İNGİLİZCE

a a bad egg a bad lot a bad mark a bad sailor a bad turn a bare chance a bit a bitter pill a black eye a bottle of milk a broken reed a can of worms a cappella a cappella a card up one´s sleeve a case in point a chip off the old block a citizen of Turkey a contradiction in terms a couple of a couple of minutes a crack shot a cursory glance a cut above a dab of a dark day a dead loss a demanding boss a demanding job a desperate situation a drain on the resources a drink of water a drive for funds a drop in a bucket a dry speech a fainting fit a fat chance a feast for the gods a feather in one´s cap a feather in one´s cap a feeling of insecurity a few a fifth a figment of the imagination a fine distinction

TÜRKÇE s. (ünsüzlerden önce) 1. bir, herhangi bir: We went on a sunny day. liğbir gittik. They´ve bought a house. Ev aldılar. In this Güne eri günde beş para etmez adam. argo ş ci k. dili sa ğlam ayakkabı değil, sütü bozuk; it kopuk. k ırık not, kötü not. deniz tutan kimse. kötülük. zayıf bir ihtimal. biraz. acı bir reçete/ilaç, beraberinde zorluklar getiren bir çözüm yolu. morarm ış göz. bir şişe süt. k. dili güvenilmez kimse/ şey. k. dili içinden ç ıkılması zor bir durum; çözümlenmesi güç bir problem. z. herhangi bir çalg ının eşliği olmadan, çalgısız, enstrümansız (şarkı söylemek). s. 1. çalg ı eşliği olmadan şarkı söyleyen (koro). 2. çalgısız, enstrümansız (müzik). k. dili kurtar ıcı. söz konusu edilen şeyin bir örneği. k. dili hık demiş babasının burnundan düşmüş. Türk vatanda şı. sözlerde çelişme. 1. iki. 2. birkaç. birkaç dakika. keskin nişancı. göz gezdirme. k. dili -den bir gömlek üstün. azıcık: Put a dab of the ointment on the wound. Yaraya merhemden biraz sür. 1. karanlık gün. 2. kötü gün. bir işe yaramayan nesne/kimse. çok iş bekleyen patron. çok emek isteyen iş, zahmetli iş. vahim bir durum. bütçeye yük olan şey. bir bardak su. para toplamak için aç ılan kampanya. k. dili devede kulak. yavan söz, tats ız konuşma. have s.t. dry-cleaned bir şeyi kuru temizleyiciye vermek, bir şeyi 2. (güçlü bir temizletmek. duygunun patlak verdiği) an: He threw it baygınlık nöbeti. away in a fit of anger. Bir hiddet an ında onu çöpe attı. argo çok zayıf bir ihtimal.

şahane bir ziyafet. k. dili koltuklar ı kabartan başarı. övünülecek ba şarı.
güvensizlik duygusu. birkaç. A.B.D. (içki ölçüsü) galonun be şte biri, 84 santilitre. hayal ürünü, hayal mahsulü. ince fark.

a fit of nerves a flight of stairs a fool´s errand a friend of mine a friend of ours a fright a full week a gleam of hope a glimmer of hope a good a good command of a good deal a good deal/a great deal a good distance off a good loser a good many a good provider a good turn a good turn a good way a great many a hard act to follow a hard nut to crack a hard/tough nut to crack a heavy sea a hell of a lot a horse of another color a host of a howling success a kilo of bananas a kind of millionaire a knockout à la carte a labor of love a labor of love a large proportion of the profits a lasting impression a leading question a length of piping a little a little bit a little terror a live issue a long face a long haul a long shot a long shot

sinir krizi. bir kat merdiven. saçma bir iş. bir dostum. dostlarımızdan biri, bir dostumuz. k. dili korkunç derecede çirkin, tuhaf veya insan ı şoke eden kimse: She looked fright in 2. that wig. O dolu perukla görünümü korkunçtu. 1. tam a bir hafta. olaylarla bir hafta. bir ümit ışığı. bir ümit ışığı. 1. epey, epeyi, bir hayli; birçok: He was there a good while. Orada epey ı. A good (bir many of the camellias were in bloom. Birçok kamelya çiçek kald (a language) dili) rahat konu şabilme. 1. çok: That cost him a good deal. Ona pahal ıya mal oldu. Its climate is a good deal Cairo´s. Havas ı Kahire´ninkine çok benziyor. 2. k. dili birçok, bir like hayli. epey uzakta. oyunu kaybedince k ızmayan kimse. birçok, hayli. ailesine iyi bakan kimse. bir iyilik: He did me a good turn. Bana bir iyilik etti. iyilik. k. dili 1. hayli mesafe. 2. iyi bir çare/yol. pek çok. aşılması/ulaşılması zor bir başarı. k. dili 1. ba şarılması zor iş. 2. çetin ceviz. k. dili çetin ceviz. dalgalı deniz. argo çok fazla. tamam ıyla farklı bir konu. bir sürü. büyük bir ba şarı. bir kilo muz. milyoner gibi bir şey. k. dili çok güzel/fevkalade biri/bir şey. alakart. hatır/zevk için yapılan iş, gönüllü yapılan iş. k. dili hatır için yapılan iş. kârın büyük bir bölümü. derin bir iz; büyük bir etki. verilecek cevab ı belirleyen soru. (belirli uzunlukta) bir boru parças ı. biraz: Give me a little time. Bana biraz zaman verin. azıcık, bir parça. k. dili çok yaramaz/ha şarı çocuk, canavar. günün önemli sorunu. ek şi yüz. 1. uzun ta şıma mesafesi. 2. uzun süren zor bir iş. ufak bir ihtimal. başarı ihtimali az olup gerçekleşince kazancı çok olan bir iş.

a long way off a lot a lot of a man in my position a man of few words a marked difference a marked man a matter of indifference a matter of life and death a matter of life and death a matter of two dollars a mess of a minus quantity a modicum of a month hence a month of Sundays a new lease on life a number of a pack of cards a pack of lies a pair of denims a pair of dungarees a pair of scales a pair of scissors A penny for your thoughts. a piece of cake a pillar of society a play on words a plum job/post a poor shot a pretty penny a priori a private person a proud day for us a quick one a raft of a ray of hope a ready pen a remote chance/possibility a request for help a ripple of conversation A rolling stone gathers no moss. a round peg in a square hole a run of luck a running battle a safe bet a scrap of evidence

çok uzakta. çok: They like her a lot. Ondan çok ho şlanıyorlar. She´s a lot better. O çok dahaçok iyi. ( şey): She bought a lot of books. Çok kitap aldı. çok/pek benim durumumda olan bir adam. az konuşan adam. belirgin bir fark. mimli adam, mimlenmiş adam. ilgilenmeye de ğmeyen sorun. ölüm kalım meselesi. ölüm kalım meselesi. iki dolar meselesi. bir yemeklik (ye şillik). sıfırdan aşağı miktar. 1. zerre kadar, bir nebze: There´s not a modicum of truth in it. Onda zerre kadar hakikat 2. az bir miktar; pek az: He drank only a modicum of bundan bir ayyok. sonra. çok uzun bir zaman. (hastalıktan/üzüntüden sonra) yeniden hayata başlama. birtak ım, birkaç. iskambil destesi. bir sürü yalan. kot pantolon, cin; blucin. blucin, kot. terazi. makas. k. dili Ne dü şünüyorsunuz? k. dili çok kolay bir iş. topluma dayanak olan kimse, nüfuzlu kimse; bir yerin e şrafından olan biri. kelime oyunu. çok iyi bir iş, herkesin istediği bir iş. nişancı olmayan kimse, hedefi iyi vuramayan kimse. k. dili epeyce para, külliyetli miktarda para. s. önsel, apriori. kendinden bahsetmekten kaç ınan kimse. bizim için övünç dolu bir gün. k. dili çabuk içilen/içilmi ş bir içki. bir yığın, bir sürü, pek çok. umut ışığı. iyi yazı yazma yeteneği. uzak bir ihtimal, ufak bir olas ılık. yardım dileme. dalga gibi yükselip alçalan konu şma sesi. Yuvarlanan ta ş yosun tutmaz./İşleyen demir pas tutmaz. bulunduğu yere hiç uygun olmayan kimse. clothes-peg i., İng. çamaşır ı. mandal şans zinciri. uzun süren bir ihtilaf. elde bir. çok ufak bir delil.

a sea of faces a sense of responsibility a shade a shot in the arm a shot in the dark a sight a spate of a square deal a stomach upset a stormy passage a tissue of lies a trifle a twist of the wrist a vintage year a wad of gum a wee bit a week off a whale of a a white lie a whole lot of a wodge of a world power A, a A1 AA AB aback abacus abaft abaft abalone abandon abandon abandon hope abandon o.s. to abandon ship abandoned abandonment abase abase o.s. abasement abash abashed abashedly abate abatement abattoir

insan kalabalığı. sorumluluk duygusu. biraz, azıcık: Lower your voice a shade. Sesini biraz alçalt. birine birdenbire moral veren bir şey. körü körüne bir deneme. k. dili çok daha: It´s a sight dirtier than I thought it´d be. Tahmin ğimden çok daha kirli. etti pek çok, bir sürü. k. dili adil bir anla şma. mide bozuklu ğu. fırtınalı deniz yolculuğu. bir sürü yalan. biraz, azıcık. hüner, ustalık. 1. kaliteli şarabın elde edildiği yıl. 2. başarılı bir yıl. pabuç kadar çiklet. k. dili 1. azıcık, birazcık. 2. oldukça. 1. bir haftalık izin. 2. bir hafta sonra. k. dili 1. çok büyük: a whale of a difference çok büyük bir fark. 2. müthi ş, şet,ız çok güzel: a whale of a novel müthiş bir roman. deh yalan. zarars k. dili pek çok: A whole lot of people don´t approve of this. Pek çok ki şi şn, görmüyor. bunu ho ığı bir sürü: He laid a wodge of papers on the table. Masaya bir 1. bir y sürü evrak koydu. 2. koca/iri bir güç. bir parça: a wodge of chocolate koca bir pol. dünya çap ında i. 1. A, İngiliz alfabesinin birinci harfi. 2. müz. la notası. 3. en yüksek not veya kaliteyi harf. f, klas; çok kaliteli. s., k. en dili iyi birinci s ınısimgeleyen k ıs. Alcoholics Anonymous. i. Adsız Alkolikler (alkolizmle savaşan bir grubun ad ı). ıs. Artium Baccalaureus. i. lisans. k z. i. sayıboncuğu, abaküs, çörkü. z., den. k ıçta, kıç tarafında. edat, den. gerisinde, arkas ında: abaft the beam kemerenin gerisinde. i., zool. abalon (bir deniz kabuklusu), Haliotis. f. 1. terketmek, b ırakmak: Don´t abandon me here! Beni burada bırakma! Şamanizmi bş ıku. rakıp He and kap became Muslim. şeye) kaptırma, ılma, a kendini bırakma. 2. co i. 1.abandoned kendini (bir shamanism ümidi kesmek. kendini (bir şeye) kaptırmak/vermek: She abandoned herself to the music. Kendini müziğe kaptırdı. You´ve abandoned yourself to drink. gemiyi terketmek. s. 1. terkedilmiş, bırakılmış, metruk. 2. coşkulu, coşkun. 3. ahlaksız; utanmaz. i. 1. terk, b ırakma. 2. bak. abandon 2. f. -in kibrini k ırmak; alçaltmak. kendini alçaltmak. i. (-in) kibrini k ırma; alçaltma. f. utandırmak, -in gururunu incitmek. s. utandırılmış, gururu incitilmiş. z. utanarak, gururu incitilmi ş bir halde. f. 1. azalmak; hafiflemek: The wind had abated. Rüzgâr hafiflemi şti. 2. şi düşürür. azaltmak; hafifletmek: This will abate the fever. Bu ate i. 1. azalma; indirilme; hafifleme. 2. azaltma; indirme; hafifletme. i., İng. mezbaha, kesimevi.

abbess abbey abbot abbr abbreviate abbreviation ABC´s ABCs abdicate abdication abdomen abdominal abdominal cavity abdominal region abduct abduction abed abelia aberrant aberration abet abetment abetter abettor abeyance abhor abhorrence abhorrent abide abiding ability abject abjure Abkhas Abkhas Abkhasia Abkhasian Abkhasian Abkhaz Abkhaz Abkhazia Abkhazian Abkhazian abl ablative ablative ablaze

i. (kadınlar manastırında) baş rahibe. i. manastır. i. (erkekler manast ırında) başkan, başkeşiş. k ıs. 1. abbreviation kıs. (kısaltma). 2. abbreviated kıs. (kısaltılmış). f. k ısaltmak. i. 1. k ısaltma, bir sözcüğün veya söz grubunun kısaltılmış şekli. 2. ısaltma, ısaltma işi. alfabe. 2. abece, alfabe, bir işin en önemli bilgileri: k dili 1. abece, i., çoğ., k. k He still learned the ABC´s of the job. İşin abecesini hâlâ sökemedi. ğ., hasn´t k. dili, bak. ABC´s. i., ço f. 1. (kral/kraliçe) tahttan çekilmek, tac ını ve tahtını terketmek; yüksek bir ını ve tahtını) mevkiden çekilmek. (kral/kraliçe) çekilmek, (tac ını ve tahtını(tahttan) terketme; yüksek bir mevkiden i. 1. tahttan çekilme, 2. tac çekilme. 2.kar (tahttan) çekilme; (yüksek bir mevkiden) çekilme. 3. ın. 2. (böcek gövdesinde) kar ın. i., anat. 1. s., anat. 1. karna ait. 2. (böcek gövdesindeki) karna ait. karın boşluğu. karın bölgesi. f. (birini) kaç ırmak. i. (birini) kaç ırma. z., eski yatakta. i., bot. abelya, Abelia. s. 1. anormal. 2. istisnai. i. 1. (doğru/doğal/normal olandan) sapma. 2. ruhb., gökb. sapınç, b. yardakç sapkı. ılık etmek; kışkırtmak, tahrik etmek. 2. yardımda aberasyon. 3. tı f. (--ted, --ting) 1. bulunmak. i. 1. yardakç ılık etme; kışkırtma, tahrik etme. 2. yardımda bulunma. i., bak. abettor. i. 1. yardakç ı; kışkırtıcı. 2. yardımda bulunan biri. i., huk. 1. uygulanmama: That rule has since fallen into abeyance. Sonra ın--ring) uygulanmas ından vazgeçildi. 2. sahipsiz kalma/olma, o kural iğrenip uzak durmak. f. (--red, iğrenmek; i. iğrenme; iğrenip uzak durma. s. iğrenç. f. 1. by -e göre hareket etmek/davranmak; (vaade/karara) sad ık kalmak. 2. by ı -e -e riayet etmek. 3. çekmek, tahammül etmek; -e cı,uymak, daimi; baki. s. kal i. yetenek, kabiliyet; dirayet. s. 1. rezil, berbat (bir durum); son derece kötü: She had never seen such He was an abject liar. Son abject poverty. öyle bir sefalet görmemi şti. f. yemin ederekHiç vazgeçmek/reddetmek/inkâr etmek. i. (çoğ. Ab.khas) bak. Abkhaz 1. s., bak. Abkhaz 2. i., bak. Abkhazia. i., bak. Abkhazian 1. s., bak. Abkhazian 2. i. 1. (çoğ. Abkhaz) Abhaz. 2. Abhazca. s. 1. Abhaz. 2. Abhazca. i. Abhazya. i. 1. Abhaz. 2. Abhazca. s. 1. Abhaz. 2. Abhazca. k ıs. ablative. s., dilb. -den haline ait; -den halindeki. i., dilb. -den halindeki sözcük/sözcük grubu. s. 1. yanmakta olan, alevler içinde; tutu şmuş. 2. ışıl ışıl ışıldayan; pırıl pırıl parlayan.

able able-bodied ablute ablution ably ABM abnegate abnegation abnormal abnormality abnormally abnormity abo aboard aboard abode abode abolish abolition A-bomb abominable abominate abomination aboriginal aboriginal aborigine aborigines abort abortion abortionist abortive aboulia abound about about about About face! About ship! about-face about-face about-ship about-turn about-turn above above above above

s. yetenekli, kabiliyetli. s. sağlıklı, sıhhatli. f., şaka y. 1. yıkanmak. 2. yıkamak. i. aptes, gusül, yıkanma. z. ustaca, ustalıkla. k ıs. antiballistic missile. f. 1. feragat etmek; vazgeçmek; feda etmek; (sorumluluktan) kaçmak. 2. inkâr etmek, reddetmek. i. 1. feragat etme; vazgeçme; feda etme; (sorumluluktan) kaçma. 2. inkâr etme, reddetme. s. anormal. i. anormallik. z. anormal bir şekilde. i., bak. abnormality. i., aşağ. yerli, ataları çok eski çağlardan bu yana Avustralya´da yaşamış olan şıt için) içinde, -de; (taşıt için) içine, -e: All aboard! Haydi binin! z. (tabiri. edat (taşıt için) içinde, -de: He was aboard the train. Trendeydi. i. 1. ikametgâh, ev. 2. (bir yerde) ikamet etme, oturma. f., bak. abide (4), (5), (6). f. kaldırmak, lağvetmek, ilga etmek; feshetmek. i. kaldırma, lağıv, ilga; fesih. i. atom bombas ı. s. 1. iğrenç, menfur. 2. çok kötü, berbat, pis. f. 1. iğrenmek, nefret etmek. 2. hiç sevmemek, nefret etmek. i. 1. iğrenç/menfur bir şey. 2. iğrenme, nefret etme. i. asıl yerli, ataları çok eski çağlardan bu yana belirli bir yerde yaşamış olan s. 1. biri. çok eski ça ğlarda var olan; çok eski çağlardan kalan. 2. ataları çok lardan bu1. yana belirli bir yerde yaşamış olan. eski çağ i., bak. aboriginal i., çoğ. asıl yerliler, ataları çok eski çağlardan bu yana belirli bir yerde şam ış olanlar. ya f. 1. (dölütü) dü şürtmek/almak; -in dölütünü düşürtmek; (dölütü) şürmek. 2. (henüz başlanm ışken) -e son vermek. 3. düşük yapmak. 4. dü şürtme/alma, kürtaj. 2. (dölütü) düşürtme/alma. 3. i. 1. dölüt dü

şarısızl ba ı.ık. 4. ask., bilg. (uçuşu/işlemi) yarıda kesme. 5. ask., bilg. i. kürtajc s. başarısız.
i., İng., ruhb., bak. abulia. f. (in/with) (bir yerde) bol/çok olmak. edat 1. hakk ında, ile ilgili, üzerine, üstüne: I know nothing at all about you. ında ı hiçbir şey bilmiyorum. I have doubts about them. Senin hakk ağı yukar , yakla şık, az çok; hemen hemen, neredeyse: at Onlar about z. 1. aş ı sular ı nda. Come about midnight. Gece saat on iki six o´clock saat alt s. ask. Geriye dön! den. Alesta tiramola! i. 1. ask. geriye dönü ş. 2. eskiden savunduğunun tersini savunmaya lama. baş f., ask. geriye dönmek. f. (--ped, --ping) den. tiramola etmek. i., İng., bak. about-face 1. f., İng., bak. about-face 2. edat 1. üstünde; üstüne: She was then living in a room above the store. O ın üstündeki odada oturuyordu.That was above and zamanlar ıda; yukar ıdaki: Shebir lives above. Yukarıda oturuyor. He was z. 1. yukardükkân ı daki dalda oturuyordu. 2. yukar ı ya: sitting on the branch above. Yukar yazılanlar; (bir yazıda) eserin bundan A i. 1. the (bir sayfada) yukar ıda

ıki, lanlar: As soon as you´ve readıthe above, give daha me a önceki call. öncesinde yazı yukar ıdaki, (sayfan ın) yukar sında bulunan; s. 1. the yukar (bölüm/paragraf/sat ır/sayfa): The above picture depicts the city in 1782.

above all above all above average above average above par above sea level aboveboard aboveboard aboveground above-mentioned abovementioned abovestairs abrade abrasion abrasive abrasive abreast abridge abridgement abridgment abroad abroad abrogate abrogation abrupt abruptly abruptness abscess abscess abscessed abscissa abscond absence absence of mind absence without leave absent absent absent o.s. absent without leave absentee absentee absentee ballot absentee landlord absentee voter absenteeism absently absentminded

her şeyden önce, her şeyden çok. bilhassa, özellikle. ortalaman ın üstünde. vasatın üstünde. tic. yazılı değerin üstünde. deniz seviyesi üstünde. s. 1. dürüst: Be aboveboard with me! Benimle aç ık konuş! 2. yasal, olmayan: It´s completely aboveboard. Tamamen yasal bir kanuna ayk şıekilde. z. dürüst birır s. yerüstü, zemin üstündeki. s. the yukar ıda söz edilen/adı geçen; daha önce söz edilen/adı geçen: It İçinde, yukar ıda contains an illustration of the picture. ıda söz edilen/ad ı above-mentioned geçen şey/kişi; yukar ıda ad ı geçenler; daha i. the yukar

ı geçen şey/kişi; daha önce adı geçenler. önce edilen/ad bak. upstairs. z., s., söz i., İng., f. aşındırmak.
i. 1. s ıyrık. 2. aşındırma; aşınma; abrasyon. s. 1. sinirlendirici, rahats ız edici. 2. aşındırıcı, abrasif. i. aşındırıcı, abrasif. z. yan yana, ayn ı hizada; başabaş. f. 1. (yazılı bir eseri) kısaltmak. 2. azaltmak. i., İng., bak. abridgment. i. 1. yazılı bir eserin kısaltılmış şekli: I don´t read abridgments of novels. ın nda, kısalt ılm ışıda; şeklini okumam. 2. (yaz ı bir eseri) kısaltma.Hiç 3. Romanlar d ışar yurtd ışına: Have youılever been abroad? z. 1. yurtd ışı ışı na ç ı kt ı n m ı ? 2. ev d ışı nda; ortada: That animal ventures abroad yurtd i. yurtdışındaki yerler, yurtdışı: Is there any news from abroad?

ışı ndan bir haber varkald m ı?ırmak. Yurtd f. iptal etmek, feshetmek; i. iptal, fesih; kald ırma.
s. 1. ani, birdenbire oluveren, apans ız, ansız: They made an abrupt ve ters: He me 3. andik/sarp abrupt reply. departure. Gitmeleri ani birden. oldu. 2.2. k ısa ve ters birgave şekilde. bir z. 1. aniden, birdenbire, k ısa ş ekilde. i. 1. anilik. 2. k ısa ve ters oluş. 3. diklik, sarplık. i. apse. f. apse olmak. s. apseli, apse olmu ş. çoğ. --s (äbsîs´ız)/--e (äbsîs´i) i., mat. apsis. f. (bir suçtan dolayı) kaçmak, sıvışmak. i. 1. yokluk, bulunmama: We felt her absence. Yoklu ğunu hissettik. He returned dalgınlık.after an absence of six months. Alt ı aylık bir aradan sonra ask. (tekrar dönmek üzere görev yerinden) izinsiz olarak ayr ılma. s. 1. (bir yerde bulunmas ı gerekirken orada) bulunmayan (kişi); (orada artık) bulunmayan (kişi): How many people are absent today? Bugün kaç f. 1. ç ıkmak, gitmek: I shall absent myself. Çıkacağım. He absented himself for adönmek few days. Birkaç gün yoktu. 2. izinsiz from -den uzak durmak, -e ılmış olan. ask. (tekrar üzere görev yerinden) olarak ayr i. (bir yerde bulunmas ı gerekirken orada) bulunmayan kişi/şey, hazır olmayan kişi.bulunmas ı gerekirken orada) bulunmayan (kişi). s. (bir yerde posta yoluyla verilen oy. kiraya verdiği gayrimenkulden uzakta yaşayıp onunla pek ilgilenmeyen mülk postasahibi. yoluyla oy veren seçmen. i. 1. (işe, okula v.b.´ne) devamsızlık. 2. kiraya verdiği gayrimenkulden şayıı p onunla pek ilgilenmeme. uzakta yadalg n. z. dalgın s. dalgın.

absinth absinthe absolute absolute majority absolute majority absolutely absolution absolutism absolutist absolutist absolve absorb absorbable absorbed absorbency absorbent absorbent absorber absorbing absorption absorptive abstain abstainer abstemious abstemiously abstemiousness abstention abstinence abstinent abstract abstract abstract abstract art abstract expressionism abstract number abstracted abstraction abstruse absurd absurd absurdity absurdly Abu Dhabi abulia abundance abundant abundantly

i., İng., bak. absinthe. i. apsent. s. 1. tam, eksiksiz: His trust in them was absolute. Onlara olan güveni ı. ğ 2. pol. mutlak, saltık, sınırsız: absolute monarchy mutlak monarşi. tamd unluk. salt ço salt çoğunluk. z. 1. (äb´s ılutli) (nitelediği sözcükten önce gelince) çok, bayağı: You´re ısın! We´re absolutely famished! Çok ıktık! 2. absolutely right! Çok hakl ından affedilme; (günah için) af. 2. ac aklama, i. 1. Hrist. (günah) Allah taraf beraat ettirme. fromıyet. (bir sorumlulu ğu/yükümlülüğü) yerine getirmekten ılık, 3. mutlak i., pol. saltç s., pol. saltç ı. i., pol. saltç ı. f. 1. Hrist. Allah ad ına (günahı) affetmek. 2. affetmek. 3. aklamak, beraat ğu/yükümlülü ü) yerine getirmekten ettirmek. 4. from (birini) (bir sorumlulu ı/gaz ı/ışığı /sesi) so ğurmak, içine çekmek, ğ emmek, absorbe f. 1. (s ıvıy 3. (dikkati/enerjiyi/zaman ı/paray ı) almak; (enerjiyi) etmek. 2. ö ğrenmek. emilebilecek; soğurulabilen, emilebilen. s. soğurulabilecek, s. tüm dikkatini bir şeye vermiş. i. soğurganlık, emicilik. s. soğurgan, emici, absorban: absorbent cotton hidrofil pamuk. i. soğurgan, emici, absorban. i. soğurucu, emici, absorplayıcı. s. insanın tüm dikkatini toplayan; sürükleyici. i. 1. soğurma; soğrulma; absorpsiyon. 2. öğrenme. 3. ı/parayı) alma; (enerjiyi) emme. 4. içine alma, (dikkati/enerjiyi/zaman s. soğurucu, emici. f. 1. from (bir şeyi) yapmamak: He´s decided to abstain from alcohol. İçki içmemeye karar verdi. oy vermemek, çekimser kalmak. 3. içki i. 1. içki içmeyen biri. 2.2. oy vermeyen biri, çekimser kalan biri. s. (özellikle yeme içme konusunda) kendini tutan; a şırıya kaçmayan; şı rılıklar bulunmayan. a z. (özellikle yeme içme konusunda) kendini tutarak; a şırıya kaçmadan. i. (özellikle yeme içme konusunda) kendini tutma; a şırıya kaçmama, riyazet. i. 1. çekimser oy; oy vermeme, çekimser kalma. 2. from (bir şeyi) kasten yapmama. i. 1. (from) (bir şeyi) yapmama, riyazet; (yeme içme konusunda) kendini tutma. 2. içki içmeme. 3. cinsel riyazet. riyazetçi. s. nefsini k ıran, s. soyut, abstre. i. 1. özet. 2. soyut sanat eseri. f. 1. (äb´sträkt) özetlemek, özet haline getirmek. 2. (äbsträkt´) kafas ını şgul etmek. 3. (äbsträkt´) çalmak, aşırmak. 4. (äbsträkt´) soyutlamak. me soyut sanat. soyut ekspresyonizm. mat. soyut sayı. s. dalgın. i. 1. soyut kavram, soyutlama. 2. soyutlama, soyutlama eylemi. 3. ınlık, düşünceye dalm ış olma. 4. güz. san. soyutluk. 5. soyut sanat dalg ı zor, anla şılmas ı güç. s. kavranmas s. saçma, abes, absürd. i. i. 1. saçma olma, saçmal ık, abeslik. 2. saçmalık, saçma söz/davranış. z. 1. saçma bir şekilde. 2. k. dili çok, feci derecede: She´s absurdly rich. Feci Dabi. derecede zengin. Abu i., ruhb. abuli. i. 1. bolluk, çok olma. 2. bereket, bolluk. 3. refah, varl ık ve rahatlık. s. 1. bol, çok. 2. bereketli; feyizli. z. bol/çok miktarda: The fruit trees were now bearing abundantly. Meyve ağaçları artık çok verimli olmuştu.

abuse abuse abuse o.s. abusive abut abutment abysmal abyss AC acacia academic academic academician academy acanthus accede accede to the throne accelerate acceleration accelerator accent accent accentuate accept

i. 1. yetkiyi/görevi kötüye kullanma, suiistimal; do ğru olmayan bir şekilde kullanmama; istismar. 2. kötüleme. 3. kötü kullanma; gere ği gibi ğru olmayan bir f. 1. (yetkiyi/görevi) kötüye kullanmak, suiistimal etmek; do ş ekilde kullanmak; gere ğ i gibi kullanmamak; istismar etmek. 2. mastürbasyon yapmak. s. 1. kötüleyici; kötü sözlerle dolu; kötü sözler söyleyen. 2. kötü ). (davran f. (--ted,ış --ting) 1. (on/upon) (-e) biti şmek, bitişik olmak. 2. against -e dayanmak. i. 1. (köprünün k ıyıya dayandığı yerdeki) ayak. 2. bitişme yeri. 3. bitişme. 4. s., dayanma. k. dili çok kötü, feci. i. dipsiz gibi görünen yer; uçurum. k ıs. alternating current. i. dalgalı akım. i., bot. 1. mimoza, akasya, Acacia. 2. akasya, yalanc ı akasya, Robinia pseudoacacia. s. 1. akademik. 2. teorik, kuramsal. 3. pratik de ğeri/önemi olmayan. 4. resmi, kitabi. i. üniversite ö ğretim görevlisi. i. 1. üniversite ö ğretim görevlisi. 2. akademi üyesi, akademisyen. i. akademi; yüksekokul. i., bot. ayı pençesi, akantus, akant, Acanthus. f. to 1. -e razı olmak. 2. (hükümdar) (tahta) çıkmak. tahta ç ıkmak. f. hızlandırmak; hızlanmak, ivmek. i. hızlandırma; hızlanma, ivme. i. gaz pedalı. i. 1. dilb. vurgu, aksan. 2. dilb. vurgu i şareti. 3. şive. f. vurgulamak. f. vurgulamak.

f. 1. kabul etmek; razı olmak; kabullenmek. 2. (bir şeyi) teslim almak. accept/assume responsibility for -in sorumlulu ğunu üzerine almak. s. kabul edilir, makbul. acceptable i. 1. kabul. 2. (bir şeyi) teslim alma. acceptance i. 1. giriş, geçit. 2. to (biriyle) görüşme imkânı; (bir şeyden) faydalanma access ı/imkân ı: He 2. has access him. İstedi ğinde görüşebilir. hakk şılabilirlik. kolayl ıkla to ula şılabilir olma. 3. onunla görüşülebilir olma. 3. 4. i. 1. ula accessibility accessible accessible to the public accession accessory accessory after the fact accident accident victims accidental accidentally accident-prone acclaim acclaim acclamation acclimate acclimation acclimatise acclimatization acclimatize

ıkla görüşülebilir olma. 5. to -den etkilenebilir olma. 4. kolaylıkla kolayl şılabilir. 2. kolayl ıkla ula şılabilen. 3. görüşülebilen. s. 1. ula şülebilen. görü halka aç ık. 5. to -den etkilenebilir.

i. 1. (tahta) ç ıkma. 2. (bir müze veya kütüphanenin koleksiyonuna) yeni ınan eşya, kitap v.b. These are accessories for the new machine. al i. 1. aksesuar, eklenti: ı. 2. (kad ın giysisini bütünleyen) Bunlar yeni makinenin aksesuarlar sonra suç orta ğı olan kimse. huk. suç işlendikten i. 1. kaza (kötü olay). 2. rastlant ı. 3. fels. ilinek, araz. kazaya u ğrayanlar. s. 1. kaza eseri olan, yanl ışlıkla olan. 2. tesadüfen meydana gelen. 3. fels. ilineksel. z. 1. kazara, yanlışlıkla. 2. tesadüfen. s. hep kazaya u ğrayan; sakar. f. 1. bağırarak/alkışlayarak/tezahüratla (birini) (bir şey) ilan etmek: They acclaimed emperor. Büyük bir tezahüratla onu imparator ilan ettiler. . 2. tezahürat. i. 1. övme, him alk ış i. 1. bağırarak/alkışlayarak/tezahüratla ilan etme. 2. tezahürat. 3. övme, ışal . ıştırmak, intibak ettirmek: I´m acclimating myself to the customs alk f. 1. ış tırıyorum. (to) (-e) alışmak, intibak here. buradaki âdetlere al ıştırma, intibak ettirme. 2. al ış ma, intibak2. etme. i. 1. alKendimi f., İng., bak. acclimatize. i. 1. alıştırma, intibak ettirme. 2. alışma, intibak etme. f. 1. alıştırmak, intibak ettirmek. 2. alışmak, intibak etmek.

accolade accommodate accommodate o.s. to accommodate one´s pace/step to accommodate their differences accommodating accommodation accommodation ladder accompaniment accompanist accompany accomplice accomplish accomplished accomplishment accord accord accordance accordant according as according to according to all accounts according to Hoyle according to one´s own lights according to plan accordingly accordion accordion accost account account book accountable accountant accounting accounts payable accounts receivable accrue accumulate accumulation accuracy accurate accusation accusative accusative accuse accused accustom

i. 1. ödül. 2. övgü: It received accolades from all the newspapers. Tüm . gazetelerden övgüler ald ıThe ındırmak: cell had lastly accommodated a drunkard. f. 1. almak, bar şı bar ı nd rm ıştı. This room can accommodate four Hücre en son bir ayya lamak. -e ayak uydurmak, -e uyum saığ birine ayak uydurmak. aralarındaki anlaşmazlıkları uzlaşma yoluyla gidermek. s. uysal, yumu şak başlı. i. 1. kalacak yer: In that region accommodation for the traveler is hard to find. O bölgede konaklama yeri zor bulunur. 2. uzla şma: Have you den. borda iskelesi. i. 1. müz. e şlik. 2. to -e eşlik eden şey: It´s a nice accompaniment to the roast. Rostoyla beraber kişi, egüzel. şlikçi. i., müz. e şlik eden f. 1. eşlik etmek, refakat etmek, beraberinde gitmek. 2. müz. eşlik etmek, refakat etmek. ğı. 3. ile beraber (bir şey) yapmak: He accompanied the curse i. suç orta f. başarmak, becermek, üstesinden gelmek. s. 1. işini iyi bilen, usta. 2. sosyetenin görgü kurallarını ustalıkla uygulayabilen. i. 1. başarma, becerme, üstesinden gelme. 2. başarı, başarılan iş. 3. marifet. i. 1. (iki devlet aras ında olan) anlaşma. 2. uyum, ahenk. 3. uyuşma, mutabakat. f. 1. with -e uymak, ile ba ğdaşmak, -e uygun olmak/gelmek. 2. with -e ışmak, -e uygun gelmek/dü şmek. 3. vermek: He accorded them for that yak i. verme: The accordance of these privileges to them were delayed five years. Bu imtiyazlar ın onlara verilmesi beş senelik bir gecikmeye s. bağ. -e göre. z. 1. İki seçeneği olan bir durumu belirtir: You can stay or go, ıl istersen. It can according as you Kalabilirsin veya gidebilirsin, nas edat 1. -e göre, -elike. uygun olarak: Arrange yourselves according to your

ına girin! 2. -e göre, (birinin) dedito ğine/gösterdi ğine göre, height! Boy s ıras ıklar ına göre: He was drunk, according all accounts. Tüm tüm anlatt ıklar ına göre sarhoştu. anlatt usulüne göre, usulen.
kendi inançlar ına göre. planlandığı gibi, planlanana uygun bir şekilde. z. 1. ona göre, öyle, öylece: He told me to shoot him, and I acted accordingly. i. akordeon. Kendisini vurmam ı istedi; ben de öyle yaptım. 2. bu yüzden, s. akordeon gibi aç ılıp katlanan, akordeon: accordion door akordeon kapı. f. 1. yakla şıp/gidip (birine) bir şey söylemek. 2. para karşılığında seks teklif etmek. i. 1. hesap. 2. röportaj; (birinin) anlatt ığı. f. for -i anlatmak, -i açıklamak, -i izah etmek. hesap defteri. s. sorumlu. i. muhasebeci. i. muhasebe. tic. alacaklılar hesabı. tic. borçlular hesab ı. f. 1. birikmek. 2. to -e gelmek: What advantages will accrue to us from this? Bunun biriktirmek; bize ne gibi toplanmak, faydalar ı olacak? f. toplamak, birikmek, y ığılmak. i. 1. birikim, birikme. 2. birikinti. i. 1. doğruluk. 2. yanlış yapmamaya özen gösterme. s. 1. doğru, tam. 2. yanlış yapmamaya özen gösteren. i. suçlama. s., dilb. -i haline ait; -i halindeki. i., dilb. -i halindeki sözcük/sözcük grubu. f. suçlamak, itham etmek. s. sanık. f. alıştırmak.

ace ace an exam acetone acetylene ache achieve achievement acid acknowledge acknowledgment acne acorn acoustics acquaint acquaint o.s. with acquaintance acquiesce acquire acquisition acquisitive acquit acquit o.s. well acquittal acre acrid acrobat acrobatic acrobatics acronym across across the board across the way act act as act in unison act on a suggestion act on s.o.´s advice act up acting action activate activation active active service active verb activism activist

i. 1. isk. as, birli. 2. k. dili uzman, eksper. s., k. dili i şinin ehli, as. f. k. dili s ınavda (dokuz ila on arasında) yüksek bir not almak. i. aseton. i. asetilen. i. ağrı, sızı, acı. f. ağrımak, sızlamak, acımak. f. başarmak, yapmak; elde etmek, kazanmak. i. 1. başarı. 2. elde etme, kazanma. i. asit. s. 1. asit. 2. i ğneleyici: an acid remark iğneleyici bir söz. f. 1. (bir gerçe ği) kabul etmek. 2. (bir şeyin alındığını/farkedildiğini) bildirmek. i. 1. (bir gerçe ği) kabul etme. 2. (bir şeyin alındığını/farkedildiğini) bildirme. ndı. 3. tic. alı i. akne, ergenlik. i. meşe palamudu. i. akustik. f. 1. bilgi vermek, haberdar etmek. 2. tan ıtmak: This book is designed to acquaint readers with new developments in the field of genetic bilgi edinmek. hakk ındaits i. tanıdık, tanış. f. boyun e ğmek, katlanmak, kabullenmek. f. 1. elde etmek, edinmek, almak. 2. kazanmak: acquire a bad reputation kötü bir şöhret i. 1. elde etme,kazanmak. edinme, alma. 2. kazanma. 3. elde edilen şey, edinti. s. bir şeyler elde etmeye çok hevesli, mal canlısı, açgözlü. f. (--ted, --ting) aklamak, temize ç ıkarmak, beraat ettirmek. yüzünün ak ıyla çıkmak. i. aklanma, beraat. i. 0,404 hektarlık arazi ölçü birimi. s. acı, ekşi, keskin. i. akrobat, cambaz. s. akrobatik. i. akrobatlık, cambazlık. i. birkaç kelimenin ba ş harflerinin veya ilk hecelerinin birleşmesiyle meydana kelime: NATO, öbür tarafıUNESCO. na: He stretched a rope across the river. edat 1. birgelen taraf ından ı ndan öbür taraf ı na bir ip gerdi. 2. karşısında: Serra lives Nehrin bir taraf ı derecede etkileyen (ücret/vergi). herkesi ayn yolun öte taraf ında, karşı tarafta. i. 1. hareket, eylem. 2. kanun, yasa. 3. tiy. bölüm, perde. 4. rol yapma, oyun. f. ı1. rol yapmak,yapmak. oynamak. 2. harekete geçmek. 3. davranmak, nın vazifesini başkas birlikte hareket etmek. yapılan teklife göre davranmak. birinin sözüne uymak, birinin sözüne göre hareket etmek/davranmak. yaramazlık etmek, gösteriş yapmak. i. oyunculuk. s. vekâlet eden, vekil: acting president ba şkan vekili. i. 1. hareket, eylem. 2. etki. f. 1. harekete geçirmek, hareketlendirmek. 2. harekete geçmek, hareketlenmek. i. 1. harekete geçirme, hareketlendirme. 2. harekete geçme, hareketlenme. s. 1. faal, hareketli, aktif. 2. dilb. etken. askerlik hizmeti. dilb. etken fiil. i. eylemcilik. i. eylemci.

activity actor actress actual actuality actually acumen acupuncture acute acute angle acute angle AD ad adage Adam adamant adamantly adapt adapt o.s. to adaptable adaptation adapter adaptor add add fuel to the flames add spice to add up add up to addendum addict addict adding machine addition additional additive addled address address a remark to addressee adduce adept adequacy adequate adhere adherence adherent adhesion

i. faaliyet, etkinlik. i. aktör, oyuncu. i. aktris, kad ın oyuncu. s. gerçek, do ğru. i. gerçek, hakikat. z. aslında; gerçekten. i. çabuk kavrama yetene ği, keskin zek-â. i. akupunktur. s. 1. keskin. 2. t ıb. akut, hâd. 3. tiz. geom. dar aç ı. geom. dar aç ı. k ıs. Anno Domini M.S. (milattan sonra), İ.S. (İsa´dan sonra). i. ilan, reklam. i. atasözü. i. Âdem Baba, Âdem. Adam´s apple anat. âdemelmas ı. s. son derece kararlı, katı. z. inatla, katı bir şekilde. f. 1. uyarlamak, adapte etmek. 2. al ışmak, intibak etmek. -e kendini alıştırmak. s. yeni ko şullara adapte olabilen/uyarlanabilen. i. 1. uyarlama, adaptasyon. 2. al ışma, intibak. i. 1. elek., mak. adaptör. 2. uyarlay ıcı, adapte eden. i., bak. adapter. f. 1. eklemek, ilave etmek; katmak. 2. toplamak. k. dili yang ına körükle gitmek. k. dili -i canland ırmak, -i ilginçleştirmek. 1. toplamak. 2. k. dili makul olmak, akla yak ın olmak. 1. -e varmak, (bir yekûn) tutmak. 2. k. dili ... anlam ına gelmek: What it adds up to is that you´re not coming. Gelmeyeceksin anlam ına geliyor. ğ. ad.den.da (ıden´d ı) i. ilave, ek; ilave edilecek şey/söz. ço i. bağımlı, müptela; tiryaki: drug addict uyuşturucu bağımlısı. cigarette addict sigara tiryakisi. f. alıştırmak. hesap makinesi. i. 1. ekleme, ilave. 2. ek, ilave. 3. mat. toplama. s. biraz daha, ilave edilen, eklenilen. i. 1. katk ı. 2. katılan kimyasal madde, katkı maddesi. s. toplamsal, ilave olunacak. s. 1. sersem, şaşkaloz. 2. cılk (yumurta). i. 1. (veya ä´dres) adres. 2. söylev, nutuk. f. 1. hitap etmek. 2. adres yazmak. (birine) bir söz yöneltmek. i. alıcı, kendisine mektup/paket gönderilen kimse. f. (kanıt) ileri sürmek. s. (at/in) usta, çok becerikli; mahir. i. (ä´dept) usta, i şinin ehli. i. yeterlilik, kifayet. s. yeterli, kâfi. f. to 1. -e yap ışmak. 2. -e sadık kalmak, -e bağlı kalmak. i. 1. yapışma. 2. bağlılık. i. taraftar, yanda ş. i. 1. yapışma. 2. to -e bağlı kalma, -e sadık kalma, -e uyma.

adhesive adhesive tape adj. adjacent adjective adjoin adjoining adjourn adjust adjust o.s. to adjustment administer administer an oath administration administrative administrator admirable admiral admiration admire admirer admiring admissible admission Admission free. admit admit of admittance admonish admonition admonitory ado adolescence adolescent adopt adopted child adopted child adoption adorable adoration adore adorn adornment adrift adroit adsorb adsorbent

s., i. yap ışkan, yapıştırıcı. (yapıştırıcı) bant. k ıs. adjacent, adjective, adjustment. s. (to) (-e) bitişik, bitişikteki; komşu. i., dilb. s ıfat. f. bitişik olmak. s. bitişik, bitişikteki, yan, yandaki. f. 1. oturuma son vermek. 2. (toplant ı/oturum) sona ermek, bitmek. 3. (bir şka yere) geçmek. ba f. ayar etmek, ayarlamak. kendini -e alıştırmak. i. 1. ayarlama. 2. kendini al ıştırma. 3. tic. tazminat miktarının sigortalı ve ı aras ında etmek. kararlaştırılması. sigortac f. yönetmek, idare yemin ettirmek, ant içirmek. i. yönetim, idare. s. idari, yönetimle ilgili, yönetimsel. i. yönetici, idareci. s. takdire de ğer, beğenilecek, çok güzel. i. amiral. i. takdir, be ğenme. f. takdir etmek, be ğenmek; hayran olmak, hayran kalmak. i. takdir eden, be ğenen; hayran. s. takdir ettiğini belirten; hayran, hayranlık gösteren. s. kabul edilebilir. i. 1. içeri alma; kabul; giri ş. 2. giriş ücreti, giriş. 3. itiraf. Giriş serbest. f. (--ted, --ting) 1. içeri almak, almak; kabul etmek: They won´t admit you. Seni içeri sokmazlar. 2. itiraf etmek. imkân vermek. i. kabul; giriş. f. tembih etmek; kula ğını çekmek. i. tembih; kula ğını çekme. s. uyarı niteliğinde. i. insanı yoran hazırlıklar; koşuşmalar. i. ergenlik, ergenlik ça ğı. s., i. ergen, ergenlik ça ğında olan (genç). f. 1. evlat edinmek. 2. edinmek, benimsemek. evlatlık, manevi evlat. evlat edinilmiş çocuk, evlatlık. i. 1. evlat edinme. 2. edinme, benimseme. s. tapınılacak, çok güzel ve sevimli. i. tapınma, çılgınca sevme. f. 1. tapınmak, tapmak, çılgınca sevmek. 2. (Allaha) tapınmak, tapmak. f. süslemek, donatmak, donamak. i. 1. süsleme. 2. süs. s. s. usta, çok becerikli. f., kim. adsorbe etmek. i., s. adsorban.

adsorption adult adulterate adulterer adulteress adultery adv. advance advanced advanced in years advanced in years advancement advantage advantageous advent adventure adventurer adventuresome adventurous adverb adversary adverse adversity advertise advertise for s.o. advertisement advertising advertising agency advertize advertizement advertizing advice advisable advise adviser advisor advisory advisory committee advocate advocate adz adze Aegean aerial aerial view aerobics aerodrome

i., kim. adsorpsiyon. s., i. yetişkin; huk. ergin, reşit. f. içine yabanc ı madde katmak. i. zina yapan erkek. i. zina yapan kad ın. i. zina. k ıs. adverb. i. 1. ilerleme, ileri gitme. 2. yakla şım; teklif. 3. tic. avans. f. 1. ilerletmek; ilerlemek. artmak; art ırmak. 3. avans vermek. 4. ileriye almak. 5. , ileri. s. ilerlemiş2. yaşlı. a child who´s advanced for his age yaşına göre çok bilgili bir çocuk. yaşlı. i. ilerleme. i. 1. avantaj, üstünlük sa ğlayan şey. 2. yarar, fayda. s. avantajlı, yararlı, faydalı. i. geliş, varış. i. macera, serüven. i. 1. serüvenci, macerac ı. 2. dolandırıcı, dalavereci. s., bak. adventurous. s. 1. macerac ı, maceraperest. 2. maceralı. i., dilb. zarf, belirteç. i. 1. spor, isk. rakip. 2. dü şman. s. 1. kötü, elverişsiz. 2. menfaatine aykırı, aleyhte. i. 1. zorluk, güçlük, s ıkıntı. 2. sıkıntılı bir durum/zaman. f. 1. reklam ını yapmak. 2. ilan etmek. ilan arac ılığıyla eleman aramak. i. ilan, reklam. i. reklamc ılık. reklam ajans ı. f., bak. advertise. i., bak. advertisement. i., bak. advertising. i. nasihat, ö ğüt, tavsiye. s. ak ıllıca, makul, doğru. f. 1. tavsiye etmek, ö ğütlemek. 2. tic. bildirmek. ill-advised s. ak ılsız, tedbirsiz. i. danışman, müşavir; akıl hocası; rehber, kılavuz. i., bak. adviser. s. danışma kurulu. f. desteklemek, savunmak. i. 1. savunucu. 2. huk. avukat. i. keser. i., bak. adz. s. Ege. i. 1. anten. 2. havai. havadan görünü ş. i., s. aerobik. i., İng. havaalanı, havalimanı.

aerogramme aeroplane aerosol aesthete aesthetic aesthetics aestival afar afar off affable affair affect affect ignorance affectation affected affection affectionate affidavit affiliate affiliate affiliate o.s. with affiliated affiliation affinity affirm affirmation affirmative affix affix afflict afflicted affliction affluence affluent afford affront Afghan Afghanistan afield afire afloat afraid afresh Africa African after after a fashion

i. hava mektubu. i., İng., bak. airplane. i. sprey tüpü, aerosol. i. estet. s., i. estetik. i. estetik. s. yaza özgü. z. çok uzakta. s. rahat, dostça ve sokulgan. i. 1. sorun, mesele, iş. 2. k. dili şey (makine/eşya). 3. k. dili olay, skandal. f. 1. etkilemek, tesir etmek; dokunmak. 2. (hastal ık) zarar vermek: My ık koluma yayıldı. 3. gibi görünmek, yalancıktan arm is affected. Hastal cahillik taslamak, bilmezlikten gelmek. i. sahte tavır, yapmacık. s. 1. (hastalıktan) zarar görmüş. 2. sahte, yapmacık, yapmacıklı. i. muhabbet, şefkat, sevgi. s. sevgisini gösteren; şefkatli, sevecen, sevgi dolu. i., huk. yeminli ve yazılı ifade. f. bağlamak. i. (başka bir şirkete) bağlı olan şirket. ile bağ/ilişki kurmak. s. bağlı. i. bağlantı, ilişki. i. 1. benzerlik, benzer taraf. 2. sempati; sevgi. f. doğrulamak, tasdik etmek. i. doğrulama, tasdik. s. olumlu. i. olumlu cevap. f. 1. takmak; yap ıştırmak. 2. (imza) atmak; (mühür) basmak. i., dilb. önek veya sonek. f. 1. ac ı vermek, ıstırap vermek. 2. başına bela olmak. s. (zihinsel/bedensel bak ımdan) özürlü. i. dert; hastalık. i. zenginlik, refah. s. zengin, gönençli. f. 1. mali gücü yetmek, (bir şey için) parası olmak. 2. (bir şeyi) zarar görmeden yapabilmek: You can´tış afford to make him angry. Onu davran . f. hakaret etmek, küçük dü şürmek. i. hakaret, küçük dü şüren i. Afganlı, Afgan. s. 1. Afgan. 2. Afganlı. i. Afganistan. z. k ıra, kırda, evden uzak. s. tutuşmuş; alevler içinde. z. s. z. yeniden. i. Afrika. i. Afrikalı. s. 1. Afrika, Afrika´ya özgü. 2. Afrikalı. edat 1. -den sonra. 2. için, yüzünden; -den dolay ı. 3. ardından: After them came giraffes. Onlar ın ardından zürafalar geldi. s. sonraki. z. sonra. a şöyle the böyle.

after all after all after the dust has settled after the fashion of afterlife aftermath afternoon aftershave aftertaste afterthought afterward afterwards again against against nature against s.o.´s will agave age age limit age limit aged ageless agency agenda agent agent provocateur agglomerate agglomeration aggrandise aggrandisement aggrandize aggrandizement aggravate aggregate aggression aggressive aggressor aggrieved aghast agile agility agility of mind agitate agitated agitation agitator aglow

bununla birlikte, yine de, buna ra ğmen. nihayet. 1. toz da ğıldıktan sonra. 2. ortalık sakinleşip herkes kendine geldikten ık yat ıştıktan sonra. sonra, ında. ... gibi,ortal ... tarz i. ahret, öbür dünya. i. (kötü) sonuç. i. öğleden sonra. i. tıraş losyonu. i. ağızda kalan tat. i. sonradan akla gelen dü şünce. z., bak. afterwards. z. sonra, sonradan. z. tekrar, yine, bir daha. edat 1. kar şı: against the current akıntıya karşı. a vaccine against the flu şı bir gribe karayk ırı.aşı. 2. aleyhinde, karşı: a vote against the president doğaya birinin iste ğine karşı. i., bot. agave, agav, Agave. i. 1. yaş. 2. çağ, devir. yaş haddi. yaş haddi. s. 1. (eycd) ya şında: a girl aged four dört yaşında bir kız. 2. (ey´cîd) yaşlı, llanmış; eski. 2. eskimeyen. ihtiyar. (ey´cîd) yı şlanmayan, ihtiyarlamayan. s. 1. ya3. i. 1. acente; ajans: travel agency seyahat acentesi. news agency haber ı. 2. devlet dairesi. ajans i. gündem. i. 1. acente, temsilci. 2. ajan. çoğ. a.gents pro.vo.ca.teurs (^jan´ prôvôk^tör´) provokatör, k ışkırtıcı ajan. i. aglomera. i. aglomerasyon. f., İng., bak. aggrandize. i., İng., bak. aggrandizement. f. büyütmek. i. büyütme. f. 1. kötüle ştirmek, zorlaştırmak, ağırlaştırmak, şiddetlendirmek: Don´t scratch that 2. sore; you´ll aggravate it. O yaray ı kaşıma, azdırırsın. i. 1. toplam. agrega. i. saldırganlık. s. saldırgan. i. saldırgan, saldıran. s. incitilmiş; mağdur. s. dehşet içinde, donakalm ış. s. çevik. i. çeviklik. zekâ k ıvraklığı. f. 1. çalkalamak, çalkamak; kar ıştırmak. 2. heyecanlandırmak. 3. ruhb. ajite 4.ı.sallamak. 2. ruhb. ajite. s. 1. etmek. heyecanl i. 1. çalkalama, çalkama; ajitasyon. 2. heyecan. 3. ruhb. ajitasyon. 4. sallama. i. 1. k ışkırtıcı, tahrikçi, provokatör; eylemci, kampanyacı. 2. ajitatör, ıcı, karıştırıcı: washing machine agitator çamaşır makinesi çalkalay s. parlak.

tıb. s. rahats ız olmak. niyetinde olmak. aydınlık. Vay! (Şaşkınlık belirtir. 1. tavır.. hava kuvvetleri. klimalı. hava köprüsü. 3. yard ım. 2. 1. 1. 1. havadan nakledilen..). i.. gaye. ıstırap çekmek. i. yardım etmek. anlaşma. ünlem 1. Anno Hegirae hicri. AIDS. ileri. 1. çiftçi. (silah ı) (birine/bir yere) doğrultmak. i. hava filtresi. i. i. 2. s. bak. hava kompresörü. 3. hava. f. uçak postas ı. 4. i. i. mak. na ğme. havaalan ı. z. (bir şey) anla ş. 2. Ah! (Özlem/be ğenme/pişmanlık/öfke/sevgi belirtir. 2. i. s. hava freni. tıb. i.). havadan gelen (mikrop. 1. yardımcı. ni şan almak. geçinmek. tarım kredisi.b. agonize. uçak. bak. i. f.ago agonise agonize agony agree agreeable agreement agricultural agricultural credit agriculture agriculturist aground AH ah ahead ahead of time AIDS aid Aids ail ailing ailment aim aim at aim to aimless air air base air brake air compressor air filter air force air force air pollution air pressure air raid air shaft airborne air-conditioned air-conditioner aircraft aircraft carrier airfield airlift airline airliner airmail z. (bir şey) (başka bir şeye) uymak. uçmakta olan. yolcu uça ğı. 3. i. .). tarımsal. havayolu. iyi. evvel: a long time ago çok zaman önce. i. f. ziraat. i. hemfikir olmak. maksat. hava üssü. klima. hasta olmak. i. amaç. hava kirliliği. 1. tarım. uçak gemisi. 2. hastalık.. rıza göstermek. 2. f. Ah!/Of! ı belirtir. (bir şeyi) (bir yere) fırlatmak. razı. rahatsızlık. i.. önce. rahats ız. hava bas ıncı. havalandırmak. f. ıstırap. s. ileride..şho i.. erken. hava boşluğu. hasta. İng. mutabık olmak. herkese söylemek. f. uçaklar. s. havalı fren. hava sald ırısı. iyi2. .). amaçs ız. AIDS. sözleşme. (Ac z. f. 2. toz v. tic. i. zirai.3. f. s. razı olmak. k ıs. hava kuvvetleri. hava yoluyla ta şımak/götürmek.

s. Cezayir. sıralar arası yol. çoğ. hayali. ş en. Cezayir´e özgü. yabanc f. i. alg. mazeret. birinin saff ına geçmek. uçak. havaalanı. birbirine benzer: We´re alike in many ways. alkol. z. konmak. z.k. i.. i. i. dili bahane. oyuk. 2. biri. aynı hizaya getirme. canl hiç veren. anat. i. i. neşe ve çeviklik. bağ. sindirim ayg ıtı. açık havada.. 3. çevik. havayollar ı. 1. uzaklaştırmak. yangın . İng. i. sıraya koymak. de olsa: He is. s. 2. ı. hava gibi hafif. alarm. korkutmak. i. alarm çalar ısaat. ba şka ad. f. k. namı diğer: Cavit alias the Bear Cavit nam ı ğer Ayı. soğutmak. fantezi. Arnavutça. dehşete düşürmek. i. suçun işlendiği sırada başka yerde bulunduğu şeklindeki di1.s. cebir. a boor. alkolik. tehlike işareti: fire alarm yangın zili. e şit bir şekilde: Treat them alike. ecnebi. s. i. az açık (kapı). with alignment alike alimentary alimentary canal alimony uçak mektubu.. alkolizm. huk.gae (äl´ci) i. inmek. albinos. uyanık. 1. uçak kazas ı. 1. Cezayirli. al. albeit an educated one. sıraya koyma. iddias ı. hava geçirmez. albüm. 1. deh şet. 1.san ığın. 1. i. z. s. s. . f. kendine birdili hava 6. beslenmeye ait. nafaka. tehlikeden haberdar etmek.. i. i. Arnavut. geçenek. Kısacası.airmail letter airplane airplane crash airport airstrip airtight airways airy airy-fairy aisle ajar akin alabaster alacrity alarm alarm clock alarm clock alas Albania Albanian albeit albino album alcohol alcoholic alcoholism alcove ale alembic alert alfresco alga algebra Algeria Algerian alias alibi alien alienate alight align align o. uçuş pisti. mat. ak şın. albatr. imbik. yak ın: Her speech is akin to poetry. 2. i. Cezayir. i. i. takma isim. i. z. korku. çal ım satan. i. hücre gibi ve kapısız ufak oda. in short. 1. i. tahsilli de olsa. 1. 1. açık hava. s. Söyledikleri şiire benziyor. 2. 2. i. 2. 4. s. . kaymakta şı. Cezayirli. albeit painfully. Onlara eşit s. havadar. havai. aynı hizaya getirmek. hödü albino. 2. alkol.. i. i. alkollü. 2. alkollü içki. f. i. i. She´s learning French. s. i. benzer. açık havada yapılan. pratik olmayan. ünlem Eyvah!/Yazık! i. besleyici. (duvarda bulunan) niş. s. Birçok bak ımdan birbirimize benziyoruz. ı. s.. hayal mahsulü. ğünçapar. havaliman ı. aralık. 2. çalar saat. bir çeşit bira. şevk. Arnavutluk. 5. tetikte olan.

2. her şey göz önüne alınırsa. altüst. i. canlı. bütünüyle. 1. dili aklı başında. tüm. bütün gece. .. Bütün gün çal öteden all beri. Bütün güller dikenlidir. (bir şeyin) girdisi çıktısı. az daha. -den gayri hepsi. tamamen. iddia etmek. k. 2.. karmakar ışık. her zaman. boyunca. 2.: He´s the Minister of Defense and the Minister of Education her çeşit. başından beri. 1. s. i. pek erken. (bir yerin) ı/yeri. Aşkta ve savaşta her şey mubahtır.(mektubun sonunda) En iyi dileklerimle! 2. I´ll come. gelirim. bütün gün. hem . ans ızın. her alanda ba şarılı. hepsi: All of us went./Görünüşe aldanmamalı. tamamen. f. all round All that glitters is not gold. d ışında hepsi: We have interviewed all but two of the candidates. Hepimiz gittik. birdenbire. k. bununla birlikte.´s fears birinin endişelerini yatıştırmak. -den ba şka. s. tekrar. Yolun aç ık olsun! daha iyi. hep. worked day. hep böyle./Tamam. baştan. hep birden. hepsi: All roses have thorns. Parlayan her şey altın değildir. rmak. Peki.. Ba ştan bildiği için şaşırmamıştı. hayatta. yatıştıbir i. alegorik. 1. All the best! all the better all the ins and outs of all the livelong night all the rest all the same all the same all the time all the way all the while all the year round all there all things considered all told all too soon All´s fair in love and war. bütün. . her şeyi saran. alkali. zamans ız.: All right.. her şey göz önünde tutulursa. yekûn olarak. bitmiş. sağ. Allah all-around allay allegation allege allegiance allegorical allegory all-embracing s. daima. all in one. aniden. i. hepsi bir. birdenbire. s. kim.o. Adaylar ın ikisi dışında hepsiyle görüştük. (bir konunun/işin) tüm ayrıntıları. her ş gibi gelen bir gece boyunca. sabaha kadar. 1. f. diri. i. He ıştı. birden. k. iddia.. ans ızın. sadakat. dili ba ştan. tüm yıl boyunca. s. sıra boyunca.. 1. az kalsın. hem de Eğitim Bakanıdır. başından sonuna kadar. hem de . her zaman. dili Peki.alive alkali all all along all along all along the line all at once all at once all but all but all day all in a tumble all in one all manner of all night long all of a sudden all of a sudden all over All right! All right. i. aniden. Hem Savunma Bakan ı. hafifletmek: allay s. pek çok yeteneği olan: an all-around student dört dörtlük ö ğrenci. 2. birden. Allah. ani olarak.. belirli bir müddetin ba şından sonuna kadar: She wasn´t surprised because she´d known it all the while. dili Aferin!/Ya şa be!/Çok iyi!/Harika! k. birdenbire. ba ğlılık. hiç taraf bitmeyecekmi kalanların hepsi. alegori.

s. ayırma. Beklenenden he´s gone. izin vermek. bordasında. f.allergic allergy alleviate alley alliance allied alligator all-inclusive all-night all-nighter allocate allocation allot allotment allow allow for allowable allowance alloy all-purpose all-right all-round all-rounder allspice allude allure alluring allusion ally ally o. s. z. abece. i. 1. i. k. s.. her şeye gücü yeten. 2. (--ted. 2. amerika timsah ı. alphabetical. s. çok kullanışlı. right!. müsaade etmek. alımlı. bak. kimsesiz. uzak duran. kastetmek. azaltmak. bak. edat 1. s. almanak.daha erkeni . k. tahsis etmek. den. yanında. with ile beraber: He came along with Bizimle beraber geldi. to üstü kapalı bir şekilde -den bahsetmek.. ima etmek. İng. f. s. pek çok işe yarayan. Bu resim hemen hemen bitti. 1. --ting) ayırmak. i. cazibe. k. ile birleşmek. i. 1. i. az daha.. soğuk.. müttefik. 1. şimdiden. albeni.). yanus. birle şik. 3. anla şma. alerjik. All right. i. an i. f. yapılması uygun görülen. yüksek da ğlara z. k ısmen gidermek. be all right. hafifletmek. ayırmak.. yalnız. z. z. müttefik. harçlık. s. alfabetik. lise veya üniversite. dili iyi. her alanda başarılı kimse. s. i. ıştırmak. alfabe. sadaka. tahsis.. alerji. f. çekici. -i hesaba katmak. i. 2. alfabe s ırasına göre dizilmiş: The words are in alphabetical göre ş.s. pol. badem. f. with/to alma mater almanac almighty almond almost alms alone along alongside aloof aloud alphabet alphabetic alphabetical alpine already alright s. bütün gece aç ık olan (lokanta. order. 2. 1. z.. dar sokak. çekicilik. 2. s. s. i. i. ittifak. her şeyi kapsayan.b. pol. with/to -e bağlı. edat boyunca: along the river ırmak boyunca. ayrılmış/tahsis edilmiş şey. mubah.. birleşme. all-around. Az kaldı i. i. i. anıştırma. müttefiklik. Geç All kald s. s. 1. hemen hemen: This picture´s almost done. yüksek sesle. halen (Türkçede genellikle çevirisiz kalır. s. yapılmasında sakınca olmayan. tek başına. ara yol. gitti. uzakta. 1. 4. cazibeli. 2. benzer. kafa dengi. tahsis etmek. pay. İng. ına. Kelimeler alfabe s ıras özgü. kafadar. (süre) vermek/tanımak. s. bir kimsenin mezun oldu ğu okul. i. i. i. bordasına. tahsisat.): You´re too late. all-right. uzak. z. yenibahar. yalnız. bütün gece süren (bir olay). with/to ile beraber. alaşım..ına ağaç sındizilmi ırının üstündeki bölgeye özgü. i. s. 2. az kald ı. already dili. neredeyse: He almost died. dükkân v. dili bütün gece süren bir olay. yalnız başına. bak. az kalsın. 2. ın.

amalgam. i. 2. alüminyum. 2. şaşırtıcı. büyük bir amac olan. i. a. z./Yapacak başka bir şey yoktu. kehribar. hariç: Everybody came on time always excepting f. ante meridiem öğleden evvel (24. çoğ. daima. bir de: You´ll need pliers. Sana kerpeten laz ım. lise veya üniversite mezunu kız. değiştirme. -in birbirini sırayla izlemesini f. 3. 1.. İng. i. 1. yükseklik.. birbirini sırayla izlemesini sağlama. şka. değişiklik. i. değişken. saat 2. 2. i. Hava so ğuktu ve bir de bilg. i. nöbetle şe. diğer. 1. i.00. Bir de bant. atmosfer. insanı şaşırtan. 2. birden fazla anlama gelebilen. lise veya üniversite mezunu erkek. 1. hava. s. ambiyans. It was cold u.lum. alternatif. pusuya düşürmek. 2. i. i.. Başka çaremiz i.. bot. ek karakter tu ş i.30. başka. . altimetre. iki elini ayn ı şekilde kullanabilen. hayret.Levent. seçenek. and it was also wet. değişme. izleme. 2. s. z. nöbetle şe/sırayla yapma. Ya şyükseklikölçer. kim.lum. saat 24. cankurtaran. birbirini s ırayla şık: We had no alternative. her zaman oldu ğu gibi . f. pusuya dü şürme. birbirine zıt hisleri f. i. elek. i. Although I tried hard it didn´t do dancer. ambülans. değiştirmek. i. rahat rahat yürümek. sefire. sunak. almaşık.ni (ıl^m´nay) i. şeyi başarma/elde etme tutkusuyla yanıp tutuşan veya dolu. be. 12 A. sıra ile. Artium Magister (hümaniter bilimlerde master derecesinin ı). malgama. f.): 2:30 A.00-12. alternatif. sefire. kı ısaltmas s. olmakla beraber: Although he´s old he´s a good lı olduğu halde iyi dans eder. bağ. rak ım. her zaman. (with) birbirini s ı rayla izlemek/takip etmek: In her speech she sa z. şaşkına çevirmek. (kad ın) elçi.00 arasındaki saatler için k ı l ı r. s. elçi karısı. bir ın ürünü olan. insanı hayrete düşüren. ıştı. s. am amalgam amalgamate amass amateur amaze amazement amazing ambassador ambassadress amber ambidextrous ambience ambiguity ambiguous ambition ambitious ambivalent amble ambulance ambush z. yükselti. i. birleştirmek. karışı k hisleri olan. 1. s. ne oldu ğu belirsiz. değiştirilebilir. bir şeyi başarma/elde etme tutkusu. değişmek. s. alma şık akım. bak. f. s. bir okul. alternatif. bak.. i. yedek. f. hayrete düşürmek..M. biriktirmek. şap. s. You´ll also need tape. elek. f. i. alternatör. birden fazla anlama gelme. ise de. i. aluminum. i. büyükelçi. amatör. kalmam i. tamam ıyla. bir okul. -diği halde.M. 1. Her zaman oldu ğu gibi Levent hariç herkes vaktinde k ıs. birbirini s ırayla izleyen (şeyler). çoğ. belirsizlik. -i nöbetle ğ lamak.nae (ıl^m´ni) i. (uzun zamandır güdülen) büyük amaç. 2. with ile birleşmek. 1. ba şe/s yapmak. kullan i. başkas ını ırayla n yerine geçebilen kimse.. i. a.also Alt key altar alter alterable alteration alternate alternate alternately alternating current alternation alternative alternator although altimeter altitude altogether alum aluminium aluminum alumna alumnus always always excepting am AM AM. bütünüyle. hayrette b ırakmak. irtifa. büyük.

. yükseltme. İng. arasında. i. i. s. Amerika´ya özgü. s. 2. kim.. i. amorf. hayatı kolaylaştıran şey. i. yumu şak başlı. genel af. i. rahatlık: This hotel has all sorts of amenities. i. s. arkada şlık. i. iyileştirmek. . 1. şehvet dolu. mühimmat. i. amipli.. amid. 1. zool. to 1. 2. amortisman. amibe ait. bol. amonyak. bellek yitimi. amoeba. dostluk. amfetamin. i. 2. yüzergezer. i.. şehvetli. amfibi. yükselteç... 1. 1. amortize. amplifikatör. ıslah. cana yak ın. bak.. amplifikasyon. içinde. arkada şça. amnezi. s. sevimli. bak. ammeter. uysal. s.. 2. ask. elek. jaguar. among. cephane. iyileştirme. ampermetre. i. i. iki ya şayışlı. bak. bol bol yetecek kadar. daha uzun/ayr ıntılı bir şekilde söyleme. edat aras ına. Amerika. 1. i. 2. f. 1. Aynı ıya ç ıkar. iki ya şayışlı hayvan. edat ortas ına. biyol. i. f. f. 2. i. i. i. sınırları belli olmayan.. amortization. Amerika. toplamı (belirli bir miktar) olmak: It amounts to fifty kap i. arasına. i. i.. z. geni ş. İng. düzeltmek. amfiteatr. bak. 2. s. zool.. ünlem âmin. düzeltme. miktar. i. biçimsiz. s. amorti etmek. n ışadırruhu. arasında. 1. edat. s. i. amperölçer. amibe benzeyen.. (kural ı/tasarıyı) değiştirmek.. 2. i. i. Amerikalı. ikna edilebilen. dostça. zool. (kuralı/tasarıyı) değiştirme. bak. Amerikan. edat. amfibi. amper. i. s. amphitheater. s. f. amipten ileri gelen. bak. bak. Bu otelde her tür konfor var. ortasında. the amenities görgü kurallar ı. ahlakd ışı. zool. amip. İng. f.ameba ameliorate amelioration amen amenable amend amendment amends amenity America American American leopard amiable amicable amid amidst amiss amity ammeter ammonia ammunition ammunition dump amnesia amnesty amoeba amoebic amok among amongst amoral amorous amorphous amortisation amortise amortization amortize amount ampere amperemeter amphetamine amphibian amphibious amphitheater amphitheatre ample amplification amplifier i. ile e şanlamlı olmak: It amounts to the same thing. şekilsiz. cephede geçici cephanelik.

f. anarşi. tıb. gövde yap ısı. gövdebilim.. çözülmemiş sorun. (bir uzvu) kesmek. analyze.. İng. analjezik. benzer şey. 1. sapa bir sokak. anarşizm. bak. genişlik. benzeş. çözümsel. i. anal. z. analjezi.. aforoz edilmi ş kimse. İng. (ünlülerden önce) bir. bak. 2. s. aforoz. i. çözümlemeli. i... çözümleme. i. lanetleme. s. i. s.. 1. analitik. çözümlemek. İng. 2. s. bir uzvu kesilmiş kimse. k. i. İng. bak. i. paralel. s. i.. i.amplify amplitude amply amputate amputation amputee amuck amulet amuse amusement amusing an an accomplished fact an odd fish an off street an open question an open question an open secret anachronism anaemia anaesthesia anaesthesiologist anaesthetic anaesthetist anaesthetize anal analgesia analgesic analogous analogue analogue computer analogy analyse analysis analytic analytical analyze anarchic anarchism anarchist anarchy anathema Anatolia Anatolian anatomical anatomy anc f... i.. analiz etmek. anesthesiologist. s. i. s. s. olmuş bitmiş bir şey. benze şen. anesthesia. muska. benze şim. ampütasyon. analytic. bak. İng. eğlence.. i. anesthetist. (sesini) kuvvetlendirmek. Anadolulu. paralellik. anesthetize. i. i. amok. Anadolulu. s.. i. anesthetic. tıb. örneksel bilgisayar. f. anatomi.. Anadolu´ya özgü. anatomik. tıb. f.. k ıs. güldürmek. daha uzun/ayr ıntılı bir şekilde söylemek. anarşik.. Anadolu. . anarşist. tahlil etmek.. tıb. i. İng. bolluk. 1. bol bol yetecek kadar. İng. bak. oyalamak... ancient. acı yitimi. nazarlık. güldürücü. oyalayıcı. s.. benzer. anemia. Anadolu. anatomiyle ilgili. tahlil. i. i. tılsım. i. i. benzerlik. i. bak. s. bak. çözümlenmemiş sorun. bak. ağrı kesici. dili tuhaf bir adam. i. i. bak.. herkesçe bilinen bir s ır. eğlendirmek. tahlili. i. analiz. f. 1.. f.. anakronizm. eğlendirici. 2. 2.

knife and fork bıçakla çatal. soysal.. çok eski. vesaire. anemi. dili bakış açısı.. ve benzerleri: Orange trees.. Balık büyüdükçe tadı yavanlaşır ve tersine. i. i. tekrar. 1. i. s. çal şebent köış i. so. hikâye. dili vesaire. dili ya şlı. narkoz vermek. i. cet. Angola. zool. what´s and what´s more more. and vice versa. He looked and ıl! ran away. i. melek gibi. anestezi. v. atalara ait. 1. uyu şturmak. Greklere özgü. i. eski Yunanl ı: the ancient Greeks Grekler. ve benzerleri.. i. oltayla balık avlama. k ızdırmak. vesaire. i. s. anestezi uzman ı. 2. i. çok eski bir zamandan kalma. bir çeşit kalp hastalığı. solucan. k. was carrying a pink poodle. Pembe bir pelerin giymi şti ve tarz ında. ve iyi de etti: He scolded him for his negligence. oltayla balık tutan kimse.. i. for (bir şeyi) kurnazlıkla elde etmeye mak. 3. f. fıkrashe anecdotal anecdote anemia anesthesia anesthesiologist anesthetic anesthetist anesthetize anew angel angelic anger angina angle angle angle iron angler angleworm Anglican angling Anglo-Saxon Angola Angolan i. tıb. eski Yunan. 2. Angolalı. tıb. kansızlık. s. soy. palmiyeler ve benzeri ağaçlar serada k. ata. rightly falan. 3. 1. dili ve benzerleri. Grek. 2. ihtiyar... üstelik. (bir cisme ait) köşe. yeniden fakat de ğişik bir şekilde. anekdot. Angolal ı.s. filan. f. i. and İhmalkârl ığı ndan dolayı onu azarladı ve haklıydı da. s. TV (erkek) sunucu.. Grek dili. i.. lenger. filan. f.. 1. Hem de nas . palms. geom. bir daha. ve haklıydı da. yardımc bağ. 4. antik. demir. 3. Grek.b. oltayla balık avlamak. s. z. ve aksine: The bigger the fish. ançüez. duyum yitimi. Anglikan. görüş açısı. v. ve. ayr ıca: She was wearing a pink cape and. Angola. 2. . s.ancestor ancestral ancestry anchor anchor man anchor person anchor woman anchorage anchovy ancient ancient Greek ancillary and And how! and rightly so and so forth and so forth and so on and so on/forth and such and suchlike and vice versa i. yine. s. i.. öfkelendirmek. vesaire. öfke. demirleme yeri. i. i. and what have you/and what not k. s. hem de. hiddet. ve tersine. Angola´ya özgü. i. eski Yunanca. Bakt ı ve kaçtı. 2. 2. K ışın portakal ağaçları. Grekçe. Anglosakson. demiri. ile: mice and men fareler ve insanlar. Grekçe. melek. and such should be kept under glass in winter. i. eski ı. anestezik. bir de. 1. the blander its taste. aç ı. i. TV (kadın) sunucu. ve benzerleri. narkozitör. TV sunucu. 1. . ve ba şkaları. çapa. s. gene. k. yeniden. i. fıkra.

bir ılılda için. i. 1. canlılık. yıllık. 1. kemikli. mü ştemilat. çekicilik. yok etmek. bir yıllık ömrü olan bitki. coşku. yıllher bir. sözleşme v. hayvansever. angora. gücenik. kemikleri belirgin. hayvanca. ilhak etmek. s. i. bela. (bir metne) notlar eklemek. (--led. tuhaf. öfkeli. ayak bile ği. yılın olaylarını anlatan kitap. meshetmek. ankarakeçisi. f. i. fesih. beklenene ters düşen. k ızgın. ankarakedisi. s. feshetme. 2. eklemek. i. s. kurald ışı. s. 2. anason. acı dolu. kronik. s ıkıntı vermek. sıkıntı veren şey/kimse. imha etmek. şanı. dargın. i. neşeli.. artı uç. hayvani. (yasa. bildiri. hayvan besleme. i. . hayvanlar âlemi. canlıcı. i. tarihi olaylar. imha. 1. sözleşme v. anason. 3. ek bina. 4. tiftik. keder. yarg ı. bildirmek. s. --ling) (yasa. ıstırap. hayat vermek. anot. i. hayvan. i. z. açısal. hayvanc ılık. animizm. köşeli. i. bot. şoset. angora yün. sinirlendirmek.yy i. canland ırmak. canlılık.b. i. f.´ni) bozma.b. 2. 1. 1. i. ilhak. (kutsamak için) (ba şına) yağ sürmek. 2. kederli. kin. yok etme. vücut s ıcaklığı. sinir. ilan. hiddetli. fiz. k ısa çorap. f. 2. canlı. feshetmek. i. i. yıldönümü. i. sinir bozucu. sinirine dokunmak. yarg ı. 2. vakayiname. 3. 1.. taciz etmek. canlandırma. katmak.angora angry anguish anguished angular animal animal breeding animal heat animal husbandry animal kingdom animal lover animal magnetism animal spirits animate animated animated cartoon animation animism animistic animosity anise aniseed ankle anklet annals annex annex annexation annihilate annihilation anniversary annotate announce announcement announcer annoy annoyance annoying annual annually annuity annul annulment anode anodyne anoint anomalous i. 2. ağrı kesici. canlıcılıkla ilgili. s. 2. f. i. animist. f. yatıştırıcı. i. ilan etmek. husumet. sıkıntı veren. hayvansal. katma. alışılmışın dışında. çelişkili. s. f..´ni) bozmak. düşmanlık. f. 1. i. k ızgınlık. bot. mat. her yıl yapılan. ık. i. s. 1. yıllık. acı. belirli bir süre için her yıl ödenen ve emek karşılığı olmayan maaş. anason tohumu. 2. uygunsuz. halhal. yıl. çizgi film. f. kızdırmak. 1. i. s. i. baş belası. ankaratav s. canlıcılık. yılda bir yapılan. spiker.

bakar mısın? çal telesekreter. vermek. dili dört gözle (birz. 1. antropolog. tıb. antropolojik. lık. cevap. i. s. İng. ikinci bir: This is going toyan be ıanother another t. i. i. i.. dili -e kar şı. öndeki. muhalif. ön. Antarktik. kar şısefer. hakk ında teminat vermek. s.. ilahi. uçaksavar. hasım. insanbilimsel. çare. k ızdırmak.time yan ıba şılık vermek. önceki. s. seçki. (änten´i) duyarga. bir ( şey) daha: another match bir kibrit daha. 2. 1.. -den önceki. to -e uymak: This man does not answer to the kar küstahça cevap 2. s. 1. k. önceden tahmin edip ona göre davranmak. (to) -den önce olan. antilop. Güvenli olumlu cevap vermek. s. i. antihistamin. şeyin olabilece ğini) önceden tahmin etme. i. i. f. bak. ço ğ.. antikorosif.. s. karınca. önek karşı. anten. 2. antifriz. anomali. -den önce davranma. i. counterclockwise. f. i. gerçekle i. i. 1. İng. çoğ. s. tlamak. tuhaf davranışlar. İng. antidepresan. i. Yazar gerçek saklamak için takma ad kulland ı. s. i. . sorumluluğunu üstlenmek: I´ll answer for ğini üstüme alıyorum. k. imzas ıismini i. anonim. detonasyon kesici (madde). s. f. 2.. antidot. z. edat. s. anten. bak. eceğ ini tahmin etmek/kestirmek. s. i. will you answer it? Telefon ıyor.. i.anomaly anonymity anonymous anorak another answer answer back answer for answer in the affirmative answer the door answer the telephone answering machine ant antagonise antagonism antagonist antagonize Antarctic Antarctica antecedent antecedents antelope antenna antennae anterior anteroom anthem anthology anthropological anthropologist anthropology anti antiantiaircraft antiballistic antiballistic missile antibiotic anticipate anticipation anticlockwise anticorrosive antics antidepressant antidote antifreeze antihistamine antiknock i. s. 2. kapıya bakmak: Who´ll answer the door? Kapıya kim bakacak? telefona bakmak: The telephone´s ringing. başka. başka bir: şka 3. 3. insanbilim. i. antibiyotik. dü şmanlık.cevap bir. bekleme odas ı. husumet. i.. atalar. antropoloji. 2. 2. 1. antoloji. i. gerçek ismini saklama: The writer used a pen name to preserve his anonymity. vermek. f. s. i.. k. Antarktika. insanbilimci. antagonize.. 1. dili beklemek. i. i.. hesabını vermek: You´ll have his safety. 1. önceden tahmin edip ş ona göre davranma. -in aleyhinde. i. cevaplamak. panzehir. düşman etmek. maskaralıklar. -den önce davranmak.. isimsiz. füzesavar. kin. anorak. anti-. zool.

çabuk.. antitez. ilk çağlar. kendine güvenme. ılıyor. i. kaygı. antikacı. i. taklit etmek. antisosyal. tasa. ilgisiz. maymun. örs. Artık Belma burada oturmuyor. ayrı. so ğukkanl s. i. 2. 2. z./Kitaplar ın her biri on dolar.pi. endişe. 2. 1. zam. kayıtsızlık. 1. i. antikite. Hiç yardım have Hay dahaany. 1. zam. i. ona ra ğ men yapt ı m. i. s. i. 1. 2. herhangi bir şey: Anything´ll do. antika. 2. i. anüs. özgüven. bak. endişeli. -den başka. daha: I can´t stay any longer. uydurma. Daha fazla kalamam. 1. sonradan uydurulmuş.ces (ey´pısiz) i. i. 2. 1. i. zirve. s. de: I did it anyhow.e. z. k k ıs. z.. geyiğin çatallı boynuzları. Hiç kimseyi bulamad ğmen. doğruluğu kabul edilmeyen. gene de. antik. 2... erlerinden ayr ı duruyordu. açıklık. makat. karşıt olarak. herhangi bir şey. insanlardan kaçan. bir yana.ğsay İçki içmesini saymazsak iyi bir adam. 1. ilk ça ğlardan kalma. kaygılı. i. .. i. anybody. antiseptik.antimissile antipathy antiperspirant Antipodes antiquated antique antique dealer antique shop antiquity antiseptic antisocial antithesis antithetical antithetically antlers antonym anus anvil anxiety anxious any any longer any more any old thing anybody anyhow anyone anyplace anything anyway anywhere AP Ap apace apart apart from apartment apartment house apathetic apathy ape aperture apex aphrodisiac apiece aplomb apocryphal s. ilgisizlik. delik. s. hiç: Do you have any candles? Sende hiç mum var m ı? No. parça ba şına. 2. her birine: The books are ten dollars apiece. bir şeyin tam karşıtı.. zaten. bir yer: He never goes anywhere. afrodizyak. bir yana:ayr He´s a good apart 1. antipati. kayıtsız. 1. z. karşıt anlamlı sözcük. houses are from Di ılmazsa. Apostle. 2. --es (ey´peksız)/a. -den his drinking. 1. artık: Belma doesn´t live here any more. çoğ. lakaytlık. çağdışı. Hiçbir yere gitmez. fazla. doruk. sarf ınazar edilirse. lakayt. istemem.dairesi. an. zam. apartman apartman. z. i. 1. bir tarafa. s. s. i. tasalı. 1. neyse. antikac ı. sahte. i. birbirinden ı: The two man. her neyse. antik çağlardan kalma bir şey. bir şey: Do you want anything? Bir şey istiyor musun? I don´t şey neyse. i. i. süratle: The project is proceeding apace. roketsavar. h ızla. öykünmek. bir tarafta: He stood apart (from the others). aralık. I don´t ır.tith. Hiçbir z. want anything. anywhere. i. antika. s. 1. i. 1. Proje çabuk ilerliyor. 2. ruhb. antik ça ğlar. 2. Do you need anywhere to stay? Kalacak bir yere ihtiyac ın var mı? I couldn´t find it ıs. antika dükkân ı. her neyse. s. Ona ra bak. bende hiç yok. Kitaplar onar dolara sat ılık.. karşı tez.ses (äntîth´ısiz) i.. Associated Press. köhne. daha fazla: Don´t give me any more! Bana daha fazla ne olursa olsun. çoğ. April. ter kesici. s.. kimse: Is anybody at home? Kimse var m ı? I couldn´t find ım. s. i. f. s. karşıt olan. antikite. He did it without any help. i. herhangi biryine kimse. her biri. 2. anybody. z. z.

f. şoke etmek. özür dileyen. k. 2. s. dergi v. giysiler. (belli bir amaç için kullanılan) aygıtlar/makineler. baş vurma. (her i. 2. uzantı. tıb. i. 2. 1. gökb. f. f. meze. i. 2.. görünmek. görünüşe bakılırsa. arzu. Hz. şey) yerli yerinde olmak. apandisit. ilave etmek. yeröte. cihaz. ili ştirmek. i. 1. aşikâr. hakk s. 1. pol. (12 ounces) 373 gram. apandis çıkarımı. s. belirmek. 2. deh şet verici. ilave. tıb. i.. taviz verme. f. huk. aygıt. 3. 2. 1. aç ık. 4. çerez. albenili. (to) (-e) uygulanabilme. 2.-e yalvaran (bak ış). 1. özür dileme. lezzetli. ait olmak. meydana ç ıkmak. iştah. özür dileyerek. 2. 3. i. i. İng. apopleksi.. dehşete düşürmek. ödün vermek. i. i. gözükme. dili dalkavuk. gözükmek. peydahlay ıvermek. görünü şe göre. 1. dili çok kötü. bak. s. çekicilik. ı çekici. 4. 3. iştah açıcı. f. k. (dininden/prensiplerinden/inançlar ından) dönmek. to çekici gelmek. elbiseler. zirve. çağrı. ıvermek. bir hareketin lideri. korkunç. önder. temyiz: the right of appeal temyiz . alk ışlamak. özür dilemek: I apologized to him for being late. f. bak. appall. 2. i. in (oyunda/filmde) oynamak. peydahlan ş.. İng. görünürdeki. apandis. 2. dili birdenbire ortaya ç ıkmak. belli. istek. apologize. cazibe. 1. 1. s. Gecikti ğim için ondan özür diledim. birdenbire peyda olmak. alk ış. hayalet. (dininden/prensiplerinden/inançlar ından) dönme. s. (gazete. i. İsa´nın on iki havarisinden biri.. sempatik. f. aygıt. (dininden/prensiplerinden/inançlar ından) dönen kimse. 3. 1. 2. i. (to) (-e) uygulanabilir. i.´nde) ç ıkmak. . k. dış görünüş. berbat. i. ek. 1. i. 3. dili (bir yer) çok düzenli olmak. eklenti.. taviz vermek. kesme işareti.. 1. 2. i. müracaatta bulunma. meydana i. pol.(bir f. doruk.apogee apologetic apologetically apologise apologize apology apoplexy apostasy apostate apostatise apostatize apostle apostrophe apothecaries´/troy pound appal appall appalling apparatus apparel apparent apparently apparition appeal appealing appear appear in concert appear out of thin air appearance appease appeasement append appendage appendectomy appendicitis appendix appertain appetite appetizer appetizing applaud applause apple apple polisher applesauce appliance applicability applicable i. İng. ödün verme. sevimli. elma püresi. 2. i. z. f. ba ğlı olmak. 3. i. cihaz. i. (açlığı) bastırmak. yatıştırmak. anat. (açlığı) bastırma. görünü çıkma. f. 1. bak. be in apple-pie order k. eklemek.b. f. apostatize.. 1. yatıştırma. z. görünüm. on konser vermek. göze çarpan. f. görünme. i. şehvet. i. elma. i. cazip. 1.

paylaştırmak. beğenme. 2. 1. stajyer. takdir etmek. staj. 2. 1. değer biçme. be ğenmek. tasvip etmek. şeyin ğeri) artmak. f. kavray şeli. farkedilebilecek derecede. -e yak ın olma. i. uygulamalı dilbilim. 3. (to) (-e) atamak. tayin etmek. yaklaşma. uygulamalı bilimler. 3. nisanbalığı. kıymet takdir etmek. başvuru. 1. (tarih. to/for -e ba şvurmak. tatbik etmek: You şturmak. 2. tutuklama. kendine mal etmek. yakalama. 3. . f. 2. minnettar. atan ılan görev/makam. -e ait. 2. z. f. tutuklamak. bütün dikkatini (bir işe) çevirmek. evham. de ğerbilir. ödenek. 1. i. i. müracaat formu. kayısı. atama. anlayış. Ba ştabipliğe başvurun. 3. f. takribi. tahsis etme. atanan kimse. takdirkâr. değer biçmek. 1. -i kibritle tutu ambargo koymak. ba şvurma. çıraklık. 2. yaklaşım tarzı: We need to change ourbulma. s. s. 1. kadirşinas. oldukça çok. f. i. uygulama. i. tasvip. f. haberdar etmek. bölüştürmek.applicant application application form applied applied linguistics applied sciences apply apply a match to apply an embargo apply o. uygulamak. tayin. Bu soruna yakla şım uygun tasvip. ayırma. 1. edat ile ilgili. kendine mal etme. . takdir eden. to apply sanctions appoint appointee appointment apportion apportionment appraisal appraise appraiser appreciable appreciate appreciation appreciative appreciatory apprehend apprehension apprehensive apprentice apprenticeship apprise approach approbation appropriate appropriate appropriately appropriation approval approve approximate approximate approximately approximation apricot April April fool apron apropos i. i. 2. çırak. f. 2. i. hakk ında. i.s. aşactual i. bir nisan şakası. randevu. de inaslık. tayin etmek.´ni) kararla ştırmak. de s. müracaat. tatbiki. 1. uygun. (bir şeyin değeri) artma. müracaat formu. approach to this problem. yaklaşık. 3. f. i. endiış i. gün v. yerinde. de ğerbilirlik. kadir ğerini/önemini/gereklili ğini) anlama. tahmin etmek. tespit etmek. i. yerinde. 2. s. yakla şık olarak değerlendirmek. uygulamalı. pay. bölüştürme. onaylamak. -e yakın olmak: The measurements of this room closely approximate (to) my ağı yukar ı. -e müracaat etmek: Apply to the head physician´s office. yanaşma. yaptırımlarda bulunmak. takdir etmek. 3. tahmin. (bir şeyin ğerini/önemini/gereklili ğini)şanlamak. 2. 1. 1. tahsisat. -e yakın bir şey. 2. yaklaşık olarak. onaylama. 3. 1. şükran. (bir2. yaklaşmak. s. 1. kavramak. önlük (giysi). i. kuruntu. s. f. 2. z. nisan. 1. i. endişe. takdir. (bir de şeyin i. tahsis etmek. yanaşmak. kendini (bir işe) vermek. aday. kıymet takdir etme. 1. s. anlamak. korku. i. uygun. pol. i. yakalamak. başvuran kimse. evhamlı. uygun bulmak. s.b. f. değer biçen kimse. f. saptamak. 2. i. uygun bir şekilde. bölüp da ğıtma. ayırmak.

arabuluculuk yapmak. Arap. architect. kanun yerine birinin karar ına bağlı olan. üzerinde kemer gibi uzanmak. 1. 1. arabulucu. yay çizmek. f. 2. (bir ızıyla birinin kararına bağlayarak halletmek. i. suda ya şar. ayak kemeri. elek. i. başdiyakozun makamı/idaresi altındaki bölge.. Sık k geç kalı r. arkaik. over/above üzerinde kemer turmak. mat. sucul: aquatic plants sucul bitkiler. arkeoloji. 2. to -e e ğilimli olma. işlenebilir (toprak). 2. i. Arap. 2. s. başpiskopos. i. sukemeri. i. s ırakemerler. 2. ark. s. bak. i. arkat. f. bak. 2. 1. meseleyi) tarafs halletme. architecture. That pile of books is apt to fall. 1. i.. i. Hrist. arboretum. Arap. hakem. 1. arabulucu karar i. s. i. 1. mavimsi ye şil. Arabistan. arşidük. başpiskoposun makam ı/idaresi altındaki bölge. keyfi. sürülüp ekilebilir. arkaizm. Arap at ı. astrol. atari salonu. kemer. şeytan.. i. 3. kartal gibi. s. f. i. i. s. i. Kova burcu. gaga burun. 1. 1. i. 2. i. arkeolojik. (havada) kavis çizmek. 2.apt aptitude aptitude test aptness aquamarine aquarium Aquarius aquatic aquatic sports aqueduct aquiline aquiline nose Arab Arabia Arabian Arabic Arabic numerals arable arbiter arbitrary arbitrate arbitration arbitrator arbor arboretum arbour arc arc lamp arcade arch arch arch arch one´s eyebrows archaeological archaeologist archaeology archaic archaism archangel archbishop archbishopric archdeacon archdeaconry archduchess archduke archenemy archeological s. tak. yay. başdiyakoz. i. arbor. Arapça. archaic. Arap rakamlar ı. k ıs.. archaeological. i. su sporlar ı. i. i. arabulucu. arşidüşes. i. arkeolog. ba şmelek. 2. akvaryum. kavis çizmek. İng. uygunluk. kaşlarını kaldırmak. i. (iki taraf aras ında) hakemlik yapmak. s. i. kavis. . Muhtemel bir durumu belirtmek için kullan ılır: He´s apt to be late. i. kartal gagas ı gibi kıvrık. Arap. kabiliyet.. 1. ark lambas ı. çardak. s. 1. 1. akıllı sıyetenek. baş düşman. s. 2. 2. yay olu şş eytanca. Arapça. i. i. istidat testi. archaism. i. s. ark. yay. i. 2. hakem. i. s. i. 1. Arap at ı. O kitap yığını devrilir.

tartışarak birini bir şey yapmaya ikna etmek. (toprakta) kurakl ık. f. k ısım. kavga. i. s. s. i. Arjantin. Argentinean. bak. aristokrat. i. bak. 2. arena. okçuluk.archeologist archeology archer archery archetype archfiend archipelago architect architectural architecture archives archivist archway Arctic arctic ardent ardor ardour arduous are Are you serious? area aren`t arena Argentina Argentine Argentinean Argentinian argue argue against argue for argue s. bak. dal. olmak. bölge. 2. i. i.. tak ımada.. kavga etmek. There are a number k ıs.. Arjantin.. alan. 1. yöre: We will use that meadow as a parking not. arise. astrol. çetin. tartışma. 2. şevk. i. okçu. münakaşa. Arjantin. kol. içinde çok ada olan deniz. münakaşa etmek. 1. i. are area. argue s. bölüm. 1. kuru (iklim/hava). i. 2. lehinde olmak. ateşli. 1. i. i. i. s. şeytan. mimar. i.rose. 3. ağız dalaşı. gayret. i. i. aleyhinde aleyhinde konu şmak. 2. i. i. 2. sandık. i. aristokratik. kol kola. f. atışma. güç. Ciddi misin? i. aritmetik. -e alamet olmak. kurak (toprak). 1. çekişme. Arjantinli. bak. 1. f. kemerli geçit... tartışmak. i. -i iddia etmek. 1. i. (iklim/hava için) kuruluk. 2.. f. s. Arjantinli. gayretli. 2. -e belirti olmak.. İng. i. i. arketip. Koç burcu. saha. into s. bak. 3. archaeologist. i. ardor. 1. Arjantin´e özgü. Arjantinli. that -i savunmak. atışmak. m ıntıka. tartışarak birini bir şeyden vazgeçirmek. mimarlığa ait. 4. kutu. . asilzade. (a. bak.t. s.o. 1. i. şevkli.. O çayırı park alanı olarak kullanacağız. lehinde konu şmak. aristokrasi. mimari. iddia. --n) (from) (-den) meydana gelmek. silahlandırmak. çok so ğuk. argument aria arid aridity Aries arise arisen aristocracy aristocrat aristocratic arithmetic ark arm arm in arm i. 1. i. s. Arjantinli. ateş. arşivci. silahlanmak. i. s. i. kol. arşiv.. i. buz gibi. out of s. civar. f. arya. i. s. archaeology. 2. s. mimari. müz. çekişmek.o. kemerli giriş/kapı.t. s. Arktik. ç ıkmak. Arjantin´e özgü. be. mimarlık. ilk örnek. sav.

. koltuk altı. tutuklamak. silahland ırma. silahlanma. s.. k ıs.. ı yapmak. 4. i. kuvvetli ve ho ş (koku). silahlı kuvvetler. 1. i. . zırh. 1. kucak dolusu: an armful of oranges kucak dolusu portakal. armatür. i. 1. (haks ız yere) benimsemek. new arrival yeni gelen. kim. tertip. aranjman. 2. terz. arrival. arise. i. s. 2. 1. aromatik. 1. 2. silahlanma kontrolü. i. civarında. 2. bak. giydirmek. i. f.. (san ığı) mahkemeye çağırma. düzenleme. s. n etrafında. etraf ına: He looked around. huk. elek. 3. yerle ştirme. silahlar. i. kol boyu. aşağı yukarı. 1. 2. tevkif etmek. uyandırmak. etraf ı nda: somewhere around Naples Napoli civarında bir yerde. kolevi. giymek. 3. endüvi. suçlamak. Etrafına baktı. durdurmak.. birinin dikkatini çekmek. koltuk (mobilya). suçlama. f. varmak. müz.´s attention arrival arrive arrive at a decision arrogance arrogant arrogate güvenlik kuvvetleri. ış. Ermenistan. kuvvetli ve hoş kokusu olan. küstah ve kibirli. silahlanma yar ışı. arranged. düzen. 2. i. silahlı kuvvetler. 2. edat 1. tutuklama. elin yetişeceği mesafe. s. geliş.. i. 1. için) aranjman. s. Ermeni. körfez. işgal ordusu. f. i. aromalı. i. i. s. anlaşma. vaktinde ödenmemiş borçlar. silahlar. 3. donanma. gelmek: When will we arrive? Ne zaman varaca ğız? Has the mail arrived? Posta geldi mi? karara varmak. i. nda: around 6 o´clock saat alt ı suları suları ında: around the table masan ında. f. f.(çiçek düzen. (san ığı) mahkemeye çağırmak. aromatik bile şik. z. huk. zırhlı. (eşyayı) (belirli bir şekilde) yerleştirmek: Elif´s going to arrange the furniture in this room. tevkif. küstahça bir kibir. yaklaşık. 2. 1. ordu. orada etraf f. i. i. Bir taksi ayarlar ım. 2. (bir ülkede toplam) askeri güç. i. 2. (kuvvetli ve ho ş) koku. döneç. çoğ. i. (askeri birlikleri) sıralamak. kara ordusu. ateşkes. i. Bu odan ın mobilyalarını Elif yerleştirecek. 1. i. 2. aroma. f. giyini ş. 1.o. s ıralan6. i. arrived. Ermenice. f. 1.arm of the law arm of the sea arm´s length arm´s reach armada armament armature armchair armed armed forces armed forces Armenia Armenian armful armhole armistice armor armored armpit arms arms control arms race army army of occupation aroma aromatic arose around around arouse arr arraign arraignment arrange arrange flowers arrange for arrangement array arrears arrest arrest s. rotor. i. varış. silahlı. 2. 5. kim. çiçek aranjman ayarlamak: I´ll arrange for a taxi.

4. yapay ışık. suni/yapay gübre. sanatkârane. artrit. ustal ık. anat. sanatkâr. ğum. sahte. dilb. hilesiz bir şekilde. düş oynaklı. TIR kamyonu. anat. net telaffuz. kundakç ı. -dikçe . z. kurnaz. i.. suni solunum/teneffüs. şey. i. 2. various articles of clothing üncelerini açık bir çe şekilde ifade 2. 1. oyun.: As the time grew shorter so his excitement mounted. cephanelik.. yazı. bağ.. 1. 2. i. 3. i.. i.. 3. i. zanaatç ı. atardamar. özellikle ilk insanların meydana getirdiği sanat i.. boğumlanma. 1.ifade/telaffuz eklemli. i. s. kaba. arteriyoskleroz. topçu. 1. mafsal iltihabı. saf. He ıwas driving as fast as all seriously get-out. (bir anlaşmada bulunan) madde. i. ne kadar .. suni/yapay dölleme. makale. i. Onun sanat yönü de var. s. i.y. s. silahhane. ılan oynak. her gibi: as is fast everas her zamanki h ızl 1. i. arsenal.men (artîl´ırimîn) i. the). sanatçı ruhuna sahip. anayol. sanatkârane.. yapma çiçek. hile. toplar.: As she loves cats. sanatsız.til. gibi Zehir gibi h ı. enginar.. s.. f. i. so azald genellikle. i.. tıb. dilb. yapma. 2. topçu sınıfı. 2. yapay. sanatsal yönü olan: She is also ılık. sanat. i. aç ık ı(ifade). anat.net an. ekilde etmek. o kadar . tan mlık (a. 1. sanatç s. as all get-out as . 3. TIR.ler. eşya: şitli giyim eedebilen. şyası. damar sertliği. ok. (telaffuz). yapay solunum. hüner. 2. ok başı. beceriksizce yapılmış. dili sonçderece. 2. ıdan ıkarken çok: yakalad m. temren. 2. k ıç. suni. kaba 1. tüzel kişi. hilesizlik. bir zekâsı var.. eklem. huk. 1. 1. büzük. beceri. s. makat. i. i. çoğ. as a general rule i. . sanatç ı.. arter. arter. arsenik.. aç ıksözlü. kundakç ılık. s.. hilesiz. i. sanatl ı. suni/yapay böbrek. Arabay ızlazamanki sürüyordu. i. (top gibi) a ğır silahlar. atardamara ait. 2.. Zaman ıkça heyecanı arttı. huk. artezyen kuyusu. bo ğumlu. She asas smart all get-out. ar. saflık.artistic. anüs.arrow arrowhead arse arsenal arsenic arson arsonist art arterial arteriosclerosis artery artesian well artful arthritis artichoke article articulate articulate articulated lorry articulation artifact artifice artificial artificial fertilizer artificial flower artificial insemination artificial kidney artificial light artificial lighting artificial person artificial respiration artificial sweetener artillery artilleryman artisan artist artistic artistry artless artlessly artlessness arty as as . saflıkla. -irken. aç ık bir şekilde dile getirme. as ever as . yapay tatland ırıcı. tıb. He´s taking life more as he gets Kap ı son k. yapay aydınlatma. so .. mühimmat deposu. i. 4. -dikçe: I nabbed him as he was going out the door. insan eliyle bo yap eseri.. 2. açık bir ş İng. anat. 1. 1.

ise: As for me. as far as I´m concerned bana göre.He was smiling as if he´d received some good tic.o. 1. -cesine: We behaved as though we´d known each other for r tanışırmış gibi davrandık. 2. hakk ında. as plain as the nose on your face besbelli. ayr ıca. -er -mez: I´ll call you as soon as I reach Istanbul.. o halde. dili 1.: He gave me money as well as E şş imdiye kadar. henüz. İng.as a matter of course as a matter of course as a matter of fact as affairs stand as black as pitch as bold as brass as easy as pie as far as as far as he is concerned As far as I can see . Bana göre iyi. aslında. lying down bir şeyi alttan şeyin alt ında you kalmak. -cesine.. hem de . tüm gücümle. sa ğlığı yerinde. -den itibaren. tıpkı birbirine benzer. dili çok emniyetli. gücü yettiği kadar. -e göre: as far as I can see gördüğüm kadarıyla. aslında. hem . konusunda.. Önerin asl -e göre: It´s fine important as far as I´m concerned. İstanbul´a varır varmaz im. uysal.. but it aslında. much as can. bir elmanın iki yarısı. aslında: It´s not a medicine as such. 1. turp gibi. kadar iyi: He writes well. . as quick as a wink ile ilgili olarak. çok sa ğgibi -miş gibi. almak. olduğu gibi. yapabildiği kadar: I´ll help as ğiıyla. bildiğimgeldi kadar yaklaşı hep birlikte. . Sanki ş gibi duruyor. her zamanki 1. ayr ıca.t. geri kalan ına gelince. k... as from now bundan böyle. apaç ık. kuzu gibi. ona kalırsa. bir çırpıda. da. ama overlooks some details. is concerned as far as that goes as fit as a fiddle as for as for me as for the rest as from as good as as good as gold as if as if as is as it were as like as two peas as long as as luck would have it as meek as a lamb as much again as much as one can as nearly as I can tell as one man gayet tabii olarak. zaten. çok terbiyeli. Elimden kI olarak. bir an önce. İyi yazıyor.. 2. as far as in me lies as far as it goes as far as s. kadarıyla. herkes dili dosdo sanki. -den ba şlayarak: as from that date o tarihten itibaren. gibi (olmak): We´ve as good as finished. o durumda. elinden geldiği kadar. bana gelince. 3. ona sorarsan. şimdiki halde. de. ında iyi. çok güvenilir. Ben de gidiyorum. O öğretmendir 2. gibi. ve onu öyle tan ıyor. Yeni oldu. -e (benzemek): He looks as if he´s asleep. dili büyük bir küstahl ıkla. gibi. âdeta. dili bir lahzada. Ya şans ıma.. simsiyah. bazı önemli k. şimdiki haliyle. öyle/şöyle/böyle: He´s a teacher and is known as such. It´s as good as new. k. . lam. bir esasen: What propose is good.. take s. kadar yardım edeceğim. Bitirmi ş gibiyiz. Bana kalırsa ... çok kolay. -diği sürece: You won´t get so much as a penny from me as long as I şadığım sürece benden bir kuruş bile alamayacaksın. şartıyla: live.. doğal olarak. o zaman. as regards as regards/to as safe as houses as soon as as soon as possible as such as the crow flies as though as usual as well as well as as yet -e gelince: as to him ona gelince. -e gelince. güya. sözde. 2. elimden geldiği kadar. dahi: I´m going as well. 2. k. bir misli daha. sanki. sana edece ğ sa zamanda. but not as well as E şref. sanki. I´m not going. Yıllardıgibi. 1. zift gibi. k. uyuyormu güya.... ama ref kadar iyi de ğil. 2. ğru gidecek olursak. en k ıtelefon 1. It was as though he´d never years. göz aç ıp kapayıncaya kadar. as far as it goes. Bense gitmiyorum.

. i. 2. (araştırma yoluyla) tespit etmek. bak. f. 2. aseptik. just who are you? Ş aka bir yana. s. kimsin i. 1. z. dili ka şınmak. bakım: Let´s consider this aspect of the problem. i. 1. Esat yana. i. f. f. .. 2. nüfuz. 1. ka. k. i. 2. kül. bir yana: Joking aside. amyant. i. eğri. s. dişbudak ağacı. yükselme. 3. s. ı lmak için izin istedi. 1.. i. belirlemek. yükseliş. Asyalı. Asya. 1. asfaltlamak. s. henüz. tiy. Bekçiler uykudayd ı. bak. -mek şartıyla. itibar. Asparagus officinalis. Bu Sofradan ayr -e ricada bulunmak. yemek duas ı yapmak. sürece. 2. ufukta görünmeye ba şlayan. ç ıkmak. i. i. saptamak. çilecilik. boğmak. 1. 2. z. yön. Asya. hüküm. z. asbest. istekli. Meselenin bu yönünü dü şünelim. karada. uykuda: The guards were asleep. i. nasıl isterseniz. Anadolu. aç ı. nefsinin isteklerini k ırarak çok sade bir hayat yaşama. 2. Asya´ya özgü. riyazet. She´s asking a lot for this poodle. uyuşmuş. yokuş. bot. asfalt. çok soluk. kötü bir karşılık gerektiren bir davranışta bulunmak. karaya. -dikçe. ASCII (Bilgi Alışverişi için Standart Amerikan Kodu). bayır. istemek: He asked to be excused from the table. 2. i. 1. bir yana: sen? No one. Asian. to -e atfetmek. kül tenekesi. i. i. ku şkonmaz. (hükümdar) (tahta) çıkmak. dili bela aramak. 1. 2. hâkim. 3. 1. 2. i. yükselen.as yet as you please as/so long as asbestos ascend ascendancy ascendant ascendent ascension ascent ascertain ascetic asceticism ASCII ascorbic ascorbic acid ascribe aseptic ash ash ash can Ash Wednesday ashamed ashen ashore ashtray Asia Asia Minor Asian Asiatic aside aside from ask ask a favor of ask for it ask for trouble ask/say the blessing askance askew asleep asparagus asparagus spear aspect asphalt asphyxiate aspirant aspiration daha. oksijensiz bırakmak. s. yukarı çıkmak. i. çöp tenekesi.. k ıyıya. Amac ı ünlü olmaktı. bir yana.. s. f. i. kıyıda. -mek koşuluyla. üstünlük. askorbik asit. s. can do this. Asyalı. dişbudak.. görünüş. 2. 1. 1. American Standard Code for Information Interchange bilg. i. k. nefsinin isteklerini k ırarak çok sade bir hayat yaşayan kimse. bir kenara. f. dişbudak kerestesi. 2. ascendant. s. Paskalya´dan önce gelen büyük perhiz süresinin ilk çar şambası. ç ıkış. çarpık. belayı satın almak. f. i. çok solgun. tırmanış. 1. dişbudak. oyuncunun alçak sesle söyledi ğibir söz. aside from Esat. külrengi. z. s. kül tablas ı. i. s. -den ba ş kimse bunu yapamaz.. üstün. çileci. sormak. bot. küllük. k ıs. i. kuşkonmaz filizi. (uzun zamand ır güdülen) büyük amaç: It was his aspiration to become famous.

kıymet takdir etmek: He assessed their house at biçti. (para eighty dollars. topluluk. ma). (para miktarıseksen nı) tayinbin etme. Eralp´in öyle yapaca ğını farzetmekle pekâlâ yanılmış . i. f. aktif. sald i. birlik. randevu. suikast yapmak. tahsis etmek. suikast. çözümlemek. hücum etmek. yardım etmek. kaba 1. Evlerine dolar ğer biçme. 3. 3. sınıflandırmak. f. 2. i. 1. türlü çe şitleri içeren bir bütün. montaj hattı. i. i. s. rıza.. k ıymetli şey. tayin etmek. f. i. yağmuruna tutmak: She assailed him with questions. dangalak. s. analiz etmek. (bir iddiayı) öne sürme. 3. hafifletmek. toplamak. -i akla getirmek: I şı associate smell with the back streets of Warsaw. sald ırmak. kaba kıç. 1. yat ıştırmak.aspire aspirin ass assail assailant assassin assassinate assassination assault assault and battery assay assay assemblage assemble assembly assembly line assembly room assent assert assert o. 2. f.. kendini göstermek. 4. de değ ğer erlendirme. 1. i. asimilasyon. suikastç ı. varsaymak: You´re assuming too much where Eralp´s concerned. 1. O koku . otoritesini kabul ettirmek. -i arzu etmek. farzetmek. montaj. çeşitli. dernek. f. aspirin. i. emval. huk. 1. fikir: What´s your assessment of the situation? Durum dü ğer biçen: tax assessor tahakkuk memuru. -i hatırlatmak. değerli bir nitelik/erdem/beceri. dindirmek. 1. 2. bir araya toplanma. saldıran kimse. montaj. ayırma. 2. monte etmek. kurum. toplantı. i. dethousand şünce. muavin. tahlil etmek. f. saldırmak. f. 1. 1.s. muhtelif. kararlaştırma. i. s. 3. Onu soru ya ğmuruna tuttu. meclis. 1. 3. atama. assertion assertive assess assessment assessor asset assets asshole assiduous assign assignation assignment assimilate assimilation assist assistance assistant assistant professor associate associate associate professor association assort assorted assortment assuage assume f. ile görü şmek. toplanmak. de i. 2. meclis. kongre. ili şki. toplantı salonu. 2.. 2. müessir fiil. with . f. i. f. servet. f. it herif. anüs. dikkatli ve devamlı (bir ışatamak. i. f. görev. asistan. i. i. 2. analiz. çağrışım. denemek. f. kendini hissettiren. a şağılık herif. i. merkep. asimile etmek. tahlil. puşt. tayin etmek. 4. yardım. kalabalık. 2. makat. i. -i onaylamak. ödev. 1. i. 1. 3. -e sahip olmak istemek. değer biçmek. (birine) (belirli bir) görev vermek: I assigned you to do kararla i. 1. ırgan. ş t ı rmak. 2. 1. çal f. çözümleme. f. toplantı. (emin bir şekilde) ileri sürmek. i. 2. varl ık. 2. ile ilişkide bulunmak. mal. 1. 2.. iddia. analiz edilecek bir örnek. 1. with 1. i. 4. -i amaç edinmek. kaba büzük. öne sürmek. 2. iş arkada doçent. büzük. anüs. yardımcı. eşek. 2. f. onaylama. azaltmak. to -e razı olmak. i. saldırı. to/after -i amaçlamak. bir araya toplama. 1. iş ortağıthat . tic. i. mevduat. 4. i. tayin. 2. dikkatli ve devamlı çalışan. bezmeyerek çalışan. ayırmak. 2.

sanı. i. heyecan içinde. i. Bir yeri belirtmek için kullan ılır: at my office benim büroda. faraziye. edat 1. bir anda. şoke etmek. akıl hastanesi. kendine güvenen. f. 2. bak. astımlı. astroloji. 1. s. rahatlatıcı bir şekilde.. 1. astronot. den. ayakta. yıldız işareti (*). i. 1. 2. demirli. astronomik. takma (ad). f. z. i. gökbilim. s. bir hamlede. 2. 2. uzak bir yerde. astigmatik. İng. i. i. i. sıkıştırıcı. s. 3. i. yıldız falcılığı. parça parça. astronomik (rakam/büyüklük): astronomical prices astronomik fiyatlar. 1. s. 2. ne pahas ına olursa olsun. sözlerle) temin etmek. 2. . şaşkınlık. s. tımarhane. f. müneccimlik. sa ğlama bağlanmış. astımla ilgili. küçük gezegen. s. asimetrik. hayali. 1. zan. mutlaka. kendine güven(me). birbirinden uzak/ayr ı. bir bak ışta. gerisinde. astronomical. melce. müneccim. hayrette b ırakan. 2. arkaya. z. 1. 1. s. gökbilimci. s. astrolojik olarak. geminin k ıçına. demir atm ış. astrolojiye ait.. bak ışımsızlık. Bir zaman ı belirtmek için kullanılır: at five o´clock bir hamlede. s. (ata binmiş gibi) bacakları birbirinden ayrı olarak. astrolog. z. i. z. hiç. gökb. i.. 2. 2. çok büyük. astrolojik. 2. kurnaz. sağlama bağlamak. asteroit. s ığınma yeri. gökbilimle ilgili. uzakta. farzolunan. hayret. i. hayrette bırakmak. cin fikirli. astım. i. 1. sigorta: life assurance hayat sigortas ıcı/ikna ediciı. sığınak. asimetri. z. hızla. s. astronomi. i. şaşkına çevirmek. şoke eden. geriye. hareket halinde. z. varsayım. astigmatizm.assumed assumption assurance assure assured assuredly assuringly asterisk astern asteroid asthma asthmatic astigmatic astigmatism astir astonish astonishing astonishment astound astounding astray astride astringent astrologer astrological astrologically astrology astronaut astronomer astronomic astronomical astronomy astute asunder asylum asymmetric asymmetry at at a bound at a clip at a distance at a glance at a stroke at a stroke at all at all costs/at any cost at anchor s. at the station istasyonda. z. büzücü. astronom. bak ışımsız. 1. (rahatlat s. cin. yıldız falcısı. i. rahatlatıcı/ikna edici söz. s. ak ıllı. i. lokal olarak doku ve damarları büzen ilaç.

en sonunda. tam gazla. zirvesinde. neyse. we enjoyed your şumuza gitti. aslında. serbest. 1. serbest. boş zamanı olan. en az. 2. çok yak ından. göğüs göğüse. her ne hal ise: At any rate. . hakikatte. aralarla. zaman buldukça. 2. en azından. her neyse. hiç olmazsa. hemen. son sürat. tam kapasiteyle. Her an gelebilir. detaylarıyla. evvela. en a şağı. 2. özgür. 1. ak şam olunca. İş dünyasını ından ır. bütün ayrıntılarıyla. üzerinde konu şulan. 1. ölümün e şiğinde. derhal. (bir konuda) bilgili: He´s at home in the business world. aralıklı. son süratle. önce. evde. bir aya ğı çukurda. (bir yerde) kendini rahat hisseden. 1. 2. Her tür -e a makineden anlar. en çok. son süratle. boş zamanlarda. 3. ta ş çatlasa. ortada dola şan. yakın mesafeden. nihayet. tan -i iyi bilen: He´s at home with machines of all kinds. Her neyse. hiç olmazsa. ayrıntılarıyla. boylu boyunca. ilk bak ışta. olsa olsa. Rahat! her keresinde. bir ayağı çukurda. bari. saat tam dörtte. dörtnala. en az ından. uzun uzad ıya. doruğunda. söz konusu olan. en sonunda. esasında. ayrıntılarıyla. sonunda. olsa olsa. 2. her defas ında. yak şina.at any price at any rate at any time at best at best at bottom at close quarters at close quarters at close range at cross-purposes at dark at death´s door at death´s door At ease! at every turn at first at first sight at four o´clock sharp at full blast at full gallop at full length at full speed at full tilt at great length at heart at home at home in at home with at intervals at issue at its zenith at large at large at last at last at least at least at leisure at length at liberty at long last at long last at most at most at no time at odd moments at once her ne pahas ına olursa olsun. en sonunda. fark ında olmadan apayrı amaçlar peşinde (olmak/çalışmak). aslında. 2. ölmek üzere. hava kararırken. ask. 1. Most of the party immensely. 1. hiçbir zaman. olsa olsa. her ne ise. kendi evinde. nihayet. çok yak ından. en fazla. yak ından. genellikle. sizin parti çok ho her an: She could come at any time.

huzur içinde. şu an. pahas ına. -i görünce. bak. istenilen şekilde: The aerial can be rotated at will. all he´ll get is a year in jail. olsa olsa. başabaş. ayn ı anda. şimdilik. i. istenilen zamanda. f. tic.. birden. dili bir defada. Anten istenilen yöne çevrilebilir. o reddetti. 1. . O aşamaya gelince a k. 2. azami. bu noktada. derhal. zındıklık. k. o noktaya gelince. i. bazen. bir kalemde. and at that he left. aras ıra. spor. o da onun ç ıktO At that üzerine point I left.. en kötü ihtimalde. 2. sporcu. tesadüfen. onun üzerine: Once again she refused. 2. ateist.. ateizm. tehlike sorumluluğu size ait olmak üzere. atletik. sporcu. bir vuruşta. bir vuruşta. en kötü ihtimal: At worst. Bir daha ı. -i görür görmez.. dili son anda. barış halinde. 2.. en aşağı. 2. 2. avazı çıktığı kadar.. s. dili en fazla. ateistik. istediği gibi. Tanr ıtanımaz. boş zamanlarında. en çok. en geç. bir darbede. hızla: at the rate of one hundred meters per second saniyede yüz metre hızla. eat. 1. (birinin) iste ği üzerine. . bir çırpıda. k. pahas ına. zındık. İng. emrinde. başına gelebileceklerden kendisi sorumlu olarak. rasgele. k. hemen. şu ara. s. Tanr ıtanımazlık. dili avazı çıktığı kadar. k. piyasa fiyatına göre değerlendirilmiş. istedi ğinde. isteğine göre. son dakikada. 2. i. atletizm. dili eninde sonunda. Tanr ıtanımaz. sırada çıktım. sportif. zındık (kimse). 1. derhal. dili hemen. En kötü ihtimal.. olsa olsa. ateist. istediği zaman. ziyan oldu ğu takdirde sizin hesabınıza. aynı zamanda. 1. şu an. 1. bir ıl hapis yer. o s ırada: şamaya gelince: At that point add the eggs. 1. halihazırda. madura aya ğı. en az. k. İng. . i. y size uygun bir zamanda. spora özgü.at once at one blow at one scoop at one whack at one´s command at one´s leisure at one´s peril at one´s pleasure at par at peace at present at random at that at that point at the drop of a hat at the eleventh hour at the end of the day at the expense of at the instance of at the latest at the moment at the outside at the rate of at the risk of at the same time at the sight of at the top of his lungs at the top of one´s lungs/voice at the utmost at the very least at this juncture at times at value at will at worst at worst at your convenience at your risk at/in one fell swoop ate atheism atheist atheistic athlete athlete´s foot athletic athletics 1. mümkün oldu ğu kadar yakın bir zamanda.

i şçi. s. (bir suç. 1. (bir hizmette bulunan) görevli: shop attendant tezgâhtar. s. 1. atmosferik. 2. iğrençlik. bak. sald ırmak. giydirmek. yer ask. tecavüz etmek. takmak. 2. atom çağı. doğrulamak. haciz lılık. i. varmak. s. el koyma. f. i. 2. -e delalet do ı. O etmek. püskürteç. değerini düşürmek. dikkat. kriz. elbise. elde etme. f. i. 2. atom. (sıvıyı) püskürtmek. huk. köreltmek. to -i göstermek. dikkat eden. k. f. nükleer enerji. ilişik. -e bağkoyma. zay f.Atlantic atlas atmosphere atmospheric atom atom bomb atomic atomic age atomic bomb atomic energy atomic nucleus atomic number atomic pile atomic power atomic waste atomic weight atomise atomize atomizer atone atonement atrocious atrocity atrophy attaboy attach attaché attaché case attached attachment attachment for/to attack attain attainment attempt attend attend to attendance attendant attention attention span attentive attenuate attest attic attire attitude s. bir şeye takılabilen parça. teşebbüs etmek. ba şarı. 3. canavarca. atom enerjisi. k ılık. nükleer enerji. dumur. sevgiyle bağlı. nükleer atıklar. hazır bulunma. 1. f. menfur.attempted hazır bulunmak. denemek. 1. elde etmek. esas duru ş/vaziyet. atom reaktörü. atom sayısı. i. körelme. Bond çanta. 1. 1. da ğa tırmanmay 2. 1. f. (bir belgeyi imzalayarak bir şeyin ğruluğuna/gerçekli ğine) şahadet etmek. atlas (harita kitab ı). nükleer reaktör. dikkatle izleyen: an attentive audience dikkatle izleyen seyirciler. f. 3. atomik. kalkışmak: ı denedi. atomlara ayırmak. berbatlık. kontrol bak ım. dili Aferin sana! f.. . 2. haczetmek. tedavi hizmet etmek. çalışmak. eden dikkat genişliği. 1. berbat. İng. i. canavarlık. -e bakmak. tavanaras i. tutum. f. 2. 2. azaltmak. ilgili. ilişikteki. 1. tasdik etmek. saldırı. hazır bulunanlar. bağlı. s. kefaret etmek. atmosfer. kabahat v. telafi etmek. inceltmek. bağlamak. 2. 1. f. 2. kefaret. i. hücum. i. dumura u ğramak. i. 3. i. 2. marifet. atom bombas ı. f. körelmek. 1. ataşe. i. ilgi. i. 2. kazanma. flight attendant 3. eri şmek. kazanmak. ünlem. i. 3. ıflatmak. i. iğrenç. s. zerre. vurmak. f. nöbet. i. 1. 2. i.b. atomizör.. aksesuar. atom bombas ı. i. -e sevgi. 1. 1. ermek. 1. giysi. davran ış. atom çekirde ği. dikkatli: an attentive worker dikkatli bir2.that bakmak. atom ağırlığı. 1. huk.´ni) affettirecek harekette bulunmak. iltifat. 4. çok kötü. hafifletmek. dumura uğratmak. 2. atomik ağırlık. 2. sevgi bağı. atomize. hücum etmek. Atlantik. You He to climb mountain. theater attendant biletleri veya gösteren görevli. el koymak. iliştirmek. -e dikkat etmek. tavır. atomik güç. girişimde bulunmak.

2. i. i. f. İng. matkap. 2. vasıf. cüretli. izleyiciler. f. Avustralya´ya özgü. aşınma. burgu. hala: She is my paternal i. i. 1. konforsuz ve dünyevi zevklerden yoksun bir şam. gerçeklemek. nitelik. delgi. s. Avusturyalı. çekici. to -e uydurmak. i. yorma. f. uğurlu. hayırlı. 2. kontrolör. i. (hesaplar ı) denetleme. s. i. toplantı salonu. küstah. 2. i. 1. (hesapları) denetlemek. s. 2. s. cüret. i. otantik. s. z. dinleyiciler. güvenilir: How authentic is this news? Ne derece güvenilir bir haber bu? tasdik etmek. 2. artırma. 1. Avusturyalı. akort etmek. aşındırma. 1. s. i. ağustos. f. çekmek. Avustralya. 1. konser salonu. seyirciler. s. cazibeli. 3. sade ve süssüz. çekim. i. kumral. i. yüce ve çok sayg ın. s. Avusturya. alımlılık. 1. k ıs. artırmak. cazibe. müzayede. mezat. O benim teyzem. çoğ. 2. ha şinlik. sıfat. f. (off) açık artırma ile satmak. cezbetmek.. s. 2. 2.attorney attorney general attract attraction attractive attractiveness attribute attribute attribution attrition attune aubergine auburn auction auctioneer audacious audacity audible audibly audience audiocassette audiovisual audit auditor auditorium auditory auditory canal Aug auger aught aught augment augmentation augur August august aunt auspices auspicious austere austerity Australia Australian Austria Austrian authentic authenticate i. 2. konforsuz. küstahl ık. anat. yıpranma. 2. (bir nedene) ba ğlamak. 1. -e al ıştırmak. teyp kaseti. teyze: She is my maternal aunt. 2. Bu bize iyi bir işaret. yıpratma. avukat. i. sertlik. s. ya i. i. mezatç ı. i. i. fiz. başsavcı. alımlılık. i. doğrulamak. 1. işitme ile ilgili. 1. Avustralya. i. i. patlıcan. duyulabilir. i. sade. s. i. August. zayiat. denetçi. gerçek. bağlama. işitme kanalı. Avusturya´ya özgü. hakiki. aunt. alımlı. s. işitilebilecek şekilde. işitilebilir. (iyi/kötü) bir işaret olmak: This augurs well for us. odyovizüel. -e mal etmek. Avustralyalı. f. . i. i. O benim halam. 1. to 1. sıfır. 1.. -e atfetmek. i. i. görsel-işitsel. 2. 1. çekicilik. Avustralyalı. f. f. açık artırma. Avusturya. yenge: Aunt Aliye is my uncle´s wife. işitsel. atıf. sert. -e yormak.

s. i. i. bak. otomatik. itaat etmeye yönelten. f. güz. otonomi. i. 3.. 1.. otomotiv. otomatlardan yemek al ınan kafeterya. İng. 2. i. 1. otokrat. para hırsı. i. fayda. 2. of availability available avalanche avarice avaricious avenge avenue i. i. var olma. çok güvenilir ( şey). otistik. İng. i. i. para canlısı. otobiyografi. bak. i. -den faydalanmak. i. gerçeklik. yazar. s. dili oto. z. imza. -den yararlanmak. otomatik tabanca/tüfek. otomatik pilot. ç ığ. i. 1. authorize. . cadde. var. otokrasi. k. müellif. otomobil. f. i. i.. otoriter. amirane. 2. sonbahara ait. yedek. sonbahar. f. yard ımcı fiil. the authorities yetkili ki şiler. i. elde edilebilir. bak. otobiyografik. saygı uyandıran. otopsi. yardımcı fiil. otomatik olarak. otomatik transmisyon. s. otokratik. i. izin vermek. yaramak. sonbahar noktas ı. s. i. s. öcünü almak. authorization. otonom. güvenirlik. i. özya şamöyküsü. 4. i. s. otomasyon. otomatik. 2.. dilb. hav.authenticity author authorisation authorise authoritarian authoritative authority authorization authorize autistic auto autobiographer autobiographic autobiographical autobiography autocracy autocrat autocratic autograph automat automate automatic automatic pilot automatic transmission automatically automation automobile automotive automotive industry autonomous autonomy autopsy autumn autumnal autumnal equinox auxiliary auxiliary verb auxiliary verb avail avail o. öcünü ç ıkarmak. i. yetke. otomatik vites. bir kimsenin el yazısı. yetki. 1. parayla çalışan yiyecek içecek da ğıtma makinesi. s. otoriter. autobiographical. özerklik. 1. s. otomatikle s. otomatikman. otobiyografi yazar ı. s. yard ımcı.. yetkilendirmek. i. otomobil. otorite. i. otomat. bir canlının yapabileceği bazı ştirmek. özerk. heyelan. f. 3. elde edilebilme. s. otomat.. 1. i. güz ılımı (21 Eylül´e rastlayan ekinoks). s. 2.s. izin. otantiklik. f. i. 2.. otomotiv sanayii. s. yarar.

vasat. -i deh2. 1. şuradan. avokado. to -in farkına varmak. deplasman i. 2. çok. 2. 3. kullan ılması zor.o. itiraf. i. mat. z. s. f. f.wok. öne sürmek. korkuyla kar ışık saygı. i. tente.. yamuk. birinin as ıl işi dışında yaptığı bir iş. k. oldu f. havac ı. s. dili müthiş. çarpık. i. 3. f. to -in fark ına varmak. berbat. of 1. bir yana: Put thatmaç away! ı. awestruck. uyand ırmak. bir müddet: You´ll have to wait awhile. i. tığ. oradan: Go away! Git buradan! 2. korkunç. açıkça söyleme. ınmak. havac ılık. laz s. dehşet verici. i. uyand ırmak. önlemek. -i önleme.aver average averse aversion avert aviary aviate aviation aviator avid avocado avocation avoid avoidable avoidance avoirdupois avoirdupois pound avow avowal avowed await await s. -i önlemek. zor. z. i. (a. z. dehşet içinde. --d/a. 1. orta. f. i. mükâfat. 2. . 2. s. ödüllendirmek. s. başka tarafa çevirmek. 1. bak. i. biz. dehşet./s. açıkça söylemek.t. 1. i. Pekiştirmek için deplasman. s. fark ında. birini/bir şeyi dört gözle beklemek. s. korkuyla karışık şaşkınlık. -den kurtulma. i. şete dü şürmek. olağan. O çok i ş ister. kaç ınılabilir. (--red. uyanmış. beklemek. kuşhane. balta. i. beceriksizce. 2. uygunsuz. f. uçak kullanmak. mat. bir yere.. dehşet. -den kaç ınma. ax. huşu içinde. z.. bir süre. i. s. i. (resmi bir kararla) vermek. fark ında olma. beceriksizlik. f.. f. --ring) (emin bir şekilde) ileri sürmek. s. hantall ık. hobi. 1. Bir süre beklemen ım. f. 2. 3.woke. -i aç ıkça ilan edilmiş olan (biri): He´s an avowed monarchist. ortalama. itiraf etmek. f. s. eğri. 1. yön değiştirmek. kundurac ı bizi. 2. hu 1. insan ı huşu içinde bırakan. beceriksiz. s. ortalama. zaman söyler. hiç hoşlanmama. 3. dili çok fazla. uyanmak. 1. i.en) 1. den s. pilot. i. müthi ş. bot. sak İngiliz ve Amerikan ağırlık ölçü sistemi. uyanmak. with anticipation awake awake awaken award aware awareness awash away away game awe awe-inspiring awesome awestricken awestruck awful awfully awhile awkward awkwardly awkwardness awl awning awry ax axe f. 1. Onu bir yere kald ır! 3. i. 1. 1. 2. 2. -den çekinmek. sakar. vasati. -den çekinme. 2. buradan. -i ı hub şı u içinde b2. sak önlenebilir. ırakan. mat. ödül. ş insan s. vasati: average annual rainfall yıllık ortalama yağış. Monarşist ğunu hergözlemek. pek çok: That´ll take an awful lot of work. 1. deh şet verici. hantal bir şekilde. haberdar. 1. coşkun. 1. amerikaarmudu. huşu. u içinde rakmak. hevesli. münasebetsiz. bir tarafa. i. bak. 2.. 1. hantal. k. s. -den ınma. 2. (16 ounces) 453 gram. haz ır olmak. -den kurtulmak. -den kaç ınmak. sakarlık. z. -in s. uyanık. 2.

belit. saçmalamak. (birine) a şırı bir özenle bakmak. emzik. 1. 2.3. caymak. i. B. i. her ihtiyac ını karşılamak. 1. çocuk bak ıcısı.S. i. çocuk. taşra.. bot. Azeri. gökmavisi. s ırt. anla şılmaz sözler söylemek. futbol bek. bir derginin eski sayılarından biri. çoğ. i. aks. 1. belitsel. i. melemek. s. 1. ax. i. s. piliç. k ıs. i. i. arka koltuk. süt mavisi. --ting) ana babalar ı evde olmadığı zaman çocuğa bakmak. f. ileri geri. bak. gevezelik etmek. baccarat. i. isk. i.A. f. isk. 2. arka yer. -i desteklemek.by-sat. 1. k ıs. çocuk bak ıcısı. geveze. fen fakültesi diploması. s. s. f. bebek gibi. dili k ız.. bak. mil. bakara. arka sokak. açalya. (ba. yavru. muhakkak. 1. çocuk ve bebekler için ücretli bak ımevi. -e arka olmak. Bachelor of Arts. zool. (dergi/gazete için) eski sayı/nüsha. bir iddiadan vazgeçmek. 3. kreş. 1. şboğazlıbo k etmek. k. azelya. 2. ücret veya maa şın ödenmesi gecikmiş kısmı. hay hay. f. s. İngiliz alfabesinin ikinci harfi. bo şboğaz. meleme.. arka taraf. i. basil. i. Azerbaycan. bebek. i. 2. eksen. evet. i. sözünden dönmek. bekâr erkek. i. dingil. -e yard ım etmek: Akif´s company is backing ileri geri.. biberon. k ıs. çoğ. ikinci mevki/rol. k. dili sevgili. aksiyom. 2.es (äk´siz) i. z. mihver.cil. Azerice.. ba. i. kaşağı.. (su) çağlamak. açelya. anat. i. f. habe şmaymunu. aksiyomatik. b BA baa babble babbler babe baboon baby baby blue baby bottle baby carriage/buggy baby farm baby grand baby sitter baby tooth babyhood babyish baby-sit baby-sitter baccara baccarat bachelor Bachelor of Arts degree Bachelor of Science degree bacillus back back and forth back and forth back country back down back number back number back out back pay back scratcher back seat back street i. edebiyat fakültesi diploması. sütdişi. belkemiği. z. çocuk arabas ı. arka. B. bebeklik devresi.. 2. B. aye.li (bısîl´ay) i. bekâr. bebek. Rhododendron. k ısa kuyruklu piyano.axiom axiomatic axis axle ay aye azalea Azerbaijan Azerbaijani azure B.. .

yedek. dili caymak. f. belkemi ği. i. tornistan etmek. i. i. desteklemek. arka arkaya. (kan ıtla) desteklemek. i. zemin. i. ileri geri. iğneardı dikiş. olup olmadığı belli olmayan ştiri.b. backslide. bakteriye ait.bit. geri gitmek.. f. arka taraf. kulis. backward 2.slid. arka plan. back. destekçi. f. lumbago. i. ileri geri. i. geç kavrama. 2. belkemiği. evin arkas ındaki bahçe. bakteriyolojik. geç kavrayan. geri tepmek. en önemli destek. perde arkas ı. yıprat f. arka çıkmak. f. omurga.slid. temel. geri kalm ış. beyk ın. i. 1. istenilenin aksi olmak. çevre ve tahsili. 2. tavla. f. f. back. geldiği yoldan geri dönmek. geriye do ğru yapılan. yığılmış iş: You should work on that backlog of unanswered ş mektuplar ı cevaplamaya bakmalısın. tuzlanmış/tütsülenmiş domuz böğrü/sırtı. s.bit. i. i. 2. i. 1. i. i. O birikmi ı. backbite. k. s. bak.. omzunda sırt çantasıyla gezmek. bakteriyolojik sava ş. fon.den) (iyi yoldayken) kötü yola sapmak. (back. 3. f... s. pedalı geri çevirmek. z. s. i.romatizmas bilg. bak. k. arka. 2. geri sürmek. 2. 1. i. (siyasal/toplumsal bir geli şmeye karşı) güçlü tepki. 3. yedek. letters. i. i. 2. 1. z. tersine. bel f. dili k ıç. bir kimsenin geçmi şteki görgü. yürek ıcı. bak. birikmiş iş. i. elinin tersiyle. backbite. s ırt sırta. i.. 3. gerilik. e şlik eden. yedek kopya.. müz. ı. (motorun ate şi) geri tepmek. z.slid/back. taraftar. yedeklemek. sırtüstü yüzme.). arka bahçe. makat. 1. 1. 2. i. geriye do ğru. karakter kuvveti. (back. geri geri. 1. 1. 2. çok yorucu. . (daktiloda/bilgisayarda) geri gitmek. kompliman gibi(vuru gözüken ele söz. iğneardı dikiş yapmak.back talk back to back back up backache backbit backbite backbitten backbone backbreaking backcomb backdoor backer backfire backgammon background backhand backhanded compliment backing backlash backlog backpack backpacker backpedal backrest backside backslid backslidden backslide backspace backstage backstitch backstroke backtrack backup backup copy backward backward backwardness backwards backwards and forwards backwards and forwards backyard bacon bacterial bactericide bacteriological bacteriological warfare küstahça kar şılık verme. destek. sırt çantas i. (saçları) tersine taramak. elin tersi öne gelecek şekilde yapılan vuruş. k. f. backslide. omzunda s ırt çantasıyla gezen kimse. 1. s. 1.ten) arkas ından çekiştirmek/kötülemek. arkalık. s. f. anat. maneviyat. geri tepme.gücü. geri kalm ışlık. bak. bakterisit. dili yasad ışı. 2. s. elin tersi öne gelecek şkompliman ekilde yapılan ş v. 2. sırt ağrısı. f. bak. f. bilg. 4.

1. hasta/sakat 4. bakteri. 2. fırında pişirmek./s. 2. heybe. pasta gibi şeylerin satışı. huysuz. s. ı.o. f. porsuk. worst) 1. f. ekmekçi. dili kötülemek. torbalamak. (worse. şapşal duran (pantolon). Bahreynli. (av ı) yakalamak. 2. engel olmak. kötü. emanet.a (bäktîr´iyı) i..ri. (san ığın tahliye edilmesi için verilmesi gereken) teminat akçesi. Bahama. ters. şüpheli alacak. şaşırtıcı. fena halde. kesekâ ğıdı. kapan yemi. ünlem Tu! s. 1. i. Bahreyn. f. yolcu e şyası. şanssızlık.b. fırında pişirme.i. bakteriyoloji. alınamayan alacak. çanta. i. Bahama Adaları´na özgü. 1. vahim.bacteriologist bacteriology bacterium bad bad blood bad debt bad debt bad luck bade badge badger badly bad-mouth bad-tempered baffle baffling bag bag and baggage bag lady bag of tricks baggage baggage car baggage room baggy bagpipe bah Bahama Bahamas Bahamian Bahrain Bahraini bail bail bail s. eldeki imkânlar. torba. çuval. f. çoğ. i. i. 1. fırın. Bahama Adalar ı´na özgü. 3. ekmek f ırını. kefaletle tahliye edilme. f. i.. Bahamalı. f. tulum. hoş olmayan. kullanılan) kova. 2. f. Bahreyn. çok: That child badly needs a new pair of shoes. yetki alanı. pastane. başının etini yemek. i. Onlar birbirine dü şman. 2. bütün eşyasçuvala tüm eşyasını bir torbada taşıyıp sokaklarda yaşayan kadın. i. fırıncı. kefalet. out (tekneye) tekneye girenederek suyu kova. bagaj. 5. 1. i. 2. bac.t. sözlerle eziyet etmek. s. kötü. kumpir. Bahreynli. bozuk. 1. gayda. nişan. bid. hatal There bad blood between them. i. bozulmu ş (yiyecek). 1. icra memuru. kurabiye. out bailiff bailiwick bait bake bake sale baked beans baked potato baker baker´s dozen bakery baking baking powder i. 2. (--ged. out bail s. furgon. Bahreyn´e özgü. kötü. i. torba gibi sarkan.o. k. fırında patates. on üç. ma şrapa lamak. koymak. 2. is niteliksiz. 2. 2. 2. bakteriye ait. aksi. fırında pişirilmiş kuru fasulye. huk.b. O f. ahlaks ız. yük vagonu. olta yemi. zool. dili birini/bir şeyi (zor bir durumdan) kurtarmak. bak. birine kefalet tahliyesini sa ğv. i. yemlemek. --ging) 1. 2. maşrapa v. f.. kâhya. müz. k. i. (tekneye giren suyu bo şaltmak ile boşaltmak. ciddi. s. i. kese.. s.. şaşırtmak. rozet. hiç rahat b ırakmamak. bakteriyolog. Bahamalı. için i. ıyla. s. 1. 1. bir sürü yalan dolan. Takım fena halde yenildi. 1. s. i. Bahama.te. s. 1. uzmanlık alanı. 2. . z. fena bir şekilde: The team was badly beaten. i. aldatıcı. (bir) pişim. i. 6. kabartma tozu. evde yapılmış kek.

küre. 3.y. bak. göt. bail 2. i. dansör. balkon. dili (bir şeyin) içine etmek. sade. 1. meşum. atış bilimi. oy pusulas ı.. top. 3. i. 2. argo baya ğı cesur: She´s one ballsy female! Amma taşaklı karı yahu! i. 4. 2. d. kabartma tozu. oy sandığı. yürümemekte direnen. dazlaklık. s. k. 2. 1. ayak parmaklar ının kökü. yumak: a ball of yarn bir yumak iplik. balistik e ğrisi. ağrı veya sızıyı dindiren . k ılsız. 2. safra. balo salonu. barefaced. bilye. i. s. 5. yürümemekte direnmek. ask. 5. güzel koku. kokulu merhem. İng. i. tükenmez kalem. bilanço. k. 1. balon lastik. balerin. balo. pelesenk. 1. balistik.. (uluslararas ı ilişkilerde) kuvvetler dengesi. inat eden (hayvan). denklem. ithalat ve ihracat aras ındaki değer farkı. balast. s. dili 1. i. i. i. yalın. balyalamak. heyecanlı ve şamatalı propaganda/reklam. s. ticaret dengesi. balon gibi şişmek. dili i. şamandıra ile işleyen kapama valfı. topak: a ball of dough i. uğursuz. i. up k. s. husyeler. i. bakiye. dazlak. i. fasa fiso. 2.amata. bahşiş. dengeli olmak. ilaç olarak kullan ılan birkaç çeşit yağ. lasti borç bakiyesi. 3. ş velvele. dans salonu. sodyum bikarbonat. cesaret. terazi. f. i. i. tüysüz. bale trupu. ğin balans ayarını yapmak. 2. roket. bale. 2. ödemeler dengesi. melisa. 1. gürültü. tükenmez. bak. f. İng. sodyum bikarbonat.baking soda baking soda baksheesh balance balance a tire balance of a debt balance of payments balance of power balance of trade balance sheet balanced balcony bald bald-faced baldness bale bale baleful balk balky ball ball ball and chain ball bearing ball cock ball of the foot ballad ballast ballerina ballet ballet dancer ballistic ballistic curve ballistic missile ballistics balloon balloon tire ballot ballot box ballpark ball-point ball-point pen ballroom balls ballsy ballyhoo balm karbonat. den.. balistik. i. 1. türkü. i. mak. rayiha. bilanço. 2. s. balya. patırtı. saçma. tükenmez kalem. f. balon. 4. i. oğulotu. zırva.. dengelemek.. dengeli. 3. 1.. bir topak hamur. s. pranga. f. 1. i. ta şaklar. 3. balerin. i. i. taşak. balad. argo 1. 2. denge. bot. 2.. bir engel kar şısında duraklamak. f.

kötü. 1. bir cins salam.okumak: ına You can use my car. Çat!/Bom! 2. uzun çizgi. f. i. tırabzan küpeştesi. be bandied about ağızdan ağıza ile at şmak. tırabzan. ile ağız kavgası yapmak. (bir sözü) çok iyi biliyormu ş gibi kullanmak. i. uzakla ştırmak. müz. bankaya (para) 3. 3. s. sargı. i. muz. birleşmek. Bangladeş´e özgü. bant. i. göl. bayağı. i. canf. şiddetle çarpmak/kapanmak. bant. i. İng. 1. bir araya toplamak. 1. k ırkma. şerit. yat banka hesab ı. f. ama canına okuyayım deme! i. menetmek. bir banka taraf ından diğer bir banka üzerine çekilen poliçe. f.´ne ait) k ıyı. birleştirmek. 3. yasak. i. kayış. 2. sürgüne göndermek. (bulut) ırmak. Banglade ş. i.. y ığmak. i. 1. bir tahtası eksik. haydutluk. açık havada çalan müzik topluluklarına özgü ve çoğu zaman üstü kapalı platform. (set gibi duran. bando şefi. 2. 2. k. pat ırtı. banal. k. i. dili geçici: a band-aid solution geçici bir çözüm. k. zümre. yığılmak. 2. banal şey. (yarayı) sarmak. söylenmek. s ıradanlık.kümesi. 2. doland ırmak. i. plaster. İng. bang it up! Arabam k. i. bir senedin banka tarafından kırılması. sevinç. f. dili sosis. patlama. korkuluk. yumu şak ve ılık (hava). sürgün. 2. bir araya toplanmak. gürültü. i. 1. i. banal söz.balmy baloney balsam Baltic balustrade bamboo bamboozle ban banal banality banana banana pepper banana republic band band band saw band together bandage Band-aid band-aid bandit banditry bandmaster bandstand bandwagon bandy bandy about bandy words with bandy-legged bane baneful bang bang up banger Bangladesh Bangladeshi bangs banish banishment banister bank bank bank account bank bill bank discount bank holiday bank note s. z ırva. yanları hafif meyilli/dik) toprak kümesi. Baltık..yaymak. Bangladeşli. çarp i. i. Band-aid. 1. i. tak ım. kurdele. i. fasa fiso.. haydut. heyecan... aldatmak. i. 2. banka. banka ıskontosu. 2. şerit testere. ı kullanabilirsin. kolan. 2. s. gürültülü birdare şekilde sansasyon. f. f. . s ıradan. (--ned. kemer. kâ ğıt para. s. banknot. 1. i. kâkül. çarliston. v. --ning) yasaklamak. bak. (bir fikri) ortaya atmak. 4. k. 1. 2. Banglade şli. (nehir. e şkıya. perçem. (bir haberi) ışmak. zararlı. banallik. 2. bando. sürmek. i. i. banknot. but don´t you mahvetmek. olay. i. s. i. muz cumhuriyeti. 3. dola ık bacakl ı. dili saçma. Bangladeş. kovmak. f. cumartesi ve pazar günleri dışındaki resmi tatil. s. 1. dili 1.. tırabzan. dili kaçık. çarliston biber.b. pelesenk. s. bağlamak. f. i. 1. çemberlemek. i. bambu. şaşırtmak. yara band ı. 1. kenar. sargı.

hesap cüzdanı. üstüne ı bir kancal sos dökülerek ızgarada baharatl ı. kanca. engel. iflas. faiz banka ıskonto banka kasas ı. f.bank on bank rate bank vault bankable bankbook bankcard banker banking bankrupt bankruptcy banner banns banquet banter baptise baptism baptize bar bar none bar of soap barb Barbadian Barbados barbarian barbaric barbarism barbarity barbarous barbecue barbed barbed wire barbell barber barbershop bard bare bare bare its teeth bare living bareback barefaced barefoot barefooted barehanded bareheaded barelegged barely -e bel ba ğlamak. huk. 1.. berber. 4. eldivensiz. takılmak. s. 5. batırmak. tıraş etmek. vaftiz etmek. ık. Barbados... aletsiz. iflas etmiş. 2. 2. 1. i. bar (içki içilen yer). f. sancak. i. çubuk. dikenli tel. 1. İng. su içindeki seti. s. saz şairi. çengel. Düpedüz yalan bu. halter. vaftiz. bak. ziyafet. (gelecek bir tarihe ait) evlenme ilan ı. i. Barbadoslu. ozan. i. açmak.. 2. ancak. 3. şakalaşma. vahşet. Barbados´a özgü. s. yalınayak. -e güvenmek: We are banking on their support. barefoot. (bankan ın çıkardığı) kredi kartı. s. 2. oranı. z. dikenli. barbarca. 2. bear 2. i. 1.. z. iflas ettirmek. gazet. kızartılan et. i. f. para getiren. 3. f. medeniyetsiz. Barbadoslu. şakalaşmak. z. s. 6. berber dükkân ı. berber. s. man şet. i. i. takılma. 1. bak. bak. 2. ancak yetecek kadar. çoraps ız. bankac ı. bankac ılık.. düpedüz: That´s a barefaced lie. Barbados. k ıt kanaat geçinme. barbarlık. 3. i. resmi ziyafet. (--red. banka cüzdan ı. ız. vah şi. i. i. apaç ık. 1. (hayvan) dişlerini göstermek... alem. ayr ıksız. ç ıplak. vah şi.. i. s. s. çıplak bacaklı. (et k ızartmak için dışarda kullanılan) ızgara. baro. silahs ız. vah şi. i. i. batk ı. i. f. s. i. 1. barbar. barbekü. bayrak. k. f. s. z. 1. etin bu şekilde s. müz. 2. f. i. güçbela. i. z. . sürgülemek. batkın. dili kâr getiren. eski. barbar. --ring) 1. i. i. i. s ırık. istisnaskum sabun kalıbı. s. ölçü çizgisi. s. i. soymak. Desteklerine bel ba ğlad haddi. 2. baptize. 2. f. i. başı açık. i ğneleyici söz. iğneli (söz). müflis.

barf bargain barge barge in bark bark bark up the wrong tree barkeep barkeeper barley barmaid barman barmy barn barnstorm barnyard barnyard fowl barometer baron baroness baroque barracks barrage barred barrel barrel organ barrel vault barren barrette barricade barrier barrister barroom barrow bartender barter base base base of operations base s.t. on baseball baseboard baseless basement baseness bash bashful

f., argo kusmak. i. kusmuk. i. 1. iş anlaşması. 2. kelepir. f. 1. pazarlık etmek. 2. for/on -i ummak, -i beklemek: i. mavna. I hadn´t bargained on that. Öyle bir şey beklememiştim. burnunu sokmak, işe karışmak. i. havlama. f. havlamak. i. kabuk; a ğaç kabuğu. k. dili yanlış kapı çalmak. i., bak. barkeeper. i. barmen. i. arpa. i. barın tezgâhında çalışan kadın, barmeyd. çoğ. bar.men (bar´mîn) i. barmen. s., İng. kafadan kontak, kafası bir hoş, çatlak. i. ahır, çiftlik ambarı. f., k. dili ta şrada temsil vermek. i. çiftlik ambar ı yanındaki avlu. kümes hayvan ı. i. barometre. i. 1. baron. 2. çok zengin i şadamı, kral: an oil baron petrol kralı. i. barones. s. 1. barok. 2. şatafatlı, çok süslü. i. k ışla. i., ask. yo ğun yaylım ateşi, baraj ateşi. s. 1. parmaklıkla kapalı. 2. yasaklanmış. i. fıçı. laterna. mim. be şiktonoz. s. k ısır; meyvesiz; kıraç, verimsiz. i. saç tokas ı. i. barikat. f. barikat yapmak: They barricaded the street. Sokakta barikat ılar. yapt i. (çit, duvar, korkuluk gibi) engel; bariyer. i., İng. en yüksek mahkemelerde dava görebilen avukat. i. bar. i., İng. 1. işportacı arabası. 2. el arabası. i. barmen. f. değiş tokuş etmek, takas yapmak, trampa etmek. i. değiş tokuş, takas, trampa. i. 1. temel, esas. 2. ask. üs. 3. kim. baz. s. alçak, adi, rezil. harekât üssü. bir şeyi -e dayandırmak. i. beysbol. i. süpürgelik. s. asılsız, temelsiz. i. bodrum katı, bodrum. i. alçaklık; alçakça bir davranış. f. kuvvetle vurmak, h ızla vurmak. i. 1. hızlı vuruş; kuvvetli darbe. 2. k. dili ş atafatl ı parti. s. utangaç, s ıkılgan, çekingen.

BASIC basic basically basil basin basis bask basket basketball bass bass bass clef basswood bastard bastardise bastardize baste bastion bat bat batch bated bath bath chair bath towel bathe bathhouse bathing bathing suit bathrobe bathroom bathroom fixtures bathtub baton battalion batten batter batter batter batter s.t. down batter s.t. in battered battery battery-operated batting battle battle cry

k ıs. Beginner´s All-purpose Symbolic Instruction Code bilg. BASIC (bir programlama dili).2. kim. bazal. s. 1. esas, temel. z. aslında, esasında. i., bot. fesle ğen. i. 1. leğen. 2. havuz. 3. havza. çoğ. ba.ses (bey´siz) i. 1. temel. 2. kaynak. 3. ana ilke. f. güneşlenmek, tatlı bir sıcaklığın karşısında uzanmak. i. 1. sepet; küfe; zembil. 2. spor say ı, basket. i. 1. basketbol, sepettopu. 2. basketbol topu. i., zool. levrek, hani. i., mus. basso, bas. fa anahtar ı. i. ıhlamur ağacı. i. 1. piç, gayrime şru çocuk. 2. alçak herif, it. f., İng., bak. bastardize. f. alçaltmak; de ğerini düşürmek. f. 1. teyellemek. 2. (kurumamas ı için) (pişen etin üstüne) sıvı dökmek/sürmek. i. kale burcu; tabya. i., spor (beysbol, kriket v.b.´nde) sopa. f. (--ted, --ting) 1. spor sopayla topa vurmak. 2. (göz) k ırpmak. i. yarasa. i. 1. bir pişimde pişirilenler. 2. takım; grup; parti: a batch of books bir parti kitap. s. i. 1. banyo. 2. hamam; kapl ıca. 3. film banyosu. f., İng. yıkamak; ıkanmak. yng. İ (üstü bazen kapalı) tekerlekli sandalye. banyo havlusu. f. 1. yıkamak, banyo etmek; yıkanmak, banyo yapmak. 2. ıslatmak; suya ırmak. bat i. 1. (plaj, göl v.b. kenar ında) kabinli bina. 2. (halka açık) banyo/hamam. i. 1. banyo yapma, yıkanma. 2. deniz banyosu, yüzme. mayo. i. bornoz. i. 1. banyo. 2. tuvalet. banyoya ait sabit e şya. i. banyo küveti. i. değnek. i., ask. tabur. i. ince tahta parças ı, tiriz. f. sert darbelerle vurmak; h ırpalamak; dövmek. i. sulu hamur. i., spor sopayla vuran oyuncu. (yerle bir etmek için) bir şeye vurmak. (delmek/çökertmek için) bir şeye vurmak; bir şeye vurup delmek; bir şeye vurup çökertmek. ı çıkmış, ezilmiş. 2. dövülmüş (kimse). s. 1. hurdas i. 1. elek. pil; akümülatör, akü. 2. ask. batarya. 3. huk. dövme, dayak. 4. dizi, seri, tak ım. s. pilli. i. tabaka halinde pamuk. i. 1. muharebe; meydan sava şı. 2. mücadele, büyük uğraş. f. 1. şmak, dövü mek. 2. mücadele etmek, çok uğra şmak. sava ş naras ı. ş 2. herhangi bir kampanyada kullan ılan slogan. 1. sava

battle fatigue battle royal battle-ax battlefield battleground battleship batty bauble baulk bauxite bawdily bawdiness bawdy bawl bawl out bay bay bay bay leaf bay tree bay window bayberry bayonet bayou bazaar BB BB gun BBC BC be BE be vexed with s.o. be (caught) between a rock and a hard place. be ... shy be a bad judge of be a basket case be a big deal be a byword for be a disgrace to be a good judge of be a hard worker be a match for be a nervous wreck be a nuisance to be a part and parcel of be a past master at be a physical wreck

savaş görmüş kimselerde görülen ruhsal çöküntü. 1. (birkaç kişi arasındaki) büyük dövüş. 2. büyük kavga, büyük şa. münaka i. 1. cenk baltas ı, teber. 2. argo huysuz kocakarı. i. savaş alanı. i., bak. battlefield. i. savaş gemisi, zırhlı. s., argo çatlak, kaç ık. i. gösterişli süs, gösterişli fakat kullanışsız şey. f., bak. balk. i. boksit. z. açık saçık bir şekilde. i. açık saçık oluş. s. açık saçık, müstehcen. f. 1. bağırmak. 2. yüksek sesle ağlamak. argo azarlamak, ha şlamak, paylamak. i. koy, küçük körfez. i. uluma. f. ulumak. i., bot. defne, defne a ğacı. defne yapra ğı. bot. defne a ğacı. 1. cumba. 2. k. dili göbek, ya ğ bağlamış karın. i., bot. muma ğacı. i. süngü. i. bir nehir veya gölün batakl ıklı kolu veya çıkış noktası. i. pazar, çar şı; kermes. i. hava tüfe ğinin saçması. hava tüfe ği. k ıs. British Broadcasting Corporation BBC, B.B.C. (İngiliz RadyoTelevizyon Kurumu). ıs. before Christ M.Ö. (milattan önce), İ.Ö. (İsa´dan önce). k f. (--en, --ing) (kurald ışı çekimleri: şimdiki zaman I am; he/she/it is; we/you/they are; eski thou art. geçmi ş zaman I/he/she/it was; eski thou k ıs. bill of exchange. birine k ızmak. k. dili iki ate ş arasında kalmak; iki arada kalmak; iki cami arasında kalmış beynamaza dönmek; iki arada bir derede ği olmak:kalmak. We´re only twenty dollars shy (birinin) (belirli bir miktarda) eksi of a million. Bir milyona varabilmek için yaln ızca yirmi dolar eksiğimiz var. -den anlamamak. k. dili 1. berbat bir halde olmak. 2. ambale olmak, do ğru dürüst şünemez haldeolmak. olmak. düdili k. çok önemli mec. ile e şanlamlı olmak. -in yüzkaras ı olmak. -den anlamak, -in ne oldu ğunu bilmek. çok çalışkan olmak. (birinin) dengi olmak. k. dili sinirleri bozulmu ş olmak. -in başının belası olmak. (bir şeyin) önemli bir öğesi olmak: These words are now part and parcel of the language. sözcükler (bir konuda) çok Bu usta olmak. art ık dilin önemli bir parçası oldu. sağlığı bozulmuş olmak.

be a picture of health be a be a be a be a be a

turp gibi olmak.

yenilince k ızıp küsmek. poor loser shadow of one´s former self 1. (biri) epeyce çökmü ş olmak. 2. (biri) epeyce çaptan düşmüş olmak. 3. eski halinden dü şmüş olmak. ısı çok olmak. -in yabanc stranger to ... konusu olmak: She was a subject of gossip throughout the village. subject of/for Köydeki dedikodu konusu idi. artık geçmi şe ait bir şey olmak. (bir şey)herkesin thing of the past k. dili (bir konuda) çok becerikli olmak, (bir i şin) ustası olmak. 1. -e iğrenç gelmek. 2. -e son derece ters/ayk ırı gelmek. 1. (kötü bir şey) kol gezmek: Smallpox was about in the town. Şehirde çiçek geziyordu. 2.olmak. ayakta olmak: That morning she was about at the üzerekol olmak; me şgul bir şey yapmak, bir şeyle meşgul olmak: What are you about? Sen ne ıyorsun? You´veIbeen long enough about it! Amma uzun sürdü! yap dan ç ıkmak He -mek üzere olmak: was about to go out the door. Kap ı üzereydim. I knew by heart the poems about to be read. O s ırada ştirilemez olmak. ele -den şüphe edilemez olmak: He´s above suspicion; he couldn´t have been there when it happened. Ondan şüphe edilemez; olay sırasında şüpheden uzak olmak. her türlü 1. yurtdışında olmak. 2. artık sır olmaktan çıkmış olmak: How´d it get abroad that I was here? Burada bulundu ğum nasıl keşfedildi? 3. ev dışına eye) vermi ş olmak. tüm dikkatini (bir ş -de bol/çok olmak: The forest was abundant in game. Ormanda av ı çoktu. hayvan -e uygun olmak; ile uyumlu olmak. -e alışkın olmak. 1. ile tan ışmak, -i tanımak. 2. -i bilmek, -e aşina olmak. (of) (-den) beraat etmek, temize ç ıkmak. (bir şeyin) bağımlısı/tiryakisi olmak. ak ıntıyla sürüklenmek. z. Tavsiyeleri pekiştirmek için kullanılır: Great caution is advisable. Son derece dikkat edilmeli. olmak. -e bağlı -den mustarip olmak. 1. su üstünde yüzmek. 2. (mali aç ıdan) ayakta kalmak, zarar etmemek: The (-den) firm is korkmak. afloat. Şirket masrafını çıkarıyor. 3. (söylenti) dolaşmak: (of) kendi gölgesinden korkmak. peşinde olmak. (birine) yabanc ı gelmek. -in fark ında olmak. kaynamak, çok miktarda bulunmak. -den dolayı çok üzgün olmak. kulak kesilmek, dikkatle dinlemek. gözünü dört açmak. -i candan desteklemek, -e taraftar olmak. k. dili pestili ç ıkmak; çok yorgun olmak. çok heyecanlı olmak; endişe içinde olmak. 1. iyi olmak, zarara u ğramamış olmak: Are you all right? İyi misin? 2. iyi ı fena ğil. 3. uygun olmak, fena olmamak: His grades are all right. Notlar gelince beceriksiz olmak. 2. atde (belirli bir k. dili 1. elleriyle iş yapmaya konuda) beceriksiz olmak. k. dili çok yan ılmak. k. dili 1. tamamen yanl ış olmak. 2. yanılmak, yanılgıya düşmek. gelmek. k. dili (iş için değil) eğlenmek/vakit geçirmek için (hazır) bulunmak. gerektiği gibi olmamak.

be a whiz at be abhorrent to be about be about be about s.t. be about to be above reproach be above suspicion be above suspicion be abroad be absorbed in be abundant in be accordant with be accustomed to be acquainted with be acquitted be addicted to be adrift be advisable be affiliated with be afflicted with be afloat be afraid be afraid of one´s own shadow be after be alien to be alive to be alive with be all broken up over be all ears be all eyes be all for be all in be all keyed up be all right be all thumbs be all wet be all wet be along be along for the ride be amiss

be an old hand at be anathema to be angry about be angry at be angry with s.o. be annoyed with be answerable for s.t. be answerable to s.o. be anxious about be anxious for s.o. to be anxious to be as good as one´s bond be as good as one´s word be as good as one´s word/promise be as thick as thieves be ashamed be asleep be assailed with doubts be assassinated be associated with be astonished at be at be at a disadvantage be at a loss for words be at a loss for words be at a low ebb be at a standstill be at bay be at cross purposes be at daggers drawn be at fault be at hand be at loggerheads be at loose ends be at loose ends be at odds be at one´s back be at one´s best be at one´s elbow be at one´s wit´s end be at one´s wits´/wit´s end be at rest be at risk be at s.o.´s beck and call be at s.o.´s disposal be at s.o.´s disposition be at s.o.´s service

(bir konuda) baya ğı tecrübeli olmak. ... taraf ından nefret edilen biri olmak: She was anathema to the leftwingers. Solcular ondan nefret ettiler. -e sinir olmak. -e k ızgın olmak, -e kızmak. birine gücenmiş olmak. (birine) k ızgın olmak. bir şeyden sorumlu olmak. birine karşı sorumlu olmak. -i merak etmek. (birinin bir şeyi yapmasını) çok istemek. k. dili -i çok istemek. son derece güvenilir olmak. sözünü tutmak, sözünü yerine getirmek. sözünü tutmak, sözünde durmak, sözünü yerine getirmek. k. dili s ıkı fıkı olmak, canciğer kuzu sarması olmak. utanmak. uyumak. kuşkular içinde olmak. suikasta u ğramak, suikasta kurban gitmek. ile ilişkisi olmak; ile ilgisi olmak. -e hayret etmek. -de bulunmak, -de olmak. dezavantajlı olmak. ne diyece ğini şaşırmak/bilememek. ne diyece ğini şaşırmak, söyleyecek söz bulamamak. 1. (birinin) morali bozuk olmak. 2. çok azalm ış olmak. durmak, durmu ş vaziyette olmak; kesilmek, kesilmiş vaziyette olmak. çok zor bir durumda olmak. -in amaçlar ı birbirine ters düşmek/birbiriyle çelişmek. kanlı bıçaklı olmak. kabahatli olmak. el altında olmak; yakında olmak. (with) (ile) ihtilafa dü şmüş olmak. k. dili 1. me şgul olmamak, boş olmak. 2. boşta gezmek. serbest olmak, (birinin) bir i şi olmamak. 1. (birilerinin) aralar ı açık olmak. 2. with -e aykırı olmak. bir kimseye arka ç ıkmak. en iyi durumda olmak, formunda olmak. yanı başında olmak, yanında olmak. ne yapaca ğını bilmemek, şaşırmak. k. dili ne yapaca ğını şaşırmak. hareketsiz olmak, hareket etmemek. tehlikede olmak. her an birinin emrinde olmak. birinin emrinde olmak: While I´m away my house is at your disposal. Ben yokken evim emrinizde. birinin emrine amade olmak. birinin hizmetinde olmak.

be at sea be at the end of one´s rope be at the end of one´s tether be at the end of one´s tether be at the mercy of be at the point of death be at variance with be at war be at work be averse to be avid for be awake to be aware of be awash be bad for be bad news be badly off be baffled be bang on be based on be behind the eight ball be behind the times be beneath s.o. be bent on/upon be bent out of shape be beset by/with be beside the point be beside the point/question be besotted with be better off be beyond belief be beyond dispute be beyond one´s ken be beyond s.o.´s grasp

1. denizde olmak; (aç ık denizde seyreden) gemide olmak. 2. k. dili şçaresiz aşkına dönmü ş olmak. kalmak. son kozunu oynam ış olmak. k. dili çok zor bir durumda olmak, ne yapaca ğını şaşırmış olmak. -in insafına kalmış olmak. ölmek üzere olmak. 1. ile uyu şmamak, ile araları bozuk olmak. 2. -e ters düşmek, ile şmek. çeli ş halinde olmak. sava işte olmak, iş başında olmak. 1. -den ho şlanmamak: He is averse to hard work. Çok çalışmaktan şlanm yor. 2. -e kar şı olmak: were olmak. averse to our plan. Planımıza ho şeyi ıelde etmek için) çok hıThey rslı/arzulu (bir -in fark ında olmak. -in fark ında olmak; -den haberdar olmak. 1. suyla kaplı olmak, sular altında olmak. 2. (bir şey) su içinde yüzmek. 3. with ile dolu olmak; bol miktarda bulunmak. ı olmak. -e zararl k. dili hiç iyi biri/bir şey olmamak. k. dili fakir/yoksul olmak. şaşırmak.

İng., k. dili tam isabet etmek, taşı gediğine koymak.
-e dayanmak. argo zor/mü şkül bir durumda olmak. çağın gerisinde kalmak. birine yak ışmamak, birinin tenezzül etmeyeceği bir şey olmak: That´s maz. beneath you. O sana yakşış ına koymu olmak. -i kafas ına/akl k. dili küplere binmek, ç ıldırmak. 1. -in (olumsuz yönleri) çok olmak: This project´s beset with problems. Bu proje problemlerle dolu. 2. ş -i kaplamak, ey olmak. -i istila etmek: I was suddenly konuyla ilgisi olmayan bir -in (konu şulan şeyle) hiç ilgisi olmamak: That´s beside the point. Onun ı kap yok. alakas İng. -e ılmak, ... sevdasına kapılmak, kendini -e kaptırmak. daha iyi durumda olmak. inanılması mümkün olmamak, inanılmaz olmak. tartışma götürmemek. (birinin) hiç bilmediği bir şey olmak. 1. birinin kavrayışının dışında olmak. 2. birinin elinden kurtulmuş olmak: ık onlara dokunamaz. 3. birinin elde They´re beyond his grasp now. Obir artş ey olmamak. hiç kabul olunacak/onaylanacak

be beyond the pale be beyond/without a shadow of a zerre kadar şüphe kalmamak. doubt 1. -in program ı dolu olmak. 2. -in tüm yerleri dolu/rezerve olmak. be booked up k. dili s ıkıntıdan patlamak/çatlamak. be bored stiff be born with a silver spoon in k. dili zengin bir ailenin çocu ğu olmak. one´s mouth -mesi kesin gibi/kesin olmak: He´s bound to win. Kazanmas ı kesin gibi. be bound to paramparça olmak. be broken to smithereens yangın yüzünden sokakta kalmak. be burned/burnt out be cast adrift be caught short be centrally located be chary of be close to

ak ıntıya bırakılmak. 1. paras ı çıkışmamak. 2. of yanında yeterli miktarda (bir şey) olmamak. İng. sık ışmak, aptesi gelmek. 3. şehrin merkezinde bulunmak. merkezi bir yerde olmak, (bir konuda) son derece ihtiyatl ı davranmak/dikkatli olmak: Be chary of ızı 2. o ş-in irkete rmadan investing your money in that company. Paran olmak. yakyat ını ıolmak. 1. (belirli bir zaman veya yerde) -e yak ın

be closeted with be cognizant of be comparable be composed of be concerned about be conditioned by be conducive to be congenial be conscious of be consoled be contrary to be convulsed with laughter be crazy about be cross with be cursed be damaged in shipment be delayed be delighted with be desirous of be destined be destined for be disdainful of s.t. be disenchanted with be disgusted with be disposed to be done for be doomed to be down in the dumps be down on be down to the wire be dressed in tatters be dressed up fit to kill be due be enamored of be encased in be enchanted by/with be encrusted with be encumbered with be endowed with be engrossed in be enmeshed in be enshrined in be entitled to be equal to be equivalent to be exempt be expecting

görüşme amacıyla (birisi) ile odaya kapanmak. -den haberdar olmak, -in fark ında olmak, -i bilmek. 1. to -e benzemek. 2. with ile kar şılaştırılabilir olmak. -den olu şmak, -den ibaret olmak. -den kayg ılanmak, -den endişe duymak, -i merak etmek. (bir şey) (başka bir şeye) bağlı olmak: Your spending capacity is ın gelir ına conditioned by the size of your income. Harcamalar etmek/sevketmek, -e müsait olmak: This ismiktar a place that´s insanı -e davet ş üncelere dalabilir. conducive reflection. Burada insanolmak. derin dü gelmek. 2. with -e uygun 1. to -e ho şto -in fark ında olmak, -i bilmek. avunmak. -e zıt olmak, -e ters düşmek. gülmekten katılmak. -e bayılmak. -e dargın olmak. lanetli olmak. (mal) yoldayken hasar görmek. gecikmek, geç kalmak. -e çok sevinmek. -i arzu etmek, -e can atmak. for/to talih taraf ından bir şeye yöneltilmek: He was destined for greatness. Kader onu büyük bir adam yöneltti. He was destined ğru) yol almak/gitmek; (bir olmaya yere doğ ru) gidecek olmak: The to (bir yere do ğ ru yol al ı yordu. ship was destined for China. Gemi Çin´e do bir şeyi hor görmek. gözünden dü şmek: I´m disenchanted with him. O, gözümden düştü. -den bıkmak. ... eğiliminde olmak. k. dili 1. mahvolmak; belaya çatmak. 2. pestili ç ıkmak, canı çıkmak. (kötü bir şeye) mahkûm olmak. çok neşesiz olmak, canı sıkkın olmak. -e karşı olmak. k. dili (bir şeyi yapmak için tanınan mühlet) bitmek üzere olmak; (bir işin) mşı ış y olmak: down to the wire. Bu işin sonuna sonuna ırtık pıWe´re rtık olmak, yırt ık pırt ık giysiler içinde olmak. (birinin)yakla üstü ş ba iki dirhem bir çekirdek olmak, çok süslenmi ş olmak. 1. to -den kaynaklanmak/ileri gelmek, -e borçlu olmak. 2. -in verilmesi/ödenmesi gerekmek/laz ım olmak: When is this note due? Bu -e âşık olmak. ile kaplı olmak; ile örtülü olmak. -e bayılmak, -i çok sevmek: She is enchanted with her new house. Yeni ılıyor. evine bay ınca bir tabaka) ile kaplı olmak. 2. (mücevherler) ile süslü olmak. 1. (kal 1. ile yüklü olmak. 2. ile doldurulmu ş olmak. Allah (birine) (bir şeyi) vermek: He´s endowed with a good memory. Allah ona iyiıp bir haf ıza vermiş. gitmek. -e dal (olumsuz bir duruma) dü şmek: He was enmeshed in his own intrigues. ı çok ayağı na dolanm ıştıolmak: . Kendi entrikalar içinde sayg ın bir yeri It´s an expression that´s (bir şeyin)

ız dilinde çok saygın bir yeri enshrined French usage. O deyimin Frans ı olmak. 2. -i yapmaya yetkisi olmak. 1. -e hakkin (bir işin) üstesinden gelmek.
-e eşit olmak. i. 1. karşılık, eşit. 2. dilb. eşanlamlı sözcük, eşanlamlı. (from) -den muaf olmak. f. muaf tutmak. k. dili hamile olmak, gebe olmak.

be fagged out be familiar to be familiar with be famished be fascinated by/with be fast be few and far between be fluent in be flushed with be fond of be for the benefit of be found wanting be free of be free to be free with one´s advice be free with one´s money be from be frozen hard be fucked up be full of beans be given to be going strong be going to be good at be good enough to be good for be good/bad at figures be greedy for be green with envy be guilty of be halfway through be halfway to be hand in/and glove with be happy with be hard at hand be hard at it be hard by be hard hit by be hard of hearing be hard on be hard on the heels of be hard put to be hard put to be hard up be hard up for money be hell on be here to stay

çok yorgun olmak, tur şu gibi olmak. i., argo 1. sigara. 2. homoseksüel erkek, ibne, tekerlek. olmak. -e aşina -i iyi bilmek. çok ac ıkmış olmak. -e kendini kaptırmak. (saat) ileri gitmek/olmak. nadir rastlanmak; çok seyrek olmak. (bir dili) ak ıcı bir şekilde konuşmak. (bir şeyin) verdiği heyecanla dolu olmak. -i sevmek. -in yararına olmak: This concert´s for the benefit of Darüşşafaka. Bu şşafaka´nın yararına. konser Darü kusurlu bulunmak. 1. (birinden) kurtulmu ş olmak. 2. (bir yerden) çıkmış olmak. -ebilmek: She´s now free to marry. Art ık evlenebilir. You´re free to go. Gidebilirsiniz. sorulmadan ö ğüt vermek. paras ını cömertçe harcamak. -den gelmek, -li olmak. donup kaskatı olmak. 1. kafayı yemek, kafayı yemiş olmak; kafayı üşütmüş olmak. 2. (iş/işler) berbat olmak, rezil olmak. ı ve hevesli olmak. k. dili çok canlmahvolmak, (bir şey yapmak) itiyadında olmak. enerjik bir şekilde çalışmak. 1. Niyet gösterir: She´s going to register for that course. O ders için ınıbir yapt ıracak. 2. Zorunluluk gösterir: You are radios. going to get that job, kayd şeyi) iyi yapmak: He´s good at repairing Radyo tamirini (belirli iyi yapar. bir iyilik edip de (bir yard ımda bulunmak): Will you be good enough to ım eder help me? bir Bir süre iyilik için) edip dayanmak: de bana yard 1. (belirli That rug´smisiniz? good for another twenty

yirmi yıl daha dayanır. 2. (belirli bir işe) yaramak: It´s years. halı birolmak. ı iyi/kötü hesabO gözünü (bir şey) hırsı bürümek.
1. çok k ıskanmak, kıskançlıktan çatlamak. 2. gıpta etmek. -in suçlusu olmak, -den suçlu olmak. -in yarısını bitirmiş olmak. -e giden yolun yar ısında olmak: We were halfway to Alanya. Alanya´ya ısındayd ık. giden yolun yar ın ilişki içinde olmak. ile yak -den memnun olmak. kapıda olmak, kapıya dayanmış olmak. k. dili çok çalışmak. -in çok yak ınında olmak; -e çok yakın olmak. -in çok zarar ını görmek: We were hard hit by the cold weather in December. Aralık´taki soğuk bize çok zarar verdi. ağır işitmek/duymak. k. dili 1. (bir şeyi) hor kullanmak. 2. (bir şeyi) çabuk eskitmek/mahvetmek. 3. ndan gelmek. -in(birine) hemen sert ard ıdavranmak. (bir şeyi) zorla/çok zor yapmak: They were hard put to finish it on time. Onuşeyi) vaktinde bitirmeleri çok zor oldu.I was hard put to give her an zorlukla/güçlükle (yapmak): (bir answer. Ona zor cevap verdim. k. dili (birinin) pek paras ı olmamak, (biri) züğürt olmak. para s ıkıntısı çekmek. -i hor kullanmak, -i hoyratça kullanmak. kalıcı olmak, vazgeçilmez olmak: Computers are here to stay. Bilgisayar artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası oldu.

be honeycombed with be hooked on be hungry be ignorant of be imbued with be implicit in be in be in the ascendant be in a (tight) spot be in a bad humor be in a bad mood be in a bad way be in a brown study be in a fix be in a flap be in a good humor be in a good mood be in a hurry be in a pickle be in a pinch be in a be in a be in a be in a

ile dopdolu olmak. k. dili 1. -in tiryakisi/ba ğımlısı olmak. 2. -e vurgun/âşık olmak. 1. aç olmak, karn ı aç olmak. 2. for -i çok özlemek; -i çok arzu etmek, -e susamak. -den haberi olmamak; ... hakk ında bilgisi olmamak. ile dolu olmak: He was imbued with a strong sense of duty. Görev a şkıyla doluydu. -de saklı olmak, -in içinde olmak: That´s implicit in what I said. O, ı. dediklerimde 1. evde/ofiste sakl bulunmak. 2. moda olmak. 3. (mevsimi geldi ği için) (sebze/meyve) ç ıkmak. doğu ufkunda görünmek. 2. (birinin) yıldızı parlamak; 1. (yıldız/gezegen) egemen olmak. k. dili zor bir durumda olmak. -in sinirleri/huyu/heyheyleri üstünde olmak. sinirleri tepesinde/üstünde olmak. 1. ağır hasta olmak. 2. çok zor bir durumda olmak. k. dili dalıp gitmek. zor bir duruma dü şmek. k. dili tela ş içinde olmak. -in keyfi yerinde olmak. keyfi yerinde olmak. 1. -in acelesi olmak, acele etmek: I´m in a hurry. Acelem var. Don´t be in too big a hurry. Fazla acele etme. 2. to (bir şeyi) çabuk/bir an evvel k. dili zor bir durumda olmak.

k. dili zor bir durumda olmak. (aslında istenilmeyen/orada bulunması yasak olan biri) (başkasının) place on sufferance /görmezlikten gelmesidurumda sayesinde bir yerde bulunmak: You müsamahas şeyler yapabilecek olmak. position to do s.t. (about) (bir konuda) ıbir ne yapaca ğını bilememek. quandary değişmek, değişim içinde olmak. state of flux k. dili tela ş/endişe içinde olmak. k. dili somurtup durmak. k. dili endişe içinde olmak. k. dili tela ş içinde olmak. k. dili tela ş içinde olmak. k. dili öfkesi burnunda olmak. İng., k. dili endişe/telaş içinde olmak. 1. (with) (ile) anla şmak. 2. with -e uymak; ile uyumlu olmak. hemfikir olmak; mutab ık olmak. aynı hizada olmak. (birinin) vaktinde ödenmemi ş borçları olmak. -in gözünden dü şmek. (bir davran ış) (birinin) karakterine uymak. (of) -in sorumlusu olmak, -e bakmak: Who´s in charge here? Buraya kim ıyor? olmak, -e uymak. bak -e uygun çok güç durumda olmak. çok zor bir durumda olmak. gözden dü şmüş olmak. gözden dü şmüş olmak. görünmek; görünürde olmak. (kötü bir şeyi) geçirmek üzere olmak. yürürlükte olmak. k. dili (bir şey) en hareketli zamanında olmak, hızını almak; yoluna girmek.

be in a stew be in a sulk/be in the sulks/have a fit of the sulks be in a sweat be in a swelter be in a swivet be in a temper be in a twist be in accord be in agreement be in alignment be in arrears be in bad odor with be in character be in charge be in conformity with be in dire straits be in dire/desperate straits be in disfavor be in disgrace be in evidence be in for be in force be in full swing

be in good taste be in good with be in good working order be in high spirits be in hopes of be in hot water be in hysterics be in juxtaposition be in keeping with be in labor be in league with be in limbo be in line with be in low spirits be in need be in need of be in neutral be in no hurry to be in on be in on the secret be in one´s element be in one´s glory be in one´s right mind be in order be in poor health be in possession of be in possession of o.s. be in power be in practice be in print be in progress be in quotes be in rags be in ruins be in rut be in s.o.´s debt be in s.o.´s grasp be in s.o.´s power be in s.o.´s shoes be in s.t. up to one´s eyes be in session be in shape be in short supply be in short supply be in sight be in step be in stitches

(bir şey) uygun düşmek, yakışık almak, yerinde olmak: That remark was ızdı. not in good taste. O lafgirmi yak ışı ş ks olmak. k. dili (birinin) gözüne iyi işler durumda olmak. keyifli olmak, keyfi yerinde olmak. -i ummak. k. dili ba şı dertte olmak, güç durumda olmak. 1. k. dili gülmekten kat ılmak, gülme krizi geçirmek. 2. isteri krizi geçirmek. birbirine yak ın bulunmak; yanyana bulunmak. -e uygun olmak. doğurmakta olmak. -in müttefiki olmak. iki cami aras ında kalmış beynamaza dönmek. 1. -e uymak. 2. ile bir hizada olmak. keyifsiz olmak. yoksul/fakir olmak. -e ihtiyac ı olmak; istemek.. (motor) bo şta çalışmak, rölantide durmak/çalışmak. (bir şey yapmaya) can atmamak. 1. -e dahil olmak/kat ılmak, -de payı olmak. 2. -i bilmek, -den haberi olmak. sırra ortak olmak. k. dili kendini rahat hissetti ği bir ortamda bulunmak. kendinden çok ho şnut olmak. aklı başında olmak. 1. düzenlenmiş/sıralanmış durumda olmak. 2. (işler) yolunda olmak. -in sağlığı iyi olmamak. -e sahip olmak, -si olmak. kendine hâkim olmak, kendine sahip olmak. (parti) iktidarda olmak. formda olmak. (kitap) yayımcısında mevcut olmak, kitapçılarda bulunmak. devam etmek, sürmek, yap ılmak: The battle was still in progress. Muharebe hâlâ devam ediyordu. The hearing is now in progress. ırnaklar içinde olmak. tırnak işaretleri/t (birinin) giysileri yırtık pırtık olmak. 1. harap/yıkık dökük bir halde olmak. 2. mahvedilmiş olmak. (hayvan) k ızışmak, kösnümek. bir kimseye borçlu olmak. birinin pençesine dü şmüş olmak. birinin elinde olmak. k. dili birinin bulundu ğu durumda olmak, birinin yerinde olmak. (yasadışı) bir işin içinde olmak, bir işe fena halde bulaşmış olmak. (mahkeme/toplant ı/kongre/parlamento) toplantı halinde olmak; yılınaolmak, girmiş kondisyonu olmak: Court´s in session now. (okul/üniversite) ö ğretim formda iyi olmak: The right players (for) (-e) hazır olmak; are in shape. az olmak; az Oyuncular bulunmak. formda. az miktarda bulunmak. 1. yak ın olmak, ufukta olmak: Victory is in sight. Ufukta zafer görünüyor. 2. (with) görülmek, gözle seçilmek. ına) adım uydurmak. 2. with -e ayak uydurmak: We´re 1. (ba şkalar ğa ayak uydurduk. in step with the times. Biz çatlamak. k. dili gülmekten kas ıklarıça

be in store for be in straitened circumstances be in substantial agreement be in sympathy with be in sync be in tatters be in tears be in the black be in the clear be in the doldrums be in the employ of be in the know be in the lead be in the limelight be in the making be in the market for be in the mood to/for be in the pink be in the pipeline be in the process of be in the red be in the right be in the running be in the same ballpark be in the soup be in the swim be in the throes of death be in the way be in the wind be in the wrong be in town be in transit be in trouble be in vogue be in with be in with be in work be in/under one´s charge be incapable of be inclined to be included be inconsistent with be incumbent on be indicative of be indifferent to be ineligible for be infatuated with

(bir şey) (birini) beklemek: A surprise is in store for you. Seni bir sürpriz bekliyor. yoksulluk içinde ya şamak, darlık içinde olmak. temelde anla şmak, temel noktalarda hemfikir olmak. (görüşü/fikri) anlayıp paylaşmak/desteklemek. senkronik olmak, senkronize edilmi ş olmak. 1. lime lime olmak, yırtık pırtık olmak. 2. (ad, şöhret v.b.) mahvolmak. ağlamak. borcu kalmamak, borçlu olmamak. şüphe altında olmamak; masumluğu ispatlanmış olmak. f. 1. (bir şeyi) (bir tırmak/yok Clear table! Sofray ı yerden) kald ırmak/uzakla ın esmediğişbir bölgede etmek: bulunmak. 2. the (birinin işleri) kesat 1. den. rüzgâr

ık ıntısı çekmek; efkârlı olmak. olmak. 3. can ış mak. (birisi için) çals (bir konuda) ço ğu kimsenin bilmediği şeyleri bilmek.
önde/başta gitmek. ilgi odağı olmak. hazırlanmakta olmak; oluşmakta olmak: There´s a new age in the şmakta. making. Yeni niyetinde bir devir olu olmak. -i satın alma canı (bir şeyi) yapmak istemek: I´m not in the mood to go there. Canım oraya gitmek istemiyor. I´m not the mood company. Kimseyle ğlam olmak, turp gibi in olmak. 2. enfor güzel halinde olmak. 1. sapasa k. dili hazırlanmakta olmak. sürecinde olmak, -mekte olmak. borçlu olmak. haklı/doğru olmak. adaylardan biri olmak. -e yak ın olmak. s. kabataslak, yaklaşık: Give me a ballpark figure. Bana kabataslak bir rakam söyle. olmak. k. dili ba şı dertte (of things) k. dili faal bir hayat sürmek; faal bir sosyal hayat ı olmak. can çekişmek. engel olmak, ayak alt ında olmak. k. dili (bir şeyin) (gerçekleştirilmeden önce) sözü edilmek: It´s been in the sözü ediliyordu. wind for some time now. Epey zamand suçlu/kabahatli olmak: You were in theır wrong. Kabahat sendeydi.

şehirde olmak.
(insanlar/mallar) yolda olmak; (insanlar) bir yerden ba şka bir yere geçmekte olmak; (mallar) bir yerden ba şka bir yere taşınmakta olmak. olmak. başı belada 1. moda olmak. 2. ra ğbette olmak. 1. ile arkada ş olmak, ile arası iyi olmak. 2. (birinin) gözüne girmiş olmak. k. dili (biriyle) çok iyi geçinmek; (birinin) gözüne girmi ş olmak. k. dili çalışmak, işi olmak, iş sahibi olmak: He´s been in work since May. ıstan beri çal ışıyor. May ğu alt ında olmak. sorumlulu -i yapamamak, ... yetene ğinin dışında olmak. -e meyli olmak. (in) -e dahil olmak/edilmek. ile çelişmek. -in sorumlulu ğu -e ait olmak, -e düşmek: It is incumbent on you to educate your children. etmek. ının eğitiminden sen sorumlusun. i. -i göstermek, -e işaret Çocuklar -e karşı ilgisiz olmak, -e ilgi göstermemek: He´s indifferent to her. Ona şı ilgisiz. kar uymadığı için) -e alınamamak/katılamamak. (şartlara -e deli gibi â şık olmak.

be infested with be informed about be inherent in s.t. be insensible be insensitive to be intended for be intent on be interested in be intimate with be into be intrinsic to be involved in be involved with be itching to be jealous of be keen on be lacking be laid up be late be leery of be left holding the bag be left holding the sack be left stranded be liable be littered with be loath to do s.t. be located in be long on be lost on be lousy with be low in be low on be low on one´s list be mad about be mad on be marooned be master of be mindful of be misguided be mistaken be mixed up be mixed up in be mixed up with be mounted on be much sought after be mysterious about be nauseated

-in içinde/üzerinde çok olmak, ile dolu olmak: The area´s infested with bandits. Bölge olmak. haydut dolu. -den haberdar bir şeyin aslında var olmak. 1. to -i hissedememek. 2. to -e kar şı ilgisiz olmak; -e aldırmamak. 3. of (tehlikeden) habersiz olmak; farkedememek. olmak; -e ald-i ırmamak. 2. -e duyarlı/hassas olmamak. 1.-e karşı ilgisiz için amaçlanmak, için olmak: This book is intended for children. Bu kitap . is intent on solving the problem. Sorunu çözmeye çocuklar için yazılmış ı olmak: He 1. -e kararl ı . 2. -e dalm ış olmak: He was so intent on his work that he Edebiyata lost all kararl She is interested in literature. -e ilgi duymak, -e merakl ı olmak: ilgi My uncle is interested in reptiles. Amcam sürüngenlere ile duyuyor. samimi olmak. k. dili (bir işle) uğraşmak; merakı (bir şey) olmak. Dividing two into twelve gives six. On iki bölü iki e şittir altı. -e özgü olmak. 1. -e kar ışmak: She was once involved in a scandal. Bir zamanlar bir ıştı.olmak. 2. ile meşgul olmak, ile uğraşmak: He´s involved in a skandala kar şk ış ilim şkisi k. dili ile a -e can atmak. -i k ıskanmak.

İng., k. dili -e çok hevesli olmak, -e meraklı olmak, -e düşkün olmak: be ğe hevesli olmak. keen on acting aktörlü 1. ... olmamak; ... eksik olmak: Something´s lacking here. Burada bir eksiklik var. 2. in -de ... olmamak: He´s in intelligence. Onda ak ıl ık v.b. nedeniyle) 1. biriktirilmek, ilerisi için saklanmak. 2.lacking (with) (hastal ğ a mahkûm olmak. yatakta/evde kalmak zorunda olmak, yata (for) (-e) geç kalmak, (-e) gecikmek.
-den çekinmek. k. dili 1. kabak ba şına patlamak. 2. avucunu yalamak. k. dili 1. kabak ba şına patlamak. 2. avucunu yalamak. bak. be stranded. 1. for -den sorumlu olmak. 2. to (biri) ... e ğiliminde olmak. 3. to ... ihtimali olmak: He´s get caught. Onun yakalanma atliable ılmış (to şeyler) ile darmada ğı nık olmak. ihtimali yüksek. gelişigüzel 1. bir şeyi yapmayı hiç istememek. 2. bir şeyi yapmaktan çekinmek. -de bulunmak/olmak. -in fazlas ı olmak. -i etkilememek. k. dili 1. ile dolu olmak, ile kaynamak. 2. (birinde) bir şey çok olmak: He´s çok. lousy with money. OnunIt´s paras ı az olmak: lowı in cholesterol. Onun kolesterolü az. -in ... miktar k. dili (bir şeyin stoku) az olmak: We´re low on wood. Az odunumuz kaldı. k. dili -in önemli sayd ığı işlerden olmamak: That´s low on my list right now. imdi için sevmek, ön planda de ğ il.ınca âşık olmak. 2. -e bayılmak. O lg k.şdili 1.benim -i deli gibi -e çı

İng., k. dili, bak. be mad about.
(on) (-de) mahsur kalmak. -in ustas ı olmak. 1. -i hatırında tutmak. 2. -e dikkat etmek. 1. (insan) yan ılmak. 2. yanlış olmak. yanılmak. zihni karışmak. -e karışmak, -e bulaşmak. ile ilişkisi olmak. (binek hayvan ına) binmiş olmak. çok aran ılan/istenilen bir şey/biri olmak, çok rağbette olmak, çok rağbet görmek. k. dili -in ne oldu ğunu açıklamaktan kaçınmak; ... hakkında konuşmaktan ınmak; ... konusunda doğru dürüst cevap vermemek. kaç midesi bulanmak.

be necessary be no great shakes be no slouch at/as a be noncommittal be none the worse for be nonplussed be notable for be noted for be nothing but skin and bones be noth-ing to write home about be nuts be nuts about be o.s. be obliged be obliged to do s.t. be oblivious of/to be obsessed by/with be of capital importance be of one mind be of prime importance be of service to be of the same mind be of use be of use for s.t. be of value be of/in two minds about be off be off guard be off in one´s calculations be off one´s nut be off one´s rocker be off one´s trolley be off sick be off the air be off the beaten track be offended be OK, OK be on be on a better footing than ever be on a diet be on a par with be on an even keel be on display be on edge be on familiar ground be on fire be on good terms

gerekmek, lazım olmak/gelmek, icap etmek. k. dili üstün biri olmamak. k. dili (belirli bir konuda) hiç fena olmamak, baya ğı iyi olmak: He´s no ğı iyi. slouch as an artist. Ressamrengini olarak belli baya belirli bir cevap vermemek; etmemek. (bir şeyden) (birine) hiç zarar/halel gelmemek: They were none the worse ı olmadı. for it. Onlara hiç şaşk ına dönmü ş zarar olmak. ile tanınmak, ile meşhur olmak; ... için önemli sayılmak. ile tanınmak, ile meşhur olmak; ... için önemli sayılmak. k. dili bir deri bir kemik kalmak. k. dili tamah edilecek bir matah/mal olmamak. aklını oynatmış olmak, kafadan kontak olmak. 1. -in delisi olmak. 2. -in hayran ı olmak, -e deli olmak. kendisi gibi davranmak, normal bir şekilde hareket etmek. memnun olmak: I´d be obliged if you´d come early. Erken gelirsen memnun olurum. mecbur olmak. bir şeyi yapmaya (etrafında olup bitenlerin) farkında olmamak. -i aklına takmak, aklı -e takılmak. çok önemli olmak, çok önem ta şımak. hemfikir olmak, ayn ı fikirde/düşüncede olmak. çok önemli olmak. -e yardımı dokunmak, -e yardım etmek. hemfikir olmak, ayn ı fikirde/düşüncede olmak. yardım etmek. bir şeye yaramak. değerli olmak. -in hakk ında kesin bir karara varamamak. 1. gitmek; yola ç ıkmak. 2. (elektrik/su/gaz) kesik/kesilmiş olmak; ışık) söndürülmüş/kapalı olmak; (makine/aygıt) kapalı olmak: The (elektrik/ tetikte olmamak. hesabında yanılmış olmak. k. dili aklını kaçırmış olmak, aklını oynatmış olmak. k. dili ç ıldırmış olmak. k. dili kafadan kontak olmak. hastalık nedeniyle işe gelmemiş olmak. (radyodan/televizyondan) yayımlanmamak; yayımda olmamak. k. dili her yerden uzak bir yerde olmak, da ğ başında olmak. gücenmiş/alınmış olmak. iyi olmak. 1. (elektrik/su/gaz) aç ık olmak; (elektrik/ışık) açık olmak. 2. ıt) çalışmak, aç ık olmak. (makine/ayg daha iyi olmak. araları her zamankinden perhiz yapmak, rejim yapmak. ile aynı/eşit derecede/değerde olmak. 1. başta ve kıçta çektiği su aynı olmak, (gemi) dengede olmak. 2. k. dili şey yolunda olmak. her sergilenmek. sinirleri gergin olmak. 1. bildiği bir yerde/yörede bulunmak. 2. bildiği bir konuyla ilgilenmek. yanmak. (with) (biriyle) aras ı iyi olmak: Ece´s on good terms with Ayşen. Ece´nin Ayşen´le arası iyi.

be on guard be on its way out be on one´s hands be on one´s last legs be on one´s mettle be on one´s own be on one´s own responsibility be on one´s toes be on one´s way out be on overtime be on pins and needles be on probation be on s.o.´s side be on s.o.´s trail be on s.t.´s trail be on show be on skid row be on speaking terms be on strike be on tap be on target be on television be on tenterhooks be on the air be on the alert be on the ball be on the decline be on the defensive be on the go be on the high (low) side be on the house be on the level be on the make be on the mend be on the point of be on the right road be on the road be on the safe side be on the shelf be on the skids be on the spot be on the table be on the telephone be on the tip of one´s tongue be on the tip of one´s tongue be on the up-and-up be on the wane

1. nöbet tutmak. 2. tetikte olmak. -in devri kapanmak üzere olmak. (yük sayılan bir şey/biri) -in başında olmak, -in sorumluluğunda olmak. ömrü/miad ı dolmak üzere olmak. elinden geleni yapmaya hazır olmak. 1. başkasından yardım görmeden geçinmek/rızkını kazanmak, kendi nın çaresine bakmak. 2. yalnız başına kalmak. kendini ba şı şeyden) kendisi sorumlu olmak. (yaptığıgeçindirmek, k. dili uyan ık/dikkatli olmak. çıkmak: We were just on our way out. Biz şimdi çıkıyorduk. fazla mesai yapmak, mesaiye kalmak. k. dili diken üstünde olmak, endi şe içinde olmak.

şartlı tahliyeden sonra gözetim altında olmak. 1. birinden yana olmak, birinin taraf ını tutmak. 2. birinin lehinde olmak, ı olmak: Youth is on your side. Genç olman lehinedir. birine yararl birinin izini takip etmek; birini aramak.
1. (av köpe ği) avın izini takip etmek: The dogs´re on the trail. Köpekler iz eyi takip etmek; bir şeyi aramak. sürüyor. 2. bir şolmak. sergilenmekte k. dili serseri ve sefil bir hale dü şmüş olmak. (with) (biriyle) selamla şıp konuşmak. grev yapmak. 1. k. dili hazır bulunmak. 2. (bira) fıçıdan alınıp satılmak. 1. (bir tahmin) do ğru çıkmak. 2. (bir iş) belirlenen süreye uygun olarak ilerlemek. televizyonda olmak; televizyona ç ıkmak. endişe içinde olmak. (radyodan/televizyondan) yayımlanmak; yayımda olmak. tetikte olmak. argo ak ıllı ve dikkatli olmak. (kuvvetli/yüksek bir durumdan) dü şmekte olmak: The birthrate is on the ğum oranı olmak. düşmekte. The Roman Empire was on the decline. decline. Do savunma durumunda birtak ım işlerle meşgul olmak. oldukça pahalı (ucuz) olmak. ... işyerinin ikramı olmak, ... şirketten olmak: Your meal tonight is on the house. Bu geceki yeme ğiniz lokantamızın ikramı. ğruyu söylemek. k. dili do k. dili 1. kö şeyi dönmeye çalışmak; statüsünü yükseltmeye çalışmak. 2. ki için eş aramak. cinsel iliş şmek. (hasta) iyile -mek üzere olmak: He was on the point of going. Gitmek üzereydi. doğru yolda olmak. 1. yolda olmak, seyahat etmek. 2. yola ç ıkmış olmak. 3. to -e doğru ilerlemek. ihtiyatlı davranmak. 1. k ızağa çekilmiş olmak; emekliye ayrılmış olmak. 2. (kadın) evde kalmış olmak. k. dili kötü bir durumda olmak, kötüye gitmek. olayın geçtiği yerde bulunmak. 1. teklif edilmiş olmak. 2. (tasarının/meselenin) görüşülmesi/tartışılması ılmış olmak. ileri birtelefonda tarihe b ırak şmak. k. dili olmak/konu k. dili dilinin ucunda olmak: It was on the tip of my tongue. Dilimin ı. ucunda olmak. ucundayd k. dili dilinin k. dili yalans ız konuşmak; dürüst bir şekilde davranmak: I think he´s on the up-and-up. Bence numara yapm ıyor. azalmakta/batmakta/sönmekte/sonuna yakla şmakta olmak.

be on the watch be on the wing be on to be on top of be on top of the world be on top of the world be on top of things/the news be on trial be on vacation be one jump ahead be one with be one´s own man be one´s own man be one´s own master be onto a good thing be open to dispute be operated on be opposed to s.t. be oriented towards be out be out and about be out for s.o.´s blood be out in force be out in left field be out in one´s reckoning be out of be out of a job be out of character be out of character be out of commission/kilter/whack be out of control be out of earshot be out of favor (with) be out of it be out of line be out of luck be out of one´s mind be out of one´s mind be out of order be out of place be out of place be out of plumb be out of practice be out of practice be out of print be out of print be out of reach

1. tetikte olmak, kulak kesilmek. 2. nöbette olmak. uçmakta olmak, uçmak. k. dili (birinin) ne halt/haltlar yedi ğini/karıştırdığını bilmek. k. dili (duruma) hâkim olmak. k. dili çok mutlu olmak, sevinçten uçmak. k. dili sevinçten uçmak, ayaklar ı yere değmemek, bastığı yeri bilmemek. k. dili olup bitenlerden haberdar olmak. 1. yargılanmak. 2. denenmek. tatilde olmak, tatil olmak: Schools are on vacation. Okullar tatil. k. dili 1. (of) (-den) önce davranarak avantajl ı durumda olmak. 2. of -den ım ilerideolmak. olmak. iki ı fikirde ile ad ayn başına buyruk olmak. yerini korumak. başına buyruk olmak. k. dili yağlı bir iş bulmuş olmak. (bir şey) tartışılabilmek, tartışmaya açık olmak. ameliyat olmak. bir şeye karşı olmak, bir şeyin aleyhinde olmak. -e yönelmiş olmak. 1. dışarıda olmak: He´s out at the moment. Şu an burada değil. 2. (belirli ığı I had to buy them lunch, and bir miktar para) gitmek; (para) aç ı/soka ğa çıolmak: kıp gezmek. (nekahetten sonra) d ışar k. dili birinin hakk ından gelmek istemek. k. dili ortalıkta çok olmak. argo çok yan ılmış olmak. hesabında yanılmak. 1. (bir şey) tükenmiş olmak, kalmamak: We´re out of gas. Benzinimiz bitti. By the time he reached the top of the hill he was out of breath. Yoku şun olmak. işsiz (bir davran ış) (birinin) karakterine uymamak. (bir davran ış) birinin her zamanki davranışlarına uymamak. k. dili bozulmu ş olmak. 1. kontrolden ç ıkmış olmak, frenlenemez olmak. 2. (biri) dizginlenemez olmak. (uzakta oldu ğu için) işitememek, duyamamak. (birinin) gözünden dü şmüş olmak. argo başka bir dünyada yaşamak, hayal dünyası içinde olmak. 1. yersiz/uygunsuz/yak ışıksız olmak, yakışık almamak. 2. sıradan çıkmış olmak. şansı olmamak, şansı yaver gitmemek. 1. aklı yerinde olmamak, aklını kaçırmış olmak. 2. çok öfkeli olmak. k. dili aklını kaçırmış olmak, delirmiş olmak, keçileri kaçırmış olmak. 1. (makine/ayg ıt) bozulmuş/bozuk olmak, çalışmamak. 2. düzensiz ırı olmak. 4. uygunsuz olmak. olmak. 3. usule ayk ışıksız olmak, 1. (her zamanki) yerinde olmamak. 2. yersiz/uygunsuz/yak ışı k almamak. yak 1. (fiilen) yerinde olmamak. 2. uygun dü şmemek.

şakulünde olmamak, şakulden kaçmak. (uzun zamandan beri bir şeyi yapmadığı için) (onu) iyi yapamamak. formda olmamak; formdan dü şmüş olmak. (kitabın) baskısı tükenmiş olmak. (kitap) yayımcısında mevcut olmamak, kitapçılarda bulunmamak, ın) bask ısı tükenmi olmak. (kitab ında olmamak. 2.şeri şilemez olmak. 1. el alt

be out of season be out of shape be out of shape be out of sorts be out of sorts be out of step be out of stock be out of sync be out of the hole be out of the picture be out of the question be out of the running be out of the running be out of the woods be out of the woods be out of this world be out of this world be out of touch be out of touch with be out of work be out of work be out on maneuvers be out on strike be out on the end of a limb be out on the town be out on the town be out to be out to lunch be over be over and done with be over one´s head be over s.o. be over the hump be overcome by/with be overdrawn be overgrown with be overjoyed be overwhelmed by/with be overwhelmed with be par for the course be parallel with/to be peeved at be peopled by/with be perishing be pertinent to be pissed be pleased to do s.t.

-in mevsimi bitmiş olmak. formunda olmamak. 1. formda olmamak, formdan dü şmüş olmak. 2. şeklini kaybetmiş olmak, ıpssinirleri ız olmak. kal k. dili ayakta olmak. k. dili can ı sıkkın olmak, keyfi kaçmak/bozulmak. 1. (with) (ba şkalarına) adım uydurmamak. 2. with -e ayak uydurmamak. stokta bulunmamak. senkronik olmamak, senkronize edilmemi ş olmak. k. dili borçtan kurtulmu ş olmak. k. dili (biri) sahneden çekilmi ş olmak, işin içinde olmamak. k. dili söz konusu olmamak, dü şünülmemek, uygun sayılmamak. (yarışmadan) elenmiş olmak. adaylıktan elenmiş olmak. (hasta) hayati tehlikeyi atlatm ış olmak. k. dili tehlikeyi atlatm ış olmak. argo çok güzel/harika/süper olmak. k. dili süper/fevkalade güzel/fevkalade/harika/harikulade olmak. 1. (with) (biriyle) iletişim içinde olmamak. 2. dünyada olup bitenlerden şmeler hakkında bilgisi haberi olmamak. 3. with (bir konuya) ait yeni geli 1. ile temasta bulunmamak. 2. -den habersiz olmak. işsiz olmak. işsiz olmak. ask. manevra yapmak. grevde olmak. desteksiz kalmak. şehirde yiyip içip eğlenmek. k. dili şehirde zevk peşinde koşmak. (bir amaç) pe şinde olmak; (bir şey) için fırsat kollamak: He´s out to get ından gelmek fırsat kolluyor. They´re to win him. Onun hakk le yeme ği yemeye çıkmışiçin olmak. 2. argo kafas ı izinliout olmak. 3. the argo 1. öğ

pek çalbitmek, ışmamak. kafas şı olmak, sona ermek: The concert´s over. Konser bitti. It´s bitmi zda her şey bitti. over between us. Aram olmak. k. dili tamam ıyla bitmiş ı
1. (su) boyunu geçmek/a şmak. 2. (birinin) bilgisi/yeteneği dışında olmak. birinin amiri olmak; birinden daha yüksek bir görev/makam/rütbe sahibi olmak. işin en zor tarafını atlatmış olmak, düze/düzlüğe çıkmak. -den (kötü bir şekilde) etkilenmek: She was overcome by the smoke. ı kendinden2. geçti. He was overcome emotion. Öyle Dumandan dolaygöstermek. ından fazla para with çekmi ş olmak; 1. borç bakiyesi hesab ş olmak. (hesaptan) fazlav.b.) para çekilmi olmak. (yabani bitkiler ile kapl ı/örtülü çok sevinmek. 1. (duygulara) yenik dü şmek, yenilmek. 2. (sorumluluk, ağır bir iş v.b.) ezilmek. alt -e garkolmak. -eında boğulmak, k. dili normal sayılmak. 1. -e paralel olmak. 2. -e benzemek. -e sinirlenmek, -e sinir olmak. (bir yerin) halk ı/personeli -den oluşmak/ibaret olmak. 1. çok ü şümek. 2. (hava) çok soğuk olmak. ile ilgisi olmak, ile ilgili olmak. 1. off k ızmış/sinirlenmiş olmak. 2. İng. fitil/çok sarhoş olmak. (bir şeyi) memnuniyetle yapmak: I´d be pleased to do it. Memnuniyetle yaparım.

afallamak. k. to.ş olmak.. to -e razı olmak.be pleased with be pleased with o. -ehonest akrabal u ba san . birinin hakk ı olmak. -den olumlu bir şekilde etkilenmek. herkese nasip olmamak. 2. emekli/tekaüt olmak. -den kurtulmak: We´re rid of them now! Onlardan kurtulduk artık! This building is ridden with rats.. a ğızdan ağıza dolaşmak. -e hazır olmak. şakulüne (çukurlar) ile 3. -e kendini kaptırmak. fiyatı .´s secrets be profuse in be prone to be proof against be proper to be proud of be provoked at be pushed for money be pushed for time be puzzled Be quick about it! be quite something be quits be related be reputed to be . -e k ızmış/sinirlenmiş olmak.. 1. person. . -e zararlı olmak. k. oldu ğu ilgili söylenmek: He is reputed to 3. -e meyilli olmak.. olduğ ğ u söyleniyor. dili gerçekten. (ile) ilgisi olmak. (kuş) havada hareketsizmiş gibi durmak. Afrika´yı-e olmak. k. birinin s ırdaşısat (bir eylemi) defalarca yapmak: She was profuse in her praise of him. to be made a countess these days. -in üzerine kurulmu -e dayanmak. (tedaviye) cevap vermek.s. ask. Africa. sıkışık bir durumda olmak. olmak. -e eövdü. to -e duyarlı/hassas olmak.. be plugged into be plumb be pocked with be poised for be poised for battle be poised in the sky be poles apart be polluted be positive (of/about) be possessed of be possessed with be predicated on be predisposed to be prejudicial to be prepared be prepossessed by be pressed be pressed for time be pretty well suited to be priced at be privy to s. to tıb. . -e karşı dayanıklı/dirençli olmak.o. 3.´s due -den memnun olmak. (to) (ile) akrabalık bağı olmak: He´s not related to them. düpedüz. yok. Bu binada fareler ile dolu olmak: yor. -e satılmak: They´re priced at a million liras each. dili para s ıkıntısı çekmek. hazır/hazırlıklı olmak. k. -e sahip olmak. dili hesapla 1. ile iftihar etmek. 2. -den gurur/k ıvanç/övünç duymak. 2. ın olmak. -e uygun/özgü/ait olmak. 2.. 1. -in vakti çok daralm ış olmak. bir insan oldu 1. birer milyona olmak. kayn çok ı yayg İng. k.. delirmiş olmak. kirli olmak. 2. Onu çok ğilimi olmak.. (to) (ile) olmak. 2.o. dili -in az vakti olmak. çok iyi bir şey olmak. -e iyi uymak. z. -den kurtulmu ş olmak.. kendinden memnun olmak. Onun dürüst bak. şaşırmak.. sıkışık olmak. sava şa hazır bir şekilde beklemek. dolu olmak. şakullemek. Onlarla ık ğıılmak. k. birbirine zıt olmak. dili keçileri kaçırmış olmak. zamanı dar olmak. (-den) emin olmak. -den tiksinmek. olağanüstü bir şey olmak: It is quite şmsomething ış olmak.. söylenilmek. şakulünde olmak. 1.getirmek. Çabuk ol/olun! 1. iskandil etmek. be resigned to be responsive be retired be revolted by be rid of be ridden with be rife be round the bend be rumored be s. beto an . f. cevap vermeye istekli olmak. dayalı -e meyilli/e ğilimli/yatkın olmak.. tutkusuyla yan ıp tutuşmak: He was possessed with a desire to see görme tutkusuyla yan ıp tutuş uyordu. Onlar ılıyor. dili (bir sisteme) ba ğlı olmak. ile övünmek. resign o.s.

Filozof (biri) gibi bir kendi ..” “Üzüldüm. Örümceklerden korkuyorum. dili çok zor bir durumda kalmak/bulunmak.. hasta olmak. başını kaşıyacak vakti olmamak. Bu konuda kanunda yaz ılı bir şey yok. Dövü için kaşı nıyor. önyarg şey) (belirli bir miktarda) eksik olmak.. planda olmak: Construction is slated to start on pazartesi günü ba şlayacak. Gitti ğine üzüldüm. köşeye sıkışmak. k. in disguise be scared be scheduled Be seated. olmak: He´s somewhat of a philosopher. humor. 1...t. üzülmek. k. bizim (biri) kendi ında bir . dili -e k ızg 1. be sore about be sorry be soused be sparing in/with be spoiling for be spread-eagled birinin gölgesi olmak. dili işten başını kaldıramamak. dili sarhoIşwas (bir şeyi) çok az yapmak/kullanmak. ın/gücenik olmak. dili -den illallah demek: I´m sick and tired of this! Bundan illallah! midesi bulanmak. He´s one ç ı olmak. programda olmak. ı tutuyor. büyük bir side. (varolan şeyler/birileri) kâfi gelmemek.t. O aslında ının bir lütfudur. k. -i çok özlemek. Monday. 2. olmak. (bir şeyde) (bir öğe) yer yer bulunmak: Her poetry is shot through with Şiirlerinde yer yer mizah var. 1. kendi kurdu -in tutsa ğı olmak: She was shackled by her prejudices. kardan mahsur kalmak. 1. dili (birinin) her şeyi tıkırında olmak. ında bir . ayrı yaşamak... (belirli bir miktarı) (s. üzgün olmak: “Yusuf died. programa göre (belirli bir zamanda) olmak.. . birinin yan ından ayrılmamak. bulunmak: The village was set deep in the mountains. Köy da ğların ında bulunuyordu. 2. .o. 2. I´m He´s actually a conservative in disguise. (bir yerden) (belirli bir uzaklğ ıkta) short of cups. eksik olmak: We´re ım ız kâfi de ğil. I´m sorry I´ve olmak. (bir işin) ustası olmak. (bir giysi) (birine) k ısa olmak: He´s short on ği smarts. be somewhat of a . olmak: His flight is scheduled to arrive at three o´clock in the huk. Onda pek kafa yok. bir şey kılığına girmiş olmak: That´s a blessing in disguise. hakk ında hiçbir şey dememek/söylememek/yazmamak: The law is silent point. (belirli bir şeyin) kısaltması/kısas 1. dili on iyi this durumda k.” sorry to see her go. Şehir bir nehrin ındaiyi bulunuyor. 2.. -de personel eksikli İng.. (bir şeyi) -den yana olmak.be s. gibi bir şey herkes şey çap o.) (birinde) ı k ış t ı ramamak: I´m short five books. k. -den çekinmek. about -e ilgi göstermek.” “I´m sorry. kusmak. Kendi ılarının (bir tutsa ğıyd ı. ayrılmak. İng. ile dolu olmak. a poet. k. kenar yapmak. olmak: She´s something of . be separated be set be set in one´s ways be shackled by be short be short for be short of be short on be shorthanded be shot of be shot through with be shy about be shy of be sick be sick and tired of be sick at one´s stomach be sick for be sick of be silent on be sitting pretty be sitting pretty be situated be skilled in be slanted towards be slated be slumped to one side be snookered be snowed in be snowed under be soaked in be soaked to the skin be soft on be solicitous be solidly for be something of a . pek on -işa akl ına koymak: He´s set on going. Alibeyköy´de adamçap olmak.olmak..” “Yusuf öldü.. Gitmeyi ortas ğu düzenden şmayan biri olmak. gibi bir şey olmak. dili iliklerine kadar ıslanmak. 2.. esirgemek: Don´t be sparing with the ğınıHe esirgeme! He´s in hisşmek praise. dili ka kol ve bacaklar ı yana açılmış durumda yatmak. 1. Şair gibi bir şey o. k.. dili -e fazla yumu şak davranmak. -den bıkmış olmak. -den bahsetmekten çekinmek. k. Görüşlerin tamamen birleştiğini belirtir: Alibeyköy is solidly for our man. -in taraf ını tutmak. Plana göre in şaat ış ılm ış/yaslanm olmak: He was sitting slumped to one bir yana kayk ılm ış oturuyordu. tarifeye göre (belirli bir zamanda) Oturunuz. k. -i merak etmek. O gizli bir Tanr (of) (-den) korkmak: scared of spiders. -den kurtulmak.´s shadow be s. Çok az över. Bir yana kayk İ ng. butter! Tereya şınmak: is spoiling for sparing a fight. (bir yerde) bulunmak: The town´s situated on a river. k.. 2. Bende beş kitap eksik. Fincanlar gelmek. to (bir şey) yapmak istemek. (belirli bir konuda) birinin eksikli i 1. yetmemek.

k. -i çok desteklemek. . 1. Ne ihtiyac ın olsa vard ı olmak: This table´s with dust. kişi) hesapla şmış dili (bir hesap) görülmü şeyin) eksikli ğini/yoklu ğunu çok He´s (iki starved for affection. 1. This is subject to confirmation the assembly. They´re swamped with guests. about k. hissini vermek. be surrounded by/with be susceptible to be suspicious of be swamped with be sweet on be sympathetic to/towards be tailor-made for be taken aback be taken ill be taken up with be taken with be talked out be tangent to be tantamount to be the death of be the spitting image of/be the spit and image of be the victim of be there be thick with 1. dili meteliksiz olmak.birlikte 2. 2. diliiş (birine) â şık olmak. (bir şeyin) yabancısı olmak. 2. (belirli bir olaydan) sonra olmak/vuku (belirli bir bulmak. (baolay ı) takip etmek. olmak. On ş saat boyunca havaalan nda mahsur kald ık. beklenmek: You´re supposed to stand up when he walks in. -den hoşlanmak. İki saat sonra hâlâ ağrı ı. ile kaplanmak. yapışkan olmak. dili (biriyle) aç ık konuşmak. (at/by) (-e) şaşakalmak. Buras ı denizden şku duymak. oturmuş birbirine zıt olduklar 1. (bir . (biri) için biçilmiş kaftan olmak. olmak. içinde boğulmak: He´s swamped with work. 2. (biri/bir şey) için özel olarak yapılmış olmak. (bir yer) (birine) yabanc ı olmak.be square be starved for be sticky be stir crazy be stone broke be stone cold be stone deaf be straight with be stranded be strange bedfellows be strange to be strong for be strong in be strong on be studded with be subject to be subordinate to be subsequent to be subservient to be sufficient be suffused with be suggestive of be suicidal be suitable for be supportive be supposed to be surcharged with be sure of o. buz gibi olmak. mahsur kalmak: We were stranded at the airport for fifteen hours.. (biriyle) do ğru/yalansız konuşmak. (hava) yapış yapış karmak. -den ku aşırı miktarda olmak.. dili hık demiş (birinin) burnundan düşmüş olmak. ı dili (bir konuda) ç ıış kald ıktan sonrazorluk bunalm olmak. (yüzey) yap ış yapış olmak. k. k. k. süre kapal k. (görüşü/fikri) anlayıp paylaşmak/desteklemek. 2. Avlu duman içindeydi. etrafı (bir şey/birileri) ile çevrili olmak. var olmak: Two hours later the pain was still there. dili -i çok sevmek.s. (bir şey için) kolay bir hedef olmak: This place is susceptible naval attacks. 2. dili tamamen sa ğır olmak. (birine) dürüstçe davranmak. -in hizmetinde olmak: Should faith be subservient to reason? İnanç aklın hizmetinde mi yetmek. hastalanmak. Bu zaman masa toz içinde. (bir hastalığa) karşı direnci olmamak. -e tabi/ba ğlı olmak: This income is subject to taxation. -den daha az önemli (bir şeyden) şkas ın ın) emrinde olmak. ile dolu olmak: Her eyes were suffused tears. be ş parasız olmak. Gözleri ya şla doluydu. olmalı? yeterli olmak. Bu gelir vergiye tabidir. Bu meclisin aş ağı kalmak. destek vermek. ile meşgul olmak. ile aynı olmak. (iki duymak: kişi) fit olmak. ş ünmek. with k. -den şüpheto etmek. lazım olmak: You´re girdi ile dopdolu olmak. Çok i var. 2. 1. dili bir yerde uzun 3. 1. -i çok be ğenmek.. şey) (bawith şka bir şeyi) akla getirmek. k. ile eşanlamlı olmak. çok şaşırmak. -in kurban ı olmak. (belirli bir konuda) iyi/yetenekli olmak. Sevgiden yoksun kalm 1. (gemi) karaya be ı halde ıbelirli bir amaç için çalış mak. kendinden emin olmak. (birine) doğru söylemek. (bir ış . 2. 2. kapl She´s always there whenthick you need her.. Onların evi misafirlerle dolup fazla k. 1. intihar etmeyi dü -e uygun olmak. -e teğet geçmek. k. duvar gibi olmak. nemli olmak. (belirli bir) izlenim bırakmak. O ğinde aya ğa kalkmanız bekleniyor. ş olmak. (belirli bir renge) boyanmak. 2. 1. gerekmek. söyleyecek sözü kalmamak. -den sonraby gelmek. (bir şey) çok bulunmak. -den etkilenmek. -in ölümüne neden olmak. 1. yer yer bulunmak. çok miktarda . The 1. dili tamam ıyla soğumuş olmak. ile courtyard was thick with smoke.

duymak. k. yeminli olmak.o. -den habersiz olmak: He is be unaware of unaware of ıhis Çevresindekilerin fark ında değil. -den haberi olmamak. -in nüfuzu alt ında olmak. 2. (of) (-den) utanmamak/utanç duymamak.be thirsty be thirsty for be thoughtless of/for be through be thrown back on one´s own resources be thunderstruck be ticketed for be tickled be tied to be tied to a woman´s apron strings be tied up be tired of be to blame for be to s. alkollü olmak. (biri) işe 1. donakalmak. Mark ınının tahakkümü altında olmak. birinin aleyhine olmak. saldırılara maruz kalmak. -e hiç tahammül edememek. dayanmak. be unable to be unable to bear/stand the sight Gelemedi. k.o. çok yorulmuş olmak. (yap ı) fazla yük altında bulunmak. -den yılmamak. 1. dili bir kad k. birinin zarar ına olmak.´s thumb be under stress be under suspicion be under the assumption that be under the influence be under the sway of 1. -in egemenliği altında olmak. . koruma altında olmak. tamir edilmek. k. dili içkili olmak. 2. görüşülmekte olmak. of (organizma v. 1. (bir şeyin) (belirli bir şeye/yere) verilmesi planlanmak. Sabah erken kalkmaya al ışık değil. tamirde olmak.ş(with) (-i) bitirmi şi araszorunda ındaki iliş ki bitmiş olmak: Sevda yaramaz olmak.b. (birinin) (belirli bir yere) gösterilmesi planlanmak. 2. -i çok istemek. -den âciz olmak: She was unable to come. -ememek. -e sad sözünü tutmak. (of suspicion) şüphe altında olmak. sanmak. 2. çok e -e bağlı olmak. in (para) (belli bir şeye) yatırılmış olmak. 1. -den b(hukuki suçlusu olmak. İşin zorluğu karşısında cesareti yasaklanmak. tutuklu olmak. (para) yönden) ancak belirli birkaç amaç için kullan ılabilmek. (with) k. inşaat halinde olmak. için çok-e zor olmak. the pound. They are zlıksurroundings. k. 2.´s discredit be tolerant be too much for be true to be true to one´s word be tuckered out susamak: I´m thirsty.o. 2. -den rahats be uncomfortable with be undaunted by be under a ban be under a cloud be under arrest be under attack be under consideration be under construction be under custody be under discussion be under guard be under house arrest be under oath be under pressure be under repair be under s. varsaymak. turşuya dönmek. dili pestili ç ıkmak. zan altında bulunmak. ık Ya kalmak. 1. tutuklu olmak.) -e tahammül etmek. zannetmek. birinin şerefini lekelemek. aday son derece memnun olmak: I´m tickled (belirli to hear they´re coming. old man. dili iki ki ızca kendi yetenekleriyle idare etmek kalmak. 2.´s disadvantage be to s. of be unable to get a word in karşısındakinin fazla konuşmasından dolayı ağzını açamamak. sözünü yerine getirmek. 2. dili 1. -amamak. üzerinde dü şünülmek. -e tabi olmak: The value of the mark is tied to the value of değeri sterlininkine bağlı. -den usanmak. (birinin) bir yere) uygun bir k. me şgul olmak. dili 1. -in gücünü a şmak: These stairs are too much for an şlı bir adamın bu merdivenleri çıkması çok zor. be -unashamed -in fark ında olmamak. hayretler içinde kalmak. dili birinin kontrolü alt ında olmak. -den dolayı cesareti kırılmamak: She was undaunted by the difficulty of the task. -e susamak. k. topa tutulmak. ğ lenmek. ıkmak. 3. göz hapsi altında olmak. Susad ım. dili 1. stres içinde olmak. edgewise -e alışık olmamak: He is unaccustomed to getting up early in the be unaccustomed to morning. farzetmek. -i hiç dü şünmemek: Don´t be thoughtless of the future! Geleceği ün!/Gelece ği dü şünmezlik etme! dü ş olmak: Are you through? Bitirdin mi? 2. Karar ı yalnız -i hiç çekememek. 3. Geleceklerini duymak beni son derece memnun etti. (manevi) bask ı altında olmak. yaln şaşırıp kalmak. (of) (-e kar şı) hoşgörülü olmak. I am unable to make the decision by myself.

. çok sıkışık bir durumda olmak. -e çatmak. ate k. dili zor durumda olmak. (tam) birine göre olmak: This job is göre. (uykuya) yatmam ış olmak: never up 1. şansı olmamak. hakkında tereddüt içinde olmak. -den şikâyetçi olmamak. 1. (favori rakip) yenilmek. 4. dili 1. -e dikkat etmek. dili 1. He´s unwilling to learn how to dance. k. -i dert etmemek. . enonunla son teknolojiye 1.b. Bu ın birkaç sayfas ı eksik. k. -de iyi/usta olmamak. her zamanki seviyede olmak. -e aday He is for mayor. (mide) bozuk olmak. sahip olmak. Belediye up gitmek isteyen var m ıkontrat ş bir kadro. -i göz önüne almamak. hakk ında kararsız olmak. -e aldırmamak. (-i) istememek: He was unwilling to go. k. 2. eksik olmak. işi bitmiş olmak. köşeye ıkışmak. sinirli olmak. -i bilmemek. 2. 1. for grabs. She´s never up k. -e alışık/alışkın olmamak. dili ile kar şı karşıya olmak/kalmak. -in üstesinden gelebilmek: Are you up to this? Bunu yapabilir I´m not up to talking to him today. 2. (yetki.. 5. en son de ile çok me şgul olmak. dili (bo ın elinde kal ır. (bir şey yapmayı) istemek: Who´s up for a movie? Sinemaya ? 2.. (to) (-e) razı olmamak. üzgün olmak. k. Gitmeye değildi.) olmak: adaylara aç ıkup olmak: This contract´s k. bir işe uygun niteliklere sahip olmamak.be under the weather be under way be underage be uneasy about be unequal to a task be unfamiliar with be uninterested in be unlucky be unmindful of be unqualified for a job be unqualified to do s. 2. (belirli bir şey yapabilmek için) yaşı tutmamak. right up your alley. dili hastalıktan kurtulmuş olmak. dü olmak. v. Bugün şmelerden haberdar olmak. iflasla karşı karşıya olmak. k. bir şeye canı sıkılmak. istenilen derecede olmak. bir işi becerememek. k. en sonmisin? olaylardan/geli ğ i ş iklikleri kapsamak. tic. be victorious be vulnerable to be wanted by the police be wanting be wary of be washed up k. hareket halinde/ilerlemekte/devam etmekte olmak. k. dili biri için biçilmiş kaftan olmak. -den endişe duymak. İng.o.b. dili mahvolmu ş olmak. (kötü bir şeye) açık/maruz olmak. 3. 1. 1. 1. altüst olmak. İng. tükenmek. harcanmak. . -den sak ınmak.) -e verilmi ş olmak. -e ilgi duymamak.t. -i iyi bilmek.´s alley be up to be up to date be up to one´s eyes in be up to par be up to scratch be up to snuff/the mark be up to the mark be upset be used up be vested in be vexed at s. kapan öfkelenmek. galip gelmek. 1. dili 1. in -den yoksun olmak: That man is wanting kitab 2. 2. dili hasta/rahats ız olmak. öngörülen standarda uymak. be unsettled about/as to be unskilled in/at be untroubled by be unused to be unwilling be up be up a creek be up a gum tree be up a gum tree be up against be up against the wall be up all night be up and about/around be up for be up for grabs be up in arms be up in arms be up on be up s. -i merak etmemek. s sabahlamak. bitkin alabora şmek. 2. ayağa kalkmış olmak. dili ayaklanm ış olmak. isyan halinde olmak. ı yataktan kalkm before seven. ayaklanmak. 2. polis taraf ından aranmak. noksan olmak: A few pages of this book are wanting.. dili istenilen düzeyde/nitelikte olmak. Bu i ş tam sana 1. 1. -i yapabilmek. bir şeyi yapmak için gereken niteliklere sahip olmamak. Saat yediden önce hiç yataktan kalkmaz. bitmek. ne yapacağını şaşırmak. 2. k. 2. k. zor bir durumda olmak. hak v. tükenmek. dili istenilen seviyeye varmak.. . -den haberi olmak.t. son modaya uymak. saymaca de ğerini bulmak. dili zor durumda kalmak/olmak. Dans He´s etmeyi öğrenmek raz ış olmak. Bu ihale ş püskürmek. iflas ın eşiğinde olmak. 3. k.

yüzünden akmak: His innocence was written all over his face. up (karma şık bir durumun) içinden çıkamamak: He´s all tangled up in those intrigues of his own devising. ö be worthy of (ağrılar. ğ u yüzünden ak ı yordu. işinin ehli olmak. -e razı olmak. dili tehlikeli/çok rizikolu bir durumda bulunmak. ask. nefesi kesilmiş olmak. heyecanl çok endişeli olmak. dili (birinin) ne yapt ığının farkında olmak. be wiped off the map k. ı dili (kendini) bir ho ş/tuhaf hissetmek. (düşüncelere) dalmış olmak. sorumluluk v. kendi dünyas ölümle kalım arasında olmak.b.o. ile ahbap olmak.. dili 1. genellikle (belirli bir şekilde davranmak/hareket etmek): He is wont to come early.) yüzünden çok çekmek: His body had been be wracked by/with ıtmadan çok çekmi şti. Suçsuzlu ı istememek. 2. Orada çalışanlara yorum. plaj arabas ı. Kendi entrikalar ının içinden ında ya şamak. birinin vaktini ayırmasına değmek: It´s worth your while to learn Spanish. haritadan silinmek. kararından hiç vazgeçmemek. k. 2. wracked by malaria. be worth one´s/its weight in gold k.´s grasp be wont to be worked up be worried sick be worried sick be worth be worth one´s keep be worth one´s salt be worth one´s while k. kumsal.olmak. duyabilmek. plaj. k. i. 2. iki ateş arasında kalmak. 2. k. Bu ığı candlestick´s maaşın karşılığı nı vermek. okulu k ırmak. (birine) dili . can midesi bulanmak. dili çok de ğerli olmak. with/by (bir görev. kendini (bir iVücudu be wrapped up in be written all over be/feel disinclined be/feel nauseous be/feel sorry for be/feel under the weather be/get chummy with be/get tangled be/live in a world of one´s own be/live on the razor´s edge be/make friends be/play truant be/skate on thin ice be/stand firm be/stand head and shoulders above beach beach buggy beachcomber beachhead âşık olmak. ak ıl kârı olmak. with/by (dert/keder) yüklü olmak: He was weighed down by his sorrow.) belini bükmek: Yüre hedeften olmak. 1. -in k ıymeti/değeri (belirli bir miktar) olmak. şe) kapts ırm ış olmak. hayatını kıyılardan topladığı enkaz ile kazanan kimse. birinin elde edebileceği bir şey gibi olmak. 1. (belirli bir miktar) değerinde olmak: This worth approximately thirty million liras. fark n hiç gerisinde kalmamak. nefes nefese kalm ış olmak. i.be way out in left field be weary of be weighed down be wide of the mark be wild about be willing to be winded fena halde yan ılmak. be within arm´s reach be within earshot be within reason be within s.o. dili 1.. be worth s. k. dili ald ığı maaşın karşılığını vermek. çok işe yaramak. dili birinin ne demek istedi ğini anlamak. hastalık v. -e bayılmak. 1. (yak ın olduğu için) işitebilmek. (durumun) ne olduğunun be wise to ında olmak.b. okyanustan ıy ıya vuran büyük dalga. ı O genellikle gelir. dili ald k. k kıyılar ı üzerinde ele geçirilen çıkarma yeri. (with) (ile) arkada ş olmak. 2. dersi asmak. dili birinin harcad ığı zamana değmek. ağırlığınca altın değmek/etmek. vazifeden kaçmak. dili -e hayran olmak. çağı yakalamak.. -e değmek. dü şman . dili ça ğı be with it be with s. k. i. sahil. ği acıuzak doluydu. -den çok üstün olmak. k.o. dili çok endişeli olmak. be wiped off the face of the earth yeryüzünden silinmek. 3. 2. kıerken zgın/öfkeli 1. ıskalamak. ac k. k. elinin altında olmak. s ırılsıklam k. olmak. -den bıkmış/usanmış olmak. birinin kavrayışı içinde olmak. 1. 1. k. -e ac ımak: I feel sorry for those who work there. k ıyı. -e layık olmak.´s while İ spanyolca ğrenmeye değer.

çekilebilir. -i unutmamak. ile ilgisi olmak. i. s. dili bin dereden su getirmek. ipe dizilmiş boncuk. tanıklık/şahitlik etmek. üzerinde ta şıyan kimse. They have the right to bear arms. s. i. boncuk gibi: beady eyes boncuk gibi gözler. 3. parlak. darbe. 1. i. Bu vergi fakirleri baya ğı ılda tutmak: You should bear in mind. hayvanca. 1. tohum.o. davranış. vazgeçmek. (saldıthe (under) (zor bir duruma) dayanmak: She´s bearing up well. sakal. sevinçle parlayan (yüz). -i ak ısın. -e sabır göstermek. azarlama. 1. f. galip (yumurta) ç ırpmak. 2. 2. 2. 3. i. Silah taşıma Senin akatlanmak. 2. saçmak ( ışık). yaymak. 4. 2./s. dili pazarlıkla fiyat indirtmek.beacon bead beads beady beak beaker beam beam beaming bean beanpole bear bear bear a loss bear down bear down on bear in mind bear no relation to bear no resemblance to bear no responsibility for bear on/upon bear s. s. İyi dayanıyor. 1. hal. (yüzü sevinçle) parlamak. -i çok etkilemek: This tax bears down on etkiliyor. (saldırı.´nin) en ağır/şiddetli kısmını çekmek: She ık´s wrath. den. s. vurmak. --en) 1. 1. zarara gayret etmek. 1. -in izlenmesi gerekmek. tane. -in suçunu üzerine almak. çarpmak. hayvan. (bir şeyin) kanıtı/delili olmak. f. ta şımak. baskı v. i. . (beat.´nin) en aığı şiddetli ısm ını çekmek. fasulye. sakals ız. da ilgisi unutmamal ile olmamak. ış. darbe sesi. k. 3. borne) 1. geri çekilmek. 3. i. 2. dili çok yorgun. s. mertek. 2. k. hatıl. (kalp) atmak. yatak. ğırlığını kaldırmaz. (yaygı olarak kullanılan) ayı postu. 1. tempo. müz. -in töhmeti alt ında kalmak. geniş ağızlı büyük bardak. Tar ık´ n r/ gazab ınıken çok o çekti. aklında tutmak. işaret ışığı. gelmek. s. 4. 2.also fazla bastthis ırmak: Don´tBunu bear the poor. sırık gibi kimse. kemere. pestili ç ıkm i. gaga. kaçmak. 1. ışın.. elinde bulunduran kimse. polis memurunun devriyesi. -e hiç benzememek. direk. araba/saban oku.t. 2. azarlama. kiriş. 5. i. bask ı v. çalmak (davul). 1. -e do ğru gelmek/ilerlemek. 5. tahammül edilebilir. dövmek. fasulye s ırığı. out bear the blame for bear the brunt of bear the brunt of bear up bear watching bear with bear witness bear witness to bear/keep in mind bearable beard bearded beardless bearer bearing bearskin rug beast beastly beat beat beat beat a retreat beat a retreat beat about/around the bush beat down the price i. (bore/eski bare. sakallı. f. vuru ş. unutmamak. i.b. den. 3. mil yatağı. i. boncuk. (bir şeye) delalet etmek. tav ır. -in sorumlusu olmamak. kaldırmak: It won´t bear your weight.b. boncuklar. 1. hesaba katmak. birini/bir şeyi doğrulamak/gerçeklemek. i. i. 2. çakar. 1. i. 2. ayı. putrel. dikkate almak. kerteriz. bore brunt of Tar rı. s. (silahta) arpac ık. yenmek. 4. k. geri çekilmek. fener. 2.

olmak. i. 2. nehir yata ğı. f. güzel şey. kunduz. güzelle ştirmek.u ğramak.came. dili birini öldüresiye dövmek. all hollow beat the air beat the bushes beat the rap beat time argo Defol! k. birinin posas ını/leşini çıkarmak. zool. dili bir şeyden çok daha üstün olmak.Beat it! beat off beat off the attack beat s. (down) -e yatacak bir yer vermek. k. f. uygun. 2.b. birinden daha üstün olmak. birini dövüp çürükler çok içinde b ırakmak. become. 3.come) 1.o. 2. felç olmak. i. yatak ve kahvalt ı. (çok) güzel.t. bak. k. haybeye kürek çekmek. z. s. çünkü. dili kovmak. -diği için. 1. aklanmak. çırpılmış (yumurta v. yaraşmak: That tie yor. beat to windward beat/bang/hit one´s head against k. bak. -i yat ırmak. 3. nedeniyle.. k. 2. up beat s. kuşkulanmak. çoğ. dili bo şuna uğraşmak. sinirleri boşanmak. 2. yak ışmak. f.. den. şüphelenmek. to a pulp beat s.). güzellik kraliçesi. 1. beaten nenmi ş. temize ç ıkmak. i. 2. f. güzellik. a stone wall rekoru k ırmak. birini büyük bir yenilgiye u ğratmak. tahtakurusu.o. kunduz kürkü. . için.b. defetmek. (bahçedeki) tarh. argo 1. 2. 2. bağ.. güzellik yarışması. el/baş işaretiyle çağırmak. birini ezmek. dili birini fena halde dövmek. beat/break the record f. saldırıyı tamamen püskürtmek. kuaför. birini pes ettirmek.). güzel kad ın. k. 1. merak etmek. güzellik uykusu. (kad ına) âş şı(patika. üzerinden geçilmi çiğğ .o. to -e yak ışan. 2. (be. f. havanda su dövmek. birinin pöstekisini sermek.yol âşıv. s. orsas ına seyretmek. 2. kötürüm O kravat olmak. 1. 1. k. karyola. be. endişelenmek. ışı felce kutuplaşmak. (kad ınlar için) kuaför salonu. yatak. sana yak 1. beauty shop. k.o. 1. güzelce. dili bo şuna uğraşmak. s. 3. becomes you. güzellik salonu/enstitüsü. bak. dövme (metal). --s/--x (boz) i. -den dolayı. i. down beat s. all hollow beat s. sevgili. yatak takımı. beat. dövülmü ş. birini cebinden ç ıkarmak. 1. tam pansiyon. (bir şey) (karşısında) çılgına dönmek. birini tekme tokat dövüp iyice h ırpalamak. down yatıp uyumak. kadın berberi. k. k. dili her yerde aramak. black and blue beat s. dili birine fiyat indirtmek. güzellik uzmanı. dili 1. i. k erkek. meraklanmak. tempo tutmak. cezadan kurtulmak.o. kastor. 2. i. ço beau beautician beautiful beautifully beautify beauty beauty contest beauty parlor beauty queen beauty salon beauty shop beauty sleep beaver became because because of beck beckon become become paralyzed become polarized become/get anxious become/get hysterical (over) become/get suspicious becoming bed bed and board bed and breakfast bedbug bedclothes i. bak. beauty shop. münasip.

1. önce. i. . zool. pancar. (çoğ. sızlanıp durmak. şlayanvücut kimse. çapk ın. i. fıçı birası. arı. --s) argo şikâyet. z.C.got.. i. bedpan bedridden bedroll bedroom bedside bed-sit bed-sitter bedsore bedspread bedstead bedtime bee beech beef beef up beefsteak beehive beekeeper beeline been beer beer on draft beeswax beet beet sugar beetle beetroot befall befit befitting before before Christ before long before the wind beforehand befriend beg began beget beggar beggar description begin beginner i. 1. ön ayak olmak. yard ım etmek. i.fell. i. sefalete düşürmek. 2. f.. dilenci. f. f. 2. düz hat. bak. i. s ığır eti. işe yeni ba . i. yol açmak. dili kuvvetlendirmek. 1. banyosuz. yalvarmak. rüzgâr yönünde. cephesinde. balarısı. begin. sakaroz. bak. i. i. (be.. tarifi imkâns ız olmak. i. tıb. i. kestirme yol. -den rica etmek. bak. yatağın başucu. (be. biftek. ba şlamak. 2. --en) ba şına gelmek. başlatmak. dilenmek. -den önce. çok gürültülü ve kargaşalı bir yer. İng. evvel. (yatakta kullan ılan) sürgü. tek odalı apartman dairesi. balmumu. mahvetmek. önce. çabuk.) milattan önce (M. i. i. i. yatalak. i. f.root) İng. i. meydana gelmek. i. kayın. i. f. (çoğ. tercihen. pancar şekeri. i. beet. f. yatak tak ımı.. düz çizgi. karyola. --ging) 1. f. argo şk.). bira..Ö. ba ğ (B. --ning) 1. (--ted. (çoğ. i. İng. tımarhane gibi bir yer. z. edat 1. 2. 3. pancar. sebep olmak. arı yetiştiricisi. i. (--ged.). s. 1. f.ten/be. f.gun. (be.. beeves) sığır. 2.bedding bedfellow bedlam Bedlam broke loose. i.Ö. --ting) 1. yatak örtüsü. yatak odas ı. 2. bed-sitter. Kıyamet koptu. i. be. kayın ağacı.got. yak ışan. f. babas ı olmak.gan. i. s. önünde. bulmak. bot. arıcı. k ınkanatlı böcek. yak ında. yatma zaman ı. 2. yerine. of -den dilemek. i. dostça davranmak.. arı kovanı. huzurunda.. dürülü yatak. ikâyet etmek. 2.. 3. önceden. İsa´dan önce (İ.got. --ting) yak ışmak. yatak yarası. anlatmaya sözcükler yetmemek. uygun olmak. be. be. i.

begin. . i. Arkada The children were running z. ısrarlı istek. i. 1. i. İng. i. İng. bakmak... belabor. esas. i. inanmak. (somut anlamda) pe ş koşuyordu. muhasara etmek. İng. behoove. bak. f. Çocuklar pe şinden ıklar arkas ında. f. Terbiyeni tak ın! i. hareket etmek. İng. 1. We left them far behind. seyirci. 1.. Belçika. Belçika. 1. 1. bak. yak ışık almak. inanç. 1. 2. oldu i. Beyaz Rusya. başlangıç. ayartmak. (bir şeyi) do you? Bu tatili bana fazla görmüyorsun... minnettar. z. fırlatmak. oluş. püskürtmek. güçlü bir inanç duymak. 2. aklın f. i. s. iman etmek. 1. s. kellesini uçurmak. i. içeride. f. bak. yakışmak..s. O nokta üzerinde fazla durma. çan kulesi. inanılır. içeride. geğirme. f. vaktinden sonra. Behave yourself! behavior behaviorism behaviour behaviourism behead beheld behest behind behind bars behind bars behind one´s back behind the scenes behind the scenes behind the times behold beholden beholder behoove behove beige being belabor belabour Belarus Belarussian belated belatedly belch beleaguer belfry Belgian Belgium belie belief believable believe i. f. perde arkas ında. bak.ly. bot. beget. f. i. kuşatmak. 2. borçlu. f. 4. yanlış/sahte ğunu göstermek. -meli. baş. Belçika´ya özgü. k. cezbetmek. bak. dili hapiste. 2. 2. s. demode. 2... bak. f. f. (be. (--d. i. (bir şeyi) (birine) fazla görmek: You don´t begrudge me this vacation. bej.beginning begonia begot begotten begrudge beguile begun behalf behave behave o. etrafını çevirmek. gizlice. boynunu vurmak. 2. kaynak.. davranmak. f. f. varoluş. bak. i. yaratık. i. davran ışçılık. behold. f. 2.held) 1. 2. -in arkas ından. -in gıyabında. f. behavior. 2. behaviorism. üzerinde fazla durmak: Don´t belabor the point.. varlık. 1. be. 3. ğil mi? 2. bak. davran ış tarzı. begonya. parmakl k. i. s.. 3. i. geç kalmış. görmek. Belçikalı. perde arkas ında. çağın gerisinde. de ı çelmek. 1. geğirmek. etrafını sarmak. 2. s. beget. buyruk. terbiyeli davranmak. ısrar: She would sometimes sing at the şinden. 1. parmakl ıklar arkasında.. Beyaz Rus. s. f. dili hapiste. Beyaz Rusça. gecikerek.ing) 1. i. larının geride: ısrarlı istekleri üzerine bazen şarkı behest of friends. gecikmiş. davranış. Onları behind. sanmak. insan. 1. saptırmak. Belçikalı. gözlemlemek. i. 2... f. emir. 1.. gerekmek. f. (sahte bir şey) (gerçek bir şeyi) örtmek.

. 2. i. den. 1. 1. aşağıdan. kemerle ba ğlamak. i.. dönemeç. s.. Beliz. oryantal dansöz. viraj. i. dövüşken. i. ç ıngırak. aşağıya: The sea beneath was blue. 2. kavgac ı. akl ı yatmak. k. eğilmek. 3.. savaşçı. -e güvenmek. benim. 2. böğürmek. edat aşağılık. zil. i.. Beliz´e özgü. k şeye) 2. 1. eğilir. 1. O (kimasa şisel) e şya. bak. dilber. aşağıdan. i. Belarussian. sevgili. i. 1. f. 3. göbek atma.. i. rakkase. bellboy. aşağıda. 2. i. kemer. sıra. kavgac ılık. dalgın. ıvrılmak. bot. i. k. kıvırmak.From . şaşkın. 2. two floors below iki kat aşağıda. şiddetle vurmak. s. i. dili Sus!/Çeneni kapa! f. 1. Believe me! believer belittle Belize Belizean bell bell pepper belladonna bellboy belle bellflower bellhop bellicose belligerence belligerent bellow bellows belly belly dancer belly dancer belly dancing bellyache bellybutton belly-up belong belongings Belorussia Belorussian beloved below below average below par belt belt buckle Belt up! bemoan bemused bench bench mark bend bend to/towards bendable bends beneath beneath contempt 1. to (bir şey) (birinin) malı olmak. dili yumruk indirmek. seviye işareti.. dili göbek. çan. the river flowing ağı da akan nehir. -e inanmak. those below below nşalt ında.. i. karın ağrısı. i. bağlamak. körük. beneath there came a voice. 1. kıstas. A şağıdan bir ses geldi. rezil. ço i. Belarus.. kemer tokas İng. (bir s. bank. denektaşı. dövüşken. bot. f. bükülmek. küçümsemek. otellerde oda hizmetçisi çocuk. i. 1. dirsek. bak. i.. güzelavratotu. birine güvenmek. dili şikâyet etmek. kampana. aşağıya: from below aşağıdan. mümin. röper noktas ı. üzüntüsünü 2. 2. s. i. 1. çevirmek. belladonna. 4. göbek çukuru.o. inanan. f. bağırmak. i. (bent/eski --ed) 1. e ğmek. Sözüme inan! i. inleyerek yakınmak. karın. güzel kad ın. 2. aziz. f. (bir şeyden) ağlayıp sızlayarak şikâyet etmek. i. röper. sızlanmak. Oryantal dans. dövüşkenlik. z. s. küçültmek. 2. Aşağıdaki deniz maviydi.. 2. Belizli. aşağıda. 2. kolan. savaşçılık. saymaca de ğerinin altında. i. kavgac ı. tek. z. alçaltmak. çançiçe ği.. ço ğ. k. kuşak. belirtmek. dansöz. dolmalık biber. 1. s. i. Oryantal dansöz.believe in believe in s.. to -in üyesi olmak: Bahri belongs to the Moda i. sevgili. f. ölçüt. f. bükmek. kıvrım. (birine) ait olmak: That table belongs to me. k. kayış. Beliz. eğrilir. ı. z. bükülür. ğ. vasatıa tic. kuşatmak. s. Belizli. bak.

bulaştırmak. ırl ı. etrafını almak.nin. ha şlamak. i. ısmarlama. yitirme. etli ve zarlı kabuksuz meyve. en iyisi. -den faydalanmak. -den istifade etmek: This m amac ıyla düzenlenen konser. yardı-den i.. i. İng. 2. fayda. -den yoksun kalm ış: bereft of strength kuvvetten düşmüş. 3. çatlak. matemli. i. hayır işine para bağışlayan. 1. iyi. f. konu dışı. 1. hayırlı. ısmarlama iş yapan. 1. düzenbaz. üçkâğıtçı. f./I´m willing to bet . 1. -in yanında. i. yard ımsever. 1. rıhtımda ı. k. vasiyet. Beninli. bereketli (toprak). yararlı bir şekilde. yaslılar. -den ba şka. s. 2. benzen. Bahse girerim ki . z. üstelik. bağış. kim. s. s. 2. 2. edat 1... hakk ından gelmek. yard ımsever. dili o biçim. 1. 2. bağış. hayır işine para bağışlama. 1. 1. ısmarlama yapılmış. 2. -e nazaran. bağışçı. kutsama. 4. -in yarar ına olmak.). 3. gemici ranzas istirham f.. s. s. en iyi yol/çare. den. konu dışı. cömert. -in dışında. beside the mark beside the question besides besiege besmear besotted besought bespoke best best best bet i. f. çılgınca hareket eden. i. yas. Be. yanında. hay şak huylu. kendinden geçmiş. 2.b. azarlamak. bak. aptal.. i. matem. 1. (gemiyi) rıhtıma palamar yeri./My bet is . s. vasiyet etmek.ese) Beninli. bak. 2. f. (çoğ. beseech. manevra alanı. 2. yarar. kaybetme. cömertlik.set. 2. hırsız. f. dili hilekâr.rü şvetçi. --ting) 1. edat 1. k. yan ına. i. (be. hiç güvenilmez. 4. ayrıca. k. 1. kirletmek. baskın çıkmak. (good ve well´in enüstünlük derecesi) en iyi. (be.. i. 2. 2. -e yararı dokunmak. i..sought/--ed) yalvarmak.. s. i. -in etrafını sarmak/çevirmek.. s. yakayı bırakmayan. takdis. 5. I´ll bet . den. yumu iyicil. den. f. 2. yararlı. 1. geçmek. eğri. mirasç ı. hayır işine bağışlanan para. 3. yararlanan kimse. Benin. -e yararlı olmak. benzin. cömert. etmek. bere. kâr gayesi gütmeyen (kurum v. vâris. f.benediction benefaction benefactor beneficence beneficent beneficial beneficially beneficiary benefit benefit concert benevolence benevolent benign Benin Beninese bent bent benzene benzine bequeath bequest berate bereaved bereavement bereft bereft of beret berry berserk berth beseech beseechingly beset besetting beside beside o. (ölüm nedeniyle) kayıp. 2. yenmek. bend.. s. faydalı. hayır işine bağışlanan para. from yararlanmak. i. görev. çılgın. f. en ho ş. Benin´e özgü. selim (tümör). . yard ımseverlik. yanı sıra.. başına üşüşmek. f.. i. Benin. s. cömertlik. İng. i. s. en uygun.. miras olarak b ırakmak. i. -i kuşatmak. z. i. 4. kıvrık. yalvararak. bükülmüş. f. matemliler. 2. s. (taşıtlarda) yatak. 2. yaslı. 1. s.s. yumuşak (hava). ranza.. 3. bağış. dili deli.. z. iyi. yard ımseverlik. hayırlı. sersem. iş. sarho ş. -i ku şatma altında tutmak. iyi huylu. 1.. -e s ıkıntı vermek.

pahlanm ış kenar. z. ele verme. Bence orada olmas ı kesin. içecek. sayısız. 1. z. bacaklar ını ayırarak binmek. dili söz aram ızda. hayvana yak ışır şekilde. daha iyi bir ş gittikçe daha iyi. kuşkusuz. ötesinde. Butanlı. dili eş. arasında. s. üstünlük. f. (--ed/--led. dili eş (kadın/erkek): Where´s your better half? Eşin nerede? Hiç olmamaktansa vars ın geç olsun. i. f. bet he´s there. ihanet etmek. me şrubat. (good ve well´in üstünlük derecesi) 1. 1. betide betray betrayal betrayer better better and better better half better half Better late than never. büyü yapmak. s. 3. ihsan etmek. pahlanm ış. 1. hayvan gibi. be. çok dikkat etmek. --ring) harekete geçirmek. i. bias me against him. 3. 2. z. çoksatar. i. .strode. bahis tutu Ik. 2. cezbetmek. O alamet. önyargı. 2. f. sak ınmak. the two of them ikisi arasında. i. daha güzel. -e alamet olmak: It betides good. 2. --ting) ı1. sayılamaz. (--red. kalabalık bir grup: That bevy of beauties made the house ring with yla çınlattı. 1. (bet/--ted. e ğilim. -den öte. aldatmak. i. k. Bhu. öbür dünyada. 1. aras ında: between Kadıköy and Üsküdar Kadıköy ile Üsküdar ında. mama önlü ğü. verev. (bir şeye) ağılamak. şüphesiz. (birinin) ba şına gelmek: Woe betide them! Başlarına taş yağsın! 2. 2. büyülemek. ele vermek. ihanet eden. f. ekilde. yerinden oynatmak. f. Butan. şüphe götürmez. 2. edat 1. -e iltifat etmek. şaşırtmak. vah şi. between aras ızda. daha çok. öteye. kurtarılamaz. erişilmez. i. hayvanca. k. daha iyisi.best man best seller bestial bestially bestir bestow bestow favors on bestride bet Bet your boots. tartışmasız. hıyanet. i. i. f. şev. 2. hain. 1. --ing/--ling) pahlamak. büyüleyici. f. (be. önyarg i.tan. Beni onun aleyhine çevirmeye s. -e hay f. (çoğ. 1. hayvana ait. s. i.strid) 1. Butan. k. Oradan öte da ğdan başka şey yok. 2.den/be. s. 2. bahis. paha biçilmez. i. 2. kuşkusuz. f. Butan´a özgü. son derece. 1. ilâ: laf/söz aram söz aram ızda. O güzeller evi kahkahalar ıflanmak. 1. gözünü açmak. pah. -den sonra: Beyond there there´s nothing but mountains. f. between between you and me between you and me and the gatepost you and me and the between lamppost bevel beveled beverage bevy bewail beware bewilder bewilderment bewitch bewitching beyond beyond doubt beyond measure beyond number beyond price beyond question beyond the veil beyond/out of reach beyond/past redemption Bhutan Bhutanese bias biased bib sağdıç. vahşice. daha iyi. laughter.ese) Butanlı. şüphesiz. 2. sersemletmek. kabaca. kaba. s. hayra göstermek. her nda bulunmak/uzanmak: Istanbul bestrides two iki tarafında/yakas şmak. yetişilmez. dili Emin olun. ötesi. (on/upon) (-e) vermek. i. ötede. bahse girmek. edat 1.strid. kuvvetle sanmak: f. şaşkınlık. f. (birini) (belirli bir şekilde) etkilemek: They tried ılıto . iddia. -e ayrıcalık tanımak.

saçmal ık. s. emretmek. s. Biblical. Kitabı Mukaddes. 1. dili bisiklet.. s. 2. i. resmen evliyken ba şka biriyle yasadışı olarak evlenen kimse.o. f. uygun zaman ı beklemek. dili kodaman. huysuzluk. iki yüzüncü yıldönümüne ait. f. k. 2. i. 1. veda etmek. i.ceps) anat. bifokal. Biblically. kocaman. iki yüzüncü yıldönümü. huk. giri şim. 2. dili kodaman. k. i. dev şirketler. dar görüşlü kimse. (kapalı) bisiklet park yeri. --den/bid. büyüklük. 1. f. dili Bilge´nin kazanmas ı kesin. i. k. büyük. (--d/bode. resmen evliyken ba şka biriyle yasadışı olarak evlenme. argo kodaman. aç ık artırmada fiyat artırmak. k. i.. i. i. s. k. bisiklet kullanarak gitmek. iri. kaynakça.. s. birine veda etmek. bisiklet. i. s. atışmak. 3. söylemek. huk. i. iki yılda bir olan. bağnazlık. yıkılmamak.i. bağnaz. etmek. s. i. bikini. den. mutaassıp. tekumanda f.2. yapmak. s. i. bilingual bilious i. briç deklarasyon şebbüs. ters. münakaşa etmek. dili kodaman. --ding) 1. öd. çift odaklı. taassup. sabretmek. bak. bi. eli aç ık. farewell bide bide one´s time bide one´s time biennial bier bifocal bifocals big big business big gun big shot big shot/wheel big wheel bigamist bigamy bighearted bigness bigot bigoted bigotry bigwig bike bikini bilateral bile bilge Bilge can´t help but win. 2. ayaklı tabut altlığı. Kitabı Mukaddes´le ilgili olarak. i. etkili. i. iki dilli. sintine. garaz. s. huysuz. 2. tabut taşımak için kullanılan tekerlekli sedye. (çoğ. 1. . bibliyografya.Bible Biblical biblical Biblically biblically bibliography bicarbonate bicarbonate of soda bicentenary bicentennial biceps bicker bicycle bicycle shed bid bid bid farewell bid s. --d) 1. (bade/bid. bicentennial. Kitabı Mukaddes´e ait. çekişmek. önermek.. beklemek. bisikletle gitmek. bağnaz. i. önemli. --ding) 1. çoğ. oturmak. karina. bifokal gözlük. 3. i. bak. safraya ait. i. kin. bikarbonat. k. s. f. aksilik. dili kodaman. Eski ve Yeni Ahit. Kutsal Kitap. cömert. demek. bir şeyin zamanını beklemek. 2. (bid. mutaassıp. iki taraflı. s. bak. öde ait. karbonat. 1. öneri. z.. i. iki kenarlı. terslik.. z... safra. pazı. aksi. dayanmak. 2.. s.

hesap. Aras ıra ılabilen) dürbün. zorlayıcı. i. biçerba i. 1. ilan tahtas ı. i. i. cüzdan. 1. tutkal. dalgalı. biyokimya. f. bir giysi) ğlar. sağlık belgesi. milyar. ciltlemek. i. dirimbilim. i. fatura. 1. gaga.bin çift. . (duman) buram buram çıkmak. bağlayıcı. şişirmek. i. sandık. 2. kambiyo senedi. –– ball bilardo topu. biyolojik aç ıdan.D. trilyon. 3. 2 kenarını tutturmak. i. kuş kafesi. ya şambilimci. i. s.B. kandırmak. dirimbilimci. ikili. biyolojik saat. i. s. biyolog. doland ırmak. erkek keçi. yaşamöyküsü. ciltleme. f. s. konşimento.bilk bill bill bill of exchange bill of exchange bill of fare bill of fare bill of health bill of lading bill of lading bill of rights bill of sale billboard billfold billiard billiards billion billow billowy billy billy goat bimonthly bin binary bind binder bindery binding Bing cherry binge binoculars biochemistry biodegradable biographer biographical sketch biography biological biological clock biological warfare biologically biologist biology biped bipedal birch bird bird cage f. sarmak. i. i. yemek listesi. erkek keçi. yemek listesi. biyolojik. Betula. teke. Napolyon kirazı. 1. ciltevi.b. poliçe. (dar ız etmek. (büyük) dalga. (bound) 1. kambiyo senedi. 1. poliçe. 4. i. insan haklar ı beyannamesi. 1. 2. 1. (iki gözle bak i.´ni saklamak için) kap. bot. hayat hikâyesinin özeti. i. 2. teke. 1. ba ğlamak. 2. iki ayaklı hayvan. dili cop. manifesto. dirimbilimsel. iki ayaklı. ya şambilim. s. (yelken) şişmek. (kömür. 2. biyolojik sava ş. 2. wood odunluk. k. 2. i. –– hall bilardo salonu. ayda iki kez olan. Napolyon. then.. konşimento. kâ ğıt para. çok (duman) (yelkeni) s. fatura. bilyon. i. i. f. çevreye zarar vermeden toprakta çözünebilen. 1. yer: coal bin kömürlük. dalgaland ırmak. i. 3. biyografi yazar ı. s. biyografi. 3. biyoloji. kanun tasarısı. A. hu ş. kenar şeridi. 2. aldatmak. i. 3. İng. z. iki ayda bir olan. fatura çıkarmak. bilardo. ya şambilimsel.rahats 2. çok fazla içki içilen süre: He goes on a weekend binge every now and hafta sonu boyunca içki içmekten başka bir şey yapmaz. menü. biyolojik olarak. i. s. ciltçi. cilt. dalgalanmak. i. kuş. fazla sıkmak. tah ıl v. i.

i. nüfus kâ ğıdı. doğum lekesi. 1. tuhaf. geveze. bak. s. 2. keskin. (çoğ. acı (söz). 2. 1. siyah. f. s. 1. yava ş yavaş. s. k. ikie şeyli. matkap. f. gem. hem ac ı hem tatlı. . k.. k. 2. soy. kasvetli. acı. 1. bizon. 3. i. kara. 1. dili cadaloz kadın. 2. iyi ve kötü.. ba şından bite off more than one can chew ık. i. f. dili bir yerde ancak geçici bir süre için kalan kimse. 2. i. madenkömürü. i. karanl ık.son) zool. lokma. i. 1. k. zenci. başlangıç. 1. s. (öfkesini/üzüntüsünü belli etmemek için) duda ğını ısırmak. şiddetli. lokma.. duyan. d 2. keskin. --bing) gevezelik etmek. kuşların avlanması yasak olan yer. dili elde olan yararlı şey. bo ğaz. dili (zor bir) karar almak. (nüfusa göre) do ğum oranı.´s nose off bite the bullet biting bitten bitter bittersweet bitumen bituminous bituminous coal bizarre blab Black black birine ters cevap vermek. i. biçimsiz. k ırıntı. kafadarlar.. f. 1.ten) sırdili ık. satranç fil. 1. 2. zenci.. İng. tükenmez kalem. doğum. bite. kuş ötüşü.o. bit. s. dili huylar ı birbirine benzeyen kimseler. doğum günü. i. kancık. i. (soğuk veya rüzgâra özgü) büyük şlere/işesertlik.şı piskopos. acayip. göçmen ku ş. bi. 1. yaş günü. i. i. 1. 3. etmek. 2. s. kaynak. biseksüel. tükenmez. doğum kontrolü. doğuştan olan özür. bitter (çikolata). bak. doğma. katran. göçmen ku ş. yırtıcı kuş. bisküvi. şekersiz. parça. i. bite one´s lip bite s. i(içkide) 3. 2. girişmek/kalk ışmak. s. i. 1. 2. kuş evi. bo şboğazlık etmek. kirli. boş s. (bit. (bal ık) oltaya vurmak. her iki cinse erotik istek kar i. sert. bilg. biseksüel. ikicinslikli. göçebe kimse. ısırmak. kuş gözlemcisi. kuş cenneti. i. azar azar. (--bed. 2. şirret. kuşbakışı. (soğuk) yakmak. bit. 2. ac ı. elde olan fırsat. 1. İng. bitüm. i. dişi köpek. ırd ır etmek. 2. yırtıcı kuş. bitümlü. doğum yeri. i. siyah. ziftli. k. garip. 1. f. 2. çift cinsiyetli. dili şikâyet p durmak. ısırıcı (rüzgâr). 3. doğuş. bite.bird in the hand bird of passage bird of passage bird of prey bird of prey bird sanctuary bird watcher birdcall birdhouse birds of a feather birds of a feather bird's-eye bird's-eye view biro birth birth certificate birth control birth defect birthday birthmark birthplace birthrate biscuit bisexual bishop bison bit bit bit bit by bit bitch bite k. 1. zift gibi. delgi. kara. 2. i. çörek. s ızlanı1. s. zift. i. 2. zenci. 4. ac ı. parça.

2. kara veba. 3. 3. i. kara liste. k. 2. i. karabiber. 1. 2. köpekotu. (kürekte) pala. nalbant. s. şantaj yapmak. i. şantaj. karadut. masum. anat. karartmak. kimsenin dikine gitmeyen. 2. ailenin yüzkaras ı. kılıç. f. kara leke. s. siyahlık. benzi atmak. morarm ış göz. f. 1. 1. ince uzun yaprak. bot. siyah beyaz resim. (bıçak) ağzı. cowpea blackguard blackhead blackjack blackleg blacklist blackmail blackmailer blackness blackout blacksmith blacktop bladder blade blah blame blameless blameworthy blanch blancmange bland 1. alçak. sütlü pelte. 1. 2. asfalt.. siyah göz. karaborsa. dili grev kırıcı. f. f. yazı. 1. i.black and white black belt black book black box black coffee black cumin black eye black horehound black leopard black list black magic black market black mulberry black out black pepper black pepper black plague black sheep black tie black-and-blue black-and-white blackball blackberry blackbird blackboard blacken black-eyed pea. kara liste. . kabahat. s. i. i. karşı oy kullanmak. bir suç veya ba şarısızlığın sorumluluğu. başı siyah olan sivilce. (kabu ğunu soymak için) (bademi) biraz haşlamak. 2. i. kara ısırgan. morarm ış. İng. i. küfretmek. i. 2. --ping) asfaltlamak. i. mesane. siyah pars. f. i. 2. s. s. karabiber. i. sövüp saymak. karalamak. 2. böğürtlen. göz kararmas ı. dili saçma. s. karatavuk. kara kutu. 1.. 1. rezil. kısa süren şuur kaybı. i. 1. kabahatli. çöreotu. 1. sidik torbas ı. lekelemek. f.. ayıplanacak. karalık.. karartmak. 2. 1. 2. i. çürük. iftira etmek. 4. şantajcı. -i kara listeye almak. f. edepsiz. i. siyah beyaz: black-and-white television siyah beyaz televizyon. karartma. alçak kimse. can s ıkıcı. (kötü bir amaç için yap ılan) büyü. siyah papyon kravat. börülce. suçsuz. i. suç. kara listedekilerin kayıtlı olduğu defter. smokin. f. i. s. k ısa bir süre için şuurunu kaybetmek. i. (--ped. kara tahta. paluze. bezdirici. i. tadı bebek maması gibi ve hazmı kolay olan (yemek). töhmet. suçu (birinin) üstüne atmak. i. gözü kararmak. sütsüz kahve. hav. cop. judo siyah ku şak. demirci. k.

dili ac ımak. f. s. kötü. i. harmanlamak. i. nimet. f. (bled) 1. battaniye. 2. 1. yanan şey. maden oca (roket) uzaya f ırlatılmak. 2. i. i. borununkine benzer ses. m ızırdanmak. 4. kan ağlamak: My heart bleeds for tlık olas kurbanlar ı için içim kan ağlıyor. i. 1. donatmak/kaplamak. boş boş. i. (yolık. i. teşhir etmek. dinamit tapas ı. f. kutsanm günü. rüzgâra açık. sar ıp sarmalamak. i. ç . ğuk/sıcak) (bitkiyi) kavurmak. Allah hakk ında kötü konuşmak. usanm ış2. karıştırmak. k. öfkeli parlama. 1. boş gözlerle: look blankly at -e anlamamış gibi bakmak. 2. küfretmek. kör olası. s. açık ciro. 2. -e ateş etmek. arma. 2. sızlanmak. 1. i. bip sesi çıkarmak. 2.blandishment blank blank cartridge blank check blank endorsement blank verse blankbook blanket blankly blare blasé blaspheme blasphemy blast blast furnace blast off Blast! blasted blasting cap blatant blaze blaze a trail blaze a trail blaze away at blaze up blazer blazon bleach bleachers bleak blear bleary bleary-eyed bleat bled bleed bleeding bleep blemish blend blend in blender bless bless s. f. dili birini ha şlamak/azarlamak. -i hararetle yapmak. 2. f. 1. beyazlatmak. dili Allah ın belası. herkese ilan etmek. olmayan bir yerde) yol 2. k. -işate birden parlamak. ıcı olmayan. 1. boş. İdrought. takdis etmek. 2.. f. 1. tahrip etmek. yapmak. f. açık. s. rüzgârdan korunmasız. dili kör ı. yüzünden akan. 2. kusur. sana bu çocuklar ış. i.. 1. Allahın Allah . 1. (so y ğı . ıkmak. m ızırdanma. 3. boru sesi. out Bless you! blessed blessing i. 1. Allah kahretsin! s. blender. 2. i. alev alev parlakl r açmak. bir tür aç ık tribün. s. 2. ç ığı 1. 1. not defteri. 1. i. f. kafiyesiz on heceli nazım şekli. sergilemek. spor ceket. 1. 2. s. 1. i. -e boş ş bakmak.o.. infilak. yazısız kâğıt. ile uyumlu olmak. Allah hakk ında kötü konuşma. yangın. beyaz. bo i. yazısız. hata. piyangoda bo ek. Çok yaşa! be blessed with (Allah) (birine) belirli bir nimeti bağışlamak: ı ihsan etmi You´re blessed these 3. k. 5. 2. ongun.with 2. kutsal. i. ş numara. kurusıkı fişek. sulanm ış/çok çapaklanmış/kızarmış (göz).. 1. kurus ıkı fiş açık çek. 2. . 3. k. i. soğuk ve kasvetli (hava). harap. yüksek ses. iç aç s. harman. 1. z. f.. 1. s. 3. söylemek. bezgin. bip. 2. bak. geçi şe tutmak. melemek. eritme yakmak. 1. f. karışım. 2. küfür. 2. (göze çarpan bir şekilde) ilan etmek. atın alnındaki beyaz leke. dili the victims of the Kı ng. f. bak. uymak. meleme. kanamak. k. leke. f. k. 2. (göze çarpan bir ğeyle) artmak. s. ç ığır açmak. blazer. İng. gürültü yapan. kar ıştırıcı. çamaşır suyu. 1. apaç ık. f. dili çok e ğlendirici bir şey. (--ed/blest) kutsamak. 3. ünlem. yava şça katmak. bleary. kanayan. kutsama. boru gibi ses ıkarmak. anlamsız. 1. takdis. s. hayırdua. sızlanma. aş i. alevler: the blaze of the fire yang ının alevleri. gözleri sulanm ış/çok çapaklanmış/kızarmış. patlama. children. kandırmak için söylenen veya edilen iltifat. çok tiz ve anlık elektronik ses. bleed. 3.: every blessed day her Allah ın ş. 3. ağaçların gövdelerinde çentikler açarak yeni bir yolun yerini işaretlemek.

k. ablukaya almak. saçmalamak. açmaz. sinyal lambas ı. avcıların avlarından gizlendiği kama sokak. 1. f. gözünü almak. mutluluk. 1. saçma. 2. s. bak. büyük parça. dili ha şlama. kendi önyarg ısının insanı anlamaktan ğ i ü. i. kesmek. 2. 2. büyük s. kan bankas ı. 2. 1. soldurmak. mahvetmek. katliam. i. tıkamak. 1. kabartmak. f. kabartmak.. s. k. z. i. abluka etmek. 1. çoç ğı . gözlerini ba ğlamak. palanga. f. 3. bak.kmaz.b. 1. konu. neşeli. pol. . 4.. kabarmak. i.. blitz. 2. i. stor.. 1. kabarc ık.. sarışın (kadın). su toplamak. (retinada) kör nokta. f. bir gözü kör. s. çok mutlu. 2.. eksiksiz bir mutluluk. İng. kan sayımı. 2. 2. önceden tan ışılmayan biriyle eğlence yeri. jaluzi. göz kırpma. (kumaşı/kitabı) kalıpla basmak. i. arkadaş. i. bless. i. engelledi ğ i. i. i. kan. tıkama. fiske. i. neşeli/şen/tasasız bir şekilde. i. (deliği/boşluğu) doldurarak kapamak.blessing out blest blether blew blight blind blind alley blind as a bat blind date blind in one eye blind spot blinder blindfold blindfolded blindly blindness blink blinker bliss blissful blister blithe blithely blitz blitzkrieg blizzard bloat bloated blob bloc block block and tackle block letter block print block up blockade blockage blockhead bloke blond blonde blood blood bank blood bank blood bath blood count blood feud k. şişirmek. kan davas ı. dili kör gibi. s. tıkamak. soy. tipi. kör etmek. dili adam. tasasız. şişmiş. k..iki s ıkım hardal. azarlama. 1. büyük bina: block of flats apartman. İng. 2. den. f. kavurmak. blow. mantar. office block (bürolar ın bulunduğu) iş hanı. 2. f. ç ıkmaz (sokak). lambas i. k ıvamı koyu iri bir damla: a blob of paint bir boya damlası. gözbağı. 1. kurutmak. 3. 2. şiş (karın. s. lokanta v. gamsız. i. ştırmak. i. âmâ. kör. kör gibi. kitap yazısıyla yazılan büyük harf. 1. blok.leş). dangalak. tıkanma. f. kan bankas ı. çakar. sarı (saç).. ç ıkmaz k. i. blok. 2. z. at gözlü ğü. i. abluka. f. f.. i. s. pürneşe. 3. i. sarışın (erkek). blok. 1. yıldırım saldırı. İng. two blobs of mustard i. oto. f. dili yağ tulumu.´ne gitme. at gözlü f. körlük. küf. parsel. blokaj. dili mankafa. 1. İng. afet. gözü ba ğlı. İng. i. şen. göz k ırpmak. şişko. bak. anat. (devamlı) yanıp sönen sinyal ı.

f. kan şekeri.. 4. 2. kan damar ı. s. çok k ızmak. baya ğı. uçurmak. k. kan zehirlenmesi. k. 1. kan grubu.o. f.. düşmek. kan nakli. kana susamış. birini vurmak. (fırtına) dinmek. lekelemek. zalim. (açılmış) çiçek. geli şmek. dili k. kana susam ış. sigortay k. kiralık katillere verilen para. dili 1. ateş ederek birini öldürmek. 3. blotting paper. ayıp. İng. çiçek açmak. s. dili karars ız olmak. yok etmek. fiske. (lastik) patlamak. 2. Rüzgâr ı att ırmak. 2. s. 2. 2. ba şına kurşun sıkmak. dıortadan ile kurutmak. kabart ı. dili 1. parlamak. kan çana ğına dönmüş (göz). (--ted. kurutma kâ ğıdı. birini çok şaşırtmak. kusur. canavar ruhlu. çiçek açm ış.´s cover blow s. darbe. sümkürmek. leke. 1. çiçek vermek. bahar açmak.. (blew.´s mind kan davas ı. i. --ting) 1. f. k. 1. dili tepesi atmak. bozmak. dili ans ızın gelmek. i. k. k. solumak. 1. dili kendi reklam ını yapmak. kan bas ıncı. dili 1. diyet. dili birinin gerçekte kim oldu ğunu göstermek. k. üfleyip söndürmek. kan dökme. adamakıllı. İng. bluz. k. papyebuvar. kurutma kâ ğıdı. 1. bak. çiçek. blown off the chimney cowl. away blow s. silmek. uçmak: The wind has ınöfkelenmek. kan gibi. dili kör ı. kan tahlili. tazelik. canlanmak. i. i. .blood feud blood group blood money blood poisoning blood pressure blood pressure blood sugar blood test blood transfusion blood transfusion blood type blood vessel bloodcurdling bloodshed bloodshot bloodthirsty bloody bloody-minded bloom blooming blossom blot blot out blotch blotter blotting paper blotting paper blouse blow blow blow a fuse blow great guns blow hot and cold blow in blow one´s brains out blow one´s cool blow one´s nose blow one´s own horn blow one´s own horn blow one´s own trumpet blow one´s top blow one´s top/stack blow out blow over blow s. 2. dili tepesi atmak. diliı. inatç aksi.o. 2. birine çok keyif vermek. dili tepesi atmak. 3. mürekkep lekesi. s. geçmek. tansiyon. külahını uçurdu. --n) 1. 2. kan grubu. i. 2. leke. başına kurşun sıkarak intihar etmek. 2. hunhar. i. k. gömlek. 1. i. f. övünmek. k. k. s. f. olas İng. lekelemek. kan nakli. anat. 1. 1. dili kendi borusunu çalmak. lekelenmek. gençlik. tüyler ürpertici. 2.o. k. 3. 1. 1. 2. böbürlenmek.. k. kendi reklam ını yapmak. 3. argo kör olası: That blooming telephone! O kör olası telefon! i. s. k ızmak. 2. birini çok şaşırtmak. kanlı. dili tepesibacan atmak. 2. k. 2. 4. üflemek. kurutma kâ ğı 1. unutulmak.. dili (rüzgâr) çok sert esmek. k. tansiyon. vuru ş. birini çok heyecanland ırmak. 2. duraksamak. meyve üzerindeki bu ğu. esmek. bahar. gaddar.

i. ayrıntılı. mavi kopya. fart furt etmek. 1. asilzade. supet. dili büyük parti. agrandisman yapmak. lastik patlamas ı. gaf. k ısa ve kalın sopa. blöf yapmak. den. belirsiz bir şekil. 2. mavi. tasarlamak. zool. cop. (rüzgâr) şiddetle esmek. 1. i.t. havaya uçurmak. 1. (blow-dried) kurutma makinesiyle kurutmak. yatılı okul. 1. f. çivit. patlama. yabandomuzu. dili (insan vücudundaki) yağlar. i. f. f. 3. bataklık v. 2.o. pürmüz lambas ı. 5. i. pansiyoner olmak. 1. körletmek. k. i. dili aç ığa vurmak. çivitlemek. üstüne tahta çakarak kapamak. fart furt. 4. 1. şişirmek. 2. (kum. 2. yönetim kurulu. üzerindeki) tahta yaya kaldırımı. 2. patlamak. i. 1. bir çeşit küflü peynir. hüngür hüngür a ğlamak.b. borda. küplere binmek. k. 1. f. dili birini hayrete dü şürmek/şaşkına çevirmek. f. (vapura/trene/otobüse/uça ğa) binmek. bulanıklaşmak. 2. proje. soylu kimse. birini bir şey yapmaya zorlamak./s. . rüzgârın çıkardığı) uğultu. bir şeyi/birini paramparça etmek. 3. i. 2. f. aristokrat. mavi kopya ç ıkarmak. birinin aklını başından almak. i. mavi renkli. (şiddetli i.´s mind blow s.. i. yüzü k ızarmak. i. 3. tok sözlü.o. pot. mavimsi. tahta. 2. i. işçi sınıfına ait. sarp ve yüksek k ıyı/kaya. s. i. blucin. keskin olmayan. 4. kereste.t.b. s. i. pansiyon. bot. kurus ıkı atmak. 2. kurusıkı.. plan. 2. f. 1. 1. patlatmak. out ağzından kaçırmak.o. s. 2. çayüzümü. balina ya ğı. süpet. k. 1. i. f. k. gaf yapmak. böbürlenme. f. oyun tahtas ı. pot k ırmak. blue blue blood blue blood blue cheese blue jeans blue ribbon blue vitriol bluebell blueberry bluecollar blueprint bluff bluff bluing bluish blunder blunt blunt blur blurry blurt blush bluster boar board board of directors board of managers board up boarder boarding house boarding school boarding school boardwalk k. bulanık. tepesi atmak. 1. kızarıklık. mavimt ırak. aristokrat. --ring) bulan ıklaştırmak. 2. azaltmak.blow s. i. sözünü sak ınmayan. yatılı okul. Campanula. satranç v. blöf. kaba penisi a ğızla uyarma. çançiçe ği. f. dili patlamak. göztaşı.. herhangi bir alanda en büyük ödül. to smithereens blow the lid off blow up blow-by-blow blow-dry blowjob blowout blowtorch blowup blubber blubber bludgeon bludgeon s. f. pansiyoner. s. yönetim kurulu. büyütmek. 1. ağır bir cisimle vurmak. f. i. 2. hüngürdemek. s. 1. 2. mavi. i. i. i. kavga. i. dili efkârl ı. şatafatlı davet. s. into doing s. yönetim kurulu. yat ılı öğrenci. f. pürmüz. (--red. s. kızartı. k. kör. mavi renk.

k. ölü sayısı. 2. k. övünmek. kaynamak. Bolivya´ya özgü. köpürmek. gözüpek. tuvalet. bilg. Bolivya. koruma. How i. i.. iyiye işaret/delalet etmek. matb. sık sık e f. i. 3. baloney.. gürültülü. s. f. 1.. matb. yapma. 2. 2. uzun yastık. sandal. olta mantarı. (kaynarken) ta şmak. 2. yarışta kullanılan kızak. sürgü. makara. i.ğ (--bed. vapur. matb. dili polis. f. 2. çekülün ucundaki a ğırlık. 1. 1. 3. Göl bir ceset taşımaya vücut geliştirme. k sıkk. insanı hayrete düşürmek. çıban. siyah (harf). i. i.. -e işaret etmek. kazan. (up) 1. s. cesaretle. 4. yastık. kaynayarak buharla şıp yok olmak. (gemi. i. düzme. body of water. yastıkla beslemek. fırlayıp kaçmak: When the pickpocket saw the yıldırım. -e delalet etmek. alagarson saç. . karoser.. bak. bak. buhar kazan ı. -e sahip olmaktan gurur duymak: This hotel boasts two swimming pools and a sauna. i. yüreklilik. 2.. siyah harfler. 1. 3. minder. 1. yat gibi) tekne: What time does the boat leave? Vapur kaçta kalk ıyor? I´ve got a new boat. cesaret. 2.. fırtınalı. sürgülemek. tümüyle. bütünüyle. i. ısaltmak. madeni saç tokas ı. övüngen. i. tamamen. 2. 1. tulum (giysi). at ılgan. İng. haşlamak. f. kısmak. kurallara karşı gelen.. bedensel. kilit dili. dili asi. hela. demiri. arka arkaya bağlı çifte kızak.. 1. 2. fırlama. çabuk eğip kaldırma veya ilip kalkma hareketi. kolgüçlendirmek. 1. 1. miktar: a body of information bir miktar bilgi. i. ıng. f ırlamak. kaçış. 2. bide.. ceset. k. vücut. kitle: A lake is ıa özgü fermuarl torba. kad ın yeleği. Bolivyalı. i. kaba kenef. siyah (harf). 1. cesur. yüznumara. -ging) f. İng. dili ı şp ilin. c ıvata. 2. çabuk eğilip kalkmak. bataklık.. s. f. özü kalana kadar kaynamak. 2. z. bob)sİ i.boast boastful boat boathouse bob bob bob bobbin bobby bobby pin bobsled bode bode bode ill bode well bodice bodily body body bag body building body count bodyguard bog boggle boggle the mind bogus boil boil boil away boil down boil over boiler boiler suit boiling point boisterous bold boldface boldfaced boldly boldness Bolivia Bolivian boloney bolshy bolster bolt bolt of lightning f. dili tepesi atmak. --bing) 1. f. 1. İng. gövde. bobin. s. kötüye işaret/delalet etmek. koruma görevlisi. k 1. i. ceset torbas . 1. serkeş. Bolivyalı. korsaj. alçal yükselmek. kayıkhane. f. (--ged. 5. s. 2. z. ask. çabuk e ğip kaldırmak. 2. i. kaynayarak suyunu çekmek. bilg. şiddetli. (saçı) alagarson sallanmak. (çoğ. kaynatmak.. 3. desteklemek. cüretli. Bolivya. sahte. i. kaynama noktas ı. ufak i ğ. s. İng. i. i. s. 2. ha şlanmak. Bu otel iki yüzme havuzu ve bir saunas ıyla s.. bilg. 4. i. Yeni bir sandalım var. ı kütle. beden. i. 4. at/over -e tak ılıp tereddüde düşmek.

f.. 1. f. argo sikme. s ıska. ilişki. (bombard ıman uçağında görevli) bombacı. 2.. 2. 1. 1. ık ıştırmak. 2.. ask. bonds. iyi yolculuklar. 1. i. 3. hafızlamak. dili ng. İng. bubi tuza ğı.sevişme. f. kemiksiz. kefalet. k. 1. k. argo ayvalar. kefil. sevişmek. topa tutma. 2.men (bandz´mîn) i. 1. s i. köle. bağ. f.. k. 1. falso yapmak. memeler. oto. f. ikizler.. 1. argo aptal.. ikramiye. i. argo televizyon. bombard ıman uçağı. yolunuz aç ık olsun. 2. i. topa tutmak. kemikli. cilt. i. beklenmedik kazanç. (polis) (san ığı/cezaya çarptırılan birini) kayda geçirmek. kemiklerini/k ılçıklarını ayıklamak. balina (çubuk). darbe. i. kaput. aşk yapmak. budala.. sınava hazırlanmak. i. 1. göze hoş görünen. (yer) ayırtmak. 2. en kötü oyuncuya verilen ödül. bombalamak. İvuru i.bolt upright bomb bombard bombardier bombardment bombastic bomber bombshell bon voyage bona fide bonanza bond bond paper bondage bonded warehouse bondholder bondsman bone bone bone china bone for an exam bone meal bone of contention bone up on a subject bone-dry bonehead boneless boner bonesetter bonfire bonito bonk bonkers bonnet bonny bonus bony boo boob boob tube boo-boo boobs booby booby prize booby trap book book club dimdik. 1. farlar. (bir yere) bomba atan/yerleştiren kimse. i. İng. bir deri bir kemik. bağcıklı bone. s. şenlik ateşi. İng. 2. açık havada yakılan ateş. bono. kemiksi. k. iyi cins yazı kâğıdı. f. i. argo aptalca hata yapmak. . k ılçıklı. falso yapmak. güzel. ampuller. tahvil sahibi. İng. bombard ıman. zarif. ş k.. bombalamak. f.. 4. s. kaporta. 1. 2. 2. kitap . İng. aptalca hata. gerçek. çoğ. 2. bombard ıman etmek. sıhhatli. kefil olmak. anlaşmazlık sebebi. s. dili çok çalışmak. salak. çıkıkçı. i. 3. kupkuru. i. i. . k ılçık.. şlamak. çatlak.. 2. kemik.. yuhalamak. İng. 1. kitap. kırıkçı. dili vurmak. senet. zool. i. dili ı bomba etkisi yapan. 2. dili aptalca hata. gürbüz.. 2. f. s. İng. gümrük antreposu.. i. i. kemik tozu. ku içine kemik külü kat ılarak yapılan porselen tabak. s. i. tahvil. bombac i. 3. dili aptalca hata yapmak.. mankafa. i. prim. 1.kulübü.. çoğ.. argo 1. palamut. 2.. argo büyük gaf/pot. s. üzerine varmak. ahmak. k. bomba. tumturaklı. k ılçıksız. 4. rezervasyon yaptırmak. k ısa zamanda bir konuyu çalışıp öğrenmek. k. leh. i. i. i. hakiki. f. argo -i sikmek. i. falso. hoş. kölelik. falso. aptal. dili kafadan kontak. bomba: blonde bombshell sar ışın bomba.

f. kitap ele ştirisi. 2. i. ya ğma. kim.o. kaba ve görgüsüz kimse. i.. defter tutma.. kibrit paketi. kitap raf ı. defter tutan kimse. çanak yalayıcı. içki kaçakç ısı. (fiyat) artırmak. hudut. 1. i. patlama yak ın arkadaş.´s account book value bookbinder bookcase booked bookie booking booking clerk booking office bookkeeper bookkeeping booklet bookmaker bookmark bookseller bookshelf bookshop bookstall bookstore boom boon boon companion boondock boonies boor boorish boorishly boorishness boost booster boot boot boot booth bootlegger bootlick bootlicker booty booze bop borax border İng. k. i. i. i.2. dili kafa/kafay ı çekmek. kitaplık. . çardak. defter de ğeri. (fuarda/sergide) stand. (olumlu bir şekilde). z. bahisleri kabul eden bayi. i. 2. maliyet. 1. sınırlamak. into a hotel book s. kabalık. çizme şeklindeki aletle işkence yapmak. 2. vuru ş. k. 1. 1. i. dili içki. lütuf. 3. ayrılmış. dalkavukluk etmek. dalkavuk.. gümbürdemek. kitabevi. i. (rokette) ek i. rezerve edilmiş. s. argo tekmelemek. muh. destek. s. kitapta son okunan sayfayı bulmak için araya konulan karton. gürlemek. 3. yard ım. artış . i.. bilgisayar ın belleğine komutlar okutarak sistemi f. çanak yalamak.. 2. alkollü içecek.t. defterde kayıtlı. f.. i. 2.o. i. ı. i. 2.. rezervasyon. ganyan bayii. ı. çizme. propagandac i. (ticaret) hızla artmak. i. i. nimet. k. 1. ciltçi.) h ızla yükselmek. biri için otelde rezervasyon yapmak.. kitabevi. İng. 2.artma. itelemek. İng. kitapçkurdele i. (--ped. kitap konulan raflı mobilya.book in book of matches book of music book review book s. bahisleri kabul eden bayi. 2. dili ganyan bayii. 2. f. v. kitapçık. 1. bir şeyi birinin hesabına yazmak. 4.. sayfa işareti. f. f. İng. bilet gişesi. (birinin hesabına) yazma. 1. f. i. i. motor. yaltakçı. f. s ınır. patlamak i. kenar. i.1. i. lehinde konu şarak yardımcı olmak. ganimet. i. i. bak. i. 1. --ping) vurmak. İng. (bir yerin ticaret. i. i. çapul.. to s. muh. kaba bir şekilde. İng. boraks. i. rezervasyon yapma. nota kitab ı. kenar süsü. yaltaklanmak. kaba. İng. darbe. nüfus v. check in. yaltak. 1. i. 3. biletçi. bot. köylü. çizme giydirmek.b. gazete kulübesi.b. iyilik. broşür.

1. s. botanik. ´´Did the packages come?´´ both came. 1. bitkibilim. Her ikinizin de hayat ı tartışılıyor. Bosnalı. ı duyuyorum.border on borderline borderline case bore bore bore bore a hole in bore s. f.´´ ´´Paketler mi?´´ ´´ Evet. s. 2. 1.o. 2. 2.. i. ikisi de: both of them her ikisi. bitkibilimci. -de delik açmak. botanikçi. 1. 2. şişe. i. şef. f. i. bother bothersome Botswana Botswanan bottle bottle opener bottleneck bottom s. i.. Boşnakça. ödünç alan. Boşnak. Boğaz. s. tekne. sıkıcı. to death/tears boredom boring born born to the purple borne boron borough borrow borrow trouble borrower borrowing borstal Bosnia Bosnia and Herzegovina Bosnia-Herzegovina Bosnian bosom bosom friend Bosphorus Bosporus boss boss s. Bosporus. mat. i. I respect her both as a teachergeldi and as a person. hem . doğuştan: a born preacher doğuştan vaiz. zahmet. dar geçit. k. delmek. botanik. i. kaynak. Boşnak. (bir işi) berbat/rezil etmek.. samimi. Botsvanalı. kim. oymak. ıslahhane. ıslahevi. amirane. . temel. 4. 1. 1. Bosnal ır.. eğiliminde olmak. i. f. bak. dili önceden tasas ını çekmek. yönetmek. Boğaziçi. Bosna. şişe açacağı. gö samimi dost. biberon. i. sıkıntı. Boşnakça. 1. 1. bak. dip. we could as easily i.. hudut. bak. Bosnia-Herzegovina. s. canını sıkmak. i. bak. i. bitkisel.o. (ç ıkarma işleminde) ödünç almak. engel. f. . botanik bahçesi. Bosna. Botsvanalı. f. s. bear 2. bağı koyun. Hem hoca. alt. 2. Bosna-Hersek. . i.. (bir fikri) az ıcık çürütmek. f. sine. 1.. i. i. f. kaza. bitkibilimsel.. both of us her ikimiz. s. Bo ğş üs. i. borç almak. kalibre. i. dar bo ğaz. karina. i. i. Botsvana. bor. nak. vadi. başını ağrıtmak. sınır. başkalarına hükmetmeyi seven. yabancı sözcük/kelime. 2.. 3. f. i. s ınır komşusu olmak. i. i. patron. fail him as we could pass him. i. asil bir aileden gelen. şişelemek. 2. i. rahatsız edici. 2. around bossy botanical botanical garden botanist botany botch both 1. olarak: ´´Yes. her ikisi. and as . botanist. her iki kategoriye de girebilecek bir durum: Hasan´s a borderline case. i. bear 2. hem insan olarak ona sayg Both your lives are in the scales. 2. Botsvana. 2. both as . Bosna´ya özgü. ilçe. kasaba. s. zam. esas.f. can sıkıcı kimse. rahatsız etmek. hem . yabanc ı bir dilden alınan sözcük/kelime. s. can s ıkıntısı. çap.. birine emir yağdırmak. 3. 2. canını sıkmak. doğmuş. ödünç almak.. Hasan tam s ınırda.. 1. can s ıkıcı. İng. birinin canını çok sıkmak. birine karşı amirane davranmak. i. can yolda şı. Botsvana´ya özgü.. patronvari.

birini yere devirmek. butik. hudut.o. (ağaçta) büyük dal. i. i. posta kutusu numaras ı. sınır. 1. fırlamak. i. bowling. demet. den. iç kısımlar. 1. zıplamak. i. zıplay ış. fiyonk. 1. Zatürreeden yeni kalkt ı. bol. s. birini şaşkına çevirmek. i. 2. loca. 1. aşırı saygı gösterisinde bulunmak. buy. bulvar. i. 1. ciltli. cömertlik. 1. güreş. baş eğerek selamlama. 2. reverans yapma. eli aç ıklık. ılık. sınırlar. 2. ba ğırsaklar. burjuva. s. s ınırlamak. pruva. kısa süren hummalı faaliyet. 2. cömertlik.canl sekmek. sonsuz. sıçramak. k. .. f. yakalanmas 2. 1. papyon. 1. f. 2. boks yapmak. i. iri kaya parças ı. kriket top atmak. i. kentsoylu. s. verilen) para. f. hastalık: He´s just recovered from a bout of pneumonia.bottom dollar bottom land bottomless Bottoms up! bough bought boulder boulevard bounce bound bound bound bound boundary boundless bounds bounteous bounteously bounteousness bountiful bounty bouquet bourgeois bout boutique bovine bow bow bow bow and scrape bow out bow tie bowel bowels bower bowl bowl bowl along bowl s. ba ş. for -e giden. 1. cömert. borina. f. dili Fondip! i. 2. baş eğerek selamlamak. zıplatmak. s ınırsız. bir şaraba i. sığır cinsinden. papyon kravat. on the ear birinin kula ğına tokat atmak. eli aç ık. 1. 2. 2. sand ık. dili (çek) karşılıksız kmak. kameriye. bind. birini şaşırtmak. süratle gitmek. 3. çok. i. sınır. k. i. s. 3. eli aç ık. 3. i. 1. kutuya koymak. kuşatmak. el pençe divan durmak. derinlikleri. ciltlenmiş. s. 2. birini yere yıkmak. çardak. 1. 2. i.. anat. i. bol. çok. sıçrayış . i. i. 1. (yayl ı çalgı için) yay. i. barço ba ğı. 2. box s. çıs ıçrayış zıplama. f. f. kayıtlı. çarpık bacaklı. bağlı. buket. i. emekliye ayr ılmak. s. i. i. geri tepme. 2. i. 1. s. kutulamak. reverans yapmak. i. 1. bolluk. sonsuz. derinlikler: the bowels of the earth yeryüzünün i. f. f. 2. bak. of -den çekilmek. den. cömertçe.. kâse. 2. z. çok derin. boks. cömert. sekmek. dipsiz.. anat.. 1. 2. 3. ba ğırsak. iple boğmak. (zararlı bir hayvanın yok edilmesi ı için devletçe veya bir suçlunun özgü koku. (ok atmak için) yay. 1. a ğır bir topla oynanan bir oyun. i. 1. cadde. sektirmek. f. sınırsız.o. tas. 2. nöbet. bowling oynamak.. bak. 2. kiriş. s. s ıçramak. prim. kutu. over bowlegged bowline bowling bowshot bowstring box box box number son kuru ş. f. ok menzili. ovalık arazi.

çoğ. boykot. saç örgüsü. 1. bu ğday kepeği. ku ş beyinli. (--ged. f. s. ac ı (su). birbirine tutturmak. İng. i. köşeli ayraç. delikanlı. çocukluk dönemi. genç uşak. parantez. hafif tuzlu. örmek. f. 1. İng.. i. dayanak. i.. (erkek için) çocukluk. zindele i. desteklemek. f. örgülü. bilezik. yumrukoyunu. 2. i. övüngen kimse. bağ. kapalı yük vagonu. ask. i. akıllı. fren. fren yağı. i. 2. matkap kolu. 2. yüksekten atan kimse. . fren balatas ı. i. i. o ğlan. kısım. beynini yıkamak. boksör. i. örgü. -den övünerek bahsetmek. kepek. erkek arkada ş. 3. 2. .box office boxcar boxer boxing Boxing Day boxing glove boxing match boxwood boy boy friend boy scout boy scout boycott boyhood boyish bra brace bracelet braces bracing bracket brackish brag brag about/of braggart braid braided brain brain trust brain wave brainchild brainless brains brainstorm brainwash brainy brake brake drum brake fluid brake lining brake pedal brake shoe bramble bran branch branch off branch out into (tiyatroda/sinemada/stadyumda) bilet gi şesi. 1. dirsek. 3. i. kafalı. pantolon askısı. tel. kenet. yirmi altı Aralık. s. k.. f. örülmü i. 1. (kol ş olarak) ayr (asıl faaliyetine devam ederken) (yeni bir faaliyete) girmek. İng. destek. s. İng. f. 3. bir grup dan ışman. s. k. dili aniden gelen parlak fikir. sağlamlaştırmak. şube.ş. fren pedalı. destek. dili aniden gelen parlak fikir. fren pabucu. boks eldiveni. 2. zinde yapan: bracing mountain air insan ı ştiren dağ havas ı. fren kampanas ı/tamburu. erkek izci. (böğürtlen gibi) dikenli bitki. kö şeli parantez. örülmüş ş ey. erkek izci. i. fren yapmak. böğürtlen (yemişi/çalısı). i. beyinsiz. d. dal budak bran ılmak.y. boks. şimşir. raptetmek.. f. oğlan gibi. f. kollara ayrılmak. kuşak. s. bölüm. 2. 3. sütyen. kol. (nehre ait) kol. i. kafas ına ağır bir darbe indirmek.. 1. dili birinin kafas ından çıkan düşünce. boykot etmek.salmak. boks maç ı. 1. ayraç. i. --ging) övünmek. erkek çocuk. i. dal. i. boykot yapmak. i. akılsız. (üniformaya tak ılan) kordon. yumrukoyuncusu. beyin. f. i. dişçi. s. 1. kafasız. ak ıl. k. (ağaca ait) dal. i. i. i. 1. zekâ. 2. 2.

ekmek tahtas ı. 2. lekelemek. i. fasıla. 2. genişlik. ünlem Aferin!/Bravo! i. k. 1. cesaretle. savurma. i. savurmak. gö ğüs germek. f. f.. 1. İng. argo mide. 1. sar ı. utanmaz. hamur tahtası. rekor k ırmak. açıklık. i. fazla at ılgan. 2. mec. i. 2. dili ekmek kap ısı. 3. Brezilyalı. gizlendiği yerden çıkmak. yepyeni. dili biraz kızgın.brand brand name brand spanking new brandied brandish brand-new brandy brash brass brass band brass knuckles brassed off brassiere brassy brat bravado brave brave the elements bravely bravery bravo brawl brawny bray brazen brazier Brazil Brazil nut Brazilian breach bread bread and butter bread bin bread box bread crumb breadbasket breadboard breadth breadwinner break break a habit break a promise break a record break cover break down break even break ground i. tah ıl ambarı. damgalamak. yarık. ışkanl ıktan kurtulmak. gürültücü ve kaba (kad ın). s. 1. 1. i. insanı geçindiren iş/para. biraz sinirlenmiş. yüzsüz. konyak. m ızıka. s. küstah. yüzsüz. ihlal. 1. mangal. 1. k ırık. i. 2. 4. piç kurusu. i. ekmek kutusu. s. anırtı. 2. kâr ve zarar ı eşit olmak. konyakla konserve edilmi ş (meyve). . kırmak. k. yüzsüz. s. dili gıcır gıcır. en.. kötü havada d ışarıda bulunmak. (bir ürüne ait) özel ad. ğlamak. kasları gelişmiş. kabadayılık. i. cesaret. kurusıkı atma. ruhen yıkılmak. sallama. s. Brezilya. 2. ekmek. bando. i. 2. anırma. ara. s. pirinç gibi. (broke. (k ızgın demirle yapılan) dağ. arsız çocuk. 3. şımarık çocuk. ekmek sepeti. i. 2. aralık. f. çatlak. yepyeni. cesaretli. bro. da (bir ürüne ait) özel ad. marka. 1. sar ı. gedik. şans. Brezilyalı. 2. sallamak. adaleli. i. i. bread box. sütyen. Brezilya kestanesi. Brezilya´ya özgü. f. 2. s. ekmek k ırıntısı. ç ığır açmak. iş molası: They took a break. z. verdiler. pirinç mu şta. i. sözünden dönmek. f ırsat. i. pirinç. s. 1. f. ancak masrafını karşılamak. cesur. törenle temel atmak. bak. i. k ırık. İng. arbede. bir aileyi geçindiren kimse. Brezilya. velet. i. i.ken) 1. bozulmak. 1. 1. s. anırmak. i. pirinç. k.. marka. kötü alMola sözünde durmamak. g ıcır gıcır. huk.

yak solumak. soluk. 1. i. dağılmak. kahvaltı. 2. . i. nefes nefese. k ırma. -e zorla girmek. i. birdenbire 3. ölmek. 2.. nefes kesici. 4. ilgisini kesmek. Bunu nda dikilip durmak. (bred) 1. i. sözünü tutmamak. i. sabah kahvalt ısı. 3. pantolon. 1. terbiye. 2. kırılan şeylerin tutarı. ayrıntılı hesap. i. f. s ık ve kesik soluklar alıp vermek. kişi) ç ıkarmak. solu ğu kesilmiş. 3. i. gaz gaz çıkarmak.. rahat bırakmamak. kendini paralamak. i. i. bozulma. i. büyük (bir hız): a breakneck pace çok hızlı bir tempo. son nefesini vermek. nefes. kanuna karşı gelmek. kalp. çok hızlı. meltem. sinir bozuklu ğu. patlak vermek. yellenmek. kendini kurtar ıp kaçmak. 3. nefes vermek.break in break into break loose break off break one´s faith break one´s fast break one´s neck break one´s word break open break out break the ice break the law break the news to break to pieces break up break wind break wind break with breakable breakage breakdown breaker breakfast breaking breakneck breakthrough breakup breakwater breast breast stroke breastbone breast-feed breath breathe breathe down one´s neck breathe hard breathe in breathe one´s last breathe out breathless breathtaking bred breeches breed breeding breeze breezy 1. kopmak: War has broken out in Asia. ba ı ndan takip etmek. 3. durma. 2. breed. parça parça etmek. bak. havay suç işlemek. 2. 2. dökmek: She´s broken out Asya´da sava ı yumu şatmak. den kopup sarkmak/sallanmak.. patlamak. paralanmak. 2. parçalanmak. çok heyecan verici. tür. s. (bilimde) büyük buluş. kendini kurtarmak. s. -den ayr ılmak. i. teneffüs etmek. soluk almak. alıştırmak. - kopmak. imbat. yetiştirme. resmiyeti gidermek. i. 1. 1. lakayt. i. k ı sözünde durmamak. orucunu açmak/bozmak. ask. (breast. boynu k ırılmak. 1. 2. ili şiğini kesmek. dalgak ıran. göğüs. (birine) (kötü) haber vermek. s. k ıyıya vuran büyük dalga. kurbağalama (yüzme tekniği). ş patladı. in ile kaplanmak. sona erme. f. i. zorla girmek. 2.fed) (bebe ği) emzirerek beslemek. cins. meme. 1. k ırılma. ın şı kimseye söyleme. yol açmak. gö ğüs kemiği. çoğ. i. 1. canlı. dili sak 1. mendirek. esinti. araya girmek. 2. s. 1. nefes almak. Don´t breathe a word of this to anyone. 3. parçalanma. f. rüzgârlı. umursamaz. 2. osurmak. sine. dişini tırnağına takmak. kırılma. 2. bozuşmak. 2. cepheyi yar ıp geçme. 2. 2. from -den kopmak. gönül. 3. durmak. ilk defa bir işe giri şmek. teklifsiz. 2. (aralarında sevgi bağı olan iki ayr ılmak. At başlad ı. lafa kar ışmak. sebep olmak. f. s. 1. 2. 1. 1. çökme. anat. başında beklemek. bozulma. hareketli... yeti ştirmek. birden ko şmaya 1. (k ıyamet) rılıp ayr ılmak. üremek. zorla açmak. 2. hafif rüzgâr. 1. birden -e ba şlamak: The horse broke into a run. 1. 3. 1. k. dağıtmak. k ırmak. k ırılır. .

şapka kenarı. dili tam formunda. ağzına kadar dolu. f. i. 2. s. pırıl pırıl. dili bira: He bought me two brewskies..brethren brevity brew brewer brewery brewski briar bribe bribery brick brick red brick up bricklayer brickyard bridal bridal veil bride bridegroom bridesmaid bridge bridge bridgehead bridle brief briefcase briefing briefly briefs brier brig brigade brigadier brigadier general brigand bright bright color bright lights brighten brights brilliance brilliant brilliantly brim brimful brimstone brine bring i. 1.yapmak. tuğla örerek kapatmak. i. parlak renk. salamura. i.. 3. parlayan. f. den. Bana iki bira ısmarladı.dili (bir yere) canl (otomobil farlar ına ait) uzunlar. s. hazırlanmak. çoğ. f. silme. geline ait. i. s.p parlak bir şekilde. i. bright-eyed and bushy-tailed k. f. 1. 3. tuğla örücü. duvarc ı. (çay/kahve) içmeye haz ır olmak. harikuladelik. tuzlu su. köprü yapmak. kardeşler. (çay) demlemek.. (bira/kahve) yapmak. rüşvetçilik. köprüba şı. 2. 1. tuğla harmanı. i. kiremit rengi. 2. gemi hapishanesi. i. nedime. i. rüşvet. mükemmel. k ısa. 1. i. i. i. brifing s. evrak çantas ı. gelin. parlak. neşe ılık vermek. rüşvet vermek. i. brifing. ımcıs ı. i. bot. harikulade. i. i. 2.. tuğgeneral. f. z. 1. 3. 1.. i. daha hoş ve sevimli bir hava katmak.. para yedirmek. tugay.. deliksiz/bo şluksuz) tuğla. gelinin nedimesi. 4. brier. köprü. frenlemek. bardak a ğzı. parlak. 2. haydut... bot. 1. i. bira yap i. zeki. i. (gen. brik. bira fabrikas ı. 2. deniz suyu. (brought) getirmek. huk. i. ırlanta. 3.. 2. tu ğgeneral. (gem ve dizginlerin tak ıldığı) at başlığı. dâhice. parlaklık. (herhangi bir) dikenli yabani çal ı. i. i. i. ask. k. ask. slip (erkek külotu). e şkıya. olmak. harika. i. neşelendirmek. 1. briç. 2. ayd ınlanmak. 1. (ata) başlık takmak. köprü kurmak. parlatmak. ak ıllı. mükemmellik. güvey. göz alıcı. aydınlık olmak. f. ba şını hafifçe kaldırarak öfkesini davanıngem özeti. çoğ. i. duvak. . i. ask. vurmak. k. i. 3.. bak. tertiplemek. (kötü bir şey) hazırlamak. nikâha ait. çoğ. 2.. i. i. f. k ısalık. i. i. i.. deha. k ısaca. göz alıcılık. parlak. 2. (otomobil farlar ına ait) uzunlar. s. kükürt. z. 1. gemlemek.

2. birini çok duyguland ırmak. sert k ıl. (doktor/ebe) (çocuğu) ğurtmak. k. arzetmek. (felaket için) e şik. canlı/hareketli bir şekilde. 1. 1. meydana getirmek. ileri bir tarihe almak. 2. -e gölge dü şürmek. -e bir şeyi uygulatmak: He brought some pressure to bear on the general. (hoş olmayan bir şeyle) dolu olmak.o. birinin (bir hastalığı/zor bir durumu) atlatmasını sağlamak. z. k. 1. 2. dili ailesinin geçimini sa ğlamak. ikna etmek. 2.o. dili birinin keyfini bozmak. doğurmak. huk. istenilen hızda hareket eden. dili ba şarmak. dili bir şeyi birinin kafasına dank ettirmek. 3. (uçurum için) kenar. sertçe esen (rüzgâr). kızmak. 1. s. 2. 1. to reason bring s. -i dava etmek. . meydana getirmek. bring s. tüylerini kabartmak. birini en son olaylardan/geli şmelerden haberdar etmek. down bring s. s. home to s. hakk ında birine haber getirmek.t.´s throat bring a unit up to strength bring about bring along bring an action/suit against bring around/round bring down the house bring down the house bring forth bring forth bring forward bring home the bacon bring in bring into disrepute bring into line bring into relief bring off bring on bring out bring pressure to bear on bring s. i. birinin (bir işe) katılmasını sağlamak. 3. dikleşmek. sıraya sokmak. yanında getirmek. k ıllı. 2.t. çok alkış toplamak. canlı. Generale biraz bask ırmak. birinin yüreğini burkmak. in on bring s. (para) kazand ırmak. 2. to pass bring shame on bring through bring to a head bring to light bring to mind bring up bring up one´s big guns bring/file suit against brink brisk briskly bristle bristle with bristly Britain (anne) (çocu ğu) dünyaya getirmek. birinin) konu şup rahat davranmasına sebep olmak. seyircileri kırıp geçirmek/çok güldürmek. word of bring s. en önemli dayanaklar ı/kanıtları ileri sürmek. 3. 1. meydana çıkarmak. birine boyun e ğdirmek. birinin aklını başına getirmek. istenilen hızda. ayıltmak.o. -i dava etmek. aydınlatmak. sebep olmak. k.o. belli etmek. i. k. (yeni bir şeyi) yapmak/yayımlamak. karar noktas ına getirmek. 1. 1. birini yola getirmek. hareketli. 2.o. en önemli destekçileri getirmek. birini ayıltmak. domuz kılı. kazanmak. bir grubun mevcudunu tamamlamak. (yargılanmak üzere) birini mahkemenin önüne çıkartmak. hatırlatmak. başarıyla yapmak. to bear on bring s. birini (bir işe) katmak.o. çok alk ışlanmak.o. 2. -i (çekingen sıkıştırmak. dili bir alk ış tufanı kopartmak.o. i. 2. 1. dodili k. getirmek. 1. to his/her knees bring s. doğurmak.o. (jüri) karara varmak. ailesini geçindirmek. 2. hatırlamak. -i açmak. birine diz çöktürmek. geli ştirmek. . -i zorlamak. büyütmek. meydana ç ıkarmak. meydana getirmek. sebep olmak. hesap toplam ını nakletmek. bahsetmek. ileri sürmek. açığa çıkarmak.o. 2. k..bring (a child) into the world bring a lump to s. 1. gün ışığına çıkarmak.. bir şeyi sonuçland -i rezil etmek. yetiştirmek. up to date bring s. akla getirmek. to justice bring s. 1. Britanya.t. sebep olmak. to bring s. kıyı. ı yaptırdı. f.

radyo/televizyon yay ını. f. k. i. bacanak. gevrek. dayanmak. bron şlar. hoşgörülü. (tohum) saçmak. f. f. Britanya´ya ait. enişte. k. katırtırnağı. tunç. 1. karartmak. bring. erkek karde ş. f. tahammül etmek. kitapçık. düşünceye dalmak. birlik.. geniş.. i. s. Britanyalı. anat. kabaca. break.beat. s. i. i.harap. şive. broş. ayrıntılara girmeyen. k. brokar. f. z. 2. i. i. kuluçka makinesi. 1. i. kahverengi. komisyoncu. çehre. i. bir kuruluşun üyeleri. yakla şık. kararmak.. 3. genişlemek. 2. dili paras ız.britches British Briton brittle broach broad broad bean broad jump broad jump broadcast broaden broadly speaking broad-minded brocade brochure brogue broil broiler broiling hot broke broke broken broken-down broken-hearted broker bronchial tubes bronchitis bronco bronze brooch brood brooder broody brook brook broom broomstick broth brothel brother brotherhood brother-in-law brotherly brought brow browbeat brown i. 1. dili pantolon. yüz. s. dilbilgisi kurallarına uymayan (bir yabancının umudunu yitirmi . yamaç. açık fikirli. broşür. kuluçkaya yatmak. dili (hava) çok sıcak olmak. f. f. tıb. y ıldırmak. 1. i. (kötü bir olaydan sonra) ş. i. s. bitik. i. . bak.. k ırık. s. yaymak. dili çok s ıcak (hava). i. 2. ızgaralık piliç. süpürge sopas ı. çay. meteliksiz. 3. banker. ızgarada kızartmak. argo eksik etek. bakla. i. s. 3. f.. i. 1. bir çeşit erkek ayakkabısı. saplı süpürge.. kayınbirader. 2. 2. i. 2. et/balık suyu. 2. alın. kırılmış. kuluçkaya yatmak isteyen. kadın. işi bitmiş s. i. genel. (bir konuyu) açmak. 4. i. 1. kaş. bak. i. 2. genelev. karde şlik. engin. 1. bozulmuş. 2. (brow. dü şünceye dalan. i. fırında et kızartmaya özgü ızgaralı kap. s. çekmek. İngiliz. 1. i. derin derin dü şünmek. erkek karde şe özgü. bronz. çoğ. birader.. k. 4. bronşit. ızgara yapmak. k ırılgan. uzun atlama. --en) gözünü korkutmak. i. bot. f. yabani at. ağabeyce. i. s. genişletmek. katlanmak. 1. beraberlik. 1. ehlile ştirilmemiş at. bozuk. (radyo/televizyon arac ılığıyla) yayımlamak. kuluçka. (broad. ırmak. i. 2. herkese söylemek.cast) 1. f. s. 2. kalbi k ırık. spor uzun atlama.

Bruneili. f. i. . fırça. (at) s ıçramak. i. Brunei´ye özgü. 2. i. Brunei. kova. ezmek. i. s. i. i. Bruneili. s. fundalık. gonca. ters. (bilgiyi) tazelemek.. 2. gonca vermek. k. -e göz gezdirmek. bot.. brusque. vahşice. bere.´ni) elde etmeye çal ışmak. esmerşeker. 1. fundalık. f. i. s. çalılık. f. yabani. dili ö ğleye doğru yenen ve kahvaltı ile öğle yemeği yerine geçen yemek. i. 2. i. azarlama.b. i. s. z. ezik. i. i. i. 1. dili ç ırılçıplak. tomurcuk. -e sürtünmek. toka. kaba. Brunei. kabarc ık.. 3.. 2. (tokal ı bir şeyi) bağlamak. dili ne şelenmek. korsan. 3. vah şi adam. tozunu almak. erkek hayvan. çalı çırpı. f. 2. flambaj. f. karşı gelmek.b. 1. geri çevirme. mek. frenklahanası. --ding) tomurcuklanmak. yer yer kabarmak/kamburlaşmak. çürük. hayvan. i. k. (terfi.. i. değinmek. k. i. kahverengimsi. i. 1. 2. i. buru şma. Brüksel. i. berelemek. (--ded. yetişmekte olan: a budding physicist yetişmekte olan bir fizikçi. 1. ald ırmamak. z. 1. önemsememek. sık çalılık. 1. brüksellahanas ı. fokurdamak. ciddiyetle/gayretle çalışmak. bak. Budizm. i. (tüfek için) saçma. s. Budist. kaba kuvvet. başından atmak. (tokalı bir kayışla) (bir şeyi) takmak/giymek. f. vahşilik. esmer kad ın. s. çökmeye ba şlamak. through -i şöyle bir okumak/karıştırmak. kaynamak. çürütmek. merhametsiz. f. 1. hafifçe dokunmak. (saldırı. i. ret. 2. savmak. 1. k.´nin) en ağır/şiddetli kısmı. i. 2. s.brown sugar brown sugar brownish browse bruise brunch Brunei Bruneian brunette brunt brush brush brush against brush aside brush off brush up brush up on brushoff brushwood brusk brusque Brussels Brussels sprouts brutal brutality brutally brute brute force bubble buccaneer buck buck buck buck for buck naked buck up bucket buckle buckle down buckle on buckling buckshot buckwheat bud Buddhism Buddhist budding esmerşeker. i. ku şluk yemeği. otlamak. 1. i. sert. İng. 2. baskı v. (bilgiyi) tazelemek. zam v. erkek geyik. dili dolar. burkulma. fırçalamak. karabu ğday. vah şi. 2.

1.. çiçek so ğanı. s. i. argo bir şeyin içine etmek. 2. (araba.t. hacim. kurşun.. söyle şi.. argo oyalanarak vakit geçirmek. ıaatç . hata. İng. inşa. --ging) k. (bir k. k. k ımıldamak. dozer. i. 2. yapım. çok zor bir şey. . böcekli.. dili toz olmak. üstünden buldozer geçirmek. Bulgar. 1. 5. argo Siktir! s. argo hiçbir şey. inşaat ruhsatı. 2.. tampon bölge. f. İng. argo zor kullanarak bir şeyi yapmaya mecbur etmek. i. i. k. borazanc ı.b. Bulgaristan. 1. build. site. İng. i. ar ıza.. fayton. f. i.. (--ged. böcek. kurmak. 2. i. i. f. fizik. 1. argo saçma. İng. İng. dili 1. 3. buldok. br ıçka. argo 1. yap ı. mikrop. f. f. f. (about) h ırpalamak. böcek dolu. i. buldozer. i. i. kaba arkadan sikmek. gitmek. tampon devlet. virüs. s. yaratmak. ahbap.. 1. f. dili muhabbetkuşu. dili patlak gözlü. oylum. bina. about bugger s. bütçe. i. ço ğunluk. f.. bilg. boğa. 1. hacimli. dili (makinede) bozukluk. i. yap ı yapmak. kımıldatmak. İng. İng.. İng. borazan. radyo v. (bir şeyi) yumuşak bir şeyle parlatmak. yarenlik. argo sıvışmak. i. 2. argo tımarhane.. i. herif. (built) 1. zool. k.. k. müteahhit.) merakl ısı. inşaat.. yapmak. (insan için) yap ı. müz. muhabbetkuşu. yoldüzer. 2. bak. i. 1. up Bugger you! buggy buggy bughouse bugle bugle call bugler build builder building building complex building permit built bulb Bulgaria Bulgarian bulge bulk bulky bull bull session bulldog bulldoze bulldozer bullet i. İng.. elektrik ampulü. 4. hareket etmek. tampon. cüsseli. i. i. i. zırva. in ş i.buddy budge budgerigar budget budgie buff buff buffalo buffer buffer state buffer zone buffet buffet bug bug off bug-eyed bugger bugger about bugger all bugger off bugger s. bizon. iri. i.. örselemek.. f. Bulgarca. 2. argo birine zorluk çıkarmak. bel vermek. İng. s. bü ğlü. arkada ş.. bünye. kurdu.o. i. büfe.. i. i. boru (askerlere işaret vermek için kullanılan çalgı). mermi.. 2. inşa etmek. toz olmak. 2. zool. dili gizli dinleme ayg ıtı. boru işareti.. hantal.

saçma laflar. bülten. i. dili megafon.o. devlet memurları. s ıkıcı. bindirmek. . (aynalı ve alçak) ş i. Kar sar ınıpoff sarmalanmak: It´s cold out.. 2. yazıhane. sık D pa. 1. toplamak. yara bere içinde b ırakmak. çoğ. i. tı kapamak.iyi 1. ağzını tapa/tıpa ile i. k. yumru. İng. (ayak parma ğında oluşan) şiş. bürokratik. dili. ağırlık. i.ar tapa. a ğzına kadar dolu kadeh/bardak. --s/--x (byûr´oz) i. i. 1. bungalov. muhafaza alt ına almak. i.. demet. i. 2. 2. k. şamandıra. s. off bundle up bung bung up bungalow bungle bunion bunk bunk bunny buoy buoy s. k. ini şli çıkışlı. hevenk. i. f. i. zorba. külçe altın/gümüş. kabadayı. i. takım. i. dili. -i 2. bürokrat. mebzul. 2. tavşan. dili hamburger. i. 2. altın/gümüş çubuk. k ırtasiyecilik.. serseri s ısı. 2. büro.o.. boğa güreşi.. i. yüklemek. i. f. 2. burglarize. ış 1. f. oto. otlakçı. tampon. 1. dövmek. büret. tapalamak. makat. deste. i. 3. k. 1. sıkıntı vermek. aptalca hatalar yaparak (bir şeyi) becerememek. you´d better bundle sıkı giyinmek. s. grup.olur. i.. tıpalamak. bohçalamak. zırva. anaforcu. kan ıtlama zorunluğu. istihkâm. 2. saçma. kıç. 2.. 1. ev/bina soyma. başkalarının ırt ından geçinen kimse. saçma.. f. k. i. i. up buoyant burden burden of proof burdensome bureau bureaucracy bureaucrat bureaucratic burette burger burglar burglarise burglarize burglary burgle i.bulletin bulletin board bulletproof bullfight bullhorn bullion bully bulwark bulwarks bum bumblebee bumf bump bumper bumper crop bumph bumpy bun bunch bundle bundle s. siper ile korumak. i. İng. 2. k. toslamak. yüzen. kurşun geçirmez. f. bildiri. vurmak. tavşancık. 1. daire. birini neşelendirmek. s. engebeli. tümsekli. f. yük. siper. fııçgiyinsen ı deliği. birini apar topar göndermek: As soon as his wife was certified insane. kim. s.. bohça.ifoniyer. 2. -e epey hasar vermek.. h ırsızlık. külfetli. batmaz. al bereketli mahsul. belleten. f.. s. i. zorbalık etmek. bak. İng. i. f. 1. 1. i. huk. serseri. bürokrasi. dili (evi/binayı) soymak. k. salk ım.. ev/bina h ırsızı. ısı so ğ uk. İng. f. dili 1. yığın. yüklenmek. şiş. f. --ming) 1. (--med. hiçbir işe yaramayan kâğıtlar. k. tümsek. i. çörek. dili 1. çarpmak.ıyor. ne şeli. dili (evi/binayı) soymak. 1.2. ısını n delili ği resmen tasdik up. zool. i.. s. 2. 1. den. ranza. Berkant bundled her to an asylum. kabadayılık etmek. h ırpalamak. çarpma. Saç ını hep topuz yap i. argo 1. f. bak. k ırtasiyeci. f. toprak yabanar i. ilan tahtas ı. vuru ş. topuz: She wears her hair in a bun. ışılandan çok daha bol. i. 2. küpe şte. ba şıboş adam. i.. bumf.

parlatmak. şiddetli. i. 4. iriyarı. s. i. alev pat kahkahayı koyuvermek. problem. tar. f. dili birini k ızdırmak/sinirlendirmek. ticaret. otobüs. gür (saç. 2. Bur.burial Burkina Faso Burkinese Burkinian burlap burly Burma Burmese burn burn down burn o. protesto olarak sevilmeyen birinin kuklas ını yakmak/asmak. hararetli. s. görev. bir oyukta/yuvada i. s. 1. 1. perdahçı. perdah kalemi. okul veznedar ı. 2. s. 2. 2. bak. iş. Bur. 1. Burkina Fasolu. s. Burundili.s. tamamen yanmak. (çoğ. Birmanca. 1. Birmanya. 1. . yak ıp yok etmek. Myanmar. 2. Burundi´ye özgü. cila. yakmak. otobüs dura ğı. k.Birmanyal yan ık. Burkina Faso.o. yan ık. i.b.). bozulmak. 2. çatlama. cilac ı. in.. 3. büyük: She has a burning desire to become rich and famous. i.mese) 1. i. mühre. oyuk. 1. 1. 4/5 kile. 2. gece yarısına kadar çalışmak. i. yan ıcı. barışmak. kaş. Burkina Fasolu. gizlenmek. i. Birman. f. çalı. What do you mean bursting in on us like this? Ne diye patlam pat diye girmek: ı za böyle diye giriyorsun? odam almak. Burkina Faso. yanmak. yakıp kül etmek. birden ağlamaya başlamak. iş saatleri. yuva. Burkina Fasolu. Birman. yanıp kül olmuş.ık 3. 2. çalı gibi. (--ed/--t) yanmak. 5. i. patlak. ı. kile. f. yar ılmak. fazla çalışmak. s. i. f. mesele. 1. 2. f. çalıyla kaplı. brülör. Ev yan ıp kül oldu. 1. Onun eline su dökemez. çalı gibi olma. defnetmek. geğirmek. in effigy burned down burned to a crisp burner burning burnish burnisher burnt burp burrow bursar burst burst in on/upon burst into flames burst into laughter burst into tears burst out crying Burundi Burundian bury bury the hatchet bus bus station bus stop bush bushel bushiness bushy business business hours business transaction i.ünlü olmak için yan ıp tutuşuyor. burn. i. yanan. çuval bezi. geğirme. geğirtmek. i. defin. yak ıp yok etmek. f. up burn the candle at both ends burn the midnight oil burn up burn/hang s. i.. Zengin ve ık. 1. gömmek. 2. Birmanca. saklamak. gizlemek. gömme. tamamen yanıp (kendi kendine) sönmek.ki. f. out burn out burn s. (çoğ. 2. i. i. bak. hold a –– He doesn´t hold a candle to her. birden ağlamaya başlamak. tünel kazmak. cilalamak.. 2. Burundili. (ticari) iş. Birmanya´ya özgü. i. s. 2. içini yakmak. meslek. ileri atılma. İng. yanmış. i. çalılık. cüsseli. 3. Burkina Faso. yan yanıp kül olmak. Burkina Faso´ya özgü. Birmanyalı. (burst) patlamak. The house burned down. Burkina Faso´ya özgü. i.o. s. örtmek. kuyruk v. kendini tüketmek. parlakl i. 1. tutuşmak. s. yeri. patlama. yuva yapmak.çok mahvolmak. Burundi. oyuk açmak. 1. Burundi. i. yakmak. 2. ış. 1. muhasebeci.nese) Burkina Fasolu. otobüs terminali.

4. (up) iliklemek. almak. düğme. i. koşuşturmak. iliklenmek. çenesinidü kapamak. ortak olmak. sap. . argo popo. yayık ayranı. kalça. baş uşak. 1. buton. patlak. i. eşek gibi çalışmak. s uşturma. busi. Bugün çok meşguldüm. k ırmak. kafa atmak. dü ğünçiçeği. k ıç. ğmelenmek: Button your shirt! Gömleğini düdili şmamak.. iflas etmiş. k. olmasayd Ş efle ili ş kisi olmasayd ı çoktan i ş ten would have de. bak. desteklemek. tereyağı. susmak. süsmek. hisse almak. 1. aceleyle topu atmhareket ış. uç. f. yakasına yapışmak. men.men (bîz´nîsmen) i. k ırık. dili malı görmeden satın almak.wom. kaba et. 2. dili bo şanma. katliam. dili (bir yerden) s ıvışıp kaçmak. etli butlu. k. burnunu sokmak. 2. destek. 2. 1. iş kadını. k. been fired long ago. busi. i. i. bir evin ba ş hizmetkârı. 1. dili eşek kaba k ıçını yırtmak. kelebek. i. 4. bozmak. fırıştüketmi ş. f. with hemen her i şi ı: But for hersilmek relationship the hemen boss she . berbat etmek. kasap. hareketli. dili 1. 3. çok meşgul. (--ed/bust) k. 1. -e karışmak. rüşvetle defetmek. 2. i. f. alay konusu kimse. meşgul: I´ve had a busy day. iri gö ğüslü (kadın). katletmek. rüşvetle elde etmek. bütan. -den ba şka: The new maid will do almost anything but wash windows. telefon me şgul sesi. i. f. edat -den gayri. işlek. bozuk. etme. pencere hariç.en (bîz´nîswîmîn) i. alma. sayesinde. i. elektrik düğmesi. f. kasapl ık hayvan kesmek. sistemli. 1. salhane. göğüs. f. i. körü körüne alışveriş etmek. aceleyle hareket i. ciddi. dili. payanda. düğme.. araya girmek. button one´s lip. patlamış. bir şeyi görmeden satın almak. i. k. 1. 1. . k ırım. i. 2. meşgul işareti.ness. büst. sır vermemek. 2. -e dalkavukluk etmek. patlatmak. tos vurmak.ness. (askerin indirmek. 2. i. 2. canlı.. gene ra ğ i. süt kayma ğı. 2. kar ışmak. birbirinden ayrılma. ayak. konu k. mezbaha. 3. kâhya.. dipçik.. 5. 1. dili sakar kimse. düğme iliği. . neşeli.. k. 2. Yeni hizmetçi. ki. k ıç. izmarit. çekici. işadamı. tutuklamak.ıko etmek. çoğ. 2. rezil etmek.. sıhhatli. 2. bozulmuş. kelepir. -i yağlamak. up (bir çift) gibi çalışrütbesini) mak.. -e burnunu sokmak. s. k. 3. 1. girip aramak.business trip businesslike businessman businesswoman bust bust bust a gut bust one´s ass bust out of busted bustle bust-up busy busy as a bee busy signal busy signal but but for but what butane butcher butchery butler butt butt butt butt in butt in on butter butter up buttercup butterfat butterfingers butterfly buttermilk buttocks button button one´s lip button up buttonhole buttress buxom buy buy a pig in a poke buy a pig in a poke buy in buy off iş seyahati. 1. s. f. but. i.. boynuzlamak. 2. dili -e ya ğ çekmek. çoğ. s. bot. i. savuşturmak. dili 1. ilik. f. popo. satın almak. i. (bought) satın almak. tereyağı sürmek. i. i. k. 3.. i. k. s. alış. f. ğmelemek. kırılmış.

vibratör. ezbere. müşteri. taraf 2. uçakla. bir tempo ile. 5.: They´re by far the best. elle. ne pahasına olursa olsun. vızıldamak. hakkı z. derece derece. gündüzün. İng. ından. -e vas ın. yanlışlıkla. i. tedricen. birkadar. oybirliğiyle. her ne pahas ına olursa olsun. k. (birini) rü şvetle satın almak. notas ız. 4.. kapatmak. k. sayesinde. Vallahi! zorla. between themselves buy s. elbette. tümünü satın almak. i. düzensiz gayet düzensiz bir şekilde: I´ve worked on this by fits and starts for twenty years. (öbürlerinden) kat kat daha . izniyle. Onu tezahüratla ba şkan seçtiler. Bunun üzerinde gayet düzensiz bir şekilde yirmi yıl çalıştım. kulaktan. 2. taksitle satın almak. vızıltı. edat 1. alıcı piyasası. on ikiye kar şı on üç oyla. herkesin dediğine göre. 1. bütün hisselerini almak. Evi a satın ald ılar. çok geçmeden.t. i. -den. nezdinde. ıtas ıyla.t. sight unseen buy up buyer buyer´s market buzz buzz off buzzard buzzer By golly! by (main) force by by by a hair´s breadth by a narrow majority by a vote of thirteen to twelve by accident by acclamation by air by all accounts by all means by and by by and large by any means by chance by common consent by courtesy of by day by degrees by dint of by ear by fair means or foul by far by fits and starts by fits and starts By gosh! by half by hand by heart by herself by hook or by crook düşünmeden satın almak. i. kazara. hiç. yakınında. yak ında. 2. ile. .. bir tür akbaba. dili toz olmak. müz. genellikle. sıvışmak. bağırarak. rastlantı sonucu. yalnız ihtiyat akçesi yatırarak satın almak. tesadüfen. Vallahi! çok fazla. yana. yak k ıl payı. -in sayesinde.buy on impulse buy on installment buy on margin buy out buy over buy s. zool. kazara. az kaldı. tezahüratla: They elected her president by acclamation. yan ında. 6.. ortakla almak. bir kenara. 1. bir şeyişveresiye bir şeyi hiç görmeden satın almak.. Onlar kat kat daha iyi. alkışlayarak.t. vızıltılı elektrik zili. bir şeyi ortaklaşa satın almak: They bought the house between them. ne şekilde olursa olsun. hakkında. dili bir yolunu bulup. f. 1. 2. kendi ba şına. ne yap ıp yapıp. tesadüfen. rasgele çal ışarak. -e göre. yakınından. kendi kendine. on credit buy s. az bir ço ğunlukla. 3. yanından. alıcı. 7.

aynen: He hasn´t been friendly to us. yaradılI geceleyin. nedeniyle. -den dolayı. dili k ıl pay k. yolu ile. acele.. dili 1. İng. genel istek üzerine. ismiyle: He called me by name. çoğ. 1. by order of by popular demand by reason of by request by return mail by return of post by return post by rights by rota by rote by stealth by the gross by the job by the piece by the same token by the skin of one´s teeth by the sweat of one´s brow by the way by the way by the week by turns by twos by virtue of by way of by weight by your leave by yourself bye bye-bye by-election Byelorussia Byelorussian bygone bylaw by-line bypass ne yapıp edip. (yard ım görmeden) kendi başına: That cat can open the window by itself. ezberden. . aracılığıyla. çevre yolu. nedeniyle. gizlice. nöbetle. geçmiş şey. i. ikişer ikişer. baypas: heart bypass kalp baypası. kendi kendinize. hafta hesabına göre. nöbetle. bak. ilk posta ile (cevap). ışknow tan.. ünlem 1. baypas. aynı şekilde. İng. kendi kendine. f. ağır ağır. but by the same token we haven´t been ı. Belarus.. sıra ile.. . t ıb. izninizle. 2. 2. kendi kendine. 3. var gücüyle. Bana ismimle hitap etti.by hook or by crook by inches by itself by leaps and bounds by main force by means of by name by nature by night by no means by o. aklıma gelmişken. asla. doğrusu. ilk posta ile. tartı ile. eski. mekanik olarak.. very friendly to him. Onu ancak ismen tan ıyorum. -in emrine göre. adıyla. do ğuşby tan. O bize s ıcak davranmadı. güle güle. Allaha ısmarladık. -in emri gere ğince. baypas yol. i. i.. bak. i. hırsızlama. fakat biz k. sebebiyle. Belarussian. . nöbetleşe. Hiç problem ğil!/Çok Hiç de zahmet değil! de gelmiş2. bye-bye. Obir kedi pencereyi kendi ba şına açabilir.. (tüzükte) ek madde. rica/istek üzerine. ara seçim. nöbetleşe. baypas.. yalnız. ismen: him name only. katiyen. tic. ken . 2.s. elek. 1. dü şünmeden. ünlem. kendiliğinden: The büyük h ızla. s. haftalığına. bak. toptan../Hoşça kal. yüzünden. yavaş yavaş. ha aklıma kolay! sırası gelmişken. baypas ameliyatı. götürü. 1. yazar ad ının verildiği satır. geçmiş. i. i.. i. dili aln ının teriyle. baypas yoluyla -den . aslında. 2. It´s no sweat!/No sweat! k.. s. parça ba şına.. -den. vasıtasıyla. dikkati çekmeden.

city. k ıs. i. i. kaktüs. kabin veya kamarada ya şamak. Bizans. kulübe. 1. s. telgraf. C. lahana. küçük lokanta. s. i. i. tahdit etmek. ceset. s. 2. 2. 1. i. gevezelik. tek atl ı binek arabası. 3. kakao çekirdeği. kaftan. i. 1. f. kakao a ğacı. 3. golf oyuncunun sopalarını şımak. Bizans. bak. kamarot. f. ritim. aşağılık herif. gizli/özel/karanlık yol. hintbademi. 1. kafein. f. kablo ile çekilen araba.. i. kabine. kablolu televizyon. k ıs. i. yan yol. copyright. Celsius. i. en i. 2.. ahenk. centigrade. 3. taksi. kakao ya ğı. den. atasözü. circa. 2. bot. i.. i. seyirci kalan. carried forward. kadavra. bot. müz. k ıs. golf oyuncunun sopalar ını taşıyan kimse. taksi dura ğı (taksilerin bekleme yeri). circa. tutkal. 3. tatlı sözlerle kandırmak. lokomotif veya kamyon sürücüsünün oturdu ğu kapalı bölüm.. gıdaklamak. i. C. i. k ıs. i. i. 2. 1. Bizans´a özgü. f. dolaşık yol. 1. 2. askeri lise/okul ö ğrencisi. marşandizin arkasına takılan ve demiryolu görevlilerini taşıyan cumbalı vagon. 2. çok dikkatli. ikinci s ınıf. gürültülü bir şekilde konuşmak. i. i. Chamber of Commerce. 4. i. kesik kesik gülmek. (camlı ve raflı) dolap. kabin.by-product bystander byte by-way byword Byzantine Byzantium C C C of C C. sesin yava şlaması. palamar. i. gevezelik etmek. hapsetmek. kakao çekirde ği. copy. 1. 3. 2. C c/f ca cab cabbage cabin cabin boy cabin class cabinet cabinetmaker cabinetmaker´s glue cabinetwork cable cable car cable television cablegram caboose cabstand cacao cacao bean cacao butter cackle cactus cad cadaver caddie cadence cadet caesarean café cafeteria caffeine caftan cage cagey cajole i. f. kafes. hapishane. cent.. 3. bayt. teleferik. 3. i. küçük bir yere kapamak. i. i. 2. i. ince marangozluk. kablo. sualtı kablosu ile çekilen telgraf. kurnaz. ta1. 1. i. Bizanslı.. kafeterya. 2. cesarean. ince iş yapan marangoz. uyan ık. çok kullan ılan bir deyim. 1. yan ürün. Bizanslı. 1. c c. . i. perdenin derece derece menin sonu. i. bakanlar kurulu. 1. bilg. (in şaatlarda) iskele. na ğ 2. küçük özel oda. türev ürün. 2. asansör. inmesi. küçük erkek çocuk. Romen rakamlar ı dizisinde 100 sayısı. İngiliz alfabesinin üçüncü harfi. 2. i. kamara. küçük erkek kardeş veya oğul. 2. gomene. k ıs. 1. i. g ıdaklama. kafese kapamak. 1. kadans. i. i. century.

2. 3. şehirlerarası/uluslararası telefonla birini aramak. kalsifikasyon. dobra dobra konu şmak. yap beyaz. 1. i. -in do ğrulu yaratmak. pamuklu bez. (yard ımcı/danışman olarak) (birini) çağırmak. İng. f. 1. down call s. (out) seslenmek. caliber. i. 3. cajolement. f. 2. hesaplamak. ´´ ğı bağı rmak: Did you just call me? Bana f. çıkarmak. hesap eden kimse. k. 2. eğriye eğri demek. 3. 1. felaketli. halifelik. -e son vermek. vidala. bağırma. hesap makinesi.. 3. dili do ğruya doğru. kireçleşme. bağırış. 4. İng.o. bak. baldır. kendisini telefonla ı p bulamayan birine telefon etmek. s.o.ş(borcun) ödenmesini istemek. telek ız. caliph. üstüne s ıcak kek konulan çubuklu altlık. patiska. (a name) for short call s. 2. kireçleşmek. kireçlenme. hesap. tıb. benekli. 3. basma. Birinin mdat!´´ diye bağırdığı n ı rmak. bak. kabiliyet. 2. 2. küspe. grevcileri v..cajolement cajolery cake cake rack calamitous calamity calcification calcify calcium calculate calculation calculator calendar calendar year calendar year calf calf calf love calfskin caliber calibre calico calico cat calif caliph caliphate call call call a halt to call a spade a spade call box call for call forth call girl call in call in question call into being call it a day Call it what you want. takvim. 2. jeol. telefon konu şmas ı. 2.o. dili azarlamak. kütüphanelerde kitaplar ı sınıflandıran numara. hesaplama. vahim. belal ı. dili çocukluk a şkı. çok kötü. çap. birine tekrar telefon etmek. i. takvim yılı. dana. kalsiyum. (paray ı) ğundan üphe etmek. duydum. ´´ İmdat!´´ diye bağırdı. i. patiskadan yapılmış. pasta. kalibre. calves (kävz) i. k.b. afet. kireçleştirmek. halife. i. halketmek. felaket. 1. ştirmek. saymak. -i iptal etmek. k. i. --es/--s) 1. ve turuncu renkli di şi kedi. i. bela. tatlı sözlerle kandırma. İ ng. i. 1. kalkerleşmek. ça demin seslendin mi? He called out for help. dili birini azarlamak. basmadan ılmışsiyah . i. İng. i. bak.. kim. Ne derseniz deyin. çağırma. kalkerleşme. 1.. 3. birine k ısaca . gerçekleri sakınmadan söylemek. 1. 3. i. (bir şeyin) iade edilmesini istemek. anat. i. 1. hilafet. kireçlenmek. tıb.. telefon kulübesi. hesap cetveli. 2. -i durdurmak. s. demek: They call him “Memo” for short. vaketa. kek. 2. 1. paydos etmek. ayarlamak.. hesap etmek. kireçlendirmek. -i kesmek. çoğ. Ona k ısaca Memo diyorlar. i. (askerleri. 2. long-distance i. İ1. back call s. haykırma: I heard a call for help.´ni) devreye sokmak.o. 1. -i gerektirmek. ortaya çıkarmak. buzağı. 2. -i istemek. kapasite. felaket getiren. 1. i. 2. tahmin. takvim yılı. yetenek. birini geri ça ğırmak. i. felaket. aray k. çörek. 2. 1. kal ıp. jeol. (çoğ. calves (kävz) i. basma. -e gölge düşürmek. patiska. call number call off call on the carpet call out call s. konu şma. -i icap ettirmek. çoğ. 2. . 1.. kalkerle i.

duyarsızca. 2. duyars ızlık. 2.. i. bir şeyden şüphe duymak. Ona kötü şeyler söylüyor. ordugâh.o. gizleme. toyluk. oyunu iptal etmek. birinden hesap sormak. Kamerun´a özgü. Kamerun. sakinleşmek. (fırtına) dinmek. köpek gibi) kötü sözler söylemek: He´s calling her names. buzağı doğurmak. sakince. durgun. ald ırış etmeden. yatışmak. i. bak. tecrübesizlik. cam. f. i. hat. i. ştirmek. s. i... i. i. (deniz) sakinle yatıştıyat rmak. i.o. sözü geçmek. saklama. kaligraf. i. i. deve tüyü. 2. bak. 1. 2. birini askere ça ğırmak. getirmek. sükûnet. 3. tecrübesiz... names call s. ince beyaz pamuklu/keten kuma ş. hüsnühat. basık arazi. birinin dikkatini (bir şeye) çekmek. z. i. dinginlik. mak. çoğ. i. kamelya. s. deve. calf 2. bak. nasırlanmak. bot. kara çalma. ask. kam. çoğ. f. sakin. kamuflaj. (bir yerin) amiri olmak: He calls the ın şefi o. i.o.. chameleon. come. s. Kamerun. f. up call s. kamp. gizlemek. iftira. i. iftira etmek. f. kamera. dingin. hatırlamak. i.. to account call s.. toy. umursamayarak. 2. 1. . kartvizit. k.o.er. patiska. heyecan göstermeden. f. i. birine telefon etmek.. f. 1. into question call s. f. aldırışsızlık. i. i. kamufle etmek. i. i. yatıştırıcı (ilaç). bak. bot. Buranakla hat ırlatmak. s. sıcak su ile süt ve şeker karışımı bir içecek (bazen çay da katılır). fotoğraf makinesi. to mind call the game off call the shots call to mind call to order calligrapher calligraphy calling card callous callously callousness callow callowness calm calm down calmative calmly calorie calory calumniate calumny calve calves cam Cambodia Cambodian cambric cambric tea came camel camel hair cameleer cameleon camellia camera cameraman Cameroon Cameroonian camomile camouflage camp camp birine/biri için (yalanc ı. deveci.´s attention to call s. nasır tutmuş.men (käm´ırımen) i. yat ıştırmak. katı. kamp yapmak. tüyleri bitmemi ş (kuş). calorie. durgunluk. ışmak. kalori. s. Kampuchean. shots around here. i. z. korkak. basık. Kamerunlu. i. Kamerunlu. buzağılamak. duyarsız.. i. dili borusu ötmek. kaligrafi. s. bak. Kampuchea. nasırlı.t. chamomile. i. 1. 1. 2. hattat.. 1. ask.a.. çamur atmak.call s. hissiz. i. hat sanat ı. kameraman. bak....t. (toplantıyı) açmak. calf 1. bak. 2. zool. kara çalmak. 1. (birine) bir şeyi hatırlatmak..

kamış. i. zool. de ğnek. s. dövmek. 3. açık yüreklilik. s. i. She can´t help shouting at people. açıklık. i. f. kâfuru. s. açık yürekli. f. mum ışığı. hasırlamak. tatlı dilli. yardımcı f. argo şhane. i. asıl fikrini söyleme. kamp yeri. zool. açık yürekle. köpekgillere özgü. mum. adaylık. 3. tarafs ızlık. kanepe. Kanadalı. i. kanarya. kampanyaya kat . i. şekerkamışı. eksantrik mili. samimiyet. ufak kamp karavanı. köpekgillerden bir hayvan. (could) 1. kodes. 2. şekerleme yapmak. 2. çikolata. 1. i. adayl i. -tuvalet. üstüne çizgi çekmek. i. mak. kampus. 2. şekerle kaplı.. namzetlik. Kanadalı. 2. Kanada. i. kampanya yapmak. f. 1. candor.. şeker. baston. asıl fikrini gizlemeyen. kamp ate şi. 3. 1. yapmak imkânı olmak: Can you do this work? i yapabilirkutusu. 1. 1. misin? teneke I couldn´t find my hat. ılmak. İng. bak. kampanyac ı i. 1. 1.camp chair campaign campaigner camper campfire campground camphor camping campsite campus camshaft can can Can he sit a horse? Can it! can opener Can you drop by tonight? can`t can´t help Canada Canadian canal canapé canary cancel cancelation cancellation Cancer cancer cancerous candid candidacy candidate candidateship candidly candidness candied candle candlelight candlestick candor candour candy candy store cane cane sugar canine portatif sandalye. mat. 1. i. i. açık yüreklilik. asıl fikrini söyleme. 2. bak. 3. kanserli. 2. 2. i. kanser. şekerci. i. 1. şerbet içinde kaynatmak. (--ned. karavan gibi kullanılan minibüs/kamyonet. memi Ata binmeyi biliyor mu? argo Kes artık! konserve açaca ğı. kampç ılık. kam şekerkam ışı ndan elde edilen şeker. aday. ıl (fikir). s. içten. silmek. i. for kat .. -ebil-. yüznumara. kamp sahas ı. i.ba ğırması elinde değil. astrol. şekerleme. 2. anat. . i. bambu. i. 2.. dürüst. kampanya. --ing/--ling) 1.. iptal. huyu öyle. i. Onun insanlara i. kâfur. 2. i. it´s just the way she is. f. i. (Can Bu i. Yengeç burcu. f.ekerlemesi. şekerli: candied orange peel portakal kabuğu ş 2. 1. i. i. z. gerçek. kamp yapma. için etmek. samimiyetle. kampanyaya ılan mücadele kimse. şamdan. aç ıklık. iptal olunan şey. i. 1. okulda kalma cezas ı vermek. Bu gece bize u ğrar mısın? k ıs. kanser gibi. 1. baston ile ışla kaplamak.. dürüstlük. 2. f. kanal. ahç ı. seferberlik. 4. şekerleme haline getirmek. s. tarafsız. 2.iş konserve kutu. Kanada. 3. 1... argo klozet. şekerci dükkânı. argo hapishane.. köpekdi şine ait. hela ta şı. cannot. Kanada´ya özgü. içtenlik. namzet. 1. i.. i. iptal etmek. (--ed/--led. cancellation. sefer. bonbon. k ısaltmak. i. 2. aç ık. 2. 4. i. içtenlikle. samimiyet. iptal etme. 3. as ık. samimi. kampç ı. Şapkam ı bulamad ım. i. kam mili. içtenlik.

s. f. yardımcı f. anamal. failini ölüm cezas ına çarptırabilen suç. 2. kapsül. matara. 4. güç. tuval. 5. kantin. kasket.gerekti uyan ık. tepe. kep. 1. ba şlık. i. i. dili sermaye sabit aktifler. i. azizlik mertebesine yükseltmek. görev. k ılcal damar. tabanca mantar i. 3. f. i. konserve yapma. karyola sayvan ı. bot. argo iş. i. oylum. i. s. 1. 1. s. 2. İng. i. konu i. 2. iktidar. s.. 1. 1. f. kanyon. kural. . hesab sütun ıba . içi çok şey alan. -amayız. başşehir. k. 2. i. 2. k. kapital. i. f. kapari. baldaken. gök kubbe. Hrist. yetenekli. eşkin gitmek.canine tooth canister canker canned cannery cannibal cannibalism canning cannon cannonball cannot canny canoe canon canon law canonical canonisation canonise canonization canonize canopy cant cantankerous cantankerously cantankerousness canteen canter canvas canvass canyon cap capability capable capacious capacity cape cape caper caper capillary capital capital account capital assets capital crime capital dividend capital expenditure capital letter köpekdişi. konulan) teneke kutu. hacim. i. i. 2. bir katedrale bağlı olan papaz. i. i. 1. i. 4. sermayeye ait. huysuzluk. hırsızlık. huysuzluk yaparak. -amazsın(ız). i. tapa. markiz. istidat. başkent. kilise hukuku. kapari.olarak açıkgöz. kapasite. laf. i. yetenek. eşkin gidiş.. s... gebreotu. kilise yetkililerinin ç ıkardığı bir kanun. kabiliyetli. dili yaramazlık. büyük harf. konserve yapılan yer. z. kapak. 3. 1. kebere. 2. (--ped.b. 2. sayvan. (anket yapmak/oy toplamak amac ıyla) (birçok kimseye) gidip şmak. 3. s. i. 5.. 3. aksi. 3. azizlik mertebesine yükseltme. --ping) 1.. 1. burun. i. (çay. 2. majüskül. konserve fabrikas ı. büyük. Hrist. s. sabit varl ıklar. büfe. İng. i. iktidar.. sermaye masraf ı. derin vadi. bak. hoplayıp zıplamak. 4. ehliyet. büyük harf. i. 1. bak. aft. geçimsiz. 3. coğr. 2. doruk. top. istiap haddi. -amam. i. zirve. anat. gebre. -amaz. takke. dikkatli. 3. şı. majüskül. huysuz. s ıfat: i. kap. sermaye kâr ı. kahve v. Hrist. i. 1. i. -amazlar (Anlamı ğinde can not ayrılır. eşkin sürmek. 1. yamyam. 1. majüskül. kurallara uygun. büyük (harf). Hrist. canonization. Bunu başkan sıfatıyla mevki. aksilik. 2. branda. i. kano. 2. pamukçuk. konserve: canned chickpeas konserve nohut. yetenek. ehliyetli. 4. kabiliyet. pelerin. i.. geleneklere uygun. konuşma dilinde çoğu vurgulamak 2. 2. top güllesi. boş laf. büyük harf. suç. 1. ask. f. gebreotunun yemi şi. branda bezi. geniş. He did this in his capacity as president. güç. 1. yamyamlık. ince boru. ı.. 2.. sermaye. f. canonize. 1. kilise hukukuna ait. tedbirli.

esir dü şmüş. O ğlak burcu. astrol. f. karbonmonoksit. cezbetmek. i. f. silahlar ı bırakmak. ele geçiren kimse. i. ölüm cezas ı. ayar (1 kırat = 200 mg. tutsak eden kimse. sermaye vergisi. i.). k ırat. kumanda etmek. 2. i. ele geçirme. 2. i. otopark. tutsak etmek. kapitalizm. 3. alabora etmek. deniz albayı. capitalize. 1. kopya. kervansaray. f. karbon kopyas ı. yanm ış şeker. gazlı içecek. ırgat. i. i.. s. k ısa tüfek. i. devirmek. capital letters. i. 2. i.. İng. karavan. i.. kapsül. f.. 3.. otomobil. kapitalist. kaptanlık etmek.. k. karabina. İng. zaptetme. büyülemek. i. is. karbon. 1. -den faydalanmak. i. f. Karaman kimyonu. şartlı teslim. çoğ. f. 1. teslim olmak. çoğ. 3. 2. vagon. karpit. tutsak. i. karbonhidrat. k ıs. dili büyük harfler. -e sermaye sa ğlamak. i. s. esas sermaye hisse senedi. i. 1. i. bocurgat. i. . i. i. i. esir. 1. tutsaklık. i. f. -i büyük harfle yazmak. kapris. manşet. İng. -i sermayeye çevirmek. i. karamela. i. zoraki dinleyiciler. oto yıkama yeri. kopya kâğıdı. başlık.. karbonatla ştırmak. -i kendi menfaatine çevirmek. reis. karbonat. karbondioksit. zaptetmek. anamalc ılık. 1. kaprisli. i. anamalc ı. 2. lamba isi. 1. üstü kapal ı yolcu veya yük arabası. araba. 2. bak. kopya kâğıdı. f. devrilmek. 1. i. karbon kâ ğıdı. 2. ele geçirmek. 2. kim. alabora olmak. yüzbaşı. majüskül.capital letter capital levy capital punishment capital stock capitalise capitalism capitalist capitalize capitalize on capitulate capitulation capitulations caprice capricious Capricorn caps caps capsize capstan capsule captain caption captivate captive captive audience captivity captor capture car car park car wash caramel carat caravan caravansary caraway carbide carbine carbohydrate carbon carbon black carbon copy carbon dioxide carbon monoxide carbon paper carbonate carbonated drink büyük harf. kapitülasyonlar. karbon kâ ğıdı. 2. frenkkimyonu. kervan. kaptan. 1.

i. belli ba şlı. kart katalo ğu. itinayla. s. ok şama.. 3. (h ızla giderken) (motorlu araç) yan yatarak kö şeyi dönmek. bilgisiz. i. 1. i. hileci. endişeden bitkin. sevmek. karbüratör. Onu k ız mızda bize 1. özen. O yoğun bakımda. 1. z. f. anat. 1. i. -e bakmak: Who will care for us in our old ş age? Ya şlılığı kim bakacak? 2. kart fihristi. kardiyoloji.. 3.b. z. 2. i. hırka. yük. üçkâ ğıtçı. kalp hastalığı. tedbirli. 3. asal sayılar. s. itina.. bakım: He´s in intensive care. . Bana mektup postalad ı na Cengiz Göksel eliyle diye yaz. s. kalp krizi. kalp ilacı. i. isk. kardiyak. kayıtsız. i. bina iskeleti. 1. 1. 3. i. zarftaki ismimin alt f. 2. ceset. f. dikkatli olma. tasas ız. İng. (sahibi yokken malikâne. 2. kumar masas ı. ana. s. 3. i. leş. çıban. carburetor. kalbe ait. 1. kalple ilgili. i. enkaz (gemi v. i. kardiyolog. dikkatli. 2. 2. dikkatle. özenli. kalp hastas ı. 2. 1. 2. 2. i. (motorlu araç) bir yandan bir yana hafifçe sallanarak ilerlemek. 1. s. 2. i. iskambil kâ ğıdı. mide a ğzına ait. 2. dikkatsizlik. He left him in his sister´s care. karde ine emanet etti. 1. okşamak. karikatürünü çizmek. geçici hükümet.b. maden sodas ı. i. karikatür. kalp krizi. 4. i. karikatürcü. i. care istemek: Would you care for some tea? Çay içmek ister ığında eliyle: Write me of Cengiz Göksel. kucaklamak. (motorlu araç) bir yandan bir yana hafifçe sallanarak bir yana yatmak. Karayip. dikkat. kakule. kalbi uyaran.´ne bakan) bekçi.). tasa. İng. şirpençe. kapıcı. kargo. kayg ı. parlak kırmızı. ceket. i. bak. kalp kas ı. dikkatsizce. i. 1. karikatürist. 1. kucaklama. dert. i. kart.carbonated water carbuncle carburetor carburettor carcass card card catalog card index card index card table cardamom cardboard cardiac cardiac arrest cardiac disease cardiac failure cardiac muscle cardigan cardinal cardinal numbers cardiogram cardiologist cardiology cardsharp care care for care of careen careen around the corner careen down the road career carefree careful carefully carefulness careless carelessly carelessness caress caretaker caretaker government careworn carfare cargo Caribbean caricature caricaturist soda. kartotek. karina gitmek/ilerlemek. i. ölçülü. 1. den. kariyer. kardinal. 2. 2. dertsiz. kaygısız. i. özenle. s. kardiyogram. (otobüste) bilet paras ı. s. karton. dikkat. önemli. ihmal. ev v. i. i. i. itinal ı. mukavva. dikkatsiz.

k ıkırdak. cinsel. duruş biçimi. 1. taşıyıcı. Onlar carry weight carry/bear/have a grudge against birine karşı kin beslemek. nakliye ücreti. leş. İng. şehevi. f. İng. Sözünü yerine getirdi. ey) birini ayakta tutmak: (bir Her patience will carry her through. 3. i. etobur. 1. çürümüş et. 3. i. . şamata (k biriniba ba şr ar ı bir sonuca ş (bir şdavranmak. s. 1.. (to) hesaptaki miktar alıp götürmek. (kara ta şıtının sallanmasından ileri gelen) mide bulantısı. uygulamak. cartilage cartographer cartography i. yanları açık garaj. zool. gerçekten yapmak. Sabr ı sayesinde bu işi başarır. i. i. ıp aşırıya kaçmak. gerçekten yapmak.. ına ulaş mak. bir şeyi yerine getirmek. bir şekilde 4. i. lal. atlı yük arabası. i. heyecanlan kap üstün kazanmak. vagon dolusu. etkili/önemli olmak: It´ll carry no weight with them. yol. 2. keçiboynuzu. 1. 2. too far carry the day carry the day carry through i. (dişte/kemikte) çürüme.. yolcu vagonu. 3. i. etobur. taşımak: Carry her on your back! Onu sırtında taşı! This truck can carry a load of bir twenty tons.. devam etmek. araba dolusu. İng. halı. içki âlemi yapmak. karanfil çiçe ği. i. get carried away kendini kapt ırmak. nakliye şirketi. şı i. yerine getirmek. 1. f. taşıyan. ma. 2. dülger.. i. sürüklemek. 2. i. haritac ı. posta güvercini. Noel ilahisi söylemek. marangozluk. tatbik etmek. harnup. (bir şeyin) ı etkilemez o. şerit. ı (ba şka sütuna/sayfaya/deftere) nakletmek. k ızıl. işi sürdürmek. f.. carsickness i. -i bitirmek: She carried through on her sayesinde (bir işi) promise. zool. i. marangoz. i. sazan. (saplı) portbebe. bot. bedensel. 2. aşırı gitmek. ta İng. i. i. 2. katliam.caries carload carmine carnage carnal carnation carnival carnivore carnivorous carob carol carouse carp carpenter carpentry carpet carpet sweeper carport carriage carriageway carrier carrier bag carrier pigeon carrion carrot carry carry an amount forward carry away carry coals to Newcastle carry on carry one through carry one´s point carry out carry out/take reprisals carry s. kartografi. ızgş ıey) nlıktan) ğı ıpılça ğırmak. i.1. galip gelmek. havuç. (işi) sürdürmek. kartograf. nakliyeci. (on) -i yerine getirmek. f. through carry s. haritac ılık. i.. (birini/bir misillemeşyapmak. carrycot i. yenirce. 2. istedi ğini elde etmek. 4. Bu kamyon yirmi tonluk bir yük ta şıyabilir. nakliye. k ırım. dili bir şeyin dozunu kaçırmak. 1. karanfil. İng. taşımak. i. bot. k. eyi) dışarıya taşımak. dili 1.t. 2. Noel ilahisi. amac 1. s. at arabası ile taşımak. 1. dili tereciye tere satmak. sızlanıp durmak. s. gitmek. k. k.t. taşıt şeridi. karnaval.(karayolunda) duruş. i. kan dökme. 2. 2. el arabası. büyük torba/poşet. 5.ula aşı rtıırmak. i. 1. ılıp gelmek. 2. at arabas ı. i. k. dili kazanmak. etçil. cart götürmek. do ğramacı. gırgır (süpürge). içki içip şamata yapmak.

sand ğraf makinesi mahfazası. 1. tak i. tesliminde ödenecek. i. kaşmir kumaş. 4. 1. kaşmir yün. 2. k ıs. 1. 1. nakit para.´ni) çevirmek. 1. 3. matb.b. film kutusu. karton kutu. yazarkasa. i. dilimlemek. manyok. dilb. vaziyet. kumarhane. kaplama. 2. durum. papaz cüppesi. karikatürcü. s. mukavva kutu. kimseler. dili nakit para. i. varil.D. (bak ış v. i. 1. f. hasta: I had five cases of syphilis this morning. hal. (çek) bozdurmak. 1. karikatür. tabut. i. 1. 1. 2. kavun. oymacılık.´ni) oymak. kal ıp. 2. para. kasiyer. fıçı. yana dayanmalı aşma. toprak/cam kapta pişirilen yemek. kavun. 1. i. kutu. 4. kasetçalar. kaşmir: cashmere sweater şmir kazak. i. i. 3. 2. büyü yapmak. oymac ı. kasa. 3. kasa. foto. 3. fişeklik. kaşmir. tapyoka. i. 2. veznedar. 1. (cast) 1. 2. mahfaza: violin case a keman kutusu. palaska. kartuş. 3. yöneltmek. 1. ödemeli. çerçeve. -i lekelemek. (büyük bir satış yerinde) kasa yeri. 2. bir fıçı dolusu. 1. 2. karikatürist. i. vaka: murder case cinayet Bu be ş frengili ık. çerçeve. 2. 1. atmak. İng. İng. kın. i. mahuncevizi. (sofrada kullan ılan) et bıçağı. oyma. 2. büyük resim tasla ğı. çemberleme. f. 4. i. biladerağacı. (oy) vermek. i.sabah kutu. bankamatik. -e büyü yapmak. çağlayan. kasa. pe şin para. 2.oynayanlar. f. gölge yapmak. mücevher kutusu.2. el yard ımı ile yanlamasına atılan takla.b. i. hastaya baktım. 5. zayiçesine atfetmek. çizgi film. oyularak yap ılmış eser. 2. i. rol taksimi yapmak. paraya çevirmek.O. bir varil dolusu. 2. küçük kutu. fişek. C. k. 1. k. kutuya koymak. i. dış görünü ş. -i büyülemek. f ırlatmak. i. kartuşlu dolmakalem. ka i. pencere kanadı. -den kazanç sa ğlamak. çizgi film çizen sanatç ı. (ağaç. 1. kaset. 2. (bankada) vezneci. dili -den yararlanmak/faydalanmak. 6. kasadar. amerikaelmas ı. 5. -e leke sürmek. şelale. 1. . 2. (kızarmış eti) dilim dilim kesmek. case foto ı. 3. f. 1. oyma. bot. i. 3.carton cartoon cartoonist cartridge cartridge belt cartridge case cartridge pen cartwheel carve carver carving carving knife casaba casaba melon cascade case case case ending casement cash cash cash dispenser cash in on cash on delivery cash on the barrelhead cash point cash register cashew cashier cashmere casing casino cask casket Caspian cassava casserole cassette cassette player/deck cassock cast cast cast a horoscope cast a shadow cast a slur on cast a spell on cast a spell upon i. bakmak. i. atma. (k ırık kemiğe) alçı. 2. 2. (bir tiyatro oyununda/filmde) rol alan maket. güveç. manyok kökünden ç ıkarılan nişasta. camera i. tahsil etmek. kanatlı pencere. fırında kullanılan toprak/cam kap. savurmak. kaset. (mermi için) kovan. bot. 3. taş v. i. i. s.

font. kas ıtlı olmayan. şelale. demir atmak. yaralı. İspanyol çalparası. i. caster. pikten yap ılmış. pudraşekeri. f. pik. 2. i. günlük elbiseler. i. kast. k. lakayt. pek dikkatli olmayan: He gave it a casual glance. sapan. çavlan. s. Tasarrufun ucu ona İ ng. acil i. 1. f. 2. 2. paylama. kale. . hadım etmek. dili -in kaderine ba ğlanmak. 2. İng. paylamak. 1. tıb. den. ilgisizlik./cast one´s lot cast s. kaza. i. 1. akbasma. 2. ilgisiz. demirlemek. alarga etmek. k ınamak. 1. -i düşünmek. adrift cast/drop anchor castanet castaway caste caster caster sugar caster/castor sugar castigate castigation cast-iron castle castle in the air/castle in Spain castor castor castor oil castrate castration casual casual clothes casualness casualty casualty ward/department cat cat cat nap catafalque Catalan catalog catalogue Catalonia catapult cataract oy vermek. aksu. katalo ğunu hazırlamak. can ını sıkmak. dökümcü.o. i. büyük çağlayan.. i. tesadüfen olan. k ıs. i. ince tozşeker. biriyle işbirliği yapmak/bir olmak. Heservis. 2. i. hadım etme. 3. ıssız adada bırakmak. acil servis.t. Katalanca.. pudraşeker.. dili kar şılığını beklemeden iyilik etmek. 2. i. bak. İng. satranç kale. 1. 2. pik. katafalk. i. düşünüş şekli. i. i. 1. 2. İng. reddetmek. rasgele. şato. kura çekmek. demir atmak. şekerleme. catalog. Ona şöyle bir göz attı. f. 2. i. katarakt. hintyağı. kastanyet. i. 4. yaralanan. catalog/catalogue. dökme demir. i. deniz kazas ına uğrayıp ıssız bir kıyıda mahsur kalan kimse. s. s. -i tasarlamak. 2. iğdiş etmek. İng. 1. i. çok dayanıklı. kedi. cat-and-dog fight kedi köpek kavgas ı.o. 1. mancınık. Katalonya. katalog yapmak./cast in one´s lot with s. k.cast a vote cast about cast anchor cast away cast down cast in one´s lot with cast iron cast iron cast loose cast lots cast of mind cast off cast one´s bread upon the waters cast one´s lot in with s. 1. çözmek. azarlamak. was a casualty of the spending cutback. 1. İng. hayal. bak. kayıtsızlık. azarlama. katapult. devirmek. çöpe atmak. i. 3. kayıtsız. i.. çok sağlam. ayırmak. Katalan. f. iğdiş etme.. (kazada/sava şta) ölen. catechism. hulya. 2. (mobilyaya tak ılan) küçük tekerlek. ölü. 1. bir şeyi akıntıya bırakmak. katalog. 1. perde.

1. f. zool. bak. feci. soluk almak.. dili kestirmek. müz. catechize.. tutuşmak. s ınıflandırmak. birini haz ırlıksız yakalamak. i. 2. zümre. kategorik olarak. off guard catch s. vasıflandırmak. nefes almak. yakalayan şey/kimse. dinlenmek. dili papara/zılgıt yemek. dili 1. kilit dili. i. unawares catcher catching catchy catechise catechism catechize categorical categorically categorise categorize category cater caterpillar caterpillar tread catfish catgut catharsis cathartic cathedral Catholic i. (trene/vapura/uça ğa) yetişmek. Seda şmek: ti. 3. tırtıl. s. birini suçüstü yakalamak. moda olmak. müshil. with -e yetişmek: He´s so far ahead of me I can´t possibly catch up memin imkânı yok. 1. dinlenmek. 2. 2..o. Hrist. z. k. av. sıkışmak: I caught my sleeve onpartide the door handle. birini gafil avlamak. 6. parça. kiriş.o. bir yakalanan av/bal ğ ş olarak dü ş ünülen uygun ki ş i. yakalama. i. yemeklerin haz ırlanmasını ve servisini üstüne almak. s ınıf. f.o. felaket. dikkatini çekmek. kati.. k. s.. dili dili müstakbel e -i yakalamaya/tutmaya çal ışmak. kategori. kesin. 2.hoşuna gitmek. ılmak. katarsise yol açan. napping catch s. i. O anda gözüme gözüne ili şti. İng. adamak ıllyeti ı birşz ılgıt yemek. Katolik.o. Gömle imin tak ık. i. Benden o kadar ileride ki ona şlanmak. k ısa bir süre uyumak.. i. i. tutuşmak. i.o. k. -in gözüne ilişmek. kategorik. İng. katarsisle ilgili. yayınbalığı. gözüne çarpmak. red-handed catch s. dili fena halde ha birini gafil avlamak. 1. 2. müshil. tutmak. on with him. tırtıl. i. bölüm. tabaka. hoş ve kolaylıkla akılda kalan.´s attention/eye catch sight of catch sight of catch the fancy of catch up catch/get hell catch/take s.. i. soluklanmak. rahats ız edici duyguları dışa vurarak onlardan kurtulma. k. Hrist.o. 5. tutma. ilmihal. in the act catch s. 3. bula şıcı. i.. birini suçüstü yakalamak. birdenbire farketmek: I caught sight of Seda. bölüm.o. f. boğaz veya burunda balgam/sümük toplanma. ilmihale dayanarak din dersi vermek. s. felaket. beysbol vurucunun arkasında durup topu tutan oyuncu. 4. f. categorize. yakalamak. Hrist. 2. ili -in 1. birini gafil avlamak. 2. birinin dikkatini çekmek. kurt. f. off guard catch s. birini gafil avlamak. afet. soluk almak. k. s. 1. tırtıllı palet.catarrh catastrophe catastrophic catch catch catch at catch cold catch fire catch fire catch forty winks catch it catch on catch one´s breath catch one´s breath catch one´s eye catch s. nezle olmak. tutmak. katarsis. ateş almak. felaketli. .. s.. yiyecek tedarik etmek. anlamak. f. gözüme iliş At that moment I caught sight of her. i. (caught) 1. s. katedral. çakmak. sâri. k. bak.

kostik madde. 3. 1.al. uyar ı. bak. mağara adamı. sakıngan. it really cause my camellias to bloom earlier? Gerçekten birini ne? günaha 1. i. 2. karnabahar. dağlamak. (önemsiz şeyler üzerinde) tartışmak. karga gibi ötmek. dikkatli. 2. i. uyarmak. oynamak. İng. dişçi. laubali. s. i. tedbir. ba 1. 2. cauterize. i. s. tıb. 2.Seninle kavite. gak. suçüstü yakalanm ış.kabard acı (söz). s. çürük. f. 1. k. dili iğneli söz söyleyen. uyarıcı. s. i. f.catholic Catholicism catsup cattle catty Caucasia Caucasian Caucasus caught caught in the act cauldron cauliflower causal causality cause cause cause s. 2. dava. i. aç ık fikirli. kazan. olmak. sebep. neden olmak. s.. nedeni olan. herkesin ilgisini çekmek. büyük ma ğara. ikaz etmek. i. 2.. s. uyarma. çoğ. i. dili i ğneli (söz).. oyuk. çoğ. i. kibirli. bak. neden olu şturan. 3. i. heyecan yaratmak. yakmak. nedensellik. gaye. 1. s.o. cürmü meşhut halinde yakalanmış. k ıs.. süvari s ınıfı. 1. cubic centimeters. carbon copy. k ıs.ry. serbest. f. tedbirli. Kafkas. İng. huk. i. çökmek. Kafkasyal ı. çoğ. k. süvariler. oyuk. caviar. umumi. 1. atlı şövalye. arnavutbiberi. ihtiyatla. sansasyon yaratmak. i. s. ihtiyatlı. i. ülkü: That´s a dava. f. kompakt disk çalar.men (käv´ılrimîn) i. 1. ihtar. i. Kendini adamaya de ğer bir f. 2. (göl/bataklık üzerinden geçen) uzun köprü/kazıklı yol. 2. ikaz. arnavutbiberi. 3. to sin cause/create a stir causeway caustic cauterise cauterize caution cautionary cautious cautiously cautiousness cavalier cavalry cavalryman cave cave in caveat caveman cavern cavernous caviar caviare cavil cavity cavort caw cayenne cayenne pepper cc CD CD player s. Katoliklik. ihtiyatlılık. 2. bak. iki kara ın ı birbirine layan ve deniz ığında suyla kaplanan parças ıcı.. kendini beğenmiş. gaklamak. kocaman. yol açmak: What´s caused this? Buna yol açan Will sokmak. 1. illet. kedi gibi. cav. i. cave. bo f. havyar. Kafkasya. at -e itiraz etmek: I won´t cavil about it with onu tart ış şluk.. süvari. ikaz. i. mağara.mam. i. i. ihtiyat. compact disk. z. i. i. amaç. sığırlar. cause worthy of sebep one´s devotion. ğ kostik. evrensel. catch. 4. sıçramak. f. tıb. 1. i. liberal..men (keyv´men) i.. yak f. . i. f. Katolik kilisesi. nedensel. you. anat. i. neden. ambar gibi (yer).. ketchup. i. bak. karga sesi. hedef. genel. 2.

hücreli. devam etmemek. i. f. 3. selofan. s. bayram yapmak. viyolonsel. (gen. centigrade. ask. sansür. semavi. durmadan. ortaya almak. toplamak. şarap stoku. z. i. 1. Kelt. sürekli. viyolonselist. ortaya gelmek. göze. sona ermek. 3. ortalamak. i.. ile dostluk 3. s. bodrum. Keltçe. ilahi. Civil Engineer. bak. 3. i. kutsal. f. Keltçe. yüzyıl. 2. göğe ait. beton ile kaplamak. azami fiyat. gökkutbu. (gen. eleştirme. s. tavan fiyatı. . yüz yılda bir olan. sedir. sansürden geçirmek. 2. 1. 2. i. şarap mahzeni. hücresel. 5. i. i. i. sapkerevizi. tavan. sansür işleri. çimentolamak. 1. orta. çimento ile s ıvamak. kereviz. 3.. 1. küçük oda. f. yüzüncü yıldönümü. sayım. sansürcü. ara vermeden. 1. bitmek. şöhret. 2. bot. i. gözesel. 2. 2.. b ırakmak. pil. i. 1. i. sansürlemek. kesilmek. 1. kökkerevizi. çimento. aralıksız. bırakmak. ortas ın 1. betonyer.. i. gözeli. me şhur. 1. mezarlık. kiler. 2. kutlama. i. eleştirmek. hız. ünlü. kutlamak. 3. i. i. i. i. 2. s. s. bir merkezde ı almak. kınama. merkez. bodrum kat. i. ün. 1. sent (Amerikan dolar ının yüzde biri). sansür memuru. durmak. kabristan. s. santigrat termometresi. 1. selüloit. ünlü. elek. cep telefonu.CE cease cease fire cease-fire ceaseless ceaselessly cedar cede ceiling ceiling price celebrate celebrated celebration celebrity celerity celery celery root celestial celestial pole celibacy celibate cell cellar cellist cello cellophane cellular cellular phone/telephone celluloid cellulose Celsius thermometer Celt Celtic cement cement good relations with cement mixer cemetery censor censorship censure census cent cent centenary centennial center center of attraction k ıs. göçermek. 2. yüz yıllık. central. sağlamlaştırmak. dikkat merkezi. Kelt. i. f. dini nedenlerden dolayı) evlenmeme ve cinsel ilişkide bulunmama. göksel. i. 2. hücre. f. mahzen. 4. Chemical Engineer. 2. i. kurmak. f. i. nüfus sayımı. k ınamak. centennial. me şhur. ate şkes. i. i. Church of England.. betonkarar. dili cep telefonu. century. 1. i. son vermek. i.. i. da ğservisi. sürat. 1. s. 4. ünite. dini nedenlerden dolayı) evlenmeyen ve cinsel ilişkide bulunmayan (kimse). spor santr. şöhretli. i. 1. selüloz. terketmek. ortada olmak. 2. beton kar ıştırıcı. devretmek. 2. k ıs. 2. 2. Corps of Engineers. ateş kesmek. k. çekim merkezi. asır. f. 4. i. yap ıştırmak. s. 1. Keltlere özgü.

zahire. merasim. centimeter. tasdikname.. boyun. i. belirli. kati. belge. resmiyet. 4. çanak çömlek. 2. ba i. 4.. i. anat. s. bak.. muhakkak.. seramik. telefon santralı. s. 2. tabii. ağırlık merkezi. santigrat termometresi. certify. i. şüphesiz. asır. f. 1.. merkezkaç. i. emin.. 2. i. merkeze do ğru yaklaşan. zool. merkezde toplamak. yüzyıl. anat. k ırkayak. . İng. 4. 3. z. hububat.center of gravity center of gravity centigrade centigrade thermometer centigram centigramme centiliter centilitre centimeter centimetre centipede Central central Central America central bank central heating centralisation centralise centralization centralize centrally centre centrifugal centrifugal force centripetal century ceramic ceramic tile ceramics ceramist cereal cerebellum cerebral cerebrum ceremonial ceremonially ceremonious ceremoniously ceremony cert certain certainly certainty certificate certify certitude cervix ağırlık merkezi. i. centralization. z. centiliter. İng.. k. merasimle ilgili. ana. dili entelektüel. teklifli. merkezileştirilme. s. 1. merkez bankas ı. orta. çini işleri. i.. ş üstüne. 2. merkezi. muayyen. bak. seramik e şya. şahadetname. kalorifer. tahıl türünden. santigrat. tahıl.. z. tören. çini. f. merkezkaç kuvveti. 1. s. 2. çinicilik. tek. merkezcil. i. (-in doğruluğunu/gerekliliğini) belgelemek.. 3. rahim boynu. teyit etmek.. i. i. s. anat. bak. s. i. 1. f. katiyet. i. törensel. entel. 2. ayin. İng. santral memuru. tahıla ait. 2. kesinlik.. bak. 3. anat. i. kesinlik. santimetre. 3. 1. merasim. 5. İng. ı. santrifüj. i. merkezi ısıtma. s. belli ba şlı. çıyan. centralize. beyinsel. diploma. 2. merkezile ştirmek. ayin. çini. merkezileştirilmek. i. 2. s. dili -in ak ıl hastası olduğunu resmen tasdik etmek. s. i. beyincik.. katiyet. İng. s. Orta Amerika. santilitre. 1. protokol. resmi. certificate. vesika. 1. centigram. beyin. seramikçi. i. çoğ. i. 1. 6.. tahıl bitkisi. i. tasdik etmek. i. resmi. 1. baz z. 1. center. çinici. f. seramik sanat ı ve tekniği. ruhsat. do ğrulamak. kesin. törensel. 2. i. merkezile ştirme.. 3. 3. tören. (m ısır gevreği gibi) tahıldan yapılmış kahvaltılık yiyecek. kaç ınılmaz. 2. çok resmi bir şekilde. i. fayans.. İng. sertifika. karo fayans. bak. ussal. k. santigram. 2.. törensel olarak. bak. s. elbette.. certified. k ıs. i. 1.

1. f.. Sri Lanka. i. kalseduan. (erkek) kurul başkanı. i. child. kurul ba şkanı. 4. başkanlık. chief. ği. k ıs. ovarak ısıtmak. makam. komuta zinciri. freight. ticaret odas ı. f. lağım çukuru.. çoğ. chair. zincir. i. 1. (ayinde kullan ılan) kadeh. bak. mahkeme. Çadlı. 2. 5. sigara tiryakisi. kurul ba şkanı. and insurance. Çad. zincirle bağlamak. meydan okuma. chancery. s. church. 3. rezil etmek. i. i. i. Çadlı. fişek yatağı. zincirlemek.. ticaret odas ı. ink ıta. i. dili işlerin gecikmesinden dolayı huzursuz olmak. 3. sezyum. sezaryen. hayal rıkl ığına u ğratmak. i. zincirleme reaksiyon. kad ıköytaşı. i. 3.wom. k ı1. spor çelenç. Çat. s. hayal k ırıklığı. özel oda. utanç. i. cgm ch Chad Chadian chafe chafe at the bit chaff chagrin chain chain letter chain of command chain reaction chain smoker chain store chain-smoke chair chair lift chairman chairmanship chairperson chairwoman chaise longue chalcedony chalice chalk challenge challenge match challenger chamber chamber music chamber music chamber of commerce chamber of commerce chamber orchestra chamber pot chambermaid chambers i. 1. i. s. kullan kabu ğu. 4. k ıs. k ıs. . peş peşe sigara içmek. çoğ. (kadın) kurul başkanı. chair. aynı mağazalar zincirine bağlı mağaza. başkan. durma. yatak odas ı. 1. k. k ıs. iç sıkıntısı. f. kim. sezaryen.cesarean cesarean section cesium cessation cesspool Ceylon Ceylonese cf CF CFI cg. i. chain. Çad. Hrist. i. meydan okuyan kimse. i. sandalye. oda. f. komisyon. meydan okumak. şezlong. başkan. başkan. utandırmak. i. i. k ıs.. sı. 2. i. 4. f. compare. iskemle. ovarak aşındırmak. i. oda hizmetçisi. tebeşir. peş peşe (sigara) içmek.. chapter. hâkimin oturum dışı konularda çalıştığı yer. kürsü. zincirleme mektup.men (çer´mîn) i. lazımlık. i.. (ayakkabı) vurmak. tahılılan) i. yasama meclisi.. bak. up (sayı/puan) kazanmak/kaydetmek. kesilme. çoğ. i. 2. cost and freight. daire.en (çer´wîmîn) i. oda orkestras ı. oda müzi oda müziği. cost. İngiliz kamara. 2. silsile (da ğ). telesiyej. centigram(s). saman. 2. chafing dish (sofrada yemek ısıtıcıçöp. sinirlendirmek. başkan. Çad´a özgü. f. Sri Lankan.

ordu veya hastanede) papaz. i. parças i. 4. yüzü k ızarmak. (kad ın) hademe.. nöbet de ğiştirmek. karga şa. 2. radyo. -e tesadüf etmek. i. değişme. i.. s. bukalemun. f. (madeni yüzeyleri parlatmak için kullanılan) güderi ı. değişken. 3. 1. (taşıtta) f. (--ped. 2. bozuk para çantas ı. 3. kararsız. 3. şaperon. sahip de ğiştirmek. 1. tahvil bozuk. 1. 6. ihtimal. hizmetçi. 2. 2. dili adam. yol. kavurmak.. üstünü bato şınchange ı değiştirmek. şampanya rengi. şampiyon. ızartmak. şampiyona. şanjanlı. k. değişim. İng. yenilik. su yolu. there. 2.. (ciltte) çatlak. s. (bir yere) vermek/dökmek/akıtmak/kanalize etmek. değişmek. şans. i. f. s. i. k. hizmetçi . i. 1. tahavvül. k. i. müdafi. yanardöner. sertle ştirmek. i. savunucu. risk.monoton kar ışıklık. kavrulmak. i. dönüşüm. bot. --ping) 1. rektör. zool. başbakan.chameleon chamois chamomile champ champ at the bit champagne champion championship chance chance chance on/upon chancellor chancy chandelier change change change clothes change color change color change hands change hands change of address change of air change one´s mind change one´s tune change over change purse change the guard changeability changeable changeableness changeless changeover channel channel s. karmakar ışık. TV kanal. kanal açmak. (kitapta) bölüm. üstünü de 1. kaos. yakarak kömürle ştirmek. into chant chant chaos chaotic chap chap chapel chaperon chaplain chapter char char i. başkasının eline geçmek. şampiyonluk. etmek. şans eseri olan. k ısım.. ask. küçük kilise. hava de ğişimi. s. el değiştirmek. 1. dili kesin olmayan. i. 1. yüzü solmak. i. bozuk para.4. değişkenlik. monoton bir melodi. papatya. delikanl (toprak. Ankara´da ğiştirmek. yar ık.bozukluk. değişiklik. k. şampanya rengi. 2. paran ın üstü. 2. 2. taraf ını tutmak. oymak. şapel. i. zool. tilavet. kader. 4. şarkı söyleyerek kutlamak. 1.´ni) yarmak. 5. 1. katır kutur/kıtır kıtır/hart hurt/çıtır çıtır yemek. şarkı söylemek. da ğkeçisi. dili (bir riski) göze almak. changeability. s. 2. yüzü k ızarmak. fırsat. k İng. destek olmak. 3. 2. 1. 2. i. avize. düzensiz. bir şeyi f. adres de ğişikliği. i. 1. hiç de ğişmeyen. 2. f. el değiştirmek. fikrini/karar ını değiştirmek. --ring) 1.tahta v.t. i. monoton bir melodiyle söylemek. talih. riziko. 2. f. -in dışını yakarak ştirmek. şampanya. ufakl iştirmek.1..b. nehir yatağı. ses tonu. Tesadüf eseri oradayd -e rastlamak. müdafaa etmek. ateşe kömürle ın. s. bo ğaz. k. savunmak. i. s. i. monoton bir melodi e şliğinde söylenen sözler. 1. çatlatmak. f. i. dili ağız değiştirmek. 2. çok sab ırsızlanmak. rizikolu. istikrarsız. 5. 3. çocuk. 3.kad yanarak kömürle şmek. şampiyon. (okul. değ aktarma yapmak: You´ll have trains in Ankara. i. i. (from/to) (bir uygulamadan ba şka bir uygulamaya) geçmek. (bir uygulamadan ba şka bir uygulamaya) geçiş. (--red. 2. bak. mecra. değı iş ikli ğe uğramak. 1. 2. i. f. 1. 2. 3. (Almanya´da) şansölye..ı. dönüşme. (soğuk) (cildi) çatlatmak. akak. tesadüfen olmak: She chanced to be ı. caymak.

tip bir kimse. yola getirmek. itham. hizmetçiyard kadı ım n. (kadın) hademe. 3. hizmetçi kadın. 2. 3. cezbetmek. 2. 3. i. char. İng. 4. izlemek. s. özellik. 1. şovenizm. lekesiz. tic. şasi.plan (uçak. karakter. s. kovalamak. oto. ır cemiyeti. gevezelik etmek. i. şahıs. 2. -ingemi haritas ı. temizlik. nitelemek. 2. çekicilik. büyü. kira kiralamak. hayır işi. 1. f. s. i. bo ğaz. dartakip. oyun v. derneği. hayırseverlik. 3. aç çoğ. berat. plan göstermek. mangal kömürü. çene çalmak. chas. 1. kanyon. nitelendirmek. döverek cezalandırmak. hususiyet. suçlama.´ni) i. tedbirli. 4. karakalem. yardımseverlik. namuslu. kiralanm ış ucuz tarifeli uçak. ı birinin hesab ına) geçirmek. nevi şahsına münhasır bir İng. bak. i. hizmetçi.. takip etmek. 2. hayırsever. . hamle. çizelge. 2. karakteristik. (bir masraf suçlamak. sadaka. char. ı k hesap. i. karakter. 1. geveze. ş arjedafer. ınıkontrat yapmak. görevlendirmek. 1. deniz haritas ı. f. muska. s. konuşkan. grafik. f. i. 3. tutmak. cana yakın. 1. özyap ı.3. hikâye. şarlatan. i. 4. 1. dillidüdük. top kızağı. barut hakkı. itham etmek..character characterisation characterise characteristic characterization characterize characterless charcoal chard charge charge charge account chargé d`affaires chariot charisma charitable charity charlady charlatan charm charming chart charter charter flight charter member charter plane charwoman chary chase chasm chassis chaste chasten chastise chastity chat château chattel chatter chatterbox chattiness chatty chauffeur chauvinism chauvinist chauvinistic cheap i.. sade. 1. 2.. i. peşine şme. i. ihtiyatl ı. i. i. karaktersiz. hücum. merhamet. çekici. gevezelik. dü i. i. 2. i. basit. şarj etmek. çarter seferi. s. f..b. özel şoför. kurucu üye. şoven. kovalama. 3. iffet. cazibe. menkul. berat/imtiyaz/patent vermek. şovence. 3. iffetli. portolon. harf. karizma.. t ılsım. characterization. taşınır mal. sohbet. i. i. 4. 2. yasaklanmış cinsel ilişkilerde bulunmama. f. bak. (hizmet kar şılığında ödenen) ücret. konuşkanlık. tipik. karakterize etme. şarj. beş. işgüder. pazı. sili. i. i. ho şbeş etmek. çoğ. patent. vas ıf. 1. nitelendirme.faires (şarjeyz dıfer´) maslahatgüzar. çizge. bot. çenebaz. çene çalmak. tablo. İng. 1. 2. yardımsever. karakter.en (çar´wîmîn) i. f. cezaland ırmak. elek. i.´nde) kişi. f. kaydetmek. 4. iki tekerlekli sava ş/yarış arabası. 1. 2.. büyülemek. i. f. ıslah etmek f. imtiyaz. (kadın) hademe. yapmak. karakterize etmek. 1. s.. adi. ış. çoğ. 5. ho şş ato. 2. --ting) sohbet etmek. f. 2. hizmetçi. s. s. 1. yasaklanm ış cinsel ilişkilerde bulunmayan. i. derin yarık. baya ğı.b. 1. sevimli. 1. bozulmam için cezaland ırmak. 5. (roman. of -i esirgeyen. gemi v.sis (şäs´iz) i. ho ş. ucuz. izleme. pe şine düşmek. tar. 2. i. elek. saflık. hay İng. 5. 2.gés d´af.wom. characterize. uslandırmak. i. i. (--ted. hücum etmek. dikkatli. s. saf. i. f.

ket. with (bir 2.b...´nden) ayrılmak. z. i. gemengellemek. up cheer s. i. s. 3. ünlem. O yenilgi ilerlemelerini durdurdu. the roof. satranç mat etmek. birini/bir hayvan ı (sözlü) tezahüratla teşvik etmek. gözden geçirme. k.ıkontrol noktas i. pansiyon 1. neşelilik. amigo. aldatmak. i. durdurmak. küstah. kopyac i. 2. hesab ru olup olmad nı öğ renmeye çalışmak. kopya çeken.. fren görevi yapan yava gem vurmak. (sözle) tezahürat yapmak. kontrol. sıkı fıkı. 2. ı. pansiyon v. hilekâr. keyifli. k. cıvıldamak. çekap. İng.cheapen cheapskate cheat cheater check check check for check in check into check on check out check up on check valve check with checkbook checkered checkers check-in check-in counter/desk checking account checklist checkmate check-out check-out counter checkpoint checkroom checkup cheddar cheek cheek by jowl cheek by jowl cheekbone cheekily cheekiness cheeky cheep cheer cheer s. cik cik ötmek. 2.. göz atmak. genel sa ğlık kontrolü. neşe. i.. ğıtçıı . cimri.´nde) kayd 1. yan yana. cıvıltı. doland ırmak. avurt. şen. 2. şlatma. ç i. kopya çekmek. 1. 1. vestiyer. ne şelendirmek. s. -e göz atmak. dili cüret. i. f. neşelenmek. arsız. yüzsüzlük. 1. (kontrol etmek amac ıyla) bakmak. kontrol listesi. arsızlık. (bir şeyin) doğru olup ığın renmeye çal ışmak. (sözle yap ılan) tezahürat. That defeat checked their advance. (birinden) izin almak. muayene. f.. dolandırıcı. elendirmek. dili yüzsüzlük. i. şey) (ba şka bir do ıyla) -e bakmak. ekose. f. İng. neşeyle. tam yenilgi. elmac ıkkemiği. anat. satranç mat.b./an animal on cheer up Cheer up! cheerful cheerfully cheerfulness cheerio cheerleader cheerless f. s. ığını öğrenmeye çalışmak. i. kaydını (otel. dili yüzsüz. k. 2. (bir şeyin) olmad ıı nö ığ ödeyip (otel. 1. z. engel. İng. 2. neşeli. ket vurma. yan yana.v.o. i.. emanet. (bir şeyin) doğru 1. i. de ğişik olaylarla dolu. üçkâ i. i. kış tezgâh ı. yava şlatmak. İng. k. (birine) dan ışmak. çek hesab ı. dili yüzsüzce. . 3. 2. 1. i. (süpermarketteki gibi) al ınan malların hesabının yapılıp ödendiği tezgâh. 2.´ne Dam girince) kayd ını yaptırmak: First you have to check in at 1. ket vurmak: f. küstahlıkla. 1. i. çek defteri. Keyfine bak!/Geçmiş olsun! s.o. 1..b. dama oyunu. küstahlık. çek valf 1. yenmek. This arayarak (bir şeyi) kontrol etmek: I´m checking for leaks in (belirli bir şeyi) ı n ak ı p akmad ığı n ı kontrol ediyorum. i. çedar (bir çe şit peynir). hava terminalinde bilet ve bagaj ın kontrol edildiği tezgâh. i. ucuzlatmak. 2. (otel İlk ı önce otelin resepsiyonunda the hotel´s reception desk. İng. kareli. 1. durdurma. 1. neşesiz. 2. i. yanak. birini neş2. keyifsiz. keyif. vurma. engelleme. Hoşça kal! i. argo pinti.. i. f.ğ (kontrol etmekığı amac olup olmad ı. nı yapt ırıp bir oda tutmak.. v. ucuzlamak.

çiğnemek. sandık.o. out chew the cud chew the fat chewing gum chic chicanery chick chicken chicken feed chicken pox chicken-hearted chickpea chicory chide ünlem. hindiba. satranç. tülbent. satranç tahtas ı. şıklık. i. i. dili derin derin düşünmek. 1. chid. k ıs. İng. f. kusur bulmak. kestane. 2. nohut. aziz tutmak. i. İng. ba ğrına basmak. argo genç k ız. kutu. kiraz.. piliç. eczacı. vişne. İng. tıb. gütmek. kimyasal bile şim. geviş getirmek. piliç. beslemek. şike. göğüs. s. kimyasal sava ş. i. chemist. Şerefe! 2. f. 2.den/--d) azarlamak. (chid/--d. tavuk eti. 1. k. ödlek. f. modaya uygun. bot. i. hile. 1. çiklet. chess. zool. s.. argo bozuk para. peynir k ıvamında. az para. kimya mühendisliği. 2. 2. i. neşeli. s. 1. çizburger. çoğ. ahçı. s. dili birini azarlamak. kimyager. peynir. şen... peynirli hamburger. keyifli. kestane rengi. argo çene çalmak. i. i. Acinonyx jubatus. 2. i. 3. kestane rengi. kimyasal bile şim. checkered. i. kestane. Hoşça kal! 3. kimya mühendisi. 1. kombinezon. bak.men (çes´mîn) i. 1. çek. f. kemoterapi. İng. korkak. i. kimyasal. güne ğik. şef. s.Cheers! cheery cheese cheeseburger cheesecake cheesecloth cheesy cheetah chef chem chemical chemical compound chemical compound chemical engineer chemical engineering chemical reaction chemical warfare chemise chemist chemistry chemistry major chemotherapy cheque chequered cherish cherry chess chessboard chessman chest chest of drawers chestnut chew chew s. kimyasal madde. çita. out argo korkudan çekinmek. i. asıl branşı kimya olan öğrenci. i. satranç taşı. şık. peynirli kek. i. k. kimya. chemical. i. 2. i.. (teşekkür olarak) Sağ ol! s. . i. suçiçeği. kad ın iç gömleği. civciv. i. kimyasal reaksiyon. ahçıbaşı. i. i. chemistry. kimyevi. 3. 1. şifoniyer. i. peynire benzeyen. s.. i. üzerine titremek. i.

Şili´ye özgü. cırıldamak. mak. c ıvıldamak. çocuk. patates kızartması. şümek. ü ğuk iliğ ine geçmiş . çentmek. çocuksuz. soğuk. yüreklilik. para bilg. şövalye gibi. cıvıltı. budamak. soğuk. 1. i. amerikasincab ı. 3. i. child. i. soğuk. çocukluk. titreme. çocuk oyunca ğı. f.. şef. Çin. s. 1. çentik. 2.. reis. 2. Şili. çip. i. en çok. i. kalem. çocuk ruhlu. soğuk davranış. vermek. soğuk bir şekilde. i. s.. 2. i. çocuksu. hahamba şı. baca. (saat/zil/çan) ahenkli bir sesle çalmak. çocuksu kimse. Çin. s. cırıltı. 2. çocuk gibi. s. s.. dili (sohbette geçen) sözler. çocuk oyuncağı. 1. şekil 1. 2. Şilili. 2. 1. 2.. (soğuktan dolayı) el/ayak parmağındaki şişkinlik.. (çoğ.. evlat. so ğuk. çatlak. başlıca. üşütücü. 2. k. amir. belli başlı. baş. çok kolay iş. Anthropopithecus troglodytes. s. çini. 3. 3. i. k ırmızıbiber. 1. lafa kar ışmak. ürperme. zool. çocuk bakıcısı. ürpermek. Çinli. yarenlik. 3. uyum. 3. porselen. seramik. f. krater. çocu ğumsu. 1.ş ili ğine kadar üşümüş. i. İng. İng. nazik. doğum. i. şempanze. bak. (yiyecek/içecek) soğutmak. cömert. kızarmış patates. anat. i. çan sesi. cırlamak. ufak aç ıklık/yarık. s. 2. üşüme. i. 4. we´d better get to work. ahenk. 1. i. dan ıştay başkanı.dren (çîl´drın) i. i. 1. 2. ü ütmek. çoğ. z. bak. yanardağ ağzı. gerçek olmayan. s. i. muhabbet. dili lafa kar ış s.chief chief justice chief rabbi chiefly chieftain chilblain child child´s play child´s play childbirth childhood childish childishly childless childlike childminder children Chile Chilean chili chili pepper chill chilled to the marrow chilli chilliness chilly chime chime in chimerical chimney chimney sweep chimpanzee chin China china china closet Chinese chink chip chip in chipmunk chirp chisel chitchat chivalric chivalrous chivalry i. çocuk. . z. zool. İng. 1. baca temizleyicisi. i. 1. 2. 1. yürekli. Çince. centilmenlik. Bu kadar muhabbet s. f.nese) Çinli. nezaket. i. çocukluk dönemi. cömertlik. chivalrous. yonga. çene çalma: Enough of this chitchat. cesur. chili. i. huk. İng. bebek. melodi. i. 1. 2. madeni çubuklardan olu şan zil. i. 2. so i. k. Tamias. 2. --ping) 1. (--ped. şef. f. tabak dolab ı. 3. çoğ. 1. Çin´e özgü. Şilili. baf. chil. kalemle oymak. şövalyelik. zil sesi. 2. s. i. ğış ta bulunmak. Chi. yonga. lamba şişesi.. çocukça. 1. 1. keski. i. 2. i. üşütücü. en yüksek rütbede olan. 1. 3. i. çocukça. Çince. i. cesaret. yontmak. 1. çene. bak.. baş. kolay iş. ba şkan. çocu ğu olmayan.. ço ğ. kabile reisi. 2. cips. ana.. 1. Şili. 2. centilmen. z. çocuksu. hayali. serin. 2.

güç ve tatsız iş. Hristiyanlık. isim: Her Christian name is Fanny. seçilen kimse/şey: He was our choice. Hristiyan âlemi. 2. klorlamak. değişken. çırpıntılı (deniz/göl). Bizim ğimiz oydu. alternatif. İng.. seçmek. çikolatalı kek. müşkülpesent. tercih etmek. koro. i. satır. boğulmak. (--ped. i. i. seçenek. öfkesini bastırmak. choose. koreograf. i. İng. dili yemek. tıkanmak. tgözya şlar ınoto. (müzik eseri) koro.sen) 1. bir evin/çiftliğin günlük işleri. boğulma. küçük bir iş. i. çoğ. 2. i. i. s.. bak. müz. heyecandan konuşamamak. k. istemek. 2. k. vaftiz etme. ad. 2. ı Fanny. i. k. kilise korosu. ağzına kadar dolu. 3. 2. seçme. 1.. dili titiz. çalg ı teli. i. i. kiriş. i.chive chlorinate chlorine chloroform chock chock full chockablock chockfull chocolate chocolate cake choice choir choke choke back one´s tears choke down one´s rage choke up cholera cholesterol chomp choose choosey choosy chop chop down chopper choppy chopstick choral chorale chord chore choreographer choreography chorus chose chosen chow Christ christen Christendom christening Christian Christian name Christian name Christianity Christmas Christmas Day i. i. choosy. ilk ad. k ısa saplı balta. takoz. and her family name is Burney. f. ı tutmak. (a i. i. i. tıkanmak. 3. 1.. dili. kim. koro ile ilgili. 3. 1. şık. champ. nutku tutulmak. pirzola: lamb chop kuzu pirzolas ı.. 3. cho. f. (Uzakdo ğuda kullanılan) yemek çubuğu. (up) ince ince kıymak/doğramak. çare: You´ve no other choice. ısoyad ı Burney. i. koro. vaftiz töreni. bak. argo helikopter. koreografi. bak. koregraf. 1. 1. i. f. kolesterol. f. kloroformla uyutmak. f. Noel günü. ğacı) kesmek. kolera. Hristiyanl i.. akort. i. choose. müz. i. Mesih. . 2.. koro için yazılmış. 2. koregrafi.. ıkanma. 2. s. frenkso ğanı. nefesini kesmek.. 2. 1. 1. f. 2. (balta ile) k ırmak. dopdolu. kloroform. seçti i.. 1. Hristiyan. seçiş. yön değiştiren (rüzgâr). i. vaftiz etmek. f.koro. 3. s. boğmak. çikolata: a piece of chocolate candy bir çikolata. bak. --ping) 1. s. i. s. seçilmi ş. Noel.. f. i. 1. koral. kim. tıkamak. İsa. s. dopdolu. şarkının koro bölümü. s. zor be ğenen. 2. klor. koro toplulu ğu. Ad k. jikle. (chose. çikolatal ı. koro taraf ından söylenen. s. s. i. f.

kronik. i. Onu b ırak!/Ondan vazgeç! k. kıkırdamak. s. kromatik. i. 1. 4. kütük. İng. 2. külçe. k ıs. tarih. k. Central Intelligence Agency. z. müzmin. 2. (sütü) yayıkta çalkalamak. i. i. krizantem. out chuckhole chuckle chuffed chum chummy chump chump chunk church church service churchwarden churchyard churl churlish churn chute CIA CIF cicada cider cigar cigarette cigarette lighter cinch cinder cinder block Cinderella cinecamera cinema Noel arifesi. çantada keklik. kül. Onu çöpe at!/At onu!/At gitsin! 2. dili i. 2.. i. İng. tombul. k. birini işten atmak.. tarih s ırasına göre. mezhep. 4. i. süt kabı. i. 1. yığın. i. bot. dili 1. i. krom. 1. 1.. dili mutlu. birini d ışarı atmak/kapı dışarı etmek/sepetlemek. k. s. cüruf. kavrama. f. --ming) 1. kalın bir parça. dost. kaba adam. s. köylü. 1. kromozom.tıkilise. k ıkır kıkır gülmek. i.. 2. kim. k. kronometre. f ırlatmak. kronik. kronoloji. sinema. kronolojik. dili 1.. f. s. i. ayin. sigara. 3. kilise avlusu/bahçesi. (--med. k. i.o. kamera. insurance. dili bir işi bırakmak. kilise idame amiri. zool. çok memnun. . i. bir işten ayrılmak/vazgeçmek. i. ahbap. i. i. at kolan ı. dost olmak. çoğ. yak ın arkadaş. çakmak. elma şarabı. 2. i. budala. atmak. müz. dili 1. k. kromatik. 3. dili sıkıca tutma. 2. 2. (üst kattan alt kata inen. ibadet. cüruf briketi. 2. and freight sif. süre ğen. Külkedisi. kilise ayini. 2. aynı oday s. 2. k ıs. k. kıkır kıkır gülme. Noel ağacı. puro. 1.. kaba. i.. (yolda olu şan) çukur. a ğustosböceği. dili elde bir. cemaat. (out) çöpe atmak. 3. çama şır/çöp atılan) baca. topak. k. i. güzelli ği ve değeri anlaşılmamış kız. i. 2. i.. i. 1. sinema salonu. çiğnemek. kas ımpatı. 1. elma suyu. Hrist. krom. renklerle ilgili. i.Christmas Eve Christmas tree chromatic chrome chromium chromosome chronic chronicle chronological chronologically chronology chronometer chrysanthemum chubby chuck chuck it up Chuck it! chuck s. knaz adam. kıkırdama. ı paylaşmak. terbiyesiz. i. i. f. yanm ış kömür artığı. cost. k. i. 1. s. f. dili aptal. süreölçer. İng. yayık. 2. dili büyük bir miktar. f. s.

kale. sirk. i. ıv ) devridaim yapmak. huk. (hava/ss devridaim. sarnıç. gösteri. i. 1. tamim. citation. 1. yuvarlak. 2. 2. denizden etraf ını dolaşmak. cit. s. i. vatanda i. i. dolaylılık. solda sıfır. k ıs. şart. 2. f. belediye meclisi. sıvı için) i. uyruk. uzatma işareti. 1. keyfiyet. i. -in2. sürüm. f. 1. i. 2. huk. i. -i kaynak/örnek olarak gösterme. dolambaçlı. -in etraf ını dönmek. İng. yurttaş. 3. ayr ıntılı. muhit. tedbirli. i. takdirname. tebaa. 1. (para için) tedavül. 3. uyrukluk. (havan ın/sıvının) akımı/dolaşımı olmak. tarç ın. k ısıtlamak. -in etraf ına daire ı çizmek. 1. dolayl ı.cinnamon cipher circa Circassian circle circuit circuit breaker circuitous circuitously circuitousness circular circular note circular saw circulate circulation circumcise circumcision circumference circumflex circumnavigate circumscribe circumspect circumspection circumstance circumstantial circumstantial evidence circumvent circus cistern cit citadel citation citizen citizenship citric acid citron citrus citrus fruit city city block city centre city council city councilor/father city hall city manager city planner city-state i. tiraj. 2. i. 2. cited. 2. (kan/hava) dolaşmak. çember.ın ring seferi. şifre. elek. bir tür kredi mektubu. daire. (nüfuz açısından) önemsiz biri. devir. sak ıngan. 1. s. turunçgillerden bir meyve. celp. (havan ın/s vın(motordaki ın) akımını/dola şımını (motordaki ıv ı ıiçin) akım. meydan. numara. ikinci derecede kan ıt. f. takriben. belediye binas ı/konağı. 1. atlatmak. sirküler. tekerine çomak sokmak. (bir yerin üstünde devre kesici anahtar. hal.rus) turunçgillere ait ağaç/meyve. şehir mimarı. 1. -in etrafına daire çizmek. 3. yuvarlak testere. i. 1. 4. 1. ihtiyat. daire çizen yol. genelge. i. 4. i. s. daire. s. 1. vatanda şlık. kaç ınmak. 3. devre. durum. şehir devleti. olay. hemşeri. 1. Çerkez. 2. huk. vaka. . dikkat. (ço ğ. f. site. dikkatli. kesişen sokaklarla ayrılan blok. s ıfır. 1. 3. sirküler. şehir. 1650 ında yap ılm ış. 2. sitrik asit. dairesel. belediye ba şkanı. çember. edat dolaylar ında. halka. dolaylar i. belediye. kent. i. 1. 3. ça ğrı. i. s. 2. hiç. aşağı yukarı: It was built circa 1650. çizmek. durumla ilgili.. ihtiyatlı. yurttaşlık. sünnet etmek. çevre. i. 2. inceltme işareti. 1. Çerkezce. dolaylı. mahzen. sünnet. ağaçkavunu. daire çevresi. 3. turunçgillere ait. 2. tur. (kan/hava için) dola şıım. s. belediye meclisi üyesi. ko şul. etraf i. kent merkezi. celp kâğıdı. f. i. dolambaçlı. 1. 2. 2. i. citizen. hisar. ikinci derecede önemi olan. ş. dolaylı olarak. vaziyet. 3. 3. z. İng. 2. genelge. kader. grup. i. su deposu. tabiiyet. 1. f. kösteklemek. 2.

i. ç ınlama. 1. i. nlatmak. medeni nikâh. i. şıngırdamak. İng. hükümet binalar ı. sivil savunma. i. terbiye. inşaat mühendisi. Roma hukuku. 6.. iddia etmek. 2. i. deniz tara ğı. el ç ırpma. hükümete ait. İng. civilization. medeni hukuk. medeni. f. hak.. z.. f.. nazik. 2. iç savaş. uygar. i. f. kabile. s. medeni. yurt bilgisi. 2. 1. s. s. yaygara. f. i. bak. feryat. istemek. nazik. iddia. k. sivil.. ç ngırtı. talep.. 1. ho ş. medeniyet. hak talep etmek. 3. ferdi. talep sahibi. 1. güçlükle tırmanmak. inşaat mühendisliği. belediye ile ilgili. medeni hukuk. gürültü. kehanet. f. edepli. yurttaşlık ile ilgili. uygarlık. elle vuruş. tarak. gürültülü. gök gürlemesi/gürültüsü. s. 1. milli. tangırdamak. mengene. aydınlatmak. sivil. insan haklar ı. 2. kibarl ık. f. tangırtı. 3. 1. 2. civilize. i. madeni ses. edep. 1. İng.. uygar. hak iddia eden. kâhin. i. 4. el altından yapılan. kütüphane v. gaipten haber verme. s. 2. 1.b. 2. mahkeme. sivil devlet memurlar ı. madeni ses çıkarmak. davac ı. nezaket. zool. 2.´nin bulunduğu şehir merkezi.civic civic center civics civil civil defense civil engineer civil engineering civil law civil law civil liberty civil marriage civil marriage civil rights civil servant civil service civil service civil war civilian civilisation civilise civilised civility civilization civilize civilized clad claim claim for damages claimant clairvoyance clairvoyant clam clamber clammy clamor clamorous clamour clamp clan clandestine clandestinely clang clank clap clap clap eyes on clap of thunder s. vatanda şlarla ilgili. . tırmanmak. f. 2.. el alt ından. İng. bak. i. civilized.. vatanda şlık hakları. ı. tazminat davas i. boy.. şehre ait. 3. clamor. f.. --ping) 1. devlet memurlu ğu. (--ped. tazminat talebi. şaplak. yap ış yapış. i. f. hayk ırmak. soğuk ve nemli. i. devlet memuru. 1. 2. gizlice. İng. gizli. yaygara koparmak. sahip ç ıkmak. feryat etmek. medeni nikâh. elle vurmak. 2. İng. i. i. hayk ırma. i. klan. bak. kibar. sigorta poliçesi üstünden ödenecek para. clothe. bak. f. mengene ile sıkıştırmak. 2. 5. dili -i görmek. bireysel. bak. i.ışı i. alk ışlamak. yurttaşlık bilgisi. medenileştirmek.. terbiyeli. 1. terbiyeli. kenet. el çırpmak. kibar. s ıkıştırıcı. 1. uygarla ştırmak. şaplak indirmek. f. 1. kıskaç. 2. çınlamak. s. 2. 1.

saf. i. sınıf. 2. ıklanma. ışmak.. pestili çıkmış. i. pak. temizlik. halletmek. i. (madeni şeyler) birbirine çarpmak. temizleyici madde. madde. 2. 2. sınıflandırma. 1. köprücük. çözmek. ders. ışmak. temizlemek. kucaklama. 3. temizlik. bölümleme. 5. temizlemek. s. gürültü. 3. 1. 1. aç ıklamak. 2. aç ıklama. classified advertisements. 1. kolayl ığı . pençe atmak. temizlikçi kad ın. çözülmek. takırdamak. hurdası km ışı. ar ı. i. temiz. kucaklamak. hüküm. açıklanmak. İng. 1. tırnak. tür. açıklık kazanmak. bitkin. 3. klasik. klasik. kast. açıklığa kavuşturma. tırmalamak. i. klarnet. sabun. aç şekilde anlatmak. i bölümlemek. saydam. (hastalığı) gidermek. kusursuz. bent. takırtı. s. biçimli. aç ıkl ığa kavuaç şma. anat. çok yorgun. leke giderici (s ıvı) ilaç. çatırdatmak. ş. i. şüpheleri gidermek. temiz bir şekilde. yenebilir (av eti v. klarnetçi. yırtmak. 1. köprücükkemi i. 2. müz. grup. 3. temizlemek. tüymek. i. 3. 1. açık (gök). i. açık. çat2. k ıs. k. i. sustal i. i. f. şart. balç ık. 1. f. 1. k. z. 2. sınıf. . (hastalık) geçmek. temizleme. i. açık: His instructions were quite clear. f. aç ık biraç şturmak. aydınlatma. f. aydınlatmak. sar kopçalamak. f. 2. takım. ayd ınlanma.). i. ıklık kazanma. -i sınıflamak. 1.. toplayıp atmak. dershane. düzgün. tabaka. 2. i. 2. f ıkra. açıklık getirme. patırtı. 3. halis. tak ırdatmak. dili s ıvışmak. classic. sınıf. çarpışıp sava şmak. i. i. aç ıklığa kavuşturmak. bir grubun içinde) saymak. 2. duru. mantıklı düşünen kimse. temiz ahlaklı. i. dilb. ıkla anla şılan/duyulan. k. temizce. gizli (bilgi). pençe. kuru temizleyiciye gönderilen giysi v. 2. kopça. ıklık getirmek. sınıflandırılmış. 4.. kategori. ı bıçak. 2. s. s. temizlemek. masum. tasnif edilmiş. -i (kategorilere) classify. 1. 1. mücadeleye 2. sınıf arkadaşı. vicdan rahatl k. f. -i (belirliclassification. (gazetede) küçük ilanlar.zı Bordo şarabı. kategorilere ayr ılmış.. 1. 1.. cümle veya yancümle ya da ı geçmi ş zaman sıfat-fiilleri gibi bir özne ve ona ait bir fiilden oluşan baz ği. açıklığa kavu i. 2. tüymek. dili. 2. -i s ınıflamak. tasnif. şeffaf. 2. çık ırm i.clapped-out claret clarification clarify clarinet clarinetist clarity clash clasp clasp knife class class classic classical classification classified classified ads classified advertisements classifieds classify classmate classroom clatter clause clavicle claw claw hammer clay clean clean out clean up cleaner cleaning cleaning fluid cleaning woman cleanliness cleanly cleanse cleanser clear clear conscience clear off clear out clear the air clear the table clear thinker clear up s. -i tasnif etmek. engelsiz. sınıflanmış. açıklık. temizlikçi. 4. (madeni şeyleri) birbirine çarpmak. derslik. toka. f. bölümlenmi k. kuru temizleyici. s ınıf. büyük çak ı. i. 2. 4. 1. 1. s ınıflama. dili s ıvışmak. klasik eser. s. net. mek. temizleyici madde. sar ılmak.dövü tokaşile tutturmak. 6. sofrayı kaldırmak. domuz tırnağı çekiç. -i sınıflandırmak. bak. 7. pürüzsüz (cilt). -i (kategorilere) ayırmak. dili 1. 1. f. çarp ılma. 5. kil. dili (gazetede) küçük ilanlar.b.b. berraklık. klasik. vuzuh. külüstür. açıklığa f. zümre. bulutsuz. çeşit.

(--ped. i. doruk. 2. koçboynuzu. 2. k. clue. vurmak. basmakalıp söz. . 1.. 2. bak. i. 2. sarp kayalık. k ıskı. şı i. yarılma. i. -e sadık kalmak. çarpmak. 3. i. kliring. i. 2. ak ıllılık. i. gümrük muayene belgesi. papazlar. f. 2. sekretere ait. ak ıllıca. 1. (yumru ğunu/dişlerini) sıkmak. . 1. iklim. f. 2. (--d/clove/clave) to 1. 2. 1. bölünmek. havanın güneşli ve ılık olması. 1. bak. s. aç ıklık yer. perçinlenmi çivi. 2. merhamet. onto clipboard clipper clipping i. bağlı olmak. müz. 4. 2. tıklamak. çıt sesi. (tüfekte) şarjör. 1. . (saç/tırnak/çim kesmek için) makas. kesmek. klinik. 4. tık sesi. (ağaçlık bir alandaki) tüm ağaç ve çalıları s. alan açığı a karma. çıkmak. 2. aydınlatma. ak ıllı. mü şteriler. ıkmamak. şıngırdatmak.ıstreç film. z. net. cleave. sıkıca yakalamak. i. i. uçurum. 2. papaz. k ırkmak. 2. 1. f. tık sesi çıkarmak. kupür. -e yap ışmak. i. f. 2. doruğa ulaşmak. papaz. i. i.bir takas. şa. 1. t i. 2.ı boks birbirine sarılma. --ping) 1. geminin ı terketme liman ık.men (klır´cimîn) i. 1. ngırtı. kesik. 1. --d/clo. klips. f. 2. 2. 3. f. (--d/clove/cleft.. tırmanış. 3. bölmek. tezgâhtar. tırmanıcı sarmaşık. şefkat. şıngırdamak. uçlarını kesmek. 2. klinik. temizleme işi. zirve. meydan.b. ayrık. 1. 3. (gazete. f. 1.b. i. 2. klipsli kâ ğıt altlığı. güreş. i. 3. ataş5. 1. tutunmak. 2. klişe. balta.. yarık. kırpma. 1. 3.o. dili hızla gitmek. yar ık. tık. bir şeyi -e ataşla/klipsle tutturmak. i. müvekkiller. cler. f. 1. 3. s.gy. 2. 1. i.´s wings clip s. i. i. perçinleme. temizleme. inmek. becerikli. 1. 1. 1. kesme. 3. (a 2. k. 1. tırmanacak yer. 5. yap ış ra v. klinikle ilgili. klişe. f. aç ğ açl ı k )ç tııra şlama 3. çıtırtı. kesmek. 2. beceriklilik.t. f.izni. tıkırtı. 1. tokuşturma. f. merhametli. çoğ. i. 1. 2. çoğ. tıkırdamak. hızlı bir yelkenli gemi. zekice. dili toplumda yükselmek isteyen kimse. s. i. güre mak. s. (ceza olarak) birinin hareket alan ını sınırlamak. i. perçinlemek. 2. 1. doruk noktas ı. çıt sesi çıkarmak. cüruf parças ı. i. yar ılmak. sekreterlik. zeki. k ırkma. 6. 1.´ne) (hat İ ng. 2.ven/cleft) yarmak. kırpmak. 1. sekreter.. 4. kesin. 1. i. tıkırdatmak. takoz. (bardak/kadeh) tokuşturmak. hava. 3. şefkatli. mandal. doruğa şttıırmak. -den ılmamak/ç ayr ır. i. f. 1. matb. boks birbirine sarılmak. kama. ula rmanmak. anahtar. orgazm. açıklık. 1. sa ğlama bağlamak. i. 2. tırmanma. i. (clung) 1. sş ık ca sar ılmak. 2. sat i. f. s. ıklatmak. 2. müvekkil. dergima v. i. çatlak. i. (kadının) göğüs arası. çatlama. güneşli ve ılık (hava). tek.clearance clear-cut clearing cleat cleavage cleave cleave cleaver clef cleft clemency clement clench clergy clergyman cleric clerical clerk clever cleverly cleverness clew cliché click client clientele cliff climate climax climb climb down climber clinch cling cling film clinic clinical clink clink clinker clip clip clip s. yakınında ş olmak. 2. den. mü şteri. papaza ait. bot. 2. 4. kavramak. i. çıt.´nden) kupür kesmek.

dili gizli. gizli tutulan.. s. dar kurtulma. 2. (--ted. kesek. saat yelkovan ı yönünde. b ızır. tıkanmak. i. 1. nalın. indirimli satmak. gizli homoseksüel. --ging) 1. hepsini satmak. i. tecrit etmek. (süt) kesilmek.. kapat i. dili paçayı zor kurtarma. 2. tuvalet. yak ın benzerlik. yakın (arkadaş). yak ından çekilen fotoğraf. 1. s. beraberliğe yakın oyun/yarış. puantöre kaydettirerek i şbaşı yapmak. s. z. kapalı. i. şıyeri) kapanmak. engel. t ıkamak. 2. f. saatin makinesi. kapamak. 5. cimri. anat.. pelerin. yalnız sendika üyelerini çalıştıran fabrika. 2. kapamak. s. ay 2. havasız. i. engel olmak. manastır. revak. saat tutmak. birbirine yakla şmak. 2. 3. sabo. kapalı devre. kapalı. dili budala. İng. 1. şyeri) kapanmak. sersem. 1. f. yak ında. 6. (gard ırop işlevi gören sandık odası gibi) gömme dolap. k. kapanmak. ısamimi. hemen hemen. eli s ıkı. sıkı ağızlı. top top olmak. 1. klitoris. 1. engellemek. saatçi. yak ından. kapatmak. ılmış. avlanman ın yasak olduğu mevsim. i. (i bitiminde) işyerini kapatmak. 1. k. puantöre kaydettirerek paydos etmek. i. 2. 3. f. köstek. kapatmak. f. (i şyerini) kapamak/kapatmak. manastıra rmak. (i şyerini) kapamak/kapatmak. lavabo. saat. pıhtı. in a guise of cloakroom clock clock in clock out clockmaker clockwise clockwork clod clog clog cloister close close close by close call close call close combat close contest/game close down close haircut close in on close on close out close resemblance close shave close shave close the deal close to close up close up shop closed closed circuit closed circuit closed season closed shop close-fisted close-fitting close-mouthed closet closet communist closet homosexual close-up clot i. hizip. klozet. takunya. k. toprak/çamur parças ı. üste oturan (giysi). göğüs göğüse çarpışma. kemeraltı. 3. . sinekkayd ı tıraş. hemen hemen. anlaşmaya varmak. birbirine yakın. (i sa saç tıraşı. dar. 1. kapalı devre. s. klik. f. i. kapanmak. dar. s. 2. vestiyer. dili paydos etmek. 2. 2. i. 2. 2. pıhtılaşmak. 1. k -in etraf ını çevirmek. revaklı avlu. sıkı. k. i. tahta ayakkabı. ağzı sıkı. 1. i. 1. İng. --ting) 1. helata şı. aleni olmayan. gizli komünist. yak ın. (iş gününün s.clique clitoris cloak cloak s. 2. 2. pıhtılaştırmak. 7. kapatmak. bir şeyi (başka bir şeyin) kisvesine büründürmek. i. 1. yüklük. sıkı ağızlı. f. k. i. sinekkayd ı tıraş. (--ged.t. 4. dili paçayı zor kurtarma. köstek vurmak.

2. 2. s. c/o coach coagulate i. İng. 1. cop. salk ım. İng. dili 1. s. f.y. 3.2. i. dernek. debriyaj. i. mandal. f. kümelemek. 3. ında.(topa) h i. cling. 2. ağır ağır atılan adımların sesi.. Commanding Officer. . company. grup. düzensizce atmak. f. yürümek. 3. 3. 1. hantal. dili olmayacak duaya k. i. kümelenmek. 2. yonca. elbiseler. bez ciltli. buland ırmak. karanfil (baharat). 5. s. 2. k. 3. 3. leke. ispati. i. 1. i. pıhtılaşmak. carried over muh. f. kavrama. yumruk. soytarı gibi. s. at -i kavrama. hantalca. 1. sakarca. f. i. 1. tutma. f. salk ım haline getirmek. 1. debriyaj pedalâmin demek. demet yapmak. 2. isk. bulutlanmak. ı . 2. çoğ. 1. darmadağınık etmek. i. açık şüphe alt ında. düzensiz bir ş doldurmak. dili ümitsizlik içinde her çareye ba şvurmak. kulüp.. (sarımsakta) i. ipucu. demet. 1. çamaşır askısı. -i çalıştırmak. i. i. dalgal ı (mermer). soytarılık. gıdaklamak. kararmak. 3. yığın. k ıs. 2. i. debriyaj pedalı. tutam. s ıkıca2. tokat. bulutla kaplamak. f. yumru ayak. özel öğretmen. soytarılık etmek. olmayan. bulutlarla kapl ı (dağ tepesi). -bing) coplamak. hantallık. iz. sağanak. a ğır adımlarla z. bulanmak. duman veya toz bulutu. sakar. yolcu i.. f. dumanlı. sakarlık. gıdaklama.töhmet nüfuz. yolcu vagonu. beceriksizlik. 1. 2. county. bak. i. kaplamak. s. bulanık. f. alt f. karartmak. giysiler. f. 3. ı. s. i. s ı k ı ca tutmak. 1. f. ıs. 1. oto. i. f. çamaşır sepeti. bak. palyaço. karanlık. bulut. beceriksizce. otobüs. örtmek. i. s. gölge i. spor antrenör. -i yetiştirmek. i. sonraki sayfaya/sütuna nakledilen (toplam). i. 1. çamaşır ipi. dağınıklık. vasıtasıyla. sopa. oto. 2. giyim eşyası.. 4. beysbol diş. cleave. bulutsuz. soytar ı. 2. (--bed. bir araya toplanmak. güve. kavramak. atmak. 2. bulutlu. centimeter(s). (--d/clad) 1. kenet. f. yığmak. mandal. yumru ayaklı. 1.. 2.mak. çomak. k. 4. kumaş. 1. karışıklık. güve. 2. yığmak. i.6. sinek. k ıs. 1. 2. anahtar. otobüsü. düzensizce yayılmış eşya. kekilde k ıs.. bez. örtü. i. bulutlu. 1. küme. ambreyaj. beceriksiz. 2. hevenk. i. care of eliyle. üstünü örtmek. dili yumruk indirmek. tokat ı zla vurmak. giysiler.cloth clothbound clothe clothes clothes basket clothes moth clothes moth clotheshorse clothesline clothes-peg clothespin clothing cloud cloudburst cloud-capped cloudless cloudy clout clove clove clove clover clown clownish clownishness club clubfoot clubfooted cluck clue clump clumsily clumsiness clumsy clung cluster clutch clutch at straws clutch at straws clutch pedal clutter cm CO Co co. çal ıştırıc İ ng. d. sopalamak. k. elbiseler. küme. pıhtılaştırmak. i. giydirmek.

k. kendinden fazla emin. cob cobalt cobble cobbler cobblestone cobra cobweb cocaine cock cock one´s hat cock-a-doodle-doo cockchafer cockerel cockeyed cockfight cockpit cockroach cockscomb cocksure cocktail cocky coco cocoa cocoa bean cocoa butter i. deniz k ıyısı. s. i. bardak altl ığı. kömür oca ğı. kokteyl. 4. kaba. 1. 1. parke ta şı. iri taneli.o. kat. 3. 2. ask ılık. tüfek horozu. 1. horoz dövü şü. horoz dövü şlerinin ıldığı yer. yekvücut olmak. tabanca horozu. palto. alçak güverte. k ıyı boyu. 4. 2.b. 3. birle şme. adi. s. gönlünü yapmak. koster. kobalt. (boya v. 2. (hayvan ın derisindeki) tüyler. i. sahil koruma. i. sı. kaldırım taşı. 3. görgüsüz. kabalık. i. i. 2. i. kokain. kakao rengi. kobra yılanı. terbiyesizlik. yavru horoz. ince olmayan. sahil. şaşı gözlü. valf. tatlı sözlerle kandırmak. kendine fazla güvenen. 2. i. sütlü kakao. koalisyon. 2. k ıyı boyunca gitmek. i. 2. i. i. kokpit. i. kukuriku. 1. horoz. i. out of s. kabala şmak. musluk. baya ğı. 3. 2. vana. 2. mayısböceği. yap i. bot. argo küfelik. bir olmak. ayakkab ı tamircisi. pilot kabini. 1. kokpit.. birleşme. 1. kat. i. kaldırım taşı döşemek. den. ayakkabı tamir etmek. kabalaştırmak. kaldırım taşı. s. f. f. s. k ıyı. f. horoz ibiği. zool. kakao tohumu. 4. şapkayı5. kam ış. 2. 2. den. 2. kaba (dokunmu ş kumaş). 1. züppe. m ısır koçanı.t. kaba. 1. horozibiği. örümcek a ğı. i. i. horoz ötü şü. 3. tabaka askı. i.) sürmek.coal coal mine coalesce coalescence coalescent coalition coarse coarsely coarsen coarseness coast coast guard coastal coaster coastline coat coat hanger coat of paint coat rack coating coax coax s. i. paltoluk kuma ş. 3. 1. i. kaba saba. dil dökmek. f. tabaka. yana yat ırmak. i. portmanto. f. kor. altlık. argo saçma. 3. kaplamak. erkek ku ş. 2. birleşmek üzere olan. i. 1. birleşim.. argo penis. (kayakla/bisikletle) yokuş aşağı kaymak/inmek. 1. tüfek horozunu çekmek. . elbise ask ıbir bir kat boya. tabaka. dili kendini be ğenmiş. kakao. 1. birleşmek. f. i. eğri. hamamböce i. erkek (kuş). kakao ya ğı. i. f. s. sahil. 3. z. 1. i. pedal çevirmeden bisiklet sürmek. birini tatlı sözlerle kandırarak bir şey elde etmek. den. i. kabaca. s. çarpık. kömür. ceket. 2. hindistancevizi. 1. ği. i. i. kıyısal.

2. ikna kuvveti. hindistancevizi. bask ı. i. s. 1. fark ına varma. i. dili. i. f. f. mecbur etmek. çark dişi. k. f. f. 1. düşünüp taşınmak. yapışmak. kavrama. bak. k. s. şifre. düşünmek. kutu. kahve çekirde ği. katsay i... kahve telvesi. inandırıcılık. ruhb. 2. i. bir arada var olu ş. f. eğ ı. i. kodein. müsavi. karma e ğitime ait. cash on delivery. tabut. k. bak. kanun halinde toplama. büyük hindistancevizi. şifre ile yazmak. kahve. ikna edici. (alafranga) kahve fincan ı. ahlak kurallar i.. dili karma bir üniversitede okuyan k ız öğrenci. çay. denk. bir arada var olmak. i. i. 2. kahve de ğirmeni. İng. i. cod coddle code code of honor codeine codger codification codify coed coeducation coeducational coefficient coequal coerce coercion coercive coexist coexistence coffee coffee bean coffee cup coffee grounds coffee mill coffee of a kind coffee shop coffee spoon coffee store coffee table coffeepot coffer coffin cog cogency cogent cogitate cognac cognisance cognisant cognition cognizance cognizant cogwheel cohere i. morina. kahve demliği. . karma eğitimin uygulandığı bir okulda okuyan. konyak. 1. zorlamak. birbirini tutmak. i. s. kodlamak. bak. eşit. akran. kod. i. i. hafif ate şte kaynatmak. 1. s. karma e ğitim. 1. kanun. zorlayıcı. bir sisteme ba ğlamak. f. ihtimam göstermek. üstüne titremek. 1.. kahve. f. i.. i. kurukahveci. İng. i. sehpa. 2. kasa. diş. tatlı kaşığı. sandık. 1. i. tasarlamak. cod-liver oil bal ıkyağı. i. kaynaşmak. uyuşmak. 3. i. sandviç ve hafif yemekler sunan lokanta. koza. 2. ı. s. pinpon adam. karma itim uygulayan. i. kahveye benzer bir şey. collect on delivery. dişli çark.. dili moruk. i. biliş. inandırıcı. s. kanunname. i. tatlı. kurukahveci dükkân ı. s. kanun halinde toplamak. k ıs.. tutarlı olmak. kanun haline getirmek. uyum içinde olmak.. kanyak. i. cognizant. eş.coconut coconut palm cocoon cod COD. 2. 2. cognizance. hindistancevizi a ğacı. zorlama. coeducational.

(borca kar ve bir mülk. senet v. işbirliği yapan kimse. yap ışmış. 2. halka şeklinde vrılmış saç. (iskemle/masa) açılır r kapan olmak. s. kevgir. destekçi. 1. i. bir olmak. açılıır i. katı yürekli. den. 1. fiz.´ne dayalı) gelen. i. (proje/plan) suya düşmek. senet v. 2. yandaş. merhametsiz. k. işbirliği yapmak. mantıklı. 1. 3. f. 2. ac ımasız.coherence coherent coherently cohesion cohesive cohort coiffeur coiffure coil coin coincide coincidence coincidental coincidentally coition coitus coke coke colander cold cold cream cold cream cold cuts cold fish cold snap cold snap cold sore cold war cold wave cold-blooded coldhearted coleslaw colic colitis collaborate collaboration collaborationist collaborator collage collapse collapsible collar collar stud collarbone collate collateral collateral security i. f. z. söğüş et. bir sonuca bağlanmadan kapan ır. 3. i. koherent. birlikte çalışan kimse. kolit. şans eseri. 3. yan yana olan. i. tasma takmak. madeni basmak. i. kalınbağırsakta ve karın boşluğunda duyulan sancı. s. 1. i. 3. nezle. katlanabilir. argo kokain. birleşmiş. kuaför. 1. s. çökertmek. hempa. yıkılmak. 2. soğuk. soğukkanlı. işbirlikçi. uyum sağlayan. s. duygusuz. 1. cilt kremi. halka. kalınbağırsak iltihabı. yaka takmak. ikincil.kangallamak. 2. 1. gerdanl ık. saç biçimi. 4. 4. soğuk kimse. biyol. şevreli. soğukluk.. kolaboratör. s. 1. soğuk dalgası. f. ık düğmesi. yüz kremi. birlikte çalışma. kolaboratör. kolaboratör. yakas ına yapışmak. suç orta ğı. i. (sayfalar ı) sıraya koymak. 2. tesadüfen. uyuşma. bobin. 2. yağlı krem. çökmek. işbirlikçi. 1. 1. tesadüfi. köprücükkemi ği. i. 2. 3. 2. i. coitus. 3.ı. i. tutarlılık. 5. f. 2. aniden gelen so ğuk hava. kok kömürü. i. yapışma. 3. 1. sar ılmak. kar s. frigo. uyum içinde olma. kohezyon. 1. bak. olu i. anat.. kolay anlaşılır. yap ışkan. para f. yakalamak. soğuk savaş. i. süzgeç. aynı soydan şı gösterilen ve bir mülk.. . e z. 1. tahvil. tahvil. harmanlamak. tıb. ani soğuk. kohezif. uymak. yaka. (formaları) harman etmek. tıb. işbirliği. şılaş tırarak okumak. lahana salatas ı. kolik. soğuk.f. 1. köprücük. f. 2. elek. i. mantıklılık. 2. fiz.´ne dayal ı) teminat. s. 1. taraftar. k ımadeni i. yakal i. fiz.b. kolaj. i. yapışıklık. çak ışmak. i. 1. çatışmak. i. i. rastlantı eseri olan. kad ın berberi olan erkek. yard ımcı. 3. 2. (insanlardan şan) grup. tesadüf. tasma. 1. i. tutarlı olarak.b. mat. 2. sarmak. (sözcük/söz) türetmek. 3. saç tuvaleti. kangal. havanın aniden soğuması. tamamlayıcı.. roda. with ile rastla şmak. aynı zamana rastlamak. kangal şeklinde boru. tali. 2. tutarlık. i. yıkmak. 1. merhametsiz. tutarlı. birlikte çalışmak. para. 2. uçuk. (borca kar şı gösterilen karşı teminat. cinsel ilişki. rastlant s. kok. dili kolalı içecek.

derlemek. s. They don´t collect trash on ödemeli telefon konustamps. i. iki nokta üst üste (:). kolektif çiftlik.b. f. 3. 2. kolon. colloquial. 2. i. sömürgele ştirme. koloni/koloniler kurmak. kolektif. toplamak. 1. i. birikmek: He collects şması.colleague collect collect call collect call collect o. . boyamak. 2. sömürgeci. Kolombiya. s. kömür gemisi. kolektör. anat. 3. koloni haline sömürgele şme. mimari v. ortaklaşa iyelik. bayrak. koloni kuran. i. foto. albay. i. kolonyal (sanat. konuşma diline özgü. renk filtresi. iane. f. ortakla şa. fakülte. koloni. Pul biriktiriyor. -de koloni/koloniler kurma. renk. yüksekokul. i. i. toplu. 1. mükâleme. 3. (kilisede toplanan) s. f. çarpışmak. Kolombiya. 1. sömürgeci. s. konuşma diliyle. İng. renk. 2. sancak. (anayurdundan ayr ı) bir kolonide ya şayana özgü. f. s. karşılıklı konuşma. 2. 2. i. renklendirmek. hep bir arada. with -e çarpmak. i. akl ı ba i. kolonide ya şayan. ortak. collect one´s thoughts collected collection collective collective agreement collective bargaining collective farm collective memory collective noun collective noun collective ownership collector college collide collie collier collision colloq colloquial colloquialism colloquially colloquy Colombia Colombian colon colon colonel colonial colonialism colonialist colonise colonist colonization colonize colony color color filter color photograph color photograph color photography color printing color television/TV i. toplama. 4. 2. sömürgecilik. toparlamak. boya. i. sömürge. 1. ruhb. 3. yüzü kızarmak.s. canl ılık. renk de ğiştirmek. i. k ıs. matb. Kolombiyalı. para. 1.). sömürgecilik yanl ısı. 1. iş arkadaşı. (işverenle işçi temsilcileri arasında) toplu görüşme. kafas ını toplamak. 2. i. İng. ödemeli telefon konu şması.. sömürgele i. i. 1. 1. Shakespeare´in toplu eserleri. kömür madeni işçisi. koleksiyoncu. koloni. biriktirmek. kendini toparlamak. üniversite. -de3. topluluk ismi. 3. renkli bask ı. i. renkli foto ğraf. çarpışma. renklenmek. toplaç. 1. koloni haline getirmek. colonize. i. tahsildar. tirmek. i. koloni haline getirme.. toplanm ış: the collected works of Shakespeare şında. gelme. konuşma dilinde kullanılan sözcük/söz. s. renkli foto ğraf çekme. Kolombiyalı. 1. 2. i. dilb. al ımcı. 1. 1. dev şirmek. ortak bellek. Kolombiya´ya özgü. z. topluluk ad ı.. 2. 1. 3. çoğ. meslekta ş. toplu sözle şme. ortak mülkiyet. 3. bak.. toplanmak. koleksiyon. renkli foto ğraf.ş2.. colloquialism. renkli televizyon. İskoç çoban köpeği. 2. f.

gelmek. 4. ateşli bir tartışma. fıkra yazarı. i. hayal kurmaktan vazgeçmek. yanıcı. kavgac ı. ask. i. 2. kolon. f. Temmuz ğinde denize gelmek. sava şma. muharebe. meydana -e rastlamak. 2. yans ız. 3. ile kar şılaşmak. yanma. orgazm geldi olmak.. 2. 3.color-blind color-blindness colored colorfast colorful coloring coloring book colorless colossal colour colt column columnist coma comatose comb comb out combat combat combat troops combat zone combat zone combatant combative combination combination lock combine combine combustible combustion come come about come across come along Come along. gazet. color. renkli. He came close to losing his temper. aralarına girmek. 2. daltonizm. devasa. vuruşma. 1. sava şçı. 2. İng. 2. dövüşken. 2. come) 1. dediğine gelmek. beraber gelmek. kartel. f. geri dönmek. 2. -i keşfetmek. renkkörü. 3. renkli. s ıpa. kol. (horoz v. 3. -e varmak. i. sald 1. come around come at come back come between come by come close to come down come down in one´s opinion come down in one´s price come down in price come down in the world come down to earth s.b. solgun. ateşli bir tartışmaya katılan kimse. 2. i. renkli. 2. (bir şeyin) fiyatı düşmek. 4. 2. tarak. fıkra. 3. 3. boya. birleşim. 2. biçerdöver. i. (kilitte) şifre. birle şme. 2. Come July and we´ll be swimming. yıkılmak. s. komada. ilerlemek. 1. gazet. taramak. --ting) 1. çarpışma. -e rast gelmek. birleşmek. girmiş olacağız. siyah. 1. dövüşme. yar ı baygın. 1. 5. akla gelmek. üstüne yürümek. dili beli gelmek. solmaz. i. çok büyük. kö şe yazarı. 1. akromatopsi. petek.´nde) ibik. kolay tutuşan madde. muharip. renksiz. ırmak. 2. i. 1. -e ulaşmak. f. 1. f. geri gelmek. Hadi can 1. i. u ğramak. 1. tarafs ız. 4. direk. bak. 2. (biri) (eskiden sahip oldu ğu) para ve prestijini kaybetmek. kombinezon. birleştirme. i. (came. canl ı. dövüşçü. tekdüze. s ıkıcı. renk. ayırmak.. i. i. anlams s. bal pete ği. mücadele etmek. 1. 1. ask. renksiz. sağlığı gittikçe düzelmek. i. k. taramak. (birini) eskisi kadar (kendi malının) fiyatını düşürmek. boyama kitab ı. dövüşmek. 5. ız. boşalmak. ım. 1. -e erişmek. şifreli kilit. Az kald ı tepesi atacaktı. renkkörlü ğü. 3. u ğramak. tay. kendine gelmek. çökmek. (fırsat) çıkmak. 2. i. muharebe alan ı. birlik.. s. 3. sütun. s. s. bileşim. elde etmek. renksiz. 3. mim. koma. iyile şmek. i. kocaman. s. kaba zenci. tic. (--ted. 1. 4. donuk. birleştirmek. silik. 3. saymamak. muazzam. s. 1. gerçekçi olmak. sava şmak. kö şe yazısı. kolay tutu şan.. . 1. to (bir kişiden/bir zamandan) (başka birine/başka bir zamana) kalmak. 3. soluk. f. 2. s. muharip birlikler. savaş alanı. monoton. tutu şma. (fiyat) dü şmek. düşmek. savaş. 2. kim.

3. dili 1. -e özenmek. meydana gelmek. (haber) yayılmak. cenkleşmek. Kimse ç ıkıp da ogelmek. kendine gelmek. k. yumruk yumru ğa gelmek. çok uzaklardan ne olursa olsun. fermaya oturmak. 3. belli olmak. rıklığına uğratmamak. 1. bir karara varmak. kullanılmaya başlamak. düşmek. yumruk yumru ğa gelmek. meydana ç ıkmak. başarılı bir sonuç almak. 1. dili Yalan ı bırak!/Bırak! k. (leke) ıkmak. sahneye ç ıkmak. (yarışma sonunda) (belirli bir ırada) olmak: He came in first. (belirli bir amaçla) ortaya ç ıkmak: Nobody came forward to claim that cat. varmak. (yayın) mlanmak. altta kalmak. yürürlüğe girmek. gerçekle şmek. açıılmak. belasını bulmak. 3. başarısızlığa uğramak. 2. do ğmak. yay suskunlu ğu bıç rakmak. birinci olmak. 1. kopmak. (zor bir durumdan) sağ olarak ba k. 2. iş 1. dönüm noktas ına varmak. 2. karara varmak. en çok zarara u ğramak. -e özen göstermek. kat ılmak. 1. başı darda olmak. kafas ına dank etmek. girmek: Come in! İçeri gir!/Buyrun! 2. gözükmek. 2.come down with a cold come forward come from afar come hell or high water come home to come in come in handy come into come into collision with come into force come into play come into possession of come into power come into prominence come into sight come into the picture come into the world come into use come into view come of come off Come off it! come off worst/get the worst of it come on Come on! come one´s way come out come out of one´s shell come out on top come through come through come through with come to come to a dead stop come to a decision come to a head come to a head come to a point come to a point/ make a point of come to a stop come to an agreement come to blows come to blows come to close quarters come to fruition come to grief come to grief nezle olmak. stop/istop etmek. kendinden bekleneni yapmak. ortaya ç ıkmak. kendini göstermek. ile çarpışmak. etkili olmak. ç ıkmak. felakete u ğramak. Yok can ım! k. dört ayak üstüne düşmek. ortaya ç ıkmak. dili 1. 3. Haydi! 2. göğüs göğüse dövüşmek. -den ç ıkmak. 2. kalar ını hayal kıyapmak. tamamen durmak. (mirasa) konmak. görünmek. . görünmeye ba şlamak. k. şarılı olmak. 2. kedi benim demedi. k. iş başına geçmek. (bir şeyi) bilhassa yapmak. uyu şmak. dili (f ırsat) eline geçmek. yenilmek. ş dili (beklenileni) ayılmak. girmek. 1. 1. -in sahibi olmak. bütün zorluklara ra ğmen. muzaffer ç ıkmak. kullanılmaya başlamak. 1. ba gerekeni/beklenileni yapmak/becermek. dili 1. Birinci oldu. 2. son noktaya varmak. herkesin dikkatini çekmeye ba şlamak. gelmek: Has the s e yaramak. dünyaya gelmek. 2. olmak. görünmek. durmak. ç ıkmak. ön plana çıkmak. (av köpe ği) ferma yapmak. iktidara geçmek. 2.

comedienne comedown comedy comely come-on comet comfort comfort station i. 1. -e çatmak. çare. -in esaslar ını ele almak. durmak. s. hatırlamak. 2. i. suya düşmek. 2. ile kar şılaşmak. sona ermek. ne olursa olsun. 1. (birinin) para ve prestiji artmak. eski formunu bulma. ile ciddi bir şekilde ilgilenmek. i. 2. -e tesadüf etmek. teselli etmek.´ni) bulmak. gerçekle şmek. 2. düşüş. varmak. sadede gelmek. comeback i. come/run up against a blank wall k. komedi yazar ı. -e rastlamak. çözülmek. dili ç ıkmaza girmek. (bir yere) devamlı yaşamak amacıyla gelmek: He´s come to stay. (belirli bir seviyeyi) tutturmak. öne geçmek.come to grips come to grips with come to grips with come to hand come to life come to life come to light come to mind come to naught come to nothing come to nothing/naught come to one´s senses come to pass come to rest come to s. birinin imdad ına yetişmek. dili (bir plan. . i. (with) anla şmaya varmak. f. 2. alımlı.o. teselli. 1. ç ıkmak. hayal kırıklığı. ne olursa olsun. umumi hela. 1. mutabık kabul (kabul edilmesi zor olan bir şeyi) kabul etmek/kabullenmek. canlanmak.´s rescue come to stay come to terms come to terms come to terms with come to the fore come to the point come true come true come under come undone come unglued come untied come up against come up in the world come up to come up with come upon come what may come what may come/draw to a close come/run across (with) (ile) kap ışmak. bulunmak. 1. Artık burada kalacak. with (sevmediği bir şeyi) güçlükle etmek. boşa çıkmak. komedi. kadın komedyen. başarısız kalmak. konfor. (-in yetki alan ına) girmek. sivrilmek. açmaza düşmek. aç ılmak. kuyrukluyıldız. 2. k. 2. 1. aklına gelmek. mutabık kalmak. 1. -e rastlamak. aklı başına gelmek. argo zekice ve yerinde cevap. dili tela şa kapılmak. i. i. kalmak. anlaşmak. doğru çıkmak.b. bitmek. aklını başına toplamak. (belirli bir hizaya) kadar gelmek. k. 2. cevap v. ayılmak. rahat ettirmek. keşfedilmek. 1. dövüşmeye başlamak. meydana gelmek. açılmak. komedyen. etekleri tutuşmak. ferahlık. olmak. gelmek. rahatlık. itidalini kaybetmek. gerçekleşmek. çözülmek. comedian i.

komik. f. 1. i. i. 6. yapmak. i.. komutanl f. 2. 1. yüzdelik. 1. i. yorum. radyo. on ındatefsir. şube müdürü. atk . başlangıç. 3. komut: ık. s. s. yorumcu. karışmak. -i ticaret arac ı yaparak bayağılaştırmak. emir. askeri bir mecbur etmek. görevlendirmek. tayin etmek. teselli. komik. f. ticari. i. (--ted. tavsiye etmek. 3. başkomutan. eleştiri. 1. söz vererek sayg ısızlık etmek. 2. ıkomedi ile ilgili. diploma töreni. commercialize. komut. i. egemenlik. komando. 3. 2. kumandanl ık: hizmete Air search command arama komutu. buyruk. sal ık vermek. 1. komutan. bilg. yaklaşma. i. hâkim. 2. konforlu. komisyon ücreti. 2. eylem. anma töreni. i. subay. 4. 1. i ş. f. gülünç. . övmek. hatırasını yad etme. başlama. övgüye de ğer. emzik. görev. katmak. 3. 2. 1. hükümranl ık. operakomik. f. ğlamak. 1. ac ıma. 1. geliş. kauçuk meme. teslim etmek. i. 5. ticaret hukuku. fikrini söylemek.. 1. komedi oyuncusu. f. işleme. önümüzdeki. alım satım. 4. s. orantılı. anmak. karıştırmak. hakkında yorumda bulunmak. gelen. Allaha kar şıba suç işlemek. kurul. yetki. anma. komisyon üyesi. (gezici) satış temsilcisi. i. 3. s. 2. İng. etkili. z. i şlemek. i. güldürücü. (birinin/bir şeyin) anısına yapılan. tenkit. i. 2. 2. ka şkol. eşit. 2. 1. s. 2.. 4. İng. gelecek. --ting) 1. s. f. 5. f. çizgi roman.comfortable comfortably comforter comic comic book comic opera comic strip comical comics coming comma command commandeer commander commander in chief commanding commandment commando commemorate commemoration commemorative commemorative stamp commence commencement commend commendable commensurate comment commentary commentator commerce commercial commercial law commercial law commercial traveller commercialise commercialize commingle commiserate commiseration commission commissioned commissioned officer commissioner commit commit an impiety commit an offense s. i. 1. İng. 1. İng. i. emanet etmek. rahatlatıcı şey. i. vazife. (askeri hizmette kullanmak üzere) el koymak. ticaret hukuku. TV reklam. 1. kumandan. 2. f. ele ştirmen. emreden. i. atamak. s. söz söylemek. bak. hakk i. 1. emir. s. 2. hatıra pulu. yorgan. 2. s. ticaret. 2. yorum. komando birliği. teselli edici kimse/şey. emanet etmek. rahatça. 3. deniz binba şısı. 2. virgül. f. 3. bant-karikatür. i. aç ımlama. -in derdini payla şmak. 3. rahat. tefsir. başlamak. yaklaşan. bant-karikatür. f. i. komisyon.

s. compare. sirayet şş mek. 2. 1. umumun mal ı olan. s. 3. bayağı. commit suicide commit to memory commit to prison commit to writing commitment committee commode commodious commodity common common fraction common ground common knowledge common law common law common man Common Market common noun common noun common property common sense common sense common stock common touch commonly commonplace commonwealth commotion communal commune commune communicable communicate communication communicative communion communiqué communism communist community commute commuter comp compact compact compact 1. şamata. (hastal ığı) bulaştırmak. i. halka ait.b. iletişim. s. amme. 3. i. i. komünyon. s. 2. 2. iletişmek. lazımlık iskemlesi. sempatiklik. sıkı. iletim. klişe. baya ortak bir zevk. complete. banliyödeki evi ile şehirdeki işyeri arasında her gün gidip gelen kimse. teslim etme. komünist. ortak.. i. haberleşme. cins ismi. 1. çoğunlukla. teslim sadakat. 2. sokaktaki adam. pudriyer. f. f. geniş. 3. 2. 3. iletili haber. 2. iletmek. ulus. hapsetmek. Onlar bilinen gerçek. Hrist. kurul. ortak mal. compiled. komün. basmakalıp söz. (k ısa ve resmi) bildiri. sözleşme. 1. payla şma. ettirmek. to söz vermek: You´ve committed yourself to doing this. bulaşıcı. cins isim. i.s. 1. sık. nakletmek. ulaşım. i. 4. vaat. cemiyet. mat. toplum. s. sözlü anlaşma. fikrini söylemek. sohbet etmek. common common enemy ortak ğı dü kesir. eyalet. pudralık. kısa. beylik laf. aras i. Ortak Pazar. companion. örf ve âdet hukuku. s ıradan. yazmak. (with) (ile) haberle . aklıselim. bildirmek. them. k ıs. not. 4. Hrist. 1. 1. s. 2. halk. heyet. 2. 2. komünizm. encümen. sıradan insan. telgraf gibi iletilen)4. üstenme. 1. adi hisse senetleri. haberleşme.komite. i. komisyon. i. ba ğlılık. staple commodities başlıca satış ürünleri.: There´s no common ground between ın hiçbir ortak yanı yok. ferah. dilb. oto. tasarruf. söz. s. common grave ortak bir mezar. ortak mal sahipliçevirmek. i. i. 1. i. i. f. 1. taahhüt. 1. radan bir ey.ı1. 2. müşterek. 4. küçük araba. 2. ı) hafifletmek. (ile) iletişim kurmak.şcumhuriyet. yoğun. katılma. 1. topluluk. i. i. genellikle. sözleşmek. 1. ezberlemek. 4. örf ve âdete dayanan hukuk. (cezay ı nda her gün gidip gelmek. Bunu yapmaya söz intihar etmek. mal. çoğ. 2. görü ş. kesin karar. toplumsal. kamu. s. olma. klozet. gürültü patırtı. sağduyu. 2. kesif.commit o. beraber yapılan: common defense ortak savunma. adi kesir. (bir konuda) ne dü şündüğünü söylemek. s i. 3. mezhep. toplumla ilgili. özlü. şkan. (mektup. z. olağan. şman. söyle şmek. common-law marriage resmi nikâhs ız beraber ya şama. . eşya. 1. iletme. tutku v. konu3. sağduyu. cins ad ı. 2. 1. karışıklık. komünikasyon. iletilme. mü şterek ği. i. 2. banliyödeki ev ile şehirdeki işyeri f.

kompart ıman. with tic. orantılı. 3. i. i. rekabet. görüş alışverişinde bulunmak. görüş alışverişinde bulunmak. s. refakat. 1. i. arkada ş. fikir alışverişinde bulunmak. topluluk. 3. 2. geçimli. rakip. ehil. uyumluluk. pergel. 2. şefkat. karşış s. kendinden ho şnut olma. i. şikâyet etmek. cana yak ın. mecbur etmek. ile rekabet etmek. şirket. tümleç. f. pusula iğnesi. uyma. sokulgan. elkitabı. üstünlük derecesi. s. f. s. yumuşak. s. i. s. s. --ling) zorlamak. i. alan. kabiliyet. 1. kompakt disk çalar. 2. yakınmak. ortaklık. çevre. uyum. sevecenlik. compensate s. nispi. merhametli. ehliyet. yoldaş. (sıfat veya ın) üstünlük derecesini gösteren. bölme. 2. s. karşılaştırmalı. refakatçi.o.y. i. 1. i. olumlu compensation taraf. 2. dilb. telafi. 2. karşıla dilb. i. faydalı taraf. f. sevecen. (--led. s ınır. 1. misafir. f. i. (ile) ba ğdaşan. kendinden ho şnut. ba şkalarıyla rekabet edebilir. rehber. 3. beraberindekiler. for i. sunucu. acıma. yeterlik. -e benzemek. i. 3. 2. yakınma. kumpanya. yurttaş. dilb. i. ba ğdaşma. i. (with) (ile) uyumlu. tazminat paras ı. 1. bölmelere ayırmak. yar ışmacı. takdimci. i. 1. d. 6. 1. karşılaştırmalı dilbilim. compere compete competence competent competition competitive competitor compile complacency complacent complain complainant complaint complaisance complaisant complement complement f. yarışma. şefkatli. davacı. 1. yetki. rekabete dayanan. 1. 2. tazminat. yetenekli. kifayet. 5. yumuşak başlılık. mukayese. derlemek. compensate compensate for one thing by/with bir şeyi başka bir şeyle telafi etmek: She compensates for her occasional another rudenesses by frequently making us laugh. arkada la tır4. kumpanya. i. yeterli. 3. yalpak. 2. 2. 2. mukayeseli. eşlik.1. başkalarına acıyan. tic.compact disk compact disk player companion companionable companionship company comparable comparative comparative anatomy comparative degree comparative linguistics comparative linguistics compare compare notes compare notes comparison compartment compartmentalize compass compass needle compassion compassionate compatibility compatible compatriot compel kompakt disk. . 1. yumuşaklık. misafirler. 2. 2. ask. tazmin etmek. f. arkadaşlar. tamamlamak. merhamet. i. yetkili. yumuşak başlı. şikâyet. tamamlayıcı. lış k. i. arkada şlık. to -e benzetmek. s. 2. 2. bölüm. yetenek. telafi etmek. 3. 3. for için yarışmak. 2. fayda. hastalık. Bizi s ık sık güldürerek arasıra -in bedelini birine ödemek. with ile yar ışmak. ılabilir. 4. benzer. i şin üstesinden gelebilen. karşılaştırmalı dilbilim. (with) (ile) kar şılaştırmak. f. pusula. 1. pusula ibresi. bedelini ödemek. karşılaştırma. vatanda ş. tic. şikâyetçi. i. zarflar ştırmal ı anatomi. 5. i. 1. 1. saha. 4. 2. 1. eş. f. 1. eşlik. 1.

gidermek. i. karma ştırmak. z. yla kat ılıyorum. 2. sakinlik. görünü ş. dilb. s. s. unsur. ho şaf. i. 2. komposto. bitirme. 4. bütünüyle. 2. dizgici. s. anlamak. -e uygun olmak: The results comport with our ğimiz gibi comports oldu.complementary complete complete with complete works completely completion complex complex complex sentence complexion complexity compliance compliant complicate complicate complicated complication complicity compliment compliment complimentary compliments compliments of the season comply component comport comport o. i. cilt. 3. tamamlanma. 2. san. 1. uysallık. İng. çetrefil. tebrikler. 1. sıkıştırmak. kavrayış. 1. tamamlayıcı. 1. karmaşa. karma şık. bileşim. ekon. bitme. öğe. her zaman a f. i. anla kendine hâkim kendine gelmek. paras ız. (bir işe giriştikten sonra ortaya çıkan) engel. şıklık. i. beste. 3. karma . övgü dolu. i. kompleks. ten. beste yapma. kapsamlı. tamamlama. s. karışıklık. composer composite composition compositor compost composure compote compound compound compound interest compound sentence compound word comprehend comprehensible comprehension comprehensive compress compress s. Sonuçlar bekledi davranmak. güçlük. uysal. bileşik/karışık şey. Senin dediklerine tamam ile beraber: You can buyıthe books complete withas a book case for five ı. (aralarındaki şmazl ıkları) olmak. It came a complete surprise. compose compose o. çetrefilleştirmek. şiir yazmak. (müzik/şiir) yazmak. pürüz. 4. hareket etmek: She always herself with dignity. güçleştirmek. birle şik cümle. 6. 1. kompozisyon. selamlar. girişik cümle. 1. zorlaştırmak. 2. kapsam. kompres. karma şık. i. oluşum. çapraşık. suç ortaklığı f. görünüm. karma şık hale getirme. cüz. with -e uymak. parça. anlayış. yerine getirme. besteci. i. geniş. eserler: the complete works of Hüseyin Hüseyin Rahmi´nin bütün eserleri. 2. 2. anla şılabilir. şiir yazma. with -e uymak. expectations. iltifat eden. i. itidal. 5. (on) tebrik etmek. f. komposto. beste yapmak. karmaşık. itaatkâr. soğukkanlılık. i. 2. 1. karmaşa. kompliman yapmak. s. i. ruhb.s. zorluk. f. sona erme. i. 1. güz. i. mürettip. kompozitör. birle şik sözcük. bileşimde bulunan. s. kutlamak. f. i. bileşik. bestekâr. kompleks. 2. 1. hediye olarak verilen. uyma. karma şık. O ğı rba ş l ı bir ş ekilde davran ı r. ılımlılık. dilb. 2. etraflı. 1. tebrikler. kompleks. kavramak. i. 2. s. itaat. uyma. kompleks. komplikasyon. şim. . karışık. s. bileşik faiz. billion Kitaplar bütün liras. anlaşılması güç. i. bile şik. karma şa. tamamlayan. 3. f. içinde binalar bulunan etraf ı duvarla çevrili yer. çözülmesi güç. karmaşıklık. -e riayet etmek. kat ıksız: I´m in complete sympathy with what you´re saying.s. i. tam. riayet. s. kapsamak. tıb. f. kim. içine almak. (yazılı ödev olarak) kompozisyon. 3. bile i. 4. i. yumu şak başlı. eleman. s. tamamen. kompliman. tümleyici. s. iltifat. karma. ücretsiz. 1. çürümü ş yaprakla karışık gübre. terkip. iltifat etmek. 2. 1. 1. boyun e ğme. 1. dilb. çetrefil. sayg ılar. övücü. kavranabilir. mat. tenin rengi. 2. 2. 3. 1. i. bir kitapl ıkla beraber beş Rahmi milyar liraya alabilirsiniz.

i. i. toplanmak. fikir. zorgu. kompresyon. f. sistem operatörü. ba şlangıç. f. ı. yoğ un.deri deri tirmek. konkav. s. mefhum. içermek. -e dair. vermek. z. edat ile ilgili olarak. 1. i. 3. uzlaşmak. i. 2. i. bak. 1. 3.. 3. bilgisayar mühendisliği. 1. bilgisayar operatörü. arkadaş. 4. b ırakmak. dü şünülebilir. 2. teslim etmek. görüş. zorunlu. f. akla gelebilir. içbükey yüzey. 2. oluşturmak. Ona karşı düşünmek. getirmek. anlaşmaya varmak. ştırmak. i. İng. içimde bir nefret uyand f. basınç. mecburi. ortak merkezli. 1. i. dikkati bir noktada toplama. gebe kalma. kavramak. kabul etmek. kand ırmak. bilgisayarla donatmak. ruhb. yoldaş. -den olu şmak. gurur. . vicdan rahats ızlığı/azabı. (bir konuda) uzla ş ile uzlaşmak. bilgisayar yazılımı. f. f. f. ilgili. (--ned. bilgisayar çipi. görü ş. içbükey. kendini be ğenmiş. uzlaşma. tasarlamak. aleyhte. idrak etmek. uyuşma. saklamak. s. ile meşgul olmak. 2. düşünceyi/dikkati/gücü bir s. bilgisayar mühendisi. anlamak. getirme. 2. dü şünmek. 3. 2. düşünceli. hesap etmek. bilgisayar programlamas ı. hayal edilebilir. bir araya ığma. with concerned concerning sıkıştırılmış hava. f. hesaplamak. 2. bir araya unla şmak. derişim. kendini be ğenme. s. gizlemek. 1. toplaşım. 1.a 4. --ning) aldatmak. 2. bilgisayar donan ımı. koyula yoğ şş ik. merkezleri bir. gizli tutmak. kompüter.s. gebe kalmak. 1. kavram. 2. dayan ılmaz bir istek. bilgisayara geçirmek. kapsamak. fikir. i. obruk. s. zorlayıcı. zorgulu. s. 1. i. ilgi: I understand the reason for your concern..compressed air compression compressor comprise compromise compromise on compromise with compulsion compulsive compulsory compunction compute computer computer chip computer engineer computer engineering computer hardware computer operator computer program computer programmer computer programming computer software computerise computerize comrade con con concave concave conceal concede conceit conceited conceivable conceive conceive of concentrate concentrated concentration concentration camp concentric concept conception concern concern o. 2. şılıklı ödün vererek 1. ilgilendiren ile ilgilenmek. 1. içtepi. tazyik. ile uyuşmak. hakk ında. sıkıştırma. 1. f. konsantre. bilgisayar programc ısı. kavram. toplamak. computerize. 3. bilgisayar. kompresör. ına gelmek. i. 1.toplanma.––d ı. 2. toplama. ruhb. endişeli. alakalı. (taraflar ın karşılıklı ödün vererek yaptığı) anlaşma. dislike I haveakl conceived a dislike for him. bilgisayar program ı. i. toplama y kamp s. düşünce. itiraf etmek. f. (birini) ilgilendiren şey: It´s one of our major concerns. 1. zorlama. s. konsantrasyon. uzlaştırmak. yoğunlaştırmak. tasavvur etmek. kibirli. kar mak. i. örtmek. konsantrasyon. karşı. y ığmak. 4. 2. i. 2. kibir. Bizi en çok şeylerden biri.

yo ğunlaştırma. 2. (havaalan s. k ısa. kalabal ık. 1. veciz. tertip etmek. (buhar şekerli konsantre süt. beyin sars ıntısı. s. 1. i. i. i. k ısaltma. ı/gazı) sıv ılaştırmak. 2. fiz. antlaşma. 3. 1. tenezzül etmek. şart.concert concerted concerto concession conch conciliate conciliation conciliatory concise concisely conclude concluding conclusion conclusive concoct concoction concord concourse concrete concrete mixer concur concurrence concurrent concurrently concussion condemn condemn to death condemnation condensation condense condensed milk condenser condescend condescending condescension condiment condition conditional conditional mood conditional sale conditionally condole condolence condom condone conduce conducive i. yoğunlaşma. z. 1. f. 4. istimlak in kullan idama mahkûm i. taviz. tenezzül eden. 2. birlik. 3. --ring) 1. resmen yasaklamak. imtiyaz. Anlaşmanın ş artlar ından biri. f. uyuşmak. ahenk. şarta bağlı satış. ödün. karışım. 2. beton. 3. 1. 3. (hikâye/yalan) karıştırma. 1. lütfetmek. ı v ı la ş t ı rma. kabahatli bulma. ayn ı zamana rastlayan. k ınamak. s yo ğunlaşmak. karar. fiz. -e vesile olmak. mahkûm etmek. 2. s. görmezlikten gelmek. 1. bitmek. konçerto. yoğuşturucu. 1. birlikte planlanmış. ayn ı fikirde olmak. sonuç. sözde alçakgönüllülük göstermek. suçlu çıkarmak. 1. sona erdirmek.. What are conditions there? Oradaki hayat şartl ı. bir karara varmak. yemeğe çeşni veren şey. f. 2. 1.. i. buğulaş ma. s. uzlaştırmak. birbirine kar ıştırarak hazırlamak. s. anlaşma. i. netice. f. gönül alıcı. 5.düzmek. yo ğunlaştırmak. şart kipi. istimlak. (bir işin) sonunu getirmek. taziye. dinleti. yat ıştırmak. i. bar ış. 1. 2. 3. 3. prezervatif. ayıplamak. s. şiddetli sarsıntı. son. kayıtl ı. uyum. aynı zamana rastlamak. 5. konser. ahenk. meydan. 4. sona ermek. 2. yo ğunlaç. izin. kim. huk. 1. 4. 5. 2. yapmak. 1. 1. ında/garda) büyük yolcu salonu. kim. 2. 1. f. özet. i. ılmasını etmek. suçlu çıkarma. gönlünü almak. son. malaksör. büyük deniz kabu ğu. 2. bumahkûmiyet. dilb. 2. çat i. yat ıştırma. kondansasyon. az ve öz. somut. i. 2. izdiham. kaput. kamulaştırmak. 1. karar sonuç ş. i. with ba şsağlığı dilemek. aynı olan. ş arta ba ğlıliving . 2. betonyer. i. tenezzül. göz yummak. koyulaştırmak. 2. aynı zamanda. i. son. ayn ı olma. uyuşan. 2. z. şlike art kipi.uydurmak. uyuşma. f. i. teslim. (--red. (buhar/gaz) sıvılaşmak. şartlı olarak. ıkarmak. dilb. s ı v ı la ş ma. aynı zamana rastlama. 2. mahkûm ştırma. s.. az ve öz. 1. kesin. beton kar ıştırıcı.ç biti i. 2. 3. kabul. kim. toplanma. nihai. f. özlü. kamula ğu. bir araya gelme. i. koşullu. 2. bitirmek. k ınama. uyum. koşul: It´s one of the conditions of the agreement. birlikte yap ılmış. kondansatör. s. yatıştırıcı. ayıplama. 1. başsağlığı. uzlaştırma. i. etme. sonuca varmak. f. koyulaşmak. taziyede bulunmak. k ısaca. . i. nihayet. (yazıyı/sözü) 2. fiz. 4. ış(fikir) mak. f. betonkarar. to/toward -e neden olmak. i. s. beton. 1. z. birlik. 1. 3. 2. 2. kati. 1. f. i. s. gönlünü alma. 1. itiraf. huk.

s. itiraf etmek. suç ortağı.conduct conduct conduct o. günah ç ıkartma. s. ile çelişmek. 1. 1. i. sırdaş. hareket. geçirici. 1. (birini) kutsayarak kiliseye etmek. nakletme.. 2. bağlaşmak. fiz. inanan. 3. i. tasdik. ruhb. güvenle. kamula ış toplama. i. günah ç ıkartan papaz. 1. papazın verdiği ilmihal derslerine devam etme ve kiliseye üye ba müzmin f. bağlaşık. z. s. günah ç ıkartmak. biçim. s. i. 1. uyuşmazlık. i. ınırlandırmak. i. i. geçirgen. d. kozalak. fiz. z. f. conferred with on the matter. 2. conduction conductive conductivity conductor cone confection confectionary confectioner confectioner´s sugar confectioners´ sugar confectionery confederacy confederate confederate confederated confederation confer conference confess confession confessional confessor confidant confide confide in s. 2. birine s ırrını söylemek. bak. kongre. pudraşeker. fiz. ş tirmek. birleştirmek. pudra şekeri. --ring) 1. itiraf.. bilg. konfederasyon.. 2. şeker.Meseleyi onunla görü ştüm. itimat. için) i. emin. 1. kozak.bekâr. f. harp. i. şekerci. to (s ırrını) -e söylemek. ittifak. birlik. 3. (yasaklanm tırma. birle şik devletler. -i müsadere etmek. (yasaklanm ış şeyi) toplamak. 1. şef. 3. birleşik. geom. idare. s. 1. i. i. haczetmek. withçat ile ış uyu . ba ğa) ba ğlı kalma. (dondurma için) külah. 2. üçkâğıtçı. güven. iletken iletken. 2. 2. to -e hasretmek. sın tasdik etmek. sır olarak. sağlama ğlama. 1. 1. 2. 4. 2. toplant ı. 1. sınırlamak.o. yönetim. iletken. gizli kalmas ı gereken. lider. You can´t conduct such experiments Bu kuşatmay davranmak: He conducted himself well at the party. do ğum etmek. haciz. i. 3. madde. birleşik. (belirli bir şekilde) ı . confectionery. müzakere etmek. him konferans.. doğrulama. kondüktör. müzakere yapmak: Ime. konfedere. 2. i. 2. kamula ın. şmamak. iletici. kesinle i. konfirmasyon. mak. f. koni. dolandırıcılık. üçkâğıtçılık. bot. birleşmek. iletkenlik. ı çok iyi yürüttünüz. sonrasıteyit yatakta kalma süresi. geçirme. 4. doğrulamak. dolandırıcı. sınırlama. şekerleme. (mala) el koymak. büyükşyang i. 3. şekerleme imalathanesi. i. konfederasyon. görü ş f. kesinleştirme. 3. şekerleme. düzenleniş. f. biletçi. pudraşekeri. idare etmek: You´ve conducted this siege well. Bu aram ızda kalsın. (rezervasyonu) konfirme f. i. f.. sa ğ lama ba ğ lamak. ma. anlaşmazlık. dert ortağı. bağlaşık. -e kapatmak. I have confidence in him. 2. geom. gizli: This is confidential. tavır. hapis. 2. (orkestra/koro şef. günah ç ıkartma hücresi. el koyma. koni biçiminde makara. hapsedilme. i. 4. 3. 1. önder. iletme. 1. i. to -e hapsetmek. 2. (with) (ile) görü şmek. teyit. (--red. görünüm. f. i. ihtilaf. -i müsadere. konfigürasyon.s(eve/yata ırland ırma. confidence confidence game confidence in confidence man confident confidential confidentially confidently configuration confine confinement confirm confirmation confirmed bachelor confiscate confiscation conflagration conflict conflict i. i. 3. 1. ile çatışmak. yönetmek. 1. 1. 4. i. savaş. 3. k ılavuz.y. 3. Partide iyi davrand i. düzen. geçirgenlik. istimlak etmek./Ona itimad ım var. to (bir hastal ık) (birini eve/yatağa) ğlamak. -emala haciz koymak. yürütmek. davran ış. 2. (silahlı) çatışma. ştş ıeyi) rmak.s. 2. konfedere. istimlak. Ona güvenirim.

birlik. tıb. yerinde. Tebrikler!/Tebrik ederim. ışış m ış . Meclisi üyesi (kad s. yaradılıştan.. i.. i. varsayım. tic. 2. uymac ı. şaşırtmak. i. san ı. bir araya getirmek. küme. 2. gökb. ba ğlaç. 1. evlilik ile ilgili. kafas ı kar ı rt edilemez. toplama. bir araya gelmek. A.B. kan toplanması. uyma. münasip. 3. i. 1. pıhtılaşmak. i. konjonktivit. konformist. s. uygunluk. pol. 1. birikmek. i. çorman. 2. kongreye ait.D. şaşkına dönmüş.. f. i. farzetmek. dilb. Temsilciler Meclisi üyesi (erkek). 3. s. Temsilciler çoğ. çelişkili. 1.B.. sanmak.. ı meydan okuma. karışıklık. 1. ık. s. karman s.D. s. 1. dilb. i.lese) Kongolu. i. p ıhtılaştırmak. şaşırtmak. toplant ı. küme. kan toplamış. yığın. -in Bana gelip meseleyi ı. 2. konglomera. f. (çoğ. düzensiz. f. konformizm. kavuşum. sempatiklik. Kongo. tıkanık. 1. con. 1. bak. tebrik etmek.. 1. kanuni ihtilaf.gress. 1. dilb. congruent. jeol. i. ho ş.. konjonktiv iltihabı. Con. s. yığışım. (kang´grıswîmîn) i. ay ışı kl ığı . 1.. ba ğlayıcı. sevimlilik.. s. kutlama. çoğ. f. 1. s. fiil çekimi. 2. pol. f. (-e) riayet etmek. kafa kar ş ka ş ey/biri sanma. uygunluk. sempatik. izdiham. dilb. önünü huk. 1. s. ş aşkınlseçilemez. varsayımsal. şaşkına çevirmek. birleşme. i. (to) (-e) uymak. zannetmek. i. şirketler grubu. (san ığı. doğuştan. kozalaklı ağaç. . tıklım tıklım. con. kahrolası. i. A. kalabalık. k. büyü yoluyla (ruh) . s. s. 1. suçlayanla) yüzle karış ırmak. kendisini i.conflict of interest conflict of laws conflicting conform conformism conformist conformity confound Confound it! confounded confront confrontation confuse confused confusion congeal congenial congeniality congenital congested congestion conglomerate conglomeration Congo Congolese congratulate congratulation Congratulations! congregate congregation congress congressional congressman congresswoman congruent congruous conic conifer conjectural conjecture conjugal conjugate conjugation conjunction conjunctive conjunctivitis conjure çıkar çatışması. mat. kan hücumu. farz. uygun. uymac ılık. karşısına çıkmak. i. bir şeyi/birini i. birikinti. sevimli. 1. 3. f. dili kör olas ı. 2.gress. kalabalık. 2. toplamak. Hokkabazlık yaparak kutudan güvercin çıkardı. i. cemaat. hokkabazlık yaparak -i yapmak: She conjured a dove out of the box. with (bir şeyi/birini) (başka f. 2. tahmin etmek. ba f. 3. 3. kafas ını ş eyle/biriyle) kar tı rmak. tıb. Allah kahretsin! s. konik. tıb. mat. tahmin. kutlamak. 2. donmak.. kesmek. tıkanıklık. farazi. anlatt kar şılı şttirme. dondurmak. benzer. bot. with -e gidip söylemek/anlatmak: He confronted me with the problem... düzensizlik.men (kang´grısmîn) i. 2. f.wom. 2. 1.go. tahmini. s. çekmek. i. 2. Kongolu. 2. tebrik.en ı n). i. 3. 2. kl2. kar ıkocalığa ait. 2. Kongo´ya özgü. f. toplanmak. kongre. meydan okuma. 3. karışık. zan.

oldukça çok. bile bile. nazik. 1. 2. k. Nihayet rıza gösterdiler. 2. z. ılımlı. with 3. 1. i. 1. 3. 1. kutsamak. sayg ınlık. 3. s. 1. faktör. zafer. sera. arka arkaya gelen. göz önünde tutmak. biyel. birleştirme. 1. i. arkadaş. bağlı olmak. f. düşünmek. özenle. s. bilinç. vazifeşinas. fatih. ilişki. s. semere. mat. zaptetmek. oldukça. 2. 2. 2. şuuru yerinde. i. uyand i. etken. fetih. bu/o nedenle. askere almak. 1. bilinçli olarak. (belirli ile ilgili. eksper. 2. 2. s. hat z. ard ıl. bu/o yüzden. ifade etmek. art arda. vicdanl ılık. muhafazakârl ık. 1. oybirliği. vicdan ına dayanarak. 2. s. bağ. savaşa karşı olduğu için askerlik yapmayı reddeden kimse. bedel. nezaket. i. koruma. halka. 1. z. düşünce. reçel. hiç a şırıya kaçmayan. rıza: They´ve finally given their consent. bak. düşünceli. ba . i. saygılı. vicdanlı. bağlantı. i. f. 1. i. 2. takdis etmek. kutsama. 1. connection. üzerinde dü şünmek. i. z. 2. 3. bağlama. 2.. erbap. önemli. ilgi. göz yumma. anlam ına gelmek. hürmetkâr. bağlantılı sefer. suç ortakl ığı. epeyce. zapt. i. adamak. bağlamak. bağ 1. demeye gelmek. i. -i akla getirmek. How ızasını nasıl alabiliriz? She can´t do it can we gainnetice. at -i görmezlikten gelmek. 1. oto. 3. 2.. akla getirmek.together in the plot.. i. 2. We connived i. z. 3. f. to -e i. askere alma. bir bağlantılı olmak. edat. şuur. itinalı. tutucu kimse. itina ile. 3. muhafaza etmek. i. göstermek. i. i. 1. bir sözcü ğün çağrıştırdığı şey. birle ştirilmi . 1. dikkate almak. 4. ırı sayılır. tanıdık. binaenaleyh. with ile dolap/entrika çevirmek. birleştirmek. akraba. tutucu. biyel/piston kolu. İng. askere alınmış (kimse). -i bilme. f. 2. 1. saymak. i. hokkabaz -i yapıvermek. farkında olan. 2. limonluk. tutuculuk. bağlanmak. f. arka arkaya. 1. 1. 2. 1.2. kutsama töreni. yenmek. hayli. birleşmek. 3. ücret. s. işine bağlı. (birine) dini bir törenle (belirli bir unvan) vermek. 2. h ısım. 2. 1.ğ önem. 1. 1. -i an ımsatmak. uzman. mecburi askerlik. i. konservatuvar. . muhafazakâr. s. hokkabaz. f. fazla. i. -e (with) bağlı..gibi büyücü. -eseferle) ait. icat etmek. vicdan. üzerinde düşünme. -e göz yummak. 3. himaye. f. ard ışık olarak. korumak. fethetmek. 6.conjure up conjurer connect connected connecting link connecting rod connection connexion connivance connive connoisseur connotation connote conquer conqueror conquest conscience conscientious conscientious objector conscientiously conscious consciously consciousness conscript conscript conscription consecrate consecration consecutive consecutively consensus consent consequence consequently conservation conservationist conservatism conservative conservatory conserve conserve consider considerable considerably considerate consideration considering 1. sayg ı. of -in fark ında olma. r önem. 2. -i ırmak. i. f. 2. s. dili her şey göz önünde tutulursa. bilinçli. i. yananlam. göz önünde tutulursa. dolayısıyla. ardışık. hayal etmek. do ğal kaynakları koruma. (iki şey arasındaki) bağlantı. doğal kaynakları koruma yanlısı. 2. Komployu birlikte haz ırladık. 2. addetmek. itibar. (iki lı. 5. 1. 1. hesaba katmak. 4. 2. karşılık. büyük. vicdanen. sonuç. 1. (with) şey aras ında) bağ ş kurmak. 5. özenli. 2. 1. bilinci yerinde. sihirbaz. her consent? Onun i. 2. fikir birliği. z. 2.

polis teşkilatı.consign consignee consigner consignment consignor consist consistency consistent consistently consolation consolation prize console consolidate consonant consort consortium conspicuous conspiracy conspirator conspire constable constabulary constancy constant constantly constellation consternation constipation constituency constituent constitute constitution constitutional constrain constrained constraint constrict constriction construct construction construction site constructive construe consul consul general consular consular agent f. to/with -e uygun. f. 2. 2. vermek. kendini tutma. yap ı. . dilb. -den olu şmak. kabızlık. 2. teşkil etmek. i. i. konsüle ait. teselli mükâfatı. yoğunluk. 2. f. i. 2. komplo. f. ile uyumlu. tefsir etmek. tefsir. 1. boğaz. 2. f. sürekli. birleşmek. bünye. of -den meydana gelmek. -den ibaret olmak. birleştirmek. atamak. i. arkada şlık etmek. polis. devamlı olarak. i. 3. yapım. f. seçmen. s. peklik. 3. (cümleyi) tahlil etmek. büzme. konsonant. 2. 1. yap ısal. terkip. 1. i. sağlamlaştırmak. avundurmak. 1. i. (eski Roma´da) konsül. emanet etmek. 1. tüzük. with ileuyumlu. i. teslim etmek. malın gönderildiği kimse.-e s. olu şturmak. sabit sayı. çizmek. büzmek. ahenkli. 2. avunç. mal gönderen kimse. in -e lı ık. anayasal. 2. 2. 1. z. teselli etmek. takviye etmek. mütemadiyen. gönderilen mal. inşaat. ğişmez nicelik. i. bünyesel. f. konson. inşa. öğe. mecbur etmek. sağlık için yapılan yürüyüş. tutarlı. de ğişmezlik. avutmak. 2. s. 1. i. komplo kurmak. 3. kıvam. meydana getirmek. kurmak. müspet. i. sıkmak. başkonsolos. fahri konsolos. sürekli olarak. bütünü olu şturan. değişmez. sadık. s.1. olmak. şaşkınlık. 2. geom. ünsüz.etmek.. i. i. inşaat. anayasa. 1. 1. i. engellemek. yorum. 1. vefa. mat. konsolosa ait. tutarlı bir şekilde. yapısal. tak ımyıldız. sabit şey. seçim bölgesi. yapı. 2. 1.. consignor. 1. göze çarpan. zoraki. i. 1. i. unsur. sürekli. yorumlamak. komplocu. 3. i. s. konsorsiyum. tayin etmek. f. 2. koyuluk. kurmak. zorlamak. i. göndermek. tic. 1. alan ı/sahas ı. 2. 1. 4. pekişmek. 2. bina etmek. geom. 1. sıkıştırmak. 2. s. 1. dar geçit. s ınırlama. İng. 1. konsolide sa i. i.. yapı. s. bir seçim bölgesindeki seçmenler. sessiz. 3. mana vermek. dayanmak. daima. sabite. 2. f. 1. dehşet. 2. f. bak. inşaat 5. 1. mal gönderme. bileşim. konsolos. dikkati çeken. 1. 2. sevk ıyat. i. 1. gõkb. tutarlık. olumlu. 3. ba ğ tutarl ıl insicam. f. yap ıcı. de z. İng. sabit. i. s.. anlamak. polis memuru. sebat. devamlı. hayret. s. 4. çizim. inşa. i. teselli. 2. 2. ğlamlaş mak. korku. menetmek. pekiştirmek. 1. i. 2. s ıkma. yapmak. 2. tertip. tesis etmek.nizamname. tahdit. tertip etmek. i. in şa etmek. daraltmak.

işe hikâyede v. izleri ta şımak.b. i. çoğ. 1. . 3. tam. 2. müş avir. yarışmacı. akran. i. de ğme. 2. dikkatle seyretmek/izlemek. bula ştırmak. continue. lens. danışmak. konsültasyon.. sormak. hor görme. tutmak. tasarlamak.siyasi 2. memnun. for için yar ışmak. mücadele etmek.b. çağdaş. izleri/havası olmak: This story has political overtones. i. ile) kirletmek. tez. çekişmek.consulate consult consultant consultation consultative consultative committee consume consumed with jealousy consumer consumer durables consumer goods consumer nondurables consummate consummate consummate consumption cont contact contact lens contact lens contagious contain contain/have overtones container contaminate contamination contemplate contemplation contemplative contemporaneous contemporary contemporary with contempt contempt of court contemptible contemptuous contend content content contented contention contentment contents contest contest contestant context i. s. hesaba katmak. i. (bir şeye) itiraz edip yanlış olduğunu ispatlamaya çalışmak. konsoloshane.. tüketmek. yo ğaltmak. 1. s. s. tüketici. düşünme. zehir v. 2. dalgın. göz önünde tutmak.ı olmamalı. f. konsolosluk. hoşnut.b. istişare. i. irtibat. çağdaş. bulaşkan. şBu f. kontekst. 3. 2. istihlak etmek. yaşıt. 1. kapsamak. lens. continent. müsabaka.) kap. 2. s. aynı zamanda olan. 3. mücadele. bağlantı: Have you kontakt lens. huk. Havayla hiç temas kontakt lens. ikmal etmek. ışyar mak. içine almak. 2. k ıskançlıktan deliye dönmüş. konteyner. i. i. i. ile çağdaş. temas. dayanıklı tüketim malları. hoşnut etmek. i. müzakere. i. dikkatle i. (mikrop. rahatlık. yar ışma. zehir v. çekişme. 2. s. 1. kükürt miktar s. içermek. uzun uzun dü şünmeyi seven. 1. danışmanlıkla ilgili. f. 3. dayanıksız tüketim malları. f. sâri. rezil. alçak. i. f. hor gören. danışma. tüketim. 1. i. istihlak. 1.. 2. bulaşıcı. seyretme/izleme. muasır. i. tüketim maddeleri. ileri miktar: This coal has a high sulfur content. küçük görme. yakıp yok etmek. aşağılık. düşünmek. niyetinde olmak. hoşnut.. bir hava var. düşünüp taşınma. 1. Bu kömürün ı yüksek. f. 2. çabuk yayılan. with ile uğraşmak. tamamlamak. danışma kurulu. bağlam. 2. içindekiler. iddia etmek. memnun etmek. tam. 1. sürmek. 1. kavga. i. tıb. mutlu. dört dörtlük. tasarlama. 1. sav. contents. dört dörtlük. f. 3. düşünüp taşınmak. rahat. f. s. mükemmel. muhteviyat. tatmin etmek. 1. iddia. s. memnuniyet. hakir gören. with ile görü şmek. 1. 2. -de . k ıs. bula ştırma. memnun. ilişki. münakaşa. i. ile) kirletme/kirletilme/kirlenme. kontrol alt ına almak. içerik. tıb. 1. 2. s. içerik. memnuniyet. (mikrop. yar ışma. mükemmel. temas. yo ğaltıcı. danışman. çağdaş. s. (kutu. . 2. dokunma: It mustn´t have any contact with the air. s. istişari. hoşnutluk. başvurmak. tefekkür. mahkemeye itaatsizlik. i. yo ğaltma. düşünceye dalmış. i. 1.. müracaat etmek. 2. 2. f. 1.

çekişmeli. zıt. tartışma. sürme. katkıda bulunan kimse. dergi v. (kan´treri) ters yönden esen (rüzgâr). s. 1. dergi v. çevre. (ba ğış ı vermek. 1. (kan´treri) z ıt. i. i. 2.´ne) yazı yazan kimse. i. z. için bir yol bulmak: She contrived a way to get herself invited to the party. i. 1. k ıta. nekahet döneminde olmak. 3. s. yüklenici. f. katk ıda bulunmak. çarpıtmak. k ı1. iyile şmek.şayk s. denetim. bağış. 2. bağışçı. çelişkili. boyuna. i. pay. i. kaçak mal. büzmek. s. kaçakçılık. do ğumşs ıras ında i. zıt. devamlı. pişman. k ısaltmak.3. ihtimal. sürekli. devamlı. i. (aradaki fark ı göstermek üzere) karşılaştırmak. 2. önek karşı. sözleşme metni. 2. nekahet. z. -in tersine/aksine. -i çarpıtarak tuhaf/anormal bir ş ekle sokmak. çelişik. çelişme.b. i. 1. tövbekâr. tutarsız. f. çekişme. tartışmalı. yalanlama. f.´ne) yaz i. 2. 3. bağırsaklarına hâkim olabilen. s. i. kasmak. s. k ıtasal. kaçak. kontrat. (hastalık) kapmak. bükülme. sözle me yapmak. aralıksız.ıyas (to) etmek. hâkim olmak. i. bağış(-e) lamak. olmak. üstlenici. mek. 1. (gazete. e ğilme. Avrupa k ıtasındaki ülkelere özgü. 2.çekilme. 2. f. yazı. daralma. --ling) 1. i. denetlemek. -i çarpıtarak tuhaf/anormal bir şekle sokma. idare etmek.Continent continent continent Continental continental contingency contingency fund contingent continual continually continuation continue continuity continuous continuously contort contorted contortion contour contracontraband contraception contraceptive contract contract contraction contractor contradict contradiction contradictory contrary contrary to contrast contrast contribute contribution contributor contrite contrive contrived control control control tower controversial controversy convalesce convalescence i.. süreklilik. kontrast. devam. ithal veya ihrac ı yasaklanmış. aksini iddia etmek. dilb. 1. s. k ıntrer´i) aksi (kimse). s.b. tekzip etmek. 1. olas ılık. (gazete. habire. yalanlamak. ters dü şmek. bükük. mukavele. 2. kısalma. burmak. idare. (bir veya birkaç harf atılarak yapılan) rahim kaslar ıüstenci. 1. 2. devam etmek. büzülmek. aralıksız. 3. şekil. 2. f. 1. 1. 3. kas ılma. i. .olarak) (with) (ile) çelişmek. s. daraltmak. 2. uydurma. yardım. aksi. sürekli. salmak. k vermek. durmadan. dış hatlar. foto. s. 2. dü şmek. karşıt. beklenmedik olay. hâkimiyet. kontrol. idrarını tutabilen. anakara. anlaşmazlık. kasılmak. -in payı f. mukayese etmek. i. gebelikten korunma. i. ters2. çekmek. nadim. sürmek. sık sık. 2. ters. s. mukavelename. s. buru i. 2. sürekli. nın kasılmas ı. i. 3. kontrol etmek. s. (kan´treri) karşıt. devamlılık. (a way of/a means of) -in yolunu bulmak. z. f. egemenlik. aksi. 1. müteahhit. burulma. uyduruk. çeli ırılık. zıtlık. aksi. karşıtlık. devam etme. sözle şme. e ğmek. 1. büzülme. gebeliği önleyici (hap/alet). yönetim. tutarsızlık. f. çelişki. katkı. aykırı. devamlı. bükmek. devamlı. 1. sürekli. i. şuk. akit. i. on/upon -e ba ğlı. 1. f. makale. Kendisini partiye davet s. ihtiyat fonu. daralmak. kontrol kulesi. (--led.

müsait. ştürme. devretme. konveksiyon. i. konu sohbet i. elverişli. kullanışlı. 2.o. 2. rahatlık. değiştirme. -i iyi bilen. f. dönü şme. 2. dili (hesaplar) üzerinde oynamak. pişmek. karşıt. nekahet dönemindeki hasta. 2. huk. bir durumdan ba şka duruma getirme. f. i. ikna etmek. devretmek. ba şka duruma getirilebilir. iletmek. beylik. ğişdönme. taşıma. i. ısı yayımı. 1. konuşma. ihtida. -in can ına okumak. inandırıcı. konu şmaya özgü. 3. 1. nakil. i. 1. k. konveks. çevirgeç. götürmek. k. (toplantı) yapılmak. konuşma dilinde. mahkûm etmek. sohbet etmek. s. taşıma kayışı. (from) (to/into) (-den) (-e) çevirmek. basmakal ıp. 1. çekyat. konvoy. inanç. 1. lavabo. anla şma. 3. i. geom. 1. bantlı konveyör. çevirme. s. hüküm giydirme. 2.. s. taşıyıcı.. dili uydurmak. 2. rahat. 2. f. s. 2. kan. din değiştirme. tuvalet. konfor. elek. bildirmek. neşeli. f. toplanmak. conveyor. toplantıya davet etmek. mahkûm etme. k ıvrım. 3. de2. iletim. şen. i. temlikname. uygunluk. 1. ıspazmoz. i. f. bak. f. s. 2. konuşmaya hazır. kim. keyifli. 4. konvansiyon. i. (with) (ile) konu şmak. huk. i. i. sohbet. yak ınsamak. s. i. iletmek. mahkûm. (kumru/güvercin) ötmek. kadınlar manastırı. feragatname. i. aksi. nakletmek. taşımak.. f. konvansiyon. konveyör. konvertibl (para). nekahet döneminde olan. 1. i. yemek kitab ı. 1. WC. üstü aç ılabilen araba.convalescent convection convene convenience convenient convent convention conventional conventional weapons converge conversant conversation conversational conversationalist converse converse conversion convert convert converter convertible convex convey conveyance conveyer conveyor conveyor belt convict convict conviction convince convincing convivial conviviality convoke convolution convoy convulse convulsion convulsive coo cook cook cook one´s goose cook s. hoşş f. hüküm giydirmek. karşıt anlamlı söz/sözcük. with -e a şina. i. kanaat. 3. elverişlilik. ihtilaç. bir noktaya yönelmek. s. 2. 1. suçlu bulmak. s. 1. mühtedi. i. (-e) de ğiştirmek. s. s. devir. me. i. kongre. sıradan. geleneksel. kolaylık. 1.. i. 2. çırpınma. pişirmek. (toplantıya çağırarak) toplamak. İng. 1. hükümlü. din de ğiştiren f. i. çevrilebilir. âdet. nakletme. i. i. f. 2. biri. konvansiyonel silahlar. çırpınmalı. eğlence. 2. fiz. taşıt. ahçı. üveymek. inand ırmak. dönü kimse. aşçı. ters. taşıyıcı kayış/bant. k. çoğ. zıt. eğlenti. i. çevrilme. . 2. i. i. şenlik ve ziyafet. 3. 1. şiddetle sarsmak. gelenek. dili -i mahvetmek. 3. (-e) dönüştürmek. mahkûmiyet. kumru ötüşü. uygun. ku ğurmak. (bir durumdan) (ba şka duruma) getirmek. dili işini bozmak. değiştirilebilir.´s goose cook up cookbook s. 1. 2. k. dışbükey. 3. 1. f.

e şgüdüm. dili beklemek: He made me cool my heels for at least forty-five minutes. i..cooked rice cooker cookery cookie cooking cookstove cooky cool cool as a cucumber Cool it! cool one´s heels coop co-op coop up in cooperate cooperation cooperative coordinate coordinate coordination cop cope copier copious copiously copper coppersmith coppice copse copter copulate copy copy copyright coquette coquettish cor coral coral reef cord cordial cordiality cordially cordon cordon off corduroy corduroys pilav. 1. (with) (ile) ba ş etmek. işbirliği. 2. taklit etmek. (fitilli) kadife. işbirliği yapan. müşterek. telif hakkı almak. i. tane. dili Sakin ol!/A ğır ol! k. bakır renginde. çoğ. 2. bolca. f. sicim. 2. birbirine göre ayarlama. bak. koordinat. kopya etmek. i. iple bağlamak. yemek pişirme/pişme. kadife pantolon. samimiyetle. 1. i. pi rın (üstü ocak. fırın (üstü ocak. serin: a cool wind serin bir rüzgâr. s. i. s. k. f. mercan. 1. -e t ıkmak. i. ilgisiz: He gave me k. i. dili -e kapatmak. fitilli kadifeden yap ılmış. kordon. likör. bilg. coroner. f. i. içten. altı fırın olan mutfak aleti). fettan. serinkanl ı. ip. kooperatif. i. bak ırcı. 2. 4. s. çok. i. (çalg ı için) tel. gökb. en az sokmak. k. fotokopi makinesi. birbirine göre ayarlamak. s. 2. (s ınavda) kopya çekmek. fettan kad ın. correspondence. dili helikopter. dili kooperatif. aynas ız. f i. i. 1. s. yemek şıirmede kullan ılan. İng. a ğaçlık. mat.. i. k ırk beş dakika bekletti. i. i. ortak. i. bakır. serinkanl k. s. koordinasyon. kim. samimiyet. den. işbirliği yapmak. candan. i. eşit. yemek pişirme sanatı. z.. birlikte çalışmak. insan ı serin ı. k. kopya.. 1. Beni f. correct. yürekten. içtenlik... yemeklik.. telif hakk ı. aşçılık. kümes. altı fırın olan mutfak aleti).. e şgüdümlemek. mercan kayalığı. -e hapsetmek. cilveli. s. 2. (yaz ılı eserler için) nüsha. birlikte çalışma. cool water serin su.. f.ğukkanlı. (-in) üstesinden gelmek. . so tutan 3.. yemek pişirme sanatı. i. s. koordine etmek. (tatlı) çörek. adet. kümese i. copse. s. (tatlı) kuru pasta. i.. (tatlı) bisküvi. bak ır. kurabiye. i. f. i. bak. (ile) başa çıkmak. 1. koru. dili polis. s. 4. ufak para. i. i. i. 3. soğuk. candan. f. i. i. baltalık. kaytan. corner. 1. bereketli. i. 2.. bol. bol miktarda. cookie. 2. kopyalamak. kordon (görevli veya araçlardan olu şan dizi). k ıs. soğukkanl ı. dili(giysi). z. samimi. corpus. f. çiftleşmek. aynı derecede. k. sakin. kordon altına almak. 1. i.

müz. ceset. tapa burgusu. zool. aralarında uygunluk sağlamak. öz. taçdamar. düzeltme. m ısır pekmezi. belediye. 2. anonim şirkete ait. i. bedensel ceza. m ısır kabuğu. 2. oyun alan şu. şirketleştirilmiş. s. korelasyon. i. tashih etmek. 1.core coriander cork corkscrew cormorant corn corn corn bread corn muffin corn silk corn syrup corncob cornea cornelian cherry corner corner kick cornet cornetist cornflakes cornflour cornhusk cornice cornmeal cornstarch corny coronary coronation coroner coronet corporal corporal corporal punishment corporate corporation corps Corps of Engineers corpse corpuscle correct correct correct usage correction corrective correctly correctness correlate correlation i. tahıl. i. m ısır unundan yapılan ufak. koroner damar. s. 2. mısır nişastası. ask. doğru. do ğrultmak. yerinde. futbol korner vuru i. merkez. 2. 4. i. tıb. 1. 1. taç giyme töreni. İng. 1. mantar. 2. Phalacrocorax. 2.. şüpheli ölüm olaylarını araştıran memur. İng. (etli meyvelerde) göbek. z. s. 2. 1. i. İng. düzeltici. şekö atş ışı . korner vuruşu. s ınıf. bedensel. (mantarme şesinin kabuğu olan) mantar. 1. i. teşkilat. s. i. koroner oklüzyon. tüzelkişi. f. köşeye sıkıştırmak. ıslah edici. dayak. i. doğru kullanış. m ısır koçanı. mantar tapa. (dondurma için) külah. nasır. 1. birle i. aptal. 2. 2. birbiriyle ilgisi olan şeylerin her 2. köşe atışı. 1. kişniş. düzeltmek. iç. korniş. şirket.. doğru. 2. mim. ba ğş lı laşı m. futbol korner. m ısır nişastası. koroner tromboz.ey/sonuç/rakam) 1. 1. f. birleşik. i. aras . karabatak. i. saydam tabaka. i. i.. 3. doğru olarak. 1. ölü. kolektif. kornetçi. iri taneli m ısır unu. i. 1. ortak. yuvarlak ve tuzlu bir ekmek türü. s. 1. kalple ilgili. anonim i. onba şı. bedeni. İstihkâm Sınıfı. mat. i. cismani. küçük taç. kornet. s. buğday. anat. karşılıklı ilişkisi olmak. i. i. f. 2. i. m ısır püskülü. 2. köşe. i. m ısır.. tashih. ıslah etmek. i. nüve. yuvar. doğruluk. saçak silmesi. hububat. İng. i. 1. i. koroner. korniş. f. korner. m ısır gevreği.. i. i. 3. karşılıklı ilişki. anat. ask. i. 2. 1. tirbuşon. köşe başı. i. kornea. (iki ş ında ili ki kurmak.. yanlışsız. şmiş.. k ızılcık. mantarla tapalamak. kolordu. 3. i. ıslah. m ısır ekmeği. futbol ın ın kö dört esinden biri. i. esas. yerinde kullanma.

2. cozy. 4. dehliz. 1. (to/with) (-e) uymak. i. (bir dü şünce. korse. beyinzar ı. Kosta Rikalı. 2. yemek. 1. korozyon. korozyona u ğramak. korsaj. 2. i. 1. kozmetik. buruşturmak.. i. 1. harcanan para. 2. 1.correspond correspondence correspondent corresponding corridor corroborate corrode corrosion corrosive corrugate corrugated corrugated iron corrupt corruptible corruption corsage corset cortege cortex cortisone cos cos lettuce cos/romaine lettuce cosine cosmetic cosmic cosmonaut cosmopolitan cosmos cost cost cost a bomb cost a pretty penny cost an arm and a leg cost of living cost of living cost price cost price cost sheet cost.. yanl rü ılabilir. marul.b. i. i. i. muhabir: Does your paper have a correspondent in Paris? Gazetenizin ı? s. 3. s. çürütücü. göğüs veya bele taktığı) çiçek/çiçek ahlaks ınlar ın süs i. f. korozyona u ğratmak. kâinat. k. insurance and freight Costa Rica Costa Rican costly cost-of-living index costume costume ball cosy f.. 2. dili çok pahalı olmak. 2. geçim indeksi. teyitmadde) etmek. (kad demeti.´ni) pekiştirmek. kozmik. rüşvet yiyen. (bir muhabiri influence a corresponding rise in that of Holland. i. ahlaksızlık. korozif. 2.. O yüzy ılda i. ahlaks ız. marul. İng. 1. (bir şeyin) fiyatı (belirli bir miktar) olmak: How much does this cost? Bunun fiyat ı ne? It costs ten million liras. s. sigortası ve navlunu ile birlikte maliyeti.. k ıyafet. elbise. i. Onun dediklerine uyuyor. Kosta Rikalı.. evrensel. . korteks. jeol. cenaze alayı. çok pahalı. maliyet. benzerlik. ahlak kurallarına uymayan. k ırıştırmak. i. bir malın bedeli. f. ayart i. i. kozmos. 3. and geçit. Kosta Rika. a s. 2. sif. (birini) do ğru yoldan saptırma. şm ış (dil). i. k ıyafet balosu. fiyat. f. dili pahal ıya patlamak. do f. masraf. mektupla i. rüşvetçilik. ayartma. s. desteklemek.. (cost) 1. oluklu saç. benzer taraf. 1. vetçi. 4. i.). i. (birini) doğru s. oluklu (saç. epey pahalıya mal olmak. evren. to (biri/bir şma. kimyasal çürümek. buruşmak. s. koridor. masraflı. korozyon. hayat pahalılığı. yaşam maliyeti. şınma/a şındırma. maliyet cetveli. maliyet fiyatı. kostüm. kortizon. -e mal olmak. 2. tic. i. kozmopolit. k. maliyet fiyatı. f. s. ifade v. karton v. i. ğrulamak. Kosta Rika´ya özgü. Fiyatı on İ ng. ış dolu (metin). bak.. (pas veya kimyasal maddeden ileri gelen) çürüme. s. çürütmek. soysuz. 1. bozuk. 1. ız olma. ş 1.yozla rüşvet almaya haz ır. Kosta Rika. mektuplar. That with -e uygun: It was correspondent with her Paris´te şeye) karvar şılıkm olan: century saw a lessening of Spain´s s. (dili) yozla ştıolarak rma. i. 1. 2. (pas.b. tekabül etmek: It corresponds with what she şey) (başka birinin/başka bir said. kosinüs. 3.. anat. i. kortej. kozmonot. i. 1. mat. s. s. güçlendirmek.

out countdown countenance counter counter counteract counterattack counterbalance countercharge counterclockwise countercurrent i. etmek. belediye meclisi üyesi (kadın). pamuklu kumaş. i. 1. huk. geriye do2. coun. 1. onama. 2. çiğit.ätlô´) i.şı -in tersine.. avukat. Danıştay. sayfiye evi. kont. k. 2. f. denkleştirmek. ğ. z. z. sökülmek. . belediye meclisi. denk. desteklemek. Felis concolor. etkisiz getirmek. sima. (kauntırbäl´ıns) 1. saat yelkovan ının ters yönünde. i. k ıs. geriye do ğru saymak. 2. onamak. dan ışma kurulu. karşıt şey. pamuk ipliği. ise fena olmaz: He could do with a bath. k. . f. konsey üyesi. karşı koymak. i. yazl ık ev. karşı saldırı. ı. s. f. 1. f. 3. (hidrofil) pamuk. belediye meclisi üyesi (erkek). i. suçlama. kar i. sayma. çoğ. saytasvip ıcı. yardımcı f. 1. 1. (hidrofil) pamuk. s. f. mukabil. 1. in count s. kar koymak. i. ters ak ıntı. dili ayıyı vurmadan postunu satmak. İng. i. 3. öğüt vermek. argo vermek. İng.ors-at-law (kaun´sılırz.. kanepe. bebek karyolası. dili birini (bir işe) katmak: If that´s what you´re up to. 1. i. sola (dönmek). görü ş. can. zool. ğ. öksürük pastili. -i beklemek. i. 2. f. beyan etmek. çehre. -e denk olmak. ım. Banyo yapsa iyi olur. 1. 1. k. öğüt. karşılık.. nasihat vermek. tasvip.. 2. (dava dilekçesi iddianamede sayılan) i. pamuk. ters. aksine. İng. -in fark ına ketenhelva. Devlet Şûrası.o. uygun bulmak...men (kaun´sılmîn) i. nasihat. ş. ifade etmek. i. pamuklu. grup.cil. 2.hale tersine. 2. 2. dili bir yerde hazır bulunanları saymak.wom. (to) -e şı. (on) (to) -i kavramak/anlamak.cot coterie cottage cotton cotton candy cotton gin cotton wool cottonseed couch couch cougar cough cough drop cough up could could do with couldn`t council Council of Ministers Council of State councillor councilman councilor councilwoman counsel counselor counselor-at-law count count count count down count noses count on count one´s chickens before they´re hatched count out money count s. i.cil. Bakanlar Kurulu. i. zıt. avukat. kurul. İng. 2. yüz. bak. karşı s.sel. divan. ise iyi olur. (kaun´t ırbälıns) eş ağırlık. coun. konsey. paraları birer birer saymak.. 2. don´t count me in! planlad ığı n ız katmamak: oysa beni oYou işe katmay ın! me out of that! Beni o Yapmay e) can count 1. uçlanmak. dan ışman. öksürmek. konsey üyesi.. ihtiyar heyeti üyesi. . 1. pamuklu.o. ihtiyar heyeti. -i hesaba katmak. komisyon üyesi. komisyon üyesi. kulübe.önlemek. k. (karşılıklı olarak) dengelemek. f. i. tavsiye.en (kaun´sılwîmîn) i. bak. (üzerine bez gerili) portatif karyola. karşı. sedir. İng. ço i. 2. i. 2. öksürük. 1. İng. puma. 1. müsamaha etmek. Ancakveya birden ona kadar sayabiliyor. ço i. avukat. 1. rehber. destek. could not. yüz ifadesi. 2. i. councilor. komisyon. fi i. küçük ev. 2. i. 3. kurul üyesi. sayaç. aksi. 1. f. tezgâh. dili kurul üyesi. diliıbirini (bir iş katma! on saniye içinde birden ona kadar sayarak boksörün nakavt işe ğru sayma. görünü ş. say suçlama. f. 2. 1. k. 1. coun. Kabine. -e güvenmek. belediye meclisi üyesi. aksi yönde. i. sayı saymak: Do you know how to count? Saymayı biliyor musun? She can only count from one to ten. ketenhelvas çırçır. zümre. marka. 1. 3. i. fikir. 2.

1. sahte. (ku deyta´) hükümet darbesi. i. avlu. countless country countryman countryside county county seat county town coup coup d´état couple coupling coupon courage courageous courageously courgette courier course court court fool court of appeals court of common pleas court of first instance court of first instance courteous courtesan courtesy courthouse courtier courtly court-martial courtroom i.´ni) saray soytar huk. 2.servis. kalpazan. f. taş ğ . 2. çiftleştirmek. zenginlerle dü şüp kalkan fahişe. hesaps ız. i. askeri mahkeme. 3. hükümdar ın maiyetinde bulunan kimse. ı. i. taklit.D. dahil: That makes ten. kırsal. 1. 1. f. 2. i. i. pek çok. huk. kırsal bölgede bulunan. 1. nazik. sayg ılı. kontluk. yarg ıcılar kurulu. 1. i. ilçe merkezi. i. hükümdar ve maiyeti. yatak örtüsü. vatan. f. ğlant ı kurmak. hastal v. kavrama. (kauntırmänd´) (yeni bir emir ile) (önceki emri) iptal etmek. 3. bağlamak. sarayla ilgili. İng. not counting the children. i. 2. ahç i. kar ı koca. kort. 2. Ben dahil on ki şi eder. adliye sarayı. ilçe. s. hemşeri. i.. . tayda ş. yön. seyir. ço i. cesur. ilçe merkezi. ba ğlama. karşı ı i. 1. cesaret. mukabil. 3. s. 3. nezaket. mertçe. 1. yürekli. kurs (dersler dizisi). ta şralı. i. s. yemek. çift. izlenen yol. That´s sixteen people. kupon. ikinci nüsha. i. karşılık. courts-martial (kôrts´marşıl) i. i. (kaun´t tedbir. ulak. 3.. i. birleştirmek. i. mertlik. asliye mahkemesi. zucchini. hükümet darbesi. suret. yol. mert. i. huk. yurt. 2. i. s. i. ince. s. kalp para basmak. mahkeme binası.B. vatandaş. kap. askeri darbe. h huk. plan. z. nazik. huk. coun. köpekle (av) kovalamak. kibarlık. 4. bak. kontrpuan. ı. asliye mahkemesi. s. huk. . kalp.. rota. k ırsal yerler/bölgeler. f. karşı öneri. darbe. on alt ı kişi z. kontes. karşı casus. 1. arazi. 2. ile flört etmek. incelik. 1. cesaretle.saray. ülke. müz. istinaf mahkemesi. i. gidi ş. (tehlike. kur yapmak. ba i.. kar şı saldırı. cesaretli. i.. medeni hukuk mahkemesi.ıs 1. i. kibar. zarif.b. yi ğit. 2. iç bahçe. İng. yi ğitlik. (tasdik için) (bir belgeye) imza atmak. 2.. ı k mahkeme. yürek. jüri. kurye. i. memleket. sayısı i. i. f. counting me. çoğ. karşı casusluk. Çocuklar hariç. 2. f.try. sahtesini yapmak.. taklit etmek.. çift.men (k^n´trimîn) i. i. f. 2.counterdemonstration counterespionage counterfeit counterfeiter countermand countermeasure counteroffensive counterpane counterpart counterpoint counterproposal countersign counterspy countess counting . raya özgü. mahkeme salonu. İng. ilçe hükümet binası. i. 1. ask. 4. rmänd) iptal emri. yüreklilik. kopya. karşı gösteri. ızla akmak. bitiştirmek. 2. askeri mahkemede yarg ılamak. 1. 1. A. 2.

4.pan s ığıwith şı l ı k. korkaklık. korkak. kırmak. s. ile kapatmak/kapamak: Cover the bread with a cloth. iç bahçe. 1. elimdesin! K ı ve kapsamı. s ıkbiti. kur yapma. (--bed.. şaka etmek. ı1. avlu. örtü.. hızlı darbe. Certified Public Accountant. ödlek. i. TV bir konuya/olaya ayrılan yer i. İng. den. yengeç. bak. bak. 1. i. f. Cover that lid. yapaca He read the book from cover to cover. 1. dili 1. f. (belirli bir) konu hakkında bilgi vermek. sözle şme. maske. compare. g ıpta etmek. f. sigorta miktar ve zaman. rahat. s. 1. i. imrenmek. gizlemek. çuhaçiçe ği. k ıs. with ile örtmek. şaka yapmak. 2. utangaç. ızıldanmak. i. sözleşmek. O tencereyi birparavana. Kitab ı başından sonuna kadar okudu. mukavele. tic. Don´t move. açgözlülük. gizli. şaklama. inek. I´ve got you covered! pırdama. cover letter. sinmek. amca oğlu/kızı. samimi. yol katetmek. i. bir çeşit eroin. ne yaptığını/ne ğın ı gizlemek. çekingen. kırılmak. yar ılmak. örtü. filika veya kik serdümeni. 3. züppe. i. perde. cilveli. (lokantaya/gece kapak k ızı. ödlek. f. 1. i. şaka yapmak. korkak.courtship courtyard cousin cove covenant cover cover cover charge cover girl cover ground cover letter cover one´s tracks cover to cover cover up cover up for coverage coveralls covering covering letter coverlet covert covertly covet covetous covetousness cow cow coward cowardice cowardliness cowardly cowboy cower cowslip coxcomb coxswain coy cozy cp CPA Crab crab crab louse crabby crack crack a joke crack a joke i. 2. 5. örtbas etmek. örtü. açgözlü. h ızlı gitmek. kendini ele verebilecek şeyleri gizlemek. akdetmek. 2. yar ık. açıklayıcı mektup. gazet.. i. yüreksiz. akit. yıldırmak. huysuz. örtülü. k. göz dikmek. yarmak.. i. . (giysi olarak) tulum. i. cowardice. takılmak. ödleklik. a bar ınak. 4. kas s. kapak. k ıs. 2. sindirmek. h ırslı.. 3. s. f. s. --bing) m ızırdanmak. kapak. cilt. çatırtı. ızlanmak. kovboy. i. i. (birinin) hatas ını/suçunu gizlemek. mahcup. i. i. çaydanlık örtüsü. çatlamak. Primula veris. haris. i. kapakla Ekme nak. f. f. hoş. ği bir bezle ört. s ığırtmaç. nazlı. i. 1. dümenci. i. çatlak. gözünü korkutmak. gizlice. 2. i. yatak örtüsü. s ıcak. bot. çarpma. 3. s. hala oğlu/kızı. z. the astrol. homurdanmak. 2. çatlatmak. kuzin. pavurya. Yengeç burcu. i. 1. kıs lbiti. dik yamaçlarla çevrili koy/körfez/vadi. kar kulübüne) giri ş ücreti. teyze oğlu/kızı. kuzen. 2. i. dayı oğlu/kızı. 2. korkup çekilmek. i.

i. çatlak. bak. araba kazası. krank mili. k. i. 2. crafts. dili kaç yarma buğday. kaba. çift zarla oynanan bir oyun. argo bok. mum boya ile resim yapmak. ters. yabanmersini. hüner. kurnazlık. i. büyük bir gürültü. sarp kayalık. karavide. mak. yarık. 2. ımında kullan ılan kaba bez. dili garip fikirleri olan kimse. 2. deli. f. f. i. şeytanca. f. dili delirmek. çoğ. bisküvi. 1. izinsiz/davetsiz girmek/kat ılmak. i. 1. rica etmek. sürünmek. 2. (arabayı) kazada paramparça kaza i. f. bomban ın açtığı çukur. z.. f. zool. gemiler.crack down crack up crackdown cracked cracked wheat cracker crackle cradle craft craftily craftiness craftsman craftsmanship crafty crag cram cramp cramp cranberry crane crank crank up crankshaft cranky cranny crap crape craps crash crash crash course crash diet crash helmet crash of thunder crash repairs crash the gate crash-land crass crate crater crave craving crawfish crawl crawl stroke crayfish crayon (on) k. havlu ve perde yoğun kurs. hareket ettirmek. hilekâr. krater. f. mum boya. garip. i. sürünme. sıkıştırmak. kas ı i. Taşın üstünde böcekler kayn ıyordu. i. dili 1. ücret vermeden girmek. vinç. özlem. 1. 1. krankla hareket ettirmek. s. kol. üstüne gitme. tuhaf. zanaat. tıka basa nav öncesi ineklemek. ı k. kurnaz. keçiyemişi. i. k. İng. Astacus fluviatilis.. 2. çatlak. 2. krank. çıtırtı. kerevides. dalkavukluk etmek.. 3. beşiğe yatırmak. i.. dili (motoru/makineyi) fayrap etmek. kurnazca. f. i. çatlak. gemi. 1. için) -ingeçirmek. 2. dili (son etmek. turna. hızla f. çatırdamak. -e can atmak. i. (son vermek için) -in üstüne gitmek. zanaatç ılık. çok istemek. maçuna.men (kräfts´mîn) i. aldatmakta usta olan. i. 2. 1. s. i. i. görgüsüz. şeytan. ––ed with The rock crawled with insects. 1.. t ıkmak. acayip. (uçak) zorunlu iniş yapmak. 2. nç. 1. sıkı rejim. el sanat ı. kasa. i. İng. karoser tamiratı. i. k. gürleme. istirham etmek. incelikten yoksun. krepon. kerevit. olarak) i. f. k. (hareketi/geli şimi) kısıtlamak. vazgeçip sert davranmaya ba ş 1. f. s. 2. kulaçlama yüzü ş. (kaza sonucu gelen büyük iflas. f. -e içi gitmek. 2. manivela. kravl. 2. huysuz. i. gülmekten kat ılmak. --ming) 1. 2. f. pastel. pastel. sandıklamak. tıkıştırmak. beşik. s. 1. 1. oynatmak.. kenet. 2. mum boya ile yap ılan resim. kasalamak. 3. (--ped. 1. i. 1. f. sınırlandırmak. i. şiddetli arzu. sandık. crayfish. --ping) argo s ıçmak. tatl ısuıstakozu. (--med. k. 3. kasmak. bilg. kasılmak. şiddetli karın ağrısı. i. (boynunu) uzatmak. f. müsamaha etmekten lamak. mengene. . emekleme. i. tekne. vermek4. 2. 1. 2. emeklemek. şangırtı. zool. ar ıza. 1. s ıkramp. zanaatçı. çatırtı. kraker. i. i. yemek. eksantrik. i. zanaatkâr. kask. vinçle kald ırmak. gök gürültüsü.yap 4. tıkınmak.

s. güven. (ufak sürahi biçiminde) sütlük. olu şturmak. tic. katlanmak. yaratık. kredi kartı. ürpermek. kredi de ğerlendirmesi. yaratıcılık. mucit. öz. bir şeyin en âlâsı. en bej. f. 1. güvenirlik. i. i. kaymaklı. yapmak. gıcırdamak. itimat. i.. k ırma 3. çoğ. yarat ılış. kreatör. birinin veya bir ıtanküçük ilkeler. sin. i. f. (crept) 1. yuva. inanılır. 2. s. çocuk yuvası. pli. puan. kaç ık. kredi. Tanr ı. i. balık sepeti. yapmak. You´re a credit to your parents. i. f. 4. geçici moda. . 2. with credit to creditor credulity credulous creed creek creel creep f. f. 3. evren. her şeye inanma. k ırma. 1. sevilmeyen birinde (olumlu bir niteli ğin olduğunu) kabul etmek. 3. tic. itimat. güvenilir. 1. ç ılgınlık. i. kremal ı tatlı. yaratı. sütlük.o.. i. kaymak kıvamında olan. 2. argo k ıl/gıcık/pis herif. alacak ve verecek. emniyet. matlup bakiyesi. 3. grubun felsefesini yans koy.´s account credit and debit credit balance credit card credit line credit rating credit s. 4. i. amentü. yaratma.o. kat yeri. 1. krema. kreş. i. kredi limiti. z. i. i. gıcırtı. beyaz sos. i. buruşuk. 3. delice. sürünmek. beyaz tartar. (üniversitede ders geçme sonucunda verilen) kredi. f. 2. tic. tic. İng. çılgın. güvenilirlik. bir tür krem tartar. 1. krem tartar. sayg ınlık. 1. aç ık ak beyaz peynir. bir miktar parayı birinin hesabına geçirmek. çılgınca. iyisi. buru şmak. 2. yaratıcı bir şekilde.craze crazily craziness crazy creak cream cream cheese cream of tartar cream of tartar cream of the crop cream of the crop cream pitcher cream sauce creamer creamery creamy crease create creation creative creatively creativity Creator creator creature crèche credence credentials credibility credible credit credit credit an amount to s. mahluk. itibar. çıldırtmak. körfez. kreasyon. yaratan. i. sessizce gitmek/hareket etmek. uyuz karı. güven. en iyisi. yaratıcı. çizgi. 2. pasta. çay. deli. 5. i. s. ütü çizgisi. Allah. her şeye inanan. yumu krem şrengi. i. 1. 3. 2.2. i. bir dinin temel ilkelerini içeren ifade..meydana buruşturmak. the Yaradan. s. süthane. s. alacaklı. Annen baban seninle iftihar edebilir. tic. 3. kaymak. kaymak gibi. i. saflık. 2. dere. i. i. ço ğ. 5. saf. z. 2. 1. tic. kredi açan kimse/kuruluş. kimliği gösteren belgeler. yaratıcı. yaratmak. sütçü dükkân ı. kâinat. 1. i. (merhem olarak) krem. i. emeklemek. getirmek. delilik. kat. i.

hotoz.a (krim ıtor´iyı)/--s (krim ıtor´iyımz) i. büyük yar ık. fesrengi. ar ızalı. sakat etmek. . i. i. mürettebat. 1. 2. 1. 1. tere. buruşmak. c ırcırböceği. ağır ceza mahkemesi. yarık. bak. kırışmak. the İslam âlemi. ac ımaya yol açacak kötü davranış. tahıl ambarı. sakat. s. suça ait. buhran. f. 1. yemlik. 2. kusur bulmak amac ıyla söylenen/yap ılan. Gryllus. Kırım. (yanlar ı yüksek) bebek karyolası. kuru ve so ğuk (hava). sakat. tak ım. kırıştırmak. suçbilimci. ibik. suçbilim. crow. i.. çaprazlama kesişen doğrular. i. 1. dalga. rışıklık. bunalım. suçlu. cre. s. bot. kırışık. i. 3. tayfa.ri.ses (kray´siz) i. s. hilal şeklinde. kritik. s. kriminoloji.. alabros tıraş. 2. s kopya çekmek. i. i. çekmek için haz ırlanan kopyakopya kâğıdıetmek. kusur bulmaya meyilli. yaltaklanmak. f. kesi ğ.ri. f. i. kösteklemek. 1. 2. s. i. kas ılma. 3. kriz.ma. 2.ınavda (--bed. dalgalandırmak. nöbet.te. 1. i. çaprazlama en doğrular çizmek. krematoryum. 2. s. ayça. nda) sebzelik.to. s. 3. 1. (bir parça) cips. f. taptaze ve sulu (meyve/sebze). (s ınavda) şı rmak. kriminolog. çoğ. 1. çaprazlama kesişen. gevrekleşmek. s. ölüyü yakma.kopya --bing) 1. buruşukluk. (dağ için) sırt. spor kriket. i. creep. f.. kıvırmak. kızıl. gevrek. İng. krep. sorguç. 2. i. çaprazlama gidip gelmek. yılgş i. s. i. f. i. tutulma.. kötürüm... kriz. i. f. tıb. sürüngen bitki. i. buz yarığı. i. sinmek. ço i. 1. gevrek. ele ştirmen. sakatlamak. a ınavda s i. f. tenkitçi. ekip. asker tıraşı.. k ıstas. olumsuz noktalar üzerinde duran kimse. k i. . çatlak. cürüm. f. ölçüt. tenkitçi. eleştirel. i. taptaze ve sulu (meyve/sebze). ceza hukuku. 3. 1. i. koyu k ırmızı. (buzdolab s. krepon kâ ğıdı. günah. çalmak. kriter. 2.şcri. topal. zool. /dalga için) tepe. 2. tepelik. (ölüyü) yakmak. 4. k ıvrım. süngüsü düşük. i. 2. f. Crucifer. i.a (kraytîr´iy ı) 2. çoğ. i. i. Kırım´a özgü. 1. cri. 2. kopya çekmek için hazırlanan kopya kâğıdı. ıtopal.creep up on creeper cremate cremation crematorium crepe crepe paper crept Crescent crescent cress crest crestfallen crevasse crevice crew crew crew cut crib crib crib sheet crick cricket cricket crime Crimea Crimean criminal criminal code criminal court criminal law criminologist criminology crimp crimson cringe crinkle cripple crippled crisis crisp crisper crispy crisscross criterion critic critical -e hissettirmeden yakla şmak. (mi ğfere takılan) sorguç. 2. ceza kanunu. (yoku ın. bak. 1. suç. 4. değerlendirme amacıyla yapılan. İng. hilal. korkuyla çekilmek. 2.. çabuk ve ıkendinden emin. buruşturmak. 4. i. tepe.

i. 4. sürgü. H ırvatistan. sahte gözya şları. alçak şarkı söylemek. çapraz işareti. -i geçmek: Look both şıdan kar şıgeminin/uça ya geçmeden önce iki ways before crossing the street. argo cartayı çekmek. eleştiri. -in olumsuz noktalar ı üzerinde durmak. ölmek. 2. i. f. düzenbaz. İng. 1. i. ayak ayak üstüne atmak. 2. Haç (Hristiyanlığın simgesi). tığla işlenen dantel. the 1. ğın rotas ına s. f. ele ştirmek. timsah. madrabaz. kros. birdenbire olu şmak/ortaya çıkmak. 3. melez. ayçöreği. kesip kısaltmak. ağız kavgası etmek. kroşe yapmak. (with) (biriyle) atışmak. mat. tığ. i. aklından geçmek. ürün. zool. silmek. f.bir kayak krosu. 2. k. 2. kritik nokta. tığ işi. sapı kıvrık baston. sağlamasını yapmak. gaklamak. çaprazlamak. ülkeyi baştan başa kateden. 1. 2. binici k ırbacı. kızg ın. kar şıdan karşıya geçmek. yak ın arkadaş. bir dalavere hileli bükmek. 3. s. f. karalamak. kros kayağı. rekolte. öfkeli. 1. 1. ayk vallahi. --ping) k ırkmak. melez. değerini belirtmek için -i incelemek. ile çekişmek. virajl ı. kıvrım.. (--ped. k. sorguya çekmek. kesmek. hilekâr. haç. i. timsah gözyaşları. ık. i. s.critical point criticise criticism criticize critique croak Croat Croatia Croatian crochet crochet hook crochet needle crockery crocodile crocodile tears crocus croissant crone crony crook crooked croon crop crop crop up Cross cross cross cross cross my heart cross o. f. gaklama sesi.. 2. çaprazlamak. kırpmak. f. 2. 1. Crocus. dili ırıldanmak. kol demiri. i. kursak. f. kros kayaz. 1. Croatian. 2. bot. mdoland i. ters. i. hilekâr. k. dönülmeyecek bir karar vermek. (kontrolden geçirilmi ş bir şeyi) kontrol etmek. 1. ile kavga etmek. 1. 3. . 2. kroşe. dili içindedalavereci. kafadar. şans dilemek. tenkit. tenkit. cross one´s arms cross one´s fingers cross one´s legs cross one´s mind cross out cross section cross swords cross swords with cross the Rubicon crossbar crossbred crossbreed crosscheck cross-country cross-country skiing cross-examine nazik nokta. asa. ekin. gak. ıstavroz. huysuzlanm ı r ı esen (rüzgâr). çile. kesit. mahsul. 1. üstünü çizerek iptal etmek. i.. üçkâ ğısesle tçı. ğı eğ ırıcı. bak. 1. tenkit etmek. -de kusur bulmak. 3. i. put. f. kurba ğa sesi. f. çoban de ğneği. (cross. i. ele ştiri. melez. 2. kocakar ı. Hırvatça. kusur bulma. çiğdem. Kar ış. f.. s. k ır koşusu. (iş). üçkâ ri. kritik. kayak krosu. f. Hz. 1. -i tenkit etmek. i. ıstavroz çıkarmak. i. 2.bred) melezlemek. bacak bacak üstüne atmak. tığ. i. çarmıh. vıraklamak. kıvırmak. vırak. cavlamak. i. i. aksi. s. çanak çömlek. ğı. haç çıkarmak. 4. çarp düzenbaz. i. hatırına gelmek. olan. tç ı. uçtan öbür uca. H ırvat. 2. criticize. 3. İsa´nın çarmıhta ölümü. 1. tığ ile işlemek. cefa. 1. i. 2. bak.s. kollarını kavuşturmak. dili dolandırıcı. 2. i..

kasık. . 4. 1. kuron. 2. anat. i. kalabalık. 1. çarm ıha germe. f. i. ufalanmak. ağı i. ara yol. f. 3. at cross-purpose. 1. yan yol. i. İng. çaprazlama. bulmaca. çat seferi. çapraz. i. i. dili güç durum. ezmek. i. bulmaca. kruvazör. 1. tuhaf. z. birikmek. ç ıtır çıtır yemek. kampanya. 5. kaba. 2. 1. 1. 1. f. tuhaflık. 2. (birine) yer bırakmamak. pantolon . dolanmak. i. çömelme. ı f. 2.bak. dörtlük. izdiham. aynı hızla uzunca bir süre gitmek. d ırdırcı. 2. çökmek. taç. krupiye. (çorbaya konulan) küp biçiminde do ğranmış kızarmış ekmek. z. f. i. haçl m. z. çat ırdamak. 1. ham. 2. 2. dışarıya itelemek. i. 1. 2. f. k ırıntı. dayanılmaz. i. f. i. s. zulüm. 1. geçiş. i. 7. yaya geçidi. sit cross-legged. din uğruna yapılan ş. i. tepe. geçiş yeri. baş. k. against -e kar savaşım vermek. ekmek içi. toplanmak. 2. diş çi. dörtlük nota. 2. harap olmak. -e doluşmak. kalabalık. levye. kav şak. hart hurt yemek. 1. i. 3. ar ıtılmamış. 3. 2. f. ezme. buruşmak. 3. Corvus. f.cross-eyed crossing cross-legged cross-purpose cross-reference crossroad crossroads crosswalk crosswise crossword puzzle crossword puzzle crotch crotchet crotchety crouch croup croupier crouton crow crow crowbar crowd crowd into crowd out crowded crown crucial crucifix crucifixion crucify crude crude oil crudely crudeness cruel cruelly cruelty cruise cruiser crumb crumble crumple crunch crusade crusader crush crush s. şmak. kron (para birimi). (gemiyle) dolaşmak. un ufak olmak. çarm ıha germek. kabaca. i. çömelmek. 2. çatal. bir davan ın şı hararetli taraftar ı. ufalamak. kalabalık. zerre. katır kutur yemek. huysuz. derme çatma. üstünkörü yapılmış. i. acı. terz. 1. (polis. yaya geçidi. ırtı ıile ezmek. 3. doluşmak. s. hükümdar. gezinmek. 3. 2. 1. acayip. boğak. 2. insafsızca. 2. önemli. kabalık. s.sava çatırt 2. zalim. 1. i. dal ile gövdenin birle ştiği yer. i. manivela. ekmek kırıntısı. polis arabası) (etrafı kolaçan dola i. s. dönüm noktası. petrol. (--ed/İng. karga. 3. f. ı. can alıcı. tepesini 6. kırışmak.. kald ıraç. 2. 1. çarm ıha gerilmiş İsa heykeli. 1. şaşı. ham ham petrol. i. doldurmak. 1.cihat. 1. ufalamak. şı Haçl f. geçit. tamamlamak. çökmek. taç giydirmek. İsa´nın çarmıhta ölümünü gösteren resim. 4. hükümdarl ık. kıtır kıtır yemek. krup hastalığı. krüsifi. 3. s ıkıştırarak çıkarmak. s. dörtyol. z. crew) 1. çok diştac s. 2. 2. 3. i. ac ımasızlık. parça. 1. 2.ı. 1. (kitapta) gönderme. zalimce. ac ımasız. i. garip dü şünce. ac ımasızca. sava . 3. i. zool. i. kırıştırmak. i. 2. 2. parçalanmak. (over) (-den dolayı) çok sevinmek. f. buru şturmak. bak. Hz. (horoz) ötmek. sıkıştırmak. kritik. 1. i.

i. i.crust crust of the earth crustacean crusty crutch crux cry cry for cry on s. i. 1. bağırmak. 2. i. kabuk. i. boynuzlu koca. geviş. 2. mat. f. crystallize. küp biçiminde nesne. billurla ştırmak. santimetre küp. kabuklu (hayvan). --bing) yavrulamak. (bir sayının) kübünü almak. cry for. i. 2. kabin. berrak. odac ık. kabuklanmak. kripta. -e karşı yüksek sesle protestoda bulunmak. hüngür hüngür a ğlamak. küp şeker. sopalamak. i. 1. 3. 1. Bu bir lidere büyük bir ihtiyac ı var. f. i. kapal ı. f. püf . 2.. huysuz. s. 2. örtülü. sopa. -e çok ihtiyac ı olmak: This country is crying for a -i çok gerektirmek. f. küp biçiminde kesmek. (birbirine/birine) sokulmak. kritik an. 2. 2. argo kaçık. odac ık. f. f. guguklu saat. 2. inç küp (16.028 m3). s.. 1.. s. yavru (tilki/ayı/aslan).o. 1. mat. haykırış. Küba. saat cam ı. yalandan imdat diye ba ğırmak. billurlaşmak. çomak. küp biçiminde. Kübalı. (kocasını) boynuzlamak. s ıra. boynuzlanm ış koca. çözülmesi zor sorun/durum. ağı (hayvana ait) ses. kristal. şifreli. zool. kuyruk. (yazıhanede/dolapta) önü açık ufak göz. 2. i. kabukla ğu. (--bed. aksi. . noktas lamak. k ıs. (birbirine) sokulmak. 2. Küba´ya özgü. leader. yerkabukaplamak. i. -e sokulup sar ılmak. 1. gizemli.. bak.4 cm3). kabine. birine dert ülkenin yanmak. billur gibi. 1. küp. i. -e sokulup yaslanmak.. 1. 1. hücre. ayak küp (. bak. kübik. İng. deli. 1. i. küp. kabuklu. metre küp. s. kesmeşeker. 1. i. geom. salatalık. gugukku şu. 1. kuca ğına alıp okşamak.. sopa atmak. cubic. s. Kübalı. 2. i. koltuk de ğneği. feryat. 1. f. gizli.´s shoulder cry one´s heart out cry out cry out against cry out for cry quits cry wolf crypt cryptic crystal crystalline crystallise crystallize cu cub cub scout Cuba Cuban cubbyhole cube cube sugar cube sugar cubic cubic centimeter cubic foot cubic inch cubic meter cubical cubicle cuckold cuckoo cuckoo clock cucumber cud cuddle cuddle up cuddle up to cudgel cue i. billur. yalandan imdat istemek. mim. s. hıyar. kübik. dönüm noktas ı. 1. s. destek. Cuculus canorus. küpşeker.. kriptos. kristal. (hayvan) bağırmak. i. kabuk bağlamak. 2. kesmeşeker. billurdan yap ılmış. ekmek kabu ğu. i. i. 1. Küba. 3. 2. 2. 2. i. f. guguk. bilardo isteka. 2. sopa çekmek. yavrukurt. haykırı. yeter artık demek. f. s. 1.

yenmek. f. f. i. çiviyazısı. doru ş. 1. birikmi ş. s. 4. i. şeytan. döküm oca ğı. i. şirin. kümebulut. tamah. kümülatif. kusurlu. stajyer papaz. kald ırımın kenar taşı. i. hacamat yapmak. biti i. i. kültür. sufle etmek. 1. tutmak. kupa galibi. kültür şoku. durdurmak. 1. i. yemek pişirme sanatı. 4. i. ekici. ile son bulmak. i. çıkmaz sokak. (topra ğı) işleme. iyile şebilir. 2. geliştirme. sokak köpe ği. 1. dolap. 1. ağır. i. yemek pişirme ile ilgili. f.cue cue ball cuff cuff link cuisine cul-de-sac culinary culminate culmination culottes culpability culpable culprit cult cultivable cultivatable cultivate cultivate a friendship cultivated cultivation cultivator cultural culture culture gap culture shock cultured cultured pearl cumbersome cumin cumulative cumulus cuneiform cunning cunt cup cup cup final cup one´s hands cup winner cupboard cupidity cupola cur curable curate curator curb i. 3. suluk. s. (biriyle) kurmaya çal ışmak. mücrim. i. zirve. s. oyuncunun sözü arkada şına bırakmadan önceki son söz veya hareketi. i. 1. geliştirmek. 2. kupa. bardak. hâkim olmak. 1. i. kurnaz. 1.. i. 1. sufle. son. mikrop üretmek. i. en yüksek ğuna yükselmek. kusur. kültür. yetiştirme. i. görgü. --ping) şişe çekmek. s. kullan ışsız. kol düğmesi. i. laboratuvarda kültür fark ı. işlenmiş (toprak). açgözlülük. şeytanlık. suçlu. i. 1. kolluk. s. s. tokat atmak. zaptetmek. f. kült. (toprağı) işlemek. *siki şme. s. 1. litrenin dörtte biri. tiy. kadeh. ile sona ermek. it. tarım. kabahat. kültürlü. elverişsiz.. tokatlamak. doruk. 2. manşet. bilardo topu. kültürlü. . i. sonuç. yetiştirmek. pantolon-etek. 1. hantal. i. engel. i. tokat. s. 3. f. kaba 1. i. s. ekilebilir. suçluluk. avuçlarını bitiştirerek çanak gibi açmak. 3. 2. sille. kol a ğzı. 3. 2.. dostluk dostluk kurmaya çalışmak. kültive inci. 4. tedavi edilebilir. 2. i. mutfak. bak. 4. f. 3. 2. (tarlayı) sürmek. 1. vantuz çekmek. gem zinciri. 2. it. sıkimyon. kıcı. in ile sonuçlanmak. kabahatli. 2. cultivable. f. i. hırs. havaleli. geliştirme. it herif. s. yüklük. yetiştirme. frenlemek. en yüksek nokta. lenduha gibi. 2. kültür yapmak. fincan. yetiştirilebilir. 2. İng. (--ped. 3. 2. mutfakla ilgili. spor kupa. müze/kütüphane müdürü. ufak kubbe. kurnazlık. yemekte/mutfakta kullanılan. *am.. birikerek artan. görgülü. biyol. kupa finali. 2. fren. 1. sevimli. s. yetiştirici. kültürel. kültür. noktaya varmak. 236 cm3. hin. 2. 2.

2. tütsülemek. güncel olaylar. f. sövme. 1. k ıvırcık. tic. f. f. şifa. 1. s. 1. cari hesap. 2. k ını k ıvırmak. korniş. zerdeçal v. kesmik. 1. kaşağı. tedavül. tedavi. 2. bugünkü.. derman. beddua etmek. i. gelişigüzel. ters ve k ısa (söz). lor. k. 3. eğrilme. tuhaf. ilenmek. bukle. bükülmek. perde rayı. reverans yapmak. şu anda. lanet etmek. tuhaf şey. sövmek. çare. cereyan. tedavi etmek. kür. s. lor peyniri. reverans. nadir şey. toz haline getirilmiş kimyon. akıntı. ak ım. i. k. körolas s. iyile ştirmek. saç maşası.b. 3. pıhtılaşmak. 1. korkutmak. 2. tımar etmek. 2. bela. hediyelik e şya dükkânı. s. imleç. ilenç. f. melun. geçer. i. dili -e yaranmak. piyasa fiyat ı. 1. yaltaklanarak (birinin) gözüne girmeye çal ışmak. s. küfür. güncel.sövgü. f. f. meraklı. 4. cari. merak. 3. yaltaklanarak (birinin) gözüne girmeye çal ışmak. k. -e çözüm getirmek. f. z. halen. 2. azaltmak. 2. i. müfredat program ı. üstünkörü. bilg. frenküzümü. kesilmek. özgeçmiş. acayip. i. nakit para. ı. 1. garip. yürürlükte olan. -e çare bulmak. dili deh şete düşürmek. rayiç. 2. kanını dondurmak. geçerlik. dili yüreğini oynatmak. günlük giderler. kıvırmak. sövüp saymak. 1. sa ğaltım. i. sağaltmak. . kişniş. nakit. ilenme. eğrilik. k ıvrım. tuzlamak. revaç. i. i. kurutmak. 1. 2. aktüel. perde halkas ı. lanetlenmi beddua. f. 1. lanetli. i. perdelemek. büklüm. saç k ıvrılmak. i. küfretmek. baharat karışımı. 2. 2. cari hesap. ıkma yasa ğı. sokağa ç i. lanet. i. cari fiyat. şifa vermek. bukle yapmak. k ısaltmak. i. s. 1. günlük masraflar. sürüm. kıvır kıvır. ş. bugünlerde.curd curd cheese curdle curdle one´s blood cure cure curfew curiosity curiosity shop curious curl curl one´s hair curl up curler curling iron curly currant currency current current current account current account current events current expenses current market rate current price currently curriculum curriculum vitae curry curry curry favor with curry favor with curry powder currycomb curse cursed cursed cursor cursory curt curtail curtain curtain ring curtain rod curtsy curvature i. sürüm de ğeri. bükmek. kaşağılamak. kürsör. ışıklı gösterge. pıhtılaştırmak. kuşüzümü. bigudi. 1. ilaç. ıvr ılmak. i. i. şimdiki. 2. 2. para. s. 1. i. lüle. perde. kesmek.

mutat. i. eğri. k.yarma.8. 3. çok nüfuzlu olmak. kesme cam. i. gelenek. gözetim. hem aleyhine olmak. parça. 1. kesilmi k. kesmek. pay. (birinin) sözünü kesmek. 3. 4. ilişkiyiın k. için aç ılan yar. yolazaltmak. 2. yakas kesmek. (denetim. k. go halves yarı yarıya bölüşmek. k. 1. -i azaltmak. Dişlerimi kamaştırdı. kesim. aşka gelmek. gümrük resmi. kristal. içkiyi suland ırmak. ısmarlama. 6. herif. tırnaklarını dibine kadar kesmek. konferans v. koruyucu. . gümrük. şeker ve yumurta ile hazırlanan bir sos. 2.b. minder. i. kesinti. (kasaplık hayvanın gövdesinden belirli bir şekilde kesilen) et parçası. köpekdi f. dili yeterince -i azaltmak. i. al ışkanlık. 1. k. viraj. âdet olan. kesip k ısaltmak. k. biçmek. muhaf i. (bir işte) kestirme yollara başvurmak. i. dili önemli olmamak. indirim. kıvrılmak. gümrük. benzeyen bir tatl i. itiyat. 2. dili 1. k. 1. 3. (cut. bükmek. It set my teeth on edge. 5. 3. sınır tanımamak. 2. kapıcı. dilim. küfür. f. cuts kesik. kesik. diş çıkarmak. 7.. dili önemi/etkisi olmamak. alışılmış. kesme. kıvırmak. 2. sövgü. dili en kolay ve en ucuz yollara ba şvurarak yapmak. eğmek. k. dili hisse. dili gâvura k ızıp oruç bozmak. dili sövmek. 5. (çocuk) diş çıkarmak. kesilmek: This stone easily. kestirmeden gitmek. (bir müşterinin yaptığı) alışveriş. kesim. i. s. -i kesmek. 1. (ders.´ni) ş. baskı v. kıvrım. 3.curve curve cushion cuspid cuss custard custodian custody custom customary customary usage customer custom-made customs customshouse cut cut cut cut a big/wide swath cut a tooth cut a tooth cut across cut across all boundaries cut an alcoholic drink with water cut and run cut back cut both ways cut corners cut corners cut down a piece of clothing into cut down a tree cut down on cut glass cut in cut in half/cut into halves cut in on cut into Cut it out! cut loose cut loose cut no ice cut no ice cut of meat cut off cut off one´s nose to spite one´s face cut off one´s nose to spite one´s face cut one´s nails to the quick i. dili gayrete gelmek. 1. 2. bükülmek. f. kesmek. i. kavis. s. krem karamele ı. yarıya bölmek. 1. küfretmek. altına/arkasına masas şi. 2. 2. hafifletmek. hem lehine. s. bırakıp kaçmak. i. k. Bu ta ş kolayca kesiliyor. âdet. müşteri. do a thing by halves bir işi yarımyamalak yapmak. azaltmak. from (bir yerden/gruptan) ayr ılmak. dili gâvura k ızıp oruç bozmak. fason.b. dili 1. 1. -i azaltmak. eski bir giysiden (yeni bir şey) yapmak. geçirmek 4.. k. 2. bir darbenin hızını kesen tampon. 2. dili Yapma!/B ırak! 1. araya girmek. i. go off half-cocked k. 2. 2. 1. 2. eğilmek. çok dikkat çekmek. ağaç kesmek. geri dönmek. 3. bilardo ının lastikli iç kenarı. yastık. 1. 2. f. ız. --ting) 1. k. vesayet.´nden) ı kurtarmak/sıyırmak. sorumlu kimse. 3. biçim. koruma. süt. âdet. azaltmak.

Kıbrıslı. 1. i. dili şaklabanlık yapmak. elek. k ırzool. 2. i. kesiş. i.. k ıyastel i. birine miras olarak on para/hiç para b ırakmamak. kesim. keskin. devre. i. do ğramak. (birinin) dayanak noktalar ını çürütmek. bindi ği dalı kesmek. bisiklete binmek. . selvi. i. kasap. i. i. parça parça kesmek. 1. 2. (of an automobile) sol yapmak. kalitesiz. -i ırakmak. eksiltme. kibernetik. 2.o. i. 3. tav şankulağı. amans s. into slices cut short cut the ground (out) from under one´s feet cut the ground from under s. i.. sin. k ıs. 1. acı. i. kinik. şakacı. i. kesme. bot. niteliksiz. şaklaban. üstderi. kesinti. 2.B. 3. kinik. bir şeyi dilim dilim kesmek. s. çatal b ıçak takımı. 3. birini (ac ı sözlerle) derinden yaralamak. s. f. 2. yaklaşık 50 kg. i. büyük zil. i. dili şirin.eyler 1. Kıbrıs´a özgü. k.cut one´s own throat cut out cut s. isim belirten sonek: fluency ak ıcılık. mürekkepbal i.. i. bir şeyi dilimlemek. geriye dönü ş. siyanür. (belirli bir şeyi) kesen kimse. k. tenzilatlı. motosiklet. short cut s. 1. kiklon. azaltma. i. s. kinizm. 45. ız.. içini yakmak. 1. sinik. komik ş yapmak. müz. sa ğ yapmak. dili içine işlemek. Sepia. bahç. to the quick cut s. bot. s.. -i kesip ç ıkarmak. anat.. katil. Cupressus. s. kotlet. acı vermek. İng. Kıbrıs. 2. kesici alet. k ısa kesmek. indirimli mal satan. Cypriot. 1. 1. den.o. kestirme yol. birinin laf ını kesmek. 2. buhurumeryem. down cut s. 3. i. i. sin. 2. sona erme noktas ı. dili kendi kendine zarar vermek.´s feet cut the melon cut the wheels cut to the quick cut up cutback cute cuticle cutlery cutlet cutoff cutoff point cut-price cut-rate cutter cutthroat cutting cuttlefish cutup cwt -cy cyanide cybernetics cyclamen cycle cyclist cyclone cylinder cylindrical cymbal cynic cynical cynicism cypress Cyprian Cypriot Cyprus Cyrillic k. kesici: wire ı. sona erme tarihi. indirimli. 2. A. 1. sinik..5 kg. silindirsel. hundredweight 1. (giysi) biçmek.o. servi. k. argo kârı paylaşmak. tırnakların etrafını çevreleyen deri. 2. kotra. k. Kıbrıs. devir. -i kesmek. ığı. dönü ş.D.t. 1. Cyclamen. i. s. ıcı (söz). siklon. 100 libre. dönme. 2. indirimli. 112 libre. s.. birinin savundu ğu noktaları çürütmek. bisikletçi. i. acı. motosikletçi. indirimli mal satan. sinizm. cani. tenzilatlı. cutters makas ıya. 1. sibernetik. i. sevimli. i. silindirik. off cut s. s. dili -i kesmek. 3. s. siklamen. aşı kalemi. birinin yolunu kesmek.o. 1. i.. b birini öldürmek.o. 2. incitici. sert (rüzgâr). bisiklet. Kıbrıslı. 1. 2. 2. bak. silindir.

babac ığım. gündelikçi (hizmetçi). i.y. fiyat. 2. dili baba.. k ıs. ı. çoğ. 1. küçük vadi. i. s.. oyalanmak. 1..men (der´imîn) i. (--med. Department.. dokunmak. hafif vuru ş. bak. tıb. sütçü. Dahlia. 1. fulya. k. d D. titiz. Çekçe. vakit öldürmek. s. Çekoslovak. --bing) hafifçe vurmak.. D. f. günlük. 2. 2.. dokunma. hevesli. k ıs. daughter. i. i. died.. i. hasar yapmak. f. tar.. Beninese. hafifçe ıslatmak. bak. Benin. -i frenlemek. i. bot. gündelik gazete. December. zarif. f. i. 2. i. her gün. tazminat. i. tar. mastı. 2. saçma. baraj. süthane. Doctor. sağmal inekler. süt ürünleri. İng. su serpmek. s. 2. 2. z. i. . i. haylazl ık etmek. 2. bak.. set. mand ıra. huk. tipula sine ği. ziyan. i. babac ığım.. bak. d DA da dab dabble dabbler dachshund dad daddy daddy-longlegs daffodil daft dagger dahlia Dahoman Dahomean Dahomey Dahomeyan daily daintily daintiness dainty dairy dairy cattle dairy farm dairy products dairyman daisy dale dally dally away dally with dam dam up damage damages Kiril alfabesi. D. zarar. -i bast ırmak. kama. kist. i. s. days. zarafetle.. 1. i. i. amatör. Çekoslovakyal k ıs. 2. kaç ık. i. kafadan kontak. i. zool. 1. 1. sütçü dükkânı. titizlik.. çar. 1. i.. 2. bak. tıb. vakit öldürmek. s. gündelik. İngiliz alfabesinin dördüncü harfi. day(s). bozmak. re notası. Beninese.. zarar vermek. (--bed. date. tar.. i. i. --ming) -e set çekmek. i. z. dili baba. Beninese. nergis. mandıra. sistit. 1. i. i. 1. i. s. daughter. zarafet. s. yıldızçiçeği.. in ile amatörce uğraşmak. District Attorney. i. İngiliz alfabesinin dördüncü harfi.Cyrillic alphabet cyst cystitis czar Czech Czechoslovak Czechoslovakia Czechoslovakian D d D. i. k. nazik. k. i. 1. hançer. hasar. Çek. dead. diameter. Çekoslovakyalı. dair. narin. zerrin. tar... f. Çekoslovak. deli.. day. k ıs.. Dutch.. dili masraf. müz. Czechoslovakian. i. i. Çekoslovakya. nezaket. papatya. s. oynaşmak. 1. i. su bendi. f. s. bir işe heves duyup girişme eğiliminde olan kimse. cilveleşmek. 2.

hamle. slanmak. f. kadınlara verilen şövalyelik ayarında bir asalet unvanı. 1. 1. karartmak. i.. koyu renk. i. 2. en iyisi. latmak. defne. 3. Danimarkalı.´s enthusiasm k. s. alaca kır (at). 1. beneklemek. 3. 2. 1. 1. karanl i. 3. karanl lacivert. dansç ı. Taraxacum officinale. pens. 2. bela. i. Tuna. sark ıtmak. cici. karanlık. 1. oynamak. lanet etmek. çok iyi. 2. boğmak. s. dansöz. iğneyle örerek onarmak. 2. k ırmak. argo kad ın. Danca. i. nemlendirmek. sevgili. nem. zarif. cesaret. esmer. i. sevgili. kararmak. sarkmak. yiğit. 1. cüretkâr. cehennem cezas ı. dans etme. i. dans. s. 1. i. 1. küf kokulu. Danimarka. i. ok gibi f ırlamak. karahindiba. pek. yaşokumak. i. kalk ışmak. cüret. koyula ık. eski han ım. dans ettirmek. i. dans etmek. ho ş. 2. Allah ın belası. akşam. mükemmel. 4. fırlatmak. atılmak. s. gözü pek. benekli. lanet. f. gizli. Tuna nehri. zıplatmak. s. f. Lanet olsun! s. 3. terz. i. . küçük ok. dans. hatun. Danca. Danimarka´ya özgü. oyun. yaş. tehlike. 3. nemli. muğlak. rutubet. ıslatmak. i. bot. dili birinin i. tehlikeli bir şekilde. i. i. i. konak. 1. benekli hayvan. hoplatmak. 1. yava ş ıslatmak. lanet. söndürmek. şık. atmak. z. f. esrarlıık. 2. 5. rutubetli. kör olası. s. cüret etmek. anla şılması zor hale getirmek. i. 1. 3. i. şmak. Lanet olsun! i. oynatmak. s. gölge. Danimarkal ı. cesaret etmek. benek. 1. 2. 2. i. nemli.Damascus damask dame damn Damn!/Damn it!/Damn him!/Damn her! damnation Damnation! damned Damned if I know. s. asıp sallamak. z. 1. f. f. 1. karanlık oda. 2.. böceğin iğnesi. 2.o. harika. lı kadın. koyu. nem. . raks. 2. damasko (kuma ş). f. ınemlendirmek. damnedest damp dampen dampness dance dancer dancing dandelion dandle dandruff dandy Dane danger dangerous dangerously dangle Danish dank Danube daphne dapper dapple dapple-gray Dardanelles dare daredevil daring dark dark dark blue darken darkness darkroom darling darn darn Darn it! dart i. i. 2. s. örülerek onarılmış delik. i. 2. çok. s. tehlikeli. durdurmak. ya ş. en acayip. dansör. 2. kaçırmak: dampen s. lanet. melun. i. azaltmak. rutubet. rutubetli. 2. züppe. beddua etmek. çapraşık. balo. f. grizu. Biliyorsam kahrolayım. fırlama. (titre şimi) f. yiğitlik. 1. nemlenmek. lanetlemek. sevgilim. s. i. as ılı durup sallanmak. cehalet içinde. kahrolası. foto. lanetli. bakla k ırı. ileri at ılma. sevimli. 2. 3. esmerleşmek. 4. lanet Allah belas ını versin!/Allah kahretsin! i. 3. f. 3. en tuhaf. f. 6. s. kepek. Şam. 1. f. i.

dartboard darts dash dash off dash off a letter dash s.o.´s hopes dash to pieces dash water on one´s face dashboard dashing data data bank data base data file data processing date date date date line date palm dated dative datum daub daughter daughter-in-law daunt dauntless davenport dawdle dawn dawn on day day after day day by day day by day day in day out day laborer day of reckoning day school daybreak daydream daylight daytime daze dazed dazzle

i. ok atma oyununda kullan ılan nişan tahtası. i. ok atma oyunu. f. 1. hızla koşmak: She dashed to the child´s rescue. Çocuğun imdadına ştu. 2. hızla ilerlemek, ko acele gitmek, f ırlamak. atılmak, fırlamak: I dashed to the window but bir mektup karalamak. bir kimsenin ümitlerini k ırmak, birini hayal kırıklığına uğratmak. çarpıp paramparça etmek. yüzüne su çarpmak. i., oto. kontrol paneli, pano. s. 1. atak, atılgan, cesur. 2. gösterişli, şık. i. 1. çoğ. veya tek. bilgi. 2. veriler, data. bilg. veri bankas ı, bilgi bankası. bilg. veri taban ı, bilgi tabanı. bilg. veri dosyas ı. bilg. bilgiişlem. i. hurma, arabistanhurmas ı. i. 1. tarih, zaman. 2. randevu. 3. flört, flört edilen ki şi. f. 1. tarih koymak, tarih atmak. 2. tarihlendirmek. 3. ile ç ıkmak, ile flört etmek. coğr. gündeğişme çizgisi. hurma a ğacı. s. 1. tarihli. 2. modas ı geçmiş, demode. s., dilb. -e halindeki. i. -e halindeki sözcük. çoğ. da.ta (dey´tı, dä´tı) i. veri. f. 1. sürmek, s ıvamak. 2. bulaştırmak. 3. lekelemek, kirletmek. i. 1. harç, çamur. 2. leke. kız. i. k ız evlat, i. gelin. f. yıldırmak, gözünü korkutmak. s. gözü pek, yılmaz, korkusuz. i. kanepe, sedir, divan; çekyat. f. işini ağırdan alarak vakit kaybetmek, ağır davranmak, oyalanmak. i. 1. seher, tan vakti. 2. şafak, tan. f. görünmeye başlamak, aydınlanmak. anlaşılmak, sezilmek. i. 1. gündüz: We´ve been working night and day on this project. Bu proje üzerinde gündüz çalışıyoruz. 2. gün: the second day of the month her gün, gece günlerce. günden güne. günbegün, günden güne. her gün. gündelikçi. hesap günü, k ıyamet günü. gündüzlü okul. i. seher, tan vakti. i. hayal. f. hayal kurmak, dalmak. i. gün ışığı.daylight-saving time yaz saati. i. gündüz. f. sersemletmek, sersem etmek, serseme çevirmek. i. sersem bir hal, sersemlik. s. sersemlemiş, serseme çevrilmiş. f. göz kama ştırmak.

deacon deaconess dead dead ahead dead beat dead center dead end dead heat dead language dead letter dead loss dead set dead set against dead tired deaden deadline deadlock deadly deaf deaf mute deafen deaf-mute deal deal in deal with dealer dealings dealt dean dear Dear me! dearly dearly love to dearth death death rate death sentence death squad death toll death warrant deathbed deathless deathlike deathly deathly cold deathly pale deathly silence

i. diyakoz. i. kilisenin hayır işleriyle görevlendirdiği kadın. s. 1. ölmü ş, ölü. 2. cansız, hareketsiz; sönük. 3. ölü (renk). dosdoğru. çok yorgun, bitkin. tam merkez, tam orta. 1. ç ıkmaz sokak. 2. çıkmaz. spor berabere biten yar ış. ölü dil. 1. geçersiz yasa. 2. sahibine ula ştırılamayan mektup. bir işe yaramayan nesne/kimse. k. dili kararlı. -e tamamen kar şı, -e muhalif. bitkin, yorgun. f. 1. hafifletmek, azaltmak, zayıflatmak; (ses, ağrı v.b.´ni) kesmek. 2. ığını gidermek, donuklaştırmak. parlakl i. son teslim tarihi. i. çıkmaz. f. çıkmaza sokmak; çıkmaza girmek. s. 1. öldürücü; ölümcül. 2. ölü gibi. s. 1. sağır. 2. kulak asmayan. sağır ve dilsiz kimse. f. sağır etmek. i. sağır ve dilsiz kimse. i. 1. anla şma, mukavele. 2. iş. 3. miktar. 4. iskambil kâğıtlarını dağıtma. f. (--t) (iskambil kâ ğıtlarını) dağıtmak. ... ticareti yapmak. 1. ile ilgilenmek. 2. -i idare etmek. 3. -in üstesinden gelmek, -in ından bir gelmek. -e değinmek, bahsetmek. 5. şterisi hakk şeyin)4. ticaretini yapan -den kimse, tüccar, sat ıcı-in : a mü dealer in old i. 1. (belirli ı c ı s ı . 2. iskambil kâ ğı tlar ı n ı da ğı tan kimse. stamps eski pul sat ışveri ş. 2. iş ilişkisi; ilişki. i. 1. iş, al f., bak. deal. i. 1. katedralin ba şrahibi. 2. dekan. i. sevgili. s. 1. sevgili, aziz. 2. de ğerli, kıymetli. 3. pahalı. Olur şey değil! z. (bir şeyi) çok arzu etmek. i. yokluk, k ıtlık. i. ölüm. ölüm oran ı. idam hükmü. ölüm mangas ı. ölü sayısı. huk. idam hükmü. i. ölüm dö şeği. s. baki, ölümsüz. s. ölüm gibi. s. ölümsü. çok soğuk: It´s deathly cold outside. Dışarısı çok soğuk. beti benzi atm ış. ölümsü bir sessizlik.

debacle debar debase debatable debate debilitate debility debit debit an account debit and credit debit balance debris debt debt of gratitude debt of honor debtor debug debunk debut Dec dec decade decadence decadent decaffeinate decaffeinated coffee decal decamp decanter decapitate decathlon decay decease deceit deceitful deceitfully deceitfulness deceive deceiver December decency decent decently deception deceptive deceptively deceptiveness

i. çöküş, yenilgi, yıkım. f. (--red, --ring) (from) engellemek; menetmek. f. 1. değerini düşürmek, ayarını bozmak. 2. alçaltmak, şerefini lekelemek. tırmak. 3. yozla ışış labilir. s. tart f. 1. tartışmak. 2. çok düşünmek, düşünüp taşınmak: He debated with ı vermeden önce çok himself before reaching the decision. Karar ın ürmek, zay ıflatmak, takatini kesmek. f. kuvvetten dü ş i. halsizlik, bitkinlik, güçsüzlük, zayıflık. i. borç. f. 1. borç kaydetmek. 2. birinin borcuna kaydetmek. bir hesab ı borcuna kaydetmek. borç ve kredi. borç bakiyesi. i. yıkıntı, enkaz; döküntü. i. borç. teşekkür borcu, gönül borcu. namus borcu. i. borçlu. f. (--ged, --ging) 1. (bir yerden) gizli dinleme ayg ıtını sökmek. 2. (bir aygıt ıntaraflar ı gidermek. 3. bilg. hatasızlaştırmak, ayıklamak. veya sistemin) kusurlar yanlış ını aç ığa vurmak. f., k. dili (bir şeyin) i. 1. başlangıç. 2. (sahneye) ilk çıkış. 3. bir genç kızın sosyeteye ilk defa takdimi. k ıs. December. k ıs. deceased, decrescendo. i. on yıl. i. çökme, çökü ş, yıkılış. s. çökmü ş. f. kafeinini ç ıkarmak. kafeinsiz kahve. i. çıkartma. f. 1. kamp ı bozup ayrılmak. 2. k. dili sıvışmak, savuşmak, tüymek, kaçmak. i. sürahi. f. başını kesmek, boynunu vurmak. i., spor dekatlon. f. 1. çürümek, bozulmak; çürütmek. 2. azalmak. i. 1. çürüme, bozulma. 2. azalma. i. ölüm, ölme, vefat. f. ölmek. i. 1. aldatma; hile, yalan. 2. hilekârl ık, düzenbazlık, dolandırıcılık. s. 1. hilekâr, hileci. 2. aldat ıcı. s. hilekârlıkla, yalancılıkla. i. hilekârlık, yalancılık. f. aldatmak. i. aldatıcı, hilekâr. i. aralık. i. 1. terbiye, edep, nezaket. 2. ılımlılık. 3. iffet, namus. s. terbiyeli, nazik; temiz, iyi. z. 1. terbiye ölçüsünde. 2. yeterince. i. 1. aldatma; aldanma. 2. yalanc ılık. 3. hile, düzen, dolap. s. aldatan, aldatıcı. z. aldatarak, aldat ıcı bir biçimde. i. aldatıcılık, düzenbazlık, hilekârlık.

decide decide against s.t. decide for s.t./decide in favor of s.t. decide to take the plunge decided decidedly deciduous decigram decigramme deciliter decilitre decimal decimal fraction decimal fraction decimal point decimal scale decimal system decimate decimation decimeter decimetre decipher decision decisive decisively decisiveness deck deck deck chair deck of cards deck out declaim declaration declaration of residence declare declare bankruptcy declare war on declension decline declivity declutch decode decompose decomposition decorate decoration decorative

f. karar vermek, kararla ştırmak, hüküm vermek. bir şeyin aleyhinde karar vermek. bir şeyin lehinde karar vermek. (bir şeyi) yapmaya karar vermek. s. 1. kesin. 2. kararl ı, azimli. 3. kararlı, ölçülü. z. kesinlikle, katiyetle. s. k ışın yapraklarını döken (bitki). i. desigram. i., İng., bak. decigram. i. desilitre. i., İng., bak. deciliter. s., mat. ondalık. i. 1. ondalık sayı. 2. ondalık kesir. ondalık kesir. mat. ondalık kesir. ondalık virgülü: 1.07 (Türk sistemine göre 1,07). ondalık hesap cetveli. ondalık sistem. f. büyük bir k ısmını yok etmek. i. büyük bir k ısmını yok etme; büyük bir kısmı yok olma. i. desimetre. i., İng., bak. decimeter. f. (şifreyi) çözmek. i. karar; hüküm. s. 1. kesin, kati. 2. kesin sonuca ula ştıran: the decisive victory in that war şı kesin sonuca ulaşıtıbir ranbiçimde. zafer. 3. kararlı. o z. sava 1. kesin olarak. 2. kararl i. 1. kesinlik. 2. kararl ılık. i., den. güverte. f. donatmak, süslemek. şezlong. isk. deste. donatmak, süslemek. f. 1. hararetle söylemek/konu şmak. 2. (hitabet kurallarına göre) söylemek; şekilde söylemek. resmi bir 2. i. 1. ilan. demeç. 3. bildiri, deklarasyon. ikamet beyannamesi. f. 1. ilan etmek. 2. bildirmek, deklare etmek. iflas ilan etmek. -e savaş açmak/ilan etmek. i. 1. dilb. ad çekimi. 2. çökü ş, çökme. f. 1. aşağıya meyletmek. 2. azalmak, düşmek. 3. çökmek. 4. reddetmek, geri çevirmek. , meyil. 5. dilb. çekmek. i. 1. meyil, ini ş. 2. azalma, düşüş; gerileme, i. iniş f. debriyaj yapmak. f. (şifreyi) çözmek. f. 1. ayrıştırmak. 2. çürütmek; çürümek. i. 1. ayrışma. 2. bozulma. f. 1. süslemek, dekore etmek. 2. ni şan vermek. i. 1. süsleme, dekorasyon. 2. süs. 3. ni şan, madalya. s. süsleyici, süslü.

decorator decorous decorously decorum decoy decrease decree decrepit dedicate dedicated dedication deduce deduct deduction deductive reasoning deed deem de-emphasise de-emphasize deep deep in debt deep in thought deep sea deep trouble deepen deepfreeze deep-fry deep-rooted deep-seated deer def deface defamation defame default defeat defecate defect defective defector defence defend defendant defender defense defenseless defensive

i. dekoratör. s. görgü kurallar ına uygun. z. görgü kurallar ına uygun bir biçimde. i. adaba uygun olma, terbiyeli olma. i. tuzak yemi. f. 1. away from -den hile ile uzakla ştırmak; into -e hile ile ğa dü şürmek. azaltmak, düşürmek. i. azalma, düşüş. çekmek. 2. dü tuza şmek, küçülmek; f. azalmak, i. 1. resmi emir. 2. karar. 3. kararname. f. 1. emretmek, buyurmak. 2. karar vermek. ş, yıpranmış. s. eskimi f. 1. adamak, vakfetmek. 2. to -in ad ına sunmak, -e ithaf etmek. s. 1. ithaf olunmu ş. 2. adanmış. 3. kendini işine adamış. i. adama, ithaf. f. sonuç ç ıkarmak. f. çıkarmak, hesaptan düşmek. i. 1. sonuç ç ıkarma. 2. man. tümdengelim. 3. sonuç. 4. hesaptan düşme. 5. kesinti: tümdengelimli usavurma. i. 1. eylem, iş, fiil. 2. huk. senet, tapu senedi. f. to -e senetle devretmek. f. saymak, addetmek. f., İng., bak. de-emphasize. f. önemini azaltmak. s. 1. derin. 2. anla şılmaz. 3. şiddetli, ağır. 4. koyu (renk). 5. kalın, boğuk, pes (ses). z.ış into . 1. derinlerine kadar; derinliklerine kadar: It sank deep borca batm derin dü şünceye dalmış. derin deniz. vahim bir durum. f. 1. derinle şmek; derinleştirmek. 2. artırmak. 3. (rengi) koyulaştırmak. i. 1. dipfriz. 2. dondurup saklama. f. (deep.froze, deep.fro.zen) dondurup saklamak. f. bol yağda kızartmak. s. 1. kökleri derinlere inen (a ğaç/çalı). 2. köklü, kökleşmiş (âdet/inanç). s. 1. derin, derinden gelen; derinde olan. 2. köklü, kökle şmiş. i. (çoğ. deer) geyik; karaca. k ıs. defective, defendant, defense, deferred, defined, definite, definition. f. (bir şeyin yüzeyine) zarar vermek. i. karalama, kara çalma, lekeleme. f. karalamak, kara çalmak, lekelemek. i. 1. (bir yükümlülü ğü) yerine getirmeme. 2. bilg. varsayım. f. (bir ü) yerine u getirmemek: They defaulted yükümlülü ğratmak. i. bozgun, yenilgi. on their loan. Borçlarını f. yenmek,ğbozguna f. büyük aptesini yapmak, d ışkılamak. i. kusur, noksan, eksiklik. s. 1. kusurlu, sakat, eksik, noksan. 2. dilb. baz ı çekim şekilleri olmayan. i. karşı tarafa kaçan kimse. i., İng., bak. defense. f. 1. savunmak. 2. from -den korumak. i., huk. davalı. i. savunucu, savunan; koruyucu. i. 1. savunma, korunma. 2. spor savunma, defans. s. savunmas ız, korunmasız. s. 1. savunmayla ilgili. 2. (hedef al ındığını zannederek) savunmaya geçen. 3. koruyucu. 4. spor defansif.

defensive alliance defer deference deferential deferment deferred defiance defiant deficiency deficient deficit defile define definite definite article definitely definition definitive deflate deflation deflect

savunma anla şması. f. (--red, --ring) 1. sonraya b ırakmak, ertelemek. 2. to -e boyun eğmek. i. riayet, (sayg ıdan kaynaklanan) itaat. s. riayetkâr; sayg ı ve itaat gösteren. i. erteleme. s. ertelenmiş. i. 1. meydan okuma. 2. kar şı koyma. s. 1. meydan okuyan. 2. kar şı koyan. i. eksiklik, noksanlık; yetersizlik. s. eksik, noksan; yetersiz. i. (bütçe, hesap v.b.´nde) aç ık; zarar. f. kirletmek, pisletmek, lekelemek, bozmak. f. 1. tanımlamak, tarif etmek. 2. belirlemek, sınırlamak, tayin etmek. s. 1. kesin. 2. belirli, belli. dilb. belirli tan ımlık: the. z. kesinlikle. i. 1. tanım, tarif. 2. tanımlama. s. kesin, son, tam. f. 1. havas ını/gazını boşaltmak, söndürmek; sönmek. 2. gururunu k ırmak. 3. ekon. para arzı ını/gaz ın nı ı azaltmak. boşaltma, söndürme; sönme. 2. gururunu k ırma. 3. i. 1. havas

ekon. deflasyon. f. yönünü de ğiştirmek; başka yöne çevirmek; yönü değişmek. deflect s.o. from his/her purpose birini amac ından çevirmek. yönünü de ğiştirip -e çevirmek. deflect s.t. into f. biçimini bozmak, biçimsizle ştirmek. deform i. 1. biçimsizlik. 2. t ıb. biçim bozukluğu, bozunum. deformity defraud defray defrost deft defunct defy degenerate degenerate degradation degrade degrading degree dehumidifier dehumidify dehydrate dehydrated deify deign deity dejected dejection delay f. doland ırmak, elinden almak. f. ödemek; (giderleri) kar şılamak. f. buzlarını çözmek/eritmek; buzları çözülmek/erimek. s. becerikli, usta, marifetli. s. 1. ölü. 2. feshedilmi ş. f. meydan okumak, kar şı gelmek, karşı koymak. s. yoz, yozla şmış, soysuz, dejenere. f. yozlaşmak, soysuzlaşmak, bozulmak, dejenere olmak. i. 1. aşağılık bir durum; itibarsızlık. 2. aşağılaşma. 3. rütbeyi indirme. f. 1. alçak bir duruma dü şürmek. 2. rütbesini indirmek. s. alçaltıcı, onur kırıcı. i. 1. fiz., geom. derece. 2. derece, basamak, a şama, rütbe, mertebe. 3. diploma. i. nem gideren alet. f. nemini gidermek. f. 1. suyunu almak, kurutmak. 2. su kaybetmek. s. susuz, kurumu ş. f. tanrılaştırmak. f. tenezzül etmek. i. 1. tanrı, ilah. 2. tanrısal varlık. s. keyifsiz, morali bozuk; hüzünlü. i. keyifsizlik, moral bozuklu ğu; hüzün. f. 1. ertelemek, sonraya b ırakmak. 2. geciktirmek. 3. oyalanmak. i. gecikme, geç kalma.

delegate delegation delete deletion deliberate deliberate deliberately deliberation delicacy delicate delicately delicatessen delicious delight delightful delimit delineate delinquency delinquent delirious delirium deliver deliver the goods deliverance deliverer delivery delivery note delivery order delivery receipt delivery time deliveryman dell delta delude deluge delusion delusive deluxe delve demagogue demagogy demand demand deposit demean demeanor demeanour demented

i. (del´ıgît, del´ıgeyt) delege, temsilci; elçi; vekil. f. (del´ıgeyt) 1. havale etmek, devretmek. görevlendirmek. i. 1. delegasyon. 2. 2. yetki verme. f. silmek, ç ıkarmak. i. 1. silme, ç ıkarma. 2. yazıdan çıkarılan parça. s. 1. kas ıtlı, maksatlı, önceden tasarlanmış. 2. temkinli, ölçülü, dikkatli. f. 1. düşünüp taşınmak, ölçünmek, tartmak. 2. görüşmek, müzakere etmek. z. kasten, mahsus, bile bile. i. 1. üzerinde dü şünme, düşünüp taşınma. 2. görüşme, müzakere. i. 1. incelik, kibarlık. 2. lezzetli şey. s. 1. kolaylıkla kırılabilen, kırılgan, nazik. 2. hassas (alet). 3. hassas ı), narin. hafif (koku/tat). 6. hafif, (konu); nazik (durum). 4. ince (yapbüyük z. 1. incelikle. 2. dikkatle, ihtiyatla, bir5. özenle. i. şarküteri, mezeci. s. lezzetli, leziz, nefis. f. 1. sevindirmek; sevinmek. 2. in -den zevk almak. i. 1. sevinç, zevk, keyif, 2. sevinç , güzel; zevkli. veren şey. s. hoşhaz. f. sınırlandırmak, tahdit etmek. f. 1. şeklini çizmek. 2. betimlemek. i. 1. (çocuklarda) suç i şleme. 2. borçların ödenmemesi. s. 1. suçlu, suç işleyen (çocuk). 2. ödenmemiş (hesap, vergi, borç v.b.). 3. ınııklayan. ödememi şı .lg i.ına çocuk suçlu. borçlar 2. ç dönmü ş. s. 1. say i. 1. sayıklama. 2. çılgınlık. f. 1. teslim etmek, b ırakmak, vermek: They will deliver the furniture tomorrow morning. şeyi Mobilyay yapmak.ı yarın sabah teslim edecekler. 2. (gazete, k. dili istenilen i. 1. kurtarma; kurtulu ş. 2. hüküm. i. 1. kurtar ıcı. 2. teslim eden kimse. 3. dağıtıcı. i. 1. teslim; da ğıtım. 2. doğurma; doğum. 3. konuşma tarzı. 4. beysbol servis. topa vuru ş,beyan ı. tic. teslim tic. teslim emri. tic. teslim makbuzu. tic. siparişlerin teslim süresi. çoğ. de.liv.er.y.men (dîlîv´ırimen) i. satılan malı eve teslim eden kimse. i. küçük vadi, korulu vadi. i. delta, çatala ğız. f. aldatmak, yan ıltmak. i. 1. sel, tufan. 2. şiddetli yağmur. i. 1. aldanma, yan ılma. 2. ruhb. sabuklama. s. aldatıcı, yanıltıcı. s. lüks, ihtişamlı. f. into -i ara ştırmak. i. demagog, halkavc ısı. i. demagoji, halkavc ılığı. i. 1. istem, istek; talep. 2. tic., ekon. talep, ra ğbet. 3. huk. talep, hak iddia etme. f. 1. talep etmek, istemek. 2. gerektirmek. 3. huk. mahkemeye vadesiz mevduat. f. alçaltmak, küçültmek. i. davran ış, tavır. i., İng., bak. demeanor. s. deli, kaç ık, çılgın.

demerit demidemijohn demilitarise demilitarize demilitarized zone demise demobilisation demobilise demobilization demobilize democracy democrat democratic democratically demolish demolition demon demonstrate demonstration demonstrative demonstrative adjective demonstrative pronoun demonstrative pronoun demonstrator demoralise demoralize demote demotion demur demure den denatured alcohol denial denigrate denim denims Denmark denomination denominator denote denounce dense density dent dental dental floss

i. (okulda) ihtar, tembih. önek yarım, yarı. i. damacana. f., İng., bak. demilitarize. f. askerden ar ındırmak. askerden ar ındırılmış bölge. i. ölüm, vefat. i., İng., bak. demobilization. f., İng., bak. demobilize. i. seferberliğin bitmesi; terhis. f. terhis etmek. i. demokrasi, elerki. i. demokrat. s. demokratik, halkç ı. z. demokratik olarak. f. yıkmak. i. yıkma; yıkılma. i. 1. cin, kötü ruh, şeytan, iblis. 2. kötü kimse, iblis. 3. enerjik kimse. f. 1. kanıtlamak, ispat etmek: He has demonstrated his loyalty to the firm. Ş olan bağispat. lılığını2. kan ıtladı. 3. 2. tan göstererek tanıtmak: demonstrate a ıtlama, gösteri. ıtım gösterisi. i.irkete 1. kan s. 1. kan ıtlayan, gösteren. 2. duygularını açığa vuran. dilb. işaret sıfatı. dilb. işaret zamiri. işaret zamiri. i. 1. göstererek tan ıtan kimse. 2. uygulama öğretmeni. 3. gösterici. f., İng., bak. demoralize. f. cesaretini k ırmak, moralini bozmak, yıldırmak. f. aşağı dereceye indirmek, rütbesini indirmek. i. indirme. f. (--red, --ring) kabul etmemek, itiraz etmek. i. s. 1. çekingen. 2. a ğırbaşlı, ciddi. i. 1. in, ma ğara. 2. k. dili tekke, yatak. 3. k. dili dinlenme odası, sığınak. mavi ispirto, kar ışık ispirto. i. 1. inkâr, yads ıma. 2. yalanlama. 3. ret. f. iftira etmek, leke sürmek, karalamak, kara çalmak, çamur atmak. i. kot (kuma ş). i., çoğ. kot pantolon, cin; blucin. i. Danimarka. i. 1. ad, isim. 2. mezhep. 3. adland ırma. 4. değer/ölçü birimi. i. payda. f. göstermek, belirtmek. f. 1. (insan, fikir, davran ış v.b.´nin) kötü/zararlı taraflarını açığa vurmak. 2. şman ın) kald ırılaca ğın3. ı duyurmak. ihbar etmek. 3. (anla ğun, kesif. 2. s ık (orman, saç v.b.). anlaşılması güç, ağır (yazı). s. 1. yo ı n kafal ı , mankafa. 5. foto. koyu (negatif). 4. kal i. 1. yoğunluk, kesafet. 2. (orman, saç v.b. için) sıklık. 3. (yazıda) ağırlık. 4.ufak foto.çukur; koyuluk. i. çentik, çöküntü, girinti. f. çentmek; çökertmek. s. 1. dişlerle ilgili. 2. dişçilikle ilgili. 3. dilb. dişsel. i. dişsel ünsüz. diş ipliği.

dental surgery dentist dentistry dentures denude denunciation deny deodorant deodorise deodorize depart department department store departure departure gate departure lounge departure terminal depend depend from Depend upon it. dependable dependence dependency depict depilate depilation depilatory deplete deplorable deplorably deplore deploy deployment deport deport o.s. deportation deportment depose deposit deposit account deposition depositor depository depot deprave depraved depravity

diş cerrahisi. i. diş hekimi, diş tabibi, dişçi. i. diş hekimliği, dişçilik. i. takma diş. f. soymak; ç ıplaklaştırmak, çıplak bırakmak. i. 1. (insan, fikir, davran ış v.b.´nin) kötü/zararlı taraflarını açığa vurma. 2. şman ın) ıkald ırı2. laca ğını duyurma. ihbar. 3. (anla mak. yalanlamak. 3. reddetmek. 4. -den yoksun f. 1. inkâr etmek, yads

esirgemek, vermemek. bırakmak, s., i. deodoran, koku giderici. f., İng., bak. deodorize.
f. kokusunu gidermek. f. 1. ayrılmak, gitmek. 2. hareket etmek, kalkmak: At what time does the 3.kol. ölmek, vefat ıetmek. 4. from bus depart? Otobüs saat sım, şkalk ube,ıyor? daire, 2. bakanl k, vekâlet. i. 1. departman, bölüm, k ıkaçta büyük ma ğaza, bonmarşe. i. 1. gidiş, ayrılış, terk. 2. hareket etme, kalkış. 3. değişiklik, yenilik. 4. 5. vazgeçme. sapma, ayr ısı ılma. . çıkış kap çıkış salonu. çıkış terminali. f. on/upon 1. -e güvenmek. 2. -e ba ğlı olmak: The number of people who will come depends on how many tickets we can sell. Geleceklerin say ısı -den sarkmak. Emin olunuz. s. güvenilir. i. 1. güven, güvenme. 2. ba ğlılık. 3. bağımlılık. i. 1. bağımlılık. 2. sömürge. 3. ek bina. f. 1. resmetmek, resmini çizmek. 2. betimlemek, anlatmak. f. tüyleri gidermek/dökmek. i. depilasyon, depilaj, tüyleri giderme/dökme; epilasyon. i. depilatuar, depilatif, tüy dökücü krem. s. depilatif, tüy giderici/dökücü. f. tüketmek, bitirmek. s. acınacak durumda, içler acısı. z. acınacak biçimde. f. 1. -e çok üzülmek, -den ac ı duymak. 2. -e yerinmek, -e yazıklanmak. f. 1. plana göre yerle ştirmek. 2. ask. yayılmak. i. 1. plana göre yerle ştirme. 2. ask. yayılma f. sınırdışı etmek. davranmak, hareket etmek. i. sınırdışı etme. i. davran ış, tavır. f. 1. tahttan indirmek. 2. görevden almak, azletmek. 3. yeminli ifade vermek. i. 1. emanet. 2. depozit, depozito; kaparo, pey akçesi: The salesman asked for hesab a thirty ı.million lira deposit. Sat ıcı otuz milyon lira depozit istedi. mevduat i. 1. tahttan indirme. 2. görevden alma. 3. yeminle yaz ılı ifade. 4. depozit olarak verme. 5.ıran (tortu) b ırakma. kimse. i. mudi, para yat i. depo, ardiye. i. 1. depo, ardiye. 2. istasyon; durak. 3. ask. depo. f. baştan çıkarmak, ahlakını bozmak. s. ahlak ı bozuk, baştan çıkmış. i. 1. ahlak bozuklu ğu. 2. doğru yoldan ayrılma.

deprecate depreciate depreciation depress depressed depression deprive dept depth depth of winter deputation deputise deputize deputy derail derailment derange deranged derangement derelict deride derision derisive derisory derivation derivative derive dermatitis dermatologist dermatology derogatory dervish descend descendant descendent descent describe description descriptive desecrate desecration desegregate desegregation desensitise desensitize desert desert

f. onaylamamak, protesto etmek. f. 1. fiyatını kırmak, değerini düşürmek. 2. ucuzlatmak; amortize etmek. i. 1. değerini düşürme; değeri düşme. 2. aşınma payı, amortisman. f. 1. -i bastırmak, -e basmak. 2. üzmek, canını sıkmak, moralini bozmak. zayı2. flatmak. ğerini/miktar ını azaltmak. 3. 1. kuvvetten dü şürmek, düde şürülmü ş. 3. durgun s. morali bozuk, keyifsiz. de ğeri 4. (piyasa/ekonomi). i. 1. moral bozuklu ğu, keyifsizlik. 2. piyasada durgunluk, ekonomik kriz. 3. alanı. -den etmek: This work ruhb. depresyon, çöküntü. 4. alçak bas ınç etmek, ırakmak, -den mahrum f. of -den yoksun b ş bizi sa ğ l ığı mızdan edecek. will us of our health. Bu i ıs. deprive department. k i. 1. derinlik. 2. derin yer. k ış ortası, karakış. i. 1. temsilciler heyeti, delegasyon. 2. temsilci atama. f., İng., bak. deputize. f. 1. vekil olarak atamak. 2. for (bir kimsenin) yerini doldurmak. i. 1. vekil; yard ımcı, muavin. 2. polis. 3. milletvekili. f. (treni) raydan ç ıkarmak; (tren) raydan çıkmak. i. (treni) raydan ç ıkarma; (tren) raydan çıkma. f. 1. düzenini bozmak, altüst etmek, kar ıştırmak. 2. delirtmek. s. deli. i. 1. düzensizlik, kar ışıklık. 2. delilik. s. 1. terkedilmiş, sahipsiz. 2. kayıtsız, ilgisiz, ihmalkâr. f. alay etmek, alaya almak. i. alay, istihza. s. alaylı, alaycı. s. 1. alaylı, alaycı. 2. gülünç, kepaze, devede kulak gibi. i. 1. türetme. 2. köken, kaynak. i. türev. f. from 1. -den sa ğlamak, -den elde etmek, -den almak: He derives his income from his Gelirini yat ırımlarından sağlıyor. He derives yang ısinvestments. ı. i., tıb. deri i. dermatolog, deri hastal ıkları uzmanı, cildiyeci. i. dermatoloji, cildiye. s. küçültücü, küçük dü şürücü, aşağılayıcı. i. derviş. f. 1. inmek; (ku ş, uçak v.b.) alçalmak; (karanlık, sis v.b.) çökmek. 2. from in soyundan gelmek. 3. on/upon inip -e sald ırmak; -e sökün etmek, i. torun; of (birinin) soyundan gelen kimse. i., bak. descendant. i. 1. iniş; alçalma; çökme. 2. on/upon inip -e saldırma; -e sökün etme; ın. ı3. soy. betimlemek, tarif etmek. 2. anlatmak. bask mlamak, f. 1. tan i. 1. tanımlama, betimleme, tarif. 2. cins, çeşit, tür. 3. eşkâl: The police were obtain a description of the thief. Polis h ırsızın eşkâlini ımlayıcıto , betimsel. s. tanunable f. (kutsal bir şeye) saygısızlık etmek. i. (kutsal bir şeye karşı) saygısızlık. f. ırk ayrımını kaldırmak. i. ırk ayrımının kaldırılması. f., İng., bak. desensitize. f. uyuşturmak. i. hak edilen şey, layık olunan şey. He got his deserts. Hak ettiğini buldu. i. çöl, sahra. s. 1. çorak, çöllük. 2. bo ş, ıssız.

desert deserter desertion deserve deservedly deserving deserving of praise design designate designation designer desirable desire desirous desist desk desktop desktop computer desktop publishing desolate desolate desolation despair despairingly desperate desperately desperation despicable despicably despise despite despondent despot despotic despotical despotism dessert dessert spoon destination destined destiny destitute destitution destroy destroyer destruction destructive

f. 1. terketmek, b ırakmak. 2. ask. askerlikten kaçmak. 3. kaçmak, firar etmek. i. asker kaça ğı. i. 1. terketme, terk. 2. askerlikten kaçma, firar. f. hak etmek, layık olmak. z. haklı olarak; hak ettiği gibi. s. of -i hak eden, -e layık. övülmeye layık. i. 1. tasar ım, dizayn, tasar çizim. 2. tasarlama. 3. plan, proje. 4. desen. 5. ımını isimlendirmek. yapmak: Selda3. amaç, maksat, hedef. 6. entrika, komplo. f. adland 1. tasar belirtmek. 2. ırmak, f. 1. göstermek, işaret etmek,

ırmak, -e ayıs rmak, (to/for) -e atamak, -e tayin tayin etmek. 4. for 2. için ayisim, ıfat. -e tahsis i. 1. atama, tayin; atanma, edilme. ad, unvan, i. 1. tasar ımcı. 2. desinatör. 3. modelist, stilist.
s. arzu edilen, istek uyand ıran, çekici, cazip. i. 1. arzu, istek. 2. rica, dilek. 3. şehvet. f. 1. arzu etmek, arzulamak, istemek. rica etmek. s. istekli, 2. arzu eden. f. from -den vazgeçmek, -i b ırakmak. i. 1. yazı masası. 2. sıra. 3. kürsü. 4. daire, şube, masa. From her desk the teacher could see the desks of all her students. Ö ğretmen i. masaüstü. masaüstü bilgisayar. masaüstü yayımcılık. s. 1. terkedilmiş, metruk; ıssız, tenha, boş. 2. harap, perişan. 3. kimsesiz, ız. etmek, perişan etmek. yaln f. harap i. 1. haraplık, perişanlık. 2. kimsesizlik, yalnızlık. 3. keder. i. umutsuzluk, ümitsizlik. f. of -den umutsuz olmak, -den ümitsiz olmak. z. umutsuzca, ümitsizce. s. 1. umutsuz, ümitsiz. 2. her şeyi göze alabilen; gözü dönmüş. z. umutsuzca, ümitsizce. i. umutsuzluk, ümitsizlik. s. alçak, a şağılık, rezil. z. alçakça. f. küçümsemek, hor görmek, adam yerine koymamak. i. nefret, kin, garaz. edat -e kar şın, -e rağmen: He was generous despite ğuna karşın eli açıktı. his poverty. Yoksullu s. umutsuz, ümitsiz, meyus. i. despot, tiran. s. despotik, despotça. s., bak. despotic. i. despotluk, despotizm. i. (yemeğin sonunda yenen) tatlı, yemiş, soğukluk. tatlı kaşığı. i. 1. gidilecek yer. 2. var ış yeri. 3. hedef. s. i. talih, k ısmet, kader, alınyazısı, yazgı. s. 1. yoksul, muhtaç, fakir. 2. of -den yoksun. i. yoksulluk, fakirlik. f. yıkmak, harap etmek, yok etmek, ortadan kaldırmak; öldürmek. i. 1. yok edici şey/kimse. 2. destroyer, muhrip. i. 1. yıkma, yok etme; yıkılma, yok olma. 2. yıkım. s. yıkıcı, zararlı.

desultory detach detachable detached detachment detail detailed detain detect detection detective detective story detector detention deter detergent deteriorate deterioration determinant determination determinative determine determined deterrence deterrent detest detestable dethrone detonate detour detract detriment detrimental deuce devaluation devalue devastate devastation develop developing developing country development developments deviate deviation device devil

s. 1. gelişigüzel, rasgele. 2. rabıtasız, bağlantısız. 3. amaçsız, gayesiz. f. ayırmak, çıkarmak, sökmek. s. ayrılabilir, çıkarılabilir, yerinden sökülebilir. s. 1. tarafs ız, yansız, objektif. 2. müstakil (ev). i. 1. ayırma, çıkarma, sökme. 2. ask. müfreze, müfrez birlik. 3. tarafs ızlık, ızlıık, objektiflik. yans ntı , detay. 2. ayrıntılar, detaylar, tafsilat, teferruat. 3. ask. özel bir i. 1. ayr ş için seçilmi ş grup, i ı nt ı l ı , detayl ı. müfreze. s. ayr f. 1. alıkoymak. 2. geciktirmek. 3. gözaltına almak. f. 1. sezmek, farketmek. 2. bulmak, ke şfetmek. i. bulma, ke şif. i. dedektif, hafiye. polisiye roman. i. dedektör, detektör, bulucu: mine detector may ın dedektörü/detektörü. i. 1. alıkoyma. 2. gecikme. 3. gözaltına alma. f. (--red, --ring) from -den vazgeçirmek, -den cayd ırmak. i. deterjan. f. kötüle şmek, kötüye gitmek, fenalaşmak, bozulmak. i. kötüleşme, kötüye gitme, fenalaşma, bozulma. s. belirleyici, tayin eden. i. belirleyici etken. i. 1. azim, kararlılık. 2. belirleme, tayin; tespit, saptama. s. belirleyici, tayin eden. i. belirleyici şey. f. 1. belirlemek, tayin etmek; tespit etmek, saptamak: We have not yet determined the ıprice of that book. O kitab ın fiyatını henüz saptamadık. . s. azimli, kararl i. 1. cayd ırma. 2. caydırıcılık. s. caydırıcı. i. caydırıcı şey. f. nefret etmek, iğrenmek, tiksinmek. s. nefret uyand ıran, iğrenç, tiksindirici. f. tahttan indirmek. f. patlamak, infilak etmek; patlatmak, infilak ettirmek. i. varyant (yol). f. varyanttan gitmek. f. from -i azaltmak, -e gölge dü şürmek. i. zarar, ziyan. s. zarar veren, zararlı, muzır. i. 1. isk. ikili. 2. (zarda) dü. 3. tenis beraberlik, berabere kalma. i., ekon. devalüasyon, de ğer düşürümü. f., ekon. devalüe etmek, de ğerini düşürmek. f. 1. harap etmek, mahvetmek, viraneye çevirmek. 2. peri şan etmek. i. 1. harap etme, mahvetme; harap olma, mahvolma. 2. peri şan olma. 3. ım, zarar. y ştirmek; gelişmek: He is working hard to develop his Italian. f.ık 1. geli

İtalyancas ını geli ştirmek için çok çalışıyor. develop an idea bir fikri olan. s. gelişmekte gelişmekte olan ülke.
i. 1. geliştirme; gelişme, gelişim. 2. genişletme; genişleme. 3. (âdet) edinme. i. olaylar.4. (f ırtına, basınç alanı v.b.) oluşma, oluşum. 5. kalkınma, f. sapmak, ayr ılmak. i. sapma, ayr ılma. i. 1. alet; ayg ıt. 2. plan, yol, yöntem. 3. hile, oyun. 4. arma, ongun. i. şeytan, iblis.

devil´s advocate devilish devil-may-care devilment devious devise devoid devolve devote devoted devotee devotion devotional devotions devour devout dew dewdrop dewy dexterity dexterous dextrous diabetes diabetic diabolic diabolical diagnose diagnosis diagonal diagram dial dial direct to dial tone dialect dialectics dialing tone dialog dialogue dialysis diameter diametrically diametrically opposite diamond diamond cutter diamond jubilee diaper diaphragm

tartışma olsun diye zayıf tarafı savunan kimse. s. şeytanca, şeytan gibi. s. kimseye ald ırmayan, pervasız. i. muzırlık, yaramazlık. s. 1. dola şık, dolambaçlı. 2. sinsi, hilekâr. 3. hileli. f. tasarlamak, planlamak, düzenlemek, tertiplemek. s. of -den yoksun, -den mahrum. f. on -e geçmek, -e kalmak, -e devrolmak. f. to -e adamak, -e vakfetmek; -e ay ırmak, -e hasretmek: He has devoted ın himself serving poor. Kendini yoksullar -e içten ba ğlı. 2. -e düşkün; -i hizmetine seven. adadı. He s. (to) 1.to -e sad ık, the i. 1. düşkün, meraklı, tutkun. 2. dinine çok bağlı olan kimse, zahit. i. 1. sadakat, içten ba ğlılık. 2. adama, vakfetme; hasretme. s. ibadete özgü, ibadetle ilgili. i. k ısa bir ibadet. i. ibadet. f. 1. (yeme ği) silip süpürmek, bir çırpıda yiyip bitirmek; (avı) parçalayıp yutmak. 2. bir solukta okumak. 3. (bir (birini) yiyip bitirmek. 4. s. 1. dindar, dini bütün, mütedeyyin. 2.duygu) samimi, içten, yürekten. i. çiy, şebnem. i. çiy damlas ı. s. üzerine çiy dü şmüş, çiyle kaplı. i. el çabuklu ğu, beceri, ustalık. s. eli çabuk, eli uz, usta. s., bak. dexterous. i., tıb. şeker hastalığı, diyabet. s., tıb. diyabetik. i., tıb. şeker hastası. s. şeytani, şeytanca. s., bak. diabolic. f. teşhis etmek, tanılamak. i. teşhis, tanı. s. köşegenel. i. köşegen, diyagonal. i. 1. diyagram, grafik. 2. plan, şema. f. diyagram ile göstermek; ını çizmek. diyagram i. 1. kadran. 2. (saatte) mine, kadran. f. (--ed/--led, --ing/--ling) (telefon ını) çevirmek. numaras -i direkt aramak. (telefonda) çevir sesi. i. diyalekt, lehçe, a ğız. i. eytişim, diyalektik. İng. (telefonda) çevir sesi. i. diyalog. i., İng., bak. dialog. çoğ. di.al.y.ses (dayäl´ısiz) i., tıb. diyaliz. i. çap, kutur. z. 1. çap boyunca. 2. tamamen. taban tabana zıt. i. 1. elmas. 2. baklava biçimi. 3. isk. karo. 4. beysbol iç alan; oyun alan ı. elmastıraş. altm ışıncı veya yetmiş beşinci yıldönümü. i. çocuk bezi. f. çocuk bezini sarmak/de ğiştirmek. i. 1. anat. diyafram kas ı, diyafram. 2. zar, böleç. 3. diyafram.

diarrhea diary dice dicebox dicker dictate dictation dictator dictatorial dictatorship diction dictionary dictum did Did she hurt herself? Did you ever? Did your ears burn? didactic didn`t die die die away die down die of boredom die off die out diehard diet dietician dietitian differ difference difference of opinion different differential differentiate differently difficult difficulty diffidence diffident diffraction diffuse diffuse diffusion dig dig down

i. ishal, sürgün. i. 1. günce, günlük. 2. hat ıra defteri. i., çoğ. oyun zarları. f. 1. küp şeklinde doğramak. 2. zar atmak. i. zar atma kab ı. f. (with) (ile) pazarlık etmek. f. 1. dikte etmek, yazd ırmak. 2. emretmek. 3. zorla kabul ettirmek. 4. gerektirmek. 5. belirlemek. i. 1. dikte. 2. emir. i. diktatör. s. diktatörce, amirane. i. diktatörlük. i. 1. diksiyon, söyleyim. 2. sözcük seçimi, sözcükleri kullanma şekli. i. sözlük, lügat. çoğ. dic.ta (dîk´tı)/--s (dîk´tımz) i. 1. otoriter hüküm/söz. 2. özdeyiş, atasözü. 3. huk. mütalaa. f., bak. do. Bir yerini mi incitti? k. dili Allah Allah! Kulaklarınız çınladı mı? s. didaktik. k ıs. did not. f. (--d, dy.ing) 1. ölmek, vefat etmek. 2. (makine) birdenbire durmak, stop ş) sönmek. canoyun atmak, etmek. p, (ate matris. 2. (çoğ. 4. dice) zarçok ı. istemek: Altan is dying to i. 1. kalı3. (gürültü) yava ş yavaş kesilmek, (ses) azalmak. (rüzgâr/f ırtına/yağmur) hafiflemek; (ateş/yangın) sönmeye yüz tutmak; (alev) azalmak. dan patlamak. sıkıntı birer birer ölmek. yok olmak, ortadan kalkmak. i. inatla tutuculu ğunu sürdüren kimse. i. 1. diyet, rejim, perhiz. 2. beslenme biçimi. 3. yiyecek. f. perhiz yapmak, rejim yapmak. i., bak. dietitian. i. diyet uzman ı, diyetisyen. f. 1. from -den ba şka olmak, -e benzememek, -den farklı olmak, -den ılmak. 2.fark. with 2. ileanla aynş ı mazl fikirde ayr ık.olmamak. i. 1. ayrılık, fikir ayrılığı. s. 1. (from) farklı, başka, ayrı. 2. çeşitli, değişik. i. diferansiyel. f. 1. ayırmak, ayırt etmek. 2. farklılaşmak, farklı olmak. z. başka şekilde, başka türlü. s. 1. güç, zor. 2. geçimsiz. i. 1. güçlük, zorluk. 2. s ıkıntı, problem. make difficulties zorluk çıkarmak. i. çekinme, utangaçlık, çekingenlik. s. çekingen, utangaç, s ıkılgan. i., fiz. k ırınım, difraksiyon. s. 1. fiz. da ğınık, yayınık, difüzyona uğramış. 2. zaman zaman konu dışına meseleyi uzun uzad ıya anlatan. ç yay ılmak, dağılmak. f.ıkarak yaymak, da ğıtmak; i., fiz. yayınma, yayınım, difüzyon. f. (dug, --ging) 1. kazmak, bellemek. 2. kaz ı yapmak. 3. dürtmek. 4. argo enmek, hoşlanmak. 5.sökülmek, argo -den kendi anlamak. i. 1. be ını(arkeolojik) ödemek. kazı. 2. k. ğ dili elini cebine atmak, paras

dig in dig one´s heels in dig out dig up digest digest digestion digestive digestive troubles digit digital digital computer digital computer dignified dignify dignitary dignity digress digression dike dilapidate dilapidated dilapidation dilate dilatory dilemma dilettante diligence diligent diligently dill dillydally dilute diluted dim dime dimension diminish diminishing returns diminutive dimmer dimple dimwit din dine dine out diner

1. ask. siper kazmak, avc ı çukuru kazmak. 2. (bir şeyi) kürekle toprağa ıştırmak. 3. k. dili yemek yemeye ba şlamak, yumulmak: Dig in! Haydi kar k. dili inat edip hiç yapmamaya karar vermek. 1. arayıp çıkarmak. 2. (gömülmüş birini/bir şeyi) kürekleyerek çıkarmak. kazıp çıkarmak. i. 1. özet. 2. derleme. f. 1. sindirmek, hazmetmek; sindirilmek. 2. özümlemek, özümsemek: I´ve read the poem, but I haven´t yet digested it. Şiiri okudum fakat henüz i. sindirim, hazım. s. 1. sindirime ait, sindirim. 2. sindirimi kolayla ştıran. i. sindirimi ştıbozuklu ran ilaç.ğu, hazımsızlık. kolayla sindirim i. 1. parmak. 2. s ıfırdan dokuza kadar tamsayıların her biri, rakam. s. dijital, sayısal. dijital bilgisayar. dijital bilgisayar. s. ağırbaşlı. f. 1. onurland ırmak, şeref vermek. 2. büyütmek, yüceltmek. i. rütbe/mevki sahibi, kodaman. i. 1. itibar, sayg ınlık. 2. vakar, asalet. f. konu d ışına çıkmak, konudan ayrılmak. i. 1. konudan ayr ılma. 2. konu dışı söz, arasöz. i. 1. hendek, suyolu, ark, kanal. 2. set, bent. 3. argo lezbiyen, sevici. f. harap etmek, tahrip etmek; harap olmak. s. harap, köhne, yıkık dökük, yıkkın, viran. i. harap olma. f. genişletmek, büyütmek; genişlemek, büyümek. s. 1. işi ağırdan alan, geciktiren. 2. ağır, yavaş. i. 1. man. ikilem, dilemma. 2. güç durum, ç ıkmaz, açmaz. i. hevesli, heveskâr, amatör. i. özenle ve sebat ederek çal ışma. s. özenle ve sebat ederek çal ışan (kimse); özenle ve sebat edilerek ılan (iş ). sebat ederek. yap z. özenle ve i., bot. dereotu, yabant ırak, Anethum graveolens. f., k. dili oyalanmak; karars ızlık yüzünden vakit kaybetmek; ıvır zıvırla vakit kaybetmek. ırmak, su katmak; hafifletmek. f. suland s. suland ırılmış, su katılmış. s. (--mer, --mest) 1. lo ş, donuk, sönük. 2. belirsiz. 3. bulanık. f. (--med, -ming) 1. ( ışığı) azaltmak; (ışık) azalmak. 2. söndürmek, azaltmak; i. on sent. i. 1. boyut. 2. ço ğ. ebat, boyutlar. f. azaltmak, eksiltmek, küçültmek; azalmak, eksilmek. ekon. azalan verim. s. küçücük, ufac ık, minicik. i., dilb. 1. küçültme. 2. küçültme eki. i., elek. dimmer, azalt ıcı. i. gamze. i., k. dili aptal, budala, al ık. i. gürültü, patırtı. f. 1. günün esas yeme ğini yemek. 2. akşam yemeği yemek. 3. ziyafet ğe davet etmek, yemek vermek. yemeyemek. yemek dining car vagonvermek. restoran. dining hall yemek dışarıda 4. ı . salonu. dining room yemek odas i. 1. yemek yiyen kimse. 2. vagon restoran. 3. vagon restorana benzer lokanta.

dingy dinner dinner jacket dinner party dinner service/set dinner table dinnertime dinnerware dinosaur dint dip dip into a book diphtheria diphthong diploma diplomacy diplomat diplomatic diplomatic corps diplomatic immunity diplomatic relations diplomatic service diplomatically dipper dipstick dire direct direct direct call direct current direct current direct dialing direct object direct object direct tax direction directions directive directly director directory dirge dirt dirt cheap dirt cheap dirt poor dirt road

s. 1. rengi atm ış, kirli. 2. karanlık, sönük. i. 1. günün esas yeme ği. 2. akşam yemeği. 3. ziyafet. smokin. yemekli davet. sofra tak ımı, yemek takımı. sofra. i. yemek vakti. i. yemek tak ımı. i. dinozor. i. f. (--ped, --ping) 1. bat ırmak, daldırmak, banmak; batmak, dalmak. 2. şağı ya do ğru meyletmek. i. 1. dalma, batma. 2. ani iniş, çukur. a ı gözden geçirmek. bir kitab i., tıb. difteri, kuşpalazı. i. ikili ünlü, diftong. i. diploma. i. 1. diplomasi. 2. ba şkalarıyla ilişkide ustalık. i. 1. diplomat. 2. ilişkilerinde ustalık gösteren kimse, diplomat. s. 1. diplomatik. 2. ba şkalarıyla ilişkide usta. kordiplomatik. diplomatik dokunulmazlık. diplomatik ilişkiler. dışişleri memurluğu, hariciyecilik. z. diplomatça, diplomatik bir şekilde. i. kepçe. i., oto. ya ğ çubuğu. s. 1. korkunç, deh şetli, müthiş. 2. acil. s. 1. direkt, do ğrudan, dolaysız. 2. açık, kesin. 3. toksözlü. z. doğrudan ğruya, doğruca, direkt. do f. 1. yönetmek, idare etmek. 2. yöneltmek, çevirmek, do ğrultmak: The astronomer directed telescope toward the Milky Way. Astronom şma. otomatik/direkt konuhis elek. do ğru akım. doğru akım. direkt arama. dilb. nesne, dolays ız tümleç, düz tümleç. dilb. nesne. dolaysız vergi. i. 1. yön, istikamet, taraf. 2. yönetim, idare. i. 1. talimat. 2. kullanma talimat ı. i. direktif, yönerge, talimat. z. 1. doğrudan, doğrudan doğruya. 2. hemen. i. 1. yönetici, müdür, direktör. 2. yönetmen, rejisör. i. 1. rehber. 2. bilg. rehber, dizin. i. ağıt, mersiye. i. kir, pislik; çamur; toz. k. dili çok ucuz, sudan ucuz. k. dili sudan ucuz, bedava. k. dili çok yoksul, çok fakir. toprak yol.

1. of -i do ğru bulmamak. 2. ret. Pek çok orman oldu. 1. f. afet bölgesi. felaket getiren. (para) harcamak. dökülmek: discharge cargo şaltmak. 1. yok olmak: Too many forests have disappeared. sahtekârlık. borç ödemek. f. sak ınca. dezavantaj. uymamak. (--red. ödeme. i. sakatlamak. afet. 3. görülebilir. s. onaylamama. kaybolmak. . 1. akmak. 1. felaket. f. mahzur. i. tatsız işler. 1. ümidi kırılmış. 2. çömez. silahs ızlanma. dağıtmak. k. çelişmek: The reports disagree on the cause konusunda çeli şiyor. 4.pipe boşalma. s. dökülme. 2. feci halde. bela. diskli tırmık makinesi. tediye de şarjetmek. i. yetersizlik. pis iş. sezmek. i. s. ıskartaya çıkarmak. mahzurlu. i. akThat ıtma. 3. 2. sakat. diskcokey. sak ıncalı. s. (para) da ğıtmak. anlamak. atmak. 1. i. 2. çıkarma. i. çekişme. insanı pisleten iş. dış arboru ı i. with -e of the accident. kirli. 2. s. karıştırmak. 3. akma. 2. ödenen para. (in) -e inanmamak. s. pis. elektrik akımını boşaltma. f. 2. 1. -i onaylamamak. uyuşmazlık. f. elverişsiz. 2. dağılmak. maluliyet. -i kınamak. dili 1. Ona kötü kötü baktı. hayal k ırıklığına uğramış. ayırt etmek. anla şmazlık. 2. 1. f. boşalma.dirty dirty look dirty work disability disable disabled disabuse disadvantage disadvantageous disagree disagreeable disagreement disappear disappearance disappoint disappointed disappointment disapproval disapprove disarm disarmament disarrange disarray disaster disaster area disastrous disastrously disavow disavowal disband disbar disbelief disbelieve disburse disbursement disc disc harrow disc jockey discard discern discernible discerning discernment discharge discharge discharge/pay a debt disciple s. f. zarar. hayal k ırıklığı. akıtmak. f. feci. seziş. mürit. reddetmek. f. i. yok yok olma. 1. farkedilebilir. huysuz. inanmayış. into the river. anlayışlı. ortadan kaybolmak: My pen has i. silahs ızlandırmak. elek. s. karışıklık. 1. boşaltmak. O yükü bo şaltma. görmek. uyuşmamak. hoşa gitmeyen. naho i. 1. tatsıın z. i. düzensizlik. --ring) huk. ters. bak. hile. hayal k ırıklığına uğratmak. pisletmek. ateş verme. (birini) (yanlış düşüncesinden) vazgeçirmek. kirletmek. f. f. f. k. çirkin. bo olma. f. diskaro. gözden kaybolmak. tan ımamak. sakatlık. dezavantajlı. (tarım makinelerinde) disk. doğru bulmama. kınama. inanmama. f. 1. f. iğrenç. i. gözden kaybolma. i. i. yıkım. anlayış. boşalmak. fark ına varmak. 2. dağıtmak. 2. 2. sert. 1. aksi. Raporlar kazan ş. zeki. is discharging sewage2. ortadan kaybolma. zararsız duruma getirmek. dili kötü bir bak ış: He gave her a dirty look. disk. f. düzenini bozmak. 3.nedeni 2. güvenini kazanmak. z. barodan ihraç etmek. f. ayırt etme. silahsızlanmak. havari. 1. 3. i.

diskotek. ciddi ve ayr ıntılı bir şekilde konuşmak/yazmak. ciddi ve ayr ıntılı bir konuşma/yazı. i. f. 1. huzursuzluk. farkl s. ayrım. 1. 1. saygısızlık. 1. nezaketsiz. . i. 1. disiplinle ilgili. f. 1. soldurmak. s. 1.b. 1. aç ığa vurmak. 2. hor görme. şmazl ık. ifşa etmek: disclose a secret bir sırrı ifşa etmek. hoşnutsuz. 1. cesaretini k ırmak. s. tartışmak. i. 2. indirim yapmak. i. f. güvenini sarsmak. keşfetmek. i. ile ba ğlantısını kesmek. 3. disk atma. 2. aç i. 3.. akortsuz. (bono/senet) k ırmak.disciplinarian disciplinary discipline disclaim disclaimer disclose disclosure disco disco music discolor discolour discomfort disconcert disconnect disconsolate discontent discontented discontinue discord discordant discothèque discount discount discourage discouragement discourse discourse discourteous discourteously discourtesy discover discovery discredit discreet discrepancy discrete discretion discretionary discriminate discriminate against discriminating discrimination discus discus thrower discuss discussion disdain i. ağız sıkılığı. ortaya ıkarmak: Our have disclosed the aç ığ a çıkarma. 2. itaat. discolor. bak. ortaya çıkarmak. sıkıntı. fark. disiplin 3. kesmek. talim. ayırt etmek. -i ele almak.. ayrılık. ortaya ç ıkarinvestigations ılan şey. 1. 1. isteğe bağlı. anlaşmazlık. f. i. 3. (from) -den vazgeçirmek. etmek. ayırım. i. sert amir. 3. hevesini kırmak. f. tepeden bakma. cereyan. f. hesaptan düşmek.ci (dîs´ay) ço spor diskçi. f. görü şmek. yads yalanlamak. 2. 2. itibars ızlık.etmek. tenzilat. akortsuzluk. gözünü korkutmak. 1. --es (dîs´kıs ız)/dis. ihtiyari. sayg ısızca. zevk sahibi. avutulamaz. f. 2. s. gözden ıs ıüpheye kı. rahatsız etmek. s. söylev. i. 1. altüst etmek. ayrı tutmak. keşif. a ğz i. f. devam etmemek. disiplin yanl ısı. nutuk. meydana çıkarma. indirim. çok kederli. görüşme. 1. lekelemek. sağduyu. İng. 5. ayırım yapma. ş düşürmek. cesaretsizlik. tepeden bakmak. i. 2. hevesin k ırılması. durdurmak. 1.. ifşa. uyumsuz. ığa ç ıkarmak. yalanlama. mak. 2. 2. f. i. ıskonto etmek.. ayırt eden. muh. ayıran. tutarsızlık. bulgu. 1. beğeni. ayr i. -e karşı s. nezaketsizlik. sayg ısız. f. 2. disiplin. rahats ızlık. bulmak. boyun ımak. 2. i. ağzından çıkana dikkat eden. 2. 3. ayırt etme. s. farklılık. f. rengini bozmak. kabalık. ayırmak: He can´t discriminate good books from bad. itimatsızlık. s ıkıdüzen: military discipline askeri disiplin.e inkâr 2. kabaca. küçük görme. denli. ahenksiz. meydana çıkarmak. şüphe.. ayırım kitaplar ayırım yapmak. 2. f. takdir yetkisi. i. buluş. i. düzenini bozmak. ıskonto. dü tedbirli.. s. from -den ayırmak. 4. 2.ı. z. ğme. fark. sıkıntı vermek. f. 1. uyu ı. disk. çelişme. güzeli çirkinden ay ğ. 1. dili disko. i. i. titiz. k. zor beğenen. i. reddetmek. vazgeçmek. kabul etmemek. fark gözetme. fark gözetmek. 2. müz. (telefon. zevk. bilim dal ı. 1. yar ıda bırakmak. kaba.ç2. 2. -den söz etmek. f. 2. disiplin. tekzip tekzip. s. 1. hoşnutsuzluk.´ni) kesmek. disko müziği. s. uyuşmazlık. from elek. şürmek. güvensizlik. f. f. düzence. küçük görmek. spor 1. ırabilme yetisi. müz. itibardan düşürmek. şaşırtmak. İyi ı kötülerinden ayırt edemez. gaz v. tartışma. 3. cezaland ırma. 3. i. hor görmek.

bak.b. f. --ing/--ling) (saç. yüzkarası. hastalıklı. gözden dü şme. . bozunum. 2. rezalet. i. 1. i. bezdirmek. hasta. bulaşıklık. gözden dü şürmek. bölmek. dezenfektan. mikropsuzlandırmak.. rezil. itibardan şürmek. güvenilmez. f. f.. karmakar ık. 3. dishonor. aç ılmak. i. f. 1. 1. hevesini kırmak. sayr ı. s. serbest. f. 1.. ba ğlantısını kesmek. s. uyumsuzluk. parçalanma. i. f. parçalama. 2.. i. vermek. from -den kurtarmak. rezil etmek. sayrılık. tiksindirmek. s. tiksindirici. s. i. i. sahtekârlık. (seyyar) damlalık. tabak. karmakarışık. (--ed/--led. ba(askerleri) f. disk. 2. gözünü açma. bulaşık suyu. biçimini bozmak. teker. çözülmek.iğ brenç. disfavor. 1. 2. bir konuda hiçbir ç ıkarı olmayan ız. iğrendirmek. bulaşık makinesi. (bir şeyden/birinden) soğutmak. i. dü ızart ıcı. illet. giyim v. müz. i. canı sıkkın. spor. serbest ırakmak. caydırmak. saklamak: beggar. bilg. 2. bulaşık tası. 2. 1. utanç kaynağı. 1. s. i. tabak dolusu. bezginlik. i. 1. 2.. gözü açılma. ahenksizlik. gözünü açmak. s. mikroplardan ar ındırmak. ışığı kn etmek. dezenfekte etmek. karaya ç ıkarmak/çıkmak. savaş alanından çekmek. hayal k ırıklığına uğratmak. up tabağa koymak. anat. itibardan düşme.disdain to do s. bozunmak. out da ğıtmak. bulaşık damlalığı. fiz. f. i. çanak. İng. yansı z. gözden dü şme. iğrenme. hayal k ırıklığı. parçalanmak. 2.. 2. gözünü açmak. (kimse). 1. yalancılık. yalanc ı. utanç verici. gizlemek. b ğlantısız. s.. 1.. 1. f. şerefini lekelemek.. f. f. f. olarak k ılık değiştirmek: The king disguised himself as a ınmamak için dilenci kıınl lığı na 2. as . 1.t. s. cesaretini k ırmak. bozunma. 2. s. yüz k s. bula şıkçı. umudunu kırmak. parçalamak. sahtekâr. bölünmek. yemek. bir konuyla hiçbir ilgisi olmayan. 1. ıktırmak. girdi. f. i. açmak. bak. i. dürüst olmayan. 2. i. alçak. i. İng. yüzkaras ı. i. alçaklık. salıvermek. mirastan yoksunluk. f. biçimsizle ştirmek. çirkinleştirmek. dürüst olmayan. a ğırşak. tarafs i.´ni) darmada ğınık etmek. hoşnutsuz. f. f. bıkk ık.. 2. 1. darmada i. 2. i. i. s. mirastan yoksun b ırakmak. çözmek. Kral tan tiksinti. 1. ilgisini kesmek. f. fiz. kurs. hastalık. disdainful disease diseased disembark disenchant disenchantment disengage disengaged disentangle disfavor disfavour disfigure disgrace disgraceful disgruntled disguise disgust disgusting dish dish drainer/rack dish rack disharmony dishcloth dishearten dishevel disheveled dishful dishonest dishonesty dishonor dishonorable dishonour dishpan dishwasher dishwater disillusion disillusionment disincline disinfect disinfectant disinherit disinheritance disintegrate disintegration disinterested disk bir şey yapmaya tenezzül etmemek. 2. bulaşık bezi. f.

eşitsizlik. 2. bilg. 1. işten çıkarılma. 1. 1. (bağırıp çağırarak. dağıtma. diskcokey. i. (bir dinin etkili oldu ğu) ğıtmak. karıştırmak. mafsaldan çıkarmak. 5. bozmak. z. genelev. f.´nden) inmek/indirmek. (ilaç) hazırlamak. -i gereksiz k ılmak. i. eşyasını boşaltmak. Ba şbakan aklından i. perişan etmek. yansız. f. s. disk kazas ı. fark. 1. 2. hain. (hayvan. 2. 1. tarafs ızlıkla. 1. disorganize. i. s. hıyanet. parçalamak. uzuvlarını kesmek. İng. (--led. düzensizlik. huk. bak.disk brake disk crash disk drive disk jockey diskette dislike dislocate dislocation dislodge disloyal disloyalty dismal dismantle dismay dismember dismiss dismiss from one´s mind dismissal dismount disobedience disobedient disobediently disobey disorder disorderly disorderly conduct disorderly house disorganisation disorganise disorganization disorganize disorient disown disparage disparagement disparate disparity dispassionate dispassionately dispatch dispel dispensable dispensary dispensation dispense dispense with dispense with the need for disk freni. ihanet. kar ışıklık. f. ciddiye ı reddetme. f. i. bak. 3. 1. 1. apayrı. 1. tıb. bisiklet v. (kuraldışı bir şeyin yapılması için verilen) özel izin. (telgraf/faks) çekme. intizams ız. sadakatsiz. Karargâhtan bir mesaj ald ık. itaatsizlik. 3. tıb. asi. dehşet. 4. hastalık. i. verme. i. itaatsiz. vermek. 2. z. 1. kovmak. 2. vefas ızlık. 2. ho f. gidermek. of/for -i sevmeme. kötüleme. f. f. 2. altüst etmek. kargaşa. sökmek. -i sevmemek. düzensiz. 1. i. 2. sakin. i. s. f. disket. f. -e uymamak.. zorunlu olmayan. yadsımak. dönem. --ling) a da s. s. da -den vazgeçmek. f. tarafs ız.. sadakatsizlik. bilg.. görevden almak. itaatsizlik etmek. yerinden ç ıkarmak. defetmek. f. ba şkaldırma. 2. bilg. dispanser. parçalara ayırmak. 2.two members of her cabinet. ğıtmak. soğukkanlı. tanımamak. 1. (birinin) yolunu şaşırtmak. İng. almay f. mak. zihnini karıştırmak. görevden uzaklaştırmak: The Prime Minister çı karmak. evlatlıktan reddetmek. kederli. karmakar ışık etmek.1. i. i. uzuvlar ı bedenden ayırmak. sökmek. küçük dü şürme. -den şlanmama. 2.has düşdismissed ünmemek. işten çıkarmak. düzenini bozmak. kar ışıklık.. i.. 3. 2. . çıkık. -i dinlememek. ba ının huzurunu kaçıran davranış. disorganization. 1. düzensizlik. serinkanlı. gitmesine izin verme. -den ho şlanmamak. 3. f. yerinden atmak. s. ne şesiz. disk sürücü. 2. gönderme. kötülemek. i. 1. f. s. 2. vazgeçilebilir. 1. 2. 1. rapor: We have received dispatch from headquarters. baş huk. akl ından çıkarma. f. sevketme. i.b. kavga çıkararak) şkalar ıkalar nın huzurunu kaçıran. kasvetli. (davayı ) reddetme. altüst etmek. sönük. mesaj. dehşete düşürmek. vefas ız. f. 2. bozukluk. işten çıkarma. itaatsizce. küçük dü şürmek. i. farklı. yerinden ç ıkarmak.. -i ekarte etmek. -e itaat etmemek. 3.

aksini kan ıtlamak. i. 3. saygısızlık. s. rahats ız etmek. oransb f. spor diskalifiye etmek. f. satma. 2. yerle ştirmek. f. f. ziyan. 2. ald ırmamak. tabiat. f. -den ayrılmak. morali bozuk. saygısız. gerçeği gizlemek. bak ımsızlık. 2. i. 2. s. ıkarma. 2. tatminsizlik. hiçe sayma. i. saçmak. dağıtmak. sat4. to ile orantılı olmayan. 3. ırakmak. yerle ştirme. birliği bozan. sinirlendirmek. (ceza olma. 2. 1. yerinden ç ıkarmak. sergileme. göstermek. değişik. imha etme. adı kötüye çıkmış. s. bilg. ış d ışı b ı rakmak. 2. inceden inceye incelemek. boş vermek. i. görüntülemek. f. i. yerle ştirme. (ceza olarak) yetkisini elinden alma. ılış. i. cesareti k ırık. 2. ihtilaf. imha etmek. f. dağıtıcı. from 1. 1. 2. i. anlaşmazlık. 3. dağıtma aracı/makinesi. f. f. önemsememek.dispenser dispersal disperse dispirited displace display displease displeased displeasure disposable disposal disposal unit dispose dispose of disposition dispossess disproportionate disprove dispute disqualification disqualify disquiet disregard disrepair disreputable disrepute disrespect disrespectful disrobe disrupt disruption disruptive dissatisfaction dissatisfy dissect dissemble disseminate dissension dissent dissenter dissertation disservice dissident dissimilar dissimilarity dissimulate dissimulation i. resmi giysisini çıkarmak. (resmi giysisini) ç ıkarmak. gerçeği gizleme. huzursuzluk. (zaman. gösterme. with s. yerini almak. huk. 4. tartışmak. yerini değiştirmek. ald ırmazlık. 2. s. 1. elden ğütücü. aksama. elden çıelden karma. 1. 2. 1. memnun etmemek. hazırlamak. yaymak. hoşnutsuzluk. yoksun ız. dağıtma. dağılma. i. muhalif. yar endişe vermek. dağılmak. yaymak. ho şnutsuzluk. para v. parçalara ayırmak. i. canını sıkmak.ayr kabul etmeyi ı görü şte olan i. i. s. (toplantının) kesilmesine yol açmak. f. fiz. münakaşa etmek. ne şretmek. 1. (ışınları) ayırmak. mal ve mülküne el koymak. bölücü. i. s. evinden ç ıkarmak. bilg. s. 1. huzurunu kaçırmak. 1. yok etme. hürmetsizlik. farklı. çürütmek. kullanım. ış. i. i. zarar. münakaşa. i. ayrımlı. 4. karışıklığa/kargaşaya yol açan. yerleştirme düzeni. 2. spor diskalifiye etme. i. travay. 1. yarad ğı tma. gerçeği gizlemek. mizaç. tatmin edememek. tahliye etmek. 1. i. tez. ayrılık. ayrı görüşte olan kimse. 2. -den ayr ı görüşte olmak. da f. f. 2. gösteri ş. dağıtan kimse. 3. 1. diskalifiye f. 1. 2. hiçe saymak.t. soyunmak. görüntüleme. kullan ıldıktan sonra atılabilen. i. (gerçeği) gizlemek. s. 1. 1. f. memnuniyetsizlik. f. bozulmas ına yol açmak. muhalif. hoşnutsuz. 1. işleri aksatan. karşıt görüşlü. boş verme. . bir şeyden 2.üphe 1. çöp öç f. aksatmak. f. i. f. öfke. tasarruf. 2. 1.´ni) (belirli bir biçimde) harcamak. -i kabul etmemek. önemsememe. 2. huk. s. ho şnut etmemek. to -den farklı. f. i. ş. 3. be dissatisfied memnun olmamak. 2. i.b. endişe. altüst etmek. yok etmek. i. kabalık. aksatan. ayrı görüşte olan. kesilme. 1.satmak. (belirli bir düzene göre) yerle ştirmek. 1.kimse. tartışma. farklılık. verme. (gerçeği) gizlemek. doğruluğundan ş etmek. sergilemek. 2. olarak) yetkisini elinden almak.

eritmek. s. dağıtım. gerçek ından bozma. imbikten çekilmek. s. 3. ayrı.. 2. i. bulaşıcı bir köpek hastalığı. dikkatini etme. dam ıtık içki fabrikası. 1. güvensizlik. 1. uzak. 1. oyalay ıcı şdönmü ey. fark. badana. bak. başkalarına güvenmeyen. çözmek. itimat etmemek. 3. s. sefih. da ğıtmak. dağıtmak. endişelendirmek. huzurunu kaçırmak. sefahat. çılgına dönmüş. 1. 2. saptırmak. üzmek. 2. f. endişelendirmek. 4. ayırt etme. başka. dağıtıcı. s. f. 1. f. uzak yer. 2. biçimini (yüzünü) ırma. ırak (yer/zaman). güzide. seçkin. rahats ız etmek. 2. i. f. üzücü. sivrilmek. f. dağılım. uzaklık. çapkın. karıştırmak. f. 2. f. başka çarp anlam vermek. 1. badanalamak. dağılma. i. s. (with) dikkatini (-den dolay i. s. damıtılmış. 2. f. 2. resmiyet. 1. çarpıtmak. 1. tats ız. 3. kireç boya sürmek. s. kargaşa. 1. huzursuzluk. f. Beni meşgul s. uzak akraba. savcı. 2. oto. anlam ıtma. ac ıklı. feshetmek. i. 2. ayırt etmek. i. mesafe. from dissolute dissolve dissonance dissonant dissuade distance distant distant relative distaste distasteful distemper distemper distend distil distill distillation distilled distillery distinct distinction distinctive distinguish distinguish o. distinguished distort distortion distract distracted distraction distraught distress distressing distribute distribution distributor district district attorney distrust distrustful disturb disturbance disturbed f. akortsuz. şaşkına dönmüş. 1. hoşlanmama. (ruhen/aklen) dengesiz. endi ğı şey. dağılmak. dam ıtma. israf. ızlık. i. m ıntıka. -den vazgeçirmek. erimek. (yüzünü) çarp ıtmak. uzak. uyumsuz. açık. dikkatini başka yöne i. distill. nahoş. farklı. ba şka yöne çekmek. 3. üstünlük. ara. itimats ızlık. 1. kireç boya. üzüntü. i. i. 1. 1. yaymak. 2. 2. rahats s. 1. güvensiz. 2. 1. şişmek. geride ırakmak. with -den dolay ı deliye ş. i. 1. gerçek anlamından i. kolaylıkla ayırt edilebilen. 2.s. f. dam ıtmak. from -den cayd ırmak. 2. b s. dikkati da tan çekme. mesafe. son vermek. paye. beğenmeme.dissipate dissipated dissipation dissociate dissociate o. f. tehlikeli bir durum. 4. s. 4. endişe. çok endişeli. İng. zamanla kaybolmak. i. da ğı ı)tma. sapt f. ahenksiz. f. ac ı. israf etmek. f. yok olmak. altüst etmek. 3. 2. 1. 1. eğlence. soğuk. biçimini bozmak. uyumsuzluk. f. 1. sefih. çok ş eli. imbikten çekmek. hoşa gitmeyen. -den ayrılmak. mahalle. kendine özgü. 2. bayi. s. 2. ahlaks ız. zor bir durum. şişirmek. i. i. distribütör. sivrilmi ş. israf edilmiş. ahenksizlik. i.s. itimatsız. güvenmemek.. ayırmak. belli. farklı. çarpıtma. dağıtmak. dam ıtık. 2. dikkatini dağıtmak: Don´t distract me. 3. i. . dağıtma. s. (by) (-den dolayı) dikkati dağılmış. dağıtılmış. bölge. ayırmak. karışıklık. s. mesafeli (kimse).

ay şanmayr ış erkek. 1. eğlence. among -e da ğıtmak. boşanma. s. dikkati başka yöne çeken şey. dalg f. pike yapmak. bölen. ayrılmak. davranmak. -e dağıtmak. yapmak. pergel. tanrıça. becermek. (--d/dove. tamamlamak. f. i. şaşırtmaca.b. bölünme. dörde bölmek. çeşit çeşit. ilahiyat. i. eğlendirmek.. ba şa çıkmak. bo i. denden işareti. ıç. ark. bölme işareti.´ne) zarar vermek. -i ortadan kald ırmak. kâr payı. s. 3. 4. boşamak. sersemletici. bölünmek. 2. farklılık. -i ortadan kaldırmak. (did. s. --ne) 1. k. dalmak. baş döndürücü. k ıs. dal ış. f. bölüm. bölünmü ş. divergence. Hrist. ilahe. ıltmaca. i. ayrılma. dikkatini ba şka yöne çekmek. 2. pike. 2. 1. bölüm. dikkatini dağıtmak. i. 1. ilahiyat fakültesi. i. i. 8. bak. farklı. 1. tanrı. dört k ısma ayırmak. ilahi. s. k ısım. 1. taksim etmek. i. ülkeye v. mat. çevirmek. yetmek. 7. ılmak. f.4. 2. rmak. oyalayıcı şey. 2. büyük meclis. of ı -den yoksun b ırakmak. departman. 2. 1. 1. boşanmış kadın. ayrılık. şaşkın. 1. s. kanal. 2. başarmak. bitirmek. (bir kimseye. dili batakhane. 1. baş dönmesi. Tanrıbilim. 9. 1. ilahilik. i. etmek. s. birbirinden uzaklaşmak. divan. başı dönen. bölünebilir. --d) f. 3. suya dalmak. f. sersemlik. bölünen. uzaklaşma. deoxyribonucleic acid DNA. i. kehanette bulunmak. tanrısal. i. ayrılık. i. ilah. 2. ırmak. hissetmek. 1. 1. implantasyon yapmak. 4. 2. . ayrı. gözü kararmış. İng. tramplen.disunity disuse ditch ditto divan dive diver diverge divergence divergency divergent diverse diversify diversion diversionary diversity divert divest divide divide down the middle divide into quarters divide up among divided dividend dividers divine divinity divinity school divisible division division of labor division sign divisive divisor divorce divorcé divorcée divulge dizziness dizzy DNA do do a food justice do an implant do away with do badly do disservice to i. taksim. 3. çeşitli. sersem. f. 2. s. hav. 3. teoloji. i. ikiye bölmek. ifşa etmek. 2. sapt f. 2. yan ka yöne çeken. mat. dikkati ba ş i. işbölümü. ırlamak. i. bölücü. bölme. kullanılmazlık. i. çeşitlilik. 5. 2. ayrılma. boşama. açığa vurmak. bir yemeğin hakk tıb. i. 3. hendek. papaz. s. 1. -i öldürmek. f. oyalamak. çeşitlendirmek. seksiyon. -i yok etmek. i. boşanmak. kullanılmama. i. bölmek. 1.. sezmek. divan. durumu kötü olmak. mat. mat. 1. 2. farklı. 2. 2. 6. hav. bölme. 3. sedir. f. haz ından gelmek. tanrısallık. kopukluk. varyant (yol). diving board atlama tahtas ı. saptırma.. i. denden. 3. i. şiir divan.

biri/bir şey olmadan idare etmek/yapmak: Can you do without meat? Et yemeden yapabilir misin? If you have the money to buy a parrot. elinden geleni yapmak. dili birine kötülük etmek. Dün geceki konserde her zamanki performans ını k. 2. a dirt do s. 2. i.t. birini çok iyi a ğırlamak. huk. elinden geleni yapmak./s. to (bir şeyi) gerektiği gibi yapmak: Thatperformans painting doesn´t do justice the valley´s beauty. birine gurur vermek. 3. elinden geleni yapmak. Piyanoyu duyarak yapmak. suç/günah i şlemek. -i yapmak: What have you done with my book? Kitab ımı ne yaptın? 2.s. O tablo ı göstermek: Heto didn´t do himself justice in the her zamanki concert last night. havuza çekmek. 1. argo öldürmek. saçlarını düzeltmek. gemi havuzu. bir şeyi gizlice yapmak. with feeling do the cleaning do the washing-up do violence to do well do with do without do wrong do yeoman service Do you have any practical experience? do/go without do/go without s. alışverişini yapmak. onarmak. r ıhtım. k. do s. proud do s. 2. k. dili marifetini göstermek. dili ba şkalarına pek aldırış etmeden kendi seçtiği bir yolda gitmek. iskele. f. yeni baştan yapmak. i. 2. f. çok don´t iyi gelmek.s. temizlik İng.t. 2. birine hakça davranmak.ıht tersane.t.t. birinden gizli yapmak.o. birinin haberi olmadan bir şey yapmak. adil bir şekilde davranmak. doktor. an injustice do s. the hard way do s. (with) (yeme doktora. unbeknown to s. f.o. çok yard ım etmek. çok yardımı dokunmak. dili (birine) çok yaramak. justice do o. bir günah ı bağışlatmak için papazın önerdiği kefareti yerine getirmek. çalıyor. görevini yerine getirmek.o.o. (bir şey katarak) vermek. yumu şak başlı.o. birine kalle şlik etmek. k. -siz idare kötülük etmek/yapmak. havuza girmek. . 1. doktora sahibi. a favor do s. havuz. dili 1. tedavi etmek. ğe)etmek. Hiç tecrübeniz var m ı? onsuz yapabilmek. adalet dağıtmak.o.o. birinin hakk ını vermek. saçını yapmak. durumu iyi olmak.t. sanık yeri. k. tamir 3. s. behind one´s back do s. birine bir iyilik etmek/yapmak. 1. (kötü birtat amaçla) de ğiştirmek. tabip. 2. (daha kolay bir çözüm varken) bir şeyi zor bir şekilde yapmak. bir şeyi duyarak yapmak: He plays the piano with feeling. ş etmek: What are we going to do with you? Seninle nasıl baş (biriyle) baetmek. dili birine kahpelik etmek. 1. dili süslenmek. k. doktor. 1. up do one´s best do one´s best do one´s damnedest do one´s duty do one´s hair do one´s own thing do one´s shopping do one´s stuff do one´s utmost do over again do penance do s. dok. good do s. süslenip püslenmek.do honor to do in do justice do o. r i. kesmek.o. k. bulaşık/bulaşıkları yıkamak. birine iyi gelmek. -e şeref kazandırmak. halim selim. 1. dirt do s.o. uysal. do/work wonders for docile dock dock dockyard doctor doctor up doctor´s degree -i şereflendirmek. elinden geleni yapmak. 2. in secret do s. hekim. ıma yanaşmak. 1. birine haks ızlık etmek.t. -i bozmak. (ücretten) kesmek. justice do s. (kuyru ğunu) kısaltmak.

evcimen. i. ac ılı. 2. dili havhav. k ıran kırana rekabet. i. kubbeli. budala. bak. out dağı tmak. ahmak. s. i. yapmaya cesareti var m ı? k ıs. mankafa. i. kurnazl an v. f. yurtiçi. kıran kırana rekabet edilen. s. up doll s. 1. 2. f. bilgi alanı. aile içi. (bir iste ğin üstüne düşerek) (birini) rahat bırakmamak. dili yavru köpek. iki tekerlekli yük ta şıyıcısı. up dollar dolly dolphin dolt domain dome domed domestic domestic animal domestic animal domestic flight i. dolar. ç. bir yana kaçmak. do fiilinin geniş zamandaki üçüncü şahıs tekil şekli: He does good work.doctorate doctrine document documental documentary documentary film documentation dodge doe does Does he dare do it? doesn`t dog dog dog collar dog-ear dog-eared dog-eat-dog dogged doggie doggy dogma dogmatic dogmatism dog-tired doily doings do-it-yourself do-it-yourself store do-it-yourselfer doldrums dole doleful doll doll o. kubbe. i. kaçamak atlatmak. i. 2. s. 1. doktora. belgesel. tamir/yap ı işlerini kendi başına yapmak isteyenlere göre malzeme ve alet ılan dükkân. işsizlik s. tav birşyana kaçma. köpek f. birini süsleyip püslemek. i. dantel/işlemeli altlık. i. does not. ho şaf gibi. doggy. 2. nüfuz bölgesi. yunusbalığı. dili köpek. it. --ging) 1. 3. evcil. belgesel. dokümanter film.. tic. inak. k. i. direngen. hayvanlar ın dişisi. belgeleme. sayfa kö şeleri kıvrık/buruşuk. k. oyuncak bebek.o. 3. (--ged. i. iç. evcil hayvan. 3. süslenip püslenmek. 1. s.. s. 2. i. aile ile ilgili. f. tamir/yap i. s. İO yi iiş şiyapar. belgesel. 2. i. 3. bir yana kaç ıp -den kurtulmak. dogma. s. doktrin. i. i. dogmatik. giyinip ku şanmak. kesatlık. kederli. . 1. belge. 1. hizmetçi. (kötütasmas bir şey) ı. ehli hayvan.. evcil hayvan. birinin kendi ba şına yapabileceği/monte edebileceği (şey). işler. s. 1.b. den. sayfa kö şelerini kıvırmak/buruşturmak. s. inakç ılık. nüfuz alan ı. i. O benim alan ım dışında. doküman. 2. i. köpek. dogmatizm. i. keçi. öğreti. i. hüzünlü. tekerlekli kriko. rüzgârl yard ımıı . f. dokümanter.peşini bırakmamak. belgesel film. k. inaksal. durgunluk.. yunus. 2. i. i. i. inatç ı. bebek. çoğ. f. kukla. 1.s. dili çok yorgun. yurtiçi uçu ş. ev ile ilgili. geyik. i. okyanusların ekvator dolaylarındaki durgun veya az ık ısımlar eş leksel durgunluk alanı. i. ilgi alanı: It´s not in my domain. sat ı işlerini kendi yapan kimse. i. dik kafalı. kurnazlıkla/hileyle ıkla/hileyle atlatma. f. belgelemek. 4. 3. bitkin. dokümanter. s.

otoriter. verici. mesken. Don´t stand out there in the wet! Don´t trouble yourself. hâkimiyet.men (dor´men. k ıs. hükmeden. paspas. Zahmet etmeyin! Bahşiş atın dişine bakılmaz. iç ticaret. dor´m ın) i. Don´t move a muscle! Don´t overestimate his abilities. bak. i. kapı. do. k ıyamet günü. i. Dominik Cumhuriyeti vatanda i. ev ev dola şarak satış yapan satıcı. 1. tıb. iç politika. i. 1. k. Dominik. Orada ya ğmurun altında durma! Zahmet etmeyin. bitmiş. egemen. s. egemen olmak. s.. 1. f. i. ba şat. çoğ. ba şatlık. egemenlik. iç pazar. tamamlanm ış. Don´t you have any manners? donate donation done done in done through done to a turn done to a turn Done! donkey donor doom doomsday door door salesman door service doorbell doorkeeper doorknob doorman doormat doorstep iç hatlar. i. Don´t push your luck. f. eşik. kapıcı. 2. hâkimiyet. 2. 1. i. kapı zili. (talihin belirlediği) kötü son. k ıvamında pişmiş. Dominikli. konut. hibe etmek. bitkin. yerli sanayi. s. s. tam karar ında pişmiş. Bir şey değil. hibe. i. f. bağışçı. Kıpırdama!/Kımıldama! Yeteneklerini abartma. Don´t mention it. i. iyi pişmiş. do not. i. dominant. i. domino oyunu. Tamam!/Oldu!/Kabul! i. üstünlük. (bir yere) hâkim olmak. 2. 2. dili çok yorgun. i. Dominik Cumhuriyeti´ne özgü. bağışlama. i. 2. eşek. 1. 2. 1. hâkimiyet. hükmetme.domestic flights domestic industries domestic market domestic politics domestic trade domesticate domicile dominance dominant dominate domination domineer domineering Dominican dominion dominoes don`t Don´t bother! Don´t look a gift horse in the mouth. hâkim. bağışlamak./Şansını zorlama. Sende hiç terbiye yok mu? f. dominyon. i. doorman. Dominikli. tepeden bakmak./Zahmete girmeyin. hâkim durumda olmak. i. 1. kapıdan kapıya servis. şı. despotça hükmetmek. korkunç son. i. bak. 2. iyi pişmiş (et). 1. ikametgâh. evcille ştirmek. f./Estağfurullah. hâkim olmak.. door. biyol. kapı tokmağı. f. . Şansına fazla güvenme. egemenlik. biyol. bağış. hükmetmek. 2.

ranza. (--ted. 1. s. uyu şturucu etkisinde. öğrenci yurdu. nokta. nokta. çift camlı. bilg. iğneli kompliman. s. argo sözünden dönerek aldatmak. ikiye katlamak. puan. fare dü ğmesine iki kez basmak. 1. iki büklüm etmek. narkotik. 2. f.doorstop door-to-door doorway dope dopey dorm dormant dormer dormer window dormitory dosage dose dossier dot dot the i´s and cross the t´s dotage dotard dote dotted line double double double back double bed double boiler double boiler double chin double density double entry double feature double for double header double jeopardy double pneumonia double room double standard double up double-breasted double-check double-click double-cross double-dealer double-decker double-density double-edged double-edged compliment double-faced double-glazed i. çifte kontrol yapmak.. dili yatakhane. s. i. Gerdan ı çıkmaya şlad ı. eğilmek. bilg. kruvaze f. 3. dili en ufak ayr ıntıların üzerinde titizlikle durmak. bunamak. uykuda. k. ayn ı suç için ikinci defa yargılanma. 1. i. ko ğuş. (otelde) çift yataklı oda. ikircil ba bilg. 2. yatakhane. misli yapmak. s. çift kay iki film birden. ikiz: Ayşe so resembles her annesine o kadar benziyor ki mother that she could beiki her double. doland ırıcı. kaz ık atmak. aynı yoldan iki kişilik karyola/yatak. 2. 1. argo kazık atma. ikiyüzlü. yo ğunluk. (insanda) gerdan: She´s developing a double chin. çifte söz. with ile aynı odayı şmak. kapı aralığı. .(ceket). i. iki katlı tencere. spor üst üste yap ılan iki karşılaşma. on/upon -in üstüne titremek. geri dönmek. s. iki taraflı zatürree. -in dublörlü ğünü yapmak. benmari. evrak dosyas ı. iki misli olmak. i. 1. iki kat. 2. dozaj. 2. s.. i. --ting) noktalamak. f. bunak. 1. bunaklık. ev ev dola şarak yapılan. 1. f. aynı. ahmak. i. 1. 2. 1. double entendre iki tarafa çekilebilecek söz. k.. çift. i. hem lehte hem aleyhte olan. 2. i. iki yüzlü. çatı penceresi. benek. -e çok dü şkün olmak. payla s. 1. kapıdan kapıya. iki tarafl ı (kumaş). 2. kapı tamponu. i.. i. makine ya ğı. argo bilgi. 1. uyu şuk. i. bir belgenin imza yeri. 1. benzer. iki kat çarpmak. cansız. e ş. f. ıt sistemi. sahtekâr. 2. argo s. benmari. i.. çifte yo ğunluklu. muh. budala. Ay şe ına çıkarmak. 4. i. i. uyuşturucu madde. 3. iki büklüm olmak. i. doz. giriş. 2. 2. tekrar kontrol etmek. çifte standart. lastikli söz. 2. argo budala.. huk. iki katlı otobüs. iki misli. iki taraf ı keskin. iki ile f.

f. kesinlikle. hamur. 1. 2. s. hızlı yürüyüş. rüzgârla birlikte. çöküş. hayatta yenilgiye perişan kılıklı. şüpheli durum. kata. çok çabuk.! downcast downfall downgrade downhearted downhill download download downpour downright downstairs downstream down-to-earth downtown downtrod downtrodden downward downwards downwind dowry çift camlı pencere. z. tenis çiftler. z. sözünü esirgemeyen. f. dediklerinden s. gerçekle ştirilebilir. edat -in aşağısında: down nğa şağı s. alt katta z. ezilmiş. morali bozuk. beyaz güvercin. 1. bak. 1. şüpheli. ak ınt s. bahts ız. morali bozuk. kuşku duyan. sava ş aleyhtarı. aşağıya. hızlı yürümek. f. pejmürde. s. pol. z. argo para.double-glazed window double-quick doubles double-space doubt doubt s. güneye doğru.. s.. kuşku. s. a ğaç çivi. i. downward. haksızlığa uğramış. ış aş a ğı kat. f. karanl ık. şırınga. s..´s word doubtful doubtless douche dough doughnut doughy dour dove dove dowel down down down and out down at the heel down at the heels down in the mouth down in the mouth/dumps down on his luck down on one´s luck down payment down to the wire Down with . üzgün. 2. karamsar. aşağıya yönelmiş. uyand şkusuz. s. uygulanabilir. (İnternet üzerinden bilgisayara program) yüklemek. yıkılış.. 2. aşağı. talihsiz. düpedüz: a downright insult düpedüz bir hakaret. 3. i. alçaltmak. aksi. çökme. 1. talihsiz. aşağıya. kuşku duymak. i. s. i. şüphe etmek: I doubt his integrity. muhakkak. k. 2. (daktiloda/bilgisayarda) çift aral ıkla yazmak. z. z. i. . büsbütün: He´s dürüst. drahoma. 1.. 1. 1. h ızlı. pey akçesi. inişli. barışçı.. şehrin merkezi. yokuş aşağı. geçme. kumru.ına doğru. 2.. Son ana kadar ıştılar. 2. 2. ağı. aç ık. cesareti k ırılmış. 1. ilk ödeme. alaşağı etmek. olan. kuşku ıran. alt1. z. 2. ak a ş ağı . 2. çeyiz. kuşkulanmak. 2. f. meyilli. i. düşüş. 1. aşağıda. z. aşağıya. ince ku ş tüyü. s. ters.. 2. downtrodden. i. aşağı katta. bak. tıb. s. i.! çal Kahrolsun s. hamur gibi. üzgün. i.o. i. 1. yağda kızarmış şekerli çörek. s. kaparo. kuşkulandıran. z. şırınga etmek. aşağı3. ğı i.. 3. herhalde. dive. f. asık yüzlü. Dürüstlüğünden kuşku şüphe etmek. sağanak. şbirinin üphelenmek. z. i. gerçekçi. alt kata. dili son ana kadar: They worked right down to the wire. çarşı. kuşkulu. şehrin merkezinde olan.. derecesini indirmek. . (yağmur) boşanma. ayaklar alt ında çiğnenmiş. çarşı tarafında. mang ır. rüzgâr yönüne. aş ıa a şdaki. tam. dili üzüntülü. hırpani. alt kat. çarşıya. aşağı indirmek. f. bilg. şüphesiz. indirmek. şüphe. 1. k. perişan bir durumda. haşin. barış ısı. 1. bak. katta. i. tamamen. belirsiz. ku i. hayal k ırıklığına uğramış. 1. bitkin. yonda. 1. aç ıksözlü. the mountain da ğıu ram ış bezgin. aşağıda. aşağı doğru. f. yanl f. kuşkulu. 2.

dramatik. draughts. f. k. akaçlama. drink. drenaj yapmak. oyun yazar ı. (sabit) damlalık. kasvetli. çekiş. 6. s.. askere almak. ayaklar ı geri geri gitmek. sürüklemek. tasar i. berabere biten oyun. büyük k ızböceği. 1. bak. ak ı3. eli boş dönmek. 1..duygular dramatik sanat şku veren. atık su borusu. hava almak. s. 5.. ı çizmek. çekme. 3. uzatmak. sürüklenmek. Drive. istemeyerek gitmek veya kabul etmek. f.men (dräfts´mîn) i. --ging) 1. k. cereyan. 2. çeken f. dili işi ağırdan almak. Doctor. süzmek. piyes. (--ged. suyunu çekmek. draft 3. 2. 3. yudum. kanalizasyon. İng. buldozer.. hafif uyku. lağım i. akaç. akmak. i. geride kalmak. taslak. tiyatro edebiyat ı. İng. ı özellik. uyuklama. 2. çekim. 2. bak. kendini çekmek. ılayan. dramatize etmek. f. i. 1. s ıkıcı. kumaşla örtmek. dramatize. 3. tüketmek. uyuklamak. f. 4. kurutmak. teknik ressam. 1.. cereyanlı. 3. uzayıp gitmek. kestirmek. resim. draftsman. dramatikco olaylar dizisi. 3. 1. 3. oyun. (drew. şekerleme. yusufçuk. İng. drape. çoğ. çizim. sürünmek. i. i. i. draft 2. drama.bir biçimde. He çekicilik. tiyatro ı. 2. s. ilgi şey/olay/kimse. poliçe. ğı) taramak. zorlayıcı. 3. 1. i. akaçlamak. kura. erkek ördek. 1.doze doze off dozen dozer Dr drab draft draft draft drafting drafting board draftsman drafty drag drag on drag one´s feet drag one´s heels drag out dragon dragonfly drain drainage drainboard draining board drainpipe drake drama dramatic dramatically dramatise dramatist dramatize drank drape drapery drastic draught draughtsman draw draw draw a bead on draw a blank draw a conclusion draw a parallel between draw ahead draw away draw back i. yavaş yavaş öne geçmek. 1. bula şı k damlal ığı . çekmek. hava ak ımı. i. f. (sabit) damlal İng.. 1. (piyangoda) bo ş çıkmak. 2. dö ı k. sert. bulaşık damlalığı. f. dram. dili dozer. oluk. (silah) çekme. zorunlu askerlik. müsveddesini haz i. san. 1. drafts. 2. piyes yazarı. dramatik f. --best) 1. 4. dili hiçbir cevap ba ıkarmak.. dramatik hale sokmak. his plate. -i kar şılaştırmak. 1. 2. ölü (renk). i. perde. .. süzülmek. ş emi. ödeme emri. s. geri çekilmek. örtü. tiyatro ile ilgili. şarısı zl ığa uğramak. tasla ğın ım. (topra sürmek. i. (su) çekmek. geri çekmek.. şiddetli.. sürüklemek. kalın perde. çekmek: drew the tray of food closer to beraberlik.ırlamak. dram. fıçıdan çekilen (bira). çizim tahtas ı. f. uyuklamak. i. i. ğı na do ğ ru çekti. çoğ. i. 3. çoğ. çek. suyunu tma. f. 2. dramatize etmek. kestirme. 1. ejder. draft 1. bitirmek. f. (piyangoda) çekiliş. i. uykuya dalmak. i. f. çekmek. 2. dramatik. boşaltma. başarısız olmak. 4. bak. tasarlamak. ak ıtmak. k ıs. şekerleme yapmak. i. sürükleme. düzine. gen.men (dräfts´mîn) i. soğuk hava akımı olan. çekme. dili sonuç alamamak. drama. drenaj. çekme. sürümek. dramatik durum. suna. Yemek tepsisini taba -e nişan almak. i. 2. ejderha. çekilmek. s. kamç z. s.teknik müsvedde. dram. oyunla ştırmak. k. soba borusunun çekmesi. güz. çarp ıcı biçimde. (--ber. k. sonuç ç -i benzetmek. 2.. --n) 1. 2. i. dramlaştırmak. bak.

giydirmek. 2. tarak. rüya. büyük korku. açmak. tarak dubası. 1. damlatmak. i. çok korkmak. 2. düş. i. i. lamak. eskiz. 1. 4. bak. 1. pansuman. 1. s. ırmak v. ha şpansuman tiy.o. hayal gibi. çizim. 2. resim. i. -i yapmamak. uzatmak. raptiye. hayal kurmak. f. -i reddetmek. 2. göl. şifoniyer. -i rüyas ında görmek. dream. sırılsıklam etmek.t.. İng.b. yaklaşmak. 1. çok kötü. 3. yazmak. süslemek. ufak akıntı. ask. sak ınca. resim pergeli. dezavantaj. mak. bir hizaya getirmek. piyango. 5. s. dili iki dirhem bir çekirdek. hayalperest. kadın terzisi. (k ızarmış hindi ile yenilen) ekmek kırıntılarıyla ılan baharatl ı bir yemek. dü şçü. dili azarlamak. f. senet v.´nin) dibini taramak. dream that dream up dreamer dreamlike dreamt dreary dredge dregs drench dress dress down dress rehearsal dress up dressed up fit to kill dresser dressing dressing gown dressing table dressmaker dressmaking drew dribble kan ak ıtmak. Kö şkün önüne bir limuzin mahzur. faiz getirmek. (saça) şekil vermek. süprüntü. çöp. (topu) sürmek. (liman ı) tarakla temizlemek. hulya. çekmece.b. külot. kostümlü prova. korkunç. 2. i. (yaraya) yapmak. yaklaşıp durmak: A limousine up in front of the mansion.. spor dripling yapmak. konu şturmak. yaklaşmak. 1. i. 2. dehşet.draw blood draw close draw interest draw lots draw near draw on draw out draw the line draw the line at draw up drawback drawbridge drawer drawers drawing drawing board drawing compass drawing pin drawn drawstring dread dreadful dream dream dream about s. rüya görmek.drew i. 2. 1. k. (--ed/--t) 1. (kontrat. k. t ırmık. bak. 1. f. karakalem resim. s ıkıcı. göz. çizim tahtas ı. i. f. k. . giyinip süslenmek. korku ve endi şe duymak. (deniz. f. draw. i.. rüya gibi. 6.. tarama aygıtı.´ni) haz ırlamak./s. çekili ş. hayalci. i. f. f. tortu. i.b. giyinmek. i. uçkur. düzenlemek. kasvetli. 3. don. f. deh şetli. terzilik. sızıntı. dili berbat. (at) bir s ınır koymak. robdö şambr. 2. k. i. (bir fon. draw. 3. damla damla ak ıtmak. hesap v. bak. i. 2. sabahl ık. i. dili hayalinde yaratmak. kaldırma köprü. s.´nden) para çekmek. yap İng. 2. tuvalet masas ı. telve. hayal. 1. 3. salyas ı akmak. i. söyletmek. f. kura çekmek. (salata için) sos. birini/bir şeyi rüyasında görmek.

--ing/--ling) 1. al3. köşeye sıkıştırmak. araba ile gitmek: I drive to and drive a car. sürme. 1. birini deliye çevirmek. içme suyu. yönelim. i. 3. birini iflas ettirmek. süzülmek. 2. dili sarho ş olmadan içki içebilme konusunda birini gölgede bırakmak. içecek. 1. 1. 2. ask. f. to -in içmek. dili 1. (--ed/--led. (--ped/--t. s.t.o. s. seyircilerin ı içinde oturarak film seyrettikleri açık hava sineması. sıkı bir sıkı bir pazarlık yaparak fiyatı çok indirmek. şiddetli yağmur. talim. ı düşmek. 2. suyu ıs ştan ak yap ılm ış (giysi). püskürtmek. i. kovmak. birini ç ıldırtmak. drive. i. yöneli ş. sürükleniş. f. 2. ütü istemeyen f.uzakla (rüzgâr şmak. k. --n) 1. 5. damlamak. bak. matkap. i. i. yapmak. 2. f. uyumcu. dili birini ç ıldırtmak. 3.dribble down driblet dried drier drift drift apart driftwood drill drink drink a toast to drink like a fish drink s. s. saçmalamak. ape drive s. --ping) damlatmak. şoför. içmek. bilg. arabalar arabalar ında hizmet veren banka gişesi. 2. 1. damlama. 1. up the wall 1. bak. şiddetli. birini iflas ın eşiğine against the wall getirmek. sürü ş. Araba kullanmas pazarl ık sonucu birçok ey elde etmek. kurutucu. sürücü. k. i. birini deli etmek.o.o. 2. bir seyretmek/dinlemek. 2. dry. kayma.. ütü (kumaş). 3. sürücü belgesi. geri dönmek zorunda b ırakmak. dili birini döndürmek. alıştırma ask. 1. çok az miktar. dili birini delirtmek. 1. birini iflasa sürüklemek. (su) s ızmak. (drove. under the table drink s. kıstırmak. i. 2. (matkapla) delmek. (araba) sürmek. ğmur suyunu akıtan çıkistemeyen ıntı/yiv. kuru. çıldırtmak. sırılsıklam. kovmak.o. birini çok kızdırmak. ıvanadanbirini çıkarmak. kurutulmu ş. büyük zevkle şerefine içmek. . drive s.. kam ış. wild drive-in drive-in window drivel driven driver driver´s license driveway driving driving rain i. (birinin) s ıhhatine/şerefine fazla içki içmek. to the wall/drive s. 1. i. suların sürüklediği ağaç dalları.o. ıştin ırma yaptbir ırmak. 2. (drank. damlal ıkya ılmadan kurumak. birini zsokmak. birini çılgına çevirmek. 4.deliye birini çok zor bir duruma kö şeye sıkıştırmak. sürüklenmek. defetmek. içki. evin garaj ını sokağa bağlayan yol. straight drink to excess drinking drinking cup drinking straw drinking water drip drip-dry dripping dripping wet drive drive a hard bargain drive a hard bargain drive at drive away/off drive back drive by drive into a corner drive mad drive out drive s. amaçsızca ın yığtedricen dığı) kar ayr birikintisi. 3. arabayla geri dönmek. demek istenilen sürüklenme. -i kastetmek. bananas (damlalar) akmak.o. arabayla önünden geçmek. 3. 1. al ıştırma. müşterilerine arabalarında servis yapan lokanta. 2. i. delgi.söz. f. drive s. 2.o. 1. i. up k.. kurutucu madde. arabayla geçmek. içkiyi fazla kaç ırmak. talim drunk) yaptırmak. müşterilerine f. kullanmak: He doesn´t know how to ınışbilmiyor. i. 1. dinamik. 1. damla.o. k. to distraction drive s. sert. 2. (içkiyi) sek içmek. drive s. canlı. bak. enerjik. kadeh. saçma sapan f. dryer. f. ehliyet.. 4. içki içmek. s. eriyerek sırsıklam. sürüklenme. k. i. k. içki içme. kuma ıp donmu ş yağ damlası. arabayla uzakla şmak/ayrılmak. talim 2. anlam. 2. . salyas ı akmak. i. demek istemek. 2. 1. defetmek.

kuru temizleme. drive. i. bir damla su. i. dışık. sütü kesilmiş (inek). i. kurumuş. i. (suda) bo ğulmak. s. geri kalmak. eczac ı. i. bükülmek. i. bak. 3. 1. sürü. kör (kuyu). uyu şukluk. i. i.drizzle drone drool droop drop drop a brick drop a hint drop a line/note drop asleep drop behind drop down drop in at drop in on drop off drop out drop-off dropout dross drought drove drove drown drown out drowse drowsiness drowsy drudge drudgery drug drug addict drug habit druggist drugstore drum drumbeat drummer drumstick drunk drunk with success drunkard drunken drunkenness dry dry cell dry cell dry cleaner dry cleaning f. trampetçi. --ging) 1. uyuklamak. i. dü şme. dümbelek. 1. susuzluk. iniş: a drop in prices gaf yapmak. okula devam etmemek. süt vermeyen. 1. hap. f. i. 2. ya ğmursuz. -e uğramak. 1. fışkın. (bitki/çiçek) boynunu bükmek. angarya. eğmek.ğı (yiyece e/içece uyu turucu ba mlısı. ldamak. içkili. ekti. 6. (yağmur) çiselemek. ilaçla şş turmak. damla: a drop of water su damlas ı. eczane. parazit. ayyaş. --ming) davul çalmak. baget. i. 1. trampet. 2. ğe) uyuşturucu ilaç katmak. davul sesi. 1. sarhoşluk. inmek. v zı sulanmak. kuru. i. çisenti. f. 5. uyu şturucu madde. 1. ahçı. suyu ş. i. s. anat. 4. maden posas ı. dik iniş. uyuyakalmak. dü şüş. 2. i. -i ziyaret etmek. azalma. kuru temizleyici. 1. 4. f. davul tokma ğı. hayvan f. azalmak. ecza. uyku veren. cüruf. f. ilaç. çıkmak.. asalak.. sarkmak. (üyelikten) ayr ılmak. çam devirmek. düşmek. k. sarkıtmak. Would you like a drop of brandy? Bir konyak ister misiniz? 2. dü şmek. f. iki satır yazıvermek. susuz. 2. kulakzar ı. artık. f. f. vızıltı. . 1. uyu uyuşturucu bağımlılığı. i. sert. dili pot k ırmak. trampet değneği. imada bulunmak. i. 2. (kümes nda) bacak. monoton ses. i. davul sesi. 2. e ğilmek. okulu b ırakan öğrenci. ağır ve sıkıcı bir iş yapmak.. dokundurmak. içkili. 2. 1. s. çekilmi kuru pil. 1. ıdrink. kuraklık. varil.ız aığ f. uykulu. ağır ve sıkıcı iş. kurak. uykulu olma. boğmak. kuru pil. 2. 7. 2. (--med. kulakdavulu. süprüntü. i. davulcu. serpiştirmek. pineklemek. 1. i. çiseleme. davul. sarho ş. 2. değersiz şeyler. 3. homurdanmak. başarı sevinciyle kendinden geçmiş. 2. s. (--ged. (bir sesi) (daha yüksek bir sesle) bast ırmak. içkici. pusula göndermek. i. 2. i. susam ış. ağır ve sıkıcı bir işte çalışan kimse. sarhoş. bak. erkek ar ı. 1. 2. 1. 3. f. 2. ğ hapç ı.

(başını/vücudunu) suya sokup çıkarmak. patlamayan mermi/bomba.101 litre. dili giysiler. gübre. fiyasko.). f. şaltmak. 2. suya ırmak. bak.kamyon. 4. i. hayretler içinde b ırakmak. başını çabucak eğip kaldırmak. i. 1. s. i. sahte. dili tutulmu ş. 1. 5. taklit. kopya. s. f. f. f. i. anlayışsız. maket. dük. hakkıyla. 2. çoğ.dry cough dry dock dry goods dry mustard dry quart dry up dryer drying rack dual dual-purpose dub dubious duchess duck duckling duct dud duds due duel dues duet dug duke dull duly dumb dumbfound dumfound dummy dump dump truck dumping dumps dun dunce dune dung dungarees dungeon dunk duo duodenum dupe duplex duplicate duplicity kuru öksürük. sersemlemek. hile. 1. tam zamanında. kopya etmek. şüpheli. meme... 1. ğ duygusuz. kot. enayi. 3. f. 1. bo çöplük. 2. kararsız. aptal. düo. 1. kot pantolon. çoğ. çift amaçlı. ıcı. i. düet. tüp. kalın kafalı. çoğ. blucin pantolon. budala. sessiz. (du´plıkeyt) 1. borçluyu sıkıştırmak. blucin. matb. çift. f. İng. z. terz. aldatmak. taklit. atmak. 2. yapay. 1. kafasız. ba şarısız kimse. damping yapmak.. k. safdil.. dişi ördek. toptan ucuza satmak. çoğ. dig. tic. k. 2. hardal tozu. duo. tüketmek. doland ırmak. dumbfound. i. tic. kör. 2. i.b. kuru havuz. ördek. 5. 2.. onikiparmak ba ğırsağı. zindan.. ikiyüzlülük. 4. ikili. 2. Bu mesele i. hayvan tersi. 2. gerekti gibi. kurumak. makinesi. donuk. i. dubleks. i. çama s. kopyasını yapmak. 1. f. (akla/kanunlara/toplumca makbul say ılana) uygun olan. (--ned. clothes dryer şı rrkurutma çama şı askısı. f.düzenbazl suretini ç ııkarmak. blucin tulum. 1. damperli i. mankafa. şaşırtmak. makas v. s. kasvetli. 2. gere s. k. i. f. budala. 1. 1. aidat. sönük (renk). 4. s. tükenmek. çifte. f. f.. dald i. gereken: This matter is at last being given due attention. palaz. s. ahmak. --ning) alaca ğını istemek. 3. damping. kuşkulu. mensucat. suya dalmak. batırmak. belirsiz. manken. i.D. kanal.B. gübrelemek. kesmez (bıçak. i. çift. kurutucu. uygun olarak. den.. gabi. sahte şey.. i. emzik. i. düello etmek. ödenti. güvenilmez. ikili. i. i. s. A. i. i. çift yönlü. i. düo. --bing) dublaj yapmak. bak. ördek yavrusu. 3. kumul. (--bed. dilsiz. 2.. hak ettiği. i. mus. f. manifatura. 1. kurutma makinesi: hair dryer saç kurutucusu. ğ siık ince. banmak. anat. düşes. filmi çekimden sonra seslendirmek. 2. dili sersem. çöp yığını. i. s.f. toz hardal. kurutmak. i. eş. düello. 3.. 2. (du´plıkît) 1. çift. 1. .

2. ceket. eskimez. i. s. zarfında. canlılık. tozunu almak. dinamitle havaya uçurmak. her biri. süre. i. dayan ıklı. süresince. Hollanda´ya özgü. boya maddesi. 1. toz/süprüntü yığını. Hollandaca. görev. f. k ıs. i. boyamak. gümrüksüz. 1. 2. hevesli. s. English. 2. sağlam. s.. -de ikamet etmek. 1. ev. 1. f. dinamit. zam. 1. gümrük vergisi. Dutch. i. gümrük resmi. İngiliz alfabesinin beşinci harfi. i. argo görevine fazlas ıyla bağlı kimse. ödevcil. Her şey tozlandı. s. 2. 3. s. süreklilik. E. f. boyanmak. dike. 2. 2. sakin. devam. her. k ıs. i. 2. mekanik gücü olan. tozlu. istek. 1. çoğ. s. edat boyunca. toz. i. gittikçe ufalmak. hazımsızlık. . i. i. Hollandalı. toprak. konut. bodur. devam. 1. f ırçalamak: She is dusting the furniture. 2. dinamitlemek. Hollandal ı. toz bezi. cüce. dinamik. dustcloth dustheap dustpan dusty Dutch Dutch treat Dutchman Dutchwoman dutiful duty duty to/towards duty-free dwarf dwell dwell in dweller dwelling dwindle dye dyestuff dying dyke dynamic dynamite dynamo dynasty dysentery dyspepsia E E. s. birbirini. arzu. i. süreklilik. i.. i. 1. -de oturmak. i. two million liras each tanesi iki milyon lira.. sürekli. 1. 1.men (d^ç´mîn) i. toz serpmek: dust a cake with sugar keke şeker serpmek. ikametgâh. i. 1. die. East. i. Hollandalı erkek. bak. Hollandalı. dili masraf ın Alman usulü bölüşüldüğü eğlenti. -de. (dwelt/--ed) 1. şömiz. koyu esmer. faraş. istekli. 2. can atan. 3.. 1. ikamet etmek. s. ödev. s. canl ı. esnas ında. tıb.en (d^ç´wîmîn) i. mesken. dinamo. bak. 2. f. i. boya. cüce. Hollanda. 1. şevk. cücele ştirmek. 2. oldukça karanlık.durability durable duration duress during dusk dusky dust dust cover/jacket Dust has settled on everything. sayg ılı. devamlı. 2. toz gibi. tıb. oturmak. i. tanesi. dinamik. on (bir konu) üzerinde durmak. kanlı basur. i. zorlama. 2. çoğ. alacakaranlık. vazife. her bir. hareketli. f. z. e ea each each one each other eager eager beaver eagerness i. Eastern. yava ş yavaş azalmak. f. Hollandalı kadın. i. i.. önemini kaybetmek. i. f. i. her biri. Hollandaca. s. hanedan. k. 2. -e karşı sorumluluk. giderek küçülmek. dizanteri. Dutch. devimsel. küçük göstermek.wom. akşam karanlığı. oturan. each. dayan ıklılık. bask ı. renk. dispepsi.

doğuya doğru. yumuşak davranış. 1. zelzele. 4. başak. kolaylık. gelir. belirli bir maksat için ı ay rmak. z. a ğırbaşlı. yer solucan ı. i. ciddi. doğuya yönelen. doğuya doğru. i. yumuşaklık. şark. i. rahat ettirmek. dünyevi. doğuya yönelen. i. doğudan. f. zamans ız. kazand (biri/bir hayvan) yapt ığı hizmetle kendi masrafını çıkarmak/karşılamak. karaku ş. z. i. 2. 1. 2. kulakdavulu. ressam sehpas ı. doğuya ait. 5. kulakmemesi. yersars ıntısı. şövale. s. i. s. doğudan esen. k. z. ştırmak. 2.. doğu. i.. s. dili kolayca. topra ğa benzer. teminat akçesi. 3. Paskalya yortusu. 1. yavaş yavaş hareket ettirmek. erken uyar ı sistemi. (ağrıyı) yatıştırmak. z.. 1. s. f. doğu yönünde. 1. erken. 1. beklenmedik bir sürü laf. z. i. 2. küpe. 2. papara. i. dikkatle yerleştirmek. 2. gündoğusuna bakan. 1. fikirleri altüst eden. 1. anat. k. s. vakitsiz. 2. i. i. s. pey akçesi. bir sürü dedikodu. z. ilk. toprak. deprem. 1. kulakzar ı. s ıkıntıdan kurtarmak. ırmak. erken kalkan kimse. i. kazanç. vaktinden evvel. rahat. 2. doğusal. z. eski.eagle eagle-eyed ear ear eardrum earful earl earlobe early early riser early warning system earmark earn earn one´s keep earnest earnest earnest money earnings earphone earring earshot earsplitting earth earthen earthenware earthly earthquake earthshaking earthworm earthy earwax ease ease ease off/up easel easily easiness east Easter Easter egg easterly eastern eastward eastwardly eastwards easy easy i. topraktan yap ılmış.. z ılgıt. 2. dünya. 2. . azar. 2. çanak çömlek. 1. s. rahatça. z. dünyaya ait. sıkıntısızlık. 1.. doğuya. bak. doğuya bakan. s. doğu. s. 1. Paskalya. i. s. headphone. 2. kolayla gevşetmek. keskin gözlü. kartal. 3. kulak. doğu yönünde. Paskalya yumurtas ı. i. doğu. s. i. kolaylık. topraksı. kolay. kaba. s. i. i. hayvanlar ın kulaklarına takılan marka. doğuya doğru. elek. 3. doğuya doğru. sağır edici (ses). rahat rahat. incelikten yoksun. 2. doğudan esen (rüzgâr). toprak. kulak kiri. doğuya doğru. doğudan. toprak. s. kazanmak. i. kont. f. dili 1. i. toprak. topraktan yap ılmış. maa ş. kolaylıkla. i. s. (bir şeyin) esas niteliği. kâr. inançları kökünden sarsan. kolayca. i. işitme duyusu. i. s. bir yana koymak. rahat. İng.

Ekvador´a özgü. s. karnınığ k.. i. 1. s. i. i. i. fels. Ekvador. seçmeci. iktisadi. ask. out of house and home eat up eaves eavesdrop ebb ebb tide ebony ebullient EC eccentric eccentricity ecclesiastic echelon echo éclair eclectic eclecticism eclipse ecological ecologist ecology econ economic economical economics economise economist economize economy ecosystem ecstasy ecstatic Ecuador Ecuadoran Ecuadorean Ecuadorian ecumenical eczema rahat koltuk. yemek yemek. f. çevrebilimsel. i. s. ünü yalamak. kiliseye veya kilise örgütüne ait. d ışmerkezli. ekonomi bilimi.. garip. saçak. dini. seçmecili i. l. yemek. f. s. içi kaynayan. iktisat. i. i. bak. tüm kiliselerin kabul etti ği. tasarruf etmek. co şkun. çeşitli sistem ve kaynaklardan derlenmiş. 1. 2. s. 1. k. ekonomik. i.. i. bak. vecit. s. fels. 2. k. sevinç dolu. i. s. i. ekonomist. kiliselerin tümünü temsil eden. burnu sürtülmek. Ekvador.. dili kolayca aldat ılabilen kimse. tutulma. economic. i. s. abanoz. k ıs. f. ekoloji.. kaynayan. ş 1. s. i. iktisatç ı.easy chair easy mark easy money easygoing eat eat humble pie eat one´s fill eat one´s heart out eat one´s words eat s. Ecuadorian. (birini) gölgede bırakmak. tutumlu. s. bak. economics. 1. yiyip bitirmek. egzama. i. ekonomi.o. kademe. gökb. 2. tasarruf.. iktisat. çevrebilimci. . ki ık. 1. garip bir i. 2. Ecuadorian. 1. kendinden geçmi ş. aksetmek. i. eksantriklik. eksantrik. iktisat yapmak.. 2. 1. tuhaf. eksantrik. cezir. yumu şak başlı. 1. tıb. --es) yankı. ekler (bir çe şit pasta). ekonomik. economy. (birinden) üstün çıkmak. tutumluluk. k ıs. 2. dili kendi kendini yemek. acayip. tükürdü doyurmak. i.. yankılanmak. ekonomi yapmak. fels. ğe ait. tekrarlanmak.. i. 2. (deniz) çekilmek. 2. çevrebilim. f. co şu. i. f. esrik. s.. dili sözünü geri almak. taşan (sıvı). seçmecilik.. uysal. 2. (çoğ. the European Community. esrime. i. ekonomi. rahip. Ekvadorlu. deniz sular ının çekilmesi. k. inik deniz. (ate. kendinden geçme. ekonomiyle ilgili. çok mutlu. kabahatini itiraf edip af dilemek. i. tekrarlamak. tuhafl eksantrik. ekolojik. economize. 2. 1. i. kolay kazan ılmış para. papaz. s. hesaplı. ışığını karartmak. (on) -e kulak misafiri olmak. i. eksantriklik. i. --en) 1. çok üzülmek. f. içi içini yemek. s. ekolojist. dili aşırı miktarda yiyerek birinin bütçesini altüst etmek. şevkli. tüm kiliselerin birle şmesini mayasıamaçlayan. İng. kibri k ırılmak. s. seçmeci. f.. dışmerkezlilik. 2. ekosistem. Ekvadorlu.

mal. dantel. i. yiyecek. 1. sinirlilik. i. i. redaktörlük. Edam. akıntı. i.. 1. anaforlanmak. s. ahlakça yükselten. edam. bas ım. eşya. editörlük. çevri. tesirli. i. edition. başmakale. yok etmek. f. üstünlük. zahmetsiz. yarar. güçsüz. kenar ına bordür yapmak. eğitimci. i. eğitici. s. eğitmen. silmek. f. s. eğitsel. 2. s. --s/eel) yılanbalığı. tıb. f. 2. (bir ğru) yavaş yava gitmek. gidermek. i. etki. burgaç. ferman. dışarı akma. f. effect effective effects effectual effeminate effervesce effervescent effete efficacious efficacy efficiency efficient effigy effluence effluent effort effortless k ıs. i. i. i. k. etkili. f. 2. editor. sinirleri gergin. atık su. i. the European Economic Community. k ıs. redaktör.şyandan. s. 2. 1. kolay. girdap. ahlakça yükseltmek. (çoğ. efektif. halsiz.s. i. tahsilli. 1. i. kabarmak. atık madde. burgaçlanmak. 1. gerçekle ştirmek. s. f. atık su. i. 2. edisyon. köpürmek. s. istenilen sonucu veren. dili avantaj. eğitmek. i. kadınsı. dikkatleri üstüne çekmemeye çal ışmak. eğitim. eğitimli. 1. etkili. çoğ. i.. efor. redaksiyon. anafor. tarafa ına. 1. i. f. atık madde.. hızlı ve verimli çalışma. i. yenebilir. s. i. etkili. 3. s. hızlı ve verimli çalışan. tic. eğitimsel. e ğrim. 2. Hollanda peyniri. emir. efervesan. redaksiyon yapmak. yerine getirmek. çaba. okutmak. k ısır. i. i. başarmak. 1. s. gayret. suta şı. randımanlı. efemine. i. f. sonuç. fayda. verimsiz. yürürlükte. kenar. s. i. 2. bitkin. efemine. nakit. kenar suyu. tesirli. ödem. i. s. . sinirli. bozmak. istenen sonucu veren. i. yan do yan. 2. editör. yanlamas i. z. s.ed Edam Edam cheese eddy edema edge edgewise edginess edging edgy edible edict edifice edify edifying edit editing edition editor editorial editorship educate educated education educational educator EEC eel efface efface o. büyük yap ı. etki. bak. edited.

s. mak. bo şalma. taşkın. i. s. (on) ayr ıntılarına girmek. dili 1. i. s. sekiz. 1. i. yumurtalık. k ışkırtmak. f ışkırtıcı. 2. s. seksen rakam ı (80. VIII). 1. i. bencil. de ğil mi?: He´s a lucky guy.. elastiki. i. onsekizde bir. yumurta ak ı. (zaman) geçmek. korkunç: an egregious mistake korkunç bir yanl ış. i. yüzsüzlük. patlıcan.. 2. egoizm. 1. müz. kovmak. sekseninci. eh? Şanslı bir herif. f. M ısırlı. s. (bir şey yapmakla) (yetersiz bir şeyi) artırmak. girift. onsekiz. lastik. i. İkisini de sevmiyor. sekizinci. i. seksen. onsekizinci. eight-hour day günde sekiz saat çalışma sistemi. ünlem. çok ayr ıntılı ve çok iş isteyen. her ya bu side ya o. entelektüel. akmak. onsekiz rakam ı (18. 1. s. M ısır. Mısır. . 1. Ne?/Ha?: ´´Come here!´´ ´´Eh?´´ ´´I said ´Come here!´ ´´ ´´Buraya tüyü yorgan. 1. elastik. 2. i. On either of him sat a cat. fışkırtmak. s. yumurta kabu ğu. sekizlik nota. i. on tahrik etmek. XVIII). f. 2. Mısır´a özgü. yumurta kabı. i. s. sekiz rakam ı (8. 2. meninin atılması. argo entel. yumurta ak ı. küstahlık. fevkalade kötü. i. bencil. sekizde bir. beniçinci. f. meni gelmek. Mısırlı. İrlanda Cumhuriyeti. f. örneğin. s. dışarı atmak.effrontery effusive eg egg egg egg white egg white eggbeater eggcup egghead eggplant eggshell ego egocentric egocentricity egoism egoist egotism egotist egregious Egypt Egyptian eh eiderdown eight eighteen eighteenth eighth eighth note eightieth eighty Eire either either this or that ejaculate ejaculation eject ejector eke eke out eke out a living El Salvador elaborate elaborate élan elapse elastic i. egosantrizm.. 1. i. Her iki taraf ında bir kedi oturuyordu. 1. girişik. i. k. şevk. coşkun. i. ikisi de.. k ıt kanaat geçinmek. karmaşık. egotizm. i.. yumurta ç ırpacağı. i. 2. i. i. s. i. exempli gratia (for example) mesela. canlılık. i. beniçincilik. s. lastikli. i. i. sekizlik. benlikçilik. El Salvador. esnek.. bencillik. s. kuş s. defetmek. . 2. yumurta. k ıs. ben. i. lastikli şerit. 2. i. çıkarmak. benlik. ünlem. f. ego. 2. birdenbire yüksek bir sesle söylemek. egosantrik. değil mi? 2. egoist. seksende bir. her iki: She doesn´t like either one. ejektör. zam. LXXX). bo şalmak. 1. f.

elektrikli alet. 2. s. elektrik tesisatç ısı. f.. elektrik. i. heyecanland ırmak.elasticity elate elated elation elbow elbow grease elbowroom elder elder elder brother elder sister elder sister elderly elders eldest elect election electioneer elective elector electorate electric electric arc electric arc electric chair electric current electric eye electric fan electric guitar electric light electric meter electric motor electric power electric shaver electrical electrical appliance electrical engineer electrical engineering electrician electricity electrification electrify electrocardiogram electrocute electrode electrolysis electrolyte i. seçmen. büyük. oldukça ya şlı. mürver. elektrik lambas ı. i.. f. 2. 2. elektrikli göz. emek. dirsek. s. elektrikle öldürmek. elektrogitar. f. 2. i. s. i. f. elektrik mühendisliği. abla. geni ş yer. i. elektrikle ilgili. seçmeli ders. elektriklendirme. i. seçmenler. 3. i. i. elektrikle ilgili. elektrolit. seçmek. i. (yaşça) en büyük. elastiklik. tıb. elektrik mühendisi. f. elektrokardiyogram. elektrik ark ı. . elektrik kuvveti. mürver a ğacı. sevinç. elektrikli ayg ıt. elektroliz. heyecan vermek. esneklik. dili alın teri. 1. s. elastisite. s. i. vantilatör. elektrikli sandalye. elektrikli. elektrikli. s. s. rahatça hareket edilebilecek yer. i. abla. ite kaka yol açmak. elektrot. i. elektrikli tıraş makinesi. 1. 1. 2. seçimle elde edilen (bir makam). çok sevindirmek. yaşça büyük. çoğ. elektrik motoru. elektrifikasyon. elektrikçi. i. çok ne şelendirmek. k ıvanç. elektrik ak ımı. yaşlı/itibarlı kişi. (yaşça) büyükler. elektrik saati. i. i. 1. elektrik yayı. ağabey. i. seçim propagandas ı yapmak. elektrik cereyanı. elektriklendirmek. sevinçli. seçim. k ıvançlı. dirsekle itmek/vurmak. fiz. elektrikli sandalyede idam etmek. i. elektrik ark ı. iste ğe bağlı. elektriklemek. f. dirseklemek. 1. k.

seçkinler. f. parça. -e yol açmak. s. dili öldürmek.. a ğıt. elektronik müzik. f. eleman. s. temel ilkeler. temizlemek. ilköğretim okulu. 1. f. i. 2. 2. avrupamusu. s. kim. ilkel. eksilti. â şığıyla kaçmak. etkili ve güzel söz söyleyen. etkili ve güzel konuşma tarzı. elektroşok. -e neden olmak. giderme. söz söyleme sanat ı. seçkin. element. gruplar. uzatma. 1. ilkel. kald ırmak. 2. elips. fil. yükseltme. basit. çoğ. el. tıb. s. zarif. asansör bo şluğu. sağlamak. coğr. on birinci. i. XI). i. 1. 2. (for) -e uygun. i. başlayanlar için: elementary French course yeni başlayanlar için ızca kursu. karaağaç. iksir. s. elektronik. başvard ka yerde. 2. i. f. dizginsiz. yükseltmek. k. i. 1. s. 3. i. i. i. f. 1. evlenmek için evden kaçmak. s. asansör. unsur. öğe. 1. i. elit. cüce ve yaramaz cin. i. s. 2. the doğa güçleri. (gerçe ği) ortaya çıkarmak. 1. (yar ışçıyı) eleme. kolay. i. 3. dilb. uygunluk. 2. başka: What else can he do? Başka ne yapabilir? Who else was there? şka kim ı? Where else can they be? Başka nerede Orada ba yere. i.ses (îlîp´siz) i. 3. 1. etkili ve güzel (sözler. temel. 2. i. silo. elektromanyetik. elektronik. çoğ. i. 2. yok etmek. s. s. 3. (bilgi) edinmek.electromagnet electromagnetic electron electronic electronic music electronic music electronics electropositive electroshock elegance elegant elegy element elemental elementary elementary education elementary school elements elephant elevate elevation elevator elevator shaft eleven eleventh eleventh hour elf elicit eligibility eligible eliminate elimination elite elixir elk ellipse ellipsis elliptical elm elocution elongate elongation elope eloquence eloquent else elsewhere i. 1. 3.. i. s. i. 2.. zarafet. eleji. etkili ve güzel söz söyleme yetene ği. doğadaki güçlere özgü. 4. terfi. çoğ. doğal. yok etme. konu şma tarzı). uzatmak.lip. 1. elektropozitif. zool. elektrom ıknatıs. frenlenmemi ş. elektronik müzik. on birde bir. başka . 3. eliptik. 2. 1. i. elves (elvz) i. on bir. kanadageyiği. (bir yar ışçıyı) elemek. z. z. öğe. 1. kald ırma. s. gidermek. 2. i. elit. Frans ilköğretim. son dakika. 1. terfi ettirmek. elektron. i. i. yükselti. eksiltili anlatım. on bir rakam ı (11.. 2.

2. kurtuluş. f. f.. gemiye binme. f. zimmete geçirme. süsleme. -den akmak. f. 2. gelmemek: The name of tarifi the town me. f. f. 2. tahnit etmek. kutlamak. (çoğ. amblem. serbest b ırakmak. burmak. açıklamak. azat etme. embriyon. 2. i. kapsamak. -e başlamak.. aklına ehrin ı aklıma gelmiyor. toprak set. f. (bir şeyin) somut hali. bak. kucaklaşmak.ı Ş ı zor. . Zarafetin ta kendisi. hayalinden bir f. i. --ding) (in) (içine) iyice yerle ştirmek. zimmetine para geçiren kimse. s. (emanet para veya mülkü) zimmetine geçirmek. özgürlüğüne kavuşturmak. i. --es) ambargo. yüreklendirmek. ad çabucak geçen. 1. kor. sunucu. 2. i. eludes anlaşılmas zor. i. (birine) sar ılmak. (bir kabul etmek. süslemek. azat etmek. 1. s. (bir program ın) sunuculuğunu yapmak. işleme. yakalanmas i. s. kalm f. mumyalamak. 3. elf. kendisi: She is the embodiment of elegance. i. f. dini) üzerine nak şeyler katarak süslemek. hat ırlayamamak. 2. i. meydana çıkmak. 1. kabartma desenle süslemek. 1. köz. elçilik. çıkmak. o ğulcuk. mahcup etmek. f. 2. zümrüt yeşili. (birini) (zor bir işe) sokmak. kakmak. i. f. 3. simge. hayata küstürmek. i. s. f. (birini) kucaklamak. f.-den ç ıkmak.. 1. sıskası çıkmış. acil ç ıkış kapısı. 2. zümrüt ye şili. i. i. amboli. i. 2. açıklamada bulunmak. ış işlemek. (bir metnin) yanlışlarını düzeltmek. cesaret vermek. bir deri bir kemik ış. (bazı ımları çıkararak veya sansür ederek) (bir yazıyı) kuşa k ıs f. (metne ait) düzeltme. güç durumda.. in (belirli/somut f. (açlıktan/hastalıktan) çok zayıflamış. (izleyenleri. from den kurtarmak. -e girişmek. i. biyol. 1. (--ded. . 4. f. zor. 1. 1. süslemek. 2. i. from f. 1. nak ış kasnak. kapsamak. -den fışkırmak. armalarla donatmak. zümrüt. f. gömmek. tıb. (bir dine) girmek. utanma. bir tehlikeyi) atlatmak. (anlat ılan bir öykü veya kabul olayı)etmek. f. acil durum. hadım etmek. karıştırmak. izahat vermek. çoğ. sefaret. f. i. i. (bir teklifi) i. mahcup olma. 3. utandırmak. -den yayılmak. utanç duyma. 3. serbest b ırakma. tezyin etmek. i. gemiye binmek. özgürlük. kuvvetten düşürmek. 1.elucidate elude elusive elves emaciated emanate emancipate emancipation emasculate embalm embankment embargo embark embark on/upon embarkation embarrass embarrassment embassy embattled embed embellish embellishment ember embezzle embezzlement embezzler embitter emblazon emblem embodiment embody embolden embolism emboss embrace embroider embroidery embroidery frame embroil embryo emcee emend emendation emerald emerge emergency emergency door/exit f. 2. s ıkışmış. süs. 1. i. 2. bir halde) d ışa vurmak. 1. enemek. kabartmak. i.

dili aç. i. yaymak. yumuşatıcı. s. 2. ampirik. 2. f. tıb. yayma. yüksek yer. 2. i. kusturucu (ilaç). boş şey. tepe. s. frapan. i. yumuşatıcı ve acıyı dindiren merhem.. his. 3. iş ve işçi bulma kurumu. vurgulamak. i. i. kesin olarak. göçmen. göç. ısrarlı. boş. emeritus (emekli bir üniversite ö ğretim görevlisine verilen unvan). f. yüksek bir mevki.. meydana çıkan. mal. ünlü (kişi). özel bir görevle gönderilen ki şi. s. s. acil tedavi. göze çarpan. emülsiyon. i. s. . patron. yüksek (yer). zımparalı tırnak törpüsü. 1. çıkan. emisyon. i. f. tan ınmış ve üstün. (--ted. f. duygu sezgisi. duygulu. bir hizmet veya i şte kullanmak.. işçi. i. ruhb. 3. f. s. vurgulanarak söylenen. s. 1. z. kullanmak. f. 2. bir ba şkasının duygularını anlayabilme. i. i. dökmek. boşaltmak. of -den yoksun.. siyasi göçmen. i. 1. işveren. i. i. ampirizm.pha. s. i. çoğ. deneysel. i. istihdam etmek. s. göç etmek. i. i. i. 1. i. iş verme. dökülmek. 2. zımpara. f. görevli. 1. 1. fışkırtmak. eli boş. 2.. 2. i. boşluk. bo şalmak. vurgulama.emergency landing emergency treatment emergency ward emergent emeritus emery emery board emetic emigrant emigrate emigration émigré eminence eminent emissary emission emit emollient emolument emotion emotional empathy emperor emphasis emphasise emphasize emphatic emphatically emphysema empire empirical empiricism empiricist employ employee employer employment employment agency empower empress emptiness empty empty words empty-handed emulate emulsion en route mecburi iniş. i. i. i. taklit etmeye çalışmak. boş laf. ücret. bak. ç ıkarma. deneyci. 2. iş bulma bürosu. İng. i. yolda. (hastanede) acil servis. i. s. kazanç. üzerinde durarak. istihdam. giderken.ses (em´fısiz) i. maa ş. yetki vermek. 3. deneycilik. vurgu. yükseklik. boş. imparatoriçe. anfizem. heyecanl ı. yüksek (mevki). em. 1. imparator. heyecan. imparatorluk. çalışan. f. ampirist. 1. önem. emphasize. duygusal. --ting) ç ıkarmak. duygu. benzerini veya daha iyisini yapmaya çal ışmak. k.

3. k. 1. f. masa. f. çalışmak. f. f. yetki vermek. f. ilişiktekiler. emaye. bitmek tükenmek bilmeksizin. in (bir yer veya halka) özgü: That disease is endemic in India. f. enamor. kuşatmak. sonsuz. s. İng. huk. gaye. hindiba. 3. gayret etmek. i. yabanimarul. O ık Hindistan´a özgü. f. sona ermek. tehlikeye atmak. ak ıbet. 2. s. mine. bis. sonek. çaba. --ing/-ling) 1. 1. uç. ümitlendirici. 3. özendirmek.. 1. 2. cesaret verme. i. 2. f. endearing endeavor endemic ending endive endless endlessly endlessness endorse endorse a bill endorsement endow (an rut´) yolda. 2. . i. tatlı. 3. enclosed.. 1. sehpa. mec. sevdirmek. f. birlikte 2. f. yüreklendirici. çeki ciro etmek. i. i. 2. dili harika.b. yüreklendirme. 2. mümkün k ılmak. te şvik edici. fevkalade. teşvik etmek. i. acımarul. cesaret verici. s. etraf ını çevirmek. kendini birine sevdirmek. i. z.b. gayret. 1. minelemek. özendirme. bitmek. (bir şeyi) (bir mektupla aynı zarf içine) koymak: I´ve enclosed a ğrafile) gönderiyorum. 5. bak.Bu ile)mektupla çevirme. 2. (duvar. i. nihayet. bitirmek. 2. emaylamak. onay. 2. sevimli. 1. sağlamak. yasala ştırmak. örtmek. durmadan. f. f. i. v. (bir yeri)with (duvar. ku şatmak. 1. cesaret vermek. ansiklopedik.o. tak ı. çocuk. (di şlere ait) mine. i. İng. (başkasının hakkına) tecavüzde bulunma. ünlem Bravo! i. photograph this çit letter. i. f. 1.. imkân vermek. Meksika mutfa ğına özgü böreğe benzeyen acılı bir yemek. kapsamak. kaplamak. f. onaylamak. emaye. f.. amaç. s. f. f. maksat. 4. 1. to s. (--ed/--led. bir foto i. yapmaya çalışmak. çevrili olan yer. niyet. 2. i. yüreklendirmek. with -e ba ğışta bulunmak. upon (ba şkasının hakkına) tecavüzde bulunmak. dili (birinin) çok ho şuna gitmek. emay. s. çit v.en route enable enact enamel enameled enamor enamour encase enchant enchanting enchilada encircle encl enclose enclosure enclosures encompass encore encounter encourage encouragement encouraging encroach encroachment encrust encumber encumbrance encyclopaedia encyclopedia encyclopedic end end table endanger endear endear o. s. dilb. son. çok güzel. ölüm. f. 2. bak. büyülemek. büyüleyici. 1. küçükson. son. k. encyclopedia. s. umut verici. f. 1. hastal i. teşvik etme. (mektupla ayn ı zarf içinde) gönderilen şeyler. ciro. ansiklopedi. f. 1. k ıs. sonsuzluk. 2. 2. 3. yük. ciro etmek.s. 2. ipotek. 2. son vermek. 1. 1. f. s. nihayet. 1. (bir tehlike veya zorlukla) kar şı karşıya gelmek. özendirici. 1. i. enclosure. rastlamak.

f. işe almak. söz vermek. den.b.. 1. uç uca. çarkç ı.. zayıflatmak. birbirine girmek. tutmak. England. (değer. f. İngiliz. f. film v.lish. 2. dayanmak. s.men (îng´glîşmîn) i. uzunluğuna. ho belirli bir süre için ücretli i ş. (dü şünce. uygulama. English. planlayıp düzenlemek. 3. dayanma gücü. güç vermek. sürekli. 1. taahhüt etmek. Eng. 3. do ğuştan gelen özel yetenek. bağışlardan oluşan toplu sermaye. -in içine iyice çektirmek/geçirtmek. bak. hakkâkl ık. çarpışmak. . enerjik. yasaklamak. 2.b. f. 1. İng. dayan ıklı. hakkâk işi. çekmek. s. makinist. s. oy hakk ı vermek. i. s.o. f. İngiliz.y. i.lish. 1. mak. i. 2. 3. taahhüt.y. 1. 2. 1. devamlı. motor. vaat. faal. erke. f.. i. İng. f. çarpışma. z. s. 5. 2. gravürcü. tahammül etmek. muamma. birbirine geçmek. 2. uygulanabilir. mühendis. sarmak. 4. kucaklamak. güç.b. hakketmek. i. f. z. 2.. k ıs. d. f.´s attention engaged engagement engaging engender engine engine driver engineer engineering England English Englishman Englishwoman engrain engrave engraver engraving engross engross one´s thoughts engrossing engulf enhance enigma enjoin i.. 2. çoğ. İngilizce. ile me birinin kafas ını meşgul etmek. olu şturmak. hakkâk. angaje etmek. i.endowment endurable endurance endure enduring endways endwise enema enemy energetic energise energize energy energy crisis enervate enfold enforce enforceable enforcement enfranchise Eng engage engage in engage s. endways. kazımak. nişanlanma. oymac ı. i. yükseltmek. söz. tenkıye. dövüşme. makinist. 1. alışkanlık v. 1. i. ş. İngiltere. 4. ba ğrına basmak. lavman. 2. uygulamak. dikine. şgul olmak. dik. 2. katlamak. energize. f. 3. 2. i. enerji krizi. çoğ.´ni) artırmak. 2. İngiliz. bak. meşgul (telefon). enerji. s. bilmece. i.´ni) -e aşılamak. kald ırmak. ılabilir. 1. tatbik etmek. enerji vermek. mühendislik. birbirine geçirmek. s. meydana getirmek. dayan i. i. 1. s. 1. yutmak. i. çok sürükleyici (roman. kuvvet. tembih etmek. ucu ileriye do ğru. oymacılık. içine çekmek.wom. çekici. 1. yerine getirmek. 1. Eng. nişanlı. Gitmesini tembih ettim. 1. 2. düşman. ba ğışta bulunma. randevu. İngiliz erkek. 3. doğurmak. lokomotif. f. d. f. i. 1. kafas ını bütünüyle işgal etmek. İngilizce. f. İngiliz kadın. sevimli. 2. Allah vergisi.). 2. f. emretmek: I enjoined him to leave. 2. enerji. f. fiyat v. tahammül. gravür. in 1. kuvvetten düşürmek. 3. f. tıb.en (îng´glîşwîmîn) i.

bayrak. i. 1. düşmanlık. girişim. sağlığı yerinde olmak.s. -e girişmek. foto. genişletmek. giri şmek. 1. f. i. dola ştırmak. f. i. 1. -e başlamak. s. i. döpiyes.. yeterli.s. zevkli. 4. büyülteç. f. yazılmak. öfkelendirmek. . yerleştirmek. husumet. çıkmak. hoş. tuzağa düşürmek. büyümek. 2. 2. in (olumsuz bir şeye) tırmak. içine girmek. zenginleştirmek. büyütme. 2. 1. f. aydın (kimse). aydınlanma. 1. 1. büyüme. teşebbüs. zenginle ştirmek. enjoyable enjoyment enlarge enlarge upon enlargement enlarger enlighten enlightened enlightenment enlist enliven enmesh enmity ennoble enormity enormous enough enough and to spare Enough! Enough´s enough. hiddetlendirmek. i. kostümü. 2. “Enter” -e giri şmek. 1. birkaç parçadan olu şan kadın m. sancak. askere kaydolmak/yaz ılmak. şer. büyük kötülük. köle yapmak. kâfi. ho şlanmak. f.the ensuing year ertesi sene. bula ştışı rmak. i. anlaşmaya girmek. asalet unvanı vermek. bak.ış kar f. müz. zevk almak. sa f. ğlamak. gerektirmek. eğlenmek. kaydetmek. kocaman. inquire. 1. kayıt. -in aklına gelmek. s. değerini artırmak. topluluk. i. izlemek. yeterli miktar. i. 2. f. -e başlamak. kaydetmek. 3. 4. ünlem Yeter! Yeter artık! f. yardımını ğlamak. in ensemble enshrine ensign ensign enslave ensnare ensue ensure entail entangle entanglement enter enter into enter into an agreement enter on/upon enter one´s head enterprise f. büyüklük.ırmak. i. i. aste ğmen. tak ısayg ın bir yere koymak. genişlemek. aydınlatma. muazzam. f. yeter de artar bile. f. daha ayrıntılı bir şekilde anlatmak. büyütmek. f. band ıra.. tu şuna basarak (bir komutu) gerçekleştirmek. muazzamlık. tatlı. z. f. deftere yazmak. 2. kâfi derecede. s. esir etmek. f. enquire enrage enrich enroll enrollment ensconce ensconce o. bilgilenme.enjoy enjoy good health enjoy o. 2. canland f. kaydetme. kaydını yapmak. bilgilendirmek. agrandisman. trup. -e yerleşmek. den. eğlenceli. mânia. başlamak. sa f. ardından gelmek. karmakarışık etmek. tiy. kar ışıklık. f. bütün. zevk. engel. girmek. garanti etmek. bilg. meydana gelmek. i. 1. hoşça vakit geçirmek. aydınlatmak. 2. zengin etmek. f. i. 2. yüceltmek. bilgilendirme. agrandisör. dola klık. soylular s ınıfına almak.. askere kaydetmek/yazmak. foto. kaydolmak. in (birini) (olumsuz bir duruma) dü şürmek. 2. 3. f. s. temin etmek. -i -in içinde i. 1.

f. i. f. antrepo. f. giriş yeri. ask. (bitki.t. giriş hakkı. 3. şevk. 1. aras lam yenilen bir şekilde yerleştirmek. i. entomolojist. (--ped. (about/over) göklere ç ıkarmak. 1. emanet etmek. s. tahta ç ıkarmak. giriş. giriş sınavı. yalvarma. bütün. s. davet. k ıskanç. 2. yakalamak. girişimci. f. i. enumerate enunciate envelop envelope enviable envious s. büyülemek. 2. balıkla baş yemek ında yemek. --ping) tuza ğa düşürmek. cazip. f. f. misafir etmek. f. şevkli. yetki vermek. büyülemek. tüm. ağırlamak. varlık. tamam. i. örtmek. girme. i. baştan çıkarma. eğlendirmek. giriş. i. telaffuz etmek. müteşebbis. istek. tamamen. giriş. çok övmek. uyanık. f. i. girişken. 1. zarf. gıpta edilecek. böcekbilimci. beraberindekiler. giriş izni. s. giriş yeri.) (bir şeyin) etrafına dolanmak. hararetli. çekici. 2. . (around) bir şeyi (başka bir şeye) dolamak. s. ku şatmak. entomoloji. yılan v. baş yemek. hak vermek. 2. heves. bütün. 3. i.enterprising entertain entertain a motion entertaining entertainment enthrall enthrone enthuse enthusiasm enthusiastic entice enticement enticing entire entirely entirety entitle entity entomb entomologist entomology entourage entrails entrance entrance entrance examination entrance fee entrap entreat entreaty entrée entrench entrenchment entrepôt entrepreneur entrust entry entryway entwine entwine itself around entwine s. tamam ıyla. 1. hepsi: the entire group grubun hepsi. f. giriş yeri. i. balo. i. giriş. i. i. sağ i. gömmek. (birini) tatlılıkla (kötü bir şey yapmaya) ikna etmek. girme. çekici ancak tehlikeli şey. mezara koymak.. giriş. birer birer saymak/söylemek. büsbütün. s. (başkan) bir teklifi kabul edip kurula sunmak. eğlenceli. i. f. i. açıkgöz. böcekbilim. 2. z. kayıt. 1. antre. i. çekicilik. parti. yakarış. 3. giriş ücreti. yalvarmak. sarmak. saymak. giriş. 3. 2. i.b. i. s. mektup zarf ı. giriş. yalvar ış. f. eğlendirici. bağırsaklar. İng. ikram etmek. giriş kapısı. 1. siper. ziyafet. giriş ücreti. f. f. maiyet. müteşebbis. f. f. f.

destan. 2. 1. eşit. radyo. 1. 2. piskoposlara ait. tıb. depremin merkezi. s. epaulet. aynı düzeyde. çevreci. İng. biyokim. i. i. f. 1. eşitlik. edeb.. Hrist. s. k ıskançlık. i. (olaylar zincirinde) olay. (=).. f. destans ı. TV (dizide) bölüm.. elçi. i. i. saralı. İki artı iki eşit dört.. emsali olmak: No one equals her. i. i. i. epizodik. gıpta. eşit. gelip geçici. sonsöz. f. tasavvur etmek. i. f. 2. delege. 2. s. deprem öze ği. civar. mektup. çoğ. kafas ında canlandırmak. muhit. ekvator. 2. nükte. i. saralı. epiderm. epilog. epik. 2. i. i.. (Yeni Ahit´te yer alan) mektup. salgın. ça ğ. s. çok kısa ömürlü. sakin. salgın: flu epidemic grip salgını. salgınlaşmış. i. epik. çevrecilik. 2. equalize. laf. s. eşit olmak: Two plus two equals four. i. enzim. piskoposlarca yönetilen. i. i. i. Ekvator Ginesi. eşitlemek.. . jeol. i. eşit işareti f. ılıman (iklim). f. 1. ekvatoral. edeb. temkin. s. devir. itidal. tasavvur etmek. i. kafas ında canlandırmak. 1. çevresel. çevre. 1. gıpta etmek. 6 Ocak´ta kutlanan bir yortu. kıskanmak. dolay. i.. s.environment environmental environmentalism environmentalist environs envisage envision envoy envy enzyme epaulet epaulette ephemeral epic epicenter epidemic epidermis epigram epilepsy epileptic epilog epilogue Epiphany episcopal episode episodic Epistle epistle epitaph epithet epitome epoch Epsom salts equable equal equal equal sign equalise equality equalize equanimity equate equation equator Equatorial equatorial Equatorial Guinea i. i. s. bak. i. nükteli söz.. sara. i. 1. f... İngiliz tuzu. ile eşit saymak. s. diplomat. temsilci. i. Emsali yok.. 2. kolayca k ızmayan. çok k ısa süren. i. ılım. 1. Hrist. haset. İng. i. apolet. epilog. mezar kitabesi. rahat. 2. bak. i. 1. sara hastalığına özgü. s. s. (övücü veya hakaret edici) söz.. i. bak. aynı düzeyde olmak. i. epizot. i. denklem.

bağ. i. i. ayakçı. yok etmek. kökünden söküp atmak. (fiyat v. kaç ış. akl ından çıkmak. kurmak. i. erotik. (heykel. yanlış. 1.´s grasp i. silgi. dik. denge. Eritrealı. 2. (sava ş. aşındırma. biniciliğe ait. ayakta duran. paçayı kurtarmak. i. Eritre. 3. in in ş ş mesi.´ni) yükseltmek. (heykel. i. 1. Napolyon´un atlı ayn ı mesafede olan. iki anlama gelebilen. 3. âlimlik. 2. s. 2. s.o. patlak vermek. 2. eşitlik. s. dengesiz.b. donatım. gökb. kaçamaklı. i.´ni) dikmek. kurma. f. birinin pençesinden . atlı (heykel/portre): an equestrian statue of Napoleon heykeli. 1. as. 1. kızışmak. istikrars ız. eşit uzaklıkta. f.. kurtulmak. 2. dikilmiş. macera. f. erotizm. 2. 1. erozyon. eşkenar üçgen. Eritrea. devir. şa a etmek..mine) ermin. jeol. a şındırmak. (yanarda ğ) püskürmek.´ni) zıştırmak. bilginlik. 1.kurtulmak. tıb. yok etmek. atlatmak. i. net varl ık. --ping) donatmak. s. hata. f.b. Ekvator Ginesi´ne özgü. dimdik. önce.´ni) dikme. (yanarda ğ) püskürme. s. özsermaye. firar etmek. ça ğ.b. çok bilgili. jeol. s. 2. tic. 1. çok geçmeden. bundan önce. s. f. gereçler.b. ne evet ne de hayır demek. f. ıyürüyen merdiven. Ekvator Ginesi. ılım. şiir evvel. adil. 1. penisin i. i. kaçamaklı konuşmak. patlak verme. 1. s. 1. ayak işlerine bakan kimse. Ekvator Gineli. i. s. s. (--ped. 1. i. i. 1. i. Eritrea´ya özgü. bilgin. 2. direk v. firar. ekinoks. adaletli. f. hata etmek. Ekvator Gineli. aşındırıcı. gözünden kaçmak. Eritrea. silinti. birden değişiveren. 2. âlim. yükselmek. 1. s. i. yanlışlık. dikelmiş. 2. (çoğ. 3. Eritrealı. sertle i. a şınma. eşkenar: equilateral triangle. i. edat. f. aya ğa kalkmış. silmek. i. s. muvazene. i. ayak işi. silinmiş yer. adalet. aşınmak. gün tün eşitliği.. 2. gidermek. hatalı. 3. f. i. 2. k i. direk. yanlış. yapmak. 1. kaçmak. v.. s. yapma.Equatorial Guinean equestrian equidistant equilateral equilibrium equinox equip equipment equitable equity equivalence equivalent equivocal equivocate era eradicate erase eraser erasure ere ere long ere now erect erection Eritrea Eritrean ermine erode erosion erosive erotic eroticism err errand errand boy erratic erroneous error erudite erudition erupt eruption escalate escalator escapade escape escape from s. --s/er. muh. anlaşmazlık v. f. döküntü. 2. etme. 2. s. kaçma. i.

i. kavalyelik etmek. ana. f. Estonyalı. f. Eskimo dili. ğerlendirme. z. 2. Eskimo. 1. Eskimoca. aestival. aesthetic. Estonyal f. zaruri. f. destekleme. (birisi hakk ındaki) bana göre. i. refakat gemisi. bat ıni. ı. kuruluş.ı açmak.. emlakçı. soğutmak. kurulu ş. 4. coğr.b. 1. aslında. f. i. casusluk. özellikle. ancak ufak bir grupça bilinen. kurmak. s. ekspreso. ayrı yaşayan. f.. ve “bay” anlam türü). et cetera. esas. v. i. i. özel. gezi. Estçe. öz. mektup zarfı üzerine isim ve soyadından sonra kısaltılarak yazılan ına gelenı bir unvan: Marmaduke Wigglesworth. ünce: in my estimation benim de gözümde. olağandışı. i. steyşın. içrek. f. i. malikâne. İng. Esq. birbirinden ayr ılmış. bence.. anat. 2. itibarlı. bilhassa. aesthete. 2. 1. 2. s. vesaire. 2... kestirmek. 3. (k ıymetini) takdir etmek. i. 2. müessese. i. ekspreso kahve. f. -den kaçınmak. tespit etme. İng. tespit edilme. (koruma/gözetim için) e şlik eden. yapmaya kalkışma. huk. yapmaya kalk ışmak. ve benzeri.. ıtır. 1. Estonya. hususi. s. temel. bak. k ıs. 2. eşlik edenler.. i.. (korumak/gözetmek amac ıyla) eşlik etmek. kestirme. 3. temel. nadir. Estonya´ya özgü. 2. 1. 2. 2. i. itibar. şılmas ı zor. araların s. k ıs. 2. 1. kordon. gezinti yeri. s. gizli inançları olan. insana gündelik hayat ı ve dertlerini unutturan çok sürükleyici (roman/film). ğerlendirmek. de fikir. tespit etmek. Eskimo. (es´tımeyt) 1. 2. as ıl. kavalye. Eskimoca. kurma. i. -e sayg ı duymak. 1.s. s. naneruhu. tahmin etmek. as ıl. ufak bir gruba özgü. saygı. 1. 2. esans. 2. 1. i. i. s. (es´t ımît) tahmin. b ırakıt. -den sak ınmak. i. Esquire. tereke. . kurum. düş1. desteklemek. 1. deneme (bir düzyaz f. takdir. i. haliç. i. v. i. i. 3. 1. 2. i. Estonya. (bir grup içindeki) birlik ruhu. esas. saptamak. anla s. 1. armalı kalkan. deneme.escapist eschew escort escort escort vessel escutcheon Eskimo Eskimo dog esophagus esoteric especial especially espionage esplanade espousal espouse espresso esprit esprit de corps Esq Esquire essay essay essence essence/spirit of peppermint essential essentially establish establishment estate estate agent estate car esteem esthete esthetic estimable estimate estimation estival Estonia Estonian estrange estranged estuary et cetera etc etch s. Eskimo köpe ği. İng. yemek borusu. denemek. i.. i.. bak. z. Estçe. i. gerekli. bak. s. saygıdeğer. 1. (desen hakketmek için) (madeni bir yüzeyi) asitle oymak.

ı. f. etnografya. i. kökenbilimsel. birine) cevap vermekten kaçmak.. götürmek. boşaltım. bak. i. evaporatör. ölümsüz. s. i. (insanlar ı) (bir yerden) almak. Etyopyal s. -den kurtulmak. Etiyopya. European. Avrupalı.ğı (insanlar ğı rsaklar ı) boşaltma. s.. i. etik. ebediyen. f. Avrupa´ya özgü. methiye. ebediyet. i. buharlaştırma. daima. etnik. i. semavi. dünya görüşü. Etyopya´ya özgü. Avrupai. ses ahengi. göksel. övmek. 1. i. (bir yeri) boşaltma. ruh. i. 2.. edebi kelam. k ıs. buharla şma./s.o.). i. i. (birinin sorusuna. yaklaşım v. Avrasya. 3. 1. ateşli. 1. asitle oyulmu ş resim. İncil´in ına uyan/sad ık. z. s. i. 2. değerlendirme. i. bir mesaj ı yaymaya çalışan kimse. i. mesaj bak. 2. etimoloji. i. görgü kurallar ı. değerlendirmek. okaliptüs. lokmanruhu. buharla ştırmak. övgü. i. etimolojik. Avrupa. ahlak sistemi. s. 1. 3. buharlaşmak. (ba f. İncil´e ait. Habeş. eulogize. f. ınıbelirli bildirmek/ö ğretmek/yaymak. s. İng. boş altım.. hararetli. (ba (bir yerden) alma. i. birini/bir şeyi kendi yeteneklerine/özelliklerine göre değerlendirmek. etnoloji. i. son derece Protestanca (bir ö ğreti. törebilim. 1. i.. s. ba şı ve sonu olmayan. Avrupa. Habe şistan. ahlak bilimi. hadım. çal mesaj3. (bir f. (bir yeri) boşaltmak. i. ebedi ve ezeli. k ıs. Etyopya. etik. İncil´in f. i. buharla ştırıcı. . 2. i. eter. ahlaki. rsakları)ı)bo şaltmak. adabımuaşeret. 2. kim. kökenbilim. i. 2. anat. s. değer ve inançlar sistemi. de ğerler sistemi. 1. örtmece. Habeş. evangelize. i.b. the European Union. İng. ateşli vaazlar veren gezici Protestan. f. östaki borusu.t. on his/her/its own merits evaluation evangelical evangelise evangelist evangelize evaporate evaporation evaporator asitle oyarak (madeni bir yüzeye) desen hakketmek. İncil´in mesajını yaymaya ışan kimse. Etyopyalı. Etiyopyalı. (bir bahaneyle) kendini (bir yükümlülükten) kurtarmak. i. f. i. Europe.etch a design on etching eternal eternally eternity ether ethereal ethic ethical ethics Ethiopia Ethiopian ethnic ethnography ethnology ethos etiquette etymological etymology EU eucalyptus Eucharist eulogise eulogize eulogy eunuch euphemism euphony Euphrates Eur Eurasia Europe European Eustachian tube evacuate evacuation evade evaluate evaluate s. 2. Etyopya. İncil´de bulunan. i. i. i. 1.

güna şırı. . gene de: “That book contains some mistakes. tuvalet. her bir. i. s. çok dayan ıklı. başkaları. 1. i. sokaktaki adam. itidalli. her. her dem taze (ağaç/çalı). arada bir. 1. ya daima de ğişen. er geç. olmak. i. nihai. in ile sonuçlanmak. En ufak noktaya herkes. Çok yans ız. er geç olan.” “Even so. 1. düzle z. yapra ğını dökmeyen. ile son bulmak. en ufak her şey: She´s particular about every jot and tittle. s. daima. sürekli. ak şam. engebesiz. s. zam.” “Olsun. ştirmek. dikkat eder. her günkü. günaşırı. düzlemek. 2. tesviye etmek. hatta. ak şam gazetesi. hadise. itidal sahibi. meydana gelmek.ıştığı halde sınavı veremedi. hiç: Have you ever been to Eyüp? Hiç Eyüp´e gittin mi? ondan sonra. her gün. olaylı. iki günde bir. (bir işte) yan çizen. 2. her tarafa. 4. sonsuz. z. her iki kişiden biri. arada bir. herhangi bir kimse. (bir bahaneyle) kendini bir yükümlülükten kurtarma. 2. tarafs i. it´s still yanlışlar var. düz. f. olsa bile. olay. s.. birkaç günde bir. s. gece elbisesi.” the exam. 2. Yapt ıkları her hatarada ırlıyor. kaçamaklı. ilelebet. k. s. dili her yöne. vaka. yine de. her: She remembers every single mistake they made. s. tam (sayı). i. sonunda. arife. 2.evasion evasive eve even even even if even so even so even though evenhanded evening evening dress evening paper event even-tempered eventful eventual eventuality eventually eventuate ever ever after ever changing evergreen everlasting evermore every every few days every four days every inch every jot and tittle every man jack every now and then/every now and again every once in a while every one every other day every other day every other day every other person every single every so often every which way everybody everybody else everyday Everyman everyone i. -den kurtulma. kör olası: You and your everlasting typewriter! Sen ve senin kör olas ı daktilon! z. tepeden tırnağa. çal ız. yine almaya worth “O kitapta baz ıthough men. 1. s. hatay ara sııra. herkes. ebediyen. temkinli. zam. herkes. bile. ak şam. 2. çift (say ı). ihtimal. nihayet. 3. her biri. 3. gene de. cevap vermekten kaçan. 3. bir düzeyde. hep: They lived happily ever after. -diğ i halde: Even he studied hard. smokin. en sonunda olan. f. z.sırada. hadiseli. Ondan sonra hep mutlu şadılar. frak. gün aşırı. ara s ıra. i. s. arife gecesi. öbürleri. s. 1. 1. yine de. iki günde bir. dört günde bir. he de couldn´t pass -e rağbuying. i.

göstermek. i. ekskavatör. hafriyat yapmak. her yerde. evrim. k ızgınlık. 2. çok kızdırmak. şerir. 3.. huk. --ling) -den üstün olmak. a şmak. i. eksiksizlik. example. i. 1. mübalağalı. imtihan. koparmak. i. i. i. s. her şey. (of) (birtak ım şeyleri) akla getiren. 2. i. tamamen. 2. i. s. misal. tam.. kötülük eden kimse. s. fazlas ıyla. (kötü durumdaki bir şeyi) artırmak. sorgu. evrimcilik. huk. marya. muayene etmek. yavaş yavaş gelişmek. f. yüce. abartmak. dikkatle gözden geçirmek. s. huk. ibrik. 2. i. 1. i. yüceltme. . 1. abartılmış. i. co şkunluk. açığa vurmak. s. çileden ç ıkarmak. i. şer. f. tetkik etmek. z. i. i. f. kesin. tahliye ettirmek. 4. kem göz. nazar. birtakım çağrışımlar yapan. kazıyıp ortaya çıkarmak. i. çağrıştırmak. zorla/tehditle almak. s ınav. imtihan. s. 1. eksiksizlik. örnek. f. kazı makinesi. f. i. f. 1. incelemek. abartılı. 2. kötülük. dişi koyun. evrimci. evrimsel. 2. göstermek. 2. kanıt. z. k. (--led. yavaş yavaş geliştirmek. i. abart ı. s. delil. s. 1. yüceltmek. i. geçmek. her yere. f.. kazı yapmak. aklına getirmek. 1. kesinlik. huk. aynen. z. f. mübala ğa etmek. f. tahliye ettirme. çok kötü. imtihan eden kimse. mübalağa. huk. işin titizlikle yapılmasını isteyen (kimse). except. f. f. sorguya çeken kimse. titizlik isteyen (bir i ş). k ıs. vecit. sorguya çekmek. i. abartma. examination. f. belli. kesinlik. f. kusursuzluk. s. açık. kazı. son derece. i. kazı yeri. daha kötü bir duruma sokmak. f. tam.everything everywhere evict eviction evidence evident evil evil eye evildoer evil-minded evince evocative evoke evolution evolutionary evolutionism evolutionist evolve ewe ewer ex exacerbate exact exact exacting exactitude exactly exactness exaggerate exaggerated exaggeration exalt exaltation exalted exam examination examine examiner example exasperate exasperation excavate excavation excavator exceed exceedingly excel zam. hatas ız. şerir. çok. dili s ınav. doğru (bir şey). kötü niyetli. ulu. her yer. kusursuzluk.

1. 2. 3. 2. i. s. (bir kitaptan/yazıdan) seçilmiş parça. istisna. döviz kuru. aforoz. 2. ifrat. değiş tokuş etmek. s. Harun´u bunun ışında tuttu. dayanılmaz derecede acı veren. i. salg ı. except speak Çince konufor ı:Chinese. Ekselans: His Excellency Ekselanslar ı. except this. kesmek. trampa etmek. aşırılık. s. tüketim vergisi. dışkı. heyecanla. Your Excellency Ekselans. f. i. telefon santralı. i. çok iyi. üstünlük. f. yumrukla şmak. a şırı. s. 1. -in dışında tutmak: He excepted Harun from this. i. hariç. ancak özel seçilmiş bazı kişilere açık olan. f. i. fazla. heyecanland ırmak. i. tic. f. salgılama. dışında. . borsa. 3. z. dışında. i. s. mazur görmek.. s. olacakt edat -den ba şka. tahrik etmek. i.. kışkırtmak. heyecan verici. f.. (birini) (bir şeyi yapmaktan) muaf tutmak. ünlem işareti (!). heyecan.. indirimli gidiş dönüş bileti. affedilebilir. kiliseden aforoz etmek. telaşa vermek. 1. 1. bak. i. kesip ç ıkarmak. diye bağırmak. .Excellence excellence Excellency excellent except except except for excepting exception exceptional excerpt excess excessive excessively exchange exchange exchange blows exchange rate exchange shots exchangeable exchequer excise excise excitable excite excited excitedly excitement exciting exclaim exclamation exclamation point/mark exclude exclusion exclusive excommunicate excommunication excrement excrete excretion excruciating excursion excursion ticket excusable excuse excuse excuse from i. ziyadesiyle. affetmek. z. mazeret. -den ba ş ka: Everyone was there except for him. d edat -den ba şka. fazla. I´d be there. k ısa yolculuk. i. trampa. fazlalık. (vücuttan) ç ıkarmak. değiş tokuş. ç ığlık atmak. f. (bir şeyin) dışında bırakma. mükemmel. f. kambiyo. 2. s. olmasayd ı m. hariç. özür. ola ğanüstü. (from) -in d ışında bırakmak. bağ. 1. 2. s. f. kolay heyecanlanan. i. değiştirme. i. 1. uyand ırmak. s. pasaj. ifrazat. s. değiştirmek. artan. d ışı nda. aşırı olarak. değiştirilebilir. heyecanlı. Excellency. gezinti. -den başka: He can do everything şmaktan baolmasayd şka her şeyi yapabilir. 2. ünlem. Bu ı orada 1. i. üstün. (bir duygu/tepki) s. f. 2. karşılıklı olarak birer el silah atmak. (from) (bir şeyin) dışında bırakılma. i. ziyade. kolay tela şa kapılır. i.

f./Beni ba ğışlayın. 1. f. i. gayret sarfetmek. nefes vermek.. 1. f. i. f. örnek. yorgunluk. i. sergilemek. 2. execute execution executioner executive executive committee executive power executor executory exemplar exemplary exemplify exempt exemption exercise exert exert o. 1. export. yerine getirme. çok ne şelendirip i. 1. 1. 2. varolu şçu. yerine getirmek. al ıştırma. neşe ve zindelik. uygulamak. emek.. genleşmek. excuse o. yöneticiye ait. i. yerine getirmek. yerine getirme. büyütmek. uygulama. i. çaba. 1. 2. duman v.. 2. egzersiz.b. f. aklamak. cellat. varolu şçuluk. 2. çıkmak. f. 2. 2. s. çok yormak. i. i. tükenme. egzoz duman ı. egzoz borusu. f. 3. -i örnekle göstermek. huk. kötü ruh v. idam etmek. 3. idari. 1. temize ç ıkarmak. var olmak. s. bitirmek. sürgün. yaşam.b. f. bitkin. f. (dava sırasında i. çıkış. 2. kullanmak. 2. egzotik. gitmek. mevcut olmak. 1. i. muafiyet. örnek niteliğinde olan. izin istemek. uygulamak. egzoz./Affedersiniz. sergi. varoluş. yabanc ıl. s. 1. i. egzistansiyalist. fels. f. (gayret) sarfetmek. 1. 2. i. 1. k ıs.s. i. 3. (manevra/hareket) yapmak. çok keyiflendirmek. exertion exhale exhaust exhaust exhaust pipe exhausted exhaustion exhaustive exhibit exhibition exhilarate exhilaration exhort exhortation exhume exile exist existence existential existentialism existentialist exit exodus exonerate exorbitant exorcise exotic exp expand Özür dilerim. icrai. 2. 2. yürütme kurulu. genişlemek. uygulama. yönetici. idareci. kullanma. 2. teşvik etmek. sürgün edilen kimse. i. genleştirmek. tüketmek. f. s. -e örnek olmak. ı. (bir belge/kan duygu veya niteli ğetmek. . 1. huk.s. ıt) ibraz etme. 1. f. yönetimsel. i. mezardan ç ıkarmak. sürgüne göndermek. fiz. i. idam. (egzoz. varlık. büyümek. 1. (bir yarg ıyı) infaz etmek. f. i. 2. s. teşvik edici söz. 2. idam ın infaz (manevra/hareket) yapma. (bir duygu veya niteli ği) göstermek. express. çal ıştırmak. tükenmiş. u ğraşmak. i. (cin.´ni) dualarla defetmek. ında ıt) ibraz (dava s ıras i) gösterme. egzistansiyalizm. 1. çabalamak. örnek. yürütme yetkisi. belge/kan zindeleştirmek. fels. f. fels. hareket ettirmek. 2. bitkinlik. i. geniş kapsamlı ve ayrıntılı. s. gayret. fahiş (fiyat). s. çıkış kapısı. 3. i. 1. ba ğışıklık.Excuse me.. infaz. beraat ettirmek. icra eden. varolu şsal. genişletmek. (güç) kullanmak. hayat. sergi. 3. teşvik etme. çıkış. s. 2. bütün kuvvetini tüketmek. f. ç ıkış. s. aşırı yüksek. f. tüketme.´ni) ç ıkarmak. s. yorgun. 1.

kovmak. aç ıklamak. fiz. İng. beklemek. f. deneysel. sömürme. f. ölmek. ç ıkarmak. bilirki şi. k. sarfetmek. (belki doğru olmayan şli bir çare. . ümit. s. son nefesini vermek. kendi vatan ından başka bir ülkede yaşayan kimse. f. i. --ling) 1. usta. büyütme. 2. (bir konuyu) şt ırma. deneme. s. içten. masraflı. 1. samimi. büyüme. acı v. sınırdışı etmek. 1. s.´ni) çekmek.s. incelemek.b. (belki do ğru olmayan fakat) elverişli (bir çare). deney. kendisinin niye öyle ığınıizah. i. istismar etmek.expanse expansion expansive expat expatriate expect expect the worst expectancy expectant expectant mother expectation expedience expedient expedite expedition expel expend expenditure expense expense account expensive experience experienced experiment experimental expert expertise expiration expire expiry explain explain away explain o. 1. f. s. s. izahat vermek. açıklamada bulunmak. i. i. (belki do ğru olmayan fakat) elverişli bir çareye başvurma. 2. enginlik. genişleme. açık bir şekilde. i. başından geçmek. 1. i. 1. kolayla f. i. umut. s. fakat) elveri ırmak. hızland i. beklenti. inceleme. i. açıkça. patlamak. 1. (ayrıntılı bir şekilde) açıklamada bulunmak.. 1. 2. uzman. 3. genişleyen. i. beklenen şey. sömürücü. açık. i. bitiş. 2. süresi dolmak. sömürmek. i. sürenin dolmas ı. s. (bahane öne sürerek bir şeyi) mazur/makul göstermek. gider. tecrübeli. (bir konuyu) f. gider hesab ı. geniş alan. (bizzat) ya şamak. hamile kad ın. kendisinin ne demek istedi ğini anlatmak. patlatmak. Benden yap şece ğini ummak. ümitle bekleyen. anlatmak. deneyimli. sömürü. tecrübe. 2. f. bak. (özel bir amaçla yap ılan) uzun yolculuk. kendi ç ıkarına kullanma. (kendi ç ıkarı için) kullanmak. f. masraf hesabı. (belirli bir alandaki) bilgi. ara şifte bulunmak amacıyla) (bir bölgeyi) dolaşmak. i. (ke ş t ı rmak. (--led. sona erme. pahalı. i. deney yapmak. sömüren. s. sarih. f. explanation explanatory explicable explicate explicit explicitly explode exploit exploit exploitation exploiter exploration explore explorer i. harcamak. i. anlatmak. bitiş. i. istismar. i. 2. zannetmek. sona erme. genleşme. (keşifte bulunmak amacıyla) (bir bölgeyi) dolaşan kimse. engin. i. en ı kötü gerçekle i. f. çürütmek. 1. beklenti. açıklama. i. atmak. izah etmek. ştırmak. 1. davrand izahat. (birinden) (bir şeyin lmasihtimalin ını) beklemek: He expects me to carry out the garbage. 2. açıklayıcı. açıklanabilir. masraf. izahat vermek. expatriate. sanmak. 1. sona ermek. anlatılabilir. geniş. kahramanlık. tecrübe.. açılan. (süre) dolmak. genişletme. 2. (keşifte bulunmak amacıyla) (bir bölgeyi) dolaşma. i. ara i. kahramanca davranış. deneyim. masraf. dili. genle s. sürenin dolmas ı. 3. f. harcama. s. ştirme. 2. 2. z. 2. f. eksper. yanl ış olduğunu göstermek. (sıkıntı. uzmanl ık. dü şünmek.

s. kovulma. sergi. kamula ştırma. (malı) yurtdışına satmak. 3. doğaçlamayla. patlama. ız. patlayıcı. s. sürmek.s. . ihracatç ı. kredi v. ask. gizli işleri i. ihraç etme. express one´s sympathy express one´s thanks expression expressionless expressive expressly expressway expropriate expropriation expulsion expunge expurgate exquisite extant extemporaneous extemporaneously extempore extend extended order extension extension cord extensive extent extenuate i. 2. etkisine açık bırakma. 1. vurmak. maruz b ırakmak. oyun v. f. z. hafifletici sebepler. kovma. uzatma kordonu. belli. (yard ım. f. İng.) verme. ekspres (taşıt). patlayıcı. acele posta. 2. silmek. 2. özel. paralel. (birinin) ac ıs ekkir olduğunu belirtmek. ihraç etme. 3. f. uzatma. özellikle. hakkında şiddetli tartışmalar yapılan (konu). 1. irticalen. i. şiddetli malara yoltaraftar. kapsamlı. 2. herkese duyurmak. extenuating circumstances huk. 3. maksadını anlatmak. fuar. çıkarmak. izah etmek. ihraç edilme. manalı. ihracatç ılık. doğaçlamayla söylenen/yapılan. dışavurum. foto. i. i. z. 2. ifade. 4. ını paylaştığını ş belirtmek. acele posta. i. süper. mevcut. ihraç malı. (yard ım. şükranlarını ifade (to) (birine) minnettar/müte etmek. 1. f. (yüzdeki) ifade. doğaçlamayla söylenen/yapılan. 2. beyan etmek. Evin cephesi güneye bak ıyor. istimlak. (filmi) ışıklamak. i. i. man. paralel telefon. tabir.The house has a southern exposure. foto. for (görü şü/fikri) anlayıp paylaşmak. anlamlı. mat. 3. ihracat lisans ı. i. 2. mat. 1. dışarıya mal göndermek. bilhassa. 1. d ışsatım.. 1. f. 5.ış savunucu. s. aç ıkça. başka sözlerle anlatmak. 1.b. büyük. uzama. mat.) vermek. i. 3. 2. ihracat vergisi. deyim. f. geniş. dağınık düzen. 3. s. s. 2. pozlandırma süresi. i. f. 1. d ış İng. 2. 1. doğaçtan. üs. aç ık. 1. doğaçlamayla. otoyol. maruz b ırakma. üst. i. 1. ekspres tren. ıcı madde. deyim. açabilen (konu). boyut. s. s. yorumlamak. i. çok büyük (ac ı/mutluluk). üstel. 4. z. uzatma kablosu. ihracat. ekspres. ince bir ğe sahip. ifade. 2. mükemmel. acele. to (birine) taziyede bulunmak. f. istimlak etmek. sergileme. ifade etmek. (sat açığa vuran makale/kitap. üstün. pozometre. f. 1. manasız. 4.explosion explosion of laughter explosive exponent exponential export export export duty export license exportation exporter expose exposé exposition exposure exposure meter exposure time expound express express express delivery express in other terms express o. aekspresle. meramını ifade etmek.´nin) müstehcen/sak ıncalı bölümlerini çıkarmak. sergilemek. ekspres yol. maruz kalma. ış için) sergilemek. kredi v. tıpkı. 4. uzamak. i.b. güzelli s. 2. i. anlat ım. s. anlatmak. etkisine açık bırakmak. foto. açıklamak. anlams s. ışıklama süresi. poz süresi. f. ihraç etmek. (bir kitap. ihracat yapmak. z. kahkaha tufan ı. teşhir etmek. tam. 2. doğaçtan. İng. irticalen. ifadesiz. kamula ştırmak. 1..b. infilak. özel ulak. patlay tart i. uzatmak.

har vurup harman savurarak. 1.1. (bilgi) almak. nesli tükenmiş. i. the extremities eller ve ayaklar. haraçç ı. 1. 1. i. 1. s. i. insanı haraca kesen. i. f. i. s. ç ıkarma. para sızdıran. 2. müsrifçe. 2. kökünü kaz ımak. abartılı. (özünü/suyunu) ç ıöz. para s ızdırma. 3. (to) (suçluyu) (suç i şlediği ülkeye) iade etmek/ettirmek. f. 5. söyletmek. i. i. zorla alma. fazla: Do you have an extra pencil? Fazla kalemin var m ı? 2. israf. sınır. i. fevkalade. 2. s ınır. dışlar. i. f. 2. s. 1. harici. 1. canlılık ve neşelilik. 1. söküp atmak. s. s.b. --ling) övmek. 4. extol. z.. d ışadönüklük. aşırı derecede. dışarı sızan şey. kökünden sökmek. d ışadönük kimse. önekfevkalade: dışında: extramarital i. i. ç ıkarmak. öz.. çok fazla. s. ruhb. i. yüzeysel. f. sızıntı. aşırı uçlar. dış taraf. i. z. fazlalık. 1. çok çok. bak.. ola ğanüstü: extraordinarily beautiful fevkalade güzel. harici. 1. olağanüstü bir örnek. gür (bitkiler). 2. (haraç) almak. uçta olan. Work extraevlilikd hard! Çok ışı. çok çal ış! i. f. seçmek. (para) s ızdırmak. çıkmak. d ışdeğerbiçim. aşırı. 2. kurtarmak. 2. çok. 1. imha etmek. mat. ç ıkarmak. suçluların iadesi. savurgan. 2. (--led. ekstrapolasyon. i. f. 1. (bitkilerde) gürlük. dış. s. mat. (para) karmak. f. müsrif. ekstrem nokta. 2. s. abartı. olağanüstü. haraca kesme. 1. fahiş (fiyat).. (bir kitap v. yabancı (madde/cisim). f.´nden koparmak. sönmüş yanardağ. 2.exterior exterior angle exterminate external external affairs externals extinct extinct volcano extinguish extinguisher extirpate extol extoll extort extortion extortionate extortioner extortionist extra extraextract extract extraction extracurricular extradite extradition extraneous extraordinarily extraordinary extrapolation extravagance extravagant extravagantly extreme extreme case extreme point extremely extremes extremist extremity extricate extroversion extrovert extrude exuberance exuberant exudation s. ifrata kaçan kimse. i. (diş) çekme. söndürmek. a şırı. 1. bak. yangın söndürme aleti. i. s. i. aşıt noktası. a şırı. çoğ. 3. esans. hariç. zorla alan kimse. a şırı. 2. ruh. s. ç ıkarmak. 1. dış açı.. s. uç. 2. aşırılık. fazla. 2. 2. f. dışadönük. dış. uç.. i. zahiri. 2. ruhb. ek ücrete tabi şey. 1. ders program ı dışında kalan. z. itiraf ettirmek. 2. zorla almak. konu d ışı. dışişleri. çok canlı ve neşeli. 1. savurganlık. f. uzatmak. fevkalade. yok etmek. mat. özet. extortioner. i. . dış.

tic. bakmak. (bir duruma) dayanmak. far. astarlamak. i. 4. i. (ta şın) yüzünü yontup sindirmek. enfes. göz alıcı şey. kadran.. f. February. (karşısındakini) bir durumu oldu ğu gibi kabul edip ona göre davranmak. anat. inan ılmaz.. (bir zaferden sonra) çok sevinmek. masal. harika. kuma ş. üretmek. yüz masaj ı. i. i. ayna. i. following. f. bünye. F. itibari değer. 1. İngiliz alfabesinin altıncı harfi. -i cesaretle kar şılamak. i. France. göz. 1. süper. i. üretim. alımlı. s. i. gözkapa ğı. i. imalatç ı. göz far ı. s. i. Fellow. 1. dili inan ılmaz derecede. süper. 1. 2. kolay. 2. i. fa notası. yüzükoyun. 3. yüz. yapmak. 2. sevinme. faseta. geom. Fahrenheit... güzel kız. göz banyosu. s. fluid. 5. olağanüstü. s. folio. surat. 2. argo kendisini ele ştirecek/cezalandıracak insanların önüne çıkmak. 2. şılamak. i. gözyuvas ı. fine. 1. göz çukuru. yüzüstü. görgü tan ığı. k ıs. i. k. i. bez. karşı sında olmak/durmak. ön yüz. dokuma. dili 1. doku. yapı. k ıs. 1. al ın. i. kaplamak. i. f. efsanevi. 1. Friday. cephe. frequency. façeta. imal etmek. . 3. kolayla ştırmak. 4.exude exult exultation eye eye eye shadow eyeball eyebrow eyebrow pencil eye-catching eyeful eyeglasses eyelash eyelid eyeliner eye-opener eyesight eyesocket eyestrain eyewash eyewitness F F f F. görü ş. s. s. yalan söylemek. yüze ait. 2. imal. uydurmak. sima. gözevi. k ıs. (saatte) mine. yalan. çok güzel. i. f fable fabric fabricate fabrication fabricator fabulous fabulously face face face down face the issue face the music face to face face up to face value facedown face-saving facet facetious facial facile facilitate f. z. göz kalemi. aydınlatıcı/şaşırtıcı olay/haber. 2. f. 3. uydurmasyon. yap ım. vaziyeti kurtaran. 2. yüz. sızmak. i. göz yuvarlağı. z. kirpik. i. gözyuvar ı. süzmek. şakacı. kar tahammül etmek. müz. nominal de ğer. f. gözalıcı. uydurmacı. i. i. i. k. 5. kaş. çehre. 2. 1. yalancı. göz yorgunlu ğu. feminine. mad. gözlük. i. anat. fabl. görme duyusu. yüz yüze. kaş kalemi. göz küresi.

ay tic. 1. 2.. tambölen. 1.. 3. geçici bir moda/heves. (özel bir) hizmet. 3. bay ılma. gösteremeyen kimse. duyum. f. kusur. . 2. 2.5. bayılma. z. fena olmayan. i. 4. iflas etmek. i. 3. 4. s. becerememek. i.. gerçek.. (bir ön cephe. bak. s.. fabrika. uygun rüzgâr. grup. İng. sarışın. ihmal. sınıfta i. 1. aksi takdirde. i. fuar. adaletli/adil bir şekilde. çalı çırpı demeti. s. kabiliyet. mat. oldukça iyi. i. i. 2. Gelmedi. hizip. solmak.ılm tıpk i. faktör fiyat ı. (özel bir hizmet için ışı)bas tesis. 1. faktör. 1. Merdivenlerden âdeta indi. faks. edat olmad ığı takdirde. ıza: power mesle 2. sin. s. argo homoseksüel erkek. zayıf. 1. s. hizipçilik. zaaf. sin. ar bay ılmak. kopya. hizipçi. 3. açıuçarak k tenlilik. 2. 5. âdeta: He flew down the stairs. çekingen. (--ged. başaramamak. TV kararma. --ging) birini çok yormak. kavgac ı. dili fena olmayan.. ibne. i. mat. yer. 1. yetenek. 4. fuar alanı. 2. i. 6. i. 2. (açıkta olan) fuar yeri. kolaylık.. (bir ö ğretim kurumundaki) personeli. etmen.. f. 1. uydurma. s. 3. i. ekilde. sahte. s. k. adaletli. perilere ait.. He failed to come. bak. gerçeklere dayanan. feces. temiz (kopya). kurallara uygun. yetenek. 2. ık. peri. f. i. güçten dü şmek. beceremeyiş. 2.ba bayg i..o. rengi atmak.. ş hayatında hiç şarıın. out fagot Fahrenheit faience fail failing failing failing that failure faint fainthearted faintness fair fair fair and square fair game fair to middling fair wind fairground fairly fairness fairy i. dürüstaç bir kolaylıkla eleştirilebilecek veya alay konusu olabilecek kimse/durum. 1.. i. faksimile. hizipler aras ı. iflas. i. oldukça: fairly big oldukça büyük. duyu. başarısızlık. kanıt toplayan. çini. (gerçe ği kadrosu. yapmayış. yüreksiz. İng. 1. 3. 2. baygınlık. ğinde/ibelirsiz. 7. açık tenli. fiyasko.fairly adaletlilik. okulun)2. 1. 2. kuvveti kesilmek. güzellik. fayans. s. yeti. çarpan. soldurmak. sin. f. fair-weather friend iyi gün dostu. TV aç ılma. i. etken. al i. s. TV kararmak. donuk. s. f. 4. i. 4. (yap ş . görünü i. çarpanlara ırmak. 1. sin. TV aç ılmak. birinin tur şusunu çıkarmak. sınıfta kalmak. yap ım. maskeleyen dış i. adil. s. ıkşve güne şli (hava). i. fecal. i. servis. öğ retmen (bir bir) üniversitenin) tüm öğretim ılarda) ön yüz. dürüstçe. 1.facility facsimile fact fact-finding faction factional factionalism factious factitious factor factor cost factory factual faculty façade fad fade fade away fade in fade out fade-in fade-out faecal faeces fag fag s. sar ışınl ı ml ı l ı k. fahrenhayt. kurallara uygunluk. peri gibi. 1. yavaş yavaş yok olmak. baygınlık. 2. güzel.

i. sadık olmayan. vefakâr. kullanılmaz olmak. bozu şmak. azalmak. sava şırken ölmek. ıatlatmak. çok beğenmek. fall. 6. kavga etmek. dökülmek. dizilmek. sadakat. i. dili -in pençesine dü şmek. i. dört aya 1. -e sald ırmak. (çare olarak) -e ba şvurmak. güven. f. aldatılmak. yüzüstü dü şmek. dü şmek. s. sadık. 3. olupbitti. fenalık geçirerek yere düşmek. gerilemek. başkasının cezasını çeken kimse.en) 1. düşmek. ısı v. argo 1. sıradan çıkmak. sonbahar. ın yirmisi cumaya . düşmek. yüzükoyun kapaklanmak.fairy tale fait accompli faith faithful faithful to his word faithfulness faithless fake faker falcon fall fall fall asleep fall asleep fall away fall back fall back on fall back upon fall behind fall by the wayside fall down fall down fall down in a fit fall flat fall for fall foul of fall guy fall ill fall in fall in battle fall in love fall into a trap fall into disfavor fall into disrepute fall into disuse fall into error fall into the clutches of fall of man/the Fall fall off fall on fall on one´s feet fall out fall over fall over o. gözden dü şmek. i. -e kapılmak. hastalanmak. çökmek. yağmak. (fell. i. Âdem ve Havva´n ın işlediği günah ve sonuçları. keriz. sözüne sad ık. umulan ra ğbeti hiç görmemek. 4. 1. 6. This month the twentieth fell on a Friday. çökme. sahte. tuzağa düşmek. dü . oldubitti. s. terkedilmek. . dili işi bırakmak. 2. geri kalmak. 2. adı kötüye çıkmak. şahin. 2. s ıraya girmek. âşık olmak. itikat. yağış 4. çekilmek. işten vazgeçmek. inanç. i. bozulmak. uykuya dalmak. bırakılmak. 1. 1. kendini çok istekli göstermek. k. 1. uydurmak. ş (kale) zaptolunmak. uydurma. Hz.b. dü 5. 2. me. ile çatışmak. dolandırıcı. 2.´nde) düşüş. aldatıcı. başarmak. düşüş. 5. sadakatsiz. enayi. uykuya dalmak. geri çekilmek. dolandırılan kimse. itimat. i. 3. (güvenilecek bir kimseye/yere) ba şvurmak. 2. sıyrılmak. bayılmak. Bu ay ğının üstüne dürastlad şmek. kapanmak. 1. s. din. 2. talep. doğan. sahte bir şey. (fiyat. (gemiden) denize dü şmek. fall overboard fall prey to fall prostrate peri masalı. üçkâğıtçı. güz. ask. 3. yıkılmak. 3. vefakârlık. sahtekâr. vefas ız. k. hataya dü şmek. dü şmek. üçkâğıtçı. emrivaki. şmek. -in tutsağı olmak. ask. -e hücum etmek. f. güre ş düşüş.s. 2. iman.

s. azalmak. teklifsizlik. (ses) titremek. yanıltmaca. It fell to my lot. mantık kurallarına ırı sav. iyi bilinen. sahtelik. yetmemek. . gerçekleşmemek. zool. yalan söyleme. belge v. (bir şey) hakkında bilgi edinmek. yanlış davranış.. aile babas ı. safsata. aşinalık. soyağacı. fall. 1. dü şmek. gerçekleşememek: The plan fell through. 1. soyadı. familya. me şhur. 2. çağlayan. 2. fahişe. sahte. -e başlamak. ailevi. bak. tanınmış. i. çoluk çocuk. 3. ev bark sahibi. nam. düşmüş kadın. devetüyü. aileye ait. 4. hastalanmak. s. 2.. boş gurur. gücünü/hızını kaybetmek. 1.. 2. s. tereddüt sendeleyerek yürümek. falso. çarp f. Plan suya ştü. s. f. arkada familiarize. açlık. etmek. yanlış fikirlere dayanan. temelsiz. ünlü. ekilmemiş. f. 2. eksik gelmek. dili suya dü şmek. bildik. i. 1. 3.. z. samimiyet. dili çok iyi. ünlü. aile adı. i. takma dişler. aile planlamas ı. ğe/savaşa başlamak. nadasa b ırakılmış. (hesap. bot. k. titrek bir sesle i. akanyıldız. 2. 2. k. (gerçekleri) ıtmak. (of) yeterli olmamak. me şhur. His eye fell upon me. f. aile çevresi. sendelemek. İng. 1. yanılabilir. tanıdık. s. çürük. f.şbak. s. 1.fall short fall short fall sick fall through fall through fall to fall upon fall victim to fall/be in love with fallacious fallacy fallen fallen woman fallible falling star fallout fallow fallow fallow deer falls false false pride false step false teeth falsehood falseness falsify falter fame famed familial familiar familiarise familiarity familiarize familiarize o. 2. devetüyü rengi. aile. aile muhiti. iyi tan ınan. His face fell. soyadı. yalan.b. s ığın. ayk f. Gözü bana ilişti. laubalilik. -e âşık olmak. güvenilmez. man. umdu ğu gibi çıkmamak. iyi . akrabalar. 2. -e koyulmak. samimi. -e kurban gitmek. şecere. dü yeme -e saldırmak. ün. radyoaktif serpinti. i. 1. yanlış düşünce/inanç. i. (bir şeyi) herkese tanıtmak. hataya düşebilir.s. Benim payıma düştü. şelale.. s. s. i.´nde) tahrifat yapmak. alageyik. suya düşmek. i. vefas ız. şöhret. i. with family family circle family man family name family name family planning family tree famine famish famous famously (of) 1. as i. k ıtlık. Suratı ıldı. kayıt. 1. aşina. teklifsiz. s.

beysbol meraklkay mak. saçmal ık. çok me şhur. 2.: He´s far and away the best. s. 2. dalg ın (bakış). i. hayal gücü. bilet ücreti. 2.. öngörülü. i. i. fars. uzakta: He´s never journeyed far from Istanbul. f. i. (--ned./Bilakis. dili münasebet. ba ğnaz. k ışkırtmak. 1. 1. f.. hayali. s. f. i. istemek. süper. çiftlik. yol paras ı. irmik. fantastik. balosu. 2. 3. uzak. k. Onun için kötüydü. üstün maddeleri). körüklemek. hayal gücü. i. (yırtıcı hayvanlarda) köpekdişi. far off faraway farce farcical fare fare fare badly fare well farewell farewell dinner far-famed farfetched far-flung farina farm farm farmer farmhand farmhouse farming farmost farmstead farmyard far-reaching farsighted fart i. uza ğa. zannetmek. fanatik. 2. ışı. kaliteli (g ıda f. sını rs. düşlemsel. mutaassıp. i. 1. kaba osuruk. hayalperest. 2. i. maskaralık. Uzağa dışında. dü şlem. (birisi) için kötü olmak: He fared badly. 2. 3. 1. yelpaze. sanmak. 2./Tersine. 3. -den uzak. gülünç. 1. fang fanny fantastic fantasy far far afield far and away Far from it. fantezi. fantezi. 2. 1. s. dü. i. s. çok kişi veya şeyi etkileyen. s. gerçek payı çok az olan. s. 1. Hayranlar ınızdandır. f. yemekler. yelpaze biçimindeki herhangi bir şey.fan fan fan fan belt fan blade fan the flames fanatic fanatical fanciful fancy fancy fancy dress ball fancy o. çok süslü. çok uzak. veda. --ning) yelpazelemek. ırgat. s. baseball fan ısı. harika. . çiftlik avlusu. bak. i. enfes. osurmak. 2. fanatik. çiftçilik. fantezi. 2. pervane kanad ı. çiftçilik yapmak.s.. s. 3. yılanın zehirli dişi. 1. çiftlik binalar ı arasındaki meydan. dü şünmek. s. veda yeme ği. i. taksi müşterisi. s. 1. almaz. yiyecekler. s. k ıyafet hayallerinde kendini ( şöyle veya böyle) görmek. çiftçi. (birisi) için iyi gitmek. hayal. i. farthest. tıb.. They didn´t go far. müz. çiftlik ve içindeki binalar.. dili k ıç. uzaklara yayılmış. çiftlik evi. 1. mutaassıp. i. tiy. k.. hayal etmek. pervane mak. ileri görü şlü. 1. i. lüks. dili hayran: She´s one of your fans. inan ılmayacak kadar büyük (miktar).şgerçekd z. 1. 4. ünlem Elveda! i. popo. İkonu stanbul´dan uzağa hiç seyahat etmedi.. vantilatör. ak ıl ışı 4. s. -den hoşlanmak. 3. ak ıldışı lem. ba ğnaz. i. s. (öbürlerinden) kat kat daha . i. hipermetrop. 1. Öbürlerinden kat katNe daha iyi. rençper. 2.ız hayal veya hayali. i. k.

şişmanlatmak. i. 2. 1. -e tak ılmak. peder. f. anayurt. s. hızlı. (otoyolda) sürat i. en uzakta. baba. semiz. çengellemek. f. şık. daha ilerdeki. 1. defile. s. 3. kavramak. 1. f. en ilerde. yazg ıcılık. revaçta olan. z. öldürücülük. 2. anlamak. bağlanmak. sabit (renk). i. biçim. ötedeki. 2. i. tutturulmak. 3. s. . kaderci. kulaç (uzunluk ölçü birimi). anavatan. i. solmaz. bağlayan şey. kalın. f. yapmak. i. yazg ı. 3. -e saplanmak. kopça. (birinin) ilgisini/merak ını çok çekmek. korunak. fatalist. moda. manken. alınyazısı. s. hızlı yaşayan. i. semirmek. s. 2. s. daha ötedeki.. i. 1. en ötedeki. çıtçıt. büyük merak. (--ter. faşizm. s. argo zengin adam. daha uzaktaki. vahim. derin uykuya dalm solmaz renk. arka kaportas ı yatık spor araba. suçu birine yüklemek. İng. f. 2. i. ölümcül. oruç. i. s. Noel Baba. fatalist. yazg ıcı. suçu birinin üstüne atmak. tez. oruç tutmak. çok ilginç. 1. bitkinlik. s. en ötede. 1. cazibe. kaderde olan. çok enteresan. zor be ğenen. iskandil etmek. mahfuz yer. s. faşist. daha uzak. i. fastener fastidious fastness fat fat cat fatal fatalism fatalist fatalistic fatality fate fated fateful father Father Father Christmas father-in-law fatherland fatherless fathom fatigue fatten s. üstünde durmak. i. i. en uzak. öldürücü. 1. Peder (papazlara verilen unvan). en uzak. 2. 2. 3. 1. yazg ıcı. yağ. f. dolgun. en uza ğa. süratli. babas ız. semirtmek. fatalizm. i. 2. i. yağlı. s. kaderci. kader. bağlamak. fast-food restaurant hazır yiyecek satan lokanta. --test) 1. seri. şeridi. on (gözü) (bir yere) dikmek. kayınpeder. 4. yormak. kadercilik. tutturmak. 2. şrep. i. mukadderat. rağbette olan. -i kafasına takmak. (kaza sonucu olan) ölüm. vahim. sabitlik derecesi. s. i. i. modac ı. uçarı. i. çeyrek peni (eski bir İngiliz parası). fasikül. z. şişman. pizza gibi) hazır yiyecekler. ölümcüllük. fatalite. bağ. (kuma ş boyası için) sabitlik. titiz.farther farthermost farthest farthing fascicle fascinate fascinating fascination fascism fascist fashion fashion designer fashion model fashion show fashionable fast fast fast asleep fast color fast food fast lane fastback fasten fasten on/upon fasten the blame on s. tarz. i. çengelle bağlamak. 1. yorgunluk. 2.o. şekil vermek. çabuk. öteki. s. hafifme ış. i. 1. (hamburger. şişmanlamak. f. 1. 2. moda olan. şekil. 2. ücra yer.

yanlışsızlık. i. hebenneka. 5. k. s. yüz hatları. alageyik yavrusu. iltimas. k. faksla gelen mesaj. f. dili etkilemek: It didn´t faze him at all. sima. s. i. s. favori. yaltaklanmak.fatty fatty acid fatuity fatuous faucet fault faultless faultlessness faulty fauna faux pas fava fava bean favor favorable favorite favoritism favour fawn fawn fax faze FBI fear fear fear the worst fearful fearless fearlessly fearlessness fearsome feasibility feasibility study feasible feast feat feather feather feather bed feather one´s nest featherbrained feathered featherweight feature Feb February fecal s. yanl ışsız. 1. as ıl film. korku veren. yılmaz. korkusuzluk. mümkün. 2. 1. noksans ızlık. f. 1. tenis servis hatasıı z. -de önemli bir rolü olmak: This ıs. şişko. bak. i. korku. f. i. i. dili küpünü doldurmak. kendini ak ıllı sanan budala. f. 2. the Federal Bureau of Investigation. defolu. tarafını tutmak. budalaca. fakslamak. tüy. kuş beyinli. ziyafette yiyip içmek. sevgi. i. yanl ış. s. noksans i. 2. s. i. 1. 1..davete uygun. hebennekalık. f. ziyafet. özellik.. yılmadan. faks makinesi. i. f. kay i. gözde. Onu hiç etkilemedi. i. musluk. 1. uygulanabilir. geyik yavrusu. 3. 1. f. dışkıya ait. 2. 1. --s (fô´nız)/--e (fô´ni) i. çürük. . onay. hediye. güç isteyen) ba şarı. budalalık. çehre. sar ımsı kahverengi.. i. k i. 4. s. ılanlara ufak iyi. doyas ıya yemek. ku ştüyü ile kaplamak. 2. 1. kusurlu. iyilik. verilen) ho şa giden. 3. İng. i. Hrist. yap ılabilirlik. 4. dalkavukluk etmek. yortu. 2. k ıs. tüys ıklet. tercih (bir s. tüy takmak. korkusuzca. korkusuz.. jeol. i. gözü pek. f. 2. 1. korkmak. gözde. 2. kusursuz. korkak. s. çoğ. 1. bayram. February. . s. 2. şubat. s. falso. fauna. kırık. faks. fizibilite. bak. 2. s. kim. favori. s. 2. uzun makale... -de kusur fay.bulmak. en kötü ihtimalin gerçekle şmesinden korkmak. i. yap ılabilir. broad bean. yağlı. çok sevilen. (birinin karakterinde) kusur. faks. korkunç. beğenme. i. yar ıı r. direy. dehşetli. 2. çok sevilen kimse/ şey. 2. f. i. sevgili. 1. (cesaret veya bedensel i. ziyafet vermek. kazanacağına inanılan ışç s. 1.4. broad bean. yüzdeki organlardan biri. pot. sa ğlam bir temele dayanmayan. fizibilite raporu.kat müsait. 2. tüylü. dobiş. lütuf. 1. 1. i. f. aşağ. bak. 3. i. favor. ço ğ. korkunç. kuştüyü yatak. 1. ıc ılıen k. kayırma. yağ asidi. noksan. sempati. yüz. z. kabahat. 2.

beslemek. 2. dili 1. i. kuvvetle hissetmek. be fed up with argo -den b ıkmış olmak. i. el sürmek. 1. 2. dokunmak. doktor ücreti.. birinin bir şey hakkındaki düşündükleri/izlenimleri. kendini tur şu gibi hissetmek. dokunma. kendini (bir şeyi yapmaya) mecbur hissetmek. 4. zayıf. k. k. zayıf bir şekilde. kuvvetsizce. 2. z. 3. (fed) 1. kuvvetsizlik. 1. bak. 2. -e çok üzgün olmak. vizite. i. 2. feel low feel no pain feel no pain feel o. yerinde duramamak. -in çektiklerini anlamak. 2. i. i. gibi uyand ığı) his. keyfi olmamak. feed. anlamak. f. Kendimi iyiırd hissediyorum. f. yem. (for) -den utanç duymak.. giriş ücreti. federalizm. canı yapmak istemek. i. i. 1. illallah demek. içi rahat etmek. yemek. 2. fötr. fidbek. yemek vermek. yem torbas ı. içine doğmak. 1. kendini beğenmek.feces feckless fed federal federalise federalism federalist federalize federate federation fedora fee feeble feeble-minded feebleness feebly feed feed feedback feedbag feeder feeding bottle feel feel feel an affinity for feel at ease feel at home feel bad feel for feel giddy feel in one´s bones feel keenly feel like a fish out of water feel like doing feel like o. (devletleri) federasyon haline getirmek. kendini iyi hissetmemek. s. hissetmek. geri zekâlı.. k. federalist.. yiyecek. 4. el yordam ıyla ilerlemek. f. sudan/denizden ç ıkmış balığa dönmek. s. . elinden i ş gelmeyen. amirane tavırlar içinde olmak. ile beslenmek.s. kuvvetsiz. 1. . yad ırgamamak. s. İng. geribesleme. duymak: I feeldokununca good. s. ıda. federal. başı dönmek. midesi bulanmak. i. pol. federalize. federasyon haline getirmek.. f. on ile beslemek. kendini rahat hissetmek. k ıpır kıpır olmak. kendini iyi hissetmek. 2. i. elleri ile yoklamak. zilzurna sarhoş olmak. f. i. dili baya ğı sarhoş olmak.s. fötr şapka. s. bak. -e ac ımak. obliged to feel one´s oats feel one´s oats feel one´s way feel pity for feel queasy feel rotten feel shame feel sick at/about i. (hayvan) beslenmek. f. (bir şeyin (birini) çok çekici bulmak. hafifçe. argo sarho ş olmak. morali bozuk olmak. yedirmek.. yem kab ı. biberon. zayıflık. dışkı. beceriksiz. ongyemek. dili üzülmek. zayıf. çok ihtiyatlı davranmak. 2. 1. 1. federasyon. (felt) 1. ücret.. cansız. fiz. geribildirim. 3. yemlik. coşmak. 2. i.

1. 1. (bir bilim kurumunda) i. i. keçe. mesut. feminine.. huk. 2.. 1. tahta perde. numaras ı yapmak. s.. 2. dişil. (bir şey yapmayı) çok istemek: He suddenly got the urge to make money.s. merak etmek. mutluluk. i. i. çamurluk. şöminenin önüne konulan alçak parmaklık. kişi. (bir bilim kurumunda) üye. intihar etme arzusu duymak. cemaat. eskrim yapmak. 2. dü şürmek. hemşehri. 1. isabetli. i. yanıltma hareketi yapmak. keçeli kalem. mahcup olmak. female. s. kendini (belirli bir şeyi) yapacak kadar güçlü hissetmek. dişi. mutlu.feel small feel suicidal feel up to feel up to par feel woozy feel/be troubled feel/get/have an/the urge to feeler feeling feet feign feign madness feint feldspar felicitous felicity fell fell fellow fellow citizen/countryman fellow sufferer fellow townsman fellowship felon felony felt felt felt-tipped pen/felt pen fem female feminine femininity feminism feminist fen fence fence fence off fencer fencing fend fend for o. i. dokunaç. 2. f. midesi bulanmak. çemen. k ıs. kesip devirmek. dili kendini iyi hissetmek. (yapar) gibi görünmek. f. i. 2. i. i. ask. (in) -i parmaklıkla/tahta perdeyle/çitle çevirmek. his dünyası. i. maya. 2. f. üzülmek. yan ıltma hareketi. çit. vatanda ş. huk. uygun. -i parmaklıkla/tahta perdeyle/çitle ayırmak. i. Birdenbire içinde para kazanma tutkusu uyand ı. 2. dilb. i. foot. burs.. 2. 1. i. f. yurttaş. adam.. 2.. -i uzakla ştırmak. bot. i. raziyane. 3. parmaklık. i. i. k.. grup. yanıltma. 1. kardeşlik. 1. saadet. feminizm. f. 1. a ğır suç. kadınlık. kad ına özgü. min. kadınsı. çit veya parmakl ık malzemesi.. zool. feldispat. 2. . 1. eskrimci. s. çoğ. mayalanma. f. ba şının çaresine bakmak. hem şeri. 1. yerinde.üyelik. dert orta ğı. ço ğ. i. arkadaş. i. sersemlemek.... -i kovmak.. suçlu. i. yere sermek. s. i. his. bataklık. fall. 1.. rezene. arkada şlık. fend off fender fennel fenugreek ferment utanmak. bak. 2. kendini geçindirmek. bak. 1. duygu. i. 2. çalıntı mal alıp satan kimse. bak. eskrim. dişilik. . münasip.. f. i. feel. fötr. başı dönmek. deli numaras ı yapmak. i. 4. feminist. ek şime. iç âlemi.

telaşlı. şen. eril nişanlı. füjer. i. şenlik. 2. i. gübre. dişil nişanlı. çekici. feodal. elini ayağını ba i. 2. kan davası. ateş. i. getirmek. dönme dolap. e ğreltiotu. s. arasında araba/insan şıyan i.. i. mayalanma. ateşli. s. iltihaplanmak. . ek şimek. arayıp tarayıp bulmak. şli. i. 1. az miktar. hâsılat getirmek. iki k ıyı feribot.b. aşk merdiveni. engellemek. i. s. hararetli. 2. i.ferment ferment trouble among fermentation fern ferocious ferocity ferret ferret ferret out Ferris wheel ferroconcrete ferry ferryboat fertile fertilise fertility fertilize fertilizer fervent fervid fervor fester festival festive festivity festoon fetal fetch fetching fetid fetish fetishism fetter fettle fetus feud feudal feudalism feudality fever fevered feverish few few and far between fez fiancé fiancée f. azmak. gübrelemek. hararetli. 1. dili cazibeli.. f. (çoğ. ate şlilik. f. bereketli. f. kavga etmek. Duygu yoğunluğu belirtir: He was shouting in fever of excitement. 2.. s. i. festival. ateşi çıkmış. az. (birilerini) k ışkırtmak. koku şmuş. betonarme. 2. pis kokan. uzun süren dü şmanlık. 1. sal v. vapur. f. 2. hararetlilik. i. f. İng. da ğgelinciği. bağlamak. i. s. i. s. verimli.. bot. buka ğı. döllemek. i. bayram. alıp getirmek. i. yırtıcı. iki k ıyı arasında araba/insan taşıyan gemi. heyecanlı. kayık. f. 1. vahşi.. ateşli. a ate s. vahşet. i. hararet. s. 2. feodalizm. neşeli. 1. i. vahşilik. humma. 2. kutlama: What kind of festivities will there be? Ne gibi kutlamalar olacak? i. ateş. k. s. zool. al ımlı. i. irinlenmek. s. 3. i. çoğ. fetiş. cenine ait. i. ğlamak. i. i. fermantasyon. 2. hararet. mayalanmak. 2. fertilize. hararetli. f. 1. 3. ate şli. cenin. ate şli. s. fetişizm. engel. gen. f. arayıp taramak. araba ın işlediği yer. böyle bir taşıtla vapuru. 1. i. gelir sağlamak. feston. yortu. --zes) fes. 1. 1. verimlilik. hararetli olan.. ihtilaflı olmak.. bayrama ait. ayağına zincir vurmak.. 1. i. feodalite. bak. i. böyle ta bir ta şıttekne. çok nadir. Büyük bir heyecanla ba ğırıyordu. s.

şeytani. feldmareşal. şiddetli. çabuk öfkelenen. s. s. fiber. f. ateşli. on beş rakamı (15. tarla.. i. şeytanca.. i. s. 1. vefa. 1. fiyasko. durmadan k ımıldamak. kara manevras ı. hasta. uydurmak. vakit geçirmek. tiryaki: a tennis fiend tenis hastas ı.. f. spor bayram ı. hayali. on beşte bir. bayram. mevhume. (çifte) dürbün. 2. ask.fiasco fiat fib fiber fiberglass fibre fibrous fickle fiction fictionalise fictionalize fictitious fiddle fiddle around fiddle away Fiddle! fiddle-faddle fidelity fidget fidgety fief field field artillery field day field events field exercise field glasses field hockey field hospital field maneuver field manual field marshal field mouse field officer field officer field trip fieldpiece fieldwork fiend fiendish fierce fiery fiesta fifteen fifteenth fifth fifth wheel i. s. alan. ask. sahra talimatnamesi. huk. k ıta tatbikatı. otlak. küçük yalan. (öğretimde) gezi. (aşkta) vefasız. lifli. 1.. çim hokeyi. 2. 2. meraklı. i. zebani. sadakat. beşte bir. şeytan. İng. barut gibi. zeamet. bak. tımar. an opium fiend afyonkeş. f. be şinci. co i. dönek. saçma sapan sözler. i. sahra hastanesi. roman ve hikâye edebiyat ı.. 2. hikâye/roman şekline sokmak. i. i. yortu. 2. gereksiz şey/kimse. k ıpır kıpır. ateşli. cam elyaf ı. (zamanı) boş geçirmek. uydurma. (--bed. dili 1. on beş. ifrit. i. on beş. ç ask. 1. XV). . 2. 3. emir. i. 2. keman çalmak. rahat oturamamak. i. i. k. vahşi. kızgın. karar. i. üstsubay. zırva. lif. s. alan yarışları. şehvet dolu. 1. galeyana 5. kaypak. i. 1. i. hercai. ask. f. 4. fırdöndü. bak. festival. kolaylık olsun diye gerçek gibi şey. sert. 2. i. hercai. rahat durmayan.. çayır. yerinde duramamak. f. atmak. dili düşkün. 1.. k. sahra topu. deli. mera. 1. ateş gibi. dili keman. f. saha. i. 2. s. değişken. ünlem Hay Allah! i. sahra topçu s ınıfı.getiren. s. oyalanmak. k. s. oyalanmak. şturucu.. 1. s. ask. 1. fictionalize. on be şinci. farzolunan İng. i. 2. 2. (bilgi toplamak için yap ılan) alan araştırması. s. tarla faresi. vakit geçirmek. üstsubay. 3. (bir spor tak ımını) sahaya ıkarmak. --bing) yalan söylemek.

kilo almak. dosya (bir şyaz eyle/ki şiyle ilgili belgeler). sava mücadele etmek. doyurmak. 3. L). ercik sap ı. fileto. figurative. çoğ. 1. eğelemek. dolgu. i. Fiji´ye özgü. f. mecaz. 1. eğe talaşı. figür pateni. elli rakam ı (50. kavga etmek. i. mücadele. 1. k ıs. 1. dili sanmak. s. incir. klasör.´s shoes fill the bill s. Fiji. fill out fill s. tel. 3. sayı. dosyalamak. dövü ş. 1. 1. boy bos. 1. i. dosya. i. iplik. reçetedeki ilaçlar dolgu yapmak. Durumu bana aç ıkla. i. 1. filaman. k. i. (formu) doldurmak. i. incir a ğacı. dolgu maddesi. lif. eğe. i. dövüşmek. 2. -i planlamak. bilg. savaş. boksör. törpü. (fought) 1. rakam. yürütmek.o. oto. figür. huk. evlada yak ışır. elli. s. zannetmek. mecazi. i. avc ı uça ğış . 4. ellide bir. 2. fındık. s. sava şç avcı uçağı. kavga. numara. a şırmak. f. evrak/dosya dolab ı. önemli bir rol oynamak. dili birinin yerini doldurmak. -i hesaba katmak. Depoyu doldur! 1. u ğraşmak. dövüş horozu. yarı yarıya.. -i çözmek. f. 2. doldurmak. elek. işini görmek: This´ll fill the bill. avc ı bombardıman uçağı. i. fileminyon.. artistik patinaj. doldurmak. s. f. (bir hesab ı) toplamak. gemi aslan ı. evlada ait. ellinci. i. k. . törpülemek. 3. ihtiyac ını karşılamak. i. -i anlamak. bot. 1. i. dosya. elli. Fijili. evrakları dosyalayan görevli. 3. 2. ılı olarak şikâyet etmek. i. 2. 1. f. 1. dosyaya koymak.fiftieth fifty fifty-fifty fig fig fight fighter fighter plane fighter-bomber fighting fighting cock figment figurative figure figure figure of speech figure of speech figure on figure out figure skater figure skating figure up figurehead Fiji Fijian filament filbert filch file file file a complaint file clerk filet filet mignon filial filings fill fill a prescription fill a tooth fill dirt Fill her up! fill in fill in for Fill me in on the situation. f. 2. 1. 2. 2. ı vermek. i. i. 2. dolgu. 2. dolgu toprak. 2. mecaz. k. 2. s. 3. Fijili. filing cabinet evrak/dosya dolabı. 2. i. 2. artistik patinajc ı. endam. 3. 1. 2. mak. Fiji. i. (birinin) yerine çalışmak. dolmak. geçici olarak bir i şte çalışmak. Fiji Adalar ı´na özgü. i. 2. İşimizi görür bu. dili 1. dolguyla meydana getirilmi ş yer. -e güvenmek. ı. toplamak. çalmak. figure.

filtre. sigara filtresi. .. 1. 1. ince tabaka. son. i. dolgu. suçlu ç ıkarmak. 4. final spor final ko şusu. 2. yıl sonu. filtreli sigara. i. s. 2. zool. 1./s. k ısrak. dili ihtiyac ı karşılamak. filtre kâğıdı. süzüntü. saf. film çekmek. hassas. ince örtü. finansman. 1. Onun mali durumu iyi. bulunmu s. ince ruhlu. -e kusur bulmak. halis. 1. mali yıl. i. aç ık. strange find s. zar. i. saç band ı. 1. (with) kusur bulmak. z. yüzgeç. s. O benim tuhafıma gidiyor. f. 1. i. nihayet. 2. pislik. çok pis. i. 5. sonuncu. filtrat. (found) bulmak. finalize. film. kemiksiz et/balık. güzel (hava). 1. i. dolgu macunu. 1. İng. i. 1. davran ş/ke şfedilmi ş şey. i. son şeklini vermek. spor final: final match final maç ı. fileto. güzel. mali durum: His finances are in good shape. i. finanse etmek.. 2. filme almak. 2. f. doldurmak. kesinlik. mali. ispinoz. 1. i. 2. filtreli sigaralar. sympathetic finding fine k. k. finalist. i. final. Problem paras ızlıktı. doldurma. boyacılık filler. 2. i. âlâ. zarif. i. katk ı maddesi. 2. s. dolma. spor final. i. bütçe yılı.t. Gelip gelmediğini öğren. 3. 1. finans: ministry of finance maliye bakanl ığı. müz. filtreden geçirmek. 2. 1. kesin.. i. 2. ince. dili. üstün.o. dolgu. film duyarlığı. biri/bir şey (birinin) tuhafına gitmek: I find him strange. f.fill the bill fill up filler fillet filling filling station filly film film speed film star filter filter paper filter paper filter tip filter-tipped filth filthy filtrate fin final final heat finale finalise finalist finality finalize finally finance finances financial financial pressure financial year financier financing finch find find employment find fault find fault with find guilty find o. bitirmek. di şçi. f. yatırımcı. 2.. 1. huk. finansç ı. find s. tête-à-tête with find out Find out if he came. para s ıkıntısı. (jürinin verdiği) karar. f. öğrenmek. duygulu. ço ğ. mükemmel. s. sömestr sonu veya kurs sonu s ınavı. Onun ışları ho şuna gitmedi. bak. i. maliye.. para: A lack of finances was the problem. iş bulmak. 6.t. i. f. finansman. kat ışıksız.s. sonunda. 2. ke şfetmek. kendini (biriyle) ba ş başa bulmak. benzin istasyonu. filtreli (sigara). i. film yıldızı. filtre kâğıdı. 2. foto. sin. 2. ince. bir şey birinin hoşuna gitmek: She didn´t find his ways sympathetic.

yangın sigortası. i şini bitirmek. (soba. grev kırıcı. ihbarc ı. mahdut. i. s ınırlı. ispiyon. i. dili öldürmek. yangın alarmı. go over the matter with a fine-toothed i.´ni) fayrap etmek. 3. i. k. dili işten ışıyla selamlamak.b. 4. O onu kullanmak istiyorum. i. yangın söndürme aleti. i. parmak ucu. ile ilişkisini bilgisayarla işin bittiyse 2. süslü giyim. Finlandiyalı. 2. comb ince eleyip s ık dokumak. . 1.b. k. f. i. i. top. Finlandiya. f. yangın. belirli el silah) atmak. 1. (silah) ateş almak. i. yangın musluğu. el sürmek. 2. ispiyoncu. ateş. ellemek. yangın kulesi. bitmek. fjord. (bir iş için) (birini) şevke getirmek.o. bitirmek. s. ilk silah atan olmak. çekimli fiil.t. sona erdirmek. 2. bak. i. yangın zili. 2. up fire station fire the first shot fire tower fire truck firearms fireboat i. itfaiye. i. 2. İng. (birini) soru ya ğmuruna tutmak. kalorifer v. köknar. 2. (motoru) çal ıştırmak.o.fine fine arts fine arts finery finesse finger fingernail fingerprint fingertip finicky finish finish line finish off/up finish with finite finite verb fink Finland Finlander Finn Finnish fiord fir fire fire fire a salute fire a shot fire alarm fire brigade fire department fire engine fire escape fire escape fire extinguisher fire hose fire hydrant fire insurance fire questions at fire s. 3. s. 1. para cezas ı. ile işi bitmek: If you´ve finished with that computer. argo 1. dilb. parmakla dokunmak. ateşli silahlar. i. sona ermek. tırnak. 2. (kurşun. spor finiş. Fin. yangın merdiveni. Fin. I´d like to use it. tamamlanmak. i. titiz. güzel sanatlar. hain. ustalık. itfaiye arabas ı. Fince. f. (toprak e şyayı) (fırında) pişirmek. itfaiye. (birini) gayrete getirmek. bitiş. incelik. dili bitirmek. v. itfaiye arabas ı. fine-toothed comb ince di şli tarak. güzel sanatlar. 1. gammaz. with enthusiasm for fire s. s. yangın hortumu. i. parmak. parmak izi. f. bitirmek.. tamamlamak. itfaiye te şkilatı. 1. top atbir bir el silah atmak. sonlu. i. up fire s. k ılı kırk yaran. i. k. f. mat. top. (tüfek. parmak tırnağı. 1. yangın merdiveni. para cezasına çarptırmak. 1. s. ustalıkla durumu idare etmek. Finli.´ni) ate şlemek. Fince. yangın söndürme gemisi.. itfaiye binas ı.

3. i. i. mükemmel. İng. evvela. 2. 1. birinci s ınıf. dili ateş hatt ateşleme mekanizması.B. yanan odun parças ı. ilk ad. i. at ış. sallanmayan. 2. ateş alma. birinci mevki. s.). birinci tekil veya ço ğul şahıs. z.D. ilk çocuk. birinci mevkie ait. s.D. sağlam. s. birinci kat. i. üstün. (fiyatlarda) istikrar. i. 1. çikolata v. birinci s ınıf. kestanefişekleri. z. ilkönce. 2. .´de) cumhurba şkanının karısı. en büyük. 2. birinci kat. zemin kat. belirli bir el ı. çikolata v. firma. yangın tuğlası. ilkin. i. 1. birinci. i. mükemmel. kaymayan. idam mangas ı. (kurşun. 4. s. pişim. ilk. ekstra. ilk do ğan. top v. havai fişekler. sıkılık.´ni) ate şleme. ateşleme iğnesi. İlk geldiğimiz ilk yard tıb. A. ateşleme tertibatı. 4. 3. ocak. 1. ba ş. ilkönce. zemin kat. gala. i.b. en başta. fire. 1. dilb. 1. 1. i. i. s ıkı. ekstra. pelte.´ne özgü) donmu şluk. gecenin ilk nöbeti.b. donmu ş (jöle. çatapatlar v. aç ılış gecesi. ilk yardım. kundakç ı. ateşleme pimi. odun. ilk izlenim.firebrand firebrick firebug firecracker firefly fireman fireplace fireplug fireproof fireside firewood fireworks firing firing line firing mechanism firing pin firing range firing squad firing squad firm firm firm offer firmament firman firmness first first aid first aid first and foremost first class first class first floor first floor first impression first lady first lieutenant first lieutenant first name first night first person first person first watch firstborn first-class firstly first-rate firth i. birinci şahıs. 2. çoğ. ilkin. i. i. İng. fiyatı değişiklik göstermeyen (hisse senedi. sağlamlık. i. (İskoçya´da) haliç. itfaiyeci. 1. birinci s ınıf. üsteğmen. k. ilk. yangın musluğu. ateşlenme. 2. pelte. önce. (taşıtta) birinci mevki. üste ğmen. üstün. s.ım. silah) atma. birinci mevki. ask. 2. kestanefişeği. ilk: When we first came here it was a village. (tüfek. birinci mevkide. önce. yanmaz. evvela. dilb.men (fay´ırmîn) i. top. kesin teklif. ortalığı karıştıran delifişek. (toprak eşyayı) pişirme. ferman. 4. birinci. ateşböceği. tahvil tic. atış mangası. atış alanı. gök kubbe.B. (A.b. s. ask. i.b. ocak ba şı. (jöle. şömine. z. 2. i. 3. poligon. i. i.

s.fiscal fiscal year fiscal year fish fish fish for fish in troubled waters fish or cut bait fish story fishbone fisherman fishing line fishing pole fishing rod fishing tackle fishnet fishnet stocking fishy fissile fission fissure fist fisticuffs fit fit fit fit for nothing fit like a glove fit s. k. 2. mali. küplere binmiş. (tarih. mali yıl.s. tıpatıp uymak. (kahvaltı/öğle süslenmek. balığı çok. 2.es) balık. 1. yumrukla şma. s. i. . tesisatç ı. aşırı bağlılık. (çoğ. sabit. prova. 3. i. k. olta tak ımı.o. yumruk. haz i. dili şüphe ıran: There´s something fishy about this. fish. dövüşme.´ni) etmek. file çorap. babalar ı tutmuş. balık tutmak. nöbet.o. kesintili. birinin hakk ından gelmek. k ılçık. uygun. up fix on fix one´s attention on fix one´s eyes on fix s. s. misina. i. borucu. beş kat. -e göre olmak. fiz. k. 2. (--ted. olta. balık ağı. (sabitle ştirecek bir şekilde) takmak. uygun. dili çok öfkeli. ya da bu diyardan gidersin! palavra. (bedenen) formda olma. yar ılabilir. spor yapmaya haz ır. k. uygunluk. çobe ş. k ısa aralıklarla bölünen. yerleştirmek. -in uymas beş para etmez. isk. dolaylı bir şekilde istemek/aramak. i. -i seçmek. 3. --ting) 1.b. i. 1. fitings. tayin etmek. gözünü -e dikmek. i. aşırı düşkünlük. Bu işte bir bityeniği var. fish. (bedenen) formda olan. balık kokan. 1. 1. dili 1. kendini süslemek. bulanık suda balık avlamak. 4. s. ince çatlak. bait! Ya bu deveyi güdersin. dikkatini -e çevirmek. kriz: a fit of coughing öksürük nöbeti. s. masal. k. 1.. 1. 3. birini mahvetmek.o. balık avlamak. f. man şon gibi) tesisat işlerinde kullanılan parça. f. be . dili bir şeyi yapmak ya da ondan tamamıyla vazgeçmek: You must either fish or cut hikâye. s.V). out for fit to be tied fitful fitness fitter fitting five fivefold fix fix fix a place up fix o. düzensiz. olta çubu ğu. beşli. i. bölünüm. cent store/dime store/five-and-ten ucuz e şya satılan mağaza. balık kılçığı. çoğ. miktar bir yeri tamir v. z. 2. i. i. bölünebilir. beş misli. (rakor. terz.er. 2. tamir etmek. i. up with fix s. mali yıl. olta kam ışı. i. kararla ştırmak.. 2. f. de ğişmeyen. 2. ğ. beş rakamı (5. uyand s. -i ayarlamak. uygun olma. dili şike/rüşvet yoluyla ayarlanmış. dili birine (bir şey) ayarlamak/sağlamak.men (fîş´ırmîn) i. hiçbir işe yaramaz. i. k. 2.´s wagon fixation fixed s. içinde balık tadı olan. zıvanadan çıkmış. -i ını sağlamak: This job fits you uydurmak. olta ipi. ş(bir) aksesuar. -e uygun olmak. balıkçı. spor yapmaya ır olma. 1. yar ılım. five-and-ten-cent store/tens. i. -e karar vermek. -e yak ışmak. değişik türler için fish. 1. birine (bir şey için) gerekli şeyleri sağlamak/tedarik etmek.

(işaret vermek için) (ışıklar ı) ıyak ıp söndürmek. ince bir tabaka halindeki kar tanesi. 2.b.. i. 1. çakmak. elbezi. f. s. ayg aniden gelen sel. i. --ging) (down) bayrak/el ı) durdurmak. bir vas ıtay şlamak. pazen. 2. (şimşek) ızlaıldama. den. i. kuvveti kesilmek. spor müsabaka.. karbonatlı (içecek). çırpış. ruhsuz. i. bot.3. (bayrak. i. --s/--es) zool. (uçağın (zarfa ait) kapak. gevşemiş. k. 3. dili sevgili.) kabarıp dökülmek. i. İng. i. --ging) bu taşlarla döşemek. k. i. fiyort. 1.) dalgalanma.. geriye dönü ş. bir şirket grubundaki en önemli şirket: The Chicago Hilton is the flagship ği. i. a şırı davranışlarından dolayı göze çarpan (kimse). pervasız (suç işleyen kimse). flaş i. f. fışırdamak. sallayarak (birini. yan yan saldtaarruzu ask. (--ged. f.. frapan. böğür. (çoğ. ask. fla ş . sabunluk. (kanat) ç ırpma. yan. k. i. Flandra.b. yetenek. i. içgüdü. geçmek. f. (--ged. 3. Şikago Hiltonu. i. s. meşale. yandan kuşatmak. gönder. kabarmak. (çad ıra ait) etek.. 4. palavra. ırısı. alev makinesi. i. büyük ve yass ı kaldırım taşı. 5. up parlamak. göze çarpan (renk). f. yalaz. bak. pazen. s. İng. sabun bezi. alev alev yanmak. Hilton i.fixed asset fixed idea fixed price fixings fixture fizz fizzle fizzy fjord fl oz flabbergast flabby flaccid flag (down) a taxi flag flag flag flag flagpole flagrant flagrante delicto flagship flagstaff flagstone flair flake flambeau flamboyant flame flamethrower flamingo flammable Flanders flange flank flank attack flanking action flannel flannelette flap flare flash flash flash flood flash in the pan flash through one´s mind flashback sabit de ğer. zambak. cep feneri. 4. flamingo. (--ged. sönük. 2. yelken v. 1.. 1. taarruzu. yan hareketi. i. i. kabiliyet. saman alevi gibi bir şey. gevşek (adale/doku). fışırtı. nlatma cephanesi. 1. i. s. çırpıntı. an için göstermek. ince bir tabaka halinde olan parça. s. flabby. i. ışı k saçmak. k ısa fakat önemli bir haber. flanel. flanş. (köpüren gazoz. ışı ldamak. taksi çevirmek. amiral gemisi.b. k ıs. 1.the Hilton chain of hotels. 2. 4.. (bir yap ıya/odaya ait) sabit eşya. f şlayıp sonradan suya v. birden aklından geçmek. küçük dilini yutturmak. büyük ve yass ı kaldırım taşı. band ıra. göze batan (kötülük/ahlaks ızlık). flama. 2. foto. 2. (gazoz. ayd 2.´nin düşmek. dili iyi ba s. güçsüz. yanıcı. ani bir ı t ı . alev. İng. (etekler) f. f. 4. çoğ. (off/away) (boya tabakalar ı v. 2. 1. sancak. parlamak. 1. öfkelenmek. soda. ask... tabaka i. --ging) yorulmaya ba i. bak. 3. 4. 2. i. dili çok şaşırtmak. 2. . f. 2. 1. 1. gönder. parlamak. 1. bayrak direof i. şampanya v. dili (bir et yemeğini tamamlayan) diğer yemekler. ask. i. 1. f. z. f. ask. out k. yanyapmak. sabit fiyat. alevlenmek. saplantı. 1. saçma. yan saldırısı yapmak. 3. 1. flabir ş. 1. i.) fış fış/fışır fışır köpürdemek. cansız. f.b. in flagrante delicto. 6. 2. fluid ounce(s). soda çıkardığı) fışırtılı ses. i. 1. 2. bayrak. süsen. (kaskette) kulakl ık. büyük bir hpar 2. bayrak dire ği.

s. k. i. geçici. s. tatsız... Flaman. i. tatlandırıcı. göze çarpan. ketentohumu. dili meteliksiz. (duyum olarak) tat.flashbulb flashgun flashing flashlight flashy flask flat flat flat flat broke flat on one´s back flat rate flat tire flatcar flat-footed flatiron flatten flatter flatterer flattery flattop flaunt flautist flavor flavorful flavoring flavour flaw flawed flawless flax flaxen flaxseed flay flea fleck fled fledgling flee fleece fleecy fleet fleet fleeting Fleming Flemish flesh i. i. 1. çabuk geçen. flee. tüyleri henüz bitmiş yavru kuş.. lepiska. i. s. etek. keten. lezzetli. --test) 1. dili soyup sokapl ğana yünün tümü. k. donanma. pohpohlamak. f. defolu. İng. Flamanca. i. sergilemek. 2. Flamanca. i. foto. 1. benek. i. i. flaş. i. (koyunu) k ırkmak. yatalak. çok ufak parça. düzlük. 3. fani. Flaman. s. firar etmek. (kuma şta/giyside) defo. yavan. f. uzun tüylü yün kümelerine benzeyen.. lezzet. koltuklamak. müz. 3.. el feneri. düz. i. 1. fena halde azarlamak. 2.. gitmi i. geniş düz yer. (hile uzunile) tüylü yünle i. 2. bot. cep şişesi.. 2. f. ya ğmur sularına karşı konulan saç örtü. yass ılaştırmak. (fled) kaçmak. bak. ezmek. leke. s. i. bemol. i. 2. 2. kusur. i. (bir koyunun üstünde biten) yünün tümü.. patlak lastik. yassıltmak. f. yassılatmak. bak. 2. kim. 1. filo. balon (cam kap). 2. foto. kusursuz. aç ık yük vagonu. uçup giden. kusurlu. (bir koyundan k ırkılan) 2. samimi olmayan iltifatlarda bulunmak. müz. (derisini) yüzmek. i. i. s. lezzetli bir tat. i. ı. k. d. çeşit: Their ice cream comes in twenty flavors. s. müz. matara. gazı ş (meşrubat/bira/ şampanya). çe şni. i. tek fiyat. ütü. sarı. f. daire. düztaban. pohpohlama. i. 4. s. fla ş ampulü. 2. 1. i. hızlı. Onlar ın dondurmasının yirmi çeşidi var. 1. s.. f. nokta. alabros saç. bir işe yeni şlayan kimse. zü ğürt. (--ter. i. ba f. s. apartman dairesi. ha şlamak. 1. defosuz. flavor. dili acemi çaylak. yemeğe tat veren şey. . flütçü. pohpohçu. fla ş lambası. frapan. 1. et. bemol. göz önüne sermek. i. 4. 2. i. 1. pire. i.y. 1. i. s. f. yass ı.

k. -e hayran olmak. elastiki. (bir işe) dört elle sarılmak. kad ı1. i. 1. 2. (kollarını) savurmak. kat plan ı. k. keçileri kaçırmak. taşkın. 2. i. uçma. şamandıra. a flick of the wrist ve kesik bir el sallama. sel basmak. (yüzmek ılan) palet. tepesi atmak. dili (sinema salonunda fiskeçabuk atmak. (bir şeyin) su yüzünde yüzerek s. (with) (erkek) (kad ına) âşık gibi davranmak. bent kapa ğı. keçileri ırmak. f. (bir kattan ba şka bir kata giden) merdiven. fiske atmak. su yüzünde/havada yüzmek/gitmek. hayal kurma. co kabarma. (--ted. 2. 2.flesh color flew flex flexibility flexible flick flick one´s fingers flick one´s wrist flicker flier flight flight of fancy flight of stairs flighty flimsy flinch fling fling back open fling o. oto. vurup yere yıkmak. çok k ızmak. i. 1. sel gibi akmak. tura yazı k. over diliatmak. f ırlatmak. su yüzünde/havada yüzen. -den h ızla erkeklere i. 1. (bir kattan merdiven ığına kadar giden) merdiven bölümü. havai. tic. i. dili sayg ısız. (kas ı) bükmek. 3. kaçış. su basmak. f. 3. abajur. over -e hayran olmak. f. ık bir Birdenbire ufac ı. s. 1. i. (flung) 1. f. s. geçmek. 3. çıldırmak. 2. (gemiyi) yüzdürmek. k.s. uyduruk. dayan ıksız. i. i. f. yapmak. hızla atmak. (pencereyi/kap ıyı) hızla açmak. i. uydurma olduğu belli. uydurmasyon. tic. duba. . 2. 2. i. uçuş. kaç argo ç ıldırmak. 1. 1. 1. yer. 2. ta şkın yata ğı. --ting) oradan uçmak. 2. f. esneklik. hercai. f. (darbe yememek için) (vücudunu. 2. i. gelip geçici nüfus. sel. döner sermaye. elastikiyet.. 3. f. çürük. 2. 1. f. için kullan f. 2. umut duydu. denizde yüzen üstü düz buz kütlesi. hayal. saygısız. into flint flip flip a coin flip one´s lid flip one´s lid flip-flop flippant flipper flirt flit float floating floating assets floating capital floating dock floating population flock floe flog flood flood plain flood tide floodgate floodlight floor floor lamp floor plan floor show ten rengi. 2. küçük dilini dö ı lamba. s. ayakl mim. 2. (motoru) ambale etmek. küstah.. i. sürü halinde toplanmak. sahanl s. cilve f. pilot. titreme. çakmakta şı. i. i. projektör. (--ged. 3. yüzer havuz. el ilan i. (ışık/gölge) oynamak. olta mantar ı. küstah. f. vücudunun bir parças ını) geri veya bir yana çekmek. ufacık bir belirti: He suddenly felt a flicker of hope. dili şaşırtmak. tokyo. 3. 2. (--ped. i. s. küplere binmek. bak. su bask ını. 2. fly. sürü. titreşim. 1. --ging) k ırbaçlamak. (deniz kaplumba ğalarında ve yüzen memelilerde) yüzgeç. kaprisli. esnek. k. ğr. firar. dili 1. çabuk bir sallama hareketi: a flick of the fingers bir fiske. titreyen i. 1. taş/tahta şemek. --ping) 1. cari aktifler. derme çatma. 1. flotör. k. çabuk ve kesik bir şekilde elini sallamak. (binadaki) kat. 2. taş/tahta döşeme. f. balıklama dalmak. zemin. met. 1. (kadın) (erkeğe) cilve nlara âşık oraya rolü yapmay ı seven erkek. 1. dili ç ıldırmak. eğlence programı.

k. diş ipliği. f. yükselip alçalmak. (bir şeyi) birden rak ıvermek. 2. fling. 3.. tumturaklı (yazı). (diş aralarını) iplikle temizlemek. büyümek. i. 28. A. bocalamak. alabildiğine gazlamak. çiçekli. f. kesme çiçek sat ılan dükkânı işleten kimse. bitki örtüsü. akıcı bir şekilde konuşan (biri). f. s. 2. 1. dalgalanma. çiçe ği çok. f. çoğ. yükselip alçalma. i. f. çiçeklenmek. k. s. tic. şans eseri. grip. --ping) 1. 3.57 cc. yumuşak ve kenarları sarkık. disket. çiçekoturmak. fahişe. çiçeklere ait. into -e bir h ışımla girmek. yüzdürme. hor görmek. kaldığı otel. un. i. kırmızı (yüz/yanak). bak.. i. saks ı. f. s. dili şatafatlı. esnek disk. debelenmek. i. ğ k. i. denizde yüzen veya k ıyıya vuran şeyler. k. süslü (yazı/sözler/üslup). 3. 2. i. (halıdan/kumaştan dökülmüş) hav. inip ç ıkmak. 2. 1. fırfır. farbala. dili ba şarısş ızl ık. tic. çiçekçi. i. 2.floorboard flooring floorwalker floozy flop flophouse floppy floppy disk flora floral florid florist floss flossy flotation flotsam flotsam and jetsam flounce flounce flounder flounder flour flourish flout flow flower flower bed flower girl flowerpot flowers of sulfur flower-seller flowery flowing flown flu fluctuate fluctuation flue fluency fluent fluently fluff fluffy fluid fluid ounce fluke flung i. döşeme tahtası. (--ped. değişmek. İng. f. (saç) sarkmak. çiçekçi k ız. 2. ak ıcı. 3. 1. bitey. i. i. i. out bir hışımla çıkmak. dü şmek. 3. kükürtçiçe ği. durmak. itaat etmemek.D. döşemelik. i. dilbalığı. s. ak ıcı (yazı/üslup). flora. (senetleri) ihraç etme. i. i. 1. f. 1. s. ş dili kad ını. büyük ma ğazalarda işi idare eden ve müşterilere yardımcı olmak üzere an hayat görevli.. bak. . sertçe b şılar ın kalabilece i yurt. sallamak. f.41 cc. 2. berdu s. ak ıcı bir şekilde. 2. 1. . i. berdu lar ınfiyasko. 1. 1. k. z. 1. s. duman yolu. (dilde) ak ıcılık. (elbise/kuma ş) (belirli bir şekilde) i. i. (tüylerini/saçını) kabartmak. --s (flor´ız)/--e (flor´i) i. nikâh töreninde çiçek taşıyan küçük kız. değişme. ç ırpınmak. bilg. f. tic.. dalgalanmak. 29. s. dola i. f. dili (motorlu taşıtın) gaz pedalına sonuna kadar basmak.. 2. akışkan.B. 2. 1. dökülmek. f.. gösterişli bir hareket. reddetmek. f. yüzme. sıvı. inip ç ıkma. çiçek çiçek tarh ı. gelişmek. (sokakta çiçek satan) çiçekçi. ak ıcı. (bir) şans. ç ırpınmak. i. i. vermek. i. büyük bir baca içindeki birkaç ayr ı duman yolunun her biri. tüyleri kabar ık. akmak. akışaçmak. 1. i. bata çıka ilerlemek.. ilerlemek. 2. akan. fazla süslü. dili başaramamak. i. fly. çiçek. 2. akışkan. s. i.

. müz. 1. 3. 3. . s. s ıvışmak. f. havac mim. dilişüzerinde bol para olan. 2. (sütundaki) yiv. flüorür. floresan lamba. dili 1. out flush s. 1. (yanaklarını) kızartmak. (bayrak) dalgalanmak. (kanatlar ını) çırpmak. tic. bak.t. 1. ç ırpınır gibi düşmek. 1. flown) 1. ısa ısüren bir fiyat 2. dili (önemsiz/ilgisiz bir şeye takılarak) asıl konudan ılmak/uzaklaşmak. i. sinek kâ ğıdı. (av s. amaçtan sapmak. uçup gitmek. ku birini sakland ığı yerden çıkarmak.. lıkla ilgili. uçma. (birini) heyecanland ırıp şaşırtmak. pilotaj. 1. f. 2. down the toilet flush tank flush the toilet fluster flute fluted column fluting flutter flux fly fly fly a kite fly at fly at s. k. i. 5. s. tay do ğurmak. k. 1. alçaktan uçmak. uçup gitmek. 2. 1. dalkavuk. 1. i.. (sütundaki) yiv/yivler. köpürmek. i. çok k ızmak. ayr s. 2. b şarısızlıktan dolayı okulu bırakmak zorunda kalmak. 5. (tuvalete ait) rezervuar. dili hemen öfkelenmek. uçakla gitmek. pilotluk. ım eksiklikler yüzünden) sadece içgüdülerine (tecrübesizlik veya birtak dayanarak idare etmek. erkek pantolonunun önündeki fermuar veya dü ğmelerle ılıp kapanan bölüm: Your fly´s open. 2. tüymek. floresan. Pantolonunun önü aç ık. (s ınavda) çakmak. 1. i. i. 2. flier. uçurma. köpük. i. yivli sütun. i. kemeri. uşak. f. 2. birdenbire üstüne sald ırmak. güvenilmez. k. mim. dili kaçmak. (yüzü) k ı zarmak. sinek. i. uçan. gitmek.´s throat fly away fly blind fly by the seat of one´s pants fly in the face of fly into a rage fly into a tantrum fly into a temper fly low fly off fly off the handle fly off the handle fly swatter fly the coop fly/go off on a tangent fly-by-night flyer flying flying buttress flying saucer flypaper flyweight flywheel foal foam f. k. heyecanlı ve şaşkın bir hal. birine birdenbire (sözlerle) sald ırmak. k. floresan ışık. çok çabuk 4. boks sineka ğırlık. i. çabuk çabuk sallamak. i. k. dalgalanmak. düzenteker. kısa süren bir heyecan/telaş. (hiddetten) ba ğırıp çağırıp tepinmeye başlamak. floresan.o. k ısa süren hafif bir kar yağışı. 3. havacılık. (tecrübesizlik veya birtak ım eksiklikler yüzünden) sadece içgüdülerine dayanarak idare etmek. uçurmak.. küplere binmek. uçurtma uçurmak. borsada hizada olan. (sınıfta) ırakmak. 1. (flew. birinin emirlerine ko şan. f. (zaman) ak ıp gitmek. piyon.flunk flunk out flunky fluorescent fluorescent light fluoride flurry flush flush s. 2. aç f. i. i.kayn ş unu) ürkütüp uçurmak. ıdayanma uçan daire.. 4. tay. kim. ba i. mim. çaktırmak. 1. tepesi atmak. uçu ş. 2. uçmak. -i hiçe saymak.o. (sınıfta) kalmak. bir şeyi tuvalete atıp sifonu çekmek. küplere binmek. düz. volan. mim. 2. (rüzgârda) titremek veya hafifçe i. sineklik. 2. flüt. 2. kör uçmak. i. sineksıklet. flavta. ak ış. dili zıvanadan çıkmak. i. sifonu çekmek. f. hiddetlenmek. yükseli i/inişi. tepesi atmak. köpürmek. çırpınmak.

s. 2. 1. kavramak. buğulandırmak. kere: fivefold be f. edat -den sonra.o. birinin sözünü dinlemek. i. 2. i. 2. on -e zorla kabul ettirmek. kat.. çoğ. dili yeri) kapanmak. dosya. follow through follow through follow up follower following 1. free on board tic. yaprak. folyo. 3. önlemek. i. sarmak. koyun sürüsü. (alt ın. (bir işin) sonunu getirmek. ana baba. i. . kalay v. aile.foam at the mouth foam rubber foamy fob focal focal point focus focus one´s attention on fodder foe foetal foetid foetus fog foggy foghorn fogy foible foil foil foil foist -fold fold fold fold one´s arms folder folding chair folding door foliage foliage plant folk folk dance folk literature folk song folklore follow follow in s. set çekmek. çoğ. -e dikkatini çevirmek. halk edebiyatı. katlanmak. i. on -e 3. 2. i. akordeon kapı. 1. alüminyum folyo. fetus. 2. halk. 2. köpürmek. fetal. taraftarlar. --ging) bu ğulanmak.o. 2. 3. fetid. gitmek. 2. on (bir işin) sonunu getirmek. mihraki. bak. 2.o. spor (belirli bir beden hareketini) sonuna kadar yapmak. 2. i. --ing/--sing) odaklamak. s. 2. s. f. misil. s. insanlar. yapraklarının güzelliği için yetiştirilen süs bitkisi. fob (gemide/trende teslim). halk şarkısı. ağzı köpürmek. halk oyunu. 2. hasım. bir işi birinin ş kakalamak. i. i. sisli. fiz. sis. ço ğ. jeol. bak. köpüklü. iflas etmek.´s advice follow suit follow the lead of s. ask. folklor. aşağıdaki. eskrim flöre.ci (fo´say) i.. sünger. (bir şeyi) tamamlamak. kimseler.b. i. zayıf yön. izlemek. beş kat. anlamak. bir kimsenin izinde olmak. sezgileriyle/sezgilerine dayanarak hareket etmek. --es (fo´kısız)/fo. topu atmak. bro şür. körüklü kapı. taraftar. odak noktas ı. Hiç fikrim yok. dili akrabalar. k. aynı şeyi yapmak: When Derya got herself a telephone. dosdo ğru gitmek. i. bitki yapraklar ı. 1. katlamak. f. takip etmek. I don´t have the foggiest idea. 1. Hülya followed suit. madenleri döverek şturulan) varak. -den sonraki. yanda ş.. 1. (i l. (--ged. çok öfkeli olmak. i. ağıtemelli kollarını kavuşturmak. bak. -in ba şına yıkmak: foist a job (off) on s. zaaf.´s footsteps follow one´s nose follow s. 1. bir ka bir takip şey yaparak) (ba i. sonek kat. harekete geçerek düşmanı sıkı şş ekilde etmek. odak.o. düşman. 1. f. (--ed/--sed. 1. olu i. s. sis düdü ğü. i. Derya kendine telefon al ınca Hülya da aynı şeyi yaptı. katlanır iskemle. katlanır kapı. (saman/ot gibi) hayvan yemi.. yanda şlar. i. birinin ard ından 1. s. ş 1. f. k. misli.. f. armonik kapı. başına yıkmak. i. yeşillik. 4. in/into -e sokuşturmak. -i müteakip. örümcek kafalı kimse. s. yava ş yavaş katmak. k ıs. k ıvrım. odaksal. 1..

1. i. 5. ahmak. i. Dünyayı k. -den dolayı. 4. f. i. kendini/diğerlerini boş yere tehlikeye atan. ahmak. 1. zira. f. k ışkırtıcı. 4. 3. bilg. sevgi dolu. dipnot koymak. matb.. güzel hatıralar. 2. 2. z. Amerikan futbolu.. yiyecek. ahmakça. dört dörtlük. bağ. (dağ/tepe için) dip. i. ayak basacak yer. i. sevmek. sağlam ve kullanılması kolay. k. 2. 3.. -e. yaya gitmek. s. yürümekten ayaklar ı şişmiş/yaralanmış/ağrıyan. i. feet (fit) i. 1. dili dünyay verseler onu yapmaz. with ile oynamak. çünkü. i. ayak sesi. s. fondü. ayak izi. vaftiz kurnas ı. f. i. budalalık. k. tiy. ba şıboş. s. budalaca. 2. i. i. yaya kaldırımı. i. hesabı ödemek. i.. aptallık. budalalık. i. enayi. kaldırım. edat 1. i. sevgiyle. -e karşı. i.folly foment fomenter fond fond memories fondle fondly fondness fondue font font food foodstuff fool fool fool around fool´s gold fool´s paradise foolhardy foolish foolishness foolproof foot foot foot it foot the bill foot the bill football footboard footbridge footed foothills foothold footing footlights footlocker footloose footnote footpath footprint footsore footstep footway footwear fop for for (all) the world i. vaktini bo şa geçirmek. fut (30. budala. dili 1. yaya köprüsü. vaktini çalışacağına eğlenmekle geçirmek. i.). ok şamak. i.4 cm. futbol. şefkatle. aptalca ( şey). i. I wouldn´t touch that with a ten-foot pole. ayak. 3. i. besin. adım. delilik. 2. ayağa giyilen şeyler. 1. için. hayaller üzerine kurulmu ş mutluluk. dipnot. s. ramp ışıkları. şerefine. ahmaklık. serbest. 2. s. dili paras ını vermek. şaka yapmak. 1. 2. i. aptal. ayakkab ılar. 2. font. 1. yemek. çoğ. çoğ. ayak basacak yer. . ayak izi. fazla müsamahakâr. s. 1. mükemmel. züppe. ı verseler: She wouldn´t do that for the world. düşkünlük. i. patika. f. s. aptal (kimse). 3. Ona hiç f. i. ayaklı: a four-footed animal dört ayaklı bir hayvan. i. yiyecek. 1. g ıda maddesi. (karyolan ın) ayakucundaki tahta. k ışkırtmak. teşvik etmek. İng. küçük sand ık. İng. i. 2. budala. çok sağlam. sıradağların veya bir dağın uzantısı olan tepeler. 2. with bir hobi olarak (bir şey) ile pirit. aldatmak. fazla müsamaha. u ğruna. g ıda. tahrikçi.. (karyolanın) ayakucu.

bence. bana kalırsa.. boş yere. Benim bildi iyi de olsa.. senelerce. and for another Sebepler s ıralanırken kullanılır: I don´t want to go.. 1.: cold. kötü de olsa.. Aman!/Allah a şkına! aylarca. bu sefer. Gitmek istemiyorum. kendi hesab ıma. muhakkak.o. for once For one thing . sonuna kadar. Evvela d ışarısı fazla Allahand a şk ı for pity´s sake pratik davranmamak. çok ucuza. fazladan. for sale For shame! for starters for sure Ne ayıp! k. 1. know. 2. yok pahas ına. korkusuyla. . ömür boyu. dili vargücüyle. sonsuza kadar. Var şuyordu. kuvvetiyle ko ğmen. kesinlikle. ebediyen. bildiğim kadarıyla: She´s still in Rome for aught I yaps ğime benim ğime göre hâlâ Roma´da..another I´m tired. for s.. grandfather. Allah aşkına! Allah aşkına. boşuna. Allah aşkına! kiralık. şakadan. 2. bir kerelik. hatırım için. ek olarak. beni hiç ilgilendirmez: He can do it for aught I care! Vars ın ın. daima. paras ız. sonsuza dek. uzun bir zaman. anca beraber kanca beraber.. dili ilkin. 2. gibi: He looks for all the world like his ına benziyor.for a change for a song for a variety of reasons for ages for all one is worth for all that for all the world like for appearances´ sake for aught I care for aught I know for better or for worse for certain for dear life for effect for ever for ever and a day for ever and ever for example for fear of for free for fun for good for good for good measure For goodness sake! for heaven´s sake For heaven´s sake! for hire for instance for keeps for life for luck For mercy´s sake! for months for my part for my part for my sake for nothing for once değişiklik olsun diye. resmen. k. bildi bana ne! göre. örneğin.. her zaman için. to be impractical satılık. görünüşü kurtarmak . dili ilelebet. k. k. bana ne. bedava. temelli olarak. -den korkarak. bana kalırsa. her şeye ra k. k. mesela. gösteriş için. temelli olarak. 1. bir kere. örneğin. ebediyen. zevk için. kesin: That´s for sure! Oras ı kesin! . dili gerçekten/hakikaten . mesela. T ıpkı büyükbabas için. for na. kesinlikle. paras ız. For one thing it´s too . korkusundan. uğur getirsin diye. ilelebet. dili bedava. çoktan beri.. dili var kuvvetiyle/gücüyle: She was running for all she was worth. evvela... çeşitli nedenlerden dolayı.

yapmamak. kuvvetli. korku veren. 1. zorla çalıştırma. Teknemi pazartesileri kullanmak vallahi. s.. ata. zorla. önkol. yasak etmek. önek ön. önceden. s. cebri yürüyü ş. bak. haftalarca. ürkütücü. cet. zorlamak. hatta. 2. s. i. umumun refah ı için. 2. ha şin. bak. . aramak. angarya. i. tabancayla/tüfekle birini zorlamak. kapıyı zorlamak. zorla gülümsemek. zorlayıcı neden. dili işinize yarar mı. varsayalım ki. önceki. . hav. f. forbear. 1. anlaşılsın diye. z.it´s yours for the asking. f. i. yasaklanm ış. f. i. 1.. sert. f. sığ yerden yürüyerek geçmek. forbear. ask.. bak. 1. f. genellikle.. --den. güçlü. 1. 2. (for. angarya. --ding) yasaklamak. worth. k. çoğunlukla. şimdilik. zor. -mek amac ıyla.. baskın.o. kolun dirsekle bilek aras ındaki bölümü. aşkına. ak ın. 2. f... forbid. bilmiyorum. for. 2.borne) 1. yasak. öndeki.for that matter for the asking for the birds for the life of me for the life of me for the love of . etkili. f. satılık. ırmakta yürüyerek geçilen sığ yer. Alabilirsin. i. i.. kuvvet. dili saçma.bore. önceden haber vermek. k. kamu yararına. (from) kendini (bir şey yapmaktan) f. istersen: It´s yours for the asking. s. hiç. (merhametten/ şefkatten dolayı) (bir şeyi) alıkoymak. 2. forseps. ön. toplamak. for whatever it´s İşinize yarar mı. girme. mecburi iniş. at gunpoint force the door forced labor forced labor forced landing forced march forced sale forceful forceps forcible forcibly ford fore foreforearm forebear forebode 1. fors majör. ne yaptıysam. karıştırarak aramak. for the most part for the most part for the present for the public weal for the purpose of for the sake of argument for the sake of clarity for the time being for weeks for what/whatever it´s worth for/on sale forage foray forbade forbear forbid forbidden forbidding forbore forborne force force force a smile force majeure force s. mecbur etmek. s. geçit. f. 1. ama duyduğum bu. anat.. zora dayanan. i. tıb. mecburi satış. bilmiyorum: Here´s what I heard. hatırı için. farz edelim ki.. .: If you want to use my boat on Mondays. şimdilik. dalma. 2.. (özellikle u ğursuz bir şeyi) önceden hissetmek. 2. (for.bade. güçlü. ona gelince. güç.

i. yabanc ı. s. i. mahkemeye ait. çoğ. ilk isim. i. başta gelen. tenis sa ğ vuruş. ön plan. i. s. f. i. i. z. alın. hep. dışişleri. i. ebediyen. orman. durmadan. ştırmak. ormanc ı. 2. i. i. sünnet derisi. i. 1. önden gelen.. peşrev. z. (fore. a ğaç dikip orman haline getirmek. huk. den.. anat. i. (fore. f. hitabetle ilgili.ında görevli ormancı. işçibaşı kadın. i. i. küçük isim. orman mühendisliği. dış ticaret. f. f. cet. parayı ödemediği için ipotekli malı sahibinin elinden almak. ön oyun. yabanc ı. s. döviz. önceden bilme. Dışişleri. önceden alınan tat. ormancılık. öngörü. önsezi. münazaraya ait. en öndeki yer. kehanette bulunmak. --n) önceden görmek. ağaçlandırmak. başta. i. ön plan.saw. ön ayak. önceden belli olan sonuç.. f. fore. 1. münazara sanatı. sağgörü. adli tıp. sonsuza kadar. (birinin/bir şeyin) habercisi olmak. (fore. önceden dü şünme. en öndeki. yabanc ı/dış ülkeler.told) önceden haber vermek. orman mühendisi. dışişleri bakanı. i. erken davran ıp önlemek. 2. haberci.men (for´mîn) i. 1. huk.feet (for´fit) i. dış. 2. i. i.cast/--ed) önceden tahmin etmek. basiret. ba ş kasarası. işçibaşı. fore. ustabaşı. (hayvanlarda) ön ayak. öncel. ata. kötü bir şeyin meydana geleceğini önceden hissetme. 1. f. i. jüri başkanı. döviz. i.. sağ vuruşla yapılan. i. önceden sezmek. ecnebi. s. ormanla devlet ormanlar f. i. cinsel ilişkiden önce oynaşma. ecnebi. ileri görü ş. önceden uyarmak/ikaz etmek. çoğ. f. i. tahmin. 2. işaret parmağı. .foreboding forecast forecastle foreclose forefather forefinger forefoot forefront foregone foregone conclusion foreground forehand forehead foreign Foreign Affairs foreign affairs foreign exchange foreign exchange foreign minister foreign parts foreign trade foreigner foreknowledge forelady foreleg foreman foremost forename forensic forensic medicine forensics foreplay forerunner foresee foreshadow foresight foreskin forest forest ranger forestall forester forestry foretaste foretell forethought forever forewarn i. i. s. selef.

(for. biçim. evlilik d ışı cinsel ilişkide bulunmak. 1. veren. f. the birinci. i. --n) affetmek. çatal. resmi. f... s.got. sahtesini yapıp orijinal olduğunu ileri sürme. i.. i. şekil verme. oluşma. f.ık. bak. format. forgive. i.got. i. demiri ocakta k ızdırıp işlemek. s. f. 2. i. 1. i.gave. biçim verme. resmile ştirmek.en) 1. ba i. bak. mat. 1. sahte ş ey. 1. 1. resmiyet. ceza olarak kaybetmek. f. eski.. çatalla ı. for. bellemek. af. f. s. f. işçibaşı. b ırakmak. i. f. 2. sıra olmak. for. ceza. sıraya girmek. bas hükümet kurmak. unutmak. Formoza. f..wom. for. formalite. ba ğışlamak. bağışlama. forklift. 3. tek s ıra olmak. Formoza´ya özgü. zor. şmak. çatal. terkedilmiş ve harap. İng. kalpazanl f. i. birbiri ardınca sıralanmak. formatlıformatlamak. resmiyete dökmek. fore. kalpazan. kim. terketmek. âdet edinmek. yolun/nehrin çatalla şan yer veya kolu. sahtekârlık. 2. bak. sahtesini yapmak. 2. 2. işçibaşı kadın. 2. 2. disket. 2. reçete. ümitsiz ve üzgün. 1. f.gone) vazgeçmek. (for.sook. 2. biçim veren. forget. 2.en (for´wîmîn) i. 2. i. çoğ. yaln ız. bak. (for. bahç. şekil. kesin ve aç ık olarak belirtmek. 2. bir şeyin sahtesini yapıp orijinal olduğunu ileri süren kimse. form. . yüzüstü b ırakmak.forewoman foreword forfeit forgave forge forge forge ahead forger forgery forget forgetful forgetfulness forget-me-not forgive forgiven forgivingness forgo forgone forgot forgotten fork forked forklift forlorn form form a government form a habit form a line form a single file form an opinion formal formalise formality formalize format formated diskette formation formative former formerly formidable Formosa Formosan formula formulate fornicate forsake çoğ. öne geçmek. forgo. s. yapmak. 2. i. bir şeyin 3. 1. 1. spor form. huk. f. biçimlendiren. Formozalı. bilg. f. ş ask. aşılması zor. f. 2. biçimsel. 1. format etmek. bel. 3. sahtekâr. (--ed/--ted. forgive. demirci oca ğı. s. teşkil. biçimlendirmek. biçim vermek. bedel. biçim/şekil vermek. çatall i.went. unutkanlık. formalize.. i. 3.. f. alışkanlık edinmek. önceki. fikir edinmek. biçimlendirme.sak. f. güç. --s (fôr´myılız)/--e (fôr´myıli) i. (for. f. 1. i. Formoza. demirhane. bak. i. unutkan. 2. İng. 1.ten. z.. 2. bot. 1. bak. oluşturma. ilk. forget.. eskiden. f. s. 4. ilk söylenen. mü şkül. 3. unutmabeni. 1. f. 1. ekil düzen. zina etmek. şekil vermek. kadın jüri şkanı. Formozalı. 2. biçim. dövmek. --ing/--ting) bilg. --ting) s. 1. vazgeçmek. oluşturmak. 1.. doldurulmak üzere hazırlanmış ılı belge. s. önsöz. bahç. (okullarda) sınıf. formül. 1. hızla ilerlemek. biçimlemek.

derhal. find. 1. kırkta bir. forsake. z. kırk. şanslı. 1. 2. i. bak. i. ilerletmek. forgo..). hisar. forswear. d ışarı. kirli. bak. on be ş gün. k ısmet. --s (for´ımz)/fo. bak.. bak. bak. vak ıf. 4. 2. ileri do ğru. 3. i. forum. 2. küstah. f. s. 2. s. pis. temel. futbol forvet. 2. faul. taşıllaşmak. XL). fosil. kötü. f. talihli. zincirler v. i. öndeki. fondöten. ileri. taşıllaştırmak. ileri. f. z. bak. 2. kale. k ırk. kırk rakamı (40. s. i. çoğ. esas. birbirine karışmış (ipler. ta şıl. i. f. z. birinin en iyi yaptığı iş.sworn) b ırakmak için yemin etmek. gelecek. İng. hemen. göndermek. 3. birinin asıl uzmanlık alanı. -de tahkimat yapmak. 3. kurucu. kurma. f. fight.forsaken forsook forswear forswore forsworn fort forte forth forthcoming forthright forthwith fortieth fortification fortify fortitude fortnight fortress fortuitous fortunate fortunately fortune fortuneteller forty forty winks forum forward forward forward forwarding agent forwards forwent fossil fossilise fossilize foster foster child foster parents fought foul foul foul play foulmouthed found found found foundation founder f. tahkimat. s. büyük kale. 2. 2. bak. s. dışarıya doğru. i. i. samimi. i. s. ağzı bozuk. i. spor f. fena. evlatlığa bakan ana baba. 1. tiksindirici.. i. fosilleştirmek. fossilize.. 4.. beslemek. ile kar ışmak. s. 1. kurum. 1.. f. f. forward.b. ileride olan. şans.. -e moral vermek. sevketmek. bak.. nakliye acentesi. yeni adrese göndermek. z. (for. küfürbaz. i. s. f. doğrudan.ra (for´ı) i. içten. Allahtan. 1.. fosilleşmek. servet. ön. f. 1. aç ıksözlü. tövbe etmek. tesis etme. f. kalıba dökmek. şımarık. falc ı. önümüzdeki. kirletmek. i. talih. suikast. iki hafta. k ısa süren uyku. 1. i. pisletmek. f. 2. s. iğrenç.. . f. ask. evlatlık. f. çok şükür. 2. tahkimat yapma. kader. temel. şekerleme. forsake. cinayet..swore. for. tesadüfi. büyük hisar. iyi ki. k ırkıncı.. bakmak.. forswear. 3.. z. bak. 1. büyütmek. spor faul yapmak. i. 1. metanet. kurmak. bereket versin. 5. ileri. rastlantı sonucu olan. f.

1. 1. Onu ne şeli ş raktım. (Fransa. karkas. düşüncelerini/duygularını açıkça gösteren. ince ve güçsüz. i. tilki. (bir şeyden) küçük bir parça. kolay k ırılan. f. i. 1. durum: I left him in a cheerful frame of mind.´nde) zayıflık. buluntu.. (pencereye/kap ı . 4. telaro. ince ve güçsüz olma. çeşme. z. zayıf (umut. tilki gibi. şans v. tilki kürkü. hafif ve kırılgan. i. s. dünyanın dört bucağı. dolmakalem. i. on dört rakam ı (14. güzel koku. i. the oy hakk ı. dökmeci. karde şçe. 2. 2. (vücuda ait) bünye.ans 1. arbede. 1. i. 1. fıskıye. açıksözlü. f. argo suçu (aslında suçsuz olan birine) yıkma. bak. açıkyürekli. 2. s. s. s. s. kaynak. 2. kaynak. 1. 1. tilki. (şirketin bayie tanıdığı) imtiyaz. i. dört. 1. kesir. kuş. çok acele ve telaşlı. i. dolmakalem. kumpas. s. pınar.. i. s. hafif ve k ırılgan olma. içten. i. i. zaaf. çılgın. 1. (umut. on dört. i. 2. frankfurter. karkas. dört. dökümhane. k. açıkkalpli. dördüncü. (binaya ait) iskelet. argo suçu (asl ıya ait) kasa. 3. samimi. gürültülü kavga. i. çeşme. halde bı i. huysuz. i. (binaya ait) iskelet. düzenlemek. s. 2. 2. mis kokulu. s. kırık. i. s. kurnaz. 2. dökümcü. asıl kaynak. posta ücretinin ödenmi i. (çoğ. ında suçsuz olan2. aldatmak. 1. k ırık parça. ince ve zayıf nahif. ç ılgına dönmüş. dala ş.b. yapmak. bir çeşit sosis. kamyon v. açıkça. dört rakam ı (4. tavuk/hindi/ördek eti. çerçeveletmek. güzel kokulu. i. (zarf ın üstüne) posta damgasını veya ş olduğunu gösteren bir işareti basmak. (posta pulunu) damgalamak. kırılma. kurnaz kimse. i. 2. dili.. pınar başı.). f.b. Fransa. yüksükotu. i. İsviçre para birimi) frank. yap bir (ruhi) hal. s. terkedilip sokakta veya ba şka bir yerde bulunan bebek. tuzak. s. dörtte bir. ş v. güvenilir ve inançl ı. açıksözlülük. on dört. ince ve zayıf nahif olma. kırık. k ırma. i. kolay k ırılma. kırılgan. 3. 2. 3. i. XIV). aksi. Belçika. . 1. i. tertip etmek. tasarlamak. kumpas kurma..´nde) asi. 2. kümes hayvanı. 1.b. birine) yıkmak. 1. i. bir şeyin kırılan yeri. irade zayıflığı . 2. 2. memba. cesur. 3. IV). i. av tüfeği. i. (binaya ait) iskelet. çerçevelemek. (otomobil. karkas. 2. fuaye. kardeşlere özgü. stilo. i. mat.founder foundling foundry fount fountain fountain pen fountain pen fountainhead four four corners of the earth foursquare fourteen fourth fowl fowling piece fox foxglove foxy foyer fracas fraction fractious fracture fragile fragility fragment fragrance fragrant frail frailty frame frame frame of mind frame-up framework framing franc France franchise frank frank frank frankfurter frankly frankness frantic fraternal i. çerçeve. fowl/--s) 1. kırılganlık. bot. i. naziklik. i.

f. f. çevre yolu. hareket etmek. arka tekerle ği zincirden güç almadan serbest dönen bisikletle gitmek. i. 3. serbest. s. çılgına s. f. hür irade. serbest. hür irade. 2. serbest çalışan (gazeteci/yazar/fotoğrafçı). sert olmayan. arbede. 1. (ile) dolu: a journey fraught with danger tehlike dolu bir seyahat. 2. i. tic. donmak. çok ın dondurmak. huk. s. dondurmak. donmak: I´m freezing! Donuyorum! i. 2. çil. freak futbol hastas ı. serbest liman. garip bir olay. çok korkutmak. basın özgürlüğü. yıpranmak. f. kanü . i.men (frid´men) i. azat etmek. aldatma. kölelikten azat edilmiş kimse. i.otlakç ılık etmek. aç ık liman. i.. etmesi yasak. delisi: a soccer i. (froze. bedava. farmason. hileli iflas. serbest vuru ş. fels. hileli muamele. pedal çevirmeden gitmek. teklifsiz. f. bedava. k. çok toleranslı. doland sahtekâr. desise. 4. rahat. parasız. fraternize. meşgul olmayan. tapu sahibi. bot.. donma. laubali. buz ba şıümek. hafifme şrep (kadın). dövüşme. out argo 1. 1. ıs z. z. serbestçe. serbest 1. Subaylar rıcılık. serbestlik. ın ıeratla şlıkık. karde şlik. 2. s. dili çal otlamak. hür te şebbüs. i. saçaklanmak. otlakçı kimse. freed. i. dolandırıcı. azatlı. 1.. buz tutmak. s. i. hürriyet. mezhebi ş.fraternise fraternity fraternize fraud fraudulent fraudulent bankruptcy fraudulent bankruptcy fraudulent transaction fraught fray fray frazzle freak freckle freckled free free free and easy free enterprise free from free kick free kick free of free of charge free on board free pass free port free will free will free zone freedman freedom freedom of the press freeholder free-lance freeload freeloader freely freemason freesia freestyle freestyle swimming freestyle wrestling freeway freewheel freeze freeze one´s blood f. bo ğuşma. serbest yüzme. etrafa ald ırmadan ğlamak. 2. hileci. (gazeteci/yazar/fotoğrafçı) ışmak. frezya. 1. 1. 2. hileli. boş. i. mason. f. hilkat garibesi. 3. ekon. tic. bak. nakliyecinin arac ına ücretsiz teslim. serbest f. garabet. özgür. özel giri -siz: free from error hatas ız. i.. bedava. i. fels. otoyol. 3. çoğ. serbest güre ş. arkada şlık etmek: Officers are forbidden to fraternize with enlisted men. çılgına döndürmek. -den muaf: free of tax vergiden muaf. atışma. çok ho şgörülü. erkek üniversite öğrencilerine ait birlik. serbest vuru ş. saygb ıı rakmak. 1. fob. kurtarmak. İng. paras ız. mülk sahibi. çilli. spor frikik. k. argo hastas ı. 2. çok 2. münakaşa. (kuma şı/ipi) yıpratmak. hileli iflas.zen) 1. İng.. savaşma. 2. s.. f.arkada sahtekârl hile. frikik. z. free from pain ağrısız. paras ız giriş kartı. geni şim. özgürlük. dili bedavac ı kimse. fro. 1. hür. huk. serbest bölge.

rahip. (bir yeri) daha güzel ve daha çekici bir hale sokmak. i. k ıl testere. yük treni. Hrist. 3. sulu. endişelendirmek. i. tatlı su. i. yeni yap ılmış. müz. sinirli. teras veya bahçeye aç ılan) camlı ve çift kanatlı kapının ı. yağda pişirilmiş. (buzdolabının içindeki) buzluk. sıklık. k ızarmış patates. mim. i. marşandiz. şeyehuysuz. Fransız. s. cuma. (-ted. dili buzdolab ı. --ting) 1. nakliye. canlı. sürtünüm. ücretle taşınan mal. dondurucu. mim. 2. yumurtaya batırılıp tavada kızartılmış ekmek. 2. düşürmek. 1. Fransız Guyanası. i. sık sık. 1. Fransız kadın. 4. (kolejde/üniversitede) birinci sınıf öğrencisi. çılgın (bir olay). tela şlı. izole bant. dondurarak kurutmak. dili fazla samimi davranan. 3. yeni. i. f. kanatlar ğ. 1. s. 2. Fransız. 1. yüzünü yıkayıp kendine bir çekidüzen vermek. 2. 2. sürtüşme. ovuşturma. f. Fransız erkek. sık sık tekrarlanan. (buzdolab ının içindeki) buzluk. Frans ız kornosu. fretler. patates tava. fresh. c ıvık. sahanda yumurta. (balkon. t ıb. 1. uyuşmazlık. fretleme i şi. f. i. sapak. donma noktas ı. 2.ters. taşıma ücreti. navlun. 2. çok so ğuk. Friday. 1. fretlemek. 5. navlun. çılgınlık. --ting) mim.wom. Fransızca. f. sürtünme. taze hava. kızartılmış. zinde. i. aksi.. fiz. friksiyon. (--ted. (erkeklere özgü baz ı dini tarikatlarda) frer. ço çoğ. k. s. i. z. şilep. fret. French. şmazl ık. s ık sık tekrarlanma. çoğ s. artmak. i.en (frenç´wîmîn) i. (küçük şeyler yüzünden) sinirlenmek. . dipfriz. yük vagonu. 1.men (frenç´mîn) i. tatlı suya ait. yeniden yapılan. s. French. frekans. fretaj. 2. endi s. çılgın. taze (hava). anla elek. Fransız. çılgın bir hal. f. s.freeze over freeze-dry freezer freezing freezing compartment freezing point freight freight car freight train freighter French French doors French fried French fries French Guiana French horn French toast French windows Frenchman Frenchwoman frenetic frenzied frenzy frequency frequent frequent frequently fresco fresh fresh air freshen freshen up freshman freshwater fret fret fretful fretsaw fretwork Fri friar friction friction tape Friday fridge fried fried egg üstü buz tutmak. (küçük şeyler için) endişe etmek. k ıs. (telli çalg ıların sapı üzerindeki) perde. ovma. sapaklar. ihtilaf. i.men (fre ş´mîn) i. kızmak. taze.. Frans ızca. i. fresk.. k. . (rüzgâr) kuvvetlenmek. camlı ve çift kanatlı kapının kanatları. 1. (bir yere) s ık sık gitmek. korno. 2. çok heyecanlı. s. i. yağda kızartılmış. müz. s. i.

saçak. gözlemeye benzer bir çe şit börek. korkutmak. arada s ırada. He jumped from the branch. Her ranking rose Manisal uzaktan. bak. i. birinin ödünü koparmak/patlatmak. i. arkada ş. bir uçtan bir uca. farbala. kenar. 2.o. 1. 2. soı ğ t .. kapı kapı (dolaşma). dili ta ba şından beri. 2.. ciddiyetten yoksun hareket/söz. eğlence. buzdolab i. z. s. emeklilik sigortas ı gibi) işçiye ücreti dışında sağlanan şey. maa f. k. arkada şlık. s. dostça. kıvır kıvır (saç). i. baştan aşağı. korkunç bir şekilde. 1. 1. arkadaşça. efriz. ciddi olmayan. kâkül. i. dilden dile. c s. neşeli. 1. (--ked.friend friendly friendship frier frieze frigate fright frighten frighten s. friz. sıcakkanlı. i. f. bir güçlükten diğer bir güçlüğe. i. firkateyn. s. havailik. 2. i. çoğ. korkutucu. uzaktan. sıçrayıp oynamak. kurbağa adam. f. dost. saçak takmak. (sosyal sigorta. rop.o. k ıvırcık. hoppa ın). frog. 2. f. korkunç. baştan sona kadar. cızırdatarak kızartmak. frizzy. (kad ızırdamak. dili Anlad ığım kadarıyla durum vahim. püsküllü saçak. from the word go from time to time i. tepeden tırnağa (kadar). out of his/her wits/frighten the wits out of s. önemsiz. herhangi ş dışıbir nda verilen haklar.men (frag´men) i. s. bak. O ı. çok so ğuk. i. (bir yer)den. s. i. (mutlu bir şekilde) sıçrayıp oynamak. saçma. 2. mim. i. korku. a ğızdan ağıza. i. 2. 1. perçem. 1. soğuk. dostluk. günden güne. müthiş. yerinde duramayan. baştan itibaren. delişmenlik. parça parça harcamak. ahbaplık. --king) 1. kanı sıcak. z. ahbap.. f. buz gibi. havai (kimse). içten olmayan. s. 2. frightening frightful frightfully frigid frigidaire frill fringe fringe benefit fringe benefits frisk frisky fritter fritter frivolity frivolous frizzle frizzly frizzy fro frock frock coat frog frogman frolic frolicsome from from a distance from afar from beginning to end from day to day from end to end from head to foot from mouth to mouth from pillar to post from the first From the sound of it things are pretty bad. i. cana yakın olmayan. bo ş. s. redingot. 3. k. 1. away azar azar çarçur etmek. dili çok.. 1. edat 1. . frijider. kurbağa. 1. (birinin) üstünü aramak. fırfır. f. şen. (bir ba şlangıç noktasın)dan: He´s from Manisa. fryer. deh şet. gülüp geçmek. Daldan atladı. den. eğlence.uk. 2. zaman zaman. ıb. 3. oynak. kadın elbisesi. 3. frijit. s. cana yak ın. 2. k.

s. 2. 4. küçük. arsanın sokağa/denize/göle/nehre bakan tarafı. 1.. (tüfekte) arpac i. freeze. verimli. tül veya an) aşı rı süs. f.. cephe hatt ı. 4. i.. engellemek. hüsran. kösteklenme.They´ll 3. i. 2. Şehri içten ğiz. hüsran ı yans ıtan. ket vurulmuş. 1. tepeden tırnağa. 1.. kenar. dondurulmu ş fiyatlar. i. (keki) şekerli bir karışımla kaplamak. köpükçükler ç ıkmak/akmak. sinir bozucu. soğuktan yanmış (uzuv). tutumlu. s. edat ön 1. f. 1. kaşlarını çatmak. kaş çatma. soğuktan donma. 2. cepheye ait. f. ba ş sayfa. freeze. ileri hat. 1. u s. kırağı düşmek. fazla na ğmeli (insan sesi). binanın cephesi. engellenmiş. i. i. taraf. ümitleri suya dü şbozucu: s. dondurulmu ş yiyecek. s. (göl. öndeki. k ılıksız kadın. dona çekmiş (hava). s. front-wheel drive oto. ön. soğuktan donmuş. set çekilmiş. bak. cephe. 1. s. i. deniz v. 1. ön. frumpy. k ırağı. hışırtı. demode giyimli kadın. 3. 3. dolu. tepeden tırnağa. s. i. öne ait. 2. s. (havaya ait) cephe. verimlilik. bak.b. 1. 2. i. -i uygun görmemek. köpükçük kümesi. yeraltı don seviyesi. manav. 3. gerçekle şme. netice. (sava ı y ı . hudut. hüsrana ğratmak. i. ön. (evin iç dekorasyonunda) ufak aksesuarlardan olu ş i. set çekmek.from top to bottom from top to toe from top to toe from within front front line front page front sight frontage frontal frontal attack frontier frontispiece frost frost line frostbite frostbitten frosted frosted glass frosting frosty froth frothy froufrou frown frown on froze frozen frozen food frozen prices frugal frugality fruit fruiterer fruitful fruitfulness fruition fruitless fruity frump frumpish frumpy frustrate frustrated frustrating frustration fry baştan başa. köpükçükler. 2. demode giyimli. i. ayaz.).´ne ait) k ask. keklerin üzerine konulan şekerli karışım. f. kitabın başındaki resimli/süslü sayfa. (bir uzuv) so ğuktan yanma. f. şekerli bir karışımla kaplı (kek). içten. 2. f. cephe. 1. kösteklenmiş. 3. don. kösteklemek. direkt. nafile. donmu ş. bütünüyle. ket vurmak. moral This work is very frustrating. cevap v. sonuç. s. s ınır. set çekilme. bak. (eteklerin ç ıkardığı) hışırtılı ses. i. i. (fırfır. f. 2. ık. bir i engellenme. 2. s. (belirli bir zaman) be here within an fethedece şta) içinde: cephe. içeriden: We´ll take the city from within. . Bu araba önden çeki şli. soğuk (tavır. istekleri gerçekle şmemi ş. hudut bölgesi. k ırağılı. önden çekişli: This car´s got frontwheel drive. s. gazet. s. ön cephe. meyve. hüsran müş. alna ait. f. 2. içinden. buzlucam. tutumluluk. i. baştan ayağa.b. i. sade ve ucuz. 1. Bu çok sinir ş . faydas ız. 1. meyve vermek. s. baştan aşağı. 2. i. on -e bakmak. İng. s. cephe taarruzu. 2. 1. üstü köpükçüklerle kapl ı. kırağılı. gösteri şsiz. i. meyvemsi.

f.memnuniyet. düzmek. . yalan söylemek. 1. firari. a full hour ılarda giyilen elbise. İng. ufak--ing/--ling) bir hile yapmak.fry fryer frying pan ft fuchsia fuck fuck fuck about/around fuck all Fuck off! fuck s.. ıup yakıt almak. yak ıt pompası. is dolu. yapmak: fulfill an obligation bir görevi yerine şekilde getirmek. İng. fulfillment.. 2. ya ğyakıt. içindeki potansiyelini iyi kullanmaktan i. bir şeyin içine etmek. berbat. over fuck s. bak. i.. yozlaşmış. i. tam üyelik. yanmas ın sağlamak. 2. işi berbat etmek. kaçak. i. dopdolu. i. mak. kaçak. kafayı yemiş. yerine ğ an doİng. s. 2. herif. s. feet. kahrolası. müz. 2. dolunay. The glass was full of water. is renginde. f..koku şmuş. bak. bayağı problemli/kompleksli. 2. s.o. kaba tam bir fiyasko. 1. 2. isli. firari. tam ölçü. 2. füg. up fuck up Fuck you!/Get fucked! Fuck! fucked-up fucker fucking Fucking hell! fuckup fud fuddy-duddy fudge fuel fuel gauge fuel oil fuel pump fuel tank fugitive fugue fulfil fulfill fulfilling fulfillment fulfilment fuliginous full full dress full fare full general full measure full membership full moon full speed full stop full stop f. 1. yakmak. fulfill. dili a şırı titiz ve örümcek kafalı kimse.. Siktir git! birini sikmek/düzmek. 1. kaba rezil. Bardak suyla doluydu.. s.. yak ıt deposu. Bardak doluydu..3. orgeneral. şakalaşmak. kesin bir tav f. (insan) içindeki kendini tatmin edecek bir tatmin İşin seni s. kaçan. yumuşak ve çikolatalı şekerleme. yak ıt. aşırı titiz ve örümcek kafalı. (of) (ile) dolu: The glass was full. yapma. ufak çapta bir ırı almamak. bot. piliç. bir şeyin içine sıçmak. doyurucu: Dopotansiyelini you find your work fulfilling? ediyor mu?getirme. Vurgulamak için kullan ılır: You´re a fucking idiot! Tam bir ın! 2. s.. dili a şırı titiz ve örümcek kafalı kimse. Siktir git! ünlem Allah kahretsin! s. is renkli. -den i. vakit geçirmek/öldürmek. ıştırmak. 2. bir şeyi berbat etmek. kaba 1.. kaba sikişme. nokta. kafayı üşütmüş. foot. İng. i. i. k ıs. nokta (noktalama işareti). İng. 1. i. çal t göstergesi. çok resmi toplant tam bilet. tatmin edici.. tam sürat.. f. yerine getirmek. hiçbir şey. dangalaks Allah kahretsin! i. k. tavada k ızartmak/kızarmak. i. akaryak fuel-oil.. (--ed/--led. biraz uydurmak.t. küpeçiçe ği.. kaba 1. f. k. i. birine çok a şağılık bir şey/bir kahpelik/bir puştluk yapmak. i. tam: full member tam üye. işin içine etmek. kaba sikmek. 1. tava. düzüşme. 1. full to overflowing/full to the brim ağzına kadar dolu.

büyük ocak. möble. gerçek bir. (yelken/bayrak) sarmak. pis kokulu gazlar ı yaymak. görev. ehliyetli. i. çoğ. kürk. topu şürme. pis kokulu gazlar. (çaydanl ıkta/borularda oluşan) kireç. güldürücü. görevli. (bir iş/kimse için) para sağlamak. esas. mobilya. yetişkin. i. i. tamam ıyla büyümüş. acayip. möbleli. 1. çok öfkeli. fultaym. 2. parlatmak. f. el yordam ıyla aramak. temel.. i. zevk. dü f. kasvetli. buharla dezenfekte etmek. i. s. mobilyalı. döşemek. para. 1. çoğ. s. i. yer. temelde. fon. i. 1. 1. ifonksiyonel. faal. s. i. tam bir. iş. s. i. 2. gerçek. özünde. 1. gözü dönmüş. 2. üphe dirsekte uyandıran. asıl. 2. 2. 1. futbol bek. eğlence. çoğ. tamam ıyla. şlev. cenaze törenine yak ışan. kürkçü. f. huni. 1. 2. f. i. sert. i. tamgün bir çalışma gerektiren iş. safkan. işlemek. saban ın açtığı iz.fullback full-blooded full-blown full-fledged full-grown full-length full-time full-time job fully fulminate fumble fume fumes fumigate fun fun fair function functional functionary functioning fund fundamental fundamentally funeral funeral march funereal fungicide fungus funicular funnel funnies funny funny bone funny business funny paper fur furbish furious furl furlough furnace furnish furnished furnishings furniture furrier furrow i. 2. i. bot. z. fun. . fur kedinin tüyleri. f. bir şeye çarpınca kolun karıncalanmasına sebep olan ği hilecilik. s. s. tam gelişmiş. i. kırıştırmak. kürklü giysi. fonksiyon.gi (f^n´cay. s. memur. 3. çalışmak. 2. işler durumda. i. mantar öldürücü ilaç. fonksiyon. (vapurda) baca. z. 1. i. f^ng´gay)/--es (f^ng´gısız) i. tören. çoğ. 1. esaslı. (--ned. 2. tamamen. f. vazifeden izinle ayr ılma. cenaze töreni. tam. şiddetli. 1. 3. şanat. işlev. (baz ı yumuşak tüylü hayvanlara ait) tüyler: the cat´s 2. --ning) k. şüpheli. 3. komik. dili şaka etmek. i. f. tamgün. i. mat. 1. donatmak. 1. 4. s. lunapark. e ğlendirici. sinirin yalan geçti dolan. yenile s. mantar veya mantar türünden bitki. s. düzenbazl ık. kırışık. kürk. kalorifer oca ğı. öfkeli olmak. f. 1. fonlar. f. cenaze mar şı. (demirhanede) ocak. ço ğ. vazife. tamamen açm ış.. İng. tuhaf. tam boy (portre). işlevsel. (oyunda) topu düşürmek. i. temel. ştirmek. 1. garip. 2. s. 2. 2. izin. (gazetede) bant-karikatürlerin bulundu ğu sayfa. küplere binmi ş. saban izi yapmak. merasim. with ile döşeli. 2. i. yoklamak.. (against) (-e) ate ş püskürmek. f. f. sağlamak. mefruşat. s. 3. füniküler. s..

2. çokyüzünden titiz. gizli. konu i. Gabon. yapmak. 2. sol notası. i. . i. kazanç. k ıvırcık saç. çene çalma. İrlandaca. gazap.. aradaki (takip eden şkasıki ndan) daha kuvvetli olmak. eritme.bon. daha öteye. müz. dili çene çalma. aka. 1. i. (bir şey) boğazını tıkamak. s. i. k. Gabon´a özgü. s. i. i. cüppe. çabuk ve anla şılamayacak bir şekilde konuşmak. i. 1. farther ise mesafe için kullan ılır. i. ayrıca. daha i. k. 2. 2. dili budala. kıvırc ık (saç). (Further ço ğunlukla miktar ve derece. eritmek. istikbal. i. s. şiddet. 5. s. artma. i. büyük öfke. 2. i. 1. küflü. s. gabardin. Gabonlu. daha uzak. gülüt. f. 3. i. İngiliz dolar. argo bin i. (--bed. flu. z. 2.. 1. 2. küçük ayg ıt. 1. (hastan ın durumu) iyiye gitmek. f. havlanmak.ş(haberin) yayılmasına engel olmak. (askerler) ilerlemek. 3. boşuna olma. --ging) 1. sigorta. 4. 2. eriyip birbiriyle kayna şmak. i. havl G. küf kokan. ayva tüyü. neşe. çok tüylü (köpek v. mesafeyi kapatmak. 2. gaf. i. 2. --bing) k. erimek. -e sahip olmak. çok alfabesinin yedinci harfi. --ding) about/around ba şıboş dolaşmak. 1. eriyip kayna şma. 3. s. en uzak. hav. 1. f. hatları belirsiz. susturmak için a ğıza sokulan tıkaç. çabuk ve anlaşılmaz şma. i. on şi/şey) yakla şmak. i.) z. i. i. (top mermisine ait) tapa. f. ağzını tıkamak. f. 3. abes olma. ufak meseleleri sorun şeyler telaşa düşmek. gauge. i. İskoçça. kâr. küflenmi ş. 1. uzaktaki. i. kazanç lamak. s. ince tüylerle kaplı. Gaelce. ötedeki. en ötedeki. art ış. füzyon.. 2. 2. bina duvar ının beşikçatı ile birleştiği yerdeki üçgen bölüm. h ızı artmak. f. sinsi. s. müstakbel. argo polis. 1. k ılı kırk s. atsineği. ilave olunan. gelecek. susturmak. alet. 1. uçak gövdesi.ese) Gabonlu. ince tüyler. demode. s. sa 1.). (--ged. deli. tüyleri kabar ık. fiz. f. s. ilerlemesini sa ğlama. şenlik. eski.. g gab gabardine gabble gaberdine gabfest gable gable roof Gabon Gabonese gad gadfly gadget Gaelic gaffe gag gag gag on gaga gage gaiety gain gain an advantage over gain ground gain ground gain momentum s. Ga. bundan ba şka. dili çene çalmak. fitil. 2. ı (kuma ş). erime. 1. 1. 1.. beşikçatı. yaygara. en çok. (--ded. bak. gereksiz tela ş/heyecan/öfke. ufak yaran.b. 2. f. (bir ba rağbet kazanmak. i. nafile. -i elde etmek. s. abes. 2. ğ büyümek.furry further furtherance furthermore furthermost furthest furtive fury fuse fuse fuselage fusion fuss fussy fusty futile futility future fuze fuzz fuzzy G. 1. f. i. 4. gelecek. tüylü. neşelilik. elek. (çoğ. i. i. Gabon. i. boş.

i. i. s. i.. s. sinirlendirici. büyük para için kumar oynamak. i. dili çok riskli i ş. gemi mutfağı. k. Gambiya. galvanize.said) inkâr etmek. gamma ışınları. e ğlence. i. sinirlendirmek. galvanizlemek. Sen de var mısın? s. i. sinir etmek. tozluk. 3.55 litre. kuvvetli rüzgâr. vakit kazanmak. i. f.B. kilo almak. i. sakatBiz (bacak). av. oyun. 1. --ing/--ling) s ıçrayıp oynamak. sakat (bacak). anat. spor. dili kad ın. Gambiyalı. Are you s. hemen harekete geçirmek. s. şişmanlamak. yürüyüş. bak. 4. gökb. sıçrayış. f. s. gökada. i. 3. avlak bekçisi. oyun. 1. f. kumarbaz. (gain. i. avantaj (birinde) olmak. f ırtına. i.. f. efendi. kilo almak. zıplama. galeri. faaliyet. hayvan cesur.. i. i. i. galo f. 1.. k. 2. i. dörtnala gidi ş. meslek. bora. (bazı oyunlarda) parti. kaloş. i. s. (--ed/--led. i. kumar. i.. dili iş. game? futbol oynayaca ğız. mad. balkon. 2. kadırga. kumar. 1.D. her tür. (saat) ileri gitmek.. çok miktarda. galeri. galaksi. kumarhane.78 litre. lastik. 2. İng. A. Gambiya´ya özgü. İng. galon. bol: You can find blackberries galore there. f. dörtnala gitmek. kahramanlık. yiğitlik. i. 2. i. i. İsteklilik belirtir: We´re going to play football. kalyon. sanat galerisi. i. safra ta şı. Orada ğürtlenden bö ş. k. kumar oynamak. 2. Gambiya. safra kesesi. sinir edici. yiğıit. gezip tozmak. i. f.2. i. İng. İng. darağacı. kumar oynama. i.. safra. k ıs. (domuz budundan yapılmış) jambon. centilmen. Gambiyalı. karşılaşma.. getr. . f. 4. 1. (of) her çe şit. i. 1. i.geçilmiyor. 1. av hayvanlar ı için ayrılmış yer.gain the upper hand gain time gain weight gain weight/put on weight gainsay gait gaiter gal gal galaxy gale gall gall gallant gallantry gallbladder galleon gallery galley galling gallivant gallon gallop gallows gallstone galore galosh galvanise galvanize Gambia Gambian gamble gamble for high stakes gambler gambling gambling den gambol game game game game preserve gamekeeper gamma gamma rays gammon gammy gamut avantaj (birine) geçmek. gidiş. gallon. av . 2. 3.

do gaz maskesi. cafcaflı. f... kangren. lafazan. --es/--ses) 1. 1. havagazı/doğalgaz sayacı. i. fasulye s ıhaz i. 1. geveze. tak ım. tavanaras ı. gazla zehirlemek. s.. kıyafet. İng. eksiklik. i. grena. çenebaz. sürme iskele. i. giysiler. bahçe. i. 1. benzin istasyonu.B. leylek gibi. 2. s. f. i. elbise. ünlem Destur!/Yol ver! i. tıb. (midede) gaz. 3. i. jailer.. bak. pis ve de ğersiz şey. açılmak. çöp arabas ı. çöpçü. (birkaç kişi) toplanıp (birine) karşı ırmaya rlanmak. i. --sing) 1. 2. f. i. i. s. i. cart. parlak (renk). garnizon. i. dili çene çalmak. benzin deposunu doldurmak.gander gang gang up on gangling gangplank gangrene gangrenous gangster gangway gantlet gaol gaoler gap gape garage garage sale garb garbage garbage can garbage man garbage truck garbanzo garble garden garden party gardener gardenia gargantuan gargle garish garland garlic garment garner garnet garnish garret garrison garrulous garter gas gas mask gas meter gas meter gas station gas station gas up i. 2. bot. bak. (birine) kar şı cephe oluşturmak. i. 2. ağzı açık bir şekilde hayretle/şaşkınlıkla bakmak. jartiyer. f. garnitür. gardenparti. bahçede çal ışmak. garajda b ırakmak. çiğ. 4. kocaman.. benzin istasyonu. giysi. güruh. gaz sayac ı. f. jail. aralık. benzin. 2. iskele. çiçeklerle uğraşmak.D. (çoğ. i. . garnitürle süslemek. gauntlet. 1.. çete. tavanarasındaki oda. kangrenli. süprüntü. f. nohut. bak. bostan. cırlak. 2.. f. 2. çöp. i. gargara yapmak. k. s. gedik. dili bak ış.. i. i. garaj. sarm ısak. İng. ğalgaz. lal ta şı. toplamak. evde istenilmeyen e şyayı satmak amacıyla garajda/bahçede düzenlenen ış sat lı. k. çelenk. k ı i. f. boşluk. A. i. sald rığı ıgibi. i. i. çok büyük. k. i. sarımsak. ask. i. 2. (--sed. havagazı. gaz saati. gaz. erkek kaz. s. çöp tenekesi. i. 2.. gardenya. gargara. yanlış bir şekilde anlatmak/nakletmek. 1. f. gangster. çöp kamyonu. bahç ıvan. 1.. i. 1. iskele tahtas ı.

münasebetsiz. f. iş eldiveni. ölçmek. belveder. k ıs. vitesi vitesi yükseltmek. gaz ışığı. kalınlık. i. aygıt. i. gaz gibi. conta. gazlı. dik bak ış. i. midevi. s. i. söylemek. i. (irin) dev hızşkazanmak. dişli azaltmak. k. sirk bilet sat ışındangiren ız/davetiyesiz kimse. -i kesmek. gastrit. 3. i. ünlem (At/öküz sürerken “Sa ğa git!” veya “İleri git!” anlamında kullanılır. tıb. s. kapı (kapı aralığını kapayan kanat). nefes. 1. neşeli. i. soluk tıb. aval aval bakmak. uygunsuz. Great Britain.gaseous gash gasket gaslight gasoline gasp gastric gastritis gastronome gastronomic gastronomy gasworks gate gatecrasher gatepost gateway gather gather speed gathering GATT gauche gaudy gauge gaunt gauntlet gauntlet gauze gave gavel gawk gawky gawp gay gaze gazebo gazelle gazette gazetteer GB gear gear down gear up gear wheel gearbox gearshift gearshift lever gee s. dişli çark. parlak ve güzel (renk). f. ray açıklığı. i. s. i. 2.) Deh!/Haydi! . (toplantıda oturumun açıldığını ilan etmek için başkanın masaya u) tokmak. 1. gaz bezi. i. k ıs. cinsel. (maç. i. avalğaval bakmak. nefesi daralmak. 2. 3. vurdu f. resmi gazete. bön bön bakmak. 1. s. (belirli bir iş için kullanılan) eşya/takım/giysi. homoseksüel. biçimsiz ve hantal. i. 3. bacakları uzun. i. 1. eşcinsel. solumak. (at) ağzı açık bir şekilde seyretmek. güzel manzaral ı kameriye. e f. bir araya gelmek. şanzıman. homoseksüel. soluk solu ğa kalmak. çardak. gastronomik. i. gastronomi. konser. 3. toplanmak. i. i. pavyon. 2. 2. 3. ölçümlemek. bir araya getirmek. 2. anlamak. ölçü. (atlasta) yer adları dizini. solu ğaait. seyretmek. 2. 1.. gazlı bez. 2. giriş. s. f. bön bön bakmak. çok zayıf ve kuru. canlı. pot k ıran.y. 2. i. i. sıska. 2. 1. 1. büzmek. vites kolu. ceylan. f. d. s. 1. çark. 2. vites kutusu.v. parlak ve güzel renkli. 3. ölçme aleti. şen.b. aşırı ve zevksiz bir şekilde süslü. i. give. gaf yapan. iyi yemek yeme ve yemekten anlama sanat ı. çiğ (renk).. i. kanal kapağı. i. bir yapının üzerindeki teras/pavyon.. 1. kapı sövesi.ş(at) gözünü dikip bakmak. tertibat. toplamak. 4. kolları. kapı aralığı. i. benzin. 4. gastronom. gazhane. derin yara. çap. kapı. 1. -de derin yara açmak. i. bak. toplantı. 5. soluma. toplamak. mideye i. düzen. i. yer adlar ı sözlüğü. 2. i.´nde dili paras i. gişe hâsılatı. nefesi kesilmek. sonuç çıkarmak. kapı dikmesi. General Agreement on Tariffs and Trade. şanjman. irmek. 1. sağlanan) hâsılat. vites. gazal. s. vites. i. f. ahu. f.. çiğ renkli.

. geyşa. 3. özellik. cana yak ın. i. genel seçim. genelleme.. yontulmam ış değerli taş. -in halindeki sözcük. Birinin veya bir şeyin beğenildiğini gösterir: Gee you´re Sen bir harikas ın! bak. i. kurmay s ınıfı. genelle ştirme. İng. genelleme içeren söz.. i. 3. İkizler burcu. biyol. bak. rütbesi orgeneralden yüksek bir general. tıb. general. s. iyi huylu. i. ambalaj ında üreticinin adı/markası bulunmayan (gıda maddesi).. Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anla şması. jandarma. dilb. yumuşak (iklim). cins. üreme organlarına ait. cömert. gen... tıb. generalize. pratisyen. üretim. enemek. şecere. i. s. ço ğunluk. (çoğ. bak... dâhi. pelte. istidat. 2. yetenek. jeneratör. üreme organları. genetik. gen. Gayger sayac ı.. genelle ştirmek. i. i. -e yol açmak.e. i. 1. bak. üretmek..gee geese Geiger Geiger counter geisha gel gelatin gelatine geld gelding gem Gemini gemstone gendarme gender gene genealogy general General Agreement on Tariffs and Trade general election general of the army general practice general practitioner general practitioner general staff general strike generalisation generalise generality generalization generalize generally generate generation generation gap generator generic generosity generous genesis genetic genetics genial genital genitals genitive genius ünlem 1. k. iğdiş edilmiş at. 1. ask. f. i. genel grev. biyol.ses (cen´ısiz) i.swell! i. dilb. i. f. dili cinsiyet. eli aç ık. genel. genellik. genelleme. genellikle. astrol.. s.. generalization. genetik. soyağacı. cömertlik. 2. gelatin. genelleme içeren söz.. --es) 1. meydana getirmek. cinsel organlar. i. çoğ. 1.. başlangıç. pratisyen hekimlik. -in halindeki. i. 4. i. s. dinamo. ask. s. deha. f. i.. meydana getirme. i. s. değerli kişi. nesil. pratisyen hekim. 1.. tıb. 2. 2. İng. kuşak. i. pratisyen. i. . tıb. biyol. Allah Allah! 2. goose. İng. i. güleryüzlü. 1. değerli nesne. 1. i. pratisyen doktor. 2. jel. i. i. i. i. f. 2. 2.. i. çoğ. z. iğdiş etmek. değerli taş. cevher. mücevher. çoğ. i. s. arkadaşça davranan. kuşak farkı. kuşaklar arasındaki fark. jelatin.

esi.. jeodezi. uzambilgisel: geometric figure geometrik şekil. s. i. i. i. coğrafi. adam.e.. bot. jeriyatri. centilmene i. genom. yumuşaklık.ilgili. 1. 1. jorjet. i.. geriatri. i. nevi. i.men (cen´tılmîn) i. Hrist. (birkaç türden meydana gelen) cins. jeolojik. ışan. sardunya. 2. geodezi. dili erkek. s. i. yumu şak ve nazik bir şekilde. i. i. ba şlangıç. 3. s. 1.. meyli çok az (yokuş). k. mikrop. geographical. Almanca. centilmence. jeoloji. geometrik. 1. geodeziyle ilgili. i. gerbera.genocide genome genre gent genteel gentian gentile gentle gentleman gentlemanly gentleness gently gentry genuflect genuflection genuine genus geodesic geodesic dome geodesy geographer geographic geographical geography geologic geological geologist geology geometric geometry geophysics geopolitics georgette Georgia Georgian geranium Gerber Gerber daisy geriatric geriatrics germ German German measles germander germane Germany germicide i. bot. Musevi olmayan. k ızamıkçık. s.ra (cen´ırı) i. 2. i. z. i. 1. 2. centiyan. tohumun özü. s. şçarpanlı: geometric series geometrik seri. 3. tarz. 2. 1. . yumu şak ve nazik. samimi. gentleman´s/gentlemen´s agreement yak centilmenlik anla şması. i. çoğ. s. centiyana. tohum. geodezik kubbe. jeodezik. i. yerpalamudu. kurtluca.. (özellikle ibadet ederken) diz çökme. i. s. soyk ırım. jeriyatrik. i.. biyol. antiseptik. i. e uzambilgisi. i. s. bak. Almanya. sosyal statüsü iyi olanlar. 1. (ibadette) diz çökmek. i. hakiki. Alman. yerbilim. Gürcü. s. i. jenosit. içten gelen. tür. i. 3. geodezik. efendilik/kibarlık taslayan.. s. gerçek. i. yerme s. biyol. Gürcistan.. yavaşça (yükselen yoku ğ). 3. kantaron. bot. coğrafya.. coğrafya uzmanı. i. geological. hafifçe (esen). Musevi olmayan kimse. gen. mikrop öldürücü. coğrafyacı. . hafif (rüzgâr/yağmur). s. içten. s. dalakotu. Gürcüce. 2. 1. çoş f. nezaket. yerbilimsel. 2. s. (to) ş (ile) i. çoğ. geometri. efendi. bak. centilmen. 2. yerpalamudu. yerme şesi. jeopolitik. jeofizik.tle. i. s.. 2. jeolog. geriatrik. geometrik. i. gen. bot... efendice.

çok gezmek. anlatmak. 2.s. kendini bir 3. -den zevk almak. k. kendine hâkim olmak. bo ğazı düğümlenmek. (zaman/yaş) ilerlemek. 1. 1. el/kol/ba ş hareketi. hareket etmek. (s. 2. çabuk olmak. 1. -e bitmek.. (haber) yay ılmak.) k. k. k. -in penisi beton olmak/dikelmek. get a sniff of get a swelled head get a whipping get a woman into trouble get about get above o. ğümlenmek. 1. geçinmek. güzel davranış. i. i. dili kendini bir şey zannetmek. dili çok duygulanmak. (tohumu) çimlendirme. ın almak.t. (haber/söylenti) yayılmak. f. gebelik. aç ıklamak: He couldn´t get his point across. kastetmek. penisi sertle 1. şına darbe yedi. gitmek. 2. dili darbe yemek: She got a bang on her head. gezmek. (bir şeyle) 1. 2. get a rise out of s. i. -den bir nefes çekmek. (maddi aç ıdan) daha iyi bir duruma girmek. 1. seyahat etmek. (bir hastalıktan sonra yeniden) çıkıp şmak.. para biriktirmek. k.s.). What he said obviously didn´t get across to them. 2. ç ıkmak. (bir şeyi) yapmak: When will you get around to answering my vakit ay p mektubuma cevap yazacaks ın? letter? Ne zaman ayırı2. gebelik süresi. 3. basında/medyada iyi bir şekilde yansıtılmak. başarılı olmak. almak. k. Yaptığı yanına kâr kaldı. me 1. edinmek. ge ştalt. Zorla elde sat nı belaya sokmak. I won´t let him get away with this. kazanmak. Ba ılmak. tasarruf etmek. 4.) into hot water get a bang on get a bang out of get a fright get a good press get a grasp on o. got. i. ele geçirmek: He got it with difficulty. jestler yapmak. dili birinin bamteline dokunup a ğzını açtırmak. 2. -in kuşu kalkmak/uyanmak. el/kol/ba ş hareketleri yapmak. argo -e göz atmak. idare etmek. i. jest. (birinin) ba şıyakalamak. k. f. ünlem Çok yayapmak. (üzüntüden) -in bo 1. k. fiilden türetilen isim.o. demek istemek. k. 4. istedi paylamak. şmak. 2. -e ula ş gul olmak. 2. Bunu yanına . 2. 1. Her şmek. 2. dili acele etmek. jest şayın! (Hapşıran bir kimseye söylenir. el/kol/baş hareketi yapmak. bir yol bulup -den bir yol bulup (birini) atlatmak. (tohumu) çimlendirmek. ruhb. k. kaçmak. dili dalga geçerek birini k ızdırmak. el/kol/ba ş hareketi. 1. jestler yapma. kendine gelmek. (tohum) çimlenmek. başı dönmek. dili acele etmek. ayr ılıp gitmek. Ne demek ğini anlatamad ı. dilb. çıkışmak. ile anla şmak. acele etmek. f. dili ya şlanmak. dili (yap ılan iş) yanına kâr kalmak: He´s gotten away with it. (belirli bir şekilde) olmak. 3. ima etmek. f. (tohum) çimlenme. zarar vermek. jest. iş hayatında ilerlemek. get a hard-on get a hustle on get a kick out of get a load of get a load of get a lump in one´s throat get a lump in one´s throat get a move on get a move on get a rise out of s. başlamak. ile geçinmek.germinate germination gerrymander gerund gestalt gestation gesticulate gesticulation gesture Gesundheit get get (s. dayak yemek. 1. dili -ebir bay korkmak. ırıpkurtulmak.o. dili bir kad ını hamile bırakmak. 2. dola şey sanmak.o. k.ten/got. 4. gitmek: I´m getting along just fine. kötülük etmek. jest. şımarmak. (çok şeyi) ilginç/güzel/tuhaf bir ğaz ı düdinlemek. --ting) 1. yürümek. 3. -e vakit erişmek. get across get after get ahead get ahead get along in/on in/up in years get along with get along/on get an erection get around get around to get at get away get away with f. elde etmek. i. (seçim bölgesini) bir siyasi partinin ç ıkarlarına uygun düşecek şekilde ayarlamak. of (rakibi) geçmek. 3. (got. (çok ilginç/güzel/tuhaf birine veya bir şeye) bakmak. dili 1. (a part of one´s body) k.

1. dili -e torpille girmek. eli ayağı dolaşmak. kızmak. al k. (birini) cezadan kurtarmak: How can we get him off? Onu cezadan nas ıl kurtarabiliriz? 4. 2. k. dili 1.s. paçayı kurtarmak. asıl işi ele almak. şten yatağa düşmüş. k. get it together get loose get lost get no credit for get o. (arabaya) binmek. k. in a fix get off k.. çok endişeli/heyecanlı/sinirli bir hale girmek. . gev yolunu kaybetmek. geçmek. 2. 2. dili -e engel olmak. 1. ısınmak. (bir işte) gecikmek. 1. birinden bir şeyin öcünü almak. (birinin) gözüne girmek. k. yaramazlık etmek. dili tela şa/endişeye düşmek. birini rahats ız etmek. 2. k. -i kafas ına koymak. başlatmak. ile atlatmak.s.o. k. k. kaçmak. kendini zor bir duruma sokmak. k. 1. a ğır bir darbe yemek. ba şı belaya girmek. k. kızdırmak: Don´t get him going! Onu ba şlatma! 1. -in i şlerini aksatmak. 2. dili kibiri b ırakmak. sıkıya gelmek. 3. dili (birinin) arkada şlığını kazanmak. hayatın unu kavramak. k. dili süslenip püslenmek. şmek. for s. k. 3. ne oldu şğ emek. dili bir işe başlangıçta katılmak. with -in şldili ığın ı kazanmak. kibirli davranmaktan vazgeçmek. asıl meseleye gelmek. k. k. bak. inmek. dili. (gayretle) ba şlamak. ba şından ayrılmayarak -i rahatsız etmek.get away with murder get back at s. hava kararmak.t. iyile (bir yerde) saplan ıp kalmak. 2. dili as ıl işe gelmek/bakmak. k. dili 1. dili bir kötülü ğün cezasını çekmemek. 2.. ile geçirmek. dili -e musallat olmak. gereksiz yere tela şlanmak/heyecanlanmak. k. dili işlere alışmak. They´ve gotten behind in their work. dili -den öç almak. ile idare etmek. dili 1. dili 1. dili (gayretle) ba şkadar ak şam olmak. (bir şeyi) durumu kurtaracak yapmak: I can get by this year with these lamak. zor duruma dü şmek. k. dili bir işin havasına girmek. Ödemelerinde gecikti. arkada İng. dili (birinin) gözüne girmek. -i eline geçirmek. He got no credit for what he had done. Onun o i şteki rolü hiç dikkate ınmad ı. dili meselenin esaslar ını ele almak.´s hair get in through/by the back door get in with get into a predicament get into a scrape get into mischief get into one´s stride/hit one´s stride get into the swing of things get into trouble get it get it in the neck get it into one´s head that . put in one´s two cents worth. Ate -den intikam almak. k.. 2. (birini) bulmak. –– with a fever He is down with a fever. ne yapmak istedi ğine karar verip ona göre yaşamak.o. dili zılgıt yemek. dili (bir işe) bakmak/başlamak. dili birine bir şeyi ödetmek. 2. from (i şten) izin almak. gününü görmek: We´re going to get it now! Şimdi ık belaya! çatt k. öfkelenmek. k. fırçayı yemek. alabandayı yemek. eteği ğına dolaşmak. couthed up get o. k. (bir yere) girmek/gelmek/gitmek. (bir işin) gerisinde kalmak: He´s gotten behind in his payments. aya k. k. belaya çatmak. ciddi olarak işe koyulmak. get behind in get better get bogged down in get by get cracking get dark get down off one´s high horse get down to get down to brass tacks get down to brass tacks get down to brass tacks/get down to business get down to work get even with get even with get going get hold of get hot get in get in a state get in a stew get in a tizzy get in good with get in on the ground floor get in one´s hair get in one´s two cents worth get in one´s way get in s. k. 1. dili as ıl konuya geçmek. k.

wrong k. dili ba şarılı bir şekilde başlamak. k. savdın? did you get rid-i of them? Onlar bertaraf -i yok etmek.o./s.o. korkuya kap ılmak. çıkarmak. dili endişeye/telaşa kapılmak.o.´s tail 1. 2. birinin gözüne girmek. yayımlamak. k. (taşıta) binmek. out of the way get s. (bir konuya) girmek. dili hazırlıklarını yapmak. Hep onun istediği olur. dili heyecanlanmak. dili ödenen paran ın karşılığında iyi mal almak: You get your money´s in paranın karşılığında iyi mal worth that store. dili ba şlangıçta birini kızdırmak. dili 1.o. 1. 4. aklını başına toplamak. get one´s second wind get one´s back up get one´s ducks in a row get one´s feet wet get one´s goat get one´s hands on get one´s knickers in a twist get one´s knickers in a twist get one´s money´s worth get one´s number get one´s way get one´s wind up get one´s wits about one get onto get oriented get out get out of a scrape get out of debt get out of hand Get out! get over get ready for get rid of get rid of get s. birini kenara çekmek. azarlamak. 2. over a barrel get s. dili birini k ızdırmak. 1. k ızdırmak. uyan ık olmak. k.o.k. (koşucu v. 2. dili hafif bir cezayla veya cezas ız olarak kurtulmak. k. dili birini süsleyip püslemek. get off the ground get off easy get off the ground get on get on one´s nerves get on one´s nerves get on s. yakayı kurtarmak. Birbiriyle iyi geçiniyorlar.b. dili birini rahat b ırakmak.o. dili toparlan ıp yeniden gayrete k. -i defetmek/kovmak: How ı nasıl-iba şından etmek. ucuz kurtulmak. (for) birini/bir şeyi hazırlamak. 1. birinin ba şını belaya sokmak. 2./s. ortadan kald ırmak. k.o. dili 1. İng. -i sinir etmek. 2. into trouble get s. . birini devred ışı etmek. 2. dili 1. k. Çabuk ol! k.t. down get s. ( şaşırtıcı bir olaya) için/-e hazırlanmak. 3.o. k. 2. O dükkânda ğunu ğ anlamak. (bir i ş) başlamak.. 2.o. k. k. geçinmek: They get on well. Defol! 1. k.o. dili dikkat etmek. k.´s good side get on the ball get on the bandwagon Get on the stick! get on the wrong side of s.) (ilk kez yorulup soluğu kesildikten sonra) soluklanıp tekrar eski formunu kazanmak. birini azarlamaktan/eleştirmekten get off s. -den kurtulmak.o. etkisiz hale getirmek. dili birini (zor bir durumdan) kurtarmak. sinirlenmek. çığırından çıkmak. bir yere/çevreye 1. k.o. (bir hastal ık) geçmek: Have you gotten over your cold? Nezlen geçti mi? 3. korkmak. get off s. (bir işle) meşgul olmak. 2. beladan kurtulmak.. -i ba şından savmak/atmak. k. dili birini kö şeye sıkıştırmak.o. k. k. -i eline geçirmek. k. k. get off on the wrong foot with s. k. dikkatli olmak. Dikkat et!/Akl ını başına topla!/Kendine gel!/Uyan! 2. couthed up get s. denemek. (uçak) havalanmak. borçtan kurtulmak. k.o. -i yakalamak. dili ba şlamak. üstünden geçmek. dili öfkelenmek. birini/bir şeyi yanlış anlamak. under one´s thumb get s. dili birini rahat b ırakmak. dili birçok kişinin yaptığı bir şeye katılmak. 3. k. birinin sinirine dokunmak. -e sahip olmak. in shape get s. 1. (bir işe) bakmak. İng. (biriyle) temasa ışmak/intibak etmek. dili sinirlendirmek. idare edilememek. dili birini istediği gibi idare etmek/kullanmak.´s back vazgeçmek. k.t. (bir üzüntüyü) unutmak. off the hook get s. dili in birinin ne menem biri olduödedi istediğini yaptırmak: She always gets her way. ç ıkmak. al (bir konudan) bahsetmeye ba şlamak. (bir işi) ele almak. dili birinin moralini bozmak.

yılan sokmak. k. k. get the message/get the picture get the nod get the push get the red carpet treatment get the runaround get the sack get the sack get the shaft get the shakes k. sinirlenmek. 1. k. -i alt etmek. -in usulünü ö ğrenmek. bir şeyi bitirmek. 2. off one´s chest get s. titreme nöbetine tutulmak. dili işten atılmak. by heart get s. Bunu onun kafas ına sokamıyor. kap ı dışarı edilmek. dili bir şeyi birine anlatabilmek. Bana şı so ğuktu. soğuk bir karşılık almak. Onun hakk -in esas ını kavramak. dili (from) so ğuk bir davranışla/sözle kovulmak. galip gelmek. bir şeyi yapıp bitirmek.t. -in havas ına girmek. k. argo (birinin) can ı yanmak. kıçına tekmeyi yemek. seçilmek. kenara çekmek. dili işten/okuldan atılmak. -i yenmek. k. -den kazançlı ıkmak. 1.o. out of the way get s. kar uk bir şekilde karşılanmak. get s. ç k. Bunu tam im gibi yapam ıyorum. dili ya ğmura yakalanmak. over get s. Yirmi dört saat içinde vücudun bu zehri atar. sepetlenmek. out of one´s system get s. işleri başlatmak. k. k. k. .t. ç k.t. dili birini sinir etmek/k ızdırmak.t. argo kaçamak cevap almak. (bir yeri) bir düzene/düzenli bir hale sokmak. k.o.´s goat get s. dili (bir şeye) kızmak.o. sinirli olmak. k. içini dökmek/bo şaltmak.o. You´ve right this time! BuŞkez istedi eyi doğ ru anlamak: Have yougot gotitthis straight now? imdi bunu 1. dili şatafatlı bir şekilde karşılanıp ağırlanmak.t. dili efkârlanmak. -in s ırtını yere getirmek.t.t. argo 1.t. sepetlenmek. dili -den önce davranmak. dili so ğuk bir davranışla karşılaşmak: I got the cold shoulder. through one´s head get s.o. soğ -e alışmak. birğş ğ ru anlad ı n m ı ? 2. over with get s.t. sepetlenmek. soğuk bir karşılık görmek: got the brush off from her. (birinin) vücudu bir şeyi atmak: You´ll get this poison out of your system in twenty-four hours. off one´s chest get s. dili -den kurtulmak. i tersinden yapmak. dili biri hakk ında elinde kuvvetli deliller olmak: We´ve got the goods on ında elimizde kuvvetli deliller var. -i anlamak. dili birinden önce davranarak avantajl ı duruma girmek. k. bir şeyi ezberlemek. bir şeyi bir şeyi bitirmek. işten ıkar ılmak. İng. k. izin almak. üstün olmak.´s head get set get shot of get showered on get shut of get snakebit get steamed up about get the ax get the ball rolling get the best of get the better of get the better of/get the best of get the blues get the boot get the brush off get the cart before the horse get the cold shoulder get the cold shoulder get the feel of get the feel of get the goods on s. do ş eyi anlamak/kafas ı almak: Why can´t you get this through your bir ıyor? head? Kafan bunu alm birineniçin anlatmak. through s. k. bir ş eyi birinin kafasına sokmak: He can´t get bir şeyi this through her head. 1. Bana so ğuk davrandı. argo sepetlenmek. argo anlamak. dili derdini dökmek. 2. dili birIiş k. get the hang of get the hang of get the jitters get the jump on get the jump on s. korku duymak. çakmak. dili titremeye ba şlamak. straight get s. dili ba şlamak. -i yenmek. k. -e alışmak.get s.t. -i alt etmek. k.t. dili sepetlenmek/işten atılmak. dili işten kovulmak.t. 2.. k. k. bir şeyi bitirmek. -i kavramak. k. hazırlanmak. right get s. dili içini dökmek. dili -den kurtulmak. him. bir şeyi tam istenilen şekilde yapmak: I can´t get this right. across to s.

kafas -e varmak/gelmek. şart ımak. get/put s. 2. Ganalı. k. iş başına! 1. i. s. through Bugün kar yüzünden buraya hiçbir otobüs şey anlatmak: I can´t get through to her. (havagazıyla/doğalgazla çalışan) şofben. 1.o. adaylık seçimlerini kazanmak. cezasını bulmak. i. bulu şmak. işe başlamak: Get to work! Haydi. 1. (to) -e varmak. dili (-in) fark ına varmak. s ırtı yere getirilmek. get the upper hand dizginleri ele geçirmek. (bir durumun) ne olduğunu (bir durumun) ne kendine oldu ğunun k.k. hazırlamak. kornişon. beti benzi atm ış. get the worst of get the short end of the stick get through get through to get to get to know get to the bottom of get to the bottom of get to the finals/make it to the finals get to the heart of get to the point get to work get together get under one´s skin get under s. hortlak. k. gayzer. -e ula şmak: Owing to the snow no buses have gotten ı. Konu şmaya başladılar. 1. k. Ganalı. sokmak: She got herself up as a mouse. get the upper hand 1. i. -in kokusunu duymak. i. En kötü pay banaiş dü şlamak. dili uyanmak. ına girmek: I think gotten throughbirlikte to him. 1. sadede gelmek. şüpheler duymaya şlamak. k. dili tereddüde dü şmek. Gana. düzenlemek. öne geçmek. i.´s skin get up get up on one´s soapbox get up on the wrong side of the bed get up the nerve to get what´s coming to one get what´s coming to one get wind of get wind of get wise get wise to get with it get worse get/catch a whiff of get/go to sleep get/have cold feet get/have one´s way get/have s. (to) k. 1. -i duymak. asıl sebebini (işin) kökenine inmek. dili payına pek az bir şey düşmek. 2. 4. dili ters taraf ından kalkmak. kararsızlığa kapılmak. gerekmek. (bir şeyin) özünü finale kalmak -in özüne inmek. s. 2. . 2.t. dili en az be ğenilen şey birine düşmek: I got the short end of the stick. getup geyser Ghana Ghanaian ghastly ghazi gherkin ghetto ghost i. k ıyafet. -i k ızdırmak.o. Gana. -in esas anlam ını kavramak. --s/--es) getto. k. dili nutuk ba şlamak. -i ö ğrenmek. k. ştü. gazi. (üzerinde) anla -i ş sinir etmek. birinin ne mal oldu ğunu öğrenmek/anlamak. k. hayalet. 3. -den haberdar olmak. 3. müstahakk ını bulmak. get/win the nomination i. i. 2. (birinin) ne yaptığını çakmak.it´s dili finally ba şlamak They to talking. 2. -den kazançlı çıkmamak. dili birinin sinirine dokunmak. farkına varmak. -i tangot (meselenin) özünü ö ğrenmek: How can we get to the bottom of this? Bu ğrenebiliriz? meselenin nas ıl öbulmak. mutabık kalmak. (Mastarla ılır. leri başlatmak. biriktirmek. (on) maya varmak. 3. out of one´s mind birini/bir şeyi aklından çıkarmak/unutmak.kullan Nihayet anladı 2. gelmek (Mecazen daha kötü olmak. dili berbat. 2. (çoğ. 2. dili (birinin) ne yapt ığının farkına varmak. kaynaç./s. çok kötü. Gana´ya özgü.söylenir.): 1. uyumak.). -i duymak. 3. (bir şey yapmak için) cesaretini toplamak. İng. korkunç. ba kendi istediğini yaptırmak. üstün ç kmak.o. lazım olmak. toplamak. yataktan kalkmak. alt edilmek. hak ettiği cezayı yemek. get the short end of the stick/of it k. kılık. layığını bulmak: She got what was coming to her! Müstahakt k. dili ba get the show on the road ı galip gelmek. Ona bir varamad şey anlatamam. aya ğa kalkmak. yenilmek.´s number 1. dili -denır! haber almak. (birini) (belirliçekmeye bir k ıyafete) k. -e birtoday. bir araya gelmek.

i. 2. baş döndürücü (yükseklik veya dönme hareketi). gulyabani. dev gibi. kolları sıvamak. yaldız. yetenekli. zencefilli. Cebelitar ıklı. i. -i takmak.s. ku şak. paçaları sıvamak. i. çırçır (makine). s. f. ginko. f. kıkır kıkır gülmek. bir diğerinin hesabına ve onun ismi altında kitap yazan kimse. hediye.´ni) kuşanmak. gâvur. putrel. 1. zencefilli gazoz. f. k. alay etmek. dev.. with gird one´s loins gird one´s loins gird s.. Cebelitarık´a özgü. s. f. cin (içki). -i kuşanmak. i. havailik. başkumandanlık karargâhı. i. kocaman.. bak. bak. i. hoppalık. merkez. 2. f. guild. baş dönmesi. -i tak ınmak. terkedilmiş yerleşim yeri. i. büyük bir dikkatle. yald ızlı. istidat. i. Cebelitarıklı. zencefil. s. i. hoppa. terelellilik. terelelli. 1. (on) (kılıç v. ku şatmak. solungaç. alet. f. (kümes hayvanlarından elde edilen) sakatat. 1. i. i. (--ed/gilt) yald ızlamak. dokunaklı/incitici söz. . (--ed/girt) 1. with girder girdle ölü kent. i. 2. gypsy. konuşmaya benzeyen anlamsız sesler. bak. pekmezli kurabiye. birine (bir şeyi) vermek/bahşetmek. Cebelitar ık. i. s. i. 1. s. 2. dokunaklı/incitici söz söylemek. (--ned. numara. kemer. i. 1. 2.o. i. Allah vergisi. konuşmaya benzeyen anlamsız sesler çıkarmak. f. ginseng. i. i. i. kocaman. 2. trük. for gird o.ghost town ghostwriter ghoul GHQ GI giant giaour gibber gibberish gibbet gibe giblets Gibraltar Gibraltarian giddiness giddy gift gifted gigantic giggle gigolo gild gild gilding gill gilt gimmick gin gin ginger ginger ale gingerbread gingerly gingham ginkgo ginseng Gipsy gipsy giraffe gird gird o. Amerikan erlerine özgü. arma ğan. z. General Headquarters 1. darağacı. i. i. Gypsy. pekmezli kek. i. ask.. 2. çevrelemek. i. istidatlı. bak. s. k ıkırdamak. i.. yetenek. s. dev gibi. --ning) (pamuğu) çırçırdan geçirmek.. 2. i. kıkırdama. idare merkezi. jigolo. 1. kendini -e iyice hazırlamak.b.s. Cebelitarık. gild. 1. i. s. çoğ. çizgili/damalı pamuklu kumaş. zürafa. i. (zor bir işe) hazırlanmak. dili Amerikan askeri/eri. i. zencefilli. i. 2. yaldız. i. i. k ızıl (saç). potrel. i. korse. k ıs. k ızsaçı. havai.

bildirmek. elinden geleni yapmak. Bugün iyi sava ştı. kız izci. gizmo.s. razı olmak. (av köpe ği) avın kokusunu alıp peşine düşmek. k ız izci. doğurmak. k. (gave. airs give off give offense give offense give one a black eye give one a tickle in one´s throat give out give preference to give priority to give rein to give rise to i. s. bir gözünü patlatmak. -i dinlemek. i. -e yol açmak. -i bilemek. bak. bel. çalım satmak. i. i. kovalamaya lamak. -i tercih etmek. ana fikir. (iştahı) açmak. kabul etmek. 1. çevre: The tree´s girth was ninety centimeters. gücendirmek. sinirlendirmek. bitmek.s. 1. (keyif. 3. 2. ğini birine hediye etti. bir piyes oynamak. 2. give an edge to give away give back give back give birth to give birth to give chase give credence to give ear to Give her my love! Give her my regards. meydana getirmek. çevre ölçüsü. çok yorulmak. gücendirmek. -e öncelik tan ımak. ele vermek. baş -e inanmak. -i gıcıklamak. 1. k ız izci. ba şlıca fikirler. hediye olarak vermek. 2.en) 1. f. i. kızlık. Bitkiler havaya oksijen verir. -e sebebiyet vermek. k. sebep olmak: Her presence gives him pleasure. vermek. kendisi hakk ında hesap vermek. tutunacak bir dal b ırakmamak. in order of priorities önem sırasına göre. iade etmek. k ızlık çağı. 1. esas anlam. airs give o. 2. (çocuk/yavru) do ğurmak. -i doğurmak. ç ıkarmak: Plants give off oxygen. give in give in to temptation/yield to temptation give it one´s best shot give no leg to stand on give notice give o. give a play give a roundup of the news give a slip give a wide berth to give affront to give an account of o. -i k ızdırmak. bel ölçüsü. -e kulak vermek. dili s ıvışarak birinin elinden kurtulmak. (semere ait) kolan.s. hediye etmek: She gave her dog away. önemli haberleri özet halinde vermek. -in dizginini salıvermek. buhar v. 2.b. -i gücendirmek. Varlığı ona mutluluk veriyor.s. giv. k ız arkadaş. -i başıboş bırakmak. 2. . 2. 2.´ni) yaymak. Onu şoke etti. öfke v. A ğacın çevresi doksan santimetreydi. k ız gibi. -den kaç ınmaya dikkat etmek. Kendine dü şen işi iyi yapmak anlamına gelir: He gave a good account of himself on the battlefield today.. It gave him a shock. 1. İng.´ni) artırmak. (koku. geri vermek. dar ıltmak.girl girl friend girl guide girl scout girl scout girlhood girlish girth gismo gist give give give a good account of o. teslim olmak. i. -e gıcık vermek. dili kız arkadaş. şeytana uymak. k ız. esneklik. kızlara özgü. burnu havada olmak. Ona sevgilerimi söyle! Ona benden selam söyle. Köpe geri vermek. 1. incitmek.b. 1.

2.o.o. birini nezaket ve içtenlikle kar şılamak. birini kap ı dışarı etmek. k. . k. -in hakk ını vermek. birine çullanmak. a hard time give s.o. birine aman vermemek.o. a start give s. rope give s. a round of applause give s. k. 2. k. dili birinin kötü/olumsuz bir şey yapmadığını farzetmek.o. birine haks ızlık etmek. a spanking give s.o. money under the table give s. birine yard ım etmek. 1.o.o.o. işten İ ng.o. birine geniş yetki vermek. pleasure give s. birini âdeta kapı dışarı etmek. a sporting chance give s.o. a bath give s. birini korkutmak. birini kendi haline bırakmak.o.o.o. a warm welcome give s. k.o. credit for give s. birine bir f ırsat vermek/bir şans tanımak. dili 1. birine verip veriştirmek. one´s word give s. dili birine rü şvet vermek. birini soğuk karşılamak. a belt on give s. a tickle give s. birine (birinin) vesayetini vermek. k. saksofon çalmak. 2. dili birine sapartayı çekmek/vermek.o. birine adaletli/dürüst bir şekilde davranmak. a fair shake give s. k. birine haks ızlık etmemek.o.o. the boot give s. asylum give s. (bir şeyden dolayı) birini takdir etmek. a raw deal give s. a scare give s. k. supet/süpet yapmak. birini pişman ettirmek. 1. hell give s. birine verip veriştirmek. birini (at/bisiklet/araba ile) götürmek: Will you give me a ride to Bursa? Beni Bursa´ya kadar götürür müsünüz? He is riding high.o. ştırmak. birini irkiltmek. a swelled head give s.o.o.o.o. birini korumak.o. a fright give s. birini alk ışlamak. argo birini sepetlemek.o.o. a break give s.o. dili el işaretiyle birine ´´Siktir!´´ demek. (alay/tenkit etmek için) biriyle u ğraşmak. credit for give s. birine s ığınma hakkı tanımak.o. birini u ğra ına almak. a shampoo give s. birini düşündürmek. a blessing out give s. dili birinin ba şını döndürmek.o. k.o. pause give s. a blowjob give s. a piece of one´s mind give s.o. birini alkışlamak. a piece of one´s mind give s. birini şımartmak. a cold welcome give s. k. k. his due give s. birini serbest b ırakmak.o. birinin hayata atılmasını sağlamak.o.o. k.o. pol. the benefit of the doubt give s. a ride give s.o. birini dili birini yaka paça çıkarmak. 2. the bum´s rush -e yol açmak. dili birine a ğzına geleni söylemek. one´s illness give s.o. atmak.o. birini gıdıklamak. the bum´s rush give s. birinin saç ını şampuanla yıkamak. dili birini yaka paça etmek/götürmek. k. a ring give s. shelter give s. the bird give s.o. -e neden olmak. birinin düşünmesine yol açmak.o.o. biriniçok arabas birinin ağzının payını vermek.give rise to give s. no quarter give s. birinin kıçına tekmeyi çıkarmak.o. birinin k ıçına şaplak atmak. dili İşleri birine telefon etmek. a start in life give s. dili birine yumruk indirmek. birinin penisini a ğızla uyarmak. birine zevk/haz/keyif vermek.o. birini korkutmak. a hand give s. a lift give s. -i meydana getirmek. 1.o. birine adamakıllı bir zılgıt vermek. custody of give s. a free hand give s. birine hastalığını bulaştırmak/geçirmek: Don´t give me your cold! Nezleni tırma! bana bula birine sözşvermek. birini yıkamak..o. dili birini fena halde ha şlamak. dili birine kazanma imkân ı tanımak.o. (birinin) arabas ının motorunu çalıştırmak.

k. birini konu şturmak için işkence yapmak. 1. -i belli etmek. birinin tüylerini ürpertmek. the pip k. birinin tüylerini ürpertmek. etrafı şöyle bir düzeltmek. a press give s. k. tit for tat give s. dili birine misilleme yapmak. 2. birine dayak atmak. -i ifade etmek. şükretmek. birinin canını sıkmak. pes etmek. -i aklından çıkarmak.o. bak.t. birinin tüylerini ürpertmek/diken diken etmek. bir şeyi gözden geçirmek.o.t. bir şeyi iyice düşünmek.o. -e teselli vermek. dili bir şeyin kötü/olumsuz bir sonuç vermediğini farzetmek. dili bir şeyi denemek: Give it a whirl! Onu bir dene! bir şey üzerinde düşünmek. the shaft give s.o. a whirl give s./s.o. a swirl give s. 2. 2. 1. -in yalan/yanlış olduğunu göstermek. give s. dili s ıvışarak birinden kaçmak/kurtulmak. 1.o. ölmek. the cold shoulder give s.o. dili birini sepetlemek/i şten atmak. son nefesini vermek. birini sıkı bir sorguya çekmek. the jumps give s. the benefit of the doubt give s. k.o. -i teselli etmek. what for give s. -i dile getirmek. dili birine so ğuk davranmak. . k. 1.o. one´s consideration give s. 1.o.t. a trial give s. the willies give s.o. birinin tepesini att ırmak. the once-over give s. the sack argo birinin can ını yakmak.t.o. birini tepeden tırnağa süzmek. karadan çok uzakta bulunmak. bir şeyi çabucak/şöyle bir ütülemek. birinin sinirine dokunmak. to understand s. -i anlatmak. (bir işin yapılması için) çok az zaman vermek.t. birini ha şlamak. -i gücendirmek. birine davetkâr bir bak ış yöneltmek. 2. the glad hand give s. some thought give s.o.o.o. k.t. the come-on give s. birine pas vermek. -i göstermek. birine bir şeyi ima etmek.t. the once-over give short notice give solace to give thanks give the alarm give the land a wide berth give the lie to give the start signal give umbrage to give up give up the ghost give up the ghost give up thought of give vent to give voice to give witness çok cömert olmak. (makine/motor) bozulmak. bir şeyi yalapşap/yalap şalap yapmak. k. dili 1. the creeps give s. bear witness. sahte bir s ıcaklıkla el sıkmak/selam vermek. a lick and a promise give s. birini sepetlemek.t. (makine/motor) bozulmak.o. birine ayn ı biçimde karşılık vermek. the shivers give s. ölmek. give s.t. birine zılgıt vermek. bir şeyi ön plana çıkarmak. the shirt off one´s back give s. 2.t. spor start vermek. birine so ğuk davranmak. a stir give s. bir şeyi karıştırmak: Give that stew a stir! O güveci bir karıştır! bir şeyi çalkalayarak döndürmek. 2.o.o.o. the push give s.t. son nefesini vermek. 2..o. k. the cold shoulder give s. give s. tehlike işareti vermek.give s. birini/bir şeyi denemek. birinin tüylerini diken diken etmek. the red carpet treatment k. vazgeçmek. dili birini şatafatlı bir şekilde karşılayıp ağırlamak. İng. dili birini işten atmak. prominence give s. the glad eye give s.o. İng.t.o. -e pas vermek. the slip give s. give s. the third degree give s. argo birini çok sinirlendirmek. 1.

2. f. glamorize. ters bakış. bot. glamorous. i. glamor. i. cam takmak. memnuniyet. a helping hand give/make a speech give-and-take given given name gizmo gizzard glacial glacier glad glad glad rags glad rags glad to meet you gladden glade glad-hand gladiator gladiolus gladly gladness glamor glamorise glamorize glamorous glamour glamourise glamourize glamourous glance glance off gland glare glaring glass glass glass cutter glass in glass wool glassblower glasses glasses frames glassful glasshouse glassware glassworks glassy birine yard ım elini uzatmak. gözlük. çok so ğuk. --dest) mutlu. anat. memnun: He was glad to see us. Onu memnuniyetle yapar ım. 1. zücaciye. gudde.. 1. iyito giysiler.. karşılıklı fedakârlık. 2. s.. 1. ştırıcı par . f. s. 1. i. bak. s. göz kama ştıracak bir şekilde parlamak. aygıt. bak.. at -e ters ters bakmak.). küçük isim. -i sıyırıp geçmek. i. beze.. glad. biyol. gözlük çerçevesi. göl v. bir konu şma yapmak. bardak: a glass of water bir bardak su. 2. f. 2. İng. 1. f. romantik bir çekicilik. dili. çok parlak.. İng. veri. f. at -e göz atmak. f. k. f. gladyatör.. i... i. a water glass su ğı . İng. şaka mide. 4. 1. buzullara ait: glacial lake buzul gölü. buz gibi. -i camla kapatmak. çoğ. ıklar. bak. kuzgunkılıcı. Tan ıştığımıza memnun oldum.. bayramlI´ll k. i.b. i. s.. romantik ve çekici bir hava vermek.i. çoğ. f. donuk (bak ış). cam. bak. 2. . üfleyerek cam ve şişe yapan kimse. 2. I´m glad to meet you. romantik bir çekiciliği olan. 3. gladiolus. elmas. 2. sera. 2.kama göz kama ters bakan. İng. dili kar şılıklı özveri. cam gibi.li (glädiyo´lay) i. give. cam fabrikas ı. elmastıraş. sevindirmek. camlamak.. İng.give/lend s. i. (--der. İng.o.o. ters göz şt ırıcıılt . çok göze çarpan. Bizi gördü ğüne sevindi. i. 1. 1. glayöl. 3. i. i. i. k. be en glad do it.. s. s. belirli. dili süslü giysiler. i. glamorize. z.. barda f. i. i. i. sahte bir s ıcaklıkla el sıkmak/selam vermek. buzul. f.. romantik ve çekici bir şekilde tarif etmek. glamorize. durgun ve par ıldayan (deniz. i. muayyen. ı2. 1.. alet. katı. bak. bak.çiğ (renk). bak. orman içindeki aç ık alan. i. bez. cam fabrikas ı. cam yünü. bak ış. ta şlık. i. s. bardak dolusu. memnuniyetle. i.

i. fevkalade güzel. pırıltı. pırıldamak. glikoz. hamdederek (Allah ı) yüceltme. koro. s. i. övünmek. --best) 1. 1. küre. 2. s. kta kor Kedinin gözleri karanl ış. görkem. yuvarlak. i. s. somurtuk. zamklamak. şem. 2. f. neşe. glokom. (kor) parlamak. ters ters bakmak. --mest) 1. 1. planör. süzülerek gitme. loşluk. küre. hafifçe p ırıldamak. parlamak. i. ık. s. i.ile 2. ı dolaş an kimse. i. 1. pırıltı. lügatçe. 2. parlıyordu. 2. bananas. 2. dere. s. aç ıklay(bir ıcı yaz ı ışı eklemek. tutkala benzer. yüceltmek. ateşböceği. i. 1. parıldamak. torpido gözü. yuvar. yüceltme. 1. (yüzü/yanakları) f. (--ted. 1. aşırı miktar: There´s a glut of turnips on the market. kitab ın sonundaki sözlük bölümü. 1. i. Armutları tıka -i t basa yediler. hamdederek (Allah ı) yüceltmek. 2. obur. (--ber. over yanl . süzülerek gitmek. i. 2. sessizce ve kay ıyormuş gibi gitmek. tıb. i. kasvetli. 1. yorum. 4. f. yeryuvarı. f. 1. kasvet. bot. 1. i. (birini/bir şeyi) bir an için görmek. 2. Piyasayı ış yap . karanlık. hüzün. i. zamk. eldiven. i. aç ıklamak. kasvet veren.. s. “Oh olsun!” demek. (--mer. donukla i. f. topak. harikulade. (seramikte) sır. 1. camc ı. parıldamak. 1. as ık suratlı. i. i.s. 2. parlak. i. ı ters bakgibi i. pırıldamak. parıldamak. çok sahte bir dış görünüm: Her politeness was merely a i. --ting) bo ıuldu. neşe dolu. medarı iftihar. ka basa yemek: They glutted themselves on pears. azar azar (bilgi) toplamak. yap i. 1. hüzünlü. 2. (birinin başarısızlığını) zevkle seyretmek. f. parlakl2. yerküre. i. muhte ve şeref. çok şerefli. 2. with/on glut the market with glutinous glutton i. f. . hasattan sonra ekin toplamak. f. tüm dünyayı kapsayan/ilgilendiren. 2. kolaya kaçan ve içtenliksiz (cevap/söz). (lamba için) karpuz. Piyasa şalgama ğ f. yerküreyi simgeleyen model. sık sık dünyay i. planörcülük. 2. damla. s. 2. global. parıldamak. (pencereye) cam takmak. f.. aç i. kor gibi parlamak: The cat´s eyes glowed in the dark.glaucoma glaze glazier gleam glean glee glee club gleeful glen glib glide glider gliding glimmer glimpse glint glisten glitter gloat glob global globe globe-trotter gloom gloomy glorification glorify glorious glory gloss gloss glossary glossy glove glove compartment glow glower glowworm gloxinia glucose glue glum glut glut o. f. küçük vadi. in 1. -e çok i. yüceltilmeye değer. f. loş. pırıldamak. süzülme. karasu. f. karanlık. doğru gloss. 1. ı (aşırı miktarda mala) boğmak: He glutted the market with piyasay muza boış ğdu. i. (bakış) şmak. 1. 2. 1. şan sevinmek. 3. f. f. 2. yeryuvarla ğı. over -den şeytanca bir zevk duymak. (seramik nesneleri) s ırlamak. kısa bakış. anlık bakış. i. cerbezeli. pırıltı. f. hasattan sonra (tarladaki) ekinleri toplamak. pırıldamak. 2. ihtişam. f. i. 3. ı klama. s. Onun nezaketi sadece bir gösteri şti. parıltı. 3. i. i. neşeli. gloksinya. f. hafif pırıltı. süzülmek.

Haydi. birine ihanet etmek. ile birlikte olmak. -e karşı olmak. ayr ılmak. (sonuç) -in aleyhinde olmak. ına aykırı olmak. 1. boğum boğum. glycerin. (with) -e devam etmek. Alışverişe ıkt ı.gluttonous gluttony glycerin glycerine GMT gnarled gnash gnat gnaw gnome GNP go (the) whole hog go (the) whole hog go go go a long way towards go aboard go about go about a task go abroad go after go against go against the grain go aground go ahead go ahead Go ahead and smoke! Go ahead! Go ahead! go all out go all the way go all the way go along with Go along! Go along. k. yurtdışına gitmek. karaya 1. 1. sigaran ı iç! 1. 2. . kovalamak. sürüden ayrılmak. dili elinden geleni yapmak. gone) 1. (insan) kötü yola sapmak. . son haddine varmak. 2. 1. devam etmek. 3. gitmek. Bu. git! Hadi git. i. -e saldı gitmek. (went. 3. -e raz ı olmak. i. s. 2. ile beraber gitmek. bir işe başlamak. (hayvan) sürüden ç ıkıp kendi başına gitmek.making up for what you did. 3. (of) -den önce gitmek. of -den önce gitmek. obur. Buyur. ters gitmek. 2. i. 1. k) çok kişiye bulaşmak. (bir şey) çok katkıda bulunmak. dili -e bayılmak. esaslı bir ş(bir ekilde tam yapmak. Buyur! Devam et! k. yapt ığını affettirmeye bayağı den. oburluk. sözünden dönmek. i. dönmek. hiçbir şeyi atlamadan yapmak. gliserin. 3.. do ğru yoldan sapmak. f. işi) yapmak. 2. (bir işi) tamamıyla yapmak. çok yararlı olmak: This´ll go a long way towards binmek. titrersinek.. (birinin) tüm isteklerini yerine şmek: They´ve gone all the way. ıra sende. tiramola etmek. 2. (diş) gıcırdatmak. için deli olmak. dışarı gitmek. with ile arkada ş olmak. 2. bir işi ele almak. herkese yetmek. Onlar yürüyüşe çıktı. 2. f.bulunmak. gross national product. bak. i. They´ve gone aS walk. 2. i. hata rmak. -i kabul etmek. k ıs.. (hastalıç ıkmak. sıra: It´s yourfor go. (yakalamak/almak için) pe şinden gitmek.. (bir şeyin) yeri ç İng. -e ç ıkmak: She´s gone shopping. 1. tatarc ık. -e kar şı gelmek. getirmek. Devam et! 2. 2. tamam ıyla hemfikir olmak. sözünden dönmek.o. (with) 1. Greenwich Mean Time. k ıs. yanlış yapmak. kemirmek. cinsel ilişkide 1. sözünden dönmek. go ape over go around go ashore go astray go at go away go awry go back go back on one´s promise/word go back on one´s word go back on one´s word go back on s. her naneyisevi yemek. (birinin) tabiat karaya oturmak. f. s. -e aykırı olmak. 1. (peri masallar ında) cüce. 3.

tasarı v. gezmeye gitmek. I´ve never gone by your house. -i seçmek. (başarı.o. ayrıntılara girmek. istenilmemek. heder olmak. dili ç ılgınlaşmak. -den ho şlanmak. iflas etmek. sap ıtmak. -e kefil olmak. harekete geçmek. dü 1. makul s ınırların dışına çıkmak. dili (bir e ğlentide) masrafı Alman usulü bölüşmek. k. gittikçe/giderek kötüle şmek. 2. girmek. dili topu atmak. 2. topu atmak. ra ğbet görmemek. gitmek. k. 1. Çek araban ı! 1. (güne ş/ay) bulutla örtülmek. dili ç ıldırmak. bırakılmak. -i tercih etmek. bozulmak. Yallah! boşa gitmek. k. iyice azmak. bozulmak.go bad go bad go bail for go bananas go bankrupt go begging go belly-up go berserk go beyond go beyond reason go bust go by go by go by the board go by the board go down go down in history go down the drain go down the drain go downhill go Dutch go far go far Go fly a kite! go for go for a song go for a walk go for a walk/take a walk Go for it! go for nothing go from bad to worse go from bad to worse go gaga over go green around the gills go halves go haywire go hog wild go in go in for go in with s. yürürlüğe girmek. s ıfırı tüketmek. 1. Evinin 2. batmak. geçip gitmek. (bir şeyde) biriyle ortak olmak. girmek. 1. (bir şeyi) yapmaktan hoşlanmak. ayrıntılara girmek.b. -i elde etmeye çalışmak. Birkaç saat geçti. (lastik) şı lanmak: The proposal went down well. 3. (fırsat) (iyi şeyler) yok olmak. uymak. üleşmek. -e sald ırmak. 2.) düşüş göstermek. k. Bu projeyi kuvvetten dü şhave (araba) kaymaya ba şlamak. boşa gitmek. (bir mesle ğe) girmek. 5. sağlık v. k. bozulmak. delirmek. çıldırarak etrafı kırıp geçirmek. k. boşa gitmek. (bir iş) için (belirli bir süre) harcanmak: Five years of work mek. dili benzi atmak. ziyan olmak. k. (fırsat) kaçırılmak. on go into go into a decline go into a skid go into action go into detail go into details go into effect (yiyecek) bozulmak. kötüyken daha kötü olmak. k. geçmek: Several hours went by. dili 1. 3. baş aşağı gitmek. dili (para) bo şuna harcanmak. (şiş/sular) inmek. 3. önünden hiç geçmedim. (bir şey için) deli olmak. kar tarihe geçmek. dili payla şmak. 4. . yürüyüşe çıkmak. -in üstüne varmak.b. 2. 4. Don´t let that chance go by! O kaçmak. çılgınca davranmak. k. (iş. çok başarılı olmak. kötüye gitmek. için geçerli olmak: I´m fed çok ucuza satılmak. vazgeçilmek.) suya mek. 1. iflas etmek. çok başarılı olmak. (bir şeyin) meraklısı olmak. dili iflas etmek.ş(seviye/kalite) dü şmek. 2. -in ötesine geçmek. Teklif iyi sönmek. batmak. yürüyüşe çıkmak. gone into the preparation of this project.

dili 1.o. raydan çkendini 1. with ancak (belirli biriyle) ıkmak/gezmek. go out of sight go over go over the top go overboard for/about go places go places go round go s. iflas etmek. ile ç ıkmak: k. 2. çalışmamak. (bir ayg ırlı ksız iş görmek. 2. bak. kendini bir i şe fazlasıyla kaptırmak. 1. ıkmak. 2. ile payla şmak. Bunu seninle paylaşırım. (ışıklar/kalorifer) sönmek. k. Onlara yetecek kadar ekmek var. ( ışıklar/kalorifer) yanmaya şlamak. ahlaklı bir şekilde şamak. tiyatro oyuncusu olmak. k. (bir ıt) durmak. çarşıya çıkmak. perhize grev yapmak. (with) ile Taryapmak. ba Parti gece boyunca devam etti. Amaçlad k. dili ba şarıya ulaşmak. liras. alışverişe çıkmak. dili aklını oynatmak. Koş! 2. 2. birini geçmek. 1. turneye ç ıkmak. (through) (-i) yak ıp yıkmak. mesleğinde ilerlemek. kafayı üşütmek. ile çaba gezmek. dili (işler) çok iyi/tıkırında gitmek. bozulmak. bildi ğini okumak. haz İng. -i kontrol etmek. (i şyeri) topu atmak. eğlenmek için dışarı çıkıp insanlarla buluşmak. k. 2. . k. over the top by seventy million k. greve gitmek. ya (reçel. k. kaybetmek. -i tekrar geçirmek. 5. dili sadece (belirli biriyle) ç ıkmak/flört etmek. dili aklını kaçırmak/oynatmak. ek şimek. ç k. devam etmek: What´s going on? Ne oluyor? The party went on all night. çok kızmak. oynatmak. radyo. (-i) kasıp kavurmak. oynatmak. dili (bir erkek) (bir e ğlenceye/partiye) damsız gitmek. kendi ba şına hareket etmek/yaşamak. (tiyatro toplulu ğu) turneye çıkmak.) şekerlenmek. 2. 4. k. susup insanlarla konuşmamak. k. patlamak. -i tekrar anlatmak. 1. -i incelemek. dili 1. kudurmak. çalmaya ba şlamak. -i tekrar 3.b. 2. Aman sen de!/Haydi can ım sen de! kendi yoluna gitmek. (of) (birine) yeterli miktarda (bir şey) olmamak: They won´t go short of bread. 1. yürürlüğe girmek.ıklamak. oyuncu olmak. k.go into one´s shell go into operation go it alone Go it! go native go off go off at half cock go off one´s chump go off the air go off the deep end go off the deep end go off the rails go on go on a diet go on strike go on strike go on the rampage go on the road go on the rocks go on the stage go on the stage go on tour Go on! go one´s way go out go out of one´s way to do s. go around. 1. olmak. köpürmek. düz/do ğru gitmek. ık´s started to go out with Derya. k. flört etmek. TV yayına son vermek. dili kendini fazlas ıyla kaptırmak. başarılı olmak. kötüye gitmek. dili amaçlanan s ınırgözden ığı m ı zdan yetmi ş milyon lira fazla elde ettik. (evlilik) bozulmak. paylaşmak: I´ll go shares with you in this. dili özel bir sarfederek bir şeyi gözden kaybolmak. Haydi gayret! yerliler gibi davranmaya/dü şünmeye/giymeye başlamak. dili -e fazla tutkun olmak. 2..t. 2. (belirli bir ş ekilde) aç ı aşmak: We went 4. 3. ile üleşmek. tiyatrocu olmak. dili birbirinden ba şka kimseyle çıkmamak/flört etmemek. doğru yoldan ayrılmamak. devamlı olarak tek bir kişi ile flört etmek. birinin yaptığından daha iyisini yapmak. 1. one better go shares go shares with go shopping go short go soft in the head go sour go stag go steady go steady go steady with go straight go sugary go swimmingly kabuğuna çekilmek. işlemez olmak. çıkmak. dili akl 1. ını oynatmak. (yemek) bozulmak. bal v. k.

batmak. 4. teklif v.) bask ıya girmek. (gazete v. ziyan olmak. k. hızlı çalışmak. (belirli bir amaç için) (bir yere) gitmek: I went to see what I could find there. 1. 2. büyük masrafa girmek. ba (bir olay kar şısında) kendini tutamayıp ağlamaya. gizli dili (kendini) da ğı berbat olmak. 2. 3. 1. kendini bir şey zannetmesine sebep olmak. Onu elde etmek için şeye başvurur. (planlanm ış bir şeyi) gerçekten yapmak. fazla olmak. ileri gitmek. (içki) şı na ba şı nı vurmak. bask ıya girmek. 2. fele k. mahvolmak. her çareye ba şvurmak. -i kontrol etmek. k. her yatmak. veya o zamana kadar tuttu ğu her tmak. okula/üniversiteye devam etmek. iflas etmek. bal v. dili bozulmak.go the round go through go through go through the mill go through the roof go through with go to all lengths/go to any length/go to great lengths go to any extent go to bed go to bed go to bed with Go to blazes! go to extremes go to great expense go to great expense go to hell Go to hell! go to one´s glory go to one´s head go to one´s head go to pieces go to pieces go to pot go to pot go to press go to press go to rack and ruin go to school go to sea go to sea go to see go to seed go to seed go to sugar go to the dogs go to the dogs go to the flicks go to the movies go to the wall go to town go to town go to waste go to wrack and ruin go together go too far go under go under ağızdan ağıza dolaşmak. (bir taşıt) 1. ile cinsel ilişkide bulunmak. (gece uykusuna yatmak üzere) yatmak. büyük zorluklar atlatmak. tahsil/e ğitim görmek. sinemaya gitmek. deniz yolculu ğuna çıkmak.b. bo şa gitmek. -i (durulmas ğin çemberinden geçmek. k. 2. çok masrafa girmek. başını döndürmek.b. (reçel. onaylanmak. -in ziyaretine çaptan dü şmek. ahlaken çökmek. her şeye başvurmak: He´ll go to any extent to get it. gerçekleştirmek.b. 2. . bozulmak. 3. tohuma kaçmak. dili (film seyretmek için) sinemaya gitmek. (parayı) harcamak. döndürmek. 1. 1. fenalıklar geçirmeye şeyi ifşa etmeye başlamak. (tasar ı gereken bir yerden) durmadan geçmek. dili çok başarılı olmak. her çareyi kullanmak. (bir şeyi yapmak için) çok masraf etmek. dili 1. 1. bak ımsızlıktan harabeye dönüşmek. iflas etmek. 2. k. 3. 2.b. dili 1. çok olmak. denizci olmak. k. 2. tasar ı. mahvolmak. Cehennem ol! ölmek. dili hız ve gayretle çalışmak. 1. dili Cehennem ol! ifrata kaçmak.) şekerlenmek. 2. 2. 1. k. sıkıntı v. -i incelemek. 1. 1. 1. şehre gitmek. k.) (meclisten) geçmek. küplere binmek. k.) onaylanmak. k.b. denizci olmak. ile sevişmek. büyük bir gayretle çalışmak.´ni) geçirmek. harabeye dönmek. (hastalık. dili çok k ızmak. heder olmak. rezil olmak. 2. f. batmak. -i gözden geçirmek. harap olmak. parçalanmak. iflas ın eşiğinde olmak. 2. okula gitmek. batmak. 2. birbirine uymak. (bir kanun ısı v. çok başarılı olmak. dili iflas etmek. Orada neler bulabilirim diye bir bakmaya gittim. cehennemin dibine gitmek. batmak.

. beti benzi atmak. spor kale. 1. 3. (sanığın) kefaletini yatırmak. k. -siz söylemeye lüzum olmamak: It goes without saying that you must be ğ unu söylemeye lüzum yok. grubun iste ğine uymak. -e uymak. çok. What went wrong? Aksayan neydi? 2. 1. Vaktinde gelmenizin gerekli oldu 1. f. 1. i. hedef. k ışkırtmak. hindi sesi. enerji ve girişim. tanrılık. 1. hindi gibi sesler ç ıkarmak. dindar. s. ile flört etmek. enerji ve inisiyatif. ço ğ. vaftiz çocu ğu. 1. s. the izin. baba hindi. i. artmak. parça. punctual. 2. ç ıkmak. (bir şeyin olacağını) zannederek harekete geçmek/harekete geçmiş olmak. aut atışı. 1. 1. cin (göze görünmeyen efsanevi yarat ık). 2. dili kaleci. i. Allah senden razı olsun! Allah korusun! Allah yard ımcımız olsun! Allah bilir! inşallah. k. kadeh. maksat. i. dili (san ık) hiçbir ceza yemeden serbest bırakılmak. ilahe. 2. 2. 2. 1. i. itmek.. yükselmek. çıldırmak. i. i. yanıp kül olmak. -den mahrum kalmak: He´s gone without food for three days. kale vuru şu. arabulucu. Sigara içilmez. i. -e yak ışmak. üvendire ile dürtmek. enerjik ve inisiyatifini kullanan. ilah. -e uygun olmak. i. faaliyetlerini gizli olarak sürdürmeye ba şlamak. 2. gol çizgisi. erek. çok tenha. vaftiz babas ı. tanrıça. üvendire. 2. at ıştırmak. Ondan şey sonra her yard ımaksamaya ı almak. enerjik şken. arac ı. f. ünlem Kahrolsun! s. kaleci. 2. s. yeraltına kaymak. tanrı. dili 1. 2. 2. -e zıt gitmek. yok olmak. mütedeyyin. amaç. benzi atmak/uçmak. f. büyük miktar. sporveya gol. 1.gaye. i. i. i. . keçisakalı. 1. dili sapsar ı/bembeyaz kesilmek. aksamak: After that everything began to go wrong. işsizlik k. i. k. dini bütün. -e uymamak. (sanığa) kefil olmak. 3. dürtmek.go under the name of go underground go up go up in flames/smoke go up in smoke go white as a sheet go wild go with go with the crowd go without go without saying go wrong go/be on the dole go/get off scot-free go/run counter to go/stand bail for go/work on the assumption that goad go-ahead goal goal kick goal line goal posts goalie goalkeeper goat goatee gob gobble gobble gobbler go-between goblet goblin god God bless you! God forbid! God help us! God only knows! God willing godchild goddamn goddess godfather God-fearing godforsaken godhead adıyla tanınmak. kahrolas ı. teke. başladı. uluhiyet. sefil. -e ayk ırı düşmek. i. i. Üç gün yaşayabilmek. tamam ıyla yanmak. (perde) kalkmak. yeni yöntem ve giri i. spor kale direkleri. bozulmak. -siz yapabilmek: She yemekten mahrum kald ı. 2. müsaade. i. i. 2. acele yemek. cinlerin cirit oynad ığı (yer). tiy. 1. keçi. No smoking.

ba alt ından yapılmış. k. best) 1... odacı. havuzbalığı. This book´s heavy going. (birine kar şı beslenen) güven. niyetin ciddiliği. 1. i. Carassius auratus. ünlem 1. kâr eden ticari kurulugeçmek şimdiki fiyat. 2. Allahs ız. gonk. i. işten kaçmak. argo (işyerinde) ayak işlerini yapan kimse. f. s. su. Allah yard ımcın olsun! 2. i. golf oyuncusu. i. ır. dilihay iyice. itimat. tıb. s. golfçü. goiter. 1. 2. (bet. 1. i. iyilik. taze. iyi. go. i. olup bitenler. Aman yarabbi! Allah Allah! Allah Allah! Aman yarabbi! .. beklenmedik nimet. golf oynamak. tıb. altın kuyumcusu. i. 1. i. sakaku şu. k ırmızıbalık. Aferin! Hrist. golf. gayretli ve tuttu ğunu koparan kimse. gözleri toz. k. belsoğukluğu. altın renginde. gondol. i. good faith Good for you! Good Friday Good God! Good gracious! Good grief! Good heavens! s. i. i. i. ünlem Hay Allah! i.. s. iyilik. 1. kaytarmak. Tanrısız.godless godlike godly godmother godsend Godspeed gofer go-getter goggles going going concern going price going to be goings-on goiter goitre gold gold digger goldbrick golden goldfinch goldfish goldsmith golf golf club golf course/links golfer golly golosh gondola gone gong gonorrhea goo goober good good and Good day! Good evening! Good evening. ğı: menfaat. She was yarar. f. dili yerf ıstığı. iyi. galosh. i. 2. golf alanı. kendi işini şkalar ına b ırakmak. çoğ. bak. zool. 2.. s. zool. guatr. Paskalya yortusundan önceki cuma.ter. i. golf kulübü. Bu kitab ı ş. golf sopas ı. argo erkeklerden para s ızdırmaya çalışan kadın. tıb.. i. ayrılış. sa ğlam. Yolun o bölümünden zor.. İng. 2. hizmetli. baya İyi günler! İyi akşamlar! İyi akşamlar... f. bak. bak. s. yapışkan madde. i. What are you going to be when you grow up? Büyüyünce ne olacaks ın? i. i. çürümüş olmayan. kar veya rüzgârdan koruyan gözlük. altın. dindar.. altın. good and mad.. ilerleme hızı: That part of the road is hard going. 3.. 2. H ızır gibi yetişen devlet kuşu. Bayağı kızmıştı. iyi. i. İyi yolculuklar! i. Tanrısal. altından yapılmış. çoğ. gidiş. vaftiz anas ı. saka. i.. altın. işini üstünkörü yapmak.

Amerikan yersincab ı... i. erdemlilik.. vıcık vıcık. dili yap ışkan madde. 1. s. k. i. zool. i. ahmak. şandiz. çoğ. taşınırlar. aylaklık etmek. 2. dili adam. k. kanlı. dili haylazlıher s. 1. ya. işi yavaşlatma grevi. goril. tüyleri diken diken olmu ş deri. boynuzla yaralamak. ünlem Allaha ısmarladık. çoğ. kuma ş. güzel. ünlem. s. koruyucu. menkuller. yapışkan. argo goril. the Grand Old Party (the Republican Party). çok güzel. epey büyük (bir miktar). İng. k.s. menkuller ve gayrimenkuller. i. i. i. yapış yapış. s. Allah bilir! i. 1. i. Allah Allah! arabuluculuk. 2. İng. istenilen bir şey. 2. çok ho ş. kaz palazı. s. iyi huylu. 2. s. 2.. geese (gis) i. dili 1. 3. güzel. f. good -bye. 1. hayır işleri. 2. s. lezzetli (özellikle tatl ı) bir yiyecek. İyi geceler! 2. yük. k. dili aptalca bir hata. 1. e İş ng. i. k. i. s. iki dağ arasındaki geçit/boğaz. f.. hiçbir işe yaramayan/yaramaz. 4..Good Heavens! good looks Good morning! Good night! good offices Good riddance! Good riddance! good sense Good show! good sport good works good-by good-bye good-for-nothing good-looking goodly good-natured goodness Goodness knows! goods goods train good-tempered goodwill goody gooey goof goof off goofy gook goon goop goose gooseberry gooseflesh GOP gopher gore gore gorge gorge gorge o. kaz yavrusu. argo (işyerinde) ayak işlerini yapan kimse. midesini (bir şey) ile tıka basa doldurmak. güzel şey. i. k.. yak ışıklı. s. i. k ıs. harika. i. dili aptal. 2. (up) k. güzellik. ünlem Hay Allah! i. k. iyi niyet. dili aptalca bir hata yapmak. odac ı. f. iyilik. i. kargo. aptalca bir şeyi bozmak.. Aferin! şaka kaldırabilen kimse. goril. (bir yemekteki) besleyici de ğer veya lezzet. Günaydın! 1. fedai. mallar. işi yavaşlatma. . yük katar ı. i. İyi ki gitti!/İyi ki gittiler! Hele şükür kurtulduk!/Oh olsun! ak ıllılık. bektaşiüzümü. (ticari) itibar. faziletlilik. hata yaparak k etmek. bak. kaz. iyi huylu. dili poposuna parmak atmak. 1. dili çamur gibi yap ışkan bir karışım. hizmetli. kan. on gorgeous gorilla gory gosh gosling go-slow Aman yarabbi!/Allah Allah! yak ışıklılık. k. İng.. f. yumu şak başlı.mar 3.

f. gross weight.) tane: three grains of wheat üç buğday tanesi. makam v. get. f. sukaba ğı. grain(s). a şı. 1. kapmak.b. i. geçiş. (bir ağaç parçasının içindeki) . latif. yavaş yavaş. cins. 1. gittikçe. duvardaki yazılar. derece. 3. idareci. 4. dedikodu yapmak. 4.. 3. zarafet. zarafetten yoksun. iktidarda bulunmak. i. -i (elle)incelik. idare. regülatör. 2. tah ıl. 3. yolsuzlukla elde etme. 2. --bing) 1. rü i. i. grammar. f. i. lisansüstü ö ğrencisi. gravity. mezun olma. 2.ılara as ıl özgü dini müzik türü. idare.. ilköğretim okulu. nakledilen doku. yolsuzlukla elde edilen ş vet. siyah ilkeleri. 1. mısır v. s. gram(s). great. 1. mak. i. para. idare etmek. Amerikal asıl gerçek. İsa´nın öğrettikleri. derece. yava ş yavaş olan. f. tıb. i. tıb.Gospel gospel gospel music gospel truth gossamer gossip got Gothic gotten gouge gourd gout govern governance governess government governmental governor governorship gown gr gr wt grab grace graceful graceless gracious grad gradation grade grade crossing grade school grader gradient gradual gradually graduate graduate graduate school graduate school graduate student graduation graduation ceremony graffiti graft graft grain i. i. ho ş. uzun etekli kad ın elbisesi. 2. (doku) (doku) nakledilmek. 2. grafiti. 1. z. grade. ill-gotten gains haks ız kazanç. mezun kimse. dedikodu. k ıs. çok ince bir tür bürümcük. kalite. aşılamak. 2. gecelik. i. s. temel 3. mürebbiye. ertelenme süresi: I´ll give you a önce/sonra söylenen) s. zarif. sabahlık (giysi). (arpa. 2. gross. Hrist. kibar. -i mezun etmek. 2. 3. i. İncil. 2. greyder. dört İncil´den biri. i. gut. 2. bahç. dili mezun. doku nakli. s ınıf. yönetmek.´ni nakletmek. get. 1. 1. ünlem Hay Allah!/Allah Allah! i. dedikodusunu yapmak. i. mim. ince. mezuniyet töreni. yönetim. i. (ilköğretimde) sınıf: He´s six years old and in the first grade. i. f. derece derece. bir inanç sisteminin gerçek. f. 2. i.b. meyil.. inayet. 2. from -den mezun olmak. yavaş. (bir üniversiteye ait) lisansüstü e ğitim birimi. oyma kalemi. mezuniyet töreni. bak. Gotik. 3. rütbe. yönetici. bahç. derece derece olan. Hz. para. mezun. yönetme. bak. zerre. 3. (--bed. Hrist. 1. f. i. iskarpelayla oymak. 2. 1. f. bu ğday. hükümete ait. yönetim. kaba. s. çabucak ve zorla elinden almak.. 3. idari. damla hastalığı. makam v. hafif. 1.. 1. (bir üniversiteye ait) lisansüstü e ğitim birimi. (sukabağından yapılmış) su kabı. i. giderek. k. (yemekten tutmak. vali. 4. 2. çirkin. Hristiyanlığın esasları.b. incecik. cüppe. (elle) ışmak. atletafet. devlet yönetimi. hububat.. tıb. hükümet. group. iskarpela. s. görgüsüz. 2. 2. k ıs. dedikoducu kimse. Alt ı yaşında ve birinci sınıfta. 1. (öğretmenin hemzemin geçit. eğim. 1. i. lanmak. bir tondan diğer bir tona geçme. aşı i. 3. 2. havada uçan ince örümcek a ğı. 1. i. graffiti. 1. i. valilik. about -in i. 1. s. 2. a şama. 1. s. 1. i. çal (Allaha özgü) ş ükran duas ı . 2. tutmaya i.

3. gramofon. s. grandüi.. r ıza göstermek. en büyük. sadrazam. i. bail Granted. i. İng. muhte şem. bak. I request. k ız torun. argo bin dolar... büyükanne.. heybet. i. büyükanne. kitab 1. sadrazam. i. şes.. büyükbaba. dili dede. ihtişam. torun. k... dili (bebek) torun. bak. 1. i. 2. azamet.. dilbilgisel. dili nine. gramer aç ısından ifade. i. cafcaflı. granit. k. bir ricayıRicas birini kefaletle/kefaleten tahliye etmek. s. i. en eski. İng. İng.. tahıl ambarı. sandıklı saat. yerine getirmek: She granted his ın ı yerine getirdi. f.. dili. gram. granddad. gram. granulated granulated sugar granulated sugar i. k.gram grammar grammar school grammar school grammatical gramme gramme gramophone gramophone record gramps gran granary grand grand duchess grand duke grand jury grand piano grand total grand vizier Grand Vizier grandad grandaddy grandbaby grandchild granddad granddaddy granddaughter grandeur grandfather grandfather clock grandiloquent grandiose grandma grandmother grandpa grandparent grandson grandstand granite granny grant grant a request grant s. kuyruklu piyano. nine. soru şturma kurulu. dili nine. i. dilbilgisi. 2. i. büyükbaba. plak. i. görkem. i. erkek torun. dili 1. gram. büyükbaba. büyük jüri. fonograf. dilbilgisi kitabı. dili çok güzel. 2. . i. k. büyük. i. büyükbaba. dili dede. büyükanne. bak. k. gramer kurallar ına uygun.. harika. k. ğretim okulu. i. dili. s. k. i. i. mühim. gramer. büyükanne. fazlas ıyla büyük ve görkemli. görkemli. i. şatafatlı. büyükanne. büyükbaba. grandük. dolaplı saat. 2. ihtişamlı. İng. i. k. 1. tozşeker. spor kapalı tribün. dede.. huk. (öğrencileri üniversiteye hazırlayan) lise. s. k. (genel) toplam. 2. gramatikal. gramer ı. kabul etmek. i. 1. 1. İng. 1. i. i.chil.. dili nine. tozşeker. 1. gramere ait. ayaklı duvar saati. dili dede. çoğ. 3. bak. i. tumturaklı. granddaddy. (öğrencileri üniversiteye hazırlayan) lise. ilkö 1. (cevaben) Evet. büyüklük.dren (gränd´çîldrın) i.. Granting the truth of what you´re saying. 2. kabul etmek. ilkokul.o. babaanne. grand. k. k. pikap. 2. 2. dili kuyruklu piyano. büyükbaba. anneanne. i. dede.. k. s.. tahkikat heyeti.

kavramak. i. ho şnut etmek. kurutulmu veya kocas ndan ayrı ya şayan kad ın. pençe. memnuniyet. ciddiyet. greypfrut. s. k. yerçekimi. i. çizge. sinirine dokunmak. s. ağırbaşlı. i. i. 3. demir parmaklık. ortadirek. tatmin etmek. canlı ve açık şekilde yazan. alt ıntop. i. 1. çimenle kaplamak. tanecik. 2. argo (sigara halinde içilen) hintkenevirinin ş ış yapraklar ı. yerçekimiyle hareket etmek. çökmek. üzüm. ku ştan medet zor bir probleme çözüm yolu bulmak. 3. f. vahim. çak ıl. i. asma. f. 1. 2. dişlerini gıcırdatmak. 2. at kapmaya çalışmak. yerçekimi. grafikle ilgili.granule grape grapefruit grapeshot grapevine graph graph paper. i. 1. --ing/--ling) çak ıl döşemek. bedava. rende. i. bir yere gitmi i.. s. kavramak. mezar. fiz. memnun etmek. i. ızgara. 1. i. kocası geçici olarak 1. s. minnettar. 2. yazılmış/çizilmiş/kazılmış. z. i. zevk veren şey. bo ş olan adam. s. vahamet. demir parmaklık.. yakalamak. bir yere gitmi şanm ış ş veya ıs ndan ayrı yaşayan adam. kızmemesi. s. i. 2. i. i. (towards/to) -e yönelmek. tamahkâr. i. grafiker. bedava. çimenlik. çimenli. 2. 3. grafit. s. (--ed/--led. (bomba/ şarapnel içindeki) misket. haris. 2. kavray ummak. ış. 1. yerçekimiyle ilgili. mezarlık. grafik seçik grafikbir dizayn. 2. z. anlayış. ızgara. canl ı ve net. 1. dili s ıradan insanlar. -e sürtünerek/çarparak ses ç ıkarmak. 1. çimen. a ğırbaşlılık. f. grafik. 1. yerçekimiyle hareket etme. f. s. greyfrut. i. paras ız. 2. 1. graphite grapple grasp grasp at straws grasp the nettle grasping grass grass widow grass widower grasshopper grassroots grassy grate grate grate on grate on one´s nerves grate one´s teeth grateful gratefully grater gratification gratify grating gratis gratitude gratuitous gratuity grave grave gravedigger gravel gravestone graveyard gravitate gravitation gravitational gravity i. f. 5. çimlemek. with ile bo ğuşmak. çekirge. çim. ask. dili uçananlamak. bahşiş. 3. tüm ayrıntıları gösteren. 2. mezarc ı. 1. boşanm olankar kad ıı n. f. ı 1. sokaktaki kişiler.yönelik. i. 2. 3. minnettarlık. a ğır. sıradan insanlara 2. greyfurt. karısı geçici olarak 1. çökelmek. i. . 1. açgözlü. i. s ıkı tutmak. k. i. f. gereksiz.. minnetle. 4. 2. kareli kâ ğıt. s. i.. i. yönelme. 1. paras ız. haz. graphic designer. zevk. 4. rendelemek. graphic graphic design. çökelme. 2. s ıradan insanlardan kaynaklanan. çarpıcı. çökme. ciddi. ot. mezar ta şı. 2.

i. 2. i. açgözlülük. yiğit. 2. Grönlandl ı çiğ/haşlanmış olarak yenilen) yeşil yapraklı sebzeler. sera. olgunlaşmamış. ye şil 1. 1. s. 1. i. dili papel. 2. ak ıl. 2. Yunanca. . Rumca. açgözlü. şiller Partisine ait. k. Grönlandca. büyük nine. dili müsaade. cesur. Grönland. 1. s. 3. otlatmak. f. selamlaşmak. i. büyük (derece/miktar). Yunanl henüz s.. tamahkâr. çoğ. i. otlamak.. s. muazzam. ser. yeşil renk. 3.´s palm greasy great Great Britain Great Dane great-grandchild great-grandfather great-grandmother great-hearted greatly greatness Greece greed greedy Greek green green bean green light green onion green onion green pea green pepper green pepper greenback greenery greengrocer greenhorn greenhouse Greenland Greenlander Greenlandic greens Greenwich Greenwich Mean Time Greenwich Mean Time greet greeting greeting card gregarious gremlin i. k. dili mükemmel. 3. fazlas ıyla. s. h ırslı. i. harika. i. Grönland. başkalarıyla beraber olmayı seven. tamah. 1. great-grand. 1. yeşil biber (olgunlaşmamış biber). 1. k. tebrik kartı.gravy gray gray matter graze graze grease grease s. i. acemi çaylak. Grönland´a özgü. ye şil. dolar. sos. dolmalık biber. gri. yağlı. büyük. taze soğan. İng. 2.dren (greyt´gränd´çîldrın) i. 2. 3. Yeşiller Partisi Ye fasulye. dili beyin. yeşillik.ğdili birine rü şvet vermek. 1. dolmalık biber. önemli. i. 2. f.´s palm grease s. s. cömert. z. et suyu. i. 2. f. Büyük Britanya. selam. i. Yunanca.o. manav. dili acemi. pek çok. toy.chil. Yunanistan. sıyırıp geçmek. yağ. limonluk. 4. yeşil biber (olgunlaşmamış biber). Greenwich ortalama zaman ı. sıyırmak.o. 1. hırs. dili (yapraklar i. selam vermek. i. girgin. çimenlik. 2. i. bezelye. 3. sıyrık. makineyağı. sürücül. 1. Rum. torun çocuğu.. çok. 2. çok. k. s. i. yeşil ışık.. i. birine rü şvet vermek. k. içyağı. ı. Greenwich ortalama zaman ı. Yunanlı. yeşil soğan. k. ya k. i. Grönlandca. selamlamak. yağ sürmek. yeşil. gres. Yunan. sıyrılmak. yeşil. büyüklük. i. 2. 2. taze fasulye. büyük dede. gresyağı. Rumca. s. et yağı. Danua cinsi köpek. izin. Greenwich. ı. 1. sürü halinde yaşamayı seven. Rum. Grönlandlı. i. i. f. s. i. (trafik lambas ında) yeşil ışık. ham (meyve). (makineleri bozdu ğuna inanılan) cin. fevkalade. lamak. acemi kimse. kar şılamak. i. yağlanmış. 1.

kas ık. 1. 2. kelimeleri zor bulmak. uyku sersemi.. ızgara. 2. gri. i.´nde) ğ 2. 1.´s imagination gripe grisly grist gristle grit grit one´s teeth grits gritty grizzly grizzly bear groan grocer groceries grocery grocery store groggy groin groom groove grope grope for words i. içki sersemi. bileyici. s. bileği çarkı. büyük bir üzüntü içinde olan. demir) tava. i. Ursus horribilis. ı zgarada şirmek. (--ned. i. gruesome. güvey. el yordam ıyla aramak/ilerlemek. şekli. 2. i. 2. 2.. 1.. tımar etmek. 2. idare: Get a grip on yourself! Kendine f. 2. metanet. dili sorguya çekmek. i. kum tanesi. bak.o. rutin. yüz buru şturma/çarpıtma. tazı. s. (midede) ı. 1. -i tutma/kavrama alıp götürmek. s. bakkaldan alınan gıda maddeleri. anat. i. çok büyük (yanlış/zarar/kayıp/acı). i. şikâyet. bak. grid. aman bilmez. yakınma. f. dibek v. durmak. kirli. (alet/makine). --ning) s ırıtmak.. k. kabuksuz mısır tanelerini kaba bir şekilde öğüterek yapılan ezme. yiv. bakkal dükkân ı. korkunç. 3. sırıtma. s. 2. (alçak kenarlı. i. f. bakkaliye. (mide) sancımak. (aletle/makineyle bir şeyi) öğüten/çeken/döven kimse. s. 1. şikâyete yol açan durum.. ızgara. -e ac ı vermek. ğ 4. i. s ıkı tutmak. f. 1. 1. 3.. f. i. ufak lokanta. i. i. dili metin olmak. i. 2. (elle) sarkıntılık etmek. amansız (mücadele). yiv açmak. inilti. k.. havan. g i. k. demir) tava. kir. --ting) k. ızgara (alet).grenade grew grewsome grey greyhound grid griddle gridiron grief grief-stricken grievance grieve grievous grill grim grimace grime grimy grin Grin and bear it! grind grind to a halt grinder grindstone grip grip s. bakkal. 2. çoğ. i. korkunç. s. kontrol. tüyler ürpertici. bakkal. -e büyük üzüntü vermek. zool. 1.. (--mer. f. kavramak. 2. dayan ıklı. dili verici. f. ıyma makinesinde) (et) çekmek. kum tanesi gibi ta ş parçacığı. 1. boz. i. grow. ac ı. s. 1. çoğ. di şini sıkmak. Gülümseyip sineye çek! f. i. 1. bakkal dükkân ı. (çark ile döndürülen) bile f. deh şetsanc i. mahmur. 2. i. metin. f. . zihni kar ışık. ö ğütücü di ita şı. 1. (ketmek. i. zool. s. cırdayarak yavaş yavaş stop stop etmek. (about/at) k. 2. i. bakkaliye. 1. sert. k ıkırdak. 1. dili şikâyet etmek. --ping) 1. (de ğirmen. yüzünü buruşturmak/çarpıtmak. (alçak kenarlı. bak. dili Amerikan futbol sahası. yakınmak. şikâyet. i. öğütülecek/öğütülmüş tahıl. büyük üzüntü. kirlilik. kumlu. kat ı. i. s. i. f. ağır (masraf). öğütücü ş. 2. sersem. i. (Kuzey Amerika´ya özgü) korkunçay ı.. (--ped. değirmentaşı. keder.b. pi --mest) 1. s. kur şuni. (--ted. bakkal. gray. f. i. bak. i. (ground) 1. 3. yakınma. büyük bir üzüntü içinde olmak. 2. kumlu gibi. 2. (mutfak ö ıütmek/çekmek/dövmek. f. grizzly bear. (birinin) dikkatini çekmek. inlemek. el bombas ı.

grup. birine (bir konunun) temel ilkelerini ö ğretmek. çok şişman. brüt kâr. elek. 2.. küme sa ğaltımı. (bir e)ya alş ış mak. i. 1. i. eyden) vazgeçmek. brüt ağırlık. da ğsıçanı.. elek. olmak. grind. 4.b. şikâyetçi. çığır açan (olay v. 2. kaba. 1. ön hazırlıklar.. büyümek. brüt para toplam ı. görgüsüz. k. s. 3. 2. dırdırcı. k. gayri safi (miktar/a ğırlık).). s. asılsız. i. kaynaklanmak. s. 6. uzakla şmak. Yere dü ştü. ile ş ili 1. f. İng. zemin katı. yer (yerin yüzü): He fell to the ground. güldürecek kadar acayip. 3. s. zemin. kirli. grow out of grow too big for one´s boots grow up Grow up! grower i. temelsiz. dili her zaman şikâyetçi olan kimse. zool. 2. 1. 2. 2. k. buzlucam./Çirkin oldu.. kıtıpiyos. gruplaşmak. oturmak. dili 1. grupland ırmak. (bitki/sebze/meyve) tirmek... olmak: She´s yeti şkileri azalmak. i. f. 2. pasaklı. sığır kıyması. f. toprak. karaya karaya oturtmak. toprak teli. dırdırcı.. kara kuvvetleri. de i. zool.b. ormantavu ğu. gülünç. k ıyma. ihtiyarlamak. koru. zamanla birinin ho şuna gitmeye başlamak. büyüdü ğü için (bir giysiyi) giyememek. gayrisafi milli hâs ıla. dolay f. yetiştirici. 2. grup sigortas ı.o.. yerde sürünmek. i.gross gross gross income gross national product gross profit gross weight grotesque grotty grouch grouchy ground ground ground ground beef ground crew ground floor ground floor ground forces ground glass ground meat ground rule ground s. pop müzik toplulu ğu üyelerinin peşinde koşan kız. i. 1. i. büyüyüp/olgunlaşıp (kötü bir şk. 3. i. . okul. zemin kat. (havaalan ında) yer mürettebatı. 1. i. s. toprak. kendini alçaltmak. dili şikâyet etmek. meydana gelmek. 3. bak. 1. ğersiz. ıp-den kabu ğunu beğenmemek.grown ugly. yetişmek. i. zamanla büyüyüp (bir giysinin) ölçülerine uymak. 2. hata v. (meyve a ğaçlarından oluşan) bahçe: orange grove portakal bahçesi. fon. çok garip. on iki düzine. --n) 1. binaya/kurulu şa ait) arazi/bahçeler. brüt gelir. (uçak) (hava ko şullarından ı) uçamamak.-den 3. göze batan veya tahammül edilmez (kusur. . 2. 3. kıtıpiyoz.. --ing/--ling) 1. 2. k. artmak. yaltaklanmak. (grew. dili 1. Çirkinleşti. 4. f. in ground wire groundbreaking groundbreaking ceremony groundhog groundless groundnut groundwork group group insurance group therapy groupie grouse grouse grove grovel grow grow away from grow into grow old grow on s. büyümek. sinirli.o. f. yerfıstığı. (--ed/--led. 2. İng. ekon. Çocuklu ğu bırak! i. grup terapisi. s. temel atma töreni.. vuku bulmak. grosa. kırtıpil. dili yumurtadan ç ık 1. 5. s. pis. kırtıpil. üretici. walnut grove cevizlik. (uçağı) uçurtmamak. eskimek. (birini) (ceza olarak) (ev. brüt. geli şmek. iş lanmak..). temel kural. (bir f. ço ğ.

kurtçuk. boks gard. s. i. şeref konuğu/misafiri. i. bak. koruma görevlisi. garanti. sulu yulaf v. guerrilla. deh şet verici. 1. s. s. grow. şikâyet. otel/pansiyon mü şterisi. dili ( şovlarda dansçıların giydiği) minicik tanga. s. tümör. domuz gibi ses ç ıkarmak. tahmin etmek. f. i. garanti. yeti şkin. misafir.b. i. çoğ. i. i.. k. savunma duru şu. muhafızlar. İng. up kazarak/belleyerek -i ç ıkarmak/sökmek. 5. (--bed. dili3. i. s. koruyucu. pis. 1.. s. kazmak. 2. ihtiyatl i. i. i. k. 2. huk. hırçınlığı üstünde. basketbol gard. garanti etmek. çeteci. Guatemala. tahminde bulunmak. valiye/valiliğe ait. 1. i. tahmin. büyüme. 1. larva.growl grown grown-up growth grub grub grubby grudge grudgingly gruel grueling gruelling gruesome gruff grumble grumpy grunt G-string guarantee guarantor guaranty guard guard guard a secret guard against guard of honor guard one´s tongue guard´s van guarded guardian guardian angel guardianship guardrail guardsman Guatemala Guatemalan gubernatorial guerilla guerrilla guerrilla warfare guess guesswork guest guest artist guest of honor guest room guesthouse f. (yol kenar ındaki) bariyer. f. şikâyet etmek. muhafız. lapas ı. korumak. artma. 1. çok zor. 2. (bir yerdeki) kökleri kazarak sökmek. zorlu.b. 2. kirli. gelişme. f. bak. katı. i. f. İng. hırlama. Guatemala´ya özgü. vasilik. tahmine dayanan sonuç/sonuçlar. s. sevimsiz. 1. Guatemalalı. cumbal ı (söz. i. gözetim tutmak. i. k ıskanmak: Do you grudge me this? Bunu bana çok mu görüyorsun? i. -e karşı önlem almak. 2. istemeyerek. i. 3. nöbetçi. Guatemala. s. pansiyon. korkunç. h ınç. homurdanmak. i. marşandizin arkasına takılan ve demiryolu görevlilerini taşıyan ı vagon. 2. yiyecek. 1. s. ur. yetişkin. gerillac ı.. aksiliği tutmuş. garaz. f. ask. guards. . s..). konuk. bir bitkiden süren dallar/sürgünler/yapraklar. f. gerilla. i. f. dilini tutmak.men (gardz´mîn) i. cevap. vesayet. muhaf ız. tahmini iş. i. konuk sanatç ı. davetli. kefil. i. 1. İng. f. rapor v.. korkuluk.. homurtu. i. --bing) 1. (trende) 4. vasi. 2. hırlamak. i. i. kin. 2. (bir şeyi) (birine) çok görmek. 1. (bir tutukluyu) alt ında biletçi. 2. s. huk.. zannetmek. 2. sır tutmak. bak. koruyucu melek. i. sanmak. ağzını sıkı tutmak. z. sert. 3. şeref kıtası. misafir odas ı. Guatemalalı. bellemek. grueling. gerilla sava şı.

i. rehber kitabı. 1. yutuvermek. martaval. aç ıkgöz. Guyana. 2. birine rehber. gen. s. i.zGui. 2. (çoğı. Gine. i. zamklamak. yirmi bir şilin değerindeki eski İngiliz altını. beçtavu ğu.nese) i. 2. 1. 1. sak ız. i. i. Gine. i. çok derin kanyon. küçük kanyon. Guyana bölgesi halkından biri. i. i. i. kolay aldatılabilir. güdümlü mermi. idare etmek. suçlu. açıkgözlük. --ming) zamk sürmek. 1. yutuverme. giyotin ile idam etmek. i. Gine-Bisavlı. i. (çam reçinesinden ba şka herhangi bir) reçine. s. k ılık. gırtlak. dişeti. dış görünüş. rehber kitab ı. Guyana Frans s. rehberlik. 2. down gum gum gum gum mastic gum tree gumbo i. 1..guff guffaw Guiana Guianan Guianese guidance guidance counselor guide guide dog guidebook guided missile guideline guild guile guileful guileless guillotine guilt guiltless guilty guilty conscience Guinea guinea guinea fowl guinea fowl guinea pig Guinea-Bissau Guinea-Bissauan Guinean guise guitar guitarist gulch gulf gull gullet gullibility gullible gully gulp gulp s. Guyanalı. ço ğ. rehber. Gine-Bisav. f. s. 2. s. Guyanası. i. ask. s. Frans ız Guyanalı. rehber köpek. s. i. (bir projedeki) ana hatlar. i. yol gösterme. f. okaliptüs. Gine-Bisav. i. kurnazlık.. i. i. Frans ız Guyanası. f. i. i. (--med. s ıtmaağacı. . i. 2. Gine´ye özgü. kurnaz. nahoş kahkaha atmak. Gine-Bisavlı. 2. bir şeyi yutuvermek. gözleri görmeyen rehberlik eden köpek. suçluluk. 2. vicdan azab ı. i. kobay. Guyana bölgesi. Gineli. i. i. i. Guianan. f. beçtavuğu. 1. 1. sel yata ğı. güdüm. lonca. Gineli. k. Guyana. 2. kolay aldatılma. s. beçtavu ğu. 1. martı. 1. nahoş bir kahkaha. s. bak. Gine-Bisav´a özgü. 1. bamyalı yahni. esnaf birliği. 2. art niyetsiz. 2.a. Frans ız Guyanas ı´na özgü. i. körfez. rehber ö ğretmen. yönetmek. i. çiklet. rehberlik etmek. i. k ılavuz. dili bo ş laf. rehber. i. (çamdan başka herhangi bir) reçineli ağaç. 2. gitar. 1. palavra.. saflık. 1. gitarist. boğaz. i. 2. 1. giyotin.t. saf. f. yol göstermek. suçsuz.

ku f. spor salonu. silahlı kimse. i. topçuluk. (iki kişi arasındaki) silahlı çatışma. f ışkırmak. Guyana. tüfek. i. erim. 1. s. 1. f. i. 2. Guy. jelatinli şekerleme. dili cesaret. i. 1. gunk. jimnastik salonu. 2. i. dili yüreksiz. 2. i.ış. rehber. i. 1.. s. gırtlaksı (ses). jimnastik salonu. eski İngiliz Guyanası... agu. i. tüfek ve tabanca yapan veya tamir eden kimse. (ateşli silaha ait) menzil. k. gun. çağıldamak. tüfekçi. s. bağırsak. i. up gust gustatory gusto gut gutless guts gutsy gutter guttural guy Guyana Guyanese guzzle gym gymnasium gymnast gymnastic i. (çoğ. ı verev takılani. i. i. süslenip püslenmek. --ning) (motoru) birdenbire tam rmak..gumboot gumdrop gummed gumption gun gun for gun rack gun s. i. k. kanivo. birini (ate şli silahla) vurmak. fışkırma. çuval. İng. i. (belirli bir yeri) elde 1. s. i. eski İngiliz Guyanası halkından biri. bağırsaklar. çoğ. zamklı. i. k. tüfeklik.. f. 2. dili fazlas ıyla istekli. 2. mür şit. eski İngiliz Guyanal f. i. k. silah atışı. ateşli silah. fışkıır. . k.. 2. gazla çalıştı ına(arabay ot tıkamak için fırsat kollamak. guru. atış ilmi. i. atım. s. 1. s. silah kaçakç ılığı. Guyanalı. s. 1. (about) hayranlığını abartılı bir şekilde anlatmak. k. Guyana bölgesi halkından biri. k. Guyana. down gunboat gunfight gunfire gunge gung-ho gunk gunman gunner gunnery gunnysack gunpoint gunpowder gunrunner gunrunning gunshot gunsmith gurgle guru gush gusset gussy gussy o. i. i. i. i. (içki) çokça içmek. i. tat alma duyusuyla ilgili. 2. (bebek) agulamak. bak. ateş etme. i. i. (--ned. dili vıcık vıcık şey. 2. ya ş. zevk. (kaldırım kenarındaki) oluk. çoğ. i. 1.nese) 1. top. i.. ı) birdenbire tam gaz sürmek. dili adam. dili -i süslemek. topçu. barut. ı. 1. dili cesur. i. yürekli. s. dünden hazır. İng. Guyana. tabanca. i. gambot. silah kaçakç ısı.s. ateşli silah taşıyan kimse.. çağıltı. Bayağı cesur o. ğlay p ballamak. fışkırtı. (birinin) çan etmek için bütün gayretiyle çal ışmak.o. i. up k.men (g^n´mîn) i. jimnastiğe ait. i. spor salonu.kuma ş parças i.. (çatı/dam kenarındaki) oluk. 2. ateş. yürek: He´s got guts. dili inisiyatif ve cesaret.a. jimnastikçi. rüzgârın ani ve sert esmesi. f. 1. (okullarda) beden e ğitimi. lastik çizme. Guyana bölgesi. 2.

çentik. 1. i. bayat. bir şeyin doğal yeri. alışıldığı şekilde. dönmek. yapmalı.. 1. tuhafiyeci. k. 2. i. 2. kih-kih (gülme sesi). taksi dura ğı. 2. tuhafiye dükkânı.. kaz i. i. hav. f. 2. i. 1. kazıkçı. k ıs. hac. şapka dükkânı... s. 2. 2. nisaiye. f. 1. bak. hayvan veya bitkinin yeti ştiği doğal ortam. i. dolu halinde ya ğmak. f. bir yer. sahtekâr. i.. herkesle çabuk ahbap olan kimse. bak. Hrist. k. İng. bak. i.. şlı kuru at. melengiç. Roman gibi ya şayan kimse. seslenmek. vasat. alışılmış. yontmak. dolu tanesi. jips. (--ped.gymnastics gynaecologist gynaecology gynecologist gynecology gyp gyp joint gypsum Gypsy gypsy gyrate gyration gyropilot gyroscope H. bilgisayar korsan ı. din görevlilerine özgü kıyafet. erkek giyimi satan i. yaşlı çirkin kadın. yak ın arkadaş. çitlembik. daimi. hileci. 2. kiralık binek i. ısmarlama yazı yazan yazar. klişe. tuhafiye. f. kiralık atlı araba. bitkin. niteliksiz yazar. dili üçkâ ğıtçı. have. . argo becermek. niteliksiz (iş). İng. f. selamlamak. jinekolog. alışkanlık. den. atı. 3. i. jimnastik. i. kocakarı. dili taksi. mezgit. i. bak. jiroskop. i. gynecologist. saç. i. i. 1. kuru kuru öksürmek. ça ğırmak. s. öksürük. i. hour. --s çoğ. 1. i. 2. 1. i.. H. h haberdasher haberdashery habit habitat habit-forming habitual habitually hack hack hack hack stand hackberry hacker hackle hackneyed had had best do haddock hadj hadji hadn`t hag haggard haggle ha-ha hail hail hail fellow well met hail from hailstone hailstorm hair i. 1. büyücü kadın. 3. yarmak. çentmek. dönerek sallanma. dolu. . (hayvan dövüşmeye hazırlanınca dikleşen/kabaran) tüyler. z. i. cayroskop. s.. kelime veya hecenin sonunda telaffuz kelimelerin ba şında ğaza. ünlem kah-kah. ya2. gynecology. --ping) aldatmak. i. yorgunluk ve açlıktan bitkin. 2. 1. habitat. s. f. s. dolu fırtınası. i. argın. i. âdet. çoğ. Çingene. âdet üzere. sıkı pazarlık etmek. i.. i.. liman ından kalkmak. herb gibi bazı ve ma herhangi birİng. 3. İng. k ıl. 1. itiyat. Roman. jinekoloji. i. alç ıtaşı. i. ıı k kaz katmak. alışkanlık meydana getiren. i. 2. İng. yapsa daha iyi olur. basmakalıp. hacı. 1. tüy. i. k ıymak. f. İngiliz alfabesinin sekizinci harfi (Honor. çekişe çekişe pazarlık etmek. had not. dönme. i. mutat. dönerek sallanmak. automatic pilot..

Orada ım gün çalışıyor. i.. 2. saçın kesilme biçimi. 2. z. 1. 1. s. çiftlikteki kö şk. tüysüz. 2. fiz. i. yarım boy. (ayakkab ıya) yarım pençe vurmak. 2. s. 4. 1. üvey k ızkardeş. 1. saç tokas ı. Haiti. yar ı yolda. 1. spor haftaym. yarı: Two halves make a whole. yarı pişmiş. 1. ara. İng. spor hafbek. saçsız. --s) saç tuvaleti. turp gibi. 2. s. s. ahmak. yarım bilet. hortlakların ortalığa çıktığı gece (31 Ekim). i. Bodrum. üvey erkek karde ş. (eski bir inan ışa göre) cadıların. isteksiz. yar i. Halikarnas. işin en zor tarafı. sapasa ğlam. kadın berberi. i. salon. yarım. tüyler ürpertici. k ılsız. 1. i.hair curler hair dryer hair net hair spray hairbrush haircut hairdo hairdresser hairless hairpin hairpin turn hair-raising hairsplitter hairsplitting hairy Haiti Haitian hale hale and hearty half half a dozen half brother half fare half glasses half measures half sister half sister half sole half the battle half time halfback half-baked half-breed halfhearted halfheartedly half-length half-life half-mast half-moon half-sole half-time halfway half-witted Halicarnassus hall hallow Halloween bigudi. yarım günlük (iş/çalışma). üvey k ızkardeş. saç kurutma makinesi.. 1. vücudun yukarı kısmını gösteren resim. hayaletlerin. s. yarım pençe. erkek berberi. işin yarısı. s. korkunç. Haitili. i. isteksizce. saç şekli. 2. Haitili. yetersiz. . k ıllı. 3. yar ım ağız. İki yarım bir bütün half an apple yar ım elma. kutsamak. yarım gözlük. 3. 1. 2. malikâne. Haiti. 2. halves (hävz) i. i. keskin viraj. i. iyi düşünülmemiş. ortada. argo tehlikeli. i. yar ılanma süresi. çoğ. yarımeder. yetersiz olarak. i. yarı yolda bulunan (yer). 1. i. i. s. hol. Half the students have come. k ılı kırk yaran kimse. s. saç filesi. düzine. işin çoğu. 2. Haiti´ye özgü. gönülsüz. s. bayrağın yarıya indirilmesi. s. saç fırçası. saç tıraşı. 2. melez. f. tüylü. kılı kırk yaran. s. gönülsüzce. budala. 2. koridor. 1. i. yeterli olmayan tedbirler.. U şeklinde kıvrılan. s. k ılı kırk yarma. s. okul/üniversite binas ı. yarımay. 5. i. istemeye istemeye. i. kadın kuaförü. kutsalla ştırmak. saç spreyi. z. s. (çoğ. firkete. yarım ağızla. saç kurutucusu. i. f. argo çok zor. yar ım gün: She works there half time. i.

engel olmak. i. ymas ı. O kitab ı bana uzatır ı s ı n ı z? m kuşaktan kuşağa devretmek. işçi. yular. kelepçelemek. sakat. i. f. s ığır kıf. k. teslim etmek. beceriklilik. 4. el yazısı. handikap.hallucinate hallucination hallway halo halogen halt halter halve halves ham hamburger hamlet hammer hammer f. i. dağıtmak. devretmek. f. i. 1. sanrılamak. kelepçe vurmak. durma. dizardı kirişi. i. (saatte) akrep/yelkovan. i. hammer out spor çekiç atma. hol. i. f. şlemek. kolayca. çoğ. çamaşır sepeti. el freni. vermek. 2. yarıya indirmek. . s.strung) 1. dili idare edilmesi zor biri. az miktar. vermek. argo abartarak oynayan oyuncu. tayfadan biri. s i. laterna.. duru ş. kelepçe. hamster. 1. 2. 2.ığ tabanca. bak. mezra. 1. dili amatör radyo operatörü. 3. spor handikap. uzatmak: Please hand me that book. i. engellemek. eltopu. el ele. el çantas ı. kösteklemek. f. 1. 2. 2. i. jambon. f. 4. başkasına vermek. koridor. (çoğ. hamstring. i. dizardı kirişini koparmak/kesmek. hamburger. i. c ırlaksıçan. 2. hammer an idea into s. güçle ştirmek. bir fikri ibirinin kafas ına sokmak. el bombas ı. el ilanı. spor hentbol. çekiçlemek. ufak köy. i. 5.. 1. el. hammer away -e şekil vermek. i. k.o. f.´s head çekiçle durmadan çalışmak. engel. i. f. ayla. el ile yap ılan iş. -ping) engel olmak. hamak. 2. (ham. (--ped. yarıya bölmek.. i. el sanatı. özür. halojen. çekiçle çakmak. çekiçle vurmak. özürlü. 1. (--med. ırgat. durdurmak. 1. 2. sanr ı. 3. i. teslim etmek. --ming) argo abartarak oynamak. hammer throw hammock hamper hamper hamster hamstring hamstrung hand hand hand down hand grenade hand in hand in hand hand labor hand on hand organ hand out hand over handbag handball handbill handbrake handcuff handful handgun handicap handicapped handicraft handily handiness i. elverişli bir şekilde. ruhb. half. 6. elle vermek. babadan o ğula geçirmek. i. i. ele avuca maz çocuk. durmak. 2. i. 2. i. i. kapaklı büyük sepet. tayfa. 2. z. i. 1. den. sakatl ık. bak. i. avuç dolusu. 1. f. çekiç.. el. 1. 3.. isk. f. ağıl. rençper. 3. mola. çekiçle dövmek. --s/--es) hale. i. tokmak.

1. 3. askı kancası. marifetli. 4. (ba ş döküm. asılış. s. kaplamak. elinden her iş gelen işçi. usta. idare etmek. kangal.men i. Dokunma!/Elini sürme! Eller yukar ı! i. -e kafas ını takmak. (çoğ. 2. asmak. el yapımı. as ılı.ers-on) beleşçi kimse./Bir dakika. şans. 2. i. için yanıp tutuşmak. geçmek. k. 3. korkak. 1. engel. alçak. Onun en iyi oldu ğu apaçıktı. kolaylıkla. yak ışıklı. anlam. i. hand. idam. 2. asmak. tak ınak. parma ğını kıpırdatmadan. i. kullan ılmış. s. 2. f. idam edilmek. güçlük. sarkma.o. rastlantı. el sürmek. bol. çekinmek. 1. 2. e ğmek. sinsi adam. ask ı. tırabzan. dokunmak. ellemek. cellat. (çok k ır i. 3. gelmek. şeytantırnağı. 1. katlanmak. çoğ. şüphesiz. iş. kullanılmış elbise/eşya.birine) sap. sarkmak. (bisiklette/motosiklette) gidon.1.´s every word Hang on. hangar. f. 2. şli. kullanmak. kullanışlı(hän´dimen) . satmak. apaçık: He was hands down the best.y. 1. . tehlikede olmak. i. yap rmak. gelişigüzel. el yazısı. s. salland ırmak. kulp. 1. hang. asılı olmak. i. ele almak. idam etmek. 2. çengel. -e tesadüf etmek. tutamaç. elle dokunma. 1. 2. -e rastlamak. geri kalmak. (--ed) ipe çekmek. merdiven parmaklığı. asma. f. kullan ılış ıştıtarz ı. habis. şanssız. 2. muallakta olmak. i. i. i. s. -e tutulmak. 1. yaz telefonu kapamak. s. asma. (after/for) arzulamak. tereddüt etmek. i. 3. 2. talihsiz. -e bayılmak. 1. i. ço f. nazik bir durumda olmak. -i çok beğenmek.men (häng´mîn) i. el altında. ılgan/sinirli son derece dikkatli davranmak. dayanmak. i. k. eli işe yatkın. becerikli. 2. i. mendil. sallanmak. 3.o. yakın. içki sersemliği. with kid gloves handlebar handling handmade hand-me-down handrail hands down Hands off! Hands up! handshake handsome handwork handwriting handy handyman hang hang hang hang around hang back hang fire hang in the balance hang in the balance hang on hang on s. 2. i şleme tarzı. s. i. büyük. rasgele. olmak. meydana gelmek. ürkek. 4. cömert. hang out/up one´s shingle hang up hangar hangdog hanger hanger-on hanging hangman hangnail hangover hangup hank hanker haphazard hapless happen happen across/on/upon happen by i. kabza. özlemini çekmek. s. (to) (-e) s ıkı tutunmak. bahtsız. elişi. (hung) 1. el s ıkma. çile. u ğramak. asılmak. s. elden düşme. f. Bekle. 1. duru k. i. dili (tıp doktoru) özel muayenehanesini açmak. hazır. 2. elişi. 5. dili birinin her dediğini can kulağıyla dinlemek. şını ). çok. 2.. 1. yün/ipek çilesi. elişi. hang.handiwork handkerchief handle handle s. (avukat) kendi ıhanesini açmak. i. i. elveri ğ. 3. ipe çekme. takmak. as ılmak. dili ba şıboş gezerek beklemek. be hung up on 1. sarkan. i. z. i.

. boyun eğmez. sert. delisi: girl-happy kız delisi. ask. . harbor. girmek. katı. 6. zorla. rahat vermemek. kuvvetlenmek. güçlük. i. çetin. dinlemek. et! 2. 1. ağır iş cezası. ba şına gelmek. 1. Rüzgâr sağlam döviz/para. sevi ştirmek. bizar etmek. 1. aral sığı nak. büyük bir gayretle: They worked hard. Tan ışıkl ığımız Hemen hemennefes hiçbiralacak olmamak. 1. güçbela. 3. taciz barınd ırmak. kask. 2. nalbur dükkân ı. harem. kuvvetli. kendi çı i. güçlükle. z. I hardly knewçok her. i. ağır iş cezası. katı. mesut. darlık. tılar. dili kül yutmaz. 1. 3.. f. s. huk. (söz). (çimento) donmak. pekiştirmek. s. 2. dirençli. katı (yumurta). lop. 3. kuvvetle: The wind´s blowing hard. şen. . neşeli. konu f. 2. s. kafasız. dayanıklı. 2. acımasız. sabit disk. s. tedirgin ı ks ı sald ırılarla etmek. 4. silah. güç. 2. i. cinsel organları ve me hareketlerini 3. 3. karını düşünen. mutlu. acı. s. 1. güçlük. neşeli. i. Allahtan. (fiziksel olarak) kat ılık. eski olaylardan) söz etmek. katı yürekli. olay. 1. sertlik. ünlem Dinle!/Dur!/Sus! (geçmişe. katıyak laştıından rmak. 3. pekişmek.gösteren. 1. sevinçle. çetin ceviz. tavşandudağı. me şgul olmak. (geçmişten. uzun ve tumturaklı konuşma. misafir etmek. kuru fasulye. 1. haricot. 2. kararlı. sert içki. sert 5. kalpsiz. 1. i. önceki konuya) dönmek. s. i. sertlik. 2. 1. mutlulukla. -e tesadüf etmek. 2.. donanım. bereket versin ki. f. sıkıntı. i. rahats ız etmek. bak. hemen hemen: Hardly anything was left. şiddetli. mutluluk. i. s. 1. i. vaka. 2. 2. miğfer. uzlaşmaz. 2. tirat söylemek. k. sert kereste. f. şanssızlık. bar ınak. -e rastlamak. zorluk.. s. kuş beyinli. ımasızl ac ık. etmek. İng. yolundan şaşmaz. sertleşmek. pek.. Çok çal Çok gayret nakit para. iyi. çıkarcı. ş sertle kuvvetlendirmek. zor iş. şiddetli. f. hırdavat. kurt. 3. taciz etmek. katılık. yerinde. liman. çok. inatçı. dili (birinin) zaman i. z. şiddetle. s. çok soğ ukış (mevsim/hava). i. zor. sert. tirat. i. sert. 2. s. 2. yabani tavşan. kerestesi sert a ğaç.happen in happen to happen to meet happening happily happiness happy happy-go-lucky harangue harass harbor harbour hard hard hard cash hard currency hard disk hard drink hard hat hard labor hard labor hard luck hard row to hoe hard-boiled hard-core harden hardheaded hardhearted hard-line hardly hardly to have time to breathe hardness hard-nosed hard-on hardship hardware hardware store hardwood hardy hare harebrained harelip harem haricot haricot bean hark hark back to uğramak. şey kalmam ışıtıbile . ağır. madeni e şya. k. acımasız. 1. çok şükür. z beslemek. bir şeye aldırmaz. i. 1. s. katı. bilg. bak. kaygısız. uzun ve tumturaklı bir şekilde şmak. Try hard! z. makul dü şünen. olmak. bilg. katıla şmak. yarık dudak. f.

bozmak. ivedilik. i. acele ettirmek. acele. den. 4. kuşbaşı doğramak. 1. s. dönmek. kibirlilik. civciv ç ıkarmak. ambar a ğzı. s. (ayn ı şeyleri) tekrarlayıp durmak. 1. has not. telaşçı. have. i.. (rüzgâr/gemi) yön iştirmek. f. zıpkınlamak. hasat. i. f. dü şüncesiz.. zararlı. s. s. k. 1. semere. ta şımak. i. bozulmu dili tartışş i. bak. 2. s. 2. 2. tapan çekmek.harlot harm harmful harmless harmonic harmonica harmonious harmonise harmonize harmony harness harp harp on harpoon harpsichord harrow harrowing harsh hart harvest has hash hash over hasheesh hashish hasn`t hasp hassle haste Haste makes waste. müz. klavsen. 2. 2. ahenkli. s. ahenkli. hasat zaman ı. 1. ac ı. Acele işe şeytan karışır. i. hintkenevirinden çıkarılan esrar. 1. biçmek. ters. i. nefret. tez. f. 2. i. de şlamak/azarlamak. f. çabuk. huysuz. kuşbaşı doğranarak yeniden pişirilen et yemeği. 2. f. hasat etmek. karmakarışık şey. i. k ıs. 3. nefret. mağrur. (kumpas) kurmak. kötülük etmek. 1. orospu. zarar vermek. mahsul. zorluk. 1. 1. koşum takımı. çekmek. sonuç. (plan) yapmak. uyum sa ğlamak. f. argo haşiş. s. 1. s. 3. i. haşiş. çekme. uyumlu. 2. bak. nefret etmek. armoni. üzücü. müz. 1. kesek kırmak. 1.o. arkada kap ısı olan küçük araba. 3. müz. tapan. uyumlu. asap bozucu. f. to (atı) (arabaya) koşmak. f. tırmık çekmek. 4. acele. rekolte. f. i. fahişe. şapka kalıbı. 2. armonika. bak. ğ dili birini ha . 2. i. i. i. ambar kapağı. hasar. 1. kendini be ğenmişlik. asma kilit köprüsü. hashish. den. 2. 4. 3. f. nefret dolu. mak. tartışma. i. kibirli. İng.. i. k. şey. i. 2. oto. uymak. 1. çekiş. zıpkın. 2. tapanlamak. kötülük. 3. aceleci.. k ızıl geyiğin erkeği. i. i. haşin. müz. 2. sert. 1. hasat. şapka. şmak. 1.ko harp çalmak. harmonize. yumurtadan çıkmak. kendini be ğenmiş. kaba. ziyan. dü şmanlık. zarars ız. kin. erkek geyik. vira etmek. z. ahenk. 3. i. i. 1. 1. armonize etmek. ambar a ğzı. over the coals i.. 2. 3. 2. uyum. güçlük. f. zarar. kesek k ırma makinesi. m ızıka. 2. f.. küçük balta. ürün.. armonik. hasten hastily hasty hat hat press hatch hatch hatchback hatchet hatchway hate hateful hatred haughtiness haughty haul haul s. lombar ağzı. s. i. 2. f. altüst 3. f. bir ağda çıkarılan balıklar. arp.. harp. i. aceleyle. acele etmek. i. den. 1. orak mevsimi. nefret edilen. (doğal bir gücü dizginleyerek) (öküzleri) (sabana) i. -in üzerinde çok durmak. armoniye ait. (ata) koşum takmak.

-i etkilemek. ç s. Oraya hemen gidesim geliyor. 1. Eşyaları tamir ı. dili birine fena halde tutulmak.haul s. ço ğ. dili . usandırmak. 1. (öfkeden) deli olmak. k. have a bowel movement/have a BM have a change of heart have a chip on one´s shoulder have a chip on one´s shoulder have a crush on s. almak. insaflı davranmak.. -esi gelmek: I have a mind to go there this instant. k. 3. geçmiş zaman had 1. she it has. -si olmak. kıç. babalar ı tutmak. -e niyeti olmak.o. 4. kibir. k.o. dili bitkileri iyi yetiştirebilen biri olmak. mest olmak. ile payla şılacak kozu olmak. sık gitmek. sahip olmak. dili uyumak. dili biriyle payla şacak kozu olmak. Akl ın fikrin hep onda. ak ıldan çıkmayan. k. sürekli yanında bulunmak. sık perili. -e eğilimi/meyli olmak: He has a penchant for fixing things. çok ç ın2. dili her zaman kavgaya haz ır olmak. dili çok e ğlenmek. çorbada tuzu bulunmak. i. -eceği gelmek.. have a feeling for have a field day have a finger in the pie have a fit have a fling have a fling at have a gander at have a go have a good grasp of have a good head on one´s shoulders have a good head on one´s shoulders have a good mind to have a good press have a green thumb have a hand in have a heart Have a heart! have a kip have a line on have a losing streak have a lot of brass have a lucky/winning streak have a mind to have a mind to have a narrow escape have a one-track mind have a penchant for have a puncture birini azarlamak/ha şlamak. zıvanadan ıkmak. getgidip a good press. k. ı dökmek.ing) kurald ışı çekimleri: şimdiki zaman I. büyük aptes bozmak. we. küplere binmek. çok önde olmak. kalça. he. k. fikir veya davran ışlarını değiştirmek. bitkilerden iyi anlayan biri olmak. dili çok e ğlenmek. gurur. etmeye merakl We had a puncture. ile ilgisi olmak. (at) denemek: Have a go! Bir dene! -i iyi kavramak. k. k. neredeyse zil tak ıp oynamak. (bir işte) parmağı olmak. -e iyice vâk ıf olmak. zor unutulan. çok alıngan olmak. argo çok yüzsüz olmak. popo. 2. Hayvanlar ın dilinden anlar. halledilecek davası olmak. 1. -in dilinden anlamak: She has a feeling for animals. 2. -i sarakaya almak. . dili bir fikri kafas ına takmış olmak. akıldan ıkmamak. 5. kurtlar (bir şey yapmayı) denemek. -e bakmak. i. k. -esi gelmek: I´ve a good mind to tell him off right now. you. k. (hortlaklar/ruhlar) s ık sık uğramak. İnsaf be! İng. with -i makaraya almak.. -eceği gelmek. hav. (had. f. bayram etmek. k. but. deli olmak. tekin olmayan. f. they have. Lasti ğimiz patladı. dadanmak. s. 2. aklı başında biri olmak. 2. i. ucuz kurtulmak. bir konuyu tutturmak: You´ve got a one-track mind. 3. sağrı. dili (birinin) şansı rast gitmek. verece ğim geliyor. dili (birinin) şansı rast gitmemek. sağduyu sahibi olmak. over the coals haunch haunt haunted haunting hauteur have have a ball have a bearing on have a bee in one´s bonnet have a big lead have a blast have a bone to pick with have a bone to pick with s. hakk ında bilgi almak/bilgisi olmak. Hemen terbiyesini bak.o. 1.

dili tatl k. k. dili çok e ğlenmek. have a run-in with s. zor/sıkıntılı bir dönemden geçmek. kaza geçirmek. k. işi tamamlamak. -de sözü geçmek. deli olmak. dili görmü ş geçirmiş olmak. dili (birine) zaaf ı olmak. (bir şeyi) iyi kötü kullanabilecek kadar bilmek: They have a working knowledge of Russian.o. -de söz sahibi olmak. Bir Rusla iyi kötü anla şabilecek kadar Rusça ı geçirmek. k. -den nefret etmek.have a rough time Have a round of drinks on me. ıkorkunç görüntülere kar şısevmek.o. gıcık duymak.t. 1. 2. elinde kozu olmak. kürtaj olmak. dili çabuk öfkelenen biri olmak: He´s got a temper. (birinin) bo ğazı gıcıklanmak. anjin olmak. k. artık yetmek: He´s been cheating me . have bats in the belfry have been around have both one´s feet on the ground have designs on have done with have green fingers have had it zor/sıkıntılı bir dönem geçirmek. have a screw loose have a screw loose have a share in have a shit have a short memory have a soft heart have a soft spot for have a soft spot for have a sore throat have a sore throat have a stiff neck have a stomachache have a strong stomach have a sweet tooth have a temper have a thing about have a tickle in one´s throat have a voice in have a way with s. k. başkasına göre avantajlı bir durumda olmak. (bir yerde) torpili olmak. I am going to divorce my husband. k. aklı başında olmak. biriyle konu şmak.o. haf ızası zayıf olmak. -de gözü olmak. bo ğazı yanmak. bitirmek. a rough time right now. boğazı ağrımak/yanmak. Artık bıktım.t. dili bir tahtas ı eksik olmak. dili 1. -de payı olmak. argo 1. -i çok sevmek. 2. have a whale of a time have a whale of a time have a whip-round have a word with s. sıçmak. (kendisiyle evli olmayan biriyle) bir a şk ilişkisinde bulunmak. gerçekçi ve pratik bir şekilde düşünmek. dili yumu şak kalpli olmak. dili çok e ğlenmek. boynu tutulmak.o. k. Çabuk öfkelenir. dili bir tahtas ı eksik olmak. aklından zoru olmak. k. (birinin) midesi kolaylıkla bulanmamak/bozulmamak. dili (birine/bir şeye) (birinin) zaafı olmak. k. müşfik olmak. k. olmak. zor bir hayat benden geçirmek: They´re having Herkese birer bardak içki. have a working knowledge of have a wreck have a yearning to/for have a yen to have an abortion have an accident have an ace up one´s sleeve/have an ace in the hole have an advantage over s. para toplamak. have an affair with have an aptitude for have an in have an itching palm have an option on s. çabuk unutmak. bak. dili biriyle kolaylıkla arkadaş olabilmek/iletişim kurabilmek. (birinin) midesi a ğrımak. para hırsı olmak. k. dili (bir şey yapmayı) arzu etmek. b ıkmak: I´ve had it. kafadan kontak olmak. bir şeyi belirli bir süre içinde alma/reddetme hakk ı olmak. sevmek. k. kazaya u ğramak. midesi sağlam dayanıklı olmak. Şimdi zor bir biriyle atışmak. -e yetene ği olmak. tatlı yiyecekleri k. İng. dili bir şeyden anlamak. have a way with s. kocamdan boşanacağım. trafik kazas -i arzu etmek. 2. have a green thumb. anjin olmak.. -i hiç sevmemek. çocuk ald ırmak.

interfering in bir my ş affairs. -e başvurmak. -esi gelmek. fazla me şgul olmak. bak. Nasıl istersen öyle yap! argo içini kurt kemirmek. 2.s. Have it your way! have kittens have many irons in the fire have no business doing s. çok meşgul olmak. to thank for have s. -den illallah demek. elinde ne yapt (bir şeyin) suçlusu olmak: If he didn´t succeed. he´s only got himself to şar ılı olamad ıysa suçlu olan sadece kendisi! thank for it! Ba şaka etmek. 1. k. dili kafadan kontak olmak./Nas ıl isterseniz öyle olsun. onu vuraca ş olmak. gözü -in üzerinde olmak. dili (belirli . giyinmek. ile hiçbir ilgisi olmamak: This has nothing to do with you. meşgul olmamak. under one´s thumb -eceği gelmek. (birinin) bir şey yapmaya hakkı olmamak: You have no business burnunuolmamak. ı parma ğında borçlu oynatıyor.o. ısmarlamak. yeteneği olmak. sokmaya hiç hakkın yok. -e ihtiyac ı olmamak. ığını gösterecek hiçbir şey olmamak. (birinin)ş-e 1. geçmemi ti. dili -den b ıkmak. k. 2.o. on a string have s. bak. ş ey) için vakti olmamak. bir taraftan -ece ği/-esi gelmek: I´ve half a mind to shoot him. Bir yandan ğım geliyor. under one´s thumb. k.o. k. işleri tıkırında olmak. boş olmak. -e hiç niyeti olmamak: He´d had no thought of hiç aklından2.t. doğru dürüst düşünebilmek. i şlerime ey için)Benim (birinde) hiç istek/arzu k. becoming a teacher. -den hoşlanmamak. 1. Sevda. k. dili -e kin beslemek. dili (birinin) önünde zor bir i ş olmak. 2. (birine) kin beslemek.. aklında olmak. dokuz do ğurmak. 1. bir ayağı çukurda olmak. k. 2. . k. başka bir işi olmak. dili -den hiç ho şlanmamak. kafas ı yerinde olmak. k. dili çaresiz kalmak. (right/the right way) akl ı başında biri olmak. get s. tetikte olmamak. -e izin vermemek. elleri bo ş olmak. Bunun için (birım´ ona borçluyuz. -i kabul etmemek. dili k ırk tarakta bezi olmak. 1. dili -e gücenmi hatırında tutmak.have half a mind to have half a mind to have hard feelings about have in mind have it coming have it in for have it in for have it in one have it made have it out Have it your own way. argo işi iş olmak. (birinin) (biri/bir -den nefret vakti etmek/tiksinmek. k. hiç aklından geçmemek. to thank for have on have one foot in the grave have one´s back to the wall have one´s eyes on have one´s fill of have one´s guard down have one´s guard up have one´s hands free have one´s hands full have one´s hands full have one´s head screwed on have one´s wits about one have one´s wits about one have one´s work cut out for one have other fish to fry have preference have recourse to have resort to have rocks in one´s head have s. Kâz şey için) (birine) olmak: We´ve her to thank for this. ile hiçbir ilişkisi olmamak. Ö ğretmen olmak -i hiç sevmemek. dili. Bunun seninle hiçbir ilgisi yok. 2. bir davayı kavga ederek/tartışarak sonuçlandırmak..o. harcayacak olmamak. have no stomach for have no thought of have no time for have no use for have no use for have none of have nothing to do with have nothing to do with have nothing to show for it have o. Siz bilirsiniz. -i hak etmek. -e göz koymak. tetikte olmak. -i gereksememek. -e başvurmak. k. dili birini parma ğında oynatmak: Sevda has Kâzım on a string. 1. tercih hakk ına sahip olmak. işi başından aşkın olmak.

Son söz hep onun. on the brain have scruples about doing s. have s. k. aklı birine/bir şeye takılmak. İshal olmuş. 1. (about) (daha önce verilen bir karar hakk ında) tereddüt etmeye başlamak. biriyle bir şeyi paylaşmak: I have nothing in common with him. sonunda ba şarmak.o. -de söz sahibi olmak. Gitsem iyi olur. içi gitmek. bir şey yapmaya yüzü olmak/cüret etmek. dili içi sürmek. atın sırtından düşmek. dili ishal olmak. -malı: I have to go. have the floor have the gall to have the inside track have the last laugh have the last word have the makings of have the run of have the runs have the shits have the squirts have the time of one´s life have the time of one´s life have the trots have title to have to have to do with have what it takes have words have/feel qualms about have/hold/keep in reserve have/put s. ortak hiçbir ıcı delil bulunmak. k. 2. tahribat. 1. dili (belirli bir şeyi) yapacak kadar küstah olmak. içi sürmek/gitmek: He´s got the runs. ishal olmak. bir şeyi çok iyi bilmek. yıkanmak. on s. banyo yapmak. have second thoughts have sex have shadows around one´s eyes have some say in have stars in one´s eyes have sympathy for have the best of it have the blues have the courage of one´s convictions have the face to do s. ishal olmak. serbestçe kullanabilmek. have not. yarış alanının en iç kısmına yakın olmak. 1. k. çok sevinçli olmak. k. i. k.o. çoğ. as Plato has it Eflatun´un deyi şiyle. s ığınak. k ıs. üstün olmak. zarar ziyan. .. birine isteri krizi geçirtmek. (bir tartışmanın/ağız kavgasının sonunda) son söz birinin olmak: He always has the last word. dili ishal olmak.t. ihtiyat olarak saklamak. (istem dışı) düşük yapmak. 2. hasar. inandığı şeyi yapma/söyleme cesaretini göstermek.t. k. dili çok e ğlenmek. dili bir şeyi kafasına takmak.t.t. (bir şeyden) dolayı vicdanı rahatsız olmak/sızlamak. 1.o. dili ortalığı toz pembe görmek. çok güzel bir vakit geçirmek. 2. (bir mülkün) tapusunun sahibi olmak.have s.t. Onunla şeyim yok. k. eğlenceli vakit geçirmek. in common with s. dili birini çok güldürmek. biri/bir şey kafasını meşgul etmek. Onda iyi bir avukat olma potansiyeli (bir yeri)var. (birinin) halini anlamak. dibi tutmamak. galip gelmek.t. seks yapmak. kavga etmek. dili gereken niteliklere sahip olmak: She´s got what it takes to be number one in at her class. had better -se iyi olur: I had better go. liman. in (bir şey olma) potansiyeli olmak: He2. 1. has the konuda) makings nihai of a good -de (belirli bir lawyer. i. in mind have s. k ısa bir uyku çekmek. bir şey elinin altında bulunmak. argo s ıçmak. 1. biri/bir şey aklında olmak. 1.t. daha elverişli durumda olmak. kestirmek. hakk -meli. i. on one´s mind have s. 2. dili şekerleme yapmak. Gitmeliyim. gözleri mor halkalarla çevrili olmak. have s. vicdani nedenle bir şeyi yapmaktan çekinmek. k.o. S ınıfının birincisi olmak için gerekli niteliklere ışmak. (bir yerde) (birinin) mülkiyet ı olmak. k. ile ilgisi olmak. 2. mecliste söz söyleme hakk ı olmak.o. at one´s fingertips have s. birini gülmekten öldürmek. (bir yere) rahatça girip ç ıkabilmek.t. elinde suçlay k. sevişmek. dili efkârlı olmak. k./s. (görü şü/fikri) anlayıp paylaşmak/desteklemek. in hysterics have/suffer a miscarriage have/take a bath have/take a crap have/take a spill have/take a zizz haven haven`t haves havoc birini/bir şeyi düşünmek. 2. çocuk düşürmek./s.

Beni iyice inceledi. f. s. atmaca. sisli. eril o. i. otu biçip kurutmak. zam. otluk. Belasını arıyor./Yetmiş yaşına bastı. say. saman. kestane rengi. He no longer comes here. kuru ot. He has a good head on his shoulders. a thousand dollars. He has turned seventy. . anlaşılmaz. tınaz. Onun kafas ı çalışıyor. kuru ot yığını. alıç. otluk. ince duman. dili Viskiyi buzlu içer. 2. Yol paras ından tasarruf etmek için eve yürüyerek gider. alıç. He just missed being run over. fındık. i. Yaşı yetmişi geçti. 2. -e cesaret etmek. Ona vız gelir. 1. tınaz. otluk. f. 1. işportacılık yapmak. s. (kurutmak için) ot biçmek. He doesn´t give a damn. He walks home to save carfare. He should have known better than to do it. doğan. işportacı. Ölümü korkunçtu. i. He suffered a violent death. 2. tehlikeye atmak. şahin. s. puslu. He was the life of the party. Artık buraya gelmiyor.haw hawk hawk hawker hawthorn hay hay fever hay rack hayloft hayrick haystack haywire hazard hazard a guess hazardous haze hazel hazelnut hazy he He can´t see the woods for the trees. şans. He said it in an unguarded moment. kafadan atmak. He gives you good value for your money. saman nezlesi. Ezilmekten zor kurtuldu.. f. kuru ot konulan parmakl ıklı raf/tekne./Umurunda değil. i. belirsiz. 2. He did what little he could.. Toplantıyı canlandıran o idi. Adı kötüye çıkmış. İstediği zaman gelip gidebilir. Kayk ılarak sandalyesini arkaya doğru yatırdı. He is welcome to come and go at his pleasure. Ümitsiz durumda. pus. Hiç vakit kaybetmedi. Ayrıntılara takılıp kaldığı için durumu bir bütün olarak göremiyor. k. He looked me through and through. i. Boş bulunup ağzından kaçırdı. He takes his whisky on the rocks. ela (göz). He little knows . s. tahmin etmek. s. i. otluk. He had. riziko. i. tehlikeli. şansa bırakmak. çaylak. He had better not. 1. He has a bad name.. dumanlı.. 1. fındık ağacı. erkek: he-goat teke. He didn´t let any grass grow under his feet. He is not himself. Diyelim ki bin dolar ı vardı. i. Bana bir bira ısmarladı. He treated me to a beer. rizikolu. tehlike. 3. 2. i. Ödediğin para karşılığında sana iyi mal verir./Kötü şöhreti var. Yapmazsa daha iyi eder. kuru ot yığını./Beni süzdü./Aklı başında biri.. Seksen ya şında. samanlık.. bulanık.. 1. He is past hope. i. i./İplemez. He tilted back in his chair. Elinden geleni yapt ı. hafif sis. Bilmiyor ki . Kendinde de ğil. He is riding for a fall. i. O işi yapmayacak kadar aklı olmalıydı. He numbers eighty years.

inatç ı. 3. özel okul müdürü. Prensip sahibi bir adam. Aklı fikri sekste. i. ön baş: Go şto the matematik bölümü ba olan. 2. baş ağrısı. başta olmak: Who şef. i. dili Ne hali varsa görsün! k ıs.f. bant. bildiğini okuyan. Kibrinden geçilmiyor. 1. şef. bir şeyin ilerlemesini engellemek. saç band ı. bir şeyi engellemek.t. başheads kan. I had him there. head. özel okul müdiresi. 1. 4. 2. i. this outfit? Buran ın başkanı kim? 2. k ıs. far. He will come to no good. he would. ba şş a ait. dili ba şkanlık etmek. i. 2. kelle. pervas ızca. 1. He´s/She´s not the only fish in the sea! head head head honcho head over heels head over heels head over heels in love head s.o. 2. 1. He´s always thinking about sex. başlık. karyolan ın başucundaki tahta. Yazı mı. he is. kafa kafaya. başı önde. şef garson. off head start head up head wind headache headband headboard headdress header headfirst headgear heading headland headlight headline headlong headmaster headmistress head-on headphone headquarters headrest Heads or tails? headstrong headwaiter Başarılı bir adam olacak. 1. 1. bir şeyin yolunu kesmek.He will amount to something. ba ş yer. dik başlı. başlık. i. apar topar. 3. pruva rüzgâr ı. Onun sonu iyi olmaz. Herkes onu hor görüyor. baş. birinin yolunu kesmek. 2. çal i. 1. tura mı? s. baştan (çarpma). (bir şeyin) şkanl ığıtaraf. oto. birinin ilerlemesini engellemek. i. dert.. He´s a man of few words. -in birincisi olmak: argo tepetaklak perende atma. He will not take nay. 2. he had. balıklama. i. kafa. i. He´s a man of principle.. spor avantaj. Gitmeyi tercih ederdim. başba taraf.. merkez büro. i. He/She can stew in his/her own juice! he`d he`ll he`s He´s a good speller. z. coğr. i. -i iddia ediyor. sırılsıklam âşık. bak. s. karargâh.. 2. i. baş. k. z. telefon/radyo kulaklığı. başkan: the head of the math department kan ı. birini kösteklemek. i. off head s. Ondan ba şkası yok mu bu dünyada? i. he has. burun. He´s puffed up with pride. Onun imlas ı iyi. merkezde ışanlar. he will. k. “Yok” sözünden anlamaz. koltuk ba şlığı.. burun buruna (çarpışma). kumanda merkezi. nı yapmak/ba kan ı s. I had rather go. Az konu şan biri o. O noktada onu mat ettim. baş. (yazıda) başlık. 2. baş belası. 1. başlık. balıklama (dalma). i. . sakınmadan.. i. He will have it that . 1. k ıs. i. manşet. He´s an object of scorn. z. sayfa ba şlığı.

f. 1. içten. çok acıklı. işitme. işitim. enginar v. yürek. mide ekşimesinden dolayı yemek borusunda veya midede duyulan yanma hissi. cenaze arabas ı. kızışma. üzüntü. 2. (heard) 1. kalp yetmezliği. s. isilik. aile ocağı. büyük ac ı/keder. i. merkez. ırmağı besleyen kaynaklar. kümelemek. kalp nakli. çarp ıcı (esans/içki). yürek vuruşu. hear. içten. yürek parçalayıcı. s. f. sert.b. işitme cihazı. -den haberi olmak. kulak vermek. s. kalp ağrısı. ışı. 1. candan. ısı. 1. i. i. sorguya çekmek. dili kalabalık. kalpsiz. tıb. sağlıklı. ac ımasız. keder. kalp atışı. orta. celse. sağlam. can. enerji. candan. (hediye/hakaret) ya ğdırmak. silah sesi işitmek. sağlığa yararlı. 2. 4. i. haber almak. sağlık. 3. 2. sağlık sigortası. ifadesini almak. şömine. 2. katkısız. dili çok miktar. hiddet. kuvvet. yürek. 1. öfke. i. kulaklık.. s. ısı iletimi. . ısıtmak... spor eleme. itmek. 1. duruşma. merhametsiz.headwaters headway heady heal healer health health certificate health food health insurance health insurance health officer healthful healthy heap hear hear a shot hear of/about hear out heard hearing hearing aid hearsay hearsay evidence hearse heart heart attack heart disease heart failure heart transplant heartache heartbeat heartbreak heartbreaking heartburn hearten heartfelt hearth heartless heart-rending heartstrings heart-to-heart hearty heat heat heat conduction heat rash heat rash i. f. cesaretlendirmek. s. inatçı. huk. 2. küme. k. 4. i. 1. s. kasap. 4. başkalarından işitilerek öne sürülen delil. acı. huk. yürekten. büyük acı veren kimse/şey. sa ğlam. Hear! Hear! İng. 2. isilik. s. cesaret. s. i. yürekler acısı. oturum. yığın. f. i. 6. dinlemek. 2. i. kalp krizi. sağlık sigortası. 2. kalp hastalığı. (marul. 1. 2. sağlık belgesi. 3. üfürükçü.´nde) göbek. aç ık. ilerleme. gönül. iş mektup almak. yürekten. kuvvetli. dedikodu. i. duymak. eleme koşusu/yar ısınmak. -i duymak. bak. 1. i. i. sağlığa yararlı. samimi. i. sağlıklı. söylenti. 2. k. 1. 5. kalp. insanları iyileştirdiğini öne süren kişi. 2. sonuna kadar dinlemek. çoğ. öz. sağlıklı. 1. i. büyük ac ı veren. yol alma. 2. f.. çoğ. s ıcaklık. 8. yığmak. 1. i. ocak. 3. 3. yüreklendirmek. yurt. f. kuvvetli. doğal besin. 7. sağlığa yararlı. tav. iyileştirmek. sağlık memuru. iyileşmek. can damar ı. s. 5. kösnü. kafa tutan.

şiddetle.. sakar. 1. çoğalmak. ilahi. s. i. artmak. hektar. 2. 2. 4. kim. 1. 1. 1. 1. kuvvetli (yağmur/rüzgâr/fırtına). 2. yukar ırma. dikkat etmek. 2. ağır. 2. eşek anırması. ah çekmek. öfkeli. ısıtıcı. 4. 1. i. ağır metaller. kald içini çekmek. üzgün. yükselti. rezistans. yeğinlik. soba. ökçe. kâfir. dayanıklı. i. fundalık. s. süpürge çalısı. 2. dikkat. kâfirlere özgü. önemsemek.heat stroke heat wave heat wave heated heater heath heathen heather heating heating coil heave heave heave a sigh Heave ho! heave to heaven heavenly heavenly body heavily heaviness heavy heavy guns heavy industry heavy industry heavy metals heavy water heavy-duty heavy-handed heavy-hearted heavyweight Hebrew heck heckle hectare hectic hedge hedgehog hedgerow heed heedless heehaw heel heel hefty heifer height heighten sıcak çarpması. kaldırmak. 1. İbrani. fı4. hea. 3. çok miktarda (oy kullanımı). s. (borsada) çok miktarda (alım tabakas ağır silahlar. ünlem. s. doruk. sarmak. kuşatmak. Yisa!/Vira salpa! 1. rüzgârı başa alıp gemiyi durdurmak. k. 2. z. çok güzel.. 1. 3. küffar. kuvvetli. fırın. i. pervas ız. çoğaltmak. 5. rlatma. dinlemek. kalın (kar ı). sıkıştırmak. gökcismi. düve. ağır su. dili 1. şiddet. f. sıcak dalgası. boy. i. telaşlı. göksel. kaçamak cevap çal i. ısıtıcı. anırma. 4. kirpi. çekmek. ağırsıklet. s. f. argo Kahrolas ı. ağır sanayi. süpürgeotuna benzer bir çal ı. s. ağır sanayi. kâfir. s. çalı çit. 2. beceriksiz. kefere. 2. do ğurmamış genç inek. ocak. 3. yükseltmek. elek. sık ağaçlardan/çalılardan oluşan çit. argo alçak herif. hararetli (tartışma). art ırmak. 3. 3. 3. kabartmak. İbranice. gö ğe ilişkin. kederli. s. . 2. Tanrısal. topuk. i. yükseklik. funda. 1. heyecanlı. 3. (--d/hove) 1. 5. 2. 1. f. ağır bir şekilde. 1. yükseltmek. gökle ilgili. çevirmek. 2. 2. ekilmiş çalılardan/ağaçlardan oluşan çit. i.then/--s) 1. den. faça edip durmak. kâfirler. s. s. i. s. en yüksek nokta. (çoğ. dikkatsiz. bol. büyük bir güçle atmak/f ırlatmak. süpürgeotu. cennet gibi. 6. (deniz) kabarmak. 2. etrafına çalı dikmek. 2. (konuşmacının) sözünü kesmek. s. ağırlık. 2. soru yağmuruna tutmak. ağır iş için elverişli. yükselmek. i. sıcak dalgası. i. i. f. 2. s. i. i. i. iriyarı. i. cennet. k ızışmış. oldukça a ğır. i. i.. şiddetli. 1. ısıtma. önemseme. 1. ı ile çevirmek. f. i. ökçe takmak. kızışık. f. ı kald ırmak. eli ağır.

men (helmz´mîn) i. tavuk. helpful. i. yardımsever. i.. f. çirkin. yardımcı: You´re not being ımcı olmuyorsun. yardımcı.s. 1. savunmas ızlık.. i.. ünlem Kahrolsun! i. i. apar topar. gelişigüzel. dümen. karaciğer iltihabı. 2. s. âcizlik. s ıçandişi. i. iğrenç. s. kötü. (--med. kadın mirasçı. i. 1.. korkunç. alelacele. out Help wanted. 2. bot. Eleman aran ünlem İmdat! i. helikopter. f. 2. i. berbat.o. kenevir. 3. emoroit. başının etini yemek. bu nedenle. Kekten bir dilim ald ı. dolayısıyla. muavin. z. elbise kenar ı. faydalı. i. ıl yardıservis m edeyim bilemiyorum. to help out help s. tıb. s. dümenci. faydas ı olmak. dümen yekesi. 1. hemofil. i. bundan böyle. bak. hemofili. buradan. âciz. baldıran. 2. içine almak. helms. antika. helyum. basur. z. kuşatmak.. çırak. bundan dolayı. i. baskı. kümes. kalıtçı. kask. i. f. 1.. 2. tıb. kuşaktan kuşağa geçen değerli şey. miğfer. s. i. den. 2. kullanışlı. bak. 2. bot. ahçı. katkıda bulunmak: I don´t see how I can help you. çevirmek. i. etmek. k ılıbık.. aciz. 1. etek boyu. Help! helper helpful helping helpless helplessness helter-skelter hem hem in/about hemisphere hemline hemlock hemoglobin hemophilia hemophiliac hemorrhage hemorrhoid hemp hemstitch hen hence henceforth henceforward hencoop henpeck henpecked hepatitis s.. tiksindirici. 1. s. Merhaba. çöpleme. i. tela şla. kendir. bundan sonra. yard birine yard ım etmek: Can you help her out with her French? ızcas ına yardım edebilir misin? Frans ıyor. mirasç ı. porsiyon. i. bambulotu. z. tıb.. i. etek. . i. hold. i. ağıotu.. i. kanama. i. 2. dişi kuş. hepatit. yard ım etmek. z. terz. yarıküre. i.. çoğ. dır dır etmek. Yard ım etme. vâris. Alo. i. yard s. vır vır etmek. 1. f. --ming) kıvırıp kenarını bastırmak. cehennem. tıb. savunmas ız. i. katkıda bulunma. i. henceforth. tolga. karmakarışık. elbise veya paltonun etek kenar ı. (belirli bir zaman) sonra. yararlı. Sana nas (kendi kendine yaparak) (yiyeceklerden) almak: Hefayda helped himself to a piece the cake. ımda of bulunmak. i. hemoglobin.heinous heir heiress heirloom held helicopter heliotrope helium hell hellebore hellish hello helm helmet helmsman help help o. kötü. ünlem 1. ajur.

tereddüt etmek. İşte! z. i. 2. hertz. cesur. i. müjdeci. şimdiye kadar. f. yabanc ı ot öldürücü. 1. dince kabul olunmu ş inançlara aykırı düşünce. dişil onunki. Vicdan i. eroin. 1. yiğit. bunun üzerine. f. bitkisel. burada. soyaçekim. şurada burada. kahramanca. 2. hereabouts hereafter hereby hereditary heredity herein heresy heretic heretical heretofore hereupon herewith heritage hermit hernia hero heroic heroical heroin heroine heroism heron herring hers herself hertz hesitant hesitantly hesitate zam. buralarda. Ona bakt ı. ikircikli. münzevi. kahramanlarla ilgili. bundan önce. Başlıyoruz!/Haydi bakalım! 1.. z. Herkül. i. san. haber vermek. z. f. miras yoluyla geçen. s. edeb. i. balıkçıl. i. 2. al. avam. felsefi/siyasi doktrinlere kar şı ş doktrinlere kar şı olan kimse. Onu seviyor. duraksamak. ileride. dalalet. yaln ız başına yaşayan kimse. karars ız. kahramanlık. 2. muazzam. (çoğ. That damn goat of kendi. i. 1. i. gerçek ından çok büyük (heykel/resim). z. topluluktan kaçan. z. bu vesile ile. 1. i. hâkim olan gelen düş ünce. kabul olunmu s. herds. z. çoban. kalıtım. ringa. kahraman. onun: He loves her. s. i. 3. protokol görevlisi. güz. 2. çekinmek. kalıt. irsiyet. buraya. z. s. . z. kal ıtsal. eating my roses. ona. i. herbisit. s. boyutlar s. i. It pleased her. bununla. edeb.. i. sürü içgüdüsü. zam. duraksayarak. hers isbizzat. 2. şifalı bitki. kadın kahraman.. O onun. zool. gütmek. haberci. 2. yemeklere tat vermek için kullan ılan bitki. Ha. kabul olunmu ş doktrinlere karşı olan. hayvan sürüsü. otçul hayvan.. te şrifatçı. sürü halinde gitmek. Buyur. otlara ait. çavşır. 2. ondan. 1. çavşırotu. kahraman. sürü. ilişikte. Ondan nefret ettiler. İşte başlıyorum. baş karakter. çoğ. bundan sonra. i. (çoğ. z. duruksun. 1. 1. geldin mi? 3. tereddütle. kalıtımsal. i. kahraman. otçul. He looked hated her.. i. dişil onu. 2. s. 2. i.men (hırdz´mîn) i. heroic. herald herb herbal herbicide herbivore herbivorous Hercules Hercules´ allheal herd herd instinct herdsman here here and there Here goes! Here goes! Here you are. ayaktak ımı. orada burada. i. ikircimli. at her. 1. irsi. fıtık. That´s hers. bak.her Her conscience pricked her. bunda. --es) 1. Onun o kör olas ı keçisi zam. bunun içinde. onun: Take hers. Onunkini al. ot. miras. ilan etmek. hertz/--es) fiz. kavlıç. 3. dişil kendisi. i. otlardan yap ılan. tereddütlü. They ı kendisini rahats ız etti. buras ı.

2.. (polisten) saklanmak. (çoğ. i. k ış uykusu. altıgen. iğrenç. hewn) 1. s. bak. tiz. hödük. 3. yarmak. karşı cinse ilgi duyan. kesmek.. 2. karya. f. s.. hiccup. altın çağ. f. 2. k ış uykusuna yatmak. high fidelity. 2. dili ta şralı. 6. i. 1. f. s. en h ızlı vites.. saklamak. hide 2. hide 2. sesi çok doğal bir şekilde veren (radyo/pikap/hoparlör). kibirli. s. i. A! i. i. lüks (ya şant 1. İng.. 2. i. yontmak. i. geom. ikircim. gizli. s. bak. i. hiyerarşi. bilg. tamasalak. tereddüt. Hey! i. zula. post. kapal ı. f. dar görü şlü. hıçkırık..a. i.hesitation heterogeneous heterophyte heterosexual hew hew down hew out hewn hexagon hey heyday HH hi hiatus hibernate hibernation hibiscus hiccough hiccup hick hickory hid hidden hide hide hide away hide out hide-and-seek hideaway hidebound hideous hide-out hiding-place hierarchical hierarchy hieroglyph hi-fi high high and low high density high fidelity high frequency high gear high jinks high jump high jump high latitudes i. His/Her Highness. yüksek yo ğunluk. --es/hi. şamata. yüksek frekans. perdeden. f. kutuplara yakın. gizlenmek. kokmuş (et). saklambaç. ünlem 1. hiyerarşik. herkes. ikircik. deri. 8. açıklık. hew. k ıs. (polisten) saklanacak yer.den) saklamak. fasıla. 1. saklanmak. s. müz. cümbüş. 3. i. boş yer. heteroseksüel. f. hid. f. i. coğr. Merhaba! 2. saklanacak yer. bot. 1. korkunç. her yerde. ara. (hid. . heterojen. i. yüksek atlama. k. Hey!/Baksana! 2.. 5.. His Holiness. 2. 4.. (--ed. i. kıro. (ağacı) kesip devirmek. balta ile kesmek. bak. i. oto. yüksek atlama. yüksek. en parlak dönem. hiyeroglif. Haydi! 3. gizlemek. s. hıçkırmak. çok çirkin. s. zahmetle meydana getirmek. ünlem 1. kendini be ğenmiş. yüksek ı). i. bak. yatak. 1.tus) aralık. yontarak şekil vermek. gizlenecek yer. 1. i. yüce.. 7. eski kafalı. bak. çingülü. kutuplara yak ın yerler.. zengin fakir. sesi çok do ğal bir şekilde verme. i. duraksama. in hiding sakl ı. f. 2. saklanmak. hanzo. hideaway. bak. hayvan derisi.

s. 2. (fiyatı) yükseltmek. dili ileri teknolojinin ürünleriyle donat ılmış/yapılmış. 3. yüksek yo ğunluklu. bilg. eşkıya. met hali. i. z. uçak korsan ı. zorla yapılan (satış). 1. 1. en önemli/heyecanlı nokta. i. sinirleri gergin. f. bayır.b. i. en üstün başarı düzeyi. kabza. i. s. 2. s. tepe. yüksek mertebeler. çok. yüksek oktanlı benzin. kaliteli. kabarma. i. ırmak. güz. yükselme. doruk. 2. f. 1. üstün nitelikli. zorlayıcı. dili ileri teknoloji. çetin yürüyüş. met hareketi.way. denizin kabarması. büyük h ızla giden. i. 2. derece. önemli bölüm. i. s. 1. 1. 1. sinirli. olumlu s.. 1. çoğ.´ni) soymak. anayol. s. en ınçok ı çizmek. enginler. k.men (hay´weymîn) i. 1. dili kaliteli. 2. 1. -in alt şekilde. aç ık deniz. çoğ. 2. i. çok iyi. 1. 3. yüksek (bina/apartman). gürültülü ve ne şeli. s. 2. i. anayol. i. k. yüksek fiyat. s. i.. art yapan i. yamaç. tren v. yüce gönüllü. k. s. i. 2. f. (yüksek) mama iskemlesi. tepelik. san. azami kabarma. 1. i. tren v. met. artış. 2. ta şkın. hızlı tren. s. parlak nokta. s. kahkaha. uzun yürüyü s. foto. high.. doruk. birinci s ınıf. met zaman ı.b. s. yüksekö ğrenim. (resimde) ışıklı bölüm. yüksek kabartma. 2. ekstra. i.. lise. (kamyon. s. haydut. yücelik. 2. son -i vurgulamak.. yüksek bas ınç. (kamyon. neşe. i. k ılıç kabzası. pek çok.high living high octane gasoline high places high point high price high relief high school high school high seas high tech high tide high tide highbrow highchair high-class high-density higher higher education high-grade highlands highlight highly high-minded highness high-pitched high-pressure high-rise highroad high-speed high-speed train high-strung high-tech high-water high-water mark highway highwayman hijack hijacker hike hiker hilarious hilarity hill hillside hilltop hilly hilt lüks hayat. yokuş. ş uzun ve kimse. suyun azami kabarma noktas ı. -ebir dikkati çekmek. . i. (eteğini) toplamak. lise. ilgi çekici olay. 1. çok tiz. 2. uzun yürüyü ş yapmak.. (uçak/gemi) kaç ırmak. i. entelektüel. daha yüksek.´ni durdurarak soyan) soyguncu. dağlık yer.

historian. zam.. Onunkini d ışarıya çıkar. s. saçlı sakallı. That dog´s his. dili Baya ğı kızdı. --most/--er. s.o.. ıslık. arka ayaklar.. i. i. f. k. Öfkeden mosmor kesildi. eril onunki. mente ğ l ı olmak. His blood is up. bak. menteşe takmak. O köpek onun. çıtlatmak. ona. anat. Hintçe. ıslık çalarak yuhalamak. s. dili Ne varsa dilindedir. His hair stood on end. ücret. onun kuvvetli taraf ı. Yüzünde büyük bir tebessüm vard ı. en sondaki. engel. i. Take his için outside. e ba söz. historical. zam. kalça kemiği.pot. His head is spinning. 1. hippi. -i ima etmek. kira ile tutmak. i. i.. dili suayg ırı. k ıllı. His heart is in the right place. s. tüylü.him himself hind hind hind legs hind quarter hinder hindermost Hindi hindmost hindrance Hindu hinge hint hint at hinterland hip hipbone hippie hippo hippopotamus hire hire o. 2. f. s. ima. en gerideki. k ıs. i. --es (hîpıpat´ımısız)/hip. s. dayanak noktası. 1. i. Başı dönüyor. eril kendisi. dini Hinduizm olan. -i kiraya vermek. art. çoğ. -i dokundurmak. geride olan. zam. f. dini Hinduizm olan kimse. üstü kapal -i hissettirmek. kendi. f. şe. hindmost. ima etmek. en arkadaki. 1. kiralamak. . karşı tarafta aynı yeri işgal eden kimse. ıslıklamak.s. Ekselanslar ı. history..most) arkadaki. tıslama. but (et). dokusal. Hinduizme özgü. 2. dişi geyik.po. His face became purple. ücretle tutmak. ücretle çalışmak. tıslamak. dokubilim. k. on/upon i. i.mi (hîpıpat´ımay) i. 1.. dönüm noktas ı. hinterlant. f.).. histoloji. 2. onun: I don´t want his. out hire out hirsute his His All Holiness His bark is worse than his bite. 1. 2. suaygırı. i. Hindu. Patrik Cenaplar k. off the stage hist histoid histology historian historic historic moment İyi niyetlidir. 1. Gözleri ona dikildi. (--er. tarihi. Hindu. s. Tüyleri ürperdi. tarihçi. 2. 2. Onunkini istemiyorum. engellemek. ı (Ekümenik Patrik kullan ılır. i. birini ıslıklayarak sahneden kovmak. His Holiness his opposite number his strong point His/Your Highness hiss hiss s. -i üstü kapal ı söylemek. iç bölge. His eyes rested on it. eril onu. önemli. Papa Cenaplar ı. 2. i. s. 1. engelleme. kalça. bizzat. His face was wreathed in smiles. 2. i. tarihi an. -e ıdayanmak. reze. 1. s. tarihsel. i. kira. i.a.

k. bak. i. ancak en önemli noktalara de ğinmek. boğuk sesle. istif. ak. biriktirilmiş şey. 4. i. i. kalleşlik etmek. iliştirmek. k. tarih. vurmak. k. k ır. 2. 2. 3. ağarmış. . k. 1. tarihe göre. f. boks kemerden a ş2. engel. s. anlaşmak. to (atı) -e koşmak. 1. f. uyuşmak. isabet etmek. ba ğlantı parçası. dili kiralık katil. 3. ip ile ba ğlamak.. k. beriki. tarihle ilgili. tıb. k ıs. hedefi vurmak. yataktan kalkmak. aksama. 4. 3. söz. k. 1. tam isabet kaydetmek. (birine) kahpelik 1. dili en yüksek h ıza/dereceye ulaşmak. otostopçu. i. etmek. ürtiker. oraya buraya. 2. yerinde vuru ağı usulsüz 2. ş. z. bir ileri bir geri. volta. argo yatmak. tam bilmek. argo tepesi atmak. s. 2. bağ. biriktirmek. i. i. His/Her Majesty´s Ship. z. 2. dili yatmak. biriktirip saklayan kimse. f. --ting) 1. tarihsel. istifçilik. kovan. istifçi. horehound. buraya. 2. dili 1. dili (yiyecek/içecek) çok makbule geçmek. boğuk sesli. 2. mec. (hit. boğuk. haksızlık etmek. 2. 2. His/Her Majesty´s Service.vurmak. eydili bulmak. iki/bir seksen uzanmak. tahmini do ğru olmak. f. k ırağı. şimdiye dek. i. 2. takmak. 1. s. tarihi. i. ancak en önemli şeyleri görmek. 1. ar ı kovanı. 1. rasgele bulmak. büyük bir başarı kazanmak. stok etmek. vurma. dili yola koyulmak. i. taşı gediğine koymak. turnayı gözünden vurmak. boğuk seslilik. 2. kurdeşen. dili küplere binmek. otostop yapmak. k. çarpıp kaçan (şoför). tepesi atmak. i. z. ineklemek. isabet ettirmek. i. olarak başarı. topallamak. boğukluk. 3. tarihi roman. argo şişeyi devirmek.. istiflemek. i. dili turnayı gözünden vurmak. isabet. z. 1. 1. yukarı çekmek. dili (bir şeyi arayan biri) aradığını bulmak/kendisini çok umutlandıran bir şk. çekelemek. adi -e bağlamak. s. şimdiye kadar. darbe. argo 1. bağlamak.historical historical novel historically history hit hit below the belt hit below the belt hit it off hit man hit one´s stride hit pay dirt hit the books hit the bottle hit the ceiling hit the deck hit the high spots hit the jackpot hit the jackpot hit the mark hit the nail on the head hit the roof hit the sack hit the sack/sack out hit the spot hit the trail hit upon hit-and-run hitch hitch on to hitch up hitchhike hitchhiker hither hither and thither/yon hitherto hive hives HMS hoard hoarder hoarding hoarfrost hoarhound hoarse hoarsely hoarseness hoary s. 1. beri yandaki. k. çarpmak. k. şuraya buraya. umulmadık bir anda başarı kazanmak.

ertelemek. 2. birinden gizlemek. yakla şmamak. süregelmek. gulyabani. yukarı çekmek. inanmak. 2. 1. susmak. glass hold? Bu bardak ne kadar su i. nutuk söylemek. k. gemi ambar çocuğa (okulda) aynı sınıfı tekrarlatmak. (çoğ. i. 2. 3. konu şmamak. devam etmek. topal etmek. latife. rehin olarak tutmak. 2. sayg ı göstermek. 1. i. zaptetmek. türlü yemeği. i. öne sürmek. dili (bir işi) yürütmek. uzak durmak. -in savunucusu olmamak. tutmak. i. kösteklemek. yularını elden bırakmamak. boş gezenin boş ı. 2. dü şkü. argo ç ılgın. 1. yersiz korku. 1. rehin. (held) 1. yetmek. gezici rençper. karmakar ışık şey. yerini korumak. i. f.o. hor görmek. 4. köstek. şaka. aksama. başkalarıyla görüşmesine izin vermemek. 1. -e tutunmak. buka ğı. aylak. f. k. aksayarak yürümek.. i. hakir görmek. baskı altında tutmak. işletmek. 1. 2. buka ğı vurmak. yük asansörü. dili dilini tutmak. ifrit. konu şmamak. -i tutmak. geçerli olmak. 4. (bayrak) çekmek. f. dayanmak. dili i. dilini tutmak. hobi. arada mesafe b ırakmak. saplant ı. 3. uzakta tutmak. direnmek. birini bir şey ile durmadan tehdit etmek. 2. tutmak. geçerli olmak. ileri sürmek. f. i. ayak diremek. 2. oyun. 2. b ırakmamak. aldatmak. k. f. oyun etmek. (telefonda) beklemek. yakla ştırmamak. 2. hold against hold aloof hold at bay hold by hold down hold forth hold good hold good hold in hold in contempt hold in esteem hold in leash hold in pledge hold incommunicado hold no brief for hold off hold on hold on to Hold on! hold one´s ground hold one´s own hold one´s own hold one´s peace hold one´s peace/tongue hold one´s tongue hold out hold out on one hold over hold s. hokey. 3. (suçu) -e yüklemek. 2. kimseyle görü ştürmemek. ayak zevk. yüzüne vurmak.hoax hobble hobby hobgoblin hobo hock hockey hodgepodge hoe hog hog wild hoist hold hold hold a child back a year hold a crowd back hold a postmortem hold a thing over s. çapa. -in taraftar ı olmamak. k. serseri. çapalamak. topallamak. yaklaştırmamak. 3. topallama. saymak.o. (başarısız bir durumu) ameliyat masasına yatırmak. zaptetmek. Elimi tut. 4. tutmak: Hold my hand. uzun uzad ıya konuşmak. much 2. 2. --es/--s) 1. dert. 1. i. dayanmak. 3. 1. 1. 1. önermek. 1. ertelemek. 1. eski durumunu korumak. büyük domuz. kalabalığı zaptetmek. birinin ilerlemesini durdurmak/engellemek. k. dili Dur!/Bekle! durumunu korumak. rehine koymak. kalfas i. f. geminin taraf ı. back i. yukar ı kaldırmak. bir şey söylememek. 2. hile. 2. . özel 1. dili tutmak. ilişki kurmamak. içine almak: How wateriç will this ı.

f. 1. Kitabı Mukaddes. 2. 2. egemen olmak. cigarette nesne/kap: candle holder şun sahip olduholder ğu) sigara ağızlığı. 1. 3. anavatan. evsiz barks ız. k. bir şeye i. soygun. birine/bir şeye saygı duymak.´ne gösterilen) sayg ı. (ifade) tutarlı olmak.. haykırış. 5. yortu günü. 3. bo şluk. .. oyuk. vatan. s. 1. gösterişsiz. evsiz. i. aile oca ğı. kulp. k. 2. yardımda bulunmak. para (birinin) elinde olmak. i. in high regard hold still hold sway hold the field hold the line hold the pass hold the purse strings of hold together hold up hold water hold with Hold your horses! holder holding holding company holdover holdup hole hole up holiday holidaymaker holiness Holland holler hollow hollow victory holly hollyhock holocaust holster holy Holy Scripture Holy Week homage home home base home economics Home Office home office home port Home Secretary homebody homeland homeless homelike homely birini kuca ğında tutmak.hold s. 1. geçidi tutmak. 1. içi bo ş. kasanın anahtarı (birinde) olmak. Paskalyadan önceki hafta. dili -den kalma bir şey/kimse. f. yalan. delik. içinde bir şey saklanabilen şamdan. telefonu kapatmamak. 1. (şirketin) idare merkezi. 2. ev gibi. 1. tabanca k ılıfı. f. basit. göstermek. çökük. bir arada tutmak. yaramayan zafer. 1. 3. çukur. sade. k. İçişleri Bakanlığı.o. dili Dur!/Bekle! i. için çaltatile çıkm ış kimse.. bot. kutsiyet. cana yakın. in one´s arms hold s. bağırış. İçişleri Bakanı. s. 2. çukur. bayram günü. 2. İng. çukur. geciktirmek. i.. kutsallık. ile aynı fikirde olmak. 2. tatil. kutsal. yank ı yapan. kaldırmak. i. k. i. 3. sahte. 3. eve ng. 2. büyük yang ın. anayurt. rahat. 1. i. korumak. k ıpırdamamak. from k./s. boşluktan gelen (ses). İng.t. s. gecikme. dili berbat yer. özgü. 4. 2. ev ekonomisi. İng. holding. 2. tutma. i. ayr ılmamak. tatil. dinlenmek ışmadan geçirilen süre. i. tatil günü. 1. çobanpüskülü. i. olmak. i. ev ile ilgili. içişlerine ait. İüs. yolunu kesip soymak. delmek. i. i. merkez. boş başarı . Hollanda. i. yuva. hürmet. delik açmak. dili geçerli4. evde oturmayı tercih eden kimse. out oymak. gülhatmi. 2. imha. i. bot. çirkin.o. 3. s. rahat. s. 4. (birinin/bir kurulu hisseler/emlak/mülk/mallar. 2. 2. engellemek. değişikliğe karşı olmak. mukaddes. haykırmak. i. İng. (hükümdara v. demirleme liman ı. arzetmek. tutmak. makul olmak. dili ba ğırmak. s. yurt. üstünlüğünü korumak. i. içine bir şey konulan nesne/kap.b. oyuk. 1. İng. 1. i. memleket. kira ile tutulmu ş arazi. 3. 1. ev. derin. saklanmak.

onda dürüstlük nam ına bir şey yoktu. f. s. k ıs. k. türdeşlik. 2. 2. 2. i. f. dilb. adi bar.i. Honesty is the best policy. Dürüstlük en iyi yoldur. ba ğdaşıklık. 1. sahibine hizmet kar2. bal. 1. han ımeli. ödev. 2. ücret. onursal. i. s ıla hasreti. sade. ücretsiz yap ılan. şerefli.. kaz sesi çıkarmak.. ev ve eklentileri. klakson sesi. let alone honor. 1. f.. çiftlik ve eklentileri. ba ğdaşık. 2. e borcunu ödemek. . gurbet çeken. s. şeref vermek. honey in the comb honeybee honeycomb honeymoon honeysuckle honk honky-tonk honor honor a debt honor roll honorable honorable mention honorable mention honorarium honorary i. (ballı/balsız) petek. i. i. -i şereflendirmek.homemade homemaker homeroom homesick homesickness homespun homestead homeward homeward bound homeward bound homework homicide homogeneity homogeneous homogenise homogenize homogenized homogenizer homologous homonym homosexual Hon hon Honduran Honduras hone honest honestly honesty s. şeref. e şcinsel. evde yap ılmış. ev kad ını. s. iftihar listesi. Honduraslı. 2. 1. cinayet. gerçekten.o. balayı. Honduras´a özgü. balayına çıkmak. bot. basit.. i. mansiyon. dürüst. i. f. Honduras. türdeş.. k. 1.rar. s. namuslu. iffet. 2. klakson çalmak. (okulda) esas dershane. can ım.a (anırer´iyı)/--s (anırer´iyımz) i. (bono/çek) kabul edip karşılığını ödemek. i. bak. 1. hilesiz. i. serbest meslek şılığı nda verilen para. i. 1. dürüstlük. çoğ. honey petek balı. onur. 2. Honesty. nam. 2. vatan/ev hasreti çeken. i. s. homoseksüel. balarısı. s. hilesizce. homogenize. şöhret. eve do ğru. i. i. i. 1. 1. i. evde dokunmu ş. z. i. bağdaşık hale getirmek. 1. mansiyon. namus. namus. katil.. homojenle ştirmek. f. was not Şeref şöyle dursun. 1. Honduraslı. s. evine/vatan ına dönmekte olan. i. homojenize: homogenized milk homojenize süt. İng. k ıs. s. f. hon. z. Honorable. honorary. gurbet çekme. ev ödevi. i. e şadlı. yabankazı sesi. homojenlik. i. dili pavyon. ün. dili sevgilim. fahri. 2. homojen. 2. honorably. dürüstçe. memleket yolunda. i. homolog. 3. f. adam öldürme. s. s. sahiden. bilemek. Honduras. i. 1. dövüp kıvamına getirmek. in him. homojenle ştirici.

vapur/tren/sis düdüğü) ötmek. kabadayı. ummak. İng. i. köpürmüş. 1. 3. şerbetçiotu. motor kapağı. i. s. elektrikli süpürge. müz. çengel. köpekayası. line and sinker hooka hookah hooked hooked nose hooker hooky hooligan hoop hoopoe hoopoo hooray hoot hoot of laughter hoot s.. çalmak. sekme. --ping) sekmek. boru. s. kanca. hüthüt. i. 2. çavu şkuşu. 1. f. 2.. ünlem. 3. 2. bak. k. ümitle. İng. hookah. oto. boynuz. yeraltı ından biri. aldatmak. 1. i.. dili serseri. zool. s. k. sıçrama. birleştirmek. k. i. kukuleta. horda. 2.. 2. olta ile (balık) tutmak. hoof. kasnak. bak. --s (hûfs)/hooves (huvz) i. (korna. dans etmek. çoğ. i. 1. 4. i. her şeye rağmen ümitli olmak. 2. i. down hoover hooves hop hop hope hope against hope hope for the best hopeful hopefully hopeless hopper hopping mad hopping mad hopscotch horde horehound horizon horizontal hormone horn i. i. kara ısırgan.honour honourable hood hoodlum hoodwink hoof hoof it hoo-ha hook hook and eye hook up hook up with hook. kabadayı. ümit. 1. (--ped. kah kah gülmek.. dili şamata. çemberlemek. 2. toynak. çengel şekline sokmak. İng. birini yuhalayarak susturmak. line and sinker. ümitsiz. çengelli. argo 1. i. kabaday f. ufuk. 1. 1. İng. dünyas ı. 2. bot. 3. İng. i. 1... 1. 2. ı dünyasından biri. 2. gaga burun. i. i. bak. ümitli. 1. zool.. s. ile ilişki kurmak. f. f. elektrikli süpürge ile temizlemek. dili çok öfkeli. s ıçramak. kancayla ba ğlamak.. 2. 2. bak. 1. göz boyamak. seksek oyunu. f. i. umutsuz. i. umut. yatay düzlem/çizgi. f. f. i. hurrah. kopça.. 2. k. ile evlenmek. silo.. s. vapur/tren/sis düdüğü için) ötüş. i.. hormon.. köpekotu. . çengelsi. Upupa epops. ümit verici. kahkaha. dili tamamen. honorable. tutmak.. nargile. Masalımı olduğu gibi yuttu. bak. i. ibibik. bak. f. k. sarp ın. ümit vermeyen. i. i. orak.. f. k.o. hayırlısı demek. 3. oldu ğu gibi: He swallowed my story hook. kalabal ık. korna. honor.. k. dili in şallah. klakson. çevren. çekmek. hoopoe. (bayku ş. çengel şeklindeki. yaya gitmek. ümit etmek. kaput. k. i. i. yeralt i. i. kopça.. dili uçuş. k. f. 1.. patırtı. z. çember. dili çok k ızmış. i. çengel ile yakalamak. (bayku ş) ötmek. dili orospu. erkek veba diş 1. ğilamak. çoğ.. dili 1. fahi şe.2. i. 2. taban tepmek. ba şlık. yatay. korna. uçak seferi.

k. hortative. i. çok kötü. boynuzlu. nas ld i. çokve kaba ve z. beygir. 1. dili çok kötü. s. i. hospitalize. Hrist. korku. y s. ğrenç. (çoğ. 2.horn of plenty hornbeam hornet horns of a dilemma horny horoscope horrendous horrible horribly horrid horridly horrific horrify horror hors d'oeuvre horse horse chestnut horse mackerel horseback horsebean horsehair horseman horsemanship horseplay horsepower horseradish horseshoe horsewhip hort hortative hortatory horticulture hose hose hosier hosiery hospice hospitable hospital hospitalise hospitality hospitalize Host host host hostage hostel bereket boynuzu. misafirperver.kötü. Fr. i. eşek şakası. çokçok fena. dili berbat. (--ped. i. konuksever.. kötü. k. dehşete düşüren. horse. s. 2. i. 3. nasihat dolu.. binicilik. 1. ev sahipli ği yapmak. tutak. kalabal i. birinin seçilmesi gereken iki güç seçenek. i. çok fena. ev sahibi. misafirperverlik. i. sunuculuk yapmak. spor atlama beygiri. i. teşvik edici. beygir. süvari. dili çok korkunç. 1. f. korkunç. i. davet vermek. i.. abazan. 1. 4. i. bakla. 2. . f. --s) hortum. f. dehşetli. fena. 2. fena ihalde.. çiçekçilik. i. ordövr.. bahçecilik. 2. atkestanesi.. 1. çok fena. İng. i. iğrenç. çorap fabrikas ı. f. ıı rl ı. yılgı. horticulture. i. rehine. s. dehşet. s. at s ırtı. 1. k. korkunç/deh şetli bir şçok ekilde. mensucat fabrikası. mensucat. dili korkunç. i. çok kaba ve k ırıcı bir şekilde. at k ılı. 2. bak.. i. 1. 2. davet veren kimse. sunucu. ağı ık. s. (ekmek ve şarap ayinindeki) ekmek. öğrenci yurdu.ız falı. çorapçı. gürgen. i. çok şır ı bir ekilde. i. ın ölene kadar bakıld ölümcül hastalar ı. bak. 2. kamç ı. i. 1. 1. at. a 3. abaza. bot. 1.. hastane. büyük e şekarısı. 1. mak. istavrit. i. z. bahç ıvanlık. zayiçe. 3. (çoğ. hose) çorap. k ıs. at nalı. 3. bayırturpu. 3. s. --ping) kamçılamak.. hoyratlık. ikramc i. çoğ. berbat. çoraplar. 1. 1. korkunç. argo seks yapma arzusuyla yan ıp tutuşan. 2. gayret verici. i. ikramc ılık. 2. 2. i. kırbaç. genç turistler için ucuz otel. cı dili bir ş ekilde. etmek. konukseverlik. meze. deh şet verici. korkutmak. 2. beygirgücü. at kılından dokunmuş kumaş. öğüt veren. çerez.. f. 2. rlamak. i. hastaneye yatırmak. İng. nal şeklinde şey. nal ile oynanılan oyun. s. korkunç. çok k. i. dilişçok kötü. binici. k ırık. kaba k ırıc ı.ığı bakımevi. özellikle rahipler/rahibeler taraf ından idare edilen misafirhane/yurt. çok kötü.konuk çokluk. yüreklendirici. çoğ. 2.men (hôrs´mîn) i. 1. k. İng. kaba ve k ırıcı.

2. çoğ. yerleştirmek: The government housed the refugees in f. vakit.h. yeni bir eve ta şınmanın kutlanışı. dili it. sera. düşmanlık. ev işi. sabahlık (giysi). 2. i. 3. (h^z´îf). ev halk ı. (hastalık v. stajyer doktor. kâhya kad ın. . düşman. ırmak. Hükümet s ığınmacıları çadırlara yerleştirdi. kayna s. bir çe şit sosis. sosyal konutlar. i. mak. ev sahibi. 1. camekânda bulunan gübreli toprak. 2. s.b.hostess hostile hostility hot hot air hot chocolate hot dog hot line hot pepper hot plate hot spring hotbed hot-blooded hotchpot hotchpotch hotel hothead hothouse hound hour hour hand hourglass hourly house house house dog house martin house of cards housebound housebreaker housecoat housedress houseguest household household word householder housekeeper housekeeping houseman housetop housewarming housewife housework housing housing estate housing project hove i. i. dikiş kutusu. 2. 4. i. 6. house. ev k ıyafeti.men (haus´mîn) i.wives (haus´wayvz) ev hanımı. heave. i. ev idaresi. çoğ. kutu.wives (h^z´îfs) İng. elektrik oca ğı. nedeniyle) evde hapis olan. ser. bak. saat. s. i. av köpeği. i. elektrikli ocak. -de bulunmak: That ği. hostes. ev sahibesi. 1. dayanıksız iş. acı biber. sert. ev halk ı. 2.. aile. 1. 1. hot-water bottle sıcak su torbası. i. i. tazı. aile. barınacak yer. acı (biber v.). aile reisi. bu sosisle yapılan sandviç. i. hanedan.b. 4. 2. çoğ. (saatte) akrep. her gün kullan ılan kelime. kum saati. direkt telefon hatt ı (özellikle devlet başkanları arasında). 1. 6. k. zaman. 2. saatte bir. s ıcak. i. (evde temizlik v. atmasyon. iskân. 1. 2. 5. 1. konut sitesi. f. 1. silahlı çatışmalar. otel. --test) 1. 1. yeni. ev köpe evk ırlangıcı. barınd tents. s. her zaman cevap veren imdat telefonu.. İng. gece yatısına gelen misafir. i. ev. i. i. garson kad ın. i. 3. çatı2. 1. 4. i. tazı ile ava gitmek. saat ba şı. işleri yapan erkek) hizmetkâr. 1. saldırgan. 5. çoğ. alçak herif. pencerekırlangıcı. i. 2. 1. . taze (haber v. limonluk. 1. şiddetli.. i. s. z. 4. tiyatro.b. pe i. toplu konutlar. martaval. dam. hodgepodge. 2. i. bak. house. karter: clutch housing debriyaj karteri. i. gen. ev. k. 2. konsomatris. yan (tel). dili şini bırakmamak. buyot. hükümet meclisi.). ticarethane. hodgepodge. 3. kaplıca. izlemek. argo bo sütlü kakao. İ ng. b. radyoaktif. konutlar. house. çabuk parlayan (kimse). öfkeli kimse.b. eve ait. düşmanca. f. barındırma. ev hırsızı. i. (cinsel aç ıdan) ateşli. kızgın. i. (--ter. 1. sosisli sandviç. çabuk k ızan kimse. 3. 2. bak. 2. derme çatma şey. yüksek gerilimli ak ım taşı ş laf. i. 2. (fesat/kötülük/huzursuzluk) ğı/yuvas ı.

k ıs. i. 1. tür. jant kapa ğı. 3. k ıs. heat.b. f. inleme. muazzam. i. s. bağrışma. fazla hareket etmeden üzerinde ve etraf ında uçmak. 1. hour. bağrına basmak. up1. i. curcuna. bezelye v.. k ıs.. hurda gemi. uluma. ne kadar. hantal bir veşhantal. Çok şaşırtıcı. gibi. 2. How much money do you u lğ olabilir? Niçin?/Nas k. 1. nas ıl: How did it happen? Nasıl oldu? How will he do this? Bunu nasıl yapacak? How does it work? Nas ıl çalışıyor? 2. Ne olacak. araya s3. bezelye v. 1. nasıl. k ızgınlık. budalaca yanl ışlık.). inlemek..´nin) kabuğunu . birbirine sokulup sarılmak. i... bir tüccar. i. i. How about .?: How ever did it come about? Nasıl oldu? Ne var ne yok?/Ne âlemdesiniz?/ İşler nasıl? Çok naziksiniz. i. ulumak. f.. oto. bununla birlikte. dev gibi. 2. e ş. 2. k. hours. (--ged. i. kucaklama. i.. f. ne kadar: No matter how much I try. 3. high school. 2. k ıs. nargile. yaln ız.. dili merhaba. 2. 2. Çok güzel. k ıs. z. ama. 1. 1. ne kadar: How long must Ne dersiniz? 1.. 2. dola i. (renk için) ton.. 1. ekilde do rulmak. ünlem 1. horsepower. kucaklamak. tekne (geminin temel bölümü). Hışımla odayı terketti. f ıstık. I just can´t do it. 2. (içini ç ıkarmak için) (ceviz. değil mi? 4.. sımsıkı tutmak. iriyar ı i. benimsemek. 1. tereddüt etmek. renk. kamburüzüm. k. i. 2. z. (ceviz. iri ve hantal kimse/ şey. yine de yapamam. i. kocaman. bak. . hayhuy.. nız? de ğil mi? Nas k. durmak. f. i. i.? How´s it going? howdy however howl howler HP HQ hr hrs HS ht hub hubble-bubble hubbub hubby hubcap huckleberry huckster huddle hue hue hue and cry huff hug huge huh hulk hulking hull i. başlıca amacı para kazanmak olan ıcı.. İşler nasıl gidiyor? ünlem. f. ancak.ğlenduha s. i. çok büyük ve kaba gemi. de ğil mi? 2. dili gülünç hata. seyyar sat ıkış mak. dili. 2.´ne ait) kabuk. i. sar ılmak. 1. 1.! (Küçümseme belirtir. bak. height. Çok ilginç. sar ılma.b. dili koca. (of) merkez. Home Secretary. şamata. çe şit. tekerlek göbe ği. hoverkraft. fıstık. derme çatma ev. k ıs. Ne? 2. Ne kadar ğraşırsam ı u raşayım.? How goes it?/How is it going? How good of you! how much How so? How´s about . poyra. reklamc ı (Küçümseme belirtir. değil mi? 3. 3. 3.).hovel hover Hovercraft hovercraft how How about it? How about that? How are you? How come? How did he measure up? How do you do? How do you do? How ever . bağrış çağrış. f. den. etrafında şıp hovercraft. (tahta) baraka. Çok ılsıkötü.? (1). 3. k. kimse. öfke: She left the room in a huff. aç ık ağıl. dili Niye?/Nas ıl olur? Diğerlerine göre nasıldı o? Nasılsınız? Nasılsınız? Nasıl .. 2. Headquarters. high pressure. 1. --ging) 1.

insan sevgisi. mırıldanmak. insana yak ışan bir şekilde. i. i. i. insanlığa yakışan. şakac s. hümanizm. 2. 1. kambur durmak. kocaman. İng. i. resources insan kaynaklar ı.. i. kambur. 2. s ıradan. 1. kibrini kırmak. s. 3. s. i. gibi dili faaliyette olmak: The nature office was humming. âciz. 1. kaprisine boyun e ğmek. bak. 5. nemlendirici.. mizah. insanlık. insanca. i. güldürü. dolap. 2. hakir. 3. argo çok büyük. binmek. insani. insan haklar ı.hullabaloo hum hum human human being human nature human rights humane humanely humanism humanist humanitarian humanity humankind humanly humble humble apology humble s. yavan. 6.. i. i. i. s. i. kimse. 1. z.. s. sahtekâr. 3. H ıh! (Bir şeyin/birinin hiç beğenilmediğini belirtir. insanl ı k. k alçakgönüllülükle özür dileme. k. f. rutubetlendirici. sezinti. 2. i.. kambur. (--med. 2. insani: human insan tabiatı. üstünden/üzerinden geçmek. ınaydı öyle! f s. kambur s ırt. (Düşündürücü bir durumla karşılaşınca söylenir. saçma. (şarkı) mırıldamak. taşımak. nemlendirmek. sahtekârl ık. 2. insanlara yardım etmek isteyen kimse. sezinme. human psychology s. huy. insanlıinsan z. rutubet. the insanl k. gülünçlük. f. f.. k.. yaş. humidity.. 3. s ırtını kamburlaştırmak. 3. insaniyet. yalan dolan. i. rutubetli. --ming) 1. sezinleyi ş. insanca.. 2.o. human insan tabiatı. -in üstüne abanmak. insanc ılık. insanoğlu. küçük dü şürmek. alçakgönüllülükle. çok utandırmak. küçük dü şürme. 2.). 1.).). vuru mak. rezil etme. komiklik. pat ırtı. s. be şer. insan olarak. dili sezinleme. ünlem H ım . v ızıldamak. i. i. utandırma. tevazu ile. ayak ı. siki rt. insanlara yard ım etmek isteyen. kambur kimse. gülünç. f. 1. i.. içedo uşkambur . . komik. ın doğasını oluşturan niteliklerin hepsi. 4.şkambur s ış s. s. f./Hı . 4. tepe. zırva. human rights insan insan. 1. i.. olağanüstü şey/kimse: That was one humdinger of a storm! O ne ırtmonoton. tekdüze. insani. z. k. humor. mizahi. güldürü yazar ı. bak. mütevaz ı. sinekku şu. 2. tevazu. tevazu. burnunu ırmak. hümanist. be psikolojisi. birinin kibrini k ırmak. yeknesak. velvele. humus. alçakgönüllü. 2. İng. keyif. insan kalabalığı.´s pride humbleness humbly humbug humdinger humdrum humid humidifier humidify humidity humidness humiliate humiliation humility hummingbird humongous humor humorist humorous humour hump humpback humpbacked humph humus hunch hunch one´s shoulders/back hunch over hunchback hunchbacked i. suyuna gitmek. insanoğlu. tabiat. alçakgönüllülük. 3. ünlem 1. hörgüç.. nem. tümsek yer. f. i. nemli. i. i. Hım! (Kuşku belirtir. f. nüktedanl ık. gürültü. insanoğlu. argo mek. kambur. ık.ğ s. i. 1. Büroda herkes ar ıinsan şeri. rezil etmek. 1. i. hayhuy. alçakgönüllülük. nüktedan. sikmek. içedo 2. ğma. bahç. f. kapris. hile.

koca. yüzde bir. aceleyle götürmek/getirmek. yüz kat. hızla f. i. for -e duyulan büyük özlem/hasret. (bir uzvu) yaralamak/incitmek/zedelemek: gücendirmek. 2.. 1. küfür v. 2. sus payı. (bir uzva) zarar vermek. 1. yakalayıncaya kadar peşini bırakmamak. 2. f. s. s. kararında oybirliğine varamayan jüri. açlık. yağdırmak. birinin onuruna/haysiyetine dokunmak. 1. f. laterna. aç. acele. engelli. 1. 1. low hurdles 1. avlamak. 2. 1. acı veren. 2. 1. f. (bazı tohum ve meyvelerde) (dış) 3. 1. yüz misli. bo kuvvetli kimse. 3. Macaristan. 2. h Acele ol!/Haydi! f. i. (tehdit. k. s. Macarca. for -i aramak. son sürat gitmek. ünlem Susun! s. “Yaşa!” diye bağırmak. f. hang 2. 3. hat ırını kırmak. örtbas etmek. urağan. 1. ğuk. i. yüksek engelli 110 metrelik ko şu. 2. boylu boslu. savurmak. ıgüçlü kuvvetli. acele etmek. 2.. i. bak. 1. bir şeyin e(ses). arayıcı. yüz.´s pride hurtful hurtle husband husbandry hush hush money hush up Hush! hush-hush husk husky husky s. i. çoğ. ünlem Yaşa! f. aramak. (hurt) 1. dili iriyar ı. açlıkla. i.o.´s feelings hurt s. birinin gururunu k ırmak. dü şmek/yuvarlanmak. (gelecek zamana kalmas ı için) kullanmamak.. av mevsimi.. kabuklu. büyük bir arzuyla. derin sessizlik. ızlandet!/Çabuk ırmak. ği. f. i. avc ılık. m ısır başağının dış yaprakları. i. 1. i. av mevsimi d ışında avlanmak. f ırlatmak. k. bulmak. çiftçilik. hunting knife av bıçağı. 2. 2. s. susmak. av: hunting dog av köpeği.b. engelli ko şuya katılan yarışmacı. 2. 3. i. çabukla ştırmak. i. gemici feneri. -e susamak. i. i. yaralayıcı. mania. yüzüncü. k. n güçlü s. ı ko şu. eskimoköpe . C). 1. acele ettirmek. f.hundred hundredfold hundredth hung hung jury Hungarian Hungary hunger hunger strike hungrily hungry hunk hunt hunt down hunt out of season hunt up/out hunter hunting hunting season hurdle hurdle race hurdler hurdy-gurdy hurl hurrah hurray hurricane hurricane lamp hurried hurry Hurry up! hurt hurt one´s feelings hurt s. ünlem. s. dili çok gizli. kısiış k 3. idarecilik. kapatmak. 2. rüzgâr feneri. grevi. yüz.. 2. asılı. yüksek engel. z. s. i. avc ı. i. 3. Macar. açlık z. büyük gizlilik. 1. acıkmış. engelli/manial i.. uçmak. f. i. s. as ılmış. maniacı. f. engelci. yaramayan dış kısm . (mı sır başağı ın) kabuk. aceleyle yap ılan. av atı/köpeği. yak ışıklı adam. bak. hurrah. k ırıcı. yüz rakam ı (100. dili 1. -i çok arzu etmek. kuvvetle/h ızla fırlatmak/atmak/uçurmak.o. susmalık. 1. s. kapç ık. engelli yarış: high hurdles 1. 2. i. (yarışlarda) engel. alçak engel. idareli kullanma. acele içinde olan. 2. karn ı aç. for -i çok özlemek. i. i.´ni) savurmak. Are you hurt? Sana bir şey oldu mu? Is birini k ırmak/yaralamak. avlanmak. f. kasırga. 2. susturmak. idareli kullanmak. 2. iri parça.

2. hidroterapi. hidrolik. dili gözünü dört aç ıp çok çalışan kimse.. s. i. hidrojen. i. fındıkçı. i. önek suya ait. s. bak. i. hidrosfer. hareketlilik. i. i. hidrodinamik. su korkusu.. i. hidrosefal. hidrodinamik. i. i. hileci. hidrometre. k. hyena. i. kim.. hidromekanik. f. melezlemek. hidrojen peroksit. i. ahlaksız kadın. İng.. hidroliz. çabuk olmak. subilimci. i. hidrosefali.o. deniz uça ğı. oksijenli su. dümenci. bak. argo üçkâ ğıtçı. melezleşme. melez. i. hidrolog. dili gözünü dört aç ıp çok çalışmak. i.. hidrokarbon. sümbül. i. acele etmek. ettirmek. yangın musluğu. i. into hustle s. ko şuşacele birini apar topar (bir yere) sokmak. s. 1. hidrojen bombas ı. out of hustler hut hutch hyacinth hyaena hybrid hybridisation hybridise hybridization hybridize hydrangea hydrant hydrate hydraulic hydraulics hydrohydrobiology hydrocarbon hydrocephalic hydrocephalus hydrocephaly hydrochloric hydrochloric acid hydrodynamic hydrodynamics hydroelectric hydrofoil hydrogen hydrogen bomb hydrogen peroxide hydrologist hydrology hydrolysis hydromechanics hydrometer hydrophobia hydroplane hydroponics hydrosphere hydrotherapy hyena i. birini apar topar (bir yere) götürmek. civelek kız. i. şırfıntı. i. f. iki ayağını bir pabuca sokmak. baraka. i. klorhidrik. hidrat. 1. f. i. suölçer. hydrocephalus. i. off to hustle s. ko şuşturma. numaracı.o. k. ortanca. bak. suküre. i. i. hidrobiyoloji. tavşan kafesi. s. 2. . i. hibrit.. i.. hidro-. deniz otobüsü. i.. suyuvar ı. bot. su tedavisi. i. i. hidroloji. i. tıb.. hybridize. argo fahişe. hibrit. hidroklorik asit. subilim. i. 2. su ile kar ıştırarak bileşik meydana getirmek. hidrolik. turma.. melez hayvan/bitki. 3. hidrofobi.hussy hustle hustle and bustle hustle s.. kulübe. f. bak. sırtlan. tıb. hidroelektrik. 1. hibritleşme. i. hybridization. tıb. İng. melezle şmek.o. i. s. suya inebilen uçak.. birini apar topar (bir yerden) ç ıkarmak. hareketlilik. su içinde bitki yetiştirme. s.

uyu şturucu. ilahi okuyarak kutlamak veya ifade etmek. bak. f. 1.. hipodermik. alerjik. hyperbolic 1. tireli. i. enjektör. hipertrofi. bot. hastalık hastası. yüksek. i. s. i.. s. farazi. i... ikiyüzlü kimse. tıb. 2. sa ğlık bilgisi. i.. 1. enjeksiyon iğnesi. bak. i. geom. himen. hipnoz. i. İng. hastalık hastalığı. isteri. enjektör iğnesi. i. hipotetik.. önek aşırı. geom. s. s. irileşim. hipotansiyon. higroskop. --e (haypır´bıli)/--s (haypır´bılız) i.poth. bak. i.. hijyen. i. hiper-. i. i. . tıb. hipnotizma. iğne. 1. s. hiperboloit. i. varsayım. enjektör. f. i. anat. aşırı duyarlı. varsayımlı olarak. i. ipnoz.. hipotenüs.. k ısa çizgi. irileşmek. aşırı derecede eleştiren.. hipertansiyon. hy. s. hiperbol. s. 1. ilahi okumak.e. s. geom. ipnotizmac ı. çoğ. hiperbolik. sa ğlıksal. faraziye. i.. iğne. i.. i. i.. aşı iğnesi. tıb. geom.hygiene hygienic hygrometer hygroscope hymen hymn hymnal hyperhyperbola hyperbole hyperbolic hyperbolic hyperbolical hyperbolical hyperboloid hyperboloidal hypercritical hypersensitive hypertension hyperthermia hypertrophy hyphen hyphenate hyphenated hypnosis hypnotic hypnotise hypnotism hypnotist hypnotize hypochondria hypochondriac hypocrisy hypocrite hypocritical hypodermic hypodermic needle hypodermic needle hypodermic syringe hypoglycemia hypotension hypotenuse hypothesis hypothetical hypothetically hyssop hysteria i.. hiperboloidal. i. hiperboloit. enjektör şırıngası.ses (haypath´ısiz) i. 2. i. ilahi. higrometre. varsayımsal. varsayımlı.. çoğ. s. geom. ikiyüzlü. yüksek tansiyon. 2. tire ile birle ştirmek/ayırmak. çördükotu. f. hipotez. mübala ğa. abartmalı. geom. s. f. zufaotu. ipnotizma. hipoglisemi. i. z. irileşme. abartma. tıb. uyutucu. histeri.. f. s. s. k ızlık zarı. tıb. i. hipertermi. hypnotize. hyperbolic 2. ilahi kitab ı. ipnotize etmek. tire. i. s.. ikiyüzlülük. 2. hijyenik.

belki.. I promise you! Bu plan İng. hysterical. k. have thought her to be older.. I paid through the nose for it. Roman almak tell you I´m sorry. Yemin ederim!/Vallahi do ğru! 2. I can´t make head or tail of it. 1. dili 1. 1. pek sanm ıyorum. istiyorum. dili Bana ne!/Bana v ız gelir! k. ç ılgınca. I kind of expected it. I couldn´t help smiling. pek sanmam.. Ondan hiçbir şey anlayamıyorum.. isterik. işitir gibi oluyorum. dili çok komik. Kendi hesab ıma ben inanmıyorum. I seem to hear . Hiç param yok. I don´t doubt that I don´t feel like myself. Canım dinlenmek istiyor... Romen rakamlar ı dizisinde 1 sayısı. kriz. Kendime geldim. s..... Bunu biraz da bekliyordum.... Burama kadar geldi. I don´t give a toot! I don´t like the sound of it. Hayret! .. Kendimi gülümsemekten alamad ım. Onu tan ımakla iftihar ediyorum. dili Bana iyi bir şey gibi gelmiyor.. 1. I should like . k. I doubt whether . Zannetmiyorum.!/Baksana İng../. Orası kesin! 3. I am proud to know him.: I should like to Senden özür dilemek istiyorum. I myself am doubtful. dili çok komik: a hysterical joke çok komik bir ş aka.. I feel like resting. I haven´t a penny to my name... İtirazım yok./Umarım öyle olur. diyebilirim ki. k. Hiçbir fikrim yok.. I´d like to buy a novel... 1. I have no idea. Ben bile ku şkulanıyorum.. Affedersiniz. . Haydi yap bakalım. I have had enough of him./İşin içinden çıkamıyorum. . have liked youthought to have. k. I don´t give a darn. I dare say I dare say I dare you.. İzi tozu yok. Hem de nas ıl! I should say so! . Fevkalade!/Harika! 2. ben.: known I should have I should Daha yaşlı olduğunu zannederdim. I should have liked . deli gibi..!/Bak .: I should Onu tan ımış olmanızı isterdim. Bu sorunu çözebilece ğimi sanmıyorum.. zannedersem. çoğ. Bana çok pahalıya mal oldu. I for one I had better go. dili Bence bir tahtas ı eksik. zam. İng. I promise you! I say . Gitsem iyi olacak.. 2. bak. I don´t think he´s all there. Bana vız gelir. Hiçbir şey anlayamıyorum.. I heard it on the grapevine.. dili Dinle . i.. İnşallah.. isteri krizi.. I am much obliged. k. isterik bir şekilde.. bana kalırsa. I don´t mind. z... I can´t seem to solve this problem./Keyfim yok. I for one do not believe it. Çok minnettar ım. I say! s. dili Kula ğıma geldi.hysteric hysterical hysterically hysterically funny hysterics I I I shouldn´t think so. 2. I feel refreshed. I beg your pardon.. benden söylemesi/sana söyleyeyim: This plan . k.. Hiç ku şkum yok ki . k. histerik. 2.. I haven´t seen hide or hair of him. İyi değilim. san ırım. Benim için farketmez.. I hope so. . I can´t make heads or tails of it.! won´t work.

İzlandalı.. İşin ayrıntılarına girmeyeceğim. I would/should./Hiç şaşırmadım. I´m pleased to meet you. k.. s. never saw the likes of it. I´ve half a notion to give you a Sana dayak atas ım geliyor! hiding! I´ve never seen the like of it./ İzin verirseniz . kimlik... Hay Allah. beğenmesen de... If you don´t mind. I am. 2. Gidiyorum artık.I should say so. I have. Öyle zannediyorum. . 1. I´ll go along now./Herhalde. k ıs. If you don´t like it you can lump k. job offer. I want a haircut. İzlandalı.. Saçımı kestirmek istiyorum. I thought as much. k. Bir sözü pekiştirmek için kullanılır: I swear I didn´t do it! Vallahi ım! yapmad Öyle zannediyorum. 2. İ. I was on the verge of leaving when he arrived. 1. Aşkolsun! I´ve a sinking feeling you´re right. Bu vesileyle hepinize te şekkür etmek istiyorum./I Benzerini hiç görmedim. Ne bileyim ben! Hiçbir bilgim yok. I treated myself to a new dress. .. yukarı tükürsem bıyığım... Paraya k ıyıp kendime yeni bir elbise aldım. Müsaade ederseniz . Üçkâ şe burnunu sokmazsan iyi olur! k. dili ğı da igeldim../Bana öyle geliyordu ki . Kabul etmem. I will not labor the point. I swear ./Herhalde.. Yaptığına şaşırıyorum. k ıs. I think so... dili Bu İng... i. i I`d I`ll I`m I`ve I´d just as soon stay here. Iceland Icelander Icelandic ID card If he hasn´t done it again! If I only knew! i. I. 2.. İzlandaca. with them. I´ll go Senin için farketmezse onlarla giderim. kimlik kartı. argo Pestilim çıktı!/Bittim! Aşağı tükürsem sakalım.. dili Be ğensen de bir. dili Vay anas ına! Bir iki dakikaya kadar gelece ğim. I´m surprised at you. 3./Sözü uzatma. Öyle zannediyordum ki . O geldiğinde ben gitmek üzereydim. Burada kalmayı tercih ederim. 1. I won´t hear of it. İzlandaca.. I would like to take this occasion to thank you all.. She is on the verge of accepting our İş teklifimizi kabul etmek üzere. If it´s just the same to you. I want no more of it.. Bu kadar ı yeter. I was under the impression that . k ıs. I´ll have his head/hide! I´ll thank you to keep out of this! I´m buggered! I´m on the horns of a dilemma. i. I should think so. If it weren´t for you .. i.. Öyle zannediyorum. it. Keşke bilseydim! Siz olmasayd ınız . I had. İzlanda. yine ayn ı şeyi yaptı. argo Hay Allah! Olur şey değil!/Allah Allah! k.. I will/shall./Bilmiyorum../İzninizle .. Zaten bunu bekliyordum. Tanıştığımıza memnun oldum.. I´d sooner die! I´ll be buggered! I´ll be damned! I´ll be jiggered! I´ll come in a minute or two. Ölmeyi tercih ederim! İng. Korkarım haklısın. I would not know! I wouldn´t know. Elimden geleni yapar ım. İzlanda.. dili Kellesini uçuraca ğım!/Derisini yüzeceğim! I´ve been had.. k ıs.. I´ll do my level best. İzlanda´ya özgü. İngiliz alfabesinin dokuzuncu harfi.

i. i. İrlandalı kadın. 2. Endonezya. hintpirinci. 1. i. Endonezya. Hint. üstüne krem şantiyi konulan viskili ve şekerli kahve. İsrail´e özgü. s. Irak. borç senedi. s. k ıs. Hindistan. k ıs. İsrail. i. (çoğ..do. hintkeneviri. s. 1. i. 1. s. İrlandaca. Iraklı. i. Müslümanl ık. İndonezya./Göze güzel görünüyor. Numaras İslam.wom. 3. i. Demirperde. İng. pastırma yazı. In. 1. Çinhindi´ne özgü. Iraklı. Çinhindi. 2. Göze hoş geliyor. i. I owe you size olan borcum. i. İsrail. Hint-Avrupa dilleri. İrlandalı. İran´a özgü. Hindistan. 1. Ba ğımsızlık Günü (4 Temmuz). 2. İng. . İslam. i. İslamlaştırmak. 1. Hintli. International Labor Organization (Uluslararası Çalışma Örgütü). tar. Hint-Avrupa dil ailesine ait. 2. s. İranlı. i.nese) Çinhintli. s. bak.chi. Kızılderililere özgü. the International Monetary Fund (Uluslararası Para Fonu). Irak. 2. Çinhindi.D. i. hintfulü. Hintli. İran. İran. İslamize. İrlandaca. tek s ıra (yürüyüş). Endonezya´ya özgü. Endonezyalı. i. Hindistan´a özgü. Irak´a özgü. İsrailli. K ızılderili. Endonezyalı. 2. çoğ. 1. It comes to the same thing. İslamlaşmak. mısır. K İng. i. Çinhintli. I. International Standard Book Number (Uluslararası Standart Kitap ı).en (ay´rîşwîmîn) i. I. 2. i. çoğ. İslamiyet. Öyle mi? A. İrlandalı. Müslüman. İranlı. İrlandalı erkek.ILO IMF Indeed! Independence Day India India ink Indian Indian corn Indian file Indian hemp Indian lotus Indian meal Indian rice Indian summer Indian yellow Indochina Indochinese Indo-European Indo-European languages Indonesia Indonesian Inner Mongolia International Standard Book Number Internet Interpol IOU Iran Iranian Iraq Iraqi Ireland Irish Irish coffee Irish Gaelic Irishman Irishwoman Iron Curtain Is he the man for the job? ISBN Islam Islamic Islamise Islamize Israel Israeli It appeals to the eye. İslami. 2. İrlandalı. İrlandaca.rish. s. 3. İç Moğolistan. i. k ıs. İrlanda. s. hintsarısı.men (ay´rîşmîn) i.rish. ızılderili. f. 4. uluslararas ı standart kitap numarası. f. çini mürekkebi..B. İrlanda kahvesi. İsrailli. İrlanda. s. Aynı kapıya çıkar. Kızılderili. i. O bu işin adamı mı? k ıs. İrlanda´ya özgü. mıısır unu. 1. İnterpol.

It looks like rain. Farketmez. Sadece bir zaman meselesi. Anlaştık! Benim için bir zevktir. It rings a bell It says here that .. -diği söyleniyor. dili Çok kolay bir şey!/İşten bile değil! It´s a cinch! Yazıklar olsun! It´s a crying shame! It´s a deal! It´s a pleasure. It is only a question of time.. It is neither here nor there... Ne yapalım? Kısmet! Böyleydi. Sanki . Söylentiye göre .... Artık eskidi.. It doesn´t matter./Ho şuma gidiyor. dili Jeton hâlâ dü şmedi. It is more than probable that .It dawned on me. It isn´t done./Her şey iyi güzel de ..../Bana bir şey hatırlatıyor. Çok yazık! k. It´s become indispensable. It isn´t worth a farthing. dili Yüzde yüz olacak bir şey!/Sağlam bir iş bu! Onun hayatta kalmas ı bir mucize. Müstahaktır!/Oh olsun! Müstahaktır!/Oh olsun!/Ettiğini buldu! (that) . dili Benden bunu istemen biraz fazla.)../Galiba ..... Tüylerimi ürpertiyor. Kısmen doğru. k. It seems as if/as though .” “Gelecek “Tabii. It never rains but it pours. Nihayet! (Sitem belirtir. It was like this. It´s a real pity! It´s a sure thing! It´s a wonder she´s still alive. Eskisi kadar işe yaramaz.../Hiç hoş bir şey değil. Ona makul bir maa k. Saat bir buçuk. It´s anybody´s guess. Onun önemi yok. It would seem that . (with me)./Bana v ız gelir.. Mantıkto ş vermedikçe it stands to reason he won´t work hard.... Hiç de öyle de ğildi! . ./Rumor has it that .). It´s a change for the better. Beş para etmez. Yak ışık almaz. It gives me a kick. It leaves me cold.. It´s about time! It´s all very well but ..´nde) diyor ki .. It has seen better days.. Burada (gazete. Hepsi iyi ho ş ama .. Kesin olarak kimse bilmiyor.. 1. Beni etkilemiyor. Yağmur yağacağa benziyor.. It is usual to do so.. 2. kitap v.: mi?” Unless you neden pay him a decent salary.. dili Tan ıdık gibi geliyor. Elimde de ğil.... isn´t it? İyi ettiniz! (Cevaben söylenir. gibi görünüyor. It was just one of those things.. It makes my flesh creep. Aksilikler hep üst üste gelir.... k.. Kuvvetle tahmin edilen bir şey için kullanılır: “Will she come?” “It stands reason she will.. It is reported that . It´s a bit thick of you to ask me to İng. Her işte bir hayır vardır. It serves him right! It serves him right! It stands to reason It stands to reason that .. değil mi? do this.. imi ş gibi.... It was nothing of the kind! Kafama dank etti./. It is half past one. k. It is beyond my power. It has seen better days. Artık onsuz olmaz.. It requires qualification. -e göre tabii ki . It is rumored that ./Farketmez. Büyük bir olas ılıkla . It is an ill wind that blows nobody good... Böyle yapmak âdettir.b./Mesele onda de ğil.. Bana zevk veriyor. It still hasn´t penetrated.. Önemi yok.. It makes no difference... gelmesin?” diyor ki .. Allah verince ya ğdırır.....

i. buzda so ğutmak./İkisi aynı kapıya çıkar. Fildişi Kıyılı./Şakaya gelmez. Hiç anlayam ıyorum. El altında değil. ha Ali. It´s no laughing matter. It´s your turn. cone 1. moda! şHoca imdi çok O It´s the rage these days! It´s time for school. It´s no skin off my nose! It´s no wonder he took to drink./Ha Ali Hoca. i. (over/up) buzlanmak. 1. i.külah ı. küçük She buz was kalıbeating isfilt. k. It´s prohibitively expensive. It´s outside the city proper. Aslında şehrin sınırları dışında. i. It´s no joke. k. k. i. i. aysberg. It´s not humanly possible. 1. Şakaya gelmez. k. s. dili buzdolab ı. k. s. Külah içinde dondurma ı. intrauterine device. he won´t change his mind. i./Şakası yok.It´s Greek to me. buzlarla kaplı. the other. It´s not within reach. dili Tam arad ığımız şey! Ben ısmarlıyorum. Olmuyor. uzun saplı tatlı kaşığı. dondurmayla dolu dondurma. It´s one o'clock. Tam vakti. 2. üzerine krema sürmek. buzk ıran. Kolay iş değil. dili Bana ne! Kendini içkiye vermesi şaşılacak bir şey değil. 1. It´s nothing special. 1. It´s just the thing! It´s my treat. buz. Fildişi Kıyılı. 2. İşin şakası yok. Kapasitesi ona yetmez. k ıs. buzda ğı. s. donmak. It´s not my cup of tea. It´s no joke. dili O bana göre de ğil. O kadar pahalı ki kimse alamaz. dili İnsanoğlu bunu yapamaz. It´s time for Sıra sende. buz torbas ı. 4./Şakaya gelmez. dondurma külah: an ice-cream cone.: It´s no go. İtalyanca. buz tutmuş (liman). f. s./Yanına yaklaşılmaz. It´s plain sailing from here on. buzlu: iced tea buzlu çay. 5. It´s not within her capacity. buz gibi. Olmuyor. Okul zaman ı geldi. Italian Italy IUD Ivorian Ivory ice ice cream ice cube ice field ice hockey ice hockey ice pack ice pick ice rink iceberg icebound icebox icebreaker icecap ice-cold ice-cream soda iced iced-tea iced-tea spoon i. üzerine krema sürülmü ş (pasta/kek)./Ahım şahım bir şey değil. s. Pek bir özelliği yok. . Fildişi Kıyısı. It´s no go. 2. buz pateni alan ı. İtalya. Saat bir. It´s six of one and half a dozen of k. 1. Fildişi Kıyısı´na özgü. dondurmak. 1. It´s high time./Zaman ı geldi de geçti bile. s. İtalyan. ice-cream3.. karar ından vazgeçmiyor. 2. etraf ı buzlarla çevrili (gemi). buz k ıracağı. üstüne soda dökülmü ş dondurma. 2. dili Aralar ında hiç fark yok aslında.. 2. buz hokeyi. buzul. buzlu şerbetten yapılan tatlı. buz hokeyi. dili Bundan sonras ı kolay. k. i. 2.

deyim. 2. özdeş ikizler.. ülkü. 1. b. buz. ideal. ask. with identity identity card identity crisis identity disk ideological ideologist ideology idiom idiomatic idiomatically idiosyncracy idiot idiotic idle idle away time idle hours idler idol idolater idolatry idolise idolize idyl idyll idyllic i. s.. sabit fikir. idealist. -in kim/ne/kimin oldu ğunu tespit etmek/saptamak/söylemek. gelenek s. i. ideolojik. bak. yerle şmiş inanç. eksantriklik. 2. putperestlik. (bir dilin) ifade tarzına uygun. i. ülküsel. (with/to) (ile) ayn ı. yerle ıcı. i. i. mak. idilik. ayn ı şekilde. kendini (biriyle) özde şeyin . buz saça ğı. i. künye. i. 2. ikona. ideolog./s. ikon. kapl ı. 1. 2. 2. 3. 5. i. boş. a ğız. i. idefiks. i. i. cılık. s.. putperest.h.. gelenek veya kurumlara karşı çıkma/saldırma. kar dişi. buzlu.h. 2. tapınmak. i.o. ideal olarak. çok sevilen kimse/ şey. ikon k ırveya şmi ş inanç. tar. buz gibi. tar. avara kasnağı. kimlik kartı. f.. 1. kurumlara karşı çıkan/saldıran kimse. tuhaf özellik.. b.. ideal. (kolye zincirine tak ılı) künye. ile ş ilgili olduğunu düşünmek. 2. boşta.t. tembel. idolize.b. avara dişlisi. idealize. i. i. putlaştırmak. (pasta ve kek üzerine sürülen) krema v. i. mat. ask. fels. 1. geri zekâlı. buz salkımı.. yerle cı. idealist. İng. 1. i. f. f.. özde şlik. dü şünce. iş zaman öldürmek. İng. fels. 2. 1. 1. 2. ikon k ırıbuz s.h. ülkücü. 1. kimlik cüzdanı. 2. idealizm. tabir. hüviyet. 1. bak. ikon k ırıveya şmiş inanç. i. asılsız (söz/vaat/tehdit). b.icicle icing icon iconoclasm iconoclast iconoclastic icy idea ideal idealise idealism idealist idealistic idealize ideally idée fixe identical identical twins identically identification tag identify identify s. pastoral. 2. idil.ikonoklast. saçak buzu. z. i. s. (motor) rölantide/avarada çalışmak. idealle ştirmek. s. saplantı. s. ikonoklazm. 1. dangalak. 1. (biriyle) özdeşleşmek. dangalak. z. birinin/bir i. s. ayrıksılık. f. boş gezen kimse. . aylak.. özdeş. mükemmel. fels. 3. idyll. tuhaflık. ideal. sanem. f. put.. işsiz. tar. 1. (bir dilin) ifade tarzına uygun olarak. s. 1. 4. ikonoklast. mak. geri zekâlı. f. (bir gruba özgü) dil. kimlik. fikir. s. with leştirmek. aynen. 2. boş (vakit)... kurumlara karşı çıkan/saldıran. ülkücülük. ülkücü. mat. bak. boş vakit. kimlik bunalımı. lemeyen (makine). ideoloji. gelenek i. i. 2. ruhb. z. sanki bir idilden al ınmış.

yüz k ızartıcı. il. s. ters. okuma yazma bilmeyen. şerefsiz. s. En kötü ihtimal gerçekle şecek 1. i. uymayan. evlilikdışı. fenal huzursuz. uğursuz. s. eğer. Iguana iguana. f. pırnar. Keşke bilseydim. s. k. 1. cimri. cahil. rahats ız. şayet. okumam ış. i. s. 3. s. s. dar görü şlü. şayet. always live in the cave. huysuz. iguana. içi ırahat olmayan. id est yani. dili çok gerekirse. i. okunaks ız. yasad ışı. illegal. 2. oto. hintkertenkelesi. 2. ters. kötü. 1. mantıksız. a şağılık. ald ırmamak. s. olmazsa. rahatsızlık. anat. fena. ateş almak. yanmak. 2. 1. hastalık. 2. kötü huylu. i. i. namussuzca. 2.. bilgisiz. yanlış düşünülmüş/tasarlanmış. lütfen. yanlış. ise.. aksi takdirde. f. de ğilse. zarar. yanlış. tutuşturma. ateşlemek. püskürük (kütle). oto. bot. 2. yasad ışı. bilmezlikten gelmek. boş vermek. s. yolsuz. yolsuz. k. terbiye görmemiş. s. kontak anahtar ı. yasadışı. ate şleme düzeninin açılıp kapanmasını sağlayan aygıt. kıvrımbağırsak. s. gerekirse. soysuz. 2. kötü niyet. 1. 1. alçaklık. düzensiz. uygun olmayan. kara cahil.ie if if ever if need be if not if only if perchance if push comes to shove/if it comes to the push if worst comes to worst if you please iffy igneous ignite ignition ignition key ignition switch ignoble ignominious ignominy ignoramus ignorance ignorant ignore iguana ileum ilex ill ill at ease ill will ill will ill-adapted ill-advised ill-bred ill-disposed illegal illegibility illegible illegitimate ill-fated illiberal illicit illiterate ill-judged ill-mannered ill-natured illness illogical k ıs. s. talihsiz. hasta. bilgisizlikten ileri gelen. okunaks ızlık. 3. husumet. i. çoğ. bilgisiz. demek ki.a (îl´iyı) i. 2. bilgisizlik. s. bayağı. kaba. sakıncalı. i. serke ş. 1. caiz olmayan. s. s. keşke: If only I had known. yeşilmeşe. kültürsüz. şart. bağ. zool. en kötü ihtimal gerçekle şecek olursa/gerçekleşirse: If worst comes to worst. 2. oto. 1.. dili şüpheli. 2. alçak. kontak. 1. s. rezalet. 1.e. 1. alçakça. eğer. 2. 1. s. çobanpüskülü. belirsiz. gayrime şru. yakmak. s. worst) 1. p ırnal. cehalet. i. k. tutuşmak. i. tutuşturmak. bahts ız. kötülük. ateşleme. haram.. 2. cahil. . tutu şma. i. we rica can ederim. şayet. s. mantığa aykırı. isterseniz. (worse. ateşleme tertibatı. 2. s. s. pek bilgisi olmayan. cahillik. terbiyesiz.

(birini) örnek almak. imge. (kitabı/yazıyı) tezhip etmek. yarat ıcı. ilüvyon.. taklit. toy. 2. s. s. imgecilik. yakın. 1. ham. z. i. 1. z. içkin. 2. 2. f. do ğrudan doğruya. derhal. hayali. i. tezhip. s. ölçülemeyecek kadar büyük/çok. s. hemen. lekesiz olarak. çizer. aldatıcı. bahtı kara. kötü davranmak. haml ık. (bir şeye) doğrudan yol açan neden. f. z. i. hayal gücü kuvvetli. şerefli. örnek. 1. ışıklandırmak. örneklemek. . f. hayal ürünü. 3. geri zekâlılık. aldatıcı. tertemiz. imgelem. 2. i. taklit etmek. 3. 1. örnekleyen. tahmin edilemeyecek boyutlarda. tasar ımlamak. s. s. resim. ünlü. illüstratör. 2. imgelemek. sonsuz. s. uğursuz. hayal. imaj.. 3. 2. 1. acil. hayal edilebilir. vakitsiz.. hayal. i. aptal. 3. betimleme. taklidini yapmak. olmamış. 3. 1. göz önüne getirilebilir. s. il. uçsuz bucaks ız olma. i. 1. ölçülemez. 2. kocaman. 1. 2. çoğ. zannetmek. i.lu. 3. so ğurmak. jeol. i. s. 2. 2.. hayal. aptallık. s. z.vi. hayal etmek. 2. 2. hayal gücü. kusursuz. i. hayal gücüne dayanarak. s. fels. 1. illüstrasyon. konu d ışı. s. 1. sanmak. i. tertemiz bir şekilde. 1. gelişmemiş. asılsız. s. yanılsama. içkinlik. görüntü. me şhur. emmek. aydınlatmak. öğrenmek. olgunla şmamış. 1. imgesel. lekesiz. aydınlat i. ıcı. mevsimsiz. f. (birini/bir konuyu) ayd ınlatmak. çok büyük olma. i. s. 4. olgun olmama. s. zamans ız. s.ill-omened ill-starred ill-timed ill-treat illuminate illuminating illumination illusion illusive illusory illustrate illustration illustrative illustrator illustrious illuvium image imagery imaginable imaginary imagination imaginative imaginatively imagine imagism imagist imbalance imbecile imbecility imbibe imbue imitate imitation immaculate immaculately immanence immanent immaterial immature immaturity immeasurable immediate immediate cause immediately immense immensely immensity s. aydınlatma. çok büyük. iyi planlanmış. özümsemek. 2. kuruntu. 1. pek çok. 2. f. 2. 2. with (fikir) a şılamak. 3. 1. 2. 4. geri zekâlı. s. resimlemek. asılsız. imgeci. önemsiz. 3. şimdiki. şanlı. i. put.. gayet. 1. 2. 1. s. toyluk. maddi olmayan. fels. i. 1. dengesizlik. içmek. 1. taklit etme. s. uçsuz bucaks ız. illüzyon. talihsiz.a (îlu´viyı)/--s (îlu´viyımz) i. kapmak. f. 1. i. i. f. 2.

huk. s. k ımıldamaz. kazığa vurmak. s.. f. kolay şınmaz. 1. tespit etmek. . pekiştirmek. hırslandırmak. afacan çocuk. ebedi. bak. 3. batırma. paras ız. ölümsüz. daldırmak. 1. kusursuz. i.. 1. dalma. f. ta ba ğışık. yansızlık. z. söylemek. f. yak ında olmasından korkulan. dokunulmazlık. etki. s. i. (to) (-e) bildirmek. değişmez. sabırsız. s. f. immortalize. vuru ş. gayrimenkul. 2. ateşli. ölümsüz varl ık. i. suya batırmak.. sabit. hareketsizlik. edepsiz. dald ırma. değişmez. s. huk. İng. sabit. s. s. kızdırmak. şeytanın art ayağı. çarpışma. to -e vermek. 2. çene kemiğine kaynamış diş. suçlamak. çıkmaz. (against) (-e kar şı) bağışık kılmak. f. a şılmaz. göç etme. i. dili elektrikli su ısıtıcısı. 1. sabırsızlık. ebedileştirmek. f. 1. bozmak. k. yerinden oynamaz. geçit vermez. haddini bilmez. heyecanland heyecanlı. f. f. f. s. 2. i. i. to -e kar şı4. ars ız. aşırı. (devlet memurunu) mahkeme önünde suçland ırmak. kazığa oturtmak. dişçi. 2. ahlaka aykırı. s.. coşkulu. s. i. ölümsüzle ştirmek. ahlaks ız. bağışıklık. 3. dalgın. zayıflatmak. küçük şeytan. açık saçık. 2. tez canlı. tarafs ızlık. i. kazıklamak. göçmen. geçilmez. İng. s. i. 3. 2. i. İng. engellemek. bak. hareketsiz. ölçüsüz. sıkıştırmak. batma. f. duygularını açığa vurmayan. coşturmak. s. f. 1. k ımıldayamaz duruma getirmek. 2. utanmaz. f. göç etmek. ölümsüzlük. muhacir. sonsuz. ırmak. İng. bak. 2. sabırsızlıkla. 1. s. etkilenmez. immobilize. 1. s. i. derin düşüncelere dalmış. ahlaks ızlık. yansız. 1. elektrikli su ısıtıcısı. kördüğüm. i. açmaz. tarafs ız..immerse immersed in thought immersion immersion heater immigrant immigrate immigration imminent immobile immobilise immobility immobilize immoderate immodest immoral immorality immortal immortalise immortality immortalize immovable immune immunise immunity immunize immutable imp impact impact impacted tooth impair impale impart impartial impartiality impassable impasse impassion impassioned impassive impatience impatient impatiently impeach impeccable impecunious impede f. 2.. immunize. k ımıldatılamaz. s. i. f. İng.. 2. s. from/to -den muaf. çileden çıkarmak. yakın. f. 1.

saklı. emretmeyi seven. yatıştırılmaz (öfke.b. yürütme. 2. çürümez. tıb. dolaylı olarak kar s. eksiklik. s. dikmek. 1. hava geçirmez.´ne) asmaz. to (korku. kusurlu. bak. (yasa. 3. 2. uygulamak. seçilmez. 1. s. bozulmaz. 3. (orman). küstahlık. aceleci. dürtü. taklit etmek.edilmeden anla şılan. geçirimsiz (toprak). to (ö ğüt. mecburi. itmek. münasebetsiz. kişilikdışı.. zorunlu şey. 1.´ni) dinlemez. i. s. 3.impediment impel impending impenetrable impenitence impenitent imperative imperceptible imperfect imperfection imperial imperialism imperialist imperialistic imperil imperious imperishable impermanent impermeable impersonal impersonate impersonation impertinence impertinency impertinent imperturbable impervious impetuous impetus impiety impinge impious implacable implant implant implantation implement implement implementation implicate implication implicit implicitly implore imply impolite impolitely i. 3. implantasyon yoluyla şı a ıb. tlamak/dikmek. yerine getirme. pişman 4. (dolaylı olarak) göstermek.şı dolayl f. 2. f. ele ştiri v. 1. geçici.). temkinli. aplikasyon. 2. çözülemeyen (sav. s. zor. istifini bozmayan. on/upon -i etkilemek. hissedilmez. s. içermek: Smoke implies fire.b. hava v. 1. z. amansız (düşman). 1. kusur. güdü. emir belirten. 2. s. karar ğe koymak. f. i. uyarı. i. i. 1. 3. kaba. s.). özür.b. 2. 1. 2. yalvarmak. canland ırma. s. i. mim. buyurgan. yay ılımcılık. i. Allaha kar şı saygısızlık. engel. pişman olmayan. i. 2. 2. dilb. olmas ı yakın. tıb. -e işaret etmek.´ni) yürürlü i. (taahhüt. ifade lan. tam. tamam ıyla. i. aşılamak. (--led. 1. s. sugeçirmez. yürürlü ğe koyma. 2. emperyalizm. 2.b. beraberinde getirmek: s. s. dilb. 1. 3. 1. 2. (birini) (olumsuz bir şeye) karıştırmak. canland ırmak. nüfuz edilemeyen.b. 4. kesin: implicit trust tam güven. anla ı olarak. imparatora özgü. sert. 1. araç. implantasyon. ele yap ılan. f. 5. 2. amirane. belli belirsiz. engel. sır v. 1. f. f. i. yok olmaz. zorunlu. 2. alet. hızl ı. emperyalist. temsil etmek. 1. kulak dü şünmeden i. s. 1. Duman ate şi içerir. ima etmek.b. güç. eksik. yayılımcı. i. 3. 2. (ö ğüt. f. girilmesi olmama. kaba bir şekilde. nefret v. to (su. 1. s. emir. şiddet. f. s. v. defolu. z. mâni. impertinence. Allaha kar şı saygısız. 1. söz. piimkâns şmanlıkız duymama. zorunluk. 1. s. (birini) (olumsuz bir şeye) ışt ırma. s. 2. ştiri v. terbiyesiz. emperyalist. 1. (--ed/--led. keçisakalı. pişmanlık duymayan. f. 1. 4. 2. 2. emreden. zorunluluk. i. imparatorluk sistemi. 2. 2. 3.´ni) geçirmez. to (ya ğmur/hava) geçirmez. --ling) sürmek. s. şiddetli. noksan. . 1. münasebetsizlik. --ing/--ling) tehlikeye atmak.. s. implantasyon. delinmez. taklit etme. 2. farkedilmez. şahane. s. i. çabuk. 2. terbiyesizce. içinden geçilmez (kale). akl ına sokmak. terbiyesiz. yayılımcı. (bir şeyin içinde) saklı olan anlam. kalıcı olmayan. sevketmek. ağırbaşlı. i. ima edilen. s. i.b. 1.´ni) yerine getirmek. imparatorlu ğa ait. plan v. i. kişisel olmayan. görülmez. küstah. bitmemi ş bir eylemi gösteren (zaman/fiil). 3. soğukkanlı.

zaptedilemez. 1. iktidars ızlık. etki. empresyonist. f. 5. f. 2. i.(yol). f. 3. 1. mantıksız.impoliteness impolitic imponderable import import import duty import license/permit import permit import quota importance important importation importer imports and exports importunate importune impose imposing imposition impossibility impossible impossibly impost impost impostor impotence impotency impotent impound impoverish impracticable impractical imprecise impregnable impregnate impress impression impressionable impressionism impressionist impressionistic impressive impressively imprint imprint imprison imprisonment i. izlenimci. zahmet vermek. f. elverişsiz. z. i. etki. 1. rahats s. 1. hapis. 1. empresyonizm. on/upon akl ına sokmak. ağırlığı olmayan. döllemek. 3. 1. 1. ceza. izlenimci. ithalat vergisi. gebe b ırakmak. önemli. 1. 4. izlenim. 3. önem. nak şetmek. isabetsiz. uygunsuz. z. 2. 2. on/upon 1. 1.. 1. olanaks ız. 2. âciz. iz. f. önem. özensiz. (ceza) vermek. empoze etmek. anlam. s. f. harç. 2. ithalat ve ihracat. 3. uygulanamaz. güçsüz. aşırı duyarlı. 1. pratik olmayan. 3. emdirmek. bak. i. 3. 6. i. görkemli. çok ısrarlı. izlenimcilik. (damga/mühür) basmak. çetin 2. doland ırıcı. etkileyici. empresyonist. 2. 1. f. with (fikir) a şılamak. ız etmek. iktidarsız (erkek). i. 4. i. sahtekâr. üzengita şı. bask ı. haks ızlıık. uygulanamaz. etkileyici bir şekilde. 4. i. elverişsiz. i. 1. f. kolayca etkilenen. 3. 6. -e (vergi) koymak. tartıya gelmez. imkânsız. 2. hile. 2. 7. bask ı. impotence. haczetmek. kabalık. 2. i. zayıf. kullanışsız. 2. resim. 5. fakirleştirmek. kanunen el koymak. (on) 1. şaşırtıcı derecede. vergi. ithalat izni. itibar. s. s. duyguları etkileyen. (damga) basmak. 4. beceriksiz. 1. imkânsızlık. kesin olmayan. 1. 2. titiz olmayan. etkilemek. 1. nüfuzlu. i. s. izlenim. s. i. kim. ithal malı. s. etki. 2. terbiyesizlik. ithal etmek. 2. 6. zahmet. yoksulla ştırmak. kazan ılamaz. 3. zorla kabul ettirme. emprenye etmek. nüfuz. güçsüzlük. i. 4. (zorla) yüklemek. 2. s. s. . i. 5. ölçülemeyen. etken. permi. isteğinde çok ısrar eden. 1. ithalat kotas ı. ithal izni. (kitapta) yayınevinin adı. olanaks s. zorla kabul ettirmek. itibarl ı. d ışalım. 2. s. mim. z talep. ithalatç ı. damga. i. i. dikkatsiz. yap ılamaz.. hassas. s. geçilmez. 1. kuvvetini kesmek. i. yük. s. hapsetmek. 2. 2. (vergi) koyma. i. a ğıla kapamak. etkili. 2. s. imkâns ız bir şekilde. yap ılamaz. pratik olmayan. 3. heybetli. damga. 4. ısrarla istemek. önceden kestirilemeyen f. (zihnine) sokmak. hapsetme. ithalat. 2.

içeride. kar ışık. 1. dili büyük çapta. 4. (bir şeyi) iyimser olarak (görmek). evde. s. dili bir anda. az ve öz olarak. 1. f. f. k. 2. ilerleme. hazırl ıks ız olarak. uydurup yapmak. düşünmeden. içinde. dili heyecanlı. düzelme. yüklemek.gözde. kirli. s. dolaylı yoldan. -da. 3. s. Özhan´ ştirme. 1. 3. geli ştirmek. 2. anında uydurmak. içeri do ğru yönelen. -in karşılığı olarak: in acknowledgment of his years of service yıllarca i hizmetin kar-da: şılığıin olarak. (hazırlık yapılmadan) o anda yapılan. 2. iç. yak i. mevsimi z. the box kutuda. improving. s. sesini alçaltıp yükseltmeden. 3. Cebine koy. katışıklık. moda. uygunsuz. k. tepi. geli şme. yıldırım hızıyla. haz çirkin. kirlilik. küstah. 3. dili 1. -e. yap ışıksız. kolaylıkla. monoton bir şekilde. ihtiyats ız. 1. birdenbire. 1. iktidardaki. olmayacak. ilerletmek. -a: Put it in içine. i. . gelişmek. 2. 1. i. çabuk çabuk. k. 1. karınca kararınca. 3. azıcık. ihtiyats ız. yoluna koymak. dili torpil. tepisel. murdar. murdarl ık. dolaylı olarak. düşüncesizce davranan. düzeltmek. vermek. 2. 2. f. geli f. 2. hemen. k. küstahlık. tedbirsizlik. ırlıksız. katışkı2. gelişigüzel. -de. k. üstüne yıkmak. z. doğaçtan çalmak. piston. 3. i. saflığı bozan şey. your pocket. 2. bir ç ırpıda. 2. ars ız. ihtiyats ızlık. çabucak. 1. tedbirsiz. yüzsüz. baştan savma. 3. çok moda olan. z. k. s. 2. elinde. 3. yüzsüzlük. sersem sepelek. itki. pislik. ihtimal d ışı. i. içinde. 2. uygunsuzluk. dili karga şalık içinde. yetkili kişi. 5. madde. 1. tedbirsiz. şında. pe bir anlamda. i. içeriye. s. doğaçtan. i. Parasının hepsini şinen ödeyebilirim. i. 1. yani. ani bir istek. bir anlamda. lığı düzeliyor. hazırlıksız. peşin ve taksitsiz olarak: I can pay for it in a lump sum. tehlikede. 1. cezadan muaf olma. pis. in the envelope zarf ın içinde. düzeltme. epeydir. 2. yola girmek: Özhan´s health is ın sağ2. görev ba3. 2. k. ruhb. çıplak. 4. 1. s. katışık. yalanc ı çıkarmak. 5. çok hasta. içine. dili küçük çapta. -de. k. irticalen. doğaçtan/irticalen ılan. aceleyle.improbable impromptu improper impropriety improve improvement improvise imprudence imprudent imprudent impudence impudent impugn impulse impulsive impulsively impunity impure impurity impute in acknowledgment of in in in in in a bad way in a big way in a breeze in a coon´s age in a daze in a ferment in a flash in a good light in a hurry in a jiffy in a lather in a lump sum in a manner of speaking in a monotone in a nutshell in a roundabout way in a sense in a slapdash manner in a small way in a small way in a state of undress in a trice s. dili çoktand ır. dolambaçlı yoldan. atfetmek. verdi edat ğ 1. yabancı . arsızlık. gelmiş. kötü bir durumda. düzelmek. s. 1. itici güç. iffetsiz.

huk. toplam. in case of bas acil bir durumda. büyük bir ihtimalle/olas ılıkla. önde. k. ne olursa olsun. birlikte. alfabetik sıraya göre. sözü geçen. -e ilaveten. Her halükârda Billur´un yeme ğinde görüşürüz. uyarı niteliğinde bülten/duyuru. 1. kâh d ışarıda. amir. tamam ı. (bir şeyin gerçekleşebileceği) düşüncesiyle. her halükârda. gizli celsede. yararına. birlik içinde. vard -e uyarak. sefere hazır (gemi). ne olursa olsun. 2. i. danışman olarak. alfabetik olarak dizilmi ş. menfaatine.in a twitter/all in a twitter in a way in a word in a/one body in absolute privacy in abundance in accord with in accordance with in actuality in addition to in advance in aid of in all in all in all probability in alphabetical order in an advisory capacity in and out in anticipation of in any case in any case in any event in any shape or form in apple-pie order in bad/ill repair in between in black and white in bloom in brief in broad daylight in broad daylight in bulk in camera in case in case of in case of emergency in cipher in cold blood in cold blood in command in commission in company with in comparison with in compliance with in concert in conclusion in conference k. k ısaca.yazılı olarak. uyum içinde. zaten: In hiçbir şdinner. çiçekte. ile beraber. 1. çok düzenli bir şekilde. ayr ıca. toplantıda. 2. güpegündüz. Gerekti ği takdirde geç vakte kadar çalışabilirim. bol/çok miktarda: There were pears in abundance. hep birlikte/beraber.emergency acil durumda. 1. -e nazaran. -e ek olarak. Ne olursa olsun sen olsun. halinde: In case of fire press this button. ambalajsız. -e yardım için. 2. meşgul. 2. 2. her halde: In any event I´ll see you at Billur´s ekilde. takdirde: In case it´s necessary. Çok miktarda armut ı. ne olursa 1. -e göre. son olarak. gerçekten. bir bak ıma. toplam olarak. hakikaten. -e uygun olarak. her halükârda. 1. orada ol. pe şin olarak. -e uygun olarak: Is this in accordance with your wishes? Bu isteklerinize göre mi? I acted in accordance with your instructions. ileride. şifreli. zaten: In any case you couldn´t have herhalde. soğukkanlılıkla. toptan. aralarında: two houses with a yard in between aralarında bir bahçe olan iki dili ev. fazla olarak. tamamen aralar ında kalmak üzere. her halde: In any case you be there. açık. kötü durumda. k ılını kıpırdatmadan. güpegündüz. özetle. hepsi. -e göre. I can work late. Yang ın anında bu düğmeye ı n. 2. 1. işe hazır. dili heyecan içinde. sözün k ısası. çiçek açm ış. kâh içeride. . mucibince.

1. yürürlükte. iki suret halinde. . keyfi yerinde. 2. zor durumda. tela şla. ile bir arada. alevler içinde. aslında. aceleyle. şaşkınlık içinde. iyi durumda. önceden belirlenen zamanda. -i hiçe sayarak. -in taraftar ı. genel olarak. 1. -e rağmen. formda. -e ayk ırı olarak. -e karşın. şakadan. ayrıntılarıyla. dili iyi durumda/vaziyette. gerçekten. tam zaman ında. 1. çok aranan. sonucunda. -in lehine. tam göz önünde. cürmü me şhut halinde. 1. çap olarak. -in lehinde. -i geçen. iş başında. çok ra ğbette. zamanı gelince. çok eskiden. nedeniyle. çok aranan. zamanla. çok. 3. -e meydan okuyarak. yokluğundan dolayı. aslında. elde. kuşkulu. varl ıklı. ile ilgili olarak.in conjunction with in connection with in consequence of in danger in days of yore in deep water in deep water in default of in defiance of in despite of in detail in diameter in disrepair in doubt in due course in due course in duplicate in earnest in easy circumstances/on easy street in effect in excess of in fact in fact in favor of in fine fettle in flagrante delicto in flames in focus in front in front of in full retreat in full view in fun in future in general in good company in good faith in good repair in good season in good spirits in good time in good trim in great demand in great request in hand in harness in haste ile beraber. -den fazla. tamire muhtaç. sadece birinin sözüne güvenerek. harap. önünde: in front of the building binan ın önünde. bundan böyle. z. ciddi olarak. ayrıntılı olarak. genellikle. iyi arkada şlarla. dili ba şı dertte. büyük ra ğbet gören. suçüstü. 1. tutulan. 3. zamanı/vakti gelince. vaktinde. çok revaçta. 2. doğrusu. ciddi. baya ğı. hali vakti yerinde. süresi gelince. tehlikede. şüpheli. hazırlanmakta. 2. tam çekilme durumunda. kontrol altında. iyi odaklanm ış. önde. 2. aslında. 2. başı dertte. yokluğunda. biraz erken. keyfi yerinde. henüz belli olmayan. 2. gerçekte. k. 1. -den yana. k. ile birlikte. bundan sonra.

in his/her own backyard in hock in honor of in imitation of in irons in itself/in and of itself in jeopardy of his life in jest in leaf in less than no time/in no time/in no time at all in lieu of in line for in luck in memory of in mesh in miniature in motion in my book in my judgment in my opinion in my opinion in name in no time in no uncertain terms in no way in no way. şerefine. sert bir şekilde/açıkça (söylemek). çabucac ık. dili çok çabuk. geçerken. parça parça. boş vaktinde: Do it in your spare time! Onu boş vaktinde yap! yürürlükte. our midst k ısmen. idam cezas şaka olarak. sözde.bir taraftan. yapraklanm ış. hemen. bana kalırsa. birbirine girmiş. kesinlikle: He was in no way responsible. hiç. bizatihi: In itself it´s not a problem. -in hatırasına. ebediyen. -in anısına. için: in order to see görmek için. k ısım kısım. part özellikle. 2. bizzat. talihli. Kendi ba şına bir problem de ğil. kafas ında. other words aram ızda. bir anlamda.ğ sapa. al ışılmışın dışında. out of the way in nothing flat in one go in one sense in one´s mind´s eye in one´s pocket in one´s spare time in operation in order that in order that in order to in in in in kendi çevresinde. şansı açık. diye. derhal. tesadüfen. hareket halinde. in particular in parts in passing in patches in pawn in perpetuity in person . için s ırada. hayalinde. de 1. -e bedel olarak. rehinde. bence. bir kerede. order to keep up appearances ele güne kar şı rezil olmamak için. bana göre. -sin diye: in order that he may see görsün diye. avucunun içinde. şahsen. fikrimce. bana göre. 2. demek. k ısmen. yani. ı tehlikesiyle karşı karşıya. yol üstü olmayan. ta ki. 2. zincire vurulmu ş. kanımca. bana kalırsa. bana göre. ismen. bir seferde: He drank all the beer in one go. kan ımca. rehinde. Biran ın tümünü bir dikişte içti. daima. özünde. -in yerine. minyatür. k. -i taklit ederek. kendisi. eli kelepçeli. her zaman için. çabucak. çok çabuk. O hiçbir şekilde sorumlu ildi. -e aday. 1. nüfuzu altında. yer yer. ufak çapta. hayatı tehlikede. 1.

2. basılmakta. 1.in place in place of in plain English in plain English in play in point of in point of fact in position in practice in press in private in process of construction in proportion to in protest against in public in pursuance of in regard to in relation to in reply to in respect of in respect to in response to in retrospect in return for in revenge for in s. 1. -in karşılığında. yapılmakta. -in yerine. baş başa. gizlice. sözün kısası. k ısaca. art arda. tam onortakla saniyede.. gizli olarak. inşa halinde. tam yerinde. çok mutlu. aç ıkça. herkesin önünde. koordinasyon içinde. Zorluklara ra ğmen devam ediyor. 1. in pursuance of his ideals. gerçekleştirmeye çalışırken: He sacrificed his wealth bak. -e karşılık olarak. aç ıkça. birbirine bağlı şa. birlikte. hakk -e cevap olarak. açık seçik bir şekilde. -e gelince. bir dereceye kadar.o. sözün k ısası. . 2. s ırayla. pe şinde. -ce/-çe: In terms of money she´s well fixed. bak ımından. beraber. ba şkaları yokken. kendini korumak için. ile ilgili. art arda dizilmiş bir şekilde. dili -e gelince. açıkça. hakk ında: She said nothing in relation to that matter. ile ilgili olarak. . -e oranla. birinin yerine. 1. çabuk. pratikte. açıkçası. uygulamada. with regard to. görünürde. bask ıda. 2. k ıyıya yakın. O mesele ında hiçbir şey söylemedi. 2. İdeallerinin peşinde . -diği kadar/derecede. -e protesto olarak.. çarçabuk. 2. olarak.´s stead in search of in self-defense in sequence in seventh heaven in shore in short in short course in short order in short order in sight in single file in so far as in so many words in some ways in some measure in spite of in stock in sum in tandem in ten seconds flat in terms of yerinde. -e rağmen. 1. açıkçası. pe şinde koşarken. tic. k ısmen. -e karşılık olarak. 2. gerçekte. aslında. geçmişe bakarak. bazı bakımlardan. alenen.. 1. -e karşılık. Onun yerine Çetin gidebilir. kısaca. ile ilgili olarak. şaka olarak. tek s ıra halinde.. yerine getirirken. -den öç almak için. mevcut. aç ıdan: Don´t look at the situation in those terms! Duruma o açıdan bakma! 2. -e göre. aramaya. -e karşın: He´s carrying on in spite of the difficulties. k ısaca. 1. aramakta. birinin nam ına: Çetin can go in his stead. k.

-diğinden dolayı. bütün kapsam ı ile. -in arasında. -in ortas ında. 2. dalg ın. açılmak.. hayal âleminde. o/bu süre içinde. adına. . -in yoklu ğunda: In the absence of any guidelines this is what we came up eyler ığı için ancak bunu yapabildik. hakkı için. zaman geçtikçe. ında/huzurunda: in the presence of a large company (birinin) büyük bir topluluk önünde. -diğine göre. için. debdebe. o/bu arada.): Reinforcements arrived in the nick of time. sonunda. çünkü. bizzat. bütün olarak. yerine. 3. Don´t say that in her presence! Onun yan ında . tam zaman ında. eninde sonunda. son derece. under the circumstances. halinde. yarar ına. yaklaşık olarak. civarında. habersiz. sırasında. aç ığa vurmak. para kaybetmi ş durumda. çoğu. takdirde. . o takdirde. dili muhtemel. hamile. zamanla. pomp and circumtance tantana. dili gebe. doğal olarak.. konusunda. mademki. bütünüyle. başlatmak. eninde sonunda. -in gözünde. toplam olarak. eninde sonunda. with. karanlıkta. başı için. namına. f. çoğunlukla. Bize yol gösterecek bir ş kavram olarak: He approves of it inolmad the abstract. k.önünde/yan 4. zamanla. esnasında. çıplak. sermek. .. karşısında. sabahleyin. madem. sağ. dili paças ı sıkışınca. açmak. tabiatıyla. Takviyeler tam zaman ında çıplak olarak. 2. zamanla. başlamak. olas ı. tam zaman ında (Gecikmeye hiç yer olmayan durumlar için kullanılır.. aradaki zamanda. k. açık havada. dili borçlu. 1. dili emin. hayatta. çantada keklik. uzun vadede. bak. garantili. Onu uygulamada de ğil.. but not in practice. esnasında. olayların ışığı altında. uzun vadede. sırasında. 1. yak ında. kavram olarak beğeniyor. ikinci planda. 1. yaymak. k.. 2. k. k. pek uzak olmayan (olay).in that in that case in the absence of in the abstract in the aggregate in the background in the bag in the cards in the circumstances in the clouds in the course of in the course of in the course of time in the crunch in the dark in the end in the event of in the extreme in the eyes of in the face of in the family way in the flesh in the hole in the interest of in the interim in the land of the living in the large in the light of the facts in the long run in the long run in the long term in the lump in the main in the matter of in the meantime in the midst of in the morning in the name of in the nature of things in the neighborhood of in the nick of time in the nick of time in the nude in the offing in the open in the presence of in the process of time -diğinden. olayların gelişmesine göre. aşkına.

arkada üç kopya olarak. dilsiz. tic. -den sonra. inept. kusurlu. münasebetsiz. kabul olunmaz. 2. s. -in pe inde. iyi ifade edilmemiş. birlikte. 4. ikinci olarak. etkisiz. 2. cans ız. k. ruhsuz. işlenmemiş. 1. ondan sonra. kim. gereğinde. Allah ını seversen? How in the world did bu münasebetle. dili çıplak. k ısa vadede. uygun görülmez. civarında: She lives in the vicinity of Taksim. Taksim ında 2. hareketsizlik. s. boş. s..His sonucunda. s. k ısa vadede. z. -diği derecede/kadar. bir solukta. 2. -den dolayı. vaktinde. iki k ıdeadly (of a lamb´s tail) k. a şa ğı ard yukar ı. dili hemen. yetersiz. yüzünden. donuk. time? Bunu vaktinde yeti ştirebilir ıyla. 1. beraber (yapmak). boşuna. dili Allah a şkına. yanlış. 1. boş yere. doğal halde. s. s.. . etkisizlik. ehliyetsizlik. tic. sırasıyla. tamam k. yetersizlik. -in ından. 1. muharebenin en şiddetli yerinde. 2. s. Allahı/Allahını seversen (Soru zamirleriyle kullanılır. 2. hususta. budala. Beraberinde k ız şı da vardı. . 1. hep beraber. dili 2. akortlu. 1. . dikkatsizlik. hareketsiz. kim. toplam olarak. nöbetleşe: Each charge was mowed down in turn by their fire. 2. aptal. 1. devrolunamaz. hakikaten. bak. 1. dili beraberinde: He had his girl friend in tow as well. s. k. 2. 1. (kişinin) elinden alınamayacak (hak). ayn ı zamanda. görünürde. bütünüyle. anlamsız. yeteneksizlik. 1. s. ölü. i. i şlenmemiş durumda. kaba taslak durumda. gerçekten. kas ıtsız. 2. dikkatsizlik. beceriksizlik. durgunluk. 1. k ısa vadede. elde olmayan. yersiz. eksik. 1. yakla şık olarak: salary is in civar nda. ortada. s. s ıra ile.. -i göz önünde tutarak.. uygunsuz. -in ard ıoturuyor. i. bir ç ırpıda. erişilmez. 1.): What in the world bu is that? O ne. 3. yanına varılmaz. durgun. budalaca. i. s. 1. üç aya kadar. 2. güçsüzlük. 2.. i. s. 1. i. gerektiğinde. hep bir a ğızdan. aptalca. dolaylar ında. kendini iyi ifade edemeyen. satılamaz. hareketsizlik. ikiye ırmak). zaman ında (yetişmek/yetiştirmek): Can you finish this in misiniz? We can´t get there in time. noksan.(kesmek/bölmek/ay Hücuma kalkan her grup onlar ın öldürücü ateşiyle helak sma. 2. 3. hatalı. -diğine göre. anla şılmaz. mademki. bir lahzada. sönük. s. dikkatsiz.in the raw in the rough in the same breath in the second place in the short haul/term in the short run in the short term in the thick of the battle in the vicinity of in the wake of in the world in this connection in three months in time in total in tow in triplicate in truth in tune in turn in two in two shakes in unison in vain in view in view of in/at a pinch inability inaccessible inaccurate inaction inactive inactivity inadequate inadmissible inadvertent inalienable inane inanimate inappropriate inapt inarticulate inasmuch inasmuch as inattention inattentive inattentiveness 1. 3. 2. sıkışınca.şk.

fırın. hesaplanamayan. i. Kolera vakalar i. 1. s. insan şekline girmiş. 2. kışkırtıcı. kabalık. s. i. . güçsüzlük. akkor. i. 1.. yak ıp kül etmek. encase. güdü. karışıklık çıkaran. f. i. i. k ışkırtmak. günlük. -e özgü. 1. güçsüz. 2. yak ın akraba ile cinsel ilişki kurma. başlama. ikinci derecede olan/sayılan: incidental expenses yan masraflar. özendirici şey. 2. göreve ba şlama töreni. s. f. sürekli. elektrik ampulü. 2. yangın bombası. f. akkorluk. resmen iştöreniyle s. uğursuz. başlatmak. 1. ard ı arkası kesilmeden. f.inaugural inaugurate inauguration inauspicious inborn inbound inbred incalculable incandescence incandescent incandescent lamp incandescent lamp incapable incapacitate incapacity incapacity for incarcerate incarnate incase incautious incendiary incendiary bomb incense incense incentive incentive pay inception incessant incessantly incest inch inch along incidence incident incidental incidentally incinerate incinerator incipient incise incision incisive incisor incite incitement incivility inclement s. teşvik etmek. 3. sert. ile beraber z. otobüs v. yeteneksiz. s. declining. i. 2.). f. cisimlenmiş. ensest. f. bak. haddi hesab ı olmayan. âciz. s. tesadüfi. 2. dü şüncesiz. to -e ait olan. hakketmek. devamlı. k ışkırtma. ensizyon. aklıma gelmi f. s. i ş yapamaz duruma getirmek. isteklendiren ödül. öfkelendirmek. s. 1. 2. 1. aç ılış e başlama. başlangıç. kundakçı. s. s. törenle baş latmak.54 cm. 2. 2. de şme. i. açılış-in töreni. z. oymak. i. 1. keskin. 1. 3. 1. başlang c. -e özgü. 3. açılı ış i. yavaş yavaş ilerlemek. hadise. kabiliyetsiz. 2. of (bir şeyin) meydana gelmesi: The incidence of cholera has been ı azalmakta. tesadüfen meydana şken. ba şlamak. (birinin) tabiat ında olan. güçsüz duruma getirmek.gelen. i. dikkatsiz.b. uzun zaman boyunca s. nezaketsizlik. (birini) törenle bir göreve getirmek. zeki. teşvik. i. 1. olay. inç. henüz ba şlamakta olan. i. kasten yang ın çıkaran. s. çöp fırını. (bir şeyi) yapamama. 2. ı açmak. tıb. açılış töreni ile ilgili. limana/havaalan ına giren (gemi/uçak). kalıtsal. f. irsi. i. ampul. 1. i. dürtü. kaz ımak. tütsü. s. 1. f ırtınalı (hava). doğuştan gelen. s. tahrik etmek. ile beraber gelen. meşum. hesap edilemez. yeni başlayan. yarma. tahrik. şehir merkezine doğru giden (tren. sürekli olarak. parmak. buhur. to -e ait olan. i. kaba davranış. yeteneksizlik. kesicidiş. 2. vaka.edinilegelmi ş. yavaş yavaş hareket ettirmek. s. k ızdırmak. tedbirsiz. resmen işe başlatmak. teşvik primi. hapsetmek. 2. ardı arkası kesilmeyen. s.

2. s. 1. s. -e sebep olmak: It inclined him to support us. of -i kapsayan. uyuşmaz. i. s. bak. dahil. dahil etmek. s. zahmet. 1. huk. yetersizlik. eğiklik. gereken yetenekte olmayan. dahil: The charge is thirty million liras inclusive of service. su götürmez. rahatsız etmek. 2. eşsiz. otuz milyon lira tuttu. 1. 2. inkâr edilemez. 3. 2. f. kavran ılmaz. önemsiz. i. rahats ızlık. 2. . f. s. takmaHesap. anlaşılmaz (sözler/sesler). uyuşmazlık. 1. 3. yaptıkları birbirini tutmayan (kimse). 2. incompetence. s. önemsiz. s. i. s. eğim. 2. tartışılmaz. katmak. vefasız. Onu bizi desteklemeye i.. değişken. teselli edilemez. s. s. s. yeni (hükümet/y ıl). meyil. dahil etme. emsalsiz. k şmaz. z. güçlük. uygunsuz. konu dışı. eğri yüzey. s. 1. 2. tesellisi olmayan. 1. bildiğini başkalarına söylemeyen. 1. tesellisiz. içindeleme. 3. s. 1. kendini tutamayan.. 1. ehliyetsiz. 2. giren. farkedilmeyen. s. 1. 1. to e ğiliminde olmak: His thought inclines to the kulak kabartmak. birbirine z ıt. 2. anlaşılmaz. yads ınamaz. akıl almaz. i. kusurlu. 2. anla şılmayan. 1. başını eğmek. yersiz. yersiz. s. s. bak. 1. ısız (sözler/fikirler). içine almak. 1. enclose. uyuşmazlık. s. beceriksiz. beceriksizlik. birbirine uymayan. 2. her zaman aynı seviyeyi tutmayan (iş). etkisiz. içlemci. s. 1. 1. k ıservis i. bir sonuca varmayan. z. i. kat ılma. yöneltti. noksan. kavrayamama. 1. i. ketum. katılan şey. s. ba i. katma. yetersiz. itiraz edilemez. f. yads ınamayacak şekilde. uygunsuzluk. göze çarpmayan.. ele geçen. i. e ğim. s. 2. adla. s. tutars ızlık. zahmet vermek. 2. ğlantkazanç. with/to ile karşılaştırılamaz. sonuçsuz. avutulamaz. bak. meyil. i. inand ırıcı olmayan. bağdaşmaz. idrar ını tutamayan. gelir vergisi. yersizlik. karars ız. heves.. -e yöneltmek. z. 2. 1. tutars ız. s. bak. saygısız. anlaşılmaz.inclination incline incline incline one´s ear incline one´s head inclined plane inclose inclosure include included inclusion inclusive incognito incoherence incoherency incoherent income income tax incoming incommensurate incommunicado incommunicative incomparable incompatibility incompatible incompetence incompetency incompetent incomplete incomprehensible incomprehension inconceivable inconclusive incongruity incongruous inconsequent inconsequential inconsiderate inconsistent inconsolable inconspicuous inconstant incontestable incontinent incontrovertible incontrovertibly inconvenience i. anlayışsızlık. 2. bağdaşmaz. uyuşmayan ıs ım/ şey. tutarsız. dahil olma. 2. istek. mantıksız. f. kapsamak. eğilim. düşüncesiz. içermek. incoherence. 2. ile kıyaslanamaz. bağdaşmazlık. lık değdahil iştirerek. i. eksik. 1. orans ız. tutars ız. bağdaşmazlık. yetersiz. gelir. enclosure. bitmemi ş. s. 2. uyu s. rabıtasız. 3.

kâr. tekrarlayarak kafasına sokmak. s. 2. görev süresi. 2. silinmez. karars ızlık. 2. suçlamak. silinmez. ırmak. anonim ş irket haline getirmek. ı 2. ilgisiz. koku f. into/in -e dahil etmek. an). artma. s. belirsiz. sabit (boya/mürekkep). s.geli 2. tan s. civciv ç ıkarmak. uygunsuzluk. 1. uygunsuz. dilb. 3. kuvöz. kapsamak. 2. büyümek. büyütmek. u ğramak. 1. belirsizlik zamiri. hakikaten. okunmaz. 1. f. onulmaz. 2. çürümez. 1. ştirmek. do ğrusu.inconvenient incorporate incorporated incorrect incorrigible incorruptible increase increase increasingly incredible incredulity incredulous incredulousness increment incriminate incrust incubate incubation incubator inculcate incumbency incumbent incur incur a debt incurable incurious incursion indebted indecent indecipherable indecision indecisive indecorous indecorum indeed indefatigable indefensible indefinable indefinite indefinite article indefinite pronoun indefinite pronoun indelible indelible ink indelible pencil indelicacy indelicate s. ku şkulu. uygunsuz olma. i. . anonim. kuluçkaya yatmak. cisimlendirmek. yorulmaz. 1. 1. bak. giderilmez (leke/iz). --ring) 1. uygun olmayan. ç ıkmaz. 1. elverişsiz. toplum töresine ayk ırı. münasebetsiz. düzeltilmemiş. 2. i. s. biçimsiz. 3. 2. artış z. 2. (--red. 4. ürün. meraks ız. ço ğalmak. 2. birleşmek. uygunsuz davran ış/söz. s. -e katmak. 2. 1. çoğalma. f. uygunsuzluk. minnettar. s. kuluçka dönemi. yakışık almayan. gittikçe artarak: become increasingly difficult gittikçe zorla şmak. s. artmak. 2. savunulamaz. 1. görev. huk. 1. kayıtsız. 1. ımlanmas zor. artma. anlatılması zor. 2. 3. s. hücum. te şekkür borçlu. f. 1. 4. s. belgisiz s ıfat: bir (İngilizcede a. s. bozulmaz. bak. s. f. nezaketsiz. dilb. 3. 2. 1. belgisiz zamir. 2. ahlakı bozulmaz. yorulmak bilmez. edepsiz. 2. 2. adam olmaz. borca girmek. k. s. z. incredulity. kopya kalemi. inanmayan. i. 2. kesin olmayan. maruz kalmak. artış. i. karars ız. uygunsuzluk. i. üstüne çekmek. zahmetli. dili harika. f. çözülmez. 2. inanmazlık. hâsılat. 1. vazife. kuşku. kuluçka makinesi. 1. kaba. kafasında (plan) kurmak. uygunsuz. uyand borçlanmak. doğrusu istenirse. 2. yak ışıksız. saldırı. kabal ık. belgisiz. s. artırmak. birleştirmek. s. sabit mürekkep. i. 1. 1. 3. çoğalma. dilb. kaba. şmaz. s. 3. 3. öğretmek. kalıcı (izlenim/etki/duygu). 3. çoğaltmak. encrust. ak ın. i. yak ışıksız. 1. 2. amans ız. s. anlatılması imkânsız. i. gerçeği söylemek gerekirse. i. 1. s. içermek. 2. s.. 1. belirsiz. şifasız. 1. borçlu. gerçekten. gelişmek. kuşkulanan. aşılamak. yanlış. .. mü şkül. sökülmez. 1. i. 1. nazik olmayan. belli olmayan. f. 2. rüşvet kabul etmez. inan ılmaz. akıl almaz. s. girmek. verimli olmak. i. 5. düzelmez (kimse). yola getirilemez.

s. 2. tinctoria. 4. bildirme. ayırt edilemez. dizin. çivitotu. --es (în´deksîz)/in. i. f. çoğ. ödence. birbirini etkilemeden. 2. i. dolaylı tümleç. hazmedilemez. i şaret. indigo. düşünmeden davranan. ald ırmaz. rasgele. çivit rengi. ay ırt edilmemiş. z. ilgisiz. i. zarar ını ödemek. (bir yerde) do ğal olarak bulunan/yetişen. 1. yok edilemez. 2. gösterge. kendi ız. kefalet. indeks. savca. s ınırsız. göstermek. geli s. s. çivit mavisi. içerlek yazma. (ekonomik açıdan) bağımsız.. 1. -e halindeki isim. İng. 1. suçlama. dolaylı. çividi. kontratla/senetle bağlamak. imlemek. küçük dü şürücü hareket. geliri ileğı geçinebilen. 2. i. 1. s. f. hakaret. ald ırmazlık. 1. etmek. s. işaretparmağı. (sat ır için) içerlek olma. işaret etmek. ba s. çentmek. i. öfkeli. 1. kuşkulu. fakir. 3. (haks ızlıktan dolayı) kızgınlık. 1. (haks ızlıktan dolayı) kızgın. düşüncesizce yapılan. 3. dü şigüzel. çivit mavisi. talep. bağımsızlık. to (bir yere) özgü. dolaylı vergi. 2. düşünmeden davranma. 2. s.indemnify indemnity indent indent indentation indenture independence independent independently indescribable indestructible indeterminate index index card index finger indicate indication indicative indicator indict indictment indifference indifferent indigenous indigent indigestible indigestion indignant indignation indignity indigo indigo plant indigo blue indigo-blue indirect indirect cost indirect lighting indirect object indirect object indirect tax indirectly indiscernible indiscreet indiscrete indiscretion indiscriminate indispensable f. çivit rengi. k ısımlara bölünmemiş. yerli. dolambaçlı. s. çivit mavisi. dolaylı tümleç. i. 2. i. yıkılmaz. i. paragraf ba şı yapmak. . 2. 1. vasat. zaruri. s. s. boşboğazlık. Indigofera tinctoria. delil. 3. ibre. 1. i. ilgisizlik. 3. pol. başına buyruk. bellisiz. sindirim güçlü ğü. i. sıradan. for ile suçlamak. dolaylı ışıklandırma. anlatılmaz. 2. f. s. 2. i. bağımsız. 2. çivit çivitotu. bot. güvence. mide fesadı. fihrist. içerlek yazmak. 2. z. s. 2. 1. dolaylı masraf. i. 1. çividi. indigo. 1. tazminat. 2. pol. dolaşık. 2. i. karışık. 1. f. umursamayan. 1. gösterge. yoksul. zarar görmeyeceğine dair peşinen kefil olmak.di. belirti. Indigofera çivit rengi. bot. 2. onur kırıcı durum. f. gösterme. boşboğaz. i. dolaylı olarak. 1.. talepte sipari siparisipari ş. dilb. öfke. katalog.ces (în´dısiz) i. farkedilemeyecek. toplu halde. dilb. vazgeçilmez. i. s. 4. tanımlanamaz. s. dava açma. hazımsızlık. 1. seçilemez. belirsiz. sözleşme. s. 2. -i ş 1. gösterge. s. düşüncesiz bir davranış. şüncesizce söylenen söz. bağımsız. s. (for) İng. (for) İng. teminat. (kitabın) indeksini fiş. çivit mavisi. 1. iddianame. rengi. (kitap) için dizin haz ırlamak. ş vermek. -i talep etmek. ba ğıms msız olarak. anlatma. s.

f. 2. i şleyim.b. bireyci. rahats ız. f.). her . 1. tarifsiz. iyice görülmeyen. 1. ü şengen. işçi v. su götürmez. kendine s. ikna etmek. ayırt edilmesi olanaksız. bak. neden olmak. sanayi. s. boyun eğmez.b. yenmez. organize sanayi bölgesi. ikna. endüstri mühendisi. bireysellik. 1. industrialize. endüstri meslek lisesi. iç mekânlara uygun. 1. i. in yenildi.b. s. İng. müphem. 2. s. tek tek.. 1. rahatsız etmek. 1. müsamahakâr.). i. 2. s. neden. ilaç v. f. hasta. istenilen etkiyi uyand ırmayan. sanayile ştirmek. İng. i. soğutmak. 2. etkisiz. gayretli. indüksiyon yapan. f.indispose indisposed indisposition indisputable indistinct indistinguishable individual individualism individualist individuality individually indivisible indoctrinate indoctrinate s. işi yavaşlatma. belirsiz.. 2. bireycilik... 1.. endüstriyel. hevesini k ırmak. . indüksiyon. 1. elek. 2. makine v. işleyimsel. çalışkanlık. s. 2. endorse. mest etmek. anlatılmaz. s. endüstriyel sanatlar. -in beynini yıkamak. f. 1. z. into induct s. man. s.b. ağrısız. 1. s. 3. 2. sözü edilmez. birini resmen -in üyesi yapmak. 2. İng. s ınai. with indolent indomitable indoor indoors indorse induce inducement induct induct s. 1. beceriksiz (yönetici. grev.(bir in kendine bir şizni ey yapma izni for şey yapma) verme. yüz verme. ayr ı ayrı. s.o. s. te şvik. isteksizlik. s. kendi . s. s. 2. yılmaz. into the army induction inductive inductive reasoning indulge indulgence indulgent industrial industrial action industrial arts industrial engineer industrial estate industrial school industrialise industrialist industrialize industrious industry inebriate inedible ineffable ineffective ineffectual inefficient f. kapal ı: indoor tennis court kapalı İtenis mekânlarda giyilen ayakkab İçeride kal! She went indoors. birini askere almak. 2. 2. gayret. birine (bir fikri) a şılamak/telkin etmek. 2. indükleme. içeriye: Stay ıindoors! gitti.candy. s. etkisiz (çare. tart ışılmaz. rahats ızlık. a ğza alınmaz (kutsal). keyifsiz.). i.). s.: This decision will be up to the individual agencies. s. 1. tıb. 1. sarhoş etmek. f. s. göreve getirme. beceriksiz (yönetici. 4. içeride. keyifsizlik.).. 2. 1. (sak ınılması gereken bir şeye) teslim olmak: She indulged her desire Şekermüsamaha. tümevar tümevarımlı usavurma. man. indükleyen. tümevar ım.b. verimsiz. isteksiz. üşengeç. bir dü şünce sisteminin esaslarını öğretmek. 1. çeri z. çalışkan. f.o. endüstri. 1.. tembel. vesile. bak. zaman ve enerjiyi ekonomik bir şekilde kullanmayan. i. kand ırıp yaptırmak. seçilemez. 1. elek. ba şarısız. sanayici. randımansız (iş yöntemi. ilaç v. sonuç çıkarma. f. s. 1. i. içeri. 2. i. The individual tiles are each a i. etkisiz (çare. yeme arzusuna 2. yüz veren. kesin. Bu konuda her acente kendi karar ını verecek. iç mekânlarda kullan ılan: indoor shoes iç lar. bölünmez.o. ımsal. 2. i şçi v.

açıklanamaz. 1. ucuz. tıb. küçüklük. s. hesapsız. elverişsiz. usta i şi olmayan. s. anlatılmaz. gereksiz. kaç ınılmaz. süredurum.try. s.. gaf. ufak bir çocuk gibi. s. 1. s. 1. z. aç ıklanamayacak şekilde. piyade. bebeksilik. haks ızlık. çoğ. (kötü bir şeyden dolayı) meşhur. s. 2. çocukluk. ayıp. 3. 2. haks ız. masrafı az. çok çirkin. 2.inelegant ineligible ineluctable inept ineptitude inequality inequitable inequity inert inertia inescapable inessential inestimable inevitable inevitably inexact inexcusable inexcusably inexhaustible inexorable inexpedient inexpensive inexpensively inexperience inexperienced inexpert inexplicable inexplicably inexpressible inexpressibly inexpressive inextricable inextricably infallibility infallible infallibly infamous infamy infancy infant infantile infantile paralysis infantilism infantry infantryman infatuate infatuation s.felci. s. farklılık. 2. s. fiz. s. 2. pahalı olmayan. beceriksiz. i. (with) (-e) hayranlık. s. s.. s. piyade s ınıfına ait askerler. yava i. 2. uyuşuk. 1. 2. esrarengiz. değiştirilemez. inert. yanlış. çok değerli. s. i. kesin olmayan. acemi. hatalı. kim. 2. yanılmaz. s. çocuksu. 2. 3. tükenmez. hareketsiz. hesaba s ığmaz. rezalet. çözülmez. deneyimsiz. kaç ınılmaz. ş harekete geçen. atalet. s. ifade edilemez. tam do ğru olmayan. şaşmaz. yersiz. 1. piyade askeri. bebeksi. i. 1. z. insafsız. çocukça.fan. piyade. 1. süreduran. deneyimsiz. bağışlanamaz.´nin) başlangıç aması. yanılmadan. 1. 2. 1. atıl. (tasar ı. s. adı kötüye çıkmış. ucuza.. affedilmeyecek şekilde. s. f. ayrılmaz. amans ız. i. yanılmazlık. 3. yetersiz. s. i. uygunsuz.alçaklık. affedilmez. s. 1. aklını çelmek. bitmez tükenmez. i. muammalı. acemilik. 3. kaç ınılmaz şekilde. in. 1. kim. z. içinden ç ıkılamayacak şekilde. acemi. rezil. insafsızlık. nedeni anla şılmaz. çocuk. delicesine âşık olma. değişkenlik. 2. amaca uygun dü şmeyen. z. uyu şukluk. hata yapmaz. hünersiz. yava ş işleyen. yak ışıksız. çaresiz.b. s. z. s. i. s. paha biçilmez. insafsız. aş i. acımasız. z. pot. 2. 3. bebek. 1. bir anlam/dü şünce ifade etmeyen. anlatılamayacak derecede. i. çocuk i. deneyimsizlik. bebek gibi. piyadeler. s. 3. 1. . incelikten yoksun. iş v. i. değişebilirlik. hareket edemeyecek durumda olan. içinden ç ıkılmaz. küçük emekleme dönemi. girift. fiz. uygunsuzluk. eşitsizlik. beceriksizlik. 1. tecrübesiz. s. küçük. 3. çocu ğa özgü. zarif olmayan. tecrübesiz. beceriksiz. tembellik. 2. s. bebeklik. 2. ruhb. piyade sınıfı. kaç ınılmaz.men (în´fıntrimîn) i. tembel. yorulmaz. 2. 1. 4. çıldırtmak. tecrübesizlik. z.

mat. tesir etmek. i. zayıf. bitmez. 1. sonuç ç ıkarma. 2. hiç esnek davranmayan. 1. 3. alevlenmek. into infiltration infinite infinite pains infinitely infinitesimal infinitive infinity infirm infirmary infirmity inflame inflammable inflammation inflammatory inflate inflation inflect inflection inflexible inflexion inflict inflict punishment on inflorescence inflow influence f. birini -e s ızdırmak. enfeksiyon. --ring) (from) (-den) 1. f. (örgüt. sadakatsizlik. i. i. sakatlık f. i. hoş olmayan/nahoş (söz/davranış). (bit/kurt/fare) istila etme. 2. kalitesiz.b. şişirmek. çok. 1. z. İng. 2. daha a şağı bir nitelikte olma.o. dilb. i ğrenç. anlamak. 3. bot. kurulu ş v. tahrik edici. 2. i. kalitesizlik. etraf ı sarmak. i. zayıflık. 3. verimsizlik. 2. sonsuzluk. 2. ölçülemeyecek kadar küçük. iltihap. kolay ızdırılır. ses tonunu de ğiştirmek. daha aşağı bir nitelikte olan. kolay tutu i. tükenmez.. piyasaya çokpara miktarda kâ şişkinli ği. s ınırsız. 2. çekmek. 1. cehennem. tutuşmak. s. (--red. sesin yükselip alçalmas ı. k şan. öfkelendirmek. bula şıcı.).b. s.infect infection infectious infelicitous infelicity infer inference inferior inferiority inferiority complex inferiority complex infernal inferno infertile infertility infest infestation infested infidel infidelity infiltrate infiltrate s. hoş olmayan/nahoş söz/davranış. iltihap. çiçek durumu. dilb. (fiyatları) suni olarak yükseltmek. ırmak. infinitezimal. s. 2. 1. kuvvetsiz. f. tutu şturmak. k ısır. çekim. bula şma. i. başkalarına kolay geçen (gülme/neşe). iltihaplanma. 2. i. 2. hastalık. k ısırlık. inflection. i.´ne) sızmak/gerçek kimliğini gizleyerek girmek. 4. i. 2. s. ç ıkarmak. f. i.. i. ğıt para çıkarmak.´ne) sızma/gerçek kimliğini gizleyerek girme. i. cehennem gibi yer. verimsiz. nüfuz. 1. 1. i. 2. muazzam bir. s. bulaştırma. 2. küfür. son derece. 1. çıkarım. s ınırsızlık. (bit/kurt/fare) istila etmek. cehenneme ait. f. geçirmek. (sab sonsuz gayret. çorak. s. s. 2. 1. 2. katı. alevlendirmek. enflasyon. tesir. 1. 3. 1. 2. hastane.. 1. aşağılık kompleksi. bulaştırmak. zina. s. sözünü geçirmek. s. çok büyük bir ır. kurulu ş v. etkilemek. -e ceza vermek/verdirmek. i. 1. bükülmez. i. eğilmez. kâfir.. 1. bak. içeriye ak ış. man. 3. 1. 2. sonsuz. (örgüt. sert. imans ızlık. 2. f. 2. 1. tıb. halsiz. f. (hava ile) şişirmek.. 3. i. kışkırtmak. parlayıcı. (okulda/fabrikada) revir. 1. s. 1. etraf ı sarma. 1. sonuç çıkarmak. dilb. . i. i. 2. aşağılık duygusu/kompleksi. dikkat v. mastar. kızarma. k ışkırtıcı. 2. f. yangı. 2. 1.b. 1. klinik. 2. 3. etki. (on) (birini) kötü bir şeye uğratmak: inflict pain acı çektirmek. t ıb. s. sonsuzküçük. i. s. (to) (-den) a şağı. 1. iltihapland tahrik etmek.

demlendirmek. içine dökme/ak ş içecek (çay/ilaç). kas ıksal. ihlal etmek. i. muhbir. kas ık bezi. usta i şi. (anla f. s.ne? s. on/upon -e tecavüz etmek. antlaşma v. 1. i. s. s. f. f. 2. s. f. f. i. 3. (of/about/that) -den haberdar etmek. Ona . içe do ğmalzemesi s. haberli. gazaba getirmek. k ızılötesi. sakin. bilgili. maharetli. resmi olmayan.´ni) içine çekme.. -de oturmak. enfraruj. 2. i. dan ışma. 1. 2. i. saf. f. danışma yeri. 1. 1.s. enflüanza. s. -e (-den) kalmak. 1. grip. ihlal. z. 2. kızılaltı. (anla şma. 2. 1. kasığa ait. enfrastrüktür. 3. nankörlük. maharet. danışma. candan. şerefsiz. 1. 2. birinin gözüne girmeye çal ışmak. demlendirme. f. (bir şeye/birine) özgü olma. 2. danışılan yer. s. 2. 2. in (bir şeye/birine) özgü/has. teklifsizlik. malzeme: What are the ingredients in this cake? Bu kekin ru büyüyen. hünerli. (çay) demlemek. altyapı. resmi olmama. çileden ç ıkarmak. i.b. iktidara yeni gelen (hükümet). ayd ınlatıcı. on/upon -e tecavüz etme. z. antlaşma v. (bir şeyin) mirasçısı/vârisi olmak: She inherited it from her grandfather. ustalık. s.zerketme. asıl. f. mahir. ak ın. oturmaya elveri şli. danışma. masum. teklifsizce. into içine dökmek/akıtmak. 4. i. -i bildirmek: I informed him that I would not come tomorrow. with -i a şılamak.içitim. hüner. demleme. haber. 2. bilgi. into -e aşılamak. (from) -e (-den) miras kalmak. i.b. nankör kimse. 2. 2. s. tıb. hakk ında bilgi vermek.´ni) bozmak.b. 1. ihbarc ı. bilgi veren kimse. 1. külçe. i. Ona yar ın s. yüz kızartıcı. bilgilendirici.b. inherence. s. (sigara duman ı v. mahirane bir şekilde. 1. çok becerikli. 1. eğitici. gayri resmi olarak. ustalıkla. damara demlenmi mahirane. i.influential influenza influx inform informal informality informally informant information information booth information desk informative informed informer infraction infrared infrastructure infrequent infringe infringement infuriate infuse infusion ingenious ingeniously ingenuity ingenuous inglorious ingoing ingot ingrate ingratiate ingratiate o. 1. sözü geçen. öz: inherent rights temel haklar. i. esas. utand ırıcı.. anat. birinin gözüne girmek. tanınmamış. bak. 2.´ni) içine çekmek. öğretici. teklifsiz. içine dökülme. müracaat. i. içinde oturulur. ıtma. s. i. içeriye akma. (sigara duman ı v. i. jurnalci. (karışımdaki) madde. 1. (bir yerde) oturan kimse. nefes almak. i. şma. 3. i.´ni) bozma. kabaran (deniz). seyrek. i. aç ıkyürekli. 1. i. with s. (kurallar ı) bozma. samimi. i. tıb. nüfuzlu. ingratitude ingredient ingrowing inguinal inguinal gland inhabit inhabitable inhabitant inhalation inhale inherence inherency inherent inherit s. nefes alma.o.

zararlı. iç kısımlara doğru. z. hapishanede/ak ıl hastanesinde bulunan kimse. insana göre yap ılmamış/olmayan. 2. kötülük. O köy yabancılara şman. ülkenin iç k ısmı. s. 2. mirasç ı. 1. to -e ters2. 3. 2. kakma yapmak. 1. 3. kakmalı. i. 1. i. miras. yerici. 1. haks ızlık. s. başlatmak. inhibisyon. duygularını pek dışa vuramayan. zarar. s. ket vurma/vurulma. başlatma. i. 1. s. biyol. 3. kapalı deniz. kalıtım. . 1. irsi. 2. vâris. mürekkep. insanlıktan çıkmış. dili evlilik dolayısıyla yakın akraba olan kimse.o. kakma i şi. mürekkep hokkas ı. soyaçekim. kalıtsal. yaralı. 2. (--ed/--led. 2. ülkenin denizden uzak yerleri. i. yara. 2. i. i. f. i. 1. kırıcı. dişçi. 1. miras kalan. 2. birlikte oturan kimse. dokunur. ıstampa. ilkin. 2. içdeniz. girişim. başkası evde oturan kimse. konukseverlik göstermeyen.laid) içine kakmak. acımasız. 1. from inhibited inhibition inhospitable inhuman inhumane inhumanity inimical inimitable iniquity initial initially initiate initiate initiation initiative initiator inject injection injudicious injunction injure injured injurious injury injustice ink inkling inkpad inkwell inky inlaid inland inland revenue inland sea inland sea inland waters in-law inlay inlet inmate inn i. taklit2. 2. s. (bir uzvu) yaralamak/incitmek/zedelemek. (bir karar. ile aynıotel. 1. 2. zarar. giri ş. dü ş siz. dolgu. (birinin bir şey yapmasını/yapmamasını emreden. s. s. birinci. zalim. kalıt. birinin (bir şey yapmasına) ket vurmak. şta. aklını kullanmayan. uzva) zarar vermek. dü en. vermek: It could injure your reputation. 1. huk. inhibe etme. i. i. mürekkepli. mürekkeplenmiş. i. f. 1. robot gibi. üyelietmek. inisiyatif. s. -e ket vurmak. f. yurt içinde tahsil edilen vergi. 4. han.. i. zarar/ziyan s. haks ızlık.inheritance inheritance tax inherited inheritor inhibit inhibit s. 2. s. enjeksiyon. i. Ad ına halel getirebilir. içdeniz. şırınga etmek. başlatan kimse. ya şanması zor olan (yer/iklim). sımlarda. koy. sakin. günah. işlemeli. i. s. into -i törenle üyeliğe kabul ğe yeni kabul edilmiş kimse. (in. 3. 2. 1. edilemez. mahkemece verilen) f. i. 2. s. -e zararlı: His plan is inimical to our s. birinin adı veya soyadının baş harfi. i. eza. ipucu. iç. 2. ruhb. kakma. 1.. 1. enjeksiyon yapmak. -i göstermek. z.-e karşıt. adaletsizlik. 4. katmak. 3. iç k ı İng. insaniyetsizlik. zifiri. 2. 1. 1. önce. into -e alıştırmak. 1. teşebbüs. üyeliğe kabul töreni. zalimane. baş langıçta. ilk. denizden uzak. veraset vergisi. giriş yeri. haks ızlık. adaletsizlik. 1. i. 1. s. iç sular. i. işaret. üzgü. küçük körfez. aşağılayıcı. ziyan. ba parafe f. to -e dü şman: That village is inimical to strangers. f. çok soğuk. baştaki. ak ılsızca. i. 2. i. seziş. i. merhametsiz. i. iğne. denizden uzakta. -ing/--ling) etmek. k. vermek. eş i. i. 2.

i. çalışmayan. s. en içerideki. i. girdi. soruşturma. s. 2. aptal kimse. nöbet. i. (resmi) soru şturma. (birinin) tabiatında/özünde olan. sırasız. k. (birinden gelen) dü şünceler/sözler. Yeni vergi yasas ı hakkında epey soru soran oldu. i. 2. kal s. açgözlülük. i. s. 2. incitmeyen. olumsuz bir şey ima eden söz. i.soru birini sormak. 2. 3. bilg. . suçsuzluk. beysbol her iki tak ımdaki oyuncuların birer vuruş sırası. i. 2. bilg. 1. (of) (soru sormak. 4. manevi kuvvet. bilg. 2. zamans ız. s otelci. hesapsız. I received a lot of inquiries about the new tax law. çoğ. 2. 2. about -i sormak. 3. 1. s. kriket bir tak ımdaki on oyuncunun oyun dışı edilinceye kadar vuruş ralarıı. baskın. i. girdi. 1. s. 2. masum. deli. yenilik. dahili. sıra. şehrin merkezinde yoksulların oturduğu mahalle. çal ıştırılamaz. . fels. i.. s. sakl ı (anlam v.. iç lastik. masum kimse/çocuk. (nedeni bilinmeyen ölüm hakkında adli) soruşturma. ameliyat edilemez. 1. into hakkında şturma/tahkikat yapmak. zarars ız. ız eğlence. i. aşılama. 1.. girdi ayg ıtı. suçsuz. uygunsuz. 3. birinin hal ve hatırını s.b. deli. f. s. tahkikat. yenilik yapan i.iç. i.. 1.. bilg. make i. yenilik ç ıkarmak. girdi. zarars s. safl ık. s. sayısız. değişiklik yapmak. i. gizli. irsi. s. 1. ço ğ. s. dili iç kısımlar. ş.innards innate inner inner city inner resources inner significance inner tube innermost inning innings innkeeper innocence innocent innocent amusement innocuous innovate innovation innovator innuendo innumerable inoculate inoculation inoffensive inoperable inoperative inopportune inordinate inorganic inorganic chemistry inpatient input input data input device input-output inquest inquire inquire after s. 4. doymazlık. giriş verme. kinaye.2. taş.). f. sorguya çekme. 1. aşırı. 1. 3. uygulanamaz. düzensiz. yeni şey.. s. elek. s. hijyenik olmayan. cinnet. hakk ında bilgi almak istemek. metot/alet. zarars ız. doğu3. yenikimse. (bir şeyin) temelinde/özünde olan. anlamsız. 3. gen. 2. şturma yaparak -i araştırmak. 2. f.. yenilik getirme. safdil. 1. i. s. katma. giriş-çıkış.ıhanc i. pek çok. akın. değişiklik. ştan olan. inquiring inquiry inquisition inquisitive inroad insane insane person insanitary insanity insatiability i. soru sorar gibi (bak ış/yüz ifadesi). 1. başkaları hakkında bilgi edinmeyi seven. iç organlar. delice.o. inorganik. öğrenmeye hevesli. 2. incitmeyen. aşı... ruhsal. değişiklik yapma. 2. hastanede yatan hasta. giri verileri. zarars ız. araştırma. işlemeyen. s. meraklı. delilik. 1. girdi-ç ıktı. 1. sa ğlığa zararlı. 1. inorganik kimya. mevsimsiz. derin/gizli anlam. en içteki. ıtsal. iç. ak ıl hastası. ekon. i. 1. 2. aşılamak. masumluk. saf.

hissedilemeyecek kadar ufak. ruhb. 3. 1. ruhb. f. araya eklenen şey. . 2. küstah. iç. 2. 1. değmez. bir ilanın gazeteye bir kez konması. k ıyıya yakın. 1. yaz s.insatiable insatiableness inscribe inscription inscrutable insect insecticide insectivorous insecure insecurity inseminate insemination insensible insensitive inseparable inseparables insert insert insertion inshore inside inside inside inside inside information inside of an hour inside out insider insides insidious insight insignia insignificant insincere insincerity insinuate insinuation insipid insist insistence insistent insofar insofar as insolence insolent insoluble insolvency s. 2. i. 5. yavan. i. ne dü şündüğü belli olmayan. (on/upon) (-de) ısrar etmek. i. terbiyesiz. -diği derecede/kadar. k. ekleme. hain. s. böcekçil. s. samimiyetsizlik. çoğ. 1. s. aciz hali. s. i. tersyüz. 2. i. yap ı. 1. ne anlama geldiği belli olmayan. z. (kötü bir şeyi) üstü ı söylemek: Are you insinuating that she´s a liar? O yalancı mı kapal söz. 3. (yaz ıt) yazmak. ısrar edici. 3. çözünmez. 3. kendine güveni olmayan. obur. -i tutturmak: ısrar. bak. emniyetsizlik. direngen. f. Fare o piyanonun haberler. kanmaz.). açgözlü. demeye getirmek. (kötü bir şey) demek istemek. (into) (-e) koymak. içteki. içeride. i. a şılamak. s. eklenen s. tats ız. s. 2. 2. (in) (-e) sokmak.ıt kitabe. s. düşüncesiz. She insisted on buying the red dress. 2. i. 1. içerisine. 1. ikiyüzlü. içeriden biri. 2. edat içine. 4. 1. ars ız. ayak direme. ayrılmaz dostlar. 1. i. 1. erimez. 3. 2. i. önemsiz. f. olmama. (rütbeyi/makamı simgeleyen) işaretler. emniyetsiz. ithaf. iç taraf: the inside of the box kutunun içi. 1. dili ba ğırsaklar. böcek.b. üstü kapalı (kötü) s. aras şey. dergi/gazete ına konulan ek. telkin etmek. yazıt. iç organlar. 2. böcek ilac ı. i. Burada kendini emniyette hissetmiyor. dölleme. ayrılmaz. samimiyetsiz. değersiz. halledilmez (problem v. iç kısımlar. to/for (bir ı imzalayarak) -e etmek.. 2. sinsi. iç. i. kıyıya doğru.. s. huk. 2. z. (-de) ayak diremek. döllemek. 1. s. ısrarlı. küstahlık. içinde. 3. f.ithaf 2. sönük. f. içinde saklan ıyor. çözülmez. anlams ız. i. tehlikede olma. i. hakketmek. içerisinde: The mouse is hiding inside that piano. z. kendine i. sa ğlam olmayan: He feels insecure here. içtensizlik. lezzetsiz. 2. bir şeyin iç yüzünü kavrama. hilekâr. i. bayg ın. doymaz. iç yüzünü bilen kimse. başkalarını düşünmeyen. 2. s. pek az. i. içeriden s ızan bir saate kadar. s. 1. insatiability. 1. 1. sa ğlam güveni olmama. (için) diretmek. i. K ırmızı i. madalya veya para üzerindeki yazı. 2. (-de) direnmek. doymak bilmez. 1. ufak. içtenliksiz. içeriye. alametler. gizlice f ırsat kollayan.. aras ına koymak. 2. yazmak. anlayış.. kaydetmek. 1. s. i. kitap ortasına eklenen sayfalar. tehlikede olan. üstü kapal ı söyleme.

3. kurma. sistemi) kurmak. i. müessese. . (bilgisayar v. denetleyici. i. f. 2.b. f. kontrol paneli. i. kurum. 2. çalg ı. ödeme aczine dü şmüş. 3. ıl hastanesi. su katılarak (yiyecek/içecek). ilham etmek. f. ayağığ f. enstantane. 1. i. içgüdü. kurulu ş. ödeme aczine düşmüş i/şirket. derhal. öığ İng. esin. okutman. 3. İng. elektrik v. 2. 1. taksit. atamak. hemen olan. -ecek yerde. kontrolör. i. 5.ştalimat f. kiş ık. 2. of -in yerine.2. acil. kurulu ş. mademki.b. tahrik etmek. ders. etmek. yol göstermek. eğitmek. batkın. i. kurumsal. kurulu şa/kuruma ait. uyku i. 2. s. 1. teftiş etmek. 2. İng. pano. Oraya ine buraya gidece n üst kısmı. 1. (öfke.s. 2. in/into -e yava ş yavaş aşılamak/telkin etmek. f. 1. 3. with -i yavaş yavaş lamak/telkin a i. 2. 1. yitimi. öğretici. solumak. s. bak. tesis etmek. a şılama. uykusuzluk çeken kimse. kontrol etmek. 1. i. denetlemek. 1. bilimsel kurum. (kalorifer. iflas etmiş. asistan. öğrenim. uyuyamazl i. 3. 2. i. (kalorifer. 1. sım. esinlemek. huk. z. k ısistemi) taksit usulü.. teftiş. o kadar ki. 2. denetimci. öğretme. içgüdüsel olarak. (bir ayg ıtı) (bir yere) takma. belge. tayin etmek. i.. dakika: at this instant bu anda... denetleme. kurumla ştırmak. s. in/on installation installment installment plan instalment instance instant instantaneous instantly instead instep instigate instigation instigator instil instill instillation instinct instinctive instinctively institute institution institutional institutionalise institutionalize instruct instruct a solicitor instruction instructions instructive instructor instrument instrument panel s. 1. eğitici. 4. telkin. -diğine göre. durum. ak retmek. ani. i. müfettiş. (bilgisayar v. eğitim. i. s. İng. installment. f. 4. i. alet. direktif. bak. örnek. ani. i. 2. ilham. bilgi. 1. avukat tutmak. yönerge. senet. 2. teşvik etmek. hemen hazırlanan ında meydana gelen.b. denetçi. şkasının yerine kendisi buraya geldi. bölüm. ivedi. slahevi v. tesis. kontrol. f. 1.. 3. kere. k ışkırtıcı. içgüdüsel. enstitü. f. f. derhal olan. eğitmen. k ıs.insolvent insomnia insomniac insomuch insomuch as insomuch that inspect inspection inspector inspiration inspire inst instability install install o. 1. şimdiki. belgit. i. k ışkırtma. okul.b. batk ın. okutmak.) tesisatı döşeme.. institution. institute. müflis kimse. (yeni seçilmiş/atanmış birini) dö -e oturmak. i. kurmak. z. 2. i. institutionalize./Ba ağım. kurum haline getirmek.b. an.´ni) uyand ırmak. 2. uykusuzluk. (bir ayg ıtı) (bir yere) takmak. şı fikir aşılama. 1. instill. yerle s. vermek. öğretmen. aç ıklama.b. instant. -diği derecede/kadar. 2. istikrars ızlık. âdet haline getirmek. hemen. araç. defa. yoklamak. elektrik v. geldi. bak.. şmiş gelenek. yoklama. i. 1. i. -ece ğine: He came here instead. 1. 3. müessese. 1. k ışkırtmak.´ne yerle tirmek. 1. tic. i.) tesisatı şemek. sevgi v. z. 2. 2. ask. enstrüman. i. hemen/an z.

. s. 1. 2. ba ş kaldıran. s. hakaret etmek. s. i. mat.. izolasyon. i. sigorta simsar ı. anlayış. ayd ın. ak ıl.integrated bütünle şme. temin etmek: called hotel to insure that I had a saasi.the isyanc ı. intelligence. yüksek zekâ sahibi. kavranamaz. i. i. onur k ırma. entelektüel. intransitive. international. integral hesab ı/kalkülüsü. istihbarat. dürüstlük. hayali. katlan ılmaz. 3. yalıtım. hor görmek. f. 2. sigorta olmak. yalıtım sargısı. adaya ait. hafif. s. mat. doğruluk. geçilemez. 1. 3. 1. i. anlayışlı. 2. sağlam. i. fels.. itaatsiz. f. dokunulamaz. 1. yalıtım maddesi. interjection. 2. Mektuplar şme. s. etkili. interior. aşağısama. istihbarat bürosu. yetersiz. parçalardan oluşan. 3. elle tutulamaz. 1. entelekt. against -e kar şı sigorta etmek. izole bant. s. baş kaldırma. entegrasyon. f. bütünlük. emme supab ı/valfı. el sürülmemiş. interval. anl i. 1. 1. entelektüel. 2. dar görüşlü. yardımcı. asi. integrasyon. 1. eksik. zekâ. izolatör. zekâ bölümü. üstesinden gelinemez. f. ayrı. ak ıl. 2. 1. geçilemez. bir bütünün ayr ılmaz bir parçası olan. zekâ testi. 2. sigorta. bilgi. 1. enstrümantal müzik. enstrümantal. istihbarat te şkilatı. 2. İng. tamamlamak.instrumental instrumental music instrumentalist insubordinate insubordination insubstantial insufferable insufficient insufficiently insular insulate insulation insulator insulin insult insult insuperable insurance insurance broker insurance company insurance policy insurance premium insure insurgent insurmountable insurrection int intact intake intake valve intangible integer integral integral calculus integral equation integrate integration integrity intellect intellectual intellectualism intelligence intelligence bureau intelligence quotient intelligence service intelligence test intelligent s. i. ayd ın. insulating tape elek. yararlı. 2. dokunulmamış. ekon. i. i. müz. asi. 1. ensülin. integral. ayaklanma. He thebirle letters into his book. 1. sigorta poliçesi. z. 2. anlık. 3. zeki. i. 3. ba şa çıkılmaz. s. k ıs. a şağısamak. s. ayr ılmış. i. s. yenilemez. ba ş kald s. yenilmez. integrasyon. 2. 2. sigorta şirketi. çalgı çalan müzisyen. s. 1. with ile birle ştirmek.. 2. zayıf. i. başa çıkılmaz. eksiksiz. kafa tutan. fiziksel varlığı olmayan. tamsayı. 1. internal. haber. ış. 2. entelektüel. bütünlemek. isyan. kafa Itutan. ğlamak. oto. ak ıllı.ına mat. i. yalıtmak. (bir kuruluşa/camiaya) yeni girenler. 1. s. i. emin olmak. yalıtkan. 2. intelekt. intelektüalizm. zihinsel. as ılsız. 4. ıkçılık. interest. (yemek) yeme. bozulmam i. i. izole etmek. ıran. adaya özgü. yetersiz derecede. zekâ sahibi. entelektüalizm. integral denklemi. aracı olan. s. zihin. sigorta primi. çekilmez. hakaret. akıl sahibi. akla ait. idrak.. into -e katmak: ı kitab katt ı. temelsiz. i.

birbiriyle de ğiştirilebilir. iç. birbirine dolamak. 1. taşkın. s. arac ılık. i. f. Amac ı size yardım etmek. s. ilişki. 2. i. f. 1. iç k ısım. müdahale. geçici. bile bile. 2. f. birbirini etkilemek. yasaklamak. değiş tokuş etme. f. yoğun. isteyerek yapılan. bile yapılan. i. arada söyleme. ç ıkar. i.. kastetmek. ilgilendirmek. f. gergin. arabulucu. i. -e burnunu sokmak. s. birbirine geçmek. menetmek. 2. çat ışma. birbirine ştirmek: He interlaced writings with geçirmek. birbirine ba ğlı olan. hararetli. cinsel ilişki. aralık. 2. 1. ı. 2. değiş tokuş etmek. s. interkoneksiyon. faiz. niyetlenmek. f. interaksiyon. ara. yoğunlaştırmak. araya girmek. yoğun bakım. bozuk (hava). biyol. 3. şiddetlenmek. ği o değil. 1. kasti. 2. arayüzey. i. 1. F 2. niyet. i. hücreleraras ı. z. 5. 1. s. birbirini etkileme. i. 3. 1. in -e ilgi. birbirine 3. değiştirmek. ilginç. engel. keskinlik. kas ıtlHe z. i. dahili. 3. 3. f. s. 1. iç. niyetinde olmak. sert. 2. içerideki. with -i engellemek. f. in -e kar ışmak. arabirim. 1. enteresan. kazanç. arac ı. i. bawith kenetlenmek. karşılıklı dayanışma. 1. 2.. tıb. şiddetlendirmek. f. --ring) gömmek. arada (söz) söylemek. 1. 2. şiddetli. -e yer yer serpi ğlamak. fiz. Gelmek niyetinde de ğil. fasıla. 2. has no intention of bile coming. keskin. konuşma. 2. olmak: I Demek istedikuvvetli. (--red. 1. maksat. i. birbirine f. demek istemek: That´s not what she intended to say. birbirine ba ğlamak. 2. anlam. kasten. dahil. 2. şiddetli (söz). arac ılık etmek. yolunu kesip durdurmak. s. içmimar. fırtınalı. kâr. yo ğunluk. içmimarlık. s. maksat: His intention is to help you. i. birbirine kenetlemek. elek. s. birbirine ba ğlı olma. s. hisse. 1. değiştirme. anlaşılır. yolunu kesip yakalamak. niyet.intelligible intemperate intend intense intensely intensify intensity intensive intensive care intensive care unit intent intention intentional intentionally inter interact interaction intercede intercellular intercept intercession intercessor interchange interchangeable interconnect interconnecting rooms interconnection intercontinental intercourse interdependence interdependent interdict interdict interest interesting interface interfere interference interim interior interior decoration interior decorator interject interjection interlace interlock interlope s. 1. f. 1. merak. etkile şim. i. 4. f. ünlem. aşırı. yoğun bir şekilde. araya girme. pay. -e müdahale etmek. birbirine aç ılan odalar. gözelerarası. birbirine dolanmak. etkileşim. tıb. 2. isteyerek. ciddikararl olan ı (kimse). merak ını uyandırmak. They intensified their search for storm is intensifying. 1. birbirine bağhis lanmak. i. 2. f. şiddet. i. s. 1. i. maksatl ı. iç yerler. bilg. çatışma. defnetmek. f. k ıtalararası. mahsus. radyo parazit. yoğunlaşmak: The ırt ına şiddetleniyor. sert. f. s. şiddetli. 2. görü şme. 3. kim. yasak. şiddetle. amaç. başkasının işine karışmak. amaç. 1. i. . yoğun bakım servisi. with ile ışkar mak. 2. 4.

dahiliye.. 2. 1. 1. f. i. i. arada bulunan. kullanarak (bir ıklama. 2. uluslararas ı. tıb. birbiriyle ilgili. i. uluslararas ı hukuk. 1. hayal gücünü şeye) başka bir anlam yüklemeye kalkmamak. müz. 2. soru zamiri. i. intermezzo. f. 2. sin. haftaym. ıklı. karşılıklı etkileme. i. 2. iki f. (bir gemiyi bir limanda) hapsetmek. engellemek. 2. f. bitmez tükenmez. 1. birbirinin içine geçmek. içişleri. i. ortadaki.. soru sözcü ğü. 3. mat. yarıda kesmek. iç organlar. antrakt. 1. iç bünye. 1. çevirmenlik yapmak. tıb. konser ara. yorumlamak. kesik kesik. 2. çeşitli aileler/milletler arasında evlenme. soru sormak. nüfuz etmek.interloper interlude intermarriage intermediary intermediate interment intermezzo interminable intermission intermittent intermittent current intermittent fever intermittently intern intern internal internal affairs internal combustion engine internal inflection internal medicine internal migration internal organs internal revenue internal structure international international law international law internationalism internationalist interpenetrate interplay interpolate interpolation interpose interpret interpret s. dilb.. tiy. iç yap ı. i. s. iki şey ına ıba ka bir şey sokmak. tamamen içine geçmek. antrakt. 2. (ölüyü) gömme. 3. 2. bir şeyi tam yazıldığı/söylendiği gibi yorumlamak. 1. soru sorma. yaz ş sözcük/cümle. f. 2. tiy. aracı. ırklararası. f. strictly interpretation interpreter interracial interrelated interrelation interrogate interrogation interrogative interrogative pronoun interrogator interrupt i. sonsuz. sin. metne i. sorgu yarg ıcı. yakın akrabalar arasında evlenme. 3. 1. uluslararas ıcılık. 2. s. uluslararas ı hukuk. i. i. içilir (ilaç). uluslararas ıcı. i. basketbol ara. 1. 1. voleybol. yorumcu. enternasyonalist. z. eklenmi ş eyin aras ı na koymak. futbol ara. içten. 3. sorguya çekmek. s. 2. araya girmek. intern. i. aras ya şsözcük/cümle ekleyerek asıl metni değiştirme. 2. arac ılık eden. 2. i. s. 1. yazıya sözcük/cümle ekleyerek asıl metni değiştirmek. i. sorguya çekme. dahili. 1. 3. elek. (birinin) sözünü kesmek. f. tiy. aral mola. içbükün. iç yak ımlı motor. i. tercüme etmek. soru zamiri. i.. 3. kesik kesik. devlet geliri. yorum. aç i. 2. ara oyunu. sorulu. kesikli ak ım.. eklenti. enterne etmek. milletlerarası. s. karşılıklı ilişki. arabulucu. s. staj yapan t ıp öğrencisi. aralıklı olarak. aradaki. 1. ara dönem. 4. orta. enternasyonalizm. konser ara. araya bir şey sokma. çevirmek. çevirmen. staj yapan kimse.t. 2. enternasyonal. iç. gözalt ına almak. 1. . defnetme. soru ifade eden. içgöç. 1. s. soru soran kimse. 1. s. s. belirli aralıklarla gelen ateş. tercüman. başkasının işine burnunu sokan kimse.

çapraşık. i. samimiyet.wove. geom. entrika. s. 1. ara. dilb. kendine özgü. 1. imlemek. i. mest olma. -e. s. bağırsaklara ait. i.D. röportaj. s. kasiçi. f. geçişsiz fiil. birbirine kar ıştırmak. aralık. sarhoş eden madde. girift. damariçi. çok yakın. i. i.wo. 3. of -e kar şı hoşgörüsüz. kavşak. esas. nesnesiz (fiil). gözdağı vermek. sarho şluk. f. hoşgörüsüzlük. 2. karışma. i. 2. hile. ima. süre. yılmaz. uzlaşması olanaksız. 1. f. 2. aras ına serpmek. uzlaşmazlık. 1. beraber dokumak. 3. tonötüm. 2. ilgisini çekmek. 2. arac ılık. karışık. inatç ı. kesişme..B. tonlanma. i. intrinsic. tıb. 2.ter. eyaletleraras ı. f. özünde. dayan ılmaz. s. kesilme. ile(in. kolay kontrol edilemeyen. 1. merak ını uyandırmak. üstü kapalbetween z. 1. 3. entrika çevirmek. A ı söylemek. birbirine geçmek. s. anat. serkeş.ven) 1. 3. katetmek. -e dolamak. s. ı. -ye. yola getirilemeyen. 1. girişik. 2. f. görü şme.. çok yak ından: He´s a distant relative. 2. müz. 2. 2. içtenlikle. serpiştirme. I don´t intimately. edat içine. bak. birbirine sar ılmak. s. caba. f. şaşırtmak.B. A. iki ses arasındaki perde farkı. to -i tanıtmak: This book introduces preschool children to . sarhoş edici. kesmek. asıl. entonasyon. s. 1. kendisini yak ından ı söyleme. çok yak ın (arkadaş). s. tıb. dalavere çevirmek. i. z. zehirlenme. ba ğırsak. karıştırmak. 2. üstüknow kapalhim f. müz. 1. mülakat. cesur. sıkı: There is an intimate şk ve nefret arasında çok yakın bir relationship love and hate. i. çıtlatmak.. gizli a şk maceras s. samimilik. s. 3. samimiyetle. in. s. aslında.D. i. s. ile görüşme/mülakat yapmak. araya girmek. samimi. gözdağı verme. i. gözünü korkutma. kesinti. 2. gözünü korkutmak. s. röportaj yapmak. 1. s. 2. ima etmek. geçişsiz. 2.. 1. arakesit. 1. i. üstelik. in -e kar ışmak. 1. 2. ara. spiral. eyaletler arasından geçen otoyol. sindirme. 1. 1. i. yıldırma. i. s. sarho ş etmek. i. 2. üniversiteleraras ı. 2. sindirmek. 1. 2. A. gizlice sevi şmek.ter. f. f. Onu annesiyle tanıştırdı. çekilmez. uzlaşmaz. içeri. ikiye bölmek. kesişmek. enterval. mest etmek. to ile tan ıştırmak: She introduced him to her mother.interruption intersect intersection intersperse interspersion interstate intertwine interuniversity interval intervene intervention interview interweave intestinal intestine intimacy intimate intimate intimately intimation intimidate intimidation into into the bargain intolerable intolerance intolerant intonation intoxicant intoxicate intoxication intractable intramuscular intransigence intransigent intransitive intransitive verb intrauterine device intravenous intrepid intricate intrigue intrigue intrinsic intrinsical intrinsically introduce i. f.. zehirlemek. with -e sarmak. 1. i. yıldırmak. tıb. O uzak bir akraba. korkusuz. f. titremleme. ses tonunun yükselip alçalma şekli.

değişmeyen. i. aksi. in (bir proje için) (para/emek/zaman) harcamak. içe do ğma. . hükümsüz kılmak. içebak ışçı. 1. icat etmek. 2. sezgici. zorla giren. altüst olma. sezgiyle edinilen bilgi. 2. 1. tahkikat. s. izinsiz ve davetsiz giren. tırnaklar. enversiyon. tanıtım. 1. hakk ında ı nda tahkikat yapıyordu. i. küfür. sezgicilik. geçersiz. 1. geçersizle ştirmek. tersine çevrilmiş.introduction introductory introspection introspectionism introspectionist introspectionistic introspective introvert intrude intruder intrusion intrusive intuition intuitionism intuitionist intuitionistic intuitive intuitive knowledge intuitively inundate invade invader invalid invalid invalidate invaluable invariable invariably invasion invective inveigh invent invention inventive inventor inventory inverse inversion invert invertebrate inverted inverted commas inverted commas invest investigate investigation investigator i. s. ara ştırıcı. içebak ışçı. s.. i. f. s. i. sezgici. the soru i. başlangıç ile ilgili. 1. i. s. tersine çalış. dedektif. omurgas ız. 1. tersyüz edilmiş. 1. fels. s. s. izinsiz ve davetsiz girme. içgözlemsel. davetsiz misafir. istenilmeyen bir yere izinsiz ve davetsiz i. 4. i. i. 2. i. 2. against -i şiddetle eleştirmek.. sakat. dilb. 2. 2. içebak ış. zorlagirmek. 1. her zaman. sald ırı. i. 2. i. yatalak. sövüp sayma. s. zorla girmek. paha biçilmez. ters sonuç. f. i. demirbaş. 1.. fels. sald ırmak. deftere kayıtlı eşya. 1. buluş. müz. 1. müz. başlangıç. 2. zorla girme. yarat ıcı. giren kimse. 2. araştırma. 1. garketmek. 2. inceleme. tırnak işaretleri. takdim. İng. fels. 3. icat eden. 2. istila etmek. f. cinayet hakk şturma. değişmeyerek. i. yaratıcı. ağır hakaret.. içedönük kimse. içebak ışçılık. 1. i. 1. s ırasını değiştirmek. f. tırnak işaretleri. s. 2. sezgiyle anla şılan/öğrenilen. in -e (para) yat ırmak. s. sezgiyle. sezgi. z. f. f. istilac ı. f. 3.. müz. su basmak. hücum etmek. s. s. İng. hükümsüz. s. ters dönme. giriş. 1. zorla içeriye sokmak. değişmez. i. -i paylamak. 2. 2.. dilb. sel basmak. hasta. sırası değiştirilmiş. tanıtıcı. önsöz. çok de ğerli. istila. z. Dedektif 2. f. investigating murder. 1. s. s. 3. aynı şekilde. s. tanıştırma.. 2. i. envanter. tersine çevirmek. uydurmak. i. sezgisel. 2. with (sorumluluk. 3. tersyüz etmek. 4. 2. 1. sezi. icat. 3. ters çevirme.. tersine dönmü ş şey. akın. omurgasız hayvan. yaratmak. içgözlem. i. with (bir makama) getirmek. 2. 1. tahkikat/soru şturma yapmak: The detective was yetki f. sabit kalan. ters. mat. i. 1.

. f. (sorumluluk. inward 2. bak. i. s. kökle şmiş. güçlendirmek. gözükmeyen. f. yerleşmiş. 1. yenilmez. 3.. bozulamaz. 1. karış ma. zerre. çabuk öfkelenen. s. 1. haksız. f. f. i. bozulmam ış. i. öfke. sa s. 3. ıştırmak. müzmin. istemsiz. z.. 2. 2. ruhsal.. görünmezlik. i. 3.´ni) verme. k ıskandırıcı. Iris. İng. ionization. iyotlu. -ek. 2. s. yalvarmak. Sergiye sadece yak ın birini buyur etmek. can s ıkıcı. anat. ğlam: His position in the fethedilemez. ruhb. i. 1. in inviting invoice invoke involuntary involve involvement invulnerable inward inward inwards iodic iodine iodisation iodise iodised iodization iodize iodized ion ionic ionisation ionise ionization ionize ionosphere iota irascible irate ire iridescent iris irk irksome i. 2. süsen. (ruh) çağırmak. istençsiz. öfkeli. 2. s. iyotlu. iraded f. bak. 2. fikir veya ruhun derinliğine doğru. f. usandırmak. 1. içeride bulunan. tiryaki. s. 2. iodization. iyot. iodized. zarar görmekten veya yaralanmaktan tamamen korunmu ş. i. Ustal ık pratik ister. iyonik. resmi hesaplarda i.b. 1. iyonyuvarı. iyonlaştırmak. manevi. bak. s. 3. ionize. 1. içe doğru. istemeyerek ışı . mal. i. canland ırmak. faturas ını çıkarmak. f. 1. gayet i. inilgi. iyotlanm ış. 1. davetiye. istemek: Expertise involves practice. invisibility. i. yatırım. bot. İng. 1. cazip. s. yetki v. s. 1. tiksindirici. iris. 1. k ızgınlık. gözle seçilemez. s.. envestisman. İng. bıktırmak. i. s. görülmez. bıktırıcı. s.. sinirlendirmek. iyonlanma. bak. birini en içeriye davet etmek. bak. yatırımcı. f. (Allaha) yakarmak. 2. 4. 2.o. iris. 1. iyonlaşmak. iyon. -e kar 2. yanardöner. i. bak.b. hiddetli. . iç. 3. f. iyotlamak. gerektirmek. usandırıcı. sinirli. -e bula ştırmak. i. çi ğnenemez.investment investor inveterate invidious invigorate invincible inviolable inviolate invisibility invisible invisibleness invitation invite invite s. davet. 1. davetkâr. i. i. i.´ni) istemek. rica etmek: exhibit. çekici. ilişki. 2. ho ş. huysuz.involve me in your i.. ça ğırmak: He invited only his close friends to the arkada şlarını davet etti. canını sıkmak. gayriihtiyari.. nebze: There´s not an iota of truth in it. dili aşk Don´t ilişkisi. bula şma. hiddet. 2. iç k ısım. z. 2.. içeriye do ğru. İng. s. 1. s.. fatura. bak. k ızgın. başvurmak: yap He ıinvoked his diplomatic immunity. lan. f.. dokunulmaz. çabuk kestirilemez. s. s. görünmez. çiğnenmemiş. davet etmek. s. (yard ım. 2. iodize. Onda zerre kadar gerçeklik yok. s. sokmak: 2.. İng. koruma v. ça ğrı. 2. 1. iyotlama. ele geçirilmez (yer). düşkün. gayriiradi. iyonlaşma.

. to ile ilgisi olmayan. tedavisi olanaks ız. irrasyonel.. 2. 3.´ni) gidermek. sorumsuzluk. 2. uzlaştırılamaz. f. akıldışı. 2. 3. saygısızlık. z. 2. kaşındırma. yolsuz. fels. sorumsuz.rlar: She´s got a lot of ironing to do. 1. ada. çok çekici. demir.. ütülemek. i. bak. 2. be. 1. tahri ş edici. s. demirden ılmış. tıb. s. 1. onulmaz. inceden inceye alay eden. i. tersinmez. 2. s. 1. 1. tahriş edici şey. s. uyuşmayan fikirler. 1. kurtulamaz. 5. f. 4. 1. s. demirhane. lavaj yapmak. i. kusursuz. kim. s. nalbur. paraya çevrilemez. çaresiz. dilb. ironik. istihza. 2. sinirlendirici. i. geri al ınamaz. insana alay gibi gelen bir tesadüf. sorun v. su götürmez. zaptolunmaz. önüne geçilemeyen. 2. s. demir. uzlaşmaz kimse. usdışı. 2. 1. çoğ. 3. 1. s. 2. 1. i. onarılamaz. i. tahriş. saygısız. 2. 1. tahri ş etmek. 3. 1. çözülemez. kurals ız. 1. f. bastırılamayan. karars ız. s. tamir olunamaz. i. tahri ş edici. k ızgınlık. barıştırılamaz. ütülenecek çama şı ı. değiştirilemez. sinirlendirici şey. 2. bak. 4. 2. öfke. tıb. geri alınamaz. yap dökümhane. i. s. Çok ütü işi var. 1. gemlenmez. ba . ironic. lavaj. değişmez. yıkama. s. geri alınamaz. sinirlendirmek. konu d ışı s. (topra ğı) sulamak. düzeltilemez. ütü. ikircimli. 1. şıbozuk (asker). (bir şeye ait) demir kısımlar. bir daha ele geçmez. 1. fiz. 2. mantıksız. 1. 2. telafi edilemez. alayl ı. s. s. mütereddit. (pürüz. s. s. s. s. 1. mantıksızca. aleyhinde söylenecek bir şey olmayan. sinirlendirici. de ğiştirilemez. i. dayanılmaz. 2. ak ılsız. karşı konulmaz. çarpık. 1. (topra ğı) sulama. frenlenemeyen. demirk ırı. . kaderin cilvesi. i. kusur bulunamaz. çaresiz. s. aksi iddia edilemez. demirler. ironi. s. s. s. ütü tahtas ı/masas i. i. demirhane.iron iron foundry iron gray iron out ironic ironical ironing ironing board ironmonger ironwork ironworks irony irony of fate irrational irrationalism irrationally irreconcilable irrecoverable irredeemable irrefutable irregular irrelevant irremediable irreparable irreplaceable irrepressible irreproachable irresistible irresolute irresolvable irrespective irresponsibility irresponsible irretrievable irreverence irreverent irreversible irrevocable irrigate irrigation irritable irritant irritate irritating irritation is island i. çaresiz. usd ışıcılık. düz olmayan. 2.. s. s. düzensiz. s. s. bedeli ödenerek kurtar ılamaz. 2. kuraldışı. maden uçlu golf sopas ı. ütüleme: Have you done the ironing? Çama şırları ütüledin mi? 2. 2. usulsüz. çürütülemez. s. i.b. demir gibi. 1. 3. ütüleyerek (buru şuklukları) gidermek. 2. ters çevrilemez. İng. yeri doldurulamaz. of -e bakmaks ızın. 1. yıkamak. çabuk k ızan. sinirli. irrasyonalizm.

1. J. it has. boşalma yeri. ay i. uyuzböceği. 1. izomerik. kim. i.. dürtme. eşek herif. kalem. 4. kendisi. o. ada. kaşıntısı olan. i. 2.. izomer. k. f. yol. nüsha. k ıs. 8. kaşınma. bot. İng. 2. f. 4. gezginci. seyyar. ı rma. f. coğr. geom. 1. it will. i. İngiliz alfabesinin onuncu harfi. e şsıcak. fildişi rengi. zam. 1. f ıkra. itemize. tek tükızl kolera vakalar yaln ık. kaşıma isteği duymak. izomerizm. yolculukla ilgili.tenhal choleraık. i. fildişi kule. --bing) 1. oto. izole etmek. 1. 2. kriko. i. oğzool. etme. s. 2. yayımlama. yaln ız bıı.. ikizkenar. 3. s. i. 3. basım. i. adet. k ıs. 1. f. i. italik. madde. İng. köylü. zam. k ıs. adam. 1. tek. 1. dili iğne. . kim.rakma. . (bazı oyunlarda) top. sayıihrac ı. kaşıntı. 5. 9. ahmak adam. duvarsarma şığı. ayırma. (--bed. izomorf. 3. 8..verilen anlaşılmayacak şekilde konuşmak. b ız. f. sonuç. bacak. 3. italik harflerle basmak. kim. çıkış. kaşınmak. gen. parça. izole etme. i. hisse senedi i. 3. 9. teni dalayan (kumaş/giysi). kendi. 3. insan ı kaşındıran. Canis aureus. onu. konu. s. yola ait. s. gazet. 6. netice. 4. e şbasınç. 2. 5. i. ço ğ. it had. kaşınan. 1. i. is not. gezgin. i. haber. sarmaşık. 3. f. i.. priz. i.. ikizkenar üçgen.. mesele. italik. e şbiçim. 1. s. onun (it´in iyelik hali). adalı. (oyunlarda) ebe. i. gemici. it would. italicize. zam. berzah. 2. argo para. 2. 2. 4. seyahat program ı. 2. çakal. itmek. marsıvan eşeği.ırmak. e şbiçimlilik. i. bak. izobar. 1. yayım. 2. kald ırıcı. f. erkek e şek.. i. s. ayrıntılarıyla yazmak. hedera. e şbiçimli. dağıtım. f. İng. 2. j jab jabber jack jackal jackass i. 6. izotop.. boşalma. i. isk. yolcu rehberi. sorun. hesapta tek rakam. 4. elek. 1. 2. s. 1. ayırmak. bocurgat. çabuk çabuk i. 2. yerde ş. 7. arzu. saplama. 1. kıstak. 2.. it is. ona. 1. k ıs. dolaşan. yalnay 4. dürtmek. saplamak. ağaçsarmaşığı. seyyar kimse. 3. i. bak. tenha. lan. istek. izomorfik. yaln ız bırakmak. mahsur kalan. mahsur ırakmak. 2. i. 2. adac ık. izomorfizm. izoterm.islander isle islet isn`t isobar isolate isolated isolation isomer isomeric isomerism isomorph isomorphic isomorphism isosceles isosceles triangle isotherm isotope issue issue of shares isthmus it it`d it`ll it`s italic italicise italicize itch itch mite itchy item itemise itemize itinerant itinerary its itself ivory ivory tower ivy J. tecrit etmek. tek tük: isolated instances s. 2. mak.konu iğneşyoluyla ilaç. tek başına kalmış. f. vale. tecrit i. fildişi. of1. 7.

hafifme şrep kadın. diş. i. cazcıların bir araya gelip doğaçtan çaldığı caz müziği. (çoğ. 1. dopdolu. 2. cücekarga. i. January. ahenksiz ses ç ıkarmak. Corvus monedula. i. dili 1.. Jamaikalı. i. 2. Jamaika. yenidünya. i. Jamaika... h ıncahınç dolu. yafa. isk. dişli. çok yormak. zorba. hapishane. i. 1. bazool. Chaenomeles lagenaria. çekişmek. jack. --ring) 1. marmelat. viraj. 2. --ming) 1. yafa portakalı. f. gürültü. on/upon . 1. Japon. yafa. Jamaikalı. 2. bitkin. Japonca.. Chaenomeles lagenaria. argo külüstür otomobil. Jap. 2. bot. ceket. kaba kuvvete dayanan. s. reçel. 3. yeşim. maltaeriği. hapse atmak. f. kaba kuvvet. Japonya. i. i. 2. Acer palmatum. janissary. yeniçeri. mahpushane. s. kapıcı. gırgır. i. bak. şömiz. pot. (--ged. tıklım tıklım. --ging) diş diş etmek. f.. yafa portakalı. i. i. Japonca. i. zangırdatmak. i. elinden her iş gelen kimse. 2. çoğ. kaba kuvvetle şkasın ı boyun eğmeye zorlamak. bot. (--red. (ile) çatışmak. japonakçaa ğacı.. Hepimizi o küçük i. i. kriptomerya. düldül.nese) Japon. japonayvas ı. gardiyan. çentikli. sıkıştırmak. büyük çak ı. Cryptomeria japonica. 2. firar. yaşlı ve işe yaramaz at. Diospyros kaki. bot.a. s. 2. kaba kuvvet kullanan kimse. Japanese. isteksiz. b ıkkın. i. i. ahenksiz ses.jackboot jackdaw jacket jackknife jack-of-all-trades jackpot jade jade jaded Jaffa Jaffa orange jag jagged jaguar jail jailbird jailbreak jailer jailhouse jaloppy jalopy jam jam jam on the brakes jam session jam session Jamaica Jamaican jamb jamboree jam-packed Jan jangle janissary janitor janizary January Jap Japan Japanese Japanese cedar Japanese maple Japanese persimmon Japanese plum Japanese quince japonica jar i. i. kavga etmek. 1. bot. keskin dönü ş. jaguar. f. 1. mak. f. jalopy. i. 2. (with) (-e) ters düşmek. i. 1. tıkmak: They are going to jam all of us into that small room. k ıs. (vaktiyle hapis yatm ış) sabıkalı. 1. frene kuvvetle bas ıvermek. bot. japonayvas ı. k ıs. t ıkmak. odacı. düldül. mahkûm. ocak ayı.. 2. küçükkarga. (--med. 4. k. jagar. 1. kulak t ırmalayıcı bir ses çıkarmak. mahpushane. hapsetmek. kapı veya pencerenin dik yanı veya kenar pervazı. i. i. silindir ceketi. zangırdamak. sivri uç. sivri uçlu.. 1. 3. i. on parmağında on marifet olan kimse. s. argo. i. s. i. i. i. argo cümbü ş. 1. s. f. Japan. trabzonhurmas ı. cazcıların bir araya gelip doğaçtan çaldığı caz müziği. 2. f. bak. hapishaneden kaçma. hapishane. Prunus salicina. i. hıncahınç doldurmak. ortada biriken para.knives (cäk´nayvz) i. eğlenti. çentmek. çok yorgun. bot. Jamaika´ya özgü. i. 2. mahpus.

denizanas ı... bak.. 1. karamsarlık. c ırboğa. f. ağız. sarılık. dili lazımlık. 2. anla şılmaz dil. s. silkip atmak. Cava. caddeyi trafik kurallar i.jar jargon jasmine jaundice jaundiced jaunt jauntily jaunty Java Javan Javanese javelin javelin throw jaw jawbone jawbreaker jay jaywalk jaywalker jazz jazz band jazz up jealous jealously jealousy jean jeep jeer jell jello jelly jellybean jellyfish jeopardise jeopardize jeopardy jerboa jerk jerk jerk off jerk out jerkily jerky jerry jerry-built jersey Jerusalem i. blucin. k. yasemin. 1. önyarg s. Cavaca. 2. 1. kazak. s.nese) Cavalı. z. gezmek. f. söylenişi zor sözcük. 1. kavanoz. 1. pelteye benzeyen) jöle. 2. i. k. kaygısızca. f. çenekemi i. i. gezinti. huk. d ırlanmak. . k ıskançlık. s. alakarga.. (meyve tad ında. nazik durum. ştirmek. çölfaresi.. i. spazmodik. kestanekargas ı. 3. tıb.. i. 1. 3. 1. i. caz. tehlike. çene. 2. 4. dili f. 3. 2. peltele i. gösterişli. peltele şmek. kötü malzemeyle yap ılmış. ına ıuymadan karşı dan kar şıya geçmek. tehlikeye atmak.. bak. içi jöleli fasulye biçiminde i. cin pantolon. z. 1. meslek argosu. kaygısız. 1. neşeli. özel dil. cirit atma. dili 1. (yaya) trafik kurallar na uymadan geçen kimse. kesik kesik ve h ızlı söylemek. 1. şağılık herif. f. fırlatmak. Cavalı. İng. şen. ğ 2. bak. sarsıla argo otuz bir çekmek. i. oturak. zool. Cavalı. i. 2. i. zool.. argo tehditle baskı yapmak. k. ba f. i. i. Garrulus glandarius. k ıskanç. i. şiddetli ve ani çekiş. i. kıskançlık dolu. cip. düşmanlık. i. Cava. şık. fütursuzca. mastürbasyon yapmak. (çoğ. argo canland ırmak. Jasminum. i. burkulma. laflama. çok sert akide şekeri. 1. k. bot. i. 2. 3.. Dipus. dili kararsız kimse. jello.pis/a birdenbire ve şiddetle çekmek. k. 2.. Javanese. önyarg f. sarsarak. i. dili (yaya) yaya geçidi olmayan bir yerde kar şıdan karşıya geçmek. k. dili biçimlenmek. donmak. s. 2. 3. f. argo çene çalma.. s. i. çene çalmak. süveter. kıskançlık. yarg ılanan sanığın cezaya çarpılma ılığı. pulover. Cava´ya özgü. 1. 2. s.bir şeker. ılık olmuş. z. İng. 1. medüz. 2. 2.a. 2. silkinme. hareketlendirmek. belirginleşmek. 1. 2. sars ıntılarla. i. sarsıla gitmek.. hoşnutsuzluk. i. tehlikeye sokmak. olas i. ı. cirit. büzülme. 4. sars ıntılı. s. --s i. sar ılı. Jav. İng. cin. çölsıçanı. jeopardize. cirit. argo aptal. i. i. (at) ba ğırarak/kahkahalar atarak (ile) alay etmek. cin kuma ş.. salak. peltele şmek. Cavaca. anat. 2. 1. İng. 2. f. ço ğ. (reçel veya marmelada benzeyen) jöle. i. Kudüs. i. i. cazbant. f. abaza çekmek. düşmanca. silkme.. alaylı ğır ış/kahkaha. argo 1.. jarse. 3. hoşnutsuz. k ıskançlıkla. laflamak. karamsar.

. İng. i. bak. Musevi. i. bak. 2. i.. s.. . jasmine.. jewelry. değerli i. şıkırtı. dili katakulli. (hırsızların kullandığı) ufak levye ile açmak.. 3. sallant i. 3. hareketli. Yahudi. jet sosyeteden bir kimse. i. 1. titreme. f. bot. alay. itiraz şeyi yapmaktan) çekinmek. hafif ı. (uzun bir uçak i. simsiyah. ile uyu i. uğursuzluk. ırgalanmak. cin. s. simsiyah. çıngırtı.. --bing) İng. s. jet gibi h ızlı. tekerlemeli ş i. sallamak. enerjik. i. kimse/ taf. fışkırmak.. (bir f. şaka söylemek. k. (tekerleme gibi) kısa şiir. i. bumba ile seren veya yelkeni rüzgâr yönünde giderken kavanço ş mak. 2. dili an. değerli şey. ğundan sonra) zaman farkından doğan uyku 2. i. ünlem Allah Allah! s. salınmak. 2. i. kuyumcu dükkân ı. i. f. i. jet. bak. bak. dili çok sinirli.b. jetli sürüş.. i. f ışkırtmak. i. jeweled. (bir şey hakkında) tereddüde etmek. tepkili (uçak). Hz. tepkili uçak. i. i. i. İng.. k. Yahudi. şla/ta şlarla süslü. şıngırdatmak. fıyolculu skıye. kâgir iskele. i. mücevher. Musevi. i. sevgilisini terkeden k ız. etmek. argo u ğursuz şey/kimse. mücevherci. 1.. düzensizli jet.. s. lahza. kuyumcu. ğ tepkili çalıştırma. (at) (-e) karşı gelmek. i. latife etmek. f. flok yelkeni. İng. tatula.arkı. 1. f. dalgak ıran. uğursuzluk getirmek. (hırsızların kullandığı) ufak levye. 3. k. fışkırma. mücevher. 2. (--ted. oyma testeresi. jet uçağı. i. soytarı. s. İsa. şaka etmek. f. f. jeton. mendirek... bak. s. cep saatinin içindeki taş. i. 2. şıkırdatmak. jiffy. s. 2.. jetle yolculuk yapmak. 3. dili -e uymak. İng. cevher.. motorlu kesilmiş parçaları birleştirerek oynanan resim-bilmece. --ting) 1. (--ed/--led. den. --ing/--ling) değerli taşlarla süslemek.Jerusalem artichoke Jerusalem artichoke jessamine jest jester Jesus Jesus! jet jet jet lag jet plane jet propulsion jet setter jet-black jet-propelled jettison jetton jetty Jew jewel jeweled jeweler jewelled jeweller jewellery jewelry jewelry store Jewish jib jibe jiff jiffy jiggered jiggery-pokery jiggle jigsaw jigsaw puzzle jihad jilt jimmy jimsonweed jingle jinks jinni jinx jitters jittery yerelmas ı. 1. jeweler. (tehlike an ında gemiyi hafifletmek için) (yükü) denize atmak. şaka. dingildemek. değerli taş. k. yorgunluk v. oyun. i. dili the a şırı sinirlilik. with k. maskara. 1. den. hile. çıngırdatmak. i. f. yerelmas ı. mücevherat. cihat. şeytanelması. 1. f. kapkara. şıngırtı. latife. 2. i. i.. f. (--bed. 1. s. (sevgilisini) terketmek..

k. dürtmek. geçme. şakacılık. 2. ğüm. mülkiyette/tasarrufta ortak. 1. i. 1. gece kulübü. 1. i. 1. sarsma. s. toptan dağıtımcı. i. nükte. ek yeri. i. k. bağ ış maya ba şğ lamak. i. 1. 1.o. vazife. 1.. kat birden dürtme. büyük et parças ı.. asker yazılmak. s. şakayla. çarp savaşa girişmek. müteselsil borçlular. hafifçe sarsılmak/sallanmak. z. Ürdün. sars ılmak.için 2. marangozluk. dü birle tic. memuriyet. mafsallı. 2. biti şmi ş. dili ğı. . parça başına ış an işçi. şen. iş.. toptanc ı. -e 4. z. dalavere ile kand ırmak. i. şaşkına çevirmek. 6. ıntı. 1. into jolly s. ek. z. out of jolly well jolt jonquil Jordan i. dili hoş. hafifçe sarsmak. ba lanmak. şaka yapmak. 2. şakalı. müşterek hesap. toptan mal satan tüccar. Bir sözü pekiştirmek için kullanılır: He´ll jolly well have to. ortakla şa. şoke etmek. s. i. 2. ortak. çal siz. (kulüp.b. payda ş. s. baya ğı iyi! Jolly good! Çok baya şelendirmek. dili 1. bulu şmak. dürtme. 2. 2. ba f. geçme ile tutturmak. jogging ş ko şma. iş i. sarsmak. anonim şirket. argo afyon s. mü şterek. 7. kiriş. ı.o. f. şaka ederek. in -de yer almak. 5. neşe verici. 1. yeregood! sevimli bir Bu hava vermek. mirasta ortak. şakacı. i. güzel. 2. yapmak. şaka olarak. 1. şmibo ş. tatlı sözlerle birini (bir şeye) ikna etmek. putrel. ğum. müteselsil kefil. jogging. birle ştirmek. İng. 3. i. anat. şaka etmek. suspansuvar. İng. --ging) 1. k. mafsal.jiujitsu job job work jobber jobless jockey jockey jockey for position jockstrap jocular jocularity jocularly jog jog s. birçok derne ğe/gruba üye olan kimse. sarsmak. birlikte. Narcissus jonquilla.ık.. i. şaka yollu. şok. görev. along jolly s. f. ng. yava ırlatmak ipucu vererek) (bir şeyi hat i. f. 3. üye yazılmak. f..bar. müşterek hesap. götürü iş. z. müteselsil alacaklılar. tatlı sözlerle birini (bir şeyden) vazgeçirmek. yava ş koşmak. 4. şaka. (bir yarışta) daha avantajlı bir yere geçmeye çalışmak. İ i. joint-stock company tic. lokanta. 2.o. i. argo 2. 5. cokey. birinin belleğini canlandırmak. sars ılmak. zerrin. 1. eklemli. bot.´ne) lamak. f. Yapmaktan şka çaresi yok.. 3. 2.´s memory jogging joggle join join battle join battle join hands join up joiner joinery joint joint joint account joint account joint creditors joint debtors joint heir joint owner joint surety jointed jointly joist joke joker jokingly jolly jolly a place up jolly s. latife. i. 2. şakacı kimse. kasap. İng. 3. bir yeri birini tatlı sözlerle teşvik etmek. do doğ ğramac ramacı ıl. yavaş koşma. neşeli. eklem. ıntfulya. 6. sars i. (--ged. el ele tutu şmak. joker. 2. marangoz. parti v. isk. k. yava şça sallamak. 1. dili bitişmek. itmek. birleşmek. i. 2. birçok yere üye olma meraklısı. bak. ne gerçekten: Thisbir is jolly İng. jujitsu. sallama.o. bot. 1. 2.

yargılamak. haz. gazete. joviality. i. şe hüküm dayanarak hükme varmak. f. bilirkişi. 2. 3. çene kemiği. 1. İng. adliye. i. sevindirici. evlilikte altın yıl. hakem. itip kakma. 2. mantıklı. çoğ. i. yevmiye defteri. yarg ılama ile ilgili. adli. 2. s. 1.men (cır´nimîn) i. i. 1. erguvan.. jonglör. i. neşeli. i. keyif. Ürdünlü. 1. s. neşe. hükmetmek. sevinçli. 2. (--ted. uçakta manevra kolu. ne şe. yarg ı. bak. otomobil gezintisi. çal ıntı araba ile gezme. 4. dili tak ılmak. s. z. Ürdünlü. argo hapishane. Musevi olma. 1. seyahat. s. dergi. seyir defteri. 4. i. i. f. 2. hukuki. k. sevinçli. i. judgment. gazeteci. keyifli. f. hakemlik etmek. i. adli. i. bak. sefer. herhangi bir olayın ellinci yıldönümü.. nebze: I won´t change a jotfiz. s. i. Yiddish. hokkabazl tırı2. Musevi âlemi. hüküm. s. itelemek.ney. bak. Musevilik. 2. k ıs. türel. testi. vermek. Ürdün. alt çene. hile. i. ustabaşı. günlük. dürtüklemek. i. Musevi dini. 2. i. hâkim. Yugoslavia. el çabukluğu ile marifet yapmak. f. tahmin etmek. --ting) down yazmak. i. neşeyle. 3. i. i. erguvana ğacı. s. 1. of it! Bir noktas ını bile değiştirmem! Don´t you miss a jot or a tittle! En i. hilekâr kimse. s. kodes. 3. 3. i. i. itip kakmak.. co şkun. şenlik. 2. bak. 3. s.. judo. k ıs.. bak. yarg ıç. Justice of the Peace. gezi. ne şeli. (kulplu) sürahi. Yugoslav. yapmak. yol. i. 2. 1. 2. i. coşku. şaka etmek. f. k ıyamet günü. f. Ürdün´e özgü. s.. 1. judocu. aldatmak için hesap defterlerini kar ış i. i. Yahudi İspanyolcası. ak ıllıca. hokkabazlık yapmak. jour. s. bilg. bak. i. s.. yolculuk.Jordanian josh jostle jot joule journal journalism journalist journey journeyman jovial joviality jovialness jowl joy joyful joyfully joyous joyride joystick JP Jr jubilant jubilation jubilee Judaism Judas Judas tree Judeo-German Judeo-Spanish judge judge by externals judgement judgment Judgment Day judicial judiciary judicious judo judoist jug juggle juggle the books juggler Jugoslav Jugoslavia Jugoslavian i. görünü3. zerre. i. günce. 1. şen. Musevilik. neşeyle dolu. hile ık. tedbirli. den. i. hukuki.. yolculuk etmek. kumanda kolu. Junior. Yugoslavian. jul. gazetecilik. p haz ırlamak. 3. i. 4. 1. alay etmek. günlük defter.. not etmek. jübile. i. hokkabaz. yargıçlar.. tic.. ne şeli. sevinç. sağgörülü. karar. bot. aldatmak. 1. i. 1. . sevinçli. 2.. Cercis siliquastrum. coşkulu sevinç.

İng. geçici olarak kullan ılan bağlantı teli. (fiyat) f ırlamak. (teklifi/daveti) hemen kabul etmek. başlama ı. 1. çok sevinmek. 1.´s throat jump for joy jump on s. 3. s ıçrama. 2. hoplayıp zıplamak. diken üstünde. birini haşlamak. ba şlang ı. (kadba ş motorun ka bir motorun aküsüne tel f. ırsever bir kurum yarar ına sat ılmak üzere biriktirilen lm dini/hay İ ng. dini/hay ırsever bir kurum yarar ına yapılan kullan ılmış eşkullan ya satıışı . 4. sinirleri gergin. k. k. s. özsu.. dili ba k. k. 1. dili birini ha şlamak/azarlamak. birine ç ıkışmak. dili birini sert bir şekilde azarlamak. argo cereyan. enerji.ış s. 2. 3. fırlatmak. dili herkesin merak etti ği (ayrıntılar). 2. s ıçramak. 5. i. (tren) raydan ç ıkmak. 1. 2. düzensiz kar ışım. hoplayıp zıplamak. düzensizlik. i. 1. tulum. karışıklık. dili 1. üzerinden atlamak. ip atlamak. sebze/meyve/et suyu. 2. kocaman.Jugoslavic jugular jugular vein juice juiceless juicy jujitsu jujube jukebox Jul July jumble jumble sale jumbo jump jump jump a train jump around jump at jump at a conclusion jump down s. bluz/kazak üzerine giyilen kolsuz elbise.. k ıs. göbek atmak.o. para ile plak çalan otomatik pikap. Yugoslavic. (tren) hattan ç ıkmak. noktas şkalar ınııç n yeri/noktas yaptığı bir eyleme katılmak. aküsünden 3. (tayfa) gemiyi haber vermeden terketmek. çocuklara giydirilen ın ş için) kazak. birine sapartayı vermek. herkesin merak ği ayr ıntılarla dolu. jumping-off place 1. July. oto. vaktinden evvel davranmak. boyuna ait. straponten. zıplatmak. s. atlayan kimse. yüreği ğz ınaya gelmek: I nearly out of my skin! Ödüm koptu!/Yüreğim a ğmurdan kaçıp jumped doluya tutulmak. dili hayretle yerinden s ıçramak. ayağa fırlamak. başlanması gereken zamandan önce başlamak. etti i. June. i. ödü kopmak. temmuz. 1. atlatmak. delgi. zıplamak. k. 3. i. pulover. elek. i.´s throat jump down s. sulu.ış hakk ı yokken sıyapmak. i. i şaret verilmeden başlamak. birini terslemek. basinirli. 3. ödü patlamak. sıçratmak. s. 2. acele hüküm vermek. k. rada bekleyenlerin önüne geçmek. şahdamarı. k. bot. kefalet altındayken duruşmaya gelmemek. ta) hatal ı çıkış (yar İ ng. 2. özü/suyu olmayan.o. (bir yerden) (d ışarı) atlamak. (fırsattan) hemen faydalanmaya bakmak. s. karmakarışık şey. i. argo kuvvet. k ıs. Junior. dünyanın öbür ucu. pantolonlu ceket..o. dili (kefaletle tahliye edilen san ık) hazır bulunması gereken duruşmaya gelmemek. fırlama. k. jump one´s bail jump out of jump out of one´s skin jump out of the frying pan into the fire jump over jump rope jump seat jump ship jump the gun jump the gun jump the queue jump the track jump the track jump to conclusions jump to one´s feet jump up and down jump/get on the bandwagon jump/skip bail jumper jumper jump-start jumpy Jun s. 1. (parayla ilgili bir miktarda) ani yükselme. çok büyük. bak. atlama. elektrik. özlü. 2. çiğde. aküsü bitmi ğ layarak (aküsü bitmi ş olan ı n motorunu) çal ış t ı rmak. hünnap. İng. atlamak. 2. . i. her şeyi bilmeden/yeterince düşünmeden hemen bir sonuca/karara varmak. -den atlamak. spor jiujitsu. trene atlamak. dili -in üstünden atlamak. süveter. argo benzin. kuru. f.

tapon mal. gökb. justice justice of the peace justice of the peace sulh hâkimi. cengel. 3. seçici kurul. . 2. 1. çok düzenli şekilde: When you´re with them you muntazam tutuyor. şans ıma. makas. Evini çok buradayd 1. s. 1. buat. biraz önce: They were here just now. b. 1. önemli an. 8. hurdacı. s. bitişme.. ardıç. tıpk That´s just like Behzat. 1. hurda deposu. aralık.. in time tam vaktinde. Dairenin durumu hakk ında bilgi tamlike o anda. üniversitenin birinci ve ikinci syan senelik okul. elek. 5. Dü -e ş inat: He´sYar doing this just to spite them. z..). tam: just across from us tam kar şımızda.junction junction box juncture June June bug Juneberry jungle junior junior college junior high school juniper junk junk junk food junk heap junk mail junkie junkman junkyard junta Jupiter jurisdiction jurisprudence jurist juror jury just just Just a sec! just about just like just my luck just now just so just so just the same just the same just then just there Just think! just to spite Just try and catch me! just under the wire i. atılacak eşyalar. sulh hâkimi. çok dikkatli sisteme göre bir düzenlenmi ş. hakl ılık. i. i. i. 1. aynı. bitirdik. 2. cang ıl. cunta. but just the same I would to see it for myself. jüri. buna ra ğmen. i. 2. bot. çoğ. uyuşturucu bağımlısı. spor küçük (Babas ı ınıf ö ğretim program ını uygulayan iki genç. reklam olarak gelen posta. i. kıdemce aşağı. 2. ucu ucuna. ast. She´s ı: Fehmi looks just like his father. hukuk ilmi uzman ı. i. zool. 1. ilkokul ile lise aras ındaki 7. Tam ç ıkmak üzereydim. -mek üzere: I was just about to leave. hurdalık. yaşça küçük. kutu. i. i. haziranböce ği. tam orada.Hemen Fehmi themen ıpkı babas ına benziyor. yerinde. isn´t it? O tam Behzat´ça bir şey. bir halde: She keeps her house just so. 4. belirli bir şekilde/bir 1. Just what the fuck do you mean? Ne demek istiyorsun be? i. hurdas besin de ğeri az olan tadı güzel. hakl ı. hurdalar: That car´s a piece of junk. birleşme yeri. gene de. değil mi? tam benim 1.h. jüri. adalet. haziran. hukukçu. adil. 2. That´s just what I´ve been looking for. dili Bir just saniye! 1. Erendiz. Jüpiter. kayaarmudu. hükümetin nüfuz dairesi. i. i. yiyecek. yarg ıcılar kurulu. 2. 2. yakala bakal ım! k. eroinman. argo uyuşturucu maddeler. yetki. bağlantı. tam o s ırada. 2. 2. junk. hak. jüri üyesi. oynak yeri. yarg ı hakkı. Çin yelkenlisi. hemen hemen: We´re just about finished. dili Haydi. yerindelik. kavşak. 2. 3. uyuşturucu. just at that spot tam o noktada. iki kişiden küçük olanı. bitişme. i. seçiciler kurulu. dikiş yeri. 3. 1. doğruluk. Onlara k. doğru. d. 3. hukuk ilmi. i. 4. 1. zaman. 1. 5. birleşme. argo ke ş. argo hurdas ı çıkmış araba. dili son anda. Biraz önce ılar. 2. yine de: She described the apartment´s condition. 3. hükümet. adaletli. sınıfları kapsayan ortaokul. yargılama hakkı. i. yine de. yla ayn ı ad ı taşı kimsenin adına eklenir.y. i. i. Phyllopertha. O arabanın ı çıkm ış. hukuk. 1. eskici. k. şimdi. huk. i.. Bir düşün!/Düşünsene!: Just think! This time tomorrow we´ll be in Tibet! ünsene! ın bu saatte Tibet´de olaca ğız! inat bunu yap ıyor.men (c^ngk´mîn) i. tıpatıp aynı. ve 9. 2. Amelanchier canadensis.

justification justify justly jut jute juvenile juvenile court juvenile delinquency juvenile delinquent juvenile delinquent juxtapose juxtaposition k K. sert. ıs. 2. geçim. zeki. jüt. Kamboçya. Kampuçyal ı.. 4. i. çal ışmak. 4. keskinlik.. 3. k. i. haklı neden. s. liman resmi. 1. K. i. i. yoğun.. dili göze çarpmamaya sır saklamak. adil bir f. gençliğe özgü. Defter tutuyor. Karelyaca. i. Kazak. tutmak:. i. i. i. i. şiddetli. ı karmak. 1. Karelyal i. metnin ğ kenar ını hizalamak. kanguru. çocuk suçlu. zool. Karelyalı. k Kaaba kale kaleidoscope Kampuchea Kampuchean kangaroo kaput karat karate Karelia Karelian karyokinesis Kashmir Kashmir´i Kashmir´ian Kazak Kazakh Kazakhstan Kazakstan keel keel over keelage keen keenly keenness keep keep i. z. birbirine yak ın koymak. sa haklı çıkarmak. Kamboçlu. 2. çıkık olmak. 2. metnin ğ kenar ını hizalama. adaletle. i. Kamboç.. 2. s.. mitoz. Günlük keeps the books.He 3. bilg. İng. Kampuçyalı. gerekçe. haklı çıkarma/çıkma. Kampuçya. kaleydoskop. Karelya´ya özgü. Ke şmir. i. k. 8. dili çok hevesli. 3. 7. Kazakça. biyol. kuvvetli. Kazakh. suçlu çocuk. Keşmir´e özgü. Karelya. i. 5. 2. Kâbe. Kazakistan. yanyana koymak. bilg. bak. matb. s. i. Kazakhstan. 1.. karyokinez. 3. ç şekilde. --ting) 1.. i. Karelya. 2. ayar. i. alabora etmek. ı. keskin. i. 1. uzanmak. akıllılık. 2. . göze batmamaya çalışmak. birbirine yak ın koyma. k i. f. Kampuçça. 1. keskin (göz/zekâ). 1. 1. (--ted. k. 6. i. Kamboçça. kilogram. çıkmak. keep a civil tongue in one´s head k. karat. yanyana koyma. karina. genç. gözü aç ık. matb. birden devrilip dü şmek. i. capacity. 3. bak. s. Seni s ıcak tutar. 3. zekâ. 2. karate. tutuyor. Keşmirli. birbirine yak ın bulunma/bulundurma. i. i. İngiliz alfabesinin on birinci harfi. 2. argo mahvolmu ş. 1. alabora olmak. s. f. f. She keeps a diary. içkale. -i keep a close watch on keep a journal keep a low profile keep a low profile keep a secret günlük tutmak..It´ll keep you warm. 1. tutmak. 3. Keşmir. 1. 2. 1. 1. s. 2. out ç ıkıntı yapmak. çiçek dürbünü. 2. i. şevkle. 1. Macropodidae. yanyana bulunma/bulundurulma. 2. düşkünlük. doğrulamak. Ke şmirli. genç. Kamboçyalı. sivri. (kept) 1. Kampuçya. sivri olmamaya çalışmak. Kampuçça. 2. ac ı.. şiddetle. çocuk mahkemesi. çocuksu. 2. sa hakl ı olarak. muhliye. suçsuzluğunu kanıtlamak. i. elek. keskin. himaye. s. 2. dili terbiyeli bir şekilde konuşmak: I´ll thank you to keep a civil tongue ın! in s your head! Terbiyeni tak ıkı bir gözetim altında tutmak. 1. 2. 2. s.. 1. 1. Kampuçya´ya özgü. altın ayarı. şiddet. s. i. i. merak. temize f. z. dili dikkati çekmemeye çal ışmak. gemi omurgas ı. Karelyaca. karalahana. Keşmirli. çocuk. olgunlaşmamış. çocuğun suç işlemesi..

(of) -in sayısını tutmak. erken yatmak. gözden uzak tutmamak. durup dinlenmeden çalışmak. sab ırsızlanmamak. s ır vermemek. 1. -in kayd ını tutmak. dili şikâyet etmeden soğukkanlılıkla karşılamak. oturdu ğu yerden kalkmamak. 1.s. uzak durmak. tetikte olmak. devam etmek. kendine dü şen görevi yerine getirmek. (son gelişmelerden) haberdar tutmak. sır saklamak. ile arkada şlık etmek. saklamak. 3. 2. -i not etmek. saklamak. 2. k.2. metanet göstermek. -i aklında olmak. formunu korumak. vücut hatlar ını korumak. gözü -in üstünde olmak. 2. (son gelişmeler hakkında) bilgi sahibi olmak. ev idare etmek. günde pek az saat aç ık olmak. parlamentodaki yerini korumak. kulağı tetikte olmak. 1. k. k. 2. cesaretini kaybetmemek. sözünü yerine getirmek. içeride kalmak. sürdürmek. 3. ciddiyetini korumak. ile dost kalmak. ile aras ına mesafe koymak. dengesini korumak. dili hiç gülmemek. patlamamak. metin olmak. kendine düşen payı ödemek. ak ılda tutmak. sözünü tutmak. sözünü tutmak. 1. gizlemek. Uzak dur! k. gözden kaybetmemek. kendine hâkim olmak. kendini -den uzak tutmak. devam etmek. günde pek az saat çalışmak. aloof from keep off keep on keep one´s balance keep one´s balance keep one´s counsel keep one´s distance from keep one´s end up keep one´s eyes open/peeled/skinned keep one´s eyes peeled keep one´s figure keep one´s head keep one´s mouth shut keep one´s nose to the grindstone keep one´s nose to the grindstone keep one´s own counsel keep one´s promise keep one´s promise/word keep one´s seat keep one´s shirt on sır saklamak. -den uzak durmak. devam ettirmek. dili 1. k. kendine hâkim olmak. dili ağzını sıkı tutmak. 2. gözünü dört açmak. sürdürmek. kulağı kirişte olmak. çenesini tutmak. dili durmadan çalışmak. sinirlenmemek. 1. dengesini kaybetmemek. . fikirlerini kendine saklamak. Kol saatim zaman ı hep doğru gösterir. içeride al ıkoymak. 2. -i uzak tutmak. 1. saklamak. telaşa kapılmamak. k. -e göz kulak olmak. -i yakla ştırmamak. ile atba şı (beraber) gitmek.keep a secret keep a stiff upper lip keep a stiff upper lip keep a straight face keep abreast of keep account of keep an account of keep an ear to the ground keep an eye on keep an eye out for keep away keep back Keep back! keep bankers´ hours keep company with keep count keep dark keep early hours keep fit keep going keep good time keep house keep in keep in mind keep in view keep in with keep it up keep o. istifini bozmamak. (saat) her zaman zaman ı doğru göstermek: My watch keeps good time. (bir şey için) göz kulak olmak. sözünden dönmemek. gözünü açmak. 2. eve erken dönmek. tetikte olmak. devam etmek. unutmamak. -i kaydetmek. göz önünde tutmak. dili 1. -den uzak kalmak. ilerlemek.

-i gözetlemek. keep s. at arm´s length keep s. hesap tutmak. down keep s. dışında kalmak. itidalini muhafaza etmek. birinden bir haberi saklamak/gizlemek.o. 3. denetim altıbozmamak. bir şeyi birinden saklamak.t. (bir şeyi) aklında tutmak.o. bir şeye bir bütün olarak bakmak. dili do ğru yoldan ayrılmamak. devam etmek. 1.o. huk. sessiz kalmak. under one´s hat keep score keep silent keep step with keep tabs on/keep a tab on keep the accounts keep the ball rolling keep the lid on keep the peace keep time keep time keep to keep to the straight and narrow keep touch with keep track of keep track of keep up keep up with öfkeye kap ılmamak. 2. dili çenesini tutmak..o. yaramazlıktan kaçınmak. dili 1. (puan) saymak. dışarıda bırakmak. under wraps keep s. birine so ğak (biriyle samimi olmamak için) ona çok mesafeli davranmak. under surveillance keep s. 1. in sight keep s. How about . susmak. birini -den haberdar etmek.o.t. 1. birini uzak tutmak.t. ile a şık .o. dili bir şeyi gizli tutmak.o. -i izlemek. under one´s hat keep s. keep s. -i takip etmek. birinin samimi olmasına izin vermemek. birine refakat etmek. (çağa/zamana) ayak uydurmak. birini pek yakla ştırmamak. well-advised llı. k. waiting keep s. (bir şeyi) takip etmek. 2.You ought to keep track of what´s 1. 3.o. -e ne dersin/dersiniz?: How about a game of tennis? Tenis oynamaya ne dersin? 2. k. 1.o. (birinin) izini 1. (bir şeye) dikkat etmek.. sulhu tempo tutmak. a secret from s.t. hiç gözükmemek. maç v. 4. defter tutmak. disiplini korumak. ile ayn ı hızda/tempoda gitmek. waiting keep s. dili bir şeyi gizli tutmak. ile ilişkiyi sürdürmek.o. (ç ığırından çıkmaması için) -i nda tutmak. -i gizli tutmak./s. iyi bir işi sürdürmek. -i takip etmek.´nde) zaman tutmak. tedbirli. Yakla şma! -e ayak uydurmak. 2. -e ayak uydurmak. 1. 2. -den ne haber? How about Çetin? What´s he doing? sözünü tutmak. -i gizlemek.o. birini bir şey yapmaktan alıkoymak. -i izleyerek bilgi sahibi olmak. birini sürekli olarak gizlice izlemek.o. gagas ını kısmak.o. engaged keep s. guessing keep s. öfkesini yenmek. at a distance keep s. bir şeyi gizli tutmak. advised of keep s. Girilmez.b.t. ı kalmak.? keep one´s word keep order keep out keep out of mischief keep out of sight Keep out! keep pace with keep s. tempo tutmak. company keep s. k. birini bekletmek. 2. 2. 2. keep s. birini (bir konuda) bilgilendirmek. birini bekletmek. from doing s. -e bağlher k.o.o. -i izlemek. birinin ilerlemesine mâni olmak/ket vurmak. hiç görünmemek. k. bir şeyi bir bütünsellik içinde ele almak.t. kaybetmemek: yüksek tutmak. s. (izlerken) gözünü/gözlerini birinden/bir şeyden ayırmamak.t. birini meşgul etmek. from s. birini doğru dürüst haberdar etmemek. in perspective keep s.t. at arm´s length keep s.o. away keep s. birini yaln ız bırakmamak. (saat) zaman zaman ı doğru göstermek. ahlaklı bir şekilde yaşamak.keep one´s temper keep one´s trap shut keep one´s wits about one. -e ayak uydurmak. spor (bir yar ış. ukıdavranmak. -i takip etmek.

bilmek. müz. kırmız madeni. i. k ırmız. çifte atmak. şifre cetveli. cevher. i. dili karşı durmak.o. ses perdesi. (sözlükte/ansiklopedide) madde. 1. 4. 3. duruma 7. bak ıcı. i. klavye. 3. madenk ırmız. Hayber. yer. anlamak. se şı gelme. 2. madde ba şı sözcük. koruma. 2. 2. i. esmer suyosunu. temel. esas. (klavyede) tuş. telaş. i. bordür taşı. andaç. qibla. toplantıyı açış konuşması. bekçi. (koyu) bej. bekçilik etmek. tekmelemek. 2. 4... -e s. 1. s. keg(s). timbal. 1. eşarp. i. kurgu. bordür taşları. anahtar. (yol kenarındaki) bordür.keep up with the times keep watch keep/hold s. 1. tanımak. müz. köpek yeti ştirilen yer. temel dü şünce. i.. uyum. göre ayarlamak. anahtar f. 3. İng. i. 1. s. i. i. 2. k. i. i. dili şamata. i. (koyu) bej üniforma. 1. sertlik. bak. gaz lambas ı. s. akortmevki. İng. 1. i. 1. qibla. tekmeleyerek kovmak. 1. çağa ayak uydurmak. 1. müz. çekirdek içi. -e 6. birini/bir ı sindirmek. Kenya.. bak. to -e5. i. 2. 1. güğüm. kendini göstermemek. kilit taşı. ilke. 1. 3. i. f. etmek. k. 3. ruh. küçük f ıçı. 2. heyecanland ırmak. coşturmak. yetkili anahtar halkas ı. --ning) İskoç. keep. köpek kulübesi. 2. mendil. i. 4. çözüm yolu. görüş alanı. himaye. perdesini yükseltmek. k ırmızmeşesi. kilitlemek. varek. 1. Bu . temel taşı. bilgi alanı. yadigâr. gazyağı. tutma. dili (uyuşturucu maddenin) kamçılama etkisi: This drink´s got a kick to it. i. i. dayanak. Kenyalı. i. öz. 2. anahtar ta şı.. k ıs. çoğ. gürültü patırtı. varil. 2. anahtar. 1. gardiyan. anahtar deliği. i./an animal at bay keep/stay in the background keeper keeping keepsake keg kelp Kelt Keltic ken kennel Kenya Kenyan kept kerb kerbstone kerchief kerfuffle kermes kermes mineral kermes oak kernel kerosene kerosene lamp kettle kettledrum key key key position key ring key up key word keyboard keyhole keynote keynote address keystone kg khaki khakis Khyber kibla kiblah kick kick çağın gerisinde kalmamak. köpek yetiştirilen aç i. zemberek kurgusu. 2. cevap ı. çaydanlık. bak. İng. 2. Celt.. boyun atkısı. tekme.. uygun müz. i. i. ğirdim yapmak. ana ilke. önemli yer. 2. i. 3. bak. argo (içkide) kuvvet. i. 3. tekme atmak. nöbet tutmak/beklemek. Kenyalı. geçimini sa ğlama. --s i. kilogram(s). tahıl tanesi. Kenya´ya özgü. gaz. Celtic. görüş ısı . (--ned.. i. iç. hayvan arka planda kalmak. hatıra. f.. 2. (silah) geri tepmek. i. bak.. 1.. başörtüsü.kar k. i. anmal ık. (koyu) bej pantolon. ana nota. getirmek. uydurmak. 1. Kenya.. f.3. 2. geçim. i.. 2. birini/bir hayvan ı korkutarak yaklaşıp zarar vermesini önlemek. i. 4.

. çıngar çıkarmak. kendini zevke vermek. kilosikl. kilo. 1.. vurgun (av). eğlenmek. öldürme. 3. 2. İng. dili komik. yorucu. diyaliz makinesi. i. kötüye kullanmak. 1. mortoyu çekmek.. s. 2. öldüren şey/kimse. i. iki işi birden görmek. 2. ocakta kurutmak.kick a goal kick around kick ass kick at kick back kick off kick over the traces kick s. kilokalori. k. 1. i. hır çıkarmak. 1. argo ışmayı etkileyecek gizli nokta. argo nalları dikmek. 5. f. kill the fatted calf kill the goose that lays the golden k. fiz. kill two birds with one stone i. 2. k. i. i. i.o. egg zaman öldürmek. 4. katletmek. kilogramkuvvet. i. dili başlama. ölmek. tuğla/kireç f. dili bazta tekme vurmak. oğlak. s. fazla nazik. killer killing kiln kiln-dry kilo kilocalory kilocycle kilogram kilogram-force kilogramme kilogram-meter kilohertz kilojoule i. keçi yavrusu. dili. vuran şey/kimse. dili ılmak. (zaman ı) geçirmek. mahvetmek. 1. dü ılar na dünyanın kaç bucak olduğunu göstermek. futbol oyuna ba şlamak. yakınan kimse. dili 1. kill time bir taşla iki kuş vurmak. dili ufakiş erkek karde k. i. out kick the bucket kick the habit kick up a row/fuss kick up a row/make a row kick up one´s heels kick up one´s heels kickback kicker kickoff kid kid brother kid sister kiddie kiddy kid-glove kid-gloved kidnap kidney kidney bean kidney machine kill kill off topa vurup gol atmak. argo nallar ı dikmek. dili vurgun. 1. f. diyar diyar dola şmak. kilogram. 2. 3. i. dili ufak k ız kardeş. i.. fiz. e ğlenceye dalmak. dili kavga ç ıkarmak. y ıpratıcı. geçmek. k. ihmal etmek. bak. gülmekten öldürmek. hepsini öldürmek. 1. kilogrammetre. barbunya. oca ğı. argo çok güldürmek. konuyu/tart şlama vuru şu. k. k. k ılıçtan k. yok etmek. fiz. birini kap ı dışarı etmek. k. k. dili altın yumurtlayan kazı kesmek. dili uyu şturucu bağımlılığından/sigara tiryakiliğinden kurtulmak. dili çocuk. k. i. 1. futbol oyuna ba i. k. bak. dili çocuk. k. 2. öldürücü. böbrek. hoşça vakit geçirmek. 2.. 2. kilohertz..çok fırın. --ding) 1. argo rü şvet. letmek. mortoyu çekmek. fiz. f. k. i. 2. 3. 2. i. k. dili büyük bir kar şılama töreni hazırlamak. k ıyameti koparmak. i. dili şikâyetçi. komisyon. birini işten çıkarmak. 2. böbrek makinesi. (--ded. (--ped/--ed. argo çok çekici kimse. katil. . 4. şünüp şıı nmak. etkisiz hale getirmek. --ping/--ing) (fidye için) (birini) kaç ırmak. kilojul. bak... 1. dili dizginleri koparmak. kiddy. argo rü şvet vermek. ölmek. k.. 3. s. oğlak doğurmak. kilogram. dalga tak ş. i. kilogram. öldürmek. kid-glove. 3. bir tür barbunya fasulyesi. kilo. k.. i. büyük kazanç. (tüfek) geri tepmek.

1. eğ ınlık. sevecen. 3. kink. bak. 4. i. eviye. İng. kinetik sanat. k. vurulup ölmek. tar. 1. bak. bak. bula şık teknesi. çantas i. çiroz. hafifçe dokunmak. soy. --ping) (balığı)İng. f. mak. s. birbirine i. 1. öpü şmek. i. çeşit. Kırgızca. lütfen: you merhametli. z. sevecenlik. boyun e ğmek. fistan. kilolitre. sevecen. yakmak. i. yalıçapkını. şfik/merhametli bir şekilde. ayn ı soydan. i. kim. (bir f. iyilikten kaynaklanan. k ıvırcık (saç).. kiloliter.. f. 2. kilit noktasında bulunan kimse. 2. İng. s. 1. iyilikçi. âlem. kinetik. iyiliksever. i. merhametli. dili en nüfuzlu ki şi. bak. öpmek. ı k. s. 2. (belirli bir iş için kullanılan) malzeme/alet takımı: first-aid kit ilkyardım ı. f. 1.kiloliter kilolitre kilometer kilometre kilowatt kilt kin kind kind kindergarten kindhearted kindle kindly kindness kindred kinetic kinetic art kinetic energy kinetics king king orange kingdom kingfisher kingpin king-size king-sized kink kinky kinship kiosk kip kipper Kirghiz Kirghizia Kirghizistan Kirgiz Kirgizia Kirgizistan kiss kiss and be friends kiss away the hurt kiss the dust kit kitchen kitchen cabinet kitchen garden kitchen sink i. i. dili ola ğandan daha büyük. 1. iyilikseverlik. sebze bahçesi. (birinin kaldbulunan