P. 1
7 Matematik Ck

7 Matematik Ck

|Views: 12|Likes:
Yayınlayan: Fulgura
Matematik, maths, education
Matematik, maths, education

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Fulgura on Apr 11, 2013
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/20/2013

pdf

text

original

Sections

 • Tam Say›larla Toplama ve Ç›karma ‹fllemleri
 • Tam Say›larla Çarpma ve Bölme ‹fllemleri
 • Rasyonel Say›lar› Tan›yal›m
 • Rasyonel Say›larla Toplama ve Ç›karma ‹fllemleri
 • Rasyonel Say›larla Çarpma ve Bölme ‹fllemleri
 • Ad›m Ad›m ‹fllemler ve Problemler
 • Tam Say›lar›n Kuvveti ve Örüntüler
 • Cebirsel ‹fadelerle ‹fllemler
 • Bir Bilinmeyenli Denklemler ve Çözümleri
 • Do¤rusal Denklemler ve Koordinat Sistemleri
 • Dik ve Paralel Do¤rular
 • Üç Do¤runun Birbirine Göre Durumu
 • Do¤ru ve Ters Orant›
 • Al›flveriflte Kullan›lan Yüzde Hesaplar›
 • Yans›ma ve Dönme
 • Çokgenlerin Özellikleri
 • Motiflerle Süsleme
 • Çember ve Dairenin Özellikleri
 • Çemberde Aç›lar
 • Türk Bayra¤›
 • Çokgenlerin Eflli¤i ve Benzerli¤i
 • Verilerin Farkl› Temsil Biçimleri
 • Yan›ltan Grafikler
 • Veri Analizi
 • Faktöriyel ve Permütasyon
 • Olas›l›k
 • Dörtgenlerin Özellikleri ve Dörtgensel Bölgelerin Alan›
 • Kenar - Çevre - Alan ‹liflkisi ve Problemler
 • Dik Dairesel Silindir ve Alan›
 • Dik Dairesel Silindirin Hacmi

YAZARLAR Komisyon

DEVLET K‹TAPLARI B‹R‹NC‹ BASKI ................., 2012

M‹LLÎ E⁄‹T‹M BAKANLI⁄I YAYINLARI.............................................................................: 5701 DERS K‹TAPLARI D‹Z‹S‹...................................................................................................: 1526 12.?.Y.0002.4223

Her hakk› sakl›d›r ve Millî E¤itim Bakanl›¤›na aittir. Kitab›n metin, etkinlik, soru ve flekilleri k›smen de olsa hiçbir surette al›n›p yay›mlanamaz.

ED‹TÖR Doç. Dr. Renan SEZER D‹L UZMANI Tuncay DEM‹REL ÖLÇME-DE⁄ERLEND‹RME UZMANI Özge ARICI GÖRSEL TASARIM UZMANI Nuran BOZTAfi Osman YILDIRIM REHBERL‹K UZMANI Ömer U¤ur AKSOY PROGRAM GEL‹fiT‹RME UZMANI Melek AY DUMLUPINAR

ISBN 978-975-11-3615-2

Millî E¤itim Bakanl›¤›, Talim ve Terbiye Kurulunun 08.12.2011 gün ve 264 say›l› karar› ile ders kitab› olarak kabul edilmifl, Destek Hizmetleri Genel Müdürlü¤ünün 19.03.2012 gün ve 3398 say›l› yaz›s› ile birinci defa 244.211 adet bas›lm›flt›r.

.

.

.

......... 9 Ünite De¤erlendirme ........................................................................……...................................... 27 Orant› ve Çokgenler 1...... 12 Tam Say›lar............... Cebir ve Geometri 1.. 24 Dik ve Paralel Do¤rular ............................. 6 Rasyonel Say›larla Çarpma ve Bölme ‹fllemleri .......…………........................... 18 2....... 5 Rasyonel Say›larla Toplama ve Ç›karma ‹fllemleri ………........................ Bölüm: Orant›dan Ç›kt›k Yola ....................................…….....................................16 Cebirsel ‹fadelerle ‹fllemler .....................................................…….................................................................….............................................................................................................................………………………………………… 33 Yans›ma ve Dönme ………......... Bölüm: Tam Say›larla ‹fllemler .....……....................…….................................................................................................................................... 24 Üç Do¤runun Birbirine Göre Durumu ......................................................................…...................................................... 3 2..........................................……….....................……........................................................................ 20 Bir Bilinmeyenli Denklemler ve Çözümleri .................................................................................................................... Bölüm: Rasyonel Say›lar ......................... Bölüm: Diklik ve Paralellik ....................................................................... 26 Ünite De¤erlendirme .... Bölüm: Tam Say›lar›n Kuvveti ve Cebir ...............................…….................. 22 3........ 5 Rasyonel Say›lar› Tan›yal›m .. 7 Ad›m Ad›m ‹fllemler ve Problemler ................................................. 32 Do¤ru ve Ters Orant› ……………...........................…………………………… 35 VII .............................................................…………....……………………………………………… 32 Al›flveriflte Kullan›lan Yüzde Hesaplar› ……….......................................................… 20 Do¤rusal Denklemler ve Koordinat Sistemleri .. 16 Tam Say›lar›n Kuvveti ve Örüntüler ........................................ 2 Tam Say›larla Çarpma ve Bölme ‹fllemleri ………....................................... 2 Tam Say›larla Toplama ve Ç›karma ‹fllemleri ........Tam Say›lardan Rasyonel Say›lara 1....................................................... Bölüm: Denklemler ve Koordinat Sistemi ....................................

............……........ Bölüm: Çember ve Bayra¤›m›z ........………………………………………………… 52 2..... Bölüm: Dörtgenler ve Alan Ba¤›nt›lar› ...... 91 Dik Dairesel Silindir ve Alan› ………. 97 Ekler ............................ Bölüm: Yaflam›m›zdaki Grafikler ............ 91 Dik Dairesel Silindirin Hacmi ................................................…..........……………...…………………………....…….... 57 Ünite De¤erlendirme …................................................................... 38 Motiflerle Süsleme .............…………………………………………………….................... 84 Dörtgenlerin Özellikleri ve Dörtgensel Bölgelerin Alan› ……………………………………… 84 Kenar ........ Ek-1 VIII .2........... 42 Ünite De¤erlendirme ........................................... 40 Çember ve Dairenin Özellikleri ..... Bölüm: Çokgenler ..........…….. Permütasyon.............................………………………………………………………………............................................. 75 Faktöriyel ve Permütasyon ...................Çevre ....……. Bölüm: Faktöriyel...........……………………………………………..........……………......... 94 Ünite De¤erlendirme ........…...............……………………………………………....Alan ‹liflkisi ve Problemler ………………......................................…………………………………............................ 73 2.…………...............…………………………………… 75 Olas›l›k .........………….. 60 Grafik.... 38 Çokgenlerin Özellikleri ...............………………………………..................……………………………………................ 79 Alan ve Hacim 1..........................…………………..........……………………………………………………...............…………………………………………………… 55 Çokgenlerin Eflli¤i ve Benzerli¤i………………... 76 Ünite De¤erlendirme ………………….................................................................................................…………………………………………..................…............................... 64 Verilerin Farkl› Temsil Biçimleri ...........................................………………………………......... Veri Analizi ve Olas›l›k 1.……............... 55 Daire ve Daire Dilimi ........ Bölüm: Dik Dairesel Silindir.......………………………………………………… 50 Türk Bayra¤› ..........……… 64 Yan›ltan Grafikler ................ 69 Veri Analizi ..........………………… 88 2......…………………………………………………..................................…………………………………................................................... 45 Çember................................ Bölüm: Daireden Çokgenlere .………………………………....………….........………………………..…………………………..... Daire ve Çokgenler 1..................................................................................... Olas›l›k..........…………………………………………………………………….............………………… 50 Çemberde Aç›lar ...........

ÜN‹TE DE⁄ERLEND‹RME Bu bölümde ünite genelinde ifllenen kazan›mlarla ilgili soru ve problemler verilmifltir. IX . ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M Bu bölümde ifllenen kazan›mlarla ilgili uygulamaya yönelik soru ve problemler verilmifltir. Tam Say›larla Toplama ve Ç›karma ‹fllemleri Konu bafll›klar› bu flekilde verilmifltir.Tam Say›larla ‹fllemler Bölüm bafll›klar› bu flekilde verilmifltir.

X .

“Tam Say›lardan Rasyonel Say›lara” .

Tam Say›larla ‹fllemler Tam Say›larla Toplama ve Ç›karma ‹fllemleri ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 Afla¤›da verilen tam say›lar›n toplama ifllemine göre terslerini yaz›n›z. a) -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 b) -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 c) -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 2 .) Tablo: Hava S›cakl›klar› (ºC) Günler Pazartesi Sal› Çarflamba Perflembe Cuma Cumartesi Pazar Sabah (ºC) +3 +2 +1 0 -2 -4 -1 Akflam (ºC) -4 -6 -2 -6 -8 -3 0 S›cakl›k Fark› (ºC) 3 Say› do¤rular› üzerinde modellenen ifllemleri ifade eden matematik cümlelerini yaz›n›z. (S›cakl›k fark›. a) 19 b) -7 c) -12 ç) 40 2 Afla¤›daki tabloyu inceleyip sabah ve akflam s›cakl›klar› aras›ndaki fark› bularak tabloyu tamamlay›n›z. yüksek derece s›cakl›ktan düflük derece s›cakl›¤›n ç›kar›lmas› ile bulunur.

6 5 -8 -9 6 ifadesinin en büyük de¤eri almas› için bofl kutulara “+ ve -” sembollerinden uygun olanlar›n› yerlefltiriniz.(-30) d) (-11) .4 Afla¤›da verilen ifllemlerin sonuçlar›n› bulunuz. Ayn› gün. Buldu¤unuz iki sonucu karfl›laflt›r›n›z.(-19) f) 6 + (-8) .0 g) (-40) + 40 c) 18 + (-2) e) 5 .(-4) b) 0 . > . a) (-8) (10) (-2) c) 9 (-11) 8 b) (-16) (-12) (-3) ç) 20 5 (-4) 2 Afla¤›daki bofl kutulara “ < .(-4) + (-1) ¤) 24 . taksitle 1400 TL’ye ald›¤› buzdolab›n›n peflinat› olarak 150 TL ödedi. Ailenin bu ayki mali durumunu gösteren matematik cümlesi afla¤›dakilerden hangisidir? A) -1400 + 150 + 300 B) 1400 + (-150) + (-300) C) -1400 + 150 + (-300) D) -1400 + (-150) + 300 6 7 8 Afla¤›daki ifllemleri yaparak verilen sorular› cevaplay›n›z.(-5) a) Hangi iki ifllemin sonucu ayn›d›r? b) Hangi iki ifllemin sonuçlar› toplama ifllemine göre birbirinin tersidir? c) Hangi ifllemin sonucu en büyüktür? ç) Hangi ifllemin sonucu en küçüktür? Tam Say›larla Çarpma ve Bölme ‹fllemleri ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 Afla¤›da verilen ifllemleri çarpma iflleminin birleflme özelli¤inden yararlanarak yap›n›z.0 II) 0 . baflka bir ma¤azadan ücretini bir sonraki ay ödemek üzere 300 TL’lik bir f›r›n ald›. Daha sonra elde etti¤iniz say›ya (-3) say›s›n› ekleyiniz. a) 15 (-4) 4 (-15) b) (-30) (-2) (-30) 2 c) 16 (-1) 16 1 ç) 42 (-7) 42 7 3 . a) (-9) + (-25) ç) (-27) . = ” sembollerinden uygun olanlar› koyunuz. Bu say›ya +3 say›s›n› ekleyiniz. Bir aile. I) .(-9) III) 12 .9 . Bir tam say› seçiniz.(-3) .12 IV) -5 .

... a) 3 = (-7) = 12 c) (-12) d) -84 +14 = b) (-8) (-2) (-11) = [(-8) (-2)] ç) 131 = 131 712 e) (-11) (-2) = 2200 8 9 [(-72) 6 (-1000)] 0 ifllemini yap›n›z............ iflaretlidir. C) A flehrindeki s›cakl›k B flehrindeki s›cakl›¤›n 5 D) B flehri E flehrinden 4ºC daha s›cakt›r......... a) (-8) [ b) . Afla¤›da verilen cümlelerdeki boflluklar› uygun ifadelerle doldurunuz. 1 ’i kadard›r... a) ‹ki negatif tam say›n›n çarp›m› .. Afla¤›daki verilen ifllemlerden hangilerinin sonuçlar› negatif bir tam say›d›r ? a) (-1)3 c) -5 (-7)2 b) (9 . B) D flehrindeki s›cakl›k E flehrinden 1ºC daha so¤uktur. Bir tam say› ile bu say›n›n toplamaya göre tersinin birbirine bölümü hangi tam say›y› verir? Aç›klay›n›z.. b) Negatif bir tam say›n›n pozitif bir tam say›ya bölümü .. Buna göre afla¤›da verilen ifadelerden hangisi yanl›flt›r? A) E flehrindeki s›cakl›k A flehrindeki s›cakl›¤›n 3 kat›d›r. rakamlar› farkl› iki basamakl› en küçük pozitif tam say›y› ç›kard›¤›n›zda aradaki fark›n (-3) kat› kaç olur? Bir dalg›ç olan Can.(+32) = ] = 28 + (-6) = [14 + 7 Afla¤›da verilen eflitliklerde bofl kutulara uygun tam say›lar› yaz›n›z...3 4 ‹ki tam say›y› çarpt›¤›m›zda çarp›m›n bu tam say›lardan küçük oldu¤u bir örnek veriniz. Deniz yüzeyi s›f›r metre kabul edilirse Can’›n dald›¤› derinli¤i nas›l ifade edebilirsiniz? Yandaki tabloda baz› illerde ayn› anda ölçülen s›cakl›klar verilmifltir... denizde 28 m dibe dalarak bir süre bal›klar› izledikten sonra her bir dakikada 3 m olmak üzere 5 dakika daha dalmaya devam etmifltir... 5 6 Afla¤›da verilen eflitliklerde bofl kutular› uygun tam say›larla doldurunuz.. 11 12 Tablo: Baz› illerdeki s›cakl›klar ‹ller A B C D E Ölçülen S›cakl›k -2ºC -10ºC 0ºC 2ºC -6ºC 4 . iflaretlidir.12) (-6 + 4) ç) (-8)2 82 10 Rakamlar› farkl› üç basamakl› en büyük negatif tam say›dan.(-4)] = -40 ..

. a) 9 4 -13... 3 2 4 6 2 Afla¤›da verilen aral›klara..25 5 Bir bisikletli ilk gün 2 7 4 saat......8 b) 4 2 < .....4 < ....... a) 1. < . ikinci gün ise 2 saat bisiklet sürmüfltür.. < 1.7 < .. < 5 5 c) -3.. < . 2 4 Afla¤›da verilen rasyonel say›lardan birbirine eflit olanlar› yanlar›ndaki kutulara uygun harfleri yazarak efllefltiriniz.. < . Hangi gün daha 8 5 uzun süre bisiklet sürmüfltür? 6 Afla¤›daki say›lar›n hangisi en küçüktür? A) 1 10 B) 7 7 C) -4 5 D) 1 2 5 .... gelebilecek ikifler say› yerlefltiriniz... 1 rasyonel say›lar›n› say› do¤rusunda gösteriniz...52 < . < ..2 -2. < - 3 -5 1 say›s›n›n say› do¤rusu üzerinde hangi iki tam say› aras›nda oldu¤unu bulunuz. < 100 ç) -0...75 c) 2 9 -2 ç) 3 5 d) 8 4 0..6 0.5 b) -1 3 4 -1...5 51 100 241 d) 2..4 < . < ......Rasyonel Say›lar Rasyonel Say›lar› Tan›yal›m ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 1 1 3 1 . < -3......1 ..

1 5 + 2 = A ve 2 4 3 1 ) + 1 = B ifllemleri veriliyor.7 Matematik dersinden proje ödevi alan üç arkadafltan Defne 1 3 ’ünü.3 3 c) 3 . ‹fllemleri yaparak tahmininizle ifllemlerin sonuçlar›n› karfl›laflt›r›n›z.5 + 0.(. a) 0.) 5 5 ç) 5 .0.25 + 4.5 I (b) .12 6 19 ç) 4 9 12 3 Afla¤›da verilen ifllemlerin sonuçlar›n› tahmin ediniz. Daha sonra ifllem sonuçlar› ile tahminlerinizi karfl›laflt›r›n›z. a) 1 5 1 15 b) 3 16 7 4 + 4 45 + 15 6 4 3 - - 2 Afla¤›da verilen rasyonel say›lar›n toplama ifllemine göre terslerini bulunuz. Derya ’ini. Dursun 4 8 1 ’sini tamamlam›flt›r.0 7 4 5 1 3 3 )II . A-B iflleminin sonucu kaçt›r? 4 8 5 6 (- . 8 A ile B herhangi iki rasyonel say› olmak üzere A ile B aras›nda kaç tane rasyonel say› vard›r? Rasyonel Say›larla Toplama ve Ç›karma ‹fllemleri ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 Afla¤›da verilen ifllem s›ralar›nda bofl olan yerleri tamamlay›n›z.1 + 8 4 4 2 Yukar›da verilen ifllemlerden hangisinin sonucunun daha küçük oldu¤unu tahmin ediniz. Herbir ö¤rencinin proje ödevinin biten k›s›mlar›n›n % (yüzde) 2 ifadesini yazarak bu say›lar› küçükten büyü¤e do¤ru s›ralay›n›z. a) 1 4 5 b) 8 7 c) .

.. a) 2 3 4 (8 ) 7 b) (5 9 ) (. a) 5 12 b) 8 9 c) 3. a) ç) 4 7 13 9 2 7 7 2 b) (d) 1 2 8 ) ( ) 3 21 5 c) 5 7 7 5 3 4 2 0 11 2 Afla¤›da verilen ifllemlerin sonuçlar›n› bulunuz.9 d) 3 1 4 Rasyonel Say›larla Çarpma ve Bölme ‹fllemleri ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 Afla¤›da verilen ifllemlerin sonuçlar›n› bulunuz.. = 0 5 7 Verilen rasyonel say›lar›n toplama ifllemine göre terslerini yaz›n›z....) 9 5 1 5 c) (10 6 ) (. ) + 7 8 5 8 5 11 3 3 )+ = + ( ..2) e) (- 7 .3) 5 ç) (-1 1 1 ) (1 ) 3 4 d) (-0..5 ç) -0. ‹fllem sonuçlar› ile tahmininizi karfl›laflt›r›n›z.) 5 5 6 ) (-0. = -9 7 7 b) (- c) (-9 ç) 47 + . a) 4 1 2 1 2 + ( + ) = ( + . ) 6 19 19 3 3 ) + .6 Toplama iflleminin özelliklerinden yararlanarak bofl b›rak›lan yerlere gelmesi gereken say›lar› ifllem yapmadan yaz›n›z. a) (5 3 ) 9 2 b) 2 4 7 (5 ) 9 c) 8 1 7 (-1) ç) 1 (1 ) 6 3 Afla¤›da verilen ifllemlerin sonuçlar›n› tahmin ediniz.

4 Afla¤›daki flema ile verilmifl ifllemleri örnekteki gibi aç›k olarak yaz›n›z. (1 ) 3 (3 2 )5 3 = (2 1 3 1 ) (.(.5 kat›n› kullanarak kek yapacakt›r. Örnek: 1 2 1 3 1 2 1 5 1 2 1 1 + 3 2 5+3 8 4 1 = 1 + 1 = = = 30 30 15 5 10 6 (5) (3) 15 4 ya da 1 2 + ( 1 1 1 + )= 3 5 2 ( 1 5+3 )= 2 15 8 4 8 = = 15 30 15 a) 3 4 2 5 3 4 1 10 b) 2 3 -6 5 2 3 3 7 + - 5 Mutlu. tarifte verilen miktar›n 2.) 3 3 5 3 8 .) . Kek tarifinde su 3 barda¤›n›n ’i kadar fleker kullan›laca¤› söylenmifltir. a) 3 8 b) 1 5 c) 7 9 ç) -2 1 6 7 Afla¤›da verilen ifllemin çarpman›n hangi özelli¤i ile yap›ld›¤›n› yazarak ifllem sonucunu bulunuz. Mutlu’nun yapaca¤› kek için kaç 5 su barda¤› fleker gerekir? A) 1 4 5 B) 3 4 C) 1 1 2 D) 1 2 6 Afla¤›da verilen rasyonel say›lar›n çarpma ifllemine göre terslerini bulunuz.

yanl›fl olanlara “Y” yaz›n›z. ( ( ( ( ( ) Bir rasyonel say›n›n 1’e bölümü o rasyonel say›y› verir.) 8 11 Afla¤›da verilen üslü ifadelerin sonucunu bulunuz...5) = (.. a) ( -7 3 ) 3 b) ( -9 2 ) 7 c) ( -1 3 -2 3 ) ( ) 2 4 ç) ( -1 2 -2 3 ) ( ) 5 3 12 30 litrelik bir benzin deposunun 3 ’ünün kaç litre benzin ald›¤›n› bulunuz.5 iflleminin sonucu kaçt›r? 4 10 Verilen eflitliklerde bofl b›rak›lan yerlere gelmesi gereken rasyonel say›lar› ifllem yapmadan çarpma iflleminin özelliklerinden yararlanarak bulunuz..) = ( ) 8 11 11 ( 6 ) 9 b) ( ...... ) (-1) say›s› ile bir rasyonel say› çarp›l›nca rasyonel say›n›n iflareti de¤iflir. ) Bir rasyonel say›n›n -1’e bölümü rasyonel say›n›n kendisidir.) ( ç) (-5 -7 -7 2 ) = ( ) (-2 ) 3 3 5 -8 (-0... a) ( c) 2 8 8 ) (. 1 1 5 + + 4 2 6 3 1 2 + + 5 2 3 9 ...8 (- 1 ) 0.... 4 13 Belirli bir mesafeyi 9 kaç›n› koflar? 1 saniyede koflabilen bir sporcu 2... ) 0 say›s›n›n bir rasyonel say›ya bölümü 1’dir....) = (.) ( ) 17 9 9 ( 3 -4 -4 ) (. ) Bir rasyonel say›n›n ters iflaretlisi ile toplam› “0” d›r.) ( ) (-0.4 saniyede bu mesafenin kaçta 2 Ad›m Ad›m ‹fllemler ve Problemler ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 Afla¤›da verilen ifllemin sonucunu bulunuz.8 Afla¤›da verilen ifadelerde do¤ru olanlar›n bafl›na “D”... 9 0.5) 11 3 8 3 ) (..

6 8 Ramazan pazara kaç yumurta getirmifltir? Ramazan. fiirketin ikinci y›ldaki tafl›d›¤› yüke en yak›n de¤er afla¤›dakilerden hangisidir? A) 1500 B) 2000 C) 1800 D) 1700 10 . 1 1 + 0. boyunun 3 ’ü kadar oldu¤una göre Recep Amca’n›n arsas›n›n kenar uzunluklar›n› bulunuz. 10 TL ve 20 TL olarak 1 3 belirlenmifltir.2 Yanda verilen ifllemin sonucunu bulunuz. 5 6 8 Bir konserin bilet fiyatlar› koltuklar›n salondaki yerine göre 5 TL. Ali’nin kaç kilometre yol gitti¤ini bulunuz. pazara getirdi¤i yumurtalar›n 10 Bir nakliye flirketi bir y›l içinde 2427 ton yük tafl›m›flt›r. Eni. c 7 Ali 90 km’lik yolun 1 1 ’inin ’s›n› gitmifltir. Masan›n alan› 4 5 5 oldu¤una göre masan›n k›sa kenar uzunlu¤u kaç metredir? 2 ? 5 Recep Amca’n›n dikdörtgen fleklindeki arsas›n›n eni. Bu flirketin bir sonraki y›l tafl›d›¤› yük miktar›nda %25 azalma olmufltur. 1 4 1 1+ 1 5 3 5 (- 15 ) 78 3 Yanda verilen ifllemin sonucunu bulunuz.3 4 m 5 4 Dikdörtgen fleklindeki bir masan›n uzun kenar 1 4 m2 uzunlu¤u 2 m’dir. boyundan 10 m k›sad›r.25 ise c say›s›n›n kaç oldu¤unu bulunuz. 4 1 3 4 3 6 = 1. Sat›lan 720 biletin ’i 20 TL ve ’ü 10 TL’lik oldu¤una göre sat›lan 5 4 biletlerin kaçta kaç› 5 lirad›r? 9 4 2 ’s›n›n ’ini sat›nca 80 yumurtas› kal›yor.

Yolculardan her 5 yetiflkine 7 çocuk karfl›l›k geldi¤ine göre uçakta kaç çocuk vard›r? A) 60 B) 55 C) 77 D) 88 13 Sabit h›zla hareket eden bir otomobil 3 saatte 210 km yol almaktad›r.1 3 11 2 3 4 1 3 3 1 7 + iflleminin sonucunu bulunuz. 15 Giyim ma¤azas› sahibi Ahmet Bey ma¤azadaki tüm ürünler için indirim yap›yor. 3 2 12 Bir uçakta 132 yolcu vard›r. Bu otomobil 5 saatte kaç kilometre yol al›r? 7 A) 200 B) 175 C) 140 D) 150 14 1 2 2 3 1 1 2 1 2 1 4 1 5 1 5 3 5 3 5 iflleminin sonucunu bulunuz. Etiket fiyat› 150 TL olan bir paltonun indirimli fiyat› 87 TL oldu¤una göre ma¤aza genelinde yap›lan indirimin kesir ifadesi afla¤›dakilerden hangisidir? A) 20 73 B) 21 50 C) 3 4 D) 1 4 11 .

. 3 A = (-2) + (-4) + (-6)+ . ) Bir tam say›n›n toplamaya göre tersi ile çarp›m› her zaman pozitiftir.(-7) c) I2 . ) Pozitif say›s›n›n negatif tam say›ya bölümü her zaman negatiftir. 12 . yanl›fl olanlara “Y” yaz›n›z. ) S›f›r ile her tam say›n›n çarp›m› her zaman negatiftir. ) S›f›r say›s›n›n pozitif bir tam say›ya bölümü her zaman pozitiftir. a) I-5I (-1) . ) Ayn› iflaretli tam say›lar›n çarp›m› her zaman pozitiftir. . ( ( ( ( ( ( ( ) ‹ki negatif tam say›n›n bölümü her zaman pozitiftir.(-1) 32 Afla¤›da verilen ifadelerde do¤ru olanlar›n bafl›na “D”. + (-100) B = 2 + 4 + 6 + .(-2)I (-4) 2 b) (-12) + 5 [(-11) + (. + 98 ise A + B kaçt›r? A) -150 B) -200 C) -100 D) -199 4 a ve b iki tam say›y› göstermek üzere a b = 12 oldu¤una göre a + b kaç farkl› de¤er al›r? A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 5 Afla¤›da verilen say›lardan hangilerinin karesi kendisinden küçüktür? a) 3 2 b) 5 9 c)1 3 ç) 1 7 6 1 2 5 3 1 1 7 1 2 1 4 1 3 iflleminin sonucunu bulunuz.ÜN‹TE DE⁄ERLEND‹RME 1 Afla¤›daki ifllemleri yap›n›z. 7 1 2 1 3 1 3 ifllemin sonucunu bulunuz.25)] ç) (-45) (-9) . . ) Bir tam say›n›n 0’a bölümü tan›ms›zd›r. .

16 Bir karınca. 12 Bir kilogram portakaldan 2 L portakal suyu ç›k›yorsa 6 kg portakaldan kaç litre portakal 3 suyunun ç›kt›¤›n› bulunuz. (1 3 4 10 2 iflleminin sonucunu bulunuz.. Türkân’›n gitti¤i yolun ’sinin kaç kilometre oldu¤unu bulunuz.) . Geriye 7 kg domates kald›¤›na göre 4 5 kasadaki domatesin tamam›n› bulunuz. 15 Gökçe’nin paras›n›n % 40’› 125 TL’dir. 11 Köpek kulübesi yapmak isteyen Deniz. Türkân. elindeki tahtan›n 3 ’ini kestikten sonra kalan tahtan›n 5 uzunlu¤u 30 m oluyor. 13 Türkân gidece¤i yolun 2 ’ini gittikten sonra mola veriyor. Karınca her defas›nda.8 1+ 1 1 1 2 1 3 1 1 5 iflleminin sonucunu bulunuz. Tahtan›n kesilmeden önce kaç metre oldu¤unu bulunuz. 5 2 14 Bir kasa domatesin önce 2 ’i sonra da 1 ’ü sat›l›yor.) (1 . 100 km daha gittikten 5 3 1 sonra yolun ’ine ulafl›yor. s›n›f mevcudunun kaç kifli oldu¤unu bulunuz. 10 Bir s›n›fta tiyatro grubuna seçilen ö¤rencilerin say›s› s›n›ftaki ö¤rencilerin 1 ’tür. kaçıncı molasında yuvaya olan uzaklı¤ı 5 m’den az olur? Bu flekilde yol almaya devam ederse kar›nca yuvas›na ulaflabilir mi? 13 .) (1 . Gökçe’nin toplam kaç liras› oldu¤unu bulunuz. ‹lk molasını yuvaya 25 m kala verdikten sonra.. Tohumu buldu¤u yerin yuvaya olan uzaklı¤ı 50 m’dir. 9 (1 + 1 1 1 1 ) (1 + ) (1 + ) . gidece¤i yolun yarısını yürüyüp mola veriyor.. Tiyatro 4 grubuna seçilen ö¤renciler 8 kifli oldu¤una göre.. (1 + ) 3 4 2 10 1 1 1 1 ) (1 . buldu¤u bir tohumu yuvasına götürmek istiyor.

3 4 geri kalan zaman›n› ise odas›n› düzenlemek için ay›rm›flt›r. bütün bu iflleri 6 saat içinde yapt›¤›na göre odas›n› düzenlemek için kaç saat ay›rm›flt›r? 19 F›rat 250 sayfal›k bir kitab› 5 gün içinde okuyor. F›rat günde en fazla 60 sayfa okuyabildi¤ine göre 4. Ayn› saatte sekiz s›ra tu¤la ile örülmüfl bir duvar›n gölgesinin boyu 2.5 m. gerçek boyunun 1.4 m oldu¤una göre bir tu¤lan›n gerçek boyu kaç metredir? 14 . Elde 2 edilen yeni masan›n yüzey alan› kaç metrekare olur? 18 Beyza okuldan eve geldikten sonra zaman›n›n 1 ’ünü ders çal›flmaya.5 kat› olarak ölçülmüfltür.2 m olan bir yemek masas›n›n boyu 1 m. gün kitab›n en az kaçta kaç›n› okumufltur? 20 Günün belli bir saatinde bir cismin boyu. boyu 3. eni ise 0.17 Eni 1.3 m k›salt›l›yor. Beyza. 1 ’ünü oynamaya.

“Tam Say›lar. Cebir ve Geometri” .

.Tam Say›lar›n Kuvveti ve Cebir Tam Say›lar›n Kuvveti ve Örüntüler ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 Afla¤›da verilen çarpmalar› üslü biçimde yaz›n›z. 30 tane 5 Bilyelerle oluflturulan örüntüyü inceleyiniz. b) Örüntünün kuralını kullanarak 8. adımdaki bilye sayısının kaç olaca¤ını söyleyiniz. adım 3. 1 ton 105 100 ton 104 100 kg 103 10 ton 102 4 105 + 105 + 105 + . + 105 iflleminin sonucunu bulunuz. 16 . a) 13 13 x 13 13 13 c) 1 1 1 1 1 1 1 b) 7 7 7 ç) 10 10 10 10 2 Afla¤›da verilen üslü say›lar›n de¤erlerini bulunuz. 1. kömürlerin kilogram›n› gösteren üslü niceliklerle efllefltiriniz. a) 990 b)106 c) 12000 ç) 19941 3 Afla¤›da verilen kömürleri. adım 2. adım a) Örüntünün temsilci sayısını “n” ile göstererek kuralını yazınız. adım 4. .

3 masa yan yana yerlefltirildi¤inde masaların etrafına 8 kifli oturabilmektedir. 2 x 2 birim karelik alanda mavi karenin etrafına k›rm›z› kareler yerlefltirilmifltir. 13 Yanda verilen bir birim karelik alan mavi renktedir. 12 Bir kafeteryada 4 kiflilik kare masalar bulunmaktadır... c) En büyük gezegen olan Jupiter’in Günefl’e olan uzaklı¤ı 778 300 000 km’dir. 6731. E¤er 12 masa yan yana yerlefltirilirse masaların etrafına kaç kifli oturabilece¤ini bulunuz ve bu örüntünün kuralını yazınız.[( -2)4 (-1)5] ifllemin sonucu kaçtır? 10 -(-106)0 103 -134 + (-1)9 ifllemin sonucu kaçtır? 11 Afla¤ıda verilen örüntünün kuralını bularak örüntüyü 3 adım daha devam ettiriniz.18 = 8 2 5. 3 x 3 birim karelik alanda k›rm›z› karelerin etrafına mavi kareler yerlefltirilmifltir. 9 (53 . ve 52 sayılarını küçükten büyü¤e do¤ru sıralayınız. ...42) . 4 9 14 19 24 29 . a) 23 589 = 2. . 46810. Oluflan bu örüntü devam ettirildi¤inde 9 x 9 birim karelik alanda k›rm›z› karelerin etraf›na kaç tane mavi kare yerlefltirilmelidir? 17 . a) Dünya’nın Günefl’e olan uzaklı¤ı 149 600 000 km’dir. 2 masa yan yana yerlefltirildi¤inde masaların etrafına 6 kifli oturabilmektedir..6 Afla¤ıda verilen ifadelere karflılık gelen üslü sayıları yazınız. b) Günefl’in çevre uzunlu¤u 1 390 000 km’dir.45 x 10 c) x 10 5 = 768 400 x 10 3 ç) 5321..3589 x 10 b) 64 500 000 = 6. 7 Afla¤›da verilen kutulara yaz›lmas› gereken say›lar› bulunuz.

b) 2x + 5 = 10 ifadesi bir cebirsel ifadedir....5 3 Afla¤ıda verilen A sütunundaki ifadeleri B sütunundaki ifadeler ile efllefltiriniz. 3 2 + 3x ..1 ) oldu¤una göre afla¤ıda verilen ifllemlerin sonuçlarını bulunuz. a) .(x2+ 8x + 16) iflleminin sonucunu bulunuz.4 + 2a + 5a2 ifadesinde 4 tane terim vardır. ç) x .7a + 3 cebirsel ifadesinde terim sayısı 5’tir ç) b2 + 6b . .2n2 mn (n ..8 ‹fadesinde x’in kat sayısı 3’tür..9 + m + 12m b) 7x2 .. . .2) 4 a = ( 2x-1 ) b = 3 ( x + 3 ) c = -2 ( x . a) a + b b) a + ( b+c ) c) a b 5 Afla¤ıda verilen ifadelerde do¤ru olanların baflına “D” yanlıfl olanların baflına “Y” yazınız.(x-9 ) + 2 (4-3x) + 8x ifadesinin en sade hali x + 17’dir...5x2 + 3y cebirsel ifadesinde 3x2 ve 3y terimleri benzer terimlerdir. ..3a .13 cebirsel ifadesindeki kat sayıların toplamı -7’dir... a) a2 . c) 3a + 8 ifadesi bir cebirsel ifadedir.3b + a ... 2 Afla¤ıda verilen ifadeleri en sade biçimde yazınız. 18 . d) 3x2 + 2y .Cebirsel ‹fadelerle ‹fllemler ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 Afla¤ıda verilen ifadelerden do¤ru olanların yanına “D” yanlıfl olanların yan›na “Y” yazınız.. . b) (-n+6 ) (2n-5) = -n (2n-5) + 6 ( 2n-5) c) 9a2 .46 . .. 6 (x + 4)2 .5a -7 ..5m .. . ..4x + 5x + x2 + 1 c) 9 + 2a .b2 -5m (-m) 10 2x (-5x) n (mn . A 3a . a) 1 ..2n) xy + y -2 2a + b 3b B 5 m2 y (x + 1) -(7 + b2) -100x2 -2a -4a + 3b2 mn2 ...

. Geriye kalan mesafe..5) cm ve boyu (6x + 2) cm olan dikdörtgen fleklindeki bir masanın üst yüzünün alanı kaç santimetrekare olur? (4x -5) cm 12 Afla¤›daki etkinliklerde bofl yerlere gelmesi gereken cebirsel ifadeleri.. Yanda........... a) 3a (-4) .4 + 12 x2 = 6x + (.....) ç) (y-7) (y + 3) = y2 + ..8y2 -3y = y ( .......) b) 5y .. çarpma iflleminin özelliklerinden yararlanarak yaz›n›z......) c) 6x ..+ .......... 2x + 1 x 10 Bisikletiyle parka giden Can toplam kaç metre yol alır? (-2x + 40) metre (5x -10) metre (6x + 25) metre (6x +2) cm 11 Eni (4x ........6a b = 3a (. ikinci saatte 9 1 5 ’ini.......... 4x + 7 13 8x + 15 19 ..... üçüncü saatte ’sını gidiyor.. dikdörtgen fleklinde verilen gelincik bahçesinin çevre uzunlu¤unu bulunuz. toplam mesafenin kaçta 6 18 kaçıdır? A 8 Yanda verilen üçgenin alanını cebirsel olarak ifade ediniz... 4a B 4a C 9 Afla¤ıda verilen ikizkenar üçgen kullanılarak oluflan fleklin çevre uzunlu¤unu hesaplayınız.....7 Bir otobüs floförü gitmesi gereken toplam mesafenin... ilk saatte 2 ’unu.

Çorum aras›ndaki uzakl›k.Bal›kesir aras›ndaki uzakl›¤›n yar›s›n›n 21 km eksi¤i kadard›r.Çorum aras›ndaki uzakl›k 774 km oldu¤una göre.1 5 2x + 4 = 2 3 ç) 3 4 Yandaki terazi denge durumundad›r. Ankara . Bal›kesir . 7 1 -5 = ise x = ? x 14 Afla¤›da verilen denklemler ile çözümlerini efllefltiriniz. 10x + 5 =5 7 x+ 47 3 = 14 56 a) 7 4 2 3 b) -3 c) 5 8 2(x + 1) = x .Çorum aras›ndaki uzakl›k kaç kilometredir? ÇORUM BALIKES‹R ANKARA 20 . Terazinin sol kefesinde bulunan her biri eflit kütledeki deterjanlar›n pofletlerinin kütleleri kaç kilogramd›r? 3 kg 1 kg 34g 2 kg 24g 500g 5 Ankara . Ankara .Denklemler ve Koordinat Sistemi Bir Bilinmeyenli Denklemler ve Çözümleri ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 2 a + 4 (-a) -1 = 0 verilen denkleminin çözüm kümesini bulunuz.

1) + 4 b) d1 7 fiekildeki d1 ve d2 do¤rular›. Geziye ö¤retmen ve ö¤renci. gidece¤i yolun 4x . gün kaç sayfa kitap okumufltur? 13 Beden e¤itimi dersinde ö¤retmen. toplam 105 kifli kat›ld›¤›na göre görevli ö¤retmen say›s›n› bulmak için afla¤›daki denklemlerden hangisi kullan›l›r? A) 15x + 14 = 105 B) 14x + 1 = 105 C) 15x = 105 D) 15x . dersteki s›ra say›s› birinci dersten 4 eksik oldu¤una göre s›n›f mevcudu kaçt›r? 1 x . Buna göre dikdörtgenin uzun kenar› kaç santimetredir? 12 Hazal.2) -9=t-5 5 c) 6 (y . Buna göre Hazal.5 = 31 denklemiyle çözülebilen bir problem kurunuz ve çözünüz. “?” ile gösterilen aç›n›n ölçüsü kaç derecedir? d2 6x .14 = 105 9 3 2 ’sinin 10 km daha fazlas›n› gidince yolun ’ünü alm›fl oluyor. (π’yi 3 al›n›z. “x” yerine gelmesi 5 5 gereken say› kaçt›r? 3 Çevresi 30 cm olan bir çemberin yar›çap uzunlu¤unun kaç santimetre oldu¤unu denklem kurarak bulunuz. 225 sayfal›k kitab›n› her gün bir önceki gün okudu¤unun 2 kat› kadar fazla sayfa okuyarak 4 günde bitiriyor. 7 3 Kuryenin toplam ald›¤› yol kaç kilometredir? Bir kurye. ö¤rencilerin 1. 2. toplama iflleminin etkisiz eleman›na eflittir.4) + 2 (y + 5) = 3 (y .14º ? 4x + 10º 8 Bir ilkö¤retim okulunda düzenlenen gezide her 14 kiflilik ö¤renci grubu için bir ö¤retmen görevlendirilmifltir. A 5 cm D B E C 10 11 ABCD bir dikdörtgen ve AED ’nin alan› 35 cm2 dir. derste ise beflerli s›ra olmalar›n› istiyor.4 iflleminin sonucu.) 14 15 21 .6 Afla¤›da verilen denklemlerde bilinmeyen de¤erleri bulunuz. a) 12a + 7 = 22a . 2.13 3 (t . derste üçerli. kesiflen do¤rulard›r. 1.

B) Denklemi y + 2 = 0 fleklindedir.8 = 0 do¤rusunun üzerinde olmas› için c’nin kaç olmas› 2 5 Yandaki 2y . a) y = -5x + 1 b) x y =4 2 3 c) -y . C noktalar›n›n.Do¤rusal Denklemler ve Koordinat Sistemleri ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 Koordinat sisteminde verilen A. a) Apsisler toplam› kaçt›r? b) Ordinatlar toplam› kaçt›r? B -5 -4 -3 -2 -1 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 y A x C 2 Koordinat sisteminde çizilen d do¤rusu için afla¤›daki ifadelerden hangisi do¤ru de¤ildir? A) Apsisler eksenine paraleldir. x y 0 5 2 1 3 1 -5 -1 -1 22 . d y 4 3 2 1 0 -5 -4 -3 -2 -1 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 x 3 Afla¤›da verilen denklemlerin gösterdi¤i do¤rular›n grafiklerini çiziniz. C) Ordinatlar eksenine diktir.3x + 1 = 0 denklemine ait tabloda bofl kalan yerleri doldurunuz. -4) noktas›n›n x gerekti¤ini bulunuz. B. D) Orijinden geçer.x = 7 4 A (c. 1 y .

Çizdi¤iniz do¤ru ile x ve y eksenleri aras›nda kalan bölgenin alan›n› hesaplay›n›z. 23 . -4) olan bir ABCD dikdörtgenini koordinat sisteminde çizerek gösteriniz.8) . 1) . Bu dikdörtgensel bölgenin alan›n›n kaç birim kare oldu¤unu bulunuz.y = 5 ve y .0) . -4) . C (4. 7 Afla¤›da verilen do¤ru grafiklerinde do¤rudafl noktalar› belirleyerek bu noktalar› s›ral› ikililer fleklinde yaz›n›z. Çizdi¤iniz do¤rular›n birbirine göre durumlar› hakk›nda ne söyleyebilirsiniz? 11 Koordinat sisteminde oluflturulan ABCD dikdörtgenin üç tane köflesinin koordinatlar› A (2. Buna göre B noktas›n›n koordinatlar› ne olabilir? 9 Koordinat sisteminde 2x + 5y .11) noktas›yla çak›fl›yor. B (2. 7) noktas› olan bir ABCD dikdörtgeni çiziniz. 12 Köfle noktalar› A (-2.x = -2 do¤rular›n› çiziniz. 13 4x . E (7. 0) oldu¤una göre verilmeyen D köflesinin koordinatlar›n› bulunuz.10 = 0 do¤rusunun grafi¤ini çiziniz. Çizdi¤iniz dikdörtgenin alan›n› hesaplay›n›z. C (0.3y + 12 = 0 do¤rusunun y eksenini kesti¤i noktay› bulunuz. x 10 Ayn› koordinat sistemi üzerinde x . y 5 y y 3 -5 0 x x x 8 Koordinat sistemindeki bir B noktas›n›n apsis ve ordinat›n›n mutlak de¤erlerinin oluflturdu¤u nokta. D (-2.6 Koordinat sistemi üzerinde köfle noktalar›ndan biri A (-2. B (4.1) .

B E C 4 fiekildeki d ve n do¤rular› birbirine paralel do¤rulard›r.Diklik ve Paralellik Dik ve Paralel Do¤rular ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 Afla¤›da verilen çokgensel bölgenin her birinin bir kenar›n›n orta dikmesini çiziniz. K noktas›ndan d do¤urusuna çizilebilen en k›sa uzakl›k hangi seçenekte verilmifltir? A) [KA] C) [KS] B) [KB] D) [KT] d A B S T n K 24 . 2 Yandaki k do¤rusuna E noktas›ndan geçen kaç farkl› dikme çizebilirsiniz? E k A D 3 s(A) = s(B) = s(C) = s(D) = 90º. [AC]’nin orta dikmesi oldu¤una göre ABCD dörtgeninin çevresinin uzunlu¤unun kaç santimetre oldu¤unu bulunuz. IABI = 5 cm [DE].

( ) D›fl›ndaki bir noktay› bir do¤runun noktalar›na birlefltiren do¤ru parçalar›ndan en uzun olan› bu noktadan do¤ruya inilen dikmedir. c 6 Afla¤›da verilen ifadelerin do¤ru olanlar›n›n yan›na “D” yanl›fl olanlar›n›n yan›na “Y” yaz›n›z. A V z c N Y 9 Afla¤›da verilen ifadelerin hangileri do¤rudur? I. ( ) Orta dikme üzerindeki her dikmenin do¤ru parças›n›n uç noktalar›na olan uzakl›klar› eflittir. k ve m do¤rular› için k m ise k do¤rusu üzerinde al›nan bir nokta m do¤rusu üzerindeki her noktaya eflit uzakl›ktad›r. ( ) Bir noktan›n bir do¤ruya olan uzakl›¤› 0 (s›f›r) birim ise bu noktadan o do¤ruya dikme inilemez. II C) II.5 Yanda verilen c do¤rusuna 2. 8 Afla¤›da. Bu noktalar›n bu do¤rulara olan uzakl›¤›n› gönye kullanarak çiziniz. Bu dikmelerden yararlanarak c do¤rusuna paralel bir d do¤rusu çiziniz. II. 7 Herhangi üçü do¤rusal olan dört noktadan geçen ve birbirine parelel olan iki do¤ru çiziniz. III 25 . III D) I. III. do¤rular d›fl›nda noktalar al›nm›flt›r. A) Yaln›z I B) I. t ve s do¤rular› için t s ise t do¤rusu üzerinde al›nan her noktan›n s do¤rusuna uzakl›¤› birbirine eflittir. nokta ile do¤ruyu birlefltiren en k›sa do¤ru parças›n›n uzunlu¤una eflittir.7 cm uzunlu¤unda iki tane dikme çiziniz. Bir noktan›n bir do¤ruya uzakl›¤›. II.

Üç Do¤runun Birbirine Göre Durumu ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 Afla¤›daki noktal› bölgeye üç do¤runun birbirine göre durumlar›n› gösteren örnekler çiziniz. Verilen ölçüden yola ç›karak do¤rular aras›nda kalan di¤er aç›lar›n ölçülerini hesaplay›n›z. 2 Afla¤›daki flekilleri verilen do¤ru çiftlerinden hangisinin ortak dikmesi çizilebilir? C) t z A) B) z p t z m s n D) r 3 Afla¤›da belirtilen aç›lar›n özelliklerini yaz›n›z. B M 5 fiekilde d1 ve d2 do¤rular› ile [BK] verilmifltir. d1 d2 ve s(BKL) = 47º ise 47º K L d1 KBM’nin ölçüsünü bulunuz. d2 26 . a) a b m k b r a p a b b b) s c) z t k z k ç) d e k a d e d e f g 70º 4 Yandaki flekilde d e f’dir.

. A¤ac›n uzunlu¤unun 61 cm olmas› için kaç ay geçmesi gerekti¤ini bulunuz. her ay 7 cm uzamaktad›r. Ankara-Konya aras›ndaki mesafeyi bulunuz. ad›m 2. . Girifl ücreti ö¤retmen için 5 TL. Ankara-‹stanbul ile Ankara-Konya aras›ndaki mesafelerin toplam› 711 km oldu¤una göre.8)0 iflleminin sonucunu bulunuz. Ankara-Konya aras›ndaki mesafenin 2 kat›ndan 63 km eksiktir.. Örüntünün kural›na göre 100. ö¤renci için 3 TL’dir. 5 12 cm boyundaki bir a¤aç. ad›m 3.) 5 3 11 2 = eflitli¤inde x yerine hangi say› gelmelidir? x 3 7 Ankara-‹stanbul aras›ndaki mesafe. ad›m 2 (32 111 . Buldu¤unuz cebirsel ifadenin katsay›lar›n›n toplam› kaç olur? 9 (x2 + 2x) . 4 7 A s›n›f›n›n ö¤retmeni Lale Han›m. 8 (x + 5) (x . 30 ö¤rencisini hayvanat bahçesine götürüyor. ad›mdaki say›y› hesaplay›n›z. 1. 3 [(1 .3)2 + (-1)21] 1010 iflleminin sonucunu bulunuz.3) çarp›m›n› yap›n›z. ad›m 4. 6 ( 14 4 . 27 . Buna göre ö¤retmen ve ö¤rencilerin ödeyece¤i toplam para miktar›n› bulunuz.ÜN‹TE DE⁄ERLEND‹RME 1 Çubuklarla oluflturulmufl afla¤›daki örüntünün kural›n› bulunuz.(x + 1)2 cebirsel ifadesini en sade biçimde yaz›n›z.

17 y .3 ( a2 + 4a) cebirsel ifadesini en sade biçimde yazd›¤›n›z zaman kaç tane terim oldu¤unu bulunuz. -7) noktas›na 8 birim uzakl›kta bir nokta bulunuz ve buldu¤unuz noktan›n koordinatlar›n› yaz›n›z. 9. 11 3y ..3 do¤rusu afla¤›daki noktalar›n hangisinden geçer? A) (2.. -7) D) (-2. 16 6x .4y + 12 = 0 do¤rusunun y eksenini kesti¤i noktay› yaz›n›z. say› örüntüsünün kural›n› bularak 50. 12 y = 2x .10 a (a . 15 Koordinat düzleminde A (1.1 x + 2 do¤rusal denkleminin grafi¤ini çizerek bu do¤ru grafi¤inin x ve y ekseni ile 3 4 oluflturdu¤u üçgensel bölgenin alan›n› bulunuz. 14. terimini hesaplay›n›z.12) . 7) C) (-3. 19.4x = 5 do¤rusu koordinat sisteminde çizildi¤inde hangi bölgelerden geçer? 18 m n oldu¤una göre k›rm›z› renkle gösterilen aç›lar›n ölçüleri toplam› kaç derece olur? r m n 28 . 3) B) (3. 14 y = . -7) 13 4.x . .5 = 0 do¤rusu üzerinde bulunan iki noktan›n koordinatlar›n› bulunuz.

Buna göre “?” ile gösterilen aç›n›n ölçüsü kaç derecedir? r d1 5x .19 k m oldu¤una mavi renkle gösterilen aç›lar›n ölçüleri toplam› kaç derece olur? k m 20 fiekilde d1 d2’dir. [CE oldu¤una göre A 3x D B 88º C 5x E 22 Yanda verilen flekilde [BA [DE oldu¤una göre y aç›s›n›n kaç derece oldu¤unu bulunuz.12º ? d2 3x + 20º 21 Yanda verilen flekilde [AD x’in de¤erini bulunuz. A 22º C B y E D 29 .

Buna göre x ile gösterilen aç› kaç derecedir? d1 d2 18º 22º x 30 . Atatürk Bulvar› ile Mustafa Kemal Caddesi aras›nda kalan aç›n›n 2 kat›n›n 15º fazlas›d›r.x 55º + x x + 125º I II d1 x + 125º d2 d3 24 Yanda bir yerleflim bölgesine ait kroki verilmifltir. Krokiye göre Cumhuriyet Caddesi. Verilere göre I ve II numaral› aç›lar›n yerlerine gelmesi gereken de¤erler afla¤›dakilerden hangisinde do¤rudur? › II A) x + 125º B) x + 125º C) x D) x + 55º 125º 55º . Atatürk Bulvar›’na diktir. Cumhuriyet Caddesi ile Mustafa Kemal Caddesi aras›nda kalan aç›.23 fiekilde d1 d2’dir. Buna göre iki cadde aras›nda kalan aç› kaç derecedir? Atatürk Bulvar› Cumhuriyet Caddesi fa ta us M al m Ke i es dd Ca 25 fiekilde d1 d2’dir.

“Orant› ve Çokgenler” .

Bir kümesteki tavuklar bir ayda 72 kg yem yiyorlar. 180 kg yemi. tavuklar›n kaç ayda yiyebileceklerini bulunuz. Bar›fl sitesinde 120 m2 lik bir ev 283 000 TL’ye sat›ld›¤›na göre ayn› özelliklere sahip 150 m2 lik evin kaç liraya sat›ld›¤›n› bulunuz. Aynı evin fayanslarını aynı nitelikte 8 fayans ustası döfleseydi ifl kaç günde biterdi? Bir kamyon sürücüsü bir günde 9 saat çalıflarak kum taflıyor.5 t = 4 16 2 15 kg viflneden 25 kg viflne reçeli elde ediliyor.Orant›dan Ç›kt›k Yola UYARI! Proje ödevinizle ilgili bir çal›flma takvimi oluflturdunuz mu? Do¤ru ve Ters Orant› ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 Afla¤ıdaki orantılarda verilmeyen de¤erleri bulunuz. Bu kamyon sürücüsünün ayn› flekilde çal›flarak 2 haftada kaç saat kum tafl›d›¤›n› bulunuz. Dikdörtgenin kısa kenar uzunlu¤u 246 cm 5 oldu¤una göre uzun kenar uzunlu¤u kaç santimetredir? Bir dikdörtgenin eninin boyuna oranı 32 . 45 kg viflne reçeli elde etmek için kaç kilogram viflneye ihtiyaç oldu¤unu bulunuz.5 kg elma almak için kaç lira öderiz? 3 ’tir. Bu sayıların toplamı 400 oldu¤una göre bu sayıları bulunuz. 4 fayans ustası bir evin fayanslarını 16 günde döflüyor. 5 kg incir 7.5 TL oldu¤una göre 1.5 kg incir kaç lirad›r? ‹ki sayının birbirine oranı 3 ’dir. a) x 54 = 4 9 b) 6 15 = y 25 c) 33 12 = z 16 ç) 0. 7 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bir ifli 8 iflçi 12 saatte tamamlıyorsa aynı ifli 12 iflçi kaç saatte tamamlar? 6 kg elma 21 TL oldu¤una göre 4.

25 TL + % 8 KDV 3.60 TL + % 1 KDV 2 Arzu’nun ald›¤› KDV’siz fiyat› 59 TL olan gece lambas›n›n %8 KDV’li fiyat›n›n kaç lira oldu¤unu bulunuz. Deterjan Zeytinya¤› Trabzon Ekme¤i 23. B) % 7 zarar elde edilmifltir.12 Yandaki verileri kullanarak bir problem kurunuz ve çözünüz.50 TL + % 18 KDV 14. Bir mal›n 3 ’i %20 kârla. x sayısı 72 iken y sayısı kaç olur? 14 4 ’dir Büyük kardeflin boyu 175 cm oldu¤una göre 7 küçük kardeflin boyu kaç santimetredir? ‹ki kardeflin boylarının birbirine oranı 15 Bir bahçıvan 30 cm2 lik bir bahçenin çimlerini 9 saatte biçiyor. Bu bahçıvan aynı oranda çalıflarak 45 cm2 lik bir bahçenin çimlerini kaç saatte biçer? Al›flveriflte Kullan›lan Yüzde Hesaplar› ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 Afla¤›da verilen ürünlerin KDV’li sat›fl fiyatlar›n› bulunuz. x sayısı 24 iken y sayısı 18’dir. kâr-zarar durumu ile ilgili olarak afla¤›dakilerden hangisi do¤rudur? A) % 15 kâr elde edilmifltir. geri kalan› ise %30 zararla sat›l›yor. Mal›n tamam› sat›ld›¤›na 5 göre. C) Ne kâr ne de zarar edilmifltir. D) % 10 kâr elde edilmifltir 3 33 . 8 saat 1 gün 72 gün 13 x ve y sayıları do¤ru orantılıdır.

1 y›l›n sonunda hangi bankadan daha çok faiz getirisi elde eder? Bir kifli.6 yafl ücretsiz 7 -12 yafl % 50 indirimli 13 -17 yafl %25 indirimli 1 TL 6 Yanda. Bu kifli.5 L 3L 7 Bir hava yolu firmas›.5 L 1. Bu fonu ald›ktan 6 ay sonra Furkan’›n toplam paras› kaç lira olur? fiükran Han›m’›n bankaya yat›rd›¤› 12 250 TL’si. Tabloya göre Berk Bey’in bu tatil için otele kaç lira ödemesi gerekti¤ini bulunuz. 62300 TL’sini y›ll›k % 7 faiz oran›yla bankaya yat›r›yor. 1500 TL komisyon ald›¤› bir arabay› kaç liraya satm›flt›r? 5 Berk Bey. sonra da 13.5 faiz ile 4 y›ll›¤›na bankaya yat›ran bir kiflinin 4. Uçak biletlerinin indirimsiz fiyat› 128 TL’dir. uçufltan 1 ay önce al›nan biletlerde % 50. bulunuz. Yat›r›lan paran›n % 16’s› kadar faiz elde edilmesi için y›ll›k faiz oran› yüzde kaç olmal›d›r? 8 9 10 11 12 Furkan.23 TL’ye satm›flt›r. 18 ayl›¤›na bankaya yat›r›l›yor.05 TL’ye. Birim fiyat aç›s›ndan hangi suyu almak daha kârl›d›r. 13 34 . Bir ma¤aza 21 TL’ye ald›¤› bir ürünü önce 22. 25 bilet bir ay önce. 50 Kr 75 Kr 0. kalan paras›n›n ’ünü 3 3 % 9’luk faiz oran› ile B bankas›na yat›r›yor. 6 ay sonra da biriktirdi¤i 1700 TL ile y›ll›k getirisi % 12 olan alt›n fonu al›yor. 2550 TL paras›n› % 12. farkl› büyüklükteki sular›n flifle fiyatlar› verilmifltir. 15 gün önce al›nan biletlerde % 20 indirim yapmaktad›r. Bankan›n uygulad›¤› faiz oran›n› bulunuz. Kiflibafl› 1 gece konaklama: 150 TL 0 .4 Bir komisyoncu satt›¤› her arabadan % 5 komisyon al›yor. Bu ürüne uygulanan indirim ve zam yüzdelerini bulunuz. 45 bilet 17 gün önce ve 13 bilet ise uçufltan k›sa bir süre önce sat›ld›¤›na göre hava yolu flirketinin bilet sat›fllar›ndan kaç lira elde etti¤ini bulunuz. 1 y›l›n sonunda 14 700 TL olmufltur. paras›n›n Bir miktar para. y›l›n sonunda faiziyle birlikte toplam kaç liras› olur? 2 1 ’ünü % 15’lik faiz oran› ile A bankas›na. efli ve 13 yafl›ndaki k›z› ile tatil için bir otelde 6 günlük rezervasyon yapt›r›yor.

15 16 Yans›ma ve Dönme ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 Saat 04.15 ‘i gösterirken aynadaki yansımasında kaçı gösterir? Ayna 2 Afla¤ıdakilerden hangisi yandaki fleklin efli de¤ildir? A) B) C) D) 35 . Domateslerin geri kalan› çürüdü¤ü için çöpe at›l›yor. sand›¤› 3. Bir sat›c› 12 kg’lik sand›klardan. y›ll›k % 8 faiz oran› ile 4 y›ll›¤›na 64 000 TL kredi çekiyor.60 TL’ye 2 sand›k domates alarak 20 kg’›n› 36 TL’ye sat›yor. Adnan’›n ayl›k ödemesi ne kadard›r? Bulunuz.14 1 ’ü 16 ayda 8 600 TL faiz 4 getirdi¤ine göre K›v›lc›m’›n bankaya kaç lira yat›rd›¤›n› bulunuz. K›v›lc›m’›n. Sat›c›n›n domateste kilogram bafl›na kâr›n›n yüzde kaç oldu¤unu hesaplay›n›z. y›ll›k % 15 faizle bankaya yat›rd›¤› paran›n Adnan.

B (1 . Pervaneler birbirlerine eflit uzaklıkta olduklarına göre. 3). bu pervanelerin en küçük dönme simetrisi kaç derecedir? 4 Koordinat sisteminde. Kartezyen koordinat düzleminde (2 . 1) noktasının orjine göre saat yönünde 90º döndürülmesi ile elde edilen noktanın koordinatlarını ve koordinatlar›n kaçıncı bölgede olduklarını bulunuz. Koordinat sisteminde I. 3) ve B (-1 . saat yönünde 270º döndürüldü¤ünde elde edilen A B C noktaların› bularak bunu A B C kartezyen koordinat sisteminde çiziniz. C (5 . A (2 . 36 . 2) noktalarından geçen ABC üçgenini koordinat sisteminde çiziniz. 3) noktalarının saat yönünde 180º döndürülmesiyle elde edilen A’ ve B’ noktalarının yeni konumunu bulunuz.3 Datça’daki rüzgar santralleri ile elektrik üretilmektedirler. 8). bölgede bulunan bir üçgen 180º döndürüldü¤ünde kaçıncı bölgede yer alır? A) II. bölge B) II ve III bölgede C) III bölgede D) III ve IV bölgede y 5 6 7 Koordinat düzleminde verilen fleklin y eksenine göre simetri¤i saat yönünün tersine 270º döndürüldü¤ünde fleklin yeni konumu afla¤ıdakilerden hangisi olabilir? A) B) x C) D) 8 A (3 . ABC üçgeni.

fieklin ilk hâli afla¤ıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) 12 “808” sayısının simetri do¤rularını çiziniz.9 Yanda verilen fleklin saat yönünde 180º döndürülmüfl hâlini çiziniz. 14 Eflkenar üçgende kaç tane simetri do¤rusu vardır? Çizerek gösteriniz. 11 Bir fleklin saatin tersi yönünde 90º döndürülmüfl hâli yanda verilmifltir. a) Çeyrek döndürülmüfl hâli b) 2 br sa¤a ötelenmifl ve saatin tersi yönünde yarım döndürülmüfl hâlini belirtiniz. 13 Yanda verilen fleklin. 10 Yanda verilen dairenin kaç tane simetri ekseni vardır? Birkaç›n› çizerek gösteriniz. 15 Kaç derecelik dönme açıları için bir fleklin dönme yönü önemli de¤ildir? 37 .

( ) Dıfl bükey çokgenlerde köflegenlerden bazıları. ( ) Herhangi bir dörtgenin dıfl açılarının ölçleri toplamı 360’dır. ( ) Düzgün sekizgenin iç açılarının ölçüleri toplamı 1080’dir. ( ) Bir düzgün çokgenin dıfl açılarının ölçüleri birbirine eflittir. yanlıfl olanların yanına “Y” yazınız. 38 . çokgensel bölgenin dıflında kalır. 3 Afla¤ıdaki ifadelerden do¤ru olanların yanına “D”. ( ) Çokgenlerde iç ve dıfl açılar birbirlerinin bütünleridir. ( ) Herhangi bir üçgenin dıfl açılarının ölçüleri toplamı 180’dir. 2 Afla¤ıdaki çokgenlerin köflegenlerini çiziniz.Çokgenler Çokgenlerin Özellikleri ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 Afla¤ıda verilen noktalı ka¤ıda d›fl bükey ve iç bükey çokgenler çiziniz. ( ) Bir çokgenin ardıflık olmayan herhangi iki köflesini birlefltiren do¤ru parçası köflegen olarak adlandırılır.

ABCDEFGH düzgün sekizgen ise FBC açısının ölçüsü kaç derecedir? m H A B C G n 70º F E D 7 Afla¤ıdaki çokgenlerden hangisinin dıfl açılarının ölçüleri toplamı ile iç açılarının ölçüleri toplamı aynı de¤ildir? A) Kare B) Paralelkenar C) Eflkenar Üçgen D) Eflkenar Dörtgen 8 9 10 Düzgün dokuzgenin bir dıfl açısının ölçüsü kaç derecedir? Bir iç açısının ölçüsü 144º olan düzgün çokgen kaç kenarlıdır? A B C M D x F E fiekilde ABCDEFGH düzgün sekizgen ve KLMEF düzgün beflgen oldu¤una göre x açısı kaç derecedir? H L K G 39 .4 Afla¤ıdaki çokgenlerde. verilmeyen açıların ölçülerini bulunuz. verilmeyen dıfl açıların ölçülerini bulunuz. a) 60º 110º 100º z b) c) 115º 70º x y 68º 6 m n. a) 93º 123º 123º 110º x 72º a+16º 130º x x b) a c) x 90º 5 Afla¤ıdaki çokgenlerde.

Bu düzgün çokgen kaç kenarlıdır? D C E B 3x A 15x 12 Yanda verilen flekilde ABCDEF ve GH‹JKC düzgün alt›gen ve E. K. J do¤rusal noktalar oldu¤una göre a aç›s› kaç derecedir? A B C G H F a E D K J ‹ Motiflerle Süsleme ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 Yanda verilen modeli kullanarak bir süsleme oluflturunuz. 2 Eflkenar üçgen.11 Yandaki flekilde bir düzgün çokgenin bir iç açısı ile dıfl açısı yerlefltirilmifltir. D. 40 . kare ve düzgün altıgen kullanarak süsleme yapılmak istenirse süslemenin bir köflesinde bu çokgenden kaç tane kullanılır? 3 Afla¤ıdaki süslemenin eksik parçasını çizerek tamamlayınız.

4 Kodu (3. ç) Yansıma. 6 Kodu (4. 11 Yandaki flekle öteleme ve dönme hareketi uygulayarak bir motif oluflturunuz. c) Dönme. öteleme ve dönme hareketiyle süslemeler yapınız. 8 Kodu (4. b) Öteleme. 4. 4) olan bir süsleme yapılabilir mi? Nedenini açıklayınız 5 Dairesel bölge kullanılarak bir süsleme yapılabilir mi? Nedenini açıklayınız.3. a) Yansıma. 12 Yanda verilen modeli kullanarak. 8.6) olan süslemede hangi çokgenler kullanılmıfltır? 7 Yanda verilen çokgensel bölge modellerini kullanarak süsleme yapınız. 4. a. b) olan süslemenin yapılabilmesi için “a ve b” ne olmalıdır? 9 Bir kenar uzunlu¤u birbirine eflit olan düzgün sekizgen bölge ve karesel bölge ile yapılan süslemenin kodu nedir? 10 Yanda verilen flekli kullanarak bir süsleme yapılabilir mi? Aç›klay›n›z.4. 41 .

13 Yanda verilen süslemede dönme. üzerindeki noktalar› Ü kümesi ile. Hangi iki noktan›n birleflimi ile oluflan do¤ru parças› yar›çap olur? B D N O K T L A 2 Yanda verilen flekilde A ve B noktalar› O merkezli çemberin üzerindedir. O merkezli çemberin içindeki noktalar› ‹ kümesi ile. IABI = 12 cm ise çemberin yar›çap› afla¤›dakilerden hangisi olabilir? A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 O A B 42 . d›fl›ndaki noktalar› D kümesi ile gösteriniz. öteleme ve yans›ma hareketlerinden hangileri kullan›lm›flt›r? 14 Yandaki flekle yansıma ve dönme hareketleri uygulanırsa afla¤ıdaki motiflerden hangisi oluflur? A) B) C) D) Çember ve Dairenin Özellikleri ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 Yanda.

) Çemberin üzerindeki iki nokta arasında kalan parçaya kirifl denir. [OE]. B ve C noktaları çemberin üzerindedir. [OK] c) Kirifller: [EF]. IMEI = 7 br ise karenin çevresinin uzunlu¤unu bulunuz. [BK] 0 A 4 Yanda verilen flekilde M merkezli çember ABCD karesine te¤ettir. ) Bir do¤ru ile bir çemberin ortak noktası yoksa do¤ru çembere te¤ettir. ) Düzlemde bir çember ile bir do¤ru üç farklı durumda bulunabilir.3 fiekilde verilen O merkezli çember üzerinde afla¤ıda verilen elemanları belirleyerek çiziniz. yanlıfl olanların baflına “Y” yazınız. [OF]. Çemberin yar›çap› 6 birim oldu¤una göre ABC’nin çevre uzunlu¤u afla¤ıdakilerden hangisi olamaz? A) 36 B) 35 C) 33 D) 32 A O C B 43 . ( ( ( ( ( ) Bir çember saat yönünde veya saat yönünün tersi yönünde çizilebilir. ) Bir çember üzerindeki en uzun kirifl çaptır. D M 7 br B E C 5 Afla¤ıdaki ifadelerde do¤ru olanların baflına “D”. a) Çap: [AB] b) Yarıçaplar: [OC]. 6 Yanda verilen flekilde A.

8 Yandaki flekilde A merkezli çemberin yarı çapı 8 br. B merkezli çemberin yarıçapı 6 br ve IABI = 12 br ise ICDI kaç birimdir? A C O B 9 fiekilde O ve M merkezli iki çember veriliyor. Küçük çemberin yar›çap› uzunlu¤u 5 br oldu¤una göre afla¤›daki ifadelerden hangisi yanl›flt›r? A) O merkezli çemberin yar›çap uzunlu¤u 10 br’dir.7 Birinin yarıçapı di¤erinin yarıçapından 2 cm daha uzun olan ortak merkezli iki çember çiziniz. A ve M noktalar› do¤rudafl noktalar ve IOMI = 17 br ise M merkezli çemberin çap› kaç birimdir? O A M 44 . C) IONI = IOKI D) 5 < IOKI < 10 N M O K d 10 d do¤rusu O ve M merkezli çemberlere A noktas›nda te¤et ve O merkezli çemberin yar›çap› 9 br O. B) Büyük çemberin yar›çap uzunlu¤u küçük çemberin çap uzunlu¤u kadard›r.

6 7 8 Yanda verilen flekli saat yönünde 180º döndürdü¤ümüzde d do¤rusuna göre simetri¤i afla¤›dakilerden hangisi olur? d A) B) C) D) 9 Bir düzgün çokgenin en küçük dönme aç›s› 60º dir. Bu grupta 18 k›z izci oldu¤una göre. Bu düzgün çokgenin bir kenar uzunlu¤u 12 cm oldu¤una göre. ayn› faiz oran›yla 3600 TL’nin kaç ayda getirdi¤ini bulunuz. grupta toplam kaç izci vard›r? 3 Berk. Bu dörtgenin en büyük aç›s›n›n ölçüsü kaç derecedir? 2 Bir izci grubundaki k›z ve erkek izcilerin say›lar› s›ras›yla 10 ve 12 say›lar›yla ters orant›l›d›r.ÜN‹TE DE⁄ERLEND‹RME 1 Bir dörtgenin iç aç›lar›n›n ölçüleri 1.25 TL ödedi¤ine göre. sonra sat›fl fiyat› üzerinden % 25 indirim yap›lm›flt›r.5 kg elma alarak 5. manavdan 2. çevre uzunlu¤u kaç santimetredir? 45 . 2. 4. 4 kg elma alsa idi kaç lira öderdi? 4 3 Bir tiyatrodaki izleyicilerden kad›nlar›n say›s›n›n erkeklerin say›s›na oran› ’tür. Tak›m elbiseye ilk fiyat› üzerinden toplam yüzde kaç indirim uygulanm›flt›r? 2400 TL’nin 6 ayda getirdi¤i faiz miktar›n›. 5 say›lar›yla do¤ru orant›l›d›r. Tiyatroda 4 toplam 126 kifli oldu¤una göre kad›nlar›n say›s› kaçt›r? 5 Bir ma¤azada 280 TL’ye sat›lan bir tak›m elbisenin sat›fl fiyat› üzerinden önce % 30. kaç y›l sonra 8400 TL faiz getirir? Bulunuz. Y›ll›k % 12 faiz oran›yla bankaya yat›r›lan 35 000 TL.

10 Simetri ekseni olan bir flekil en az kaç derece döndürülürse ilk konumu elde edilir? 11 ABCDEF düzgün alt›gendir. Verilenlere göre x ile gösterilen aç›n›n ölçüsü kaç derecedir? F A B C G D E x H A B 75º 13 Yandaki flekilde a ile gösterilen aç›n›n ölçüsü kaç derecedir? E 70º a 135º D 70º C 14 Düzgün bir onsekizgenin bir d›fl aç›s›n›n ölçüsü kaç derecedir? 46 . AED aç›s›n›n ölçüsü kaç derecedir? A B F C E D 12 fiekilde ABCDEF düzgün alt›gen. CGHD karedir.

4 . 4 . eflkenar üçgen ve düzgün altıgen kullanılarak süsleme yapılmak istenirse bir köflede her bir çokgenden kaç tane kullanılır? 17 Yandaki model kullanılarak yapılan süslemede hangi hareketler uygulanmıfltır? 18 Afla¤ıda verilen düzgün çokgensel bölgelerin kaç tanesi ile tek baflına süsleme yapılabilir? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 19 Yanda verilen süslemede hangi hareketlerin yapıldı¤ını yazınız. 3 . 3 . 3) D) (4. 4) 16 Kare.15 Afla¤›dakilerden hangisi düzgün çokgenlerle oluflturulan süslemenin kodu olamaz? A) (6 . 6) C) (3 . 3 . 3) B) (3 . 47 . 3 . 6 . 6 . 3 .

. Verilen çemberlerden bir tanesinin çevre uzunlu¤unun kaç birim oldu¤unu bulunuz. III) [CD] kirifli aynı zamanda .. k do¤rusu çembere te¤et ise k do¤rusunu d do¤rusuna uzaklı¤ı için afla¤ıda verilen ifadelerden hangisi her zaman do¤rudur? A) Çemberin yarıçap uzunlu¤undan büyüktür. 21 Yandaki flekilde birbirine efl iki çember veriliyor. tir. tir.. b) Düzgün çokgenleri bulunuz... a) Kodlamayı bulunuz. C O A D B d 48 .... 23 Yanda verilen flekle ait cümlelerde bofl bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz. I) d do¤rusu .... C) Çemberin çap uzunlu¤undan büyüktür.. IV) [OC]............... II) [AB] .... dır... ç) Her köfledeki açıların ölçüleri toplamını bulunuz.20 Yandaki süslemede.. c) Düzgün çokgenlerin her birinin iç açısını bulunuz. A B D C 22 M merkezli bir çemberi iki noktada kesen d do¤rusu k do¤rusuna paraleldir.. çemberin ... Çemberler ABCD dikdörtgenine te¤et ve yar›çap uzunluklar› 5’er birimdir.... D) Çemberin çap uzunlu¤undan küçüktür. tır.. B) Çemberin yarıçap uzunlu¤undan küçüktür.

Daire ve Çokgenler” .“Çember.

................... a) AOC ........ ç) FOB ....................Çember ve Bayra¤›m›z ! UYARIle ilgili l›flma Projeniz r›n›z› ça flekilde la a m fl n çal› e uygu nuz? su takvimin u m r o yürütüy Çemberde Aç›lar ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 Afla¤›daki O merkezli çemberlere dar............................. O S a) SKT b) RKL c) KLR ç) TSK L T R 4 Yandaki O merkezli çembere göre... c) EOC ..................... dik ve genifl aç› oluflturacak flekilde birer çevre aç› çiziniz........ d) DOA ................... a) O b) O c) O K 3 Yandaki O merkezli çemberde....... dik ve genifl aç› oluflturacak flekilde birer merkez aç› çiziniz..... a) b) c) O O O 2 Afla¤›daki M merkezli çemberlere dar................. b) BOD ..... afla¤›da verilen aç›lar›n gördü¤ü yaylar› yaz›n›z....... F E D O A B C 50 ............. afla¤›daki merkez aç›lar›n gördükleri yaylar› karfl›lar›na yaz›n›z..................

Buna göre s(DC) = ? D 35º O B C F A 9 Yanda verilen O merkezli çemberde [AB] [FC] [ED] ve s(BC) = 80º s(DC) = 50º ise x-y kaç derecedir? E O y x B D D C 10 Yanda verilen O merkezli çemberde. E O C B A 11 Yandaki O merkezli yar›m çemberde verilenlere göre s(BCA) kaç derecedir? A B 60º O C 51 . s(AEB) = 15º.5 Yandaki flekilde s(CA ) = 100º dir. s(EDC) = 110º dir CEB aç›s›n›n ölçüsünü hesaplay›n›z. BCA’n›n ölçüsünün bulunmas› için hangi bilgiye ihtiyaç vard›r? C O A B A 6 Yandaki O merkezli çemberde verilenlere göre ADB’n›n ölçüsü kaç derecedir? C 96º 115º D O 85º B R 7 Yanda O merkezli çemberde verilenlere göre a + b’nin toplam› kaç derecedir? a 45º O b P S A 8 Yanda verilen O merkezli çemberde [OA] // [BC] ve s(BOA) = 35º dir.

12

Yanda O merkezli iç içe iki çember verilmifltir. s(AB ) = 120º ise s(CD) kaç derecedir?
O A

D B

13

Yanda verilen [AD] çapl› yar›m çemberde x ve y ile gösterilen aç›lar›n toplam› kaç derecedir?

A x

O y C B

D

C

R

S
x y 67º z

14

Yandaki çemberde x, y ve z ile gösterilen aç›lar›n ölçülerini bulunuz.

T

O
26º

P

15

Yanda verilen O merkezli çemberde s(COB) = x ve s(CAB) = 2x - 60º ise s(CB) kaç derecedir?
O C

A

B

Türk Bayra¤›

ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M
1
Geniflli¤i 1,2 m olan Türk Bayra¤›’n›n ölçülerini hesaplayarak tabloda gösteriniz.

2

Bir Türk Bayra¤›’n›n çiziminde ay›n iç çemberinin yar›çap uzunlu¤u 8 cm ise y›ld›z çemberin çap uzunlu¤unun kaç santimetre oldu¤unu bulunuz. Uçkurluk geniflli¤i 0,2 cm olan Türk Bayra¤›’n› çiziniz.

3 52

4

Yar›çap uzunlu¤u 30,5 cm olan bisiklet tekerle¤inin 6 tam tur dönüfl yapt›¤›nda kaç metre ilerledi¤ini tahmin ediniz. Tahmininizle ifllem sonucunu karfl›laflt›r›n›z. (π’yi 3 al›n›z,) Afla¤›daki flekillerde hangi do¤ru parças›n›n uzunlu¤u, çemberin çevre uzunlu¤u ile ayn›d›r? Tahmin ediniz. (π’yi 3 al›n›z.) a) b) c)
B1 B2 B3 A B C D A B C D A

5

6

Afla¤›da yar›çap uzunluklar› verilen çemberleri noktal› k⤛da çizerek çevre uzunluklar›n› tahmin ediniz. Tahmininizi ifllem sonuçlar› ile karfl›laflt›r›n›z. (π’yi 3 al›n›z.) a) r = 4 br b) r = 8 br c) r = 2 br

7

Yar›çap› 6 cm olan bir çemberde merkez aç›lar›n›n ölçüleri 55º, 179º, 105º olan yaylar›n uzunluklar›n› tahmin ediniz. Bahçenize yar›çap uzunlu¤u 1,5 m olan çember fleklinde bir havuz yap›lacakt›r. Havuzun 2 ’i kadar oldu¤una göre, derinli¤in kaç santimetre oldu¤unu derinli¤i, çevre uzunlu¤unun 15 bulunuz. (π’yi 3 al›n›z.)

8

9

Bir traktörün arka tekerle¤inin yar›çap uzunlu¤u 60 cm’dir. Traktörün ön tekerle¤inin çap uzunlu¤u, arka tekerle¤in çap uzunlu¤unun % 40’› kadard›r. Buna göre;

a) Ön tekerle¤in çevre uzunlu¤u kaç santimetredir? b) Ön tekerlek 80 tam tur döndü¤ünde arka tekerlek kaç tur döner? (π’yi 3 al›n›z.)

10

Tavana ip ile as›l› olan bir top, 35º lik aç› ile çekilerek serbest b›rak›ld›¤›nda A konumundan B konumuna geliyor. ‹pin uzunlu¤u 90 cm oldu¤una göre topun A konumundan B konumuna gelirken ald›¤› yol kaç metre olur? (π’yi 3 al›n›z.)
A

35º 35º

B

53

11

Eni 44 cm olan bir pencere 45ºlik bir aç› ile aç›l›yor. Buna göre pencerenin çizdi¤i yay›n uzunlu¤unu tahmin ediniz. Tahmininizle ifllem sonucunu karfl›laflt›r›n›z.

44 cm

12

Noktal› k⤛t üzerinde yar›m çemberler çizilmifltir. Sar› renkle gösterilen bölgenin çevre uzunlu¤unu hesaplay›n›z. (π’yi 3 al›n›z.)

13

2,5 cm

14

Dönme dolab›n çap› : 40 m Oturak say›s› : 16 Yukar›da verilenleri kullanarak bir problem kurunuz ve problemi çözünüz.

54

4 cm

fiekilde verilen saat 10’u gösterdi¤inde akrep ile yelkovan toplam kaç santimetre yol al›r? (π’yi 3 al›n›z.)

4 cm 3. A 2 Yanda verilen flekilde IAOI = 7 cm ise boyal› alan›n 22 al›n›z. a) Tepsiye en fazla kaç bardak yerlefltirebilir? b) Tepsinin taban›nda ne kadar bofl alan kal›r? (π’yi 3 al›n›z.Daireden Çokgenlere Daire ve Daire Dilimi ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 Çevre uzunlu¤u 48 cm olan bir karenin içine yerlefltirilebilecek en büyük dairenin alan›n› tahmin ediniz. (π’yi 3 al›n›z. sa¤›nda olan dairenin 2 kat›d›r.5 cm olan bardaklar yerlefltirilmifltir. Tahmininizi ifllem sonucu ile karfl›laflt›r›n›z. Her bir dairenin çap›.4 cm Yanda verilen flekillerin renkli k›s›mlar›n›n alanlar›n› hesaplay›n›z.) ölçüsünü hesaplay›n›z. (π’yi 3 al›n›z.8 cm O 55 . (π’yi 7 O B 3 Afla¤›da verilen daire dilimlerinin alan›n› hesaplay›n›z.) 7 A B 6 2.) a) 72º 32 cm b) 45º 10 cm c) 135º 13 dm 4 Bir kenar uzunlu¤u 20 cm olan kare fleklindeki tepsiye taban yar›çap› 2.) a) M b) 4.) 5 Yanda verilen daireler birbirlerine te¤ettirler.6 cm 6. IABI = 49 cm ise dairelerin alanlar› toplam› kaç 22 santimetrekaredir? (π’yi al›n›z.

7 Bulundu¤u yerden 90 km uzakl›¤a kadar yay›n yapan bir radyo vericisi kaç kilometre karelik alanda dinlenebilir? (π’yi 3 al›n›z.) O merkezli dairenin yar›çap› 12 cm ve IKCI = 4.35 m 56 . 22 al›n›z. IABI = 20 cm ise taral› alan›n ölçüsünü bulunuz. Buna göre. Bu dairenin yar›çap uzunlu¤u kaç santimetredir? (π’yi 3 al›n›z. Bu tekerle¤in yar›çap›n› hesaplay›n›z.5 cm ise boyal› alan kaç santimetrekaredir? (π’yi 3 al›n›z.) 1 br 8 9 Eni 60 br. boyu 90 br olan dikdörtgen fleklindeki bir bölge yanda verilen motif ile kaplanmak isteniyor. Bir tekerlek 8 kere döndü¤ünde 88 m yol alm›fl oluyor.) T O B 11 12 Bir dairenin yar›çap› iki kat›na ç›kar›ld›¤›nda alan› ve çevre uzunlu¤unda nas›l bir de¤ifliklik olur? Aç›klay›n›z. Hangi fleklin alan› daha büyüktür? (π’yi 3 al›n›z.) (π’yi 7 Bir karenin çevre uzunlu¤u ile yar›çap› 6 cm olan dairenin çevre uzunlu¤u birbirine eflittir. (π’yi 3 al›n›z. a) Dikdörtgensel bölgeyi kaplamak için kaç tane motife ihtiyaç vard›r? b) Bu motifdeki pembe bölgenin alan› kaç birim karedir? A 10 fiekilde O ve T merkezli daireler verilmifltir.) 13 14 A O K B C 15 Yanda verilen flekildeki verileri kullanarak bir problem kurunuz ve problemi çözünüz.) Bir dairede 48º lik merkez aç›n›n oluflturdu¤u daire diliminin alan› 40 cm’dir. 27º 27º 2.

2 Yanda verilen flekillerden efl ve benzer olanlar› yaz›n›z. IBCI = 10 cm. Çevresi 80 br olan kare ile çevresi 32 br olan karenin benzerlik oran›n› bulunuz. IACI = 21 cm oldu¤una göre DEF’nin çevre uzunlu¤u kaç santimetredir? D A 21 cm C 14 cm 10 cm B F E 57 . 5 ABC ve DEF benzerdir ve benzerlik oranlar› 7 4’tür. 1 2 3 5 4 10 6 9 8 7 3 4 Kenarlar›n›n oran› 2:7 olan iki dikdörtgen çiziniz ve kenarlar›n› adland›r›n›z.Çokgenlerin Eflli¤i ve Benzerli¤i ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 ‹zometrik k⤛da yanda verilen dikdörtgenin 3 1 kat› büyüklü¤ünde. ABC ’nin kenar uzunluklar› IABI = 14 cm. üçgenin kat› 2 2 büyüklü¤ünde benzerlerini çiziniz.

en az dört farkl› flekilde nas›l bölersiniz? Çizerek gösteriniz. ) Bir fleklin kendisi ile yans›mas› birbirine efltir. b) Alanlar›n›n oran›n› bulunuz. AGHIF’nin çevre 7 uzunlu¤u 75 cm ise [BC]’nin uzunlu¤u kaç santimetre olur? F H I C D E 11 Afla¤›da verilen ifadelerden do¤ru olanlar›n bafl›na “D” yanl›fl olanlar›n›n bafl›na “Y” harfi yaz›n›z. ) Farkl› büyüklüklerdeki bütün kareler benzerdir. 58 . ) Benzer flekillerin karfl›l›kl› aç›lar› birbirine efltir. ) Farkl› büyüklükteki bütün dikdörtgenler benzerdir. Benzerlik oran› A G B 10 Yanda verilen düzgün beflgenlerde ABCDE AGHIF’dir 2 ve beflgenlerin benzerlik oran› ’dir. ) Benzer flekillerin benzerlik oran› 1’dir.6 fiekildeki gibi bir kareyi dört efl parçaya. ( ( ( ( ( ( ) Efl flekiller ayn› zamanda benzer flekillerdir. 8 Noktal› k⤛da yandaki çokgene efl ve benzer çokgenler çiziniz. 9 2 olan iki dikdörtgenin: 3 a) Çevre uzunluklar›n›n oran›n› bulunuz. 7 Benzerlik oran› 1 olan çokgenler çiziniz.

15 Resimdeki çocu¤un boyu ve a¤ac›n yüksekli¤i ile gölgelerin uzunlu¤u benzer üçgenlerin iki kenar›n› oluflturur. 14 Boyutlar› 25 cm ve 15 cm olan dikdörtgensel bölge fleklindeki bir foto¤raf› ço¤altmak istiyorsunuz.5 m 3m 6m 59 . Buna göre a¤ac›n yüksekli¤i kaç metredir? ? 1. b) Foto¤raf›n boyutlar›n›n % 30 büyülterek ço¤alt›lmas› durumunda boyutlar›n› bulunuz. a) Foto¤raf›n boyutlar›n›n % 50 küçülterek ço¤alt›lmas› durumunda boyutlar›n› bulunuz.12 Yanda verilen flekillerde TSM PKL oldu¤una göre T . M. T P 74º K L 85º S M 13 Yanda verilen flekillerin benzerlik oran›n› bulunuz. K ve L ’nin ölçüsünü bulunuz. c) Elde edilen yeni foto¤raflar›n efl veya benzer olup olmad›klar›n› söyleyiniz.

Buna göre k say›s› kaçt›r? A O B 4 Yandaki N merkezli çemberde s(YNP) = 68º ise majör yay›n ölçüsünü bulunuz. Buna göre bu dairelerin alanlar›n›n birbirine oran› nedir? 60 . 7 ‹ki dairenin çevre uzunluklar›n›n birbirine oran› 7 5’tir.10º ve s(COB) = 2k + 40º veriliyor. a) Büyük bayra¤›n eni 72 cm ise boyu kaç santimetredir? b) Di¤er bayra¤›n en ve boy uzunlu¤unu bulunuz.ÜN‹TE DE⁄ERLEND‹RME A 1 fiekilde O merkezli çember üzerinde efl yaylar oluflturacak flekilde noktalar iflaretlenmifltir. Y N 68º P A 5 Yar›çap› 12 cm olan bir tekerlek 15 tur döndü¤ünde kaç metre yol al›r? (π’yi 3 al›n›z.) 6 Benzerlik oran› 2. Afla¤›daki çokgenlerden kaç tanesi köfleleri bu noktalardan seçilerek çizilebilir? • Eflkenar üçgen • Kare • ‹kiz kenar yamuk • Dikdörtgen • Düzgün alt›gen • Düzgün beflgen F O E B C D 2 B O merkezli çemberde s(DEB) = 4x . A O E D C 3 fiekilde O merkezli çember veriliyor.5 olan iki Türk Bayra¤› çizmek istiyoruz. s(CAB) = 3k .236 ve s(BAD) = 184º ise x’in kaç derece oldu¤unu bulunuz.

Bu dairede merkezle 120º lik aç› yapan daire diliminin alan› kaç santimetrekare olur? (π’yi 3 al›n›z.50TL 19.2 cm dir. C merkezli dairenin çap› 6 cm oldu¤una göre bu düzlemsel flekillerin alanlar›n› 45º hesaplay›n›z. Bu pizzalardan hangisini almak daha kârl›d›r? Küçük boy (çap› 22 cm) : Orta boy (çap› 27 cm) : Büyük boy (çap› 33 cm) : 11.50TL 24. B ve C noktalar› dairelerin merkezidir.) E A 9 cm B 3 cm D C 13 Yandaki düzlemsel flekillerde A. Renkli k›s›mlar›n alan›n› π’ye ba¤l› olarak hesaplay›n›z.8 Bir pizzac›da sat›lan ayn› kal›nl›kta ve 3 farkl› boydaki pizzalar›n fiyatlar› yandaki gibidir.) 60º 4 cm cm 10 8 cm B C 6 cm 8 cm 61 . 12 fiekilde ABCD dikdörtgeni ve A merkezli çeyrek daire dilimi veriliyor. Mor ile boyal› bölgenin alan› kaç santimetrekaredir? (π’yi 3 al›n›z. A (π’yi 3 al›n›z.) 11 Yandaki kareli k⤛tta her bir karenin kenar uzunlu¤u 1 cm’dir.50TL 9 fiekilde ABCD dikdörtgeninin içine çizilmifl O ve M merkezli efl çemberler veriliyor. Verilenlere göre ABCD dikdörtgeninin çevre uzunlu¤u kaç santimetredir? A 7 cm O M B D C 10 Bir dairenin çevre uzunlu¤u 31. B merkezli dairenin çap› 10 cm.

Büyük alt›genin alan› 64 br oldu¤una göre pembe renkli bölgenin alan› kaç birimkaredir? B A 62 . 2 cm 5 cm 16 Benzerlik oran› 1 olan iki dikdörtgenin alanlar›n›n oran›n› bulunuz. 16 cm M x C C 10 cm N E 15 Yanda verilen düzgün beflgenler için benzerlik oran›n› bulunuz.14 Afla¤›da verilen üçgenler için CAN A 6 cm 8 cm CEM ise IMEI’nin kaç santimetre oldu¤unu bulunuz. A ve B noktalar› bulunduklar› kenarlar›n 2 orta noktalar›d›r. Bu karelerin 1 ise a’n›n kaç oldu¤unu benzerlik oran› 2 bulunuz. 4 17 ALEV ve BANU karelerinde IALI = (2a-4) br ve IBAI = (2a+4) br fleklinde verilmifltir. L E A N A V B U 18 fiekilde iç içe çizilmifl iki tane düzgün alt›gen veriliyor.

“Grafik. Veri Analizi ve Olas›l›k” .

Ortalamas›n› hesaplayarak tahmininizle karfl›laflt›r›n›z. Tablo: 2002-2003 Y›llar›nda Baz› Ülkelerdeki Tavuk Üretim Miktarlar› (G›da ve Tar›m Örgütü (FAO) Ülkeler Türkiye Çin ‹ngiltere ABD 2002 Üretim Miktar› 2003 Üretim Miktar› (Ton) (Ton) 612 000 9 376 950 1 225 000 14 872 000 612 000 9 770 580 1 250 000 15 003 000 c) Her iki y›lda da tavuk üretim miktar› ayn› olan ülke hangisidir? ç) ABD’de 2004 y›l›ndaki üretimi kaç ton olabilir? 3 Murat’›n bir gün boyunca yapt›¤› etkinlikler ve bunlara ay›rd›¤› süreler yandaki tabloda verilmifltir. a) Tablodaki verileri kullanarak uygun ikili grafi¤i çiziniz. günün yar›s›na karfl›l›k gelmektedir? c) Murat ders çal›flma süresini artt›rmak isterse ne yapmal›d›r? Bu durumda grafikte nas›l bir de¤ifliklik olur? Tablo: Gün ‹çindeki Etkinlikler ve Süresi Etkinlikler Uyku Kiflisel Temizlik Yemek Ulafl›m Okulda Bulunma Serbest Etkinlik Ders Çal›flma Toplam Süreler 9 Saat 30 Dakika 90 Dakika 1 Saat 7 Saat 2 Saat 3 Saat 24 Saat 64 .0705 2.0777 2. b) Çizdi¤iniz grafi¤e göre 2003 y›l›nda tavuk üretimi en fazla olan ülke ile en az olan ülke aras›ndaki fark› bulunuz. Sat›fl (TL) 2. a) Murat gün içinde en çok neye zaman ay›rmaktad›r? b) Hangi etkinliklere ayr›lan zaman.0606 2.0383 ikili grafi¤i çiziniz. c) Grafi¤inize göre al›fl-sat›fl fark›n›n en fazla oldu¤u gün hangisidir? ç) 7 Aral›k 2011 y›l› için Euro sat›fl miktar› ne olabilir? Neden? 2 Yandaki tabloda 2002-2003 y›llar›nda baz› ülkelerin tavuk üretim miktarlar› verilmifltir.0298 a) Tablodaki verilere göre uygun Al›fl (TL) 2.0210 2.0481 b) 3-6 Aral›k 2011’deki ortalama Euro miktar›n› grafi¤ini inceleyerek tahmin ediniz.Yaflam›m›zdaki Grafikler ! UYARI le ilgili yapm›fl r› mala Projeniz uz çal›fl n u ¤ u old eninizle ö¤retmt›n›z m›? paylafl Verilerin Farkl› Temsil Biçimleri ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 Yanda verilen tabloda 2011 y›l› Aral›k ay›n›n baz› günlerindeki Euro al›fl-sat›fl miktarlar› verilmifltir. Bu verileri daire grafi¤inde göstererek afla¤›daki sorular› cevaplay›n›z.0677 2. Tablo: 2011 Y›l› Aral›k Ay›n›n Baz› Günlerindeki Euro Al›fl-Sat›fl Miktar› (Merkez Bankas›) Tarih 3 Aral›k 4 Aral›k 5 Aral›k 6 Aral›k 2.

a) K›rm›z› et tüketimi en fazla olan ülke hangisidir? b) Tavuk eti ve bal›k eti tüketimi ayn› olan ülke hangisidir? c) ABD ve ‹spanya’n›n tavuk eti tüketimini karfl›laflt›r›n›z. ç) Hangi ülkede tavuk eti. a) Ülkemizde çal›flan erkekler kad›nlardan yüzde kaç fazlad›r? b) Çal›flan kad›n-erkek yüzdeleri aras›ndaki fark›n sebepleri sizce ne olabilir? c) 2013 y›l›nda çal›flan kad›n-erkek yüzdeleri ne olabilir? Tablo: Türkiye’de Cinsiyet Durumuna Göre ‹fl Gücüne Kat›lma Oran› Kad›n Erkek % 36 % 64 65 . Grafi¤e göre.4 Yandaki daire grafi¤ini inceleyerek ifl gücüne kat›lanlar ve kat›lmayanlar›n oran› hakk›nda ne söyleyebilirsiniz? %45 ‹fl Gücüne Kat›lmayanlar %55 ‹fl Gücüne Kat›lanlar 5 Ülkemizde 2010-2013 y›llar›nda üretilen iki farkl› tar›m ürününün y›llara göre üretim miktar›ndaki art›fl-azal›fl› karfl›laflt›rmak için hangi tür grafi¤i çizersiniz? Neden? 6 Yandaki grafikte ülkelere göre kifli bafl›na düflen y›ll›k et tüketimi verilmifltir. bal›k eti tüketiminden fazlad›r? d) Toplam beyaz et tüketiminin k›rm›z› et tüketiminden fazla oldu¤u ülke hangisidir? Grafik: Ülkelere Göre Kifli Bafl›na Düflen Y›ll›k Et Tüketimi Tüketim (kg) (Kaynak: TU‹K) K›rm›z› Et Bal›k Eti Tavuk Eti 120 100 80 60 40 20 0 ABD ‹spanya Fransa Türkiye Ülke 140 7 Yandaki daire grafi¤ini inceleyerek afla¤›daki sorular› cevaplay›n›z.

8 Yandaki grafi¤e göre afla¤›daki sorular› cevaplay›n›z. köy nüfusunun ise düflüfl göstermesinin sebebi ne olabilir? 66 . Tablo: Y›llara Göre Bal›k Tüketimi Y›l Bal›k Cinsi Hamsi (Ton) ‹stavrit (Ton) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 138 569 270 000 385 000 251 675 204 699 229 023 13 540 14 127 22 991 22 134 20 373 14 392 10 Afla¤›daki grafi¤i inceleyerek sorular› cevaplay›n›z. Grafik: 1927 ve 2000 Y›llar›ndaki Say›mlara Göre fiehir ve Köy Nüfuslar› (TU‹K) Nüfus 8 000 000 7 000 000 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0 fiehir Köy Toplam Y›llar 1927 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 a) Ülkemizin flehir nüfusu hangi y›llarda 2 000 000’i geçmifltir? b) Ülkemizin flehir nüfusu hangi y›ldan sonra köy nüfusunu geçmifltir? c) Ülkemizin köy nüfusunda hangi y›ldan sonra düflüfl olmufltur? ç) Ülkemizin flehir nüfusunun devaml› art›fl. a) Ülkemizin nüfusunun en büyük k›sm› hangi yafl grubunda toplanm›flt›r? b) Ülkemizin nüfusunun en az oldu¤u yafl grubu hangisidir? c) Ülkemiz nüfusunda 15 yafl üstündeki nüfusun pay› yüzde kaçt›r? Tablo: Ülkemiz Nüfusunun Yafl Gruplar›na Göre Durumu (TÜ‹K) 15-64 Yafl (%61) 0-14 Yafl (%35) 65 Yafl ve Üzeri (%4) 9 Tablodaki verileri göstermek için en uygun grafik çeflidi hangisidir? Çizerek gösteriniz.

1927-2000 (TU‹K) Oran (%) K›rsal Nüfus Kent Nüfusu 100 80 60 40 20 0 1927 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 Y›llar a) Kent ve k›rsal nüfus aras›ndaki en büyük fark hangi y›lda görülmektedir? b) K›rsal kesimde do¤um oran› fazla olmas›na ra¤men k›rsal nüfusun giderek azalmas›n›n sebebi ne olabilir? c) Hangi y›llar aras›nda kent ve k›rsal nüfus eflittir? 12 Bir firma yeni ç›kard›¤› bir ürünün tan›t›m›n› farkl› reklam türleriyle yapt›r›yor.11 Afla¤›daki grafi¤i inceleyerek sorular› cevaplay›n›z. Tablo: S›nav Sonuçlar› Ad Yi¤itcan Ceren Ilg›n Hazar An›l Saadet Andaç Aflama .I 85 68 43 80 82 79 55 Aflama . hangi reklam türüne daha fazla pay ay›r›rd›n›z. b) Siz firma yöneticisi olsayd›n›z. Verilere uygun daire grafi¤i oluflturarak afla¤›daki sorular› cevaplay›n›z. Bu verilere göre uygun bir grafik çiziniz. Grafik: Kent ve K›rsal Nüfus Oran›.II 98 75 59 90 78 67 67 67 . Neden? Tablo: Reklam Türlerine Ayr›lan Pay Reklam Türü Televizyon Radyo Gazete Dergi Tabela El ‹lan› Yüzde % 30 % 20 % 20 % 10 % 15 %5 13 ‹ki aflamal› yabanc› dil s›nav›nda s›n›ftaki yedi ö¤rencinin ald›¤› puanlar yandaki tabloda verilmifltir. Hangi reklam türüne ne kadar pay ay›rd›¤› tabloda verilmifltir. a) Grafi¤e bafll›k belirleyiniz ve dilimlerin hangi reklam türüne ait oldu¤unu yaz›n›z.

Grafi¤e bakarak kapta 80 bilye oldu¤unda kovadaki suyun yüksekli¤inin kaç milimetre olaca¤›n› tahmin ediniz. Buna göre hangi tekstilde kazan›lan para. bir tekstilde elde edilen gelirler verilmifltir. Grafik: Bilye Say›s›na Göre Su Yüksekli¤inin Art›fl Grafi¤i Su Yüksekli¤i (mm) 100 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 10 20 30 40 50 60 70 80 90 0 Bilye Say›s› 68 . bilye at›l›rken kovadaki su seviyesinin de¤iflimi verilmifltir.14 Yandaki grafikte. Afla¤›daki grafikte. toplam gelir içinde % 15’lik paya sahiptir? A) Elbise B) Etek C) Bluz D) Ceket Grafik: Tekstil Sat›fllar› Kâr (TL) Etek Pantolon Bluz Elbise Ceket Gelir (Milyon) 60 70 80 90 100 15 Yar›s›na kadar su dolu bir kovaya her seferinde 10 tane bilye at›l›yor.

Grafik: Otomobil Tamiri Otomobil say›s› Grafik: Otomobil Tamiri Otomobil say›s› 2500 2000 1500 1000 500 0 Y›llar 3000 2000 1000 0 Y›llar 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 a) Grafiklerin farkl› görünmelerinin nedenlerini aç›klay›n›z. b) Grafi¤i oluflturan sütunlara bakarak tamir edilen otomobil say›s› en fazla olan y›l ile en az olan y›l aras›ndaki fark hangi grafikte daha azm›fl gibi gözükmektedir? Nedenini aç›klay›n›z.Yan›ltan Grafikler ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 Afla¤›daki grafikler bir marketin ayl›k sat›fllar›ndan elde etti¤i kâr› göstermektedir. 2013 69 . Grafik: Ayl›k Kâr Kâr (TL) 30 20 10 0 Aylar Ocak fiubat Mart Nisan May›s Grafik: Ayl›k Kâr Kâr (TL) 30 29 28 27 26 25 0 Aylar Ocak fiubat Mart Nisan May›s 2 Afla¤›daki grafikler bir otomobil servisinin y›llara göre tamir etti¤i araba tamir say›lar›n› göstermektedir. Grafiklerin neden farkl› göründü¤ünü ve bu durumun ne tür yorumlara sebep olaca¤›n› söyleyiniz.

3 Y ve Z flirketlerindeki maafl art›fllar› afla¤›daki grafiklerde verilmifltir.50 1.20 1.90 0.40 1.30 1. ‹ki grafikteki farkl›l›klar› aç›klay›n›z.80 0 Temmus A¤ustos Kas›m May›s Ekim fiubat Nisan Haziran Aral›k Ocak Eylül Mart Aylar 70 . Grafik: Maafl Art›fllar› Kâr (TL) 1600 1550 1500 1450 1400 1350 1 2 3 4 5 6 Y›llar 1700 1500 1300 1100 1000 900 800 700 600 500 1 2 3 4 5 6 Grafik: Maafl Art›fllar› Kâr (TL) Y›llar 4 Grafikte veri aral›klar› artt›r›larak çizildi¤inde ne tür yanl›fl yorumlar yap›labilir? Grafik: Bir Ülkenin Y›lll›k ‹thalat› Milyon Dolar 34 32 30 28 26 24 22 20 10 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 10 108 Y›llar 22 225 21 638 20 973 26 587 27 775 31 340 34 000 5 Afla¤›daki çizgi grafi¤i. fiyatlardaki de¤iflimi daha fazla ve daha az göstermek için nas›l düzenlenebilir? Grafik: Otogaz Fiyatlar› Fiyat (TL) 1.70 1.00 0.10 1.60 1.

5 4 2009 2010 2011 2012 Y›llar 2013 2 0 Y›llar 2009 2010 2011 2012 2013 6 4 Milyon (TL) 8 a) Grafiklerde y›ll›k gelirin belirtildi¤i eksenlerin fark› nedir? b) Grafikler karfl›laflt›r›ld›¤›nda firman›n y›ll›k geliri ile ilgili ne tür yanl›fl yorumlar yap›labilir? Aç›klay›n›z. Hangi grafikte verilenler yanl›fl yorumlara sebep olabilir? Grafik: YGS Baflar›s› Baflar› (%) 50 40 30 20 10 0 8A 8B S›n›f 8A 8B S›n›f Grafik: YGS Baflar›s› Baflar› (%) 50 40 30 71 .5 6 5.6 Afla¤›daki grafikler. Grafik: Firman›n Y›ll›k Geliri Grafik: Firman›n Y›ll›k Geliri Milyon (TL) 7 6. 7 Afla¤›daki grafiklerde cep telefonu kullanan insan say›n›n y›llara göre de¤iflimi verilmifltir. Grafik: Ortalama Saat Ücretleri ‹nsan Say›s› (Milyon) 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2000 Y›llar 2005 2010 Grafik: Ortalama Saat Ücretleri ‹nsan Say›s› (Milyon) 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2000 Y›llar 2005 2010 8 ‹ki farkl› s›n›f›n YGS s›nav›ndaki baflar›s› afla¤›daki grafiklerde verilmifltir. bir firman›n y›ll›k gelirinin y›llara göre de¤iflimini göstermektedir. Grafiklerin neden farkl› görünümlere sahip oldu¤unu aç›klay›n›z.5 5 4.

9 Afla¤›daki grafiklerde gösterilen A. bir emlak ofisinin y›llara göre satt›¤› ev say›s›n› göstermektedir. Grafik: Ev Sat›fllar› Sat›lan Ev Say›s› Grafik: Ev Sat›fllar› Sat›lan Ev Say›s› 1000 800 600 400 200 Y›llar 2007 2008 2009 2010 2011 0 2000 1600 1200 800 400 72 .B ve C marka flekerlerin bayramdaki sat›fl miktarlar› s›ras›yla 2. 20 kg ve 2 kg’d›r. Grafiklerdeki farkl›l›¤›n sebebini ve bu farkl›l›klar›n ne tür yanl›fl yorumlara sebeb olabilece¤ini aç›klay›n›z. Afla¤›daki seçeneklerden hangisi fleker miktar›n› en do¤ru göstermektedir? A) A B) C A B C B C) B A C D) A B C 10 Afla¤›daki grafikler bir motor galerisinde sat›lan motorlar›n ortalama fiyatlar›n› göstermektedir. Grafiklerin farkl› görünüfllere sahip olmas›n›n nedenini aç›klay›n›z. Grafik: Ortalama Motor Fiyatlar› Fiyat (TL 17 000 16 000 15 000 14 000 13 000 0 May›s Temmus Nisan Mart Haziran Aylar Grafik: Ortalama Motor Fiyatlar› Fiyat (TL) 20 000 17 000 15 000 12 500 10 000 0 May›s Temmus Y›llar 2007 2008 2009 2010 2011 0 Nisan Mart Haziran Aylar 11 Afla¤›daki grafikler.5 kg.

93. 80. 72. 72. 56. 2 Afla¤›da verilen say›lar›n aritmetik ortalamas› 80 ve tepe de¤eri 72 oldu¤una göre verilmeyenlerin hangi say›lar olabilece¤ini bulunuz. 10 73 .Veri Analizi ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 124. 59. ö¤rencilerin baflar›s› ile ilgili yorum yapmak istiyor. a. Buna göre hangi merkezî e¤ilim veya yay›l›m ölçüsünün kullan›lmas› daha uygun olur? Okulumuzda sene sonunda yap›lacak spor turnuvalar›na kat›lmak isteyen ö¤rencilerden al›nan cevaplar afla¤›daki gibidir.. 68 say› dizisinin aritmetik ortalamas› 52 oldu¤una göre bu say› dizisinin ortanca de¤eri kaçt›r? 1 1 2 3 4 . 75. 60. 42.. 79. . a) Ortancas›n› b) Tepe de¤erini c) Çeyrekler aç›kl›¤›n› bulunuz. 174. 101. 72. 125. ? Bir veri grubundaki en çok tekrar eden de¤er belirlenmek isteniyorsa merkezî e¤ilim ölçülerinden hangisini kullan›r›z? Aç›kl›k de¤erinin “0” oldu¤u bir veri grubu hakk›nda ne söyleyebilirsiniz? Aritmetik ortalama. 183. 68. 42. 79. 83. 57. 64. verilen rasyonel say›lar›n 10 5 5 10 5 a) Ortanca de¤erini. 101. 78.. ne tür veri gruplar›nda çeyrekler aç›kl›¤› tercih edilmelidir? Neden? 3 4 5 6 7 7C s›n›f›n›n ö¤rencilerinin matematik yaz›l› s›nav›ndan ald›¤› notlar afla¤›da verilmifltir. 176.. 176 say›lar›n›n. ortanca ve tepe de¤erinin tercih edilmesinin uygun oldu¤u veri gruplar›n›n özellikleri neler olmal›d›r? Ne tür veri gruplar›nda aç›kl›k. ?. 79. 99 S›n›f›n matematik ö¤retmeni... 102. Buna göre ö¤rencilerin en çok tercih ettikleri spor dallar› hakk›nda bilgi edinebilmek için hangi merkezî e¤ilim veya yay›l›m ölçüsü kullan›lmal›d›r? Futbol: 270 Basketbol: 152 Voleybol: 179 Koflu: 28 8 9 53. b) Aç›kl›¤›n› bulunuz.

08. tepe de¤eri. 75.12.7 6.9 8.10. b) Notlar›n ortanca de¤erini bulunuz. 58.1999 12. 16 Vedat 4 s›navdan 68. do¤ru olanlar için“D” yanl›fl olanlar için “Y” yaz›n›z.2001 26.02. sat›fl miktar› bak›m›ndan daha tutarl›d›r? b) Markalar›n ayl›k ortalama sat›fl miktar›n› karfl›laflt›rmak için hangi ortalama çeflidini kullanmak uygun de¤ildir? 15 Afla¤›daki ifadelerin yanlar›ndaki boflluklara.11 Ortalama de¤eri 45. b›r sonraki testten 70 al›rsa aritmetik ortalama notu artar m›? Azal›r m›? ç) Son durumda ortanca de¤er artar m›? Azal›r m›? 74 .10.01.8 8. aç›kl›¤› 33 olan ve 8 tane veriden oluflan bir veri grubu yaz›n›z. Tablodaki depremlerin büyüklü¤ü ile ilgili verilerin ortanca de¤eri.12.1 7. Tarih 17. 12 Afla¤›dakilerden hangisi merkezî yay›lma ölçüsüdür? A) Aç›kl›k B) Ortanca C) Tepe de¤eri D) Aritmetik ortalama 13 Yandaki tabloda 1999-2011 y›llar› aras›nda Dünya’da meydana gelen baz› önemli depremler ve büyüklükleri verilmifltir. c) Vedat.2010 11.2003 26.2 7. A Marka Otomobil ‹çin Çeyrekler Aç›kl›¤› B Marka Otomobil ‹çin Çeyrekler Aç›kl›¤› 2500 10500 a) Hangi otomobil markas›. ortanca de¤eri 43.4 7. ( ) Bir veri grubunun tepe de¤eri olmayaca¤› gibi birden fazla da tepede¤eri olabilir.1999 20.2008 27.2005 12.05. a) Notlar›n aritmetik ortalamas›n› bulunuz. 77 notlar›n› al›yor.03.2011 Meydana Geldi¤i Depremin Büyüklü¤ü Yer Türkiye (‹zmit) Türkiye (Düzce) Hindistan ‹ran Endonezya Pakistan Çin fiili Japonya 7.6 7.2004 08.6 9. ( ) Çeyrekler aç›kl›¤› veri grubunun uç de¤erlerinden aç›kl›¤a göre daha fazla etkilenir. çeyrekler aç›kl›¤›n› bulunuz.9 14 ‹ki otomobil markas›n›n y›l içinde ayl›k sat›fl miktar›n› gösteren veri gruplar›n›n çeyrekler aç›kl›¤› yandaki tabloda verilmifltir. aç›kl›k. ( ) Bir veri grubunun aç›kl›¤› fazla ise veri grubunun ortalamas› hesaplan›rken ortanca de¤erini bulmak daha uygundur.

Faktöriyel, Permütasyon, Olas›l›k

Faktöriyel ve Permütasyon

ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M
1
Afla¤›da verilen ifllemleri yap›n›z. a) 3! + 5! 4! b) 7! + 2! 3 4! c) 6! + 5! 5! - 4!

2

8 arkadafl tiyatroya gidiyorlar. Ald›klar› 8 bilete karfl›l›k gelen koltuklar yanyana oldu¤una göre, bu koltuklara 8 arkadafl›n kaç farkl› flekilde oturabileceklerini bulunuz.

3

Enes, çantas›n›n dört basamakl› flifresini unuttu fakat ilk rakam›n›n 9 oldu¤unu hat›rl›yor. Enes, flifreyi deneyerek bulmak isterse kaç farkl› deneme yapmal›d›r? 12! say›s› 11! say›s›n›n kaç kat›d›r? 5 kifliden 4 tanesi yanyana kaç farkl› flekilde s›ralanabilir? Afla¤›dakilerden hangisi 144’e eflit de¤ildir? A) 4! 3! B) 6! 4! 5! C) 6 4! D) 6! 4!

4 5 6

7

Afla¤›daki ifadelerden hangileri do¤rudur? I) 5! - 3! = 2! II) 1! + 0! = 2! III) 6! = 2! 3 IV) 1! + 2! + 3! = 6!

8

Sonucun 120 olaca¤› bir faktöriyel sorusu yaz›n›z.

9

A = {0, 3, 6, 7, 8, 9} kümesinin elemanlar›n› kullanarak rakamlar› farkl› dört basamakl› kaç çift say› yaz›labilece¤ini bulunuz.

10

Aralar›nda mavi ve yeflilin bulundu¤u dört farkl› renkteki 4 balon, mavi ve yeflil yan yana gelmeyecek flekilde kaç de¤iflik biçimde s›ralanabilir?

75

11

23 Nisan’da halk oyunlar› gösterisi yapacak bir grup, 6 k›z ve 5 erkek ö¤renciden oluflmaktad›r. Gösterideki ö¤renciler bir s›rada, k›z ö¤renciler s›ran›n bafl›nda ve sonunda olacak ve iki erkek yan yana olmayacak flekilde kaç farkl› biçimde s›ralanabilir? Üç kardefl bir sirk salonundan 3 kiflilik bilet alm›fllard›r. Sirkin 7. s›ras›nda 10 tane bofl koltuk vard›r. Bu kardefller kaç farkl› flekilde oturabilirler? 7 Türkçe, 5 sosyal bilgiler kitab› bir rafa dizilecektir. Bu kitaplar›n Türkçe kitaplar› yan yana gelmek flart›yla kaç farkl› flekilde dizilebilece¤ini bulunuz. Ayn› büyüklükteki 5 beyaz, 4 pembe, 3 mor renkli boncuk bir ipe dizilmek isteniyor. Ayn› renkli boncuklar yan yana olmak üzere kaç farkl› flekilde ipe dizilebilir? Okulumuzda düzenlenen resim sergisinde 7A s›n›f›ndaki üç ö¤rencinin yapt›¤› ya¤l› boya ve karakalem resimleri duvara yan yana as›lacakt›r. 7 tane karakalem, 6 tane ya¤l› boya resmi; a) Kaç farkl› flekilde yan yana duvara as›labilir? b) Ayn› tür resimler bir arada olmak üzere yan yana duvara kaç farkl› flekilde as›labilir? Müdür, müdür yard›mc›s› ve befl ö¤retmen, müdür ve müdür yard›mc›s› yan yana olmak üzere bir toplant›da yanyana kaç farkl› flekilde oturabilirler? Bulunuz. 3! + 2! = a iflleminde “a” say›s›n› bulunuz. 6 3! - 2!

12

13 14

15

16 17

Olas›l›k

ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M
1
Bir torbada 3 sar›, 2 mavi, 5 beyaz toptan rastgele seçilen bir topun; Sar› veya beyaz gelme olay›n›n deneyini, örnek uzay›n› ve çeflidini yaz›n›z.

2

N = {2, 3, 4, 5, 6} kümesinin elemanlar› ile yaz›labilecek rakamlar› tekrars›z iki basamakl› do¤al say›lar ayn› büyüklükte kartlara yaz›larak bir kutuya at›l›yor. Çekilen bir kart›n üstünde yazan say›n›n “çift do¤al say›” olma olas›l›¤›n› bulunuz.

3 4

20 katl› bir binada asansöre binen bir kiflinin 14. kattan yukar›da bir kat›n veya 15. kat›n dü¤mesine basma olas›l›¤› nedir? Hilesiz bir zar havaya at›ld›¤›nda, üst yüze gelen say›n›n 4’den büyük ve asal say› olma olas›l›¤› kaçt›r?

76

5

Yandaki torbalara k›rm›z› ve beyaz A) bilyeler konmufltur. Hangi torbadan k›rm›z› bilye çekme olas›l›¤› en 36 K fazlad›r?

B)

C)

D)

24 B

15 K 30 B

25 K 15 B

10 B 10 K

6

Yanda verilen küpün karfl›l›kl› yüzeyleri ayn› renge boyan›yor. Küp havaya at›ld›¤›nda mor yüzeyin gelme olas›l›¤›n› bulunuz.

7

Yanda verilen dikdörtgensel bölgenin içinde bulunan karenin alan› 16 cm2 dir. Yukar›dan at›lan bir topun mavi alana düflme olas›l›¤›n› bulunuz.
15 cm

7 cm

8

Bir örnek uzay›nda N ve Y ayr›k olaylard›r. N olay›n›n gerçekleflme olas›l›¤› 17 , Y nin 36 9 ise N veya Y nin gerçekleflme olas›l›¤›n› bulunuz. gerçekleflme olas›l›¤› 36

9

Yanda verilen yar›çap› 20 cm olan çark çevrildi¤inde; a) Okun mavi alana gelme olas›l›¤›n› bulunuz. b) Okun yeflil alana gelme olas›l›¤›n› bulunuz. c) Okun mavi veya beyaz alana gelme olas›l›¤›n› bulunuz. ç) Okun sar› veya turuncu alana gelme olas›l›¤›n› bulunuz.

30º 60º 60º 90º 120º

10

1’den 20’ye kadar olan say›lardan her biri (1 ve 20 dahil) efl büyüklükteki kartlara yaz›l›yor ve bir torbaya at›l›yor. Torbadan rastgele al›nan bir kart›n; a) ‹lk on say› aras›nda olmas› veya asal olmas› olas›l›¤› kaçt›r? b) ‹lk on say› aras›nda olmas› veya asal olmamas› olas›l›¤› kaçt›r?

11

7. ve 8. s›n›flar aras›nda düzenlenen bir atletizm turnuvas›na kat›lacak ö¤reci say›lar› tablodaki gibidir. Turnuvada birinci olacak ö¤rencinin; a) 7. s›n›f ö¤rencisi veya erkek ö¤renci olma olas›l›¤›n›, b) 8. s›n›f ö¤rencisi veya k›z ö¤renci olma olas›l›¤›n› bulunuz.

S›n›flar Ö¤renciler K›z Erkek 7. S›n›f 25 31 8. S›n›f 32 28

77

Eflit büyüklüklerde karesel bölgelerden oluflan yandaki gibi bir darta rastgele at›lan bir okun beyaz alana gelme olas›l›¤› nedir? 2 cm 15 Yanda verilen tahtaya at›lan bir okun k›rm›z› bölgeye gelme olas›l›¤› %20 ise mavi bölgeye ait merkez aç›n›n ölçüsü kaç derecedir? ([AB] dairenin çap›d›r.) A O B 16 “O. K. 3 C) Soruda verilen olay ayr›k olayd›r ve olas›l›¤› ’d›r.12 Yanda verilen prizma rastgele at›ld›¤›nda üst yüze yeflil yüzün gelme olas›l›¤› nedir? 5 cm 7 cm 13 14 Ayr›k olaya örnek veriniz. Bir zar at›ld›¤›nda üst yüze gelen say›n›n tek say› ve 3’ten büyük olma olas›l›¤› kaçt›r? sorusu için afla¤›daki ifadelerden hangisi do¤rudur? 5 ’d›r. L” harflerini birer kez kullanarak yaz›labilecek anlaml› veya anlams›z 4 harfli kelimelerin “O” ile bafllay›p “L” ile bitme olas›l›¤› kaçt›r? 17 ‹ki hilesiz zar ayn› anda at›l›yor. 6 Efl karelerden oluflan yandaki gibi tahtaya at›lan bir okun. Zarlar›n üst yüzüne gelen say›n›n toplam›n›n 5 olma olas›l›¤›n› bulunuz. U. a) Pembe kareye vurma olas›l›¤› yüzde kaçt›r? b) Sar› renkli kareye vurma olas›l›¤› yüzde kaçt›r? 18 19 78 . 6 5 D) Soruda verilen olay ayr›k olmayan olayd›r ve olas›l›¤› ’d›r. A) Soruda verilen olay ayr›k olayd›r ve bu olay›n olas›l›¤› 6 3 B) Soruda verilen olay ayr›k olmayan olayd›r ve olas›l›¤› 6 ’d›r.

bir ma¤azada 4 ay boyunca sat›lan müzik ve oyun CD’lerinin say›lar›n› göstermektedir. 8 günü ya¤›fll›. 10 günü ise güneflli geçmifltir. a) Kira ve yol için harcama giderleri kaçar lirad›r? b) E¤lence için yap›lan harcamalar tüm harcamalar›n yaklafl›k olarak yüzde kaç›d›r? Yol 75º 120º Kira 150º 15º Mutfak D E¤ le nc e 3 Bir ay›n 12 günü bulutlu. Bu veriler daire grafi¤inde gösterildi¤inde bulutlu günlere ait daire diliminin aç›s› kaç derece olur? 4 Yandaki grafik. b) Oyun CD’si sat›fllar›n›n en az oldu¤u ay hangisidir? c) Müzik CD’si sat›fl›yla ilgili bir genelleme yap›labilir mi? Bu genellemeden yararlanarak Temmuz ay› içindaki müzik CD’si sat›fllar›n› tahmin ediniz.ÜN‹TE DE⁄ERLEND‹RME Ton 1 Y›ll›k bu¤day üretimi yandaki grafikte verilen befl ilin üretim miktarlar› daire grafi¤inde gösterilseydi A iline kaç derecelik merkez aç› düflerdi? 1800 1700 1500 1200 1000 A B C 2 Ayl›k geliri 1440 TL olan bir ailenin bir ayl›k harcamalar›n›n da¤›l›m› yandaki daire grafi¤inde verilmifltir. Bu ailenin. Grafik: Müzik ve Oyun CD Sat›fllar› Sat›fllar 900 800 700 600 500 400 300 200 100 Haziran May›s Nisan Mart Y›llar Müzik CD’si Oyun CD’si E 79 . a) En fazla müzik CD’si sat›fl› hangi ayda olmufltur. ç) Bu verilere ait çizgi grafi¤i çiziniz. Afla¤›daki sorular› grafi¤e göre cevaplay›n›z.

Verileri hangi tür grafikte göstermek en uygundur?. 12. Dünya üzerindeki toplam okyanus alan›n›n yaklafl›k yüzde kaç›n› oluflturdu¤unu bulunuz. 16. 26. 27. 12. 21. A) B) C) D) a 21 21 24 20 b 28 24 26 26 9 Bir firman›n 11 günlük televizyon sat›fllar› afla¤›da verilmifltir. 18. 27. a. 12. 24. 21 Yukar›daki say› dizisinde a ve b yerine hangi say›lar yaz›l›rsa dizinin medyan› modundan 4 fazla olur. 21. 18. 20. 17. 18. 28. x Yukar›daki say› dizisinin modu ve medyan› eflit ise x kaçt›r? A) 14 B) 15 C) 20 D) 24 8 20. 19.5 Yandaki tabloda dünya üzerindeki okyanuslar›n yüz ölçümleri verilmifltir. 26. 14. 26. Neden? Belirledi¤iniz grafikte verileri gösteriniz. a) Ortanca b) Tepe de¤eri c) Alt çeyrek ç) Çeyrekler aç›kl›¤›n› bulunuz.8 ve 12 say›lar›n›n ortanca de¤erinin 10 olmas› için hangi verinin kaç defa tekrar etmesi gerekti¤ini bulunuz. 26. 14. 12. b. 22 Bu verilere göre. b) Okyanuslar›n kaplad›¤› alanlar› daire grafi¤inde gösteriniz. 10. 22. 10 3. 12. Dikkatsizlik Afl›r› H›z Hatal› Sollama Alkollü Araç Kullanma Bilinmeyen Sebepler % 30 % 37 % 20 % 11 %2 7 10. 80 . 20. c) Verileri çizgi grafi¤inde göstermek uygun olur mu?. a) Her bir okyanusun. 24. Neden? Tablo: Dünya Üzerindeki Okyanuslar Okyanus Arktik Okyanusu Atlas Okyanusu (Atlantik Okyanusu Büyük Okyanusu Pasifik Okyanusu Güney Okyanusu Hint Okyanusu Yüzölçümü (km2) 14 090 000 106 400 000 180 130 000 20 330 000 74 900 000 Tablo: Trafik Kazalar› Ç›k›fl Sebepleri 6 Trafik kazalar›n›n ç›k›fl nedenleri ve yüzde oranlar› yandaki tabloda verilmifltir. 13.7.

12 tane yeflil boncuk vard›r. kaç farkl› flekilde olabilir? 17 Asl›. c) Ayran sevmeyen ve erkek olma olas›l›¤›n› bulun. Çikolatalar f›nd›kl›. Ortalama fatura tutar›n›n kaç lira olaca¤›n› belirlemek için afla¤›dakilerden hangisini kullan›r›z? Aylar Ödenen Tutar Ocak 72 fiubat 75 Mart 70 Nisan 71 May›s 73 Haziran Temmuz A¤ustos 76 74 69 A) Çeyrekler aç›kl›¤› B) Tepe de¤er C) Aritmetik Ortalama D) Aç›kl›k 12 (a + 3)! = 720 ise a say›s› kaçt›r? A) 1 B) 4 C) 3 D) 5 13 5! + 0! . a) 4’den büyük veya asal say› olma olas›l›¤› nedir? b) 3’den küçük veya asal say› olma olas›l›¤› nedir? c) Çift veya asal say› olma olas›l›¤› nedir? 81 . Torbada 10 tane pembe. b) Süt seven veya k›z ö¤renci olma olas›l›¤›n›. Bu tabloya göre s›n›ftan seçilen bir ö¤rencinin. Tablo: Sevdi¤imiz ‹çecekler a) Süt seven ve k›z ö¤renci olma olas›l›¤›n›. f›st›kl›. farkl› türdeki çikolata paketlerinin birer çeflidini dükkan›n vitrinine yanyana dizecektir.1! = 4! a verilen denklemde a say›s› kaçt›r? 14 8’in 4’lü permütasyonlar›n›n say›s› kaçt›r? 15 Bir bakkal ayn› büyüklükte. torbadan rastgele bir boncuk ald›¤›nda bu boncu¤un pembe veya yeflil olma olas›l›¤› kaçt›r? 18 7C s›n›f›nda yap›lan bir anket sonucu yandaki tabloda verilmifltir. bademli ve bitter türünde oldu¤una göre. sütlü. Asl›. bir torba içinde bulunan ayn› büyüklükteki boncuklar›n tamam›n› kullanarak bir bileklik yapacakt›r.11 Afla¤›daki tabloda. 8 tane mor. bu çikolatalar rafa kaç farkl› flekilde dizilebilir? 16 100 metre koflusuna kat›lan 11 sporcudan ilk üç. 7 ay boyunca gelen telefon fatura bilgileri veriliyor. ‹çecek Süt Meyve Suyu Ayran K›z 7 4 8 Erkek 6 5 9 19 “K›zma Birader” oyunu oynarken att›¤›n›z zar›n üst yüzüne gelen say›n›n.

Sepetten al›nan yumurta tekrar geri konulmak flart›yla ard arda seçilen iki yumurtan›n her ikisinin de sar› renkte olma olas›l›¤›n› bulunuz. Her s›rada 9 koltuk oldu¤una göre al›nan bir biletin sesli harfli bir s›rada veya “4. 3 1 23 A ve B olaylar› için O(A) = 3 . 24 ‹çinde sadece 50 Kr’lar›n oldu¤u bir kumbaradaki paralar 2009 ve 2011 tarihlidir. 5. Bu 50 Kr’lar›n 32 tanesi 2009 tarihlidir. 6” numaral› koltuklardan birinde olma olas›l›¤› kaçt›r? A B C Ç D E 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 22 Bir sepette 4 beyaz. O(B) = 5 ve O(A B) = 1 ise O(A 7 B) yi bulunuz. 5 sar› yumurta vard›r. Kumbaradan rastgele al›nan bir paran›n 2009 4 ise bu kumbarada toplam tarihli olma olas›l›¤› 7 kaç lira vard›r? 82 .20 Bir sitede yönetici seçilmek için adayl›¤›n› koyan 5 kifliden bir asil. bir de yedek yöneticinin kaç farkl› flekilde seçilebilece¤ini bulunuz. 21 Bir sinema salonundaki koltuklar A’dan E’ye kadar harflerle s›raland›r›lm›flt›r.

“Alan ve Hacim” .

Pastan›n taban alan› 1225 cm2 oldu¤una göre pastan›n verilmeyen kenar uzunlu¤unu bulunuz. Tahmininizle ifllem sonucunu karfl›laflt›r›n›z. do¤um günü için taban› yamuksal bölge fleklinde olan bir pasta yapt›r›yor. Karfl›l›kl› aç›lar› birbirine efltir. Köflegenler birbirine diktir. Bütün aç›lar› dik aç›d›r. Dikdörtgen Eflkenar Dörtgen Kare Yamuk Paralelkenar 2 Yanda verilen paralelkenarsal bölgenin alan›n›n kaç birimkare oldu¤unu tahmin ediniz. Bütün uzunluklar› birbirine eflittir. Köflegen uzunluklar› birbirine eflittir. 45 cm 4 Öykü. Bu özellikleri sa¤layan dörtgenlerin isimlerini tabloya yaz›n›z. Dörtgenler Özellikler Karfl›l›kl› kenar uzunluklar› birbirine eflittir. Sadece iki kenar› paraleldir.Dörtgenler ve Alan Ba¤›nt›lar› Dörtgenlerin Özellikleri ve Dörtgensel Bölgelerin Alan› ! UYARI sonland›rmaya i Projeniz›s›n›z? m ›r z ha ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 Afla¤›daki tabloda dörtgenlerin özellikleri verilmifltir. Karfl›l›kl› kenarlar› paraleldir. Köflegenleri birbirini ortalar. D C A B 3 Köflegen uzunluklar› 28 cm ve 9 cm olan eflkenar dörtgenin alan›n› bulunuz. ? 25 cm 84 .

‹ki sar› çizgi aras›nda kalan alana bir araç park edebilece¤ine göre otoparkta 3 arac›n park edebilece¤i toplam alan kaç metrekaredir? 5.5 BALE paralelkenar›nda [LH] [BA]. ILHI = 7.5 m 2.4 m F A 18 cm B 16 cm 7 ABCD dikdörtgeni flekildeki gibi iki yamuksal bölgeye ayr›lm›flt›r. IFHI = 4 cm IFAI = x cm. [MA] = 7. k›rm›z› bölgelerin toplam alan›na oran›n› bulunuz. B L x E H A 6 fiekilde bir otopark›n uzunluklar› verilmifltir.5 cm ISNI = 5 cm oldu¤una göre taral› bölgenin alan›n›n kaç santimetrekare oldu¤unu bulunuz. 85 . IREI = 2x cm oldu¤ua göre x’in de¤erini bulunuz. A(AFED) = 208 cm2 oldu¤una göre FBCE yamuksal bölgenin alan› kaç santimetrekaredir? D E 20 cm C O S 8 Yanda verilen paralelkenarsal bölgede [SN] [AN].5 cm ve A(BALE) = 49.5 cm2 oldu¤una göre ILEI = x’in kaç santimetre oldu¤unu bulunuz. M A N 9 fiekilde FARE yamu¤unun alan› 48 cm2 dir. [FA] [RE]. E F A H R 10 Yanda verilen eflkenar dörtgensel bölge fleklindeki uçurtmada mavi bölgelerin alan›n›n.

4) ve T(-1.5 cm D C 15 Afla¤›da verilen ifadeleri nedenleri ile aç›klay›n›z. Taral› alan›n kaç santimetrekare oldu¤unu bulunuz. D(-1.11 Kareli k⤛da bir kartezyen koordinat sistemi çiziniz.5 m A 14 18 cm 3 cm 4 cm 3 cm B ABCD dikdörtgensel bölgesinin içinde karesel ve paralelkenarsal bölgeler veriliyor.9).2 cm ve taban uzunlu¤u 5.5 m 3m 8. 15 tane motiften oluflan kilimdeki paralelkenarsal bölgelerin toplam alan› kaç santimetrekaredir? 13 fiekilde verilen çad›r›n birbirine eflit olan karfl›l›kl› iki yan yüzü yamuksal bölge fleklindedir.6). O(2. Motif içinde kullan›lan paralelkenar›n yüksekli¤i 2.5 cm’dir Her bir motifte 8 tane paralelkenarsal bölge kullan›lm›flt›r. S(2. Bu yüzlerin toplam alan› kaç metrekaredir? 3. a) Her eflkenar dörtgen bir paralelkenar m›d›r? b) Her paralelkenar bir eflkenar dörtgen midir? 86 . 12 fiekilde Fatma Han›m’›n dokudu¤u kilimin bir motifi veriliyor. 6. Oluflan bölgenin alan›n› bulunuz.2) noktalar›n› koordinat sisteminde iflaretleyerek bu noktalar› birer do¤ru parças› ile birlefltiriniz.

II Köflegenleri birbirlerini dik keser. IDBI = 8.9 cm’dir.5) cm. Yukar›da verilen özelliklerden kaç tanesi eflkenar dörtgen için söylenebilir? A)1 B) 2 C) 3 D) 4 17 Bir eflkenar dörtgenin bir köflegeninin uzunlu¤u (8x .8 cm’dir. 5 IACI = 4 IDBI oldu¤una göre eflkenar dörtgenin alan› afla¤›dakilerden hangisi olabilir? A) 20 B) 40 C) 50 D) 60 D B C 87 . Eflkenar dörtgenin alan› (10x + 13) cm2 oldu¤una göre x’in de¤eri kaçt›r? 2 Bir dikdörtgenin k›sa kenar uzunlu¤u uzun kenar uzunlu¤unun ’i kadard›r.16 I Köflegen uzunluklar› eflittir. Dikdörtgenin 5 çevresi 42 cm oldu¤una göre alan› kaç santimetrekaredir? ABCD eflkenar dörtgeninde IACI = 4. Hangi fleklin alan› daha büyüktür? A B E F 18 19 K D C H G 20 A B fiekilde ABCD paralelkenarsal bölgesi veriliyor. EFGK parelelkenar›nda IEHI = 4 cm ve IKGI = 9. 16 cm 25 cm A 22 fiekilde verilen ABCD eflkenar dörtgenin köflegen uzunluklar› birer tamsay›d›r. IDEI = IECI ve A(BCE) = 42 cm2 oldu¤una göre ABED yamuksal bölgesinin alan›n› bulunuz. III Tüm kenarlar› eflit uzunluktad›r.5 cm. D 4cm 9 cm E 12 cm C 21 16 cm fiekilde verilen taral› bölgenin alan›n›n kaç santimetrekare oldu¤unu bulunuz. IV Bütün iç aç›lar› 90º dir. di¤er köflegenin uzunlu¤u 6 cm’dir.

6 m 4.6 m A H 4 fiekilde verilen ABCD ve ABEF paralelkenarsal bölgelerin alanlar› birbirine eflittir. 210 cm 300 cm 90 cm 130 cm 260 cm 140 cm 3 Basketbol oyununda hücum yapan tak›m›n oyuncusu topsuz olarak rakip tak›m›n serbest at›fl sahas›nda 3 saniyeden fazla kalamaz. IABI = 24 cm. IADI = 27 cm’dir. Boyanacak alan›n kaç santimetrekare oldu¤unu bulunuz.Kenar .Çevre .Alan ‹liflkisi ve Problemler ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 fiekildeki gibi bir evin arka cephesi tamamen boyanacakt›r.8 m B Serbest at›fl sahas› 3.5 TL’ye boyayan ustaya verilecek ücret kaç lirad›r? 3. a) Boyanacak toplam alan kaç metrekaredir? b) 1 kutu boya ile 12 m2 lik bir alan boyanabiliyorsa en az kaç kutu boya almak gerekir? c) 1 m2’lik bir alan› 2. IGCI = 16 cm.5 m 6m 2 Yanda verilen duvar boyanacakt›r. a) ABEF paralelkenarsal bölgesinin alan› kaç santimetrekaredir? b) [HF]’nin uzunlu¤u kaç santimetredir? G D C F 88 6m E 7m . yamuksal bölge fleklindeki serbest at›fl sahas›n›n alan› kaç metrekaredir? 5. fiekildeki gibi bir basketbol sahas›nda.

8 Yandaki. bahçe 3. Her birimkarenin bir kenar uzunlu¤u 20 m’dir. 2 m aral›klarla akasya a¤ac› dikilecektir.5 Dikdörgensel bölge fleklindeki bir alan›n içine eflkenar dörtgensel fleklinde bir çocuk park›. Bu ifadeye uygun flekil çiziniz. paralelkenarsal bölge fleklinde süs havuzu ve dikdörtgensel bölge fleklinde oturma alanlar› yap›lmas› planlan›yor. Buna göre. bahçe 2. Verilenleri kullanarak bir problem kurunuz ve problemi çözünüz. 50 m Banka Okul Market K› 20 m rta siy e Postane 20 m 7 Afla¤›da alanlar› eflit olarak verilen flekillere ait çevre uzunluklar›n› bulunuz. Alanlar› ayn› olan baflka geometrik flekillerden yola ç›karak bu flekillere ait olas› en büyük çevre uzunlu¤unu veren cebirsel ifadeyi bulunuz. bahçe 9 Çevrelerin uzunluklar› 16 cm ve 32 cm olan karesel bölgelerin alanlar› oran›n› bulunuz. Geriye kalan k›s›m ise yeflil alan olarak ayr›ld›¤›na göre yeflil alan olan k›s›m kaç metrekaredir? 32 m 11m uz H av 7m Çocuk Park› 18m 30 m 24m Oturma Alan› 10 m 10 m 6 70 m 60 m Yanda. a) Çevresine en fazla akasya a¤ac› dikilecek bahçe hangisidir? b) Bu bahçeye kaç tane akasya a¤ac› dikilebilir? 1. bir flehrin bir soka¤›na ait plan veriliyor. 50 m 40 m 89 . alanlar› eflit olan üç bahçeden birisinin çevresine.

Sar› renkli k›s›m fleklin içinden ç›kar›ld›¤›nda yeni oluflan fleklin. Karelerin içindeki say›lar kullan›lan birim küp say›s›n› gösterdi¤ine göre bu yap›y› izometrik ka¤›da çiziniz. 3 2 1 2 1 13 Üstten görünümü yandaki gibi olan yap› afla¤›dakilerden hangisi olamaz? A) B) C) D) 14 Yanda verilen yap›n›n. c) Önden görünümünü çiziniz. 90 .10 Kareliler tak›m› ile oluflturulan ve alan› 49 birimkare olan bir fleklin en büyük çevre uzunlu¤u kaç birimdir? Yanda verilen flekil. bir kenar uzunlu¤u 5 cm olan efl karelerden oluflmufltur. b) Her iki yandan görünüm. a) Üsten görünüm. a) Çevre uzunlu¤undaki de¤iflim kaç santimetre olur? b) Alandaki de¤iflim kaç santimetrekare olur? 11 12 fiekilde bir yap›n›n üstten görünüflü veriliyor.

Dik Dairesel Silindir

Dik Dairesel Silindir ve Alan›

ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M
1
Yar›çap› 3 cm, yüksekli¤i 11 cm olan bir e¤ik silindir çizerek temel elemanlar›n› belirleyiniz.

2

Afla¤›da verilenlerden hangisi bir silindirin aç›n›m›d›r? A)
3 cm

B)
8 cm
6 cm 5 cm 4 cm

2 cm

C)
3 cm 7 cm

D)
2 cm

3 cm 2 cm

3

Yanda verilen silindirin yüzey alan›n›n kaç santimetrekare oldu¤unu bulunuz. (π’yi 3 al›n›z.)
15 cm

5 cm

3 cm

4

Taban yar›çap› 12 cm olan bir dik silindirin taban alanlar› toplam› yanal alan›na eflittir. Silindirin yüksekli¤i kaç santimetredir? (π’yi 3 al›n›z.)

91

5

Yanda verilen dik dairesel silindirin yüksekli¤i 17 cm, yar›çap› ise 21 cm’dir. Buna göre ABCD dörtgeninin alan›n› bulunuz.

A D

B C

6

Taban yar›çap› 10 cm, yüksekli¤i 9 cm olan silindirin yüzey alan› kaç π santimetrekaredir?

7

Taban alanlar›n›n toplam› 294 m2 olan bir dik silindirin yüksekli¤i 17 m ise, silindirin yanal alan›n› bulunuz. (π’yi 3 al›n›z.) Bir dik dairesel silindirin yüksekli¤i 2 kat›na ç›kar›ld›¤›nda yüzey alan› iki kat›na ç›kar m›? Neden? Aç›klay›n›z.

8

9

Yanda verilen iki silindirin aç›k hallerinin kaplad›¤› alanlar› karfl›laflt›r›n›z. (π’yi 3 al›n›z.)
12 cm 6 cm 7,2 cm 3,6 cm

10

Yüksekli¤i 12 cm ve yanal alan› 96π cm2 olan dik silindirin taban yar›çap› kaçt›r?

11

ABCD dikdörtgeninin k›sa kenar› uzunlu¤u 6 cm, uzunkenar uzunlu¤u 7 cm’dir. ABCD dikdörtgeni d do¤rusu etraf›nda 360º döndürüldü¤ünde oluflan silindirin yüzey alan› kaç santimetrekaredir? (π’yi 3 al›n›z.)

3 cm A

3 cm B

C d

D

92

12

Silindir içine çizilen ABCD dikdörtgeninin DC ve AB kenarlar› taban dairelerinin çap›d›r. Taban yar›çap› 4 cm ve ABCD dikdörtgensel bölgesinin alan› 80 cm2 ise silindirin yüzey alan› kaç santimetrekaredir? (π’yi 3 al›n›z.)

C D

B

A

13

Taban yar›çap› 8 cm, yüksekli¤i 12 cm olan dik silindir fleklindeki bir kaflar peynirinden yandaki gibi yar›s› kesiliyor. kesilen peynirin yüzey alan› kaç santimetrekare olur? (π’yi 3 al›n›z.)

14

Çap› 6,4 cm olan tenis toplar›ndan 3 tanesi dik silindir fleklindeki bir kutuya yandaki gibi yerlefltirilmek isteniyor. Bu kutunun yüzey alan› kaç santimetrekare olmal›d›r? (π’yi 3 al›n›z.)

15

Yanda bir dik silindirin yan yüzü ile ilgili bilgiler verilmifltir. Verileri ve flekli kullanarak bir problem kurunuz ve problemi çözünüz.

270 cm2

(Silindirin yan yüzü)

93

9 cm

içi su doul silindir fleklindeki kaba at›l›yor.785 mm2 dir. Koyulan su kaç santimetreküptür? (π’yi 3 al›n›z. (π’yi 3 al›n›z.) Bir dik dairesel silindirin yar›çap› 2 kat›na ç›kar›l›p yüksekli¤i yar›s› kadar azalt›l›rsa bu silindirin hacminde nas›l bir de¤ifliklik olur? A 3.) Yüzey alan› 384 cm2 bir küpün içine en büyük hacimli silindir yerlefltirilerek küp ile silindir aras›nda kalan bofl k›sma su koyuluyor.) ZEYT‹NYA⁄I 2 Mete.) Hacmi 186 cm3 olan dik silindirin yüksekli¤i 3 cm ise taban alan› kaç santimetrekaredir? (π’yi 3 al›n›z. Silindirin taban yar›çap› 6 cm oldu¤una göre küp at›ld›ktan sonra silindirdeki suyun yüksekli¤i kaç santimetre artar? (π’yi 3 al›n›z.) Silindir fleklindeki bir borunun taban alan› 0.2 cm D 2 cm B C 3 4 5 6 7 Yandaki dikdörtgenin [CD] etraf›nda 180º döndürülmesiyle oluflan cismin hacmini bulunuz. (π’yi 3 al›n›z.Dik Dairesel Silindirin Hacmi ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 Yandaki zeytinya¤› kutusunun hacminin hesaplanmas› için hangi elemanlar›n bilinmesi gerekir? (π’yi 3 al›n›z. yüksekli¤i 12 cm olan dik silindir fleklindeki kab›n içine su dolduracakt›r.) 8 Bir kenar ayr›t›n›n uzunlu¤u 6 cm olan bir küp. taban yar›çap› 6 cm. Bu ifllem için kaç litre su kullanaca¤›n› bulunuz.) 94 . 50 m uzunlu¤unda olan bu borunun hacmi kaç santimetreküptür? (π’yi 3 al›n›z.

yar›çap› 12 cm olan silindir fleklindeki bir kütü¤ün yar›s› kesiliyor. yüksekli¤i 6 cm olan yar›m dik silindir içinden çap› 10 cm olan yar›m dik silindir ç›kart›l›yor.125 dm3 lük çay paketi aç›larak içindeki çay dik silindir fleklindeki bir kavanoza dolduruldu¤unda 5 cm’lik bir boflluk kalmaktad›r.) 8 cm 14 cm 10 Yüksekli¤i 8 cm.) 11 1.) 20 cm 95 .) 13 Çap› 18 cm. Kesilen parçan›n hacmi kaç santimetreküptür? (π’yi 3 al›n›z. yüksekli¤i 150 cm olan silindir fleklindeki süt bidonunun tamam›n› doldurabilmek için yar›çap› 10cm. yüksekli¤i 30 cm olan silindir fleklinde bir kapla kaç defa süt koymak gerekir? (π’yi 3 al›n›z. Silindirin kalan k›sm›n›n hacmi kaç santimetreküptür? (π’yi 3 al›n›z.9 Yandaki silindir fleklindeki sürahinin 864 cm3 lük boflalan k›sma su konursa sürahi tam dolaca¤›na göre sürahinin hacmi kaç santimetreküptür? (π’yi 3 al›n›z. Buna göre kavanozun yar›çap› kaç santimetredir? (π’yi 3 al›n›z.) 12 Yar›çap› 50 cm.

(π’yi 3 al›n›z. Bu dinamonun bir dakikada ortalama kaç defa dönece¤ini bulunuz.14 Dik silindir fleklindeki bir su deposunun çap› 1. 17 cm 96 . (π’yi 3 al›n›z. Deponun yar›s› su ile doludur ve suyun yüksekli¤i 95 cm’dir. Her 3 1 L boyay› renklendirmek için 1 mL renklendirici kullan›ld›¤›na göre kaç mililitre renklendirici gerekir? (π’yi 3 al›n›z.) 15 Yar›çap› 20 cm ve yüksekli¤i 10 cm olan dik dairesel silindir fleklindeki 2 boya kutusunda bulunan boyan›n ’ü renklendirilmek isteniyor.) 8 mL 16 Saatte 12 km yol alan bir motosiklet dinamosunun tekerlekle temas halindeki silindir biçiminde olan parças›n›n çap› 2 cm’dir. Su deposunun hacminin kaç metreküp oldu¤unu hesaplay›n›z.20 m’dir.) 17 135 cm2 fiekildeki verileri kullanarak bir problem kurunuz ve problemi çözünüz.

ÜN‹TE DE⁄ERLEND‹RME A B ? 1 Yandaki paralelkenarda verilenlere göre B aç›s›n›n ölçüsü kaç derecedir? C 3x 2x D 2 Afla¤›daki dörtgenlerin alanlar›n› tahmin ediniz. uzun kenar› 8 cm ve BD köflegen uzunlu¤u 10 cm oldu¤una göre AED üçgeninin çevre uzunlu¤unu bulunuz. A 12 cm D 7 cm B E C 4 cm F 97 . A D E B C 4 Yanda ABCD paralelkenar ve AEFD dikdörtgeni verilmifltir.Verilenlere göre A(ABCD) ve A(AEFD) bulunuz. 3 ABCD dikdörtgeninin k›sa kenar› 6 cm.

A(KLNH) = 95 cm2 oldu¤una göre paralelkenar›n alan› kaç santimetredir? K L M H K N 6 fiekilde verilen KPST eflkenar dörtgeninde IKRI = 7 br ve eflkenar dörtgensel bölgenin alan› 126 br2 oldu¤una göre IPTI kaç birimdir? P R T S A 6 br B 7 fiekilde O merkezli yar›m daire ve ABCD yamu¤u veriliyor. Bahçenin geriye kalan k›sm›na da çim ekilmeye karar veriliyor. Eflkenar dörtgensel bölgenin alan›n› bulunuz. 12 cm 20 cm Çim Ekili Alan M 9 Yanda verilen flekil IMVI = 8 cm. IHMI = 7 cm’dir.5 KLMN paralel kenar›nda INHI = 5 cm. IADI = IDCI ve yar›m dairenin alan› 24 br2 oldu¤una göre yamuksal bölgenin alan› kaç birimkaredir? (π’yi 3 al›n›z. IAKI = 6 cm’dir.) O D C 8 Yanda verilen paralelkenar fleklindeki bir bahçenin 2 216 m lik k›sm›na çim ekilmifltir. A K V 98 . Çim ekilecek k›sm›n alan›n› hesaplay›n›z.

yanda verilen bahçe duvar›n›n ön yüzünü boyatacakt›r. Aile. Evin mutfak ve banyosunun taban› karo ile döflenecektir. 99 .5 L’si 20 TL’dir. Buna göre kaç metrekarelik karo gerekir? 120º 3m Mutfak Yatak Odas› 120º 5m Oda Salon 6m 6m 12 Bir aile. K 12 m P R L 20 m M 4m N 4m 5m nyo Ba 11 Bir evin plan› yandaki gibidir. 14 Yanda verilen eflkenar dörtgensel bölge fleklindeki tafllar›n köflegen uzunluklar› 30 cm ve 50 cm’dir. Boyan›n 2. B) Komflu aç›lar› bütünlerdir. bu duvar› boyatmak için alacaklar› boyaya kaç lira ödeyecektir? 7m 5m 14 m 13 Afla¤›dakilerden hangisi paralelkenar özelliklerinden biri de¤ildir? A) Karfl›l›kl› kenarlar› paraleldir. C) Karfl›l›kl› aç›lar›n›n ölçüleri birbirine eflittir.10 KLNR paralelkenarsal bölge fleklindeki 2 bahçenin alan› 320 m oldu¤una göre yeflil bölgenin alan›n› bulunuz. 450 m2 lik bir bahçeyi döflemek için kaç tane tafl kullan›laca¤›n› bulunuz. D) Köflegenleri birbirini dik ortalar.5 L boya gereklidir. 1 m2 lik bir alan› boyamak için 0.

Bu yap›lar› birim küplerle oluflturarak izometrik k⤛da çiziniz. yandaki yap›n›n herhangi bir yönden görünümü de¤ildir? A) B) C) D) 17 Yanda.15 Kenar uzunluklar› birer tam say› olan ve çevre uzunlu¤u 28 cm olan bir dörtgenin alan› en fazla kaç santimetrekare olur? 16 Afla¤›dakilerden hangisi. Önden görünüm Soldan ve sa¤dan görünüm 18 7 birim küp kullanarak her yönden görünümü ayn› olan bir yap› oluflturunuz ve izometrik k⤛da çiziniz.) 100 . birim küplerle oluflturulmufl yap›lar›n farkl› yönlerden görünümleri verilmifltir. 19 Bir dik silindirin taban alanlar›n›n toplam› yanal alan ölçüsüne eflit ise bu silindirin taban yar›çap uzunlu¤u ile yüksekli¤i aras›nda nas›l bir iliflki vard›r? 20 Bir dik silindirin taban yar›çap› 10 cm ve yanal alan› 420 cm2 ise hacmi kaç santimetreküptür? (π’yi 3 al›n›z.

Mimar›n tasar›m›nda oyun alan› paralelkenarsal bölge. afla¤›da krokisi verilen arsaya çocuk park› yapt›rmak istiyor. Mimar da kroki üzerinde yandaki tasar›m› yap›yor. Buna göre her bir bölge için ayr›lan alanlar› bulunuz. yeflil alan yamuksal bölge ve havuz eflkenar dörtgensel bölgedir. kab›n üzerine kaç santimetre yükseklikte iflaretlenmelidir? (π’yi 3 al›n›z.) 450 375 300 225 150 75 101 . a) 75 mL’lik bölümlere ay›rmak için kab›n üzerine kaç santimetre aral›klarla iflaret konulmal›d›r? b) 1.) 12 cm 23 Bir belediye. Buna göre.) 22 Bir ayr›t›n›n uzunlu¤u 12 cm olan bir tahta bloktan bir silindir yap›lmak istenirse silindirin hacmi en fazla kaç santimetreküp olur? (π’yi 3 al›n›z. (π’yi 3 al›n›z.21 Boyutlar› 18 cm olan bir küpün içine yerlefltirilebilecek en büyük silindirin hacmini hesaplay›n›z. Bunun için krokiyi bir mimara vererek parkta nas›l bir tasar›m yap›labilece¤ini soruyor. A 20 m Oyun park› F L Yeflil alan 20 m E 48 m D C 36 m B 20 m K Havuz 24 Yar›çap› 5 cm olan dik dairesel silindir fleklindeki ölçü kab›na flekildeki gibi ölçü çizgileri çizilecektir.5 L s›v›y› gösteren çizgi.

Buna göre. h = 150 m r = 7 cm 102 . Son durumdaki hacminin ilk durumdaki hacmine oran› ne olur? 28 Yanda verilen hazine sand›¤›n›n kapa¤› yar›m silindir fleklindedir. oluflan parçalar›n›n hacmi kaç metreküptür? h = 120 cm r = 80 cm 26 ‹ki dik dairesel silindirin yar›çap uzunluklar›n›n oran› göre hacimlerinin oran› kaçt›r? 15 2 oldu¤una ve yüksekliklerinin oran› 8 5 27 Bir dik dairesel silindirin taban yar›çap› 4 kat›na ç›kar›l›yor. Sand›¤›n hacmi kaç metrekaredir. (π’yi 3 al›n›z.25 Dik dairesel silindir fleklindeki a¤aç kütü¤ü yere dik bir flekilde taban dairesinin çap› boyunca kesilerek bir yar›m silindir elde ediliyor.) 50 cm 70 cm 150 cm 29 Yandaki verileri ve flekli kullanarak bir problem kurunuz ve problemi çözünüz. Yüksekli¤i yar›ya indiriliyor.

EKLER Ek 1 Proje Örnekleri Ek 2 Performans Görevi Örnekleri Ek 3 Kullan›lan Ders Araç Gereçleri Ek 1 .

Aç›ölçer •Seçmeliler: Foto¤raf mak.) gerek duyulaca¤›n› ve bu projeyi gerçeklefltirebilecek teknik elemanlar›n yapt›klar› ifllerin neleri içerdi¤ini araflt›r›n›z. 7. Mahalledeki birbirine paralel ve birbirini kesen sokak ve caddeleri oluflturarak sokaklar aras›ndaki iliflkiyi bulunuz ve kroki oluflturunuz. 4. Bu aç›lardan ölçüleri eflit olanlar› ve bütünler olanlar› belirleyiniz. dik kesen ve e¤ik kesen yollar›n olup olmayaca¤›n› belirleyiniz. gereç vb. Ayn› projeye ilgi duyan arkadafllar›n›zla 5-6 kiflilik bir grup oluflturunuz. Ba¤l› oldu¤unuz belediyenin flehir ve bölge planlama uzman›s›n›z. temin ediniz. çizim. Belediyenin belirledi¤i imar iznine göre evlerin en fazla kaç kat olaca¤›na karar veriniz. harita ve foto¤raflar vb. Proje çal›flma süreciyle ilgili ifl-zaman takvimi yap›n›z. 2. Uygulama 1. 8. Sokak ve caddeler aras›nda oluflan aç›lar› isimlendiriniz. Yapt›¤›n›z araflt›rmay› raporlaflt›r›n›z. 6. Ö¤retmeninize dan›flarak sunumunuz için bir süre belirleyiniz ve görev da¤›l›m›na göre sunumunuzu zaman›nda bitiriniz. Ek-2 . Bu projeyi gerçeklefltirirken afla¤›daki aflamalara uyman›z çal›flman›z› kolaylaflt›racakt›r: Haz›rl›k 1. araç. Karton •Tutkal. 2. 2. belge. 3. Bu proje için nas›l bir teknik deste¤e (teknik personel. 5. Buna göre belediyeye sunulmak üzere ortak kullan›m alanlar›n›n da dikkate al›nd›¤› bir mahalle planlayarak maketini haz›rlay›n›z. Krokiyi tasarlayarak hayalinizdeki mahallenizin maketini oluflturunuz. 9. Size hayalinizdeki mahalleyi infla etme flans› veriliyor. •Grup De¤erlendirme Formu •Dereceli Puanlama Anahtar› Sevgili Ö¤renciler. Sunum 1. 3. Raporunuzun yaz›m›nda bilgisayar kullanabilirsiniz. Ortak kullan›m alanlar›n› da dikkate alarak binalar aras›ndaki mesafeleri belirleyiniz ve krokinize ekleyiniz. Projenizin tamam›n› sunumdan sonra belediyenin ilgili birimlerine de sunabilirsiniz.Proje Örnekleri Proje Örne¤i-1: Hayalimdeki Mahalle BEKLENEN BECER‹LER •Ak›l Yürütme •‹liflkilendirme •Elefltirel Düflünme •‹letiflim •Problem Çözme •Giriflimcilik •Araflt›rma •Yarat›c›l›k ‹ÇER‹K •Do¤rular ve Aç›lar •Aç›lar› Ölçme •Tam Say›larla ‹fllemler SÜRE 3 Ay KULLANILAB‹LECEK DE⁄ERLEND‹RME ARAÇ VE GEREÇ •Hesap Makinesi •Cetvel •Bilgisayar •Makas •Maket B›ça¤› •Mukavva. Plan olufltururken organizasyonu sa¤lamak üzere aran›zdan bir baflkan seçiniz. Birbirine paralel. Ald›¤›n›z görev ile ilgili belediyedeki yetkililerle görüflüp bilgi. 3.

Bisikletin tarihsel geliflimindeki bisiklet türlerini karfl›laflt›r›n›z. Merkez aç›lar›n ölçülerini hesaplay›n›z. 7. Ek-3 . Sunum 1. Rapor yaz›m›nda bilgisayar› kullanabilirsiniz. 4. foto¤raf. Raporunuzu poster hâline getirip s›n›fta sergileyebilirsiniz. Tekerleklerdeki do¤ru parçalar›n› ve aç›lar› belirleyiniz. resim veya çizimlerle destekleyebilirsiniz. Tabloda belirtilen bisikletin 30 km ve 60 km'lik mesafeyi ortalama kaç saatte alabilece¤ini bulup tabloya ekleyiniz ve grafi¤ini çiziniz. Tarihsel geliflimine göre üretilen her yeni bisiklet modelinin saatteki ortalama h›zlar›n› bulunuz. 5. Uygulama 1. Proje çal›flma süreciyle ilgili çal›flma takvimi yap›n›z. 3. Arkadafllar›n›zla konunun hangi yönlerini araflt›raca¤›n›z› belirleyiniz. Sunumunuz için ö¤retmeninizle bir süre kararlaflt›r›n›z ve sunumunuzu bu sürede tamamlay›n›z. 3. Kimin buldu¤unu. Araflt›rman›z› nerede ve nas›l yapaca¤›n›z konusunda ö¤retmeninizden yard›m alabilirsiniz. 8.2: Bisikletin Serüveni ‹ÇER‹K SÜRE BEKLENEN BECER‹LER • Ak›l Yürütme • ‹letiflim • ‹liflkilendirme • Problem Çözme • Araflt›rma • Elefltirel Düflünme KULLANILAB‹LECEK DE⁄ERLEND‹RME ARAÇ VE GEREÇ • Cetvel • Aç›ölçer •Proje De¤erlendirme Formu •Grup De¤erlendirme Formu •Akran De¤erlendirme Formu •Dereceli Puanlama Anahtar› • Geometri 2 Ay Sevgili Ö¤renciler. 5. Tüm bu verilerle tarihsel geliflimde bisikletin de¤iflimi ile ilgili bir araflt›rma sonucu yaz›n›z.Proje Örne¤i . resim ve belgeleri arkadafllar›n›zla paylafl›n›z. Ayn› konuyu seçen arkadafllar›n›zla üçer kiflilik gruplar oluflturunuz. 2. tekerlek) de¤iflimleri raporlaflt›rman›z ve bunlar› sunman›z beklenmektedir Bu projeyi gerçeklefltirirken afla¤›daki aflamalara uyman›z çal›flman›z› kolaylaflt›racakt›r. Haz›rl›k 1. Araflt›raca¤›n›z konuyla ilgili görev da¤›l›m› yap›n›z. Sizden bisikletin tarihçesini araflt›rarak bisikletin çeflitli özelliklerine iliflkin (h›z. 2. 3. Saatteki h›z›n› buldu¤unuz bisikletin 1. Araflt›rman›z› raporlaflt›r›n›z. 4. 15. 30 ve 45 dakikadaki h›z›n› bularak tablolaflt›r›n›z. çaplar›n› ve yar›çaplar›n› bulunuz. Foto¤raf veya resimlerdeki majör ve minör yaylar› belirleyiniz ve ölçülerini hesaplay›n›z. Konuyla ilgili yapt›¤›n›z araflt›rma sonucunda elde etti¤iniz bilgi. Araflt›rma sonucunda elde etti¤iniz foto¤raf veya resimlerdeki tekerlekleri inceleyiniz. Raporunuza iliflkin bir sunum haz›rlay›n›z. çizim. Raporunuzu foto¤raf. nerede üretildi¤ini bulunuz. 9. 2.

Seçti¤iniz konuyla ilgili elde etti¤iniz bilgi. Raporunuzda film. Ek-4 . ait oldu¤u döneme de iliflkilendirdi¤iniz tan›t›m filmi. • Ulusal bir gazete ilan› • Ulusal bir TV ilan› • Reklam arac›n›n ço¤alt›lmas› • Ulusal bir radyo ilan› Sunum 1. telkâri. Ö¤retmeninize dan›flarak raporunuzu. Grup: Tarihî yap›lardaki süslemeler 2. 6. Sunumunuzu size verilen sürede bitiriniz.). projenizi verilen sürede tamamlayabilmek için bu takvime uyunuz. tepegöz sunumlar› gibi). 5. 7. 1. bak›r iflleme. çal›flma (zaman ve ifl) takvimini yapman›z. Uygulama 1. Araflt›rman›z› raporlaflt›r›n›z. broflür veya katolog haz›rlay›n›z. Sunum yapma kurallar›yla ilgili ö¤retmeninizden yard›m alabilirsiniz. 3. Bunun için bir reklam flirketi yetkilisi ile görüflebilirsiniz. 2. 4. 3. 5. 6.3: Önce Biz Tan›yal›m ‹ÇER‹K • Dönüflüm Geometrisi • Örüntüler ve Süslemeler • Bilinçli Tüketim Aritmeti¤i SÜRE 2 Ay BEKLENEN BECER‹LER •Elefltirel Düflünme •Problem Çözme •Araflt›rma •Giriflimcilik •Ak›l Yürütme •‹liflkilendirme KULLANILAB‹LECEK DE⁄ERLEND‹RME ARAÇ VE GEREÇ •Hesap Makinesi •Bilgisayar •Seçmeliler •Foto¤raf Makinesi •Proje De¤erlendirme Formu •Akran De¤erlendirme Formu Sevgili ö¤renciler. Farkl› tarihî dönemlere ait (Selçuklu. Sunumunuzu ne kadar sürede bitirece¤inizi belirleyebilmek için ö¤retmeninize dan›fl›n›z. Yörenizdeki bu güzelliklerin reklam›n› yapabilmek için reklam filmi. Haz›rl›k 1.Proje Örne¤i . a¤aç süsleme. 2. Osmanl› gibi) elde etti¤iniz süsleme modellerini karfl›laflt›r›n›z ve farkl›l›klar› belirleyiniz. el dokumas› gibi) ait oldu¤u dönemle iliflkilendirerek araflt›r›n›z ve ayn› zamanda tarihî eserlere. 3. yörenizdeki veya bölgenizdeki tarihî ve o yöre kültürüne ait eserleri (tarihî binalardaki süslemeler.Grubunuzu seçiniz. Foto¤raf çekme imkân›n›z yoksa çizim yapabilirsiniz. 4. broflür gibi reklam araçlar›ndan bir tanesini oluflturunuz. yörenizin tan›t›m› için kaymakaml›k veya valili¤e gönderebilirsiniz. belge ve foto¤raflar› grubunuzla paylafl›n›z. 4. 8. Grubun seçti¤i konuyu hangi yönlerini araflt›raca¤›n›z› belirleyiniz (Bunu yaparken beyin f›rt›nas› yapabilirsiniz. Tan›t›m ve bütçe için afla¤›daki öneriler dikkate al›nabilir. Araflt›raca¤›n›z konuyla ilgili görev da¤›l›m› yap›n›z. Yörenizdeki tarihî ve kültürel eserlerin tan›t›m›n› yapabilmek için yap›lacak harcamalar›n miktar›n› araflt›rarak bir bütçe oluflturunuz. Yapaca¤›n›z araflt›rman›n. Grup: El sanatlar› Bu projeyi gerçeklefltirirken afla¤›daki aflamalara uyman›z çal›flman›z› kolaylaflt›racakt›r. foto¤raf veya çizimler kullanabilirsiniz. Haz›rlad›¤›n›z raporu sunum hâline getiriniz (bilgisayar. katolog. Raporunuzun yaz›m›nda bilgisayar veya di¤er teknolojik aletleri kullanabilirsiniz. Elde etti¤iniz süsleme modellerini inceleyerek bu modellerdeki çokgenleri belirleyiniz.

5) Sunum yapma kurallar› ile ilgili ö¤retmeninizden yard›m alabilirsiniz. •Araflt›rd›¤›n›z bu sembollerden 10 tanesini seçerek bunlar›n yerine kullan›labilecek alternatif semboller gelifltiriniz. 6) Sunumunuzu verilen sürede bitiriniz. Sunum 1) Projenizi raporlaflt›r›n›z. •Matematikte kullan›lan sembolleri ve bunlar›n ortaya ç›k›fl›n› araflt›r›n›z. 2) Projenizle ilgili görev da¤›l›m› yap›n›z. 4) Alternatif olarak kullanaca¤›n›z sembolü neden seçti¤inizi aç›klayan bir paragraf yaz›n›z. Haz›rl›k 1) Grubunuzu seçiniz. Uygulama 1) Kullan›lan sembollerin ortaya ç›k›fl›n› ve tarihî geliflimini araflt›r›n›z. Projenizi verilen sürede tamamlayabilmek için bu takvime uyunuz. 3) Haz›rlad›¤›n›z raporu sunuma haz›r hâle getiriniz. 2) Raporunuzda resimler ve foto¤raflar kullanabilirsiniz. 3) Sembollerin kullan›m amaçlar›na uygun olarak bu semboller yerine kullan›labilecek alternatif semboller gelifltiriniz. Ek-5 . •Kendi gelifltirdi¤iniz bu sembolleri tan›tmak amac›yla broflür veya katalog haz›rlay›n›z. 4) Sunumunuzun süresini belirlemek için ö¤retmeninize dan›fl›n›z. 5) Gelifltirdi¤iniz sembollerin tan›t›m›n› yapmak amac›yla katalog veya broflür haz›rlay›n›z. zaman ve ifl takvimini belirleyiniz. 3) Yapaca¤›n›z araflt›rman›n.Proje Örne¤i . Bu projeyi gerçeklefltirirken afla¤›daki aflamalara uyman›z çal›flman›z› kolaylaflt›racakt›r.4: Benim Sembollerim ‹ÇER‹K •Say›lar •Geometri •Ölçme •‹statistik ve Olas›l›k •Cebir SÜRE 1 Ay BEKLENEN BECER‹LER •Problem Çözme •Ak›l Yürütme •‹letiflim •‹liflkilendirme •Elefltirel Düflünme •Giriflimcilik •Araflt›rma •Yarat›c›l›k KULLANILAB‹LECEK DE⁄ERLEND‹RME ARAÇ VE GEREÇ •Hesap Makinesi •Bilgisayar •Grup De¤erlendirme Formu •Dereceli Puanlama Anahtar› Sevgili Ö¤renciler. 2) Farkl› dönemlerde kullan›lan sembolleri karfl›laflt›r›n›z ve farkl›l›klar› belirleyiniz.

Grubunuzu seçiniz. yönlerin (do¤u-bat›. Performans görevinizi okulunuzun giriflinde görülebilecek bir yerde sergileyebilirsiniz. yerleri belirleyiniz. Performans görevinizi verilen sürede tamamlayabilmeniz için bu takvime uyunuz.1: Okulumu ve Çevresini Tan›t›yorum ‹ÇER‹K • Rasyonel Say›lar • Rasyonel Say›larla ‹fllemler • Denklemler SÜRE BEKLENEN BECER‹LER • Ak›l Yürütme • ‹letiflim • ‹liflkilendirme • Problem Çözme • Araflt›rma • Elefltirel Düflünme KULLANILAB‹LECEK DE⁄ERLEND‹RME ARAÇ VE GEREÇ • Cetvel • Dereceli Puanlama Anahtar› 2 Hafta Sevgili ö¤renciler. Kulland›¤›n›z ikonlar› koordinat sistemi ile iliflkilendirerek tan›t›n›z. Araflt›rmalar›n›z için zaman ve ifl takvimi yap›n›z. Koordinat sisteminde eksenlere. Koordinat sistemini çiziniz. kütüphane. Haz›rl›k 1. 4.Performans Görevi Örnekleri Performans Görevi Örne¤i . okulunuza yeni bafllayan ö¤rencilere okul ve çevresini tan›tmak amac›yla bir plan haz›rlay›n›z. 3. 3. 2. 4. Bu plan› haz›rlarken kartezyen koordinat sisteminden yararlan›n›z. 6. Oluflturdu¤unuz plan›n nas›l kullan›laca¤› ile ilgili bir tan›t›m metni haz›rlay›n›z. Yer belirlemede koordinat sisteminin nas›l kullan›ld›¤›n› araflt›r›n›z. Plan›n›z› oluflturmak için istedi¤iniz materyali kullanabilirsiniz. Koordinat sistemini oluflturmak için bafllang›ç noktas› (orijin) olarak okulunuzu seçiniz. Sunum 1. Ek-6 . Uygulama 1. 2. 6. Eksen aral›klar›n› ve uzakl›klar› belirlemek için ölçek kullan›n›z. Araflt›rmalar›n›zla ilgili görev da¤›l›m› yap›n›z. 2. Koordinat sisteminde gösterdi¤iniz iki yeri seçerek birinden di¤erine gitmek için yol ile zaman aras›ndaki iliflkiyi ifade eden bir grafik çiziniz. Haz›rlad›¤›n›z plan›n ilgi çekici olmas›na özen gösteriniz. kuzey-güney) isimlerini veriniz. 5. 3. 4. market vb. Belirledi¤iniz yerleri farkl› ikonlar veya semboller kullanarak bu sistemde yerlefltiriniz. Okulunuzun çevresinde bulunan ve planda olmas›n› istedi¤iniz durak. Çal›flmalar›n›z› yaparken afla¤›daki ad›mlar› izleyiniz.

Tablodaki verileri kullanarak bir problem kurunuz ve denklem kurarak çözünüz. Antakya'da bulunan okulun gezi kulübü bir gezi organizasyonu yapmak istiyor. 3. 2. 5. Afla¤›daki yönergeleri okuyarak uygulay›n›z. 4. 8.Performans Görevi Örne¤i -2: Gezdikçe Ö¤reniriz ‹ÇER‹K • Rasyonel Say›larla ‹fllemler • Denklemler SÜRE 1 hafta BEKLENEN BECER‹LER •Ak›l Yürütme •‹liflkilendirme •Problem Çözme KULLANILAB‹LECEK DE⁄ERLEND‹RME ARAÇ VE GEREÇ • Hesap Makinesi • Dereceli Puanlama Anahtar› Sevgili ö¤renciler. Ard›ndan ödevinizle ilgili rapor haz›rlay›n›z. yaklafl›k uzakl›klar› ve kaç gece kal›naca¤› afla¤›daki tabloda verilmifltir. Tabloya göre. Yaylada¤›'ndan Samsun'a gelindi¤inde gezi boyunca gidilecek olan mesafenin kaçta kaç›n›n gidildi¤ini. Bir önceki yere uzakl›¤› Yer Yaylada¤› Antakya Adana Nevflehir Amasya Çorum Samsun Trabzon Rize Artvin Sarp S›n›r Kap›s› 72 9 100 11 200 1 40 km Toplam mesafeye oran› Kaç gece kal›nd›¤› Gezilecek Yerler Mozaik Müzesi 1 Kocatepe Y›lan Kalesi Ürgüp-Göreme Kaya Mezarlar› Hattuflafl 180 288 4 25 1 5 1 10 9 50 2 1 90 1 2 Band›rma Gemisi Sümela Manast›r› Ayder Yaylas› 1 Karagöl Gürcistan S›n›r› Ek-7 . gecenin sonunda yolun kaçta kaç›n›n gidildi¤ini. denklem kurarak bulunuz ve tablodaki eksiklikleri tamamlay›n›z. Antakya Yaylada¤› ilçesinden Sarp S›n›r Kap›s› (Gürcistan s›n›r›) aras›ndaki mesafenin kaç km oldu¤unu. Gezi için okulda bir anket düzenlendi ve bu anket sonucuna göre bir gezi plan› haz›rland›. Yaylada¤›'ndan Nevflehir'e gidildi¤inde 513 km yol al›nd›¤›na göre gezide gidilecek yolun tamam›n›n yaklafl›k kaç km oldu¤unu. Plana göre gidilecek yer. Yolun yar›s›na gelindi¤inde toplam kaç gece konakland›¤›n›. 1.

1) Emre.1) (3.3) ise nas›l bir flekil elde edilir? Koordinat sisteminde çizerek gösteriniz. koordinat sistemine befl kenar› olan bir düzlemsel flekil çizer.3) Hay›r Hay›r Evet Hay›r Hay›r Evet Evet Evet Hay›r Hay›r Yanda. Hakan. s›ral› ikilileri tahmin ederken Hakan’›n verdi¤i bilgileri nas›l kullanm›flt›r? 2) y = 2x .5) (4.5) (4. Emre’nin 10 tahminine Hakan’›n verdi¤i cevaplar görülmektedir.3) (3.5 denklemi hangi köfle noktalar›ndan geçmektedir? 3) Bilinmeyen köfle noktas› hangi s›ral› ikililer olabilir? Neden? 4) Hakan’›n belirledi¤i flekli tahmin ediniz.2) (2.Performans Görevi Örne¤i -3: E¤lenceli Matematik ‹ÇER‹K • Denklemler SÜRE 1 Hafta BEKLENEN BECER‹LER • Problem Çözme • Ak›l Yürütme • ‹liflkilendirme KULLANILAB‹LECEK DE⁄ERLEND‹RME ARAÇ VE GEREÇ • Kareli k⤛t • Dereceli Puanlama Anahtar› Sevgili ö¤renciler. Emre Köfle S›ral› ikili tahmini noktas› m›? (2.3) (5. Buna göre afla¤›daki sorular› cevaplay›p.1) (3.5) (1.4) (1. Ek-8 . Emre de s›ral› ikililer söyleyerek Hakan’›n çizdi¤i fleklin köfle noktalar›n› tahmin etmeye çal›fl›r. Son köfle noktas› (3. Çizdi¤i fleklin x ve y eksenlerinde en uç noktalar› aras›ndaki uzakl›¤›n 4 birimi geçmedi¤ini ayr›ca x ve y kordinatlar›n›n tam say› de¤eri oldu¤unu söyler. Çal›flmalar›n›z› bir rapor haline getiriniz. yönergeleri uygulay›n›z.

iki etkinli¤i yapabilmek için yeterli para olmad›¤›n› söyler. 1 ay sonunda bankadan çekilen para. 7. 5.00 200.3’ü E¤itime harcanan miktar kadar 20 Yakacak gideri miktar› kadar 10 Kira gelirinin %2.00 120.Performans Görevi Örne¤i .7’si G‹DERLER Miktar (TL) 700 Prim miktar› kadar Ev kiras› gelirinin %20’si Yemek yard›m›n›n %40’› Oran Afla¤›daki sorular› cevaplayarak Oya’ya yard›mc› olunuz. G›da giderlerinin yakacak.00 1175. Devlete ödenmesi gereken ayl›k ve y›ll›k kira gelir vergisi miktar›n› bulunuz. 3.8 faizle bankaya yat›ran ailenin 1 ay sonra alaca¤› faiz miktar›n› bulunuz. elektrik. 4. Ek-9 . Çal›flmalar›n›z› rapor haline getiriniz. Toplam gider miktar› kaç TL'dir? 6. Yaz tatilinde. Toplam gelir kaç TL'dir? 2. Harcamalardan artan paran›n %80'ini ayl›k %1. Babas›. s›n›f ö¤rencisidir. GEL‹RLER Gelir Ev kiras› Dükkân kiras› Maafl Prim Yemek Yard›m› Miktar (TL) 500.00 175. su ve telefon giderleri toplam›na oran›n› bulunuz. Oya 7. Oya’n›n etkinlik masraflar›n› karfl›lar m›? Bulunuz.4: Devir Hesap Devri BEKLENEN BECER‹LER •Ak›l Yürütme •Problem Çözme •‹liflkilendirme ‹ÇER‹K • Bilinçli Tüketim Aritmeti¤i SÜRE KULLANILAB‹LECEK DE⁄ERLEND‹RME ARAÇ VE GEREÇ • Hesap Makinesi • Dereceli Puanlama Anahtar› 1 Hafta Sevgili ö¤renciler. kardefliyle birlikte hem tatile hem de yabanc› dil kursuna gitmeyi planlamaktad›r.00 Gider G›da Ulafl›m Giyim Yakacak Elektrik Su Telefon E¤itim Kültür ve e¤lence Temizlik malzemesi Taksit Ev bak›m-onar›m Kira geliri vergisi 30 20 40 Maafl›n %4. 1. Kültür ve e¤lence ile ulafl›m giderleri toplam›n› bulunuz. Oya da bir ayl›k uygun bir bütçeyle bu etkinlikleri yapabileceklerini iddia eder ve afla¤›daki tobloyu ç›kar›r. Oya’n›n bu etkinlikler için 700 TL’ye ihtiyac› vard›r.

afla¤›daki gibi bir hedef tahtas›nda antrenman yap›yor. Çal›flman›z› görsellerle destekleyerek raporlaflt›r›n›z. a) Mavi ile boyal› bir bölgeye veya bir daire dilimine at›fl yapma olas›l›¤› b) Turuncu ile boyal› bir bölgeye veya bir eflkenar dörtgensel bölgeye at›fl yapma olas›l›¤› 3.Performans Görevi Örne¤i . Afla¤›da verilen olas›l›klar› hesaplayarak her bir seçenekte verilen olay›n ayr›k olay m› ayr›k olmayan olay m› oldu¤unu belirleyiniz. ç) Yamuksal bölgelerin alanlar›n›n toplam›n›. Bu hedef tahtas›ndaki.5: Hedef Tahtas› BEKLENEN BECER‹LER • Problem Çözme • Ak›l Yürütme • ‹liflkilendirme ‹ÇER‹K SÜRE KULLANILAB‹LECEK DE⁄ERLEND‹RME ARAÇ VE GEREÇ • Hesap Makinesi • Dereceli Puanlama Anahtar› • Olas› Durumlar› 1 Hafta • Belirleme • Olay Çeflitleri • Olas›l›k Çeflitleri • Dörtgensel Bölgelerin Alan› • Dairenin ve Daire • Diliminin Alan› Sevgili Ö¤renciler. 4. Ek-10 . d) Koyu yeflil ile boyal› bölgelerin alanlar›n›n toplam›n› bulunuz. c) Eflkenar dörtgensel bölgelerin alanlar›n›n toplam›n›. 2. Afla¤›daki yönergeleri okuyarak uygulay›n›z: 1. b) Paralelkenarsal bölgelerin alanlar›n›n toplam›n›. fiekillerin kaplad›¤› alanlar› göz önüne alarak at›fl sonucunda al›nacak puanlar› gösteren bir tablo düzenleyiniz. Türkiye at›c›l›k y›ld›zlar grubunda 10 metreden haval› tüfekle at›fl yap›lan flampiyonaya haz›rlanan bir grup. a) Dairelerin alanlar›n›n toplam›n›.

Kullan›lan Ders Araç ve Gereçleri Kareli K⤛t (1 cm) Ek-11 .

Noktal› K⤛t Ek-12 .

‹zometrik K⤛t Ek-13 .

Milimetrik K⤛t Ek-14 .

Çembersel Noktal› K⤛t Ek-15 .

Çembersel K⤛t Ek-16 .

ikizkenar yamuk. ondal›k kesirlerle toplama. çokgenler. s›ralama. ikizkenar dik üçgen. Materyal bulunamad›¤› durumlarda birlik. Birim Küpler Ö¤rencilerin kolayca kullanabilmesi için yaklafl›k 2 cm x 2cm x 2 cm boyutlar›nda olan küpler. oluflturulan yap›lar›n farkl› yönlerinden görünümlerini hesaplama. dik prizmalar›n hacim ba¤›nt›lar›n› bulmada kullan›lmaktad›r. yap› oluflturmada. eflkenar dörtgen. Örüntü bloklar›. etkinliklerde çeflitlili¤i art›rmak için dört farkl› renkte haz›rlanabilir. örüntü ve süslemeler. kare ve dikdörtgen görünümündeki parçalardan oluflan plastik materyallerdir. Mutlak de¤er. çarpma ve bölme ifllemlerini modellemede kullan›lmaktad›r. eflkenar üçgen. onluk bloklardan 10 tanesinin yan yana gelerek oluflturdu¤u blok yüzlük. ondal›k kesirleri karfl›laflt›rma. Örüntü Bloklar› Alt›gen. Ek-17 .Onluk Taban Bloklar› En küçük parças› 1 cm3lük küptür ve birlik olarak adland›r›l›r. simetri. Simetri Aynas› Hem ayna özelli¤i tafl›yan hem de arkadaki görüntüyü görmeye olanak tan›yan materyaldir. yüzlük bloklar›n 10 tanesinin üstüste oluflturdu¤u blok ise binliktir. Onluk taban bloklar›. onluk ve yüzlük parçalar kartondan kesilerek oluflturulabilir. Birim küpler köpükten kesilerek veya küp kal›b›na alç› doldurularak elde edilebilir. dörtgenler. ç›karma. oran ve kesirler konular›nda kullan›lmaktad›r. öteleme simetrisi konular›nda kullan›lmaktad›r. Bu küplerden 10 tanesinin yan yana gelerek oluflturdu¤u blok onluk. Birim küpler.

kesirleri karfl›laflt›rma. 10. s›ralama. 3. Ek-18 . Kesir tak›m› karton. kesirler. 6. 8. kesirlerle toplama. yüzey alanlar›n› ve hacimlerini hesaplamada kullan›lan malzemedir. 4. Bu ders arac› asetat üzerine çizilerek oluflturulabilir.Süsleme Tak›m› Örüntü ve süslemelerde kullan›lan geometrik flekillerden oluflan malzemelerdir. fieffaf kesir kartlar›. kesirleri toplama ve ç›karma ifllemlerini modellemede kullan›lmaktad›r. 2. Kesir Tak›m› Farkl› büyüklükte efl parçalara ayr›lm›fl. 5. 12 efl parçaya ayr›lm›fl ve de¤iflik say›da parçalar› boyanm›fl kesir kartlar›d›r. Hacim Tak›m› Prizmalar›n temel elemanlar›n› belirlemede. plastik veya A4 k⤛d›ndan oluflturulabilir. ç›karma ve çarpma ifllemlerini modellemede kullan›lmaktad›r. Kesir tak›m›. fieffaf Kesir kartlar› fieffaf malzemeden yap›lm›fl ve s›ras›yla 1. bu efl parçalar›n birleflmesinden ayn› büyüklükte bütünler elde edilebilen çubuklard›r.

fieritler. Bu materyal karton. Geometri tahtas›.Geometri fieridi Plastikten 3 renkte fleritler ve pimden oluflmaktad›r. çokgenlerin çevre uzunluklar› konular›nda kullan›lmaktad›r. Çok kareliler tak›m›. pimler yard›m›yla birlefltirilerek de¤iflik geometrik flekiller oluflturulabilir. aç›lar ve çokgenler gibi geometri konular›n›n yan› s›ra kesirler ve ölçme konular›nda da kullan›lmaktad›r. tahta veya kontrplaktan oluflturulabilir. iki kareli. Ek-19 . Geometri fleritleri ve pimler tahtadan veya kartondan elde edilebilir. Geometri fleritleri. Geometri tahtas› üzerinde ambalaj lastikleriyle çeflitli geometrik flekiller oluflturulabilir. Geometri tahtas›n›n di¤er yüzünde de plastik çiviler çember oluflturacak flekilde çizilmifltir. Geometri Tahtas› Plastik veya tahta levha üzerine üçer cm aral›klarla yatay veya dikey s›ralarda 6x6 plastik çivinin bulundu¤u araçt›r. do¤rular. Çok Kareliler Tak›m› Bir kareli. aç›lar ve çokgenler konular›nda kullan›lmaktad›r. üç kareli. dört kareli ve befl kareliden oluflan malzemelerdir. çokgenler.

Çok küplüler tak›m›. iki küçük ikizkenar dik üçgen. ‹ki büyük ikizkenar dik üçgen. Cebir Karolar› Cebir ö¤renme alan›nda ifadeleri ve ifllemleri modellemede kullan›lan malzemelerdir. Tangram Bir kareden belli bir düzene göre kesilen ve yedi parçadan oluflan eski bir çin bulmacas›d›r. Bu ders arac› karton. Bu ders arac› köpükten kesilerek elde edilebilir. çokgenlerin çevre uzunlu¤unun hesaplanmas›nda kullan›lmaktad›r. Ek-20 . çokgenlerin efllik ve benzerli¤i.Çok Küplüler Tak›m› Birim küplerle oluflturulmufl üç boyutlu malzemelerdir. Tangram. yap› oluflturmada. tahta veya k⤛ttan afla¤›daki kal›p kullan›larak oluflturulabilir. bir kare. bir paralelkenar ve bir orta boy ikizkenar dik üçgenden oluflmaktad›r. oluflturulan yap›n›n farkl› yönlerden görünümlerini çizmede ve hacim konular›nda kullan›lmaktad›r.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->