P. 1
COĞRAFYA 09 ÜNİTE SORULARI

COĞRAFYA 09 ÜNİTE SORULARI

|Views: 131|Likes:
Yayınlayan: qendalqendal7100

More info:

Published by: qendalqendal7100 on Apr 08, 2013
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/03/2015

pdf

text

original

1.

BÖLÜM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
A. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız. 1. Hava olaylarını coğrafyanın hangi alt bilim dalı incelemektedir? 2. Hidrosferden nasıl yararlanmaktayız? 3. Atmosferle hidrosfer arasında nasıl bir ilişki vardır? Belirtiniz. 4. Doğal sistemler hangileridir? Bu sistemleri coğrafyanın hangi dalları incelemektedir? 5. Coğrafi araştırmalarda en çok hangi bilim dallarından yararlanılmaktadır? 6. Coğrafyanın başlıca prensipleri nelerdir? 7. Hidroloji ve jeomorfolojinin inceleme alanları nelerdir? B. Aşağıdaki sözcük ve sözcük gruplarını kullanarak cümlelerdeki noktalı alanları tamamlayınız. “atmosfer, taş küre, doğal, canlılar küresi, okyanus ve denizler, toprak coğrafyası, alt, beşerî, fiziki, jeomorfoloji, klimatoloji” 1. Doğal ortamı hava küre, su küre ……………... ve ……………... oluşturur. 2. ……………... Dünya’yı çepeçevre kuşatan gaz küresidir. 3. Coğrafya ……………... ve ……………... sistemleri incelemek üzere iki bölüme ayrılır. 4. Jeomorfoloji, doğal sistemleri inceleyen ……………... coğrafyanın alt dalıdır. 5. İklim olaylarını, fiziki coğrafyanın ……………... dalı inceler. 6. ……………... ……………... ……………... su küreyi oluşturan unsurlardandır. 7. Pedoloji ……………... yararlandığı bilim dallarından biridir. C. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların karşısına “D”, yanlış olanlara “Y” harfini yazınız. 1. Canlılar küresi; bitkiler, hayvanlar, insanlar gibi doğal ortamda yaşayan canlıların oluşturduğu sistemdir. 2. Jeoloji, akarsu ve göllerin oluşumunu inceler.

3. Litosfer Dünya’nın katı kabuğudur. 4. Ekonomik faaliyetler doğal sistemler içinde ele alınır. 5. Hidrografya evrenin oluşumunu inceler. Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız. 1. I. insanların tüneller yapması II. insanların su kaynaklarına yakın yerlere yerleşmeleri III. Buzullarla kaplı olan Antarktika’da yerleşik hayatın olmaması Yukarıdakilerden hangileri doğanın insan yaşamına etkisine örnektir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve III D) Yalnız III E) I, II ve III 2. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde coğrafyadaki bir bölüm, o bölümün inceleme alanı olmayan etkinlikle birlikte verilmiştir? A) Delta oluşumu - Jeomorfoloji B) Yağış rejimi - Klimatoloji C) Dünya’nın şekli - Matematik coğrafya D) Yer altı suları - Hidrografya E) Depremler - Hidrografya 3. Kutuplara yakın ülkelerde aşağıdaki doğal unsurlardan hangisi insan yaşamını daha fazla etkiler? A) Bitkiler B) Göller C) Akarsular D) Buzullar E) Kayaçlar 4. Aşağıdakilerden hangisi coğrafyanın inceleme alanı içinde yer alan doğal sistemlerden biri değildir? A) Galaksiler B) Canlılar küresi C) Taş küre D) Su küre E) Atmosfer 5. Yer kabuğunun iç kısımları yüksek sıcaklıktadır ve buradaki bütün maddeler erimiş hâldedir. Bu maddeler, bazen yer kabuğundaki kırıklar boyunca yeryüzüne yükselir. Bu olaya volkanizma denir. Yeryüzüne çıkan maddeler bazen üst üste birikerek kabartılar oluşturur. Tek dağların bir kısmı bu şekilde oluşmuştur. Günümüzde 550 kadar volkan hâlen etkin durumdadır. Bunların % 60’ı Büyük Okyanus’un kıyılarında, % 20’si Akdeniz kuşağında, kalanı

ise okyanus ortasındaki sırtlarda yer alır. Yukarıdaki metne göre aşağıdaki yargılardan hangilerine varılmaz? I. Doğal coğrafyanın nedensellik ilkesiyle ilgili örnek vardır. II. Jeomorfolojinin inceleme alanlarından biri örneklendirilmiştir. III. insan ile doğa arasındaki etkileşime değinilmiştir. IV. Coğrafyanın dağılış ilkesiyle ilgili örnek vardır. A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) III ve IV E) II, III ve IV

2. BÖLÜM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

A. Aşağıdaki soruları yukarıdaki haritaya göre yanıtlayınız. 1. Ankara ile Eskişehir arası kuş uçuşu uzunluğu ölçünüz. Bu iki şehir arasındaki gerçek uzaklık kaç km’dir? Bulunuz. 2. Haritada 3,3 cm2 olarak gösterilen bir yerin gerçek alanı kaç km2dir? 3. İzmit’te yerel saat 12.00 iken Ordu’da kaçtır? 4. Konya ile Iğdır arasındaki yerel saat farkı yaklaşık olarak ne kadardır? 5. Iğdır, Sinop, Antalya, İstanbul ve Sivas illeri hangi meridyen ve paraleller arasında bulunmaktadır? Bu illerin coğrafi koordinatlarını yaklaşık olarak belirtiniz. 6. 38°-40° kuzey paralelleri, 34°36° doğu meridyenleri ve 36°-38° kuzey paralelleri, 28°-30° doğu meridyenleri arasında yer alan iller hangileridir? 7. Haritada aralarında 3 cm uzaklık olan iki yer arasındaki gerçek uzaklık kaç km’dir? 8. Haritada 4 cm olarak ölçülen bir uzaklık, ikinci bir haritada 8

. 1. 1 / 800. 4.000 ölçekli bir haritada Eber Gölü’nün alanı 9 cm2. 6. izohips haritalarında eğrilerin “0” metreyi gösterdiği yerler ……………. 10. Paraleller arasındaki uzaklık her yerde aynıdır. 3. Haritalar belirli bir ölçeğe göre çizilir. değişmez... Rize’nin yer şekilleriyle ilgili nasıl bir bilgi verir? 2. Zonguldak ve Erzurum illerinden. ayrıdır. kısmında gösterilir. Büyük ölçekli haritalarda ayrıntı ……………. 21 Martta Güneş.. haritalardır. D. D) İzohipsler arasındaki yükseklik Meridyenlerin birbirine farkı çok azdır. her yerde aynıdır. küçük ölçekli.. başlık. Aşağıdaki sözcük ve sözcük gruplarını kullanarak cümlelerdeki noktalı alanları tamamlayınız. kuş bakışı görünüşe göre çizilmesi. aynıdır. Buna göre ikinci haritanın ölçeği aşağıdakilerden hangisidir? A) 1 / 30. hangisi en az hatayla gösterilmiş olur? A) I B) II C) III D) IV E) V 3. Haritalardaki işaret ve renklerin hangi anlama geldiği haritanın ……………. ölçek. 9. Aynı büyüklükteki kâğıtlara. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.000 5.. 7. I. deniz kıyısını gösterir” 1. İzmir. Yukarıda yüz ölçümleri gösterilen bölgelerin 1/10. 5. Haritalardaki ayrıntı ölçeğe göre değişir. en fazladır.000 ölçekli planları çizilirse bu haritalardaki ayrıntı için aşağıdakilerden hangisi doğru olur? A) I > II > III B) III > I > II C) I = II = III D) I = II > III E) II > I > III 4. sarı..000 D) 1 / 300... açı cinsinden uzaklığıdır. 9. kahverengi ve bu renklerin tonlarının kullanılması. numaralandırılmış yerlerden 7. Diyarbakır. 9. 1 / 500. Aynı büyüklükteki kâğıtlara. Aynı saat diliminde bulunan ülkelerin saat ayarları ……………. kâğıdın tamamını dolduracak şekilde haritaları çizilen aşağıdaki yerlerden hangisinin ölçeği daha küçüktür? A) Fransa B) Çin C) Türkiye D) Marmara Denizi E) Ankara 2. ikinci bir haritada Eber Gölü 25 cm2 ile gösterilmiştir. izohips haritalarında iç içe çizilmiş olan eğrilerden en içte olanının yüksekliği …………….. 8. 5.. paydadaki değer büyüktür. Bir meridyen üzerindeki her yerde Güneş. 8..000 B) 1 / 250. Kayseri. yanlış olanların yanına “Y” harfini yazınız. ölçek. Projeksiyon. 6. 5. Aşağıdaki yanıtlayınız. kâğıdın tamamını dolduracak şekilde çizilen Asya. izohips haritalarında eğrilerin nokta hâlini aldığı yerler ……………. lejant.. Atlas ve duvar haritaları soruları …………….cm olarak ölçülmüşse ikinci haritanın ölçeğini bulunuz. Rize ili ve çevresini gösteren bir fiziki haritada yeşil. 3. C) Duvarda daha az yer kaplar.. 1. Küçük ölçekli haritalar çok ayrıntılıdır. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına “D”. Dünya’yı en az hatayla gösterme yöntemlerindendir. Konya’da battıktan ne kadar zaman sonra İzmit’te batacaktır? 10. “azdır. Yükseklik ve coğrafi koordinatlar haritanın ölçeğine göre ……………. 1.. Dünya haritalarındaki kara ve denizlerin boyutlarında bozulma olmasının nedeni nedir? 3. Enlem. B) Kara ve denizlerin boyutlarında hata fazladır. Türkiye ve Ankara haritalarını ayrıntısı en fazla olandan en az olana doğru sıralayınız. 2.. Bir çizimin harita olabilmesi için hangi özellikleri taşıması gerekir? 4. Ç. Bir izohips haritasında eğrilerin sık ve seyrek geçtiği yerler hangi alanlardır? 6. yararlanarak hesaplanabilir.. aralarındaki yerel saat farkı en az ve en fazla olanlar hangileridir? B. 4. lejant.000 C) 1 / 50.000 ölçekli bir Türkiye idari dağılış haritasından aşağıdaki bilgilerden hangisi elde edilemez? A) Gerçek alan ile iz düşüm alan arasındaki farkın hesaplanması B) Van Gölü ile Tuz Gölü arasındaki harita uzunluğunun hesaplanması C) Ankara ilinin alanının hesaplanması D) Türkiye’nin enlem ve boylam derecelerinin hesaplanması E) İstanbul’dan Adana’ya giden kara yolunun hangi şehirlerden geçtiğinin belirlenmesi 8. yıl boyunca aynı saatte doğar... bir çeşit haritadır. 7.000 E) 1 / 500. paralel çizildiği bir Dünya E) Kesir ölçekli haritalarda haritasında. bir noktanın Ekvator’a ……………. dorukları gösterir. Bir ölçeğe göre çizilmesi . 2.. Bir arazinin profilini çıkarmak için hangi tür haritalardan yararlanılır? C. Bütün haritalarda uzaklık ve alan haritalardaki ……………. Aşağıda verilenlerden hangisi küçük ölçekli haritaların özelliklerinden değildir? A) Ayrıntı azdır. Kroki. 1 saat yerel saat farkı bulunan iki yer arasında 15 meridyen vardır. izohips haritalarında eğriler arasındaki uzaklık değişmez.

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına “D”. Türkiye’de cisimlerin gölgeleri hiçbir zaman yönüne düşmez. 7. 9. Güneş ışınları hangi bölgelere dik düşer? 11. yeryüzünde etkilemez. Yeryüzü şekillerinin izohips yöntemiyle gösterilmesi III. 6. II. Yukarıdaki izohips haritasında numaralandırılmış yerlerden hangisi yanlış tanımlanmıştır? A) I: Kapalı çukurluk B) II: Yamaç C) III: Boyun D) IV: Vadi E) V: Sırt 9. Dünya’nın yörüngesi daire şeklinde olsaydı ne olurdu? 5. 15. Dünya’nın yörüngesi elips şeklinde olduğundan Dünya’nın Güneş etrafındaki dönüş hızı değişmektedir. hangi bölümünde uzundur? 13. B. Dünya’nın kendi ekseni 3. Gün içinde sıcaklığın değişme A. Dünya’nın kendi ekseni etrafındaki dönüşü sonucunda hangi olaylar meydana gelir? 3. Dünya’nın merkezi ve kutup noktalarından geçtiği kabul edilen çizgiye denir.L arasındaki eğim II. 10. sıfır. 5. güney. günün hangi bölümünde kısa. Türkiye dönence dışında yer aldığı için güneş ışınlarını yılın hiçbir gününde almaz. Bulunduğu yarım küre bilgilerinden hangilerine ulaşılabilir? A) I. III. Yerel saat farklarının oluşmasının nedeni Dünya’nın Güneş etrafında dolanmasıdır. Dünya’nın ekseni eğik olmasıydı hangi olaylar yaşanmazdı? 8. 2. 23° 27'. II ve III B) I ve II C) I. Yeryüzünde gece ve gündüz süreleri neye göre değişmektedir? 16. 21 Haziran ve 21 Aralık’ta hangi yöne doğru gidilirse gündüz süresi uzar? Nedenini açıklayınız. sıcaklık. 21 Aralık ve 21 Haziran’ın başlıca özellikleri nelerdir? 10. C. Bu mesafenin sabit kalabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi gerekir? A) Dünya’nın Güneş çevresinde izlediği yol değişmelidir. azalır. Türkiye’de gündüzler sonra uzamaya. 66° 33'. Yukarıdaki izohips haritasında eğriler 75 m’de bir verilmiştir. Gece ve gündüzün birbirini izlemesinin nedeni Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönmesidir. Dünya’nın Güneş’e yaklaşıp uzaklaşması. Dünya’nın Güneş’e olan uzaklığı yıl boyunca değişir. 1. Ekvator ile ekliptik arasındaki açı daha büyük olsaydı neler olurdu? 12. . 4. Aşağıdaki sözcük ve sözcük gruplarını kullanarak cümlelerdeki noktalı alanları tamamlayınız. 21 Mart ve 23 Eylül günlerinde Dünya’nın her yerinde süresi eşittir. Ç. Ekinoks nedir? Hangi günlerde gerçekleşir? 6. 8. Taralı bölgenin alanı III. 21 Aralık. Coğrafi bölge ve bölüm sınırlarını göstermesi IV. Matematik iklim kuşakları hangileridir? Sınırları nerelerdir? 14. 4. K . 37°. Dönenceler ve kutup dairelerinin belirlenmesinde neler esas alınmıştır? 6. Cisimlerin gölge boyları neye göre değişir? Gölgeler. 36° kuzey paraleli üzerinde yer alan Hatay’ın güneş ışınlarını iki kez dik alması için Ekvator ve ek¬liptik arasındaki açı en az olmalıdır. yanlış olanların yanına “Y” harfini yazınız. 11. kendi ekseni etrafından yanıtlayınız. basınç oluşmazdı. Haritadaki verilere göre I. Dünya’nın Güneş’e en yakın ve en uzak olduğu zamanlar hangileridir? Bu yaklaşma ve uzaklaşmanın sonuçları nelerdir? 4. okyanus akıntıları. 7. Dünya’nın geoit şeklinde dönmeseydi ve kuşakları olmasının başlıca sonuçları sapma olmaz. gölge boyları olmaz. Kuş bakışı çizilmiş olması Yukarıdaki özelliklerden hangisi ya da hangilerinin her haritada mutlaka bulunması gerekir? A) I ve II B) Yalnız III C) II ve IV D) Yalnız IV E) I ve IV 8. nelerdir? 5.II. Dünya. 12. rüzgâr. dik” 1. gece ve gündüz. yönlerinde 1. Eksen eğikliği nedir ve ne kadardır? 7. sonra ise kısalmaya başlar. Aşağıdaki soruları nedeni dönmesidir. Dünya’nın ekseni eğik olmasaydı gece ve gündüz süreleri yıl boyunca eşit olurdu. eksen. IV D) II ve IV E) I ve III 2. 23 Eylül ve 21 Mart’ın başlıca özellikleri nelerdir? 9. Güney Yarım Küre'de yıl içindeki en uzun gölgeler oluşur. Kuzey Yarım Küre’de yaz yaşanırken Güney Yarım Küre’de kış yaşanmasının nedeni Dünya ekseninin yörünge düzlemine eğik olmasıdır. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız 1. “21 Haziran. 2. 3. 21 Haziran’da güneş ışınları Oğlak Dönencesine dik düşer. A . Mevsimlerin oluşmasının nedeni Dünya’nın kendi etrafında dönmesidir. Ekvator ile ekliptik arasında Iık açı vardır. dinamik. BÖLÜM ÖLÇME VE etrafındaki dönüş hızı. Eksen ile ekliptik arasında .B arasındaki eğim IV. kutuplara gidildikçe DEĞERLENDİRME 3.

. Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönmesi. İklim elemanları ……………… ……………. Karalar denizlere göre daha Küre’deki bir merkeze göre daha geç ısınır. basınç ve rüzgârlar. 21 Haziran. II E) III. C) Kuzeye gidildikçe gece süresi uzar. A.. Kuzey Kutup Noktası’nda sürekli gündüz yaşandığı dönem için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Kuzey Yarım Küre’de gündüz süresi 12 saatten fazladır. D) Kuzeyindeki yerlere göre gece 2. C) Dünya’nın şekli değişmelidir. Kutuplarda kalıcı karın deniz sıcaklığı kaç °C’dir? seviyesinden başlaması 4. Sıcaklık arttıkça atmosfer basıncı da artmaktadır. 2. en uzun olanından en kısa olanına doğru sıralanmış biçimiyle aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? A) I. uzundur. yanlış olanların yanına “Y” B) 21 Aralıkta kuzeye gidildikçe harfini yazınız. D) Ekvator’da 12 saat gündüz yaşanır. II. sıcaklık 13. Sıcaklık enleme göre nasıl boyları aynıdır. Aşağıdaki sözcük ve sözcük gruplarını kullanarak cümlelerdeki noktalı alanları tamamlayınız. Kısa bir süre içinde yaşanan ve gündüz arasındaki zaman farkı hava koşullarına hava durumu azdır. I. III B) III. sıcaklık azalır. Hava olaylarının uzun yıllar ortalamasına ……………… 5. 2860 m yükseklikteki bir yerde süresi eşittir. Hava durumu ve iklim III. Güneş etrafında dolanmaktadır. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız. III. tutulur. nem ve yağış. 6.4°C olarak ölçülmüştür. II 3. Kuzey Yarım Küre’de A) Yalnız I B) Yalnız II sıcaklık değerlerinin Güney Yarım C) Yalnız III D) I ve II Küre’den yüksek olmasının E) II ve III nedenleri nelerdir? 7. D) Dünya’nın Güneş sistemindeki yeri değişmelidir. Günlük sıcaklık farklarının yüksek olduğu yerler ………………….. için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? C. olurdu. B) Her iki yarım küredeki sıcaklık ortalamaları aynıdır. • Dünya’nın ekseni ekliptiğe 23° 27' eğiktir. soğuk” 1. ……………… katmanında gerçekleşir. …………… 4. Kutuplara gidildikçe gece ile arasındaki fark nedir? gündüz arasındaki zaman farkının 6. 4. C) Ekvator’daki gündüz süresi 1. 4. denir. Isı ile sıcaklık arasındaki fark aynıdır. 7. İklim olayları atmosferin 8. iklim. Havadaki nemin az olması II. Kızıldeniz’deki tuz oranının sıcaklığı nasıl etkiler? Baltık Denizi’ne göre fazla olması 5. Dünya. Dünya yıllık ortalama sıcaklık sonuçlarındandır? dağılışında. B) Oğlak Dönencesi’nde yerel saatle 12.B) Dünya’nın kendi etrafındaki dönüş yönü değişmelidir. I C) II. Troposfer. gündüz süresi uzar. Aşağıdakilerden hangisi 21 Mart. Atmosfer olmasaydı gündüz çok ……………… gece çok ………………. Hava daha çok yerden ısındığı için yükseklere çıkıldıkça ………………… 8. III. E) Ay’ın Dünya çevresinde izlediği yol değişmelidir. 21 Haziran III. Aşağıdakilerden hangisi bu olguların sonuçlarından değildir? A) Sıcaklığın yıl boyunca değişmesi B) Gölge boylarının yıl boyunca değişmesi C) Yerel saat farklarının oluşması D) Gündüz süresinin yıl boyunca değişmesi E) Güneş ışınlarının yalnızca dönenceler arasına dik düşmesi B. E) Kuzey Yarım Küre’de kış başlangıcıdır. 1. D) Güney Yarım Küre’de yılın en uzun gecesi bu dönemde oluşur. E) Kuzey Yarım Küre’de bu dönemden sonra gölgeler sürekli kısalır. II. Orta kuşak karalarının batı ve artması doğu kıyılarında sıcaklık neden Yukarıda verilen bilgilerden farklıdır? hangileri Dünya’nın şeklinin 7. sıcaklık. 23 Eylül ve 21 Aralık’ta yaşanan ortak bir durumdur? A) Her iki yarım küredeki gündüz süresi eşittir. Bu yerin indirgenmiş 6. ……………. Güneş ışınlarının Oğlak Dönencesine dik düştüğü gün için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Güney Kutup Noktasında yaklaşık 6 aylık gece süresinin başlangıcıdır. Haziran’da oluşur. Güneş’ten gelen zararlı ışınlar C) Yatay yüzeylere güneş ışınları atmosferin Troposfer tabakasında hiçbir zaman dik düşmez. sıcak. 3. 21 Mart II. “çöller. Ankara’da yatay bir yüzeye yerleştirilen bir metre boyundaki bir cismin gölge boyunun I. Sıcaklığın gün içinde Yukarıdaki Dünya şekli değişmesinin nedeni üzerinde gösterilen A merkezi …………………………. . B) Güney Yarım Küre’deki en düşük sıcaklıklar bu dönemde yaşanır. nedir? D) Her iki yarım küredeki gölge 2. I D) I. 5. Aşağıdaki ifadelerden A) En kısa gölge boyları 21 doğru olanların yanına “D”. I. değişir? E) Kutup noktalarındaki gece 3.00’de ve yatay yüzeylerde cisimlerin gölgesi oluşmaz. 21 Aralık günlerindeki uzunluğu. E) Yaz mevsimi Güney Yarım 3. C) Kuzey Yarım Küre’de yılın en kısa gölgeleri bu dönemde oluşur.

değişmez. Türkiye’nin herhangi bir izoterm aşağıdakilerden hangisi indirgenmiş haritasında sıcaklığın arasındaki ilişkiye örnektir? dağılışına. kendi etrafında dönmeseydi ………………… basınç merkezi oluşmazdı. Gerçek sıcaklığı 14°C. Rüzgârın yönünü neler etkiler? 6. yağış bırakır. kutuplara gidildikçe düzenli bir biçimde azalmaz. Atmosferdeki gazların miktarı gidildikçe düzenli bir biçimde bugünkünün iki misli olsaydı hava azalırdı? basıncı nasıl değişirdi? A) Dünya’nın şekli değişseydi 3. gazların büyük bir kısmının burada olması C) Zararlı ışınların bu katmana gelmeden tutulması D) Bitki örtüsünün bu bölümde olması E) Yükseklere çıkıldıkça sıcaklığın azalması 2. Karasallık E) Bitki örtüsü III. metredir? . Muson rüzgârlarının olduğu iki ayrı yörenin yıllık oluşmasının nedenleri nelerdir? ortalama sıcaklık grafiği 8. gündüz denizden karaya doğru eser. Termik ve dinamik basınç B) Ekvator ile ekliptik arasındaki merkezleri nasıl oluşur? açı değişseydi 4. ………………… 30° enlemlerinden Ekvator’a yıl boyunca eser. Enlem C) Karasallık D) Rüzgâr II. Deniz meltemi. E) Nem oranı doğru olanların yanına “D”. Bir yamaç boyunca yükselip diğer yamaçta alçalan rüzgârlara ………………… denir. Kuzeydoğu Asya D) 960 E) 820 kıyılarından daha sıcak olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Okyanus akıntıları B) Nem oranlarının farklı oluşu ÖLÇME VE C) Çevrelerindeki karaların etkisi DEĞERLENDİRME D) Güneş ışınlarının düşme açısı E) Denizlerin tuzluluk oranı A. Rüzgârın hızını neler etkiler? 7. indirgenmiş sıcaklığı 19. 1. değişir. artar. Orta Anadolu’da dağların C) Yıllık yağış miktarlarının güney yamaçlarındaki bitkiler. ………………… Aşağıdakilerden hangisi bu merkezlerde en sıcak ve en soğuk ayların farklı olmasının temel nedenidir? A) Nem oranlarının B) Bitki örtülerinin 3. Nem oranının fazla olduğu yerlerde günlük sıcaklık farkı azdır. Güney Yarım Küre’de kuzeyden esen rüzgârların sıcaklığı yükseltmesi aşağıdakilerden hangisiyle sıcaklık arasındaki ilişkiye örnektir? A) Yükselti B) Karasallık C) Boylam D) Enlem E) Basınç 5. Aşağıdaki sözcük ve sözcük gruplarını kullanarak cümlelerdeki noktalı alanları tamamlayınız. E) II ve III Aşağıdakilerden hangisi bu durumun temel nedenidir? A) Dünya’nın şekli B) Yer 9. Sıcaklık. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız. Aynı enlemler arasında yer A) 1920 B) 1400 C) alan Kuzeybatı Avrupa 1040 kıyılarının. Bu durum sıcaklıkla 8. Ç. “dinamik. Yeryüzündeki sıcaklık dağılışı etmenlerinden incelendiğinde genel olarak etkisinden söz edilemez? B) Yalnız II Ekvator’dan kutuplara gidildikçe A) Yalnız I C) Yalnız III D) I ve II sıcaklığın azaldığı görülür. fön rüzgârları” 1. alizeler. azalır. Rüzgârların Kuzey Yarım C) Tropikal kuşak genişleseydi Küre’de sağa. A) Yükseklik B) Bakı durumu I. İklim olaylarının atmosferin en alt katmanı olan troposferde görülmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Alt katmanda basıncın yüksek olması B) Su buharının tamamının. Sıcaklık değiştikçe basınç ………………… 3. karaların doğu kıyılarına ………………… 6. Dünya. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız. Basınç merkezleri arasındaki uzaklık arttıkça rüzgârın şiddeti ………………… 5. Föhn rüzgârları nasıl oluşmaktadır? B. Yükseklik hava basıncını nasıl Aşağıdaki durumlardan etkiler? hangisinde sıcaklık kutuplara 2. Aşağıda aynı iklim tipinin etkili 7. D) Ekvator’a uzaklıklarının kuzey yamaçlarındakilere göre E) Yarım kürelerinin daha erken olgunlaşmaktadır. Yeryüzündeki en yüksek sıcaklıklar Yengeç Dönencesinin çevresinde yaşanır. gece karadan denize doğru eser. 6. Yükseklik hangilerinin 4. 2. Günlük rüzgârlar hangileridir? verilmiştir.2°C şekilleri olan bir yerin deniz C) Yükseklik D) Bakı durumu Aşağıdaki ifadelerden seviyesinden yüksekliği kaç C. 7.5. 7. Güney Yarım Küre’de güneyden esen rüzgârlar sıcaklığı artırır. 6. 1. Kuzey Yarım Küre’de güneyden gelen okyanus akıntıları sıcaklığı artırır. Basınç farkı arttıkça rüzgârın şiddeti ………………… 4. Güney Yarım D) Yer şekillerinde farklılık Küre’de sola sapmasının nedeni olmasaydı nedir? E) Bitki örtüleri olmasaydı 5. 8. Neden oluşurlar? 9.

Dünya’nın Yandaki şekline bağlı olarak meydana 5. Cephe yağışları nasıl oluşur? 6. farklarından oluşur? A) Meltemler B) Alizeler C) Batı rüzgârları D) Musonlar Bu şekle göre yöreyle ilgili aşağıdaki bilgilerinden E) Kutup rüzgârları hangilerine ulaşılabilir? 2. Aşağıdaki rüzgârlardan hareketlerinin oklarla hangisi günlük basınç yönü gösterilmiştir. Rüzgârın en fazla estiği yöne. Sıcaklık arttıkça bağıl nem nasıl değişir? 5. Aşağıdaki çoktan seçmeli etmenlerden hangi ikisidir? A) I ve II B) II ve III soruları yanıtlayınız. alçak basınçtan yüksek basınca eser. basınç farkından oluşur. B) Deniz meltemi C) Musonlar D) Kutup rüzgârları E) Batı rüzgârları 4. Arazinin engebesi arttıkça rüzgârın şiddeti artar. karaların doğusuna yağış bırakır. Rüzgâr. Hangi durumda havanın maksimum nemi artar? 3. Buna göre aşağıdaki rüzgârlardan hangisinin esme süresi daha kısa. kara ve basınç denizin yıl ve gün içinde farklı ısınması. Dikey hava hareketlerinin nasıl olduğu rüzgârlara özgüdür? A) Basınç farklarından oluşmaları III. 5. şekilde bir gelen sıcaklık farkları. 3. Aşağıdaki yanıtlayınız. 7. 1. II ve III C) Basınç farkı arttıkça şiddetinin C) I ve III E) Yalnız I artması D) Denizden esen rüzgârların 6. Muson rüzgârları yazın denizden. 2. basınç merkezlerinin bulunduğu yerler arasındaki uzaklığa bağlıdır. geceleri vadiden yüksek yerlere eser. Kutup rüzgârları. Mutlak nemle bağıl nem arasında nasıl bir ilişki vardır? . basınç merkezlerinin sürekliliği ve konumuna bağlıdır. kışın karadan eser. Vadi meltemi. 10. 6. 7. C) I ve III D) II ve IV 1. Kara ve denizlerin farklı ısınması II. Rüzgâr frekans gülünden yararlanarak rüzgârın şiddeti öğrenilebilir. Rüzgârların esme süresi ve etki alanı. Dünya’nın kendi etrafındaki dönüş yönü değişseydi rüzgârların da sapma yönü değişirdi. esiş süresi daha uzundur? A) Lodos B) Poyraz C) Musonlar D) Deniz meltemi E) Alizeler I. kışın karadan esmesi D) Kışın sıcaklığın düşük olması E) Kışın havanın nem taşıyabilme kapasitesinin azalması 8. Muson rüzgârlarının yazın bol yağış getirirken kışın kuru esmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Buharlaşmanın kışın az oluşu B) Kışın bölgenin alçak basınç etkisine girmesi C) Musonların yazın denizden. Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönmesi IV. estiği her yere yıl boyunca yağış bırakır. 4. Sis olayı hangi durumlarda gerçekleşir? 4. Dünya ekseninin eğikliği ve Dünya’nın Güneş etrafında dolanması III. Yatay hava hareketlerinin B) Etki alanlarının dar. basınç farkının başlıca merkezindeki hava nedenleridir. Rüzgâr. hâkim rüzgâr yönü denir. 11. Bulunduğu yarım küre hangisi sadece yerel II. yaz esme Haritada numaralarla gösterilen yerlerde sürekli rüzgârlardan hangileri etkilidir? Alizeler Batı Kutup ve kış III ve A) I ve II I yönleri IV II ve B) I ve II V IV III ve C) V I ve II IV III. Aşağıdaki özelliklerden I. Kutup ve batı rüzgârları 60° enlemlerinde karşılaşır. etki alanı daha dardır? A) Alizeler ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME A. 9. Orografik yağışların oluşumuna etki eden faktörler nelerdir? 8. Buna göre aşağıdaki rüzgârlardan hangisinin etki alanı daha geniş. esme nasıl olduğu A) I ve II B) II ve III sürelerinin kısa olması D) I. Rüzgârların etki alanı. Aşağıda musonlarının gösterilmiştir. IV ve D) II I V E) II ve III I ve V IV 7. Rüzgâr oluşumunda temel E) I ve IV etmen basınç farkıdır. 8. Asya kıtasının en büyük kara parçası olması Musonların yaz ve kış dönemlerinde birbirinin tersi yönünde esmesinin temel nedeni yukarıdaki Ç. Havanın neme doyması için hangi koşullar gerekir? 2. Batı rüzgârları. soruları 1. Yeryüzünün en az yağış alan yerlerini belirterek buraların özelliklerini açıklayınız. nemli olması E) Yönleri üzerinde yer şekillerinin etkili olması 3.yanlış olanların yanına “Y” harfini yazınız.

Akdeniz iklimi nerelerde etkilidir? 6. Her mevsim yağış alan iklim tipleri hangileridir? B. D) Yer şekilleri 4. Yüksek basınç merkezlerinde alçalıcı hava. B) Alçalırsa E) Bu koşullarda havanın yağış C) Bir yamaç boyunca yükselirse bırakması beklenmez. maksimum neme oranıdır.6 gramdır. Çünkü ………………… 2. en az etkiler? 2. sorulan 1. taşıyabileceği nem miktarıdır. ………………… nem. Subtropikal iklimin yağış özelliği nasıldır? 3. Bulutlar oluştukları yüksekliğe göre ………………… . Aşağıdaki sözcük ve sözcük gruplarını kullanarak cümlelerdeki noktalı alanları tamamlayınız. Kar yağması için ………………… 5. C) Sıcaklığı düşen nemli hava yağış bırakabilir. 1 m3 havanın alabileceği en 4. Yağış miktarı higrometre ile • Bağıl nem. Çiy olayına daha çok ilkbahar C) Denize yakınlık ve yaz sabahlarında rastlanır. Günün ilk saatlerindeki sis öğlene doğru dağılır. D) Sıcak havanın nem taşıma kapasitesi yüksektir. neme doyma noktasına A) Bitki örtüsü yaklaşıyorsa bağıl nem azalır. 2. B) Yükselti 3. Alçalan hava kütlelerinin nem açığı oluşturmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Rüzgâr oluşturması B) Buharlaşmayı güçleştirmesi C) Havanın sıkışması D) Basıncı artırması E) Hava sıcaklığını yükseltmesi ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME A.2 gram nem sıcaklık 0°C’un üstündedir. Sıcak yerlerin nem taşıma • Maksimum nem. ………………… basınç alanları yeryüzünün en az yağış alan yerleridir. Bu hava kütlesiyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi Ç. • Mutlak nem. 8. Isınan hava yükselirken soğur. miktarıdır. doyma noktasını aşınca yağışlara ……………… neden olur. Buna göre haritada numaralı bölgelerden hangilerinde havada nem açığı oluşur? A) I ve III B) II ve IV C) I. yağış ve sıcaklıkta iki dönemde artış olmasının nedeni nedir? 2. Aşağıdaki sözcük ve sözcük gruplarını kullanarak cümlelerdeki noktalı alanları tamamlayınız. Kutuplara gidildikçe yağış 5. 3. 1. alçak. . D) Sıcak bir hava karşılaşırsa E) Nem açığı artarsa kütlesiyle 6. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Nemin az olması B) Şiddetli rüzgârların görülmesi C) Hava kütlelerinin durgun C. Aşağıdakilerden hangisi fazla neme maksimum nem yeryüzündeki yağış dağılışını denir. Kutup bölgelerinde ve yüksek dağların doruklarında sıcaklık düşük olduğu hâlde yağış çok azdır. orografik. Sıcaklık arttıkça havanın nem B) Havanın maksimum nemi 16. mutlak nemin ölçülür. bulunan bir havanın bağıl nemi % 9. Buna göre bağıl nemi % 60 C) Mutlak nem artarsa bağıl nem olan bir hava kütlesi hangi de artar. orta.8 taşıma kapasitesi artar. 30° enlemleri yıl boyunca E) Sürekli basınç merkezleri yağış alır. Aşağıdaki çoktan seçmeli yanlıştır? soruları yanıtlayınız. alçak basınç merkezlerinde yükselici hava etkilidir. Ekvatoral iklimde. Aşağıda sıcaklık ve nemle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Soğuk hava neme daha kolay doyar. E) Havanın nem taşıma kapasitesi ile sıcaklık doğru orantılıdır. havadaki nem düzenli bir şekilde artar. havadaki ………………… mutlak nemin oranıdır. 1. 3. 6. Muson ikliminde en fazla yağışın yazın düşmesinin nedeni nedir? 4. 4. Okyanusal iklimin genel özellikleri nasıldır ve bitki örtüsü nedir? 7. 7. durumda yağış bırakır? D) Maksimum nem artarsa hava A) Sıcaklığı artarsa doyma noktasına yaklaşır. gramdır. konveksiyonel. 6. A) Havanın nem açığı 12. Alçalan hava kütlelerinde bağıl nem azalır ve hava neme doyma noktasından uzaklaşır. bağıl. “sıcaklık artınca nem açığı oluşur. sıcaklık artınca bağıl nem artar. yağış alır. Aşağıdaki ifadelerden olması doğru olanların yanına “D”. Güneydoğu Asya yıl boyunca 25’tir. Kırağı ve kırç oluşumunda • 1m3 havasında 4. mutlak maksimum. Aşağıdaki yanıtlayınız. sıcaklığın 0°C’un altına düşmesi gerekir. D) Bitki örtüsünün cılız olması yanlış olanların yanına “Y” E) Maksimum nemin artması harfini yazınız. Yağışın oluşma koşullarından biri de sıcaklığın düşmesidir. havanın kapasitesi yüksektir. Çöl iklimi nerelerde etkilidir? 8. Hava. 5. Muson ikliminin doğal bitki örtüsü nedir? 5. II ve IV D) III ve V E) IV ve V 7.B. yüksek” 1. B) Sıcaklık düştükçe havanın bağıl nemi de düşer. ………………… ve ………………… olmak üzere üç gruba ayrılır.

2. sıcaklık düşük olduğundan DEĞERLENDİRME Ç. E) Akdeniz 8. Aşağıdaki çoktan seçmeli yerleşim alanı sınırlanır. Kutup altı (tundra) ikliminin 6. Tundra ikliminde en sıcak ayın ortalaması …………………geçmez. Çünkü yüksek yerlerde ÖLÇME VE görülür. Yer’in iç içe katmanlardan yörenin aşağıdaki artar? oluştuğunu nasıl anlarız? B) Ekvatoral özelliklerinden hangilerinin A) Muson 2. Aşağıdaki ifadelerden B) Denize yakınlığı gösterilmiştir. Paleozoikin başlıca özellikleri C) Akdeniz D) Okyanusal aynı olması beklenir? nelerdir? E) Ilıman karasal A) Bitki örtülerinin 3. I. Bir bölgenin iklim tipi C) Bozkır tanımlanırken D) Savan aşağıdakilerden hangisinin E) Karışık yapraklı ormanlar belirtilmesi yeterli bir ölçüttür? 9. nem azdır” 1. Aşağıdaki iklim tiplerinden B) al hangisinin etkili olduğu Küre’de görülmez. Çöllerde günlük sıcaklık farkı yüksektir. Çünkü ………………… 7. Bozkır iklimi yalnızca Asya’da yaşamı üzerindeki olumsuz etkisi de artar. soruları yanıtlayınız. Yağış ve sıcaklık değerleri hangisinde ile rejimleri aynı olan iki farklı çıkıldıkça nüfus genel olarak 1. 3. Subtropikal iklim orta kuşakta Yukarıdaki bölgelerinden hangileri en görülür. Ilıman karasal düzenlidir. kışlar ılık ve ………………… 4. Mezozoikte oluşan başlıca B) Yükseltilerinin kıvrım dağlar hangileridir? 7. Akdeniz iklimi Güney Yarım 5. Kutuplar yeryüzünün en az A) Ekvatoral B) Savan l C) Okyanusal D) Ilıman karasal yağış alan bölgelerindendir. kurak. iklim 2. bağlıdır? Yukarıda yağış ve sıcaklık grafiği verilen merkez. Karasal iklimde yıllık sıcaklık yerlerde yıllık yağışın tümü D) Ekvatora Karasal Savan yazın düşer? l farkları fazladır. 5. hangisinde verilmiştir? C) Yalnız IV D) I ve III 4. gerçekleşir? Nedenlerini Bu iki ülkenin doğal bitki belirtiniz. ………………… subtropikal iklimin bitki örtüsüdür. savan. Ekvatoral ve okyanusal II. Karasal iklimde en fazla yağış …………………düşer. C) Yer şekillerinin Sıkışan yer kabuğunun konuma sahip olmalarına rağmen kıvrılması ya da kırılması neye D) Basınç değerlerinin İtalya ve Orta Şili’de maki bitki bağlıdır? E) Matematik konumlarının örtüsünün yaygın olduğu 5. örtülerinin benzer olması 6. A) Yeryüzü şekillerine B) Toprak türlerine C) İklim özelliklerinin benzerliğine D) Denize uzaklıklarına E) Boylam değerlerinin aynı olmasına 8. yükseklere 1. doğru olanların yanma “D”. Akdeniz ikliminde yazlar sıcak ve ………………. C) Akdeniz Tundra Savan 6. Karasal Okyanus Çöl 5. tarım yapılamaz ve orman yetişmez. Ekvatoral iklimde yıl boyunca …………………yağışlar görülür. Aşağıdaki soruları Aşağıdaki iklim bölgelerinden yanıtlayınız. Orta kuşakta çöl iklimi fazla yağışı yazın alır? Bu iklim tipleri aşağıdakilerden A) Yalnız I B) Yalnız III görülmez. Yükseklik arttıkça iklimin insan bitki örtüsü ormandır. • Batı rüzgârları • Alçak basınç • Sıcak okyanus akıntıları Yukarıdaki etmenlere göre biçimlenmiş iklim tipinin doğal bitki örtüsü aşağıdakilerden hangisidir? A) Geniş yapraklı orman B) Tundra 3. C) Ortalama yüksekliği yanlış olanların yanma “Y” D) Sıcaklık ve yağış dağılışı E) Matematik konumu harfini yazınız. 6. ilkbahar. kızılçam ormanlarının __I__ __II__ __III__ E) II ve IV tahrip edilmesiyle ortaya A) Ekvatora Savan Muson l çıkmıştır. Aşağıda bazı iklim tiplerinin A) Yer şekilleri etkili oldukları yerler C. Deprem kaç şekilde gözlenmiştir. yağışlı. Muson III. 9. 1. Savan IV. A. …………………iklim orta kuşak karalarının batısında etkilidir. Akdeniz iklimlerin yağış rejimleri 4. 2. E) Tundra Çöl Ekvatora 7. Yer kabuğuna neden yük aşağıdakilerden hangisine biner? Açıklayınız. aşağıdaki iklim bölgelerinden hangisinde yer almaktadır? A) Tundra B) Ekvatoral C) Akdeniz D) Okyanusal E) Muson . 3. Farklı yarım kürede ve farklı 4. 10°C.“konveksiyonel. Makiler. okyanusal.

eski arazilerdir. Hafifleyen karanın yükselmesi. epirojenez. Dış güçlerin ufalanmış materyalleri taşıması. Krater. D) İç güçler yalnızca karalarda etkilidir. Genç araziler aynı zamanda önemli deprem alanlarıdır. Yer kabuğunun içindeki kızgın maddeler nereden yeryüzüne çıkar? 8. Yanlardan sıkışan tortul tabakalar esnek bir yapıdaysa ………………… gerçekleşir. 4. Yer kabuğu tek parça hâl indedir. maar. petrol ve tuz yataklarının oluşumu C)Taş kömürü yataklarının oluşumu D) Şiddetli volkanizma E) Atlas ve Hint okyanuslarının belirginleşmesi 5. E) Yeryüzü sürekli hareket ve değişim hâlindedir. İstanbul ve Çanakkale boğazları ile Ege Denizi ………………… oluşmuştur. Yükü artan yer kabuğu mantoya daha çok batar. Jeolojik dönemlerle ilgili bilgiler nasıl elde edilmektedir? 12. Yer kabuğunun geniş çaplı yükselmesi ya da çökmesinin nedenleri nelerdir? 15. Yer’in iç kısımları tamamen soğumuş olsaydı ………………… 2. Dağlık alanlarda deprem görülmez. Levha tektoniği teorisi nedir? Açıklayınız. kırılma. yanlış olanların yanına “Y” harfini yazınız. 7. okyanus tabanlarında çoktur. kıvrılma. Yerin iç kısmının yüksek sıcaklıkta olması. İlk insanlar birinci jeolojik zamanda ortaya çıktı. Alp-Himalaya dağları ………………… hareketler sonucu oluşmuştur. neozoikte. Eskiden buzul altında olan yerler buzullar eridiğinden hafifledi ve bu yerler günümüzde ………………… 8. E) Ortalama yükseltisi azdır. 3. 11. B) Akarsu aşındırması. Bu levhaların çarpıştığı yerlerde sıradağlar ve depremler meydana gelir. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız. C. 6. 8. yer kürenin iç kısımlarının yüksek sıcaklıkta olmasıdır. C) Deprem ve volkanik olayların görüldüğü yerlerdendir. Buna göre orojenik hareketlerin devam ettiği bir yer için aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenebilir? A) Eski kara kütlesidir. Birbirine doğru hareket eden levhalar arasındaki tortul tabakaların sıkışarak kıvrılması ya da kırılması olayına orojenez denir. 13. orojenik. Aşağıdaki oluşumlardan hangisi iç güçlerle ilgili değildir? A) Yer kabuğundaki kırılmalar B) Sıradağların oluşumu C) Kıta yükselmesi D) Krater oluşması E) Yer altı mağarası oluşması 2. Mezozoik jeolojik dönemlerin en önemli olaylarını belirtiniz. volkanik. Aktif fay alanları deprem olma olasılığı fazla olan yerlerdir. Sığ. Aşağıdakilerden hangisi epirojenik hareketlerin oluşmasına doğrudan etkide bulunmaz? A) Buzul erimesi B) Volkanik olaylar C) Kayaçların ufalanması D) Dış kuvvetlerin erozyonu E) Buzul oluşumu 4. 5. Yer kabuğu çeşitli büyüklükteki levhalardan oluşur. Yüksek dağlarda deniz canlılarına ait fosillere rastlanması. 6. 10. dış kuvvetler oluşmazdı. mezozoikte. ………………… zamanında ortaya çıkmıştır. orojenez. eski arazilerde” 1. Yer kabuğu iç içe üç katmandan oluşmuştur. 12. Güneş’ten gelen enerjidir. rüzgâr aşındırmasından azdır. 10.7. orta derinlikte ve derin depremlerden hangisinin yıkıcı etkisi daha fazladır? 9. ağırlaşan karanın çökmesine epirojenez denir. B) Büyük ve küçük levhalar hâlindedir. Yeryüzünde depremlerin en çok görüldüğü yerler ………………… 6. Buna göre aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Yer’in iç kısımları yüksek sıcaklıkta olduğu için yer kabuğu hareketlidir. taşınan bölgede yer kabuğunun hafiflemesine neden olur. .Aktif volkanlara daha çok Büyük Okyanus kıyılarında rastlanır. Depremin şiddeti ölçülemez. Volkanik olaylar daha çok hangi bölgelerde görülmektedir? Neden? 14. Aşağıdakilerden hangisi yer kabuğunun yapısıyla ilgili verilen doğru bir bilgidir? A) Kalınlığı karalarda az. 3. deniz seviyesinin yükseldiğini kanıtlar. yükselmektedir. Aşağıdakilerden hangisi Nezozoik Dönemin özelliklerindendir? A) Yer kabuğunun kıtalara bölünmesi B) Linyit. Ç. levhaların çarpıştığı ve birbirinden ayrıldığı yerlerde daha çok rastlanır. 9. Sıcak su kaynaklarına daha çok eski arazilerde rastlanır. volkan konisi gibi şekillere daha çok ………………… rastlanır. 1. 7. o dönemde meydana gelen önemli olaylarla tanımlanır. B) Sıcak su kaynaklarına. 11. bu yerlerin eskiden ………………… 3. deniz tabanında olduğunu kanıtlar. epirojenik. C) Levhaların birbirine yaklaştığı yerlerdeki yer kabuğu yükselir. 2. D) Okyanusların ortasıdır. Aşağıdaki sözcük ve sözcük gruplarını kullanarak cümlelerdeki noktalı alanları tamamlayınız. Levhaların birbirinden koptuğu yerlerde ise volkanik olaylar fazladır. alçalmaktadır. 5. Dünya haritası eskiden beri hiç değişmedi. İç kuvvetlerin oluşmasının nedeni ………………… 4. 9. Jeolojik dönemler. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına “D”. “iç kuvvetler oluşmazdı. volkanizma ve deprem gibi iç güçleri oluşturur. kaldera. İnsanlar. levha sınırlarıdır. C) Mantodaki hareketlere bağlı olarak parçaların yerleri sabittir. Taş kömürü hangi jeolojik dönemle ilgili nasıl bir bilgi vermektedir? 10. Yer kabuğunu oluşturan levhaların birbirine yaklaşması hangi olaylara neden olur? B. 1.

Aşağıda deprem bakımından 2 rüzgâr biriktirmesiyle oluşan tehlikeli alanlar gösterilmiştir. yanlış olanların yanına “Y” Bu yerlerle ilgili aşağıdaki harfini yazınız. 7. Delta ovasının oluşması için çıkıntı fazladır. azalmıştır. Boyuna kıyılarda girinti ve 4. kuşakta rastlanır. . 11. Dolinlerin birleşmesiyle uvalalar oluşur. D) Sıcaklık farkları fazladır. değil” E) Kapladığı alan hiç değişmedi. C) Orta kuşaktadır. aşındırmasıyla oluşur. Mantarkaya nasıl oluşur? Yeşilırmak’ın deni9. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 6.Kıyı oku C) Haliç . azaldığı yerlerde rastlanır. D) Akarsuyun yatak eğimi “Son evresinde. örtü. Kıyıya paralel uzanan dağların çökmesiyle kıyıları oluşur.Kıyı sekisi 3. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanma “D”. bazen de tabakaların eğim doğrultusunda aniden kaymasına heyelan de¬nir. tamamlayınız. 3 karstik şekillerin en küçüğüdür. oluşur? 11. A. Aşağıdakilerden hangisinde bir yer şekli o şekli oluşturan dış güçle birlikte verilme¬miştir? A) Vadi Akarsu ve Buzullar B) Sirk gölü Buzullar C) Falez Dalgalar D) Barkan Rüzgârlar E) Traverten Rüzgârlar 7.dakilerden hangisi kesin olarak söylenebi¬lir? A) Akımı yüksektir. 2. hangi bilgileri verir? 10. 2. başlıcaları hangileridir? 1. Aşağıdaki çoktan seçmeli 7. rüzgâr biriktirme yanıtlayınız. Dolin. aşağıdaki yer şekillerinden hangilerinin oluşumunda temel rolü oynar? A) Lagün . haliç oluşur. biriktirme. altta geçirimsiz tabakaların bulunması IV. mantarkaya. alanlarıdır.D) İlk oluştuğu zaman parçalı bir dalmaçya. Skyer ve fiyort kıyı tiplerine A) Akarsu bol miktarda nerelerde rastlanır? alüvyon taşımıştır.Tombolo B) Falez . Bazı yer şekillerinin oluşumu gelgit genliğinin az ya da çok olmasına bağlıdır Gelgit genliği. 8. dol E) Akarsuyun akış hızı in. Bir akarsuda büklümlerin çok karlara toktağan kar denir. Falez nedir? Falezlere Bu bölge için aşağıdakilerden nerelerde rastlanır? hangisi söy¬lenemez? 12. sirk ve takke ze döküldüğü yerde buzulları nedir? Açıklayınız. Yer şekillerini biçimlendiren başlıca dış güçler rüzgâr. Gelgit olayı Ay ve Güneş’in 3. Yardang. şekillerindendir. Eğimin fazla olması il. ilk evresinde. Ria kıyı tipine yalnızca sıcak değerlendiriniz. Vadi. Mendereslerin oluştuğu D) Yakın zamanda oluştuğu için yerlerde akarsuların boyu uzar. Hörgüç kaya buzul şekillerindendir. Falezlere daha çok delta aktığı bölgenin yapısıyla ilgili ovalarında rastlanır. Büklümler oluşturan bir akarsu için aşağı. Aşağıdaki soruları 7. hangi koşullar gerekir? 13. yargılardan hangisine varılabilir? 1. 5. 6. elverişli. Peri bacaları akarsu biriktirme C) Levhaların uzaklaşma şekilleridir. Lagün ve tombolo nedir? Deltası gösterilmişNasıl oluşur? tir. B) Kıyıda gelgit genliği B.Dalmaçya E) Fiyort . 4. 4. elverişli hâldeydi. B) Bitki örtüsü gürdür. Birikinti konisi nerelerde kurak yerlerde rastlanır. Tabakaların eğim doğrultusunda uzanması A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız IV D) I ve II E) III ve IV 4. Birikinti konisi akarsu E) İklim koşulları benzerdir. lapya. olması akarsu ve akarsuyun 9. Toprağın kuru ve taneli olması III. 1. Polyelerin bir kısmı tarıma C. B) Eski kıta alanlarıdır. düzlükler geniş alanlar kaplar. buzu! ve sulardır. 3. E) Deniz kıyısındadır. Yıl boyunca erimeyen 1. Dev kazanına nerelerde çekim gücünden kaynaklanır. ulaşım ve tarım bakımından 14. 5. Akarsuyun denge profiline aşındırmanın rastlanır.Delta D) Ria . Karstik biriktirme şekillerinin soruları yanıtlayınız. rastlanır? 12. azalmıştır. Heyelan olayına daha çok 2. Aşağıdaki yer şekillerinden hangisini akar¬sular oluşturmuştur? A) Hörgüç kaya B) Mantarkaya C) Asılı vadi D) Peneplen E) Moren 5. Aşağıdakilerden hangisi heyelanların sık görüldüğü yerlerin özelliklerinden değildir? I. Kırgıbayırın geniş bir yer kıyılardaki akarsu ağızlarında kapladığı arazileri yerleşme. sözcük gruplarını kullanarak C) Kıyıda güçlü akıntılar cümlelerdeki noktalı alanları yoktur. 6. ria. Kayaçların daha çok fiziksel (mekanik) yolla ufalandığı yerler için aşağıdakilerden hangi¬si söylenebilir? A) Her mevsim yağış alır. hilal biçimindeki kumullardır. kayaçların çözünmesiyle oluşan çanaklardır. Karstik arazilere nerelerde rastlanır? Ç. Aşağıdaki sözcük ve fazladır. Irmak adalarına eğimin A) Fay hatları çoktur. Yandaki şekilde 8. 6. Toprak kütlesinin. barkan. Üstte geçirimli. oluşan Çarşamba 10. aşındırma. Gelgitin çok olduğu 5.

Tarım. C) Akış hızı fazladır D) Rejimi düzensizdir. Daha çok dar vadilerde görülen bu tür yerleşim birimleri çizgisel yerleşmeler olarak da adlandırılır (6. Kerpiç yapılara daha çok kurak ve yarı kurak bölgelerde rastlanır. İlk yerleşmelerin kurulduğu yerlerin başlıca özellikleri nelerdir? 5. 5. kurak. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME A. Orman alanlarındaki meskenlerin yapımında daha çok kullanılır. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına “D”. akarsu boyunca büyüdüğü için yerleşim biriminin uzanış doğrultusu akarsuyun uzanış yönüne paraleldir. Alüvyal ovalar IV. Meskenlerde kullanılan malzemeyi ve evlerin araziye dağılış biçimini nüfus coğrafyası inceler. yağışlı. Çöl bölgeleri III. I. ( ) 5. Enlem. E) Delta oluşturmaktadır. Dağlık alanlar II. Ganj. İlk yerleşmeler uygun yerlerde gelişmiştir. Meskenler genelde merkezde bulunan bir meydan veya köylerde okul. ( ) 6. Tropik çöller III. Meskenlerde kullanılan malzeme seçiminde neler etkili olmaktadır? 2. Yerleşmelerde kullanılan malzemenin jeolojik yapıyla ilgisi yoktur.16. ( ) 7. 2. 8. ( ) 3. 3. C. 1. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.000 arasında olan yerleşim birimlerine köy denir.B) Yatak eğimi azdır. Akarsu boyları Yukarıdaki yerlerden hangi ikisi yerleşmeye elverişli alanlardandır? A) İve II B) II ve IV C) İve IV D) II ve III E) III ve V Yukarıdaki haritada numaralarla gösterilen yerlerden hangileri yerleşmeye en az elve-rişlidir? A) İve II B) İve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV Yeryüzünün çok sıcak. Yerleşim birimi. Muson Asyası II. yerleşmeyi sınırlandırmaz. Aşağıdaki sözcük ve sözcük gruplarını kullanarak cümlelerdeki noktalı alanları tamamlayınız. Engebeli arazilerde daha çok dairesel yerleşmeler oluşmuştur. 4. Muson Asyası II. aşırı sıcak ve yağışlar nedeniy¬le genelde 2000 metrenin üzerindeki alanlar¬da toplanmıştır? A) Kuzey Amerika’da B) Ekvator çevresinde C) Asya’nın iç kesimlerinde D) Avustralya’da E) Kutuplar çevresinde I.ki ilk yerleşmelerin bulunduğu alanlardan¬dır? A) Yalnız I C) Yalnız II E) III ve IV B) I ve II D) II ve IV I. çeşme gibi yapıların çevresinde dairesel şekilde kurulmuştur. Ekvatoral iklim bölgesi IV. yarı ku¬rak ve soğuk alanları genelde yerleşmeye elve¬rişli değildir. ( ) 173 Ç. Su kaynaklarının az olduğu yerlerde yerleşmeler genelde yerleşme şeklindedir.Fotoğraf). ahşap. ( ) 2.15. Bu yerleşme şekli genellikle düz bir arazide veya ovalar da görülür (6. “azdır. Köy altı yerleşmelerindeki başlıca ekonomik etkinlikler nelerdir? 6. yanlış olanların yanına “Y” harfini yazınız. yerleşmeye eiverişle olmayan alanlardır. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.Fotoğraf). Yerleşim birimlerinin toplu ya da dağınık olmasında en önemli faktörler nelerdir? 3. Bazı toplu yerleşmeler ise daire şeklindedir. Kıyıların özellikleri göz önüne alınırsa aşağı¬daki kıyı tiplerinden hangisinde doğal li¬manların en az olması beklenir? A) Boyuna kıyı B) Dalmaçya tipi kıyı C) Enine kıyı D) Fiyort tipi kıyı E) Ria tipi kıyı Karadeniz Terme 162 Bazı yerleşim birimleri akarsu boyunca kurulmuştur. toplu. 1. Orta Asya Yukarıda verilen coğrafi alanlardan hangile¬ri yerleşmeye elverişli değildir? A) Yalnız II B) I ve II C) Yalnız III D) II ve III E) II ve IV I. Fabrikaların çok olduğu şehirlere denir. Yerleşmeyi sınırlandıran koşullar nelerdir? B. hayvancılık ve madencilik gibi etkinlikleri beşerî sistemlerin bölümü inceler. Dağlık alanlar Yukarıdaki yerlerden hangileri ilk yerleşim birimlerinin kurulduğu alanlardandır? A) İve II B) II ve III C) III ve IV D) I ve III E) II ve IV . cami. Tundra iklim bölgesi Yukarıdaki yerlerden hangileri yeryüzünde. Çöller. Nil ve Mezopotamya ilk yerleşik hayatın görüldüğü yerlerdendir. Yüksek enlemler III. ( ) 4. Bir yörede dağınık yerleşmenin yaygın ol-masında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur? A) Yer şekillerinin engebeli olması B) Tarım alanlarının dar olması C) Doğal nüfus artış hızının fazla olması D) Tarım alanlarının birbirinden uzak olması E) Su kaynaklarının yeterli olması 2. Akarsu boyları II. Yerleşim birimlerinin kırsal ya da kentsel olarak ayrımında hangi ölçütler kullanılmaktadır? 4. sanayi şehri. Yüksek platolar III. Karstik yöreler V. ( ) 8. 1. Nüfusu 5000 ile 10. Buna göre aşağıdaki alanların hangisinde yerleşmeler. Batı Avrupa IV. Indus. Alüvyal ovalar IV. kerpiç. tarım. ekonomik” 1. Çizgisel yerleşmelere daha çok nerelerde rastlanır? 7.

1. 6. B) Yazlar sıcak ve kuraktır. ( ) 184 Ç. Doğal koşullara göre bölgelerin belirlenmesinde göz önünde bulundurulan koşullar 3 dikkate alınarak belirlenen bölge sınırları kısa süre içinde değişmez. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanma “D”. Yaşadığım yerde nüfus artışı fazladır. Bölge sınırları zamanla 2. Yaşadığınız yerde hangi iklim türü etkilidir? Bu iklimin özelliklerini Ankara’nın iklim özellikleriyle kar-şılaştırınız. doğal koşullar. Hangi bölgelerin sınırları ile idari sınırlar çakışır? Açıklayınız. Yaşadığınız yerdeki başlıca turizm varlıklarını listeleyiniz. E) Yağış rejimi düzensizdir. Aşağıda verilen cümlelerdeki noktalı alanları tamamlayınız. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız. su kaynakları. Konut tipleri Yukarıdakilerden hangileri. ( ) 3. Coğrafi bölgelerin sınırları neye göre belirlenir? Açıklayınız. Ankara çevresinde bozkırlar arasında yer yer ağaçlara rastlanması aşağıdakilerden hangisini kanıtlar? A) Karadeniz ikliminin etkisinde kaldığını B) Eskiden ormanların daha geniş yer kapladı¬ğını C) Bozkırların her yerde bulunduğunu D) Türkiye genelinde iklimin değiştiğini E) Türkiye’nin yüksekliğinin arttığını 5. Çevrenizde başlıca hangi yer şekillerinin bulunduğunu gözlemleyerek defterinize yazınız. 4. Yaşadığım yer Türkiye’nin seyrek nüfuslu alanlarındadır. Bu durum aşağıdaki illerden hangisinin çev-resinde de yaşanır? A) Kayseri B) Mersin C) Antalya D) İzmir E) Muğla 7. ( ) 4. 5. C) Kışın don olayı görülür. 3. D) Yıllık sıcaklık farkı 20°C’tan fazladır. yer altı kaynakları bakımından zengindir. Yaşadığım yer. yanlış . Ankara bir ovada kurulmuştur. Aşağıdaki yörelerden hangisinde buna ben¬zer bir durum gözlenir? A) Doğu Karadeniz kıyıları B) Antalya kıyıları C) İzmir çevresi D) Adana kıyıları E) Konya çevresi 4. Yaşadığım yerde en çok yetiştirilen tarım ürünleri 5. Ekonomik etkinlik IV. Aşağıdaki sözcük ve sözcük gruplarını kullanarak cümlelerdeki noktalı alanları tamamlayınız. 3. Yaşadığım yerin bitki örtüsü Bu bitki örtüsü Ankara’daki bitki örtüsüyle göstermektedir. iklim. Yaşadığım yer su kaynakları bakımından zengindir. ( ) 2. B) En fazla yağış ilkbaharda düşer. Ankara çevresinde turunçgil ve zeytin yetiştiril¬mez.Aşağıdakilerden hangisi beşerî coğrafyanın inceleme alanlarından değildir? A) Nüfus B) Yerleşme C) Tarım D) İklim E) Turizm I. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız. Ankara madencilik bölgesidir. Yaşadığım yerin çevresindeki başlıca iller 2. C) Yağışlar yıl boyunca yağmur şeklindedir. 2. 3. nüfus. Ankara çevresinde daha çok tahıl tarımı yapıl-maktadır. E) Yıllık sıcaklık farkı kıyılara göre yüksektir. Bölgeler belirlenirken doğal. Aşağıda Ankara ilinin yağış ve sıcaklık grafiği Bu grafiğe göre aşağıdaki yargılardan han¬gisine varılamaz? A) Yıllık yağış miktarı 200 mm’den fazladır. Yaşadığınız yerin coğrafi konumunu defterinize yazınız. D) Her mevsim yağış görülür. “değişir. Ankara’daki başlıca turistik yerler 6. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına “D”. ( ) 6. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız. 4. B. Nüfus II. 2. Yaşadığım yer ulaşım bakımından gelişmiştir. ( ) 7. yanlış olanların yanına “Y” harfini yazınız. 1. ekonomik etkinlikler. kirve kent yerle¬şim birimlerinin birbirinden ayırt edilmesi¬nin ölçütlerinden değildir? A) İve II B) İve III C) II ve III D) İve IV E) II ve IV 174 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME A. Ankara çevresinde yapılan aşağıdaki hay-vancılık türlerinden hangisinin Türkiye’de daha sınırlı alanlarda olması beklenir? A) Arıcılık B) Kümes hayvancılığı C) Koyun besiciliği D) Tiftik keçisi besiciliği E) Kıl keçisi besiciliği 185 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME A. 1. Aşağıdakilerden hangisi Ankara’nın iklim özelliklerinden değildir? A) Yazlar kuraktır. Kapladığı alan III. ( ) 5. yer şekilleri. 4. Yaşadığınız yerin nüfusunu Ankara’nın nüfusuyla karşılaştırınız. Soğuk iklim bölgesinde toprakları bulunan ülkelere üç örnek veriniz. 1. 1. B. Yaşadığım yerde yağışın en çok düştüğü mevsim 3. beşerî koşullar” 1. Yaşadığım yerde gelişen başlıca sanayi kolları C. Aşağıdakilerden hangisi hem Ankara’da hem de Türkiye’nin her yerinde görülebilen yer şekillerindendir? A) Akarsu vadisi B) Buzul vadisi C) Kumul D) Dolin E) M ören 2. ve özellikler göz önünde bulundurulur. C.

Toprağın kirlenmesi canlıları nasıl etkiler? Açıklayınız. 1. Yeryüzünü bir bütün olarak incelediğimizde ba¬zı özellikler yönünden benzer alanlar olduğu görülmektedir. Bir uçağın 140 dB’lik bir gürültü kirliliğine yol açtığı düşünülürse bu tehlike korkutucu boyutlarda olabilir. do¬ğal bölgeler arasında yer alır. sanayi %6. Bütün bölge sınırları aynı ölçütlere göre belirlenir. İnsanlar doğanın hangi öğelerini kirletmektedir? 4. Ç. Aşağıdaki sözcük ve sözcük gruplarını kullanarak cümlelerdeki noktalı alanları tamamlayınız. I. İdari bölgelerden bazılarının sınırları siyasi bölgelerin sınırlarıyla çakışır. “insanlar bitki ve hayvanlarla beslenirler. 5. 3. Doğadaki hangi unsurlar olmazsa yaşamımızı sürdüremeyiz? Açıklayınız.5 ve diğerleri %4. B. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME A.Nüfusu seyrek olan bölgeler E) Tarım bölgeleri Yüksekliği fazla olan bölge¬ler Aşağıdakilerden hangisi yeryüzünün doğal ve beşerî olarak bölgelere ayrılmasıyla ilgili verilmiş yanlış bir bilgidir? A) Ekonomik etkinliklerle ilgili bölgeler. Doğaya verilen zarar Sanayi Devrimi’nden sonra azalmıştır. açık hava %2. kaybı ve fiziksel bozukluklara yol açmaktadır. D) Yer şekilleri bakımından benzer alanlar. I 65-90 dB arası gürültüler huzur bozukluklarına. 1. 195 Ses Kirliliği 1990 yılında İstanbul’da yapılan bir araştırmada gürültü kirliliğine neden olan faktörler ve oranları şu şe¬kilde sıralanmıştır: sokak %50. Coğrafi bölgeler belirlenirken yalnızca doğal koşullar göz önünde bulundurulur. Bu benzer özellikleri doğal ve beşerî olmak üzere iki ana grupta toplayabiliriz. Bitki ve hayvanların kirlenen ortamdan zarar görmeleri insanları da etkiler. ağır işitme bozuklukları. çevredeki inşaatlar %3. IV. 2. bitki ve hayvanlar bulaşıcı hastalıklar yayarlar.5. yanlış olanların yanına “Y” harfini yazınız. Basından (2) Tartışma Doğaya zarar vermeden doğadan yararlanmak mümkün müdür? Nasıl? Tartışınız. doğayı kirleterek. 90-120 dB arası gürültüler organ ve kulak rahatsızlıklarına neden olmaktadır. radyoaktif maddeler genetik hastalıklara neden olur. Bir ülke birden fazla bölgede bulunabilir. C) Bir alan. ( ) 2. Bazı bölge sınırları kısa sürede değişmez. Yeryüzünde yalnızca beş bölge belirlenebilir.Petrol bölgeleri D) Sanayi bölgeleri . Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına “D”. birden fazla özellikteki bölge içinde yer alabilir. İnsanın doğaya olumsuz etkilerine bir örnek veriniz. 4. C. İlk insanlar doğal çevreyi korumak için daha çok önlem almışlardır. Gürültünün aşırı boyutlara ulaşması. 35-65 dB (desibel) arası gürültüler psikolojik rahatsızlıklara. ( ) 3. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız. B) Bütün bölgelerin sınırları kesindir ve değiş¬mez. ( ) 202 . Yukarıda verilen yeryüzünün doğal ve beşerî bölgeleriyle ilgili bilgilerden hangileri yanlıştır? A) İve II B) II ve III C) III ve IV D) I ve III E) II ve IV ( ) ( ) ( ) ( ) Aşağıdakilerden hangisinde idari sınırları ve bölge sınırları çakışık olan bölgeler bir ara¬da verilmiştir? A) Birleşmiş Milletler üyesi ülkeler . işitme kaybı. tren ve tramvay %18. doğadan yararlanarak. farklı özellikler gösterir. ruhsal bozukluklar. II. 2. Nükleer kirlenmenin etkisi gelecek kuşaklara da taşınmaktadır.Bağımsız ülkeler B) Yağışlı bölgeler Yüksekliği az olan bölgeler C) Kurak bölgeler .olanların yanma “Y” harfini yazınız. radyoaktif madde¬ler havada asılı kalır” 1. III. İnsanlar yaşamlarını sürdürebilmek için doğaya zarar vermek zorundadırlar. ( ) 4. İnsanların doğaya verdiği zararlar azaltılabilir. 1. beşerî bölgelerdir. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız. Aşağıdakilerden hangisi bölgeleri birbirin¬den ayıran doğal etmenlerden değildir? A) Yer şekilleri B) İklim koşulları C) Bitki örtüsü D) Su kaynakları E) Nüfus ve yerleşme 2. Çünkü 2. dikkat. komşu¬lar %3. 1. Besinlerimizin ana kaynağı nedir? Belirtiniz. 3. uçak %13. Bir bölgenin her yerinde doğal ve beşerî özellikler aynıdır. İnsan kendi yaşam ortamını yok etmektedir. Bazı bölgelerin sınırları değişir. E) Doğal ve beşerî bölgeler. Çünkü 3.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->