N M O K d 10 d do¤rusu O ve M merkezli çemberlere A noktas›nda te¤et ve O merkezli çemberin yar›çap› 9 br O.

Tak›m elbiseye ilk fiyat› üzerinden toplam yüzde kaç indirim uygulanm›flt›r? 2400 TL’nin 6 ayda getirdi¤i faiz miktar›n›. sonra sat›fl fiyat› üzerinden % 25 indirim yap›lm›flt›r. 4 kg elma alsa idi kaç lira öderdi? 4 3 Bir tiyatrodaki izleyicilerden kad›nlar›n say›s›n›n erkeklerin say›s›na oran› ’tür. 5 say›lar›yla do¤ru orant›l›d›r. 6 7 8 Yanda verilen flekli saat yönünde 180º döndürdü¤ümüzde d do¤rusuna göre simetri¤i afla¤›dakilerden hangisi olur? d A) B) C) D) 9 Bir düzgün çokgenin en küçük dönme aç›s› 60º dir. Bu dörtgenin en büyük aç›s›n›n ölçüsü kaç derecedir? 2 Bir izci grubundaki k›z ve erkek izcilerin say›lar› s›ras›yla 10 ve 12 say›lar›yla ters orant›l›d›r. manavdan 2. 4.25 TL ödedi¤ine göre. Bu grupta 18 k›z izci oldu¤una göre. ayn› faiz oran›yla 3600 TL’nin kaç ayda getirdi¤ini bulunuz. Y›ll›k % 12 faiz oran›yla bankaya yat›r›lan 35 000 TL. Tiyatroda 4 toplam 126 kifli oldu¤una göre kad›nlar›n say›s› kaçt›r? 5 Bir ma¤azada 280 TL’ye sat›lan bir tak›m elbisenin sat›fl fiyat› üzerinden önce % 30.5 kg elma alarak 5. 2. çevre uzunlu¤u kaç santimetredir? 45 . grupta toplam kaç izci vard›r? 3 Berk.ÜN‹TE DE⁄ERLEND‹RME 1 Bir dörtgenin iç aç›lar›n›n ölçüleri 1. Bu düzgün çokgenin bir kenar uzunlu¤u 12 cm oldu¤una göre. kaç y›l sonra 8400 TL faiz getirir? Bulunuz.

10 Simetri ekseni olan bir flekil en az kaç derece döndürülürse ilk konumu elde edilir? 11 ABCDEF düzgün alt›gendir. CGHD karedir. AED aç›s›n›n ölçüsü kaç derecedir? A B F C E D 12 fiekilde ABCDEF düzgün alt›gen. Verilenlere göre x ile gösterilen aç›n›n ölçüsü kaç derecedir? F A B C G D E x H A B 75º 13 Yandaki flekilde a ile gösterilen aç›n›n ölçüsü kaç derecedir? E 70º a 135º D 70º C 14 Düzgün bir onsekizgenin bir d›fl aç›s›n›n ölçüsü kaç derecedir? 46 .

6) C) (3 . 4) 16 Kare. 3 . 3) B) (3 .15 Afla¤›dakilerden hangisi düzgün çokgenlerle oluflturulan süslemenin kodu olamaz? A) (6 . 3 . eflkenar üçgen ve düzgün altıgen kullanılarak süsleme yapılmak istenirse bir köflede her bir çokgenden kaç tane kullanılır? 17 Yandaki model kullanılarak yapılan süslemede hangi hareketler uygulanmıfltır? 18 Afla¤ıda verilen düzgün çokgensel bölgelerin kaç tanesi ile tek baflına süsleme yapılabilir? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 19 Yanda verilen süslemede hangi hareketlerin yapıldı¤ını yazınız. 3 . 6 . 4 . 6 . 3 . 3 . 4 . 47 . 3) D) (4.

III) [CD] kirifli aynı zamanda .... tır. C O A D B d 48 .. tir. çemberin .. A B D C 22 M merkezli bir çemberi iki noktada kesen d do¤rusu k do¤rusuna paraleldir..... tir.... 23 Yanda verilen flekle ait cümlelerde bofl bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz....... dır. k do¤rusu çembere te¤et ise k do¤rusunu d do¤rusuna uzaklı¤ı için afla¤ıda verilen ifadelerden hangisi her zaman do¤rudur? A) Çemberin yarıçap uzunlu¤undan büyüktür. ç) Her köfledeki açıların ölçüleri toplamını bulunuz.. 21 Yandaki flekilde birbirine efl iki çember veriliyor.. B) Çemberin yarıçap uzunlu¤undan küçüktür.... C) Çemberin çap uzunlu¤undan büyüktür. b) Düzgün çokgenleri bulunuz...20 Yandaki süslemede.... IV) [OC]... II) [AB] ... c) Düzgün çokgenlerin her birinin iç açısını bulunuz.. Çemberler ABCD dikdörtgenine te¤et ve yar›çap uzunluklar› 5’er birimdir... I) d do¤rusu . a) Kodlamayı bulunuz.. D) Çemberin çap uzunlu¤undan küçüktür.... Verilen çemberlerden bir tanesinin çevre uzunlu¤unun kaç birim oldu¤unu bulunuz.

Daire ve Çokgenler” .“Çember.

........ c) EOC .........Çember ve Bayra¤›m›z ! UYARIle ilgili l›flma Projeniz r›n›z› ça flekilde la a m fl n çal› e uygu nuz? su takvimin u m r o yürütüy Çemberde Aç›lar ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 Afla¤›daki O merkezli çemberlere dar.................. O S a) SKT b) RKL c) KLR ç) TSK L T R 4 Yandaki O merkezli çembere göre........... afla¤›da verilen aç›lar›n gördü¤ü yaylar› yaz›n›z..... afla¤›daki merkez aç›lar›n gördükleri yaylar› karfl›lar›na yaz›n›z...... F E D O A B C 50 ................ a) O b) O c) O K 3 Yandaki O merkezli çemberde... ç) FOB ............. dik ve genifl aç› oluflturacak flekilde birer çevre aç› çiziniz............................ d) DOA .... a) AOC ..................... a) b) c) O O O 2 Afla¤›daki M merkezli çemberlere dar.................................... b) BOD ............. dik ve genifl aç› oluflturacak flekilde birer merkez aç› çiziniz........

Buna göre s(DC) = ? D 35º O B C F A 9 Yanda verilen O merkezli çemberde [AB] [FC] [ED] ve s(BC) = 80º s(DC) = 50º ise x-y kaç derecedir? E O y x B D D C 10 Yanda verilen O merkezli çemberde. BCA’n›n ölçüsünün bulunmas› için hangi bilgiye ihtiyaç vard›r? C O A B A 6 Yandaki O merkezli çemberde verilenlere göre ADB’n›n ölçüsü kaç derecedir? C 96º 115º D O 85º B R 7 Yanda O merkezli çemberde verilenlere göre a + b’nin toplam› kaç derecedir? a 45º O b P S A 8 Yanda verilen O merkezli çemberde [OA] // [BC] ve s(BOA) = 35º dir. s(AEB) = 15º. E O C B A 11 Yandaki O merkezli yar›m çemberde verilenlere göre s(BCA) kaç derecedir? A B 60º O C 51 . s(EDC) = 110º dir CEB aç›s›n›n ölçüsünü hesaplay›n›z.5 Yandaki flekilde s(CA ) = 100º dir.

12

Yanda O merkezli iç içe iki çember verilmifltir. s(AB ) = 120º ise s(CD) kaç derecedir?
O A

D B

13

Yanda verilen [AD] çapl› yar›m çemberde x ve y ile gösterilen aç›lar›n toplam› kaç derecedir?

A x

O y C B

D

C

R

S
x y 67º z

14

Yandaki çemberde x, y ve z ile gösterilen aç›lar›n ölçülerini bulunuz.

T

O
26º

P

15

Yanda verilen O merkezli çemberde s(COB) = x ve s(CAB) = 2x - 60º ise s(CB) kaç derecedir?
O C

A

B

Türk Bayra¤›

ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M
1
Geniflli¤i 1,2 m olan Türk Bayra¤›’n›n ölçülerini hesaplayarak tabloda gösteriniz.

2

Bir Türk Bayra¤›’n›n çiziminde ay›n iç çemberinin yar›çap uzunlu¤u 8 cm ise y›ld›z çemberin çap uzunlu¤unun kaç santimetre oldu¤unu bulunuz. Uçkurluk geniflli¤i 0,2 cm olan Türk Bayra¤›’n› çiziniz.

3 52

4

Yar›çap uzunlu¤u 30,5 cm olan bisiklet tekerle¤inin 6 tam tur dönüfl yapt›¤›nda kaç metre ilerledi¤ini tahmin ediniz. Tahmininizle ifllem sonucunu karfl›laflt›r›n›z. (π’yi 3 al›n›z,) Afla¤›daki flekillerde hangi do¤ru parças›n›n uzunlu¤u, çemberin çevre uzunlu¤u ile ayn›d›r? Tahmin ediniz. (π’yi 3 al›n›z.) a) b) c)
B1 B2 B3 A B C D A B C D A

5

6

Afla¤›da yar›çap uzunluklar› verilen çemberleri noktal› k⤛da çizerek çevre uzunluklar›n› tahmin ediniz. Tahmininizi ifllem sonuçlar› ile karfl›laflt›r›n›z. (π’yi 3 al›n›z.) a) r = 4 br b) r = 8 br c) r = 2 br

7

Yar›çap› 6 cm olan bir çemberde merkez aç›lar›n›n ölçüleri 55º, 179º, 105º olan yaylar›n uzunluklar›n› tahmin ediniz. Bahçenize yar›çap uzunlu¤u 1,5 m olan çember fleklinde bir havuz yap›lacakt›r. Havuzun 2 ’i kadar oldu¤una göre, derinli¤in kaç santimetre oldu¤unu derinli¤i, çevre uzunlu¤unun 15 bulunuz. (π’yi 3 al›n›z.)

8

9

Bir traktörün arka tekerle¤inin yar›çap uzunlu¤u 60 cm’dir. Traktörün ön tekerle¤inin çap uzunlu¤u, arka tekerle¤in çap uzunlu¤unun % 40’› kadard›r. Buna göre;

a) Ön tekerle¤in çevre uzunlu¤u kaç santimetredir? b) Ön tekerlek 80 tam tur döndü¤ünde arka tekerlek kaç tur döner? (π’yi 3 al›n›z.)

10

Tavana ip ile as›l› olan bir top, 35º lik aç› ile çekilerek serbest b›rak›ld›¤›nda A konumundan B konumuna geliyor. ‹pin uzunlu¤u 90 cm oldu¤una göre topun A konumundan B konumuna gelirken ald›¤› yol kaç metre olur? (π’yi 3 al›n›z.)
A

35º 35º

B

53

11

Eni 44 cm olan bir pencere 45ºlik bir aç› ile aç›l›yor. Buna göre pencerenin çizdi¤i yay›n uzunlu¤unu tahmin ediniz. Tahmininizle ifllem sonucunu karfl›laflt›r›n›z.

44 cm

12

Noktal› k⤛t üzerinde yar›m çemberler çizilmifltir. Sar› renkle gösterilen bölgenin çevre uzunlu¤unu hesaplay›n›z. (π’yi 3 al›n›z.)

13

2,5 cm

14

Dönme dolab›n çap› : 40 m Oturak say›s› : 16 Yukar›da verilenleri kullanarak bir problem kurunuz ve problemi çözünüz.

54

4 cm

fiekilde verilen saat 10’u gösterdi¤inde akrep ile yelkovan toplam kaç santimetre yol al›r? (π’yi 3 al›n›z.)

8 cm O 55 . (π’yi 3 al›n›z.4 cm Yanda verilen flekillerin renkli k›s›mlar›n›n alanlar›n› hesaplay›n›z.5 cm olan bardaklar yerlefltirilmifltir. A 2 Yanda verilen flekilde IAOI = 7 cm ise boyal› alan›n 22 al›n›z.) 7 A B 6 2.) a) M b) 4.4 cm 3. Her bir dairenin çap›. sa¤›nda olan dairenin 2 kat›d›r. (π’yi 3 al›n›z. IABI = 49 cm ise dairelerin alanlar› toplam› kaç 22 santimetrekaredir? (π’yi al›n›z.) ölçüsünü hesaplay›n›z.) 5 Yanda verilen daireler birbirlerine te¤ettirler. a) Tepsiye en fazla kaç bardak yerlefltirebilir? b) Tepsinin taban›nda ne kadar bofl alan kal›r? (π’yi 3 al›n›z. (π’yi 7 O B 3 Afla¤›da verilen daire dilimlerinin alan›n› hesaplay›n›z.6 cm 6.Daireden Çokgenlere Daire ve Daire Dilimi ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 Çevre uzunlu¤u 48 cm olan bir karenin içine yerlefltirilebilecek en büyük dairenin alan›n› tahmin ediniz.) a) 72º 32 cm b) 45º 10 cm c) 135º 13 dm 4 Bir kenar uzunlu¤u 20 cm olan kare fleklindeki tepsiye taban yar›çap› 2. Tahmininizi ifllem sonucu ile karfl›laflt›r›n›z.

) (π’yi 7 Bir karenin çevre uzunlu¤u ile yar›çap› 6 cm olan dairenin çevre uzunlu¤u birbirine eflittir.) Bir dairede 48º lik merkez aç›n›n oluflturdu¤u daire diliminin alan› 40 cm’dir. IABI = 20 cm ise taral› alan›n ölçüsünü bulunuz. Hangi fleklin alan› daha büyüktür? (π’yi 3 al›n›z.7 Bulundu¤u yerden 90 km uzakl›¤a kadar yay›n yapan bir radyo vericisi kaç kilometre karelik alanda dinlenebilir? (π’yi 3 al›n›z. a) Dikdörtgensel bölgeyi kaplamak için kaç tane motife ihtiyaç vard›r? b) Bu motifdeki pembe bölgenin alan› kaç birim karedir? A 10 fiekilde O ve T merkezli daireler verilmifltir. Bu tekerle¤in yar›çap›n› hesaplay›n›z. Bu dairenin yar›çap uzunlu¤u kaç santimetredir? (π’yi 3 al›n›z. (π’yi 3 al›n›z.) O merkezli dairenin yar›çap› 12 cm ve IKCI = 4. boyu 90 br olan dikdörtgen fleklindeki bir bölge yanda verilen motif ile kaplanmak isteniyor. Buna göre.35 m 56 . 27º 27º 2. Bir tekerlek 8 kere döndü¤ünde 88 m yol alm›fl oluyor.) 13 14 A O K B C 15 Yanda verilen flekildeki verileri kullanarak bir problem kurunuz ve problemi çözünüz. 22 al›n›z.) 1 br 8 9 Eni 60 br.5 cm ise boyal› alan kaç santimetrekaredir? (π’yi 3 al›n›z.) T O B 11 12 Bir dairenin yar›çap› iki kat›na ç›kar›ld›¤›nda alan› ve çevre uzunlu¤unda nas›l bir de¤ifliklik olur? Aç›klay›n›z.

Çevresi 80 br olan kare ile çevresi 32 br olan karenin benzerlik oran›n› bulunuz. 2 Yanda verilen flekillerden efl ve benzer olanlar› yaz›n›z. ABC ’nin kenar uzunluklar› IABI = 14 cm.Çokgenlerin Eflli¤i ve Benzerli¤i ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 ‹zometrik k⤛da yanda verilen dikdörtgenin 3 1 kat› büyüklü¤ünde. 1 2 3 5 4 10 6 9 8 7 3 4 Kenarlar›n›n oran› 2:7 olan iki dikdörtgen çiziniz ve kenarlar›n› adland›r›n›z. IACI = 21 cm oldu¤una göre DEF’nin çevre uzunlu¤u kaç santimetredir? D A 21 cm C 14 cm 10 cm B F E 57 . IBCI = 10 cm. üçgenin kat› 2 2 büyüklü¤ünde benzerlerini çiziniz. 5 ABC ve DEF benzerdir ve benzerlik oranlar› 7 4’tür.

en az dört farkl› flekilde nas›l bölersiniz? Çizerek gösteriniz.6 fiekildeki gibi bir kareyi dört efl parçaya. ) Benzer flekillerin benzerlik oran› 1’dir. 58 . Benzerlik oran› A G B 10 Yanda verilen düzgün beflgenlerde ABCDE AGHIF’dir 2 ve beflgenlerin benzerlik oran› ’dir. b) Alanlar›n›n oran›n› bulunuz. 9 2 olan iki dikdörtgenin: 3 a) Çevre uzunluklar›n›n oran›n› bulunuz. ( ( ( ( ( ( ) Efl flekiller ayn› zamanda benzer flekillerdir. AGHIF’nin çevre 7 uzunlu¤u 75 cm ise [BC]’nin uzunlu¤u kaç santimetre olur? F H I C D E 11 Afla¤›da verilen ifadelerden do¤ru olanlar›n bafl›na “D” yanl›fl olanlar›n›n bafl›na “Y” harfi yaz›n›z. ) Farkl› büyüklüklerdeki bütün kareler benzerdir. ) Benzer flekillerin karfl›l›kl› aç›lar› birbirine efltir. ) Bir fleklin kendisi ile yans›mas› birbirine efltir. 8 Noktal› k⤛da yandaki çokgene efl ve benzer çokgenler çiziniz. ) Farkl› büyüklükteki bütün dikdörtgenler benzerdir. 7 Benzerlik oran› 1 olan çokgenler çiziniz.

c) Elde edilen yeni foto¤raflar›n efl veya benzer olup olmad›klar›n› söyleyiniz. b) Foto¤raf›n boyutlar›n›n % 30 büyülterek ço¤alt›lmas› durumunda boyutlar›n› bulunuz. M.12 Yanda verilen flekillerde TSM PKL oldu¤una göre T . T P 74º K L 85º S M 13 Yanda verilen flekillerin benzerlik oran›n› bulunuz. K ve L ’nin ölçüsünü bulunuz. a) Foto¤raf›n boyutlar›n›n % 50 küçülterek ço¤alt›lmas› durumunda boyutlar›n› bulunuz. 14 Boyutlar› 25 cm ve 15 cm olan dikdörtgensel bölge fleklindeki bir foto¤raf› ço¤altmak istiyorsunuz.5 m 3m 6m 59 . 15 Resimdeki çocu¤un boyu ve a¤ac›n yüksekli¤i ile gölgelerin uzunlu¤u benzer üçgenlerin iki kenar›n› oluflturur. Buna göre a¤ac›n yüksekli¤i kaç metredir? ? 1.

Y N 68º P A 5 Yar›çap› 12 cm olan bir tekerlek 15 tur döndü¤ünde kaç metre yol al›r? (π’yi 3 al›n›z. 7 ‹ki dairenin çevre uzunluklar›n›n birbirine oran› 7 5’tir. Buna göre bu dairelerin alanlar›n›n birbirine oran› nedir? 60 . Buna göre k say›s› kaçt›r? A O B 4 Yandaki N merkezli çemberde s(YNP) = 68º ise majör yay›n ölçüsünü bulunuz.5 olan iki Türk Bayra¤› çizmek istiyoruz. a) Büyük bayra¤›n eni 72 cm ise boyu kaç santimetredir? b) Di¤er bayra¤›n en ve boy uzunlu¤unu bulunuz. Afla¤›daki çokgenlerden kaç tanesi köfleleri bu noktalardan seçilerek çizilebilir? • Eflkenar üçgen • Kare • ‹kiz kenar yamuk • Dikdörtgen • Düzgün alt›gen • Düzgün beflgen F O E B C D 2 B O merkezli çemberde s(DEB) = 4x . s(CAB) = 3k .10º ve s(COB) = 2k + 40º veriliyor.ÜN‹TE DE⁄ERLEND‹RME A 1 fiekilde O merkezli çember üzerinde efl yaylar oluflturacak flekilde noktalar iflaretlenmifltir.236 ve s(BAD) = 184º ise x’in kaç derece oldu¤unu bulunuz.) 6 Benzerlik oran› 2. A O E D C 3 fiekilde O merkezli çember veriliyor.

Mor ile boyal› bölgenin alan› kaç santimetrekaredir? (π’yi 3 al›n›z. B merkezli dairenin çap› 10 cm. Verilenlere göre ABCD dikdörtgeninin çevre uzunlu¤u kaç santimetredir? A 7 cm O M B D C 10 Bir dairenin çevre uzunlu¤u 31. 12 fiekilde ABCD dikdörtgeni ve A merkezli çeyrek daire dilimi veriliyor. C merkezli dairenin çap› 6 cm oldu¤una göre bu düzlemsel flekillerin alanlar›n› 45º hesaplay›n›z.) 60º 4 cm cm 10 8 cm B C 6 cm 8 cm 61 .50TL 19. Bu dairede merkezle 120º lik aç› yapan daire diliminin alan› kaç santimetrekare olur? (π’yi 3 al›n›z.50TL 9 fiekilde ABCD dikdörtgeninin içine çizilmifl O ve M merkezli efl çemberler veriliyor.8 Bir pizzac›da sat›lan ayn› kal›nl›kta ve 3 farkl› boydaki pizzalar›n fiyatlar› yandaki gibidir.) 11 Yandaki kareli k⤛tta her bir karenin kenar uzunlu¤u 1 cm’dir. B ve C noktalar› dairelerin merkezidir.50TL 24.2 cm dir. A (π’yi 3 al›n›z.) E A 9 cm B 3 cm D C 13 Yandaki düzlemsel flekillerde A. Bu pizzalardan hangisini almak daha kârl›d›r? Küçük boy (çap› 22 cm) : Orta boy (çap› 27 cm) : Büyük boy (çap› 33 cm) : 11. Renkli k›s›mlar›n alan›n› π’ye ba¤l› olarak hesaplay›n›z.

4 17 ALEV ve BANU karelerinde IALI = (2a-4) br ve IBAI = (2a+4) br fleklinde verilmifltir. A ve B noktalar› bulunduklar› kenarlar›n 2 orta noktalar›d›r. Bu karelerin 1 ise a’n›n kaç oldu¤unu benzerlik oran› 2 bulunuz. 16 cm M x C C 10 cm N E 15 Yanda verilen düzgün beflgenler için benzerlik oran›n› bulunuz. Büyük alt›genin alan› 64 br oldu¤una göre pembe renkli bölgenin alan› kaç birimkaredir? B A 62 . 2 cm 5 cm 16 Benzerlik oran› 1 olan iki dikdörtgenin alanlar›n›n oran›n› bulunuz.14 Afla¤›da verilen üçgenler için CAN A 6 cm 8 cm CEM ise IMEI’nin kaç santimetre oldu¤unu bulunuz. L E A N A V B U 18 fiekilde iç içe çizilmifl iki tane düzgün alt›gen veriliyor.

“Grafik. Veri Analizi ve Olas›l›k” .

0777 2. c) Grafi¤inize göre al›fl-sat›fl fark›n›n en fazla oldu¤u gün hangisidir? ç) 7 Aral›k 2011 y›l› için Euro sat›fl miktar› ne olabilir? Neden? 2 Yandaki tabloda 2002-2003 y›llar›nda baz› ülkelerin tavuk üretim miktarlar› verilmifltir. Sat›fl (TL) 2. günün yar›s›na karfl›l›k gelmektedir? c) Murat ders çal›flma süresini artt›rmak isterse ne yapmal›d›r? Bu durumda grafikte nas›l bir de¤ifliklik olur? Tablo: Gün ‹çindeki Etkinlikler ve Süresi Etkinlikler Uyku Kiflisel Temizlik Yemek Ulafl›m Okulda Bulunma Serbest Etkinlik Ders Çal›flma Toplam Süreler 9 Saat 30 Dakika 90 Dakika 1 Saat 7 Saat 2 Saat 3 Saat 24 Saat 64 . Bu verileri daire grafi¤inde göstererek afla¤›daki sorular› cevaplay›n›z. b) Çizdi¤iniz grafi¤e göre 2003 y›l›nda tavuk üretimi en fazla olan ülke ile en az olan ülke aras›ndaki fark› bulunuz.0677 2. Tablo: 2011 Y›l› Aral›k Ay›n›n Baz› Günlerindeki Euro Al›fl-Sat›fl Miktar› (Merkez Bankas›) Tarih 3 Aral›k 4 Aral›k 5 Aral›k 6 Aral›k 2.0481 b) 3-6 Aral›k 2011’deki ortalama Euro miktar›n› grafi¤ini inceleyerek tahmin ediniz. a) Tablodaki verileri kullanarak uygun ikili grafi¤i çiziniz. Ortalamas›n› hesaplayarak tahmininizle karfl›laflt›r›n›z.0298 a) Tablodaki verilere göre uygun Al›fl (TL) 2.0210 2.0383 ikili grafi¤i çiziniz. Tablo: 2002-2003 Y›llar›nda Baz› Ülkelerdeki Tavuk Üretim Miktarlar› (G›da ve Tar›m Örgütü (FAO) Ülkeler Türkiye Çin ‹ngiltere ABD 2002 Üretim Miktar› 2003 Üretim Miktar› (Ton) (Ton) 612 000 9 376 950 1 225 000 14 872 000 612 000 9 770 580 1 250 000 15 003 000 c) Her iki y›lda da tavuk üretim miktar› ayn› olan ülke hangisidir? ç) ABD’de 2004 y›l›ndaki üretimi kaç ton olabilir? 3 Murat’›n bir gün boyunca yapt›¤› etkinlikler ve bunlara ay›rd›¤› süreler yandaki tabloda verilmifltir.0705 2.Yaflam›m›zdaki Grafikler ! UYARI le ilgili yapm›fl r› mala Projeniz uz çal›fl n u ¤ u old eninizle ö¤retmt›n›z m›? paylafl Verilerin Farkl› Temsil Biçimleri ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 Yanda verilen tabloda 2011 y›l› Aral›k ay›n›n baz› günlerindeki Euro al›fl-sat›fl miktarlar› verilmifltir. a) Murat gün içinde en çok neye zaman ay›rmaktad›r? b) Hangi etkinliklere ayr›lan zaman.0606 2.

Grafi¤e göre. bal›k eti tüketiminden fazlad›r? d) Toplam beyaz et tüketiminin k›rm›z› et tüketiminden fazla oldu¤u ülke hangisidir? Grafik: Ülkelere Göre Kifli Bafl›na Düflen Y›ll›k Et Tüketimi Tüketim (kg) (Kaynak: TU‹K) K›rm›z› Et Bal›k Eti Tavuk Eti 120 100 80 60 40 20 0 ABD ‹spanya Fransa Türkiye Ülke 140 7 Yandaki daire grafi¤ini inceleyerek afla¤›daki sorular› cevaplay›n›z. a) K›rm›z› et tüketimi en fazla olan ülke hangisidir? b) Tavuk eti ve bal›k eti tüketimi ayn› olan ülke hangisidir? c) ABD ve ‹spanya’n›n tavuk eti tüketimini karfl›laflt›r›n›z.4 Yandaki daire grafi¤ini inceleyerek ifl gücüne kat›lanlar ve kat›lmayanlar›n oran› hakk›nda ne söyleyebilirsiniz? %45 ‹fl Gücüne Kat›lmayanlar %55 ‹fl Gücüne Kat›lanlar 5 Ülkemizde 2010-2013 y›llar›nda üretilen iki farkl› tar›m ürününün y›llara göre üretim miktar›ndaki art›fl-azal›fl› karfl›laflt›rmak için hangi tür grafi¤i çizersiniz? Neden? 6 Yandaki grafikte ülkelere göre kifli bafl›na düflen y›ll›k et tüketimi verilmifltir. ç) Hangi ülkede tavuk eti. a) Ülkemizde çal›flan erkekler kad›nlardan yüzde kaç fazlad›r? b) Çal›flan kad›n-erkek yüzdeleri aras›ndaki fark›n sebepleri sizce ne olabilir? c) 2013 y›l›nda çal›flan kad›n-erkek yüzdeleri ne olabilir? Tablo: Türkiye’de Cinsiyet Durumuna Göre ‹fl Gücüne Kat›lma Oran› Kad›n Erkek % 36 % 64 65 .

köy nüfusunun ise düflüfl göstermesinin sebebi ne olabilir? 66 . Grafik: 1927 ve 2000 Y›llar›ndaki Say›mlara Göre fiehir ve Köy Nüfuslar› (TU‹K) Nüfus 8 000 000 7 000 000 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0 fiehir Köy Toplam Y›llar 1927 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 a) Ülkemizin flehir nüfusu hangi y›llarda 2 000 000’i geçmifltir? b) Ülkemizin flehir nüfusu hangi y›ldan sonra köy nüfusunu geçmifltir? c) Ülkemizin köy nüfusunda hangi y›ldan sonra düflüfl olmufltur? ç) Ülkemizin flehir nüfusunun devaml› art›fl. a) Ülkemizin nüfusunun en büyük k›sm› hangi yafl grubunda toplanm›flt›r? b) Ülkemizin nüfusunun en az oldu¤u yafl grubu hangisidir? c) Ülkemiz nüfusunda 15 yafl üstündeki nüfusun pay› yüzde kaçt›r? Tablo: Ülkemiz Nüfusunun Yafl Gruplar›na Göre Durumu (TÜ‹K) 15-64 Yafl (%61) 0-14 Yafl (%35) 65 Yafl ve Üzeri (%4) 9 Tablodaki verileri göstermek için en uygun grafik çeflidi hangisidir? Çizerek gösteriniz. Tablo: Y›llara Göre Bal›k Tüketimi Y›l Bal›k Cinsi Hamsi (Ton) ‹stavrit (Ton) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 138 569 270 000 385 000 251 675 204 699 229 023 13 540 14 127 22 991 22 134 20 373 14 392 10 Afla¤›daki grafi¤i inceleyerek sorular› cevaplay›n›z.8 Yandaki grafi¤e göre afla¤›daki sorular› cevaplay›n›z.

Neden? Tablo: Reklam Türlerine Ayr›lan Pay Reklam Türü Televizyon Radyo Gazete Dergi Tabela El ‹lan› Yüzde % 30 % 20 % 20 % 10 % 15 %5 13 ‹ki aflamal› yabanc› dil s›nav›nda s›n›ftaki yedi ö¤rencinin ald›¤› puanlar yandaki tabloda verilmifltir.I 85 68 43 80 82 79 55 Aflama . Grafik: Kent ve K›rsal Nüfus Oran›.II 98 75 59 90 78 67 67 67 . Hangi reklam türüne ne kadar pay ay›rd›¤› tabloda verilmifltir. a) Grafi¤e bafll›k belirleyiniz ve dilimlerin hangi reklam türüne ait oldu¤unu yaz›n›z. Verilere uygun daire grafi¤i oluflturarak afla¤›daki sorular› cevaplay›n›z. b) Siz firma yöneticisi olsayd›n›z.11 Afla¤›daki grafi¤i inceleyerek sorular› cevaplay›n›z. 1927-2000 (TU‹K) Oran (%) K›rsal Nüfus Kent Nüfusu 100 80 60 40 20 0 1927 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 Y›llar a) Kent ve k›rsal nüfus aras›ndaki en büyük fark hangi y›lda görülmektedir? b) K›rsal kesimde do¤um oran› fazla olmas›na ra¤men k›rsal nüfusun giderek azalmas›n›n sebebi ne olabilir? c) Hangi y›llar aras›nda kent ve k›rsal nüfus eflittir? 12 Bir firma yeni ç›kard›¤› bir ürünün tan›t›m›n› farkl› reklam türleriyle yapt›r›yor. Bu verilere göre uygun bir grafik çiziniz. hangi reklam türüne daha fazla pay ay›r›rd›n›z. Tablo: S›nav Sonuçlar› Ad Yi¤itcan Ceren Ilg›n Hazar An›l Saadet Andaç Aflama .

Grafi¤e bakarak kapta 80 bilye oldu¤unda kovadaki suyun yüksekli¤inin kaç milimetre olaca¤›n› tahmin ediniz. Afla¤›daki grafikte. bir tekstilde elde edilen gelirler verilmifltir. toplam gelir içinde % 15’lik paya sahiptir? A) Elbise B) Etek C) Bluz D) Ceket Grafik: Tekstil Sat›fllar› Kâr (TL) Etek Pantolon Bluz Elbise Ceket Gelir (Milyon) 60 70 80 90 100 15 Yar›s›na kadar su dolu bir kovaya her seferinde 10 tane bilye at›l›yor. Grafik: Bilye Say›s›na Göre Su Yüksekli¤inin Art›fl Grafi¤i Su Yüksekli¤i (mm) 100 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 10 20 30 40 50 60 70 80 90 0 Bilye Say›s› 68 . bilye at›l›rken kovadaki su seviyesinin de¤iflimi verilmifltir. Buna göre hangi tekstilde kazan›lan para.14 Yandaki grafikte.

Grafik: Ayl›k Kâr Kâr (TL) 30 20 10 0 Aylar Ocak fiubat Mart Nisan May›s Grafik: Ayl›k Kâr Kâr (TL) 30 29 28 27 26 25 0 Aylar Ocak fiubat Mart Nisan May›s 2 Afla¤›daki grafikler bir otomobil servisinin y›llara göre tamir etti¤i araba tamir say›lar›n› göstermektedir. 2013 69 . b) Grafi¤i oluflturan sütunlara bakarak tamir edilen otomobil say›s› en fazla olan y›l ile en az olan y›l aras›ndaki fark hangi grafikte daha azm›fl gibi gözükmektedir? Nedenini aç›klay›n›z. Grafiklerin neden farkl› göründü¤ünü ve bu durumun ne tür yorumlara sebep olaca¤›n› söyleyiniz. Grafik: Otomobil Tamiri Otomobil say›s› Grafik: Otomobil Tamiri Otomobil say›s› 2500 2000 1500 1000 500 0 Y›llar 3000 2000 1000 0 Y›llar 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 a) Grafiklerin farkl› görünmelerinin nedenlerini aç›klay›n›z.Yan›ltan Grafikler ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 Afla¤›daki grafikler bir marketin ayl›k sat›fllar›ndan elde etti¤i kâr› göstermektedir.

‹ki grafikteki farkl›l›klar› aç›klay›n›z.90 0.10 1.00 0.20 1.3 Y ve Z flirketlerindeki maafl art›fllar› afla¤›daki grafiklerde verilmifltir.60 1.30 1. Grafik: Maafl Art›fllar› Kâr (TL) 1600 1550 1500 1450 1400 1350 1 2 3 4 5 6 Y›llar 1700 1500 1300 1100 1000 900 800 700 600 500 1 2 3 4 5 6 Grafik: Maafl Art›fllar› Kâr (TL) Y›llar 4 Grafikte veri aral›klar› artt›r›larak çizildi¤inde ne tür yanl›fl yorumlar yap›labilir? Grafik: Bir Ülkenin Y›lll›k ‹thalat› Milyon Dolar 34 32 30 28 26 24 22 20 10 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 10 108 Y›llar 22 225 21 638 20 973 26 587 27 775 31 340 34 000 5 Afla¤›daki çizgi grafi¤i.40 1.80 0 Temmus A¤ustos Kas›m May›s Ekim fiubat Nisan Haziran Aral›k Ocak Eylül Mart Aylar 70 .70 1.50 1. fiyatlardaki de¤iflimi daha fazla ve daha az göstermek için nas›l düzenlenebilir? Grafik: Otogaz Fiyatlar› Fiyat (TL) 1.

7 Afla¤›daki grafiklerde cep telefonu kullanan insan say›n›n y›llara göre de¤iflimi verilmifltir. Grafiklerin neden farkl› görünümlere sahip oldu¤unu aç›klay›n›z.5 4 2009 2010 2011 2012 Y›llar 2013 2 0 Y›llar 2009 2010 2011 2012 2013 6 4 Milyon (TL) 8 a) Grafiklerde y›ll›k gelirin belirtildi¤i eksenlerin fark› nedir? b) Grafikler karfl›laflt›r›ld›¤›nda firman›n y›ll›k geliri ile ilgili ne tür yanl›fl yorumlar yap›labilir? Aç›klay›n›z. Grafik: Firman›n Y›ll›k Geliri Grafik: Firman›n Y›ll›k Geliri Milyon (TL) 7 6. bir firman›n y›ll›k gelirinin y›llara göre de¤iflimini göstermektedir. Grafik: Ortalama Saat Ücretleri ‹nsan Say›s› (Milyon) 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2000 Y›llar 2005 2010 Grafik: Ortalama Saat Ücretleri ‹nsan Say›s› (Milyon) 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2000 Y›llar 2005 2010 8 ‹ki farkl› s›n›f›n YGS s›nav›ndaki baflar›s› afla¤›daki grafiklerde verilmifltir.5 6 5.6 Afla¤›daki grafikler.5 5 4. Hangi grafikte verilenler yanl›fl yorumlara sebep olabilir? Grafik: YGS Baflar›s› Baflar› (%) 50 40 30 20 10 0 8A 8B S›n›f 8A 8B S›n›f Grafik: YGS Baflar›s› Baflar› (%) 50 40 30 71 .

5 kg. Grafiklerin farkl› görünüfllere sahip olmas›n›n nedenini aç›klay›n›z.B ve C marka flekerlerin bayramdaki sat›fl miktarlar› s›ras›yla 2. Afla¤›daki seçeneklerden hangisi fleker miktar›n› en do¤ru göstermektedir? A) A B) C A B C B C) B A C D) A B C 10 Afla¤›daki grafikler bir motor galerisinde sat›lan motorlar›n ortalama fiyatlar›n› göstermektedir. bir emlak ofisinin y›llara göre satt›¤› ev say›s›n› göstermektedir. Grafik: Ev Sat›fllar› Sat›lan Ev Say›s› Grafik: Ev Sat›fllar› Sat›lan Ev Say›s› 1000 800 600 400 200 Y›llar 2007 2008 2009 2010 2011 0 2000 1600 1200 800 400 72 . 20 kg ve 2 kg’d›r.9 Afla¤›daki grafiklerde gösterilen A. Grafiklerdeki farkl›l›¤›n sebebini ve bu farkl›l›klar›n ne tür yanl›fl yorumlara sebeb olabilece¤ini aç›klay›n›z. Grafik: Ortalama Motor Fiyatlar› Fiyat (TL 17 000 16 000 15 000 14 000 13 000 0 May›s Temmus Nisan Mart Haziran Aylar Grafik: Ortalama Motor Fiyatlar› Fiyat (TL) 20 000 17 000 15 000 12 500 10 000 0 May›s Temmus Y›llar 2007 2008 2009 2010 2011 0 Nisan Mart Haziran Aylar 11 Afla¤›daki grafikler.

183. 10 73 . 72. 68 say› dizisinin aritmetik ortalamas› 52 oldu¤una göre bu say› dizisinin ortanca de¤eri kaçt›r? 1 1 2 3 4 . 59.. 93.Veri Analizi ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 124. 72. ?. 83. Buna göre ö¤rencilerin en çok tercih ettikleri spor dallar› hakk›nda bilgi edinebilmek için hangi merkezî e¤ilim veya yay›l›m ölçüsü kullan›lmal›d›r? Futbol: 270 Basketbol: 152 Voleybol: 179 Koflu: 28 8 9 53. ö¤rencilerin baflar›s› ile ilgili yorum yapmak istiyor. 42. 64. ne tür veri gruplar›nda çeyrekler aç›kl›¤› tercih edilmelidir? Neden? 3 4 5 6 7 7C s›n›f›n›n ö¤rencilerinin matematik yaz›l› s›nav›ndan ald›¤› notlar afla¤›da verilmifltir. 75. 78. a.. . b) Aç›kl›¤›n› bulunuz.. 68. 79. 99 S›n›f›n matematik ö¤retmeni. 79. 176. 56. 57. 79. 80.. 174. 176 say›lar›n›n. ortanca ve tepe de¤erinin tercih edilmesinin uygun oldu¤u veri gruplar›n›n özellikleri neler olmal›d›r? Ne tür veri gruplar›nda aç›kl›k. a) Ortancas›n› b) Tepe de¤erini c) Çeyrekler aç›kl›¤›n› bulunuz. Buna göre hangi merkezî e¤ilim veya yay›l›m ölçüsünün kullan›lmas› daha uygun olur? Okulumuzda sene sonunda yap›lacak spor turnuvalar›na kat›lmak isteyen ö¤rencilerden al›nan cevaplar afla¤›daki gibidir. 102. 125. 42. 2 Afla¤›da verilen say›lar›n aritmetik ortalamas› 80 ve tepe de¤eri 72 oldu¤una göre verilmeyenlerin hangi say›lar olabilece¤ini bulunuz. 101. 101. 60.. ? Bir veri grubundaki en çok tekrar eden de¤er belirlenmek isteniyorsa merkezî e¤ilim ölçülerinden hangisini kullan›r›z? Aç›kl›k de¤erinin “0” oldu¤u bir veri grubu hakk›nda ne söyleyebilirsiniz? Aritmetik ortalama. verilen rasyonel say›lar›n 10 5 5 10 5 a) Ortanca de¤erini.. 72.

75.9 14 ‹ki otomobil markas›n›n y›l içinde ayl›k sat›fl miktar›n› gösteren veri gruplar›n›n çeyrekler aç›kl›¤› yandaki tabloda verilmifltir.08.05.8 8. Tarih 17.1999 20. Tablodaki depremlerin büyüklü¤ü ile ilgili verilerin ortanca de¤eri.10.7 6. ortanca de¤eri 43.2010 11.9 8.2011 Meydana Geldi¤i Depremin Büyüklü¤ü Yer Türkiye (‹zmit) Türkiye (Düzce) Hindistan ‹ran Endonezya Pakistan Çin fiili Japonya 7.2001 26.02.2003 26. sat›fl miktar› bak›m›ndan daha tutarl›d›r? b) Markalar›n ayl›k ortalama sat›fl miktar›n› karfl›laflt›rmak için hangi ortalama çeflidini kullanmak uygun de¤ildir? 15 Afla¤›daki ifadelerin yanlar›ndaki boflluklara. çeyrekler aç›kl›¤›n› bulunuz.1 7.03.6 7.1999 12.01.4 7. aç›kl›¤› 33 olan ve 8 tane veriden oluflan bir veri grubu yaz›n›z.2004 08. aç›kl›k. c) Vedat.12.2008 27. b) Notlar›n ortanca de¤erini bulunuz.2005 12. b›r sonraki testten 70 al›rsa aritmetik ortalama notu artar m›? Azal›r m›? ç) Son durumda ortanca de¤er artar m›? Azal›r m›? 74 .12. 77 notlar›n› al›yor. 12 Afla¤›dakilerden hangisi merkezî yay›lma ölçüsüdür? A) Aç›kl›k B) Ortanca C) Tepe de¤eri D) Aritmetik ortalama 13 Yandaki tabloda 1999-2011 y›llar› aras›nda Dünya’da meydana gelen baz› önemli depremler ve büyüklükleri verilmifltir. ( ) Bir veri grubunun tepe de¤eri olmayaca¤› gibi birden fazla da tepede¤eri olabilir. a) Notlar›n aritmetik ortalamas›n› bulunuz. do¤ru olanlar için“D” yanl›fl olanlar için “Y” yaz›n›z. ( ) Bir veri grubunun aç›kl›¤› fazla ise veri grubunun ortalamas› hesaplan›rken ortanca de¤erini bulmak daha uygundur. ( ) Çeyrekler aç›kl›¤› veri grubunun uç de¤erlerinden aç›kl›¤a göre daha fazla etkilenir. 58.10. A Marka Otomobil ‹çin Çeyrekler Aç›kl›¤› B Marka Otomobil ‹çin Çeyrekler Aç›kl›¤› 2500 10500 a) Hangi otomobil markas›. 16 Vedat 4 s›navdan 68. tepe de¤eri.11 Ortalama de¤eri 45.6 9.2 7.

Faktöriyel, Permütasyon, Olas›l›k

Faktöriyel ve Permütasyon

ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M
1
Afla¤›da verilen ifllemleri yap›n›z. a) 3! + 5! 4! b) 7! + 2! 3 4! c) 6! + 5! 5! - 4!

2

8 arkadafl tiyatroya gidiyorlar. Ald›klar› 8 bilete karfl›l›k gelen koltuklar yanyana oldu¤una göre, bu koltuklara 8 arkadafl›n kaç farkl› flekilde oturabileceklerini bulunuz.

3

Enes, çantas›n›n dört basamakl› flifresini unuttu fakat ilk rakam›n›n 9 oldu¤unu hat›rl›yor. Enes, flifreyi deneyerek bulmak isterse kaç farkl› deneme yapmal›d›r? 12! say›s› 11! say›s›n›n kaç kat›d›r? 5 kifliden 4 tanesi yanyana kaç farkl› flekilde s›ralanabilir? Afla¤›dakilerden hangisi 144’e eflit de¤ildir? A) 4! 3! B) 6! 4! 5! C) 6 4! D) 6! 4!

4 5 6

7

Afla¤›daki ifadelerden hangileri do¤rudur? I) 5! - 3! = 2! II) 1! + 0! = 2! III) 6! = 2! 3 IV) 1! + 2! + 3! = 6!

8

Sonucun 120 olaca¤› bir faktöriyel sorusu yaz›n›z.

9

A = {0, 3, 6, 7, 8, 9} kümesinin elemanlar›n› kullanarak rakamlar› farkl› dört basamakl› kaç çift say› yaz›labilece¤ini bulunuz.

10

Aralar›nda mavi ve yeflilin bulundu¤u dört farkl› renkteki 4 balon, mavi ve yeflil yan yana gelmeyecek flekilde kaç de¤iflik biçimde s›ralanabilir?

75

11

23 Nisan’da halk oyunlar› gösterisi yapacak bir grup, 6 k›z ve 5 erkek ö¤renciden oluflmaktad›r. Gösterideki ö¤renciler bir s›rada, k›z ö¤renciler s›ran›n bafl›nda ve sonunda olacak ve iki erkek yan yana olmayacak flekilde kaç farkl› biçimde s›ralanabilir? Üç kardefl bir sirk salonundan 3 kiflilik bilet alm›fllard›r. Sirkin 7. s›ras›nda 10 tane bofl koltuk vard›r. Bu kardefller kaç farkl› flekilde oturabilirler? 7 Türkçe, 5 sosyal bilgiler kitab› bir rafa dizilecektir. Bu kitaplar›n Türkçe kitaplar› yan yana gelmek flart›yla kaç farkl› flekilde dizilebilece¤ini bulunuz. Ayn› büyüklükteki 5 beyaz, 4 pembe, 3 mor renkli boncuk bir ipe dizilmek isteniyor. Ayn› renkli boncuklar yan yana olmak üzere kaç farkl› flekilde ipe dizilebilir? Okulumuzda düzenlenen resim sergisinde 7A s›n›f›ndaki üç ö¤rencinin yapt›¤› ya¤l› boya ve karakalem resimleri duvara yan yana as›lacakt›r. 7 tane karakalem, 6 tane ya¤l› boya resmi; a) Kaç farkl› flekilde yan yana duvara as›labilir? b) Ayn› tür resimler bir arada olmak üzere yan yana duvara kaç farkl› flekilde as›labilir? Müdür, müdür yard›mc›s› ve befl ö¤retmen, müdür ve müdür yard›mc›s› yan yana olmak üzere bir toplant›da yanyana kaç farkl› flekilde oturabilirler? Bulunuz. 3! + 2! = a iflleminde “a” say›s›n› bulunuz. 6 3! - 2!

12

13 14

15

16 17

Olas›l›k

ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M
1
Bir torbada 3 sar›, 2 mavi, 5 beyaz toptan rastgele seçilen bir topun; Sar› veya beyaz gelme olay›n›n deneyini, örnek uzay›n› ve çeflidini yaz›n›z.

2

N = {2, 3, 4, 5, 6} kümesinin elemanlar› ile yaz›labilecek rakamlar› tekrars›z iki basamakl› do¤al say›lar ayn› büyüklükte kartlara yaz›larak bir kutuya at›l›yor. Çekilen bir kart›n üstünde yazan say›n›n “çift do¤al say›” olma olas›l›¤›n› bulunuz.

3 4

20 katl› bir binada asansöre binen bir kiflinin 14. kattan yukar›da bir kat›n veya 15. kat›n dü¤mesine basma olas›l›¤› nedir? Hilesiz bir zar havaya at›ld›¤›nda, üst yüze gelen say›n›n 4’den büyük ve asal say› olma olas›l›¤› kaçt›r?

76

5

Yandaki torbalara k›rm›z› ve beyaz A) bilyeler konmufltur. Hangi torbadan k›rm›z› bilye çekme olas›l›¤› en 36 K fazlad›r?

B)

C)

D)

24 B

15 K 30 B

25 K 15 B

10 B 10 K

6

Yanda verilen küpün karfl›l›kl› yüzeyleri ayn› renge boyan›yor. Küp havaya at›ld›¤›nda mor yüzeyin gelme olas›l›¤›n› bulunuz.

7

Yanda verilen dikdörtgensel bölgenin içinde bulunan karenin alan› 16 cm2 dir. Yukar›dan at›lan bir topun mavi alana düflme olas›l›¤›n› bulunuz.
15 cm

7 cm

8

Bir örnek uzay›nda N ve Y ayr›k olaylard›r. N olay›n›n gerçekleflme olas›l›¤› 17 , Y nin 36 9 ise N veya Y nin gerçekleflme olas›l›¤›n› bulunuz. gerçekleflme olas›l›¤› 36

9

Yanda verilen yar›çap› 20 cm olan çark çevrildi¤inde; a) Okun mavi alana gelme olas›l›¤›n› bulunuz. b) Okun yeflil alana gelme olas›l›¤›n› bulunuz. c) Okun mavi veya beyaz alana gelme olas›l›¤›n› bulunuz. ç) Okun sar› veya turuncu alana gelme olas›l›¤›n› bulunuz.

30º 60º 60º 90º 120º

10

1’den 20’ye kadar olan say›lardan her biri (1 ve 20 dahil) efl büyüklükteki kartlara yaz›l›yor ve bir torbaya at›l›yor. Torbadan rastgele al›nan bir kart›n; a) ‹lk on say› aras›nda olmas› veya asal olmas› olas›l›¤› kaçt›r? b) ‹lk on say› aras›nda olmas› veya asal olmamas› olas›l›¤› kaçt›r?

11

7. ve 8. s›n›flar aras›nda düzenlenen bir atletizm turnuvas›na kat›lacak ö¤reci say›lar› tablodaki gibidir. Turnuvada birinci olacak ö¤rencinin; a) 7. s›n›f ö¤rencisi veya erkek ö¤renci olma olas›l›¤›n›, b) 8. s›n›f ö¤rencisi veya k›z ö¤renci olma olas›l›¤›n› bulunuz.

S›n›flar Ö¤renciler K›z Erkek 7. S›n›f 25 31 8. S›n›f 32 28

77

a) Pembe kareye vurma olas›l›¤› yüzde kaçt›r? b) Sar› renkli kareye vurma olas›l›¤› yüzde kaçt›r? 18 19 78 .12 Yanda verilen prizma rastgele at›ld›¤›nda üst yüze yeflil yüzün gelme olas›l›¤› nedir? 5 cm 7 cm 13 14 Ayr›k olaya örnek veriniz. 6 Efl karelerden oluflan yandaki gibi tahtaya at›lan bir okun. K. U.) A O B 16 “O. L” harflerini birer kez kullanarak yaz›labilecek anlaml› veya anlams›z 4 harfli kelimelerin “O” ile bafllay›p “L” ile bitme olas›l›¤› kaçt›r? 17 ‹ki hilesiz zar ayn› anda at›l›yor. 6 5 D) Soruda verilen olay ayr›k olmayan olayd›r ve olas›l›¤› ’d›r. 3 C) Soruda verilen olay ayr›k olayd›r ve olas›l›¤› ’d›r. Eflit büyüklüklerde karesel bölgelerden oluflan yandaki gibi bir darta rastgele at›lan bir okun beyaz alana gelme olas›l›¤› nedir? 2 cm 15 Yanda verilen tahtaya at›lan bir okun k›rm›z› bölgeye gelme olas›l›¤› %20 ise mavi bölgeye ait merkez aç›n›n ölçüsü kaç derecedir? ([AB] dairenin çap›d›r. Bir zar at›ld›¤›nda üst yüze gelen say›n›n tek say› ve 3’ten büyük olma olas›l›¤› kaçt›r? sorusu için afla¤›daki ifadelerden hangisi do¤rudur? 5 ’d›r. Zarlar›n üst yüzüne gelen say›n›n toplam›n›n 5 olma olas›l›¤›n› bulunuz. A) Soruda verilen olay ayr›k olayd›r ve bu olay›n olas›l›¤› 6 3 B) Soruda verilen olay ayr›k olmayan olayd›r ve olas›l›¤› 6 ’d›r.

Bu ailenin. 8 günü ya¤›fll›. 10 günü ise güneflli geçmifltir.ÜN‹TE DE⁄ERLEND‹RME Ton 1 Y›ll›k bu¤day üretimi yandaki grafikte verilen befl ilin üretim miktarlar› daire grafi¤inde gösterilseydi A iline kaç derecelik merkez aç› düflerdi? 1800 1700 1500 1200 1000 A B C 2 Ayl›k geliri 1440 TL olan bir ailenin bir ayl›k harcamalar›n›n da¤›l›m› yandaki daire grafi¤inde verilmifltir. ç) Bu verilere ait çizgi grafi¤i çiziniz. a) En fazla müzik CD’si sat›fl› hangi ayda olmufltur. bir ma¤azada 4 ay boyunca sat›lan müzik ve oyun CD’lerinin say›lar›n› göstermektedir. Afla¤›daki sorular› grafi¤e göre cevaplay›n›z. b) Oyun CD’si sat›fllar›n›n en az oldu¤u ay hangisidir? c) Müzik CD’si sat›fl›yla ilgili bir genelleme yap›labilir mi? Bu genellemeden yararlanarak Temmuz ay› içindaki müzik CD’si sat›fllar›n› tahmin ediniz. Bu veriler daire grafi¤inde gösterildi¤inde bulutlu günlere ait daire diliminin aç›s› kaç derece olur? 4 Yandaki grafik. a) Kira ve yol için harcama giderleri kaçar lirad›r? b) E¤lence için yap›lan harcamalar tüm harcamalar›n yaklafl›k olarak yüzde kaç›d›r? Yol 75º 120º Kira 150º 15º Mutfak D E¤ le nc e 3 Bir ay›n 12 günü bulutlu. Grafik: Müzik ve Oyun CD Sat›fllar› Sat›fllar 900 800 700 600 500 400 300 200 100 Haziran May›s Nisan Mart Y›llar Müzik CD’si Oyun CD’si E 79 .

17. 14. 18. 13. 26. 18. 19. 12. 20. 12. 22. Neden? Belirledi¤iniz grafikte verileri gösteriniz. 18. 26. a. b) Okyanuslar›n kaplad›¤› alanlar› daire grafi¤inde gösteriniz. 24.5 Yandaki tabloda dünya üzerindeki okyanuslar›n yüz ölçümleri verilmifltir. 27.7. 21. 24. 12. 26. x Yukar›daki say› dizisinin modu ve medyan› eflit ise x kaçt›r? A) 14 B) 15 C) 20 D) 24 8 20. 10. 12. 16. 21. Neden? Tablo: Dünya Üzerindeki Okyanuslar Okyanus Arktik Okyanusu Atlas Okyanusu (Atlantik Okyanusu Büyük Okyanusu Pasifik Okyanusu Güney Okyanusu Hint Okyanusu Yüzölçümü (km2) 14 090 000 106 400 000 180 130 000 20 330 000 74 900 000 Tablo: Trafik Kazalar› Ç›k›fl Sebepleri 6 Trafik kazalar›n›n ç›k›fl nedenleri ve yüzde oranlar› yandaki tabloda verilmifltir. 26.8 ve 12 say›lar›n›n ortanca de¤erinin 10 olmas› için hangi verinin kaç defa tekrar etmesi gerekti¤ini bulunuz. 20. Dünya üzerindeki toplam okyanus alan›n›n yaklafl›k yüzde kaç›n› oluflturdu¤unu bulunuz. Dikkatsizlik Afl›r› H›z Hatal› Sollama Alkollü Araç Kullanma Bilinmeyen Sebepler % 30 % 37 % 20 % 11 %2 7 10. a) Her bir okyanusun. 12. 80 . 27. b. 10 3. 28. c) Verileri çizgi grafi¤inde göstermek uygun olur mu?. Verileri hangi tür grafikte göstermek en uygundur?. a) Ortanca b) Tepe de¤eri c) Alt çeyrek ç) Çeyrekler aç›kl›¤›n› bulunuz. 14. 22 Bu verilere göre. 21 Yukar›daki say› dizisinde a ve b yerine hangi say›lar yaz›l›rsa dizinin medyan› modundan 4 fazla olur. A) B) C) D) a 21 21 24 20 b 28 24 26 26 9 Bir firman›n 11 günlük televizyon sat›fllar› afla¤›da verilmifltir.

bademli ve bitter türünde oldu¤una göre. sütlü. 7 ay boyunca gelen telefon fatura bilgileri veriliyor. farkl› türdeki çikolata paketlerinin birer çeflidini dükkan›n vitrinine yanyana dizecektir. Bu tabloya göre s›n›ftan seçilen bir ö¤rencinin. bir torba içinde bulunan ayn› büyüklükteki boncuklar›n tamam›n› kullanarak bir bileklik yapacakt›r. Çikolatalar f›nd›kl›. ‹çecek Süt Meyve Suyu Ayran K›z 7 4 8 Erkek 6 5 9 19 “K›zma Birader” oyunu oynarken att›¤›n›z zar›n üst yüzüne gelen say›n›n. f›st›kl›. torbadan rastgele bir boncuk ald›¤›nda bu boncu¤un pembe veya yeflil olma olas›l›¤› kaçt›r? 18 7C s›n›f›nda yap›lan bir anket sonucu yandaki tabloda verilmifltir. kaç farkl› flekilde olabilir? 17 Asl›.11 Afla¤›daki tabloda. Asl›. bu çikolatalar rafa kaç farkl› flekilde dizilebilir? 16 100 metre koflusuna kat›lan 11 sporcudan ilk üç. Torbada 10 tane pembe. b) Süt seven veya k›z ö¤renci olma olas›l›¤›n›. a) 4’den büyük veya asal say› olma olas›l›¤› nedir? b) 3’den küçük veya asal say› olma olas›l›¤› nedir? c) Çift veya asal say› olma olas›l›¤› nedir? 81 . Tablo: Sevdi¤imiz ‹çecekler a) Süt seven ve k›z ö¤renci olma olas›l›¤›n›. Ortalama fatura tutar›n›n kaç lira olaca¤›n› belirlemek için afla¤›dakilerden hangisini kullan›r›z? Aylar Ödenen Tutar Ocak 72 fiubat 75 Mart 70 Nisan 71 May›s 73 Haziran Temmuz A¤ustos 76 74 69 A) Çeyrekler aç›kl›¤› B) Tepe de¤er C) Aritmetik Ortalama D) Aç›kl›k 12 (a + 3)! = 720 ise a say›s› kaçt›r? A) 1 B) 4 C) 3 D) 5 13 5! + 0! .1! = 4! a verilen denklemde a say›s› kaçt›r? 14 8’in 4’lü permütasyonlar›n›n say›s› kaçt›r? 15 Bir bakkal ayn› büyüklükte. 8 tane mor. 12 tane yeflil boncuk vard›r. c) Ayran sevmeyen ve erkek olma olas›l›¤›n› bulun.

24 ‹çinde sadece 50 Kr’lar›n oldu¤u bir kumbaradaki paralar 2009 ve 2011 tarihlidir. 6” numaral› koltuklardan birinde olma olas›l›¤› kaçt›r? A B C Ç D E 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 22 Bir sepette 4 beyaz. 21 Bir sinema salonundaki koltuklar A’dan E’ye kadar harflerle s›raland›r›lm›flt›r. Her s›rada 9 koltuk oldu¤una göre al›nan bir biletin sesli harfli bir s›rada veya “4. 3 1 23 A ve B olaylar› için O(A) = 3 . Kumbaradan rastgele al›nan bir paran›n 2009 4 ise bu kumbarada toplam tarihli olma olas›l›¤› 7 kaç lira vard›r? 82 . Sepetten al›nan yumurta tekrar geri konulmak flart›yla ard arda seçilen iki yumurtan›n her ikisinin de sar› renkte olma olas›l›¤›n› bulunuz. 5.20 Bir sitede yönetici seçilmek için adayl›¤›n› koyan 5 kifliden bir asil. 5 sar› yumurta vard›r. bir de yedek yöneticinin kaç farkl› flekilde seçilebilece¤ini bulunuz. Bu 50 Kr’lar›n 32 tanesi 2009 tarihlidir. O(B) = 5 ve O(A B) = 1 ise O(A 7 B) yi bulunuz.

“Alan ve Hacim” .

Bütün aç›lar› dik aç›d›r. D C A B 3 Köflegen uzunluklar› 28 cm ve 9 cm olan eflkenar dörtgenin alan›n› bulunuz. Köflegenler birbirine diktir. Pastan›n taban alan› 1225 cm2 oldu¤una göre pastan›n verilmeyen kenar uzunlu¤unu bulunuz. ? 25 cm 84 . 45 cm 4 Öykü. Dörtgenler Özellikler Karfl›l›kl› kenar uzunluklar› birbirine eflittir. Dikdörtgen Eflkenar Dörtgen Kare Yamuk Paralelkenar 2 Yanda verilen paralelkenarsal bölgenin alan›n›n kaç birimkare oldu¤unu tahmin ediniz. do¤um günü için taban› yamuksal bölge fleklinde olan bir pasta yapt›r›yor. Karfl›l›kl› kenarlar› paraleldir. Bütün uzunluklar› birbirine eflittir. Bu özellikleri sa¤layan dörtgenlerin isimlerini tabloya yaz›n›z. Sadece iki kenar› paraleldir. Köflegen uzunluklar› birbirine eflittir. Köflegenleri birbirini ortalar. Tahmininizle ifllem sonucunu karfl›laflt›r›n›z. Karfl›l›kl› aç›lar› birbirine efltir.Dörtgenler ve Alan Ba¤›nt›lar› Dörtgenlerin Özellikleri ve Dörtgensel Bölgelerin Alan› ! UYARI sonland›rmaya i Projeniz›s›n›z? m ›r z ha ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 Afla¤›daki tabloda dörtgenlerin özellikleri verilmifltir.

5 cm2 oldu¤una göre ILEI = x’in kaç santimetre oldu¤unu bulunuz. E F A H R 10 Yanda verilen eflkenar dörtgensel bölge fleklindeki uçurtmada mavi bölgelerin alan›n›n.4 m F A 18 cm B 16 cm 7 ABCD dikdörtgeni flekildeki gibi iki yamuksal bölgeye ayr›lm›flt›r. IREI = 2x cm oldu¤ua göre x’in de¤erini bulunuz. ‹ki sar› çizgi aras›nda kalan alana bir araç park edebilece¤ine göre otoparkta 3 arac›n park edebilece¤i toplam alan kaç metrekaredir? 5. ILHI = 7. [FA] [RE]. B L x E H A 6 fiekilde bir otopark›n uzunluklar› verilmifltir. M A N 9 fiekilde FARE yamu¤unun alan› 48 cm2 dir.5 m 2. [MA] = 7.5 BALE paralelkenar›nda [LH] [BA]. k›rm›z› bölgelerin toplam alan›na oran›n› bulunuz. IFHI = 4 cm IFAI = x cm. 85 .5 cm ve A(BALE) = 49.5 cm ISNI = 5 cm oldu¤una göre taral› bölgenin alan›n›n kaç santimetrekare oldu¤unu bulunuz. A(AFED) = 208 cm2 oldu¤una göre FBCE yamuksal bölgenin alan› kaç santimetrekaredir? D E 20 cm C O S 8 Yanda verilen paralelkenarsal bölgede [SN] [AN].

5 m A 14 18 cm 3 cm 4 cm 3 cm B ABCD dikdörtgensel bölgesinin içinde karesel ve paralelkenarsal bölgeler veriliyor.2) noktalar›n› koordinat sisteminde iflaretleyerek bu noktalar› birer do¤ru parças› ile birlefltiriniz. a) Her eflkenar dörtgen bir paralelkenar m›d›r? b) Her paralelkenar bir eflkenar dörtgen midir? 86 . 15 tane motiften oluflan kilimdeki paralelkenarsal bölgelerin toplam alan› kaç santimetrekaredir? 13 fiekilde verilen çad›r›n birbirine eflit olan karfl›l›kl› iki yan yüzü yamuksal bölge fleklindedir.2 cm ve taban uzunlu¤u 5.5 cm’dir Her bir motifte 8 tane paralelkenarsal bölge kullan›lm›flt›r. Taral› alan›n kaç santimetrekare oldu¤unu bulunuz.11 Kareli k⤛da bir kartezyen koordinat sistemi çiziniz. D(-1. Motif içinde kullan›lan paralelkenar›n yüksekli¤i 2.5 m 3m 8.6). 6. Bu yüzlerin toplam alan› kaç metrekaredir? 3.5 cm D C 15 Afla¤›da verilen ifadeleri nedenleri ile aç›klay›n›z.9). Oluflan bölgenin alan›n› bulunuz. 12 fiekilde Fatma Han›m’›n dokudu¤u kilimin bir motifi veriliyor.4) ve T(-1. O(2. S(2.

Yukar›da verilen özelliklerden kaç tanesi eflkenar dörtgen için söylenebilir? A)1 B) 2 C) 3 D) 4 17 Bir eflkenar dörtgenin bir köflegeninin uzunlu¤u (8x .9 cm’dir. di¤er köflegenin uzunlu¤u 6 cm’dir. Eflkenar dörtgenin alan› (10x + 13) cm2 oldu¤una göre x’in de¤eri kaçt›r? 2 Bir dikdörtgenin k›sa kenar uzunlu¤u uzun kenar uzunlu¤unun ’i kadard›r. EFGK parelelkenar›nda IEHI = 4 cm ve IKGI = 9. III Tüm kenarlar› eflit uzunluktad›r. IDBI = 8.16 I Köflegen uzunluklar› eflittir.8 cm’dir.5 cm. 16 cm 25 cm A 22 fiekilde verilen ABCD eflkenar dörtgenin köflegen uzunluklar› birer tamsay›d›r. II Köflegenleri birbirlerini dik keser. D 4cm 9 cm E 12 cm C 21 16 cm fiekilde verilen taral› bölgenin alan›n›n kaç santimetrekare oldu¤unu bulunuz. IDEI = IECI ve A(BCE) = 42 cm2 oldu¤una göre ABED yamuksal bölgesinin alan›n› bulunuz. Dikdörtgenin 5 çevresi 42 cm oldu¤una göre alan› kaç santimetrekaredir? ABCD eflkenar dörtgeninde IACI = 4. 5 IACI = 4 IDBI oldu¤una göre eflkenar dörtgenin alan› afla¤›dakilerden hangisi olabilir? A) 20 B) 40 C) 50 D) 60 D B C 87 .5) cm. IV Bütün iç aç›lar› 90º dir. Hangi fleklin alan› daha büyüktür? A B E F 18 19 K D C H G 20 A B fiekilde ABCD paralelkenarsal bölgesi veriliyor.

6 m A H 4 fiekilde verilen ABCD ve ABEF paralelkenarsal bölgelerin alanlar› birbirine eflittir. a) ABEF paralelkenarsal bölgesinin alan› kaç santimetrekaredir? b) [HF]’nin uzunlu¤u kaç santimetredir? G D C F 88 6m E 7m .5 m 6m 2 Yanda verilen duvar boyanacakt›r. 210 cm 300 cm 90 cm 130 cm 260 cm 140 cm 3 Basketbol oyununda hücum yapan tak›m›n oyuncusu topsuz olarak rakip tak›m›n serbest at›fl sahas›nda 3 saniyeden fazla kalamaz.Alan ‹liflkisi ve Problemler ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 fiekildeki gibi bir evin arka cephesi tamamen boyanacakt›r.6 m 4. a) Boyanacak toplam alan kaç metrekaredir? b) 1 kutu boya ile 12 m2 lik bir alan boyanabiliyorsa en az kaç kutu boya almak gerekir? c) 1 m2’lik bir alan› 2. IGCI = 16 cm. fiekildeki gibi bir basketbol sahas›nda.Çevre .5 TL’ye boyayan ustaya verilecek ücret kaç lirad›r? 3. IADI = 27 cm’dir.8 m B Serbest at›fl sahas› 3. IABI = 24 cm. Boyanacak alan›n kaç santimetrekare oldu¤unu bulunuz.Kenar . yamuksal bölge fleklindeki serbest at›fl sahas›n›n alan› kaç metrekaredir? 5.

bahçe 3. bir flehrin bir soka¤›na ait plan veriliyor. 8 Yandaki. Bu ifadeye uygun flekil çiziniz. 2 m aral›klarla akasya a¤ac› dikilecektir. bahçe 9 Çevrelerin uzunluklar› 16 cm ve 32 cm olan karesel bölgelerin alanlar› oran›n› bulunuz. Geriye kalan k›s›m ise yeflil alan olarak ayr›ld›¤›na göre yeflil alan olan k›s›m kaç metrekaredir? 32 m 11m uz H av 7m Çocuk Park› 18m 30 m 24m Oturma Alan› 10 m 10 m 6 70 m 60 m Yanda. Her birimkarenin bir kenar uzunlu¤u 20 m’dir. 50 m 40 m 89 . a) Çevresine en fazla akasya a¤ac› dikilecek bahçe hangisidir? b) Bu bahçeye kaç tane akasya a¤ac› dikilebilir? 1. 50 m Banka Okul Market K› 20 m rta siy e Postane 20 m 7 Afla¤›da alanlar› eflit olarak verilen flekillere ait çevre uzunluklar›n› bulunuz. bahçe 2. Alanlar› ayn› olan baflka geometrik flekillerden yola ç›karak bu flekillere ait olas› en büyük çevre uzunlu¤unu veren cebirsel ifadeyi bulunuz. Buna göre.5 Dikdörgensel bölge fleklindeki bir alan›n içine eflkenar dörtgensel fleklinde bir çocuk park›. alanlar› eflit olan üç bahçeden birisinin çevresine. paralelkenarsal bölge fleklinde süs havuzu ve dikdörtgensel bölge fleklinde oturma alanlar› yap›lmas› planlan›yor. Verilenleri kullanarak bir problem kurunuz ve problemi çözünüz.

Karelerin içindeki say›lar kullan›lan birim küp say›s›n› gösterdi¤ine göre bu yap›y› izometrik ka¤›da çiziniz. 3 2 1 2 1 13 Üstten görünümü yandaki gibi olan yap› afla¤›dakilerden hangisi olamaz? A) B) C) D) 14 Yanda verilen yap›n›n. 90 . a) Üsten görünüm. b) Her iki yandan görünüm. Sar› renkli k›s›m fleklin içinden ç›kar›ld›¤›nda yeni oluflan fleklin. a) Çevre uzunlu¤undaki de¤iflim kaç santimetre olur? b) Alandaki de¤iflim kaç santimetrekare olur? 11 12 fiekilde bir yap›n›n üstten görünüflü veriliyor.10 Kareliler tak›m› ile oluflturulan ve alan› 49 birimkare olan bir fleklin en büyük çevre uzunlu¤u kaç birimdir? Yanda verilen flekil. bir kenar uzunlu¤u 5 cm olan efl karelerden oluflmufltur. c) Önden görünümünü çiziniz.

Dik Dairesel Silindir

Dik Dairesel Silindir ve Alan›

ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M
1
Yar›çap› 3 cm, yüksekli¤i 11 cm olan bir e¤ik silindir çizerek temel elemanlar›n› belirleyiniz.

2

Afla¤›da verilenlerden hangisi bir silindirin aç›n›m›d›r? A)
3 cm

B)
8 cm
6 cm 5 cm 4 cm

2 cm

C)
3 cm 7 cm

D)
2 cm

3 cm 2 cm

3

Yanda verilen silindirin yüzey alan›n›n kaç santimetrekare oldu¤unu bulunuz. (π’yi 3 al›n›z.)
15 cm

5 cm

3 cm

4

Taban yar›çap› 12 cm olan bir dik silindirin taban alanlar› toplam› yanal alan›na eflittir. Silindirin yüksekli¤i kaç santimetredir? (π’yi 3 al›n›z.)

91

5

Yanda verilen dik dairesel silindirin yüksekli¤i 17 cm, yar›çap› ise 21 cm’dir. Buna göre ABCD dörtgeninin alan›n› bulunuz.

A D

B C

6

Taban yar›çap› 10 cm, yüksekli¤i 9 cm olan silindirin yüzey alan› kaç π santimetrekaredir?

7

Taban alanlar›n›n toplam› 294 m2 olan bir dik silindirin yüksekli¤i 17 m ise, silindirin yanal alan›n› bulunuz. (π’yi 3 al›n›z.) Bir dik dairesel silindirin yüksekli¤i 2 kat›na ç›kar›ld›¤›nda yüzey alan› iki kat›na ç›kar m›? Neden? Aç›klay›n›z.

8

9

Yanda verilen iki silindirin aç›k hallerinin kaplad›¤› alanlar› karfl›laflt›r›n›z. (π’yi 3 al›n›z.)
12 cm 6 cm 7,2 cm 3,6 cm

10

Yüksekli¤i 12 cm ve yanal alan› 96π cm2 olan dik silindirin taban yar›çap› kaçt›r?

11

ABCD dikdörtgeninin k›sa kenar› uzunlu¤u 6 cm, uzunkenar uzunlu¤u 7 cm’dir. ABCD dikdörtgeni d do¤rusu etraf›nda 360º döndürüldü¤ünde oluflan silindirin yüzey alan› kaç santimetrekaredir? (π’yi 3 al›n›z.)

3 cm A

3 cm B

C d

D

92

12

Silindir içine çizilen ABCD dikdörtgeninin DC ve AB kenarlar› taban dairelerinin çap›d›r. Taban yar›çap› 4 cm ve ABCD dikdörtgensel bölgesinin alan› 80 cm2 ise silindirin yüzey alan› kaç santimetrekaredir? (π’yi 3 al›n›z.)

C D

B

A

13

Taban yar›çap› 8 cm, yüksekli¤i 12 cm olan dik silindir fleklindeki bir kaflar peynirinden yandaki gibi yar›s› kesiliyor. kesilen peynirin yüzey alan› kaç santimetrekare olur? (π’yi 3 al›n›z.)

14

Çap› 6,4 cm olan tenis toplar›ndan 3 tanesi dik silindir fleklindeki bir kutuya yandaki gibi yerlefltirilmek isteniyor. Bu kutunun yüzey alan› kaç santimetrekare olmal›d›r? (π’yi 3 al›n›z.)

15

Yanda bir dik silindirin yan yüzü ile ilgili bilgiler verilmifltir. Verileri ve flekli kullanarak bir problem kurunuz ve problemi çözünüz.

270 cm2

(Silindirin yan yüzü)

93

9 cm

Koyulan su kaç santimetreküptür? (π’yi 3 al›n›z. Silindirin taban yar›çap› 6 cm oldu¤una göre küp at›ld›ktan sonra silindirdeki suyun yüksekli¤i kaç santimetre artar? (π’yi 3 al›n›z.) 94 .2 cm D 2 cm B C 3 4 5 6 7 Yandaki dikdörtgenin [CD] etraf›nda 180º döndürülmesiyle oluflan cismin hacmini bulunuz.Dik Dairesel Silindirin Hacmi ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 Yandaki zeytinya¤› kutusunun hacminin hesaplanmas› için hangi elemanlar›n bilinmesi gerekir? (π’yi 3 al›n›z. 50 m uzunlu¤unda olan bu borunun hacmi kaç santimetreküptür? (π’yi 3 al›n›z.) Yüzey alan› 384 cm2 bir küpün içine en büyük hacimli silindir yerlefltirilerek küp ile silindir aras›nda kalan bofl k›sma su koyuluyor.) 8 Bir kenar ayr›t›n›n uzunlu¤u 6 cm olan bir küp. taban yar›çap› 6 cm.785 mm2 dir. Bu ifllem için kaç litre su kullanaca¤›n› bulunuz. (π’yi 3 al›n›z. yüksekli¤i 12 cm olan dik silindir fleklindeki kab›n içine su dolduracakt›r. (π’yi 3 al›n›z. içi su doul silindir fleklindeki kaba at›l›yor.) Hacmi 186 cm3 olan dik silindirin yüksekli¤i 3 cm ise taban alan› kaç santimetrekaredir? (π’yi 3 al›n›z.) Bir dik dairesel silindirin yar›çap› 2 kat›na ç›kar›l›p yüksekli¤i yar›s› kadar azalt›l›rsa bu silindirin hacminde nas›l bir de¤ifliklik olur? A 3.) ZEYT‹NYA⁄I 2 Mete.) Silindir fleklindeki bir borunun taban alan› 0.

125 dm3 lük çay paketi aç›larak içindeki çay dik silindir fleklindeki bir kavanoza dolduruldu¤unda 5 cm’lik bir boflluk kalmaktad›r.) 20 cm 95 .) 12 Yar›çap› 50 cm.) 8 cm 14 cm 10 Yüksekli¤i 8 cm. Silindirin kalan k›sm›n›n hacmi kaç santimetreküptür? (π’yi 3 al›n›z. yüksekli¤i 30 cm olan silindir fleklinde bir kapla kaç defa süt koymak gerekir? (π’yi 3 al›n›z. yar›çap› 12 cm olan silindir fleklindeki bir kütü¤ün yar›s› kesiliyor.9 Yandaki silindir fleklindeki sürahinin 864 cm3 lük boflalan k›sma su konursa sürahi tam dolaca¤›na göre sürahinin hacmi kaç santimetreküptür? (π’yi 3 al›n›z. Buna göre kavanozun yar›çap› kaç santimetredir? (π’yi 3 al›n›z.) 13 Çap› 18 cm. yüksekli¤i 150 cm olan silindir fleklindeki süt bidonunun tamam›n› doldurabilmek için yar›çap› 10cm. yüksekli¤i 6 cm olan yar›m dik silindir içinden çap› 10 cm olan yar›m dik silindir ç›kart›l›yor. Kesilen parçan›n hacmi kaç santimetreküptür? (π’yi 3 al›n›z.) 11 1.

Su deposunun hacminin kaç metreküp oldu¤unu hesaplay›n›z.20 m’dir.) 8 mL 16 Saatte 12 km yol alan bir motosiklet dinamosunun tekerlekle temas halindeki silindir biçiminde olan parças›n›n çap› 2 cm’dir. (π’yi 3 al›n›z. Her 3 1 L boyay› renklendirmek için 1 mL renklendirici kullan›ld›¤›na göre kaç mililitre renklendirici gerekir? (π’yi 3 al›n›z.14 Dik silindir fleklindeki bir su deposunun çap› 1. 17 cm 96 . Deponun yar›s› su ile doludur ve suyun yüksekli¤i 95 cm’dir. (π’yi 3 al›n›z.) 17 135 cm2 fiekildeki verileri kullanarak bir problem kurunuz ve problemi çözünüz. Bu dinamonun bir dakikada ortalama kaç defa dönece¤ini bulunuz.) 15 Yar›çap› 20 cm ve yüksekli¤i 10 cm olan dik dairesel silindir fleklindeki 2 boya kutusunda bulunan boyan›n ’ü renklendirilmek isteniyor.

Verilenlere göre A(ABCD) ve A(AEFD) bulunuz. 3 ABCD dikdörtgeninin k›sa kenar› 6 cm. A 12 cm D 7 cm B E C 4 cm F 97 . uzun kenar› 8 cm ve BD köflegen uzunlu¤u 10 cm oldu¤una göre AED üçgeninin çevre uzunlu¤unu bulunuz.ÜN‹TE DE⁄ERLEND‹RME A B ? 1 Yandaki paralelkenarda verilenlere göre B aç›s›n›n ölçüsü kaç derecedir? C 3x 2x D 2 Afla¤›daki dörtgenlerin alanlar›n› tahmin ediniz. A D E B C 4 Yanda ABCD paralelkenar ve AEFD dikdörtgeni verilmifltir.

IAKI = 6 cm’dir.) O D C 8 Yanda verilen paralelkenar fleklindeki bir bahçenin 2 216 m lik k›sm›na çim ekilmifltir. Çim ekilecek k›sm›n alan›n› hesaplay›n›z. Eflkenar dörtgensel bölgenin alan›n› bulunuz. IADI = IDCI ve yar›m dairenin alan› 24 br2 oldu¤una göre yamuksal bölgenin alan› kaç birimkaredir? (π’yi 3 al›n›z. 12 cm 20 cm Çim Ekili Alan M 9 Yanda verilen flekil IMVI = 8 cm. A K V 98 .5 KLMN paralel kenar›nda INHI = 5 cm. A(KLNH) = 95 cm2 oldu¤una göre paralelkenar›n alan› kaç santimetredir? K L M H K N 6 fiekilde verilen KPST eflkenar dörtgeninde IKRI = 7 br ve eflkenar dörtgensel bölgenin alan› 126 br2 oldu¤una göre IPTI kaç birimdir? P R T S A 6 br B 7 fiekilde O merkezli yar›m daire ve ABCD yamu¤u veriliyor. IHMI = 7 cm’dir. Bahçenin geriye kalan k›sm›na da çim ekilmeye karar veriliyor.

5 L boya gereklidir.5 L’si 20 TL’dir. 99 . yanda verilen bahçe duvar›n›n ön yüzünü boyatacakt›r. 1 m2 lik bir alan› boyamak için 0. D) Köflegenleri birbirini dik ortalar. K 12 m P R L 20 m M 4m N 4m 5m nyo Ba 11 Bir evin plan› yandaki gibidir. Aile. B) Komflu aç›lar› bütünlerdir. C) Karfl›l›kl› aç›lar›n›n ölçüleri birbirine eflittir. bu duvar› boyatmak için alacaklar› boyaya kaç lira ödeyecektir? 7m 5m 14 m 13 Afla¤›dakilerden hangisi paralelkenar özelliklerinden biri de¤ildir? A) Karfl›l›kl› kenarlar› paraleldir. Evin mutfak ve banyosunun taban› karo ile döflenecektir. Boyan›n 2. 450 m2 lik bir bahçeyi döflemek için kaç tane tafl kullan›laca¤›n› bulunuz.10 KLNR paralelkenarsal bölge fleklindeki 2 bahçenin alan› 320 m oldu¤una göre yeflil bölgenin alan›n› bulunuz. Buna göre kaç metrekarelik karo gerekir? 120º 3m Mutfak Yatak Odas› 120º 5m Oda Salon 6m 6m 12 Bir aile. 14 Yanda verilen eflkenar dörtgensel bölge fleklindeki tafllar›n köflegen uzunluklar› 30 cm ve 50 cm’dir.

birim küplerle oluflturulmufl yap›lar›n farkl› yönlerden görünümleri verilmifltir. Önden görünüm Soldan ve sa¤dan görünüm 18 7 birim küp kullanarak her yönden görünümü ayn› olan bir yap› oluflturunuz ve izometrik k⤛da çiziniz. yandaki yap›n›n herhangi bir yönden görünümü de¤ildir? A) B) C) D) 17 Yanda. Bu yap›lar› birim küplerle oluflturarak izometrik k⤛da çiziniz.) 100 .15 Kenar uzunluklar› birer tam say› olan ve çevre uzunlu¤u 28 cm olan bir dörtgenin alan› en fazla kaç santimetrekare olur? 16 Afla¤›dakilerden hangisi. 19 Bir dik silindirin taban alanlar›n›n toplam› yanal alan ölçüsüne eflit ise bu silindirin taban yar›çap uzunlu¤u ile yüksekli¤i aras›nda nas›l bir iliflki vard›r? 20 Bir dik silindirin taban yar›çap› 10 cm ve yanal alan› 420 cm2 ise hacmi kaç santimetreküptür? (π’yi 3 al›n›z.

yeflil alan yamuksal bölge ve havuz eflkenar dörtgensel bölgedir. kab›n üzerine kaç santimetre yükseklikte iflaretlenmelidir? (π’yi 3 al›n›z. a) 75 mL’lik bölümlere ay›rmak için kab›n üzerine kaç santimetre aral›klarla iflaret konulmal›d›r? b) 1.) 450 375 300 225 150 75 101 . Buna göre.) 12 cm 23 Bir belediye. afla¤›da krokisi verilen arsaya çocuk park› yapt›rmak istiyor. A 20 m Oyun park› F L Yeflil alan 20 m E 48 m D C 36 m B 20 m K Havuz 24 Yar›çap› 5 cm olan dik dairesel silindir fleklindeki ölçü kab›na flekildeki gibi ölçü çizgileri çizilecektir. Buna göre her bir bölge için ayr›lan alanlar› bulunuz. Mimar da kroki üzerinde yandaki tasar›m› yap›yor.21 Boyutlar› 18 cm olan bir küpün içine yerlefltirilebilecek en büyük silindirin hacmini hesaplay›n›z. Mimar›n tasar›m›nda oyun alan› paralelkenarsal bölge.5 L s›v›y› gösteren çizgi. (π’yi 3 al›n›z. Bunun için krokiyi bir mimara vererek parkta nas›l bir tasar›m yap›labilece¤ini soruyor.) 22 Bir ayr›t›n›n uzunlu¤u 12 cm olan bir tahta bloktan bir silindir yap›lmak istenirse silindirin hacmi en fazla kaç santimetreküp olur? (π’yi 3 al›n›z.

Sand›¤›n hacmi kaç metrekaredir.25 Dik dairesel silindir fleklindeki a¤aç kütü¤ü yere dik bir flekilde taban dairesinin çap› boyunca kesilerek bir yar›m silindir elde ediliyor.) 50 cm 70 cm 150 cm 29 Yandaki verileri ve flekli kullanarak bir problem kurunuz ve problemi çözünüz. oluflan parçalar›n›n hacmi kaç metreküptür? h = 120 cm r = 80 cm 26 ‹ki dik dairesel silindirin yar›çap uzunluklar›n›n oran› göre hacimlerinin oran› kaçt›r? 15 2 oldu¤una ve yüksekliklerinin oran› 8 5 27 Bir dik dairesel silindirin taban yar›çap› 4 kat›na ç›kar›l›yor. Buna göre. (π’yi 3 al›n›z. Yüksekli¤i yar›ya indiriliyor. h = 150 m r = 7 cm 102 . Son durumdaki hacminin ilk durumdaki hacmine oran› ne olur? 28 Yanda verilen hazine sand›¤›n›n kapa¤› yar›m silindir fleklindedir.

EKLER Ek 1 Proje Örnekleri Ek 2 Performans Görevi Örnekleri Ek 3 Kullan›lan Ders Araç Gereçleri Ek 1 .

Raporunuzun yaz›m›nda bilgisayar kullanabilirsiniz. dik kesen ve e¤ik kesen yollar›n olup olmayaca¤›n› belirleyiniz. Projenizin tamam›n› sunumdan sonra belediyenin ilgili birimlerine de sunabilirsiniz. Ayn› projeye ilgi duyan arkadafllar›n›zla 5-6 kiflilik bir grup oluflturunuz. 2. harita ve foto¤raflar vb. Ek-2 . 4. 9. Aç›ölçer •Seçmeliler: Foto¤raf mak. Ö¤retmeninize dan›flarak sunumunuz için bir süre belirleyiniz ve görev da¤›l›m›na göre sunumunuzu zaman›nda bitiriniz.Proje Örnekleri Proje Örne¤i-1: Hayalimdeki Mahalle BEKLENEN BECER‹LER •Ak›l Yürütme •‹liflkilendirme •Elefltirel Düflünme •‹letiflim •Problem Çözme •Giriflimcilik •Araflt›rma •Yarat›c›l›k ‹ÇER‹K •Do¤rular ve Aç›lar •Aç›lar› Ölçme •Tam Say›larla ‹fllemler SÜRE 3 Ay KULLANILAB‹LECEK DE⁄ERLEND‹RME ARAÇ VE GEREÇ •Hesap Makinesi •Cetvel •Bilgisayar •Makas •Maket B›ça¤› •Mukavva. araç. 2. Sunum 1. Buna göre belediyeye sunulmak üzere ortak kullan›m alanlar›n›n da dikkate al›nd›¤› bir mahalle planlayarak maketini haz›rlay›n›z. Birbirine paralel. 8. 6. Uygulama 1.) gerek duyulaca¤›n› ve bu projeyi gerçeklefltirebilecek teknik elemanlar›n yapt›klar› ifllerin neleri içerdi¤ini araflt›r›n›z. temin ediniz. Bu aç›lardan ölçüleri eflit olanlar› ve bütünler olanlar› belirleyiniz. çizim. gereç vb. Plan olufltururken organizasyonu sa¤lamak üzere aran›zdan bir baflkan seçiniz. 2. Mahalledeki birbirine paralel ve birbirini kesen sokak ve caddeleri oluflturarak sokaklar aras›ndaki iliflkiyi bulunuz ve kroki oluflturunuz. Proje çal›flma süreciyle ilgili ifl-zaman takvimi yap›n›z. 5. belge. 3. Yapt›¤›n›z araflt›rmay› raporlaflt›r›n›z. Belediyenin belirledi¤i imar iznine göre evlerin en fazla kaç kat olaca¤›na karar veriniz. Karton •Tutkal. 3. Ald›¤›n›z görev ile ilgili belediyedeki yetkililerle görüflüp bilgi. Bu projeyi gerçeklefltirirken afla¤›daki aflamalara uyman›z çal›flman›z› kolaylaflt›racakt›r: Haz›rl›k 1. Krokiyi tasarlayarak hayalinizdeki mahallenizin maketini oluflturunuz. Ortak kullan›m alanlar›n› da dikkate alarak binalar aras›ndaki mesafeleri belirleyiniz ve krokinize ekleyiniz. 3. Size hayalinizdeki mahalleyi infla etme flans› veriliyor. Ba¤l› oldu¤unuz belediyenin flehir ve bölge planlama uzman›s›n›z. Bu proje için nas›l bir teknik deste¤e (teknik personel. Sokak ve caddeler aras›nda oluflan aç›lar› isimlendiriniz. •Grup De¤erlendirme Formu •Dereceli Puanlama Anahtar› Sevgili Ö¤renciler. 7.

çizim. Sunumunuz için ö¤retmeninizle bir süre kararlaflt›r›n›z ve sunumunuzu bu sürede tamamlay›n›z. Tabloda belirtilen bisikletin 30 km ve 60 km'lik mesafeyi ortalama kaç saatte alabilece¤ini bulup tabloya ekleyiniz ve grafi¤ini çiziniz. Araflt›raca¤›n›z konuyla ilgili görev da¤›l›m› yap›n›z. Bisikletin tarihsel geliflimindeki bisiklet türlerini karfl›laflt›r›n›z. Ek-3 .Proje Örne¤i . Raporunuzu poster hâline getirip s›n›fta sergileyebilirsiniz. 30 ve 45 dakikadaki h›z›n› bularak tablolaflt›r›n›z. Sunum 1. Araflt›rman›z› raporlaflt›r›n›z. 15. nerede üretildi¤ini bulunuz. Konuyla ilgili yapt›¤›n›z araflt›rma sonucunda elde etti¤iniz bilgi. 4. Kimin buldu¤unu. Raporunuzu foto¤raf.2: Bisikletin Serüveni ‹ÇER‹K SÜRE BEKLENEN BECER‹LER • Ak›l Yürütme • ‹letiflim • ‹liflkilendirme • Problem Çözme • Araflt›rma • Elefltirel Düflünme KULLANILAB‹LECEK DE⁄ERLEND‹RME ARAÇ VE GEREÇ • Cetvel • Aç›ölçer •Proje De¤erlendirme Formu •Grup De¤erlendirme Formu •Akran De¤erlendirme Formu •Dereceli Puanlama Anahtar› • Geometri 2 Ay Sevgili Ö¤renciler. 5. çaplar›n› ve yar›çaplar›n› bulunuz. Arkadafllar›n›zla konunun hangi yönlerini araflt›raca¤›n›z› belirleyiniz. Ayn› konuyu seçen arkadafllar›n›zla üçer kiflilik gruplar oluflturunuz. Araflt›rman›z› nerede ve nas›l yapaca¤›n›z konusunda ö¤retmeninizden yard›m alabilirsiniz. 7. 2. Haz›rl›k 1. tekerlek) de¤iflimleri raporlaflt›rman›z ve bunlar› sunman›z beklenmektedir Bu projeyi gerçeklefltirirken afla¤›daki aflamalara uyman›z çal›flman›z› kolaylaflt›racakt›r. 3. Uygulama 1. 8. Sizden bisikletin tarihçesini araflt›rarak bisikletin çeflitli özelliklerine iliflkin (h›z. resim veya çizimlerle destekleyebilirsiniz. Raporunuza iliflkin bir sunum haz›rlay›n›z. Tarihsel geliflimine göre üretilen her yeni bisiklet modelinin saatteki ortalama h›zlar›n› bulunuz. resim ve belgeleri arkadafllar›n›zla paylafl›n›z. Merkez aç›lar›n ölçülerini hesaplay›n›z. Araflt›rma sonucunda elde etti¤iniz foto¤raf veya resimlerdeki tekerlekleri inceleyiniz. foto¤raf. 2. 5. Rapor yaz›m›nda bilgisayar› kullanabilirsiniz. Saatteki h›z›n› buldu¤unuz bisikletin 1. 9. 4. 2. Tüm bu verilerle tarihsel geliflimde bisikletin de¤iflimi ile ilgili bir araflt›rma sonucu yaz›n›z. Proje çal›flma süreciyle ilgili çal›flma takvimi yap›n›z. Tekerleklerdeki do¤ru parçalar›n› ve aç›lar› belirleyiniz. 3. 3. Foto¤raf veya resimlerdeki majör ve minör yaylar› belirleyiniz ve ölçülerini hesaplay›n›z.

). 4. 2. projenizi verilen sürede tamamlayabilmek için bu takvime uyunuz. belge ve foto¤raflar› grubunuzla paylafl›n›z. 4. Haz›rl›k 1.3: Önce Biz Tan›yal›m ‹ÇER‹K • Dönüflüm Geometrisi • Örüntüler ve Süslemeler • Bilinçli Tüketim Aritmeti¤i SÜRE 2 Ay BEKLENEN BECER‹LER •Elefltirel Düflünme •Problem Çözme •Araflt›rma •Giriflimcilik •Ak›l Yürütme •‹liflkilendirme KULLANILAB‹LECEK DE⁄ERLEND‹RME ARAÇ VE GEREÇ •Hesap Makinesi •Bilgisayar •Seçmeliler •Foto¤raf Makinesi •Proje De¤erlendirme Formu •Akran De¤erlendirme Formu Sevgili ö¤renciler. 3. Grup: Tarihî yap›lardaki süslemeler 2. Yapaca¤›n›z araflt›rman›n. Haz›rlad›¤›n›z raporu sunum hâline getiriniz (bilgisayar. 1. bak›r iflleme. 7. yörenizin tan›t›m› için kaymakaml›k veya valili¤e gönderebilirsiniz. tepegöz sunumlar› gibi). 3. Sunumunuzu size verilen sürede bitiriniz. 5. Sunum yapma kurallar›yla ilgili ö¤retmeninizden yard›m alabilirsiniz. Foto¤raf çekme imkân›n›z yoksa çizim yapabilirsiniz. Araflt›rman›z› raporlaflt›r›n›z. telkâri. 6. Grubun seçti¤i konuyu hangi yönlerini araflt›raca¤›n›z› belirleyiniz (Bunu yaparken beyin f›rt›nas› yapabilirsiniz. 6. Seçti¤iniz konuyla ilgili elde etti¤iniz bilgi. ait oldu¤u döneme de iliflkilendirdi¤iniz tan›t›m filmi. 3. Ek-4 . a¤aç süsleme. Tan›t›m ve bütçe için afla¤›daki öneriler dikkate al›nabilir. Araflt›raca¤›n›z konuyla ilgili görev da¤›l›m› yap›n›z. Yörenizdeki tarihî ve kültürel eserlerin tan›t›m›n› yapabilmek için yap›lacak harcamalar›n miktar›n› araflt›rarak bir bütçe oluflturunuz. Grup: El sanatlar› Bu projeyi gerçeklefltirirken afla¤›daki aflamalara uyman›z çal›flman›z› kolaylaflt›racakt›r. Raporunuzun yaz›m›nda bilgisayar veya di¤er teknolojik aletleri kullanabilirsiniz. Bunun için bir reklam flirketi yetkilisi ile görüflebilirsiniz. yörenizdeki veya bölgenizdeki tarihî ve o yöre kültürüne ait eserleri (tarihî binalardaki süslemeler. 2. broflür veya katolog haz›rlay›n›z. foto¤raf veya çizimler kullanabilirsiniz. çal›flma (zaman ve ifl) takvimini yapman›z. 8. Ö¤retmeninize dan›flarak raporunuzu. 4. 5.Grubunuzu seçiniz. Osmanl› gibi) elde etti¤iniz süsleme modellerini karfl›laflt›r›n›z ve farkl›l›klar› belirleyiniz. Uygulama 1. Sunumunuzu ne kadar sürede bitirece¤inizi belirleyebilmek için ö¤retmeninize dan›fl›n›z. Farkl› tarihî dönemlere ait (Selçuklu. broflür gibi reklam araçlar›ndan bir tanesini oluflturunuz. el dokumas› gibi) ait oldu¤u dönemle iliflkilendirerek araflt›r›n›z ve ayn› zamanda tarihî eserlere. • Ulusal bir gazete ilan› • Ulusal bir TV ilan› • Reklam arac›n›n ço¤alt›lmas› • Ulusal bir radyo ilan› Sunum 1.Proje Örne¤i . Yörenizdeki bu güzelliklerin reklam›n› yapabilmek için reklam filmi. katolog. Elde etti¤iniz süsleme modellerini inceleyerek bu modellerdeki çokgenleri belirleyiniz. Raporunuzda film.

2) Farkl› dönemlerde kullan›lan sembolleri karfl›laflt›r›n›z ve farkl›l›klar› belirleyiniz.4: Benim Sembollerim ‹ÇER‹K •Say›lar •Geometri •Ölçme •‹statistik ve Olas›l›k •Cebir SÜRE 1 Ay BEKLENEN BECER‹LER •Problem Çözme •Ak›l Yürütme •‹letiflim •‹liflkilendirme •Elefltirel Düflünme •Giriflimcilik •Araflt›rma •Yarat›c›l›k KULLANILAB‹LECEK DE⁄ERLEND‹RME ARAÇ VE GEREÇ •Hesap Makinesi •Bilgisayar •Grup De¤erlendirme Formu •Dereceli Puanlama Anahtar› Sevgili Ö¤renciler. Sunum 1) Projenizi raporlaflt›r›n›z.Proje Örne¤i . 3) Yapaca¤›n›z araflt›rman›n. 5) Sunum yapma kurallar› ile ilgili ö¤retmeninizden yard›m alabilirsiniz. 2) Raporunuzda resimler ve foto¤raflar kullanabilirsiniz. 6) Sunumunuzu verilen sürede bitiriniz. 3) Sembollerin kullan›m amaçlar›na uygun olarak bu semboller yerine kullan›labilecek alternatif semboller gelifltiriniz. Haz›rl›k 1) Grubunuzu seçiniz. 5) Gelifltirdi¤iniz sembollerin tan›t›m›n› yapmak amac›yla katalog veya broflür haz›rlay›n›z. 2) Projenizle ilgili görev da¤›l›m› yap›n›z. Bu projeyi gerçeklefltirirken afla¤›daki aflamalara uyman›z çal›flman›z› kolaylaflt›racakt›r. 4) Sunumunuzun süresini belirlemek için ö¤retmeninize dan›fl›n›z. •Araflt›rd›¤›n›z bu sembollerden 10 tanesini seçerek bunlar›n yerine kullan›labilecek alternatif semboller gelifltiriniz. •Kendi gelifltirdi¤iniz bu sembolleri tan›tmak amac›yla broflür veya katalog haz›rlay›n›z. 3) Haz›rlad›¤›n›z raporu sunuma haz›r hâle getiriniz. Ek-5 . 4) Alternatif olarak kullanaca¤›n›z sembolü neden seçti¤inizi aç›klayan bir paragraf yaz›n›z. zaman ve ifl takvimini belirleyiniz. Projenizi verilen sürede tamamlayabilmek için bu takvime uyunuz. Uygulama 1) Kullan›lan sembollerin ortaya ç›k›fl›n› ve tarihî geliflimini araflt›r›n›z. •Matematikte kullan›lan sembolleri ve bunlar›n ortaya ç›k›fl›n› araflt›r›n›z.

Haz›rlad›¤›n›z plan›n ilgi çekici olmas›na özen gösteriniz. 6.1: Okulumu ve Çevresini Tan›t›yorum ‹ÇER‹K • Rasyonel Say›lar • Rasyonel Say›larla ‹fllemler • Denklemler SÜRE BEKLENEN BECER‹LER • Ak›l Yürütme • ‹letiflim • ‹liflkilendirme • Problem Çözme • Araflt›rma • Elefltirel Düflünme KULLANILAB‹LECEK DE⁄ERLEND‹RME ARAÇ VE GEREÇ • Cetvel • Dereceli Puanlama Anahtar› 2 Hafta Sevgili ö¤renciler. Oluflturdu¤unuz plan›n nas›l kullan›laca¤› ile ilgili bir tan›t›m metni haz›rlay›n›z. Araflt›rmalar›n›z için zaman ve ifl takvimi yap›n›z. 4. kütüphane. market vb. 4. 2. Okulunuzun çevresinde bulunan ve planda olmas›n› istedi¤iniz durak. Koordinat sisteminde gösterdi¤iniz iki yeri seçerek birinden di¤erine gitmek için yol ile zaman aras›ndaki iliflkiyi ifade eden bir grafik çiziniz. Plan›n›z› oluflturmak için istedi¤iniz materyali kullanabilirsiniz. 3. Çal›flmalar›n›z› yaparken afla¤›daki ad›mlar› izleyiniz. Koordinat sisteminde eksenlere. 4. 5. okulunuza yeni bafllayan ö¤rencilere okul ve çevresini tan›tmak amac›yla bir plan haz›rlay›n›z. 3. Sunum 1. 6. Performans görevinizi verilen sürede tamamlayabilmeniz için bu takvime uyunuz. Koordinat sistemini çiziniz. Ek-6 . Uygulama 1. Grubunuzu seçiniz. Eksen aral›klar›n› ve uzakl›klar› belirlemek için ölçek kullan›n›z. Belirledi¤iniz yerleri farkl› ikonlar veya semboller kullanarak bu sistemde yerlefltiriniz. Yer belirlemede koordinat sisteminin nas›l kullan›ld›¤›n› araflt›r›n›z. 3. 2. Kulland›¤›n›z ikonlar› koordinat sistemi ile iliflkilendirerek tan›t›n›z. yönlerin (do¤u-bat›.Performans Görevi Örnekleri Performans Görevi Örne¤i . Araflt›rmalar›n›zla ilgili görev da¤›l›m› yap›n›z. 2. Koordinat sistemini oluflturmak için bafllang›ç noktas› (orijin) olarak okulunuzu seçiniz. Haz›rl›k 1. Performans görevinizi okulunuzun giriflinde görülebilecek bir yerde sergileyebilirsiniz. kuzey-güney) isimlerini veriniz. yerleri belirleyiniz. Bu plan› haz›rlarken kartezyen koordinat sisteminden yararlan›n›z.

Performans Görevi Örne¤i -2: Gezdikçe Ö¤reniriz ‹ÇER‹K • Rasyonel Say›larla ‹fllemler • Denklemler SÜRE 1 hafta BEKLENEN BECER‹LER •Ak›l Yürütme •‹liflkilendirme •Problem Çözme KULLANILAB‹LECEK DE⁄ERLEND‹RME ARAÇ VE GEREÇ • Hesap Makinesi • Dereceli Puanlama Anahtar› Sevgili ö¤renciler. Tabloya göre. Yolun yar›s›na gelindi¤inde toplam kaç gece konakland›¤›n›. Antakya'da bulunan okulun gezi kulübü bir gezi organizasyonu yapmak istiyor. Bir önceki yere uzakl›¤› Yer Yaylada¤› Antakya Adana Nevflehir Amasya Çorum Samsun Trabzon Rize Artvin Sarp S›n›r Kap›s› 72 9 100 11 200 1 40 km Toplam mesafeye oran› Kaç gece kal›nd›¤› Gezilecek Yerler Mozaik Müzesi 1 Kocatepe Y›lan Kalesi Ürgüp-Göreme Kaya Mezarlar› Hattuflafl 180 288 4 25 1 5 1 10 9 50 2 1 90 1 2 Band›rma Gemisi Sümela Manast›r› Ayder Yaylas› 1 Karagöl Gürcistan S›n›r› Ek-7 . 3. Plana göre gidilecek yer. 5. Yaylada¤›'ndan Nevflehir'e gidildi¤inde 513 km yol al›nd›¤›na göre gezide gidilecek yolun tamam›n›n yaklafl›k kaç km oldu¤unu. Antakya Yaylada¤› ilçesinden Sarp S›n›r Kap›s› (Gürcistan s›n›r›) aras›ndaki mesafenin kaç km oldu¤unu. 4. Ard›ndan ödevinizle ilgili rapor haz›rlay›n›z. 2. denklem kurarak bulunuz ve tablodaki eksiklikleri tamamlay›n›z. 8. Gezi için okulda bir anket düzenlendi ve bu anket sonucuna göre bir gezi plan› haz›rland›. gecenin sonunda yolun kaçta kaç›n›n gidildi¤ini. 1. Afla¤›daki yönergeleri okuyarak uygulay›n›z. yaklafl›k uzakl›klar› ve kaç gece kal›naca¤› afla¤›daki tabloda verilmifltir. Tablodaki verileri kullanarak bir problem kurunuz ve denklem kurarak çözünüz. Yaylada¤›'ndan Samsun'a gelindi¤inde gezi boyunca gidilecek olan mesafenin kaçta kaç›n›n gidildi¤ini.

Hakan. Emre Köfle S›ral› ikili tahmini noktas› m›? (2.3) (3. Buna göre afla¤›daki sorular› cevaplay›p.Performans Görevi Örne¤i -3: E¤lenceli Matematik ‹ÇER‹K • Denklemler SÜRE 1 Hafta BEKLENEN BECER‹LER • Problem Çözme • Ak›l Yürütme • ‹liflkilendirme KULLANILAB‹LECEK DE⁄ERLEND‹RME ARAÇ VE GEREÇ • Kareli k⤛t • Dereceli Puanlama Anahtar› Sevgili ö¤renciler. Emre’nin 10 tahminine Hakan’›n verdi¤i cevaplar görülmektedir. Son köfle noktas› (3. Emre de s›ral› ikililer söyleyerek Hakan’›n çizdi¤i fleklin köfle noktalar›n› tahmin etmeye çal›fl›r.1) (3.5) (4. koordinat sistemine befl kenar› olan bir düzlemsel flekil çizer.1) (3. Çizdi¤i fleklin x ve y eksenlerinde en uç noktalar› aras›ndaki uzakl›¤›n 4 birimi geçmedi¤ini ayr›ca x ve y kordinatlar›n›n tam say› de¤eri oldu¤unu söyler. Ek-8 .5) (1. s›ral› ikilileri tahmin ederken Hakan’›n verdi¤i bilgileri nas›l kullanm›flt›r? 2) y = 2x . yönergeleri uygulay›n›z. 1) Emre.5) (4.3) ise nas›l bir flekil elde edilir? Koordinat sisteminde çizerek gösteriniz. Çal›flmalar›n›z› bir rapor haline getiriniz.2) (2.3) (5.4) (1.5 denklemi hangi köfle noktalar›ndan geçmektedir? 3) Bilinmeyen köfle noktas› hangi s›ral› ikililer olabilir? Neden? 4) Hakan’›n belirledi¤i flekli tahmin ediniz.3) Hay›r Hay›r Evet Hay›r Hay›r Evet Evet Evet Hay›r Hay›r Yanda.

Harcamalardan artan paran›n %80'ini ayl›k %1.7’si G‹DERLER Miktar (TL) 700 Prim miktar› kadar Ev kiras› gelirinin %20’si Yemek yard›m›n›n %40’› Oran Afla¤›daki sorular› cevaplayarak Oya’ya yard›mc› olunuz.00 1175. 7.00 200.00 Gider G›da Ulafl›m Giyim Yakacak Elektrik Su Telefon E¤itim Kültür ve e¤lence Temizlik malzemesi Taksit Ev bak›m-onar›m Kira geliri vergisi 30 20 40 Maafl›n %4. Babas›. Oya 7. 1. Toplam gelir kaç TL'dir? 2.00 120. GEL‹RLER Gelir Ev kiras› Dükkân kiras› Maafl Prim Yemek Yard›m› Miktar (TL) 500. su ve telefon giderleri toplam›na oran›n› bulunuz.00 175. 5. 4. Yaz tatilinde. G›da giderlerinin yakacak. Oya’n›n etkinlik masraflar›n› karfl›lar m›? Bulunuz. Devlete ödenmesi gereken ayl›k ve y›ll›k kira gelir vergisi miktar›n› bulunuz.8 faizle bankaya yat›ran ailenin 1 ay sonra alaca¤› faiz miktar›n› bulunuz. 3. Çal›flmalar›n›z› rapor haline getiriniz. Oya da bir ayl›k uygun bir bütçeyle bu etkinlikleri yapabileceklerini iddia eder ve afla¤›daki tobloyu ç›kar›r. 1 ay sonunda bankadan çekilen para. Ek-9 .4: Devir Hesap Devri BEKLENEN BECER‹LER •Ak›l Yürütme •Problem Çözme •‹liflkilendirme ‹ÇER‹K • Bilinçli Tüketim Aritmeti¤i SÜRE KULLANILAB‹LECEK DE⁄ERLEND‹RME ARAÇ VE GEREÇ • Hesap Makinesi • Dereceli Puanlama Anahtar› 1 Hafta Sevgili ö¤renciler. Kültür ve e¤lence ile ulafl›m giderleri toplam›n› bulunuz. elektrik.3’ü E¤itime harcanan miktar kadar 20 Yakacak gideri miktar› kadar 10 Kira gelirinin %2. Oya’n›n bu etkinlikler için 700 TL’ye ihtiyac› vard›r. Toplam gider miktar› kaç TL'dir? 6. iki etkinli¤i yapabilmek için yeterli para olmad›¤›n› söyler. s›n›f ö¤rencisidir. kardefliyle birlikte hem tatile hem de yabanc› dil kursuna gitmeyi planlamaktad›r.Performans Görevi Örne¤i .

a) Dairelerin alanlar›n›n toplam›n›. Bu hedef tahtas›ndaki. afla¤›daki gibi bir hedef tahtas›nda antrenman yap›yor. 4. Ek-10 .Performans Görevi Örne¤i . Çal›flman›z› görsellerle destekleyerek raporlaflt›r›n›z. a) Mavi ile boyal› bir bölgeye veya bir daire dilimine at›fl yapma olas›l›¤› b) Turuncu ile boyal› bir bölgeye veya bir eflkenar dörtgensel bölgeye at›fl yapma olas›l›¤› 3. Türkiye at›c›l›k y›ld›zlar grubunda 10 metreden haval› tüfekle at›fl yap›lan flampiyonaya haz›rlanan bir grup. ç) Yamuksal bölgelerin alanlar›n›n toplam›n›. Afla¤›da verilen olas›l›klar› hesaplayarak her bir seçenekte verilen olay›n ayr›k olay m› ayr›k olmayan olay m› oldu¤unu belirleyiniz. c) Eflkenar dörtgensel bölgelerin alanlar›n›n toplam›n›. b) Paralelkenarsal bölgelerin alanlar›n›n toplam›n›. d) Koyu yeflil ile boyal› bölgelerin alanlar›n›n toplam›n› bulunuz.5: Hedef Tahtas› BEKLENEN BECER‹LER • Problem Çözme • Ak›l Yürütme • ‹liflkilendirme ‹ÇER‹K SÜRE KULLANILAB‹LECEK DE⁄ERLEND‹RME ARAÇ VE GEREÇ • Hesap Makinesi • Dereceli Puanlama Anahtar› • Olas› Durumlar› 1 Hafta • Belirleme • Olay Çeflitleri • Olas›l›k Çeflitleri • Dörtgensel Bölgelerin Alan› • Dairenin ve Daire • Diliminin Alan› Sevgili Ö¤renciler. fiekillerin kaplad›¤› alanlar› göz önüne alarak at›fl sonucunda al›nacak puanlar› gösteren bir tablo düzenleyiniz. 2. Afla¤›daki yönergeleri okuyarak uygulay›n›z: 1.

Kullan›lan Ders Araç ve Gereçleri Kareli K⤛t (1 cm) Ek-11 .

Noktal› K⤛t Ek-12 .

‹zometrik K⤛t Ek-13 .

Milimetrik K⤛t Ek-14 .

Çembersel Noktal› K⤛t Ek-15 .

Çembersel K⤛t Ek-16 .

Birim küpler. Bu küplerden 10 tanesinin yan yana gelerek oluflturdu¤u blok onluk. eflkenar dörtgen. ikizkenar yamuk. Materyal bulunamad›¤› durumlarda birlik. çokgenler. örüntü ve süslemeler. ç›karma. dik prizmalar›n hacim ba¤›nt›lar›n› bulmada kullan›lmaktad›r. ikizkenar dik üçgen. eflkenar üçgen. Simetri Aynas› Hem ayna özelli¤i tafl›yan hem de arkadaki görüntüyü görmeye olanak tan›yan materyaldir.Onluk Taban Bloklar› En küçük parças› 1 cm3lük küptür ve birlik olarak adland›r›l›r. Ek-17 . ondal›k kesirleri karfl›laflt›rma. onluk ve yüzlük parçalar kartondan kesilerek oluflturulabilir. kare ve dikdörtgen görünümündeki parçalardan oluflan plastik materyallerdir. simetri. öteleme simetrisi konular›nda kullan›lmaktad›r. oluflturulan yap›lar›n farkl› yönlerinden görünümlerini hesaplama. Onluk taban bloklar›. Mutlak de¤er. oran ve kesirler konular›nda kullan›lmaktad›r. Birim küpler köpükten kesilerek veya küp kal›b›na alç› doldurularak elde edilebilir. etkinliklerde çeflitlili¤i art›rmak için dört farkl› renkte haz›rlanabilir. yüzlük bloklar›n 10 tanesinin üstüste oluflturdu¤u blok ise binliktir. dörtgenler. ondal›k kesirlerle toplama. Birim Küpler Ö¤rencilerin kolayca kullanabilmesi için yaklafl›k 2 cm x 2cm x 2 cm boyutlar›nda olan küpler. Örüntü bloklar›. s›ralama. yap› oluflturmada. çarpma ve bölme ifllemlerini modellemede kullan›lmaktad›r. onluk bloklardan 10 tanesinin yan yana gelerek oluflturdu¤u blok yüzlük. Örüntü Bloklar› Alt›gen.

3. 10. 8. 4. Kesir Tak›m› Farkl› büyüklükte efl parçalara ayr›lm›fl. 12 efl parçaya ayr›lm›fl ve de¤iflik say›da parçalar› boyanm›fl kesir kartlar›d›r.Süsleme Tak›m› Örüntü ve süslemelerde kullan›lan geometrik flekillerden oluflan malzemelerdir. fieffaf kesir kartlar›. Kesir tak›m›. kesirler. 2. yüzey alanlar›n› ve hacimlerini hesaplamada kullan›lan malzemedir. Kesir tak›m› karton. plastik veya A4 k⤛d›ndan oluflturulabilir. kesirleri karfl›laflt›rma. s›ralama. Ek-18 . Hacim Tak›m› Prizmalar›n temel elemanlar›n› belirlemede. fieffaf Kesir kartlar› fieffaf malzemeden yap›lm›fl ve s›ras›yla 1. ç›karma ve çarpma ifllemlerini modellemede kullan›lmaktad›r. bu efl parçalar›n birleflmesinden ayn› büyüklükte bütünler elde edilebilen çubuklard›r. Bu ders arac› asetat üzerine çizilerek oluflturulabilir. kesirlerle toplama. kesirleri toplama ve ç›karma ifllemlerini modellemede kullan›lmaktad›r. 6. 5.

Geometri tahtas› üzerinde ambalaj lastikleriyle çeflitli geometrik flekiller oluflturulabilir. çokgenlerin çevre uzunluklar› konular›nda kullan›lmaktad›r. Geometri Tahtas› Plastik veya tahta levha üzerine üçer cm aral›klarla yatay veya dikey s›ralarda 6x6 plastik çivinin bulundu¤u araçt›r. Geometri tahtas›n›n di¤er yüzünde de plastik çiviler çember oluflturacak flekilde çizilmifltir. çokgenler. aç›lar ve çokgenler konular›nda kullan›lmaktad›r. pimler yard›m›yla birlefltirilerek de¤iflik geometrik flekiller oluflturulabilir. iki kareli. Çok Kareliler Tak›m› Bir kareli.Geometri fieridi Plastikten 3 renkte fleritler ve pimden oluflmaktad›r. Geometri tahtas›. do¤rular. Geometri fleritleri. Geometri fleritleri ve pimler tahtadan veya kartondan elde edilebilir. fieritler. Ek-19 . Bu materyal karton. aç›lar ve çokgenler gibi geometri konular›n›n yan› s›ra kesirler ve ölçme konular›nda da kullan›lmaktad›r. dört kareli ve befl kareliden oluflan malzemelerdir. tahta veya kontrplaktan oluflturulabilir. Çok kareliler tak›m›. üç kareli.

Tangram. çokgenlerin efllik ve benzerli¤i. Bu ders arac› köpükten kesilerek elde edilebilir. yap› oluflturmada. oluflturulan yap›n›n farkl› yönlerden görünümlerini çizmede ve hacim konular›nda kullan›lmaktad›r. ‹ki büyük ikizkenar dik üçgen. çokgenlerin çevre uzunlu¤unun hesaplanmas›nda kullan›lmaktad›r. Ek-20 . iki küçük ikizkenar dik üçgen. bir paralelkenar ve bir orta boy ikizkenar dik üçgenden oluflmaktad›r. Cebir Karolar› Cebir ö¤renme alan›nda ifadeleri ve ifllemleri modellemede kullan›lan malzemelerdir. Tangram Bir kareden belli bir düzene göre kesilen ve yedi parçadan oluflan eski bir çin bulmacas›d›r. Bu ders arac› karton. Çok küplüler tak›m›. bir kare.Çok Küplüler Tak›m› Birim küplerle oluflturulmufl üç boyutlu malzemelerdir. tahta veya k⤛ttan afla¤›daki kal›p kullan›larak oluflturulabilir.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful