YAZARLAR Komisyon

DEVLET K‹TAPLARI B‹R‹NC‹ BASKI ................., 2012

M‹LLÎ E⁄‹T‹M BAKANLI⁄I YAYINLARI.............................................................................: 5701 DERS K‹TAPLARI D‹Z‹S‹...................................................................................................: 1526 12.?.Y.0002.4223

Her hakk› sakl›d›r ve Millî E¤itim Bakanl›¤›na aittir. Kitab›n metin, etkinlik, soru ve flekilleri k›smen de olsa hiçbir surette al›n›p yay›mlanamaz.

ED‹TÖR Doç. Dr. Renan SEZER D‹L UZMANI Tuncay DEM‹REL ÖLÇME-DE⁄ERLEND‹RME UZMANI Özge ARICI GÖRSEL TASARIM UZMANI Nuran BOZTAfi Osman YILDIRIM REHBERL‹K UZMANI Ömer U¤ur AKSOY PROGRAM GEL‹fiT‹RME UZMANI Melek AY DUMLUPINAR

ISBN 978-975-11-3615-2

Millî E¤itim Bakanl›¤›, Talim ve Terbiye Kurulunun 08.12.2011 gün ve 264 say›l› karar› ile ders kitab› olarak kabul edilmifl, Destek Hizmetleri Genel Müdürlü¤ünün 19.03.2012 gün ve 3398 say›l› yaz›s› ile birinci defa 244.211 adet bas›lm›flt›r.

.

.

.

.............. 32 Do¤ru ve Ters Orant› ……………....................................……………………………………………… 32 Al›flveriflte Kullan›lan Yüzde Hesaplar› ………................................. 22 3..........…………................................................................................. Bölüm: Orant›dan Ç›kt›k Yola ............................................. Bölüm: Denklemler ve Koordinat Sistemi .................................… 20 Do¤rusal Denklemler ve Koordinat Sistemleri ..................... 20 Bir Bilinmeyenli Denklemler ve Çözümleri ...........…….............. 16 Tam Say›lar›n Kuvveti ve Örüntüler ...…………………………… 35 VII ....................................... 27 Orant› ve Çokgenler 1................................. Bölüm: Diklik ve Paralellik ............................................ 12 Tam Say›lar..................................................................................................... 9 Ünite De¤erlendirme ................................... 24 Üç Do¤runun Birbirine Göre Durumu ..........................................................................................………………………………………… 33 Yans›ma ve Dönme ………..................................................................................................……........... 7 Ad›m Ad›m ‹fllemler ve Problemler ...............…….................. Bölüm: Tam Say›lar›n Kuvveti ve Cebir .................................…….............................................16 Cebirsel ‹fadelerle ‹fllemler .................…………......................... Cebir ve Geometri 1..................... 6 Rasyonel Say›larla Çarpma ve Bölme ‹fllemleri ....... Bölüm: Rasyonel Say›lar ........................................ 5 Rasyonel Say›lar› Tan›yal›m ............................................................................................ 3 2..................... 24 Dik ve Paralel Do¤rular ...Tam Say›lardan Rasyonel Say›lara 1................... 2 Tam Say›larla Toplama ve Ç›karma ‹fllemleri ...................................................................…….........................……..................…............. 2 Tam Say›larla Çarpma ve Bölme ‹fllemleri ………......................................................................................................................................….......... Bölüm: Tam Say›larla ‹fllemler ..................................................... 18 2. 26 Ünite De¤erlendirme ...................................................................................................………..........…….................................................... 5 Rasyonel Say›larla Toplama ve Ç›karma ‹fllemleri ………......................................

.............……..……………………………………………………………………................…………….... Veri Analizi ve Olas›l›k 1.................... Bölüm: Dörtgenler ve Alan Ba¤›nt›lar› ..................…..................................................................…………………………………… 75 Olas›l›k .....………………………………………………… 50 Türk Bayra¤› .............. 91 Dik Dairesel Silindirin Hacmi ..…………………………………………………… 55 Çokgenlerin Eflli¤i ve Benzerli¤i……………….................... 69 Veri Analizi ............ Permütasyon......................................... 76 Ünite De¤erlendirme …………………............. 73 2.......…………………………………...……………………………….... 55 Daire ve Daire Dilimi .......................…………...... Bölüm: Dik Dairesel Silindir.................................. 75 Faktöriyel ve Permütasyon ....................................…..............................................………………………........ Daire ve Çokgenler 1........…………………........ Bölüm: Faktöriyel......... 94 Ünite De¤erlendirme ...2.......................…………….............…………...................……………………………………......................................……… 64 Yan›ltan Grafikler ....………………… 50 Çemberde Aç›lar .………………… 88 2.............................. 64 Verilerin Farkl› Temsil Biçimleri .............. Bölüm: Yaflam›m›zdaki Grafikler ...... Olas›l›k... Bölüm: Çember ve Bayra¤›m›z ...…………………………………………………..……………………………………………......................Alan ‹liflkisi ve Problemler ………………..……………………………………………………............... 84 Dörtgenlerin Özellikleri ve Dörtgensel Bölgelerin Alan› ……………………………………… 84 Kenar ............……………………………………………………...………………………………......... 60 Grafik............. 38 Motiflerle Süsleme ..............…………………………..... 40 Çember ve Dairenin Özellikleri .....................................................................Çevre ..…………………………………..........................…...................... 79 Alan ve Hacim 1....……..................………………………………………………… 52 2....................................................................................…………………………............……………………………………………. 38 Çokgenlerin Özellikleri ..........................................……................ 91 Dik Dairesel Silindir ve Alan› ………........................................ 97 Ekler .... 57 Ünite De¤erlendirme …........... 45 Çember....................................……………………………………………………………….............……………………………….................…………...................……...... Bölüm: Çokgenler ................... Bölüm: Daireden Çokgenlere .............................………………………………………….. 42 Ünite De¤erlendirme ............ Ek-1 VIII .........…….......

ÜN‹TE DE⁄ERLEND‹RME Bu bölümde ünite genelinde ifllenen kazan›mlarla ilgili soru ve problemler verilmifltir. Tam Say›larla Toplama ve Ç›karma ‹fllemleri Konu bafll›klar› bu flekilde verilmifltir. IX . ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M Bu bölümde ifllenen kazan›mlarla ilgili uygulamaya yönelik soru ve problemler verilmifltir.Tam Say›larla ‹fllemler Bölüm bafll›klar› bu flekilde verilmifltir.

X .

“Tam Say›lardan Rasyonel Say›lara” .

) Tablo: Hava S›cakl›klar› (ºC) Günler Pazartesi Sal› Çarflamba Perflembe Cuma Cumartesi Pazar Sabah (ºC) +3 +2 +1 0 -2 -4 -1 Akflam (ºC) -4 -6 -2 -6 -8 -3 0 S›cakl›k Fark› (ºC) 3 Say› do¤rular› üzerinde modellenen ifllemleri ifade eden matematik cümlelerini yaz›n›z.Tam Say›larla ‹fllemler Tam Say›larla Toplama ve Ç›karma ‹fllemleri ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 Afla¤›da verilen tam say›lar›n toplama ifllemine göre terslerini yaz›n›z. a) 19 b) -7 c) -12 ç) 40 2 Afla¤›daki tabloyu inceleyip sabah ve akflam s›cakl›klar› aras›ndaki fark› bularak tabloyu tamamlay›n›z. yüksek derece s›cakl›ktan düflük derece s›cakl›¤›n ç›kar›lmas› ile bulunur. (S›cakl›k fark›. a) -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 b) -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 c) -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 2 .

Ailenin bu ayki mali durumunu gösteren matematik cümlesi afla¤›dakilerden hangisidir? A) -1400 + 150 + 300 B) 1400 + (-150) + (-300) C) -1400 + 150 + (-300) D) -1400 + (-150) + 300 6 7 8 Afla¤›daki ifllemleri yaparak verilen sorular› cevaplay›n›z.6 5 -8 -9 6 ifadesinin en büyük de¤eri almas› için bofl kutulara “+ ve -” sembollerinden uygun olanlar›n› yerlefltiriniz. taksitle 1400 TL’ye ald›¤› buzdolab›n›n peflinat› olarak 150 TL ödedi. Bu say›ya +3 say›s›n› ekleyiniz. I) .(-4) + (-1) ¤) 24 .(-9) III) 12 .(-4) b) 0 . Bir aile. baflka bir ma¤azadan ücretini bir sonraki ay ödemek üzere 300 TL’lik bir f›r›n ald›. = ” sembollerinden uygun olanlar› koyunuz. Daha sonra elde etti¤iniz say›ya (-3) say›s›n› ekleyiniz.4 Afla¤›da verilen ifllemlerin sonuçlar›n› bulunuz.(-19) f) 6 + (-8) .(-30) d) (-11) . Buldu¤unuz iki sonucu karfl›laflt›r›n›z.0 II) 0 .(-5) a) Hangi iki ifllemin sonucu ayn›d›r? b) Hangi iki ifllemin sonuçlar› toplama ifllemine göre birbirinin tersidir? c) Hangi ifllemin sonucu en büyüktür? ç) Hangi ifllemin sonucu en küçüktür? Tam Say›larla Çarpma ve Bölme ‹fllemleri ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 Afla¤›da verilen ifllemleri çarpma iflleminin birleflme özelli¤inden yararlanarak yap›n›z. a) 15 (-4) 4 (-15) b) (-30) (-2) (-30) 2 c) 16 (-1) 16 1 ç) 42 (-7) 42 7 3 .0 g) (-40) + 40 c) 18 + (-2) e) 5 . > . a) (-8) (10) (-2) c) 9 (-11) 8 b) (-16) (-12) (-3) ç) 20 5 (-4) 2 Afla¤›daki bofl kutulara “ < .12 IV) -5 .9 . Bir tam say› seçiniz. Ayn› gün.(-3) . a) (-9) + (-25) ç) (-27) .

..3 4 ‹ki tam say›y› çarpt›¤›m›zda çarp›m›n bu tam say›lardan küçük oldu¤u bir örnek veriniz.. Afla¤›daki verilen ifllemlerden hangilerinin sonuçlar› negatif bir tam say›d›r ? a) (-1)3 c) -5 (-7)2 b) (9 .. Afla¤›da verilen cümlelerdeki boflluklar› uygun ifadelerle doldurunuz. Buna göre afla¤›da verilen ifadelerden hangisi yanl›flt›r? A) E flehrindeki s›cakl›k A flehrindeki s›cakl›¤›n 3 kat›d›r... C) A flehrindeki s›cakl›k B flehrindeki s›cakl›¤›n 5 D) B flehri E flehrinden 4ºC daha s›cakt›r.. iflaretlidir.. a) ‹ki negatif tam say›n›n çarp›m› .. a) 3 = (-7) = 12 c) (-12) d) -84 +14 = b) (-8) (-2) (-11) = [(-8) (-2)] ç) 131 = 131 712 e) (-11) (-2) = 2200 8 9 [(-72) 6 (-1000)] 0 ifllemini yap›n›z.. 1 ’i kadard›r. rakamlar› farkl› iki basamakl› en küçük pozitif tam say›y› ç›kard›¤›n›zda aradaki fark›n (-3) kat› kaç olur? Bir dalg›ç olan Can. b) Negatif bir tam say›n›n pozitif bir tam say›ya bölümü ....(+32) = ] = 28 + (-6) = [14 + 7 Afla¤›da verilen eflitliklerde bofl kutulara uygun tam say›lar› yaz›n›z.. Deniz yüzeyi s›f›r metre kabul edilirse Can’›n dald›¤› derinli¤i nas›l ifade edebilirsiniz? Yandaki tabloda baz› illerde ayn› anda ölçülen s›cakl›klar verilmifltir...... B) D flehrindeki s›cakl›k E flehrinden 1ºC daha so¤uktur. Bir tam say› ile bu say›n›n toplamaya göre tersinin birbirine bölümü hangi tam say›y› verir? Aç›klay›n›z... iflaretlidir... 5 6 Afla¤›da verilen eflitliklerde bofl kutular› uygun tam say›larla doldurunuz....(-4)] = -40 . a) (-8) [ b) .. 11 12 Tablo: Baz› illerdeki s›cakl›klar ‹ller A B C D E Ölçülen S›cakl›k -2ºC -10ºC 0ºC 2ºC -6ºC 4 ..... denizde 28 m dibe dalarak bir süre bal›klar› izledikten sonra her bir dakikada 3 m olmak üzere 5 dakika daha dalmaya devam etmifltir.12) (-6 + 4) ç) (-8)2 82 10 Rakamlar› farkl› üç basamakl› en büyük negatif tam say›dan.....

.. a) 9 4 -13...75 c) 2 9 -2 ç) 3 5 d) 8 4 0.. ikinci gün ise 2 saat bisiklet sürmüfltür.7 < .. gelebilecek ikifler say› yerlefltiriniz.... < .. < 1. 1 rasyonel say›lar›n› say› do¤rusunda gösteriniz......... < ....8 b) 4 2 < .. Hangi gün daha 8 5 uzun süre bisiklet sürmüfltür? 6 Afla¤›daki say›lar›n hangisi en küçüktür? A) 1 10 B) 7 7 C) -4 5 D) 1 2 5 .... < .. < .6 0.2 -2. 3 2 4 6 2 Afla¤›da verilen aral›klara.. 2 4 Afla¤›da verilen rasyonel say›lardan birbirine eflit olanlar› yanlar›ndaki kutulara uygun harfleri yazarak efllefltiriniz.5 b) -1 3 4 -1.4 < .4 < ...5 51 100 241 d) 2.... a) 1.1 ...52 < .Rasyonel Say›lar Rasyonel Say›lar› Tan›yal›m ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 1 1 3 1 .. < - 3 -5 1 say›s›n›n say› do¤rusu üzerinde hangi iki tam say› aras›nda oldu¤unu bulunuz...... < -3.. < .......25 5 Bir bisikletli ilk gün 2 7 4 saat. < 100 ç) -0.. < 5 5 c) -3.

1 5 + 2 = A ve 2 4 3 1 ) + 1 = B ifllemleri veriliyor. ‹fllemleri yaparak tahmininizle ifllemlerin sonuçlar›n› karfl›laflt›r›n›z.7 Matematik dersinden proje ödevi alan üç arkadafltan Defne 1 3 ’ünü. Derya ’ini.3 3 c) 3 .12 6 19 ç) 4 9 12 3 Afla¤›da verilen ifllemlerin sonuçlar›n› tahmin ediniz.0. a) 0.) 5 5 ç) 5 .0 7 4 5 1 3 3 )II . Dursun 4 8 1 ’sini tamamlam›flt›r. 8 A ile B herhangi iki rasyonel say› olmak üzere A ile B aras›nda kaç tane rasyonel say› vard›r? Rasyonel Say›larla Toplama ve Ç›karma ‹fllemleri ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 Afla¤›da verilen ifllem s›ralar›nda bofl olan yerleri tamamlay›n›z.(. Daha sonra ifllem sonuçlar› ile tahminlerinizi karfl›laflt›r›n›z. Herbir ö¤rencinin proje ödevinin biten k›s›mlar›n›n % (yüzde) 2 ifadesini yazarak bu say›lar› küçükten büyü¤e do¤ru s›ralay›n›z.1 + 8 4 4 2 Yukar›da verilen ifllemlerden hangisinin sonucunun daha küçük oldu¤unu tahmin ediniz.5 I (b) .25 + 4.5 + 0. a) 1 5 1 15 b) 3 16 7 4 + 4 45 + 15 6 4 3 - - 2 Afla¤›da verilen rasyonel say›lar›n toplama ifllemine göre terslerini bulunuz. A-B iflleminin sonucu kaçt›r? 4 8 5 6 (- . a) 1 4 5 b) 8 7 c) .

3) 5 ç) (-1 1 1 ) (1 ) 3 4 d) (-0. = -9 7 7 b) (- c) (-9 ç) 47 + ... a) 4 1 2 1 2 + ( + ) = ( + . a) ç) 4 7 13 9 2 7 7 2 b) (d) 1 2 8 ) ( ) 3 21 5 c) 5 7 7 5 3 4 2 0 11 2 Afla¤›da verilen ifllemlerin sonuçlar›n› bulunuz....) 5 5 6 ) (-0.6 Toplama iflleminin özelliklerinden yararlanarak bofl b›rak›lan yerlere gelmesi gereken say›lar› ifllem yapmadan yaz›n›z..2) e) (- 7 .) 9 5 1 5 c) (10 6 ) (.5 ç) -0.. a) (5 3 ) 9 2 b) 2 4 7 (5 ) 9 c) 8 1 7 (-1) ç) 1 (1 ) 6 3 Afla¤›da verilen ifllemlerin sonuçlar›n› tahmin ediniz. ) + 7 8 5 8 5 11 3 3 )+ = + ( . = 0 5 7 Verilen rasyonel say›lar›n toplama ifllemine göre terslerini yaz›n›z. ‹fllem sonuçlar› ile tahmininizi karfl›laflt›r›n›z. ) 6 19 19 3 3 ) + .9 d) 3 1 4 Rasyonel Say›larla Çarpma ve Bölme ‹fllemleri ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 Afla¤›da verilen ifllemlerin sonuçlar›n› bulunuz. a) 5 12 b) 8 9 c) 3.. a) 2 3 4 (8 ) 7 b) (5 9 ) (.

5 kat›n› kullanarak kek yapacakt›r. a) 3 8 b) 1 5 c) 7 9 ç) -2 1 6 7 Afla¤›da verilen ifllemin çarpman›n hangi özelli¤i ile yap›ld›¤›n› yazarak ifllem sonucunu bulunuz.4 Afla¤›daki flema ile verilmifl ifllemleri örnekteki gibi aç›k olarak yaz›n›z.(.) 3 3 5 3 8 . tarifte verilen miktar›n 2. Örnek: 1 2 1 3 1 2 1 5 1 2 1 1 + 3 2 5+3 8 4 1 = 1 + 1 = = = 30 30 15 5 10 6 (5) (3) 15 4 ya da 1 2 + ( 1 1 1 + )= 3 5 2 ( 1 5+3 )= 2 15 8 4 8 = = 15 30 15 a) 3 4 2 5 3 4 1 10 b) 2 3 -6 5 2 3 3 7 + - 5 Mutlu. (1 ) 3 (3 2 )5 3 = (2 1 3 1 ) (.) . Mutlu’nun yapaca¤› kek için kaç 5 su barda¤› fleker gerekir? A) 1 4 5 B) 3 4 C) 1 1 2 D) 1 2 6 Afla¤›da verilen rasyonel say›lar›n çarpma ifllemine göre terslerini bulunuz. Kek tarifinde su 3 barda¤›n›n ’i kadar fleker kullan›laca¤› söylenmifltir.

...8 Afla¤›da verilen ifadelerde do¤ru olanlar›n bafl›na “D”.. 4 13 Belirli bir mesafeyi 9 kaç›n› koflar? 1 saniyede koflabilen bir sporcu 2...4 saniyede bu mesafenin kaçta 2 Ad›m Ad›m ‹fllemler ve Problemler ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 Afla¤›da verilen ifllemin sonucunu bulunuz.5) = (. yanl›fl olanlara “Y” yaz›n›z. 1 1 5 + + 4 2 6 3 1 2 + + 5 2 3 9 ..) = (.... ) Bir rasyonel say›n›n -1’e bölümü rasyonel say›n›n kendisidir.... 9 0..5 iflleminin sonucu kaçt›r? 4 10 Verilen eflitliklerde bofl b›rak›lan yerlere gelmesi gereken rasyonel say›lar› ifllem yapmadan çarpma iflleminin özelliklerinden yararlanarak bulunuz..) ( ) 17 9 9 ( 3 -4 -4 ) (. ) 0 say›s›n›n bir rasyonel say›ya bölümü 1’dir.) = ( ) 8 11 11 ( 6 ) 9 b) ( .5) 11 3 8 3 ) (.. ( ( ( ( ( ) Bir rasyonel say›n›n 1’e bölümü o rasyonel say›y› verir...) ( ç) (-5 -7 -7 2 ) = ( ) (-2 ) 3 3 5 -8 (-0.) ( ) (-0. ) (-1) say›s› ile bir rasyonel say› çarp›l›nca rasyonel say›n›n iflareti de¤iflir.. ) Bir rasyonel say›n›n ters iflaretlisi ile toplam› “0” d›r....) 8 11 Afla¤›da verilen üslü ifadelerin sonucunu bulunuz.8 (- 1 ) 0. a) ( c) 2 8 8 ) (.. a) ( -7 3 ) 3 b) ( -9 2 ) 7 c) ( -1 3 -2 3 ) ( ) 2 4 ç) ( -1 2 -2 3 ) ( ) 5 3 12 30 litrelik bir benzin deposunun 3 ’ünün kaç litre benzin ald›¤›n› bulunuz..

fiirketin ikinci y›ldaki tafl›d›¤› yüke en yak›n de¤er afla¤›dakilerden hangisidir? A) 1500 B) 2000 C) 1800 D) 1700 10 .25 ise c say›s›n›n kaç oldu¤unu bulunuz.2 Yanda verilen ifllemin sonucunu bulunuz. Bu flirketin bir sonraki y›l tafl›d›¤› yük miktar›nda %25 azalma olmufltur. pazara getirdi¤i yumurtalar›n 10 Bir nakliye flirketi bir y›l içinde 2427 ton yük tafl›m›flt›r. Eni. 5 6 8 Bir konserin bilet fiyatlar› koltuklar›n salondaki yerine göre 5 TL. 6 8 Ramazan pazara kaç yumurta getirmifltir? Ramazan. boyundan 10 m k›sad›r. Ali’nin kaç kilometre yol gitti¤ini bulunuz. c 7 Ali 90 km’lik yolun 1 1 ’inin ’s›n› gitmifltir.3 4 m 5 4 Dikdörtgen fleklindeki bir masan›n uzun kenar 1 4 m2 uzunlu¤u 2 m’dir. boyunun 3 ’ü kadar oldu¤una göre Recep Amca’n›n arsas›n›n kenar uzunluklar›n› bulunuz. 4 1 3 4 3 6 = 1. 10 TL ve 20 TL olarak 1 3 belirlenmifltir. 1 1 + 0. Masan›n alan› 4 5 5 oldu¤una göre masan›n k›sa kenar uzunlu¤u kaç metredir? 2 ? 5 Recep Amca’n›n dikdörtgen fleklindeki arsas›n›n eni. 1 4 1 1+ 1 5 3 5 (- 15 ) 78 3 Yanda verilen ifllemin sonucunu bulunuz. Sat›lan 720 biletin ’i 20 TL ve ’ü 10 TL’lik oldu¤una göre sat›lan 5 4 biletlerin kaçta kaç› 5 lirad›r? 9 4 2 ’s›n›n ’ini sat›nca 80 yumurtas› kal›yor.

15 Giyim ma¤azas› sahibi Ahmet Bey ma¤azadaki tüm ürünler için indirim yap›yor.1 3 11 2 3 4 1 3 3 1 7 + iflleminin sonucunu bulunuz. Etiket fiyat› 150 TL olan bir paltonun indirimli fiyat› 87 TL oldu¤una göre ma¤aza genelinde yap›lan indirimin kesir ifadesi afla¤›dakilerden hangisidir? A) 20 73 B) 21 50 C) 3 4 D) 1 4 11 . 3 2 12 Bir uçakta 132 yolcu vard›r. Yolculardan her 5 yetiflkine 7 çocuk karfl›l›k geldi¤ine göre uçakta kaç çocuk vard›r? A) 60 B) 55 C) 77 D) 88 13 Sabit h›zla hareket eden bir otomobil 3 saatte 210 km yol almaktad›r. Bu otomobil 5 saatte kaç kilometre yol al›r? 7 A) 200 B) 175 C) 140 D) 150 14 1 2 2 3 1 1 2 1 2 1 4 1 5 1 5 3 5 3 5 iflleminin sonucunu bulunuz.

(-1) 32 Afla¤›da verilen ifadelerde do¤ru olanlar›n bafl›na “D”. 12 . ) S›f›r say›s›n›n pozitif bir tam say›ya bölümü her zaman pozitiftir.(-7) c) I2 . ) Bir tam say›n›n 0’a bölümü tan›ms›zd›r. 7 1 2 1 3 1 3 ifllemin sonucunu bulunuz. ) Ayn› iflaretli tam say›lar›n çarp›m› her zaman pozitiftir. 3 A = (-2) + (-4) + (-6)+ . + 98 ise A + B kaçt›r? A) -150 B) -200 C) -100 D) -199 4 a ve b iki tam say›y› göstermek üzere a b = 12 oldu¤una göre a + b kaç farkl› de¤er al›r? A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 5 Afla¤›da verilen say›lardan hangilerinin karesi kendisinden küçüktür? a) 3 2 b) 5 9 c)1 3 ç) 1 7 6 1 2 5 3 1 1 7 1 2 1 4 1 3 iflleminin sonucunu bulunuz. ) Bir tam say›n›n toplamaya göre tersi ile çarp›m› her zaman pozitiftir.(-2)I (-4) 2 b) (-12) + 5 [(-11) + (.ÜN‹TE DE⁄ERLEND‹RME 1 Afla¤›daki ifllemleri yap›n›z. ) S›f›r ile her tam say›n›n çarp›m› her zaman negatiftir. . . . . ( ( ( ( ( ( ( ) ‹ki negatif tam say›n›n bölümü her zaman pozitiftir. a) I-5I (-1) . ) Pozitif say›s›n›n negatif tam say›ya bölümü her zaman negatiftir. yanl›fl olanlara “Y” yaz›n›z.25)] ç) (-45) (-9) . + (-100) B = 2 + 4 + 6 + .

gidece¤i yolun yarısını yürüyüp mola veriyor. 12 Bir kilogram portakaldan 2 L portakal suyu ç›k›yorsa 6 kg portakaldan kaç litre portakal 3 suyunun ç›kt›¤›n› bulunuz.) . 13 Türkân gidece¤i yolun 2 ’ini gittikten sonra mola veriyor. 16 Bir karınca. Geriye 7 kg domates kald›¤›na göre 4 5 kasadaki domatesin tamam›n› bulunuz. Tahtan›n kesilmeden önce kaç metre oldu¤unu bulunuz. Türkân’›n gitti¤i yolun ’sinin kaç kilometre oldu¤unu bulunuz. Tiyatro 4 grubuna seçilen ö¤renciler 8 kifli oldu¤una göre. 15 Gökçe’nin paras›n›n % 40’› 125 TL’dir. 100 km daha gittikten 5 3 1 sonra yolun ’ine ulafl›yor. (1 + ) 3 4 2 10 1 1 1 1 ) (1 . 9 (1 + 1 1 1 1 ) (1 + ) (1 + ) .) (1 .. buldu¤u bir tohumu yuvasına götürmek istiyor.8 1+ 1 1 1 2 1 3 1 1 5 iflleminin sonucunu bulunuz.. Türkân. Gökçe’nin toplam kaç liras› oldu¤unu bulunuz. Karınca her defas›nda. (1 3 4 10 2 iflleminin sonucunu bulunuz.) (1 . ‹lk molasını yuvaya 25 m kala verdikten sonra. 11 Köpek kulübesi yapmak isteyen Deniz. elindeki tahtan›n 3 ’ini kestikten sonra kalan tahtan›n 5 uzunlu¤u 30 m oluyor. Tohumu buldu¤u yerin yuvaya olan uzaklı¤ı 50 m’dir.. 5 2 14 Bir kasa domatesin önce 2 ’i sonra da 1 ’ü sat›l›yor. 10 Bir s›n›fta tiyatro grubuna seçilen ö¤rencilerin say›s› s›n›ftaki ö¤rencilerin 1 ’tür. s›n›f mevcudunun kaç kifli oldu¤unu bulunuz. kaçıncı molasında yuvaya olan uzaklı¤ı 5 m’den az olur? Bu flekilde yol almaya devam ederse kar›nca yuvas›na ulaflabilir mi? 13 ..

gerçek boyunun 1. Elde 2 edilen yeni masan›n yüzey alan› kaç metrekare olur? 18 Beyza okuldan eve geldikten sonra zaman›n›n 1 ’ünü ders çal›flmaya.5 kat› olarak ölçülmüfltür. F›rat günde en fazla 60 sayfa okuyabildi¤ine göre 4. eni ise 0.2 m olan bir yemek masas›n›n boyu 1 m.4 m oldu¤una göre bir tu¤lan›n gerçek boyu kaç metredir? 14 . boyu 3.3 m k›salt›l›yor. Beyza. Ayn› saatte sekiz s›ra tu¤la ile örülmüfl bir duvar›n gölgesinin boyu 2. bütün bu iflleri 6 saat içinde yapt›¤›na göre odas›n› düzenlemek için kaç saat ay›rm›flt›r? 19 F›rat 250 sayfal›k bir kitab› 5 gün içinde okuyor.17 Eni 1. gün kitab›n en az kaçta kaç›n› okumufltur? 20 Günün belli bir saatinde bir cismin boyu. 1 ’ünü oynamaya. 3 4 geri kalan zaman›n› ise odas›n› düzenlemek için ay›rm›flt›r.5 m.

“Tam Say›lar. Cebir ve Geometri” .

adım 4. . . 16 . b) Örüntünün kuralını kullanarak 8. kömürlerin kilogram›n› gösteren üslü niceliklerle efllefltiriniz. + 105 iflleminin sonucunu bulunuz. a) 990 b)106 c) 12000 ç) 19941 3 Afla¤›da verilen kömürleri. adımdaki bilye sayısının kaç olaca¤ını söyleyiniz. a) 13 13 x 13 13 13 c) 1 1 1 1 1 1 1 b) 7 7 7 ç) 10 10 10 10 2 Afla¤›da verilen üslü say›lar›n de¤erlerini bulunuz. adım 3. adım 2. adım a) Örüntünün temsilci sayısını “n” ile göstererek kuralını yazınız. 30 tane 5 Bilyelerle oluflturulan örüntüyü inceleyiniz. 1. 1 ton 105 100 ton 104 100 kg 103 10 ton 102 4 105 + 105 + 105 + .Tam Say›lar›n Kuvveti ve Cebir Tam Say›lar›n Kuvveti ve Örüntüler ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 Afla¤›da verilen çarpmalar› üslü biçimde yaz›n›z.

42) . 6731. 7 Afla¤›da verilen kutulara yaz›lmas› gereken say›lar› bulunuz. c) En büyük gezegen olan Jupiter’in Günefl’e olan uzaklı¤ı 778 300 000 km’dir.. . 12 Bir kafeteryada 4 kiflilik kare masalar bulunmaktadır. 3 masa yan yana yerlefltirildi¤inde masaların etrafına 8 kifli oturabilmektedir. 2 masa yan yana yerlefltirildi¤inde masaların etrafına 6 kifli oturabilmektedir. b) Günefl’in çevre uzunlu¤u 1 390 000 km’dir..6 Afla¤ıda verilen ifadelere karflılık gelen üslü sayıları yazınız. 46810. 9 (53 .. Oluflan bu örüntü devam ettirildi¤inde 9 x 9 birim karelik alanda k›rm›z› karelerin etraf›na kaç tane mavi kare yerlefltirilmelidir? 17 .45 x 10 c) x 10 5 = 768 400 x 10 3 ç) 5321. 2 x 2 birim karelik alanda mavi karenin etrafına k›rm›z› kareler yerlefltirilmifltir. 4 9 14 19 24 29 . E¤er 12 masa yan yana yerlefltirilirse masaların etrafına kaç kifli oturabilece¤ini bulunuz ve bu örüntünün kuralını yazınız..18 = 8 2 5. 13 Yanda verilen bir birim karelik alan mavi renktedir. 3 x 3 birim karelik alanda k›rm›z› karelerin etrafına mavi kareler yerlefltirilmifltir. . a) Dünya’nın Günefl’e olan uzaklı¤ı 149 600 000 km’dir.[( -2)4 (-1)5] ifllemin sonucu kaçtır? 10 -(-106)0 103 -134 + (-1)9 ifllemin sonucu kaçtır? 11 Afla¤ıda verilen örüntünün kuralını bularak örüntüyü 3 adım daha devam ettiriniz.3589 x 10 b) 64 500 000 = 6. ve 52 sayılarını küçükten büyü¤e do¤ru sıralayınız... a) 23 589 = 2.

. c) 3a + 8 ifadesi bir cebirsel ifadedir.. b) (-n+6 ) (2n-5) = -n (2n-5) + 6 ( 2n-5) c) 9a2 .5m . a) a + b b) a + ( b+c ) c) a b 5 Afla¤ıda verilen ifadelerde do¤ru olanların baflına “D” yanlıfl olanların baflına “Y” yazınız.(x2+ 8x + 16) iflleminin sonucunu bulunuz. . .5 3 Afla¤ıda verilen A sütunundaki ifadeleri B sütunundaki ifadeler ile efllefltiriniz.4x + 5x + x2 + 1 c) 9 + 2a . ....4 + 2a + 5a2 ifadesinde 4 tane terim vardır.1 ) oldu¤una göre afla¤ıda verilen ifllemlerin sonuçlarını bulunuz.5a -7 .. b) 2x + 5 = 10 ifadesi bir cebirsel ifadedir.2n) xy + y -2 2a + b 3b B 5 m2 y (x + 1) -(7 + b2) -100x2 -2a -4a + 3b2 mn2 . d) 3x2 + 2y . a) 1 .2) 4 a = ( 2x-1 ) b = 3 ( x + 3 ) c = -2 ( x . ç) x . .3b + a .. 2 Afla¤ıda verilen ifadeleri en sade biçimde yazınız. a) .Cebirsel ‹fadelerle ‹fllemler ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 Afla¤ıda verilen ifadelerden do¤ru olanların yanına “D” yanlıfl olanların yan›na “Y” yazınız..b2 -5m (-m) 10 2x (-5x) n (mn .. 18 ..13 cebirsel ifadesindeki kat sayıların toplamı -7’dir.5x2 + 3y cebirsel ifadesinde 3x2 ve 3y terimleri benzer terimlerdir..7a + 3 cebirsel ifadesinde terim sayısı 5’tir ç) b2 + 6b . .. A 3a ..3a .8 ‹fadesinde x’in kat sayısı 3’tür..9 + m + 12m b) 7x2 .. 3 2 + 3x .. ......46 . 6 (x + 4)2 . ...(x-9 ) + 2 (4-3x) + 8x ifadesinin en sade hali x + 17’dir.2n2 mn (n . a) a2 .

....+ ......4 + 12 x2 = 6x + (. dikdörtgen fleklinde verilen gelincik bahçesinin çevre uzunlu¤unu bulunuz. çarpma iflleminin özelliklerinden yararlanarak yaz›n›z..... Yanda... ilk saatte 2 ’unu...5) cm ve boyu (6x + 2) cm olan dikdörtgen fleklindeki bir masanın üst yüzünün alanı kaç santimetrekare olur? (4x -5) cm 12 Afla¤›daki etkinliklerde bofl yerlere gelmesi gereken cebirsel ifadeleri...6a b = 3a (.....) ç) (y-7) (y + 3) = y2 + ....8y2 -3y = y ( ......) c) 6x . toplam mesafenin kaçta 6 18 kaçıdır? A 8 Yanda verilen üçgenin alanını cebirsel olarak ifade ediniz......... a) 3a (-4) .... ikinci saatte 9 1 5 ’ini... 4x + 7 13 8x + 15 19 ....) b) 5y .......... üçüncü saatte ’sını gidiyor.7 Bir otobüs floförü gitmesi gereken toplam mesafenin. 2x + 1 x 10 Bisikletiyle parka giden Can toplam kaç metre yol alır? (-2x + 40) metre (5x -10) metre (6x + 25) metre (6x +2) cm 11 Eni (4x ...... 4a B 4a C 9 Afla¤ıda verilen ikizkenar üçgen kullanılarak oluflan fleklin çevre uzunlu¤unu hesaplayınız... Geriye kalan mesafe.......

7 1 -5 = ise x = ? x 14 Afla¤›da verilen denklemler ile çözümlerini efllefltiriniz.1 5 2x + 4 = 2 3 ç) 3 4 Yandaki terazi denge durumundad›r. Ankara .Çorum aras›ndaki uzakl›k kaç kilometredir? ÇORUM BALIKES‹R ANKARA 20 .Çorum aras›ndaki uzakl›k 774 km oldu¤una göre.Çorum aras›ndaki uzakl›k.Bal›kesir aras›ndaki uzakl›¤›n yar›s›n›n 21 km eksi¤i kadard›r. Ankara .Denklemler ve Koordinat Sistemi Bir Bilinmeyenli Denklemler ve Çözümleri ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 2 a + 4 (-a) -1 = 0 verilen denkleminin çözüm kümesini bulunuz. 10x + 5 =5 7 x+ 47 3 = 14 56 a) 7 4 2 3 b) -3 c) 5 8 2(x + 1) = x . Terazinin sol kefesinde bulunan her biri eflit kütledeki deterjanlar›n pofletlerinin kütleleri kaç kilogramd›r? 3 kg 1 kg 34g 2 kg 24g 500g 5 Ankara . Bal›kesir .

2.) 14 15 21 . 2. toplama iflleminin etkisiz eleman›na eflittir. gün kaç sayfa kitap okumufltur? 13 Beden e¤itimi dersinde ö¤retmen.6 Afla¤›da verilen denklemlerde bilinmeyen de¤erleri bulunuz. toplam 105 kifli kat›ld›¤›na göre görevli ö¤retmen say›s›n› bulmak için afla¤›daki denklemlerden hangisi kullan›l›r? A) 15x + 14 = 105 B) 14x + 1 = 105 C) 15x = 105 D) 15x . gidece¤i yolun 4x .4 iflleminin sonucu.2) -9=t-5 5 c) 6 (y . 7 3 Kuryenin toplam ald›¤› yol kaç kilometredir? Bir kurye. dersteki s›ra say›s› birinci dersten 4 eksik oldu¤una göre s›n›f mevcudu kaçt›r? 1 x . “?” ile gösterilen aç›n›n ölçüsü kaç derecedir? d2 6x .14 = 105 9 3 2 ’sinin 10 km daha fazlas›n› gidince yolun ’ünü alm›fl oluyor. Geziye ö¤retmen ve ö¤renci.1) + 4 b) d1 7 fiekildeki d1 ve d2 do¤rular›.13 3 (t . derste üçerli. A 5 cm D B E C 10 11 ABCD bir dikdörtgen ve AED ’nin alan› 35 cm2 dir. ö¤rencilerin 1. derste ise beflerli s›ra olmalar›n› istiyor.5 = 31 denklemiyle çözülebilen bir problem kurunuz ve çözünüz. kesiflen do¤rulard›r. “x” yerine gelmesi 5 5 gereken say› kaçt›r? 3 Çevresi 30 cm olan bir çemberin yar›çap uzunlu¤unun kaç santimetre oldu¤unu denklem kurarak bulunuz. a) 12a + 7 = 22a . Buna göre Hazal.4) + 2 (y + 5) = 3 (y . (π’yi 3 al›n›z. Buna göre dikdörtgenin uzun kenar› kaç santimetredir? 12 Hazal.14º ? 4x + 10º 8 Bir ilkö¤retim okulunda düzenlenen gezide her 14 kiflilik ö¤renci grubu için bir ö¤retmen görevlendirilmifltir. 1. 225 sayfal›k kitab›n› her gün bir önceki gün okudu¤unun 2 kat› kadar fazla sayfa okuyarak 4 günde bitiriyor.

d y 4 3 2 1 0 -5 -4 -3 -2 -1 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 x 3 Afla¤›da verilen denklemlerin gösterdi¤i do¤rular›n grafiklerini çiziniz. D) Orijinden geçer. B. a) Apsisler toplam› kaçt›r? b) Ordinatlar toplam› kaçt›r? B -5 -4 -3 -2 -1 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 y A x C 2 Koordinat sisteminde çizilen d do¤rusu için afla¤›daki ifadelerden hangisi do¤ru de¤ildir? A) Apsisler eksenine paraleldir. x y 0 5 2 1 3 1 -5 -1 -1 22 .x = 7 4 A (c. B) Denklemi y + 2 = 0 fleklindedir. 1 y .3x + 1 = 0 denklemine ait tabloda bofl kalan yerleri doldurunuz. -4) noktas›n›n x gerekti¤ini bulunuz.8 = 0 do¤rusunun üzerinde olmas› için c’nin kaç olmas› 2 5 Yandaki 2y .Do¤rusal Denklemler ve Koordinat Sistemleri ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 Koordinat sisteminde verilen A. a) y = -5x + 1 b) x y =4 2 3 c) -y . C noktalar›n›n. C) Ordinatlar eksenine diktir.

Bu dikdörtgensel bölgenin alan›n›n kaç birim kare oldu¤unu bulunuz. x 10 Ayn› koordinat sistemi üzerinde x . E (7. Çizdi¤iniz do¤rular›n birbirine göre durumlar› hakk›nda ne söyleyebilirsiniz? 11 Koordinat sisteminde oluflturulan ABCD dikdörtgenin üç tane köflesinin koordinatlar› A (2.x = -2 do¤rular›n› çiziniz.11) noktas›yla çak›fl›yor. Çizdi¤iniz dikdörtgenin alan›n› hesaplay›n›z. Çizdi¤iniz do¤ru ile x ve y eksenleri aras›nda kalan bölgenin alan›n› hesaplay›n›z. 12 Köfle noktalar› A (-2.y = 5 ve y . 0) oldu¤una göre verilmeyen D köflesinin koordinatlar›n› bulunuz. y 5 y y 3 -5 0 x x x 8 Koordinat sistemindeki bir B noktas›n›n apsis ve ordinat›n›n mutlak de¤erlerinin oluflturdu¤u nokta. 23 . C (4. 1) . D (-2. 7 Afla¤›da verilen do¤ru grafiklerinde do¤rudafl noktalar› belirleyerek bu noktalar› s›ral› ikililer fleklinde yaz›n›z. -4) .6 Koordinat sistemi üzerinde köfle noktalar›ndan biri A (-2.10 = 0 do¤rusunun grafi¤ini çiziniz. B (2. B (4. 7) noktas› olan bir ABCD dikdörtgeni çiziniz.0) . Buna göre B noktas›n›n koordinatlar› ne olabilir? 9 Koordinat sisteminde 2x + 5y .1) . -4) olan bir ABCD dikdörtgenini koordinat sisteminde çizerek gösteriniz.8) . 13 4x . C (0.3y + 12 = 0 do¤rusunun y eksenini kesti¤i noktay› bulunuz.

Diklik ve Paralellik Dik ve Paralel Do¤rular ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 Afla¤›da verilen çokgensel bölgenin her birinin bir kenar›n›n orta dikmesini çiziniz. B E C 4 fiekildeki d ve n do¤rular› birbirine paralel do¤rulard›r. K noktas›ndan d do¤urusuna çizilebilen en k›sa uzakl›k hangi seçenekte verilmifltir? A) [KA] C) [KS] B) [KB] D) [KT] d A B S T n K 24 . IABI = 5 cm [DE]. [AC]’nin orta dikmesi oldu¤una göre ABCD dörtgeninin çevresinin uzunlu¤unun kaç santimetre oldu¤unu bulunuz. 2 Yandaki k do¤rusuna E noktas›ndan geçen kaç farkl› dikme çizebilirsiniz? E k A D 3 s(A) = s(B) = s(C) = s(D) = 90º.

Bir noktan›n bir do¤ruya uzakl›¤›.7 cm uzunlu¤unda iki tane dikme çiziniz. A) Yaln›z I B) I. Bu dikmelerden yararlanarak c do¤rusuna paralel bir d do¤rusu çiziniz. do¤rular d›fl›nda noktalar al›nm›flt›r. c 6 Afla¤›da verilen ifadelerin do¤ru olanlar›n›n yan›na “D” yanl›fl olanlar›n›n yan›na “Y” yaz›n›z. ( ) D›fl›ndaki bir noktay› bir do¤runun noktalar›na birlefltiren do¤ru parçalar›ndan en uzun olan› bu noktadan do¤ruya inilen dikmedir. t ve s do¤rular› için t s ise t do¤rusu üzerinde al›nan her noktan›n s do¤rusuna uzakl›¤› birbirine eflittir. ( ) Bir noktan›n bir do¤ruya olan uzakl›¤› 0 (s›f›r) birim ise bu noktadan o do¤ruya dikme inilemez. 7 Herhangi üçü do¤rusal olan dört noktadan geçen ve birbirine parelel olan iki do¤ru çiziniz. II. k ve m do¤rular› için k m ise k do¤rusu üzerinde al›nan bir nokta m do¤rusu üzerindeki her noktaya eflit uzakl›ktad›r. Bu noktalar›n bu do¤rulara olan uzakl›¤›n› gönye kullanarak çiziniz. nokta ile do¤ruyu birlefltiren en k›sa do¤ru parças›n›n uzunlu¤una eflittir. III. II C) II. 8 Afla¤›da.5 Yanda verilen c do¤rusuna 2. III 25 . ( ) Orta dikme üzerindeki her dikmenin do¤ru parças›n›n uç noktalar›na olan uzakl›klar› eflittir. A V z c N Y 9 Afla¤›da verilen ifadelerin hangileri do¤rudur? I. II. III D) I.

Verilen ölçüden yola ç›karak do¤rular aras›nda kalan di¤er aç›lar›n ölçülerini hesaplay›n›z. a) a b m k b r a p a b b b) s c) z t k z k ç) d e k a d e d e f g 70º 4 Yandaki flekilde d e f’dir. B M 5 fiekilde d1 ve d2 do¤rular› ile [BK] verilmifltir.Üç Do¤runun Birbirine Göre Durumu ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 Afla¤›daki noktal› bölgeye üç do¤runun birbirine göre durumlar›n› gösteren örnekler çiziniz. d1 d2 ve s(BKL) = 47º ise 47º K L d1 KBM’nin ölçüsünü bulunuz. d2 26 . 2 Afla¤›daki flekilleri verilen do¤ru çiftlerinden hangisinin ortak dikmesi çizilebilir? C) t z A) B) z p t z m s n D) r 3 Afla¤›da belirtilen aç›lar›n özelliklerini yaz›n›z.

ad›m 4. 8 (x + 5) (x . A¤ac›n uzunlu¤unun 61 cm olmas› için kaç ay geçmesi gerekti¤ini bulunuz.3) çarp›m›n› yap›n›z. Buna göre ö¤retmen ve ö¤rencilerin ödeyece¤i toplam para miktar›n› bulunuz. ö¤renci için 3 TL’dir. ad›mdaki say›y› hesaplay›n›z.. Örüntünün kural›na göre 100.8)0 iflleminin sonucunu bulunuz.(x + 1)2 cebirsel ifadesini en sade biçimde yaz›n›z.ÜN‹TE DE⁄ERLEND‹RME 1 Çubuklarla oluflturulmufl afla¤›daki örüntünün kural›n› bulunuz. Girifl ücreti ö¤retmen için 5 TL. Buldu¤unuz cebirsel ifadenin katsay›lar›n›n toplam› kaç olur? 9 (x2 + 2x) . 5 12 cm boyundaki bir a¤aç. 4 7 A s›n›f›n›n ö¤retmeni Lale Han›m. 30 ö¤rencisini hayvanat bahçesine götürüyor. 27 . ad›m 2. Ankara-Konya aras›ndaki mesafenin 2 kat›ndan 63 km eksiktir. ad›m 2 (32 111 .3)2 + (-1)21] 1010 iflleminin sonucunu bulunuz.) 5 3 11 2 = eflitli¤inde x yerine hangi say› gelmelidir? x 3 7 Ankara-‹stanbul aras›ndaki mesafe. ad›m 3.. her ay 7 cm uzamaktad›r. 1. 6 ( 14 4 . Ankara-‹stanbul ile Ankara-Konya aras›ndaki mesafelerin toplam› 711 km oldu¤una göre. . Ankara-Konya aras›ndaki mesafeyi bulunuz. 3 [(1 .

3 do¤rusu afla¤›daki noktalar›n hangisinden geçer? A) (2... 7) C) (-3. 19. .4x = 5 do¤rusu koordinat sisteminde çizildi¤inde hangi bölgelerden geçer? 18 m n oldu¤una göre k›rm›z› renkle gösterilen aç›lar›n ölçüleri toplam› kaç derece olur? r m n 28 . 3) B) (3. 9. 17 y . terimini hesaplay›n›z. 16 6x . -7) noktas›na 8 birim uzakl›kta bir nokta bulunuz ve buldu¤unuz noktan›n koordinatlar›n› yaz›n›z. 14 y = .x .4y + 12 = 0 do¤rusunun y eksenini kesti¤i noktay› yaz›n›z.12) . -7) D) (-2. 14. 11 3y .10 a (a . 12 y = 2x .3 ( a2 + 4a) cebirsel ifadesini en sade biçimde yazd›¤›n›z zaman kaç tane terim oldu¤unu bulunuz. -7) 13 4.5 = 0 do¤rusu üzerinde bulunan iki noktan›n koordinatlar›n› bulunuz.1 x + 2 do¤rusal denkleminin grafi¤ini çizerek bu do¤ru grafi¤inin x ve y ekseni ile 3 4 oluflturdu¤u üçgensel bölgenin alan›n› bulunuz. say› örüntüsünün kural›n› bularak 50. 15 Koordinat düzleminde A (1.

Buna göre “?” ile gösterilen aç›n›n ölçüsü kaç derecedir? r d1 5x .19 k m oldu¤una mavi renkle gösterilen aç›lar›n ölçüleri toplam› kaç derece olur? k m 20 fiekilde d1 d2’dir.12º ? d2 3x + 20º 21 Yanda verilen flekilde [AD x’in de¤erini bulunuz. [CE oldu¤una göre A 3x D B 88º C 5x E 22 Yanda verilen flekilde [BA [DE oldu¤una göre y aç›s›n›n kaç derece oldu¤unu bulunuz. A 22º C B y E D 29 .

23 fiekilde d1 d2’dir. Verilere göre I ve II numaral› aç›lar›n yerlerine gelmesi gereken de¤erler afla¤›dakilerden hangisinde do¤rudur? › II A) x + 125º B) x + 125º C) x D) x + 55º 125º 55º . Cumhuriyet Caddesi ile Mustafa Kemal Caddesi aras›nda kalan aç›. Krokiye göre Cumhuriyet Caddesi. Atatürk Bulvar›’na diktir. Buna göre iki cadde aras›nda kalan aç› kaç derecedir? Atatürk Bulvar› Cumhuriyet Caddesi fa ta us M al m Ke i es dd Ca 25 fiekilde d1 d2’dir. Buna göre x ile gösterilen aç› kaç derecedir? d1 d2 18º 22º x 30 .x 55º + x x + 125º I II d1 x + 125º d2 d3 24 Yanda bir yerleflim bölgesine ait kroki verilmifltir. Atatürk Bulvar› ile Mustafa Kemal Caddesi aras›nda kalan aç›n›n 2 kat›n›n 15º fazlas›d›r.

“Orant› ve Çokgenler” .

5 kg incir 7. 4 fayans ustası bir evin fayanslarını 16 günde döflüyor. Bir kümesteki tavuklar bir ayda 72 kg yem yiyorlar.5 kg incir kaç lirad›r? ‹ki sayının birbirine oranı 3 ’dir. Aynı evin fayanslarını aynı nitelikte 8 fayans ustası döfleseydi ifl kaç günde biterdi? Bir kamyon sürücüsü bir günde 9 saat çalıflarak kum taflıyor. Dikdörtgenin kısa kenar uzunlu¤u 246 cm 5 oldu¤una göre uzun kenar uzunlu¤u kaç santimetredir? Bir dikdörtgenin eninin boyuna oranı 32 .5 TL oldu¤una göre 1.5 t = 4 16 2 15 kg viflneden 25 kg viflne reçeli elde ediliyor. 180 kg yemi.Orant›dan Ç›kt›k Yola UYARI! Proje ödevinizle ilgili bir çal›flma takvimi oluflturdunuz mu? Do¤ru ve Ters Orant› ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 Afla¤ıdaki orantılarda verilmeyen de¤erleri bulunuz. tavuklar›n kaç ayda yiyebileceklerini bulunuz. Bar›fl sitesinde 120 m2 lik bir ev 283 000 TL’ye sat›ld›¤›na göre ayn› özelliklere sahip 150 m2 lik evin kaç liraya sat›ld›¤›n› bulunuz. a) x 54 = 4 9 b) 6 15 = y 25 c) 33 12 = z 16 ç) 0. 45 kg viflne reçeli elde etmek için kaç kilogram viflneye ihtiyaç oldu¤unu bulunuz. Bu sayıların toplamı 400 oldu¤una göre bu sayıları bulunuz. 7 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bir ifli 8 iflçi 12 saatte tamamlıyorsa aynı ifli 12 iflçi kaç saatte tamamlar? 6 kg elma 21 TL oldu¤una göre 4. Bu kamyon sürücüsünün ayn› flekilde çal›flarak 2 haftada kaç saat kum tafl›d›¤›n› bulunuz.5 kg elma almak için kaç lira öderiz? 3 ’tir.

x sayısı 72 iken y sayısı kaç olur? 14 4 ’dir Büyük kardeflin boyu 175 cm oldu¤una göre 7 küçük kardeflin boyu kaç santimetredir? ‹ki kardeflin boylarının birbirine oranı 15 Bir bahçıvan 30 cm2 lik bir bahçenin çimlerini 9 saatte biçiyor. C) Ne kâr ne de zarar edilmifltir.12 Yandaki verileri kullanarak bir problem kurunuz ve çözünüz.50 TL + % 18 KDV 14. kâr-zarar durumu ile ilgili olarak afla¤›dakilerden hangisi do¤rudur? A) % 15 kâr elde edilmifltir.25 TL + % 8 KDV 3. B) % 7 zarar elde edilmifltir. 8 saat 1 gün 72 gün 13 x ve y sayıları do¤ru orantılıdır.60 TL + % 1 KDV 2 Arzu’nun ald›¤› KDV’siz fiyat› 59 TL olan gece lambas›n›n %8 KDV’li fiyat›n›n kaç lira oldu¤unu bulunuz. Deterjan Zeytinya¤› Trabzon Ekme¤i 23. geri kalan› ise %30 zararla sat›l›yor. Mal›n tamam› sat›ld›¤›na 5 göre. Bir mal›n 3 ’i %20 kârla. x sayısı 24 iken y sayısı 18’dir. D) % 10 kâr elde edilmifltir 3 33 . Bu bahçıvan aynı oranda çalıflarak 45 cm2 lik bir bahçenin çimlerini kaç saatte biçer? Al›flveriflte Kullan›lan Yüzde Hesaplar› ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 Afla¤›da verilen ürünlerin KDV’li sat›fl fiyatlar›n› bulunuz.

5 faiz ile 4 y›ll›¤›na bankaya yat›ran bir kiflinin 4.23 TL’ye satm›flt›r. 15 gün önce al›nan biletlerde % 20 indirim yapmaktad›r.5 L 3L 7 Bir hava yolu firmas›. uçufltan 1 ay önce al›nan biletlerde % 50.5 L 1. Bankan›n uygulad›¤› faiz oran›n› bulunuz. Birim fiyat aç›s›ndan hangi suyu almak daha kârl›d›r. 13 34 . bulunuz. 1500 TL komisyon ald›¤› bir arabay› kaç liraya satm›flt›r? 5 Berk Bey. kalan paras›n›n ’ünü 3 3 % 9’luk faiz oran› ile B bankas›na yat›r›yor. 50 Kr 75 Kr 0. Kiflibafl› 1 gece konaklama: 150 TL 0 . 25 bilet bir ay önce. paras›n›n Bir miktar para.05 TL’ye.4 Bir komisyoncu satt›¤› her arabadan % 5 komisyon al›yor. 6 ay sonra da biriktirdi¤i 1700 TL ile y›ll›k getirisi % 12 olan alt›n fonu al›yor. Bu fonu ald›ktan 6 ay sonra Furkan’›n toplam paras› kaç lira olur? fiükran Han›m’›n bankaya yat›rd›¤› 12 250 TL’si. Bu ürüne uygulanan indirim ve zam yüzdelerini bulunuz. sonra da 13. Bu kifli. Tabloya göre Berk Bey’in bu tatil için otele kaç lira ödemesi gerekti¤ini bulunuz. 2550 TL paras›n› % 12. farkl› büyüklükteki sular›n flifle fiyatlar› verilmifltir. Bir ma¤aza 21 TL’ye ald›¤› bir ürünü önce 22. Uçak biletlerinin indirimsiz fiyat› 128 TL’dir. 18 ayl›¤›na bankaya yat›r›l›yor. 1 y›l›n sonunda hangi bankadan daha çok faiz getirisi elde eder? Bir kifli.6 yafl ücretsiz 7 -12 yafl % 50 indirimli 13 -17 yafl %25 indirimli 1 TL 6 Yanda. 1 y›l›n sonunda 14 700 TL olmufltur. 45 bilet 17 gün önce ve 13 bilet ise uçufltan k›sa bir süre önce sat›ld›¤›na göre hava yolu flirketinin bilet sat›fllar›ndan kaç lira elde etti¤ini bulunuz. efli ve 13 yafl›ndaki k›z› ile tatil için bir otelde 6 günlük rezervasyon yapt›r›yor. Yat›r›lan paran›n % 16’s› kadar faiz elde edilmesi için y›ll›k faiz oran› yüzde kaç olmal›d›r? 8 9 10 11 12 Furkan. 62300 TL’sini y›ll›k % 7 faiz oran›yla bankaya yat›r›yor. y›l›n sonunda faiziyle birlikte toplam kaç liras› olur? 2 1 ’ünü % 15’lik faiz oran› ile A bankas›na.

Sat›c›n›n domateste kilogram bafl›na kâr›n›n yüzde kaç oldu¤unu hesaplay›n›z.14 1 ’ü 16 ayda 8 600 TL faiz 4 getirdi¤ine göre K›v›lc›m’›n bankaya kaç lira yat›rd›¤›n› bulunuz. y›ll›k % 15 faizle bankaya yat›rd›¤› paran›n Adnan.15 ‘i gösterirken aynadaki yansımasında kaçı gösterir? Ayna 2 Afla¤ıdakilerden hangisi yandaki fleklin efli de¤ildir? A) B) C) D) 35 . K›v›lc›m’›n. 15 16 Yans›ma ve Dönme ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 Saat 04. Domateslerin geri kalan› çürüdü¤ü için çöpe at›l›yor. Adnan’›n ayl›k ödemesi ne kadard›r? Bulunuz. y›ll›k % 8 faiz oran› ile 4 y›ll›¤›na 64 000 TL kredi çekiyor. sand›¤› 3. Bir sat›c› 12 kg’lik sand›klardan.60 TL’ye 2 sand›k domates alarak 20 kg’›n› 36 TL’ye sat›yor.

3 Datça’daki rüzgar santralleri ile elektrik üretilmektedirler. Kartezyen koordinat düzleminde (2 . 36 . bölgede bulunan bir üçgen 180º döndürüldü¤ünde kaçıncı bölgede yer alır? A) II. 1) noktasının orjine göre saat yönünde 90º döndürülmesi ile elde edilen noktanın koordinatlarını ve koordinatlar›n kaçıncı bölgede olduklarını bulunuz. B (1 . saat yönünde 270º döndürüldü¤ünde elde edilen A B C noktaların› bularak bunu A B C kartezyen koordinat sisteminde çiziniz. 8). 3) noktalarının saat yönünde 180º döndürülmesiyle elde edilen A’ ve B’ noktalarının yeni konumunu bulunuz. ABC üçgeni. bu pervanelerin en küçük dönme simetrisi kaç derecedir? 4 Koordinat sisteminde. A (2 . Pervaneler birbirlerine eflit uzaklıkta olduklarına göre. C (5 . Koordinat sisteminde I. bölge B) II ve III bölgede C) III bölgede D) III ve IV bölgede y 5 6 7 Koordinat düzleminde verilen fleklin y eksenine göre simetri¤i saat yönünün tersine 270º döndürüldü¤ünde fleklin yeni konumu afla¤ıdakilerden hangisi olabilir? A) B) x C) D) 8 A (3 . 3) ve B (-1 . 2) noktalarından geçen ABC üçgenini koordinat sisteminde çiziniz. 3).

13 Yanda verilen fleklin. 10 Yanda verilen dairenin kaç tane simetri ekseni vardır? Birkaç›n› çizerek gösteriniz. a) Çeyrek döndürülmüfl hâli b) 2 br sa¤a ötelenmifl ve saatin tersi yönünde yarım döndürülmüfl hâlini belirtiniz.9 Yanda verilen fleklin saat yönünde 180º döndürülmüfl hâlini çiziniz. fieklin ilk hâli afla¤ıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) 12 “808” sayısının simetri do¤rularını çiziniz. 11 Bir fleklin saatin tersi yönünde 90º döndürülmüfl hâli yanda verilmifltir. 14 Eflkenar üçgende kaç tane simetri do¤rusu vardır? Çizerek gösteriniz. 15 Kaç derecelik dönme açıları için bir fleklin dönme yönü önemli de¤ildir? 37 .

çokgensel bölgenin dıflında kalır. ( ) Düzgün sekizgenin iç açılarının ölçüleri toplamı 1080’dir.Çokgenler Çokgenlerin Özellikleri ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 Afla¤ıda verilen noktalı ka¤ıda d›fl bükey ve iç bükey çokgenler çiziniz. ( ) Çokgenlerde iç ve dıfl açılar birbirlerinin bütünleridir. ( ) Bir çokgenin ardıflık olmayan herhangi iki köflesini birlefltiren do¤ru parçası köflegen olarak adlandırılır. yanlıfl olanların yanına “Y” yazınız. ( ) Herhangi bir dörtgenin dıfl açılarının ölçleri toplamı 360’dır. 2 Afla¤ıdaki çokgenlerin köflegenlerini çiziniz. 3 Afla¤ıdaki ifadelerden do¤ru olanların yanına “D”. ( ) Dıfl bükey çokgenlerde köflegenlerden bazıları. 38 . ( ) Herhangi bir üçgenin dıfl açılarının ölçüleri toplamı 180’dir. ( ) Bir düzgün çokgenin dıfl açılarının ölçüleri birbirine eflittir.

a) 60º 110º 100º z b) c) 115º 70º x y 68º 6 m n. verilmeyen açıların ölçülerini bulunuz. verilmeyen dıfl açıların ölçülerini bulunuz.4 Afla¤ıdaki çokgenlerde. ABCDEFGH düzgün sekizgen ise FBC açısının ölçüsü kaç derecedir? m H A B C G n 70º F E D 7 Afla¤ıdaki çokgenlerden hangisinin dıfl açılarının ölçüleri toplamı ile iç açılarının ölçüleri toplamı aynı de¤ildir? A) Kare B) Paralelkenar C) Eflkenar Üçgen D) Eflkenar Dörtgen 8 9 10 Düzgün dokuzgenin bir dıfl açısının ölçüsü kaç derecedir? Bir iç açısının ölçüsü 144º olan düzgün çokgen kaç kenarlıdır? A B C M D x F E fiekilde ABCDEFGH düzgün sekizgen ve KLMEF düzgün beflgen oldu¤una göre x açısı kaç derecedir? H L K G 39 . a) 93º 123º 123º 110º x 72º a+16º 130º x x b) a c) x 90º 5 Afla¤ıdaki çokgenlerde.

11 Yandaki flekilde bir düzgün çokgenin bir iç açısı ile dıfl açısı yerlefltirilmifltir. 40 . K. D. kare ve düzgün altıgen kullanarak süsleme yapılmak istenirse süslemenin bir köflesinde bu çokgenden kaç tane kullanılır? 3 Afla¤ıdaki süslemenin eksik parçasını çizerek tamamlayınız. J do¤rusal noktalar oldu¤una göre a aç›s› kaç derecedir? A B C G H F a E D K J ‹ Motiflerle Süsleme ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 Yanda verilen modeli kullanarak bir süsleme oluflturunuz. 2 Eflkenar üçgen. Bu düzgün çokgen kaç kenarlıdır? D C E B 3x A 15x 12 Yanda verilen flekilde ABCDEF ve GH‹JKC düzgün alt›gen ve E.

11 Yandaki flekle öteleme ve dönme hareketi uygulayarak bir motif oluflturunuz.6) olan süslemede hangi çokgenler kullanılmıfltır? 7 Yanda verilen çokgensel bölge modellerini kullanarak süsleme yapınız. ç) Yansıma.4 Kodu (3. 4. 6 Kodu (4. b) Öteleme. 41 .4. a. b) olan süslemenin yapılabilmesi için “a ve b” ne olmalıdır? 9 Bir kenar uzunlu¤u birbirine eflit olan düzgün sekizgen bölge ve karesel bölge ile yapılan süslemenin kodu nedir? 10 Yanda verilen flekli kullanarak bir süsleme yapılabilir mi? Aç›klay›n›z. öteleme ve dönme hareketiyle süslemeler yapınız. 4) olan bir süsleme yapılabilir mi? Nedenini açıklayınız 5 Dairesel bölge kullanılarak bir süsleme yapılabilir mi? Nedenini açıklayınız. c) Dönme. 12 Yanda verilen modeli kullanarak. 8 Kodu (4. 4.3. 8. a) Yansıma.

IABI = 12 cm ise çemberin yar›çap› afla¤›dakilerden hangisi olabilir? A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 O A B 42 . öteleme ve yans›ma hareketlerinden hangileri kullan›lm›flt›r? 14 Yandaki flekle yansıma ve dönme hareketleri uygulanırsa afla¤ıdaki motiflerden hangisi oluflur? A) B) C) D) Çember ve Dairenin Özellikleri ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 Yanda. O merkezli çemberin içindeki noktalar› ‹ kümesi ile.13 Yanda verilen süslemede dönme. üzerindeki noktalar› Ü kümesi ile. d›fl›ndaki noktalar› D kümesi ile gösteriniz. Hangi iki noktan›n birleflimi ile oluflan do¤ru parças› yar›çap olur? B D N O K T L A 2 Yanda verilen flekilde A ve B noktalar› O merkezli çemberin üzerindedir.

) Düzlemde bir çember ile bir do¤ru üç farklı durumda bulunabilir. ) Bir do¤ru ile bir çemberin ortak noktası yoksa do¤ru çembere te¤ettir. B ve C noktaları çemberin üzerindedir.3 fiekilde verilen O merkezli çember üzerinde afla¤ıda verilen elemanları belirleyerek çiziniz. ) Çemberin üzerindeki iki nokta arasında kalan parçaya kirifl denir. [OF]. Çemberin yar›çap› 6 birim oldu¤una göre ABC’nin çevre uzunlu¤u afla¤ıdakilerden hangisi olamaz? A) 36 B) 35 C) 33 D) 32 A O C B 43 . IMEI = 7 br ise karenin çevresinin uzunlu¤unu bulunuz. [OK] c) Kirifller: [EF]. [OE]. ) Bir çember üzerindeki en uzun kirifl çaptır. a) Çap: [AB] b) Yarıçaplar: [OC]. ( ( ( ( ( ) Bir çember saat yönünde veya saat yönünün tersi yönünde çizilebilir. 6 Yanda verilen flekilde A. [BK] 0 A 4 Yanda verilen flekilde M merkezli çember ABCD karesine te¤ettir. D M 7 br B E C 5 Afla¤ıdaki ifadelerde do¤ru olanların baflına “D”. yanlıfl olanların baflına “Y” yazınız.

B) Büyük çemberin yar›çap uzunlu¤u küçük çemberin çap uzunlu¤u kadard›r.7 Birinin yarıçapı di¤erinin yarıçapından 2 cm daha uzun olan ortak merkezli iki çember çiziniz. Küçük çemberin yar›çap› uzunlu¤u 5 br oldu¤una göre afla¤›daki ifadelerden hangisi yanl›flt›r? A) O merkezli çemberin yar›çap uzunlu¤u 10 br’dir. A ve M noktalar› do¤rudafl noktalar ve IOMI = 17 br ise M merkezli çemberin çap› kaç birimdir? O A M 44 . B merkezli çemberin yarıçapı 6 br ve IABI = 12 br ise ICDI kaç birimdir? A C O B 9 fiekilde O ve M merkezli iki çember veriliyor. 8 Yandaki flekilde A merkezli çemberin yarı çapı 8 br. C) IONI = IOKI D) 5 < IOKI < 10 N M O K d 10 d do¤rusu O ve M merkezli çemberlere A noktas›nda te¤et ve O merkezli çemberin yar›çap› 9 br O.

grupta toplam kaç izci vard›r? 3 Berk.5 kg elma alarak 5.ÜN‹TE DE⁄ERLEND‹RME 1 Bir dörtgenin iç aç›lar›n›n ölçüleri 1. Tak›m elbiseye ilk fiyat› üzerinden toplam yüzde kaç indirim uygulanm›flt›r? 2400 TL’nin 6 ayda getirdi¤i faiz miktar›n›. Bu grupta 18 k›z izci oldu¤una göre. manavdan 2. çevre uzunlu¤u kaç santimetredir? 45 . 4. Y›ll›k % 12 faiz oran›yla bankaya yat›r›lan 35 000 TL. 2. kaç y›l sonra 8400 TL faiz getirir? Bulunuz. 6 7 8 Yanda verilen flekli saat yönünde 180º döndürdü¤ümüzde d do¤rusuna göre simetri¤i afla¤›dakilerden hangisi olur? d A) B) C) D) 9 Bir düzgün çokgenin en küçük dönme aç›s› 60º dir. Bu düzgün çokgenin bir kenar uzunlu¤u 12 cm oldu¤una göre.25 TL ödedi¤ine göre. sonra sat›fl fiyat› üzerinden % 25 indirim yap›lm›flt›r. Bu dörtgenin en büyük aç›s›n›n ölçüsü kaç derecedir? 2 Bir izci grubundaki k›z ve erkek izcilerin say›lar› s›ras›yla 10 ve 12 say›lar›yla ters orant›l›d›r. ayn› faiz oran›yla 3600 TL’nin kaç ayda getirdi¤ini bulunuz. Tiyatroda 4 toplam 126 kifli oldu¤una göre kad›nlar›n say›s› kaçt›r? 5 Bir ma¤azada 280 TL’ye sat›lan bir tak›m elbisenin sat›fl fiyat› üzerinden önce % 30. 4 kg elma alsa idi kaç lira öderdi? 4 3 Bir tiyatrodaki izleyicilerden kad›nlar›n say›s›n›n erkeklerin say›s›na oran› ’tür. 5 say›lar›yla do¤ru orant›l›d›r.

AED aç›s›n›n ölçüsü kaç derecedir? A B F C E D 12 fiekilde ABCDEF düzgün alt›gen. CGHD karedir. Verilenlere göre x ile gösterilen aç›n›n ölçüsü kaç derecedir? F A B C G D E x H A B 75º 13 Yandaki flekilde a ile gösterilen aç›n›n ölçüsü kaç derecedir? E 70º a 135º D 70º C 14 Düzgün bir onsekizgenin bir d›fl aç›s›n›n ölçüsü kaç derecedir? 46 .10 Simetri ekseni olan bir flekil en az kaç derece döndürülürse ilk konumu elde edilir? 11 ABCDEF düzgün alt›gendir.

6 . 6) C) (3 . 3 . 4 . 3 . eflkenar üçgen ve düzgün altıgen kullanılarak süsleme yapılmak istenirse bir köflede her bir çokgenden kaç tane kullanılır? 17 Yandaki model kullanılarak yapılan süslemede hangi hareketler uygulanmıfltır? 18 Afla¤ıda verilen düzgün çokgensel bölgelerin kaç tanesi ile tek baflına süsleme yapılabilir? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 19 Yanda verilen süslemede hangi hareketlerin yapıldı¤ını yazınız. 4) 16 Kare. 3) D) (4. 3 . 6 . 4 .15 Afla¤›dakilerden hangisi düzgün çokgenlerle oluflturulan süslemenin kodu olamaz? A) (6 . 3 . 3) B) (3 . 47 . 3 .

.. C) Çemberin çap uzunlu¤undan büyüktür... III) [CD] kirifli aynı zamanda . çemberin .. Çemberler ABCD dikdörtgenine te¤et ve yar›çap uzunluklar› 5’er birimdir.. tir. B) Çemberin yarıçap uzunlu¤undan küçüktür... k do¤rusu çembere te¤et ise k do¤rusunu d do¤rusuna uzaklı¤ı için afla¤ıda verilen ifadelerden hangisi her zaman do¤rudur? A) Çemberin yarıçap uzunlu¤undan büyüktür.... II) [AB] . C O A D B d 48 . c) Düzgün çokgenlerin her birinin iç açısını bulunuz... Verilen çemberlerden bir tanesinin çevre uzunlu¤unun kaç birim oldu¤unu bulunuz. A B D C 22 M merkezli bir çemberi iki noktada kesen d do¤rusu k do¤rusuna paraleldir. 21 Yandaki flekilde birbirine efl iki çember veriliyor. D) Çemberin çap uzunlu¤undan küçüktür......20 Yandaki süslemede...... tır... dır.... b) Düzgün çokgenleri bulunuz.. tir.. a) Kodlamayı bulunuz..... ç) Her köfledeki açıların ölçüleri toplamını bulunuz.. IV) [OC]. I) d do¤rusu ..... 23 Yanda verilen flekle ait cümlelerde bofl bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz.

Daire ve Çokgenler” .“Çember.

............. O S a) SKT b) RKL c) KLR ç) TSK L T R 4 Yandaki O merkezli çembere göre................................. ç) FOB ........ b) BOD .............. d) DOA .................Çember ve Bayra¤›m›z ! UYARIle ilgili l›flma Projeniz r›n›z› ça flekilde la a m fl n çal› e uygu nuz? su takvimin u m r o yürütüy Çemberde Aç›lar ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 Afla¤›daki O merkezli çemberlere dar. c) EOC ...... a) b) c) O O O 2 Afla¤›daki M merkezli çemberlere dar............. afla¤›da verilen aç›lar›n gördü¤ü yaylar› yaz›n›z... afla¤›daki merkez aç›lar›n gördükleri yaylar› karfl›lar›na yaz›n›z....................... dik ve genifl aç› oluflturacak flekilde birer çevre aç› çiziniz.................................................. a) O b) O c) O K 3 Yandaki O merkezli çemberde............ dik ve genifl aç› oluflturacak flekilde birer merkez aç› çiziniz.. a) AOC .. F E D O A B C 50 ..

5 Yandaki flekilde s(CA ) = 100º dir. s(AEB) = 15º. s(EDC) = 110º dir CEB aç›s›n›n ölçüsünü hesaplay›n›z. Buna göre s(DC) = ? D 35º O B C F A 9 Yanda verilen O merkezli çemberde [AB] [FC] [ED] ve s(BC) = 80º s(DC) = 50º ise x-y kaç derecedir? E O y x B D D C 10 Yanda verilen O merkezli çemberde. E O C B A 11 Yandaki O merkezli yar›m çemberde verilenlere göre s(BCA) kaç derecedir? A B 60º O C 51 . BCA’n›n ölçüsünün bulunmas› için hangi bilgiye ihtiyaç vard›r? C O A B A 6 Yandaki O merkezli çemberde verilenlere göre ADB’n›n ölçüsü kaç derecedir? C 96º 115º D O 85º B R 7 Yanda O merkezli çemberde verilenlere göre a + b’nin toplam› kaç derecedir? a 45º O b P S A 8 Yanda verilen O merkezli çemberde [OA] // [BC] ve s(BOA) = 35º dir.

12

Yanda O merkezli iç içe iki çember verilmifltir. s(AB ) = 120º ise s(CD) kaç derecedir?
O A

D B

13

Yanda verilen [AD] çapl› yar›m çemberde x ve y ile gösterilen aç›lar›n toplam› kaç derecedir?

A x

O y C B

D

C

R

S
x y 67º z

14

Yandaki çemberde x, y ve z ile gösterilen aç›lar›n ölçülerini bulunuz.

T

O
26º

P

15

Yanda verilen O merkezli çemberde s(COB) = x ve s(CAB) = 2x - 60º ise s(CB) kaç derecedir?
O C

A

B

Türk Bayra¤›

ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M
1
Geniflli¤i 1,2 m olan Türk Bayra¤›’n›n ölçülerini hesaplayarak tabloda gösteriniz.

2

Bir Türk Bayra¤›’n›n çiziminde ay›n iç çemberinin yar›çap uzunlu¤u 8 cm ise y›ld›z çemberin çap uzunlu¤unun kaç santimetre oldu¤unu bulunuz. Uçkurluk geniflli¤i 0,2 cm olan Türk Bayra¤›’n› çiziniz.

3 52

4

Yar›çap uzunlu¤u 30,5 cm olan bisiklet tekerle¤inin 6 tam tur dönüfl yapt›¤›nda kaç metre ilerledi¤ini tahmin ediniz. Tahmininizle ifllem sonucunu karfl›laflt›r›n›z. (π’yi 3 al›n›z,) Afla¤›daki flekillerde hangi do¤ru parças›n›n uzunlu¤u, çemberin çevre uzunlu¤u ile ayn›d›r? Tahmin ediniz. (π’yi 3 al›n›z.) a) b) c)
B1 B2 B3 A B C D A B C D A

5

6

Afla¤›da yar›çap uzunluklar› verilen çemberleri noktal› k⤛da çizerek çevre uzunluklar›n› tahmin ediniz. Tahmininizi ifllem sonuçlar› ile karfl›laflt›r›n›z. (π’yi 3 al›n›z.) a) r = 4 br b) r = 8 br c) r = 2 br

7

Yar›çap› 6 cm olan bir çemberde merkez aç›lar›n›n ölçüleri 55º, 179º, 105º olan yaylar›n uzunluklar›n› tahmin ediniz. Bahçenize yar›çap uzunlu¤u 1,5 m olan çember fleklinde bir havuz yap›lacakt›r. Havuzun 2 ’i kadar oldu¤una göre, derinli¤in kaç santimetre oldu¤unu derinli¤i, çevre uzunlu¤unun 15 bulunuz. (π’yi 3 al›n›z.)

8

9

Bir traktörün arka tekerle¤inin yar›çap uzunlu¤u 60 cm’dir. Traktörün ön tekerle¤inin çap uzunlu¤u, arka tekerle¤in çap uzunlu¤unun % 40’› kadard›r. Buna göre;

a) Ön tekerle¤in çevre uzunlu¤u kaç santimetredir? b) Ön tekerlek 80 tam tur döndü¤ünde arka tekerlek kaç tur döner? (π’yi 3 al›n›z.)

10

Tavana ip ile as›l› olan bir top, 35º lik aç› ile çekilerek serbest b›rak›ld›¤›nda A konumundan B konumuna geliyor. ‹pin uzunlu¤u 90 cm oldu¤una göre topun A konumundan B konumuna gelirken ald›¤› yol kaç metre olur? (π’yi 3 al›n›z.)
A

35º 35º

B

53

11

Eni 44 cm olan bir pencere 45ºlik bir aç› ile aç›l›yor. Buna göre pencerenin çizdi¤i yay›n uzunlu¤unu tahmin ediniz. Tahmininizle ifllem sonucunu karfl›laflt›r›n›z.

44 cm

12

Noktal› k⤛t üzerinde yar›m çemberler çizilmifltir. Sar› renkle gösterilen bölgenin çevre uzunlu¤unu hesaplay›n›z. (π’yi 3 al›n›z.)

13

2,5 cm

14

Dönme dolab›n çap› : 40 m Oturak say›s› : 16 Yukar›da verilenleri kullanarak bir problem kurunuz ve problemi çözünüz.

54

4 cm

fiekilde verilen saat 10’u gösterdi¤inde akrep ile yelkovan toplam kaç santimetre yol al›r? (π’yi 3 al›n›z.)

Tahmininizi ifllem sonucu ile karfl›laflt›r›n›z.6 cm 6.8 cm O 55 .) a) 72º 32 cm b) 45º 10 cm c) 135º 13 dm 4 Bir kenar uzunlu¤u 20 cm olan kare fleklindeki tepsiye taban yar›çap› 2. IABI = 49 cm ise dairelerin alanlar› toplam› kaç 22 santimetrekaredir? (π’yi al›n›z.) 7 A B 6 2. A 2 Yanda verilen flekilde IAOI = 7 cm ise boyal› alan›n 22 al›n›z.5 cm olan bardaklar yerlefltirilmifltir. a) Tepsiye en fazla kaç bardak yerlefltirebilir? b) Tepsinin taban›nda ne kadar bofl alan kal›r? (π’yi 3 al›n›z.) 5 Yanda verilen daireler birbirlerine te¤ettirler.4 cm 3.Daireden Çokgenlere Daire ve Daire Dilimi ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 Çevre uzunlu¤u 48 cm olan bir karenin içine yerlefltirilebilecek en büyük dairenin alan›n› tahmin ediniz. sa¤›nda olan dairenin 2 kat›d›r. Her bir dairenin çap›.4 cm Yanda verilen flekillerin renkli k›s›mlar›n›n alanlar›n› hesaplay›n›z. (π’yi 7 O B 3 Afla¤›da verilen daire dilimlerinin alan›n› hesaplay›n›z. (π’yi 3 al›n›z.) ölçüsünü hesaplay›n›z. (π’yi 3 al›n›z.) a) M b) 4.

) 13 14 A O K B C 15 Yanda verilen flekildeki verileri kullanarak bir problem kurunuz ve problemi çözünüz. Buna göre.) T O B 11 12 Bir dairenin yar›çap› iki kat›na ç›kar›ld›¤›nda alan› ve çevre uzunlu¤unda nas›l bir de¤ifliklik olur? Aç›klay›n›z.) 1 br 8 9 Eni 60 br. (π’yi 3 al›n›z. Bu tekerle¤in yar›çap›n› hesaplay›n›z. Hangi fleklin alan› daha büyüktür? (π’yi 3 al›n›z.) (π’yi 7 Bir karenin çevre uzunlu¤u ile yar›çap› 6 cm olan dairenin çevre uzunlu¤u birbirine eflittir. Bu dairenin yar›çap uzunlu¤u kaç santimetredir? (π’yi 3 al›n›z.) Bir dairede 48º lik merkez aç›n›n oluflturdu¤u daire diliminin alan› 40 cm’dir. 27º 27º 2. a) Dikdörtgensel bölgeyi kaplamak için kaç tane motife ihtiyaç vard›r? b) Bu motifdeki pembe bölgenin alan› kaç birim karedir? A 10 fiekilde O ve T merkezli daireler verilmifltir. Bir tekerlek 8 kere döndü¤ünde 88 m yol alm›fl oluyor.35 m 56 . boyu 90 br olan dikdörtgen fleklindeki bir bölge yanda verilen motif ile kaplanmak isteniyor.7 Bulundu¤u yerden 90 km uzakl›¤a kadar yay›n yapan bir radyo vericisi kaç kilometre karelik alanda dinlenebilir? (π’yi 3 al›n›z. IABI = 20 cm ise taral› alan›n ölçüsünü bulunuz. 22 al›n›z.5 cm ise boyal› alan kaç santimetrekaredir? (π’yi 3 al›n›z.) O merkezli dairenin yar›çap› 12 cm ve IKCI = 4.

2 Yanda verilen flekillerden efl ve benzer olanlar› yaz›n›z. üçgenin kat› 2 2 büyüklü¤ünde benzerlerini çiziniz. IBCI = 10 cm. Çevresi 80 br olan kare ile çevresi 32 br olan karenin benzerlik oran›n› bulunuz. ABC ’nin kenar uzunluklar› IABI = 14 cm. IACI = 21 cm oldu¤una göre DEF’nin çevre uzunlu¤u kaç santimetredir? D A 21 cm C 14 cm 10 cm B F E 57 .Çokgenlerin Eflli¤i ve Benzerli¤i ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 ‹zometrik k⤛da yanda verilen dikdörtgenin 3 1 kat› büyüklü¤ünde. 1 2 3 5 4 10 6 9 8 7 3 4 Kenarlar›n›n oran› 2:7 olan iki dikdörtgen çiziniz ve kenarlar›n› adland›r›n›z. 5 ABC ve DEF benzerdir ve benzerlik oranlar› 7 4’tür.

Benzerlik oran› A G B 10 Yanda verilen düzgün beflgenlerde ABCDE AGHIF’dir 2 ve beflgenlerin benzerlik oran› ’dir. ) Benzer flekillerin benzerlik oran› 1’dir. 9 2 olan iki dikdörtgenin: 3 a) Çevre uzunluklar›n›n oran›n› bulunuz. ) Farkl› büyüklüklerdeki bütün kareler benzerdir. ) Benzer flekillerin karfl›l›kl› aç›lar› birbirine efltir. 58 . 8 Noktal› k⤛da yandaki çokgene efl ve benzer çokgenler çiziniz.6 fiekildeki gibi bir kareyi dört efl parçaya. ) Farkl› büyüklükteki bütün dikdörtgenler benzerdir. en az dört farkl› flekilde nas›l bölersiniz? Çizerek gösteriniz. AGHIF’nin çevre 7 uzunlu¤u 75 cm ise [BC]’nin uzunlu¤u kaç santimetre olur? F H I C D E 11 Afla¤›da verilen ifadelerden do¤ru olanlar›n bafl›na “D” yanl›fl olanlar›n›n bafl›na “Y” harfi yaz›n›z. ) Bir fleklin kendisi ile yans›mas› birbirine efltir. ( ( ( ( ( ( ) Efl flekiller ayn› zamanda benzer flekillerdir. 7 Benzerlik oran› 1 olan çokgenler çiziniz. b) Alanlar›n›n oran›n› bulunuz.

Buna göre a¤ac›n yüksekli¤i kaç metredir? ? 1. c) Elde edilen yeni foto¤raflar›n efl veya benzer olup olmad›klar›n› söyleyiniz. M.12 Yanda verilen flekillerde TSM PKL oldu¤una göre T . K ve L ’nin ölçüsünü bulunuz. 15 Resimdeki çocu¤un boyu ve a¤ac›n yüksekli¤i ile gölgelerin uzunlu¤u benzer üçgenlerin iki kenar›n› oluflturur. a) Foto¤raf›n boyutlar›n›n % 50 küçülterek ço¤alt›lmas› durumunda boyutlar›n› bulunuz. 14 Boyutlar› 25 cm ve 15 cm olan dikdörtgensel bölge fleklindeki bir foto¤raf› ço¤altmak istiyorsunuz. b) Foto¤raf›n boyutlar›n›n % 30 büyülterek ço¤alt›lmas› durumunda boyutlar›n› bulunuz. T P 74º K L 85º S M 13 Yanda verilen flekillerin benzerlik oran›n› bulunuz.5 m 3m 6m 59 .

A O E D C 3 fiekilde O merkezli çember veriliyor. Buna göre bu dairelerin alanlar›n›n birbirine oran› nedir? 60 . 7 ‹ki dairenin çevre uzunluklar›n›n birbirine oran› 7 5’tir.236 ve s(BAD) = 184º ise x’in kaç derece oldu¤unu bulunuz. Buna göre k say›s› kaçt›r? A O B 4 Yandaki N merkezli çemberde s(YNP) = 68º ise majör yay›n ölçüsünü bulunuz. Afla¤›daki çokgenlerden kaç tanesi köfleleri bu noktalardan seçilerek çizilebilir? • Eflkenar üçgen • Kare • ‹kiz kenar yamuk • Dikdörtgen • Düzgün alt›gen • Düzgün beflgen F O E B C D 2 B O merkezli çemberde s(DEB) = 4x .) 6 Benzerlik oran› 2.ÜN‹TE DE⁄ERLEND‹RME A 1 fiekilde O merkezli çember üzerinde efl yaylar oluflturacak flekilde noktalar iflaretlenmifltir.5 olan iki Türk Bayra¤› çizmek istiyoruz.10º ve s(COB) = 2k + 40º veriliyor. s(CAB) = 3k . Y N 68º P A 5 Yar›çap› 12 cm olan bir tekerlek 15 tur döndü¤ünde kaç metre yol al›r? (π’yi 3 al›n›z. a) Büyük bayra¤›n eni 72 cm ise boyu kaç santimetredir? b) Di¤er bayra¤›n en ve boy uzunlu¤unu bulunuz.

Verilenlere göre ABCD dikdörtgeninin çevre uzunlu¤u kaç santimetredir? A 7 cm O M B D C 10 Bir dairenin çevre uzunlu¤u 31. 12 fiekilde ABCD dikdörtgeni ve A merkezli çeyrek daire dilimi veriliyor. Bu dairede merkezle 120º lik aç› yapan daire diliminin alan› kaç santimetrekare olur? (π’yi 3 al›n›z.2 cm dir.8 Bir pizzac›da sat›lan ayn› kal›nl›kta ve 3 farkl› boydaki pizzalar›n fiyatlar› yandaki gibidir.50TL 19.50TL 24. Mor ile boyal› bölgenin alan› kaç santimetrekaredir? (π’yi 3 al›n›z. Renkli k›s›mlar›n alan›n› π’ye ba¤l› olarak hesaplay›n›z.) 11 Yandaki kareli k⤛tta her bir karenin kenar uzunlu¤u 1 cm’dir.) 60º 4 cm cm 10 8 cm B C 6 cm 8 cm 61 . A (π’yi 3 al›n›z.50TL 9 fiekilde ABCD dikdörtgeninin içine çizilmifl O ve M merkezli efl çemberler veriliyor. B merkezli dairenin çap› 10 cm. Bu pizzalardan hangisini almak daha kârl›d›r? Küçük boy (çap› 22 cm) : Orta boy (çap› 27 cm) : Büyük boy (çap› 33 cm) : 11. C merkezli dairenin çap› 6 cm oldu¤una göre bu düzlemsel flekillerin alanlar›n› 45º hesaplay›n›z. B ve C noktalar› dairelerin merkezidir.) E A 9 cm B 3 cm D C 13 Yandaki düzlemsel flekillerde A.

Bu karelerin 1 ise a’n›n kaç oldu¤unu benzerlik oran› 2 bulunuz. 16 cm M x C C 10 cm N E 15 Yanda verilen düzgün beflgenler için benzerlik oran›n› bulunuz. 2 cm 5 cm 16 Benzerlik oran› 1 olan iki dikdörtgenin alanlar›n›n oran›n› bulunuz. A ve B noktalar› bulunduklar› kenarlar›n 2 orta noktalar›d›r.14 Afla¤›da verilen üçgenler için CAN A 6 cm 8 cm CEM ise IMEI’nin kaç santimetre oldu¤unu bulunuz. 4 17 ALEV ve BANU karelerinde IALI = (2a-4) br ve IBAI = (2a+4) br fleklinde verilmifltir. Büyük alt›genin alan› 64 br oldu¤una göre pembe renkli bölgenin alan› kaç birimkaredir? B A 62 . L E A N A V B U 18 fiekilde iç içe çizilmifl iki tane düzgün alt›gen veriliyor.

Veri Analizi ve Olas›l›k” .“Grafik.

a) Murat gün içinde en çok neye zaman ay›rmaktad›r? b) Hangi etkinliklere ayr›lan zaman. Tablo: 2002-2003 Y›llar›nda Baz› Ülkelerdeki Tavuk Üretim Miktarlar› (G›da ve Tar›m Örgütü (FAO) Ülkeler Türkiye Çin ‹ngiltere ABD 2002 Üretim Miktar› 2003 Üretim Miktar› (Ton) (Ton) 612 000 9 376 950 1 225 000 14 872 000 612 000 9 770 580 1 250 000 15 003 000 c) Her iki y›lda da tavuk üretim miktar› ayn› olan ülke hangisidir? ç) ABD’de 2004 y›l›ndaki üretimi kaç ton olabilir? 3 Murat’›n bir gün boyunca yapt›¤› etkinlikler ve bunlara ay›rd›¤› süreler yandaki tabloda verilmifltir.0677 2. a) Tablodaki verileri kullanarak uygun ikili grafi¤i çiziniz.0606 2. Bu verileri daire grafi¤inde göstererek afla¤›daki sorular› cevaplay›n›z. c) Grafi¤inize göre al›fl-sat›fl fark›n›n en fazla oldu¤u gün hangisidir? ç) 7 Aral›k 2011 y›l› için Euro sat›fl miktar› ne olabilir? Neden? 2 Yandaki tabloda 2002-2003 y›llar›nda baz› ülkelerin tavuk üretim miktarlar› verilmifltir.0777 2. b) Çizdi¤iniz grafi¤e göre 2003 y›l›nda tavuk üretimi en fazla olan ülke ile en az olan ülke aras›ndaki fark› bulunuz. günün yar›s›na karfl›l›k gelmektedir? c) Murat ders çal›flma süresini artt›rmak isterse ne yapmal›d›r? Bu durumda grafikte nas›l bir de¤ifliklik olur? Tablo: Gün ‹çindeki Etkinlikler ve Süresi Etkinlikler Uyku Kiflisel Temizlik Yemek Ulafl›m Okulda Bulunma Serbest Etkinlik Ders Çal›flma Toplam Süreler 9 Saat 30 Dakika 90 Dakika 1 Saat 7 Saat 2 Saat 3 Saat 24 Saat 64 .0210 2. Ortalamas›n› hesaplayarak tahmininizle karfl›laflt›r›n›z.Yaflam›m›zdaki Grafikler ! UYARI le ilgili yapm›fl r› mala Projeniz uz çal›fl n u ¤ u old eninizle ö¤retmt›n›z m›? paylafl Verilerin Farkl› Temsil Biçimleri ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 Yanda verilen tabloda 2011 y›l› Aral›k ay›n›n baz› günlerindeki Euro al›fl-sat›fl miktarlar› verilmifltir. Tablo: 2011 Y›l› Aral›k Ay›n›n Baz› Günlerindeki Euro Al›fl-Sat›fl Miktar› (Merkez Bankas›) Tarih 3 Aral›k 4 Aral›k 5 Aral›k 6 Aral›k 2. Sat›fl (TL) 2.0705 2.0298 a) Tablodaki verilere göre uygun Al›fl (TL) 2.0383 ikili grafi¤i çiziniz.0481 b) 3-6 Aral›k 2011’deki ortalama Euro miktar›n› grafi¤ini inceleyerek tahmin ediniz.

Grafi¤e göre. a) Ülkemizde çal›flan erkekler kad›nlardan yüzde kaç fazlad›r? b) Çal›flan kad›n-erkek yüzdeleri aras›ndaki fark›n sebepleri sizce ne olabilir? c) 2013 y›l›nda çal›flan kad›n-erkek yüzdeleri ne olabilir? Tablo: Türkiye’de Cinsiyet Durumuna Göre ‹fl Gücüne Kat›lma Oran› Kad›n Erkek % 36 % 64 65 . ç) Hangi ülkede tavuk eti.4 Yandaki daire grafi¤ini inceleyerek ifl gücüne kat›lanlar ve kat›lmayanlar›n oran› hakk›nda ne söyleyebilirsiniz? %45 ‹fl Gücüne Kat›lmayanlar %55 ‹fl Gücüne Kat›lanlar 5 Ülkemizde 2010-2013 y›llar›nda üretilen iki farkl› tar›m ürününün y›llara göre üretim miktar›ndaki art›fl-azal›fl› karfl›laflt›rmak için hangi tür grafi¤i çizersiniz? Neden? 6 Yandaki grafikte ülkelere göre kifli bafl›na düflen y›ll›k et tüketimi verilmifltir. bal›k eti tüketiminden fazlad›r? d) Toplam beyaz et tüketiminin k›rm›z› et tüketiminden fazla oldu¤u ülke hangisidir? Grafik: Ülkelere Göre Kifli Bafl›na Düflen Y›ll›k Et Tüketimi Tüketim (kg) (Kaynak: TU‹K) K›rm›z› Et Bal›k Eti Tavuk Eti 120 100 80 60 40 20 0 ABD ‹spanya Fransa Türkiye Ülke 140 7 Yandaki daire grafi¤ini inceleyerek afla¤›daki sorular› cevaplay›n›z. a) K›rm›z› et tüketimi en fazla olan ülke hangisidir? b) Tavuk eti ve bal›k eti tüketimi ayn› olan ülke hangisidir? c) ABD ve ‹spanya’n›n tavuk eti tüketimini karfl›laflt›r›n›z.

Grafik: 1927 ve 2000 Y›llar›ndaki Say›mlara Göre fiehir ve Köy Nüfuslar› (TU‹K) Nüfus 8 000 000 7 000 000 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0 fiehir Köy Toplam Y›llar 1927 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 a) Ülkemizin flehir nüfusu hangi y›llarda 2 000 000’i geçmifltir? b) Ülkemizin flehir nüfusu hangi y›ldan sonra köy nüfusunu geçmifltir? c) Ülkemizin köy nüfusunda hangi y›ldan sonra düflüfl olmufltur? ç) Ülkemizin flehir nüfusunun devaml› art›fl. köy nüfusunun ise düflüfl göstermesinin sebebi ne olabilir? 66 .8 Yandaki grafi¤e göre afla¤›daki sorular› cevaplay›n›z. a) Ülkemizin nüfusunun en büyük k›sm› hangi yafl grubunda toplanm›flt›r? b) Ülkemizin nüfusunun en az oldu¤u yafl grubu hangisidir? c) Ülkemiz nüfusunda 15 yafl üstündeki nüfusun pay› yüzde kaçt›r? Tablo: Ülkemiz Nüfusunun Yafl Gruplar›na Göre Durumu (TÜ‹K) 15-64 Yafl (%61) 0-14 Yafl (%35) 65 Yafl ve Üzeri (%4) 9 Tablodaki verileri göstermek için en uygun grafik çeflidi hangisidir? Çizerek gösteriniz. Tablo: Y›llara Göre Bal›k Tüketimi Y›l Bal›k Cinsi Hamsi (Ton) ‹stavrit (Ton) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 138 569 270 000 385 000 251 675 204 699 229 023 13 540 14 127 22 991 22 134 20 373 14 392 10 Afla¤›daki grafi¤i inceleyerek sorular› cevaplay›n›z.

Hangi reklam türüne ne kadar pay ay›rd›¤› tabloda verilmifltir.I 85 68 43 80 82 79 55 Aflama . Grafik: Kent ve K›rsal Nüfus Oran›. a) Grafi¤e bafll›k belirleyiniz ve dilimlerin hangi reklam türüne ait oldu¤unu yaz›n›z.II 98 75 59 90 78 67 67 67 . b) Siz firma yöneticisi olsayd›n›z. hangi reklam türüne daha fazla pay ay›r›rd›n›z. Tablo: S›nav Sonuçlar› Ad Yi¤itcan Ceren Ilg›n Hazar An›l Saadet Andaç Aflama . 1927-2000 (TU‹K) Oran (%) K›rsal Nüfus Kent Nüfusu 100 80 60 40 20 0 1927 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 Y›llar a) Kent ve k›rsal nüfus aras›ndaki en büyük fark hangi y›lda görülmektedir? b) K›rsal kesimde do¤um oran› fazla olmas›na ra¤men k›rsal nüfusun giderek azalmas›n›n sebebi ne olabilir? c) Hangi y›llar aras›nda kent ve k›rsal nüfus eflittir? 12 Bir firma yeni ç›kard›¤› bir ürünün tan›t›m›n› farkl› reklam türleriyle yapt›r›yor. Neden? Tablo: Reklam Türlerine Ayr›lan Pay Reklam Türü Televizyon Radyo Gazete Dergi Tabela El ‹lan› Yüzde % 30 % 20 % 20 % 10 % 15 %5 13 ‹ki aflamal› yabanc› dil s›nav›nda s›n›ftaki yedi ö¤rencinin ald›¤› puanlar yandaki tabloda verilmifltir. Bu verilere göre uygun bir grafik çiziniz. Verilere uygun daire grafi¤i oluflturarak afla¤›daki sorular› cevaplay›n›z.11 Afla¤›daki grafi¤i inceleyerek sorular› cevaplay›n›z.

Grafi¤e bakarak kapta 80 bilye oldu¤unda kovadaki suyun yüksekli¤inin kaç milimetre olaca¤›n› tahmin ediniz.14 Yandaki grafikte. bilye at›l›rken kovadaki su seviyesinin de¤iflimi verilmifltir. Buna göre hangi tekstilde kazan›lan para. Grafik: Bilye Say›s›na Göre Su Yüksekli¤inin Art›fl Grafi¤i Su Yüksekli¤i (mm) 100 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 10 20 30 40 50 60 70 80 90 0 Bilye Say›s› 68 . toplam gelir içinde % 15’lik paya sahiptir? A) Elbise B) Etek C) Bluz D) Ceket Grafik: Tekstil Sat›fllar› Kâr (TL) Etek Pantolon Bluz Elbise Ceket Gelir (Milyon) 60 70 80 90 100 15 Yar›s›na kadar su dolu bir kovaya her seferinde 10 tane bilye at›l›yor. bir tekstilde elde edilen gelirler verilmifltir. Afla¤›daki grafikte.

Grafik: Otomobil Tamiri Otomobil say›s› Grafik: Otomobil Tamiri Otomobil say›s› 2500 2000 1500 1000 500 0 Y›llar 3000 2000 1000 0 Y›llar 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 a) Grafiklerin farkl› görünmelerinin nedenlerini aç›klay›n›z.Yan›ltan Grafikler ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 Afla¤›daki grafikler bir marketin ayl›k sat›fllar›ndan elde etti¤i kâr› göstermektedir. Grafik: Ayl›k Kâr Kâr (TL) 30 20 10 0 Aylar Ocak fiubat Mart Nisan May›s Grafik: Ayl›k Kâr Kâr (TL) 30 29 28 27 26 25 0 Aylar Ocak fiubat Mart Nisan May›s 2 Afla¤›daki grafikler bir otomobil servisinin y›llara göre tamir etti¤i araba tamir say›lar›n› göstermektedir. Grafiklerin neden farkl› göründü¤ünü ve bu durumun ne tür yorumlara sebep olaca¤›n› söyleyiniz. 2013 69 . b) Grafi¤i oluflturan sütunlara bakarak tamir edilen otomobil say›s› en fazla olan y›l ile en az olan y›l aras›ndaki fark hangi grafikte daha azm›fl gibi gözükmektedir? Nedenini aç›klay›n›z.

fiyatlardaki de¤iflimi daha fazla ve daha az göstermek için nas›l düzenlenebilir? Grafik: Otogaz Fiyatlar› Fiyat (TL) 1.50 1.10 1.60 1.40 1. Grafik: Maafl Art›fllar› Kâr (TL) 1600 1550 1500 1450 1400 1350 1 2 3 4 5 6 Y›llar 1700 1500 1300 1100 1000 900 800 700 600 500 1 2 3 4 5 6 Grafik: Maafl Art›fllar› Kâr (TL) Y›llar 4 Grafikte veri aral›klar› artt›r›larak çizildi¤inde ne tür yanl›fl yorumlar yap›labilir? Grafik: Bir Ülkenin Y›lll›k ‹thalat› Milyon Dolar 34 32 30 28 26 24 22 20 10 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 10 108 Y›llar 22 225 21 638 20 973 26 587 27 775 31 340 34 000 5 Afla¤›daki çizgi grafi¤i. ‹ki grafikteki farkl›l›klar› aç›klay›n›z.80 0 Temmus A¤ustos Kas›m May›s Ekim fiubat Nisan Haziran Aral›k Ocak Eylül Mart Aylar 70 .3 Y ve Z flirketlerindeki maafl art›fllar› afla¤›daki grafiklerde verilmifltir.30 1.00 0.20 1.90 0.70 1.

Hangi grafikte verilenler yanl›fl yorumlara sebep olabilir? Grafik: YGS Baflar›s› Baflar› (%) 50 40 30 20 10 0 8A 8B S›n›f 8A 8B S›n›f Grafik: YGS Baflar›s› Baflar› (%) 50 40 30 71 . 7 Afla¤›daki grafiklerde cep telefonu kullanan insan say›n›n y›llara göre de¤iflimi verilmifltir. Grafik: Firman›n Y›ll›k Geliri Grafik: Firman›n Y›ll›k Geliri Milyon (TL) 7 6.6 Afla¤›daki grafikler.5 4 2009 2010 2011 2012 Y›llar 2013 2 0 Y›llar 2009 2010 2011 2012 2013 6 4 Milyon (TL) 8 a) Grafiklerde y›ll›k gelirin belirtildi¤i eksenlerin fark› nedir? b) Grafikler karfl›laflt›r›ld›¤›nda firman›n y›ll›k geliri ile ilgili ne tür yanl›fl yorumlar yap›labilir? Aç›klay›n›z. bir firman›n y›ll›k gelirinin y›llara göre de¤iflimini göstermektedir. Grafik: Ortalama Saat Ücretleri ‹nsan Say›s› (Milyon) 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2000 Y›llar 2005 2010 Grafik: Ortalama Saat Ücretleri ‹nsan Say›s› (Milyon) 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2000 Y›llar 2005 2010 8 ‹ki farkl› s›n›f›n YGS s›nav›ndaki baflar›s› afla¤›daki grafiklerde verilmifltir.5 5 4.5 6 5. Grafiklerin neden farkl› görünümlere sahip oldu¤unu aç›klay›n›z.

9 Afla¤›daki grafiklerde gösterilen A. Afla¤›daki seçeneklerden hangisi fleker miktar›n› en do¤ru göstermektedir? A) A B) C A B C B C) B A C D) A B C 10 Afla¤›daki grafikler bir motor galerisinde sat›lan motorlar›n ortalama fiyatlar›n› göstermektedir. 20 kg ve 2 kg’d›r.5 kg. bir emlak ofisinin y›llara göre satt›¤› ev say›s›n› göstermektedir. Grafik: Ortalama Motor Fiyatlar› Fiyat (TL 17 000 16 000 15 000 14 000 13 000 0 May›s Temmus Nisan Mart Haziran Aylar Grafik: Ortalama Motor Fiyatlar› Fiyat (TL) 20 000 17 000 15 000 12 500 10 000 0 May›s Temmus Y›llar 2007 2008 2009 2010 2011 0 Nisan Mart Haziran Aylar 11 Afla¤›daki grafikler.B ve C marka flekerlerin bayramdaki sat›fl miktarlar› s›ras›yla 2. Grafiklerin farkl› görünüfllere sahip olmas›n›n nedenini aç›klay›n›z. Grafik: Ev Sat›fllar› Sat›lan Ev Say›s› Grafik: Ev Sat›fllar› Sat›lan Ev Say›s› 1000 800 600 400 200 Y›llar 2007 2008 2009 2010 2011 0 2000 1600 1200 800 400 72 . Grafiklerdeki farkl›l›¤›n sebebini ve bu farkl›l›klar›n ne tür yanl›fl yorumlara sebeb olabilece¤ini aç›klay›n›z.

10 73 . 83. 101.. ortanca ve tepe de¤erinin tercih edilmesinin uygun oldu¤u veri gruplar›n›n özellikleri neler olmal›d›r? Ne tür veri gruplar›nda aç›kl›k. 125. b) Aç›kl›¤›n› bulunuz. 101. 102. ne tür veri gruplar›nda çeyrekler aç›kl›¤› tercih edilmelidir? Neden? 3 4 5 6 7 7C s›n›f›n›n ö¤rencilerinin matematik yaz›l› s›nav›ndan ald›¤› notlar afla¤›da verilmifltir. Buna göre ö¤rencilerin en çok tercih ettikleri spor dallar› hakk›nda bilgi edinebilmek için hangi merkezî e¤ilim veya yay›l›m ölçüsü kullan›lmal›d›r? Futbol: 270 Basketbol: 152 Voleybol: 179 Koflu: 28 8 9 53. 59. ? Bir veri grubundaki en çok tekrar eden de¤er belirlenmek isteniyorsa merkezî e¤ilim ölçülerinden hangisini kullan›r›z? Aç›kl›k de¤erinin “0” oldu¤u bir veri grubu hakk›nda ne söyleyebilirsiniz? Aritmetik ortalama... verilen rasyonel say›lar›n 10 5 5 10 5 a) Ortanca de¤erini. 174. ?. 99 S›n›f›n matematik ö¤retmeni.. 64. 42. 80. 93. 176. Buna göre hangi merkezî e¤ilim veya yay›l›m ölçüsünün kullan›lmas› daha uygun olur? Okulumuzda sene sonunda yap›lacak spor turnuvalar›na kat›lmak isteyen ö¤rencilerden al›nan cevaplar afla¤›daki gibidir. 68. 72. 79. 183. 60. 78. 2 Afla¤›da verilen say›lar›n aritmetik ortalamas› 80 ve tepe de¤eri 72 oldu¤una göre verilmeyenlerin hangi say›lar olabilece¤ini bulunuz..Veri Analizi ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 124. 68 say› dizisinin aritmetik ortalamas› 52 oldu¤una göre bu say› dizisinin ortanca de¤eri kaçt›r? 1 1 2 3 4 . 79. . a. 72. ö¤rencilerin baflar›s› ile ilgili yorum yapmak istiyor.. a) Ortancas›n› b) Tepe de¤erini c) Çeyrekler aç›kl›¤›n› bulunuz. 176 say›lar›n›n. 57. 42. 72. 56. 79. 75.

tepe de¤eri.12. sat›fl miktar› bak›m›ndan daha tutarl›d›r? b) Markalar›n ayl›k ortalama sat›fl miktar›n› karfl›laflt›rmak için hangi ortalama çeflidini kullanmak uygun de¤ildir? 15 Afla¤›daki ifadelerin yanlar›ndaki boflluklara.2 7. ( ) Bir veri grubunun tepe de¤eri olmayaca¤› gibi birden fazla da tepede¤eri olabilir.2010 11.2011 Meydana Geldi¤i Depremin Büyüklü¤ü Yer Türkiye (‹zmit) Türkiye (Düzce) Hindistan ‹ran Endonezya Pakistan Çin fiili Japonya 7.08. b) Notlar›n ortanca de¤erini bulunuz.6 9.9 14 ‹ki otomobil markas›n›n y›l içinde ayl›k sat›fl miktar›n› gösteren veri gruplar›n›n çeyrekler aç›kl›¤› yandaki tabloda verilmifltir.4 7.1999 12.05. Tarih 17. 16 Vedat 4 s›navdan 68.2003 26. Tablodaki depremlerin büyüklü¤ü ile ilgili verilerin ortanca de¤eri.03.8 8.10. b›r sonraki testten 70 al›rsa aritmetik ortalama notu artar m›? Azal›r m›? ç) Son durumda ortanca de¤er artar m›? Azal›r m›? 74 . aç›kl›k.2008 27. do¤ru olanlar için“D” yanl›fl olanlar için “Y” yaz›n›z. çeyrekler aç›kl›¤›n› bulunuz.11 Ortalama de¤eri 45.02.2004 08.12. ( ) Çeyrekler aç›kl›¤› veri grubunun uç de¤erlerinden aç›kl›¤a göre daha fazla etkilenir. 58. 77 notlar›n› al›yor. ortanca de¤eri 43. 12 Afla¤›dakilerden hangisi merkezî yay›lma ölçüsüdür? A) Aç›kl›k B) Ortanca C) Tepe de¤eri D) Aritmetik ortalama 13 Yandaki tabloda 1999-2011 y›llar› aras›nda Dünya’da meydana gelen baz› önemli depremler ve büyüklükleri verilmifltir.7 6.6 7.9 8.2001 26.10.1 7. ( ) Bir veri grubunun aç›kl›¤› fazla ise veri grubunun ortalamas› hesaplan›rken ortanca de¤erini bulmak daha uygundur. A Marka Otomobil ‹çin Çeyrekler Aç›kl›¤› B Marka Otomobil ‹çin Çeyrekler Aç›kl›¤› 2500 10500 a) Hangi otomobil markas›. c) Vedat.2005 12. a) Notlar›n aritmetik ortalamas›n› bulunuz. 75. aç›kl›¤› 33 olan ve 8 tane veriden oluflan bir veri grubu yaz›n›z.01.1999 20.

Faktöriyel, Permütasyon, Olas›l›k

Faktöriyel ve Permütasyon

ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M
1
Afla¤›da verilen ifllemleri yap›n›z. a) 3! + 5! 4! b) 7! + 2! 3 4! c) 6! + 5! 5! - 4!

2

8 arkadafl tiyatroya gidiyorlar. Ald›klar› 8 bilete karfl›l›k gelen koltuklar yanyana oldu¤una göre, bu koltuklara 8 arkadafl›n kaç farkl› flekilde oturabileceklerini bulunuz.

3

Enes, çantas›n›n dört basamakl› flifresini unuttu fakat ilk rakam›n›n 9 oldu¤unu hat›rl›yor. Enes, flifreyi deneyerek bulmak isterse kaç farkl› deneme yapmal›d›r? 12! say›s› 11! say›s›n›n kaç kat›d›r? 5 kifliden 4 tanesi yanyana kaç farkl› flekilde s›ralanabilir? Afla¤›dakilerden hangisi 144’e eflit de¤ildir? A) 4! 3! B) 6! 4! 5! C) 6 4! D) 6! 4!

4 5 6

7

Afla¤›daki ifadelerden hangileri do¤rudur? I) 5! - 3! = 2! II) 1! + 0! = 2! III) 6! = 2! 3 IV) 1! + 2! + 3! = 6!

8

Sonucun 120 olaca¤› bir faktöriyel sorusu yaz›n›z.

9

A = {0, 3, 6, 7, 8, 9} kümesinin elemanlar›n› kullanarak rakamlar› farkl› dört basamakl› kaç çift say› yaz›labilece¤ini bulunuz.

10

Aralar›nda mavi ve yeflilin bulundu¤u dört farkl› renkteki 4 balon, mavi ve yeflil yan yana gelmeyecek flekilde kaç de¤iflik biçimde s›ralanabilir?

75

11

23 Nisan’da halk oyunlar› gösterisi yapacak bir grup, 6 k›z ve 5 erkek ö¤renciden oluflmaktad›r. Gösterideki ö¤renciler bir s›rada, k›z ö¤renciler s›ran›n bafl›nda ve sonunda olacak ve iki erkek yan yana olmayacak flekilde kaç farkl› biçimde s›ralanabilir? Üç kardefl bir sirk salonundan 3 kiflilik bilet alm›fllard›r. Sirkin 7. s›ras›nda 10 tane bofl koltuk vard›r. Bu kardefller kaç farkl› flekilde oturabilirler? 7 Türkçe, 5 sosyal bilgiler kitab› bir rafa dizilecektir. Bu kitaplar›n Türkçe kitaplar› yan yana gelmek flart›yla kaç farkl› flekilde dizilebilece¤ini bulunuz. Ayn› büyüklükteki 5 beyaz, 4 pembe, 3 mor renkli boncuk bir ipe dizilmek isteniyor. Ayn› renkli boncuklar yan yana olmak üzere kaç farkl› flekilde ipe dizilebilir? Okulumuzda düzenlenen resim sergisinde 7A s›n›f›ndaki üç ö¤rencinin yapt›¤› ya¤l› boya ve karakalem resimleri duvara yan yana as›lacakt›r. 7 tane karakalem, 6 tane ya¤l› boya resmi; a) Kaç farkl› flekilde yan yana duvara as›labilir? b) Ayn› tür resimler bir arada olmak üzere yan yana duvara kaç farkl› flekilde as›labilir? Müdür, müdür yard›mc›s› ve befl ö¤retmen, müdür ve müdür yard›mc›s› yan yana olmak üzere bir toplant›da yanyana kaç farkl› flekilde oturabilirler? Bulunuz. 3! + 2! = a iflleminde “a” say›s›n› bulunuz. 6 3! - 2!

12

13 14

15

16 17

Olas›l›k

ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M
1
Bir torbada 3 sar›, 2 mavi, 5 beyaz toptan rastgele seçilen bir topun; Sar› veya beyaz gelme olay›n›n deneyini, örnek uzay›n› ve çeflidini yaz›n›z.

2

N = {2, 3, 4, 5, 6} kümesinin elemanlar› ile yaz›labilecek rakamlar› tekrars›z iki basamakl› do¤al say›lar ayn› büyüklükte kartlara yaz›larak bir kutuya at›l›yor. Çekilen bir kart›n üstünde yazan say›n›n “çift do¤al say›” olma olas›l›¤›n› bulunuz.

3 4

20 katl› bir binada asansöre binen bir kiflinin 14. kattan yukar›da bir kat›n veya 15. kat›n dü¤mesine basma olas›l›¤› nedir? Hilesiz bir zar havaya at›ld›¤›nda, üst yüze gelen say›n›n 4’den büyük ve asal say› olma olas›l›¤› kaçt›r?

76

5

Yandaki torbalara k›rm›z› ve beyaz A) bilyeler konmufltur. Hangi torbadan k›rm›z› bilye çekme olas›l›¤› en 36 K fazlad›r?

B)

C)

D)

24 B

15 K 30 B

25 K 15 B

10 B 10 K

6

Yanda verilen küpün karfl›l›kl› yüzeyleri ayn› renge boyan›yor. Küp havaya at›ld›¤›nda mor yüzeyin gelme olas›l›¤›n› bulunuz.

7

Yanda verilen dikdörtgensel bölgenin içinde bulunan karenin alan› 16 cm2 dir. Yukar›dan at›lan bir topun mavi alana düflme olas›l›¤›n› bulunuz.
15 cm

7 cm

8

Bir örnek uzay›nda N ve Y ayr›k olaylard›r. N olay›n›n gerçekleflme olas›l›¤› 17 , Y nin 36 9 ise N veya Y nin gerçekleflme olas›l›¤›n› bulunuz. gerçekleflme olas›l›¤› 36

9

Yanda verilen yar›çap› 20 cm olan çark çevrildi¤inde; a) Okun mavi alana gelme olas›l›¤›n› bulunuz. b) Okun yeflil alana gelme olas›l›¤›n› bulunuz. c) Okun mavi veya beyaz alana gelme olas›l›¤›n› bulunuz. ç) Okun sar› veya turuncu alana gelme olas›l›¤›n› bulunuz.

30º 60º 60º 90º 120º

10

1’den 20’ye kadar olan say›lardan her biri (1 ve 20 dahil) efl büyüklükteki kartlara yaz›l›yor ve bir torbaya at›l›yor. Torbadan rastgele al›nan bir kart›n; a) ‹lk on say› aras›nda olmas› veya asal olmas› olas›l›¤› kaçt›r? b) ‹lk on say› aras›nda olmas› veya asal olmamas› olas›l›¤› kaçt›r?

11

7. ve 8. s›n›flar aras›nda düzenlenen bir atletizm turnuvas›na kat›lacak ö¤reci say›lar› tablodaki gibidir. Turnuvada birinci olacak ö¤rencinin; a) 7. s›n›f ö¤rencisi veya erkek ö¤renci olma olas›l›¤›n›, b) 8. s›n›f ö¤rencisi veya k›z ö¤renci olma olas›l›¤›n› bulunuz.

S›n›flar Ö¤renciler K›z Erkek 7. S›n›f 25 31 8. S›n›f 32 28

77

) A O B 16 “O.12 Yanda verilen prizma rastgele at›ld›¤›nda üst yüze yeflil yüzün gelme olas›l›¤› nedir? 5 cm 7 cm 13 14 Ayr›k olaya örnek veriniz. 6 5 D) Soruda verilen olay ayr›k olmayan olayd›r ve olas›l›¤› ’d›r. Eflit büyüklüklerde karesel bölgelerden oluflan yandaki gibi bir darta rastgele at›lan bir okun beyaz alana gelme olas›l›¤› nedir? 2 cm 15 Yanda verilen tahtaya at›lan bir okun k›rm›z› bölgeye gelme olas›l›¤› %20 ise mavi bölgeye ait merkez aç›n›n ölçüsü kaç derecedir? ([AB] dairenin çap›d›r. Zarlar›n üst yüzüne gelen say›n›n toplam›n›n 5 olma olas›l›¤›n› bulunuz. 6 Efl karelerden oluflan yandaki gibi tahtaya at›lan bir okun. A) Soruda verilen olay ayr›k olayd›r ve bu olay›n olas›l›¤› 6 3 B) Soruda verilen olay ayr›k olmayan olayd›r ve olas›l›¤› 6 ’d›r. K. a) Pembe kareye vurma olas›l›¤› yüzde kaçt›r? b) Sar› renkli kareye vurma olas›l›¤› yüzde kaçt›r? 18 19 78 . 3 C) Soruda verilen olay ayr›k olayd›r ve olas›l›¤› ’d›r. L” harflerini birer kez kullanarak yaz›labilecek anlaml› veya anlams›z 4 harfli kelimelerin “O” ile bafllay›p “L” ile bitme olas›l›¤› kaçt›r? 17 ‹ki hilesiz zar ayn› anda at›l›yor. Bir zar at›ld›¤›nda üst yüze gelen say›n›n tek say› ve 3’ten büyük olma olas›l›¤› kaçt›r? sorusu için afla¤›daki ifadelerden hangisi do¤rudur? 5 ’d›r. U.

10 günü ise güneflli geçmifltir. a) Kira ve yol için harcama giderleri kaçar lirad›r? b) E¤lence için yap›lan harcamalar tüm harcamalar›n yaklafl›k olarak yüzde kaç›d›r? Yol 75º 120º Kira 150º 15º Mutfak D E¤ le nc e 3 Bir ay›n 12 günü bulutlu. Bu veriler daire grafi¤inde gösterildi¤inde bulutlu günlere ait daire diliminin aç›s› kaç derece olur? 4 Yandaki grafik. Afla¤›daki sorular› grafi¤e göre cevaplay›n›z. 8 günü ya¤›fll›.ÜN‹TE DE⁄ERLEND‹RME Ton 1 Y›ll›k bu¤day üretimi yandaki grafikte verilen befl ilin üretim miktarlar› daire grafi¤inde gösterilseydi A iline kaç derecelik merkez aç› düflerdi? 1800 1700 1500 1200 1000 A B C 2 Ayl›k geliri 1440 TL olan bir ailenin bir ayl›k harcamalar›n›n da¤›l›m› yandaki daire grafi¤inde verilmifltir. Bu ailenin. Grafik: Müzik ve Oyun CD Sat›fllar› Sat›fllar 900 800 700 600 500 400 300 200 100 Haziran May›s Nisan Mart Y›llar Müzik CD’si Oyun CD’si E 79 . b) Oyun CD’si sat›fllar›n›n en az oldu¤u ay hangisidir? c) Müzik CD’si sat›fl›yla ilgili bir genelleme yap›labilir mi? Bu genellemeden yararlanarak Temmuz ay› içindaki müzik CD’si sat›fllar›n› tahmin ediniz. a) En fazla müzik CD’si sat›fl› hangi ayda olmufltur. bir ma¤azada 4 ay boyunca sat›lan müzik ve oyun CD’lerinin say›lar›n› göstermektedir. ç) Bu verilere ait çizgi grafi¤i çiziniz.

5 Yandaki tabloda dünya üzerindeki okyanuslar›n yüz ölçümleri verilmifltir. Dikkatsizlik Afl›r› H›z Hatal› Sollama Alkollü Araç Kullanma Bilinmeyen Sebepler % 30 % 37 % 20 % 11 %2 7 10.7. 12. 18. 21. 14. 22. 26. 19. Verileri hangi tür grafikte göstermek en uygundur?. 26. 14. 10. b) Okyanuslar›n kaplad›¤› alanlar› daire grafi¤inde gösteriniz. 28. 12. a. 27. 13. 12. 21. 18. 16. A) B) C) D) a 21 21 24 20 b 28 24 26 26 9 Bir firman›n 11 günlük televizyon sat›fllar› afla¤›da verilmifltir. 26. 24. Neden? Tablo: Dünya Üzerindeki Okyanuslar Okyanus Arktik Okyanusu Atlas Okyanusu (Atlantik Okyanusu Büyük Okyanusu Pasifik Okyanusu Güney Okyanusu Hint Okyanusu Yüzölçümü (km2) 14 090 000 106 400 000 180 130 000 20 330 000 74 900 000 Tablo: Trafik Kazalar› Ç›k›fl Sebepleri 6 Trafik kazalar›n›n ç›k›fl nedenleri ve yüzde oranlar› yandaki tabloda verilmifltir. 27. a) Her bir okyanusun. c) Verileri çizgi grafi¤inde göstermek uygun olur mu?. 24. 12. a) Ortanca b) Tepe de¤eri c) Alt çeyrek ç) Çeyrekler aç›kl›¤›n› bulunuz. 20. Neden? Belirledi¤iniz grafikte verileri gösteriniz. 20. Dünya üzerindeki toplam okyanus alan›n›n yaklafl›k yüzde kaç›n› oluflturdu¤unu bulunuz. 18. 22 Bu verilere göre. b. 10 3. 80 . x Yukar›daki say› dizisinin modu ve medyan› eflit ise x kaçt›r? A) 14 B) 15 C) 20 D) 24 8 20. 26.8 ve 12 say›lar›n›n ortanca de¤erinin 10 olmas› için hangi verinin kaç defa tekrar etmesi gerekti¤ini bulunuz. 21 Yukar›daki say› dizisinde a ve b yerine hangi say›lar yaz›l›rsa dizinin medyan› modundan 4 fazla olur. 17. 12.

farkl› türdeki çikolata paketlerinin birer çeflidini dükkan›n vitrinine yanyana dizecektir. 12 tane yeflil boncuk vard›r. a) 4’den büyük veya asal say› olma olas›l›¤› nedir? b) 3’den küçük veya asal say› olma olas›l›¤› nedir? c) Çift veya asal say› olma olas›l›¤› nedir? 81 . Bu tabloya göre s›n›ftan seçilen bir ö¤rencinin. 7 ay boyunca gelen telefon fatura bilgileri veriliyor. torbadan rastgele bir boncuk ald›¤›nda bu boncu¤un pembe veya yeflil olma olas›l›¤› kaçt›r? 18 7C s›n›f›nda yap›lan bir anket sonucu yandaki tabloda verilmifltir. f›st›kl›.1! = 4! a verilen denklemde a say›s› kaçt›r? 14 8’in 4’lü permütasyonlar›n›n say›s› kaçt›r? 15 Bir bakkal ayn› büyüklükte. sütlü. kaç farkl› flekilde olabilir? 17 Asl›. Ortalama fatura tutar›n›n kaç lira olaca¤›n› belirlemek için afla¤›dakilerden hangisini kullan›r›z? Aylar Ödenen Tutar Ocak 72 fiubat 75 Mart 70 Nisan 71 May›s 73 Haziran Temmuz A¤ustos 76 74 69 A) Çeyrekler aç›kl›¤› B) Tepe de¤er C) Aritmetik Ortalama D) Aç›kl›k 12 (a + 3)! = 720 ise a say›s› kaçt›r? A) 1 B) 4 C) 3 D) 5 13 5! + 0! . Asl›. bu çikolatalar rafa kaç farkl› flekilde dizilebilir? 16 100 metre koflusuna kat›lan 11 sporcudan ilk üç. Torbada 10 tane pembe. Çikolatalar f›nd›kl›.11 Afla¤›daki tabloda. bir torba içinde bulunan ayn› büyüklükteki boncuklar›n tamam›n› kullanarak bir bileklik yapacakt›r. ‹çecek Süt Meyve Suyu Ayran K›z 7 4 8 Erkek 6 5 9 19 “K›zma Birader” oyunu oynarken att›¤›n›z zar›n üst yüzüne gelen say›n›n. b) Süt seven veya k›z ö¤renci olma olas›l›¤›n›. Tablo: Sevdi¤imiz ‹çecekler a) Süt seven ve k›z ö¤renci olma olas›l›¤›n›. bademli ve bitter türünde oldu¤una göre. c) Ayran sevmeyen ve erkek olma olas›l›¤›n› bulun. 8 tane mor.

5 sar› yumurta vard›r.20 Bir sitede yönetici seçilmek için adayl›¤›n› koyan 5 kifliden bir asil. Sepetten al›nan yumurta tekrar geri konulmak flart›yla ard arda seçilen iki yumurtan›n her ikisinin de sar› renkte olma olas›l›¤›n› bulunuz. O(B) = 5 ve O(A B) = 1 ise O(A 7 B) yi bulunuz. Her s›rada 9 koltuk oldu¤una göre al›nan bir biletin sesli harfli bir s›rada veya “4. 24 ‹çinde sadece 50 Kr’lar›n oldu¤u bir kumbaradaki paralar 2009 ve 2011 tarihlidir. bir de yedek yöneticinin kaç farkl› flekilde seçilebilece¤ini bulunuz. Bu 50 Kr’lar›n 32 tanesi 2009 tarihlidir. 21 Bir sinema salonundaki koltuklar A’dan E’ye kadar harflerle s›raland›r›lm›flt›r. 3 1 23 A ve B olaylar› için O(A) = 3 . Kumbaradan rastgele al›nan bir paran›n 2009 4 ise bu kumbarada toplam tarihli olma olas›l›¤› 7 kaç lira vard›r? 82 . 5. 6” numaral› koltuklardan birinde olma olas›l›¤› kaçt›r? A B C Ç D E 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 22 Bir sepette 4 beyaz.

“Alan ve Hacim” .

Dörtgenler ve Alan Ba¤›nt›lar› Dörtgenlerin Özellikleri ve Dörtgensel Bölgelerin Alan› ! UYARI sonland›rmaya i Projeniz›s›n›z? m ›r z ha ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 Afla¤›daki tabloda dörtgenlerin özellikleri verilmifltir. Karfl›l›kl› kenarlar› paraleldir. D C A B 3 Köflegen uzunluklar› 28 cm ve 9 cm olan eflkenar dörtgenin alan›n› bulunuz. Köflegen uzunluklar› birbirine eflittir. Köflegenleri birbirini ortalar. Bütün uzunluklar› birbirine eflittir. 45 cm 4 Öykü. Bütün aç›lar› dik aç›d›r. Sadece iki kenar› paraleldir. ? 25 cm 84 . Dörtgenler Özellikler Karfl›l›kl› kenar uzunluklar› birbirine eflittir. Köflegenler birbirine diktir. Bu özellikleri sa¤layan dörtgenlerin isimlerini tabloya yaz›n›z. Pastan›n taban alan› 1225 cm2 oldu¤una göre pastan›n verilmeyen kenar uzunlu¤unu bulunuz. Karfl›l›kl› aç›lar› birbirine efltir. Tahmininizle ifllem sonucunu karfl›laflt›r›n›z. Dikdörtgen Eflkenar Dörtgen Kare Yamuk Paralelkenar 2 Yanda verilen paralelkenarsal bölgenin alan›n›n kaç birimkare oldu¤unu tahmin ediniz. do¤um günü için taban› yamuksal bölge fleklinde olan bir pasta yapt›r›yor.

k›rm›z› bölgelerin toplam alan›na oran›n› bulunuz. E F A H R 10 Yanda verilen eflkenar dörtgensel bölge fleklindeki uçurtmada mavi bölgelerin alan›n›n. [FA] [RE].5 cm ISNI = 5 cm oldu¤una göre taral› bölgenin alan›n›n kaç santimetrekare oldu¤unu bulunuz. ILHI = 7.5 cm2 oldu¤una göre ILEI = x’in kaç santimetre oldu¤unu bulunuz. ‹ki sar› çizgi aras›nda kalan alana bir araç park edebilece¤ine göre otoparkta 3 arac›n park edebilece¤i toplam alan kaç metrekaredir? 5. IREI = 2x cm oldu¤ua göre x’in de¤erini bulunuz. [MA] = 7. M A N 9 fiekilde FARE yamu¤unun alan› 48 cm2 dir.5 cm ve A(BALE) = 49.4 m F A 18 cm B 16 cm 7 ABCD dikdörtgeni flekildeki gibi iki yamuksal bölgeye ayr›lm›flt›r.5 BALE paralelkenar›nda [LH] [BA]. 85 .5 m 2. A(AFED) = 208 cm2 oldu¤una göre FBCE yamuksal bölgenin alan› kaç santimetrekaredir? D E 20 cm C O S 8 Yanda verilen paralelkenarsal bölgede [SN] [AN]. B L x E H A 6 fiekilde bir otopark›n uzunluklar› verilmifltir. IFHI = 4 cm IFAI = x cm.

O(2.5 cm’dir Her bir motifte 8 tane paralelkenarsal bölge kullan›lm›flt›r. S(2.5 cm D C 15 Afla¤›da verilen ifadeleri nedenleri ile aç›klay›n›z.5 m A 14 18 cm 3 cm 4 cm 3 cm B ABCD dikdörtgensel bölgesinin içinde karesel ve paralelkenarsal bölgeler veriliyor. 12 fiekilde Fatma Han›m’›n dokudu¤u kilimin bir motifi veriliyor.11 Kareli k⤛da bir kartezyen koordinat sistemi çiziniz. D(-1.2 cm ve taban uzunlu¤u 5. Oluflan bölgenin alan›n› bulunuz. Motif içinde kullan›lan paralelkenar›n yüksekli¤i 2.9). Taral› alan›n kaç santimetrekare oldu¤unu bulunuz. 6.2) noktalar›n› koordinat sisteminde iflaretleyerek bu noktalar› birer do¤ru parças› ile birlefltiriniz.4) ve T(-1. Bu yüzlerin toplam alan› kaç metrekaredir? 3.6).5 m 3m 8. 15 tane motiften oluflan kilimdeki paralelkenarsal bölgelerin toplam alan› kaç santimetrekaredir? 13 fiekilde verilen çad›r›n birbirine eflit olan karfl›l›kl› iki yan yüzü yamuksal bölge fleklindedir. a) Her eflkenar dörtgen bir paralelkenar m›d›r? b) Her paralelkenar bir eflkenar dörtgen midir? 86 .

II Köflegenleri birbirlerini dik keser. Dikdörtgenin 5 çevresi 42 cm oldu¤una göre alan› kaç santimetrekaredir? ABCD eflkenar dörtgeninde IACI = 4.5 cm. IDBI = 8. IV Bütün iç aç›lar› 90º dir. EFGK parelelkenar›nda IEHI = 4 cm ve IKGI = 9. D 4cm 9 cm E 12 cm C 21 16 cm fiekilde verilen taral› bölgenin alan›n›n kaç santimetrekare oldu¤unu bulunuz. III Tüm kenarlar› eflit uzunluktad›r. Eflkenar dörtgenin alan› (10x + 13) cm2 oldu¤una göre x’in de¤eri kaçt›r? 2 Bir dikdörtgenin k›sa kenar uzunlu¤u uzun kenar uzunlu¤unun ’i kadard›r. Yukar›da verilen özelliklerden kaç tanesi eflkenar dörtgen için söylenebilir? A)1 B) 2 C) 3 D) 4 17 Bir eflkenar dörtgenin bir köflegeninin uzunlu¤u (8x .16 I Köflegen uzunluklar› eflittir. 16 cm 25 cm A 22 fiekilde verilen ABCD eflkenar dörtgenin köflegen uzunluklar› birer tamsay›d›r.8 cm’dir. di¤er köflegenin uzunlu¤u 6 cm’dir. 5 IACI = 4 IDBI oldu¤una göre eflkenar dörtgenin alan› afla¤›dakilerden hangisi olabilir? A) 20 B) 40 C) 50 D) 60 D B C 87 . IDEI = IECI ve A(BCE) = 42 cm2 oldu¤una göre ABED yamuksal bölgesinin alan›n› bulunuz. Hangi fleklin alan› daha büyüktür? A B E F 18 19 K D C H G 20 A B fiekilde ABCD paralelkenarsal bölgesi veriliyor.5) cm.9 cm’dir.

6 m A H 4 fiekilde verilen ABCD ve ABEF paralelkenarsal bölgelerin alanlar› birbirine eflittir. a) ABEF paralelkenarsal bölgesinin alan› kaç santimetrekaredir? b) [HF]’nin uzunlu¤u kaç santimetredir? G D C F 88 6m E 7m .6 m 4. 210 cm 300 cm 90 cm 130 cm 260 cm 140 cm 3 Basketbol oyununda hücum yapan tak›m›n oyuncusu topsuz olarak rakip tak›m›n serbest at›fl sahas›nda 3 saniyeden fazla kalamaz. fiekildeki gibi bir basketbol sahas›nda.5 m 6m 2 Yanda verilen duvar boyanacakt›r. IABI = 24 cm.5 TL’ye boyayan ustaya verilecek ücret kaç lirad›r? 3.Kenar . a) Boyanacak toplam alan kaç metrekaredir? b) 1 kutu boya ile 12 m2 lik bir alan boyanabiliyorsa en az kaç kutu boya almak gerekir? c) 1 m2’lik bir alan› 2. Boyanacak alan›n kaç santimetrekare oldu¤unu bulunuz. IGCI = 16 cm.8 m B Serbest at›fl sahas› 3.Çevre .Alan ‹liflkisi ve Problemler ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 fiekildeki gibi bir evin arka cephesi tamamen boyanacakt›r. IADI = 27 cm’dir. yamuksal bölge fleklindeki serbest at›fl sahas›n›n alan› kaç metrekaredir? 5.

Geriye kalan k›s›m ise yeflil alan olarak ayr›ld›¤›na göre yeflil alan olan k›s›m kaç metrekaredir? 32 m 11m uz H av 7m Çocuk Park› 18m 30 m 24m Oturma Alan› 10 m 10 m 6 70 m 60 m Yanda.5 Dikdörgensel bölge fleklindeki bir alan›n içine eflkenar dörtgensel fleklinde bir çocuk park›. paralelkenarsal bölge fleklinde süs havuzu ve dikdörtgensel bölge fleklinde oturma alanlar› yap›lmas› planlan›yor. 50 m 40 m 89 . Bu ifadeye uygun flekil çiziniz. Her birimkarenin bir kenar uzunlu¤u 20 m’dir. bahçe 9 Çevrelerin uzunluklar› 16 cm ve 32 cm olan karesel bölgelerin alanlar› oran›n› bulunuz. Alanlar› ayn› olan baflka geometrik flekillerden yola ç›karak bu flekillere ait olas› en büyük çevre uzunlu¤unu veren cebirsel ifadeyi bulunuz. 2 m aral›klarla akasya a¤ac› dikilecektir. a) Çevresine en fazla akasya a¤ac› dikilecek bahçe hangisidir? b) Bu bahçeye kaç tane akasya a¤ac› dikilebilir? 1. bahçe 3. bir flehrin bir soka¤›na ait plan veriliyor. Verilenleri kullanarak bir problem kurunuz ve problemi çözünüz. alanlar› eflit olan üç bahçeden birisinin çevresine. Buna göre. 8 Yandaki. 50 m Banka Okul Market K› 20 m rta siy e Postane 20 m 7 Afla¤›da alanlar› eflit olarak verilen flekillere ait çevre uzunluklar›n› bulunuz. bahçe 2.

c) Önden görünümünü çiziniz.10 Kareliler tak›m› ile oluflturulan ve alan› 49 birimkare olan bir fleklin en büyük çevre uzunlu¤u kaç birimdir? Yanda verilen flekil. a) Üsten görünüm. 90 . Karelerin içindeki say›lar kullan›lan birim küp say›s›n› gösterdi¤ine göre bu yap›y› izometrik ka¤›da çiziniz. Sar› renkli k›s›m fleklin içinden ç›kar›ld›¤›nda yeni oluflan fleklin. bir kenar uzunlu¤u 5 cm olan efl karelerden oluflmufltur. a) Çevre uzunlu¤undaki de¤iflim kaç santimetre olur? b) Alandaki de¤iflim kaç santimetrekare olur? 11 12 fiekilde bir yap›n›n üstten görünüflü veriliyor. b) Her iki yandan görünüm. 3 2 1 2 1 13 Üstten görünümü yandaki gibi olan yap› afla¤›dakilerden hangisi olamaz? A) B) C) D) 14 Yanda verilen yap›n›n.

Dik Dairesel Silindir

Dik Dairesel Silindir ve Alan›

ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M
1
Yar›çap› 3 cm, yüksekli¤i 11 cm olan bir e¤ik silindir çizerek temel elemanlar›n› belirleyiniz.

2

Afla¤›da verilenlerden hangisi bir silindirin aç›n›m›d›r? A)
3 cm

B)
8 cm
6 cm 5 cm 4 cm

2 cm

C)
3 cm 7 cm

D)
2 cm

3 cm 2 cm

3

Yanda verilen silindirin yüzey alan›n›n kaç santimetrekare oldu¤unu bulunuz. (π’yi 3 al›n›z.)
15 cm

5 cm

3 cm

4

Taban yar›çap› 12 cm olan bir dik silindirin taban alanlar› toplam› yanal alan›na eflittir. Silindirin yüksekli¤i kaç santimetredir? (π’yi 3 al›n›z.)

91

5

Yanda verilen dik dairesel silindirin yüksekli¤i 17 cm, yar›çap› ise 21 cm’dir. Buna göre ABCD dörtgeninin alan›n› bulunuz.

A D

B C

6

Taban yar›çap› 10 cm, yüksekli¤i 9 cm olan silindirin yüzey alan› kaç π santimetrekaredir?

7

Taban alanlar›n›n toplam› 294 m2 olan bir dik silindirin yüksekli¤i 17 m ise, silindirin yanal alan›n› bulunuz. (π’yi 3 al›n›z.) Bir dik dairesel silindirin yüksekli¤i 2 kat›na ç›kar›ld›¤›nda yüzey alan› iki kat›na ç›kar m›? Neden? Aç›klay›n›z.

8

9

Yanda verilen iki silindirin aç›k hallerinin kaplad›¤› alanlar› karfl›laflt›r›n›z. (π’yi 3 al›n›z.)
12 cm 6 cm 7,2 cm 3,6 cm

10

Yüksekli¤i 12 cm ve yanal alan› 96π cm2 olan dik silindirin taban yar›çap› kaçt›r?

11

ABCD dikdörtgeninin k›sa kenar› uzunlu¤u 6 cm, uzunkenar uzunlu¤u 7 cm’dir. ABCD dikdörtgeni d do¤rusu etraf›nda 360º döndürüldü¤ünde oluflan silindirin yüzey alan› kaç santimetrekaredir? (π’yi 3 al›n›z.)

3 cm A

3 cm B

C d

D

92

12

Silindir içine çizilen ABCD dikdörtgeninin DC ve AB kenarlar› taban dairelerinin çap›d›r. Taban yar›çap› 4 cm ve ABCD dikdörtgensel bölgesinin alan› 80 cm2 ise silindirin yüzey alan› kaç santimetrekaredir? (π’yi 3 al›n›z.)

C D

B

A

13

Taban yar›çap› 8 cm, yüksekli¤i 12 cm olan dik silindir fleklindeki bir kaflar peynirinden yandaki gibi yar›s› kesiliyor. kesilen peynirin yüzey alan› kaç santimetrekare olur? (π’yi 3 al›n›z.)

14

Çap› 6,4 cm olan tenis toplar›ndan 3 tanesi dik silindir fleklindeki bir kutuya yandaki gibi yerlefltirilmek isteniyor. Bu kutunun yüzey alan› kaç santimetrekare olmal›d›r? (π’yi 3 al›n›z.)

15

Yanda bir dik silindirin yan yüzü ile ilgili bilgiler verilmifltir. Verileri ve flekli kullanarak bir problem kurunuz ve problemi çözünüz.

270 cm2

(Silindirin yan yüzü)

93

9 cm

taban yar›çap› 6 cm.) ZEYT‹NYA⁄I 2 Mete. Koyulan su kaç santimetreküptür? (π’yi 3 al›n›z.Dik Dairesel Silindirin Hacmi ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 Yandaki zeytinya¤› kutusunun hacminin hesaplanmas› için hangi elemanlar›n bilinmesi gerekir? (π’yi 3 al›n›z.) Bir dik dairesel silindirin yar›çap› 2 kat›na ç›kar›l›p yüksekli¤i yar›s› kadar azalt›l›rsa bu silindirin hacminde nas›l bir de¤ifliklik olur? A 3.) 94 .2 cm D 2 cm B C 3 4 5 6 7 Yandaki dikdörtgenin [CD] etraf›nda 180º döndürülmesiyle oluflan cismin hacmini bulunuz. Silindirin taban yar›çap› 6 cm oldu¤una göre küp at›ld›ktan sonra silindirdeki suyun yüksekli¤i kaç santimetre artar? (π’yi 3 al›n›z.) Silindir fleklindeki bir borunun taban alan› 0.785 mm2 dir.) Hacmi 186 cm3 olan dik silindirin yüksekli¤i 3 cm ise taban alan› kaç santimetrekaredir? (π’yi 3 al›n›z. içi su doul silindir fleklindeki kaba at›l›yor. (π’yi 3 al›n›z.) Yüzey alan› 384 cm2 bir küpün içine en büyük hacimli silindir yerlefltirilerek küp ile silindir aras›nda kalan bofl k›sma su koyuluyor. Bu ifllem için kaç litre su kullanaca¤›n› bulunuz. yüksekli¤i 12 cm olan dik silindir fleklindeki kab›n içine su dolduracakt›r.) 8 Bir kenar ayr›t›n›n uzunlu¤u 6 cm olan bir küp. (π’yi 3 al›n›z. 50 m uzunlu¤unda olan bu borunun hacmi kaç santimetreküptür? (π’yi 3 al›n›z.

) 12 Yar›çap› 50 cm. Kesilen parçan›n hacmi kaç santimetreküptür? (π’yi 3 al›n›z.9 Yandaki silindir fleklindeki sürahinin 864 cm3 lük boflalan k›sma su konursa sürahi tam dolaca¤›na göre sürahinin hacmi kaç santimetreküptür? (π’yi 3 al›n›z. Buna göre kavanozun yar›çap› kaç santimetredir? (π’yi 3 al›n›z. Silindirin kalan k›sm›n›n hacmi kaç santimetreküptür? (π’yi 3 al›n›z.) 13 Çap› 18 cm.) 8 cm 14 cm 10 Yüksekli¤i 8 cm.) 11 1. yar›çap› 12 cm olan silindir fleklindeki bir kütü¤ün yar›s› kesiliyor.125 dm3 lük çay paketi aç›larak içindeki çay dik silindir fleklindeki bir kavanoza dolduruldu¤unda 5 cm’lik bir boflluk kalmaktad›r. yüksekli¤i 6 cm olan yar›m dik silindir içinden çap› 10 cm olan yar›m dik silindir ç›kart›l›yor.) 20 cm 95 . yüksekli¤i 30 cm olan silindir fleklinde bir kapla kaç defa süt koymak gerekir? (π’yi 3 al›n›z. yüksekli¤i 150 cm olan silindir fleklindeki süt bidonunun tamam›n› doldurabilmek için yar›çap› 10cm.

17 cm 96 .) 8 mL 16 Saatte 12 km yol alan bir motosiklet dinamosunun tekerlekle temas halindeki silindir biçiminde olan parças›n›n çap› 2 cm’dir.) 15 Yar›çap› 20 cm ve yüksekli¤i 10 cm olan dik dairesel silindir fleklindeki 2 boya kutusunda bulunan boyan›n ’ü renklendirilmek isteniyor. Su deposunun hacminin kaç metreküp oldu¤unu hesaplay›n›z.20 m’dir.) 17 135 cm2 fiekildeki verileri kullanarak bir problem kurunuz ve problemi çözünüz. Bu dinamonun bir dakikada ortalama kaç defa dönece¤ini bulunuz. (π’yi 3 al›n›z.14 Dik silindir fleklindeki bir su deposunun çap› 1. (π’yi 3 al›n›z. Deponun yar›s› su ile doludur ve suyun yüksekli¤i 95 cm’dir. Her 3 1 L boyay› renklendirmek için 1 mL renklendirici kullan›ld›¤›na göre kaç mililitre renklendirici gerekir? (π’yi 3 al›n›z.

A 12 cm D 7 cm B E C 4 cm F 97 .Verilenlere göre A(ABCD) ve A(AEFD) bulunuz.ÜN‹TE DE⁄ERLEND‹RME A B ? 1 Yandaki paralelkenarda verilenlere göre B aç›s›n›n ölçüsü kaç derecedir? C 3x 2x D 2 Afla¤›daki dörtgenlerin alanlar›n› tahmin ediniz. uzun kenar› 8 cm ve BD köflegen uzunlu¤u 10 cm oldu¤una göre AED üçgeninin çevre uzunlu¤unu bulunuz. 3 ABCD dikdörtgeninin k›sa kenar› 6 cm. A D E B C 4 Yanda ABCD paralelkenar ve AEFD dikdörtgeni verilmifltir.

IADI = IDCI ve yar›m dairenin alan› 24 br2 oldu¤una göre yamuksal bölgenin alan› kaç birimkaredir? (π’yi 3 al›n›z. Eflkenar dörtgensel bölgenin alan›n› bulunuz. IAKI = 6 cm’dir. Çim ekilecek k›sm›n alan›n› hesaplay›n›z. Bahçenin geriye kalan k›sm›na da çim ekilmeye karar veriliyor.5 KLMN paralel kenar›nda INHI = 5 cm. A K V 98 .) O D C 8 Yanda verilen paralelkenar fleklindeki bir bahçenin 2 216 m lik k›sm›na çim ekilmifltir. 12 cm 20 cm Çim Ekili Alan M 9 Yanda verilen flekil IMVI = 8 cm. IHMI = 7 cm’dir. A(KLNH) = 95 cm2 oldu¤una göre paralelkenar›n alan› kaç santimetredir? K L M H K N 6 fiekilde verilen KPST eflkenar dörtgeninde IKRI = 7 br ve eflkenar dörtgensel bölgenin alan› 126 br2 oldu¤una göre IPTI kaç birimdir? P R T S A 6 br B 7 fiekilde O merkezli yar›m daire ve ABCD yamu¤u veriliyor.

B) Komflu aç›lar› bütünlerdir.10 KLNR paralelkenarsal bölge fleklindeki 2 bahçenin alan› 320 m oldu¤una göre yeflil bölgenin alan›n› bulunuz. 1 m2 lik bir alan› boyamak için 0. Boyan›n 2.5 L’si 20 TL’dir. 99 . Aile. 14 Yanda verilen eflkenar dörtgensel bölge fleklindeki tafllar›n köflegen uzunluklar› 30 cm ve 50 cm’dir. C) Karfl›l›kl› aç›lar›n›n ölçüleri birbirine eflittir.5 L boya gereklidir. D) Köflegenleri birbirini dik ortalar. bu duvar› boyatmak için alacaklar› boyaya kaç lira ödeyecektir? 7m 5m 14 m 13 Afla¤›dakilerden hangisi paralelkenar özelliklerinden biri de¤ildir? A) Karfl›l›kl› kenarlar› paraleldir. K 12 m P R L 20 m M 4m N 4m 5m nyo Ba 11 Bir evin plan› yandaki gibidir. Evin mutfak ve banyosunun taban› karo ile döflenecektir. Buna göre kaç metrekarelik karo gerekir? 120º 3m Mutfak Yatak Odas› 120º 5m Oda Salon 6m 6m 12 Bir aile. 450 m2 lik bir bahçeyi döflemek için kaç tane tafl kullan›laca¤›n› bulunuz. yanda verilen bahçe duvar›n›n ön yüzünü boyatacakt›r.

yandaki yap›n›n herhangi bir yönden görünümü de¤ildir? A) B) C) D) 17 Yanda. Önden görünüm Soldan ve sa¤dan görünüm 18 7 birim küp kullanarak her yönden görünümü ayn› olan bir yap› oluflturunuz ve izometrik k⤛da çiziniz. birim küplerle oluflturulmufl yap›lar›n farkl› yönlerden görünümleri verilmifltir. 19 Bir dik silindirin taban alanlar›n›n toplam› yanal alan ölçüsüne eflit ise bu silindirin taban yar›çap uzunlu¤u ile yüksekli¤i aras›nda nas›l bir iliflki vard›r? 20 Bir dik silindirin taban yar›çap› 10 cm ve yanal alan› 420 cm2 ise hacmi kaç santimetreküptür? (π’yi 3 al›n›z.15 Kenar uzunluklar› birer tam say› olan ve çevre uzunlu¤u 28 cm olan bir dörtgenin alan› en fazla kaç santimetrekare olur? 16 Afla¤›dakilerden hangisi.) 100 . Bu yap›lar› birim küplerle oluflturarak izometrik k⤛da çiziniz.

a) 75 mL’lik bölümlere ay›rmak için kab›n üzerine kaç santimetre aral›klarla iflaret konulmal›d›r? b) 1.21 Boyutlar› 18 cm olan bir küpün içine yerlefltirilebilecek en büyük silindirin hacmini hesaplay›n›z.) 12 cm 23 Bir belediye. (π’yi 3 al›n›z. Buna göre her bir bölge için ayr›lan alanlar› bulunuz. yeflil alan yamuksal bölge ve havuz eflkenar dörtgensel bölgedir. A 20 m Oyun park› F L Yeflil alan 20 m E 48 m D C 36 m B 20 m K Havuz 24 Yar›çap› 5 cm olan dik dairesel silindir fleklindeki ölçü kab›na flekildeki gibi ölçü çizgileri çizilecektir.5 L s›v›y› gösteren çizgi. Buna göre.) 450 375 300 225 150 75 101 . Mimar da kroki üzerinde yandaki tasar›m› yap›yor.) 22 Bir ayr›t›n›n uzunlu¤u 12 cm olan bir tahta bloktan bir silindir yap›lmak istenirse silindirin hacmi en fazla kaç santimetreküp olur? (π’yi 3 al›n›z. Bunun için krokiyi bir mimara vererek parkta nas›l bir tasar›m yap›labilece¤ini soruyor. kab›n üzerine kaç santimetre yükseklikte iflaretlenmelidir? (π’yi 3 al›n›z. Mimar›n tasar›m›nda oyun alan› paralelkenarsal bölge. afla¤›da krokisi verilen arsaya çocuk park› yapt›rmak istiyor.

25 Dik dairesel silindir fleklindeki a¤aç kütü¤ü yere dik bir flekilde taban dairesinin çap› boyunca kesilerek bir yar›m silindir elde ediliyor. oluflan parçalar›n›n hacmi kaç metreküptür? h = 120 cm r = 80 cm 26 ‹ki dik dairesel silindirin yar›çap uzunluklar›n›n oran› göre hacimlerinin oran› kaçt›r? 15 2 oldu¤una ve yüksekliklerinin oran› 8 5 27 Bir dik dairesel silindirin taban yar›çap› 4 kat›na ç›kar›l›yor.) 50 cm 70 cm 150 cm 29 Yandaki verileri ve flekli kullanarak bir problem kurunuz ve problemi çözünüz. Buna göre. Yüksekli¤i yar›ya indiriliyor. Son durumdaki hacminin ilk durumdaki hacmine oran› ne olur? 28 Yanda verilen hazine sand›¤›n›n kapa¤› yar›m silindir fleklindedir. Sand›¤›n hacmi kaç metrekaredir. h = 150 m r = 7 cm 102 . (π’yi 3 al›n›z.

EKLER Ek 1 Proje Örnekleri Ek 2 Performans Görevi Örnekleri Ek 3 Kullan›lan Ders Araç Gereçleri Ek 1 .

Uygulama 1. temin ediniz. araç. Birbirine paralel. Bu proje için nas›l bir teknik deste¤e (teknik personel. dik kesen ve e¤ik kesen yollar›n olup olmayaca¤›n› belirleyiniz. 2. 3. gereç vb. Bu projeyi gerçeklefltirirken afla¤›daki aflamalara uyman›z çal›flman›z› kolaylaflt›racakt›r: Haz›rl›k 1. Ortak kullan›m alanlar›n› da dikkate alarak binalar aras›ndaki mesafeleri belirleyiniz ve krokinize ekleyiniz. Plan olufltururken organizasyonu sa¤lamak üzere aran›zdan bir baflkan seçiniz. 7. çizim. 4. Buna göre belediyeye sunulmak üzere ortak kullan›m alanlar›n›n da dikkate al›nd›¤› bir mahalle planlayarak maketini haz›rlay›n›z. 8. •Grup De¤erlendirme Formu •Dereceli Puanlama Anahtar› Sevgili Ö¤renciler. Ba¤l› oldu¤unuz belediyenin flehir ve bölge planlama uzman›s›n›z. Projenizin tamam›n› sunumdan sonra belediyenin ilgili birimlerine de sunabilirsiniz. belge. 9. Proje çal›flma süreciyle ilgili ifl-zaman takvimi yap›n›z. Belediyenin belirledi¤i imar iznine göre evlerin en fazla kaç kat olaca¤›na karar veriniz. 5. Sokak ve caddeler aras›nda oluflan aç›lar› isimlendiriniz. Karton •Tutkal. 3.) gerek duyulaca¤›n› ve bu projeyi gerçeklefltirebilecek teknik elemanlar›n yapt›klar› ifllerin neleri içerdi¤ini araflt›r›n›z. 2. 6. Raporunuzun yaz›m›nda bilgisayar kullanabilirsiniz. Ald›¤›n›z görev ile ilgili belediyedeki yetkililerle görüflüp bilgi. harita ve foto¤raflar vb. Ö¤retmeninize dan›flarak sunumunuz için bir süre belirleyiniz ve görev da¤›l›m›na göre sunumunuzu zaman›nda bitiriniz. Size hayalinizdeki mahalleyi infla etme flans› veriliyor. Yapt›¤›n›z araflt›rmay› raporlaflt›r›n›z. Ek-2 . Mahalledeki birbirine paralel ve birbirini kesen sokak ve caddeleri oluflturarak sokaklar aras›ndaki iliflkiyi bulunuz ve kroki oluflturunuz. Ayn› projeye ilgi duyan arkadafllar›n›zla 5-6 kiflilik bir grup oluflturunuz.Proje Örnekleri Proje Örne¤i-1: Hayalimdeki Mahalle BEKLENEN BECER‹LER •Ak›l Yürütme •‹liflkilendirme •Elefltirel Düflünme •‹letiflim •Problem Çözme •Giriflimcilik •Araflt›rma •Yarat›c›l›k ‹ÇER‹K •Do¤rular ve Aç›lar •Aç›lar› Ölçme •Tam Say›larla ‹fllemler SÜRE 3 Ay KULLANILAB‹LECEK DE⁄ERLEND‹RME ARAÇ VE GEREÇ •Hesap Makinesi •Cetvel •Bilgisayar •Makas •Maket B›ça¤› •Mukavva. 3. Bu aç›lardan ölçüleri eflit olanlar› ve bütünler olanlar› belirleyiniz. Krokiyi tasarlayarak hayalinizdeki mahallenizin maketini oluflturunuz. Aç›ölçer •Seçmeliler: Foto¤raf mak. 2. Sunum 1.

2. 5. Merkez aç›lar›n ölçülerini hesaplay›n›z. Rapor yaz›m›nda bilgisayar› kullanabilirsiniz. Raporunuzu poster hâline getirip s›n›fta sergileyebilirsiniz. Haz›rl›k 1. Tekerleklerdeki do¤ru parçalar›n› ve aç›lar› belirleyiniz. çizim. 4. Kimin buldu¤unu. Foto¤raf veya resimlerdeki majör ve minör yaylar› belirleyiniz ve ölçülerini hesaplay›n›z. Tarihsel geliflimine göre üretilen her yeni bisiklet modelinin saatteki ortalama h›zlar›n› bulunuz. 3. Uygulama 1. Ayn› konuyu seçen arkadafllar›n›zla üçer kiflilik gruplar oluflturunuz. 3. 2. Sunum 1. Raporunuzu foto¤raf. 15. Sizden bisikletin tarihçesini araflt›rarak bisikletin çeflitli özelliklerine iliflkin (h›z. foto¤raf.Proje Örne¤i . Konuyla ilgili yapt›¤›n›z araflt›rma sonucunda elde etti¤iniz bilgi. 30 ve 45 dakikadaki h›z›n› bularak tablolaflt›r›n›z. 4. 8. 5. Proje çal›flma süreciyle ilgili çal›flma takvimi yap›n›z. Saatteki h›z›n› buldu¤unuz bisikletin 1. Sunumunuz için ö¤retmeninizle bir süre kararlaflt›r›n›z ve sunumunuzu bu sürede tamamlay›n›z. Arkadafllar›n›zla konunun hangi yönlerini araflt›raca¤›n›z› belirleyiniz. tekerlek) de¤iflimleri raporlaflt›rman›z ve bunlar› sunman›z beklenmektedir Bu projeyi gerçeklefltirirken afla¤›daki aflamalara uyman›z çal›flman›z› kolaylaflt›racakt›r. 2. Raporunuza iliflkin bir sunum haz›rlay›n›z.2: Bisikletin Serüveni ‹ÇER‹K SÜRE BEKLENEN BECER‹LER • Ak›l Yürütme • ‹letiflim • ‹liflkilendirme • Problem Çözme • Araflt›rma • Elefltirel Düflünme KULLANILAB‹LECEK DE⁄ERLEND‹RME ARAÇ VE GEREÇ • Cetvel • Aç›ölçer •Proje De¤erlendirme Formu •Grup De¤erlendirme Formu •Akran De¤erlendirme Formu •Dereceli Puanlama Anahtar› • Geometri 2 Ay Sevgili Ö¤renciler. Araflt›rman›z› raporlaflt›r›n›z. çaplar›n› ve yar›çaplar›n› bulunuz. Araflt›raca¤›n›z konuyla ilgili görev da¤›l›m› yap›n›z. Tabloda belirtilen bisikletin 30 km ve 60 km'lik mesafeyi ortalama kaç saatte alabilece¤ini bulup tabloya ekleyiniz ve grafi¤ini çiziniz. resim veya çizimlerle destekleyebilirsiniz. 7. 9. Tüm bu verilerle tarihsel geliflimde bisikletin de¤iflimi ile ilgili bir araflt›rma sonucu yaz›n›z. Bisikletin tarihsel geliflimindeki bisiklet türlerini karfl›laflt›r›n›z. 3. nerede üretildi¤ini bulunuz. Araflt›rma sonucunda elde etti¤iniz foto¤raf veya resimlerdeki tekerlekleri inceleyiniz. Ek-3 . Araflt›rman›z› nerede ve nas›l yapaca¤›n›z konusunda ö¤retmeninizden yard›m alabilirsiniz. resim ve belgeleri arkadafllar›n›zla paylafl›n›z.

5. Osmanl› gibi) elde etti¤iniz süsleme modellerini karfl›laflt›r›n›z ve farkl›l›klar› belirleyiniz. el dokumas› gibi) ait oldu¤u dönemle iliflkilendirerek araflt›r›n›z ve ayn› zamanda tarihî eserlere. a¤aç süsleme. 8. Araflt›rman›z› raporlaflt›r›n›z. Ö¤retmeninize dan›flarak raporunuzu. broflür veya katolog haz›rlay›n›z. Grubun seçti¤i konuyu hangi yönlerini araflt›raca¤›n›z› belirleyiniz (Bunu yaparken beyin f›rt›nas› yapabilirsiniz. Ek-4 . Haz›rl›k 1. 4. Raporunuzda film. çal›flma (zaman ve ifl) takvimini yapman›z. Yörenizdeki tarihî ve kültürel eserlerin tan›t›m›n› yapabilmek için yap›lacak harcamalar›n miktar›n› araflt›rarak bir bütçe oluflturunuz. katolog. Foto¤raf çekme imkân›n›z yoksa çizim yapabilirsiniz. broflür gibi reklam araçlar›ndan bir tanesini oluflturunuz. Araflt›raca¤›n›z konuyla ilgili görev da¤›l›m› yap›n›z. Elde etti¤iniz süsleme modellerini inceleyerek bu modellerdeki çokgenleri belirleyiniz. Tan›t›m ve bütçe için afla¤›daki öneriler dikkate al›nabilir. Yörenizdeki bu güzelliklerin reklam›n› yapabilmek için reklam filmi. 6. Grup: Tarihî yap›lardaki süslemeler 2. 2. projenizi verilen sürede tamamlayabilmek için bu takvime uyunuz. 3. Bunun için bir reklam flirketi yetkilisi ile görüflebilirsiniz. yörenizin tan›t›m› için kaymakaml›k veya valili¤e gönderebilirsiniz. 3.3: Önce Biz Tan›yal›m ‹ÇER‹K • Dönüflüm Geometrisi • Örüntüler ve Süslemeler • Bilinçli Tüketim Aritmeti¤i SÜRE 2 Ay BEKLENEN BECER‹LER •Elefltirel Düflünme •Problem Çözme •Araflt›rma •Giriflimcilik •Ak›l Yürütme •‹liflkilendirme KULLANILAB‹LECEK DE⁄ERLEND‹RME ARAÇ VE GEREÇ •Hesap Makinesi •Bilgisayar •Seçmeliler •Foto¤raf Makinesi •Proje De¤erlendirme Formu •Akran De¤erlendirme Formu Sevgili ö¤renciler. tepegöz sunumlar› gibi).Grubunuzu seçiniz. Raporunuzun yaz›m›nda bilgisayar veya di¤er teknolojik aletleri kullanabilirsiniz. 5. 1. Uygulama 1. Haz›rlad›¤›n›z raporu sunum hâline getiriniz (bilgisayar. Sunumunuzu ne kadar sürede bitirece¤inizi belirleyebilmek için ö¤retmeninize dan›fl›n›z. ait oldu¤u döneme de iliflkilendirdi¤iniz tan›t›m filmi. Sunumunuzu size verilen sürede bitiriniz. bak›r iflleme. 7.). 4.Proje Örne¤i . 6. foto¤raf veya çizimler kullanabilirsiniz. Grup: El sanatlar› Bu projeyi gerçeklefltirirken afla¤›daki aflamalara uyman›z çal›flman›z› kolaylaflt›racakt›r. telkâri. 4. Yapaca¤›n›z araflt›rman›n. Sunum yapma kurallar›yla ilgili ö¤retmeninizden yard›m alabilirsiniz. 2. Seçti¤iniz konuyla ilgili elde etti¤iniz bilgi. Farkl› tarihî dönemlere ait (Selçuklu. 3. • Ulusal bir gazete ilan› • Ulusal bir TV ilan› • Reklam arac›n›n ço¤alt›lmas› • Ulusal bir radyo ilan› Sunum 1. yörenizdeki veya bölgenizdeki tarihî ve o yöre kültürüne ait eserleri (tarihî binalardaki süslemeler. belge ve foto¤raflar› grubunuzla paylafl›n›z.

•Araflt›rd›¤›n›z bu sembollerden 10 tanesini seçerek bunlar›n yerine kullan›labilecek alternatif semboller gelifltiriniz. 2) Projenizle ilgili görev da¤›l›m› yap›n›z. 4) Sunumunuzun süresini belirlemek için ö¤retmeninize dan›fl›n›z. 3) Sembollerin kullan›m amaçlar›na uygun olarak bu semboller yerine kullan›labilecek alternatif semboller gelifltiriniz. 2) Farkl› dönemlerde kullan›lan sembolleri karfl›laflt›r›n›z ve farkl›l›klar› belirleyiniz. 5) Sunum yapma kurallar› ile ilgili ö¤retmeninizden yard›m alabilirsiniz. •Matematikte kullan›lan sembolleri ve bunlar›n ortaya ç›k›fl›n› araflt›r›n›z.Proje Örne¤i . zaman ve ifl takvimini belirleyiniz. •Kendi gelifltirdi¤iniz bu sembolleri tan›tmak amac›yla broflür veya katalog haz›rlay›n›z. 6) Sunumunuzu verilen sürede bitiriniz. 3) Yapaca¤›n›z araflt›rman›n. 4) Alternatif olarak kullanaca¤›n›z sembolü neden seçti¤inizi aç›klayan bir paragraf yaz›n›z.4: Benim Sembollerim ‹ÇER‹K •Say›lar •Geometri •Ölçme •‹statistik ve Olas›l›k •Cebir SÜRE 1 Ay BEKLENEN BECER‹LER •Problem Çözme •Ak›l Yürütme •‹letiflim •‹liflkilendirme •Elefltirel Düflünme •Giriflimcilik •Araflt›rma •Yarat›c›l›k KULLANILAB‹LECEK DE⁄ERLEND‹RME ARAÇ VE GEREÇ •Hesap Makinesi •Bilgisayar •Grup De¤erlendirme Formu •Dereceli Puanlama Anahtar› Sevgili Ö¤renciler. 5) Gelifltirdi¤iniz sembollerin tan›t›m›n› yapmak amac›yla katalog veya broflür haz›rlay›n›z. Sunum 1) Projenizi raporlaflt›r›n›z. Bu projeyi gerçeklefltirirken afla¤›daki aflamalara uyman›z çal›flman›z› kolaylaflt›racakt›r. Uygulama 1) Kullan›lan sembollerin ortaya ç›k›fl›n› ve tarihî geliflimini araflt›r›n›z. Haz›rl›k 1) Grubunuzu seçiniz. 2) Raporunuzda resimler ve foto¤raflar kullanabilirsiniz. Projenizi verilen sürede tamamlayabilmek için bu takvime uyunuz. Ek-5 . 3) Haz›rlad›¤›n›z raporu sunuma haz›r hâle getiriniz.

kütüphane. 6. yerleri belirleyiniz. Plan›n›z› oluflturmak için istedi¤iniz materyali kullanabilirsiniz. Eksen aral›klar›n› ve uzakl›klar› belirlemek için ölçek kullan›n›z. Koordinat sisteminde eksenlere. 5. Performans görevinizi okulunuzun giriflinde görülebilecek bir yerde sergileyebilirsiniz. Ek-6 . 2. 2. Okulunuzun çevresinde bulunan ve planda olmas›n› istedi¤iniz durak. okulunuza yeni bafllayan ö¤rencilere okul ve çevresini tan›tmak amac›yla bir plan haz›rlay›n›z. 6. Araflt›rmalar›n›z için zaman ve ifl takvimi yap›n›z. Haz›rlad›¤›n›z plan›n ilgi çekici olmas›na özen gösteriniz. 4.Performans Görevi Örnekleri Performans Görevi Örne¤i . Koordinat sistemini oluflturmak için bafllang›ç noktas› (orijin) olarak okulunuzu seçiniz. Kulland›¤›n›z ikonlar› koordinat sistemi ile iliflkilendirerek tan›t›n›z. Grubunuzu seçiniz. 3. 2. Bu plan› haz›rlarken kartezyen koordinat sisteminden yararlan›n›z. Sunum 1. Haz›rl›k 1. 4. 3. 4. market vb. Performans görevinizi verilen sürede tamamlayabilmeniz için bu takvime uyunuz. Belirledi¤iniz yerleri farkl› ikonlar veya semboller kullanarak bu sistemde yerlefltiriniz. Koordinat sistemini çiziniz. Yer belirlemede koordinat sisteminin nas›l kullan›ld›¤›n› araflt›r›n›z.1: Okulumu ve Çevresini Tan›t›yorum ‹ÇER‹K • Rasyonel Say›lar • Rasyonel Say›larla ‹fllemler • Denklemler SÜRE BEKLENEN BECER‹LER • Ak›l Yürütme • ‹letiflim • ‹liflkilendirme • Problem Çözme • Araflt›rma • Elefltirel Düflünme KULLANILAB‹LECEK DE⁄ERLEND‹RME ARAÇ VE GEREÇ • Cetvel • Dereceli Puanlama Anahtar› 2 Hafta Sevgili ö¤renciler. Koordinat sisteminde gösterdi¤iniz iki yeri seçerek birinden di¤erine gitmek için yol ile zaman aras›ndaki iliflkiyi ifade eden bir grafik çiziniz. Araflt›rmalar›n›zla ilgili görev da¤›l›m› yap›n›z. 3. Çal›flmalar›n›z› yaparken afla¤›daki ad›mlar› izleyiniz. Oluflturdu¤unuz plan›n nas›l kullan›laca¤› ile ilgili bir tan›t›m metni haz›rlay›n›z. kuzey-güney) isimlerini veriniz. Uygulama 1. yönlerin (do¤u-bat›.

yaklafl›k uzakl›klar› ve kaç gece kal›naca¤› afla¤›daki tabloda verilmifltir.Performans Görevi Örne¤i -2: Gezdikçe Ö¤reniriz ‹ÇER‹K • Rasyonel Say›larla ‹fllemler • Denklemler SÜRE 1 hafta BEKLENEN BECER‹LER •Ak›l Yürütme •‹liflkilendirme •Problem Çözme KULLANILAB‹LECEK DE⁄ERLEND‹RME ARAÇ VE GEREÇ • Hesap Makinesi • Dereceli Puanlama Anahtar› Sevgili ö¤renciler. 8. Afla¤›daki yönergeleri okuyarak uygulay›n›z. Yaylada¤›'ndan Nevflehir'e gidildi¤inde 513 km yol al›nd›¤›na göre gezide gidilecek yolun tamam›n›n yaklafl›k kaç km oldu¤unu. Bir önceki yere uzakl›¤› Yer Yaylada¤› Antakya Adana Nevflehir Amasya Çorum Samsun Trabzon Rize Artvin Sarp S›n›r Kap›s› 72 9 100 11 200 1 40 km Toplam mesafeye oran› Kaç gece kal›nd›¤› Gezilecek Yerler Mozaik Müzesi 1 Kocatepe Y›lan Kalesi Ürgüp-Göreme Kaya Mezarlar› Hattuflafl 180 288 4 25 1 5 1 10 9 50 2 1 90 1 2 Band›rma Gemisi Sümela Manast›r› Ayder Yaylas› 1 Karagöl Gürcistan S›n›r› Ek-7 . 2. gecenin sonunda yolun kaçta kaç›n›n gidildi¤ini. Antakya Yaylada¤› ilçesinden Sarp S›n›r Kap›s› (Gürcistan s›n›r›) aras›ndaki mesafenin kaç km oldu¤unu. Tablodaki verileri kullanarak bir problem kurunuz ve denklem kurarak çözünüz. 4. 1. denklem kurarak bulunuz ve tablodaki eksiklikleri tamamlay›n›z. Yolun yar›s›na gelindi¤inde toplam kaç gece konakland›¤›n›. Antakya'da bulunan okulun gezi kulübü bir gezi organizasyonu yapmak istiyor. Tabloya göre. Ard›ndan ödevinizle ilgili rapor haz›rlay›n›z. 3. 5. Yaylada¤›'ndan Samsun'a gelindi¤inde gezi boyunca gidilecek olan mesafenin kaçta kaç›n›n gidildi¤ini. Plana göre gidilecek yer. Gezi için okulda bir anket düzenlendi ve bu anket sonucuna göre bir gezi plan› haz›rland›.

3) Hay›r Hay›r Evet Hay›r Hay›r Evet Evet Evet Hay›r Hay›r Yanda.1) (3.3) (5.5 denklemi hangi köfle noktalar›ndan geçmektedir? 3) Bilinmeyen köfle noktas› hangi s›ral› ikililer olabilir? Neden? 4) Hakan’›n belirledi¤i flekli tahmin ediniz. s›ral› ikilileri tahmin ederken Hakan’›n verdi¤i bilgileri nas›l kullanm›flt›r? 2) y = 2x .1) (3. Hakan.5) (1. Çizdi¤i fleklin x ve y eksenlerinde en uç noktalar› aras›ndaki uzakl›¤›n 4 birimi geçmedi¤ini ayr›ca x ve y kordinatlar›n›n tam say› de¤eri oldu¤unu söyler. Emre’nin 10 tahminine Hakan’›n verdi¤i cevaplar görülmektedir. Ek-8 .Performans Görevi Örne¤i -3: E¤lenceli Matematik ‹ÇER‹K • Denklemler SÜRE 1 Hafta BEKLENEN BECER‹LER • Problem Çözme • Ak›l Yürütme • ‹liflkilendirme KULLANILAB‹LECEK DE⁄ERLEND‹RME ARAÇ VE GEREÇ • Kareli k⤛t • Dereceli Puanlama Anahtar› Sevgili ö¤renciler. Çal›flmalar›n›z› bir rapor haline getiriniz. Emre Köfle S›ral› ikili tahmini noktas› m›? (2. koordinat sistemine befl kenar› olan bir düzlemsel flekil çizer. Son köfle noktas› (3. yönergeleri uygulay›n›z. 1) Emre. Emre de s›ral› ikililer söyleyerek Hakan’›n çizdi¤i fleklin köfle noktalar›n› tahmin etmeye çal›fl›r.3) ise nas›l bir flekil elde edilir? Koordinat sisteminde çizerek gösteriniz.4) (1.5) (4.3) (3.5) (4. Buna göre afla¤›daki sorular› cevaplay›p.2) (2.

Babas›.8 faizle bankaya yat›ran ailenin 1 ay sonra alaca¤› faiz miktar›n› bulunuz.00 Gider G›da Ulafl›m Giyim Yakacak Elektrik Su Telefon E¤itim Kültür ve e¤lence Temizlik malzemesi Taksit Ev bak›m-onar›m Kira geliri vergisi 30 20 40 Maafl›n %4. Kültür ve e¤lence ile ulafl›m giderleri toplam›n› bulunuz. G›da giderlerinin yakacak.4: Devir Hesap Devri BEKLENEN BECER‹LER •Ak›l Yürütme •Problem Çözme •‹liflkilendirme ‹ÇER‹K • Bilinçli Tüketim Aritmeti¤i SÜRE KULLANILAB‹LECEK DE⁄ERLEND‹RME ARAÇ VE GEREÇ • Hesap Makinesi • Dereceli Puanlama Anahtar› 1 Hafta Sevgili ö¤renciler. 3. su ve telefon giderleri toplam›na oran›n› bulunuz. kardefliyle birlikte hem tatile hem de yabanc› dil kursuna gitmeyi planlamaktad›r.00 1175. 1. Oya’n›n bu etkinlikler için 700 TL’ye ihtiyac› vard›r. 5. iki etkinli¤i yapabilmek için yeterli para olmad›¤›n› söyler.7’si G‹DERLER Miktar (TL) 700 Prim miktar› kadar Ev kiras› gelirinin %20’si Yemek yard›m›n›n %40’› Oran Afla¤›daki sorular› cevaplayarak Oya’ya yard›mc› olunuz.3’ü E¤itime harcanan miktar kadar 20 Yakacak gideri miktar› kadar 10 Kira gelirinin %2. Yaz tatilinde. elektrik.00 175. Oya da bir ayl›k uygun bir bütçeyle bu etkinlikleri yapabileceklerini iddia eder ve afla¤›daki tobloyu ç›kar›r. Harcamalardan artan paran›n %80'ini ayl›k %1. GEL‹RLER Gelir Ev kiras› Dükkân kiras› Maafl Prim Yemek Yard›m› Miktar (TL) 500. 4.Performans Görevi Örne¤i . Oya’n›n etkinlik masraflar›n› karfl›lar m›? Bulunuz. 7. s›n›f ö¤rencisidir. Çal›flmalar›n›z› rapor haline getiriniz. Oya 7. 1 ay sonunda bankadan çekilen para. Toplam gider miktar› kaç TL'dir? 6. Toplam gelir kaç TL'dir? 2. Ek-9 .00 200. Devlete ödenmesi gereken ayl›k ve y›ll›k kira gelir vergisi miktar›n› bulunuz.00 120.

b) Paralelkenarsal bölgelerin alanlar›n›n toplam›n›. a) Mavi ile boyal› bir bölgeye veya bir daire dilimine at›fl yapma olas›l›¤› b) Turuncu ile boyal› bir bölgeye veya bir eflkenar dörtgensel bölgeye at›fl yapma olas›l›¤› 3. Afla¤›da verilen olas›l›klar› hesaplayarak her bir seçenekte verilen olay›n ayr›k olay m› ayr›k olmayan olay m› oldu¤unu belirleyiniz.5: Hedef Tahtas› BEKLENEN BECER‹LER • Problem Çözme • Ak›l Yürütme • ‹liflkilendirme ‹ÇER‹K SÜRE KULLANILAB‹LECEK DE⁄ERLEND‹RME ARAÇ VE GEREÇ • Hesap Makinesi • Dereceli Puanlama Anahtar› • Olas› Durumlar› 1 Hafta • Belirleme • Olay Çeflitleri • Olas›l›k Çeflitleri • Dörtgensel Bölgelerin Alan› • Dairenin ve Daire • Diliminin Alan› Sevgili Ö¤renciler. Ek-10 . Çal›flman›z› görsellerle destekleyerek raporlaflt›r›n›z. d) Koyu yeflil ile boyal› bölgelerin alanlar›n›n toplam›n› bulunuz. 4. Afla¤›daki yönergeleri okuyarak uygulay›n›z: 1. 2.Performans Görevi Örne¤i . Bu hedef tahtas›ndaki. Türkiye at›c›l›k y›ld›zlar grubunda 10 metreden haval› tüfekle at›fl yap›lan flampiyonaya haz›rlanan bir grup. afla¤›daki gibi bir hedef tahtas›nda antrenman yap›yor. c) Eflkenar dörtgensel bölgelerin alanlar›n›n toplam›n›. a) Dairelerin alanlar›n›n toplam›n›. ç) Yamuksal bölgelerin alanlar›n›n toplam›n›. fiekillerin kaplad›¤› alanlar› göz önüne alarak at›fl sonucunda al›nacak puanlar› gösteren bir tablo düzenleyiniz.

Kullan›lan Ders Araç ve Gereçleri Kareli K⤛t (1 cm) Ek-11 .

Noktal› K⤛t Ek-12 .

‹zometrik K⤛t Ek-13 .

Milimetrik K⤛t Ek-14 .

Çembersel Noktal› K⤛t Ek-15 .

Çembersel K⤛t Ek-16 .

çokgenler. ondal›k kesirlerle toplama. Mutlak de¤er. Onluk taban bloklar›. örüntü ve süslemeler. etkinliklerde çeflitlili¤i art›rmak için dört farkl› renkte haz›rlanabilir. kare ve dikdörtgen görünümündeki parçalardan oluflan plastik materyallerdir. ç›karma. dik prizmalar›n hacim ba¤›nt›lar›n› bulmada kullan›lmaktad›r. Birim küpler köpükten kesilerek veya küp kal›b›na alç› doldurularak elde edilebilir. s›ralama. dörtgenler. oluflturulan yap›lar›n farkl› yönlerinden görünümlerini hesaplama. Örüntü Bloklar› Alt›gen. onluk ve yüzlük parçalar kartondan kesilerek oluflturulabilir. Ek-17 . ikizkenar yamuk. Bu küplerden 10 tanesinin yan yana gelerek oluflturdu¤u blok onluk. eflkenar üçgen. Birim küpler. öteleme simetrisi konular›nda kullan›lmaktad›r. yüzlük bloklar›n 10 tanesinin üstüste oluflturdu¤u blok ise binliktir. simetri. ikizkenar dik üçgen. onluk bloklardan 10 tanesinin yan yana gelerek oluflturdu¤u blok yüzlük. oran ve kesirler konular›nda kullan›lmaktad›r. Örüntü bloklar›. eflkenar dörtgen. Materyal bulunamad›¤› durumlarda birlik. Simetri Aynas› Hem ayna özelli¤i tafl›yan hem de arkadaki görüntüyü görmeye olanak tan›yan materyaldir. ondal›k kesirleri karfl›laflt›rma. Birim Küpler Ö¤rencilerin kolayca kullanabilmesi için yaklafl›k 2 cm x 2cm x 2 cm boyutlar›nda olan küpler. çarpma ve bölme ifllemlerini modellemede kullan›lmaktad›r.Onluk Taban Bloklar› En küçük parças› 1 cm3lük küptür ve birlik olarak adland›r›l›r. yap› oluflturmada.

kesirleri karfl›laflt›rma. ç›karma ve çarpma ifllemlerini modellemede kullan›lmaktad›r.Süsleme Tak›m› Örüntü ve süslemelerde kullan›lan geometrik flekillerden oluflan malzemelerdir. 8. yüzey alanlar›n› ve hacimlerini hesaplamada kullan›lan malzemedir. fieffaf Kesir kartlar› fieffaf malzemeden yap›lm›fl ve s›ras›yla 1. 6. 4. 5. Ek-18 . plastik veya A4 k⤛d›ndan oluflturulabilir. Kesir Tak›m› Farkl› büyüklükte efl parçalara ayr›lm›fl. 10. 3. kesirleri toplama ve ç›karma ifllemlerini modellemede kullan›lmaktad›r. Hacim Tak›m› Prizmalar›n temel elemanlar›n› belirlemede. Kesir tak›m›. kesirler. kesirlerle toplama. 2. fieffaf kesir kartlar›. bu efl parçalar›n birleflmesinden ayn› büyüklükte bütünler elde edilebilen çubuklard›r. Bu ders arac› asetat üzerine çizilerek oluflturulabilir. 12 efl parçaya ayr›lm›fl ve de¤iflik say›da parçalar› boyanm›fl kesir kartlar›d›r. Kesir tak›m› karton. s›ralama.

pimler yard›m›yla birlefltirilerek de¤iflik geometrik flekiller oluflturulabilir. Çok Kareliler Tak›m› Bir kareli. Ek-19 . Çok kareliler tak›m›. Geometri tahtas›n›n di¤er yüzünde de plastik çiviler çember oluflturacak flekilde çizilmifltir. aç›lar ve çokgenler gibi geometri konular›n›n yan› s›ra kesirler ve ölçme konular›nda da kullan›lmaktad›r. Geometri tahtas› üzerinde ambalaj lastikleriyle çeflitli geometrik flekiller oluflturulabilir. çokgenler. do¤rular. Bu materyal karton. tahta veya kontrplaktan oluflturulabilir.Geometri fieridi Plastikten 3 renkte fleritler ve pimden oluflmaktad›r. çokgenlerin çevre uzunluklar› konular›nda kullan›lmaktad›r. iki kareli. Geometri fleritleri. üç kareli. dört kareli ve befl kareliden oluflan malzemelerdir. fieritler. Geometri fleritleri ve pimler tahtadan veya kartondan elde edilebilir. Geometri Tahtas› Plastik veya tahta levha üzerine üçer cm aral›klarla yatay veya dikey s›ralarda 6x6 plastik çivinin bulundu¤u araçt›r. Geometri tahtas›. aç›lar ve çokgenler konular›nda kullan›lmaktad›r.

Bu ders arac› köpükten kesilerek elde edilebilir.Çok Küplüler Tak›m› Birim küplerle oluflturulmufl üç boyutlu malzemelerdir. yap› oluflturmada. çokgenlerin çevre uzunlu¤unun hesaplanmas›nda kullan›lmaktad›r. ‹ki büyük ikizkenar dik üçgen. bir paralelkenar ve bir orta boy ikizkenar dik üçgenden oluflmaktad›r. Ek-20 . oluflturulan yap›n›n farkl› yönlerden görünümlerini çizmede ve hacim konular›nda kullan›lmaktad›r. Cebir Karolar› Cebir ö¤renme alan›nda ifadeleri ve ifllemleri modellemede kullan›lan malzemelerdir. çokgenlerin efllik ve benzerli¤i. Bu ders arac› karton. Tangram. Çok küplüler tak›m›. bir kare. Tangram Bir kareden belli bir düzene göre kesilen ve yedi parçadan oluflan eski bir çin bulmacas›d›r. iki küçük ikizkenar dik üçgen. tahta veya k⤛ttan afla¤›daki kal›p kullan›larak oluflturulabilir.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful