1.

BÖLÜM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
A. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız. 1. Hava olaylarını coğrafyanın hangi alt bilim dalı incelemektedir? 2. Hidrosferden nasıl yararlanmaktayız? 3. Atmosferle hidrosfer arasında nasıl bir ilişki vardır? Belirtiniz. 4. Doğal sistemler hangileridir? Bu sistemleri coğrafyanın hangi dalları incelemektedir? 5. Coğrafi araştırmalarda en çok hangi bilim dallarından yararlanılmaktadır? 6. Coğrafyanın başlıca prensipleri nelerdir? 7. Hidroloji ve jeomorfolojinin inceleme alanları nelerdir? B. Aşağıdaki sözcük ve sözcük gruplarını kullanarak cümlelerdeki noktalı alanları tamamlayınız. “atmosfer, taş küre, doğal, canlılar küresi, okyanus ve denizler, toprak coğrafyası, alt, beşerî, fiziki, jeomorfoloji, klimatoloji” 1. Doğal ortamı hava küre, su küre ……………... ve ……………... oluşturur. 2. ……………... Dünya’yı çepeçevre kuşatan gaz küresidir. 3. Coğrafya ……………... ve ……………... sistemleri incelemek üzere iki bölüme ayrılır. 4. Jeomorfoloji, doğal sistemleri inceleyen ……………... coğrafyanın alt dalıdır. 5. İklim olaylarını, fiziki coğrafyanın ……………... dalı inceler. 6. ……………... ……………... ……………... su küreyi oluşturan unsurlardandır. 7. Pedoloji ……………... yararlandığı bilim dallarından biridir. C. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların karşısına “D”, yanlış olanlara “Y” harfini yazınız. 1. Canlılar küresi; bitkiler, hayvanlar, insanlar gibi doğal ortamda yaşayan canlıların oluşturduğu sistemdir. 2. Jeoloji, akarsu ve göllerin oluşumunu inceler.

3. Litosfer Dünya’nın katı kabuğudur. 4. Ekonomik faaliyetler doğal sistemler içinde ele alınır. 5. Hidrografya evrenin oluşumunu inceler. Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız. 1. I. insanların tüneller yapması II. insanların su kaynaklarına yakın yerlere yerleşmeleri III. Buzullarla kaplı olan Antarktika’da yerleşik hayatın olmaması Yukarıdakilerden hangileri doğanın insan yaşamına etkisine örnektir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve III D) Yalnız III E) I, II ve III 2. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde coğrafyadaki bir bölüm, o bölümün inceleme alanı olmayan etkinlikle birlikte verilmiştir? A) Delta oluşumu - Jeomorfoloji B) Yağış rejimi - Klimatoloji C) Dünya’nın şekli - Matematik coğrafya D) Yer altı suları - Hidrografya E) Depremler - Hidrografya 3. Kutuplara yakın ülkelerde aşağıdaki doğal unsurlardan hangisi insan yaşamını daha fazla etkiler? A) Bitkiler B) Göller C) Akarsular D) Buzullar E) Kayaçlar 4. Aşağıdakilerden hangisi coğrafyanın inceleme alanı içinde yer alan doğal sistemlerden biri değildir? A) Galaksiler B) Canlılar küresi C) Taş küre D) Su küre E) Atmosfer 5. Yer kabuğunun iç kısımları yüksek sıcaklıktadır ve buradaki bütün maddeler erimiş hâldedir. Bu maddeler, bazen yer kabuğundaki kırıklar boyunca yeryüzüne yükselir. Bu olaya volkanizma denir. Yeryüzüne çıkan maddeler bazen üst üste birikerek kabartılar oluşturur. Tek dağların bir kısmı bu şekilde oluşmuştur. Günümüzde 550 kadar volkan hâlen etkin durumdadır. Bunların % 60’ı Büyük Okyanus’un kıyılarında, % 20’si Akdeniz kuşağında, kalanı

ise okyanus ortasındaki sırtlarda yer alır. Yukarıdaki metne göre aşağıdaki yargılardan hangilerine varılmaz? I. Doğal coğrafyanın nedensellik ilkesiyle ilgili örnek vardır. II. Jeomorfolojinin inceleme alanlarından biri örneklendirilmiştir. III. insan ile doğa arasındaki etkileşime değinilmiştir. IV. Coğrafyanın dağılış ilkesiyle ilgili örnek vardır. A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) III ve IV E) II, III ve IV

2. BÖLÜM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

A. Aşağıdaki soruları yukarıdaki haritaya göre yanıtlayınız. 1. Ankara ile Eskişehir arası kuş uçuşu uzunluğu ölçünüz. Bu iki şehir arasındaki gerçek uzaklık kaç km’dir? Bulunuz. 2. Haritada 3,3 cm2 olarak gösterilen bir yerin gerçek alanı kaç km2dir? 3. İzmit’te yerel saat 12.00 iken Ordu’da kaçtır? 4. Konya ile Iğdır arasındaki yerel saat farkı yaklaşık olarak ne kadardır? 5. Iğdır, Sinop, Antalya, İstanbul ve Sivas illeri hangi meridyen ve paraleller arasında bulunmaktadır? Bu illerin coğrafi koordinatlarını yaklaşık olarak belirtiniz. 6. 38°-40° kuzey paralelleri, 34°36° doğu meridyenleri ve 36°-38° kuzey paralelleri, 28°-30° doğu meridyenleri arasında yer alan iller hangileridir? 7. Haritada aralarında 3 cm uzaklık olan iki yer arasındaki gerçek uzaklık kaç km’dir? 8. Haritada 4 cm olarak ölçülen bir uzaklık, ikinci bir haritada 8

10. Aynı büyüklükteki kâğıtlara. Projeksiyon. hangisi en az hatayla gösterilmiş olur? A) I B) II C) III D) IV E) V 3.000 E) 1 / 500. izohips haritalarında eğriler arasındaki uzaklık değişmez. lejant. kahverengi ve bu renklerin tonlarının kullanılması. Yükseklik ve coğrafi koordinatlar haritanın ölçeğine göre ……………. ayrıdır... D) İzohipsler arasındaki yükseklik Meridyenlerin birbirine farkı çok azdır.. bir çeşit haritadır. 5. Dünya’yı en az hatayla gösterme yöntemlerindendir.. Yukarıda yüz ölçümleri gösterilen bölgelerin 1/10. paralel çizildiği bir Dünya E) Kesir ölçekli haritalarda haritasında. Diyarbakır. D. Haritalar belirli bir ölçeğe göre çizilir. en fazladır. yıl boyunca aynı saatte doğar. deniz kıyısını gösterir” 1. 1. 4. Paraleller arasındaki uzaklık her yerde aynıdır. 4. dorukları gösterir. Haritalardaki işaret ve renklerin hangi anlama geldiği haritanın ……………. 1. Aşağıdaki yanıtlayınız..000 ölçekli planları çizilirse bu haritalardaki ayrıntı için aşağıdakilerden hangisi doğru olur? A) I > II > III B) III > I > II C) I = II = III D) I = II > III E) II > I > III 4. 9. yanlış olanların yanına “Y” harfini yazınız. 3. aralarındaki yerel saat farkı en az ve en fazla olanlar hangileridir? B. 1 saat yerel saat farkı bulunan iki yer arasında 15 meridyen vardır. kuş bakışı görünüşe göre çizilmesi. lejant. 9.. Bütün haritalarda uzaklık ve alan haritalardaki ……………. bir noktanın Ekvator’a …………….. numaralandırılmış yerlerden 7. 6.. “azdır..000 ölçekli bir haritada Eber Gölü’nün alanı 9 cm2. Rize ili ve çevresini gösteren bir fiziki haritada yeşil. 2. Dünya haritalarındaki kara ve denizlerin boyutlarında bozulma olmasının nedeni nedir? 3. ikinci bir haritada Eber Gölü 25 cm2 ile gösterilmiştir. 8.. B) Kara ve denizlerin boyutlarında hata fazladır.. Küçük ölçekli haritalar çok ayrıntılıdır. Ç. 1 / 800... Haritalardaki ayrıntı ölçeğe göre değişir. paydadaki değer büyüktür. her yerde aynıdır.. Kroki. kâğıdın tamamını dolduracak şekilde haritaları çizilen aşağıdaki yerlerden hangisinin ölçeği daha küçüktür? A) Fransa B) Çin C) Türkiye D) Marmara Denizi E) Ankara 2. Atlas ve duvar haritaları soruları ……………. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına “D”.. 3. 2. 1. Aşağıdaki sözcük ve sözcük gruplarını kullanarak cümlelerdeki noktalı alanları tamamlayınız. küçük ölçekli. yararlanarak hesaplanabilir. ölçek. ölçek.000 B) 1 / 250..000 C) 1 / 50. haritalardır.. 7. I. Türkiye ve Ankara haritalarını ayrıntısı en fazla olandan en az olana doğru sıralayınız. kâğıdın tamamını dolduracak şekilde çizilen Asya. sarı. 21 Martta Güneş. Aynı saat diliminde bulunan ülkelerin saat ayarları ……………. Aşağıda verilenlerden hangisi küçük ölçekli haritaların özelliklerinden değildir? A) Ayrıntı azdır. kısmında gösterilir.. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.000 ölçekli bir Türkiye idari dağılış haritasından aşağıdaki bilgilerden hangisi elde edilemez? A) Gerçek alan ile iz düşüm alan arasındaki farkın hesaplanması B) Van Gölü ile Tuz Gölü arasındaki harita uzunluğunun hesaplanması C) Ankara ilinin alanının hesaplanması D) Türkiye’nin enlem ve boylam derecelerinin hesaplanması E) İstanbul’dan Adana’ya giden kara yolunun hangi şehirlerden geçtiğinin belirlenmesi 8. 6. 5. izohips haritalarında eğrilerin “0” metreyi gösterdiği yerler ……………. Zonguldak ve Erzurum illerinden. Aynı büyüklükteki kâğıtlara. 9. Bir meridyen üzerindeki her yerde Güneş. C) Duvarda daha az yer kaplar.. açı cinsinden uzaklığıdır. Kayseri. izohips haritalarında eğrilerin nokta hâlini aldığı yerler ……………. 8. izohips haritalarında iç içe çizilmiş olan eğrilerden en içte olanının yüksekliği ……………. Bir ölçeğe göre çizilmesi . Konya’da battıktan ne kadar zaman sonra İzmit’te batacaktır? 10.000 5. Buna göre ikinci haritanın ölçeği aşağıdakilerden hangisidir? A) 1 / 30. 7. Bir arazinin profilini çıkarmak için hangi tür haritalardan yararlanılır? C. değişmez.cm olarak ölçülmüşse ikinci haritanın ölçeğini bulunuz. Bir çizimin harita olabilmesi için hangi özellikleri taşıması gerekir? 4.. 1 / 500. aynıdır. başlık. 5. Enlem. Bir izohips haritasında eğrilerin sık ve seyrek geçtiği yerler hangi alanlardır? 6. Rize’nin yer şekilleriyle ilgili nasıl bir bilgi verir? 2. İzmir.000 D) 1 / 300. Büyük ölçekli haritalarda ayrıntı …………….

Dünya’nın geoit şeklinde dönmeseydi ve kuşakları olmasının başlıca sonuçları sapma olmaz. Yukarıdaki izohips haritasında numaralandırılmış yerlerden hangisi yanlış tanımlanmıştır? A) I: Kapalı çukurluk B) II: Yamaç C) III: Boyun D) IV: Vadi E) V: Sırt 9. kutuplara gidildikçe DEĞERLENDİRME 3. Dünya’nın yörüngesi daire şeklinde olsaydı ne olurdu? 5. Taralı bölgenin alanı III. Kuzey Yarım Küre’de yaz yaşanırken Güney Yarım Küre’de kış yaşanmasının nedeni Dünya ekseninin yörünge düzlemine eğik olmasıdır. Yerel saat farklarının oluşmasının nedeni Dünya’nın Güneş etrafında dolanmasıdır. Ekvator ile ekliptik arasındaki açı daha büyük olsaydı neler olurdu? 12. rüzgâr. Dünya. 3. basınç oluşmazdı. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız 1. 4. Dünya’nın merkezi ve kutup noktalarından geçtiği kabul edilen çizgiye denir.II. Ekinoks nedir? Hangi günlerde gerçekleşir? 6. 21 Mart ve 23 Eylül günlerinde Dünya’nın her yerinde süresi eşittir. 2. yeryüzünde etkilemez. Dünya’nın yörüngesi elips şeklinde olduğundan Dünya’nın Güneş etrafındaki dönüş hızı değişmektedir. 23 Eylül ve 21 Mart’ın başlıca özellikleri nelerdir? 9. okyanus akıntıları. Güneş ışınları hangi bölgelere dik düşer? 11. Eksen ile ekliptik arasında . Türkiye dönence dışında yer aldığı için güneş ışınlarını yılın hiçbir gününde almaz. Bu mesafenin sabit kalabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi gerekir? A) Dünya’nın Güneş çevresinde izlediği yol değişmelidir. Güney Yarım Küre'de yıl içindeki en uzun gölgeler oluşur. sıcaklık. yönlerinde 1. III. B. Cisimlerin gölge boyları neye göre değişir? Gölgeler. Ç. Yeryüzünde gece ve gündüz süreleri neye göre değişmektedir? 16. 21 Aralık ve 21 Haziran’ın başlıca özellikleri nelerdir? 10. sıfır. C. Dönenceler ve kutup dairelerinin belirlenmesinde neler esas alınmıştır? 6. 5. günün hangi bölümünde kısa. yanlış olanların yanına “Y” harfini yazınız. Dünya’nın Güneş’e yaklaşıp uzaklaşması. 9. Aşağıdaki sözcük ve sözcük gruplarını kullanarak cümlelerdeki noktalı alanları tamamlayınız. A . Yukarıdaki izohips haritasında eğriler 75 m’de bir verilmiştir. 10. Haritadaki verilere göre I. Yeryüzü şekillerinin izohips yöntemiyle gösterilmesi III. gölge boyları olmaz. II ve III B) I ve II C) I. 8. 7. Coğrafi bölge ve bölüm sınırlarını göstermesi IV. 21 Haziran ve 21 Aralık’ta hangi yöne doğru gidilirse gündüz süresi uzar? Nedenini açıklayınız. Kuş bakışı çizilmiş olması Yukarıdaki özelliklerden hangisi ya da hangilerinin her haritada mutlaka bulunması gerekir? A) I ve II B) Yalnız III C) II ve IV D) Yalnız IV E) I ve IV 8.L arasındaki eğim II. Dünya’nın Güneş’e olan uzaklığı yıl boyunca değişir. Dünya’nın ekseni eğik olmasıydı hangi olaylar yaşanmazdı? 8. Dünya’nın ekseni eğik olmasaydı gece ve gündüz süreleri yıl boyunca eşit olurdu. 21 Haziran’da güneş ışınları Oğlak Dönencesine dik düşer. 36° kuzey paraleli üzerinde yer alan Hatay’ın güneş ışınlarını iki kez dik alması için Ekvator ve ek¬liptik arasındaki açı en az olmalıdır. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına “D”. “21 Haziran. Türkiye’de cisimlerin gölgeleri hiçbir zaman yönüne düşmez. 66° 33'. 6. 11. dinamik. Mevsimlerin oluşmasının nedeni Dünya’nın kendi etrafında dönmesidir. 1. 2. nelerdir? 5. IV D) II ve IV E) I ve III 2. BÖLÜM ÖLÇME VE etrafındaki dönüş hızı. Türkiye’de gündüzler sonra uzamaya. sonra ise kısalmaya başlar. hangi bölümünde uzundur? 13. kendi ekseni etrafından yanıtlayınız. 4. Gece ve gündüzün birbirini izlemesinin nedeni Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönmesidir. gece ve gündüz.B arasındaki eğim IV. . Gün içinde sıcaklığın değişme A. güney. 7. eksen. Dünya’nın kendi ekseni 3. 23° 27'. Dünya’nın kendi ekseni etrafındaki dönüşü sonucunda hangi olaylar meydana gelir? 3. 21 Aralık. azalır. Dünya’nın Güneş’e en yakın ve en uzak olduğu zamanlar hangileridir? Bu yaklaşma ve uzaklaşmanın sonuçları nelerdir? 4. II. Ekvator ile ekliptik arasında Iık açı vardır. Bulunduğu yarım küre bilgilerinden hangilerine ulaşılabilir? A) I. 12. Matematik iklim kuşakları hangileridir? Sınırları nerelerdir? 14. 15. Aşağıdaki soruları nedeni dönmesidir. 37°. K . Eksen eğikliği nedir ve ne kadardır? 7. dik” 1.

21 Haziran. 5. 21 Aralık günlerindeki uzunluğu. Dünya yıllık ortalama sıcaklık sonuçlarındandır? dağılışında.B) Dünya’nın kendi etrafındaki dönüş yönü değişmelidir. İklim olayları atmosferin 8. Kuzey Kutup Noktası’nda sürekli gündüz yaşandığı dönem için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Kuzey Yarım Küre’de gündüz süresi 12 saatten fazladır. E) Yaz mevsimi Güney Yarım 3. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız. Isı ile sıcaklık arasındaki fark aynıdır. tutulur. II. uzundur. Aşağıdakilerden hangisi 21 Mart. ……………. Dünya.00’de ve yatay yüzeylerde cisimlerin gölgesi oluşmaz. C) Kuzey Yarım Küre’de yılın en kısa gölgeleri bu dönemde oluşur. III. I. sıcak. D) Dünya’nın Güneş sistemindeki yeri değişmelidir. sıcaklık 13. • Dünya’nın ekseni ekliptiğe 23° 27' eğiktir. değişir? E) Kutup noktalarındaki gece 3. olurdu. E) Kuzey Yarım Küre’de bu dönemden sonra gölgeler sürekli kısalır. Ankara’da yatay bir yüzeye yerleştirilen bir metre boyundaki bir cismin gölge boyunun I. Atmosfer olmasaydı gündüz çok ……………… gece çok ………………. Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönmesi. Güneş ışınlarının Oğlak Dönencesine dik düştüğü gün için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Güney Kutup Noktasında yaklaşık 6 aylık gece süresinin başlangıcıdır. C) Kuzeye gidildikçe gece süresi uzar. Sıcaklık arttıkça atmosfer basıncı da artmaktadır. nedir? D) Her iki yarım küredeki gölge 2. …………… 4. II. II 3. denir. sıcaklık. Kısa bir süre içinde yaşanan ve gündüz arasındaki zaman farkı hava koşullarına hava durumu azdır. C) Ekvator’daki gündüz süresi 1. Hava olaylarının uzun yıllar ortalamasına ……………… 5. D) Güney Yarım Küre’de yılın en uzun gecesi bu dönemde oluşur. B) Oğlak Dönencesi’nde yerel saatle 12. 4. Aşağıdaki sözcük ve sözcük gruplarını kullanarak cümlelerdeki noktalı alanları tamamlayınız. 1. Karalar denizlere göre daha Küre’deki bir merkeze göre daha geç ısınır. 23 Eylül ve 21 Aralık’ta yaşanan ortak bir durumdur? A) Her iki yarım küredeki gündüz süresi eşittir. Günlük sıcaklık farklarının yüksek olduğu yerler …………………. Havadaki nemin az olması II. A. B) Her iki yarım küredeki sıcaklık ortalamaları aynıdır. Güneş’ten gelen zararlı ışınlar C) Yatay yüzeylere güneş ışınları atmosferin Troposfer tabakasında hiçbir zaman dik düşmez.. III. “çöller. I D) I. 7. soğuk” 1. sıcaklık azalır.. 21 Haziran III. 4. Aşağıdakilerden hangisi bu olguların sonuçlarından değildir? A) Sıcaklığın yıl boyunca değişmesi B) Gölge boylarının yıl boyunca değişmesi C) Yerel saat farklarının oluşması D) Gündüz süresinin yıl boyunca değişmesi E) Güneş ışınlarının yalnızca dönenceler arasına dik düşmesi B. 2. Troposfer. ……………… katmanında gerçekleşir. . D) Ekvator’da 12 saat gündüz yaşanır. nem ve yağış. Bu yerin indirgenmiş 6. 3.4°C olarak ölçülmüştür. Orta kuşak karalarının batı ve artması doğu kıyılarında sıcaklık neden Yukarıda verilen bilgilerden farklıdır? hangileri Dünya’nın şeklinin 7. basınç ve rüzgârlar. C) Dünya’nın şekli değişmelidir. Kutuplara gidildikçe gece ile arasındaki fark nedir? gündüz arasındaki zaman farkının 6. iklim. Haziran’da oluşur.. için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? C. Kutuplarda kalıcı karın deniz sıcaklığı kaç °C’dir? seviyesinden başlaması 4. 21 Mart II. gündüz süresi uzar. II E) III. 2860 m yükseklikteki bir yerde süresi eşittir. yanlış olanların yanına “Y” B) 21 Aralıkta kuzeye gidildikçe harfini yazınız. I. B) Güney Yarım Küre’deki en düşük sıcaklıklar bu dönemde yaşanır. E) Ay’ın Dünya çevresinde izlediği yol değişmelidir. 6. Hava durumu ve iklim III. İklim elemanları ……………… ……………. en uzun olanından en kısa olanına doğru sıralanmış biçimiyle aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? A) I. Sıcaklığın gün içinde Yukarıdaki Dünya şekli değişmesinin nedeni üzerinde gösterilen A merkezi …………………………. III B) III. Güneş etrafında dolanmaktadır. E) Kuzey Yarım Küre’de kış başlangıcıdır. D) Kuzeyindeki yerlere göre gece 2. Sıcaklık enleme göre nasıl boyları aynıdır. Kuzey Yarım Küre’de A) Yalnız I B) Yalnız II sıcaklık değerlerinin Güney Yarım C) Yalnız III D) I ve II Küre’den yüksek olmasının E) II ve III nedenleri nelerdir? 7. Kızıldeniz’deki tuz oranının sıcaklığı nasıl etkiler? Baltık Denizi’ne göre fazla olması 5. Hava daha çok yerden ısındığı için yükseklere çıkıldıkça ………………… 8. Aşağıdaki ifadelerden A) En kısa gölge boyları 21 doğru olanların yanına “D”. I C) II.

değişir. Muson rüzgârlarının olduğu iki ayrı yörenin yıllık oluşmasının nedenleri nelerdir? ortalama sıcaklık grafiği 8. alizeler. Rüzgârın yönünü neler etkiler? 6. Güney Yarım Küre’de güneyden esen rüzgârlar sıcaklığı artırır.2°C şekilleri olan bir yerin deniz C) Yükseklik D) Bakı durumu Aşağıdaki ifadelerden seviyesinden yüksekliği kaç C. Aynı enlemler arasında yer A) 1920 B) 1400 C) alan Kuzeybatı Avrupa 1040 kıyılarının. kutuplara gidildikçe düzenli bir biçimde azalmaz.5. Güney Yarım Küre’de kuzeyden esen rüzgârların sıcaklığı yükseltmesi aşağıdakilerden hangisiyle sıcaklık arasındaki ilişkiye örnektir? A) Yükselti B) Karasallık C) Boylam D) Enlem E) Basınç 5. Basınç farkı arttıkça rüzgârın şiddeti ………………… 4. A) Yükseklik B) Bakı durumu I. gazların büyük bir kısmının burada olması C) Zararlı ışınların bu katmana gelmeden tutulması D) Bitki örtüsünün bu bölümde olması E) Yükseklere çıkıldıkça sıcaklığın azalması 2. Güney Yarım D) Yer şekillerinde farklılık Küre’de sola sapmasının nedeni olmasaydı nedir? E) Bitki örtüleri olmasaydı 5. Deniz meltemi. karaların doğu kıyılarına ………………… 6. 6. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız. 7. Nem oranının fazla olduğu yerlerde günlük sıcaklık farkı azdır. Termik ve dinamik basınç B) Ekvator ile ekliptik arasındaki merkezleri nasıl oluşur? açı değişseydi 4. yağış bırakır. 7. Sıcaklık değiştikçe basınç ………………… 3. 6. Atmosferdeki gazların miktarı gidildikçe düzenli bir biçimde bugünkünün iki misli olsaydı hava azalırdı? basıncı nasıl değişirdi? A) Dünya’nın şekli değişseydi 3. Basınç merkezleri arasındaki uzaklık arttıkça rüzgârın şiddeti ………………… 5. değişmez. Kuzey Yarım Küre’de güneyden gelen okyanus akıntıları sıcaklığı artırır. indirgenmiş sıcaklığı 19. metredir? . fön rüzgârları” 1. 2. “dinamik. Yeryüzündeki sıcaklık dağılışı etmenlerinden incelendiğinde genel olarak etkisinden söz edilemez? B) Yalnız II Ekvator’dan kutuplara gidildikçe A) Yalnız I C) Yalnız III D) I ve II sıcaklığın azaldığı görülür. Yeryüzündeki en yüksek sıcaklıklar Yengeç Dönencesinin çevresinde yaşanır. Föhn rüzgârları nasıl oluşmaktadır? B. Orta Anadolu’da dağların C) Yıllık yağış miktarlarının güney yamaçlarındaki bitkiler. Türkiye’nin herhangi bir izoterm aşağıdakilerden hangisi indirgenmiş haritasında sıcaklığın arasındaki ilişkiye örnektir? dağılışına. İklim olaylarının atmosferin en alt katmanı olan troposferde görülmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Alt katmanda basıncın yüksek olması B) Su buharının tamamının. gündüz denizden karaya doğru eser. ………………… Aşağıdakilerden hangisi bu merkezlerde en sıcak ve en soğuk ayların farklı olmasının temel nedenidir? A) Nem oranlarının B) Bitki örtülerinin 3. Bir yamaç boyunca yükselip diğer yamaçta alçalan rüzgârlara ………………… denir. Aşağıda aynı iklim tipinin etkili 7. Karasallık E) Bitki örtüsü III. gece karadan denize doğru eser. Neden oluşurlar? 9. Gerçek sıcaklığı 14°C. 1. 1. Günlük rüzgârlar hangileridir? verilmiştir. D) Ekvator’a uzaklıklarının kuzey yamaçlarındakilere göre E) Yarım kürelerinin daha erken olgunlaşmaktadır. 8. E) Nem oranı doğru olanların yanına “D”. Kuzeydoğu Asya D) 960 E) 820 kıyılarından daha sıcak olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Okyanus akıntıları B) Nem oranlarının farklı oluşu ÖLÇME VE C) Çevrelerindeki karaların etkisi DEĞERLENDİRME D) Güneş ışınlarının düşme açısı E) Denizlerin tuzluluk oranı A. ………………… 30° enlemlerinden Ekvator’a yıl boyunca eser. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız. Rüzgârın hızını neler etkiler? 7. kendi etrafında dönmeseydi ………………… basınç merkezi oluşmazdı. Aşağıdaki sözcük ve sözcük gruplarını kullanarak cümlelerdeki noktalı alanları tamamlayınız. Bu durum sıcaklıkla 8. E) II ve III Aşağıdakilerden hangisi bu durumun temel nedenidir? A) Dünya’nın şekli B) Yer 9. Yükseklik hava basıncını nasıl Aşağıdaki durumlardan etkiler? hangisinde sıcaklık kutuplara 2. azalır. Enlem C) Karasallık D) Rüzgâr II. artar. Sıcaklık. Dünya. Yükseklik hangilerinin 4. Rüzgârların Kuzey Yarım C) Tropikal kuşak genişleseydi Küre’de sağa. Ç.

Rüzgâr. 9. nemli olması E) Yönleri üzerinde yer şekillerinin etkili olması 3. Rüzgâr. Aşağıdaki yanıtlayınız. C) I ve III D) II ve IV 1. Havanın neme doyması için hangi koşullar gerekir? 2. 6. Dünya’nın kendi etrafındaki dönüş yönü değişseydi rüzgârların da sapma yönü değişirdi. Rüzgârların esme süresi ve etki alanı.yanlış olanların yanına “Y” harfini yazınız. Muson rüzgârlarının yazın bol yağış getirirken kışın kuru esmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Buharlaşmanın kışın az oluşu B) Kışın bölgenin alçak basınç etkisine girmesi C) Musonların yazın denizden. Kutup rüzgârları. IV ve D) II I V E) II ve III I ve V IV 7. basınç merkezlerinin bulunduğu yerler arasındaki uzaklığa bağlıdır. II ve III C) Basınç farkı arttıkça şiddetinin C) I ve III E) Yalnız I artması D) Denizden esen rüzgârların 6. Bulunduğu yarım küre hangisi sadece yerel II. Aşağıdaki özelliklerden I. etki alanı daha dardır? A) Alizeler ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME A. kara ve basınç denizin yıl ve gün içinde farklı ısınması. Batı rüzgârları. 10. 3. 8. Kutup ve batı rüzgârları 60° enlemlerinde karşılaşır. basınç farkından oluşur. Dikey hava hareketlerinin nasıl olduğu rüzgârlara özgüdür? A) Basınç farklarından oluşmaları III. Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönmesi IV. 7. 2. Sıcaklık arttıkça bağıl nem nasıl değişir? 5. farklarından oluşur? A) Meltemler B) Alizeler C) Batı rüzgârları D) Musonlar Bu şekle göre yöreyle ilgili aşağıdaki bilgilerinden E) Kutup rüzgârları hangilerine ulaşılabilir? 2. basınç farkının başlıca merkezindeki hava nedenleridir. 1. 5. Muson rüzgârları yazın denizden. 7. Aşağıdaki çoktan seçmeli etmenlerden hangi ikisidir? A) I ve II B) II ve III soruları yanıtlayınız. hâkim rüzgâr yönü denir. Dünya’nın Yandaki şekline bağlı olarak meydana 5. yaz esme Haritada numaralarla gösterilen yerlerde sürekli rüzgârlardan hangileri etkilidir? Alizeler Batı Kutup ve kış III ve A) I ve II I yönleri IV II ve B) I ve II V IV III ve C) V I ve II IV III. Cephe yağışları nasıl oluşur? 6. Sis olayı hangi durumlarda gerçekleşir? 4. Kara ve denizlerin farklı ısınması II. Rüzgârların etki alanı. Buna göre aşağıdaki rüzgârlardan hangisinin esme süresi daha kısa. Aşağıdaki rüzgârlardan hareketlerinin oklarla hangisi günlük basınç yönü gösterilmiştir. Arazinin engebesi arttıkça rüzgârın şiddeti artar. Yatay hava hareketlerinin B) Etki alanlarının dar. Rüzgârın en fazla estiği yöne. alçak basınçtan yüksek basınca eser. B) Deniz meltemi C) Musonlar D) Kutup rüzgârları E) Batı rüzgârları 4. Rüzgâr oluşumunda temel E) I ve IV etmen basınç farkıdır. Hangi durumda havanın maksimum nemi artar? 3. 11. Buna göre aşağıdaki rüzgârlardan hangisinin etki alanı daha geniş. soruları 1. estiği her yere yıl boyunca yağış bırakır. Aşağıda musonlarının gösterilmiştir. 4. Asya kıtasının en büyük kara parçası olması Musonların yaz ve kış dönemlerinde birbirinin tersi yönünde esmesinin temel nedeni yukarıdaki Ç. Dünya ekseninin eğikliği ve Dünya’nın Güneş etrafında dolanması III. Yeryüzünün en az yağış alan yerlerini belirterek buraların özelliklerini açıklayınız. kışın karadan esmesi D) Kışın sıcaklığın düşük olması E) Kışın havanın nem taşıyabilme kapasitesinin azalması 8. geceleri vadiden yüksek yerlere eser. esiş süresi daha uzundur? A) Lodos B) Poyraz C) Musonlar D) Deniz meltemi E) Alizeler I. Orografik yağışların oluşumuna etki eden faktörler nelerdir? 8. karaların doğusuna yağış bırakır. basınç merkezlerinin sürekliliği ve konumuna bağlıdır. esme nasıl olduğu A) I ve II B) II ve III sürelerinin kısa olması D) I. Vadi meltemi. Mutlak nemle bağıl nem arasında nasıl bir ilişki vardır? . kışın karadan eser. şekilde bir gelen sıcaklık farkları. Rüzgâr frekans gülünden yararlanarak rüzgârın şiddeti öğrenilebilir.

7. ………………… ve ………………… olmak üzere üç gruba ayrılır. Buna göre bağıl nemi % 60 C) Mutlak nem artarsa bağıl nem olan bir hava kütlesi hangi de artar. sıcaklık artınca bağıl nem artar. Isınan hava yükselirken soğur. havadaki nem düzenli bir şekilde artar. orta. Yüksek basınç merkezlerinde alçalıcı hava. yağış alır. B) Yükselti 3. Sıcak yerlerin nem taşıma • Maksimum nem. taşıyabileceği nem miktarıdır. . Buna göre haritada numaralı bölgelerden hangilerinde havada nem açığı oluşur? A) I ve III B) II ve IV C) I. 3. bulunan bir havanın bağıl nemi % 9. Bulutlar oluştukları yüksekliğe göre ………………… . Çünkü ………………… 2. Ekvatoral iklimde. 5. maksimum neme oranıdır. durumda yağış bırakır? D) Maksimum nem artarsa hava A) Sıcaklığı artarsa doyma noktasına yaklaşır.B. havadaki ………………… mutlak nemin oranıdır. Kırağı ve kırç oluşumunda • 1m3 havasında 4. gramdır. Aşağıda sıcaklık ve nemle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Soğuk hava neme daha kolay doyar. Kar yağması için ………………… 5. 6. miktarıdır. Güneydoğu Asya yıl boyunca 25’tir. D) Bitki örtüsünün cılız olması yanlış olanların yanına “Y” E) Maksimum nemin artması harfini yazınız. sıcaklığın 0°C’un altına düşmesi gerekir. Yağış miktarı higrometre ile • Bağıl nem. Kutup bölgelerinde ve yüksek dağların doruklarında sıcaklık düşük olduğu hâlde yağış çok azdır. D) Sıcak bir hava karşılaşırsa E) Nem açığı artarsa kütlesiyle 6. Aşağıdaki sözcük ve sözcük gruplarını kullanarak cümlelerdeki noktalı alanları tamamlayınız. yağış ve sıcaklıkta iki dönemde artış olmasının nedeni nedir? 2. Çöl iklimi nerelerde etkilidir? 8. sorulan 1. Hava. Alçalan hava kütlelerinin nem açığı oluşturmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Rüzgâr oluşturması B) Buharlaşmayı güçleştirmesi C) Havanın sıkışması D) Basıncı artırması E) Hava sıcaklığını yükseltmesi ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME A. 8. konveksiyonel. C) Sıcaklığı düşen nemli hava yağış bırakabilir. 1. 30° enlemleri yıl boyunca E) Sürekli basınç merkezleri yağış alır. Her mevsim yağış alan iklim tipleri hangileridir? B.6 gramdır. alçak basınç merkezlerinde yükselici hava etkilidir. 6. “sıcaklık artınca nem açığı oluşur. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Nemin az olması B) Şiddetli rüzgârların görülmesi C) Hava kütlelerinin durgun C. B) Alçalırsa E) Bu koşullarda havanın yağış C) Bir yamaç boyunca yükselirse bırakması beklenmez. Aşağıdakilerden hangisi fazla neme maksimum nem yeryüzündeki yağış dağılışını denir. orografik. Aşağıdaki çoktan seçmeli yanlıştır? soruları yanıtlayınız. mutlak nemin ölçülür. B) Sıcaklık düştükçe havanın bağıl nemi de düşer. D) Yer şekilleri 4. • Mutlak nem. Aşağıdaki ifadelerden olması doğru olanların yanına “D”. Muson ikliminde en fazla yağışın yazın düşmesinin nedeni nedir? 4. Akdeniz iklimi nerelerde etkilidir? 6. havanın kapasitesi yüksektir. bağıl. 4. 3. Günün ilk saatlerindeki sis öğlene doğru dağılır. Çiy olayına daha çok ilkbahar C) Denize yakınlık ve yaz sabahlarında rastlanır. mutlak maksimum. ………………… nem. 1. Sıcaklık arttıkça havanın nem B) Havanın maksimum nemi 16. II ve IV D) III ve V E) IV ve V 7. en az etkiler? 2. Yağışın oluşma koşullarından biri de sıcaklığın düşmesidir. Subtropikal iklimin yağış özelliği nasıldır? 3. alçak. Muson ikliminin doğal bitki örtüsü nedir? 5. ………………… basınç alanları yeryüzünün en az yağış alan yerleridir. 2.2 gram nem sıcaklık 0°C’un üstündedir. Kutuplara gidildikçe yağış 5. A) Havanın nem açığı 12. Okyanusal iklimin genel özellikleri nasıldır ve bitki örtüsü nedir? 7. Alçalan hava kütlelerinde bağıl nem azalır ve hava neme doyma noktasından uzaklaşır. Aşağıdaki sözcük ve sözcük gruplarını kullanarak cümlelerdeki noktalı alanları tamamlayınız.8 taşıma kapasitesi artar. doyma noktasını aşınca yağışlara ……………… neden olur. 1 m3 havanın alabileceği en 4. D) Sıcak havanın nem taşıma kapasitesi yüksektir. E) Havanın nem taşıma kapasitesi ile sıcaklık doğru orantılıdır. Bu hava kütlesiyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi Ç. Aşağıdaki yanıtlayınız. yüksek” 1. neme doyma noktasına A) Bitki örtüsü yaklaşıyorsa bağıl nem azalır.

kurak. aşağıdaki iklim bölgelerinden hangisinde yer almaktadır? A) Tundra B) Ekvatoral C) Akdeniz D) Okyanusal E) Muson . okyanusal. sıcaklık düşük olduğundan DEĞERLENDİRME Ç. savan. Farklı yarım kürede ve farklı 4. Deprem kaç şekilde gözlenmiştir. E) Tundra Çöl Ekvatora 7. 9. doğru olanların yanma “D”. Tundra ikliminde en sıcak ayın ortalaması …………………geçmez. 6. Bir bölgenin iklim tipi C) Bozkır tanımlanırken D) Savan aşağıdakilerden hangisinin E) Karışık yapraklı ormanlar belirtilmesi yeterli bir ölçüttür? 9. Akdeniz ikliminde yazlar sıcak ve ………………. tarım yapılamaz ve orman yetişmez. Paleozoikin başlıca özellikleri C) Akdeniz D) Okyanusal aynı olması beklenir? nelerdir? E) Ilıman karasal A) Bitki örtülerinin 3. Yükseklik arttıkça iklimin insan bitki örtüsü ormandır. yükseklere 1. Yer’in iç içe katmanlardan yörenin aşağıdaki artar? oluştuğunu nasıl anlarız? B) Ekvatoral özelliklerinden hangilerinin A) Muson 2. C) Ortalama yüksekliği yanlış olanların yanma “Y” D) Sıcaklık ve yağış dağılışı E) Matematik konumu harfini yazınız. Subtropikal iklim orta kuşakta Yukarıdaki bölgelerinden hangileri en görülür. Çöllerde günlük sıcaklık farkı yüksektir. Ilıman karasal düzenlidir. Ekvatoral iklimde yıl boyunca …………………yağışlar görülür. E) Akdeniz 8. Aşağıdaki soruları Aşağıdaki iklim bölgelerinden yanıtlayınız. Savan IV. 10°C. Mezozoikte oluşan başlıca B) Yükseltilerinin kıvrım dağlar hangileridir? 7. Çünkü yüksek yerlerde ÖLÇME VE görülür. Yer kabuğuna neden yük aşağıdakilerden hangisine biner? Açıklayınız. gerçekleşir? Nedenlerini Bu iki ülkenin doğal bitki belirtiniz. Akdeniz iklimlerin yağış rejimleri 4. Muson III. Aşağıdaki çoktan seçmeli yerleşim alanı sınırlanır. Karasal iklimde yıllık sıcaklık yerlerde yıllık yağışın tümü D) Ekvatora Karasal Savan yazın düşer? l farkları fazladır. yağışlı. 2. nem azdır” 1. ………………… subtropikal iklimin bitki örtüsüdür. Karasal iklimde en fazla yağış …………………düşer. kızılçam ormanlarının __I__ __II__ __III__ E) II ve IV tahrip edilmesiyle ortaya A) Ekvatora Savan Muson l çıkmıştır. Aşağıda bazı iklim tiplerinin A) Yer şekilleri etkili oldukları yerler C. Makiler. Karasal Okyanus Çöl 5. I. iklim 2. Ekvatoral ve okyanusal II. kışlar ılık ve ………………… 4. soruları yanıtlayınız. 5. Aşağıdaki iklim tiplerinden B) al hangisinin etkili olduğu Küre’de görülmez. • Batı rüzgârları • Alçak basınç • Sıcak okyanus akıntıları Yukarıdaki etmenlere göre biçimlenmiş iklim tipinin doğal bitki örtüsü aşağıdakilerden hangisidir? A) Geniş yapraklı orman B) Tundra 3. C) Akdeniz Tundra Savan 6. Orta kuşakta çöl iklimi fazla yağışı yazın alır? Bu iklim tipleri aşağıdakilerden A) Yalnız I B) Yalnız III görülmez. örtülerinin benzer olması 6. Çünkü ………………… 7. Akdeniz iklimi Güney Yarım 5. Aşağıdaki ifadelerden B) Denize yakınlığı gösterilmiştir. Kutuplar yeryüzünün en az A) Ekvatoral B) Savan l C) Okyanusal D) Ilıman karasal yağış alan bölgelerindendir. 3. Bozkır iklimi yalnızca Asya’da yaşamı üzerindeki olumsuz etkisi de artar. 3. C) Yer şekillerinin Sıkışan yer kabuğunun konuma sahip olmalarına rağmen kıvrılması ya da kırılması neye D) Basınç değerlerinin İtalya ve Orta Şili’de maki bitki bağlıdır? E) Matematik konumlarının örtüsünün yaygın olduğu 5. A. 1. Kutup altı (tundra) ikliminin 6. 2. …………………iklim orta kuşak karalarının batısında etkilidir. ilkbahar.“konveksiyonel. Yağış ve sıcaklık değerleri hangisinde ile rejimleri aynı olan iki farklı çıkıldıkça nüfus genel olarak 1. hangisinde verilmiştir? C) Yalnız IV D) I ve III 4. A) Yeryüzü şekillerine B) Toprak türlerine C) İklim özelliklerinin benzerliğine D) Denize uzaklıklarına E) Boylam değerlerinin aynı olmasına 8. bağlıdır? Yukarıda yağış ve sıcaklık grafiği verilen merkez.

C) Mantodaki hareketlere bağlı olarak parçaların yerleri sabittir. Sığ. Yer kabuğu tek parça hâl indedir. “iç kuvvetler oluşmazdı. Jeolojik dönemler. 13. epirojenez. kırılma. Yerin iç kısmının yüksek sıcaklıkta olması. Aşağıdaki oluşumlardan hangisi iç güçlerle ilgili değildir? A) Yer kabuğundaki kırılmalar B) Sıradağların oluşumu C) Kıta yükselmesi D) Krater oluşması E) Yer altı mağarası oluşması 2. deniz seviyesinin yükseldiğini kanıtlar. orojenik. taşınan bölgede yer kabuğunun hafiflemesine neden olur. 6. levha sınırlarıdır. Jeolojik dönemlerle ilgili bilgiler nasıl elde edilmektedir? 12. Buna göre orojenik hareketlerin devam ettiği bir yer için aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenebilir? A) Eski kara kütlesidir. 1. Bu levhaların çarpıştığı yerlerde sıradağlar ve depremler meydana gelir. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız. Hafifleyen karanın yükselmesi. Yer kabuğunun içindeki kızgın maddeler nereden yeryüzüne çıkar? 8. 7. E) Yeryüzü sürekli hareket ve değişim hâlindedir. orojenez. Yer kabuğu iç içe üç katmandan oluşmuştur. İlk insanlar birinci jeolojik zamanda ortaya çıktı. eski arazilerde” 1. Yer’in iç kısımları tamamen soğumuş olsaydı ………………… 2. 3. İstanbul ve Çanakkale boğazları ile Ege Denizi ………………… oluşmuştur. deniz tabanında olduğunu kanıtlar. eski arazilerdir. yanlış olanların yanına “Y” harfini yazınız. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına “D”. Ç. Levhaların birbirinden koptuğu yerlerde ise volkanik olaylar fazladır. 11. epirojenik. 9. dış kuvvetler oluşmazdı. volkan konisi gibi şekillere daha çok ………………… rastlanır. İnsanlar. İç kuvvetlerin oluşmasının nedeni ………………… 4. E) Ortalama yükseltisi azdır. Yükü artan yer kabuğu mantoya daha çok batar. Taş kömürü hangi jeolojik dönemle ilgili nasıl bir bilgi vermektedir? 10. Aşağıdaki sözcük ve sözcük gruplarını kullanarak cümlelerdeki noktalı alanları tamamlayınız. Krater. Dış güçlerin ufalanmış materyalleri taşıması. Levha tektoniği teorisi nedir? Açıklayınız. 5. volkanizma ve deprem gibi iç güçleri oluşturur. ………………… zamanında ortaya çıkmıştır. Yer kabuğunu oluşturan levhaların birbirine yaklaşması hangi olaylara neden olur? B. neozoikte. Mezozoik jeolojik dönemlerin en önemli olaylarını belirtiniz. 6. C) Levhaların birbirine yaklaştığı yerlerdeki yer kabuğu yükselir. Genç araziler aynı zamanda önemli deprem alanlarıdır. Dağlık alanlarda deprem görülmez. 1. D) Okyanusların ortasıdır. Yanlardan sıkışan tortul tabakalar esnek bir yapıdaysa ………………… gerçekleşir. bu yerlerin eskiden ………………… 3. kıvrılma. 11. Buna göre aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Yer’in iç kısımları yüksek sıcaklıkta olduğu için yer kabuğu hareketlidir. Yer kabuğu çeşitli büyüklükteki levhalardan oluşur. Aşağıdakilerden hangisi Nezozoik Dönemin özelliklerindendir? A) Yer kabuğunun kıtalara bölünmesi B) Linyit. C. 8. 3. mezozoikte. Aşağıdakilerden hangisi epirojenik hareketlerin oluşmasına doğrudan etkide bulunmaz? A) Buzul erimesi B) Volkanik olaylar C) Kayaçların ufalanması D) Dış kuvvetlerin erozyonu E) Buzul oluşumu 4. 9. 10. alçalmaktadır. D) İç güçler yalnızca karalarda etkilidir. Birbirine doğru hareket eden levhalar arasındaki tortul tabakaların sıkışarak kıvrılması ya da kırılması olayına orojenez denir. . Aşağıdakilerden hangisi yer kabuğunun yapısıyla ilgili verilen doğru bir bilgidir? A) Kalınlığı karalarda az. B) Akarsu aşındırması.Aktif volkanlara daha çok Büyük Okyanus kıyılarında rastlanır. Yeryüzünde depremlerin en çok görüldüğü yerler ………………… 6. yükselmektedir. Eskiden buzul altında olan yerler buzullar eridiğinden hafifledi ve bu yerler günümüzde ………………… 8. Yer kabuğunun geniş çaplı yükselmesi ya da çökmesinin nedenleri nelerdir? 15. Güneş’ten gelen enerjidir. 12. Sıcak su kaynaklarına daha çok eski arazilerde rastlanır. Volkanik olaylar daha çok hangi bölgelerde görülmektedir? Neden? 14. o dönemde meydana gelen önemli olaylarla tanımlanır. Alp-Himalaya dağları ………………… hareketler sonucu oluşmuştur. okyanus tabanlarında çoktur. 2. yer kürenin iç kısımlarının yüksek sıcaklıkta olmasıdır. Depremin şiddeti ölçülemez. ağırlaşan karanın çökmesine epirojenez denir. 7. rüzgâr aşındırmasından azdır. B) Büyük ve küçük levhalar hâlindedir. 5. C) Deprem ve volkanik olayların görüldüğü yerlerdendir. levhaların çarpıştığı ve birbirinden ayrıldığı yerlerde daha çok rastlanır. kaldera. volkanik. Aktif fay alanları deprem olma olasılığı fazla olan yerlerdir. orta derinlikte ve derin depremlerden hangisinin yıkıcı etkisi daha fazladır? 9. Yüksek dağlarda deniz canlılarına ait fosillere rastlanması.7. 10. Dünya haritası eskiden beri hiç değişmedi. petrol ve tuz yataklarının oluşumu C)Taş kömürü yataklarının oluşumu D) Şiddetli volkanizma E) Atlas ve Hint okyanuslarının belirginleşmesi 5. B) Sıcak su kaynaklarına. maar. 4.

Tombolo B) Falez .Dalmaçya E) Fiyort . C) Orta kuşaktadır. azalmıştır. örtü. 2. oluşan Çarşamba 10. 3 karstik şekillerin en küçüğüdür. 11. .D) İlk oluştuğu zaman parçalı bir dalmaçya. rüzgâr biriktirme yanıtlayınız. değil” E) Kapladığı alan hiç değişmedi. Aşağıdaki çoktan seçmeli 7. elverişli hâldeydi. Irmak adalarına eğimin A) Fay hatları çoktur. Kayaçların daha çok fiziksel (mekanik) yolla ufalandığı yerler için aşağıdakilerden hangi¬si söylenebilir? A) Her mevsim yağış alır. Toprak kütlesinin. şekillerindendir. başlıcaları hangileridir? 1. altta geçirimsiz tabakaların bulunması IV. hangi bilgileri verir? 10. dol E) Akarsuyun akış hızı in. Vadi. Falez nedir? Falezlere Bu bölge için aşağıdakilerden nerelerde rastlanır? hangisi söy¬lenemez? 12. aşındırma. Aşağıdakilerden hangisi heyelanların sık görüldüğü yerlerin özelliklerinden değildir? I. aşağıdaki yer şekillerinden hangilerinin oluşumunda temel rolü oynar? A) Lagün . 5. Kırgıbayırın geniş bir yer kıyılardaki akarsu ağızlarında kapladığı arazileri yerleşme. Polyelerin bir kısmı tarıma C. rastlanır? 12. yanlış olanların yanına “Y” Bu yerlerle ilgili aşağıdaki harfini yazınız. Tabakaların eğim doğrultusunda uzanması A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız IV D) I ve II E) III ve IV 4. Skyer ve fiyort kıyı tiplerine A) Akarsu bol miktarda nerelerde rastlanır? alüvyon taşımıştır. olması akarsu ve akarsuyun 9. Kıyıya paralel uzanan dağların çökmesiyle kıyıları oluşur. 4. barkan. Dolinlerin birleşmesiyle uvalalar oluşur. Ria kıyı tipine yalnızca sıcak değerlendiriniz. D) Sıcaklık farkları fazladır. Delta ovasının oluşması için çıkıntı fazladır. tamamlayınız.Kıyı oku C) Haliç . Aşağıdaki sözcük ve fazladır. 2. sözcük gruplarını kullanarak C) Kıyıda güçlü akıntılar cümlelerdeki noktalı alanları yoktur. 1. hangi koşullar gerekir? 13. Gelgit olayı Ay ve Güneş’in 3. Aşağıdaki yer şekillerinden hangisini akar¬sular oluşturmuştur? A) Hörgüç kaya B) Mantarkaya C) Asılı vadi D) Peneplen E) Moren 5. 6. kuşakta rastlanır. B) Bitki örtüsü gürdür. Lagün ve tombolo nedir? Deltası gösterilmişNasıl oluşur? tir. Karstik arazilere nerelerde rastlanır? Ç. azaldığı yerlerde rastlanır. Dolin. Yandaki şekilde 8. B) Eski kıta alanlarıdır. Birikinti konisi nerelerde kurak yerlerde rastlanır. Karstik biriktirme şekillerinin soruları yanıtlayınız. B) Kıyıda gelgit genliği B. ria. Büklümler oluşturan bir akarsu için aşağı. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanma “D”. 3. Boyuna kıyılarda girinti ve 4. Aşağıdakilerden hangisinde bir yer şekli o şekli oluşturan dış güçle birlikte verilme¬miştir? A) Vadi Akarsu ve Buzullar B) Sirk gölü Buzullar C) Falez Dalgalar D) Barkan Rüzgârlar E) Traverten Rüzgârlar 7. lapya. Yıl boyunca erimeyen 1. elverişli. 5. Birikinti konisi akarsu E) İklim koşulları benzerdir. D) Akarsuyun yatak eğimi “Son evresinde. 8. sirk ve takke ze döküldüğü yerde buzulları nedir? Açıklayınız. yargılardan hangisine varılabilir? 1.Delta D) Ria . buzu! ve sulardır. Yardang. A. Heyelan olayına daha çok 2. bazen de tabakaların eğim doğrultusunda aniden kaymasına heyelan de¬nir. Falezlere daha çok delta aktığı bölgenin yapısıyla ilgili ovalarında rastlanır. Mendereslerin oluştuğu D) Yakın zamanda oluştuğu için yerlerde akarsuların boyu uzar.Kıyı sekisi 3. Mantarkaya nasıl oluşur? Yeşilırmak’ın deni9. ulaşım ve tarım bakımından 14. Aşağıda deprem bakımından 2 rüzgâr biriktirmesiyle oluşan tehlikeli alanlar gösterilmiştir. 7. Eğimin fazla olması il. Bazı yer şekillerinin oluşumu gelgit genliğinin az ya da çok olmasına bağlıdır Gelgit genliği. Peri bacaları akarsu biriktirme C) Levhaların uzaklaşma şekilleridir.dakilerden hangisi kesin olarak söylenebi¬lir? A) Akımı yüksektir. hilal biçimindeki kumullardır. Gelgitin çok olduğu 5. kayaçların çözünmesiyle oluşan çanaklardır. alanlarıdır. 4. Yer şekillerini biçimlendiren başlıca dış güçler rüzgâr. Dev kazanına nerelerde çekim gücünden kaynaklanır. biriktirme. Akarsuyun denge profiline aşındırmanın rastlanır. azalmıştır. ilk evresinde. Aşağıdaki soruları 7. 6. Toprağın kuru ve taneli olması III. Üstte geçirimli. oluşur? 11. haliç oluşur. E) Deniz kıyısındadır. 6. Hörgüç kaya buzul şekillerindendir. aşındırmasıyla oluşur. Bir akarsuda büklümlerin çok karlara toktağan kar denir. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 6. mantarkaya. düzlükler geniş alanlar kaplar.

Daha çok dar vadilerde görülen bu tür yerleşim birimleri çizgisel yerleşmeler olarak da adlandırılır (6.16. Kıyıların özellikleri göz önüne alınırsa aşağı¬daki kıyı tiplerinden hangisinde doğal li¬manların en az olması beklenir? A) Boyuna kıyı B) Dalmaçya tipi kıyı C) Enine kıyı D) Fiyort tipi kıyı E) Ria tipi kıyı Karadeniz Terme 162 Bazı yerleşim birimleri akarsu boyunca kurulmuştur. 5. Buna göre aşağıdaki alanların hangisinde yerleşmeler. Çöl bölgeleri III. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız. Nil ve Mezopotamya ilk yerleşik hayatın görüldüğü yerlerdendir. Dağlık alanlar II. Muson Asyası II. ( ) 173 Ç. Enlem. Orman alanlarındaki meskenlerin yapımında daha çok kullanılır. Alüvyal ovalar IV. Tarım. yağışlı. yerleşmeyi sınırlandırmaz. Kerpiç yapılara daha çok kurak ve yarı kurak bölgelerde rastlanır. Tundra iklim bölgesi Yukarıdaki yerlerden hangileri yeryüzünde. 8. akarsu boyunca büyüdüğü için yerleşim biriminin uzanış doğrultusu akarsuyun uzanış yönüne paraleldir. Alüvyal ovalar IV. ( ) 4. aşırı sıcak ve yağışlar nedeniy¬le genelde 2000 metrenin üzerindeki alanlar¬da toplanmıştır? A) Kuzey Amerika’da B) Ekvator çevresinde C) Asya’nın iç kesimlerinde D) Avustralya’da E) Kutuplar çevresinde I. Ekvatoral iklim bölgesi IV. sanayi şehri. Engebeli arazilerde daha çok dairesel yerleşmeler oluşmuştur. Yerleşim birimlerinin toplu ya da dağınık olmasında en önemli faktörler nelerdir? 3. Yüksek enlemler III. C) Akış hızı fazladır D) Rejimi düzensizdir. ekonomik” 1. Bu yerleşme şekli genellikle düz bir arazide veya ovalar da görülür (6. Çizgisel yerleşmelere daha çok nerelerde rastlanır? 7. Dağlık alanlar Yukarıdaki yerlerden hangileri ilk yerleşim birimlerinin kurulduğu alanlardandır? A) İve II B) II ve III C) III ve IV D) I ve III E) II ve IV .15. çeşme gibi yapıların çevresinde dairesel şekilde kurulmuştur. I. 1. toplu. İlk yerleşmeler uygun yerlerde gelişmiştir.ki ilk yerleşmelerin bulunduğu alanlardan¬dır? A) Yalnız I C) Yalnız II E) III ve IV B) I ve II D) II ve IV I. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına “D”. Köy altı yerleşmelerindeki başlıca ekonomik etkinlikler nelerdir? 6. Yerleşim birimi. Orta Asya Yukarıda verilen coğrafi alanlardan hangile¬ri yerleşmeye elverişli değildir? A) Yalnız II B) I ve II C) Yalnız III D) II ve III E) II ve IV I. Aşağıdaki sözcük ve sözcük gruplarını kullanarak cümlelerdeki noktalı alanları tamamlayınız. Ganj. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız. Indus. ( ) 3. yarı ku¬rak ve soğuk alanları genelde yerleşmeye elve¬rişli değildir. kerpiç.000 arasında olan yerleşim birimlerine köy denir. Meskenlerde kullanılan malzemeyi ve evlerin araziye dağılış biçimini nüfus coğrafyası inceler. Bir yörede dağınık yerleşmenin yaygın ol-masında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur? A) Yer şekillerinin engebeli olması B) Tarım alanlarının dar olması C) Doğal nüfus artış hızının fazla olması D) Tarım alanlarının birbirinden uzak olması E) Su kaynaklarının yeterli olması 2. 4. “azdır. Yerleşmeyi sınırlandıran koşullar nelerdir? B.Fotoğraf). Meskenlerde kullanılan malzeme seçiminde neler etkili olmaktadır? 2. kurak. ( ) 8. Tropik çöller III. E) Delta oluşturmaktadır. 3. Nüfusu 5000 ile 10.Fotoğraf). tarım. ( ) 6. 2. C. İlk yerleşmelerin kurulduğu yerlerin başlıca özellikleri nelerdir? 5. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME A. Batı Avrupa IV. yanlış olanların yanına “Y” harfini yazınız. 1. Akarsu boyları II. Su kaynaklarının az olduğu yerlerde yerleşmeler genelde yerleşme şeklindedir. cami. Çöller. hayvancılık ve madencilik gibi etkinlikleri beşerî sistemlerin bölümü inceler. ahşap. ( ) 5. ( ) 2. Yüksek platolar III. ( ) 7. Bazı toplu yerleşmeler ise daire şeklindedir. yerleşmeye eiverişle olmayan alanlardır. Fabrikaların çok olduğu şehirlere denir.B) Yatak eğimi azdır. Muson Asyası II. Akarsu boyları Yukarıdaki yerlerden hangi ikisi yerleşmeye elverişli alanlardandır? A) İve II B) II ve IV C) İve IV D) II ve III E) III ve V Yukarıdaki haritada numaralarla gösterilen yerlerden hangileri yerleşmeye en az elve-rişlidir? A) İve II B) İve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV Yeryüzünün çok sıcak. Yerleşmelerde kullanılan malzemenin jeolojik yapıyla ilgisi yoktur. 1. Karstik yöreler V. Meskenler genelde merkezde bulunan bir meydan veya köylerde okul. Yerleşim birimlerinin kırsal ya da kentsel olarak ayrımında hangi ölçütler kullanılmaktadır? 4.

Ekonomik etkinlik IV. yer şekilleri. 1. Çevrenizde başlıca hangi yer şekillerinin bulunduğunu gözlemleyerek defterinize yazınız. Hangi bölgelerin sınırları ile idari sınırlar çakışır? Açıklayınız. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına “D”. iklim. E) Yıllık sıcaklık farkı kıyılara göre yüksektir. Yaşadığınız yerde hangi iklim türü etkilidir? Bu iklimin özelliklerini Ankara’nın iklim özellikleriyle kar-şılaştırınız. Nüfus II. Aşağıdakilerden hangisi Ankara’nın iklim özelliklerinden değildir? A) Yazlar kuraktır. Yaşadığım yer Türkiye’nin seyrek nüfuslu alanlarındadır. ve özellikler göz önünde bulundurulur. Yaşadığım yerde en çok yetiştirilen tarım ürünleri 5. Yaşadığınız yerin nüfusunu Ankara’nın nüfusuyla karşılaştırınız. yanlış . B) En fazla yağış ilkbaharda düşer. ( ) 5. “değişir. Yaşadığım yerde nüfus artışı fazladır. Yaşadığım yer. 4. C) Kışın don olayı görülür. Ankara çevresinde yapılan aşağıdaki hay-vancılık türlerinden hangisinin Türkiye’de daha sınırlı alanlarda olması beklenir? A) Arıcılık B) Kümes hayvancılığı C) Koyun besiciliği D) Tiftik keçisi besiciliği E) Kıl keçisi besiciliği 185 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME A. Aşağıdakilerden hangisi hem Ankara’da hem de Türkiye’nin her yerinde görülebilen yer şekillerindendir? A) Akarsu vadisi B) Buzul vadisi C) Kumul D) Dolin E) M ören 2. Yaşadığım yerde gelişen başlıca sanayi kolları C. Ankara çevresinde turunçgil ve zeytin yetiştiril¬mez. Ankara madencilik bölgesidir. B. su kaynakları. Ankara çevresinde bozkırlar arasında yer yer ağaçlara rastlanması aşağıdakilerden hangisini kanıtlar? A) Karadeniz ikliminin etkisinde kaldığını B) Eskiden ormanların daha geniş yer kapladı¬ğını C) Bozkırların her yerde bulunduğunu D) Türkiye genelinde iklimin değiştiğini E) Türkiye’nin yüksekliğinin arttığını 5.Aşağıdakilerden hangisi beşerî coğrafyanın inceleme alanlarından değildir? A) Nüfus B) Yerleşme C) Tarım D) İklim E) Turizm I. Yaşadığım yerin bitki örtüsü Bu bitki örtüsü Ankara’daki bitki örtüsüyle göstermektedir. ( ) 4. kirve kent yerle¬şim birimlerinin birbirinden ayırt edilmesi¬nin ölçütlerinden değildir? A) İve II B) İve III C) II ve III D) İve IV E) II ve IV 174 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME A. beşerî koşullar” 1. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız. doğal koşullar. 4. ( ) 3. ( ) 7. Yaşadığım yer ulaşım bakımından gelişmiştir. Yaşadığınız yerin coğrafi konumunu defterinize yazınız. 1. D) Her mevsim yağış görülür. 2. 6. Aşağıda verilen cümlelerdeki noktalı alanları tamamlayınız. 5. yer altı kaynakları bakımından zengindir. 1. Aşağıdaki yörelerden hangisinde buna ben¬zer bir durum gözlenir? A) Doğu Karadeniz kıyıları B) Antalya kıyıları C) İzmir çevresi D) Adana kıyıları E) Konya çevresi 4. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız. Coğrafi bölgelerin sınırları neye göre belirlenir? Açıklayınız. 3. D) Yıllık sıcaklık farkı 20°C’tan fazladır. 3. ( ) 6. ( ) 184 Ç. Bu durum aşağıdaki illerden hangisinin çev-resinde de yaşanır? A) Kayseri B) Mersin C) Antalya D) İzmir E) Muğla 7. 3. Yaşadığım yer su kaynakları bakımından zengindir. C. Konut tipleri Yukarıdakilerden hangileri. Yaşadığım yerin çevresindeki başlıca iller 2. Kapladığı alan III. 1. nüfus. Soğuk iklim bölgesinde toprakları bulunan ülkelere üç örnek veriniz. ( ) 2. 1. 2. Bölgeler belirlenirken doğal. Aşağıda Ankara ilinin yağış ve sıcaklık grafiği Bu grafiğe göre aşağıdaki yargılardan han¬gisine varılamaz? A) Yıllık yağış miktarı 200 mm’den fazladır. yanlış olanların yanına “Y” harfini yazınız. Aşağıdaki sözcük ve sözcük gruplarını kullanarak cümlelerdeki noktalı alanları tamamlayınız. Yaşadığınız yerdeki başlıca turizm varlıklarını listeleyiniz. ekonomik etkinlikler. E) Yağış rejimi düzensizdir. C) Yağışlar yıl boyunca yağmur şeklindedir. 4. Doğal koşullara göre bölgelerin belirlenmesinde göz önünde bulundurulan koşullar 3 dikkate alınarak belirlenen bölge sınırları kısa süre içinde değişmez. Ankara çevresinde daha çok tahıl tarımı yapıl-maktadır. Ankara bir ovada kurulmuştur. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanma “D”. Yaşadığım yerde yağışın en çok düştüğü mevsim 3. B. B) Yazlar sıcak ve kuraktır. Bölge sınırları zamanla 2. Ankara’daki başlıca turistik yerler 6.

Bazı bölgelerin sınırları değişir. radyoaktif madde¬ler havada asılı kalır” 1. Aşağıdakilerden hangisi bölgeleri birbirin¬den ayıran doğal etmenlerden değildir? A) Yer şekilleri B) İklim koşulları C) Bitki örtüsü D) Su kaynakları E) Nüfus ve yerleşme 2. ( ) 2. I 65-90 dB arası gürültüler huzur bozukluklarına. işitme kaybı. Çünkü 3. 4. Bitki ve hayvanların kirlenen ortamdan zarar görmeleri insanları da etkiler. 90-120 dB arası gürültüler organ ve kulak rahatsızlıklarına neden olmaktadır. İnsanların doğaya verdiği zararlar azaltılabilir. doğayı kirleterek. 35-65 dB (desibel) arası gürültüler psikolojik rahatsızlıklara. Yukarıda verilen yeryüzünün doğal ve beşerî bölgeleriyle ilgili bilgilerden hangileri yanlıştır? A) İve II B) II ve III C) III ve IV D) I ve III E) II ve IV ( ) ( ) ( ) ( ) Aşağıdakilerden hangisinde idari sınırları ve bölge sınırları çakışık olan bölgeler bir ara¬da verilmiştir? A) Birleşmiş Milletler üyesi ülkeler . Toprağın kirlenmesi canlıları nasıl etkiler? Açıklayınız. Bir uçağın 140 dB’lik bir gürültü kirliliğine yol açtığı düşünülürse bu tehlike korkutucu boyutlarda olabilir. ( ) 4. bitki ve hayvanlar bulaşıcı hastalıklar yayarlar. 1. İnsanlar doğanın hangi öğelerini kirletmektedir? 4. ruhsal bozukluklar. Ç. B.Nüfusu seyrek olan bölgeler E) Tarım bölgeleri Yüksekliği fazla olan bölge¬ler Aşağıdakilerden hangisi yeryüzünün doğal ve beşerî olarak bölgelere ayrılmasıyla ilgili verilmiş yanlış bir bilgidir? A) Ekonomik etkinliklerle ilgili bölgeler. 2. ( ) 202 . ağır işitme bozuklukları. C. 3. 5. kaybı ve fiziksel bozukluklara yol açmaktadır. farklı özellikler gösterir. doğadan yararlanarak. Bazı bölge sınırları kısa sürede değişmez. Bu benzer özellikleri doğal ve beşerî olmak üzere iki ana grupta toplayabiliriz. Nükleer kirlenmenin etkisi gelecek kuşaklara da taşınmaktadır. “insanlar bitki ve hayvanlarla beslenirler. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME A. 195 Ses Kirliliği 1990 yılında İstanbul’da yapılan bir araştırmada gürültü kirliliğine neden olan faktörler ve oranları şu şe¬kilde sıralanmıştır: sokak %50. Gürültünün aşırı boyutlara ulaşması. radyoaktif maddeler genetik hastalıklara neden olur. do¬ğal bölgeler arasında yer alır. İdari bölgelerden bazılarının sınırları siyasi bölgelerin sınırlarıyla çakışır. 1.olanların yanma “Y” harfini yazınız. D) Yer şekilleri bakımından benzer alanlar. B) Bütün bölgelerin sınırları kesindir ve değiş¬mez. Basından (2) Tartışma Doğaya zarar vermeden doğadan yararlanmak mümkün müdür? Nasıl? Tartışınız. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız. tren ve tramvay %18. ( ) 3. 1. 3.Petrol bölgeleri D) Sanayi bölgeleri . Yeryüzünde yalnızca beş bölge belirlenebilir. açık hava %2. Doğadaki hangi unsurlar olmazsa yaşamımızı sürdüremeyiz? Açıklayınız. birden fazla özellikteki bölge içinde yer alabilir. İnsanın doğaya olumsuz etkilerine bir örnek veriniz. İlk insanlar doğal çevreyi korumak için daha çok önlem almışlardır. Yeryüzünü bir bütün olarak incelediğimizde ba¬zı özellikler yönünden benzer alanlar olduğu görülmektedir. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına “D”. komşu¬lar %3. Coğrafi bölgeler belirlenirken yalnızca doğal koşullar göz önünde bulundurulur. dikkat. çevredeki inşaatlar %3. Çünkü 2.5 ve diğerleri %4. 2. I. uçak %13. Doğaya verilen zarar Sanayi Devrimi’nden sonra azalmıştır. II. E) Doğal ve beşerî bölgeler.Bağımsız ülkeler B) Yağışlı bölgeler Yüksekliği az olan bölgeler C) Kurak bölgeler . Besinlerimizin ana kaynağı nedir? Belirtiniz. İnsanlar yaşamlarını sürdürebilmek için doğaya zarar vermek zorundadırlar. C) Bir alan. Bir bölgenin her yerinde doğal ve beşerî özellikler aynıdır. III. Aşağıdaki sözcük ve sözcük gruplarını kullanarak cümlelerdeki noktalı alanları tamamlayınız. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız. 1. Bir ülke birden fazla bölgede bulunabilir. sanayi %6. yanlış olanların yanına “Y” harfini yazınız. IV. beşerî bölgelerdir. İnsan kendi yaşam ortamını yok etmektedir.5. Bütün bölge sınırları aynı ölçütlere göre belirlenir.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful