1.

BÖLÜM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
A. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız. 1. Hava olaylarını coğrafyanın hangi alt bilim dalı incelemektedir? 2. Hidrosferden nasıl yararlanmaktayız? 3. Atmosferle hidrosfer arasında nasıl bir ilişki vardır? Belirtiniz. 4. Doğal sistemler hangileridir? Bu sistemleri coğrafyanın hangi dalları incelemektedir? 5. Coğrafi araştırmalarda en çok hangi bilim dallarından yararlanılmaktadır? 6. Coğrafyanın başlıca prensipleri nelerdir? 7. Hidroloji ve jeomorfolojinin inceleme alanları nelerdir? B. Aşağıdaki sözcük ve sözcük gruplarını kullanarak cümlelerdeki noktalı alanları tamamlayınız. “atmosfer, taş küre, doğal, canlılar küresi, okyanus ve denizler, toprak coğrafyası, alt, beşerî, fiziki, jeomorfoloji, klimatoloji” 1. Doğal ortamı hava küre, su küre ……………... ve ……………... oluşturur. 2. ……………... Dünya’yı çepeçevre kuşatan gaz küresidir. 3. Coğrafya ……………... ve ……………... sistemleri incelemek üzere iki bölüme ayrılır. 4. Jeomorfoloji, doğal sistemleri inceleyen ……………... coğrafyanın alt dalıdır. 5. İklim olaylarını, fiziki coğrafyanın ……………... dalı inceler. 6. ……………... ……………... ……………... su küreyi oluşturan unsurlardandır. 7. Pedoloji ……………... yararlandığı bilim dallarından biridir. C. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların karşısına “D”, yanlış olanlara “Y” harfini yazınız. 1. Canlılar küresi; bitkiler, hayvanlar, insanlar gibi doğal ortamda yaşayan canlıların oluşturduğu sistemdir. 2. Jeoloji, akarsu ve göllerin oluşumunu inceler.

3. Litosfer Dünya’nın katı kabuğudur. 4. Ekonomik faaliyetler doğal sistemler içinde ele alınır. 5. Hidrografya evrenin oluşumunu inceler. Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız. 1. I. insanların tüneller yapması II. insanların su kaynaklarına yakın yerlere yerleşmeleri III. Buzullarla kaplı olan Antarktika’da yerleşik hayatın olmaması Yukarıdakilerden hangileri doğanın insan yaşamına etkisine örnektir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve III D) Yalnız III E) I, II ve III 2. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde coğrafyadaki bir bölüm, o bölümün inceleme alanı olmayan etkinlikle birlikte verilmiştir? A) Delta oluşumu - Jeomorfoloji B) Yağış rejimi - Klimatoloji C) Dünya’nın şekli - Matematik coğrafya D) Yer altı suları - Hidrografya E) Depremler - Hidrografya 3. Kutuplara yakın ülkelerde aşağıdaki doğal unsurlardan hangisi insan yaşamını daha fazla etkiler? A) Bitkiler B) Göller C) Akarsular D) Buzullar E) Kayaçlar 4. Aşağıdakilerden hangisi coğrafyanın inceleme alanı içinde yer alan doğal sistemlerden biri değildir? A) Galaksiler B) Canlılar küresi C) Taş küre D) Su küre E) Atmosfer 5. Yer kabuğunun iç kısımları yüksek sıcaklıktadır ve buradaki bütün maddeler erimiş hâldedir. Bu maddeler, bazen yer kabuğundaki kırıklar boyunca yeryüzüne yükselir. Bu olaya volkanizma denir. Yeryüzüne çıkan maddeler bazen üst üste birikerek kabartılar oluşturur. Tek dağların bir kısmı bu şekilde oluşmuştur. Günümüzde 550 kadar volkan hâlen etkin durumdadır. Bunların % 60’ı Büyük Okyanus’un kıyılarında, % 20’si Akdeniz kuşağında, kalanı

ise okyanus ortasındaki sırtlarda yer alır. Yukarıdaki metne göre aşağıdaki yargılardan hangilerine varılmaz? I. Doğal coğrafyanın nedensellik ilkesiyle ilgili örnek vardır. II. Jeomorfolojinin inceleme alanlarından biri örneklendirilmiştir. III. insan ile doğa arasındaki etkileşime değinilmiştir. IV. Coğrafyanın dağılış ilkesiyle ilgili örnek vardır. A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) III ve IV E) II, III ve IV

2. BÖLÜM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

A. Aşağıdaki soruları yukarıdaki haritaya göre yanıtlayınız. 1. Ankara ile Eskişehir arası kuş uçuşu uzunluğu ölçünüz. Bu iki şehir arasındaki gerçek uzaklık kaç km’dir? Bulunuz. 2. Haritada 3,3 cm2 olarak gösterilen bir yerin gerçek alanı kaç km2dir? 3. İzmit’te yerel saat 12.00 iken Ordu’da kaçtır? 4. Konya ile Iğdır arasındaki yerel saat farkı yaklaşık olarak ne kadardır? 5. Iğdır, Sinop, Antalya, İstanbul ve Sivas illeri hangi meridyen ve paraleller arasında bulunmaktadır? Bu illerin coğrafi koordinatlarını yaklaşık olarak belirtiniz. 6. 38°-40° kuzey paralelleri, 34°36° doğu meridyenleri ve 36°-38° kuzey paralelleri, 28°-30° doğu meridyenleri arasında yer alan iller hangileridir? 7. Haritada aralarında 3 cm uzaklık olan iki yer arasındaki gerçek uzaklık kaç km’dir? 8. Haritada 4 cm olarak ölçülen bir uzaklık, ikinci bir haritada 8

Ç. aralarındaki yerel saat farkı en az ve en fazla olanlar hangileridir? B. ikinci bir haritada Eber Gölü 25 cm2 ile gösterilmiştir.000 B) 1 / 250. Aynı büyüklükteki kâğıtlara. Enlem. kâğıdın tamamını dolduracak şekilde haritaları çizilen aşağıdaki yerlerden hangisinin ölçeği daha küçüktür? A) Fransa B) Çin C) Türkiye D) Marmara Denizi E) Ankara 2. 4. Büyük ölçekli haritalarda ayrıntı …………….. izohips haritalarında iç içe çizilmiş olan eğrilerden en içte olanının yüksekliği ……………. 1 / 500. her yerde aynıdır. 1 / 800.. lejant. aynıdır. izohips haritalarında eğrilerin nokta hâlini aldığı yerler ……………. Konya’da battıktan ne kadar zaman sonra İzmit’te batacaktır? 10. 1. ölçek. “azdır.. Aşağıdaki sözcük ve sözcük gruplarını kullanarak cümlelerdeki noktalı alanları tamamlayınız. C) Duvarda daha az yer kaplar. 6. Aynı büyüklükteki kâğıtlara. Kroki. açı cinsinden uzaklığıdır. Bir arazinin profilini çıkarmak için hangi tür haritalardan yararlanılır? C. Diyarbakır. Rize ili ve çevresini gösteren bir fiziki haritada yeşil. Paraleller arasındaki uzaklık her yerde aynıdır... izohips haritalarında eğriler arasındaki uzaklık değişmez.000 ölçekli planları çizilirse bu haritalardaki ayrıntı için aşağıdakilerden hangisi doğru olur? A) I > II > III B) III > I > II C) I = II = III D) I = II > III E) II > I > III 4. başlık.000 5. Küçük ölçekli haritalar çok ayrıntılıdır. 8. Buna göre ikinci haritanın ölçeği aşağıdakilerden hangisidir? A) 1 / 30. paydadaki değer büyüktür.. Haritalardaki işaret ve renklerin hangi anlama geldiği haritanın …………….. 6. D) İzohipsler arasındaki yükseklik Meridyenlerin birbirine farkı çok azdır. 5. 8.. Aşağıda verilenlerden hangisi küçük ölçekli haritaların özelliklerinden değildir? A) Ayrıntı azdır.000 D) 1 / 300. 9. ölçek. sarı. Bir izohips haritasında eğrilerin sık ve seyrek geçtiği yerler hangi alanlardır? 6. Bir meridyen üzerindeki her yerde Güneş. 1 saat yerel saat farkı bulunan iki yer arasında 15 meridyen vardır. Projeksiyon. bir çeşit haritadır. Yükseklik ve coğrafi koordinatlar haritanın ölçeğine göre ……………. 5.. Türkiye ve Ankara haritalarını ayrıntısı en fazla olandan en az olana doğru sıralayınız.cm olarak ölçülmüşse ikinci haritanın ölçeğini bulunuz. 1. hangisi en az hatayla gösterilmiş olur? A) I B) II C) III D) IV E) V 3.. D. 21 Martta Güneş. 7. 4. en fazladır. izohips haritalarında eğrilerin “0” metreyi gösterdiği yerler ……………. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız. dorukları gösterir. I. 2.. 9. paralel çizildiği bir Dünya E) Kesir ölçekli haritalarda haritasında... 9.. bir noktanın Ekvator’a ……………. Aşağıdaki yanıtlayınız. yıl boyunca aynı saatte doğar. 5. Haritalar belirli bir ölçeğe göre çizilir. numaralandırılmış yerlerden 7. yararlanarak hesaplanabilir. Haritalardaki ayrıntı ölçeğe göre değişir... haritalardır. Zonguldak ve Erzurum illerinden. ayrıdır. Kayseri. küçük ölçekli. Aynı saat diliminde bulunan ülkelerin saat ayarları …………….000 C) 1 / 50. B) Kara ve denizlerin boyutlarında hata fazladır. Rize’nin yer şekilleriyle ilgili nasıl bir bilgi verir? 2. kuş bakışı görünüşe göre çizilmesi.. yanlış olanların yanına “Y” harfini yazınız. Bir ölçeğe göre çizilmesi . Bütün haritalarda uzaklık ve alan haritalardaki ……………. kısmında gösterilir. Bir çizimin harita olabilmesi için hangi özellikleri taşıması gerekir? 4. Yukarıda yüz ölçümleri gösterilen bölgelerin 1/10.000 E) 1 / 500.. Dünya haritalarındaki kara ve denizlerin boyutlarında bozulma olmasının nedeni nedir? 3.000 ölçekli bir haritada Eber Gölü’nün alanı 9 cm2. 10. kahverengi ve bu renklerin tonlarının kullanılması.000 ölçekli bir Türkiye idari dağılış haritasından aşağıdaki bilgilerden hangisi elde edilemez? A) Gerçek alan ile iz düşüm alan arasındaki farkın hesaplanması B) Van Gölü ile Tuz Gölü arasındaki harita uzunluğunun hesaplanması C) Ankara ilinin alanının hesaplanması D) Türkiye’nin enlem ve boylam derecelerinin hesaplanması E) İstanbul’dan Adana’ya giden kara yolunun hangi şehirlerden geçtiğinin belirlenmesi 8. İzmir. kâğıdın tamamını dolduracak şekilde çizilen Asya. 2. değişmez.. lejant. 3. 3. 1. Dünya’yı en az hatayla gösterme yöntemlerindendir. 7.. Atlas ve duvar haritaları soruları ……………. deniz kıyısını gösterir” 1. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına “D”.

Bu mesafenin sabit kalabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi gerekir? A) Dünya’nın Güneş çevresinde izlediği yol değişmelidir. 7. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız 1. Bulunduğu yarım küre bilgilerinden hangilerine ulaşılabilir? A) I. Dünya’nın merkezi ve kutup noktalarından geçtiği kabul edilen çizgiye denir. “21 Haziran. 23° 27'. 21 Aralık ve 21 Haziran’ın başlıca özellikleri nelerdir? 10. 66° 33'. Dünya’nın kendi ekseni etrafındaki dönüşü sonucunda hangi olaylar meydana gelir? 3. III. Ekinoks nedir? Hangi günlerde gerçekleşir? 6. Güney Yarım Küre'de yıl içindeki en uzun gölgeler oluşur. Cisimlerin gölge boyları neye göre değişir? Gölgeler. Dönenceler ve kutup dairelerinin belirlenmesinde neler esas alınmıştır? 6. 11. IV D) II ve IV E) I ve III 2. Yeryüzünde gece ve gündüz süreleri neye göre değişmektedir? 16. okyanus akıntıları. dinamik. 23 Eylül ve 21 Mart’ın başlıca özellikleri nelerdir? 9. Eksen eğikliği nedir ve ne kadardır? 7. Dünya. sıcaklık. Aşağıdaki soruları nedeni dönmesidir. azalır. 4. Yerel saat farklarının oluşmasının nedeni Dünya’nın Güneş etrafında dolanmasıdır. 2. 2. Haritadaki verilere göre I. yeryüzünde etkilemez. 36° kuzey paraleli üzerinde yer alan Hatay’ın güneş ışınlarını iki kez dik alması için Ekvator ve ek¬liptik arasındaki açı en az olmalıdır.II. 21 Mart ve 23 Eylül günlerinde Dünya’nın her yerinde süresi eşittir. 21 Haziran’da güneş ışınları Oğlak Dönencesine dik düşer. 1. Gece ve gündüzün birbirini izlemesinin nedeni Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönmesidir. Eksen ile ekliptik arasında . 9. Taralı bölgenin alanı III. Dünya’nın Güneş’e en yakın ve en uzak olduğu zamanlar hangileridir? Bu yaklaşma ve uzaklaşmanın sonuçları nelerdir? 4. Mevsimlerin oluşmasının nedeni Dünya’nın kendi etrafında dönmesidir. Yeryüzü şekillerinin izohips yöntemiyle gösterilmesi III. Kuzey Yarım Küre’de yaz yaşanırken Güney Yarım Küre’de kış yaşanmasının nedeni Dünya ekseninin yörünge düzlemine eğik olmasıdır. Kuş bakışı çizilmiş olması Yukarıdaki özelliklerden hangisi ya da hangilerinin her haritada mutlaka bulunması gerekir? A) I ve II B) Yalnız III C) II ve IV D) Yalnız IV E) I ve IV 8. BÖLÜM ÖLÇME VE etrafındaki dönüş hızı. Dünya’nın kendi ekseni 3.B arasındaki eğim IV. Matematik iklim kuşakları hangileridir? Sınırları nerelerdir? 14. 6. sıfır. II. Güneş ışınları hangi bölgelere dik düşer? 11. Yukarıdaki izohips haritasında numaralandırılmış yerlerden hangisi yanlış tanımlanmıştır? A) I: Kapalı çukurluk B) II: Yamaç C) III: Boyun D) IV: Vadi E) V: Sırt 9. 7. sonra ise kısalmaya başlar. 21 Haziran ve 21 Aralık’ta hangi yöne doğru gidilirse gündüz süresi uzar? Nedenini açıklayınız. 37°. Türkiye dönence dışında yer aldığı için güneş ışınlarını yılın hiçbir gününde almaz. Türkiye’de gündüzler sonra uzamaya. 12. C. B. Dünya’nın yörüngesi daire şeklinde olsaydı ne olurdu? 5. basınç oluşmazdı. Dünya’nın Güneş’e olan uzaklığı yıl boyunca değişir. 5.L arasındaki eğim II. . II ve III B) I ve II C) I. rüzgâr. Ç. Dünya’nın yörüngesi elips şeklinde olduğundan Dünya’nın Güneş etrafındaki dönüş hızı değişmektedir. güney. 15. Aşağıdaki sözcük ve sözcük gruplarını kullanarak cümlelerdeki noktalı alanları tamamlayınız. Ekvator ile ekliptik arasındaki açı daha büyük olsaydı neler olurdu? 12. Ekvator ile ekliptik arasında Iık açı vardır. 4. kutuplara gidildikçe DEĞERLENDİRME 3. 10. 21 Aralık. günün hangi bölümünde kısa. K . Yukarıdaki izohips haritasında eğriler 75 m’de bir verilmiştir. Türkiye’de cisimlerin gölgeleri hiçbir zaman yönüne düşmez. yanlış olanların yanına “Y” harfini yazınız. Dünya’nın geoit şeklinde dönmeseydi ve kuşakları olmasının başlıca sonuçları sapma olmaz. eksen. A . 8. gölge boyları olmaz. 3. Gün içinde sıcaklığın değişme A. dik” 1. nelerdir? 5. gece ve gündüz. Dünya’nın ekseni eğik olmasaydı gece ve gündüz süreleri yıl boyunca eşit olurdu. Dünya’nın ekseni eğik olmasıydı hangi olaylar yaşanmazdı? 8. Coğrafi bölge ve bölüm sınırlarını göstermesi IV. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına “D”. hangi bölümünde uzundur? 13. kendi ekseni etrafından yanıtlayınız. Dünya’nın Güneş’e yaklaşıp uzaklaşması. yönlerinde 1.

Aşağıdaki soruları yanıtlayınız. 23 Eylül ve 21 Aralık’ta yaşanan ortak bir durumdur? A) Her iki yarım küredeki gündüz süresi eşittir. B) Her iki yarım küredeki sıcaklık ortalamaları aynıdır.00’de ve yatay yüzeylerde cisimlerin gölgesi oluşmaz.B) Dünya’nın kendi etrafındaki dönüş yönü değişmelidir.. II. Hava durumu ve iklim III. C) Ekvator’daki gündüz süresi 1. Atmosfer olmasaydı gündüz çok ……………… gece çok ………………. E) Kuzey Yarım Küre’de bu dönemden sonra gölgeler sürekli kısalır. C) Kuzeye gidildikçe gece süresi uzar. İklim elemanları ……………… ……………. I. sıcaklık azalır.4°C olarak ölçülmüştür. Dünya. Kızıldeniz’deki tuz oranının sıcaklığı nasıl etkiler? Baltık Denizi’ne göre fazla olması 5. Hava olaylarının uzun yıllar ortalamasına ……………… 5. 4. sıcaklık 13. E) Ay’ın Dünya çevresinde izlediği yol değişmelidir. 2860 m yükseklikteki bir yerde süresi eşittir. nem ve yağış. Kısa bir süre içinde yaşanan ve gündüz arasındaki zaman farkı hava koşullarına hava durumu azdır. 4. …………… 4. Kutuplarda kalıcı karın deniz sıcaklığı kaç °C’dir? seviyesinden başlaması 4. tutulur. basınç ve rüzgârlar. Günlük sıcaklık farklarının yüksek olduğu yerler …………………. ……………. D) Ekvator’da 12 saat gündüz yaşanır. Kuzey Kutup Noktası’nda sürekli gündüz yaşandığı dönem için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Kuzey Yarım Küre’de gündüz süresi 12 saatten fazladır. I. 6. B) Güney Yarım Küre’deki en düşük sıcaklıklar bu dönemde yaşanır. Güneş etrafında dolanmaktadır. gündüz süresi uzar. Isı ile sıcaklık arasındaki fark aynıdır. 5. iklim. Ankara’da yatay bir yüzeye yerleştirilen bir metre boyundaki bir cismin gölge boyunun I. III. I D) I. II 3. D) Dünya’nın Güneş sistemindeki yeri değişmelidir.. 3. nedir? D) Her iki yarım küredeki gölge 2. İklim olayları atmosferin 8. Sıcaklık enleme göre nasıl boyları aynıdır.. D) Kuzeyindeki yerlere göre gece 2. 21 Haziran. Sıcaklığın gün içinde Yukarıdaki Dünya şekli değişmesinin nedeni üzerinde gösterilen A merkezi …………………………. B) Oğlak Dönencesi’nde yerel saatle 12. Kuzey Yarım Küre’de A) Yalnız I B) Yalnız II sıcaklık değerlerinin Güney Yarım C) Yalnız III D) I ve II Küre’den yüksek olmasının E) II ve III nedenleri nelerdir? 7. yanlış olanların yanına “Y” B) 21 Aralıkta kuzeye gidildikçe harfini yazınız. E) Yaz mevsimi Güney Yarım 3. Havadaki nemin az olması II. sıcaklık. Troposfer. E) Kuzey Yarım Küre’de kış başlangıcıdır. 7. Hava daha çok yerden ısındığı için yükseklere çıkıldıkça ………………… 8. I C) II. Dünya yıllık ortalama sıcaklık sonuçlarındandır? dağılışında. Bu yerin indirgenmiş 6. en uzun olanından en kısa olanına doğru sıralanmış biçimiyle aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? A) I. III. A. 21 Mart II. uzundur. Güneş ışınlarının Oğlak Dönencesine dik düştüğü gün için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Güney Kutup Noktasında yaklaşık 6 aylık gece süresinin başlangıcıdır. • Dünya’nın ekseni ekliptiğe 23° 27' eğiktir. II. Orta kuşak karalarının batı ve artması doğu kıyılarında sıcaklık neden Yukarıda verilen bilgilerden farklıdır? hangileri Dünya’nın şeklinin 7. C) Kuzey Yarım Küre’de yılın en kısa gölgeleri bu dönemde oluşur. denir. Aşağıdakilerden hangisi bu olguların sonuçlarından değildir? A) Sıcaklığın yıl boyunca değişmesi B) Gölge boylarının yıl boyunca değişmesi C) Yerel saat farklarının oluşması D) Gündüz süresinin yıl boyunca değişmesi E) Güneş ışınlarının yalnızca dönenceler arasına dik düşmesi B. Aşağıdakilerden hangisi 21 Mart. III B) III. C) Dünya’nın şekli değişmelidir. Aşağıdaki sözcük ve sözcük gruplarını kullanarak cümlelerdeki noktalı alanları tamamlayınız. ……………… katmanında gerçekleşir. II E) III. sıcak. 21 Haziran III. D) Güney Yarım Küre’de yılın en uzun gecesi bu dönemde oluşur. 2. Kutuplara gidildikçe gece ile arasındaki fark nedir? gündüz arasındaki zaman farkının 6. Karalar denizlere göre daha Küre’deki bir merkeze göre daha geç ısınır. Aşağıdaki ifadelerden A) En kısa gölge boyları 21 doğru olanların yanına “D”. “çöller. değişir? E) Kutup noktalarındaki gece 3. Güneş’ten gelen zararlı ışınlar C) Yatay yüzeylere güneş ışınları atmosferin Troposfer tabakasında hiçbir zaman dik düşmez. 21 Aralık günlerindeki uzunluğu. 1. Haziran’da oluşur. soğuk” 1. Sıcaklık arttıkça atmosfer basıncı da artmaktadır. olurdu. için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? C. . Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönmesi.

Basınç merkezleri arasındaki uzaklık arttıkça rüzgârın şiddeti ………………… 5. 2. Yeryüzündeki en yüksek sıcaklıklar Yengeç Dönencesinin çevresinde yaşanır. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız. değişir. yağış bırakır. Föhn rüzgârları nasıl oluşmaktadır? B. Sıcaklık. A) Yükseklik B) Bakı durumu I. 1. 7. gazların büyük bir kısmının burada olması C) Zararlı ışınların bu katmana gelmeden tutulması D) Bitki örtüsünün bu bölümde olması E) Yükseklere çıkıldıkça sıcaklığın azalması 2. Bir yamaç boyunca yükselip diğer yamaçta alçalan rüzgârlara ………………… denir. Aşağıdaki sözcük ve sözcük gruplarını kullanarak cümlelerdeki noktalı alanları tamamlayınız. 6. E) Nem oranı doğru olanların yanına “D”. azalır. Güney Yarım Küre’de güneyden esen rüzgârlar sıcaklığı artırır. Neden oluşurlar? 9. Aynı enlemler arasında yer A) 1920 B) 1400 C) alan Kuzeybatı Avrupa 1040 kıyılarının. Kuzeydoğu Asya D) 960 E) 820 kıyılarından daha sıcak olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Okyanus akıntıları B) Nem oranlarının farklı oluşu ÖLÇME VE C) Çevrelerindeki karaların etkisi DEĞERLENDİRME D) Güneş ışınlarının düşme açısı E) Denizlerin tuzluluk oranı A. Güney Yarım D) Yer şekillerinde farklılık Küre’de sola sapmasının nedeni olmasaydı nedir? E) Bitki örtüleri olmasaydı 5. karaların doğu kıyılarına ………………… 6. Rüzgârın yönünü neler etkiler? 6. Enlem C) Karasallık D) Rüzgâr II. değişmez. Deniz meltemi. Güney Yarım Küre’de kuzeyden esen rüzgârların sıcaklığı yükseltmesi aşağıdakilerden hangisiyle sıcaklık arasındaki ilişkiye örnektir? A) Yükselti B) Karasallık C) Boylam D) Enlem E) Basınç 5. Türkiye’nin herhangi bir izoterm aşağıdakilerden hangisi indirgenmiş haritasında sıcaklığın arasındaki ilişkiye örnektir? dağılışına. fön rüzgârları” 1. indirgenmiş sıcaklığı 19. Basınç farkı arttıkça rüzgârın şiddeti ………………… 4. metredir? . gece karadan denize doğru eser. 1.2°C şekilleri olan bir yerin deniz C) Yükseklik D) Bakı durumu Aşağıdaki ifadelerden seviyesinden yüksekliği kaç C. Nem oranının fazla olduğu yerlerde günlük sıcaklık farkı azdır. Atmosferdeki gazların miktarı gidildikçe düzenli bir biçimde bugünkünün iki misli olsaydı hava azalırdı? basıncı nasıl değişirdi? A) Dünya’nın şekli değişseydi 3. alizeler. kendi etrafında dönmeseydi ………………… basınç merkezi oluşmazdı. Bu durum sıcaklıkla 8. Rüzgârın hızını neler etkiler? 7.5. kutuplara gidildikçe düzenli bir biçimde azalmaz. İklim olaylarının atmosferin en alt katmanı olan troposferde görülmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Alt katmanda basıncın yüksek olması B) Su buharının tamamının. E) II ve III Aşağıdakilerden hangisi bu durumun temel nedenidir? A) Dünya’nın şekli B) Yer 9. 8. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız. Orta Anadolu’da dağların C) Yıllık yağış miktarlarının güney yamaçlarındaki bitkiler. Yükseklik hangilerinin 4. Gerçek sıcaklığı 14°C. Aşağıda aynı iklim tipinin etkili 7. artar. “dinamik. Ç. Dünya. gündüz denizden karaya doğru eser. Termik ve dinamik basınç B) Ekvator ile ekliptik arasındaki merkezleri nasıl oluşur? açı değişseydi 4. Yükseklik hava basıncını nasıl Aşağıdaki durumlardan etkiler? hangisinde sıcaklık kutuplara 2. ………………… 30° enlemlerinden Ekvator’a yıl boyunca eser. Günlük rüzgârlar hangileridir? verilmiştir. Muson rüzgârlarının olduğu iki ayrı yörenin yıllık oluşmasının nedenleri nelerdir? ortalama sıcaklık grafiği 8. Sıcaklık değiştikçe basınç ………………… 3. Rüzgârların Kuzey Yarım C) Tropikal kuşak genişleseydi Küre’de sağa. 7. D) Ekvator’a uzaklıklarının kuzey yamaçlarındakilere göre E) Yarım kürelerinin daha erken olgunlaşmaktadır. Yeryüzündeki sıcaklık dağılışı etmenlerinden incelendiğinde genel olarak etkisinden söz edilemez? B) Yalnız II Ekvator’dan kutuplara gidildikçe A) Yalnız I C) Yalnız III D) I ve II sıcaklığın azaldığı görülür. 6. ………………… Aşağıdakilerden hangisi bu merkezlerde en sıcak ve en soğuk ayların farklı olmasının temel nedenidir? A) Nem oranlarının B) Bitki örtülerinin 3. Kuzey Yarım Küre’de güneyden gelen okyanus akıntıları sıcaklığı artırır. Karasallık E) Bitki örtüsü III.

Dikey hava hareketlerinin nasıl olduğu rüzgârlara özgüdür? A) Basınç farklarından oluşmaları III. Muson rüzgârlarının yazın bol yağış getirirken kışın kuru esmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Buharlaşmanın kışın az oluşu B) Kışın bölgenin alçak basınç etkisine girmesi C) Musonların yazın denizden. II ve III C) Basınç farkı arttıkça şiddetinin C) I ve III E) Yalnız I artması D) Denizden esen rüzgârların 6. esiş süresi daha uzundur? A) Lodos B) Poyraz C) Musonlar D) Deniz meltemi E) Alizeler I. 7. C) I ve III D) II ve IV 1. Aşağıdaki özelliklerden I.yanlış olanların yanına “Y” harfini yazınız. Kara ve denizlerin farklı ısınması II. yaz esme Haritada numaralarla gösterilen yerlerde sürekli rüzgârlardan hangileri etkilidir? Alizeler Batı Kutup ve kış III ve A) I ve II I yönleri IV II ve B) I ve II V IV III ve C) V I ve II IV III. etki alanı daha dardır? A) Alizeler ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME A. geceleri vadiden yüksek yerlere eser. 10. Arazinin engebesi arttıkça rüzgârın şiddeti artar. Buna göre aşağıdaki rüzgârlardan hangisinin esme süresi daha kısa. 8. Havanın neme doyması için hangi koşullar gerekir? 2. estiği her yere yıl boyunca yağış bırakır. Muson rüzgârları yazın denizden. Mutlak nemle bağıl nem arasında nasıl bir ilişki vardır? . nemli olması E) Yönleri üzerinde yer şekillerinin etkili olması 3. Hangi durumda havanın maksimum nemi artar? 3. Bulunduğu yarım küre hangisi sadece yerel II. karaların doğusuna yağış bırakır. Orografik yağışların oluşumuna etki eden faktörler nelerdir? 8. Rüzgârların etki alanı. 11. basınç merkezlerinin bulunduğu yerler arasındaki uzaklığa bağlıdır. Asya kıtasının en büyük kara parçası olması Musonların yaz ve kış dönemlerinde birbirinin tersi yönünde esmesinin temel nedeni yukarıdaki Ç. Batı rüzgârları. Rüzgârların esme süresi ve etki alanı. 3. Dünya’nın kendi etrafındaki dönüş yönü değişseydi rüzgârların da sapma yönü değişirdi. Dünya’nın Yandaki şekline bağlı olarak meydana 5. Sis olayı hangi durumlarda gerçekleşir? 4. basınç merkezlerinin sürekliliği ve konumuna bağlıdır. 1. basınç farkının başlıca merkezindeki hava nedenleridir. Yatay hava hareketlerinin B) Etki alanlarının dar. Kutup rüzgârları. Rüzgâr. Aşağıdaki çoktan seçmeli etmenlerden hangi ikisidir? A) I ve II B) II ve III soruları yanıtlayınız. 6. Kutup ve batı rüzgârları 60° enlemlerinde karşılaşır. kara ve basınç denizin yıl ve gün içinde farklı ısınması. Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönmesi IV. Cephe yağışları nasıl oluşur? 6. şekilde bir gelen sıcaklık farkları. basınç farkından oluşur. Aşağıdaki rüzgârlardan hareketlerinin oklarla hangisi günlük basınç yönü gösterilmiştir. Rüzgâr frekans gülünden yararlanarak rüzgârın şiddeti öğrenilebilir. Rüzgâr oluşumunda temel E) I ve IV etmen basınç farkıdır. Rüzgâr. alçak basınçtan yüksek basınca eser. esme nasıl olduğu A) I ve II B) II ve III sürelerinin kısa olması D) I. Rüzgârın en fazla estiği yöne. IV ve D) II I V E) II ve III I ve V IV 7. Yeryüzünün en az yağış alan yerlerini belirterek buraların özelliklerini açıklayınız. Aşağıda musonlarının gösterilmiştir. Aşağıdaki yanıtlayınız. 5. soruları 1. kışın karadan eser. kışın karadan esmesi D) Kışın sıcaklığın düşük olması E) Kışın havanın nem taşıyabilme kapasitesinin azalması 8. 4. hâkim rüzgâr yönü denir. 2. 9. farklarından oluşur? A) Meltemler B) Alizeler C) Batı rüzgârları D) Musonlar Bu şekle göre yöreyle ilgili aşağıdaki bilgilerinden E) Kutup rüzgârları hangilerine ulaşılabilir? 2. B) Deniz meltemi C) Musonlar D) Kutup rüzgârları E) Batı rüzgârları 4. Dünya ekseninin eğikliği ve Dünya’nın Güneş etrafında dolanması III. Sıcaklık arttıkça bağıl nem nasıl değişir? 5. Vadi meltemi. Buna göre aşağıdaki rüzgârlardan hangisinin etki alanı daha geniş. 7.

Günün ilk saatlerindeki sis öğlene doğru dağılır. Güneydoğu Asya yıl boyunca 25’tir. Yüksek basınç merkezlerinde alçalıcı hava. D) Bitki örtüsünün cılız olması yanlış olanların yanına “Y” E) Maksimum nemin artması harfini yazınız. “sıcaklık artınca nem açığı oluşur. 1. A) Havanın nem açığı 12. sıcaklığın 0°C’un altına düşmesi gerekir. doyma noktasını aşınca yağışlara ……………… neden olur. Muson ikliminde en fazla yağışın yazın düşmesinin nedeni nedir? 4. alçak. Çiy olayına daha çok ilkbahar C) Denize yakınlık ve yaz sabahlarında rastlanır. D) Sıcak bir hava karşılaşırsa E) Nem açığı artarsa kütlesiyle 6. Alçalan hava kütlelerinde bağıl nem azalır ve hava neme doyma noktasından uzaklaşır. 4. • Mutlak nem. Aşağıda sıcaklık ve nemle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Soğuk hava neme daha kolay doyar. yüksek” 1. neme doyma noktasına A) Bitki örtüsü yaklaşıyorsa bağıl nem azalır. Yağış miktarı higrometre ile • Bağıl nem. Her mevsim yağış alan iklim tipleri hangileridir? B. 6. mutlak maksimum. D) Sıcak havanın nem taşıma kapasitesi yüksektir. B) Alçalırsa E) Bu koşullarda havanın yağış C) Bir yamaç boyunca yükselirse bırakması beklenmez. Isınan hava yükselirken soğur. Kırağı ve kırç oluşumunda • 1m3 havasında 4. yağış ve sıcaklıkta iki dönemde artış olmasının nedeni nedir? 2. Aşağıdaki sözcük ve sözcük gruplarını kullanarak cümlelerdeki noktalı alanları tamamlayınız. Aşağıdaki sözcük ve sözcük gruplarını kullanarak cümlelerdeki noktalı alanları tamamlayınız. orografik. alçak basınç merkezlerinde yükselici hava etkilidir. 2. 1. Hava. Kar yağması için ………………… 5. durumda yağış bırakır? D) Maksimum nem artarsa hava A) Sıcaklığı artarsa doyma noktasına yaklaşır. Okyanusal iklimin genel özellikleri nasıldır ve bitki örtüsü nedir? 7. Alçalan hava kütlelerinin nem açığı oluşturmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Rüzgâr oluşturması B) Buharlaşmayı güçleştirmesi C) Havanın sıkışması D) Basıncı artırması E) Hava sıcaklığını yükseltmesi ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME A. B) Yükselti 3. Bulutlar oluştukları yüksekliğe göre ………………… . 30° enlemleri yıl boyunca E) Sürekli basınç merkezleri yağış alır. yağış alır. konveksiyonel. orta. Akdeniz iklimi nerelerde etkilidir? 6. ………………… nem. gramdır. D) Yer şekilleri 4.8 taşıma kapasitesi artar. ………………… basınç alanları yeryüzünün en az yağış alan yerleridir. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Nemin az olması B) Şiddetli rüzgârların görülmesi C) Hava kütlelerinin durgun C. Ekvatoral iklimde. Aşağıdaki çoktan seçmeli yanlıştır? soruları yanıtlayınız. havanın kapasitesi yüksektir. 3.6 gramdır. II ve IV D) III ve V E) IV ve V 7. en az etkiler? 2. bağıl. miktarıdır. Buna göre bağıl nemi % 60 C) Mutlak nem artarsa bağıl nem olan bir hava kütlesi hangi de artar. 8. 6. Sıcak yerlerin nem taşıma • Maksimum nem. 5. Buna göre haritada numaralı bölgelerden hangilerinde havada nem açığı oluşur? A) I ve III B) II ve IV C) I. Muson ikliminin doğal bitki örtüsü nedir? 5. sorulan 1. E) Havanın nem taşıma kapasitesi ile sıcaklık doğru orantılıdır. Kutup bölgelerinde ve yüksek dağların doruklarında sıcaklık düşük olduğu hâlde yağış çok azdır.2 gram nem sıcaklık 0°C’un üstündedir. mutlak nemin ölçülür. Bu hava kütlesiyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi Ç. ………………… ve ………………… olmak üzere üç gruba ayrılır. Çöl iklimi nerelerde etkilidir? 8. C) Sıcaklığı düşen nemli hava yağış bırakabilir. havadaki ………………… mutlak nemin oranıdır. 1 m3 havanın alabileceği en 4. bulunan bir havanın bağıl nemi % 9. Çünkü ………………… 2. Aşağıdaki ifadelerden olması doğru olanların yanına “D”. Yağışın oluşma koşullarından biri de sıcaklığın düşmesidir. taşıyabileceği nem miktarıdır. maksimum neme oranıdır. Aşağıdaki yanıtlayınız. B) Sıcaklık düştükçe havanın bağıl nemi de düşer. 7. sıcaklık artınca bağıl nem artar. Kutuplara gidildikçe yağış 5. Sıcaklık arttıkça havanın nem B) Havanın maksimum nemi 16. 3. havadaki nem düzenli bir şekilde artar. Aşağıdakilerden hangisi fazla neme maksimum nem yeryüzündeki yağış dağılışını denir. Subtropikal iklimin yağış özelliği nasıldır? 3.B. .

Yağış ve sıcaklık değerleri hangisinde ile rejimleri aynı olan iki farklı çıkıldıkça nüfus genel olarak 1. savan. Akdeniz iklimlerin yağış rejimleri 4. E) Akdeniz 8. kışlar ılık ve ………………… 4. 2. gerçekleşir? Nedenlerini Bu iki ülkenin doğal bitki belirtiniz. Bozkır iklimi yalnızca Asya’da yaşamı üzerindeki olumsuz etkisi de artar. • Batı rüzgârları • Alçak basınç • Sıcak okyanus akıntıları Yukarıdaki etmenlere göre biçimlenmiş iklim tipinin doğal bitki örtüsü aşağıdakilerden hangisidir? A) Geniş yapraklı orman B) Tundra 3. hangisinde verilmiştir? C) Yalnız IV D) I ve III 4. Kutuplar yeryüzünün en az A) Ekvatoral B) Savan l C) Okyanusal D) Ilıman karasal yağış alan bölgelerindendir. Deprem kaç şekilde gözlenmiştir. Karasal iklimde yıllık sıcaklık yerlerde yıllık yağışın tümü D) Ekvatora Karasal Savan yazın düşer? l farkları fazladır. Orta kuşakta çöl iklimi fazla yağışı yazın alır? Bu iklim tipleri aşağıdakilerden A) Yalnız I B) Yalnız III görülmez. Aşağıdaki ifadelerden B) Denize yakınlığı gösterilmiştir. Mezozoikte oluşan başlıca B) Yükseltilerinin kıvrım dağlar hangileridir? 7. A. Çünkü yüksek yerlerde ÖLÇME VE görülür. Bir bölgenin iklim tipi C) Bozkır tanımlanırken D) Savan aşağıdakilerden hangisinin E) Karışık yapraklı ormanlar belirtilmesi yeterli bir ölçüttür? 9. E) Tundra Çöl Ekvatora 7. C) Yer şekillerinin Sıkışan yer kabuğunun konuma sahip olmalarına rağmen kıvrılması ya da kırılması neye D) Basınç değerlerinin İtalya ve Orta Şili’de maki bitki bağlıdır? E) Matematik konumlarının örtüsünün yaygın olduğu 5. Subtropikal iklim orta kuşakta Yukarıdaki bölgelerinden hangileri en görülür. C) Ortalama yüksekliği yanlış olanların yanma “Y” D) Sıcaklık ve yağış dağılışı E) Matematik konumu harfini yazınız. Tundra ikliminde en sıcak ayın ortalaması …………………geçmez. Çöllerde günlük sıcaklık farkı yüksektir. 2. Yer’in iç içe katmanlardan yörenin aşağıdaki artar? oluştuğunu nasıl anlarız? B) Ekvatoral özelliklerinden hangilerinin A) Muson 2. doğru olanların yanma “D”. Akdeniz iklimi Güney Yarım 5. örtülerinin benzer olması 6. 10°C. 6. aşağıdaki iklim bölgelerinden hangisinde yer almaktadır? A) Tundra B) Ekvatoral C) Akdeniz D) Okyanusal E) Muson . ilkbahar. Yükseklik arttıkça iklimin insan bitki örtüsü ormandır. Ekvatoral iklimde yıl boyunca …………………yağışlar görülür. Aşağıdaki soruları Aşağıdaki iklim bölgelerinden yanıtlayınız. kurak. Aşağıda bazı iklim tiplerinin A) Yer şekilleri etkili oldukları yerler C. Yer kabuğuna neden yük aşağıdakilerden hangisine biner? Açıklayınız. okyanusal. bağlıdır? Yukarıda yağış ve sıcaklık grafiği verilen merkez. Ilıman karasal düzenlidir. ………………… subtropikal iklimin bitki örtüsüdür.“konveksiyonel. Kutup altı (tundra) ikliminin 6. 3. C) Akdeniz Tundra Savan 6. Karasal Okyanus Çöl 5. A) Yeryüzü şekillerine B) Toprak türlerine C) İklim özelliklerinin benzerliğine D) Denize uzaklıklarına E) Boylam değerlerinin aynı olmasına 8. Ekvatoral ve okyanusal II. Çünkü ………………… 7. 3. Akdeniz ikliminde yazlar sıcak ve ………………. soruları yanıtlayınız. tarım yapılamaz ve orman yetişmez. Makiler. 9. sıcaklık düşük olduğundan DEĞERLENDİRME Ç. yağışlı. I. Muson III. kızılçam ormanlarının __I__ __II__ __III__ E) II ve IV tahrip edilmesiyle ortaya A) Ekvatora Savan Muson l çıkmıştır. 5. Savan IV. yükseklere 1. Karasal iklimde en fazla yağış …………………düşer. …………………iklim orta kuşak karalarının batısında etkilidir. Aşağıdaki iklim tiplerinden B) al hangisinin etkili olduğu Küre’de görülmez. Farklı yarım kürede ve farklı 4. 1. Aşağıdaki çoktan seçmeli yerleşim alanı sınırlanır. Paleozoikin başlıca özellikleri C) Akdeniz D) Okyanusal aynı olması beklenir? nelerdir? E) Ilıman karasal A) Bitki örtülerinin 3. iklim 2. nem azdır” 1.

B) Akarsu aşındırması. orojenik. Aşağıdaki oluşumlardan hangisi iç güçlerle ilgili değildir? A) Yer kabuğundaki kırılmalar B) Sıradağların oluşumu C) Kıta yükselmesi D) Krater oluşması E) Yer altı mağarası oluşması 2. 5. 1. Sığ. 11. Levhaların birbirinden koptuğu yerlerde ise volkanik olaylar fazladır. Aşağıdakilerden hangisi yer kabuğunun yapısıyla ilgili verilen doğru bir bilgidir? A) Kalınlığı karalarda az. 2. 1. E) Yeryüzü sürekli hareket ve değişim hâlindedir. Yanlardan sıkışan tortul tabakalar esnek bir yapıdaysa ………………… gerçekleşir. 6. Sıcak su kaynaklarına daha çok eski arazilerde rastlanır. Birbirine doğru hareket eden levhalar arasındaki tortul tabakaların sıkışarak kıvrılması ya da kırılması olayına orojenez denir. 9. eski arazilerde” 1. petrol ve tuz yataklarının oluşumu C)Taş kömürü yataklarının oluşumu D) Şiddetli volkanizma E) Atlas ve Hint okyanuslarının belirginleşmesi 5. Dünya haritası eskiden beri hiç değişmedi. Yerin iç kısmının yüksek sıcaklıkta olması. Volkanik olaylar daha çok hangi bölgelerde görülmektedir? Neden? 14. okyanus tabanlarında çoktur. epirojenik. B) Büyük ve küçük levhalar hâlindedir. Krater. Depremin şiddeti ölçülemez. kaldera. deniz tabanında olduğunu kanıtlar. . 3. İlk insanlar birinci jeolojik zamanda ortaya çıktı. Jeolojik dönemler. 11. Yükü artan yer kabuğu mantoya daha çok batar. dış kuvvetler oluşmazdı. Dağlık alanlarda deprem görülmez. 8. Ç. B) Sıcak su kaynaklarına. Aşağıdakilerden hangisi Nezozoik Dönemin özelliklerindendir? A) Yer kabuğunun kıtalara bölünmesi B) Linyit. orojenez. D) Okyanusların ortasıdır. Buna göre aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Yer’in iç kısımları yüksek sıcaklıkta olduğu için yer kabuğu hareketlidir. İç kuvvetlerin oluşmasının nedeni ………………… 4. D) İç güçler yalnızca karalarda etkilidir. kıvrılma. kırılma. volkanik. Yer kabuğunu oluşturan levhaların birbirine yaklaşması hangi olaylara neden olur? B. Yeryüzünde depremlerin en çok görüldüğü yerler ………………… 6. Aşağıdaki sözcük ve sözcük gruplarını kullanarak cümlelerdeki noktalı alanları tamamlayınız. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına “D”. Mezozoik jeolojik dönemlerin en önemli olaylarını belirtiniz. Dış güçlerin ufalanmış materyalleri taşıması. orta derinlikte ve derin depremlerden hangisinin yıkıcı etkisi daha fazladır? 9. Hafifleyen karanın yükselmesi. Yer kabuğunun içindeki kızgın maddeler nereden yeryüzüne çıkar? 8. 3. eski arazilerdir. Aşağıdakilerden hangisi epirojenik hareketlerin oluşmasına doğrudan etkide bulunmaz? A) Buzul erimesi B) Volkanik olaylar C) Kayaçların ufalanması D) Dış kuvvetlerin erozyonu E) Buzul oluşumu 4. 5. Yer kabuğunun geniş çaplı yükselmesi ya da çökmesinin nedenleri nelerdir? 15. Yer kabuğu çeşitli büyüklükteki levhalardan oluşur. Levha tektoniği teorisi nedir? Açıklayınız. Yer kabuğu tek parça hâl indedir. maar. ………………… zamanında ortaya çıkmıştır. İnsanlar. taşınan bölgede yer kabuğunun hafiflemesine neden olur. C) Mantodaki hareketlere bağlı olarak parçaların yerleri sabittir. alçalmaktadır. rüzgâr aşındırmasından azdır. “iç kuvvetler oluşmazdı. 10. 12. Aktif fay alanları deprem olma olasılığı fazla olan yerlerdir. Bu levhaların çarpıştığı yerlerde sıradağlar ve depremler meydana gelir. 10. E) Ortalama yükseltisi azdır. Jeolojik dönemlerle ilgili bilgiler nasıl elde edilmektedir? 12. Yer kabuğu iç içe üç katmandan oluşmuştur. volkanizma ve deprem gibi iç güçleri oluşturur. Yer’in iç kısımları tamamen soğumuş olsaydı ………………… 2. neozoikte. 7. mezozoikte.Aktif volkanlara daha çok Büyük Okyanus kıyılarında rastlanır. 7. Alp-Himalaya dağları ………………… hareketler sonucu oluşmuştur. yanlış olanların yanına “Y” harfini yazınız. yer kürenin iç kısımlarının yüksek sıcaklıkta olmasıdır. levha sınırlarıdır. bu yerlerin eskiden ………………… 3. Buna göre orojenik hareketlerin devam ettiği bir yer için aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenebilir? A) Eski kara kütlesidir. İstanbul ve Çanakkale boğazları ile Ege Denizi ………………… oluşmuştur. Genç araziler aynı zamanda önemli deprem alanlarıdır. C. yükselmektedir. volkan konisi gibi şekillere daha çok ………………… rastlanır. C) Deprem ve volkanik olayların görüldüğü yerlerdendir. Eskiden buzul altında olan yerler buzullar eridiğinden hafifledi ve bu yerler günümüzde ………………… 8. deniz seviyesinin yükseldiğini kanıtlar. Taş kömürü hangi jeolojik dönemle ilgili nasıl bir bilgi vermektedir? 10. levhaların çarpıştığı ve birbirinden ayrıldığı yerlerde daha çok rastlanır. 13. C) Levhaların birbirine yaklaştığı yerlerdeki yer kabuğu yükselir. 9. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız. 6. epirojenez.7. ağırlaşan karanın çökmesine epirojenez denir. Güneş’ten gelen enerjidir. o dönemde meydana gelen önemli olaylarla tanımlanır. 4. Yüksek dağlarda deniz canlılarına ait fosillere rastlanması.

Yer şekillerini biçimlendiren başlıca dış güçler rüzgâr. dol E) Akarsuyun akış hızı in. sirk ve takke ze döküldüğü yerde buzulları nedir? Açıklayınız. azaldığı yerlerde rastlanır. kayaçların çözünmesiyle oluşan çanaklardır. şekillerindendir. 5. azalmıştır.Dalmaçya E) Fiyort . Eğimin fazla olması il. ria. elverişli. mantarkaya. A. Mendereslerin oluştuğu D) Yakın zamanda oluştuğu için yerlerde akarsuların boyu uzar.Kıyı sekisi 3. bazen de tabakaların eğim doğrultusunda aniden kaymasına heyelan de¬nir. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 6. 8. Bir akarsuda büklümlerin çok karlara toktağan kar denir. oluşan Çarşamba 10. Tabakaların eğim doğrultusunda uzanması A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız IV D) I ve II E) III ve IV 4. biriktirme. aşağıdaki yer şekillerinden hangilerinin oluşumunda temel rolü oynar? A) Lagün . Aşağıdakilerden hangisi heyelanların sık görüldüğü yerlerin özelliklerinden değildir? I. 2. 4. Ria kıyı tipine yalnızca sıcak değerlendiriniz. yargılardan hangisine varılabilir? 1. D) Akarsuyun yatak eğimi “Son evresinde. Kıyıya paralel uzanan dağların çökmesiyle kıyıları oluşur. aşındırma. Yardang. Aşağıdaki sözcük ve fazladır. rüzgâr biriktirme yanıtlayınız. 7. Skyer ve fiyort kıyı tiplerine A) Akarsu bol miktarda nerelerde rastlanır? alüvyon taşımıştır. Boyuna kıyılarda girinti ve 4. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanma “D”. . Birikinti konisi nerelerde kurak yerlerde rastlanır. Irmak adalarına eğimin A) Fay hatları çoktur. Heyelan olayına daha çok 2. rastlanır? 12. altta geçirimsiz tabakaların bulunması IV. yanlış olanların yanına “Y” Bu yerlerle ilgili aşağıdaki harfini yazınız.Delta D) Ria . Falezlere daha çok delta aktığı bölgenin yapısıyla ilgili ovalarında rastlanır. 11. Dolin. Vadi. sözcük gruplarını kullanarak C) Kıyıda güçlü akıntılar cümlelerdeki noktalı alanları yoktur. Yıl boyunca erimeyen 1. Dev kazanına nerelerde çekim gücünden kaynaklanır. Aşağıda deprem bakımından 2 rüzgâr biriktirmesiyle oluşan tehlikeli alanlar gösterilmiştir. elverişli hâldeydi.D) İlk oluştuğu zaman parçalı bir dalmaçya. Büklümler oluşturan bir akarsu için aşağı. oluşur? 11. Falez nedir? Falezlere Bu bölge için aşağıdakilerden nerelerde rastlanır? hangisi söy¬lenemez? 12. değil” E) Kapladığı alan hiç değişmedi. 5. lapya. haliç oluşur. düzlükler geniş alanlar kaplar. C) Orta kuşaktadır. 6. Hörgüç kaya buzul şekillerindendir. E) Deniz kıyısındadır. 1. Gelgit olayı Ay ve Güneş’in 3. hilal biçimindeki kumullardır.Tombolo B) Falez . olması akarsu ve akarsuyun 9. aşındırmasıyla oluşur. 6.Kıyı oku C) Haliç . tamamlayınız. 2. Peri bacaları akarsu biriktirme C) Levhaların uzaklaşma şekilleridir. Yandaki şekilde 8. alanlarıdır. Gelgitin çok olduğu 5. B) Kıyıda gelgit genliği B. Toprağın kuru ve taneli olması III. Dolinlerin birleşmesiyle uvalalar oluşur. ilk evresinde. hangi bilgileri verir? 10. Karstik arazilere nerelerde rastlanır? Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli 7. Aşağıdakilerden hangisinde bir yer şekli o şekli oluşturan dış güçle birlikte verilme¬miştir? A) Vadi Akarsu ve Buzullar B) Sirk gölü Buzullar C) Falez Dalgalar D) Barkan Rüzgârlar E) Traverten Rüzgârlar 7. Karstik biriktirme şekillerinin soruları yanıtlayınız. Birikinti konisi akarsu E) İklim koşulları benzerdir. buzu! ve sulardır. D) Sıcaklık farkları fazladır. B) Bitki örtüsü gürdür. Kırgıbayırın geniş bir yer kıyılardaki akarsu ağızlarında kapladığı arazileri yerleşme. Delta ovasının oluşması için çıkıntı fazladır. ulaşım ve tarım bakımından 14. 4. Lagün ve tombolo nedir? Deltası gösterilmişNasıl oluşur? tir.dakilerden hangisi kesin olarak söylenebi¬lir? A) Akımı yüksektir. Aşağıdaki soruları 7. başlıcaları hangileridir? 1. örtü. 3. Mantarkaya nasıl oluşur? Yeşilırmak’ın deni9. azalmıştır. Akarsuyun denge profiline aşındırmanın rastlanır. 6. 3 karstik şekillerin en küçüğüdür. Bazı yer şekillerinin oluşumu gelgit genliğinin az ya da çok olmasına bağlıdır Gelgit genliği. B) Eski kıta alanlarıdır. barkan. hangi koşullar gerekir? 13. Aşağıdaki yer şekillerinden hangisini akar¬sular oluşturmuştur? A) Hörgüç kaya B) Mantarkaya C) Asılı vadi D) Peneplen E) Moren 5. kuşakta rastlanır. Üstte geçirimli. Polyelerin bir kısmı tarıma C. Toprak kütlesinin. Kayaçların daha çok fiziksel (mekanik) yolla ufalandığı yerler için aşağıdakilerden hangi¬si söylenebilir? A) Her mevsim yağış alır.

Yerleşim birimi.000 arasında olan yerleşim birimlerine köy denir. Dağlık alanlar II. sanayi şehri. ( ) 4.ki ilk yerleşmelerin bulunduğu alanlardan¬dır? A) Yalnız I C) Yalnız II E) III ve IV B) I ve II D) II ve IV I. Yerleşim birimlerinin toplu ya da dağınık olmasında en önemli faktörler nelerdir? 3. Tarım. Karstik yöreler V. aşırı sıcak ve yağışlar nedeniy¬le genelde 2000 metrenin üzerindeki alanlar¬da toplanmıştır? A) Kuzey Amerika’da B) Ekvator çevresinde C) Asya’nın iç kesimlerinde D) Avustralya’da E) Kutuplar çevresinde I. Muson Asyası II. tarım. hayvancılık ve madencilik gibi etkinlikleri beşerî sistemlerin bölümü inceler. Daha çok dar vadilerde görülen bu tür yerleşim birimleri çizgisel yerleşmeler olarak da adlandırılır (6. 2. Alüvyal ovalar IV. çeşme gibi yapıların çevresinde dairesel şekilde kurulmuştur. Indus. Yerleşim birimlerinin kırsal ya da kentsel olarak ayrımında hangi ölçütler kullanılmaktadır? 4. Çizgisel yerleşmelere daha çok nerelerde rastlanır? 7. toplu. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına “D”. Muson Asyası II. ekonomik” 1. yerleşmeye eiverişle olmayan alanlardır. Köy altı yerleşmelerindeki başlıca ekonomik etkinlikler nelerdir? 6. Bazı toplu yerleşmeler ise daire şeklindedir. ( ) 3. 3.16. 8. 1. Yerleşmeyi sınırlandıran koşullar nelerdir? B. ( ) 8. ( ) 173 Ç.15. cami. ( ) 7. ( ) 6. 1. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız. ( ) 5. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız. Bu yerleşme şekli genellikle düz bir arazide veya ovalar da görülür (6. Meskenler genelde merkezde bulunan bir meydan veya köylerde okul. Bir yörede dağınık yerleşmenin yaygın ol-masında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur? A) Yer şekillerinin engebeli olması B) Tarım alanlarının dar olması C) Doğal nüfus artış hızının fazla olması D) Tarım alanlarının birbirinden uzak olması E) Su kaynaklarının yeterli olması 2. 4. C) Akış hızı fazladır D) Rejimi düzensizdir.Fotoğraf). Aşağıdaki sözcük ve sözcük gruplarını kullanarak cümlelerdeki noktalı alanları tamamlayınız. Nil ve Mezopotamya ilk yerleşik hayatın görüldüğü yerlerdendir. yarı ku¬rak ve soğuk alanları genelde yerleşmeye elve¬rişli değildir. yağışlı. Akarsu boyları Yukarıdaki yerlerden hangi ikisi yerleşmeye elverişli alanlardandır? A) İve II B) II ve IV C) İve IV D) II ve III E) III ve V Yukarıdaki haritada numaralarla gösterilen yerlerden hangileri yerleşmeye en az elve-rişlidir? A) İve II B) İve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV Yeryüzünün çok sıcak. Ekvatoral iklim bölgesi IV. Nüfusu 5000 ile 10.B) Yatak eğimi azdır. 1. Çöl bölgeleri III. İlk yerleşmelerin kurulduğu yerlerin başlıca özellikleri nelerdir? 5. ahşap. akarsu boyunca büyüdüğü için yerleşim biriminin uzanış doğrultusu akarsuyun uzanış yönüne paraleldir. Yerleşmelerde kullanılan malzemenin jeolojik yapıyla ilgisi yoktur. kurak. I. Meskenlerde kullanılan malzemeyi ve evlerin araziye dağılış biçimini nüfus coğrafyası inceler. Yüksek enlemler III. Akarsu boyları II. E) Delta oluşturmaktadır. kerpiç. Su kaynaklarının az olduğu yerlerde yerleşmeler genelde yerleşme şeklindedir. 5.Fotoğraf). Batı Avrupa IV. Engebeli arazilerde daha çok dairesel yerleşmeler oluşmuştur. İlk yerleşmeler uygun yerlerde gelişmiştir. Fabrikaların çok olduğu şehirlere denir. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME A. C. Dağlık alanlar Yukarıdaki yerlerden hangileri ilk yerleşim birimlerinin kurulduğu alanlardandır? A) İve II B) II ve III C) III ve IV D) I ve III E) II ve IV . ( ) 2. Ganj. Orman alanlarındaki meskenlerin yapımında daha çok kullanılır. yanlış olanların yanına “Y” harfini yazınız. “azdır. Çöller. Tropik çöller III. Meskenlerde kullanılan malzeme seçiminde neler etkili olmaktadır? 2. Kıyıların özellikleri göz önüne alınırsa aşağı¬daki kıyı tiplerinden hangisinde doğal li¬manların en az olması beklenir? A) Boyuna kıyı B) Dalmaçya tipi kıyı C) Enine kıyı D) Fiyort tipi kıyı E) Ria tipi kıyı Karadeniz Terme 162 Bazı yerleşim birimleri akarsu boyunca kurulmuştur. Buna göre aşağıdaki alanların hangisinde yerleşmeler. yerleşmeyi sınırlandırmaz. Alüvyal ovalar IV. Kerpiç yapılara daha çok kurak ve yarı kurak bölgelerde rastlanır. Yüksek platolar III. Orta Asya Yukarıda verilen coğrafi alanlardan hangile¬ri yerleşmeye elverişli değildir? A) Yalnız II B) I ve II C) Yalnız III D) II ve III E) II ve IV I. Tundra iklim bölgesi Yukarıdaki yerlerden hangileri yeryüzünde. Enlem.

Konut tipleri Yukarıdakilerden hangileri. yer altı kaynakları bakımından zengindir. Yaşadığınız yerin nüfusunu Ankara’nın nüfusuyla karşılaştırınız. C) Kışın don olayı görülür. 1. yanlış olanların yanına “Y” harfini yazınız. 3. Çevrenizde başlıca hangi yer şekillerinin bulunduğunu gözlemleyerek defterinize yazınız. Yaşadığım yerde yağışın en çok düştüğü mevsim 3. Ankara madencilik bölgesidir. Ankara’daki başlıca turistik yerler 6. Bu durum aşağıdaki illerden hangisinin çev-resinde de yaşanır? A) Kayseri B) Mersin C) Antalya D) İzmir E) Muğla 7. Yaşadığım yer su kaynakları bakımından zengindir. nüfus. 2. 3. E) Yıllık sıcaklık farkı kıyılara göre yüksektir. C. Ankara çevresinde yapılan aşağıdaki hay-vancılık türlerinden hangisinin Türkiye’de daha sınırlı alanlarda olması beklenir? A) Arıcılık B) Kümes hayvancılığı C) Koyun besiciliği D) Tiftik keçisi besiciliği E) Kıl keçisi besiciliği 185 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME A. Aşağıdaki yörelerden hangisinde buna ben¬zer bir durum gözlenir? A) Doğu Karadeniz kıyıları B) Antalya kıyıları C) İzmir çevresi D) Adana kıyıları E) Konya çevresi 4. Yaşadığınız yerdeki başlıca turizm varlıklarını listeleyiniz. 4. Coğrafi bölgelerin sınırları neye göre belirlenir? Açıklayınız. Aşağıda verilen cümlelerdeki noktalı alanları tamamlayınız. 3. Yaşadığım yer Türkiye’nin seyrek nüfuslu alanlarındadır. Ekonomik etkinlik IV. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız. ekonomik etkinlikler.Aşağıdakilerden hangisi beşerî coğrafyanın inceleme alanlarından değildir? A) Nüfus B) Yerleşme C) Tarım D) İklim E) Turizm I. Aşağıdaki sözcük ve sözcük gruplarını kullanarak cümlelerdeki noktalı alanları tamamlayınız. 2. 1. Aşağıdakilerden hangisi Ankara’nın iklim özelliklerinden değildir? A) Yazlar kuraktır. 4. su kaynakları. 1. Ankara bir ovada kurulmuştur. Nüfus II. “değişir. ( ) 184 Ç. Bölge sınırları zamanla 2. Ankara çevresinde turunçgil ve zeytin yetiştiril¬mez. Yaşadığım yerde en çok yetiştirilen tarım ürünleri 5. 6. C) Yağışlar yıl boyunca yağmur şeklindedir. Hangi bölgelerin sınırları ile idari sınırlar çakışır? Açıklayınız. Yaşadığınız yerin coğrafi konumunu defterinize yazınız. D) Yıllık sıcaklık farkı 20°C’tan fazladır. Yaşadığım yerde nüfus artışı fazladır. doğal koşullar. Ankara çevresinde daha çok tahıl tarımı yapıl-maktadır. Bölgeler belirlenirken doğal. Yaşadığım yerin çevresindeki başlıca iller 2. Soğuk iklim bölgesinde toprakları bulunan ülkelere üç örnek veriniz. ( ) 5. Yaşadığım yerin bitki örtüsü Bu bitki örtüsü Ankara’daki bitki örtüsüyle göstermektedir. Ankara çevresinde bozkırlar arasında yer yer ağaçlara rastlanması aşağıdakilerden hangisini kanıtlar? A) Karadeniz ikliminin etkisinde kaldığını B) Eskiden ormanların daha geniş yer kapladı¬ğını C) Bozkırların her yerde bulunduğunu D) Türkiye genelinde iklimin değiştiğini E) Türkiye’nin yüksekliğinin arttığını 5. ( ) 4. Aşağıda Ankara ilinin yağış ve sıcaklık grafiği Bu grafiğe göre aşağıdaki yargılardan han¬gisine varılamaz? A) Yıllık yağış miktarı 200 mm’den fazladır. B) En fazla yağış ilkbaharda düşer. beşerî koşullar” 1. E) Yağış rejimi düzensizdir. B. Yaşadığım yer. 5. Yaşadığım yer ulaşım bakımından gelişmiştir. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına “D”. yer şekilleri. B) Yazlar sıcak ve kuraktır. ( ) 3. 1. iklim. B. ( ) 6. D) Her mevsim yağış görülür. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız. Yaşadığım yerde gelişen başlıca sanayi kolları C. ( ) 7. ( ) 2. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız. Kapladığı alan III. Aşağıdakilerden hangisi hem Ankara’da hem de Türkiye’nin her yerinde görülebilen yer şekillerindendir? A) Akarsu vadisi B) Buzul vadisi C) Kumul D) Dolin E) M ören 2. 1. Yaşadığınız yerde hangi iklim türü etkilidir? Bu iklimin özelliklerini Ankara’nın iklim özellikleriyle kar-şılaştırınız. 4. Doğal koşullara göre bölgelerin belirlenmesinde göz önünde bulundurulan koşullar 3 dikkate alınarak belirlenen bölge sınırları kısa süre içinde değişmez. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanma “D”. kirve kent yerle¬şim birimlerinin birbirinden ayırt edilmesi¬nin ölçütlerinden değildir? A) İve II B) İve III C) II ve III D) İve IV E) II ve IV 174 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME A. ve özellikler göz önünde bulundurulur. yanlış .

E) Doğal ve beşerî bölgeler. Bazı bölge sınırları kısa sürede değişmez. B) Bütün bölgelerin sınırları kesindir ve değiş¬mez.Petrol bölgeleri D) Sanayi bölgeleri . Besinlerimizin ana kaynağı nedir? Belirtiniz.Nüfusu seyrek olan bölgeler E) Tarım bölgeleri Yüksekliği fazla olan bölge¬ler Aşağıdakilerden hangisi yeryüzünün doğal ve beşerî olarak bölgelere ayrılmasıyla ilgili verilmiş yanlış bir bilgidir? A) Ekonomik etkinliklerle ilgili bölgeler. 3. Nükleer kirlenmenin etkisi gelecek kuşaklara da taşınmaktadır. açık hava %2. beşerî bölgelerdir. Bu benzer özellikleri doğal ve beşerî olmak üzere iki ana grupta toplayabiliriz. I.olanların yanma “Y” harfini yazınız. Çünkü 3.5 ve diğerleri %4. Bitki ve hayvanların kirlenen ortamdan zarar görmeleri insanları da etkiler. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME A. 1. Gürültünün aşırı boyutlara ulaşması. radyoaktif maddeler genetik hastalıklara neden olur. uçak %13. doğadan yararlanarak. İdari bölgelerden bazılarının sınırları siyasi bölgelerin sınırlarıyla çakışır.Bağımsız ülkeler B) Yağışlı bölgeler Yüksekliği az olan bölgeler C) Kurak bölgeler . radyoaktif madde¬ler havada asılı kalır” 1. ( ) 4. 1. Bir ülke birden fazla bölgede bulunabilir. bitki ve hayvanlar bulaşıcı hastalıklar yayarlar. B. Aşağıdakilerden hangisi bölgeleri birbirin¬den ayıran doğal etmenlerden değildir? A) Yer şekilleri B) İklim koşulları C) Bitki örtüsü D) Su kaynakları E) Nüfus ve yerleşme 2. işitme kaybı. ağır işitme bozuklukları. kaybı ve fiziksel bozukluklara yol açmaktadır. farklı özellikler gösterir. II. Doğaya verilen zarar Sanayi Devrimi’nden sonra azalmıştır. 5. 90-120 dB arası gürültüler organ ve kulak rahatsızlıklarına neden olmaktadır. ( ) 2. Aşağıdaki sözcük ve sözcük gruplarını kullanarak cümlelerdeki noktalı alanları tamamlayınız. Yukarıda verilen yeryüzünün doğal ve beşerî bölgeleriyle ilgili bilgilerden hangileri yanlıştır? A) İve II B) II ve III C) III ve IV D) I ve III E) II ve IV ( ) ( ) ( ) ( ) Aşağıdakilerden hangisinde idari sınırları ve bölge sınırları çakışık olan bölgeler bir ara¬da verilmiştir? A) Birleşmiş Milletler üyesi ülkeler . Bir uçağın 140 dB’lik bir gürültü kirliliğine yol açtığı düşünülürse bu tehlike korkutucu boyutlarda olabilir. İlk insanlar doğal çevreyi korumak için daha çok önlem almışlardır. 35-65 dB (desibel) arası gürültüler psikolojik rahatsızlıklara. yanlış olanların yanına “Y” harfini yazınız. III. Çünkü 2. C. C) Bir alan. 195 Ses Kirliliği 1990 yılında İstanbul’da yapılan bir araştırmada gürültü kirliliğine neden olan faktörler ve oranları şu şe¬kilde sıralanmıştır: sokak %50. İnsanların doğaya verdiği zararlar azaltılabilir. komşu¬lar %3. İnsan kendi yaşam ortamını yok etmektedir. Bazı bölgelerin sınırları değişir. Ç. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına “D”. Toprağın kirlenmesi canlıları nasıl etkiler? Açıklayınız. D) Yer şekilleri bakımından benzer alanlar. “insanlar bitki ve hayvanlarla beslenirler. İnsanın doğaya olumsuz etkilerine bir örnek veriniz. 4. ruhsal bozukluklar. 1. dikkat. Bir bölgenin her yerinde doğal ve beşerî özellikler aynıdır. ( ) 202 . çevredeki inşaatlar %3. 2. Doğadaki hangi unsurlar olmazsa yaşamımızı sürdüremeyiz? Açıklayınız. doğayı kirleterek. 2. Bütün bölge sınırları aynı ölçütlere göre belirlenir. 3. birden fazla özellikteki bölge içinde yer alabilir. tren ve tramvay %18. Yeryüzünde yalnızca beş bölge belirlenebilir. ( ) 3. İnsanlar doğanın hangi öğelerini kirletmektedir? 4. Yeryüzünü bir bütün olarak incelediğimizde ba¬zı özellikler yönünden benzer alanlar olduğu görülmektedir. 1.5. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız. Basından (2) Tartışma Doğaya zarar vermeden doğadan yararlanmak mümkün müdür? Nasıl? Tartışınız. sanayi %6. IV. do¬ğal bölgeler arasında yer alır. Coğrafi bölgeler belirlenirken yalnızca doğal koşullar göz önünde bulundurulur. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız. İnsanlar yaşamlarını sürdürebilmek için doğaya zarar vermek zorundadırlar. I 65-90 dB arası gürültüler huzur bozukluklarına.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful