YAZARLAR Komisyon

DEVLET K‹TAPLARI B‹R‹NC‹ BASKI ................., 2012

M‹LLÎ E⁄‹T‹M BAKANLI⁄I YAYINLARI.............................................................................: 5701 DERS K‹TAPLARI D‹Z‹S‹...................................................................................................: 1526 12.?.Y.0002.4223

Her hakk› sakl›d›r ve Millî E¤itim Bakanl›¤›na aittir. Kitab›n metin, etkinlik, soru ve flekilleri k›smen de olsa hiçbir surette al›n›p yay›mlanamaz.

ED‹TÖR Doç. Dr. Renan SEZER D‹L UZMANI Tuncay DEM‹REL ÖLÇME-DE⁄ERLEND‹RME UZMANI Özge ARICI GÖRSEL TASARIM UZMANI Nuran BOZTAfi Osman YILDIRIM REHBERL‹K UZMANI Ömer U¤ur AKSOY PROGRAM GEL‹fiT‹RME UZMANI Melek AY DUMLUPINAR

ISBN 978-975-11-3615-2

Millî E¤itim Bakanl›¤›, Talim ve Terbiye Kurulunun 08.12.2011 gün ve 264 say›l› karar› ile ders kitab› olarak kabul edilmifl, Destek Hizmetleri Genel Müdürlü¤ünün 19.03.2012 gün ve 3398 say›l› yaz›s› ile birinci defa 244.211 adet bas›lm›flt›r.

.

.

.

.............................……..........................................................................................................................................................……........................ 6 Rasyonel Say›larla Çarpma ve Bölme ‹fllemleri ...................................................................... 24 Dik ve Paralel Do¤rular ....................……................................................................................................... 22 3................................................ 12 Tam Say›lar.. 18 2...............................................................................................................................................................................…........ 16 Tam Say›lar›n Kuvveti ve Örüntüler .…………………………… 35 VII ...........………………………………………… 33 Yans›ma ve Dönme ………........................................………….................................... Cebir ve Geometri 1................................................................ Bölüm: Denklemler ve Koordinat Sistemi ............................... Bölüm: Diklik ve Paralellik ................................................ 27 Orant› ve Çokgenler 1...................................................…….................................................................................. 2 Tam Say›larla Çarpma ve Bölme ‹fllemleri ………..................................................… 20 Do¤rusal Denklemler ve Koordinat Sistemleri ...................…………..............……............................... Bölüm: Tam Say›larla ‹fllemler .................. 7 Ad›m Ad›m ‹fllemler ve Problemler ....................................... Bölüm: Orant›dan Ç›kt›k Yola ............................................... 24 Üç Do¤runun Birbirine Göre Durumu ...............................................................……………………………………………… 32 Al›flveriflte Kullan›lan Yüzde Hesaplar› ……….................. 26 Ünite De¤erlendirme .…….. 20 Bir Bilinmeyenli Denklemler ve Çözümleri ...............................……..............................................................................………..….............16 Cebirsel ‹fadelerle ‹fllemler ......... 32 Do¤ru ve Ters Orant› ……………............................. 5 Rasyonel Say›larla Toplama ve Ç›karma ‹fllemleri ………................................ Bölüm: Tam Say›lar›n Kuvveti ve Cebir ................................................................. Bölüm: Rasyonel Say›lar .... 9 Ünite De¤erlendirme ....... 3 2.................. 5 Rasyonel Say›lar› Tan›yal›m .......................Tam Say›lardan Rasyonel Say›lara 1.......... 2 Tam Say›larla Toplama ve Ç›karma ‹fllemleri ............

..................................................................................……………………………………………............................ Bölüm: Dik Dairesel Silindir......………………………………………………… 52 2.……………………………………………………..................... 75 Faktöriyel ve Permütasyon .......... 38 Motiflerle Süsleme .....…………………………………… 75 Olas›l›k .........……............. 91 Dik Dairesel Silindir ve Alan› ……….................................... 76 Ünite De¤erlendirme …………………................……………......... 45 Çember..........………………… 50 Çemberde Aç›lar ....................………………………………...........................Çevre ...... Bölüm: Yaflam›m›zdaki Grafikler ................…………..................................................................................... 60 Grafik........……………................…………....................……....…………………………………………………………………….…………………………………...………………………………………………………………..........................................................……………………………………………................................ Veri Analizi ve Olas›l›k 1.........………………………….........…………………………………………………..2........... Permütasyon.... Bölüm: Çokgenler ..... 42 Ünite De¤erlendirme ..........................………………………………………………… 50 Türk Bayra¤› ........................ 79 Alan ve Hacim 1.......................……………………………….. Bölüm: Daireden Çokgenlere ......... 97 Ekler .....……………………………………………………......................... 40 Çember ve Dairenin Özellikleri ......……...................................………………………….......................…………………………………………………… 55 Çokgenlerin Eflli¤i ve Benzerli¤i……………….....……… 64 Yan›ltan Grafikler ............ 73 2.........................................Alan ‹liflkisi ve Problemler ……………….... 94 Ünite De¤erlendirme ..................…………………......... 84 Dörtgenlerin Özellikleri ve Dörtgensel Bölgelerin Alan› ……………………………………… 84 Kenar ...............…………………………………………........... Bölüm: Faktöriyel.…….... Daire ve Çokgenler 1................ 55 Daire ve Daire Dilimi ........................ 57 Ünite De¤erlendirme …..................... Bölüm: Çember ve Bayra¤›m›z ..………………………………......................................………………… 88 2...............................…............... 64 Verilerin Farkl› Temsil Biçimleri ...…………………………………...………………………..........….……............................………….............................................. Bölüm: Dörtgenler ve Alan Ba¤›nt›lar› . 69 Veri Analizi ..........……………………………………............... Olas›l›k.......... 91 Dik Dairesel Silindirin Hacmi ..... 38 Çokgenlerin Özellikleri ......... Ek-1 VIII ..........................................…..

Tam Say›larla Toplama ve Ç›karma ‹fllemleri Konu bafll›klar› bu flekilde verilmifltir. IX . ÜN‹TE DE⁄ERLEND‹RME Bu bölümde ünite genelinde ifllenen kazan›mlarla ilgili soru ve problemler verilmifltir.Tam Say›larla ‹fllemler Bölüm bafll›klar› bu flekilde verilmifltir. ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M Bu bölümde ifllenen kazan›mlarla ilgili uygulamaya yönelik soru ve problemler verilmifltir.

X .

“Tam Say›lardan Rasyonel Say›lara” .

(S›cakl›k fark›. yüksek derece s›cakl›ktan düflük derece s›cakl›¤›n ç›kar›lmas› ile bulunur.) Tablo: Hava S›cakl›klar› (ºC) Günler Pazartesi Sal› Çarflamba Perflembe Cuma Cumartesi Pazar Sabah (ºC) +3 +2 +1 0 -2 -4 -1 Akflam (ºC) -4 -6 -2 -6 -8 -3 0 S›cakl›k Fark› (ºC) 3 Say› do¤rular› üzerinde modellenen ifllemleri ifade eden matematik cümlelerini yaz›n›z. a) -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 b) -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 c) -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 2 . a) 19 b) -7 c) -12 ç) 40 2 Afla¤›daki tabloyu inceleyip sabah ve akflam s›cakl›klar› aras›ndaki fark› bularak tabloyu tamamlay›n›z.Tam Say›larla ‹fllemler Tam Say›larla Toplama ve Ç›karma ‹fllemleri ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 Afla¤›da verilen tam say›lar›n toplama ifllemine göre terslerini yaz›n›z.

6 5 -8 -9 6 ifadesinin en büyük de¤eri almas› için bofl kutulara “+ ve -” sembollerinden uygun olanlar›n› yerlefltiriniz. a) (-9) + (-25) ç) (-27) . Bu say›ya +3 say›s›n› ekleyiniz. Ailenin bu ayki mali durumunu gösteren matematik cümlesi afla¤›dakilerden hangisidir? A) -1400 + 150 + 300 B) 1400 + (-150) + (-300) C) -1400 + 150 + (-300) D) -1400 + (-150) + 300 6 7 8 Afla¤›daki ifllemleri yaparak verilen sorular› cevaplay›n›z. taksitle 1400 TL’ye ald›¤› buzdolab›n›n peflinat› olarak 150 TL ödedi. Bir tam say› seçiniz.4 Afla¤›da verilen ifllemlerin sonuçlar›n› bulunuz.(-4) + (-1) ¤) 24 . a) (-8) (10) (-2) c) 9 (-11) 8 b) (-16) (-12) (-3) ç) 20 5 (-4) 2 Afla¤›daki bofl kutulara “ < . > .12 IV) -5 .(-4) b) 0 .(-19) f) 6 + (-8) . I) .9 . Ayn› gün. = ” sembollerinden uygun olanlar› koyunuz. Buldu¤unuz iki sonucu karfl›laflt›r›n›z. baflka bir ma¤azadan ücretini bir sonraki ay ödemek üzere 300 TL’lik bir f›r›n ald›.0 g) (-40) + 40 c) 18 + (-2) e) 5 . Daha sonra elde etti¤iniz say›ya (-3) say›s›n› ekleyiniz. a) 15 (-4) 4 (-15) b) (-30) (-2) (-30) 2 c) 16 (-1) 16 1 ç) 42 (-7) 42 7 3 .(-3) .(-9) III) 12 .(-30) d) (-11) .(-5) a) Hangi iki ifllemin sonucu ayn›d›r? b) Hangi iki ifllemin sonuçlar› toplama ifllemine göre birbirinin tersidir? c) Hangi ifllemin sonucu en büyüktür? ç) Hangi ifllemin sonucu en küçüktür? Tam Say›larla Çarpma ve Bölme ‹fllemleri ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 Afla¤›da verilen ifllemleri çarpma iflleminin birleflme özelli¤inden yararlanarak yap›n›z. Bir aile.0 II) 0 .

....... Buna göre afla¤›da verilen ifadelerden hangisi yanl›flt›r? A) E flehrindeki s›cakl›k A flehrindeki s›cakl›¤›n 3 kat›d›r.. Afla¤›daki verilen ifllemlerden hangilerinin sonuçlar› negatif bir tam say›d›r ? a) (-1)3 c) -5 (-7)2 b) (9 . iflaretlidir. a) (-8) [ b) ..12) (-6 + 4) ç) (-8)2 82 10 Rakamlar› farkl› üç basamakl› en büyük negatif tam say›dan. rakamlar› farkl› iki basamakl› en küçük pozitif tam say›y› ç›kard›¤›n›zda aradaki fark›n (-3) kat› kaç olur? Bir dalg›ç olan Can... B) D flehrindeki s›cakl›k E flehrinden 1ºC daha so¤uktur.... a) ‹ki negatif tam say›n›n çarp›m› ... a) 3 = (-7) = 12 c) (-12) d) -84 +14 = b) (-8) (-2) (-11) = [(-8) (-2)] ç) 131 = 131 712 e) (-11) (-2) = 2200 8 9 [(-72) 6 (-1000)] 0 ifllemini yap›n›z. iflaretlidir....(+32) = ] = 28 + (-6) = [14 + 7 Afla¤›da verilen eflitliklerde bofl kutulara uygun tam say›lar› yaz›n›z.. b) Negatif bir tam say›n›n pozitif bir tam say›ya bölümü ......(-4)] = -40 .... 5 6 Afla¤›da verilen eflitliklerde bofl kutular› uygun tam say›larla doldurunuz.3 4 ‹ki tam say›y› çarpt›¤›m›zda çarp›m›n bu tam say›lardan küçük oldu¤u bir örnek veriniz. Afla¤›da verilen cümlelerdeki boflluklar› uygun ifadelerle doldurunuz. denizde 28 m dibe dalarak bir süre bal›klar› izledikten sonra her bir dakikada 3 m olmak üzere 5 dakika daha dalmaya devam etmifltir.. Deniz yüzeyi s›f›r metre kabul edilirse Can’›n dald›¤› derinli¤i nas›l ifade edebilirsiniz? Yandaki tabloda baz› illerde ayn› anda ölçülen s›cakl›klar verilmifltir.. C) A flehrindeki s›cakl›k B flehrindeki s›cakl›¤›n 5 D) B flehri E flehrinden 4ºC daha s›cakt›r. 11 12 Tablo: Baz› illerdeki s›cakl›klar ‹ller A B C D E Ölçülen S›cakl›k -2ºC -10ºC 0ºC 2ºC -6ºC 4 .. Bir tam say› ile bu say›n›n toplamaya göre tersinin birbirine bölümü hangi tam say›y› verir? Aç›klay›n›z... 1 ’i kadard›r...

a) 9 4 -13.2 -2..........Rasyonel Say›lar Rasyonel Say›lar› Tan›yal›m ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 1 1 3 1 ..5 b) -1 3 4 -1...8 b) 4 2 < . 1 rasyonel say›lar›n› say› do¤rusunda gösteriniz..7 < . < .5 51 100 241 d) 2.. < .. a) 1.4 < ..1 ... ikinci gün ise 2 saat bisiklet sürmüfltür...... < 5 5 c) -3.. < -3... < - 3 -5 1 say›s›n›n say› do¤rusu üzerinde hangi iki tam say› aras›nda oldu¤unu bulunuz....75 c) 2 9 -2 ç) 3 5 d) 8 4 0.6 0..... 2 4 Afla¤›da verilen rasyonel say›lardan birbirine eflit olanlar› yanlar›ndaki kutulara uygun harfleri yazarak efllefltiriniz.25 5 Bir bisikletli ilk gün 2 7 4 saat. < 100 ç) -0. Hangi gün daha 8 5 uzun süre bisiklet sürmüfltür? 6 Afla¤›daki say›lar›n hangisi en küçüktür? A) 1 10 B) 7 7 C) -4 5 D) 1 2 5 .52 < ........ < ..... < 1..4 < .... 3 2 4 6 2 Afla¤›da verilen aral›klara. < . gelebilecek ikifler say› yerlefltiriniz. < .

a) 1 5 1 15 b) 3 16 7 4 + 4 45 + 15 6 4 3 - - 2 Afla¤›da verilen rasyonel say›lar›n toplama ifllemine göre terslerini bulunuz.3 3 c) 3 .) 5 5 ç) 5 .7 Matematik dersinden proje ödevi alan üç arkadafltan Defne 1 3 ’ünü. Daha sonra ifllem sonuçlar› ile tahminlerinizi karfl›laflt›r›n›z.12 6 19 ç) 4 9 12 3 Afla¤›da verilen ifllemlerin sonuçlar›n› tahmin ediniz.0. Herbir ö¤rencinin proje ödevinin biten k›s›mlar›n›n % (yüzde) 2 ifadesini yazarak bu say›lar› küçükten büyü¤e do¤ru s›ralay›n›z.5 + 0. 1 5 + 2 = A ve 2 4 3 1 ) + 1 = B ifllemleri veriliyor.(.0 7 4 5 1 3 3 )II . a) 1 4 5 b) 8 7 c) . Dursun 4 8 1 ’sini tamamlam›flt›r. a) 0. Derya ’ini.25 + 4. 8 A ile B herhangi iki rasyonel say› olmak üzere A ile B aras›nda kaç tane rasyonel say› vard›r? Rasyonel Say›larla Toplama ve Ç›karma ‹fllemleri ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 Afla¤›da verilen ifllem s›ralar›nda bofl olan yerleri tamamlay›n›z. A-B iflleminin sonucu kaçt›r? 4 8 5 6 (- .1 + 8 4 4 2 Yukar›da verilen ifllemlerden hangisinin sonucunun daha küçük oldu¤unu tahmin ediniz.5 I (b) . ‹fllemleri yaparak tahmininizle ifllemlerin sonuçlar›n› karfl›laflt›r›n›z.

.. a) ç) 4 7 13 9 2 7 7 2 b) (d) 1 2 8 ) ( ) 3 21 5 c) 5 7 7 5 3 4 2 0 11 2 Afla¤›da verilen ifllemlerin sonuçlar›n› bulunuz. ) + 7 8 5 8 5 11 3 3 )+ = + ( .) 9 5 1 5 c) (10 6 ) (. a) (5 3 ) 9 2 b) 2 4 7 (5 ) 9 c) 8 1 7 (-1) ç) 1 (1 ) 6 3 Afla¤›da verilen ifllemlerin sonuçlar›n› tahmin ediniz. ‹fllem sonuçlar› ile tahmininizi karfl›laflt›r›n›z. = -9 7 7 b) (- c) (-9 ç) 47 + .5 ç) -0.. a) 5 12 b) 8 9 c) 3.. ) 6 19 19 3 3 ) + ..9 d) 3 1 4 Rasyonel Say›larla Çarpma ve Bölme ‹fllemleri ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 Afla¤›da verilen ifllemlerin sonuçlar›n› bulunuz. a) 2 3 4 (8 ) 7 b) (5 9 ) (.3) 5 ç) (-1 1 1 ) (1 ) 3 4 d) (-0. = 0 5 7 Verilen rasyonel say›lar›n toplama ifllemine göre terslerini yaz›n›z..6 Toplama iflleminin özelliklerinden yararlanarak bofl b›rak›lan yerlere gelmesi gereken say›lar› ifllem yapmadan yaz›n›z.) 5 5 6 ) (-0.2) e) (- 7 ... a) 4 1 2 1 2 + ( + ) = ( + .

) 3 3 5 3 8 .(.4 Afla¤›daki flema ile verilmifl ifllemleri örnekteki gibi aç›k olarak yaz›n›z. a) 3 8 b) 1 5 c) 7 9 ç) -2 1 6 7 Afla¤›da verilen ifllemin çarpman›n hangi özelli¤i ile yap›ld›¤›n› yazarak ifllem sonucunu bulunuz. tarifte verilen miktar›n 2. Mutlu’nun yapaca¤› kek için kaç 5 su barda¤› fleker gerekir? A) 1 4 5 B) 3 4 C) 1 1 2 D) 1 2 6 Afla¤›da verilen rasyonel say›lar›n çarpma ifllemine göre terslerini bulunuz. Örnek: 1 2 1 3 1 2 1 5 1 2 1 1 + 3 2 5+3 8 4 1 = 1 + 1 = = = 30 30 15 5 10 6 (5) (3) 15 4 ya da 1 2 + ( 1 1 1 + )= 3 5 2 ( 1 5+3 )= 2 15 8 4 8 = = 15 30 15 a) 3 4 2 5 3 4 1 10 b) 2 3 -6 5 2 3 3 7 + - 5 Mutlu.) . (1 ) 3 (3 2 )5 3 = (2 1 3 1 ) (. Kek tarifinde su 3 barda¤›n›n ’i kadar fleker kullan›laca¤› söylenmifltir.5 kat›n› kullanarak kek yapacakt›r.

..) ( ) (-0. ) Bir rasyonel say›n›n ters iflaretlisi ile toplam› “0” d›r. 4 13 Belirli bir mesafeyi 9 kaç›n› koflar? 1 saniyede koflabilen bir sporcu 2. ) 0 say›s›n›n bir rasyonel say›ya bölümü 1’dir. ) Bir rasyonel say›n›n -1’e bölümü rasyonel say›n›n kendisidir.. a) ( c) 2 8 8 ) (..) ( ) 17 9 9 ( 3 -4 -4 ) (.. yanl›fl olanlara “Y” yaz›n›z.) ( ç) (-5 -7 -7 2 ) = ( ) (-2 ) 3 3 5 -8 (-0. ) (-1) say›s› ile bir rasyonel say› çarp›l›nca rasyonel say›n›n iflareti de¤iflir..4 saniyede bu mesafenin kaçta 2 Ad›m Ad›m ‹fllemler ve Problemler ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 Afla¤›da verilen ifllemin sonucunu bulunuz.8 Afla¤›da verilen ifadelerde do¤ru olanlar›n bafl›na “D”..) = (..8 (- 1 ) 0... ( ( ( ( ( ) Bir rasyonel say›n›n 1’e bölümü o rasyonel say›y› verir... a) ( -7 3 ) 3 b) ( -9 2 ) 7 c) ( -1 3 -2 3 ) ( ) 2 4 ç) ( -1 2 -2 3 ) ( ) 5 3 12 30 litrelik bir benzin deposunun 3 ’ünün kaç litre benzin ald›¤›n› bulunuz. 1 1 5 + + 4 2 6 3 1 2 + + 5 2 3 9 . 9 0....5 iflleminin sonucu kaçt›r? 4 10 Verilen eflitliklerde bofl b›rak›lan yerlere gelmesi gereken rasyonel say›lar› ifllem yapmadan çarpma iflleminin özelliklerinden yararlanarak bulunuz..5) = (....) = ( ) 8 11 11 ( 6 ) 9 b) ( ..) 8 11 Afla¤›da verilen üslü ifadelerin sonucunu bulunuz.....5) 11 3 8 3 ) (.

6 8 Ramazan pazara kaç yumurta getirmifltir? Ramazan. 1 1 + 0. boyunun 3 ’ü kadar oldu¤una göre Recep Amca’n›n arsas›n›n kenar uzunluklar›n› bulunuz. pazara getirdi¤i yumurtalar›n 10 Bir nakliye flirketi bir y›l içinde 2427 ton yük tafl›m›flt›r. Ali’nin kaç kilometre yol gitti¤ini bulunuz. 1 4 1 1+ 1 5 3 5 (- 15 ) 78 3 Yanda verilen ifllemin sonucunu bulunuz.25 ise c say›s›n›n kaç oldu¤unu bulunuz. Bu flirketin bir sonraki y›l tafl›d›¤› yük miktar›nda %25 azalma olmufltur. 10 TL ve 20 TL olarak 1 3 belirlenmifltir. c 7 Ali 90 km’lik yolun 1 1 ’inin ’s›n› gitmifltir. Eni. 4 1 3 4 3 6 = 1. Masan›n alan› 4 5 5 oldu¤una göre masan›n k›sa kenar uzunlu¤u kaç metredir? 2 ? 5 Recep Amca’n›n dikdörtgen fleklindeki arsas›n›n eni. fiirketin ikinci y›ldaki tafl›d›¤› yüke en yak›n de¤er afla¤›dakilerden hangisidir? A) 1500 B) 2000 C) 1800 D) 1700 10 . boyundan 10 m k›sad›r. Sat›lan 720 biletin ’i 20 TL ve ’ü 10 TL’lik oldu¤una göre sat›lan 5 4 biletlerin kaçta kaç› 5 lirad›r? 9 4 2 ’s›n›n ’ini sat›nca 80 yumurtas› kal›yor. 5 6 8 Bir konserin bilet fiyatlar› koltuklar›n salondaki yerine göre 5 TL.2 Yanda verilen ifllemin sonucunu bulunuz.3 4 m 5 4 Dikdörtgen fleklindeki bir masan›n uzun kenar 1 4 m2 uzunlu¤u 2 m’dir.

3 2 12 Bir uçakta 132 yolcu vard›r. Bu otomobil 5 saatte kaç kilometre yol al›r? 7 A) 200 B) 175 C) 140 D) 150 14 1 2 2 3 1 1 2 1 2 1 4 1 5 1 5 3 5 3 5 iflleminin sonucunu bulunuz.1 3 11 2 3 4 1 3 3 1 7 + iflleminin sonucunu bulunuz. Yolculardan her 5 yetiflkine 7 çocuk karfl›l›k geldi¤ine göre uçakta kaç çocuk vard›r? A) 60 B) 55 C) 77 D) 88 13 Sabit h›zla hareket eden bir otomobil 3 saatte 210 km yol almaktad›r. Etiket fiyat› 150 TL olan bir paltonun indirimli fiyat› 87 TL oldu¤una göre ma¤aza genelinde yap›lan indirimin kesir ifadesi afla¤›dakilerden hangisidir? A) 20 73 B) 21 50 C) 3 4 D) 1 4 11 . 15 Giyim ma¤azas› sahibi Ahmet Bey ma¤azadaki tüm ürünler için indirim yap›yor.

) Pozitif say›s›n›n negatif tam say›ya bölümü her zaman negatiftir. . 3 A = (-2) + (-4) + (-6)+ . yanl›fl olanlara “Y” yaz›n›z.(-2)I (-4) 2 b) (-12) + 5 [(-11) + (. 12 . ) S›f›r ile her tam say›n›n çarp›m› her zaman negatiftir.25)] ç) (-45) (-9) . . ( ( ( ( ( ( ( ) ‹ki negatif tam say›n›n bölümü her zaman pozitiftir. + 98 ise A + B kaçt›r? A) -150 B) -200 C) -100 D) -199 4 a ve b iki tam say›y› göstermek üzere a b = 12 oldu¤una göre a + b kaç farkl› de¤er al›r? A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 5 Afla¤›da verilen say›lardan hangilerinin karesi kendisinden küçüktür? a) 3 2 b) 5 9 c)1 3 ç) 1 7 6 1 2 5 3 1 1 7 1 2 1 4 1 3 iflleminin sonucunu bulunuz. ) Bir tam say›n›n toplamaya göre tersi ile çarp›m› her zaman pozitiftir. . 7 1 2 1 3 1 3 ifllemin sonucunu bulunuz. + (-100) B = 2 + 4 + 6 + . a) I-5I (-1) . ) Ayn› iflaretli tam say›lar›n çarp›m› her zaman pozitiftir.(-1) 32 Afla¤›da verilen ifadelerde do¤ru olanlar›n bafl›na “D”.(-7) c) I2 . . ) S›f›r say›s›n›n pozitif bir tam say›ya bölümü her zaman pozitiftir.ÜN‹TE DE⁄ERLEND‹RME 1 Afla¤›daki ifllemleri yap›n›z. ) Bir tam say›n›n 0’a bölümü tan›ms›zd›r.

Türkân’›n gitti¤i yolun ’sinin kaç kilometre oldu¤unu bulunuz...) . 15 Gökçe’nin paras›n›n % 40’› 125 TL’dir. Tiyatro 4 grubuna seçilen ö¤renciler 8 kifli oldu¤una göre. Geriye 7 kg domates kald›¤›na göre 4 5 kasadaki domatesin tamam›n› bulunuz. Tahtan›n kesilmeden önce kaç metre oldu¤unu bulunuz. Gökçe’nin toplam kaç liras› oldu¤unu bulunuz. 9 (1 + 1 1 1 1 ) (1 + ) (1 + ) . ‹lk molasını yuvaya 25 m kala verdikten sonra. 16 Bir karınca. 12 Bir kilogram portakaldan 2 L portakal suyu ç›k›yorsa 6 kg portakaldan kaç litre portakal 3 suyunun ç›kt›¤›n› bulunuz. s›n›f mevcudunun kaç kifli oldu¤unu bulunuz. 11 Köpek kulübesi yapmak isteyen Deniz.) (1 . Karınca her defas›nda. 100 km daha gittikten 5 3 1 sonra yolun ’ine ulafl›yor. gidece¤i yolun yarısını yürüyüp mola veriyor. 10 Bir s›n›fta tiyatro grubuna seçilen ö¤rencilerin say›s› s›n›ftaki ö¤rencilerin 1 ’tür. Tohumu buldu¤u yerin yuvaya olan uzaklı¤ı 50 m’dir. 13 Türkân gidece¤i yolun 2 ’ini gittikten sonra mola veriyor.) (1 . Türkân.. kaçıncı molasında yuvaya olan uzaklı¤ı 5 m’den az olur? Bu flekilde yol almaya devam ederse kar›nca yuvas›na ulaflabilir mi? 13 . (1 3 4 10 2 iflleminin sonucunu bulunuz. (1 + ) 3 4 2 10 1 1 1 1 ) (1 .. 5 2 14 Bir kasa domatesin önce 2 ’i sonra da 1 ’ü sat›l›yor. buldu¤u bir tohumu yuvasına götürmek istiyor.8 1+ 1 1 1 2 1 3 1 1 5 iflleminin sonucunu bulunuz. elindeki tahtan›n 3 ’ini kestikten sonra kalan tahtan›n 5 uzunlu¤u 30 m oluyor.

5 m.17 Eni 1.4 m oldu¤una göre bir tu¤lan›n gerçek boyu kaç metredir? 14 . Beyza. gün kitab›n en az kaçta kaç›n› okumufltur? 20 Günün belli bir saatinde bir cismin boyu. 1 ’ünü oynamaya. F›rat günde en fazla 60 sayfa okuyabildi¤ine göre 4.2 m olan bir yemek masas›n›n boyu 1 m.5 kat› olarak ölçülmüfltür. boyu 3. Ayn› saatte sekiz s›ra tu¤la ile örülmüfl bir duvar›n gölgesinin boyu 2. Elde 2 edilen yeni masan›n yüzey alan› kaç metrekare olur? 18 Beyza okuldan eve geldikten sonra zaman›n›n 1 ’ünü ders çal›flmaya. bütün bu iflleri 6 saat içinde yapt›¤›na göre odas›n› düzenlemek için kaç saat ay›rm›flt›r? 19 F›rat 250 sayfal›k bir kitab› 5 gün içinde okuyor. eni ise 0. 3 4 geri kalan zaman›n› ise odas›n› düzenlemek için ay›rm›flt›r. gerçek boyunun 1.3 m k›salt›l›yor.

Cebir ve Geometri” .“Tam Say›lar.

b) Örüntünün kuralını kullanarak 8. 1 ton 105 100 ton 104 100 kg 103 10 ton 102 4 105 + 105 + 105 + . a) 13 13 x 13 13 13 c) 1 1 1 1 1 1 1 b) 7 7 7 ç) 10 10 10 10 2 Afla¤›da verilen üslü say›lar›n de¤erlerini bulunuz. kömürlerin kilogram›n› gösteren üslü niceliklerle efllefltiriniz. adımdaki bilye sayısının kaç olaca¤ını söyleyiniz. . adım 4. + 105 iflleminin sonucunu bulunuz. 16 . . 1.Tam Say›lar›n Kuvveti ve Cebir Tam Say›lar›n Kuvveti ve Örüntüler ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 Afla¤›da verilen çarpmalar› üslü biçimde yaz›n›z. adım 3. 30 tane 5 Bilyelerle oluflturulan örüntüyü inceleyiniz. a) 990 b)106 c) 12000 ç) 19941 3 Afla¤›da verilen kömürleri. adım a) Örüntünün temsilci sayısını “n” ile göstererek kuralını yazınız. adım 2.

12 Bir kafeteryada 4 kiflilik kare masalar bulunmaktadır. a) 23 589 = 2. a) Dünya’nın Günefl’e olan uzaklı¤ı 149 600 000 km’dir. 3 x 3 birim karelik alanda k›rm›z› karelerin etrafına mavi kareler yerlefltirilmifltir.[( -2)4 (-1)5] ifllemin sonucu kaçtır? 10 -(-106)0 103 -134 + (-1)9 ifllemin sonucu kaçtır? 11 Afla¤ıda verilen örüntünün kuralını bularak örüntüyü 3 adım daha devam ettiriniz. 2 x 2 birim karelik alanda mavi karenin etrafına k›rm›z› kareler yerlefltirilmifltir. 3 masa yan yana yerlefltirildi¤inde masaların etrafına 8 kifli oturabilmektedir. b) Günefl’in çevre uzunlu¤u 1 390 000 km’dir. c) En büyük gezegen olan Jupiter’in Günefl’e olan uzaklı¤ı 778 300 000 km’dir. . 13 Yanda verilen bir birim karelik alan mavi renktedir...45 x 10 c) x 10 5 = 768 400 x 10 3 ç) 5321. 46810. 7 Afla¤›da verilen kutulara yaz›lmas› gereken say›lar› bulunuz. 2 masa yan yana yerlefltirildi¤inde masaların etrafına 6 kifli oturabilmektedir. E¤er 12 masa yan yana yerlefltirilirse masaların etrafına kaç kifli oturabilece¤ini bulunuz ve bu örüntünün kuralını yazınız.6 Afla¤ıda verilen ifadelere karflılık gelen üslü sayıları yazınız.42) . Oluflan bu örüntü devam ettirildi¤inde 9 x 9 birim karelik alanda k›rm›z› karelerin etraf›na kaç tane mavi kare yerlefltirilmelidir? 17 .. .. 9 (53 . ve 52 sayılarını küçükten büyü¤e do¤ru sıralayınız.. 4 9 14 19 24 29 .3589 x 10 b) 64 500 000 = 6.18 = 8 2 5.. 6731.

5m .... .5x2 + 3y cebirsel ifadesinde 3x2 ve 3y terimleri benzer terimlerdir. . 2 Afla¤ıda verilen ifadeleri en sade biçimde yazınız. b) (-n+6 ) (2n-5) = -n (2n-5) + 6 ( 2n-5) c) 9a2 .2n) xy + y -2 2a + b 3b B 5 m2 y (x + 1) -(7 + b2) -100x2 -2a -4a + 3b2 mn2 . a) a + b b) a + ( b+c ) c) a b 5 Afla¤ıda verilen ifadelerde do¤ru olanların baflına “D” yanlıfl olanların baflına “Y” yazınız. A 3a ......(x-9 ) + 2 (4-3x) + 8x ifadesinin en sade hali x + 17’dir. 3 2 + 3x .. 18 .. . ç) x .3b + a .4 + 2a + 5a2 ifadesinde 4 tane terim vardır.. ..2) 4 a = ( 2x-1 ) b = 3 ( x + 3 ) c = -2 ( x .3a . . 6 (x + 4)2 . ... b) 2x + 5 = 10 ifadesi bir cebirsel ifadedir..(x2+ 8x + 16) iflleminin sonucunu bulunuz.13 cebirsel ifadesindeki kat sayıların toplamı -7’dir..1 ) oldu¤una göre afla¤ıda verilen ifllemlerin sonuçlarını bulunuz. a) 1 ...5 3 Afla¤ıda verilen A sütunundaki ifadeleri B sütunundaki ifadeler ile efllefltiriniz.8 ‹fadesinde x’in kat sayısı 3’tür. c) 3a + 8 ifadesi bir cebirsel ifadedir.9 + m + 12m b) 7x2 ...7a + 3 cebirsel ifadesinde terim sayısı 5’tir ç) b2 + 6b . a) a2 .4x + 5x + x2 + 1 c) 9 + 2a . .. a) . .Cebirsel ‹fadelerle ‹fllemler ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 Afla¤ıda verilen ifadelerden do¤ru olanların yanına “D” yanlıfl olanların yan›na “Y” yazınız.b2 -5m (-m) 10 2x (-5x) n (mn .5a -7 .46 . d) 3x2 + 2y ..2n2 mn (n .

. ilk saatte 2 ’unu...5) cm ve boyu (6x + 2) cm olan dikdörtgen fleklindeki bir masanın üst yüzünün alanı kaç santimetrekare olur? (4x -5) cm 12 Afla¤›daki etkinliklerde bofl yerlere gelmesi gereken cebirsel ifadeleri.. 4x + 7 13 8x + 15 19 ....) c) 6x ..4 + 12 x2 = 6x + (...7 Bir otobüs floförü gitmesi gereken toplam mesafenin. üçüncü saatte ’sını gidiyor...8y2 -3y = y ( ... çarpma iflleminin özelliklerinden yararlanarak yaz›n›z.6a b = 3a (..+ ............ Geriye kalan mesafe..... 4a B 4a C 9 Afla¤ıda verilen ikizkenar üçgen kullanılarak oluflan fleklin çevre uzunlu¤unu hesaplayınız........ 2x + 1 x 10 Bisikletiyle parka giden Can toplam kaç metre yol alır? (-2x + 40) metre (5x -10) metre (6x + 25) metre (6x +2) cm 11 Eni (4x ...... dikdörtgen fleklinde verilen gelincik bahçesinin çevre uzunlu¤unu bulunuz.... Yanda......) ç) (y-7) (y + 3) = y2 + ..... ikinci saatte 9 1 5 ’ini.. toplam mesafenin kaçta 6 18 kaçıdır? A 8 Yanda verilen üçgenin alanını cebirsel olarak ifade ediniz.. a) 3a (-4) ...........) b) 5y ....

10x + 5 =5 7 x+ 47 3 = 14 56 a) 7 4 2 3 b) -3 c) 5 8 2(x + 1) = x . Bal›kesir .Denklemler ve Koordinat Sistemi Bir Bilinmeyenli Denklemler ve Çözümleri ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 2 a + 4 (-a) -1 = 0 verilen denkleminin çözüm kümesini bulunuz. 7 1 -5 = ise x = ? x 14 Afla¤›da verilen denklemler ile çözümlerini efllefltiriniz.Çorum aras›ndaki uzakl›k.Bal›kesir aras›ndaki uzakl›¤›n yar›s›n›n 21 km eksi¤i kadard›r. Ankara .Çorum aras›ndaki uzakl›k 774 km oldu¤una göre.Çorum aras›ndaki uzakl›k kaç kilometredir? ÇORUM BALIKES‹R ANKARA 20 . Ankara . Terazinin sol kefesinde bulunan her biri eflit kütledeki deterjanlar›n pofletlerinin kütleleri kaç kilogramd›r? 3 kg 1 kg 34g 2 kg 24g 500g 5 Ankara .1 5 2x + 4 = 2 3 ç) 3 4 Yandaki terazi denge durumundad›r.

“x” yerine gelmesi 5 5 gereken say› kaçt›r? 3 Çevresi 30 cm olan bir çemberin yar›çap uzunlu¤unun kaç santimetre oldu¤unu denklem kurarak bulunuz.2) -9=t-5 5 c) 6 (y . ö¤rencilerin 1.1) + 4 b) d1 7 fiekildeki d1 ve d2 do¤rular›. 1. Geziye ö¤retmen ve ö¤renci.4 iflleminin sonucu. gidece¤i yolun 4x . gün kaç sayfa kitap okumufltur? 13 Beden e¤itimi dersinde ö¤retmen.14 = 105 9 3 2 ’sinin 10 km daha fazlas›n› gidince yolun ’ünü alm›fl oluyor.6 Afla¤›da verilen denklemlerde bilinmeyen de¤erleri bulunuz.14º ? 4x + 10º 8 Bir ilkö¤retim okulunda düzenlenen gezide her 14 kiflilik ö¤renci grubu için bir ö¤retmen görevlendirilmifltir. Buna göre dikdörtgenin uzun kenar› kaç santimetredir? 12 Hazal. A 5 cm D B E C 10 11 ABCD bir dikdörtgen ve AED ’nin alan› 35 cm2 dir.5 = 31 denklemiyle çözülebilen bir problem kurunuz ve çözünüz.) 14 15 21 . 2. “?” ile gösterilen aç›n›n ölçüsü kaç derecedir? d2 6x . 7 3 Kuryenin toplam ald›¤› yol kaç kilometredir? Bir kurye. Buna göre Hazal. 225 sayfal›k kitab›n› her gün bir önceki gün okudu¤unun 2 kat› kadar fazla sayfa okuyarak 4 günde bitiriyor. toplama iflleminin etkisiz eleman›na eflittir. (π’yi 3 al›n›z. kesiflen do¤rulard›r. a) 12a + 7 = 22a . 2. derste üçerli. dersteki s›ra say›s› birinci dersten 4 eksik oldu¤una göre s›n›f mevcudu kaçt›r? 1 x .13 3 (t .4) + 2 (y + 5) = 3 (y . derste ise beflerli s›ra olmalar›n› istiyor. toplam 105 kifli kat›ld›¤›na göre görevli ö¤retmen say›s›n› bulmak için afla¤›daki denklemlerden hangisi kullan›l›r? A) 15x + 14 = 105 B) 14x + 1 = 105 C) 15x = 105 D) 15x .

x y 0 5 2 1 3 1 -5 -1 -1 22 . d y 4 3 2 1 0 -5 -4 -3 -2 -1 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 x 3 Afla¤›da verilen denklemlerin gösterdi¤i do¤rular›n grafiklerini çiziniz. C noktalar›n›n. D) Orijinden geçer. C) Ordinatlar eksenine diktir.8 = 0 do¤rusunun üzerinde olmas› için c’nin kaç olmas› 2 5 Yandaki 2y .3x + 1 = 0 denklemine ait tabloda bofl kalan yerleri doldurunuz. -4) noktas›n›n x gerekti¤ini bulunuz. a) Apsisler toplam› kaçt›r? b) Ordinatlar toplam› kaçt›r? B -5 -4 -3 -2 -1 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 y A x C 2 Koordinat sisteminde çizilen d do¤rusu için afla¤›daki ifadelerden hangisi do¤ru de¤ildir? A) Apsisler eksenine paraleldir. 1 y . a) y = -5x + 1 b) x y =4 2 3 c) -y . B) Denklemi y + 2 = 0 fleklindedir. B.Do¤rusal Denklemler ve Koordinat Sistemleri ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 Koordinat sisteminde verilen A.x = 7 4 A (c.

7) noktas› olan bir ABCD dikdörtgeni çiziniz. Çizdi¤iniz dikdörtgenin alan›n› hesaplay›n›z. Bu dikdörtgensel bölgenin alan›n›n kaç birim kare oldu¤unu bulunuz.11) noktas›yla çak›fl›yor. x 10 Ayn› koordinat sistemi üzerinde x .x = -2 do¤rular›n› çiziniz. 1) . -4) .10 = 0 do¤rusunun grafi¤ini çiziniz.0) .6 Koordinat sistemi üzerinde köfle noktalar›ndan biri A (-2.3y + 12 = 0 do¤rusunun y eksenini kesti¤i noktay› bulunuz. 0) oldu¤una göre verilmeyen D köflesinin koordinatlar›n› bulunuz. B (2. Çizdi¤iniz do¤rular›n birbirine göre durumlar› hakk›nda ne söyleyebilirsiniz? 11 Koordinat sisteminde oluflturulan ABCD dikdörtgenin üç tane köflesinin koordinatlar› A (2. C (4.y = 5 ve y .8) . 12 Köfle noktalar› A (-2. 23 . y 5 y y 3 -5 0 x x x 8 Koordinat sistemindeki bir B noktas›n›n apsis ve ordinat›n›n mutlak de¤erlerinin oluflturdu¤u nokta. Buna göre B noktas›n›n koordinatlar› ne olabilir? 9 Koordinat sisteminde 2x + 5y . B (4. C (0. D (-2. 13 4x . -4) olan bir ABCD dikdörtgenini koordinat sisteminde çizerek gösteriniz. Çizdi¤iniz do¤ru ile x ve y eksenleri aras›nda kalan bölgenin alan›n› hesaplay›n›z. 7 Afla¤›da verilen do¤ru grafiklerinde do¤rudafl noktalar› belirleyerek bu noktalar› s›ral› ikililer fleklinde yaz›n›z.1) . E (7.

Diklik ve Paralellik Dik ve Paralel Do¤rular ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 Afla¤›da verilen çokgensel bölgenin her birinin bir kenar›n›n orta dikmesini çiziniz. K noktas›ndan d do¤urusuna çizilebilen en k›sa uzakl›k hangi seçenekte verilmifltir? A) [KA] C) [KS] B) [KB] D) [KT] d A B S T n K 24 . [AC]’nin orta dikmesi oldu¤una göre ABCD dörtgeninin çevresinin uzunlu¤unun kaç santimetre oldu¤unu bulunuz. B E C 4 fiekildeki d ve n do¤rular› birbirine paralel do¤rulard›r. 2 Yandaki k do¤rusuna E noktas›ndan geçen kaç farkl› dikme çizebilirsiniz? E k A D 3 s(A) = s(B) = s(C) = s(D) = 90º. IABI = 5 cm [DE].

( ) Orta dikme üzerindeki her dikmenin do¤ru parças›n›n uç noktalar›na olan uzakl›klar› eflittir. ( ) D›fl›ndaki bir noktay› bir do¤runun noktalar›na birlefltiren do¤ru parçalar›ndan en uzun olan› bu noktadan do¤ruya inilen dikmedir. Bir noktan›n bir do¤ruya uzakl›¤›. II. Bu dikmelerden yararlanarak c do¤rusuna paralel bir d do¤rusu çiziniz. nokta ile do¤ruyu birlefltiren en k›sa do¤ru parças›n›n uzunlu¤una eflittir. III. III 25 . k ve m do¤rular› için k m ise k do¤rusu üzerinde al›nan bir nokta m do¤rusu üzerindeki her noktaya eflit uzakl›ktad›r. t ve s do¤rular› için t s ise t do¤rusu üzerinde al›nan her noktan›n s do¤rusuna uzakl›¤› birbirine eflittir. A V z c N Y 9 Afla¤›da verilen ifadelerin hangileri do¤rudur? I. ( ) Bir noktan›n bir do¤ruya olan uzakl›¤› 0 (s›f›r) birim ise bu noktadan o do¤ruya dikme inilemez. II. A) Yaln›z I B) I. II C) II.7 cm uzunlu¤unda iki tane dikme çiziniz. do¤rular d›fl›nda noktalar al›nm›flt›r. 7 Herhangi üçü do¤rusal olan dört noktadan geçen ve birbirine parelel olan iki do¤ru çiziniz. 8 Afla¤›da.5 Yanda verilen c do¤rusuna 2. III D) I. c 6 Afla¤›da verilen ifadelerin do¤ru olanlar›n›n yan›na “D” yanl›fl olanlar›n›n yan›na “Y” yaz›n›z. Bu noktalar›n bu do¤rulara olan uzakl›¤›n› gönye kullanarak çiziniz.

d2 26 .Üç Do¤runun Birbirine Göre Durumu ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 Afla¤›daki noktal› bölgeye üç do¤runun birbirine göre durumlar›n› gösteren örnekler çiziniz. B M 5 fiekilde d1 ve d2 do¤rular› ile [BK] verilmifltir. 2 Afla¤›daki flekilleri verilen do¤ru çiftlerinden hangisinin ortak dikmesi çizilebilir? C) t z A) B) z p t z m s n D) r 3 Afla¤›da belirtilen aç›lar›n özelliklerini yaz›n›z. a) a b m k b r a p a b b b) s c) z t k z k ç) d e k a d e d e f g 70º 4 Yandaki flekilde d e f’dir. d1 d2 ve s(BKL) = 47º ise 47º K L d1 KBM’nin ölçüsünü bulunuz. Verilen ölçüden yola ç›karak do¤rular aras›nda kalan di¤er aç›lar›n ölçülerini hesaplay›n›z.

27 . 8 (x + 5) (x . 1.. Buldu¤unuz cebirsel ifadenin katsay›lar›n›n toplam› kaç olur? 9 (x2 + 2x) . 30 ö¤rencisini hayvanat bahçesine götürüyor. ad›m 2 (32 111 .) 5 3 11 2 = eflitli¤inde x yerine hangi say› gelmelidir? x 3 7 Ankara-‹stanbul aras›ndaki mesafe. Ankara-‹stanbul ile Ankara-Konya aras›ndaki mesafelerin toplam› 711 km oldu¤una göre. ad›mdaki say›y› hesaplay›n›z. ad›m 2.ÜN‹TE DE⁄ERLEND‹RME 1 Çubuklarla oluflturulmufl afla¤›daki örüntünün kural›n› bulunuz. Buna göre ö¤retmen ve ö¤rencilerin ödeyece¤i toplam para miktar›n› bulunuz.. 5 12 cm boyundaki bir a¤aç. Girifl ücreti ö¤retmen için 5 TL. her ay 7 cm uzamaktad›r. ad›m 4. 3 [(1 . A¤ac›n uzunlu¤unun 61 cm olmas› için kaç ay geçmesi gerekti¤ini bulunuz. Ankara-Konya aras›ndaki mesafeyi bulunuz.(x + 1)2 cebirsel ifadesini en sade biçimde yaz›n›z. Ankara-Konya aras›ndaki mesafenin 2 kat›ndan 63 km eksiktir.3)2 + (-1)21] 1010 iflleminin sonucunu bulunuz. ö¤renci için 3 TL’dir.8)0 iflleminin sonucunu bulunuz. Örüntünün kural›na göre 100. 6 ( 14 4 .3) çarp›m›n› yap›n›z. . ad›m 3. 4 7 A s›n›f›n›n ö¤retmeni Lale Han›m.

-7) 13 4.1 x + 2 do¤rusal denkleminin grafi¤ini çizerek bu do¤ru grafi¤inin x ve y ekseni ile 3 4 oluflturdu¤u üçgensel bölgenin alan›n› bulunuz. 3) B) (3.3 do¤rusu afla¤›daki noktalar›n hangisinden geçer? A) (2. say› örüntüsünün kural›n› bularak 50. 15 Koordinat düzleminde A (1.12) .x . 9. -7) noktas›na 8 birim uzakl›kta bir nokta bulunuz ve buldu¤unuz noktan›n koordinatlar›n› yaz›n›z.. 7) C) (-3.. 19. 14 y = . 17 y .10 a (a . .3 ( a2 + 4a) cebirsel ifadesini en sade biçimde yazd›¤›n›z zaman kaç tane terim oldu¤unu bulunuz.5 = 0 do¤rusu üzerinde bulunan iki noktan›n koordinatlar›n› bulunuz. 14. 12 y = 2x . terimini hesaplay›n›z. 16 6x . -7) D) (-2.4y + 12 = 0 do¤rusunun y eksenini kesti¤i noktay› yaz›n›z. 11 3y .4x = 5 do¤rusu koordinat sisteminde çizildi¤inde hangi bölgelerden geçer? 18 m n oldu¤una göre k›rm›z› renkle gösterilen aç›lar›n ölçüleri toplam› kaç derece olur? r m n 28 .

19 k m oldu¤una mavi renkle gösterilen aç›lar›n ölçüleri toplam› kaç derece olur? k m 20 fiekilde d1 d2’dir. A 22º C B y E D 29 . Buna göre “?” ile gösterilen aç›n›n ölçüsü kaç derecedir? r d1 5x .12º ? d2 3x + 20º 21 Yanda verilen flekilde [AD x’in de¤erini bulunuz. [CE oldu¤una göre A 3x D B 88º C 5x E 22 Yanda verilen flekilde [BA [DE oldu¤una göre y aç›s›n›n kaç derece oldu¤unu bulunuz.

Krokiye göre Cumhuriyet Caddesi. Atatürk Bulvar› ile Mustafa Kemal Caddesi aras›nda kalan aç›n›n 2 kat›n›n 15º fazlas›d›r. Verilere göre I ve II numaral› aç›lar›n yerlerine gelmesi gereken de¤erler afla¤›dakilerden hangisinde do¤rudur? › II A) x + 125º B) x + 125º C) x D) x + 55º 125º 55º .x 55º + x x + 125º I II d1 x + 125º d2 d3 24 Yanda bir yerleflim bölgesine ait kroki verilmifltir. Cumhuriyet Caddesi ile Mustafa Kemal Caddesi aras›nda kalan aç›. Buna göre iki cadde aras›nda kalan aç› kaç derecedir? Atatürk Bulvar› Cumhuriyet Caddesi fa ta us M al m Ke i es dd Ca 25 fiekilde d1 d2’dir. Buna göre x ile gösterilen aç› kaç derecedir? d1 d2 18º 22º x 30 .23 fiekilde d1 d2’dir. Atatürk Bulvar›’na diktir.

“Orant› ve Çokgenler” .

5 kg incir 7. 4 fayans ustası bir evin fayanslarını 16 günde döflüyor.5 kg elma almak için kaç lira öderiz? 3 ’tir. 180 kg yemi. Bar›fl sitesinde 120 m2 lik bir ev 283 000 TL’ye sat›ld›¤›na göre ayn› özelliklere sahip 150 m2 lik evin kaç liraya sat›ld›¤›n› bulunuz.5 kg incir kaç lirad›r? ‹ki sayının birbirine oranı 3 ’dir. Bu kamyon sürücüsünün ayn› flekilde çal›flarak 2 haftada kaç saat kum tafl›d›¤›n› bulunuz.5 TL oldu¤una göre 1. Bir kümesteki tavuklar bir ayda 72 kg yem yiyorlar. 7 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bir ifli 8 iflçi 12 saatte tamamlıyorsa aynı ifli 12 iflçi kaç saatte tamamlar? 6 kg elma 21 TL oldu¤una göre 4. Dikdörtgenin kısa kenar uzunlu¤u 246 cm 5 oldu¤una göre uzun kenar uzunlu¤u kaç santimetredir? Bir dikdörtgenin eninin boyuna oranı 32 . tavuklar›n kaç ayda yiyebileceklerini bulunuz. Aynı evin fayanslarını aynı nitelikte 8 fayans ustası döfleseydi ifl kaç günde biterdi? Bir kamyon sürücüsü bir günde 9 saat çalıflarak kum taflıyor. Bu sayıların toplamı 400 oldu¤una göre bu sayıları bulunuz.5 t = 4 16 2 15 kg viflneden 25 kg viflne reçeli elde ediliyor. 45 kg viflne reçeli elde etmek için kaç kilogram viflneye ihtiyaç oldu¤unu bulunuz.Orant›dan Ç›kt›k Yola UYARI! Proje ödevinizle ilgili bir çal›flma takvimi oluflturdunuz mu? Do¤ru ve Ters Orant› ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 Afla¤ıdaki orantılarda verilmeyen de¤erleri bulunuz. a) x 54 = 4 9 b) 6 15 = y 25 c) 33 12 = z 16 ç) 0.

x sayısı 72 iken y sayısı kaç olur? 14 4 ’dir Büyük kardeflin boyu 175 cm oldu¤una göre 7 küçük kardeflin boyu kaç santimetredir? ‹ki kardeflin boylarının birbirine oranı 15 Bir bahçıvan 30 cm2 lik bir bahçenin çimlerini 9 saatte biçiyor.12 Yandaki verileri kullanarak bir problem kurunuz ve çözünüz.50 TL + % 18 KDV 14. C) Ne kâr ne de zarar edilmifltir. Mal›n tamam› sat›ld›¤›na 5 göre. Deterjan Zeytinya¤› Trabzon Ekme¤i 23.25 TL + % 8 KDV 3.60 TL + % 1 KDV 2 Arzu’nun ald›¤› KDV’siz fiyat› 59 TL olan gece lambas›n›n %8 KDV’li fiyat›n›n kaç lira oldu¤unu bulunuz. x sayısı 24 iken y sayısı 18’dir. geri kalan› ise %30 zararla sat›l›yor. 8 saat 1 gün 72 gün 13 x ve y sayıları do¤ru orantılıdır. Bir mal›n 3 ’i %20 kârla. B) % 7 zarar elde edilmifltir. Bu bahçıvan aynı oranda çalıflarak 45 cm2 lik bir bahçenin çimlerini kaç saatte biçer? Al›flveriflte Kullan›lan Yüzde Hesaplar› ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 Afla¤›da verilen ürünlerin KDV’li sat›fl fiyatlar›n› bulunuz. kâr-zarar durumu ile ilgili olarak afla¤›dakilerden hangisi do¤rudur? A) % 15 kâr elde edilmifltir. D) % 10 kâr elde edilmifltir 3 33 .

5 L 1.4 Bir komisyoncu satt›¤› her arabadan % 5 komisyon al›yor. Tabloya göre Berk Bey’in bu tatil için otele kaç lira ödemesi gerekti¤ini bulunuz. Yat›r›lan paran›n % 16’s› kadar faiz elde edilmesi için y›ll›k faiz oran› yüzde kaç olmal›d›r? 8 9 10 11 12 Furkan. 45 bilet 17 gün önce ve 13 bilet ise uçufltan k›sa bir süre önce sat›ld›¤›na göre hava yolu flirketinin bilet sat›fllar›ndan kaç lira elde etti¤ini bulunuz.6 yafl ücretsiz 7 -12 yafl % 50 indirimli 13 -17 yafl %25 indirimli 1 TL 6 Yanda. 1500 TL komisyon ald›¤› bir arabay› kaç liraya satm›flt›r? 5 Berk Bey. Bankan›n uygulad›¤› faiz oran›n› bulunuz. 18 ayl›¤›na bankaya yat›r›l›yor. Uçak biletlerinin indirimsiz fiyat› 128 TL’dir. Birim fiyat aç›s›ndan hangi suyu almak daha kârl›d›r. 50 Kr 75 Kr 0. uçufltan 1 ay önce al›nan biletlerde % 50. 6 ay sonra da biriktirdi¤i 1700 TL ile y›ll›k getirisi % 12 olan alt›n fonu al›yor. 15 gün önce al›nan biletlerde % 20 indirim yapmaktad›r. Bu fonu ald›ktan 6 ay sonra Furkan’›n toplam paras› kaç lira olur? fiükran Han›m’›n bankaya yat›rd›¤› 12 250 TL’si. Bu kifli. bulunuz. 25 bilet bir ay önce. paras›n›n Bir miktar para. 62300 TL’sini y›ll›k % 7 faiz oran›yla bankaya yat›r›yor.5 faiz ile 4 y›ll›¤›na bankaya yat›ran bir kiflinin 4.5 L 3L 7 Bir hava yolu firmas›. Bu ürüne uygulanan indirim ve zam yüzdelerini bulunuz.05 TL’ye. 2550 TL paras›n› % 12. 13 34 . 1 y›l›n sonunda hangi bankadan daha çok faiz getirisi elde eder? Bir kifli.23 TL’ye satm›flt›r. Bir ma¤aza 21 TL’ye ald›¤› bir ürünü önce 22. 1 y›l›n sonunda 14 700 TL olmufltur. y›l›n sonunda faiziyle birlikte toplam kaç liras› olur? 2 1 ’ünü % 15’lik faiz oran› ile A bankas›na. Kiflibafl› 1 gece konaklama: 150 TL 0 . sonra da 13. efli ve 13 yafl›ndaki k›z› ile tatil için bir otelde 6 günlük rezervasyon yapt›r›yor. kalan paras›n›n ’ünü 3 3 % 9’luk faiz oran› ile B bankas›na yat›r›yor. farkl› büyüklükteki sular›n flifle fiyatlar› verilmifltir.

15 ‘i gösterirken aynadaki yansımasında kaçı gösterir? Ayna 2 Afla¤ıdakilerden hangisi yandaki fleklin efli de¤ildir? A) B) C) D) 35 . y›ll›k % 15 faizle bankaya yat›rd›¤› paran›n Adnan. Domateslerin geri kalan› çürüdü¤ü için çöpe at›l›yor. sand›¤› 3.14 1 ’ü 16 ayda 8 600 TL faiz 4 getirdi¤ine göre K›v›lc›m’›n bankaya kaç lira yat›rd›¤›n› bulunuz. Adnan’›n ayl›k ödemesi ne kadard›r? Bulunuz. y›ll›k % 8 faiz oran› ile 4 y›ll›¤›na 64 000 TL kredi çekiyor.60 TL’ye 2 sand›k domates alarak 20 kg’›n› 36 TL’ye sat›yor. Sat›c›n›n domateste kilogram bafl›na kâr›n›n yüzde kaç oldu¤unu hesaplay›n›z. Bir sat›c› 12 kg’lik sand›klardan. 15 16 Yans›ma ve Dönme ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 Saat 04. K›v›lc›m’›n.

bu pervanelerin en küçük dönme simetrisi kaç derecedir? 4 Koordinat sisteminde. ABC üçgeni. 2) noktalarından geçen ABC üçgenini koordinat sisteminde çiziniz. C (5 . B (1 . 36 . bölgede bulunan bir üçgen 180º döndürüldü¤ünde kaçıncı bölgede yer alır? A) II. 3). A (2 . 3) noktalarının saat yönünde 180º döndürülmesiyle elde edilen A’ ve B’ noktalarının yeni konumunu bulunuz. 1) noktasının orjine göre saat yönünde 90º döndürülmesi ile elde edilen noktanın koordinatlarını ve koordinatlar›n kaçıncı bölgede olduklarını bulunuz. bölge B) II ve III bölgede C) III bölgede D) III ve IV bölgede y 5 6 7 Koordinat düzleminde verilen fleklin y eksenine göre simetri¤i saat yönünün tersine 270º döndürüldü¤ünde fleklin yeni konumu afla¤ıdakilerden hangisi olabilir? A) B) x C) D) 8 A (3 . Koordinat sisteminde I. 3) ve B (-1 . 8).3 Datça’daki rüzgar santralleri ile elektrik üretilmektedirler. Pervaneler birbirlerine eflit uzaklıkta olduklarına göre. saat yönünde 270º döndürüldü¤ünde elde edilen A B C noktaların› bularak bunu A B C kartezyen koordinat sisteminde çiziniz. Kartezyen koordinat düzleminde (2 .

13 Yanda verilen fleklin. a) Çeyrek döndürülmüfl hâli b) 2 br sa¤a ötelenmifl ve saatin tersi yönünde yarım döndürülmüfl hâlini belirtiniz.9 Yanda verilen fleklin saat yönünde 180º döndürülmüfl hâlini çiziniz. 10 Yanda verilen dairenin kaç tane simetri ekseni vardır? Birkaç›n› çizerek gösteriniz. 11 Bir fleklin saatin tersi yönünde 90º döndürülmüfl hâli yanda verilmifltir. 15 Kaç derecelik dönme açıları için bir fleklin dönme yönü önemli de¤ildir? 37 . fieklin ilk hâli afla¤ıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) 12 “808” sayısının simetri do¤rularını çiziniz. 14 Eflkenar üçgende kaç tane simetri do¤rusu vardır? Çizerek gösteriniz.

( ) Çokgenlerde iç ve dıfl açılar birbirlerinin bütünleridir. çokgensel bölgenin dıflında kalır. ( ) Düzgün sekizgenin iç açılarının ölçüleri toplamı 1080’dir. ( ) Herhangi bir üçgenin dıfl açılarının ölçüleri toplamı 180’dir. ( ) Bir düzgün çokgenin dıfl açılarının ölçüleri birbirine eflittir. yanlıfl olanların yanına “Y” yazınız.Çokgenler Çokgenlerin Özellikleri ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 Afla¤ıda verilen noktalı ka¤ıda d›fl bükey ve iç bükey çokgenler çiziniz. 2 Afla¤ıdaki çokgenlerin köflegenlerini çiziniz. ( ) Herhangi bir dörtgenin dıfl açılarının ölçleri toplamı 360’dır. ( ) Dıfl bükey çokgenlerde köflegenlerden bazıları. ( ) Bir çokgenin ardıflık olmayan herhangi iki köflesini birlefltiren do¤ru parçası köflegen olarak adlandırılır. 38 . 3 Afla¤ıdaki ifadelerden do¤ru olanların yanına “D”.

a) 60º 110º 100º z b) c) 115º 70º x y 68º 6 m n. ABCDEFGH düzgün sekizgen ise FBC açısının ölçüsü kaç derecedir? m H A B C G n 70º F E D 7 Afla¤ıdaki çokgenlerden hangisinin dıfl açılarının ölçüleri toplamı ile iç açılarının ölçüleri toplamı aynı de¤ildir? A) Kare B) Paralelkenar C) Eflkenar Üçgen D) Eflkenar Dörtgen 8 9 10 Düzgün dokuzgenin bir dıfl açısının ölçüsü kaç derecedir? Bir iç açısının ölçüsü 144º olan düzgün çokgen kaç kenarlıdır? A B C M D x F E fiekilde ABCDEFGH düzgün sekizgen ve KLMEF düzgün beflgen oldu¤una göre x açısı kaç derecedir? H L K G 39 . a) 93º 123º 123º 110º x 72º a+16º 130º x x b) a c) x 90º 5 Afla¤ıdaki çokgenlerde.4 Afla¤ıdaki çokgenlerde. verilmeyen dıfl açıların ölçülerini bulunuz. verilmeyen açıların ölçülerini bulunuz.

D. 40 . 2 Eflkenar üçgen. J do¤rusal noktalar oldu¤una göre a aç›s› kaç derecedir? A B C G H F a E D K J ‹ Motiflerle Süsleme ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 Yanda verilen modeli kullanarak bir süsleme oluflturunuz. Bu düzgün çokgen kaç kenarlıdır? D C E B 3x A 15x 12 Yanda verilen flekilde ABCDEF ve GH‹JKC düzgün alt›gen ve E. K. kare ve düzgün altıgen kullanarak süsleme yapılmak istenirse süslemenin bir köflesinde bu çokgenden kaç tane kullanılır? 3 Afla¤ıdaki süslemenin eksik parçasını çizerek tamamlayınız.11 Yandaki flekilde bir düzgün çokgenin bir iç açısı ile dıfl açısı yerlefltirilmifltir.

c) Dönme. 4.4. 6 Kodu (4. b) Öteleme. 11 Yandaki flekle öteleme ve dönme hareketi uygulayarak bir motif oluflturunuz. öteleme ve dönme hareketiyle süslemeler yapınız.6) olan süslemede hangi çokgenler kullanılmıfltır? 7 Yanda verilen çokgensel bölge modellerini kullanarak süsleme yapınız. 4. ç) Yansıma.3. 12 Yanda verilen modeli kullanarak. 41 . 8 Kodu (4. 4) olan bir süsleme yapılabilir mi? Nedenini açıklayınız 5 Dairesel bölge kullanılarak bir süsleme yapılabilir mi? Nedenini açıklayınız. b) olan süslemenin yapılabilmesi için “a ve b” ne olmalıdır? 9 Bir kenar uzunlu¤u birbirine eflit olan düzgün sekizgen bölge ve karesel bölge ile yapılan süslemenin kodu nedir? 10 Yanda verilen flekli kullanarak bir süsleme yapılabilir mi? Aç›klay›n›z. 8. a) Yansıma. a.4 Kodu (3.

13 Yanda verilen süslemede dönme. Hangi iki noktan›n birleflimi ile oluflan do¤ru parças› yar›çap olur? B D N O K T L A 2 Yanda verilen flekilde A ve B noktalar› O merkezli çemberin üzerindedir. üzerindeki noktalar› Ü kümesi ile. öteleme ve yans›ma hareketlerinden hangileri kullan›lm›flt›r? 14 Yandaki flekle yansıma ve dönme hareketleri uygulanırsa afla¤ıdaki motiflerden hangisi oluflur? A) B) C) D) Çember ve Dairenin Özellikleri ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 Yanda. O merkezli çemberin içindeki noktalar› ‹ kümesi ile. d›fl›ndaki noktalar› D kümesi ile gösteriniz. IABI = 12 cm ise çemberin yar›çap› afla¤›dakilerden hangisi olabilir? A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 O A B 42 .

Çemberin yar›çap› 6 birim oldu¤una göre ABC’nin çevre uzunlu¤u afla¤ıdakilerden hangisi olamaz? A) 36 B) 35 C) 33 D) 32 A O C B 43 . [BK] 0 A 4 Yanda verilen flekilde M merkezli çember ABCD karesine te¤ettir. D M 7 br B E C 5 Afla¤ıdaki ifadelerde do¤ru olanların baflına “D”. ( ( ( ( ( ) Bir çember saat yönünde veya saat yönünün tersi yönünde çizilebilir. ) Düzlemde bir çember ile bir do¤ru üç farklı durumda bulunabilir. yanlıfl olanların baflına “Y” yazınız. ) Bir do¤ru ile bir çemberin ortak noktası yoksa do¤ru çembere te¤ettir. 6 Yanda verilen flekilde A. ) Bir çember üzerindeki en uzun kirifl çaptır. [OF]. a) Çap: [AB] b) Yarıçaplar: [OC]. [OK] c) Kirifller: [EF]. ) Çemberin üzerindeki iki nokta arasında kalan parçaya kirifl denir.3 fiekilde verilen O merkezli çember üzerinde afla¤ıda verilen elemanları belirleyerek çiziniz. B ve C noktaları çemberin üzerindedir. IMEI = 7 br ise karenin çevresinin uzunlu¤unu bulunuz. [OE].

7 Birinin yarıçapı di¤erinin yarıçapından 2 cm daha uzun olan ortak merkezli iki çember çiziniz. 8 Yandaki flekilde A merkezli çemberin yarı çapı 8 br. B merkezli çemberin yarıçapı 6 br ve IABI = 12 br ise ICDI kaç birimdir? A C O B 9 fiekilde O ve M merkezli iki çember veriliyor. B) Büyük çemberin yar›çap uzunlu¤u küçük çemberin çap uzunlu¤u kadard›r. Küçük çemberin yar›çap› uzunlu¤u 5 br oldu¤una göre afla¤›daki ifadelerden hangisi yanl›flt›r? A) O merkezli çemberin yar›çap uzunlu¤u 10 br’dir. C) IONI = IOKI D) 5 < IOKI < 10 N M O K d 10 d do¤rusu O ve M merkezli çemberlere A noktas›nda te¤et ve O merkezli çemberin yar›çap› 9 br O. A ve M noktalar› do¤rudafl noktalar ve IOMI = 17 br ise M merkezli çemberin çap› kaç birimdir? O A M 44 .

5 kg elma alarak 5. 2. ayn› faiz oran›yla 3600 TL’nin kaç ayda getirdi¤ini bulunuz. kaç y›l sonra 8400 TL faiz getirir? Bulunuz.25 TL ödedi¤ine göre. Tak›m elbiseye ilk fiyat› üzerinden toplam yüzde kaç indirim uygulanm›flt›r? 2400 TL’nin 6 ayda getirdi¤i faiz miktar›n›. Bu dörtgenin en büyük aç›s›n›n ölçüsü kaç derecedir? 2 Bir izci grubundaki k›z ve erkek izcilerin say›lar› s›ras›yla 10 ve 12 say›lar›yla ters orant›l›d›r. 6 7 8 Yanda verilen flekli saat yönünde 180º döndürdü¤ümüzde d do¤rusuna göre simetri¤i afla¤›dakilerden hangisi olur? d A) B) C) D) 9 Bir düzgün çokgenin en küçük dönme aç›s› 60º dir. Tiyatroda 4 toplam 126 kifli oldu¤una göre kad›nlar›n say›s› kaçt›r? 5 Bir ma¤azada 280 TL’ye sat›lan bir tak›m elbisenin sat›fl fiyat› üzerinden önce % 30. Y›ll›k % 12 faiz oran›yla bankaya yat›r›lan 35 000 TL. 4.ÜN‹TE DE⁄ERLEND‹RME 1 Bir dörtgenin iç aç›lar›n›n ölçüleri 1. grupta toplam kaç izci vard›r? 3 Berk. Bu düzgün çokgenin bir kenar uzunlu¤u 12 cm oldu¤una göre. sonra sat›fl fiyat› üzerinden % 25 indirim yap›lm›flt›r. çevre uzunlu¤u kaç santimetredir? 45 . 5 say›lar›yla do¤ru orant›l›d›r. Bu grupta 18 k›z izci oldu¤una göre. 4 kg elma alsa idi kaç lira öderdi? 4 3 Bir tiyatrodaki izleyicilerden kad›nlar›n say›s›n›n erkeklerin say›s›na oran› ’tür. manavdan 2.

AED aç›s›n›n ölçüsü kaç derecedir? A B F C E D 12 fiekilde ABCDEF düzgün alt›gen.10 Simetri ekseni olan bir flekil en az kaç derece döndürülürse ilk konumu elde edilir? 11 ABCDEF düzgün alt›gendir. Verilenlere göre x ile gösterilen aç›n›n ölçüsü kaç derecedir? F A B C G D E x H A B 75º 13 Yandaki flekilde a ile gösterilen aç›n›n ölçüsü kaç derecedir? E 70º a 135º D 70º C 14 Düzgün bir onsekizgenin bir d›fl aç›s›n›n ölçüsü kaç derecedir? 46 . CGHD karedir.

3 . 3 .15 Afla¤›dakilerden hangisi düzgün çokgenlerle oluflturulan süslemenin kodu olamaz? A) (6 . 6 . 3 . eflkenar üçgen ve düzgün altıgen kullanılarak süsleme yapılmak istenirse bir köflede her bir çokgenden kaç tane kullanılır? 17 Yandaki model kullanılarak yapılan süslemede hangi hareketler uygulanmıfltır? 18 Afla¤ıda verilen düzgün çokgensel bölgelerin kaç tanesi ile tek baflına süsleme yapılabilir? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 19 Yanda verilen süslemede hangi hareketlerin yapıldı¤ını yazınız. 4) 16 Kare. 3 . 6) C) (3 . 3 . 4 . 47 . 4 . 3) D) (4. 3) B) (3 . 6 .

. C O A D B d 48 ... dır. D) Çemberin çap uzunlu¤undan küçüktür.. 21 Yandaki flekilde birbirine efl iki çember veriliyor. III) [CD] kirifli aynı zamanda ..... C) Çemberin çap uzunlu¤undan büyüktür.20 Yandaki süslemede. c) Düzgün çokgenlerin her birinin iç açısını bulunuz. A B D C 22 M merkezli bir çemberi iki noktada kesen d do¤rusu k do¤rusuna paraleldir....... 23 Yanda verilen flekle ait cümlelerde bofl bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz..... I) d do¤rusu ... k do¤rusu çembere te¤et ise k do¤rusunu d do¤rusuna uzaklı¤ı için afla¤ıda verilen ifadelerden hangisi her zaman do¤rudur? A) Çemberin yarıçap uzunlu¤undan büyüktür... Verilen çemberlerden bir tanesinin çevre uzunlu¤unun kaç birim oldu¤unu bulunuz. Çemberler ABCD dikdörtgenine te¤et ve yar›çap uzunluklar› 5’er birimdir.. tır.... çemberin ... a) Kodlamayı bulunuz.... B) Çemberin yarıçap uzunlu¤undan küçüktür.. II) [AB] .... ç) Her köfledeki açıların ölçüleri toplamını bulunuz... b) Düzgün çokgenleri bulunuz.. IV) [OC]. tir.. tir.

Daire ve Çokgenler” .“Çember.

....... a) AOC .............................................................................. F E D O A B C 50 .. dik ve genifl aç› oluflturacak flekilde birer çevre aç› çiziniz....... a) b) c) O O O 2 Afla¤›daki M merkezli çemberlere dar... dik ve genifl aç› oluflturacak flekilde birer merkez aç› çiziniz. d) DOA ........ afla¤›da verilen aç›lar›n gördü¤ü yaylar› yaz›n›z...................................Çember ve Bayra¤›m›z ! UYARIle ilgili l›flma Projeniz r›n›z› ça flekilde la a m fl n çal› e uygu nuz? su takvimin u m r o yürütüy Çemberde Aç›lar ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 Afla¤›daki O merkezli çemberlere dar........... b) BOD ... afla¤›daki merkez aç›lar›n gördükleri yaylar› karfl›lar›na yaz›n›z............... c) EOC ................ ç) FOB ..... a) O b) O c) O K 3 Yandaki O merkezli çemberde... O S a) SKT b) RKL c) KLR ç) TSK L T R 4 Yandaki O merkezli çembere göre.....

BCA’n›n ölçüsünün bulunmas› için hangi bilgiye ihtiyaç vard›r? C O A B A 6 Yandaki O merkezli çemberde verilenlere göre ADB’n›n ölçüsü kaç derecedir? C 96º 115º D O 85º B R 7 Yanda O merkezli çemberde verilenlere göre a + b’nin toplam› kaç derecedir? a 45º O b P S A 8 Yanda verilen O merkezli çemberde [OA] // [BC] ve s(BOA) = 35º dir. Buna göre s(DC) = ? D 35º O B C F A 9 Yanda verilen O merkezli çemberde [AB] [FC] [ED] ve s(BC) = 80º s(DC) = 50º ise x-y kaç derecedir? E O y x B D D C 10 Yanda verilen O merkezli çemberde. s(AEB) = 15º. E O C B A 11 Yandaki O merkezli yar›m çemberde verilenlere göre s(BCA) kaç derecedir? A B 60º O C 51 .5 Yandaki flekilde s(CA ) = 100º dir. s(EDC) = 110º dir CEB aç›s›n›n ölçüsünü hesaplay›n›z.

12

Yanda O merkezli iç içe iki çember verilmifltir. s(AB ) = 120º ise s(CD) kaç derecedir?
O A

D B

13

Yanda verilen [AD] çapl› yar›m çemberde x ve y ile gösterilen aç›lar›n toplam› kaç derecedir?

A x

O y C B

D

C

R

S
x y 67º z

14

Yandaki çemberde x, y ve z ile gösterilen aç›lar›n ölçülerini bulunuz.

T

O
26º

P

15

Yanda verilen O merkezli çemberde s(COB) = x ve s(CAB) = 2x - 60º ise s(CB) kaç derecedir?
O C

A

B

Türk Bayra¤›

ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M
1
Geniflli¤i 1,2 m olan Türk Bayra¤›’n›n ölçülerini hesaplayarak tabloda gösteriniz.

2

Bir Türk Bayra¤›’n›n çiziminde ay›n iç çemberinin yar›çap uzunlu¤u 8 cm ise y›ld›z çemberin çap uzunlu¤unun kaç santimetre oldu¤unu bulunuz. Uçkurluk geniflli¤i 0,2 cm olan Türk Bayra¤›’n› çiziniz.

3 52

4

Yar›çap uzunlu¤u 30,5 cm olan bisiklet tekerle¤inin 6 tam tur dönüfl yapt›¤›nda kaç metre ilerledi¤ini tahmin ediniz. Tahmininizle ifllem sonucunu karfl›laflt›r›n›z. (π’yi 3 al›n›z,) Afla¤›daki flekillerde hangi do¤ru parças›n›n uzunlu¤u, çemberin çevre uzunlu¤u ile ayn›d›r? Tahmin ediniz. (π’yi 3 al›n›z.) a) b) c)
B1 B2 B3 A B C D A B C D A

5

6

Afla¤›da yar›çap uzunluklar› verilen çemberleri noktal› k⤛da çizerek çevre uzunluklar›n› tahmin ediniz. Tahmininizi ifllem sonuçlar› ile karfl›laflt›r›n›z. (π’yi 3 al›n›z.) a) r = 4 br b) r = 8 br c) r = 2 br

7

Yar›çap› 6 cm olan bir çemberde merkez aç›lar›n›n ölçüleri 55º, 179º, 105º olan yaylar›n uzunluklar›n› tahmin ediniz. Bahçenize yar›çap uzunlu¤u 1,5 m olan çember fleklinde bir havuz yap›lacakt›r. Havuzun 2 ’i kadar oldu¤una göre, derinli¤in kaç santimetre oldu¤unu derinli¤i, çevre uzunlu¤unun 15 bulunuz. (π’yi 3 al›n›z.)

8

9

Bir traktörün arka tekerle¤inin yar›çap uzunlu¤u 60 cm’dir. Traktörün ön tekerle¤inin çap uzunlu¤u, arka tekerle¤in çap uzunlu¤unun % 40’› kadard›r. Buna göre;

a) Ön tekerle¤in çevre uzunlu¤u kaç santimetredir? b) Ön tekerlek 80 tam tur döndü¤ünde arka tekerlek kaç tur döner? (π’yi 3 al›n›z.)

10

Tavana ip ile as›l› olan bir top, 35º lik aç› ile çekilerek serbest b›rak›ld›¤›nda A konumundan B konumuna geliyor. ‹pin uzunlu¤u 90 cm oldu¤una göre topun A konumundan B konumuna gelirken ald›¤› yol kaç metre olur? (π’yi 3 al›n›z.)
A

35º 35º

B

53

11

Eni 44 cm olan bir pencere 45ºlik bir aç› ile aç›l›yor. Buna göre pencerenin çizdi¤i yay›n uzunlu¤unu tahmin ediniz. Tahmininizle ifllem sonucunu karfl›laflt›r›n›z.

44 cm

12

Noktal› k⤛t üzerinde yar›m çemberler çizilmifltir. Sar› renkle gösterilen bölgenin çevre uzunlu¤unu hesaplay›n›z. (π’yi 3 al›n›z.)

13

2,5 cm

14

Dönme dolab›n çap› : 40 m Oturak say›s› : 16 Yukar›da verilenleri kullanarak bir problem kurunuz ve problemi çözünüz.

54

4 cm

fiekilde verilen saat 10’u gösterdi¤inde akrep ile yelkovan toplam kaç santimetre yol al›r? (π’yi 3 al›n›z.)

IABI = 49 cm ise dairelerin alanlar› toplam› kaç 22 santimetrekaredir? (π’yi al›n›z.4 cm Yanda verilen flekillerin renkli k›s›mlar›n›n alanlar›n› hesaplay›n›z. Tahmininizi ifllem sonucu ile karfl›laflt›r›n›z.) ölçüsünü hesaplay›n›z.6 cm 6.4 cm 3.) 5 Yanda verilen daireler birbirlerine te¤ettirler. Her bir dairenin çap›.) a) M b) 4. a) Tepsiye en fazla kaç bardak yerlefltirebilir? b) Tepsinin taban›nda ne kadar bofl alan kal›r? (π’yi 3 al›n›z. (π’yi 7 O B 3 Afla¤›da verilen daire dilimlerinin alan›n› hesaplay›n›z.5 cm olan bardaklar yerlefltirilmifltir.8 cm O 55 .Daireden Çokgenlere Daire ve Daire Dilimi ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 Çevre uzunlu¤u 48 cm olan bir karenin içine yerlefltirilebilecek en büyük dairenin alan›n› tahmin ediniz. (π’yi 3 al›n›z. (π’yi 3 al›n›z.) a) 72º 32 cm b) 45º 10 cm c) 135º 13 dm 4 Bir kenar uzunlu¤u 20 cm olan kare fleklindeki tepsiye taban yar›çap› 2. sa¤›nda olan dairenin 2 kat›d›r.) 7 A B 6 2. A 2 Yanda verilen flekilde IAOI = 7 cm ise boyal› alan›n 22 al›n›z.

) (π’yi 7 Bir karenin çevre uzunlu¤u ile yar›çap› 6 cm olan dairenin çevre uzunlu¤u birbirine eflittir.7 Bulundu¤u yerden 90 km uzakl›¤a kadar yay›n yapan bir radyo vericisi kaç kilometre karelik alanda dinlenebilir? (π’yi 3 al›n›z. Buna göre.) 1 br 8 9 Eni 60 br. 22 al›n›z. boyu 90 br olan dikdörtgen fleklindeki bir bölge yanda verilen motif ile kaplanmak isteniyor. Bir tekerlek 8 kere döndü¤ünde 88 m yol alm›fl oluyor. IABI = 20 cm ise taral› alan›n ölçüsünü bulunuz. Hangi fleklin alan› daha büyüktür? (π’yi 3 al›n›z.35 m 56 . a) Dikdörtgensel bölgeyi kaplamak için kaç tane motife ihtiyaç vard›r? b) Bu motifdeki pembe bölgenin alan› kaç birim karedir? A 10 fiekilde O ve T merkezli daireler verilmifltir.) Bir dairede 48º lik merkez aç›n›n oluflturdu¤u daire diliminin alan› 40 cm’dir. 27º 27º 2. Bu tekerle¤in yar›çap›n› hesaplay›n›z.5 cm ise boyal› alan kaç santimetrekaredir? (π’yi 3 al›n›z. (π’yi 3 al›n›z.) O merkezli dairenin yar›çap› 12 cm ve IKCI = 4.) T O B 11 12 Bir dairenin yar›çap› iki kat›na ç›kar›ld›¤›nda alan› ve çevre uzunlu¤unda nas›l bir de¤ifliklik olur? Aç›klay›n›z.) 13 14 A O K B C 15 Yanda verilen flekildeki verileri kullanarak bir problem kurunuz ve problemi çözünüz. Bu dairenin yar›çap uzunlu¤u kaç santimetredir? (π’yi 3 al›n›z.

IACI = 21 cm oldu¤una göre DEF’nin çevre uzunlu¤u kaç santimetredir? D A 21 cm C 14 cm 10 cm B F E 57 .Çokgenlerin Eflli¤i ve Benzerli¤i ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 ‹zometrik k⤛da yanda verilen dikdörtgenin 3 1 kat› büyüklü¤ünde. ABC ’nin kenar uzunluklar› IABI = 14 cm. Çevresi 80 br olan kare ile çevresi 32 br olan karenin benzerlik oran›n› bulunuz. 1 2 3 5 4 10 6 9 8 7 3 4 Kenarlar›n›n oran› 2:7 olan iki dikdörtgen çiziniz ve kenarlar›n› adland›r›n›z. 2 Yanda verilen flekillerden efl ve benzer olanlar› yaz›n›z. üçgenin kat› 2 2 büyüklü¤ünde benzerlerini çiziniz. 5 ABC ve DEF benzerdir ve benzerlik oranlar› 7 4’tür. IBCI = 10 cm.

AGHIF’nin çevre 7 uzunlu¤u 75 cm ise [BC]’nin uzunlu¤u kaç santimetre olur? F H I C D E 11 Afla¤›da verilen ifadelerden do¤ru olanlar›n bafl›na “D” yanl›fl olanlar›n›n bafl›na “Y” harfi yaz›n›z. en az dört farkl› flekilde nas›l bölersiniz? Çizerek gösteriniz. ) Benzer flekillerin benzerlik oran› 1’dir. 7 Benzerlik oran› 1 olan çokgenler çiziniz. 58 . ( ( ( ( ( ( ) Efl flekiller ayn› zamanda benzer flekillerdir.6 fiekildeki gibi bir kareyi dört efl parçaya. 8 Noktal› k⤛da yandaki çokgene efl ve benzer çokgenler çiziniz. Benzerlik oran› A G B 10 Yanda verilen düzgün beflgenlerde ABCDE AGHIF’dir 2 ve beflgenlerin benzerlik oran› ’dir. ) Benzer flekillerin karfl›l›kl› aç›lar› birbirine efltir. b) Alanlar›n›n oran›n› bulunuz. 9 2 olan iki dikdörtgenin: 3 a) Çevre uzunluklar›n›n oran›n› bulunuz. ) Farkl› büyüklüklerdeki bütün kareler benzerdir. ) Bir fleklin kendisi ile yans›mas› birbirine efltir. ) Farkl› büyüklükteki bütün dikdörtgenler benzerdir.

5 m 3m 6m 59 . b) Foto¤raf›n boyutlar›n›n % 30 büyülterek ço¤alt›lmas› durumunda boyutlar›n› bulunuz.12 Yanda verilen flekillerde TSM PKL oldu¤una göre T . T P 74º K L 85º S M 13 Yanda verilen flekillerin benzerlik oran›n› bulunuz. 15 Resimdeki çocu¤un boyu ve a¤ac›n yüksekli¤i ile gölgelerin uzunlu¤u benzer üçgenlerin iki kenar›n› oluflturur. a) Foto¤raf›n boyutlar›n›n % 50 küçülterek ço¤alt›lmas› durumunda boyutlar›n› bulunuz. Buna göre a¤ac›n yüksekli¤i kaç metredir? ? 1. c) Elde edilen yeni foto¤raflar›n efl veya benzer olup olmad›klar›n› söyleyiniz. M. K ve L ’nin ölçüsünü bulunuz. 14 Boyutlar› 25 cm ve 15 cm olan dikdörtgensel bölge fleklindeki bir foto¤raf› ço¤altmak istiyorsunuz.

Afla¤›daki çokgenlerden kaç tanesi köfleleri bu noktalardan seçilerek çizilebilir? • Eflkenar üçgen • Kare • ‹kiz kenar yamuk • Dikdörtgen • Düzgün alt›gen • Düzgün beflgen F O E B C D 2 B O merkezli çemberde s(DEB) = 4x . s(CAB) = 3k .5 olan iki Türk Bayra¤› çizmek istiyoruz. A O E D C 3 fiekilde O merkezli çember veriliyor. Y N 68º P A 5 Yar›çap› 12 cm olan bir tekerlek 15 tur döndü¤ünde kaç metre yol al›r? (π’yi 3 al›n›z. Buna göre k say›s› kaçt›r? A O B 4 Yandaki N merkezli çemberde s(YNP) = 68º ise majör yay›n ölçüsünü bulunuz.) 6 Benzerlik oran› 2.10º ve s(COB) = 2k + 40º veriliyor. Buna göre bu dairelerin alanlar›n›n birbirine oran› nedir? 60 .ÜN‹TE DE⁄ERLEND‹RME A 1 fiekilde O merkezli çember üzerinde efl yaylar oluflturacak flekilde noktalar iflaretlenmifltir. 7 ‹ki dairenin çevre uzunluklar›n›n birbirine oran› 7 5’tir.236 ve s(BAD) = 184º ise x’in kaç derece oldu¤unu bulunuz. a) Büyük bayra¤›n eni 72 cm ise boyu kaç santimetredir? b) Di¤er bayra¤›n en ve boy uzunlu¤unu bulunuz.

50TL 19. B ve C noktalar› dairelerin merkezidir.8 Bir pizzac›da sat›lan ayn› kal›nl›kta ve 3 farkl› boydaki pizzalar›n fiyatlar› yandaki gibidir. Bu dairede merkezle 120º lik aç› yapan daire diliminin alan› kaç santimetrekare olur? (π’yi 3 al›n›z.50TL 9 fiekilde ABCD dikdörtgeninin içine çizilmifl O ve M merkezli efl çemberler veriliyor. Renkli k›s›mlar›n alan›n› π’ye ba¤l› olarak hesaplay›n›z.2 cm dir. Verilenlere göre ABCD dikdörtgeninin çevre uzunlu¤u kaç santimetredir? A 7 cm O M B D C 10 Bir dairenin çevre uzunlu¤u 31. A (π’yi 3 al›n›z. Bu pizzalardan hangisini almak daha kârl›d›r? Küçük boy (çap› 22 cm) : Orta boy (çap› 27 cm) : Büyük boy (çap› 33 cm) : 11.) 11 Yandaki kareli k⤛tta her bir karenin kenar uzunlu¤u 1 cm’dir.) 60º 4 cm cm 10 8 cm B C 6 cm 8 cm 61 .50TL 24. B merkezli dairenin çap› 10 cm. 12 fiekilde ABCD dikdörtgeni ve A merkezli çeyrek daire dilimi veriliyor.) E A 9 cm B 3 cm D C 13 Yandaki düzlemsel flekillerde A. C merkezli dairenin çap› 6 cm oldu¤una göre bu düzlemsel flekillerin alanlar›n› 45º hesaplay›n›z. Mor ile boyal› bölgenin alan› kaç santimetrekaredir? (π’yi 3 al›n›z.

16 cm M x C C 10 cm N E 15 Yanda verilen düzgün beflgenler için benzerlik oran›n› bulunuz. A ve B noktalar› bulunduklar› kenarlar›n 2 orta noktalar›d›r. Büyük alt›genin alan› 64 br oldu¤una göre pembe renkli bölgenin alan› kaç birimkaredir? B A 62 . L E A N A V B U 18 fiekilde iç içe çizilmifl iki tane düzgün alt›gen veriliyor. 4 17 ALEV ve BANU karelerinde IALI = (2a-4) br ve IBAI = (2a+4) br fleklinde verilmifltir.14 Afla¤›da verilen üçgenler için CAN A 6 cm 8 cm CEM ise IMEI’nin kaç santimetre oldu¤unu bulunuz. 2 cm 5 cm 16 Benzerlik oran› 1 olan iki dikdörtgenin alanlar›n›n oran›n› bulunuz. Bu karelerin 1 ise a’n›n kaç oldu¤unu benzerlik oran› 2 bulunuz.

Veri Analizi ve Olas›l›k” .“Grafik.

0481 b) 3-6 Aral›k 2011’deki ortalama Euro miktar›n› grafi¤ini inceleyerek tahmin ediniz. a) Tablodaki verileri kullanarak uygun ikili grafi¤i çiziniz. Sat›fl (TL) 2.0606 2. Ortalamas›n› hesaplayarak tahmininizle karfl›laflt›r›n›z.0705 2. Tablo: 2002-2003 Y›llar›nda Baz› Ülkelerdeki Tavuk Üretim Miktarlar› (G›da ve Tar›m Örgütü (FAO) Ülkeler Türkiye Çin ‹ngiltere ABD 2002 Üretim Miktar› 2003 Üretim Miktar› (Ton) (Ton) 612 000 9 376 950 1 225 000 14 872 000 612 000 9 770 580 1 250 000 15 003 000 c) Her iki y›lda da tavuk üretim miktar› ayn› olan ülke hangisidir? ç) ABD’de 2004 y›l›ndaki üretimi kaç ton olabilir? 3 Murat’›n bir gün boyunca yapt›¤› etkinlikler ve bunlara ay›rd›¤› süreler yandaki tabloda verilmifltir.0383 ikili grafi¤i çiziniz.0677 2. günün yar›s›na karfl›l›k gelmektedir? c) Murat ders çal›flma süresini artt›rmak isterse ne yapmal›d›r? Bu durumda grafikte nas›l bir de¤ifliklik olur? Tablo: Gün ‹çindeki Etkinlikler ve Süresi Etkinlikler Uyku Kiflisel Temizlik Yemek Ulafl›m Okulda Bulunma Serbest Etkinlik Ders Çal›flma Toplam Süreler 9 Saat 30 Dakika 90 Dakika 1 Saat 7 Saat 2 Saat 3 Saat 24 Saat 64 .0777 2. Bu verileri daire grafi¤inde göstererek afla¤›daki sorular› cevaplay›n›z.0210 2. Tablo: 2011 Y›l› Aral›k Ay›n›n Baz› Günlerindeki Euro Al›fl-Sat›fl Miktar› (Merkez Bankas›) Tarih 3 Aral›k 4 Aral›k 5 Aral›k 6 Aral›k 2. c) Grafi¤inize göre al›fl-sat›fl fark›n›n en fazla oldu¤u gün hangisidir? ç) 7 Aral›k 2011 y›l› için Euro sat›fl miktar› ne olabilir? Neden? 2 Yandaki tabloda 2002-2003 y›llar›nda baz› ülkelerin tavuk üretim miktarlar› verilmifltir.0298 a) Tablodaki verilere göre uygun Al›fl (TL) 2.Yaflam›m›zdaki Grafikler ! UYARI le ilgili yapm›fl r› mala Projeniz uz çal›fl n u ¤ u old eninizle ö¤retmt›n›z m›? paylafl Verilerin Farkl› Temsil Biçimleri ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 Yanda verilen tabloda 2011 y›l› Aral›k ay›n›n baz› günlerindeki Euro al›fl-sat›fl miktarlar› verilmifltir. b) Çizdi¤iniz grafi¤e göre 2003 y›l›nda tavuk üretimi en fazla olan ülke ile en az olan ülke aras›ndaki fark› bulunuz. a) Murat gün içinde en çok neye zaman ay›rmaktad›r? b) Hangi etkinliklere ayr›lan zaman.

Grafi¤e göre. bal›k eti tüketiminden fazlad›r? d) Toplam beyaz et tüketiminin k›rm›z› et tüketiminden fazla oldu¤u ülke hangisidir? Grafik: Ülkelere Göre Kifli Bafl›na Düflen Y›ll›k Et Tüketimi Tüketim (kg) (Kaynak: TU‹K) K›rm›z› Et Bal›k Eti Tavuk Eti 120 100 80 60 40 20 0 ABD ‹spanya Fransa Türkiye Ülke 140 7 Yandaki daire grafi¤ini inceleyerek afla¤›daki sorular› cevaplay›n›z. a) Ülkemizde çal›flan erkekler kad›nlardan yüzde kaç fazlad›r? b) Çal›flan kad›n-erkek yüzdeleri aras›ndaki fark›n sebepleri sizce ne olabilir? c) 2013 y›l›nda çal›flan kad›n-erkek yüzdeleri ne olabilir? Tablo: Türkiye’de Cinsiyet Durumuna Göre ‹fl Gücüne Kat›lma Oran› Kad›n Erkek % 36 % 64 65 . ç) Hangi ülkede tavuk eti. a) K›rm›z› et tüketimi en fazla olan ülke hangisidir? b) Tavuk eti ve bal›k eti tüketimi ayn› olan ülke hangisidir? c) ABD ve ‹spanya’n›n tavuk eti tüketimini karfl›laflt›r›n›z.4 Yandaki daire grafi¤ini inceleyerek ifl gücüne kat›lanlar ve kat›lmayanlar›n oran› hakk›nda ne söyleyebilirsiniz? %45 ‹fl Gücüne Kat›lmayanlar %55 ‹fl Gücüne Kat›lanlar 5 Ülkemizde 2010-2013 y›llar›nda üretilen iki farkl› tar›m ürününün y›llara göre üretim miktar›ndaki art›fl-azal›fl› karfl›laflt›rmak için hangi tür grafi¤i çizersiniz? Neden? 6 Yandaki grafikte ülkelere göre kifli bafl›na düflen y›ll›k et tüketimi verilmifltir.

Grafik: 1927 ve 2000 Y›llar›ndaki Say›mlara Göre fiehir ve Köy Nüfuslar› (TU‹K) Nüfus 8 000 000 7 000 000 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0 fiehir Köy Toplam Y›llar 1927 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 a) Ülkemizin flehir nüfusu hangi y›llarda 2 000 000’i geçmifltir? b) Ülkemizin flehir nüfusu hangi y›ldan sonra köy nüfusunu geçmifltir? c) Ülkemizin köy nüfusunda hangi y›ldan sonra düflüfl olmufltur? ç) Ülkemizin flehir nüfusunun devaml› art›fl. köy nüfusunun ise düflüfl göstermesinin sebebi ne olabilir? 66 . Tablo: Y›llara Göre Bal›k Tüketimi Y›l Bal›k Cinsi Hamsi (Ton) ‹stavrit (Ton) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 138 569 270 000 385 000 251 675 204 699 229 023 13 540 14 127 22 991 22 134 20 373 14 392 10 Afla¤›daki grafi¤i inceleyerek sorular› cevaplay›n›z.8 Yandaki grafi¤e göre afla¤›daki sorular› cevaplay›n›z. a) Ülkemizin nüfusunun en büyük k›sm› hangi yafl grubunda toplanm›flt›r? b) Ülkemizin nüfusunun en az oldu¤u yafl grubu hangisidir? c) Ülkemiz nüfusunda 15 yafl üstündeki nüfusun pay› yüzde kaçt›r? Tablo: Ülkemiz Nüfusunun Yafl Gruplar›na Göre Durumu (TÜ‹K) 15-64 Yafl (%61) 0-14 Yafl (%35) 65 Yafl ve Üzeri (%4) 9 Tablodaki verileri göstermek için en uygun grafik çeflidi hangisidir? Çizerek gösteriniz.

hangi reklam türüne daha fazla pay ay›r›rd›n›z.I 85 68 43 80 82 79 55 Aflama . 1927-2000 (TU‹K) Oran (%) K›rsal Nüfus Kent Nüfusu 100 80 60 40 20 0 1927 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 Y›llar a) Kent ve k›rsal nüfus aras›ndaki en büyük fark hangi y›lda görülmektedir? b) K›rsal kesimde do¤um oran› fazla olmas›na ra¤men k›rsal nüfusun giderek azalmas›n›n sebebi ne olabilir? c) Hangi y›llar aras›nda kent ve k›rsal nüfus eflittir? 12 Bir firma yeni ç›kard›¤› bir ürünün tan›t›m›n› farkl› reklam türleriyle yapt›r›yor. b) Siz firma yöneticisi olsayd›n›z. Bu verilere göre uygun bir grafik çiziniz.II 98 75 59 90 78 67 67 67 . Grafik: Kent ve K›rsal Nüfus Oran›. Tablo: S›nav Sonuçlar› Ad Yi¤itcan Ceren Ilg›n Hazar An›l Saadet Andaç Aflama . a) Grafi¤e bafll›k belirleyiniz ve dilimlerin hangi reklam türüne ait oldu¤unu yaz›n›z. Hangi reklam türüne ne kadar pay ay›rd›¤› tabloda verilmifltir. Neden? Tablo: Reklam Türlerine Ayr›lan Pay Reklam Türü Televizyon Radyo Gazete Dergi Tabela El ‹lan› Yüzde % 30 % 20 % 20 % 10 % 15 %5 13 ‹ki aflamal› yabanc› dil s›nav›nda s›n›ftaki yedi ö¤rencinin ald›¤› puanlar yandaki tabloda verilmifltir. Verilere uygun daire grafi¤i oluflturarak afla¤›daki sorular› cevaplay›n›z.11 Afla¤›daki grafi¤i inceleyerek sorular› cevaplay›n›z.

Grafik: Bilye Say›s›na Göre Su Yüksekli¤inin Art›fl Grafi¤i Su Yüksekli¤i (mm) 100 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 10 20 30 40 50 60 70 80 90 0 Bilye Say›s› 68 . Buna göre hangi tekstilde kazan›lan para. Afla¤›daki grafikte.14 Yandaki grafikte. bir tekstilde elde edilen gelirler verilmifltir. bilye at›l›rken kovadaki su seviyesinin de¤iflimi verilmifltir. toplam gelir içinde % 15’lik paya sahiptir? A) Elbise B) Etek C) Bluz D) Ceket Grafik: Tekstil Sat›fllar› Kâr (TL) Etek Pantolon Bluz Elbise Ceket Gelir (Milyon) 60 70 80 90 100 15 Yar›s›na kadar su dolu bir kovaya her seferinde 10 tane bilye at›l›yor. Grafi¤e bakarak kapta 80 bilye oldu¤unda kovadaki suyun yüksekli¤inin kaç milimetre olaca¤›n› tahmin ediniz.

2013 69 . b) Grafi¤i oluflturan sütunlara bakarak tamir edilen otomobil say›s› en fazla olan y›l ile en az olan y›l aras›ndaki fark hangi grafikte daha azm›fl gibi gözükmektedir? Nedenini aç›klay›n›z. Grafiklerin neden farkl› göründü¤ünü ve bu durumun ne tür yorumlara sebep olaca¤›n› söyleyiniz. Grafik: Otomobil Tamiri Otomobil say›s› Grafik: Otomobil Tamiri Otomobil say›s› 2500 2000 1500 1000 500 0 Y›llar 3000 2000 1000 0 Y›llar 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 a) Grafiklerin farkl› görünmelerinin nedenlerini aç›klay›n›z.Yan›ltan Grafikler ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 Afla¤›daki grafikler bir marketin ayl›k sat›fllar›ndan elde etti¤i kâr› göstermektedir. Grafik: Ayl›k Kâr Kâr (TL) 30 20 10 0 Aylar Ocak fiubat Mart Nisan May›s Grafik: Ayl›k Kâr Kâr (TL) 30 29 28 27 26 25 0 Aylar Ocak fiubat Mart Nisan May›s 2 Afla¤›daki grafikler bir otomobil servisinin y›llara göre tamir etti¤i araba tamir say›lar›n› göstermektedir.

90 0.30 1. ‹ki grafikteki farkl›l›klar› aç›klay›n›z.10 1. fiyatlardaki de¤iflimi daha fazla ve daha az göstermek için nas›l düzenlenebilir? Grafik: Otogaz Fiyatlar› Fiyat (TL) 1.00 0.20 1.60 1.40 1. Grafik: Maafl Art›fllar› Kâr (TL) 1600 1550 1500 1450 1400 1350 1 2 3 4 5 6 Y›llar 1700 1500 1300 1100 1000 900 800 700 600 500 1 2 3 4 5 6 Grafik: Maafl Art›fllar› Kâr (TL) Y›llar 4 Grafikte veri aral›klar› artt›r›larak çizildi¤inde ne tür yanl›fl yorumlar yap›labilir? Grafik: Bir Ülkenin Y›lll›k ‹thalat› Milyon Dolar 34 32 30 28 26 24 22 20 10 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 10 108 Y›llar 22 225 21 638 20 973 26 587 27 775 31 340 34 000 5 Afla¤›daki çizgi grafi¤i.70 1.3 Y ve Z flirketlerindeki maafl art›fllar› afla¤›daki grafiklerde verilmifltir.80 0 Temmus A¤ustos Kas›m May›s Ekim fiubat Nisan Haziran Aral›k Ocak Eylül Mart Aylar 70 .50 1.

5 6 5. Grafiklerin neden farkl› görünümlere sahip oldu¤unu aç›klay›n›z. bir firman›n y›ll›k gelirinin y›llara göre de¤iflimini göstermektedir.5 4 2009 2010 2011 2012 Y›llar 2013 2 0 Y›llar 2009 2010 2011 2012 2013 6 4 Milyon (TL) 8 a) Grafiklerde y›ll›k gelirin belirtildi¤i eksenlerin fark› nedir? b) Grafikler karfl›laflt›r›ld›¤›nda firman›n y›ll›k geliri ile ilgili ne tür yanl›fl yorumlar yap›labilir? Aç›klay›n›z.5 5 4.6 Afla¤›daki grafikler. Grafik: Ortalama Saat Ücretleri ‹nsan Say›s› (Milyon) 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2000 Y›llar 2005 2010 Grafik: Ortalama Saat Ücretleri ‹nsan Say›s› (Milyon) 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2000 Y›llar 2005 2010 8 ‹ki farkl› s›n›f›n YGS s›nav›ndaki baflar›s› afla¤›daki grafiklerde verilmifltir. Grafik: Firman›n Y›ll›k Geliri Grafik: Firman›n Y›ll›k Geliri Milyon (TL) 7 6. Hangi grafikte verilenler yanl›fl yorumlara sebep olabilir? Grafik: YGS Baflar›s› Baflar› (%) 50 40 30 20 10 0 8A 8B S›n›f 8A 8B S›n›f Grafik: YGS Baflar›s› Baflar› (%) 50 40 30 71 . 7 Afla¤›daki grafiklerde cep telefonu kullanan insan say›n›n y›llara göre de¤iflimi verilmifltir.

5 kg. Grafik: Ortalama Motor Fiyatlar› Fiyat (TL 17 000 16 000 15 000 14 000 13 000 0 May›s Temmus Nisan Mart Haziran Aylar Grafik: Ortalama Motor Fiyatlar› Fiyat (TL) 20 000 17 000 15 000 12 500 10 000 0 May›s Temmus Y›llar 2007 2008 2009 2010 2011 0 Nisan Mart Haziran Aylar 11 Afla¤›daki grafikler. Grafiklerdeki farkl›l›¤›n sebebini ve bu farkl›l›klar›n ne tür yanl›fl yorumlara sebeb olabilece¤ini aç›klay›n›z.B ve C marka flekerlerin bayramdaki sat›fl miktarlar› s›ras›yla 2. bir emlak ofisinin y›llara göre satt›¤› ev say›s›n› göstermektedir.9 Afla¤›daki grafiklerde gösterilen A. Grafik: Ev Sat›fllar› Sat›lan Ev Say›s› Grafik: Ev Sat›fllar› Sat›lan Ev Say›s› 1000 800 600 400 200 Y›llar 2007 2008 2009 2010 2011 0 2000 1600 1200 800 400 72 . Grafiklerin farkl› görünüfllere sahip olmas›n›n nedenini aç›klay›n›z. Afla¤›daki seçeneklerden hangisi fleker miktar›n› en do¤ru göstermektedir? A) A B) C A B C B C) B A C D) A B C 10 Afla¤›daki grafikler bir motor galerisinde sat›lan motorlar›n ortalama fiyatlar›n› göstermektedir. 20 kg ve 2 kg’d›r.

. 72. a) Ortancas›n› b) Tepe de¤erini c) Çeyrekler aç›kl›¤›n› bulunuz. 68. 56. 79. 125. ö¤rencilerin baflar›s› ile ilgili yorum yapmak istiyor. 83. ?. 79.. a. 75. 68 say› dizisinin aritmetik ortalamas› 52 oldu¤una göre bu say› dizisinin ortanca de¤eri kaçt›r? 1 1 2 3 4 . Buna göre ö¤rencilerin en çok tercih ettikleri spor dallar› hakk›nda bilgi edinebilmek için hangi merkezî e¤ilim veya yay›l›m ölçüsü kullan›lmal›d›r? Futbol: 270 Basketbol: 152 Voleybol: 179 Koflu: 28 8 9 53... 102.. 42. Buna göre hangi merkezî e¤ilim veya yay›l›m ölçüsünün kullan›lmas› daha uygun olur? Okulumuzda sene sonunda yap›lacak spor turnuvalar›na kat›lmak isteyen ö¤rencilerden al›nan cevaplar afla¤›daki gibidir. 78. . 2 Afla¤›da verilen say›lar›n aritmetik ortalamas› 80 ve tepe de¤eri 72 oldu¤una göre verilmeyenlerin hangi say›lar olabilece¤ini bulunuz. 64. 10 73 . 176 say›lar›n›n. verilen rasyonel say›lar›n 10 5 5 10 5 a) Ortanca de¤erini. ne tür veri gruplar›nda çeyrekler aç›kl›¤› tercih edilmelidir? Neden? 3 4 5 6 7 7C s›n›f›n›n ö¤rencilerinin matematik yaz›l› s›nav›ndan ald›¤› notlar afla¤›da verilmifltir. 93. 57. 101. 72. 60. ortanca ve tepe de¤erinin tercih edilmesinin uygun oldu¤u veri gruplar›n›n özellikleri neler olmal›d›r? Ne tür veri gruplar›nda aç›kl›k. b) Aç›kl›¤›n› bulunuz. ? Bir veri grubundaki en çok tekrar eden de¤er belirlenmek isteniyorsa merkezî e¤ilim ölçülerinden hangisini kullan›r›z? Aç›kl›k de¤erinin “0” oldu¤u bir veri grubu hakk›nda ne söyleyebilirsiniz? Aritmetik ortalama. 79.Veri Analizi ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 124. 183. 99 S›n›f›n matematik ö¤retmeni. 42. 101. 174. 72. 176. 59. 80..

02. Tablodaki depremlerin büyüklü¤ü ile ilgili verilerin ortanca de¤eri. çeyrekler aç›kl›¤›n› bulunuz.9 8. 75.1 7. c) Vedat.01.2003 26. aç›kl›¤› 33 olan ve 8 tane veriden oluflan bir veri grubu yaz›n›z.8 8.2001 26.6 9. 12 Afla¤›dakilerden hangisi merkezî yay›lma ölçüsüdür? A) Aç›kl›k B) Ortanca C) Tepe de¤eri D) Aritmetik ortalama 13 Yandaki tabloda 1999-2011 y›llar› aras›nda Dünya’da meydana gelen baz› önemli depremler ve büyüklükleri verilmifltir.2004 08. tepe de¤eri. b›r sonraki testten 70 al›rsa aritmetik ortalama notu artar m›? Azal›r m›? ç) Son durumda ortanca de¤er artar m›? Azal›r m›? 74 .08.9 14 ‹ki otomobil markas›n›n y›l içinde ayl›k sat›fl miktar›n› gösteren veri gruplar›n›n çeyrekler aç›kl›¤› yandaki tabloda verilmifltir.05. 77 notlar›n› al›yor. 16 Vedat 4 s›navdan 68.6 7. Tarih 17. ortanca de¤eri 43.11 Ortalama de¤eri 45.12. a) Notlar›n aritmetik ortalamas›n› bulunuz. ( ) Çeyrekler aç›kl›¤› veri grubunun uç de¤erlerinden aç›kl›¤a göre daha fazla etkilenir.10.4 7. b) Notlar›n ortanca de¤erini bulunuz.2011 Meydana Geldi¤i Depremin Büyüklü¤ü Yer Türkiye (‹zmit) Türkiye (Düzce) Hindistan ‹ran Endonezya Pakistan Çin fiili Japonya 7.2005 12.03. sat›fl miktar› bak›m›ndan daha tutarl›d›r? b) Markalar›n ayl›k ortalama sat›fl miktar›n› karfl›laflt›rmak için hangi ortalama çeflidini kullanmak uygun de¤ildir? 15 Afla¤›daki ifadelerin yanlar›ndaki boflluklara.2010 11.1999 20.12. aç›kl›k.2 7.7 6. ( ) Bir veri grubunun aç›kl›¤› fazla ise veri grubunun ortalamas› hesaplan›rken ortanca de¤erini bulmak daha uygundur. 58.10. A Marka Otomobil ‹çin Çeyrekler Aç›kl›¤› B Marka Otomobil ‹çin Çeyrekler Aç›kl›¤› 2500 10500 a) Hangi otomobil markas›.1999 12. do¤ru olanlar için“D” yanl›fl olanlar için “Y” yaz›n›z.2008 27. ( ) Bir veri grubunun tepe de¤eri olmayaca¤› gibi birden fazla da tepede¤eri olabilir.

Faktöriyel, Permütasyon, Olas›l›k

Faktöriyel ve Permütasyon

ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M
1
Afla¤›da verilen ifllemleri yap›n›z. a) 3! + 5! 4! b) 7! + 2! 3 4! c) 6! + 5! 5! - 4!

2

8 arkadafl tiyatroya gidiyorlar. Ald›klar› 8 bilete karfl›l›k gelen koltuklar yanyana oldu¤una göre, bu koltuklara 8 arkadafl›n kaç farkl› flekilde oturabileceklerini bulunuz.

3

Enes, çantas›n›n dört basamakl› flifresini unuttu fakat ilk rakam›n›n 9 oldu¤unu hat›rl›yor. Enes, flifreyi deneyerek bulmak isterse kaç farkl› deneme yapmal›d›r? 12! say›s› 11! say›s›n›n kaç kat›d›r? 5 kifliden 4 tanesi yanyana kaç farkl› flekilde s›ralanabilir? Afla¤›dakilerden hangisi 144’e eflit de¤ildir? A) 4! 3! B) 6! 4! 5! C) 6 4! D) 6! 4!

4 5 6

7

Afla¤›daki ifadelerden hangileri do¤rudur? I) 5! - 3! = 2! II) 1! + 0! = 2! III) 6! = 2! 3 IV) 1! + 2! + 3! = 6!

8

Sonucun 120 olaca¤› bir faktöriyel sorusu yaz›n›z.

9

A = {0, 3, 6, 7, 8, 9} kümesinin elemanlar›n› kullanarak rakamlar› farkl› dört basamakl› kaç çift say› yaz›labilece¤ini bulunuz.

10

Aralar›nda mavi ve yeflilin bulundu¤u dört farkl› renkteki 4 balon, mavi ve yeflil yan yana gelmeyecek flekilde kaç de¤iflik biçimde s›ralanabilir?

75

11

23 Nisan’da halk oyunlar› gösterisi yapacak bir grup, 6 k›z ve 5 erkek ö¤renciden oluflmaktad›r. Gösterideki ö¤renciler bir s›rada, k›z ö¤renciler s›ran›n bafl›nda ve sonunda olacak ve iki erkek yan yana olmayacak flekilde kaç farkl› biçimde s›ralanabilir? Üç kardefl bir sirk salonundan 3 kiflilik bilet alm›fllard›r. Sirkin 7. s›ras›nda 10 tane bofl koltuk vard›r. Bu kardefller kaç farkl› flekilde oturabilirler? 7 Türkçe, 5 sosyal bilgiler kitab› bir rafa dizilecektir. Bu kitaplar›n Türkçe kitaplar› yan yana gelmek flart›yla kaç farkl› flekilde dizilebilece¤ini bulunuz. Ayn› büyüklükteki 5 beyaz, 4 pembe, 3 mor renkli boncuk bir ipe dizilmek isteniyor. Ayn› renkli boncuklar yan yana olmak üzere kaç farkl› flekilde ipe dizilebilir? Okulumuzda düzenlenen resim sergisinde 7A s›n›f›ndaki üç ö¤rencinin yapt›¤› ya¤l› boya ve karakalem resimleri duvara yan yana as›lacakt›r. 7 tane karakalem, 6 tane ya¤l› boya resmi; a) Kaç farkl› flekilde yan yana duvara as›labilir? b) Ayn› tür resimler bir arada olmak üzere yan yana duvara kaç farkl› flekilde as›labilir? Müdür, müdür yard›mc›s› ve befl ö¤retmen, müdür ve müdür yard›mc›s› yan yana olmak üzere bir toplant›da yanyana kaç farkl› flekilde oturabilirler? Bulunuz. 3! + 2! = a iflleminde “a” say›s›n› bulunuz. 6 3! - 2!

12

13 14

15

16 17

Olas›l›k

ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M
1
Bir torbada 3 sar›, 2 mavi, 5 beyaz toptan rastgele seçilen bir topun; Sar› veya beyaz gelme olay›n›n deneyini, örnek uzay›n› ve çeflidini yaz›n›z.

2

N = {2, 3, 4, 5, 6} kümesinin elemanlar› ile yaz›labilecek rakamlar› tekrars›z iki basamakl› do¤al say›lar ayn› büyüklükte kartlara yaz›larak bir kutuya at›l›yor. Çekilen bir kart›n üstünde yazan say›n›n “çift do¤al say›” olma olas›l›¤›n› bulunuz.

3 4

20 katl› bir binada asansöre binen bir kiflinin 14. kattan yukar›da bir kat›n veya 15. kat›n dü¤mesine basma olas›l›¤› nedir? Hilesiz bir zar havaya at›ld›¤›nda, üst yüze gelen say›n›n 4’den büyük ve asal say› olma olas›l›¤› kaçt›r?

76

5

Yandaki torbalara k›rm›z› ve beyaz A) bilyeler konmufltur. Hangi torbadan k›rm›z› bilye çekme olas›l›¤› en 36 K fazlad›r?

B)

C)

D)

24 B

15 K 30 B

25 K 15 B

10 B 10 K

6

Yanda verilen küpün karfl›l›kl› yüzeyleri ayn› renge boyan›yor. Küp havaya at›ld›¤›nda mor yüzeyin gelme olas›l›¤›n› bulunuz.

7

Yanda verilen dikdörtgensel bölgenin içinde bulunan karenin alan› 16 cm2 dir. Yukar›dan at›lan bir topun mavi alana düflme olas›l›¤›n› bulunuz.
15 cm

7 cm

8

Bir örnek uzay›nda N ve Y ayr›k olaylard›r. N olay›n›n gerçekleflme olas›l›¤› 17 , Y nin 36 9 ise N veya Y nin gerçekleflme olas›l›¤›n› bulunuz. gerçekleflme olas›l›¤› 36

9

Yanda verilen yar›çap› 20 cm olan çark çevrildi¤inde; a) Okun mavi alana gelme olas›l›¤›n› bulunuz. b) Okun yeflil alana gelme olas›l›¤›n› bulunuz. c) Okun mavi veya beyaz alana gelme olas›l›¤›n› bulunuz. ç) Okun sar› veya turuncu alana gelme olas›l›¤›n› bulunuz.

30º 60º 60º 90º 120º

10

1’den 20’ye kadar olan say›lardan her biri (1 ve 20 dahil) efl büyüklükteki kartlara yaz›l›yor ve bir torbaya at›l›yor. Torbadan rastgele al›nan bir kart›n; a) ‹lk on say› aras›nda olmas› veya asal olmas› olas›l›¤› kaçt›r? b) ‹lk on say› aras›nda olmas› veya asal olmamas› olas›l›¤› kaçt›r?

11

7. ve 8. s›n›flar aras›nda düzenlenen bir atletizm turnuvas›na kat›lacak ö¤reci say›lar› tablodaki gibidir. Turnuvada birinci olacak ö¤rencinin; a) 7. s›n›f ö¤rencisi veya erkek ö¤renci olma olas›l›¤›n›, b) 8. s›n›f ö¤rencisi veya k›z ö¤renci olma olas›l›¤›n› bulunuz.

S›n›flar Ö¤renciler K›z Erkek 7. S›n›f 25 31 8. S›n›f 32 28

77

6 Efl karelerden oluflan yandaki gibi tahtaya at›lan bir okun. L” harflerini birer kez kullanarak yaz›labilecek anlaml› veya anlams›z 4 harfli kelimelerin “O” ile bafllay›p “L” ile bitme olas›l›¤› kaçt›r? 17 ‹ki hilesiz zar ayn› anda at›l›yor.12 Yanda verilen prizma rastgele at›ld›¤›nda üst yüze yeflil yüzün gelme olas›l›¤› nedir? 5 cm 7 cm 13 14 Ayr›k olaya örnek veriniz. K. 6 5 D) Soruda verilen olay ayr›k olmayan olayd›r ve olas›l›¤› ’d›r. 3 C) Soruda verilen olay ayr›k olayd›r ve olas›l›¤› ’d›r. U. a) Pembe kareye vurma olas›l›¤› yüzde kaçt›r? b) Sar› renkli kareye vurma olas›l›¤› yüzde kaçt›r? 18 19 78 . Bir zar at›ld›¤›nda üst yüze gelen say›n›n tek say› ve 3’ten büyük olma olas›l›¤› kaçt›r? sorusu için afla¤›daki ifadelerden hangisi do¤rudur? 5 ’d›r. Eflit büyüklüklerde karesel bölgelerden oluflan yandaki gibi bir darta rastgele at›lan bir okun beyaz alana gelme olas›l›¤› nedir? 2 cm 15 Yanda verilen tahtaya at›lan bir okun k›rm›z› bölgeye gelme olas›l›¤› %20 ise mavi bölgeye ait merkez aç›n›n ölçüsü kaç derecedir? ([AB] dairenin çap›d›r.) A O B 16 “O. A) Soruda verilen olay ayr›k olayd›r ve bu olay›n olas›l›¤› 6 3 B) Soruda verilen olay ayr›k olmayan olayd›r ve olas›l›¤› 6 ’d›r. Zarlar›n üst yüzüne gelen say›n›n toplam›n›n 5 olma olas›l›¤›n› bulunuz.

a) En fazla müzik CD’si sat›fl› hangi ayda olmufltur. Grafik: Müzik ve Oyun CD Sat›fllar› Sat›fllar 900 800 700 600 500 400 300 200 100 Haziran May›s Nisan Mart Y›llar Müzik CD’si Oyun CD’si E 79 .ÜN‹TE DE⁄ERLEND‹RME Ton 1 Y›ll›k bu¤day üretimi yandaki grafikte verilen befl ilin üretim miktarlar› daire grafi¤inde gösterilseydi A iline kaç derecelik merkez aç› düflerdi? 1800 1700 1500 1200 1000 A B C 2 Ayl›k geliri 1440 TL olan bir ailenin bir ayl›k harcamalar›n›n da¤›l›m› yandaki daire grafi¤inde verilmifltir. bir ma¤azada 4 ay boyunca sat›lan müzik ve oyun CD’lerinin say›lar›n› göstermektedir. a) Kira ve yol için harcama giderleri kaçar lirad›r? b) E¤lence için yap›lan harcamalar tüm harcamalar›n yaklafl›k olarak yüzde kaç›d›r? Yol 75º 120º Kira 150º 15º Mutfak D E¤ le nc e 3 Bir ay›n 12 günü bulutlu. Bu veriler daire grafi¤inde gösterildi¤inde bulutlu günlere ait daire diliminin aç›s› kaç derece olur? 4 Yandaki grafik. Bu ailenin. 8 günü ya¤›fll›. 10 günü ise güneflli geçmifltir. ç) Bu verilere ait çizgi grafi¤i çiziniz. b) Oyun CD’si sat›fllar›n›n en az oldu¤u ay hangisidir? c) Müzik CD’si sat›fl›yla ilgili bir genelleme yap›labilir mi? Bu genellemeden yararlanarak Temmuz ay› içindaki müzik CD’si sat›fllar›n› tahmin ediniz. Afla¤›daki sorular› grafi¤e göre cevaplay›n›z.

17. 26. a) Her bir okyanusun. Dünya üzerindeki toplam okyanus alan›n›n yaklafl›k yüzde kaç›n› oluflturdu¤unu bulunuz. 19. 22. 22 Bu verilere göre. 18. 14.5 Yandaki tabloda dünya üzerindeki okyanuslar›n yüz ölçümleri verilmifltir. 28. 20. 20. 24. Dikkatsizlik Afl›r› H›z Hatal› Sollama Alkollü Araç Kullanma Bilinmeyen Sebepler % 30 % 37 % 20 % 11 %2 7 10. Neden? Belirledi¤iniz grafikte verileri gösteriniz.8 ve 12 say›lar›n›n ortanca de¤erinin 10 olmas› için hangi verinin kaç defa tekrar etmesi gerekti¤ini bulunuz. 12. 21. Neden? Tablo: Dünya Üzerindeki Okyanuslar Okyanus Arktik Okyanusu Atlas Okyanusu (Atlantik Okyanusu Büyük Okyanusu Pasifik Okyanusu Güney Okyanusu Hint Okyanusu Yüzölçümü (km2) 14 090 000 106 400 000 180 130 000 20 330 000 74 900 000 Tablo: Trafik Kazalar› Ç›k›fl Sebepleri 6 Trafik kazalar›n›n ç›k›fl nedenleri ve yüzde oranlar› yandaki tabloda verilmifltir. 12. 26. 21 Yukar›daki say› dizisinde a ve b yerine hangi say›lar yaz›l›rsa dizinin medyan› modundan 4 fazla olur.7. A) B) C) D) a 21 21 24 20 b 28 24 26 26 9 Bir firman›n 11 günlük televizyon sat›fllar› afla¤›da verilmifltir. 18. 13. 27. 12. c) Verileri çizgi grafi¤inde göstermek uygun olur mu?. 14. 27. 10 3. x Yukar›daki say› dizisinin modu ve medyan› eflit ise x kaçt›r? A) 14 B) 15 C) 20 D) 24 8 20. 12. Verileri hangi tür grafikte göstermek en uygundur?. 16. 26. b. 10. 12. a. 26. 18. a) Ortanca b) Tepe de¤eri c) Alt çeyrek ç) Çeyrekler aç›kl›¤›n› bulunuz. 21. 80 . b) Okyanuslar›n kaplad›¤› alanlar› daire grafi¤inde gösteriniz. 24.

Bu tabloya göre s›n›ftan seçilen bir ö¤rencinin. f›st›kl›. bu çikolatalar rafa kaç farkl› flekilde dizilebilir? 16 100 metre koflusuna kat›lan 11 sporcudan ilk üç. c) Ayran sevmeyen ve erkek olma olas›l›¤›n› bulun. sütlü.1! = 4! a verilen denklemde a say›s› kaçt›r? 14 8’in 4’lü permütasyonlar›n›n say›s› kaçt›r? 15 Bir bakkal ayn› büyüklükte. Tablo: Sevdi¤imiz ‹çecekler a) Süt seven ve k›z ö¤renci olma olas›l›¤›n›. bir torba içinde bulunan ayn› büyüklükteki boncuklar›n tamam›n› kullanarak bir bileklik yapacakt›r. 12 tane yeflil boncuk vard›r. Çikolatalar f›nd›kl›. torbadan rastgele bir boncuk ald›¤›nda bu boncu¤un pembe veya yeflil olma olas›l›¤› kaçt›r? 18 7C s›n›f›nda yap›lan bir anket sonucu yandaki tabloda verilmifltir. Torbada 10 tane pembe. 7 ay boyunca gelen telefon fatura bilgileri veriliyor. 8 tane mor. Ortalama fatura tutar›n›n kaç lira olaca¤›n› belirlemek için afla¤›dakilerden hangisini kullan›r›z? Aylar Ödenen Tutar Ocak 72 fiubat 75 Mart 70 Nisan 71 May›s 73 Haziran Temmuz A¤ustos 76 74 69 A) Çeyrekler aç›kl›¤› B) Tepe de¤er C) Aritmetik Ortalama D) Aç›kl›k 12 (a + 3)! = 720 ise a say›s› kaçt›r? A) 1 B) 4 C) 3 D) 5 13 5! + 0! . bademli ve bitter türünde oldu¤una göre. farkl› türdeki çikolata paketlerinin birer çeflidini dükkan›n vitrinine yanyana dizecektir. Asl›. a) 4’den büyük veya asal say› olma olas›l›¤› nedir? b) 3’den küçük veya asal say› olma olas›l›¤› nedir? c) Çift veya asal say› olma olas›l›¤› nedir? 81 .11 Afla¤›daki tabloda. kaç farkl› flekilde olabilir? 17 Asl›. b) Süt seven veya k›z ö¤renci olma olas›l›¤›n›. ‹çecek Süt Meyve Suyu Ayran K›z 7 4 8 Erkek 6 5 9 19 “K›zma Birader” oyunu oynarken att›¤›n›z zar›n üst yüzüne gelen say›n›n.

Her s›rada 9 koltuk oldu¤una göre al›nan bir biletin sesli harfli bir s›rada veya “4. Sepetten al›nan yumurta tekrar geri konulmak flart›yla ard arda seçilen iki yumurtan›n her ikisinin de sar› renkte olma olas›l›¤›n› bulunuz. 24 ‹çinde sadece 50 Kr’lar›n oldu¤u bir kumbaradaki paralar 2009 ve 2011 tarihlidir. 6” numaral› koltuklardan birinde olma olas›l›¤› kaçt›r? A B C Ç D E 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 22 Bir sepette 4 beyaz. 3 1 23 A ve B olaylar› için O(A) = 3 . 5. bir de yedek yöneticinin kaç farkl› flekilde seçilebilece¤ini bulunuz. Bu 50 Kr’lar›n 32 tanesi 2009 tarihlidir. O(B) = 5 ve O(A B) = 1 ise O(A 7 B) yi bulunuz.20 Bir sitede yönetici seçilmek için adayl›¤›n› koyan 5 kifliden bir asil. 5 sar› yumurta vard›r. Kumbaradan rastgele al›nan bir paran›n 2009 4 ise bu kumbarada toplam tarihli olma olas›l›¤› 7 kaç lira vard›r? 82 . 21 Bir sinema salonundaki koltuklar A’dan E’ye kadar harflerle s›raland›r›lm›flt›r.

“Alan ve Hacim” .

do¤um günü için taban› yamuksal bölge fleklinde olan bir pasta yapt›r›yor.Dörtgenler ve Alan Ba¤›nt›lar› Dörtgenlerin Özellikleri ve Dörtgensel Bölgelerin Alan› ! UYARI sonland›rmaya i Projeniz›s›n›z? m ›r z ha ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 Afla¤›daki tabloda dörtgenlerin özellikleri verilmifltir. D C A B 3 Köflegen uzunluklar› 28 cm ve 9 cm olan eflkenar dörtgenin alan›n› bulunuz. ? 25 cm 84 . Bu özellikleri sa¤layan dörtgenlerin isimlerini tabloya yaz›n›z. Köflegenler birbirine diktir. Bütün aç›lar› dik aç›d›r. Karfl›l›kl› kenarlar› paraleldir. 45 cm 4 Öykü. Dörtgenler Özellikler Karfl›l›kl› kenar uzunluklar› birbirine eflittir. Köflegen uzunluklar› birbirine eflittir. Pastan›n taban alan› 1225 cm2 oldu¤una göre pastan›n verilmeyen kenar uzunlu¤unu bulunuz. Tahmininizle ifllem sonucunu karfl›laflt›r›n›z. Dikdörtgen Eflkenar Dörtgen Kare Yamuk Paralelkenar 2 Yanda verilen paralelkenarsal bölgenin alan›n›n kaç birimkare oldu¤unu tahmin ediniz. Köflegenleri birbirini ortalar. Bütün uzunluklar› birbirine eflittir. Karfl›l›kl› aç›lar› birbirine efltir. Sadece iki kenar› paraleldir.

IFHI = 4 cm IFAI = x cm. ‹ki sar› çizgi aras›nda kalan alana bir araç park edebilece¤ine göre otoparkta 3 arac›n park edebilece¤i toplam alan kaç metrekaredir? 5. ILHI = 7. IREI = 2x cm oldu¤ua göre x’in de¤erini bulunuz. M A N 9 fiekilde FARE yamu¤unun alan› 48 cm2 dir. A(AFED) = 208 cm2 oldu¤una göre FBCE yamuksal bölgenin alan› kaç santimetrekaredir? D E 20 cm C O S 8 Yanda verilen paralelkenarsal bölgede [SN] [AN]. 85 .5 cm ISNI = 5 cm oldu¤una göre taral› bölgenin alan›n›n kaç santimetrekare oldu¤unu bulunuz. [FA] [RE].5 BALE paralelkenar›nda [LH] [BA]. E F A H R 10 Yanda verilen eflkenar dörtgensel bölge fleklindeki uçurtmada mavi bölgelerin alan›n›n.5 cm ve A(BALE) = 49.4 m F A 18 cm B 16 cm 7 ABCD dikdörtgeni flekildeki gibi iki yamuksal bölgeye ayr›lm›flt›r. B L x E H A 6 fiekilde bir otopark›n uzunluklar› verilmifltir.5 cm2 oldu¤una göre ILEI = x’in kaç santimetre oldu¤unu bulunuz. k›rm›z› bölgelerin toplam alan›na oran›n› bulunuz.5 m 2. [MA] = 7.

2 cm ve taban uzunlu¤u 5. S(2.11 Kareli k⤛da bir kartezyen koordinat sistemi çiziniz. D(-1.5 m 3m 8. O(2.5 cm D C 15 Afla¤›da verilen ifadeleri nedenleri ile aç›klay›n›z. 6. Taral› alan›n kaç santimetrekare oldu¤unu bulunuz. a) Her eflkenar dörtgen bir paralelkenar m›d›r? b) Her paralelkenar bir eflkenar dörtgen midir? 86 . Oluflan bölgenin alan›n› bulunuz.2) noktalar›n› koordinat sisteminde iflaretleyerek bu noktalar› birer do¤ru parças› ile birlefltiriniz. 15 tane motiften oluflan kilimdeki paralelkenarsal bölgelerin toplam alan› kaç santimetrekaredir? 13 fiekilde verilen çad›r›n birbirine eflit olan karfl›l›kl› iki yan yüzü yamuksal bölge fleklindedir.9). 12 fiekilde Fatma Han›m’›n dokudu¤u kilimin bir motifi veriliyor.5 cm’dir Her bir motifte 8 tane paralelkenarsal bölge kullan›lm›flt›r.4) ve T(-1.6).5 m A 14 18 cm 3 cm 4 cm 3 cm B ABCD dikdörtgensel bölgesinin içinde karesel ve paralelkenarsal bölgeler veriliyor. Motif içinde kullan›lan paralelkenar›n yüksekli¤i 2. Bu yüzlerin toplam alan› kaç metrekaredir? 3.

IDEI = IECI ve A(BCE) = 42 cm2 oldu¤una göre ABED yamuksal bölgesinin alan›n› bulunuz. II Köflegenleri birbirlerini dik keser.5) cm. D 4cm 9 cm E 12 cm C 21 16 cm fiekilde verilen taral› bölgenin alan›n›n kaç santimetrekare oldu¤unu bulunuz. Hangi fleklin alan› daha büyüktür? A B E F 18 19 K D C H G 20 A B fiekilde ABCD paralelkenarsal bölgesi veriliyor. di¤er köflegenin uzunlu¤u 6 cm’dir. III Tüm kenarlar› eflit uzunluktad›r. Yukar›da verilen özelliklerden kaç tanesi eflkenar dörtgen için söylenebilir? A)1 B) 2 C) 3 D) 4 17 Bir eflkenar dörtgenin bir köflegeninin uzunlu¤u (8x .16 I Köflegen uzunluklar› eflittir. IDBI = 8. 16 cm 25 cm A 22 fiekilde verilen ABCD eflkenar dörtgenin köflegen uzunluklar› birer tamsay›d›r. EFGK parelelkenar›nda IEHI = 4 cm ve IKGI = 9. 5 IACI = 4 IDBI oldu¤una göre eflkenar dörtgenin alan› afla¤›dakilerden hangisi olabilir? A) 20 B) 40 C) 50 D) 60 D B C 87 . IV Bütün iç aç›lar› 90º dir. Dikdörtgenin 5 çevresi 42 cm oldu¤una göre alan› kaç santimetrekaredir? ABCD eflkenar dörtgeninde IACI = 4.5 cm.9 cm’dir.8 cm’dir. Eflkenar dörtgenin alan› (10x + 13) cm2 oldu¤una göre x’in de¤eri kaçt›r? 2 Bir dikdörtgenin k›sa kenar uzunlu¤u uzun kenar uzunlu¤unun ’i kadard›r.

IGCI = 16 cm. 210 cm 300 cm 90 cm 130 cm 260 cm 140 cm 3 Basketbol oyununda hücum yapan tak›m›n oyuncusu topsuz olarak rakip tak›m›n serbest at›fl sahas›nda 3 saniyeden fazla kalamaz. IABI = 24 cm.Çevre . Boyanacak alan›n kaç santimetrekare oldu¤unu bulunuz.6 m A H 4 fiekilde verilen ABCD ve ABEF paralelkenarsal bölgelerin alanlar› birbirine eflittir. a) Boyanacak toplam alan kaç metrekaredir? b) 1 kutu boya ile 12 m2 lik bir alan boyanabiliyorsa en az kaç kutu boya almak gerekir? c) 1 m2’lik bir alan› 2. yamuksal bölge fleklindeki serbest at›fl sahas›n›n alan› kaç metrekaredir? 5.5 m 6m 2 Yanda verilen duvar boyanacakt›r.8 m B Serbest at›fl sahas› 3. a) ABEF paralelkenarsal bölgesinin alan› kaç santimetrekaredir? b) [HF]’nin uzunlu¤u kaç santimetredir? G D C F 88 6m E 7m .5 TL’ye boyayan ustaya verilecek ücret kaç lirad›r? 3.Alan ‹liflkisi ve Problemler ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 fiekildeki gibi bir evin arka cephesi tamamen boyanacakt›r. IADI = 27 cm’dir.Kenar .6 m 4. fiekildeki gibi bir basketbol sahas›nda.

bahçe 9 Çevrelerin uzunluklar› 16 cm ve 32 cm olan karesel bölgelerin alanlar› oran›n› bulunuz. bahçe 2. bahçe 3. Verilenleri kullanarak bir problem kurunuz ve problemi çözünüz. Her birimkarenin bir kenar uzunlu¤u 20 m’dir. Buna göre. paralelkenarsal bölge fleklinde süs havuzu ve dikdörtgensel bölge fleklinde oturma alanlar› yap›lmas› planlan›yor. Bu ifadeye uygun flekil çiziniz. Alanlar› ayn› olan baflka geometrik flekillerden yola ç›karak bu flekillere ait olas› en büyük çevre uzunlu¤unu veren cebirsel ifadeyi bulunuz. 8 Yandaki. alanlar› eflit olan üç bahçeden birisinin çevresine. bir flehrin bir soka¤›na ait plan veriliyor. 2 m aral›klarla akasya a¤ac› dikilecektir. 50 m Banka Okul Market K› 20 m rta siy e Postane 20 m 7 Afla¤›da alanlar› eflit olarak verilen flekillere ait çevre uzunluklar›n› bulunuz. Geriye kalan k›s›m ise yeflil alan olarak ayr›ld›¤›na göre yeflil alan olan k›s›m kaç metrekaredir? 32 m 11m uz H av 7m Çocuk Park› 18m 30 m 24m Oturma Alan› 10 m 10 m 6 70 m 60 m Yanda.5 Dikdörgensel bölge fleklindeki bir alan›n içine eflkenar dörtgensel fleklinde bir çocuk park›. a) Çevresine en fazla akasya a¤ac› dikilecek bahçe hangisidir? b) Bu bahçeye kaç tane akasya a¤ac› dikilebilir? 1. 50 m 40 m 89 .

a) Üsten görünüm. Karelerin içindeki say›lar kullan›lan birim küp say›s›n› gösterdi¤ine göre bu yap›y› izometrik ka¤›da çiziniz. 90 . c) Önden görünümünü çiziniz. a) Çevre uzunlu¤undaki de¤iflim kaç santimetre olur? b) Alandaki de¤iflim kaç santimetrekare olur? 11 12 fiekilde bir yap›n›n üstten görünüflü veriliyor. 3 2 1 2 1 13 Üstten görünümü yandaki gibi olan yap› afla¤›dakilerden hangisi olamaz? A) B) C) D) 14 Yanda verilen yap›n›n.10 Kareliler tak›m› ile oluflturulan ve alan› 49 birimkare olan bir fleklin en büyük çevre uzunlu¤u kaç birimdir? Yanda verilen flekil. bir kenar uzunlu¤u 5 cm olan efl karelerden oluflmufltur. Sar› renkli k›s›m fleklin içinden ç›kar›ld›¤›nda yeni oluflan fleklin. b) Her iki yandan görünüm.

Dik Dairesel Silindir

Dik Dairesel Silindir ve Alan›

ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M
1
Yar›çap› 3 cm, yüksekli¤i 11 cm olan bir e¤ik silindir çizerek temel elemanlar›n› belirleyiniz.

2

Afla¤›da verilenlerden hangisi bir silindirin aç›n›m›d›r? A)
3 cm

B)
8 cm
6 cm 5 cm 4 cm

2 cm

C)
3 cm 7 cm

D)
2 cm

3 cm 2 cm

3

Yanda verilen silindirin yüzey alan›n›n kaç santimetrekare oldu¤unu bulunuz. (π’yi 3 al›n›z.)
15 cm

5 cm

3 cm

4

Taban yar›çap› 12 cm olan bir dik silindirin taban alanlar› toplam› yanal alan›na eflittir. Silindirin yüksekli¤i kaç santimetredir? (π’yi 3 al›n›z.)

91

5

Yanda verilen dik dairesel silindirin yüksekli¤i 17 cm, yar›çap› ise 21 cm’dir. Buna göre ABCD dörtgeninin alan›n› bulunuz.

A D

B C

6

Taban yar›çap› 10 cm, yüksekli¤i 9 cm olan silindirin yüzey alan› kaç π santimetrekaredir?

7

Taban alanlar›n›n toplam› 294 m2 olan bir dik silindirin yüksekli¤i 17 m ise, silindirin yanal alan›n› bulunuz. (π’yi 3 al›n›z.) Bir dik dairesel silindirin yüksekli¤i 2 kat›na ç›kar›ld›¤›nda yüzey alan› iki kat›na ç›kar m›? Neden? Aç›klay›n›z.

8

9

Yanda verilen iki silindirin aç›k hallerinin kaplad›¤› alanlar› karfl›laflt›r›n›z. (π’yi 3 al›n›z.)
12 cm 6 cm 7,2 cm 3,6 cm

10

Yüksekli¤i 12 cm ve yanal alan› 96π cm2 olan dik silindirin taban yar›çap› kaçt›r?

11

ABCD dikdörtgeninin k›sa kenar› uzunlu¤u 6 cm, uzunkenar uzunlu¤u 7 cm’dir. ABCD dikdörtgeni d do¤rusu etraf›nda 360º döndürüldü¤ünde oluflan silindirin yüzey alan› kaç santimetrekaredir? (π’yi 3 al›n›z.)

3 cm A

3 cm B

C d

D

92

12

Silindir içine çizilen ABCD dikdörtgeninin DC ve AB kenarlar› taban dairelerinin çap›d›r. Taban yar›çap› 4 cm ve ABCD dikdörtgensel bölgesinin alan› 80 cm2 ise silindirin yüzey alan› kaç santimetrekaredir? (π’yi 3 al›n›z.)

C D

B

A

13

Taban yar›çap› 8 cm, yüksekli¤i 12 cm olan dik silindir fleklindeki bir kaflar peynirinden yandaki gibi yar›s› kesiliyor. kesilen peynirin yüzey alan› kaç santimetrekare olur? (π’yi 3 al›n›z.)

14

Çap› 6,4 cm olan tenis toplar›ndan 3 tanesi dik silindir fleklindeki bir kutuya yandaki gibi yerlefltirilmek isteniyor. Bu kutunun yüzey alan› kaç santimetrekare olmal›d›r? (π’yi 3 al›n›z.)

15

Yanda bir dik silindirin yan yüzü ile ilgili bilgiler verilmifltir. Verileri ve flekli kullanarak bir problem kurunuz ve problemi çözünüz.

270 cm2

(Silindirin yan yüzü)

93

9 cm

) Hacmi 186 cm3 olan dik silindirin yüksekli¤i 3 cm ise taban alan› kaç santimetrekaredir? (π’yi 3 al›n›z. içi su doul silindir fleklindeki kaba at›l›yor. 50 m uzunlu¤unda olan bu borunun hacmi kaç santimetreküptür? (π’yi 3 al›n›z. Koyulan su kaç santimetreküptür? (π’yi 3 al›n›z.) ZEYT‹NYA⁄I 2 Mete.) Silindir fleklindeki bir borunun taban alan› 0.) 94 .) 8 Bir kenar ayr›t›n›n uzunlu¤u 6 cm olan bir küp. Bu ifllem için kaç litre su kullanaca¤›n› bulunuz. (π’yi 3 al›n›z.) Bir dik dairesel silindirin yar›çap› 2 kat›na ç›kar›l›p yüksekli¤i yar›s› kadar azalt›l›rsa bu silindirin hacminde nas›l bir de¤ifliklik olur? A 3. (π’yi 3 al›n›z. yüksekli¤i 12 cm olan dik silindir fleklindeki kab›n içine su dolduracakt›r.2 cm D 2 cm B C 3 4 5 6 7 Yandaki dikdörtgenin [CD] etraf›nda 180º döndürülmesiyle oluflan cismin hacmini bulunuz. Silindirin taban yar›çap› 6 cm oldu¤una göre küp at›ld›ktan sonra silindirdeki suyun yüksekli¤i kaç santimetre artar? (π’yi 3 al›n›z.785 mm2 dir.) Yüzey alan› 384 cm2 bir küpün içine en büyük hacimli silindir yerlefltirilerek küp ile silindir aras›nda kalan bofl k›sma su koyuluyor. taban yar›çap› 6 cm.Dik Dairesel Silindirin Hacmi ÇÖZEL‹M-Ö⁄RENEL‹M 1 Yandaki zeytinya¤› kutusunun hacminin hesaplanmas› için hangi elemanlar›n bilinmesi gerekir? (π’yi 3 al›n›z.

125 dm3 lük çay paketi aç›larak içindeki çay dik silindir fleklindeki bir kavanoza dolduruldu¤unda 5 cm’lik bir boflluk kalmaktad›r.9 Yandaki silindir fleklindeki sürahinin 864 cm3 lük boflalan k›sma su konursa sürahi tam dolaca¤›na göre sürahinin hacmi kaç santimetreküptür? (π’yi 3 al›n›z. Kesilen parçan›n hacmi kaç santimetreküptür? (π’yi 3 al›n›z.) 12 Yar›çap› 50 cm. Buna göre kavanozun yar›çap› kaç santimetredir? (π’yi 3 al›n›z.) 8 cm 14 cm 10 Yüksekli¤i 8 cm.) 11 1.) 13 Çap› 18 cm. yüksekli¤i 6 cm olan yar›m dik silindir içinden çap› 10 cm olan yar›m dik silindir ç›kart›l›yor. yüksekli¤i 150 cm olan silindir fleklindeki süt bidonunun tamam›n› doldurabilmek için yar›çap› 10cm.) 20 cm 95 . yüksekli¤i 30 cm olan silindir fleklinde bir kapla kaç defa süt koymak gerekir? (π’yi 3 al›n›z. Silindirin kalan k›sm›n›n hacmi kaç santimetreküptür? (π’yi 3 al›n›z. yar›çap› 12 cm olan silindir fleklindeki bir kütü¤ün yar›s› kesiliyor.

) 17 135 cm2 fiekildeki verileri kullanarak bir problem kurunuz ve problemi çözünüz. Su deposunun hacminin kaç metreküp oldu¤unu hesaplay›n›z. (π’yi 3 al›n›z.) 8 mL 16 Saatte 12 km yol alan bir motosiklet dinamosunun tekerlekle temas halindeki silindir biçiminde olan parças›n›n çap› 2 cm’dir. Her 3 1 L boyay› renklendirmek için 1 mL renklendirici kullan›ld›¤›na göre kaç mililitre renklendirici gerekir? (π’yi 3 al›n›z.14 Dik silindir fleklindeki bir su deposunun çap› 1. Deponun yar›s› su ile doludur ve suyun yüksekli¤i 95 cm’dir. (π’yi 3 al›n›z. Bu dinamonun bir dakikada ortalama kaç defa dönece¤ini bulunuz.) 15 Yar›çap› 20 cm ve yüksekli¤i 10 cm olan dik dairesel silindir fleklindeki 2 boya kutusunda bulunan boyan›n ’ü renklendirilmek isteniyor. 17 cm 96 .20 m’dir.

Verilenlere göre A(ABCD) ve A(AEFD) bulunuz.ÜN‹TE DE⁄ERLEND‹RME A B ? 1 Yandaki paralelkenarda verilenlere göre B aç›s›n›n ölçüsü kaç derecedir? C 3x 2x D 2 Afla¤›daki dörtgenlerin alanlar›n› tahmin ediniz. A D E B C 4 Yanda ABCD paralelkenar ve AEFD dikdörtgeni verilmifltir. A 12 cm D 7 cm B E C 4 cm F 97 . uzun kenar› 8 cm ve BD köflegen uzunlu¤u 10 cm oldu¤una göre AED üçgeninin çevre uzunlu¤unu bulunuz. 3 ABCD dikdörtgeninin k›sa kenar› 6 cm.

IAKI = 6 cm’dir. A K V 98 . 12 cm 20 cm Çim Ekili Alan M 9 Yanda verilen flekil IMVI = 8 cm. Eflkenar dörtgensel bölgenin alan›n› bulunuz. IADI = IDCI ve yar›m dairenin alan› 24 br2 oldu¤una göre yamuksal bölgenin alan› kaç birimkaredir? (π’yi 3 al›n›z.) O D C 8 Yanda verilen paralelkenar fleklindeki bir bahçenin 2 216 m lik k›sm›na çim ekilmifltir. IHMI = 7 cm’dir. Bahçenin geriye kalan k›sm›na da çim ekilmeye karar veriliyor. A(KLNH) = 95 cm2 oldu¤una göre paralelkenar›n alan› kaç santimetredir? K L M H K N 6 fiekilde verilen KPST eflkenar dörtgeninde IKRI = 7 br ve eflkenar dörtgensel bölgenin alan› 126 br2 oldu¤una göre IPTI kaç birimdir? P R T S A 6 br B 7 fiekilde O merkezli yar›m daire ve ABCD yamu¤u veriliyor. Çim ekilecek k›sm›n alan›n› hesaplay›n›z.5 KLMN paralel kenar›nda INHI = 5 cm.

Evin mutfak ve banyosunun taban› karo ile döflenecektir. yanda verilen bahçe duvar›n›n ön yüzünü boyatacakt›r. C) Karfl›l›kl› aç›lar›n›n ölçüleri birbirine eflittir. 99 . Aile. Buna göre kaç metrekarelik karo gerekir? 120º 3m Mutfak Yatak Odas› 120º 5m Oda Salon 6m 6m 12 Bir aile. Boyan›n 2.10 KLNR paralelkenarsal bölge fleklindeki 2 bahçenin alan› 320 m oldu¤una göre yeflil bölgenin alan›n› bulunuz.5 L’si 20 TL’dir. D) Köflegenleri birbirini dik ortalar. 14 Yanda verilen eflkenar dörtgensel bölge fleklindeki tafllar›n köflegen uzunluklar› 30 cm ve 50 cm’dir. bu duvar› boyatmak için alacaklar› boyaya kaç lira ödeyecektir? 7m 5m 14 m 13 Afla¤›dakilerden hangisi paralelkenar özelliklerinden biri de¤ildir? A) Karfl›l›kl› kenarlar› paraleldir. K 12 m P R L 20 m M 4m N 4m 5m nyo Ba 11 Bir evin plan› yandaki gibidir. B) Komflu aç›lar› bütünlerdir. 450 m2 lik bir bahçeyi döflemek için kaç tane tafl kullan›laca¤›n› bulunuz.5 L boya gereklidir. 1 m2 lik bir alan› boyamak için 0.

Bu yap›lar› birim küplerle oluflturarak izometrik k⤛da çiziniz.15 Kenar uzunluklar› birer tam say› olan ve çevre uzunlu¤u 28 cm olan bir dörtgenin alan› en fazla kaç santimetrekare olur? 16 Afla¤›dakilerden hangisi.) 100 . Önden görünüm Soldan ve sa¤dan görünüm 18 7 birim küp kullanarak her yönden görünümü ayn› olan bir yap› oluflturunuz ve izometrik k⤛da çiziniz. birim küplerle oluflturulmufl yap›lar›n farkl› yönlerden görünümleri verilmifltir. yandaki yap›n›n herhangi bir yönden görünümü de¤ildir? A) B) C) D) 17 Yanda. 19 Bir dik silindirin taban alanlar›n›n toplam› yanal alan ölçüsüne eflit ise bu silindirin taban yar›çap uzunlu¤u ile yüksekli¤i aras›nda nas›l bir iliflki vard›r? 20 Bir dik silindirin taban yar›çap› 10 cm ve yanal alan› 420 cm2 ise hacmi kaç santimetreküptür? (π’yi 3 al›n›z.

Bunun için krokiyi bir mimara vererek parkta nas›l bir tasar›m yap›labilece¤ini soruyor.) 450 375 300 225 150 75 101 .) 12 cm 23 Bir belediye. Buna göre her bir bölge için ayr›lan alanlar› bulunuz. (π’yi 3 al›n›z. Buna göre.) 22 Bir ayr›t›n›n uzunlu¤u 12 cm olan bir tahta bloktan bir silindir yap›lmak istenirse silindirin hacmi en fazla kaç santimetreküp olur? (π’yi 3 al›n›z. Mimar da kroki üzerinde yandaki tasar›m› yap›yor.21 Boyutlar› 18 cm olan bir küpün içine yerlefltirilebilecek en büyük silindirin hacmini hesaplay›n›z. kab›n üzerine kaç santimetre yükseklikte iflaretlenmelidir? (π’yi 3 al›n›z. A 20 m Oyun park› F L Yeflil alan 20 m E 48 m D C 36 m B 20 m K Havuz 24 Yar›çap› 5 cm olan dik dairesel silindir fleklindeki ölçü kab›na flekildeki gibi ölçü çizgileri çizilecektir.5 L s›v›y› gösteren çizgi. a) 75 mL’lik bölümlere ay›rmak için kab›n üzerine kaç santimetre aral›klarla iflaret konulmal›d›r? b) 1. yeflil alan yamuksal bölge ve havuz eflkenar dörtgensel bölgedir. Mimar›n tasar›m›nda oyun alan› paralelkenarsal bölge. afla¤›da krokisi verilen arsaya çocuk park› yapt›rmak istiyor.

) 50 cm 70 cm 150 cm 29 Yandaki verileri ve flekli kullanarak bir problem kurunuz ve problemi çözünüz. (π’yi 3 al›n›z. h = 150 m r = 7 cm 102 . oluflan parçalar›n›n hacmi kaç metreküptür? h = 120 cm r = 80 cm 26 ‹ki dik dairesel silindirin yar›çap uzunluklar›n›n oran› göre hacimlerinin oran› kaçt›r? 15 2 oldu¤una ve yüksekliklerinin oran› 8 5 27 Bir dik dairesel silindirin taban yar›çap› 4 kat›na ç›kar›l›yor. Son durumdaki hacminin ilk durumdaki hacmine oran› ne olur? 28 Yanda verilen hazine sand›¤›n›n kapa¤› yar›m silindir fleklindedir.25 Dik dairesel silindir fleklindeki a¤aç kütü¤ü yere dik bir flekilde taban dairesinin çap› boyunca kesilerek bir yar›m silindir elde ediliyor. Buna göre. Yüksekli¤i yar›ya indiriliyor. Sand›¤›n hacmi kaç metrekaredir.

EKLER Ek 1 Proje Örnekleri Ek 2 Performans Görevi Örnekleri Ek 3 Kullan›lan Ders Araç Gereçleri Ek 1 .

Mahalledeki birbirine paralel ve birbirini kesen sokak ve caddeleri oluflturarak sokaklar aras›ndaki iliflkiyi bulunuz ve kroki oluflturunuz. 8.Proje Örnekleri Proje Örne¤i-1: Hayalimdeki Mahalle BEKLENEN BECER‹LER •Ak›l Yürütme •‹liflkilendirme •Elefltirel Düflünme •‹letiflim •Problem Çözme •Giriflimcilik •Araflt›rma •Yarat›c›l›k ‹ÇER‹K •Do¤rular ve Aç›lar •Aç›lar› Ölçme •Tam Say›larla ‹fllemler SÜRE 3 Ay KULLANILAB‹LECEK DE⁄ERLEND‹RME ARAÇ VE GEREÇ •Hesap Makinesi •Cetvel •Bilgisayar •Makas •Maket B›ça¤› •Mukavva. Ortak kullan›m alanlar›n› da dikkate alarak binalar aras›ndaki mesafeleri belirleyiniz ve krokinize ekleyiniz. 3. 2. gereç vb. Size hayalinizdeki mahalleyi infla etme flans› veriliyor. araç. 6. temin ediniz. Sokak ve caddeler aras›nda oluflan aç›lar› isimlendiriniz. •Grup De¤erlendirme Formu •Dereceli Puanlama Anahtar› Sevgili Ö¤renciler. 9. Birbirine paralel. 4. Bu projeyi gerçeklefltirirken afla¤›daki aflamalara uyman›z çal›flman›z› kolaylaflt›racakt›r: Haz›rl›k 1. 2. 2. Ayn› projeye ilgi duyan arkadafllar›n›zla 5-6 kiflilik bir grup oluflturunuz. Ö¤retmeninize dan›flarak sunumunuz için bir süre belirleyiniz ve görev da¤›l›m›na göre sunumunuzu zaman›nda bitiriniz. Projenizin tamam›n› sunumdan sonra belediyenin ilgili birimlerine de sunabilirsiniz. Plan olufltururken organizasyonu sa¤lamak üzere aran›zdan bir baflkan seçiniz. Bu aç›lardan ölçüleri eflit olanlar› ve bütünler olanlar› belirleyiniz.) gerek duyulaca¤›n› ve bu projeyi gerçeklefltirebilecek teknik elemanlar›n yapt›klar› ifllerin neleri içerdi¤ini araflt›r›n›z. Raporunuzun yaz›m›nda bilgisayar kullanabilirsiniz. dik kesen ve e¤ik kesen yollar›n olup olmayaca¤›n› belirleyiniz. 5. 3. Buna göre belediyeye sunulmak üzere ortak kullan›m alanlar›n›n da dikkate al›nd›¤› bir mahalle planlayarak maketini haz›rlay›n›z. Bu proje için nas›l bir teknik deste¤e (teknik personel. Krokiyi tasarlayarak hayalinizdeki mahallenizin maketini oluflturunuz. 3. Sunum 1. Yapt›¤›n›z araflt›rmay› raporlaflt›r›n›z. 7. Ba¤l› oldu¤unuz belediyenin flehir ve bölge planlama uzman›s›n›z. Proje çal›flma süreciyle ilgili ifl-zaman takvimi yap›n›z. Uygulama 1. belge. harita ve foto¤raflar vb. çizim. Belediyenin belirledi¤i imar iznine göre evlerin en fazla kaç kat olaca¤›na karar veriniz. Ek-2 . Aç›ölçer •Seçmeliler: Foto¤raf mak. Ald›¤›n›z görev ile ilgili belediyedeki yetkililerle görüflüp bilgi. Karton •Tutkal.

Kimin buldu¤unu. çizim. Raporunuzu foto¤raf. Sizden bisikletin tarihçesini araflt›rarak bisikletin çeflitli özelliklerine iliflkin (h›z. Sunum 1. Araflt›rman›z› nerede ve nas›l yapaca¤›n›z konusunda ö¤retmeninizden yard›m alabilirsiniz. Konuyla ilgili yapt›¤›n›z araflt›rma sonucunda elde etti¤iniz bilgi. Tarihsel geliflimine göre üretilen her yeni bisiklet modelinin saatteki ortalama h›zlar›n› bulunuz. Sunumunuz için ö¤retmeninizle bir süre kararlaflt›r›n›z ve sunumunuzu bu sürede tamamlay›n›z. 2. 5. 3. Rapor yaz›m›nda bilgisayar› kullanabilirsiniz. Tabloda belirtilen bisikletin 30 km ve 60 km'lik mesafeyi ortalama kaç saatte alabilece¤ini bulup tabloya ekleyiniz ve grafi¤ini çiziniz. nerede üretildi¤ini bulunuz. Tekerleklerdeki do¤ru parçalar›n› ve aç›lar› belirleyiniz. 3. Arkadafllar›n›zla konunun hangi yönlerini araflt›raca¤›n›z› belirleyiniz. 8. foto¤raf. Merkez aç›lar›n ölçülerini hesaplay›n›z. 7. 2. Haz›rl›k 1. çaplar›n› ve yar›çaplar›n› bulunuz. 2. Foto¤raf veya resimlerdeki majör ve minör yaylar› belirleyiniz ve ölçülerini hesaplay›n›z. 15. 3. resim veya çizimlerle destekleyebilirsiniz. Saatteki h›z›n› buldu¤unuz bisikletin 1. Araflt›rma sonucunda elde etti¤iniz foto¤raf veya resimlerdeki tekerlekleri inceleyiniz. Araflt›rman›z› raporlaflt›r›n›z. resim ve belgeleri arkadafllar›n›zla paylafl›n›z. Tüm bu verilerle tarihsel geliflimde bisikletin de¤iflimi ile ilgili bir araflt›rma sonucu yaz›n›z.2: Bisikletin Serüveni ‹ÇER‹K SÜRE BEKLENEN BECER‹LER • Ak›l Yürütme • ‹letiflim • ‹liflkilendirme • Problem Çözme • Araflt›rma • Elefltirel Düflünme KULLANILAB‹LECEK DE⁄ERLEND‹RME ARAÇ VE GEREÇ • Cetvel • Aç›ölçer •Proje De¤erlendirme Formu •Grup De¤erlendirme Formu •Akran De¤erlendirme Formu •Dereceli Puanlama Anahtar› • Geometri 2 Ay Sevgili Ö¤renciler. 4. Uygulama 1. 9. 4. Ayn› konuyu seçen arkadafllar›n›zla üçer kiflilik gruplar oluflturunuz. Raporunuzu poster hâline getirip s›n›fta sergileyebilirsiniz. Proje çal›flma süreciyle ilgili çal›flma takvimi yap›n›z. 30 ve 45 dakikadaki h›z›n› bularak tablolaflt›r›n›z. Araflt›raca¤›n›z konuyla ilgili görev da¤›l›m› yap›n›z. Ek-3 . tekerlek) de¤iflimleri raporlaflt›rman›z ve bunlar› sunman›z beklenmektedir Bu projeyi gerçeklefltirirken afla¤›daki aflamalara uyman›z çal›flman›z› kolaylaflt›racakt›r. 5.Proje Örne¤i . Raporunuza iliflkin bir sunum haz›rlay›n›z. Bisikletin tarihsel geliflimindeki bisiklet türlerini karfl›laflt›r›n›z.

broflür veya katolog haz›rlay›n›z. Araflt›raca¤›n›z konuyla ilgili görev da¤›l›m› yap›n›z. Grubun seçti¤i konuyu hangi yönlerini araflt›raca¤›n›z› belirleyiniz (Bunu yaparken beyin f›rt›nas› yapabilirsiniz. 3. Yapaca¤›n›z araflt›rman›n. 4. belge ve foto¤raflar› grubunuzla paylafl›n›z. Sunumunuzu size verilen sürede bitiriniz. projenizi verilen sürede tamamlayabilmek için bu takvime uyunuz. Yörenizdeki bu güzelliklerin reklam›n› yapabilmek için reklam filmi. Grup: El sanatlar› Bu projeyi gerçeklefltirirken afla¤›daki aflamalara uyman›z çal›flman›z› kolaylaflt›racakt›r. tepegöz sunumlar› gibi). Ek-4 . Haz›rlad›¤›n›z raporu sunum hâline getiriniz (bilgisayar. 4. 2. Seçti¤iniz konuyla ilgili elde etti¤iniz bilgi. el dokumas› gibi) ait oldu¤u dönemle iliflkilendirerek araflt›r›n›z ve ayn› zamanda tarihî eserlere. Bunun için bir reklam flirketi yetkilisi ile görüflebilirsiniz. foto¤raf veya çizimler kullanabilirsiniz. 1. Raporunuzun yaz›m›nda bilgisayar veya di¤er teknolojik aletleri kullanabilirsiniz. bak›r iflleme. 7. Farkl› tarihî dönemlere ait (Selçuklu. Raporunuzda film. yörenizdeki veya bölgenizdeki tarihî ve o yöre kültürüne ait eserleri (tarihî binalardaki süslemeler. 2. çal›flma (zaman ve ifl) takvimini yapman›z. Elde etti¤iniz süsleme modellerini inceleyerek bu modellerdeki çokgenleri belirleyiniz. Araflt›rman›z› raporlaflt›r›n›z. 3. 5. Grup: Tarihî yap›lardaki süslemeler 2. 6. Haz›rl›k 1. 6. 5. broflür gibi reklam araçlar›ndan bir tanesini oluflturunuz. Sunumunuzu ne kadar sürede bitirece¤inizi belirleyebilmek için ö¤retmeninize dan›fl›n›z.Grubunuzu seçiniz. Yörenizdeki tarihî ve kültürel eserlerin tan›t›m›n› yapabilmek için yap›lacak harcamalar›n miktar›n› araflt›rarak bir bütçe oluflturunuz.3: Önce Biz Tan›yal›m ‹ÇER‹K • Dönüflüm Geometrisi • Örüntüler ve Süslemeler • Bilinçli Tüketim Aritmeti¤i SÜRE 2 Ay BEKLENEN BECER‹LER •Elefltirel Düflünme •Problem Çözme •Araflt›rma •Giriflimcilik •Ak›l Yürütme •‹liflkilendirme KULLANILAB‹LECEK DE⁄ERLEND‹RME ARAÇ VE GEREÇ •Hesap Makinesi •Bilgisayar •Seçmeliler •Foto¤raf Makinesi •Proje De¤erlendirme Formu •Akran De¤erlendirme Formu Sevgili ö¤renciler. Tan›t›m ve bütçe için afla¤›daki öneriler dikkate al›nabilir. Foto¤raf çekme imkân›n›z yoksa çizim yapabilirsiniz. 3. Uygulama 1. 8. Osmanl› gibi) elde etti¤iniz süsleme modellerini karfl›laflt›r›n›z ve farkl›l›klar› belirleyiniz. ait oldu¤u döneme de iliflkilendirdi¤iniz tan›t›m filmi. 4. telkâri. Ö¤retmeninize dan›flarak raporunuzu. katolog.). a¤aç süsleme. Sunum yapma kurallar›yla ilgili ö¤retmeninizden yard›m alabilirsiniz. • Ulusal bir gazete ilan› • Ulusal bir TV ilan› • Reklam arac›n›n ço¤alt›lmas› • Ulusal bir radyo ilan› Sunum 1. yörenizin tan›t›m› için kaymakaml›k veya valili¤e gönderebilirsiniz.Proje Örne¤i .

3) Yapaca¤›n›z araflt›rman›n.4: Benim Sembollerim ‹ÇER‹K •Say›lar •Geometri •Ölçme •‹statistik ve Olas›l›k •Cebir SÜRE 1 Ay BEKLENEN BECER‹LER •Problem Çözme •Ak›l Yürütme •‹letiflim •‹liflkilendirme •Elefltirel Düflünme •Giriflimcilik •Araflt›rma •Yarat›c›l›k KULLANILAB‹LECEK DE⁄ERLEND‹RME ARAÇ VE GEREÇ •Hesap Makinesi •Bilgisayar •Grup De¤erlendirme Formu •Dereceli Puanlama Anahtar› Sevgili Ö¤renciler. Uygulama 1) Kullan›lan sembollerin ortaya ç›k›fl›n› ve tarihî geliflimini araflt›r›n›z. Bu projeyi gerçeklefltirirken afla¤›daki aflamalara uyman›z çal›flman›z› kolaylaflt›racakt›r. zaman ve ifl takvimini belirleyiniz. Ek-5 . Haz›rl›k 1) Grubunuzu seçiniz.Proje Örne¤i . •Kendi gelifltirdi¤iniz bu sembolleri tan›tmak amac›yla broflür veya katalog haz›rlay›n›z. •Matematikte kullan›lan sembolleri ve bunlar›n ortaya ç›k›fl›n› araflt›r›n›z. 4) Sunumunuzun süresini belirlemek için ö¤retmeninize dan›fl›n›z. 6) Sunumunuzu verilen sürede bitiriniz. 2) Projenizle ilgili görev da¤›l›m› yap›n›z. 2) Raporunuzda resimler ve foto¤raflar kullanabilirsiniz. 4) Alternatif olarak kullanaca¤›n›z sembolü neden seçti¤inizi aç›klayan bir paragraf yaz›n›z. 5) Gelifltirdi¤iniz sembollerin tan›t›m›n› yapmak amac›yla katalog veya broflür haz›rlay›n›z. 3) Sembollerin kullan›m amaçlar›na uygun olarak bu semboller yerine kullan›labilecek alternatif semboller gelifltiriniz. 2) Farkl› dönemlerde kullan›lan sembolleri karfl›laflt›r›n›z ve farkl›l›klar› belirleyiniz. Sunum 1) Projenizi raporlaflt›r›n›z. 5) Sunum yapma kurallar› ile ilgili ö¤retmeninizden yard›m alabilirsiniz. Projenizi verilen sürede tamamlayabilmek için bu takvime uyunuz. •Araflt›rd›¤›n›z bu sembollerden 10 tanesini seçerek bunlar›n yerine kullan›labilecek alternatif semboller gelifltiriniz. 3) Haz›rlad›¤›n›z raporu sunuma haz›r hâle getiriniz.

5. Koordinat sisteminde eksenlere. kuzey-güney) isimlerini veriniz. yerleri belirleyiniz. okulunuza yeni bafllayan ö¤rencilere okul ve çevresini tan›tmak amac›yla bir plan haz›rlay›n›z. Performans görevinizi verilen sürede tamamlayabilmeniz için bu takvime uyunuz. Haz›rlad›¤›n›z plan›n ilgi çekici olmas›na özen gösteriniz. 2. Ek-6 . Belirledi¤iniz yerleri farkl› ikonlar veya semboller kullanarak bu sistemde yerlefltiriniz. Çal›flmalar›n›z› yaparken afla¤›daki ad›mlar› izleyiniz.Performans Görevi Örnekleri Performans Görevi Örne¤i . Performans görevinizi okulunuzun giriflinde görülebilecek bir yerde sergileyebilirsiniz. market vb. Kulland›¤›n›z ikonlar› koordinat sistemi ile iliflkilendirerek tan›t›n›z. 6. Oluflturdu¤unuz plan›n nas›l kullan›laca¤› ile ilgili bir tan›t›m metni haz›rlay›n›z.1: Okulumu ve Çevresini Tan›t›yorum ‹ÇER‹K • Rasyonel Say›lar • Rasyonel Say›larla ‹fllemler • Denklemler SÜRE BEKLENEN BECER‹LER • Ak›l Yürütme • ‹letiflim • ‹liflkilendirme • Problem Çözme • Araflt›rma • Elefltirel Düflünme KULLANILAB‹LECEK DE⁄ERLEND‹RME ARAÇ VE GEREÇ • Cetvel • Dereceli Puanlama Anahtar› 2 Hafta Sevgili ö¤renciler. Koordinat sistemini oluflturmak için bafllang›ç noktas› (orijin) olarak okulunuzu seçiniz. Okulunuzun çevresinde bulunan ve planda olmas›n› istedi¤iniz durak. 3. Grubunuzu seçiniz. 4. Bu plan› haz›rlarken kartezyen koordinat sisteminden yararlan›n›z. 3. Sunum 1. Araflt›rmalar›n›zla ilgili görev da¤›l›m› yap›n›z. kütüphane. 3. Uygulama 1. 4. 2. 6. 2. Eksen aral›klar›n› ve uzakl›klar› belirlemek için ölçek kullan›n›z. 4. Araflt›rmalar›n›z için zaman ve ifl takvimi yap›n›z. Haz›rl›k 1. yönlerin (do¤u-bat›. Koordinat sisteminde gösterdi¤iniz iki yeri seçerek birinden di¤erine gitmek için yol ile zaman aras›ndaki iliflkiyi ifade eden bir grafik çiziniz. Koordinat sistemini çiziniz. Yer belirlemede koordinat sisteminin nas›l kullan›ld›¤›n› araflt›r›n›z. Plan›n›z› oluflturmak için istedi¤iniz materyali kullanabilirsiniz.

Tabloya göre. Tablodaki verileri kullanarak bir problem kurunuz ve denklem kurarak çözünüz.Performans Görevi Örne¤i -2: Gezdikçe Ö¤reniriz ‹ÇER‹K • Rasyonel Say›larla ‹fllemler • Denklemler SÜRE 1 hafta BEKLENEN BECER‹LER •Ak›l Yürütme •‹liflkilendirme •Problem Çözme KULLANILAB‹LECEK DE⁄ERLEND‹RME ARAÇ VE GEREÇ • Hesap Makinesi • Dereceli Puanlama Anahtar› Sevgili ö¤renciler. Bir önceki yere uzakl›¤› Yer Yaylada¤› Antakya Adana Nevflehir Amasya Çorum Samsun Trabzon Rize Artvin Sarp S›n›r Kap›s› 72 9 100 11 200 1 40 km Toplam mesafeye oran› Kaç gece kal›nd›¤› Gezilecek Yerler Mozaik Müzesi 1 Kocatepe Y›lan Kalesi Ürgüp-Göreme Kaya Mezarlar› Hattuflafl 180 288 4 25 1 5 1 10 9 50 2 1 90 1 2 Band›rma Gemisi Sümela Manast›r› Ayder Yaylas› 1 Karagöl Gürcistan S›n›r› Ek-7 . Yaylada¤›'ndan Nevflehir'e gidildi¤inde 513 km yol al›nd›¤›na göre gezide gidilecek yolun tamam›n›n yaklafl›k kaç km oldu¤unu. Antakya Yaylada¤› ilçesinden Sarp S›n›r Kap›s› (Gürcistan s›n›r›) aras›ndaki mesafenin kaç km oldu¤unu. Antakya'da bulunan okulun gezi kulübü bir gezi organizasyonu yapmak istiyor. 8. gecenin sonunda yolun kaçta kaç›n›n gidildi¤ini. 3. Yaylada¤›'ndan Samsun'a gelindi¤inde gezi boyunca gidilecek olan mesafenin kaçta kaç›n›n gidildi¤ini. 2. yaklafl›k uzakl›klar› ve kaç gece kal›naca¤› afla¤›daki tabloda verilmifltir. 5. 4. Afla¤›daki yönergeleri okuyarak uygulay›n›z. Gezi için okulda bir anket düzenlendi ve bu anket sonucuna göre bir gezi plan› haz›rland›. Ard›ndan ödevinizle ilgili rapor haz›rlay›n›z. 1. denklem kurarak bulunuz ve tablodaki eksiklikleri tamamlay›n›z. Plana göre gidilecek yer. Yolun yar›s›na gelindi¤inde toplam kaç gece konakland›¤›n›.

s›ral› ikilileri tahmin ederken Hakan’›n verdi¤i bilgileri nas›l kullanm›flt›r? 2) y = 2x .1) (3.Performans Görevi Örne¤i -3: E¤lenceli Matematik ‹ÇER‹K • Denklemler SÜRE 1 Hafta BEKLENEN BECER‹LER • Problem Çözme • Ak›l Yürütme • ‹liflkilendirme KULLANILAB‹LECEK DE⁄ERLEND‹RME ARAÇ VE GEREÇ • Kareli k⤛t • Dereceli Puanlama Anahtar› Sevgili ö¤renciler.5) (4. Emre’nin 10 tahminine Hakan’›n verdi¤i cevaplar görülmektedir.5) (4.2) (2. Çal›flmalar›n›z› bir rapor haline getiriniz. koordinat sistemine befl kenar› olan bir düzlemsel flekil çizer. Son köfle noktas› (3. Emre de s›ral› ikililer söyleyerek Hakan’›n çizdi¤i fleklin köfle noktalar›n› tahmin etmeye çal›fl›r.3) ise nas›l bir flekil elde edilir? Koordinat sisteminde çizerek gösteriniz.4) (1. Çizdi¤i fleklin x ve y eksenlerinde en uç noktalar› aras›ndaki uzakl›¤›n 4 birimi geçmedi¤ini ayr›ca x ve y kordinatlar›n›n tam say› de¤eri oldu¤unu söyler. Emre Köfle S›ral› ikili tahmini noktas› m›? (2.3) (3.1) (3. Ek-8 . Buna göre afla¤›daki sorular› cevaplay›p.5) (1.3) (5. yönergeleri uygulay›n›z.5 denklemi hangi köfle noktalar›ndan geçmektedir? 3) Bilinmeyen köfle noktas› hangi s›ral› ikililer olabilir? Neden? 4) Hakan’›n belirledi¤i flekli tahmin ediniz. 1) Emre.3) Hay›r Hay›r Evet Hay›r Hay›r Evet Evet Evet Hay›r Hay›r Yanda. Hakan.

Oya’n›n etkinlik masraflar›n› karfl›lar m›? Bulunuz. 1 ay sonunda bankadan çekilen para. iki etkinli¤i yapabilmek için yeterli para olmad›¤›n› söyler. GEL‹RLER Gelir Ev kiras› Dükkân kiras› Maafl Prim Yemek Yard›m› Miktar (TL) 500. 3. Çal›flmalar›n›z› rapor haline getiriniz.4: Devir Hesap Devri BEKLENEN BECER‹LER •Ak›l Yürütme •Problem Çözme •‹liflkilendirme ‹ÇER‹K • Bilinçli Tüketim Aritmeti¤i SÜRE KULLANILAB‹LECEK DE⁄ERLEND‹RME ARAÇ VE GEREÇ • Hesap Makinesi • Dereceli Puanlama Anahtar› 1 Hafta Sevgili ö¤renciler. 1. G›da giderlerinin yakacak. Babas›. Toplam gider miktar› kaç TL'dir? 6. Oya’n›n bu etkinlikler için 700 TL’ye ihtiyac› vard›r.00 200.00 120. Harcamalardan artan paran›n %80'ini ayl›k %1. Oya da bir ayl›k uygun bir bütçeyle bu etkinlikleri yapabileceklerini iddia eder ve afla¤›daki tobloyu ç›kar›r. Yaz tatilinde. 4.00 Gider G›da Ulafl›m Giyim Yakacak Elektrik Su Telefon E¤itim Kültür ve e¤lence Temizlik malzemesi Taksit Ev bak›m-onar›m Kira geliri vergisi 30 20 40 Maafl›n %4.3’ü E¤itime harcanan miktar kadar 20 Yakacak gideri miktar› kadar 10 Kira gelirinin %2. 5. su ve telefon giderleri toplam›na oran›n› bulunuz.00 1175.7’si G‹DERLER Miktar (TL) 700 Prim miktar› kadar Ev kiras› gelirinin %20’si Yemek yard›m›n›n %40’› Oran Afla¤›daki sorular› cevaplayarak Oya’ya yard›mc› olunuz. Kültür ve e¤lence ile ulafl›m giderleri toplam›n› bulunuz.Performans Görevi Örne¤i .8 faizle bankaya yat›ran ailenin 1 ay sonra alaca¤› faiz miktar›n› bulunuz. 7. s›n›f ö¤rencisidir. Ek-9 . Oya 7.00 175. elektrik. Toplam gelir kaç TL'dir? 2. Devlete ödenmesi gereken ayl›k ve y›ll›k kira gelir vergisi miktar›n› bulunuz. kardefliyle birlikte hem tatile hem de yabanc› dil kursuna gitmeyi planlamaktad›r.

ç) Yamuksal bölgelerin alanlar›n›n toplam›n›. Çal›flman›z› görsellerle destekleyerek raporlaflt›r›n›z. Afla¤›da verilen olas›l›klar› hesaplayarak her bir seçenekte verilen olay›n ayr›k olay m› ayr›k olmayan olay m› oldu¤unu belirleyiniz. Afla¤›daki yönergeleri okuyarak uygulay›n›z: 1. afla¤›daki gibi bir hedef tahtas›nda antrenman yap›yor.5: Hedef Tahtas› BEKLENEN BECER‹LER • Problem Çözme • Ak›l Yürütme • ‹liflkilendirme ‹ÇER‹K SÜRE KULLANILAB‹LECEK DE⁄ERLEND‹RME ARAÇ VE GEREÇ • Hesap Makinesi • Dereceli Puanlama Anahtar› • Olas› Durumlar› 1 Hafta • Belirleme • Olay Çeflitleri • Olas›l›k Çeflitleri • Dörtgensel Bölgelerin Alan› • Dairenin ve Daire • Diliminin Alan› Sevgili Ö¤renciler. Ek-10 . b) Paralelkenarsal bölgelerin alanlar›n›n toplam›n›.Performans Görevi Örne¤i . a) Dairelerin alanlar›n›n toplam›n›. 4. d) Koyu yeflil ile boyal› bölgelerin alanlar›n›n toplam›n› bulunuz. 2. fiekillerin kaplad›¤› alanlar› göz önüne alarak at›fl sonucunda al›nacak puanlar› gösteren bir tablo düzenleyiniz. a) Mavi ile boyal› bir bölgeye veya bir daire dilimine at›fl yapma olas›l›¤› b) Turuncu ile boyal› bir bölgeye veya bir eflkenar dörtgensel bölgeye at›fl yapma olas›l›¤› 3. Bu hedef tahtas›ndaki. c) Eflkenar dörtgensel bölgelerin alanlar›n›n toplam›n›. Türkiye at›c›l›k y›ld›zlar grubunda 10 metreden haval› tüfekle at›fl yap›lan flampiyonaya haz›rlanan bir grup.

Kullan›lan Ders Araç ve Gereçleri Kareli K⤛t (1 cm) Ek-11 .

Noktal› K⤛t Ek-12 .

‹zometrik K⤛t Ek-13 .

Milimetrik K⤛t Ek-14 .

Çembersel Noktal› K⤛t Ek-15 .

Çembersel K⤛t Ek-16 .

Onluk Taban Bloklar› En küçük parças› 1 cm3lük küptür ve birlik olarak adland›r›l›r. ikizkenar dik üçgen. Bu küplerden 10 tanesinin yan yana gelerek oluflturdu¤u blok onluk. Örüntü bloklar›. yüzlük bloklar›n 10 tanesinin üstüste oluflturdu¤u blok ise binliktir. ondal›k kesirlerle toplama. dörtgenler. Birim küpler köpükten kesilerek veya küp kal›b›na alç› doldurularak elde edilebilir. Örüntü Bloklar› Alt›gen. oluflturulan yap›lar›n farkl› yönlerinden görünümlerini hesaplama. Birim küpler. onluk bloklardan 10 tanesinin yan yana gelerek oluflturdu¤u blok yüzlük. eflkenar dörtgen. Birim Küpler Ö¤rencilerin kolayca kullanabilmesi için yaklafl›k 2 cm x 2cm x 2 cm boyutlar›nda olan küpler. etkinliklerde çeflitlili¤i art›rmak için dört farkl› renkte haz›rlanabilir. ikizkenar yamuk. onluk ve yüzlük parçalar kartondan kesilerek oluflturulabilir. Simetri Aynas› Hem ayna özelli¤i tafl›yan hem de arkadaki görüntüyü görmeye olanak tan›yan materyaldir. dik prizmalar›n hacim ba¤›nt›lar›n› bulmada kullan›lmaktad›r. ç›karma. yap› oluflturmada. Onluk taban bloklar›. öteleme simetrisi konular›nda kullan›lmaktad›r. çarpma ve bölme ifllemlerini modellemede kullan›lmaktad›r. oran ve kesirler konular›nda kullan›lmaktad›r. simetri. s›ralama. örüntü ve süslemeler. ondal›k kesirleri karfl›laflt›rma. Materyal bulunamad›¤› durumlarda birlik. Mutlak de¤er. kare ve dikdörtgen görünümündeki parçalardan oluflan plastik materyallerdir. Ek-17 . eflkenar üçgen. çokgenler.

Bu ders arac› asetat üzerine çizilerek oluflturulabilir. kesirler. kesirleri toplama ve ç›karma ifllemlerini modellemede kullan›lmaktad›r. 2. s›ralama. Kesir tak›m› karton. 10. Kesir tak›m›. 4. fieffaf kesir kartlar›. plastik veya A4 k⤛d›ndan oluflturulabilir. fieffaf Kesir kartlar› fieffaf malzemeden yap›lm›fl ve s›ras›yla 1. kesirlerle toplama. Kesir Tak›m› Farkl› büyüklükte efl parçalara ayr›lm›fl. kesirleri karfl›laflt›rma. Hacim Tak›m› Prizmalar›n temel elemanlar›n› belirlemede. 8. 3.Süsleme Tak›m› Örüntü ve süslemelerde kullan›lan geometrik flekillerden oluflan malzemelerdir. ç›karma ve çarpma ifllemlerini modellemede kullan›lmaktad›r. bu efl parçalar›n birleflmesinden ayn› büyüklükte bütünler elde edilebilen çubuklard›r. 5. 12 efl parçaya ayr›lm›fl ve de¤iflik say›da parçalar› boyanm›fl kesir kartlar›d›r. 6. Ek-18 . yüzey alanlar›n› ve hacimlerini hesaplamada kullan›lan malzemedir.

Ek-19 . Bu materyal karton. pimler yard›m›yla birlefltirilerek de¤iflik geometrik flekiller oluflturulabilir. aç›lar ve çokgenler konular›nda kullan›lmaktad›r. aç›lar ve çokgenler gibi geometri konular›n›n yan› s›ra kesirler ve ölçme konular›nda da kullan›lmaktad›r. Geometri tahtas›n›n di¤er yüzünde de plastik çiviler çember oluflturacak flekilde çizilmifltir. Geometri tahtas› üzerinde ambalaj lastikleriyle çeflitli geometrik flekiller oluflturulabilir.Geometri fieridi Plastikten 3 renkte fleritler ve pimden oluflmaktad›r. fieritler. Çok Kareliler Tak›m› Bir kareli. çokgenler. Geometri tahtas›. Çok kareliler tak›m›. do¤rular. Geometri fleritleri. çokgenlerin çevre uzunluklar› konular›nda kullan›lmaktad›r. tahta veya kontrplaktan oluflturulabilir. dört kareli ve befl kareliden oluflan malzemelerdir. üç kareli. iki kareli. Geometri Tahtas› Plastik veya tahta levha üzerine üçer cm aral›klarla yatay veya dikey s›ralarda 6x6 plastik çivinin bulundu¤u araçt›r. Geometri fleritleri ve pimler tahtadan veya kartondan elde edilebilir.

Cebir Karolar› Cebir ö¤renme alan›nda ifadeleri ve ifllemleri modellemede kullan›lan malzemelerdir. çokgenlerin efllik ve benzerli¤i. Çok küplüler tak›m›. tahta veya k⤛ttan afla¤›daki kal›p kullan›larak oluflturulabilir. bir kare. yap› oluflturmada.Çok Küplüler Tak›m› Birim küplerle oluflturulmufl üç boyutlu malzemelerdir. ‹ki büyük ikizkenar dik üçgen. bir paralelkenar ve bir orta boy ikizkenar dik üçgenden oluflmaktad›r. Bu ders arac› karton. çokgenlerin çevre uzunlu¤unun hesaplanmas›nda kullan›lmaktad›r. oluflturulan yap›n›n farkl› yönlerden görünümlerini çizmede ve hacim konular›nda kullan›lmaktad›r. iki küçük ikizkenar dik üçgen. Tangram. Ek-20 . Tangram Bir kareden belli bir düzene göre kesilen ve yedi parçadan oluflan eski bir çin bulmacas›d›r. Bu ders arac› köpükten kesilerek elde edilebilir.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful