OSMANLI

D E V L E T İ ’ NİN

7 0 0 . KURULUŞ YILDÖNÜMÜ

mkbbr

jlF w

üt

Aa&x/aztas//ZM s/jpfape

ı&

£ Jz d e ç m

ı«

editör

GÜLER

EREN

bilim editörleri
D O Ç . DR. KEMAE ÇİÇE K / CEM O Ğ U Z

1. ve 2. ciltler

SİYASET
3■ cilt

İKTİSAT

4. ve 5. ciltler

TOPLUM
956-OV

6. cilt

N °İj;

oJn>1

TEŞKİLAT
7. cilt

DÜŞÜNCE
8. cilt

BİLİM
9. 10 ve 1 7. ciltler

KÜLTÜR VE SANAT
12. cilt

HANEDAN

T E K N İK K O O R D İN A T Ö R

M U RAT OCAK GÖRSEL YÖNETMENLER HATİCE KOT / ERSİN BAECI / SAEİH KOCA
G Ö R S E L Y Ö N E T M E N Y A R D IM C I L A R I

SEVGİ ÖZÇELİK / LEVENT ELPEN / AYŞE BALCI
D İZ G İ G R U B U

ALİ TAŞTEPE / Ö. EARUK TAŞTEPE / ADEM TEMİZKÖK ALİ ŞİM ŞİR / EMRE TAŞTEPE / GÖKHAN ÖZEN FAHRİ UZUN / AH M ET MAYALI
R E S İM T A R A M A H AM D İ ALKAN

T A S H İH G R U B U

OYA AKBAŞ OCAK / ELNUR AĞAOĞLU / KAZIM BİLGE AH M ET KARAÇAVUŞ / HALİT ÜN SAL / SEVİL DÜNDAR AYLA YILDIZ / MEHM ET LÂLE / EMİNE ÖZDEMİR SERAP DÜN DAR / HÜMEYRA SAK / ÖZLEM ATA
G R A F İK T A SA R IM

YAZIEVÎ İLETİŞİM HİZMETLERİ
D İZ G İ

GÖKÇEN TEKNİK
B A SK I

SEMİH OFSET CİLT BALKAN CİLTEVİ
Y A Y IN K O D U

ISBN 975-6782-03-X (TAKIM) 975-6782-04-8 (CİLT)
Y A Y IN Y E R İ V E T A R İ H İ

ANKARA 1999
Y an K a ğ ıt Ebrûsu: M u stafa D üzgünm an

YAYIN KURULU BAŞKANI

PROF. DR. H A ljl, İNALCIK
CHİCAGO ÜNİVERSİTESİ / BİLKENT ÜNİVERSİTESİ

YAYIN KURULU

PROF. DR. NEJAT G Ö YÜ N Ç
İSTANBUL ÜNİVERSİESİ

PROF. DR. YUSUF HAEAÇOĞEU
TÜRK TARİH KURUMU (TTK) BALKANI

PROF. DR. EKMEEEDDİN İH5ANOĞEU
ULUSLARARASI İSLAM KÜLTÜR SANAT VE TARİH ARATTIRMALARI MERKEZİ (IRCICA) BAŞKANI

PROF. DR. ERCÜMENT KURAN
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

PROF. DR. MUBAFİAT S. KÜTÜKOĞEU
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

PROF. DR. JACOB M. EANDAU
HEBREW ÜNİVERSİTESİ

PROF. DR. AHMET YAŞAR O C A K
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

PROF. DR. İEBER ORTAYEI
ANKARA ÜNİVERSİTESİ

PROF. DR. STANFORD SFİAW
CALIFORNIA ÜNİVERSİTESİ / BİLKENT ÜNİVERSİTESİ

PROF. DR. BAHAEDDİN YEDİYIEDIZ
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

M Ü ŞA VİRLER Dr. Fatma A C U N / Yrd. Doç. Dr. Ramazan A C U N / Prof. Dr. Hakkı A C U N / Prof. Dr. Namık A Ç IK G Ö Z / Prof. Dr. Fikret A D A N IR / Asst. Prof. Dr. Gabor A GO STO N / Prof. Dr. İsmail A K A / Doç. Dr. A li AK YILD IZ / Prof. Dr. Hüseyin ALGÜL / Prof. Dr. Rüçhan A R IK / Prof. Dr. Oluş A R IK / Doç. Dr. Mehmet ARSLAN / Prof. Dr. Oktay ASLA N A PA / Prof. Dr. M ahir AYDIN / Prof. Dr. M. A k if AYD IN i Dr. Salim A YD Ü Z / Beşir AYVAZO ĞLU / Yrd. Doç. Dr. A li B A R A N / Prof. Dr. Örcün BARIŞTA / Prof. Dr. Tuncer B A Y K A R A / Prof. Dr. M ikail B A Y R A M / Doç. Dr. Nazan BEKİROĞLU / Doç. Dr. Süleyman BEYOĞLU / Prof. Dr. Abdülkuddüs BİNGÖL / Doç. Dr. A li BİRİNCİ / Prof. Dr. S. Hayri BOLAY / Prof. Dr. İdris BOSTAN / Prof. Dr. Benjamin BRAUDE / Prof. Dr. Palmira BRUMMET / Doç. Dr. Tufan BUZPIN AR / Doç. Dr. Turgut CANSEVER / Prof. Dr. Gönül CAN TAY / Prof. Dr. Nusret Ç AM / Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK / Prof. Dr. Murat Ç İZ A K Ç A / Prof. Dr. Bayhan Ç U B U KÇ U / Prof. Dr. Gez a DAVID / Doç. Dr. A hm et DAVUTOĞLU / Doç. Dr. Remzi DEMİR / Prof. Dr. Bekir DENİZ / Prof. Dr. Uğur DERM AN / Doç. Dr. Çiçek DERM AN / D. Mehmet D O Ğ A N / Prof. Dr. Emre DÖLEN / Prof. Dr. Yavuz ERCAN / Doç. Dr. Ahm et B. ERCİLASUN / Prof. Dr. Burhan ERDEM / Prof. Dr. Özer ERGENÇ / Doç. Dr. Süleyman ERGUNER / Dr. Zeynep Tarım ERTUĞ / Prof. Dr. İsmail ERÜNSAL / Prof. Dr. Selçuk ESENBEL / Prof. Dr. Semavi EYİCE / Dr. Pal FADOR / Prof. Dr. Harid FEDAİ / Dr. Kate FLEET / Prof. Dr. Cornell FLEISCHER / Mehmet GENÇ / Dr. K ıym et G İR A Y / Prof. Dr. Victor Grigorievic GUZEV / Prof.. Dr. Umay Türkeş G Ü N A Y / Prof. Dr. Feza GÜ N ERG U N / Prof. Dr. Cengiz H A K O V / Prof. Dr. Yusuf H AM ZAO Ğ LU / Assoc. Prof. Dr. Jane H A TH A W AY / Dr. Tofıgh HEIDERZADE / Prof. Dr. Mücteba İLGÜREL / Prof. Dr. Mehmet İPŞİRLİ / Prof. Dr. Mustafa İSEN / Prof. Dr. Norman IT ZK O W IT Z / Assoc. Prof. Dr. R alf Martin JA G E R / Dr. Mustafa K A Ç A R / Prof. Dr. Esin K A H Y A / Prof. Dr. H ayrettin K A R A M A N / Prof. Dr. Bekir K A R L IĞ A / Prof. Dr. Kem al K A R PA T / Prof. Dr. Haşim K A R P U Z / Doç. Dr. Hakan KIRIMLI / Y rd. Doç. Dr. Yunus KO Ç / Prof. Dr. Bayram K O D A M A N / Assoc. Prof. Dr. Kaori KO M ATSU / Prof. Dr. Enver K O N U K Ç U / Vedat KO SAL / Dr. Orhan F. KÖ PRÜ LÜ / Prof. Dr. Klaus KREISER / Prof. Dr. Metin K U N T / Doç. Dr. Zekeriya K U R ŞU N / Y rd. Doç. Dr. Y ılm az KU R T / Prof. Dr. Günay K U T / Prof. Dr. Hee Soo LEE / Y rd. Doç. Dr. Hulusi LEKESİZ / Prof. Dr. Bernard LE W rS / Dr. Marina M ALEW IN SKAYA / Prof. Dr. Şerif M AR D İN / Prof. Dr. Justin M CCARTH Y / Prof. Dr. irene MELİKOFF / Prof. Dr. Özcan MERT / Dr. Monica M OLNAR / Prof. Dr. Rhoads M URPH EY / Dr. H idayet NUHOĞLU / Prof. Dr. Yusuf O ĞU ZO ĞLU / Doç. Dr. Mehmet ÖZ / Prof. Dr. A bdülkadır Ö ZC A N / Doç. Dr. Azmi Ö ZCAN / Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÖZDEN / Doç. Dr. N azif Ö Z T Ü R K / Prof. Dr. İskender PALA / Prof. Dr. Yuri A . PETROSYAN / Dr. Eugenia POPESCU-JUDETZ / Prof. Dr. Donald QUATAERT / Prof. Dr. Stefan REICHMUTH / Prof. Dr. Günsel REN DA / Prof. Dr. Halil SAHİLLİOĞLU / Prof. Dr. Mehmet SA R A Y / Prof. Dr. N il SAR I / Doç. Dr. Saim SAVAŞ / Y rd. Doç. Dr. Abdullah SA Y D AM / Prof. Dr. Nora SENİ / Prof. Dr. M uhittin SERİN / Y rd. Doç. Dr. Mehmet SEYİTDANLIOĞLU / Prof. Dr. Engin SEZER / Prof. Dr. Gazmend SH PU ZA / Prof. Dr. Salahi SONYEL / Prof. Dr. A li ŞA FA K / Prof. Dr. İlhan ŞAHİN / Prof. Dr. Ramazan ŞEŞEN / Doç. Dr. Ahm et ŞİMŞİRGİL / Prof. Dr. Ahm et TA B A K O Ğ LU / Prof. Dr. Zeren TANINDI / Prof. Dr. Bülent TANÖR / Doç. Dr. Cem alettin TA ŞKIR AN / Prof. Dr. Aslan TERZİOĞLU / Prof. Dr. Mustafa Tevfik TEYYU BO ĞLU / Prof. Dr. Zafer T O P R A K / Prof. Dr. Muzaffer TUFAN / Prof. Dr. Abdüsselam ULUÇAM / Doç. Dr. Fahri U N A N / Dr. Yavuz UN AT / Dr. Recep USLU / Prof. Dr. İlter UZEL / Y rd. Doç. Dr. A ygül ÜLGEN / Prof. Dr. M. A li ÜN AL / Ethem Ruhi Ü N G Ö R / Prof. Dr. G illes VEINSTEIN / Dr. Cristine W O O D H E A D / Prof. Dr. Alem dar YALÇIN / Doç. Dr. Mehmet Alaaddin YALÇIN K A Y A / Prof. Dr. Ferous Abdullah Khan YASAMEE / Prof. Dr. M. Sait YAZICIOĞLU / Prof. Dr. Kazım YETİŞ / Prof. Dr. Haşan YÜKSEL / Prof. Dr. Madeline C. ZILFI

SANAT VE YAYIN MÜŞAVİRİ
Ahm et KO T

“Osmarılı”ya Önsöz
Geçen y ıl Cumhuriyetimizin 75 Kuruluş Yıldönümünü coşkuyla kutladık. Bu y ıl da Osmanlı Devleti’nin Kuruluşunun 700. Yıldönümünü kutluyoruz. ' Tarihte en büyük toprak parçasını üç kıtada hükmü ve nüfuzu altında tutan, hanedan olarak en uzun süre yaşayan Osmanlı İmparatorluğu, siyasi, sosyal ve kültürel mirası ile Cumhuriyet Türkiyesi’nin de altyapısını oluşturmuştur. Türkiye Cumhuriyeti’nin Osmanlı Devleti’nin meşru varisi olduğu gerçeği, artık herkes tarafından kabul edilmektedir. 700. Yıl kutlamaları çerçevesinde y ıl içinde düzenlenen bilimsel, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin Osmanlı’yı daha iyi anlamamız açısından yararlı olduğu açıktır. YENİ TÜRKİYE’nin hazırlamış olduğu “Osmanlı” adlı 12 ciltlik bu eserin, bugüne kadar Osmanlı Devleti hakkında yapılan en geniş kapsamlı araştırma olduğu görülmektedir. Osmanlı’nin siyasi, sosyal, ekonomik yapısı ve uygarlığı ile ilk kez bir bütün olarak ele alındığı bu çalışmanın önemli bir özelliği de, yerli ve yabancı Osmanlı tarihi uzmanlarını çok geniş bir katılımla bir araya getirmesi ve yalnız ülkemiz değil, dünya kültürüne hizmet etmesidir. Bu eser, geçmişini daha iyi tanımak isteyen Cumhuriyetimizin genç kuşaklarına eşsiz bir bilimsel kaynak niteliği taşımaktadır. YENİ TÜRKIYE’y i Cumhuriyet’in 75. Yıldönümü dolayısıyla geçen y ıl yayınladığı 5 ciltlik Cumhuriyet Özel Sayısı’ndan sonra, Osmanlı hakkında da dünya çapında böyleşine görkemli bir eser hazırladığı için kutluyor, bu değerli eserin bilim adamlarına ve araştırmacılara faydalı olmasını diliyorum.

Istemihan TALAY Kültür Bakanı

YURT DIŞI KOORDİNASYON CEM OĞUZ / CEMRE GÜZEL

TERCÜME
KOORDİNATÖR CEM OĞUZ REDAKTÖRLER DOÇ. DR. KEMAL ÇİÇEK / DR. JUDY UPTON-WARD ERTAN AYDIN / YILMAZ ÇOLAK

MÜTERCİMLER
Y rd . Doç. Dr. B erdal A D A L / M ü fit A K K O Y U N L U / A li A K S E N / Esra A L T U N / Erkan A P A Y D IN / G ü l A T M A C A / A yşeg ü l B A Ş A R / G ü lay Ü tk u B A Y R A M O Ğ L U / A ykan C A N D E M İR / Dr. Sim ten C O Ş A R / Ü m it Ç ELİK / M itad Ç E L İK PA L A / ' G ü lser ÇETİN / Doç. Dr. G ökh an Ç E T İN SA Y A / Tanel DEM İREL / Evren D E V R İM Ç E L İK / Ö zlem Yelda D İLM EN / Seral E R Y A ŞA R / Doç. Dr. Ram azan G Ö Z E N / Z eynep G Ü N E L / A ziz M u rat H A T İP A Ğ A O Ğ L U / N azlı IL IC A K / Doç. Dr. K enan İN A N / Dr. B irsen K A R A C A / Haşan A li K A R A S A R / E lifK O P A R A L / M ustafa M A C İT / M ehm et M U R A T / Em el O SM A N Ç A V U ŞO Ğ L U / İnci Ö Z T Ü R K / G önç SELEN / N alan S O Y A R IK / D oç. Dr. M usa Ş A Ş M A Z / Enver T O P Ç U O Ğ L U / Şibay T U Ğ S A V U L / A ziz T U N C E R / Y rd . Doç. Dr. N asuh U SLU / Şahin Y A M A N / Selda Y A V U Z / Y asem in Y A Z IC I / E lif Y E N E R O Ğ L U / M ehm et Y IL M A Z / R am il Z A L IY A Y E V /

SUNUŞ
O sm anlı D evleti’nin kuruluşunun 7 0 0 . yıldönüm ünde YEN İ T Ü R K İY E olarak böylesine dev bir esere imza atm anın gururunu ve m utluluğunu yaşıyoruz. “O sm anlı Projesi”, T ü rkiye’nin en büyük fikir projesi ve bugüne kadar O sm anlı Tarihi üzerinde hazırlanmış en bü yü k araştırm a oldu. T ürkiye’nin ve dünyanın en önem li O sm anlı uzm anlarının yer aldığı çalışmamızda, önce Osmanlı tarihi konusunda önde gelen b ilim adam larından oluşan bir Yayın K u ru lu teşkil edildi. Yayın K u ru lu ’nun tesbit ettiği konu başlıklarına göre araştırm a yazılarının siparişleri verildi. Bunun için dünyanın 5 6 ülkesinden 4 9 7 ve T ü rkiye’den 1 5 3 6 olm ak üzere 2 0 3 3 bilim adamı ve uzmanla temas kuruldu. Türkiye dışındaki bilim adam larından 2 2 1 , T ü rkiye’deki bilim adamlarından 9 6 8 olm ak üzere toplam 1 1 8 9 bilim sel yazı Yayın K u ru lu ’na intikal etti. Bu yazılardan 1 3 8 ’i Türkiye dışından ve 6 7 2 ’si T ü rkiye’den toplam 8 1 0 bilim sel makale eserimizde yer aldı. Yayınlanmayan yazıların büyük çoğunluğu da aslında bilim sel nitelikte idi; ancak tekrarlardan kaçınma, şekil şartlarına uym ayış gibi gerekçeler yazıların yayınlanmamasında etkili oldu. Yayınlanan yazıların tam am ı da orijinal olup, daha önce herhangi bir dilde yayınlanm am ış yazılardır. B unların büyük çoğunluğu arşiv kaynaklarından yararlanılarak hazırlanm ıştır. Bu araştırm alar yapılırken başta Başbakanlık Osmanlı A rşivi olm ak üzere 33 ülkenin arşivlerinden faydalanılm ıştır. Eserimiz, 12 cilt ve toplam 9 .2 4 4 sayfadan meydana gelm ektedir. 1. ve 2. ciltler Siyaset, 3. cilt iktisat, 4. ve 5. ciltler Toplum, 6. cilt Teşkilât (İdarî teşkilât, hukuk sistem i, askerî teşkilât), 7. cilt Düşünce, 8. cilt B ilim , 9-, 10 . ve 1 1 . ciltler K ü ltü r ve Sanat, 12 . cilt Hanedan (biyografi ve bibliyografya) başlıklarım taşım aktadır. “O sm anlı”, bir ansiklopedi, kronolojik bir klasik siyasî tarih çalışması veya birkaç bilim adam ının yazdığı bir tarih kitabı değildir. O sm anlı hakkında siyasî, İktisadî, sosyal, kültürel, bilim sel ve felsefî açıdan ilk defa bu derece kapsamlı bir çalışma yapılm ıştır. Kısaca, A m erikalı bir bilim adam ının ifadesi ile bu, "bir milletin kendi tarihi hakkında yapabileceği en büyük araştırma projesi”dıt.

XIII. Y ü zyılın sonlarına doğru tarih sahnesine giren Osm anlı B eyliğ i’nin aradan bir asır geçmeden bir cihan devleti, bir im paratorluk haline gelm esinin ardındaki esrar halen tartışılm aktadır. İnsanımız bu m ucizevî oluşun sırrını, O sm anlı’nın tem elindeki m anevî harç ile izah etm ekte, Şeyh Edebalı’nın tefsir ettiği Osman G azi’nin meşhur rüyasındaki Ç ınar efsanesine inanmaktadır. Hangi görüş tarzı doğru olursa olsun, “cihangirâne bir aşiretten” cihan devletine ulaşmada sadece k ılıcın rol oynam adığı, O sm anlı’nın “tehafüt tu tk u s u ’na, fütûhat ve gazâvat anlayışına, sağlam bir ekonominin, yerleşik, şehirli ve dengeli bir toplum yapısının, köklü bir eğitim , bilim , kü ltü r ve sanat dokusunun destek olduğu, artık bütün İlm î çevrelerin kabul ettiği gerçeklerdir. “O sm anlı Cihan H âkim iyeti M efkûresi”, cihanşumüldür, em peryaldir fakat asla em peryalist değildir. O smanlı D evleti, hâkim iyeti ve nüfuzu altına aldığı ülkeleri ve m illetleri sömürmemiş; aksine “âbâd eylem iş” ve şenlendirm iştir. “D evlet-i A liy y e ”, hâkim iyet sahası, m edeniyeti, ihtişam ı, teşkilâtlanm ası ve sosyal yapısı bakımından çok k ü ltü rlü ve çok m ille tli bir im paratorluktur. Bize göre, im paratorluk terim inin m enfi anlam larından kaçınmak için O sm anlı’yı bu m uhteşem sıfattan m ahrum etm ek doğru değildir. O smanlı Cihan D evleti, Roma İm paratorluğu’ndan sonra dünyanın en

uzun ö m ürlü, hanedan olarak en uzun süre yaşayan, üç kıtada en büyük toprak parçasında hüküm süren ve nüfuz sahibi olan bir im paratorluktur. Coğrafya profesörü Ramazan Özey hocamızın araştırm alarına göre; kuruluşunda 5 .6 3 1 km" olan O sm anlı D e vleti’nin yüzölçüm ü, etki alanları ile birlikte Fatih dönem inde 2 .2 1 4 .0 0 0 km 2, Yavuz dönem inde 6 .5 5 7 .0 0 0 k m 2 (8 y ıllık saltanat dönem inde üç kat arttırm ıştır), K an u n î dönem inde 1 4 .9 8 3 - 0 0 0 k m 2 ve en geniş sınırlara ulaştığı nokta olan X V II. yy. sonlarında ise 2 4 m ilyon k m 2 yi buluyordu. 1 9 1 3 Y ılın d a O sm anlı İm paratorlu ğu’nun yüzölçüm ü, 1 8 0 .0 0 0 k m 2 si “A vru pa-i O sm aniye”de, 1 .8 0 0 .0 0 0 k m 2 si “A sya-i O sm aniye”de, 3 .0 0 0 .0 0 0 k m 2 si “A frik a-i O sm aniye”de olm ak üzere toplam 4 .9 8 0 .0 0 0 k m 2 yi buluyordu. O sm anlı im p arato rlu ğu ’nun hâkim iyeti altındaki topraklarda bugün 4 5 ülke, nüfuzu ve etkisi altındaki topraklarda ise 3 1 ülke bulunm aktadır. Daha da çarpıcı göstergelerle ifade edilirse, bugün O sm anlı’nın hâkim iyeti ve etkisi altındaki coğrafyada 7 6 ülke ve devlet bulunm akta, bunların yüzölçüm leri toplam ının dünya geneline oranı % 3 7 ,8 , burada yaşayan nüfusun dünya nüfusuna oranı ise % 4 0 ,1 olm aktadır. Prof. Dr. Bernard Lewis, “O sm anlı’nın, hâkim iyeti altındaki her dinden ve her m illetten insanlar için tartışm asız bir m u tlu lu k devri old uğ unu” kaydetm iştir. Gerçekten de O sm anlı M illet Sistem i, her dinden ve her m illetten insanların büyük b ir hoşgörü anlayışı ile beraberce yaşadıkları b ir huzur m edeniyetini ifade eder. O sm anlı, her k ü ltü r ve m edeniyet ile ilgilenm iş, güzel ve değerli gördüklerini benim sem iş ve bu g üzellikleri O rta A sya’dan, anayurttan taşıdığı k ü ltü r potasında İslâm ın ölçüsüyle tartarak ve eriterek yeni, orijin al, zengin bir m edeniyet inşa etm iştir. O sm anlı T ü rk ’tür. O sm anlı im paratorluğu, çağdaşı A vru p alı devletler ve yazarlar tarafından “T ü rk im p aratorlu ğu ”, “T ü rk D e vleti” ve “T ü rkiye” olarak görülm üştür.. O sm anoğullan da kendilerini T ü rk olarak kabul etm iş, Türkçe İm paratorluğun her dönem inde D evletin resm î dili olarak ku llanılm ıştır. Bazı yazarların, literatürdeki “etrak-i bî-id rak” g ib i âsi ve göçebe türkm enleri ve özellikle C elâlî isyanlarına karışanları kasteden ifadeleri örnek göstererek O sm anlı’yı T ü rklü ğ ü n dışında gösterm e g ayretleri doğru değildir. O sm anlı İslâm ’dır. O sm anlı m edeniyeti bir İslâm m edeniyetidir. İslâm tefekkürünün, b ilim inin, k ü ltü r ve sanatının şahikasına ulaştığı bir zirve m edeniyettir. A ncak, O sm anlı her d in î inanca karşı saygılı ve müsamahalı olm uş, din ve vicdan h ü rriyeti bakım ından çağının ötesine geçmiş bir “G üneş Ü lk e si” dir. İşte böyle b ir devletin ve m edeniyetin en tab iî ve m eşrû varisi T ü rkiye C u m h u riyeti’dir. Vatandaşı olm akla övündüğüm üz T ü rkiye C um h uriyeti D evleti ve T ü rk Toplum u, O sm anlı’nın en önem li m iraslarıdır. C um h uriyetim izin yönetim şekli elbette O sm anh’dan farklıdır. T ü rkiye C um h uriyeti yepyeni bir D e vlettir ve siyasî bakım dan O sm an lı’nm devam ı değildir. A ncak tarih in devam lılığ ı çerçevesinde, O sm anlı’nm sosyal, ekonom ik ve k ü ltü rel m irasını devraldığım ız, ideolojik peşin hüküm lerden sıyrılarak kabul etm em iz gereken bir gerçektir. Yeni b in yılın eşiğinde C um huriyetim izi geliştirerek, dem okrasi boyutunu zenginleştirerek O sm anlı’nm da ilerisinde b ir noktaya ulaşm ayı ü m it ve tem enni ediyoruz. 'J' 'J'

Bu eserin hazırlanm asında en büyük em ek sahibi, projenin fik ir babası, bilim sel ayrıntılardan tashihine kadar her safhayı bizzat yürüten Haşan Celâl G ü zel’e şükranlarım ız sonsuzdur. Bu eser hep O ’nun eseri olarak anılacaktır. B ilim editörlerim iz Doç. Dr. K em al Ç içek’e ve Cem O ğuz’a teşekkür borçluyuz. Ö zellikle Doç. Dr. K em al Çiçek, projenin başından sonuna kadar her tü rlü fedakârlığı ve gayreti gösterm iş, tek tek bütün yazılan okuyarak bilim sel rap ortörlüğünü gerçekleştirm iştir. Cem O ğuz ve Cem re G üzel, dünyanın dört bir yanı ile temas kurm uş, y u rt dışı ve tercüm e koordinasyonunu icra etm işlerdir. Y ayın K u ru lu Başkanım ız ve dünyanın b ir num aralı O sm anlı Tarihçisi, hepim izin hocası Prof. Dr. H alil Inalcık’a hem bu görevi, hem de çok değerli orijin al araştırm ası için şükranlarım ızı sunuyoruz. Yayın K u ru lu Ü yelerim iz; bize

K u ru m ve şahıs olarak her tü rlü desteği sağlayan T ü rk Tarih K u ru m u Başkanı Prof. Dr. Y usuf H alaçoğlu’na, ekibiyle beraber bizi hiç yalnız bırakm ayan IR C IC A Başkanı Prof. Dr. Ekm eleddin Ihsanoğlu’na, defalarca m ütevazı bürom uzda g ünlerini, saatlerini harcayarak yazıları tek tek inceleyen nezaket tim sali hocamız Prof. Dr. N ejat G öyünç’e, en büyük destekçim iz olan sevgili hocamız Prof. Dr. Ercüment K u ra n ’a, her zamanki m ütevazi edasıyla yüküm üzün bü yü k kısm ını yüklenen ve bibliyografya çalışması ile eserimize değer katan çalışkan hocamız Prof. Dr. Bahaeddin Y ediyıldız’a, gece gündüz bilgisine ve yardım ına başvurduğum uz Prof. Dr. İlber O rta y lı’ya, sahasındaki yazıları büyük b ir v u k u f ve titiz lik le inceleyen Prof. Dr. A h m et Yaşar O cak’a, çok değerli hocamız Prof. Dr. M übahat K ü tü k o ğ lu ’na, Prof. Dr. Stanford Shaw ’a ve Prof. Dr. Jak op Landau’ya en derin şükranlarım ızı sunuyoruz. P rojenin gerçekleştirilm esinde T ü rkiye’nin ve dünyanın en önde gelen b ilim adam ları bize yardım cı oldular. M üşavirliğim izi üstlenen değerli hocalarım ıza teşekkür borçluyuz. B unlar arasında yer alan ve birer yayın ku rulu üyesi g ib i faaliyet gösteren başta Doç. Dr. A li B irinci olm ak üzere, proje hazırlık safhasında çalışm alara katılan Prof. Dr. B urhan E rd em e, K ü ltü r ve Sanat ciltlerin in hazırlanm asında en büyük katk ıya sahip olan Prof. Dr. M ustafa İsen’e ve Prof. Dr. H akkı A cu n ’a, her zaman yanım ızda bulduğum uz Prof. Dr. Rüçhan A r ık ’a ve Prof. Dr. O luş A r ık ’a, Düşünce cildim ize büyük destekte bulunan Prof. Dr. Süleym an H ayri B olay’a, bizzat bürom uzu teşrif ederek yardım larını esirgemeyen Prof. Dr. Yavuz Ercan’a, Prof. Dr. G ünsel R enda’ya, Prof. Dr. Esin K ahya’ya, Doç. Dr. Y usuf O ğ uzoğlu’na, Dr. Zeynep E rtuğ’a, Dr. K ıy m e t G ira y ’a, Dr. K ate Fleet’e, Dr. K aori K om atsu’ya ve Dr. Ayşe Ju d y U p to n -W ard ’a; ayrıca çalışm alarım ızda yardım larını esirgem eyen Prof. Dr. A hm et Tabakoğlu’na, Prof. Dr. M urat Çizakça’ya, Prof. Dr. G önül C antay’a, Prof. Dr. Ö rcün B arışta’ya ve Prof. Dr. B ekir K arlığ a’ya şükranlarım ızı sunuyoruz. Ç oğunluğu akadem isyen olan değerli m ütercim lerim izin güzel tercüm elerine, redaktörler Y ılm az Çolak ve Ertan A y d ın ’ın üstün gayretlerine m üteşekkiriz. Projenin gerçekleşm esinde tek n ik koordinatörüm üz M urat Ocak, insanüstü bir gayret gösterm iştir. Gökçen Teknik’ten A li Taştepe ve Ö m er Faruk Taştepe’nin uykusuz geçen gecelerini ve em eklerini, genç b ilim adam ları m usahhihlerim izin çırpınışlarını unutm am ız m üm kün değildir. Balkan C ilte v i’nin sahibi M uam m er B ilgiç bir O sm anlı Efendisi edasıyla en güzel şekilde ciltlem eyi başarmıştır. N ihayet Semih O fset’in sahibi M ustafa Çakır, hiç şüphe yok ki, bu projenin en büyük em ektarları arasında baş sırada yer alm aktadır. O ’nun gayretleri olm asaydı bu proje tam am lanam azdı. A yrıca projeyi b irlik te yürüttüğ üm ü z T ü rk Erdem V akfı (T Ü R K E V ) yöneticilerine ve V a k ıf Başkanı M esut Y ılm a z a teşekkürlerim iz bakidir. “O sm an lı”dan sonra sıra dört c iltlik ve 3 .5 0 0 sayfalık “G reat O ttom an-T urkish C iv iliz a tio n ’a geliyor. Ç alışm alarını sürdürdüğüm üz bu önem li eseri de inşaallah kısa b ir zamanda yayınlam ayı üm id ediyoruz. “O sm anlı”nın, O sm anlı araştırm alarına ve araştırm acılarına ışık tutm asını ve daha iyilerinin yapılm asına vesile olm asını diliyoruz.

G ü ler EREN E ditör YENİ TÜRKİYE

a. yazmalar .e..e. Şer’iye Sicili Tarih Araştırmaları Dergisi Tahrir Defteri Tapu ve Kadastro Arşivi Târîh-i Osmânî Encümeni Mecmuası Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi Türk Tarih Encümeni Mecmuası Vakıflar Dergisi Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi Vakıf Muhasebe Defteri Varak Yıldız Tasnifi —Sâdaret Resmî Marûzatı Yıldız Esas Evrakı Yazma.B. HH IRCICA İA İD İMM İMV JA O S JESHO MAD MD MM MMZC MV nrş. a.. Stratejik Etüd Başkanlığı Arşivi Rusya İmparatorluğu’nun Dış Politika Arşivi Bin.. ARDTA ARM DA ASG ATAŞE AVPRI b.g.g. EHN EUM FO GMDTA h. . a.ŞS TAD TD TKA TOEM TSMA TTEM VD VG M A VMD vr. İbn Başbakanlık Arşivi Başbakanlık Osmanlı Arşivi Cevdet Askeri Cevdet Dahiliye Cevdet Hariciye Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi Dosya Usulü İradeler Tasnifi Encyclopedia Britanicca Evkâf-ı Hümâyûn Nezareti Evkaf Umum Müdürlüğü Foreign Office.g.m. Aynı eser Adı geçen eser Adı geçen makale Adı geçen yazma Azerbaycan Respublikası Devlet Tarih Arşivi Azerbaycan Respublikası Merkezi Devlet Arşivi Archivio di stato di Genova Genelkurmay Başkanlığı Askeri Tarih. S.KISALTMAIAR a. OTAM RGD A s. BA BOA CA CD CH DİA DUİT E.y. Sanat ve K ültür Araştırma Merkezi İslam Ansiklopedisi İrâde-i Dahiliye İrâde-i Meclis-i Mahsusa İrâde-i Meclis-i Vâlâ Journal o f American Oriental Society Journal of the Economic and Social History of the Orient Mâliyeden Müdevver Defter Mühimme Defteri Mâliyeden Müdevver Meclis-i Mebusan Zabıt Ceridesi Meclis-i Vükelâ Mazbataları Neşreden Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi Rusya Devlet Arşivi Sayfa Sayı . Gürcistan Merkez Devleti Tarih Arşivi Hicrî Hatt-ı Hümâyûn İslam Tarih.. İngiltere. YA-Res YEE Yz.

A H M E T N E Z İH İ T U R A N m D O Ç. PROF. V10REL PA N A IT E ■ PROF. . D R . D R . M A R IA P lA P E D A N I F A B R IS yavuz sultan selim: hadim-ül haremeyn D O Ç . D R . D R . M A R IA IV A N IC S-R E SS • D R . D R . D R . D R . D R . D R .J A N E H A TH A W A Y ■ D O Ç. H Ü S A M E D D İN M E M M E D O V K A R A M N L Y ■ D R . D R . D O Ç. N O R M A N 1 T Z K 0 W IT Z kuzeyde beliren yeni hasım: rusya PROF. D R . D O Ç. D O Ç . A B D U L L A H G Ü N D O Ğ D U » A R Z U O C A K L IM Y R D . D R . R H O A D S M U R P H E Y ■ D R . M U STA FA Z A D E T E V F İK T E Y Y U B O G L U osmanlıların türkistan ve kafkasya ile ilişkileri PROF. E K K E H A R D E lC K H O F F M M İG U E L A A. D R . Ş E R İF BA ŞTAV • Y R D . M O N IK A M O L N A R U PROF. SVETLENA 0R E SH K0V A * PROF. E R C Ü M E N T K U R A N M PROF. D R . A H M E T V EH Bİ ECER ■ Y R D . D R . A L İ İ B R A H İM SAVAŞ M D O Ç . D R . P T R M E N T Z E L M Y R D . D R . O R H A N F K Ö P R Ü L Ü M Y R D . E N R IC O BA SSO W D R . D R . İLYA Z A IT SE V ■ ASSOC. D R . EROL K Ü R K Ç Ü O Ğ L U * Y R D . N U R T E N K IL IÇ -S C H U B E L B E Ş İ N C İ B Ö L Ü M XVII. Y U S U F K Ü Ç Ü K D A Ğ ■ D R . Yüzyılda Osmanlı imparatorluğu PROF. M U STA FA B U D A K ■ Y R D . O SM A N KÖSE m D R . ZE KE R İYA K İT A P Ç I • D R . D R . D O Ç. S E Y Y İD M U H A M M E D E S -S E Y Y İD ■ A SSOC. D Ç . M E H M E T Ş A H İN G Ö Z rumeliye geçiş ASST. D R . D R . D R . M E H M E T A L İ Ç A K M A K ■ PROF. D R . G A B O R A G O ST O N m D R . PA L FO D O R * D R . D R . M E H M E T SA R A Y » Y R D . Ç E T İN A RSL A N duraksama PROF. SEVDA A L İ K I Z I SÜLEYMA N OVA osmanlı diplomasisi D O Ç. Ü Ç L E R B U L D U K kuruluş PROF. D R . A H M E T Ş İM Ş İR G İL kanuni sultan süleyman: osmanlı’nın altın çağı PROF. D O Ç . D O Ç. F A R U K B İL İ C İ ■ B Ü L E N T A R İ / 4 9 3 ■ D R . K A M A R U Z A M A N Y U S O F F ■ ASSOC. R O G O Z H IN N IK O L A J M IH A JL O V IC H m Y R D . D R . D R . H E Y W O O D • PROF. İB R A H İM A Y K U N ■ Ç A Ğ R I ERH A N m Y R D . D O Ç . C O L IN J . S H A P I K A Z IY E V ■ PROF. PROF. D R . B U N E S » PROF. İS M A İL AKA Ü Ç Ü N C Ü B Ö L Ü M Devletten imparatorluğa Yükselişin M imarları: Fatih ve Yavuz fatih sultan mehmet: “iki kıtanın ve iki denizin hakimi” PROF. D O Ç . D R . H İR O K İ OD A KA D R . D R . T U F A N G Ü N D Ü Z » D R . R V D 1 PA U L L IN D N E R » D R . İB R A H İM S E Z G İN ■ H . D R . M E H M E T A L A A D D İN YALÇ1NKAYA ■ PROF. A H M E T KAVAS ■ D R . Yüzyıl: Avrupa ve Iran ile Münasebetler ASST. D R . D R . H O SK A D E M HASANOVA / 5 0 9 A L T I N C I B Ö L Ü M XVIII. D R . PROF. K A M E L F IL A L I» PROF.iç in d e k il e r cilt 1 B İ R İ N C İ B Ö L Ü M Osmanlı Tarihine Toplu B ir Bakı§ PROF. D R . D R . H A L İL İN A L C IK İ K İ N C İ B Ö L Ü M Osmanlı Devleti’nin Doğu§u kuruluşa dair nazariyeler PROF. H 0SE 1N M 1R JA F A R I ■ PROF. ZE KE R İY A K U R Ş U N m N E B İ G Ü M Ü Ş / 3 2 6 D Ö R D I 'J N C t 'J B Ö L t 'l M imparatorluğun Zirvesi: Cihan Devleti ve Kanuni kosova’dan viyana’ya osmanlı hâkimiyeti PROF. PROF. D R . PROF. D R . D O Ç. TSISA N A A B D U L A D Z E m D R . R A M A Z A N Ö Z E Y m D O Ç . D R . D R .

D R . S E L Ç U K ESEN BEL ■ D R . D R . ISA B L U M l ■ D O Ç. D R . balkanlar ve ötesi PROF. D O Ç. N E JA T G Ö Y Ü N Ç m Y R D . IO R D A N KA B İB İ N A » D O Ç. A H M E T T U R A N A L KA N m D R . D R . Meşrutiyet Dönemi ittihad-terakki ve yıkılışa doğru D O Ç. D O Ç. J U D Y U P T O N -W A R D azınlıklar meselesi PROF. H A M İY E T SEZER kırım savaşı ve sonrası D O Ç. D R . D O Ç. A H M E T D E M İR E L » D O Ç.J U S T 1 N M C C A R T H Y ■ PROF. D R . T U F A N B U Z P IN A R misyonerlik faaliyetleri D R . A. S U A T A K G Ü L D Ö R D Ü N C Ü B Ö L Ü M İmparatorluğun Son Yılları birinci dünya savaşı ve sonrası Y R D . M E T İN H Ü L A G Ü ■ Y R D . D R . D R . M U STA FA K Ü Ç Ü K U D R . D R . ODILE M OR E A U ■ DOÇ. BA Y R A M K O D A M A N ■ DO Ç.cilt 2 B İ R İ N C İ B Ö L Ü M Avrupa ittifaklar Sisteminde Osmanlı imparatorluğu xıx. KE M A L K A R PA T ■ PROF. D R .LAMİ K IL IÇ ■ N A SIR YÜ C EE R ■ İB R A H İM E TH E M A T N U R ■ ELNUR AĞAOĞLU yıkılış ve yeni başlangıca doğru Y R D . D R . VEYSİ A K IN . D O Ç. D R . D R . D O Ç. M U SA Q A S1M 0V m D R . D R . FE RO V Z A B D U L L A H K. D R . D R . DO Ç. H A T İP O Ğ L U U Y R D . D R . G Ü L T O K A Y ■ D OÇ. D R . D R . D R . DOÇ. M E T İN H Ü L A G Ü m D R . abdülhamid ve pan-islamizm PROF. M U R A T M . F R A N Ç O IS G E O R G E O N ■ PROF. G Ö K H A N ÇETİNSAYA Ü Ç Ü N C Ü B Ö L Ü M m B İL G İN A Y D I N II. D R . D R . D R . SF. D R . F İK R E T A D A N IR m DO Ç. D R . N E C D E T HAYTA ■ Y R D . D R . D O Ç. D R . DO Ç. H AŞA N ŞA H İN ■ D R . D R . D R . SA LA H I R. DOÇ. İL B E R ORTAYLI D R . M A H İR A Y D IN m D R . D R . D R . YASAMEE ■ PROF. D R . HALE ŞIV G IN ■ YRD. D R . D R . D R . D R . ZEKE RİYA T Ü R K M E N • Y R D . B E S İM Ö Z C A N / 97 ■ Y R D . D R . KE M A L Y A K U T ■ D O Ç. M E T İN A Y IŞ IĞ I * Y R D . DOÇ. G A Z M E N D S H P U Z A M PROF. ÖM ER B U D A K ■ Y R D . BA Y R A M BA YRA KTA R meşrutiyet dönemi. IG O R KA R PA Y E V U Y R D . D R . C E Z M İ ERA SLA N ■ Y R D . D R . DOÇ. D R . DO Ç. L IK A R İF İN M A N SU R N OO R • D R . D R . HE E S 0 0 LEE • DO Ç. D R . C E N G İZ HAKOV • DO Ç. D A V U T K IL IÇ m DO Ç. D R . A L İ A K Y IL D IZ m PROF. D R . D İL JA R A USMANOVA ■ Ç A Ğ R I E RH A N İ K İ N C İ B Ö L Ü M En Uzun Yüzyılın Sultanı: İL Abdülhamid ıı. SON YEL ■ PROF. E RD AL A ÇIKSE S ■ Y R D . DO Ç. İB R A H İM İSLÂ M ■ D O Ç. A L İ B İR İN C İ ■ D R . M ERA L B A Y R A K m Y R D . D R . M E V L Ü T Ç EL E Bİ m DO Ç. D OÇ. ÖMER T U R A N osmanlı dış politikasında farklı boyutlar PROF. yüzyıl: çözülmenin siyasî boyutları “şark meselesi”nin ortaya çıkışı PROF. D R . D R . H İK M E T Ö K S Ü Z ■ A SSOC PROF. DO Ç. D R . Ş. D R . H A K A N K IR IM L I m PROF. A Y TE N SEZER ■ YR D . M A R IN A M ALEVINSKAYA M PROF. DOÇ. E N G İN A K A R L I ■ PROF. C E M A L E T T İN T A ŞK IR A N ■ D R . D R . D R . M E S U T A Y D IN ■ D O Ç. M E H M E T ÖN D ER ■ Y R D . N A D İR DEVLET ■ DO Ç. abdülhamid’in yükselişi ve iktidarı PROF. A ıl’SA ŞA ŞM A Z m DO Ç. M İT H A T B A Y D U R ıı. D R .

ŞE V KE T P A M U K ■ PROF. T E V F İK G Ü R A N ■ PROF. D R . D R . kapitülasyonlar ye sonuçları PROF. T İĞ İN C E Û Z KİPE R OKTA R • L A TİF D A ŞD E M İR osmanlı şehirlerinde ticarî faaliyetler Y R D . ZA FE R T O P R A K • ASST. D O Ç . İM M A N U E L W A LLERSTE IN . D O Ç. U F U K G Ü L S O Y U D O Ç . A B D U L L A H M E S U T K Ü Ç Ü K K A L A Y m Y R D . K A 0R 1 K O M A T SU uluslararası sermaye ve dış borçlar D R . D R . B Ü L E N T Ö Z D E M İR M D R . D R .cilt 3 B İ R İ N C İ B Ö L Ü M Klâsik Dönemde Osmanh iktisadı İktisadî zihniyet ve yapı PROF. D R . S A B A H A T T İN Z A İM M Y R D . M U R A T K O R A L T Ü R K ■ DO Ç. D R . D R . V A H D E TTİN E N G İN • D O Ç. D O Ç. D R . D R . D R . D R . D R . Ç A Ğ L A R KE Y D E R m DO Ç. S A B R İ Y E T K İN ■ M E H M E T A K P IN A R bayındırlık hamleleri: haberleşme. D R . D R . D R . D R . ulaşım ve demiryolları PROF. U F U K G Ü L S O Y » D O Ç . A L İ İH SA N B A Ğ IŞ ■ D O Ç . DO Ç. D O Ç. D R . D R . EFTAL Ş Ü K R Ü B A T M A Z Ü Ç Ü N C Ü B Ö L Ü M Sanayii Devrimi ve Osmanh Ekonomisi osmanlı sanayileşme hamleleri M E H M E T G E N Ç ■ PROF. D R . D O Ç. DO Ç. F A H R E T T İN T İZ L A K M D OÇ. F A R U K Y IL M A Z osmanlı ekonomisinde şirketleşme DO Ç. D R . R İF A T Ö N SO Y ■ Y R D . A H M E T K A L A tarım ve madencilik PROF. D R . SVETLA IANEVA D Ö R D Ü N C Ü B Ö L Ü M Reformlar Dönemi ve M illî iktisat Arayışlar millî iktisat arayışları PROF. SE RA P Y IL M A Z ■ YRD. O R H A N K IL IÇ İ K İ N C İ B Ö L Ü M iktisadi Dönüşüm ve Buhran merkantilist batı karşısında osmanlı ekonomisi . D R . M Ü B A H A T S. D R . M E H M E T A L İ G Ü R O L ■ Y R D . ELVAN A N M A Ç • F İL İZ Ç O L A K • D R . E YAL G IN IO » Y R D . PROF. D R . D R . D R . D R . D R . DA VID GUD1ASH V IL1 • PROF. D R . D R . D R . KA TE FL E E T ■ PROF. O Ğ U Z T E K İN ■ D O Ç. N E SİM İ Y A Z IC I ■ H Ü S E Y İN Ç IN A R ■ D O Ç. D R . SE L A H A TTİN TO Z L U M PROF. D OÇ. A B D U L L A H G Ü N D O Ğ D U toprak ve tarım Y R D . D R . D R . D R . R E C E P B O Z T E M U R M D O Ç. PROF. K Ü T Ü K O Ğ L U M PROF. D R . D R . ZİYA K A Z IC I maliye politikaları ve para PROF. D O Ç. ŞE V KE T K A M İL A KA R ■ PROF. M U R A T Ö Z Y Ü K S E L M D O Ç. D A R L IN G • PROF. A B D Ü L L A T İF ŞENER ■ D R . D R . EROL ÖZVAR ■ D O Ç. D R . A RIEL S A L Z M A N ■ PROF. PROF. M E H M E T ÖZ ticaret ve loncalar PROF. M U R A T Ç İZ A K Ç A M ASST. PROF. D O Ç. V A H D E TTİN E N G İN . D R . D R . D R . D R . FE T H İ G E D İK L İ M D R . L İN D A T. KLÂ RA H E G Y I ■ D R . T İM U R K U R A N ■ PROF. D R .F A R U K T A B A K ■ M E H M E T B U L U T malî dönüşüm ve iltizam sistemi PROF. S A İT Ö Z T Ü R K ■ DO Ç. PROF. YA SEM İN D E M İR C A N ahidnâmeler. S E Y F E T T İN G Ü R SE L ■ PROF. ÖMER D E M İR E L ■ Y R D . D R . D R . D R . D R . Y IL M A Z K U R T » D O Ç . D R . H A L İL SA H İL L İO Ğ L U ■ D R . M U R A T K O R A L T Ü R K M D R . A B D U L L A H M A R TA L ■ DO Ç. A SLA N ERE N • Y R D . C O Ş K U N Ç A K IR ■ ASSOC. M U H İT T İN T U Ş ■ ÖZER K Ü P E L İ • D R . D R . NİCOLE VAN OS ■ D O Ç . A H M E T TA B A K O Ğ L U U ASSOC. D R . VIOREL PA N A ITE ■ D R . D R . A H M E T TA B A K O Ğ L U ■ PROF. D R .

D R . D R . O SM A N Ç E T İN ■ YRD. DOÇ.cilt 4 B İ R İ N C İ B Ö L Ü M Osmanlı Toplum Yapısı toplum yapısının ana hatları PROF. DOÇ. F E R İD U N M . A B D U L L A H SA YD A M ■ D R . N U R İ ÇEVİKEL » PROF. D R . DOÇ. D R . ermeniler ve rumlar PROF. D R . Y U L U Ğ T E K İN K U R A T » D O Ç. D R . EM E CEN » YR D . PROF. D R . D R . SA FF E T SARIKAYA » K A M İL Ç O L A K M E H M E T TOPA L » D O Ç. D R . DOÇ. D R . DOÇ. A H M E T H ALA ÇOĞLU ■ YR D . M E H M E T K A R A G Ö Z » ASSOC. D R . D R . D R . A R SH I K H A N » P R O F . MOSHE M A ’OZ » PROF. D R . A L İ SİN A N B İL G İL İ » Y R D . Y U N U S KO Ç » TE V FİK ÇAVDAR » M U T U L L A H S U N G U R ■ YRD. DO Ç. YAVUZ E RC A N » P R O F . D R . D R. SÜ L E Y M A N E R K A N » D R . G A Z M E N D SH PU Z A » PROF. D R . B E N JA M IN B R A U D E » Y R D . DOÇ. köylüler ve konar-göçerler PROF. D R . A RY E H SH M U E L E V ITZ » PROF. REŞA T Ö N G Ö R E N » K Â M İL Ç O L A K » D R . Y A Ğ M U R SA Y dinin sosyal hayattaki rolü PROF. D R . D R . D O Ç. A B D U R R A H M A N M E M İŞ ■ A H M E T ÖGKE D Ö R D Ü N C Ü B Ö L Ü M Demografik Yapı. D R . D R . D R . B Ü L E N T Ö Z D E M İR » PROF. D R . D R . SE L Ç U K G Ü N A Y İ K İ N C İ B Ö L Ü M Millet Sistemi birlikte yaşamanın hukukî temelleri PROF. M USTA FA Z E K İ T E R Z İ millet sisteminde yahudiler. İR F A N G Ü N D Ü Z » D R . L A TİF A R M A Ğ A N * Y R D . KE M A L Ç İ Ç E K » Y R D . B E H Z E T KA RA CA göç hareketleri PROF. DOÇ. F A R U K K O C A C IK ■ DOÇ. D R . D R . B Ü L E N T Ö Z D E M İR osmanlı iskân siyaseti PROF. D R . M . ALİ G Ü L E R ■ D R . D O Ç. DOÇ. A B D U L L A H SA YD A M » PROF. D R . D R . G A L İP E KE N » D R . SEVGİ G Ü L A K Y IL M A Z » DOÇ. M E H M E T Y IL M A Z ■ Y R D .. D O Ç. STA N FORD S H A W » P R O F . İREN E M E L IKO FF » PROF. H İK M E T Ö Z D E M İ R » D R . ETH EM C E BE C İO Ğ LU ■ DR. D R . D R . Y U S U F H A LA ÇOĞ LU ■ Y R D . SA W SA N AGHA KA SSA B . D R . Göçler ve iskân Siyaseti nüfus YR D . D R . N A HED İB R A H İM D E SSOU Kİ / 8 2 şehirliler. M E H M E T ŞEKER » D R . CEV D ET K Ü Ç Ü K » PROF. RECE P D Ü N D A R » Y R D . M USTAFA A ŞKA R ■ DR. D R. D R . D R. DO Ç. A H M E T TA B A K O Ğ L U » PROF. D R . M A R K S E D G W IC K » E KREM IŞ IN » D O Ç. M E H M E T İN B A ŞI M Y R D . D R . DOÇ. D R . PROF. D R . N U R İ A D IY E KE » D R . D R . ÖZER E R C E N Ç * DOÇ. A. SE L A H A TTİN Ö Z Ç E L İK m P R O F . D O Ç . M USTA FA D E M İR » YR D . D R . D R . BİL A L E RY IL M A Z osmanlı toplumunda birlikte yaşama tecrübesi ASSOC. SUN A B A Ş A K AVCILAR » C O Ş K U N Y IL M A Z * PROF. M USTAFA KA RA » DOÇ. O SM A N T Ü R E R » PROF. D R . EVANGEL1A BALTA Ü Ç Ü N C Ü B Ö L Ü M Osmanlı Toplumu ve D inî Hayat osmanlı’tun. M EN DERES C O Ş K U N » D R . D R . S A F A R O V R A F İK F İR U Z O Ğ L U » D R . ENVER K O N U K Ç U » DOÇ. D R . GEZÂ DÂ V ID m YR D . D R . D R . temelindeki manevî harç PROF. D R . M E H M E T ESAT SA RIC A O Ğ L U ■ Y R D . İL H A N ŞA H İN m D R . DOÇ. DOÇ. D R . S A İM SAVAŞ » PROF. N E D İM İP E K ■ Y R D .

D R . LEYLA K A P L A N » ASSOC. D R . D R . D R . D R . D R . D R . İLYAS Ç E L E Bİ » Y R D . Z I L F I S osmanlı’da çocuk PROF. M E H M E T TE M E L » E M İN E KO C A M A N O Ğ L U Ü Ç Ü N C Ü B Ö L Ü M Osmanlı Ailesi osmanlı’da aile yapısı D O Ç. İSKE N D E R O Y M A K ■ DOÇ. ÜL KE R A K K U T A Y U D O Ç . D R . D R . D O Ç. T A H SİN Û Z C A N » Y R D . D R .cilt 5 B İ R İ N C İ B Ö L Ü M Osmanlı Hayrat Sistemi ve Vakıflar vakıf sistemi PROF. T A Y Y İP D U M A N m D O Ç . D R . D R . S A İT Ö Z T Ü R K osmanlı’da kadın DOÇ. F A H R İ U N A N » PROF. T Ü N C E R B A Y K A R A » M U STA FA A R M A Ğ A N » PROF. D R . PROF. D R . A D N A N Ş İŞ M A N » Y R D . D R . D R . ENVER K O N U K Ç U » Y R D . M A D E LIN E C. H A ŞA N Y Ü KSE L » Y R D . D R . M EFA İL H IZ L I m PROF. D O Ç. A H M E T M A K A L » D R . D R . ŞE H N A Z A LİŞ eğitim ve öğretim kurumlan Y R D . D R . D R . D R . H A B IL R A N D I D E G U IL H E M » PROF. D R . D R . D R . M U A M M E R G Ö Ç M E N » Y R D . D O Ç. D R . M E H M E T E M İN YO L A L IC I m D O Ç. D O N A L D Q U A T A E R T » D O Ç. D O Ç. BE H IYA ZLA TA R » PROF. D O Ç. R Ü Ç H A N A R I K » D R . F A R IB A Z A R IN E B A F -S H A H R » Y R D . D R . D R . D R . D R . D R . D R . H Ü S E Y İN Ö Z G Ü R * PROF. O R H A N K IL IÇ » K E M A L E T T İN K U Z U C U » K E M A L E T T İN K U Z U C U . D R . D O Ç. D R . C A H İT YA L ÇIN B İL İM » PROF. D R . D R . D R . D R . D R . A B D U R R A H M A N K U R T » D O Ç. S A L İH A Y N U R A L » Y R D . KE N A N Z İY A TAŞ M D O Ç. D R . A B D U R R A H M A N K U R T ■ FE RİH A K A R A D E N İZ » Y R D . D R . R U T H M . D R . R E F İK T U R A N » C Ü N E Y D O K A Y » C Ü N E Y D OKA Y D Ö R D Ü N C Ü B Ö L Ü M Osmanlı Şehri ve Şehir Hayatı osmanlı şehri ve şehir hayatından kesitler DOÇ. D R . Z E K İ T E K İN ■ F E H M İ Y IL M A Z bazı osmanlı şehirlerinden portreler D R . A H M E T C İH A N ■ PROF. D R . N A Z İF Ö Z T Ü R K ■ PROF. D R . D O Ç. A L İ A RSL A N M D O Ç. A L PA Y B İZ B İR L İK » H A T ID Z A C A R -D R IN D A osmanlı toplumunda sağlık ve sosyal güvenlik PROF. ZE H R A TO SKA » D R . İS M A İL D O Ğ A N m Y R D . H A ŞA N H Ü S E Y İN DİLAVER misyoner okulları PROF. E TH E M C E B E C İO Ğ L U W D R . B A H A E D D İN Y E D İY 1L D 1Z » D O Ç. T U R G U T C A N S E V E R » PROF. H A LİS A Y H A N » D R . U Y G U R K O C A B A ŞO Ğ L U M Y R D . D O Ç. ZİYA K A Z IC I * D O Ç. FA TM A M Ü G E G Ö C E K rn D O Ç. R O D E D * PROF. D R . Z E K İ SA LİH Z E N G İN ■ D O Ç . ZİYA K A Z IC I » PROF. ŞEVKİ A Y D IN eğitimde modernleşme PROF. M E S U T ÇAPA İ K İ N C İ B Ö L Ü M Osmanlı Eğitim Sistemi klâsik dönem osmanlı eğitimi ve medreseler D O Ç. D O Ç. N E C M E T T İN TO Z L U PROF. İB R A H İM Y I L D IR A N » M U STA FA Ç E T İN B A Y D A R depremler ve yangınlar D O Ç. D R . D R . D O Ç. M . D O Ç. D R . S A B R İ S Ü R G E V İL » TEODA RA BA KA R D JİE V A osmanlı’da spor faaliyetleri A T IF K A H R A M A N » D O Ç. D O Ç.

Ç E T İN VARLIK m DOÇ. M E TİN K U N T devlet idaresi ve din PROP. D R . SA LİM A Y D Ü Z * D R. G A BOR AGOSTON * D R. GILLES VEINSTEIN ■ YRD. şeyhülislâm ve kadı DOÇ. D R. YASEMİN SANER GÖNEN M PROF. DAVUT D U R SU N osmanlı taşra teşkilâtı PROF. ALİ B A R D A K O Ğ L U * PROF. ZEKERİYA TÜ R KM E N . N EJA T G ÖY Ü N Ç M DOÇ. D R . DOÇ. FATMA A CU N osmanlı merkezî idaresinde çözülme: ayanlık sistemi PROF. DOÇ. D R . C H R IST IA N R U M P F » PROF. D R . DOÇ. D R . M . A H M E T A K G Ü N D Ü Z ■ PROP. DR. DR. D R. D R. SEDAT BİN GÖL Ü Ç Ü N C Ü B Ö L Ü M Osmanlı Askerî Teşkilâtı klâsik dönem osmanlı askerî teşkilâtı PROF. Al. FEVZİ D E M İR * YRD. A Lİ İHSAN GENCER ■ M E H M E T YAŞAR ERTAŞ ■ BİLG E KESER osmanlı silahları. D R. D R . Ş Ü K R Ü KARATEPE ■ DOÇ. DR. ATİLLA Ç E T İN * D R. D R. D R. ERHAN A FYON CU * İSM E T DE M İR İ K İ N C İ B Ö L Ü M Osmanlı Hukuk Sistemi osmanlı hukuk sistemine genel bakış YRD. D R. İLH A N YERLİKAYA * PROP. D R . D R. D R . BİRO L Ç E T İN ■ YRD. D R. DOÇ. M U SA Ç A D IR C I m YRD. D R . OSM AN K A ŞIK Ç I * YRD . DOÇ. N E JA T G Ö Y Ü N Ç M DOÇ. M E H M E T ALAA TTİN YALÇINKAYA ■ DR. M U ZA FFE R D O Ğ A N m YRD. D R. DOÇ. D R . DR. YÜCEL ÖZKAYA ■ PROF.cilt 6 B İ R İ N C İ B Ö L Ü M Osmanh İdarî Teşkilâtı osmanlı merkezî idare sistemi YRD. D R. D R. EN GİN BE RBE R » DOÇ. A K İF A YD IN * ROF. RECEP AHISHALI * PROF. DOÇ. ALİ Ş A F A K * YRD. DR. D R . ÖZCAN M E R T tanzimat döneminde İdarî reform PROF. D R. ALİ ŞAFAK osmanlı’da yargının işleyişi. D R. DOÇ. D R. M A H M E T AKM A N osmanlı hukukunda batılılaşma dönemi DR. D R . TU N C A Y Ö Ğ Ü N * YRD . HAŞA N TAH SİN FENDOĞLU M DOÇ. REM Zİ F IN D IKL I osmanlı’da tahrir ve arşivcilik NECATİ AKTAŞ * D R. D R. M Ü CT E BA İLG ÜRE L * PROF. H A M İT PEHLİVANLI m DOÇ. A B D Ü L K A D İR Ö Z C A N * PROF. D R. M E H M E T E M İN YOLALICI osmanlı hukuku ve şer’î hükümler PROF. CEM A LETTİN T A Ş K IR A N * PROF. İBR A H İM Y ILM A ZÇELİK osmanlı bürokrasi geleneği NECATİ GÜLTEPE m PROF. D R. D R . ORHAN KIL IÇ * PROF. DR. Y Ü M N İ SEZEN ■ DOÇ. ALİ ÜNAL * PROF. DR. D R. H A M İT ERSOY ■ YRD. DOÇ. A B D Ü L A Z İZ BA Y IN D IR * CEM AL FEDAYİ * DOÇ. DOÇ. İD R İS BOSTAN * ASST. DOÇ. DR. D R . SALİM A Y D Ü Z ■ MERYEM KA ÇA N ERDOĞAN osmanlı ordusu ve ıslahat D R . harp sanayii ve teknolojisi PROF. DOÇ. M . OSM AN Ö Z T Ü R K * YRD. IRIN A PETROSYAN * DOÇ. SE YİTD A N LIOĞ LU M DR. M U R A T ŞE N U D O Ç . M E H M E T V . D R . D R. D R . DR. DR. PROF.

D R . A Z M İ Ö Z C A N » D R . N EV ZA T YA LÇIN TA Ş » PROF. N A C İ B O ST A N C I osmanlı devleti ve günümüz tarihçiliği R D R . İB R A H İM K A L IN » Y R D . D R . B E K İR K A R L IĞ A » D R . RAIA ZAIMOVA » PROF. B A Y K A N S E Z E R » D O Ç . E R C Ü M E N T K U R A N » PROF. PE T R O SY A N » ŞE V KE T K O Ç S O Y » D R . B A K İ T E Z C A N ■ PROF. D R . Y U S U F H A L A Ç O Ğ L U » PROF. D R . Y U S U F O Ğ U Z O Ğ L U »P R O F . D R . D R . Y U R I A. D R . A N TO N IN A ZHELYAZKOVA .cilt 7 B İ R İ N C İ B Ö L Ü M Osmanlı Kuruluş Felsefesi klâsik dönem osmanlı düşüncesi D O Ç. SE ZA İ SEV İM osmanlı felsefesinin öncü şahsiyetleri PROF. D R . D R . T A H SİN G Ö R G Ü N çözülme ve osmanlı aydını PROF. D R .ŞE R İF K O Ç D E M İR ■ Y R D . T U F A N G Ü N D Ü Z » D R . E K M E L E D D İN İH SA N Ö Ğ L U » PROF. D R . O SM A N KÖ K SA L » D O Ç . D O Ç. T O K T A M IŞ A TEŞ » D O Ç . S. H Ü S E Y İN Ç E L İK » Y R D . D R . B A H A E D D İN Y E D İY IL D IZ » PROF. D R . D O Ç . D R . H İD A Y E T N U H O Ğ L U » Y U S U F K A P L A N ilk teşebbüsler: askerî alanda yenilikler D R . ZA H R A Z A K IA » Y R D . D R . M Ü M T A Z ’ER T Ü R K Ö N E » D O Ç . D O Ç. D R . R E ŞA T G E N Ç » PROF. A Lİ B İR İN C İ ■ D . D O Ç. J A K O B L A N D A U » PROF. M IC H A E L W IN TE R » ASSOC. D R . M E H M E T D O Ğ A N ■ Y R D . A H M E T Y. Z Ü H T Ü A RSL A N D Ö R D Ü N C Ü B Ö L Ü M Osmanlılıktan M illi Kimliğe bir tepki olarak türk milliyetçiliği ROF. D R . Ş E R İF M A R D İN » D R . D R . SELDA KA YA KIL1Ç » R E C E P B O Z L A Ğ A N ■ PROF. D R . İH S A N D U R A N D A Ğ I » D R . D R . D R . İL B E R OR TA YL I ■ PROF. D R . M E H M E T A L İ B E Y H A N tanzimat: gelenekten kopma DOÇ. D R . D R . D R . RAFAEL M U H A M M E T D IN O V » İB R A H İM M A R A Ş » Y R D . D R . B E K İR KO Ç L A R . O C A K » PROF. M E H M E T B A Y R A K D A R » D O Ç. D R . M İK A İL B A Y R A M » PROF. M E H M E T A K G Ü N » Y R D . O R H A N F. A H M E T G Ü N E R SAYAR ■ PR O F. D R . Y U S U F S A R IN A Y » Y U N U S E M RE TA N SÜ » PROF. D R . A H M E T D A V U TO Ğ LU » P R O F . S E Y F E T T İN E R ŞA H İN » D R . K A Z IM SA RIKA V A K » M U STA FA A R M A Ğ A N Ü Ç Ü N C Ü B Ö L Ü M Modernleşme ihtiyacının Doğuşu modernleşme arayışları PROF. D R . COR N E LL H. D R . İ T E R T U R A N ■ PROF. D R . B A Y R A M SA K A L L I ■ D R . S İP A H İ ÇATALTEPE » D R . C A H İT Y A L Ç IN B İL İM » Y R D . H Ü S E Y İN 'E M İ » PROF. VEJDİ B İ L G İ N » PROF. H Ü S E Y İN A KKA YA » D R . D R . D R . D R . NORA SE N İ » D O Ç. B Ü L E N T TA N ÖR • D R . D R . D R . D R . A H M E T KA N L ID E R E B E Ş İ N C İ B Ö L Ü M Tarihi Devamlılık: Osmanlı’dan Cumhuriyet’e osmanlı mirası F. D R . D R . D R . D R . O R H A N KO L O Ğ L U mutlakiyetten meşrutiyete: osmanlı düşüncesi ve osmanlı anayasaları ' D R . D O Ç . ŞA M İL ÖÇ AL osmanlı düşüncesinde türk ve türkmen imajı PROF. B E R N A R D LEW 1S » PROF. D R . M E H M E T A K İF K İR E Ç Ç İ » D R . S E Y F İ B A Ş K A N bir fikir hareketi olarak pan-islamizm ve pan-türkizm D R . D O Ç. M E H M E T Ç E L İK » PROF. FL E ISC H E R » Y R D . N E JA T G Ö Y Ü N Ç » PROF. İS M A İL K IL L IO Ğ L U » D R . D R . D O Ç. SA L İM KOCA » D R . A B D U L L A H A L PE R E N » D R . C A H İT T E L C İ » D O Ç . D R . E TH E M C E B E C İO Ğ L U ■ D R . C H R IS T IN E W O OD H E A D » D R . PA L M IR A B R U M M E T » PROF. K Ö P R Ü L Ü İ K İ N C İ B Ö L Ü M Osmanlı Cihan Hâkimiyeti Mefküresi fütûhat ve gazâvat PROF. D R . P R O F D R . D O Ç . D O Ç . D R . H A Y R İ B O L A Y » D R .

B E Ş İR ATALAY » Y R D . G Ü R B Ü Z DEN/Z ■ PROF. D O Ç. M A H M U T A K D Ö R D Ü N C Ü B Ö L Ü M Fen Bilimleri matematik . T U R H A N B A Y T O P » P R O F. FEZA G Ü N E R G U N B E Ş İ N C İ B Ö L Ü M Tıp Bilimleri tıp . T 0 F 1 G H H E ID A R Z A D E H » D O Ç . A Y ŞE G Ü L D . R E M Z İ D E M İR » YAVUZ U N A T » D R . D R . D R . D R . E R D İM İR • D O Ç.PROF. D R. K L A U S K R E ISE R ■ D R . D O Ç. H A ŞA N H Ü S E Y İN A D A L İO Ğ L U » Y R D . A L İ H A Y D A R BA Y A T » PROF. D R . A L İ Y A R D İM » PROF. D R . D R . S Ü L E Y M A N ATEŞ » PROF.diş hekimliği PROF. D R . N E C D E T Ö Z T Ü R K m D R . G Ü L B İN Ö Z Ç E L İKA Y » PROF. D R . D R . D R . D R . YAVUZ U N A T ■ PROF. A S U M A N B A Y T O P . A B D U L L A H ÖZEN A L T I N C I B Ö L Ü M Teknoloji PROF. R A M A Z A N Ö Z E Y » D R . D R . D O Ç . N İL S A R I » PROF. D R .kimya . A Ş K IN YAŞAR ■ D R . M E H M E T H. D R . K O R K U T T U N A » PROF.M U T L U K IL IÇ » D R . D R . M U STA FA K A Ç A R » D R .astronomi PROF. E K M E L E D D lN İN SA N O Ğ L U » PROF. ORYA N » M E L E K DOS A Y G Ö K D O Ğ A N » DOÇ. O SM A N G Ü M Ü Ş Ç Ü » Y Ü C E L D A Ğ L I ■ D O Ç . R E M Z İ D E M İR fizik . D R . B A Y H A N Ç U B U K Ç U veterinerlik Y R D . D R . D R . A R SL A N T E R Z İO Ğ L U » PROF. A H M E T T U R A N A R SL A N M PROF. D R . H A Y R E T T İN K A R A M A N » Y R D . D R . D R . SA L İM A Y D Ü Z » D R . D R . D O Ç . M E H M E T İP Ş İR L İ » PROF. D R . İB R A H İM H A T İB O Ğ L U » Y R D . E SİN KA H YA » D R . S Ü L E Y M A N T Ü L Ü C Ü ■ PROF. D R . SA L İH S A B R İ YAVUZ M D R . B E T Ü L B A Ş A R A N -A L P U G A N » PROF. D R . N A CER M IL O U D I » D O Ç. S A İT Y A ZIC IO Ğ L U » PROF. D R . D R . D O Ç . R E M Z İ D E M İR . S Ü L E Y M A N A K D E M İR m D O Ç. N İL S A R İ ■ PROF. KE N A N İN A N » D O Ç . M USTA FA K A Ç A R .D O Ç . D O Ç.mantık D O Ç . D R . D R . D R .biyoloji Y R D . D R . D R . E M RE DÛLEN ilim ve ulema PROF. B Ü N Y A M İN D U R A N m PROF. D R . FE ZA G Ü N E R G U N » D R . D R . D R . İLT E R UZEL eczacılık PROF. M . D R . D R . D R . N A SRU L L A H H A C IM Ü F T Ü O Ğ L U Ü Ç Ü N C Ü B Ö L Ü M Sosyal Bilimler felsefe . Ş E R F E T T İN SEVERC A N M coğrafya PROF. D R . D R . G Ü R B Ü Z D E N İZ ■ PROF. D R . R A M A Z A N ŞE ŞEN ■ PROF. D R . H U L U S İ L E KE SİZ » D R . M E H M E T İP Ş İR L İ » Y R D . H Ü S E Y İN G A Z İ Y U R D A Y D IN ■ D R .cilt 8 B İ R İ N C İ B Ö L Ü M Osmanlı Bilim Tarihine Genel Bakış osmanlı’da bilim PROF. E M RE D Ö L E N » PROF. D R . H Ü S E Y İN G A Z İ T O P D E M İR » PROF. D R . D R . D R . STE FA N R E İC H M U T H İ K İ N C İ B Ö L Ü M D in î Bilimler PROF. D R . H Ü S E Y İN S A R İO Ğ L U m PROF. A D N A N ATAÇ » PROF. D O Ç . A B D Ü L K U D D Ü S B İN G Ö L tarih ve histografya PROF. D R . D R . E R İŞ A S İL . D R . D R . N U S R E T Ç A M » D R . A Y T E N A L TIN TA Ş M PROF. İLT E R U ZEL » PROF.

D R. H A L U K D U R S U N • D R . N E C D E T E R T U Ğ * PROF. TA D E U SZ M A JD A » Y R D . İSMAİL PARLATIR • PROF. KEMAL YAVUZ • DOÇ. A DNAN G Ü R B Ü Z dinî edebiyat PROF. M U STA FA ÖZER ■ A Z İZ 1 V.o cilt 9 B İ R İ N C İ B Ö L Ü M Osmanlı Medeniyetinde Kültür ve Sanat osmanlı’da kültürel yapı PROF. KA ZIM YETİŞ ■ PROF. GÜLDEN SAĞOL ■ YRD. ERCİLASUN U PROF. FAZIL GÖKÇEK . Z E K İ A R IK A N ■ İR F A N K A R A K O Ç ■ D R . DR. A HM ET B. DOÇ. D R . DR. M U STA FA İSE N m D R . ALEV SINAR ■ PROF DR. M U Z A F F E R T U F A N M Y R D . M U H SİN M A C İT ■ DOÇ. D R. SA İM SAVAŞ avrupalı gözüyle osmanlı PROF. N U R M U H A M M E T H İSA M O V m PROF. MUSTAFA U Z U N • YRD. SABAHAT DEN İZ ■ YRD. H Ü S E Y İN A L G O L M PROF. D R . DR. U M A Y T Ü R K E Ş G Ü N A Y U PROF. DR. Ö Z K U L Ç O B A N O Ğ L U ■ DOÇ. DR. GÜN A Y K U T ■ PROF. D R . MERTOL TU L U M M PROF. D R. DR. N URAN YILM A Z M A HM ET KA BA KLI ■ DOÇ. DR. D R . DOÇ. DR. DR. DR. SA D ETTİN EĞRİ tanzimat sonrası türk edebiyatı DOÇ. FATİH SE ZG İN M DOÇ. DR. R ID V A N C A N IM ■ PROF. DR. DR. DR. F İK R E T T Ü R K M E N ■ D O Ç. F İL İZ Y E N İŞE H İR L İO Ğ L U ■ PROF. D R . N AZAN BEKİROĞLU • YRD. D R. MUSTAFA ÖZKA N ■ PROF. D R . ŞE Y M A TA ŞÇ İO Ğ L U G Ü N G Ö R ■ PROF. M. D R. DR. M E H M E T A R SL A N » D R . DR. SEVGİ G Ü R T U N A ■ D R . DOÇ. DR. Z E Y N E P TA R IM E R T U Ğ ■ PROF. D R. D R . D R . D R .ÖZLEM DEN İZ YILM A Z / 412 klasik dönem osmanlı türkçesi PROF. HAYATİ DEVELİ ■ D R. Y U S U F H A M Z A O Ğ L U ■ PROF. ESRA KA RA BA CA K ■ YRD. D R . A R İF B İL G İN ■ N E V İN H A L IC I ■ Y R D . D R . DR. İSMAİL ÜNVER • DOÇ. D R . ABDULLAH U ÇM A N ■ PROF. KA DİR ATLANSOY . D R. SÜ L E Y M A N B E Y O Ğ L U ■ E RD A L Ş A H İN ■ PROF. D O Ç . DR. A DNAN KA D RIÇ M PROF. DR. DR. DOÇ. DOÇ. M İRFATİH ZEKIYEV Ü Ç Ü N C Ü B Ö L Ü M Osmanlı Dönemi Türk Edebiyatı erken dönem osmanlı edebiyatı ve halk edebiyatı PROF. D O Ç . D R . VALERY STOYANOV İ K İ N C İ B Ö L Ü M Dil: Osmanlı Türkçesi erken dönem osmanlı türkçesi PROF. DR. ALEMDAR YALÇIN • DR. D R . M EH MET ARSLAN M YRD. D R . D O Ç. CEMAL KU R N A Z U PROF. DOÇ. D R . DOÇ. İN C İ E N GİN ÜN M PROF. D R . D R . ALİ İHSAN K O IX U M MUSTAFA MİYASOĞLU ■ DOÇ. DR. DR. DOÇ. DOÇ. N A M IK A Ç IK G Ö Z ■ PRO F. EN GİN SEZER ■ PROF. D R . NECAT B İR İN C İ ■ YRD. DR. ORHAN OKAY ■ PROF. DR. M EH MET SA RI ■ YRD. DR. VİCTOR GRIGORIEVIC GUZEV . M E TİN ERG UN • YRD. DR. İSKENDER PALA ■ PROF. 1. LATİF BEYRELİ • DR. DR. NEJAT SEFERCİOĞLU • DOÇ. DR. Ş A K İR -T A Ş ■ D O Ç. D R . DR. D R . ALİ FUA T BİLKA N • YRD . DOÇ. MUSTAFA KOÇ geç dönem osmanlı türkçesi PROF. N E C M İ ÜLKER osmanlı coğrafyasında kültür Y R D . B Â K İ A S İL T Ü R K osmanlı kültür hayatından kesitler PROF. DOÇ. D O Ç . ÇETİN D E RD İYO K ■ YRD. DR. İ. N A M IK A ÇIKG Ö Z ■ YRD. D R . A Y D IN Y Ü KSE L ■ PROF. D R. DOÇ. H ARİD FEDAİ son dönem osmanlı edebiyatında yeni akımlar PROF.klasik dönem osmanlı edebiyatı PROF.

D R . DOÇ. D R . D R . NECLA ARSLAN SEVİN M DOÇ. D R . K A D İR PEKTAŞ Ü Ç Ü N C Ü B Ö L Ü M Klâsik Türk Musikisi musikî nazariyatı PROF. D R . B E TÜ L B A K IR M Y R D . E R Z E N U D R . D R . DR. B İR SE N ERA T M Y R D . D R . D R . DOÇ. Ö M Ü R B A K IR E R M D O Ç . D R . N ESLİHAN SÖN M EZ erken dönem osmanlı mimarisi PROF. FA TİH M Ü D E R RİSOĞ L U M PROF. RECEP U SLU M D R . D R . RECEP USLU M D R . EUGENİA P O P E S C U -JU D E T Z M OSM A N N U R İ ÖZPEKEL M G Ü L A Y KA R A M A H M U TO Ğ L U M VEDAT KOSAL M M E H M E T G Ü N T E K İN dinî musikî ve halk musikîsi ÖM ER T U Ğ R U L İN A N ÇER M DOÇ. DOÇ. OSM A N UYSAL klâsik dönem osmanlı mimarisi ve mimar sinan PROF. D R . D R . DOÇ. A YH A N ZEREN M Y R D . H A ŞİM K A R P U Z M Y R D . MUSTAFA C A H İT ATASOY M DR. G ÖN Ü L CAN TAY ■ D R . D R . D R . D R . D R . D R . EMİNE K A R P U Z * PROF. DOÇ. M . D R . PROF. PROF. D R . D R . D R . EMRE M A D R A N geç dönem osmanlı mimarîsi PROF. D R . D R . N U R A N PILEHVARIAN osmanlı coğrafyasında mimarî Y R D . N U R İ Ö ZCA N • D R . H. SE L Ç U K M Ü L A Y İM m PROF. Ö R C Ü N BA RIŞTA M PROF. D R .cilt ıo B İ R İ N C İ B Ö L Ü M Osmanlıda Estetik BE ŞİR AYVAZOĞLU * PROF. Z E K İ SÖN M E Z m PROF. D R . H A ŞM E T A LTIN Ö LÇE K osmanlı’da musikî kültürü ASSOC. M E H M E T İB R A H İM G İL M ASSOC. LEYLA BA YD A R ■ PROF. OLUŞ A R IK m PROF. N U SR E T Ç A M M Y RD. SÜ L E Y M A N ERG U N E R * C İN U Ç E N TA N R IKO R U R M Y RD. D R . S A İT ÖZTÜ RKM DOÇ. SA A D E TTİN Ö KTE N * PROF. NAJWA O T H M A N M YRD . H A K K I A C U N M PROF. ALEX AN DIR A N T H 0 N 0 V M YRD . D R . PROF. A BD Ü SSEL A M U L U Ç A M m D O Ç . M U T B U L K A Y IL IM C A N KE RA M ETLİ ■ A B D Ü L K A D İR D Ü N D A R M DOÇ. DOÇ. A H M E T ALİ B A Y H A N M D R . D O Ç. G ÖN Ü L C A N T A Y M Y R D . D R . D O Ğ A N K U B A N M PR O F D R . A Y G Ü N Ü L G E N m PROF. A Lİ BORA N osmanlı sivil mimarîsi . N İL G Ü N D O Ğ R U SÖ Z M E TH EM R U H İ ÜN GÖR musikîşinaslar D R . DOÇ. D O Ç. D R . D R . D R . N E JA T E R A L PM D R . D R . OLUŞ A R I K * PROF. N U S R E T Ç A M İ K İ N C İ B Ö L Ü M Osmanlı Mimarisi osmanlı türk mimarisine genel bir bakış PROF. D R . DOÇ. DR. SO N G Ü L K A R A H A SA N O Ğ L ü ATA askerî musikî: mehter T. İSM A İL Y A KIT • P R O F . K A SIM İNCE ■ DR. B Ü L E N T A K SO Y M YRD. N U R C A N İN C İ F IR A T osmanlı dinî mimarîsi PROF. D R . D R . D R . DOÇ. DOÇ. EU G EN İA P O P E SC U -JU D E T Z ■ D R . B Ü L E N T A K S O Y M D R . D R . H A K K I ÖNKAL osmanlı askerî mimarîsi PROF. A Y G Ü N Ü L G E N M D O Ç . M U ALLA BAYAR E RK IL IÇ M D R . A. D R . T U R G U T CANSEVER M PROF. D R . D R . D R . SEMAVİ E YİCE M PROF. JA L E N. D R . R A L F M A R T IN JÂ G E R M D O Ç . H A K K I A C U N M PROF. D R . ZE Y N E P A H U N B A Y m PROF. D R . G ÖN ÜL C A N T A Y M Y R D . R Ü Ç H A N A R IK ■ D R . R A H M İ OR U Ç GÜVENÇ .

SE Y Fİ B A ŞK A N » Y R D . D R . M . D E N İZ ESEMENLİ D Ö R D Ü N C Ü B Ö L Ü M Osmanlı Sahne Sanatları geleneksel görüntü sanatları ve tiyatro PROF. D R. D R . ENVER TÖRE » PROF. D R . D R . D R . M E H M E T Z E K İ KU ŞO Ğ L U » G Ü N D E G Ü L PARLAR ■ G Ü N D E G Ü L PARLAR ■ K. h . Y IL D IZ D E M İR İZ II PROF. H ATİCE A K SU » A. D R . G Ü L N U R D U R A N » D R . U Ğ U R D E R M A N m P R O F . D R . D R . D R . B E K İR D E N İZ »P R O F . D OÇ. G Ö N Ü L Ö N E Y »P R O P . H A M İT A RBA Ş / tezhip ve cilt PROF. N İH A N G Ü N E Y minyatür PROF.T Ü L İN ÇO R U H L U » AYSEL ÇÖTE LİOĞ LU » D R. halıcılık ve kilimcilik PROF. N İH A T BO Y D A Ş » DR. G Ü N SE L R E N D A » PROF. F. h . D R . ÖZ D E M İR N U T K U osmanlı sineması H A L İT R E F İĞ » N E CİP TO SU N » Y R D . T Ü L İN Ç O R U H L U » Y RD . D R . İSM A İL ERÜN SA L ■ YAHYA ERD EM » YRD. D R . D OÇ. DOÇ. DOÇ. U Ğ U R D E R M A N » H İK M E T B A R U T Ç U G İL »P E Y A M İ G Ü REL çini PROF. D R . ZE R E N T A N IN D I» DOÇ. SAVAŞ ÇEV İK » Y R D . DOÇ. A Lİ ALPA RSLA N » Y R D . M . R Ü STE M BOZER tezyinat ve işleme PROF. T Ü L İN Ç OR U H L U » DOÇ. H. D R . K IY M E T G İR A Y » D O Ç . D R . Ö Z D E M İR N U T K U » YRD . D R . D R . D R . HÜLYA T E Z C A N » Y R D . D R . FATMA KOÇ ■ S A D IK TEKELİ hırka-i saadet dairesi ve silah bölümü H İL M İ A Y D IN m H İL M İ A Y D IN ■ H İL M İ A Y D IN » D R . H A L İT ÇA L » YRD. ZEREN TA N IN D I » Y R D . D R . D R .e. DR. DOÇ. TE R CA N Y IL M A Z » Y R D . DOÇ. D R . R Ü Ç H A N A R IK R D R . ZÜ BEYD E C İH A N ÖZSAYINER » ŞULE A K S O Y » PROF. D R . D R . DİLAVER D Ü Z G Ü N » U Ğ U R GÖKTA Ş » ÜNVER ORAL » R A U F A L TIN TA K » PROF. D R . D R . DOÇ. D OÇ. ZE YN E P TA RIM E R T U Ğ ebrû PROF.c. SİTARE T U R A N B A K IR maden ve ahşap sanatı. FA H Rİ SAKAL . H ÜSREV S U B A Ş I» D R . B E K İR D E N İZ İ K İ N C İ B Ö L Ü M Osmanlı’da Resim ve Heykel resim »P R O F . Ö R C Ü N BA RIŞTA » PROF. D R . NEVİN YÜCEL C E L BİS heykel ve fotoğraf DR. D R . ZE YN E P G Ü N E Y el sanatları.D R . D R . Y IL D IR A Y Ö Z B E K ■ PROF. B A N U M A H İR ■ D R. D R . ARA A L TU N ■ D R . D R . D R . D R . K IY M E T G İR A Y » E N G İN ÖZENDES Ü Ç Ü N C Ü B Ö L Ü M Topkapı Sarayı Müzesindeki Geleneksel Sanatlardan Kesitler giyim kuşam DOÇ. HALE KÜ N İÇ E N B E Ş İ N C İ B Ö L Ü M Kütüphanecilik ve Kitap PRO F. D R . DOÇ. ZEREN TA N IN D I ■ DOÇ. DOÇ. D R . D R . Ç İÇ E K D E R M A N » P R O F . N U R H A N K A R A D A Ğ » PROF.cilt ı ı B İ R İ N C İ B Ö L Ü M Geleneksel Sanatlar hat PROF. kuyumculuk PROF. D OÇ. TACİSER O N U K » A Z İZ DOĞ AN A Y ■ D R . OKTA Y ASLANAPA * PROF. A B D Ü L H A M İT TÜ FE KÇ İO Ğ L U » PROF. D R . D R . D R . M U H İT T İN S E R İN m P R O P . M E T İN A KA R » PROF. A Y G Ü N ÜL G E N » YRD .

D R .o cilt 12 B İ R İ N C İ B Ö L Ü M Hanedan padişah biyografileri D O Ç . B A H A E D D İN Y E D İY IL D IZ Y R D . D R . R A M A Z A N A C U N SİY A SE T İK T İSA T TO PLU M T E Ş K İL Â T D Ü ŞÜ N C E B İL İM K Ü L T Ü R VE S A N A T . K E M A L Ç İÇ E K şecere-i âl-i osman D O Ç . D R . D R . K E M A L Ç İÇ E K İ K İ N C İ B Ö L Ü M Osmanlı Araştırmaları Bibliyografyası PR O F. DOÇ.

I SİYASET EDİTÖR GÜEER EREN B İU M EDİTÖRLERİ DOÇ. KEMAE ÇİÇEK CEM OĞUZ Y E N İ T Ü R K İ Y E Y A Y I N E A R I . DR.

.

küçük bir uç beyliğinin çok kısa bir süre içerisinde bir cihan imparatorluğuna dönüşmesinde sadece ekonomik çıkarların rol oynadığını söylemenin yeterli olamayacağı kanaatindeyiz. XIII. Osmanlı Devleti için bu iddiayı değerlendirdiğimizde.ÖNSÖZ Dünya tarihini bir bütün olarak analiz eden Batılı akademisyenler büyük güçlerin ortaya çıkışını çeşitli tarihi dinam iklerin ışığında inceleyerek bir genellemeye varmak isterler. H alil İnalcık. Osmanlı Tarihini geleneksel kalıplar içerisinde araştırarak yükselme ve çöküş arasında cereyan eden sunî bir tarihsel gelişm eyi inceleyen Türk tarihçiliğinin aksine. m illetlerin askeri ve siyasi güçlerini ekonomik kaynakları ölçüsünde elde ettikleri gelir. H alil İnalcık’ın “Osmanlı Tarihine Toplu Bir Bakış” adlı makalesi ile yaptık. geçim sıkıntısı ve yurt edinme endişesi sonucu Türk aşiret ve oymaklarının batıya göçü hızlanmıştır. bizim amacımız. özellikle klasik dönem hakkında yapılan tartışm aları ve en son araştırmalarını tafsilatlı bir şekilde ele aldı. Osmanlı hakimiyetindeki dönemleri ve devletin yaşadığı siyasi-iktisadi-m ali dönüşümü yansıtmaktır. yüzyılın başlarından itibaren Türkistan ve Orta Doğu’da oluşan siyasi şartlar. Osmanlı B eyliği’nin yükselişinin altında yatan pek çok etkenden birisi de Doğu ile Batı arasında yer alan coğrafi alanda gaz ayı ilke edinerek hareket etmesidir. Dr. Bizans’ın içerisinde bulunduğu karışıklıklar ve taht kavgaları da Osman Bey ve oğullarının bu İmparatorluk ile ilişki kurm alarını ve bölgeyi tanım alarını kolaylaştırmıştır. Bu cildin tasnifinde editörler tarafından üzerinde durulan ana nokta. Osmanlı Projesi için özel olarak hazırladığı bu yeni tarih değerlendirmesinde. Bu ortamı çok iyi değerlendirerek Bizans ve Balkanlarda gazaya yönelen Osmanlı B eyliği. Daha da önemlisi bu büyüme. Osmanlı Devleti’nin farklılığını ortaya koymak ve bu farklılığın dünya tarihinin seyrindeki etkisini vurgulamaktır. Balkanlardaki akıncılık faaliyetleriyle başlayan harekâtın fütuhat ve iskâna dönüşmesi ile Osmanlı Beyliği henüz Y ıldırım Bayezid döneminde bir İmparatorluk haline gelmiştir. Türk Beylikleri ve Türkistan’dan gelen tecrübeli kadrolar kısa sürede müesseseleşmiş bir devlet kurmayı başarmışlardır. sadece topraklar ve nüfuz alanı ile sınırlı kalmamış. Bu genellemelerin başında. kısa zamanda geniş bir coğrafyaya hakim olmayı başarmıştır. Bu eserin başlangıcını bütün dünyada Osmanlı tarihinin duayeni olarak kabul edilen Prof. . Avrupa ve İslam alemindeki hadiselere de paralel olarak.

Kanunî Sultan Süleyman döneminin incelendiği bölüm. yüzyıllar ise eserimizin ikinci cildinde ele alınm aktadır. Bu anlamda XVII. Diğer cihan hakim iyeti kurm a iddiasında olan devletlerin tersine. Osmanlı İm paratorluğu’nun bir cihan devleti haline gelm esini hazırlayan faktörleri ele almaktadır. Bu vesile ile değerine işaret ettiğim iz Osmanlı siyasi tarihine dair bu ciltlerin tarihçilere ve tarih m eraklılarına geniş ufuklar kazandıracağı ve benzeri araştırmalara zemin hazırlayacağı kanaatim izi ifadeyle Türk tarihçiliğine hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Öte yandan. XVIII. Osm anlı’nın bir hukuk devleti olduğu ve yükselişini teşkilatlanm asına borçlu olduğu. XVIII. Bu bölümde. Osmanlı Tarihi’nin önemli olaylara sahne olduğu XIX ve XX. Son olarak da Rusya ve Avusturya savaşlarının doğuşunda önemli bir rol oynadığı aşikar olan Osmanlı diplomasisi incelenmiş ve yeni dönemdeki rolü üzerinde durulmuştur. kuruluş yılları hâlâ tartışılan O smanlı’nm doğuşu ve yükselişi etrafında şekillenen nazariyeleri ikinci bölümde ele aldık. Bu nedenle eserimizde bu dönemlere özellikle önem verilm iştir. ve XVIII.Daha sonra. “im paratorluğun m im arları” olarak nitelendirdiğim iz Fatih ve Yavuz’un dönemini inceleyen yazıların yer ald ığı üçüncü bölüm. Diğer taraftan bu iki cildin en önemli özelliği ise ilk defa Osmanlı siyasi tarihini Türk bilim adamlarından daha fazla sayıda Türkiye dışından bilim adamlarının tartışmasına açması ve her biri 750 sayfalık ik i ciltlik büyük bir hacimle ortaya koymasıdır. yüzyıl ise Osmanlı Devleti için kuzeyden gelen tehdidin değerlendirilm esi bakımından detaylı bir araştırma konusu olarak seçilmiştir. devletten im paratorluğa geçiş mücadelesini ve Osmanlı’nın Batının karşısına islam î kim likle çıkm asını hazırlayan olayları konu almaktadır. yüzyılları bugüne kadar üzerinde pek fazla araştırma yapılm am ış dönemler olarak kalm ış. İmparatorluğun XVII. Osmanlı diplom asisini uğraştıran başlıca konulardan biri haline gelm iştir. Rusya ile yaşanan çekişme Osmanlı yöneticileri için yeni bir ilg i alanını da beraberinde getirm iştir. Yeni Türkiye . bu bölümde özellikle vurgulanmaktadır. bu yüzden bazı araştırmacılar tarafından “unutulm uş” veya “hakkı yenilm iş” yüzyıllar olarak nitelendirilm iştir. Osmanlı İm paratorluğu’nun Kafkasya ve Türkistan ile kurduğu temaslar ilk defa bu derece kapsamlı bir şekilde incelenmeye çalışılm ıştır. yüzyıl ve sonrasında Rusya ile ilişkiler. mevcut Osmanlı tarihleri arasında ilk kez döneme dam gasını vuran Osmanlı-Rus-İran savaşları bu ülkelerin yazarlarının bakış açılarıyla da ele alınm ıştır. yüzyıl İran ve Habsburglar ile savaşlar açısından.

EROL KÜRKÇÜOĞLU / 17 6 ■ İSTİKLAL HUTBESİNİ O K U Y A N DEVLET AD AM I DURSUN FAKİH / YRD. DOÇ. RUDI PAUL LINDNER / 14 6 İTİCİ GÜÇLER / DR. MEHMET ŞAHİNGÖZ / 19 4 ■ ■ OSMANLI DEVLETİ'NİN OSMANLI'DAN . DR. DOÇ. DR. DR. DR. DR. DR. ŞERİF BAŞTAV / 16 9 KAYILARIN AN ADO LU'YA GELİŞİ / YRD. DR. DÇ. AHMET VEHBİ ECER / 18 1 OSMANLI DEVLETİ NE ZA M A N KURULDU? / YRD. DR.İÇİNDEKİLER cilt 1 BİRİNCİ BÖLÜM Osmanh Tarihine Toplu Bir Baktı OSMANLI TARİHİNE TOPLU BİR BAKIŞ / PROF. AHMET NEZİHİ TURAN / 19 0 ■ MİLLİ MÜCADELEYE İSTİKLÂL-İ OSMÂNÎ GÜN Ü KUTLAM ALARI / DOÇ. HALİL İNALCIK / 11 8 İKİNCİ BÖLÜM Osmanh Devletinin Doğuşu kuruluşa dair nazariyeler OSMANLI DEVLETİNİN KURULU Ş PROBLEMİ: YENİ HİPOTEZ H A K K IN D A BAZI DÜŞÜNCELER / PROF. HEYWOOD / 13 7 ■ SELÇUKLULAR. KÖPRÜLÜ / 153 O ĞUZ-TÜRKM EN GELENEĞİNİN YERİ / YRD. DOÇ. HALİL İNALCIK I 37 OSMANLI TARİHİ KRONOLOJİSİ / PROF. MOĞOLLAR VE OSMANLILAR ARASIN D A / ■ OSMANLI DEVLETİ'NİN KURULUŞ VE GELİŞMESİNDEKİ ■ OSMANLI BEYLİĞİNİN OLUŞUMUNDA PROF. ORHAN F. DR. DR. COLINJ. ÜÇLER B U L D U K ! 16 1 kuruluş OSMANLI İM PARATORLUĞUNUN KURULU ŞU N DA BİZANS VE AVRUPA / PROF.

SELİM VE MISIR A R ASIN D A K İ İLİŞKİLER MISIR EYALETİNDE OSMANLI NİZAMININ KURULU ŞU / ■ OSMANLI DEVLETİ İDARESİNDE HİCAZ ( 1 5 1 7 -1 9 1 9 ) / ASSOC. YÜZYIL) / NEBİ GÜM ÜŞ / 326 . PROF. DR. Dff. YÜZYILDA OSMANLI-VENEDİK İLİŞKİLERİ / (XV-XVII. DR. MARIA PIA PEDAN1 FABRIS / 2 59 yavuz sultan selim: “hadim-ül haremeyn” OSMANLI DEVLETİ'NİN ŞAH İSMAİL’İN ANADOLU'YU ŞİİLEŞTİRME ÇALIŞMALARINI ENGELLEMEYE YÖNELİK ÖNLEMLERİ / DOÇ. DR. DR. YÜZYILDA I. İLYA ZAITSEV / 253 ASSOC. DR. SINIR BÖLGESİ VE ÇEKİRDEK O LA RA K OSMANLI BALKANLARI / ASST. YUSUF K Ü Ç Ü K D A Ğ I 2 6 9 / DR. YÜZYILLAR) / DR.XVIII. DR. PETER MENTZEL / 205 ■ OSMANLININ RUMELİ'YE GEÇİŞİ VE İLK FETİHLER / m ? . DOÇ. İSMAİL AKA / 2 29 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Devletten İmparatorluğa Yükselişin Mimarları: Fatih ve Yavuz fatih sultan mehmed: “iki kıtanın ve iki denizin hâkimi” FATİH SULTAN MEHMET DÖNEMİNDE OSMANLI İÇ VE DIŞ SİYASETİ / PflO/î DR.rumeli’ye geçiş SINIR. PROF. JA N E HATHAWAY / 308 DOÇ. ZEKERİYA KURŞUN I 3 1 6 ■ OSMANLILARIN GÜRCİSTAN'I FETHİ VE İSLAMLAŞMA HAREKETLERİ (XVI. PROF. İBRAHİM SEZGİN / 2 1 2 ■ ERKEN OSMANLI DÖNEMİ (1 2 9 9 -1 4 5 3 ) ’NDE AKIN CILAR VE AKINCI BEYLERİ / H. ÇETİN ARSLAN I 2 17 duraksama TİMUR DEVRİ ANADOLUSU / PROF. KAM A R U ZA M A N YUSOFF / 282 ■ ■ XVI. ENRİCO BASSO l 2 47 ■ RHOADS MURPHEY / 2 3 9 ■ İSTANBUL’U N FETHİNİ MÜTEAKİP İSTANBUL'DAKİ HIRİSTİYAN CASUSLARIN RAPORLARI / OSMANLI İMPARATORLUĞU VE TAHT ELİ: SİYASİ MÜNASEBETLER ■ X V .

AHMET ŞİMŞİRGİL / 347 ■ OSMANLIYI YÜKSELTEN kanunî sultan Süleyman: osmanlı’nın altın çağı İRANLI TARİHÇİLERİN B A K IŞ AÇISIYLA KAN U N İ SULTAN SÜLEYMAN'IN SİYASETİ VE KİŞİLİĞİ / PROF. YÜZYILLARD A EFLAK. H0SKADEM HASANOVA / 509 . V. ÖZBEK. DR.DÖRDÜNCÜ BÖLÜM imparatorluğun Zirvesi: Cihan Devleti ve Kanunî kosova’dan viyana’ya osmanlı hâkimiyeti OSMANLI DEVLETİ’NİN HÂKİM İYET SAHASI / PROF. KAMEL FILALI / 4 0 1 411 ■ OSMANLILARIN ORTA A FR İK A POLİTİKASI ASKERÎ. YÜZYILLAR OSMANLI-SAFEVİ SAVAŞLARI / DR. VIOREL PANAITE / 373 AKDENİZ'DEKİ OSMANLI DENİZ CEPHESİ (XVI-XVIII. PÂL F 0D 0R / 4 5 2 DR. DR. YÜZYILLAR) / PROF. DR. M ARİA IVANICS-RESS / 4 5 6 ■ ■ ■ OSMANLI-AVUSTURYA SAVAŞLARI ÖNCESİ OSMANLI DİPLOMASİSİ OSM ANLI-HABSBURG SAVAŞLARINDA KIRIM TATARLARININ ROLÜ / II. DR. GABOR A G 0ST 0N / 4 4 3 (15 9 3 -16 0 6 ) / DR. FARUK BİLİCİ / 4 8 0 XVI-XVIII. VE XVII. HOSEIN MIRJAFARI / 369 ■ H ARAÇGÜ ZARLARIN STATÜLERİ: XV. YÜZYIL A VR A SY A DÜN YASIN DA BÖLGESEL BİRLİK VE ÇEŞİTLİLİK. R AM AZAN ÖZEY / 3 41 ZAFERLER / DOÇ. ■ ■ BO Ğ D AN VE TRANSİLVANYALILAR ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA / PROF. DR. ERCÜMENT KURAN / 398 ■ ■ OSMANLI OSMANLI CAZAYİRİ'NDE DEVLET ■ ■ OTORİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİNDE BAĞIŞ VE A R M A Ğ A N / PROF. CHARLES: AKDENİZ DÜNYASI / MIGUELA A. EKKEHARD EICKHOFF / 3 8 4 K AN U N İ. ZEKERİYA KİTAPÇI / OSMANLI DEVLETİ'NİN A FR İK A KITASINDA HAKİMİYETİ VE NÜFUZU / DR. AHMET KAVAS / 4 2 1 XVI. NURTEN KILIÇ-SCHUBEL / 4 3 1 BEŞİNCİ BÖLÜM XVII. OSMANLI. SAFEVİ VE HİNDBABÜRLÜ İMPARATORLUKLARI: BÜTÜNSEL BİR YAKLAŞIM / DR. DR. TİCÂRÎ VE SİYÂSİ İLİŞKİLER / PROF. MONIKA MOLNAR / 4 7 2 XVII.HOLLANDA MÜNASEBETLERİ / BÜLENT ARI I 4 93 ■ ■ PROF. OSMAN'IN HOTİN SEFERİ (16 2 1 ) / DR. BUNES / 392 DÖNEMİNDE M AĞRİB TARİHİ / PROF. DR. Yüzyıl: Avrupa ve İran ile Münasebetler M ACARİSTAN 'DA OSM ANLI-HABSBURG SERHADI ( 1 5 4 1 -1 6 9 9 ): BİR MUKAYESE / ASST PROF. TUFAN GÜN DÜZ / 465 ■ ■ KARLOFÇA AN LAŞM ASI'N DAN SONRA OSM ANLI-HABSBURG SINIRI ( 1 6 9 9 . DR. HÜSAMEDDİN MEMMEDOV KARAM NLY / 502 FETİHTEN OSMANLI YÖNETİM SİSTEMİNE ENTEGRASYONUNA K A D A R REVAN EYALETİ (15 8 3 -15 9 0 ) / DR. DR. B A RB A R O S PAŞA. YÜZYILIN İKİNCİ YARISIN DA TÜRK-FRAN SIZ İLİŞKİLERİ: GİZLİ HARPTEN OBJEKTİF İTTİFAKA / ■ İLK OSMANLI .1 7 0 1 ) / DR. DR.

MEHMET A Lİ ÇAKM AK / 6 13 ■ XV-XVIII. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu XVIII. DOÇ. YÜZYILDA OSMANLI İMPARATORLUĞU / PROF. TSISANA ABDULADZE / 6 22 DR. YÜZYILIN İLK YARISINDA KAFKASLARD A OSMANLI-RUS İLİŞKİLERİ / PROF. DR. SHAPI KAZIYEV I 5 5 0 PROF DR. YÜZYILDA K A FK ASY A / ÇİN MÜSLÜMANLARI VE OSMANLI İLİŞKİLERİ / ARZU OCAKLI / 5 88 (X V I-X X . R0G0ZH 1N NIKOLAJ M1HAJL0VICH m i SAVAŞLARI / DR. MUSTAFA BUD AK / 5 94 YRD. DR.ALTINCI BÖLÜM XVIII. DR. YÜZYILDA İLİŞKİLERİ H A R K IN D A K İ OSMANLI BELGELERİ / PROF. DOÇ. YÜZYIL BAŞINDA ■ ■ K AFK ASYA VE OSMANLI DEVLETİ XVIII. DR. DOÇ. ALİ İBRAHİM SAVAŞ / 6 43 DOÇ. SVETLENA ORESHKOVA / 556 ■ ■ ■ EKONOMİK ÇEKİŞMENİN NETİCESİ O LA RA K TÜ R K RUS RUS-OSMANLI SAVAŞLARI: SEBEPLER VE BAZI TARİHİ SONUÇLAR / XVIII. MUSTAFAZADE TEVFlK TEYYUBOGLU / 561 osmanlıların türkistan ve kafkasya ile ilişkileri OSMANLI DEVLETİ'NİN TÜRKİSTAN SİYASETİ / PROF. DR. YÜZYILLAR ARASI TÜ RK (OSMANLI)-GÜRCİSTAN ■ XVII. YÜZYILLAR) / PROF. İBRAHİM AYKUN / 689 . NORMANITZKOWITZ / 5 19 kuzeyde beliren yeni hasım: rusya RUS DİPLOMATLARIN RAPORLARINDA OSMANLI DEVLETİ (XVI-X IX. YÜZYILLAR) / YRD. DR. SEVDA ALİ KIZI SULEYMANOVA / 6 31 AZERBAYCAN'IN GÜN EY BATISINDAKİ OSMANLI SINIR MUHAFIZLARI / osmanlı diplomasisi GENEL HATLARIYLA OSMANLI DİPLOMASİSİ / DOÇ. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN YABANCI GAZETECİLERE NİŞAN ■ OSMANLI-İRAN İLİŞKİLERİNDEN VERME VE M AAŞ BAĞLAM A POLİTİKASI / ÇAĞRI ERHAN / 6 8 1 DİPLOMATİK BİR KESİT / YRD. DR. MEHMET SARAY / 573 İRAN REKABETİ / YRD. DR. DOÇ. MEHMET A L AAD D İN YALÇINKAYA / 6 6 0 PROF. DR. ABDULLAH GÜNDOĞDU / 581 ■ ■ TÜRKİSTAN'DA OSMANLIXIX. DR. YÜZYIL SONU X X . DR. HIR0K1 ODAKA / 6 7 6 ■ ■ ■ BİR AVRUPA DİPLOMASİ MERKEZİ O L A R A K İSTANBUL (17 9 2 -1 7 9 8 DÖNEMİ İNGİLİZ K AYN AKLAR IN A GÖRE) / OSMANLI DİPLOMASİSİNİN BATILILAŞMASI / X IX. DR.

OSMANLI TARİHİNE TOPLU BİR BAKIŞ OSMANLI TARİHİNE TOPLU BİR BAKIŞ 57 OSMANLI TARİH İ KRONOLOJİSİ .

.

HAİİL İNALCIK UNIVERSITY OF CHİCAGO / A. Burada ilk in . Oğuzların yani Türkmenlerin Anadolu’ya sürek­ li yoğun göçleri. yüzyılda Anadolu. bölgeyi Turkmenia diye anar. Asıl ikinci büyük göç. nı Alparslan’ın 1071’de M alazgirt zaferiyle Bizans Ana­ dolu’sunu istilâya açmasıdır. EySİYASET I. yy. Bu göçmenler arasında şehirli halk. F. Anadolu’ya göçüş konu­ sunu görelim. İmpa­ ratorluğun kuruluş problemi M acaristan’dan İran ve Or­ ta Asya’ya kadar uzayan geniş bir coğrafya’daki koşulla­ rın incelenmesini gerektirir. 14. 13. 1220’lerden sonra do­ ğudan gelen yıkıcı. DR. 1279’da Doğu Anadolu’dan geçen Marco Polo. Osmanlıların bu ilk yerleşme bölgesinde birçok Türkmen boyunun köyler kurduğunu göstermektedir.OSMANLI TARİHİNE TOPLU BİR BAKIŞ PROF. Bu süre­ ci. acımasız Moğol istilası sonucu T ürk­ menlerin Orta Asya’dan ve yoğun yerleşme merkezleri olan Azerbaycan’dan Anadolu’ya göçleridir. Bölgede Çepni. ilk siyasi çekirdeğin ortaya çıkışı ile Osmanlı İmparatorluğunun kuruluş sorusunu birbirin­ den ayrı iki tarihi süreç olarak ele almak gerektir. Osmanlı B eyliğinin ortaya çıkışını. BÎLKENT ÜNİVERSİTESİ ünya tarihinin ve Türk tarihinin en büyük sorularından biri.B. her bakımdan bir Türk yurdu görü­ nüşü almıştır. Horasan ve Azerbay­ can’dan gelen ikinci büyük göç sonucu Anadolu’da k ır­ sal kesimde ve şehirlerde Türk nüfusu eskisine bakarak çok daha yoğun bir hal alm ıştır. Osmanlı bey­ liğinin kuruluşu. üç temel etken belirlem iştir: İlkin bir demografik devrim. Göç. ikinci yarısında Anadolu’ya yeni bir Türkmen göçü kay­ dedilm iştir. her sı­ nıftan dehşet içindeki ahali için bir çeşit kavim ler göçü n iteliğin i aldı. Ayasoluk ve Bursa’nın m illetlerarası pazarlar durumuna yükselerek Türkiye’nin dünya ticaret yolları üzerinde önemini korumuş olması. İlkin demografik etkeni. Eskişehir Moğol valisi Nureddin Caca Bey’in 1272 tarihli vakfiyesindeki köy adları. İran’da Büyük Selçuklu devletinin çöküşü ve Harzemşah’ların yükselişi döneminde. Türkmenlerin Selçuklular önderli­ ğinde 1020’lerden başlıyarak Azerbaycan’ı istilâ etmele­ ri ve Anadolu’ya akınları ve nihayet Büyük Selçuk Sulta­ O S M A N II E n . sürmeye çalışıyorlardı.D. 13. 12. Bu istilâ Anadolu tarihinde kesin dönüm noktalarından biridir. daha bu tarihten önce. tüccar ve sanatkârlar da vardı. ANADOLU'YA OĞUZ/TÜRKMEN GÖÇLERİ Oğuzların batıya büyük göçleri başlıca ik i aşamada olmuştur. yy. Türkm enlerden önemli bir kısm ı elverişli buldukları yerlerde köyler k u­ rarak yerleşik hayatı yeğlem ekte idiler. saniyen Türk-İslâm gazâ hereketinin yeni bir evrim kazanması ve nihayet D enizli. Selçuk Sultanları ve İran İlhanlı (Moğol) hakanları altında İran bürokrasisi vergi kaynağı. Oğuzların kitle halinde batıya. Antalya. Rum alıali kıyılara kaçıyor veya şehirlerde yeni gelenlerle uzlaşma içinde yaşam larını sür­ dürüyorlardı. Bizans direnci y ık ıld ığ ın ­ dan birkaç y ıl sonra Türkmenier Ege denizine kadar tüm Anadolu’yu istilâ ettiler.da Batı Anadolu’da ortaya çıkan bir Türkmen beyliğinin yarım yüzyıl içinde Tuna’dan Fırat’a kadar uzayan bir İmpara­ torluk halinde gelişmesi sorusudur. ulem a. Osmanlı bey­ liğinin kuruluşu sorusunu inceleyeceğiz. birincisi. Sümer’e göre Moğol baskısı altında Maveraünnehir. Bayat. yy. Ancak. tarım alanlarından uzaklaştırm ak için Oğuz boylarını batı sı­ nırlarına. ikinci yarısında Orta Anadolu’daki gelişm eler ve Batı Anado­ lu ’da Bizans toprakları üzerinde gâzî Türkmen beylikle­ rinin kuruluşu süreci içinde incelemek gerekir.

Anadolu’da Moğollara direnen başlıca güç olarak Türkmenler. 1240’da he­ nüz M alatya bölgesinde idiler. Amasya. Kastamonu’dan aşağı Sakarya bölgesine kadar uza­ nan yerlerde yoğun Türkmen varlığı ve 1290’larda orta­ ya çıkan olaylar. Üç y ıl sonra Moğol kumandanı Baycu Anadolu’yu istila edecektir. M uhlis Paşa ve onların halifeleri Babaîler. Maraga. Galiba. asıl Moğol ege­ m enliği 1243’te Moğol generali Baycu’nun kalabalık bir Moğol ordu ve Moğol-Türk aşiretleriyle Anadolu’yu isti­ lâsı ile gerçekleşmiştir.000 çadır Türkmen nüfusu bulunduğunu kaydetmiştir. Kastamonu ucunda 100. Orada savaşçı elemanlar Alplar. Sivas-Amasya-Bozok bölgesi ile Toros dağ silsilesi ve Bizans topraklarına komşu Batı Anadolu dağlık bölgedir. Akdeniz. Onlar.000 çadır. gelişmiş bir şehir hayatının ve merkezî devlet siyasetinin etkisinden uzak idiler. İslâm gaza ideolojisini benimse­ yerek M ısır M em lüklularıyla işbirliğine girm iş ve böylece Anadolu Türklüğünün Moğollara karşı bağım sızlık hareketlerinde siyasi önderliği ele almışlardır. U c’lara göçerek özellikle Osmanlı uc bölgesinde toplum ve kültür hayatında kesin bir rol oynayacaklardır. Mo­ ğollarla çekişmenin temposuna göre zaman zaman kuv­ vetlenmiş ve azalmıştır. Kayı Türkmen boy adlarını taşıyan köyler buluyoruz. Her bölgenin başında. dervişler ve Orta Asya Türk gelenekleri (Yeseviyye ve Babaiyye) egemendi. başlarında Denizli bölgesinde 200. Daha ileride dağlık bölgelerde yarı-göçebe savaşçı Türkmenler. böylece Orta Anadolu’dan batı uc’larına geçmiştir. çağdaş kaynaklardaki deyim iyle. Biz bu olayları çağdaş Bizanslı ve Selçuklu kaynaklarından yakından izleyebilmekteyiz. Alp-erenler kendini İslâmî gazaya adamış. Moğol valilerinin ve İran’lı bürokratların Anadolu’da doğrudan doğruya idareyi ele alm aları ile son aşamasına erişmiştir. dinsel yaşam­ da. eski Osmanlı rivayetlerinde Osman Ga­ zi’nin yakın mürşidi olarak görünmektedir. Bu korkunç Türkmen ayak­ lanması Anadolu tarihine yön veren büyük olaylardan b i­ ridir. Karahisar (Afyon). Anadolu Selçuklu devleti 1235’te M oğolların üstün egem enliğini tanımak zorunda kalm ış. Siyasi güç. yüzyıl içinde. Avdan. 1277’de M ısır sultanı Baybars’m yardım ıyla Moğol egem enliğine son verme girişi­ mi başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Kütahya.mir. Moğol kontrolü. batı uc bölgelerine göç etmiştir. 1230 tarihinde Moğolların Azerbaycan’da geniş otlakları gelip alm alarıyla başlar. 1260’larda batıya göçüp Kütahya bölgesine yerleştiler. bu baskı zayıfladığı zamanlarda bağım sızlık hareketleri baş göstermiştir.000 çadır. yy. egemendi. kutsal ganiSİYASET . Arran ve Mogan ovalarındaki Türkmenler zengin güzel otlakları boşaltmak zorunda kalmışlardır. Bu Türkmenler. Etrâk-i Vc. O SM A N L I I B atı’da gazi Türkmen beyliklerinin. Vefâiyye tarikatından Baba İlyas’ın soyundan gelen Aşık Paşa. Türkmenlerin eskiden beri yoğun olarak yerleştikleri bölgeler. Ayak­ lanma bastırıldıktan sonra birçok Babaî dervişi. Türkmenlerin Selçuklu idaresine karşı büyük ayaklan­ ması Vefâıyye tarikatinden Türkmen şeyhi Baba İlyas ve onun aksiyon adamı Baba İshak idaresinde 1240’daki ayaklanmadır. Oğuz Türkmenlerinin batıya göç hareketleri. bu arada Osmanlı Beyliği'nin kuruluşu süreci bu gelişme ile doğrudan doğruya ilgilidir. Selçuklu sultanının gönderdiği bir emîr (bey) bulunuyordu. Bunlardan biri Vefâiyye-Babaî şeyhi Ede-Bali. Türkmen boylarının Anadolu’ya yoğun göçü. Al-U m arî 14. Uçlarda. OSMANLI BEYLİĞİNİN DOĞUŞU Selçuklu devletinin sınır bölgeleri. Selçuklu serhad bölgelerindeki bu Türk­ men nüfusunun yoğunluğunu Bizans kaynakları da des­ teklemektedir. Osmanlı B eyliğin in kuruluşu ile doğru­ dan doğruya ilgilidir. Kastamonu. Onüçüncü yüzyıl ikinci yarısında Orta Anadolu’da Moğol baskısı gittikçe güçlenmiş ve Türkmenlerin bu baskı altında Batı Anadolu’yu istilası­ na yol açmıştır. Batı uçlarında Bizans’a karşı ilk zaman­ larda en güçlü beyliği kuran Germiyanlılar. Osman’ın babası Ertuğrul da aşiretiyle bu tarihlerde Eskişehir-Sakarya bölgesine göçmüş olmalıdır. klâsik İslâm-Türk mede­ niyetinin yerleştiği merkezler olarak gelişm işti. Bu f/f’larda daha 13. Denizli (Tonguzlu). hinterlandda egemen olan Orta Doğu kozmopolit kültürün. çoğu kez Türkmen beylerinin boyun eğmesi sonucunu vermişse de. Kara­ deniz ve batı uc’u olarak üç serhad bölgesi olarak örgütiendirilm işti. Kü/ tahya’da 30. Türk­ men ayaklanm alarını bastırmak için yaptıkları seferler. ağır vergiler koyan merkezi bürokratik idareye her zaman karşı idiler. İlhanlı hüküm darlarının.

Bu hareket. dinsel yaşama. kendisine Bizans topraklarında katılm ış ve Bizans İmparatoru tarafından Dobruca’da yerleşmelerine izin verilmiştir. yüzyıl sonlarında Osm anlılar bu bölgeyi kontrolları altına alınca. bu Türkmen grubu ko­ ruyucularını kaybettiler. Osm anlı beyliği gib i. bir yandan M oğolların Anadolu Selçuk sultanlığını bozguna I SİYASET . 1299’da Nogay ölünce. Bu dönemde Osmanlıların R um eli’ne geçip Balkanlarda Bizans mirasını ele geçirerek bir İmparatorluk durumuna yükselm esi başlıca ik i temel olaya bağlıdır: Gaza geleneği ve k itle halinde göç. Orhan’ın donanmasından söz eder. Selçuklu sınırları ötesinde Bizans topraklarında fetihle ortaya çıkm ış yeni jbir T ü n m en beylikleri halkası oluşturuyordu. Saruhan. hıristiyanlaşarak G agavuz adı altında varlık­ larını bölgede sürdürdüler (Gagavuz lehçesinin Anadolu Türkçesi olduğu linguistlerce tespit edilm iştir). Sultan M es’ud’u (12841296) Konya tahtına oturtmaları ve onun saltanat raki­ bini destekliyen Germiyan Uc Türklerine karşı harekâta girişm eleri üzerine Türkmenler gözlerini batıya. aynı zamanda balkanlarda İslâmiyeti yaymak için savaşan bir alp-eren gazi olarak gösterilir. Baba Dağı böl­ gesinde yerleşmiş ve güçlü Altınordu emiri N ogay’ın ko­ ruması altına girm işlerdi. Osmanlıların önemli bir donanmaya sa­ hip olmaları ise 1330’lardadır. İç Anadolu’ya dönüp egem enlik kurm aları 14. Dobruca uc O SM A N LI kuvvetlerinin ve heteredoks hareketlerin. ettiler). Bizans topraklarına çevirdiler. Balkan tarihi ve Balkanlarda İslâmlaş­ ma ile yakından ilgilidir. Aynı yılda Selçuklu sultanı II. Bu beylikler. Moğol İlhanlı bürokrasinin m erkezî kontrol ve ma­ lî sistemine karşı olan yarı göçebe Türkmen boyları Mo­ ğolların tahta geçirdikleri kukla Konya sultanlarına kar­ şı idiler. Nogay. kültürü itibariyle ötekilerden farksızdır. bu Türkmen grubu. Kalanlar ise. Aydın.) Keykâvûs’u destekleyen Türkmenlerden 40 kadar Türkmen obası. özellikle babaîabdal dervişlerin Balkanlarda başlıca faaliyet merkezi olacaktır. Keykâvûs’un batıya kaçışı ile ilg ili bir olay. 1284’de M oğolların. Germiyan (Alişir) oğulları ve Çoban oğul­ ları (Kastamonu) ve Selçuklu sınırları ötesinde Bizans toprakları üzerinde fetihle kurulmuş Batı uc beylikleri (Menteşe. Sonraları 14. onun Dobruca’daki zaviyesi heteredoks der­ vişlerin merkezi olmuştur (II. B atıy a göçen babaîlerdendir. uc Türkmenleri yanına sığındı ve sonunda Bi­ zans’a kaçmak zorunda kaldı. Saruhan ve Karesi Gazi Türkmen beylikleri doğdu. Kuruluş süreci. Balkan Türklerinin büyük destanı Saltuknâme de Baba Saltuk. Bu tarihte Kantakuzenos. birer denizci gazi beylik (guzât fi’l-bahr) ha­ linde geliştiler. Batı Anadolu’d a ortaya çıkan bu beyliklerden Osmanlı beyliği bu beyliklerin en güçlüsü ve zengini haline geldi (İbn B attuta’nın gözle­ m i) ve öteki beylikleri işgal etmeye başladı (ilkin 1335 ’te Karesi b eyliğini işgal. GAZA VE O SM AN G A ^l'N IN O RSAYA ÇIKIŞI İslâm dünyasında. Karesi ve Osmanlı beylikleri) Türkmen egemenliğinde yarı bağım sız Anadolu’yu tem­ sil ediyordu. Sarı Saltuk’un Türkm enleri. Bayezid 1484 Akkerman seferinde onun türbe ve zaviyesini onarmıştır. Anadolu’ya geri gelmeye çalıştı ise de. Hamid oğulları. M oğolların destek verdiği rakibi karşısında yenilerek yandaşları ile birlikte. yüzyıl tarihinin temel gelişm e­ lerinden biridir. Paul W ittek ’e göre. Bu tarihten başlıyarak Anadolu iki siyasi bölgeye ayrılm ıştır. m üslümandı ve Sarı Saltuk’un etkisi altında idi. bu arada Osmanlı bey­ liğinin kuruluşu sürecini başlatmıştır. Batı Anadolu Germiyan su b a yla rı tarafından fethedildi.metle yaşayan uc gazileri idi. Keykâvûs’a b ağlılık ları dolayısıyle Keykâvûs/Gagavuz adını alm ışlardır. böylece bölgede 12901310 yılları arasında Aydın. özellikle Anadolu’da gazâ ideolo­ jisinin ve hareketlerinin ön palana çıkmış olmaSı. İzzeddin Kevkâvûs. Ege’de gazâ öncüsü öte­ ki beylikler. bölgede kurulan ilk beylikti (1269). 1261 tarihini. Sahib Ata oğulları. Baba Saltuk. Anadolu’da Moğollara karşı geniş Türkmen hareketinin başlangıcı saymak yerindedir. Keykâvûs halkının bir bölüğü. Orta Toroslar bölgesinde Kilikya-Çukurova’da küçük Ermenistan’a karşı M em lûk sultanları ile beraber sürekli gaza yapan Karaman Türkmenlerinin Konya’ya karşı ilk saldırıları 1261 yılına rastlar. Türkmen beyliklerinin. Selçuk batı sınır böl­ gesinde kurulmuş Eşref oğulları. Sonuçta. heterodoks dervişler genel a bdal adıyla tanınmış Türkmen babaları yön veriyordu. Güneyde Teke Türkm enleri­ nin desteklediği sahil beyi M enteşenin kurduğu beylik. B iri İran îlhanlı Moğol devletinin ve onların kuklası Selçuklu Sul­ tanların egemen olduğu doğu kısm ı. çoğu yok edildi. öteki uc Türkmen­ lerinin egemen olduğu batı kesiti.

Ger­ çekten ilk savaşçı grup. Eskidenberi Mes’ud’a ta­ raftar bulunan uc emiri Yavlak Arsalan’ı öldürdü. uçların en ileri bö­ lümünde gazayı son derece bir atılganlıkla sürdürmüş. Osman G azinin bölgesi. yani Mes’ud’u koymakla yanılm ıştır). O zaman Osman Gâzî. yani Çoban oğullarına bağlar. uzakta batıda Bizans toprakla­ rına saldırılara başlamış. akın liderliğini üzerine aldı ve Bizans toprak­ larına karşı şiddetli gaza faaliyetine başladı. öte yandan Mısır. Os­ man Gazi. Bu kay­ nağa göre. kutsal savaş ve ga­ nimet için etrafına Alplar ve nöker/yoldaşlar toplamasıy­ la ortaya çıkar. Os­ man’ın gaza etkinliklerini ve Osmanlı beyliğini nasıl kurduğunu aşağıda anlatacağız. Mesud son­ ra yanındaki Moğol kuvvetleri sayesinde galebe çaldı (Aralık 1291). ortaya Sakarya vadisinin beri yakasında Söğüt bölgesinde bulunuyordu. Bu nedenle beylikler kurucusunun adını alm ıştır: Aydın ili. İşte bu durum karşı­ sında İslâm dünyasında kutsal savaş. İran ve Anadolu’da yerleşen İlhanlı Moğol hanlığı Suri­ ye’yi istilâ girişim lerinde bulunuyor ve Papalık ve Bizans ile diplomatik ilişkilere giriyordu. M ısır’da Salâheddin Eyyub î’nin devleti yerine M emlûk askerî rejim i geliyor (1250-1517) ve Kıpçak Türklerinden Baybars (12601277) kumandasında Moğolları Suriye’de ağır bir bozgu­ na uğratıyor (Aynı-Calut. Batı Anadolu’da Gazi Türkmen B eyliklerinin kuruluşunu. sakarya nehrine kadar feth et­ miş. gazâ. Pachymeres açıkça bildirmektedir ki. Pachymeres ile eski Osmanlı rivayeti karşılaştırılınca şu tablo ortaya çık­ maktadır: Kastamonu beyleri Bizans’a karşı gazâ hareke­ tini gevşek tuttukları halde Osman. gazâ liderinin. Osman’ın başarıları üzerine bu gazilerin Paphlagonia'dan. kardeşi Rükneddin K ılıç ArsO SM A N LI lan’ı uc bölgesinde (muhtemelen Akşehir civarında?) yerleştirmişti. sipah-bed-i d iyar-i »cunvaniyle hüküm sürüyordu. Gaziler şim­ di onun bayrağı altında toplanmağa başladılar. (bu konu için ileride Alplar) Nöker/yolSİYASET . Pachymeres ve Aksarayî’de şöyle anlatılır. Pachyme­ res. yani Kastamonu emirine tâbi bölgeden geldik­ lerini açıklar. Patrimonyal devlette ülke ve reaya hane­ dan kurucusunun atadan mirası.uğratarak (1243) Anadolu’da egem enlik kurm aları. 1277’de Baybars ordu­ su ile Kayseri’ye gelip Türkmenlerle işbirliği halinde Anadolu’da İslâm egemenliğini yeniden kurma girişi­ minde bulundu. Menteşe ili. Kılıç Arslan da kardeşi Mes’ud’a karşı ayaklandı. Keyhatu Han’ın ordusuyla gelmesi üzerine (1291 Ka­ sım) K ılıç Arslan Kastamonu ucuna g itti ve oradaki uc Türkmenlerini etrafına topladı. bu yanda gazi alpların gerçek önderi durumuna yüksel­ miştir. Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman zamanında Anadolu’da ortaya çıkan tüm beylikler tip ik patrimonyal devletçiklerdir. Fakat sonraları BizanslIlarla barışçı ilişkiye girdi. Kılıç Arslan kaçmış ise de Yavlak Arslan’ın oğlu A li nihayet bir baskınla onu katletti. Osmanlı devleti de ku­ rucusunun adıyla Osmanlı beyliği diye anılmıştır. 1260). Keykâvûs’un oğulları K ırım ’dan Anadolu’ya döndükten sonra onlardan Mesud. Keyha­ tu tarafından ona karşı gönderilen Sultan Mes’ud evvela yenildi (Pachymeres M elik Kılıç Arslan yerine bu Ma­ sur’u. bir ölüm-kalım sorunu olarak ortaya çıktı. Rodos ve Ege adalarında Lâtin aslından H ıristiyan­ ların yerleşmesi). İşte Çağdaş Bizans kaynağındaki bu açık­ lamalarla Osman tarih sahnesine çıkmış oluyor. Uçlarda Türkmenier baş kaldırdı­ lar. Osman Gazi’nin zuhurunu Kastamonu emiri “Amurius oğulları”. 1291’e doğru Kasta­ monu’da Selçuklu emiri ünlü Hüsamüddin Çoban soyundan Muzafferüddin Yavlak Arslan. Onun “Melek Masur ve Amurius oğulları” hakkında verdiği karışık b ilgileri çağ­ daş Selçuklu kaynağı Aksarayî aydınlatmaktadır. hatta akınlarını nehrin öbür tarafına kadar ilerlet­ m işti. Suriye ve Anadolu’ya karşı B atı’dan haçlı saldırılandır (1291 ’de Papalığın İslâm ülkelerini abluka emri. Anadolu’da uc Türkmenleri Moğollara ve Bizans’a karşı bu gaza hareketinin ön safında mücadeleye girerken. 1260-1300 döneminde en yüksek düzeye çıkan bu gazâ etkinlikleri çerçevesinde ele almak gerekir. Argun Han’dan Sel­ çuklu tahtını elde etmiş. Osman gazi ortaya çıkmadan önceki durum. Bu durum karşısında İslâm dünyası kendini bir ölüm-kalım mücadelesi karşısında buldu. Ali akınlarını durdurunca. Saruhan ili gibi. m ülkü gib i algılanır. 1291 olaylarından sonra Selçuklu-Moğol bağım lılığından çık­ mış olan Çoban oğlu A li. Argun Han’ın ölümü ve Keyhatu’nun Han seçilmesinden (22 Temmuz 1291) sonra İran moğolları arasında başlıyan taht kavgaları sırasında Anado­ lu anarşi içinde kaldı. İşte. Kastamonu uc emiri Çoban oğullarının emri altında Bizans’a karşı en uzak serhadde savaşan bir boy-beyi idi. Pachymeres.

Karacahisar (Eskişehir’e 7 km uzaklıkta)’ın fethidir. ganimet için savaşmaya hazır yabancılar. “doyum” akınlarına anlam kazandıran kutsal ideolojidir. Onun Köse M ihal ve Samsa Çavuş ile işbirliği yaptığı Mudurnu-Göynük “do­ yum ” seferi ve feth e ttiği Sakarya’nın geçit şehirleri. Osman geleneksel rivâyette daima Osman Gazi diye anılır ve onun torunla­ rı da en ziyade bu unvanla övünürler (bak. Lefke. Osman oğlu Orhan Gazi’nin 761/1360 tarihli vakfiyesinde Osman Gazi. Za­ manla onlar. kuşkusuz sonra­ ları eklenmiş bir hikâyedir. Osman. Rivayete göre bu fetih onu gazilikten uc beyliğine yükseltm iştir. bu durum. Öbür yandan rivâyetin anlattığına göre. Başka deyimle. Bu sa­ vaşçı grubu birleştiren etken. Kastamonu bölgesi sipah-sâlârı olan Çobanoğullarına bağlı olduğuna yukarıda işaret ettik. Haşan Alp. Akça Koca. Osman G azinin nöker/yoldaşları. Bik (Bey) diye anılm ıştır. Elvan Çelebi Menâkıbnâmesi açıklar. Devletin doğuşunda ikinci aşama. komşularımız ile müdârâ dost­ lukların edevüz”. Türk-Moğol geleneğine göre “anda”. İznik. gazâ faaliyeti gösterirlerdi. gani­ met olmuşsa öbür yandan kutsal savaş. Selçuklu Süleymanşah’ın (1075-1086) payitahtı olup 1097’de H açlıların aldığı İznik’tir. Osman Gazi döneminde tüm Anadolu Türkmen beyleri. Hanedana bağla­ nan yabancılar. der ki. Samsa Çavuş gibi uc liderleri bağımsız hareket ediyordu. çağdaş gözlemci Pachymeres’in kanıtladığı gibi. sınır bölgelerinde sultanın menşûru ile atanmış “sipâh-bed” veya “sipeh-sâlâr” un­ vanı ile emirler vardı. bu şehrümüz kim Karacahisardur. ileri­ de). bak. Kardeşi Gündüz ile ko­ nuşmasında Gündüz yağm a akınlarına devam önerisinde bulunur. zira Osman Gazi. gaza olmuştur. o da Selçuklu sultanına. bu ba­ ğ ım lılık zinciri içinde m eşrûluk kazanırdı. Osman Gazi’nin “yoldaş”ları oldular. Siyasî otorite. Osman’ın dedesi olarak benimsen­ miştir. Herhalde Osman. Osman’ı ve onun gibi bu ucda. beylik iddiasında bulunmuş olmalıdır. Karacahisar fet­ hinden sonra bu bağlamda. Selçuk Devleti kadrosunda. daha sağlığında.daşların m utlaka kan akrabalığına dayanan bir klan-boydan gelmesi şart değildir. Hanedana T anrının dünya egem enliği bağışladığı hakkında çok rastlanan rüya motifi ise. Olası budur kim . Os­ man. Osman G azinin. Oruç Tarihi’nde yazıldığı gib i “bu Osmânîer garîbleri sevicilerdir” ve bu gelenek Osmanlı ta­ rihinde sonuna kadar devam etmiştir. Kastamonu emîrine. gazâ serhaddinde savaşan alplar ve alp-erenleri harekete geçiren.Bab). Tanrı’dan gazâ önderliği beşâretini vermiştir (EdeBali’nin bu uc’da Vefâiyye halifesi olduğunu çağdaş bir kaynak. İslâm î kutsal savaş. ileride gazâ). Menâkibnâme geleneğinde. Konur Alp. Osman Gazi’nin bu uc-beylerinden biri olarak. Sul­ tan da İran’daki İlh an a bağım lı idi. Selçuk sultanına ve İlh an a karşı isyan anlamına gelirdi. Buna karşı Osman. Bu sonradan eklenmiş bir iddia olabilir. bu uc Türkleri için tekrar İslama kazandırılması gerekli bir kutsal amaçtı. Orhan’ın im am ı İshak Fakı’ya (Fakîh) kadar inen en eski rivayette. Germiyan tarafından gelen SİYASET . Osman’ın ve sonraları Osmanlı sultanlarının Vefâiyye şeyhleriyle yakın lığı tarihî O SM A N L I I bir gerçektir. Osman Ga­ zi'yi uçların en ileri kutsal savaş lideri durumuna yüksel­ tiyordu. en başarılı gazâ öncüsü duru­ muna gelm işti. Demek ki. uc toplumunda. Mekece ve Geyve İznik’in fethine hazırlıktır. bu biçimde onun bayrağı altında toplanan çeşitli köken­ den insanlardır. Osman için o zaman şöyle bir hiyerarşi mevcuttu. meşru hükümdara. Kızıl börk giyip gaziliğe özenen ve alpların hizmetine giren aşire Türkmenleri ise belki çoğunlukta idiler. gâziyân için gösterdiği son hedef. Başlangıçta Aygut Alp. Turgut Alp. bu uc’da en atılgan. Osman Gazi’nin Karacahisar fethi üzerine (1288) Selçuk sultanından bir menşûr ile resmen sancak beyliği unvanı aldığı iddia edilm iştir. Osman’ın kariyerinde si­ yasî formasyon yolunda ilk aşamadır. Osman’a teberrükte bulun­ muş. Eski menâkıbname riyâtinde 1075’te İznik’i fethedip payitaht yapmış olan Selçuklu Kutalmışoğlu Süleymanşah. Babaî dervişlerin en saygılı kişisi Vefâiyye halifelerinden Ede-Bali. Daha ziyade dışardan gelen “garîbler". Onların emrinde sınırın en ileri kesimlerinde yerel Türkmen uc beyleri. Böyle bir hareket. kul­ lar olabilir. ma’mûr olmaz. bir yandan “doyum”. Selçuk sultanının bir menşûrla atadığı beyler/emîrler durumun­ da idiler ve onlardan hiçbiri sultan unvanını almaya ce­ saret edemezdi. “bu nevâhîlerümüzü yakıp yıkıcak. daim a sultanın yakınları olmuştur. veya ritüel yeminle gerçekleşen nökerlik/yoldaşlık kurumu böylece İslâm î gazâ ideolojisiyle kaynaşıyor. Birinci aşamada Osman Gazi’nin harekât üssü Sö­ ğ ü t’tür. eski-rivâyette Osman’ın dev­ let politikasına ait kararları üzerine ilginç bir bölüm ay­ rılm ıştır (Aşıkpaşa-zâde 9. Kuşkusuz.

Osmanlı fetihlerinde ve devletin kolaylıkla yayılışında öne­ m ini vurgularlar. fakat ri­ vayete göre. ka­ dar uzakta sarp bir tepe üzerinde kurulmuş kuvvetli bir hisardır. Çoğu kez önemli bir zafer. istim âletin. Evvelâ. Murad devri) bu koşullan şöyle anlatır: “Pâdişâhların devleti ve hörmeti nöker ve il ve memleketledir. karizm atik liderin ortaya çıkmasında ve hanedan kurma yolunda kesin olay sayılır. R i­ vayete göre o zaman Osman kendi adına hutbe okutmuş. 30a. ge­ rekse onların metbûu İran İihanlıları artık bu uçlarda kontrolü kaybetmiş bulunuyorlardı. (bak. Selçuk Sultanına tâ­ bi yerel tekrarlarla değil. Osmanlı devleti için başlangıçtan beri bağım sızlık iddia eden sonraki Osmanlı sultanları zamanında eklenmiş olmalıdır. Karacahisar. fetholunan yerlerde yerli H ıristiyan halkı. Vakitleri kâfir zamanından daha eyü oldı belki. öbür Türkmen bey­ leri gibi bağım sızlığa hak kazanmış. İleride istim âlet) İslâm devletinin ege­ m enliğini kabul eden gayrim üslim ler. Yazıcızâde A li (Târîh-i Al-i Selçuk. üç kez teslim önerisinde bulunurlar. 13001302 yıllarında Osman doğrudan doğruya Bizans Devlet i’nin B ithynia’da iki önemli merkezini. vilâyetinde adlü dâd ettiler. Yenişehir) kim aldılar. ve cem î’ köyleri yerlü yerine gelüp m ütemakkin oldılar. Bab). yani Müslümanlara I SİYASET . Bab). Osmanlı egem enliğinin hızla yayılış sır­ rını açıklar. Devletin ku­ ruluşu. bağım sızlık iddiasında bulunmuştur. İslâmın “zim m et” hukuku dairesinde koruma. ona ölüme kadar sadık yoldaş demek­ tir. yazılışı II. ona saldırmak sultana isyan anlamına gelir.yağma akınlarına karşı bölge H ıristiyanlarını koruma görevini üstlenmiş. Karacahisar fethinden sonra ikinci aşama. Geyve fethinde (20. Bilecik-Yeni­ şehir bölgesinin fethi Osman’ın kariyerinde kesin bir ge­ lişme aşamasını ifade eder. Şim diye kadar tarihçi­ ler onu izleyerek bu tarihi. Yarhisar. Bundan sonra Osman. Aşıkpaşa-zâde (Bab 13) diyor ki: “Bu dört pâre hisarları (Bilecik. hoşgörü ile kendi tarafına ka­ zanma anlamınadır. Bu fetihten az sonra. kendi adına hutbe okutabilecek bir İslâm hükümdarı gib i göstermeye çalış­ maktadır. onların canını m alını himaye ve dinlerini icrada serbestlik. devlet için dinî bir borçtur. Rum Ortodoks rahiplerinin ayrıca­ lıklarını tanıma. Menâkibnâme’yi yazan (Yahşi Fakîh) veya anlatan (Or­ han'ın imamı İshak Fakîh) bağımsız Osmanlı devletinin bu tarihte doğduğu bilincindedir. lidere “an­ da” ile bağlanmış. vergi ödeyen geniş bir halk kitlesi yani reayası gerekli koşullar olarak düşünülür. kendi töre/kanu­ nunu ilân ettiğini (15. Menâkibnâme. bağımsız­ lık iddiasında bulunduğunu (14. birçok şehir ve kalelere hükmeden bir bey durum u­ na gelm iştir. Eğer nöker ve il ve raiyyet olmayacak olursa pâdişâhlık mümkün d eğildir” (nöker. İl ve memleket. Eskişehir’den 7 km. Bab) “halkını emn ü âmân ile inandurdılar’’. Dârü’l İslâm’a dahil bu tekvur. devletin gerçekten ve huku­ ken kuruluş tarihi olarak kabul etmişlerdir. Özetle Osman’ın Beyliğine dair eski rivâyetteki aşamaları bir çırpıda efsâ­ ne diye bir yana bırakacak yerde tarih kritik metoduna göre dikkatle incelenmek gerekir. Yarhisar. Öyle görünüyor ki. İznik ve Bursa’yı abluka altına alacaktır. Başka deyimle. egem enliğini Tanrı’dan aldığına O SM A N LI inanılan karizmatik bir liderin ortaya çıkışına bağlıdır. Bu tip devlet patrimonyal devlettir. “zim m î” haklarını kazanır. Rum halkı. doğrudan doğruya Bizans İmparatorluk kuvvetlerine karşı savaş vermek zorunda kalacaktır. 699/1299 yılında Es­ kişehir’in batısında Bilecik. Bizans’tan Batı Anadolu topraklarını fetheden öbür beyler gibi Osman Bey de kuşkusuz 1299’da Selçuk sı­ nırları ötesinde geniş bir bölgeyi egem enliği altına al­ m ış. bir lıarâc-güzâr olarak sultanın himayesi altında­ dır. özetle bağımsız beyliğini bir Türk-İslâm saltanatı gib i teşkilât­ landırma işine giriştiğin i anlatmaktadır. tekvur Osman G aziye. şehirlere “amânnâme” veya “ahdnâme” ile güvenceler tanırlardı. Osman’ın 699/1299 yılında Karacahisar’da kendi adına hutbe okuttuğunu. Herhalde. Tanrı des­ teğinin açık bir işareti kabul edilerek. her şeyden önce. Tabii. Osmanlı kaynakları. liderin ülkesi. vergi veren tâbi halkın oturduğu ül­ ke anlamındadır). Bu tarihlerde gerek Selçuklu sultanları. Zira bundaki kâfirlerin rahatlığını işidüp gayrı vilâyetlerden dahi adam gelmeye başladı”. kabul edilirse âmân verirler. köylü ve şehirliyi “istim âlet” ile yerlerinde bırakıp korumuştur. Osmanlılar bir ye­ ri zorla fethe girişmeden önce. Selçuklu sultanı haraç ödeme koşuluyla bu hisa­ rı tekvuru elinde bırakmıştır. kaynağım ız Karacahisar Tekvurunun sultanının bir harâc-güzârı ol­ duğunu kaydeder. Menâkibnâme. kadı tayin ettiğini. /''B u eski rivâyet. “İstim âlet”. Yenişehir ve İnegöl tekrarlarının hisarlarını fethettiği zaman gerçekleşir. İnegöl. bu aşamada Osman’ı.

III.saldırmış. çağdaş Selçuk kaynağı Aksarâyî’nin Müsâmeretü’l-Ahbâr adlı kroniğine göre. Osman’ın Karacahisar fethi (1288) ile Bayancar olayı (1299) arasında bir ilişki kurmak güç­ tür. tam am ıyla Moğollar elinde güçsüz bir oyuncak durumundadır. Sultan Mes’ud ’la birlikte Keyhatu Konya’ya girer. Çünkü bu isyan sonucu. Rivayete göre sultan. Gıyâseddin Mes’ud oturmakta idi. daha önce 1075-1097 döneminde de ilk Selçuklu payitahtı olan İznik’i fethetme girişim inde bulunacaktır. 1284’te ArO SM A N U I gun Han. 1299 y ılı­ na ait olaylar. Özetle. Görülüyor k i. 1298’de İlhan. Sülemiş isyanı (1299). şehirleri. Selçuk sultanı gücünü tama­ m ıyla kaybetmiş bulunmakta ve Moğol hanları kendi aralarında taht kavgaları ve Anadolu’ya gönderdikleri as­ kerî valilerin isyanları ile uğraşmaktadır. O sı­ rada. oğlu Keyhatu’yu büyük bir Moğol ordusuyla Anadolu’ya gönderdi. ordusu ve de bir bürokrasisi olan bir devletçik haline gelm iş bulunmakta idi. B eylik durumunu kanıtlayan bir belge bize kadar SİYASET . III. Öte yandan biliyoruz k i. Orta Anadolu’da İlhanlı kumandanı Bayancar’ın saldırısı haberi üzerine sultan sözde kuşatmayı Osman’a bırakmış ve kale Osman tarafından fetholunmuş. Öbür yandan. Keyhüsrev’in oğulları yakalanıp ortadan kaldı­ rıldı. Sultan Gıyâseddin Keyhüsrev’i idam etmiş ve yerine Gıyâseddin Mes’ud’u birinci defa Selçuk tahtına oturtmuştu. onun ölümüyle (1308) birlikte Anadolu’da Sel­ çuk saltanatı son bulmuş olacaktır. 1302’de Mes’ud ikinci defa Selçuk tahtına gelecek. bu tarihte yine Konya Selçuk sultanının harâc-güzarı güçlü Bilecik tekvuruna karşı harekete geç­ miştir. Alâeddin Keykubad’ı onun yerine Konya tahtına oturtacaktır. 1291-1292 döneminde Keyhatu (Geyhatu)’nun Uc Türkmenlerine karşı sert tedip harekâtına tanık olu­ yoruz. Bab) Herhalde. Osman öldüğü zaman (1324). Osman’ın bağım sızlık iddiasıyla ilişk ili olabilir. 1284-1288 dönemi Sel­ çuklu Anadolusu’nda bir kargaşa dönemidir. Osman G azinin 1288’den bu yana U c’da Bizans’a karşı gittikçe artan saldırılarını gerisinden önleyecek bir güç kalm a­ mıştır. Orta Anadolu olaylarıyla oyalanmakta. uzak uc bölgeleri İllıan’m otoritesi altından çık­ mış oluyorlardı. Orta Anadolu’da Moğol-askerî ve m alî kontrolü her za­ mandan daha kuvvetle yerleşmiştir. III: Alâeddin Keykubad (1298-1302) zamanında İlhanlı generali Bayancar Anadolu’da Moğol kuvvetlerinin başına getiril­ miş. Osman’ın komşusu güçlü Germiyan beyliği. 1288’de Germiyanlılar dahil. Türkmen beyleri Sultan Mes’ud’a itaat ederler. İşte bu bağlamda Osman Gazi Karacahisar’ı fethetmiş görünüyor. Bu koşullar altında Osman. Alâeddin Keykubad’ın 1298-1302 arasında Selçuklu tahtında oturduğu kesindir. böylece İslâm hukukuna göre “illik ”ten çıkıp “yağ ılık ” durumuna düşmüştür. Osmanlı rivayeti. 1204-1261 döneminde Bizans İmparatorluğu’nun. Görülüyor k i. Konya Selçuklu pâyitahtında artık bürokrasi tüm üyle İlhanlı’nm İran’dan gönderdiği İranlı bürokratların eline geçer. Keyhatu’nun gelişiyle. II. 1299’da fiilen bağımsız bir bey durumundadır ve önemli siyasî girişim lerde bu­ lunmaktadır. Osman’ın bir Selçuklu harâc-güzarına karşı hareketini meşrû göstermek için bir düğün ve kompol hikâyesi an­ latmaktadır. 1299-1300 y ıl­ larında İlhan. 1300’de Osman. 1288-1299 döneminde Anadolu’da orta­ ya çıkan olaylar gözönünde tutulmadan Batı Anado­ lu daki gelişmeler anlaşılmaz. “Karacahisar Tekvuru bizüm ile yağı olmuş” demiş. Sülemiş’e karşı Anadolu’ya birbiri arkasın­ dan ordular göndermek zorunda kalm ıştır. 1299’da Yenişehir uc merkezinden doğrudan doğruya İznik’i tehdit etm ektedir. Konya’da Sultan Mes’ud. O. (bak. Ona karşı Karaman ve Eşrefoğlu kuvvetleri Konya’yı aldılar ve Keyhüsrev’in iki oğlunu tahta oturt­ tular. Osmanlı kroniğinde 1288’de Osman’ın Karacahisar fethiyle karıştırılm ış olmalıdır. Türkmen beylerini cezalandırmak için Argun Han. 1299-1301 ’de Moğol kontrolünün zayıflamasından yararlanan Osman ve tüm öteki Uc beyleri Bizans şehir­ lerine karşı genel bir saldırıya geçmişlerdir. (Rivayet. Âşık Paşazade 12. beylik öteki beylikler g ib i oldukça geniş bir böl­ geyi egem enliği altına almış. İlhanlı tehdidi altında Osman’a karşı harekete geçecek durumda değildir ve Os­ man’ı Moğollardan ayıran bir yastık devlet durumunda­ dırlar. Komşusu güçlü Germiyanlılar. ona karşı bu m evkii kendisi için isteyen öbür İlhanlı kum andanı Sülemiş isyan bayrağını kaldırm ıştır (1299). 1288’de Selçuk tahtında Alâeddin değil. 1301’de Os­ man gelip İznik’i kuşatmıştır. Sultan ın bir harâc-güzârı olan Karacahi­ sar Tekvuruna karşı 1288’de Osman’ın saldırısını meşrû gösterme çabası içindedir ve Sultan Alâeddin ile ilg ili 1299 da vukubulan olayları karıştırm ış görünmektedir.

“Bu sultan Türkmen hüküm darlarının en büyüğü. Bu ordu... şehri 12 y ıl daha kuşatarak almıştır. Andronikos İznik’i kurtarmak için Heteriarch Muzalon kom utasında bir ordu göndermiştir. toprak ve askerî kuvvetler bakım ından en ileride olanı­ dır.. Osman’ın bu çeşit belgeleri çıkarabilen kâtiplere. Ömer Bey kızı M alhatun da tanıklar arasında yer alıyor. Bu tasvir. Orhan zamanında bir sultanlık halinde gelişm iş­ tir. SİYASET . Mekece vakfına ait bir tevliyet nişa­ nıdır. Osman’ın İznik kuşatması ve İmparatorun şehri kurtarm ak için Heteriarch Muzolon kumandasında gönderdiği orduya karşı kazandığı Bapheus zaferi hakkında çağdaş Pachymeres ve Anonim Tevârîh-i A l-i Osman etraflı b ilgi ve­ rirler. Bazarlu. tavâşî (hadım) ağalarından Şerefeddin M ukbil’i zaviyenin m ütevilliğine atayor. İznikliler İmparatora ha­ berci gönderip şayet yardım gelmezse teslim olmak zo­ runda kalacaklarını bildirdiler.. Kara yere döküldüler. Osman’ın ölü­ münden ancak 10 y ıl sonrasına aittir. Karaman B eyliği gib i tam teşkilâtlı bir beylik olarak kurulm uş. Elinde olan kaleler yaklaşık yüz kadardır. Fakat İznik’i her yandan kuşatmak olanaksızdı. Osman Bey zamanında Osmanlı B eyliği. gem i içinde olanlar gem ilerin alub göçüb gitm ek ardın­ ca oldular”.. İznik üzerine yü­ rümeden önce gerisini koruma altın a alm ak için Bursa O SM A N LI r a Savaşın vuku bulduğu Yalak-Ova. adı geçen oğlu Orhan. 15. hayli gem i cem’ edüb içine çok eşkerler koyub gönderdi kim varalar gazileri İznik üzerinden ayıralar. Gaziler dahi ol kâfirler çıkacak kenerda pusuya girip pinhan olup durdular.. ovası tarafında Marmaracık ve Koyunhisar’ı itaat altına alır ve 1300’de Avdan dağlarını K ızılhisar vadisinden geçerek İznik ovasına iner ve şehri kuşatır. Özetle diyebi­ liriz ki. B ithynia’da Bizans’a ait iki merkezi. yüzyıl tahrir defterlerindeki kayıt­ lar. ala­ madan ölmüş. İznik ve Bursa’yı almak için harekete geçmiştir. “Çün İslambol Tekfuru bu hâle vakıf oldu. Belge sonradan yapılm ış bir kopya olmayıp orijinal nüshadır ve 724 yılın ın R ebi’ülevvel ayının ortaların­ da/1324 Mart ayında yazılm ıştır. Os­ man çekilmeden önce şehri sürekli abluka altında tut­ mak ve açlıkla teslim alm ak am acıyla dağ tarafında bir “havale” kulesi yaptı ve Draz A li kumandasında küçük bir kuvvet yerleştirdi (Bugün dağ eteğinde Draz A li Kö­ yü ve Draz A li Pınarı halâ aynı adla görülür: Osmanlı kaynağı bu pınarı da zikreder). Osmanlı B eyliği. bana bü­ yük meblağda para gönderdi”.gelm iştir. Farsça gelişm iş bürokratik kurallara göre ya­ zılm ış bu belge. M elik. Ede-Bali dahil birçok derviş. Aydın B eyliği. Bizans’a karşı önemli başarılar kazan­ mış ve oğlu Orhan hiç itiraza uğramadan onun yerine beylik tahtına oturmuştur. Pachymeres’e göre. BAPHEUS (KOYUNHİSAR) SAVACI Osman’ın bir hanedan kurucusu durumuna gelmesi 1301’de bir Bizans ordusuna karşı zaferiyle ilgilid ir. Bu yanadan kâfirler dahi ge­ m ilerin sürüp varıb Yalak-Ovası’nda ol kenara iskele urub bir gece çıkm ağa başladılar. Zaten. Fatma Hatun sıralanıyor. H am îd. H erbiri atların ve esbabların çıkarmağa çalışırken gazîler dahi gâfilen A llah’a sığınıb tekbir getürüb cüm le. ham­ le edüb at salıb kâfirler arasına koyulub k ılıç urdular. durum larını gözden geçirip ıslâh etmekle geçirir.. Savaşla çağdaş Pachymeres bu savaş üzerinde bazı ek ayrıntılar vermekle beraber.. kendisi za­ manının büyük kısm ını devamlı bu kaleleri ziyaret edip. Kendisiyle orada buluştum . Baba­ sı İznik şehrini yirm i y ıl abluka altında tutm uştur. ahî ve fakıya (fakîh) vakıflar yapmış olduğunu ortaya koymaktadır. Osman’ın bir sarayı olduğuna kanıt kabul edilebilir. Anonimler­ le tam am iyle uyum içindedir. Yalo­ va’nın doğusundadır. Şahitler arasında Osman Gazi’nin çocukları Çoban. Osman’ın. Aynı yılda Osman’ın ölümünden hemen sonra düzenlediği açık olan bu belge. Osman’ı tarih sahnesine çıkaran bu önemli olay üzerinde bu iki kaynağın karşılaştırılm asıyla şu sonuçla­ ra varmaktayız. yani bir bürokrasiye sahip olduğunu kanıtla­ maktadır. Bi­ lecik-Yenişehir bölgesinin fethinden (1299) sonra Os­ man Gazi. Osman’ın kuvvetleri ilk in ovada etrafı tahrib ve yağm a ettiler. Özetle. Osmanlı anonim tarihin verdiği ayrıntı­ lara göre ilk in İznik’e götüren vadi girişinde stratejik Köprühisar (bugün aynı adla genişçe bir ırm ak üzerinde­ dir) alındı. Etrafı bataklıktı ve göle açılan kapı İstanbul ile ulaşmaya imkân veriyordu. Bursa’yı ziyaret ettiğinde Orhan’ı şöyle tanıtıyor. İmpa­ rator II. Arap Seyyahı İbn Battuta. Bu belge. servet. Yaiak-Deresi’nin (bugün aynı adla) H ersek-D ili’ne vardığı ovadır. Osmanlı ordusuna karşı kaleden düş­ manın yap tığı çıkarmalar püskürtüldü. Tevliyet’in bir hadım ağasına verilmiş olması. kesinlikle fiilen Gazi Osman Bey tarafından ku­ rulmuş.

Osmanlı kaynağına göre Koyunhisar savaşı Hicrî. fakat bir netice alam am ıştı. dolayısıyle Osmanlı devletinin kesin kuruluş ta­ rihi olarak kabul edebiliriz. Bu gruplar arasında anlaşmazlık vardı. çoğu zaman bu liderlerin adını taşıyan grupların teşek­ külünü sağlar. İmparatorluk hüküm eti 1278’de ve 1296’da bu Fatihleri geri atmak için bu tarafa iki İmparatorluk ordusu göndermiş. Germiyan. Gaziler başarı gösteren ünlü liderler. Pachymeres’e göre bozguna Bizans ordusunda baş gösteren anlaşm azlıkları yüzünden olmuştur. Bapheus (Koyunhisar) savaşı için Pachymeres’in verdiği tarih 27 Temmuz 1301’dir. Osman’ı bölgede karizm atik bir bey durumuna getirm iş­ tir. Bapheus (Koyunhisar) savaşı Osman’a bir hanedan kurucusu karizmasını kazandırmış. 1300’lerde Batı Anadolu’da Germiyan oğlu ve onun kum andanlarıyla Menteşe’nin damadı Sasa tarafından yapılan Bizans için fetihler daha hayati m ahiyette sayılıyordu. Pachymeres’e göre B i­ zans’ın hazırlıklarını haber alan Osman. beySİYA SFT . Gerdebolu (Ge­ rede). UC TOPLUMU VE KÜLTÜRÜ Savaş şeyhlerin desteklediği gazi liderler etrafında. 702 (başlangıcı 26 Ağustos 1302 tarihine düşen) Dimboz savaşından bir y ıl önce yani 1301’de vukuu bul­ muş olmalıdır. Karesi Bey’in baskısı altın ­ da idi. fakat Bizans askeri ve yer­ li yardım cıları paniğe kapılm ışlardır. Aydın’da Umur Bey. Ça­ nakkale Boğazı ve Edremid körfezine kadar yeni fütuhat­ la genişledi. O zaman olayları izliyen Pachymeres’in kaydı. Kastamonu. Fakat onun sultan olduğu tarih Abusaid Han’ın ölümü üzerine 1336 yılıdır. Ay­ dın oğlu Mehmed Bey B irgi (Pyrgion)u aldı (1308) ve merkezi yaptı. Yalak-Dere’den kıyıd ak i ova­ ya çıkmadan önce Bapheus kalesi yola hakimdir. Alan ücretli askerleri ve yerlilerden oluşan 2000 k işilik bir kuvvetti. Tonguzlu (Denizli) beyleri. (Bu ka­ le Osmanlı kaynaklarında Koyunhisarı diye geçer. kendisinden sonra oğlu Orhan itirazsız beylik tahtına geçmiştir. son­ larında tarihçi Neşrî. Katalanlar çekil­ dikten hemen sonra Ephesus (Selçuk) düştü (1304). B ithinya’da Bizans ege­ m enliğini tehlikeye düşüren önemli bir siyasi-askeri güç olarak ortaya çıkmıştır. b eyliğini İzm ir’e kadar genişleterek Batı Anadolu’nun en kuvvetli beyliğini kurdu. Sonunda 1328’de M ısır M em lûkleri yanma kaçmak zorunda kaldı. yy. Orhan (Osmanlı). onun b eyliğini ve bağım sızlığını haklı olarak bu tarihe kor. Alanlar iyi savaşmış. Bu Koyunhisarı Hammer’den beri Bursa’ya yakın Koyunhisar’la ka­ rıştırılm ıştır. onun ölümünden sonra da Olceytü Han’a prenses M aria’yı zevce olarak önermek ve bir Mo­ ğol ordusunu tahrik etmek girişim inde bulunmuştur. karşıladığın gösterir. Sinop hâlâ Moğol devleti hududları içinde getiriliyorsa da. Böylece savaşın tarihi üzerinde ik i kayna­ ğım ız birleşir. Pachymeres gib i Osmanlı yazarı Yazıcızade de 1300’den sonra Osman’ın şöhretinin uzak Islâm memleketlerine yayıld ığın ı ve her taraftan “göç göç ardınca Türk-evleri gelip dolduğunu” kaydeder. Uc beylerine karşı şiddetle hareket ederek onları itaat altına sokmaya çalışan Anadolu Moğol valisi sonra efedisi İlh an a karşı başkaldırdı. bu uc beyleri gerçekte ba­ ğımsız duruma gelm işlerdi. Daha kuzeyde 1293’ten beri M ysia. İlhanlı devlet gelir defterinde 1349 yılında ucat adı altında Karaman. Bu­ gün tepedeki harabesine Çoban-kale denir. etraf Türkmen­ lerinden yardım istemiş ve kalabalık bir orduyla Bizans askerine karşı çıkm ıştır (Gazi beylikler arasında işb irliği­ ne ait başka m isâlleri biliyoruz). Eğridir. Böylece 1300’lerde Osman. Osmanlı beyliği kesinlikle kurulduğu tarihte Batı Anadolu’daki duruma bir göz atalım . Osman’ın ordusu yaya ve süvarilerden oluşuyordu. 15. Balıkesir (Plaeocastron)’i zaptetti ve nüfiıs yer­ leştirerek merkezi yaptı. Biz 27 Temmuz 1301 tarihini Osmanlı hane­ danının. Onun doğusunda Osman Bey’in ülkesi geli­ yordu. O. Maramar Denizi. Bu başarı Osman’a k ıyıya inme ve Bizans ordusunu karşılama im kânı verdi. Bizans İmparatoru o zaman Osman’ı durdurm ak için İran’da Gazan Han. Pachymeres onun bu zaferle şöhretinin Paflagonya’ya (Kastamonu) bölgesine kadar yayıld ığın ı ve gazilerin onun bayrağı altına koşuştuklarını kaydeder. Orhan’ın ilk Osmanlı akçasını 727/1326-1327’de bastırdığını ileri sürülmektedir. Bir İmparatorluk ordusuna karşı kazanılan bu zafer.İstanbul’dan gelen kuvvetler. Hamid oğulları. Bizans’ın O SM A N L I I Osmanlı tehdidini ne kadar ciddi. Saruhan Bey M anisa’yı alarak (1313) payitahtı yaptı ve böylece ba­ ğım sız Saruhan b eyliği kesin şekiliyle ortaya çıktı. Alan ve Katalan ücretli askerleri­ nin cevelanı da hiç bir sonuç vermedi. Bu beylik.) Osman’ın öncü kuvvetleri ilk kez burada başarılı oldular.

b a h r olarak tasvir eder. Etnik bakımdan uc cemiyeti çok karışıktır. saray edebiyatı. Eski Osmanlı rivayetlerinde Alplar. Buraya hareket kabiliyeti büyük göçebelerle merkezden kaçan siyasi muhallifler. iyi bir kılıç. örfi ve m illi hukuk) hakimdir. Menteşe ve Aydın beylerini deniz gazalarıyle tanınmış beyler ghuzât fi l. Kardeşinin akıbetini gören yeni Aydın Be­ yi H ızır Bey gaza politikasını bıraktı ve ticaretin getire­ ceği faydaları tercih etti. Yukarı­ da gösterdiğimiz gibi bu beylikler Ege denizinde H ıris­ tiyan Ligası tarafından durdurulunca bu gaza fonksiyo­ nunu kaybedeceklerdir. müesseseleri onlarda ha­ kim olacaktır. Din yoluna gayretlüdürler. gaza akınlarına başlamıştır. Bu menâkibııamelerde realitenin oldukça tahrif edil­ miş olduğunu unutmam alıyız. ok yay. şer’i hukuk) karşı­ sında ucda m istik ve eklektik henüz kalıplaşmamış bir hak kültürü (rafızi tarikatlar. Papalık yoluyla ilg ili H ıristiyan hükümetleriyle barış yaptı ve onlara ülkesinde serbest ti­ caret imkânı sağlıyan tam bir kapitülasyon. ahiler Osman Gazinin en yakınları olarak gösterilir. Türkmen göçebelerin hakim olduğu Selçuklu uçlarında bu liderler çoğu zaman boy beyleridir. fî sebîlillah hak yoluna durmuşlardır. Ege denizinde H ıristiyan hükümetler bir haçlı seferi için ilk anlaşmayı 6 Eylül 1332’de aralarında imzaladılar. güm rük vergisinin nispetini değiştirm eyeceğini. Zira serhaddin öte tarafında aynı ruhla hareket eden H ı­ ristiyan serhad teşkilâtı. 1334’te Ege’de birçok Türk gem ileri batırıldı ve edremid körfezinde Karesi Beyi Yahşi Beyin donanması mahvedildi. 1330’larda Al Umarı Karesi. bu O SM A N LI yarı göçebe Türkmenier arasında Orta Asya Türk gele­ nek ve inançlarının kuvvetle yaşadığı düşüncesindedir. İslâm hakim iyetinin sürekli batıya doğru yayılışını Tanrının iradesi mukadder bir olay olarak tasvir etmişlerdir. maceracûlar kaçıp sığınm ış­ lardır. onun bayrağı altına koşarlar. gayret. süngü. Eski Osmanlı rivayetlerinde Osman Gazi’nin haya­ tına ait kayıtlar bu hayat tarzını kuvvetle aksettirmekte­ dir. Köprülü. dünyaya mağrûr değillerdir. uygun bir yoldaş. 3)’a göre “Gazilerdir ve galiplerdir. Alp-erenler. Alplar Orta As­ ya Türklerindeki kahramanlık geleneğine bağlıdır. Rodos şövalyeleri gib i onlar da Şark-Garp ticaretinin nim etlerini tercih edeceklerdir. Eski Osmanlı rivayetlerinde Osman Gazi Kayı boyuna mensup bir yarı göçebe aşiretin beyi olarak takdim edi­ lir. Rodos şövalyeleriyle. İleride Luther de Osmanlılar hakkında aynı şeyi düşünecektir. Bununla H ırisityanlara karşı savaşa son verdiğini bildiriyor. Osman. iyi bir at. hususi bir kıyafet. Palamas’a. Hayat görüşü tamamiyle şövaleresk ve romantiktir. Uçlarda en parlak gazâ başarılarını 1330-1345 y ıl­ ları arasında Aydın oğlu Umur Bey tem sil etmiştir. W ittek ise bu uçlarda daha ziyade İslâm hilâfetinin sugûr ve awâsım geleneklerinin hakim olduğu kanaatindedir. Uc hayatı büyük tehlikelerle dolu olup şahsi teşebbüsü ister. 28 Ekim 1344’te İzmir lim anındaki hisar Birleşik Haçlı kuvvetleri tarafından baskınla zaptedildi. Bu gazi beyler merkezi hükü­ mete umumiyetle vergi vermezler. m istik ve epik bir edebiyat. SİYASET . Gazi uc beylikleri olmaktan ziyade hinterlanddaki klasik İslâm cemiyetinin hayat tarzı. am an-nâme verdi (17 Ağustos 1348). Umur burayı almak için yaptığı bir savaşta şehid düştü (Mayıs 1348). rafızîler. Saruhan. batı ucunda Bizanslı ak ritai var­ dır. Bizanslılar arasında da yayılm ıştı. Venedik ve K ıbrıs’ın beylik arazisinde konsoloslarının yerleştirilmesine ve lim anlarda serbestçe kullanm alarına müsaade edeceğini vaad ediyordu. Fakat aralarında daim i olarak cihad yapan bir bey olarak Umur beyi ayırt eder. Fakat devlet ku­ ran bu beylerden bir çoğunun eski selçuk emirleri arasın­ dan çıktıklarını gördük. Kendilerini Allahın k ılıcı saymakta idiler ve bu görüş yalnız onların arasında değil. O zaman gazanın önderliği uçların en ile­ ri safında bulunan ve Rum eli’ye geçerek yerleşen Os­ manlIlara intikal edecektir. Hinterlandda hakim muhafazakâr yüksek medeni­ yet şekilleri (teoloji. etraflarına toplanırlar. İzmir beyi olarak gazayı deniz seferleriyle devam ettiren U m ura karşı. gazâ m alını cem’ edüp H ak’ka hare edicilerdir ve H ak’tan yana gidicilerdir. 20 kadırgalık bir donanma vücuda getirildi. Çağ­ daş bir kaynak alp-eren olmak için dokuz şart arar: Şeca­ at kol kuvveti.ler. yahut tâbiiyetlerini göstermek üzere lafzı mahiyette bir şey gönderirler. Osmanlılar Oruç Tarih i’ne (s. Şerîat yolu­ nu gözedicilerdir ehl-i şirkten intikam alıcılardır 1354’te onlar G. bir ahi şeyhi olma­ sı kuvvetle muhtemel olan Şeyh Ede B ali’nin irşadı ve beline gaza kılıcını bağlaması ile (bu tam bir ahi âdetidir) gazi olmuş. onları himaye edeceğini.

Türkçenin devlet d ili ve yazılı edebiyat d ili olarak hakim mevkie geçmesidir. m a­ zı” ve esir satın alm akta idiler. Yarı m üstakil olan bu beyler üzerin­ de merkezdeki bey ulu-bey sıfatıyle devletin b irliğin i sağ­ lardı. Batı Anadolu’da Ayasolug ve Balat Levant ticaretinin ik i büyük merkezini teşkil et­ mekte idi. İlk Osmanlı vezirleri ve devleti teşkilâtlandıran hukuk adamları. Ayasoluk ve M anisa’da Türkmen beylerinin Napoli paraları tipinde Latince harflerle gigliati denilen gümüş paralar bastırdıkları malumdur. balmumu. Kantakuzinos. bize gazi demek lâyık olmazdı”. Menşeindeki uc gazi ananesi onun bütün tarihine hakim olmuş. ülkesini oğulları ara­ sında taksim ederdi. cami. Fakat kardeşler arasında iç harp eksik değildi. Osmanlı hü­ kümdarları Orhan’dan itibaren Sultan al-ghuzzat wa’lmudjahidın unvanını benimsemişlerdir. Bü­ tün bu beyler yanında İslâm hukuk âlim leri fakîhlerin haiz olduğu büyük nüfuz ve itibarı belirtir. Bu bakımdan en anlam lı olanı. Genişliyen bu ticareti kolaylaştır­ mak gayesiyle. Karesi oğullarının merkezi Balıkesir “güzel pazarları olan kalabalık güzel bir şehir” ve. Bu Türkmen beylerinin emriyle Farsça’dan ve Arapça’dan klasik eserlerin Türkçeye çev­ rildiğini biliyoruz. Da­ ha büyük tehlikleer ve gayretler karşısında Osmanlılarda birlik daha iyi muhafaza olunabilmiştir. 442) B irgi’de Aydın O ğlunun sa­ rayını ve ipek elbiseler geymiş gulam larını zikeder. Sinanüddin Yusuf. Ona göre Denizli yedi camii ve güzel çarşılarıyle Anadolu’da “en güzel ve büyük şe­ hirlerden b iri” idi. İslâm kültürü içinde öz Türk kültür ananeleri­ ni devam ettirm eleridir. buğday. bu güne kadar şehrin en canlı mer­ kezi olarak kalmıştır. W ittek’in belirttiği gib i gaza Osmanlı devletinin bir ra ­ nan d ’etre'ı olmuştur. dış ve iç politika Gazi uc beyleri menşede ucun b irliği geleneğini. Orhan Bey 1331 de İznik’te bir medrese açmış. 450). safran. 449). Buna kalay. İbn Battuta (sh. İlk vezirler şüphesiz hinterlanddaki büyük merkezlerden gelen bu fakihler arasından seçilmekte idi. hamam. pamuk. kurşun eklenmelidir. Bu beyliklerde Arapça ve Farsça vakfiye­ lerle beraber Türkçe yazılanlar bilhassa dikkati çeker. Buralarda zengin H ıristi­ yan tüccarlar yerleşti. Bununla beraber araların­ da rekabet ve savaşlar eksik olmamıştır. Ayasolug’da Türklerin tepede kurO S M A N IJ dukları şehir asıl ticaret merkezi idi. Beylikler devrinde Batı Anadolu’da meydana getirilen m im ari eserlere gelince en m ühimleri B irgi’de U lu Cami (1312)’e. İran ve Anadolu üzerinden gelen ipek ve ipekli kumaşlar da Büyük Menderes yoluyla Ayasolug’ta Batı tüccarlarına eriştiriliyordu. Buna karşılık B atılı tacirler başlıca ince kıym etli yün kumaşları ithal etmekte idiler. Çendereli H alil ve başkala­ rı hep böyle ulemadan idiler. Bursa hisarındaki manastırı medrese haline getirm işti.Fâtih Mehmed I 4 6 l’de Trabzon dağlarına yaya tır­ manırken şöyle demiştir: “Bu zahmetler Allah içindir. Diğer taraftan eski Türk ü liq geleneğine göre bey. Elimizde İslâm kılıcı vardır. akınlarda za­ man zaman ortaklaşa hareket etmek ve birbirlerine yar­ dım etmekle göstermişlerdir. kenevir. şap. han. İtalyanlar bu pa­ zarlarda Anadolu’nun tabii mahsulleri. 448. Buraya dünyanın her tarafından tüccarlar gelm ekte idi. yün.nihayet Bursa “güzel pazarları ve geniş caddeleri olan büyük önemli bir şehir” (sh. Balat (M ilet) gibi beynelmilel ticaret lim anlarını ele geçirdikten sonra ülkeleri ticaret ve kültür bakımın­ dan gittikçe gelişen ve İslâm kültürünün yüksek şekille­ rini benimseyen ufak birer sultanlık haline inkilab et­ mişlerdir. Türkçeye tercüme faaliyeti devam ederken 14. Bursa’da Orhan Cam ii (1340) yapılm ıştır. sarayları ve cam ileriyle İbn Battuta’nın takdirini çekmiştir. Asır ortalarında bu iki şehirde Venedik konsolosları yerleşti. imaret. Venedik beyliklerle ticarete hayati bir ehemmiyet vermekte idi. Balat. 435. bugün Sel­ çuk). (429. Yüzyılın ikinci yarısında mükemmel örnekler yaratıl- P SİYASET . Onun Bursa’da yaptırdığı site. 1330-1333 yıllarında Al-U m arî ve İbn Battutanın söyledikleri bunu açıkça göstermektedir. Osmanlı gazile­ rini hulefâ-i raşidin devrindeki ilk Arap fâtihlerine ben­ zetenler şühesiz doğru bir kıyaslam a yapmaktadırlar. Bu Türkmen beyliklerinde gelişen kültürün en ba­ riz vasfı. 14. Asır ikinci yarısında Şeyh oğlu Mustafa ve Ahmedı gib i yazarlarla bu edebi faaliyet yaratıcı bir saf­ haya erişmiştir. Diğer taraftan bu pazar­ larda Denizli'de dokunan değerli pamuklular ve Balıke­ sir’de dokunan kıym etli ipek kumaşlar buluyorlardı. üzüm. Bu şehir­ ler güzel çarşıları. bi gaza sefe­ rine kalkışan beyin komşu beyliğin gazilerini saflarına severek kabul ettiğini belirtir. Eğer bu zahmeti ihtiyar etmesüz. Gazi beyler Batı Anadolu’nun zengin ovalarında yerleştikten ve sahilde Ayasolug (Altoluogo. pirinç.

Moğol kuvvetleri. 13) Ede- yazılmış Evlan Çelebi Menâkibnamesi bize Şeyh Ede-Bal i ’nin Baba İlyas’ın halîfelerinden biri olduğunu. Ahmed. 1300 tarihinde. devlete bağlı olup Sultandan vakıf kabul eden conformiste dervişler ile devlete karşı olan (Şeyh Bedreddin. v elîlik (bu arada Gazi Hüdavendigâr unvanı taşıyan I. Elvan Çelebi. Toplumda haksızlığa uğ­ rayanların hakkını alm ak için gerekirse isyana öncülük ederler. Abdal Musa. 16016. 1511 ’de başkaldıran Şah-Kulu bu tip dervişlerdendir. Öte yandan U c’lar genellikle esir ve ganimetle zenginleşmiş bölgeler sayılıyor. Fâtih döneminde sultanın büyük iltifatına erişen Vefâî şeyhi Seyyid Velâyet ise tamamiyle O SM A N LI . aşırı Abdal-Kalenderî dervişlerden farklı ola­ rak Şeriata saygılı dervişlerdi. Hacı Bektaş’tan dünya saltanatına heves etmemeyi öğrendiğini kaydeder. Bu k ayıtta Ede Şeyh ’in oğlu.mıştır: M anisa’da U lu Cami. farklıdır. fakat planda yenilikler bu yapıları karakterlendirir. Hüdavendigâr Livası Tahrir defterinde. Uçlara sığınan din adamlarından biri olan Ede-Bali hakkında şimdi güvenilir bilgilere sahip bulunuyoruz. Vakıfları arasında Söğüt’te yaşıyan üç esir kâfir zikredilm iştir. Osmanlı ucuna erişmek için Germiyan topraklarını çiğ­ nemeleri gerekirdi. Söğüd’de Ede-Bali evladının elinde­ k i vakıf köyler Kozcu. Osman ve Orhan’ın birçok vakıf toprak bağışladık­ ları hakkında abdal. G eyikli Baba. Bu son kayıt önemlidir. sultana isyan eden m ilitan dervişlerdendir. Otman Baba gibi) non-conformeste ik i grupa ayrılır. Osman Gazi’nin şeyhi. baba. İznik’te Yeşil Cami (1379) yüksek bir sanat zevkini aksettirirler. Orta Anado­ lu ’dan. bugün de aynı adlarla biliniyor ve Aşıkpaşazâde rivayetinin doğruluğunu kanıtlıyor. yani resmî bir kaynakta Ede-Bali (Ede Şeyh)’nin Bilecek’teki zaviyesine Osman Bey tarafından Kozağacı köyünün vakıf verildi­ ğin i okuyoruz. Kumral Dede Aşıkpaşazâde’de zik­ redilm iştir. Osmanlı hanedanıyla vefâiyye tarikatı. sh. Orhan Gazi yaya askeri düzenlemede Ede-Bali’nin reyini aldı. şim di oğlu Şeyh Mehmed ta­ sarruf eder” (Ede-Bali oğlu Mahmud ve torunu Mehmed için bak. Osman ve Orhan’dan zaviyeleri için vakıf alan birçok derviş ve şeyh arasında Abdal Murad. Azerbaycan’dan bu arada Konya’dan dervişleri ca­ ize. uçların en uzak noktalarına. m ürşidi ve İslam hukukunu ilgilendiren önemli sorunlarda danışmanıdır. sadaka toplamak için uçlara geliyorlardı. 1455 tarihli bir vakıf tahrir def­ terinde Osman Bey’in Söğüd civarında verdiği vakflarB ali’ye verdiği zaviye vakf kaydı şöyledir: “Karye-i Kozagaç ki vakfdır Osman Begden. bu arada özellikle Osmanlı topraklarına kaçıp sığınm ış gö­ rünmektedirler. M urada) sıfatı verirler. Menâkibnâmesinde bu noktayı belirtir. Söğüd evkafının çoğunluğu fakı (fakih)lere verilm iş­ tir (Hacı Eşref. Kozagaç köyleridir. Osman Bey’in Kumral D edeye verdiği vakıf köyle­ ri (bak. Aşpz. Peçin’de Ahmed Gazi Medresesi (1375). 96) Mahmud’dur. A li. Tezyinatta Selçuk m im arisine nazaran sadelik. Aşpz. Kayda değer k i. Ede-Bal i ’nin akrabaları ahîler o zaman beylikte nüfuzlu kişiler­ di. ara­ sında sıkı b ağlılığı kendi kişiliğinde tem sil etm iştir. Meselâ. Vefâî şeyhleri. Batı Anadolu’da göl­ ler bölgesi ve D enizli’ye tedip seferleri yaptıkları halde. 95) tahrir defterlerinde kayıtlı olup. Aşıkpaşazâde Tarihinde zikrolunduğu gib i (Atsız yay. Zira Babaîler. Genelde dervişler. yani Osman G azinin sağlığında dan (bak. fakı ve dedelere ait kayıtları daha sonraki dönemlerde yapılan vakıf tahrir defterlerin­ de bulmaktayız. Ömer. hanedanın nüflız ve otoritesini destek­ leme gayretiyle Osmanlı sultanlarına T anrının teyidi. Mustafa fakılar). Tarihçi Baba İlyas soyundan Âşık Paşazade kendisi Vefâiyye’den olup Seyyid Velâyet’in kayınpederi idi ve tarihinde Vefâiyye şeyhi Ede-Bali’ye olağanüstü bir yer vermiş. 96). dinsiz­ leri ve kâfirleri İslâmiyete kazandırdığını. Ayasolug’da İsa Bey Camii (1375). Onun anlatım ında Ede-Bali. Osmanlı toprağına sığınıp alp-erenler tarzında sa­ vaşlara katılan. mezkûr Ede oğlu Mahmud Paşa tasarruf ederdi. Ve­ fâî şeyhleri. hanedanla aile ilişkisini belirtmeye özen göster­ miştir. Murad. kutbiyye inancında olup her devirde kutbal-aktâb olan velinin cezbe halinde Tanrı ile sürekli ilişki içinde olduğunu ve saltanat işlerinin de onların b ilgisi dahilin­ de bulunduğunu iddia ederler. Abdal Baba­ lar. Mâliyeden Müdevver no. O. Şeyh Bedreddin. Bunlardan G eyikli B abaya ait belgelenmiş SİYASET BABAİ DERVİŞLERİ OSMANLI UCUNDA Babaî dervişleri. Osman adına hutbe okunması meselesi ortaya atıldığında Tursun Fakîh “Osman Ga­ zi’nin kayınatası Ede-Bali’ye” danıştı.

yolcu ve fa­ kirlere hizmet d in î bir hayır işi sayılm akta. Toprağı işlemede. Defter kayıtlarından bir misâl: Saruhan’da dağ eteğinde Şucâ’ Abdal. G eyikli Baba kendini Baba İlyas m üridiyim diye ünlü Babaî şeyhine bağlar. Kaygusuz ve başka dervişlerle birlikte sipa­ hiden bir yer tapulamışlar “taşın ağacın arıdep yurd edi­ nip ihya etmişler zaviye kurm uşlar ve sultandan şenlettikleri yer için vakıf beratı alm ışlar”. fetihle­ ri kolonize eden dervişler saymaktadır. Bir bölüm zaviye etrafında za­ manla nüfus yerleşmekte. yüzyılda vakfın “ziyade’ sinden elde kalan 6000 akça faizle işletilm ektedir. Osman Gazi Mudurnu se­ ferinde Beştaş zaviye şeyhinden yol hakkında b ilgi alm ış­ tır. A li. Otman Baba gib i dağlarda gezen ve geyikleri kendine alıştıran şaman tipi gezginci meczub bir derviştir ve bu tip dervişlere yakınlık göste­ ren öbür uc beyleri gib i İnegöl yöresini yurtluk olarak elinde tutan Turgut Alp da G eyikli B abayı sever. hay­ vanlarla arkadaş olan. L. geliriyle kendileri geçinir ve yolculara üç gün kalmaları koşuluyla barınma ve yeme içme sağlarlar. Bugün T ürkiye’nin birçok yerinde eski derviş zavi­ yeleri bir Osmanlı kültür mirası olarak festivallere sahne olmaktadır. Derviş durma­ dı. 5. Turgut Alp dervişleri teftiş etmekte olan Orhan’a bu mübarek derviş hakkında haber gönderir (Orhan. Derviş bir zaviye kurar. Osman’ın yoldaşı Ay­ kut Alp neslinden Umur Bey II. Anadolu ve Rum eli toponimisi pek çok köyün menşede bu biçimde derviş zaviyeler ile ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır. kolonizasyon sürecini kolaylaş­ tıran bir yöntem olarak önemlidir. bahçe yapar. G eyikli Baba’nın davranışları onun.önemli kayıtlar elimizdedir. tarafından görülmüştür (Çınar Orta Asya Türklerince kutsaldır. 6 çiflik sahibi aile ve 8 benlekin (toprağı az aile) oturduğu bu köyün vakıf geli­ ri 1500 akça (25-30 altın )’dır. Herkes ça­ lışm ak zorundadır (Bayram iyye’de bu özellikle belirtilir). Defter kaydına göre aynı köyde Ermen Baba’nın Orhan nişanıyla bir çiflik vakıf yeri var­ dır. yy. Baba “dayım onun yanına g e lir”. İsmail. Babâî dervişlerinden bir grup. sultanlar­ dan sadaka kabul etmeyen (bu nedenle dağ eteğinde boş bir arazi parçası ister) kalender tip i babaî dervişi olduğu­ nu kanıtlar. derviş kabul et­ medi. Sultanlar bu va­ kıfları daima.8) Baba köyü diye kayıtlıdır (bugün Baba Sultan). Barkan. dervişler vaktini bekler. Meyve bahçeleri eklenmiştir. “âyende ve revendiye” (gelip geçen yolcu­ lara) hizmet koşuluyla verirler. İbn B attuta’ya göre ülkesinde sürekli dolaşıp teftiş yapan bir beydir). Fütüvvet kurallarını izliyen ahi zaviyeleri hakkında yukarıda b ilgi verdik. döndü. Bir değirmen ve Bursa’da 3 dükkan za­ manla vakfa eklenmiştir. Orhan tekrar tekrar adam gönderip davet eder derviş gel­ mez. sonra bunu vakıf olarak sultanlara onaylatan Kalenderî Babaî dervişlere ait bir­ çok kayıtlar bulmaktayız. tarla açar. İlk döneme ait tahrir defterlerinde dağda kırda boş toprakları şenletip zaviye kuran. R um eli’ne geçen Türkmenier bir­ çok yere kavak/çınar adını vermişlerdir). Hamam ve değirmen tam iri yalnız öşür gelirinden karşılanmak­ tadır. Orhan onu ziyaret eder. 16. Uludağ eteğinde İnegöl’e yakın ağaçlık sulak bir yerde yerleşmişlerdir. MM 16016. son­ larında Aşpz. Avluya ağacı diker. hasat ve harcamada zaviye mensuplan herşeyi ortaklaşa (iştirak üzere) yaparlar kommünal bir hayat yaşarlar. geri yeni rızk yeni diye Babaî dervişlere özgü m ut­ lak fakr prensibine sadık kaldı. M isafirlik ge­ leneği yalnız ahi zaviyeleri için değil “ayende revendeye” hizmet etme koşuluyla sultandan berat almış tüm zavi­ yeler için değişmez bir kuraldır. Mustafa. Ağaç 15. Sonradan dervişlerin ihya ettiği bu yer Fâtih dönemi vakıf tahrir defterinde Baba köyü yahut Babayîler köyü diye kayıtlıdır. bu nedenle vakfa bağlanmaktadır. etrafındaki öbür dervişlerle toprağı işler. Hasiy a se t . m utlak fakirliği seçen. Orhan’ın ısrarı üzerine “şu karşıda duran tepecikten berü yercegüz dervişlerin havlusu olun dedi”. Bu dervişlerden biri. köyler meydana çıkmaktadır. Birgün bir kavak (çınar) ağacını alıp Bursa hisarın­ da Orhan’ın sarayına çıkagelir. Fütüvvet disiplini içinde ortaklaşa çalışma. o orada oldukça dervişlerin du’ası sa­ na ve neslüne m akbuldür” deyip gider. dağlarda yabani ot ve meyve ile geçinen. Sinan. ona “teberrükümüzdür. Murad döneminde Ge­ yikli Baba zaviyesine bir hamam vakfetmiştir (420 akça y ıllık geliri var). Fâtih döneminde Elvan Şeydi evladı elindedir. der. Yer açıp zaviye ku­ ran ve vakfa bağlayan bu dervişleri O. Otman O SM A N LI □ Baba gib i. Sultanların bu gib i yeni yerleşmelere vakıf statüsü vermeleri. G eyikli Baba (Baba Sultan) kutlam aları. Onlar Babaîler diye bilinir. vergilerden affetmesi. Burası Fâtih dönemine ait vakıf defterinde (Osmanlı Arşivi. Geniş bir araziyi vakıf vermek ister. Anadolu ve Ru­ m eli’de Türk yerleşme.

kuş­ kusuz o zaman toplumdaki belli gereksinim lere yanıt vermek ve belli grupları aydınlatm ak ve eğitm ek amacı­ nı güdüyordu. böylece belli bir toplum için anlam ve fonksiyonu gözardı edilmektedir. 6) Yoldaşına yardım ­ cı olm alı. alp la r adıyla anılmaktadır. Karesi beyleri R um eli’ye geçiş ve ga­ za hareketinde önde gelirler. ondan sonra M olla Hüsrev’in Durar’i esas tutulm uştur. Bir bö­ lüğü de gazilik kurallarını açıklıyan didaktik yahut savaş heyecanını yükselten destan nev’inden eserlerdi. Bu grup. açık-seçik belli kurallara bağlı bir sosyal grubun varlığını çağdaş kaynaklar kesinlikle ortaya koymaktadır. Risâle’de olduğu gibi bu eserlerde gazâ ve gâzîlik üzerin­ de Şerîatın koyduğu kurallar şerh edilm iştir. Osmanlı devletinin gâzî karakteri bu tarihî süreçten kaynaklanmaktadır. gazâ. 4) Gazâ sürecinde gerekli geçim ini sağlamış olmak (yolda eşkiyalığa sapabilir kaygısı dolayısıyla). sonlarında yazılm ış Arapça Abû’l-Leys-i Semerkand î’nııı bir risalesidir. yüzyılda bir yandan H açlılara öte yandan Mo­ ğollara karşı bir ölüm -kalım savaşı veren İslâm memle­ ketlerinde gazâ ruhu toplum ları ayaklandırm akta idi. helâl n iteliği özellikle belirtilir. Selçuklu şehirlerinde. İslâm’ın em rettiği bir görev. 14. eserin aslı 10. M ısır ve Suriye’de Kıpçak-aslından askerî bir aristokrasi. yahut ahiler için fütüvvetnâme âdabın anlatıyor veyahut der­ vişlere tarikat esaslarını ve erkânını açıklıyordu. T ekine göre. Anado­ lu ’da Gazi Türkmen devletleri yükseldi. yy. 2) Üzerin­ de ki “em ânetleri” yerine getirm iş olmak (meselâ borçla­ rını ödemiş olmak. M emlûkler saltanatı ele geçirirken. yy. da bu devletçiklerin tüm ü Osmanlı hanedanının şemsiyesi al­ tında birleşti. konu üzerinde İslâm î kuralları bildirir. yy. gâzî için kitalde elde edilen ganim et dini bir mükâfattır. 7) Yolda kim seyi incitm iyecek (askerin geçtiği güzergahta müslüman halkın yağmalanması her dönemde idarecile­ rin baş ağrısı olmuştur. Uc böl­ gesinde. Ş. 5) İslâm hükümdarının gazâ için emretmiş olması. özellikle Konya’da egemen Fars dili ve kültür dairesi karşısında basit bir Türkçe ile yazılmış bu gib i eserler. kital ve yağm ayı meşrû göstermeye yarayan bir araç olarak algılanm akta. ve 14. Haçlı ve Moğol kıskacı arasında yok olma tehkilesiyle karşı karşı­ ya kalan bu ik i İslam m emleketinde askerî rejim ler ha­ kim oldu. çoğu kasaba ve köy­ lere yerleşmiş Türkmen halkına. Bunlar. Gâzîlerin fiillerini ahlakî bakımdan tartışm a konu­ su yapmak tarihçinin ödevi değildir. Tekin’in incelemesine göre. bunu önlemek için idam cezası bile uygulanırdı). tarihçinin ödevi. in­ sanı o biçim harekete sevkeden düşünce ve maksadı tes­ pite çalışmaktır. 3) Ailesinin geçim i için nafaka bırak­ m ak. Batıda yazılan eser­ lerde. Gâzî olmanın koşulları R isâletü’l-İslâm ’da dokuz noktada toplanır: 1) Ana ve atanın arzı olması. bu arada Ucat'ta. serhadlerdeki geniş gazi kitlesine hitap etmekte idi.ziran başlarında onbinlerce yurttaşın toplandığı bir dinî ve m illî kültür gösterisine tanık olmaktadır. fütüvvet ve gaza kurallarını halka öğretmek için Türkçe yazılmış bir literatür bulm aktayız. 13. 13. ilk yarısında. yy. Genel olarak gâzî ahret için sevab kazanma amacıy­ la savaşan müslüman olarak tanımlanır. Bu gib i eserlerde gazâ. b irlik sağlanm alı. GAZÂ VE GABİLİK 13. Uc toplumuna hitab eden bu didaktik eserlerin bir bölüğü. sufîlik. yüzyıllarda Anadolu’da îslâm dinini. Burada bu gazi beyliklerinden bi­ rinde yazılmış olan Risâletü’l-İslâm adlı ilm -i hâl eserin­ de gazâ ile ilg ili bölüm ilginçtir. sırf İslâm dininin günlük ibadet ve yaşama ait din kural­ larını öğretmek amacını güdüyor (ilm -i haller). yani Osman-Orhan döneminde Karesi’de yazılm ıştır. Gâziler yur­ du Anadolu’da gazâ hakkında Türkçe olarak erkenden başka eserler de yazılmış veya tercüme edilmiştir. İslam bu yolda ölene şe- E3 . Osmanlı menâkıbnâmelerinde gazâ ve ganim etin (doyum) kutsal­ lığ ı. başka deyim le dayanışma. Osmanlı ülkesinde İbrahim H alebî’nin eseri (yazılışı 1478) yayılıncaya kadar İslâm hukukuna ait temel m etin olarak ilkin Şeyh Bedreddin’in Tashîl’i. 8) Düşmanla çarpılma halinde kaçma­ m alı. sonuna kadar dayanmalı. Burada gazânın dinî-İslâm î n iteliği üzerinde durulmuştur. ve 14. Risâle.da bu gazâ heyecanı M emlûk sultanlığında ve Anadolu’da Türkmenler arasında doruğa erişti. gâziyân. Kırşehir H a­ cı Bektaş Tekkesini yılda 700 bin kişinin ziyaret ettiği ve her yıl görkemli törenler düzenlediği bilinmektedir. yani savaşın İslâm topluluğunun hayrına bir hareket olduğunu emirü’l-m u m ininin onaylamış olması. kesin kurallara bağlanmış bir faaliyet alanı olarak ele alınm aktadır.

güçlülük ve savaşganlık. 94). n eftr-i âm ilân edilm iştir.000 akça ile 20 atlı süvari­ yi ulufe ile tutmuş ve sefere göndermiştir. Bursa’da Hoca İbrahim adlı bir zengin 1476 yılında Fatih Sultan Mehm ed’in Macarlara karşı seferinde “ol gazânın savabında ben dahi bile olayın” diye 20. İslâm dini ve müslüman halk için savaştığını unutm am alı. Kara Rüstem’e Gelibolu geçidinde pencik toplama yetkisi ve­ rildi. 9) Ganimet m alında ihanet etmemeli. kuşkusuz gâzî çevrelerindeki gelenekleri yansıtmaktadır. Sultan’ın gazâlarına parayla katılm aktadır. sab ırlılık. Bu “iki dânişmendin” ihdasının askerin hiç de hoşuna gitm ediği anlaşılıyor. Danişmendııâme gib i Türk destanlarda kahramanların vasıflandırılm asında belirlenm iştir. Bu önemli gelir kay­ nağının hazine için kaybolmaması için Karamanlı Mevlana Kara Rüstem uyarıda bulundu. gazâya sırf ganim et için gitm em eli. yahut esir beş değilse değerinin beşte biri olarak toplanmıya başladı. Genelde her türlü ganim eti asker elinde bırakm ak. Osman I. gaza em irü’l-m ü’m inin tarafından fa rz -i ‘ayrı ilân olunabilir. Pencik her beş esirden biri. I. II. Osman güdü­ SİYASET . 10) Gazînin “n iyeti” sam i­ mi olm alı. Karacahisar subaşılığını (kom utanlı­ ğını) kardeşi G ündüze verm işti. Bu son madde. yerinde metanetle durma. niçeri ordusunu oluşturdular. Türk geleneğinde savaş eri olarak gâzî’de bulunm a­ sı gerekli on karakter sayılır. Meriç vadisinde Hacı-İlbeyi’nin hızlı fetihleri sonucu savaş esirleri büyük artış gösterdi. Gazilerden Sultan için esir başına beşte bir pencik (penc-i yek) alınm aya başlandı. atılganlık. Rum eli’den akından dönenler bu vergiden kaçmak için esirleriyle başka yoldan geçmeye başladılar. NÖKER (YOLDAŞ)LAR Osman. Bunun Şerîatta yeri olduğu ulemaca onaylandığından. PENCİK U YGULANMASI VE YENİÇERİ KURUEMASI Edirne’nin fethinden (1361) sonra R um eli’de gü ­ neyde Selanik doğrultusunda Via Egnatia üzerinde Karesili gazi bey Evrenuz G azinin . fırsat­ ları kollama. Gazâ bütün müslüman halkı için bir ödev sayıldı­ ğından sultanlar bazı koşullarda tüm halkı gazâya çağır­ m aktadırlar. O ğlan­ lar. yani hare­ ketlerinde d in î hayır düşünceden uzaklaşmam alı. kim in tamahkâr olduğunu belirlem ek m ümkün değildir. Bayezid. 144 4 ’te Haçlılar. cöm ertlik siyaset kitap­ larında en iyi politika sayılırdı. Sonra bunlar bir kışlada toplanıp sultanın emrinde bir “yoldaş” ordu. Dindar halk gazâyı ciddiye alm akta. Osmanlı sultanları son padişaha kadar gâzî unva­ nı tercih ettikleri bir unvan olarak daim a kullanm ışlar­ dır. Bu karakterler bazı hayvan­ ların karakteriyle kıyaslanarak cesaret. yukarıda açıkladığım ız gibi gazânın dinî-ideolojik niteliğin i vur­ gulayan temel koşuldur. O zaman her müslüman yetişkin er için zorunlu bir ödevdir. İslâm kurallarına göre gani­ met m alının bölüştürülmesine çok d ikkatli davramlması önemlidir.hadet sağ kalana gazilik mertebesi vaadeder. kendi­ ne güven. yılm azlık. İslâm prensiplerine göre genellikle gazâ fa r z -i k ıfây e ’dit. gazâda “tama ve riyâ” olm am alı. yani ancak bazı koşullar yerine getirild iği taktirde yapılması gerekir. sefere gidemeyen bu ödev karşı­ lığı hazîneye bir ödeme yapmak zorundadır. yeniçeri teşkili fikrini buldu. Anadolu Türkmen halkına özellikle U çlard aki gâzîlere hitab eden Aşık Paşa’ııın (1271-1332) Garîbnâme adlı eserinde alp (ga­ z id en profesyonel bir asker olarak beklenenleri özetlen­ miş buluyoruz. R um eli’yi istilâ edip Varna’ya geldiklerinde ve 1686’da Osmanlı ülkesi dört bir yandan istilâya uğradı­ ğında gazâ zorunlu sayılm ış. Anadolu halkına gönderdiği bir fer­ manda tim ar ve başka mükâfatlar vaadederek Tuna’da Uc Beyi Bali Beyin Lehistan’a akınına katılm aya davet et­ miştir. Bursa civarında Türk köylerine gönderilip Türkçeyi öğrenmeleri ve İslâmlaşmaları sağlandı. K im in sam im î dindar. Murad Çandarlının ar­ zı üzerine “Tanrı buyruğu ne ise et” em rini verir. Fakat İslâm ülkesi hayatî bir tehlike altına düşerse. beyliği ailenin öbür üyeleriyle b irlikte ida­ re eder görünüyor. Bunun üzerine Gazi Evrenuz’a pencikin sınırda toplan­ ması için emir gönderildi ve din î niteliğin i göstermek üzere tahsil işi için bir kadı atandı. Çandarlı devlet elin­ de toplanan çok sayıda pencik oğlanlarından sultan kapı­ sında yeni bir asker. taşımada d ayanıklılık. eski menâkibnâme kayıtlarında tip ik bir gazi önderi olarak en çok gâzî unvanıyla anılm ıştır. yeO SM A N U □ ALPLAR. ilm -i hallerde sayılanlar­ dan farklıdır. yoldaşına vefâ vasıflarıdır ve Dede Korkut. Bu beklentiler. Önemli siyasi kararlar­ da amcası Dündar ile danışırdı (Neşri.

lecek siyaset konusunda tartışmaya girdiği amcasını ok­ la vurmuş. “Köse Mihal dayım onun bile olurdı. Osman ve Orhan fethedilen topraklan oğullara ve alplara yurtluk (apanaj) olarak dağıtm akta ve en önemli uc’a büyük oğul atanmakta idi. Akça Koca Gazi ve Abdurrahman’ı Sakarya seferinde Orhan’ın yanı­ na verdi. Herhani bir hanlık veraset kanunu yoktu. 76). yüzyıllarda yu rt veya yurtluk bir göçer-ev grubunun reisine özerklikle verilen bir arazi ünitesi olarak tanımlanmaktadır. Samsa Çavuş. Kö­ se Mihal ile seferlere gönderiyor. her biri kendi yurtlu­ ğunda. oraya “Turgutrİli derler”. Samsa Ça­ vuş ve cemaatı yoldaşlığa yarar kişilerdi” (Neşrî. Tımar ve yurt (apanaj)ların kaldırılması oldukça geç bir zamandadır. Bu alplar. Hasta olan Osman beyliğinin son yedi yılında beyliği oğlu Orhan’a bırakmıştı. “yarar yoldaşdur diye” (Aşpz. Or­ ta Asya bozkır İmparatorluklarında. Orhan’ın ölümünde (1362) beylik için Murad ile kardeşleri arasında çatışma çıktı ve Murad onları ortadan kaldırmak zorunda kaldı. Gördük ki. 1302 Sakarya seferin­ de Samsa Çavuş itaat eden Lefke ve Çadırlu bölgesini kendine istediği zaman Osman Gazi buna karşı çıkmıştı (Neşri. Eskişehir’den Bile­ cik ve Yenişehir’e kadar geniş bir ülke sahibi olunca (1299) İnönü’nü oğlu Orhan Bey’e.-16. Osman. Aşıkpaşazâde’nin naklettiği eski menâkıbnâmeye göre Osman’ın seferlerinde yarar “yoldaş” ve “nökerleri” belli başlı kumandanlarıdır. Nökerlik/Yoldaşlık. Osmanlılarda alplar aynı zamanda bahadır unvanı taşırlar. gazâ önderine “anda” (and) ile bağlanma yoluyla kurulur ve “gâziyân” grubu böylece ortaya çıkar görünmektedir. Aşpz. OsmanlIlarda merkeziyet­ çi bürokrasi güçlendikçe sembolik bir düzenleme biçi­ minde kalacaktır. yu rt . 90). M oğollarda noyanlara ait otlak bölgesi yu rt. kendi kumandası altındaki gazilerle kendi uc bölgesinden akın yapmaktadır. Ü lkeyi feodal bir karakter veren bu gelenek. Bununla beraber Fâtih’ten sonra da devleti sarsan şehzadeler mücadelesinin temelinde bu Avrasya egemenlik ve ülke anlayışının devamını görüyo­ ruz. 22. Bab) Öyle anlaşılıyor ki. ilk akınlarda ve öteki Rum tekfurlarıyla Osman arasın­ daki ilişkilerde daima ona sadakatla hizmet etmiş. Kardeşi Alâ­ eddin Bey’in çekildiği kendisinden sonra evlâdının Kite’ye bağlı Fodura Köyünde barış içinde yaşadıkları anla­ şılmaktadır. 1302’de Bursa hisarını abluka için yaptırdığı havale kulelerinden birini Osman kardeşi oğ­ lu A ktim ur’a verdi. Türklerde alplar. O SM A N LI □ Osman’ı öbür yoldaşları. yahut Rum eli’de O sm anlıya tâbi Bulgar K ralı­ nın ülkesi için kullanılan Şişman-İli. Konur Alp. Moğollarda noyanlar (çoğulu noyad) soylu ailelerden ge­ len kumandanlardır. N utug’un tanımlaması şöyledir: “Şu veya bu göçebe birliğini geçinderecek noyana ait arazi” (Vladimirtsov). 120). öldürmüş. Os­ man Gazi ile müttefik olarak seferler yapmakta idiler (bak. so­ nunda İslâmiyeti de kabul etmiştir. Konur Alp’in adı geçer. (Neşrî. onun beyliğini hazırlı­ yordu. Başka deyimle. 1324’te beylik tahtına oturdu. Os­ man ile sefere giden öteki alplardan.I. 10. Tutsak düşen Harmankaya Tekfuru Köse M ihal. Konstantin-İli. bu dahi bahadır yoldaş id i”. 19. Aslında her oğula bir yurt­ luk verilerek ülkenin beyin oğulları arasında bölüşülme­ si Avrasya’da Türk-Moğollar arasında süregelen aile hu­ kukuna dayanır. Bab) Bunlar her biri bir uc’da sürekli akına tayin olundu. beylik/hanlık için bir ölçü kabul edilmezdi. 112) İnegölü Turgut Alp’a verdi. Yarhisar’ı Haşan Alp’a verdi. Osman’ın nökeri olmuş (Neşrî. Akça Koca. Eski Türklerde beyliği ancak Tanrı bağışlar inancı vazgeçilmez bir gelenekti. Osman Gazi 1299-1301 yıllarında önemli başarılar kazanıp karizmatik bir başbuğ durumuna gelince alplar onun yakın yol­ daşları oldular. Bu alp ve nökerlerin çocuk ve torunları sonraları önemli makamları işgal edecekler ve bir çeşit Osmanlı aristokrasisi oluşturacaklardır. Osman. Saltuk Alp. yahut Moğolca nutug diye bilinir. Başlangıçta alplar. Bölgenin o zaman Turgut-İli diye anılması bu bakımdan kayda değer (Aydın-İli. Moğollardan noyanlar aristokrat ai­ lelerden ba'atur veya bagatur (Türkçe bahadır) unvanı ta­ şırlardı. Bu ikisi İzmit fethinden (1337) önce vefat etmiş­ lerdir. oğlu Orhan’ı kendi sağlığın­ da deneyimli kumandanlar. yaş veya vasiyet.Bab). Selçuklularda ve Osmanlı klasik döneminde 15. hizmetine girdiler. soylu bir bahadıra ait apanaj niteliği taşır. İnegöl’ü fetheden Turgut A lp’a bu bölge bir yurt (apanaj) olarak verilmiş görünüyor. Kurultay kara­ rı veya bir savaşın sonucu Tanrı’nm kut’una mazhar olun­ duğunun işareti sayılır. Orhan. Ekseri bu gazilerün hidmetkârlan Har­ man Kaya kâfirleriydi” (Aşpz. vb). Osman “alınan vilâSİYASET .

yerleşik halkları egem enliği altına sokan gerçek askerî birlik. garibler yahut esiri Köse Mihal arasında ölüme kadar sadakat bağı. cesurluk. Zırh. Garîbnâme’ye göre alp. a n d içmek (kanlarını bir kapta karıştırıp içmek. Baba İlyas’ın torunu Aşık Paşa (1271-1332) Garîbnâme (Ma’arifnâme) adlı eserinde1 (bitişi 1310) alpların dokuz niteliğe sahip olmaları gerektiğini vurgular. cesaret sahibi olmaktır. Altıncı ve yedinci koşullar. göçebe halklar arasında İmpara­ torluk kuran. onun “altını ve inci­ sidir”. Şeyhler neslinden Zaviye yöneten hatunlar. Absu (Hypsu) hisarı Akça-Koca’ya uc tayin edilm işti. alperen adını almak isteyen kişi için 9 nesne gerektir. Ha­ cı Bektaş. zırhlı sürvari ordusudur. Uçüncüsü. Düşman alpı atından tanır. alpın zırhlı olmasıdır. karşı­ dan heybetli bir görünüş gösterir ve hayvanı kılıç ve ok darbesinden korur. Gazi. bürüme zırhtır. yani zırh­ lı sipahidir. bir “bayık” at sahibi olmalıdır. Alpın atının karnını örten bir zırhı olmak gerektir. M. O sm anlıya Hristiyan askeri karşısında üstünlük sağlıyan bir silâhtır. O SM A N LI I Osmanlılarda at üzerinde sipahilik . Bu feodal apanaj sistemi daha sonra R um eli’de gaza yapan uc beyleri. Osmanlılar Balkanlarda H ıristiyan süvari askerini soylu sayıp tim ar vermişler. Kılıç üzre and anunçün içilür Alplar arasında anda (and) Avrasya halkları arasında savaş birliğini (Batı dünyasında comitatus). Herkes onun gücünü görür ve sayar. Osman döneminde beyliğin bu feodal yapı­ sı karşısında Orhan döneminde ulema sınıfından vezirler idareyi ele geçirdiği zaman merkeziyetçi bürokratik re­ jim hinterlandda egemenlik kazanacaktır. Gayrı-müslim reayaya ata binme ya­ sağı vardı. alpın silâhları. şeyh Evhadüddin K irmânî’nitı kızı Kadın Ana Fatma Hatundur ve Ahi Evren (Nâsirüddin Mahmud) ile evlenmiş olup Anadolu’da kadınlar ara­ sında ahiliğe denk Bâciyân ta’ifesini kurmuştur. Ahiyyân. Büyük timar sahiplerinin zırhı. nefsiyle mücahedede bulunan alp-erendir. meselâ Hüdavendigar sancağında bir vakıf idare eden Tâcî Hatun B adyan cema’atından sayılırlar. Tâ ki Şah İsm ail’in 40 bin zırhlı süvarisi Selim ’in top ve tüfeği kar­ şısında bozguna uğrayacaktır. askeri ayakta tutan “direktir” (alp’in liderliği). İkincisi Alp’in kolunda kuvvet olmalı (fiziksel güç). Rum Abdalları ve ahilerle yanyaııa bir tâ ’ife olarak zikredilen Gâziyân Osman dönemindeki alplardan baş­ kası değildir ve bu alplar belli nitelikler taşıyan bir grup­ tur. Avrasya tarihinde. Abdâlân ve Bâciyân. kızı ve sırdaşı olarak Hâtûn Ana’yı seçmiştir. Onun paralleli. Aşık Paşazade Hacı Bektaş’tan söz ederken Anado­ lu’da dört miisafir (dışardan gelm iş) dinî ta ’ife (cemaat) tan söz eder: Gâziyân. fakat yaya askeri (voynuklar) reaya saymışlardır. kan SİYASET . Başta Alpların “kol-kola savaşması” gereği belirtilm iştir. Bayram’a göre Bâciyân taifesi. Bu. Osman Gazi ile alplar. A lplığı başarmıya gayretsüz er Dördüncü koşul. Yalunuz ok yay ile alp olamaz Ok ile ol alplık adın alamaz K ılıç. Aşık Paşanın gâziyân kelimesi yerine İslâm'dan önce Avrasya toplumundaki bahadır önderler için kullanılan alp teri­ mini kullanmış olması ilginçtir. Alp “varlığı korumak için ay ve yılda birbirleriyle kol kola savaş” yapan baha­ dırlardır. Aşıkpaşazâde’de be­ lirtild iği gib i gaziler arasında yoldaşlığa işaret etmekte­ dir. kem ikle berkitilm iş uzun m enzilli yaydır. Paşa-yiğit oğulları için uy­ gulanacaktır. Beşinci koşul. soyluluk koşu­ ludur. Beyler arasında en değerli peşkeş attı. 1320’lerde Konur A lp’a Kara-Çepiş hisarı. A lplık için gerekli yedinci ve sekizinci koşullar “âlet’le r kılıç ve süngü sahibi olmaktır. yani yay ve kılıcıdır. 118). ona mensup olanlar Bâciyân’ı oluşturmuştur.yetleri guzâta taksim ” etmekte idi (Neşri I. “yağı görüp sim m iya”. alp gayret ve hamiyet sahibi olmalıdır. tim arlı sipahi daima cebelii. alpın en değerli malıdır. Bu oku çekip uzatmak bir özel hünerdir. A lplık zırhla belli olur. nökerliği (yol­ daşlığı) oluşturan ritüeldir. Katı yay çekmek ve uzatmak ere K’ey hünerdür kim kime Tengri vire Katı yay. İlk koşulu “muhkem yürek". Alpa alplık adını don kondurur Osmanlılarda. Evrenuz. M ihal oğulları.

tevekkül. Siigü (Süngü)2 gerektir. ok. Ganimet ve fethedilen topraklar. Yoldaş hakkında: Cümle âlet oldu bu kez yârı yok Bile ardınca yürür dildârı yok Çun kafadar olmaya pes neyleye Dört yanını kendü nice bekleye Bil ki alplık yalnuz olmaz ey safâ N itekim yalnız değildi Mustafa Aşık P aşaya göre: Dün ü gündüz çalışa nefsi ile Tâ ki nefs-i düzele aklı ile Alp için dinî. düşman alpı karşısında sügüsütıden bilir. Âşık. Yoldaş olan Alplar “kol kola” savaşmalıdır. himmet (başkasına özveriyle yardım etme). anda ile öndere bağlı olan alplar ara­ sında yurtluk olarak paylaşılıyordu. Bu süvari. alpın ar­ kasında yürüyen kafadarı yani yoldaşı olmalıdır. vilâ­ yet. zırhlı süvari olarak canlan­ dırır. spiritül nitelikler şöyle özetlenir. lider tipini. riyâzet. C im rilik. Bu koşullar. Aşık Paşa özetle alp kişiyi şöyle tanım lar Kimde varsa bu dokuz nesne tamâm Alp adıyla anı okur hâss-u-âm A lplık Tanrı vergisi (dâd)dır. yay.kardeşi olmak) merasimi ile gerçekleşiyordu. Şeriat bilgisi. Âşık Paşanın bu anlatım ı. Yâ kişi dünya içinde er gerek Pes bu alplık yalnız olmaz yâr gerek Yar içün ol baş-u-can oynar gerek Yoldaşlığın özel bir merasimle gerçekleştiğini yu ­ karıda işaret etm iştik. arkadaş. yüreği cesur bir yiğ it olmalıdır. gerçekten alp olmak için bedenen güç­ lü. Sügü/mızrağm savaşlarda başlıca silâhlardan biri olduğunu eski metin­ lerde k ılıçla birlikte sık sık anılmasından anlıyoruz. bağatur/bahadır diye anılan kahraman savaşçıyı. Garîbnâme’ye göre kol ve elile sügü/mızrak kullan­ ması ayrı bir beceri ister. Bütün bunlar gözümüzde alp veya alpereni. A hiyyân I SİYASET . Din direği olan böyle bir alp önünde halk yüzünü yere sürmelidir. Garîbnâme’ye göre k ılıç ve ok yalnız başına iş göre­ mez. Alp. yy. ilm . Bunun yanında Garîbnâme’nin b elirttiği başka önemli bir koşul. kılıç ve m ızrakla silâhlanmış. Kuşkusuz birincisi Avrasya H akanlıklarında alp. Anadolusunda ideal profesyonel savaşçı kişidir. Hod bu alplık kim de olsa şeksüzün Ayağına süre cümle halk yüzün ilk velî olmak gerekdür ol kişi Gec vilâyet olmasa anda ayân Din yolunda alp değül bellü beyân Evliyâdur ol kim ana korku yok Dünyada hem âhirette kaygu yok Aşık Paşa bundan sonra dinde alp veya alp-eren ol­ manın dokuz spiritül koşulunu özetler. dervişler) edinme. doğru yâr (eshâb. kifâyet (nefsini basmak). kar­ g ı. Süg ü ’nün kolu ağaçtan olup ucunda temren (demren) deni­ len kesimi demirden olurdu. mızrak olarak tanımlanır. “Din A lp ı” bunlara karşı uğraş vermek zorun­ dadır. Yâr ile açıldı bu dîn ey Dede Bu dokuz sıfatı nefsinde toplıyan alp ve alp-eren halkın kılavuzudur. Eski m etinlerde sügü. ışktan ayırm a bizi Aşıkpaşa’da alp ve gazi özdeş terimlerdir. Aşık Paşa’da İslâmi gazi terim i yerine öz Türkçe alp terim i k u llan ıl­ ması dikkate değer. Osmanlı sipahisi için daha çok gönder (mızrak) sözcüğü yaygındır. dünya sevgisi havasına kapılm am alı. Âşık Paşanın gördüğü gib i alp. ışk (nefsini dünya ilgilerinden kurtarıp bağımsız olma). fısk-u-fesâd gib i kötü huylardan kaçınm alı. muhabbet ile bütün ömrünü harcar Ey Hudâyâ. İkincisi ise alpın daha çok İslâmî gazâ ile kaynaşmış tip in i alp-ereni vurgular. Bildük alp lık dünyada niceyimiş Dinle imdi dîn içinde neyimiş Hazret-i Peygamber’in dediği gibi: Nefisle savaşma cihâd-i ekberdir O SM A N H Yâ din içre hâkim ü server gerek K utlu kişi bu ikiden alp veya alp-erenden biri ol­ maktır. 13. Bu huylar havayîlikten doğar. ışk.

Moğolca nökör (çoğulu nököd) Avrasya feodal sistem in­ de yaygın bir kurumdur. Aşık Paşa’nın alp tasviri. zırhlı süvaridir ve m utlaka bir yoldaşı olm alı. 210) Commenatio şef ile hizmet yüklenen arasında “feodal dönemin tanıdı­ ğı en güçlü sosyal bağlardan b irin i” oluştururdu. soylu kişilerin. m aiyet aske­ ri durumundadırlar. Menâkibnâmeye göre (Aşpz. Araştırıcılar. ahi. I. Marc Bloch. Onu ötekiler arasında seçkin duruma getiren özellik. yy. Bab). başbuğa anda ile bağlanırlar. Nöker kurum u. Mevlevîlerin değil. Orta As­ ya Türk-Moğol toplumunda nökerlik. Çağdaş Bizans ta­ rihçisi Pachymeres Osman’ı bölgede Bizans topraklarına karşı akın yapanlar arasında en atılgan bir önder olarak tanıtmaktadır. bey kulları (gulâm -i m îr). abdâlân ve bâciyan için ortak bir modeldir. G azi’nin k a­ riyerinde ikinci aşama. Bab. 10. Bu model. A lplık gib i egemen bir kuram olarak görünmektedir. alp-erenlerin pîridir. Nöker. 10. Babaîlerin. U c’ta gâzîler. sosyal bakımdan farklılaşm ış oluyorlar­ dı. 210-217). Neşrî. La societe feodale. Onlar bu enerjik öndere Köse M ihal gib i nöker/yoldaş oldular. M ichel yay. onun nökeri veya yoldaşı olurlardı. Osman Ga­ zi de. kabile bağları dışında gâziyân örgütüne ka­ tılm ış. Osman tutsak düşen Harmankaya Tekfuru Köse M ihal’i aff edip azad etti. Çoğu tutsak edilip an da ile başbuğa hayat boyu bağ­ lı silâh arkadaşı (comrade-in-arm) olur. “Köse M ihal dahi heman can ü dilden Osman Bege etbâ’iyle nöker olup gerçek muhibbi oldu” (N eşrî I 76). onunla beraber “kol kola” gazâ yapmalıdır. Yiğitlik/centilm enlik. Dânişmendnâme ve Dede Korkud gibi Anadolu destanlarındaki kahraman tasvirine eş bu­ luyoruz. kuşkusuz başlangıçta bu alplardan biri idi. Toplumda alp sıfatını kazanmak için bu dokuz niteliğe sahip olmak gerektir.3 Esir olan nöker. 1968. I SİYA SET . Osmaı. İslâmî kutsal ganim et için her yandan. bugünde bir ziyâretgâhdır. bu dahi bir yarar yoldaş id i”. dayanışma. alplar ganim et seferlerinde en başarılı önderin bayrağı altına giderler. derviş. gâziyân. Osman Gazi döneminde askerî-sosyal sistemde nökerlik/yoldaşlık. Batı feodalizmin­ de commendatio veya hommage (Almanca m annschaft) anda ile kıyaslanabilir (Bak. ahiyyan. Osman Gazi ve onunla birlikte savaşan yoldaş alpların genellikle Ana­ dolu’da uçlardaki gazilerin tasviridir. 13. kökleri bakımından bu modeli İslâm öncesi İran. O. her menşeden gelen “garîb’le r. “Köse M ihal da­ yım onun bile olurdı. alçak gönüllülük gib i etik nitelikler ve üç yüzlü bir örgütlen­ me (şeyh. 1302’de Osman’ın Sakarya seferinde Lefke (bugün Osman-eli) ve Çadırlu tekfurları Osman’a ita­ at ettiler ve “Osman G aziye hâss nöker” oldular (Aşpz.için ahlâk ve edeb kurallarını tespit eden fütüvvet kural­ larına paraleldir. Osman Gazi’nin gâziyânı gibi öte­ k i Uc beyliklerinde de ilk askerî siyasî çekirdek benzeri bir süreçte ortaya çıkmış olmalıdır. Böylece Avrasya steplerinde olduğu gib i alplar etra­ fında gazâ-akın b irlikleri oluşmakta. Bu alp veya gâzî tasvirini. seferlerde bayrağı altında alpları toplamasıdır. bir VeO S M A N II faî-Babaî tarikat halîfesi olarak U c’a gelen şeyh Ede Bal i ’nin yakınlık ve “berekâtı” olmuştur. tim arlı sipahilerin hizmetkârı gulâm lar hep nöker. Ekseri bu gazilerün hidm etkârları Harman kaya kâfirleriydi”. böylece yeni yaşam tarzı sonucu kendi aşiret gru­ bundan kopmuş. her biri U cu n bir bölgesinde gazâ faaliyetinde bulunmaktadır. Kırşehir’de görkem li türbesi. Uc Türkmen toplum ları dahil. la formation des liens de dependance. Marc Bloch’agö re (s. Anadolu Türk hal­ kının tüm sosyal hayatını düzenleyen pragm atik bir sosyal-etik sistemden ve buna dayanan bir model örgütten söz etmek mümkündür. Eski Osmanlı menâkibnâmesinde “Aşık Paşa dedikleri aziz” (Neşrî 162) öteki ulem a arasında saygıyla anılır. bagaturların evinde ve seferde yanından ayrılm ayan hiz­ metkarı ve silâh arkadaşı olarak tanım lanır. Paris: A. Anadolu Uc bölgelerinde kızıl börk giyen. Orta Asya Türk dünyası ve Roma idaresindeki Suriye ve M ı­ sır’da rastlanan gençler b irliği geleneğine kadar izlem ek­ tedirler. Osmanlı Devle­ tinin gelişm e çağında kul sistemine vücud vermiş görün­ mektedir. Alp. böylece akıncılığı yol edinen Türkmenier. Anda yani a n d içmekle önderle nöker arasında ölün­ ceye kadar süren bir b ağlılık kurulmuş olurdu. tâlib) modelin ge­ nel çizgileri olarak ortaya çıkmaktadır. 105) Osman “Yarhisarı Haşan Alpa verdi. gazâ ve ganimet akınlarıııa katılan. Yeniçeriler. y iğ it yahut şeyh. özveri. 120). Battalııâme. (Aşpz. kendine tâbi olanlarla b irlikte şefin hizmetine g i­ rer. Moğol toplumunda nöker.

Beyliği teşkilât­ landırma. Fakılar. tabii. H alîfenin yar­ dımcısı (zahîr. başlarında Bağdad’dan Anadolu’ya gelen bir grup ulema ve sufıler ara­ sında idi. Fakat tahrir defterlerindeki vakıf kayıtları gösterdi ki. Nâsıruddin’in Babaîlerle ve Türkmenlerle yakınlığı vardı. 13. Onun çocukları. İzzeddin Keykâvus’ı destekliyorlardı. hukukî ve sosyal hayatı örgütleyici olarak ahileri ve fakıları görüyoruz (fakı. Köye yerleşen bir grubun. Timur) 1 (Isa) Fakı Sofi AH İ EVREN Selçuk sultanları Bagdad Halifesi ile yakın ilişkide olup kendilerini resmî yazılarda H alifenin bir menşurla tayin ettiği sultanlar durumunda görür. 1453’e kadar devlet içinde otori­ te bakımından pâdişahla kıyaslanacak bir mevkiye sahip­ tiler. Ho­ cası ve kayınpederi fütüvvet akımının büyük şeyhi ünlü sufî Evhadu d-dîn Kirmânî’dir. MM 16016. Türkiye ahi teşikâtının kurucusu. Osman dönemine ait fakılar arasında Ede Bali.OSM AN IJ U C U N D A AHİLER VE f a k ie a r Demek ki. Kırşehir’de debbağlar şeyhi olarak yerleşti. Ana­ dolu’da ahilik teşkilâtının temelini oluşturan fütüvvet hareketinin başlangıcı. Oğ­ lu Gıyaseddin Keyhüsrev II tarafından zehirlenen Alâeddin’deıı sonra Nâsiruddiıı hapse atıldı. daha bu zamanda. fakılar daha ağır basmaktadır. Din adamlarının ilk dönemlerde devletin örgütlenmesi ve beylere danışmanlık yapmış olmaları. Osman ve Orhan dönemi vakıflarını içeren Fâtih dönemine ait bir evkaf defterinde (Osmanlı Arşivi. İslâm hukukunu. Bu kayıtlarda. vezirler gelmekte idi. İlk Osmanlı beyleri Osman ve Orhan tarafın­ dan ahiler ve fakılara verilmiş birçok vakıf köy ve çiftlik­ ler tahrir defterleri kayıtlarıyla bize kadar gelmiştir. Nâsirüddin’in ahileri. A li Ömer. Kadı 1 (Söğüd kadısı) imam 1 (İbrahim Fakı) Zaviye Sahibi şeyh 3 (Ede Şeyh. Süleyman. Tursun Fakîh adlarını bili­ yoruz. fakıların en aşağı kademede olanları bu köy imamlarıdır. 13-17) Söğüd kazasında vakıflar şu görevliler arasında bölüşülmüştür. vakıfların kanıtladığı gibi. Moğollarla mücadeleye giren II. Bize ilk Osmanlı tarihini nakleden İshak Fakîh ve onun oğlu Yahşi Fakîh vakıf almış bu fakılardan ikisidir. İbn Battuta seyahatinde rastladığı bu çeşit köy imamlarından sözeder. Bu dönemde vakıfların büyük bir kısmı fakılara verilmiştir. tasavvuf ve felsefe üzerinde eserleri olan bir âlim ­ dir. Osman döneminde bu fakıların en meşhuru Tursun Fakîh’tir. Murad. Osman bir bölgeyi ele geçirdikten sonra bu ülkeyi nasıl örgütleyeceğini ahilerden ve fakılardan sormakta­ dır. yy. İslâm kuramlarını bilen insanlar olarak gazi önderi yönlendirici bilgiler sağla­ maktadır. Çandarlı Kara Halil. m u’în) gibi ünvanlar kullanırlardı. Ahi Evren. Moğol kuvvetleri onu yenilgiye I SİYASET İleri gelen fakılar sünnî İslâm hukukunu bilen in­ sanlar olarak önemli rol oynamışlardır. Hapisten kur­ tulunca. Kirmanî’niıı Anadolu’da birçok şehirde halifeleri vardı. Daha yukarıda kadılar. fakîh’in kısaltılmışıdır). Turbegi. Keykâvus 1254’de Kırşehir’e gitti. Bu âlimler. Meselâ. Yusuf. Tursun) 8 (Hacı Eşref Ahmed. Eskiden daha çok ahilerin önde geldiği sanılıyordu. Uc toplumunda Osman Gazi’nin manevî destekle­ yicisi. bir din adamına ihtiyacı vardı. Böylece. İslâm kurallarına göre yaşamlarını düzenlemek için bir köy imamına. OSMANLI . Moğollarla işbirliği yapan ve Fars kültürüne tutkun Selçuk seçkin sınıfına hitab eden Celâleddin Rum î ile Ahi Evren arasında düşmanlık vardı. sosyal hayatı düzenleme bakımından bu fakılar ve ahiler son derece önemli bir rol oynamışlardır. Halife Nâsır’ın sultanlar yanında girişimlerine bağlanmaktadır. ulema menşeinden vezirlerin en ünlü­ südür. Türkmenlerin köylere yerleştiklerini biliyoruz. ilk vezirlerin de onlar arasından seçilmiş olması olayını açıklar (ilk vezir­ lerden Sinaneddin Yusuf kuşkusuz ulemadandır). Ahi Evren (Evran). fütüvvet erbabının dostu Alâeddin Keykubad I'in (1221-1237) himayesi altında idiler. Bu düşmanlık Mevlanâ’nın şeyhi Şems-i Tebrizî’nin katliyle (1247) ilişkili­ dir. Söğüt yakınında türbesi bugün bir ziyaretgâhtır. daha Osman Gazi zamanında İslâm hukunu bilen kişilerle devlet kuran Bey arasında sıkı ilişkiler kurulmuştur. Asıl adı Hoy’lu Şeyh Nâsırü’ddîn Mahmud’dur.

ahi denir. 1256). Türkmen halkı için Türkçe Garîbnâme adlı eseri ya­ zan Âşık Paşa da K ırşehirlidir. Anadolu Türkleri arasında bir velî mer­ tebesine yükselmiş olup kerametleri bir menâkibnâmede toplanmıştır. Anadolu’da isyanı bastırmaya çalışan Moğolların soykırımından Nâsıreddin de kurtulmadı. davranışları bakımından onlarla kıyaslanabilir. vb. Ahi Evren. Kayseri’de ahî Emir A li’nin zaviyesine şehrin büyükleri dahildir. Kanunî Süleyman’ın itaatsizlik gösteren kapıkulu askeri­ ne karşı debbağları anarak tehdit ettiği rivâyet edilmiş­ tir. Tokat. ya­ kınlık ve itibar gösterirler. Zaviye üyelerine fityân. Başında ipekten güzel bir tak­ ke kalır. karşı çıkan esna­ fı. OSM AN LI AHİLİK VE FÜTÜVVET 1334’de Anadolu’yu gezmiş olan İbn Battuta mem­ leketin her yerinde kendisini zaviyelerinde misafir eden ahîleri görmüştür. bu para ile zaviyede yenecek meyve ve başka yiye­ cekleri satın alınır. Arab seyyahını konuklamak için birbirleriyle kavgaya kadar yarışırlar. Anadolu halkını din ve ahlâk bakımından mutaassıp bulmaz. onlara yiyecek vesair gereksinmelerini karşıla­ makta. evlenmemiş gençleri ve bekâr yaşamı seçmiş olanları bir araya toplayıp onların önderi olmayı kabul eden bir kimsedir. Kayseri gibi büyük şehirlerde Moğollar. Keza Orhan Gazi ile Bursa kuşatmasında hazır bulunan Abdal Musa da ahilerle beraber uc’a göçen dervişlerdendir. Eskinin gele­ neksel yaşamında ev eşyası. kandiller ve başka gerekli eşya ile döşer. Ana­ dolu Türk sanatlarının en önemlisi sayılır. Dünyanın hiçbir köşesinde. hatta onları ortadan kaldırmakta gösterdikleri ciddî çabaları bakı­ mından onlarla kıyaslanabilecek kimse yoktur. önüne kor. Osman Gazinin şeyhi Ede-Bali’nin Kırşehri (bu­ gün K ırşehir’den uc’a göçenler arasında bulunduğu ile­ ri sürülmüştür. kendileri yiyecekleri beraber yerler ve yemekten sonra İlâhi ve raks ile sema’ yaparlar. Kırşehir’de Ahi Ev­ ren (Evran) tekkesi post-nişîni (şeyhi) tüm İmparatorluk­ ta her şehirde ahilerin reisi sayılan ahi babalara icazetnâme göndererek makamlarını onaylardı. Şayet o gün şehre bir yolcu gelmişse. Ahi. satın aldıkları şeyleri ikram ederler ve ayrılış gününe kadar konuk onların ya­ nında kalır. Ertesi gün işlerine gider ve ikindiden sonra or­ taklaşa kazandıkları parayı getirir ahiye teslim ederler. Fâtih Mehmed kendi cami külliyesini yaptığı zaman yanında sarraclar için büyük bir sarrachane yaptır­ mıştır. Zaviyede onunla beraber olanlar. zorbaların ve polis hizmetindekilerin veya onlara katılan serserilerin zulümlerini önlemekte. Gerçekten dericilik. Sivas. Buna fütüvvet de denir. Kırşehir emirliğine atanan Mevle­ vi Nureddin Caca Bey’in şehirde yaptığı katliâmda haya­ tını kaybettiği (1261) anlaşılmaktadır.uğrattılar (Sultan Hanı Savaşı. onu halı. Odada sıralarını alınca herbiri kü­ lahını çıkarır. Onların dilinde a h i şöyle bir kimsedir. devlet karşısın­ da en güçlü.4 “Bu ahiler” diyor. fakat onlar yolculara daha çok şefkat. evvelce söylediğimiz gibi. bunlar arasında savaşçı kalabalık debbağ esnafını kat­ liam ettiler. yabancılara yakınlık göster­ mekle. Bütün bu olaylar. Ahiler arasında zengin ve fakir olan vardır. Bir konuk gelmemişse. Ahi Evren üzerinde etraflı araştırmalar ya­ pan Mikâyil Bayram a göre o. Şehirlerde debbağlar en kalabalık. Evliya Çelebiye göre. şehir ve köyde rastlanır. O. Bayramda silahlı genç ahiler merasimlerde sultanın askeriyle beraber yürür. Debbağların pîri sayılan Ahi Ev­ ren 32 çeşit esnafın pîri sayılır. Osman Gazi zamanında Sultan-önü U cunda rastladığımız ahiler ve abdal/kalendirîlerin orta Anadolu’da 1256’de patlak veren Moğol-Türkmen mücadelesinin serpintileri oldu­ ğu olgusunu ortaya koymaktadır. Türkmenler arasına göç ettiler. Bir yerde I SİYASET . Ahilere ait zaviyeler. Osmanlı Devletinin kuruluş döne­ minde ahilerin ve fütüvvet akımının kesin bir rol oyna­ dığı kuşku götürmez. Şîraz ve Isfahan halkı. İstanbul’da debbağhanede beşbin kadar debbağ vardı. geti­ rirler. 1651 esnaf isyanında ilkin “sar­ rachane ahileri” bayrak kaldırdılar. Onun. Dünyanın hiçbir yerinde davranışlarında onlardan daha centilmence davranan kimse görmedim. deriden yapılırdı. gündüz çalışırlar ve ikindi namazından sonra ortaklaşa kazançların. Ahi. işçi grubunu oluşturmakta idi. “Anadolu Türk­ men yurdunda her bölgede. hayvan takımları. başlarına. hayli görkemli olan zaviyesinde her sene toplanırlar. kendisini zaviyede konuk ederler. Anadolu’da ahiliği kuran­ ların başında gelir. Mevlevîlere verildi. bağımsız. Bunun üzerine ahiler uzak uc bölgelerine. bir zavi­ ye bina eder. kendi sanatında çalı­ şanları.5 Kendilerine fityan denen gençlerin ellerinde uzun birer hançer ve başlarında bir zi­ ra’ uzunlukta beyaz keçeden külah (sonraları yeniçeriler­ de göreceğiz) taşırlar.

Bazı bölgelerde eşkiya nedeniyle güvenliğin olm adığını da işaret eder. İbn B attuta ekler: “Or­ han’ı İznik’te buldum. geniş caddeleri. beylik döneminde şehir­ de. Kalacak yeri yoktur. K ur ’an okunduktan fakîh ve vâ’iz Konyalı Mecdeddin vaazını verdikten sonra sema’a başladılar. Sonuç çıkar­ makta acele eden b atılı oryantalistler. Orada onun tip ik bir Türkmen çadırında oturduğunu gördü. özel bir libas giydiklerini be­ lirtir.. sırf alnının teriyle kazandığı ile geçinir ve kimseden sa­ daka kabul etmez. 13 34’e doğru Batı Anadolu beyliklerini Sultanlar idaresinde pazarları ve dinî-sosyal kurum larıyO SM A N LI I la müslüman nüfusun yaşadığı şehirlere sahip. orada çoğu Rum kadın işçilerinin dokuduğu ünlü işlem eli pamuklu ku­ maşlardan sözeder (425). Rumlardan babası fethetmiştir. Şemseddin o gece büyük bir ziyafet vererek or­ dunun başlıca kom utanlarını ve şehrin ileri gelenlerini davet etti. Kastamon ili vâiz Alâeddin. Kabristanda uyur. Ahilerin. refahlı iyi örgütlenmiş bir toplum olarak tasvir etmektedir. Bu sultan servetçe. 1354’de Gregory Palamas da Orhan’ı dağlık serin bir vadide buldu. Bursa’yı. O. bu ziya­ ret Osman’ın ölümünden (1324) on yıl sonradır.. Osman Gazi’nin Söğüd. Karacahisar ve Yenişe­ hir’i beylik merkezleri seçtiği. Unutm ayalım ki. üstünde ancak çıplaklığını örtecek kadar libas vardır. İznik’i yirm i yıl kadar kuşatma altında tuttuğu söylenir. Arab seyyahın hayranlığını çeken sarayda. çoğu zaman o sürekli bu kaleleri dolaşıp durum ­ larını teftiş eder ve herbirinde birkaç gün kalır. ailesinin bir ara B ilecik’te oturduğu hakkında menâkibnâmede aktarılan b ilgiler herhalde doğrudur. Sultan Arab seyyahını ulema ile çevrili olarak ziyaret etti ve bir takım hadisler hakkında sorgu sordu. küçük demektir. Mecdeddin’in vaazı sırasında dağda bir mağarada riyazette bulunan bir derviş haykırdı.. Şe­ hirde fityanın büyüklerinden feta ahî Şemseddiıı’in zavi­ yesine indik. İbn B attuta Anadolu’nun en mamur büyük şehirle­ ri arasında Denizli (Tonguzlu)’yi sayar. Söylen­ diğine göre bir yerde hiçbir zaman bir aydan çok kalmaz. ülkesi ve askeri kuvvetler itibariyle Türkmen beylerinin en büyüğüdür.sultan yoksa ahi o yerin valisi gib i hareket eder ve davra­ nışları beyler gibidir (434). İznik’te Alâeddin Sultanyükî. Cuk. vecde gelip bayıldı. o şehri alamamış oğlu Orhan on ik i y ıl daha kuşattıktan sonra alm ıştır. Sultanın doktoru bir yahudi idi. Mezarı. “Bursa Sultanı” ihtiyârüddin Orhan Bek Sultan Osman cuk’un oğludur.. Gerçekten ulvî bir gece id i”. B irgi’de M uhyiddin. Öbür büyük şehirler arasında Konya’yı. Konya’da ahi bir kadıdır. “Bursa” diyor “güzel çarşıları ve geniş yollarıyla büyük ve önem­ li bir şehir olup her yandan bahçe ve akarsularla çevrili­ dir. çarşıda oturan esnafı birbirin­ den ayrı ziyaret etmiştir. kâfirlere karşı sürekli savaştadır ve onları kuşatm a al­ tında tutar. İbn B attuta’nın verdiği ilginç ayrıntılar arasında bu uçlarda İslâm dünyasının çeşitli bölgelerinden gelmiş ulema ve sufilerden söz edilir (M ilas'ta fakîh al-Harezmî. sonra şehre indiklerinde sarayında konuk oldu. bundan Orhan za­ manında bile Osmanlıların göçebe oldukları neticesini çıkarırlar. A ntalya’da Suriye’den Şihâbeddin. Çin’e kadar dış memleketlerde aranan h alılarıyla ünlü Aksa­ ray’ı. orada gelen has­ talara kaldıkaları üçgün sürece barınak ve yiyecek verilir. Aydın Beyi Mehmed). Yüze yakın kalesi vardır. İbn B attuta Birgi Sultanı M ehmed’in sıcaklar dolayısıyle her yaz yaylaya çıktığın ı işitti (439). bana büyük bir para gönderdi. kendisine altın gümüş kaplarda şerbet sunuldu (442). Onunla birlikte olmamız aşure gününe rastladı. İbn Battuta’nın Orhan’ın ülkesi hakkında verdiği ayrıntılar ilginçtir (449-452). Hazret-i A li’ye kadar giden pîrleri olup fütüvvete tâbi olduklarını. topluluklarda verdiği vaazlarda halkı cehennem azabıyle uyarır. (kaplıcaya yakın) bir zaviye vardır. Arab seyyahın Mecdeddin hakkındaki tanımlaması. Egridir’de fakîh M üslihiddin. Bursa’da fakîh Mecdeddîn al-Konevî ve Abdullah alM ısrî.” SİYASET .” (İznik kuşatması 1300’de başlamış ve şehir Or­ han’a 1331’de teslim olmuştur). öyle ki birçoklan her toplantıda onun önünde tövbe ederler”. “Anadolu’nun en güzel ve varlıklı şehirlerinden bi­ r i” olarak tanıtır (432). Bu zaviye’yi Türkmen beylerinden biri6 inşa etmiştir. ipekli libaslarıyla yirm i Rum içoğlanı gördü. Türkmen büyüklerinin yaylaya çıkma âdeti Osmanlı döneminde de süregelmiştir. onun tip ik bir abdal derviş ol­ duğunu kanıtlar: “Bu vâiz Mecdeddin sulehadan olup. eskiden H ıristiyanlara ait bir camidedir. Amasya’da velî Ahmed Rifâî soyundan şeyhler. Özetle İbn Battuta.

İbn B attuta’yı kabul edip hediyeler gönderdi. Or­ taçağ esnaf teşkilâtında her sınıf mal üreticisinin sayısı. Bugün sosyal antropologların Türk köy ve kasabalarında sıradan Türk insanının davra­ nışları üzerinde tespit ettikleri özellikler. siyasi iradenin her an esnafa müdahalesini gerektirirdi. Ortaçağın dış pazara m al gön­ dermeyen kasaba ve küçük şehir ekonomisi. Bu koşullar. kasabada esnaf teşkilâtının temel ekonomik sistem ini belirler. Bu nedenle şehrin nüfusuna göre üretim in ayarlanması gerektir. İstan­ b ul’da 150 ustaya izin verilm iştir. esnafın. ah ilik “âdabı”. bu nedenle fazla üretim fiyatın düşmesine ve esnafın zarara uğram asına yol açar. Osmanlı döneminde devlet. “şimdi Sultan’ın hizmetindeki birkaç kişiden başka ahali yoktur. Selçuk­ lu sultanları Moğol egem enliği altında ülkede siyasi güç ve kontrolü kaybettiklerinden şehirlerde ahiler. yiğit-b aşı. Ahi zaviyelerinde genç işçilere alçakgönüllülük. Esnaf ustaları esnafın seçiminden sonra padişah beratıyla tayin olunurdu. seyahatine devamla Geyve’de. I SİYASET FÜTÜVVET VE ESNAF Fütüvvet. Köylerde gençler gece­ leri yârân veya konuk odasında toplanıp bu fütüvvet ku­ rallarını öğrenirler. Öbür yandan mal kalitesini koruma. Ken­ disi “salihe. misafir odaları eski zâviyeleri anımsatır. Osmanlı es­ naf teşkilâtı ve etnik koşullarını belirlem iştir. “İznik’te” diyor. şe­ hirlerde ve köylerde futüvveti benimseyen ahi zaviyeleri kuruldu. Bu yârân. beline. kamu güvenlik sorum­ luluklarını da yüklendiler. fiyatın fazla artışına neden olur ve tü ­ keticinin zararınadır. ustaya itaat gib i esnaf lonca örgütü­ nün gerektirdiği bir eğitim verilirdi. Küçük şe­ hirde yerel m al üretim inin şehir ihtiyacına göre ayarlanO SM A N L I . idarecilerini kendisi seçer­ di. sosyal dayanışma. yalnız ekonomik-sosyal yaşamda değil. Bu kaçakları yasaklamak için esnaf devlete baş vu­ rurdu. Bunların başında Orhan’ın eşi Bayalun Hatun yaşamaktadır. diline hakim olma). Osmanlı zanaatları çırak-kalfa-usta eğitim iyle öğrenildiğinden. fütüvvetnameler ve ahi zaviyelerince sağlanırken şehrin üretim koşulları ve mal üretim i. İznik’te Kürele köyünde ahilerden b iri­ nin zaviyesinde kaldı. özveri ve dayanışma. büyüğe saygı. emece denilen tarlada hep birlik­ te ortak çalışma. İşçilerin ahlakî-sosyal disiplini. Anadolu’nun her tarafında yayıld ı. özveri.Seyyahımız. ması gerekirdi. Talep sınırlıdır. Beypazarı’nda 10 fırın ustasına izin verilm işken. Talep arttığı zaman kenar mahallelerde koltuk denilen kaçak ustalar ortaya çıkar. ııakib ve şeyh. usta nizamı. çırak. Yenice’de. fütüvvet adabı sosyo-ekonomik yapının temel ahlakî işlevini yeri­ ne getirm ekte idi. ihtisab kanunları ile mal k a­ litesini tayin ve pazarda muhtesip teftişi ile kontrolünü arttırm ıştır. genellikle beratlı esna­ fı desteklerdi. Bu âdet bugüne kadar gelm iştir. güç durumda olanların yardım ına koş­ ma. Devlet. İç örgüt böylece devlet kontrolü dışında idi. hırsızlıktan. Bolu’da yolu üzerindeki tüm şehir ve kasabalarda ahi zaviyelerinde kaldı. Osman ve Orhan dönemlerine ait vakıf kayıtları Osmanlı ülkesinde erkenden birçok ahi zaviyesinin kurulmuş olduğunu göstermektedir. ahilik. sof im âlatı ve ticaretiyle çok zengin bir şehir haline gelen Ankara’da ahî Şerefeddin şehrin kamu işlerinde egemendi. Seçimden sonra kethüdâ. İşte bu koşullar. kalfa. yani ahlak ve davranış ku­ ralları yüzyıllar boyunca Anadolu Türk halkının m illî karakterini belirlem iştir. Noksan üretim ise. her usta.7 Fütüv­ vet. keza kasaba ve şehir nüfusunun büyük çoğun­ luğunu oluşturan esnafın davranışlarını belirlem iştir. sonra loncada gerçek otorite ve yetkisine sahip olurdu. cinsel taciz­ den ve başkası aleyhinde kötü söz söylemekten dikkatle kaçınma (eline. y iğ itlik ve ci­ vanmertlik (centilm enlik) hepsi fütüvvetnamelerde tel­ kin edilen idea! insan sıfatlarıdır. Meselâ. İbn B attuta bazı büyük şehir­ lerde baş ahinin bir sultan gib i davrandığına tanık ol­ muştur. O sm anlı’dan önce bu işlevi şehirde esnafın lideri olan güçlü zengin ahi babalar yerine getirirlerdi. Ahileri daima fe ta (Türkçe karşılığı y iğit) unvanıy­ la anar. Arab seyyahı. padişah beratı aldıktan ve devlet bürolarında saklı def­ terlere kaydolunduktan. Bununla beraber esnaf kendi iç nizam larını oldukça korumuştur. A hîliğin ahlâk ve erkânını tespit eden ve Ömer Sühreverdî’nin eserleriyle sûfî inanışlarıyla zenginleşen fütüvvetnameler. esnaf teşkilâtı ile devletin işb irliği sayesin­ de ayarlanırdı. Sultanlar ve özel kişiler vakıflar yaparak bu za­ viyeleri desteklediler. yani üretim i şehrin nüfusuna göre ayarlanmıştır. Hatun. Meselâ. im tihanlarla sağlanırdı. M udurnu’da. Böylece esnafla devlet arasında gittikçe kuvvetlenen sıkı bir işb irliği ortaya çıktı. fazıla” bir hanım dır”. olağanüstü bir konuk-severlik.

İznik ve İzmit’i almak için son bir atılım yapacak­ lardır. Mohaç Savaşında Macar ordusuna karşı da uygulanmıştır. buna düzensiz eyalet askeri de katılıyor. Pelekanon. Padişah’ın önüne kadar gelmiştir. zaviyenin seçimle gelen devletçe tasdikli ahi babasıyla zaviye şeyhi arasında anlaşmazlık­ lar çıkmıştır. Pelekanon Savaşı. Böylece. İmparator ordusuyla buraya. İznik’in teslim olmasıdır. Orhan döneminde (1324-1362) İznik ovası­ nı ele geçirdikten sonra İstanbul’a en yakın iki mühim şehri. Bunun bir misâli şu olayda açıkça görülür: Beypazarı’nda 1682 tarihinde Ahi Evren (Evran) za­ viyesi vakıfları üzerinde zaviye şeyhiyle debbağlar esnafı­ nın ahisi arasındaki anlaşmazlık. Bu durum. İmparator. klasik Osmanlı savaş taktiğidir. anlatılmamıştır. İznik. Osmanlılar 1300’den beri Osman G. daha başlangıçta Osmanlılar stratejik üstünlük sağlamış bulunuyorlardı. Gebze-Eskihisar bölgesindedir. Andronikos’un düzenli ordusu 2000 kişidir. Bu. İmpara­ tor yaralandı. Bu ara­ da Hereke dahil. Osmanlılar 1305-1331 döneminde Adapazarı’nda ve Sapanca’nın doğusunda yerleşmişler. Anadolu tarafından Türkler İstanbul Boğazı’na dayanmış olacaklardır. Bu zaferin ilk sonucu.Sonraki devirlerde. Bunun için de Önemli bir kuvveti bir vadide pu­ suya sokmuştu. Pelekanon Savaşı iki aşamada gerçekleşti. Savaşın ilk günü. dır. Orhan. Osmanlı ordusunda bizzat Orhan kumandayı ele almıştır. İki taraf orduları. 1 Haziran’da. Osmanlı tarihinde gerçekten bir dönüm noktasıdır. Bursa ile İznik’in düşmesi artık Osmanlı Devletinin Bizans’ı tehdit eden bir güç haline geldiğini göstermiştir. 1329 yılı Mayıs sonu Haziran başına rastlar. Bizans ordusu denizi geçmeye bırakılmayarak. Bizans ve Osmanlı tarihinin dönüm noktalarından biridir. bu muharebeyi uzun uzadıya bütün ayrıntılarıyla anlatıyor. kervansaray ve bir debbağhane vakf eden ahi İsa’nın evladı vakıfnâme koşullarına dayanarak vakfın gelirleri üzerinde idare hakkını ileri sürmektedirler. Osmanlı’nın eline geçecek. bu sahildeki tüm küçük hisarlar. Oysa. Bursa. Osmanlılar. İznik Körfezinin öbür tarafına ge­ çip Yalakdere Vadisi’nden inerek İznik’i kurtarmaktır. Kuşkusuz. Buııa karşı. eğer bunu yapamazsa o zaman sa­ vaşı bırakmayı düşünüyor.” Bizans komutası. 30 yıldır abluka altındaO SM A N U .’nin amaç­ ladığı gayeye erişmiş oldular. 1329 baharında Gebze limanı ya­ kınında Pelekanon denilen yerde. ordusuyla Üsküdar’a geçip Pelekamon’a geldi. Biz burada devir açan bu savaşı ayrıntılarıyla ele alacağız. Bursa’nın fethinden (6 Nisan 1326) sonra OsmanlI­ ların baskısı tehlikeli bir hal aldığı için İznik teslim ol­ mak durumundadır. tepelerden harp sahasını gözetliyor. Birinci safhada Bizans İmparatoru harp meclisinde şu kararı al­ dı: “Tepelerden Osmanlıları düzlüğe çekelim ve savaşı düzlükte kabul edelim. 1329 Pelekanon Savaşı İstanbul’un fethi gibi. Pelekanon’dan epey uzaktadır. İznik açlıktan düşmek üzere. Böylece. Çok kısa olarak Abdurrahman Gazi’nin Orhan Gazi ile beraber bir Bizans kuvvetini püskürttüğü söylenir. İznik’i kuşatmadan kurtarmak için gelmiştir. Savaş. Bunu öğrenen Orhan. kaçtı. Bizans ordusunu kendine çekmek için 300 kişilik bir kuvveti a SİYASET -O O R H A N D Ö N E M İN D E BİZANS'IN T Â B İU Ğ İ: PELEKANON (ESKİHİSAR) SAVAŞI 1330’larda Osmanlı tarihinin dönüm noktalarından birisindeyiz. bizzat o muharebeye katılmış olan Büyük Domestikos Kantakuzenos. Pelekanon’da yenilgiye uğratıldı. Bizim vekayinamelerde Pelekanon Savaşı yoktur. ondan altı sene soııra da İzmit düşecektir. BizanslI­ lara bir ölüm kalım noktasına gelindiği inancını verdi. bugün Eskihisar’ın he­ men batısında düzlükte karşı karşıya gelecektir. Açıkça maksat. Orhan Gazi. Karşı tarafta Bizans ordusunun başında İmparator Andronikos III. Padişah bu sonuncuya hak vermiştir. böylece. Oysa. Beylik bu savaşı kazandıktan sonra 1331’de İznik. İmparator gelmeden Eskihisar’daki tepeleri ele geçirdi. İznik ve İzmit’i abluka ve akınlarıyla baskı altında tutu­ yorlar. Bizans ordusunu arızalı araziye çekip orada çevirmeyi düşünü­ yordu. o tarihte şehrin debbağ esna­ fının seçimi ve padişah beratıyla debbağlar ahisi olan kimse bu gelirin “ahilik” üzere tasarrufunu iddia etmiş­ tir. Bu savaşın Bizans kaynaklarından tam tarihini de biliyoruz. Maltepe. Zaviyeye dükkan. vardır. Pelekanon Zaferi Hammer tarihinde ve onu izleyen tarihçilerimizin eserlerinde Maltepe Sava­ şı olarak bilinir.

tam geçit yerindedir. Öte­ ki. iki tarafın esas kuvvetleri birbiriyle tutuşamadı. 1352’de ilkin Tsympe. tarih yapan büyük Türk fatihleri arasında yer vermek gerekir. Bu­ gün bu kale ayaktadır. Karesili gazilerin zaman zaman sal ile karşı sahile yaptıkları akınların bir yankısı olmalıdır. Gebze’nin limanındaki büyük kaledir. Bu saldırıyı birkaç kere tekrar etti akıncılar. Bizans ordusu mevzilerini bırakmadı. RUMELİ'YE GEÇİŞ Osmanlılar’ın Avrupa’da yerleşmesi. Bizanslılar. Bu köprü-başı. Osmanlı rivayetlerinde tutsak yapılan ve Müslüman olan bir Rum’un. çünkü anahtar bulunama­ mış. Kantakuzen’i okursanız bu kesin yenilgiyi o bir Bizans zaferi gibi an­ latır. kardeşleriyle geçinemeyerek Osmanlılar’a sığınmış müslüman olmuş. Buraya sığınmaya çalışan Bizans kuvvetleri kaleye giremediler. iki tarafın büyük kuvvetleri­ nin katıldığı bir savaş halini aldı. Anadolu’ya geçmek için bir geçit yeri ol­ duğundan için. Birisi. Pelekanon Savaşı. Sal hikâyesi. Sultan Orhan’ın büyük oğlu Süleyman Paşanın gayretleriyle. tepelere doğru çekmek. Bu bölge. bu büyük olayın tüm ayrın­ tıları çağdaş kaynaklardan biliniyor. Balkan fetihlerini haSİYASET . Nihayet kale kapısı açıldı ve kalan Bizans askeri kaleye sığınmayı başardı. Bu savaşta Osmanlılar üstün geldiler. geçen yüzyıllarda burada ka­ leler yapmışlar. (Türkçede Cinbi) Kalesini ele geçirmişler. paniğin önüne geçmek için yaralı olduğu halde çalışıyor. Panik halinde kaçan Bizans kuvvetleri bu kalelere sığınmaya çalışıyor. Bu akıncı kuvveti Bizans ordusuna yaklaştı.Bizans mevzileri üzerine gönderir. Gerçekte. tarihte yeni bir dönem açan bir olaydır. Anado­ lu’dan asker ve halk getirip yerleştirmişler. fakat asker panik halinde kaçıyor. İstanbul’dan gemi gelmesi için İmparator emir gönder­ mişti. Osmanlılar ablukayı şiddetlendiriyorlar ve 2 Mart 1331’de İznik şehri Or­ han’a teslim oluyor. Bu zaferden sonra. Bizans ordusu da karşı çıktı. tarihî litera­ türde ve mektep kitaplarında sallarla geçiş efsanesinden hala kurtulamamıştır. kronikler bu mühim zaferi anlatmazlar. yani Daritzion Kalesi var. Osmanlılar’ın Avrupa’da yer­ leşmesi olayını hazırlamıştır. Eskihisar’dır. İstanbul’un fethi gibi. Boğazlar’ın ötesinde bir Osmanlı yerleşmesi olmasaydı. Orhan. büyük stratejik. Ona karşı. Osmanlılar’ın Avrupa’da Viya­ na önlerine kadar yayılan muazzam İmparatorluklarının başlangıcıdır. Haziran’ın ilk günlerinde biter. Osmanlılar. 1329 yılında 28 Mayıs’ta başlar. O S M A N II Bu tam bir zaferdir Osmanlılar için. Fakat savaşın ikin­ ci günü tekrarlanan bu akıncı saldırıları sırasında İmparator bu ufak kuvveti yok etmek için bir kısım kuv­ vetlerini harekete geçirdi. Başlangıçta. Tuhaftır bizim kaynaklarımız. Bizans ordusunda panik başladı. Bizanslıları takip eden Osmanlı kuvvetleri Or­ han’ın kumandası altında ordugahın bulunduğu Flokren Kalesi üzerine geldiler. böylece kısa zamanda Avrupa yakasında güçlü bir köprü-başı kur­ muşlardır. (Bu ayrıntıları o savaş­ ta hazır bulunan Kantekuzenos anlatıyor). Rumeli’de yer­ leşme. İmparator. Sonra Darıca. bu suretle akın şek­ linde başlayan çarpışmalar. iki yıl sonra. Gelibolu Rum Valisi Asen’in üç oğlundan biri olduğu kesinlik ka­ zanmıştır. O. Orhan’ın kuvvetleri kaçanları kova­ lıyor. Oysa. Osmanlı Devleti öteki Türkmen beylikleri gibi küçük bir Türkmen devleti olarak tarihe karışmış olacaktı. Süleyman Paşa’nm bu başarısının arkasındaki tarihi gelişmeleri şöyle özetlemek mümkündür. yahut Flokren dediğimiz kaledir. 1329-1344 yıllarında İzmir’den donanması ile Trakya’ya deniz sefer­ leri yapan Aydınoğlu Umur Bey. sonra geri kaçışa başladı. oklarını serpti. Osmanlı askeri ile kale arasında kalan BizanslI­ lardan birçoğu kılıçtan geçirildi. daha yukarıda burnun berzahında Nikitiaton Kalesi. Ötekiler de bu tepelere doğru hareket etmediler. Bolayır’daki türbesinde yatan Süleyman Paşaya. önemdeki Gelibolu’yu işgal etmiş ve beş yıl içinde Trakya’nın güney bölgesini fethederek. gelen gemilerle Bizans askerlerinden kalanlar İstanbul’a ulaşıp canlarını kurtardılar. Bizans ordusunu yerinden çıkarıp. Or­ han’ın kuvvetleri de tepeleri terk etmediler. Kale bur­ nunda Fkokrinia. öbür çağdaş Bizanslı yazar Nikeforus Gregoras gerçeği yansıtır. bir kı­ sım kuvvetlerini kardeşi Pazarlu kumandasında düzlüğe indirdi. Bunlar 4 tane kaledir. artık İznikliler’in hiçbir ümidi kalmıyor. İmparator ok­ la yaralandı. Bu yalancı kaçıştan maksat. Bunun üzerine. Bizans İmparatoru paniği önleyemeyince kendisini bir halı üzerinde gemiye taşıttı ve İstanbul’a kaçtı. Dördüncü kale.

Rumeli’de yerleşen Karesili Beyler. Gerek Umur. hem de Edirne ve İstanbul’u almayı tasarlayan Sırp Kralı Stefan Duşan’a karşı en et­ kin askeri yardımı oluşturmaktaydı. İstan­ bul’da Yuannis V. Tsympe deni­ len kalede. Kantakuzenos için. beklenmedik bir tabii olay. bu seferlerinde. Türk yardımı. Güçlü Haçlı donanması. bu köprü-başını. Dönüşte. Osmanlılar için elve­ rişli bir durum da. Bu arada Süleyman Paşa. öbür yandan Tekirdağ ve Malkara doğrultusunda fetihlere başlamışlardır. Böyle­ ce. Bi­ zans. İmparator. Innocent’e elçiler göndererek Roma Kilisesiyle birleşme vaadinde bulunuyor ve acilen bir Haçlı ordusunun yola çıkarılması için yalvarıyordu. Osmanlı kaynaklarında. Sırp K ralına karşı Osmanlı kuvvetlerini kullanarak Trakya’da. Hacı Ilbeyi. O zaman. kendisine Rumeli’de yerleşme imkânı O SM A N LI sağlamıştır. merkezi Biga’ya yakın Ke­ mer Limanında 3000 kişilik bir kuvveti gemilere bin­ dirmiş ve karşı kıyıda Kozludere’ye çıkarma yapmış. Osmanlılar. Paleologus’a karşı İmparatorluk iddi­ asıyla Trakya’da faaliyette bulunan Kantakuzenos ile iş­ birliği yapıyordu. Edirne’ye gitti. ertesi sene yapıla­ cak sefer için Boğaz’ın Avrupa yakasında. gerek­ se Orhan. Ece Bey. Rumeli’yi kesinlikle boşaltmamaya karar verdiler. Bizans’a yardıma koşan Süleyman Paşa. Bu tarihte. Fakat 1357 yılında olaylar birden Osmanlılar aleyhine döndü. Bununla beraber. Batı’da gazâ hare­ ketinin önderliği Osmanlılar’a geçti. kaleyi bir köprü-başı durumuna getirmiştir. Gazi Fazıl Osmanlılar’ı Çanakkale’nin öbür yakasında yerleşmeye teşvik eden gazilerdi. aksine o. Süleyman Paşanın 1352’deki bu ha­ rekâtı karıştırılmıştır. Şimdi. Gelibolu ve civar kalele­ rin surları yıkıldı. Kantakuzenoslar tarafından kurtarıcı olarak karşılandı. müttefiki Kantakuzenos’a Orhan’la ittifak yapma­ sını tavsiye etmiştir. 1 Mart’ı 2 M art’a bağlayan gece meydana ge­ len şiddetli bir deprem sonucu. bir süre sonra ölmüş ve Gelibolu’ya yakın bir yere gömülmüştür. gemileri ganimet dolu olarak İzmir’e dönüyordu. SİYASET . bir yandan Gelibolu. O. Bu sayede. Osmanh kuvvetleri derhal bu kaleleri işgal ettiler. 1346’da kızı Teodora’yı Orhan’a eş olarak vererek. Anadolu tarafından. Kantakuzenos. Kantakuzenos’la ittifak yapmayı Rumeli’ye akınları için gerekli görüyorlardı. Süleyman Paşanın ve Kare­ sili gazilerin azim ve kararı sonucu. Bolayır’ı fethetmiştir. Bu arada. is­ yan ederek bu durumdan suçlu sayılan Kantakuzenos’u tahtı bırakmaya zorladı. 1348’de şehit oldu (Kayda değer ki. Kantakuzenos’un. Bizans payitahtının hem Kocaeli’de. Umur Bey’e karşı Bizans. Türk yerleşmesi İstanbul’da bü­ yük telâş uyandırmış. yeni kuvvetler ve Karesi’den gelen göçmenler Boğaz’ın Avrupa yakasına geçmeye başladılar. Depremi. Süleyman Paşa. bütün ümidini Avrupa’dan gele­ cek bir Haçlı seferine bağlamış bulunuyordu. bütün çağdaş kaynaklar kaydet­ miştir. bu kaleyi Osmanlı askerlerinden boşaltma için önerdiği büyük paralar Süleyman tarafından reddedilmiş. Bizans egemenliğini koruyabiliyordu. Süleyman Paşa. Orhan’ın himayesi altına girmiş sayılabilir. 1344’de bir Haçlı donan­ masını harekete geçirdi. kıyıya çekiyor. Gelibolu’yu ku­ şatan Ece Bey. Kantakuzenos. İmparator Kantakuzenos. İzmir’in düşmesinden sonra. hem Avrupa’da Trakya tara­ fından kuşatılmakta olduğuna tanık olmuşlardır. Olayı Tanrı’nın lütfü olarak yorumlayan Osmanlılar. Kantakuzenos’un müttefiki olarak Sırp ve Bul­ gar topraklarına akınlar yapıyor. 1355 yılı sonuna doğru 6. Orhan’ın yardımıyla İstanbul’a girdi ve Yuannis V ile ortak İmparator ilân edildi. gazi grupla­ rı Osmanlı bayrağı altına koşuyor ve Çanakkale üzerin­ den Trakya’ya akına gidiyorlardı. İstanbul’da halk. 1361 Edirne fethi ve 1371 Çirmen. ölmeden önce. (Sırpsındığı) Savaşı ile. 1335’te Karesi Beyliğinin tamamını işgal ederek Çanakkale Boğazı’na ulaşmışlardı. Karesili Beyler. Süleyman Paşa’nın 1352 zaferi. Şimdi. 1352 yılında. bu şehadeti İbni Battuta Suriye’de işiterek İslâm dünyasının üzüntülerini paylaştı). hem İstanbul’daki rakipleri. bu kaleyi geri almak için yaptığı savaşta. Sırp Çarı Stefan Duşan’ın ölümü ve Sırp İmparatorluğu’nun parçalanmasıdır (1355). Osmaıılı’yla ittifakı pekiştirdi. Gazi Evrenos. 1347’de. bir kısım Osmanlı askerini bırakmış. Trakya’da ilerleyen bir Sırp ordusunu boz­ guna uğrattı. Umur. Anadolu’dan getirdiği yeni kuvvet­ lerle güçlendirmiştir.zırlayan ilk büyük gazi beydir. aşağı İzmir Kalesini ele geçirdi ve U m urun donanmasını yak­ tı. Bu olağanüstü olaylar. lıafif donanmasını. Osmanlılar karşısında en büyük rakip ortadan kalk­ mış bulunuyordu. Umur Gazi. Türkler’in Balkanlar’da yerleşmesi artık kesinleşmiş bulunuyordu. 13 54’te. Bizans İmparatoru Yuannis V.

Orhan’a danışmadan İstanbul’a döndü. rivayete göre. Bu anlaşma ile Osmanlılar. Süleyman’ın ölümü üzerine Orhan. İmparator. Bizans ve Osmanlı kaynaklan. Çağdaş Bizans tarihçisi Gregoras’a göre. Bu arada şu noktayı belirtelim ki. Anonim Tevârîh-i Âli Osman’da belirtildiği gibi. İhtiyar ve hasta olan Sultan Orhan. köyler kurmaya başlamıştır. Orhan. H alil’in kurtarılması için Bizans İmparatoru 1358 baharında üç kadırgasıyla Foça üzerine hareket etti. Bu talihsiz olaylar. önemli bir bekleme ve gerileme dönemine girmiş görünüyorlardı. fidye olarak. Murad hare­ ketsiz bekledi. Osmanlı müttefiki Mateos Kantakuzenos. Böylece Bizans. Orhan. bu politikaya karşı idi ve Karesili Gazi Beyler ve La­ lasıyla birlikte. Yuannis’in küçük kızı İren ile nişanlandı ve İmparator tarafından İzm it’e getirildi. Bizans böylece. anlaşmayı boza­ cağını söyleyerek tehdit etti. Bizans toprak­ larına karşı her türlü saldırıyı durduracak. durumdan yararlandı ve Orhan’a bir anlaşma imzalattı. Bizans 1371 Meriç Savaşı’ndan sonra. gaza ve yayılma politikasında kararlı idi. O r­ han’ın dostu. Halil gelinceye kadar iki yıl Trakya’da askeri harekâtın durdu­ ğunu doğrulamaktadır. esir edildi. Bizans. Kesin olarak biliyoruz ki. İmparator. derhal Orhan ile buluşma isteğinde bulundu. EskiFoça’nın hâkimi Kalothetos. Kimin tahta geçeceğini olaylarla Tanrı’nın iradesi belirlemelidir. Orhan’a yeni koşullar kabul ettirildi. Rumeli’de Osmanlı’nın yayılma faaliyetleri dur­ du. Fakat 13571359 arasında Halil kurtarılıncaya kadar. Rumeli’ye geçip yerleşmeye. yani 7500 Venedik altını haraç vermeye başlamış. Orhan’ın güç durumundan sonuna kadar yarar­ lanmak istiyordu. Chalcocondyles ve Düsturnâme. 1357 yazında Foca’lı Rum korsanlar tarafından İzmit Körfezinde. Osmanlılar’a yıllık 15 bin hyperpera. Halil için büyük bir meb­ lağ koparmak için direniyordu. 30 bin Venedik altını ödedi. aynı zamanda Osmanlı’ya karşı en etkin bir silah olarak Batı’dan bir Haçlı donanmasını harekete ge­ çirmek için çabalarını yoğunlaştırmakta idi. Rumeli’nin terkedilmesi gibi bir olasılığın önüne geçmek için ölüm döşeğinde. ümitOSM A N LI sizlik içinde idiler. yıllık bir haraç ödemeyi kabul etmiş­ ti. Türk-Moğol geleneğini izleyen Osmanlılar’da. OsmanlıBizans ilişkilerinde bir dönüm noktası oluşturmuştur. Bu arada Bizans diplomasisi. hü­ kümdarlık için bir veraset kanunu yoktu. İstanbul’a getirilip. 1359’da Halil kurtarılıncaya kadar. Osmanlıya haraç ödemeye başlamış olduğunu kanıt­ lamaktadır. Trakya’da durumu kendi lehine çevirmiş bulunuyordu. cesedinin Bolayır’da gömülmesini ve yerinin belli edil­ memesini vasiyet etmişti. Gerçekten. Rumeli’de Osmanlı topraklarını genişletmek için şimdiye kadar Kaııtakuzenos ailesi ile yaptıkları işbirliği politikasından vazgeçi­ yor. Gerçekten 1334’te İzm it’i rahat bırakmak karşılığı İmparator. H alil’in şahsında Osmanlılar’la bir barış ve denge dönemi açmayı arzuluyordu. Buna göre Orhan. Gaziler yeni durum karşısında. Fakat Karesili Gazi Beyler. Bu arada 1358’de. İmparator.Orhan’ın 12 yaşındaki oğlu Halil. tam bir Osmanlı bağımlısı durumuna düşmüştür. Foça’ya yeni sefer de sonuç vermedi. Bizans diplomasisi. Palaeologus’a başvur­ du. İmparatorun o zamana kadarki borçlarını affedecekti. I SİYASET . Çağdaş Bizans tarihçisi Gregoras. aynı zamanda Trakya’da Kantakuzenos”nu oğlu Mateos’a yardımdan vazgeçmeyi ve İmparator Yuanııis’i desteklemeyi vaad ediyordu. Halil kurtarıldı. boşaltma­ ya kesinlikle karşı olmalıdırlar. H alil’in Orhan’dan sonra. onun yerine oğlu şehzade Murad’ı deneyimli bir kumandan olan Lalası Şahinle beraber Gelibolu’ya gön­ derdi. Bu arada Rumeli fatihi Şehzade Süleyman Pasa’nııı ölümü haberi geldi. Saruhan Beyi İlyas da aynı zamanda kara­ dan yürüdü ve şehri kuşattı. Fakat sonuç alamadılar. Dimetoka’da Sırp yadımıyla İmparator güçle­ ri tarafından sıkıştırıldı ve esir edildi. Bu kayıt Bizans’ın daha bu tarih­ te. Trakya’da Bizans’a karşı savaş ve başarı kendisine taht yolunu açacaktı. tahta geç­ mesi vaadini de aldı. Orhan. Rumeli’deki şehzade Murad ise. Orhan’la yapılan anlaşmada İmparatorun eski borçların­ dan söz edilmektedir. Cinbi ve Gelibolu fethin­ den sonra. Karesi’den halk. Süleyman. Orhan bu düzenlemeyi kabul etti. Prikoııisos Limanı’nda O r­ han’ı ziyaretle yatışdı ve aynı yıl içinde tekrar Foça’ya gitti. 1359 baharın­ da Kadıköy’e gelen Orhan ile kıyıya gemisiyle gelen İmparator arasında elçiler aracılığıyla görüşme başladı. Süleyman’ın ölümü üzerine Murad’ın der­ hal Rumeli’ye gönderildiğini kaydederler. oğlunu kur­ tarmak için Foça’ya gönderilecek gemilerin bütün mas­ raflarını üzerine alacak. oğlu H alil’in kurta­ rılması için İmparator Yuannis V.

İlkin beş kadırgalık bir donanmanın derhal harekete geçmesini. 14-15. Papa 1356 yılında Pierre Thomas’ı Macaristan yoluyla İstanbul’a gönderiyor. Bunun için İmparator.Murad. Levant’ta kolonileri olan devletleri Venedik. İstan­ bul İslama karşı son direnç kalesi olarak düşünülüyor. 1335’ten itibaren bir yandan Trakya’da askeri hareketa başlıyor. Rumeli’deki Türkler’i Anadolu’dan ayırıp yok et­ mek stratejisini izlemekteydi. Bu plan. hukuken olmasa da fiilen saltanatı garanti etmekteydi. en ileri uca. Savaş hakkında bu iki kaynak birleşiyor. Türklerin geçit yeri olan Lapseki’ye çı­ karma yapıyorlar. Bi­ zans için durumun ciddiliğini anlamıyordu. Avrupa öbür taraftan Bizans’ın ticareti. Osmanlılara karşı. Osmanlılar için cidden kritik bir durum ortaya çıkmıştı. imparator Yuannis. 1359’da Pierre Thomas’ı 20 kadırgalık bir deniz kuvvetiyle İstanbul’a gönderdi. bu donanma Çanakkale Boğazına iniyor. kiliselerin birliği vaadiyle Papa VI. ordunun başına gönderilmişti. Bizans. Herşeyden önce. yy’larda bütün Haçlı projelerinde izlenen bir plan olacaktır. Birisi. Macarlar karadan. Bu iki yıl içinde Anadolu’dan Rumeli’ye göç devam edecek Rumeli Uc’u güçlenecektir. Papalık daha bu tarihte Osmanlı ilerlemelerinin Avrupa için tehlikesini fark etmiş. E D İR N E 'N İN FET H İ Türkleri Trakya’dan atmak için. tamamıyla birbirini tamamlıyor. Bu proje Osmanlıları Avrupa’dan atmak için tasarlanan ilk Haçlı planıdır. Osmanlılar’a karşı bu ilk Haçlı Seferi Thomas’ın çabalarıyla 1359’da gerçekleşecektir. Öbür yandan onun ölümü ve Bizans idaresinin Haçlı ça­ baları herşeyi tehlikeye atmaktaydı. Piere’nin Ma­ caristan’a uğraması. İstanbul’dan Venedik balyozu durumun ağırlığını bildirmekte. İstanbul düşerse. Süleyman’ın sağlığında devletin genel politikasını yönlendirdiğini ifade etmektedir. arka­ sından geniş ölçüde bir Haçlı ordusunun gönderilmesini istiyordu. Osmanlı kuvvetleri pusuya girmiş. bu ilk haçlı seferi için iki kaynağımız var. Dalmaçya sorunu yüzünden Macaristan ile 1357 baharında yeniden savaşa başlamıştı. Sonradan Hı­ ristiyan Avrupa’da bir Haçlı kahramanı olarak kutlanan Thomas. Ceneviz ve Fransız­ ların elindeydi. Venedik ile Macaristan arasında Dal­ maçya üzerinde çıkan savaşı sona erdirmek ve Macar kuv­ vetlerinin Haçlı seferine katılmasını sağlamaktır. Orhan’ın Süleyman için Bolayır’da yaptırdığı imarete ait 1360 tarihli vakfi­ yede bu bölgede Türkçe adlar taşıyan birçok köy ve çift­ liğin kurulmuş oluduğunu görüyoruz. Papa ise. çıkarılan I SİYASET . Ertesi sene İmparator. Osmanlı Rumeli’ si böylece birkaç yıl içinde oldukça geniş bir bölgede ortaya çıkmış bulunuyordu. İstan­ bul’un kilidi sayılan Gelibolu’nun geri alınması için bir Haçlı kuvvetini harekete geçirmeye çalışıyordu. öbür yandan Papa ile Haçlı yardımı için diplo­ matik temasa geçiyor. Bizans İmparatoru. büyük gayret gösterdi. Bu durum kendisi için. Bu sebepten Papa ikinci kez. înnocent’in (1352-1362) Türkler’e karşı bir Haçlı Seferi düzenlenmesi için çabalarına Gelibolu’nun düşme­ sinden hemen sonra 1355'te başlamıştı. Papanın yanına rehin olarak göndermeyi bile ka­ bul ediyordu. Gregoras. Ama bu ancak Ru­ meli’de onun gerçekten büyük bir fetih başarıyla gerçekleşebilirdi. mümessili nuncio Pierre Thomas’ı Macaristan’a ve İstanbul’a göndere­ rek bir Haçlı seferi için faaliyete geçmişti. Bizans. Doğudaki kolonileri düşebilir. Papanın talimatıyla il­ kin Buda’ya giderek Venedik ve Macaristan arasında ba­ rışı sağlamaya çalıştı. Ceneviz Cumhuriyeti ve Rodos şövalyelerini Osmanlılar’a karşı harekete geçirmeye çalış­ tı. sonradan aziz mertebesi­ ne yükseltilen Pierre Thomas ’ın hayatı hakkında Phlipe Mesierre’nin yazdığı eser. İstan­ bul Rumlarının Venedik’in himayesi altına girmeyi bile OSMANLI düşündüklerini yazmakta idi. İkincisi Osmanlı anonim Tevarih-i Ali Osman’daki kayıttır. Osmanlı rivayetinin bu Haçlı seferiyle ilişkisi şimdiye kadar bilinmiyordu. oğlu Manuel’i Avignon’a. Fakat bütün bu çabalar boşa gitti. Senato. Haçlı yardımıyla denizden boğazları kes­ mek. Venedik denizden bu sefere katılacaklar. Yunan kaynakları da bu göçü kanıtlamaktadır. Bizans Orhan’la anlaşma düzenler­ ken öbür yandan Rumeli’de acele bir Haçlı kuvveti gön­ derilmesi hususunda ümitliydi. Haçlı için güçlü devlet Venedik. büyük oğul olarak. Durum gerçekten Osmanlı Devleti’nin geleceği bakımından tehlikeli bir durum arz ediyordu. Bizans donanmasıyla. Avrupa için hem siyasi hem ekonomik ba­ kımdan çok önemli sayılıyordu. ekonomisi o za­ man Latin milletlerin yani Venedik.

Jireçek ve ötekilerini yanıltan nokta. o tarafta yeni bir atılım için yeni kuvvetler top­ lanmıştı. Batı’da Haçlı plânlarında daima Boğazlar’ı kesmek ve Rumeli’de yar­ dımsız kalan Türkler’i yok etme plânı ileri sürülecektir. Araştırıcıları yanıltan ikinci nokta. Bunu Grek ve İtalyan kaynakları belirtmektedir. Ondan önce. Süleyman Paşanın 1357’de ölümü üzerine Orhan. Asıl amaç. Osmanlı kumandanı Edirne üzerine yürüken gerisini gü­ venceye almak için ve İstanbul’dan gelebilecek bir kuv­ veti durdurmak için bu hisarları ele geçirmek gereğini yerine getirmişlerdir.1369 tarihleri verilir. OSMANLI Osmanlılar için Halil’in esareti dolayısıyle iki yıl (1357-1359) bir duraklama dönemidir. Çorlu’yu aldıktan sonra. 1359’da Halil kurtarılır kurtarılmaz. Gerçekte Edirne. Bizans İmparatoru Kantakuzenos’un müttefiki ola­ rak Sıplar’ı yenmiş. Murada karşı Anadolu’da ortaya çıkan isyanlar dolayı­ sıyla. ondan on sene önce. 13 54’de Ertena oğullarına ait mühim bir iktisadi-siyasi merkez olan Ankara’nın zaptı ile Osmanlılar ilk de­ fa eski Selçuklu-Moğol sahasında bir yayılma hareketinI SİYASET . 1361’de Şehzade Murad ve Lalası Şahin tara­ fından fethedilmiştir. 1364-1365 yıllarında olabileceğini tahmin etmektedir. Orhan’ın Mart 1362’de öldüğünü ve Murad’ın o tarihte Osmanlı tahtı­ na oturduğunu kesinlikle bildirmektedirler. Garip olanı. Uzunçarşılı. İstanbul surları önünde görünmüştür. oğlu Murad’ı Lalası Şahinle beraber Ru­ meli’ye göndermişti. O zaman İstanbul’da kendini gösteren panik. Akınlar bu sınır ötesinde Edir­ ne’ye kadar genişletilmişti. tarihlerimizde bu olayın tamamıyla meçhul olmasıdır. A N A D O LU 'D A OSMANCI YAYILIŞI Gazanın en kudretli mümessili sıfatıyle O sm anlIla­ rın yarım asır içinde nasıl Gazi beyliklerin başı. Bu harekât hakkında Osmanlı kay­ nakları ayrıntılı bilgi sağlamaktadır. Aşağıda anlatılacağı üzere Sırplar ve Bizans 1371 ’de Edirne’yi Osmanlılar’dan geri almak için gelmişler ve yenilmişlerdir. yahut 1371 Çirmen Savaşı sonucu alın­ dığı ileri sürülür. durumuna yükselmiş olduklarını yukarıda görmüş­ tük. 1352’de Süleyman Paşa. Edirne’yi ve Trakya’yı bir Sırp istilâ­ sından kurtarmıştır. Onlar 1361 tarihinde Edirne’yi almışlardır.Haçlı askeri üzerine birden saldırıyorlar. henüz bu sını­ rın ötesinde kalıyordu. Süleyman Paşa’nm ölümünde Trakya’da sınır. sabib alucat. Murad’ın Edir­ ne’yi sultan olduktan sonra fethettiği hatasından kaynak­ lanıyor. Çoğunlukla Edirne’nin 1363. 1364. Murad’ın sultan olduktan sonra. Edirne fethinin daha sonra. batıda Keşan-İpsala arasında Yayla Dağından Marmara tarafında Tekirdağı güneyinde Bakacak Tepesi ve Hora’dan geçmekte idi. Şehzade Murad ve Lala Şahin kumandasında Osmanlılar’ın Trak­ ya’da sistemli fetih harekâtı başlamıştır. Bu hatayı Neşrî ve öbür Osmanlı kaynaklan da yapmıştır. İstanbul-Edirne yolu üzerinde başlıca hisarlar üzerine yöneldiler. yıl 1359Haçlılara karşı bu başarı. Murad ve Lala Şahin. İtalya’ya kadar yankı yapmıştır. düşman bozgun halinde gemilerine kaçıyor. Halbuki. Jireçek ve Uzunçarşılı. fetih tarihi olarak 1363 yılını veriyorlar. Trakya ve İstanbul’u alarak bir SırpGrek İmparatorluğu kurmayı tasarlıyordu. Osmanh tarihleri bu arada Chalcocondyles bu olayı Edirne’nin Süleyman Paşa tarafından fethi olarak kaydederler. Bu tabii yanlıştır. Bizans kısa kronikleri Ankara Alaeddin Camii Kitabesi ve çağdaş İtalya tarihçi Villani. Edirne’yi fethettiği inancıdır. Bu zaman içinde Anadolu’dan yeni göçlerle Rumeli’deki Köprübaşı berki­ tilmiş. Paşa sancağı terimi de o zaman ortaya çıkmış olmalıdır. Edirne’in Sultanı Murad tarafından ancak bu tarihten sonra fethedilmiş olabileceğini düşünüyor. Tekir Dağı ve İpsala. Edirne idi. Literatürde Osmanlı’nın Edirne fethi için çeşitli ta­ rihler verilir. Edirne fethinden ve Murad tahta geçtikten sonra Edir­ ne’de yerleşen Lala Şahin. Sırplar’ı püs­ kürten Süleyman Paşa. Yani Murad bu fethi. Osmanh kaynakları da 1359’da başlayan büyük taarruzu belirtirler ve gazilerin İstanbul yolu üzerinde Çorlu Hisarı’nı aldıklarını kayde­ derler. Paşa ünvanıyla ilk Rumeli Beylerbeyi olacaktır. Fakat Hıristiyan güçler donanmala­ rıyla Boğaza egemen olduklarından Rumeli’deki Osmanlı varlığı daima tehlike altında idi. Rumeli Beylerbeyliğinin çe­ kirdeği böylece Süleyman Paşa zamanında kurulmuştur. şehzedeliği zamanında başarmıştır. Akıncılar. Şim­ di bu durumu aşağıda ayrıntılarıyla anlatacağız. Osmanlıların Avrupa’da kalmalarını kesinleştirmiştir. Kantakuzenos ile beraber Edir­ ne’ye girmiştir. O zaman Balkanlara hakim Sırp Kralı Stefan Duşan. Zachariadou ve onu iz­ leyenler fetih tarihini daha sonraki yıllara 1369’a kadar ertelemektedirler.

Bulgar. devrinde güneylerindeki Türk­ men beyliklerini barışçı vasıtalarla. Burhaneddin Mürüvvet Bey eliyle Kırşehir’i. Osmanlılar bil­ OSM AN1. ganaîm’den hisse ve esirler gönderirlerdi. Mu­ rad II Karamanoğlu’na karşı 1444’de açacağı seferi İslâm âlemi ve bilhassa Şahruh yanında meşru göstermek için tarafsız Mısır ulemasından fetva almıştır. Kara­ man oğulları ve diğerleri âsî sayılıyordu. Karamanlılarla Osmanlılar arasında her iki tarafın hakim olmağa çalıştıkları Hamid oğulları ve Germiyan arazisini Osmanlılar şer’an satın alma ve ci­ haz suretiyle ele geçirdiklerini iddia ediyorlardı. Küffara karşı gaza ile meşgul bulunur­ ken geriden taarruz ederek gazilerin vazifesini görmeğe engel olanlara karşı harp farz-i ayn görülüyordu. bu­ nun İslâmî zayıflatmak ve küffarı kuvvetlendirmek de­ mek olacağını söyliyerek reddetti. son derecede önem vermekte idiler.de bulunuyorlardı. Kara­ man oğulları Ankara gibi eski Selçuklu arazisine dahil Hamid-eli arazisinin işgalini hiç bir zaman kabul etmek istemediler. 790/1388’de Şişman’ın Bulgaristan’ı işgal edildikten sonra ertesi ba­ har Murad. Karaman oğulları ve genellikle öteki müslüman devletlerine karşı harb açarken. Zira bir Müslümanın. Ankara’da Bayezid’i tutsak aldıktan (1402) sonra. O sırada Balkanlarda Sırp. hele bir gazinin diğerine silah kullanması dinin m enettiği bir şeydi (Kuran. Fakat bu genişleme Osmanlıları Anadolu’da Sivas emiri Ertena oğlu ve onun yakın müttefiki kuvvet­ li Karaman oğlu ile ciddi bir mücadeleye sürükledi. uçlardan İslâm hinterlandına doğru yayılışın başlangıcını teşkil ediyordu. Timur. Onun için onlar zorla yaptıkları ilhakları meşru göster­ meğe çalışmışlardır. bunu Şeriata uygun ve kendilerini mazur göstermek için ulemadan fetva almışlardır. Karamanlı Yarcanî’niıı Şehnamesinde açık ifadesini bulmuştur. Ankara’yı 1354’de al­ makla kalmamışlardı. İran ipek yolu üzerinde idi.I I hassa Karamanoğulları’nın Hıristiyanlarla ittifak etmele­ ri üzerinde durmuşlardır ki. Kadı Burhaneddin’in kumandanları Osmanlılara karşı saldırı için tam fırsat olduğunu ileri sürdüler. Sırplara karşı 1389’da Balkanlara geçtiği zaman. Timur’un etrafındakiler Gazi Sultana karşı saldırıyı uzun zaman iyi görmediler. Onlar. Haçlılar elinden İzmir’i geSİYASIT . Murad I. İslâm aleminde gazi şöhretleri­ ni korumaya ve kuvvetlendirmeye. Sırplara karşı Kosova ovasına indi. Osmanlılar Anadolu’da savaşsız mak­ satlarına erişmeyi tercih etmekte idiler. Fakat Kadı. Bununla beraber Murad’ın Kosova’da şehit düştüğü haberi erişir erişmez. Başka ifade ile bu fetih. Karaman-Osmanlı mücadeleleri bilhassa bu bölge üzerinde toplanmıştır. Osmanlı Sultanları. Amasya bölgesindeki küçük emirleri. Şimdi Ankara veya Bolu üzerinden hareketle doğuda Tokat. Yıldı­ rım Bayezid’in 1396’da Niğbolu’da Haçlı ordusuna kar­ şı kazandığı zaferden sonra Kahire. Bağdad ve Tebriz’e gönderdiği esir şövalyeler sokaklarda dolaştırılmış ve Osmanlılar için büyük gösterilere vesile olmuştu. Böy­ le bir şey Osmanlıların gazi şöhretini gölgelendirirdi. Anadolu’da aynı iddialarla Karamanlıların karşısına çıktılar. tehditle ve icabında harple ilhakettiler veya kendilerine tâbi hale getirdiler. Rume­ li’de gazâ başarıları ile fevkalâde kuvvetlenen OsmanlI­ lar. Burada kazanılan zafer (15 Haziran 1389) Osmanlıların Balkan­ larda da üstün bir kuvvet olarak kalacaklarını ispat etti. Onlar. Osmanlıların Anadolu’da ikinci yayılma istikameti. Bu eski gazi beylere genellikle Rumeli’de zengin timarlar vermekte idiler. ayet 90). Bu görüş Osmanlı kaynaklarında her defasında tekrarlanmıştır. Nisa suresi. Osmanlı sultanlarının gazi şöhreti onlara siyasî büyük yararlar sağlıyordu. Murad I. Bosna İslav devletleri arasında Osmanlı hakimiyetine karşı ayaklanma ve birleşme husûle geldi. Beyşehir’i ve Germiyan oğlu Osmanlı işgali altındaki ülkesini geri aldılar. Osmanlılar. Evvelâ Osmanlı üstünlüğüne karşı Anadolu’da Ka­ raman oğulları idaresinde kendini gösteren direnme ni­ hayet 789/1387’de Murad I’in Konya üzerine yürümesi ve burada bir meydan muharebesini kazanması neticesin­ de bertaraf edildi. Gü­ neyde Türkmen uc beylerinin en kudretlisi olup Moğollara karşı uzun bir mücadeleden sonra Selçuk sultanları­ nın eski pâyitahtı Konya’da kesin olarak yerleşen Kara­ man oğullan kendilerini saltanat-i Rûm’un . Sivas’ta Ertena oğulları yerine geçen Sultan Ka­ dı Burhaneddin’e karşı himaye etmekte idiler. Bu iddia. Batı kaynakları bunu teyit etmektedir. yani Selçuk­ lulara ait Anadolu hakimiyetinin vârisi ve diğer uc bey­ lerinin hâmisi sayıyorlardı. Rumeli’de büyük gaza başarılarından sonra doğu İslâm hükümdarlarına fetihnâmeler. siyasi gayelerle.

İslâm hükümdarları onlar gibi gazi sıfatı al­ maya başladılar. Niş 1386’da zaptolundu. Osmanlıları. Şunu da ilâve edelim ki. 1387 Eylülünde teslim oldu. Balkan devletlerinin parçalanmış ve biribirine rakip olmaları.ri alarak kendisi de bir gaza gösterisi yapmak gereğini duydu. Sela­ nik. seferlere bizzat gelme­ lerini veya oğulları kumandasında bir yardımcı kuvvet göndermelerini istiyordu. 1366-1370 yıl­ larında Bulgar-Türk iş birliğine. vaktile Kantakuzenos’un yap­ tığı gibi. Murad II de Karaman oğluna karşı seferini mazur ve meşru göstermek için. Selim Hadim al-Harameyn al-Şerifeyn unvanını alırken ve oğlu Kanu­ ni Süleyman Halife-i Ruy-i Zemin sıfatını kullanırken herşeyden evvel İslâmî koruyan gazi sultanlar oldukları­ nı belirtmekte idiler. onu Osmanlıların tabii bir müttefiki ha­ line getirdi. Bununla birlikte bu vasal dev­ letleri hükmü altında tutmak için Uc beylerinin daimi baskısı kalkmış değildi. Murad. Tam bağlılık halinde Osmanlı hükümdarı bu beylerden veya prenslerden oğullarını re­ hine alıyor. sosyal ve dini bakımdan da derin bir tefrika içinde idi. İtaatten ayrıldıkları an toprakla­ rı dâr al-harb oluyor. 1420’ye doğru Mehmed I. Daha 1372 veya 1373’de İmparator John V Paleologus hiç bir üm it kalmadığını görerek Murad I ile bir tâbiyet anlaşması yaptı. Esasen Murad I devrin­ de üç istikamette Balkanların başlıca yolları ve merkez­ leri Osmanlılar tarafından işgal edilmiş bulunuyordu: Orta kolda Meriç vadisi. ülkeleri akıncıların dehşet saçan akınlarına tekrar sahne oluyordu. tarafından istilâya uğraması. Özetle. 1365-66’da Bulgaristan’ın Macaristan ve Eflak. yıllık haraca bağlıyor. Türk yardımını kabul etmiştir. sağ kolda Tunca vadisini takib ederek Balkan dağları eteklerine daha 1366 yıllarında varılmıştı. bir ara Osmanlı’nın onayı ile tahtı ele geçirdi (1376) karşılığında Gelibolu’yu Osmanlılara iade etti (1379). Sonra oğlu Andronicus IV Osmanlı himayesini sağlama­ ğa muvaffak oldu. müttefik veya hâmi olarak bulmaları ilerlemeleri kolay­ laştırdı. Hind Okyanusunda ve Akdeniz’de daimi sefer halinde İslâmî koruyan Osmanlı Padişahları ile boy ölçüşemezdi. Meselâ. Şahruh’a yazdığı mektupta onun geriden saldırarak gazaya engel olduğunu beyan ediyordu. Merkezi otori­ tenin yokluğu ve iç harpler. Fakat onlardan hiç biri Avrupa’da. kendisini İslâm âlemi içinde “gaza ve cihad ehlini teçhiz etmek” vazifesinin tek mümessili ola­ rak takdim ediyodu. Osmanlılar Balkan anarşisi içine birleştirici dina­ mik bir kuvvet olarak meydana çıktıkları zaman. Avrupa’da olduğu gibi Asya’da da Osmanlı ya­ yılışının esas sebebi gazâ idi. Timur’un halefi Şahruh’un tehditlerini önlemek için mektubunda gazi sıfatı­ nı belirtiyor ve gaza için küffara karşı hareket etmek üze­ re olduğunu bildiriyordu. Güneyde Evrenuz idaresindeki uçta 19 Eylül 1383 de Serez düştü ve Selanik kuşatması başladı. Bu bağlılık şu koşullar altında gerçekleşiyordu: Osmanlılar ilk yardım veya itti­ fak ilişkilerini bir takım ödevler yükliyerek bir tâbilik haline çevirmekte idiler. Karadeniz kıyıla­ rında Amadeo’nun Haçlı donanması tarafından taarruza maruz kalması. Kıral Şişman. İslâm âleminde gazâ Osmanlılarla siyasi nüfuz ve hakimiyetin kaynağı olarak o kadar önem kazandı ki. onun vasali olarak Anadolu’daki seferlerine katılmaya başladı. Oradan Sofya 1385’lerde. Memlûkleri yenen I.1 I SİYASET . Bizans ve Balkanlar yalnız siyasi bakımdan değil. eyaletlerde senyörlerin top- M U R A D I'İN BALKAN EG EM EN LİĞ İ Bizans İm paratorunun yardım sağlamak için İtalya’da Papayı ziyareti (1369-71) ve Makedonya’daki Sırp prenslerinin Meriç üzerine gelerek son ortak hareke­ ti (26 Eylül 1371 Çirmen savaşı) başarısızlıkla neticele­ nince Bizans ve Balkan hükümdarları birbiri ardından Osmanlı himayesini tanıdılar. Osmanlılar hakimiyetlerini yaymak için fırsatları kullan­ makta ve kaypak bir siyaset gütmekte tereddüt etmiyor­ lardı. İstanbul Fatihi büyük başarısından sonra Mısır Sul­ tanına gönderdiği fetihnâmede ona “hacc vazifesini ihya” görevini bırakıyor. Bu se­ bepten Batı Hıristiyan dünyasının Asya’yı ve İslâm memleketlerini tehditleri arttığı nisbette Osmanlıların İslâm dünyasında nüfuz ve hakimiyeti yayıldı ve Osmanlılar bundan siyasi bakımdan meharetle istifade etmesini bildiler. Eflak beyi Vladislav da 1373’de Türk ittifakını aramış ve Macarlara sırt çevirmiştir. 1380’e doğru Anadolu ve Rume­ li’de vasal beylerden ve prenslerden oluşmuş bir impara­ torluğun başında bulunuyordu. ve Tuna üzerinde Türk askerlerinin Bulgarlarla birlikte harekâtına ait tarihi ka­ yıtlar vardır. Gazâ bir hareket prensibi olmakla beraber. O SM A N 1.

Bir taraftan da akıncılarını Mora’ya gönderdi. Macar Kralı idare­ sinde bütün Batı Avrupa’dan gruplar halinde şövalyele­ rin katıldığı bir Haçlı ordusu harekete geçti. Anadolu’da hakimiyetini kurduktan sonra Macar himayesi altında Eflak’ın Tuna’nın beri tarafında Silistre ve Dobruca’da yerleşmesine karşı harekete geçti. Böylece 1398’de Gaziler Sultanı. T İM U R DARBESİ. Hâmid ve Germiyan’ın kalan kısımlarını bir yıl içinde işgal ve ken­ di devletine ilhak etti. Batı Anadolu’daki ga­ zi beylikleri. Kosova zaferinin prestiji ile acele Anadolu’ya geldi. abluka ile İznik gibi teslim almayı umuyordu. Theodor ve Manuel kaçmaya muvaffak oldular. Murad I. şehirleri aldı. Bi­ zans önlerinde idi. öküzleriyle senyör için haftada iki veya üç gün hizmet bunların en yaygın ve en ağırı idi. Topra­ ğa bağlı köylü. Ondan sonra Macarları ve Eflak’ı cezalandırmak üzere Macaristan’a bir sefer yaptı. Ba­ yezid. Bu satvetle Anadolu’ya dönen Yıldırım.Kastamonu beyi Candar oğlu Süleyman’ı ezdi ve beyliğini ilhak etti. Paroikos senyöre mahsul vergisinden baş­ ka bir takım angarya hizmetleri yapmak zorunda idi. Albistan vb. Murad’ın ölümü haberi üzerine. güney Erdel’i çiğne­ dikten sonra Eflak’a girdi ve Argeş’de Mircea’ya karşı çe­ tin bir savaş verdi (1394). başka­ larına göre Serez de) huzuruna çağırdı. Topraklarından kaçma ve senyörler arasında köylüyü top­ rağına çekmek için rekabet ve mücadele bu kötü koşul­ ların doğurduğu bir durum idi. Top­ rak üzerinde merkezle yerel büyükler arasında bu müca­ dele şüphesiz Balkan tarihinin temel problemidir. Şehri uzun bir. Anadolu ve Rumeli’de küçük devletleri ortadan kaldırarak kısa zaman içinde kurmuş olduğu İmparatorluğu Batıda ve Doğuda cihan­ şümul bir mücadelenin önüne çıkarmakta idi. Bu zafer. Saruhan.rak ve köylü üzerinde daha sıkı ve keyfî tasarruf ve tahak­ kümünün yerleşmesi sonucunu vermişti. ertesi sene Konya’yı işgal ve Karaman oğlu devletine son verdi (1397 sonbaharı). Bizzat kumanda ettiği ordu. 1398’de Kadı Burhaııeddin’in devletini işgal etti ve Fırat vadisinde Memlüklerin arazisine girerek Malatya. Timur’la Fransa kralı arasında elçiler gidip geldi. gerçek merkezî bir SİYASET . bir iç harbi önlemek için. 10 bin seçkin süvarisiyle yetişti ve onları tam bir bozguna uğrattı (25 Eylül 1396). PaleO SM A N U I FETRET VE KALKINMA NEDENLERİ Bayezid. Menteşe. Muhasara altındaki Nikopolis’e. İslâm âleminde gazi Sultanın nüfuz ve şöhretini en yüksek noktasına çıkardı. Tuna Bulgaristanını ve Dobruca’yı işgal etti (Trnovo’nun kesin işgali 7 Ramadan 795/17 Temmuz 1393). Yıldırım Bayezid. Zayıf Bizans idaresi pronija topraklarını bu senyörlerin elinden alıp merkezi kontrol altına sokmaya boşuna çalışıyordu. Fakat daha ilerde Amasya bölgesinde. Tuna’yı Nikopolis (Niğbolu) da aştı ve Bulgar Kıralı Şişman’ı tevkif ve idam ederek Bulgar kırallığını temamiyle ortadan kaldırdı. karşısına Sivas Sul­ tanı Kadı Burhaneddin güçlü bir rakib olarak çıktı. Sonra Karaman oğlu üzerine yü­ rüyerek onu sulha mecbur etti (793/1391). Rumeli’deki bütün vassal hükümdarları Kara Ferye’de Q/erria. Bayezid. Erzincan’a kadar uzandı. çıkarıldı ve kardeşi Yakub. yani Aydın. İstanbul’u son de­ recede sıkıştırdığından İmparator Manuel II bizzat Avru­ pa’ya giderek yeni bir Haçlı seferi tahrik etmeye çalıştı. Selanik’i geri aldı (19 Cumada II 796/21 Nisan 1394). Bizans bazı yerleri. BAYEZİD I'İN M ERK EZİY ETÇİ İM PA RA TO RLU K TEŞEBBÜSÜ. Böylece onlar üze­ rinde metbûluk haklarını kuvvetlendirmek ve Venedik’e temayül eden Paleologları cezalandırmak istiyordu. Nihayet Timur Ankara civarında Çubuk ovasında Bayezid’in henüz kay­ naşmamış İmparatorluk ordusunu ezdi ve Yıldırım’ı esir etti. ve İstanbul’u abluka altına aldı. Böylece Yıldırım bir taraftan İslâm âleminin en bü­ yük Sultanı Memlûk Sultanı’na meydan okurken öbür yandan Timur’un kendi hakimiyet sahası saydığı Doğu Anadolu’ya. bu arada Selanik’i geri almıştı. Osmanlı idaresi gelince köylüyü himaye politikasını izliyerek âdeta bir içtimai devrimin temsilcisi oldu (bak. Avrupa’da korku ya­ rattı. idam edildi. ileride çitf-hane sistemi). Anadolu beyleri yeniden ayaklanmış. O zaman Bayezid. Harp meydanında vurulup düşen Ghazi Khudavendigar. elindeki kuvvete ve zaferlerine güverenek Murad devrindeki vasal beyliklerden mürekkep İmpara­ torluğu merkezi bir idareye tâbi. Venedik donanması Çanakkale boğazını tutarken bu Haçlı ordu­ su Nikopolis önüne kadar ilerledi. odun ve saman temini. yerine hemen orada oğlu Bayezid tahta ologlar. Bu son hareketler Avrupa’da heyecan yarattı.

Eski yerel aristokratik aileler ona cephe aldılar. (1423-1430) Macaristan’ın Eflak ve Sırbistan üzerinde üstünlüğünü kurmak için yaptığı gi­ rişimler ve bundan doğan çarpışmalar 1428’de üç yıllık bir mütareke imzalanması ile sonuçlandı. Eyaletlerde sultanın merkezi mutlak otoritesini kurmağa en çok yardım eden gulam sistemi Bayezid zamanında hakim bir hale geldi. Geli­ bolu’da tahkimli bir deniz üssü meydana getirerek Ça­ nakkale Boğazında kontrol kurdu ve Venedik’e meydan okudu. Şiddetle ha­ reket etti. Murad’ın Hamid-eli’nde vali olan kü­ çük kardeşi Mustafa’nın isyanını desteklediler. İmparatorluğun yeniden kuruluşunda en büyük rolü. Fa­ kat Murad. Murad’ı tanımadılar. Uçların. çünkü. Ge­ libolu’yu almak için rakibini harekete geçiren Bizans’ı gidip muhasara etti. hatta eyaletlerde timarların çoğu gulam sisteminden ye­ tişen kullara verildi. Timur ‘dan sonra Osmanlılar Anadolu’da zayıflamış olmakla beraber. Bayezid zamanında padişahın hükümetine hakim olma­ sından da şikâyetçidirler. Anonimler (s. merkeze karşı otoriteyi ve bölücü eğilimlerine karşı Sultanın mer­ kezî ve mutlak otoritesini savundular. Diyor ki: “Bana dediler ki sa­ vaştan nefter eder. aynı zamanda Mısır’da­ ki halifeden resmen Sultan al-Rum unvanını aldı. Eflak beyi ve Anadolu beyliklerine karşı yumuşak bir politika güttü ve uzun zaman statuquo’yu bozmaktan kaçındı. ilk iki saltanat yılını babası gibi tahtta yerleşmek ve dev­ letin birliğini kurmak için neticesi bellisiz mücadeleler­ le geçirdi. İstanbul’u almak. Amasya-Tokat üzerinden ıran ipek ticareti. yalnız Hıristiyan âlemini tehdid etmekle kalmadı. Fâtih Mehmed H’nin İmparatorluğuna bir hazırlık dönemidir. Murad Bursa’da tahta çıktığı zaman Edirne ve Rumeli amcası Düzme Mustafa’yı tanıdılar. M U R A D II. Osmanlıların deniz kuvveti zayıf oldu­ ğundan uzun sürdü.İmparatorluk haline getirmege çalışıyordu. Bayezid’in düşmesine sebep oldu ama sonradan kullar merkezi İmparatorluğun ihyasında büyük bir âmil olacaklardır. Şehri toplarla döğdü. Merkezi­ yetçiliğin doğurduğu reaksiyon. Edirne gibi Osmanlı merkezle­ rini uluslararası ticaret merkezleri haline getirmiş bulu­ nuyordu. Bu şehirlerdeki tüccarlar için devletin birliği hayatî önemde idi. Kapıkulu askeri yedi bine çıkarıldı. Karaman oğlu ve Candar oğlunu itaate ve aldıkları yerleri geri vermeye mecbur etti. Balkanlar’da Macaristan’a meydan okdu. Fakat I SİYASET . O zaman Anadolu’daki beyler taarruza geçtiler. bu tecrübeden sonra Bizans. kapı kulları ve mer­ kezi bürokrasi oynadı. bu suretle Anadolu ve Rume­ li’yi birbirine bağlıyacak Ebedi Şehri İmparatorluğunun merkezi yapmak düşüncesinde idi. Sırbis­ tan ve Bosna prensleri Padişaha sadakatlarını teyit ettiler. KALKINM A Murad II (1421-1451) devri. çoğu zaman iç-oğlanlarından seçildi. Tımarlılar ve ka­ pıkulu fetret döneminde rakip sultanlar mevcut oldukça mevkilerinden emin olamazlardı. elindeki büyük geliri kullanmak istese. Murad. Anadolu’da Germiyan oğlu ve Karaman oğlu. İstanbul’u elli gündenberi muhasara eden Sultan acele Anadolu’ya geçti. Bu merkezi idare usullerine karşı Uc geleneklerini korumak etmek isteyen çevrelerin tepkisi gazilere hitab eden anonim tarihlerde açıkça ifade edilmiştir. Onlar Mehmed I ve sonra Düzme Mustafa’ya karşı Murad H’yi tuttular. hatta uc beyleriO SM A N Ll nin bağımsız faaliyetleri sonucu bazı ilerlemeler de yap­ tılar. Diğer taraftan Bayezid zamanında Antalya üzerin­ den Arabistan ve H int ticareti. 1423 yazında Selanik’in Bizans tara­ fından Venedik’e teslimi (şehir 1402’de Bizans tarafın­ dan geri alınmıştı) üzerine Osmanlıların Venedik’e karşı açtıkları harp. (Haziran 1422). Murad’ın kardeşi Mustafa’yı İznik’e Sultan olarak yerleştir­ diler. 99) bu “bazirganların”. de La Broquiere Murad’ı barışçı bir hü­ kümdar olarak bulmuştur. l4 3 3 ’de B. Kara­ man oğlu Hamid-eli’ni. Hıristiyan âleminin gös­ terdiği direncin küçüklüğü gözönünde tutulursa Avru­ pa’da büyük fetihler yapması İşten değildir”. Bursa. Kastamonu beyi Tosya-Kalecik bölgesini işgal ettiler. Onu destekliyeıı Bizans. Askeriidari saray âmirler. sonunda Düzme Mustafa’yı bertaraf etti. O. Osmanlılar. 1402'deki fetret geri gelmişti. Nihayet. Rume­ li de eski kuvvetlerini korumakta idiler. Murad. Anadolu beyleri. Mustafa’yı yakalayıp idam ettir­ di. Gelibo­ lu’yu almayı ümid ediyordu. Rumeli’den geri gelerek Anadolu’da üstünlüklerini yeniden kurdular. Onların kazanılmış es­ ki hak ve mevkilerini ancak merkezi ve müstakar bir ida­ re garanti edebilirdi. İçerde gelişmiş maliye usulleri ve merkezi bir hazine sayesinde ülkenin her tarafında devlet kontrolünü tesise çalışan bir bürokrasi onun zamanında gelişti. Eflak. bana da öyle geliyor.

Osmanlı devletinin güvenliği ve geleceği için bu şehrin fethi zorunlu olmuştur. Balkanları ve İstanbul’u Osmanlı’dan kurtarmak için bu son girişimdir. o zaman nüfusu 40 bini geçmeyen. atalarımız gibi bizim de temel vazifemizdir. Varna civarına kadar geldi. Av­ rupa için de hayatî önemde savaşlardan biridir. Murad birdenbire barış ve yatıştırma politikasına döndü. mem­ leketimizin tam ortasını işgal eden Bizans. Bu sözler. 19 yaşında ikinci defa tah­ ta çıktı. kendi isteğiyle tahttan çekildi. devlet içinde kudretli veziriazam Çandarlı’ya karşı nüfûz ve iktidarlarını pekiştirmek için bir zafere ihtiyaç duymakta idiler. Osmanlıya bağım­ lı vassal devletleri tehdit etmekten kaçınıyor. Murad II büyük İsrar ve ricalarla ordunun başı­ na çağrıldı. Aynı zamanda Venedik donanması Çanakkale bo­ ğazını kesmişti. ulemadan veziriazam Çandarlı H alil’in mutlak iktidarını kırmağa ve onun ye­ rine geçmeğe çalıştılar. İstanbul fethi kararının verildiği toplantıda Meh­ med H’nin şu noktalar üzerinde durduğunu söylerler: Gazâ. Haçlı or­ dusu. tasav­ vufa ve mistik bir hayata yöiıelmiş bir adamdı. bunun 1444’deki gibi. Sırp despotu Georg Brankovic’e ülkesini geri vermek ve Tuna’yı geçmemek taahhüdü ile Macarlar ve Sırp Despotu ile bir barış imzaladı (12 Haziran 1444 Edirne Andlaşması). aynı zamanda Haçlı seferleri­ nin esas kışkırtıcısının Bizans olduğunu belirtmek isti­ yordu. edebiyat ve musikiyi takdir eden. 1444-1446 yılları arasında genç Sultan Mehmed H'nin (1444’de henüz 12 yaşında) ilk saltanat dönemin­ de. ti­ careti tamamiyle Venedik ve Cenevizliler eline geçmiş bulunan bu şehrin doğal sahibi.1434-1442 döneminde şiddetli fetih politikasına dön­ mek isteyenler divana hakim oldu. devletimizin düşmanlarını korumakta ve onları bize karşı kışkırtmak­ tadır. Macarlar. Sonra yeniden taarruza geçmiş olan Karaman oğlu ile anlaşarak (1444 Yenişehir Andlaşması) Hamid-eli’ni ona bıraktı. sanat. Kosova’da yenildi O SM A N LI (17-20 Ekim 1448). Haçlı hazırlıklarına devam ettiler ve Macar-Eflak ordusu Tuna’yı aştı (1444 sonba­ harı). Genç Sultan ve etrafındakiler. Anadolu ve Rumeli’de kurulmuş olan Osmanlı İmparatorluğu idi. 24 Kasım 1443). İSTANBUL FETHİNE DOĞRU İstanbul’un fethini hazırlıyan etkenler arasında Osmanlı iç tarihinde vuku bulan bazı iç gelişmeler önemli­ dir. Kritovoulos ve Tâcî Bey-zâde Cafer. 1434’de Sırbistan ve Eflak üzerinde hakimi­ yet için Macaristan ile açılan mücadele sonunda Osmanlılar bilhassa 1437’de Sigismond’un vefatından yararla­ narak Macaristan’ı bizzat Sultanın idaresindeki bir ordu ile istilâ ettiler (1438) ve Sırbistanı işgal ve ilhak ettiler (1439). Bayezid’in fetih politikasını yeniden ilân ediyor. Fütuhat yanlısı olup onu 1444’de İstanbul fethi­ ne teşvik etmiş olan lalaları Şehabeddin Şahin ve Zaga­ nuz Paşalar da vezir olarak iktidara geldiler. Fakat yeniçerileri elinde tutması­ nı bilen Çandarlı. Daha Hunyadi. Bu yenilgiler Hıristiyan âleminde Haçlı ümitlerini yükseltti. Murad aslında içkiye düşkün. Murad ölünce (1 Muharrem 855/3 Şubat 1451) oğlu Mehmed II. Ertesi sene Orta Avrupa’nın kapısı Belgrad’ı Macarlar elinden almak için ilk ciddi teşebbüsü yaptılar. Murad’ın Belgrad önünden ricatı bir dönüm noktasıdır. Sonraki devirde gelse zayıf bir sultan sayılırdı. Varna’da Osmanlı zaferi (28 Receb 848/ 10 Kasım 1444) yalnız Balkanlar ve Bizans için değil. Çandarlı. KONSTANTİNUPOLİS'İN FETHİ. etrafındaki fütuhata askerî liderler grupu. Fakat o zamanki dinamik Osmanlı toplumu. Derhal İstanbul kuşatma­ sı için hazırlıklara başlandı. başlıca Zaganuz ve Şehabeddin Paşalar. karşı taarruza geçti­ ler. 1441 ve 1442’de Erdel’e büyük ölçüde akınlara karşı Hunyadi’nin karşı baskınları Osmanlılar için tam bir bozgunla neticelendi. Gerçekten. devleti tehlikeli maceralara sürükleyece­ ğinden korkuyordu. Bizans’ın E3 SİYASET . Hunyadi yeni bir baskınla Niş ve Sofya’yı aldı ve son Balkan geçitlerine dayanarak Edirne’yi tehdit etti. tımar istiyen asker onu sü­ rükledi ve kazandığı zaferlerle en büyük sultanlar arasın­ da yer aldı. Edirne’de panik baş gösterdi. İstanbul’un Osmanlı sal­ tanat müddeilerini barındırarak devleti sık sık iç savaşa sürüklediğini hatıralatıyor. Bizans ve Papa. Murad bu istilâ ordusunu Balkan geçitlerinde güçlükle durdurabildi (Zlatica savaşı. Bunu fırsat bilen Macar Kıralı. âsi Arnavut beyi İskender beyle birleşmek üze­ re Balkanlara üçüncü defa girdi ise de. II. Her tarafta sulhu garanti altına aldığını sa­ narak. 29 MAYIS 1453 İki bağımsız kaynak. Osmanlılar tarafından beyliği ihya edil­ miş olan Sırp despotu müttefiklere katılmadı. nihayet Murad I l’yi tekrar tahta getir­ meyi başardı (Mayıs 1446).

O hanlık. Zorla (kahren) alınan şehrin yağmasına Sultan engel olamazdı. Mehmed. Macarların Balkana girmek için hazırlandıkla­ rına dair haberler geliyordu. 83). Bu şer’i bir ku­ raldı. gazilik ve kayserlikte. Trapezuntios Fâtih’e şöyle hitap ediyordu: “Kimse şüphe etmez ki. işin bir an bitirilmesine bağlı idi. O. Mehmed I l’yi bir anda İslâm âlemi­ nin en şanlı Sultanı durumuna getiriyordu. Osmanlı sultanında ki evrensel egemenlik fikri de­ ğişik kaynaklardan gelir. fetihleri için meşrû bir ha­ reket noktası sayıyordu. Fakat aynı zamanda egemenliğin kaynağı hakkında İslâmî kavram da kuvvetle benimsenmiştir. İmparatora yaptığı teslim önerilerinin reddedilmesi üzerine. Venedik donanması yola çıkmıştı. fidye­ sini veren veya belli bir zaman içinde kaçtığı yerden ge­ ri gelen Rumların şehirde yerleşmesine izin verecektir. J. Fethin ayrıntılarına girmeden şu noktaları ek­ lemek gerektir. kendisini artık evrensel bir İmparatorluğun vârisi olarak görüyor. Bu iddianın tarihi esası ne olursa olsun Osmanlı hanedanı. mutlak bir iktidar sahibi olduğuna inanıyor.1423’de Selanik gibi Batıklara devr-ü teslimi olasılığı uzak değildi. İstanbul fethiyle beraber Fâtih üçüncü bir geleneği de benimsemiştir. Genç ve muzaffer sultan. II. Fâtih’in kayserlik ananesini nasıl bir anlayışla benimsediğini açıklar. Buna kar­ şı Zaganuz. Murad’dan başlıyarak paralarda ve silâhlar­ da Kayı boyu damgası kullanılmıştır. Onları bir zaman için vergiden muâf tuttu (Kritovoulos. Evrensel otoritesini İslâmî gazi sıfatına dayan­ dırmak konusunda bizzat Fâtih’in ne kadar ileri gittiği­ ne yukarıda işaret etmiştik. Languschi’ye göre" (Fâtih’in) iddiasınca dünyada bir tek İmparatorluk. 1466’da G. Pears’in son kez Agostino Pertusi’niıı eserleridir. Başarı. Batı Hıristiyan âlemi­ ni talırik etmenin büyük tehlikelerine dikkati çekmekte devam ediyor ve bir uzlaşma tavsiye ediyordu. 29 M ayısta ge­ nel saldırı ve yağma emri verdi.” Bu sonuncu cümle. bu sıfatı siyasi bir vasıta. bir gaza başarısı üzerine Selçuk Sultanı. bir tek iman ve bir tek hükümdarlık olmalı imiş. Fâtih şehrin boşalmaması için fetihten sonra. 6 Nisan-29 Mayıs 1453 arasında 54 gün süren İstanbul kuşatması hakkında tefarruatlı tasvirler içinde hala en iyi eser E. Fâtih’in. Bu birliği kurmak için de dünyada İstanbul’dan daha lâyık bir yer yok imiş. Böyle bir şey. bir ordu gönderseler bile Osmanlı kuvvetlerinin üstün olduğunu ve İtalya’dan herhangi yardım gelmeden şeh­ rin zaptolunabileceğini hararetle savundu. Sözde. Bir kelime ile İstanbul fethi. O. Murad devrinde yazıl­ mış Yazıcı-zâde A li’nin Selçukname’ sinde Osman Gazi’ııin sözde Oğuz H an’ın büyük oğlu Günhan’ın oğlu Kayı soyundan olduğu için uc’daki Türk beyleri tarafın­ dan hükümdarlığa seçildiği kaydedilir ve şu iddia ekle­ nir: “Günhan’ın vasiyyeti Oğuz türesi mucibince Hanlık ve Padişahlık Kayı soyu varken özge boy ' anlarının so­ yuna Hanlık ve Padişahlık değmez”. Bu şehir sayesinde Hıristiyan dünyasını hük­ mü altına alabilirmiş. İstanbul’un her bakımdan tekrar bir dünya merkezi hali­ ne gelmesini istiyordu. İstanbul’u aldıktan sonra kendisini Roma İmparatorluğunun yega­ ne meşru vârisi saydı. Türk karargâhında Çandarlı. Yerine Zaganuz geçti. Rum ve İtalyan nedimle­ rine eski tarihleri okutarak bu kavram hakkında fikir edindiğini biliyoruz. hanlığın veya İmparatorluk merkezine fiilen sahip olan kişi İmparatorluğun da sahibidir. Daha II. batılı devletlerin birleşemiyeceklerini. her üçünde de evrensel hakimiyetin yolunu görmekte | SİYASET A N A D O L U VE R U M E L İ'D E M ER K EZÎ İM P A R A T O R L U Ğ U N K U RU LU ŞU İstanbul fethi. otuz yıllık saltanatını bu amacı gerçekleştirmeğe harcadı.Fethin ertesi günü vezirazam Çandarlı hemen azil ve tevkif olundu. Kuşkusuz Yıldırım Bayezid’iıı İmparatorluğu çöktükten sonra Osmanlı İmparatorluğunu kesin biçimde yeniden kuran Fâtih’dir. Osmanlı İmparatorluğu’nun gerçekte hiç bir zaman gerçekleşememesi sonucunu ve­ rirdi. sen Roma­ lılar İmparatorusun. hakimiyetini meşrulaştırmak ve bilhassa Timur ve oğullarının himaye ve üstünlük iddialarına karşı çıkmak için bu görüşü be­ nimsemiş. İmparatorluk merkezini hukuken elinde tutan kimse İmparatordur ve Roma İmparatorlu­ ğu’nun merkezi de İstanbul’dur”. Selçuk sultanı kendisi de bu otoriteyi Bağdad Halifesinden al­ makta idi. Sultan. Fâtih. Osman’a beylik tev­ cih etmiş ve beyliğe ait sembolleri göndermiştir. Osmanlılar için bir ölüm kalım sorunu idi. Gerek Türk gerekse Bizans geleneğine göre. son derece otoriter bir sultan olarak kendi şahsında klasik Osmanlı Padişahını yaratmıştır. OSM A N U Q .

Bu siyasi program. Adalarda ve Kırım’da Cenevizlilere de haraç ödemek. Kemal Paşa-zâde’ye göre Fâtih “Urum sı­ nıfında Tekvur adına bir adam” bırakmamaya çalıştı. Papalık bu mücadelenin Hıristiyan dünyası ve özel­ likle İtalya için sonuçlarını göz önünde tutarak. Müttefikler. 1456 ve 1459’da iki sefer sonunda despot­ luk tamamiyle işgal ve Osmanlı Devletine ilhak olundu. Fa­ kat Belgrad kalesi önünde Macarlara karşı muvaffak olamadı(l456). Akkoyunlu hükümdarı Uzun Haşan ile Venedik arasında ittifak için elçiler gitti geldi. Fâtih. şimali Ar­ navutluk’ta 1443’den beri isyan halinde bulunan İsken­ der Beyi kışkırttılar. Avru­ pa’yı bir Haçlı seferinde bu iki devletin yanında mücade­ leye sürüklemeğe çalışacaktır. Trabzon Rum İmparatorluğunu. Fâtih için büyük bunalımlar doğurmuştur. Deniz kıyısındaki kale­ lerde. Arnavutluk’ta ve Ege adalarından Vene­ diklileri atmak için seferleri aynı amaçla yapmıştır. Sultan al-barrayn ve khakatı al-bahrayn. Venedik’le ittifak etmişlerdir. Fâtih. Güneyde Mora yarımadası Venedik eline düşebilirdi.idi. 1455’de Sır­ bistan’ı iki seferle devlete daha sıkı bağlarla bağladı. Fakat denizden desteklenen sarp yerlerde inşa edilmiş Nauplia. Bu amaçla. 1458’e doğru Mora’da despotlardan Demetrius Osmanlı himayesini. Fâtih. İlk hedefinin Roma İmparatorluğunu kendi hük­ mü altında yeniden canlandırmak olduğu onun fetih plânlarından açıkça bellidir. O. O yıl ve 1460’da yapılan iki seferle Fâtih Mora’yı işgal etti. Çağdaşı Kemal Paşazâde’de “tedbîri cihangîrlik zik­ rinde idi” diye Fâtih’in gerçek emelini açıklar. 1463-1479 Venedik Harbi. Arnavutluk ve Yunanistan kıyı­ ları ile Ege denizinde Venedik’le karşı karşıya getirecek­ tir. Thomas ise Venedik hi­ mayesini sağlıyarak şiddetli bir mücadeleye girdiler. yerli askeri sınıfın önemli bir bölümünü kendi askeri kadrolarına aldılar ve yerli vergi kanunları­ nı yerinde bıraktılar. Mora’da. İlkin. 1463’de çatışma kaçınılmaz bir hal alıncaya kadar savaştan kaçındılar. kendi ülkesi ve devlet hâzinesi için ba­ tı ticaretinin hayati Önemini hakkıyle takdir etmekte idi. 1463’de Venedik’le bozuştuğu zaman Batı ticaretini ida­ me için Floransalıları teşvik edecektir. Venediklilerin haklarını korumak üzere İstanbul’da bir balyozun sürekli yerleşmesine izin verilmişti. Venedik de 1454’de yaptığı andlaşma ile İstanbul Fâtihi ticaret için elverişli koşullar el­ OSM ANLI I de etmişti. Fâtih ve Venedik. Balkanlarda tam egemenlik girişimi Fâtih’i Tuna üzerinde Macaristan’la. ay­ nı maksatla Rum Ortodoks Patriğini. 1464’de Papa Pius II Avrupa haçlı orduları için AncoSİYASET . Fâtih. Osmanlılar. 1456 tarihinde Amurutzes’e bir dünya haritası yaptırıyordu. N i­ hayet. giriş ve çıkış gümrük vergisi ancak yüzde iki olarak tespit olunmuş. yani Anadolu ve Rume­ li ile Karadeniz ve Akdeniz’in hakimi olmak iddiasında­ dır.buradaki bütün hanedan­ ları ortadan kaldırmağa çalıştı. Modon. onun eski bir İslâmî unvana ye­ ni bir anlam katarak kullanmasında görülür. Diğer taraftan Fâtih atası Yıldırım Bayezid ve Mu­ rad II devrinde Osmanlı hakimiyeti altına girmiş bütün yerler üzerinde hakimiyet iddia edecektir. İslâm ve Bizans geleneklerini şahsında bağdaştırarak klasik Osmanlı Padişahını yaratı­ yordu. 1463 yılında Bosna işgali Macaristan ile savaşı alev­ lendirmiş. Ticaret serbestisi bağışlanmış. 1454-1463 yılları arasında Balkan hakimiye­ ti için en gerekli saydığı sorunları ele aldı. Mora’da Paleologlardan olan iki despotu ve Paleologlar ile akrabalığı bulunan Cenevizli Gattilusi ailesini bertaraf etti. Bu durum üzerine harp ilân olundu. o. Macarlar Kuzey Bosna’da Jajce’de yerleşmiş­ ler. bilinçli olarak Bi­ zans tahtına hak iddia edebilecek bütün hanedanları or­ tadan kaldırdı. 1454. 1458’de Despot Brankovic’in ölümü üzeri­ ne Sırbistan yeniden Macarlarla Osmanlılar arasında bir mücadele konusu oldu. Morava vadisin­ de Balkanların kalbine doğru Macar nüfuzunun sarkma­ sını sağlıyan bir gedik teşkil ediyordu. Kuzeyde 1444’de canlandırılan Sırp despotluğu. denizde za­ yıf olduğunu biliyordu. Özetle Fâ­ tih kendi şahsında Türk. vaktiyle Bizans’a bağlı olan güney Kırım sahilin­ deki limanları (1475) ve Güney İtalya’yı işgal (1480) et­ mesi bu bakımdan dikkate değer. Koron gibi kalelerde Venedikliler tu ­ tundular ve 1463’de yerli Rumlar Argosu Osmanlılara teslim edince saldırıya geçtiler. Ermeni Patriğini İstanbul’da pâyitahtmda yerleştiriyor. Tuna cenubundaki bütün Balkan yarımadasını doğrudan doğ­ ruya egemenliği altına sokarak. Korint Berzahını tutarak yarımadayı ele geçirdiler. Memlekette her iki tarafı tutan partiler vardı. yani Osmanlı yüksek hakimiyetini tanımak şartı ile ticaret serbestisi verilmişti.

1466-1470 arasında Karamanoğulları’nı ve daha doğuda Dulgadır (Zulkadriyye) Türkmen beyliğini himaye eden Memlûklerle OsmanlI­ lar sınırdaş olmuşlardı. Bayezid zamanında patlak verecektir (1485-1491 harbi). 1480’de Mesih Paşa Rodos’a çıkarma yaparken bü­ yük asker Gedik Ahmed Paşa Otranto’ya çıktı. Bununla beraber kendisi­ ni savaş için teşvik eden Venedik elçilerini sarayına kabul ediyordu. Karadeniz’deki Ceneviz kolonilerini de ilkin ha­ raca bağladı. Timur’un siyasetini. Venedik donanması Çanakkale Boğazı dışında do­ laşıyordu. sonra birer birer işgal etti (1459’da Amas­ ra. Papa. Koron. Mahmud Pa­ şayı güçlü bir ordu ile Mora’ya gönderdi. Uzun Haşan Karahisar Kalesini bırakarak ve bir daha Osmanlı topraklarına saldırmayacağına yemin ederek barış andlaşması yaptı. 1472’de Uzun Haşan. Akdeniz kıyılarına 30 bin kişilik bir kuvvet yolluyacak. Fakat Toros Dağlarında savaşçı Türkmen kabileleri Karamaııoğulları idaresinde savaşa devam etti­ ler. Bu sırada Gedik Ahmed Pa­ şa. Ya­ pılan andlaşmaya göre İşkodra. Germiyan oğlu onun yanına sığınmışlardı. Karaman-Akkoyunlu ordusu Akşehir’e kadar sokuldu. Fâtih bizzat Arnavutluk’a iki sefer yaptı (1466 ve 1467). daha bu de­ virde İslâm dünyasının bu iki büyük devletini harbin ke­ narına kadar getirdi. Kıbrıs. Fâtih bu büyük tehlike karşısında olağanüstü önlemler aldı. Arnavutluk’ta Ve­ nedik elindeki Işkodra’yı şiddetle muhasara etti (1474 ve 1478). Gedik Ahmed ertesi yıl İtalya’da yapacağı büyük ölçüde fütuhat için ordusunu toplamak üzere Ar­ navutluk’a geri döndü. Osmanlı İmparatorluğunu parçalamak için şimdi aralarında projeler bile yapmakta idiler. Venedik­ liler de buraya ateşli silahlarla donatılmış bir kuvvet göndererek onunla birleşeceklerdi. Boğdan’ı haraca bağladı (5 Ekim 1455). İtalya’da bir köprübaşı kurulmuştu. Müttefikler. Akdeniz’in büyük deniz devletini barışa zorlayan Fâtih. Karamanoğulları arasında taht mücadelesi Mehmed ile Türkmen Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan’ı karşı karşıya getirdi. Venedik. Uzun Haşan. deniz üssü Gelibolu’yu korumak için Ça­ nakkale Boğazı’ııda karşılıklı iki kuvvetli kale.na’yı coplanma yeri olarak tespit etti ve ertesi sene bura­ ya bizzat gitti. İstanbul’da Kadırga Limanında yeni bir tersane kurdurdu ve donanmayı kuvvetlendirdi. Mücadele II. O. Fâtih nihayet Karaman ülkesini Osmanlı ülkesine kattı (1468). Modon kalele­ rini elinde tutuyordu. Osmanlılara karşı Anadolu beylerini himaye altına alma­ ya çalışıyordu. 1475 Kefe ve Sudak). Fakat Gedik Ahmed. Kilidülbahr ve Kale-i Sultaniyye’yi (Çanakkale) yaptırdı (146364 kışı). Venedik barışa yanaştı. Bu zafer. Altunordu’ya karşı himaye ettiği Kırım kabile aristokrasisinin işbirliği sayesinde Kırım H anlığını Osmanlı tâbiliği al­ tına soktu (1475). Timur'un torunu HüseO SM A N U yin Baykara’ya elçi göndererek Uzun Haşan'a iki taraftan hücum önerisinde bulundu. 1472’de Venedik. şimdi Osmanlı donanmasına iki büyük hedef gös­ terdi: Akdeniz’in kapısı olan Rodos’un fethi ve iç koşul­ ları o zaman bir istilâya elverişli görünen İtalya’nın isti­ lâsı. Torosları ve Akdeniz kıyılarını işgal ederek Karamaneli fethini tamamladı (1474). şimdi Venedik’le mücadeleyi daha sıkı biçimde ele aldı. Yıldırım Bayezid zamanındanberi Karamanoğulları’na karşı Osmanlıların müttefiki olan Dulgadıroğulları üzerinde nüfuz mücadelesi. Bunun üzerine Fâtih. Akçahisar (Kruye). Orta Anadolu sorununu böylece çözümleyerek To­ ros Dağları’na kadar ilerleyen Fâtih. Herşeyin tehlike­ ye girdiğini gören Fâtih bütün güçlerini seferber ederek ertesi sene Uzun Haşan üzerine yürüdü. Fâtih’in kovduğu beyler. Fâtih için bu harp sırasında en çetin bunalım Ana­ dolu’da Karamaııoğulları yüzünden patlak vermiştir. yarımadada. Otranto’yu aldı (11 Ağustos 1480) ve içine asker yerleştirdi. l 4 6 l ’de Sinop ve Trabzon. Böylece Boğazların hâkimi olarak KaI SİYASET . Tokat’ı baskınla yağma ve tahrib etti. Doğu Anadolu’da Başkent (Otluk-beli) mevkiinde düşmanı tam bir bozguna uğrattı. Mora geri alın­ dı. Ordusu (100 bin kişi) tahmin olunuyordu. Venediklilere ticaret serbestliği eskisi gibi tanınmış­ tı. En önemlisi. Lepanto. 1471’de İran’ın da hakimi olan Uzun Haşan Orta Anadolu işlerine karışıyor. Nihayet Osmanlı akıncıları İsonso’yu aşarak Ve­ nedik karşısında göründüler. Mesih ye­ nildi. izliyor. bu arada Isfendiyar oğlu. Fâtih için en tehlikeli bunalımı bertaraf etmiş oluyordu. Rodos şövalyeleri ve Uzun Ha­ şan arasında bir ittifak kuruldu. Limni ve Agriboz adaları Osmanlılara terk olunuyor ve Ve­ nedik ayrıca her yıl 10 bin altın ödemeği kabul ediyor­ du. Roma’dan Fransa’ya sığın­ mak için hazırlık yapıyordu.

Halktan biri gibi camide cema­ at arasında namaz kılan veya Saray kapısında halkın şikâ­ yetlerini dinleyen babası Murad H’den farklı olarak Fâ­ tih. Her zaman için emri altında bu­ lunan ve doğrudan doğruya şahsına bağlı olan bu kuvvet (yeniçeri ağasını doğrudan doğruya Padişah seçerdi) sa­ yesinde İmparatorluk içinde veya uçlarda çıkabilecek herhangi bir karşı hareketi önleyecek duruma geldi. Karamanı Mehmed müstesna. veziriazamlarını kullarından seçtiği gibi icraî ve siyasî iktidarın mümessilleri olarak idarenin her kadeSIYASÎT . kumandanlarını sekbanlar arasından seçmeye başladı. 1481 baharında 49 yaşında öldüğü zaman Mısır. Böylece. Uçlar. Bu garnizonlar. Bunlar o bölgede valiye veya baş­ ka bir otoriteye tâbi değillerdi ve yalnız merkezden emir alırlardı. bunlar­ dan en ünlüsü Mahmud Paşayı Fâtih bir bahane ile idam ettirmekten çekinmedi. kendisine vezirlik teklif edilince. sultanın devlet işlerinin düzenlenmesinde ve teşkilatlanmada en nüfuzlu yardımcıları olduğu gibi veziriazamların da ço­ ğu kez onlardan seçildiklerini yukarıda görmüştük. devlet için artık bir sorun olmaktan çıktı. Bir çoklarını Ocaktan attı. Bulundukları hisarlara kimse ayak atamazdı. Veziriazam Mahmud Paşaya Rumeli Beylerbeyliği de verilerek devletin en büyük eyalet sipahi ordusunu kontrolü altında bulundurması sağlanmıştır. yeniçeri ağalarını. bu makamın saraydan yetişen kullara özgü olduğunu ileri sürerek red cevabı verecektir. merkezi otoritenin mümessilleri görevini üstlenmiş bulunuyorlardı. orada Padişah emirle­ rinin uygulanmasını sağlardı. Osmanlı idare sisteminde Padişah’ın mutlak mer­ kezi otoritesi hakkında Fâtih seleflerinden çok daha üs­ tün bir inanç besliyordu. Tahta çıkışında kendisine karşı isyan et­ miş olan Yeniçerileri şiddetle cezalandırdı (1451). Anadolu ve Rumeli’de dört yüzyıl sarsılmayan Osmanh İmparatorlu­ ğu’nun esas çekirdeğini vücuda getirmişti. Çandarlı. 1430’da ba­ bası yerine kadıaskerlikten vezir olmuş. gelebilecek kötü hareketleri önler. Öbür taraftan mutlak vekili ola­ rak veziriazamın yetkilerini genişletmiştir. 1436’da veziria­ zam olmuştu. bütün devlet yetkilerini elinde toplayan ve İmparatorluğunu mutlak şekilde bir merkezden idare eden bir Pâdişâh örneğini yaratmak için. veziriazamlara. yeniçeriler eyaletlerde de Padişah otoritesinin. sosyal kuramlarını geliştirerek kesin şekillerini veren ve devletin gelecekteki siyasi gelişmelerini tayin eden de Fâtih’tir. fethettiği mühim kaleler garnizon olarak yeniçerileri yerleştirirdi (1460’da Korinth Kalesi’ııe 400.radeniz’i bir Osmanh gölü haline getirmiş oluyordu. Son­ radan Molla Gürânî. vezi­ riazam pâdişâhın mutlak vekili. Fâtih. bu soylu veziri ancak İstanbul fethini başardıktan sonra bertaraf etmeğe cesaret edebildi ve on­ dan sonra da. Sonra maaşlarını arttırmak. Fakat yakını ve çağ­ daş tarihçi Hamza Bey oğlu Tursun Bey’in bile aşırı bul­ duğu gazâ faaliyetine hiç ara vermeden otuz sene içinde iki denizin ve iki karanın tam hâkimi olmuş. divan toplantılarında hazır bulun­ mayarak devlet işlerini ancak özel bir arz odasında devlet erkânı ile müzakere ediyor. Bir kelime ile. mâ­ liyenin bağımsız sorumlu müstakil ve mesul başı olan defterdar üzerinde de daha sıkı bir kontrol hakkı tanımış­ F Â T İH 'İN İM PA R A T O R L U Ğ U N U Ö R G Ü TLEM ESİ Fâtih. devlet işlerinde karar yetkisini gerçekte eski vezir ailesine mensup ule­ madan Çandarlı Halil’e bırakırdı. 1453’e kadar on altı sene devletin gerçek sahibi idi. Murad II. Osmanlı İmparatorluğunun siyasi. 1461’de Trabzon Kalesi’ne 400 ye­ niçeri yerleştirmiştir). İmparatorluğun yalnız territoryal bakımdan yaratıcısı değildir. Saray’da dahi ancak belli kimselere kendisine hitap ve arz imkânı veriyor. Sultanın eski hocası Mola Gürânî. onun emir ve arzularına mutlak surette bağlı birisi durumuna geliyordu. bu yerleri düşmandan korumakla kal­ mazlar şehirlerde müslüman halktan gayrimüslimlere OSMANLI ! tır. Beylik zamanından beri kadıaskerler. Bu sayede bağımsız davranan güçlü uc beylerini alelade san­ cak beyleri durumuna getirdi. İtalya ve Akdeniz seferleri yarım kalmıştı. kişiliği sanki kutsal bir İmparator gibi davranıyordu. iktidarına kar­ şı koyan ve koyabilecek tüm elemanları ortadan kaldırdı veya değiştirdi. İlmiyeye ait tayin­ leri veziriazama danışmadan yaptığı için istifaya zorlan­ mıştır. Fâtih. bütün vezi­ riazamlarını kendi kulları arasından seçti. kadıaskerliğinde. Fâtih. Fâtih. silâhlarını yenilemek ve miktarlarını beş binden on-on iki bine çı­ karmak suretiyle bu askeri İmparatorluk ordusunun te­ mel gücü haline getirdi. yerlerine saraydaki avcı bölükle­ rinden Sekban adı altında yeni yeniçeri bölükleri koydu. Fâtih.

yüzyıl başlarına kadar egemendi. İslâm dünyasına girince Türk hükümdarları. yeniçeri ağasına doğ­ rudan doğruya emir verme yetkisine sahip değildir. İslâmî anlamda asıl kanun. daima Şeriattı ve bunun yanında kanun adıyla çı­ karılan kurallar.meşinde yalnız kullarım kullanmıştır. Fâtih Kanunnamesine göre. ölümünde herkesin geniş bir nefes aldığı muhakkaktır. Şer’î ve örfî kanunlara göre hüküm vermek yetkisine sahip olan kadılar. genel işlerde veziriazama. Bu sebepten veliahd tayini de müm­ kün değildi. onların en önemli hakimiyet haklarından sayılırdı. yeni duruma göre bu müesseselere kesin şeklini vermiş­ tir. merkezi hükümetin yazı işleri ve bürolarını temsil eden dördüncü bir sorumlu makam olarak nişan­ cılık makamı vardır. Türk yasa ve töre devlet geleneğine bağlıdır. mâliyede def­ terdarlara. Böy­ lece idarede yargı ayrılmış oluyordu. doğrudan doğruya Padişah’dan emir alırdı. Şunu da belirtmek yerinde olur ki. bu hükümle­ rin icrasını tamamiyle ehl-i örfe. O. İdare ve icra ala­ nında mutlakiyetin en tesirli aracı olan kul (gulam) sis­ temine ilerde ayrıca değinilecektir. Bu suretle. veziriazam. idarenin kontrolü görevini üstlenmişlerdir. yani sivil bir kanunname ilânı. def­ terdar ve nişancıyı ayağa kalkarak kabul eder. Devlete türe ver­ mek. Kardeşlerden her biri saltanata aySİYASET . Bununla beraber özel­ likle malî sahada aldığı ve sert bir şekilde uyguladığı ra­ dikal önlemlerin onun idaresine karşı kuvvetli bir hoş­ nutsuzluk yarattığı. Buna karşı onlar. timarlı sipahiler. Fâ­ tih. kadıaskerler. Onlar haf­ tada dört gün. Böylece Şeriat yanında yalnız hükümdarın iradesinden doğan bir hukuk. idarenin üç esas kolunda son söz padişa­ ha bırakılmıştır. Öbür yandan. bu otoriteyi kimin alacağını tayin etmek de Tanrıya ait bir iş sayılırdı. Padişah yalnız. doğrudan doğruya Padişaha karşı sorum­ lu idiler. kendi yaO SM A N U sa veya törelerini tespit ve ilân ederlerdi. Fâtih’in kanunların ve nizamların uygulanmasında ve devlet çıkarlarıyla ilgili meselelerde fazlasıyle sert ve şiddetli hareket ettiği bizzat çağdaşları tarafından ifade edilmiştir. Bu dört makam. buna mutlak şekilde yetkili ol­ duğu. onla­ ra nezaret ederdi. İdarenin bu üç esas kolu. Osmanlılarda 17. Padişah adına emir yazma yetkisi. Sağlığında. vezirleri. ulemanın bazı girişimlerine kar­ şı şiddetle tepki göstermiştir. İstanbul Fâtihi’ne ve İmparatorluğun enerjik kurucusuna karşı kimse karşı ge­ lecek güçte değildi. imparatorluk kuran Türk ve Moğol hakanları. bu yetkiye dayanarak birçok kanunlar ve yasaknameler çıkarmıştır. Kanunun uygulanmasında kendi oğulları için bile ayrıcalık tanımazdı. Padişahın mutlak vekili olarak maliye işlerini temsil eden defterdarın ve kanunun uygulanma­ sından sorumlu kadıasker ve kadıların üzerinde idi. veziriazamın kontrolsüz bir şekilde devlet yetkilerini ve devlet kuvvetlerinin hepsine hüküm etmesi tehlikesi bertaraf edilmiş. davalarda kadıaskerlere verilmiştir. Bununla beraber il­ miye sınıfının bey sınıfına geçmesi. Veziriazam. maliye işlerinden sorumlu defterdarlık ve ka­ nunun uygulanmasıyla görevli kadıaskerliktir. Bunun yanında. Bunu Tanrının bağışlıyacağı kut tayin etmeliydi. kadılardan bey ve beylerbeyi tayini kanuna göre mümkündü. Padişah emirleri şeklinde ilân olunurdu. vergi tahsildarları ve Padişah yasağını uygulamaya yetkili bütün icra ajanlarını kullardan seç­ miştir. Buna karşı Şeriat’m uygulanması yanlız ulema eline bırakılmıştır. genel siyaset işlerin­ de vezaret. bazı ilâvelerle bir kanunname halinde tespit etmiş. divanın aslî üyele­ ridir. örfi kanunlar meydana çık­ tı ve kanun alanı gittikçe genişledi. bugünkü anlamda ancak nizam ve tan­ zimler şeklinde yorumlanmıştır. ken­ disinden önce mevcut bulunan devlet teşkilâtını ve teşri­ fatı. Mehmed I’in veliahd tayin etmesi istenen m neticeyi vermemiştir. eski Türk gele­ neğine göre hükümdar otoritesinin kaynağı Tanrı oldu­ ğundan. Bu suretle Fâtih’in idare ve hukuk sisteminde m ut­ lak ve merkeziyetçi otoritesini gerçekleştirmeyi hedefle­ yen önlemlerini açıklamış bulunuyoruz. arz odasında Padişah’m huzuruna girip iş­ leri arzederler. Böylece valiler. öteki OrtaDoğu devletlerinde görüldüğü gibi. Kanunun ve adaletin tam yeri­ ne getirilmesi sonuçta hükümdarın iradesinin ve otorite­ sinin tam uygulanması demekti. yani Padişahın icra yet­ kisini temsil eden kullara bırakmak zorunda idiler. Bunlar. bununla beraber onlar kendi işlerinde bağımsız olup. siyaset ve idarede nizam koyma hususunda mutlak yetkilerini bı­ rakmadılar. Ağa. ulemanın buna karışmaya hakkı olmadığı fikri. Fâtih. Osmanlılarda saltanat değişikliğini düzenleyen bir kanun ve gelenek yoktu. Bununla beraber Padi­ şah sıfatıyle hükümdarın. Daha doğrusu. esasen İslâmî an­ layışa yabancı olan bu davranış.

bu gibi toprakla­ rın vesika ve durumlarını araştırarak bazı esaslara göre bunları (meselâ binası yıkılmış vakıfları) mîrî toprak ha­ line getirdi. Cem ile Bayezid. Âşık Paşazade (s. Bu reformun sonucu zarar gören geniş bir kitle özellikle zaviye yöne­ ten dervişler o zaman veziriazam olan Karamani Meh­ med Paşaya karşı kin beslemeğe başladılar. mîrî arazi haline sokulması (neshi) ve timar olarak askeri sınıfa dağıtılmasıdır. Bir padişah ölünce kar­ deşler arasında mücadele kaçınılmaz bir haldi ve bu du­ rum bilhassa Bayezid’in oğulları ve torunları arasında devleti büyük buhranlara ve tehlikelere sürüklemişti. SİYASET . Sonraları kanunnamesinde. eski Türk Müslüman aileleri idi. Bir takım özel koşulların da yar­ dımı ile ekberiyyet. daha sonra Bayezid IFnin oğul­ ları arasındaki mücadelelerde ortaya çıkacaktır. Fâtih. Babası ile arası açık olan Amasya valisi Şehzade Bayezid karşıt olan­ ların toplanma merkezi haline geldi. Müddeiler mağlup olunca yabancı hükümdarlar yanına kaçıp devlete daimi bir tehdit teşkil etmekte idiler. Fakat İmpara­ torluk ölçüsünde hoşnutsuzluk doğuran başka malî bir önlem. Fâtih’in gümüş para ayarını değiştirmesi. memleketin kaynaklarını son kerteye kadar kul­ lanmaya çalışmış. padişahın eyaletlere. Bu aslında zo­ runlu bir kanun değildir. İstanbul surları üzerinde Fâtih’e karşı savaşmıştı. 15 ve 16. nakit gümüş pa­ ra üzerinden beşte bir vergi almış oluyordu. bun­ dan hazine için büyük gelirler sağlamıştır. FATİH'İN MALÎ ÖNLEMLERİ Fâtih’in maliye ve toprak üzerinde siyaseti de dev­ rimci bir karakter taşır. Osmanlı ülkesinde o zamana kadar görülmemiş zulümler olarak protesto eder. yüzyıllarda nizam-i âlem için kardeş katlini zorunlu bir önlem diye ka­ bul eden Osmanlı kamuoyu 16. Evkaf ve emlâkin devletleştirilmesinden zarara uğrayanlar özellikle ulema sınıfı. yerli ve yabancı tacirlerin şikâyeti­ ne nedetı olmuştur. pronijalan kendi tasarrufları altına sokmağa çalışmaları ve devletin buna karşı boşuna mücadele etm esi O sm anlIlardaki bu akımla manın bunu “caiz" gördüğünü ifade etti. tahta çıktığında henüz memede olan kardeşi Ahmed’i boğdurmuştur. aslen bir İtalyan Yahudisi olan Hekim Yakub’un bu kötü yeni­ likleri memlekete soktuğunu iddia eder. Bi­ zans’a kaçan Osmanlı şehzadesi Orhan. Osmanlı toplumunda nüfuzlu ve zengin ailelerin. Bizans devrinde aynı şekilde yerel senyörlerin ve manastırların devlet topraklarını. Bu pren­ sipler. Fâtih. mum gibi zaruri ihtiyaç maddelerini bölge bölge “mukataaya” iltizam verme. 875.nı derecede hak sahibi saydırdı. Ancak Fâtih gibi mutlak otorite sahibi bir hükümdar. Nizam-i âlem için zaruret ha­ linde cevâz verilen bir fiildir. tüccarların O S A \A N İI I kıyaslanabilir. gerçek gümüş fiyatına almak. bu du­ rum ölümünde şiddetle patlak veren bir içtimai-siyasi gerginliğe neden olmuştur. yüzyıl sonlarında artık bunu iyi görmeyecektir. hanları araştırmağa ve buldukları eski gümüş hazine için almaya yetkili idiler. Askerin ve kamuoyunun onayladığı bu prensip İmparatorluğun birliğini korumaya yönelikti. Onun bu mukataalara dair kanunları sert önlemler içermektedir. Bu reformun asıl amacı kuşkusuz asker dirlikleri­ ni artırmak. şehirlere gön­ derdiği gümiq arayıcı yasak kulları evleri. 880 ve 886 Hicrî yıllarında tekrarı memlekette büyük hoşnut­ suzluk doğurmuştur. radikal önlemlere başvurmuş. vakıf mütevellisi olarak kendi çocukları ve torunları için bu toprakları sağlam bir gelir kaynağı haline soktukları­ nı biliyoruz. Tursun Bey’e göre bu suretle 20 bin köy ve mezra devlete mal edilmiş ve timar sipahilerine dağıtıl­ mıştır. Tekeller. şeyhler. Sultan olanın kardeşlerini nizam-i âlem için idam etmesinin “caiz” olduğunu ve ule­ yüklerini. Yeni akça çıkarmak ve eskisinin dolaşımını yasaklayarak kişi­ ler elindeki eski akçayı darphanelerde beşte bir eksiğine. Para üzerindeki önlemleri. tuz. Bu gibi toprak­ ların çoğu aslında daha önce mîrî arazi olup çeşitli yollar­ la vakıf ve mülk haline gelmişti. böyle bir reforma girişebilirdi. yöntemini büyük ölçüde kullanmış. seferler için asker sağlamaktı. Bir de bu kaııanu yürütmek için. Memlekette yaygın hoşnutsuzluğun Bayezid döneminde kökten karşı reformların derin sebebi de budur. 1. Bu suretle devlet. Fâtih’in aldığı başlıca mali önlemler şunlardır. 198) bunları. sabun. Her padişah tarafından cülûsu sırasında uygulanan bu yöntemin 865. Fâtih. İmparatorluğun kurulması için Fâtih. vakıf ve mülk toprakların büyük bir kısmının devlet toprakları. Fâtih bununla hakimiyetin bölünmezliği ve devletin parçalanmazlığı prensiplerini herşeyin üstünde tuttuğunu göstermekte idi. yani hanedanın sağ bulunan en yaşlı üyesinin saltanata geçmesi kuralı bir âdet olarak yerleşe­ cektir. ellerindeki m î­ rî araziyi mülk ve vakıf haline çevirmeğe çalıştıklarını. 2.

Ankara ve Tos­ ya’da sof sanayii. Fakat ikinci bir yol. Floransalılar. Bu siya­ set. Öte yandan Bursa. Floransa’da bu tica­ siyasi girişimlerini mümkün kılan şey. Ge­ libolu bu ticari canlanmanın tanıklarıdır. Boğdan ve Lwow’a Bursa’dan sevkolunmakta idi. Baharat. Bu arada Fâtih Bizans’ın çöküş dev­ rinde Venedik ve Ceneviz’in temin ettikleri tam gümrük bağışıklığına son vermiş.y. Edirne. Arabistan ve H int mallarının da bir ant­ reposu haline gelmişti. da Müslüman Türklerin sanayi ve ti­ carette birinci planda faaliyette olduklarını. Konya üzerinden Anado­ lu’yu çapraz kesen eski ticaret yolu üzerinden kervanlar­ la gelirdi. Edirne’de deri işleri ve ayakkabı sanayii. Ermeniler ve Yahudiler. Mısır ve Suriye limanla­ rından Antalya’ya. Osmanh kaynaklarının. 15.ekon om i milel antreposu haline gelmişti. daha Fâtih’deıı önce uluslararası ticaret merkez­ leri haline gelen ve gittikçe büyüyen Bursa. Levant sahasında Frenk (Avrupalı)ların siyasi hakimi­ yetine ve ekonomik bakımdan imtiyazlı durumlarına son vermeğe çalışmıştır. olarak artan devlet gelirleridir. Heyd gibi bü­ yük bir âlimi Osmanlı devrinde Levant ticaretinin çök­ tüğü gibi abartmalı bir hükme sürüklemiştir. Gümrük defterlerinde İtalyan gemileri ve tüccar­ larından çok daha fazla bu unsurları görmekteyiz. Bu devrin ka­ rakterleri kısaca şöyle ifade edilebilir. Genelde Osmanlı Devle­ ti. yüzyılda İran’dan Avrupa’ya ihraç edilen değerli Esterabad (Staravi) ipeğinin beynelOSM A N LI Bursa gümrüğüne 1479’a doğru ipekten yılda yaklaşık 15 bin altın duka gelir gelmekte idi. Bursa’ya kendi ajanları ile muntazaman Hind malları göndermekte idi. yeni siyasi nizam retten yük başına 70-80 altın kazanıldığı hesaplanmıştır. Fâtih bu oranı Müslümaıılar ve harac-güzarlar. Her yıl buraya devamlı 5-6 ipek kervanı gelirdi. Bursa ay­ nı zamanda kıymetli Avrupa yünlülerinin doğu memle­ ketlerine sevkedildiği bir merkezdi. Ermeni Rum ve Yahudilerin Osmanh İmparatorluğunda ticarette ege­ men olmaları ancak 16. Bursa’da baharatı kumaşla değişmeyi Mısır ve Suriyede altınla almaktan daha kârlı saymakta idiler. bilhassa ağır ticaret malları için kul­ lanılırdı. Bu kısa ve ucuz yol. büyük şehir­ lerde Hükümet karşısında nüfuzlu bir sınıf teşkil ettik­ lerini görüyoruz. y. yani Dâr al-Harb’e men­ sup olup amannâme (kapitülasyon) ile ticaret izni verilmiş olan yabancılar için yüzde beş olarak tespit etti. onlardan gümrük almıştır. Bölgelerarası ticarette Osmanlı tebaası olan Müslüman tüccarlar. boya ve H int kumaşları gibi değerli mad­ deler genellikle Şam. Bursa’nın bu devirde nüfusu 50 binden aşağı değildi. Anadolu’dan Mısır’a külliyetli miktarda ağaç. Bu H int ajanları. Adana. Maringhi’ye göre her kervan or­ yüzyılda Osmanlı Devleti’nin büyük askeri ve talama 200 yük ipek getirmekte idi. İpek tâcirleri dönüş­ lerinde İran’a Bursa’da aldıkları bu yünlüleri götürmek­ te idiler. bilhassa Bursa kadı sicillerinin incelen­ mesi bu hükmün yanlışlığını göstermiştir. Maringhi. baharatın Bursa’da pahalı olduğunu söylemekle beraber. i SİYASET . oradan Bursa’ya gelen deniz yolu idi. bu madde Eflak. İtalyanların yerini al­ mıştır. de La Broquiere Pera’lı Ceneviz tacirlerin Bursa’dan baharat satın al­ dıklarını tespit etmiştir. Daha 1432’de B. İstanbul’da ve Selanik’de çuha sana­ yii. N iha­ yet Fâtih devri sonlarında Hindistan’da Behmenîlerin meşhur veziri Mahmud Gâwân. o zamana kadar imtiyazlı bir durumda bulunan ve Levant pazarlarını sömüren Frenk tacirleri tarafından bir felâket gibi gürültü ile karşılanmış ve W. Fâtih devrinde süratle büyüyen İs­ tanbul. Bursa ve İstanbul’da ipekli sanayii (1502’de Bursa’da bin kadar ipekli tezgâhı sayılmıştır) Avrupa ve Kuzey memleketlerine önemli miktarda ihra­ cat yapabilmekte idi. demir Antalya ve Alâiye limanlarından sevk olu­ nurdu. Bursa Doğu’dan müslüman tüccar kervanlarının eriştikleri en batıda bir merkez olarak. Selçuklu Anadolusu’nda olduğu gibi. Batı Anadolu’da kuvvetli bir pamuklu sanayii. Rumlar. birbirini tamamlayan iktisadi bir birliğe yol açmıştır. 15. dan sonra Batı Avrupa tica­ retinin gittikçe daha büyük bir önem kazanması ile mümkün olmuştur. Yanbolu’da aba-kebe yapımı Balkanlarda önemli sanayi kolları idi. Gayrimüslim zımmîlerin. Osmanh siyasi dü­ zeni birbirinden uzak geniş bölgeleri güvenlik altına bir­ birine yaklaştırmış. altında gelişen ticarî ve ekonomik hayat ve buna paralel 15. yy. 1480’lerde bu ticaretle uğraşan Bursalı Türk ta­ ciri Hayreddin’in yarım milyon akça sermaye ile bir şir­ ket kurmuş olduğunu biliyoruz. Bursa’dan Balkanlara geçmekte idiler. yani İslâm devletine haraç ödeyen zımmiler için yüzde dört ve harbîler için. tahta. Bu gümrük Fâtih devrinde bir tarihe kadar yüzde iki gibi ufak bir oranda idi.

1455 kışında meşhur kapalı çarşının çe­ kirdeği olan Büyük Bedestan’m yapılmasını emretti. İznik. bir imaret inşa İstanbul’un imarında esas rolü. Vezirazam Malımud Paşa sultanı izliyerek. Dar al-tâlim. Sofya. İtalyan Yahudi nüfusu ge­ tirip yerleştirdi. 625 büyük küçük zaviye. imar etmek ve kalkındırmak olmuştur. Patrik Gennadius’a göre. İstanbul ima­ rı hakkında Türk şehir yapıcılığının bir misâli olarak bir az ayrıntı vereceğiz. Fâtih. gerçek bir metropolis haline getirmek. fetihten önce vücutsuz bir baş gibi idi. köprüler. yal­ nız tebaayı istismar fikrine bağlandığı iddiası tamamiyle yanlıştır. Taşoz ve Sumatraki adalarından. Silivri ve Galata’dan nüfus getirip yerleştirdi. Larende ve Ereğli’den mühim miktarda Müslüman Türk halkı sürüp getirdi. 110 medrese. Fetihten sonra dağılan ahaliyi toplamaya çalıştı. Fâtih. Serez. imaret yaptırdı ve bu ha­ yır tesislerine gelir temin etmek üzere hamam. şehri yağmasız almaya çalışmış. 154 muallimhane (çocuklara mahsus mektep). Şehrin göbeğinde yaptırdığı ilk sarayı (Eski saray) sonra uygun bulmadı. Reâyâ kalbin âbâd etmektir. Foça’dan. Bunların mutlaka merkezi hü­ kümete tescil ve tasdik ettirilmesi lâzımdı. Kefe’den şehre Rum. 1528 yılında Anadolu’daki vakıflarla 45 imaret (fa­ kirler ve yolcular için barınma yeri). Burada cami. Devlet O S M A N ll El SİYASET . 1459 yılında bütün büyük ricali toplayarak şehrin değişik yerlerinde vakıflarla imaretler. vakıf­ ları sıkı devlet kontrolü altına almıştı. Fâtih kendisi. Da­ vut Paşa mahalleleridir. bütün Osmanlı şe­ hirlerinin kuruluşunda ve inkişafında olduğu gibi. Midilli ve Agriboz’daıı. Filibe. medrese. ” Osmanlı devleti. 1095 mescit. çocuklar için bir mektep. Saray burnunda Yeni Saray (Topkapı Sarayı) yaptırdı (bitiş tarihi 1464). Şehre gelen yolları ve köprüle­ ri tamir ettirdi. 238 hamam ve başka tesisler idare olunmak­ ta idi. bir hastahane (Dâr al-Şifâ). Aksaray. Ma­ nastır. Şehrin nüfusunun 30 bine kadar düştü­ ğü iddia edilmiştir. Osmanlılar. mektep ve hastahaneler inşası ve ida­ mesi işini vakf müessesesi yerine getirmekte idi. Aynı şekilde za­ manla diğer vezirler de bugün İstanbul’un belli başlı ma­ hallelerini teşkil eden siteler kurdular. Keza o yıl. seyyahları barındıracak imaretler. 75 büyük han ve kervansaray. Silistre gibi şehirlerin Osmanlı idaresinde birer Türk Müslüman şehri olarak süratle gelişmesi ve imarı nasıl vakıf sayesinde olmuşsa. İstanbul İmparatorluğun son günlerinde “fakir ve büyük kısmı gayrı meskun bir harebeler şehri” idi. İstanbul da aynı yolla bir Türk şehri olarak yeniden imar edilmiştir. vakıf müessesini bu doğrultuda en ziyade geliştirmiş bir İslâm devleti sayılabilir. Bu gün devlete ait birçok kamu hizmetlerini. Yenişehir. Fâtih’in kendi vakfiyesinde şunlar yazılıdır: “Hiin&r bir şehr biinyâd etmektir. 342 cami. vakıf müessesesi oynamıştır. İstanbul. yani umuma mahsus binalar. nüfuslandırmak. Hıristiyan vakıfları da aynı kontrola tâbi idi. şehre bol su getirtmek için su yollarının onarımını emretti. Her Padişah culûsunda bu vakıf belgelerini kontrol ettirir. Sürgün usulüyle şehre nüfus ge­ tirip yerleştirme işini saltanatının sonuna kadar uygulan­ dı. Reâyânın refâh-ı bir din vazifesi olarak benim­ senmiştir. ticaret yerleri. çeşme ve ha­ mamlar. Edirne. Trabzon’dan. bütçesinden 1528’de vakıf ve mülklere ayrılan para umumi gelirin yüzde 16’sını alıyordu. İstanbul’un imarından önce Bursa. fakat başaramamıştı. Ferye. imar mer­ kezleri vücuda getirmelerini istedi. Şehrin etrafındaki bölgede harp esirlerinden yerleştirerek 100 kadar köyü ihya etti. yaptırdığı camiin etrafında meşhur sekiz (Semâniye) medresesini. kendi adı­ na berat verir veya nesli ederdi. Bunların en m ü­ himleri Hoca Paşa. Gedik Ahmed Paşa. Eskiden olduğu gibi şahıslar şimdi sadece kadının tanzim ettiği vakfiye ile vakf tesis edemezlerdi. Fâtih. Almanya ve İtalya’dan Yahudilerin gel­ mesini teşvik etti.İSTANBUL'UN YENİDEN İNŞASI Fâtih’in en büyük bir kaygısı İstanbul’u dünyanın siyasi ve iktisadi merkezlerinden biri. fakat Athos (Aynaroz) dağında tasdik etmişti. ibadet. İstanbul’un en popüler alış veriş merkezi olarak bu­ güne kadar devam eden Mahmud Paşa sitesini vücuda getirdi. Argos’dan. Trabzon’da manastırlara ait vakıflar kaldırmış. çarşı ve han gibi ticari tesisler yaparak vakfetti. Mora’dan. Amasra’dan. Konya. Murad Paşa. Fâtih şehirde yaptırmakta olduğu inşaatı bizzat teftiş ederdi. Üsküp. Gelibolu. Kritovoulos’a göre Fâtih kendisi Yeni Saray’la büyük camiinin inşasını bu tarihte emr etti. Osmanlı devletinin kamu hizmetleri fikrinden uzak olduğu.

Bu sayımda askeri sı­ nıfın konmadığı unutulmamalıdır. 1950’ye kadar Türkiye ekonomisi ve sosyal yapısı Osmanlı dönemindeki asırlık geleneksel esas ka­ rakterlerini korumakta idi. Bütün bu tesislerin ekonomik önemi büyüktür. Bu dükkanların kira bede­ li vakfa aitti. İstanbul dışında otuz beş köyü vakf etmiştir. 32 bozahane. yerini gittikçe daha ziyade pazar ürünlerine. kusuru görülen­ leri cezalandırırlardı. pamuk. İmparatorluğun en yüksek ilim müessesesi olarak yaptırılan Semâniye medreselerine gelince. 1939’da 3200 traktör varken 1959’da bu rakam 44. bir kehhal (göz doktoru). Ö. küçük köylü-aile işletmelerine dayanan sosyo ekonomik yapıyı. Barkan 400-500 bin. dört hanın. astronomi. Yalnız Fâtih camii etrafında 286 dükkandan mürek­ kep bir çarşı vücuda gelmişti. ev ve dükkan kiralarının önemli bir kısmını.(1510’daki şiddetli zelzelede 109 cami ve bu arada birçok Bizans ve antik eser harab olmuştur). işlerin vakfiyeye göre yürü­ tülüp yürütülmediğini kontrol ederler. 987 ev. Beylik pazarının ve başka ticaret yerlerinin. Vakıf kendi idari mali işlerinde özerk olup yılda bir hesaplar yerel kadı tarafından kont­ rol edilirdi. iki hastahane aşçısı. ay-çiçeği ve mısıra bırakmaktadır. Braudel ise 16. tütün. 22 başhane (lokanta) tah­ sis ve vakf etmişti. Başka bir deyimle. bir cerrah (opera­ tör). Fâtih.000’e ulaşmıştır. matematik) okunurdu. incir. 1478’de İstanbul’da 3667 dük­ kan. İstanbul nüfusunu 1530’a doğru.L. yy sonuna doğru 700 bin tahmin etmektedirler. DEVLET VE KIRSAL K E SİM İN SOSYAL YAPISI: Ç İF T -H A N E SİSTEM İ Türkiye’mizin ana ekonomik karakteri ve sosyal ya­ pısını Osmanlı dönemi belirlemiştir. Memleketimiz 1950-1960 döneminde traktörün yaygınlaşması ve tarıma pazar eko­ nomisinin girişi ile başlayan gelişme sonucu köklü bir değişiklik temposuna girmiştir. Talebinin bütün masrafları vakıf gelirinden sağlanırdı. Her sene sonunda müderrislerle personelin ileri ge­ lenleri bir toplantı yaparlar.ettirdi. personelin maaşlarını ödemek üze­ re İstanbul’da devlete ait arazi. Ayasofya camiini tamir ve içindeki hizmet sahiplerinin masrafını karşılamak üzere 1350 dükkân. kapıcı ve iki hasta bakıcı hastane personelini teş­ kil etmekte idi. Geçimlik (subsistence) tarım ekonomisinin ana ürünü buğday-arpa ekimi. buraya yet­ kinlik gösteren her müslüman çocuğu kabul olunurdu. Fâtih’in yaptırdığı Dâr al-Şifâ’da muhtaç kimseler bakılır ve bedava ilâç verilirdi. şehrin büyümesi ve kalkınmasında başlıca rolü oynamış­ tır. Bu geleneksel karakterler nelerdir? Aşağıdaki tar­ tışmamızın esas noktalannı bunun açıklanması oluştura­ caktır. pirinç. 51 hamam. Galata’da 260 dükkan vardı. Fâtihten bir yüzyıl sonra İstanbul onun tasarladığı gibi ger­ çekten bir dünya metropolis’i haline gelmiştir. OSM ANLI m İSTANBUL N Ü FU SU Kadı Muhyiddin’in 1478’de yaptığı bir sayıma gö­ re İstanbul nüfusu o tarihte şöyle idi: İstanbul’da aile Müslümanlar Hıristiyanlar (Ortodoks) Yah udiler Kefeliler Karamanlılar Ermeniler Frenkler (Avrupalılar) Çingeneler Yekiin 8951 3151 1647 267 384 372 31 14803 Galata’da aile 535 592 62 332 1521 Aynı sayıma göre. Sultan Pazarı. Bundan başka İstanbul’da inşa ettirdiği büyük bedestaıı (Bezâzistan). üzüm. 54 değirmenin gelirlerini yine aynı amaçla vakfetmiştir. 14 umuma mahsus hamamın. Fâtih bu medre­ selerin teşkilâtlandırılmasında Türkistan’dan getirttiği meşhur astronomi âlimi Ali Kuşçudan istifade etmişti. Yüksek dini ilimlerle beraber aklî ve naklî ilimler (taba­ bet. İçinde iki âlim ve tecrü­ beli doktor. SİYASET . bir eczacı hazır bulunurdu. Ecza mahzeni muhafızı ve idare işlerine bakan bir rnîn ile vekili. F. İstanbul’da yaptırttığı veya kiliseden çevirttiği dokuz cami ve onlara bağlı kurumlan devamlı şekilde ta­ mir ve idame etmek. Bunların yıllık geliri takriben 13 bin Venedik dukasına varmakta idi. sınaî bitkilere. Osmanlı mîrî toprak rejimi ve çift-hane sistemi­ ne borçluyuz. Vakfın genel nâzırı bizzat padişahtı. Vakfiyede hastalara tatlı muamele olun­ ması özellikle işaret olunmuştur.

devlet tarla arazisini kendi mutlak kontrolü altına almak gereğini duymuştur. yani devletin rakabesini (mutlak mülkiyet hakkını) elinde tuttuğu arazi. köylü ailesinin mülkü olarak. Osmanh kanûnnâmelerinde kesin bir madde vardır: “Tarla. hububat ekiminde noksandan ileri gelir. bir çift öküz ile çekilen sabandır. oğulları çalışma çağına gelinceye kadar. Bi­ zans ve Osmanlı İmparatorluklannda vergileme öküz sa­ yısına göre yapılmakta idi. yani bir çift öküzün işleyebi­ leceği toprak ünitesi. belli bir tarım ekonomisi ve sosyal yapının sürdürülmesi için Osmanlı sosyal yapısı hakkında çeşitli sosyolojik modellerden alı­ nan yetersiz teoriler ileri sürülmüştür. Bir çift öküzü olan aile. hububat ekimine. Bu. tarla ziraatini. mesela marginalist okul. bir çift öküzle çeki­ len saban. Vazgeçilmez bir düzendir. ge­ çimlik ekonomi. Darlık ve açlık. Bağlar ve bahçeler bunun dışında kalır. Yukarıda sözünü ettiğimiz bu ana ekonomik sosyal düzene biz çift-hane sistemi diyoruz (Tahrir Defterlerinde çift-bâ-hane). evlenmiş çoluk çocuk sahibi olmuş erkek köy­ lünün simgelediği köylü ailesidir. bütün tarım top­ raklarını kapsamaz. hayvanı kuvvetin en etkili biçimde kul­ lanım teknolojisini gösterir. ileri­ de göreceğimiz gibi onun çift hane sisteminin temel ele­ manlarından biri olmasındandır. bu patriarchal ve patrilineal bir aile tipidir. belli bir ekonomik ve sosyal rejimin uy­ gulanması içindir ki. İleride göreceğiz ki. devlete bütün köylü sınıfını ve tarım ekonomisini kontrol ve düzenleme yetkisi veriyor­ du. bağ ve bahçe haline getirilemez. devlet daimi kontrol altında tutar. Bu nokta. aile emeğini esas alır. yapım dinamiği ve başka özellikler tabü zamanla önemli değişiklikler getirmiştir. Çünkü. SİYASET .Geleneksel tarım ekonomisinin esas üretim vasıtası. Fakat öküz gücünün yerini makine gücü alıncaya kadar tarım tekno­ lojisinde esaslı bir değişiklik görülmemiştir. Aslında. tarla olarak kullanılan.” Tarlaların devamlı işletimi. hane. kuru-ziraat (dry-farming) ile buğday-arpa ekimi yapan iklim kuşaklarında. müzevvec yani evli erkeğin. köylü ai­ le ünitesi esas itibarı ile. yani vergi kaynakla­ rını belirleyen defterlerde. son söz sahibidir ve örgütleyicisidir. ya­ ni aileyi temsil eden kocanın adiyle tespit edilir. Hayvanî enerji ünitesinin. aile ekonomi­ sinin. Buna mîrî arazi rejimi diyoruz. Mîrî arazi yalnız hububat ziraati ya­ pılan. Özetle. kısaca reaya çiftliğini. Eğer dul kadın. onu bîve adıyla işletmenin sahibi tanıyabilir. neden o kadar önemli bir yer tuttuğunu açıklayamamış­ lardır. Buradan toplumumuzda bugün bile. Bir­ çokları genel kanunnamede. hiç olmazsa kır sektöründe patriar-chal aile tipinin neden hakim aile tipi olduğunu anlıyoruz. hiç kuşkusuz. Öküz gücü üzerinde bu kadar durmamızın sebebi. traktörün uygulan­ masından önce. elinden tarla ara­ zisini alır ve başka bir köylüye aktarır. Mîrî toprak rejimi ile ilgili bazı kilit kavramlar bu­ güne kadar bütün yayınlara rağmen. mîrî arazi kendi başına bir gaye değildir. şim­ diye kadar yeterince anlaşılamadığı için. vergi-nüfus sayımı. Bütün Osmanlı tahrirlerinde. kadın ve çocuklar ve çoğu zaman evlenmiş oğullarla torunlardan oluşur. bir işletme ünitesi oluşturur. Osmanlı Devleti. en ileri tarım teknolojisi olarak zamanla dün­ yanın öbür bölgelerine yayılmıştır. Eski Mezopotamya uygar­ lıklarından beri. Salgın sonucu öküzü ölen köylü çaresiz kalır. koca. Osmanh rejiminde mîrî adı ile tamamiyle başka bir statü taşıyor­ du. Devlet. İlkin mîrî arazi. ırgatla idare ede­ bilirse. Bu rejimde. ekonomik bakımdan en verimli iş­ letme olarak tanınmıştır. hububat ekimini kontrol al­ tında tutmak zorunluluğunu duymuştur. Mîrî toprak rejimi. Ayrıntılarına girmeden önce birkaç ana kavramı belirtmekte yarar görüyorum. Fakat geleneksel tarı­ mın traktörü saydığımız öküz gücünü hesaba katmaz. O SM A N LI I Günümüzde toprak. Sabanın odun veya demirden olması. devlet için tarım ekonomisinin temel ünitesidir. Genel köylü ekonomisi teorisyenleri. kocası ölen kadının erkek evladı yoksa. Çift öküz geleneksel tarımın traktörüdür. arazidir. Ekonomik örgüte hakimdir. büyük kitlelerin geçimi. kanunla garanti altına alınmıştır. fakr-u zarurete düşer ve hükümet an­ layış göstererek vergi affına giderdi. Geleneksel tarımın temeli olan emek birimi. işletmenin. Bu raiyyet çiftliği. aydınlanmasını gerekli gördü­ ğüm ikinci nokta şudur: Mîrî topraklar dediğimiz devlet toprakları başlıca iki kategoriye ayrılır: Tapulu arazi. Devlet bu yüzdendir ki. Koca. Mîrî arazi rejiminde. ordunun ve şehirlerin iaşesi. tarım ekonomisinin en önemli elemanı ise de. anlaşılamamış ve yanlış yorumlar süregelmiştir. Aile emek ünitesini. Onun parçalanma­ sına ve kaybolmasına karşı bir sürü kanun önlemleri alın­ mıştır. başlıca buğday-arpa ekimine dayanır. vergi mükellefi ola­ rak onu tanır.

Bizans’ta “dynatoi” Osmanlı İmparatorluğunda “ekâbir’e karşı köylüler da­ ima “fakir”. Bu gibi çiftlik. yüzyıla kadar küçük köylü aile işlet­ meleri rejimi ana hatlannda korunabilmiştir. şehirli. köylü aileleri tarafından çiftlik üni­ telerinin bağımsız ve devamlı işletilmesini garanti eden bir sistemden ibarettir. tapu rejiminin kuralları uygulanmaz. yani babadan oğula intikal maddesi de bu devamlılığı sağlamak için konmuştur. tapu sistemi yanında. çift-hane sisteminin gerekleri belirlemiştir. bu tür toprakları mukataa ile vermeyi ve işletmeyi en iyi yol olarak bulmuştur. Bu. köylünün emek ve hürriyetini garanti altına alır. ancak üzerinde anlaşma yapılan meblağı öder. yani çiftçi aileler ve toprak birimi (yani çiftlik. bu açıdan incelenmelidir. Onun emeğini kimse karşılıksız sömüremez. Düzen bozulur. genel anlamda bir iltizamdır. Zira. Köylü bunu kendisi işlemek zorundadır. Bu çeşit topraklar­ da. Mîrî tapulu arazi. ile belli olur. Sonraki dönemlerde. bu savaşı tarihçi dikkatle araştırmakla. modellerin katı çerçeve­ sinde kalmadan. bir devlet gelir kaynağını bir özel şahsa belli bir bedel karşılığı ki­ ralamaktır. Patrilineal irsiyet. Çünkü. satılamıyan. Tahrir defterlerinde mukataalı çiftlik veya mezraa’lar üzerinde toptan bir meblağ belirlenmiştir”. kesim. Fakat 20. saban ve tohumu ken­ disi sağlar ve bağımsız bir işletme ünitesi olarak toprağı kendisi işler. Ekâbir. bir kelime ile raiyyetin sta­ tüsünü de. ke­ sişme ile. İşte tapu rejiminin klasik dönemdeki temeli budur. İmparatorluk bürokrasisinin esas vazifele­ rinden biri. köylüler de kişi veya toplu olarak mukataa ile araziyi tutabilirler. hibe ve vakf edilemiyen. Devlet bu garantileri vermiştir. büyüklere karşı korunmağa çalışılmıştır. Bizans ve Osmanlı İmparatorluklarında reaya. Çoğu zaman. eski çağlardan beri Akdeniz ve Orta Doğu tarihine yön vermiş bir temel sistemdir. bir çift öküzle işlenebilen ara­ zi ünitesi) daima titizlikle. Kanunlarla.mukataalı arazi. bu İmparatorluklar tarihini bence en iyi biçimde açıkla­ yabilir. karşılıklı bir anlaşma. Tapu rejimine göre. hatta asker de olabilir. Tapuya verilmeyen. Kiralamayı yapan kim­ se. Buradaki anlam ile mukataa veya kesim. Devlet neden bazı toprakları mukataa ile verir? Bu­ nun sebebi şudur. toplu bir miktar para olarak devletle kişi arasında bir sözleşme. Özetle. Üretim işini. tah­ rir defterlerinde hâlî kaydını bulmaktayız. Üretim vasıtaları öküz. bu rejimi korumaktır. Örneğin. devlet bunu önler. tapu siste­ mi denilen özel bir rejim altında bir köylü tasarrufunda bulunmayan araziyi devlet belli bir kira karşılığı şahısla­ ra ihale eder. Yahut. tasarruf edilen arazi. İmparatorluk siyasetinin bul­ duğu ve korumaya çalıştığı ana İmparatorluk rejimi ola­ rak. Bunların ha­ rap durumda kalmaması. Burada. başka deyimle devlet gelir kaynaklannı kaybetmemesi için. mukavele. raiyyet çiftliği işlenemez ve vergiler ve sipahi dirliği ger­ çekleşemez. Kira bedeli. bir köyde bir aile raiyyet çiftliğini terkedip gider ve bu arazi işlen­ memiş kalır. köylü emeğinin de devlet kontrolü altında olduğu gerçeğini unutmamak lâ­ zımdır. Boş SİYASET . aksi halde. ta­ pu rejimi dediğimiz özel bir sistem içinde verilen arazi­ dir. “yoksul” tabiri ile himayesi gerekli bir sınıf olarak ele alınmıştır. angaryalar. Belki. Hizmetler. Mukataa. bu bir açık artırma ile belirlenir. raiyyet çiftliği birimi. Köylü şu anlamda hür ve bağımsız köylü­ dür: Devlete ve sipahiye. reaya tasarrufu dı­ şında. köy arazisi için. toprağın olduğu kadar. kanunların em rettiği bedeni hizmetler dışında karşılıksız hiçbir hizmet yapmağa mecbur değildir. Burada şahıs köylü olmayabilir. Mîrî top­ raklarda mukataa sistemi şöyle uygulanmıştır. hukuk bakımından mukataa tam bir kiralamadır. yani yukarıda açıkladığımız gibi. fakat babadan oğula bir iş­ letme birliği olarak geçen raiyyet çiftlikleridir. devlet elinde. tabi­ ri de buradan çıkıyor. Meselâ: “Mezra’a-i Pı­ nar der tasarruf-i Ali: 800 akça” gibi. doğrudan doğruya köylü tarafından işlenmeyen birçok arazi vardır. tapu sistemi. köy­ lünün bağımsızlığı ve diğer elemanlar değişikliğe uğra­ yacaktır. Tapu rejimine göre. m îrî mukataalı arazidir. Mîrî tapulu arazi yanında ikinci büyük kategori topraklar. bir köy halkı çe­ şitli nedenlerle köyünü bırakıp kaçar. raiyyeti kendi çiftlik veya vakıflarında işletmeye kalkışınca. Bu sebeple. Osmanlı İmpara­ torluğunda. kendisi düzenler. mezraa. bu İmparatorlukları köylü İmparatorlukları diye karakterlendirmekle bir abartmaya sapmadığımıza inanıyorum. rantın miktarı belli olmaktadır. Tapulu arazi: Köylü aile birliklerine. es­ naf. tamamiyle ayrı bir toprak rejimi simge­ ler. Mukataa sistemi. Toprak ve reaya üzerinde feodal kontrolların ortaya çıkmasına karşı mer­ kezi İmparatorluk bürokrasisinin savaşması bu İmpara­ O SM A N L I ! torluklar tarihinin en önemli fasıllarından birini ve belki en önemlisini oluşturur.

tahrir defterle­ rinde gördüğümüz mukataalı çiftlikler. çift-hane sistemine geliyoruz. Çift-hane. Çift-hane bu temel karakteri ile kır toplumunun temel hücresi’dir. Bu ünite. Bazen Zeugarion. Merkezi bürokrasinin asıl gayesi. bu çeşit çiftlik ve mezra’alarm. Bu süreç. Daha çok. zirai rejimin ana ünitesi olarak sistemin temelini oluşturur. İşte. Osmanlı İmparatorluğunun Bizans ve Selçuk dö­ nemlerinden devr aldığı ve esas olarak Eski İran ve GeçRoma İmparatorluğu dönemine giden bu temel sistemin ana unsurlarını yukarıda açıklamaya çalıştım. dışardan gelen kolon ailelerinin lannı gördük. araştırmalarımızda çift-hane şeklin­ de bir terim olarak kabul ettik. daha doğrusu ailenin üretici emek ünitesidir ve bu bakımdan vergilemeye esas sayıl­ mıştır. belli bir sosyo-ekonomik yapı simgeler. İmparatorluk bürokrasisi için aynı zamanda bir ana ver­ gi ünitesidir. Başka deyimle. Burada. Bu. çift aslında bir çift öküz demektir. yani tapulu arazi ve mukataalı arazi ayırımı. kişilerin tasarrufuna verir. Hane. jugumcaput ünitesine ait bir vergi olduğu kesin olarak tesbit edilebilmiştir. Ekonomik bakımdan çift-hane. Bu rejim­ de çift öküzün ve aile emeğinin temel olduğu küçük köy­ lü işletmeleri söz konusudur. şimdiye kadar açık bir şekilde araştırıcılar tarafından belirlenememiş ve bu yüz­ den yanlış yorumlara sapılmıştır. bir çift öküz ve ikisinin birlikte iş­ lediği arazi. Fakat çok az da olsa. defter­ lerde haneyi temsil eden vergi mükellefi aile reisi adına bir (ç) harfi ile tespit olunur ve bu çift-hane ünitesini ifa­ de eder. Bu ünite çift resmi denilen bir vergi siste­ mine bağlıdır. zamanla üzerinde köylü aile­ leri yerleşerek. devlet hâzinesine bir gelir kaynağı olsun ve harap olmasın diye devlet bu toprakları tapu rejiminin kayıtlar altında değil. insanlığını bulduğu en veI SİYASET yerleştirilmesine benzer. tümü. sonuçlan kısaca arzetmeğe çalışacağım. Bir çift öküzü ve onun işleyebile­ ceği kadar toprağı. Gerçekten. Çoktan beri çeşitli yazılarımda anlatmaya çalıştığım bu sistemin ay­ rıntılı bir analizini çıkacak kitabımızda bulacaksınız. bu çe­ şit mukataalı toprakları da. tapulu arazi durumuna geldiğini tespit etmekteyiz. Geç Roma döneminde de jugum ve aile. bir kısmı ise tümüyle bir toprak vergisi saymışlardır. Akdeniz bölgesinde kuru ziraatle hububat ekimi yapan bütün memleketlerde esas tarım ve vergi sistemi daima çift-hane sistemi olarak uy­ gulanmıştır. Ancak son zamanlarda bunun kombine bir vergi. İmparatorluk bürokrasisinin de titizlikle koruma­ ğa çalıştığı bir sosyal ve fiskal ünite olarak kabul edil­ miştir. Latince Jug terimleri ile aynı köktendir) denir. bizzat topra­ ğı gösterir. Marginalist mektep. Tahrir defterlerinde gördüğü­ müz bu iki hakim arazi kategorisi. biz yeni tahrirlerde. çoğu zaman çift karşılığı olarak Zeugarion (ki bu da Farsça cuft. ancak çift-hane rejimi çerçe­ vesinde anlayabiliriz. Osmanlılar ise. tamamiyle serbest bir kiralama şeklinde. öküzün de vergileme birimi olarak alındığı durumlar vardır. Alınan çift resmi. Geç-Roma tarihinde boş kalan la~ tifundia arazisi üzerine. yani bir çift öküzün işleyebileceği çiftliği esas alırlar. Osmanlı miri-tapulu arazi sistemini. toprak olarak değil. birlikte. belli bir üretim tarzı. Şimdi. çiftlik adı almaktadır. tapu rejimi kuralları dairesinde tasar­ rufu altında bulunduran köylü ailesi. kombine bir vergidir. mezraalar bu çe­ şit topraklardır. Bizans tmparatorluğunda aynı üniteye.kalacağına. toprağı. köylü ailesidir. Çift-hane bütün sistemin temel ünitesi ol­ duğundan kanunnamelerde ve tahrir defterlerinde sırada daima ilkin çift resminden söz edilir. Burada. çift öküzü değil. bu ünitenin vergilendiril­ mesidir. bir üretim ünitesi ve dolayısıyla bir mali ünite sayılır. sadece şahsi (personal) vergi değildir. Köylü-tarım vergisinin bu kombine niteliği anlaşılıncaya kadar. yazık ki. eski defterlerde “hane-bâ-çift" tâbirile biz­ zat Osmanlı katiplerinin bu üniteyi böylece adlandırdıkOSM ANLI . sonunda köylünün yerleştiği tapulu arazi şekline getirmektir. Batı tarihçileri iki yüzyıldan beri tar­ tışmışlar. bir kısmı bu vergiyi bir kişi veya ocak vergisi. Mîrî topraklarda esas re­ jim tapulu rejimdir. bir köylü ailesinin geçimini sağladığı ve devlete ait vergileri karşı­ layan bir artı ürün ürettiği tipik bir üretim birimidir. Biz. bir çift öküz olarak kabul edilir ve vergi öküz miktarına göre be­ lirlenir. İşte bu kombine verginin bir karşılığından ibarettir. Çift-hane sisteminde belirtilmesi gereken esas nok­ ta şudur: Aile emeği. Bir çift öküzün işleyebildiği tarlalann tümü de. aile emeğine da­ yanan bu üretim örgütünün. Bunu. Osmanlı çift-hane vergisi. jugum-caput ola­ rak kabul edilmiştir ve alman vergi her ikisini kapsayan bir vergidir. Bu ünite. Bu sistem.

hatta yaratmış olmaktadır. Bu sistemde bütün kır toplumu. çifte sahip köy­ lü ailesidir. Galya’daki mansus Bizans İmparatorluğundaki zeugarion ve Osmanlı çift-hanesi. İmparatorluk bürokrasisi. Merkezi kontrolün kaybolduğu yerlerde. Bu sonun­ cular. bu sistem Türkiye’de günümüzde kü­ çük aile işletmelerine dayanan sosyal yapının da tarihi te­ melidir. sı­ nıflandırma düzeni ortaya çıkmaktadır. Geç-Roma İmparatorluğundaki coO S M A N II lon. Gerçi kır toplumunda sosyal realite. aynı zamanda kır toplumunu sosyal bakımdan biçimlendirmektedir. az toprak sahibi olanlar. vergi bakımından biz raiyyet rüsumu sisteminde şöyle bir kademelendirme gö­ rüyoruz. Yeni bir tahrire kadar devam eden bu statü. Devlet. kır sosyal ya­ pısına bağlı bir sistem olduğunu tümüyle gösterememiş­ tik. bu sistemin kuru ziraate bağlı buğday-arpa tarımı yapan Akdeniz memleketlerinde. toprak ve reaya köy­ lü üzerinde tahrir sistemi yoluyla yaptığı kontrollar so­ nucunda bizzat bu toplum düzenini bir dereceye kadar etkilemekte. Bekar erkek. defterlerdeki terimi ile mücerred. çiftler yani çiftliğe sahip köylü aileleri gelir. Ona göre bu üretim tarzı Asya’da. Mülkün vakf haline getiril­ diği durumlarda bile devlet toprak ve reaya üzerinde I SİYASET . toprak ve reaya üzerinde sıkı kontrolünü sürdürmekte. emek kapasitesine göre belirler. Fakat o za­ man bu vergi sisteminde alınan resimlerin. ondan sonra evli olmayan. m îrî arazi ve tahrir sistemi sayesinde. kendi­ liğinden serbestçe ortaya çıkan bir toplum düzeni yerine. yani bennakler. işgücü kısıtlı olduğundan. mesela İran’da. Evvela. Böylece.’ın mâlikâne-mukataa sisteminde bile. ondan sonra aile emeği esas alınarak belirle­ nen çiftçiler. Fakat unutmayalım ki. çift sahibi olanlar. daha ziyade devletin ağır bastığı bir düzen. bağımsız kendine özgü. sosyo-ekonomik bir yapıya dayandığını ve İmparatorluk bürokrasisinin böyle bir sosyal yapıyı bü­ tün toprak ve vergi sisteminin temeli olarak benimsedi­ ğini o zaman fark etmemiştik. bürokratların reçetesine uymaz. def­ terdeki kayıtlarla fiskal bir statü kazanmaktadır. değişime ve gelişmeye. Sonraki araştırmalarımız. bir estate. Çift esasına bağlı raiyyat vergilerini bundan önceleri raiyyet rüsumu üze­ rindeki araştırmalarımızla ortaya koymuştuk. tapu toprağını kay­ betmiş topraksız aileler veya yeterince toprağı olmayan aileler de vardır. devlet toprak üzerinde rakabe hakkını koruyabilmiştir. durgun (stagnant) bir sos­ yo-ekonomik yapıya bağlı olmasında. İmpara­ torluk tahrir defterlerinde belli bir sisteme göre kayıt ve tespit olunmaktadır. Nihayet.rimli tarım işletmesi olduğunu ileri sürer. bu durumu fazla abartmamak gerek. çiftliklerin dağıl­ masını önlemeye çalışmakta. çift-hane sisteminin en aşağı basamağında yer alır. Roma ve Bizans’ta olduğu gibi Osmanlı İmparatorluğunda da. Zira bürokrasinin yaptığı sınıflandırma kır hayatında kendiliğinden mey­ dana gelen sosyal farklılıkları tamamiyle bertaraf ede­ mez. Osmanlı devletinde böyle bir gelişme büyük ölçüde önlenebilmiştir. fıscal sistem daha ziyade ona uymaya çalışır. toprak ve köylü küçük feodal bir grubun kont­ rolü altına düştüğü halde. Osmanlı bürokrasisinin kanunnamelerinde ve tahrir defterlerinde tespit edilmiştir. Bununla beraber. mücerred. yy. çift resmi sistemi içinde farklı bir statü vererek ayrı kalemlerde toplar. Oyle görünüyor ki. Sistemin. hepsi daima köylü aile emeğine ve çift öküz-saban teknolojisine dayanan küçük köylü işletmelerini ifade etmektedir. İşte devlet bunlara. bir üretim tarzı (Mode of Production) ola­ rak benimsenmelidir. bu basit bir tarım tipi olmaktan ziyade gerçekte bir üretim tarzıdır. ta eski çağlardan beri İmpara­ torlukların temel tarım sistemi olduğunu ortaya koydu. sonra bu toprakların yarısı kadar bir araziye sahip nim-çiftler. ve vergi yükünü bunlar için toprak esasına göre değil. fakat bir gelir kaynağı üreten bekarlar yer alır. sonuç olarak son derece tu ­ tucu bir sosyal düzen idame etmektedir. bu arada Rusya’da ekonomi ve toplumun tarihi yapısını açıklayan bir üretim tarzı olarak anlaşılmalıdır ve bu iti­ barla Marksist teoride feodal üretim tarzı gibi. topraksızlar. kara veya caba adıyla anılan köylülerdir. tarlaların bağ bahçe haline gelmesini. Böylece. Osmanlı İmparatorluğunun ve başka geleneksel İmparatorluk­ ların. yeni ekonomi sistemlerin ortaya çıkışına direnmesinde. kır bölümünde köylü. Clıayanov’a göre. 18. Başka deyimle. Köylü toplumunu böyle bir şematik vergi sistemi içinde toplayan bu rejim. Bu toplumda çiftlik tasarruf eden aileler yanında. kocasının çiftliğini işletebilen dul kadınlar ki bunlar da bîve adıyla aynı sistemde yer alır. Asya bürokrasileri için ideal ünite. fakir ırgatlar olarak tasnif olunup. büyük ekâbir çiftliklerinin ve plantasyonların ortaya çıkmasını önlemekte. m îrî arazi rejimi ve çift-hane sistemi başlıca sorumlu görülmektedir.

yerleşim şartla­ rı. kudret sahiplerinin. kaçak köylüyü 10 veya 15 yıl bir zaman içinde yazılı olduğu köye geri getirme yetkisini sipahiye bağış­ lamıştır Bizzat böyle bir kanûnun çıkmış olması. nüfusunu. İmparatorluk bürokrasisi. Me­ sela. yahut yol üzeri olması. Bir kelimeyle. bu köylerde birçok çiftlik ve mezraa satışlarına ba­ karak. kadı bu köy davaları için çoğu zaman bir naib ata­ maktadır. Köylünün. bu sa­ vaşın asıl konusu. Bu sa­ tışlar çoğu tasarruf hakkının satışından ibaret ferağlardır veya mukataalı arazi satışları. Bu bakımdan da. Bu yüzden bunlar üzerinde yapılan genel­ leştirmelerde daima dikkatli olmak gerekmektedir. belli bir sosyal adalet ve Din u devlet ide­ olojisi ile politik bir sistem halinde örgütlenmiş merkez­ de uzman bir küttâb sınıfı. Şimdiye kadar Ronald Jennings ve Suraiya Faroqhi. verimliliğini yitirme gibi sebeplerle. Biz Bursa köy sicillerinden seçilmiş 150 kadar belgeyi Türk Tarih Kurumu’nda basıma vermiş bulunuyoruz. merkezi devletle eyaletlerde'toprak ve köylü emeğini kontrolü altına geçirmeye çalışan “kudret sahipleri” ara­ sında her dönemde görülen savaş. Bu ide­ olojiyi adaletnameler çerçevesinde başka bir yerde uzun uzadıya anlatmaya çalıştık. Fiziki ve etnik şartlar. hiçbir zaman kişilerin üstünlüğü ile bitmemiştir. Her kaza dairesi. köy yerleşmelerinin özel bir karakter kazanmış olmasından ve böylece Osmanlı İmparatorlu­ ğuna özgü belli bir köy tipinden söz edebiliriz. özel koşul­ lar altındadır. yani çölleşme. bu arada ölenlerin terekelerin­ deki eşyayı kıymetleri ile tespit eden tereke defterleri. ayrıntılı bir defter tutm a sistemi sayesin­ de çift-hane sistemini başarı ile uygulamıştır. az kullanılmış olmakla beraber elimizde tahrir defterleri gibi zengin ve ayrıntılı bir kaynak vardır. Bu da köy ka­ dı sicilleri ve terekeleridir. Tuna üzerinde Sırp çiftçisi veya Amasya köyündeki Türk köy­ lüsü. İmparatorluk merkezi idaresi ile küçük köylü arasında bir güven ve bunu ifade eden bir İmparatorluk “adalet” ideolojisi ortaya çıkmıştır. Ayanların kontrolları altına geçen köyler ve büyük çiftlikler tekrar devlet müsadaraları sonunda mîrîye geçmiştir. bazen 300 kadar köyü toplamak­ tadır. Gerçek durumları incelemek için. Tabii. devletin avarız sistemi içinde fazla hizmetler yüklemesi ve özellikle ağır SİYASET . kültür. genel kanunlar çerçevesinde hareket ettiğinden. daha doğrusu kiralamaları­ dır. sistem realitede bürokrasinin istediği gibi pürüzsüz işlememiştir. Osmanlı İmparatorluğunda çeşitli bölgelerde çeşitli köy tipleri vardır. direkt üretici olan köylü reayanın artıiirünü üzerine olup toprağın esas mülkiyeti üzerinde de­ ğildir. Osmanlı toprak ve vergi kanûnlarının etkisi altında. Marksist yoruma göre. Seriyye sicilleri arasında. belli bir dönemde mîrî arazinin geniş ölçüde özel mülkiyete geçtiğine dair genellemeler yapılmıştır. köy sorunlarını kap­ O S M A N II I sayan özel sicil defterleri. gelişmiş bir tahrir ve defterhâne arşivi ile. kadının hükmü altında 40-50. tekâlif-i şakka veya angar­ yalar yoluyla kontrolsuz sömürüsünü önlemeye çalışmış­ tır. bu köyler şehir ve kasabalara yakın köyler olduğundan. Devletin fiscal çıkarları. yersel haksızlıklara karşı daima Çarigrad’da. politik-askeri faktörler köylerin büyüklüğünü. hiç olmazsa İmparatorluğun çekirdek bölgesinde. Bu köylerde ortaya çıkan hukuki sorunlar. İmparatorluk ölçüsünde bir Osmanlı köy tipin­ den söz etmek tabii olası değildir. toprağa bağlılık prensibine rağmen. toprağını bırakıp çift-bozan olması genel bir olaydır. köylünün toprağın maliki olmamasından ileri ge­ lir. Bununla beraber. köylü­ nün yer değiştirmesindeki kolaylığa bağlanabilir. bu çatışmaları gidermek için biteviye yeni kanûnlar çıkarma gereğini duymuştur. yerleşim modelini ve ekonomik faaliyetleri belirler. bize bu çeşit sicillerden yararlanarak bazı araştırmalar sunmuşlardır. Osmanlı kanûnları bunu önle­ mek için. Bu ideoloji sayesinde. daima küçük köylünün koruyucusu olarak ortaya çıkmış ekabirin. Tabii sebeplerle. köy sosyal ve ekonomik hayatı üzerinde başka hiçbir kay­ nakta bulamadığımız ayrıntıları içermektedir. Öyle anlaşılı­ yor ki. Burada sorun. Osmanlı kanûnlarının köyün yapısı ile ilgili özellikleri ve etkileri başlıca şu şekilde özetlenebilir: 1.kontrol hakkından vazgeçmemiştir. o şehir veya kasaba kadısının mahkemesine gelir. Bu ko­ laylık. İmparatorluk kanûnlarında ve defterlerde ifadesini bulan ideal düzen ile kır toplumunda gerçek gelişmeler arasında bazan esaslı farklar ve ça­ tışmalar ortaya çıkmıştır. Burada bu kaynaktan çıkardığımız bazı dikkati çeken durumları söz konusu edeceğiz Başlamadan hatırda tutm ak gerektir ki. Dersaadet’te oturan padişahın himayesini aramıştır. kolaylıkla yer değiştirmesi. bu artı-ürünü seçkin sınıf içinde hangi grubun eie geçireceği sorunu idi. yani Ana­ dolu ve Rumeli’de. İmparatorluk düzeni.

Osmanlı köylüsü­ nün yer değiştirmede aşırı hareketliliğini açıklayan baş­ lıca bir faktör sayılabilir. özellikle 16. ortak merası. Köyler arasında sı­ nır tayini kadılar aracılığı ile yapılır.vergiler koyması yüzünden köylü. Kaçmalar bireysel kaldığı tak­ dirde. çift-hane sistemi Osmanlı köyünün ana sosyal yapısını belirlemiştir. yaşamı için daha iyi. köyün varlığı ve köy­ deki değişimler için temelli bir faktör olabilmektedir. Osmanlı köyü. Bunun gibi. hâlî çiftlikler ve mezraalar üzerinde istatistik veriler. Başka deyimle. Tahrir defterlerinde köylünün bırakıp gittiği mezraa adı altın­ da kayıtlı köyler hayret edilecek kadar çoktur. Böylece ortaya çıkan bu gibi topraklar da defterlerde mezraa adıyla kaydolunur. Yahut. 2) işçiliği ve pirinç tarımı yapmağa mecbur edilmiş köyler.y. emeği de kontrol altına alan devletçi-patrimonial karakteri. Bazı konularda köy halkının bir­ birinin işini toplu halde görmesi. Bununla beraber biliyoruz ki. toptan köyünü terkedip başka taraflara göçer. derbentçi. vakıf köylerine gider. katil ve hırsızlık olaylarında bü­ sini değil. harman yeri. hiçbir zaman bir communal köy tipinden söz et­ memize imkan vermez. hiçbir zaman toprağın ortak (communal) tasarrufuna bağlı köy tipini temsil etmemiş­ tir. Köylünün toprağın sadece bir kiracısı olması. avarız ve cizye vergilerinin toplanmasında. Or­ taklaşa kullanılan varlıklar içinde otlak yeri için köyün göçebelerle veya komşu köylerle uğraşısı köylerin tari­ hinde önemli bir yer tutar. Dağ geçitlerinde koruma hizmetine ayrılmış veya maden O SM A N LI . nüfus ço­ ğalması dolayısıyla yakınındaki ormanı veya boz araziyi tarıma açar ve yeni bir tahrirle bunu mukataalı arazi bi­ çiminde devletten kiralar. mezraalar yalnız terke­ dilmiş eski köylerden ibaret değildir. köylünün kısmen veya tamamen köyünü bırakıp kaçtığına dair birçok misal biliyoruz. Örneğin. y.’dan sonra köyün bir cemaat olarak tayin edilen meblağdan toptan sorumlu tutulduğunu biliyoruz. otlağı ve çayırı sınırlandırılmış defterlerde ve kadı hüccetlerinde territoI SİYASET Bu arada Osmanlı devletinin yalnız tarla arazi­ manlı ceza hukukunun. Köy cemaatinin ortak tasarrufları yani. Bu du­ rumlar köyün cemaat karakterini kuvvetlendirmekle be­ raber. başka önemli bir amil olarak. İşte bu gibi arazi de daima mezraa adı altında anılır. Fakat Osmanlı İmparatorluğunda tipik köy. Gerçi göçebelerin ve göçmenlerin yerleşmesinde top­ rağın ortak mülkiyeti ve tarım topraklarının periyodik parsellenmesi görülür. Fakat sonraları genellikle ağır vergi yükünden kurtulmak için. esasen otlak bahsinde belli otlakları belli köylere ayırarak köyler arasındaki ça­ tışmaları en aza indirmeye çalışmıştır. Ostrogorsky’nin ve H. köylerde hâlî çiftlikler ortaya çıkar. yani imece usulünü de communal köy tipi için bir örnek olarak alamayız. Bir köy.olgusu. mezar­ lığı ve suyu ortaklaşa bir köy tasarrufunu ifade etmekle beraber. Herhalde Osmanlılar döneminde Balkanlar’da böyle köy cemaatlarına (communities) rastlanmaz. Stahl’ın Osmanlı döne­ minden önce Balkanlar’da bir communal köyden toprak tasarrufundan söz etmeleri. G. sınırlar bir hüccet­ le tesbit edilirdi. Böylece devletin güttüğü vergi politikası ve politik faktörler.y. Bazı vergilerin köyün ortaklaşa sorumluluğunu ge­ rektirdiğini ayrıca tartışmak gerekir. bugünkü araştırmalar karşı­ sında terkedilen bir görüş olarak kalmıştır. daha garantili şartlar arar. Hâlî çiftliklerin ar­ tışını biz. Özetle. ortak ormanı. toprağı terketmekle kaybının ağır olmaması -tapu resmi ve oğulların toprak tasarruf hakkını kaybetmesi. küreci (madenci) ve çeltükci köylerinde görülür. Bir bölgede yeni tahrirlerde hâlî çiftliklerin artmasını. orada köylüyü et­ kileyen olumsuz faktörlerin artışı ile açıklamak olasıdır. Bu mezraalar üzerinde geçici yerleşmeler. böylece ekonomik ve sosyal bakımdan tamamile farklı­ laşmışlardır.’da geliş­ me çağında. sosyal yapısını esaslı olarak değiştirecek nitelikte değildir. mîrî arazide raiyyet çiftliklerinde yerleşmiş ve çiftliği babadan oğula bırakan bağımsız köylü ailelerin­ den meydana gelmiştir. birkaç haneden ibaret devamlı yerleşimler haline gelebilir. Tabii olarak köylü. mezraaların çoğu böyle ortaya çıkmış görün­ mektedir. Devlet. Bunun en göze çarpan misali. 16. köyün ekonomik bakımdan kötüye gidişinin bir göstergesi olarak kabul edebiliriz. vakıfların köylüyü daha iyi koruma imkânları do­ layısıyla köylü. 3) Osmanlı köyü. y. Osmanlı köy yapısı araştırmaları bakımından son derece önemli bir konudur. Birçok sancaklarda bu gibi mezraaların sayısı köy sayısı kadar­ dır. ortaklaşa kullanılan çayırı. Şu halde. tarlaları. Ostün bir köy halkını sorumlu tuttuğu da bilinir. bir takım köylerin özel bir karakter kazan­ masına yol açmıştır. sipahi bunları tapuya alacak köylü aileleri bulamaz.

köy­ lü verdiği tapu resmine karşılık alandan bir miktar para alır. Bununla bir­ likte. başlıca. den haklarını kaybettiklerini ve kadı mahkemesine baş­ vurduklarını görmekteyiz. Osmanlı arazi hukuku bir raiyyete. haklarını belirleyen bir birimdir. İhtiyar bir köylü kendi hayatında yetişkin oğullarına veya bir yabancıya tapulu toprağını ferağ edebilir. toprağı başka bi­ risinin tasarrufuna tapuyla verirken onlardan yeniden ta­ pu resmi almak suretiyle gelir kaynağı sağlamalarıdır. yetim çocukların veya hisse sahiplerinin bu yüzO SM A N U BAYEZİDII VE CEM SULTAN. Toprak olarak varisler ara­ sında paylaşılan. nîm çiftliklerin bu yolla geniş ölçüde bir alış-veriş konusu haline geldiğini görüyoruz. Bu ce­ maat içinde. esas sosyo-ekonomik yapısı bakı­ mından. önemli durumlarda doğrudan doğ­ ruya sultana baş vurmak. sipahilerin birbiri karşısında veya diğer idari üniteler. Sipahi de izin verdiği için. köylüye hayvanı ve arabası ile taşıma angaryaları yüklemesi en çok rastlanan hususlardır. Osmanlı köyünde belli bir sosyo-ekonomik ya­ pıyı devam ettirmeye çalışmış ve birçok bölgelerde belli karakterler taşıyan bir köy tipi hakim olmuştur. Köyde sipahinin sorumluluk­ ları. onu köylü ile çatışma haline koyan birçok konular vardır. Böylece. 1500. O. Osmanlı mîrî toprak rejimi ve çift-hane sistemi. Sipahi ile köylü arasında en önem­ li çatışma konusu sipahinin köylü emeğini sömürmeye çalışmasıdır. Sipahilerin baş vurduğu en yaygın ve köylü için en ağır yolsuzluklardan birisi. İnce­ lediğim belgeler. denebi­ lir. her gelen sipahinin kendisi için köylüyü ev veya ambar yapmaya zorlaması ve bunun gi­ bi başka hizmetler. Si­ cillerde. şikayette bulunmak hakkına sahiptir. Ancak yeni bir tahrir bu gibi yeni gelir kaynakla­ rını kanunlaştırır. tarlasını veya çiftliğini ferağ (tranfer) hakkını tanır. SİPAHİ VE KÖYLÜ Köy sicillerinde. Osmanlı rejiminin en belirgin karakterle­ rinden biri. FÂTİH DÖNEMİNE TEPKİ Fâtih’in ölümü ile beraber. Başka deyimle. eski adet diye yeniden canlandırmaları ve köylüden istemeleridir. Mesela sipahinin kendisine ait tahıl öşrünü. Bu ferağ işlemine kadı sicillerinde satma. İshak Paşa ve Gedik Ahmed Paşa gibi kul aslından eski ricalin şiddetli nefretini ka­ m zanmıştı. yalnız bahçe ve bağlardır. Fâtih ölür ölmez bu rical etraflı bir komployu SİYASET . korkunç bir yeniçeri is­ yanı. en iyi para getiren uzakça pazarlara zor­ la köylüye taşıtması. Fakat bütün bu Community vasıfları yanında Osmanlı köyü. örneğin vakıf­ lar karşısında. Köy sicillerinde şu olayı da sık sık görmekteyiz: Si­ pahiler. 1600 yıllarını kapsar. Fâtih’in son yıllarında devlet işleri veziriazam Kara­ manı Mehmed Paşa elinde idi. Köylü ve sipahi arasındaki diğer çatışma konuları kanunnamelerde yer almıştır. Ferağda. tapulu topraklan köylü elinden almak için genel bir eğilim içindedirler. toprak siyasetinden ve yeni vergilerden sorumlu olduğu gibi devlet idaresinde de kulları iktidardan uzaklaştırmak ve divana Faik Paşa ve Manisazâde gibi ulema ve kâtip sınıfından kimseleri vezir olarak sokmakla da.rial varlığı tesbit edilmiş idari bir ünitedir. bu idari birliğini de vur­ gulamak gerekir. oğulları Cem ile Bayezid arasında taht için tehlike­ li bir iç harp ve devlet idaresinde ve sosyal-ekonomik iş­ lerde Fâtih’in siyasetine karşı kapsamlı bir tepki dönemi başlar. çift-hane sistemini korumaya yönelik ka­ nunları uygulamak ve devamlı kontrol sağlamaktır. reayayı kanûnda belirlenenden daha çok kullanmaya kalkışması. Köyün maddi çıkarları ve tasarrufları bakımından sosyal ekono­ mik cemaat karakteri yanında. Bunun nedeni. sipahi ve köylü ilişkileri üzerinde aydınlatıcı belgeler vardır. Ferağ ancak sipa­ hinin izni ile olabilir. yaygın yolsuzlukları arasın­ dadır. köyde sipahinin köylüyü koru­ ma ödevi yanında. kanûnda olmasa bile. bu gibi fazla hizmet angaryalarını önlemek­ tir. kanunun yasak­ ladığı eski bir angaryayı veya mahalli vergiyi. çiftlerin ve ailelerin bağımsızlığı esastır. Sipahinin kendi hassa toprağında. raiyyet çiftlikleri üzerinde bağımsız üretim ya­ pan çift-hanelerdeıı oluşmuş bir köy toplumudur. Kadı sicillerinde pek çok ferag-satış işlemi bulmaktayız. Özetle. bir para kabul eder. bay’ u şirâ’ tabiri kullanılması birçok araştırıcıyı yanlış yorumlara ve genellemelere sürüklemiştir. Fakat köylü buna karşı mahal­ li kadı mahkemesine. Terekeler­ de hiçbir zaman hububat tarımı yapılan tarlalar miras bölüşmesine konu olmamıştır. Defterde vergi yazılmayan otlak ve çayırlardan sipahinin resim almağa kalkışması da.

İtalya’ya götürülen Cem’e karşı halka kendini sevdirmek ve saltanatını kuvvetlendirmek için şeriatı çok gözetici oldu. O. Yeniçerilerin taptığı bu büyük asker Cem’i mağlup etmeyi başardı ve İmparatorluğun gerçek hakimi durumuna geldi. Bayezid devri (1481-1520) kültür bakımından da Fâtih zamanındaki cereyanlara bir tepki simgeler. babasının sıkı idaresini ve fetih politikasını devam ettirecek görünü­ yordu ve Fâtih tarafından halefi olarak tercih olunmuştu. yine saltanatını kuvvetlendirmek amacıy­ la Gedik Ahmed’i bertaraf ettikten sonra büyük bir gazâ başarısı sağlamak zaruretini duyuyordu. İshak paşa yardımıyle Gedik Ahmed Paşayı. Charles’a karşı Papa. Boğdan’da nüfuz egemenlik sorunu ileride Osmanlılarla Lehistan arasında mücadelelerin esas konusu olacaktır. Çandarlı İbrahim divana vezir atan­ dı. Bayezid. Venedik ve Napoli Kralı ile Bayezid arasında yaklaşma oldu. başlıca Macaristan tarafmdan. Boğdan seferi Bayezid için gerçek bir başarı idi. gelip Cem’i zorla aldıysa da. Bu sırada Cem de Bursa’ya gelip Sultanlığını ilân et­ ti. Cem. Bayezid. Doğu’da Memlûklere î SİYASET . Fâtih’in bahtsız oğlu Napoli yolunda ha­ yata veda etti (1495). Onlar. H ı­ ristiyan hükümdarlar. Cem korkusiyle bir Haç­ lı seferine önayak olabilecek Macaristan ve Venedik’le andlaşmalar yaparak bir barış devresi açmıştı. Fakat Bayezid. bir haçlı seferinde kullanılmak üzere Papalıkla uzun görüş­ meler konu oldu. Yeniçerileri ve Amasya’da vali olan şehzade Bayezid’i tabii bir müttefik buldukları gibi ma­ lî siyasetten şikâyetçi olan halk tarafından da desteklen­ mekte idiler. O. şimdi tahtına gerçekten sahipti. İshak Paşa tarafmdan tahrik edilen yeniçeriler. Bayezid. Gedik Ahmed’in kayın pederi İshak Paşa da emek­ liye çıkarıldı. Bayezid’e nüfuzlu bir kişi tarafın­ dan yazılan mektupta. Onun çekin­ gen politikasını açıkça kötüleyen bu diktatörü nihayet Cem tehlikesi bertaraf edildikten sonra bir ziyafet sonun­ da katlettiler (18 Kasım 1482). yumuşak. babası zamanında devletleştirilmiş emlâk ve evkafın büyük bir kısmını sahiplerine geri verdi ve bu­ nun için çağdaş yazarlar tarafmdan adaleti şerîata bağlı­ lığı göklere çıkarıldı. Kendi adına o sırada ya­ pılmış bir tercümede Gedik Ahmed. Bayezid ve Amasya’dan gelen yakınları. Fransa’dan Roma’ya getirildikten (4 Mart 1489) sonra bu büyük gelir kaynağından Papa ya­ rarlandı. H atta Fransız kralı İtalya’dan sonra Bayezid’e saldıracağını ilân etti. Bayezid. öbür yandan Cem’in pâyitalıta gelmesini önleyerek Bayezid’i İstanbul’a getirtip tahta çıkardı. Bu seferde Kırım hanı bir tâbi sıfatıyle Osman­ lIlarla işbirliği yaptı. baO S M A N II bası zamanında İtalyan sanatkârları tarafından Yeni Sa­ ray’ın divarlarına yapılmış freskoları söktürüp pazarda sattırdı. Fâtih devrinde yapılmış büyük fetihleri teşkilâtlandırma ve böylece İmparatorluk yapı­ sını kuvvetlendirme. hoşgörülü bir idare getirdi. emlâk ve evkafı sahiplerine geri verme koşulları şartları kabul ettirildi. Babasının siyasetine karşıt olarak o. Bunun için Fâ­ tih ’in başarısızlığa uğradığı Boğdan’ı seçti. Karadeniz ve K ırım ’a sarkmak isteyen kuvvetli Polonya krallığının hi­ mayesini sağlayan Boğdan Beyi Büyük Stefan’ın elinden Kilia ve Akkerman’ı aldı. sultanı tahta otur­ tan biri sıfatıyle anılmakta. böylece kuzey memleketleri­ nin Akdeniz’le ticaretinin bu iki mühim antreposunu İmparatorluğa bağladı. sonsuz iktidarı öğülmektedir. Bayezid. Cem’in ölümüne kadar (25 February 1495) Bayezid’in iç ve dış siyaseti onun dönmesi korkusu altında kaldı. İki memleket arasında ilk büyük harp başlıca bu mesele yüzünden çıktı (1496-98). Devrin büyük tarihçisi Kemal Pa­ şazade onun saltanatını. babasının siyasetini terketmesi ve dedesi Murad Il’nin siyasetine dönmesi tavsiye ediliyor­ du. ölen sul­ tanın karargahından dönerek İstanbul’da Karamani Mehmed Paşayı feci şekilde öldürdüler. Yeni Sultana. barışsever. İtalyan sa­ raylarıyla ve Papalıkla diplomatik ilişkilere girdi. Rodos şövalyeleriyle yaptığı bir anlaşmaya göre. Ancak Fransız Kralı Charles VIII.uyguladılar. adına para bastırdı. Pa­ palığa tâbi Rodos şövalyeleri elinde tutsak olan Cem. Konya’da vali şehzâde Cem. babası gibi sık sık yeni akça çıkar­ mama. İshak Paşa. adalet ve hakka dayanan bir idare kurma devri olarak selâmlar. idarede Fâtih devrin­ de çok genişliyen örfî devlet kanunlar alanını daralttı. Amasya’da beraberinde gelen ulemanın tesiri al­ tında şeriatın her alanda uygulayıcısı ve dikkatli bir takibcisi olarak kanun ve nizamlarda. Fâtih devrine karşı tepkinin bir göstergesi olarak. İtalya’ya geçireceği orduyu hazır­ lamakla meşgul bulunduğu Arnavutluk’tan kendi yanına gelmeye ikna edebildi. Cem tutsak tutulduğu süre­ ce sözde onun masarifi için yılda 45 bin altın ödemeyi kabul etmişti. ticaret yerlerini yağma ettiler. Bu ticarette hayati menfaatleri olan Stefan nihayet Osmanlı tâbiyetini kesin olarak ka­ bul etti.

Memlûk Sultanı Kaytbay 1481’de. Hâzineye 40 bin altına mal olmuştu. Navarin ve K oronu aldılar. Ertesi yıl Os­ m anlIları barışa zorlamak için Fransız elçileri İstanbul’a Cem’i kabul etmiş ve sonra 1482 yazında onun Karaman oğlu Kasım beyle birlikte Orta Anadolu’da harekâtta bu­ lunmasını kolaylaştırmıştı. Bayezid’i gizlice teşvik ediyorlardı. 14 Aralık 1502’de Venedik’le İstanbul’da. Fakat Venedik’in rakibi olan İtalyan devletleri. Sırbistan’a saldır­ dılar. Memlûklerle m ü­ cadelenin nedeni yalnız iki devlet arasındaki küçük Türkmen beyliklerini kontrolü altına almak sorunundan ibaret değildi. gelerek tehditler savurdular. zihnini işgal ediyordu. Venedik’in Balkanlarda son köprübaşılarmı tasfiye etmek için Batı’da şartlar Os­ m anlIlar için çok müsait görünüyordu. Venedik-Osmanlı harbi (1499-1502). 1499’da bir Floransa konsolusu (emino) İstanbul’da yerleşti. Venedik. Venedik’e harp açarsa yılda 50 b in düka vermeyi vaad ettiler. Modon. Venedik’in Fransa ile ittifakı. İspanyollar. Osmanlı Akdeniz haki­ miyetine bir başlangıç olması bakımından çok önemli­ dir. Fransızlar. yardım va­ adinde bulundu. Şimdi Osmanlılar Avrupa’da Haçlı hazırlıklarına karşı sert bir şekilde cevap vermeye kararlı idiler. Bayezid’in İtal­ ya’da dostlan Milan’dan sonra 1501’de Napoli de Fransız ve İspanyollar tarafından işgal olundu. Avrupa’da ümitsiz duruma düşen her devlet son çare olarak OsmanlIlardan yardım alacağını söylemekle düş­ m an ın ı korkutmağa çalışıyor. 25 kalyata (Galleotta) ve yeni yaptırılmış olan iki büyük kökeden oluşuyordu. Venedik Avrupa’da bir haç­ lı ittifakı meydana getirmek için büyük çaba gösterdi. Mekke ve Medine’yi kontrol eden ve H a­ lifeyi yanında bulunduran Mısır Sultanı. Osmanlı devleti. Bir Venedik casus raporuna göre o zaman Türk donan­ masında harp gemileri 78 kadırga (galley). Bu durum ve Anadolu’da olayla­ rın ciddileşmesi üzerine Osmanlılar. Ertesi yıl İstanbul’da barış görüşmeleri başladı. İtalya harpleri sırasında (1494-1554) Av­ ru p a diplomasisinin ayrılmaz bir unsuru durumuna gel­ di. Papa.karşı yaptığı yıpratıcı uzun savaş (1485-1491) Bayezidi Avrupalı güçlerle barışa zorluyordu. Donanma ile kara­ dan bizzat Sultan idaresinde gelen ordunun iş birliği sa­ yesinde Lepanto alındı (28 Ağustos 1499). VENEDİK HARBİ. Osmanlı do­ nanmasının artık Akdeniz’in hâkimi Venedik’le açık de­ nizde boy ölçüşebilecek bir duruma geldiğini gösterdi. 1499-1502 Cem tehlikesi kalktıktan sonra Bayezid. Batı ticaret mallarından vaz geçemeyen Osmanlılar. Bayezid’e baş vurdular. 890/1485’de patlak veren sa­ vaş Osmanlılar için başarılı olmadı. Fransız ve Venedik donanmaları gelip M idilli’ye taarruz ettiler. nihayet Macaristan’ı harbe ikna etti. Nauplia ve Monemvasia’yı almak için ciddi bir girişimde bulunmadılar. O SM A N LI I SİYASET . Rodos şöval­ yeleri. Papa ve Portekiz Akdeniz’de Venedik’e yardımcı kuvvetler gönderdiler. Bayezid. Boğdan ve Rusya’nın ittifaka katılmasın­ dan korkuluyordu. Polonya. yahut sık sık değişen ko­ alisyonlar. Napo­ li kiralına 25 bin asker yardımcı göndermeyi vaadetti. Bayezidi teşvik ediyorlardı. Genelde bu Osmanlı zaferi. Osmanlıları bir hayli endişelendirmekte idi. Bu kökelerden her biri 1800 ton büyüklü­ ğünde olup dünyanın on büyük gemileri sayılmakta idi. Sâniyen İtalya harplerinin bu ilk aşamasında Osmanlılar güç dengesinde önemli bir kuvvet olarak Avrupa politikasına girmiştir. Venedik’le bir harp halinde Floransa’ya güveniyorlardı. 1500 yılı seferinde Osmanlı kara ve deniz kuvvetleri. Napoli ve Milano. Bayezid. 25 Mart 1503’de de Macaristan ve diğer Hıristiyan devlet­ lerle Buda’da barış andlaşmaları imzalandı. Osmanlılara karşı Haçlı projesi adı altında gizlenmeye dikkat olunuyordu. Karaman ve Dulgadır sorunları yüzünden gergin olan Osmanlı-Memlûk ilişkileri Cem sorunu yüzünden daha da gerginleşti. 1497’de Fransız-Vened ik ittifakına karşı Milano. İlerde İtalya harplerinin ikinci aşamasında bu siyasetin Fransa ile ittifaka kadar gelişti­ ğini göreceğiz. Osmanlı Sulta­ nı üzerinde üstünlük iddiasında idi. Bayezid’in Epirus’da hazır yardım ordusu denizi geçmeye cesaret ede­ medi. Macarlar. Ferrara Mentua ve Floransa. İtalya’da Taranto kendisine terk edildiği takdirde. Altı büyük seferden sonra yorgun düşen her iki taraf statüskonun korunması esası üzerine barış imzaladılar (1491). Papa faaliyete geçti. Gerçekte de Fâtih zamanın­ da olduğu gibi Osmanlı-Venedik harbinden Floransalılar büyük ticari yarar sağlayacaklardır. H atta 1480’de geri kalmış olan İtalya istilâsı da bazı Türk devlet adamlarının. Mora’da Venedik elinde kalan kaleleri. o zaman kadar görülmemiş büyüklükte bir donanma inşasına baş­ ladı.

Toros dağlık bölgesindeki yoğun göçebe kabilelerin oluşturduğu teh­ ditten ileri gelmiştir. Onun getirdiği yeniliklere Osmanlı do­ nanması ilerde görülen büyük başarılarının temelini at­ mış oldu. kendilerini tahrire gelen devlet memuru (emin) ve adamlarını bir gecede yok etmişlerdi. yağmaları şiddetle cezalandırıyordu. Bayezid’den yardım istemelerine neden olmuş ve Bayezid Kemal Reis idaresinde bir donanmayı İspanyollara karşı Batı Akdenize göndermiştir. çağdaş tarihçi Kemal Paşazâdenin işaret ettiği gibi. bu Türkmen aşiretlerinin hareketlerini gittikçe daha ziyade ' Kızılbaşlar. yahut parçalayarak küçük gruplar halinde birbirinden uzak bölgelere yerleş­ tirmişlerse de. KI2. Osmanlıların İslâm aleminin hakiki koruyucusu ro­ lünü ortaya koyan olaylarından biri de İspanyol hüküm­ darları tarafından sıkıştırılan Endülüs Müslüman devle­ tinin 1482’de elçi göndererek. 13. Bu korsanlardan Ke­ mâl Reis 1494 tarihinde resmen Osmanlı Donanma hiz­ metine alındı. kendi ekonomik faaliyetlerini ve hayat sahalarını kısan. ve yaptıkları zararlara kar­ şı cezalar koyuyor. Selanik ve bazı Rumeli şehirlerine yerleştirilmiştir. miktarı az olmakla beraber vergileri düzenli al­ maya çalışmıştır. tarım eko­ nomisine dayanan. 1492’de İspanyolların sürdüğü yüzbine yakın İspanyol Yahudisi Sultan’ın iz­ niyle Osmanlı ülkesine kabul edilmiş. sünni İslâmiyeti temsil eden rejime karşı İslâmiyetin kendi kabile âdetlerine ve şamanist inançlarına uygun bir şeklini telkin eden heteredoks derviş tarikatlerine fa­ natik bir bağlılıkla bağlanıyorlardı. Ataları gibi gazilik m .iI<BA$ AYAKLANMASI. Dulgadır Türkmenleri. Şeriatı. Boy beyleri idaresinde bağımsız bir ha­ yat süren hayvancılık ekonomisinin gereklerine uyan bu aşiretler merkezî idareyi dayanılmaz bir baskı ve zulüm idaresi olarak hissediyorlardı. Onların devletin vergi def­ terlerine yazılmaktan kaçmaya çalıştıklarını. aşiret hukukuna ve âdetlerine önem ver­ meyen Osmanlı rejimini bir baskı rejimi olarak görüyor­ lardı. Osmanlılar Yörükleri Anadolu’dan gruplar halinde Rumeli’ne geçirmiş. Osmanlı devletini hâkim bir Deniz Devleti (sea power) durumuna getirmiş olmasıdır. İstanbul. kontrol altına almak istemiş. Kızılbaş umumi adı altında anılmakta idiler. Cem korkusu sebebi ile Osmanlı hükümeti uzun zaman yalnız sempati gösterisinde bulundu. Donanmaya özel bir ilgi gösteren II. koyu şi’î-alevî olup Türkmenlere hitap eden bir tarikatın başı Erdebil şeyh ailesine daha 15.Yine bu devirde kayda değer bir olay da şudur: İs­ panyol hükümdarlar tarafından Gırnata Müslüman dev­ letinin istilâsına girişilmesi oradaki Müslümanların II. Şeyh Haydar’ın oğlu İsmail zamanında Erdebil sûfıleri. büyük gelir kaynakları çiftçi kitlele­ rinin üretimine bağlı bir devlet sıfatıyle göçebelerin mevsimlik göçlerine karışıyor. Osmanlı devleti merkeziyetçi bir devlet haline gelince. Doğu Anadolu. hâlâ Osman-oğlu diye andıkları Osmanlı hükümdarını kendileri ile denk sayarlardı. İspanyol boyunduruğu altına dü­ şüp (1492) kuzey Afrika İslâm memleketleri bir istilâ tehlikesi altına girince. yy ilk yarısından beri bağlı idiler. Bu aileden Şeyh Cüneyd ve Şeyh Haydar’m yanında Trabzon Rum larına ve Gür­ cülere karşı gazalara katıldılar. yüzyıldan beri kırmızı külahlarıyla tanınan militan alevî Türkmen gö­ çebeleri. bir Türkmen yurdu olan Doğu Anadolu’da ve İran'da büyük nüfuz ka­ zanmıştı. Bayezid’in en önemli başarıları arasında. vergi tahrir defterlerine ge­ çirmiş. Padişahın kanunlarını ve merkezi idareyi temsil eden kadıları ve kulları düşman gibi görüyorlar. Irak ve İran’da siyasi hakimiyeti ele geçirdiler ve Anadolu’daki Kızılbaşların manevi ve siya­ si lideri sıfatıyle Şah İsmail (1501-1524) Osmanlılar için güçlü bir rakip olarak ortaya çıktı. Bazı aşiret beyleri. Karaman oğulları idaresinde Osmanlılara karşı mücadeleyi kaybetmiş Türkmen kabileleri şimdi her za­ mandan ziyade Safevîler etrafında toplandılar. ŞÂH İSMAİL Venedik harbine son verme gereği. Doğu Akdeniz’de Hıristiyan kor­ sanlarına karşı faaliyette bulunan Türk korsanları faali­ yetlerini Batı Akdeniz’e naklettiler. yani defterde kaydı olmayan reaya sıfatıyle serbest dolaştıklarını biliyoruz. Azerbay­ can. Osmanlı devleti. Özetle yörükler. Gırna­ ta Müslüman devleti. Bu daimi huzursuzlu­ ğun derin sosyal sebeblere dayandığını görüyoruz. Bayezid’den yardım is­ temeleridir. haymane ve­ ya hâric-ez-defter. Türkmen hükümdarı Uzun Hasan’la akrabalık kurmuş olan aile. Türkmen göçebelerinin büyük kısmı Toroslarda Teke’den Maraş’a kadar bölgede hâlâ hâkim du­ rumda idiler ve Karaman oğullarından İran’a kaçıp sı­ ğınmış olanların tahriklerine yahut Suriye’den gelen kış­ kırtmalara uyarak Osmanlı idaresine karşı zaman zaman ayaklanmaktan geri kalmıyorlardı. II.

(24 Nisan 1512). Ülkesi hızla isti­ lâ edildi (1515 Haziran). topçu kuvveti isti­ yordu. Bu sefe­ ri başlangıçtan beri istemeyen yeniçeriler. Şah İsmail’e karşı sefere çıkmadan önce onun bütün Anadolu’ya yayılmış olan müridlerini ve haliflerini tespit ettirip habs veya idam ettirdi. Fakat ordu çektiği meşakkatlere bir daha katlan­ mak istemedi. Selimşah. bu harap memlekette nice bir seyahat ederiz” diye bir kaç defa ayaklanmaya yeltendi. bu iş tamamlanınca. Selim’in doğu seferi esna­ sında ona karşı düşmanca tavır almıştı. Nihayet iki ordu Çaldıran’da karşılaştı. fakat sol kolun baş­ langıçta bozulduğunu. ÇALDIRAN (1514) MERCİDÂBIK (1516). rafızî ve mülhidlere karşı bir nevi gaza olarak ilân etti. Hersek-zâde’yi yumruklamıştır. Osmanlı sağ kolunun galebe çaldığını. Ona karşı hareket eden Vezirazam Hadım Ali Paşa harp mey­ danında maktul düştü. Trabzon valisi Selim şiddetle karşılık verilmesini istiyor­ du. gerisinden emin olarak Şah’a karşı Doğu seferine çıktı. Bu Türkmen beyi o za­ man Mısır Sultanı’na tâbi idi. 921/1515 baharında Yavuz. salta­ natının ilk iki yılını tahta rakip olabilecek kardeşlerini ve çocuklarını bertaraf etmekle geçirdi. ancak Kapı-kulu’nun ve yeniçeri­ lerin top ve tüfenk ateşiyle durumu düzelttiğini bildir­ mekte idi. Selim sert tedbirlerle onları sindirebildi. Şah. REYDANİYYE (1517) Kızılbaş ayaklanması. Tumanbay’a gönderdiği mektupta. rının kırkbine vardığı rivâyet olunmaktadır. sanatkâr ve büyükleri İstanbul’a gönder­ di. İsmail. Vene­ dik’le Osmanlılara karşı ittifak arıyor. ve 1507’de iki kez Osmanlı top­ raklarını çiğnemekten çekinmedi. Salta­ natının ilk iki yılını taht için rakip kardeşlerini bertaraf etmekle geçiren Selim. 1514 yılının 13 Temmuzunda hu­ duda erişti. Selim bu zaferin ardından Doğu Anadolu’yu ta­ mamiyle ülkesine kattı. SayılaO SM A N U . Vezirazamlarından düşmanla gizli ilişkisini öğ­ rendiği Dukagin Zâde’yi döverek yaralamış ve sonra idam ettirmiş. yahut daha çok yayılan adıyla Yavuz Se­ lim (1512-1520) kişiliğinde Yıldırım Bayezid ve Fâtih Mehmed’in enerjik cihangirliği canlanıyordu. Derhal sava­ şa girildi (24 Ağustos 1514). İran yerine Dulgadır beyi Alaüddevle üzerine yürüdü. Diyarbekir şehri (Ekim 1515) ve SELİM I. “düşman yok. O. Yeniçerileri kendi tarafına kazanan Selim. yine barışa bağlı kaldı ise de. Anadolu Türkmenleri onu kendi hükümdar ve pîrleri sayıyordu. ihtiyar ve asker gözün­ de nüfuzunu kaybetmiş olan Bayezid’in oğulları arasında taht için şiddetli bir rekabet ve mücadele ile aynı zama­ na rastlıyordu. Şah’ın Horasan’dan Tebriz’e zorla getirdiği tüccar. nihayet İstanbul’a girmeye ve babasını tahttan indirerek yerine geçmeye muvaffak oldu. Savaş kazanıldıktan sonra oğlu Süleyman’a gönderdiği fetihnâmede padişah. Bütün gücünü kızılbaşlara ve Şah’a karşı toplamak için Avrupa’daki komşuları ile. Selim kendi ordusunda İsmail’in taraftarları bulunmasından şüpheleniyordu. barışçı göründü. Buna karşı Şah İsmail ona gönderdiği mektupta Anadolu halkının çoğunluğunun kendi baba­ larının müridleri olduklarını ve ailesinin gaza ile şöhret kazanmış olduğunu söylüyor ve Timur olayında Osman­ lI’ların başına gelenleri hatırlatıyordu. çöle çevirttiği dağlık ve fakir Doğu Anadolu’da bu onun ordusunu içeri doğru çekmek ve sonra imha etmek planını uygulamak istiyordu. Uzun Hasan’ın Anadolu’daki siyasi gayelerini benimsemiş olup. Çaldıran’dan dönüşte binlerce asker ve hayvan telef olmuştu. Bu meydan okuma karşısında Bayezid.iddiasında bulunan İsmail. İsmail. Anadolu tarihinde bir dönüm nok­ tasıdır. 1502’de. Selim sefere çıkar­ ken (28 Şubat 1514) şeyhlerden ve ulemadan Şah’ın bir mülhid ve kâfir olarak katli vâcib olduğuna dair fetvalar aldı ve etrafa ilân etti. Selim iki hafta sonra alayla Tebriz’e girdi ve adına hutbe okuttu. İran seferini bırakmak zorunda kalan Selim süratle İstanbul’a döndü ve kendi plânlarına karşı koyanları ortaya çıkararak şiddetle cezalandırdı. Kışı Amasya’da geçirdi ve İsmail’i tamamiyle yok edinceye kadar harbe devam etmek azminde olduğunu ilân etti. İsmail’e karşı bu seferi. beylerbeyini katletti. kendisinin Büyük İskender gibi şarkın ve garbın hakimi olacağını yazmış. Osmanlı Sultanına bu bakım­ dan da rakib olma iddiasında idi. Bursa’yı tehdide başladı. Bir yandan da Şahı harbe zorlamak amacıy­ la hakaret dolu mektuplar gönderdi. özellikle Macaristan’la barış görüşmelerine girdi. hasta. Çaldıran zaferi. Güney Batı Anadolu’da Tekeili’nde Kızılbaşların başında ayaklandı ve Kütahya’yı zapt. 151 l ’de Şah-kulu. Belki İran’ı feth ve ülkesine katmayı düşünü­ yordu. Son derece tehlikeli koşullar içinde tahta çıkan Selim İmparatorlu­ ğu demir bir pençe ile tutmuş bir pâdişâhtı (bir aralık vezirazam tayin etmeyerek devlet işlerini bizzat yürüt­ müştür).

H int Okyanusunda ticaret tekelini ellerinde tutmak için Araplara karşı 1502’den itibaren amansız bir mücadele­ ye girmişlerdi. Normal Osmanlı sancak teşkilâtını kurmakla beraber aşiretler özel bir idareye tâbi tutuldu. Fakat 1517-1540 arasında bölgedeki halk. ödenmesi daha kolay ve basit olan Osmanlı vergi sisteminin. Anadolu ve Halep ticaret yollarının birleştikleri büyük ticaret mer­ kezi Diyarbekir’in zaptı Osmanlı hâzinesine büyük bir gelir kaynağı oldu. Bu sancaklarda beylerin kabile ve toprak üzerinde hakları babadan oğula irsî geçtiğinden ocaklık ve yurtluk denmekte idi. Bu yandan Portekizli­ ler. Osmanlılar. Arabistan’la Hind arasında tica­ reti kesmek için Aden Körfezinde Sokotra adasını (1505) ve Basra körfezi ağzında Hürmüz’ü (1507) ele geçirdiler ve Kızıldeniz’de Cidde’ye kadar sokuldular. özellikle o zaman Mezopotamya ile İran. Büyük emeklerle Kızıldeniz’de yap­ tıkları donanma Portekizliler tarafından yok edildi (1509).diğer şehirler 1515-1517 arasında feth edildi ve bölgede­ ki Türkmen ve Kürd aşiretleri uygun koşullarla Osmanlı devletine bağlandı. Diyarbekir başlıca üs­ ler halinde kullanılacaktır. O zaman Bayezid. Kürdler. SELİM I VE MISIR MEMLÛKIERİ Mısır Memlûkleri 1514 tarihine doğru bir yandan Şah İsmail’in öbür yandan Portekiz tehdidi altında Os­ manlIlarla iyi geçinmek zorunda idiler. Osmanlılar böylece Tebriz-Halep ve TebrizBursa ipek yolunun kontrolünü tam olarak ele geçiriyor­ lardı. Böylece. OSMANLI Osmanlılar. Fakat Ocak 151 l ’de Mısır’a Osmanlıların dört yüz top ve kırk I SİYASET . Bu ümitsiz durumda Mısır Sultanı Al-Gavrî Osmanlı sultanından yardım istedi. sünnî Şafiî idiler. Se­ lim. İran ve Memlûklerle mücadelede Yeni Çağ’a özgü ekonomik çarelere de baş vurdu. Öbür yandan beş Kürd kabile­ si de hükümet adı altında devlet vergilerinden affedilmiş tâbi ayrı bir grup teşkil ediyordu. Daha küçük olanlar zeamet sayıldı. Kürdler Kara Ulus adı altında birleştiler. de La Broquiere bu bölge hakkında “le pays de Turquemanie que nous appelons Armonie” (bi­ zim Ermenistan dediğimiz Türkmen-ili) demektedir. Osmanlılar. irsî olarak kendi kabileleri üzerinde ve böl­ gelerinde sancak beyi tayin edildi. Doğu Anadolu yüksek yaylasının ilhakı ilkin strate­ jik bakımdan önemli idi. Bu iki yol üzerindeki zengin ticaret ve sanayi şehir­ leri. Portekizliler. Bölgenin ilhakı ekonomik bakımdan daha az önem­ li değildir. Sekiz Kürd kabile beyi. Doğu Anadolu’daki yerleşik çiftçi halk üzerinde evvelâ Uzun Haşan zamanında toplanmış yerli vergi kanunlarını yerinde bıraktılar. Fakat Ale­ vî olan Türkmen kabileleri İran Safevîlerinin esas kuvve­ tini oluşturmak üzere o tarafa çekilmeğe başladılar ve bölgede zayıfladılar. Kanûn-i Osmanî’nin uy­ gulanmasını istediler. Bitlis hâkimi Şeref Bey İstanbul’a bizzat gelip Padişah’ın elini öperek itaatim sundu (Mart 1516’da). Öbür yandan 16. Zira o zaman İran’ın batıya ihraç ettiği en önemli ticaret malı ipek bu mem­ leketin altın ve gümüş ihtiyacının ana kaynağı idi. Yavuz. Memlûklerin düşmanı Şah İsmail’e elçi göndererek ortak bir saldırı önerdiler. Doğu Anadolu yaylalarındaki kalabalık Türkmen ve Kürd kabilelerini iki ayrı ulus halinde ör­ gütlediler.da İran. kendi idare tarzlarını buradaki koşullara uy­ durdular. Mısır sultanına yardım göndermişti. Bursa’da İranlı ipek tâcirlerini tutuklamış. Osmanlılara karşı 1501’de Haçlı donanmasına katıldıkları da hatır­ lanmalıdır. Türkmenler Boz Ulus. Şah’a karşı sefere çıkarken İran’la ipek ticaretini yasak etmiş. Portekizlilerin. Rumeli’ye sürdürmüş­ tür. Yan. Hind Okyanusunda dehşet saçan korsan faaliyetiyle kalmadılar. Otuz gemilik kereste ve üç yüz toptan ibaret ilk yardım Rodos şövalyeleri tarafından zaptedildi. Irak ve Kafkasya’daki fütu­ hat için bölgedeki Erzurum. Doğu’dan gelecek is­ tilâlara karşı Anadolu güvence altına alınmakta idi. 1432’de B. İran’la ipek ticaretini yasaklarken İran ekonomisinin can damarını kesmeyi umuyordu. Memlûkler. Memlûklere karşı harekete geçerken de Çerkezistan’dan köle ticaretini önlemeğe kalkışmıştır. Diyarbekir eyaleti geliri 1528’de 25 milyon akça ile bütün Balkanlardan alman gelirin sekiz­ de birine yükselmekte idi. Fakat bütün bu kabi­ le beyleri Diyarbekir valisinin emri altında belli sayıda askerle Pâdişah’ın seferlerine katılmak zorunda idiler. yy. İran’a hâkim olan Karakoyunlu ve Akkoyunlu Türkmen hanedanları devletlerini Doğu Anadolu’daki Türkmenlerle kurmuşlardı. gemi ve ateşli silâh bakımından düşmanla boy ölçüşecek durumda değildi.

Memlûkler için aynı derecede tehlikeli olan Şah İs­ mail ile Selim arasındaki savaşta Al Gavrî tarafsız kaldı. büyüklerin I SİYASET . Kahire halkı kendisini des­ tekliyordu. Tumanbay. iki ordu. bu işe yaramaz eski top­ ları susturdu. Selim. Kahire’de panik yarattı. sefer açmadan Çer­ keş aslından olan Memlûkleri hedef tutacak. demir bakı­ mından Mısır Osmanlılara bağımlı idi. Halife Al-Mutawakkil ve üç kâd’il-kudât Pâdişah’ın huzuruna çıktılar. Memlûk ordusunun yenilgisi başlıca Halep valisi Hayirbay’ın hiyanetine ve Çaldıran’da olduğu gibi Osmanlıların şiddetli top ve tüfenk ateşine atf olunmak­ tadır. Selim. Ağustos başlarında Haleb üzerine yürüdü. Osmanlılar. Al Gavrî. Merc-i Dâbık’da karşılaştı. şimdi Por­ tekizliler Aden’i zapt etmeye çalışıyorlar. Osmanlılar Rumeli’de ilerleme­ ye başladığından beri Akdeniz’den gelecek bir Haçlı se­ ferinden eskisi kadar kaygılı değildiler. Khyirbay ve bazı Memlûk emirleri Selime gelip itaatlarını sundular. herşey Arap dünyasını. Savaşı seçti. Memlûklerdetı H arput’u aldılar. Özetle. Reydaniye’den kaçmayı başaran Tumanbay. baskın ve gerilla harbine baş vurdu. Mısır’ı işgal konusunda tereddütte idiler. Aksi takdirde Mı­ sır’a girip bütün Memlûkleri kaldırmaya azmettiğini ilâ­ ve ediyordu. Memlûkler bir savaşı kaygı ile beklemekte idiler ve kuşkusuz bir barışı tercih ederlerdi. Osmanlı idaresini kabule hazırlamış bulunuyordu. fakat Memlûklerin bu heyeti gitme­ ye bırakmadıklarını biliyoruz. Al Gavrî’nin bütün hâzinelerine el koydu. Memlûkler idi. Bununla beraber İbn İlyas’a göre aşa­ ğı sınıf halk Osmanlılara yardımcı oluyor. Calculiya’da Şam valisi Canberdi Gazalinin mukavemet gi­ rişimini kırdı (27 Aralık) ve Gazze’ye kadar Filistin’i iş­ gal etti. Halep halkı Memlûklere düşman olmuştu. Fakat hangi taraf kazansa. Osmanlıların Merc-i Dabık’daki savaş usûlünü taklid ederek Kahire önünde Reydaniye’de top ve tüfekle berkitilmiş bir savunma hattı hazırladı. fellahlar da dahil olarak kimseye kötü muamele yapılmayacağını ilân etti. Haleb’e giren Osmanh Sultanı. 30 Ağustos’ta Şam’a geldi. Peygamberin kemiklerini mezarından çı­ karmakla tehdit etmekte idiler. Fakat. Al Gavrî savaşın kaçınılmaz olduğunu bildiğinden 18 Mayıs’ta or­ dusu ile Haleb’e hareket etmiş bulunuyordu. 1516’daMekke ve Medine Seyyidleri’nin Selime bir he­ yet gönderdiklerini. Bir vakitten beri Osmanlı Padişahları. Osmanh Padişahı için düşman Arap halkı değil. bütün Arapların gözleri ve yürekleri gâzî Osmanlı sulta­ nına dönmüştü. Arapları on­ ların zulmünden kurtarmak istediğini ilân edecektir. 11 Ekim 1516’da Kahire’de Sultan ilân edilmiş bulunuyordu. Selim. Memlûkle­ rin eskiden beri kendi nüfiız ve hakimiyet bölgesi say­ dıkları araziye tecavüz etmiş oluyordu. Selim. Halîfe’yi yanında oturttu. Kahire’de panik havası vardı. Memlûkler. Ertesi günü Hâlife Al-Mu. Gazze’den öte Mısır’da kendi adına sikke bastırıp hutbe okutursa onu orada vali bırakacağını bildirdi. Bu tehditler. Fakat sonra kaçmaması için tedbir aldı. Çölü geçen Selim Belbeis’de Mısır halkını Memlûklerden ayrı tutarak kendilerine aman verdiğini. tam bir O SM ANH bozguna uğradılar. Topkapı Sarayı belgeleri 1512 tarihine doğru gemi inşası için bir kaç Osmanh kaptanının Süveyş’e gönderdiğini ortaya koy­ maktadır. Mart 1516’da Osmanlılar. Al Gavrî harp meydanında inme isa­ betiyle öldü. Mekke ve Medine’ye zengin vakıf hasılâtı gönderdikleri gibi Mekke Şerifı’ni kendi taraflarına ka­ zanmak için çaba harcamaktan geri kalmıyorlardı. âdet olmadığı halde yanma Halife Al-Mutawakkil al’Allah’ı almıştı.tawakkil’i Osmanlı aske­ riyle şehre göndererek halka güvence verdi. yeni Memlûk sultanı Tumanbay’a bir mektup göndererek Halife’nin ve kadıların biati ile memleketi kendi egemenliği altına aldığını. Harp başladığı zaman üstün Osmanlı topçusu. Gemi yapmak için'tahta ve zift. Çaldıran’dan sonra Alaüddevle’nin ülkesini ve Diyarbekir’i zapt etmekle.kantar barut yetiştirdiklerini biliyoruz. Sinan Paşa. Tumanbay. Pâdişâh. Kahire’de Cuma hutbesi Selim adına okundu. Arap dünyasının Hint Okyanusunda hayat kaynaklarını kesmek Mekke ve Medine’yi zaptetmek tehdidinde bulunan Portekiz saldırısı karşısında kuşkusuz yalnız Al Gavrî’nin değil. bir taraftan Diyarbekir’de tutunmaya çalışırken Selim ordusunun başında Fırat vadisine indi. Osmanh kuv­ vetleri. Selim. kendisine karşı saldırıya geçe­ ceğini biliyordu. Araplar. Memlûkleri takib ve araştırma kasdiyle Os­ manh askerinin yaptığı harekât halk arasında korku ve dirence sebep oldu. Selim’in bu tahkimli mevzii yandan çevi­ rerek yaptığı saldırı tam bir zaferle neticelendi (26 Ara­ lık). Mekke ve Me­ dine’yi almak. Böylece Memlûk sul­ tanlığı tarihe karışmış bulunuyordu.

Zengin hediyeler gönderdi. ya­ kında İran’a gelerek orasını da alacağını. Bununla beraber. Suvakin’e kadar bütün H i­ caz’ın. Buna göre. Memleketin tarım alanlarının ve vergi kaynaklarının tahrir defterlerinde tam olarak tespit edildiğini görüyoruz. Hıris­ tiyan Habeş hükümdarı ile ittifak için Massuwa’ya elçi­ ler göndermişlerdi. 6 baştarda) Selman Reis idaresinde bu maksatla Yemen ve Aden tarafına gönderildi. Kızıldeniz’e tekrar girmiş. Selim Mı­ sır’a vali olarak Hayırbay’ı Mısır’a beylerbeyi bıraktı ve İstanbul’a dönmek üzere Kahire’den ayrıldı (10 Eylül 1517).hâzinelerini nereye sakladıklarını bildiriyordu. Şirvanşâh’ın kendi “Hilâfet-i Ulyâ”sına tâbi olmasını ve camilerde kendisine dua etmesini istiyordu. Mısır’daki işleri düzene soktuktan sonra 1524’de Portekizlilere karşı sistemli ha­ rekâta giriştiler. Abû Numay’ın şerîf olarak kalmasını kabûl etti ve kendisine bir ahidnâme verdi. 1515’de Portekizlilere karşı Memlûk Sultanı tarafından Kızıldeniz’e gönderilen do­ nanmanın reisi Osmanlı kaptanı Selman reis idi. Fâtih Mehmed’in Hac yolları üzerindeki kuyu ve çeşmeleri ta­ mir arzusu aynı şekilde Memlûk sultanınca olumsuz kar­ şılanmıştır. 1524’de Süveyş’te yapılan bir donanma (8 kadırga. O SM A N LI OSMANLI SULTANLARININ HALİFELİĞİ Bir rivâyete göre Selim tarafından İstanbul’a gönde­ rilmiş olan Halîfe Al-Mutawakkil Ayasofya camiinde hi­ lâfeti resmen Padişaha terk ve ferağ etmiştir.D’ohsson ve sonra M. Kızıldeniz’de daimi bir donanma bulundurmak. Muhar­ rem 833’de (1429 Kasım) Ka’be’yi örtü ile örtmek ve Mekke’de çeşme yaptırmak istediği zaman Mısır Sultanı bunu bir üstünlük iddiası sayarak reddetmişti. Selman Reis’e atf olunan 2 Mayıs 1525 tarihli bir lâyiha Osmanlı siyasetinin anahatlarını tespit etmektedir. bu mektupta Memlûklerin Hicaz Hac yolunu “Arap eşkiyasından” ko­ ruyamadıklarını. Bu başarılı harekâttan sonra Hindistan’da­ ki Müslüman hükümdarlar. Yemen’i ele geçirerek bir Osmanlı garnizonu yerleştirdi ve Hind Okyanusuna çıkarak Aden’i zapta çalıştı (1525). Selman. Gerçekte. Mekke ve Medine’nin kendisine itaat ettiğini. Osmanlılar. Nadir Şaha aynı şeyi kabul ettirmeğe çalışmışlardır. Portekizlileri Kızıldeniz’den atarak H in­ distan’dan gelen ticaret gemilerine yolu açmak gerekti. Şahruh. kendisine Alah tarafından İslâmiyet ka­ nunlarını düzene koyma ve K aba mahmillerini teçhiz vazifesi verilmiş olduğunu ifade ediyor ve bu sebeple kü­ çük büyük bütün İslâm memleketlerinin kendisine itaat etmeleri gerektiğini söylüyor. eserlerinde bu rivayeti yaymışlardır. Vaktiyle Abd Allah b. Hareketinden önce Halîfeyi gemi ile İstanbul’a göndermişti. Tumanbay nihayet yakalandı ve idam olundu. Zubayr. Keza. Padişah’ın hizmetine girdi. Abbasi halifeleri zamanında tespit edilmiş klasik Hilâfet nazariyesi öne sürülmüştü. Mısır’da Osmanlı valisi Hâin Ahmed Paşa’nın isya­ nı bastırıldıktan (1524) sonra veziriazam İbrahim Paşa Mısır’a giderek memleketin idaresine ayrıntılı bir ka­ nunnâme ile kesin şeklini verdi. (17 Temmuz 1516’da Mekke Şerîfı Abû Numay’ın oğlu Mekke’nin anahtarlarını getirerek baba­ sının itaatini bildirdi. Cidde’ye kadar sokulmuşlar. Gücerat ve Kalkutta Sultan­ ları OsmanlIlardan Portekizlilere karşı yardım istemeye başladılar. M. Selim. Osmanlılar. Şehir içinde Memlûklerle şiddetli sokak muharebeleri oldu. Osmanlılar. Ata. Klasik hilâfet görüşü 1256’da Bağdad’ın Moğollarca işgali ve Abbasîlerin yok edilmesi üzerine her İslâm sultanı tarafından taşınan genel bir ünvandan başka birşey değildi ve eski manasını tamamiyle kaybetmişti. Selim. O. Bu donanma ilkin Suvakin’de bir kale yapmak isteyen Portekizlileri bura­ dan kovdu. Şirvanşâh’a gönderdiği Mısır fetihna­ mesinde Selim’in Büyük Hilâfet anlayışını yansıtmak bakımından özel bir önemi vardır. daha önceleri 1727 Ekiminde İran’a hâkim olan Afgan Şahı Eşref’le ya­ pılan andlaşmada Osmanlı Padişahı bütün Müslümanla­ rın Halife’ si olarak tanınmıştır. 1517’de Portekizliler. Kanunî Süleyman da cülûsunda Mekke şerîfıne gönderdiği nâmede Allah’ın ! SİYASET . 1774’de Kırım hanlığının bağımsızlığı konu­ su ortaya çıktığı zaman Osmanlı padişahı Ruslara karşı bu müslüman devleti üzerinde Halîfe sıfatıyle bir takım haklarını devam ettirmek iddiasında bulunmuş. 3 Galyata. Mısır fethinden hemen sonra Kızıldeniz’i Portekizlilere kapamak üzere bu denizde kotrollarını kurmaya çalıştılar. Muaviye’ye karşı Ka’be’nin hâdimi ve Hacc reisi ol­ makla üstünlük iddiasında bulunmuştu. Mekke ve Medîne’nin ve hac yollarının hâmisi olmak ise İslâm dünyasında üs­ tünlüğü belirten bir sıfattı.

Abussuûd Efendinin yazdığı Budin Kanunnamesi m u­ kaddimesinde de Süleyman için “vâris al-hilâfet al-kubrâ. Burada dikkati çeken nokta. hâiz al-imamât al-uzmâ hâmî hama al-Haramayn alMahataramayn” unvanları kullanılır. Ondan sonra Kemal Paşazâde ve Abussuûd (1545-1573’ arasında Şey­ hülislâm) o zamana kadar yalnız sultanın iradesine daya­ nılarak çıkarılan kanunları ve örfî müesseseleri şeriata uydurmak için harcadıkları çaba ile devlet idaresini şerîleştirmede önemli rol oynadılar. Bu anla­ yış ise hilâfet hakkında İslâm âleminde 13. Süleyman. ken­ dinde. Abussuûd’un arazi ka­ nunu ve arazi vergileri hakkındaki yorumu bundan son­ ra Osmanlı kanunlarına kılavuz oldu. Allah’ın iradesiyle “al-saltanat al-uzmâ wa masnad al-kilafât alkubrâ” ya geldiğini tasdik ederek. Hilâfet-i Kübrâ ve bütün İslâm âlemi üzerinde himaye fikridir. Fiilen hakimiyeti elinde bu­ lundurarak şerîatı uygulama vazifesini üzerine alan her Müslüman hükümdarı halife unvanını taşıyabilirdi. fıkıh kitaplarının Abba­ si devrine ait hilâfet anlayışına döndüler ve ondan meded umdular. siz Afranc’da (Avrupa’da) memleketler feth etmekle bize ve bütün İslâm Sultanlarına üstün bulunuyorsunuz (Fadîlat tammat alaynâ ve alâ sair Mulûk al-anâm bal alâ kaffat salatîn alİslâm) diyordu. “al-aimme min-Kurayş” hadîsi ortadaydı. tarihi şartlara göre genişletilmesin­ den başka bir şey değildir. İslâm memleketlerinin Hıristiyan saldırılarına karşı savunması. tekrar bütün İslâm âlemini kapsıyan bir hilâfeti ulyâ fikridir. Osmanlı Halîfesinin bağım­ sızlığını ve Mekke ve Medîne üzerinde egemenliğini di­ nî bir konu olarak ileri sürdüler. Başka deyimle. Mekke Şerîfi cevabında. Bu anlayış kuşkusuz Abbasîler devrinde formüle edilen hilâfet nazariyesine tamamiyle uygun değildi. onun devlet işle­ rine. Selim. Yeni hilâfet anlayışının temel fik­ ri gazâ. Dikkati çeken baş­ ka bir nokta bu sıfatların Allah’ın iradesi sonucu olduğu iddiasıdır.. Aslında bu yeni an­ layış da onların bütün İslâm âlemi üzerinde nüfuz ve ha­ kimiyetlerini hazırlıyan bir politikadır ve gâzîlik gelene­ ğinden doğmuş olduğu da âşikârdır. Osmanlı Padişahı sünnî İslâmiyeti temsil eden hâ­ life sıfatıyle. Osmanlı Padişahı Kureyş’den değildi. Osmanlı padi­ şahı kendisinin fiilen İslâm dünyasının en büyük hü­ kümdarı ve koruyucusu durumuna gelmesini. 1725 tarihlerinde. Bunlar boş söz ve iddialardan ibaret değildi. onun.yüzyılda ga­ lebe çalan anlayışın. Eskiden örfi kaI SİYASET . O. Ama Osmanlıların temsil ettiği hilâfeti kubrâ ve imamat-ı uzmâ.kendisini saltanat tahtına ve hilâfet makamına geçirdiği­ ni bildiriyordu. Şeriatı temsil eden ulemanın örfü temsil eden ümera ve küttâb yanında üs­ tünlüğü sorusu daha Selim devrinde kuvvetle ortaya atıl­ mıştı. 1919-1923’de Hind müslümanları İngiltere’ye kar­ şı bu inançla karşı çıktılar.. Kıbrıs fethinde âşârın sekizde bir yerine hârâcı toprak üzerinden alman beşte bir kuralını idareye kabul ettirdi. Allah’ın iradesi sonucu saymakta idi. Kanunî Süleyman. tarihi şartların meydana ge­ tirdiği yeni bir hilâfet anlayışı sayılabilir. Böylece. İran’da Safeviler idaresindeki halkı cebren itaat altına alınması gereken mulhid ve rafızîler saymak­ ta idi. Portekizlilere ve Ruslara karşı Hind Müslümanlarından ve Orta Asya hükümdarların­ dan yardım talebi karşısında kaldığı zaman da Hilâfet-i Rûy-i Zemîn’in kendisine Tanrı tarafından verilmiş ol­ duğunu ve Hac yollarının açık bulundurulması kendisi için bir vazife teşkil ettiğini belirtmiştir. arada okyanus olduğu için İslâm âleminde biri Osmanlı Padişahı öteki H ind Padi­ şahı olmak üzere iki imâmın yani halîfe’nin varlığı kabul olunuyordu. Çöküş devrinde ise Osmanlılar. örf sahasına karışmasına şiddetli bir tepki gösterdi ise de Cemâlî şeyhül İslamların devlet içinde üstün mev­ kiini hazırlıyanların başında gelmektedir. İslâmın himaye ve savunulması idi ve Osmanlı devletinin fiilen sahip bulunduğu kudrete dayanıyordu. bu fiilî durumu. Mekke ve Medîne’nin ve Hac yollarının korunması gibi bütün İslâm dünyasını ilgilendiren hususları Osmanlı sultanları kenO SM ANLI di vazifeleri sayarak İslâm âlemi üzerinde üstün bir oto­ rite kurmak iddiasında olmuşlardır. Osmanlılar’ın yeni tarihi koşullar altında buna getirdikleri yenilik. Şeyhülislâm Ali Cemâlî’nin bu bakımdan önemli bir rol oynadığı anlaşılmaktadır. halife-i rûy-i zemîn sıfatiyle kendi devletinin iç siyasetine ve kanunlarına şeriatı tam manasiyle hâkim kılmak zorunluluğunu hissediyordu. Sumatra Sultanına kadar her müslüman hükümdarına yardım gönderdiğini biliyoruz. Zira Süleyman’ın bu mak­ satla harekete geçtiğini. Selim’den sonra Osmanlı devleti açık bir şekilde gâzî uc devleti ge­ leneğini geliştirerek eski İslâm hilâfetini yeni bir yorum­ la ihya etmiş oluyordu.

Osmanlılar. hatta sancak kanunlarında Şeriat’ın dikkatle uygulanmaya çalışılması bu akımın sonucudur. O. Osmanlı Padişahı. Osmanlı devleti Avrupa politikasına bir denge gücü olarak davet edilmekte idi. Fâtih Mehmed Akdeniz'in kapısı Rodos ve Orta Av­ rupa’nın kapısı Belgrad önünde durdurulmuştu. çıkan fırsatı kaçırmadılar. Osmanlılar. Fakat şimdi İtalya harplerinin ikinci aşamasında. Üç hafta sonra çekildi. Bu şartlar altında Süleyman 1529 ya­ zında ikinci defa Macaristan’a girdi. Padişah’dan Kralı kurtarmak için Habsburglara karşı kaO SM ANU . mücadele edecekler. Osmanlılar için daha elverişli bir durum olamazdı. Şeriatçılık siyasetinin Osmanlı toplumunun kalıplaşmasında ve kültür iktibaslarına ka­ panmasında başlıca rol oynadığı iddia edilmektedir. yıllık vergi teklif ederek krallığı­ nın tanınmasını Padişah’tan istedi ise de bu teklif redde­ dildi. Ferdinand Budin’i işgal ederek Zapolya’yı koğdu (23 Eylül 1527). çıkarları eski düşman Macaristan’a bir saldırıyı gerektiriyordu. Selim ’in fütuhatı. göstermeli idi.çıktığı zaman (17 Şevval 926) İslâm âleminde kazanılmış yeni durumu korumak için ataları gibi gazâ alanında büyük başarılar'. Osmanlı devletine.nun konusu olan meselelerin 17. yüzyıl kanunlarında gittikçe daha ziyade istiftâ konusu olması. Zapolya. Daha önce İtalya’da denge siyasetinde Napo­ li. Fransa Kıralı François I Pavia’da İmparator Kari tarafından esir alınınca (1525) annesi son çareye baş vurdu. Selim’in asıl maksadı Batıya büyük bir sefer yapmaktı. bunun için o daha 1515 ’de İstanbul’da büyük bir tersane inşasına başlamış­ tı. Zapolya (Janos Szapolyai)’yı Kral seçtiler (10 Kasım 1526). Osmanlı Padişahından yar­ dım istedi. kendisi 1532’de Vene­ dik elçisine. hem magnatların hem köylülerin dostu görünmesini bildiler. Avrupa’da ba­ rışı kurarak Osmanlılara karşı haçlı seferi projesi iflâs et­ ti. tâbi bir Kral idaresinde bulundurmağı yeğlediler. Ule­ manın şeriatçılığına karşı devlet ve toplumun ihtiyaçla­ rını daha serbest bir şekilde gözönüne alan pratik idare­ ciler olarak bürokratlar. Batı’da gazânın devam ettirilebilmesi Hıristiyan dünyasının bu iki kalesinin alınmasına bağlı idi. yeni­ liklerin ve reformların öncüsü olacaklardır. Venedik hatta Papa Osmanlı yardımı için gi­ rişimlerde bulunmuşlardı. François. Fakat Osmanlı. Öbür yandan İmpara­ torluk tahtına Kari V ’in seçilmesinden (1519) az sonra Hıristiyan âleminin iki büyük hükümdarı Kari V ile Fraçois I arasında kaçınılmaz harp patlak vermişti (Mart 1521). bu yardım yapıl­ mazsa François’nın İmparatorun koşullarını kabule mec­ bur olacağını ve İmparatorun “dünyaya hakim” olacağı­ nı söyledi (Şubat 1526). D i­ vanda derhal sefere karar verildi. Köylüler. Batıdan yardım gelmedi. adetti (Şubat 1528). tâbiliğini sunması koşulu ile Macar tacını Zapolya’ya vermeyi ve onu Ferdinand’a karşı savunmayı vasadık kalarak Macaristan’ı bu aşamada işgal etmediler. OSMANLI DÜNYA DEVLETİ: AVRUPA DEVLETLER SİSTEMİNE GİRİŞ Süleyman tahta. Bu ül­ kenin o zaman uzak ve elde tutulması güç olduğu düşü­ nülüyordu. İtalyadaki koşullar dolayısıyle 1525’de Venedik de Osmanlılar yanında idi. kiittab. Budin’de I SİYASET Sü l e y m a n . Başlangıçta François’yı kurtarmak için İmparatora karşı İtalya’ya karadan ve de­ nizden saldırı düşünüldü. İmparatorluğu bir misli büyütmüş ve Avrupa’da ümitsizlik doğurmuştu. Rodos’u 1522’de fethetmeyi başardı.m radan ve denizden saldırıya geçmesini. Milano. Padişah. bir süre önce magnatlara karşı şiddetli bir is­ yan çıkarmışlardı. İm paratora karşı yeniden giriştiği savaşta (1528) yine güç bir duruma düşmüş bulunan François yardım istiyordu. a u j iit e ş f . Macaristan’a gi­ ren Süleyman Mohaç (Mohacs)’da ezici bir zafer kazandı (28 Ağustos 1526) Kral harp meydanında maktul düştü. Süleyman. Zapolya Habsburglar karşıtı ittifaka katıldı. Böylece Avrupa iki-cepheye ayrıldı. Osmanlılar geleneksel siyasetlerine Belgrad’ı 1521’de. Al­ man taraftarı olanlar ise Pressburg’da başka bir diet’ te Kari V ’in kardeşi Arşidük Ferdinand’ı Macar Kralı seçti­ ler. Burada da durum elverişli idi: Zapolya ve bir kısım Macar magnatlar Kralın Habsburg taraftarı politikasına karşı idiler. Fransa ve müttefikleri onu ta­ nıdılar. Kari V karşısında Avrupadaki devletlerin varlığını garanti eden tek kuvvet ola­ rak baktığını itiraf etmiştir. Mohaç’tan beri Macaristan’ı kı­ lıç hakkı olarak kendine bağımlı bir ülke saymakta idi. İşte Süleyman bu koşullarda tahta çıkmış bulunuyordu. Zapolya’ya Krallık tacını giydirdi ve Buidin’de tahta oturttu (8 Eylül 1529)Oradan Ferdinand üzerine yürüyerek ordusuyla Viyana’yı kuşattı (26 Eylül 1529). Budin’e girdi. O zaman Habsburglara karşı bir kısım Macar beyleri. Fransız elçisi Jean Frangipane.

François ile barış yaptığı zaman da ondan Haçlı se­ ferine katılma vaadleri alıyor.kendi temsilcisi olarak Luigi G ritti’yi bir yeniçeri garni­ zonu ile bıraktı. Koron geri alındı. Padişah İmparatorla bir meydan savaşı yapmak ve yeni bir Mohaç zaferi istiyordu. Tunus’u Barbaros’un elinden almıştı (Temmuz 1535). Korfu kuşatmasında Fransız donanması da gelerek Osmanlılarla birleşti. bunu Macaristan Krallığı için bir koz olarak kullanmak istedi. Preveze’de bozguna uğrattı (28 Eylül 1538). Böylece ilk kez Os­ manh Fransız askeri işbirliği savaş meydanında gerçek­ leşmiş oldu. fakat İmparatoru bunun dışında tuttu. François’ya. İstanbul Avrupa politikasının odak noktası haline gel­ mişti. 1537 ve 1538’de Venedik’e ait Adriyatik sahillerin­ deki yerlerin ve Korfu adasının zaptına girişilmesi daha ziyade İtalya istilâsına bir hazırlıktı. Sü­ leyman Macaristan’a girdiği sırada Fransız kralı François İmparatorla barış imzalamıştı (13 Ağustos 1529 Cambrai Sulhu). kendisine İmparator denmesini arzuluyor”. İmparator. Fakat ertesi sene Fransa İmaparator ile yine barış yaptı (Temmuz 1538. Burgogne’ı istemekten vaz geçi­ yor. İtalya’ya saldı­ rı planını ele aldı. İran seferinden dönüşte Süleyman. Barbaros. AiguesMortes) ve Osmanlılara karşı Haçlı seferine katılmayı vaad etti. İran ile 1518’den beri sürdürdüğü diplomatik ilişkileri sıkılaştırdı. Süleyman. Fransızlar Lombardiya’ya girerken Os­ manh ordusu Arnavutluk’tan Otranto’ya çıkacaktı. İtalya’yı istilâ tehdidiyle ancak 15 37’de hareket geçebil­ di. Akdeniz ve İtalya’da işbirliği görevini amiral Barbaros Hayreddin’e bırakarak kendisi Almanya’ya sefere çıktı. 1535’de La Forest geldi. Akdeniz’de Venedik’in gayretleriyle meydana ge­ len Doria idaresindeki büyük Haçlı donanmasını Barba­ ros. Zapolya’nın ve François’nın Habsburglarla bir barış yapmasına kesinlikle karşı koydu. Müslümanlarla Kral'ın ittifakını propaganda konusu ya­ pıyor. Haber padişahı kızdırdı ise de. 1531’den itibaren François. 1532’den beri İstanbul’da resmi bir ittifak için gö­ rüşmeler hayli ilerlemişti. hatta kendi tebaasından gizlemekti. Osmanlılarla iş­ birliğini korumak. Milano’yu barış yoluyla İmparatordan alamayacağını gören François. Karla karşı harp ilân edildi. İran’a karşı bir seferi zorunlu gören padişah. Bu za­ fer. 1531’de Budin’e yeniden saldırmıştı. Kari V karşısında Avrupa devletlerinin varlığını garanti eden yegâne kuvvet olarak baktığını itiraf etmiş­ ti. İmparator görünmedi. O sırada Kari. İmpara­ tordan ve onun İmparator ünvanından nefretle söz edi­ yor. Viyana’ya 60 mil mesafede Güns kalesi önün­ de üç hafta oyalandıktan sonra döndü (Ağustos 1532). François’nın rehine çocuklarını geri gönderiyordu. İtalya sahillerini vurduktan sonra Tunus’u zaptetti (Ağustos 1534) ve bir deniz üssü haline getirdi. Kari. fakat bunu Batı Hıristiyan dünyasın­ dan. Arnavutluk kıyısında Avlonya’ya geldi. Fransa ile işbirliğinin de­ vamındaki önemi hesaba katarak anlayış gösterdi. İstanbul’da usta diplomatı Rincon aracılığıyla çelişki­ li tutumunun sebebini açıklamağa ve gizli ittifakı devam ettirmeğe çalışıyor ve bunda da başarılı oluyordu. sonra bunu Padişahla ara­ sını açmak için İstanbul’a abartı ile bildiriyordu. kendisi Cenova ve Milano’yu işgal etmeyi umuyordu. Zapolya. Akdeniz’de Türk donanması yenilmiş. Padişah’ı Güney İtalya’ya sefer yapmağa teşvik etti. yıllık bir vergi ödeyecekti. İmparator aleyhine İngiltere ve Alman prensleri ile yeni bir koalisyon kurması için büyük bir para (100 bin altın) göndermişti. Ferdi­ nand ile ilk ateşkes anlaşmasını imzaladı (1533). (bu bir taslak halinde kal­ mış. Mayıs 1537'de Venedik Balyozu. Doç’a şunları yazıyordu: “Sul­ tan Süleyman. François. Franço­ is. Böylece. 1532’de Venedik elçisine. Akdeniz'de 1571’e kadar Osmanlı üstünlüğünün başlangıcı sayılmaktadır. Padişah İran seferiyle uğraşır­ ken François padişahla ittifakını pahalıya satmak istiyor­ du. Kari V ise. Fransa ittifakı Osmanlılar için Batı siyasetlerinin vaz geçilmez bir öğesi olmuştu. padi­ şahın gelecek sene bütün kuvvetleriyle karadan ve deniz­ den Habsburglar’a karşı saldırıya geçmesini ve kralına bir milyon duka malî yardım yapmasını istedi. Fransızlarla sıkı iş birliği yapmasını emretti. Ertesi yıl Padişah. François’nın kişisel gizli politikası. Fakat Karl’ın Viyana’da bulunan kardeşi Arşidük Ferdinand. Şimdi. Fran­ sa ile ittifak görüşmelerinin meyvalarından biri meşhur 1536 Kapitülasyon taslağıdır. Padişah tarafından imzalanmamıştır). Osmanlı ordusu Viyana üzerine yö­ neldi. daima Roma’ya Roma’ya diyor. Padişahla I SİYASET . Osmanlı dev­ letine. Akdeniz’de mücadeleO SM ANLI ye devam için Barbaros’u çağırtarak Cezayir Beylerbeyi ve Kapudan-i Derya unvaniyle bütün deniz kuvvetleri­ nin başına getirdi. Andrea Doria Mora’da Koronu zaptetmişti. Süleyman.

Padişah. 1550’den sonra Osmanlılar. aynı zamanda yüz bin altın harcayarak mey­ dana getirdiği yeni büyük donanmayı (110 kadırga) Bar­ baros idaresinde François emrine gönderdi. Ferdinand. Batı’da genel bir barışı uygun buluyordu.sıkı işbirliği politikasına döndü. Temeşvar merkez olarak burada ikinci bir beylerbeyilik kurdular ve kalan kesimde Zapolya oğlu Zsigmond’u Erdel tahtında bıraktılar. Ren nehrine doğru hudutlarını ilerletirken Güney Fransa’yı Türk-Fransız donanması ko­ ruyor. Trablus’u aldılar (14 Ağustos 1551). Ferdinand. Kral. Sonuçta Fransa. AVRUPA'DA PROTESTAN WRA OSMANU DESTEĞİ Bu dönemde Fransız Kralı. Karl’ın elçilerine de François’ya ait ülkeler kendisine verilmedikçe barış yapmayacağını bildiriyordu. Buna göre. İaşe giderlerinin ödenmesi sorunu Fransızlarla Türkler arasında üzücü tartışmalara neden oldu. fakat Malta’nın üzerine gönderdikleri büyük do­ nanma ve ordu tam bir bozguna uğradı (1565 yazı). Fehervar gibi kaleler Ferdinand’dan alındı. Akdeniz’de Karl’ın ülkelerine (İspanya vb. Venedik’e barış verirken (1540) bunu François’nin hatırı için bağışladığını belirt­ ti. 1543’de Süleyman. Macar Krallığının tamamını elde etmek üzere gelip Budin’i ku­ şattı. Süleyman 1541-1544 arasında Fransa ile sıkı işbir­ liği yaptı 1541’de Padişah Macaristan işine kesin bir çö­ züm getirmek için o tarafa hareket ederken donanması Barbaros idaresinde Fransa ile işbirliği için Akdeniz’e ha­ reket ediyordu. Yaş­ lı Süleyman için bu büyük bir düş kırıklığı olmuştur. kendisinin de yakında harekete geç­ mek üzere olduğunu. 1552’de gönderdiği bir mektupta onları Papaya ve İmparatora karşı teşvik ediyor. Barbaros’a öldürücü bir darbe vur­ mak kasdıyle Cezayir’e büyük bir kuvvetle saldırdı. Duc d ’Enghien kumandasında Fransız donanmasıyla (50 gemi) birle­ şen Barbaros. Bayezid’in İran’a kaç­ ması ve idamı (1561) ayrıca derin üzüntülere neden ol­ du. Ferdinand sulh istedi. Padişahla ittifakı sayesinde Şark’ta ticari ve siya­ si bakımdan öteki Avrupa milletlerinin üstünde ayrıca­ lıklı bir yer kazanmıştı. Nice şehrini muhasara etti. Gran. fakat tam bir perişanlıkla geri çekilmek zorunda kaldı (1541). Bu tarihlerde Anadolu’da şehzadeler arasında baş gösteren kavga. Osmanlı hükümeti. Mustafa’nın katli (1553). Macaristan’ı ilhak ile uğ­ raşırken İmparator. Ölen Kral’ın memedeki oğlu Janos Zsigmond’a Erdel voyvodalığı verildi. Ferdinand’ı püskürten Osmanlılar. Macar Krallığından Ferdinand elinde kalan arazi şeridini feth etmek için tekrar Macaristan’a hareket etti. Macaristan Krallığından elinde bulunan arazi için yılda 30 bin altın lıarac vere­ cekti. bu sayede Avru­ pa devletler sisteminde ağır basan bir duruma erişmiş bulunuyorlardı. François’nın ara­ cılığı ile (zira o daima sadık müttefik konumunda görünO SM A N LI mek istiyordu) İmparator ile ilk defa bir yıllık bir ateş­ kes imzaladı (1545). Osmanlılar ise. Ertesi bahar or­ tak hareket için Osmanlı donanma halkı kışı boşaltılan Toulon’da geçirdi. İki sene sonra da Edirne’de Ferdi­ nand ve Kari ile daha kapsamlı beş yıllık bir ateşkes ya­ pıldı. Fransa Kralı ile işbirliği yapmalarını istiyor.) karşı donanma harekâtı 1550’ye kadar durdu. İmparatora karşı savaşan protestanların yararlı bir müttefik olacağını gördü. Yeni Fransa Kralı Henri II zamanında (1547-1559) babası za­ manında olduğu gibi Fransa ile Akdeniz’de askeri işbir­ liği devam etti. İran’la ilişkiler yeniden gerginleştiğinden Süleyman. Zapolya’nın ölümü (20 Temmuz 1540) Macaristan meselesini tekrar ön plana getirdi. hatta Fransa’ya Korsika adasını kazandırıyordu(1553). Süleyman. Padişah. her zamanki gibi bu dönüşü iyi karşıladı. Osmanlıları Alman­ ya’daki müttefikleri Protestan prensleri ile temasa soktu. Almanya’ya girdiği zaman kendi­ m lerine aman verdiği için hiç bir zarar vermiyeceğini ye­ SİYASET . Macaristan’a giden Süleyman’ın ordusuna ufak bir Fransız topçu kuvveti de katılmıştı. Rodos’tan çıkarıldıktan sonra Trablus Garp’te ve Maita’da yerleşmiş olan Aziz Yahya (Hospitaller) şövalyelerini bu yerlerden atarak Doğu-Batı Akdenizi birbirine bağlayan bu geçit bölgesine hakim olmaya çalıştılar. Ferdinand’ın kuvvetlerini püskürten Süleyman Budin’e girdi ve Macar krallığının orta kesimi Budin bey­ lerbeyliği adı altında Osmanlı ülkesine ilhak olundu. Ferdinand’ın Osmanlı uydusu Erdel (Transylvania) voyvodalığını istilâ girişimi (1550) üzerine OsmanlıHabsburg mücadelesi yeniden alevlendi.

Böylece. Türklerİn SİYASET . ilk yarısında İngilte­ re Levant’taki ticaretini Hindistan’la ticareti kadar önemli saymakta idi. Martin Luther Osmanlıları Hıristiyanları uyarmak için Allah’ın gönderdiği bir ceza olarak tasvir ederken. aynı zamanda onlara Levant pazarları­ nı açmak suretiyle merkantilist gelişme programlarını da büyük ölçüde desteklediler. m ikinci yarısında Fransa’da OsmanlI­ larla ittifak siyasetine geri dönmek isteyenler kalvinist Huguenot’lardı. başka bir Protestan önderi Osmanlıyı Allah’ın lûtfu saya­ cak kadar ileri gitmekte idi. Malta önünden Osmanh geri çekilişi ve Kanunî’nin son Macaristan seferi (1566) Batı’da her iki cephede Osmanlı girişimlerinin durduğunu gösteriyordu. Habsburg’lardan Philip H’ye karşı Avrupa’da direnişin şampiyonu durumuna gelince. nihayet Don Juan kumandasında büyük Haçlı donanması ile gelip İnebahtı (Lepanto)’da Türk donanmasına saldırdılar (7 Ekim 1571). Osmanlılar Habsburglar’m Avrupa’da hegemonyasına karşı mil­ li monarşileri ve protestanları siyasi bakımdan destekle­ mekle kalmadılar. Papa ve İmparatora karşı mücadele ettikleri için kendisine yakın sayıyordu. fakat Magusa kalesi ertesi yıl 1 Ağustos tarihine kadar dayandı. Kıbrıs için Osmanlılar en ziyade Batı’dan gele­ cek bir Haçlı donanmasını durdurmanın güçlüğünü dü­ şünmekte idiler. Bu büyük deniz muharebesinde Türk donanması m mahvoldu (savaşa 438 harp gemisi katılmış. askeri yardım teklifinde bulunuyor. yy. Elizabeth Philip’in. Habsburgları zayıflatmak ve ortak bir Haçlı seferi hazırlanmasını önlemek amacı güdülüyordu. Av­ rupa’da dengeyi sağlayabilecek askeri bir kudret gözüyle bakmakta idi. da kuzey Macaristan’da kalvinıstler Osmanlıları en etkin koruyucuları olarak buldu­ lar. İngilte­ re Kraliçesi Elisabeth I. vaktiyle François’nın düşündüğü gibi. Bu oldukça beceriyle yürütülen bir siyasetti. Kapitülasyon bağışlanması bu siyasetin bir aracı idi. 1571’de Osmanlı donanması. Özetle. Böylece Avrupa’yı parçalanmış hal­ de tutmak. Osmanlı idaresin­ de kalvinizm Macaristan’da ve Erdel’de serbestçe yayıldı. onları putlara tap­ madıkları. Büyük Armadası Kuzey Denizinde perişan oluncaya ka­ O SM A N LÎ dar Sultan’a. Saint Barthelemy’de kalvinistlerin katliâmını kendi taraftarlarının bertaraf edilmesi şeklinde anlayarak Fransa kralına kız­ gınlığını dile getirmişti. Bu tarihten sonra İngilizler İstanbul’da Katolik Fransa’nın yerini aldı. Allah’ın birliğine inandıkları. Osmanlılar onunla da ilgilendiler. Osmanlıların Avru­ pa’daki diııî-siyasetle yakından ilgilendiklerine kuşku yoktur. 17. Padişah’ın bir tebaası olan İstanbul Patriki ile doğrudan doğ­ ruya temasta idi ve dinî konularda bir uzlaşma arıyordu. Haçlı donanmasının yolunu kesmek için Adriyatik’te harekâtta bulundu ve sefer mevsimi so­ nunda Lepanto’ya çekildi. Başka biri Lutherciliği İslâmiyetle kıyaslamıştır. 16. 1521-1555 arasında Osmanlıların Habsburglar üzerindeki ağır baskısı. yy. Osmanlıların Habsburglara isyan halindeki Hollan­ da Protestanları ile de ilgilendiklerini biliyoruz. Osmanlı H üküm eti. onlara kar­ şı dostça davrandılar ve nihayet bu dostluğun göstergesi olarak bir kapitülasyon verdiler (1612). Padişah bir mektubunda Flandre’da ve Ispanya’ya bağımlı başka yerlerdeki Lutherci prenslere hitab ederek. Venedik’in müttefikleri İspanya ve Pa­ palık donanmalarını hazırlamakta geç kaldıkları için Osmanlı donanması bir müdaheleye uğramaksızın Fini­ ke’den Kara ordusunu Ada’ya geçirmeye muvaffak oldu (3 Temmuz 1570). protestanlığın kuv­ vetlenmesinde ve nihayet resmen tanınmasında önemli bir rol oynamıştır. KIBRIS VE İNEBAHTI (LEPANTO) 1559 Cateau-Cambresis andlaşması. Müttefikler. yüzyıllarda Fransa ittifakı gibi Avrupa'da Osmaııiı siyasetinin temel diplomatik araçla­ rından biri olmuştur. Bunun arkasından Kıbrıs seferiyle (1570 baharı) açılan bunalım ise.minle vaad ediyordu. 17. Lefkoşa alındı. Osmanlı devleti için olduğu kadar Avrupa politikası için de bir dönüm noktası ol­ muştur. Halbuysa Os­ manh hudutlarının ötesindeki Macar topraklarında Ka­ toliklik egemendi. Erdel kalvinizm’in bir kalesi haline geldi. Osmanlılar aynı şekilde Hollanda’da Kalvinistlerin Katolik Ispan­ ya’ya karşı uzun mücadelesiyle de ilgilendiler. Avrupa’da bü­ yük mücadeleye İspanya lehine son verdi. Padişah bu yakınlığını bir kapitülasyon bağışlamakla gösterdi (1580). Böylece Batı’da Osmanlılar için siyasi koşullar değişti. Osmanlı İmparatorluğunun mo­ dern Avrupa’nın doğuşundaki önemli rolü şimdi tarihçi­ lerin dikkatini daha ziyade üstünde toplamaktadır. yy. Lutherci Melanchton. Protestan ye kalvinistleri teşvik etmek ve desteklemek 16 ve 17. Philip Avru­ pa’nın hâkimi görünüyordu.

Yerli halkı kazanmak ve iktisadi-mali kaynakları geliş­ tirmek maksadıyla önlemler aldılar. Kıbrıs eyaleti. Saldırı­ yı yenilemek cesaretini gösteremediler. Tebriz yolile Bursa ve Haleb’e sevkeden ve böylece iktisaden Osmanlılara bağımlı olan Gîlân ve Şirvan hükümdarları Osmanlı Pâdişâhını metbû tanıdılar. Süleyman’ın iki sene sü­ ren Şark seferi Tebriz (13 Temmuz 1534) ve Bağdad’ın (27 Aralık 1534) zapt ve ilhakile sonuçlandı. Bitlis Kürd beyi Şeref Han. Osmanlı ba­ ğımlılığını bırakarak İran Şahını metbû tanıdı. Hind Okyanusunda Portekizlilere karşı. Bu anlaşmaya göre Tebriz ve Bağdad Osmanlılarda kaldı. Hürmüz muhasarası (1552) bir netice vermedi. Osmanlılar Irak’da Bağdad Beylerbeyiliğini teşkil ederek yerleşik ahalinin oturduğu bölgeleri timar sistemine tâbi tutmuşlar. Osmanlılar burasını da bir beylerbeyilik halinde daha sıkı bir şekilde kontrolları altına aldılar. Kıbrıs üzerindeki bütün haklarından vaz geçiyor ve ağır bir harp tazminatı ödüyordu. Buna karşı Şalı’ın Bağdad valisi Osmanlılarla anlaştı. Hindistan-Orta Doğu ticaret ara­ sında bu yola da hakim oluyorlardı. fakat Tahmasb’ı bir meydan harbine çekemedi. 1548 de Süleyman ikinci defa Tebrizi aldı. yani feodal Lâtin beylerin malikânelerinde toprağa bağlı Rum köylülerin haftada iki gün senyör için çalışma angaryasını kaldırdılar. Bu ticaret yolu Osmanlı idaresi altında bir canlılık kazandı. Astrahan’da Rus Çarlığına karşı Sokullu’nun evrensel tasa­ rılarına son vermek gerektiğini kabûl ettiler. Basra körfezinde Osmanlılar Portekizlerle müca­ dele için Süveyş’te olduğu gibi bir tersane inşa ettiier (1546). 960/1553 de H ind okyanuI SİYASET İRAN SEFERLERİ Osmanlı hükümeti Doğu’da ve Batı’da aynı zaman­ da savaşa girmekten daima kaçınmıştır. hakim sınıf olarak yerleş­ miş feodal Katolik Lâtinleri ber taraf ettiler. Tebriz’i aldılar. Şarkta. Lepanto’dan sonra Batı milletleri İspanya’nin baskı­ sını daha kuvvetle hissetmeye başladılar. Basra-BağdadHaleb ticaret yolunda emniyeti tesis için müsait yerlerde kaleler yapmağa. K atîf (1550) ve Bahrayn (1554) i zaptettilerse de. Akdeniz’in Hıristiyan devletleri bü­ yük bir Haçlı seferinde Türk donanmasını yoketmişlerdir. 1538 de Basra emîri Raslıid al-Dın bir heyetle şehrin anahtarlarını göndere­ rek Osmanlı Pâdişahına itaatini sundu. O rta Anadolu’dan sürgün usulile büyük ölçüde (bir hesaba göre 20 binden fazla) Türk göçmenini âlet ve hayvanlarıyla göçürüp boş top­ raklara yerleştirdiler. Basra-Bağdad-Haleb yolunun kontrolünü elde etmekle Osmanlılar. Katolik Lâ­ tin egemenliğine karşı olan Ortodoks kilisesine bütün eski imtiyazlarını ve vakıflarını iade ederek ihya ettiler. bununla beraber Lepanto’da Osmanlıların daima korktuk­ ları şey gerçekleşmiş. Haçlıların üç yıllık ittifak projesine göre. İki ta­ raf 59 bin ölü ve yaralı verdi). Osmanlı askeri kudre­ tinin ve dehasının eriştiği en yüksek noktayı temsil eder. Körfeze hakim olmağa çalıştılar.230 gemisinden yalnız 30 gemi kurtulabilmişti. Bağdad hisarında kuvvetli bir yeniçeri garnizonu (2000 kişi) yerleştirildi. Venedik. Ve­ nedik. ittifa­ kın üçüncü yılında barışı tercih etti (7 Mart 1573). Fakat sonradan Osmanlı merkezi idaresi kendisini hissettirmeye başla­ yınca yerli hanedanlar ve yağmacı Arab kabile şeyhleri ayaklanmağa başladılar. klasik Osmanlı fetih siyasetine göre teşkilâtlandırıldı: Osmanlılar. Bağdad’ı alamadılar. Hollanda âsilerinin ezilmesi ve İngiltere üzerinde bir is­ tilâ tehdidinin artması bir raslantı değildir. Kıbrıs fethinde ordu ve donanmanın işbirliği halin­ de yaptığı büyük ölçüdeki harekât. Bu arada özellikle pareikosların. Doğu-AnadoOSM ANII . İlk ciddi isyan Basra’da baş gösterdi (1546 ve 1566). Harp ka­ çınılmaz hale gelmişti (1533). her yıl Osmanlılara karşı elli bin askerle yüklü 200 kadırga donatılacaktı. bedevilerin yağmalarını m enetm eğe ve Fırat üzerinde nehir nakliyatını düzenlemeğe çalıştılar. Osmanlı ordusu çekilir çekilmez İranlılar karşı taar­ ruza geçtiler. Başlıca ser­ vet kaynağı ipeğini. Bundan sonra Osmanlılar Avrupa’da daha ihtiyatlı bir po­ litika gütmek. savaş aralıklarla 1555 de imzalanan Amasya barış andlaşmasına kadar sürüp gitti. Fakat müttefikler erte­ si sene Kıbrıs’a doğru hareket ettikleri zaman karşıların­ da yeni bir Türk donanmasını hayretle gördüler. Doğu’da olayların kötüye gitti­ ğini gören Süleyman 153 l ’de İmparatorun elçilerine iyi kabul gösterdi. Babası Şah İsmail gibi Anadolu’da Kızılbaşları kışkırtmakta idi (1527 Kalender isyanı). Lepanto’dan bir yıl sonra 1572 de Fransa’da Saint Barthelemy katliâmiyle Katolik ligasının kalvanist rakiplerini bertaraf etmesi. Tebriz ve Irak için daimi bir tehdit oluşturmakta idiler. Buna karşı Talımasb. lu’da yerleşen Osmanlılar.

Philip II. ecza. İranlılara karşı mühim işler gör­ dü. Karadeniz ve Kafkasya’da Rus tehlikesi 16. Fakat Yemen isyanı üzerine ancak iki gemi ile ateşli si­ lahlar yapan ustalar ve malzeme göndermekle yetindiler. Aynı tarihler­ de Orta Asya’dan Moskof girişimlerine karşı şikayetler gelmeye başladı. OsmanlI­ lara karşı bu gelişmelerden kaygılı idi. 1565 yılında İstanbul’a Sumatra Açe Sultanı Alâeddin’in elçileri gelerek Portekiz’e karşı yardım istediler. Osmanlıların mücadelesi Portekiz baharat pazarında zaman zaman bunalıma neden oluyor­ du. Osmanlılar ilk defa Moskofları bir tehlike olarak gördüler. 1583’de İngiliz J. Kafkasya’da Terek ırma­ ğına kadar sarktı. bi­ rinci yarısında halâ Akdeniz’den Anvers’e biber gelmek­ te idi.sunda Portekizlere karşı Şeydi Ali Reis kumandasındaki sefer de başarısızlıkla neticelendi. Padi­ şah. gerekse Kırım Hanlığının fazlasıile kuvvetlenmesini tehlikeli gören Osmanlılar. Şark’ta harp savaş aralıklar­ la devam etti. 15. Tebriz’i almışlardır. Kali­ kut kumaşları getirdiklerini yazar. 1548’te Süleyman ikinci defa İran seferine çıktı ve ipek kervanlarının hareket nok­ tası Tebrizi tekrar işgal etti. 1567 de Hindistan’da Kalikut ve Seylan Racaları da Osmanlı Padişahından yardım istediler. Rû­ mî adı verilen bu birlik. Pâdişâh. Bayezid III. İskenderiye’den 6000 kental baharat aldılar. Eldred. Osmanlı Pâdişah’ı Halîfe-i Ruy-i Zemin (Dünya Halîfesi) görevini yerine getirmeli idi. Orta Asya Hanlıkları. Sahib Giray’ı Moskova’ya karşı gereğince desteklemediler. OSMANLILAR. KIRIM HANLARI VE RUSYA Kırım Hanlığı. İvan’a Osmanlı ülkelerinde ticaret serbestliği vermiştir (1496). her ay Basra’ya yanaşan Hürmüz gemilerinin Hindistan’dan baharat. İvan IV. Bu mücadele esnasında Osmanlılar Şi’î İran’a karşı Sünnî Orta Asya Hanlıklarıyla ittifaklar yaptılar. 16. Samarkand. 1554’te yalnız Venedikliler. Astrahan’ın alınarak O SM A N LI H * hiç olmazsa bu taraftan hac yolunun açılmasını rica et­ mekte idiler. 1475’te Fâtih’in Mengli Giray’ı Kı­ rım tahtına oturtmasıyla Osmanlı tâbiliği altına girdi. Osmanlı İmparatorluğu. Selim H’ye elçiler göndererek Şah’ın ve Astrahan’ı işgal eden Moskofların Hacılara ve tüccarlara yol vermediklerinden şikâyet etmekte. Öte yandan Boğ­ dan voyvodası Petru Rareş de Osmanlılara karşı Mosko­ va’nın himayesini istediği gibi (1543) Papa da Çarı Haç­ lı projelerinde hesaba katmağa başlamıştı. Ancak Altunordu’nun mirası Astrahan ve Kazan için Moskova ile Kırım arasındaki mücadele sı­ rasındadır ki. Osmanlı ordusu çekilince İranlılar karşı saldırıya geçmişler. Fakat yerel zenciler Osmanlılara karşı korkunç bir isyan çıkarmakta gecikmediler (1589). Orta-Doğu’nun bü­ yük ticaret yolları dışında kalması ancak Hind okyanu­ suna ve Akdeniz’e bretoni denen çok sayıda topla dona­ tılmış yüksek bordalı yeni tip gemilerle gelen Hollanda­ lIların ve İngilizlerin egemen olmasından sonradır (1590-1620). 1554’te Barak Navruz H an’a Safevilere karşı kullan­ ması için 300 yeniçeri ile bir topçu takımı gönderdi. Böylece gelecekte Kırım. Moskof Büyük Knezliğine 1530 tarihlerine kadar kuzeyde bir tehlike olarak bakmı­ yordu. yy. Osmanlı hükü­ meti Karadeniz’de egemenliği için duyarlıdır. yy. sonlarına kadar Kırım’ı ve Karadeniz sa­ hillerini tehdit eden kuvvetler. Litvanya-Lehistan ile müttefiki Altunordu Saray hanları idi. Osmanlıların bu girişimleri tamamile sonuçsuz kal­ mış değildir. Son araştırmalar göstermiştir ki. Alçak küpeşteli kadırga donanmalarla sa­ vaşan Venedik ve Osmanlılar Akdeniz’de silindi. Onların saldırıla­ rına karşı Osmanlılar zayıf olan Kırım Hanlığı ve Mos­ kova Büyük Knezliği blokunu desteklemekte idi. ortalarında tam anlam­ da ortaya çıkmış bulunuyordu ve Osmanlılar o zaman tehlikeyi fark edebildiler. yy. Enerjik Kırım Ham Sahib Giray 1523 de Kazan Hanlığını Osmanlı yardımı ile Moskoflara kar­ şı elinde tutmak istedi ve 1532’de Kırım Hanı atandı. Gerek Or­ ta Avrupa’daki koşullar. Süveyş donanmasını göndermeğe karar verdi. Çerkeş ve Nogay’lar arasında müttefik­ ler buldu ve 1559 da Rus Kazakları ilk defa Azak’a ve Kırım sahillerine saldırıda bulundular. 1585’te bir Türk donanması Afrika Altın Sahilini Portekizlerden temizli­ yor ve Mombassa prensini Osmanlı hakimiyeti altına alı­ yordu. böylece Karadenizi bir Osmanlı gölü haline sokma işini tamamlamış bulunuyordu. 1538 de Süleyman Boğdan seferi sonunda Güney Bucak’ı (Güney Besarabya) Boğdan1 'dan ayırıp Akkerman Sanca­ ğ ı’nı kurdu. SİYASET . Buhara ve bilhas­ sa Harezm. II. Çar (İmparator) ünvanmı aldıktan (1547) sonra Kazan’ı (1552) ve Astrahan’ı (1554-1556) Kırım Hanları­ nın çabalarına rağmen zaptetti.

Kırım ’a geri çekil­ meye karar verildi. Rusya’nın ye­ ni ilerlemeleri karşısında İran ve Moskova’ya karşı Padişah’a yeniden ittifak teklif etti ve Astrahan’ın alınmasını yeniden istedi (Ağustos 1587). İran harpleri sırasında Moskoflar. Kıbrıs seferi arifesinde Osmanlılar. İşgal edilen bölgelerde Osmanlı hakimiyeti yerleşe­ medi. İRAN İLE UZUN SAVAŞ DÖNEM İ 1578-1639 Tahmasb’ın ölümünden sonra İran’da baş gösteren kargaşalıklardan Osmanlılar yararlanmak istediler. Harezm-Astrahan-Kırım ticaret yolunu kontrol altına almak ve ticareti canlandırmak projeden beklenen siyasi-ekonomik amaçlardı. Bunu izliyen yirmi sene içinde Osmanlılar. Padişah. Abbas’ın kardeşi Haydar Mirza İstanbul’a rehine gönderildi. Demirkapı ve kuzey setpleri yoliyle Kırım Hanlığından yardım alan Özdemir oğlu Osman Paşa tarafından püs­ kürtüldü (1582-1583). Yeni tahta çıkan Abbas I (1587) bu durumda Osmanlıların koşullarını Jcabul ederek barış yapmak zorunda kaldı. Gerçekte Çar ile İran arasında bir yaklaşma gecikmedi. İran’ın karşı saldırıları. 1572’de Devlet Giray’ın Moskova üzerine yürümesi teş­ vik olundu. Horasan’ı istilâ ve H erat’ı zaptetti (Mart 1588). Kırım Hanlığı ve Çerkeş beyleri üzerin­ de hakimiyet haklarını belirtti. fakat Kazan ve Astrahan’ın boşaltılmasından söz edilmedi. Kafkasya’yı itaat altına al­ mak. Nogayları ve Çerkesleri nufuzu altına sokmağa çalışıyor ve doğuya doğru ateşli silahlarla takviyeli çeteler Çar’ın ha­ kimiyetini Sibirya içerilerine götürüyorlardı (Sibir Han­ lığının istilâsı 1581). Astrahan’ı almak suretiyle Rusları aşağı Volga havzasından uzaklaştırmak. Kars’ta kuvvetli bir kale yaparak yeni bir üs kuran Osmanlılar. İran ve Moskof sorunlarını bir çırpıda çözümlemeyi tasarlıyordu. Ama bu sefer ancak 1569’da gerçekleşti. Çar Kaf­ kasya kuzeyinde yeni kaleler yaptırıyor. 1583 de yeni bir hamle ile Aras-Kur arasındaki araziyi işgal ettiler (Revan. şehri ateşe verdi. Akde­ niz’de Haçlı donanması ile uğraştığından Moskoflara karşı mücadeleyi tamamıyla Kırım Hanlarına bıraktılar. bütün fetihlerini ellerinde sakladılar. Sular ortasında güçlü Astrahan kalesi kuşatıldı. Kur nehri kuzeyinde Gürcistan. bu istekleri kabul eder göründü. 1562 de Habsburglarla ateş-kes yapar yapmaz kuzey sorununu ciddi biçimde ele aldı ve Astralıan’a bir sefer tasarlandı (1563). Aşamada 1578’den 1590 İstanbul andlaşmasına kadar Osmanlılar. 1569’da Osmanlılar büyük hazırlıklardan sonra Don ırmağı üzerinde bir donanma ile ordularım VolgaDon arasında en yakın noktaya. Bu proje ile büyük devlet adamı Sokollu Mehmed. I. P. İranlılara karşı Osmanlı Padişahının himayesini istemekte idiler. Orta Asya Hanlıklar ile doğrudan doğruya ilişki kurmak.Süleyman. Şeybânîlerden Abdullah Han. Perevolok’a sevk ettiler ve ağustos başlarında kanalı kazmağa başladılar. Karadeniz’den su yolu ile Hazar denizine donanma soka­ rak İran’ı arkadan çevirmek. Buhara Hanı. aynı tarihlerde Şirvan ve Gürcistan beyleri. Bu ba­ şarısızlık kuzeyde yeni harekâta girişme şevkini kırdı. Novosiltsev daha 1568 kışında Şah’ın sarayında idi. Şir­ van ve Dağıstan’ı ele geçirdiler. 1583 denberi). Ruslar. İran’da sünnilere hakaret ve baskı yapılmaması hakkında ayrı bir maddede konmuş­ tu. şiddetli bir direnç gösterdiler. Kabartay’da yapılan kalelerin yıkılması ve Kırım ’la barışın korunmasını şart koştu. Tasarı­ nın imkânsızlığı görüldü. Rus Çarına karşı Padişah. andlaşmaya. 1578 den 1639 Kasr-i Şirin barış andlaşmasına kadar aralıklı süren savaşlar Osmanlı tarihinde büyük buhranlara yol açmıştır ve başlıca üç aşama gösterir. Don nehri üzerinden bir donanma göndermek. Moskof elçisi I. Fakat Divan’da rakipleri tasarı aleyhinde idiler. H atta Avrupa krallarına karşı itti­ fak teklif etti. Kazakları. Donanma kızaklarla Volga’ya indirildi. Türkçe konuşan fakat Şi’î olan halk ve Anado­ lu’dan kaçıp gelmiş Kızılbaş aşiretler Safevilere bağlı idiSİYASET . Han Moskova önüne kadar geldi. Astrahan yolunun açılması. Bu iddialı proje devletin kendi kud­ reti hakkında güvenini göstermesi bakımından dikkate değer. Dik­ kate değer ki. Osmanlı ordularının Kırım-Kafkasya yolunu kullanma­ sına engel olmak istediler ve rakip hanları himaye ederek bizzat K ırım ’ı tehdit ettiler. Lehistan’da Çar’a karşı O SM A N L I I Henri de Valois’nın Kral seçilmesi Osmanlı askeri kuv­ vetleriyle desteklendi. Don-Volga arasında bir kanal açmak. Çar. O sırada Osmanlılar İran’a karşı çetin bir harbe girmiş bulunuyorlardı. Akdeniz’de ve İran’da uğraşırken. Taht-Algan unvanını aldı. Sokollu bu seferi devam ettirmek azminde idi. Bu andlaşma ile Osmanlılar. steplerde büyük zâyiat verildi.

HABSBURG'LARA KARŞI UZUN SAVAŞ. kendilerine Şah-Seven adı takmışlardı (yalnız Şirvan Sünni idi) Osmanlılara açıkça düşmanlık göstermekte ve Şah’ın idaresi altındaki yerlere kaçmakta idiler. (Abbas. Osmanlılar neticesiz seferlerden sonra nihayet 1555 Amasya andlaşması esas olmak üzere ve yüz yük ipek gönderilmek şartiyla barışı kabule mecbur oldular (1618). Haber. Osmanh devleti de karşı önlem olarak İran’ın şiddetle muhtaç ol­ duğu kıymetli madenlerin ve bakırın İran’a ihracını ya­ sakladı. şiddetli icraatla devlet içinde Padişah’ın mutlak oto­ ritesini tekrar tanıttı ve ordunun başına geçerek İran üzeOSM A N U rine yürüdü ve Bağdad’ı geri aldı (24 Aralık 1638). Halk kaçtığından yerli kaynaklar yeterli değildi. İran’­ da ipek ticaretini kendi tekeli altına almıştı). Er­ tesi sene iki memleket arasında sınırları kesin şekilde tes­ pit eden bir anlaşma yapıldı (1939 Kasr-ı Şirin muahe­ desi). yeniçerilere karşı sekban askerini yanına toplıyan Abaza Mehmed Paşa isyanla Erzurum’u üs yaptı. Şah. ve bir Osmanlı-Avusturya harbini de önlemeğe çalışıyordu. bu yerlerin Bağdad. Bağdad’ı. İspanyaya karşı Osmanlıların bir donanma göndermesi için İstanbul’da diplomatik çaba harcıyor ve bu maksatla bir İspanyol-Osmanlı ateş-kesi için yapılan temasları baltalamaya. Osman’ın katli (1622). Tımar alma umuduyla Kapı-kulu askeri Batıya bir sefer için sabır­ sızlanıyordu. Fakat 1571 de olduğu gibi bir Venedik-İspanya ittifakından korkuluyordu. İstan­ bul’da büyük heyecan ve kızgınlık doğurdu. Venedik ise bitaraflığa sadık kalıyordu. Bu isyan dev­ leti temellerinden sarsmakta idi. En büyük güç­ lüklerden biri. Van. kapı-kulunun devlete tam manasıyla tahakküm etmesi üzerine. Şimdi Diyarbekir’i üs yapan Osmanlıların Bağdad’ı geri almak için yaptıkları girişimler (Kasım 1625 ve 1630) sonuç vermedi. Osmanlılar Bağdad. askeri ve mali yardım yetiştirilememesi idi. Kerkük. 1632-1635 de Murad IV. Osmanlı devleti. Erzurum gibi Osmanlı üslerinden çok uzak olması. Akdeniz’de İspanyaya karşı bir deniz seferleri mi. İpek ihracatını yasaklayarak Osmanlı ekonomisine bü­ yük zarar verdi. II. Batı Avrupa’da durum Osmanlılar için çok elverişli görünüyordu. fakat Azerbaycan üzerin­ deki bütün iddialarından vaz geçiyorlardı. Bu tarihte İngiltere. aldığı emirle Bosna valisi Haşan Paşa Hırva­ tistan’da büyük çapta akınlara başladı. Vezirazam Sinan Paşa Avusturya’ya harp ilan etti (29 Temmuz 1393) ve Ağustos sonlarında ordu ile Macaristan’a hareket etti. İran’da para buhranı kendini gösterdi. Aşamada Abbas karşı saldırıya geçti. OsmanlI­ ların Şirvan. İspanyayı meşgul edi­ yorlar. 1591 denberi Osmanlı Sarayı­ na yıllık 30 bin altın vergiyi göndermiyordu. İngiltere ve Fransa. Osmanlı fe­ tihlerini geri aldı. Bursa’da iflâslar baş gösterdi. Bunların sonun­ cusunda büyük zâyiâtla hayatını kaybetti. Fakat sonunda Macaristan sorunu Osmanlı siyase­ tini belirledi ve Habsburglara karşı sefere karar verildi. Bunun üzerine Papa’nın Avrupa’ya gönderdiği iki nuncio nun faaliyetler sonucu m Avusturya bu tarafta Osmanlılara karşı bir Haçlı ittifakı SİYASET . Bu sıralarda Girid’in fethi lüzumun­ dan bahsedilmeye başlandı. 1593-1606 1590 da İran seferi uzun ve yıpratıcı bir harp so­ nunda Kafkasya ve Azerbaycan’ın ilhakile neticelenmiş­ ti. Aşamada Şah. Anadolu’ya perişan dönen dirliksiz as­ ker Celâli eşkiyası olarak karışıklıklara neden oldu. Bunlar ilk fırsatta Şah tarafına dönmeğe hazır idiler. Tımar alan askerlerin eline bir şey geçmiyordu. Buna göre. Şehrizor. Öbür yan­ dan İmparator Rudolf II. O zaman Osmanlılar eski geleneğe uyarak gözlerini Batıya çevirdiler. Diyarbakır. Fran­ sa’nın İspanyol kontrolundan kurtulması için Osmanlılar ülkede Marsilya ticaretini menetme tehdidile Fransa tahtı için Henri de Navarre’ı (1589-1610) desteklediler.ler. timar usûlü ve alışılmamış vergiler hoşnutsuzluk doğuruyordu. bu yerler için yılda ikiyüz yük ipek göndermek şartile barış teklif etti (1610). Musul şehirle­ rini ve bütün Irak’ı OsmanlIlardan aldı (1623). Böylece İstanbul tekrar Avrupa beynelmilel siyasetinin merkezi haline geldi. Osmaniılann getirdiği idare tarzı arazi ve nüfus tahririne daya­ nan vergi sistemi. Avustur­ ya’ya karşı. III. yoksa Orta Avrupa’da Avusturya Habsburglarına karşı bir savaş açmak mı hususunda kararsızdı. Yerli hanedanlar ve kabile reisleri. Bu devirde Osmanlı devleti içerde anarşi içinde bocalamakta idi. Kars vilâyetlerini muhafaza ediyor. bilhassa Kürt ve Türkmen göçebelerinin çoğun­ lukla bulundukları Irak-ı Azem’de merkeziyetçi Osmanlı idaresi yerine daha ziyade gevşek feodal bir karakteri gösteren Şah’ın idaresi tercih edilmekte idi. Azerbaycan ve Gürcistan’daki fütuhatını ge­ ri almış olan Abbas. II.

799 hanedir. hafif tüfekle at üstünde savaşan Avusturya askeri karşı­ sında kılıç kalkanla savaşan tımarlı sipahilerin yetersizli­ ği ortaya çıkmış. Habsburg askeri karşısın­ da zaaflarım göstermişti. barışı sağlıyamadı. Sultan korkak ve iradesiz olup barış yapmayı arzulamaktadır”. İslâmlaşmaların bütün bölgede yılda 300’ü geçmediği anlaşılmaktadır. Osmanlılar.meydana getirmeyi başardı. Erdel (Transilvanya). Karadeniz’den Hırvatistan’a kadar geniş bir cephede Os­ manlIları tam on dört yıl uğraştırdı.032. Her iki taraf değişen koşullar karşısında sulha yanaştılar. Boğdan ve Lehistan’a bağlı Dnyeper Kazakları bu ittifa­ ka dahil oldular. Yıllar iki taraf arasın­ da Esztergom. İmparatorlu­ ğun çökme alâmetleri bu harp sırasında herkesin gözün­ de açık bir hal almıştı. NÜFUS Aşağıda. geri alındı (1605). Karaman. Sinan Paşa ertesi sene Eflak’ı işgal ederek bir Beylerbeyi idaresi altına koydu. Budin’i gelip kuşattılar. Rumeli’de Türkçe konuşmayan Müslüman toplulukları dışında. Osmanlı Padişahının rakibini Kayser unvanıyla kendisiyle eşit bir hükümdar tanıması ve andlaşmayı yirmi yıl için imzalaması. Bocskai idaresinde Erdel ayaklanması sonucu Os­ manlIların bu tarafta durumu düzeldi. İstan­ bul’da asker. Osmanlı hükümeti Anadolu’da Sekban askeri yazmak zorunda kalmıştı. her yerde. Bunun yanında. 1603 de Şah Abbas’ın saldırıya geçmesi. İs­ tanbul’da açlık ve para darlığı ve harpten bezginlik var­ dı. Barkan’ın tahrîr defterlerine göre yaptığı nüfus haritasında. Avrupa’nın yeni harp teknolojisi. AvusturyalIlar önem­ li Esztergom (Estergon) kalesini ele geçirdiler. ZsitvaTorok’da yapılan barış andlaşması ile Osmanlılar Maca­ ristan’da durumlarını koruyorlardı (hatta iki yeni beylerbeyilik. Rumeli’deki nüfusun 832. yeni tahta çıkan Mehmed III. nüfus ve devlet gelirleri hakkında. nüfus. Yüzyılda çoğunluktadır. İstolni-Belgrad kalelerinin el de­ ğiştirmesi ve kuşatılmalarla geçti. o bölgeye Anadolu’dan sürgün yolu ile nüfus. Türk göçleri. uc bölgele­ rinde ve istilâ yolları üzerindeki şehir ve kasabalarda yo­ ğun Türk toplulukları göze çarpar. Haçova meydan muharebesinden kaçan ve dirlikleri ellerinden alman Anadolu sipahileri. Zulkadriye. 1520-1535 tahrîr defterleri­ ne göre. Diyarbakır ve Rum vilâyetleri) 1. Serez. O SM A N LI g g Savaş. Esztergom. özellikle sürülmesi kolay göçebe halkı sürüp yerleştirirlerdi. Kanija. Osmanlılar. 194. Yenişehir (Larissa). Saray-Bosna’da MüsSİYASET . Bu zafer.’i bizzat sefere gitmeğe zorladı. 1489’da Bosna’da 25 bin Hıristiyan aileye karşı 4500 Müslüman hâne vardı. Eflak. Sonraki yıllarda AvusturyalIlar Raab’ı ge­ ri aldılar. yani göçebe Türkmen ve 12. fakat aynı zamanda eski Macaristan Krallıığıııdan Habsburglar elinde kalan yerler üzerinde iddialarından ve bunun için ödenen yıllık 30 bin altın vergiden vaz ge­ çiyorlardı. Anadolu’dan giden Türklerin torunları oldukları kesindir. 1488-1491 yıllarını kapsayan cizye defterlerine göre. Eğri (Erlau)’ın fethi ardından Haçova (Mezökeresztes) de yapılan büyük meydan savaşında Osmanlılar. Boszkai’ya Macar Kralı ünvanı ile tac giydirdiler ve himaye­ leri altına aldılar. Rumeli’de (Tuna ve Sava ırmakları güneyin­ deki bölge) 1. Eğri ve Kanija beylerbeyilikleri teşkil olunmuş­ tur).435 hanesi Yörük. Bu Habsburglar karşısında açıkça bir gerile­ me ifade ediyordu. Macaristan’da açılan bu ikinci savaş. kargaşa ve zaaf içindedir. İslâmlaşma başlangıçta şehir­ lerde ve askerî sınıf arasında başladı ve yavaş yavaş yayıl­ dı.707 hanesi Hıristiyan. Rumeli’de Müslüman nüfusun 37. fakat sonbahar­ da İmparator kuvvetleri müttefiklerle birlikte sarşı saldı­ rıya geçtiler. Balkanlar’daki Müslü­ manların büyük çoğunluğunun. O zaman Venedik elçisi şunları yazmakta idi: “Türkler bezgin. 14. fetihleri­ ni güvenlik altına almak için. Uzun H arb’in belli başlı aşamaları şöyle özetlenebilir: 1394 de Sinan Viyana yolunda önemli Raab’ı (Yanık-Kale) aldı. Ö. Eski Osmanlı uc şehirlerinde. 1520-1555 yıllarına ait tahrîr defterlerine gö­ re. Üsküp (Skopje). yani yüzde 18’i Müslümandır.105 hânesi Yaya ve Müsellem (askerî hizmetlerle yükümlü vergiden muaf) Türk çiftçileri idî. L. Başka deyimle. Yüzyılda yoğun olmuştur. hatta Bosna’da dahi. Barkan’ın araştırmalarının ortaya çıkardığı sonuçları ak­ taracağız. küçük Asya’da (Anadolu. Serez-Niğbolu hattının doğusundaki bölgede Türkler 16.958 hanesi. Maximilian idaresindeki Alman ve Erdel m üt­ tefik ordusuna (40 bin kişi) karşı büyük bir zafer kazan­ dı (23-25 Ekim 1596). Osmanlı sarayının ar­ tık Kanuni Süleyman devrindeki büyük iddialarından vazgeçtiğini göstermekte idi. Osmanlıları büsbütün güz duruma soktu. 1595’ten beri bir­ kaç kez barış girişiminde bulunmuşlardı. Anadolu’da büyük kargaşalık­ lara yol açtılar. gerekli görülenler dışında bütün kaleleri yıktıkları gibi.111. Osmanlılar. ilk futuhat döneminde. Osmanlı devletine.425 hâne (hane halkı aile).

uzun bir dönem için. Kalan paranın önemli bir kısmı da. devlet gelirlerinin yarısı asker maaş­ larına (timar ve ulufe olarak) gitmektedir. mezra’a ve otlakların tarım toprağı haline gelmesi­ ni sağlarken. Yüzyıl başlarında şehrin nüfusu 80 bin hâne yi aşkındır. yedek ak­ ça olarak iç-haz'ınede saklanırdı. Rumeli’nin (Tuna ve Sava güneyindeki bölgelerle Kırım Yarımadası güneyi) bütün geliri 198 milyon akça (yaklaşık üç buçuk milyon altın)dır.0 0 (hepsi 27 . topçular ve öteki K ap ı-k u lu ve Saray hizm etlileri) Kale m ustahfızları ve donanm a askeri 4 0 . sanatkârlar ise Balkan şehirlerinde Do­ ğuya özgü bir takım yeni sanatlar ve becerileri getirmiş­ ler ve yaymışlardır. Tahrîr defter­ lerinde. İç-hazine bir ihtiyat hâ­ zinesi işlevini görür. 1527-28 malî yılında gelirden 70 milyon akça artmıştır. Bu iddiayı. Serez 1093 hâne idi. özellikle Orta-Anadolu’da geçim sıkıntısı­ nın artması sonucunu da vermiştir. Osmanlı idaresi altında askerî sıfatını taşıyıp bir takım ayrıcalıkları bulunan.288 kişi. Özetle eski Roma O SM ANLI DEVLET GELİRLERİ VE EKONOMİ 1527-28 malî yılında 538 milyon akçayı (yaklaşık 9 milyon Venedik altını) bulan devlet gelirleri başlıca şu yerlere harcanıyordu: M ilyon Akça Padişah’ın özel harcamaları Tim arlar 3. İstanbul da zen­ ginlerin kurdukları vakıf kuruluşları ile bayındır hale getirilmiş. Fâtih’in büyük ça­ baları sonucunda 1478’de yapılan bir sayıma göre 14. nüfusla tahıl üretimi arasındaki dengesizlik. Eski­ den Balkan tarihçileri. yine asker ve saray giderlerine ayrıl­ makta. Niğbolu 1343. Atina 2297. fazla nü­ fusun şehirlere yığılması. İstan­ bul salhânelerinde yılda 4 milyon koyun. bütün Türk şehirleri gibi. bütün Akdeniz ülkele­ rinde olduğu gibi.468 kişi) 6 6 . Hıristiyan grup­ ları vardır (örneğin adı geçen tarihlerde 82. Bizans’ın son dönemlerinde ancak 30-40 bin nüfusu olan İstanbul. yarım milyonu aşan nüfusu ile Avrupa ve Orta Doğu’nun en büyük şehri oldu. bundan kalanı bina. Selânik. Rumeli’de en bü­ yük şehirlerden Selânik 4803. Bursa ve Edirne. Müslümanların çoğunluğu çiftçi olup Hıristiyan çiftçilerin gibi vergi veren reaya sınıfı içinde sayılmışlar­ dır. O zamanlar. Müslüman Türkler Balkanlar’da askerî bir egemen sınıf olarak varlıklarını sürdürmüşler iddiasında idiler. 3 milyon kuzu ve 200 bin öküz boğazlandığı ve fırınlara günde 300 ton kadar buğday verildiği hesaplanmıştır. Balkanlar’ın. vergiden muaf olanlar eklenirse 70 bin). orada yüzlerce yeni köy kurulmuştur.5 166. Buna karşılık. K ü çü k Asya vilâyetlerinde 16. ihtiyaç halinde dış hâzineye kredi verilirdi.lümanlar çoğunlukta olup bunların da çoğunluğu dük­ kân ve işyeri sahibi esnaf ve tüccardan oluşuyordu. 1500-1560 yılları arasında. Yüzyıl sonlarına doğ­ ru İstanbul.692 Voynuk. Eflak ve Martolos) Şunu da söylemek gerekir ki. Sofya. bu da daha çok nüfus artışı ile açıklanabilir. Osmanlı İmparatorluğunda da en azından yüzde kırk bir nüfus artışı görülmektedir. bu nüfus artışı normal sayılmalıdır.803 (8953’ü Müslüman) hâne ile Balkanlar’ın ve Anadolu’nun en büyük şehri durumuna geldi {hâne yi 4 nüfus kabul edersek bu 60 bin kişi olur. 17. Mustafa Akdağ’a gö­ re. Osmanlı döneminde Rumeli’ye Türk kültürü damgasını vurmuştur. kırsal kesimden ve İmparatorluğun her yanın­ dan erzak ve para akmaya başlamıştır. do­ nanma giderlerine.00 (R u m eli’de 17. kale inşası ve onarımına. eşkiyâlık ve Celâlî hareketlerinin ana nedeni olmuştur. Artan para. 1490-1528 yılları arasında Balkanlar’da cizye vergi toplamı üçte bir artış göstermektedir ki. büyük bir pazar olarak bir İmparatorluk ekonomisinin oluşumunda kesin bir rol oynamıştır. Atina gi­ bi önemli şehirler bir yana bırakılırsa.00 (hepsi 23. Müslü­ gibi İstanbul. Rumeli’nin birçok bölgesine.0 4 9 kişi) K ap ı-k u lu askerî (Yeniçeri ve süvariler. hiç düşman ayağı görme­ diği ve önemli iç kargaşalıklara alan olmadığı göz önüne alınırsa. Bu miktara bütün g g Sİ YASET . Dobruca kırı kuyular kazılarak tarıma açılmış ve deniz yolu ile ulaşımdaki kolaylık dolayısıyla İstanbul’u buğday anbarı haline gelmiş. tarım topraklarının genişle­ mesi.017 kişi) Görülüyor ki. 16. Nüfiıs artışı. İstanbul. Osmanlı arşiv belgelerini incelemiş hiç bir tarihçi artık onaylamıyor. ücretli askerlik. devlet görevlilerinin maaşlarına ve çeşitli bağışlara harcanmaktadır. man çiftçiler. Bu yiyecek ve içe­ ceklerin önemli bir kesimini Rumeli sağlardı. şehirler az nüfus­ ludur (genellikle 2000 hâne altında). Öbür yandan. pirinç ve pa­ muk gibi bir takım önemli tarım bitkileri ve yönetmele­ ri sokmuştur.

Bununla beraber. 1560-1570 döne­ minde Portekizlilere karşı H int Okyanusunda. imâret. H int Okyanusunda Portekizlilere karşı bilinçli bir uğra­ şıya girişmişler. bu bölgenin gelirlerinde bu yirmi yıl içinde esaslı bir değişiklik olmadığını ortaya koymakta­ dır. Körfez’de Bandar-Abbas limanını yapmış. Kapitülasyonlar. genellikle ekonomik hayatta da istikrârın ve dengenin simgesi kabul edilebilir. Osmanlılar. yüzde 42. ülkede mal bolluğu sağlamaya ve ticari vergilerden alınan devlet gelirlerinin azalmamasına dikkat ederlerdi. Portekiz elile Avrupa’ya sevkedilen baharat da bu miktarda idi. yalnız gizli bat. Öyle görünüyor ki. Batı merkantilist devletlerine. Şah Abbas I. Osmanlılar da İran’ın çok ihtiyacı olan altın. Abbas’ın ölümünden sonra ipek ker­ vanları yeniden Halep. Uygun koşullarla Osmanlı Levant pazarlarının açıl­ ması. Yüzde 46’ sı tımarlara ayrılmıştı. kurşun. kalay. deri. baharat ticaretini yeniden Kızıl-Deniz ve Basra Körfezi yollarına çekmeyi başarmışlardır. Fransa ve İngiltere’de merkantilizm ve kapitaliz­ min gelişmesinde. 1680’de İngiltere ve 1612’de Hol­ landa’ya kapitülasyon bağışlanması. çelik. 1536-1569’da Fransa. hubuO S M A N ll m mış ve Osmanlı ekonomi si için önemli bir kaynak o1SİYASET . zâviye. Bu devletler için gümrük oranı yüzde üç olarak yerleşecek­ tir. ekonomik bir bo­ yut kazanıyordu. medrese. mescid. Gümüş para darlığı. han. bu ülkeleri Habsburglara karşı desteklemek düşüncesi ile verilmiştir. İngil­ tere (1580) ve Hollanda (16l2)’ya kapitülasyonlarla İmparatorluğun her tarafında serbest ticaret izninin ba­ ğışlanmasıdır. Vakıf giderlerinin büyük kısmı. Bursa ve İzmir’e gelmeye başla­ kalmış gelirin ortaya çıkması ile açıklanamaz. Fransa (1569). Böylece. altına göre daha yüksek paritesi olan Hindistan ve İran’a kaç­ makta idi. Dışarıdan mal getirtilmesine bir sınırlama konmadığı halde iç pa­ zarda kıtlık doğurması veya düşmanın işine yarar düşün­ cesi ile bir takım malların (pamuk. ge­ reksinim duyulan bazı önemli maddelerin (başlıca ince yünlü kumaş. yani yeni bulunan vergi kaynakları. Yeni top­ rakların tarıma açıldığını kayıtlardan anlamaktayız. Avrupa’ya elçiler gönder­ miş. 1622’de İngiliz’lerle işbirliği yapıp Hürm üz’ ü Por­ tekizlilerden almış ve nihayet Bağdad’ı ele geçirmiştir. Rumeli gelirinin yüzde 48’i.3’ü gayri-Müslimlere yüklenen cizye vergisinden gelmekte idi. Bu sistem. 1540’tan sonra Orta-Doğu’ya gelen baharat miktarı 30 bin kantara yükselmiştir ki. çeş­ me. Türkiye’den. Bu miktar. 1584 yılına kadar altının 55-60 akça olarak değişmeyen durumu. mektep. Rumeli’de gelirin yaklaşık yüzde altısı mülklere ve vakıflara ayrılmıştır. gümüş ve bakırın İran’a gitmesini yasaklayarak karşı önlem alıyor­ lar. tahrîr defterlerinde gördüğümüz ifrazat . İran ipek ticareti. hamam. Lizbon ve Amsterdam’da kay­ gı uyandırıyordu. Mer­ kezdeki hâzineye. Avrupa devletlerine kapitülas­ yon verilmesinde siyasi amaçlar önemli rol oynamıştır. saat gibi lüks eşya) sağlanması ve hâzineye ait gümrük gelirinin artma­ sı göz önünde tutularak kaygısızca verilmiştir.hâs ve timarlarla vakf ve mülklerin gelirleri dâhildir. böylece iki ülke arasındaki uğraşı. köprü. güm­ rük ve madenler gelirinden). Osmanlı devleti. Gücerat ve Sumatra’da Atjeh sultanlığı ile ittifak yapmış ve baha­ rat girişlerini üst düzeyde tutabilmiştir. Padişah hâs­ ları olarak doğrudan doğruya merkezdeki devlet hâzine­ sine girmekte idi. Şu bir gerçektir ki. Osmanlı devletinin başlangıçtan beri başlıca servet kaynaklarından biri olma özelliğini sürdürdü. ca­ mi. barut ve kristal. Fakat gümüş. Bu nedenle altın ve gümüş üzerinden gümrük alınmazdı. ekonomi ve devlet giri­ şimlerini kısıtlıyan önemli bir faktör olmuştur. bugün modern devletin yüklen­ diği bu gibi kamu hizmetleri vakıf yolu ile yerine geti­ rilmiş olurdu. demir. Rum eli’de Osmanlı şehirleri­ nin kuruluşunda da başlıca rolü oynamıştır. hastahane inşası ve bakımı giderleri­ ne harcanırdı. Ekonomik bakımdan bu dönemde en önemli geliş­ me. Rumeli’den gelen gelirlerin yüzde 46’ sı merkezî hazine mukataalarından (yani başlıca hâs olarak ayrılmış bölgelerdeki çiftliklerden toplanan çeşit­ li vergilerle şehirlerde alınan ticaret resimlerinden. İfan ipeğinin H int Okyanusu veya Moskova üzerinden Batıya gitme­ sini sağlamak için büyük çaba göstermiş. bütün İmparatorluk gelirlerinin yaklaşık yüzde 37’ sine eşittir. balmumu) ihracı zaman zaman yasak edilmiş­ tir. 1528-1548 malî yılı hesapları. 1500 tarihlerinde Bursa’da bin kadar ipekli tezgahı çalışır durumda idi. Osmanlılar için Batı’dan özellikle gümüş ithâli bü­ yük önem taşırdı. Merkantilist düşünceye yabancı kalan Osmanlı devlet adamları. başlangıçta öteki dünya pazarlarından daha önemli bir rol oynamış görünmektedir. Bu dönemde kuzeye Osmanlı baharat ihracatı.

nakkâşlar. yüzyılda Bursa gibi bir ticaret ve endüst­ ri merkezinde dahi. Kanûnî Sultan Süleyman dönemi sonlarında Osmanlı kültürünün klâsikleştiği. hümanizma ve rönesansın. sarayın ve saraydan çıkma kulların pat­ ronajı altında gerçekleşiyor. İç-oğlanlarından kumandan veya vali olarak taşraya çıkanlar. hilat ve kaftan yapanlar. timar ve kul sistemine dayanan sosyal-politik yapısı nitelik ba­ kımından en yüksek gelişme derecesine ulaşmıştı. serveti ve prestiji hayalinden geçiremez­ di. yüzyıllarda görülecektir. hatta dinî yargı göreviyle askerî görevlerin aynı kişiler elinde toplanmış olması da dikkate değer. Gazâ prensibinin. Kendi iç-değeri yanında. Osmanlılarda sivil yönetim. Osmanlı kültü­ rünün geliştirildiği merkez. gerçekte o zaman en büyük üstadlarım yetiştirerek. kuyumcular. Yabancı kültürlere özeniliyor. SİYASET OSMANLI KLASİK KÜLTÜRÜ Osmanlı kültürü ilk döneminde gelişme çağında kapalı. Balkan­ lı. dışar­ dan âlim ve sanatçı getirtilmesine önem veriliyordu. çarşıda en usta kişiler arasından seçiliyor ve­ ya saray için tutuluyordu. örneğin Rusya’da dahi Rönesansı izleyemediği. Onun için bu döneme klasik dönem diyoruz. donmuş bir kültür değildi. tavr-i Rûmî (Anadolu Türk). askerî sınıf görevlileri oluşturmakta idi. Özellikle. Osmanlı emperyal kültürü bir prestij kültürü idi. devletin mîrî toprak. hâssa sıfat ile Padişaha mensûp hırfetler olarak sarayda örgütlenmişti. Doğu Hıristiyan kültürünün bağımsız yaşadığı ülke­ lerde. hatta Arap tarihçilerin. Kanunî döneminde ideal şekillerine erişmiş kabul ediliyordu. gâzî uc toplum ve geleneği­ nin gelişmiş bir şekli olarak.ser-mimârân-i hâssa) bağlı bir mîmar olup kamu yapıları onun gözetimi altında yapılırdı. Daha 15. Aynı durum pamuk ve pa­ muklular için 17-18. Osmanlı patrimonial padişahlık toplumunda yüksek kültür yaratımı. bugünkü geri kalmışlığı. Nihayet. dış etkilere kapanmaya başladı­ ğı bir dönem olarak düşünülebilir. Osmanlı kültürü. hânendeler (mutribân). Eli emirlü. Mutlak bir otori­ tenin sahibi sayılan Padişah. Kendine özgü bir Osmanlı kültürü. Her önemli şehirde. Yine bu dönemde. Bu kültürün büyük bir çekici kuvveti vardı. giyimini ve ya­ şayışını Müslüman Osmanlıya benzetebilmekti. Padişah için en nefis eserleri yaratırlar. şâir­ ler. Batılı milletlere geti­ receği kudreti. iz­ lemek istemediği ortada olan bir gerçektir. Saray’ın patronajı altında İran ve Timurîler Orta-asya’ sı Osmanlı kozmopolit sanatına örnek olmuş üstadların getirilmesine önem verilmiştir. tavr-i Uatâyî (Orta Asya Timurlu) ve tavr-i Frengî (Avrupa) üs­ lûplarından sözediyordu. eserleri ötekiler için örnek olurdu. Daha önceki İslâm dev­ letlerinden farklı olarak. Bir gayri­ müslim için en arzu edilir şeylerden biri. ipek ticaretini dünya ekonomisi ve kapitalizmin gelişmesi bakımından büyük ölçüde etkilemiştir. bilinçli kültür alıntıları yapılabiliyor. halı ve ipekli dokuyanlar. bütün politik-sosyal düze­ nin kaynağı ve dayanağı sayılıyordu. Osmanlı rejimi altında yaşamış olmakla açıklamaya yelten­ meleri. gelişiyordu. 16. bakayı. devlet ve hukuk dü­ zeni var olmuştur. Fransa ve İngiltere’de ipekli tüke­ timinin ve ipek sanayinin genişlemesi. kendi klâsik şekilleri içinde kalıplaştı.makta devam etmiştir. yüzyıl sonu) kendi zamanında sanat­ ta başlıca üç üslûptan. yüzyıl ikinci yarısında klâsik şekillerine ulaşan bu ilk dö­ nem Osmanlı devlet yapısı. askerî bir devlet karakteri gösteriyordu. Bunlar. Öbür taraftan Saray okullarında iç-oğlanlarına çeşitli sa­ natlar öğretilirdi. anakronistik bir iddiadan ibarettir. bu gö­ rüş bir bakıma kabul edilebilir. Osmanlıların Balkanlar’da sosyal ve kültürel etkileri derindir. ide­ al şekillerine kavuşmuş bir kültür bilincine vardı ve ar­ tık dış alıntılara özenmedi. saraydaki baş-mîmara (. Av­ rupalI uzmanlar için bir Efrenciyan odası bile kurulmuş­ tu Tursun Bey (15. gittikleri vilâyetlerde Padişah sa­ rayını taklitle kendi saraylarını kurarlar ve Osmanlı saray üslûbunu çevrelerinde yayarlardı. daha doğrusu Sa~ rây-i Hümâyûn idi. çeşitli etkenlerden yoğrulmuş kendine özgü bir Osmanlı kültürünün ve yaşam üslûbunun varlı­ ğı ve Osmanlı yönetiminin yerleştiği ülkelerde bu kültü­ rün ve yaşam tarzının derin etkileri unutulmamalıdır. Bu gözlemler doğru olmakla beraber. Birçok sanat kolları. İstanbul. askerî uc ve gazâ örgütünün devlet içindeki rolü ve sürek­ li yeni topraklar fethini bir gereklilik haline getiren ti­ mar sistemi göz önünde tutulmalıdır. yeniçe­ ri pek çok asker timar bekliyordu. Osmanlı kültürünün en önemli ve orijinal bir koliı da hukuk alanındadır. O zaman kimse. en yüksek servetlere sahip yüksek ta­ OSMANLI I . Pâdişâh iradeleri şeklinde çıkan örfî kantin yasakname ve tüzükler. emperyalist girişimlerin devlet hayatında üstün rolü göz önünde tutulursa. Saray mimarları.

Öbür yandan. Bunun yanında 1571 ’de adada. Çağ­ daş yazar Venedikli Calepio’ya göre. vezîr-i âzama bağlı olmakla beraber. öbür yandan yukarıda söylediğimiz dara bağlı maliye kâtipleri öbür yanda. Devlet bürolarının tümü. yahut çırağı veya asistanı vardı. ulema dışında. şehirlerde ve köylerde işsiz güçsüz dolaşanların Kıbrıs’a sürgün gönderilmeleri emredilmiştir. yeni timar olanakları kalmadı ve uc akıncı kurumu çöktü. Safavîler ve Habsburglarla uzun sa­ OSM ANU I . ecnebi adı altında “Türk. Eskiden Anadolu’nun fazla nüfusu için Balkanlar. 2 Eylül 1572 tarihli bir fermanla Anadolu. bu bürokratların ye­ tişme biçimleri ve çalışmaları. bürokrasinin iki temel kolunu oluşturmakta idiler. bu varsayımı. 1500 yeniçeri ve 3000 sipahi. levendler adile bu kargaşayı desteklerken. Yakın-Doğu’nun eski yönetim geleneklerini titizlikle sürdüren ve bir korporasyon halinde kurumlaşmış bulunan bir grup oluştur­ makta idi. Bürokratlar. doğrudan doğruya maliye başındaki defter­ yandan timarı az veya timarsız eli-emirlü ve ma’zu l sipahi­ ler. Siyaset ve yönetim işlerine bakan ve doğru­ dan doğruya vezîr-i âzam emrinde bulunan dîvan kâtiple­ ri bir yanda. toprak davaları bir sonuca vardırılmamış olanlar. Zulkadriyye (Maraş) vilâyetlerinde. öbür Osmanlı hukukunun yaratılmasında. yönetimle il­ gili kararlarda ve devlet yönetimine egemen ilkelerin ha­ yata geçirilmesi ve yürütülmesinde en büyük rolü divân-i hümâyûn bürolarındaki kâtipler oynamakta idiler. Osmanlı maliye yöntem ve for­ mülleri İlhanlı İram’ndan devr alınmıştı. Rûm (Amasya). Kanunî dönemi başla­ rında. Kanunî döneminde özellikle şehzâde Mustafa ve şehzade Bayezid olayları sı­ rasında. gümrük. bulunduğu yerden kaçarak başka taraflarda yerleşen veya ırgatlık yapan. Devlet ve idare hakkında bilgileri siyasetnâme ve m ir’at-i mülûk gibi eserlerden alırlardı. Avrupa’da savaş tekniğinin ve gümüş bolluğunun etkisi altında Osmanlı klâsik askerî ve malî düzeninin sarsılması. 5720 hâne olarak saptanmıştır. yevmlüler. sırf hikmet-i hükümet kaygısıyle hareket eden bağımsız bir gruptu. yüzyılın ikinci yarısında. uçlar ise askerî hizmete girmek istiyenlerin gönüllü. işleri yöneten emîn adile bilinen bürokrat­ ları ve onların emri altında görev yapan kâtipleri ayrıca hesaba katmak gerekir. KÖKU) DEĞİŞÎM 16. Böylece. Bunun gibi. yalnız dağlık Teke bölgesinden gidecekler. kâtipler iki ayrı kola ayrılmıştır. yüzyıl başlarındaki bü­ yük bunalımı hazırlayan önemli gelişmeler olarak. 17. 1571-1610. yüzyıl ortalarında. Fakat birçok belirtiler. Koçi Bey bunları. Bu nüfus taşmasının gerçek ölçüsü iyi bilinmiyor. Doğal olarak bunun dışında. ilmiyye mesleğinin vergi bağışıklığı gibi ayrıca­ lıklarından yararlanmak isteyen. bu kaynaşmanın ön safında yer almışlardır. yüzyıl sonlarında. Bu sonuncunun ayrıca. toprak sı­ kıntısı çeken. Daha 16. Küttâb. Bunun yanında. gibi. yahut dağ başlarında kendi medreselerini veya çete­ lerini kuruyorlardı. 1570’den sonra İran sa­ vaşları (1578-1618) reaya aslından binlerce Anadolu de­ likanlısının askerî kadrolara alınmasını gerektirmiştir. kadıları ve onların emrindeki kâtipleri. Anadolu’da şiddetli bir kaynaşma başlamıştı. bir yandan Avrupa’da yayılma durakladı. bir taşma ve göç bölgesi. 16. Genel­ de. Osmanlı devlet yönetimini yakından anlamak için. İslâmiyetin yayılma­ sından önceki dönemlere çıkan. vakıf vb. büyük nüfus artışı nedeni ile çorak Orta-Anadolu yaylasında nüfus baskısı güçlendi. koruyucu göreviyle bırakılmıştı. çingene. Bir yandan askerî sınıfa geçme amacıyle rakip şehzadeler hizmetine giren binlerce başıboş Anadolu köylü genci. doğrulamaktadır. bü­ yük nüfus artışı. çırak-kalfa-usta sistemine göre öğrenirlerdi.b ü r o k r a si ve k a n u n la r vaş dönemi ve onun doğurduğu malî bunalım göz önüne alınmalıdır. bu yolla Anado­ lu’dan Kıbrıs’a 20 bin göçmen gelip yerleşmiştir. vergi tahrîr defterlerine yazılmamış olan. med­ rese ve camilerde İslâmî ilimleri öğrenmekle beraber. fakat soygunculuk ve hatta eşkiyalığa sürüklenen binlerce Anadolu delikanlısı sûhte/softa adı altında medreselerin çatısı altında toplanı­ yor. kendi isteği ile gi­ denler. defter ve muhasebe yön­ temleri üzerinde araştırmalar henüz başlangıçtadır. ma­ den. bütün göçmenlerin üçte birine yaklaşmıştır. İslâm devletlerinde bürokrasiyi. yönetim sanatının inceliklerini. TaSİYASET BÜYÜK BUNADIM. dîvan kâtipleri 11. defterdara tâbi kâtipler 39 kişi idi. garip-yîgit adile ko­ şuştukları bir er-meydanı idi. 23 şagirdi. Karaman. başka önemli bir kategori halinde Osmanlı bürokrasisi içinde sayabiliriz. Kıbrıs’ın fethinden sonra.

Hatırlamak gerekir ki. Bir kadırganın bakım ve yönetim masrafı o zamanlarda yılda 6000 altın düka idi. yal­ nız örfî kanûn konusu olan sorunlar bundan sonra gittik­ çe daha çok fetva konusu olmaya başladı. Bunalı­ mın nedenleri üzerinde çağdaş Osmanlı düşünürleri ay­ rıca şu noktalar üzerinde dururlar: Padişah’ın mutlak ve­ kili sayılan vezîr-i âzama tâbi Dîvân-i Hümâyûn un ve bü­ üşme düzeyine ulaşmış olan klâsik Osmanlı kuramları­ nın bozulmasına (tagayyur ve fesada) bağlarlar. II. Osmanlı donanması 200 kadırgadan kurulu olduğu­ na göre. Saray nedim­ leri. Avusturya’ya açı­ lan savaş (1593-1606) daha çok bu askerleri oyalamak ve dirlik bulmak amacını güdüyordu. bürokratik merkeziyetçilik zedelen­ miştir. Fakat çok geçmeden Osmanlı Devleti. kılıç ve mızraklı timarlı sipahi savaş değerini kaybettiğinden timar rejimi ihmal edilmiş ve dağılmaya bırakılmıştır. Savaş. Çok kez. İmparatorluk yönetiminin klâ­ sik kanun ve düzenleri bozulmaya başlamıştır. yönetim ve askerî otoritenin yalnız ve yalnız Padi­ şah kullarına verilmesi ilkesi de unutulmuştu. dünya boyutlarında egemenlik girişiminin yükü altında ezildi. II. Philip’in İspanyası gibi. bu dönemde arttı.000 altın yardım yapmış. Bunun en önemli sonuçlarından biri. Fâtih tarafından devletleştirilen mirî toprakların tekrar geniş ölçüde mülk ve vakflar halinde devlet kontrolünden çıkmaya başlamasıdır. gerçek nedenleri görmekten ve değişikliklerin gerçek anlamına inmekten uzaktırlar. 1533’de Osmanlı Devleti müttefiki Fransa’ya 100. Ahmed devrinde topla­ nıp düzenlenen Kanânnâme-i Cedtd. bürokrasinin devlet çıkarlarını ve dü­ zenini herşeyin üstünde tutan geleneksel bağımsızlığını çiğnemişlerdir. Şimdi. 1578-90 yıllarında Azerbaycan ve Şirvan’ın ele geçirilmesi. klâsik Osmanlı düzeninin temel ilkesi olan reaya ve aske­ rî ayrılığı ilkesi bu yolla çiğnenmiş oluyordu. çök­ menin temel nedenini. 16. Kürd. yalnız Osmanlı askerî düzeni için değil. doğal olarak geleneksel devlet ve toplum felsefesi çerçevesinde yorum yaparlar. Bunun başlangıcını. Eskiden. örfî kanunları ve yönetim düzenlerini. Böylece. Laz. Şeriatçılık. İran savaşları Osmanlı bu­ nalımının başlıca nedenlerinden biri olarak yakından incelenmelidir. I. gittikçe daha masraflı bir hal aldı. Öte yandan özellikle donanma yapımı çok büyük giderlere yol açmakta idi. An­ cak. Kapı-kulu zorbaları ve ulema. büyük bir gerçek payı vardır. ulemanın örfî kanunlar ve yönetim ala­ nına karışma girişimleri. vezîr-i âzam Sokullu’ya karşı uğraşılarında görmekteyiz. Kanunî Sü­ leyman döneminde Şeyhülislâm Ebussu’ûd Efendi. Öbür yan­ dan. Çağdaş Osmaniı bürokrat düşünürleri özetle. Bu dönemde. İspanya ve Almanya Habsburglarıyla karada ve denizde büyük çekişme. sonra aynı devlet bir milyon altın daha istemiştir. Memleket ahalisi kaçtığından veya direndi­ ğinden oradaki işgal kuvvetlerini Anadolu’dan beslemek gerekmiştir. yüzyıl so­ nundaki bunalım sonucunda. kuşkusuz. daha çok fetvalarla dolu bir dergi halini almıştır (Fâtih ve Süleyman kanûnnâmelerinde bir tek fetvaya rastlanmaz). timarlı sipahi yerine tüfenkli piyade kullanılması gereği dolayısıyle ye­ roların bağımsızlığı. 1593-1606 Avusturya savaşlarında.tar. ve gönüllü olarak bir dirlik ve kapı bulmuştu. Reaya aslından binler­ ce genç. Bu görüş­ lerde. özellikle malî kargaşa ile ilgilidir. 1603’de İranlılar Osmanlıları geri atınca bu askerler Anadolu’ya gelip döküldüler. ok-yay. bu Osmanlı düşünürleri. Kanûnî döneminde en yüksek geOSM ANLI m niçerilerin sayısı çok arttırıldı. Şunu da ekliyelim ki.000 altına varmakta idi. yö­ netimin yeni durumlar karşısında serbest çalışmasını kı­ sıtladı ve sünnî tutuculuğu güçlendirdi. Osmanlı İmparatorluğu yapısında derin izler bırakan iki önemli olayla başlamıştır: Habsburglara kar­ şı orduyu ateşli silâhlarla donatılmış ağır piyadeden ku­ rulu bir ordu haline getirme zorunluluğu ortaya çıkmış. bu dönemde ciddi olarak sarsılmış. birbi­ rine sıkı sıkıya bağlı askerî ve malî değişiklikleri ele ala­ cağız. başka bir deyimle. Selim’in tahta çıkması ile İstanbul’a beraberinde gelen yeni grubun. Yörük” diye anar. 9. yeniçerilerin ayaklanmaları ve haremle işbirliği yaparak zorbalıkla hükümet otoritesini kontrolleri altına almala­ rı. sadece donanmanın yıllık gideri 1 milyon 200.yüzyıl fakahâsına göre şer’i prensiplerle yorumlamaya çalıştı. aynı zamanda Osmanlı mâliyesi için de yıkıcı bir nitelik kazanmıştır. kale muhafızı. devlet işlerine karış­ maya başlamışlar. Yukarıda temel nedenler arasında nüfus artışına değindik. Koçi Bey’in ve ondan önce Kitâbi Mustatâb’ın (yazılışı 1620) şiddetle yakındıkları gibi. Modern tarih incelemeleri bu yorumları desteklemektedir. Fakat. Sayıları 1527’de 7886 SİYASET . başlangıçta Kafkasya’daki fütühat bölgelerinde timar sahibi.

Zira enflasyondan sonra timarları oluşturan vergiler arttırılmadığı için sipahilerin timar gelir miktarı gerçekte küçülmüş. Fakat bu da yakıldı. 1596 tarihli adâletnâme. Bu durum. gümüş miktarı itibarî değerinden yüksek olan Osmanlı parası akça. pro­ testo olarak yerini yurdunu bırakıp kaçmalar yaygınlaştı.1584’de 120 akçadır. 1600’de 240. Bunu farkeden maliye bu yüzden akçada gümüşü azalttı ve akça kesadiaa. 17.8 2. Bu dönemde. 1630’da 240. bu Anadolu tarihinde Büyük Kaçgun diye anılır. özellikle Ma­ kedonya bölgesi ile kuzey Bulgaristan kargaşalıklardan kurtulamadı. böylece zarar­ larını gidermeye çalışmışlardır. para bunalımında birlikte etkin olmuştur. gümüş akçanın tagşîşi. Barış dönemlerinde sekban askerine ge­ reksinim kalmadığı zamanlarda. I 6 6 l’de 535 akçaya çıktı. Gresham kanunu sonucu piyasadan kaçmaya başladı. Osmanlı Devleti. Yılı "Î527 1567 1597 1618 1653 1661 Milyon Altın 5 5. enflasyonu körükledi. buradan halkın Rumeli’ye kaçıp sığındığını biliyoruz. Osmanlı ordusu artık. yani gümüş m iktarının azaltılmasıdır. bu soyguna katıldı. avâriz ve cizyenin artması ve bu vergilerin toplanması sırasında görevin kötüye kulla­ nılması yüzünden reaya arasında hoşnutsuzluk arttı. devleti kötürüm etti. 1580’lerden itibaren Avrupa’dan sel gibi ucuz gümüşün gelmesi ve Avrupa kalp paraların istilâsı bunun başlıca nedenidir. İstanbul’da özellikle savaş zamanlarında toplanan avâriz-i divâniyye. Timarları yetmeyen veya elinden alınan sipahiler de. Anadolu’dan başıboş köylülerden ücretle tüfenkli sekban ve sanıca askeri yazıl­ maya başlandı. Bu dönemde. O S M A N II SİYASET .627 kişiye ulaştı. kanunsuz yollarla 150 akçalık cizyenin 500 veya 600 akçaya kadar çıktığını belirtmektedir. İranlıların karşı saldırıyla geçtiği 1603-1610 yılları arasında. Öte yandan. yüzyıl savaş dönemlerinde. Rume­ li’de bu kertede yaygın olmamakla beraber. 1691’de 280 akçaya çıkarıldı.1583’de 6 0 . Fakat görünüşü çekici kalp paralar piyasayı kaplayınca. akçada âyar düşürülmesi (tagşîş) sonucunda akçanın değeri de çok düşmüş bulunuyordu. 1610’da 37. ücretsiz kalan bu eli tü­ fenkli ve yeniçeri subayları kumandasında örgütlenmiş gruplar.2 5 Bu listeye timar olarak verilen giderler dâhil değil­ dir. timar rejiminde de derin etkiler yapmıştır. Aslında. artık her yıl toplanan bir nakdî vergi haline geldi ve miktarı da sürekli olarak arttırıldı. vergilerin ayarlama yolu ile yükseltilmesi sonucunu ge­ tirdiği gibi. bütün bu faktörler. Avrupa kalp paralarının piyasayı istilâsı ve akçanın ayarlanması zo­ runluluğu ile açıklanmıştır. Levend ve yeniçeri nakit ulûfe al­ dıklarından merkezî hazine gelir kaynaklarını oldukça arttırmak gerekiyordu. Sadece merkezî hâ­ zinenin yıllık geliri altın hesabı üzerinden şöyle bir dü­ şüş gösterdi. 1590 yılından sonra hazine daima büyük açıklar ver­ meye başladı. böylece bir çare bulunmak istendi.iken. Ancak. Sekban ve Samca. Kişi başına 1582’de 40. Gerçekten bir altın 15 27’de 5 7 . Anadolu baştan başa yıkıldı. Anadolu’daki anarşi yüzünden. 1596’da 150. İşte Anadolu’yu kasıp kavuran Celâlî haydut gruplan bu yolla ortaya çık­ tı. özellikle 1683-1699 yıllarında bu anarşik durum geri gelecektir. değer kaybı çeşitli biçimde yorumlanmıştır. Akçanın yüzde yüz değer kaybetmesi Amerikan ucuz gü­ müşünün akını. Bu durum. 1571’den sonra dev­ let. Osmanlı mâliyesini altüst eden bir olay da. bunun üzerine sipahileri seferden kaçmaya ve­ ya bir takım kanunsuz yenilikler (bid’atlar) çıkararak re­ ayadan türlü adlar altında para sızdırmaya. Anadolu’da her tarafta halkı haraca kesmeye ve saldırılara başladılar. nüfus ve talep artışı. merkezî hâzinenin gelir kaynakla­ rını arttırmak için cizyeyi ve olağanüstü bir ek vergi olan avâriz-i divâniyye’yi arttırmak zorunda kaldı.5 3 4. mal darlığı veya devlet bütçesinde para bulmak için tagşîş. kitle halinde kaçmaya başladılar. Cizye. Osmanlı Devleti Avrupa’dan gümüş sağlamak için kendi millî para akça sistemi yanında her çeşit para­ nın girişini serbest bırakmıştı. Önceleri. 1574’de 40 akça iken 1591’de 70. Bu amansız soygunlar ve katiller yüzünden köylüler. Akdeniz’de İspanya ve Venedik’e karşı kuvvetli bir donanmayı sürekli hazır tutmak zorunluluğunda idi. çe­ şitli adlar alan bu tüfenkli ücretli askerlerden vazgeçe­ medi. Osmanlı parasında bu dönemdeki büyük dalgalan­ malar.

YakınDoğu devletlerinde Orta-Çağ’lardan beri halk ile hükü­ met arasında aracı sayılmışlardır. sözü geçer kişiler veya papazlar. ÂYÂN-İ VİLAYET Yeni dönemin en belirgin özelliklerinden biri. yani tekâlîf-i şakka. halk zorbalara ve vergi toplayanlara karşı uğ­ raşı veren yerel. Aslında.sık sık görülen yeniçeri ayaklanmaları da. Anadolu Selçukluların­ da. Bununla beraber. Onların önlenemez yolsuzlukları karşısın­ da hükümet. yüzyılda yerel yönetim büsbütün bunların eline geç­ miştir. âyân ve esnafı daima halkla yöne­ tim arasında aracı olarak kabul etmiştir. merkezî yönetim. Bu şiddetli sosyal. yüzyılda­ ki konumunda değildir. Öbür yandan. Toplumda ileri-gelen ve sözü geçen kişiler. Bu durum. kapılarında ücretli sekban askeri besleme zorun­ luluğu dolayısıyle reayadan aidat toplamaları. yüzyılda Evliya Çelebi. vergi yazılmasında ve ahalî arasında yükümlülüklerin belirlenmesinde bu nüfuzlu kişiler rol oynamakta idiler. Yeni koşullara elverişli bir uyum için gereken maddi ve manevî öğelerden yoksun olduğu için­ de gerçek bir reform yapamamıştır. esnafın ve işçilerin başı olan abîler oluşturmakta idi. 16. Osmanlı tarihinin birinci klâsik dönemi böylece kapanmış olmaktadır. 17. akçadaki ka­ rarsızlıkla ve geçim sıkıntısı ile doğrudan ilişkilidir. yö­ netimde merkeziyetçiliğin zayıflaması. Yeni dönemde avâriz ve cizye gibi nakdî vergilerin oranı yükselince. kebe ve renkli velenseler işlemek. vergi. Rume­ li şehirlerinde âyânı üç kategoriye ayırmaktadır: Şehrin nüfuzlu zengin tüccarları. yüzyılda merkezî otoritenin zayıfla­ ması ile birlikte gerçek bir feodalleşme ile âyân rejimiy­ le sonuçlanacaktır. sözü geçer kişilerin himayesini aramak­ tan başka çare göremiyordu. yüzyıldan sonra. kocabaşı ve çor­ bacılar ile Ortodoks ruhbanı ön plana çıkaran koşulları MERKEZİYETÇİLİĞİN ZAYIFLAMASI. 1601’de zorbalara hadlerini bildirmek için âyân-i vilâyet’fe n serdârlar atandı ve onlaO SM A N U ^ . Yalnız Müslümanlar arasında değil. Önce. son incelemeler gös­ termiştir ki. devlet reayayı ve her türlü vergi kaynaklarını korumak kaygısıyle. halkın bunlara bağlılığı büsbütün kuvvetlen­ di. yerel halkın silâhlanıp karşı koymasını bile onaylamak zorunda kaldı. O zaman âyân şöyle tanımlan­ makta idi. ileri gelen ulema ve kapı-kulu garnizon ağaları. mutlak bir çöküş yerine İmparatorluk ger­ çekte yeni koşulların istediği önlemleri alarak bir uyum sağlamış ve daha üç yüzyıl süren yeni bir denge meyda­ na getirebilmiştir. ilk zamanlardan başlaya­ rak. Osmanlı akçası yerine Batı Avrupa paraları. Eyaletlerde müslümanlar arasında âyân ve eşrafı. Bu dönemde. satmaktı. her kazada halkın seçtiği ve yerel hükü­ met otoritesi olarak kadının onayladığı bir âyânın varlı­ ğı gerekli sayılmıştır. tefecilik yapar kimselerdi. rın yardımı ile köylerde yigit-başılar emrinde halkın ör­ gütlenmesine izin verildi. O zaman. kaynaklarını kaybet­ miş ve tüketmiştir. yerini ateşli silâhlarla donatılmış bir ücretli or­ du almış. yeni dönemin getirdiği veya yaygınlaştırdığı daha yakından inceleyelim. Osmanlı döneminde de şehirlerde. askerî ve malî sarsıntılar sonun­ cunda 17. İşte bu grup. bunlara dü­ zenin ve güvenliğin korunması. İslimye’de “ekser âyân-i vilâyetin tica­ reti” tüfenk. Osmanlı Dev­ leti. Anadolu’da âyânın büyük bir bölümünü. özellikle İspanyol real’leri (riyal) ve Hollanda riksdal’l t n (esedî guruş) piyasaya hakim olmuş ve Osmanlı ekonomisi zamanla Avrupa merkantilist sis­ temine tâbî bir ekonomi haline gelmiştir. hatta asker topla­ ma işlerinde geniş yetkiler tanımaya başlamış ve sonuçta 18. “Vilâyetten yarar ve nâmdâr ve müstakim ve mütemevvil (paralı) ve halk arasında sözü ve kelimâti dinlenür kimesneler”. yerel cemaatın hükümet karşısında temsilcisi sayılmışlardır. öteden beri halka tarım için veya vergisini ödemesi için borç para verir. her kazaya toptan belirlenen avâriz vergisini SİYASET bir yöntemdi. Hıristiyanlar arasında knez. böylece ürünle ödemeye dayanan vergi sistemi yerine daha çok nakdî vergilere dayanan bir maliye ve merkezî hazine sistemi gelmiştir. 18. 16. Özellikle iltizam sis­ teminin yaygın bir biçimde uygulanması sonucu reaya ile devlet arasında yeni bir sömürücü sınıf ortaya çıkmış­ tır. Hıristiyanlar arasında da zengin. bu âyân ve eş­ rafın çoğu. Anadolu’da Celâlîler’e karşı gönderilen valiler ve adam­ larının. yeni koşullar altında eyâletlerde üzerlerine git­ tikçe daha çok sorumluluk almış. uzun ve pahalı savaşların ve Anadolu’daki yıkıcı kar­ gaşalıkların yükü altında ezilmiş. yüzyılda artık Osmanlı Devleti. yerel güçlere ve kişilere vergi ve güvenlik işlerinde yetkiler tanınmasıdır. merkezî otorite ve kontrol zayıfladığı zaman. Ortaçağ ekono­ mik ve malî koşullarından doğmuş olan timar rejimi çökmüş.

Valiler. Böylece Ortodoks ruh­ ban. Hükümet. Bu dönemde yerel knezler. Kadıla­ rın da. reâyânın bu yöntem için isteklerini onaylamıştır. yani mukata'lann değil. şimdi avarız vergileri arasında idi ve âyân aracılığı ile toplanırdı. Zamanla bu yöntem. ülkede yayılmış bulundukları için. hatta yerel özerkliğe yol açmıştır. knezler. Yalnız doğrudan doğruya merkezî hazine elindeki toprakların. Hâzineye ait ge­ lir kaynakları mukata’at. voyvoda veya mütesellim adı altında valilerin vekili olarak hizmet eder­ ler. kocabaşılardan kurulu demogerentos meclisleri doğrudan doğruya maktu sistemi ile ilgilidir. vergi gelirini garanti ediyor.halk arasında herkesin durumuna göre dağıtma ve topla­ ma görevi. Birçok âyân. kazaî ayrıcalıkları vardı. genellikle yerli âyân idiler. bölgenin İdarî ve ekonomik özerkliğine yol açacaktır. özellikle Anadolu şehirlerinde. çoğu zaman. Anadolu’da Sekbanlar Arap vilâyet­ lerinde yerliyye denilen bir çeşit milis askeri kapı-kullarına karşı mücadele halinde idiler. yüzyılda Balkanlarda köylü hareketleri. halkın temsilcileri olarak. öteden beri önemli şehirlerde Padişah’ın otoritesini yürütmek. Bu işlerde öteden beri hükümet adına düzenleyici rol oynayan kadıların nüfuz ve yetkile­ ri gittikçe yerel âyân eline geçti. kendi kaza bölgelerinde yerel mahkemeleri nâiblere iltizâmla sattıklarını biliyoruz. âyânın nüfuz ve servetinin temel araçlarından biri haline gel­ mişti. yerel topluluğun temsilcileriyle maliye arasında belli (maktu) bir miktar üzerinde anlaşmaya va­ rılmasından ibarettir. daha çok. Padişah kulu olarak onların birçok malî. kocabaşılar. giderler çıktıktan sonra kararlaştırılmış bir para (bedel) ödemeyi garanti et­ mekte idi. bu pratik bir yöntemdi. Zaten. Bu yolla. gerçekte yönetimi ellerinde bulundururlardı. Osmanlılar. koca­ başı ve çorbacılar birçok yerlerde köylünün başına geç­ miş. Yeni rejimde. Rumeli’de özellikle cizye toplanmasında uygulandı. Yeni dönemde gittikçe daha geniş bir şekilde uygu­ lanmaya başlayan maktu ve iltizâm yöntemleri de yerel âyân ve esnafın rolünü arttırmıştır. iltizamı parçalar halinde da­ ha küçük yerel mültezimlere iltizama verirlerdi. gittikçe yayıldı. şehri ve yerel güvenliği ko­ rumak üzere yeniçeri garnizonları (büyük şehirlerde 500600 kişi) yerleştirirlerdi. Gelen hükümet memurları ve yerel asker için toplanan âidât ve yerel giderlerin saptanması işi de. Bu yönteme göre. îşte birçok şehirlerde bu SİYASET . çıplak mülkiyeti daima devlete ait sayılmakla beraber. dışardaki ihtilâlci komitecilerle bir bağlantı halkası oluşturmuşlardır. 19. Hükümet böylece. Yeniçeri gibi Kapı-kulu süvari­ leri de. Bu yöntem. Bunlar. Âyân rejimi gibi maktu sistemi de merkeziyetçiliğin gevşemesine. yeni dönemde kadıların görev süresi çok kısaltılmıştı (iki yıldan daha az). hatta çocuklarına geçmek üzere' irsî verilmeye başlandı. oradaki beylerbeyine veya sancak beyi­ ne bağlı değillerdi. yerel kadı başkanlığında o kazanın âyân ve eş­ rafına veriliyordu. Yeni dönemde yaygın hal alan bir idare yöntemi de. uzun savaşlar ve malî sıkıntılar sonucunda. Onların ayrıcalıklarını paylaşmak isteyen yerli as­ kerî gruplar. birçok yer­ lerde. kadı başkanlığında toplanan yerel âyân ve eşraf meclisinin gö­ revleri arasında idi (eşraf deyimi. bu bir bölgenin vergi geliri için. m îrî topraklar gerçekte büyük arazi halinde ye­ rel âyan ve eşraf eline düştü. ge­ rek hükümet gerek halk karşısında yerel otorite kazandı­ lar. Büyük mültezimler. Eskiden pek seyrek durumlarda ve koşullarda yürürlükde olan bu yöntem. daha çok yayıl­ dılar. Sekban askeri toplamak için alman sekban akçası. mültezimlere hayat boyunca. Kanunî döneminde şehzâ­ de ayaklanmalarından ve Celâlilerden sonra yeniçeri ve sipahiler. Yunanlıların. vali her yıl haziO S M A N II I neye o vilâyetin vergi geliri olarak. aynı zamanda reâyâyı mültezim veya tahsildârın kötü davranışlarından koruyordu. hükümetin vergi gelirini garanti etmek üzere valilikleri iltizâmla vermesidir. Vergi iltizâmı. âyânın kişiliğinde verginin toplanmasını güven­ ceye almış oluyordu. m irî toprakların vergi gelirini öteden beri iltizâm yöntemiyle toplardı. devlet mültezimlere gittik­ çe daha geniş yetkiler tanımaya başladı. aynı zamanda paşa­ ların ve beylerin veya şehir ve kasabalarda oturan her çe­ şit dirlik sahiplerinin gelirleri de iltizâm yöntemiyle top­ lanırdı. bunların ba­ şında her bölgede ketbiidayeri adı verilen bir komutan bu­ lunurdu. M aktu (kesim) yöntemine gelince. Bunlar ise. Devlet. devlet topraklarını ağaların elinden al­ ma amacını güdecektir. bu gelirlerin tahsîlini ye­ rel âyâna iltizâma verirlerdi. aralarına giremedikleri zaman onlara karşı uğraşıya başlarlardı. din adamı âyan için kullanılır bir deyimdir).

hatta va­ liler onlarsız ne asker ne vergi toplayacak güce sahip de­ ğillerdi. merkeziyetçi bürokrasi güçlendi ve yönetimi tam kontrolü akma aldı. Ayân. devlet topraklarının köylüye dağıtılacağı söylentileri­ nin yayılması. Padişah’m seferlerine bu küçük orduları ile katıldıklarını görmekteyiz. devlet idaresini batılılaştırma ve devleti batı devletler topluluğuna sok­ manın kesin bir gereklilik olduğunu anlattı. Avusturyalı’larm batı Balkanları istilâ için açtıkları savaşların yıkıcı etkilerini unutma­ mak gerekir. 1807’de Rusçuk âyânı Alemdâr Mustafa’nın İstan­ bul’da vezir-i âzam sıfatıyle diktatörlüğü döneminde. Bundan sonra. Mahmud. kuzey Afrika vilâyetleri. yüzyılın ikinci yarısında hanedanların orta­ ya çıkması. yalnız vergi toplama. yüzyılda onların yerel egemenliği ellerin­ de tutan gerçek hânedânlar kurduklarını biliyoruz. Merkezî bürokrasi. ve mukata’alar satın aldılar veya zorbalıkla birer kudretli âyân durumu­ na geldiler. Tanzimat reformu (1839-1876) ile onların yerel güçlerini kırmaya boşuna çalıştı. merkezî yönetimi derinden kaygılandırdı. büyük âyân hanedanlara karşı savaş açtı ve böylece merkezî-mutlak Padişah otori­ tesini yeniden canlandırdı. Tanzimat'la kurulan sancak ve kaza meclislerinde egemen durumda idiler. Hat­ ta onlardan bazıları. serbest yönetimler kurdular ve merkezden kopardıkları ünvan ve ayrıcalık­ larla bu otonomiyi meşrû ve kanunî bir hale getirdiler. Karaosmanoğulları gibi) yerel temsilcileri ve âyânı kendi kontrolları altına soktular. güçlü ha­ nedan kurucuları (Tepedelenli Ali Paşa. genelde İmparatorluk ekonomisi içifl yıkıcı etkilerini hızla gös­ termiş. Böylece. Gülhane Hatt-i Hümâyûnu (1839) kanunlarda ve yönetimde Batı modern devlet ilkelerini getirmeye çalışıyordu. Bununla beraber bu köklü reform hareketlerine karşı âyân. Tanzimat'ın Gülhane’de ilânından he­ men sonra Balkan reâyâsı arasında. Tanzimat. Batı devletlerinin. yüzyılda Ruslar’ın Karadeniz ve Kafkasya’ya inmek.kapı-kulu kumandanları yerli âyân ve ulema ile bırleşerek gerçek otoriteyi ellerine geçirdiler. merke­ zî devlet otoritesini yeniden kurmaktı. Müslim ve gayr-i Müslim reâyâ yığınlarını bu âyâna karşı korumak ve yeni bir Os­ manlılık kavramı ile onları kazanmak amacını güttü. 17. devlet adına bölgelerinde asker toplama ve bu askere ku­ manda etme yetkilerini de aldılar. eyâletlerde toprak ve yerel yöne­ timde egemenliğini sürdürmeyi başardı. güçlü bir mücadeleye girdiğini görüyoruz. paşalık ve vezirlik ünvanları ile valilik vermeye dahi zor­ ladılar. yerel düzen ve güvenli­ ğin sağlanması işlerinde değil. Tanzimat. sened-i it­ tifak ile eyaletlerde egemenliklerine hukukî bir temel MERKEZİYETÇİ BÜROKRASİNİN CANLANMASI: TANZİMAT VE REAKSİYON Âyâna karşı II. Bu dö­ nemde. ancak siyasi otoritesi için en tehlikeli hanedanları ve bü­ yük âyânı ortadan kaldırabilmişti. üstün bir kuvvet meydana getirdi. öte yandan Balkan ülkelerinde millî kurtuluş ha­ reketlerini kuvvetle benimseyen bir orta sınıfın genişle- sağlamaya kalkıştılar. 18. Beylerbeyi ve adamlarına karşı gerçekten özerk. Böylece. Reformun ana amacı. 18. âyân rejiminde son gelişme dönemini imge­ ler ve feodalleşme böylece tam sonucuna ulaşmış sayıla­ bilir. halkı arkalarına alarak Bâb-ı Alî’yi. OSMANLI I SİYASET . Avrupa’dan aldığı modern silâhlarla. Devlete ait belli başlı yetkilerin miras yoluyla babadan oğula geçmesini sağlayarak gerçek fe­ odal beyler durumuna geldiler. Malım udun 1815'ten başlıyarak. dışarıdan gelen milliyetçi kışkırtmalardan da reâyânın korunabileceği sanılıyordu. yüzyıldan başlıyarak. 1876 Meclis-i Mebûsânmâz dahi eyâletlerden gelen âyân ve eşraf egemen oldular. Bağdat gibi uzak eyaletlerde gerçekten bağımsız oligarşik yönetimler bile kurdular. II. Yeniçeriler. Padişaha imzalattıkları bir belge. yüzyılda baskı yoluyla kabul ettirdikleri fazlası ile liberal bir ticaret rejimi. 18. 19. Ayân. Bosna gibi sınır vilâyetlerinde âyân ile birleşerek muhtar yönetimler oluşturdular ve bunun için Sultan’ın şehire vermiş olduğu eski vergi bağışıklık belgele­ rinden yararlandılar. Anadolu ve Rumeli’nin birçok şe­ hirlerinde yeniçeri ve sipahi şefleri iltizâm. Devlet ajanları. merkezî hükümet emrindeki orduyu yeniden düzenleyip güçlendirdi. Bu sultan. 1821’de Yunanlı­ ların ayaklanması ve bağımsız Yunan devletinin kurulu­ şu (1830). Rume­ li’de reâyânın yerel âyâna karşı yüreklenmesini ve direni­ şini sağlamıştır. vergilerin kaldırılaca­ ğı. âyân ve hânedânlar doğrudan doğruya impartorluğa ege­ men oldular. onların bazan paşaların kapı kuvvetlerinden daha büyük kuvvetlere sa­ hip olduklarını. İmparatorluk yöneticilerine.

An­ kara 1983. 2. Washington DC. International Journal of Middle East Studies (1975). Aktepe. 413-469. hükümetin vergi ba­ ğışıklıkları tanımış olduğu Avrupa tüccarı denilen grup. L. Belleten. The Age of Sultan Süleyman the Magnificent. Bir Türk Kurumu olan Ahilik. The Travels O f İbn Battııta. Ö. Barkan. Avrupa ile ticaret imtiyazını elde etmiş olan yerli Hıristiyanlardan oluşuyordu. 145153. II. 4 5 H. İstanbul Vakıfları Tahrir Defte­ ri. İstanbul Üniversi­ tesi İktisat Fakültesi Mecmuası. Ankara 1988. Les Bektaşî â la lumiere des recensements ottomaı^s. Tarama sözlüğü V. O. Baskı. Türkiye’de Çağdaşlaşma. Barkan. “Osmanlı İmparatorluğu’nda Bir İskân ve Kolonizasyon Metodu Olarak Sürgünler”. İstanbul 1959. Akdağ. M. G ibb. 98.R. NY. 2 SügU. Barkan. 3612-3616: “Sügüler ile dürtüşelim ” 3 A. İmparatorluk hüküme­ ti. Moğo/larm İçtimaî Teşkilâtı. 481-495. Barkan.1 ğu’nda Ziraî Ekonominin Hukukî ve Malî Esasları. Felix Beaujour. bkz. M. Paris 1800. İstanbul: Eren Yay. 2 Cilt. L. "Garib-nâme’de alplık geleneğiyle ilgili Bilgiler”. Ali Akyıldız.L. Kırk Gün Kırk Gece. Cambridge. Münir Aktepe. o zamanki uc toplum u üzerinde değerli ayrıntılar verir. Metin And. Asırlarda Osmanlı İmparatorlu­ o s m a n i . m edrese. Patrona İsyanı. Tableau du commerce de la Grece forme d’apres une annee moyenne depuis 1787 jusqu’en 1797. Ayverdi ve Ö. 1974. Tanzimat Dönemi Osmanlı Merkez Teşkilâtında Reform. Zaviyelerin güzel halılar ve kandillerle süslü olduğunu kaydeder. Bu çıkmazdan Türkler. Çağatay. tnan. “Edime Askerî Kassam’ına ait Tereke Defterleri”. 6 Bursa yakınında K ükürdlü Kaplıcası olmalıdır. Batılı devletleri bıra­ kıp Alman kayserliğine yöneldi. Ankara 1963. H. Osmanlı Ticaretinde Gayri Müslimler. Belgeler 1966 Ö. çev. L. Cilt. N. 1960. Barkan.meşine ve güçlenmesine. L. 1 Bedri Noyan-M. BİBLİYOGRAFYA Rifa’at Ali Abou-El-Haj. Barkan ve Enver Meriçli. Celâlî İsyanları. 2. Yüzyılda İstanbul Mimarisinde Batılaşma Süre­ ci. Barkan. 524569. Ankara: TTK 1972-1979O. “The Price Revolution of the Sixteenth Century: A Turning Point in the Economic History of the Near East”. Eski Donanma ve Şenlikler­ de Seyirlik Oyunları. Süleymaniye Camii ve İmareti İnşaatı. sünii. SİYASET I . halkını endam. 1919-1923 yıllarında bir bağımsızlık savaşı yapmak ve millî bir devlet kurmakla kurtulmuşlardır. Toplu Eserler. New York 1987. 1962. Meııgi Garıbnam m etni yay. İstanbul 1980. Bursa teslim olmadan önce İ3 0 2 ’de Osman G azı’nin yeğeni A ktim ur'un kuşatm a kulesi bura­ da idi. L. The Ottoman Empire Sixteenth to Eighteenth Centuries. İstanbul 1975. Esin Atıl. Berkes. ve XVI. Ö. O. İs­ tanbul 1943. Akdağ. Tanzimat yönetiminin. Albanay. Ankara. L. Ö. Bu dönemde dış politikada hükümet. eşitliğe dayanan bir Osmanlı vatanı ve Osmanlılık düşüncesi so­ nunda tümiyle başarısızlığa uğramıştır. I. Rumeli şehirlerinde. Kapitü­ lasyonlar. yalnız geçmişin bıraktığı bir sosyal düzenin düzeltil­ mesi mümkün olmayan sonuçlarına karşı değil. Uc beyleri vezir ve emirleriyle saraylarda oturan “su lta n la rd ır. L. 1991. 141-146. Barkan. Vladiminsov. Türkiye'nin İktisadi ve İçtimaî Tarihi. Beyler cami. kuşkusuz. Patrona İsyanı (1730). Beratlı Tüccarlar ve Hayriye Tüccarları. II. Bu arada Anadolu’yu dünyanın en güzel m em leketlerinden biri ve 7 N . XV. İstanbul 1958. büyük ölçüde yar­ dım etmiştir.133-134. şeriatçılığın ve panİslâmizmin egemen olması. İs­ tanbul. Hüdavendigâr Livası Tahrir Def­ terleri. irene Beldiceanu-Steinherr. “Tarihî Demografi Araştırmaları ve Osmanlı Ta­ rihi”. 1989. Formation of the Ottoman State. Cilt XI (1950). İstanbul 1970. pazarları. Abdülhamid (1876-1909) döneminde. 1991. Tanzimat’ın başarısızlığına karşı TürkMüslüman halkın bir tepkisini dile getirmektedir.A.'Türkiyat Mecmuası (1951). 1971. tem izlik yiyecek içecekte üstün ve "Tanrı yaratıklarının en iyi kalplisi” olarak (4 İĞ) tasvir eder. Ali İhsan Bağış. Ankara. 18. 15501557. 419-420. İstanbul 1958. E. Ö. hamamları olan şehirlerde oturm aktadır. Bkz. îb n Battuta. 1993. Ankara. M. . aynı za­ manda Rus çarlarının ve Habsburglar’ın askerî emperya­ lizmi ve Batılı büyük devletlerin kapitülasyonlarla ga­ ranti edilen ekonomik emperyalizmine karşı ümitsiz bir uğraşı vermek zorunda kalmıştır. Ayda Arel. Barkan. İstanbul 1975. L.

Owford. Gül. Economy and Society in an Ottoman City: Bursa. E. Işlamic Society and the West. Danişmend. İ. İstanbul: Türkiye İş Bankası 1983. Landliche Siedlungen im südlichen Inneranatolien in den letzten vierhundert Jahren. Tableau general de l’Empire Ottoman. 1995. 4 cilt. Osmanlı Tarihinde Levendler. D. Cevdet. Darmstadt 1982. Etat et Societe. Chicago. İstanbul. A History of the Earliest diplomatic Relations 16101630. K. East Encounters West. Princeton: PUP 1986. Roderic Davison. İstanbul: İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi 1965. İstanbul 1960. Türkçe çev. Findley. Stuttgart 1992. Abdülbaki Gölpınarlı. İstanbul ve Anadolu'ya Seyahat. Cilt . Faroqhi. C. The Sublime Porte 1789-1922. Christianity and İslam under the Sultans. London 1978. Fleischer. F. L. Hess. Men of Modest Substance. Charles Issawi. Prin­ ceton: PUP 1989. 1. France and the Ottoman Empire in the Eighteenth Century. Ankara 1992. Faroqhi. Wien 1981. 1541-1600. Crafts and Food Production in an Urban Setting.A. Eickhoff. N. The Administration of Warfare: the Ottoman Military Campaigns in Hungary. Hasluck. Faroqhi. XVI-XVII Asırlarda Osmanlı İmparatorluğunda H u­ bubat Meselesi ve Hububattan Alınan Vergiler. London 1986. S. C. SİYASET . A. İs­ tanbul 1971-72. Trade. İstanbul 1931. 2 Cilt. Bureaucratic Reform in the Ottoman Empire. Mystiques. Cilt. A. 1593-1606. Vienne 1954. çev. S. D. Lewis. Türk Sanayi ve Ticaret Tarihinde Bursa'da İpekçilik. Dünya Kenti İstanbul. Bureaucrat and Intellectual in teh Ottoman Empi­ re: The Historian Mustafa Âlî. Güçer. Braude and B. und 16. İstan­ bul 1984. Findley. 1898-1938. Christians and Jews in the Ottoman Empire. A. Venedig. S. Osmanlı Medreselerinde Eğitim-Oğretim. Dalsar. Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi. M. H. İstanbul 1953. Les Halvetis dans l’aire backanique de la fin du XVe siecle â nos jours. S. Mustafa Cezar. İstanbul: ISIS yay. Evliya Çelebi Seyahatnamesi. Reform in the Ottoman Empire 18561876. O SM A N LI I S. R. W. Mecelle-i Umur-i Belediye. Faroqhi. Paris 1935. New York 1987. A. Y Önen. 1591-1611. Göttingen 1968. Busbecq. 1600-1700. The Remaking of İstanbul. Oxfbrd 1968 . İstanbul: Tarih Vakfı. A. 1957. I. The Ottoman Empire and the Dutch Republic. İstanbul-World City. Emmanuel. Faroqhi. Paris 1968. Bombacı. Jerusalem 1988. S. Leiden. Portrait of an Ottoman City in the Nineteenth Century. München. S. O. F. Londra: Oxford University Press. B. New York-Londra 1982. Jahrhundert. Ankara:TTK 1991. House Owners and House Property in Seventeenth Century Ankara and Kay­ seri. A. W. Foster. Towns and Townsmen of Ottoman Anatolia. Cambridge 1984. 8. Population Pressure in Rural Anatolia. A Social History. Tanzimat Döneminde Anadolu Kentleri’nin Sosyal ve Ekonomik Yapıları. Clayer. Mustafa Cezar. C. Untersuchungen zur Geschichte des Osmanischen Hofzeremoniells im 15. die Geschichte der Pilgerfahrt. Coping with the State. Melamîlik ve Melamîler. Ergin. W. 1996. M. Z. Typical Commerrial Buildings of the Ottoman Classical Period and the Ottoman Construction System. Cambridge 1987. M. Griswold. yay. Cook. C. H. The Economic History of the Middle East 18001914. Wien und die Osmanen. İstanbul 1338/1992. W. D ’Ohsson. Dernschwam. Londra 1972. Hütteroth. Herrscher über Mekka. Abdülbaki Gölpınarlı. F. Leiden 1973. H. Gerber. The Great Anatolian Rebellion. Çelik. J. M. 10 cilt. 15201650. München 1967. H. Göçek. H. İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi. Ber­ lin 1983. de Groot. 0 . Paris 1788-1824. 1994. G. İstanbul 199395. Çadırcı. Gibb. Histoire de la litterature turque. Oxford 1929A. Ottoman Civil Officialdom. Histoire de l’industrie des tissus des Israelites de Salonique. Finkel. Princeton: PUP 1980. Boue. Ankara 1977. The Forgotten Frontier. Mevlânâ’dan sonra Mevlevîlik. Der Bektaschi-Orden in Anatolien (vom spâten fünfzehnten jahrhundert bis 1826). Bowen ve H. A History of the Sixteenth Century Ibero-African Frontier. Hütteroth. H. The Turkish Letters. Türkei. New York 1973. Chicago 1966. Wien 1988. Receuil d ’itineraires dans la Turquie d ’Europe. Dilger. 1450-1600. Umbruch in Südosteuropa 1645-1700. Zürich 1990.

H. economique et sociale. R. H.A. G. Z. London 1993. 1985. yay. iden: Brill: Bayazid I. H. 1994. M. Orhonlu. Mantran. Bloomington. Tübingen: Erns Wasmuth Verlag 1993. Lon­ don: Variorum Reprints. Demographic and Social Characteristics. Princeton 1962 . Architecture. Mantran. Mustafa Alî’s. Köymen. Jack und A. İkinci Abdülhamit Döneminde Osmanlı İmparator­ luğu’nda Alman Nüfuzu. J. Halil İnalcık with D. Paris 1962. yay. Cambridge 1981 . Art and Society of Bulgaria in the Turkish Period. A Sketch of the Economic. G. İstanbul 1993. 1973. Maastricht 1985. The Ottoman State and its Place in the World History. Von Andreas Tietze. and Economy. Juridical and Artistic Preconditions of Bulgarian Post-Byzantine Art and its Place in the Development of the Art of the Christian Balkans. New York 1970. New York: New York University Press 1993. Aksüt. Dzizya. Boston: (Mass) 1982. İnalcık. Kanun. İ. London. Ankara: TTK 1954- 1962. Beyond the Sublime Porte: The Grand Seraglio of Stambul. Osmanlılarda Narh Müessesesi ve 1640 Tarihli Narh Defteri. H. The M iddle East andth e Balkans under the Ottoman Em­ pire. İnalcık. “Centralization and Decentralization in O tto­ man Administration”. A. İnalcık. 1571-1640. İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı. essai d’histoire institutionelle. Enver Ziya Karal. yay. Ankara 1981. İnalcık. Konyalı. A. yay. Osmanlı Tarihi. 55-71. Lady Mary Wortley Montagu. An­ kara: TTK 1976. J. Naff and R. İs­ tanbul: Eren yay. İslâm Ansiklopedisi. 1360-1700. İstanbul 1981. Imtiyazat. Unat ve M. Kemal Karpat. İstan­ bul: 1940-1988. VI (1980). İstanbul 1983.. McCarthy. 1982 . London: Variorum Reprints. Mimar Koca Sinan. R. Quataert. Leiden: E. Kemal Karpat. 1977.R. İstanbul: Eren Yayınevi. 1 3 0 0 -1 6 0 0 . Nasühü’s-silâhî Matrakçı. Archivum Ottomanicum. Turkey and the Balkans. İstanbul 1939R. Kütükoğlu. Yurdaydın. O SM A N LI m İ. B. R. İstanbul 1948. Paris: Fayard 1989. New York 1989Ş. 1993. F. M. M. İnalcık. Doğan Kuban. İnalcık in Encyclopaedia of İslam. Everyday Life in İstanbul. The Genesis of Young Ottoman Thought. İstanbul. Kiel. 1978. Turkish Embassy Letters. H. Kafadar Necipoğlu. Miller. Ernst. The Arab world. Marcus. Türk Giyim Kuşam ve Süslenme Sözlüğü. Mardin. Osmanische Friedhöfe und Grabsteine in İstanbul. İstanbul dans la seconde moitie du dix-septieme siecle. İstanbul 1996. İslamoğlu-İnan. İstanbul 1987. London: Variorum 1990.H. Eyalet. Economic Life in Ottoman Empire. Orhonlu. 1998. Ankara: TTK 1987. C. E. Studies on the Ottoman Architecture of the Balkans. Studies in Ottoman Social a n d Econmic History. a Study in the Modernization of Turkish Political Ideas. 2 Cilt. İnalcık. A n Econmic a n d Social History o f the Ottotyan Em­ pire. İskender Beg. Rumeli. İstanbul: Millî Eğitim Bak. Mimar Sinan. Manifestations of Sainthood in İslam. C. Jennings. eds. Abideleri ve Kitabeleri ile Konya Tarihi. ed. Konyalı. Osmanlı İmparatorluğu’nda Derbend Teşkilâtı. New York and London H. Koçu. Ottoman Population 1830-1914. Koçi Bey Risalesi. İs­ tanbul 1967. 13 cilt. Essays in Ottoman History. 18781914: a Handbook of Historical Statistics. Timar. Filaha. ve İngilizceye çev. İnalcık. R. Neşrî Tarihi. Hans-Peter Laqueur. Histoire de i'Empire Ottoman. yay. İ. 2 Cilt. Cambridge.. edition. Osmanlı İmparatorluğunda Aşiretlerin İskânı. Giray. SİYASET . Hüseyin G. H. 283-337. “Military and Fiscal Transformation in the O t­ toman Empire. Ceremonial and Power. Leiden 1994 C. Kuran. Gelibolu. The Topkapı Palace in the Fifteenth and Sixteenth Centuries. The Ottoman Empire: Conquest. İstanbul: An Urban History. Lewis. Cambridge 1991. 3 cilt. Ortaylı. Wien 1978-1982. Beyân-i Menâzil-i Sefer-i ‘Irâkeyn-i Sultan Süleyman Han. McGowan. Wisconsin: Madison 1985. Christians and Muslims in Ottoman Cyprus and the Mediterranean World. Counsel for Sultans of 1581. The Middle East on the Eve of Modernity: Aleppo in the Eighteenth Century. Articles by H. H. Ghulam.H. yay. Smith ve C. 1987.K. Studies in Eighteenth Century Islamic History. Desai. Owen. İstan­ bul. Kazıcı. Londra. B. Ankara 1969. Harir. Brill 1974. İstanbul 1986. H. Konya 1964. Ortaylı. İ. Organization. Le. The Ottoman Empire: The Classical Age. A. M. T. Osmanlılarda İhtisab Müessesesi. 2. State and Peasant in the Ottoman Empire. Kiel. İnalcık. 1600-1700”.

Fransız İhtilâli ve Türk-Fransız Diplomasi Müna­ sebetleri (1789-1802). The Fail of Constantinople. Şam 1973-74. The Spirit of the East Illustrated in a Journal of Travels Through Rumeli During an Eventful Period. Londra 1743-1745. Berlin 1982. Tanzimat. H. İ. Türk İktisat Tarihi. Pamuk. New York 1996. H. Venice. Ankara: TTK 1984. Uzunçarşılı. Mahmud ve Reformları Semineri. Rosenthal. Records of Travels in Turkey. Osmanlı Devleti’nin Merkze ve Bahriye Teş­ kilâtı. Oxford: Clarendon 1905-1906. Sultan II. Londres and New York: Methuen 1981. Osmanlı Ekonomisi ve Dünya Kapitalizmi. “Osmanlı Para Tarihinde Dünya Para ve Maden Hareketlerinin Yeri. IREMAM/CNRS 1991. in the Years 1829. Çağlarboyu Anadolu’da Kadın. The Ottoman Slave Trade and its Suppression: 1840-1890. S. 3 cilt. R. R. Gelişme Dergisi. H. St. Zilfı. Roger Owen. Cambridge 1965. 1830 and 1831. Minneapolis 1988. M. Harem'den Mektuplar. Rumeli'den Türk Göçleri/emigrations turques des Balkans/Turkish Emigrations from the Balkans. O SM A N LI m SİYASET . Baskı. Renda. Bilâl Şimşir. G. 2 Cilt. Les villes dans l’Empire ottoman. An Ottoman Century. Harem. A Description of the East and Some Other Countries. Haziran 1989. İstanbul: M. Ankara: TTK 1964. 1700-1850. La ville balkanique au XV e-XIXe siecles. ordonnances et aetes les plus importants du droit interieur et d ’etudes sur le droit coutumier de l’Empire ottoman. S. Ç. Ankara 1970. H. D. İstanbul 1971. activites et societes. New York. Anadolu Kadınının 9000 Yılı. Londres: Saunders and Otley 1832. 2. Panzac. History of the Ottoman Empire and Modern Turkey. Özel Sayı 1978. Ursinus. The Imperial Harem. The Politics of Dependency: Urban Reform in İs­ tanbul. Sahillioğlu. I. Oxford 1993. Pamuk. Ankara: TTK 1985. Ankara: TC K ültür Bakanlığı 1993. Cambridge 1977. Pococke. reglements. D. Ankara 1984. Ş. Osmanlı Tarih Deyimleri Sözlüğü. Leslie Peirce. London 1982. Tabakoğlu. Uluçay.E. Raby. Mantran. Runciman. Uluçay. 4 Cilt. Toledano. Bucarest 1980 . J. İstanbul 1308-1315. R. Para Tarihi. Ş. and E: Shaw. Princeton University Press 1982. Bakanlığı 1940. Andre Raymond. A. Osmanlı Devleti’nde İlmiye Teşkilâtı. Regionale Reformen im Osmanischen Reich am Vorabend der Tanzimat. yay. M. İstanbul 1956. 1300-1750". yay. Yediyıldız. İsmail Soysal. Uzunçarşılı. La peşte dans l’Empire Ottoman. İslamoğlu-lnan. Ankara: TTK 1985. 2 Cilt. B. H. The Middle East in the World Economy 18001914. 4 cilt. Corps de droit ottoman: recueil des codes. Z. Georges Young. Developpement socio-economique et demographique. 1-38. Artisans et commercants au Caire au XVIIIe siecle. Paris 1980. M. Uzunçarşılı. Dürer and the Oriental Mode. İ. Ankara: TTK 1982.The Ottoman Empire and the World Economy. Panzac. Anka­ ra: TTK 1965. İstanbul: Edebiyat Fakültesi 1990. Osmanlı Devleti’nin Saray Teşkilâtı. İ. Ze’evi. David Urquhart. N. Louvain 1985. E. with the Capitan Pasha. İstanbul 1999Memorial Ömer Lütfı Barkan. Ankara: TTK 1945 İ. Mehmed Süreyya. Greece ete. London 1838. Uzunçarşılı. Adolphus Slade. Institution du wakf au XVIIIe siecle en Turquie (etüde socio-historique). Bildiriler. 28-30. The Politics of Piety: The Ottoman Ulema in the Postclassical Age (1600-1800). Cambridge 1987. Pakalın. D. and of a Cruise in teh Black Sea. 18201913. Westport: Greenwood 1980. İstanbul: Dergâh Yay. Sicill-i Osmânî. H. Osmanlı Tarihi. Todorov. Ç. 1994. The District of Jerusalem in the l600s. Women and Sovereignty in the Ottoman Empire.

1326). H ü d av endİgar Bayezid I (1 3 8 9 -1 4 0 2 ). 1 6 2 2 -2 3 ) İb râ h îm I (1 1 1 6 4 0 -4 8 ) A h m ed I (1 6 0 3 -1 7 ) O sm an II (1 6 1 8 -2 2 ) (İb rah im I) Süleym an II (1 6 8 7 —91) A h m e d III (1 7 0 3 -3 0 ) M ustafa III (1 7 5 7 -7 4 ) 1 Selim III (1 7 8 9 -1 8 0 7 ) A b d ü lh a m îd (1 7 7 4 -1 7 8 9 ) M a h m Aû d II (1 8 0 8 -3 9 ) A b d ü lm ec îd (1 8 3 9 -6 1 ) M u râd V (18 7 6 ) M e h m e d V R esâd (1 9 0 9 -1 8 ) A b d ü lh a m id 1 1 (1 8 7 6 -1 9 0 9 ) M e h m e d V I V ah ıd etrîn ) (1 9 0 8 -2 2 ) I A b d ü lm ec îd . D ü zm e (1 4 2 1 -2 ) M u stafa K ü ç ü k (1 4 2 2 -2 3 ) A h m ed (d.OSMANLI H A N ED A N I GENEOLOJİSÎ O sm an I (d. d . 1451) C em (1 4 8 1 . G âzi A â e d â ın A l î Süleym an Paşa (d. H alife (1 9 2 2 -2 4 ) Y u su f İzzeddîn (d. 1474) K o rk u d (d. 1916) M a h m û d I (1 7 3 0 -5 4 ) M e h m e d IV (1 6 4 8 -8 7 ) A hm ed II (16 9 1 -4 5 ) M ustafa II (1 6 9 5 -1 7 0 3 ) O sm an 111 (1 7 5 4 -5 7 ) M ustafa IV (1 8 0 7 -8 ) Abdülaz îz (1 8 6 1 -7 6 ) M u râ d IV V (16 2 3 -4 0 ) M ehm ed (d. 1561) M u stafa (d. 1510) O rh an (1 3 2 6 -6 2 ) M u râd (1 3 3 6 2 8 9 ). 1543) İsâ Ç elebi Bâyezîd (d. Yavuz 1 Süleym an I (1 5 2 0 -6 6 ). 1553) . 1 495) Seninşah (d. F atih Bâyezîd (1 4 8 1 -1 5 1 1 2 ) Selim I (1 5 1 2 -2 0 ). 1 511) A lem şah (d. K â n û n î Selîm II (1 5 6 6 -7 4 ). 1 4 4 4 6 -5 1 ) M e h m e t II (1 4 4 4 -6 . 1 389) M ustafa. 1 357) Savcı Süleym an Ç elebi (1 4 0 2 -1 1 ) O rhan A lâeddîn A lî (d. 1443) M ustafa (d. i M u râd 111 (1 5 7 4 -9 5 ) t M eh m ed III (1 5 7 4 -9 5 ) M u stafa I (1 6 1 7 -1 8 . 1513) A h m ed (d. 1513) M ûsâ Ç elebi (1 4 1 1 -1 3 ) H a lil Ya’k û b (d. Y ıld ırım M eh m ed II (1 4 1 3 -2 1 ) M u râd II (1 4 2 1 -4 4 . 1 4 5 1 -8 1 ).

Karesi Beyliğinin Osm anlılar tarafından ilhakı. Sırp İmpara­ torluğumun parçalanması. kurulması. Osman Gazi’nin Koyunhisar Zaferi. Orhan Bey’in. Papa’mn Osmanlılara karşı haçlı seferi ilan etmesi. Bizans Hizmetindeki Katalanların Türklere karşı BizanslIlara yardım etmesi. Karamanoğullarına karşı zafer kazanılması. Saruhan. Karesi ve Osmanlı Beyliklerinin 1269 1301 1304 manlarını istilası. Osmanlıların N iş’e girmesi. Osmanlıların Bursa’yı fethi (6 Nisan). Amadeo’nun Gelibolu’yu ele geçirmesi. Orhan Bey’in ölümü. V. Şehzade Süleyman’nın ölümü. Adronikos’un. Osmanlı İmparatorluğu’nun Sırp Prens­ leri Vukasin ve U gljesayz karşı zaferi (26 Eylül). Osmanlıların İzmit'i fethi. Orhan Bey’in oğlu Süleyman Paşanın Edir­ ne’ye Adrianople’ye girmesi. Menteşe Türklerinin K arta'da bulunan Bizans li­ Efes’i fethetmesi. Um ur Bey’in son Balkan seferi.B. Süleyman Paşa’nın Tzçimpe’y i alması. Anadolu’da Osmanlılara karşı ayaklanmaların baş­ laması. Murad’ın tahta çıkması. Bizanslılarla Bulgarlar arasında savaş. Osmanlıların Ankara ve Gelibolu’yu alması (2 Mart).OSMANLI TARİHİ KRONOLOJİSİ PROF. Andronikus’a karşı zaferi. Murad’m Edirneyi fethi. Osmanlı-Bizans ba­ rışı. Saray Dükü VI. Bizans’da iç savaş. John Palaeologun. V. Saruhan Türklerinin Manisa’yı fethetmesi. Germiyanoğulları ve Hamidili Bey­ likleri topraklarının bir kısmını ilhak etmesi. Mesut’un ölümü. Aydın.D. John Palaeologun tahta çıkması\ John Kantakuzen’in tahttan inmesi. John’un gelmesi. Adronikos ve Osmanlı şehzadesi Savcı'nın babala­ rına karşı ortak isyanı (ilkbahar) ve yenilgileri (Ey­ lül). Osmanlıların Sofya’yı fethi. HALİL İN A N CIK UN1VERS1TY O F C H İC A G O / A. John’un Roma’ya gelmesi. Osmanlılar ve Cenevizlilerin desteği ile İstanbul’a gelmesi. Osman Ga­ zi’nin ölümü ve Orhan Gazi’nin tahta çıkması. DR. 1376 IV. Adronikos’un Geli­ bolu’yu Osmanlı’ya terketmesi. Çorlu ve Dimetoka nın fethi. John Kantakuzen’in kızı Theodara ile evlenmesi. Menteşe Türklerinin 1355 1357 1359 1361 1362 Stefan Duşan'm ölümü (20 Aralık). BİLKENT ÜNİVERSİTESİ 1261-1310 Batı Anadolu'da Menteşe. Bizans'da iç savaşın çıkması. OSM A N LI I SİYASET . Trakya’da Osmanlı fetihlerinin Bizans tahtına çıkışı. Osmanlıların Selanik’i fethi. Bursa’da ilk Osmanlı akçesinin basılması. I. Osmanlıların İznik'i fethi. İran’da Moğol İmparatorluğu’nun sonu. Osmanlıların Kuzey Anadolu’da Amasya bölgesine müdahalesi. Haçlıların İzmir Kalesini ele geçirmesi. 1380-81 1383 1385 1386 1387 Cenevizlilerle Venedikliler arasında savaş. 1353-6 1354 Cenevizlilerle Venedikliler arasında savaş. Osmanlıların desteği ile tekrar Orhan Bey'in Cenevizlilere Kapitülasyonları ver­ mesi. 1308 1313 1326 1327 1331 1332 1333 1335 1337 1341-7 1344 1345 1346 1352 Aydm T ürklerinin Birgi’yi fethetmesi. 1363-5 1364 1366 Osmanlıların Güney Bulgaristan’ın ve Trakya’daki fetihleri. başlaması. Çirmen'de. VI. Şehzade Murad’m yeniden Trakya’ya akınlara baş­ laması. V. Pelekanon (Maltepe)’da Orhan Bey'in III. İzmir Beyi U m urun ilk Balkan seferi. son Sel­ çuklu Sultanı II. Osmanlıların Serez’e girmesi (19 Eylül). 1375-80 1 3 79 Osmanlıların. 1369 1371 1373 V. I. Filibe’nin fetihi.

Menteşe ve Teke’nin yeniden alınması. Yıldırım Bayezid’in Akşehir’de intihar etmesi (8 Mart). 1423-30 1424 1425 1427 Selanik’in Venedik kontrolüne girmesi. Kırşe­ hir ve Niğde’yi topraklarına katması. 1406 1410 I. Balkanlar'a kendisine bağlı bütün prensleri. Sivas Sultanı Kadı Burhanettin karşısında geri çekilinmesi. 1393 Bayezid’in Balkanlara geri dönmesi ve Bulgaris­ tan’ın Tuna kesimlerini ilhakı. Bayezid’in Batı Anadolu ve Menteşe. 1422 Mustafa’nın Ulubat’dan geri çekilmesi ve Edir­ ne’de idam edilmesi (Ocak). Selanik’in Bizanslılara geçm esi (Ekim). Osmanlılara karşı Ve­ nedik. Eflak’ın Osmanlılara bağlı bir eya­ let haline gelmesi. Mehmed’in Sofya yakınlarında Musa’yı yenilgi­ ye uğratması (5 Temmuz). M ora’ya akınlar yap­ maları. Mehmed’in Batı Anadolu seferi. Mehmed’in Candaroğulları topraklarını alması. Mehmed’in ülkede birliği sağlaması. Murad’ın İstan­ bul’u kuşatması (2 Haziran-6 Eylül). Candaroğulları ve Karamanoğullarmm hakimiyet altına alınması. Palaeologi’de dahil olmak üzere Verria' da huzuruna çağırması. İzmir’in ve di­ ğer Ege şehirlerinin alınması (Yaz). 1396 1397 İzmit Savaşı (25 Eylül). Yıldırım Bayezıd'in Edirne'deki oğlu Süleyman Çelebi. Süleyman Çelebinin Rum eli’de Musa Çelebiyi OSM A N H . I. Germiyan ve Hamidili Beyliklerini fethi. 1417 1418 1419 I. Osmanlıların Kuzey yenmesi (15 Haziran ve 11 Temmuz). nu yok etmesi (29 Mayıs). 1389 1389-90 1390 1391 Kosova Savaşı (15 Haziran). Sa­ ruhan. Palaeologus’un Avrupa’ya girmesi. Yıldırım Bayezit’in Anadolu’ya dönmesi ve Kara­ manı topraklarına katma. 1394 1395 Osmanlıların Teselya’y ı fethi. II. Mehmed’in Karamanı alması (Sonbahar). 1423 II. Mehmed’in ölümü. Ankara Savaşı (28 Temmuz): Timur’un İzmir’i Hospitallers’dan alması (Aralık). Şah R uh u n Azerbaycan’a girmesi. Mircea'ya karşı sefer düzenlenmesi. 1428 1429 1430 1432-3 n SİYASET Karamanoğullarmm Hamidili’yi alması. Macaristan ve Bizans ittifakı. Pietro Lorendano'mın Gelibolu’daki Osmanlı filosu­ Bulgaristan’ı alması (Sonbahar). Aydın. I. Yergöğii alması.1388 Sırp. I. Murad’ın Mustafa’yı yenmesi. I. Palaeologi’nin Ana­ dolu’da Bayezid’in ordusunda yer alması. Ti­ m ur’un Sivas’ı yağmalaması (10 Ağustos). Mehmed’in Konya’yı kuşatması ve Ham idili’yi yeniden ele geçirmesi. Osmanlıların Antalya ve Alanya’ya girmesi. Yıldırım Bayezit’in Erzincan’a girmesi. Sigismundün. Marıuel II. Karamanoğullarmm yenilmesi. Sırp Prensi Stephen L azarevifın Ölümü (19 Temmuz). OsmanlıVenedik Savaşı. Mehmed ile Süleyman Çelebi arasındaki savaş. Macarların Belgrad’ı alması. II. I. ması 1421 I. Bayezid’in. Timur’un Anadolu Beyliklerini tekrar can­ landırması. I. Bursa’daki oğlu İsa Çelebi ve Amasya’daki oğlu I. Argesh Sava­ şı (17 Mayıs). Osmanlılarla Macarlar arasında barış. Murad’ın Bursa’ya gelme­ si (Mayıs) Mustafa’nın Rumeli’yi kontrolü altına alması. 1398 Vidin Bulgar Prensliğinin ve K adı Burhanettin Ahmed Beyliğinin alınması. Süleymanla Hıristiyan devletleri arasındaki anlaşmalar. 1394-1402 Osmanlıların İstanbul’u kuşatması. I. 1399 1400 1401 1402 1403 Fırat vadisindeki Memlûk şehirlerinden Malatya ve Elbistan’ın alınması. Güney Arnavutluk'ta isyan çıkması. 1416 I. Osmanlıların Ploşnik’te yenilmesi (27 Ağustos). Boşnak ve Bulgar ittifakı. Osmanlıların Güvercinlik’e girmesi. İzmir'in Osmanh topraklarına katılması. Turahan Bey’in Mora’ya girmesi (Mayıs). M ircea’nın Silistre ve Deliorman’ı istilası (Sonbahar). Şeyh Bedreddin isyanı (Yaz) ve Şeyh Bedreddin’in idamı (18 Aralık). Karamanoğullan’nın kuşatması. 1392 OsmanlI’ların Kastamonu ve Amasya’ya girmesi. Bayezid’in oğlu Mustafa’nın Rumeli’ye girmesi. 1411 1412 1413 Musa Çelebinin Süleyman Çelebiyi yenmesi (Şu­ bat) ve İstanbul’u kuşatması (Yaz). Osmanlılarla Bizanslılar arasında barış anlaşması. I. Mehmed’in Canik seferi. Mehmed ile Manuel arasında Musa’ya karşı itti­ fak anlaşması yapılması (Temmuz). Bulgaristan Kralı Sisman’ın idam edilmesi (3 Haziran). Yergöğ’iin alın­ Bayezid’in Macaristan ve Eflak seferi. kardeşi Mus­ tafa’nın Anadolu’da isyan çıkarması. Venedik ile an­ laşmazlık. Osmanlıların Selanik’i (29 Mart) ve lyonya’yı alması. Mehmed arasındaki taht kav­ gası. 1414 1415 I. Usküp’ün alınması ve Kuzey Arnavutluk’a akınlar ya­ Bursa’yı pılması. Bayezid’in tahta geçmesi.

II. II. Murad’ın Boğdan seferi. Karamanoğlu İbrahim’in ölü­ mü. Kırım ’daki Ceneviz sömürgelerinin alınması. Papa II. Sırbistan’ın yeniden dirilmesi. II. II. 1444 Osmanlı İmparatorluğu ile Macaristan arasında barış (Edirne. Ve­ nedik. Karadeniz civarındaki Ceneviz sömürgelerinin haraca bağlanması. Venediklilerle barış (18 Nisan). II. İzladi Savaşı 1466 1467 1468 (25 Aralık). Mehmed’in İskender Bey’e karşı seferi. Mehmed'in Sırbistan’a 2. Şah Ruh’un Anadolu’ya girmesi. 1469-74 1469 1470 1471 Karamanoğuları Beyliği’nin bertaraf edilmesi. 1472 Uzun Haşanın Tokat’ı yağmalaması. Beylerbeyi Süleyman’ın İnebahtı’yı kuşatması. II. Murad’m Ham idili’yi yeniden alması. 1464 Osmanlıların Mora’yı yeniden alması (İlkbahar). Uzun Hasan’ın ölümü (6 Ocak). Mehmed’in Bosna’yı al­ ması. II. Bizanslılara savaş açılması. seferi. Kosova Savaşı (17-19 Ekim). Yergögii’nün yeniden alınması. Murad’ın tahtını oğlu II. II. kez tahta çıkışı. Venediklilerle savaş. 1440 1441-42 1443 Belgrad kuşatmasının başarısızlıkla sonuçlanması. Ahmet Paşanın Otranto’ya girmesi. Venediklilerin Enez ve Yeni Foça’y z saldırıları. D ulkad irli Şehsuvar’m Osmanlılara sığınması. Mehmed’in Eğriboz’u alması (11 Temmuz). Mehmed’in İskender Bey'e karşı sefer düzenle­ mesi. 12 Haziran). II. Karaman’da iç savaş çıkması. Metyas Corvin’in Sabaas’ı alması (15 Şubat). Sırbistan ve Bosna’da Osmanlı-Macar rekabeti. 1473 1474 1475 1476 Otlukbeli Savaşı (11 Ağustos). Sırbistan’ın ba­ ğımsızlığının sona ermesi. Mahmut Pa­ şanın Limni’ye girmesi (Eylül). II. Murad’ın 2. 1446 1448 1449 1450 1451 II. Papa 11. Varna Savaşı (10 Kasım). Sigism un dun ölümü. II. Osmanlılarla Karamanlılar arasında barış (Yenişehir. A napa. Mahmut Paşanın Sırbistan seferi. Osmanlı donanmasının Karadeniz’e inmesi. Amasra’nın fet­ hi. 1462 1463 II. Mora’nın alınması. Elbasan Kalesinin inşası. Pera’m a alınması. Saint Jean Şövalyeleri ve Alanya Emirliği ittifakının kurulması. 1457 1458 İskender Bey’in Albulena zaferi. Mehmed'in Yayça’yı kuşatması. II. Venedik (10 Eylül) ve Macaristanla (20 Kasım) barışın yeniden sağlanması. Arnavutluk’ta Kruya (Akçahisar)' nin teslim alınması (6 Haziran). Murad’ın İskender Bey’e karşı seferi. II. II. Arnavutluk’da Işkodra’mn kuşatılması. Bosna K ra llığ ı’n m Osmanlılar tarafından haraca bağlanması. İskender Bey’in ölümü (17 Ocak). . Otranto'da Osmanlı kuvvetlerinin esir düşmesi (11 Eylül). II. Osmanlıların Belgrad kuşatmasının başarısız ol­ ması. Kupa ve Taman’m fethi. Kıbrıs Krallığı. John H unyadi’nin Boğdan’da Osmanlıları yenmesi. 1455 1456 Osmanlıların M oldovya’y ı haraca bağlaması (5 Ekim) II. Mehmed’in Karamanlı seferi (Mayıs-Haziran). Mehmed’e bırakması. Kuzey Arnavutluk’ta İskender Bey’in ayaklanması. Akkoyunlu Uzun Hasan’ın Osmanlılara karşı. Şehsuvar’m Memlüklüler tarafından öldürülmesi. Seferi. II. II. 1459 1460 1461 II. Bayezid’in tah­ ta cülusu (20 Mayıs). Pius’un ölümü (15 Ağustos). Mehmed’in Sır­ bistan seferi. Bir Akkoyunlu-Karamanlı ordusunun Karaman’ı istilası. Mesih Paşanın Rodos kuşatması. Osmanlı akıncılarının Venedik önlerine gelmesi.1434 1435 1437 1439 Eflak. Macaristan kralının Yayça’ya girmesi (16 Aralık). Mehmed’in Karaman'ı alması (Yaz). II. Candaroğulları Beyliği’nin ve Trabzon Rum İmpa­ ratorluğumun alınması. Mehmed'in Eflak’ı alması (Yaz). II. Mehmed’in ölümü (3 Mayıs). John H unyadi'm n Balkanları istilası. II. 1452 1453 1454 Boğaza hakim olmak için Rumeli H isarının inşası (Ocak-Ağustos). 1479 Venediklilerle barış (25 Ocak). Mehmed’in cülusu (18 Şubat). Bayezid’le Cem arasında Ye­ nişehir Savaşı (20 Haziran). Türkmen aşiretlerinin Toros dağlarındaki direnişi. Trabzon Rum İm paratorluğunun haraca bağ­ lanması. Ağustos). Murad’ın ölümü (3 Şubat). Pius’un Haçlı Seferi ilan etmesi. Osmanlıların Vriul'ı ye akm etmesi. 1477 1478 Mehmed’in Moldovya seferi (Yaz) ve Corvin’t karşı düzenlediği sefer (Kış). Osmanlıların Boğdan’a akın etmesi. Eflak seferi. İstanbul’un kuşatılması (6 Nisan-29 Mayıs). Venediklilerin M ora’yı kont­ rolleri altına almaları. Murad’ın Semendre’yi alması. Mehmed’in Arnavutluk’ta İşkodra’yı kuşatması. Osmanlıların Boğ­ dan ve Macaristan’a akm etmesi. Murad’ın İskender Bey’e karşı 2. Mehmed'in Mora’ya girmesi 1480 1481 Semendre’nin alınması (Haziran).

Osmanlıların K aradağ’a girmesi. İbra­ him Paşa’nm idam edilmesi (5 Mart). Yeniçerilerin baş kaldırması (Şubat). Selim'in Çaldıran’da Şah İsmail’i yenmesi (23 Ağustos). Selim’in babasını tahttan feragat etmeğe zorla­ ması (24 Nisan). Polonyalı Albert’in M oldavya ’yı istilası. Süleyman’ın Tebriz’e dönmesi (İlkbahar). Polonya ile savaş. 1512 I. I. İran’la savaş (Ağustos). I. G ilan Sultanının Osmanlı İmparatorluluğu’na bağlılığını açıklama­ sı. Suriye’de Canberdi Gazalinin isyanının bastırılması ve idamı (Şubat). Şıklos. 1514 1515 I. I. İran’da Şah İsmail’in başa geçmesi. Selim’in vefatı (21 Eylül). Şarl’ın Cezayir’e gelmesi (20 Ekim). Mekke Şerifi’nin Yavuz’a itaatini bildirmesi (17 Ocak). I. Kemah’ın alınması (19 Mayıs). Andre Dorya’nın K oronu alması (8 Ağustos). Peşte. Süleyman’ın Buda’yı alması (8 Eylül). Karamanoğullarımn Toros dağlarında isyan etmesi. Dulkadiroğulları hanedanının sonu. G ü n sü n alınması (28 Ağustos). Dulkadiroğulları Beyliğinin fethi (Haziran). Macarların Osmanlılara karşı savaş açması. 1545 SİYASET I. 1531 AvusturyalIların Buda’yı kuşatm ası (Aralık). Osmanlıların Navarin deniz zaferi (12 Ağustos). I. Süleyman’ın M oldavya’ya girmesi (Yaz). Bayezid’le Saint-Jean şövalyeleri arasında Cem’le ilgili olarak anlaşma yapılması (Eylül). Cem’in ölümü (25 Şubat).o 1482 Cem ve Karamanlı Kasım’ın Anadolu’ya girmesi. Mısır Memlükleriyle savaş. Süley­ man’ın Viyana’yı kuşatması (26 Eylül-16 Ekim). V. Toman Bay’ın Kahire’de direnişi. Mohaç Meydan Muharebesi (29 Ağustos). 1520 1521 1522 I. II. Venedik’le barış anlaşması (10 Ağustos). Preveze Deniz Zaferi (29 Eylül). Belgrad’ın Fethi (29 Ağustos). 1533 Avusturya Kralı Ferdinand ile barış yapılması (22 Haziran). K ili ve A kkerm an ın Osmanlı topraklarına katılması. 1517 Ridaniye Savaşı (22 Ocak). Korfu adasının kuşatılması (25 Ağus­ tos). M alvasia ve Anabolu ’nun ele geçirilmesi. Süleyman’ın Arnavutluk'a girmesi. 1534 Tebriz’in fethi (13 Temmuz). 1543 Fransa ve Osmanlı müttefik donanmalarının Nis’i alması(20 Ağustos). Doğu Anadolu’nun Osmanlılara verilmesi. Süleyman’la Ferdinand arasında mütareke (Kapi- . Zapolyai’nin ölümü. Gedik Ah­ met Paşanın öldürülmesi (Kasım). Kuzeydoğu Anadolu’da ayaklan­ ma. 1516 Diyarbakır’ın fethi (Nisan). Süleyman’ın İstanbul’a dönmesi (8 Ocak). Bayezid’in M oldavya seferi. Osmanlı İmparatorluğu'nda iç savaş. Selim’in Halep’t girmesi. Zapoly a i’nin B uda’da taç giymesi. I. I. 1512-1513 I. Koron’un alınması (12 Ey­ lül). Bayezid’in ölümü (26 Mayıs). Avus­ turyalIların Buda’yı kuşatması. Zapolyai Yanos’un Macaristan tahtına oturması (10 Kasım). I.Gran’ın alınması. 1484 1484-91 1495 1496 1497-99 1499 1500 II. Osmanlıların A pulia seferi (Temmuz). Süleyman’ın Bağdat’a girmesi. 1541 I. Kanuni Sultan Süley­ man’ın tahta cülusu (30 Eylül). Cem’in Rodoslularla savaşması (26 Temmuz). İbrahim Paşa'nm Mısır’a girmesi (24 M art-l4 Ha­ ziran). Süleyman Paşa’nın Diu önlerine gelmesi (4 Eylül). I. Süley­ man’ın Buda’ya girmesi (10 Eylül). 1527 1529 Avusturya Kralı Ferdinand’ın Buda’y a girmesi. I. Valpo. Selim’in Memlükleri Mercidabık’da yenilgiye uğratması (24 Ağustos). 1544 Vişegrad’m fethi. Süleyman’ın Macaristan'a girmesi. Şah İsmail’in Dulkadirli Beyliği’ne karşı Osmanlı toprakları üzerinden saldırıya geçmesi. 1540 Venedikliler ile barış (2 Ekim). Venedikliler ile savaşın başlaması. 1524 1525 1526 Mısır’da Ahmet Paşanın isyanı(Ocak). Polonya-Macar ittifakı. Süleyman'ın Buda’y a girmesi (2 Ey­ lül). 1538 I. 1539 Kastelnova’n m fethi (10 Ağustos). 1499-1503 Venedik ile savaş. Güney M oldavya’nın Osmanlı topraklarına katılması (4 Ekim). Teke d e Şah İsmailin şiî yandaşlarının isyanı (Mart). Barbaros Hayrettin’in Tu­ nus’u alması (Ağustos). 1535 1536 1537 I. Şah İsmail’in Bağdat'a girmesi. Süleyman’ın Ferdinand’a karşı İstabur (Macaris­ tan) seferi. Barbaros Hayrettin’in Osmanlı donan­ masının başına geçmesi. İnebahtı’nın fethi. Selim’in kardeşlerini yenmesi ve öldürtmesi ve Anadolu'daki Şah İsmail yandaşlarının isyanlarını bastırması. Charles (Şarl)’ın Tunus’a girmesi (21 Temmuz). 1503 1504 1507 1511 1523 İbrahim Paşanın Veziriazam olması. Süleyman’ın İstanbul’a dönmesi (1 Ekim). I. V. II. (14 Eylül). Süleyman’ın Avusturya seferi. Rodos’un fethi (21 Ocak). 1532 I. Macaristan’ın Osmanlı topraklarına katılması.

girmesi. Don-Volga kanalı projesi ve A strahan’m kuşatılması (Ey­ lül). Süleyman’ın oğulları Selim ve Bayezid arasında taht kavgası (Mayıs). Turgut larm Polonya tahtı için Henry’i desteklemesi. Osmanlıların Magosa ’yı fethi (1 Ağustos). Süleyman’ın İran seferi. 1547 Osmanlılarla Habsburgslar. Se­ lim'in ölümü (12 Aralık) Avusturya imparatoru ile barışın yenilenmesi (1 Ocak). III. Avusturya İmparatoru ile barış (17 Şubat). yale Paşa’nm Cerbe’yi alması (31 Temmuz). 1561 1562 1565 1566 Şehzade Bayezid’in idam edilmesi (25 Eylül). Sinan Paşanın Macaristan'a girmesi. 1549 1551 Gürcistan’da fetihler. Zigetvar önlerinde I. Murad’ın ölümü (16 Ocak). Eflak Bey’i M ib a il’m İz­ 1572 Devlet Giray’ın Moskova'yı istila etmesi. Sinan Paşa’nm Tunus'u fethi (24 Ağustos). Malta’nın kuşatılması (20 Mayıs-11 Eylül). Eflak Voyvodası M ih ail’ıa isyanı Habsburgs. Süleyman’ın ölümü (6 Eylül). Anadolu’da Celali Ayaklanmaları.tülasyonlar) verilmesi. Şirvan ve Derbent’in Osmanlı topraklarına katılması. Süleyman’ın İran seferi. Mehmed’in tahta çık­ ması (27 Ocak). 1585 Özdemiroğlu Osman Paşanın Tebriz’i alması (Ey­ lül). Boğdan ve Erdel Beyliği arasında 1595 Osmanlı karşıtı ittifak kurulması (Ocak). Amasya'da İran ile barışın yapılması (29 Mayıs). 1596 III. 1598 AvusturyalIların Raab’1 (29 Mart) ve Veszprem’i al­ ması. Osmanlıların E rlau ’da yenilmesi (Ekim). İstanbul’da Yeniçeri isyanı (3 Nisan). İmparatorla barı­ şın yenilenmesi (29 Kasım). Avusturya kralı Don John’un Tunus'u alması (Ekim). Papa. Selim ’in tahta cülusu (24 Eylül). Büyük Abbas'm İran’da şahlığını ilan etmesi. Mehmed’in Macaristan seferi. III. Nahçıvan ve Erivan’ın fethi (Yaz). Süleyman’ın İstanbul’a dönmesi (12 Aralık). II. Gür­ cistan. Fas’da A lk a za r (Ksaru 1-Kebir) Savaşı (4 Ağustos). Osmanlıların (Transilvanya) Boğdan’a girmesi. Ko­ zakların A zo v ’a saldırması. Avusturya ile savaş (Sonbahar). Venedikliler ve Fransa Krallığı arasında barış antlaşması yapılması (1 Ağustos). OsmanlıO S M A N II g j g j SİYASET . 1573 1574 1577 1578 Venedik ile barış anlaşması yapılması (7 Mart). II. 1570 1571 Çar ile barış görüşmeleri. I. 1560 İspanyolların Cerbe’y t girmesi. Beştepe'de Özdemiroğlu Osman Paşa’m n zaferi (6 Haziran). Sisak’ta Osmanlıların zaferi (20 Haziran). Sinan Paşa’nın inzivaya çekilmesi (Ekim). Mezökeresztes Savaşı (26 Ekim). Eflak. S a k ız’ın alınması 1594 Sinan Paşanın R aab’ı alması. 1553 1554 1555 1556 1556-9 1559 İran ile savaş. Uluç Ali’nin Tunus’u al­ ması (Ocak). Veszprem’in alınması (13 Ekim). İnebabtı Savaşı (7 Ekim). Osmanlıların Ruslara karşı yaptığı sefer. Süleymaniye Camii’nin ibadete açılması (16 Ağustos). B uda’yı kuşatması. Kaptan-ı Derya Pi15 8 7 1583 1582 Osmanlıların Kur Nehri civarında bozguna uğra­ ması. Lefkoşa Kuşatması. Rusların Kazan’ı iş­ gali. Beckerek. 1548 Ağustos). 1567 1568 1569 Yemen’d e Zeydiyye ve M ukattar isyanı. Macaristan’da AvusturyalIlara karşı savaşın devam etmesi. 1588 1589 1590 1591-92 1593 Osmanlıların Karabağ’ı fethi. 1552 Temeşvar’ın (Temmuz) ve B a n a t’ıs k ı diğer şehirle­ rin alınması. Yeniçeri isyanı ve yönetimde yapılan değişiklikler. E rlau’nun alın­ ması (23 Eylül). 15 7 9 Persler’in karşı saldırısı. E flak Bey’i M ichael'm Dobrudja’yz. İmparator ile barışın yenilenmesi (3 Ekim). Zigetvar Kuşatması (5 Ağustos-7 Eylül). Kıbrıs seferi. Veziriazam Sokullu Mehmed Paşa’nın öldürülme­ si. Lala Mustafa Paşa’nm Ç ıld ır zaferi (10 Ağustos). İmparator Ferdinand ile barış yapılması (1 Tem­ muz). Ç anad ve Lippa 'nın fethi. Van’ın alınması (25 Reis’in Tripoliyi alması (14 Ağustos). ' I. Osmanlılara karşı kutsal ittifakın kurulması (20 Mayıs). Süleyman’ın Karaman Ereğlisi’ne girmesi. Varad . İran ile savaşların başlaması (İlkbahar). İran’la barış yapılması (21 Mart). Sinan Pa­ şa’nm başvezir olması. AvusturyalIların Stuhlmeissenburg ve Vişegrad’a girmesi (8 Eylül). İstanbul’da sipahilerin isyanı (27 Ocak). I. Bayezid’in İran’a sığınması (Kasım). Rusya’nın A straban’ı işgali. oğlu Şehzade Mustafa’nın idam edilmesi. Hürm üz ’de Osmanlıların Portekizliler karşısında bozguna uğraması. I. I. Sinan Paşa’nm Eflak’a girmesi(Ağustos).

Abaza Mehmed Paşa'nın yenilgisi (3 Eylül). Osmanlı-Leh barışı (27 Eylül). Tebriz yakınında Acı-Çay Savaşı (11 Kasım). İran’da Çemhal zaferi (14 Temmuz). Sultanahmed Camii temelinin atılması. Murad’ın cülusu (10 Eylül).m it’e saldırısı. Hüsrev’in azli. Osmanlıların Bocskai’y i Macar Kralı ilan etmeleri. 1622 Sultan Osman İstanbul’da (25 Ocak). I. yeniçeri ayaklanması (18 Mayıs). III. Halil Paşa sadrazam. İran’ın İngilizlere ilk kapitülasyonu (Temmuz). Eflak Bey’i M ih a il’in ölümü (19 Ağustos). 1623 Anadolu’da paşalar isyanı (Mart). Ruslara karşı işbirliği. 1603 1604 Şah Abbas’ın Erivan. Erzurum’da üslenen Abaza’nın neticesiz kuşatıl­ ması (15 Ekim-25 Kasım). Karadaniz’de Kazakların yenilgisi (Ekim). E flak Bey'i M icbael’in Boğdan'a girmesi. Ahmed Paşa’nın azli. Mustafa’nın ikinci kez tahta otur­ ması (19 Mayıs). İran’a sefer. Canibek Giray Han (31 Mayıs). Şah Abbas’ın Tebriz’i alması (21 Ekim). 7 . Ahm et’in tahta geçmesi (23 Aralık). Hüsrev Paşa sadrazam (6 Nisan). I. Abaza Mehmed Paşa İsyanı (17 Kasım). Osman’ın cülûsu (26 Şubat). âsî Canbulat-oğlu Ali Paşa ve Ma’n-oğlu Fahrüddin’in yenil­ gisi (23 Ekim). Bağdad’ı so­ nuçsuz kuşatma (5 Ekim-14 Kasım). 1620 İskender Paşa’nın Lehistan’da zaferleri (20 Eylül. 1608 1609 Celâlî Kalender-oğlu’nun yenilgisi (5 Ağustos). 1599 Avusturya ile barış görüşmeleri. Kazakların boz­ guna uğratılması (1 Ekim). Sipahilerin ayaklanması (Ocak). Sultan Osman’ın tahttan indirilmesi ve I. Kara Meh­ med Paşa sadrazam. İran ile barış andlaşması (20 Kasım): Sınırlarda statükonun saklanması. Kırım ’da Meh­ med Giray Han ve Şahin Giray’m azli. 1625 Hâfız Ahmed Paşanın Bağdad seferi (Mayıs-Temmuz). Davut Paşa sadrazam. Zaporg Kazak­ larının akınları. Ashaba küfür edilmeye­ cek. Abaza’nın teslim olması (22 Eylül). Osm anlıların G ran ’ı alması. Hotin kuşatması. Cennet oğlu isyanının bastırılması (Aralık). Serâv’da Osmanlı bozgunu (10 Eylül). 1611 1612 Kuyucu Murad Paşanın ölümü (5 Ağustos). Kazakların Boğaziçi’nde Yeniköyü yağ­ malamaları (20 Temmuz). Mehmed’in ölümü (22 Aralık). 1613 1614 İçki yasağı. K arayazım ıın Urfa kuşatması(Temmuz). K ı­ rım ’da Mehmed ve Şahin Giray’ın isyanı (MayısTemmuz). H otin tes­ lim olunacak. 1600 Osm anlıların Kanije’y i fethi (Eylül). Mustafa’nın tahttan indirilmesi ve II. Anadolu’da Abaza Mehmed isyanı sürü­ yor. Arşi­ dük Matyas’ın Buda’yı kuşatması. Şirvan ve Kars’ı fethi. Erdel’de Bathory Gabor prens: Osmanlı egemenli­ ğinin iadesi (1 Temmuz). Hâfız Ahmed sadrazam (25 Ekim). Mustafa’nın tahttan indiril­ mesi ve IV. Osmanlı-Safevi barışı (26 Eylül): sınırlar aynı. 1629 1630 1631 1632 1628 1627 1610 1626 _ah Abbas Bağdad önünde (29 Mart). IV. Kazakların Sinop baskını (Ağustos). kardeşi I. Sipahilerin kan davası. Arşidük Ekim) 1621 Lehistan seferi (29 Nisan). 1616 İskender Paşa’nın Boğdan’da başarılı seferi (17 N i­ san). donanmanın Malta’ya akını (8 Temmuz). 1602 Arşidük Matyas’ın Buda’yı kuşatması (Sonbahar). Vezirazam Nasûh’un idâmı. Osman’ın katli (20 Mayıs). Hâfız Ahmed’in Saray’a saldıran yeniçeri zorba­ ları tarafından katli (10 Şubat). Hüsrev’in Bağdad seferi (10 Haziran-14 Kasım). Hüsrev’in Erzurum kuşat­ ması (5 Eylül-22 Eylül). Zorbaların saraya baskını (12 Mart). I. Ahmed’in ölümü (22 Kasım). Balıkesir’de âsî İlyas Paşa’nın idâmı (Ağustos). Sad­ razam Kemankeş Ali Paşa’nın idamı (3 Nisan). İran yılda 100 yük ipek verecek 1633 Büyük İstanbul yangını (2 Eylül). barış (6 Ekim): Kazaklar akından alıkonacak. Mustafa sultan (22 Kasım). kahvehanelerin kapatılması. tütün yasağı (16 Eylül). Murad’ın devlet işlerini eli­ ne alması (8 Haziran). İran’a sefer. Sultanahmed Camii'nin açılışı. 1624 Bağdad ve Irak’ı Şah Abbas’ın istilâsı (Ocak). ordu Bağdad önünden çekilir (3 Temmuz). Abaza’nın ikinci isyanı 1601 Ferdinand’ın Katıije önlerinde yenilmesi (18 Ka­ sım). Halil Paşa sadrazam (1 Ara­ lık). Zitva-Torok’da Osmanlılarla AvusturyalIlar arasın­ 1605 1606 1607 da barış anlaşması yapılması Vezirazam Kuyucu Mehmed Paşa’nın Anadolu’da Celâlîleri ortadan kaldırmak için seferi. Halil Paşa sadrazam (1 Aralık). Erivan kuşatması (11 Eylül). Van’a saldı­ ran İranlı kuvvetlerin püskürtülmesi (15 Ekim). 1617 1618 I.

Şeyhülislâm Yahya’nın ölümü (26-27 Şubat). 1647 1648 Kandiye kalesi ablukası (7 Temmuz). IV. Murad'ın ölümü (8/9 Şubat). 1660 AvusturyalIlarla işbirliğinde bulunan Rakoczy'ye karşı zafer. yolda Sakarya şeyhinin idamı (22 Haziran). Büyük İstanbul yangını (30/31 Ağustos). Meh­ m ed’in cülusu (8 Ağustos). Cinci H ocanın idamı (29 Ekim). Venedik donanması Ça­ nakkale Boğazı’nı abluka altına alır (24 Mayıs). Kırım Hanı Mehmed Giray’m Ruslara karşı Konotop za­ feri (12 Temmuz). Deli Hüseyin Paşa sadrazam (28 Şubat). Murad Teb­ riz’e giriyor (1 1 Eylül). 1646 Venedikliler Bozca-Ada’yı işgal eder (7 Nisan). 1659 Anadolu valilerinin idâmı (16/17 Şubat). âsî Varvar Ali Paşa’nm idamı (20 Mayıs). 1636 1637 Revan’ın İranlılara teslim olması (1 Nisan). Vene­ diklilerin Osmanlı donanmasını yoketmesi ve Ak­ deniz yolunun kesilmesi (26 Haziran). Bağdad ku­ şatması (15 Kasım-24 Aralık). Sultan İbrahim'in kanını isteyen sipahi­ lerin Sultanahmet olayı. İbrahim'in tah­ ta çıkışı (9 Şubat). Köprülü Mehmed Paşa geniş yet­ kilerle sadrazamlığa getirilir (15 Eylül). 1652 1653 1654 Tarhoncu Ahmed Paşa sadrazam (20 Haziran). Sultan İbrahim'in tahttan indirilmesi. Büyük İstanbul yangı­ nı (24 Temmuz). Yeniçerisipahî isyanı (Vak’a-i Vakvakiye) (4 Mart). Sultan-zâde (Mihrimah sultanın torunu Ayşe Ha­ run’un oğlu) Mehmet Paşa sadrazam (31 Ocak). Yeniçeri ağalar diktasının sonu (3 Eylül). Çanakkale Boğazı açıklarında Venedik donanması­ na karşı zafer (16 Mayıs). Kâtib Çelebi’nin ölümü (24 Eylül). Bozcaada’nın geri alınması (31 Ağustos). Yeniçeri ağası Kara Murad sadrazam (21 Mayıs). Varat’ın fethi (27 Ağustos). Murad Bağdad seferine çıkar (8 Mayıs). Erdel’de Osmanlı egemenliğinin yeni­ den yerleşmesi (23 Mayıs). Revan (Erivan) kuşatması (26 Temmuz). Hanya’nın teslim alınması (19 Ağustos). 1651 Ege’de Osmanlı donanmasını n Nakşa (Naxos) boz­ gunu (13 Haziran). Köprülü’nün Erdel (Transilvanya) seferi (23 Haziran). Erdel’de Szalonta bozgunu (3 Ekim). I. Lehistan’la barış (Eylül). Kemeny Yanoş’a karşı zafer ve Erdel sorunu çözü­ me kavuşur (23 Ocak) Avusturya’ya karşı harp ilânı (12 Nisan). Ahmed Paşanın idâmı (21 Mart). Kandiye kuşatmasının şiddetlendirilOSM ANU I mesi (29/30 Ağustos). Kösem Sultanın katli (2/3 Eylül). Rakoczy’nin kaçması (1 Ey­ lül). Ye- . 1634 Padişah’ın Lehistan seferi için Edirne’de ikâmeti (15 Nisan-27 Temmuz).o sadrazam Mehmed Paşa’nın İran seferi (15 Ekim). 1638 IV. IV. içki yasağı (5 Ağustos). Celâlî Kara Haydar'ın idâmı (12 Kasım). Esnaf ayaklanması (21 Ağus­ tos). Limni’nin geri alın­ ması (15 Kasım). Uyvar kuşatması (17/18 Ağustos). Kandiye kuşatması (26 Mart). Şeyhülislâm Ahî-zâde’nin idamı (7 Kasım). 1649 Lübnan Maronîleri üzerinde Fransız himayasi (28 Nisan). sipahî zorbalarından Gürcü N ebî isyanı (7 Temmuz). 1635 IV. 1639 1640 İran'la Kasr-ı Şirin Andlaşması (17 Mayıs). Abaza Mehmed Paşanın idâmı (23/24 Ağustos). Murad'ın İran’a Revan seferi (10 Mart-27 Ara­ lık). İbrahim 'in idamı (18 Ağustos). 1664 SİYASET AvusturyalIların Sigetvar kuşatması (25 Ocak). 1657 Venedik donanmasına karşı zafer (10 Temmuz). Eflak Voyvodası Mihnea’nın bozguna uğratılması (12 Kasım). 1645 Girit Seferi (19 Nisan). Girid’e erzak ve mühimmat gönderilmesi güçleşiyor. Girid serdarı Deli Hüseyin Pa­ şanın idâmı (29 Aralık). 1650 Venedik donanması tekrar Çanakkale Boğazı önünde (15 Mart). Azak Kalesi’nin Kazaklar eline düşmesi (5 Tem­ muz). Ukrayna Kazak Hetmanı Boğdan Hmelnitsky’nin Osmanlı-Kırım hima­ yesini bırakıp Rus Çarının himayesi altına girme­ si. 1641 1644 Vezirazam Kemankeş Kara Mustafa’nın idamı (31 Ocak). 1655 1656 Ermeni Süleyman Paşa sadrazam (19 Ağustos). 16 6 1 1662 1663 Köprülü Mehmed Paşanın ölümü (29/30 Ekim). Bozcaada’yı Venedik işgali. Revan’ın teslim olması (8 Ağustos). yeniçeri ocağı zorba ağala­ rı diktası (28 Ekim). Büyük İstanbul yangını (26/27 Haziran). Köprülü Fazıl Ahmed sadrazam (30 Ekim). sipahî zor­ balarını katliâmı. Novigrad’ın fethi (3/4 Kasım). Doğu seferi (17 Şubat 1637-12 Haziran 1639). IV. Gazi Deli Hüseyin Paşa’nin Resmo (Rethymnon) kuşatması ve fethi (6 Ekim-20 Ekim). Bagdad’m teslim alınması (24 Aralık). kalenin teslim alınma­ sı (24 Eylül). 1658 Anadolu valilerinin Abaza Haşan önderliğinde is­ yanı (13 Kasım).

Niş bozgunu (24 Eylül). Bucaş Barış andlaşması (18 Ekim): Podolya’da Osmanlı egemenliği. Merzifonlu Kara Musta­ fa’nın Viyana üzerine yürümesi (27 Haziran). Salankamen Meydan Savaşı. Zurawna barışı (27 Ekim): Podalya ve Ukrayna’da Osmanlı ege­ menliği. Leh kıralı haraca bağlanmış. Viyana kuşatması (14 Temmuz-31 Ağustos). Süleyman’ın cülûsu (8 Ka­ sım). Vasvar Barışı (10 Ağustos). Budin Va­ lisi İbrahim’in idâmı (14 Eylül). Ordu’nun Bud in’de toplanması (22 Eylül). Saint-Gotthard Meydan Savaşı (1 Ağustos). IV. Ahmed'in cülûsu (22 Haziran). Osmanlı kuvvetlerinin Ukray­ na’dan çekilişi. Kazak Hetmanı Doroszenko’yi Ruslara karşı himaye. 1ĞĞ5 1666-1669 Topkapı Sarayı yangını (24 Temmuz). Atina’nın Venediklilerce işgali (25 Eylül). 1690 1689 1688 1687 1685 1686 1684 1684 yenilgisi ve ricat (12 Eylül). SİYASET 1680 1681 Özü Nehri ağzında kale inşası. 1692 1693 Varat’m düşüşü (12 Haziran). Pâdişâh Sofya’da (25 Haziran). Belgrad’m geri alınması (8 Ekim). Ruslar Çehrin önünden çekilir (14 Ey­ lül). 1691 Mısır Çarşısı yangını (1/2 Ocak). 1678 Ukrayna-Rusya’ya karşı sefer ilânı. 1673 1674 Jan Sobieski’nin H otin zaferi (10 Kasım). Rusya ile Radzin barış andlaşması (11 Şubat). Kırım Hanı Selim Giray’ın Urkapı önünden Rus ordusunu ricata zorlaması (30 Mayıs). Ma­ caristan’da Batucina bozgunu (30 Ağustos). Şeytan İbrahim’le Sobiesky arasında savaş. Zaporog Kazakları (Ukray­ na) Osmanlı-Kırım himayesinde. Preveze’nin düşüşü (28 Eylül). Mehmed’in Ukrayna seferi (16 Haziran). Osmanlı O SM A N LI I f f J .ni camiin halka açılması (8 Şubat). Süleyman’ın ölümü ve II. Kandiya’nın teslim olması (27 Eylül 1669). 1677 Hetman Doroszenko’nun Ruslarla birleşmesi. seferdeki Osmanlı ordusunun isyanı ve İstan­ bul üzerine yürümesi (5 Eylül). Kral Sobiesky’nin Kameniçe önünde bozgunu (26 Eylül). Kameniçe kuşatması (18 Ağustos) ve teslim olması (27 Ağus­ tos). Kaçanik kahramanı Selim Giray’ın Edirne’de Padi­ şah tarafından karşılanması (23 Şubat). Venedik. 1675 1676 Lehliler’in ilbay (Lemberg) önünde başarısı (24 Ağustos). Estorgon’un düşmesi (1 Kasım). Macaristan. Kı­ rım Hanı Selim Giray ve Doroszenko Osmanlı or­ dusunda. Fazıl Mustafa Paşa’nın AvusturyalIlara karşı seferi (13 Temmuz). Büyük İstanbul yangını (5 Eylül). Lehlilere karşı Bojan zaferi (10 Ekim). II. Thököly'nin Erdel Voyvodalığına getirilm esi (21 Ağustos). Fransız donanmasının Sakız’a saldırısı (24 Tem­ muz). Köprülü Fazıl-Mustafa Paşa sadrazam (25 Ekim). Venedik Hanya’yı kuşatır (18 Temmuz). 1682 Emeric Thököly (Tökeli Imre)'nin Osmanlı himayesinde Orta Macar kıralı tayin edilmesi (9 Ocak). Kanije’nin düşüşü (11 Temmuz). Avus­ turya’ya harp ilânı (12 Ekim) 1683 IV. Osmanlı’ya karşı Avusturya. Venedik’in harp ilânı (15 Temmuz). Mehmed’in tahttan indirilmesi. Kırım ordusunun Sobiesky’ye karşı Kameniçe önünde zaferi (14 Ağustos). Budin Beylerbeyi İbrahim Paşa’nin Orta-Macar’da Kaschau (Kaşa) kalesini fethi (15 Ağustos). Fazıl Mustafa’nın şehid düşmesi (19 Ağustos). Kandiye kuşatması (18 Ağustos). ve tüm Macaristan’ı işgal ederler. Fazıl Ahmed Paşa’nın ölümü (2/3 Kasım). Venedik Navarin’i alır (15 Haziran). Merzifonlu Kara Mustafa sadrazam (4/5 Kasım). Avlonya’nın geri alınması. Kara Mustafa’nın idâmı (15 Aralık). Kara Mustafa Paşanın ve Kırım Hanı’nın Çehrin Kalesi kuşatması (19 Temmuz) ve fethi (21 Ağustos). Mehmed Belgrad’da. Lehistan arasında Papa takdisiyle Kutsal İttifak. Erdel ve Bosna’da kalelerin Avusturya ordusu tarafından iş­ gali. Belgrad’ın düşüşü (8 Eylül). Ciğerdelen (Parkany) zaferi (7 Ekim). Pa­ dişah Jorj Hm elnitsky’yi Hetman tayin eder. tüm müslümanların savaşa çağrılması (nefîr-i âm ilâm) (6 H a­ ziran). Serdar Hanya’da (3 Kasım 1666). AvusturyalI­ lar Budin’i (2 Eylül). Girid adasını Osmanlıya bırakan OsmanlıVenedik barışı (5 Eylül 1669). Mohaç’ta Osmanlı bozgunu (12 Ağustos). Fethülislâm ve Orsova kalelerinin geri alınması (Temmuz). Fazıl Ahmed Yeni-Kale’yi alır (30 Haziran). Belgrad’ın ku­ şatmadan kurtarılması (12 Eylül). II. Rus­ ya’ya harp ilânı. Sobiesky’nin Kameniçe önünden geri atılması (3 Ey­ lül). Eğri kalesinin düşüşü (14 Ocak). Sultan IV. Avusturya orduları Budin önünde (15 Temmuz). Fazıl Ahmed’in Girid seferi (15 Mayıs). 1672 Lehistan’a karşı harp ilânı (4 Haziran).

Baltacı Mehmed Paşa sadrazam (18 Ağustos) 1703 1731 İstanbul’daki kalabalık Arnavutların çıkardığı kar­ gaşa (28 Ocak). Padişah’ın Olaş zaferi (27 Ağustos). Naimâ’nın ölümü (Eylül). Amca-zâde’nin istifâsı (4 Eylül). Kermanşah’ın Osmanlı tarafından işgali (15 Ekim). Temeşvar’m düşüşü (20 Ekim). Belgrad’m düşüşü (18 Ağustos). Rami Mehmed Paşa sadrazam (24 Ocak). Revan Fethi (3 Ekim). İran’da Kermanşah’ın geri alınma­ sı (30 Temmuz). II. Rusya'ya harp ilânı (16 Haziran). Bedesten yangını (3/4 Aralık). Rus-Osmanlı barışının kesinleşmesi (24 Haziran). I. Sakız adasının Venediklilere teslim olması (21 Ey­ lül). Mora’da harekât (Ağustos). 1724 Hoy Kalesi’nin fethi (6 Mayıs).1694 Varat’ın Avusturyalılarca kuşatılması (12 Eylül). Şeyhülislâm Feyzullah efendi’nin aşırı nüfuzu. Rusya ile barış andlaşması (16 Nisan). Ali Paşanın azli (12 Temmuz). 1732 1733 1735 1736 Osmanlı-Safevî barışı (10 Ocak). Kameniçe. donanmanın Midilli açıklarında Zeytin-Burnu zaferi (18 Eylül). Amcazâde Hüseyin Paşa sadrazam (18 Eylül). büyük İstan­ bul yangını (21/22 Temmuz). Ahmed’in Şark seferi (3 Ağustos). Luristan'ın ilhakı (6 Eylül) Eşref Şah’ın Hilâfet iddiasıyla İran’daki Osmanlı fetihlerinin geri verilmesi isteği. 1698 1699 İran’la Hemedan barışı (4 Ekim). Ukrayna ve Podolya Lehistan’a bırakılmış. Kırım Hanı Feth Giray’ın Ruslara karşı zaferi (12 Ekim). Patrona Halil isyanının bastı­ rılması (15 Ekim). Pâdişâhın Lugoş zaferi (22 Eylül). Gence fethi (4 Eylül). Nevşehirli İbrahim sadrazam (9 Mayıs). Gürcistan’da fetihler (Temmuz). Pâdişah’ın Avusturya seferi (30 Haziran). Sultana ve Hana verilen peşkeşlerden vaz geçilmiştir. 1709 1711 1712 1713 Çar Petro ile Pruth Savaşı (19-21 Temmuz). Mora ve Dalmaçya. Bender’de kalan İsveç kıralı Demir-Baş Şarl’ın memleketine gönderilmesi (19 Eylül). Zenta meydan savaşında bozgun (11 Eylül). Mustafa’nın tahttan indirilmesi. 1727 1695 1696 1697 Azak kalesinin düşüşü (6 Ağustos). Banat Osmanlıya. Topal Osman Pa­ şanın Bağdad zaferi (19 Temmuz). Avusturya ile Pasarofca Barış Andlaşması (21 Temmuz). İbrahim Müte­ ferrika matbaasının açılması Büyük İstanbul yangını İran'da Nâdir Şah’ın ortaya çıkması. Osmanlı Devleti ve Rusya arasında İran’ın taksimi anlaşması (13-24 Haziran). Tebriz (4 Aralık). büyük İs­ tanbul yangını (16/17 Temmuz). İran Safevîlerinin sonu. Büyük İstanbul depremi (25 Mayıs). İran'da fetihler: Urmiye (11 Ekim). Venedik donanmasına karşı Koyun-adaları’nda Mezemorta Hüseyin Paşa'nın deniz zaferi ve Sakız’ın geri alınması (18 Şubat). Rus ordusunun Kırım ’a girip Bahçesaray’ı yakması. Ahmed’in cülusu (22 Ağustos) Poltava’da Çar’a yenilen (3 Temmuz) İsveç Kralı Şarl’ın Osmanlılara sığınması. Osmanlı-İran ba­ rışı (17 Ekim). 1725 1726 Tebriz fethi (3 Ağustos). 1737 Hekim-oğlu Ali Paşanın Rusya müttefiki Avus­ turya ordusunu Banyaluka’da yenilgiye uğratması (4 Ağustos). Rusların Kafkasya’da ilerleme­ leri. 1717 1718 II. Mahmud’un cülûsu (1/2 Ekim). Venedik eline geçen Ege adalarının fethi (Haziran). 1716 Avuturya’ya karşı sefer açılması (24 Nisan). Hemedan Fethi (31 Ağustos). 1714 1715 Venedik’e karşı savaş ilânı (8 Aralık). Karlofça'da barış görüşmelerine başlanması (20 Ekim). Patrona Halil isyanı (28 Eylül). II. Or­ du’nun isyanı (Edime vakası). 1723 1719 Ağustos). Varadin bozgunu. Nevahend’i geri alması (2 Temmuz). Avusturya. Aya Mavra adası Venedik’e. Doğu seferi. matbaanın kabulü­ ne karar. Thököly İz­ m it’te verilen bir çiftliğe çekilir. Venedik ve Lehistan’la Karlofça Barış Andlaşması (26 Ocak): Macaristan ve Erdel-Avusturya’ya. Ahmed’in ölümü. Lıppa (Lipva) fethi (2 Eylül). III. Silâhdâr Ali Paşanın şehâdeti (5 O SM A N LI S1YASF . Barış koşullarının imzası (21 Temmuz). Ahmed’in saltanattan çekilmesi. -Mustafa’nın cülusu (6 Şubat). III. G irit’te Suda Kalesi’nin fethi. Rus Çarı Petro'nun Azak önünden ricatı (13 Ekim). Topal Osman Paşa sadrazam (10 Eylül). III. Pâdişâh’ın Hilâ­ fet bölünmez cevabı (12 Mart). 1729 1730 1700 1701 1702 Rusya ile İstanbul Barış Andlaşması (14 Temmuz). şâir N edîm ’in ölümü (Aralık). Hekim-oğlu Ali Paşa sadrazam (12 Mart) Nâdir Şah Bağdad önlerinde.

H otin’in Ruslar tarafından işgali (21 Eylül). Uzun-çarşı yangını (21/22 Ekim). Orsova bırakılıyor. Nâdir Şah’ın saldırısı (29 Mayıs). Kilia'nin Ruslarca iş­ gali (30 Ekim). Yerköyü’de Osmanlı zaferi (8 Haziran). Özü Kalesi’nin Ruslarca zaptı (17 Aralık). Mısır’da Cin Ali Bey isyanı (1 Mayıs). 1760 1761 1763 1764 1765 1766 1768 1769 Lâleli Camii temelinin atılması (10 Nisan). Osman’ın ölü­ mü (29/30 Ekim). Kırım’ın Rus egemenliği altına düşmesi ve Hanlı­ ğın ortadan kalkması (9 Temmuz). Büyük İstanbul yangını. Lâleli Camii’nin açılışı (9 Nart). Lehistan için Rusya’ya harp ilânı (8 Ekim). Hıristiyan kiliseleri korunacak. Selim’in cülûsu (7 Nisan). 1789 I. Belgrad’ın geri alınması (1 Eylül). Rus­ ya’ya kapitülasyon ayrıcalıkları aynen tanınacak. Rus asillerinin lC nm topraklarını yağmalaması. Kartal bozgunu (1 Ağustos). III. reformlar. Yenikale. Silistre zafe­ ri (29 Haziran). Hekimoğlu Ali Paşa 3. Varna’da Rusların püskürtülmesi (20 Ekim). Dumbowitza’nın düşüşü (30 Ekim). 1772 1773 Osmanlı Hisarcık (Krozka) Boğazı zaferi (22 Temmuz). Azak Rusya’ya bırakılıyor. Osmanlı-İsveç ittifakı (11 Tem­ muz). H otin geri verilecek. Rus donanmasının Çeşme önünde Osmanlı donanmasınTyakması (6/7 Tem­ muz). Abdülhamid’in ölümü (6/7 Nisan). 1779 1755 İstanbul H alicinin donması. ancak Hanlık Halîfe-Sultan ile dinî bağlarını koruyacak. Şehzâde Selim’in doğumu (24 Aralık). Bender’e saldırısı (Ağustos). Şebeş’te Avustur­ yalIlara karşı Osmanlı başarısı (21 Eylül). Karadeniz'de Rus do­ nanması olmayacak. RusyaAvusturya arasında Osmanlı ülkesinin bölüşülme­ si görüşmeleri: Rus himayesinde Bizans’ın canlan­ dırılması. İsveç’in Rusya’ya harp ilânı. Büyük İstanbul yangını (3/4 Şubat). Küçük-Kaynarca’da Rusya ile barış im­ zalanması (21 Temmuz): Kırım Hanlığının ba­ ğımsızlığı tanınıyor. Uluslararası dengede değişme. Halil Hâmid Paşa sadra­ zam (31 Aralık). Mahmud’un ölümü. Muhsin-zâde Mehmed sadrazam (28 Mart). III. Katerina Kırım ’da.1738 Osmanlıların Avusturya ordusuna karşı Orsova za­ feri (15 Ağustos). 1783 1782 İran’la savaş (2 Mayıs). kez sadrazam (15 Şubat). Avusturya ile Ziştovi barış andlaşması (4 Ağustos): Belgrad geri alı­ nıyor. Bulgaristan’ı Rus istilâsı. Osmanlı-İran barışı (4 Eylül). 1756 1757 Büyük İstanbul yangını. Rus yanlısı Şahin Giray Han. Rus ge­ nerali Münich'in H otin’i teslim alması. III. Koca Ragıb Paşa'nın ölümü (7/8 Nisan). 1774 savunması (2 Ağustos). Rusya seferi (27 Mart). II. Osmanlı-Rus barışı (7/18 Eylül). Safa Giray’m Rus generali Münich’i yenilgiye uğratması (8 Ağustos). Nur-i Osmâniyye Camii’nin açı­ lışı (5 Aralık). Musul tarafında başarılı ha­ rekât. 1787 Rusya’ya harp ilânı. Abdülhamid’in cülûsu (21 Ocak). Taman yarımadası. Kırım Giray’ın Rusya'ya akım (31 Ocak). Mora’da isyan ve bastırılması (9 Nisan). 1791 Macin’in düşüşü (10 Temmuz). 1775 1739 1742 1743 1744 1745 1746 1750 1752 1754 Hekim-oğlu Ali tekrar sadrazam (21 Nisan). 1792 Rusya ile Yaş Andlaşması (9 Ocak): Kırım. Azak bölgesi tarafsız bölge. Avusturya ve Rusya ile Belgrad barışı (18 Ey­ lül): Belgrad ve Kuzey Sırbistan’ın geri verilmesi. Nâdir Şah’ın Kâgâverd zaferi (23 Ağustos). 1770 Rus donanması Akdeniz’de. Hotin zaferi (1 Mayıs ve 12 Ağus­ tos). I. AvusturyalIlar Belgrad’da (8 Ekim). İstanbul ve Trakya’da deprem (29/30 Temmuz). 1788 Avusturya’nın Osmanlı’ya karşı harp ilânı (9 Şu­ bat). ard-depremler. 1790 Osmanlı-Prusya ittifakı (31 Ocak). III. büyük İstanbul yangım (27/28 Aralık). İsmail kalesinin düşüşü (22 Ara­ lık). Ragıb Paşa sadrazam (11 Ocak). Potemkin Akkerman’da (22 Eylül). Bükreş barış toplantısı (9 Kasım). Kars’ı kuşatması (9 Ekim). Büyük İstanbul yangı­ nı (27/28 Eylül). Kuzey Karadeniz ülkelerinin Rusya’ya ilhakı. Fokşan bozgunu (1 Ağustos). İstanbul depremi (2/3 Eylül). Rusya ile Kırım üzerinde Aynalı Kavak Tenkîhnamesi (21 Mart): Kırım’da Osmanlı ve Rus rekabe­ ti sonucu anarşi. Musul’u kuşat­ ması (27 Eylül). Mustafa’nın cülûsu (30 Ekim). Tatarlar Rus topraklarına gir­ meyecek. Turfaya kadar Karadeniz kıyıları 1771 Rus ordusunun K ırım ’ı istilâsı (24 Haziran). III. Büyük İstanbul depremi (22 Mayıs). Yerköyü zaferi (12 Eylül). I. Mustafa’nın ölümü. Os­ man'ın cülüsu (13 Aralık). Özü. Dalmaçya Avusturya’ya verilecek. Özü O SM A N LI J g j SİYASF . Fransa’da Büyük Devrim. Kuzey Karadeniz’de Kerç. Buza bozgunu.

Yeni­ çeri isyanı. 1815 Eyâletlerde âyânın temizlenmesine başlanması. 1821 Boğdan’da İpsilanti Rum ayaklanması ve Çar’ı ça­ ğırması (6 Mart). Rusya ile Akkerman Andlaşması (7 Ekim). Gürcistan’da Rus egemenliği tanınıyor. ağır harp tazminatı. “Kıyafet nizâmı” (3 Mart). İskenderiyye’nin İngilizlere teslim olması (20 Mart). Napolyon’un Mısırlılara Beyannâmesi (2 Temmuz). Mısır’dan İbrahim Paşanın Mora isyanım bastır­ maya çağrılması (1 Nisan). IV. Abukir’de Nelson Fransız donanmasını yok eder (1 Ağustos). Mus­ tafa’nın cülûsu (29 Mayıs). Poti. 1823 1824 Osmanlı-İran Barışı (28 Temmuz). Ehramlar Savaşı (21 Temmuz). Alemdar’ın şehadeti (15 Ekim). İstan­ bul’da anarşi. Mısır’da Mehmed Ali’nin isyanı. 1810 1812 Cihâd-Ekber ilânı (25 Haziran). Vahhabîlerin tüm Hicaz’ı ele geçirmeleri. IV. Konya Savaşı (21 Aralık). Selim’in tahttan indirilmesi (29 Mayıs). M ahmüd’un tahta çık­ ması (28 Temmuz). Nizâm-i Cedîd ordusu Üsküdar’da (2 Haziran). II. Fransa’nın Cezâyir’i işgali (5 Temmuz). 1793 Ruslarla savaşın yeniden alevlenmesi (Kasım). Avrupa m üttefik donanma­ sının Navarin'de Osmanlı donanmasını yakmaları (20 Ekim). Sultanın merkezî otoritesin yeniden kurulması. Mustafa’nın katli (15/16 Kasım). Osmanlı-Rus ateş-kesi (25 Ağustos). İngilizler’e Karadeniz'de ticaret serbestliği ta­ nınması (30 Ekim). 1795 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1805 1806 1807 1830 Yunan bağımsız devletini Osmanlı Pâdişâhı tanır (24 Nisan). İngiliz Donanması İstanbul önlerinde (20 Şubat). Ahıska. Osmanlı-Fransız barış andlaşması (25 Haziran). İngilizler İskenderiye’yi boşaltır (14 Eylül). Rus­ ya’ya harp ilânı (22 Aralık). IV.Rusya’ya bırakılıyor. 1828 1829 Rusya ile savaş (26 Nisan). Saray baskını. Napolyon’un Akka önünde yenilgisi (18 Mart). Rumeli'de Dağlı eşkiyası. İstanbul’da Patrik’in idâmı (22 Nisan). Missolonghi’nin zaptı (22/23 Nisan). N izam-i Cedîd’e karşı Kabakçı isyanı (25 Mayıs). Rah­ maniye Savaşı (13 Temmuz). Anadolu’da Anapa. Mehmed Ali Paşa’nın Su’ûdîlerden Medine’yi geri alması (2 Aralık). Sekban-i Cedîd (14 Ekim). Vahhabîler (Su’udîler) Hicaz’da (Nisan-Mayıs). Rusya ile Edirne Andlaşması (14 Eylül): Tuna ağzı. 1833 1831 1832 1809 Osmanlı-İngiliz gizli savunma anlaşması (5 Ocak). 1813 Mekke’nin geri alınması. Napolyon Bonapart Mısır’da (2 Temmuz). Atina’nın zaptı (5 Haziran). Abu-khur (Abukir) za­ feri (25 Temmuz). Sakız isyanı ve bastırılması (23 M art-18 Nisan). Mustafa’nın tahttan in­ dirilmesi (28 Temmuz). baskınlar (17 Kasım). Hocapaşa yangını (2 Ağustos). Vahhabîlerin Hicaz’dan çıkarılması (23 Ocak). Yunan bağımsız­ lık ilânı (13 Ocak). Padişah’ın Rumeli gezisi. Mora’da Yunan isyanı (12 Şubat). . Sırp isyanının bastırılması. Ruscuk’un düşü­ şü (27 Eylül) Rusya ile Bükreş andlaşması (28 Mayıs). Rus filosu Boğaz için’de (20 Şubat) Osmanlı-Rus savunma anlaşması: Hünkâr İskelesi (26 Haziran/8 Temmuz). 1822 Tepedelenli’nin katli (24 Ocak). Mehmed Ali Paşa’nın Mısır valiliğine tayini (8 Temmuz). Osmanlı-İngiliz savunma anlaşması (5 Ocak). Osmanlı-Amerikan Ticaret ve Seyrüse­ fer anlaşması (7 Mayıs). III. Osmanlı-Rus ititfakı (24 Eylül). Ahılkelek kaleleri Rusya’ya bırakılıyor. Mehmed Reşit Paşanın seraskerliği ve Mora’ya hareketi (13 Kasım). Alemdar sadrazam. 1825 1826 1827 Mora isyanının bastırılması (24 Şubat). Cezâir-i Seb’a Cum huriyetinin Osmanlı himayesi altına konması (21 Mart) Fransızların Mısır’ı boşaltması anlaşması (27 H a­ ziran). Mısır’dan ayrılması (22 Ağus­ tos). Sırp isyanı: Belgrad’ın düşüşü (13 Aralık). III. Kara Yorgi Avusturya’ya kaçar (3 Ekim). Mısır or­ dusu Kütahya'da (2 Şubat). Sekban-Yeniçeri savaşı. Necd’de Vahhabî isyanı. Büyük İstanbul yangını (16 Kasım). ilk buharlı gemi. Rusya Memleketeyni (Eflak-Buğdan) boşaltacak Askerî reform: Nizâm-i Cedîd (24 Şubat). Boğazların Rusya lehine 1808 Alemdar Mustafa Paşa İstanbul’da. Fransa’ya harp ilânı (2 Ey­ lül). Büyük İstanbul yangını (13 Eylül). Vidin'de Pazvand-oğlu isyanı. Büyük İstanbul yangını (7/8 Temmuz). Sisam’ın özerkliği (10 Aralık). 1820-1822 Tepedelenli Ali Paşaya karşı harekât. Sened-i İt­ tifak (29 Eylül). Selim'in şehadeti. Sırbis­ tan’ın özerkliği (29 Ağustos) Takvîm-i Vekâyi’in çıkması (1 Kasım). Yunan Devleti (15 Ağustos). Galip Dede'nin ölümü (3 Ocak). Osman-İngiliz barışı (5 Aralık).

Osmanlı Olteniça zaferi (5 Kasım). Alma zaferi (20 Eylül). 1839 Mısır ordusunun Nezib zaferi (24 Haziran). İnglitere. 183 4 1838 İngilizlere Fırat üzerinde Seyrüsefer müsaadesi (29 Aralık). Mustafa Reşid Paşanın ilk sadrazamlığı (28 Ey­ lül). Sardunya Krallığı ittifaka katılıyor (26 Ocak). Müttefik donanması Odesa’yı bombardıman eder (22 Nisan). Fran­ sa ve Avusturya’nın bir andlaşmaya bağlamaları (15 Nisan). Mehmed A li’nin ölümü (1 Ağustos). Beyrut’a çıkarma ve şehrin işgali (15 Ekim). Lübnan bir Hıristiyan mutasarrıf idaresinde ba­ ğımsız bir sancak haline getirilir (9 Haziran). Sul­ tan Abdülmecid’in ölümü. Cidde’de Fransız ve İngiliz konsoloslarının katli (15 Tem­ muz). Abdülmecid’in cülüsu (1 Temmuz). Ingiltere. Abdülhamid'in doğumu (21 Eylül). ilk telgraf hattı (9 Eylül). 1847 Maârif-i Umumiyye Nezâreti kuruluşu. Ali Paşa dördüncü kez sadrazam (6 Ağustos). Paris barış andlaşması Kırım Savaşı’na son verir (30 Mart): Osmanlı ülkesinin bölün­ mezliği ve devletin bağımsızlığını İngiltere. Koca Hüsrev Paşa sadrazam (2 Tem­ muz). Encümen-i Daniş’in açılması (18 Temmuz). Boğdan) özerkliği (19 Ağustos). Kuleli Vakası. M ahmud’un ölümü. Lübnan Vakası: Dürzî ve Marumîler arasında ça­ tışma. ilk başvekil Mehmed Emin Ra­ uf Paşa (30 Mart). Memleketeyn hakkın­ da Avusturya ile batılı müttefiklerin anlaşması (2 Aralık) Karadeniz Rus limanlarının abluka altına alınması (15 Ocak). idâdî mekteplerinin kuru­ luşu. II. 1849 1851 1853 Mülteciler sorunu (25 Aralık).yabancı gemilere kapanması. İngiliz ve Fransız donanmaları Beşike körfezinde (25 Haziran). Ömer Paşa’nın Kalatz’ı işgâli (17 Nisan).9 Eylül 1855). 1841 1842 1843 1845 1846 Boğazlar Mukavelenamesi (13 Temmuz). Hâin Ahmed Paşanın donanmayı Mısır’a kaçırması (3 Temmuz). Dede E fendinin ölümü (30 Kasım). Prusya arasında Londra Konvansiyonu (15 Temmuz-17 Eylül): Rusya Hünkâr İskele­ sinde sağladığı tek taraflı himayeden vaz geçer. Abdülaziz’in cülûsu (25 Haziran). Traktir zaferi (16 Ağustos). Yunan başıbozukları Tesalya ve Epir’e girerler. Türk-Yunan ilişkileri kesi­ lir (Ocak-Şubat). Süveyş Kanalı inşasına dair kesin sözleşme (5 Ocak). Ahıska bozgunu (26 Kasım). Memleketeyn’in boşaltılması için Rusya’ya ültimatomları (27 Şubat). Rusya’ya harp ilânı (4 Ekim). Fuad Paşa sadrazam (22 Kasım) ) SİYASET 1854 İngiliz ve Fransız donanmaları Karadeniz’de (3 O S M A N II M . Osmanlı ordusu Bük­ reş’te (6 Ağustos). Mehmed Ali’nin İstanbul’u ziyareti (19 Temmuz). Nesselrode’nın notası ve Rusların Memleketeyni işgâli (3 Temmuz). müttefiklerin K ırım ’a asker çı­ karması (14 Eylül). Prens Mençikof’un İstanbul’a gelmesi. Osmanlı kanunla­ rı Mısır’da da cârî olacak (24 Mayıs). Osmanlı-îngiliz ticareti üzerin­ de Balta Liman Anlaşması (16 Ağustos). Silistre kuşat­ ması (15 Mayıs-25 Haziran). Rus­ ların Dobruca’yı istilâsı. ilk Osmanlı istikrazı (28 Haziran). Büyük Devletlerin Babıâli’ye ortak notası. Memleketeyn sorunu. Rusların Sinop baskını (30 Kasım). Abdülmecid’in İslâhat Fermanı (18 Şubat): Gayrimüslim tebaaya yeni garantiler. Memleketyn katli (15 Temmuz). Mısır valiliği irsî olarak Mehmed A li’ye tevcih olunuyor. Avusturya-Rusya arasında Doğu sorunu üzerinde anlaşma (6/18 Ey­ lül). Jan Couza’nın Memleketyn’de Prens seçilmesi. Hristiyan ve Müslüman halk arasında heyecan ve beklentiler. Balta-Limanı anlaşması (1 Mayıs). Kılburun zaferi (17 Ekim). Başvekâlet ihdâsı. Memleketyn (Eflak. Koca Reşid Paşanın ölümü (7 Ocak). Inkerman zaferi (5 Kasım). Fransa ve İngiltere Rus­ ya’ya harp ilân ederler (27 Mart). Cidde olayı (15 Temmuz): 1856 Islâhat fermaniyle Hıristiyanlara verilen imtiyazlara karşı protesto. Cebel-i Lübnan sorunu. Avusturya. Rusya’nın Osmanlı Ortodoks tebaası üzerinde himaye iddiaları (28 Şubat). Fransa Osmanlı Devleti’ne askerî yardım taahhüt ederler (12 Mart). 1861 1860 1859 1858 1856 1855 Ocak). 1840 Mısır sorununu çözmek için büyük devletler ara­ sında Londra mukavelenamesi. Kars’ın düşüşü (28 Ka­ sım). olay uluslararası müdahalelere neden olur (5 Eylül). Viyana Protokolü (1 Şubat). Avus­ turya kuvvetleri Memleketeyn’de (20 Eylül). müttefik kuvvetleri Yunanistan’da (5 Mayıs). Makâmât-i Mübareke sorunu. Sivas­ topol kuşatması (25 Eylül 1854 . Gülhane H att-i Hümâyû­ nu ile Tanzimat devri açıldı (3 Kasım). Askerî İslâhat: vilâyetlerde redif askeri uygulama­ sı: Bosna’da karşıtlık.

1882 İngiltere Mısır’da: Tel-el-Kebir Savaşı (13 Eylül). Abdülhamid savaşa karşı. İstanbul’da 7 Ağustos. Kâmil Paşa sadâ­ reti (5 Ocak). Özerk Bulgaristan. kaime (kâğıd para)'nin kaldırılmasına başlanması (1 Temmuz). Yabancı uyruklulara mülkiyet hakkı ve­ rilmesi (9 Haziran). Bosna-Hersek'i Avusturya işgali (28 Haziran). 1870 Bulgar bağımsız kilisesi (Eksarhlık) (11 Mart). 1866 Mısır Hidivi veraseti babadan oğula kabul olunu­ yor (28 Mayıs). 1873. Rus ultim atom u (31 Ekim). V Murad’m taht­ tan indirilmesi ve II. Talebe-i Ulûm gösterileri (10 Mayıs). Büyük Devletlerin müdahelesi.■1868 Girid isyanı. Alexinatz’da Sırp bozgunu (1 Eylül). Fransa’ya Tunus’u işgal vaadi. Viyana’da 28 Temmuz. Avusturya ve Rusya arasında Reichstadt anlaşması (8 Temmuz): İmparatorluğun taksimi projesi. Ka­ radağlıların Ömer Paşa tarafından yenilgiye uğra­ tılması (23 Ağustos). Düyûni Umumiyye İdaresi (20 Aralık). Işkodra barışı (31 Ağustos). Rumlara gelecek için vaatler. 1872 Midhat Paşa’nın ilk sadâreti (30/31 Temmuz). Rus bitaraflığı. Yunanistan’la birleş­ me kararı. Kars ve Ardahan verilir. Şûrâ-yi Devlet (1 Nisan).1862 Belgrad vak'ası (15 Haziran). reform vaadleri. Fransa Tunus'u işgal eder (12 Mayıs). G irit isyanı.-1877 Rusya Osmanlıya karşı savaş için Avrupa’da diplo­ matik temaslar yapar: Çar Aleksandr Berlin’i ziya­ reti (10 Mayıs 1875). Rusya'nın Sırbistan ve Karadağ harekâtına son verilmesi hakkında ultim atom u (31 Ekim). Kanun-i Esâsî hazırlanıp Meşrutiyet ilânı (23 Aralık) 1877 Midhat Paşa’nm azli ve sürgüne gönderilmesi (5 Şubat). İngiltere’de Osmanlı aleyhdarlığı artıyor. Mahmud Nedim sadrazam (8 Eylül). Budapeşte’de 31 Temmuz. Girid hakkında Paris konferansı: Yunasitan’la anlaşma (18 Şubat). 1880 1881 Ziya Paşa’nm ölümü (18 Mayıs). 1878 Tesalya’da isyan. Sırp yenilgisi (27 1863 Sadrazam Fuad Paşanın istifası. Ali Paşa sadrazam (11 Şubat). 1876 Abdülaziz’in tahttan indirilmesi. Girid idaresinde reform (15 Şubat). 1868 1868 Osmanlı-Yunan ilişkilerinin kesilmesi (Aralık). Romanya Dobruca’yı alır ve güney Resarabya’yı Rusya’ya bırakır. 1871 Londra Andlaşması (13 Mart): Karadeniz bîtaraflı­ ğının kalkması (13 Mart). Yunanistan’a harp ilânı (2 Şubat). Meclis-i Meb'ûsân’ın açılışı (19 Mart). V. İstanbul Tersane Konferansı (23 Aralık). Romanya ve Karadağ bağımsız. 1885 Rumeli-i Şarkî Vilâyetinde ayaklanma (18 Eylül). Mısır’da İngiliz işgali. Midhat Paşanın ve Mahmud Celâleddin Paşa’nm katli (6/7 Mayıs). Paris’te 30 Haziran. 1867 1866. Üç İmparatorun Berlin Buluşması: Avusturya ve Rus­ ya arasında Osmanlı karşısında statuquo’nın deva­ mı hakkında anlaşma (6-12 Eylül). Müslümanların kalelere çekilmesi (2 Eylül). Londra’da 12 Temmuz. Sırbistan Bulgaristan’a harp ilân eder (13 Kasım). Abdülhamid’in cülûsu (31 Ağustos). Sultan Abdülaziz’in ölümü (4 Hazi­ ran). Bazı kalelerin Sırbistan’a bırakılması (8 Eylül). Süveyş Kanalı’nın açılışı (19 Kasım). 1883 1884 Sudan'da Mehdi direnci (Kasım). Sadrazam Âli Paşanın ölümü (7 Eylül). Tesalya’yı ve Epir'in bir kesmini Yunanistan ilhak eder. Rusya’nın harp ilânı (24 Nisan). Abdülaziz’in Mısır seyahati (1 Hazi­ ran). 1869 Fuad Paşanın ölümü (12 Şubat). Abdüla­ ziz’in Avrupa’ya hareketi (21 Haziran). Çerkeş Haşan vakası (15/16 Haziran). Berlin memorandomu (13 Mayıs). Hıristiyan köylü isyanları (Temmuz). Be­ yoğlu yangını (5 Haziran). Hacı Arif Bey’in ölümü (28 Haziran). Sırbistan’ın Osmanlıya harp ilânı (30 Haziran). Sırbistan. 1864 Memleketyn'in birliği (28 Haziran). Yunanistan’a ültimatom (12 Aralık). Berlin Andlaşması (13 Temmuz): Osmanlı İmparatorluğunun parçalanması. Osmanlı-Rusya San Stefano Barış anlaşması (3 Mart). Rusya'ya Batum. Karadağ’ın harp ilânı (2 . Yeni Osmanlılar Ce­ miyeti ve meşrutiyet projesi (24 Mart). 1875 Hersak'te (13 Nisan). Murad cülûsu (30 Mayıs). Şinasi’nin ölümü (13 Eylül). İstanbul konferansı (12 Ekim). İngiltere 1815’den beri himayesindeki İyonyen adalarını Yunanistan’a devreder (5 Haziran). Ali Suavi olayı (20 Mayıs). Temmuz). Meriç vadisinde Rumeli-i Şarkî Vilâyeti ve Makedonya Osmanlı egemenliğinde. Sırbistan’ın işgali (Temmuz-Ağustos). Meşrutiyet tartışmaları (8 Haziran). Midhat Pa­ şa sadrazam (23 Aralık). Bulgaristan'a İngiliz desteği. Bosna’da ve Bulgaristan’da (2 Mayıs). İngiltere ile Kıbrıs Konvansiyonu (4 Haziran 1878-3 Şubat 1879).

25 Arnavut. İstanbul depremi (10 Temmuz). Balkan Harbi’nin başlaması (8 Ekim). 4 Bulgar. İngiliz girişimi. 1904 1905 V. Londra Barışı ile Balkan Savaşı’nın son bulması (30 Mayıs). Bulgar ordusu Çatalca önünde (15-19 Kasım). Selânik’in Yunan ordusuna teslim olması (8 Kasım). Yunanistan’dan 4 milyon al­ tın tazminat. O SM A N LI J g j SİYASE’ 1915 Cemal Paşa kumandasındaki Osmanlı kuvvet­ lerinin Mısır Seferi: Kanal Hezimeti. Murad’ın ölümü. Lozan Konferansının kesil­ mesi (6 Ocak). 1911 1912 1910 Trablusgarp için İtalya ile savaş (23 Eylül-4 Ekim). Avusturya-Macaristan ile gizli ittifak (2 Ağustos). 12 Ermeni. 1908 Çar ve VII Edvard arasında Reval Mülakatı: İkinci Meşrutiyet’in İlâm (23 Temmuz). Edirne’nin geri alınması (21 Temmuz). Müttefik- . Ermenilerin Adana vak’ası (14 Nisan). Rum işbirliğiyle İtalya’nın 12 Ada’yı işgali (24 Nisan-20 Mayıs). Girid’e özerklik (18 Aralık). Arnavutluk’ta isyan (1 Nisan). Halepa P aktının uygulanması (3 Temmuz). Yunanistan Girid’in ilhakını ilânı eder (6 Ekim). Makedonya. Azerbaycan mekteplerinde Türk dili yasağının kaldırıl­ ması (29 Ekim). O rdunun Atina’ya yürüyüşü.Kasım). Vilâyât-i Şarkiyye Islâhatı için büyük devletlerle sözleşme (6 Şubat). Sultan Reşad’ın Rumeli seyahati (5 Haziran). Abdülhamid’in tahttan indirilmesi (27 Nisan). SaintJames Barış Konferansı (16 Aralık). Osmanlı karşı saldırısı (18 Nisan). İttihad ve Terakki Komitesi iktidarının sonu. V. Tevfık Paşa sadrazam (13 Nisan). Avusturya ve İtalya arasında Üç­ lü İttifak’ın yenilenmesi (20 Şubat). Said Paşa’nın istifası (16 Temmuz). Mahmud Şevket Paşa sadrazam (23 Ocak). Yunanistan’ın müdahalesi (Şubat) ve ilhak girişim i. 3 Sırp ve 1 Ulah m eb’ûs. Almanya. Yunan geri çekilişi (25 Nisan). Balkan harekâtı yeniden başlar. 1901 Fransız donanmasının Midilli saldırısı (5 Ekim). 1903 Büyük Makedonya ayaklanması (2 Ağustos-25 Kasım). 1895 ■1896 İstanbul'da Ermeni gösterileri (26 Ağustos-3 Ey­ lül). Mehmed Reşad’ın cülûsu (27 Nisan). ülkede genel coşku: Makedonya’da barış ve Büyük Devletlerin taksim plânlarının son bulacağı ümidi. 5 Yahudi. Kapitülasyonların tek taraflı ilgası (9 Ey­ lül). Dömeke zaferi (12 Mayıs). Büyük devletlerin müdahelesi ile barış (4 Aralık): Tesalya Yunanistan’a. Edirne’nin düşüşü (26 Mart). Rusya'nın tarafsızlığı. 1888 1891 1894 1895 Namık Kemal’in vefatı (2 Aralık). Dünya savaşına girer. Meclis-i Mebûsân’ın feshi (18 Ocak). 23 Rum. Osmanlı Devleti I. Sultan Doğu’da reformlar plânını onay­ lar (17 Ekim). Çırağan yangını (19 Ocak). 1886 Bulgaristan ve Osmanlı arasında anlaşma (1 Şubat). Reformlar. Rumeli-i Şarkînin Bulgaristan’la birleşmesi (18 Eylül). II. Fransız-İtalyan anlaşması: Fransa Fas’ta. Selânik. Çatalca Ateşkesi (3 Aralık). Manastır ve Kosova vilâyetleri’nde kargaşa (21 Eylül) (3 milyon nüfusun yarısı müslüman). 1914 1902 Enver Bey Harbiye N âzın (3 Ocak). İstanbul Andlaşması (29 Eylül). Meclis-i Meb’ûsân’ın açılışı (17 Aralık): 142 Türk. Liman von Sanders İstanbul’da (14 Aralık). İtalya Tarblusgarp’ta serbest hareket edecek (14 Aralık). Büyük Devletlerin müdahelesi (Şubat-Mart). Osmanlı Devleti Yunanistan’a karşı harp ilân eder (17 Nisan). sert tepki. Ahmed Vefık Paşanın ölümü (1 Nisan). 60 Arap. Abdülhamid’e Ermeni suikasti: Bomba olayı (21 Temmuz). Balkanlarda Statuquo’yu koruma için Rusya-Avusturya anlaşması (30 Nisan). Bulgar ilerlemeleri (21 Ekim-2 Kasım). Ermeni teröristlerinin kışkırtmaları ve memleket­ te Ermenilere karşı sert tepki. Yunan donanmasının Çanakkale Boğazı’nı ablukası (17 Aralık). Bâb-i Alî yangını (4/5 Ocak). Hareket Ordusu İstanbul’da (23/24 Nisan). bir İngiliz donanması Çanakkale Boğazı önünde (17 Ekim). İtalya ile Ouchy’de barış (15 Ekim). Büyük Devletler müdahalesi: Murzsteg Programı (22 Ekim). Avusturya Bosna-Hersek’i ilhak ettiğini ilân eder (5 Ekim). 1913 İttihad ve Terakki K om itesinin Bâb-i Alî baskını. 1909 31 Mart Vakası (13 Nisan). Mahmud Şevket Paşa’nın katli (11 Haziran). 1896 Girid isyanı. Arnavutların bağımsızlık ilânı (28 Kasım). Rusya’nın İstanbul’u işgal plânı. Osmanlı Bankası’nı işgalleri (26 Ağustos). Sultan II. Sırbistan ve Bulgaristan’ın savaşa katılma kararını Büyük Devletler önler. Büyük Dev­ letler Osmanlı ülkesinde Statuquo’nun korun­ masında anlaşıyorlar (12 Aralık). Kosova’da Sırp zaferi (22 Ekim). Rusya'nın harp ilânı (4 Kasım). 1897 1900 Gazi Osman Paşa'nın ölümü (4/5 Nisan).

Mîsâk-ı Millî: Millî gaye ve hedeflerin. Cemaat Mahkemelerinin kaza yetkisinin kaldırılışı.0 ^ 0 lerin Çanakkale Boğazını geçmeye çalışmaları: Çanakkale Savaşları (Oc. Sultan Vahdeddin’in yurtdışına çıkması. 1920 İhtilâf işgal kuvvetlerinin İstanbul’daki resmi binalara girmeleri. İstan­ bul hükümetinin Sevr Antlaşmasını imzalaması (10 Ağustos). Saltanatın İlgası (1 Kasım). Cumhuriyet’in ilânı (29 Kasım). İzmir Dokuma Fab­ rikasının kapaması. 1922 Büyük Taarruz: İşgalci Yunan kuvvetlerinin im ­ hası (27 Ağustos). Mustafa Kemal Paşa’nın İstanbul Hükümeti tarafından Anadolu’ya gönderilmesi (19 Mayıs). 1923 Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz)./18 Ma. İnönü Zaferi (31 Mart). İtilâf devletlerinin İstanbul önlerine gelerek şehri teslim almaları (13 Kasım). Sakarya Meydan Savaşı (3 Eylül). Irak ve Suriye cephelerinin çöküşü. 1924 Hilâfetin ilgası ve Osmanlı hanedan mensup­ larının yurt dışına çıkartılmaları (3 Mart). Ahmet İzzet Paşa'nın Sadâreti (8 Ekim). Mudanya Mütarekesi (11 Ekim). Ferid Paşa hükümetinin Mustafa Kemal Paşayı idâma mah­ kum etmesi ve askerlikten tardı (11 Mayıs). Doğu Anadolu’da Ruslarla işbirliği yapan Ermeni nüfusun iç bölgelere taşınması: Tehcir (27 May. Büyük Zafer: Yunan başkuman­ danının esir edilmesi (30 Ağustos). Abdülmecid Efendi’nin halife olarak seçilmesi (16 Kasım). 1921 Londra Konferansı: Anadolu için söz söyleme hak­ kının Anadolu hükümetinde olduğunun tesbiti (27 Ocak-12 Şubat). Gümrü Antlaşması (2/3 Aralık). ■ 1916 Kongresi (4 Eylül). mebusların Anadolu’ya kaçmaları. İzzet Paşa’nın istifası ve Tevfık Paşa’nın sadâreti (8 Kasım). Hukuk-ı âile Karar­ namesinin kabulü. Yıldırım Orduları G rubunun kurulması. Fransa ile barış (20 Eylül).). Yunanlıların İzmir’i işgali ve Batı Anadolu’da ilerlemeleri (15 Mayıs). Ankara’nın başşehir olarak kabulü (13 Kasım). 1917 1918 Brestlitowsk Antlaşması (3 Mart). Erzurum Kongresi (23 Temmuz). Sivas 1919 O SM A N LI i f j l SİYASET . Damad Ferid Paşa’nın sadâreti: Hürriyet ve İhtilâf Partisi’nin iktidara geçmesi (4 Mart). Damad Ferid’in istifası ve Ali Rıza Paşanın sadâreti (2 Ekim). Tevhid-i Meskûkât Kanunu. Şer’iyye Mahkemelerinin Adliye Nezâretine bağ­ lanması (25 Mart). ele geçen­ lerin İngilizler tarafından sürülmesi (16 Mart). İzmir’in kur­ tuluşu (9 Eylül). Ferid Paşa’nın sadâreti (5 Nisan). Hicaz ve Mekke’nin kaybı. Hukuk-ı âile Kararnâmesi’nin ilgası. Bulgaristan’ın savaştan çekilmesi (2 Ekim). Rusya’da Komünist İhtilâl: Çarlığın sonu. II. Amasya Mülâkatı (22 Ekim). meclisin dağıtılması ve kapan­ ması. G üm rük resmi oranının %30’a yüseltilmesi. Amerika Birleşik Devletleri’nin savaşa iştiraki ve Almanya’ya savaş ilânı (6 Nisan). Mondoros Mütarekesi (30 Ekim). m illî sınırların belirlenerek ilânı (29 Kasım). Alanya ve Avusturya’nın savaştan çekil­ meleri (3-4 Kasım). Sad­ razam Talat Paşa’nın istifası. Evrâk-ı nakdiyye çıkarılması.). Sultan Reşad’ın vefatı ve Vahdettin’in tahta çıkması (3 Temmuz).

OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞUŞU KURULUŞA DAİR NAZARİ YEL/ER KURULUŞ RUMELİ YE GEÇİŞ DURAKSAMA .

K U R U L U ŞA D A ÎR
n a z a r îy e l e r

OSMANLI DEVLETİNİN KURULUŞ PROBLEMİ: YENİ H İPO TEZ HAKKINDA BAZI DÜŞÜNCELER

137
SELÇUKLULAR, MOGOLLAR VE OSMANLILAR ARASINDA

146
OSMANLI DEVLETİ'NİN KURULUŞU VE GELİŞMESİNDEKİ İTİCİ GÜÇLER

153
OSMANLI BEYLİĞİNİN OLUŞUMUNDA OGUZ-TÜRKM EN GELENEGlNİN YERİ

OSMANLI DEVLETİNİN KURULUŞ PROBLEMİ: YENİ HİPOTEZ HAKKINDA BAZI DÜŞÜNCELER
DR- COUN }. HEYWOOD
UNIVERS1TY O F B İR M İN G H A M H O N O RA R Y SHNIOR RESEARCH FE U O W , CENTRE FOR BYZANT1NE, O T T O M A N A N D M O D E R N GREEK STUDİES / İNGİLTERE

I smanlı devletinin kökenleriyle ilgili bir değer­ lendirmede içkin olan rahatsız edici tarihi problemler bugünün tarihçilerinin zihinlerini kurcalamaya devam ediyor. Colin Imber’in son zamanlar­ da yayımlanmış makalesinde şu dikkat çekici gözlem yer alıyor: “Bir modern tarihçinin yapabileceği en iyi şey, Osmanlıların erken dönem tarihinin bir kara delik oldu­ ğunu açıkça kabul etmesidir”.1 Imber problemin çözüm­ süz olduğunu ileri sürerek devam eder: “Bu deliği dol­ durmak için yapılan her teşebbüs sadece daha çok efsane­ nin yaratılmasıyla sonuçlanacaktır”.2 Ne Imber’in erken Osmanlı tarihine ilişkin indirgemeci görüşü, ne de be­ nim bir tarihçi olarak W ittek’e ilişkin revizyonist görü­ şüm alanımızın duayeni olan Profesör Halil İnalcık tara­ fından paylaşılır. Onun görüşleri, konuya ilişkin yapılan son önemli katkılarda sıralandığı gibi, Imber ve bu satır­ ların yazarı tarafından ortaya konulan tarihsel yorumun karşı kutbunda yer alır.3 Gerçekten de, bu iki görüş uzlaştırılamaz görünebilir; şu kadar ki, kendisinin bazı faz­ la. ihtiyatlı olmayan yorumlarına göre Imber ve ben bir sağırlar diyalogunun nahoş iştirakçileri olarak addedili­ yoruz.4 Buradan nereye gidebiliriz? Osmanlı devleti (terimi nasıl tanımlarsak tanımlayalım), bu çapraşık fakat tarih­ sel bakımdan semereli hadiseye daha sonradan eklenen menkıbe ve hikayelerin temel tarihselliğini kabul etsek de etmesek de, zaman ve mekanın belli bir noktasında ortaya çıktı. Gelenekçiler ve revizyonistler (ikisi arasın­ daki sınır çizgisi tamamıyla net olmasa da) arasında er­ ken Osmanlı tarihi ve tarih yazımı gelenekleri -hem Or­ ta Çağ hem modern- üzerindeki tartışma yararlı bir şe­
OSM ANU I

kilde devam ettirilebilir mi? Bayan Beldiceanu Osmanlı tarihinin erken döneminin sır ya da sihir bulutları arasın­ da belirsiz hale geldiğini yazdı. Bu tabi ki oldukça Wittekçi bir görüş: fakat tarihte ne sır, ne sihir, ne de muci­ ze var. Olaylar meydana gelir; ve biz bunları doğaüstü kuvvetlere başvurmadan elimizden gelenin en iyisi ile izah etmeliyiz. Tarihsel çabanın pek çok alanında yanlış algılama ya da rasyonel düşüncenin olması gerekenin ya da teleolojik fantazinin hizmetine girmesi bilinmeyen bir şey değildir. Erken dönem Osmanlı tarihi örneğinde de, büyük ölçü­ de belli sabit fikirlere dayanılması, belki kısmen Osmanlı devletini ortaya çıktığı dönemin hadiseleri temelli bir bağlama oturtma konusundaki isteksizlikden kaynakla­ nıyordur. Osmanlı devletinin kuruluşu için geleneksel olarak kabul edilen tarihin yediyüzüncü yılına yaklaşıyoruz. Hiç şüphesiz bu olay konuya ilişkin ‘resmi’ ya da milli tutuluların tekrarlanması için bir fırsat olarak alınacak­ tır. Bu makale Osmanlı devletinin doğuşu problemine bazı yeni yaklaşımlar önererek yararlı bir işlev görebilir; problemi en basit haliyle ortaya koyarsak: ne zaman ve nasıl ortaya çıktı? Entellektüel borcumu ifade etmekten mutluluk duyduğum bir grup meslektaşın son çalışma­ sı,5 benim bu iyi çalışılmış konuyla ilgili geleneksel gö­ rüşlerin bir yeniden değerlendirmesini sunmama vesile oldu. Belirtmek istediğim ilk görüş, Osmanlının kökeni konusu üzerinde en son araştırmaların (ki 1930’lara, özellikle de Mehmed Fuat Köprülü ve Paul W ittek’in ya­ zılarına kadar giden üç kuşak tarihçiliğin ürünüdür), erSİYASET

ken Osmanlı tarihçiliği konusunda, tarihsel anlayışımı­ zın zararına olarak, benim tabirimle ‘nasıl’dan çok ‘ne’ sorusu üzerinde yoğunlaşma eğiliminde olmasıdır. Bir başka deyişle Osmanlının kökenleri tartışması, ‘gazi dev­ leti’ miydi, değil miydi; soydan ya da birarada bulun­ maktan gelen bir aşiret miydi, değil miydi; nihai olarak Avrasya steplerindeki pastoral-göçebe topluluklarından (ya da step kökenli daha sonraki siyasi yapılardan) devşirilmiş bir siyasi geleneğin kalıbı içinde biçimlenmiş bir siyasi varlık mıydı, değil miydi? soruları etrafında dön­ mektedir. Bu son soru, Moğol atmosferiyle birlikte, ge­ nelde Omeljan Pritsak ve müteveffa Joseph Fletcher gi­ bi, kendileri doğrudan Osmanlıcı (Ottomanist) olmayan (çoğunlukla uzmanlar tarafından itibar edilmeyen) ve Osmanh tarihindeki belli problemlerle ilgilenen tarihçi­ ler tarafından soruldu.6 Diğer yandan, 20. Yüzyıl Osmanlı tarihçilerine Rudi Lindner’in çok ikna edici bir şe­ kilde tarif ettiği bir borror Tariarorum bulaşmış gözükü­ yor.7 Bu bulaşma yeni bir şey değil. Lindner makalesin­ de haklı bir şekilde ‘Türkiye’de modern tarihsel çalışma­ ların kurucusu’ olarak tarif ettiği Mehmed Fuat Köprülü’ııün çalışmasına (özellikle de 1934’te Sorbonne’da Osmanlı devletinin kuruluşu üzerine verdiği bir dizi ünlü konferansa) atıf yapar.8 Lindner’e göre, Köprülü ‘iddia et­ mekten ziyade ifade etti’ ki, Osmanlıların ataları Kuzey Frikya’ya. 11. Yüzyılda varmışlardı, ‘ama Osmanlıların Moğollarla yoldaş oldukları iddiasından mümkün oldu­ ğu kadar uzak kalmak arzusunu açıkça ortaya koydu.’9 Bu daha önce bahsettiğim ‘bağlam dişiliğin’ mühim bir uç örneğidir. Köprülü ve W ittek’in Osmanlı devletinin kökeni üzerindeki tarihsel tartışmanın müteakip seyri üzerinde­ ki etkisi çok büyük oldu ve konunun takipçisi olan öğ­ rencilerinin çoğu bunların görüşlerini ya kabul, ya tadil, ya da ret ettiler. İki tarihçinin de görüşlerine son on yıl zarfında karşı çıkıldı. Fakat bu eleştirmenler (W ittek ya da Köprülü’nün görüşlerini ister tadil ister ret etsinler) temelde genelin içindeki özeli keşfetmeye çalıştılar. Böy­ lece altmış yıl boyunca tarihçiler Osmanlı devletinin va­ roluşuyla ilgili ayrı ayrı olaylardan meydana gelen ve ta­ mamen durumla ilgili ‘nasıl’ sorusunu (tamamen değilse de) büyük ölçüde ihmal ettiler. Ayrı ayrı olaylar şeklin­ deki kanıtlar ele alındığı zaman da, genel olarak geç 13OSM ANH

ve erken 14. yüzyıl Bitinyası’nın (ya da bu sırada Batı Anadolu’da oluşan beylikler ‘kalıbı’nın) coğrafi ve sosyal çerçevesi içinde bağlamlandırıldı. 13. yüzyılın sonu ve 14. yüzyılın başlarında Batı Anadolu’da gerçekten ne ol­ duğu hakkındaki zor ve dikkat gerektiren sorular şimdi­ ye kadar geniş bir kontekste değerlendirilmedi. Burada yapmamız gereken şey mit, sır ya da muci­ ze aleminden, hatta W ittek sonrası sınıflandırma temel­ li ve dolayısıyla her şeyi açıklamaya çalışan ne’ sorusun­ dan uzaklaşarak; eski usul, teferruatçı ve (modasının geç­ miş olmasına bakmaksızın) yeni-Rankeci araştırmanın ‘nasıl’ sorusuna dönmektir: Bir başka deyişle, bu makale 1298-1304 yılları arasında Anadolu, doğu Balkanlar ve Pontus bölgeleri içinde yer alan devletler arasındaki kar­ maşık ilişkiler ağını inceleyen bir araştırmadır.

II
Lindner tarafından son dönem Osmanlı tarihçiliği için çok elverişli bir şekilde horror Tartarorum olarak ta­ nımlanan bu tuhaf fenomen uygun bir başlangıç noktası sağlıyor. Lindner’in işaret ettiği gibi, Köprülü O sm an lI­ ların geç 11. yüzyıl kökenlerini sadece Anadolu toplumunda büyük ölçüde bir Türk (daha doğrusu Türkmen) aşiret unsuru olarak göstermekle ve böylece O sm an lIlar­ la (Doğu halifeliği topraklarına erken 13. yüzyıldaki bi­ rinci Moğol istilalarının yarattığı nüfiıs kargaşası ile ya­ kından ilgili) onların kendi menkıbevi kökeni arasına yüz elli yıllık bir mesafe koymakla kalmadı.10 Köprü­ lü’nün Osmanlıların Kayı kökeni hakkındaki sabit fikri hiç şüphesiz Liverpool’dan kalkan geç 19- yüzyıl göçmen gemisinin üçüncü mevkisinden çok kö k lerin i ‘Mayflower’da aramayı daha büyük erdem sayan Amerikan etnik bilincinin (Atatürk döneminde çok karakteristik olan anlaşılabilir etnik kimlik arayışının) bir Türkçe versiyo­ nundan başka bir şey değildir. Bununla beraber, kendisi­ nin güçlü Oğuz-Kayı yorumları, tıpkı W ittek’in aynı dönemde Osmanlıların sözde-tarihi Oğuz şeceresini tah­ rip etmesi gibi, daha sonra gelen tarihçilere (Osmanlı ta­ rihine her yaklaşımı en geniş manasıyla ‘Anadolu gelene­ ğ i’ olarak adlandırabileceğimiz terimin dışında düşün­ meyi imkansız kılan) tünelvari bir görüş açısı yüklenme­ sine hizmet etti. Bu iki büyük çağdaş tarihçinin çalışma­ sı yayınlandıktan sonra da, Osmanlının kökeni konusunI SİYASET

da önceki yirmi küsur yılın ürünü olan daha erken dö­ nem tarihçiliğe fazla önem verilmedi. Bu geleneksel yaklaşımın kusurları nelerdi? Şimdi bunları tanımlamaya ve analiz etmeye çalışalım. Bir ke­ re, (Osmanlı saray kroniklerinin sağladığı uydurma ta­ rihsel bilginin ve coğrafyanın yardımıyla) bu geleneksel yaklaşım Osmanlı devletinin doğuşunu geç 11. ve erken 14. yüzyıllar arasında kendi kendine tanımlanmış bir Anadolu ve bunun Bizans’tan Türk’e dönüşümü çerçeve­ si içine yerleştirir. Bu kadro içindeki öncü unsur, litera­ türde ifade edildiği gibi, Anadolu’daki Bizans varlığının azaltılması ve nihai olarak ortadan kaldırılmasıdır: Bu 1 , sürecin son aşaması Bitinya’nın Osmanlılar tarafından 14. yüzyılın (yaklaşık olarak) ilk otuz yılında ele geçiril­ mesi olmuştur. Böylece, devletin doğuşu hakkında erken dönem Osmanlı tarihinin bağlamı- eğer W ittek’in hipo­ tezini sonuna kadar kabul edersek- Türkler ve Bizans, ya­ ni İslam ve Hristiyanlık arasında bir mücadeledir: kısa­ ca, W ittek’in gazi devleti bağlamı.1 1 Bunun erken dönem Osmanlı tarihinin problemle­ rine hem dar hem de, göstermeyi umduğum gibi, tarih­ sel olarak sağlam temele dayanmayan bir yaklaşım oldu­ ğunu belirtmeliyim. Şu ana kadar ‘gazi tezinin yapısın­ da var olan zayıflıklar Imber ve Jennings gibi tarihçiler tarafından mahir bir şekilde analiz edildi; ne onların ne de Köprülü ve W ittek’ten beri çalışan hiç bir tarihçinin yapamadığı şey, sadece gazi tezi’ ya da Kayı kökeni de­ ğil, fakat bütün bir ‘Anadolu geleneğini şüphe altına so­ kan kanıttan nihai sonucu çıkaramamak oldu. O

dar imparatorluğun batı yarısındaki gelişmeler, temelde Hülagü ve Jochi’nin torunlarının rakip uluslun (eğer ge­ leneksel ama yanıltıcı tanımlamaları kullanırsak- İlhanlı ve Altın Ordu) arasında devam eden keskin mücadele ki­ şiyi böyle bir sonuca götürebilir. Hemen hemen bir elli yıl boyunca, bu iki büyük güç arasındaki ailevi mücade­ le uzun bir kara sınırı üzerinde aralıklarla başgösterdi: Bu Kafkasya’da yerel Gürcistan krallıkları üzerinde; Azerbaycan ve Arran üzerinde; ve Hazar Denizi’nin öbür yakasında, Horasan ve Harezm üzerinde nüfuz ve kontrol için yapılan bir mücadeleydi. Bu gelişmeler iyi biliniyor ve burada tarihi temelle­ rini kanıtlamaya gerek yok. Bununla beraber, sık sık göz­ den kaçırılan şey, rakip Altın Ordu ve İlhanlı büyük güç­ lerinin en kritik karşılaşmaları ne Kafkasya'da ne de Harezm-Horasan bölgesindedir. İlhanlı ve Altın O rdu’nun çıkarlarının doğal olarak çatıştığı son derece yüksek stra­ tejik öneme sahip üçüncü bir karşılaşma alanı daha var­ dı. Bu Boğazlar ve çevresidir: Boğaziçini, Marmara deni­ zini ve Çanakkale boğazını kuşatan ve Kara ve Ak deniz­ leri birbirine bağlayan stratejik su yolunun iki yakasında uzanan topraklar; ki geç 13. ve erken 14. yüzyılda Altın O rdu’nun Pontus dünyasıyla Nogay hanlığı ve Akdenizin suları arasındaki hayati giriş-çıkış noktasını oluştu­ ruyordu.13 İşte Osmanlı devleti bu karşılaşma kalıbı içinde varoldu. Böylece, Osmanlı devletinin doğuşuyla A ltın Or­ du’nun Pontus step alanı arasındaki bağlantıların olanaklılığını tartışmadan önce, 14. Yüzyıl başlarında Bo­

ğazlar bölgesindeki büyük güç politikası problemini, Al­ halde görüş açımızı nasıl genişletebiliriz? Cevap tın Ordu ve İlhanlı arasındaki ‘üçüncü karşılaşma’ bağla­ basit: Birisi gözlerini geç -13. yüzyıl Bitinya’ smın ‘kü­ mında ele almak gerekiyor. Bu bağlamda kritik olan çük dünyasından ve daha büyükçe olan geç- Selçuk, Mo­ ğol hakimiyetindeki Anadolu dünyasından kaldırmalı ve 13- yüzyılın sonunda hala ayakta duran Moğol dünyaimparatorluğuna bakmalı. 1300’e gelindiğinde Moğol imparatorluğu (tıpkı Constantine’in oğullan idaresinde­ ki Roma imparatorluğu gibi) aile içi çekişmelerle bölün­ müş bir ev haline gelmişti ama hala hiç şüphesiz bütün­ cül bir imparatorluktu. Geleneksel tarihi bilgiye göre 1294’te büyük Kubilay hanın ölümüyle birlikte bir emperyal yapı (ya da, daha önemlisi, insanların zihinlerinde yaşayan bir kavram) olarak Moğol imparatorluğu ortadan kayboldu.12 Gerçekten de, 13. yüzyılın son on yılma ka­
OSM ANU I

nokta 1260’larda Tuna ve Dinyeper arasındaki bölgede güçlü bir devletin doğuşudur: Nogay hanlığı.1 4 Nogay, Jochi’nin yedinci oğlu olan Boal’in torunuy­ d u .15 Raşideddin’e göre, Nogay ‘Orus, Ulaklı ve KHRT/KHRB’16 (son kelimenin doğru karşılığı ne olur­ sa olsun,1 7 aşağı Tuna’ya kadar uzanan aşağı Dinyeper (Ozü)’in batı ve güney-batı toprakları) ülkesini fethetmiş ve kendisine yurt ve mesken yapmıştı. Howorth Nogay’ı Boal ulusu n m . başı olarak kabul eder ve herhangi bir kaynak göstermeden Nogay Ordusunun genel olarak Peçeneklerden, yani batı steplerinin Kuman öncesi Türki
SİYASET

ahalisinden oluştuğunu ileri sürer. Daha muhtemel bir şey, Nogay’ın ordu birliklerinin genel olarak Moğolların Mangkits kabilesinden temin edilmesidir. Raşideddin (,Successors, s.125) Nogay’ın hem Batu (ö. 1256) hem de Berke'nin başkomutanı olduğunu belirtir; Nogay kesin­ likle Hülagü’ye karşı Berke’nin ordularının Kafkasya sa­ vaşlarına kumanda etmişti. Nogay daha sonra (1287’de), Batu’dan ölümünden sonra Kıpçak hanlığındaki soyu arasında birlik ve düzeni sağlaması için özel bir hüküm aldığını iddia etti.18 Vernadsky, eğer olay böyleyse Batu ’nun kendi ordu birlikleri (yani Mangkit Ordusu) üze­ rinde, bunları hanlıktaki nizami hükümeti devam ettir­ mek için özel bir kıta gibi düşünerek, Nogay’ın otorite­ sini teyit etmesi gerekirdi görüşünü savunur.19 Açık olan şey, 1266’da Berke’nin ölümü üzerine, Nogay bütün tec­ rübesi ve askeri maharetine ve hiçbir erkek evlat bırak­ mayan Berke’nin (Vernadsky’nin görüşüne göre) Nogay’ı kendi yerine aday göstermiş olması ‘ihtimaline’ rağmen, Jochi ulusundu herhangi bir kıdem iddiasında bulunma­ dı ve hanlık bölgesel kurultay tarafından (Batu’nun en genç çoçuğu Tugan’ın oğullarından biri olan) amcası Möngka-Temür’a verildi. Berke’nin hükümdarlığının son yıllarında, Nogay zaten Tuna’nın güneyindeki topraklara aşina olmuştu. 1264’te Bizans’a karşı Bulgar işbirliğini sağlamak için Trakya’da faaliyetteydi. Bu ertesi yıl (1265) İstanbul’a ciddi bir Bulgar-Nogay ortak tehditi ile sonuçlandı. Da­ ha bir kaç yıl önce İstanbul’daki Bizans hakimiyetini ye­ niden kurmuş olan VIII. Michael, İlhanlı taraftarıydı. Berke’nin ölümünden sonra, Nogay kendi gücünü pekiş­ tirmeye ve bu gücü hızla güneye ve kuzeye doğru yayma­ ya çalışmış gözüküyor. Krallığının merkezi, daha öncede belirtildiği gibi, Bug nehrinin üzerindeki kendi yurdu­ nun topraklarıydı. 1271’de, VIII. Michael’ı Boğazları Nogay-Memlük diplomatik misyonlarına açmaya zorla­ mak için, İstanbul’a karşı bir sefere daha girişti; 1275’te Galiçya’yı yağma etti; ve 1277’de, Bulgar tahtı için Bi­ zans karşıtı adayı desteklemekle meşguldü. 1280 (1282-3?)’de Möngka-Temür un ölümünden sonra, Nogay neredeyse bağımsız olmuştu; ve ileriki yir­ mi yılda, 1299’daki ölümüne kadar, iki rakip hanlıktan, merkezi Bug olan Nogay (Mangkit) ve merkezi Volga olan Büyük Ordu’dan, söz edebiliriz. Nogay, Teselya’daO S M A N IJ I

ki asi bir valiye karşı yardım teklif ederek ve imparato­ run yardımına dört bin seçme Moğol askeri göndererek, VIII. Michael’la dostluğu yeniden tesis etme politikasına girişti. VIII. Michael’in ölümünden (1282) sonra, Nogay halefi II. Andronikos’la bir ittifak sürdürdü ve Bulgar çarlığına kendi adayını oturttu. Bu dönemde Bulgaristan gerçekten de Nogay hanlığının bir vassalı ya da uydu devleti, sayılabilir: Nogay’ın bir oğlu Bulgar çarı Terter’in kızı Soki ile evlenmişti. Nogay ayrıca Macaris­ tan’ın Moğol hayranı hakimi IV. Belanın (1284-5) taraf­ tarı olarak da savaştı. Nogay, Saray hanlığı ile ilişkilerinde ise daha az ta­ lihliydi. Möngka-Temür un yerine ruhani ve yetersiz Tode-Möngka geçti; o da 1287’de kuzeni Töla-Buqa tara­ fından devrildi. Bunun üzerine Nogay, kuzenleri TölaBuqa ve Könchek’e karşı (Raşideddin’in ayrıntısıyla tas­ vir ettiği gibi, kurnazca bir stratejiyle ikisinin de ölümü­ nü (1291) sağlayarak) Möngka-Temür un oğlu Tokhtu (Toqta)’nun iddiasını destekledi. Bunu müteakiben No­ gay ve Tokhtu aileleri arasında gelişen sürtüşme, 1298’de iki rakip han arasında açık savaşla sonuçlandı. Önce, Tokhtu yenildi ve kuvvetleri dağıtıldı; fakat ertesi yıl, Nogay (Kırım’ı yağma ettikten sonra) kuvvetlerinin bü­ yük bölümü tarafından terkedildi ve (muhtemelen aşağı Bug’da bir yerlerde) Tokhtu tarafından yenilgiye uğratıl­ dı. Daha sonra, muhtemelen 1299 sonbaharında, ele ge­ çirildi ve öldürüldü. Bu dramatik ve büyük çaplı olayla­ rın yankıları, ve Pontus stepinden toplanan geniş TürkMoğol kitlelerinin yerdeğiştirmesi, kuzey-batı Anadolu kadar uzaklarda hissedilecekti. III ‘Pontus geleneği’ olarak adlandırabileceğimiz argü­ manı Osmanlı devletinin doğuşuna uygulamak için ne kanıtımız var? Ayrı ayrı ele alındığında, tek bir parça bi­ le kesin delil yok; hep birlikte ele alındığında ise, çekici bir hipotezden başka bir şey vadetmez ama, tartışmayı ilerletmek için ileri sürmeye değer bir hipotezdir. 1930’ların ortalan kadar erken bir tarihte, Köprü­ lü, kendisinin tabiriyle ‘kuvvetle muhtemeldir k i’, ‘Altın O rdu’nun (ki aslında Nogay’ın devletiydi) ‘Anadolu’da­ ki gelişmelere yabancı olmadığı’nı ve ‘muhtemelen’ er­ ken 14. yüzyılda İlhanlı hakimiyetine karşı ayaklanmada
SİYASET

bir rol oynadığım ileri sürdü (Origins, s.35). Köprülü, 1298’de Aq-Tav Tatarlarından bir gücü, güney ve batı Pontik Heraclia (Karadeniz Ereğlisi)’dan Bizans toprak­ larına yollanan İlhanlıların cezalandırma seferine karşı, Bizanslılara yardım için gönderenin muhtemelen No­ gay20 olduğunu düşündü. Köprülü, bunların Gelibolu yolu ile gittiklerini ve yenildikten (fakat kim tarafın­ dan?) sonra Rumeliye döndüklerini de ekler. Sadece Bitinya ile Pontus stepi arasındaki bağlantı­ yı açık seçik göstermekle kalmayıp, bu dönem Türkleri arasında gazi etiğinin yaygınlığının öyle çok güçlü olma­ dığı görüşünü destekleyen başka bir vaka da, aııomim koca-bakbshı vakasıdır. Pachymeres tarafımdan aktarıldığı

bu ifadesine ünlü tarihçi Cl. H uart’ın (son zamanlara dek W ittek ve Köprülü öncesine ait hafıza kaybının bir kur­ banı olaıı) ‘Les origines de l ’empire ottom an’ başlıklı bir makalesinde dikkat çekildi. Makale 1917’de Journal des
Savants'da basıldı;25 Elizabeth Zachariadou yetmiş yıldan

uzun bir süredir bu makaleye atıf yapan sadece bir avuç tarihçiden biri.26 İlgili pasaj, Osmanlı hanedanının ku­ rucusunun babasının Pontus stepinden (deşt-i kıpçak) geldiği ve on bin çadırlık göçebeyle Caffa’dan Anado­ lu ’ya geçtiği hakkındaki bir rivayeti aktarır.27 ‘Osmanlılar’ın K ırım ’dan Anadolu’ya göçettikleri hakkında Khwaııdemir tarafından nakledilen bu hikaye, aynı dönemde, yaklaşık 1298-9’da, Karesi beyliğinin Troad ve Misya’da (Çanakkale ve Edremit bölgesi) kurul­ ması (ki bu bağlamda çok önemli bir olaydır) ile birlik­ te değerlendirilmelidir. K öprülünün bu süreci anlatışı iktibas etmeye değer (Origins, s.35): Nogay’ın ölümü üzerine, on bin haneden oluşan bir Türk kavmi 1263’te Sarı Saltuk önderliğinde Anado­ lu’dan Dobruca’ya geçti ... Sultan İzzeddin’e katılmak için Ece Halil önderliğinde tekrar Anadolu’ya döndü ve Karesi eyaletine geri geldi, [metinde aynen: vurgu benim] Karesinin kökeni temel bir tarihsel sorun teşkil eder. Şimdiye kadar, Cl. Cahen’in belirttiği gibi, bu is­ min anlamı ve etimolojisi hakkında ‘sadece ispat edilme­ miş hipotezler’ ileri sürüldü. Gerçekten de, Cahen’in işa­ ret ettiği gibi, ‘hanedan’ın bütün tarihi ... karanlığa göm ülü’dür.28 Cahen’e göre, Karesi daha güney ve doğuda­ ki kardeş-devletlerinden ‘biraz sonra’ kuruldu; çünkü Muntaner 1304-6’daki Katalan seferi ile ilgili olarak var­ lığından bahsetmedi yahut Pachymeres’in (ö. 1313) Türkmen beylikleri listesinde yer almadı. Zachariadou, Karesi’nin Troad ve civarındaki bölgede meydana gelen Katalan kaosu sonrası dönemin bir ürünü olduğu (yani, kesinlikle 1304’ten sonra ortaya çıktığı) konusunda Cahen’le aynı fikirdedir. Hipotez kabul edilebilir gözük­ müyor; Cahen buna rağmen Karesi’nin kökeni ile ilgili olarak ‘içlerindeki bir unsur tamamen farklı bir soydan’ [yani Anadolu kökenli Türkmenleri kastederek] gözle­ minde bulunur. Cahen ayrıca W ittek ve daha önce Köp­ rülü tarafından ortaya konulan Karesi/İzzeddin/Dobruca bağlantısını da kabul eder; ama ‘8./14. yüzyıl başlarında meydana gelen kargaşalıklar, ve bu süreçte İzzeddin ile
SİYASET

gibi, bu kişi ‘K ırım ’daki Moğol hükümdarı Noga’nın (yani Nogay) sarayında ‘baş büyücü’- dolayısıyla muhte­ melen bir şaman {kam)’dı.21 Nogay’ın 1299’daki ölü­ münden sonra, ailesiyle birlikte îlhanlı ülkesine geçmek istedi, fakat yanlışlıkla Bizans topraklarına (yine Pontik Heraclia) girince, vaftiz edilerek Nicomedia (İzmit) böl­ gesinin hegemonu olarak imparatorun hizmetine girdi. Apros savaşından (1305) sonra, Tourkopoloi ve Alan lejyonerlerini yatıştırmak için Trakya’ya gönderildi, ‘çünkü
Tourkopoloi ile aynı dilden ve millettendi ve çünkü No-

gay’ın sarayında iken Alanlarla iş yapmada tecrübeliy­ di.’22 Koca-bakhshinın çağdaş bir Bizanslı yazarın baptizati neophyti olarak adlandırdığı, samimi inancından çok

çıkarı için din değiştiren kişilerden biri olması (Pachy­ meres onun bir Türk ve Müslüman olduğunu belirtir),23 ve daha sonra ihanetle suçlanması,24 burada vurgulamak istediğimiz noktanın dışında kalıyor. İlgi çekici olan bu vakanın ortaya koyduğu ek kanıt: Tokhtu ile Nogay ara­ sındaki zorlu mücadele, biri aşağı Volga diğeri Bug ve Kırım arasında yerleşmiş, iki step siyasal yapısı arasında bir mücadeleydi; Nogay’ın mağlubiyeti ve ölümü, Türk unsurların (tahminen hem Oğuz hem Kuman), Osmanlı devletinin kuruluşu için verilen geleneksel 699 Hic­ ri/ 1299 Miladi tarihine denk gelen aylar içinde, Kırım Dobruca bölgesinden (batı Kıpçak stepi) Anadolu’ya hem kara hem de deniz yoluyla büyük ölçekli göçleri için bir katalizör görevi gördü. Osmanlıların Kırım (ve dolayısıyla Pontus) kökenli olduğu iddiası 1520 civarında yazan İranlı tarihçi Khwandemir tarafmdan ileri sürüldü. Khwandemir’in
O SM A N LI

Bizans’a kaçan ve Dobruca’da yerleştirilen, burada güney Rusya’dan gelen diğer kavimler ile karışan ve az-çok Hristiyanlaştırılan bazı Türk ve Türkmenler’ hakkında muğlak konuşur. Yine Cahen’e göre, K aresinin kurulu­ şu ‘bunların bazıları [Türk ve Türkmenler, ilaveten bir Pontik karışım] Halil isminde bir adamın liderliğinde bir araya geldiler ve Trakya ve Misya’ya geri döndüler [me­ tinde aynen: yine K öprülünün hipotezi]... diğer Müslü­ man Türklerle, Misya (yani Karesi)’dekilerle, tekrar te­ mas sağlayarak bir kere daha İslam katmanı içine çekil­ diği’ sırada meydana geldi. Buraya kadar Cahen’in ve onun öncülerinin çalış­ malarını gördük. Ancak, bir anlığına Halil figürünü bir kenara koyarsak, beyliğe adını veren kurucunun, Karesi’nin gerçek kimliği neydi? Cahen, biraz çapraşık ola­ rak, bu ismin ‘gerçek kurucunun ismi olm adığını belir­ tiyor. İsim el-Ömeri’den geliyor; Aşıkpaşazade ise yakla­ şık 735/1335’te ölen Karesi şehzadesini ‘Karesi oğlu Aç­ lan Bey’ olarak adlandırıyor. Bu hanedanın şeceresini çıkarma konusunda yeni bir teşebbüs Profesör Zachariadou tarafından yapıldı; kendisi Karesi’yi Osmanlılara benzer şekilde bir gazi beyliği olarak sınıflandırdı. Kendisinin kullandığı Tokat’da bulunan bir erken 9-/15. yüzyıl kitabesinden kal­ karak, şu şecereyi çıkarabiliriz:
Baghdı Bey, ‘hanedanın kurucusu’ (=Pachymeres’de ’Pagadinus’, ‘1302 civarında bey’ [EZ]

rında bey’ olan Baghdı Bey ile Karesi’yi ‘1328-32 civa­ rında’ yöneten torunu Demir Han arasındaki çeyrek yüz­ yıla hanedanın dört neslinin faaliyetlerini doldurmak açıkça imkansız. ‘Karesinin hala muğlak olan etimolojisini araştır­ mak da faydalıdır. Zachariadou bunun bir Türkçe isim olmadığı hipotezini yürütüyor ve ‘Kalamos’a götürüyor: Katalanlar belli Türkleri Bergama’nın doğusundaki Ger­ me kalesinden attılar; Zachariadou, ‘beylerin [Karesi] büyük çoğunluğunun Türk isimlerine sahip olduğu’ gözleminde bulunarak (s.227), köken olarak yerel (Yu­ nan) yer adını ileri sürer. Eğer ‘Karesi’ gerçekten Türkçe bir isim değilse, en azından Türkçe’de kullanılan, belki Moğol kökenli, bir isim/terim olabilir mi?29 Bu kesinlikle o dönem Anado­ lu (Oğuz) Türkçesinde yaygındı; fakat ilginçtir el-Ömeri (MSS, A, S, E) Pontik Türkçe (Kuman/ Altın Ordu/ Kırım Hanlığı) terimi qarasu/qaracu’yu (ki muhtemelen bu bağlamda ‘bir askeri grubun ya da ordu parçasının li­ deri’ olarak açıklanan) hatırlatan ‘Yakhshi b. Karashi’ bi­ çimini veriyor. Bu muhtemel Pontus bağlantısını daha da geliştir­ mek mümkün. Zachariadou, Karesililerin ‘han’ terimini kullanmasını yorumlar. İlk olarak, bu varsayılan kullanışı sahte bir şecerenin kanıtı olarak görme eğilimi vardır: ne de olsa, İlhanlı ve Altın Ordu hala ayaktayken hangi Ana­ dolu beyi Cengizvari imalar taşıyan han ünvanını kullan­ maya cesaret edebilir? Zachariadou, Karesi efendilerince
ece (=hoca) ve han kelimelerinin kullanılmasının ‘bu beyli­

I I
Kalem Bey (Gregoras’da 'Kalamis': ‘yanlış’ [EZ] - ve böylece sahte?)

ği diğerlerinden ayırmak için kullanılan hususiyetler gibi göründüğü’ şeklinde yararlı bir öneride bulunur. Bu gözlem şu sonuca varabilirsek daha da yararlı hale gelir: Karesi, ya da en azından beyliği yöneten aile, gerçekten diğer beyliklerden farklı bir kökene sahiptir. Bu ‘farklı’ köken yalnızca Pontus olabilir ve böylece (en azından ortaya çıktıkları dönemde) Altın Ordu ve m uh­ temelen daha dar bir açıdan Nogay ‘O rdu’sı ile irtibatlı­ dır. Bu bağlamda Karesili yöneticilerinin Demir Han ve­ ya Yahşi Han gibi isimleri (ya da, daha muhtemeldir ki, kayda geçen ünvanları), Cengizvari (ya da ‘eski’ Oğuz) ve mantıklı hale gelir. Zachariadou’nun belirttiği gibi, ece ünvanıyla ilgili olarak şu eklenebilir: ‘Karesi’de sıkça kullanıldı’ ve meşStYASHT

I I
*Karesi Bey veya Han - ‘beyliğin kurucusu’

I

__________ I__________
Demir Han Yahşi Han

I

_____ I________
Beylerbey Yakup Açlan (0.1345) Açıkça bu şecere ya da en azından teyit ettiği kro­ noloji, bütünü ile kabul edilemez. Bir kere, ‘1302 civa­
O S M A N II I

ru Osmanlı kronik metinlerinde bile Karesi kökenli uç beyine (Ece Halil) verilen lakap olarak yer aldı. Gerçek­ ten de, Clauson’a göre, ‘usta’ yani hoca anlamıyla ece ke­ sinlikle Moğolcadan geçme bir kelimedir: bu formdaki belli başlı az sayıda Osmanlıca-Türkçe kelimenin (eçe, eçi ve eçü) hiçbirinin bu bağlamda bir manası yoktur.30 Khwandemir’in (sonradan W ittek tarafından ince­ lenen)31 Osmanlıların kökenini bu dönemde K ırım ’dan Anadolu’ya yapılan on bin çadırlık göçte bulan anlatısı (ki Karesi vakasının bozulmuş bir halini yansıtır) tartış­ maya açıktır. Açıkça, 1298’de Nogay ve Tokhtu arasın­ daki mücadelenin ölçüsü ve yoğunluğu, aşağı Volga’dan Tuna’ya kadar olan bütün alan boyunca insanların yayıl­ masını ve büyük çaplı hareketlerini (öyle bir süreç ki tamamiyle kuzey-batı Anadolu içinde meydana gelen çağ­ daşı hareketlerin gelişmesine muhtemelen engel olmuş­ tur) hızlandırmış olmalıdır. Karesili yöneticilerin ‘isim lerinin gerçekte Unvan­ ları olması ihtimali, Osmanlı devletinin kurucusunun görünürdeki ismiyle ilgili problemlerin bir yeniden de­ ğerlendirilmesine bağlanabilir. HollandalI oryantalist J.H. Kramers 1928’de yayınlanan ‘Osman kimdi?’ baş­ lıklı makalesinde bu meseleyi ciddiyetle inceledi; Haki­ ki Müslüman (ve Arap) ismi ‘Uthman (Türkçe telaffu­ zuyla Osman)’ın çağdaş Bizans kaynaklarında kelimenin kökünü ortaya çıkaran bir biçimde verildiği olgusuyla izah etmeye çalıştı: Yunanca çekim soneklerinden arındı­ ğı zaman, Pontus askeri terimi atman/ataman ı (ki terim olarak Slav dillerine de geçmiştir ve Pontus stepi/Ukray­ na’nın Büyük Ordu sonrası Kazak siyasi sistemleriyle ilişkili olarak ‘hetman’, ‘Kazak büyüğü’ olarak İngilizce­ leştirilmiş biçimi gayet iyi bilinir) çok yakından andırı­ yordu.32

şeklinde ifade edebileceğimiz görüşe doğru evrilen basit bir ‘nüve’ sunuyor. Bu ‘nüvenin bazı önemli özelliklerini aşağıdaki gi­ bi sıralayabiliriz: [i} Osmanlı başlangıçta, tıpkı Karesi gibi, gayri­ müslimdir ve dolayısıyla tanım itibariyle gazi değildir. İzzeddin/Dobruca öyküsünün açıkça gösterdiği gibi step geleneğinde dini bakımdan pluralist olan Pontus bölge­ si Türklerinde Gaza geleneği hiç yoktur. Böylece çağdaş Bizans kaynaklarının ilk Osmanlı bağlamında ‘gaza’dan ya da gaziler’den neden hiç bahsetmediği bilmecesi an­ laşılır hale gelir. [ii] Bu ‘nüve’ ya da öncül-devlet ismi bilinmeyen, fakat ‘Pontik’ ünvanıyla ya da at(a)man rütbesiyle tanı­ nan bir kişi tarafından yönetildi. Gerçekten de, kendisi Bizanslı çağdaşlarınca at(a)mamn bir isim mi yoksa Un­ van mı olduğuyla ilgilenilmeksizin tanınmıştır. Bir süre, muhtemelen yirmi yıl kadar sonra Pontus akıncı lideri­ nin ismi Müslüman/Anadolu kültürü etkisi altında ‘Os­ man’ şekline dönüşmüştür. Yukarıdaki yorumlardan çıkarılan bir sonuç olarak, yaklaşık 1299-1302’de Osmanlı devletinin ortaya çıkma­ dığı, Pontus stepinden bir grup göçmenin (ki aslında bir akıncı grubu ya da ilerleyen bir ordunun parçasıdır) Bitinya’da belirmesinin bir ‘devlet’ olarak izah edilemeye­ ceği, bunun ancak bu tarihten bir on (ya da en fazla yir­ mi) yıl içinde, yani Osmanlıların tekrar tarih sahnesine çıktıkları 1315 ve 1324 yılları arasında, söz konusu ola­ bileceği düşünülebilir. 1320’lere kadar, bu grup siyasi kültür ve dini yönelim açısından ilişkide olduğu Anado­ lu (ve Müslüman) beyliklerinin rengini aldığı zaman, bir tarihsel varlık olarak Osmanlı beyliğinden söz edebiliriz. Bu öncül-Osmanlı devletinin yaşadığı tarihsel ge­ lişme sürecinin Karesi ile paralel gitmiş olduğu gözükü­ yor; Zachariadou’nun haklı olarak işaret ettiği gibi, er­

IV
Bu makale, daha ileri bir tartışma husule getirmeyi amaçlayan işlevsel bir hipotez olarak, erken Osmanlı devletinin yaklaşık 1298-1300 (1304’tetı yukarı bir ta­ rihte değil) yıllarında batı Pontus step bölgesi (Kırım ve Dobruca arasındaki topraklar olarak bilinen ve bir bölü­ münde bir kaç on yıldır Nogay ulusunu. barındıran böl­ ge) içinden gelen tamamen farklı kökenlere sahip Türk unsurlardan oluşan bir topluluk tarafından kurulduğu
O S M A N II I

ken Osmanlı tecrübesinin Karesi ile çok sayıda ortak noktalar taşıdığı ortaya çıkıyor. Bu manada, Karesinin nihai massedilmesi iki aynı şeyin, şimdiye kadar sanılan­ dan daha derin bir seviyede, birleşmesi olabilir. Bu bağ­ lamda, ‘Osmanlı’nın Trakya’yı ve güney-doğu Avru­ pa’nın civar bölgelerini fethinin ilk aşamalarında Karesi (ve nihai olarak Pontus) kökenli kişilerin oynadığı ‘öncü rol’ tesadüf olamaz.
SİYASET

Getirilen öneri şu: Imber’in ‘kara deliğini doldura­ bilmek için Osmanlı devleti (ki hiç şüphesiz Anadoluluy­ du ve daha sonra kendini bu ortama iyice yapıştırmak için rivayetler ve efsaneler icat etti) ve Osmanlı ‘nüvesi’ (ki Pontik, Anadolulu olmayan ve gayrimüslim bir köke­ ne sahip olduğu öne sürülebilir) arasında bir ayrıma git­ mek yararlı olabilir. Colin Imber’in Anadolu geleneği ile birlikte geçerli olan ‘kara delik’ kavramı Osmanlıların kökeni hakkında daha radikal bir teori ile izah edilebilir: bu teori hakkında ilk fikirler üç çeyrek yüzyıl önce Huart tarafından ortaya kondu. Kesinlikle doğrudur ki, Osmanlı ‘nüvesi’ ya da öncül-devleti kesin biçimini, son ve geçici ‘cihanşümul Moğol barışı’nm bitişini önceleyen, Müslüman olmayan Altın Ordu ile Müslüman İlhanlı arasındaki kısa süreli açık savaş (1296-1304) döneminde aldı. Bu dönem kuzey-batı Anadolusu’nun küçük dünya­ sı dışında, Nogay ve Tokhtu arasında Altın Ordu’da üs­ tünlük için yapılan son mücadeleyle, bunun 1299’da Tokhtu lehine sonuçlanmasıyla, ve 1304’ te Moğol impa­ ratorluğunun tekrar biraraya gelmesi için yapılan kısa ömürlü tasarıyla şekillendi. Büyük Moğol Hanı Temür himayesinde taa Pekinde hazırlanan bu tasarı Jochi ulu-

juyla Hülagü’nün soyu arasındaki durmak bilmeyen sa­ vaşı son defa olarak bitirmeyi amaçlıyordu. Tasarının ya­ pılması kritik bir dönemin sonu oldu: Üçüncü Altın Ordu-İlhanlı karşılaşmasının meydana geldiği Boğazlar ve civarında, hem Asya hem de Avrupa kıyılarında, Altın Ordu yanlısı tampon ya da uydu devletler kurulmasının belli amacı vardı. Osmanlı ‘nüvesi’nin kuzey-batı Anadolu’da takriben 1299 yılında ortaya çıkmasının nihai önemi, birbirine rakip olan Altın Ordu ve İlhanlı büyük güçleri arasında­ ki üç karşılaşmanın en kritiği olan, kendi aralarında ve kendi içlerinde açık savaş yaşadıkları bir dönemde mey­ dana gelmesidir. Bu Moğol hanedan rekabeti bağlamın­ da, Bizans ve onun (bütün tarihçi kuşaklara göre erken dönem Osmanlı tarihi için çok önemli bir belirleyici olan) ideolojik kurumlan aslında az bir öneme sahipmiş gibi görülebilir. İlhanlı-Altın Ordu çatışmasına sahne olan ve Boğaziçinden Kafkaslar yoluyla Harezm’e kadar uzanan kavis üzerinde oynanan büyük oyunda, Bizans ya: da Karesi ve Osmanlı öncül-beylikleri -b u makalenin de başlığı olan Bitinya’lı Atamanlar- tesadüfi oyunculardan başka bir şey olmayabilir.

1

Colin Imber, 'The legend o f Osm an Gazi’, in Elizabetlı Zaclıariadou (ed.), The Ottoman emirate, 1300-1389 (Halcyon Days in Crete, I. A Symposium held in Rethym non, IL-13 January 1 9 9 0 , s.6 7 -75, s.7 5 ’de. 9 10

1981); İngilizce tercümesi (tr. and ed. Gary Leiser), The origins o f the Otto­ man Empire (Albany, N.Y., 1992). Lindner, ‘How M ongol were the early O ttom ans?’, s.282-3. W ittek , 13. yüzyıl sonunda batı A nadolu’da T ü rk m en beyliklerinin orta­ ya çıkışm a yol açan nüfus baskısında, M oğolların Anadolu Selçuklu dev­ letine saldırısı ve bunun sonucunda bu devletin vassal statüsüne in d iril­ m esini baş faktör olarak görm e eğilim indedir. W ittek , Osm anlı devleti­ nin gerçek kuruluşunda M oğol unsuruyla ilgili herhangi bir i htim aü gör­ m ezlikten gelir. 11 Colin Heywood, ‘A Subterranean H istory: Paul W ittek (1894-1978) and the Early O ttom an State’, Die Welt des Islams, xxxviii/3 (1998), s,386-405; ibid., ‘The Frontier in O tto m an History: O ld Ideas and N ew M yths’, in Daniel Power and N aom i Staııden (ed.), Frontİers in Qjıestion: Eurasian Bordcrlands, 100-1700 (London and New York, 1999), s.228-50.
12

2 3

Ibid. H alil İnalcık, ‘Osm an Glıazi’s siege of N icaeaan d the baccle ofB aphaeus’, ibid ., s.78-99; idem, ‘How to read ‘Ashık Pasha-Zade’s H istory’, in: Co­ lin Heywood and Colin Im ber (ed.), Studies İn Ottoman History in homur o f Professor V. L Menage (İstanbul, 199^), s. 139-156.

4

Krş. ö z e llikle înalcık’ın değerlendirm esi (“Osm an G lıazi”, s.9 7 ’nin d ip ­ notu).

5

G irit sempozyumu bildirileri arasında yukarıda d ipnot I ve 2 ’de bahsedi­ lenlerden başka bkz. Aldo G allotta, ‘II "m ito oguzo” e le origine dello stato ottom ano: una riconsiderazione’ (s.41-59) ve Elizabetlı A. Zachariadou, ‘The em irate o f Karası and th at o f the O ttom ans: two rival states’ (s.2252 3 6 ).

Peter Jackson, ‘From U lus to Khanate: the M aking o f the M ongol States,
C .1 2 2 0 - C .1 2 9 0 ’,

6

Om eljaıı Pritsak, ‘Two m igratory m ovem ents in the Eurasian stepe in the 9 t h - l l t h centuries’, Proceeditıgs 26th International C ongress o f Orientalists, Ncw Delhi, 1964 i N ew D elhi, 1968), ii, s. 157-63; Joseplı Fletcher, T h e Turco-M ongolian m onarchic traditioıı in the O tto m an Em pire', Harvard Ükrainian Studies, iii-iv (1979-80), s.236-251. 13

The Mongol Empire and its Lcgaey, s. 1 2 - 3 8 .

Özellikle bkz. Georges I. Bratianu, La rner noire des origines â la conqete otto­ man (Monachii, 1969), s. 185 vd. Romanyalı tarihçi D r V. Ciocaltan’ın me­ seleye yeni bir ışık tutm ası beklenebilecek olan son çalışmasını henüz göre­ m edim: Mongolii si Marca Neagra în secolelc X III-X IV (Bucuresti, 1998).

7

Rudi Paul Lindner, ‘H ow M ongol were the early O ttom ans?', in Reuven A m itai-Preiss and David O. M organ (ed.), The Mongol Empire and its Le£<zçy(Islamic H istory and Civilization. Studies and Texts, vol. 24; LeidenBoston-K öln, 1999), s. 282-9; ibid., ‘B eginning O tto m an H istory’, in Colin Heywood and Colin Im ber (ed.), Studies in Ottoman History iri Hom­ ur of Professor V L. Mcnage (İstanbul, 1994), s.199-208.

14

Nogay için tek m onografik çalışma, N . I. Veselovskİy, ‘K han iz tem nikov Zolotoİ Ordy: N ogai i ego vrem ya’, Zapisk, Rossisk. Akad. N a u k , 8th ser., xiii/6 (Petrograd, 1922); N ogay’ın kariyerinin bir özeti için krş. B. Spuler, Die Goldene Horde: Die Mongolen in Russland, 1223-1502 (Leipzig, 1943), s.56-81. George Vernadsky, The Mongols and Russia (New Haven, 1953), s .l7 4 -8 9 ’da da değerli gözlem ler var.

8

M ehmed Fuad K öprülü, Les origines d t t empire ottoman (Paris, 1935). Türkçesi: Osnıanlı İmparatorluğu’nını kuruluşu, ed. O . F. K öprülü (İstanbul,
OSM ANLI

15

Nogay’m ne zaman doğduğu belli değil: m uhtem elen 1220 kadar erken bir tarih olabilir; ö lü m tarihi olan 1299’da ‘çok yaşlıydı.

m

SİYASET

16 17

Böyle, Successors, s.125 ve s.113-14. Raşideddin tarafından söz edilen bu üç g ru p m uhtem elen, M oğol öncesi dönem de iki gruba ayrılmış ve D inyeper n ehrinin hem orta hem de aşağı kısım larında yerleşik ‘vahşi olm ayan’ Polovstiler olarak da bilinen, K u­ m alılardır. N ehrin sağ yakasında (bu bağlam da Raşideddin tarafından bahsedilmeyen) It-obalı/Ic*oba ve U rusoviçi/U rus-oba (yani ‘O ru s’); sol yakasında ise U lahobalı/U laheviçi ve Burç-obalı/Burçeviçi vardı. Raşideddin'de m uhtem elen K H R T /K H R B ’ye dönüştü. (Bkz. Peter B. Golden, ‘The Polovci D ikii', Harvard Ukrainian Studies, iii-iv (1979-80), i, s.26768. (Böyle son okunuşu ‘belki L H W T biçim indeki *Lahut, yani Polonya­
lI la r ,

26

H u a rt’m makalesi şurda zikredildi: Elizabeth A. Zachariadou, ‘Religious Dialogue between Byzantines and Turks during the O tto m an Expansİon’, in B. Lewis and Ft. N iew öhner (edd.), Religionsgespracbe im Mittelalter (= Proceedings 25. W olfenbuttler Symposîon), (W iesbaden, 1992), s.289304, s.301, d ip n o t 52.

27 28 29

H u art, loc. cit. Cl. Cahen, ‘Karası', E I(2), iv, 627-8. B unun bir M oğol terim i olup olmadığı m erak konusudur. Türkçe açım ­ lanması olan KRS hiçbir ipucu vermiyor.

kelim esinin bozulm uş halid ir’ şeklinde izah ediyor ki bana hiç m u h ­

30 31

Clauson, Vrc-ÎŞtb-century Turkisb, s.20. P. W ittek , ‘Yazıjıoghiu ‘Ali on the Chriscian Turks o f the D obruja’, B S0AS, xiv (1952), s.639-668.

temel gözükmüyor.) 18 19 20 Vernadsky, Mongo/s and Russia, s. 164. Ibid. K öprülü tercümesinde (Origins, s. 3 5) Lesier tarafından düşülen şerhte yan­ lışlıkla ‘A ltın O rda’nın hüküm d arı’ şeklinde tanım landı. 21 E. A. Zachariadou, ‘Observations on some Turcica o f Pachymeres’, Revue de Ûtudes Byzantines, xxxvi (1978), s.262-264. 22 23 Zachariadou, s. 264. Ibİd. Bu iki terim o dönem Bizans kullanılışında, daha sonraki Avrupa uygulam asına ters bir şekilde, eşanlamlı olarak görülm edi. 24 25 Ibid. Cl. H uart, Xes origiııes de l’em pire o tto m a n , Journal des Savanis , N .S. V,
XV ( 1 9 1 7 ) , S .1 5 9 - 1 6 1 .

32

J. H . K ram ers, ‘W er w ar O sm an?', Açta Orientalia , vi (1928), s.24 2 -2 5 4 , tıp k ı basımı: idem ., Analecta Orientalia. Yunanca biçim leri için bkz. Gy. M oravcsik, “O sm an’, Byzantinoturcica ; at{a}man için bkz. Sir Gerard Clauson, A Dictionary o f pre-tbirteenth-century Turkisb (Oxford, 1972); M ax Vasmer, Russiscbes etymologiscbes WÖrterbuch (H eidelberg, 1953), i, s.31. İlg in ç b ir şekilde, eski R usça'da 1294 tarih in d e ilk kullanılışı vataman şeklindedir. (Vasmer, loc. cit.). Louis Bazin (‘A n tiq u ite m econnu d u titre d ’A tam an ’, H arvard Ukrainian Studies, iii-iv (1 9 7 9 -8 0 ), i, s.6 270) at(a)man = O sm an tezini ele alır ve son çalışm aları (sonuçlarını sa­ dece M oravcsik’in m alzem esine dayandırm asına rağm en) eleştirerek red­ deder.

SİYASET

SELÇUKLULAR, MOĞOLLAR VE OSMANLILAR ARASINDA
PROF. DR. RUDI PAUL LINDNER
UN1VERSITY O F M IC H IG A N , D EPA R TM EN T O F H İSTO RY / A.B.D.

u kısa makalenin amacı Osmanlı tarihinin ku­ ruluşuyla ilgili kaynakların çalışılmasındaki bazı imkanlara ve varolan sorunlara işaret et­ mektir. Başlangıç olarak, halihazırda farkında olduğu­ muz aysbergin sadece görünebilen parçasıdır. Fakat asıl büyük parça suyun altında yatmaktadır. Burada ben İs­ tanbul ve Ankara’daki arşivlerde bulunan yayımlanma­ mış bir takım belgeye değinmekteyim. Bu belgelerin büyük çoğunluğu, XV. yüzyılın geç dönemlerine ait ol­ makla beraber, bunlar bürokratların erken dönemlerin koşullarıyla ilgili düşüncelerini elde etmede bize büyük oranda yardımcı olmaktadırlar.1 Şimdilik halihazırda ulaşılabilen kaynaklara bir bakalım. En ilginç araştırma yollarından bir tanesi Selçuklu, İlhanlı ve erken dönem Osmanlı tarihi arasındaki bağ­ lantılarla ilgilidir. Geç dönem Anadolu Selçuklu tarihi, uzun ve saygın bir tarih yazma geleneğine sahip bulunan İran’lı bürokratların az sayıdaki çalışmalarını içermekte­ dir. Buna ek olarak İlhanlılar için Rashid al-Din’iıı bü­ yük çalışması vardır. Diğer yandan ilk Osmalı kronikle­ ri bu geleneğin dışında kalmaktadır ve çalışmaları ağır­ lıklı olarak kendisinden önceki yazarlara dayanan Kemalpaşazade’nin eserine denk bir çalışmaya XVI. yüzyıla kadar rastlayamamaktayız. Anonim kroniklerin yazarları ise ne ibn Bibi ve Aksarayi ile aynı sınıftadırlar ne de bu geleneğe benzemeyi arzu eder görünmektedirler. Sonuç olarak, erken dönem Osmanlı yazarları ile yerini aldıkla­ rı gelenek arasında amaç ve işlevsellik açısından ilginç bir boşluk bulunmaktadır. Bu iki farklı yapıyı tamamla­ ma görevi daha yerine getirilmeyi beklemektedir. Bu kurumlar arasındaki ilgi çekici diğer boşluk pa­ rasaldır. Elimizde çok miktarda Anadolu Selçuklu parası
OSM A N LI

bulunmaktadır. 20 yıl önce bir kolleksiyoncu karar ver­ diğinde, sadece Avrupa ve Amerika piyasasına gelen ma­ teryale dayanarak Sultan I. Mesut’tan Keykubat IH’e ka­ dar olan dönemin paralarını kapsayan bir kolleksiyon oluşturabilirdi ve Hicri 595 ila 702 yılları arasında kesi­ len gümüş dirhemlerin hemen hemen tamamını da satın almak aynı biçimde olasıydı. Bu örnek bize bu serilerin boyutları ile ilgili bir fikir vermektedir.2 Yüzyılın sonu­ na doğru darphanelerin toplam çıktısı artmamakla ve gerçekte azalmakla birlikte, sayıları artmakta, Hicri 699’da da en yüksek miktara ulaşmaktadır. Aynı şey Anadolu’da İlhanlılar adına kesilen sikkeler için de geçerlidir. Hicri 699, kendisinden sonraki dönemin daha az miktarlarına göre büyük bir yıldır. Bu sikkelerin yüksek oranda gümüş içerdiklerini ve Mısır’ın çağdaş sikkelerin­ den daha saf olduklarını da eklemek gerekmektedir. Eğer bunları erken dönem Osmanlı madeni parala­ rıyla karşılaştırırsak, gösterebileceğimiz çok az şeye rağ­ men Orhan’ın iktidarı öncesiyle arasında kesin bir farklı­ lık görürüz. Okuyucu, Selçukluların bir sultanlık idare ettiklerini, Osmanlıların ise sadece bir beylik kurdukla­ rını, böyle bir kıyaslamanın adil olmayacağını söyleyerek itiraz edebilir. Özellikle Osman hiçbir gümüş kaynağını kontrol etmiyordu (çeşitli Anadolu Selçuklu kesmeleri­ nin madenleri, Maden Lü’lü’e gibi, akla getirmesine rağ­ men), dolayısıyla geç döneme kadar madeni paralardan fazla bir şey beklememeliyiz denilebilir. Bunlar akla yat­ kın itirazlardır, fakat cevap olarak ben geç dönemlerinde Selçuklular’ın oldukça zayıf bir yapıyı idare ettikleri ( bu Hicri 699’daki Osmanlı “bağımsızlığı” efsanesinin ko­ laylıkla kabullenilmesinin de sebebidir), Osmanlılar’ın
SİYASET

m

topraklarının önemli ticaret yolları üzerinde olduğu ve bu dönemde komşu beyliklerde gümüş para basımının bulunduğu gerçeklerini vurguluyorum. Burada yine Sel­ çuklu idaresi, İlhanlı hakimiyeti (overlordship) ve Osmaıılı kurumunun (enterprise) oluşumu arasında bir ko­ pukluk gözükmektedir.3 Dolayısıyla araştırmacıların önünde duran bir görev de bu boşluğu doldurmak ve er­ ken dönem Osmanlıları tam olarak zamansal mekanına oturtmaktır. Osmanlılar bir boşluktan tarih sahnesine çıkmadılar. Erken dönem Osmanlı tarihi için en temel kaynak topraktır. Pofesör Louis Robert’ın coğrafya olmadan tari­ hin olamayacağı klişesi sürekli olarak akılda tutulmalı­ dır. Osmanlı tarihinin ilk yıllarının iklim ve genel görü­ nümü, özellikle erken dönem Osmanlı kayıtlarının coğrafik bakımdan test edilmesi açısından daha yakından ça­ lışmayı gerektirmektedir. Profesör Clive Foss bir çalış­ masını bu alanda yapmıştır. Elde ettiği sonuçlar gerçek­ ten ilgi çekicidir ve muhtemelen Orta Çağ Anadolu coğ­ rafyasının tarihsel olarak çalışılması yönünde başkalarını da teşvik edecektir.4 Yapılması gerekenleri gösterme açı­ sından, Lindner’in çalışması örnek olarak alınabilir. Lindner, erken dönem Osmanlı kroniklerini, özellikle Anonim Kronikleri ve Aşıkpaşazade’nin değerlendirme­ lerini izleyerek Ertuğrul ve Osman’ın takipçilerinin, ara­ larında birçok göçebe çobanın da bulunduğu, yaşamları­ nın en azından bir kısmını koyun güderek geçiren aile­ lerden oluştuğunu ileri sürmektedir. Bu iddiayı destek­ ler biçimde sadece kışlakların ve yaylakların nerelerde bulunduğunu belirten metinler bulunmaktadır.5 Fakat bu yeterli kanıt olamaz. Çoban açısından bu yerler ve bunlar arasında izlenilen yollar bir anlam ifade etmekte midir? Belirtilen yaylaklarda bulunan otlaklar Söğüt’e yakın hatta Söğüt civarında yer alanlardan daha üstün durumda mıdırlar? İzlenilen yolun kendisi göç eden hay­ vanlar için yeterli Otlaklar sağlamakta mıdır? Mevsime bağlı göç için kullanılan yerlerden biri olan Bilecik niçin yoldan bu kadar uzaktadır? Çobanlar için en iyi çözüm olamayacak yolların ya da otlakların seçilmesinde siyasi ya da askeri tercihlerin zorlaması var mıdır? Tüm bunlar Lindner’in önceki çalışmasında cevaplandırılmadan bıra­ kılmış sorulardır ve beni başka bir soruyu daha sormaya zorlamaktadır: Tarih yazıcılarının bu ailelerin göç eden
O SM A N 1.1

çobanlar olduğu iddiası bir hayal midir? Kısaca, erken dönem Osmanlı tarihi ile ilgili soruların bir coğrafyacı­ nın bakış açısıyla incelenmesi gerekmektedir. Toprak bizler için önemli bir kaynak olarak beklemektedir.6 Arazi üzerinde ne bulunmaktadır? Erken dönem Osmanlı nesillerinin oluşturdukları kurumlar hakkında ne söyleyebiliriz? Oluşturdukları bu kurumlar onlar için ne ifade etmektedir? Buralarda ileride yapılacak araştır­ malar için büyük um ut vaadeden bir durum bulunmak­ tadır. Fikir verici çalışmalardan, akılda tutulması gere­ ken bir tanesi Viyanalı araştırmacıların ürettikleri yüzey­ sel incelemelerden elde edilen ve büyük miktarda malze­ me içeren Tabıda Imperii Byzantini'n'm ciltleridir. T IB ’in son ciltleri Paplılagonia ve Firigya’yı içermektedir ve Bitinya üzerine bir çalışma da Fransız ekibinden beklen­ mektedir. Büyük Bizans yapıları tanımlanmıştır fakat küçük yapılar yok olmadan önce ayrıntılı biçimde bu­ lunmalı, sınıflandırılmalı ve incelenmelidir.7 1929’da Taescher ve W ittek tarafından ifade edildiği üzere, dep­ remler ve Yunan-Türk savaşı birçok ortaçağ yapısını yok etmiştir. Fakat yine de bu alanda incelemeleri devam et­ tirebilmek için yeterli kaynaklar bulunmaktadır. Vakıf belgeleri, Eskişehir ovasında zamanında neler bulundu­ ğuna dair kanıtları sağlamaktadır. Erken dönem Osmanlı binaları ile ilgili olarak, bir mimarlık tarihi şaheseri olan Ayverdi’nin büyük incelemesi bulunmaktadır.8 Eski fotoğrafları, arşiv belgeleri ve ölçümleriyle bu çalışma mükemmeldir. Bütün olası yapıları tespit etmesi ve Türk akademisyenlerince yayınlanan güncel çalışmaların onun üzerine inşa edilmiş olması bu çalışmanın büyük ama tek meziyeti değildir. Bu çalışmanın incelenmesinde, bazı ^binaların belirtildiği döneme ait olmadığı ve orijinal ya­ pıların saptanabilmesinin sadece inşa tekniklerinin ay­ rıntılı bir biçimde çalışılması ile olabileceğinin akılda tutulması önemlidir. Bu, duvarcılık tekniklerini ve ön­ cülüğünü Profesör Peter Kuniholm’un yaptığı dendrochronological tarihleme amacıyla ahşap kalıntılarının çalı­ şılmasını da içerecektir.9 Ne yazık ki Söğüt yakınlarında Karakeçili tarafından yapılan yıllık kutlamalar hakkında kasabanın kendisi ve oradan geçen yolların tarihçesi hak­ kında bildiğimizden çok daha fazlasını bilmekteyiz. Er­ ken dönem Osmanlı tarihine mimari katkı daha fazla in­ celemeleri gerektirmektedir.
SİYASET

16 Varolan sikkelere yöneltilecek daha yakın bir dik­ kat. Buna verilecek cevap belirtilen tarihte Osman’ın gerçekten bağımsız olmadığı ya da eğer Selçuklular’dan bağımsız ise onu doğuya bağlayan daha büyük bir hükü­ metin var olduğu olacaktır. çünkü böyle bir çalışma en azından erken dönem Osmanlı tarihinin en bilinen kitabelerinin daha geniş ve muhtemelen daha uygun bir çerçeveye oturtacaktı. Beyşehir’de muhtemelen Eğridir’de ve kesinlikle Afyonkarahisar’da Gazan Mahmud adına kesilmiş sikkeler vardır. Gümüş (aynı zamanda Gümüşpazar). Ma’denşehir. Bu darphanelerin bazılarının yerleri ha­ len bilinmemektedir. Ma’den Derbent. Maden.12 Bu sikke geç Selçuklu ve modern İlhanlı dirhemlerinden farklı olarak üzerinde darphane adı ve tarih taşımamak­ tadır. sikkeler üzerine yapıla­ cak bir çalışmanın Osmanlı tarihinin erken dönemleri­ nin yeniden inşa edilmesi girişimlerinde merkezi oldu­ ğudur. Akşe­ hir’de.1 1 Üzerinde Osman’ın ismi olan ve yukarıda belirtilene benzemeyen diğer bir sikke de Londra’da özel bir kolleksiyonda bulunmaktadır. İlhan Gazan Mahmud adınadır ve üzerinde Hicri 699 tarihinin yanında darphane olarak Söğüt adını taşımaktadır. fotoğraflama ve yayınlamada mucizeler gerçekleştirmiş­ lerdir. Samasur. yüzyıl sonları ve XIV. fakat erken dönem Osmanlı sik­ keleri daha ayrıntılı biçimde araştırma konusu olmaya değer. Anadolu’da XIII. Ma’denpazar. Bunların ilki darphane olarak küçük bir batı Anadolu şehri olan Bursa’nın adını taşıyan ve İlhan Olcaytu adına saltanatının son dönemlerinde kesilen gümüş sikkedir. yüzyıl Anadolu dirhemlerindeki gümüş içe­ riği oldukça yüksektir ve çıktının büyük olduğu gözük­ mektedir. Ladik’te. Kitabeler bize hamile­ rinin kendileri ve işleri hakkında bilmemizi istediklerini söylerler ve bu kitabeler orjinal yerlerinden çıkartılsalar ya da kendilerinden sonra gelen kitabeler eskiden kulla­ nılanların yerini almış olsalar bile bize uzun süren bir dö­ nemin entellektüel tarihine doğrudan ve kısa bir bakış sağlayacaktır. kroniklerin dışarıda bıraktığı konulara gerçek an­ lamda nüflız edilebilmesine yardımcı olacaktır.17 Bunların bir kısmı yakında bağımsızlaşa­ cak olan yöneticilerden kaynaklanmaktaydı. Ankara’da. İbrahim Artuk tarafından basılan sikke aynı nes­ lin Selçuklu. Tıııe bu sikkenin niye yeni bağımsız olmuş Osman’ın adını değilde İlhan adını taşıdığı soru­ labilir. Bu özel kitabeler konu­ suna daha sonra tekrar döneceğiz. Orhan dönemi sikkeleri daha önce ça­ lışmaya konu olmuştu. İlhanlı ve ilk beyliklerinkilerden farklı ola­ rak kendine özgüdür. fakat İlhanlılar’ın nüfuz ve prestijlerinin batıda çok uzaklara kadar ulaştığına da hiçbir şüphe yoktur. Yapı Kredi koleksiyonun­ da Bergama’da Olcaytu adına kesilmiş bir sikke de bu­ lunmaktadır. Fakat bu konuSİYASET .1 3 Bu iki sikkeyi herhangi bir modern para basım ge­ leneği içerisinde değerlendirmek zor olmakla beraber vurgulanmaya değer başka sikkeler de bulunmaktadır. yüzyılın başlarından kalma İslami kitabelerle ilgili karşı­ laştırmalı bir çalışma çok faydalı olacaktı. yıldönümü olan 1999’u hatırlatmaktadır.10 Kitabeler arasında elbette sikkelerin üzerindekiler de yer almaktadır. Ama özellikle sikkeler üzerine ya­ pılacak daha ayrıntılı bir çalışma bu isimlerin bazılarının aynı madene ait olduğunu gösterecektir. Bu kitabelerin yoldan geçenlerin çoğu ta­ rafından okunamıyor olması gerçeği yine de bunların de­ ğerini azaltmamaktadır.1 4 Bu sikkeyi nasıl anlayabiliriz? Osmanlılar Bursa’ya ida­ reci olarak 1326’ya dek girmemişlerdi. Bu aynı yıl Anadolu’da bulunan İlhanlı paralarındandır. Burada İlhanlı sikkeleri önemli bir rol oynamaktadır. Bu sikke­ nin Osman'ın bağımsızlık statüsünü nasıl aydınlatabile­ ceği ise kısaca daha sonra değineceğimiz diğer bir soru­ dur. Artık analiz ve sentezlerin yapılabilmesi müm­ kündür. XIII. İkinci sikke Kütahya yakınlarındaki defineye aittir ve 1301 tarihini taşımaktadır. Bu Olcaytu’nun fer­ manının Adapazarı’na kadar ulaştığını belirten modern Bizans kroniği Pachymeres’de de gayet açıktır. Sadece Selçuklu darphaneleri arasında isimleri gümüş madenleri ile bütünleşmiş Bayburt. Samsun ve Sarıkavak sayılabilir.18 Belirtmek istediğim nokta.15 Hicri 699 tarihi bize Osmanlı’nın kuruluşunun 700.Binalarda nadiren tarihsel olarak önemli kitabeler bulunmaktadır. Anadolu’nun şehir ve kasabala­ rında birçok yerel tarihçi Max van Berchem ve Halil Edhem’in ayak izlerini takip ederek kitabeleri kopyalama. Fakat kanıtlarına halen rastlanabileceği üzere bu tarihten önce birkaç yıl haraç toplamışlar ve şehir etrafında ordugah kurmanın OSM A N LI I yanı sıra şehri muhasara altına da almışlardır. Lü’lü’e.

Bize Osman ile Bizans kuvvetleri arasında 1302’de yapılan Bapheus savaşı üzerine geniş bilgiyi sağlayan Pachymeres’tir. Araştırmacıların çoğu son dönem­ lere kadar ulaşılması daha kolay olan Ali tarafından bas­ kısı yapılan edisyonu kullanmaktaydılar. Bunlara ek olarak bazı resmi kaynaklar da vardır. takip edenlerin ih­ tiyaçları dikkate alındığında ve bunlarda yer alan olaylar arasındaki tarihlemenin güvenilir olmadığı bilindiğinde. kitabeleri tartışırken belirttiğim entellektüel tarihle il­ gili daha fazla bilgiye ulaşmada yardımcı olacaklardır. Anonim kroniklerle Oruç ve Ruhi metinleri arasındaki ilişki tam olarak bilinmemektedir ve anonim kroniklerin metinleri eleştirel bir biçimde ele alınmalıdır. en azından Profesör Colin Imber’ın gözünde bağımsız bir değeri olmadığı sadece Hanefi yasası olan cihadın derlemesi olduğu da akılda tutulmalıdır. Osmanlılar da bu sik­ kelerin kullanıldığı pazarların ya da toplulukların dışın­ da kalamazlardı. Fakat birkaç yıl önce sağlam olarak tekrar piyasaya çıktı ve Berlin’li Klaus Schwarz ta­ rafından satın alındı. Burada değerlendirilecek olan örnek George Pachymeres’in modern kroniğidir. Elbette ki bu dönemi anlamamızı sağlayacak başka yazılı çalışmalar da bulunmaktadır.21 Bu kaynakta ekonomik tarih ve ticaret ilişkilerinin çalışılması ile ilgili olarak. L. Profesör V. Ek olarak Aşıkpaşazade’nin yıllar içerisinde hika­ yesini ne kadar geliştirdiğini ve Friedrich Giese tarafın­ dan yapılan standart baskısının yetersiz sayıdaki el yaz­ malarına dayandığını da bilmek zorundayız. Burada. Dahası Anadolu Selçukluları’nın düşüşünü takiben beyliklerin kurulduğu ve İlhanlı otoritesinin hakim olduğu dönem­ de çeşitli sikkelerin yerel pazarlarda hiçbir zorlukla kar­ şılaşılmadan kullanıldığını ve bunun sonucunda benzer özellikler ve standart ağırlığa sahip bir sikke rejiminin oluşmaya başladığını görmekteyiz. Bili­ nen ve akademik literaratürde sıralanan elyazmalarının ötesinde diğer bir elyazması da Zagreb’de bulunmakta­ dır. sadece Osmanlılar açısından değil aynı zamanda diğer beylikler ve bunların Abu Sa’id hükümetiyle ilişkileri konusunda da çok miktarda bilgi bulunmaktadır.19 Fakat bu gele­ neğin yeri hala belirsizdir ve Aşıkpaşazade’nin aldığı parçaların ne kadarını ne derecede değiştirdiği açık de­ ğildir.yu Osmanlıların siyasal varlıklarının yükseldiği dönem­ de ve öncesinde Anadolu’da büyük miktarda gümüş üre­ tildiğini söyleyerek kapatmak akla yatkındır. Fakat bunların.22 Bapheus’un İzmit yakınlarında olduğu ve hatta SİYASET . Bu metinler. Fakat biri Vati­ O SM A N L I I kan’da diğeri İstanbul Arkeoloji Müzesinde yer alan iki elyazması mukayese edilene kadar bu edisyonda. bina. Menage’nin Aşıkpaşazade’nin metinlerinde yer alan bazı parçaların. Dietrichstein elyazması sahibinin ölü­ münden sonra yapılan mezatta yer almadı ve bu kolleksiyon dağılarak kayboldu.20 Dolayısıyla Aşıkpaşazade’nin mantığını tatmin edici bir biçimde anlamaktan uzağız. geleneği ge­ riye XIV. bunların yazılış şekilleri. Arazi. İkinci bir örnek olarak. 1947’de Arnakis bu savaşın Osmanlı kaynaklarında ka­ yıtlarının olmadığını göstermiştir fakat manzara Bapheus’un Osmanlı kaynaklarında da olması gerektiği yönün­ dedir. Her ne kadar kolleksiyonlardan ve satış kataloglarından bunları keşfetmek zaman ve sabır istemekteysede sikkeler üzerlerinde daha ayrıntılı bir biçim­ de çalışılmayı hak etmektedirler. Fetih çağının kahra­ manları ve çeşitli tarikatlarla bağlantılı hatırı sayılır miktarda literatür bulunmaktadır. yazıldı­ ğı ortamlar. yazma ve sikkelerden yazılı kaynaklara döndüğümüzde aşina olduğumuz bir alana varmaktayız. Bir türlü dinmeyen elyazmaları üzerindeki tartışma da henüz ta­ mamlanmamıştır. Aynı zamanda. bu kroniklerin metinlerinin ve elyazısı geleneğinin"hem kendi içinde hem de birbirleri ile olan ilişkileri üzerinde çalışılması­ nın önemli olduğu tartışması hala hüküm sürmektedir. yüzyıla kadar giden Yahşi Fakih’den alındığını yıllar önce ortaya çıkarması verilebilir. metin­ leri biraraya getirmede kullanılan metod belirsizdi. Erken dönem Osmanlı tarihi üzerindeki son tartışmala­ rın çoğunluğu eski Osmanlı kroniklerinin değerlendiril­ mesine dayanmaktadır. Osmanlı yazın kaynaklarının hiç bir zaman okuyu­ cu ve yorumlayıcı bulma güçlüğü çekmediklerini düşü­ nüyorum. bunlar daima heyecan verici olmuşlar ve iyi aktarılmıştır. Daha ayrıntılı bir çalışmaya imkan vereceği için önermek istediğim son grup metinler Bizans İmparator­ luğu kaynaklılardır. Arap dili kaynaklarından biri olan ibn Batuta’nın gezi hikayelerinin başarılı bir biçimde ça­ lışılmışken (İngilizce’ye iyi çevrildiği için muhtemeldir) diğer tarafta al-’Umari’nin risalesinin Anadolu coğrafya­ sı üzerine olan bölümünün benzer ilgiyi çekmediğine işaret etmek istiyorum.

yüzyılın rivayet ve geleneklerini mo­ dem Bizans gözlemcileri gibi algılamaları ve aynı fikri paylaşmaları için hiçbir açık sebep bulunmamaktadır. kelimelerden kaynaklanmaktadır. Daha başka nelerin elde edilebileceğinin ipucu için önceki İm­ parator John Kantakuzen kroniklerindeki malzemeyi in­ celememiz gerekmektedir. Erken dönem kronikleri bu başlıkları arasıra taşımaktadırlar. “Devlet” ve daha sonraları “imparatorluk” kavramlarını Osmanlılar’ın büyük ve uzun ömürlü başarıları olarak uyarlayanlar son dönem araştırmacılarıdır. Bir Osmanlı devleti olduğuna hiç bir şüphe bulunmamaktaSİY A SÎT . OSM ANLI I bütüncül olduğuna inanmaya imkan olmamakla birlikte verilen taahütlerdeki sapmalar üzerine yaptığı açıklama­ lar onu en iyi yere yerleştirmese de dikkate değer bir yer sağlamaktadır.24 En önemlisi Osmanlı tarihçilerinin karanlıkta bı­ raktığı konularda Pachymeres’in bir bakış açısı vermiş olduğu gerçeğidir. Bu daha çok onun kendi kari­ yeri ile ilgili bilgileri içerir ve XIV. Fakat Kantakuzen bize bu konuda çok şey söylemektedir. Mevcut fırsatlarla ilgili son örneğim ise daha küçük mev­ cudiyetlerden.28 Savaşın yerini be­ lirleyen Feridun Dirimtekin’in çalışması sayesinde Kantakuzen’in savaşın coğrafyasıyla ilgili değerlendirmeleri­ nin doğruluğunu tetkik etmek ve araziyi incelemek mümkün olmaktadır.26 Zor olmakla birlikte Pachymeres’in saptamaları bu erken yıl­ ların anlaşılmasında oldukça yardımcıdır ve Osmanlı ka­ yıtlarındaki olası boşluklara bir bakış açısı kazandırmak­ tadır. Bu­ nun yanında büyük miktarda yararlı bilgi de içermekte­ dir. Kanta­ kuzen’in anılarının son halini hazırlamadan birkaç yıl önce Osman ile konuşma şansına ulaştığını söylemek ke­ sinlikle bir abartı olacaktır.30 Bu iki örnekte Bizans kaynakları Osmanlı tarafında bulunamayacak kıymetli bilgiyi sağlamaktadır. Bunlar strateji ve taktiklerle il­ gili olarak sürekli başarı ve şansın dışında çok az şey öğ­ renmekteyiz. Osmanlı kroniklerinde Osman’ın müttefikleri olarak sıralananların gerçekten de başlangıçta ona yönelik ola­ rak dostane olup olmadıklarını merak etmekteyiz. bir kural olarak “devlet”in kullanılm adığının farkındadırlar.29 Kantakuzen’in egemen olan im­ paratorun davranışları hakkındaki değerlendirmeleri. Osmanlılar’m kurdukları şeyi nite­ lerken. 1329’da ki Pelekanon savaşını değerlen­ dirmesi bence göçebe okçularla yürütülen ortaçağ savaşı­ nın bilinen en kapsamlı anlatımıdır. en azından ilk iki nesil için güvenilir olma umu­ duyla daha nötr olan ve isbatlanması gerekmediğini var­ saydığım “teşebbüs’”(enterprise) terimini seçmiştim.23 Osmanlı tarihçilerinin XV. sikkeler) doğru bir dolaştık. 1307 sonrası erken Osmanlı tarihi için Osmanlı araştırmacılarına yardımcı olmamaktadır. yüzyıl söylemiyle ka­ dim dönem malzemelerinin yerini bildirmektedir. Onun Pelekanon izahatında da sanki savaş sahasında Türk tarafında bir şahidi varmış da ondan elde edilmiş gibi bilgi bulunmaktadır.savaşın şehirden dahi görülebildiğinin fakat buna rağ­ men bahsedilen savaşın Osmanlı kroniklerinde yer alma­ ması bu tür çabaları sonuçsuz bırakmaktadır. Her ha­ lükarda resmimizin içini hem özel hem de genel dönem­ leriyle kesin kronolojik işaretlerle Bizans kaynaklarından doldurabilmekteyiz. Osmanlı tarihçileri Sakarya’nın yayla­ ları ile Marmara Denizi arasında kendileri ile Bizanslılar arasında hiçbir rakibe yer vermemektedirler.32 Arazi gibi genel konulardan daha kolay başedilebilecek konulara (elyazmaları. Diğer yan­ dan Pachymeres haklarında çok az bilgi vermekle birlik­ te diğer beylerin varlığından sözetmektedir. Bundan başka Bapheus ve Pelekanon üzerine olan bu iki metin bizi erken dönem Osmanlılar’daki göçebe ço­ banlık bağlamındaki soruya geri götürmekte ve Os­ man’ın yazlık ve kışlık otlakları konusundaki eski tartış­ mamızdan kaynaklanan şüphelere karşıt bir görüşü de sağlamaktadır. “devlet”ten çok daha farklı bir anlama gelmektedir.2 7 Pachymeres. “Tevarih-i Al-i Osman”daki “Al”. En acı anlaşmazlıkların nadiren basit bir kelimeden kaynaklan­ dığını belirtmek kesinlikle gereklidir. Eski çalışmalarımın tamamını okuyanlar bu çalışmalarda eski Osmanlılar için.25 XIV. yüz­ yılın başlarının sınır boylarında diğer kaynakların bizi inandırdığından çok daha karmaşık olduğunu bilmeli­ yiz. Burada ele alına­ cak ilk kelime “devlet”tir.31 Ek olarak diğer beylikler tarafın­ dan yayılan modern askeri taktikler çerçevesi içerisinde Osmanlı askeri kurumlarının gelişimini ve aynı zaman­ da göçebelikten uzaklaşarak yerleşikliğe ya da piyade taktiklerine doğru yavaş dönüşümünü de görmek olası­ dır. Örneğin erken dönem Osmanlı askeri tarihi ile ilgi­ li bilgi birikimi Osmanlı kroniklerine bakılarak çok faz­ la geliştirilememektedir.

topra­ ğın geri kalan yapıları daha fazla belirsizliğe terkedilemeyecek çalışmaya değer konulardır. Osmanlı araştırmacıları için muhteşem bir dönemdir. Babinger. W ittek’in erken olgunluk dö­ nemi Kraelitz. Osmanlı’nın erken dö­ nemdeki başarılarının ardında yatan sebeplerin çeşitlili­ ğini savunmaktaydı. Sikkelerle ilgili ola­ rak basılan eserler artık Selçuklular.dır. 1324’ten sonra Mekece’deki bir vakfın varlığı. üzerinde durulmaya muhtaç. yeni nesil için bunun ne anlama geldiğini sorduklarında sadece okuduklarımız kapsamında değil fakat bavul dolusu yazdıklarımızdan da emin olabilme­ yiz. ama sadece ne zaman devlet olarak isimlendirildiği kesin ve açık bir biçimde kurulmayı beklemektedir. W ittek’e göre varlık sebebi olan şey artık matriksde bir unsur ya da yo­ ğun bir yemeğin içerisinde yer alan unsurlardan sadece bir tanesidir. karşıt ör­ nek olarak göçebelerce kurulmuş vakıflar nediyle. O daha önceden bu alanda pek kul­ lanılmamış retorik stratejilerini açığa çıkarmış ve konuş­ tuğu andan itibaren güçlü yazısıyla iki nesli büyülemiş­ tir. Taeschner ve Mordtmann gibi devlerle geçmiştir. İronik olan W ittek’in Rise of the Ottoman Empire adlı kitabının piyasada tükendiği sıra­ da Fuad K öprülünün Paris konferanslarının İngilizce çe­ virisinin basılmasıdır. Bu keli­ me ve onun Osmanlı tarihindeki rolü üzerine yapılan orjinal çalışma.35 Onun Paris ve Londra konferansları Osmanlı başarı­ sında itici gücün kutsal savaş ruhu olduğu iddiasını önü­ müze koymaktadır. oldukça ilginç bir konudur. Arazi ve iklim ile ilgili olarak sunulan eksiklikler. Araştırmacılar arkalarına yasla­ narak oturup. Bundan son­ ra gazilerin ideolojisi artık Osmanlı tarihinin itici gücü O S M A N II İRİ SİYASET .37 Bu erken dönem. dahası artık bu sınır boyu kültürüne bir anlık bakış sonuca ulaşmada anahtar deliğidir. Ondan sadece zamanının entellektüel hareketine.33 Osmanlı devleti modern araştırmacıların ve daha da önem­ lisi Osmanlılar’ın gözünde bir devlet olarak ne zaman başlamıştır? İkinci kelime ise elbetteki “gazi”dir. çalışmaları Fransa ve Hollanda’da verdiği derslerin çevirilerinin de yer alacağı bir biçimde Royal Asiatic Society tarafından yakında yeniden yayınlanacak olan Paul W ittek’e aittir. oldukça büyüleyicidir. Gaziler önemliydiler. olaylardan bir nesil öncesinin olduğundan çok daha az emin olduğu­ muza inanıyorum. Bu sadece düşünce ve uygulama olarak yerleşikliğin ufukta olduğunun belirtisidir. Anadolu’daki valilerin başkaldırıları karşısında neleri başardıkları ve neleri başaramadıkları. W ittek’in bazı modern takipçileri Osmanlılar’ı ba­ şarıya götürmede etken olan çeşitli faktörlerin olabilirli­ ğini anlamak için onun orjinal iddialarını gözden geçir­ diler. Terim.. Ama Osmanlılar’ın Habsburglar’la ittifak yapmak­ la kendilerini yönlendiren ilham kaynaklarını terkettikleri ve varlık sebeplerinin mahvına sebep oldukları iddi­ ası üzerinde ise tam bir sessizlik hakimdir. Eski Osmanlı metihleri üzerin­ deki çalışmalar kuşkusuz devam ettirilirken Bizans kay­ naklarından gelen malzemeyle bütünleşme de acil bir dikkat gerektirmektedir. Selçukluların sınır ile olan bağlantıla­ rını ve arazileri üzerinden akıp giden paranın kontrolü­ nü nasıl olup da kaybettikleri bile ayrıntılı bir biçimde açıklanmamıştır.36 Bu yazının amacı erken dönem Osmanlı tarihinin yeniden oluşturulmasında her çeşit kaynağın elimizin al­ tında bulunduğunu ve yapılacak daha çok şeyin olduğu­ nu vurgulamaktır. Gerçekte de günümüzde.34 Profesör Colin Imber yayınlanacak olan çalışmasında bu terimin binlerce anlamı ve kullanımına değinmektedir. en meşhurla­ rında biri olan Köse Mihal bunun böyle olduğunu olduk­ ça iyi isbat etmekteydi fakat bunlar artık tek başlarına fazla bir şey ifade edemezlerdi. Giese. İlhanlılar ve beylik­ ler arasındaki etkileşimi dikkatlice incelememizi sağla­ yacak düzeye ulaşmıştır. Sadece birkaç tanesi belir­ tilen bu Alman ve AvusturyalI bilim adamlarının Der İs­ lam'la ilk sayılarındaki ya da Mıtteılungm zur Osmanischen Geschichte nin iki cildindeki çalışmalarına göz atmak bile değildir. içi boş bir biçimde tartışma konusu olmaya devam etmektedir. Gazan Mahmud ve Olcaytu dönemle­ rinde Moğollar’ın. filolojik hakimiyeti üzerine yorumla­ madaki becerisini de ekleyerek katılması beklenmektey­ di. kati surette yerleşik bir bürokrasiyle karşı karşıya bulundu­ ğumuzu ispatlamaz. Köprülü.

“The Legend o f O sm an G azi. 1988)'dir. Reuven A m itai-Preiss ve D avid O . 2 1 1 -2 1 7 ’ye bakınız. ed. 211-2 1 2 'y e bkz. 15 Yazı için T. eds. Frei. 5 Ö rneğin. Nicomedia.3). L. Bu tü r b ir incelemeye m odel olarak P. 5 (1941). Er­ ken dönem O sm anlı topraklan üzerine b irik im lerin i yazıya döken son Osm anlı tarihçileri. G ünüm üzde her ne kadar A rnakis'in çalışması bir çok açıdan eskidiysede yine de gerçekten dikkate değer bir çalışm adır ve o kunm asında hala faydalar b u lu n m ak ta­ dır. 199-208. Q uatrem ere'nin eski m etin ve çevirisinin ciddi biçim de elden geçirilm esi gerekm ektedir. 32 Osm anlı yazılı kaynaklarının sessizliğini konusunu. SİYASET 1 1 İ. Araştırma sonuçları toplantısı. 2000). D irim tek in . 12 British' M useum 'dan N icholas Low ick'in bu sikkenin fotoğraflarını bana gösterm e ve b u konuda benim le tartışm a konusundaki alicenaplığını be­ lirtm ek isterim . C ılin Heywood ve Colin Im ber’in derlediği. 6 7 Daha fazla bilgi için bakınız benim . 70 yıl önce eserlerini yazan P. G ardner'a teşekkür borçlu­ yum . Bu iddiayı satış kataloglarının gözden geçirilm esine dayandırm aktayım . Die altosmanische Cbronik d-cs Asikpasazade . Bu sikkeyi Explorations in Ottoman Prehistory’de yayınlayıp açıkla­ dım . Ritzİon. “B eginning O tto m a n history". Studies in Ottoman history in honour o f Professor V. 16 Bkz. 28 Cantacuzenus. O n u n “La conquete d ’A ndrinople par les Turcs: La penetration tu rq u e en Thrace e t la valeur des chroniques ottom anes. 31 K ısa Bizans kroniklerinden b ir tanesinin. Taeschner ve R. 19 V. Hoi protoi Othomanoi. L. 179185. Philokrini. İstanbul. 4 5 -7 8 faydalı harita ve fotoğraflar da içermektedir. İnal­ cık. n. Menage (İstanbul. 37 “W h a t was a N om adic Tribe?” Comparative Studies in Society and History 24 (1982). "Osm anlı beyliğinin kurucusu O sm an G azi'ye ait sikke.” Studi Vcneziani 12 (1970). "per ton m aiantron" a sahiptir. ed. The Ottoman empire 1300-1481 (İstanbul. "Pelekanon. 14 Yazı için T. P. 33 İ. Türkiye'nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi (1071 -1 9 2 0 ) (Ankara. L. 3 Bizans geçm işinin Önemine bu m akalenin ileriki sayfalarında değinece­ ğim ." Bulletin o f the School o f Oriental and African Studies. "Epigraphisch-topographische Forschungen im R aum von Eskişehir.” Travaux et mmoires 1 (1965). 23-26 M ayıs 1983 (Ankara. Zac­ hariadou (ed). 439-461 ’e ve E. 8 8 . 8 9 E. A k akçe (İstanbul. A rnakis. Barkan ve E. A k akçe. A ykut. Lindler. K onyalı'nın çeşitli yerel tarih çalışm alarında yer alm aktadır. Franz TaOSMANLl . U zunçarşılı. belki de en Önemlisi Profesör Im b er’in on dör­ düncü yüzyıla ait “gaza" kitabesi tartışm asında yaptığı gib i kitabelerin dilini analiz etm ektir. 1993). elyazm aian yeterli b ir b içim ­ de çalışılm am ıştır. 27 E lbette ki Pachym eres'in eseri üzerinde kuşku ile durulm ayı g erek tirm ek ­ tedir. 7. M enage. The Ottoman Empire (1 3 0 0 -1 3 8 9 ) (R ethym non. dem irbaş no. Zachariadou. G . 46.: R. Benim izlenim im Sivas ve Konya sikkelerini elde etm ek en kolay ola­ nıdır ve bunları bulm ak hiç de şaşırtıcı olm am alıdır. “Gazi O rhan Bey Vakfiyesi. 69-112." Anatolİan Studies 40 (1990). Bu kapsam lı çalışmaya son dönem de verilen atıflar eserin sadece sonuç bölüm ündeki on sayfalık İngilizce özete ya da R. ed. M eriçlİ'nin Hüdavendİgar livası tahrir defterleri (Ankara. “A şiret” ke­ lim esinin O rta Çağ A nadolu’sundaki çağrışım larını başka b ir yazıda d e­ ğerlendireceğim . Bu yayının ışığında bu tartışm a yeterince özettir. Nicomedia. A ykut. Elbettekİ bazı yıllar ve kesm eler diğerlerine oranla daha fazla b ilin m ek te­ dir. neslin 1910 ile 1920 yılları arasında basılan kaynak m alzem esi­ nin kapsam lı b ir yorum lam asını yapabilm e yeteneğindeki tek A lm an O ttom anistİydi. 1994). D iğer b ir alanda Clive Foss’da aynı sonuca varm aktadır. "The M enaqib o f Yakhshi Faqih.. Giese (Leipzig. W olfFun Speculum'daki değerlendirm esinedir. D iğer bir nokta da. 1980). Hoi protoi Othomanoi. Failler. 29 F. 30 Colin Imber. L." I. A. 78 . “H ow M ongol were the early O ttom ans?”. The Mongol empire and its legacys (Leİden. A rtık bu kullanı­ m ın göçebelerin hüküm ranlıklarını nasıl organize ettik leri konusundan kaçınm anın bir açıklaması o ld uğunu kavram ış durum dayım . A. H . irene Beldiceanu-Steinherr’in parlak önerisiyle E dirne’nin düşüş tarihi problem inin çözüm ünü sağladı­ ğı b elirtilm ek zorundadır. 1984). Profesör Im ber’e m odern b ilim ’deki “gazi” terim in in özel tarihi üzerine yayınlan­ m ak üzere olan çalışm asına önceden bakm a şansı verdiği için teşekkür borçluyum . Pachymeres. O sm an'ın güçlerinin M aeander gibi uzaklardan insanları d a içerdi­ ği iddiası d ik k at çekicidir (ed. G r. Dakibziya.” Zachariadou’nun Emirate’inde. I9 9 6 )'a bakınız. "Les emirs tures â la conquete de l'A natolie au d eb u t d u 14e siecle. 26 Bu konudaki en iyi m akale sıradışı b ir çalışma olan: A. O kyar ve H . Pasajın en iyi tartışm ası için Clive Foss. sonra­ ki yayınlarından da anlaşılacağı gib i yavaşlatmıştır." Belleten. İnalcık. “The conquest of Adrianople by th e Turks. Bonn. 277288. W ittek . 689-7 l l ’de “aşiretçilik” kavram ını kullandım . Exploration in Ottoman Prehistory (Ann Arbor. İnşa tekniklerini ve tarİhlem eyi de içeren yeni b ir inceleme için Clive Foss'un Survey o f Medieval Castles o f Anatolia II: Nicomedia (London. 333 1. M organ’ın derlediği. A rtuk. 7798. 1992). 50-54. 127. 20 21 Bu öneri için Profesör Eleazar B irn b au m ’a teşekkür borçluyum . 27-33. 25 Profesör Foss yayınlanacak olan çalışm asında Osm anlı kaynaklarında tar­ tışılm ayan b ir konu olduğu için O sm anlı'nııı kom şuları ile İlgili olarak alU m ari'nİıı faydasına değinm ektedir." O ." Rcvue d-es etudes byzantines 52 (1994). 1990). 23 24 Foss. 10817. fakat k ita­ beler çok dağınık olarak hasılsalar d a tam am lam ak için uğraşm ak en iyi­ sidir. 13 Am erican N um ism atic Society'nin N ew Y ork'taki kolleksiyonun da yer alan ve üzerinde K eykubat IlI'ü n adını taşıyan üç sikkeyi sahte olabilecek­ leri için gözönüne alm ıyorum . 1966). 10817'ye bakınız. 22 eschner tarafından yapılan yeni baskısında. fol lOOr. 2: 460. B onn. 17 18 D em irbaş no. O sm an'ın saltanatı üzerine bilim sel tek m onografinin m odern Yıınanca'da G . F.204. 36 Colin Im ber. 1999). A rnakis'in Hoi protoi Othomatıoi (A thens. 24. 53-62." E.1 2 Bu dönem i kapsayan ilk büyük döküm ancif çalışm a Ö. İyi b ir V atikan elyazması Barber. 34 Bu konudaki başarılı b ir değerlendirm e için Colin Im ber’in Bulletin o f the School ofOriental and African Studies 60 (1997). Bonn. 67-68. 2 0 -2 1 ’e de bakınız. 4 Çalışm asını benim le paylaştığı için Profesör Foss'a teşekkür ederim . İkinci D ünya Savaşı onun bu konudaki gayretlerini. Bu sikke aynı za­ m anda Explorations in Ottoman Prehistory'de de yer alm aktadır. Yeni b ir çeviri ve tefsiri hazırlanm ada bana bu m etinleri ulaşılabilir kıld ığ ı için Victoria R. 282-289. Lindler. H artm aıın'dır. düzeltm e için aldığı bazı notlar şim di Indiana Ü niversitesi’nde bulunm aktadır. F. dem irbaş no. 1929).: R. 10 H enüz A nadolu İslam i kitabelerinin kü lliy atın a sahip değiliz." Fatih ve İstanbul: İstanbul Fethi Derneği 2 (1954). Osmanlı Mimarisinin îlk Devri (İstanbul. Elyazm alarının b ir fotoğrafı ve kısm i tercüm esi İ. 178. 153. 1947)'si o ld u ğ u ­ nu hatırlatm akta fayda var. Ayverdi. iki savaş ve çarpışm a­ larla ilgili olarak hazırladığım sonra yayım lanacak b ir yazım da daha ay­ rın tılı b ir biçim de tartışıyorum . 35 W itte k ’in en te lle k tü d oluşum u için Colin Heyw ood’un m akaleleri haya­ tidir. civardaki kalelerle iigili değerlendirm eleriyle Foss. Ö nem li bir an ıt olan Beş K ardeş a nıtına verilen sebebsiz zarar örnek olarak alındığında b u tü r incelem elerin yapılm ası zorunluluğu daha iyi anlaşılacaktır. K arşıt yaklaşım için H . Bkz. H. P. 16 (1963). “B yzantine M alagina and the Lower Sangarios. O . 1: 341-363. 10525. Arnakis. H . "Osman Gazi's Siege o f Nicaea and th e B attle o f Bapheus. N ik itiato n .

Osmanlı İmparatorluğu’ndan başka hiçbir imparatorluk dünyanın üç k ıt’asında 600 yıla yakın bir zaman hüküm sürmemiştir. bir Osmanlı ırkı. Gibbons’un bu eseri Avrupa’da büyük bir ilgi görmüş ve I. KÖPRÜLÜ T Ü R K T A R İ H K U R U M U A SLÎ Ü Y E S İ oma İmparatorluğu’nu bir yana bırakacak olursak. Zira Osman’ın göbeğinden çıkan ağacın gölgesinin bü­ tün dünyaya yayıldığı menkıbesinin bir benzerini XIII. Tarihî realite olarak bir Osmanlı İmparator­ luğu bulunmakla birlikte. şeyh onun bu isteğini başlangıçta reddeder. Osmanlı Devleti’nin kuruluşu hakkında ileri sürdüğü tez kökünden yanlıştır. Halbuki bu menkıbenin hiçbir tarihî değeri yoktur. yeni bir ırk. kü­ çük bir aşiret. yâni menkıbelere dayanarak verilen bilgilere fazla iti­ bar etmiş olmasından ileri gelmektedir. Ona göre. yüzyıl başında İlhanlılar sa­ rayında Camiü’t-Tevârih adlı ilk cihan tarihini yazan ReS İY A S E T . bir Osmanlı kavmi hiçbir zaman mevcut olmamıştır. bir Osmanlı ırkı vücûda getirmişti. rüyasında kendi evinden çıkan bir ağacın bütün dünyaya gölge saldığını görmüş. ilk Osmanlı kro­ niklerinde yâni vekâyinâmelerinde tamamiyle menkıbevî. bu rü­ yayı tabir eden kimse. Bu devle­ tin tarih sahnesinde nasıl ortaya çıkmış olduğu meselesi oldukça yakın zamanlara kadar bilim çevrelerine dahi meçhul kaldığı gibi. Gibbons’un tarihî bir gerçek gibi kabul ettiği menkıbe şudur: Osmanlı Devleti’nin kurucusu olacak olan Osman. Dünya Harbinden sonra yayımlanan tarih kitapların­ da Osmanlı Devleti’nin kuruluşu hakkında bir ana kay­ nak olarak kullanılmıştı. Bunun için de önce yanlış bilinen hususların ana nokta­ larını belirtip sonra da yeni görüşleri anlatacağım: Gibbons adlı İngiliz tarihçisi 1916 yılında yayınla­ dığı The Foundation of the Ottoman Empire (Osmanlı İmparatorluğu’nun Kuruluşu) adlı eseriyle bu imparatorluğun meselesine nihâî bir çözüm getirdiğini ileri sürmüştü. İşte bundan dolayıdır ki bu yazımda ele alacağım konu Osmanlı Devleti’nin nasıl ortaya çıktığı ve bu dev­ letin kuruluş ve gelişmesindeki itici güçler olacaktır. onun düştüğü ilk büyük yanlışlık buradan ileri gelmektedir. böylece kızını Osman’a vermeğe razı olur. Hindistan fatihi Gazneli Mahmud’un babası Sevük Tigin. bunu onun fatih bir oğlu olacağı şeklinde yorumlamıştı. Osmanlı Devleti’nin kuruluşu gibi. evinde misafir olduğu Şeyh Edebalı’nın kızı ile evlenmek isterse de. tarihî bir olayı dinî O SM A N LI j g bir âmil ile açıklamaya çalışmak büyük ve afv edilemez bir hatâdır. bugün bile geniş çevrelerde lâyıkıyla bilinmemektedir. tarihî vesikaların eksik olduğu durumlarda bu çeşit menkıbevî bilgiler de kullanılabilir. Bu­ nu yaparken de bir takım ayrıntılardan ve lüzumsuz ta­ riflerden kaçarak da genel bir tablo çizmeye çalışacağım. Rüyaya göre. Osmanlı tari­ hi etnik (yâni kavmî) değil. kabul ettiği yeni din ile yani Müslüman­ lıkla. Onun ileri sürdüğü görüşlerde ayrıntılara ait bazı hususlarda doğru tarafları varsa da. Os­ man’ın göbeğinden çıkan bir ağaç bütün dünyayı ört­ mektedir. yüzyıl müverrihlerinden Curcânî’nin Tabakât-ı Nâsırfsinde de görürüz. Buradaki menkıbeye göre. Bu İngiliz tarihçi Osmanlı Devleti’nin kuruluşunu dinî bir sebeple izaha çalışmakta olup. O R H A N F. sâdece siyasî bir deyimdir. Gibbons’un ikinci büyük hatası. Tıpkı bunun gibi XIV. Ancak bir gece Osman bir rüya görür. Bu rüyayı Osman’ın sülâlesinin bütün dünya­ ya hâkim olacağı şeklinde yorumlayan Şeyh Edebalı.OSMANLI DEVLETİ'NİN KURULUŞ VE GELİŞMESİNDEKİ İTİC İ GÜÇLER DR. Ona göre. oğlu doğmazdan bir saat önce.

diğer Avrupalı bir tarihçi olan Renet Grasset’in Histore de l ’Asie (Paris 1922. Buradaki men­ kıbede. Makalemizin bundan sonraki kısmını Osmanlı Devleti’nin kuruluşunu aydınlatabilmek için nasıl bir yol tutulması gerektiği konusu teşkil edecektir.) Yukarıda çok kısa olarak belirtmeye çalıştığımız husus­ ları birer birer çürüttü. göbeğinden çıkan üç bü­ yük ağacın büyüyen gövdelerinin her tarafa gölge salma­ sını görmesi üzerine bu rüyayı tabir eden hâkim. En basit bir mantık bile bu kadar küçük ve iptidâî bir aşiretin tek başına ve o sıralarda ne kadar zayıf olursa olsun Bizans ile boy ölçüşebileceğini ve kısa sürede Bal­ kanlar’a hâkim olacak bir teşkilât kurabileceğini kabul edemez. Gibbons’un başlıca yanlışlarını böyle belirttikten sonra. 1934’te Paris’teki Sorbonne Üniversitesi’ııde verdiği 3 konferansla. bu yanlış ve çok basit görüşe dayanmak suretiyle açıklamaya çalışmasından ileri gel­ miştir. Gibbons’a göre Osman’dan son­ ra yerine geçen oğlu Orhan. Prof.) adlı eserinde Os- manlı Devleti’ni kuran Türkler’in Kanglı aşiretine men­ sup oldukları şeklinde yer alan görüşünün de hiçbir esa­ sa dayanmadığını bu arada belirtmek isteriz. Köprülü. bulunduğu yerlerdeki yerli unsurlardan ve göçebe Türkler’e nazaran bu işe daha kabiliyetli olan Rumlar arasından sağlamıştı. kısmen diğer Türk devletlerinin tari­ hine ait belgeleri. sonradan Osmanlılar arasında çok rağbet gören eserinden alınarak.1.şidüdditı’de de yukarıdaki rüyalarda görülen ağaç men­ kıbelerinin bir başka şekline rastlıyoruz. Fuad Köprülü. Her ne XV.d. Çok daha eskilere gittiğimiz zaman daha Heredote’dan başlayarak ilkçağ ve ortaçağ kronikçilerinde de bu türlü rüya rivayetlerine sık sık rastlanır. hiç bir suret­ le Bizans’tan alınmış olmayıp bu müesseseler de yukarda adı geçen devletlerden veya diğer Müslüman-Türk dev­ letlerinden Osmanlılara geçmiştir. Osmanlı kaynaklarının çok eksik ve yetersiz olmasına rağmen. Dr. gösterilen büyük ilginin neticesinde bir Türk tarihçisi Ord. Makalemizin başından buraya kadar ana hatlarıyla belirtmeye çalıştığımız üzere 1930’lu yılların ortalarına kadar Avrupa’da Osmanlı Devleti’nin menşei ve kurulu­ şu hakkında bilinenler tarihî gerçekle hiçbir alâkası ol­ mayan şeylerdi. biz­ zat Atatürk’ün de önayak olması sâyesinde. bahis konusu konfe­ ranslarında. peşin hükümden ibarettir. İngiliz tarihçisi Gibbons’un asıl büyük hatâsı ise. (bu 3 konferans 1935’te Les onigines de l ’Empire Ottoman adıyla Paris’te ya­ yınlandığı gibi Türkçe’ si de 1959’da Tarih Kurumu tara­ fından Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu olarak neşredildi. Osmanlı Devleti’nin kuruluşu hakkındaki yeni ve ilmî Türk görüşünü büyük ölçüde yabancı ilim adamlarına da kabul ettirmek imkânını buldu. Osmanlı müesseseleri ve devlet teşkilâtı da. bu zata çocuklarının hükümdar olacağını söyler. bunun Osmanlı sülâlesi için de kullanıldığını kolayca söyleyebiliriz. idare ve ordunun başında yer alanlar da Türkler’dir. Burada açıklanması çok uzun sürecek olan OSA\ANlI m SİYASET . onun Osmanlı D evletini sâdece dörtyüz çadır halkından mürekkep göçebe veya yarı göçebe küçük bir aşiretten çıkmış farzederek. Tuğrul ile diğer iki kardeşinden bahsedilirken. Atatürk devrinde gerek Türk ve gerek bu tarihin bir parçası olan Osmanlı tarihi araştırmalarına karşı. (Bu eserin. Osmanlı Devleti’nin kuruluşu gibi çok büyük bir tarihî olayı. tekrar yayınladığım. yüzyılın ilk yarısında ün yapmış büyük devlet adamları arasında meselâ Köse Mikhal ailesi gibi hristiyan dönmeleri çok azdır. yâni Osmanlı Devletini. daha sonra da çeşitli baskılarını yayımladığımı belirtmek gerekir. bunların babalarının rüyasında. Bu bakımdan. Oğuz an’anesindeki yukarıda naklettiğimiz rüya rivaye­ tinin Reşîdüddin’in. 1965’te benim. 273 v. M. kısmen de tarihin çeşitli yardımcı ilimlerini kullanarak. Ancak memleketimizde de bu hususları müdellel bir şekilde yâni noktaları belgelere dayanarak çürütebilecek herhangi bir tez ileri sürülememişti. Onun bu iddiası tarihî re­ aliteye ve çeşitli gerçeklere hiç uymayan bir fanteziden. İngiliz tarihçisinin hiçbir vesikaya dayanmaksı­ zın ve o devirdeki Anadolu’nun tarihî şartlarını bilmek­ sizin ileri sürdüğü mesnetsiz ve dayanaksız görüşü bu ka­ darla da kalmamaktadır. Tarihî gerçek ise şudur: Osmanlı Devleti’nin XIV. milletini. Elde bulunan bütün tarihî belgeler bunu kesin olarak ve büyük bir açıklıkla göstermektedir. ve ancak başka bir makaleye konu teşkil edebilecek olan. Osmanlı Devleti’nin ilk zaman­ larında Selçuklu ve İlhanlı ananeleri üzerine kurulmuş olan bürokrasi tamamiyle Türk unsurundan mürekkep bulunduğu gibi.

Bayundır. Böylece daha XIV.kadar bugün elimizde yalnız Gibbons’un değil. doğudan gelen yoğun Türk kitlelerinin iskânına açılmış. yüzyıl başlarına veya ilk yarısına âit birkaç kronik dışında bunların çoğu XV.000 dinara.935. İlhanlı idaresinin O r­ ta Anadolu’ya yerleştirdiği yeni göçebe aşiretler. Marco Polo (Marco Polo. bu iş sistemli bir şekilde yürütülmüştür.000 allîm franga yükselmişti. Osmanlı tarihini. daha iyi hayat şartları sağlayabilecek topraklar almak ümidiyle durmaksızın batıya doğru akmışlardır. yüzyılda büyük bir O SM A N U Türk kitlesi tarafından geniş ölçüde Türkleştirildiğini açıkça gösterir. ünlü Osmanlı tarihçisi Hammer’in de göremediği bâzı kaynaklar bulunuyorsa da XV. Orta Anadolu steplerine Türk kabilelerini yerleştirmiştir. daha Moğol istilâ­ sından önce Antalya’nın kuzey batısında Denizli dağları ve civarında 200.000 çadır halkı Türkmen yaşıyordu. Daha sonra İlhanlı hükümdarı. yüzyılın başlarında Türkleşiyordu. Or­ ta Asya’da ve Seyhun’un yukarısındaki sâhalarda Aral ile Hazar Denizi aralarında yaşayan Oğuz kitleleri. Bütün bu söylediklerimize ilâveten Anadolu’nun XIII. Ayrıca bu İktisadî gelişmeye paralel olarak. Anadolu’da­ ki şehir hayatının inkişâfı da önce orta ve doğu Anado­ lu’da olmuş. Selçuklular’ın Anadolu’yu ilk istilâlarındaki gi­ bi hızlı bir istilâ değildi. Batı Anadolu uçlarına çekilmeye mecbur et­ mişti. Bu defaki ilerleme Orta Anado­ lu’daki nüfus artışının yeni sahil mıntıkalarına doğru ta­ biî bir şekilde yayılmasıydı. İşte bu suretle. Anadolu Sel­ çuklu Devleti’nin kurucusu sayılan Süleyman Şah. yüzyıldaki etnik vaziyete hakkında verdiği bilgiler. Bu misal hele Anadolu’nun daha XIII. Avşar. Selçuklu İmparatorluğu. Kıpçaklar. özellikle Melikşah’ın tahta geçmesinden sonra. 35-37)’nun Anado­ lu’nun XIII. sâdece vergilerin art­ masıyla veya bir takım başka sebeplerle izâlı edilemez. Bugün Anadolu’nun birbirinden çok uzak yerle­ rinde Oğuz Türklerinin Kınık. Daha açık olarak ifade etmek gerekirse. Bunun için büyük Türk sûfısi ve Mesnevi nin ölmez şairi Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî Hazretlerini hatırlatmamız yeter- m lidir sanıyoruz. yüzyıl sonunda Selçuklu Anadolusu’nun ma­ nevî kültür ve fikrî faaliyet bakımından bir hayli ilerle­ miş olduğunu da bu arada kayd etmek gerekir. Osmanlı Devleti’nin nasıl kurulduğunu ancak geniş Türk tarihi çerçevesi içinde anlayabiliriz. yüzyıl başlarına âit tarihî ve coğrafî belge­ lerin verdiği bilgilerle karşılaştırılınca Türk-İslâm ekse­ riyetinin yarım yüzyıl gibi kısa bir zaman zarfında nekadar kuvvetlendiği kolayca anlaşılır. yüzyıl başlarına kadar İk­ tisadî bakımdan da nasıl bir kalkınma içinde olduğunu gösterebilmek için aşağıdaki hususları belirtmeyi de lü­ zumlu buluyoruz.000 dinâr iken 1256’ya doğru bu vergi 200 bin dinara çıkmıştı. XIII. I. yetersiz bir takım vekâyinâmelere dayanmak yerine bu çapraşık problemi çözmek için. yüzyıl ortalarından XIV. SİYASET . O halde Osmanlı Devletinin kuruluşunu anlayabilmek için Gibbons gibi. Hamdullah Mustafvî’nin 1336 yı­ lına âit hesabına göre 5. Kalaçlar. konuyu geniş bir pers­ pektif içinde ele almaktan başka bir yol yoktur. Bizans İmparatorluğuna tâbi sahil bölgelerine doğru ilerlemeye başlayan Türkmenler’in bu hareketi. yüzyıl sonuna veya daha sonralara âit kaynaklardır. daha önceden o sahalarda yaşayan Türk aşiretlerini. Anadolu Beylikleri’nin ve Anadolu Selçuklu Devleti’nin bir devamı şek­ linde ele alırsak bir çözüme varmak epeyce kolaylaşmış olur. Bayat. Ağaçeniler gibi çeşitli Türk zümrelerine mensup kitleler bulunmakla birlikte asıl büyük ekseriyeti Oğuz Türkleri teşkil ediyordu. İlk Moğol tahakkümü devrinde Ana­ dolu vergisi 60. Yüzyıldan az bir sürede Anado­ lu gelirindeki bu büyük gelişme. Anadolu’yu iskân ederken büyük ve kuvvetli aşiretleri çeşitli parçalara ayırarak bi­ linenden uzak sâhalara sevk etmek suretiyle etnik bir bir­ liğin isyanı ihtimalini ortadan kaldırmak gayesini güt­ müştü.645. Gârân Han’ın saltanatının başlangıcında 600 bin dinâr olan Anadolu varidatı. Çepni gibi şubelerinin isimlerini taşıyan bir çok köye rastlanılması Selçuklular’ın bu parçalayarak iskân siyasetlerinin bir neticesidir. XIV. Arap tarihçisi ve coğrafyacısı Abu 1Fidâ’nın naklettiği bir rivâyete göre. batı Anadolu’da ise şehir hayatı daha sonra­ ları inkişâf etmiştir. Salur. kendileri­ nin emniyete alabilmek için askerî yollardan uzak dağlık bölgelere. yâni 16. 1071’de kazanılan Malazgirt zaferinden sonra Ana­ dolu. Diğer taraftan Bizans’da bu sıralarda eski kuvvetinden çok şey kaybettiği için bu ni­ hâî ve tabiî istilâya karşı koyamamıştı. Her ne kadar Selçuklular’ın Anadolu’yu açmasından sonra buraya yerleşen Karluklar.

Anadolu Selçukluları dağılmaya yüz tuttuğu sırada daha evvel bu devletin himayesi altında Anadolu’da ya­ şayan bir takım Türk Beyliklerinin tarih sahnesine çık­ tığını görüyoruz. bu teşkilata uçlarda rastlanmaktaydı. Bursa. Orhan-eli’de hâlâ Kayı adını taşıyan köyler olduğu gibi. Kütahya’da yerleşmişlerdi. yüzyılın ikinci yarısında Anado­ lu’nun batı sâsında gelişen diğer bir beylik de Germiyan beyliğidir. Bizans’ın karşısında yerleştirildik­ leri ve bölgesinde nasıl olup da birden bire gelişmek im­ kânını bulduklarının açıklamasına geçmeden önce. ancak bunlar özellikle uç (yâni sı­ nır) sâhalarında yerleşmişlerdi. Bir zamanlar tanınmış Alman bilgini j. Marguandt. Osmanlı sülâlesini kendi içinden çıkaran. XIII. yâni Türkmenler’den olduğunu eski menbalar müttefikan söylerler. bu beyliğin bünyesinde yeralan dört bağımsız teşkilattan da bahsetmek gerekir. yeniden büyük bir devlet meydana getirebilmek için gerekli maddi ve manevi bü­ tün kuvvetlere sahip olduğu açıkça görülüyordu. Balıkesir. Anadolu’yu açmasından sonra çeşitli tarihlerde Anadolu’ya gelmişler. güneyde Kilikya havalisinde İsparta. birincisi coğrafî mevkî. Gerede. İbn Battûta’nın verdiği bilgiler sayesinde bunların Anadolu’da ne kadar yayılmış olduklarını Antalya. Osmanlı Devleti’ni kuran ve bu devletin nüvesini teşkil eden Kayıların. Gerek iç. Turgut Alp gibi Alp lakabını ta­ şıyan bir çok kumandan vardı. bu Kayılar’ın Türk değil Moğol olduklarını iddia etmişse de. Çankırı. Manisa. Amasya. Böylece kuvvetli komşularının tazyiki karşısında gelişmek imkâ­ nını kaybetmişlerdi. Ödemiş taraflarında da Kayı adını taşıyan köylere rastlaıımaktadır. Mihaliç. ön­ celeri kudretli birer siyasî teşekkül olarak görünmekte iseler de. bu bakımdan Osmanlı Devleti’nin çe­ kirdeğini teşkil eden unsurun Anadolu’ya gelen Türkler’in büyük çoğunluğunun Oğuz. Buna karşılık aralarında Osmanlı Beyliğinin de bu­ lunduğu Aydın ve Saruhan gibi uç (sınır) beylikleri iç ve dış birçok gailelerle dağılmaya doğru sürüklenen Bizans karşısında sınırlarını oldukça kolay bir şekilde genişlet­ mek şansına maliktirler. Ödemiş. Selçuk) dahil Aydınoğulları. Fethiye ci­ varlarında ve daha garba doğru Denizli. Haşan Alp. Kuzey Anadolu’da Erzincan ve Su­ şehri havalisinde. Germiyan Beyliği ise daha önce kendisine tâbi Aydınoğulları ve Saruhaııoğulları’nın kuvvetlenerek bu beylik ile münasebetlerini kes­ meleri üzerine bir iç devlet hakimi olmuşlardı. Yukarda da belirttiğimiz gibi bu Kayılar da tıpkı diğer Türk kabileleri gibi Anadolu’nun çeşitli yer­ lerine dağılmış olup. Yukarıda bu adı geçen beyliklerden Karaman ve Germiyan beylikleri. Tire. Aygut Alp. Oğuzlar’ın mühim bir şubesi olan Kayılar’ın Moğol olan Kaylar’la hiçbir il­ gisi yoktur. KastamoS İY A S E T . XIII. Bildiğimiz bütün bu bilgiler ışığı altında Anado­ lu’daki Türk toplumunun. yüzyıl sonlarındaki Anadolu’daki bu beylikler arasında Eğridir’deki Hamitoğulları ile Beyşehir havali­ sindeki Eşrefoğulları'nın ve Paflagonya’daki Candaroğulları ve Menteşe’deki Menteşeoğulları nihayet bir uç bey­ liği olan başlangıçta Söğüt. Bilecik yörelerinde bulunan Osmanlı Beyliğini de saymak gerekir. Çorum. Gerede. Burdur. Geyve. Kayılar da tıpkı diğer Türk aşiretleri gibi Selçuklu­ ların. Ladik. Birgi. N i­ tekim Osman ve Orhan’ın mahiyetlerinde Konur Alp. Bunlardan birincisi. La­ dik'deki İnançoğulları hatta büyük bir ihtimal ile Lidya O SM A N LI Q (Manisa)’daki Saruhanoğulları ile Misya (Balıkesir)’deki Karesioğulları da hiç olmazsa. baş­ langıçta Kilikya’daki Ermenek’i merkez yapan ve en geç 1327’de merkezlerini kesin olarak Konya’ya taşıyan Karamanoğulları’dır. Son yapı­ lan araştırmalar ve arşivlerimizde ele geçen belgeler Osmanlılar’ın Kayı boyuna mensup olduklarını açık ve se­ çik bir şekilde ortaya koymuştur. Milas. Kastamonu. Bu beylik de O ğuzların Avşar şubesine men­ sup bir Türk aşhiretinin reisleri tarafından kurulmuş olup. Bolu. Germiyan Beyliği XIV. Düzce civarlarında. Bunların en eskisi ve kuvvetlisi. yüzyılda çok kuvvetli bir siyâsi teşekkül haline gelmişti. Alpler veya Alperenler olup. başlangıçta Germiyan Devleti’ne tâbi idiler. Muğla. gerek dış siyasî şartlar bu yeni devletin büyük bir ih­ timal ile Batı Anadolu’da kurulacağını göstermekteydi. Aydın. Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda rol oynayan ikin­ ci büyük zümre ise Alıîler idi. Eskişehir. Burdur. Bolu. Yalnız bu unsurun Oğuzlar’ın hangi şubesine mensup olduğu ya­ kıtı zamanlara kadar kesin olarak belli değildi.Yukarıdan beri açıklamaya çalıştığımız bilgilerin ışığı altında sözlerimizi tekrar Osmanlılar’ın tarih sahne­ sine çıkışlarına çevirebiliriz. İyonya (Birgi.

An­ cak Osman. Osmanlı Beyliği büyük bir önem taşımıyordu. yüzyıl ilk yarısının son­ larına doğru Osmanlı Devleti’nin durumundan bahseden yabancı seyyahlardan İbn Battûtâ ve Omanî. Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda rol oynayan dör­ düncü zümre ise Abdalân-ı Rum adını taşıyan heterodoxe dervişlerdir. 1360 yılına kadar geçen devre zarfında Osmanlılar. Osman’a karşı harekete geçirildi. Orhan. yine I. artık Bizans’ın iç işle­ rine de karışmak imkânını buldu. daha büyük Türk beylikleriyle devamlı mücadele halinde olan Bizans için. Ancak gerek merkezde çeşitli gazilerle gerek Batı Anadolu’da Germiyanoğulları ve onlara tâbi sahil beylik­ leriyle uğraşmakta olan Bizans. Bu suretle I. zeki ve irade sahibi bir kimseydi. Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gâzî. Bizans imparatoru III. Amdronic. Aydınoğulları Devleti’nin kuvvetli hükümdarı Gâ­ zî Umur Bey’in ölümünden sonra iç ve dış sıkıntılar da­ ha da artar. Bu arada hükümet merkezlerini de Bursa’dan Edirne’ye nakleden Osmanlılar. Osmanlı Devleti’nin kuruluş yıllarında abdal veya baba lakabını taşıyan bu tahta kılıçlı. cezbeli dervişlerden bahsedilmekte olup. şiddetli bir yer sarsıntısı sonunda kale duvarlarının yıkılmasından fayda­ lanarak Gelibolu’ya yerleştiler. Bu uç beyi. Avrupa kıyı­ sında kesin olarak yerleşmiş bulunuyorlardı. 1329’da Pelecamon -bugünkü Maltepe-’da Orhan’ın ordusu ile kar­ şılaştı. Murad tahta çıktığı zaman Türkler. Buraya kadarki açıklamalardan sonra şimdi Osmanlı Devleti’nin kuruluş yıllarındaki askerî ve siyasî olayla­ ra kısaca gözatabiliriz. buralara oldukça önemli sayıda Türk göçmenleri yerleştirmişlerdi. Esasen. Böylece Muralon’un kumandasındaki Bizans ordusu Koyunhisar (Baphaeon yâni Bursa Yenişehir)’da Osmanlılarla ilk teması yaptı. 1326’da Osmanlıların eline geçti. Osmanlı Beyli­ ği böylece Kocaeli yarımadasını topraklarına katmış oluyordu. gerek yeniçeri teşkilatının meydana getirilmesin­ de büyük rolleri olmuştur. 1331’de İznik’i altı veya yedi yıl sonra da İzmit’i ele geçirdi. Trakya. Karesi (Balıkesir) Beyliği’nin topraklarını da kendilerininkine eklediler. Orhan’ın bu sıralarda kuvvetli bir orduya sahip olduğunu söylerler. Ankara ve civarı ile Ger­ miyan ve Hamidoğulları arazisinin büyükçe bir kısmını topraklarına ilave etmişti. Bu arada ahînin sadece bir esnâf teşkilatı olmadığını da belirtmek gere­ kir. Osman’ın vefatı üzerine yerini oğlu Orhan alıyordu. Orhan’ın tecrübeli kumandanları 1360-1361 sefe­ riyle Trakya’nın stratejisi bakımından önemli olan yerle­ rini ele geçirmişlerdi. Murad. Türkmen kabi­ lelerinde silahlı ve cengâver kadınların bulunduğunu ka­ bul etmek gerekir. uzun yıllar Osmanlılara karşı başka bir harekete girişmedi. Daha 1345’te Avrupa kıtasına geçmeye başlayan Osmanlılar. Murad zamanında Anado­ lu’daki hudutlarını genişletmiş. Ancak Bursa’nın düşmesi ve Orhan Gâzi’nin İznik’i de alabilecek bir duruma geçmesi üzeri­ nedir ki. Nihayet Kosova Meydan Muharebesi de kazanan I. bu başarısı sonunda Sırbistan’ı da ortadan kaldırmıştı. Harbi kazanan Orhan Gâzî. Abdal Muned ve Kumral Abdal’ı sa­ yabiliriz. ilk defa olarak 1301 veya 1302’de bir Bizans kuv­ veti. I. ilk Osmanlı hüküm­ darlarının yanında yer alan bu abdal lakaplı dervişler ara­ sında Abdal Musa. yüzyıl başlarında Anadolu’dan geçen Bertnanda de la Bnaquiena’nın Dulkadir Beyliği’nin 30 bin erkek ve 100 bin kadından mürekkep bir Türkmen kuv­ vetine malik olduğunu söylediğine göre. Bu sırada Osmanlı tahtında da O SM A N LI bir değişiklik oluyordu. Bizans toprakları­ nın o zamanki anarşisinden ve terk edilmiş durumundan yararlanarak adeta kimseye hissettirmeksizin arazisini yavaş yavaş genişletmeye başladı. Üçüncü sosyal teşekkül ise Bâciyân-ı Rum yani ka­ dınlar teşkilatıdır. Bu sayede. İşte bu ahîliğin gerek Osmanlı Devleti’nin kurulu­ şunda. Anadolu’dan ve bilhassa Karesi’den getirttiği Türkler’i buraya yerleştir­ diği gibi bazı göçebe Türk aşîretlerini de buraya şevket­ ti. Bayezid tahta geçtiği zaman yüzyıldan m az bir sürede Osmanlı Beyliği Anadolu ve Balkanlar’da SİYASET . Bizans Orhan Gâzî’nin yardımına başvurmak zorunda kaldı. Balkanlar’daki zaferleriyle gücünü artıran Osmanlılar. Bu suretle Orhan. Böylece Türkler 1359’da başlattıkları bu hareketle ar­ tık Avrupa’da da hakiki bir yerleşme siyasetine girişmiş­ lerdi. İznik havalisine doğru tehditkâr bir durum alınca. zaten ken­ disine bağlı bir çok köyü kaybetmiş olan Bursa. XIV.nu gibi merkezlerde Ahîyatü’l-Fityân (Kardeş yiğitler) zaviyelerin bulunduğunu öğreniyoruz. Bu hususta şimdilik fazla bir bilgimiz yoksa da XV. Makedonya ve Bulgaristan’ı zaptederek.

kendilerine bağlı olan Aydın ve Saruhan gibi sahil beylikleri kuvvetlendikten sonra bir “iç devlet”haline gelmişti. Timur’a ye­ nilmesine rağmen varlığını sürdürebilmesinden açıkça anlaşılır. devI SİYASET . ayrıca Eretnalar’a ve ni­ hayet kendileriyle sınırları olan diğer Türk siyasî kuvvet­ lerine karşı durumunu koruyabilmek ile meşgul olduğu için küçük Osmanlı Beyliği ile uğraşmamıştı. İlk Osmanlı hükümdarları. Gelibolu’da kalelerin deprem ile yıkılmış olmasına. Aydın. Bu tek cümle ile ifade ge­ rekirse. ve XIV. Papa başta olmak üzere. diğer taraftan da orta Anadolu’daki İlhanlı vâlilerine. hemen he­ men kayıp vermeden. Başlangıçta Paflagonya emiri Umur Bey’e tâbi bulunduğu tahmin edilen Osman Gâzî. Osmanlı Devleti’nin kolayca gelişmesindeki di­ ğer bir âmil de şudur: Osmanlılar dışındaki başka Türk beyliklerinde. sahil beylikleri de dahil olmak üzere. bir aralık bu beylikleri Osmanlılar aleyhine kışkırtmaya yeltenmiş ise de hiçbir netice alamamıştı. Bu sıralarda Anadolu’nun en güçlü beyliklerinden biri olan Germiyanoğulları. Buna kar­ şılık Aydın beyi Gâzî U m urun bunu Paflagonya emîri Umur ile hiçbir alâkası yoktur -parlak fakat neticesiz de­ niz seferleri. güneydoğu Avrupa’da hü­ küm süren veba. yavaş fakat sağlam adımlarla sınır­ larını genişletiyor. bu imparatorluğun Ankara Muharebesi’nden önce Balkanlar’da çok kuvvetli bir şekilde yerleşmesinden kaynaklanmıştı. Bizans topraklarını ele geçirmek ve orada kalıcı bir surette yerleşebilmek için muhtaç oldukları insan gücünü ve diğer maddî ve manevî kuvvetleri XIII. yalnız Bizanslılar’a değil. Osmanlı Beyliği. Menteşe. Böylece Anadolu’nun genel siyasî durumu Osmanlıların ilk zamanlarında onların serbestçe hareketlerine meydanı boş bırakmıştı. Gelibolu’yu ele geçirmeden Önce hıristiyan dünyası onların mevcudiyeti ile ilgili değildi. Bu beylik bu durumda ancak Hamidoğulları’na ve özellikle Karamanlılara karşı durumunu korumayı düşünüyordu. denizci Latin kuv­ vetlerine karşı giriştikleri ve kesin netice vermeyen sü­ rekli harplerle hırpalarken. Mehmed’in Osmanlı İmparatorluğu’nu yeniden kendi idaresi altında toplayabilmesi. 2. Bizans. Osmanlı idaresini kolayca kabul etmesi gibi hususlardır. Osmanlıların men­ şeini ve nihayet bu küçük beyliğin yüzyıldan kısa bir sü­ re içinde nasıl bir imparatorluk haline geldiğini siyasî. bu talihsiz hükümdarın. Sahil beylikleri. yüzyıllar­ daki Anadolu’nun genel durumunu. Osmanlı Beyliği’nin çok hızlı gelişmesinde bi­ rinci âmil hiç şüphesiz bulunduğu coğrafî durumu ol­ muştur. 3. bunların takip ettikleri fetih yolları Osmanlılarınki ile hiçbir şekilde çelişmiyordu. Meselâ Osmanlılar. yüzyılın ikinci yarısından beri batı sınırlarında birikmekte olan göçebe. Anadolu’daki diğer siyasî O S M A N II kuvvetlerle uğraşırken Bizans’a karşı da fetihlerini sür­ dürüyordu. sosyal ve askerî bakımlarından kısaca ve geniş çizgileriy­ le belirtmeye çalıştıktan sonra bu gelişmeyi mümkün kı­ lan hususları aşağıdaki şekilde şöylece sıralayabiliriz: 1. Ancak şu nokta da unutulmamalıdır ki bida­ yette. Akdeniz hıristiyan âlemini harekete geçirmiş. Osmanlıların Asya’da sınırlarında bulunan Bi­ zans topraklarını aldıktan sonra hemen Avrupa’ya geç­ melerini ve Balkanlar’da sağlam bir şekilde yerleşmeleri­ ni kolaylaştıran âmiller arasında. Uzun süren bir saltanat fasıla (iııterregmum)’ sındaıı sonra Çelebi lakabıyla bilinen I. kuvvetini arttırıyordu. komşusunda sâdece Bizans’ı muhasır olarak tutmuşlardır. bu beylik. 5.kuvvetli bir imparatorluk haline gelmişti. hıristiyan kuvvetleri arasındaki şiddetli uyuşmazlıklar dolayısıyla yerli halkın. U m urun ölümü üzerine bu hıristiyan kuvvetleri İzmir’i zaptetmişlerdi. Makalemizin başından beri XIII. Candaroğulları ise bir yandan Karadeniz’deki sahil ülkelerini ele geçirerek muhtemel deniz saldırılarına karşı koymak. 1402’deki Ankara Muharebesi’ne kadar Yıldırım Bayezid’in bir kat daha büyüttüğü bu imparatorluğun ne denli sağlam te­ mellere oturduğu. köylü ve şehir­ li Türk unsurlarından yeterince sağlayabilmişlerdi. Bu coğrafî durum sayesinde Osmanlılar toprak­ larını. Umur’un ölümünden sonra Paflagonya’nın yani Anadolu’nun kuzeybatı topraklarının Candaroğulları’na geçmesine kadar süren müddet zarfında hareketlerinde serbest kalmış ve büyük bir ihtimalle o sahalarda yaşayan bâzı küçük kuvvetler de bu karışıklık zamanlarında Os­ man Bey’e katılmışlardır. 4. ilk zamanlar âdetâ komşularından kimseye hisset­ tirmeden büyütebilmişlerdir. Osmanlı Beyliği zamanlarında yer alan diğer Türk beylikleri bu yeni siyasî teşekküle karşı düşmanca bir harekette bulunmamışlardır. Saruhan ve Karesioğulları’na ge­ lince.

Osmanlıların Avrupa’ya geçişinden önce. babasının arzusu hilâfı­ na gitmişti. yüz­ yılda büyük ölçüde olmadığını söyleyebiliriz. Aydın. kendi arzularıyla gelenlerin de büyük bir yekûn tuttuğunu kolayca tahmin edebili­ riz. Rumeli’den aldığı güç ile Anadolu’daki komşularının zararına olarak kuvvetini sü­ OSM ANU I . tutulan bu yol İslam amme hukuku prensiplerine uygundur. diğer oğulları ise ayrı ayrı yerlerde hükümran ol­ dukları gibi. Böylece Osmanlı Devleti. prenslerden her biri kendine âit olan sahada bağımsız bir şekilde hüküm sürüyordu. kendi beyleri­ nin maiyetlerinde Rumeli’nin zengin sahasını daha eski­ den tanıyorlardı. daha küçük fıyef sahipleri. 6. cemaatlerin de örf ve geleneklerine titiz­ likle riâyet etmiştir. 8. Murad -daha sonra oğlu Bayezid’in yaptığı gibi. Bu çe­ şit esirlerden büyük bir kısmının ihtida ettirilmeksizin yâni müslüman yapılmaksızın büyük arazi sahipleri tara­ fından kendi topraklarında ziraat işlerinde çalıştırıldıkla­ rını tahmin etmek pek güç olmasa gerektir. Yukarıda sözünü ettiğimiz genç esirlerden teşkil edilen yeniçeri kuvveti. Birgi’de hüküm sürdüğü sırada yalnız küçük oğlu yanında bulu­ nuyor. Görünüşe göre I. fakir köylüler. belir­ li vergilerini vermek suretiyle yerlerinde bırakılıyordu. Osmanlı Devleti’nin asıl büyük askerî kuvvetini tımar sahibi sipahilerin vücûde getirdiği süvari kuvveti teşkil ediyordu. Babasının ölümü üzerine. her birinin ayrı kuvvetleri vardı. yüzyılda önemli bir sarsıntıya uğra­ mamasında “hakimiyetin taksim edilmemesi” prensibi başlıca âmil olmuştur. Saruhan. Devşirme usûlü sistemli bir şekilde ancak XV. Menteşe gibi sahil beylikle­ rinden Trakya’ya geldiler. lu’da yerleşmeleri devlet bünyesinin kuvvetlenmesinde ve XVI. Bu arada XV. Bunlar orada Türk­ çe öğrenip müslüman olduktan sonra askerlikte kullanı­ lıyorlardı. Ayrıca belirtmek iste­ riz ki. Ancak XV. bunlar lııristiyan halk arasında devamlı olarak İslâ­ miyet’i yaymaya çalışıyorlardı. Daha çok genç ço­ cuklardan oluşan bu esirlerden devlet adına alınan beşte bir hisse Anadolu’ya gönderiliyordu. Özellikle XIV. orta Anadolu’dan ve Karesi. 7. Bunun nereden kaynaklandığı hu­ susunda kesin birşey söylenemez ise de. Ama burada hemen belirtmek isteriz ki bunda devletin hiçbir müdahalesi ve tazyiki yoktur. Sahil beylikleri halkından birçoğu. İşte bu gibi durumlar bütün sahil beyliklerinde sık sık dahili re­ kabetlere sebep oluyor.hakimiyette kendisi­ ne rakîp ve taht üzerinde iddia sahibi olabilecek bir kim­ se bırakmamak için kardeşlerini ortadan kaldırmak yolu­ na gitmişti. Rumeli’nin zengin tı­ marlarına kavuşmak isteyen sipahiler. rekli olarak artırdı. yüzyılda II. her zaman din serbestisine ve ruhânî sınıfların imtiyazlarına. Kuruluş ve yayılış halinde bulunan Osmanlı Devleti’nin XIV. S İY A S E T büyük bir âmil oldu. hisselerine düşen esirleri ya satıyorlar veya İslâm âdetine göre terbi­ yeden sonra kendi maiyetlerinde kullanıyorlardı. iç çekişmeler de bu beylikleri za­ yıf düşürüyordu. hükümdarın maiyetinde bulu­ nan daimi bir piyade kuvveti idi. Anadolu’da büyük askerî fiyeflere mâlik olan kumandanlarla. Devletin iskân maksadıyla naklettiği kitlelerden başka. Murad zama­ nında başlamıştır. Bu fetihler sırasında elde edilen yerlerden bol miktarda ga­ nimet ile birlikte esir de alınıyordu. Böylece Osmanlıların. Devlet. kendisinden bü­ yük bir ağabeyi bulunduğu halde amcalarının ve kardeşi Hıdır Bey’in ısrarı ile beylik makamına geçmişti. İşte bundan dolayıdır ki boş ve zengin topraklar. ilk Gelibolu seferine. Sulh yolu ile ele geçirilen yerlerdeki halk ise. yüzyıllarda Bosna ve Arnavutluk’da topluca ih­ Osmanlıların Avrupa’ya çok erken geçip Gelibo­ tidalar olmuştur. Gâzî Umur Bey. Bunların sayesinde Bogom il’ler gibi ortodoks kilisesine düşman heretoque züm­ reler arasında İslâmiyet’in kolaylıkla yayıldığı tasavvur olunabilir. bulup buralarda yerleşmek maksadıyla bir çok göçebe unsurlar. Gerçi ailenin en büyüğü mezaııî olarak. Meselâ Aydınoğlu Mehmed Bey. Yukarıda sözünü ettiğimiz serseri derviş zümrelerine ge­ lince. Balkanlar’ı ele geçirmele­ ri büyük bir zayiâta uğramadan kolaylıkla olmuştu. yüzyılda da Türkler’in büyük kitleler halinde Rumeli’ye nakillerinin devam et­ tiğini de hatırlatmak isteriz. Hıristiyan aristokrasi arasında da İktisadî ve psikolojik sebeplerle bâzı ihtidalar olmuşsa da XIV. Buna karşılık Osmanlı Devletinde bütün kuvvet bir tek kişinin elinde idi.let bütün ailenin müşterek yâni ortak malı sayılıyor. yüzyılda bu yeniçerilerin göze çarpacak kadar bir önemleri yoktu. diğerleri üzerinde bir mevi metlûluk yâni kendisine bağlı bulunma hakkını elinde tutuyorsa da bu­ nu ancak maddî bakımdan kuvvetli olduğu zaman uygu­ layabiliyordu.

âdet ve ân’anelerini burada izleri hiçbir zaman kolay kolay silinemeyecek bir şekilde yerleştirdik­ Osmanlı Devleti’nin İdarî. Osmanlı hanedanıyla birlikte Osmanlı cihanda sulh” prensibini can ve yürekten kabul eden genç Türkiye Cumhuriyeti. Bunlardan birin­ cisi Osmanlı Devleti’nin kolayca gelişmesinde ve 1402 mağlubiyetine rağmen kısa bir zamanda büyük bir im­ paratorluk haline gelmesinde en büyük faktör. bir devamı mâhiyetinde olup. yüzyılda. Devletin ileri gelenleri ve kumandanları. Osmanlı Devleti’nin kısa zamanda bir impara­ torluk haline gelmesinde yukarıdan beri saydığımız âmillere ilâveten bu devletin ilk hükümdarlarının yâni Osman. Osmanlı Devleti’nin ge­ rek siyasi yükselişinde. yüzyılda bütün ida­ reyi ellerinde tutuyorlardı. 11. askerî ve adlî teşki­ leri gibi. 10. Büyük Selçuklu İmparatorluğu’ndan beri süre gelen bu müesseseden almışlardı. uzun yıllardır Avrupalı milletler topluluğu sa­ fında lâyık olduğu yeri almıştır. Kendi çıkarları. O SM A N LI H M SİYASET . Selçuklu Devleti zama­ nında olduğu gibi Osmanlı Devleti’nin de devam ediyor­ du. Murad’ın büyük kuruculuk meziyet­ lerini de gözden uzak tutmamak gerekir. Bu suretle Orta Asya’dan Anadolu’ya buradan da Av­ rupa’ya geçen Türkler. bütünüyle Osmanlı aristokrasisine mensup idiler. Orhan ve I. Osmanlılar’ın daha XIV. yüzyılda Balkanlar’da ve güney Avru­ pa’nın önemli bir kısmında yerleşmiş olmaları keyfiyeti­ dir. veya daha büyük kıymette “ziâmet ve hass”ların -gelirle­ riyle orantılı şekilde asker Sağlamak şartıyla. kısmen İlhanlılar’m biraz ikinci husus da şudur: A tatürk’ün “yurtta sulh ve da Mısır Memlûklerı teşkilâtının tesirleri altında kalmış­ tır. gerek bu yükselişin dayanağını teşkil eden iktisadi refahında bu sınıfın büyük rolü ol­ muştur. yâni köylülerin refa­ hına dayanan bu sınıf kendi malikhanelerinde devletin de bir nevi temsilcisi idiler. Bu yazıma son vermeden önce iki hususu çok kısa olarak bir defa daha belirtmek isterim. asırda bütün bu teşkilât için muhtaç olduğu unsurları Türkler arasında kolaylıkla bulmuştur. Devleti’ni kuran bu asistokrasi XIV. fakat büyük bir gelişmeye namzet olan Avrupa’daki toprakları sayesinde. sahaca nispeten küçük. Avrupa’da yaşadıkları uzun yüz­ yıllar boyunca. bâ­ zı istisnalar dışında. bâzılarının sandığı gibi Bizans’tan değil. Osmanlı Devleti’nin kurulu­ şunu takip eden XV. kendileri de eski hüviyetlerine Avrupalılığı da lâtı büyük ölçüde Anadolu Selçuklu Devleti Teşkilâtının ilâve etmişlerdir. Osmanlı Devleti XIV. Osmanlılar bu usûlü. gelirleri kendilerine ayrılmış olan yerlerin İktisadî yükselişine. Babadan oğula kalan bu sipahilik.daha büyük kumandanlara verilmesi usûlü. memlekette çok sağlam temellere dayanan bir toprak aristokrasisi vücûda getirmişti.Ele geçirilen arazinin değişik kıymette tımarlara ayrılarak askerî vazife karşılığında sipahîlere verilmesi.9.

Yazıcızade’nin. Oğuz H an’ın büyük oğulla­ rı olan Gün. kuruluşun temel dinamikleri gibi temel konularda bile tam bir fikir birliği sağlanabilmiş değildir.3 Yirmi dört Oğuz boyu içerisinde en büyük oğulu temsil eden Kayılar. Dolayısıyla mevcut kaynaklarda verilen bilgiler. gelenekleri henüz bozulmamış Doğu Anadolu’daki Türk aşiretlerinin üzerinde hakimiyet kurmasıyla ilişkilendirir. destanîtarihi bir kahraman olarak karşımıza çıkan Oğuz Kağan üzerine kuran bu gelenek. Ki bu gelenek. yüzyıldan itibaren Oğuzların liderliğini ele almış ve Selçuklu dev­ letini kurmuştur. Oğuz geleneğinin canlandırılmasını “m illi” bir hareket olarak değerlendirir ve Osmanlıların. Anadolu’ya geliş tarihleri. diğer Türk devletleI S İY A S E T . Reşideddin ile zirveye ulaş­ mıştır. ihtiyatla karşılan­ malarına rağmen. 24 Oğuz boyunun nasıl oluştuğunu. D O Ç . Ancak Anadolu’da gittikçe güçlenen Osmanoğulları neticede Boz-ok hükümranlığını yeniden tesis etmeyi başaracaktır. Ay ve Yıldız Han. Bu nedenle Osmanlı Devleti’ni kuranların Oğuz as­ lından olduğu ve Kayı boyuna mensup bulundukları umumiyetle kabul görmektedir.2 Oğuzname’ye göre. Dolayısıyla bazı yazarlar. Yazıcızade Ali II. Osmanlıların Oğuz boylarının en asili olan Kayı’ya ait şecereye sahip çıkması “uydurma” ise de. Hakimiyet.4 R W ittek ise. Murad döneminde. ÜÇLER BULDUK ANKARA Ü NİVERSİTESİ DÎL VE TA RİH -CO Ğ RA FY A FAKÜLTESİ smanlılarm ilk yıllarına dair ortaya konan ça­ lışmaların yeterli ve doyurucu olduğu söylene­ mez. böylece hakimiyetlerini. sonradan kaleme alındıkları için ihtiyat­ la karşılanmaktadır.5 Bizim için de önemli olan bu kabullenişin ardında­ ki güçlü gelenektir. Ona göre. tamamen hayal ürünleri olmayıp. hakimiyetin meşrulaştırılması veya başka bir deyişle OsmanlIlardaki OğuzKayı şuurunun canlanması. Özellikle Osmanlı Devleti’ni kuranların kimliği. Yazıcızade Ali’ye dayandırı­ lır. Selçuklularla yakınlık kurmak ve Timur’a karşı Osmanlı hanedanını güçlendirmek için onları Oğuz-Kayı geleneği içine aldığını belirtirler ve hatta oluşturduğu şecerenin de “tevzin ve tadil” edilmiş olduğunu söyler­ ler. ananeye göre Boz-ok’lardadır ve Boz-okların başında ise önce Gün Han ve ardından en büyük oğlu olan Kayı bulunmaktadır. özellikle kroniklere serpiştirilmiş olan olaylar. kronikler veya tarihi takvim­ ler gibi mevcut kaynakların da en erken XV. Fakat elbette ki. Murat için yazdığı eserinde İbni Bib i’yi kullanmıştır.1 Bunun en önemli sebebi. Gök. Dağ ve Deniz Han ise Üç-ok kolunu oluştur­ maktadır. Belki de Anadolu’daki Türk-Oğuz birliğini ye­ niden hayata geçirmek için sadece siyasi gücün yeterli ol­ mayacağını gördüklerinden dolayı Osmanlılar. Umumiyetle. Anadolu’da Osmanlı devletini kur­ muştur. Ancak gelişen si­ yasi ve içtimai olaylar neticesinde hakimiyet zamanla Üç-okların eline geçmiştir.OSMANLI BEĞLİĞİNİN OLUŞUMUNDA O Ğ U Z/TÜ RKM EN GELENEĞİNİN YERİ YRD. Osmanlıların ilk devirlerini aydınlatacak kaynakların elde olmayışı. tarihi realitenin bunu gerektirdiğinden ziyade-ki tarihsel açıdan da en azından Osmanlıların Kayı’dan gelmediği ortaya konulamamıştır-köklü Oğuz geleneğine dayan­ maktadır. diğer Oğuz boylan nazarında meşru kılmışlardır. özellikle II. DR. bu­ nun “geleneğe” girişi bile derin bir mana ifade etmekte­ dir. Oğuz şuurunu ve ananesini mü­ verrihleri vasıtasıyla adeta yeniden canlandırmışlardır. N itekim Deniz H an’ın en O SM A N LI I küçük oğlu olarak gösterilen Kınık boyu XI. destani bir an­ latımla da olsa bazı gerçekler üzerine inşa edilmiş olsa gerektir. Oğuzların Boz-ok kolu­ nu. yüzyılda ya­ zılmış bulunmalarıdır. Elbette bu kabulleniş. bağlı oldukları boy.

Ay-kutluğ. Ay-kut­ luğ. Tortumış. Kısa­ cası şecerelerde. meşrulaştırma geleneğinden kaynaklanan Kayı boyu/hanedanıııa aidiyet öne çıkmaktadır.1 5 Bu bakımdan Osmanoğullarının içinden çıktığı Kayı boyunun Anadolu’ya ge­ liş sürecinde yalnız olmadığı. Yukarıda ifadelerden de görüldüğü üzere. Tuğra. Oğuz Han’ın oğlu olarak Gün Han’ı. Fakat sonunda aşiretin kurucu atası ve onun oğullarını tanımlamada sarih ve kesin bir biçime kavu­ şur.8 Örnek olarak verilecek olursa Neşri’de şecere şöyle sıralanmıştır: (Osman). Yasuv. Oğuz’dan he­ men sonraki kişisi/hükümdarı noktasında kroniklerde ayrılıklar başlar. Kızıl-buğa. Korhulu. Toğmuş. Balcuk. Osmanoğullarının yakın ataları Süleyman Şah’a kadar sarih bir biçimde ortaya konmuş ve hanedan oluşmuştur. Sunkur. Karay-tu. Yalvaç. Tok-temür. Oğuz’un oğlunu Kök Han olarak belirtmesi daha da dikkate şayandır. bazı Osmanlı müverrihleri tarafından tartışıl­ ması ile de ortaya konmuştur. Bay-temür. Sakur. Tuğra. Bulcas. boy be­ yinin meşruiyet kazanması ve siyasal destek için önemli­ dir. Güc Beğ. dini gelenekten kaynaklanan bir pey­ gambere bağlama.rinde oiduğu gibi Osmanlıların da devletleşme sürecin­ de “belirleyici” unsurlardan en önemlisi olmuştur. Horasan’dan Anadolu’nun t SİYASET . Şecereler. efsaneyle tarih arasındaki geçişlilik İn­ celenmektedir. Bay-Temür. Komas. Çemendür. Boy içinden çıkan kabile/cemaatlerin siyasal veya sosyal nedenlerle zaman içinde başka gruplan da içine alarak genişlemesi bir siyasal güç odağının ortaya çıkma­ sına yol açtığı gibi. Bay-beğ. Nuh Aleyhisselam. eserinin ilk tabakasında Oğuz ananesini sarih biçimde izah edip. bu sebep-sonuç bağlantısını ortadan kaldırmadığı gibi. Cumur-mir. Yazıcızade’nin. onları Selçuklularla yakınlaştırması veya diğer beylikle­ ri/boyları hakimiyeti altına almada bunu “meşrulaştır­ ma” vasıtası olarak kullanma isteği. hakimiyetin Gün Han yoluyla Kayı’ya ait olduğunu bildiği halde. Tuğra. Bu ayrılık Osmanoğullarının bağlı ol­ duğu boyu açıklamak açısından oldukça önemlidir. Osmanlı hanedanı yüceltilir ve onlara ait bir şecere verilir. Her ne kadar bu isimlere ait izahatı çoğu kez havada kalsa da. “uydur­ ma” veya “yakıştırma” olarak kabul edilmesi gereken. Kaya Alp. Her geleneğin oluşumunda göz ardı edilmeyecek olan tarihi gerçeklerin bulunduğunu da biliyoruz. Cem Keymür.13 Lindner’in de belirttiği gibi konar-göçerler için soyağaçları düzenlemek. Oğuz Han’dan sonra hakimiyet Kök Han’a verilmekte ve böylece ananeden uzaklaşılmaktadır. Kroniklerdeki bilgileri külliyen yok sayan “uydurmadır/efsanedir” görüşü. Dib Bakoy. Kaz Han. yüzyıl tarihçilerinden sadece Haşan Bayatı. genellikle Osmanoğullarının tarihine geçilmeden önce. Kara-oğlan. Bilinmezliğin ardında boy yapısının kendine özgü gelişiminin etkisi olduğu kaçınılmazdır. milli gelenekten kaynaklanan Oğuz’a mensubiyet.10 Üste­ lik. Sevine. Korhav.7 Oğuz geleneğinin yansıtıldığı Osmanlı kronikle­ rinde. Fakat ondan sonrası için isimler meçhuldür. Nuh’a çıkan Oğuz silsilesinin. Neşri. Bulgay. bir aşiret üyesinin so­ yağacı onun daha yakın ataları için oldukça açıktır. Osmanlılar için bir “sebep ve sonuç”tur.6 En azından “her efsanenin tarihsel bir dayanağı vardır” gö­ rüşü esas alınarak. Süleyman Şah. Artuk. buna ulaşan şeceredeki isimler olmalıdır. daha uzak nesiller için ise bulanıklaşır ve genellikle çelişkili hale gelir. kendi içinde alt bölümlere de ayrıla­ bilmesine imkan vermektedir. Çünkü Oğuz destan geleneğinde Oğuzhan’ın O SM A N LI büyük oğlu Günhan olup. paradoksal biçimde çoğu bozkır göçebele­ rinin kendi soylarının açık ve tam bir açıklamasını sağla­ madaki yetersizlikten düzenlenir. Osmanlıları Oğuz/Kayı geleneğine oturtması. tarihi realite açı­ sından da yavaş yavaş ciddiyetini kaybetmektedir.12 Bayatı eserinde 52 göbeğe ulaştırdığı Osmanoğulları şeceresinde yer alan isimleri tek tek an­ lamları ve zamanlarıyla yazar. Yafes. Oğuz. Kara-tay. Açıkçası. yüzyıl başlarından itibaren yazılan ve genelde II. Boz-luğan. Yasak. Gök Alp. Kara Han. büyük torunu olarak da Kayı Han’ı gösterir. Tu­ raç. Çarbuğa. Umumiyetle Osmanlıların Kayı boyuna mensup olduğu kabul edilmekle birlikte. XV. Kayı’ya ve dolayısıyla Oğuz’a mensubiyetten çok. Turak. Ertuğrul. Kayı onun torunudur. Bay-suy. Süleyman Şah.9 Hz. en azından Oğuz destan geleneğini hafızasında canlı biçimde yaşattığını söyleyebiliriz.1 1 XV. Zaten Oğuz ve Ka­ yı’ya bağlantıyı sağlayan aradaki neseb silsilesinin gerçek olmadığı. Bu şecerede Osmanoğullarının ataları Oğuz Han’a ve nihayetinde Nuh peygambere ulaştırılır. Bayezid dönemine kadar uzanan ilk kroniklerde. Kızıl Buğa. Kurtulmuş.14 Bu açıdan incelendiğinde.

O kitaptan anlaşıldı ki Oğuz’un altı oğlu olmuştur. Nitekim yukarıda örnek olarak sunduğumuz nesep silsi­ lesinde geçen çoğu isim Oğuz adlarından ziyade. Nitekim. Beyleri Süleyman Şah. aslında Türk ta­ rihini özetleyen sembol isimler olabileceğini gösterir. yeni gelen cemaatlerle birlikte kayboldu.Artuklu Sahası’nın diğer Oğuz boylarının da göç yolu olduğu gerçe­ ğiyle daha iyi anlaşılır. Halep’e giderken Fırat’ta boğulmuş ve Türk Mezarı diye de bilinen Caber kalesine defnedilmiştir. Beylerini yiti­ ren “göçer evli’ler ise dağılmışlardır. Türkmen beğlerinin Oğuz töresine verdikleri önem ve bu töreye olan bağlılıklarını.güney-doğusuna uzanan Mahan16 . Yıldız Alp. boy asabiyetleri kırılarak bu amaca ulaşıldığı da unutulmamalıdır. Henüz XI. Gü­ ney Doğu Anadolu’ya inmişlerdir. hanlık Oğuz Han’ın vasiyeti mucebince alıer Kayı Han evladına düşe gerektir. bütün Türkmen un­ surları birleştiren Oğuz geleneği ve töresi öne çıkacaktır. Belki de. Germiyan ve diğer Batı Anadolu beyliklerinin bilinen yakın ataları dışındaki tarihleri ve onlara ait şecereler de tam manasıyla izah edilememektedir. aynı özenin bu alanda gösterilmediğinin bir delilidir. Alaaddin Keykubad’ın. sadece Kayıların değil. Gün Alp. Tatar ve hatta Moğol asıllı isimlerdir. Özellikle Türkmen­ lerin. Osman Beğ’den sonra Selçukilerin yıkıldığını hatırlatarak “ulu Türk bey­ leri asıl vasiyet ile amel idüb Osman Beğ’i kendülere Han eylediler. Kısacası bu. boy asabiyetinin kırıl­ mış olması ve aynı gelenekten gelen konar göçerlerin ay­ nı coğrafya ve kaderi paylaşmaları bu durumu açıklar. Bu iki padişahın nesebi bilinince Mirza buyurdu. Türkmenler arasında Oğuz töresinin. farklı boy veya cemaatlerin bir boybeği etra­ fında ortak hareket etmelerinin tabii sonucudur. Kara Yusuf’un nesebi ise 41.Selçukluların bilgisi dahilinde ve onlara siyasal güç sağlamada yardımcı idi. Ta kıyamete dek ol nesilden anı kimse almasa gerektir”1 8 diye belirtir. şecerelere yansıyan isimlerin. adları Gök Alp. 1243 Kösedağ Savaşı’ndan sonra. Bu Türkmenlerin uçlardaki faaliyetleri genel anlamda. bazı Türkmen cemaatleri. Gök­ le Deniz’in arasında fark olduğu gibi..”1 7 Edirneli Ruhi’de Osmanoğullarının Kayı Han so­ yundan geldiklerini ve Kayı Han’ın Oğuz’un vasiyeti ge­ reği ulu oğul olarak hüküm sürdüğünü yazar. Türkmenleri aynı şekilde hizmetine al­ ması. farklı Türkmen ve Tatar grup­ ların liderliğini üslenen bir boybeği olduğunu görürüz. Bu tesbit de. kendi siyasi oluşumlarının zeminini hazırladılar. Osmanoğullarının nüvesini oluşturan Kayıların Anadolu ma­ ceralarını da bu açıdan değerlendirirsek. Korkut Ata’dan naklederler ki. Moğol tehlikesine karşı. Mevlana İsmail geldi ve Moğol yazısı ile yazılmış bir kitap getir­ di. Selçuklu devletinin aley­ hine bir durum oluşturmaya başladı. Hatta Sel­ çuklu ve başka Türk beylerinin galebesiyle hakimiyetin Kayı elinden çıktığını söyleyen Ruhi. Verdiğimiz iki örnek. adeta bir Türkmen nüfus deposu durumundaki Doğu ve Güney-Doğu Ana­ dolu’dan. Bu kardeşlikten başka da akrabamdır. Oğuz dışındaki Türk. sadece Osmanoğulları’nın değil. 1449’da II. Deniz Alp. Buyurdu ki “tarih okuyucu Mevlana İs­ mail’i çağırsınlar ve Oğuz tarihini getirsinler”. Aynı şekilde. Tarihi kaynaklara göre elli bin kadar Tatar ve Türk­ men gaza ve cihat etmek amacıyla önce Erzurum ve Er­ zincan’a ardından da. Murat tarafın­ dan Karakoyunlu Cihanşah’a elçi olarak gönderilen Şükrullah’tan takip edelim: “(Cihanşah:). Gök Alp oğulları Kızıl Boğa oğlu Kaya Alp oğlu Süleyman Şah oğlu Ertuğrul’a kırkbeşinci göbekte erişmiştir. Üste­ lik yeni boy ve aşiret asabiyetleri de kurulmaya başlandı. hanedanın uzak atala­ rına uzanan şecerelerde görülen çeşitlilik. Elbetteki böyle bir durumda. Sultan Murat benim ahret kardeşim­ dir. hanedan oluşumunda ve devletleşme sürecinde “meşruiyet” açısından ne denli önemli görüldüğünü bir kez daha hatırlatmaktadır. Ay Alp. I SİYASET . Akrabalığın sebebi soruldu.20 Aşıkpaşazade’nin başka bir neşrinde göç sonucu konar-göçerlerin nasıl da­ ğıldığı ifade edilir. Yer Alp.. özellikle Moğol istilası döneminde. yine Kayı boyuna mensup olduğu­ nu bildiğimiz Artuklu19 sahası içerisinde yer alan. Ancak. kardeşim sultan Murad’ın nesebi Oğuz oğlu Gök Alp’e ulaşıyor. Ancak. Uçlardaki Selçuklu kontrolü. dimiş imiş ki. Göbekte Deniz Alp’e erişmektedir. yüzyıl’da başlayan akınlarla Bizans sınırındaki “Uc Türkmenleri” bölgeyi Türkleştirmeye başlamışlardı. onun ölümüyle birlikte. Mirza buyurdu ki. Oğuz/Türk üst çatısının dışında. Karaman. “Kardeşim O S M A N II sultan Murad’ın nesebi bizim nesebimizden ağadır. Batı Ana­ dolu’ya sürekli konar-göçerlerin pompalandığı da bilin­ mektedir. Süleyman Şah’ın da.Ahlat.

Ancak bu raka­ mı ihtiyatla karşılamak gerekmektedir.23 Ertuğrul’un emrinde 400 mikdarı göçer-evli olduğu söylenir.27 Biz burada hala tartış­ malı olan Ertuğrul ve oğlu Osman’ın ne zaman ve hangi Selçuklu hükümdarı zamanında bölgede faaliyet göster­ diklerini ele alacak değiliz. Alplik. Gölgesinin altında dağlar var.24 Bir müddet Karacağ’da kalan Ertuğrul. bir hükümdarda bulunması gerekli olan özellik­ leri..“(Süleyman Şah’ın Caber Kalesi ’nde defnedilmesin­ den sonra). Rumlara karşı Sultanönü (Eskişe­ O SM A N LI I hir)’nde kazanılan zaferde ordusunun akıncılığını üsle­ nen Ertuğrul Gaziye. Her vakt kim Osman Gazi yaylaya gitse esvablarmı öküzlere yükledirdi. Bizans uçlarındaki faaliyetlerinin yanısıra artık güneyde­ ki güçlü Türk beyliği Germiyanlılar ile de “adavet’e baş­ layıp “ırak” yerlerden “av” etmeye yönelir. Kaçankim gelseler peynir ve halı ve kilim ve koz/kuzı getürürlerdi.22 Süleyman Şah’ın ölümünden sonra oğulları Sunkur Tegin ve Gün Toğdı “vatan-ı asliye”lerine dönerken. Pasin ovasına.30 Böylece sa­ dece kendi boyu içerisindekileri değil diğer Türkmen unsurları da cezbetmeye başladı.. Yani (İne) Göl’de Osman Gazi yaylaya ve Kışlaya gitdikleri yirde bunların göçini üşendirirdi.. zamanla boybeğlerinin diğer bir vazifesi olan akın ve gaza amaçlı fetihlere girişecektir. Bazısı gene Rum ’a (Anadolu) döndüler. Buradan batıya yönelişle beraber Alaaddin Keykubad’ın hizmetine gireceklerdir. gelir Osman Gazi’nin koynına girer. Emanetlerin yine alurlardı.28 Ancak uçlardaki Kayıların bu dönemde yaylak ve kışlak hayatı yaşayan konar-göçer bir yapıda olduğu ve henüz belirleyici bir siyasi güce ulaşmadığı kroniklerdeki bilgilerden anlaşılmaktadır: “Ayanikola dirler bir kafir vardı. o kaleye şimdi dahi anlar hükmederler. konar-göçer teşekküllerin oluşturduğu Ulu Yörük ve Ankara Yörükleri içinde de bölük ve kadılık oluşturacak derecede nüfuslu Kara Keçili cemaatleri bu­ lunmaktadır..25 Babasının ölümü üzerine dört yüz kadar göçer ev­ liyle bölgeyi terkeden Ertuğrul Gazi. 5) tekfuruna bundan şikayet itdi. Beriyye ve Urfa arasında yaşamaktaydılar. Ertuğrul Gazi ve Dündar Pasin ovasına. Bu ay Osman Gazi’nin koynuna girdiği demde göbeğin­ den bir ağaç biter dahi gölgesi alemi tutar. Ve bu kafirler bunlara begayet itimad iderlerdi”. Kayıların Artuklu.26 Yak­ laşan Moğol tehlikesi ve uçları basan Bizans imparatorlu­ ğuna karşı yardımını gördüğü Ertuğrul Gazi öncülüğün­ deki Kayılan Ankara civarındaki Karacadağ’a konduran Sultan Alaaddin. Bazı­ sı Berriye’ye21 gittiler Şimdiki halde anlara Şam Türkmanı derler. N ite­ kim Osman Gazi gördüğü meşhur rüya ile Tanrı’dan bir cihan devletinin başına geçeceğinin ilk işaretini de ala­ caktır: ". Ankara ve Söğüt’e uzanan Anadolu coğrafyasındaki maceraları ve buralarda­ ki yer isimleri ile yine kendilerini Ertuğrul Gazi’nin yol­ daşları olarak gören bir geleneğe sahip Kara Keçililer’in Anadolu’daki yerleşmeleri ve yer isimleri büyük oranda örtüşmektedir. Artık Osman Gazi. Oğuz/Türk tö­ resinde. Osman Gazi. Ancak tahrir defterlerin­ de bu Karakeçililer “Ekrad” olarak yazılmıştır. Şimdiki halde Rum’da olan Tatar ve Türkman ol taifedendir”. yararlıkları neticesinde Sö­ ğ ü t’ü yurt edinir. böl­ gedeki düşman tekfurların en büyük korkusu. 01 su­ lardan kimi içer ve kimi bağçeler suvarır ve kimi çeşmeSİY A SH T . Sivas ve Ankara’da. gazilik ve erdem gibi. Söğüt. Şam Türkmeııi olarak bilinen grupların oluşturdu­ ğu Boz-Ulus’un içinde yer alan Kara Keçililer. Sür­ meli çukuruna varıp. Ki­ mi Tatar’dır ve kimi Türkm an’dır. her dağın dibinden sular çıkar. Sürmeli Çukura göçerler. bir müddet orda kaldıktan sonra Selçuklu hükümdarı Sultan Alaeddin’in çağrısı üzerine önce Adıyaman sonra da Ankara taraflarına geldi. böylece bünyesinde topladığını da gösteren Osman Gazi için “k ut” sahibi olmanın zamanı gelmişti. Domaniç ve Ermeni Belini yaylak-kışlak olarak vermiştir. Bilecik tekfuruna ayıtdı “sizden di­ leğimiz budur ki bizim göçkünümüzi yaylaya gitdiğimiz vakt sizde emanet koyalım”. Ve hem ol kalaya dahi gene o nesilden Döğer derler bir taife vardur.29 Öncelikle kendi boyunun güvenliği ve refahını sağ­ lamaya çalışan Osman Beğ. Eyle olsa bu göçer evli etrafa dağıldı. Bilecik (s. dost tek­ furların ve yerli ahalinin adalet dağıtan güvenilir koruyucusuydu. Söğüt Yörükleri içindeki Karakeçililer de hepimizin malumudur ki bunlar Ertuğrul’u anma şen­ liklerini eskiden beri kutlamaktadırlar. Süleyman Gazi’nin ölümünden sonra Türkmenlerin yeni teşekküller oluşturması veya Kayı ör­ neğindeki gibi bölünmeleri Kara Keçililer ile örneklene­ bilir. 01 dahi kabul etdi. Osman Gazi düşünde gördi kim bu azizin kuşa­ ğından bir ay doğar. Bir nice hatun kişilerle varırlar kal’ada kor­ lardı.

Köprühisar ve İnegöl’ü topraklarına katacaktır. London 1973.benimsemeyen bazı konar gö­ çerleri. G ibbons. Oğuz H an’ım. “The Q uestion o f T he Em ergence o f T h e O tto m a n S tate”. Kürd ve Türkmen benimledir. Cümle Moğol. . Devletin kurulmasından sonra kendi hanedan üyeleri ve diğer Türkmen alplerine fethedilen topraklar dağıtılır. The Royal Asiatic Society ofG rea t Britain and Ireland . Osmanlı İmparatorluğu­ nun Kurulup/.. İs­ tan b u l 1996. aksi şekilde bu yapıyı muhafaza et­ mek te o denli çöküşü hızlandırmaktaydı. M. W ittek . memnun etmediği için. G iese. D iv itçio ğ lu . Çok kîyl u kai­ den sonra sözlerinin ihtiyarı ve muhassılı bu oldu kim Osman Gaziye eyıttiler “Siz Kayı Han neslindensiniz. 9 -2 2 . H .”37 Görüldüğü gibi sadece Osmanoğulları için değil. O xford 1916.Osman Ga­ zi’nin silah arkadaşları böylece devlete hizmete devam ederler.33 Bu Oğuz töresinin yerine getirilmesinden sonra Osman Gazi beyliğini yayarak Bilecik.. yeni oluşan hanedanın meşruiyetine zemin hazırlamanın bir vasıtası olarak değerlendirilebilinir. Turgut Alp. İnalcık. İstanbul 1981. T fe Ottoman Empire. 13-14. Mesela Samsa Çavuş için kaynaklar. I (1925). 01 ucdaki Türkler beğleri ki Oğuz’un boyundan ol uçlara Tatar şerrinden yayıl­ mışlardı. A. Şirvan Han b. “Osm an h D e v le ti’n in K u ru lu ş P ro b le m i”. “Ertuğrul ile beraber.: H . bunun için Selçuklu sultanından izin alması gerektiğini hatırlatan Tursun Fakih’e kızan Osman Beğ’in kılıç hakkı ile bu şehri aldığını ve Al-i Selçuk gibi atalarının önceden buraya geldiklerini söyle­ mesi. Kılıç Arslan b. ben dahi Mehmed Han b. London 1965 (4. 2 Farsça Oğuznatnelerin hem en tam am ın ın ana kaynağı R eşid ed d in ’dir.. Nureddin b.38 1 İlk ve tartışm ayı şekillendiren çalışm alar için bkz. diğer Türkmen beğlikleri için de Oğuz töresince kendi­ ni meşru kılmak esastır.34 Karacahisar’ın zaptından sonra idari düzenlemeye giren Osman Gaziye.31 Bu ilahi işaretten daha somut olan bir vakıayı yine kroniklerden öğreniyoruz. Osman Gazi’nin beğliğinin meşrulaşması.. s. Sülemiş. Doğu-Batı (yıl 2/7-T em m uz 1999). Türkiyat Mecmuası. rüzgâr ile hayli çoğal­ mışlardı. P. 251. p p . beğliğin başına geçer: “Ertuğrul vefat idicek Osman Gazi anun yirine oturub Selçukîlere inkıyâd iderdi. Ertuğrul Gazi’nin vefatının ardından gerçekleşen bu toplantıda Oğuz töresince Osman Gazi. 22) olmıyacak hanlık ve padişahlık Kayı soyu var iken özge boy soyuna değmez ve şimden gerü Selçukilerden bize meded ve ça­ re yokdur. A h m et K ü tü p ­ hanesinde 1317 tarih li (no: 2935) nüshaları b u lu n an bu farsça O ğuznaSİYASET . s. padişahlık sana ve senin nesline mübarek olsun ve benim kızım Malhun hatun senin helalin oldı” deyü heman dem nikah idivirdi”. Samsa Çavuş. Bir boya mensubiyet esası dahi­ linde kısa sürede genişleyen Osmanoğulları. Osman Gazi dahi rahmetullahi teala sözlerin kabul idüb pes mecmu’ beğler ve kethüda­ lar ve Oğuz taifesin(den) anda cem’ olanlar örüdüb Oğuz resmince üç kere yükünüb baş kodular.35 makalemizin başında da belirttiğimiz gibi. kabilesiyle gelmiştir” ifadesini kullanırlar. Osmanlı meşruiyetini tanımamak için sık sık Germiyanoğlu ve Eşrefoğlu ağzından Osmanlılar için “aslı cinsi yok bir yörükoğlu” diyen Şikari de36 Karamanoğlu şöyle yüceltilir: “Ey Alaaddin sen Keykubad b. Gelür şeyhe haber virir. Anda yazlar kışlarlardı. c. İnalcık. s. diğer Oğuz/Türkmen beğlerinin de katıl­ dığı bir dernek sonunda gerçekleşir. Fr. Çünkü konar göçer teşkilatlanma devletleşme sürecini ne denli hızlandırıyorsa. Devlet haya­ tında sadece Oğuz töresinden güç alan hanedanı muhafa­ za etmek. Yarhisar. “P roblem der E ntstehung des O sm aniclıen R eiches”.. Andan türlü bal­ lardan ve kımızlardan getirüb Osman Gaziye sağrak sundular”. O SM A N L l IJT S II. 1 5 1 -1 5 7 . “O sm anlı im p a rato rlu ğ u n u n Teşekkülü M eselesi". Lütfı Paşa (s. onlar da yeni hedeflere yönelecektir. Karaman b. konar-göçerlikten yerleşik hayata geçmeyi tercih etmişlerdir. Şeyh aydır “oğul Os­ man.. Al-i Selçuk isen. Kara Tegin gibi -büyük bir ihtimalle konar-göçer beğleri.. Topkapı Sarayı’n da 1314 tarihli b ir nüsha (no: 1653) ve III. E K ö p rü lü . Eren yay. The Rise o f the Ottoman Empire.”32 Bunlar uc beğleri ve kabile ileri gelenleridir. The Foundation o f The Ottoman Empire. Zeicschfifc fıir S em itistik 2 (1924). The Classical Age (1 3 0 0 -1 6 0 0 ).. H . Fi’l-cümle ol Oğuz didikleri ve ol ilin beğleri ve kethüdaları cem’ olub Osman Gazi katma gelüb meş­ veret idüb işin önün ve sonun danışdılar. Osmanlı Beyliğinin Kuruluşu.ler akıdır. Ertuğrul b. 22)”. 7 1 -7 9 . S. yerleşik hayatı .Keyhüsrev b. N itekim Osmanoğulları ile aralarında müthiş bir çekişme bulunan Karamanoğullarının tarihini yazan Şikari’de de benzer ifade­ ler geçmektedir. Saltuk Alp. G ün ü m ü zd e gelinen son nokta için ise. Kayı Han hod cemi’ Oğuz beğlerinin Oğuz’dan sonra ağaları ve hanları idi ve Güyen? Han vasiyeti ve Oğuz tö­ resi mucebince Oğuz neslinden kimse (s.baskı).

4a (M. 73- 19 20 21 M.: M . burada yazar. a. s. M. s. Bang-R. s. 30). A. 15. 382-383N eşri'den başlayarak. p. R ah' m eti (Arat). Reşideddin Oğuznamesi. Yüzyıla taşır. Kitab-ı Cihan-nüma. A.Ergin) Ankara 1989. 333P. bası­ lacaktır. s. s. “. 34 Neşri. Bahadırlar. Hoca Saadettin gib i tarihçiler özel­ likle Ertuğrul'dan öteye verilen neseb silsilesini ten k it etm işlerdir. ahir zaman olup. Tercüme ve Tahlili. “Oğuznam elere Göre Üçok-Bozok veya İçOğuz Dış Oğuz Meselesi”. Turan).bu göçer evli etrafa dağıldı. Ertuğrul o anda kaldı. U . Samsa Çavuş didiğim iz ol kişilerdendür ki E rtu ğ ru l’la b i­ le gelm işlerdi. c. Z. (Ali Beğ neşti) s. İstanbul 1972. s. K öprülü. 38. yoldaşlığa yarar kişilerdi”. Aşıkpaşazade. s. Şikarı. s. diğer kronikler M ahan'dan gi5çii Cengiz istilasından sonraya tarihlerken. 22 Aşıkpaşazade. c.: Ş. Tarihsiz) s. bu konu üstünde durarak. 16-18. kimesne ellerinden almağa. Tevarih-i A l-i Osman. 93. R. İstanbul 1936. 80 (1992). S. O ğuz Kağan Destanı. s.. A. Moskova 1959. D ört yüz m ikdarı göçer eviyle ol iki kardaşı gitdiler. İstanbul 1332. Paul Lindner. F. “İdari ve Sosyal Açıdan Karakeçili Aşiretleri ve Yerleşmeleri". 90-91. Pasin Ovası’na Sürmeli Ç u k u ru n a vardı.. A. s. Oğuz ge­ leneği ve antropolojik tetkiklerden yola çıkarak. (Kilisli N e ş r i) s. 1 (M art 1999).A. B itlisi de Aşıkpaşazade’yi bu nesepte takip et­ miştir. Neşri. İstanbul 1949. s... Aşıkpaşazade.: F. s. Aşıkpaşazade (Ali Beğ neşri). Tevarih-i A l-i Osman. Tevarih-i A l-i Osman. Ve biri Tuğrul’dur ve birisi G ün D oğdı’dır. Ankara 1975. s. 26-27. M u’cemiI’l-BiUdan. a. Beriyye. Asıl vatanlarına” . Yüzyılda Güney-Doğu Anado­ lu ’nun Ekomomik D u ru m u ”. Die Leğende votı Oghuz Qagban. İbn-i Kemal. Lütfi Paşa. İ. kroniklerde O sm anoğukllannın asıl yurdu olarak gösterilir. Oğuz yapısı ve bu yapıdaki değişiklikler için O ğuz destan geleneği ve boy teşkilatı için bkz.Görüldüğü g i­ bi. 260.. 109-116. Krş. 6. 24/4 (1982).: Ü.. Beyrut 1986.. Aynı eser. O sm anoğlunutı soyunu incelemekte ve O ğuz boyları ile olan bağlantıyı ortaya koymaktadır.K oman). Mesela F. s.melere dayanarak Türkçe neşr yapılm ıştır. Tevarih-i A l-i Osman. vol. M. 22. Bayat?.. 1.e. Mesela H . N. Osmanlı İmparatorluğu’nda Türk Aşiretlerinin Rolü. Tarih olarak daha eskiye g i­ den U ygur türkçesi İle yazılmış O ğuznam eler için bkz. Ancak. s. s. 3 S. 37-52. Mo­ ğol istilasından nasibini alan bölge hakkında Yakut el H am evi’de bilgi m evcuttur. Osmanlı Beyliğinin Kuruluşu.: W. Sümer.Ve hem cem aat­ leri dahi çoğidi. N eşri’de Süleyman Şah’a ait bu hikaye aynen vardır. s. OSM ANLI SİYASET .: E. Aşıkpaşazade (Ali Beğ neşri). s. 129-139 Neşri. 29 30 31 32 33 Aşıkpaşazade. S.Göyünç.m.. 11. U nat-M .. “E rtu ğ ru l”. 23 24 N eşri..m. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi (Turkish Jo­ urnal ofSocial Research). 20-28. s. S. s. onların itaatim sağladığını b elirtir.A. Urfa’nm Viranşehir kazası ile M ardin’in D erik ilçesi arasında bu ­ lunan b ir idari ünite olup Türkm en aşiretlerinin çok kesif olarak bu lu n ­ d uğu bir bölgedir. Ankara 1987. Bulduk.. 1. “Osm anlı Kroniklerindeki Türk/O ğuz Şecereleri ve Kayılar” Türkiye Sosyal Araştırmalar Der. İnacık. 93. 25 Bu konuda bkz. Osmanlı Tarihleri î. s. ît. a. İstanbul 1981.. OsfliacıoğuUarını bir açıdan böyle açıklamaktadır. Ankara 1970. S. s.Tarih Araştırmaları Dergisi.D .g. aynı yer. Defter.g. İstanbul 194. Atsız. (Atsız neşri). Bu üç kardaşlar geldikleri yola döndiler. 3 (Kasım 1997). 35 36 37 38 H . 26 27 Aşıkpaşazade. s. Belki onları Uç-oklara daha yakın görm esinde de "kesili uruk" diye adlandırdı­ ğı bu durum un etkisi vardır. R. X III. kardeşleri­ dir. Yinanç. s. Paul Lindner. diğer kroniklerin tersine. Nişancı da O ğ u z’a 21 göbekte ulaşan Ertu ğrul’un dedesi olarak G ök A lp’i gösterir. Berlin 1932. v. 70.”. 90. Bazısı Beriyye’ye gitdi ve bazısı yine R u m ’a gitdiler. Osmanlı imparatorluğunun Kuruluşu.. (yıl 1997. Tevarih-i A l-i Osman. Ve Sülemiş nam bir karındaşı dahi vardı. c. 4. Türkiye İktisat Tarihi Semineri (8-10 Haziran 1973) MetinlcrlTartîştnalar. T. 55-57. 4. M ahan.e. 4-5. Karamanoğulları Tarihi. Dede Korkut Kitabı 1. 50-51 (haz. 32-33. Neşri bu olayı XI. 9-22. Ü . Bu didügi Osman neslidür. Sahaifü’lAhbar. “W hat was a N om adic Tribe?” Comperative Studies in So­ ciety and History. 693-94. D TCF. D ivitçioğlu.g. bir çok tarihçi bu görüştedir. Bu konuda geniş bilgi için bkz. c.. 6 l. 4 00 ev ile ayrılan E rtuğrul değil. s. Baltacı). 51. Divitçioğlu.57. toponom ik verilerin ışığın­ da Osm anlı kroniklerinde verilen benzer bilgilerin doğruluğuna olan ka­ naatini vurgulam aktadır. 19-20.Bulduk. Giriş-M etin-faksimile (neşr: M . s.. (çev. K u­ ran. B ulduk. 21-22 Lütfî Paşa s. Dede Kor­ kut Kitabı nda da m ukaddim ede aynen şöyle söylenir:” K orkut A ta ayıttı: “A hir zamanda hanlık girü Kayıya değe. Konya 1946 (hz.: Ü . W ittek. (Tercüman yay. 62-63. Yınanç’a ait nüshadan). s. Ananevi Osm anlı tarihçiliği­ nin esas kaynaklarında birini oluşturan Aşıkpaşazade de E rtu ğ ru l’un de­ desi Kök H an yerine Kay(a) A lp olarak gösterilirken O ğ u z’un oğlu yine Kök A lp şeklinde geçer. “XVI. gitm edi.İnalcık. 264-265.: M .. Aşıkpaşazade. s. s. I (yay. kıyam at kopınca. B ehpti’t-Tevarih. 3. s. 5. Şetbzk^Oğuz-name i Muxabbat-name. M üneccimbaşı. A hm edi’nin İskendernam e’sinde nesep tam olarak verilmem esine rağm en E rtu ğ ru l’un adı G ündüz Alp ve G ök Alp ile birlikte anılır. bu anlayışın diğer kroniklere de Yazıcızade vasıtasıyla girdiğini belirtir. H . Veiidi Togan. Atsız. c. Osmanlı Tarihleri I. M üneccimbaşı bu töreni anlatırken O sm an Gazi’nin tek tek beğlere kım ız sunarak. 141. H . 3. Ve bazısı Süleyman Şah’ın üç oğluna uydular kim biri Sunkur T igin’dir. Köym en). 28 Bu konuda “Osmanlı Devletini Kuran Kayıların Anadolu’ya Gelişi ve Ka­ rakeçililer” adlı bildirim iz. "Osm anlı D evletinin K urucusu Osm an Gazi ve Devri İle İlgili Bazı Meseleler H akkında Düşünceler”. S. s. çvr. burada geçen Moğol yazısından kasıt U ygur yazı­ sı olm alıdır ki.. Tarih K ongresine sunulm uş olup.g.: Göçebe B ir Aşiret Ne İdi? Ankara 1995. s. 18 R uhi.

KURULUŞ OSMANLI İMPARATORLUĞUNUN KURULUŞUNDA BİZANS VE AVRUPA 169 KAYILARIN ANADOLU'YA GELİŞİ 176 OSMANLI DEVLETİNİN İSTİKLÂL HUTBESİNİ OKUYAN DEVLET ADAMI: DURSUN FAKÎH 181 OSMANLI DEVLETİ NE ZAMAN KURULDU? 190 OSMANLI'DAN MİLLÎ MÜCADELEYE İSTİKIÂL'Î OSMÂNÎ GÜNÜ KUTLAMALARI 194 .

.

IV. Haçlı seferinden sonra kurulan İznik Grek devletinin büyük gayretleri ile geri alınan İstanbul. SİY A SE T . Papalık Büyük Şizma hareketi ile bölünmüş ve zayıflamıştı. Halbuki bu devirde Do­ ğu Mısır’da ve Türkiye’de yüksek kalitede ordular vardı ve onların “dinsizlerle” mücadele azmi daha kuvvetli idi. Bu tehlikeli altüst etmişti. Fakat bu devirde Hıristiyan Batı’da da birlik yoktu. daha başlangıçta Bizans’ın içişlerine karışıyor ve Balkan devletlerinin zaafını öğrenerek sağlam bir dev­ let kurabilmek için gerekli keşifleri gerçekleştiriyorlardı. 14. arkası gelmek bilmeyen taht mücadeleleri. bu üstün coğrafî durumundan faydalanarak büyük siyasî ba­ şarılara erişmiş ve yüz yıl içinde bir uç beyliğinden bir dünya imparatorluğu olan Osmanlı Devleti’ni kurmuş­ tur. askerlik sanatındaki becerisi ve idarecilikte mehareti ile hiç tanınmamış bir beylikten bir dünya İmparatorluğu­ na ulaşıyordu. Anadolu’nun kuzeybatısın­ da. o zamanki Anadolu nizamını / / / / ^ zans. 1300’lerden sonra bütün Batı Anadolu Türklerİn eline geçmişti ve Bithynia (Kocaeli) eyaleti Osman G azi’nin hissesine isabet etmişti. tam bu sıralarda çözülme halinde idi. Devletin merkezinin Batıya ta­ şınması ile devlet siyasetinin ağırlığı da batıya kaymış ve Anadolu’nun savunması ihmal edilmişti. sarsılan itibarlarını kurtarabilmek için Türk düşmanlığı ve Haçlı seferi düşüncesini kendi emellerine âlet olarak kullanırlar. Doğu ve Batı Kiliseleri arasındaki mezhep kavgaları sürüyordu. Askerî güçten mahrum olan Bi­ O SM A N LI I zans’ın bütün limanlarına ve Adalarına yerleşen İtalyan deniz devletlerinin Doğudaki ticaret menfaatleri onların Haçlı seferlerine katılmalarına engeldi. karşısına çıkan genç ve dinamik Osmanlı Devleti ile başedebilecek durumda değildi. Yüzyıl Harpleri de bu zamana rastla­ makta idi. Osmanlılar da 1308’den sonra Bizans topraklarına akınlarını arttırırlar. Anadolu’dan başka Trakya da Türk akınlarına açılmıştı. Lâ­ kin bu devir Papaları. isyanlar ve Italyan deniz devletle­ rinin hem kendi aralarında hem de Bizans ile olan çatışmala­ rı eksik olmaz. Bizans hudutları üzerinde yerleşen bir Oğuz boyu. Bu sıralarda Bi­ durumdan Bizans ancak Batı Hıristiyan âlemi tarafından kurtarılabilirdi. Haçlı seferi düşüncesi de bu devirde Hıristiyanları es­ kisi gibi ilgilendirmiyordu. Halbuki tam bu sıralarda Türk akınları hudutları zorluyor ve İmpara­ torluğun burada kullanılacak ordusu bulunmuyordu. Batı Anadolu’ya doğru ilerleyerek orada toprak ve ganimet aramağa başlamıştı. 1354’de Rumeli’ye geçen Osmanlılar hız­ la ilerliyor. yüzyıl sonundan itibaren mevcuttu. Bu zamandan sonra Bizans’ın çökmesine kadar ge­ çen devrede İmparatorluk içinde kilise kavgaları. harap ve her ta­ raftan hucumlara açıktı. DR. ŞERİF BAŞTAV A N K A R A Ü N İV E R S İT E S İ D İ L VE T A R İH C O Ğ R A FY A FAKÜLTESİ y y'oğol istilâsı. İç savaşlarda güçsüz düşen ve bir daha kendini toparlayamayan Bizans. Osmanlı imparatorluğu’nun bu emsalsiz başarılarının temelini Rumeli’deki arazisi oluşturuyordu. Selçuklu Devleti sona ermiş. Türkleri dinî mahiyette büyük milletlerarası işbirliği ile yoketmek veya hiç olmazsa Avrupa’dan kovmak gerektiği dü­ şüncesi. Batı’da Türk tazyikini en çok hisseden Macaristan’da. Anadolu’yu ebediyen kaybetmek üzere idi.OSMANLI İMPARATORLUĞUNUN KURULUŞUNDA BİZANS VE AVRUPA PROF. IV. onun arazisi üzerinde bir çok Türk Beyliği kurulmuş ve Moğolların önünden kaçan pek çok Türk Boyu. Haçlı seferinden beri Bi­ zans’ın ve Balkan ülkelerinin zaif olması ve Batı Hıris­ tiyan âleminin birlikten mahrum bulunması bu Türk Beyliğine büyük imkânlar bahşediyor ve bu Oğuz boyu. Bütün Ortaçağ bo­ yunca Avrupa toplumunu idare eden Papalık ve imparatorluk gibi iki temel Kurum.

Galatanın gümrük gelirleri 200 bin duka idi. mezhep ve müesseseierin mücadele sahnesi olmaktan kurtulamamış. Cenova. devleti bu çıkmazdan kurtarma gi­ girişimi olmuş ve Bizans’ın sonu demek olan böyle bir it­ tifakı rivayete göre Kantakuzenos engel olabilmiştir. İhtiyaç duyduğu her anda Osmanlılar onun yanın­ da idiler. Sırplara karşı yine OsmanlIlardan faydalanıldı. Bu çatışmada Orhan Bey yi­ ne Kantakuzenos’un yanında idi ve 1353 ’de KantakuzeSİYASET rişimi. onun erken ölümü ile yarıda kaldı. Kantakuzenos’un niyabet heyeti ile patlak veren mücadelesi. bu beraberlik sonuna kadar süremezdi ve Osmanlılar sadece yağma ve esir peşinde değillerdi. Andronikos un (1328-1341). veren Kantakuzenos. bu akınlara ancak büyük mülk sahipleri karşı koyabiliyordu. Osmanlılar fetih peşinde idiler ve girdikleri yerlerde yerleşmek arzusunda idiler. Arada Sırplar 1330’dan beri Balkanlarda çok kuvvet­ lenmişler ve Bizans’ın hayatına son vermeği akıllarına koy­ muşlardı. Önce İzmir Beyi Umur. İmparatorlukta niza­ mın ve refahın iade edilmesi en büyük problemlerden bi­ ri idi. Daha sonra özellikle bütün Avrupa’nın sahil şehirlerinde yayılan bu kara Ölüm. Fakat. Osmanlıların Avrupa’da yerleşmelerine yar­ dımcı olmuştur. Bu devir Bizans toplumunda feodalleşme kok salmıştı. Türk hâkimiyetini Lâtinlere tercih ediyordu. git­ tikçe bir facia halini almakta idi. İmparatorluğun dağılma­ sı ve savunmasının yok olması neticesini vermiştir. bu olayları çok yakın­ dan izliyorlardı. Bizans’ın bu talihsiz iç harpleri sırasında Osmanlılar. Bu sı­ rada Venedik ile Cenova. Son iç harpler sırasında ziraat yapılamamış. Bizans’ın bütün ticaretini tekelleri altına aldılar. Andronikos’un ölümünden sonra loannes Kantakuzenos’un başını çektiği yeni bir isyan başladı ve bunun sonunda Bizans uzun ve ağır krizlerden birine girdi. ülkede korkunç tahripler yaptı. ardından Sırbistan ve nihayet Osmanlılar bu mücadeleye katılırlar. Rum­ ların Lâtinlere karşı duydukları nefret son haddini bul­ muştu. bu sebeple Sırplarla Türklerin ilerlemeleri hız kazandı. hazine boştu. Bi­ zans’ın donanmadan mahrum olmasından ziyadesiyle ya­ rarlanan Cenovalılar.I I H J I . tam İstanbul’un önünde bir muharebeye tutuştu ve Kantakuzenos. Meşru hükümdar ile Ortak İmparator olarak anlaştı. VIII. ticaret felce uğra­ mış ve vergiler toplanamamıştı. Ancak. Yabancı akınlarına sah­ ne olan ülke çöle dönmüştü. Kantakuzenos’un iç savaşları sırasında Sırplar Makedonya’nın hemen tamamına sahip olmuşlar­ dı. Sırplara. Orhan G a ziye kızı Theodora’yı. Bu iç savaş sonunda İmparator­ luk son kudretini de kaybeder ve İmparatorluk bu yaban­ cılara teslim olur. III. Rumlarda kiliselerini koruyabile­ cekleri kanaatini uyandırmıştı. Zira. İmparatorluğun bu sıralarda gümrük gelir­ leri 30 bin altının altında olmasına karşılık. 14. 1 2 6 l’de İstanbul’u geri almak üzere mücadeleye atıldığında. bu iç şavaşa daha başından itibaren yabancılar da karıştı. İmparatorluğun İktisadî ve malî durumu acıklı idi. bütün Karadeniz ticaretini eline geçirmişti. Artan düşman akınları ise ülkeyi harabeye çeviriyor.Yeniden hayata kavuşan Bizans. zamanla çok kuvvetlenen ve zenginleyen Cenovalılar. Türklerin inanç konu­ sundaki hoşgörüleri. kuvvetli ve yabancı bir koloni halini almışlardır. her yanı ile Bizans ülkesini ve Balkan kavimlerinin gücünü ve zaafını öğrenme fırsatı bulmuşlardı. Daha 1346’dan beri Osmanlılar onun ya­ nında ve hanedana karşı çarpışırlar. Bu yeni iç savaş di­ nî ve sosyal unsurlarla da karışarak yön değiştirdi. Bizans sarayı bundan böyle çok mütevazı bir hayata katlanmak zorunda idi. Mihael’in. Osmanlılar sayesinde onun le­ hine neticelenir. Tam bu sıralarda Karadeniz üzerinden Asya’dan ge­ len veba. hâkimiyet için iki ayrı hükümdar ailesinin çarpıştı­ ğı İmparatorluğun dış düşmanları. yüzyılda Bizans’da İmparatorluk hanedanı için­ de ortaya çıkan aile kavgaları. Cenova’nın bu dere­ ce kuvvetlenmesi Venedik’i çok rahatsız ediyor ve Vene­ dik Cenova’yı Doğudaki en büyük rakip sayıyordu. Sıprlarla Osmanlılar arasında bir ittifak O SM A N I. Sadece büyük mülk sahiplerinin ayakta kalmasına sebep olan bu hareket. Bulgarlara ve Rumlara karşı Osmanlıların yardımları sayesinde galip gelir. Rumların büyük bir'kısm ı. Türk akıncılar ara vermeden Trakya’yı kolaçan edi­ yorlardı. Lâtinlerle Grekler arasındaki gerginlik arttı. Bir ara. İstanbul’a rakip. Fakat bu sırada Bizans’ın en yakın teh­ likesi Cenovalılardı. İstanbul’da bu olaylar olurken Kantakuzenos’un bütün iktidarı elinde tutarken bir kenara ittiği iktidar ortağı K loannes baş kaldırdı. Bu cihet dış düşmanların kuvvetlenmelerine fırsat verdi. çok ağır problemler bekliyordu. hiç istemediği bir harbin içinde kaldı. donanmaların­ dan yararlanmak üzere Cenovalılara İmparatorluk üze­ rinde bir kısım imtiyazlar verilmişti. Gittikçe parçalanan ve iç ihtilaflara dü­ şen. İstanbul’u ele geçirerek iktidara gelen Kantakuzenos’u.

14. Gelibolu Türklere aynı zamanda Çanakkale boğazını kontrol altında bulundurma imkânı­ nı veriyor ve Rumeli’ye geçmeği de kolaylaştırıyordu. N ite­ kim Süleyman Paşa. boş kalan Gelibolu ka­ lesine girerek burasını işgal ettiler. 1352’den beri Gelibolu yarımadasında bulunan Türkler. Kantakuzenos’u hudutsuz ih­ tirasları uğruna kendilerini tehlikeye ve mahva sürükle­ yen bir adam olarak görüyordu. Türk hükümdarı. Zira. Osmanlıların plânsız yağma akınlan devri artık sona ermişti ve onlar yerleşeceklerdi. bu ik­ bal ânında kendisini bu mevkie getiren Türkleri unut­ muştu. Gerçi Kantakuzenos daha başından beri. Halk tarafın­ dan bütün felâketlerin başı. Bizans’ın ve hatta bütün Balkanların geleceği bakımından son derece önemli ha­ diselerin başlangıcı olacaktı. şimdi artık kurtarmak çareleri aramağa başladı. Kanta­ kuzenos bütün başarılarını Orhan Bey’e borçlu idi ve Kantakuzenos’un dış siyasetinde Türkler tm e l unsur olmuşlardır. Anadolu’daki özellikle yarı göçebe halk da kendi rızalariyle Rumeline geçerek burada yerleşmeğe başladı. Bu olay. Kantakuzenos buluşma yerine geldiği halde Orhan Bey rahatsız olduğunu ileri sürerek gel­ memiş ve böylelikle bütün müzakere yolları kesilmiştir. duruma rağmen. keşif kıtaları İstanbul’un bir kaç mil ya­ kınlarına kadar ilerlediler. Rum halkı. Ioannes ile anlaşmayı denedi ise de burada da ret cevabı aldı. yüzyıl ikinci yarısın­ da Türkler. Türkler artık Kümelini vatan edinmeğe kararlı idiler. bütün hatalarının meyveleri­ ni topluyordu. Haziran ayından sonra Trakya’ya akınlarını artırdı. zira Kantakuzenos’u o za­ mana kadar başarıya götüren ittifak sona ermişti. Bizans başşehrinde panik yarattı. 1352’de Geli­ bolu’da Orhan Bey’e bir kale vaadetmişti. Yalnız ve desteksiz kalan Kantakuze­ nos İstanbul’a döndüğünde Sırplara ve Bulgarlara baş vu­ rarak Balkan Hıristiyanları arasında bir savunma paktı teklifinde bulundu ise de netice alamadı. Gelibolu’da üsler kurarak I SİYASET lu’da şiddetli bir deprem oldu. Fakat. Kantakuzenos hâla. na şiddetli bir dil ile ihtar etti. İktisadî kaynaklarını ve her şeyden önce Bizans’ın gücünü ve zaafını iyi tanıyorlardı. Pek çok kimse İstanbul’dan kaçmak. Daha Kantakuzenos’un ilk yıllarından başlayarak Türk­ lerİn küçük guruplar halinde Avrupa yakasında ve Geli­ bolu yarımadasından dolayı dikkati çekmemiş ve tehli­ keli sayılmamışlardı. Tzympe gibi önemsiz bir kaleyi ne za­ man olsa ele geçirmenin mümkün olduğunu düşünerek bu kale karşılığında gönderilen fidyeyi kabul etti. Kantakuzenos. Fakat asıl şimdi. Ancak.nos bütün kaybettiği yerleri geri almış ve hâkimiyetinin evcine erişmişti. Oturulmaz hale gelen Ge­ libolu’nun korkuya kapılan halkı. iki taraf arasındaki muhabereler esnasında İmparatorluk halkı arasında büyük değişiklikler oldu ve 1354’de Kan­ takuzenos aleyhtarlığı son safhaya erişti. Tam bu sırada meydana gelen bir olay. Kantakuzenos da korkuya kapılarak ne nihayet işlediği hatanın farkına va­ rarak Orhan Bey ile uzlaşmak istedi. İmparatorluğun içinde bulunduğu acınacak malî. Türkleri yardıma çağırmakla tehlikeli bir oyuna girdiğinin far­ kında idi. herkes başşehrin Türk tehdidi altına girdiğini anladı. Halbuki onlar şimdi İmparatorluğun her tarafını. Gelibolu dahil bir çok ka­ lenin surları ve evleri yıkıldı. ülkeyi ve yollarını. Kantakuze­ nos’un kaderini belirleyecek. para ile onu hizaya getirebileceğini düşündüğünden 10 bin Duka Karşılığında Tzympe’yi geri vermesini ve Gelibolu­ ’ y u boşaltmaları için adamlarına emir vermesini damadı­ kendisini çok kuvvetlenmiş hissediyordu. Az sonra Süleyman Paşanın ordusu Malkara. Bu istek karşısında Orhan Bey’in verdiği cevap tutum u son derece soğukkanlı idi. Gelibo­ lu’nun güney doğusunda 30-40 km mesafede bulunan Tzympe kalesini işgal etti. Kantakuzenos’un hasımlarını yenme hırsı. Türk ittifakı ile ülkeyi düş­ manlara teslim etmiş olmakla suçlandığından son bir ça­ re olarak V. altın karşılığında Türklerle anlaşabi­ leceğini düşünerek Orhan Bey’den İzmit Körfezinde bir görüşme istedi. Kantakuzenos. Kantakuzenos artık hâkimiyeti kendi ailesine geçirmeğe karar verdi ve büyük oğlu Matheos’a ortak İmparator tacı giydirdi. Fakat. Kantakuze­ nos’un vaadini unutması üzerine Süleyman Paşa. Geli­ bolu’nun iadesine gelince “Allahın kendisine bahşettiği bir kaleyi kimseye veremeyeceğini” söyleyerek reddetti. Batıya gitmek ve canını OSM ANII . Avrupa arazisinde tutunmak hususunda ka­ rarlı hareket ediyorlardı. Kantakuzenos’un başarılarının artık sonu gelmişti. Gelibo­ Kantakuzenos’un yıldızı artık sönmekte idi ve onun dev­ rilmesine kimse önleyemezdi. depremden zarar gör­ meyen komşu kalelere göçetti. Bolayır ve Tekirdağı’na kadar ilerledi ve bura­ larını zaptetti. Türklere umduklarından fazla imkân verdi. Süleyman Paşa he­ men ardından surları tamir ettirerek Anadolu’dan getir­ diği Türkleri burada yerleştirdi. 2 Mart 1354 gecesi.

1359’da Vassali loannes ile Üsküdarda yapılan bu­ luşmada İmparator. Osmanlıların Balkan yarıma­ dasında yerleşmelerinin tek sorumlusu olarak Kantakuze­ nos’u görürlerse de. İmparatorluğun son eyaleti olan Trakya’ya hâkimdiler. Bizans’ın ve Balkan yarımadası kavimlerinin Türk ilerlemesine karşı toptan bir mukave­ met göstermemiş olmalarıdır. Bu olay. Kantukuzenos’un iktidarı ele geçirdiğinden daha fazla. Bu bölgedeki siyasî kargaşadan faydalanan Macarlar. “Kantakuzenos onları yardıma çağırmamış olsa idi dahi Tiirkler bunun bir yolunu bulurlardı” demek sure­ tiyle bir gerçeği dile getirmektedir. Orhan Bey ile yaptığı anlaşma ile Türklerin daha önce ele geçirdikleri Trakya şehirlerini onlara terkediyordu. bu bölge halkının o esnada dinî. zaaf içindeki Bizans bundan faydalanama­ dı. hem kendi aralarında çatışmakta hem de Türklerle işbirliğinden çekinmemekte idiler. Cenova’nm dostu ve müttefiki. Ioannes’in hâkimiyetini ele geçirdiği Bizans fa­ kir. Cenova’lıların. Türk fetihlerinin ileride doğura­ bileceği tehlikeyi görememiş. IOANNES PAIEOIOGOS DEVRİ (1355-1391) V. ayrı­ ca yabancıların iradesine bağlı idi. 1335’de Bizans’ın içinde bulunduğu tehlikeyi bütün açıklığı ile Venedik senato­ suna bildirmişlerdi. Bizans’da İmparatorluğun Vene­ dik’e. fakat o sırada Batı Hıristiyan dünyası da birlikten mahrumdu. Bu sırada Doğu’da en çok menfaatleri bulu­ nan Venedik ile Cenova. Bir insan ömrü boyunca üç kere iç sa­ vaşa sahne olan imparatorluk için artık kurtuluş ümidi yoktu. Venediklile­ rin İstanbul’daki temsilcileri. İç savaş­ lar sonunda harabeye dönen Trakya’nın bir çok şehri. Türkler artık. Bi­ zans’ın zaafından ve iç kavgalarından ustalıkla faydalaSİY A SE T . aralık­ sız akınları ile Trakya’yı ele geçirme yolunda idiler. Şayet Venedik bir çaresine bakmaz­ sa. Bal­ kan devletlerinin içinde bulunduğu şartlar ve özellikle sosyal yapıları Türk fetihlerini kolaylaştırmıştır. Zira Türkler. aksine sırf kendi bencil menfaatleri uğruna Türklerle birleşmekten çekinmemiş­ lerdir. İmparatorun aczi şimdi. harap ve sosyal huzurdan mahrum bir devletti. Trakya’nın sahibi ve her şeyden önce Bizans’ın metbuu idi. V. Bizans’ın geniş bir nefes almasına fırsat verdiği halde. Bu­ nunla beraber hiç bir yerde Türklere karşı ciddi bir mu­ kavemete rastlanmaz. Bizans mirasını bir Hıristiyan devlete mi. ırkî ve m illî şuurdan yoksun olmalarıdır. yoksa Türklere mi nasip olacağı problemi henüz cevapsız kalıyordu. İmparatorluğun çökmekte olduğu bilinmekle beraber. Duşan’ın ölümü sadece Türklere yaradı ve Balkanlarda Türk ilerlemesine engel olacak devlet kalmamıştı. Tarihçiler genellikle. Orhan Beyin hiddetini gidermek maksadıyla kızını onun oğlu H alil’e nişanlamıştır. İmparatorluğun parçalanması daha kuvvetli ve malî du­ rumu daha acıklı idi. Venedik’in. uzun süren hâkimiyetinin sonunda Bizans İmpa­ ma devrine girmişti. Buna rağmen hayrete değer dayanıklılığı Bi­ zans’ı daha bir müddet ayakta tutabilmiştir. Modern bir tarihçi. Bundan başka bu bölgede hüküm süren kavim ve milletlerin ida­ recilerinden hiç biri de. iç kavgalardan henüz çıkmış ve bir toparlan­ başardılar. İlk zamanlarda B i­ zans'ın mirasına en kuvvetli görünen Sırp Kralı Duşan’m er­ ken ölümü (1345). Lâkin artık Bizans İmparatorluğunun son yüzyılı. bu bakımdan Kantakuzenos bir istisna teşkil et­ mez. Osmanlı birlikleri 1359’da İstanbul’un surları önünde görünürler. Zira. olayları yakından izle­ yenlerin gözünden kaçmıyordu. Macaristan’a veya Sırbistan’a tesliminden başka ça­ re olmadığını düşünenlerin sayısı kabarıktı. Türk hâkimiyeti altına girmesinin başka esas sebepleri vardı ve asıl sebep. Osmanlıların bir macera peşinde koşmadık­ ları. Osmanlı fetihlerini kolaylaştıran şartlar her şeyden önce. Batı Hıristiyan âlemi ancak Bizans’ı kurtarabilir­ di. Kısacası. Bun­ dan böyle Türk akıncılar bölgede daha tehditkâr olmağa başladılar. Para değerini yitirmiş. Fransız sarayında Türk tehlikesi henüz ta­ nınmıyordu. Macaristan. bu sıralarda Balkanlardaki gelişmele­ rin hâkimi bulunan Türklerle Macarların karşılaşmaları­ na sebep olacaktı. Avrupa’da yerleşmek istedikleri. Bizans’ın ve Avrupa’nın bu kısmının ğu anlatılıyordu. zaaf içindeki Bulgaristan’dan Yıdin’i almayı Bizans’ın Osmanlı fetihleri önünde güçsüz olduğu ve böyle bir tehlikeden kendini tek başına kurtaramaya­ cağı artık ortaya çıkmış ve akibet kaçınılmaz hâle gel­ mişti. Bizans’ın Türklerin eline geçmesinin mümkün olduOSM A N LI Q ratorunun kayınbiraderi. olan Ostrogorsky.yerleştikten sonra tehlike anlaşılmakta ve Rum halkında geniş ölçüde ve âtıi bur uyanış göze çarpmaktadır. sivil irade çözülmüş ve hazine bo­ şalmıştı. mukavemet etmeden Türklere teslim olur. Bir uç beyliğinden bir devlet kurmayı başaran Or­ han Bey. hatta Sırp kralı Duşan’ın Türk ittifakına vaş vurdukları bilinmektedir. durdurulması mümkün olmayan bir çöküş devridir.

Bu sıkışık durumda Kiliseler Birliğine baş vurmaktan başka çaresi yoktu. Ioannes. İstanbul’u fethede­ rek burasını merkez yapacaktı. Stefan Duşan imparatorluğunun Yardar ırmağının doğusun­ daki arazisi Osmanlıların eline geçti. Bizans. 1378’de yazdığı bir mek­ tupta. Bundan başka İmparator. Bu tarihten sonra Bulga­ ristan bağımsızlığını kaybediyor. Yıldırım Bayezid babasından teşekkül halinde bulunan bir İmpa­ ratorluk devraldı ve o. Ohri. loiktidardan uzaklaştırıldı. V. 1388’de ortak Sırp ve Boşnak orduları Ploçnik’de Osmanh ordusuna ağır bir darbe indirmesi. İstanbul’daki bütün Vene­ diklileri hapse attırdı. Fakat artık Bal­ kanlardaki olaylarda bir kopma noktasına gelinmişti. adayı onlara verdi. Lâkin Sultan Murad soğukkanlı ve temkinli davranarak 1389’de Koşma muharebesinde kendisi­ ne karşı önderlik eden Sırp kralı Lazar ile bir çok Sırp ileri ge­ lenini bu muharebede bertaraf etti ve kendisi de şehit oldu. Babası ile karde­ şi Manuel’i hapse attırmıştı. mücadele eden taraflarla günün icap­ larına göre işbirliği yapar. bir çok za­ fer kazınmış. Bizans halkı önünde daha sevimsiz bir hale geldi. fakat Kiliseler Murad’ın muvafakati alınarak yeniden iktidara geldiler. artık Türkler karşısın­ da yalnız ve yardımcısızdı.nan Sultan Murad. Sırbistan’ın önemli bir kısmı ele geçiriliyor ve Bizans da Osmanlılara tâbi olu­ yordu. halkın büyük bir kısmı ile Kilise onu soğuk karşıladı. Bu devri en tanınmış Bizans ya­ zarlarından Demetrios Kydones. düşman ordusunu dağıtmış. Hıristiyanlar arasında Türk­ leri durduracak bir iktidar kalmamıştı. Fakat Papa­ lık. Sultan Murad ile anlaşarak ona haraç ödemek ve ömrünü sükûnetle geçirmekten başka çare yoktu. Bu muhabereye katıl­ cılar Adriatik sahillerine kadar vardılar. Neticede V. Bu defa Venediklilerin yar­ Ioannes'ia Macar kralından yardım istemek üzere dımı ile V. Bizans ile Venedik arasında Bozcaada yü­ zünden patlak veren ihtilafta Cenovalı’ların yardımı ile hapisten çıkarıldı ve Cenovalı’larla işbirliği yaparak ikti­ dara geldi. bir kısım Türk akın­ arasındaki ayrılık giderilemediğinden bu iş neticesiz kal­ mıştır. Sultan Murad. bir skandal ile son bulur. Sultan annes. Bu sebeple. Limni adasında hapse atılan Andronikos. V. Gelibolu’yu Türklere iade etti ve İstanbul’da üç yıla yakın hüküm sürdü. Sofya ve N iş zaptedildi. Bu muharebede sonunda Türkler ilk defa olarak Macaristan hududuna erişirler. loannes’in büyük oğlu Andronikos’un babasına karşı isyanı. fakat mağ­ mamış olmasına rağmen Bizans. Lâkin Roma’ya giderek mezhep değiştiren İmpa­ rator. Sultan Murad ile kendisini çok alçaltan bir m u­ ahede imzalamak zorunda kalır. loannes ile Manuel hapisten çıkınca Andronikos yaptığı seyahat. Artık Sırplar ve Boşnaklar da Osmanlı teba­ ası olmuşlardı. o da bunu yaptı. Prilep. Ancak bunlardan sonra imparator papanın ayağına giderek Roma’da mezhep değiştirmiş. Müslüman ve Hıristiyan tebaasına kendisi­ ni sevdirmişti. 1380’den 1388’e kadar Iştip. otuz yıla yakın süren hakimiyeti es­ nasında Osmanlı devletinin temellerini atmış. şehir içindekilerin ise sefalet ve isyanların pençesinde yaşadıklarını ifade eder. İmpa­ rator için artık. gittikçe kuvvetlenen Sultan M urad ile dostlukları bozulur. V loannes ile oğlu Manuel. bu İmparatorluğu tabii hudutları içinde yerleştirmeği düşündü ve bunun için henüz istik­ lâllerini koruyan Hıristiyan Prenslikleri ile Anadolu Türk Beyliklerini ortadan kaldıracak. genç ve dinamik Osmanlı devleti karşısında tıpkı Bizans İmparatorluğu gibi iktidardan mahrumdular. Bizans’ın sıkışık durumundan faydalanarak her defa­ sında Doğu Kilisesini Katolik Kilisesine bağlamayı dü­ şünmüştür. ayrıca yerine getiremeyeceği bir meselede yemin ederek kendini bağlamıştı. Sultan Murad zamanında Bi­ zans’dan başka Güney Islavları da. bütün İslav kavimleri arasında bü­ yük bir sevinç yarattı. Sultan Murad’ın yerine geçen büyük oğlu Yıldırım Bayezid. lik hizmetini yerine getiriyordu. bu olayın sonuçları yü­ zünden iliklerine kadar sarsıldı. Osmanlıların 1453’den önce Bal­ kanlarda kazandıkları en büyük zafer ve neticeleri bakımın­ dan en önemli başarılardan biri idi. Osmanlıların otuz yıldan beri aralıksız süren zaferleri Balkan Islavlarım yılgınlığa sevketmişti. İmparatorlukta yeni bir huzursuzluk konusu idi ve bundan sonraki olaylarda önemli bir yer tutacaktı. Timur ortaya çıktığı sıraS İY A S E T . Papalığa baş vuruyor ve yine bir Haçlı seferi günde­ me geliyordu. 1371 Çirmen Zaferi. Böylece Osmanlıların daha Avrupa’ya geçmele­ rinden yirmi yıl geçmeden Bizans ve Bulgaristan Türk­ lerİn vassali haline geldiler. Bundan sonra Osmanlıların Balkan yarımadasının batısındaki ilerlemeleri çok çabuk oldu. Bir kaç yıl sonra V. batıdan döndükten sonra daha fakirleşmiş. şehrin dışındaki herkesin Türklere boyun eğdiği­ ni. Bizans sarayı her yıl veliaht Manuel aracılığı ile Sultan Murad’a karşı vassaO S M A N II Q lup Sırplarla ittifak etmeği ihmal etmemiştir.

Bayezid. Osmanlıların. Osmanlı Devleti’nin yeniden canlanmasına fırsat vermekle. varlığını hâla koruyordu. Hıristiyan devletler ancak şimdi. Avrupa’da gittikçe artan Türk tazyiki sonunda dü­ zenlenen Niğbolu Haçlı Seferi. Niğbolu zaferinden sonra Tuna’nın güneyinde kal­ mayı tercih eder. şehzadeler arasında sonu gelmeyen iç savaşlar çıkmış. Hıristiyan devletlerin birbirleri­ ne karşı duydukları kıskançlık ve hak iddia edenlere kar­ şı güttükleri yanlış politika. Artık Bulgaristan dışında Eflak ve Sırp Beyleri yerleşmişti ve az sonra meydana çıkacağı üzere. Hıristiyan devletlerinin de yardımı ile kısa bir za­ manda atlatarak ve toparlanarak ilerlemeğe ve Bizans’ın artıklarını temizlemeğe başladılar. Anadolu Türk Beylikleri canlanmışlar ve Bizans eski arazisini geri iste­ meğe başlamıştı. Niğbolu seferi. özellikle mâliye­ sinin fazla yük olmayan sistemi ve nihayet halka insanca muamele etmesini bilmesi. hâkimiye­ tinin evcine erişmişti ve meşhur Serez toplantısı ona bir gövde gösterisi fırsatısını veriyordu. içinde yuvarlandığı buhrandan çok çabuk kendine gelmiş ve kuruluşunda mevcut olan sağlam temeller üzerinde yeniden gelişmeğe başlamıştır I SİYASET yezid. Tehlikenin geçtiğini sanan Hıristiyan devletler. Osmanlıların Rumeli’deki hâkimiyeti Anado­ lu’dakinden daha sağlam olduğunu gösterecekti. bu yıllarda Bizans’ın Mora yarımadasındaki arazisini de sürekli akınlarla sıkıştırıyorlardı. İtal­ yan devletleri arasındaki rekabet bir Haçlı seferine imkân ver­ mez. Batının iftihar vesilesi şövalyelerinin Türk yayası önün­ deki hezimeti. Bir kısım Hıristiyan mihrakların desteği ile ayakta kalabilen Bizans. uzak görüşlü bir siyasetten muhrum. Anadolu halkını uzun ve ıztırap dolu yıllara sürüklemiştir. fethettikleri ülkelerde halkın inançları­ na saygılı olmaları. Halbu­ ki Osmanlıların özellikle Rumeli’deki iktidarı Haçlıların tahmininden daha kuvvetli idi. Balkanlarda ve Doğu Avrupa’da yeni bir devrin başladığına işaret sayılmıştır. Fakat. Türk sivil idaresinin. Bos­ na’da 1391'de Türklere boyun eğmeğe mecbur olmuştur. Anadolu Türk Beylikleri eskisinden daha kuvvetli bir hale gelmişlerdi. Zira Anadolu’da ve Rumeli’de daha zaptedilmemiş yerler vardı ve Osmanlı idaresi bölgede tamamiyle hâkim değildi. Bayezid kendi kuvvetlerine fazla güvenmesinden ileri gelen gururun­ dan dolayı bilerek Timuru da kızdırmıştı. İngiliz harpleri. bir Haçlı seferi tertibi ba­ kımından bu çok uygun zamanı değerlendirmediler. B atidaki anarşi. Baye­ zid’in yeterince deniz gücüne sahip olmayışı. Buna karşılık Niğbolu zaferinin kolay kazanılmış olması. Osmanlı hâkimiyetini Bi­ zans’ın ve Balkan ülkelerinin emniyet ve huzurdan mah­ rum idarelerine tercih edilmek için yeterli bir üstünlüktü. İstanbul’u her taraftanm kuşatmasını engelledi.larda Bayezid buaları gerçekleştirmek yolunda idi. Anadolu’da ve Rumeli’de eski­ sinden daha sağlam temeller üzerinde yerleşmiş ve bir çok probleme daha kalıcı bir hal çaresi bulabilmiştir. Türklere en yakın olan Venedik ile Macaristan. Osmanlı Devleti’nin yirmi yıldan az bir zamanda yeniden kurulmasına ve bir istila siyaseti gütmeğe başlamasına yardım etmiştir. Bununla beraber Ba­ ti. Anadolu’nun Türk ve Müslüman halkına karşı şiddet kullandığından onları kendinden soğutmuş ve bu Türk Beyleri Timur’a sığınmışlardı. Türkler korkunç bir buh­ ranı. feodal şövalyelerin son büyük girişimi idi ve 25 Eylül 1396’da Niğbolu’da vukubulan muharebede Haçlı ordusunu yenilgisi tam olmuş. can çekişmekte olan Bizans dirilmiş. Osmanlıların Rumeli’deki arazisi daralmış. Büyük Şizma. Bu suretle ken­ di felâketini hazırlamakla kalmamış. Anadolu’da Türk birliğinin kurulması bir asra yakın geri kalmış. Sonunda 28 O S A 1A N U . hatta yardım et­ mekle işledikleri hataları anladırlar. Bizarısın ve Balkan yarımadası ülkelerinin tamamiyle Türklerin hâkimi­ yeti altına girmesi neticesini vermiştir. Batılı hükümdarlar namına ağır bir ders olan Niğbolu muharebesi. Çelebi Mehmed’in dirayetli idaresi sayesinde nerede ise Bayezid zamanındaki arazisini ele geçiren Osmanlı Devleti. Doğu’da Bizans. Tiirkleri Avrupa’dan kovmak maksadıyla yapılmıştı. İmparatorluğun iki kanadı arasında Bizans. Osmanlılar Tuna hudutlarına dayanmış ve bu ırmak üzerinde Türk garni­ zonları kurulmuştu. kâh Türklere düşman kâh onların müttefiki idiler. Bayezid. daha bir müddet dayanabildi. Şehzadeler birbirlerine karşı mücadeleye baş­ layınca Hıristiyanlar baş kaldırmışlar. bundan başka her ikisi de Batı’da ziyadesiyle meşguldü. İmparatorluk gün geç­ tikçe Bayezid’in iradesine bağlanıyordu. Lâkin. Padişaha kendi kuv­ vetleri hakkında gerçek olmayan bir itimat sağlamış ve bu yanılgı gelecek bakımından çok ağır neticeler doğur­ muştur. Bi­ zans üzerindeki tazyikini artırdı. Hussit harpleri. çoktan beri ikinci sınıf bir devlet­ ler. Bu sayede Osmanlı Devleti. Türk­ Temmuz 1402’de Ankara yakınlarında vukubulan bir günlük bir muharebede Osmanlı ordusu dağılmış.

39 (1 9 8 1 ). Reise in Europa. P. History o f the Mehmed the Conqueror. F.. Georgio Sphrantzes. Hist. Bogdan. Budapest 1887.. Hieronimo Giustianı’ s History ofChios. F. J . Giy. B yz. N .. Un recit du Siege de Constantinople par les Tnrcs (1394-1407) Revue des Etudes Byzantines 23 (1965) 100-107. Bruxelles 1953. yayınlayanlar. M .. Ann A rbor. Breslau 1922. Tarih D ergisi 2 (1950-1951) 51-66...fogel . J . B udapest 1974. B yzantinon 13 (1938) 335-362. Les actes des premiere Sultam dans les Manuscrite de la Bibliotheqms National d Paris.. M ehm ed b. .. 2. Thurözcy. Decarraux. J.Française A. herausg.. 13291463. Sathas.. ed-J. by Ph. H onnover 1925. Notes et Extraits Pour Servir â l ’Histoire des Croiasades au X V Siecle I-VI. Editie Critica V. Bonn 1834. S. K raelitz. Memorii (1 4 0 1 -1 4 7 7 ).... N eşri. Török Tortenetirok I.Juhasz.. H alil İnalcık. M irm iroğlu. A n A nnoted Transiation of '“H istoria Turco-B yzantina” by H . Teleki. A. 1965... Or.Giese. A Magyarok Kronikdja. O SM A N LI m1 SİYASET . R obert Anhegger. Miscellanea Byzantina Monacensia 6. setzt von R enate Lachm ann. G ras-W ien-K öln 1975. İstanbul 1928. Transl. Bonfmis.. E inleitung u n d Uber- Charanis.. Horvdth Janos Forditdsa.. . Ordre et Desordcn dans les Me'moires deJean Cantacuzene.. Ü bersetzung. Leipzig 1925. Laonici. Memoirs o f a Janissary.. Byz. Die Frühosmanischen Jahrbücher des Urudsch herausg. G . Umur Paşa ım d Orhan. Hunyadiak Kora Magyarorszdgon X . D u Codex Mosquensla 426.. Gyöni. Byzantinoslavica 26 (1955) 255-276.. Cihannuma I... Loenertz. J . K onstantiıı M ihailoviç. Paris 1899*1902.Byz. Düstumame. J . W ıttek . Gecich. Fatih Sultan Mehmed 11 Devrine A i t Tarihi Vesikalar. V. Archİv ftir Slavisdıe Phiİologie 18 (1869) 4 0 9 .Per.64 (1971)... İstanbul 1930.1 3 4 1 -1 4 5 3 .Schopen. J .. Z u Einigen Frühosmanischen Urkunden. ed. edd. by B.. R -J.Chr.” Ta­ rih Araştırmaları Dergisi 3 (1966) 183-193. La haye 1958-1961.7896.. . Regester de Deliberations du Sonat deVeniseConcemant la Romanie.Soucek.. B udapest 1893.v..Grecu. K .. M evlud O ğuz. J . H ovâth. Tarih-i  l.Trad. Pest 1853. A rgenti. Dölger... 1451-1467. Loenertz. d in Domina lui M ohamedal î î. Hacı H alil-ü l-K u n ev i. T h iriet. Diİstumame-i Enveri-Medhal.Comm.Ivdnvi . Die Griechischen Quelle zur Schlacht am Kosovo Polje. Thüry. yay. Teİl 5 . İstanbul M I 1974. Beldiceanu.uellen Budapest 1-938. M . N eu m ann. İstanbul Chronique Breve... Cam b­ ridge 1943. I*II Budapestini.. Ducas D e d in and fail of Byzantium to the O tto m a n Turks. Teil 4. R -J. Tarihi Osman'ı Encümeni Mecmuası 28 (1915) 242-250. Princeton 1954.. İmperaior H istorianm Libri IV. II 1964..Stolz. 6 (1931) 2 41-246. M ünchen 1960. Közepkori Kutföink Kritikus Kerdesei. P.von Fr. Bucureşti 1958. Documents inedits Relatifs d l’Histoire de la Grice au Moyen Age (14001500) I I I .Babbinger. İlk Osm anlı Padişahlarının Isdar E tm iş O ldukları Bazı Beratlar. Enveri.III Bonn 18281832. Chalkandylae. I 1960. Bibi.. Grecu. Radojeie.Monumenta Hungaria Historica X X I. D ocum ants 2. F. von Friedrich Giese. B udapest 1978.G ü n te r Prin zin g . R om a 1970. Chronologie et Compozition dans l ’Historie de George Pachymere. 1945. İstanbul 1332. W Z K M 55 (1959). Schiltberger. Szekely.. A. Vizantiyaki Vrem ennik 2 (1949) 481-487...J M agolinas. D etro it 1975..b.. A nkara 1949. M ünchen 1859Schreiner... A Jorg o f N uren b erg . Paris 1954. H .. Ungarn und Ungartum im Spiegel der Byzantinischen Q. 1282-1341. G iustiniani. et N otes par I.Zeit. Gazavâi-ı Sultan Murad. a Writer Contemporary with the f a il o f Constanti­ nople (1453). îstoria Turco-Byzantina 1341-1462. Rev.KAYNAKLAR Die Almmanischen Anonym n Chroniken Tewarih-i âl-i Osman I. Yinanç. Failler.. . Die Altosmanischen A nonym n Chroniken. Lorga. Johannes Kantakuzenos. Editİe de V. Rerum Ungaricarum Decades. Bucarest 1915..E.Et.. P.Darkö.. Studien zu den Vrachea Chronica. Tursun Bey„ Tarih-i Ebul-Feth Sultan Osman.. Staııojevic. F. E.. C ritobul din Im bros. VI. M . I . A . M üneccimbaşı A hm ed D ede.Dethier. Ragnza es Magyarorszag Összek'öttesenek Okleveltdra..Grecu. Behişti.. Chronikon Breve. A n împortant Short Cronicle o f the Fourteenth Century.. Tarihi. N . Vie de Mahomet II. M ünchen 1967. Melikoff-Sayar. 2 4 (1958) 155 ss. K om m entiert von Claus Peter H ase-Renate Lachm ann.H . BevezcesJegyzetekkel Elldtta Thalloczy Lajos. Enveri.. ed... trad. Bucureşti 1966 . Die Biographİe Stefan Lazarevics dem Philosophen als Geschichstquelle.... Byzantine. Lipsiae 1936.. Bucureşti 1963. H . M ishingan 1975. C ritobul. Le D estan d ’Ü m u r Pacha. W erner. 3 vols. Kantakuzenos... “Osm anlı Tarihinin İlk devrine aic B ulgar ve Sırp K ro n ik leri. Charles R iggis. 1800. J . Dukas. N .. Vasiliev. F.. 1922-1927.and Notes by S.. Regesten der Kaiserurkunden des Oströmischen Reiches. F. Byzantinoslavisca 26 (1965) 62-73.. Ğtudes sur les Chroniques Breves Byzantines.le a . Die Altosnıanische Chronik des Aşıkpaşazade.. B ritish M useum nr. M ükrim in H alil. Demonstrations.. Asien und Africa 1394-1427. Tinııefeld..add.. Sphrantzens. Pachymeres und Philes als Zeugen fü r ein Untemehmen gegen die Osmanen. . Texte. Editie Critica de Vasile Grecu. Leipzig 1929Aşıkpaşazade Tarihi. transl. M em orien Eines Janitscharen oder Türkische C hronik..... Tarib-i âl-i Osman. Ankara 1978.. Mehemmed Han.. herausg.i Osman. bayzantina e t Franco-Fraecea.

Bu sebeple Selçuklu Sultanları. DR. yüzyılın başlarında “Oğuz” veya “Türkmen” adıyla anılan Türk boylan kalabalık kitleler halinde Anadolu’yu açarak. Selçuklu devlet adamları için bir yandan Türkmen göçlerinin baskısından kurtulmak maksadıyla onlara yurt bulmak.1 Türkler’in Anadolu’yu vatan edinme isteği. Anado­ lu’nun Rum ve Rumlaşmış halkları Türklerİn önünden kaçıyordu. Türk tarihinin önemli bir kısmını teşkil eder. nehir. her şehir. D O Ç . Bu aşk ve imanla toprağa yerleşen Türkmen boyları. Hıristi­ yan dünyasından İslâm dünyasına yöneltilen tehlikeleri göğüsleyebilmek gibi stratejik bir zarurete dayanıyordu. Bizans İmparatorluğu arazisine. işgal ettikleri yerlerin hakiki sahibi sı­ fa tı ile giriyorlardı” ifadesiyle bu yeni durumu ve eski ga­ zalardan farkını daha doğru bir şekilde belirtir. muhtelif iklimleri ve coğraf­ yaları fetheden Türk M illetinin gerek Anadolu’daki ve gerekse Anadolu üssünden hareketle fethettikleri diğer kıta ve memleketlerdeki yapıcılıkları. kaza. Fakat bunun arkasından cihan hakimiyeti ideallerine de en elverişli yerin yine bu ülke olduğunu ve burayı bir ana üs olarak kullanmak gerektiğini çabucak fark ettiler. yeni va­ tanlarını hiç yadırgamadılar ve buraya kolayca intibak et­ tiler. Anadolu yaylasına geldikleri za­ man binlerce senedir hayal ettikleri ülkenin burası oldu­ ğunu ve milli ideallerini ancak buradan gerçekleştirebi­ leceklerini sezmekte gecikmediler. Bütün Roma eyaletlerini. EROL KÜRKÇÜOĞLU A TATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ nadolu’nun Türkleşmesi ve İslâmlaşması. Malazgirt Zaferi’ne kadar asırlar boyu “ fetih sahası” olan Anadolu artık yeni ve ezeli sahibi olan Türk M illetine “vatan” olmakta ve fetih sahası Balkanlara kaydırılmaktaydı.4 SİY A SE T .2 Bir Bizans müellifi “Türkler Anadolu’ya eskisi gibi yağmacı olarak değil. “Bizans imparatoru Mihael’i korku aldı. “Müslüman Türkler bütün şarkın sahipsiz kaldığını görünce kuvvetli ordularla beraber bir sene içinde İstanbul'un kapılarına kadar ilerlediler. aynı zamanda asırlık ideallerinin ta­ hakkukuna da yarayacak bir manzara arz ediyordu. Çağdaş bir yazara göre. diğer taraftan da onların Müslüman halkı ve ülkeleri rahatsız etmelerine engel ol­ mak için zaruri bir hale gelmiş bulunmakta idi.KAYILARIN ANADOLU'YA GELİŞİ YRD. Böylece ahalisiz kalan bu bölgelerde Türkler’in yer­ leşmesine hizmet etti”} Bu kayıt Anadolu’nun Türkleşmesi ve Türk vatanı olması bakımından çok önemlidir. O za­ mandan günümüze kadar. her ova. XI. Anado­ lu’nun Türkleşmesinde bu iki taraflı siyasi gayretlerin tesiri büyük olmuştur. Selçuklu Türkleri. Bu Türk göçleri. liman şehirlerini ve adalarını zabtettiler. bu kıtada yaşayan ve zaman zaman bu ülkeden taşarak. dağ bir başka kutsallaşıyordu. Türk tarihinin gerek siyasi. 1071 Malazgirt Zaferinden sonra Türkler’in Ana­ dolu’daki bu sür’atli yayılışlarına dikkati çeken Ermeni Mateos. Grek milletini mahpus gi­ bi İstanbul’un içine tıkadılar” demektedir. Türkmen komutanlarını göndermek suretiyle muntazam orduların seferlerine yol açılmasını sağlamakta diğer taraftan da fetih vecibesini yerine getirmekte idiler. köy bir başka manalaşıyor. Çünkü. burası iklim bakımından eski yurtlarını an­ dırmakla kalmıyor. Korkak ve kadınlaşmış müşavirlerinin sözlerine kapılarak sarayından ayrılıp Türklere karşı sefere çıkmadı. kendilerine vatan yapmalarından itibaren başlar. Böyle­ ce Müslüman Türk’ün elinde Anadolu’nun kaderi kökün­ den değişiyor. siyasi ve medeni faaliyetleri. tarihte en bü­ yük göç sayılan Germen göçleri kadar ve belki de onlarO SFA AN LI dan neticeleri bakımından etkisi daha büyük ölçüde ol­ muştur. gerekse medeni­ yet tarihi bakımından en önemli ve büyük faslı olduğu kadar İslâm tarihinin de fütuhat ve medeni­ yet bakımından en azametli bir kısmıdır. Anadolu’nun fethi. yayla.

Kızıl-Irmak’ın batısındaki bölgeler. en sağlam ve kutsi temellere da­ yandığı içinde bu azim imparatorluğun bir “Devlet-i ebedmiiddet” olduğu inancı onun yıkılışana kadar yaşamıştır. edebiyata. Bartold. 1260-1300 yıllarında Anadolu Türkleri için yeni bir hayat ve faaliyet sahası halini almış bulunuyordu. boş ve kimliksiz bir coğ­ rafyaya vurulan damganın ne kadar sistemli olduğunu herkesin anlamasını kolaylaştıracaktır. Bu şekliyle eski Türk Devlet gelene­ ğinde olduğu gibi Osmanlı hükümdar ailesine hakimi­ yetin Tanrı’dan geldiği nazariyesi benimsenmiştir. H ak Tealâ onun gönlüne il­ ham ederdi. sol kanadın başbeyinin de Bayındır ve Peçenek boylarından se­ çildiğini” yazmaktadır. Oğuz boylarının devlet yönetimine katılımında Kayı bo­ yunun önemine dikkati çekmektedir: "Sultan Sancar za­ manında Oğuz adetlerine sıkı sıkıya uyulduğunu belirterek. Avşar. Anadolu’da kimlik meselesi söz konusu olmamıştır. Va­ tanlaştırma çalışmalarının bu dikkate değer yönü üzerin­ de yapılacak yeni araştırmalar. Boz-okların büyük. bu uc kültü­ rünün manevi kudretine bilhassa gaza fikrine ağırlık ver­ mişlerdir. eserinde Oğuz ve Kayılar hakkında şöyle bahsetmektedir: “Resülaleyhisselâm zamanına yakın Bayat boyundan Korkut A ta derler bir er ortaya çıktı. Batı Ana­ dolu’da müstakil ve canlı yeni bir Türkiye’nin doğuşu Moğol baskısı altında Anadolu’da meydana gelen yeni şartların neticesidir.5 Anadolu Türklüğünü yeniden birliğe kavuşturan. Reşideddin.9 Oğuz elinin en asil. Gaipten türlü haber söylerdi. Cami ut-Tevarih adlı eserinde. cihan hakimiyeti tekrar Türklere intikal etmiş. işte sürüp gidiyor. Yani vatanlarına kavuşan Türkler kısa zamanda bin­ lerce köy ve kasabayı kurarken. Gazanın. bilhassa batı uc bölgesi. yani Selçuklu sınır bölgesinde kurulan Türkmen Beylikleri’nden biri olduğu ve kuruluş şartlarının Anadolu Selçuklu tarihi çerçevesinde incelenmesi gerektiği hususudur. Osmanlılar Oğuzların Kayı boyundandır. Oğuz’un o kişi tam bilicisi idi. Korkut A ta söyledi. Osmanlı împaratorluğu’un menşe’i üzerine araştırıcılar. Uçlarda Selçuklu hinterlandının ananevi yüksek İslâm kültüründen farklı bir uc kültürü hakimdi.Kimliklerin oluşmasında temel faktör insan olduğu için Anadolu’daki Türk kimliği de tarihi devirlerde çe­ şitli sebeplerle Anadolu’ya gelen Türklerin maddi ve ma­ nevi kültürlerinin sonucu teşekkül etmiştir. Kayılar Oğuz Han’a dayandırılmaktadır. Oğuz H an’ın büyük oğlu olan Kün H an’ın büyük oğlu ’nun adının Kayı Han olduğunu kaydetmektedir. bu arada harabe duru­ mundaki pek çok şehri de yeniden inşa etmişlerdir. Herşeyden evvel uçlarda. ”12 Ünlü Rus tarihçisi ve Türkoioğu V. uçlardaki Türkmenler arasında alperenlik şeklinde hususi ve umumi hayatın her türlü tezahürüne-dini hayata. Daha XI. K ayının anlamı sağlam. Üç-ok’ların ise küçük boy sayıldığını ve Bozokların Üç-ok’lara oranla I SİYASET . Han­ lık “Oğuz H an’ın vasiyeti mucibince âhir Kayı Han evlâdına düşse gerektir”10 demek suretiyle Kayıların Türk tarihin­ deki siyasî önemi vurgulanmıştır.8 Ebulgazi Bahadır H an’da. Bu dediği Osman neslidir. Osmanlı tarihlerinde. en şerefli boyu olan Kayılar. yani Kayılar ol­ duğunu ifade etmektedir. O SM A N LI Moğolların bir asır süren hakimiyetlerinden sonra Oğuzlar ve onların en asili olan Kayı boyundan Osmanlılar üç kıtaya sahip olunca. Ne derse olur­ du. sağ kanadın başbeyinin mutlaka Kayı ve Bayat boylarından.11 Dede Korkut. Beydili ve Yıva boyları ile birlikte hükümdar çıkaran boylardandı. Oğuzların Türkmenler ol­ duğunu ve 22 bölükten teşekkül ettiğini. İkincisinin de Kayığlar.13 Başka bir Rus kaynağında da Oğuz tarihine göre. kuvvet ve kudret sahibi manalarına gel­ mektedir. nüfusun büyük bir çoğunluğu­ nu göçebe Türkmenler teşkil etmekte idi. bunların birin­ cisinin Kınıklar. yüzyılda Anadolu coğrafyasına adını veren Türkler için hemen hiçbir dönemde.7 Kaşgarlı Mahmud. uc siyasi kuruluşların son mümessili olan Osmanlı Devleti’nin futuhatçı askeri karakterini tayin ettiği gösterilmiştir. yayılmasını ve güçlenmesini sağlayan Osmanlı Hanedanı’nın ortaya çıkış meselesi. ahir zaman olup kı­ yamet kopuncaya kadar. Türk cihan hakimi­ yetinin doğuşunu ve en yüksek dereceye erişen Osmanlı dünya nizamını yaratan maddi ve manevi kuvvetlerinde kaynağı olmuştur. Osmanlı Beyliğinin uçlarda. devlet ve siyasete damga­ sını vurduğu. Batı Anadolu’da uc bölge­ sinde yeni bir Türkiye’nin doğuşu meselesi ile sıkı sıkı­ ya bağlıdır. 24 Oğuz boyu arasında Kayı boyunu en muteber boy olarak vasıflandırmaktadır.V. Türk Milleti’nin müstakbel tarihini yapmış. Kimse ellerinden almayacak. A hir zamanda hanlık tekrar Kay iy a geçecek. 6 Anadolu’da teşekkül eden bu uc beyliği.

Oğuz Türklerinden Kayı boyunun ve Horasan yahut İran’daki Mahan şehrinin beyi iken Cen­ giz devrindeki Moğol istilası üzerine kabilesiyle beraber.şu şekilde Öğüt verdi . Selçuklularla beraber Horasan’a ve Moğolla­ rın tecavüzleri üzerine. Konya’ya gönderip. Yazıcızade Ali. Alâeddin Keykubad’dan boyunu iskân edebil­ mek için bir yer istemiş ve bunun üzerine Ankara civa­ rındaki Karacadağ verilmiştir. sağ kolun beylerbeyi ilân olunsun . Mükrimin Halil Yınanç. "Gün-dağdu” bu hadise üzerine vatanlarına dönmüşlerse de. çünkü ilk sıradaki boy.Baştan Kayı oturacak. Lütfi Paşa. İsmail Hakkı Uzunçarşılı. Adnan Erzi gibi müellifler de Ertuğrul’un babası­ nın Gündüz Alp olduğunu ve Ankara’nın Kızıl Saray Kasabasının Kırka Köyünde Gündüz Alp’e ait bir mezar bulunduğunu belirtmektedirler. fakat bu birinci sıra kadar önemli bir yerdir. Yine yukarıda adlarını verdiğimiz müelliflerin eser­ lerinde Süleyman Şah’ın komutasında Kayıların Anado­ lu’ya gelişi hadisesi de şöyle nakledilmektedir: Süleymanşah. oğullarından Savcı Bey’i (Aşıkpaşaoğlu’nda Sarı Yatu di­ ye geçmektedir). o dö­ nemde egemen olan Selçuklu Hanedanına ait olmasın­ dan dolayı birinci sırayı almasının 2orunlu olduğunu be­ lirtmektedir. Oğuz Han söyledi.töre oğulları­ na yol olsun diye . OSM ANLI . sonra Bayat. 1071 Malazgirt Meydan Zaferi’nden sonra Anadolu’yu fethe başladıkları sırada kendi­ lerine bağlı Türkmen boylarını. Herbert Adams Gibbons. tö­ reyi. Hüseyin Namık Orkun. Lütfi Paşa tari­ hinde.1 6 Osmanlı kaynaklan da Kayı Türklerinin Oğuz boy­ larına üstün tutulduğunu zikrediyorlar. Behçetü’t-Tevarih’den başlayarak. Selçuklu tarihleri. Erzincan ve Amasya taraf­ larına gittikten sonra yokluk.Töreye göre sol kolda da beylerbeyi olacak. Müneccimbaşı. . Ertuğrul burada iken ge­ rek Moğollara ve gerekse Bizans Rumlarına karşı Selçuk­ lulara mühim hizmetlerde bulunmuş olduğu için niha­ yet kendisine mükafat olarak “uc”da yani Bizans sınırın­ da “Söğüt Kışlağı” ile “Domaniç Yaylağı” iktâ olarak veril­ miş ve bunun üzerine bu bölge müstakbel Osmanlı İm­ paratorluğunun beşiği olmuştur. Edirneli Ruhi. asırdan itibaren Ceyhun nehrini geçerek İran’a geldikleri hakkında tarihçiler ittifak etmektedir­ ler. : Sonra Kayı. sıkıntı yüzünden tekrar va­ tanına dönmek üzere Elbistan ve Halep üzerinden Ca’ber II. .Dedi. Kayıların IX.0.”11 Selçuklu­ lar zamanında da sağkol beylerbeyinin Kayı boyunun be­ yi olduğunu görmekteyiz. bu ülkenin muhtelif bölgelerine iskân etmişlerdir. İsmail Hami Danişmend gibi tarihçiler ünlü Kayı boy beyi Ertuğrul’un babası olarak Süleyman Şah’ı göstermektedir­ ler. Anadolu’ya göç etmelerinden itiba­ ren başlamaktadır.”1^ re gömülmüştür. Halil Edhem. . Bayatlı Mahmud Oğlu Haşan. Frederik Giese. Süleyman Şah’ın dört oğlundan “ Sungur-Tekin’le”. ağırbaş­ lı. -şöyle belirledi. Kaşgarlı Mahmud’a dayanarak ver­ diği Oğuz boyları listesinde Kayıların ikinci sırayı alma­ larının doğru olduğuna dikkati çekmiş.19 Büyük Selçuklular. yolları ve yasaları. Ceyhun’u geçen Kayılar Horasan’da Merv ve Mahan tarafına yerleşmişler ve sonra Moğolların saldırılan üze­ rine yerlerini bırakarak Azerbaycan’a ve Doğu Anado­ lu’da Ahlat taraflarına gelmişlerdir. Kayı Beylerinin de I SİYASET Paul W ittek de. Anadolu Selçuklu Sultanı I. “Kanların atası. Kayıların tarihi.sonra Alkaevli ve Karaevli. Osman Gaziyi Oğuz H an’a bağlayan soy kütüğü. Sultan Murad devrinde canlanan milli kültür ve Kalesi’nin önüne gelmiş ve burada Fırat ırmağını geçer­ milli tarih şuuru ile yetişen ve bu faaliyetlerde büyük ken boğulup bugün “Türk Mezarı” diye meşhur olan ye­ hizmet yapan Yazıcıoğlu Ali bu mefkure ile İbn Bîbî’yi tercüme ederken bilhassa Alâeddin Keykubad devrini Oğuz Destanı ve Türk töresine göre nakletmektedir. ilk Osmanlı Tarihi olarak kabul edilen Şükrullah’ın Behçetu t-Tevârih’inden itibaren bütün tarihlerde yer almış­ tır. Celâleddin Harezmşah ile Azer­ baycan’a ve Doğu Anadolu’ ya göç etmişlerdir. Hoca Sadettin Efendi.hanın seçiminde büyük imtiyazlara sahip olduğunu ifade etmektedir. . Dündar ve Ertuğrul ismindeki diğer iki oğlu Pasin ovasıyla Sürmeli-çukur taraflarına gitmişler­ dir. .14 batıya doğru göç edip Ahlat. Bu kayıtlara göre Kayı Boyu. Ahmedî. Pa­ ul Wittek.18 Fatih’in sadrazamlarından Nişancı Mehmed Paşa. Neşri. Sultan Osman'ın cülusu nakledilirken “Oğuz töresi gereğince Oğuz neslinden kimse olmayacak hanlık ve padişah­ lık Kayı soyu var iken özge boy soyuna değmez. Yerleştirilen Türkmenler içinde Osmanlı Devletini kuran Kayılar’da mevcuttu.0 da Bayındır olmalı — Töre. Fakat bu bölgeden memnun olmayan Ertuğrul Gazi. han olacağı için. kurallar ve ikramda yine şu düzende olmalı ey kardeşim. Aşıkpaşazade.

Çorum. Bu listenin tam olmadığı ve bugünkü Türkiye sınırları içinde Muğ­ la. adeta Kastamonu bölgesinin Kayı İli olarak. Ertuğrul Gazi ve kardeşlerinin Anadolu’ya girerken izle­ dikleri yol. Bolu. Denizli. Selçuknâme adlı eserinde. Bugün­ kü Anadolu toponomisnin bize gösterdiği gerçek. Anadolu’da yirmidört Türkmen boyları ve oymakları mevcut olmakla beraber bunlar. Bu yer adlarına. Salur. Menteşe. Afşar ve Kayı boyları birinci derecede yo­ ğunluğu teşkil etmek üzere yerleşmişlerdir.20 Selçuklu Devleti’nin göçebe Türkmen kabilelerine karşı takip ettiği idari siyaset. Sivas. Anadolu Türkleri nazarında sınır boyla­ rının bir “Dar-ül cibad” olması ve bilhassa Selçukluların son zamanlarında uğradıkları. Konya.26 . Kayı boyunun büyük bir kısmının tarihi ve iktisadi etkenler nedeniyle batıya doğ­ ru yürümelerinden ileri gelmiş olmalıdır. Tekirdağ illerindeki Kayı köylerinin varlığı Osmanlıların Anadolu’nun Türkleşmesi ve Türk vatanı haline gelmesinin tarihi bir göstergesidir. vasıflandırıldığını kaynaklarda görmekteyiz. O r­ ta Anadolu’da ve nihayet Batı Anadolu’da ve Trakya’da birtakım Kayı köylerine rastlanmaktadır. Kı­ nık. yani Anadolu’nun O rta ve Batı taraflarında. Buna nazaran da Kayı toponimisinin An­ kara’dan kuzeye doğru dağınık bir halde bulunmasını. Orhaneli gi­ bi yerleşim bölgelerinde de tam 58 Kayı adının mevcut bulunduğu bu konudaki haritalar üzerinde yapılmış ba­ zı araştırmalar sonucunda meydana çıkmıştır. Tarihi bir hakikattir ki. Önce Van bölgesine. Kastamonu bölgesi Kayılarla iskân edilmiştir. Bayat boyları ikinci derecede diğerleri de üçüncü derecede iskân edilmişlerdir. Ankara.25 Oğuz boylarına ait yer adları hakkında. İsparta. Yer adlarında olduğu gibi. Es­ kişehir. Diyarba­ kır. oradan Danişmend memleketine kadar uzana­ rak. Aydın. batı ve kısmen gü­ ney sahalarında rastlanması.21 Türkmen boy ve ulusları Anadolu’ya dağınık bir şe­ kilde serpilmiş olmakla beraber. Niğde. Kayılar bu hususda da en fazla teşekküllere sahip bulunan iki boydan (diğeri Avşar) biridir. Kuzey Azerbay­ can’dan başlayarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da. Yörükler arasında. Er­ zincan’da Refahiye’den başlayarak. Burdur. batıda Tekirdağ’a ka­ dar 27 Kayı köyüne rastlanmaktadır.23 Türkiye İçişleri Bakanlığının 1 Mart 1968’de ya­ yınlamış olduğu “Köylerimiz”24 adlı eserde doğuda. Mihaliç. Moğol istilâsı üzerine bir­ çok Türkmen boyunun. Çobanoğullarının bu bölgedeki siyasi faaliyetlerinin ne­ ticesi olarak kabul etmek mümkündür. Yazıcızâde Ali. At-Çeken (Konya). Sis (Kozan) bölgelerinde bulunmaktadır. Hamid (İsparta). aynı yoğunluk derecesinde gelmemişlerdir. sonra da Mardin yani Artukoğulları memleketine kadar gelinmiş. Afyon. Kastamonu. onu kabul edenlerin hiç düşünmedikleri çok büyük bir sonucu yani “Anadolu’nun Türkleşmesi” sonucunu doğurmuş oldu. 94 yer adı ile en başta gel­ mektedir. Kayılar Anadolu’nun m uhtelif bölgelerine dağılma­ larına rağmen özellikle Kastamonu bölgesinde kitle ha­ linde bulunduklarını. Çankırı. Döğer. Doğu Anadolu’dan çok. Bayındır. XVI. her bölgeye aynı yoğun­ luk derecesinde yerleşmemişlerdir: Anadolunun kuzey ta­ raflarında çoğunluk oniki Bozok boyunda. Kayı adlı oymaklara gelince. doğudan batıya ilerleyerek. batıya doğru göç edip uc gazala­ rına katılmasıdır. Kastamonu’da bu­ lunan Çobanoğullarının Kayıların bir kolu olduğunu ile­ ri sürmüş ve Kastamonu-Ankara bölgesinde bulunan bü­ yük bir Kayı zümresinin varlığı da Yazıcı-zâde’nin bu id­ diasını kuvvetlendirmektedir. Fethiye. Yüz­ yılda yazılmış Osmanlı tahrir defterleri üzerinde yapılan araştırmalara göre. Çepni. Görülüyor ki. güneyinde ise diğer oniki Üçok boyundadır. oymak­ lar hususunda da Kayı ile Avşar başbaşa gitmektedir. Bu sebeple de Hüsameddin Çoban ailesinin bu bölgede bulunan Kayı topluluğu­ na mensup bulunduğunu ve bu Kayı topluluğunun da Selçuklu devrinde Kastamonu-Ankara arasına yerleştiri­ len yüz bin çadırlık Türkmen grubuna dahil oldukları görülmektedir. Anadolu’nun Türk vatanı haline gelmesine zemin hazırlamışlardır. Saru-Han. Düzce. Nevşehir.harplere iştirak ettiklerini açıkça yazmaktadırlar.22 O SM A N LI Bugünkü Anadolu toponimisi hakkmdaki bilgileri­ miz burada hala yaşayan ve yirmidört Oğuz boyunun isimlerini taşıyan yüzlerce köy ve yer ismi arasında Kayı isimli köylerinde varlığını gösteriyor. Bu Kayı oymakları. Artukluların hâ­ kim olduğu. yüzyıllar boyunca çeşitli aşamalar geçiren “Anadolu’nun fethi ve Türkleşmesi” sırasında diğer Oğuz boyları gibi Ka- yı’lar da. Günümüzdeki Ana­ dolu köy ve kasabalarının binlercesi Türkmen ilinin iki kanadını teşkil eden Boz-Oklu ve Üç-Oklu (Dış-İl veya İç-İl) boy ve oymaklarının adlarını taşımaktadır. Kara-Hisar (Afyon). Erzincan. Kayı Boyu. hep Kayı bölgesidir. Ankara. İğdir. Denizli. Kayı’ların diğer Oğuz boyları gibi daha ilk fetih devirlerin­ den başlayarak doğudan batıya doğru yerleşme siyasetini gerçekleştirmişlerdir. Ödemiş.

1988. 1999.286-287. Yüzyıllarda Osmanhlarda Devlet Teşkilatı ve Sosyal Yapı.297. Atsız. İsm ail H akkı U zunçarşılı. Gosudarstvo Seldjukidovi Srednayaya Azıya v XI-X 1I w .20. 1997. A nkara. Fazlullah.1980. çev: Konyalı İbrahim H ak k ı. 1934.5475-576. X II/2 .Nihal ve Ahmed Naci’nin birlikte yazdıkları “Anadolu’da Türklere a it Yer isimleri” adlı makalede. IV/14-15. Düsturnam e. X III47. Menderes.38-40. sayı. IH I . Osmanlılar Oğuz Han’dan beri gelen Türk devlet geleneğinin adeta miras­ çısı ve temsilcisi konumunu üstlenmişlerdir.l. Anadolu’da İslâmiyet. I. Selçuklu Devri 1. Vekayi-nâmesi (952-1136).432-433. M . Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkûresi Tarihi. İstan­ bul. 1992. Belleten. İstanbul. 1984. Osmanh İmparatorluğunun Kuruluşu. s. s .26-28.26-31. Türkiye Tarihi. N ihal .3.96. Burdur. Türkler Anadolu’da. Osmanh İmparatorluğu’nun Doğuşu. Fuad K öprülü.245. Candar- Türkiyat Mecmuası. İstan­ b u l. Andreasyan. “Bozoklu O ğuz Boylarına Dair" Oğulları Beylikleri. Düz: Çiftçioğlu N .63-66. Faruk Süm er.330. l. s. M üneccimbaşı A hm ed b. 2 3 O sm an Turan. A tsız. Osmanh Sultanları Tarihi.17. s. 1975. “Bibliyog­ rafya: Tahlil ve Tenkitler” Belleten. Cami’ül-tevârih. Neşr: M ü k rim in H alil. Câm-ı C m Âyîn. V. İstanbul.25-27. 1968. Fuad K öprülü. s. 1988. 1929. İstan b u l. H oca Sadettin Efendi. Enverî. İstanbul. Dede Korkut Kitabı. bunlarla Oğuz boylarının en asilli ve en şereflisi oldukları hakkındaki milli ananeyi bilhakkın ispat etmiş bulunuyorlar. “E rtu ğ ru l Gazi M addesi”.94101. 1980. Anadolu’da Türk Aşiretleri (966-1200).271-275. Tevârih-i  l-i Osman. s. s. s.5 1. Danişm end. Türk Tarihi. Tevârih-i  li Osman. Viad im ir A leksandroviç. Ankara. s. Ebulgazi Ba­ hadır H an. İstanbul. Aydın. Belgeler­ İsm ail H am i D anişm end. A nkara. Türk yaratıcılık ve yapıcılığının en büyük ve en şerefli abidesi olan Osmanlı İmparatorluğunu kurmaları. 1996. D âstân ve Tevârih-i Mü- lûk-İ Â l-i Osman. IV. 20 Faruk Sümer. İstanbul. Behçetü’t-Tevârih. Çev: Besim Atalay. A dnan Erzi. İA. s. 1992. İstanbul. Kafalı.87. Düveli İslâmiye. s. H üseyin N am ık O rk u n . 1947.30-31. s. V.17. 1987. s .340. 1988.8-9. A ldo G allotta. A nkara. B artold. Sapanca. Ankara. s. “Kayı M addesi”.27 Boz-Oklardan Kayılara ait Muğla. K aram anlı N işancı M ehm ed Paşa.92-93. B ir İn ­ celem e”. Anonim Tevarih-i  l-i Osman.8-9. A nkara. 138-139. 1341. Ze­ ki Velidi Togan. Orta Asya Türk Tarihi Hakkında Dersler. “K astam onu’d a H üsam eddin Çoban Beg Ailesi”. Selçuklular Zamanında Türkiye.7. Tacü ‘t-Tevârih. 23 Fuad K öprülü. İzahh Osmanh Tarihi Kronolojisi. 1971.8-9O sm an Turan. Çoban Oğulları. çev: A zer Yarar A nka­ ra. 21 Şahabettin Tekindağ. s. D üz: N . O SM A N LI yat Mecmuası. 19. s. s. A n­ kara. S. Antep’ten 20 km kuzeyde bir Kayı köyü­ nün mevcudiyeti de söz konusudur. 1983. Yaşar Yücel. M oskova. 1996. Yay: İsm et Parm aksızoğlu. 9 10 Ebulgazi Bahadır H an. Osmanlı'nın Etnik Kökeni. IX.4 6 0 -4 6 l.20. s. B artold. Sayı: 47. R eşideddin. Lütfi Paşa. İstanbul. XIV- XVII. Haz: M ehm et Altay Köym en. s. s. s. s. s. H alil Edhem . Oğuzlara Dair. A hm edî. Tayyib G ökbİlgin. 1988. “Osm anlı İm p a rato rlu ğ u n u n E tn ik Menşei M eseleleri".H. s . s. K öprülüzade M ehm ed Fuad. s. "O sm anlılar” ÎA. s. İstanbul. İstanbul. VI. Seri: II. 1948.575-580. Osmanh Beyliği. Şecere-i Terâkime. 4 U rfalı M ateos. s.G. s.329. I. İstanbul. Ankara. Ankara. s. İstanbul. 1996.144-145. I. s.27Ğ. Fuad K ö p rü lü . Es­ kişehir gibi kasaba ve şehirlerde 14 köy adına rastladık­ larını belirtmektedirler. I. s. 1992. 1981. Faruk D em irtaş. İstanbul. 1971. M. Ankara. İA. s. 1989.V. A hm ed Refik. 1991» s. “M alazgirt M eydan M uharebesi ve Rom en Diojen".25-27. Sayı:8.23. İstanbul. O rk u n . Türk­ lüğe ve Türk tarihine ne kadar büyük bir hizmette bu­ lunduklarını gösteriyor ki. Anadolu Selçuklu Devleti. M ehm ed Neşri. Neşri Tarihi. 16 17 Paul W ittek . Kayıların. İstanbul. Tahran. Oğuzlara Dair.1-2.248-249SİYASET İÜ . s . M uharrem Ergin. s. s . Ankara. İstanbul. 1946. Yusuf Halaçoğlu.l.82-84. Ankara. 1925.39. Faruk Sümer. Bayatlı M ahm ud O ğ lu H aşan. Ankara. İstanbul. 1975. Camiü’d-Düvel Osmanh Tarihi (1299-1481) Haz: A hm ed Ağırakça. Oğuzlar. Tevârih-i  l-i Osman. 1995. İstan­ b ul.176-178. Agagjanov. s. H alil İnalcık. Ayrıca bu makalede Kilis-Antep yolu üzerinde. “Oğuz Efsanesi ve Osmanh Devleti’nin Kö­ le Türk Tarihi Dergisi-. A nkara. Lütfi Paşa. 1-2. Frederik Gıese. İstanbul. Anadolu'nun Fethi ve Türkleşmesi. 1940. “O sm anlı D evleti’nin K uruluşu H akkında Yeni G ö­ rüşler". neşr: Ali Bey.320-321. İstanbul.46. Avni Ali Candar. 1943. s. “A nadolu’da Türklere A it Yer İsim leri”. X I /1. s.394. 1947. İkinci Ka­ DTCF Dergisi.343. İstanbul. Osmanh Devleti'nin Kuruluşu.35-39. Diivel-i 26 27 nun. İstanbul. s. İstanbul. Domaniç.303. 1949.58-59. 5 6 7 M ustafa Kafalı. Divanü Lügat-it-Türk Tercemesi. s.321-324. Tarihî Osmanî Encümeni Mecmuası. İstanbul. İsparta. 1995.21-23. Osmanh Tarihi. s. 1981. “O sm anlı Tarihi Ençok Saptırılm ış Tek Yanlı Yorum lanm ış Tarihtir" Cogito. s. A nkara. Türki­ îslâmiye. 15 O sm an Turan. “K a y ın ın B ölüntüleri". Franz Babinger-M . s.5 5. s. 1973. İstanbul. 1927. 1 Şerif Baştav. A nkara.112. M art 1953. 1933. 1935. 1328. Yer adları hatıraları Anadolu’nun vatan edinilme­ sinde en mühim rolü Kayı boyunun oynamış olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. s. 1939. 1988.65.71. 1999. cüz: 5. Tarihde Türklük. VÎİI28. H . 187-191 ■ 8 Kaşgarlı M ahm ud. Fethiye.163. s . s. s. s . s. Atatürk Konferansları. çev: A tsız. X III-X V . Şecere-i Terâkime (T ürkm enierin Soy K ütüğü) Haz: Zuhal K ar­ gı Ö lm ez. s.28. 1972. M ü k rim in H alil Yınanç. Yüzyıllar Kuzey-Batı Anadolu Tarihi. “O sm an I M addesi”. 1991.V. A. Denizli. s. s. İstanbul. s. Ankara. Paul W ittek . H erb ert Adam s G ibbons. İstanbul.27-28. Osmanh Beyliği (1300-1389) İstan b u l. Moskova. 11 12 13 14 Lâszio Rasonyı. s . H alil İnalcık. 19 kenleri: Bir İnceleme”. Anadolu’nun yeni ve kutlu bir Türk va­ tanı haline gelmesinde büyük bir rol oynadıktan sonra. Halil Edhem . Osmanh İmparatorluğunun Doğuşu.35-36. Ankara. 22 M ü k rim in H alil. Socineniya. Anadolu'nun Fethi ve Türkleşmesi.A hm ed N aci. Anadolu’nun Fethi. s. s. IV. 1988. 1992. s. s. A n ­ kara. 1928.319. s.62. 24 25 İçişleri B akanlığı. s. s. Aşıkpaşaoğlu A hm ed Âşıkî. A nkara. 1971. 1997. Ankara.245. 18 Şükrüllah. “Kaydar”. II. İstanbul. “Osm anlı Devrinde A nadolu’da Kayılar” Belleten. 1. H üseyin N a m ık O rk u n . Lütfullah. Sa­ deleştiren K ırzıoğlu F ahrettin. M. Hakimiyet-i Milliye. A ldo G allotta “O ğuz Efsanesi ve Osm anlı D evleti’n in Kökenleri. 1374. Haz: N ih a t A zam at. s. Köylerimiz. İzahh Osmanh Tarihi Kronolojisi. UmumîTürk Tarihîne Giriş. 1963. çev: H ra n t D.

Tarih günümüzde yaşadığımız kültürümüzün kay­ naklarını bildirmekle kalmaz. Dr. D il ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Başkanlığı’nın görüş ve uygula­ masına1 uymayı benimsedim... Zira tarihin rehberli­ ğine başvurmamak karanlıkta yol almaya benzer”. tarih içindeki toplumu yönlendirmiş devlet başkanlarını. rihi. Dr..6 Osmanlı Devleti’nin kuruluş tarihinin tesbiti konu­ sundaki tartışmaları bir yana bırakarak.. en azından istiklâle bir adım.. 1299 yılında Karacahisar’da hutbe okuduğu... kültürlerini kendilerinden önce yaşamış bulunan toplum lara. peygam­ berleri.. sanatkârı.5 Bu sebeple Prof. böy­ lece onun bu tarihte bağımsız bir hükümdar olduğu iddia olun­ muştur. geleceğin de köprüsünü kurar. Rivayette Osman G azi adına hutbe okunması. Osmanlı Devleti’nin gerçek kuruluş tarihini 21 Temmuz 1301 olarak tesbit etmenin daha uygun olacağını dü­ şünmekteyiz:”. Prof. Bu sebeple biraz sonra tanıtmaya çalışacağımız Dursun Fakih de hakkında çok az bilgi bu­ lunmasına rağmen. yaygın söylenti ve kanaatlere göre. Halil İnalcık Osmanlı Devleti’nin gerçek kuruluş tarihi­ nin 1299 olmadığı inancındadır ve bu konuda şöyle ya­ zar: “.. tarihin seyrini değiştirme sembolü olan Osman Bey adı­ na ilk cuma hutbesini okuyan kişidir. Çünkü bir kimsenin “bağımsız hüküm­ dar olarak sultan ünvanını” kullanması için adına hutbe okutmanın yanında “gümüş akçe” yani sikke üzerinde is­ minin bulunması gerekmektedir. Osman 1299’da fiilen bağımsız bir bey durumundadır ve önemli siya­ sî girişimlerde b u lu n m a k ta d ır der. 1299 olarak tesbit edilmiştir”} Ancak bu rivayetlerin daha “son­ Dr. Onun aydınlığı olmaksızın zamanımızı ve gelecek zamanı görüp anlamaya imkân yoktur. köklü kuruluşla­ rımızdan ve Türk Tarihi alanında söz ve hizmet sahibi ol­ duğuna inandığım Atatürk Kültür. Dr. 1 Prof. Dr.. söylenmektedir. 6991M.Biz. Meh­ met Altay Köymen’in haklı olarak dediği gibi “Tarih geç­ mişten zamanımıza ve gelecek zamana doğru tutulmuş bir pro­ jektördür.. Dursun Fakih’in Osmanlı Devleti Tarihinde istik­ lâl hutbesini okumasının önemi üzerinde durmamız ge­ rekir. andığımız makalesinde ". basamak olduğu varsayımı in­ kâr edilemez. İnalcık. kültürlerinin kökenlerini bulmaları tarih bilimiyle mümkündür. aslında 1299 yılı Osman’ın siyasî kariyerinde çok önemli yeni bir aşamayı göstermektedir”8 ifadesini kullanır. Ahmet Yaşar Ocak bu konuya “Başta ilk padişahlar olmak üzere OsmanSİYASET raki Osmanlı Sultanları zamanında eklenmiş”4 olduğu da O SM A N LI m . Bir değerli tarihçi­ mizin ifadesiyle “Eski Osmanlı rivayetinde Osman adına H. tanımak ve tanıtmak toplum için ge­ reklidir ve faydalıdır.”2 der. Prof. Ancak burada Osmanlı Sultanlarının ta başından beri din bilginleri. Dursun Fakih’in Osman Zeki Velidî Togan da “Tarih bize muasır hayatı geçmiş ha­ yatın tekamülü olarak yakından anlatır. nesiller arası bağlantıyı da sağlar. DOÇ. Bu ba­ kımdan insanların ve toplumların kendilerini tanımaları. sofiler ile yakın ilişki ve işbirliği için­ de olduklarına da işaret etmeliyiz. komutanları. Dr.OSMANLI DEVLETİ'NİN İSTİKLÂL HUTBESİNİ OKUYAN DEVLET ADAMI DURSUN FAKİH YRD. Prof. DR. Prof.. İlber Ortaylı ile yaptığı söyleşide ise ". şairleri. Kısacası ta­ adına okuduğu cuma hutbesinin (rivayetlerin aksine) tam bağımsızlığı ifade etmeyeceği ileri sürülse bile. ilim adamlarını. AHMET VEHBİ ECER ERClYES ÜN İV ERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ BAŞLANGIÇ arihî varlık olarak insanlar bugünkü yaşa­ yışlarını. ba­ ğımsızlık tarihi Karacahisar’in fethi ile (1288) değil. atalarının oluşturdukları yaşama biçimlerine borçludurlar.

istiklâl OSM A N LI . Alâeddin Keykubad (1219-1236) tarafından. Osmanlının devlet olma ve istiklâlini ilân etme hareke­ tinin başlangıç taşıdır. Bu sebeple çok kısa bir şekilde Dursun Fakih’in ya­ şadığı Osmanlı Devleti’nin kuruluş dönemini ele alacak. Ertuğrul Gazi’nin Boy’u çok küçüktü. kendi dile­ diklerince hareket edebiliyorlarsa da. M. Osmanlı Devleti Tarihinde. Fuat Köprülü. Selçuklu ve İlhanlılara bağlı. Onlar. kültüründe hizmeti geçen Dursun Fa­ kih’in iyi anlaşılabilmesi için. Dr.h yönetim çevrelen bu çevreye hakim bulunan birtakım süfilerin (Kalenderiyye’nin muhtelifşubelerine mensup bulunan Rum Abdalları'nın) mistik karakterli İslâm yorumundan besleni­ yorlardı. Dursun Fa­ kazanmasında. Bu. uc beyliklerinden bi­ ri olan K ayılan mensuptur. yani XIII. Bu sırada. Daha açık bir ifadeyle Osmanlı Beyliği hür ve müstakil değil. Selçuklu sultanın­ Gazi’nin babasının Gündüz Alp olduğunu rivayet ediyor­ lar. küçük bir boy’un re­ isleri idiler. bağımsızlığın.1 2 Osmanlı Devletinin kuruluşunda. Ertuğrul G azi’m a 1230 yılında Celaleddin Harzemşah ile Anadolu Selçukluları arasında yapılan meydan savaşında Selçukluların yanında yer aldığı anla­ şılıyor. XIII. Bu oymaklardan biri de Oğuz’ların Üçok koluna bağlı Kayılar kabilesidir. Ankara’nın batısındaki Karacadağ taraflarına yerleştirildi. Bazı eserler­ de Ertuğrul Bey'in babası Süleyman Şah hakkında efsanevî olaylar anlatılmakta. sistemli göçlerin ve Anadolu’da yerleşmelerin başlangıcı olarak Malazgirt za­ feri kabul edilmektedir. Murat bu safilerle çok sıkı bir işbirliği içindeydiler”10 cümleleriyle yaklaşır. içinde ye­ tiştiği kültürün. Bununla birlikte. Dursun Fakih’in rolünü ve değerini belirtmeye çalışacağız. daha sonra İlhanlı’lara bağlı. devlet adamı olduğu kadar. ilmî muhitin tanıtılması gerekmekte­ dir. Kayı boyunun bir bölümü I. Anadolu’nun çeşit­ li bölgelerine yerleştirdi. hür devlet olma­ nın. Orhan ve 1. Bizans sınırlarında görevlendirilmiş bağımlı bir beylikti. vergilerini ekseriya f i il î tehditler altında veriyorlardı”} l İşte. bazı tarihçi­ ler Kayıların XIII. Halep dolaylarındaki Caber Kalesi önünde boğulup oraya gömüldüğü ifade ediliyor. Yine. onu dinleme­ mekten ve müstakil hareketlerde bulunmaktan geri durmuyor­ lar. Karacahisar ın alınışından sonra. yüzyılın sonlarında Osmanlı Devleti’nin başında bulu­ nan Osman Gaziye Şeyh Edebalî ilk onun öğrencisi ve dâmâdı Dursun Fakih yardımcı olmuşlardır. Ertuğrul Gazi’nin Selçuklu ordusunun akıncılığını yapan Kayılar’a kumanda ettiği de biliniyor. Her ikisi de Osman Gazi’nin danışmanları durumundadırlar. Bir ri­ I SİYASET dan izin alınmasına gerek duymadan ilk defa Karacahisar’da kendi adına cuma namazı kılınması ve hutbe okunmasını emretti. yüzyıl sonlarında Osmanlı Devleti’nin kuru­ cuları Ertuğrul Gazi ve Osman Bey Konya Selçuklu Sultan­ larına. Bunların. Selçuklu ve İlhanlı devletlerinin yönetim ve denetimlerinde gevşeme oldu­ ğu zamanlarda onları dinlemeyip serbestçe. bu şahsın Fırat nehrinin sol kena­ rında. tabî bir devlet gibiydi. Kayılar’m 1071 Malazgirt Savaşından sonra Selçukluların sevk ve idaresinde Anadolu’ya gelen kabilelerden biri ol­ duğu kabul edilmektedir. resmen istiklâlleri­ ni ilân etmemiş idiler. 1231 yılında Selçuklu sınırına saldıran İz­ nik Rum İmparatoru’na karşı Alaaddin Keykubad'ın açtı­ ğı seferde. gönül ada­ mı. fırsat buldukça. Osmanlı Hanedanının atası Süleyman Şah’ın hatırası durumunda olan Türk Me­ zarı hâlâ korunmaktadır. yaşadığı çağın. bu dönemin siyasî ve kültürel durumu içinde. Bunların bir kısmı Ertuğrul Gazi liderliğin­ deki Söğüt ve Domaniç yörelerini fethettiler ve bu yörelere yerleştiler. şeklen Selçuk Sul­ tanlığına tâbî olmakla beraber. Prof. Bu zaferden sonra Büyük Sel­ çuklu Devleti birçok Türk oymağını. büyük bir Mesnevî sahibi şairdir de. istiklâlin ilânı idi. yüzyıl başlarında Moğolların artan baskısı ve istilâ tehtidi karşısında Türkistan dan başlayan göç hareketinin sonucunda Anadolu’ya geldiklerini öne sürüyorlar. O. Herhalde. Osmanlı. iyi bir ilim adamı. Anadolu’ya geldiklerinde hangi bölgelerine dağıldıkları da pek bilinmiyor. onların emrinde. O günkü devletler hukukuna gö­ re istiklâlin ilânı olan cuma namazı ve hutbesi’ni Osman Bey adına ilk okuyan ve ilân eden kişi Dursun Fakih idi. Ancak bazı tarihçiler Ertuğrul ların da içinde bulundukları sınır bölgesindeki aşiretle­ rin statü ve davranışlarıyla ilgili şu tesbiti yapar: “Uçlardaki Türk aşiretlerinin Beyleri. Osmanlı imparatorluğu’nun Kuruluşu adlı eserinde OsmanlI­ OSMANLI DEVLETİ'NİN KURULUŞU Türklerin Anadolu’ya gelmeleri 1071 tarihinden çok önceleri başlamakla birlikte. tâbi devlet statüsüne sahip olan boy beyi Osman Bey. kih Osman Gazi’nin kendisinden manevî eğitim gördü­ ğü Şeyh Edebalî’nin talebesi ve damadıdır. Bu yönüyle Dursun Fakih.

büyük bir devlet haline getiren de. kadınlı-erkekli. onların temsil etti­ ği bu ileri ve yüksek kültürdür”. buralarda sürüler halinde koyunlar da besletiyorlardı. aileleri için irsi olan uc bey­ liklerini yaptıkları sırada. ülke açmak ve Bizans’la gaza etmek üzere görevlendiri­ len bir boy reisi idi ki bunlara o günkü adıyla Uc Beyi de­ niliyordu. çoluk-çocuklu olarak düşünürsek 3500 veya ancak 4000 kişi ederdi. birer aşiret reisi değil. Geyve. kendisi de. daha sonra da Söğüt’ü ele geçirdi. Osmanlı Beyliğinin ilk kurucuları olan Er­ tuğrul ve Osman Beyler. H al­ buki kuruluşu.. ". Uc geleneğine göre yetişmiş ve uzun zaman adıOSM A N LI şim bölgelerini fethetti. ya da yarı göçebe hayatın sözkonusu bulunmadığıdır. Bunu. oğlu Osman Gazi ba­ basının (1231-1281) yerine geçti. Ayrıca bir ilti­ fa t eseri olarak Ertuğrul’un oğlu Osman Bey’e de tabi ve alem yâni davul ve bayrak yollamıştır”. İlhanlılar sı­ kıştıkları zaman îlhanlı ordusunu destekliyorlardı. Ertuğrul Gazi Selçuklu Sultanı tarafından. elverişli yerlerde çok sayıda hayvan beslemekte idi­ ler. çok eski bir devre ait olmalıdır. Bu ai­ lelerin.1 3 nı duyurmuş birtakım aristokrat ailelere verilmekte idi. Osmanlıların başlangıçta aşiret hayatı yaşadıkları şek­ lindeki bilgi.. ganimet elde etmek için savaşmadı. Yani uc beyleri ve boy’ları tam istiklâl sahibi değil tabî statü­ sünde idiler. yüzyıl sonlarına doğru müslüman Türk SİYASET . Ta­ rihî deliller.vayete göre 400 çadır’dan ibaretti. Germiyanoğulları’na bağlı bir uc beyi idi. Uc Beyleri İlhanlılara bağlı idiler ve İlhanlılara vergi veriyorlardı.15 Osman Gazi 43 yıllık yönetim dönemi içinde topraklarını 3-5 katma çıkardı. Bu şekilde. Osmanlı Devletinin doğuşuna ve kuruluşuna temel olan. Melikşah’ın 100. bir Selçuklu emiri olduğu ve bunlar için. oğluna 4800 m^ gibi küçük bir yurt devretti. İşte böyle bir statü içinde bulunan Ertuğrul Gazi 90 yaşında 1281 yılında öldü.. tesa­ düfen Uc’a gelmiş ve Uc’daki Tiirk-Rum ekonomik ilişkileri­ nin yarattığı refahdan faydalanmak isteyen alelade aşiret re­ islerine değil. Karacahisar’ı al­ mış. bir sebepten ortaya çıkmış olsa gerektir.. DURSUN FAKÎH ZAMANINDA HALK VE YÖNETİM Osman Gazi sadece toprak kazanmak. İlhanlılara karşı harekete geçmiştir.. Ancak hareketli. Uc bölgesinde sadece malikâne şeklinde arazileri vardı. kendilerine ait bulunuyordu. bir aşi­ ret. artık şehirde oturmakta idiler. İnegöl. 1071 Malazgirt Zaferinden sonra Sultan Melikşah (1072-1092) zamanında yüzbinlerce Türkmen Anado­ lu’ya yerleşti. Bilecik Rum Beyini vergiye bağladı. Hendek. Sultan Alâeddin. istiklâl sahibi bir devletin başkanı de­ ğildi. birer aşiret beyi imiş gibi kabul olun­ maları.. Osmanlı ailesinin yerleşik bir hayatın içinde bu­ lundukları yönündedir.. ister hıristiyan olsun bütün halktan toplanan vergiler. Dr. tarihî şartların yanlış tanınmasına sebep olmuştur. Şimdiye kadar bunların. Bu başarıları karşılığında Sel­ çuklu Sultanından rütbeler ve yetkiler aldı. Ikta üzerine geniş köy topluluklarına sahip olan beyler. burayı Ertuğrul’a mülk olarak vermiştir. Akyazı. Onun savaşlarında ve mücadelele­ rinde manevî unsurlar da küçümsenemiyecek ağırlıkta idi. bu kuralları ile devlet yapısı ve örgütü içinde yerini almış ve böylece bütün Uc beyleri. Gerçek olan bu beyliğin kuruluşu sırasın­ da bu ailenin. Hüseyin Yurdaydın konumuzla ilgili olarak şunları yazar. Fakat bunlar.. Kayı kabilesinden ise bu bağ. Küçük Osmanlı Beyliğini. 14 Doksan yaşında ölen Ertuğrul Gazi. Bütün bu bilgilerden sonra şunu ifade edelim ki. kuşatılan Bizans kalelerinin alın­ ması işini Ertuğrul’a bırakmış. âdeta bir okul gibi kurallara bağlan­ mış. Hattâ Ertuğrul Gazi doğrudan doğruya Konya’ya bağlı bir uc beyi de değildi. Hüseyin Gazi Yurdaydın’ın yazdık­ larına göre: "... bütün yönetim ve siyaset usûllerine v â k ıf birer Selçuklu Devlet adamı idiler. BizanslIların karışık durumlarından yararlanarak Karaca­ hisar. inançlı ve dinamik bir toplumdu. Uc beyleri de. Ancak Osman Gazi zamanında Konya’ya bağlı bir uc beyi olabilmişlerdir. eğer Osmanlı ailesi. Dr. işte bu sırada Ertuğrul. Prof. Bu duruma göre bir uc beyliği. gibi yerle­ Gene Prof.. belli kanunlara ve nizamlara göre yetiştirilmiş hale gelmişti. Bu arazi içinde oturan ister müslüman. yüzyıllarca geriye götürülebilecek olan Müslü­ man Türk uc geleneği.000’den fazla askeri Ana­ dolu’ya girdi ve bunların arkasından aileleri ve sürüleri gelerek XII. o zaman yürürlükte olan kanunlar gereğince hükümdar da. Bilecik. kısa za­ manda.. başlangıçta asaletlerini kabile reisliğinden almtş olma­ ları mümkündür.. Ancak uc beyi olarak görevli olan Ertuğ­ rul Gazi müstakil. Ertuğrul Gazi 1236 tarihinde Karacahisar’ı. Osmanlı padişahlarının yazın dinlenmek için yaylalara çıkmaları ve bu esnada sürek avları yapmaları bu rivayetleri kuvvetlendir­ miş olabilir. Daha sonra da bağımsızlığını ilân etti. Elindeki yer­ lere Uc Bey’i olduğunu bildirir fermanlar yolladı.

Bilecik kâfirle­ rine kimsenin zulmetmemesini ilân etti. dil ve inanca sahip yerli halk. hoşgörülü yöne­ tim sayesinde Osmanlı mucizesi oluştu. dil ve benliğinin korunması da isteniyordu. giderlerdi. Ahmed YeI SİYASET . Osmanlı Sultan­ ları eski Anadolu halkına gayet yumuşak. gelenek ve görenekde millî heyecanı ayakta tutan. ve benzerleri) önce ovaları... Onlar yükle bardak ge­ tirmişlerdi. Kılıç Arslan’la Bizanslılar arasında yapılan (Myriokefalon) Karamıkbeli savaşından sonra Bizanslıların savunma ve diren­ me güçleri zayıfladı. Osman Gazi o kadar adalet gösterdi ki. ayrıca yasak edip.mevcudu -o zamanlar için azımsanmayacak rakam olanbir milyonu aştı. Selçuklu ve Osmanlı’nın izlediği adalet.. Düğerler. aksine yerli halkla çatışmaya girmeden güçlendiler. Rumlar Ortodoks. adaletli ve tarafsız. DURSUN FAKİH’İN EĞİTİMİ Osman Gazi’nin yanında yer alan ve emrinde bulu­ nan Dursun Fakih. bütün çevresindeki kafirlerle iyi geçinirdi. hoşgörülü ve adaletli davrandılar. edebiyatta. mallarının pazarlığını kendileri ederler. Anadolu’da küçük beylikler oluştu. Tarihçi Mehmed Neşri kitabında Osman Ga­ zi’nin bu yumuşak ve kucaklayıcı siyasetine şöyle bir ör­ nek verir: “Osman. Eskişehir’de Ilıca yöresinde pazar kurdurur. Çepniler.. Salurlar. Tesadüfen bir gün pazara Bilecik’ ten kâfirler geldi. Dodurgalar. hoşgörülü.1 7 tular. ilk dönem kaynakları­ nın verdiği bilgiye göre16. Peçenekler. Bunun temin edilmesinde. o dönemin medenî şehirlerinden Buhara. Bu kadro ile ilgili olarak bir edebiyatçımız: “Mücahede şevki­ ni ve İslâm birliği susuzluğunu en yüksek voltaja ayarlaması­ nı bilmiş olan bu iman adamlarının. bu arada Türk kültür. çalışkan ve ba­ şarılı olmalarının bir sebebi de Anadolu’nun sosyal bün­ yesine hâkim olan ülemâ ve dervişler kadrosudur.. Kardeşi Gündüz’e “Komşularımızla iyi geçinip dostluk edelim” tavsiyesin­ de bulundu. Osman G azi’ye tam itimat ettiklerinden emniyet ve eman için­ de olmuşlardı”. 17 Eylül 1176 tarihinde II. mezheblerine mensup idiler. Osman Gazi. Süryaniler Ya’kubî. Merv. onun 1237 yılında ölümü üzerine Moğol akınları başla­ dı ve Selçuklu hükümdarlarının otoriteleri yıprandı. Büğdiizler. kül­ tür ve medeniyette ileri olan Bizanslılar karşısında Türk­ ler özlerini kaybetmediler. yavaş yavaş kaleleri ve şehirleri aldılar. gibi şe­ hirlerden kaçabilen. içlerinde esnaf ve sanatkârların da bulunduğu yeni göç dalgaları Anadolu’nun Türk-îslâm yoğunluğunu artırdı. Ermeniler Gregoryan. büyüdüler. Osman’a şikayet et­ ti. Türk-İslâm çoğunluğunun tamamlayıcısı oldular. Ayrıca bu yerli halk çeşitli inanç­ lara mensuptular. Bütün bu olumsuz şartlarda. Bayındırlar. Bilecik kâfirlerinin kadınları bile pazara gelirler. sa­ dece siyasî otorite ile buralarda tutunmak zor idi. işlerini göriip giderlerdi.. Bunlar­ la birlikte yaşayabilmek için İktisadî ve ticarî bakımdan güçlü olmaları lâzımdı. kâfirlerin hakkını alıverdi.. Bu durum tarihte az rastlanan bir mucizeydi. Ancak. bir arada ve barış içinde ya­ şamak gerekiyor. Türk Tasav­ vuf şiirinin pîri Ahmed Yesevî nin takipçisidir. hakkını vermedi. Zaman zaman Germiyan halkından da kimseler gelirdi. Moğollar tarafından yerle bir edilen.. Germiyanlmın birisi bunların bir bardağını alıp. Gerçekten de çağlarında. Osman Gazi o Germiyan Türk’ünü getirtti ve iyice dövdü. ezilip yok olmadılar. devletin büyük ve eş­ siz talihi olmuştur” ifadelerini kullanır. Osmanlı Beyliğinin ku­ ruluşu hadisesinefiilen katılmış olmaları. Bu erOSMANU Osmanlı Dönemi Türk Tarihinin ilk dönem halkı­ nın ve yöneticilerinin adaletli. dilde. Yazırlar.Uc Beyleri tarafından yürütüldü.. insaf ve müsamahaya dayalı yönetimiyle. dinin hoşgörülü biçimde su­ nulmasını sağlayan Ahmed Yesevî Dervişleri ile. Bayatlar. Beydililer. Taşkent. Eymirliler. Değişik ırk. Anadolu Türk halkının ahlâkî ilkelere dayalı olarak ekonomik durumunu yük­ selten Ahilik kurumunun büyük rolü olmuştur. Türk sofilerinin mürşidi. Yüreğirler. komşuları olan BizanslIlarla daima dostane ilişkiler kurmayı yeğlerdi. 0 kâfir de gelerek. Ytvalar. Alâeddin Keykubad birliği sağlamaya çalışmış ise de. Fa­ kat Bizans’a karşı akınlar -Selçuklu veya İlhanlı hüküm­ darlarına bağlı olarak.18 İşte Osmanlı Beyliğinin kuruluşu olayında manevî destekleri olan ta­ savvuf ehli bilginlerden Şeyh Edebâlî ve Dursun Fakih’m yer aldığını görüyoruz. Bunlar yerleşik hayatın esnaf ve sanatkârlarıydı.. etrafın kafirleri hafta pazarına gelir. Semerkand. sanatta. Ahilerin Eskişehir civarında İt Burnu mevkiinde tekkesi bulunan büyük şeyhlerden biridir ve Dursun Fakih de onun talebesidir. Türklük şuurunu. Os­ man Gazi.. vadileri. Çünkü Anadolu’da Rumlar. İşte bu dönemlerde Anadolu’ya ge­ len birçok Türk boyları (Bunlar Ktnıklar. Ermeniler ve Gürcüler de vardı.. Şeyh Edebâlî. yaylaları tut­ demli teşkilatlanma.

Ahmed Yesevî’den Ahî Evrene uza­ nan dinî. Şam’da dinî eğitim gördü. Anadolu’ya göçeden boylarla birlikte geldiler ve Anadolu halkının yanında oldular. Her ulaştıkları yerlere tekke ve zaviyeler açarak tasavvuf terbiyesine önem ver­ diler. Alp-Gazi. Osman’a gönderdi ve: ları kullanılmaktadır. Bunlar. onun olsun” de­ Bu olaydan anlaşıldığı üzere Selçuklu Sultanının Osman Gazi’ye gönderdiği bu eşyalar onun Uc Beyi ola­ I SİYASET . manevî eğitim görmüş. Bu organize hamasî-dinî teşkilat o günün insanlarını kucaklıyor. Onun makamına Dursun Fakih geç­ ti. toprağa. bayrak. bu tekke ve zaviyelerde dünyadan el-etek çekilmez.19 İlk tahsilini Karamanda yapan Edebâlî. kimseye el açmadan. istiklâlini ilân etmek anla­ mındadır. kızı M a l H a tu n u Osman Gazi’ye vererek onun kayınpederi oldu. kucaklayıcı. Mecdî Mehmed Efendi’nin. Hoca Sadeddin E fendinin Tacu’t-Tevaritiinde Şeyh Edebâlî’nin (Bilecik’te) bir tekke yaptırdığı ve Osman Gazi’nin de burada zaman zaman gece yatısında kaldığı anlatılmaktadır. kılıç). Ahmed Yesevî’nin metot ve görüşle­ rini yayan Alp. Osman Gazi ile Bilecik’te tanıştı ve onun hizmetine girdi. pren­ sipli.. F ı­ kıh ve Kelâm ilminde derinleştiği anlatılır.. disiplinli. Osman Gazi. Hadaik uşŞakaik adlı kitabında Dursun Fakih’in Tefsir. Osman’ın kılıcı gelmişti. vatana. Açabildiği yere kadar açsın. töreye bağlı. onlara baskı yapmadılar. desteğini sağO SM A N 1I — di. İşte Dursun Fakih’in kendisi de. Osman G aziyi etkiledi ve destekledi. Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Bey’in başta Şeyh Edebâlî ile Dursun Fakih gibi ülema ve dervişler kadrosunu yanına aldığını. Başka ifadeyle Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda ülema ve dervişlerin önemli rolleri olmuştur. Hoşgörülü davra­ nışlarıyla yabancı din mensuplarını da kendilerine bağla­ dılar. İslâm dininin özü.. 0 kılıcı belinden çıkardı. Hadis. A hiyan-ı Rum. yiyecek içeceklerini bizzat kendileri sağlarlar­ dı. örnek önderler idiler. Osman Bey’in temelini attığı Osmanlı Beyli­ ğinin kurulmasında mühim hizmetler görmüşlerdir”. Osmanlı Tarihi adlı eserinde şöyle açıklar: “Edebâlî ile oğlu Şeyh Mahmud ve Şeyhin talebesi ve da­ madı Dursun Fakih ve A h î Şemsüddîn ile onun oğlu Haşan gibi A hîricalî. dine. bayrak. onların seviyelerine göre dinî esasları birer Hikmet şeklin­ de bildirerek İslâm dinini benimsetti. Osman Gazi’nin ya­ kın ilişkide bulunduğu ve saygı duyduğu. Bactyan-ı Rum. hizmetinde bulunduğu Os­ man Gazi de tasavvuf terbiyesi almış kimselerdendi. at. İnsanlar arasında dostluğu. 1326 tarihinde uzun bir ömür­ den sonra vefat etti. dünyaya insan sevgisiyle dolu bakmayı öğütleyen. devlete.20 Ahmed Yesevî. idare ve devlet adamlarını etkisi altına alıyordu. ellerinin emeği.21 Hattâ. ça­ lışkan. at. Os­ man’ın olduğu şu cümlelerle anlatılır: “Meğer Sultan Alâeddin’e M ısır Sultanı olan kimseden Emir el-mü’minin Hz. Dursun Fakih’in de hem ho­ cası hem kayınpederidir. aynı zamanda. Bu şiirlerinin anlamını ise şöyle anlattı: “Benim hikmetlerim fem a n -ı Siibhan Okuyup anlasun mânây-ı Kur’an” ladığı bu din adamı. Abdalan-ı Rum..sevî (ö. hem Tasavvuf hem de Fıkıh (İslâm Hukuku) bilgisine sahip bir din bilginidir. Alp-Eren adıyla anılan mücahid dervişler. Demek oluyor ki Dursun Fakih. Vefâiyye tarikatından olan Edebâlî aynı za­ manda A h î teşkilatının da reisiydi. Ancak tam istiklâlden önce Beylerin yetkileri­ ni gösteren davul. Çok sayıda öğrenci yetiş­ tiren Edebâlî. şehzadeleri. hükümdarı. ahlâkî. sevgiyi ve birliği telkin eden. İSTİKEÂE HUTBESİNE DOĞRU Türk-İslâm tarihinde kendi adına cuma namazı kıl­ dırmak ve hutbe okutmak. İslâmiyeti ve kendi tarikatının esaslarını öğreten Türkçe şiirler bıraktı ve bu şiirler bizlere Divan-ı Hikmet adıyla ulaştı. Oruç Bey Tarihi’nde Os­ man Gazi’ye gönderilen kılıcın Üçüncü Halife Hz. sultan tarafından he­ diye edilirdi. davul. Bu anlattıklarımız. adlandırma­ Dursun Fakih. sevdirici özellikleri­ ni ön plana çıkarttı. başa­ rıları karşılığında bu malzemeleri (hil’at. meslekî. Anadolu ülkesini ona ısmarladım. Sultan Alaeddin’den. Bu son tesbitlerimizi ünlü tarihçimiz İsmail Hakkı Uzunçarşılı.22 0. Tevhidin ve Tan­ rı aşkının. Kendi belinde götürürdü. ülkede bağımsız padişah olsun. Bunlar için tarih kitaplarımızda Gâziyan-ı Rum. kılıç. Ancak. alınlarının teriyle geçinen. 1166) İslâmiyete yeni fakat samimi ve kuvvetli bir imanla bağlanmış Türk toplumuna onların diliyle. II. çok iyi bir ilim ve gönül adamıdır. imanın dışındaki eksikliklere hoşgörü ile ba­ karak dinin birleştirici. törenle aldı. onların desteğini sağladığını gösterir.

İslâmî devlet anlayışında nevbet bir bağımsızlık alâmeti olmakla birlikte. sul­ tanlık divânını tertip etti. nekkâre. Emirlik gereğince nevbet-i Osmanî vuruldu. Tefsir. Hem akıl hem imanla desteklenen yeni devletin siyasî otoritesi olarak Osman Gazi bilginlerin. fetihlerden sonra gani­ metten hisse ve vergi göndermektedir. Osman Gazi’nin Ahilik ve ahiler ile eskiden beri bir ilişkisi var­ dı. Dr. Osman Gaziye hil’at (kaftan) ile birlikte alem. başka ifadeyle hâl ve kaal ilimlerini kayınpederinden öğrenmiştir. kös. davul ve boru) gönderdiğini anlattıktan son­ ra şöyle der: “Osmanlı kaynaklarının verdiği bilgiye göre Osman Ga­ zi gelen bu davul ve boru ekibine oturduğu yerde ’nevbet’ vur­ durmuş ve müziğin çalınma süresince ayakta durmuştur’’ ' 23 DURSUN FAKİH VE OSMAN GA£Î Karaman da doğduğu zannedilen Dursun Fakih. zahid. Bunlar hakimiyet ve bey­ lik alâmetleridir. iç içe oldu. Os­ man Gazi zamanında Ahilik. Osman G azi’ yi saygı için ayak üzere durdurdu. daha sonraları her ezan vaktine isabet edecek şekilde günde 5 defa nevbet (davul. Dursun Fakih de. fakat tâbi bir devlet statüsüne dayalı bir Bey’dir. gerektiğinde onunla istişarede (da­ I SİYASET . Ancak henüz tam istiklâl sahibi değildir. Eski yazar­ lardan Şemseddin Sami.24 Beylerin. dinî muhtevası olan ekono­ mik dayanışma amaçlı. Şerafettin Turan. at. Tasavvufı eğitimin yanında medrese kitaplarını. Çok güçlü bir teşkilat olan Ahilik’in yönetimde desteğini sağladı. zil. sultanların savaşa çıkışları sırasında oldu­ ğu gibi bağımsızlık simgesi olarak savaş dışında Bey'in veya Sultanın otağ veya sarayının önünde başlangıçta sa­ dece ikindi vakitleri olmak üzere günde bir defa. 0 zamandan Murat Han G azi’nin oğlu Sultan Mehmed zamanına kadar Osmanlı âdeti böyle idi ".rak atanmasının bir belgesidir. Şeyh Edebâlî’nin sağlığında Osman Gazi’nin askerlerine savaşlarda imamlık yapan Dursun Fakih.25 Bu duruma göre Dursun Fakih daima Osman Gazi ve Osman Gazi’nin askerleriyle birlikte oldu. Çoğu geceler Şeyh Edebâlî’nin zaviyesinde gecelemiş. disiplinli bir teşkilat idi. Sembolik de olsa Sultana saygı göstermekte. dervişlerin ve adaletin yanında oldu. Anası. İslâm Ansiklopedisine yazdığı 'Tursun Bey" maddesinde Dursun Fakih’in savaşlarda gazilere Neşrî tarihinde de davul.. bunların maddî ve manevî desteğine kılıç ve şecaat faktörlerini ekleyerek mucize terkibi. zurna ile çalınan bir nevî marş. hadis. devletine sadık ve bilgini da­ ima yanında bulunduran Osman Gazi. tefsir. kelâm ilmini. bayrak. savaşta ve barışta ondan yararlanmış. Osmanlı Devleti’ni oluşturdu. Dr. Yetkili.. o nevbet vuruluncaya kadar ayakta dur­ du. Tefsir. onun manevî disiplini altında kendisini yetiştirmiş bi­ riydi. Osman Gazi adına ilk cuma namazı kıldıran.2 (> Böylesine âlim. Osmanlı Devleti’nin kuruluşu sırasında yaşamış olan bir Türk bil­ ginidir. O’nun vefatında umur-i fetva (fetva işleri) ve tedris (ders verme) ken­ disine ihale olunmuştu. kılıç.. Hadis ve Fıkıh bilimini ondan okumuş. “Osman Gazi devri meşahir-i ulemasından olup. Merhum Prof. Daha açık ifadeyle kendi adına cuma namazı kılınmasına izin verme ve cuma hutbesini kendi adına okutma İslâmî Devlet anlayışına göre tam bağımsızlığım ilân etme an­ lamını taşımaktadır. onun eğitiminden geçmiş. bir akrabalık tesis edilmiştir. Şehabettin Tekindağ. mehter) çalınır oldu. Hadis ve Fıkıh miişarunileybden tedris edip. hil’at-i şahane’nin geldiği belirtilir ve tören ve nevbet sırasında Osman Gazi’nin ve diğerlerinin nevbet’i ayakta dinle­ dikleri ve bu geleneğin Fatih Sultan Mehmed t kadar de­ vam ettiği anlatılır: “Hemen Divan mensuplarını. başka deyişle Osman G azi’nin kurduğu Osmanlı Türk Devletinin is­ tiklâl belgesini dünyaya ilân eden kimsedir. Ancak Os­ man Gazi’nin Şeyh Edebâlî’ye ve Dursun Fakih’e yakın­ lık duyması sadece bu akrabalıktan doğmamaktadır. Alim. Ulema ve dervişler zümre­ siyle daima yan yana. Sultanın. tam istiklâlini ilân eden hü­ kümdarların cuma namazı kılınmasına izin vermesi ve hutbelerde kendi adını söyletmesi zorunlu görülmüştür. Bir nevî çağdaş devletle­ rin İstiklâl Marşı’na benzeyen bu askerî musikî (daha sonra Mehter Takımı adım alacaktır) bağımsızlık simge­ si olarak kabul edilmiştir. ondan. kayınpederinin ölümünden sonra da onun yerine geçerek eğitim-öğretimle ve kadılıkla meşgul oldu. OSM ANLI imamlık yaptığını anlattıktan sonra: “katıldığı savaşlarda askerlerin dinî heyecan ve gayretlerini artırmak maksadıyla” manzum Türkçe kahramanlık şiirleri okuduğunu da ya­ zar. bir zat idi”.. Hocası Şeyh Edebâlî’nin damadı olduktan sonra Osman Gazi’nin de bacanağı olmuş. zahid. Edebâlî’-nin damadı ve şakirdi (öğrencisi) idi. Prof. Osman Gazi Uc Beyliği alâme­ ti ve bir yetki belgesi olarak bu gönderilenleri almıştır. onun adına hutbe okuyan. âyân erkânını süsledi. tabi ve hık (yani hilâl. Şeyh Edebâlî’ye intisap etmiş.

failun) kaleme alınmış. zamanında Osman Gazi’nin Anlaşılacağı üzere Osman Gazi. Prof. Ancak Osman Gazi. Ona Sultanlık veren Allah bana da gazâ ile hân’lık verdi. metotsuz. Osman Gaziye "davul. 0. mescidler yaptılar. rızasını alarak veliahtı olmak amacını güttü. Sultan nezdine gitmek hazırlıklarını yaptığı sırada. Celâletli bir şekilde şöyle dedi: — Bu şehri ben kendi kılıcımla aldım. Gerçekten de. Mehmed Neşrî. henüz yeni Türk alfabesiyle basımı yapılamamış. Sadettin Buluç un X. Türk Dil Kurultayı’nda tanıtımını yaptığına göre Dursun Fakih’in Gazavât-Nâme adıyla. Sultan Alaeddin. Osman G azi de Sultan Alaeddin zama­ nında herne kadar bir nevî istiklâl bulmuşsa da. askerlerine cesaret vermesi ve heyecan kaynağı olmasının yanında. Zira bu Alaeddin Keykubad’ın oğlu yoktu. plânlı ve zamanlaması çok iyi yapılmış bir şekilde istiklâlini ilân etti. Hem Selçuklu’nun hem de İl­ hanlIların30 zayıf ve karışık bir anına rastlatıldı.esnevi"smin varlığın­ dan bahseder. Osman Bey’in is­ tiklâlini ilân sebebini Sultan Alaeddin’in ölümüne da­ yandırır. dedi. Halk isteklerini önce Dursun Fakih’e ilet­ ti. Dursun Fakih zaten onlara eskiden beri imamlık yapmakta idi. te­ Dursun Fakih’in bu söylediği husus Hanefî mezhe­ bi fıkıh kitaplarında yazılan bir beldede cuma namazının kılınabilmesi için ulu’l-emr’in yani devlet başkanının iz­ ni olması gerektiği şartı idi. keyfî bir şekilde değil. Osman’a davul ve bayrak gelince. hadsiz hesapsız hediyeler ve ni­ hayetsiz armağanlarla birlikte Konya’ ya giderek. dediler. “Hülâsa.”2 < ) ŞAİR DURSUN FAKİH Yunus Emre.. Dursun Fakih bu hamasî şiirleri Os­ man Bey’in yanında seferden sefere koşarken. Halk kendi aralarında toplantılar ve: Kadı isteyelim ve cuma namazı kılalım.28 Dursun Fakih’in Gazavât-Nâme sinin önemi. O da. Söğüd’ün Küre köyünde. Osman Gazi daha önce de işaret ettiğimiz üzere ya­ rı müstakil. Tahminen vefat ettiği 1327 yılına kadar Osman Gazi’nin ve devletin hizmetinden ayrılma­ dı. Halkın isteklerinin yerine getirilmesi için ne gerekiyorsa yapılmasını söylemesi üzerine Dursun Fa­ kih: — H ân’ım! Cuma namazı kılınması için Sultan’ın iz­ ni gerekir. Dr. Osman’ı hemen hemen oğlu yerinde görerek O’na davul. az önce işaret ettiğimiz siyasî şartların uygunluğunu da gözönüne alarak meydan okuyacaktır. lâkin edebe riayet ederek hutbeyi ve sikkeyi yine sultan adına kılmıştı. Bu şehre başka şehirlerden göçler oldu ve boş evlere yer­ leştirildiler. Pazar kurdular. Selçuklu veya İlhanlı sultanlarına bağımlı bir devlet başkanı idi. fakat dinî heyecanı ve cihad şuurunu geliştirmek için yazıldı­ ğı anlaşılan. Eğer minneti şu sancak ise ben şekkür için Konya’ya gitmek istedi. kahramanlık hikayelerinin anlatıldığı aruz vezniyle (failâtun. oğlu kalma­ dığı için yerine veziri Sahib’in geçtiği haberi geldi. fazla edebî özelliği bulunmayan. Bunda Sultan’ın ne dahli var ki ondan izin alayım. Alaeddin ile buluşmak. bayrak. O da kayınpederi Şeyh Edebâlî’ye anlattı. kılıç ve h il’at-i şahane"yi gönderdikten sonra. İşte böy­ le bir siyasî ortamda iken Karacahisar fethedildi (1299). Bundan sonrasını Neşrî'den takip edelim: O S M A N II I SİYASET . failâtun. Dursun Fakih’in büyük bir "M. gani­ met malının 115’ini ayırarak. gazilerle omuz omuza bulunduğu sıralarda gazilere cesaret ve inanç vermek amacıyla yazmış olmalı. Konuşma sırasında Osman Gazi üzerlerine geldi ve halkın ne iste­ diğini sordu.nışma) bulunmuştur. konik bir tepe üzerine defne­ dildi. bayrak ve kılıç göndermişti. Os­ man. Zira bu Dursun Fakih bir aziz kişi idi. Osman bu­ nu işitince: “Hüküm yüce ve ulu Allahındır” diyerek derhal buyurdu.. Gene Sadettin Buluç’un verdiği bilgiye göre bu mesnevî 640 beyittir. Fuad K öprülünün tesbitine göre Osmanlı Devleti’nin ilk şairlerinden biridir. Sultan Alaeddin’in öteki dünyaya intikal ettiği. Dr. günümüzde ise dil araştırıcılarımız bakımından ilk Osmanlı dönemi Türkçesi’nin bize kadar gelebilen yazılı örneklerinden biri olmasıdır. o da.27 Köp­ rülü. Kısa bir süre içinde mamur bir şehir oldu. merhum edebiyatçılarımız­ dan Prof. OSMAN GAZİ'NİN HUTBE OKUTMASI Osmanlı Devleti’nin tam istiklâlinin dünyaya ilânı sayılan cuma namazının kıldırılması ve cuma ve bayram hutbesinin okunması nasıl oldu? Bu konuyu Osmanlı Tarihinin ilk kaynaklarından olan Aşıkpaşaoğlu Tarihi’ni esas almak suretiyle açıklamaya çalışacağız. M. bu Sultan II. Gülşehri ve Aşık Paşa ile çağdaş olan Dursun Fakih. at. çeşitli kütüp­ hanelerde yazma nüshalar halinde korunan bir eseri var­ dır. Dursun Fakih’i Karacahisar’a hem kadı hem de ha­ tip yaptılar.

bilmedik­ lerini Tanrı ilmini bilene (din bilginlerine) sor soruştur. O. ihsanı eksik etme. Bu karar üzerine kaynaklarımızın âlim. Bu se­ bepledir ki. Osman Gazi.. Dr. Osman Gazi’nin müşaviri. MecdîMehmed Efen­ di eserinde bu hususu şu cümleyle özetler: “ Sultan Osman Han namına Karahisar’da evvel (ilk de­ fa) cuma hutbesini ve Eskişehir’de evvel (ilk defa) bayram hut­ besini ol kişi okudu”} 1 de. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi'at yazdığı "Dursun Fakih 1 1maddesinde kesin tarih vermekten kaçın­ Bu vasiyetname Osmanlı Devleti’nin manevî temel­ lerini göstermesi bakımından önemlidir.kendim dahi sancak kaldırıp kafirlerle uğraştım. ben Selçuklu Hanedanındanm derse ben de Gök Alp oğluyum de­ rim. disiplinli. Cuma namazı kılınacak. savaşta ve barışta Osman G azi’nin ya­ nında yer alan. Bacıyan-ı Rum. Ben de 1326’dan sonra vefat ettiği kanaatindeyim. hukukçusu olarak Osmanlı Devleti­ ’nin kuruluşunda ve Osmanlı Devleti’nin tam istiklâli­ nin ilânında rol alan. Bu mürşid ve kahramanlar ve keza Osman Gazi ve ondan sonraki Osmanlı Sultanları. tasavvufun müşterek esasla­ rına sahip Ahîlik’in terbiye ve disiplinine göre yetişmiş dinamik. oğlu Orhan G azi’y t bıraktığı vasiyetin­ ma namazını kıldırmak ve cuma hutbesini 28 Eylül 1299 günü okumak üzere görevlendirildi. Eğer o. velisi. Nimeti. h m ibadetlerinde Önderlik etmiş. korkusuz ve iç dünyaları kontrollü kimselerdi. Dr. yardım­ cısı olmuşlardır. Din adamlarının ve Ahilik teşkilatının deste­ ğini almış. Prof. adına hut­ be okunacaktır. inançlı. Haşan Aksoy. ordunun ve halkın imamı Dursun Fakih cu­ ve cengaverlerinin daima yanında olmuş. Osmanlı Devle­ ti’nin kurucusu Osman Gazi’nin ilim adamlarına ve K u ran a bağlılığının kendi ağzından belgesidir. Daha önce OSM ANLI büyüğüdür. hem de onun öğrencisi ve damadı Dursun Fakih. Dursun Fakih’in türbesi “Küre” beldesinde bulun­ maktadır. Osmanlı Devleti’nin istiklâlini dünyaya ilân etti. Şehabettin Tekindağ. kendine güvenen bir devlet başkamnın meydan okuması idi. ahlâklı.. döneminin büyük mış ve Dursun Fakih’iıı ölüm tarihinin "1326 dan sonra" şeklinde gösterme gereğini duymuştur. O. Bir de sana itaat edenleri hoş tut. kendisinin ölümünde gömüleceği yeri tarif eder. hoşgörülü mürşidlerin hizmetleri ve gayretleri Osmanlı sultanlarının Bu sözler. daima onlarla danışma içinde (istişare) bulun­ muştur. Dursun Fakih. Bu anlayışa dayanmış olmalıdır ki Doç.33 Bu duruma göre Dursun Fakih’in ölüm tarihinin 1326’dan daha sonra olması gerekir. hem de kadı olarak problemlerini halletmiştir. hem Şeyh Edebâlî. Böylece hem Osman Gazi hür ve tam istiklâl sahibi bir devletin başkanı olduğunu. Abdalân-ı Rum. Dursun Fakih’in ölüm tarihi günü gününe bilinme­ mektedir. Eğer bu ülkeye ben onlardan önce geldim derse. hem de Dursun Fakih Osmanlı Devleti’nin ilk İmam-Hatib’i ve ilk Kadısı olması şerefini elde etti. ıra SİYASET . Süleyman Şah dedem de ondan evvel geldik de işaret ettiğimiz gibi. Şeyh Edebâlî’nin tekkesine sık sık gitmiş orada manevî eğitim görmüştür.34 bir ilim adamı. Osman Gazi’de de biz bu özellikleri görüyoruz.3 5 Dursun Fakih ölünceye kadar k a d ılık ve imam-hatip'lik görevini devam ettirdi. son­ ra şunları söyler: “Oğul! Bir kimse sana Tanrının buyurmadığı sözü söylerse sen om kabul etme! Tanrı buyruğundan başka iş işlem. K urana ve dine saygısı destanlaşmıştır. Anadolu’da m illî birlik ve m illî kül­ tür birliğinin oluşmasına hizmet eden büyük bir Türk DURSUN FAKİH'İN MİIAİ KÜFTÜR VE TARİHİMİZ BAKIMINDAN ÖNEMİ Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda ve Anadolu’nun tek cevher. hem savaşlarda askerlerin cesaretini artırmış. onlar Osmanlı Beyliğinin kuruluşu olayına fiilen katılmışlardır. Mehrned Sü­ reyya’nın eserine dayanarak Hicrî 726 yâni miladî 1326 tarihini ölüm tarihi olarak verir. Alperenler.32 Merhum Süheyl Ünver ise bu tarihi Şeyh Edebâlî’nin ölüm tarihi olarak zik­ reder ve bu tarihten sonra Dursun Fakih’in onun yerine geçtiğini anlatır. Ahmed Yesevi’nin Horasan Eren­ leri. Ger­ çekten bilmedikçe hiç işe başlama. tek vücud haline getirilmesinde ülema ve dervişler kadrosunun büyük rolleri olmuştur. Ahiyan-ı Rum adı verilen güçlü. halkla iç içe ve halkın saygı duyduğu. zira insan gördüğü ihsanın kuludur”. zâhid ve aziz bir kişi olarak nitelendirdiği. Ölme­ den önce bıraktığı Vasiyetnamesi bu bakımdan çok düşün­ dürücüdür.

Ortaylı. Hüseyin Gazi Yurdaydın. İstanbul. Büyük Türkiye Tarihi. 12. s. 32. Türk Tarihindi Osmanlı Asırları. İstanbul 1998. İA. K öprülü. “Tursun Bey". Türk Edebiyatı Tarihi. S. s. A.g. A nkara 1970. 15. İstanbul 1977. Parmaksızoğiu.m. 34 35 H aşan Aksoy. O ruç Beğ. 49. Yurdaydın. s. 45-52. Tarih Dünyası Dergisi. s. M ecdi M ehm et Efendi. 29 30 31 32 33 N eşrî.g.1.1. I. yıldönüm ü m ünasebetiyle düzenlem iştir. s. O SM A N LI m SİYASET . Şerafettin Turan. I. “Din”. Ankara 1 9 8 8 . Aşıkpaşaoğlu Tarihi. 57. aynı yer\ İnalcık. 135. 111. 2. Aitay Köym en. s. a. Türk Edebiyatı Tarihi. Şehabettin Tekindağ. Türk Kültür Tarihi. Osmanlı İmparatorluğunun Kuruluşu. T ü rk Tarih K o n g resin i O sm anlı Devleti’nin kuruluşunun 700. 561. 495-497. “Tarihin Işığında O rtadoğu”. 263. Ahm et Yaşar Ocak. Hoca Sadettin Efendi. Yayınlayan: M. 11-22. Sadettin Buluç. S.m. V. Neşri Tarihi. 3020. İstanbul 1 9 8 3 . Yeni Forum Dergisi. Şemseddin Sami. Zeki Velidî Togan. a. Ankara 1964. Hoca Sadettin Efendi. 73. Yılmaz Ö ztuna. N eşri. 7. 35. Aşıkpaşaoğlu. s. I. N eşrî. a. M.1. s. Neşrî. Köymen. s. “D ursun Fakih’in Gazavat N âm esi”. 21. İstanbul 1 9 7 5 . 48-49- 20 21 22 23 24 25 İ. T ürk Tarih K urum u Başkanlığı. Doğu Bati. “Dursun Fakih”. İnalcık. s. 251. 16. İstanbul 1990. X II-2. 56. 95-96. IV. Şehabettin Tekindağ. Türk D il Kurulta­ 26 27 28 yında Okunan Bilimsel Bildiriler. Cogito. İstanbul 1 2 6 9 . Fuad K öprülü. N eşrî M ehmed Efendi. (Editör: Ekm eleddİn İhsanoğlu). Ortaylı. Sayı 19. İstanbul 1950. 93. I. X.1. 56. s. Oruç Bey Tarihi. s. Ankara 1979. “O sm anlıların İlk İstiklâl H utbesini O kuyan D ursun Fa­ k ih ”. N i­ san 1991. Atsız. s. II. 17 18 19 N eşri. X III. H . İslâm Tarihi Dersleri. 123. İA. “Tursun Bey". Yayınlayan: N . s. Tacü’t-Tevarih. Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi. s. s. İlber O rtaylı. İnalcık. 263. İstanbul 1969. Osmanlı Tarihi. “H alil İnalcık İle Söyleşi”. Kamus ül-A!lâmy İstanbul 1311. İstanbul 1980. 2540.M. H alil İnalcık. TD VİA. MayısHaziran-Temm uz 1999. İstanbul 1980. 342. Aşıkpaşaoğlu Derviş A hm ed. s. s.m. Tarikte Usul. 9-22. s. s. II.g. Hadaik üş-Şakaik. Yaz-1999. s. aynı yer. 7-8. Yay: İ. İstanbul 1970. s. 342. Fuad K öprülü. X . X II-2 . M . 113. I. U zunçarşılı. 123. “O sm anlı D evletinin K uruluş Problem i”. Sam iha Ayverdi. 18. Süheyl Ünver. S.

Fransız Akademisi’nin kuruluşunun üçyüzüncü. DR. 0 güne hiç mi işaret edilmemiştir? İncelemenin yapıldı­ ğı yıl (H.Ranke’den beri wie es eigentlich gewesen ist (gerçekte ne oldu?) sorusuna pozitif kutsallık istemektedir. 1330/M. her literal kaynağı değişik semantik ‘okumalarla anlar ve yorumlarız. Şeyh Ra- mazan’m Subhetü’l-Enbiyâ ve Tuhfetii’l-İbdâ’. Amerika’nın beşyüzüncü yılları gibi. 1299-1300 senesinin kaynakların çoğunda “mebde-i istiklâl” olarak kabul edildiğini tespit eder. Fihris-i Düveli. 699/M. çünkü ister geriye doğru. Encümen bu görevi müellifimize verir. M ir’at-i Kâinat. bilim hiç bir soru­ ya mutlak. İkinci olarak aynı literal soruya farklı semantik ce­ vaplar veririz. Câm-ı Cem-Âyin. Efdaleddin Bey’in kaleminden çıkmıştır. gerçekte ne oldu ile modern kronolojik algının kesiştiği yerdir. bu yazı/rapor ortaya çıkar. Kâtip Çelebi’nin Takvîmü’t-Tevârîh ve Mustafa Paşanın Netâyicü’l-Vukûât ilk taranan eserlerdir. Şemdânîzâ- atfetmektedir. 1914) neşredilen Resmî Sâlnâme’de 4 Cemâziye’l-Ûlâ H. “istiklâl tarihi”ne delalet edecek ifadeleri yakalamaya çalışmıştır.4 Osmanlı Devleti­ nin de yediyüzüncü yılı kutlanıyor.2 Bin yıl dönümüne bir başka mi­ sal de Aynaroz (Athos)’daki teokratik özerk cumhuriye­ tin. hangi kalkanın gerçek oldu­ ğunu ya da. Kendisi­ ne tanınan süre zarfında Ukûdıi''l-Cumân!'Aynî Târihi. D O Ç. Mesela 1 9 6 l’de Polonya devletinin bininci yıl kutlaması böyledir. On ik i kalkandan on ik i kral­ nuya. evrensel bir cevap veremez. ister eşzamanlı olsun. Lütfî Paşa ('Tevârîh-i A l-i Osmân). öncelikle eski tarihleri incelemiş. ' Önce. Efdaleddin Bey’in incelemesi resmî bir talep üzerine yapılmıştır. Heşt Behişt. neden yeni­ den gündeme gelir? Bilimde. 963’te Aziz Basileios yönetiminde kurulan ilk ma­ nastırı kendine başlangıç tarihi olarak almasıdır. ve bunların mütala­ ası sonucu H. Üçüncüsü modem tarih bilimi -eğer bir başlangıç gerekiyorsa. Tarih burada başlı başına bir meşru­ luk aracıdır. 699/27 Ocak 1300 tarihi verilmekte­ dir.3 Bunu yüzyıllık dönemler takib eder. öncelikle bu yüz­ den. zevkli olduğu kadar öğretici de olan ilkinin macerası üzerinde biraz durmak gerekir. Modern devletler uzun ve köklü bir geçmişe dayan­ dıklarını varsayarlar. fakat bu töre­ nin hangi gün yapıldığına dâir bir kayda rastlamamıştır. lık doğdu ve bunlardan hiçbiri. Tâcü’t-Tevârîh. hattâ N um a’nın kurnazca kalleşliğine maruz kalıp kalm adıkla­ rım. Maarif-i Umumiye Nezareti 28 Kânûn-ı Sâni 1329/10 Şubat 1914 tarihli bir tezkire ile Târîh-i Osmânî Encümeniaden Osmanlı Devleti’nin istiklâl tarihinin tespitini Jean Baudrilkrd Aslında cevabı önceden belli bir soru. yani gerçek bir kalkanın var olup olvıadığını hiçbir zaman öğrenemedi­ ler”. Bir yıl kadar sonra da Nisan 1330/Nisan-Mayıs 1914’te. Derviş Mehmed b.6 Her ikisini aynı çizgide buluşturan nokta. İncelemesi sırasında ayrıca. Bir modern tarih problemi olarak Osmanlı Devle­ ti’nin ne zaman kurulduğu sorusuna ilk akademik cevap teşebbüsü Türk Tarih Encümeni’nden.5 Son olarak Neumann el attı ko­ O SM A N U I de’nin M ür’îü’t-Tevârih. Resmî Sâlnâme (1330). geniş anlamıyla tarih bili­ minde cevabı bilinen bir soru olamaz. Yazar. Haşan Beyzâde’nin Telhîs-i Tevârîh . belki raportör demek la­ zım. Müneccimbaşı Târihi. İhtilâl-i Kebîr’in ikiyüzüncü. Hadîkatü’l-Miilûk.OSMANLI DEVLETÎ NE ZAMAN KURULDU? YRD. Âlî’nin Kiinhü’l-Ahbâr . Karaçelebizâde’nin Ravzatü’l-Ebrâr. İlgili fıkraları tek tek gösterir. AHMET N EZİH ! TURAN K A R A D E N İZ T E K N İK Ü N İV E R S İT E S İ FEN -ED EB İY A T FA K Ü LTESİ kralı Numa. tanrılar tarafından gönderilen kutsal kal( / < kan çalınmasın diye birbirine tıpatıp benzeyen on ik i kalkan ( y y a p tım a y ı a k ıl etmişti. Hayrullah Efendi Târihi. “keyfıyyet-i istiklâl”in özel bir törenle gerçekleştiğini farketmiş. Bunun üzerine müellif sâlnâmeleri geriye doğru ta- a SİYASET .

Ebu’l-Fidâ. 1268 tarihli altıncı salnamenin takvim kısmında ilk defa bu tarihe te­ sadüf eder ve ardından yayınlananlarda da aynı yılın tek­ rar edildiğini görür. Yazarın varsayımı -işleyiş ve ayrıntısı ayrı bir konu­ dur. Fakat 28 Rebîü’l-Evvel 699 senesinde Humus yakınla­ rında Mısırlılar yenildiler. 699’da. ama herhalde o. Fakat incelenen kaynaklar­ da. Alâeddin ilk saltanatında. gönderi­ len yüzlerce kişiden yalnızca biriydi. bir vesi­ ka bulununcaya kadar da bahsedilen tarih şüpheli kalma­ ya devam edecektir. devletsiz gün olmayacağına göre. O zaman iş geldiği noktaya dönmekte. ba­ zı güçlüklere rağmen. alem ve menşur göndererek beylik tevcih eden hü­ kümdar olduğundan Osman Bey’in velinimetiydi. Alâeddin onu burada hür­ metle karşılamış. 3. kazanılan başarıdan sonra gönderilen emirler ve bunların uygulanması en az bir ay zaman alacaktır. O günün siyasal ka­ I SİYASET Kalavun Suriye’ye saldıran Gazan H an’ı Halep yakınla­ rında yenmişti. Encümen aynı za­ manda. bu doğrultuda Osman’a tabi. Hattâ daha önce zaten o günden de bahsedilmektedir. Efdaleddin Bey’in temel varsayımı geleneksel siyasî meşrûiyet anlayışına. dolayısiyle Osman Gâzi’nin ay­ nı gün “istiklâl ve saltanatı ihrâz” ettiğini söylemektedir. Encümen vasıtasıyla bir yan­ dan mevcut belgeler ve bilinen eserler daha geniş araştır­ maya tâbi tutulurken diğer yandan gazetelere ilan verile­ rek “umûm Osmanlıların alâkadar oldukları bu mes’elede” herkesin bilgisine müracaat edilmiş. ayı ve günü de. alem ve menşur verilişine dayanmaktadır. O halde altıncı sâlnâmede verilen ta­ rihin hangi vesikaya dayandığı bilinir ve bu vesika bulu­ nur ise mesele halledilmiş olacaktır. bilgisi olanların Encümene bildirmeleri istenmiştir. Gazan Han Melik Nâsır üzerine yeniden sal­ dırıya geçti. Cemâziye’l-Evvel’in ilk günlerinin gelmesi demektir. Bu muayyen bir tö­ renle gerçekleşmekte olduğuna göre tek mesele tören ta­ rihinin tespitidir. sürgün bulunan III. 688’de. gazeteye verilen cevap (“Posta ve Telgraf Nezâretinden Ali Gâlib” imzalı) incelenmeye değer bulunmuş. genel bilgilerden istifade edilemediğine göre. usul bakımından kaynakla­ rın mukayesesini yaparak aydınlatmaya çalışacaktır.9 Diyelim gönderildi. 2. Fakat bütün bunlar tahmine dayalıdır. Mağlup olan Gazan Han Diyarbakır’a gelmiş. ülke yönetimini Moğollardan kurtarmak için Gazan Han’a itibar etmedi. işaret edilen olayla ilgili bir tarihe de rastlanmamış­ tır ki. Yıl konusunda -kendisinin üzerinde durmadığı ‘hicrî 700’de kurulduğu’ nazariyesi bir tarafa bırakılacak olursa-7 bir ittifak vardır. 697 senesinde Mısır Meliki Mehmed Nasır b. Cevap sahibi. diğeri belirtilmemiş) sadra şifa bir şey söylemezken. kuruluş takvimde bir güne takılıp kalmaktadır. Ne 1263 yılında çıkan ilkinde ne de takip eden dört salnamede böyle bir kayıt yoktur. Gazan bu başarıyla her tarafta baskı uygulamaya başladı. Takvîmü’t-Tevârîh ve Uküdu’l-Cumanı kulla­ narak şu sonuçlara ulaşmaktadır: 1. Mesud’u ikinci defa Selçuklu hüküm­ darı tayin etti. Alâ­ eddin’in ikinci saltanatı üzerinden iki yıl geçtikten son­ ra. fakat önermesi. Mektuplar (biri “Bank-ı Osmânî memurlarından Ahmed Bahaeddin” im­ zalı.8 işte bu günü delilleriyle ispatlamak gerekmektedir.ramaya başlar. tabi. Nitekim yazar bilhassa Tezkire-i Aksarayî. Osman’a meşruiyet/ hâkimiyet /istiklâl sembollerinin gönderilip gönderilmediğini bil­ miyoruz. îlhanlı emiri vasıtasıyla Alâeddin’i İran’a gönderip Hemedan’da hapsettirdi.doğrudur. Onun yine hezimete uğrayacağını düşünen civar beyler gibi Sultan Alâeddin de. Osmanlılar nezdinde Selçuk devletinin sonu olan Sultan Alâeddin’in (III. O halde Sultan Alâeddin’in tutsak edilmesi bu ayın dördüncü günü gerçekleşmiş olabilir. o devri an­ lamak için mukayeseli kaynak tedkiki yapmak gerek­ mektedir. Aradan otuz otuzbeş günün geçmesi demek. Söz konusu savaş 28 RA 699’da olduğuna göre. diğer taraftan bu dö­ nem için muasır devletlerin tarihleri araştırılmalıdır. Alâaeddin Keykubâd b. konuyu. Ferâmurz) Gazan Han’a esir düştüğü gün olduğunu. Bu şekilde bir senteze gidildiği takdirde konu aydınlanabilecektir. aynı gün yeni bir devlet kurulmaktadır (!?). Bu mantıken doğrudur: Bir gün bir devlet sona er­ mekte. belirlemek mümkündür. Bir yıl kadar sonra da II. Duyuruyu müteakip Encümene iki mektup gel­ miş. bir de gazete ile cevap verilmiştir. Han da bu kara gün dostunu onurlan­ dırarak yeniden Selçuklu tahtına oturtmuş ve Konya’ya göndermişti. üçüncü bir yol olarak. 4 Cemâziye’I-Ûlâ 699 tarihinin. Osman’a OSM ANLI . Bunun için hemen iki koldan faaliyete girişilir. Bir yandan bundan sonra ortaya çıkacak yeni kay­ nakların incelenmesi gerekirken.

İstanbul 1999. trc. Yılında Amerika. ve ilâve ediyor:1 5 “Ben buna oldukça ina­ nıyorum: Bir insanın eylemleri sonuçlarına göre yargı­ lanmaktadır. bu yüzden mevcut kaynakları nasıl okuyacaklarını tartışıyorlar. Kitâbü’t-Tâ- rîh-i Kiinhü’l-Ahbâr (Kayseri RaşidEfendi Kütüphanesindeki 901 ve 920 No. aynı m a­ kale. haz. s. Böylece aslında yıllar önce Köprülü’nün dikkati çektiği. Şevket Pam uk. İstanbul 1336. Şükrü [Akkaya}.: R. II.10 Pozitif ta­ rihçilik açısından devletin hem kuruluşu hem de kuru­ cusu efsanevî olabilir. bir kez daha önem kazanmış oluyor. çev. O sm anlılar Özel Sayısı. s. "699 1299 4 Cemâziye’l-evvel.: Osm an Okyar. tem m uz 1999). Bugün bunların fazla bir ehemmiyeti olmadığını düşünüyoruz. tartı­ şılması gerekenin işte bu süreç olduğunu.: Ella Landau-Tasseron. 1492. tırmalar. 2Ğ1-278. A nkara 1980. K ısım -I. 33. O SM A N LI |£ V H SİYASET . Tüfekçioğlu. s. Millenium: A Thousand. II/7 (mayıs. II. H alil İnalcık. bir yılın tarihi ancak ondan kaynaklananların ışığında gerçekten anlaşılabilir”. çev. “Osm anlı D evletinin K u ru lu şu Problem i". “Osmanlıların içinden çıktığı 13--14. yüzyıllar Anadolusunun siyasî. 500. 3. Türkiye’nin Sosyal ve Ekonomik 6 C hristoph K. Ekme bağ bağlanırsın / Ekme ekin eğlenirsin / Çek deveyi güt koyunu / B ir gün olur beğlenirsin diyen13 bir topluluğun “mebde-i istiklâli’ni hangi takvim zamanına bağlayacağız? Bu bir süreç. D İA. 2733). 268-280.kumaşının âdî. I-II. H albuki sahih b ir sikkenin m evcûdiyeti de çok önemli görünm üyor. İstanbul 1999» s. ama aynı tarihçilik bunu realitenin ayrılmaz bir parçası olarak görmeye başlıyor. N eum ann. modern çağdan önce devletlerin “pek de tören veya beyân ile” kurulma­ dığını. M atbaa-i K ütübhane-i Cihan. Ecudes e t Maslanges. “İlk O sm anlı Sikkesi N e Zam an Basıldı?”. haziran. alem/ sancak’ın -varsa. zamanı programlamak ve geçmişi programlanmış zamana atıfla açıklamak. 19 (Yaz 1999). Le Millannaire de la Pologne.: Joseph H am m er von Purgstall. sehven yaptığı bazı hesap hataları b ir yana bırakılırsa. “A hm ed Vefik Paşa”. s. 41-42). tabl/davul’un kasnak ve deri ka­ litesinin pek düşük.: Ayşegül Sönmezsoy. K. hattâ yıl­ da kurulduğu üzerinde durmuyor artık. G ieyszcor. Bitlisli İdrisin “Heşt Bihişt" Adlı Eserim Göre Tenkidi Araştırma. A. Tarihi ders kitabı olarak o k utulan ve o n beşten fazla baskı yapıp son­ 5 raki okul kitapları ile M ustafa N u ri Paşa’nın Netayicül-Vukûât’1 g ib i genel Osm anlı tarihlerine de rehber olan A hm ed Vefık P aşan ın (Ö m er Faruk A kün. cogito.12 Takvim düzenlemek. 8 Yazarın kastettiği yerlerden biri şudur: Hafız İbrahim Agâh Paşa. “Periyodik Reform: M ü­ ceddid Hadisi H akkında B ir İncelem e”. Aleksander Gieysztor. sivilize olmakla ilgili. V/25 (N isan 1330). İs­ tanbul 1264-1265: I. zaten aksinin “her yüz yıl başında b ir m üceddid geleceği’ ne dâir hadîsle de çelişeceğini söyler (G elibolulu M ustafa ‘ lî Efendi. İstanbul 1994. fakat araştırm alarında olayın yüzyıl başını gös­ terdiğini. Y irmi yıl kadar önce b ir sikke b u lu n d u (İbrahim A rtu k . 151-152) eserinde yalnız y ıl 0 '6 9 9 ’da d a ’vâ-yı istiklâl eylediler") belirtilir: Fezleke-i Târîh-i Osmânî. “Osm anlı Beyli­ ğ i’nin K urucusu O sm an Gaz i’ye A it Sikke”. s.Years of the Polish State. haz. W arsaw: Polonia Publishing House 1961.devletin hangi ay ve günde. A nkara 1934. 36-48. Kılıçbay. “ortaya çıktığı”nı hatırlatıyor. s. Osman- lı Devletinin Kuruluşu. s. s. I-II. Stanislaw H erbst. İstanbul 1992. 4 1635-1939 Trois Sicles de l’Acadamie Française. H ilk at-i H azret-i  dem ’den Bu A na kadar Z u h u r İd en Vekâyi’-i M eşhûreyi C âm i’dir. Varsovie 1961. Ne zamanım de­ ğil nasılım anlamaya çalışıyorlar. \kkâ- y i’-i Târihiyye. İslâmî Araş­ Tarihi. Devlet-i Osmaniye Târihi. çev. sosyo-psikolojik ihtiyaçlara denk dü ştü ğ ü ile ilgili en­ teresan bir yazı İçin bkz. s. sosyal ve ekono­ mik şartları”.lu Nüshalara Göre). ve aynı şekilde. s. Osmanlı devletinin de “kurulmadığı”nı. H akkı Ü nal. menşurun kötü kağıda bozuk imlâ ile yazıldığım gö­ recektik belki de. Bu yıllarda herhalde im kânını bulan herkes sikke kestirebiliyordu.rışıklık ortamında hazırlanıp tevcih edilen bu semboller şimdi elimizde olsaydı. N eum ann. “D evletin A dı Yok .B ir A m blem in O kunm ası”. İlhâniyân devlet-i Cengiziyesinİn 7 inci pâdişâhı (Gazan) H a n ’ın askeri eline esir düşüb devlet-i Selçukıyye tezelzül itm ekle sultan (O sm an H an) hazretleri i’lân-ı istiklâl ve saltanat b uyurdu”.. Kaynak sayısının art­ ması neredeyse imkânsız hâle geldi. 62-63. î/l: Osmanlı Devletinin Kuruluşundan Fatih Sultan Meh­ med’in Vefatına Kadar. Bayezid devrinde tam am ladığı eserinde. Kayseri 1997. Osmanlı İmparatorluğu’nda Paranın Tarihi. s.14 Öte yandan Attali. büyük siyasî formasyonların mitik bir başlangıcı olduğunu. X I/66 (Haziran 1999). “İsciklâl-i O sm ânî Târîh ve G ü n ü H ak k ın d a Tedkîk â t”. 9 Feridun Bey’in neşrettiği m enşurun {Mecmu’a-i Münşeatü’ s-Selâtîn. 7 O sm anlı tarihlerinin bir kısm ı 700 yılına bü y ü k önem atfederler. ona anlam veren tek şey olan gelecek aracılığıyla anlamak müm­ kündür” diyor. 308. Keza ne H am m er ne Cevdet Paşa ay ve gün d en söz e t­ mezler. 269. Yakın za­ m anlara kadar hâkim iyet alâm eti olan hu tb e ve sikke konusu da böyleydi. Boguslaw Leshodorski. H . s. Paris 1935. Târîh-i Cevdet. 700. Osmanlı kuruluş dönemini konu edinen monografilerin hiçbiri -Gibbons’tan Köprülüye. Bkz. takvime göre dönemle- mek.: A h m et U ğ u r vd. E rtürk. İs­ tanbul 1309. 13. s. I. 56-60) sahte/kurgu old u ğ u m alum dur.: M. A. 33. Yıl nazariyesinin en hoş izahı ise  lî’dedir. D iğer taraftan okullarda ilk defa O s­ m a n lI 3 Le Millmnaire du Mont Athos 963-1963. Sorgulayıcı bir üslup için bkz. Toplumsal Tarih . O ğuz Tekin. K endinden öncekilerin 699 tarihini yazdıklarını. H alil İnalcık. kuruluş tarihi olarak b u yılı verir (M . înalcık’tan Kafadar’a.I.: M ehm ed A tâ. 279. “Zohar’a göre geçmişi ancak. H egel’in “H er çağın bir ruhu ve o ruha d en k düşen b ir felsefesi vardır” sözü­ ne benzeyen bu hadisin sıhhati ve bilhassa peygam ber sonrası Arap toplum unda hangi beşerî. C. İs­ tanbul 1287.Venezia 1963. bunun üzerinde durma­ nın ise demistifıkasyonla ilgisi bulunmadığını düşünü­ yoruz. Fakat sikkenin sıhhati hâlâ tartışılıyor: M sl. s. 1071-1920. V I/4. 59*60. Meselâ Efdaleddin Bey’in kaynakları arasında bulunan İdris Biclisî. Efdaleddin (Tekiner). H âkim iyeti M illiye M atbaası. tertib -i cedit. Neumann bize asıl anlaşılması. 40-41). haz.: İ. s. Selâçıkıyye-i R û m ’un âheri olan Alâeddin K eykubâd-ı Sânî {sic] b in Feram urz. D âru 1-Hilâfeti’I-Aliyye 1325.11 İtibarî ta­ rihe (1299) “inanıyoruz”. s. Do­ ğu Batı. TOEM .: Jacques A ttali. 1 2 Siyah ‘An’lar.

68-7. tarihi açıklam ada yaya kalır" diyor. İstanbul 1998.: G.. Osmanlı Beyliği (1300-1389). Osmanlı Beyliği (1300-1389). Es- 12 Tabii H alil İnalcık’ın bilhassa üzerinde d u rd u ğ u (aynı m akale. s. s. “H ow to Read ‘Â shık Pasha-zade’s H isto ry ”. İdeolojileri hesaba katm ayan tarihçi. Im ber’in tenkide konu olan yazılarından ikisi Türkçeye de çevrildi: “Osm an Gazi Efsanesi". Elizabeth A. 15 14 13 Bu mısraları Cemal Kafadar’dan aldım : Betıveen T m Wolds. B arthold. s. says in Ottoman History. 2 0 ’de) biraz da Co­ lin Im ber’i ima ettiğ i anlaşılan b ir üslupla “Bazı tarihçiler arasında şim di. İslâmî Araştırmalar. 21). Zachariadou. Halil İnalcık. Bununla b irlik te yazar 1299 y ılın ı. The Constructi- on of the Ottoman State. Ç. s. 11 İnalcık (“O sm anlı D evletinin K uruluşu Problem i”. tarihi yü­ rüten realitelerdir. G üven vd. s. Aslında m itoloji. J . s. aynı eser. İstanbul 1997. “O s­ m an 'ın siyasî kariyerinde çok Önemli b ir aşama" olarak g ö rm ektedir (s. ileri tarihçilik gibi algılanm aktadır. X X II/1 (1999). çev. Y üzyılda B itinya”. buna O sm anlı fetihlerinin “m eteorolojik sebebi” denebilece­ ğine dâir bkz. efsane. 118. S i O SM A N H f f l j SİYASET . 114. Şartların önem i g ü n geçtikçe daha iyi anlaşılıyor. k u ­ ruluşu 27 Tem m uz 1301’deki Bapheus (Koyunhisar) zaferine bağlam a fik­ rini yabana atm am ak gerekir. K öprülü ve W ittek 'iıı araştırm alarım görm ezden gelip gazâ ide­ olojisi ve örgütlenm elerini tarihi bir faktör olarak hesaba katm am a m oda­ sı. Jacques Lefort. “ 13. “Osm anlı H anedanı Efsanesi”. çev. 207. 31-50. A ttali. s.10 Meselâ bkz.: Seyfettin Erşahin. Berkeley 1995. 17-26. ed. M esela Sakarya ırm ağı­ n ın b ir m ü d d et için yatağını değiştirm esinin T ü rk baskınlarını nasıl kolay­ laştırdığına. s. 10).

hatta 19. Trablusgarb’ın İtalyanlar tarafından işgali. Devletin istiklâli ciddî tehdit altına girmiş. Türkler arasında m illî kimlik şuûrunu kuvvetlendirmiştir. buralardan milyonlarca insan aç. İktisa­ dî. mezhep ve milliyetlerden meydana geliyordu. Sırp. zaten bir yığın dertle uğraşan devlet yeni problemlerle karşı karşıya kalmıştı. Bosna-Hersek’in AvusturyaMacaristan tarafından ilhakı. Bu sebeple Türk gençleri ve aydınları Osmanlının şanlı mazisine sığınmaya ve oradan ilham alarak. yani unsurların birer dinî cemaat olarak tasnifi. sis­ temi. bir taraftan da ülke içerisinde bir­ lik ve beraberliği sağlamaya çalışıyordu. doğum yıldönümleri vb. G irit’in Yunanistan’a iltihâk arzusu. İktidarı ellerinde bulunduran İttihat ve Terakki Fır­ kası bir taraftan dış politikada içine düştüğü yalnızlıktan kurtulmaya çalışırken. Nitekim imparatorluk tebaasının bir kısmının kendisini Ortodoks olarak değil de.OSMANLI'DAN MİLLÎ MÜCADELEYE İSTİKLÂL-İ OSM ÂNl G Ü N Ü KUTLAMALARI D O Ç. sebepler! SİYASET . yorgun ve gelece­ ğinin ne olacağını bilemeden anavatana doğru akın akın gelmeye başlamışlardı. içtimâî ve siyasî yapıda pek çok düzenlemeler yaparak önüne geçmeye çalışmışlarsa da birbiri ardına çıkan sa­ vaşlar ortamında buna muvaffak olamamışlardı.1 İttihatçılar. acı mağlubiyetlerin yurt ve milletin bağrında açtığı derin yaralar. M EH M ET Ş A H ÎN G Ö 2 G A Z İ Ü N İV E R S İT E S İ G A Z İ E Ğ İT İM FAK Ü LTESİ irminci yüzyılın ilk çeyreği tarihte Türkle­ rİn en zor günleri olmuştur. bu durumu düzeltebilmek için. Bu felâket yılları millet üzerinde derin izler bırak­ mış. Bu gelişmelerden sonra ne olacağı kestirilemiyordu. millî duygu ve düşünceyi kuvvetlendirecek konuşmaların yapılacağı ve genç neslin geleceğe bu duy­ gularla hazırlanacağı millî günler ihdâs etmeye çalıştılar. şeklinde tanımlamaya başlaması. bunun için de milletin büyük bir heyecanla iştirak edebileceği. bu heyecanı yaratmak için Osmanlının geçmişte nasıl büyük bir devlet ve millet olduğunu mil­ lete anlatarak yeniden o günlere dönülebileceğini anlat­ maya. Yunanlı. Bu farklı toplulukları belli bir ülkü ve ideal etrafında toplamak geçmişe nazaran oldukça zor­ O SM A N U laşmıştı. devletin bunlar üzerine asker gönderme mecburiye­ tinde kalışı ve nihayet Türk tarihinin en büyük felâketi olan Balkan Savaşı bu ortamda cereyân etmişti.yüzyılın sonlarına doğru bu çeşit kimlik kazanmanın Müslüman unsurlar arasında da yayılmaya başlaması. milliyetçilik fikrinin yayılması ile fonksiyonunu yitir­ meye başlamıştı. dağılma süreci içine girmişti. Müslüman Arap ve Arnavutların isyan­ ları. Devlet erkânı ve ülkenin aydınları bu tablo içerisinde kendi akıl ve kabiliyetlerine göre çıkış yolları aramaya başlamışlardı. Ümitsizlikler ve ızdıraplarıyla birlikte pek çok meseleyi de buralara getirmişler. bütün Türkler yeis ve endişe içerisine düşmüşlerdi. Pek çok müessesesi zamana göre kifayetsiz kalan ve özel­ likle de askerî ve siyasî gücünü çeşitli dış tesir ve iç çe­ kişmeler sonunda kaybeden devlet. Bulgar vb. dolayısıyla Osmanlı Devleti’ni çökme tehlikesi ile karşı karşıya getirmişti. Osmanlı Devletinde kutlama törenleri daha çok padişahların cülüsları. toplum üzerinde psi­ kolojik bir çöküntüye sebep olmuş. DR. Bilindiği gibi Osmanlı Devleti çeşitli din. yüzlerce yıl­ lık vatan toprakları birer birer elden çıkmaya başlamış. yeniden ayağa kalkmaya. sefil. Osmanh Devleti’nin dinî inanışa dayalı “millet sistemi’'. Devletin son döneminde ardarda gelen savaşlar ve bu savaşların getirdiği felâketler ve en acısı yıllarca bera­ ber yaşadığı insanların ihanetleri. Bulgaris­ tan’ın içinde pek çok Türkün yaşadığı Doğu Rumeli ile birlikte istiklâl ilân edişi.

bu günün kutlanmasının toplum üzerindeki etki­ sine ve faydasına işaret edilmiştir. Osmanlı Devleti’nin kuruluş tarihi tam olarak tesbit edi­ lememiş olmasına rağmen hemen hemen bütün yazarlarca heyecanla karşılanmış ve teşvik edilmiştir. Meşrûtiyet’in ilân edildiği 10 Temmuz (23 Temmuz) günü olması gerektiğini teklif et­ mesi üzerine mecliste tartışma çıktı. Cumhuriyetin ilânı ile birlikte bu kutlamanın yerini muhtemelen Cumhuriyet bayramları alacaktır. Maârif Nezâreti memurlarından Mehmet Ziya Bey’in başvurusu üzerine. Dârülfünûn talebeleri ve Türk Ocaklı gençlerin ön­ derliğinde. Meşrûtiyet’in ilânını müteâkip tartışılmaya baş­ landı. milleti topyekûn ilgilendiren ve kucaklayan millî günlere ihtiyaç duyul­ ması. II. Husûsen Osmanlı Salta­ natının te’ sisinde azm ü himmetin ne hârikalar icâd ve ilâd ey­ lemiş olduğunu târihin mazbutu bulunmasına binâen mevcudi­ yet ve istiklâlimize kasteden varlıklar içinde yuvarlanırken vicdanî bir incizâb ile m illî hayatımıza sarılarak ilk te’ sîs et­ tiğimiz zamanların hâtıralarına ihya etmekten istikbâl için pek büyük azm ve ümit kuvvetleri alacağımıza şüphe yoktur:. çeşitli cemiyet ve kuruluşların da iştirâkiyle OSMANLI Adı geçen gazetenin aynı nüshasında “Bugünkü İstiklâl-i Osmânî Ihtifâli Münasebetiyle” başlıklı yazıda ise. Osman Bey’e Selçuklu sultanı tarafından gönderilen hâ­ kimiyet alâmetleri tabi. Öyle ki mevzu üzerindeki ilm î tartışmalar yapılır­ ken. bazıları da Osmanlı Devleti’nin kuruluş gününün. Osmanlı Devleti’nin kuruluş günü olarak ileri sürdüğü 27 Ocak gününün millî bayram olmasını iste­ yen bir önergeyi meclise sundu. bütün milleti kucaklayan ve duygularını ifade eden bir güne de ihtiyaç duyulduğu anlaşılmakta­ dır. İlk olarak İzmit mebusu Ahmet Müfit Bey. Bu gün hakîkaten İstiklâl-i Osmânîyenin devr-i seneviyesi midir? Bu cihet tarih encümenince de muh­ taç.2 İlk millî bayram. bu günün ehemni- yetine ve yaratacağı millî heyecana işaret ederek şöyle de­ mektedir: “ Dörtyüz çadırdan doğan Osmanlı istiklâlinin bu giin altı yüz altmış beş sene-i devrine tesadüf eylediği hesap oluna­ rak Pây-i taht’da â lî mektepler talebesinin ön ayak olmasıyla muhteşem ve m illî bir ihtifâl yapılacaktır. ’ ” 4 O dönemin matbuatında genişçe yer alan bu gün. Demek ki millet feyzli bir intibâh ile kendine geliyor. millî bayram olarak ilâıı edilmesi gerektiğini öne sürdüler. Yıllardan beri yapılan bu törenlerin toplum üzerinde etkisinin azalması ve yeni telâkkilerin gelişmesi. İstiklâl hâtırasının ihyâsı maksadıyla yapılacak bu tezâhiirlerden ümit ve emel ile parlayan istikbâli görmemek kabil mi­ dir?”5 yılından îtibâren de kutlanmaya başlandı. 8 Temmuz 1909 tarihinde “Her Sene 10 Temmuz Tarihinin A ’yâd-ı Resmiye-i Osmânîyeden Addine dâir" 93 numaralı kanunla kabul edildi ve 1909 1913 yılında büyük bir merâsim ve yürüyüş tertîb edile­ rek başlayan bu bayram. bir m illî bayram günü kabul edilecekse bunun II. “Bugün İstiklâl-i Osmânîyenin devr-i senev'ıyesine miisâdif ad­ dedildiği cihetle darülfünunlarımız tarafından bir ihtifâl ya­ pılacağı malûmdur. Donanma-i Osmânî Muavenet-i Millîye Cemiyetinin yayın organı olan Do­ nanma Mecmuasının bir başmakalesinde bu husûsta şöy­ le denilmektedir: “Merâsim-i mahsûse-i tes’îdiyenin yâd-ı mefâhirin milletteki kuwe-i zindeyi tezyîd. mefâhir-i ecdadın ihyâsı şevk-i imtisâli teşdîd edeceği o kadar bâriz bir hakikat­ tir k i tekrarını cidden zâid addederiz.1 tedkîk görüldüğünden o bâbda henüz k a t’i bir şey söyleniSİYASET m . Bu önergenin 27 Ocak 1909 tarihinde görüşülmesi sırasında İstanbul Mebusu Hüseyin Cahit (Yalçın) Bey’in. bir kısım üyeler de her iki günü. Üyelerden bazıları 10 Temmuz’un.. İlk kutlama törenleri 17 Kânûn-ı evvel 1329 (30 Aralık 1913)’da başlar ve 1923 yılına kadar de­ vam eder. Osmanlı Devleti’nin kuruluş gününün tesbitinden ziyâde. Yunus Nadi Tasvir-i Efkâr gazetesindeki “Siyâsîyat” köşesindeki “İstiklâl ve İstikbâl” başlıklı yazısında.le yapılmış ve zamanla da gelenekselleşmişti. m il­ letin şanlı tarihini ifade eden ve millete. mazisinden il­ ham alarak yeni bir atılımı başlatmasını sağlayacak heye­ canı kazandırabilmek için Osmanlı Devleti’nin kuruluş gününü kutlama kararını alarak uygulamaya koyarlar.3 Bu bayramın siyasî bir hareketi ifade ediyor olmasından kaynaklanıyor olsa gerek ki. Osmanlı aydınlarının ve Dârülfünûn talebelerinin sadece meşrûtiyetin kabul günü ile iktifâ etmeyip. bundan sonra bütün ülke çapın­ da ve devlet erkânının iştirâki ve organizasyonu ile yapıl­ mıştır. menşur ve alem ile Osman Bey’in Karacahisar’da kendi adına okutmuş olduğu hut­ benin tarihi kabul edilen 17 Kâtıûn-ı evvel gününü ilmî bir incelemeye de tâbi tutmadan kendiliklerinden kutla­ maya başlarlar.

tesbît edi­ len tarihler arasında en çok itibar edileni olmuştur. Osmanlılığın en şanlı miibeccel hâtırât-ı târîhiyesine ait bulunduğu cihetle sene-i devriyesine müsadif olsa da olmasa da haddi zâtında hissiyât-ı vatanperl'erâneyi ittihâz. İslâmiyet ve Türklüğün kök salmış olduğu her köyde. bu fik­ ri ilk defa ortaya atan hatta Meclîs-i Mebûsânın gündemi­ ne taşıyan Mehmet Ziyanın ileri sürdüğü 4 Cemâzi-yelevvel tarihi ile Dârülfunûn talebeleri ve Türk Ocaklı genç­ ler tarafmdan büyük merâsimle kutlanan 17 Kânûn-ı ev­ vel tarihleri arasındaki ayrılığı kaldırmak ve bütün Osmanlı Devletinde kabul edilecek bir millî bayramın zaS1YASET . bir içtimâ ile yevm-i mübâreki tes’îde çalışmışlardır. Bu tarihten başka tarihler de çeşitli yazarlarca telâffuz edildi. “Binâenaleyh İslâm ve Türklüğün yeni can bulmuş oldukları bir günün tes’îd etmek fikri de gâyet mantıkî ve tabiî olarak doğmuştur. nereden gelip.1 0 İstirdâd-ı meşrûtiyeti miiteâkib 324 Kânûn-ı sânîsinın 13. racağı şuûr ve vicdân-ı millîye dikkat çektikten sonra. Devlet ve milletimizin ebediyyen bu günü daha vasî’. yeni ve gayet mühim bir âmilin doğmak üzre olduğu anlaşılır. Salnamede bu tarihin “ yevm-i istiklâl-i Osmâ­ nî” olarak kaydedilmesinin İlmî bir mesnedi bulunma­ makla beraber. Bu âmil. diğe­ ri de Selçuklu Devleti’nin inkirâzı üzerine Osman Bey’in istiklâlini ilân ettiği kabul edilen 4 Cemâzi-yel-evvel ta­ rihidir. maziyi tahzîr suretiyle istikbâl-i hazar gıb'ı fevâidi câlip olduğu cihetle gerek merasim. mukadderat-ı tarih'ıyyesini ve gaye-i mevcudiyetini idrâk etmek. Darülfünun mârifetiyle tertîb edilen ihtifâl 11 Kânûn-ı evvelde yapılmış idi. salnâmedeki bu bilgiye dayanarak daha sonraki salnâmelerde de yer alması sebebiyle.9 Osmanh Devleti’nin kuruluşu ile ilgili çalışmaların başlangıcı hakkında kesin bilgi bulunmamakla beraber çalışmaların 1913 yılından daha önceki yıllarda başladı­ ğı anlaşılmaktadır. Ağaoğlu Ahmet de Tercüman-ı H akîkat gazetesinde­ ki “Siyâsîyat” köşesinde “İstiklâl Günü” başlıklı yazısın­ da. Mamafih darülfünunlarımız tarafından yapılacak me­ rasim. buna dair sekiz sayfalık (Dâsitân-ı Â l-i Osman) nâmında bir manzume neşri ile ihtisâsâtını o devrin imkânı derecesinde ilân eylemiştir. daha muhteşem. 17 Kânûn-ı evvel tarihinin doğru olup olmadığı tartışılmaya başlandı. Bu bayram şuûr-u millîyemizin teşkîli ilâmındandır. Bundan sonra tahminen 319 Kânûn-ı evvel-i işinde M ı­ sır’da bulunan münevver Osmanlı gençlerinden bir hizip orada bir ihtifâl. Tarihçi Osman Ferid’in Donanma Mecmuası’nda yayınlanan “Osmanlıların istiklâl Günü” başlıklı incelemesinde şu bilgiler verilmektedir: “İstiklâl-i Osmânînin devr-i seneviyesi hakkında ilk na işaretle miiteşşebisler takdîr edilmektedirler. nereye doğru gittiğini bilmek. ”6 denilerek yapılan merasimin faydası­ 17 Kânûıı-ı evvel tarihinin dışında en çok kabul gö­ ren ve tartışılan 699 senesi Cemâzi-yel-evveli’nin dör­ düncü günü ilk defa 1268 tarihli devlet salnâmesinde yer almaktadır. “Balkan felâketlerinden beri dimağlarımızda ve kalblerimizde. Bunlardan ilki Osmanlı Devleti’nin kuruluş günü olarak Selçuklu Devleti tarafmdan Osman Bey’e tabi. şuur yâhud vicdân-ı millînin teşekkülünden ibarettir. alem ve menşur verildiği gün olan 17 Kânûn-ı evvel tarihi.lemez. ”1 iS T iK U iri o s m â n î g ü n ü n ü TE5BİT TARTIŞMAMIZI t 329 senesinde Türk Ocağı. bir müsâmere. îşte şuur ve vicdân-ı m illî!” diyerek bu günün kutlanmasının millette doğu­ hiss-i tekrîmi duyan zât maârif nâzır-ı esbâkı fâ z ıl muhterem M iinif Paşa merhumdur.günü akşamı Pera Palas’ta verilen bir ziyafet-i siyasîyye istikâl-i Osmânî ismi vesile ittihâz edilmişti. fikirlerimizde ve İmlerimizde husule gelmiş olan tebed­ dülat tahlîl edilirken. M ünif Paşa 1289 sene-i hicriyesini Osmanlı istiklâlinin altıyüziincü sene-i devriyesi ‘addederek. gü­ nün tesbiti konusunda oldu.8 O SM A N LI I Osmanlıların istiklâl günü üzerine bu tartışmaların yoğunlaştığı ve iki tarihin ortaya çıktığı günlerde. Bu tarihlerin hiç birinin vesâike miistenid olnıadığını bî-muhaba ilân edebiliriz. ”n Kutlamaların başlaması üzerine dönemin matbuâtında heycanlı yazıların yanında ciddî ve İlmî tartış­ malar da yapılmaya başlandı. 330 Kânûn-ı evvelin l l ’sinde Payitaht ile Memâlik-i Osmânîyenin ekser bilâdında emsaline fâ ik bir sûrette istiklâl-i osmânî merâsimi icrâ kılındı. Şuur ve vicdân-ı m illî nedir? Kendini tanımak. Tartış­ malar daha çok iki tarih üzerinde yoğunlaşmaya başladı. her köşede tes’îd edebilmesini bargâhüs sahibden temennî ederiz. Binâenaleyh iki ke­ re miibârek ve müsâveddir. gerekse de merâsimât müteşebbisleri şâyeste-i takdir ve tebrikdir. yazıya şöyle devam etmektedir. Kutlamalara İlk İtiraz.

Daha sonra encümenin bu konuda yapmış olduğu çalışmaların sonuç­ ları encümen üyelerinden Efdaleddin tarafından Tarihi-i Osmânî Encümeni Mecmuası’nda “Istiklâl-i Osmânî Tarih ve Günü hakkında Tedkîkât” başlığı altında yayınlandı. Harbiye Nezâreti önünde yaptığı toplantıya devrin Harbiye Nâzırı İzzet Paşa ile Müsteşar Paşa ve “ümerâ ve erkân-ı zâbitân” iştirâk ederek hep birlikte Türkçe dua edilmiş. Bahr-ı M uhît-i Atlas ci­ varlarında gezdiren Osmanlı kahramanlarının ruhları seni te­ maşa ediyor. “ordu günü” hâline dönüşmüş. Hindistan sâhillerinde. o yıllardaki hemen hemen bütün sayılarında konuyla alâkalı çeşitli mektup ve araş­ tırmaları yayınlamıştır. devletin şan ve şerefinin tecâvüze maruz kaldığı bu günlerde Osmanlı Hanlığı’nın ilelebet payidâr olma­ sı için lâzım olan her şeyi yapmaya hazır olduklarını söy­ lediği konuşmasını şöyle tamamlar.1 2 Tarih-i Osmânî Encümeni yaptığı araştırmadan ke­ sin bir sonuç elde edemeyince gazete ilânı ile bu konuda bilgisi olanların yardımına mürâcâat edildi.1 4 OSAAANÜ Meclis-i Mebusân’a giderek orayı da millet nâmına se­ lâmlayarak bu gösterişli merâsime son vermişlerdir. Selim’lerin Osmanlı Sancağını Viyana surlarında. selâm. Daha sonra Dâhiliye Nâzırı Talat Bey’i ziyaret eden hey’et bu­ günün :‘10 Temmuz yevm-i mübecceli gibi â ’yâd-ı resmîyeden” tanınmasını isterler. kendilerinin de kılıçla vatanı müdâfâ ettiklerinden bahisle gençlere teşekkür ve tebriklerini bildirir. Gençliğin. ardından kırmızı atlas üzerine beyaz ile işlenmiş “İstiklâl-i Osmânî” yazan bir sancak açılarak. 1 3 Ayrıca İstiklâl-i Osmânî gününün millî bayram olmasını isteyen Donanma-i Osmânî Muâvenet-i Millîye Cemiyeti de yayın organı olan Donanma Mecmuası’nda bu konuya geniş yer ayırmış. daha sonraki yıllarda resmen ilân edilmiş bir gün olma­ masına rağmen 17 Kânûn-ı evvel tarihinde devlet nezdinde ve bütün ülkede devlet erkânının katıldığı ve mekteplerin tatil edildiği resmî bir tören halini almıştır. Bu besinin. sana Osmanlı Dâriilfi'ınûnu ve mekâtib-i âliyyesi nâmına bin selâm ve ihtiram. kânî’iz ki ay-yıldızlı bayrağın. Fakat tezelzül etmez bir i ’tikadla. selâm sana ey Osmanlı is­ tiklâlinin mukaddes ve miibeccel ordusu. Bu kutlamaların öncülüğünü yapan Türk Ocakları büyük bir merasim tertîb etti. Bunu nazar-ı dikkate alan maârif-i umûmiyye-i nezâret-i çeli­ lesi matlûb olan yevm-i istiklâlin zamân-ı tarihiyyesini vesaik ve miişahedâta istinâden tahkik ve tayin eylemek hususunu” fi Savaş ortamına rastlayan İstiklâl-i Osmânî Günü kutlamaları. Orhan’ların. daha şerefli olan mu­ kaddes ordu! Pek yiğit Osman G azi’nin. Murad’ların.maninin kesin bir tarihe dayandırılması zarûretine dikkat çeken maârif nazırlığı “Devlet-i Osmânîyenin yevm-i istiklâli olan günde ihtifâl-i m illî yapılarak o giinü â ’ yâd-ı millîyeden itibar ve sene-i devriyesi tekrar olunmak lüzumu idrâk olununca o yevm-i muhteremin târîh-i hakîkisi bilinmek meselesi tezâhiir eylemiştir. “Ordu. I SİYASET . ” diyerek ilim ve fennin temsilcisi gençlerin ilim ve fenle. konuşmalara geçilmişti. Dârülfünûn ta­ lebelerinden Feridun Fikri Bey. şanlı askerlerine timsâl olan ulu ordu! Sen o kah­ raman cedâdın-hamâset ve besâletine. oradan da mânâ ve ehemmiyeti üzerine yapılmış çeşitli konuşma ve yazılara yer verdi. Saray-ı Hümâyûnu da ziyaret eden hey’et Padişahın kendilerini pencereden selâmlamasına “Padişahım Çok Yaşa” diyerek alkışlamışlar. İSTİKLÂL. Tekemmül Osmanlı memleketinde tanınacak bir ‘iyd-i millînin zamanın hakîkat-ı tarihiyyeye ‘add edilmek zaruridir. Fâtih’lerin. toplantılarda yapılan konuşmalarda ordu övülerek Dârülfünûn gençli­ ğinin her zaman ordunun yanında yer almaya hazır oldu­ ğu söylenmiştir. metânet ve fedâkârânesine bütün varlığı ile vârissin. daha çetin.! OSMÂNÎ GÜNÜNÜ KUTLAMA MERASİMLERİ Bütün bu tartışmalara rağmen 1913 yılının 17 Kânûn-ı evvelinde İstanbul’da başlayan kutlama törenleri. ”1 5 araştırmada kesin bir tarih verilmemekle beraber 4 Cemazi-yel-evvel tarihinin daha doğru olabileceği ifade edil­ miştir. ey vazifesi dün­ yanın her ordusundan büyük. Ayrıca cemiyetin yayın or­ ganı olan Türk Yurdu dergisi de özel bir ek yayınlayarak “Türk Yurdu’m m İstiklâl Günü Hediyesi adıyla günün Bu konuşmayı müteâkip Harbiye Nâzırı İzzet Paşa talebelere hitaben yaptığı konuşmada: “Mefâhir-i M illîyeyi bu surette tebcil etmek vatanperverliğin en esaslı bir akide­ sidir. “Istiklâl-i mübeccel-i Osmânîyenin sene-i devriyesini tak­ dis” için toplanan Dârülfünûn ve bilumûm mektep tale­ 28 Kâııûn-ı sânî sene 1329 tarihli bir yazıyla Tarih-i Os­ mânî Encümenine havale etti. orduya hitâben veciz bir konuşma yaparak.

memleketin muhtelif mahallerini dolaşmış ve âteşîn nutuklar îrâd edilmiştir. Gecele­ yin Kuva-yı Millîye karargâhında meşaleler yakılarak mızı­ kalarla şenlik yapılmaktadır. Memleketin çiftçi.. “Rûh-ı millînin kudretini bilhassa bu aralık cihana gös­ termek. esnaf. iş­ gallere karşı milleti hazırlamak. bil’umûm milletdaşlann yek diğerini tebrike şitâb eylemelerini temennî eyleriz.12.7.Aynı gece Mekteb-i Tıbbîye talebeleri fener alayı tertîb ederek bir ziyafet vermiş. Kuva-yı M illî’ ye­ den dörtyüz miisellah süvarinin önünde kemâl-i iclâl ile dalgalanmıştır.21 Ayrıca Hey’et-i Temsiliye Reisi Musta­ fa Kemâl Paşaya da gönderilen telgraflarda İstiklâl-i Os­ mânî Günü kutlanmış. Hey’et-i merkeziyemiz. 21. İstiklâl-i mübeccelimizi hiç­ bir zaman fedâ edemeyeceğimizden bahis olan bu nutuklar bin­ lerce kişinin ahd-u peymân sadâlanyle karşılanıyordu.1335 tarihinde “bilumum” kayıtlı tamîminde bu günün kutlanmasını istemiştir. Bu tür toplantıların vatanperverâne tezâhürâta vesile olmasını istiyordu.1335 tarihinde Kuva-yı Millîyenin merkezi olan Balıkesir’de çok büyük bir merâsim düzen­ lenmiştir. vatanımızın halâsı ve selâmetine medâr olduğu cihetle iş bu iyd-i millînin parlak merasim ve vatanperverâne tezâhürâta vesîle olması ve her tarafa münasip suretle tamîm ve tebligât î ’ta buyurulmasmı. ülkenin değişik bölge­ lerinde seksene yakın şehir ve kasabada törenler yapılmış ve bu törenlerin sonunda çeşitli makamlara telgraflar gönderilmiştir.12. hey’et-i Kânûn-i evvelin 17 sinde kutlanan İstiklâl-i Osmâ­ nî Günü19 mütâreke sonrasının zor şartları altında da kutlanmaya devam edildi. millete millî şuûr ka­ zandırabilmek için onu harekete geçirebilecek her türlü gelişmeden faydalanmaktadır. Mus­ tafa Kemâl Paşa 30. millî heyecanı diri tutmak. PAŞA VE İSTİKIÂIrl OSMÂNÎ GÜNÜ KUTLAMALARI Mustafa Kemâl Paşa. Böylece bu günlerin heyecanından istifâde ederek milletin büyük toplantılar yapmasının ve sonun­ da da. çeşitli dinî1 7 ve millî günlerin kutlanmasından da bu mânâda istifâde ediyordu. başta İtilaf devletleri olmak üzere çeşitli devletle­ re protesto telgrafları göndererek.23 Sadece 1919 yılı kutlamalarında. şehitler için okutulan mevlitler. Bu sebeple meşrûtiyetin yıldönümleri. Meselâ 30. coşkulu büyük törenler ve fener alayları düzenlenerek milletin heyecanının diri tu­ tulmaya çalışıldığı görülmüştür. Hey’et-i Temsiliye Nâmına Mustafa Kemâl”20 Mustafa Kemâl Paşanın bu tamîmi üzerine Anado­ lu’nun pek çok şehir kasabasında mitingler ve törenler yapılmış..1 8 telgrafta şöyle denilmektedir: “Bugün büyük hakan Osman Gazinin ilân-ı istiklâli sene-i devriyesi olmak itibariyle fevkalâde muhteşem m illî tezâhürat icrâ edildi. istiklâl için kararlılıklarını duyurmalarını istiyordu. haklarını aramalarını. Bu kutlamalar oldukça büyük toplantılarla memleketin her tarafında icrâ edildi. belediyelere ve kolordu kumandanlarına gönderdiği bir telgrafta. sanatkârı gibi her türlü sınıf-ı içtimâîyesi kendilerine mahsûs sancaklarıyla teza­ hürata iştirâk etmiş ve mukaddes hilâlimiz. bu toplantıların sonunda başta İtilaf devletleri temsilcileri olmak üzere çeşitli makamlara telgraflar gönderilmiştir. Bunlardan biri de bay­ ramlardır. Birinci Dünya Savaşı’nın mağlûbiyetle neticelen­ mesi ve İstanbul’un işgali sırasında törenler yapılmayıp birkaç gazetede küçük yazılar çıkmışsa da 1919 yılından îtibâren yine aynı heyecanla ve işgal bölgesi dışındaki şe­ hir ve kasabalarda kutlanmaya devam edilmiştir. Mekteb-i Hukuk talebeleri de Şehzâdebaşı’ndaki Millet Tiyatrosu’nda özel bir müsâmere tertîb etmişler.1335 tarihinde bütün vilâyetlere. Bu tamîmde şöyle denilmektedir: OSM A NLI I SİYASET . Galeyân ve azm-i m illî şâyân-ı şiikrân bir derecededir.22 Mustafa Kemâl Paşa da telgraf­ ların çoğuna cevabî teşekkür telgrafları göndermiştir. ■ ' Bu gün eyyâm-ı İstiklâl-i Osmânî olmak münasebetiy­ le arz-ı tebrikât eder bu vesîle ile vatanın temadiî halâsını ve devlet ve milletimizin altı asırlık şanlı istiklâl ile mazhar-ı sa'âdet etmesini cenâb-ı Hakdarı diler ve bu yevm-i mübeccelin sa’âdetini idrâk eden. niyâz ederim” demektedir.1 6 Özellikle Birinci Dünya Savaşı’nın başladığı ve de­ vam ettiği yıllarda heyecanlı.24 Bugün vesilesiyle Türk’ün silâh ve vazife ba­ şına çağrıldığı bu toplantıda mülkî ve askerî yöneticiler birer konuşma yaparak toplantının sonunda “Ankara Anadolu ve Rumeli Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti Hey’et-i Temsiliyesine” 30/31 Kânûn-ı evvel 1335 tarihinde “Balıke­ sir’de İzmir Şimâlî Mıntıkası Miidâfaa-i Hukuk Cemiyet-i Hey’et-i Merkeziyesi Nâmına Vâsıf' imzasıyla gönderilen MUSTAFA KEMÂL. Türk Ocağında da özel bir merasim düzenlenmiştir. Yirmi bini mütecâviz fevkalâde azîm bir kalaba­ lık teşkîl eden alay.

köşe ya­ zarı Yunus Nadi Bey de yazısında şöyle demektedir: “. Osmanlı hükümeti tarafmdan hak­ kında tutuklama kararının çıkarıldığı ve saltanat maka­ mı ile ilişkisinin kesildiği döneme rastlamaktadır. Hâkimiyet-i Millîye gibi gazetelerde “İstiklâl-i Osmânî Günü” için sütunlarında geniş yer ayırılmış ve köşe ya­ mışlardır. yeniden o günlere dönülebilecek ru­ hu ve içine düştükleri kötü vaziyetten çıkışın yollarını arıyordu. Millet bu günde tarihinin ve milletinin haşmetini görüyor. son yıllarında ise azalan bu günün kutlanması daha çok Dârülfünûn talebeleri ile Türk Ocaklı gençler tarafından tertîb edilmiştir. aynı cinsten bir anlayışın. Pek çok şehir ve kasabada yapılan tören­ lerde yapılan konuşmalar ve sonunda gönderilen telgraf­ ların muhtevâsına bakıldığında bunu görmek mümkün­ dür. Osmanlı’dan önce de Türk’tü. bağım­ sızlık vadisinde yol almasıdır. Osmanlı Devleti’nin kuruluş gününü kutlamaktan ziyâde devletin ve milletin istiklâlini koruma anlamını taşımaya başladı. şimdi de Türk.Tarihin Türk’ü esir diye kaydettiği bir zaman yoktur. 600 y ıl kadar önceye uzanan bir olayı değil. İşte bu ortamda “İstiklâl-i Osmâni Günü”nün an­ lamı. Karacahisar’da adına hutbeler okuttuğu. 31 Aralık 1920 tarihli Yeni Gün gazetesi bugünün kutlamaları için “halkın itibar edebileceği bir âdettir” böyle bir günü mensup olduğu millet ve devletin büyüklük ve şanından söz etmeye sebep olacağı için önemli bulurken. Bu savaş. Türklerİn elinde kalan son vatan parçası üzerinde istiklâlini koruma savaşı hâline dön­ müştür. şeref ve izzetini selâmlama­ mız daha uygundur. resmen kabul edilmemiş olmasına rağmen “Istiklâl-i Osmâni Günü”nü en yüksek seviyede kutlanmasını sağla­ Millî mücâdele döneminde Kuva-yı Millîye’yi des­ tekleyen Anadolu gazetelerinden Yeni Gün. Şimdi m illî bağımsızlık ve İslâmiyet’in onurunu savunan kutsal bir mücâdele içinde de odur. yüzyılın başında Osmanlı Devleti’nin içine düş­ tüğü menfî durumdan kurtulmak için millete yeni heye­ can ve millî şuûr kazandırmak gayretlerinden biri olarak faydalanılan millî gün ve bayramlar. ”26 SONUÇ 20. Bu millet Bağdat’ta ne idiyse. yarın da Türk olacaktı. Millî mücâdelenin lideri Mustafa Kemâl Paşa’nın özellikle 1919 yılında bu günün kutlanması tamîmini yayınladığı günler. Öncesi bağımsızlık olan Türklüğün. Buna rağmen.. A na­ dolu. aynı bağımsızlığın devamı için uğraşmaktaydı. ”25 Harbi mağlûbiyetinin ortaya çıkardığı sıkıntılı günler­ de. Türk­ lüğün devamıdır. millî birlik ve beraberliği sağlamada önemli rol oy­ namıştır. Bugün Osman G a­ z i’nin şahsında Türklüğün an’ane. Viyana surları önünde görüldüğü za­ man da o idi. Açıksöz. Mustafa Kemâl Paşa’nm başlattığı milletin is­ tiklâlini koruma mücâdelesini kazandıracak ruhu Türk tarihinin derinliklerinde aradığı ve buna önem verdiği görülmektedir. sulh ve sü­ kûn döneminin başlayacağı ümidini besleyen Türk m il­ leti mütârekenin şartları hilâfında uygulanması karşısın­ da kendini yeniden uzun ve kanlı bir mücâdelenin için­ de bulmuştur. Balkan H arbi’ni müteâkip daha büyük bir sa­ vaşın içinde kendini bulan Osmanlı Devleti yöneticileri.. Bütün dünyaya meydan okuyan bir mücâdele içinde olan A na­ dolu’da her hangi bir bağımsızlık bayramı yapılabilirdi. Mondros Mütârekesi ile savaşın biteceği. sarsılmaz azmi karşısında bütün düşmanla­ rın makbûr kalarak mukaddes istiklâlimizi süngülerimizle daima muhafaza edeceğimiz ümîd-i kâvisini iblâğ eyleriz efen­ dim. Osmanlı Devleti’­ nin kuruluşu. Anadolu’da mücâdele eden in­ sanlar.muhtermmizin bu m illî bayramını tes’îd eder ve T ürk’ün ec­ dâdından mevrâs. zarları konu hakkında makaleler yazmışlardır. Türklüğü Ergenekon’dan çıkaran efsane tercih edilmektedir. Birinci Dünya Savaşının ilk yıllarında ülkenin her tarafında yoğunlaşan. özellikle Balkan O SM A N I I ren SİYASET . asırlarca süren iniş çıkışlarıyla insanlık dünya­ sına kök salmış bir devletin.

. Bu kayd 1268 senesinden îtibâren neşrolunan salnâmelerin hepsinde m ünderic olduğu halde O sm anlı ilim adamlarınca bu tarihten sonra kalem e alınm ış olan tarih kitaplarından hiç birinde bu tarihe yer verilm em iştir./V/4 Milliyetçiliğinin Doğuşu (1876-1908) çev. F. 418.3-2 “Sadrazam D eveltlû Faham etlû A li Rıza Paşa H azretlerine Şeref*i idrâkiyle m ü b âh î olduğum uz m evlîd-İ nebevî-i hazret-i risâlet penâhînin vatan ve m illet hakkında m u tm ain ve m übârek olm asını Cenâb-ı H a k tan tazarru’ eyler H ey ’et-i celîleye arz-ı teb rîk ât ederiz. 1336/26 F 4-4. 1336. 15 M art 1915.g. İzm ir'e D oğru G azetesi.1335 tarihli telgraflarda şöyle denilm ektedir: “H ey ’et-İ M erkeziyelere H ulûliyle b ü tü n m uvahhidîııin m üşerref ve m ü b âh î olduğu m evlîd-i nebevî-i hazret-i risâlet-penâlıîm izin vatan ve m illet hakkında m u tm ain ve 2 Haşan Albayrak.1 3 3 6 /2 6 . işte g ü n ü n birinde M ısır’da bundan onbeş yıl evvel bu esrarengiz insanlardan biri ba­ na yaklaşıp dem işti: ‘İyd-i M illînizi teb rik ederim . 0 .29. 30 A ralık 1921. başta Padişah ve Sadrazam olm ak Ü2ere. İkbâl-i İstikbâle D oğru. K . S. “ İstiklâl-i O sm ânî”. “İstiklâl Günii’'. K um andanlara ve M üstakil M utasarrıflara Şeref-i idrâkiyle m es’ûd ve m ü b âh î olduğum uz m evlîd-i nebevî-i hazret-i risâlet-penâhînin vatan ve m illet hakkında m u tm ain ve m übârek olm ası­ nı tazarru’ eyler arz-ı teb rîk ât ederiz. 22 Bunlardan b ir tanesi ATAŞE K . Tarih-i Osmânî Encümeni Mecmuası 1 N isan 1330. “O sm ânlı İstik lâlin in D ü n ­ OSM ANU g j j ] H am dullah Subhi A kçuraoğlu ri. bu gü n 30 K ânûn-i evvel g ününe tekabül etm iştir.. nûn-ı evvel 1915.29. “İstiklâl ve İstikbal". 30 K ânûn-ı evvel 1913.y. D .1 3 3 6 /2 6 . 18 K âııûn-ı evvel 1329. K âzım Özalp. deki belgede K â­ SİYASET . 6 "Bu Günkü İstiklâl-i Osmânî İhtifâli Münasebetiyle”. H ey ’et-i Merkeziyeler. s. Bu telgrafların altın d a valiler.12. 4 K âııûn-ı Sânî 1915. Anadolu ve Rum eli M üdâfaa-i H u k û k Cem iyeti H ey ’et-i Tem sîliyesi N â ­ m ına M ustafa Kem âl" ATAŞE. S. no: 27 -7 5 . 9 Oysa. F.29. K . Cevdet P a şa n ın Kısas-ı Enbiyasının son cildinde de bu tarih bulunm am aktadır.1988. o zam an Av­ rupa’da olduğu gibi M ısır’da da b ir çok Jö n T ü rk ler var idi. D.1 3 3 6 /2 6 . zikr olunan tarih bu nüshada m evcut değildir. R. 3 4 a. D. Tücec.1 3 3 6 /2 6 . s. 36. 17 Kâııûn-ı evvel 1329). 11 O sm an Ferid. s. sene 5. s. 30 Kâ- m übarek olmasını tazarru’ eyler arz-ı teb rîk ât ederiz. Anadolu ve Rum eli M üdâfaa-i H u k û k Cem iyeti H ey ’et-i Temsîliyesi N â ­ m ına M ustafa K em âl” ATAŞE. K um andanlar ve m üstakil m utasarrıflıklara Sivas’tan gönderdiği 5. O zam ana kadar yal­ nız beş-on T ü rk genci arasında m u teb er olan bayram resm ileşti ve u m û ­ m a teşm îl edildi. “Müşahad-e ve Mülahaza. 15 Şubat 1915. M aârif ve Dâhiliye N âzırlarıııın N u tu k ları İstiklâl Günleri A hm ed Refik T ürk Ocağı R eisinin N u tk u T ürk Y urdu M ü d ü rünün N u tk u T ürklük Şuuru D ârülfünûn ve O cakta İstiklâl G ü n ü 15 “Tarih-i İstiklâl-i O sm ânî. F. Meselâ 1919 yılının A ralık ayında yani İstanbul h ü k ü m eti ve saltanat m a­ kam ıyla resm î ilişkisinin kesildiği günlere rast gelen M evlîd g ü n ü m üna­ sebetiyle. Tercüman-ı Hakîkât Gazetesi. Tarih ve Top­ lum Dergisi. 1. s. 3 K ânûn-ı sâ­ nî. Donanma Mecmuası. “B undan takriben onbeş yıl evveldi. 9- kü İhtifâli.3-3 “Valilere. Tasviri Efkâr. Tasvîr-i Efkâr. A n k ara. Valiler. Tem m uz 1987. 43 s. O nların bu kaydı görm em eleri kabul edilem eyeceğinden bu d u ru m u n dikkate alın m a­ sı icap etm ektedir. D. Anadolu ve Rum eli M üdâfaa-i H u k û k Cem iyeti H ey ’et-i Temsîliyesi N â ­ m ına M ustafa K em âl” ATAŞE. E Erdem . F. D . 16 17 A. 2. s. no: 37-85 s. "Hey’et-i Mezkûrece Devlet~i Âliyye-i Osmânîyenin ibtidây-ı teşekkülünden îtibâren tarihini kaleme almaya memur olan mektfıbîzâde Abdülaziz Efendinin tarihinde dahi 4 Cemâzi-yel~ewel sene 69 9 tarihi görülme­ miştir. no: 33-81. 5 Yunus N adi. Anadolu ve Rum eli M üdâfaa-i H u k û k Cem iyeti H ey ’et-i Tem sîliyesi N â ­ m ına M ustafa Kem âl" ATAŞE. Ayrıca 1268 senesinde kurulm uş olan Encüm en-i Dâniş H ey’e t’ine dahil olup. K . 80. 514. M üdâfaa-i H u k û k Cem iyeti Reis ve üyeleri ile eşraftan ve h alktan im ­ zalar b ulunan bu telgraflarda g ü n ü n ehem m iyetini ifade eden m illî b irlik ve beraberlik düşüncelerini ortaya koyan hâli hazırdaki d u ru m u protesto eden İfadeler bulunm aktadır. Tasviri Efkâr. a. 13 14 Haşan Albayrak. ilk sâlnâme 1263 tarihinde neşredilm iş olup..3-4 18 ATAŞE. m utasarrıflar. S. E rtem . c. M ısır'da b u lu n uyordum .m . 1336/26 F 4-77.29. s. (T ürk Yurdu. 18 K ânûn-ı evvel 1329.. M illî M ücâdele. 10 Yakup K adri (Karaosm anoğlu) b ir yazısında b u n u tesb it etm ektedir. 12 Efdaleddin. K . Ayrıca H ayrullah Efendi’nin Tarih-i D evlet-i Aliyesi. 579-582. kum andanlar. İstan b u l. 4 K ânûn-ı sânî 1915. D ü n k ü M erâsîm -i Fevkâlâde Tezahürât-ı M il­ lîye” Sabah Gazetesi. F. Yakup K adri. 30 Kânûn-ı evvel 1913. 1919-1922. 31. H a tta salnam enin neşrinde m ühim rol oynayan Ahm et Vefık Paşa Fezleke-i Târîh-i Osm ânîyyesine bu tarihi alm am ıştır. " Osmanlıların İstiklâl Günü” Donanma Mecmuası.T. D . Donanma Mecmu­ ası. no: 103. 4 1 8 ”. tören yapılm ayan yerlerden ise A nadolu ve R um eli M ü ­ dâfaa-i H u k û k H ey’et-i M erkeziyesine ku tlam a telgrafları gönderilm iştir. Bu Dosyada sek­ sen adet belgede çeşitli şehir ve kasabalarda yapılan törenler hakkında bil­ g ile r verilm ekte. İstiklâl Günü­ mü ?” İkdam Gazetesi. 21 Bu telgraflar için bakınız: ATAŞE K .29.g.g.29. belediye reisle­ H arbiye. Donanma Mecmuası. Bu Özel sayının içinde şu yazılar bulunm aktadır. 31. no: 25. 7 A ğaoğlu A hm et. 30 A ralık 1921 tarihli İkdam gazetesinde bu k o nuda şunları yazmaktadır. 1336/26.29.: S.1 David Kushner. no: 27-75.29.l 8 "İstiklâl Günü". s. “İstiklâl-i Osmânî Tarih ve Günü Hakkında Tedkîkât”. O sm anlıdan C um huriyete M illî Bayramlar. K . D. no: 103. 20 ATAŞE K .3-1 “Atabe-i Felek-M ertebe-i H azreti Tâcidar-ı A’zamîye M akam -ı akdes-i hilâfet penâhîlerine cân-ı dîlden m erb û t b ü tü n âlem -i İslâm m ve tebaa-i sâdıkları b ilu m û m m uvahhîdînin şeref ve idrâkiyle m es’ud ve m ü b âh î olduğu m evlîdi nebevi-i hazret-İ risâlet-penâhînin baş­ ta zât-ı şevket-sûm at-hazret-i Tâcidârîleri ve hânedâıı-ı celilüşşânlan ol­ d u ğ u hâlde vatan ve m illet h akkında m es’ud ve m übârek olm asını Cenâbu r-R âhm anu r-R ahîm ’den tazarru' eder tebrîkât-ı ubudiyetkârânem izi kem âl-i ta ’zîm ve hürm etle sidd-i şubelerine arz eyleriz.. Selâm Sana H akan’a H ita b Ocağım M ehm et Em in N ecdet H alid e Edip 19 1 M art 1917 tarihinde kullanılan takvim de yapılan değ işik lik ten dolayı. 1336/26 F 4. 32.m .” “Yevm-i İstiklâl-i O sm ânî H akkında T edkîkât”. 1979.

263.” 23 ATAŞE K.1 . Bu telgrafta şöyle denilm ektedir: “Ankarada H ey'et-i Temsîliye Riyasetine Yevm-i istiklâl-i m illîm izi m ütekâbileten tebrik eder ve altı asırlık necîp ve pâk hamiyetli bir kan. N u re ttin G ülm ez.3. 31 Aralık 1920. H ey’e ti Temsîliye Nâm ına M ustafa K em âl” Bu m erasim iie ilgi haberler “İzm ir’e D oğru Gazetesi"nin 1 Kânûn-ı sânî 1335 tarihli nüshasında oldukça tafsilâtlı bir biçim de verilmiştir. Ankara. 4-2. S. 1336/26 F 4-83. 15 nci K olordu K um andanı M irliva Kâzım Karabekir. Yunus N adi. 7. deki belgede. ATAŞE.29. Anadolu’da Yeni Gün Gazetesi. Sürm ene’deri gönderilen telgrafa M ustafa Kemâl Paşa. 1999. Kurtuluş Savasında Anadolu'da Yeni Gün. D.zım K arabekir tarafından 6 K ânûn-ı sânî 1336 tarihinde Erzurum 'dan gönderilen telgraftır. 1336/26. vatanım ızın tam âm î-i istihlâsı tem ennîyatıııı terd îf eylerim efendim . D. m illetin bu g ü n k ü evlâtlarına tam am iyle m üntekil olduğundan yine şeref ve sa adetli g ü n ler idrâk edeceğimiz emsilesini ta’zim âtım ızı terdifen arz eyleriz. OSM A N LI J J J I SİYASET . K -29. F.1 3 3 6 tarihi ile “Sürmene Kaym akam ı 25 26 24 Şevket Beyefendiye” göderdiği cevabî telgrafında şöyle dem ektedir: “Sür­ mene alıalî-i m uhterem esinin İstiklâl-i Osm âni m ünasebetiyle icrâ e ttik ­ leri tezâhürât-ı vatanperverâneye teşekkür eder.

.

SIN IR BÖLGESİ VE ÇEKİRD EK OLARAK OSMANLI BALKANLARI 205 O SM AN LIN IN RUMELİ'YE GEÇİŞİ VE İLK FETİHLER 212 RKEN OSM ANLI D O N EM İ (1299-14S3)'NDE AKINCILAR VE AKINCI BEYLERİ 217 .RUMEEİYE GEÇİŞ SİNİR.

.

İngiliz lite­ ratüründe “sınır” “hudut”la aynı anlamda kullanılır. Bölge çoğunlukla tımar adı verilen toprak parçalarından oluşuyordu. Osmanlı İmparatorluğu için. Osmanlı Balkanlarının pozisyonu bir istisna teşkil etmekteydi. Sipahi adı verilen bu askerin. Osmanlı İm paratorluğunu ta­ mamen değiştirmiştir. yüzyıla kadar Osmanlı askerî gücünün dayanağını oluşturdular. Ortaçağ Avrupa derebeylik arazileriyle bazı benzerlikler taşırlar. Balkanların. sü­ rekli savaş halinde olan imparatorluklar arasında keskin O S M A N II I bir sınırdır. Ben. basit bir huduttan daha fazla görmüşlerdir. smanlı İmparatorluğu sınır fikrinden çok et­ kilenmiştir. Sugar”dan aldım. Diğer bir deyişle. “çekirdek eyaletler” terimini “Peter. PROF. Bir Kuzey Amerika metninde “sınır” Frederik Jackson Turner’in söylediği gibi “Medeniyet ve barbarlık arasın­ daki buluşma noktası” olarak ifade edilir. Bu­ nunla beraber. eyaletler de san­ caklara bölünmüştü. Bunlar Osmanlı merkezi hükümeti tarafından direkt olarak yö­ netilen ve Osmanlı İmparatorluğu’nun ayrılmaz birer parçası olan eyaletlerdi. Çok genel olarak ba­ karsak tımarlar. tımar denilen bir arazi parçasıyla ödüllendirilebiliyordu. sıradan bir sınır bölgesi olmaktan çok daha önemli bir yeri vardır. Osmanlı İmparatorluğu’nun sınır dinamiğinde XVII. Osmanlı sı­ nırı her açıdan teoride. “Sınır” benzeri terimlerin anlamı çok net değildir. dünyanın Dar-ül-İslam (İslam ül­ kesi) ve Dar-ül-Harb (Savaş ülkesi) olarak ikiye bölün­ mesini temsil eder. İmparatorluğun hem sınır hem de çekirdek parça­ sı olup olmadığı tartışılacaktır. DR. en önemli iki sını­ rı Güney Batı Asya’da İran’la ve Ortadoğu Avrupa’da Hıristiyan alemi ile olanıdır. Sugar. Osmanlı İmparatorluğu’nun Hıristiyan alemiyle olan sınırı her iki tanımı da içine almaktadır. Bu tanım hala geçerliliğini korumaktadır. Ama.B . Osmanlı İmparatorluğu’nun Avru­ pa’daki sınırı yüzyıllar boyunca Balkanlar olmuştur. İmparatorluğun Kuzey Afrika’da bir sınırı olmasına karşın. Osmanlılar Avrupa sınırı­ nı. İlk önce araştıracağımız şey Osmanlı Balkanları kapsamında “sınır” ve “çekirdek” kavramlarının anlamı­ dır. Yani Osmanlının Avrupa sınırı. XVI. yüzyılın sonu ve XVIII. “çekirdek” keli­ mesinin de birçok değişik anlamı vardır. modern düşüncede tam bir “hudut” değil de uçsuz bucaksız bir “ara bölge” olarak düşündüğünü bilmek önemlidir. Osmanlı İm paratorluğunu düşmanlarının yaşa­ dığı topraklardan ayıran çizginin. “Çekirdek eyaletler” ve “vergi veren devletler” arasında bir ayırıma işaret etmiş­ ti. sipahi adı verilen Silahlı bir süvari olan ve veri­ len bu iradı kendi (ve tımarın büyüklüğüne bağlı olarak sayıları değişen hizmetlilerin) geçimini sağlamak için kullanması beklenirdi. yüzyıl bo­ yunca süre gelen değişim. F. Osmanlı tarih ve kültüründe mer­ kezî bir rol oynamıştır. Çekirdek eyaletler olarak organize edilmelerine rağmen. Balkan­ ların. SİYASET . Aslında Osmanlı kültüründe sınırın önemin­ den dolayı Balkanlar. Balkan çekirdek bölgesi eyaletlere.SIN IR. S IN IR BÖLGESİ VE Ç EK İR D E K OLARAK O SM A N LI BALKANLARI ASST. Sınır bölgelerinde konuşlananlar genellikle vergi ve­ ren devletlerdi. Bir şekilde diğerlerinin arasın­ dan kendini gösteren bir asker. Biz bu makalede İkincisinin üzerinde duracağız. Aynı za­ manda. Bu yüzden bu makalede. Bu makalede “sı­ nır” olarak adlandıracağımız yer işte bu bölgedir. Balkanların bir kısmı her zaman Hıristiyan alemine sınır olmuştur. Sipahiler.D . Bununla beraber. “Sınır” ve “hudut" terimleri gibi. PETER M ENTZEE U TAH UNIVERSITY /A .

Hırvatistan sınırının olduğu yer olan Adriyatik Denizi ve Sava Nehri arasın­ daki bölgede kaldı. Bununla beraber Avrupa sınırının bir kısmı şu anda yaklaşık Avrupa . Bu inanışlar “gazâ” (kutsal savaş amacı) terimiyle özetlenebilir. Sınırlarda yaşayanlar. yüzyıl başOSM A N LI larında daralmaya başlayınca. XVI. İmparatorluğun “çekirdeğini” oluşturmanın yanı sıra. Osmanlı sınır bölgesinde ciddi organizasyonlar yoktu. Dar-ül-Harb üzerine yayılmasıydı. Gazilerin amacı Darül-İslam’ın. çiftçilikle ve özellikle Osmanlı arazisine saldırarak geçinirlerdi. İmparatorluğun yetkilileri için sınır arazileri dün­ yanın köşeleriydi. Bununla beraber. yüzyıllar arasında Bizans İmparatorluğu ve çeşitli Türk savaşçıları arasında yüzyıl­ lardır süregelen savaş durumu tek bir sınır kültürü yarat­ mıştı. önceleri özellikle Doğu Anadolu’dan gelen Türk aşiret göçmenlerinin ve sonraları Osmanlı padişahlarının köleleri olan Kırım Tatarlarının gönderildiği yerdi. Osmanh sınırları XVIII. Sınır. yüzyılda başlayıp XVII. iki sınır bölgesinin ortak özellikleri vardı. Habsburg ve Osmanlı kuvvetleri ve m ütte­ fikleri tarafmdan yapılan sayısız askeri muharebe. ele geçirilen bölgede yaşayanların İslami­ yet'e döndürülmesi değil. baskın ve akınlar geniş Macaristan Ovasını kullanılmaz bir ara­ zi haline getirmiş ve Kuzey Balkanların büyük kısmını harab etmiştir. XVII. Gazilerin Anadolu’nun çeşitli yerle­ rinde devlet kurmuş yerleşik Müslüman Türkler tarafın­ dan sınıra doğru itilmeleri ve bu Türklerİn gazilerin ba­ ğımsız ve tehlikeli girişimlerine maruz kalıp ve tehdit edilmeyi istememeleridir. Slovakya ve Polonya’nın bulunduğu Balkanların Kuzeyi­ ne kadar ilerlemiştir. sadece İslam Kanunları altın­ daki toprak parçasının büyümesiydi. Osmanlı İmparatorluğu ve Hıristiyan alemi arasındaki sınır bugünkü Macaristan. Osmanlı tarihi içerisindeki önemli bir nokta da. yüzyıla kadar süren. Balkan bölgesinin. imparatorluğun belirişi sırasında Osmanlı askerî gücünün büyük bir çoğunluğunu oluşturur­ ken. yüzyıla kadar sabit tutmayı başardılar.. Bu savaşçılar Alman paralı askerle­ ri ve “Vlach” denilen Ortodoks Balkanlılardan. bulundukları eyalet­ ten tamamen özerkti ve komutanlar direkt olarak Viyana’ya bağlıydılar. sınır Adriyatik denizinden Karadeniz’e kadar Sava ve Danube nehirlerini takip ede­ rek bir kez daha Kuzey Balkanlara yerleşti. Osmanlı İmparatorluğu’nun sınırları Osman’a (Osmanlı Ülkesinin kurucusu) bağlı bir grup gazi tarafmdan genişletilmiş ve Dar-ül-İslam’m yayılması “Osmanlı İm­ paratorluğu’nun resmi varoluş nedeni” haline gelmiştir. kutsal savaş fik­ riyle bütünlemişlerdir. Bu SİYASET . Bu yüzden sınır sancak­ larının hudut bölgeleri yetkili sancak beyleri yerine uç beyleri tarafından yönetilirdi. Habsburg askerî sınırının tersine. sınırın bağlı olduğu sancak­ tan geniş bir özerklikleri vardı. “Batı”nın ABD tarihinde önemli bir rol oynamasına benzer sebep­ lerle. askerî sınır böl­ gesi Sava ve Danube nehirlerinin Karadeniz’e dökülme hattına paralel bir hatta kaydı. Türk gazi savaşçıların.Bu idari düzende. Bu yayıl­ manın anlamı. Greıızerler sınır bölgesi içindeki çift­ liklerde yaşarlar. XVIII. yüzyıla kadar Osmanlı İmparatorluğu ve Avru­ pa Hıristiyan alemi arasındaki sınır (Dar-ül-İslam ve Dar-ül-Harb arasında) Balkanlara doğru ilerlemiştir. Sınırdaki askeri ve sosyal değişimler. özel kural ve düzenlemeleri de beraberinde getirdi. Anadolu’da XII. Askerî sınır bölgeleri. Amerikan tarihindeki “Belli Kader” fik­ rinin önemi gibi. Osmanlı İmparatorluğu tafih ve kültüründe önem­ li bir rolü vardı. XV. Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk yayılma girişimi parlak Bizans İmparatorluğu’nun sınırındaki Kuzeybatı Anadolu’da başlamıştır. Osmanlıların da yayılmalarını etkile­ yen bir dizi inanışları vardı. yüzyılda Osmanlılar Macaristan’ın dışına atıldıklarında. Sınır savaşçıları birbirleriyle sürekli savaşmış ve her iki taraftakilerin de bu mücadelelerini. Habsburglar 1522’de.XIV. 1575-1683 yılları arasında. Osmanlı toplumunun organi­ ze yapılanmasına uyum gösteremeyenlerden oluşurdu. Bu tarihten itiba­ ren XVI. Osmanlılar bu hattı XIX. ve özellikle XVIII. yüzyıllarda da Ortodoks Sırplardan oluşuyordu. Adriyatik Denizi ve Sava Nehri arasında askeri bir sınır bölgesi organize ettiler. Habsburg sınır bölgesi “grenzer’lerin eviydi. Gazâ fikri özellikle Osmanlı İmparatorluğu öncesi Anadolu’da ortaya kon­ muştu. Osmanlı kuvvetlerinin Avru­ pa’ya ilk girişi 1345 yılında olmuştur. yüzyılda Osmanlı sultanları ve onların danış­ manlarının inşa etmeye başladığı sofistike ve düzenli devlet ve topluma uygun olmayacakları ispatlandı. Osmanlı uç beylerinin. aşağıdaki incelemenin de göstereceği gibi.

Bunlar savaş zamanında akıncı veya ke­ şifçi olarak rol alan hafif silahlı süvarilerdi. geçimlerini düşman topraklarına yaptıkları baskınlarla sağlarlardı. Akıncılar ve martulozların yanı sıra XV. Makedonya gibi Balkan çekirdek eyaletle­ rinde bir çeşit polis kuvveti olarak görev yaparlardı. Balkanların. Orta Doğu’da da gö­ rev almışlardı. Martulozların toplumsal düzeyleri çok yüksekti. özellikle Sırplardan seçilmişlerdi. akıncılar sınır savaşlarında uzmanlaştılar. sultanın ahırları için atların temin edilmesiydi. Martulozlar gibi voynuklar da. Bununla beraber. Deliler.000’di. “Akıncı” terimi aslında. Osmanlı sınır savaşçı sınıflarının en ünlülerinden biri martulozlardır. Malkoçoğulları ailesi. akıncıların. Macaristan ve Sırbistan Akıncı beyleri Köse Mikail Hanedanının kurucusunun adıyla anılan Mikailoğullarıydı. XV. Müsellenler savaş zamanı Osmanlı Ordu­ sunda süvari olarak görev yaparlar. Bunlar. sınırın diğer tarafında­ ki Ortodoks Habsburg grenzerleriyle aynı dile ve dine mensuptular.I I lulukları babadan oğula geçerdi. Uçlarda yerleşen Türk göçmenler “akıncılar” olarak bilinirlerdi. martulozlar Osmanlı askerî organizasyonu­ nun ücretli üyeleriydi ve vergi vermezlerdi. XIV. Akıncılar Müslüman ve Türk asıllılardı ama XVI. yüzyıl ortalarında Osmanlılar Bal­ kanların kuzeyine iyice yerleştikten sonra. Akıncı­ ların tersine. devriye botlarına insan gücü sağlamak için Danube neh­ ri boyunca kaleleri korumaktan sorumluydular. Diğer Hıristiyanlar. martulozlar.000’di. ve XVI. De­ liler. Osmanlı Silahlı Kuvvetlerinin bir kısmını oluşturan Türk hafif silahlı süvarilerini tanımlıyordu. voynuklar da. Türk veya Türkleşmiş akıncı savaşçılarına. mar­ tulozlar veya voynuklardan çok daha sonra. Bunlar yerli Balkan nüfusuna karışmış Türk göçmenlerdi. Anadolu ve Orta As­ ya’dan gelen Türklerden ziyade. ünlü Yunan Paleolog ailesin­ den İslam dinini kabul etmiş bir aileydi. SİYASET . XV. dağ geçitlerini ve madenleri de ko­ rurlardı. Bunlar sınır böl­ gelerinde kendilerini geçindirmek ve düzenli Osmanlı ordularınca yapılacak seferlerin hazırlığında araziyi talan etmek için Hıristiyan topraklarına akm yaparlardı. yüzyıl­ da Osmanlılara arazilerini veren eski Balkan feodal asil­ leriydi. Bu kuvvetlerin çok çeşitli gö­ revleri vardı. Aslında önde gelen akıncı aileleri. yüzyılın sınır akıncılarına “Türk” demek yanıltıcı olur. Akıncıların içindeki bir grup da müselleıılerdi. yüzyılların diğer bir karakteristik Osmanlı yardımcı kuvveti de voyııuklardı. Martulozlar tersine voynuklara ücret ödenmezdi ve bunlar kendi arazilerinden elde ettikleriy­ le geçinirlerdi. başka görevleri de vardı. yüzyılın sonlarında kurulmuşlardı. Martulozların hepsi geniş Balkan Hıristiyan nüfusundan seçilmiş kişilerdi. yüzyıl ortalarında bazen akıncılar benzer şekilde savaşçı olarak da çalışırlardı. martulozların ve voynukların özerkli­ ğinden yoksundular ve yerel Osmanlı yetkililerin direkt komutası altında bir çeşit kişisel kurum olarak çalışırlar­ dı. Sınır boyunca sınır koruma muhafızı olarak gö­ rev yapar. sonradan İslamiyet’i ka­ bul edenlerin torunlarıydılar. Hem voynuklar hem de martulozlara benzeyen di­ ğer bir Osmanlı askerî birimi de delilerdi (Literatik ola­ rak “lunatikler”). 1577’de sayıları en az 80. voynuklar da­ ha çok Osmanlı askerî mekanizmasının bir parçasıydılar. Yine martulozlar gibi. Ayrıca Osmanlı hükü­ metinden özerktiler ve XV. Moldovya. ayrıca kale ve sınır boyundaki sınır çitlerini de korurlardı. Örneğin. Ay­ rıca önemli yolları. özellikle Bulgaristan nüfusundan seçilmiş­ lerdi. ye­ rel Osmanlı yetkililerinden martuloz statüsü almak için dilekçeyle başvururlardı. diğer zamanlarda çift­ likle uğraşırlardı. Osmanlı Merkezi Hüküme­ tinden maaş almazlar. Bu nedenle İslamiyet’i kabul eden aileler bir çok Osmanlı sınır bölgesini yönetmiştir.sebeple. sınır muhafızları ve kalelerdeki askerler yardım ederdi. Özellikle Bos­ na’da sınır koruma muhafızı olarak rol alırlardı. hak ve sorum­ OSM AN1. Bazı martulozlar. XV. yüzyıllarda sayıları en az 40. Wallachia ve Polonya’daki Akıncıları yönetiyordu. Diğer bir deyişle. Bulgar voynuklarının en önemli görevlerinden biri. Asıl martulozlar Osmanlı kuvvetlerine katılan Bizanslı veya Slav feodal soylularıy­ dı. Martulozların öncelikle bir sınır muhafı­ zı veya kırsal bir polis olmalarına rağmen. İslam dinini kabul eden yerli Balkan halkından. Osmanlılar bu göçebe Türkleri İmparatorluğun sınır bölgesine sürmeyi uygun gördüler. Feodal topraklarının hepsini veya bir kısmını el­ lerinde tutmalarına izin verilmişti ve Osmanlı Padişahı­ na askerlik hizmeti olarak geri dönmek üzere geniş bir özerklikleri vardı. Akıncılar genellikle Avrupa seferlerinde çarpışmalarına rağmen. ve XVI.

düşman toprağına baskınlar düzenleyerek veya kaleler ve sınır köylerini koruyarak yapılırdı. Özellikle Bosna ve Osmanlı Hırvatistanında önemli olan diğer bir kale komutanı tipi de kaptandı. Daha da derine inersek. Bu azaplar Osmanlı hâzinesinden düzenli olarak maaş alırlardı. sınır kale komutanı tiplerinden biriydi. Yerel nüfustan bu iş için toplanan garnizon kuvvetlerinin yanı sıra. Macar ve Türk. Kaptanlar sa­ dece sınır koruma göreviyle sorumlu olmakla kalmayıp aynı zamanda “kaptaniye” olarak adlandırılan özel bir bölgenin kamu düzeni ve asayişinden de sorumluydular. Bunların yanı sıra sınırın her iki tarafındaki sınır savaşçıları benzer uygulamalar ve ahlak kuralları geliştir­ mişlerdi. hepsi de savunma çiti için benzer bir kelime kullanıyorlardı: Palanka ya da palanga. Örneğin azaplar. Bu birliklere azaplar (literal olarak “bekarlar”) beşliler (bunlara beşliler denmesinin sebebi günde 5 akçe maaş almalarıydı). Sırp-Hırvat. bir Osmanlı askeri seferinde en önemli görevleri üstlenen piyade askerleri (yeniçeri) kadar ünlü­ lerdi. kalenin bulunduğu bölgeden toplanmış olmala­ rı gerekmiyordu. farisan (literal olarak “biniciler”) ve gönüllüler bağlıydı. Bununla beraber. Beşliler. Bu kurallar. tahrip veya katliamdan ziyade yaşa­ mak için gerekli yiyeceği almak veya tutsak toplamaktı. Osmanlı ve Habsburg İmparatorluğunu ayıran yüzlerce millik sınır hattının her iki tarafındaki sınır savaşçılarının konuştuk­ ları dillerdi. Dizdar. azap denilen yardımcı askerler Osmanlı öncesi Türk askerî kuvvetlerinde de bulunmaktaydılar. Her bir dizdar. Balkan halkı birçok değişik dilden oluşan karma bir dil konuşur ve geniş bir sözcük hâzinesini paylaşırlardı. aslında. Sugar’ın belirttiği gibi. Bu tutsaklar çok nadiren kölelik amacıyla satılırlardı. yüzyılın ortalarında yerel Türk kabilelerinden toplanan azaplar vardı. Azaplar. en basitinden hayatta kalabilmek için uygulanırdı. Aslında. Kaptanın karargâhı her za­ man kale görünümünde çoğu zaman taştan veya ağaç gö­ zetleme kulelerinden oluşan bir yapıda olurdu. Osmanlı sınır kuvvetlerinin bir çoğu. yüzyıl ortalarında ortaya çıkmış (Habsburg/Osmanlı sınır böl­ gesinin kuzey batı Bosna’ya kaydığı dönem) ve 1835 yı­ lına kadar sürmüştür. Her iki birim de Türk asıllı olsun ya da olmasın Müslümandılar. Bu genellikle. Çünkü bu kölelerin sınır bölgesinden. değişik ol­ malarına rağmen her iki taraftaki sınır savaşçılarının et­ nik ve linguistik olarak benzer olmalarıydı. askerlik hizmeti için toplanan diğer birimler beşliler ve gönüllülerdi. Bu kuvvetlere ek ola­ rak sınır kalelerini dışarıdan korumakla sorumlu olan ve Osmanlı ordusu bünyesinde bulunan diğer kuvvetler de vardı. Osmanlı Merkezî Hükü­ metinin vereceği özel bir izin almadan kaleyi terk ede­ mezdi. Aslında. XIV. Yerel nüfustan. Diğer kale savunma as­ kerleri gibi farisanların hepsi de Müslümandı. merkezî hükümet tarafından O SM A N U gönderilen piyade sınıfı erlerden oluşan bir garnizonu da desteklemek zorundaydılar.Akıncılar. Aslında birçoğu özellikle sınır koruma muhafızlığı ve garnizon askerliği görevleri için toplanıp Balkanlara getirilmiş Tatarlardı. Habsburg-Osmanlı sınır bölgesinde süregelen ha­ yat hakkındaki en önemli gerçeklerden biri. Habsburg ve Osmanlı sınır savaşçılarınca. Bazılarına düzenli maaş ödenirdi ama diğerlerinin bir tımardan elde edilen gelirle kendilerine ve atlarına bakmaları beklenirdi. merkezi hâzineden maaş alırlarken. gönül­ lülerin kendi köylerinden toplananlarla ödenirdi. martulozlar ve voynuklar sınır koruma konusunda aynı noktada buluşurlardı. bir diğerinin topraklarına yapılan yüzler­ ce baskının amacı. merkezi Osmanlı köle pazarlarına götürülmesi çok zahmetliydi. Osmanlı-Habsburg sınır bölgesinin her iki tarafın­ da ortak bir sınır bölgesi fikri gelişmemesine rağmen sı­ nır bölgesinde yaşayanların bazı ortak karakteristikleri vardı. Bunlar. Osmanlıca’da “azap” terimi birçok işten sorumlu olan Türk ya da Türkleştirilmiş savaşçılar için kullanılırdı. kalede bulunan komutası altındaki kuv­ vetler düzenli maaş alırlardı. Farisanlar özel kalelerin savunmasına yardım etmek için ku­ rulmuş süvarilerdi. Bu yüzden . Diğer taraftan. Kaptan kendini ve yanında çalışanları tımarlar­ dan gelen gelirlerle geçindirirdi. Bir çeşit sipahi olan dizdarlar sınır kalelerinin ko­ mutanlarıydılar. tı­ mar sahibiyken. Osmanlı tarihinin ilk zamanlarından beri varlardı. Bunun yanı sıra. kaptanlar Sava nehri boyunca savunma görevinde de bulunurlardı. dizdarın yerel yetkililerden man­ tıklı bir özerkliği vardı ve elinden alınamayacak olan “serbest tım ar’dan gelen gelirle geçinirlerdi. tıpkı azaplar gibi. Kaptanlık XVI. Kaptanın pozisyonu yerel bir Müslüman aile içinde babadan oğula geçerdi. Dizdar. Örneğin.

XVIII. Karlofça Anlaşması. Bu zaman zarfındaki Osmanlı sınır bölgesi organi­ zasyonları. onların zarar verici eylemlerini durdurmaya yetme­ di. yüzyıl. sadakatsiz hatta hain olarak suçlamaya başlamış­ lardır. Bu kaleler ve sı­ nır çitleri kaptanlar yada dizdarlar tarafından koruma edilseler de. Sınırları ilerlerken Osmanlılar. Bu olaylar. yüzyıl boyunca da değişime uğradı. eski martulozlarla mücadele etmek için gerekli olan askeri kuv­ vetleri bir araya getirebilecek güçte değildi. yüzyıl boyunca uğradığı sistematik şoklar. yüzyılın ortala­ rında güvensizlik yaratmaya başlamışlar ve “Büyük Sa­ vaş” sırasında. bu iş için çalışan fidye sim­ sarları bile vardı. Öyle ki. hükümdarlık komu­ tanlarınca yönetilen özerk uçlarda organize olan akıncı­ lardı. Diğer taraftan. Akıncı uçları hiçbir zaman sabit olarak durmaz. kaptanlar özel­ likle Bosna’da benzer bir görev üstlenirlerdi. Örneğin akıncı ordu­ ları 1595 yılından sonra kaybolmuş. martuloz kuvvetlerinin resmen kaldırıl­ ması. şehitliğin tek ödül olduğu bir bölgeye dönüşmüştür. Orta Doğu Avrupa’daki Osmanlı sınır bölgesi için yukarıda anlatılan bilgiler XIV. mali kaynak­ ların kaotik duruma bağlı olarak. Örneğin. mar­ tulozlar. Osmanlı İmparatorluğu’nun XVII. Osmanlı İmparatorluğu Habsburg ve Roma ordularına kar­ şı savunmacı bir politika izlemeye başladıktan sonra. Osmanlı Merkezi hükümetinin yönetiminde bir gerilemeye sebep olan Osmanlı imparatorluğu’ndaki büyük değişimin başlaması­ na şahit olmuştu. Sonuç olarak. “kale azapları”. Osmanlı yetkililerini. çoğunluğu Hıristiyan olan martulozları. sınır muhafaza kaleleSİYASET . Osmanlı İmparatorluğu 80 sene boyunca (1710-1792) Balkanlar­ da yedi savaşa girdi. Sonuç olarak. Osmanlı’da. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu ve Habsburglar arasında “Kutsal İttifak”ın hüküm sür­ düğü “Büyük Savaş”la (1683-1699) başladı. Osmanlı istihkam sistemi XVIII. Osmanlı hükümeti tüm bunlara bakarak umutsuzluğa düştü ve martuloz birimleri kurumu 17 21’de tamamen kalkmasına rağmen Balkan köylüleri için ne yazık ki. XVII. çoğunluğu Arna­ vutça konuşan Müslümanlar olan yeni martulozlar. ele geçen bölgedeki kale ve kara­ kolları alırlar ve ayrıca sınır bölgeleri boyunca ikincil takviye ve savunma noktaları kurarlardı. Aslında XVII. büyük bir ka­ os ve yıkım yaratmıştır ki bu yıkımların etkisi XVIII. martulozlar XVIII. akıncılar daha az önemli hale gelmişlerdir. yüzyılın ilk yarısında yı­ kılmaya başladı. martuloz birlikleri XVII.” Sınır bölgesinin savunmasıyla görevli birçok değişik birim hep birlikte yok olmuştur. 1692 yılında Hıristiyanlar martuloz organi­ zasyonundan çıkarılmaya başladılar. değişim Osmanlı sınır bölgesini de ciddi biçimde etkilemiştir. Bu organizasyonun üyeleri olanlar ya Osmanlı düzenli O S M A N II g g ordusunun bir parçası haline geldiler ya da daha çok XVIII. martuloz kuvvetleri Osmanlılar için savaş­ ma konusunda isteksiz görünmüşlerdi. Bu yüzden. Aslında. kısa süre sonra bu­ nu diğer hafif silahlı süvari birlikleri takip etmiştir. ileri Osmanlı sınır bölgesi boyunca ilerlerdi. Bundan sonra. yüzyıl savaşlarında savaşın en büyük etkisi bu bölgeye oldu. Özellikle. yüzyılın sonlarından XVII. teorik olarak savaştıkları kişilerden farksızdılar. Tutsakların para karşılığı serbest bırakılması resmen aktif bir iş olmuştu. “beşliler” ve “gönüllüler” tarafından korunurlardı. Bir bilim adamının söylediği gibi “Sınır bölgesi umut besleyen insanların ilerleme ve fırsat bulduğu bir gölgeden. görevleri sınırı hemen yabancı baskınlardan hem de eşkıyalardan korumak olan bir çeşit sınır devriyesi veya Jandarma olarak çalışırlarken. yüzyıla kadar önemli bir kuvvet olarak kalmışlardır. en önemli Osmanlı sınır kuvvetleri. Bu değişimin sebep ve sonuç­ ları az ya da çok bu makalenin amacının ötesinde olma­ sına rağmen. yüzyılda da görülmüştür. H ı­ ristiyan benzerlerinden daha iyi davranmadılar ve çoğun­ lukla. Osmanlı merkezî hükümeti. Savaş sırasında bir martuloz birliği bir kaptan liderliğinde resmen Habsburg ordularına katılmıştı. Diğer taraftan. Kuzey Bosna’yı Habsburg ve Osmanlı ülkeleri arasındaki sınır bölgesi yaptı. “farisanlar”. sade­ ce Müslümanlar martuloz organizasyonuna katılabile­ ceklerdi. Tüm bu yapılanma XVII. savunma amaçlı olarak kullanıldı. yüzyılın büyük kısmında ülkeyi tehdit eden özel ordu ve eşkıya çetelerine katıldılar. Habs­ burg kuvvetlerindeki Balkan Hıristiyan birlikleri bazen Osmanlılara saldırmışlardır. Bütün bunlara ilave olarak. Daha da ötesi. yüzyılın başına kadar olan döneme işaret etmekte­ dir. yüzyılda Osmanlı yetkilileri.tutsaklar genellikle para karşılığında serbest bırakılırlar­ dı. XVIII. martuloz organi­ zasyonunun değişmesi gerektiği konusunda ikna etti.

büyük bir olasılıkla Balkan orijin­ liydi.000 süvari­ yi beslerken Osmanlı İmparatorluğu’nun Asya’daki eya­ letlerinin tüm ü ancak 50. İmparatorluğun her yerinden Müslüman olma­ yan çocuklar Periyodik olarak ailelerin yanından alınır. OSM A N LI Teorik olarak devşirme kurumu imparatorluğun her yerinde uygulansa da. 1527’de Osmanlı Merkezî Hükümetinin toplam gelirlerinin % 37’ si Avrupa’daki eyaletlerden geliyordu. Anadolu veya Afrika’daki Beylerbeylerinden daha üst sırada bulunu­ yordu. onların bakım ve onarımlarında çalışmaya da zorlandılar. aynı zamanda Osmanlı Merkezi Hükümetinin yönetici ve ve­ zirlerinin bir çoğunu da yetiştirmiştir. Örneğin. yerel yerlilere kalmış oldu. Sonuç olarak. Bu kurumun çok detaylı bir tari­ fini vermesek de. Osmanlı İmparatorluğu’nun piyade sınıfı askerlerinin ilk yetişme yeri olan Balkanlar. tahta çıkan her yeni Osmanlı sultanının yeniçerilerini toplayarak yaptığı gele­ neksel tören de “Sizleri yeniden Roma’da selamlayaca­ ğım ” dediği bilinmektedir. yüzyılın başlarında. Bir çoğu. Osmanlının elit yöneticiler bir Avrupa Oryantasyonu vermiştir. yüzyılda başlayan uzun mücadelesinde bile Avru: pa’da yayılma. Bunların arasında birer tane İtalyan. Bu yerliler sınır kalelerinin erzaklarını temin etmekle kalmayıp. Osmanlılar hem Orta Doğu ve Hem de Avrupa’da yayılmacı politikalar uygulasalar da. bu m iktarın % 42. bir sıgWjl SİYASET . Osmanlı İmparatorluğunun İran’la XVI. Balkanlar ve genel olarak Avrupa. XVI. savaş kaosunun avantajın­ dan yararlanarak. Bu yüzden. 6 tane Yunanlı ve l l ’er tane Arnavut ve Slav vardı. kaptanlar gibi yerel Gar­ nizon Komutanlarının çoğu. İdari bakımdan. neredeyse bir asır boyunca (1361-1453) Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti. Bu makalede Osmanlı Sınır bölgeleri ve Balkanlar­ daki tüm sınır bölgesi yönetimi incelendi.000 süvariye bakabiliyordu. Diğer bir deyişle. Balkanların tamamına yayıldı. Osmanlı İmparatorluğu. 1453 ve 1623 yılları arasında görev yapan 48 Vezir-i Azâm dan 43’ünün devşirme olarak alınan ya da kendilerinden Müslüman olmuş kişilerden oluştuğu tah­ min edilmektedir. Bu bağlam­ da Balkanların önemi sadece ekonomik ve demografik değil. Osmanh Baş Vezirlerinden bir çoğu ya devşir­ me kurumunuıı ürünleri yada en azından Balkan orijin­ liydi. çoğunluk.ri ve sınır çitlerinin bakımı. yine de kısa bir açıklama yapılması ge­ reklidir. Avrupa’daki eyaletlerin tımarları yaklaşık 80. aslında sadece Balkanların Orto­ doks ve Slavca konuşan nüfusuna uygulanıyordu. savaş sırasında bulun­ dukları arazilere el koydular ve buralardan büyük karlar elde ettiler. Osmanh askerî/idarî hiyerarşisinde. bazen çocuk vergisi diye de adlandırılan özel devşirme kurumunun bir sonucuydu. Örneğin. Osmanlı Balkanlarının hem sınır hem de çekirdek bölge olarak oynadığı iki rol birbirine sıkıca bağlı. 10 tanesinin orijini bilinmiyordu. daha önce bahsedildiği gibi sonradan sipahi süvarilerini desteklemekte kullanılan çok miktarda tımar da sağladı. Bu işlem. En önemlisi. Müslüman yapılır ve Osmanlı Devlet sistemi içinde çe­ şitli noktalarda görevlendirilmek üzere eğitilirlerdi. Müslüman olmayan azınlığın ödemekle yü­ kümlü oldukları cizye denilen vergilerden geliyordu. Bu süre içerisinde. Avrupa’ya yapılan saldırılar. Bu durum. sadece sınır bölgeleriyle sınırlı kal­ madı. Balkanların merkeziyetinin Osmanlı için önemini an­ latan bir çok küçük detay vardır. Bunlar arasında muhtemelen Bosnalı olan Sokullu Mehmet Paşa ve Arnavut kökenli olan Köprülü ailesi vardı. imparatorluğun kurulmasından itibaren Osmanlı Askerî Sisteminin oda­ ğını oluşturmuştu. sadece yeniçeriler değil. imparatorluğun askeri kültüründe fikri önemini korumuştu. Balkanlar. Ermeni ve Gürcü. Osmanlı askeri düşüncesinde de merkezîydiler. kendilerini tamamen bağımsız birer hükümdar ilan ettiler. Osmanlı Merkezi H ü­ kümetinin baş yöneticilerinin çoğu da Balkanların Yu­ nan asıllı olmayan Ortodoks nüfusundan seçilip eğitil­ mişlerdi. Bu makalenin tümünde Balkanların imparatorluk için nasıl bir “çekir­ dek alan” oluşturduğu göstermeye çalışıldı. Örneğin Rumeli (Bal­ kanlarda bir eyalet) Beylerbeyi (bir çeşit vali veya yöne­ tici).3’ü. Bal­ kan şehri olan Edirne’ydi. Osmanlı imparatorluğu’nun Avrupa’daki eyaletleri ve özellikle Balkanlar. hatta ayrılamazdı. Benzer olarak. imparatorluk için ekonomik açı­ dan da önemlidir. tüm Osmanlı idari ve askeri sistemine sıkıca bağ­ lıydı. Balkanların önemini anlatan bu örneklerin yanı sı­ ra. Osmanlı Devlet sistemini vergi gelirleriyle destek­ lemenin yanı sıra. Osmanlılar için Balkanların önemi.

Balkanlar Av­ rupa’ya yayılmak için daha da önemli hale geliyordu. Osmanlı imparatorluğu. Dar-ülİslam’a daha fazla Balkan toprağı kattıkça. aynı zamanda Balkanların her zaman sınırda olmasından kaynaklanıyordu. Balkanların. kuzey Balkanların bazı kısımları sınır bölgesi olarak fonksiyo­ nunu sürdürmeye devam etti. kuzeybatı Anadolu’da bulunan Bursa’daki başkentlerini Edirne’ye taşıdılar. imparatorlukları ve hanedanlarının yeterli olup olmadığı sorununu düşünmeye zorladı. Osmanlılar. sadece bölgenin ekonomik ve sosyal öneminden değil. M .nır eyaleti olarak Balkanları Dar-ül-Harbin bir parçası olarak görmüşlerdir. Osmanlıların. sınır bölgesinin Habsburglarca yönetilen Hıristiyan güçlerince. Bu yüzden Osmanlılar. Balkanlardaki büyüyen varlıklarını ida­ ri ve askeri kültürleriyle bütünlediklerinde de. XVII. Özerk olmasına rağmen uç eyaletler hiçbir zaman ayrı kabul edilmediler ama Bal­ kanların değişik “çekirdek” eyaletleri olarak kaldılar. Osmanlı askerî felaketinin başlangıcı olmuştur. yüz­ yılın son dönemleri boyunca gerilemeye zorlanması. Balkan Yarımadasının Bizans ve Slav parçalarına yönelmişti. Bu yüzden. Dar-ül-Islam top­ rağının genişlemesi her zaman Osmanlı Devletinin resmi inancı olarak kaldı. Bu. imparatorluğun “çekirdek” toprağını oluşturmalarının. Balkanlara girdikten hemen sonra. Bir yüzyıl boyunca Osmanlı askeri yayılma politikası.

Osmanlılardan önce Türklerin Rumeli’ye pek çok defa geçtikleri bilinmektedir. VI. Bu dönemde Aydmoğullarından Gazi Umur Bey’in faaliyetleri dikkat çek­ mektedir. 1263 yılında Bizans’ın izni ile Sarı Saltuk Babanın liderliğinde bazı aşiretlerin Dobruca’ya yerleşmesi ile gerçekleşmiştir.OSMANLILARIN RUMELİ'YE GEÇİŞİ VE İLK FETİHLER YARD. DR. Katalan­ lar yağmalarına devam ederek Mora’ya doğru ilerleyince bunlar da Katalanlara yardım etmişlerdi. Batı Anadolu’da Türklerle sa­ vaşan Katalanlar.3 Türklerin Batı Anadolu’ya tamamen hâkim olması. Lazgöl adlı hisarı fethetti.S. Aydınoğullarına karşı Haçlı seferi düzenlenmesine neden oldu. asırda Avarlar. Türkiye Selçukluları zamanında.6 Haçlıların İzmir’i işgali ve Ege Denizi’nde donanma bulundurmaları. Katalan lideri Roger de Flor. Umur Bey’in Rumeli’ye geçerek seferler düzenle­ mesi ve Ege Denizi’nde hâkimiyet kurması. Mikhail. Clement’in teşvikleriyle meydana getirilen Haçlı kuvvetleri. VII. Karesi’ye dön­ mek üzere harekete geçmişlerdi. D O Ç .2 Bizans İmparatoru Andronikos Palaeologos. Anado­ lu ’da gittikçe gelişen Türk yayılmasını önlemek üzere. daha önce Anadolu Türk Beylikleri ta­ rafından fethedilmiş bazı yerleri geri aldılarsa da tam bir başarı sağlayamadılar.4 Daha sonra Bizans İmparatoru III. ardından İzmir’i SİYASET . Daha sonra Katalanlardan ayrılan bu Türk kuvvetleri. IX-XI. Aynı zamanda Avrupa ile Asya arasında bir ge­ çit noktası olan Rumeli bölgesi. Kıpçaklar (Kumanlar) ve Uzlar bu bölgeye yerleşmişlerdir. XIV.000-6. Bu yağmalar esnasında Karesi’den Ece Halil ku­ mandasındaki 500 kadar Türk. Daha M. 1331 veya 1332 yılında Gelibolu’ya bir sefer düzenleyen Umur Bey. Ancak Gelibolu’dan Anadolu’ya geçerken Bizanslılarm saldırılarından dolayı iki yıl daha Gelibolu’da kalmak zorunda kalmışlardı. Pa­ pa. 6. dünya hakimiyeti iddi­ asındaki hükümdarlar tarafından kontrol altında tutul­ maya çalışılmış1 ve bu yüzden ilk çağlardan itibaren böl­ ge üzerinde sürekli mücadeleler olmuştur. İBRAHİM SEZG İN TRAKYA Ü NİVERSİTESİ FE N TD EB İY A T FAKÜLTESİ alkanlar ya da Osmanlıların söylediği şek­ liyle Rumeli bölgesi.5 Umur Bey’in kuvvet­ leri. Anadolu’dan Rumeli’ye yönelik ilk Türk göçü ise.500 kişilik bir kuvvetle İstanbul’a geldi. IV. VI. Katalanlarla birlikte ha­ reket etmişti. asır başlarında Alanlar ve Katalanlarla işbirliği yap­ tı. Liderlerinin öldürülmesi üzeri­ ne intikam almak isteyen Katalanlar. asırda Macarlar. bu seferler sayesinde Arnavutluk’tan Eflak’a varınca­ ya kadar Balkanlar’ı tanıma imkânı elde etti. Andronikos ve ardından Kantakuzenos ile ittifak yaparak Bizans’ın iç işlerine müdâhale etti ve bu sayede kuvvetleriyle birkaç defa da­ ha Rumeli’ye geçme fırsatı buldu. Katalan kuvvetle­ rince geri alınan bu kaleleri tekrar ele geçirdiler. 13041305 kışını Gelibolu’da geçiren Katalanların lideri Ro­ ger de Florun ihtirasından korkan müşterek imparator IX. Katalanların kışlamak üzere Geli­ bolu’ya çekilmesinden sonra Türkler. coğrafî konumunun bir sonucu olarak tarih boyunca çeşitli milletlerin hâkimiyet mücadelesi verdikleri bir alan ol­ muştur. Bu Türk kuvvetlerinin bir kısmı aileleri­ ni de getirerek Gelibolu civarına yerleşmişlerdi. Ayrıca gönüllü olarak bazı Türkler de bun­ lara katılmıştı. Ka­ radeniz’in kuzeyinden batıya göç eden H unlar Trakya’ya inmişlerdi. Edirne’deki sarayında bir suikastle onu ve O SM A N L I R f J birçok adamını öldürttü. Bundan sonra da Türkler Karadeniz’in kuze­ yinden Rumeli’ye göç etmeye devam etmişlerdir. asırlarda Peçenekler. Mese­ lâ. asırda Bulgarlar. Bizans’a savaş ilân ederek iki yıl boyunca Trakya’yı yağmaladılar. 1344’te İzmir Limanı’nı işgal ettiyse de daha fazla ilerleyemediler. Rumeli’ye olan ilgiyi arttırmıştı. asırda. IX.

Osmanlıların Rumeli’ye ge­ çişleri. İmparator Kanta­ kuzenos tarafından Çimbi Kalesi üs olarak Süleyman Paşa’ya verilmişti. özellikle Batı ve Kuzey-Doğu Anadolu’da Türk nüfusu­ nun kesafetine neden oldu. Çorlu.1 7 Kantakuzenos. Gâzî Fazıl Bey ve Evrenos Bey gibi kumandanlar da Osmanlı hizmetine girm işti.1 1 Ancak. Türkmen grup­ ları içerisinde yer alan savaşçı gazilerin Osmanlıların hiz­ metine girmelerini sağladığı gibi Rumeli’ye geçiş için demografik bir baskı meydana getirdi. Geli­ bolu yarımadasının kuzeyinde yer alan Çimbi Kalesi’nin ve Bolayır’ın elde edilmesiyle. emrindeki gaziler. 1349 ve 1352 yıllarında gerçekleşen bu geçişlerden İkincisinde. Çanakkale Boğazının Anadolu ya­ kasını elinde bulunduran Osmanlı Beyliği’nin. batı ve kuzey yönünde de devam etmekteydi. iki defa Rumeli’ye geçmişti. buradan fetih ha­ reketini idâre etmeye başladı. Hayrabolu ve Pınarhisar’ın fatihi Süleyman Paşa idi. sallarla geçilerek yapılmış bir fetih hareketi değildi. Vize istikameti­ nde. Orhan Ga­ zi’nin bu şartları kabul ederek Bizans İmparatoru Kantakuzenos’un kızı Theodora ile evlenmesi. Ferecik’in de Süleyman Paşa tarafından fethedilmiş olduğuna dair kayıtlar mevcut:ur.1 5 O SM A N LI Çimbi H isarına yerleşen Süleyman Paşa. Fetihler ilerledikçe uç­ lar ileriye kaydırılıyor ve geride kalan yerler birer Türk şehri haline geliyordu. Yakub Ece ve Gazi Fadıl komutasında bir “uc” teşkil ederek burada­ ki hâkimiyetlerini sağlamlaştırdılar. Gelibolu. muhâsara altında tu tu ­ lan Gelibolu’da bir deprem18 meydana geldi. Hayrabolu.16 Osmanlılar. Karesi Beyliği toprakla­ rına hâkim olarak Çanakkale Boğazına ulaşmışlardı. Dimetoka ve Edirne istikame­ tinde yapılan fetihlerin üssü oldu. tarihî hâdiseler bunun böyle olmadığını göstermektedir. gazilerin toplanma merkezi ve hareket üssü olmasını sağladı. İkincisi ortadan Ko­ ru Dağı üzerinden Malkara.13 Bu ittifak sayesinde Kantakuzenos’a yardım etmek maksadıyla Orhan Gazi’nin oğlu Süleyman Paşa kumandasındaki Osmanlı kuvvetle­ ri. Fetihlerin bir kısmı bizzat Süley­ man Paşa tarafından yürütülmekteydi.23 Yine Konur Hisar.14 Görüldüğü gibi Osmanlıların Rume­ li’ye geçişi. Biga’dan Gelibolu’ya geldi. Meselâ Tekirdağ ı’na kadar olan kaleler Süleyman Paşa tarafından fethe­ dildi. 1/2 Mart 1354 gecesi meydana gelen deprem neticesinde Gelibo­ lu ’nun da aralarında bulunduğu Trakya’nın bazı kaleleri yıkıldı ve yıkılan kaleler Osmanlı kuvvetleri tarafından fethedildi. fetihden sonra Trakya ve Balkanlara ya­ pılan Osmanlı akınlarında harekât üssü ve ilk “paşa san­ cağı” oldu. Orhan Gazi.7 Balkanlara geçmek üzere kuzeye yö­ neldiler. Rumeli’ye geçişte ve Rumeli’de ger­ çekleştirilen fetih hareketlerinde önemli rol oynayacak­ lardır.20 Bolayır’a yerleşen Süleyman Paşa.21 Rumeli’de üç ayrı koldan uc teşkilâtı meydana getirildi.8 Öte yandan Moğolların Anadolu’ya doğru hareket etmeleriyle önlerinden kaçan Türkmenier. Yakub Ece Bey. Bundan sonra Osmanlılar Rumeli’ye geçmek için fırsat kollamaya başladılar. Ka­ resi Beyliğinde çeşitli askerî ve İdarî görevlerde bulunan ve aynı zamanda Rumeli’yi tanıyan ümerâdan Hacı İlbeyi.12 Kezâ. Diğer taraftan Osmanlılar. Anadolu’da. Yardım mukabili olarak kızını Or­ han Gaziye vermeyi. Bu durum. Malkara.2 5 SİYASET . Osmanlı kroniklerinde efsanevî bir şekilde anlatı­ lır.19 Gelibolu’nun fethedilmesi üzerine Süleyman Paşa. çeyiz olarak büyük miktarda servet ve her arzusunu yerine getirmeyi taahhüt etti. Trakya’daki kalelerin birer birer fethedildiğini görünce. Bolayır’ı ve Eksamilye’yi zaptederek Bolayır’ı üs haline getirdi ve Anadolu’dan getirttiği Türkmenleri hem Gelibolu yönü­ ne hem de Trakya içlerine doğru akınlara yöneltti. Bizans tahtı için mücade­ le eden Kantakuzenos da elçiler göndererek Orhan Gazi’den yardım istedi. Bizans ile Os­ manlIları müttefik yapmıştı.22 Bu teşkilât sayesinde fetih organizasyonu yapılmış ve kısa sürede.24 Meriç N ehrinin batı­ cında yer almakla beraber.9 Bu durum.10 Nitekim bu kumandanlar. üçüncü kol ise İpsala. Kaleyi tamir ettiren Süley­ man Paşa. Bunlardan birincisi Tekir­ dağ. İstanbul istikametinde. N itekim. Anadolu’dan getirttiği Türkleri buraya yerleş­ tirdi. Orhan Gaziye para karşılığı kalele­ rin iadesini teklif ettiği sıralarda. Marmara sahillerindeki Bizans şehirleri ele geçirilmişti.kurtarmak isterken Umur Bey’in şehit olması üzerine. Gelibolu’nun Trakya ve İstanbul ile bağlantısı kesildi. Bizans’taki taht mücadelelerinde kendisinden yardım isteyen İmparatoriçe Despina Anna’ya yardım için on bin kişilik bir kuvve­ ti İstanbul’a gönderdi. Fetih hareketleri.

Osmanlı kay­ naklarında yerleşme siyasetinin görülebildiği pek çok kayıt mevcuttur. diğer taraftan teslim olmayarak direnen kaleleri yağma ve tah­ rip ettiği gibi. Süleyman Paşa’nın vefatı üzerine Kardeşi Murad. Babaeski’yi de fethettikten sonra Lala Şahin Paşa’yı Edirne üzerine şevketti. bu gönüllü göçü teşvik et­ mekteydiler. halkını esir etmesinin de rolü vardı.29 Rumeli’de fetihlerin tüm hızıyla devam ettiği sıra­ da Süleyman Paşanın bir av esnasında atından düşerek ölmesi (13 57). Yuannis Palaeologos ile yapılan antlaşmadır. Anadolu’dan gelen göçmenlerle. Gelibolu’ya geçerek gazâ bayrağını eline aldı.28 Aşıkpaşazâde ve İbn-i Kemâl’in zik­ rettikleri Arab Evleri adlı konar. Batı Anadolu’da nüfusun yoğunlaşması. Nitekim Gelibo­ lu’nun güney kısımlarının Yakub Ece ve Fâzıl Bey tara­ fından fethedilmesinden dolayı'bu bölgeye Eceovası den­ mektedir. Edirne ile İstanbul’un bağlantısını kesmek için bizzat fetih hareketlerinde bulunurken diğer taraftan uc beylerinden Hacı İlbey’i Dimetoka üzerine ve Gâzî Fâzıl’ı Keşan üzerine sefere göndererek bu kalelerin fethedilmelerini sağladı.Rumeli’de gerçekleştirilen fetihlerin bir kısmı ise kumandanlar eliyle yürütülmekteydi. Hacı İlbeyi ve Evrenos Bey tarafın­ dan27 fethedilmişti. 'Bu antlaşmaya göre Orhan Gâzî. Osman­ lIların Rumeli’deki fetih hareketlerine menfi tesir etmiş­ tir.31 H alil’in kurtarılmasından sonra fütûhat yeniden başlayacaktır. tapu tahrir defterlerinden de teyid etmek mümkündür. Bununla birlikte kumandanların gayretleri ile fethedilen yerler büyük oranda elde tutulabildi. Bunun nedeni bu durumdan istifade etmek isteyen Bizans İmparatoru V. Osmanlıların Avrupa’da kesin ola­ rak yerleştiğini göstermektedir. Edirne’de toplanmış bulu­ nan Bizans kuvvetleri ile Sazlıdere’de yapılan savaşta Bi­ zans kuvvetleri mağlup olarak Edirne’ye çekildiler. H i­ sarı boş bulan Murad yıkılmasını emretti. Ardından Ba­ baeski’ye gelen Murad burasını da terkedilmiş bularak fethetti. Sazlıdere yenilgisinden sonra Edirne halkı.33 Şehzâde Murad Rumeli’deki fetih hareketlerine tek­ rar başlayınca ilk olarak Çorlu kalesini muhasara etti ve fetihten sonra hisarını yıktırdı. bu göçlerin gönüllü olarak yapılmasına yol açmaktaydı. Bizans topraklarına karşı her türlü taarruzu durdurmayı.26 İpsala. Mu­ rad. Buna rağmen imparatorun H alil’i Foçalıların elinden kurtarması iki yıl almış ve bu müddet zarfında Rumeli’deki fetih hareketlerine ara verilmişti. esas orduya di­ renmenin mümkün olmadığını görerek kaleyi teslim et­ meye karar verdiler. imparato­ run eski borçlarını affetmeyi ve imparatorun muhalifi Mateos Kantakuzenos’a yardım etmemeyi taahhüt et­ mekteydi.35 Murad Hân. daha büyük bir hareket için yeni kuvvetler toplanmıştır. N i­ hayet. Murad.34 Murad.38 Rumeli’nin en önemli şehirlerinden biri olan Edir­ ne’nin fethedilmesi. göçer Türkmenlerin Gelibolu’ya geçirildikleri ve bu havâlide bir müddet kal­ dıkları hakkındaki bilgileri. Edirne’yi teslim etmek istemelerin­ de bir taraftan Murad’ın kendiliğinden teslim olan kale­ leri yağma etmemesi ve halkı yerinde bırakması. Foça’ya gönderilecek gemilerin masrafını karşılamayı. Osmanlıların Rumeli’deki futûhatı durakla­ makla beraber. Edirne’ye karşı hücuma geçmek üzere bütün kuvvet­ lerini yanına çağırdı ve Edirne’ye doğru hareket etti. askerî ve mâlî şartlar yüzünden Osmanlılar. Edirne’ye doğru ilerlerken geride dire­ niş noktaları bırakmamak için bu hisarları yıktırmaktay­ dı.37 Bundan sonra Edirne’nin fethine teşebbüs edildi. Aksine bu bölgeye yerleşme siyaseti takip edilmiştir. burada­ ki durum sağlamlaştırılmış. Rumeli’de sürdürülen bu askerî faaliyetler. Ancak Orhan Gazî’nin 11 yaşındaki oğlu Şehzade Halil’in Foça Korsanları tarafından kaçırılması.30 Rumeli’deki fetih hareketlerinde bir müddet için gerileme meydana getirdi. N itekim Bolayır’a tabi köyler­ den birinin adı Arablu idi.32 Yukarıda belirttiğimiz gi­ OSM ANU I bi.39 Nitekim Edirne’nin fethinin ardından oluşturulan haçlı ordusunun Sırp SınSİYASET . Daha sonra Misini Hisârı’nı amanla fethederek Lüleburgaz üzerine yürüdü. Süleyman Paşa’nm ölümü ve Şehzâde Halil’in esare­ ti sırasında.36 Bu fetihler sayesinde Edir­ ne’nin İstanbul ile bağlantısı kesilirken diğer yandan ba­ tıdan gelebilecek yardım ve saldırıların engellenmesi için Dimetoka fethedildi. sadece bir fetih hareketi olarak düşünülmemiştir. Nüfus fazla­ lığını yerleştirme mecburiyeti yanında. kale kumandanının Meriç nehri yoluyla Enez’e kaçması da Edirne halkını çaresiz bırakmış ve kaleyi tes­ lim etmişlerdi (136i).

Osmanlı kaynaklarında “istimâlet” olarak belirtilen bu uygulama­ ya göre yerli halka İslâm hukukunun tanıdığı haklar en geniş şekilde uygulanıyordu. Türklerin Balkanlara kesin olarak yerleştiğinin işaretleridir. gerek Osmanlı kuvvetlerinin geçişi ve gerekse Bul­ gar ve Sırpların taht mücadelelerine müdahaleleri. XIV. s.45 Tabiatiyle bu durum. Nitekim Trakya’da yerleşen Türklerin kurdukları köy adları da bunların boş alanlara yerleştiklerini doğrula­ maktadır. Canları ve mallan devletin güvencesi altına alınıyor.41 Ancak bu durumun Osman­ lIların Rumeli’deki fetih hareketlerini pek etkilemediği fetih hareketlerinin devam etmesinden anlaşılmaktadır. Bunun yanında deprem vb. XIX. 1 A fif Erzen. is­ kân için son derece elverişli bir ortam meydana getirmiş­ ti. SİYASET 2 Bu göç hakkında bkz. ardından Çirmen sa­ vaşının kazanılması. 63 9 -6 6 8 . c. Sırp Çarı Stefan Duşan’ın 1354’te ölmesi ile kurmuş olduğu imparatorluk. S. 3 a. küçük devletler ve senyörlüklere ayrılmıştı. Osmanlıların takip ettiği diploma­ si ile bu küçük prenslikler.40 Bir haçlı ordu­ sunun başında İstanbul’a doğru yola çıkan Amadeo. Ancak.44 Bizans’taki taht mücadeleleri ve bu mücâdelelere müdahale etmek üzere gerek Umur Bey’in Trakya’ya ge­ çişi.50 Osmanlıların takip ettikleri istimâlet politikası. S. Ioannes V ’e karşı harekete geçirdiler. Rumeli’deki Osmanlı fetihlerinin yayılması. asırda meydana gelen milliyetçilik cereyanları ile diğer dış âmiller orta­ ya çıkana kadar gayr-ı müslim halk. Bunlardan biri Bizans’ın içinde bulunduğu durumdur. İstan b u l 1994. yerli derebeyler ve hânedânların im ­ tiyazlarını ve feodal haklarını kaldırmakla beraber. 61. ta­ bii âfetler ve salgın hastalıklar da bölgenin nüfusunun azalmasına veya halkın bölgeyi terk ederek daha kuzeye yönelmesine neden olmuştu. s. 23 Ağustos 1366’da Gelibolu’yu işgal etti ve bir yıl sonra şehri Bizans’a teslim etti. halk arasında geniş kabul görmüş. Osmanlılara yeniden Gelibolu’yu elde etme fırsatı verdi. devlete karşı bir iki istisnâ dışında önemli bir isyanda bulunmamışlardır. bölge­ yi harâb hâle getirmişti. din ve ırk ayırımı yapmadan bütün tebaayı devletin şemsiyesi altında birleştiriyor­ du. Tarih Dergisi. Yukarıda da temas edildi­ ği gibi Bizans’ta meydana gelen taht kavgaları sayesinde Osmanlılar Rumeli’ye geçme ve bölgeyi tanıma fırsatı buldular. 3 (1952). 1. akrabalık bağlarından dolayı sa­ dece Savoe kontu Amadeo destek verdi.dığı zaferi ile bozguna uğratılması. Tutuklu bulunan Andronikos’u. 35. Bi­ zans’ı tedirgin etmeye başladı.43 Osmanlıların Rumeli’de hızla ilerlemesi bazı fak­ törler sayesinde gerçekleşmiştir. Bu maksadla Türklere karşı bir ittifak oluşturmak üzere çeşitli girişimlerde bu­ lundu. s. yerli halka gösterdikleri müsamaha idi. B idlerin of the School for Oriental and African SindiO SM A N LI R H . Osmanlı himâyesine girmeyi kabul edenleri askerî sınıf içe­ risine dâhil etmişler ve bu şekilde bunları Osmanlı reji­ mi içerisine alarak Osmanlılaştırmışlardır. Osmanlı idaresinin geniş halk kitleleri ve köylü­ ler tarafından benimsenmesini sağlamıştır. Bir diğer faktör de Balkanlar’da Os­ manlIların ilerleyişini durduracak büyük bir devletin bu­ lunmayışıdır. İstanbul 1972.: Z errin G ünal Ö den. “Yazİcioghlu Ali on the Christian Turks o f the D obruja”. “Eskiçağ Tarihinde M arm ara D enizi ve Boğazlar”. S.49 Öte yandan Osmanlı idarecileri.46 Osmanlıların Rumeli’de fetih hareketlerinde böyle hızlı ilerleme kaydetmelerinin temelinde yatan bir başka faktör. diğer fetihler ve Kosova’da kazanı­ lan zafer. İstanbul’u kuşatan Andronikos. birer birer Osmanlı Sultaııı’na tâbi oldular. 1305-1311 yıllan arasında cereyan eden bu faaliyetler ile ilgili olarak bkz. “Bizans îm p a rato rlu ğ u ’nun T ürklere Karşı Alan ve K atalanlar ile İttifa k ı”. Bozcaada’yı Venediklilere vermeyi vaat etmiş­ ti. G D A A D . bu girişimlerden bir sonuç elde edemeyen imparator Ioannes V’e. 32 gün süren kuşatmadan sonra 12 Ağustos 1376’da şehre girdi ve birkaç gün sonra da Gelibolu’yu OsmanlI­ lara iade etti. vakıf­ larına müdahale etmemeleri ve vergi mafiyeti tanımala­ rıdır. Bizans’ı zayıf­ lattığından Türk fetihlerine karşı koyacak askerî gücü bulunmamaktaydı.48 Kiliseye karşı takip edilen bu muamele ve vergi siyaseti. Bu harekâtta Sultan Murad da Andronikos’u destekledi. İmparator Ioannes V. Cenevizliler Boğazın kontrolünün Venedikli­ lerin eline geçmemesi için imparatoru tahttan indirmeye karar verdiler. Bunun yanında bu mücadeleler. Ortodoks kilisesi ve manastırları himaye etmeleri. Ancak.42 Bizans’ta devam eden taht kavgaları. Bulgaristan da bu sırada üçe ayrıl­ mış bulunmaktaydı.: Poul W ittek .47 İstimâlet politikasının diğer mühim bir tarafı da.

4. Paris 1979. İstanbul 1991. Feridun M. s. M ünir A ktepe. “O sm anlı D evleti. İsm ail H am i D anişm end. 10-11. Balkanlar. M irm iroğlu trc. Bizans Devleti Tarihi. M . 1. N eşrî. s. “The Turks w ith the G rand Catalan Company. Şehabeddin Tekiııdağ. 191-197. s. D İA. “T ürkler ve Balkanlar". İstanbul 1953. 12/11. Asırlarda Gelibolu Kazâsmın Sosyal ve Ekonomik Tarihi. Osmanlı Beyliği 1300-1389. H alil İnalcık. s. İstanbul 1949. X V ve XVI. İstanbul 1949. 769.e. 240. 36 37 Aşıkpaşazâde. 12 13 14 Dukas. İstanbul 1991. 30 31 Süleyman Paşa’nın hayatı ve faaliyetleri hakkında bkz. s.: İ. ed: Elizakth A. U nat. 141-144. Erdoğan M erçil. VII. G elib o lu ’daki köy ad lan için bkz. İstanbul 1989. a. "Edirne'nin Fethi”. s.: İnalcık. a. İs­ tanbul 1995. Aşıkpaşazâde. Tevârih-i  l-i Osman. 28. Osmanlı Türklerinin Rumeli’ ye Yerleşmeleri. 290. İstan b u l 1993. 14-15. 477-478. s. 117. hatıralarında deprem hadisesini doğ ru lam ak tad ır (Aıına PhilippidisBraat. Gelibolu. Doğuş­ 32 33 Kronolojisi. Prof. İstan­ bul 1998. V III. s. İstanbul 1994. 495. 19. “T ü rk ler ve B alkanlar”. Vize'nin de Süleyman Paşa tarafından fethedildiğini kaydetm ekle beraber. Ostrogorsky. 983. H ernandez. “G elib o lu ”. F. s. İbn-İ Kem al. 25-45. Vakıflar Dergisi. K antakuzen’e is­ tinaden G elibolu'nun fethini 12 M art 1354 olarak verm ektedir (Ş. Osmanlı Ta­ 26 27 28 29 25 22 23 24 21 20 tih tarihi olarak verir (Osman Turan. “Osmanlı Devleti”. II. “Osm anlı Siyasi Tarihi K u ru lu ştan K üçük Kaynarca’ya". “R u m eli”. Osm an Turan. 19 P Charanis. N ec­ d et Ö ztürk. İnalcık. s. Aşıkpaşazâde. Emecen. "G elibolu". 209. İb n -i K em al. Hakkı Dursun Yıldız Armağanı. Bizans Devleti Tarihi. İbn-i K em al. s. Sallarla R u m eli’ye geçm e efsânesi olarak bilinen bu hâdise için bkz. Türkiyat Mecmuası. “Edir­ ne1 nin Fethi (1361)”. İstanbul 1979. O ruç b. 71 vd. H alil İnalcık. İstanbul 1928. 151. s. 158. Ankara 19955. Dr. s. “A ydınoğulları” m ad. İstanbul 1968. Ostrogorsky. Şerafettin Turan neşri. s.. Edirne’nin 600. a. EI2. Basılm amış D oktora Tezi. 4 8 8 . Gelibolu fethedildiği sıralarda Türklere esir düşen R ahip G regory Palam as. ed.e. İstanbl 1988. 299-300. Edebiyat Fakültesi Tarih Z üm resi Basılm a­ m ış D oktora Tezi. G elib o lu ’n un fethi hakkında Osm anlı kroniklerinin değerlendirilm esi için bkz. S. İstanbul 1974. a. R u m eli’ye A nadolu’dan yapılan göç ve iskân fa­ aliyetleri ile ilgili olarak bkz. Tevârih-i Âl-i Osman.e.: Aşıkpaşazâde. Çiftçioğlu N . İstanbul’un Fethinden Önce Yazılmış Tarihî Takvimler. “Gazi Süleyman Paşa Vakfiyesi ve Tahrir D efterleri". 123-124. A nkara 1 9 8 7 .e. II. Emecen. İstanbul 1993. s. İstanbul 1997. s. 7 68-769. IX . s. s. geride kalan hisarlar iki sebepten yıkılm aktaydı: B unlardan biri buralarda askerî b irlik b u lu n d u rm ak m ecburiyetinde kal­ m am ak. 983. s. 176-178. c. 843 tarihli takvim 1356 yılını (Atsız. l 6 (1955). İA. 110. “ Osmanlı Fetih Yöntemleri”. 17). Tevârih-i  l-i Osman. 34 35 Aşıkpaşazâde. s. 191). Bizans Devleti Tarihi. Boğaziçi Üniversitesi Dergisi. s. "Rum eli" m ad. 25-26. s..g. s. s. Ostrogorsky. s. İstanbul 1971.: Tekindağ. 190-194. s. G. İstanbul 1961. Gâzî ve gazâ terim lerinin kullanılm asının O sm anlı D evleti’nin k u ru lu ­ şundan çok sonra ortaya çıktığ ın a d air iddialar ve bunların değerlendiril­ mesi için bkz. F."Rumeli'nin iskânı”. Byzantinoslavica. “G elibolu” m ad.. Ostrogorsky. I. Bizans Tarihi.g.: M. 173-182. 8 9 H alil İnalcık.. s. Zachariadou. s.: Fikret Işıltan. 151. 479Ostrogorsky.: H alil İnalcık. İzahlı Osmanlı Tarihi man Paşa”. A k te p e .. “Gazaya Dâir. İkincisi m ahallî güçler tarafından yeni direniş m erkezleri olu ştu ­ rulm asına engel olm aktı (İnalcık.g.: F eridun M. II. Travaux et Me'moires. “Rumeli”. s. A ltay K öym en neşri. Aşıkpaşazâde. H az. s. DİA.).e. s. Dukas. 768). H alil İnalcık.r. İstanbul 1964. 291. “O n the D ate o f the O ccupation o f Gallipoli by the Turks". 13. zaviye ve m uallim hâneden meydana gelen b ir im aret y ap tırm ıştı (İbrahim Sezgin. s. H annover 1925. s. 144. s. İnalcık. 118). Bizans Tarihi. H a lil’in kurtarılm ası girişim leri ile ilgili olarak bkz. İbn-i K em al. Osmanlı Tarihine A it Takvimler. Atsız neşri. 176-177. Diistımıâme. s. “T ü rk ler (O sm anlılar)” m ad. 16 17 18 İnalcık. I. 135-145. İnalcık. Cogito. 25). VII. H alil İnalcık. "Edime”. 505-509. trc. 126-127. OsmanlIlardan Önce Anadoluda Türkler. “O sm anlı Siyasi Tarihi”. 102-103). s.: A tsız. “Osmanlı Devleti”. Lutfı Paşa. 16. İstanbul Üniversitesi.. Âli Bey neşri. M ükrim in H alil. Hümaniter Bilimler. N ecdet Ö ztürk. X. H a k k ı Ayverdi. s. “ 1389 Öncesi O sm anlı G enişlem esine L atin Tepkileri". “Türkler (Osmanlılar)”.-M . “O sm anlı Fetih Y öntem leri”. Babinger neşri. II. s. s. s. II. 114-118.e. Edime. Defter. Osmanlı Türklerinin Rumeli’ ye Yerleşmeleri. s. 69). 11. “XIV. İbn-i Kem al. İstanbul 1956. A n­ kara 1983. Fetih Yıldönümü Armağan Ki­ tabı. 138. s.: A ktepe. Tarih Sem iner K tb . s. s. 173 vd. s. “Türkler (Osmanlılar)”. 124. 115-119. Yaz 1999. s. Leiden 1965..g. I. D iğer takvim lerden 824 tarihli olan 1353 yılını (bkz. İstanbul 1990. 16 vd. 317). s. aynı eser. 983. s. aynı eser.: EHzabeth Zachariadou.. s. aşhane. “Süley­ rihleri. 499. T D . 239-240. İstanbul 1984. Süleyman Paşa Bolayır’a yerleştikten sonra burada cam ii. 124. BOA.XIV. a. 151. aynı madde. Osmanlı Beyliği (1300-1389). trc. c. s. “T ü rk ler ve Balkanlar”. s. 211). Feridun Emecen. Emecen. “Türkler ve Balkanlar”. 4 5 Enverî. 299-312. İbn-i K em al. 21-22. Ostrogorsky. Kitâb-t Cihan-nümâ. Tez nr. 136. 124. s. Fetihler ilerledikçe. Serhan Tayşi. s. II.1. “G elibolu" m ad. s.. M eselâ yayınlanm ış d ö rt takvim den sa­ dece 835 yılında hazırlanm ış takvim G elib o lu 'n u n fethi tarihi olarak 1354 yılını verir (Atsız. İnalcık. N ikolas O ikonom ıdis. s. 140-144. Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi. İnalcık. a. Türklük Araştırmaları Dergisi. n. III.O fj> 123-129. s. M arm ara İJniv. 137-159Şahin. M ü n ir A ktepe. 29 vd. s. İbn-i Kem al. I. 17-18. 493-495... XIV. İstanbul 1997. 19-28.. II. Ankara 19842. s. 175. s. Tekindağ “Süleyman Paşa” m ad. A nkara 1965. s. K an tak u ­ zen’e istinaden H alil İnalcık b u n u n doğru olm adığı görüşündedir (İnal­ cık. Bizans Devleti Tarihi. “La C aptivite de Palamas Chez les Turcs”. 127. 261 vd. Tevârih-i A l-i Osman. M ünir A ktepe. tan Günümüze Büyük İslâm Tarihi. Tevârih-i A l-i Osman. “Ferecik’in Süleyman Paşa Tarafından Fathine D air”. 177. 6 7 M erçil. S. Tevârih-i Âl-i Os­ man. 8 50 yılında hazırlanm ış diğer b ir takvim de 1357 yılını G elib o lu ’n un fe­ O SM A N LI n n SİYASET . Bizans Devleti Tarihi. 12-13. R. s. s. Önsöz ve İndeks M. s. Yüzyıl K aynak­ ları Arasında B ir G ezin ti-”.: E. Sezgin. nr. İstanbul 1999. İstanbul 1971. ve XV..g. 15 M. Asırlarda R um eli’nin Türkler Tarafından İskânına D âir”. İstanbul 1989. İlhan Şahin. D İA. K uruluştan Fetret D evrine K ad ar”. 1 305-1312”. 291. H ad îd î m anzum olarak aynı efsaneyi zikretm ektedir ('Tevârih-i  l-i Osman 1299-1523. s. 38 39 40 41 E dirne’nin fetih tarihi ile ilgili tartışm alar ve fetihle ilg ili diğer gelişm e­ ler için bkz. T ü rk iy at A raştırm aları E nstitüsü. 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Şahin. İnalcık. 148-149. IV.g. “Tevârih-i Al-i O sm an”. s. İnalcık. Selçuklular Zamanında Türkiye.: H am di Can Tuncer. İA. 12. Claude Cahen. s. s. 11.  dil. İm aretin vakfiyesi için bkz. "A vrupa’da T ü rk ler (1305-1313) ve K üçük Asya'da Sırplar (1313)". s. 101). İnalcık. Tak­ vimler. s. İstan b u l 1997. Bazı tarih î tak ­ vim ler de farklı tarihler verirler. 10 11 İbn-i Kem al. s. s. aynı m üellif. “T ü rk le r ve Balkanlar". 131. Takvimler. X . aynı eser.. s. A ııthony L uttrell. s. 94 9 /3 8 8 .. s. 156-157. Çimbİ kalesinin Süleyman Paşaya verilm esini 1353 yılında gös­ terir (“Ç im bi" m ad.). II.

M ehm ed (1451 -1 4 8 1 ) D önem i’ne kadar olan h ad i­ seleri ve yapılan akınları öğrenm ekteyiz. G üm ülcine ve L outra’da. üs m erkezlerini de adı geçen bölgede k u rm u ş­ lardır. ERKEN O SM A N EI D Ö N E M İ (1299'1453)'N D E A K IN C ILA R VE A K IN C I BEYEERİ rken O sm anlı D önem i (1 2 9 9 -l4 5 3 )’nde akıncılar ve akıncılık faaliyetleri üzerine şu ana kadar ayrıntılı b ir çalışm a ve ince­ lem e yapılam am ıştır. iskân edilen toprakların O sm anlı kü ltü rü y le b ütünleştirilm esi ve devletin gücü n ü n en uç topraklara taşınm ası yö­ nünde önem li bir müessese o ld u ğ u n u g österm ekte­ d ir. Teselya Yenişehir. O hri ve çevresinde. yine Y unanistan toprakları içerisindeki Y enişehir (M ora Yarımadası).1 B una rağm en eldeki m evcut b ilgiler akıncılığın. Bu akıncı beyi ve ailelerinden M ihaloğulları Bilecik. A kıncılık k u ru m u n u n O sm anlı B eyliğinin ilk yıllarındaki oluşum u ve gelişim ini inceleyebilm eOSM ANU I miz için. Turhanoğulları. M urad D ö­ nem i (1420-145 l ) ’ndeki akınlar hak k ın d a b ilgi edinm ekteyiz. yeni bölgelerin fethedilm esi. üs m erkezleri ve fetih p o litik a­ ları üzerine b ilg iler edinm ekteyiz. D önem in tarih i belgeleri arasında sayabilece­ ğim iz berât ve tem liknâm elerden ise akıncı beyle­ rin in feth ettik leri yeni yerleşim bölgelerinde. Edirne ve çevresinde. Serez. şim diki Y u­ nanistan D evleti’nin toprakları içerisinde kalan Ye­ nice Vardar. A nonim G rekçe yazılm ış “Tevarih-i A li O sm an ” adlı eser6 ile latince yazılm ış M acar tarihinden II. tarih yazıcılarının aktarm ış old u ğ u b ilg i­ lerin değerlendirilm esi gerekm ektedir. T ırhala ile Eski Yugoslavya toprakları içerisinde kalan Ü sküp. Bayezid (1 3 8 9 -l4 0 2 )’in ö lüm üne kadar olan akınları.2 A raştırm alar doğ ru ltu su n d a E rken O sm anlı D önem i’nden başlayarak görevlerinin sürekliliği ve uzunca bir zam an takip edilebilm esi bakım ından akıncılık hizm etinde b ulunm uş ve akıncı beyleri y etiştirm iş ailelerin o ld u ğ u b elirlen m iştir. Plevne ve Silistre'de yoğun şekilde faaliyet göster­ m iş.7 K anuni D önem i (1 5 2 0 -1 5 6 6 )’nde Celalzâde M ustafa Efendinin eserinde ise akıncılık h izm etin in önem ve statüsüne işaret ed ilm ektedir. faaliyet gös­ terdikleri bölge ve m erkezlerin belirlenebilm esi m ü m k ü n olm aktadır. hangi aileden oldukları ve ak ın cılık görevlerine ilişkin k im i verilere ulaşılabilm ektedir. M alkoçoğulları'n ın da B ulgaristan topraklarındaki N iğ b o lu .ERKEN OSMANLI D Ö N EM İ (1299-1453)'NDE AKINCILAR VE AKINCI BEYLERİ H. B ura­ daki b ilgilerden akıncı beylerinin k en d ilerin i ta ­ nım lam aları. D iğer taraftan yapılara ait vakfiyeler ile m ali kaynaklarının tesp iti m ü m k ü n olm aktadır.4 K aram ani M ehm ed P a şa n ın Risale­ sinde3 O sm an Gazi D önem i (1 2 9 9 -1 3 2 6 )’nden II.3 Tarihi kay­ naklardan ak ın cıların g ö rev len d irilm eleri. akın yaptıkları bölgeler. ÇETİN ARSEAN A N A D O L U M E D E N İY E T L E R İ M Ü Z E S İ I. O sm anlıların yerleşim P o liti­ kaları. İnşa faaliyetlerinin tak ip edilm esiyle. H am zavi’n in eserinde I. Evrenosoğulları.8 Erken O sm anlı D önem i (1 2 9 9 -l4 5 3 )’ndeki akıncılar ve faaliyetleri ile ilg ili olarak elim izdeki som ut verilerden b ir kısm ı da akıncı ailelerinin in ­ şa e ttird ik le ri yapılardaki kitabe kayıtlarıdır. topSİYASET .

M urad’ın.9 Yine Evrenos Bey’e ait b ir tem liknâm ede vakıf m alları için öngörülen har­ cam aların yapılm ası ile kendisine bazı köy ve çift­ lik yerlerinin tem lik olarak verildiğini öğrenm ek­ teyiz. seri hareketlerinden dolayı O sm anlı T ü rk lerin in atlı birlik lerin d en olup. I. A ydınoğullarm ı k onu alan eser. H ak k ı U zunçarşılı yapm ış o ld u ğ u çalışm ala­ rında. ak ın cılığ ın ne şekilde b ir özellik taşıdığı konusu üzerine araştırm acılar d eğişik fikirler öne sürm ektedirler. Y apılan ak ının. Z eki P ak alın ’ın ta n ım ın a göre. Bayezid (Y ıldırım ) D önem i (1389l4 0 2 ) ’n in önem li savaşlarını içerm ekte. akıncıla­ rın toplanm asını ve göreve çağrılm asını sağlayan “Tavıcalar” denilen b ir g ru b u n old u ğ u n a işaret e t­ m ek ted ir. akın olabilm esi için akıncı beyinin kum andası altın d ak i b ü tü n b irlik lerin o akına katılm ası g erekiyordu. Bayezid (1 481-1512) D evri akıncı beylerinden M ihaloğlu A li Bey’in akınlarını içeren eseridir. k im liğ i ve m esleğinin yazılı o ld u ğ u n u görüyoruz. yüzyıldan itib aren bir ocak teşkil edecek şekilde örgütlenm iş olabileceğini k a­ n ıtlayan belgeler olarak g ö rülm elidir. D iğ er taraftan bu akınlara akıncı beyi k a tıl­ m azdı. 100 veya 100 kişi­ den az sayıdaki b ir b irlik le yapılan akınlar çete ve haram ilik adını alır ve akınlardan elde edilen her tü rlü gelir akıncılar tarafından aralarında b ö lü n ü r­ dü. iyi ata binip -iy i silah kullanan m aharetli cengâverler oluşturm aktadır. Çete. döğüş sanatının inceliklerini bilen. B unlardan ilki şair Suzi Ç elebi’n in II.13 A. F et­ hedilen topraklardaki idari yönetim m ekanizm ası­ n ın işlemesi b akım ından oldukça önem li b ir veri sunan belgeden.14 M.1 1 A kıncılar ile bağlantısı olm ası b akım ından iki edebi eserden bahsedilm esi gerekir. k im i yayınlarda süvari b irliğ i olarak b elirtilm işle r­ se de.15 A tlı b irlik lerin d en oluşm asından dolayı. M ihalo ğ lu ’nun akınlarım n m anzum olarak anlatıld ığ ı eserde. Von K raelitz tarafından yayınlanan bir berâtta. ve 16. İ. ordudan ayrı b ir g ru p olm alarından ve süva­ ri b irliğ in in b u ord u içerisinde b u lu n m asın d an do ­ layı. b ir b ö lü ­ m ü n d e de A nkara Savaşı ( l4 0 2 ) ’nda akıncı olarak görev yapan M ihaloğlu B alta Bey’den bahsedil­ m ek ted ir. A kıncı def­ terleri. M ehm ed (1451 -1 4 8 1 ) ve II. gerek tiğ in d e b ir akıncı beyinin al­ m ış o lduğu toprağın idari so ru m lu lu ğ u n u n da ve­ rilebileceğini görüyoruz. 1 5 9 5 ’ten sonra sınırların g ü v en liğ in d en sorum lu serdarlık görevine dönüşm üş ve eski k o n u m u n iı yi­ tirm iştir. akıncıların akın sonunda elde ettik le ri esirle­ ri karşı tarafa teslim ettik le rin d e 1/5 oranında pençik denilen b ir vergi aldıklarını.10 A kıncılar ile ilgili elim ize ulaşan en som ut b il­ g ileri B aşbakanlık M ü h im m e D efterleri içerisinden edinm ekteyiz. g ü n lü k yaşam ları ve b ir akıncı beyinin kahra­ m an lık larından ay rın tılı olarak b ehsedilm ektedir. tarih in d e II. akıncı beyi G a­ zi Evrenos Bey’e kendisinin alm ış o ld u ğ u toprakla­ rı Sancaklık olarak verdiğini öğrenm ekteyiz. K ö p rü lü .18 O sm anlı öncesi. akıncılığın 15. yağm a ve tah rip etm ek am acıyla akın yapanlara verilen b ir isim olan ak ıncılar. Em evi ve A bbasi D ev letlerin in Bizans’la m ücadele SİY A SIT . F. b u vergiyi alm ak için akıncı beyinin yanında akıncı kadısı veya pençikçi başının b u lu n d u ğ u n u b elirtm ek te. iyi binici atlılard an oluşm ak­ ta y d ı. M urad (13601389) ve I. haram ilik ve ak ın adı verilen. Babadan oğula devrolan akıncılığın esasını. I.17 A k ın c ılık . O S M A N L I'D A A K IN C IIJK VE G ELİŞİM İ D üşm an topraklarına./1 4 6 4 M.rağın k ullanım hakkım elde etm eleri yönündeki bilgileri öğreniyoruz. keşif.12 O SM A N U I A kıncıları k onu alan diğ er b ir edebi eser de E nveri’n in 869 H .16 A km zam anı d ışında herb iri ayrı b ir m eslek ve zanaat sahibi olan akıncılar. yüzyıllara ait b u defterler­ d en her akıncının açık b ir şekilde eşgali. akıncı beylerinin hânedana olan yakınlıkla­ rı. akıncıların “süvari” b irliğ i olarak b elirtilm e le­ rin in m ü m k ü n olm adığı görülür. M ehm ed (Fatih)’in veziri M ehm ed Paşa adına yazılm ıştır. üç şekilde g erçekleştirilen akınlarla elde edilen m al ve g a n i­ m etler pay edilerek d ağ ıtılırd ı. 15. F. k endi işleri ile u ğ raş­ m ak ta ve akın görevleri b u lu n m ad ığ ı sürece b u u ğ ­ raşların ı devam e ttirm e k te y d ile r.

B. I. akınlar üzerine b e lirttiğ i fikirle­ üzere “ak ın em rin i” vermesi. düşm an topraklarına karşı k o ru ­ m aktı. B üyük Selçuklu sta tü sü n d e o ld u k la rın ı gösterm esi b ak ım ın d a n ve A nadolu Selçuklu dönem i üzerine yapm ış o ldu­ önem li b ir veri özelliği taşım aktadır. I..21 I. A K IN C I BEYLERİNİN G Ö R EV LEN D İR İLM ESİ: A kıncı B eylerinin görevlendirilm esine dair en som ut b ilg ilerim izi d ö n em in ta rih i k ay n ak lan oluşturm aktadır. barın ­ m a ve ekonom ik gereksinm elere işaret etm ek te­ dir. M urad’ın ta h ta geçm esinin ardından. askeri özellikler gösterm iş old u ğ u ve b u özellik­ lerin O sm anlılar zam anında da devam etm iş olm a­ sından dolayı benzer b ir yapılanm a gösterdiği so­ nucuna varılabilir. “a k ın ” ve “a k ın cılığ ın ” O sm anlı öncesi dönem lerde ortak b ir takım . B u n la r yerli yerinde Uç beğleri oldular. O SM A N LI ilişkin olarak b ir bölüm de. U zunçarşılı’nın Ilhanlı. C ahen’in d ik k a t çektiği n o ktalar üzerinde yo­ lerinin alm ış oldukları yerlerde “uç beğleri" o ld u k ­ ğunlaşm aktadır. 78 6 H . akıncı beylerinin görevlendirilm esine ilişkin şu b ilg iler ak tarılm ak ­ tadır. İpsala’y ı fethetti. N ite k im akıncılar ve vaşçıların hayvanları için b ü y ü k otlaklar ve g an i­ m et isteklerinin a rttığ ın ı böylece d en etim altında tu tulam ayan bu g ru p ların A nadolu’ya b itm e k b il­ meyen akınlarını başlattıklarını yazm aktadır. ekonom ik. T ürklerİn A nadolu’ya yaptıkları akınların tem elinde yatan unsurlardan bahsederken. ele gefirmeye yürekli serdarları. 11366 M . zam anla d a b u sa­ m ış b ir tan ım lam a olm alıdır. . B u arada Tim urtaş Beyi Yanbolu ile K ı­ zılağaç Yenicisinin fethine memur etmişti. Buradaki uç beyi kelim esi aynı zam anda.sinin sonucunda sınırlarda özel teşkilatların k u ru l­ m uş olduğunu. B unlardan b i­ rincisi su ltan ın akıncı beylerini görevlendirm ek Shaw’ın da. fırsat b u l­ dukça düşm an arazisine akınlar yaparak ganim etler aldıklarını b elirtm ek ted irler. C. Tim urtaş Bey de değerli ganimetler I s İyas > :t . İlhanlılarda O sm anlı akıncı kuv­ H oca S adettin E fendi’n in eserinde de konuya vetlerine benzer ve “P işdar” adı verilen b irliklerin olduğunu. E v­ remiz G a z i dahi vardı. İkincisi de akıncı bey­ ri. M u rad ’ın akıncı bey­ lerini görevlendirilm esine yönelik şu b ilg iler veril­ m iştir : “Ülkeler a f an padişah göniil çekici sarayı tam am ­ lam ak üzere Edirne’de kalm ış. C ahen. A nadolu topraklarının bir “R u m diyarı” olm asının ötesinde sürülere el ko­ yabilecekleri. Shaw B üyük Selçuklu D evleti dö­ larının belirtilm esid ir k i. onları k o m u ta eden akıncı beylerinin bir görevleri de ülke sınırlarını. b ir taraftan sınırları düşm ana karşı koruyan b u birliklerin. A nadolu S elç u k lu la rın d a buna benzer olarak m em leketin doğu ve b atı sınırlarında uç teşkilatlan k u rd u ğ u n u . tu tsa k alabilecekleri ve öncelikle kendileri için bir sığınak özelliği taşıdığım b e lirt­ erek. ğ u çalışmalarda. “H an.”2i B u konular içerisinde konum uz açısından iki önem li noktaya işaret edilm ektedir. tarihinde K ızıla ğ a f Yenicesi fethedil­ di. A şıkpaşazâde tarihinde.22 Y ukarıda araştırm acıların verm iş o ldukları bilgiler ışığında. k ü ffa r d iyarını yağm ala­ maya. akıncı eylerinin uç beyle­ nem inde b ir g rup O ğ u z savaşçısı olarak nitelediği ri olm ası akınlar sonucu düşm an sınırlarına yakın Selçukluların. göçebe o ld u ğ u n u ve ord u n u n çekir­ uç bölgelerinde üslenm iş olm alarından kaynaklan­ değini bunların o lu ştu rd u ğ u n u . akınların tem elinde yatan y u rt edinm e. onların sınır bölgelerindeki yerleşim lerde yönetici H . h a la Şahin Paşa’y ı da sancağı a ltın d a k i askerler Samakov ve ih timan illerini yağm alam ak. devlet hizm etine girm iş aşiret kuvvetle­ rinin o lduğunu ve b u n ların önem li b ir bö lü m ü n ü n sınırlara yerleştirildiğini öğrenm ekteyiz. zapdetmekle görevlendirmişti.19 C. A nadolu Selçuklu ve B eylikler dönem i askerlik usul ve kaidesinin b ü y ü k ölçüde İlhanlı ve Büyük Selçuklu özelliği taşıdığını. devletle Edirne ta h tın a oturunca lalası Ş a ­ h in ’e Zağra tarafına ve Filibe’ye a kın emrini verdi. A nadolu Sel­ çukluların da “K ap ık u lu P iyade” ve “sü v a riler’in dışında. d i­ ni. Zaferleri emel bilen G azilerin her biri sayısız gani­ metler ele geçirdiler. ya nlarına k a la ­ balık birlikler ka ta ra k düşman topraklarına sevketmeye devam etmişti.20 S.

tah rip ve talan yoluyla. getirdikleri arm ağanları sunmuşlar. ay ışıkla rın d a n saçlar örülmüş oğlanlar ele geçirerek sayısız mal. o rd u n u n işini kolaylam ak üzere. yüksek dağları. D üşm anın önem li geçit. O sm anlı ülkesine düşm anca tavır içerisin­ deki devletleri beklem edikleri saldırılar ile m addi ve m anevi açıdan çökertm ek. keremli padişahın iltifa tla rın a m azhar olmuşlardı. 5. 8. peri çehreli kızlar. h a ­ la Şahin Paşa ise Sam akov ile ih tim am üzerine a k ın et­ miş. onların statü lerin i ve to p lu m içindeki k o ­ n u m ların ı gösterm esi b ak ım ın d an ö nem li yer t u t ­ m aktadır. S ultan ın aynı zam anda o rd u n u n başına atanan kum an d an ı da bizzat b elir­ lediği ve böylece başlayan akın ların en son aşamaOSM ANU S C. ”25 sında “sayısız g an im eti” topladıkları an latılm a k ta­ dır. görüşm elere k atılm ış olm aları gerekir ki işbilir beyler olarak be­ lirtilen kişilerin akıncı beyleri ve k u m andanlar ol­ ması kuvvetle m uhtem eldir. hem de neş’e dolu sarayı kutlam ak törenine k a tıla ra k saygılarını. O sm anlı ordusu seferdeyken. 10. M u rad ’ın o ğlu Şehzade Bayezid’in G erm iyan B eyi’n in kızılayla SİYASET . sultan tarafından gerçekleşti­ rild iğ in i gösterm ektedir. ”24 “Cennetleri gözeten padişah A na d o lu yakasından a rtık çekinilecek bir durum olm adığına inanınca. 2. 6. A ni baskınlar ile düşm anı sin d irm e ve k a­ çırm a. Bu ilişkiyi belirleyebilm em izde başlıca kaynaklarım ızı yine tarih yazıcılarının verm iş o l­ d u ğ u b ilg iler oluşturm aktadır. dine gölgelik eden padişahın otağına dönmüştü. 9. düşm anı beklem ediği b iran d a h azırlık ­ sız yakalamak. m al ve esir alm ak.11 3 8 3 M . Sınırların g ü v en liğ in i sağlam ak. B üyük m eydan m uharebelerine g ere k ti­ ğin d e katılarak orduya destek verm ek. Böylece zaferleri gölge edinen askerin sayısız ganimetler toplamak suretiyle güç kazanm ası. yere batasıca kiiffara y ılg ın lık ve korku salınm ası ve bu ülkelerin ele geçirilmesi kararlaştırıldığı zam an geçitleri. B irincisi. k u le ve g arn izo n ­ ların ın yardım b ağ lan tıların ı kesm ek suretiyle ele geçirip o rd u n u n işini kolaylaştırm ak. hem h ü n ­ karın eteğini öpmek şerefine. y ılın d a R um eli’ ye geçerek ta h t kenti E dirnede konaklam ıştı. O sm anlı ord u su n u n savaştığı düşm ana. İşbilir beyler ve vezirleriyle görüştük­ ten sonra. yeni ülkelerin fethedilm esi ve bu fetihlerin d in i yö n ü n ü açığa vuran “cih ad ”olayıdır ki. Ü çüncü önem li nokta. ülke­ ler açmak ve cihad gayretlerine h ız vermek için 785 H . D üşm an to p rak ların ın en zayıf noktasından saldırarak. düşm anlara y ılg ın lık verm ek.ve padişaha la yık hediyelerle sultanın otağına gitti. düşm ana d eğişik kollardan sal­ dırarak zam an ve kuvvet k aybettirm e. Tarihi kaynaklardaki bilgileri to p arlad ığ ım ız­ da. 7. O layın ikinci önem li noktası. Bu akın için görevlendirilecek olan beylerinin. D üşm an arazisini keşif yoluyla tan ım a ve böylece ak ınların hızlı b ir şekilde yapılm asını sağ­ lam ak. 3. ganim et ve kıym etli eş­ ya la r toplamış. 11. G a za yolunda koşan bu ik i serdar. yar­ d ım edebilecek devletlere akınlar yaparak oyala­ mak. “akın ferm anı”n m çıkarılm asıdır. 4. çıkış ve giriş yerleri bilinmekle feth in ko­ laylanm ası da öngörülmüştü. Ü lkeler fethederek O sm anlı to p rak ların ı g e ­ nişletm ek. Yağma. akıncılar ve akıncı beylerinin belli başlı görev­ lerin in şunlar o ld u ğ u g ö rü lü r : 1. akm yapılacak olan bölgenin belirlenm esinden son­ ra. padişahın vardığı k a ra r üzere A rn a v u tlu k ve Bosna diyarına a kın ferm anı çıktı. H Â N E D A N İEE OEA N İljŞ K İE E R Î A kıncı beylerinin O sm anlı hanedanıyla olan ilişkileri. B u ise olayın resm i bir b o y u tu ve akıncı beylerinin resm en gö­ revlendirilm elerinin. ta rih çin in ak tard ığ ı diğer b ilgiler bundan sonraki aşam aların nasıl gerçekleştirildiği­ ne dair bilg iler içerm ektedir. d ö rt açıdan önem taşım aktadır. sultanın. G an im et. I. bağlılıkla rın ı belirtmişler. Y ukarıda aktarılan bilgiler. 12. akm yapılacak olan bölgeyi “işbi­ lir beyler” ve “vezirleriyle” belirlem esidir. yolları. B ü y ü k ordunun ba­ şına Tim urtaş beyi tayin ederek bu yöreye ilk kez gönder­ miş oldu.

Evrenuz G a z i’ye d a h i gel dediler.. hüner gösteresin. M urad D ö n em i’ne ait o ld u ğ u n u iddia e ttiğ i ikinci m e k tu p d a ise. sultan B a yezid ve Yakub Çelebi ve Tim urtaş Paşa dilaverler de gelip hünkarın elini öptüler.. A li Bey su ltan ın em rini alm ak için g ittiğ i A li Bey’in ağırlanışından bahsederken.B a k a Evrenoz demişti. H ü n k a r da h i buna gereği gibi izze t idip bir â li tim ar emir etti.. On­ dan sonra düğüne başladılar. B aş beğleri ve sipa­ hilere inam lar ittiler. y ü z a k lığ ı edesin.S u lta n M u r a d G a z i’nin Evrenoz a d lı bir subaşısı var idi. Varub. Evrenos Bey’den de şu şekilde bahseder. H ü n k a r daha H a k Tea la ’y a şiikr edip.olan d ü ğ ü n ü h akkında b ilg iler veren A şıkpaşazâde. S u lta n M u r a d ın gayet toğrusu idi. ge­ lişm eleri şu şekilde aktarır: O SM A N H I Aynı yazarın yayınladığı ve I. G ayet bahadır ve serfiraz g a zi kişiydi. “. Evrenos Bey’e görevini nasıl yerine g etireceğine ilişk in şunları belirtm ektedir. Ve Karam anoğlu’nu esbabın ve a la tın b il kü lliye Tim urtaş paşaya bağışladı”29 Evrenos Bey’in su ltan ın d ü ğ ü n ü n e O sm anlı beyleri içerisinde davet edilerek b u lu n d u ğ u k o n u ­ m a göre yani m ertebesine göre d ü ğ ü n d e yer alm a­ sı. Urumeli sefe­ rinde paşa oğlum uzla varasın. Bazı d u ru m lard a su ltan akınlardaki başarılar­ dan dolayı akıncı beylerine hediyeler de su n ab il­ m ekteydi.. ”28 D aha sonra yem eklerin yenilip hediyelerin su ­ n u ld u ğ u b u ağırlam anın oldukça g ö rk em li oluşu. k ıl ı­ cının keskinliğini b iliriz. akıncı beylerine verilen değeri ve onların k o n u m u ­ n u n önem ine işaret etm ektedir. Y a nınızda cenk ahvalin görüp bilmeli. su ltan M urad. ”i0 Y ukarıdaki bilgilerden.. ”26 “H ezâran iltifa t-ii rağbet ile Otağına götürdi izzet ile Saçıldı üstine dürri f ı r ovan N e d ü r kim her biri bir necm-i taban Döşendi her y a n a diba-vü atlas Yere in d i sanasın çerlo-ı atlas. b ilin d ik ­ lerini gösterir b ir veri duru m u n d ad ır. ve b il cümle çin k i Karamanoğlu sınıb kaçtı. ağanun neslindendir. M u r a d ım ı da sizinle bilece göndermek iste­ rim. E tra fın beğlerine davetçiler gönderdiler. es­ babın ve emvalin hep h ü n ka r önüne getürdiller. A kıncı beyi ve ailelerinin to p lu m içinde de iti­ barlı ve saygın b ir k o n u m u o ld u ğ u n u yine tarihi kaynaklar aktarm aktadır.. N e şri’nin ko­ nuya ait sunm uş o ld u ğ u b ilg i şöyledir : “. a d ı b ilin ir bir akıncım ızsın. yüzyıl şairlerinden Suzi Ç elebi akıncı beyi M ihaloğlu A li Bey’in savaşlarını ko n u alan gazavatnâm esi’nde. H ica z’a gitm işti. A raştırm acı Z iya H an h a n ’ın O rh an G azi d öne­ m in e ait o ld u ğ u n u id d ia e ttiğ i b ir m e k tu p ta da akıncı beylerinin statülerine ilişkin b ilg iler ed in ­ m ekteyiz. ona göre a d ­ lanm ak.. K âbe-i Müşerrefe-i Şerrefeha la lla h ü Teala ta v a f idip. ol esnada yine gelip h ü n ka ­ ra yitişti. hem de to p lu m içinde b u ad ile ta n ın ıp .. B u m e k tu b u n b ir b ö lü m ü n d e O rh an G a­ zi’n in Evrenoz Beyi görevlendirm esine ilişk in şu b ilg iler verilm ektedir. N eşri tarih in d e yine Evrenosoğulları’na ilişk in b ilg iler verilirken.. K endi sancak beğleri de geldi. “H a zır lık la r tam am landı. Evrenos Bey’in hacca g id ip gelm esinin ardından sultan tarafm dan k en d i­ sine tim ar verilm esi. G erektir ki. sırası geldiğinde hediyelerini sunm ası ve b u he­ diyelerin m addi açıdan değ erin in yüksek olm ası Evrenos Bey’in zengin liğ in i ve ekonom ik gü cü n ü de işaret etm ektedir. dar. Hepsi mertebelerine göre hediyelerini a rz ettiler. Evrenosoğulları ailesinin hem hânedanla ilişkisini. SİYASET .a ı Evrenoz’lu demeye hikm et bu­ K aram an o ğ lu ’na ait b ü tü n m alların akıncı b e­ yi T im u rtaş beye bırakılm ası... 15.. su ltan ın b u akındaki başarıdan dolayı m em n u n iy etin i hem de akıncı beylerine verdiği önem i gösterm esi bak ım ın d an önem li b ir bilgidir.. kıvanub buyurdu. E tra fın elçileri geldiler beğlerden hediyeler getirdiler. B u konuya ilişk in b ir b ilg in in N eşri ta ­ rih in d e şu şekilde v erildiğini görm ekteyiz.. Evrenuz G a z i’nin hediyeleri ileri geldi. B ileğinin hünerini.. Şim d i Evrenoz oğlanları k im vardur. N i ­ ce vilayetler fethetm işti. on u n soyundan gelen kişilerin Evrenosoğulları olarak b ilin d iğ in in belirtilm esi. atın ın bastığı yerde ot bitmez. “. onların statülerine de yer v erildiği görülür.

to p lu m yaşam ının (dini. riayet edip.. Akçakoca ile olan gaziler buraya toplandılar.İm di. “Karamürsel derler k i B a h a d ır vardı. Günıiilcine’ y i yer edi­ nip oturdu.. tim ar alan kişilerin b u b öl­ genin fethini sağlayan K aram ürsel ve A kçakoca ol­ ması. Orasını tım arlara bölüştürdüler tim ar er­ lerini kıyıya getirdiler k i İstanbul’dan yeni çıkıp memle­ keti vurmasın. onların yaptıkları akm hizm etine verdikleri önem i. Erken O sm anlı dönem inde. “Veziri H ayreddin P aşa’ y a emretti: 'Varın Evrenüz ile o illeri fethedin’ dedi. Ahi teşkilatının. bu açılardan to plum da bütünleştirici ve örgütleyici m addi ve m anevi güç haline gelm iştir. fethedi­ len toprakların tım arlara bölünerek d ağ ıtıld ığ ın ı öğrenm em izin yanında. B unun içerisinde akıncı beylerinin tim ar edinm eleri ile başlayan b u yerle­ şim . ekonom ik ve sosyal açılardan) yeni alm an yerleşim bölgelerine yerleştirilm esi am acını taşı­ m aktaydı. karşılıklı fikir alış verişinde b ulundukları ve alınan yerleşim lerde uy­ guladıkları yerleşim ve iskâna ait b ilgileri b u lab ili­ yoruz. Vergilerini adalet üzre toplayasın. YERLEŞİM PO EİTİK AEA RI VE BÂNİEÎKEERİ O sm anlının yerleşim politikasını din i. Aşıkpaşazâde tarih in d e akıncı beyle­ rin in tım ar edinm elerine ait sunulan b ilgilerden bazıları şu şekilde verilm iştir.“. ”il ana şema üzerinde şekillenir. ekono­ m ik ve idari yapının yerleştirilm esi olm ak üzere üç OSM A N U . k o ­ n u m u n u her zam an korum uştur. üstlenm iş o lduğu rol daha çok dini b ir karakter ta ­ şım aktadır.. ”i2 Y ukarıdaki her iki m e k tu p ta da sultanların akıncı beylerine olan güvenleri. devletin uyguladığı yerleşim p o litik asın ın özünü oluşturm aktaydı. aynı dönem de hanedana yakınlık­ ları ile d ik k ati çeken A hi teşkilatı ve reislerinin önem li bir statüye sahip olduklarını belirtm em iz gerekir. Buluştuğum uzda hilece söyleşir. İşte b u şartları birleştiren akıncı beyleri h ak im o l­ dukları üs m erkezlerinde bânilikleri için gerekli m ali desteği de sağlayarak im ar ve inşa faaliyetle­ rinde bulunm uşlardır. Biire’y i İskeçe’y i M a ru ly a ’y ı fethetmişti. B u bilgilerden. Ö ncelikle halkı d in çatısı altın d a b ir­ leştirip. Sen. Yalova’y ı da tim ar a verdiler. düşkünle­ re merhamet gözüyle nazar kılasın. yüzyıldan itibaren b ir esnaf ö rg ü tü n iteliğ i kazanan A hi teşkilatı. g elir sağlam a ve b ân ilik faaliyetleri ile b irb iri­ ni tam am layan faktörler olarak devam etm ekteydi. O sm anlı idaresinin. Bilginlere. Evrenüz. atam a r­ mağanısın. Orada eyleşip hoşça d ir lik kurasın K ılıcım ekmeğidir deyu fu ka ra ya zahm et vermeyesin. bize cennet me­ kan karındaşım ız yadigârısın ve d a h i babam. 16. M u rad ’ın O sm anlı idaresinin başına geçerken ah i­ lerden destek alm aları b u ilişkinin ne denli önem li old u ğ u nu vermesi yönünden örneklerim izi olu ştu r­ m aktadır. M urad D ö n em i’ndeki G üm ülcine Iskeçe ve B ü re'’in alınm asına ilişk in v er­ m iş o ld u ğ u bilgilerde O sm anlıların yerleşim p o li­ tik asın a ilişkin önem li veriler vardır. E rken O sm anlı dönem inde. her hangi tarafa gitmek gerekirse ol canibe varırız. I SİYASET D . Onlara nice hizm et ettinse bize de öylece h iz ­ met edesin. tim arların öncelikle o toprakları alan tim ar erleri ve akıncı beyleri arasında pay ed ild iğ in i gös­ term ektedir. Tarihi kaynaklardaki b ilgiler akıncı beylerinin tim ar almaları konusunda h içbir şüpheye yer b ırak ­ m am aktadır. vardığın yerde durasın. O sm an G azi’nin A hi şeyhlerinden Şeyh E debali’nin kızı ile evlenmesi O rhan G azi ve I. O rhan Gazi D önem i akıncı beylerinden K aram ürsel’in tim ar ald ığ ın ı. A şıkpaşazâde’n in I. A kıncı Beylerinin yerleşim politikası dolayı­ sıyla. m alum un ola ki. örgütlem eyi am açlayan ve zanaat sahibi in ­ sanların o lu ştu rd u ğ u A hi teşkilatı. B iz dabi ol tarafa varm ak üzere olup ayağım ız üzengi­ dedir.. Bu p o litika. hânedan ile olan yakın ilişkileri bakım ından sadece akıncı beylerini ve ailelerini düşünm ek tek boyu tlu bir bakış açısı yaratacağından. Aşıkpaşazade de bu fetihlere ait bilg iler şu şekilde ak tarılm ak ta­ dır. toprak yöntem inin. Gümiilcine’y i sana ih ­ san eyledik. 0 k ıy ıy ı ona tim ar verdiler.

o dahi bütün civarı ile fetholundu memleketini tim a r erle­ rine paylaştırdılar. A kıncı B eylerinin tim ar edinm ekle beraber feth ettik leri to p rak ların sancakbeyi olarak idari so­ ru m lu lu ğ u n u da ald ık ların ı görüyoruz. tarihli A rnavud Sancağı T ım ar D efterinde. D evlete karşı bizzat sorum lu o l­ dukları sonucuna varılabilir. haraç ve koyun resm inin (Vergisini) ve sahip olunan to p rak ların sın ırların ın b elirlenm e­ si için görevliler te sb it edildiği. B u g öçettirm e olayına iliş­ k in tarihçinin verm iş old u ğ u b ilg i şöyledir : “Önce Saruhan iline gönderdiler.39 B u b ilg ilerd en akıncı beylerinin kendi bölgelerindeki ekonom ik g elirin toplanm asında. A ld ık la r ı yerlerde pa d işa h lık kanunu tatbik ettiler hana gönderilmesi gerekli olanı gönderdiler G azilere verilmesi gerekil olanı verdiler. bu kişilerce yapı­ lan tescilden sonra da bazı köy. B u d u ru m a en iyi örneğim iz. H araç koyuldu.”i8 A kıncı beylerinin fetih ve yerleşim p o litik a­ sında rol oynayan önem li faktörlerden birisi de ta­ rikatlara m ensup şeyh ve dervişlerin etk in faaliyet­ leridir.35 T im ar sistem i O sm anlıların iskân p o litik asın ­ da da önem li bir rol üstlenm işti. M urad D önem i ile b irlik te alm ış oldukları yerleri m alikane tarzında evlatlarına geçirebilm ek için. A. B erâtnâm edeki b ilg i şu şekildedir.36 b u insanların I. I. “Kendü kılıcıyla Fetheyledüğü K ale-i Gümülcine ve d a h i Serez’e ve M a n a stır’a varınca bir sancaklık yer./1 4 3 1 M.H aracını M u ra d H a n ’a gönderdi. Böylece akıncı bey­ lerinin to p rağ ın k u llan ım hak k ın ı elde ettiğ in i vurgulam aktadır. fethedilen topraklardan bol t ı ­ m arlar v erild iğ in i b elirtm ek te. K afirlerine haraç tayin ettiler ora­ dan devletle yine buna geldiler Evrem iz G a z i’ ye Serez’i uç verdiler. yüzyıldan itibaren sınırlardaki fetih hareketlerine k atıld ık la­ rını. iskân ettiriim eO SM A N H .... topraklara yerleştirilip. B u n u n yanında akıncı beylerinin belirli bölgelerde ekonom ik güç haline gelm esine ilişkin belgelerde b u lunm aktadırlar. y u karıda b elirttiğ im iz iki belgeyi de esas alarak verm iş o ld u ğ u bilgilerde. çiftlik ve m ezrala­ rın kendisine te m lik ed ild iğ in in belirtilm esi b u açıdan önem li b ir k ay ıttır. . 835 H . Yaşar O cak heterodoks tasavvuf akım la­ rına m ensup şeyh ve dervişler olarak nitelediği bu g ru b u n tekkelerde toplan m ak yerine 13. ”33 si ve daha sonrada tım ar verilm ek suretiyle y ü k ü m ­ lü lü k k arşılığında to p rağ ın ku llan ım hak k ın ın ve­ rilm esiyle. devletin m alı o ld u ğ u fethedene ancak o da görevi ve hizm eti d e ­ vam ettiğ i sürece. tım ar sahiplerinin çoğunun S aruhan’dan gelm iş ve zorun­ lu göçe tabi tu tu lm u ş kişiler o ld u ğ u d ik k a t çek­ m ekle b irlik te . A kdağ. M. Orada göçer iller vardı. yeni alınan topraklarda gayri m üslim lerle te ­ m asa geçerek o n ları m ü s lü m a n la ştırd ık la rın ı b elirtm ektedir. b u topraklardan evlatlara kalan arazilerin olm ad ığ ın ı akıncı beylerinin ise I. ”37 Şeklinde.. O sm anlıların A na­ d olu’daki göçm en halkın göçe tabi tu tu larak Bal­ kanlardaki. M urad zam anın­ da. Onları sürdü. arazinin k im tarafından fethedilirse edilsin. O sm anlıların fetih ve iskân p o litikasında ta rik atların önem li rolü old u ğ u n u öğreniyoruz.. M u rad ’ın G azi Evrenos Bey’e Sancaklık yerler v erild iğ in i gösterir b ir berâtnâm esidir. Evrenos Bey’e ait b ir te m h k n âm ed e de V ardar’a tabi b u lu n an köylerden has. sancaklık olarak v eril­ d iği belirtilm ek le. D a h a başka memle­ ketlere de hücum ederdi. Yazar’m K alenderiler ve B ektaşilik üzerine verdiği b ilgilerden de. Ondan sonra A rn a v u t iline ve M a n a stır’a yöneldi. 34 Yazar I. B ununla b irlik te. Serez iline geçirdi. H a y li Askerle vardığı gibi M a n a stır ita a t etti. O sm anlılar feth ettik leri topraklarda d a­ ha kalıcı o lm anın yollarından b irisini denem iş o lu ­ yorlardı.. . Bayezid D evri’nde R u ­ m eli fetihlerine k atılan ve D im e to k a’da b ir zaviye açan K alenderi şeyhi olan Seyyid A li S ultan’ın ra­ hiplerin aracılığı ile hıristiyan halkı m üslüm anlaştırd ığ ın ı M enakıbnâm esi’ne dayanarak ak tarm ak­ tadır. akıncı beylerinin sultan izni ile aldıkları bölgede idari sorum lular haline g eld ik le­ rini de görüyoruz. I SİYASET B uradaki bilgiler ışığında. k en d isin in fethi olan bir bölgenin içerisindeki yerleşim lerinin. A kıncı Beyi T im urtaş Bey tarafm dan sultanın izni ile A rnavutluğa göç e ttirild iğ in i Aşıkpaşazâde tarih inden öğreniyoruz.

Bu uygulam ada m ü lk ve m iri arazilerin b ir birleşim i söz konusuydu. E m lak’ın sultanlar tarafından sınırlandırılm ası. onların kısa b ir zam anda alm ış oldukları bölgelerde özel­ likle U ç m erkezleri yani üs n iteliğ in d ek i yerleşim n oktalarında bânilik eylem lerinde bulunm aları için gerekli m addi olanakları hazırlam ış ve böylece ço­ ğ u n lu ğ u sınır boylarındaki illerde vakıflarla des­ teklenen m im ari eserler m eydana getirm işlerdir. M alikane hisseleri tek kişi tarafından tasarruf edildiğinde geliri bir sipahiye tahsis edilirdi. toprağı kendisi üzerinde serbest­ çe tasarruf ettiler. m ü lkiyetinin m u tlak biçim de devredilm esi değil. Bir g ru p seferde iken.41 E. öşür vergisini ödem eden kölelerce işletebilm e im kanına sahip olm uşlardır.43 W erner’in akıncı beylerinin tim ar edinm edikleri üzerine olan iddiası. at besleme g ibi angaryadan bağışıktılar. B u n u n dışında yaza­ rın akıncı beylerinin em lak edindikleri kendi böl­ gelerindeki vergileri topladıkları ve bazı vergiler­ den m u af olduklarına ait verm iş o lduğu bilgiler. M alikane bö­ lüm ünden toprak sahibine pay şeriata devlete d ü ­ şen pay ise örflere göre belirlenirdi. Beldiceanu’nun O sm anlı vergi defterlerin­ den yapm ış olduğu çalışm alardan. öteki g ru p ta r­ lalarda çalışıyordu. tim ar sitem inin. V akıflar ile devlet m üdaha­ lesi.42 A kıncı beyleri arasında m üslüm anlığı sonra­ dan kabul eden beyler de vardı. “M alikhane” sistem ini daha anlaşılır hale g e tir­ m ektedir. A kıncı beylerinin yukarıda b elirttiğ im iz şekil­ de toprağın kullanım hakkına ve dolayısıyla g elir­ lerini toplam a sorum luluğuna erişm eleri. B unlar zam anla yalnızca topraktan alm an rantı değil. tarihi kay­ naklardaki akıncı beylerinin tim ar aldıklarını gös­ terir kayıtlar ile çelişm ektedir. G elirler. Bunlara tim ar değil em lak verilm ek­ teydi. tersine zam anla k ısıtlı b ir vergi alm a hakkı tan ı­ m ak dem ektir. beyler askerler akıncı beyleri arasında yayılm asını engelleyem edi. W erner. akıncı kom utanlarına uç beyleri deniliyordu. İkincisini de göçer ve çiftçi kolonistlerin yeni fethedilen topraklara yerleşmesine dayandırm aktadır. yani tem liknâm e alm ak zorunda olduklarını belirtm ektedir. H arm ankaya kale­ sinin Bizanslı kom utanı Köse M ihal buna örnek oluşturm akta ve akıncı beyi k o n u m u n u m iras ola­ rak bırakm ıştır. Bosna’nın 1516-17 yıllarına ait k ayıtlarından anlaşıldığına göre düzenli vergiler­ den. A kıncı Beyleri sülaleler oluşturuyor. vergi ve hizm et y ü k ü m lü lü ğ ü ortadan kalkı­ yordu.40 N . m iras bırakm ak ya da vakıfla değiştirm e h ak lan saklı kalıyordu. W erner. V akıf kuruluşları da işte b u am a­ ca hizm et ediyorlardı. O sm anlı öncesi dönem de var olan uygulam aların devamı olduğunu ortaya çıkarm ası ve tim arın. toprak sahi­ bi ile devlet arasında paylaşılıyordu. yani ran t paylaşılm ıyordu ve gerekli savaş hizm etlerini g ördüğü sürece b ir tek kişiye aitti.kurm uş oldukları hayır eserlerine bağlam ak m üsadesi. Akıncı beyleri kısa zam anda ayrı­ calıklar elde etm iş. yabancı ahalinin de haracını topluyorlardı. k o nunun başında. akıncı beylerinin yerle­ şim edinm elerine ilişin olarak şu bilgileri verm ek­ tedir. U ç beyle­ ri etrafındakiler tim arlar d ağıtarak geniş b ir askeri çevre oluşturm aktaydı. iyi örgütlenm iş az sayıdaki akıncıların açmış olduğu yola. M alikane bölüm üne gelince hu k u k i açıdan bu da. B u ise alışılagel­ m iş du ru m u n dışında idi. H araç ve avarız dışındaki tü m gelirler tım ar sahibi yani sipahilere aittir. “m alikane-divanı” adı verilen Selçuklu kökenli uy­ g ulam anın bir parçası olarak sü rdüğünü belirlem e­ si. A m a toprağı satm a. m iri araziler üzerinde iki-üç çift öküz tu tab ilm e ve b u toprakların. toprak vergilerini su ltan ­ lar görevli m em urları ile toplatıyorlardı. Yazara göre. O S İılA N U ( J Ş 1 SİYASIT . O sm anlı D evleti’nin fetih ve iskân yani yayılm a p olitikasının başarılı olm asının nede­ nini iki tem el noktaya bağlam aktadır. şim diye kadar sıraladığım ız konuya ilişkin b ilg i­ lerle aynı paralelde ve destekleyici tarzdadır. B unlardan birincisini.

2 3 1 . A y r ın tılı b ilg ile r iç in b k z .g. s. A n k a ra . 2 3 1 . s.g. B k z.: Suzi Ç e le b i. The Foundation o f the Ottoman Empire (çev.: M. B k z.: Ragıp 16 17 18 19 U z u n ç a rş ılı.. 33 34 A. Gazavatnâmeler ve M ihaloğlu A li Bey G azavatnâ- mai Tarihi .e. 8 B k z. 1 9 6 7 . “A k ın c ı” m a d d e s i. a.: A k ın . Osmanlı Devleti Teş­ kilatına M edhal . İ. 1 9 7 0 . B k z.. s. s. 2 3 9 B k z . a.e..3 4 1 . s. 1 9 5 6 ..2 4 0 ..: N e ş r i. 7 B kz. H . Y Y ’dan X V I. 1 9 3 3 .e. I. İ.: U z u n ç a r ş ılı. Bayezid II Zamanların­ 20 B k z. İs ta n b u l.. Öner). 1 9 8 6 . H o c a S a d e ttin E fe n d i.: F e rid . A n ­ k a ra . 1 9 9 1 . A .: A n o n im . A n k a ra . Tarih Konu­ manlı Tarihi Haz. h .: H o c a S a d e ttin E fe n d i. M e h m e d (F a tih ) ( 1 4 5 1 -1 4 8 1 ) s o n u n a k a d a r İçeren e s e rin i 1 4 7 6 ’d a y a z m a y a b a ş la m ış . 42 B k z .da Osmanlı Devletinde Tım ar (çev.: F e rid . 3 4 0 . 6 6 7 . 6 6 . I. İ s ta n b u l 1 9 1 0 . s.4 0 .. s. a. s.g. B e lle te n . Suret-i Defter-i Sancak-i Arnavid. a . A y r ın tılı b ilg ile r iç in b k z . s.: K r a e litz . D e c e i. 37.I I .: a. . s. Levend). 2 2 9 . B k z . s. s. A ..-X V . 1 9 8 7 .. M .: H a m z a v i. a.4 3 8 . Y . H . 3 1 . s. O s m a n lı ta r ih in i h a n e d a n ın b a ş ­ la n g ıc ın d a n .2 4 0 .g.g . 1 9 8 2 .. H . 1 9 8 1 ...e. s. İ s ta n b u l. E sk işe h ir.2 3 4 . 2 8 . A n k a r a . I.: Shaw . . 2 4 2 . a.: İ. 1 3 4 -1 3 5 . 3 6 . s. 1 9 2 8 .g. s. Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü . Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. 1 0 5 . H e r ü ç ta r ih y a z ıc ısın ın T ü r k ç e ç e v irile ri iç in b k z . Tarihi Osmani Encümeni Mecmuası. A rn a v u d S an cağ ı ü z e rin e y a p ılm ış a y rın tılı b i r ç a lış m a iç in b k z . M .: T acaıı. s. Osmanlı’dan Önce Anadolu’da Türkler (çev. 1 9 7 9 . 4 6 . 1 9 8 7 . M .: N e ş r i.: Ş. Osmanlı D evletinin Kuruluşu. s. H a c e tte p e Ü n iv e rs ite s i Sosyal B ilim le r E n s titü s ü .7 5 9 .: Y. 43 Esen. I . 1 9 8 1 .e. a.g. A ğ u s to s 1 9 9 5 .g.. Os- rihi Encümeni Mecmuası.g. 7 /3 7 . s. 1 9 9 2 . W ie s b a d e n .e. 2 0 2 .2 5 0 . a. Hulusi).e./ 1 4 9 1 M . 4 2 . 3 0 4 2 . 11 12 B İlgİ İçİn b k z .. E se rin i 8 9 8 H . 13 B k z. 9 B ilg i için b k z . Y Y. a.. İ s ta n b u l. 1 9 2 8 /2 9 . İ. s. 2 5 7 -2 5 9 Suzi Ç e le b i. A kıncılar ve Mehmed II.e.. I-V . Yinanç).m. Tarihi Osman'ı Encümeni Mecmuası. M u r a d a ( 1 5 7 4 -1 5 9 5 ) s u n u lm u ş tu r .. Köymen).. “X V Y ü z y ıl L a tin c e M a c a r K r o n o ğ i C h ro n ic a H u n g a r o r u m ’u n T ü r k T a rih i B a k ım ın d a n D e ğ e r i" . Ç . İ s ta n b u l. A . a. a. 2 3 9 . Grekçe Anonim Osmanlı Tarihi (haz.: A şık p a şa z a d e .. d ö n e m in ta r ih i o la y la rın ın k a ­ y ıtla rın ı tu tm u ş t u r . 3 9 .5 5 . N e ş r i. 1 9 4 0 . I . T ürk Ta­ şuyor Dergisi. s. Kappert). U z u n ç a r ş ılı.: B e ld ic e a n u . 4 3 3 . “M u ra d H ü d a v e n i d g â r ’ın G a z i E v re n o s B eye H a k ve A d a le t Ö g ü t ü ”. İ. A n k a ra . s..g. s. s. N . 37341 T ı m a r S is te m i ile ilg ili a y rın tılı b ilg ile r iç in b k z . s. a.: A.m. 1 9 1 4 /1 5 .: W e rn e r.. A y r ın tılı b ilg ile r iç in b k z . manii Döneminde Akıncı Beyleri ve Bânilikleri. X V I .e. A n ­ k a ra . Türkiye’nin İktisadi ve İçti­ Mesalik (Haz. F.g.. V. H . 2 7 . 6 B k z. “İ lk O s m a n lı P a d iş a h la rın ın İh d as E tm iş O ld u ğ u B azı B e r â tla r ”..e.. 1 9 8 8 . B k z. “K a r a m a n i M e h m e d P a şa R is a le s i”. H . s.g.: a..: A şık p a şa z â d e . 2 4 2 . s. 4 6 -7 2 ... K ılıçbay).. The Encyclopaedia o f İslam..: M. s. A ta tü rk’e Armağan Kitabı. I I. II. H . M. 8 2 . “B a z ı M e n a k ıb n â m e le re G ö re X I I I.: U z u n ç a rşılı.: A rs la n .m. Erken 0s~ 14 15 B k z . 2 A k ın c ılık ve A k ın c ı B e y le ri Ü z e rin e G e n e l B ilg ile r iç in b k z. “K a le n d e rile r ve B e k ta ş ilik ” . B k z . T A C A N . İ s ta n b u l.: O. 6 7 .: Y îııanç. A. " A k İn d jİ” m a d d e s i. A. 3. Y . k e n d i­ s in d e n ö nce y a z ılm ış O s m a n lı ta r ih le r in i k u lla n a n H o c a S a d e ttin E fe n d in in ta r ih i ise I II . 1 9 8 5 . 2 4 0 . s.. V. Tabakat-ül M emalik ve Derecet-ül 37 38 39 40 36 35 manlı Araştırmaları. P. 2 3 9 . s.m. s. A n k a r a .1 0 . 7 3 -7 4 . H a c e tte p e Ü n iv e rs ite s i A rk e ­ o lo ji ve S a n a t T a rih i B ö lü m ü S a n a t T a rih i A n a b ilim D a lın d a Y ü k ­ se k L isans Tezi o la ra k h a z ır la n m ış tır . 1 9 1 5 . O .g.: A k d a ğ . 4 3 2 . I.g. Tacn’t Tevarih (çev. Dusturnâme (yay..: O c a k . 3 0 4 0 . E . F. Os25 26 27 28 29 30 23 24 22 21 ran). 3 . XIV. İ s ta n b u l.: C ela lz â d e M u s ta fa E fe n d i.: E n v e ri. 1 9 7 9 .. Y ü z ­ y ılla rd a k i İ h tid a la r d a H e te ro d o k s Şeyh ve D e rv iş le rin R o l ü ”. 1 9 2 4 .g.1 M a k ale k o n u s u n u o lu ş tu r a n ç a lışm a . O . D a h a a y rın tılı b ilg ile r iç in b k z . Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye (çev.. 8 5 . Harmancı). a.e. 23 9 B k z.3 0 8 . H . T i irk A kıncıları .e. A tsız) İ s ta n b u l. B k z . Z .: A şık p a şa z a d e .. 5 4 . O SM A N LI f f f l SİYASET .4 3 .1 4 6 .. I . II. 1 2 7 . İ k in c i ö n e m li ta r ih y a z ıc ısı o la ra k . 2 1 9 B k z . I. 3 B u ta rih y a z ıc ıla rın ın b a ş ın d a A şık p a şa z a d e o la ra k b ilin e n d iğ e r a d ıy la D e rv iş A h m e d A ş ık i g e lir. 1 9 6 0 . 5 B k z. B k z. R . 1 4 2 -1 4 3 . H .: K ö p r ü lü . A lcın ay .m...: P a k a lın .: A şık p a şa z a d e . İ. İ s ta n b u l..: M. s. s. a.. B k z .g. a. s. 1 5 5 -1 5 6 .e. a.. R. Kitab-ı Cihanni/ma Neşri Tarihi (Çev : F.g. A . 197 3 ..g.: U z u n ç a rş ılı.: H a n h a n . mesi (yay.: G ib b s o n s .g. I. Cam i-iil M aknunat (çev. s. S.. A şık p a şa z a d e . İslam Ansiklopedisi.: K ra e lic z . F.: Asım ). . 1 9 8 1 . D a h a g e ç ta r ih li o lm a s ın a ra ğ m e n . 2 9 7 . Z . “E v re n o s B e y H a n e d a n ın a A i t T e m lik n â m e -i H ü ­ m a y u n ”. H . N ... 6 2 -7 3 B k z . S.. A.: İn a lc ık . İ s ta n b u l.Y. t a r ih in d e ta m a m la y a ­ ra k S u lta n a a rz e tm iş tir. B k z . Baştav). B ay ezid ( 1 4 8 1 -1 5 1 2 ) İlim a d a m la rın d a n m ü d e r r is M e v la n a M e h m e d N e ş r i ’yi g ö rm e k te y iz . N .m . s.: C a lıe n . Unat.g. A . İ s ta n b u l 1 9 3 6 . 10 B k z . 59B k z.m.: O c a k . H. B k z . s. C . Büyük B ir Devletin Doğuşu Osmanlılar (çev. E v re n o s B e y ’e a it m e k t u p iç in b k z . s. A n k a ra . 31 32 B k z . 1 9 8 7 .: U z u n ç a r ş ılı. 1 9 8 3 . M o- da A k ın la r. 4 B k z. Parmaksızoğlu).

.

DURAKSAMA T İM U R D EV R İ A N A D O IU S U 229 .

.

yüzyıllarda Altın Orda ile İlh a n lI ­ lar arasında olduğu gibi Kafkaslarda yeni çatışmalara yol açacaktı.1 Bu tehlike karşısında bâzı tedbirler alma yolundaki ilk faliyetlere Sivas ve Kahire’de raslanmaktadır. Kertler ve Muzafferliler arasındaki mücadeleler dolayısıyla karışık bir durum arzetmekte idi. İran’ın içinde bu­ lunduğu durum ve Timur’un Azerbaycan için taşıdığı emelleri öğrenen Toktamış. uzun mücadeleler­ OSM A N LI B J J I den sonra Osmanh Devleti’ni tanımış gibi görünen Karamanoğulları. Tarafların zengin bir bölge olan Azerbaycan’ı kolaylıkla birbirlerine bırakmayacakları muhakkaktı. Bu sırada Anadolu’da. Toga Timurlular. henüz O rta Anadolu’da tam olarak yerleşememiş bir Osmanlı Devleti. İran üzerine ilk seferine girişmiş ve kısa zamanda Hora­ san. Görüldüğü üzere Anadolu’da siyasi bir birlik bu­ lunmuyordu. 1386 yılında Tebriz’e gelip büyük gani­ metle şehirden ayrılmış. İSMAİL AKA E G E Ü N İ V E R S İT E S İ E D E B İY A T F A K Ü L T E S İ imur. bütün Deşt-i Kıpçak’a hakim olduktan sonra. Onun Kuzey İran ve Azerbaycan’ı ele geçirmesi vaktiyle XIII. Güney İran’a Fars bölgesine gelerek 1393 yılında Şiraz’ı ele geçirdi. Kara Koyunlu. O daha gelecek ce­ vapları beklemeden ileri harekâtına devam ile Kerkük. Maraş dolaylarında Dulkadırlılar. bölgenin ele geçirilmesi için uygun gören Timur 1380 yılında Ceyhun’u geçerek. ve XIV. savaş hazırlıklarının sürdürüldüğü bu baş­ şehirlerin yanı sıra Anadolu’da Konya. Buradan Doğu Anado­ lu’nun çeşitli şehirlerinin fethi için asker sevk eden Ti­ m ur’un huzuruna Erzincan hakimi Mutahharten (bazı SİYASET . artık iç mücadeleler yüzünden yıpran­ maya başlamıştı. Böylece o Irak-ı Arab’a gelip-dayanmıştı. Dulkadıroğlu. Horasan Serbedarlılar. Timur’un Bağdad kapılarına dayanması bir çok devlet merkezinde huzursuzluklara yol açtı. Memlûk sultanı Berkuk’a kalabalık bir elçi heyeti gödermişti. Maraş ve Erzincan gibi şehirlerde ise büyük bir sevinç havası esmeye başla­ mıştı. Güneydoğu Anadolu’da Ak Koyunlular bulunu­ yordu. es­ ki efendisine kafa tutmaya başlamıştı.TİM U R DEVRİ ANADOEUSU PROF. Doğu Anadolu’da Kara Koyunlular. Azerbaycan üzerine yürüme­ ye karar vererek. Musul. Erzincan’da Erzincan emirliği. Timur buradan Erzincan emiri Karamanoğlu. Bu rekabet tarafları savaşa sürüklemiş ve Timur. Savunma tedbirleri­ nin arttırılıp. Kuzey İran ve Azerbaycan’da duruma hakim olmuş­ tu. çok geçmeden de Timur buraya gelmişti. Van G ölünün kuzeyindeki Aladağ’a gelmişti. Ak Koyunlu beğleri ile SivasKayseri hakimi kadı Burhaneddin’e mektuplar göndere­ rek itaat etmelerini istemiş. Horasan’ın bu durumunu. Zira Bağdad’ı ele geçirdikten sonra kuzeydeki Tekrit’e yürüyen (Ekim 1393) Timur. Şiraz’ın fethinden sonra Bağdad’a yürüdü. Zira Timur’un desteği ile tahtı ele geçiren Toktamış. Toktamış’a karşı sefer sırasında İran’daki bâzı yerli hâkimlerin onun yokluğundan yararlanarak kendisinden yüz çevirmeleri üzerine yeniden batıya doğru sefere çıkan Timur. Mardin ve Diyarbekir’i fethedip. Sivas-Kayseri yöresinde Kadı Burlıaneddin Ahmed. burasını ele geçir­ di. DR. Hakimiyet sahası Ma­ latya’ya kadar uzanan bu devlet Anadolu’da da söz sahibi olmakla birlikte. Orta Doğu’daki durumun yeni fe­ tihler için ne denli uygun olduğunu artık gözleriyle gö­ rüyordu. Bu yüzden o. 1370 yılında Mâverâüıınehr’de haki­ miyeti ele geçirdiğinde İran parçalanmış bir durumda bulunuyordu. Toktamış üzerine yürüyerek 1391 yılında onu Kunduzca’da ağır bir yenilgiye uğratmıştı. Orta Anadolu’da dikkate değer tek siyasi varlık yine de Memlûk devleti idi. İşte Fars bölgesini ele geçirerek Irak-ı Arab kapıla­ rına dayanan Timur.

1391 yılındaki Kunduzca yenilgisi Altın Orda dev­ leti ve Toktamış’ın kaderini kesin olarak belirlememişti. Timur bunun üzerine Suriye’ye yürüme kararı almıştı.kaynaklarda Taharten) gelerek bağlılığını bildirdi. Üstelik bu sıralarda Miranşah’ın Cengiz Han soyundan olan hanımı Hanzâde ile arası açılmış. Timur’un itaat isteğini reddetmiş ve mektubun bir suretini Memlûk sultanına. Güney Doğu Avrupa ve Rus­ ya bakımından pek önemli bir hadise teşkil eder. ardından dörtlü ittifakın bir üyesi olan Toktamış üzerine giderek. kuzeye Toktamış üzerine yönelmişti. Timur Hindistan’da iken İbn Arabşah’ın kaydettiği üzere Miranşah tarafından kendisi­ ne yazılan “artık yaşlandığı. Delhi’yi ele geçirip. kendine müttefikler aramaya koyulmuş­ tu. Timur’un mektubuna Kadı Burhaneddin ve Yıldırım Bayezid ile arası açık olduğundan olumlu ce­ vap vermiş. zengin ganimet elde ettikten sonra Semerkand’a döndü. Toktamış ve Kadı Bur­ haneddin arasında bir ittifak kurulmuştu. Bu hikayeler bir yana Timur’un yeni bir sefere çık­ ması için bâzı ciddi sebepler olmalı idi. dolayısıyla ülkeyi oğulları ve torunları arasında bölüştürüp son günlerini ibadetle ge­ çirmesini" tavsiye eden mektubun varlığını kabul etme­ sek bile oğlu hakkında hoşa gitmeyen bazı haberler almış bulunuyordu. Berkuk. işler ise başkaları tarafından yürütülme­ ye başlanmıştı. Ti­ mur. Miranşah 1396 yılında Hoy civarında at­ tan düşmüş. Bu seferin önemi gerçekten bü­ yüktür. mektuSİYASET . onun muhalefet fikrinde olduğunu bildirmişti. Kadı Burhaneddin’in bu çabaları kısa zamanda mey­ velerini vermiş. Dulkadıroğlu Suli Beg ise gönderdiği elçiler ile Timur’u kendisini devamlı tehdid eden Memlûkler üze­ rine yürümeye teşvik ediyordu. H int seferine katılmamıştı. Memlûk hükümdarı Berkuk ile te­ mas kurarak. Timur’a kocasının garip hareketlerini anlata­ rak. Zira artık Altın Orda hanları. Hanzâde. beş yıl içinde Altın Orda devletine ikinci büyük darbeyi indirmiş oluyordu. Timur daha ön­ ce 1394 yılında Anadolu’ya girip. Timur’un her iki taraf için de aynı derecede tehlikeli olduğunu ileri sürüyordu. Sivas’a doğru yürüyü­ şe geçmişken aniden dönüp. Timur böylelikle farkında olmadan Rusya’ya ve Rus knezlerine yardım etmişti. Mem­ lûk sultanı ise Timur’a onun gönderdiği elçileri öldür­ mekle cevap vermişti. Zira Toktamış’ı yenilgiye uğrat­ tıktan sonra 1395/96 yılı kışında Şirvan’da Samur ırma­ ğı kıyısında Osmanlı sultanı Bâyezid’e yazdığı m ektu­ bunda niyetlerini açıkça ortaya koyuyordu. Bundan sonra Altın Orda devleti ikinci derecede bir devlet durumuna düş­ müştü. Bayezid. Zira o. Gürcüler üzerine yürüyerek. kendisine katılacağını bildir­ mişti. Zira geniş Deşt-i Kıpçak bölgesinin zengin kaynakları henüz Toktamış’ın elinde bulunuyordu. Memlûk tarihçilerinin ifadelerine göre 1394 ve 1395 yıllarında Toktamış. onlara ağır darbeler indirmiş. Ancak Erzu­ rum’a kadat gelmiş olan Timur’un birdenbire geri dön­ mekte olduğu haberi alınmıştı. Rus knezleri için bir tehlike olmaktan çıkmıştı. Altın Orda devletinin geleceğini de belirle­ mişti. ister Suriye isterse Anadolu hangi devlet üze­ rine gidecek olursa olsun.3 O. Böylelikle Timur Altın Orda devletine kesin dar­ beyi indirmiş oluyordu. Öte yan'dan Anadolu’da da durum onun lehine gelişmeler göstermekte idi. giriştiği mücadelede kendisine yardım et­ mesi için. aklını oynatarak acaib hareketlerde bulun­ maya başlamıştı. O. Bundan sonra o kendini tamamen eğ­ lenceye vermiş. İşte bu durum karşısında Kadı Burhaneddin’in Ti­ m ur’a karşı bir cephe kurma yolunda teşebbüslere giriş­ tiğini görmekteyiz. Toktamış üzerine. bir suretini de Osmanlı sultanına göndermiş­ tir. onu bertaraf et­ mişti. Toktamış yenilmiş fakat ele geçirilememekle birlikte savaş yalnız Toktamış’ın değil. N itekim o.2 Kadı Burhaneddin. Zira o şu sıra­ da Anadolu’ya girdiği taktirde kuzeyden Altın Orda gü­ neyden ise Memlûk kuvvetlerinin kendi üzerine yürüye­ ceğini tahmin etmiş olmalıdır. Bu haber doğru olup. Bu savaş Orta Asya. Bütün bunlardan sonra Timur 1396 yılı güz mevsi­ minde Semerkand’a gitti ve ardından H int seferine çıka­ rak. Timur Anadolu’dan ayrılıp Gürcistan’da fetihlerde bulunurken Toktamış’ın ordusunun Derbend’i geçerek Şirvan taraflarında faaliyette bulunduğu haberini almış ve az sonra taraflar 15 Nisan 1395 tarihinde Terek ırmaOSM A N LI ğı kıyısında karşı karşıya gelmişlerdi. Karamanoğlu Alaaddin Beg. Fakat çok geç­ meden Timur bu ittifakı parçalamak üzere harekete geç­ miş ve Sivas’a doğru ilerlemeye başlamıştı. Daha önce 1393 yılında Azer­ baycan valiliğine tayin edilen Timur’un oğlu Miranşah. yeniden Orta Doğuya dön­ mek niyeti ile gitmişti. Kunduzca’daki yenilgiden sonra yeniden kuvvet topla­ maya başlamış.

Bâ­ yezid’e sığındılar. Böylece o Anadolu’nun siyasi birliği üzerine büyük adımlar atmış. Bütün bu şartları değerlendiren Timur. ayrıca Memlûk sultanı ile dostluk halinde bulunan Sivas kadıcığına da haddini bildireceğini” ekliyordu. az sonra kendisi de Semerkand’a dönmek zorunda kalmış ve ardından H int seferine çıkmıştı. önce Musul’a. Bu aynı zamanda bölgede sağlanmış olan işbirliğinin de sonu olmuş ve Timur’u son derece sevindirmişti. dostlarını kaybetmiş bulunuyordu. Larende ve Aksaray gibi şe­ hirleri ele geçirmiş. Onun bu kadar rahat hareket etme­ sine sebep. Memlûk devleti içindeki mücadeleler. Fırat’a doğru ilerleyerek Malatya. Ancak onlar Timur’un Bingöl’den Sivas’a doğru gitme niyetinde olduğunu öğrendiklerin­ den. tabiî ki Timur’un çok uzaklarda H indistan’da bulunması idi. 10 Eylül 1399 tarihinde hareket etmişti. Kadı Burhaneddin. hazırlıklarını ta­ mamladıktan sonra tekrar batıya yönelmişti. Artık Anadolu ve Suriye’yi istilâ için geride hiçbir tehlike kal­ mamıştı. tehditlere başlamakta. şimdi artık Deşt-i Kıpçak taraflarının işlerini yoluna koyduğundan. hattâ hareketini Memlûklere ait olan topraklar üzerine de yöneltmişti. Bâyezid’in ise Anadolu’da silah zoruyla gerçekleştirdiği toprak kazançlarının yarat­ tığı hoşnutsuzluk. Böylece dostluk. Ardından 1399 yılında Memlûk sultanı da ölünce. Kadı Burhaneddin’in ölümü üzerine Bayezid doğu­ ya doğru yayılma engelinin ortadan kalktığını görerek harekete geçmiş. Timur’un yanında yurtlarını terk etmiş ve kendileri de Bâyezid gibi gazilik iddiasında bu­ lunan pek çok Anadolulu beg bulunuyordu. Timur’un yokluğun­ da ittifak üyeleri Timur’u Anadolu ve Suriye üzerine yü­ rümeye teşvik eden veya onunla işbirliği halinde bulu­ nanlar ile mücadeleye başlamışlardı. fakat onun bu elçileri öldürttüğünü söylüyor. ittifakı pekiştirmek için aralarındaki münasebet­ leri de sıklaştırmışlardı. yerini kuşku ve düşmanlığa bırakmıştı. yollarını kesmesi üzerine savaşmak zo­ runda kaldılar. Kadı Burhaneddin’in yerini doldurmak isteyen Bâyezid. Halbuki Hindistan seferini başarı ile sonuçlandıran Timur. Şam ülkesine doğru hareket edece­ ğini. Ti­ m ur’un Anadolu ve Suriye’yi istila hareketinin açık bir delili olan bu mektupta ayrıca imalı olarak Osmanlı sul­ tanlarına ittifaktan ayrılması da ihtar ediliyordu. Büyük bir kısmı yakın bir zamanda meşrû müslüman hükümdarlara karşı yapı­ lan savaşlarda elde edilen Anadolu vilayetlerinin bağlılı­ ğına güveoilemezdi. Yıldırım Bayezid 1395/96 yılın­ da Kahire’ye bir elçi heyeti göndermiş Berkuk da ona karşılık vermişti. bir yıl önce Irak-ı Arab’da bulunurken. ardından Sivas’ı kendi toprakla­ rına katmıştı. Samur ırmağı kıyısından Bâyezid’e yazdığı mektubunda tekrar geleceğini ifade ediyordu. Gürcistan ve Irak-ı Arab’da bâzı faali­ yetlerde bulunduktan sonra Bingöl’e gelmişti. Bu durumda Memlûklere sığınma üm it­ leri kalmayan iki dost. Kahire ile Sivas arasında da devamlı olarak elçi heyetleri gidip-geliyordu. Berkuk’un yerini küçük yaşta bulunan Ferec’in alması. Üstelik Kafkasların güneyinde Gürcü ve Ermenilerin yeniden faaliyete geçtiklerini öğrendiği gibi daha önce Azerbaycan’a gönderdiği oğlu Miranşah’ın uy­ gunsuz hareketleri de kendisine bildiriliyordu. Timur’un Azerbaycan’a gelmesi ile yurdun­ dan ayrılan Kara Koyunlu Yusuf Beg.bunda “Allah’ın yardımı ile Toktamış’a galip geldiğini belirttikten sonra. Darende ve Divriği’yi ele ge­ çirmişti. Öte yandan ittifak üyeleri. az sonra ise buraya gelmiş bulunan Celâyirli Sultan Ahmed ile Bağdad’a döndüler. Memlûklere sığınmaya karar vererek Haleb’e doğru yola çıktılar. Rey’den Sultaniye’ye ve buradan da Karabağ’a gelen Çağatay hüküm darı. Kadı Burhaneddin’in öldürülmesi üzerine önce Amasya’yı.4 I SİYASET . Azerbaycan. Şam tarafına hakim olan adı sanı bilinmeyen. Çünkü o daha önce ifade edildiği üzere. Konya. Ancak Timur’un ittifakı parçalama çabalan bir sonuç vermemiş. İşte Kadı Burhaneddin ve Berkuk’un ardarda ölmeleri. 1397 yılında Karamanoğlu Alaaddin Beg’i yenen Bâyezid. Timur’un pek büyük bir güçlükle karşılaşmayacağını gösteriyordu. Fakat burada Haleb naibinin kendilerini kabul etmeyerek. bir süre Semerkand’da kalıp. Timur’un Sivas’ı ele geçirmesin­ den sonra G üneye doğru inmekte olduğunu görerek. asil soydan gelmeyen Berkuk’a armağan ve elçiler yolladığı. Timur’un tehditlerine hiçbir zaman aldırış etmemiş an­ cak Timur taraftarları ile uğraşırken 1398 yılında Ak Koyunlu Kara Yülük Osman tarafından öldürülmüştür. bundan yararlanan Osmanlı hükümdarı. Tarafların düşmanları da karşı tarafa sığınmaya baş­ lamışlardı. 1399/1400 yılı kışını Azerbaycan’daki Karabağ’da geçir­ miş. fakat Timur’a karşı mücadelede ise O SM A N LI tek başına kalmıştır.

arada dostluk ku­ rulmasını arzu ettiğini söylüyor. lâkin tekrar gelecek olurlar ise. yine ka­ bul edeceğini bildiriyordu. Timur bu cevaba karşı.8 Nihayet Timur 12 Mart 1402 Pazar gü­ nü Bâyezid üzerine yürümek maksadı ile hareket etti. Bâyezid’in kendisine itaat etmesini istemiş. Avnik üzerinden Kemah’a gelinip. Tabiî ki bü­ tün bunlar red edilmişti. fakat Timur elçilere karşı Bâyezid’i açıkça suçlayarak savaşa hazırlanmasını bildirip. Hama ve Humus gibi şehirleri ele geçiren Timur. buna karşılık Bâyezid de kendi soyu ve zaferleri­ ni sayarak. aralarında anlaşmazlık için bir sebep ol­ madığını bildirdikten sonra. Timur’un Anadolu’dan ayrılıp. Bu mek­ O SM A N U I tupta Bâyezid. Bu bakımdan Bâyezid’e kabulü m üm ­ kün olmayacak tekliflerde bulunarak. Kara Yu­ suf’un kendisine teslim edilmesini istemişti. arada dostluk sağlanması gerektiğini ve bu dostluğun da kafirlere karşı İslam’ın gücünü arttıracağını söylemiş. Anadolu beglerinden alınan yerleri eski sahiplerine geri vermesini.5 Haleb. şehir yağma edilip. Bizans İmparatoru ile anlaşmış ve kuşatma­ yı kaldırmıştı. ardından Erzincan ile Kemah’ı Timur’un müttefiki ve aralarının açılma sebep­ lerinden biri olan Mutahharten’in elinden almıştı. Timur burada bir süre kaldıktan sonra Tebriz’e döndü. getirdikleri mektupla tekrar Timur’un huzuruna çıktılar. Bu yüzden o önce Behisni’ye. Timur. Osmanlı hükümdarı ile Timur arasında gidip-gelen elçi ve mektuplar vasıtası ile anlaşmak mümkün olmadı­ ğı gibi. bunları Timur’un başka tekliflerinin tâkip edeceği açıktı. Osmanlı topraklarından kovulmasını istiyordu. Timur elçilere. Böyle bir hareket için çeşitli sebepler de vardı. yakıldı. oradan da Haleb’e geldi. burası Mutahharten’e bırakıldıktan sonra. Timur’un tehditlerine al­ dırış etmediği gibi kendisi tehdite başlamıştı. An­ kara’yı kuşatmıştı.Sivas’ı zapt ve tahrip eden Timur böylelikle Osman­ lIlara ilk darbeyi indirdikten sonra daha ileriye gitmemiş fakat şehrin elden çıkması ve halkın uğradığı kıyıma üzülen Bayezid. Sivas’a yaklaştıklarında daha önce Bâyezid’e göndermiş olduğu elçisi ile birlikte Osmanlı elçileri gelmişler. daima gazada bulunan Anado­ lu halkına zarar vermek istemediğini. Bir müddet sonra Bâyezid’in elçileri. Buna karşılık Bâyezid. düşmana karşı savaşa hazır olduğunu bildir­ mişti. esasen onların Anadolu’dan ayrılmış bulunduklarını. Berkuk’un ölümünden sonra Memlûklerin içine düştük­ leri sıkıntılı durumu biliyor ve Bayezid ile karşılaşmadan önce bu meseleyi de halletmeyi düşünüyordu. sorumluluğu da ona yüklemek istiyordu. bu olmadığı takdirde.9 kendisi de yola çıkmış ve Kayseri-Kırşehir yolu ile gelerek. ancak dostluğun kurul­ ması için Kara Yusuf’un kendisine teslim edilmesini. aralarında varılacak anlaşmadan sonra ise Memlûkler ile Timur arasında barışın sağlanması için aracılık edeceğini yazıyordu. Timur’a Anadolu üzerine tasarladığı sefer için meşru bir sebep hazırlamış­ tı. Tâbi olup. tâbilik alâmeti olarak göndereceği kemer ve külahı kabul etmesini. daha Suriye seferi sırasında Bâyezid’e gön­ derdiği tehdit dolu mektubunda kendi başarılarını sayıp-döktükten sonra.6 Esasen bu sırada getirttiği yeni kuvvetlerle ordusu­ nu takviye eden Timur. Sivas’ı ele geçirdikten sonra güneye yönelen Timur. Suriye üzerine yürümesinden dolayı yanında kendisine sığınan Kara Yusuf ve Sultan Ahmed de olduğu halde harekete geçerek. O. kafirler ile mücadele edip. şehzadelerden birinin kendi ya­ nına gönderilmesini. böylelikle Bâyezid’i suçlayıp. 1396 yılında N iğbolu’da Haçlı ordularını perişan eden Osmanlı sultanı. Kemah’ın Mutahharten’e geri verilmesini. lâkin Bâyezid’in oğulla­ rından birini rehin olarak göndermesini ve yollayacağı hil’atı giymesini de istemişti ki. ülkeler ele geçirdiğini söyleyerek. önce Sivas’ı geri almış.10 SİYASET .7 Bütün bunlara rağmen ihtiyatlı davranılmasını tav­ siye eden vezir Ali Paşaya Bâyezid: “Şerefimiz ve karşı koyacak gücümüz vardır. 1401 yılı Ocak ayında Dımaşk’ı da alarak. Timur’un çok yakın bir yerde bulunduğu bir sı­ rada Bâyezid’in. istiklalsiz yaşayama­ yız” diyerek. İslam dünyasında kazandığı şöh­ ret ve gururuna mağlup olmuş. dostluk teklif ediyor. ken­ dilerine sığınanları teslim etmek veya kovmanın müm­ kün olmayacağını. Timur’un müttefiki Mutahharten’in merkezi Erzincan üzerine yürümesi. Esasen bu teklifler kabul edilse bile. bu açıkça Osmanlıların kendisine bağımlılığı kabul etmesini istemek anlamına geliyordu. artık Bâyezid ile savaşa karar ver­ miş bulunuyordu. vaktiyle Moğolların bi­ le Mısır’a kaçan Abbasileri istemediklerini ifade ile.

kuzey­ de Cankutaran. Esenboğa. 17 Ağustos’ta. yani savaştan 3 hafta kadar sonra Saruhan beginin merkezi Manisa’ya alayla girdiğini görmekteyiz. Emirzadeler buradan harekete devam ile İz­ nik ve Çanakkale Boğazı’na doğru ilerlemişler.Bu sırada Bâyezid de Ankara’ya yaklaşmış bulunu­ yordu. Bu yüzden Timur.1 3 Bundan henüz 6 yıl önce. Ti­ mur’un bundan sonra Rumeli’ye geçme düşüncesinde ol­ duğu anlaşılmaktadır. Muhammed Sultan yanında Mirza Ebubekir ve bâzı beglerle birlikte hâzineyi ele geçirmek için Bursa’ya gönderildi. Ankara’nın kuşatılmış olduğunu duyduğundan oraya yürümüş ve az önce Çubuk ovasına gelen Timur’un karşısında mevzi almıştı. Kışlacık deresi. Ova çayı. onların meş­ ru varisi sıfatı ile Anadolu’da hakimiyet iddiasında bulu­ nan Osmanlıların en büyük rakibi kabul edilen Karamanoğulları begliği daha da büyüdü ve güçlendi. Çubuk vadisindeki savaş­ ta Osmanlı ordusu yenilerek dağıldı.1 5 Muhammed Manisa’da. Osmanlı Devleti ağır bir imtihandan parlak bir zaferle çıkmıştı. Timur’un dü­ şüncesine göre Karamanoğulları Anadolu’daki diğer kü­ çük beglikler üzerinde bir hakimiyet kuracak ve bunları günün birinde Osmanlı tehlikesi yenilenecek olursa. bağlılığını bil­ dirmişti. Devlet ileri gelenlerinden her biri bir şehza­ deyi alarak kaçmış ve Bâyezid. Savaşın cereyan ettiği saha doğuda Çubuk çayı va­ disi (Ankara. Hacılar köyü). Mire dağı. Daha önce Timur’u To­ kat'ta bekleyen Bâyezid. Timur Denizli-Aydın-Tire yolu ile İzmir’e yürüdü. esas vuruşma Çubuk çayından itibaren batıya doğru yaklaşık 6 km. Bâyezid’in tutsak alınmasına çok memnun olmuş. bunlar içinde 27 Zilhicce 804 (28 Temmuz 1402) Cuma tarihi kabul edilmektedir. beg ve mirza­ lar Anadolu’nun çeşitli yerlerine gönderilirken Şahruh Gölhisar. Timurlu or­ dusunun bundan daha fazla olduğu anlaşılmaktadır.1 1 Tarafların kuvvetleri hakkında değişik sayılar veril­ mektedir. Timur kendisi ise Şahruh’un kışladığı Ulubor­ lu’da konmuştu. Akşama kadar vuruşan Bâyezid birkaç muhafız ile tu t­ sak düştüğünde büyük devlet olma hayalleri birdenbire son bulmuştu. Türkiye Selçukluları’nın merkezi Konya’da. Bâyezid’in yenilgisi ile sona eren bu savaşla. kadar uzanan Kızılcaköy de­ resi üzerinde cereyan etmiştir. XIV. Yeni fethedilmiş begliklerin askerleri kendi beğlerinin saflarına katıldılar. Bu beglik şimdi bütün Sakarya dirseğini içine alarak Anka­ ra ile Bursa arasına girmiş bulunuyordu. Timur’un seferleri sırasın­ da yanında bulundurduğu kukla hanlardan Cengiz Han soyundan gelen Mahmud Han tarafından tutsak alınmış­ tı. torunu Muhammed Sultan. lâkin ona yetişemeyince. batıda Kuşçu dağı. şehzadeler arasındaki haki­ miyet mücadelesi ve Timur tarafından Anadolu beglikleO S M A N II I rinin yeniden canlandırılması yüzünden Anadolu’nun birliği bozulmuştur. Her birlik bir an önce kendi yurduna dönmeye çalışıyordu. Çubuk ovasına gelip savaşa hazırlandı. bu havalide iken Muhammed SulS İYAS ET . güneyde Karacaviran. lâkin Timur’un Rumeli’ye geçmek için gemi hazırlaması hakkındaki mektubu gelince şaşırmıştı.000 kişi. Aydınoğullarına bırakıldı. kuşatmayı kaldırarak. 1396’daki N iğ­ bolu zaferi bir tesadüf değildi. Anadolu ve Rumeli sipahileri da­ ğıldılar. Zira Timur’un İz­ m ir’i 15 günlük bir kuşatmadan sonra ele geçirmesinden dolayı İstanbul’a karşı da bir harekete girişeceğini zan­ netmiş acele elçi ve armağanlar gönderip. yüzyıl ortalarından beri Türklerin elinden çıkmış bulunan İzmir ve etraftaki bazı kaleler alındıktan sonra. ele geçi­ rilen ganimet katipler tarafından kayda geçirildikten sonra Kütahya’ya gelmiş olan Timur’a sunulmuştur. Meydana gelen kargaşa içinde yeniçeriler ve Sırp askerle­ ri bir süre direndiler. Bizans İmparatorluğu 50 yıl kadar daha varlığını sürdürmüş. et­ rafında güçlü bir ittifak halinde birleşebilecekleri bir çe­ kirdek teşkil edecekti. onun Sivas’tan Kayseri’ye g itti­ ğini ve oradan Kızılırmak boyunca ilerlediğini öğrenin­ ce. O. Rumeli’nde fetihler durmuş. onun yolunu kesmek için Tokat’tan ayrılmış. Zaferden sonra fetihnameler yazılıp14. Çubuk. Kuşçu dağı arasın­ da kalmakta olup. Böylece Fırat sahillerinden Ada­ lar sahiline kadar bütün eski beglikler yeniden kuruldu. Kayseri’de tekrar orduya katılmak üzere Ankara’ya gön­ derildi. Osmanlı ordusunun 70.12 Sa­ vaşın günü hakkında da çeşitli kayıtlar bulunmakta olup. Şahruh Uluborlu-Keçiborlu ta­ raflarında kışlarken. İzmir.16 Buradan tekrar Ayasuluk (Selçuk) üzerinden Denizli’ye gelindiğinde. Zira Bizans İmparatoru Manuel.

8 9 10 A nkara kuşatm ası için bkz. H . Çeşitli kaynaklarda ve­ rilen tarihler için bkz. Timur’un yüksek hakimiyetini tanıyarak. A. Çelebi Mehmed ise Fetret devri ve uzun bir mücadeleden sonra Osmanlı Devleti’nin yeniden kurulu­ şunu gerçekleştirdi. 318.: İsm ail Aka. bu tâbiliği geçer­ siz kıldı. 1 B u sıralarda O rta D o ğ u n u n d u ru m u için bkz. H .A. İ. “b ü tü n b u tarih lerd en en doğruya yakın olanı C u m a g ü ­ n ü yani 27 Zilhicce (28 Tem m uz)’d ır ” dem ektedir.-XV.1 8 Bâyezid’in ölümünden az sonra Anadolu’daki duru­ mu düşündüğü gibi düzenlediğine inanan Timur. 6 v. Ka­ dı Burhaneddin Ahmed ve Devleti. dokuz ay kadar Bâyezid’in yanında kalm ıştı. 591-59919 H alil Edhem . 68 v. Bâyezid’in oğ lu M usa Ç e le b iy i altam galı nişan ile Bursa’ya gönderirken şehzade babasının cesedini de ala­ rak g ö tü rm ü ştü r (Yezdî. 14 Ş a b a n 805 Perşem be (9 M a rt 1403) g ü n ü ö lm ü ştü r (Yezdî. Kara Koyunlular. Zafemâme. Ankara bozgunundan kaçıp-kurtulan Çelebi Mehmed’in büyük güçlüklerle tutunabildiği Amasya ve yöresindeki hukukunu tasdik etti. İstanbul 1934. Mirza Şahrııh ve Zamanı. Yezdî. I. savaşı takip eden aylarda o denli tesirli oidu ki. Anadolu’dan ayrılmadan önce Bâyezid’in oğulların­ dan olup. B ucuresti.dv. “Y ıld ırım Bâye­ z id ’in Esareti ve İn tih a n H ak k ın d a”. Ayrılmadan önce. I. Yüzyıllar Türkiye Tarihi H a k k ın d a A raştırm alar II (Türkiye ve Yakın D o­ ğu Ü zerinde 1393/94 T im u r Tehlikesi)”. 63 v. ZDM G (1958).: M uzaffer Erendil. Osmanlı Tarihi. La Campagne de Timur. La Campagne d-e Timur en Anatolie. II. 24.dv.. U zunçarşılı. U zunçarşılı. 15 16 17 Yezdî. Praha 1937. 5 H alep’in ele geçirilm esinden sonra içlerinde m eşhur İb n H a ld u n ’un da bulu n d u ğ u ulem â ile yapılan to p la n tılar için bkz. 11 Savaş m eydanının topografyası için bkz. Belgeler (1986). herşeyden ümidini kesen Osmanlı sultanı haya­ tına son verdi. Bayezid I M ad.: Zeki Velidi Togan. 301 v. Osmanlı Tarihi. Askeri Tarih Bülteni (1980). 327. İ.: Alexatıdrescu Dersca. 1/2. Şâmi.ş. 18 Bâyezid’in esareti ve öiüm ü için bkz. K ahire 1285.1 7 Yenilgi. s. “ 1402 Ankara Savaşı". 121 v. N r.2 9 2 . 1977. 308. M. 12 Savaşın cereyanı ve o rdular için bkz.. Bundan son­ ra Bingöl ve Erdebil dolaylarında Orta Doğu ile ilgili bâ­ zı düzenlemelerde bulunup oğul ve torunlarına çeşitli bölgeleri tefviz etti. 3 Bu m ek tu p için bkz. Uzunçarşılı. 55. II.: Yaşar Yiicel. İ. 108 (33). H . H . 10.. İstanbul 1334. 348). Belleten (1973).dv.dv. Ba­ yezid M ad.dv. 14 Bu fetihnam eler için bkz. Alexandrescu D ers­ ca. “T im u r’u n A nkara Savaşı F etih n a­ m esi”. Acaibu’l- Makdnr. O . İlhaniılar zamanında Anadolu’da yerleşmiş olan ve Ankara savaşında kendi saflarına geçen Orta Anadolu bölgesin­ deki Tatarları da Maverâünnehr’e göçürdü. 350). A nkara 1994.: Ö m er H alis (Bıyıktay). “Y ıld ırım Bâyezid’in İn tih a rı Meselesi". V II/2 7 . Tahran 1336 h . II. I. paraları üzerine onun adını da koydurdu.: İ. 96 v. Fetihna­ m elerde ise 28 Zilhicce C um a g ü n ü denilm ektedir.dv. I.. Çin’e doğru çıktığı bir sefer sırasında ölümü. Kara K oyunlu begine Aksaray yöre­ si dirlik olarak verilip. Bâyezid’in cesedi önce A kşehir’de Şeyh M ahm ud-İ H ayranı tü rb esi­ ne konulm uş. 4 Faruk Süm er. Yinanç (/. 2 7 9 v. Meskûkât-ı Osmaniyye. s. “T im urs O ste u ro p ap o litik ”. I. 1-22. “XIV. l 6 l v. II. Bâyezid’in Akşehir’de öldüğü haberini aldı (Mart 1403). Zafemâme. 310. Osmanlı şehzadesi de buna karşılık. aynı m üellif. Mem­ lûklere ve Osmanlılara ağır darbeler indirmiş olarak Anadolu’dan ayrılmaya karar verdi. Timur’un Anadolu Seferi ve Ankara Savaşı. X X X V II/l4 6 .: Fuad K öprülü.tan’ın rahatsızlığını işiterek Akşehir’e doğru yöneldiği sırada. 386). 6 7 İsm ail Aka.dv. 25 2 ..dv. Uzunçarşılı. X I/1 5 . 88-91 2 Kadı B urhaneddin’in bu husustaki faaliyetleri için bkz. 62.19 Lâkin Anado­ lu ’dan ayrılmasından az sonra Timur’un doğuya. 13 Şavaşın g ü n ü hakkında verilen tarihler farklıdır. Belleten (1943).: İb n Arabşah. Osmanlı Tarihi. A nkara 1 9 6 i. 5 91-603. Belleten (1937). M . Zafemâme. T im u r A kşehir’e gelince.: Yaşar Y ücel. I.

DEVLETTEN İMPARATORLUĞA YÜKSELİŞİN MİMARLARI: FATİH VE YAVUZ FATİH SULTAN MEHMET: İK İ KITANIN VE İKİ DENİZİN HAKİMİ" YAVUZ SUETAN SEEİM: “HADİM-ÜI. HARAMEYN" .

.

YÜZYILLAR) 253 XV.-XVIII. YÜZYIL A R D A O SM AN LI VEN EDİK İLİŞKİLERİ 259 .FATİH SULTAN MEHMET: "İKİ KITANIN VE İKİ DENİZİN HÂKİMİ" FATİH SULTAN M EHM ET D Ö N EM İN D E O SM ANLI İÇ VE DIŞ SİYASETİ 239 İSTANBUL'UN FETHİNİ MÜTEAKİP İSTANBUL'DAKİ HIRİSTİYAN CASUSLARIN RAPORU 247 O SM ANLI İM PARATO RLU ĞU VE TAH T ELİ: SİYASİ MÜNASEBETLER <XV-XVII.

.

”4 en önemlileri Sultan ile yüzyüze geldiğini iddia darlığının üçüncü yılında ve yirm ibirinci yelerin yaş Bu ifade. daha önce Cenevizlilere tanınan imtiyazla­ rın-teyidi anlamındadır.2 XVI. Bunların doğru ve güvenilir olup olmadığına Osmanlı diplomatikasmdaki gerçek belgelerin dili ve tarz­ ları ile bir karşılaştırma yaparak karar verebiliriz. Fatih olarak tanındı. Birisi Fa­ tih tarafından İstanbul’un alınmasından bir kaç gün sonra şehirdeki Cenevizlilere hitaben yazılan belgedir. 1450’lerden beri Osmanlıların “İmparator” statüsündeki ilk hükümdarı olarak kişiliği yoğun bir ilgiye mazhar ol­ du. B atı’da haçlı seferleri taraftarla­ rınca yayılan Türk imgesi hakkındaki korku dolu mesaj­ lar. Bu hika­ edenlerin ortaya attıkları hikayelerdi. döneminde efsanevi bir statü kazan­ dı. hatta “Muhteşem Türk’ ün düşman­ ca niyetleri hususunda Batıkların bu korkuları güçlendi­ rilerek teşvik edilmiştir. asrın ikinci ya­ rısında üretilen prototipler sonraki çalışmalara tamamen damgasını vurdu. fakat onun şehirdeki cemaatlerden en az birinin işbirliğini kazanmak istediğini göstermektedir. Osmanlı Sultanının imaj yaratıcıları tarafından reddedilmezliğili gibi. O TTO M AN AND MODERN GREEK STUDİES / İNGİLTERE DIŞARIDA GENİŞLEMEBİR İMPARATORLUK KURUCUSU OLARAK FATİH: EFSANE VE GERÇEKLER Mehmet. Doğu Dünya­ sının başşehri İstanbul’u zapteden bir orduyu yönetti. sonraki çalışmalar öncekileri “gerçek b ilgi” ve yorumlar için kullandı ve bugün de bu yorum­ ların bazıları kabul görüyor.3 Bir önceki asırda Batıda sultanlar için yazılan “tarihler” o kadar po­ püler ve sayıca da çok değildi. RHOADES MURPHEY UNIVERSITY OF BİRM İN G H A M CENTRE FOR BY2ANT1NE. [JJJ SİYASET . Açıkça görülüyorki. Paradoksal olarak. Bu belge aşağıdaki hükmü içermektedir: “Buyurdum ki. asırda Osmanlıların yükselmesi ve hasretle ümit edilen düşüşü hakkındaki mübalağalı rivayetler büyüyen bir iş kolu havasına bürünmüştü. Ayrıca dili ve kullanılan bazı deyimler belgenin gerçek bir Osmanlı belgesi olduğunu kanıtlamaktadır. fakat yine de esrarengiz bir kişi olarak kaldı. kendülerin ayinleri ve erkanları ne veçhi­ le câri ola-gelirse. aşırı retorik içeren metin diplomatik nezakete uygun şe­ kilde güven telkin edici ve uzlaşmacı dil üslûbuyla tezat teşkil etmektedir.FATİH SULTAN MEHMET DÖNEMİNDE OSMANLI İÇ VF DIŞ SİYASETİ PROF. O SM A N II Gerçek Fatih hakkında Batıda çıkartılan hikayelerin kesin bir amacı vardı: “Türk korkusu’nun egemen olduğu bir psikolojik bilincin teşvik edilmesi ve (gerekiyorsa) yara­ tılması ile Hıristiyan birliğini gerçekleştirmek. Belki Sultanın iç düşüncelerini yansıtmayabilir. çünkü daha hüküm* gününü kutlamasından birkaç hafta sonra. fakat XVI. Bu belge Fatih’in eski lalası ve ünlü komutanı Zağanos Paşa tarafın­ dan imzalanmış olup Cenevizlilerin can ve mal emniyetle­ ri için duydukları korkuyu izale etmek üzere hazırlanmış­ tı. Epistolae Magni Turci’dç? Fatih’e atfedilen. Ben dahi üzerlerine varub kal’alarm yıkub harab etmeyem. Dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet’in askeri hedeflerini değerlendirmeden önce. İlk olarak iki otantik örneği dikkate alalım.1 Esra­ rengiz olmasının bir sebebi kasıtlı olarak çarpıtılmış ve­ ya fantezi ürünü olan değerlendirmelerdir. yine ol üslûb üzere adetlerin ve erkanların yerine getüreler. hakkındaki ilk eserleri içlerinde ne tür bilgi (veya yanlış bilgi) olduğu açısından incelememiz gerekir. DR.

Bu şekliyle hikaye Papa II. Pitlus’un 1460’ların başlarında formüle ettiği ve Sultanın din değiştirmesi ile Osmanlı askeri gücünün nötralize edilmesi şeklindeki vizyon içeren fa­ kat pratik olmayan. belirtilmeyen bir tarihte. Ancak bizim sormamız gereken esas soru şudur. ”6 kilerin irfanını düşündüğünü ve hükmetmek için belli belirsiz bir niyeti olduğunu. Pompeyler ve Sezarlar gibi8 “imparatorluğunu genişletmek istediğini doğrulamakta ise de yukarıdaki cümlenin ikinci yarısı -Doğu ve Batı Dünyalarını tek bir taç altında. “Ben (Fatih Sultan Mehmet) yaptığım bir planda Efsane Şimdi yukarıda belirtilen Osmanlı belgesindeki uslûb ve dili o zaman Batı Avrupa’da Fatih için üretilen “nutuklar” ve “tebliğler” ile karşılaştıralım.9 Bir tüccar ve sanayi-askeri casusu olan Floransa’lı Beııedetto Dei şu sözleri. Mayıs 1471’de Venedik Doj’una yaz­ dığı mektubunda Fatih. fakat pa­ dişahlığı döneminin ortalarında iken Fatih’in İtalya’nın istilası için zihninde teşekkül eden müşahhas planlara yapılan örtülü ima hem sahtedir hem de tarihi hatadır. Mehmet 21 yaşında İstanbul’u zaptederek görülmemiş bir üne sahip olmuş­ tu. İslam ta­ cı altında birleştirmek istemesi. Osmanlı hizmetindeki bir Sırp döneği Konstantin Mihailoviç’iıı uyduruk beyanı ima yolu ile karakter kat­ line dair sayısız örnek vermektedir. Gençliğimin. iki taraf arasında 1463’den beri devam eden harbi sona erdirmek için tarafların karşılıklı taviz vermesi gerektiğini ifade eden uzlaşmacı bir formül teklif etmektedir. II.12 Fatih üzerinde ya­ pılan olağanüstü yoğunluktaki tahrifler ve bütünüyle ya­ lan deliller veya (gerçek) tarihi olaylar ve kişiler sebebiy­ le tarihçiler onun dönemi için doğru bir değerlendirme yapmakta güçlükle karşılaşmaktadırlar.atfedilen ihtirasının ger­ çek değil fantezi olduğunu göstermektedir. Yukarıda belirtildiği üzere. 672’de şehrin Araplar tarafından ilk muhasarasının efsanevi komutanı Ebu Eyüb’ün çabalarını da boşa çıkarmayarak bütün İs­ lam Dünyasında itibarını yükseltmiştir. “İskenderler. ancak biz Fatih’in askeri ihtirasları hakkındaki iki örneği ele alacağız. “Devlet-i Aliyemiz ise eski Modon ve Coron’a ait yerlerdm kullarıma alınan arazi­ yi boşaltmayı taahhüt eder. Bazı rivayetlere göre bu askerî güç ve ün Fatih’de bir saplantı haline gel­ mişti.1 1 Fatih Sultan Mehmet çoğunlukla Batıda kaydedilen dolaylı nutuk ve görüşlere dayanılarak mahkum edilmiş­ tir. Giacomo de Languschi onu şöyle övünürken duy­ duğunu kaydeder: “Sezar ve Anibal bile benim ile karşılaştırılınca hiçbir şeydir ve ben (Dünyadaki bütün Hristiyanları) hakimiyetim altına alabilirim. zenginliğimin ve talihimin yardımıyla. Ne de olsa o başarılı bir komutandı ve askeri alanda yaptıklarıy- Diğer bilinen rivayetler ile karşılaştırılınca. Yazarları. ”7 (vurgulama yazarındır) bana yardımcı olacak bir çok şey bi­ liyorum. Bu marifetiyle sadece babasının başarısızlıkla biten on haftalık (Haziran ortasından Eylül 1422’nin ilk yarı­ sına kadar) muhasarasının fevkine çıkmakla kalmamış. Fatih burada Osmanlıların Venedik’in taleplerine vereceği tavizleri karşılayacak ödünleri de Ve­ nedik’ten beklediğini. Belki hemşehrisi Leonardo da Vincinin Dei’yi “hikayeci” olarak itham etmesi konuyu açıklayıcıdır. fakat amacına hizmet et­ tiği zaman öfkesine hakim olabildiği ikinci örneğimiz­ den görülmektedir. ustaca seçilmiş ılım iı bir uslûbla ifade eder. aynı zaman da Peygamber’in Ashabından. “Sinyorluğunuzun bize ait olan ve tarafınızca bu harbde işgal edilmiş olan Linini adasını bizim hükümranlığımıza ia­ de etmesi” şu cümlelerle devam eder. İskender ve Keykavus’u geçeceğim”10 Artık aşina olduğumuz gibi eski çağların askeri kahramanlarına yapılan atıflar sürpriz değildir. projesini hatırlatmaktadır. Burada birçok örneği iktibas edebili­ riz. fakat bunlar çoğun­ lukla uydurma veya gerçek diyalogların hayalgücüne da­ yalı versiyonlarıdır. bu ifa­ de genç sultanın okul çocuğuna mahsus bir özlem ile es­ m . Fatih’in fetih ile bu kadar meşgul olmasının sebebi ne idi? F a tih ’in S a ik le ri Her tahrifatta olduğu gibi. Sezar. Fatih’in savaşçı ve otokratik tabiatının kasıtlı olarak mübalağa edilmiş tasvirle­ ri ve anlatımında bir gerçek payı da yatmaktadır. bunların Fatih ile yaptıkları görüşmelerin harfi harfine deşifresi olduğunu iddia etmişlerdir.Sultan’ın mütehakkim ve asabi bir karakteri oldu­ ğunu gösteren çok delil vardır. Genç Sultanın hükümranlığının iyice büyüdüğü bir dönemde ona yakıştırmaktadır.

Fatih sadece B atı cephesinde Hristiyan Avrupa’ya karşı değil. İşte onun bu mükemmel as­ keri sicili. aynı zamanda Asya’da aşikar hedefi olan M emlûk Suriyesi’ne karşı da tekrar bü­ yük bir kara harekatına hazırlanıyordu. O ki metodik yaklaşım ı ve titizliğ i güçlü Türkmen lideri Uzun Haşan ile Ağustos 1473’te O tlukbeli muharebe­ sinde karşılaşmadan önce. Fatih’in askeri seferlerinin bir muhasebesi yapıldığında. diğer çi olarak ne elde etmeyi ummuş ve amaçlarını gerçekleş­ önemli bir siyasi gücü olan M em lûklara yönelik olarak tirm ek için nasıl bir yol tutm uştur? Fatih askeri açıdan m ümkün olanı hedeflemiş ve bunu gerçekleştirmek için hiç bir şeyi şansa bırakmayan titiz askeri seferler hazır­ lanması konusunda ısrarcı olmuştur. Bu konuda tüm kaynaklar birleşmektedir k i 1481 ilkbaharında. Sınırsız ihtirası ol­ masına karşılık. büyük seferlere hazırlanırken Fa­ tih ’in riske atılm ayı sevmediği görülmektedir. Gerçekçi bakılırsa. ”18 Şartlar izin verdiğinde Fatih’in M em lûk toprakları­ nın bütününü veya bir kısm ını alm a eğilim inde olduğu­ na dair ciddi işaretler vardı. asrın üçüncü çeyreğinde Osmanlı gücünün gerçek sınırlarını ortaya koymaktadır. Macar sınırı boyunca mevzilenmiş akıncılarından büyük bölümünü Anadolu’daki müstakbel cepheye kaydırm a tedbirini almasından ve cö­ mert tim ar ve zeamet bağışları ile m üttefik kazanmaya çalışmasından da belli olm aktadır. Mesela bu titizlik . “Fatih. atalarından kalan topraklara yirmi ülkeyi daha katmış ve dünya fatihlerinden birisi oldu­ ğunun işaretlerini göstermişti.la açıkça gurur duyuyordu. II. Osmanlı ve Memluk toprakları arasındaki tampon bölge olan Karaman’ı Suriye ve Mısır’ın fethinin ilk aşaması olarak (vurgu yazarındır) almaya karar verdi. 1480’de Rodos muhasarasının başarısız olmasına rağmen.. I SİYASET .13 Ancak Fatih özel tekneleri bir şekilde donanmaya katarak 300 teknelik bir filoyu cepheye insan ve malzeme taşımak üzere denize çıkartabiliyordu. hem de başarı oranını düşürecek risklere girmemeye kararlıydı.16 Bu kusursuz planlama ve güçlerini ustaca mevzilendirilm esi göstermektedir k i Fatih hem askeri zafer ka­ zanmaya azim liydi.15 Fatih’in askeri seferleri planlamadaO SM A N U Fatih’in niyetini bize aynı tarihçi haber vermektedir.14 Bu tespitin ikinci bölümü müba­ lağa edilmiş olsa da. Fatih’in bazan aşılamayan engel­ lerle karşılaştığı ve yenilmez olm adığı inkar edilemez. Meh­ m ed’in dünya fatihleri arasındaki statüsünün bilincinde olduğunu Fatih’in yakın çalışma arkadaşlarından tarihçi Tursun Beg 147 3’te işaret etmiştir. öm­ rünün sonuna yaklaşırken. Fatih sadece başarılı bir komutan olarak tanınmak istemedi. Bundan öte. H ristiyan Batı­ nın itaat altına alınmasının imparatorluğun gelecekteki gelişm esi ve em niyeti için sağlam bir temel atılm ası yö­ nündeki kapsamlı planın sadece bir parçası olduğu ortaya çıkmaktadır. öncelikleri ve hedeflerini yorumlayabilmemiz için ip uçları vermek­ tedir. Fatih’in askeri itibarını bozulmadan ko­ rumak istemesi kazanma şansı olmayan maceralara atıl­ masını önlemiştir.. 147 5’de K ırım ’ın Osmanlı hakim iyeti altına alınması ile Osmanlı nüfusu Karadeniz’e ulaşmış ve Osmanlıların mevcut deniz gücü kapasitesinin daha da sınırlanmasına ve daha fazla kayna­ ğa ihtiyaç duymasına sebep olmuştur. O zaman imparatorluk donanması 200 tekneden fazla değildi ve bunların sadece 92 ’si silahlı kadırga id i. bize Fatih’in seferlerindeki düzeni. Venedik’le 25 Ocak 1479’da barış imzalanması beklenen fırsatı verdi. Belgrad (1456) ve Rodos’un (1480) başarısız muhasara­ ları ve Fatih’in sahip olduğu mütevazi ölçülerdeki do­ nanma XV. aynı zamanda he­ men bütünüyle başarılı askeri sicilinin onu sahip-kiran (Gezegenlerin uğurlu birleşim inin Efendisi) unvanına la­ yık gördüğünün bilincindeydi ki bu unvan İslam gelene­ ğinde ilahi onay ve destek ile efsanevi fetihler yapmış olan çok az karizm atik lidere layık görülmüştü. ‘İstanbul’a ilave olarak. 1461’de Trabzon İmparatorluğu’nun fethinden önceki hazırlıklarında net bir şekilde görülmektedir. lıarb ta­ raftarı lobinin onun normalde ihtiyatlı tabiatını fazla iyimser tahminler ile aştığını nispeten güvenilir kaynak­ lar belirtm ektedir. Osmanlı ilerlemesinin bir kaç cephede ayııı anda olması hüküm darlığının son on yılında m ali güçlükler doğurmuş ve imparatorluğun zaten azalmış olan insan ve m addi kaynaklarında ciddi ve toplumsal açıdanda yıkıcı sakıncalı tesirler meydana ge­ tirmiştir. Sonuçta Kritovoulos’un ifadesi­ ne göre Fatih’in ordusu “altm ış bin süvari ve seksen bin piyadeye” ulaşm ıştı. yüzyılın sonlarmda İslam Dünyasında. (sahip-kıran)!'11 halde Fatih Sultan Mehmet seferlerinden gerçek­ XV.

Eski başşehir Bursa iktisadi ve k ü ltü ­ rel merkez olarak kalm ış. Tarihçi Aşıkpaşazade (l4 0 0 -c a . H üküm darlık otoritesini ve devle­ tin m ali im kanlarını arttırm ak için aldığı tedbirler içeri­ de daha büyük bir reaksiyona sebep olmuştur. (2) ekonominin merkezileştirilmesi tü belirsiz