P. 1
8. sınıf matematik ders kitabı.pdf

8. sınıf matematik ders kitabı.pdf

|Views: 217|Likes:
Yayınlayan: Hüseyin Uludüz

More info:

Published by: Hüseyin Uludüz on Apr 01, 2013
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/30/2015

pdf

text

original

‹LKÖ⁄RET‹M

MATEMAT‹K

8
DERS K‹TABI
YAZARLAR
Serpil Çiçek AYGÜN Nurhayat AYNUR Nurdan COfiKUNTÜRK Sema Seher ÇUHA U¤ur KARAMAN Ufuk ÖZÇEL‹K Mutlu ULUBAY Nevzat ÜNSAL

DEVLET K‹TAPLARI BEfi‹NC‹ BASKI ..........., 2012

M‹LLÎ E⁄‹T‹M BAKANLI⁄I.........................................................................................................: 4507 DERS K‹TAPLARI D‹Z‹S‹.......................................................................................................: 1289 12.?.Y.002.3688

Her hakk› sakl›d›r ve Millî E¤itim Bakanl›¤›na aittir. Kitab›n metin, etkinlik, soru ve flekilleri k›smen de olsa hiçbir surette al›n›p yay›mlanamaz.

ED‹TÖR Doç. Dr. Soner DURMUfi D‹L UZMANI Turgut BA⁄RIAÇIK ÖLÇME VE DE⁄ERLEND‹RME UZMANI Fatma DURAN GÖRSEL TASARIM Kezban UÇAK Sevim YILMAZ ‹hsan TÜRK REHBERL‹K UZMANI Zeki AYDIN PROGRAM GEL‹fiT‹RME UZMANI Melek AY

ISBN: 978-975-11-3012-9

Millî E¤itim Bakanl›¤›, Talim ve Terbiye Kurulunun 14.02.2008 gün ve 113 say›l› karar› ile ders kitab› olarak kabul edilmifl, Destek Hizmetleri Genel Müdürlü¤ünün 19.03.2012 gün ve 3398 say›l› yaz›s› ile beflenci defa 237.259 adet bas›lm›flt›r.

.

.

......................................................................................42 KONU DE⁄ERLEND‹RME ............................................................................................53 Gerçek Say›lar.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Dönen ve Ötelenen fiekiller................65 ÜN‹TE DE⁄ERLEND‹RME .......51 Kareköklü Say›larla Çarpma ve Bölme ‹fllemleri........................................................................................................................................................................................................................... Dönen ve Ötelenen fiekiller ..........................14 Fraktallar..........................................................24 Histogram Olufltural›m...................................................................27 Üslü Say›lar›n Kuvvetleri. Yans›yan................................................................................................................................................................................47 Kareköklü Say›larla Toplama ve Ç›karma ‹fllemleri..............................................................................66 ......................................................................................................................24 KONU DE⁄ERLEND‹RME.........13 Tekrar Eden............28 Üslü Say›larla ‹fllemler.................................................................. ÜN‹TE: KURALLI fiEK‹LLERDEN KURALLI SAYILARA ..........................................................................................35 ÜN‹TE DE⁄ERLEND‹RME............................40 Olas›l›k Çeflitleri.........................14 Yans›yan...........................................................................................23 Verilerden Ç›kan Sonuçlar.........................................................47 Kareden Kareköke.............46 Kareköklü Say›lar......................................................................................................................................................................................................28 Tam Say›lar›n ve Ondal›k Kesirlerin Kuvvetleri....................................................................................................................................... ÜN‹TE: OLASILIK....................................32 KONU DE⁄ERLEND‹RME.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................17 KONU DE⁄ERLEND‹RME..................................40 Olay Çeflitleri................................. ‹STAT‹ST‹K VE SAYILAR.............‹Ç‹NDEK‹LER 1.......................................................62 KONU DE⁄ERLEND‹RME ................................39 Olas›l›k ve Olay Çeflitleri...................................................................................................................................................60 Standart Sapma..............................................................................................36 7 2..................57 KONU DE⁄ERLEND‹RME ............................................................................................

.......................................................................................................148 Kürenin Yüzey Alan›.........................70 Üçgenin Kenarlar› Aras›ndaki Ba¤›nt›lar..........................................................................................................................................................................................100 ÜN‹TE DE⁄ERLEND‹RME .............................................................................................................................................................................................................................................................................................3........................................................................................................................................................................................................................................................ Koni ve Küre.............................120 Geometrik Cisimler.............................................................................................................................................................................106 Denklem Sistemleri.............................................................................................................................................. ÜN‹TE: MATEMAT‹KTE YOLCULUK...................109 Üçgenlerde Efllik ve Benzerlik.....................................141 Piramit................................................122 Prizmalar› Tan›yal›m .....................132 KONU DE⁄ERLEND‹RME ....................................................................................................................................................70 Üçgenler..........136 ÜN‹TE DE⁄ERLAND‹RME ................................................................................................................80 KONU DE⁄ERLEND‹RME .............75 Pisagor Ba¤›nt›s›............................................................................................. Koni ve Kürenin Yüzey Alanlar›.................................................................................142 Dik Piramidin Yüzey Alan›............................................................................................................................................................................................................................89 Çarpanlara Ay›rma...................84 Say› Örüntüleri ve Özdefllikler...............105 Kombinasyon..106 8 Kombinasyon......................................................86 Özdefllikler......................96 KONU DE⁄ERLEND‹RME .....113 KONU DE⁄ERLEND‹RME ...................................................................................................................................................86 Say› Örüntüleri...........155 ............................................................................................................142 Dik Dairesel Koninin Yüzey Alan›....................ÜN‹TE: ÜÇGENLER VE CEB‹R.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................122 Prizmalar›n Yüzey Alanları ve Hacimleri ..................127 Piramit.....................................138 5.. Denklemler ve Üçgenlerde Benzerlik..........102 4..........................................................................................................................................92 Rasyonel ‹fadeler. ÜN‹TE: GEOMETR‹K C‹S‹MLERDE ÖLÇME VE PERSPEKT‹F...........................................................152 KONU DE⁄ERLEND‹RME ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................69 Üçgen ve Pisagor Ba¤›nt›s›.............

.....................................178 6............................................................................................................................Piramit...........................................................................163 KONU DE⁄ERLEND‹RME ..........................177 ÜN‹TE DE⁄ERLEND‹RME ................................................................................................221 KISALTMA VE SEMBOLLER ............................................................................................................................................................................................................. ÜN‹TE: BAfiLANGIÇ VE B‹T‹fi NOKTASI: GEOMETR‹.............167 Çok Yüzlüler ve Ara Kesitleri..................................................224 9 ......218 SÖZLÜK ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................167 Perspektif Çizimi..................................160 Kürenin Hacmi.209 KONU DE⁄ERLEND‹RME ................................................................................156 Dik Piramidin Hacmi.....................................................................198 KONU DE⁄ERLEND‹RME .................................................................................................................................................................................................................166 ‹z Düflümü ve Çok Yüzlüler............................................................................................181 Geometrik Cisimler ve Simetri................................................172 KONU DE⁄ERLEND‹RME ...............................................................205 Dik Üçgendeki Oranlar........................................189 Eflitsizlikler.......................................................................................................................................................156 Dik Dairesel Koninin Hacmi.........................................................................................................................................................................189 E¤imle Tan›flal›m.........................................................................223 KAYNAKÇA .................................................................................................216 ÜN‹TE DE⁄ERLEND‹RME .................................................182 KONU DE⁄ERLEND‹RME .......................................................................................188 Do¤runun ‹ncelenmesi..................................................................... Koni ve Kürenin Hacmi.........................................................................................................

Etkinliğin amacına yönelik soruları gösteren semboldür.KİTABIMIZI TANIYALIM Merhaba. Aşağıda. Böylece hayatınızı ve çevrenizi daha iyi anlamlandıracak ve yorumlayacaksınız. Ünitede geçen kavramları bu kutuda görebilirsiniz. ETK‹NL‹K İşleyeceğiniz konuyu keşfederek ve yaparak öğreneceğiniz. Araç ve Gereç •K⤛t •Makas •Yap›flt›r›c› Etkinlikte kullanılacak araç ve gereçleri göstermektedir. Bu bölümün rengi üniteye göre değişmektedir. grupla da yapabileceğiniz etkinlikleri bu bölümde bulabilirsiniz. kitapta yer alan bölüm ve başlıklar tanıtılmıştır. belirtmektedir. Bu kitap ile matematiği eğlenerek ve keşfederek öğreneceksiniz. 10 gösterimi birinci ünitenin birinci konusunu Anahtar Kavramlar Ders Kitabı’ndaki sayfa numarasını göstermektedir. Dönen ve Ötelenen fiekiller Bu başlık. Etkinlik aşamalarını gösteren semboldür. Yans›yan. ünite ile ilgili fotoğraf ve açıklamalar yer almaktadır. KURALLI ŞEKİLLERDEN KURALLI SAYILARA Bu bölümde ünite girişlerinde ve ünitede yer alan konular. . konu girişlerinde yer almaktadır. Tekrar Eden.

Konu sonlarında bulunan bu sembol Çalışma Kitabı’nın kaç numaralı “Öz Değerlendirme Formu”nu doldurmanız gerektiğini göstermektedir. Dönen ve Ötelenen Şekiller Bu bölümde. . işlenen konunun ne kadar öğrenildiği değerlendirilmektedir. Çalışma Kitabı’ndaki çalışma numarasını göstermektedir. Örneklerde. 1.ÖRNEK Bu başlık altında. KONU DE⁄ERLEND‹RME 1 Öz Değerlendirme Tekrar Eden. Çalışma sembolündeki sayı. ÜN‹TE DE⁄ERLEND‹RME Kurallı Şekillerden Kurallı Sayılara Ünite sonlarında yer alan bu bölüm ise öğrendiklerinizi kontrol etmeniz amacıyla farklı soru tiplerinin verildiği bölümdür. öğrendiklerinizi uygulama şansı bulacağınız küçük araştırma çalışmalarıdır. öğrendiklerinizi uygulamanızı ve pekiştirmenizi sağlayacak alıştırma ve problemlere yer verilmiştir. Örnek Etkinlik veya problem sonlarında öğrendiklerinizi pekiştirmeye yönelik soruları gösteren semboldür. Örnek 3. Etkinlikler ve örnekler ile öğrendiklerinizin özeti bu bölümde yer almaktadır. Yansıyan. Örnek 2. işleyeceğiniz konu ile ilgili çözümlü ve açıklamalı uygulamaları bulabileceksiniz. UYGULAMA Bu bölümde. GÖREV Görevler. etkinliklerdeki keşfettiğimiz konunun açıklamaları yer almaktadır. 3 Çalışma 11 3 Bu sembol Çalışma Kitabı’na geçmeniz gerektiğini göstermektedir. Öğrendiklerinizi farklı durumlarda kullanabilmeniz için hazırlanmış akıl yürütmeyi geliştirici ilginç problem veya bilgilerin bulunduğu bölümdür.

.

doğanın geometrisi olarak bilinir.KURALLI ŞEKİLLERDEN KURALLI SAYILARA Tekrar Eden. Bu nedenle geometrik fraktalın bir bölümü büyütüldüğünde 13 veya küçültüldüğünde tam olarak aslına benzer. Dönen ve Ötelenen fiekiller Verilerden Ç›kan Sonuçlar Üslü Say›lar›n Kuvvetleri Fraktallar. fraktal yinelemenin iyi bir örneğidir. Herhangi bir parçası aslına benzerdir. Eğrelti otundaki fraktalın nasıl olduğunu açıklayınız. Geometrik fraktal. Yans›yan. Eğrelti otu. Geometri ile tanımlanamayan doğadaki nesneler. kendini giderek küçülen/büyüyen boyutta yineler. . matematiksel olarak fraktallarla açıklanır.

Bir şeklin orantılı olarak küçültülmüş ya da büyütülmüşleri ile inşa edilen örüntüler “fraktal” olarak adlandırılır. Oluşan şekil ile önceki şekiller arasındaki ilişkiyi açıklayınız. kilim ve duvar kâğıdı desenleri oluşturmada sıkça kullanılır.Tekrar Eden. Devam Eden Kareler Noktalı kâğıt üzerine kenar uzunluğu 9 birim olan bir kare çizelim. oranında küçültülmesiyle oluşturulan örüntü Şekillerdeki örüntü modelini açıklayınız. çokgen ve çember modelleri. Yansıyan. Yanda verilen halı desenlerini oluşturan şekillerdeki örüntüler nelerdir? Açıklayınız. Boyanmamış kareler için aynı işlemleri tekrar edelim. Dönen ve Ötelenen Şekiller Fraktallar Anahtar Kavramlar • Fraktal ETK‹NL‹K Araç ve Gereç •Noktalı kâğıt •Boya kalemleri •Cetvel 14 Doğru. halı. . ÖRNEK Aşağıda bir eşkenar üçgenin kenarlarının modeli verilmiştir. Ortadaki kareyi boyayalım. Örüntüyü bir adım daha devam ettiriniz. Karenin her bir kenarını 3 eş parçaya bölerek 9 küçük kare elde edelim. Siz de bir dikdörtgenle aynı ilişkiyi içeren bir örüntü oluşturunuz.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Bir Süsleme Örneği Bir çember çizilir. Noktalar üçer üçer 15 birleştirilerek eşkenar üçgenler oluşturulur. şekil elde edilir. şekil GÖREV Doğada yer alan fraktal örneklerini bulup sınıfta sergileyiniz. kare üzerine yazılan sayılardan aynı olanların birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Çember üzerinde eşit aralıklarla 12 nokta belirlenir. şekilde bir eşkenar üçgen çizilmiştir. 1. şekil 2. Aşağıda bir fraktal örneği verilmiştir. . 1.ÖRNEK Kare ve doğrular yardımıyla oluşturulan aşağıdaki şekli inceleyelim: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 Bu örüntü. Bu işlem devam ettirildiğinde 3. Bu üçgenin her kenarı üç eş parçaya ayrılıp her birinin ortasındaki parçadan dışarıya doğru bakan eşkenar üçgen çizilmiştir. şekil 3.

. Örüntülerin benzer ve farklı özelliklerini açıklayınız. Aşağıda karesel bölge kullanılarak oluşturulan iki farklı örüntü verilmiştir. 1 Çalışma . 2 Aşağıdaki örüntüyü devam ettiriniz.. 5 6 Aşağıdaki örüntünün fraktal olup olmadığını belirleyiniz. 3 Aşağıdaki örüntü devam ettirildiğinde oluşan şekli açıklayınız. 16 4 Yandaki şekillerin eş veya benzerlerini kullanarak farklı örüntüler oluşturunuz. Bu örüntülerden fraktal olanları belirleyiniz.UYGULAMA 1 Aşağıdaki fraktal örneğini bir adım daha devam ettiriniz. .

2.-2) (1.1) Ordinatların -1 ile çarpımı (2. Adım atmak için yere bastığınız anda ayağınız kuma dalar ve her adımda ayak iziniz kalır. KLMN dörtgeninin köşeleri ile görüntüsünün köşelerinin koordinatları arasındaki ilişkiyi açıklayınız. KLMN dörtgenini x ekseni boyunca 1 birim sağa. y N K L M x 17 KLMN ve K´´L´´M´´N´´ dörtgenlerinin köşe noktalarının koordinatlarındaki değişimi açıklayınız. Simetri aynasını y ekseni üzerine yerleştirerek KLMN dörtgeninin yansıması olan K´´L´´M´´N´´ dörtgenini çizelim. B(3.(-1)) nin köşeleri (2.3) B(3.y) (x.-y) şeklinde gösterilir. Bu durum cebirsel olarak (x.-1) x Köşe noktalarının koordinatları verilen bir şeklin x eksenine göre yansıması altındaki görüntüsü bulunurken şeklin ordinatları (-1) ile çarpılır.3).2) C(1.3.1. Yandaki resimde ayak izlerinin oluşturduğu örüntüyü fark ettiniz mi? ETK‹NL‹K Koordinat Düzleminde Yans›ma ve Öteleme Araç ve Gereç •Kareli kâğıt •Cetvel •Simetri aynası Kareli kâğıda koordinat düzlemi çizelim. Simetri aynasını x ekseni üzerine yerleştirerek KLMN dörtgeninin yansıması olan K´L´M´N´ dörtgenini çizelim. Dönen ve Ötelenen fiekiller Kumsalda yürümenin keyfi bir başkadır. KLMN ve K´L´M´N´ dörtgenlerinin köşe noktalarının koordinatlarındaki değişimi açıklayınız.2) ve C(1.(-1)) (3. ÖRNEK Köşe noktalarının koordinatları A(2.(-1)) (1. x ve y’nin pozitif olduğu bölgeye bir KLMN paralelkenarı çizelim. ABC ve A´B´C´ üçgenlerinin köşe noktalarının y koordinatlarını yazalım: A B C O C´ B´ A´ ’nin köşeleri A(2. .1) olan üçgenin x eksenine göre yansıma altındaki görüntüsünü çizelim.Yans›yan. y ekseni boyunca 2 birim aşağıya öteleyerek görüntüsünü çiziniz.-3) (3.

A´B´C´D´ yamuğuna eş mi yoksa benzer midir? Doğruya göre öteleme yapılırken x ve y eksenleri boyunca belirtilen yönde ve belirtilen birim kadar.3) olan bir ABC üçgeni çizelim.0). x A •Cetvel Köşe noktalarının koordinatları A(4. y ekseninde 4 birim aşağıya öteleyerek görüntüsünü çizelim: y D A O D´ A´ C B C´ B´ x ABCD yamuğunun ve A´B´C´D´ yamuğunun koordinatlarını yazalım: +2 A´(3. C(4. 18 ETK‹NL‹K Şeklimizi Döndürelim Araç ve Gereç y Kareli kâğıda bir koordinat düzlemi C B çizelim.2) ve D(2. A´B´C´ üçgenini orijin etrafında saat yönünde 90° döndürelim ve oluşan şekli A˝B˝C˝ şeklinde adlandıralım. ABCD yamuğu. .Köşe noktalarının koordinatları A(1. ABC üçgenini saatin tersi yönünde 90° döndürüp ABC üçgeni ile yeni oluşan şeklin koordinatları arasındaki ilişkiyi açıklayınız.0).0) C(4.2) D(2. Koordinatlar arasındaki ilişkiyi açıklayınız. Bu durum cebirsel olarak (x. •Kareli kâğıt B(4.y) (x+2. ordinatından 4 çıkarılır.y+ (-4)) şeklinde ifade edilir. Çizdiğimiz üçgeni orijin etrafında saat yönünde 90° döndürelim ve oluşan şekli A´B´C´ şeklinde adlandıralım.3).-2) D´(4.-4) A(1.0).-2) Ötelemede ABCD yamuğunun köşe noktasının apsisine 2 eklenir. B(5. İki üçgenin koordinatları arasındaki ilişkiyi açıklayınız.2) olarak verilen bir yamuğu x ekseninde 2 birim sağa. ABC ve A´B´C´ üçgenlerinin köşe noktalarının koordinatlarını karşılaştırınız. ABC üçgeni kaç derece döndürülürse A˝B˝C˝ üçgeni elde edilir? ABC ve A˝B˝C˝ üçgenlerinin köşe noktalarının koordinatlarını karşılaştırınız.-4) C´(6.0) B(5. C(7. bütün noktalar paralel ötelenir.2) -4 B´(7.

2) ve N(3.6) C(2. N(3.0) olur. dönme C´ B´ C A´ 1. Bu durumda x=-(-2). dönme U´M´N´ üçgeninin köşe noktalarının koordinatlarından faydalanarak U˝M˝N˝ üçgeninin köşe noktalarının koordinatlarını bulalım: U´(0. 180º döndürdüğümüzde (a.b) koordinatı (b. 360º döndürdüğümüzde ise (a. Oluşan şekillerin koordinatları arasındaki ilişkiyi inceleyelim. Geometrik şekillerin döndürülmesi ile yandaki gibi süsleme modelleri oluşturabiliriz.-4) B˝(0. dönme U´(0.6) (-2.-b) 270º döndürdüğümüzde (a. Dönme hareketi sonucunda oluşan yeni şeklin köşe noktalarının koordinatlarını belirleyelim.4) 1.4) 1.2) 19 Koordinatlarından biri (a.0) M(5. Şeklin döndürülmesiyle koordinatlarının nasıl değiştiğini inceleyelim: Şeklin D noktası orijin üzerinde bulunmaktadır.0) U´(0.-3) M˝ N˝ U(2. orijin etrafında saat yönünde üç defa 90° döndürdüğümüzde yandaki şekli elde ederiz.-6) C˝(-2. dönme A˝´(-4.2) B´(6. Şekil orijin etrafında döndürüldüğünden D noktasının koordinatları değişmez. dönme A˝(2.0) C´(4.ÖRNEK y Yandaki şekli orijin etrafında saat yönünde üç defa 90° döndürelim.4) olan üçgeni.-4) 3. A(-2. orijin etrafında saat yönünde 90° döndürelim. . Köşe noktalarının koordinatları U(2. (0.b) olan bir şekli.2) N(3.-2) N´(4. UMN ile U˝M˝N˝ üçgenlerinin köşe noktalarının koordinatları arasındaki ilişkiyi bulunuz.-a).-2) ve U˝(x.2) 1. M(5.4) B(0.b) koordinatı (-a. dönme larını karşılaştıralım.-3) M´(2.-2) B˝´(-6. b) koordinatı (-b. orijin etrafında saat yönünde 90° döndürdüğümüzde (a.-2) 2. x U˝ U(2. dönme A´(4.b) koordinatı değişmez.0).4) (2. dönme x Şekli.-2) M´(2. y=0 olduğundan U˝(2.4) x B A C´´´ D B´´´ A´´´ C˝ 3. M˝ ve N˝ noktalarının koordinatlarını bulunuz. y UMN üçgenini saat yönünde orijin etrafında 90° döndürdüğümüzde U´M´N´ üçgeni oluşur.-5) N´(4.4) U´M´N´ üçgeni ile UMN üçgeninin koordinatM(5.-5) 2. dönme B˝ A˝ 2.0) C˝´(-4.y) olsun. a) olur.

daha sonra yukarıdaki gibi doğru boyunca ötelemesi çizildiğinde son durumda oluşan şekil değişir mi? Tartışınız. . ÖRNEK Aşağıdaki şekli d doğrusu boyunca üç birim sağa öteleyip yansımasını çizelim. d Bir şeklin. Çizdiğimiz şekil için aynı işlemi tekrarlayalım. Ötemeli yansımada hiçbir nokta ve yansıma doğrusundan başka hiçbir doğru sabit kalmaz. bir doğru boyunca yansımasından sonra ötelenmesi ile ötelenmesinden sonra yansıması aynıdır.ETK‹NL‹K Öteleme ve Yansıma Araç ve Gereç •Cetvel •Noktalı kâğıt Noktalı kâğıda yukarıdaki gibi bir doğru ve bu doğru üzerine herhangi bir şekil çizelim. Şekli doğru boyunca dört birim sağa öteleyip doğruya göre yansımasını çizelim. Şeklin önce doğruya göre yansıması. 20 d Aşağıya ise şeklin önce d doğrusuna göre yansımasını çizip daha sonra doğru boyunca üç birim sağa öteleyelim.

B(-7. y ekseni boyunca 4 birim aşağıya öteleyerek görüntüsünü çiziniz. B(5. .-1) olarak verilen bir üçgeni x ekseni boyunca 7 birim sola. y 6 5 4 3 2 -6 -5 -4 -3 -2 -11 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 x 6 3 Aşağıdaki grafiklerden hangisinde öteleme. Y(5. L(0. a) y b) y c) y 21 x x 0 x 4 Köşe noktalarının koordinatları X(1.8) olarak verilen XYZ üçgeninin x eksenine göre yansıması olan X´Y´Z´ üçgeninin köşe noktalarının koordinatlarını bulunuz.UYGULAMA 1 Köşe noktalarının koordinatları A(2. y 5 4 3 2 -5 -4 -3 -2 -11 0 -1 -2 -3 -4 -5 x 2 Köşe noktalarının koordinatları A(6.1) ve Z(5.1) ve C(-1.3). Köşe noktalarının koordinatları A(-7. Köşe noktalarının koordinatları M(-4.-2).1).4) olarak verilen bir üçgenin y eksenine göre yansıması altındaki görüntüsünü çiziniz.-3).4). N(-4.1) olan ’ni çiziniz.3) ve C(3. hangisinde yansıma olduğunu belirleyiniz.0).-3) ve P(-2.0) olarak verilen MNOP dikdörtgeni x ekseni boyunca 5 birim sağa ve y ekseni boyunca 2 birim aşağıya ötelendiğinde oluşan M´N´O´P´ dikdörtgeninin köşe noktalarının koordinatlarını bulunuz. O(-2. İki üçgen arasındaki ilişkiyi açıklayınız. Aynı düzlemde köşe ’nin köşe noktalarının ni x y 5 6 noktalarının koordinatları koordinatlarının (-1) ile çarpımına eşit olan çiziniz.3) ve M(-2.

5). RGU üçgeninin köşe noktalarının koordinatlarını bulunuz.0) olan UVZ üçgeni orijin etrafında180° döndürülüyor. a) D(3.y) ise x-y farkı kaçtır? y 12 22 Yandaki şekle göre KRM üçgeninin hangi yönde ve kaç birim ötelenerek K´R´M´ üçgeninin elde edildiğini bulunuz. Oluşan üçgenin köşe noktalarının koordinatları A´(-3. RGU üçgeninin orijin etrafında saat yönünde 90° dönme altındaki görüntüsü R´G´U´ üçgenidir.-2) ve C´(-1. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. O K M M´ R´ x K´ R 13 Aşağıdaki şeklin ötelemeli yansımasını doğru boyunca çizerek devam ettiriniz.0) ve M´(x. ABC üçgeni orijin etrafında saatin tersi yönünde 90° döndürülüyor.-3)’tür. 2 Çalışma . ABC üçgeninin köşe noktalarının koordinatlarını bulunuz. 14 Aşağıdaki süsleme nasıl oluşturulmuş olabilir? Açıklayınız.a) ise a+b toplamı kaçtır? b) M(3.4) ve Z(0.7 Yandaki OİK üçgeninin orijin etrafında saat yönünde 90° döndürülmesiyle oluşan OAB üçgeninin köşe noktalarının koordinatlarını bulunuz.-1). y i O K x 8 9 Köşe noktalarının koordinatları U(2.b) ve D´(2. y R´ U´ O G´ x 10 11 DMT üçgeninin orijin etrafında saat yönünde 90° dönme altındaki görüntüsü D´M´T´ üçgenidir. B´(0. Yeni oluşan U´V´Z´ üçgeninin köşe noktalarının koordinatlarını belirtiniz. V(3.

6 Köşe noktalarının koordinatları S(-1. K(4..-2) L´(0. . 23 4 Yanda tabloda iki üçgenin köşe noktalarının koordinatları verilmiştir.. .KONU DE⁄ERLEND‹RME 1 Tekrar Eden. adım 4. Yans›yan. sağa ya da sola.. adım 3.1) K´(-4. Örüntünün sonraki adımını çiziniz.4).-2) ve R(-1. adım 3 2.. a) Bu oyunda hangi tür yer değiştirmeler vardır? b) Tahta üzerindeki atın hareketini yazınız.1) olan STR üçgeninin orijin etrafında 180° dönmesi sonucu oluşan S´T´R´ üçgeninin köşe noktalarının koordinatlarını bulunuz...... aşağıya veya yukarıya ya da köşegen boyunca hareket eder... 1 Öz Değerlendirme .. adım 2 2........ adım 3.1) 5 Aşağıdaki şekillerin ötelemeli yansımasını doğru boyunca çizerek devam ettiriniz... Bu iki üçgen arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız. 1. 4. T(-2..-2) L(0. adım Aşağıdaki örüntünün beşinci adımında olması gereken şekli çiziniz.... Dönen ve Ötelenen fiekiller Aşağıdaki örüntüde doğru parçaları üç eş parçaya bölünüp ortadaki parçadan dışarıya eşkenar üçgen çizilerek oluşturulmuştur.7) M(-6.. adım .7) M´(6. 5. adım 1.. adım Satranç oyununda taşlar....

53. Bu zorlukları ortadan kaldırmak için verileri gruplandıralım. Yukarıdaki fotoğraf makinesinde fotoğraf çekilirken ekranda beliren histogramlar görülüyor. 50. 35. 47. 45. 22. Fotoğraf ve grafiklerde neler ilginizi çekiyor? ETK‹NL‹K Fazla Verilerle Tablo ve Grafik Oluşturalım Beden eğitimi dersinde öğrenciler arasında 400 metre koşusu yapılmış ve koşu sonuçları aşağıda saniye cinsinden verilmiştir.Verilerden Çıkan Sonuçlar Histogram Oluşturalım Son teknolojiyle üretilen fotoğraf makinelerinde yeni bir özellik dikkat çekiyor. 56. 36. 42. 17. 56. 21. 40. fotoğraf çekenlere yardımcı bir araç olarak “histogram” özelliği kullanılıyor. 12. iş başvurusunda bulunan kişilerin el becerilerini ölçmek için onlara birer maket verilir. 32. 55. 10. 57. 15. Birçok fotoğraf makinesinde. 23. 15. Gruplandırılmış verilerle bir grafik oluşturunuz. 48. 55. 11. 38. 45. Grafiği oluştururken nelere dikkat ettiğinizi açıklayınız. 22. 35. 59-10=49 16 32 49 58 . Bu kişilerden maketin aynısını yapmaları istenir. 21. 33. 20. 51. Veri grubunun açıklığını bulalım. 58. 50. 59. 25. 11. 34. 26. 15. 52. 49. 13. 16. 23. 33. 57. 44. 12. 49. 21. 37. 10. 41. fotoğrafın ton dağılımını gösteren grafiktir. 15. 33. 16. 46. 15. 10. 51. Histogram. ÖRNEK Bir fabrikaya. 39. Verileri gruplandırırken nelere dikkat edilmelidir? Açıklayınız. Veri sayısının fazla olmasının tablo ve grafik oluşturmadaki zorlukları nelerdir? Tartışınız. 36. 31. 54. 18 . Aşağıda iş başvurusu yapan kişilerin maketi yapma süreleri dakika cinsinden verilmiştir: 10. 27. 14. 36.19. 25 Bu verileri grafikte gösterelim. 22. 24 Banu Salih Kutlu Mehmet Melih Melek 82 87 87 84 86 62 Semih Nazan Ahmet Sabri Serap Sedat 79 91 85 83 78 69 Süleyman Pınar Mustafa Ali Metin Seda 81 84 92 79 81 71 Jale Osman İsmail Faruk Abdullah Mahmut 80 83 76 85 88 65 Dursun Sabiha Emre Davut Mert Ayla 89 88 87 89 87 73 Verileri tabloda gösterelim. 23. 43. 48. 51. 44. 50. 46. 52. 20. 24. 55. 57.

Grup genişliği bulunurken açıklık. 160. 158. 142. 168. 176. 154. 164. 162. 154. Verileri 9 gruba ayırarak grup genişliğini bulalım. 153.Veri grubunun açıklığı 49’dur. 165. 156. 163. 156. ÖRNEK Seda Öğretmen. 176. 170. 174. 143. 143. 150. 176. 163. 153. 170. Bu durumda veri grup genişliği 5 olarak bulunur. Verileri 10 gruba ayırarak grup genişliğini bulalım. öğrencilerden ormanlar hakkında araştırma yapıp. 150. 156. 173. 169. 49 10 açıklık 4. 176. 155. Bulunan sayıya en yakın büyük tek sayı grup genişliği olarak alınır. 156. 153. 147. 140. 162. 157. 165. Açıklık: 176 . 168. 175. 159. 149. 25 GÖREV Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) İnternet sitesinden yararlanarak histogram oluşturulabilecek verilere örnekler bulunuz.140 = 36 bulunur. 176. 170. yatay eksen. 173. 9 4 sayısına en yakın büyük tek sayı 5’ tir. 143. 163. 152. 159. 140.9 sayısına en yakın tek sayı olan 5 alınır. 176. 167. . 153. 142. 175. 149. Grafik: Maket Yapma Süresi Kişi sayısı 16 14 12 10 8 6 4 2 0 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 Tablo: Maket Yapma Süresi Maket yapma süresi (dakika) 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 Kişi sayısı 10 11 11 4 8 7 7 10 10 11 Süre (dakika) Grafikte. istenilen grup sayısına bölünür. 150. 143. araştırma sonuçlarını raporlaştırmalarını ister. Öğrenci raporlarındaki kelime sayıları aşağıda verilmiştir: 149. 169. 169. 175.9 ≈ 5 istenilen grup sayısı Bu veri grubunun genişliği 4. 170. 1-10 aralığında hiç veri olmadığından yanlış yorumlara yol açmamak içi “zikzak” kullanılmıştır. 164. 173. 170. 144. Veri grubunun açıklığını bulalım. 149. 164. 170. 166. 149. 170. 171. 160. 176. Grup genişliği = 36 = 4 olur. 163. 154. 171. 147. 146 Bu verileri grafikte gösterelim. 166.

26 Tablo: Elma Ağaçlarının Verdikleri Elmalar Toplanan elmaların Ağaç sayısı kütlesi (kg) 51-59 5 60-68 7 69-77 13 78-86 10 87-95 20 96-104 22 105-113 18 114-122 5 Tablo: Sürücülerin Park Etme Süreleri Park etme Kadın sürücü Erkek sürücü süreleri(saniye) sayısı sayısı 20-30 2 4 31-41 10 15 42-52 25 20 53-63 7 10 64-74 4 4 Tablo: Öğrencilerin Yarışmadaki Doğru Cevap Sayıları Doğru cevap sayıları 1-19 20-38 39-57 58-76 77-95 Öğrenci sayısı 84 90 150 120 35 2 İki öğrenci bir parkta sürücülerin arabalarını park etme sürelerini kaydetmiş. Tablodaki verilerle histogram oluşturunuz. bu süreleri kadın ve erkek sürücülere göre ayırıp yandaki tabloyu oluşturmuşlardır. Tablodaki verilerle histogram oluşturunuz. 3 Bir matematik yarışmasına katılan öğrencilerin verdikleri doğru cevaplar yandaki tabloda verilmiştir. 3 Çalışma .Tablo: Raporlardaki Kelime Sayıları Kelime sayısı 140-144 145-149 150-154 155-159 160-164 165-169 170174 175-179 180-184 Öğrenci sayısı 9 8 11 9 11 10 13 10 - Grafik: Raporlardaki Kelime Sayıları Kişi sayısı 14 12 10 8 6 4 2 0 140-144 145-149 150-154 155-159 160-164 165-169 170-174 175-179 180-184 Kelime Sayısı UYGULAMA 1 Bir çiftlikteki elma ağaçlarının bir yılda verdiği elma miktarlarının aralığı yandaki tabloda verilmiştir. Tablodaki verilerle histogram oluşturunuz.

c) Verilerden yararlanarak uzunlukları 45-49 mm arasında olan kuşların yüzdesini yaklaşık olarak bulunuz.04-20.05-22.02 16.00-12.05 Koşucu sayısı 6 2 2 Bir bilim adamı 60 sinek kuşunun uzunluklarını milimetre cinsinden ölçmüş. Grafiğe göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. Tablo: Kuşların Uzunlukları Uzunluk (mm) Kuş Sayısı 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 27 3 Yandaki grafikte öğrencilerin okula geliş saatleri verilmiştir. b) Tablodaki verilerle histogram oluşturunuz.01-14.KONU DE⁄ERLEND‹RME 1 Histogram Olufltural›m Tablo: Koşuyu Bitirme Süreleri Bir ilde yapılan geleneksel koşu yarışmasında koşucuların belli bir mesafeyi koşma süreleri kaydedilmiştir. 08. Elde edilen verilerle yandaki tablo oluşturuluyor. ölçüm sonuçlarını aşağıdaki gibi yazmıştır: 55 50 54 51 47 59 49 58 46 54 48 36 55 42 59 51 48 38 45 48 59 50 43 39 59 52 48 41 47 41 52 45 49 52 48 56 56 48 48 42 46 51 39 38 43 43 43 48 41 38 52 45 54 47 56 37 43 44 49 50 a) Yukarıdaki verilerle oluşturulan yandaki tabloyu tamamlayınız.03-18. a) Okulda kaç öğrenci vardır? b) Okula.05 saatleri arasında kaç öğrenci gelmiştir? Grafik: Öğrencilerin Okula Geliş Saatleri Öğrenci sayısı 80 60 40 20 0 08:11 08:21 08:22 08:32 08:33 08:43 08:44 08:54 08:55 09:05 09:06 09:16 Zaman 2 Öz Değerlendirme .03 18.55 ile 09.02-16. Tablodaki boşlukları siz doldurunuz ve histogram oluşturunuz.01 14.00 12.04 20. Süre (dakika:saniye) 10.

. . 2 n tane 23 = 2.2 n tane 2 2 2 Bir üslü ifade. Bu sayıyı daha kısa biçimde yazabilir miyiz? ETK‹NL‹K Negatif Kuvvetler 28 Yandaki örüntüyü inceleyelim..2.. a-n = n a-1 = a . 2n = 2.2. 2 sayısının negatif kuvvetleri ile pozitif kuvvetlerinin gösterimini karşılaştırınız.2 = 4 21 = 2 = 2 20 = 1 = 1 2-1 = 2-2 = 2-3 = 2-n = = = = = 1 2..a. 1 1 1 1 . a sıfırdan farklı bir tam sayı ve n doğal sayı olmak üzere a’nın negatif kuvvetleri aşağıdaki şekilde yazılır. .. paydan paydaya ya da paydadan paya alındığında üssünün işareti değişir. Her bir adım arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız. .2.2.a a a3 a.Üslü Sayıların Kuvvetleri Tam Say›lar›n ve Ondal›k Kesirlerin Kuvvetleri Anahtar Kavramlar • Negatif kuvvet • Çok büyük sayılar • Çok küçük sayılar • Bilimsel gösterim Güneş’e en yakın yıldız olan Alfa Centauri’nin Güneş’e uzaklığı 37 900 000 000 000 km’dir. a-2 = 2 = a.2..2 = 8 22 = 2. Bir tam sayının negatif kuvvetini bulmak için neler yapılması gerektiğini açıklayınız. 21 sayısından 2-2 sayısına ulaşabilmek için ne yapmanız gerekir? Tartışınız..a a .. -3 = 1 = 1 a . .

001 10x10x10 1000 1 10x10x10x.001 + 8 x 0.001 + 9 x 0.25 16 4 (-2)4 -5 29 1 17 x 1 1 1 17 17 26. 17x(17)-1 sayılarının değerini bulalım: 1 1 10-5 0.1 + 1 x 0.ÖRNEK 4.x10 n tane 1 -27 .1 + 3 x 0.1 3 (-3)1 1 1 1 9 (-3)2 (-3)x(-3) 1 1 3 (-3) (-3)x(-3)x(-3) 1 1 (-3)n (-3)x.0308 = 2 x 10 + 6 x 1 + 0 x 0.01 10x10 100 1 1 0.0001 = 5000 + 70 + 2 + 0..001 + 0. 10 ve -3 sayılarının negatif kuvvetlerini bulalım: 4 sayısının negatif kuvvetleri 10 sayısının negatif kuvvetleri 10-1 10-2 10-3 10-n n tane -3 sayısının negatif kuvvetleri (-3)-1 (-3)-2 (-3)-3 (-3)-n 1 .4019 = 5072.0308 ondalık kesrini 10 sayısının kuvvetlerini kullanarak çözümleyelim: 26.4 + 0.x(-3) -1 1 101 1 102 1 103 1 10n 1 10 0.1 1 1 0.01 + 0 x 0.2 10 10 101 1 1 4x 1 4x(-2)-4 4 x 0.4019 ...1 27 n tane 10 .0001 = 2 x 10 + 6 x 1 + 0 x 1 + 3 x 1 + 0 x 1 + 8 x 1 100 1000 10 000 10 1 1 1 1 = 2 x 10 + 6 x 1 + 0 x 1 + 3 x 2 + 0 x 3 + 8 x 10 10 104 10 = 2 x 101 + 6 x 100 + 0 x 10-1 + 3 x 10-2 + 0 x 10-3 + 8 x 10-4 17x(17)-1 17 x Çözümlemesi 5 x 103 + 7 x 101 + 2 x 100 + 4 x 10-1 + 1 x 10-3 + 9 x 10-4 olan rasyonel sayıyı bulalım: 5 x 103 + 7 x 101 + 2 x 100 + 4 x 10-1 + 1 x 10-3 + 9 x 10-4 = 5 x 1000 + 7 x 10 + 2 x 1 + 4 x 0.0009 = 5072 + 0. 2x10 ..00001 105 100 000 1 2 2x 1 2x10-1 2 x 0. 4x(-2)-4.

kuvvet Sonuç Tabloya göre negatif tam sayının tek kuvvetleri ile sonuçlarının işaretleri arasındaki ilişki nedir? Açıklayınız. kuvvetleri ile 2. 2 . Pozitif mi? Negatif bir tam sayı belirleyelim. 3 ve 5.064 4 4 c) 2 .ETK‹NL‹K Sonuç Negatif mi.(-3).4).4)3=-0.(-0. kuvvet 5.(-2).(0. kuvvet Sonuç Negatif tam sayının kuvvetleri 2.4)= (-0.(-3). 4 ve 6. 2 .(-0.3)= (0. -3 .(-3)=81 c) (-2)-2= ç) (-3)-3= (sonucun işareti negatif) (sonucun işareti pozitif) (sonucun işareti pozitif) (sonucun işareti negatif) Pozitif bir tam sayının tek ve çift kuvvetlerinin sonucu pozitiftir.(-2)=-8 b) (-3)4= (-3). -3 = -3 = 4 = 81 4 4 4 4 4 256 4 . ÖRNEK Tekrarlı çarpımları verilen ondalık kesir ve rasyonel sayıları üslü olarak yazalım ve değerlerini belirleyelim: a) (0. Negatif bir tam sayının kuvveti tek ise sonuç negatif tam sayı. kuvvet 6. Geliştirdiğiniz bu kural negatif tam sayının negatif kuvvetleri için de geçerli midir? ÖRNEK 30 Aşağıdaki işlemlerle sonuçlarının işaretlerini inceleyelim: a) (-2)3= (-2). çift ise sonuç pozitif tam sayı olur. Negatif tam sayının kuvvetleri 1. Aşağıdaki tabloya belirlediğimiz tam sayının 1. Negatif tam sayının tek ve çift kuvvetlerinin sonuçlarının işaretleri arasındaki ilişkiyi gösteren bir kural geliştiriniz. kuvvetlerini hesaplayıp yazalım. 2 = 2 = 2 4 = 16 81 3 3 3 3 3 3 4 (-3)4 ç) -3 . kuvvet 3.09 b) (-0. -3 .3)2=0. Negatif tam sayının çift kuvvetleri ile sonuçlarının işaretleri arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız.3). kuvvet 4.4).

(-0.5).4). b) 625 = 5 ç) 1 = 49 e) 8-2 = g) -2 3 1 2 = 1 f) 25.(-0.. 1 . 25 d) 102 . 23 8 1 c) 5-2 ..(-0. 1 . a) 1 .. 3 10 10 10 g) (-0. (-3)-4 = III. 2-1 ..III Çalışma .... < ..5)... ( )-5 = 32 oranı kaçtır? 7 Yandaki eşitliklerden hangisi ya da hangileri doğrudur? 4 A) Yalnız I B) Yalnız II C) I.5). Sizce bu tartışmada kim haklıdır? Neden? Aşağıdaki eşitliklerde “ a) 2-2 = c) d) 1 = 3 9 1 =10 100 000 1 ” yerine yazılması gereken sayıları bulunuz. 1 .4) .. 3 . (-5)-2 = II. (2)-3 2 31 e) 3 .(-0... 8 6 Aşağıdaki ifadelere göre A= (-0. 1 . 1 . 1 .16) 5 Aşağıdaki örüntüde boş bırakılan yerlere hangi sayılar yazılmalıdır? . 22 . 25 b) (-2)5 . 1 2 2 2 2 I.(-0. 4 ...II D) I. 1 . 210 f) 52 . Serap ise bu fikre karşı çıkıyor.UYGULAMA 1 Aşağıdaki sayıların değerlerini bulunuz. 1 = 3 6 6 6 6 6 4 1 = 1 1024 2 =2 Aşağıdaki boşluklara “>. 1 . (2)-5 ç) 1 2 3 . a) (-5)3 2 b) (-3)-3 c) 2-5 ç) 10-4 d) (-10)1 Emre (-3)-1 sayısının (3) sayısına eşit olduğunu söylüyor.5) B= 1 . =” sembollerinden uygun olanını yazınız..

..Üslü Say›larla ‹fllemler Bir ansiklopedinin tamamının iğne başı büyüklüğündeki bir alana yazılabilmesi sizce mümkün müdür? Evet.10 10 ... 43 27 10 sayısını hangi sayıya bölersek sonuç 10 olur? Yandaki tabloyu.10 10 ..10 10 . . Metrenin milyarda biri ölçüsüne sahip nanometre birimiyle ölçülen bir saç telinin kalınlığı ortalama 50 000 nanometredir..10 10 . 8 12 20 10 . Çarpımın üslü gösterimi 10 10 2 3 .10 10 . Her bir çarpma işlemi ile çarpımın üslü gösterimi arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız. tabanı 2 alarak tekrar düzenleyiniz.10 10 .10 10 .. Bu durumda bir saç telinin kalınlığı kaç milimetre olur? ETK‹NL‹K Tablo: Çarpma Tablosu Çarpımın Üslü Gösterimi Yandaki tabloyu inceleyelim ve boşlukları dolduralım.10 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 3 4 4 5 Çarpım 100 1000 . 30 5 25 10 :10 bölme işlemi ile 10 üslü gösterimi için ne söylenebilir? Üslü sayılarla bölme işlemini ifade eden bir kural geliştiriniz. 115 10 sayısını hangi sayı ile çarparsak sonuç 120 10 olur? Çarpma 10 .. Her bir bölme işlemi ile bölümün üslü gösterimi arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız.10 10 . Bölümün üslü gösterimi 10 10 1 2 . 32 ETK‹NL‹K Bölümün Üslü Gösterimi Yandaki tabloyu inceleyelim ve boşlukları dolduralım. Tablo: Bölme Tablosu Bölme 10 :10 10 :10 10 :10 10 :10 10 :10 10 :10 10 :10 10 :10 6 6 5 6 5 4 3 2 1 1 1 1 1 2 2 3 Bölüm 10 100 .10 çarpımı ile 10 üslü gösterimi için ne söylenebilir? Üslü sayılarla çarpma işlemi ve çarpımın üslü gösterimini ifade eden bir kural geliştiriniz. “Nano” sözcüğü Latince “cüce”. nanoteknoloji sayesinde mümkündür. nanoteknoloji de “çok küçük maddelerin teknolojisi” anlamına gelmektedir.

a = a k a =ak-n n a ETK‹NL‹K Çok Büyükler ve Çok Küçükler Aşağıdaki tabloları inceleyelim. Tablo: Bazı Parçacıklar ve Bunların Yaklaşık Kütleleri Maddeyi oluşturan kısımlar Elektron Proton Nötron Atom Yaklaşık Bilimsel kütleleri (kg) gösterim (kg) 91. . 102 = 104+2 = 106 c) 24 . Tablolardaki örneklere göre boş yerleri dolduralım. Tablo’da ise maddeyi oluşturan kısımların kütleleri verilmiştir. Payın üssü ile paydanın üssü toplanarak ortak tabana üs olarak yazılır.9 x 106 149. Tablo’da güneş sistemindeki bazı gezegenler ve Güneş’e olan uzaklıkları.79 x 107 1. 1. Tabloları doldurduktan sonra tekrar inceleyiniz.11 x 10-31 33 1. Bilimsel gösterimde nelere dikkat edilmesi gerektiğini tartışınız.496 x 108 2. Tablo: Bazı Gezegenler ve Bunların Güneş’e Olan Uzaklıkları Bazı Güneş’e olan gezegenler uzaklıkları (km) Merkür Dünya Mars Satürn Neptün 57. Tablo’daki maddeyi oluşturan kısımların kütleleri ile bilimsel gösterimi arasındaki ilişkiyi tartışınız. 1.3 x 108 44. 36 = 313+6 = 319 ç) 95 .9 x 108 Uzaklığın bilimsel gösterimi (km) 5.ÖRNEK Aşağıdaki çarpma işlemlerinin nasıl yapıldığını inceleyelim: a) 104 .7 x 107 14. 3-12 = 310+(-12) = 3-2 Aşağıdaki bölme işlemlerinin nasıl yapıldığını inceleyelim: a) 27 : 23 = 27-3 = 24 c) = 6-5-(-2) = 6-3 b) = 310-2 = 38 -10 3 ç) 1 : 1 25 5 = 1 3 : 52 1 5 -10 = (5-2) : (5-1) 3 -10 = 5-6: 510 = 5-6-10 = 5-16 k n k+n Tabanları aynı olan üslü ifadeler ile çarpma işlemi yapılırken ortak taban çarpıma taban olarak yazılır. GÖREV Bilimsel gösterim nerelerde ve hangi amaçla kullanılmaktadır? Araştırınız ve araştırma sonuçlarını sınıfa sununuz.6 x 106 22. 2-3 = 24+(-3) = 21 b) 313 . a . 3-12 = (32)5 . 3-12 = 310 . Tabanları aynı olan üslü ifadeler ile bölme işlemi yapılırken ortak taban bölüme taban olarak yazılır. Tablo’daki her bir gezegenin Güneş’e olan uzaklığı ile aynı uzaklığın bilimsel gösterimi birbirine eşit midir? Aralarındaki ilişkiyi tartışınız.6 x 10-28 9. 2. Payın üssünden paydanın üssü çıkarılarak ortak tabana üs olarak yazılır.2 x 10-28 16. 2.1 x 10-32 167.72 x 10-28 16.

1x10-4 mm olarak bilimsel gösterimleri yapmış oluruz. b) 3 .b d) a. •Ay ile Dünya arasındaki uzaklık: 384 400 000 m = 3. iki sayının çarpımı şeklinde yazmamız gerekir. Bir günde parçalanan alyuvar sayısını bilimsel gösterimle yazınız. Bir sayının bilimsel gösterimi ax10n şeklindedir.c 5 6 Türkiye’de yapılan son nüfus sayımına göre 70 milyon olan nüfusu bilimsel gösterimle yazınız. 7 12 7 -8 4 =5 =7 3 4 7 9 42. (a sayısı 1 ≤ a < 10 olacak şekilde bir rasyonel sayı. Buna göre.c c c b Aşağıdaki sayıları bilimsel gösterimle yazınız.b.) Kitabımızdaki bir “i” harfinin noktasını koymak için gerekli mürekkebin kütlesi 0. 3 = 3 ç) 7 . b) a.9x109 km •AIDS virüsünün uzunluğu: 0. a) 4 000 000 000 b) 9 000 000 000 000 000 e) a b. 34 UYGULAMA 1 Aşağıdaki ifadelerin değerinin üslü gösterimini yazınız.2 2 4 7 b) 3 . İnsan vücudunda günde 200 milyar alyuvar parçalanır.000 000 001 kg = 1x10-9 kg’dır.00011 mm Yukarıdaki sayısal verileri bilimsel gösterimle ifade edelim. n ise bir tam sayıdır.ÖRNEK •Ay ile Dünya arasındaki uzaklık: 384 400 000 m •Pluton’un Güneş’e olan uzaklığı: 5 900 000 000 km •AIDS virüsünün uzunluğu: 0.3 9 -7 c) ç) 4.4 A= 2 .10 b= 10 c= 10 Yukarıdaki ifadelere göre aşağıdaki ifadelerin sonuçlarını bulunuz.2 =2 .844x108 m •Pluton’un Güneş’e olan uzaklığı: 5. a) 2 .2 3 d) e) 3 . çarpanlardan biri 1 ile 10 arasında (1 dâhil).5 12 17 10 ” yerine yazılması gereken sayıları bulunuz. 5 Çalışma 7 .b.3 -7 10 Aşağıdaki ifadelerde “ a) 2 c) 5 . Bir sayıyı bilimsel gösterimle ifade edebilmek için o sayıyı.00011 mm = 1.2 ve B= 7 2 4 7 olduğuna göre A ifadesi.c c) 1 ç) a. B ifadesinin kaç katıdır? 6 -7 a= 3.b a) a.c 2 a. diğeri 10’un kuvveti olacak şekilde.

777x10 3 Üslü Say›lar›n Kuvvetleri -2 b) 6.) (-1) +(-1) işleminin sonucu 2’dir. 2-2 sayısının 26 katıdır.00704 d) 42 573 e) 0.1) işleminin sonucu 0. ’e 6) (-109)1218 sayısının işareti (+)’dır. Yiğitcan 22 10 (-0. 35 Afla¤›da birbiriyle ba¤lant›l› do¤ru / yanl›fl cümleler verilmifltir.)? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların önüne “D”. ç›k›fl Y değeri 2’dir. Sizce kim haklıdır? Neden? Yandaki ifadelere göre oranı kaçtır? A= 1 4 B= 0.) (0. kuvveti alınırsa sonuç negatif olur.1).4404x10 Afla¤›daki say›lar› bilimsel gösterimle yaz›n›z...222x10 -3 c) 3. 4 Ekvator'un çevresinin uzunlu¤u yaklafl›k 4x10 km’dir. (.) (-7) sayısının 17. y yerine 5 yazarak sonucu bulunuz.. 4 ise pozitif olduğunu savunuyor. K›rm›z› kan hücresinin çap›n› bilimsel gösterimle yaz›n›z.. 12 7 (. yanl›fl oldu¤u belirtilen yarg› do¤ru olabilir.. 1.(0.. (-2) . D Y 4.05050550 ç) 51 230 000 3 4 5 6 7 8 9 K›rm›z› kan hücresinin çap› 0.25 3. 2) 24 sayısı. (. Buna göre afla¤›daki ç›k›fllardan birine ulafl›n›z. D Y 8. Her bir do¤ru / yanl›fl karar› sizi farkl› ç›k›fllara ulaflt›r›r.) 5 sayısının negatif kuvvetleri pozitiftir. (.9) .00074 cm’dir.xy ifadesinde x yerine 2.KONU DE⁄ERLEND‹RME 1 2 Afla¤›daki say›lar› ondal›k kesir olarak yaz›n›z. 4) ifadesinin değeri -1’dir. a) 7. fiemadaki cümlelerde do¤ru oldu¤u belirtilen yarg› yanl›fl.(0. ç›k›fl D Y 2. ç›k›fl Y 3) 2-7 ifadesi eşittir.1). D Y D 7) ifadesinin 6.001’dir.0001 f) 0. ç›k›fl 3 Öz Değerlendirme .. Ifl›k h›z›yla hareket eden bir araçla seyahat edilece¤i düflünülürse bu uzunluk yaklafl›k ne kadar sürede al›n›r (Ifl›k 1 sn’de 5 3x10 km yol al›r. -4 5) Bir negatif tam sayının tüm kuvvetleri pozitiftir. yandaki sayıların değerlerinin negatif olduğunu. ç›k›fl 7. ç›k›fl 3. 1 1218 Pelin.. yanlış olanların önüne “Y” yazınız. ç›k›fl D Y D 1) 3 ifadesinin değeri -34 tür. ç›k›fl 5. a) 3752 b) 20 051 c) 0.

6) Bir şekil 2 birim aşağıya ötelenirse şeklin y ekseninin koordinatları 2 azaltılır. fiemadaki cümlelerde do¤ru oldu¤u belirtilen yarg› yanl›fl. ç›k›fl .2) noktası bulunan şekil 3 birim sağa ötelenirse A'(3.1) ve C(4. 3) Bir eşkenar üçgenle hiçbir zaman fraktal oluşturulamaz. ç›k›fl 5. B(1. 2. ç›k›fl Y D Y 8. 2) Her fraktal bir şeklin oranında küçültülmesiyle oluşur.-4) noktasıdır. 1) 1.1) olarak verilen bir üçgeni 4 birim sağa. ç›k›fl D Y D 5) A(0. ç›k›fl 7. Buna göre afla¤›daki ç›k›fllardan birine ulafl›n›z.5) noktası olur. 4) (2. y A B C x 36 4 Afla¤›da birbiriyle ba¤lant›l› do¤ru / yanl›fl cümleler verilmifltir. ç›k›fl D Y Y D 7) Bir şeklin ötelemeli yansıma hareketi bulunabilir.ÜN‹TE DE⁄ERLEND‹RME 1 Aşağıdaki örüntülerden hangisi fraktaldır? A) B) C) Kurall› Say›lardan Kurall› ‹fllemlere D) 2 Yandaki örüntünün sonraki iki adımı aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) 3 Koordinatları A(1. Her bir do¤ru / yanl›fl karar› sizi farkl› ç›k›fllara ulaflt›r›r. yanl›fl oldu¤u belirtilen yarg› do¤ru olabilir.4) noktasının x eksenine göre yansıması (2. 4. ç›k›fl 3.3). ç›k›fl Y D D Y Örüntüsü fraktal oluşturur. 6. 2 birim yukarıya öteleyerek görüntüsünü çiziniz.

Grafiği çizerken iki tane hata yapmıştır. b) Günde 10 ile 34 dakika arasındaki sürede kitap okuyan kaç öğrenci vardır? Tablo: Kitap Okuma Süreleri Okuma Süresi (dakika) 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 Öğrenci Sayısı 10 12 11 4 8 7 7 10 10 11 6 Yandaki tabloda bir sınıftaki öğrencilerin boy uzunlukları verilmiştir. a) Tablodaki verilerle histogram oluşturunuz. Uzunluk (cm) 121-129 130-138 139-147 148-156 Kişi sayısı Tablo: Boy Uzunlukları Uzunluk (cm) 121-124 125-129 130-133 134-138 139-142 143-147 148-151 152-156 Kişi sayısı 2 5 8 14 11 9 3 1 37 b) Ayhan tablodaki verilerin grafiğini çizmiştir.5 Sakarya İlköğretim Okulunda bir günde kaç dakika kitap okunduğunu belirlemek için öğrencilere anket yapılır. Bu kişi Ayhan’ın belirlediği aralıklardan hangisine dâhil olur? Kişi sayısı 25 20 15 10 5 0 Boy uzunluğu (cm) 121-129 130-138 139-147 148-156 . a) Ayhan bu verileri 9 cm’lik aralıklarla kaydederek yeni bir tablo oluşturmuştur. Ayhan’ın tablosunu siz tamamlayınız. Bu kişinin boyu 148 cm’dir. Bu hatalar nedir? c) Sınıfa sonradan 1 kişi daha katılmıştır. Anket sonuçları yandaki tabloda verilmiştir.

3) = (0. 10 2 2 D) 10 -1 10 3 38 6 Çalışma . a) 38 000 000 b) 482 000 000 000 c) 0.000000007 11 Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu diğerlerinden farklıdır? A) 10 .3) . 1 = 3 3 3 3 3 d) 1 = 64 -3 . (0. b) 1 . c) 100 000 = 5 e) (0.0000003 ç) 0. 1 . (0.3) . 2 ” yerine yazılması gereken sayıları bulunuz.8 Aşağıdaki eşitliklerde “ a) 5-3 = ç) 64 = .3) 9 Aşağıdaki üslü sayıları işlem yapmadan ondalık kesir olarak yazınız. 10 -7 -3 B) 10 4 10 8 C) 10 . -7 -6 -10 -4 b) 10 c) 10 ç) 10 a) 10 10 Aşağıdaki sayıları bilimsel gösterimle yazınız. 1 .

İSTATİSTİK VE SAYILAR Olas›l›k ve Olay Çeflitleri Kareköklü Say›lar Standart Sapma Tablo: Nevflehir ‹li Kütüphane Verileri Y›llar 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Toplam kitap say›s› 328 690 334 510 344 392 355 875 368 352 377 944 382 210 391 067 Yararlanan kifli say›s› Ödünç al›nan kitap say›s› 415 490 138 035 460 343 148 319 509 022 147 283 520 517 142 325 497 718 137 135 480 784 136 996 377 345 130 498 283 883 104 596 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 Grafik: Nevflehir ‹li Kütüphane Verileri 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 39 Toplam kitap say›s› Yararlanan kifli say›s› Ödünç al›nan kitap say›s› Türkiye ‹statistik Kurumunun Nevflehir ilindeki kütüphanelere ait verileri yukar›da tablo ve grafik fleklinde verilmifltir. 2007 y›l›nda kütüphanelerden en verimli flekilde yararlanabilmek amac›yla toplam kitap say›s›.OLASILIK. medyan. aritmetik ortalama ve aç›kl›k hesaplar› yeterli midir? . En iyi tahmin için mod. yararlanan kifli say›s› ve ödünç al›nan kitap say›s›n›n tahmin edilmesi gerekiyor.

hilesiz bir zar atarak üst yüzünde 5 gelme olasılığını hesaplamak istiyor. Bulduğunuz olasılık değerlerini karşılaştırınız. 40 çift kahverengi ve 15 çift bordo ayakkabı vardır. 63 1 Bulduğu olasılık değeri oluyor.3. Kolideki eş büyüklükteki her bir kutuda bir çift ayakkabı bulunmaktadır. yukarıda olduğu gibi her bir çıktının eş olumlu olması durumunda hesaplanır. Parayı 50 kez havaya atarak kaç kez yazı veya tura geldiğine ait çetele tablosu oluşturalım. Kolideki 100 kutuda 45 çift siyah. tablolardan hesapladığınız hangi olasılık değerine daha yakındır? Karşılaştırarak nedenini açıklayınız. Diğer grup arkadaşlarınızın çetele tablo sonuçlarını ortak bir tabloda birleştirerek tura gelme olasılığını hesaplayınız.2. 100 6 1659 1 oluyor. Koliden alınan bir kutunun içinden siyah ayakkabı çifti çıkmama olasılığı kaçtır? ETK‹NL‹K Araç ve Gereç Yazı mı Tura mı? Bir madenî para alalım. Zarı 100 kez atıyor ve 63 tanesi 5 geliyor. Mete zarı 10 000 kez attığında üst yüzünde 1659 kez 5 geliyor. Para atıldığında tura gelme olasılığı kaçtır? •Madenî para Bu olasılığı nasıl hesapladığınızı açıklayınız. Yani 10000 6 . Tura gelme olasılık değeri.6} O(B)= = s(E) 6 B={5} Bulduğumuz olasılık değeri ’dır. Çetele tablosundan yararlanarak tura gelme olasılığını bulunuz.5. İlk olasılık değeri. s(B) 1 E={1. herhangi bir deneme ya da hesap yapmadan 1 olursa bu olasılık nasıl adlandırılabilir? Tartışınız.4.Olasılık ve Olay Çeşitleri Olasılık Çeşitleri Anahtar Kavramlar •Deneysel Olasılık •Teorik Olasılık •Öznel Olasılık Bir ayakkabı mağazasına bir ayakkabı kolisi gelmiştir. Olasılık değerleri ile deneme sayıları arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız. Teorik olasılık. Hesaplayarak bulduğumuz bu olasılık “Teorik Olasılık” olarak adlandırılır. 40 ÖRNEK Hilesiz bir zar atıldığında üst yüzünde 5 gelme olasılığını hesaplayalım. Mete.

Siz de bir zar atıp aynı deneyi yaparak bulduğunuz olasılık değerlerini karşılaştırınız. Deneydeki her bir çıktının eş olasılıklı olmadığı durumlarda deneysel olasılıktan yararlanılır. ç›k›fl D Y D 7) 1000 deneme. hilesiz bir zar attığında üst yüzünde 5 gelme olasılığının %50. Celal ve Canan’ın bulduğu olasılık değerlerinin neden farklı olduğunu açıklayınız. mavi. 6) Bir kavanozda çeşitli sayılarda yeşil. D 5) Öznel olasılık değeri kişiden kişiye değişmez. bilyeler vardır. UYGULAMA 1 Bir cam kâsenin içinde 20 adet kırmızı. Canan ise %70 olduğunu söylüyor. deneysel. ç›k›fl 5. 5 TL 10 TL 20 TL 50 TL 100 TL 6 adet 10 adet 21 adet 35 adet 28 adet 2 3 4 23’ten 33’e kadar olan sayıların (23 ve 33 dâhil) yazılarak atıldığı bir torbadan 3’e ve 2’ye tam bölünebilen bir sayıyı çekme olasılığını teorik olarak bulunuz. ç›k›fl D Y 2) Hilesiz bir madenî parayı 100 kez atarak tura gelme olasılığını hesaplamak deneysel olasılıktır. D Y D Y 3) Bir tane hilesiz zar atıldığında üst yüze 4 gelme olasılığını teorik olarak hesaplayamayız. ç›k›fl Y 1) Olasılık çeşitleri. Yapılan bu kişisel olasılık değerleri “Öznel Olasılık” olarak adlandırılır. 1. 2. 6. a) Kırmızı gelme olasılığı kaçtır? b) Mavi gelme olasılığı kaçtır? c) Beyaz gelme olasılığı kaçtır? Bir kasiyer. teorik olasılık değerine yaklaşmaktadır. Celal. Buna göre afla¤›daki ç›k›fllardan birine ulafl›n›z. Bunun için yandaki tabloyu kullanarak yüz birinci müşterinin 100 TL verme olasılığını hesaplayınız. 4. Rastgele seçilen bir bilyenin kırmızı gelme olasılığı ’ tür. Her bir do¤ru / yanl›fl karar› sizi farkl› ç›k›fllara ulaflt›r›r. 12 adet mavi. 41 Afla¤›da birbiriyle ba¤lant›l› do¤ru / yanl›fl cümleler verilmifltir. Deneme sayısı arttıkça deneysel olasılık değeri. kırmızı. Rastgele bir bilye alındığında aşağıdaki renklerin gelme olasılıklarını teorik olarak hesaplayınız. ç›k›fl 7 Çalışma . ç›k›fl 3. 4) Deneysel olasılık değerinin teorik olasılık değerine yakın olabilmesi için bir deneme yeterlidir. kasaya ödeme yapan ilk yüz müşterinin ne kadar para verdiğini not alarak yüz birinci müşterinin 100 TL verme olasılığını deneysel olarak bulmak istiyor. teorik ve öznel olarak üç çeşittir. fiemadaki cümlelerde do¤ru oldu¤u belirtilen yarg› yanl›fl. ç›k›fl Y D Y 8.Mete’nin deneyerek yaptığı bu olasılık hesabı “Deneysel Olasılık” olarak adlandırılır. yanl›fl oldu¤u belirtilen yarg› do¤ru olabilir. 15 adet sarı. ç›k›fl 7. gerçek olasılık değerine 100 denemeden daha yakındır. 5 adet yeşil ve 3 adet beyaz bilye bulunmaktadır.

beşi ise 2004 modeldir.sınıf” yazılı kâğıdı torbaya atalım. Bu durumda torbadaki kâğıt sayılarında herhangi bir değişiklik olmamaktadır. • Makas Çektiğiniz ilk kâğıdı torbaya atmadan ikinci bir kâğıt çekerseniz ilk çektiğiniz kâğıtta çizili olan çokgenin aynısından çekme olasılığınız hakkında ne söyleyebilirsiniz? Tartışınız. beşine de beşgen çizelim ve bunları katlayarak torbaya atalım. Bu durumda torbada “8. Kâğıtta çizili çokgeni tekrar torbaya atarak mı yoksa atmadan mı çekerseniz aynı çokgeni çekme olasılığınız daha fazla olur? Gerekçeleriyle açıklayınız. 8. . ikinci seçimde. Duraktan iki taksi çağıran müşteriye 2006 model taksi yollanma olasılığı kaçtır? Durakta her seferinde 20 taksinin beklediğini düşünürsek iki gün üst üste taksi çağıran müşteriye 2006 model taksi yollanma olasılığı kaçtır? ETK‹NL‹K Kâğıt Çekelim Kâğıdı eş büyüklüklerde 12 parçaya bölelim. •Torba • K⤛t Torbadan bir kâğıt çekelim. dördüne dörtgen. 42 ÖRNEK 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tören resimlerini çekmek üzere 21 üyeli fotoğrafçılık kulübünden 2 öğrenci seçilecektir. İlk seçimden sonra “8. 8’i de 8. sınıf” yazılı kağıt çekilmiştir. Yani ilk seçimin sonucu. ikinci seçimi etkilememektedir.sınıf” yazılı kâğıdı torbaya atmayalım. sınıf.sınıf”. sınıf.Olay Çeflitleri Anahtar Kavramlar •Bağımlı Olay •Bağımsız Olay Bir taksi durağında bekleyen 20 taksinin sekizi 2006.sınıf” yazılı kâğıtların biri azalmaktadır. İlk olarak “8. sınıf öğrencisidir. 7’si 7. Kulüp üyelerinin 6’sı 6. sınıf yazılı kâğıdın gelme olayını etkiler mi? İnceleyelim: İlk seçimden sonra “8.sınıf” yazılı eş özellikli kağıtlar atılarak seçim yapılacaktır.sınıf”. Bir torbanın içerisine 6 adet “6. Araç ve Gereç Kâğıtların üçüne üçgen. Yukarıdaki kâğıt çekme olaylarının hangilerinin sonucu bir başka olaya bağlıdır? Bu olasılıkları nasıl adlandırabilirsiniz? Tartışınız. Yani ilk seçimin sonucu ikinci seçimin sonucunu etkilemektedir. Çekilen kâğıdı torbaya tekrar atmak veya atmamak. 8 adet “8. yedisi 2005. 7 adet “7.

Çektiğiniz kalemi torbaya atmadan ikinci kalemi çektiğinizde ikinci kalemin ilk kalemle aynı renkte olma olasılığı kaçtır? Hesaplayınız. Keseden rastgele iki altın çekiliyor. keseye atılmadan ikinci altın çekilecektir. Torbadan bir kalem çekelim. çekiliş 2. çekiliş 2. 7 mavi kalem Torbadaki Kalemler Kalemleri torbaya koyalım. ETK‹NL‹K Araç ve Gereç •Torba • Eflit büyüklüklerde 4 k›rm›z›. 6 = 42 18 17 306 B AB BA A AA 11 . Durum (Bağımlı Olay): 1. 11 = 77 18 18 324 II. 11 = 121 18 18 324 11 . 7 = 77 18 18 324 7 . 7 = 49 18 18 324 B AB BA A AA 11 . 2008 tarihli altın A 2009 tarihli altın B 43 I. Bu durumları aşağıdaki gibi ağaç diyagramlarında gösterelim. çekiliş Çıktılar Olasılıkları 11 18 11 18 A 7 18 11 18 B 7 18 B BB 7 . 1. Durum (Bağımsız Olay): 1.İki veya daha fazla olayın gerçekleşmesi birbirine bağlıysa yani bir olayın sonucu diğer olayın sonucunu etkiliyorsa böyle olaylara “bağımlı olaylar” denir. Hangisinde aynı rengi çekme olasılığı daha fazladır? Açıklayınız. 10 = 110 18 17 306 11 . 1. Çektiğiniz kalemi torbaya atarak ikinci kez kalem çektiğinizde ilk kalemle aynı renkte olma olasılığı kaçtır? Hesaplayınız. ÖRNEK Serhat Kuyumcusu’nun. Altınların çekilişi iki farklı durumda yapılabilir. keseye koyduğu 18 adet çeyrek altının 7’si 2008. İki veya daha fazla olayın gerçekleşmesi birbirine bağlı değilse yani bir olayın sonucu diğer olayın sonucunu etkilemiyorsa böyle olaylara “bağımsız olaylar” denir. çekiliş Çıktılar Olasılıkları 10 17 A 7 17 11 17 B 6 17 B BB 7 . geri kalanı 2009 tarihlidir. 11 = 77 18 17 306 11 18 7 18 A 7 18 A . 7 = 77 18 17 306 7 . çekilişten sonra çıkan altın. çekilişten sonra çıkan altın tekrar keseye atılacak ve ikinci altın çekilecektir. Bulduğunuz iki olasılık değerini karşılaştırınız.

a) Kalemi torbaya atmadan ikinci bir kalem çekme b) Çekilen kalemi tekrar torbaya atarak ikinci bir kalem çekme 2 Bir öğrenci. Bu seçim ne tür bir olaydır? Bu olaya göre aşağıdaki olasılıkları hesaplayınız. başkan yardımcısının kız öğrenci olması ç) Başkan ve başkan yardımcısının erkek öğrenci olması 3 . Adayların isimlerinin yazılı olduğu kâğıtlar bir torbaya atılmıştır. I. 7 = 77 olur. Çekilen ismin yazılı olduğu kâğıt. spora yürüyerek ya da otobüsle gidebilmektedir. 4 kız ve 8 erkek öğrenci aday olmuştur.durumdaki bağımlı (B olayı A’ya bağlı) olayın olma olasılığı.P(B) • Bağımlı ise (B. A’ya bağlı) P(A ve B) = P(A). 7 = 77 ’tür.P(B) = 11 . başkan yardımcısının erkek öğrenci olması c) Başkanın erkek. durumdaki bağımsız olayın olma olasılığı. Bu öğrencinin. Okul dönüşü. P(A)= 11 (18 altının 11’i A olayı) 18 P(B)= 7 17 (Kesede kalan 17 altının 7’si B olayı) P(A ve B)= P(A). 18 18 324 II.A ve B olayları.P(B) = 11 . otobüsle ya da taksiyle gidebilmektedir. okula yürüyerek gitme ve okuldan sonra otobüsle spora gitme olasılığı kaçtır? Bir sınıftaki öğrencilerden bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçilecektir. 18 17 306 44 UYGULAMA 1 Bir torbadan kalem çekme olayı için aşağıda verilen olayların bağımlı mı bağımsız mı olduğunu belirleyiniz. a) Başkan ve başkan yardımcısının kız öğrenci olması b) Başkanın kız.P (A’ya bağlı B) Yukarıdaki örnekteki AB çıktılarını inceleyelim. P(A ve B)= P(A). torbaya geri atılmamak kaydıyla önce başkan. sonra başkan yardımcısı seçilecektir. okula yürüyerek. • Bağımsız ise P(A ve B)=P(A).

21. 1) Bağımlı veya bağımsız olayların olasılık değerleri. 45 4) Bir madenî parayı iki kez attığımızda ikisinin de tura ’ dir. ç›k›fl 3. 4 portakallı şeker bulunan kutudan rastgele alınan iki şekerden birincisinin limonlu ikincisinin ise portakallı olma olasılığı ’dur. J. 6. ç›k›fl 5. ç›k›fl 4. ç›k›fl D Y D Y 2) Aynı anda gerçekleşen bir olayın sonucu diğer olayın sonucunu etkiliyorsa bağımlı olaydır. D Y D Y 7) İçerisinde aynı biçimde 3 limonlu. ç›k›fl Y 3) Aynı anda gerçekleşen bir olayın sonucu diğerini etkilemiyorsa bağımsız olaydır. fiemadaki cümlelerde do¤ru oldu¤u belirtilen yarg› yanl›fl. 22. E. ç›k›fl 7. 6) Bir madenî parayı iki kez attığımızda ikisinin de tura gelme olasılığı ’tür. a) P(A)= 1 3 b) P(A)= 2 5 c) P(A)= 1 4 ç) P(A)= 3 4 ve P(B)= 1 5 ve P(B)= 3 8 ve P(B)= 4 9 ve P(B)= 4 7 P(A ve B)=? P(A ve B)=? P(A ve B)=? P(A ve B)=? 6 Afla¤›da birbiriyle ba¤lant›l› do¤ru / yanl›fl cümleler verilmifltir. yanl›fl oldu¤u belirtilen yarg› do¤ru olabilir. A. olayların olasılık değerleri toplanarak bulunur. gelme olasılığı 1. Küpü attığımızda ve çarkı çevirdiğimizde aşağıdaki olayların olma olasılığını hesaplayınız. 2. 30 sayılarını. ç›k›fl D Y 8. 25.4 Bir küpün üzerine 15. bir çarkı da 6 eş bölüme ayırarak her bir bölüme K. a) 10 ile 20 arasında bir sayı ve sessiz harf gelmesi b) 20’den büyük 2 ile tam bölünebilen sayı ve kalın sesli harf gelmesi c) 20 ile 30 arasında 3 ile tam bölünebilen sayı ve ince sesli harf gelmesi 5 A ve B’nin bağımsız olaylar olduğunu düşünerek aşağıdaki olasılıkları hesaplayınız. 18. 4 portakallı şeker bulunan kutudan rastgele alınan iki şekerin de limonlu olma olasılığı ’dir. Buna göre afla¤›daki ç›k›fllardan birine ulafl›n›z. L. D Y D 5) İçerisinde eş büyüklükte 3 limonlu. Her bir do¤ru / yanl›fl karar› sizi farkl› ç›k›fllara ulaflt›r›r. O harflerini yazalım. ç›k›fl 8 Çalışma .

Okun. madenî paranın ise tura gelme olasılığını hesaplayınız. a) Önce A sonra C’yi göstermesi b) Önce B sonra A’yı göstermesi c) Önce C sonra B’yi göstermesi A B A C A A B C 2 3 46 4 Bir zar ve madenî para aynı anda atılıyor. Sandviç ve meyve suyu çeşitleri yandaki tabloda verilmiştir. a) Sarı b) Yeşil c) Mavi 10 ile 25 arasındaki doğal sayılar küçük birer kâğıda yazılarak bir torbaya atılıyor. a) Asal ve 3 ile tam bölünebilen bir sayı gelmesi b) Asal veya 3 ile tam bölünebilen bir sayı gelmesi c) 2’ye ve 5’e tam bölünebilen bir sayı gelmesi ç) 2’ye veya 5’e tam bölünebilen bir sayı gelmesi d) 4’e tam bölünebilen bir sayı gelmemesi Yandaki eş parçalara bölünmüş çark iki kere döndürüldüğünde aşağıdaki olayların olma olasılığını hesaplayarak türünü belirtiniz.KONU DE⁄ERLEND‹RME 1 Olas›l›k ve Olay Çeflitleri Yanda bulunan eş parçalara bölünmüş çark döndürüldüğü zaman okun aşağıdaki renklerin üzerine gelme olasılığını hesaplayınız. 5 Bir okul gezisinde öğrencilere öğle yemeği olarak bir sandviç ve bir de meyve suyu verilecektir. sosisli ve iki meyve suyunun sırasıyla şeftalili ve kayısılı olması c) Rastgele alınan sandviçin peynirli ve meyve suyunun vişneli olması Tablo: Öğle Yemeği Tavuklu Sandviç Sosisli Sandviç Peynirli Sandviç Portakal Suyu Şeftali Suyu Vişne Suyu Kayısı Suyu 10 adet 15 adet 20 adet 12 adet 18 adet 14 adet 8 adet 4 Öz Değerlendirme . Torbadan rastgele bir sayı çekildiğinde aşağıdaki seçeneklerin olma olasılığını teorik olarak hesaplayınız. Zarın 3. Buna göre aşağıda verilen olayların olma olasılığını bulunuz. a) Rastgele alınan sandviçin tavuklu ve meyve suyunun portakallı olması b) Rastgele alınan 2 sandviçin sırasıyla tavuklu.

bir kenar uzunluğunun kendisi ile çarpımına eşittir. negatif karekök “ ” sembolü ile gösterilir. 64 ifadesi. 1525 yılında kullanmıştır.Kareköklü Say›lar Kareden Kareköke ” sembolünü ilk kez Alman “ matematikçi Christoff Rudolff (Kristof Rudolf 1499-1545) “Die Coss” kitabında. karekök almaktır. Buna göre. Anahtar Kavramlar •Karekök •Tam kare “ ” sembolünden önce bir sayının karekökü için “kök” ve “kenar” sözcükleri kullanılmaktaydı. (-8)x(-8)=64’ tür. 2 (-8) sayısı. karesi 64 olan pozitif sayıyı bulma işlemidir. hangi sayının karesi olduğunu bulma işlemi. ” sembolü ile. Siz olsaydınız. Kendisi ile çarpıldığında 64 sayısı elde edilen başka bir sayı var mıdır? Bulalım. 47 Bir karesel bölgenin alanı verilmişse bir kenar uzunluğunu nasıl bulursunuz? Açıklayınız. Modellediğiniz karesel bölge. alanı 64 cm olan karenin bir kenar uzunluğu olabilir mi? Tartışınız. Bu nedenle “Hangi sayının kendisiyle çarpımı 64’e eşittir?” sorusunun cevabını bulmamız gerekir. Alanı 64 cm2 olan bir karesel bölgenin bir kenar uzunluğu için 64’ün karekökü bulunur. bu sembol ve karekök sözcüğü yerine ne kullanırdınız? ETK‹NL‹K Araç ve Gereç • Kareli k⤛t Karesel Bölgenin Alanı ile Kenarı Kareli kâğıda. Pozitif karekök “ 2 ifadesi “karekök iki” olarak okunur. . 64 = 8 cm Verilen sayının. ÖRNEK Alanı 64 cm2 olan karesel bölge şeklindeki not kâğıdının bir kenarının uzunluğunu bulalım: Karesel bölgenin alanı. 64 = 82 = 8 x 8 eşitliğini yazabiliriz. kaç adet küçük karesel bölgeden oluşmaktadır? Karesel bölgenin kenar uzunluğunu kullanarak alanını veren eşitliği yazınız. Alanı 121 br2 olan karesel bölgenin bir kenar uzunluğunu hesaplayınız. bir karesel bölge modelleyelim.

hesap makinesiyle bulduğunuz karekök değeri ile karşılaştırınız. Aynı sıralamayı bu sayıların karekökleri için de yapınız. 36.). bir sayının pozitif karekökünü bulmak için kullanırız. 9. bir kenar uzunluğunun karesini alarak bulabiliriz. 2 2 br olan karesel bölgenin alanı 2x2 = 22 = 4 br . Yaptığınız sıralamadan yararlanarak belirlediğiniz sayının karekökünün hangi iki tam sayı arasında olduğunu tahmin ediniz. 25. Belirlediğiniz sayının karekökünün yakın olduğu tam sayıyı dikkate alarak en yakın onda birliğe kadar tahmin ediniz ve tahmininizi sayı doğrusunda gösteriniz. O hâlde alanını bildiğimiz bir karesel bölgenin bir kenar uzunluğunu bulabilmek için karesel bölgenin alanının karekökünü almalıyız: 48 alanı 1 br olan karesel bölgenin bir kenarı 1 = 1 br. 2 alanı 4 br olan karesel bölgenin bir kenarı 4 = 2 br. tam kare sayılar olarak adlandırılır. Yaptığınız tahmin sonucunu. Kenar uzunlukları: 1 br 2 Alanlar : 1 br 2 br 2 4 br 3 br 2 9 br 4 br 2 16 br Bir karenin alanını. . . Yani bir sayının karekökü pozitif bir sayıdır. 2 2 4 br olan karesel bölgenin alanı 4x4 = 4 = 16 br olur. •Hesap Bu üç sayıyı küçükten büyüğe doğru sembol makinesi kullanarak sıralayınız. 16.. 2 2 3 br olan karesel bölgenin alanı 3x3 = 3 = 9 br . Bir kenar uzunluğu. Karekökleri tam sayı olan doğal sayılar (1. 2 2 1 br olan karesel bölgenin alanı 1x1 = 1 = 1 br . 4. Araç ve Gereç Belirlediğiniz sayıya en yakın iki tane tam kare sayı bulunuz. Aşağıda noktalı kâğıt üzerinde oluşturulan kare modellerinin alanları ve kenarları arasındaki ilişkiyi bulalım.. 2 alanı 9 br olan karesel bölgenin bir kenarı 9 = 3 br. 2 alanı 16 br olan karesel bölgenin bir kenarı 16 = 4 br olur. Bulduğumuz sonuçların tam sayı olduğunu görüyoruz. 2 ETK‹NL‹K Karekök Tahmini Tam kare olmayan bir sayı belirleyiniz.“ ” sembolünü.

3 olur. 25’e 36’dan daha yakın olduğundan 28’ i 5. 25 < 28 < 36 olur. . Aşağıda verilen sayıların tam kare olup olmadığını açıklayınız. Bu sayıları 25 < 28 < 36 şeklinde sıralayabiliriz.2) =27. Buradan 5 < 28 < 6 yazabiliriz.2 veya 5. a) 75 b) 80 c) 82 ç) 110 6 Negatif bir sayının karesini ve karekökünü almak mümkün müdür? Açıklayınız. (5.ÖRNEK 28 sayısını en yakın onda birliğe kadar tahmin edelim: 28 sayısına en yakın tam kare sayılar 25 ve 36’dır.04 2 28’i sayı doğrusunda gösterelim: 5 28 6 Yaptığımız tahmini. 39 sayısının karekökü bir tam sayı mıdır? Açıklayınız.291502622 olarak buluruz. Sıraladığımız sayıların kareköklerini alalım. hesap makinesi kullanarak kontrol edelim: Bunun için hesap makinesine 28 yazıp tuşuna basmamız yeterlidir. 28 5.3 olarak tahmin edebiliriz. a)230 5 b) 156 c)196 ç) 0 Aşağıda verilen kareköklü sayıların hangi iki tam sayının arasında olduğunu bulunuz. 28 5.291502622 (5. 28’i en yakın onda birliğe kadar tahmin edebilmek için 28’in 25 ve 36 sayılarına olan uzaklığına bakalım. 28’in 5 ile 6 arasında bir sayı olduğunu söyleyebiliriz.3) =28.09 olduğundan 28 5. 49 UYGULAMA 1 2 3 4 Hangi sayıların kareleri 36 sayısını verir? 28 adet birim karesel bölge ile yeni bir karesel bölge oluşturabilir miyiz? Açıklayınız. 28-25=3 36-28=8 2 28 sayısı.

D Y D 50 4. ç›k›fl 3. a) 3 =9 2 b) 10 =100 2 9 Afla¤›da birbiriyle ba¤lant›l› do¤ru / yanl›fl cümleler verilmifltir. 8 Aşağıdaki eşitliklere uygun model yapınız. verilen sayının hangi sayının karesi olduğunu bulma işlemidir. 16. 2) Her tam sayının bir karekökü vardır. 20 sayıları tam kare sayılardır. Her bir do¤ru / yanl›fl karar› sizi farkl› ç›k›fllara ulaflt›r›r. 1. yanl›fl oldu¤u belirtilen yarg› do¤ru olabilir. ç›k›fl 9 Çalışma . 5. 8. D 6. D Y Y 3) Bir sayının karekökünün karesi o sayının kendisini verir. 10.7 40 sayısını en yakın onda birliğe kadar tahmin ediniz. Buna göre afla¤›daki ç›k›fllardan birine ulafl›n›z. D Y 8. fiemadaki cümlelerde do¤ru oldu¤u belirtilen yarg› yanl›fl. ç›k›fl 4) 4. ç›k›fl Y 1) Karekök alma. ç›k›fl 6) Negatif bir sayının karesi yine negatif bir sayıdır. ç›k›fl 7. D Y D 5) Herhangi bir sayının karekökü pozitif iki tam sayı arasındadır. ç›k›fl Y 7) Pozitif bir tam sayının karekökü pozitiftir. ç›k›fl 5. 2.

Arkadaşlarınızla tartışarak kareköklü sayılarla toplama işlemine ait bir genellemeye varınız. bu yapbozları çerçeveletmek istemektedir. Bunun için gerekli çerçevelerin uzunluklarını bulunuz. 2 cm 3 3m 3m 2 3m 5 2m 5 cm 3 2 cm Kenar uzunlukları verilen çokgenlerin çevre uzunluklarını bulunuz. iç içe geçebilen küçük parçaların renk ve şekil uyumu içinde birleştirilerek bir bütün oluşturmasıdır. Kareköklü sayılarla toplama işleminde vardığınız sonuç. ilerleyen yaşlar için küçük ve daha fazla sayıda parçadan oluşturulur.Kareköklü Say›larla Toplama ve Ç›karma ‹fllemleri 51 Yapboz (puzzle). . ETK‹NL‹K Çokgenlerin Çevre Uzunlukları Aşağıdaki çokgenleri inceleyelim. Küçük yaştakiler için büyük ve sayısı az olan parçalarla tasarlanan yapbozlar. Nasıl bulduğunuzu ve nelere dikkat ettiğinizi açıklayınız. çıkarma işlemi için de geçerli olur mu? Tartışınız. Alanı 400 cm2 ve 2 m2 olan iki ayrı karesel bölge şeklindeki yapbozu tamamlayan Özlem.

................ uzun Yukarıda verilen bir kenarı cm olan düzgün altıgen ile... 10 -4 - işlemini yapınız... sonuç bulunur....... kök içleri aynı olan terimlerin kat sayıları toplanır.. UYGULAMA 1 2 Kenar uzunluğu br olan eşkenar dörtgenin çevre uzunluğunu bulunuz... Hatalıysa doğru çözümü yapınız...... 6 2 br 10 3 br 3 a) 2 b) 5 -3+ 3 -5 +4 -2 -2 +8 =6 =3 Yandaki işlemlerin doğru olup olmadığını kontrol ediniz......... Ç2 = Kareköklü sayılarla toplama işlemi yapılırken kök içleri aynı olan terimlerin kat sayıları toplanır. 4 5 işleminin sonucunu bulunuz... Dikdörtgenin içinde yeşil çizgilerle verilen uzunluğu bulunuz..4 ) + (2 ........ Paralelkanarın çevre uzunluğu ise karşılıklı kenar uzunluklarının toplamıdır..6 ).. = 3 -4 . kısa kenarı cm olan paralelkenarın çevre uzunluklarını bulalım: kenarı Düzgün altıgenin çevre uzunluğu.. Bu özellik kareköklü sayılarla çıkarma işlemi için de geçerlidir....... Ç1= + + + + + =6 cm buluruz..... 7 52 +2 -4 -6 işlemini yapalım: (7 ... kök içleri aynı olan terimler gruplanır........... + + + = 2 +2 = 2( 3 + 7 )cm olur. = (7-4) +(2-6) ..... Çalışma .. eş uzunluktaki 6 kenarının toplamına eşittir... ortak kök aynen yazılır.ÖRNEK 3 cm 2 cm 7 cm cm.......

(u-a). m ve m olan dikdörtgensel bölgeyi ele alalım. =4 . say›s›n› farkl› bir biçimde nas›l gösterebilirsiniz? Aç›klay›n›z. a) . = 4. b. Bunlardan biri.2 53 Kareköklü sayılarla çarpma işleminde kat sayılar kendi aralarında. Nasıl bulduğunuzu açıklayınız. b) 4 = = . c) 8 . say›s›n› iki kareköklü say›n›n çarp›m› Çarpma iflleminin özelli¤inden yararlanarak fleklinde yazal›m.Kareköklü Say›larla Çarpma ve Bölme ‹fllemleri A Farklı alanlarda. 2 = 8. Nasıl bulduğunuzu açıklayınız. a) b) 4 c) 8 . u ise çevre uzunluğunun yarısıdır.(u-c) şeklindeki bağıntıdır. Alanı verilen bu karesel bölgenin bir kenar uzunluğunu bulunuz. . kareköklü ifadeler içeren birçok bağıntı kullanılmaktadır. 20 say›s›n› çarpanlara ay›rarak biri tam kare olacak flekilde çarpanlar›n çarp›m› biçiminde yaz›n›z. karekök içindeki sayılar da kendi aralarında çarpılır. Bu bağıntıyı farklı şekillerde yazabilir misiniz? Tartışınız. Kareköklü sayılarla çarpma işlemiyle ilgili bir kural geliştirebilir misiniz? Tartışınız. ÖRNEK Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapalım. . c üçgenin kenar uzunlukları. işlemini yapınız. Yapt›¤›n›z ifllemleri aç›klayan bir paragraf yaz›n›z. üçgenin alanını veren u. u = a+b+c 2 b c ETK‹NL‹K Kareköklü Sayılarla Çarpma İşlemi 3m A= 3 m2 2m B a C Alanı 3 m2 olan karesel bölgeyi ele alalım. Tam kare olan terimin de¤erini bularak çarpma ifllemini yap›n›z.(u-b). Burada a. Kenar uzunlukları Bu karesel bölgenin alanını bulunuz.2 = 16 . ETK‹NL‹K Farklı Gösterim say›s›n› ele alal›m.

ÖRNEK Alanı 75 cm2 olan karesel bölgenin bir kenar uzunluğunu bulalım: Alanı 75 cm2 olan karesel bölgenin bir kenar uzunluğu 75 sayısını çarpanlara ayıralım: 75 25 5 1 3 5 5 75 = 3.. rasyonel sayı olarak nasıl ifade edersiniz? Açıklayınız.16 işlemini yapalım: 0.4 100 100 10 Aynı karekök içindeki sayılar pay ve paydada ayrı ayrı köklerde yazılarak bölme işlemi yapılabilir..52 = 3 . satırındaki ondalık kesrin karekökünü ele alalım. 52 = 3 . Ondalık kesri. Gerekli işlemleri yaparak bulduğunuz kesri.52 75 = 3.22 = 7.5 = 5 3 cm’dir.49 = = . Tablı: Sayı Örüntüsü 1) 2) 3) 4) 16 = 16 = 4 7 49 49 25 = 25 = 5 8 64 64 36 = 36 = 6 9 81 81 0. kareköklü say›s›nda kat say› olan 2’yi kök içine alal›m: 2 7 = 7.4 = 28 bulunur. . Rasyonel sayı olarak ifade ettiğiniz ondalık kesrin karekökünü nasıl bulacağınızı tartışınız.16 = 0.16 = 16 Bölme işleminin özelliğinden yararlanarak sonucu bulalım: 100 16 = 16 = 4 = 0. 54 ÖRNEK 16 işlemini yapalım: 81 Karekök sembolünü pay ve paydaya ayrı ayrı uygulayalım: 16 = 16 81 81 Pay ve paydanın karekökünü alıp sonucumuzu bulalım: 16 = 16 = 4 9 81 81 0. Yandaki örüntünün 4. ETK‹NL‹K Kareköklü Sayılarla Bölme İşlemi Yandaki örüntünün ilk üç satırını inceleyelim. Kareköklü sayılarla bölme işleminin nasıl yapıldığını açıklayınız. işleminin sonucunu bulunuz. ondalık kesir olarak ifade ediniz.

2 2 . a) 3( 5 + 2 ) b) 3 ( 3 .6 .32 c) 4 . Afla¤›daki kareköklü say›lar› a a) 125 b) 50 fleklinde yaz›n›z. 10 .15 . 12 .UYGULAMA 1 Yanda alanı verilen dikdörtgensel bölgenin kenar uzunluklarını tahmin ediniz. -4 . .32 10 Afla¤›da a a) 3 2 fleklinde verilen say›lar› b) -2 7 fleklinde yaz›n›z. 3 say›s›n› iki kareköklü say›n›n çarp›m› fleklinde yaz›n›z. c) 75 fleklinde yaz›n›z.24 b) 2 8 . c) 4 5 ç) 12 10 11 Afla¤›daki kareköklü ifadeleri en sade biçimde yaz›n›z (a>0.124 b) -3 10 8 Afla¤›daki say›lar› büyükten küçü¤e do¤ru s›ralay›n›z. -2 3 9 Afla¤›daki ifllemlerin sonucunu en sade biçimde yaz›n›z. . c) 7 2 ç) 6 2 55 ç) 32 4 5 6 7 Afla¤›daki kareköklü say›lar› a) . a) . Aşağıdaki işlemleri yapınız. 3 b) 2 . Alan› 80 m2 olan bir karesel bölgenin bir kenar›n›n uzunlu¤unu cebir ile iliflkilendirerek bulunuz.3 ) ç) 5 ( 2 + 3 ) 10 br2 2 3 Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bularak bu işlemlere uygun birer model oluşturunuz. a) 3 . b>0 ve c>0). 5 c) 2 5 + 2 6 ç) 3.5 ) c) 5 ( 2 . a) 4a2b2 b) 25a2b2c c) 27a6b4c2 ç) 48a4b6 12 kareköklü say›s›n› en sade biçimde yaz›n›z.

14 Kenarlar›n›n uzunlukları ( bulunuz. D 5) 0. )a cm ve ( ) a cm olan dikdörtgensel bölgenin alan›n› 15 Afla¤›da birbiriyle ba¤lant›l› do¤ru / yanl›fl cümleler verilmifltir. ç›k›fl Y 56 1) Kareköklü sayıların çarpılması için kökün içindeki sayıların aynı olması gerekir. 2) Her kareköklü sayıyı a şeklinde yazabiliriz. 1. ç›k›fl 11 Çalışma . Buna göre afla¤›daki ç›k›fllardan birine ulafl›n›z.004 = 0. ç›k›fl Y 7) 12 > 2 3 D Y 8. fiemadaki cümlelerde do¤ru oldu¤u belirtilen yarg› yanl›fl. ç›k›fl 7. Her bir do¤ru / yanl›fl karar› sizi farkl› ç›k›fllara ulaflt›r›r.2 4.13 iflleminin sonucunu en sade biçimde yaz›n›z. 4) Kareköklü sayılarla bölme işleminde bazen şeklinde. yanl›fl oldu¤u belirtilen yarg› do¤ru olabilir. 3) Her a şeklindeki şeklinde sayıyı yazabiliriz. ç›k›fl 3. D Y D 6. ç›k›fl Y 6) Ondalık kesirlerin karekökünü alırken kesirlerden yararlanırız. ç›k›fl 5. bazen de şeklinde işlem yaparız. ç›k›fl D Y D Y D 2.

Devreden 3 sayısını yok edebilmek için eşitliğin her iki tarafını 10 ile çarpalım: 10x=43.9 ve -4.333. rasyonel sayı mıdır? İki tam sayının oranı şeklinde yazılamayan sayılar irrasyonel sayı olarak adlandırılır.. . Dolayısıyla bu sayı irrasyonel sayıdır. Yeni kurulan bu sayı sistemi neydi acaba? 1 br 1 br ? 1 br ETK‹NL‹K 1 br Her Ondalık Kesir Rasyonel Sayı mıdır? 0. 0.33.333.0101030405 ondalık kesirlerinden hangilerinin rasyonel sayı olarak yazılabileceğini tartışınız..Gerçek Say›lar Anahtar Kavramlar •İrrasyonel sayılar •Gerçek sayılar Eskiden geometrik ifadelerin her zaman rasyonel sayılar biçiminde gösterilebileceğine inanılıyordu. Bu sayıların oluşturduğu küme irrasyonel sayılar kümesidir..7... Aradığımız oran x olsun.0101 . Kenar uzunluğu 1 br olan karenin köşegen uzunluğunun bir rasyonel sayı olmadığı anlaşıldıktan sonra bu inanışa olan güven azaldı.16. x= 4. iki tam sayının oranı olarak rasyonel sayıdır..3 ondalık kesirlerini iki tam sayının oranı şeklinde yazalım... şeklinde sonsuza kadar düzensiz bir şekilde devam eden sayılar iki tam sayının oranı şeklinde yazılamaz... 9x= 39 x= 39 = 13 3 9 4. 14.. -2. Rasyonel sayı olarak yazılamayan sayılara ne ad verilebilir? Tartışınız.01020301.. şeklinde yazılabildiğinden b) 2. Bu iki eşitliği taraf tarafa çıkaralım: 10x= 43.333. devirli ondalık kesri. olur.. Bu yetersizliği gidermek için yeni bir sayı sistemi kurmak gerekliydi. 0.. a) 4. 57 ÖRNEK Aşağıdaki sayılardan hangilerinin irrasyonel sayı olduğunu belirleyelim. Rasyonel sayıların oranları ve paylaşımları ölçmede yeterli olmasına rağmen uzunlukları ifade etmek konusunda yetersiz olduğu ortaya çıktı..333. sayısı...333. x= 4. devirli ondalık kesrini iki tam sayının oranı olarak yazabiliriz.

tam sayılar (Z). Sayma sayılar kümesinin elemanlarını belirtiniz. Venn şemasında gösterdiğiniz sayı kümelerini alt küme veya kapsama sembolüyle belirterek karşılaştırınız.. rasyonel sayılar (Q) olup aralarında şeklinde alt küme ilişkisi vardır. Gerçek sayılar kümesinin diğer sayı kümeleriyle ilişkisini aşağıdaki şekilde gösterebiliriz. Bu sebeple sayısı irrasyoneldir. Sayı kümelerinin her birinin sayı doğrusunu ne ölçüde doldurduğunu tartışınız. Yani iki tam sayının oranı biçiminde gösterilemez. bölüm her zaman bir tam sayı mıdır? Açıklayınız.c) = 4.123105626. İrrasyonel sayılar (I). Belirttiğiniz tüm sayı kümelerini kapsayan bir küme var mıdır? Tartışınız. Sayma sayılarını. Bir sayma sayısından kendisini çıkardığınızda bulduğunuz sayı bir sayma sayısı mıdır? Tartışınız. Siz de irrasyonel sayılara örnekler veriniz. Yani gerçek sayılar kümesi sayı doğrusunu tam olarak doldurur. Gerçek sayılar Rasyonel sayılar Tam sayılar Doğal sayılar İrrasyonel sayılar . doğal. 58 ÖRNEK Sayı kümelerini inceleyelim: Sayma sayıları (S). İki doğal sayının farkı her zaman bir doğal sayı mıdır? Tartışınız. Gerçek sayılar kümesi R sembolü ile gösterilir. Dolayısıyla bu kümeler ayrıktır. sayısı devirli sayı şeklinde yazılamaz. Aynı zamanda S = N+ olur. Rasyonel sayılar kümesinde kök alma işlemi yapılabilir mi? Nedenini tartışınız. tam. Rasyonel sayılar kümesi ile irrasyonel sayılar kümesinin birleşimi gerçek sayılar kümesini oluşturur. Gerçek sayılarla. sayı doğrusundaki tüm noktalara bir sayı sistemi karşılık gelmiş olur. rasyonel sayılar kümesini kapsamaz. Rasyonel sayılarla irrasyonel sayılar arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız. İki tam sayı birbirine bölündüğünde.. GÖREV π sayısının virgülden sonraki basamakları hakkında araştırma yaparak sınıfa sununuz. ETK‹NL‹K Sayı Kümeleri Sayı kümelerini ele alalım. rasyonel ve irrasyonel sayıları Venn şemasında gösteriniz. doğal sayılar (N).

a) b) -2 c) +2 ç)1. Buna göre afla¤›daki ç›k›fllardan birine ulafl›n›z. herhangi iki rasyonel sayı arasında bir başka rasyonel sayının olabileceğini iddia ediyor.4949. Sizce bu tartışmada kim haklıdır? Bir arkadaşınız rasyonel sayılar ile irrasyonel sayılar arasındaki farkı merak ediyor. Aşağıdaki sayılardan rasyonel ve irrasyonel olanları belirleyiniz. 2. N ∪ Z ∪ Q ∪ I hangi kümeyi oluşturur? 3 . D Y D 7) Rasyonel sayılarla irrasyonel sayıların birleşim kümesi gerçek sayılar kümesidir. Her bir do¤ru / yanl›fl karar› sizi farkl› ç›k›fllara ulaflt›r›r. e) -2 5 6 7 8 9 D Y D 5) Devirli ondalık kesirler aynı zamanda bir rasyonel sayıdır. Bir rasyonel sayı ile bir irrasyonel sayı çarpıldığında sonucun hangi sayı kümesine ait olacağını tartışınız. 6) irrasyonel sayısı iki rasyonel sayı arasındadır. 6 . ç›k›fl Y D Y 8. D Y 4. ç›k›fl 3. ç›k›fl Y 3) sayısı bir rasyonel sayısıdır. Afla¤›da birbiriyle ba¤lant›l› do¤ru / yanl›fl cümleler verilmifltir.UYGULAMA 1 2 3 4 Hasan.. ç›k›fl 4) Her rasyonel sayının bir ondalık gösterimi vardır. ç›k›fl 7. ç›k›fl Y D 1) Gerçek sayılar.. 59 1. sayı doğrusunu tam olarak doldurur. Bu sayılar arasındaki farkı anlatan bir açıklama yazınız. 5 .02 d) 0. Gülay ise bu fikre karşı çıkıyor. 8 sayılarını sayı doğrusunda gösteriniz. Rasyonel ve irrasyonel sayı kümeleri arasındaki ilişkiyi belirtiniz. ç›k›fl 5. Bir irrasyonel sayı ile bir tam sayının toplamı rasyonel bir sayı mıdır? Açıklayınız. 2) İki rasyonel sayı arasında mutlaka bir tam sayı vardır. yanl›fl oldu¤u belirtilen yarg› do¤ru olabilir. fiemadaki cümlelerde do¤ru oldu¤u belirtilen yarg› yanl›fl. ç›k›fl 12 Çalışma . 6.

. 2 10 . k ve t harfleriyle isimlendirilmiş dikdörtgensel bölgelerin alanlarını bulunuz. 8 27 + 72 - 48 + 50 işleminin sonucunu bulunuz. . alanı 23 birim kareden az olmamak şartıyla mümkün olan en küçük karesel bölgeyi çiziniz. .5 ) işleminin sonucunu bulunuz. ( 3 + 2 )br 2 br z 3 br k 2 3 br 3 br y t 3 br x 10 -2 3 (2 3 . z. y. hesap makinesinde x2 tuşunu kullanmadan nasıl hesaplayacağınızı açıklayınız. 6 60 Aşağıdaki sayıları sayı doğrusunda gösteriniz. 5 39 sayısının karekökünün hangi tam sayılar arasında olduğunu bulunuz.20 . . 3 25 7 Çevre uzunluğu 4 cm olan iki kare birleştirilerek bir dikdörtgen elde edilecektir.KONU DE⁄ERLEND‹RME 1 Kareköklü Sayılar Alanı 196 m2 olan karesel bölge biçimindeki bir duvarın kenar uzunluğu kaç metredir? 2 152 işlemini.5 . alanı 23 birim kareden fazla olmamak şartıyla mümkün olan en büyük karesel bölgeyi çiziniz. 3 Bir kareli kâğıda. 4 Bir kareli kâğıda. 3 br 9 Yandaki x. Oluşan dikdörtgenin kenar uzunluklarını ve çevre uzunluğunu bulunuz.3 .

9 ondal›k kesirleri aras›nda olan 3 tane rasyonel say› yaz›n›z...3 ....) 0.4 + 4 a) c) 20 + 3 . (.15 5 4 ç) ( 2 + 1) ( 2 ..28 4 3 b) . (.. 15 1..) 28 say›s› bir rasyonel say›d›r.1) d) 2 + 12 + 8 3 2+2 3 5 Öz Değerlendirme .) (. b) 1. 61 16 Aşağıdaki işlemlerin sonucunun hangi sayı kümesine ait olduğunu sembol kullanarak yazınız... bir irrasyonel say›d›r.025 ç) 48 a) 24 75 12 Alanı 32 br2 olan karesel bölgenin kenar uzunluğunun alanı 40 br2 olan karesel bölgenin kenar uzunluğuna oranı kaçtır? 13 Kenar uzunlukları uzunluğunu bulunuz... cm ve cm olan dikdörtgensel bölgenin çevre 14 Afla¤›daki ifadelerden do¤ru olanlar›n bafl›na “D”. 3 + 2 .. (. -π fark›..21 c) 0... yanl›fl olanlar›n bafl›na “Y” yaz›n›z..11 Aşağıdaki kareköklü sayıları en sade biçimde yazınız....89 ile 1.) Kareköklü her bir say› bir irrasyonel say›d›r.16 .12 ondal›k kesri rasyonel say› belirtir.

Standart sapma = (a1. •Her bir verinin aritmetik ortalama ile farkının karelerinin toplamı bulunur. Aritmetik ortalamaları birbirine yakın veya eşit olan iki veri grubundaki çok büyük veya çok küçük değerler verilerin dağılımını etkiler. . Bir veri grubunun standart sapmasını bulmak için aşağıdaki aşamalar uygulanır: •Veri grubunun aritmetik ortalaması bulunur. •Bulunan sonuç veri grubunun standart sapmasını belirler.. mod ve medyan değerlerini hesaplayalım. a2. Sizin de çevrenizdeki riskleri belirlemede kullandığınız ölçütler var mıdır? Tartışınız. Her iki gruptaki verilerin aritmetik ortalamasını hesaplayalım.Standart Sapma Bir ülkenin ekonomisini belirleyen etkenlerden birisi de borsadır. Bu durumda merkezî yayılma ölçüsünün açıklığına veya çeyrekler açıklığına bakılır.824 39. Bu veri grubunun standart sapması aşağıdaki formül ile hesaplanır. Borsada iki durumdan hangisinin riskinin daha küçük olduğunu anlayabilmek için standart sapmadan yararlanılır.591 39.744 38. Aritmetik ortalamaya bakarak hangi grubun daha başarılı olduğu söylenebilir? Neden? Her iki grup için açıklık. •Bulunan toplam. Riskin analiz edilmesi standart sapma kullanılarak gerçekleşir. grup 70 70 70 60 50 90 80 70 70 70 tabloda verilmiştir.. + (an.644 ETK‹NL‹K 62 Standart Sapma İki farklı gruba ortak bir sınav uygulanıyor.. Anahtar Kavramlar •Standart sapma •Merkezî eğilim ölçüleri •Merkezî yayılma ölçüleri BORSA ENDEKSİNDE SON HAFTA 40.457 EKİM 16 17 18 19 20 26 39. a3. I. Açıklık. Bu değerler veri gruplarının üst ve alt bölgelerinde yer alan ve verilerin yayılımını etkileyen değerler hakkında tam olarak bilgi vermeyebilir. an veri grubunun aritmetik ortalaması aort olsun. a1. grup 10 50 80 90 90 100 70 70 60 80 İki grup üyelerinin aldığı sınav sonuçları II. veri sayısının bir eksiğine bölünerek bölümün karekökü alınır. Standart sapması küçük olan durum için sapma ve risk az. Böylesi durumlarda merkezî yayılma ölçüsü olarak standart sapma kullanılır...998 38.aort)2 + (a2. mod ve medyan değerlerine ayrı ayrı bakarak hangi grubun daha başarılı olduğu söylenebilir? Tartışınız. İki grubu başarıları açısından karşılaştırmak için farklı bir yol bulunabilir mi? Tartışınız.aort)2 + .aort)2 n-1 . büyük olan durum için ise sapma ve risk yüksektir. Borsada kazanabilmek için riskin iyi bir şekilde analiz edilmesi gerekir.

ÖRNEK
Aşağıdaki tabloda iki farklı şehirde bir hafta boyunca her gün gerçekleşen trafik kazalarının sayısı verilmiştir.
Pazartesi Sal› Çarflamba Perflembe Cuma Cumartesi Pazar

I. flehir II. flehir

1 8

13 8

2 7

10 6

15 9

8 8

7 10

Bu verilerin aritmetik ortalamasını ve standart sapmasını bularak hangi şehirde trafik kazası riskinin daha az olduğunu belirleyelim: I. flehirdeki kaza say›s›n›n aritmetik ortalamas› = 1+13+2+10+15+8+7 = 8 7 II. flehirdeki kaza say›s›n›n aritmetik ortalamas› = 8+8+7+6+9+8+10 = 8 7 I ve II. flehirlerdeki kaza say›lar›n›n aritmetik ortalaması ayn› oldu¤undan hangi flehirdeki kaza riskinin daha az oldu¤unu bilemeyiz. Bu nedenle iki flehirdeki kaza say›lar›n›n standart sapmas›n› bulal›m: I. flehirde gerçekleflen kaza sayılarının oluflturdu¤u veri grubunun standart sapmasını bulalım. (1-8)2+(13-8)2+(2-8)2+(10-8)2+(15-8)2+(8-8)2+(7-8)2 7-1 = (-7)2+52+(-6)2+22+72+02+(-1)2 6 49+25+36+4+49+0+1 6 164 6 27,33 5,23 bulunur. 63

=

=

Ayn› yöntemle II. flehirde gerçekleflen kaza say›lar›n›n oluflturdu¤u veri grubunun standart sapmas› yaklafl›k 1,3 olarak bulunur. II. flehirde gerçekleflen kaza say›larının oluflturdu¤u veri grubunun standart sapmas› daha düflüktür (1,3 < 5,23). Bu durumda I. flehirdeki kaza riski daha azd›r. 5, 10, 20, 30, 35 say›lar›ndan oluflan veri grubunun standart sapmas›n› hesaplayal›m. Aritmetik ortalama = 5+10+20+30+35 = 20 5 Standart sapma = (5-20)2+(10-20)2+(20-20)2+(30-20)2+(35-20)2 5-1 650 4 = 162,5 12,75

=

400, 400, 1400, 400, 1100, 1000, 400, 900, 400, 400, verilerini kullanarak merkezî e¤ilim ve yay›lma ölçülerini bulal›m: Verileri küçükten büyü¤e do¤ru s›ralayal›m. 400, 400, 400, 400, 400, 400, 900, 1000, 1100, 1400 Verilerin ortas›ndaki de¤er: ortanca (medyan) 400’ dür. En fazla tekrar eden de¤er 400 oldu¤undan tepe de¤er (mod) 400’dür. Açıklık = 1400-400 = 1000’ dir. Aritmetik ortalama: 400 + 400 + 400 + 400 + 400 + 400 + 900 + 1000 + 1100 + 1400 = 680 10

Standart sapma:

382,4 9 Standart sapman›n veri grubundaki en küçük de¤ere yak›n olmas› aç›kl›¤›n büyük oldu¤unu göstermektedir. Aritmetik ortalama, ortanca (medyan), tepe değeri (mod), “merkezî eğilim”; açıklık, çeyrekler açıklığı ve standart sapma ise “merkezî yayılma” ölçüleridir.

ÖRNEK
Marketlerdeki değişik markalara ait ürünlerin fiyatları arasındaki farklılıklarla ilgili bir araştırma yapıp araştırma sonuçlarınızı sınıfa sununuz. 64

UYGULAMA
1 2 Afla¤›daki verilerin standart sapmas›n› bulunuz. 52, 52, 48, 50, 47, 48, 49, 55, 52, 55, 53 8A ve 8B s›n›f›na ortak bir s›nav yap›lm›fl, s›n›ftaki ö¤rencilerin ald›klar› notlar tabloda verilmifltir. S›n›f Notlar 8A 76 52 10 27 34 53 72 64 55 67 42 45 91 28 52 61 70 34 96 15 8B 43 52 61 55 72 36 37 53 62 71 32 25 74 67 69 55 57 43 62 70 Hangi s›n›f daha baflar›l›d›r? Neden? Hangi durumlarda standart sapma 0’a eflit olur? Örnek vererek aç›klay›n›z. 3 4 Aritmetik ortalamas› 70 olan bir veri grubuna 55 say›s› eklenirse standart sapmada nas›l bir de¤ifliklik olur? Okan, bir kamera almak istemifl ve farkl› marka ve modeldeki kameralar›n fiyatlar›n› araflt›rm›flt›r. Elde etti¤i fiyatlar afla¤›da verilmifltir. Okan, merkezî e¤ilim ölçülerini kullanarak alaca¤› kameraya karar vermek istiyor. 100 TL, 105 TL, 100 TL, 115 TL, 120 TL, 110 TL, 115 TL, 105 TL 100 TL, 120 TL, 120 TL, 120 TL Okan hangi merkezî e¤ilim ölçüsünü kullan›rsa fiyatı en uygun kameray› al›r? Neden? 5 Aç›kl›k, aritmetik ortalama, çeyrekler aç›klı¤ı, mod, medyan, standart sapma terimlerinden hangileri merkezî yay›lma ölçüsüdür?
13
Çalışma

KONU DE⁄ERLEND‹RME
1 A B C 51, 56, 51, 49, 53, 63, 49 71, 76, 71, 69, 73, 82, 55 102, 112, 102, 98, 106, 124, 126

Standart Sapma

a) Tablodaki her bir veri grubunun aritmetik ortalamasını ve standart sapmasını bulunuz. b) Elde ettiğiniz sonuçlara göre veri gruplarını birbirleriyle karşılaştırarak yorumlayınız.

2

Aşağıdaki veri gruplarının hangisinin standart sapmasının düşük olduğunu tahmin ediniz. Tahmin ederken kullandığınız yöntemi açıklayınız. a) 10, 11, 12, 13, 14 b) 5, 6, 12, 18, 19 c) 6, 8, 10, 12, 14

3

Yanda verilen grafik İngilizce seviye belirleme sınavında öğrencilerin aldığı notları belirtmektedir. Grafikteki verilere göre öğrencilerin seviyeleri için neler söylenebilir? Bunu yaparken hangi merkezî eğilim veya yayılma ölçüsünden yararlandınız? Açıklayınız.

Grafik : Seviye Belirleme Sınavında Alınan Notlar Öğrenci sayısı 45 40 65

30

20

10 5 Alınan notlar 40 45 50 55 60 65 70 75 80

4

Aşağıda verilen durumlar için mod, medyan, açıklık, çeyrekler açıklığı ve standart sapma gibi merkezî eğilim ve yayılma ölçülerinden hangisinin kullanılmasının daha uygun olacağını belirleyiniz. a) Öğrencilerin en sevdikleri spor dalı b) Şubat ayı boyunca hava sıcaklığı

6
Öz Değerlendirme

ÜN‹TE DE⁄ERLEND‹RME

Olas›l›k, ‹statistik ve Say›lar

Atatürk İlköğretim Okulunda 120 öğrenci bulunmaktadır. Bu okulda hafta sonları açılan kurslardan matematik kursuna 50 öğrenci, fen ve teknoloji kursuna 45 öğrenci katılmıştır. 45 öğrenci de hiçbir kursa devam etmemiştir.

Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdaki 1, 2 ve 3. soruların cevabını teorik olarak bulunuz. 1 Okuldan rastgele bir öğrenci seçildiğinde, seçilen öğrencinin her iki kursa da devam eden öğrenci olma olasılığı nedir?

2 66 3

Okuldan rastgele bir öğrenci seçildiğinde, seçilen öğrencinin hiçbir kursa katılmama olasılığı nedir?

Okuldan rastgele bir öğrenci seçildiğinde, seçilen öğrencinin sadece matematik kursuna katılan öğrenci olma olasılığı nedir?

4

Ayşe’nin çorap çekmecesinde 6 kırmızı, 4 mavi çorap bulunmaktadır. Buna göre aşağıdaki soruları yanıtlayınız. a) Ayşe art arda iki çorap aldığında, çoraplardan ilkinin kırmızı diğerinin mavi gelme olasılığı nedir? b) Ayşe’nin çekmeceden aldığı iki çorabın da kırmızı gelme olasılığı nedir? c) Ayşe’nin çekmeceden aldığı iki çorabın da mavi gelme olasılığı nedir?

5

11 adet birim karoya en az kaç karo eklenirse büyük bir karesel bölge oluşturabilir? A) 2 B) 5 C) 14 D) 36

3.16 + A) 0. 49. 25. 8. 52 sayılarından kaç tanesi tam kare sayıdır? A) 6 B) 7 C) 9 D) 10 8 A) + B) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? + C) D) 9 Kenar uzunluğu A) B) br olan karesel bölgenin alanı aşağıdakilerden hangisidir? C) D) 27 10 A) - + 3 B) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? C) D) 67 11 kareköklü sayısı hangisine eşit olur? A) B) şeklinde yazıldığında aşağıdakilerden C) D) 12 A) -4 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? B) 4 C) D) 2 13 0. 36. 18. 44. 9.56 0.20 C)4.16 D) 5. 16. 5.0256 işleminin sonucu kaçtır? B) 0.6 .6 18 adet birim karodan en az kaç karo çıkarılırsa bir karesel bölge oluşturulamaz? A) 4 B) 9 C) 14 D) 17 7 1.

23. V 16 Bir firma iki tür gübre denemektedir. a) Sınıfın matematik dersi sınav notlarının aritmetik ortalamasını. Tam sayılar kümesi III. Alparslan matematik dersi sınavına o günkü rahatsızlığından dolayı katılamamıştır. x ve y gübresi ile yetiştirilen domates miktarları tabloda verilmiştir. 30. 19. 12. II. Alparslan daha sonra sınava katılmış ve 75 almıştır. x gübresi (kg) y gübresi (kg) 25. 19. 20. 9 22. Rasyonel sayılar kümesi II. 21. Alparslan’ın sınav notunu da dâhil ederek tekrar hesaplayınız. 17. İrrasyonel sayılar kümesi IV. 17 68 Sizce gübrelerden hangisi daha kalitelidir? Neden? 17 Alparslan 20 kişilik bir sınıfta eğitim görmektedir. 26. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. Gerçek sayılar kümesi A) I B) I. Sınıfın matematik dersi sınav notunun aritmetik ortalaması 65’tir. IV C) III D) I. 20. Doğal sayılar kümesi V. 18. 22.14 Aşağıdaki çarpma işlemlerinden hangisinin sonucu rasyonel sayıdır? A) B) C) D) 15 işleminin sonucu aşağıdaki sayı kümelerinden hangisi ya da hangilerinin elemanıdır? I. Aynı şartlarda. 14 Çalışma . b) Alparslan’ın notunun dâhil edildiği ve edilmediği durumlardaki standart sapmayı karşılaştırabilir misiniz? Tartışınız. II.

usgs.ÜÇGENLER VE CEB‹R Üçgen ve Pisagor Ba¤›nt›s› Say› Örüntüleri ve Özdefllikler Günümüzde farklı amaçlarla kullanılmak üzere Dünya çevresine birçok uydu yerleştirilmiştir. Ayers Kayas›. . Avustralya 69 Arjantin’de bir göl Kanada’da bir göl Türkistan’da bir göl Bahama’da bir su alt› oluflumu Çin’de bir su alt› oluflumu Bir üçgensel bölgenin oluşması için sizce hangi şartların sağlanması gerekir? Kenar uzunluklarının ve açılarının bilinmesi önemli midir? Tartışınız (Kaynak: http://edc. Uydudan alınan görüntüler incelendiğinde Dünya yüzeyindeki birçok oluşumun üçgensel bölgeye benzediği dikkat çekmektedir.gov). Aşağıda buna örnek olabilecek uydu görüntüleri verilmiştir.

Bu yayın diğer yayla B kesiştiği noktayı C olarak isimlendirelim. Hangi üçgeni elde ettiniz? Bu üçgenin kenar uzunluklarını yazınız. Elde ettiğiniz üçgenin kenar uzunluklarını ve açı ölçülerini yazınız. 1971’de ise ikinci baskısı Türk Dil Kurumu tarafından yapılmıştır. Açıölçeri kullanarak ölçüsü 45° olan ’nı oluşturalım. 3 cm ve 6 cm olan bir üçgen çiziniz. “dılı” karşılığı olarak kenar. Atatürk’ün 1936-1937 yıllarının kış aylarında yazdığı ve geometri öğretiminde yol gösterici olarak tasarlanan bir geometri kitabıyla atılmıştır. “müselles”in karşılığı olarak üçgen gibi Türkçe yeni terimler kullanarak birtakım geometri konularını anlatmıştır (Kaynak: Bilim ve Teknik. 70 ETK‹NL‹K Üç Kenar Araç ve Gereç 4 cm uzunluğunda bir [AB] çizelim. Benzer şekilde ölçüsü 55° olan ’nı D oluşturalım. Sayı: 180). Siz de kenar uzunlukları 7 cm. Bu iki açının kollarını üçgen oluşturacak şekilde uzatarak birleştirelim.Üçgen ve Pisagor Ba¤›nt›s› Üçgenler Bilimsel terimlerin Türkçeleştirilmesinde ilk adım. Cetvel kullanarak C noktasını. Bu derste tahtaya kaldırdığı bir kız öğrenci açıların Arapça adlarını söylemekte zorluk çekip yanlışlıklar yapınca durumdan etkilenen Atatürk tepki göstermiştir. Bu üçgen başka hangi iki açısının ölçüsü ile kenar uzunluğu verilseydi çizilebilirdi? E . Kitapta yer alan ve günümüzde de kullanılmakta olan pek çok terim Atatürk tarafından türetilmiştir. Kasım 1982. Kitap 1937’de Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanmış. C B noktasını merkez alarak pergelle 5 cm A •Pergel yarıçaplı bir yay çizelim. Bir Kenar ‹ki Aç› Araç ve Gereç •Aç›ölçer •Cetvel F 6 cm uzunluğunda bir [DE] çizelim. Nasıl çizdiğinizi açıklayan bir paragraf yazınız. •Cetvel A noktasını merkez alarak pergelle 6 cm yarıçaplı bir yay çizelim. Tebeşiri eline alan Ata. Atatürk. Üç kenarı bilinen bir üçgeni kaç farklı şekilde çizebilirsiniz? Açıklayınız. A ve B noktaları ile birleştirelim. Sivas Kongresi’nin toplandığı Sivas Lisesinde Hendese (Geometri) dersi vermiştir. tahtada çizimlerle “zaviye”nin karşılığı olarak açı.

Üç kenar uzunluğu. 70º K 5 birim L Siz de bu üçgenin ML kenarının uzunluğunu.C. IACI = 2 cm ve IBCI = 3 cm olan ABC üçgenini çizelim. 4birim 70º K 5 birim M L M 4birim M ve L noktalarını bir doğru parçasıyla birleştirelim ve KLM üçgenini elde edelim.B. açıölçer ve pergel kullanılarak çizilebilir.ÖRNEK IKLI= 5 birim. Sonra pergelin açıklığını 3 cm olarak ayarlayıp sivri ucu B noktasına koyarak bir yay çizelim. A 2 cm 3 cm B 4 cm Siz de. İlk yayı kesen bir yay çizelim. A 4 cm B Daha sonra pergelin açıklığını 2 cm olarak ayarlayıp sivri ucu bu kez A noktasına koyalım. A B 4 cm C Kesim noktasına C diyerek cetvelimizle A. . bu kenarlar arasındaki açının ölçüsü 90º olan üçgen çiziniz. 71 Önce [AB] yi çizelim. K 5 birim L 70º 5 birim L K noktasını merkez alarak açıölçerle ölçüsü 70º olan LKM’nı çizelim. Önce [KL]’nı çizelim. noktasını ikişer ikişer birleştirelim. L ve M açılarının ölçüsünü bulunuz. kenar uzunlukları 6 cm ve 8 cm. K Uzunluğu 4 birim olan [KM]’ nı çizelim. IKMI = 4 birim ve s(LKM) = 70º olan bir KLM üçgeni çizelim. iki kenar uzunluğu ile bu kenarlar arasındaki açının ölçüsü veya bir kenarının uzunluğu ile iki açısının ölçüsü verilen bir üçgen cetvel. Kenar uzunlukları IABI = 4 cm.

Üçgenlerin herhangi bir köşesinden geçen ve bu köşenin karşısında bulunan kenara paralel olan bir doğru çizelim.5cm 59º 59º c) [CE]. s( )= s( )= 59° 6 cm 3 cm 118° B 4 cm C A d 1. c) AB kenarına ait kenarortayı ve kenar orta dikmeyi çizelim.5 cm’dir d doğrusu ise AB kenarına ait kenar orta dikmedir. B açısının açıortayıdır. 1. a) [BF]. Her bir orta noktayı cetvel ve kırmızı kalem kullanarak karşısındaki köşeyle birleştirelim. Her bir üçgen için çizdiğimiz doğru üzerinde noktalar belirleyerek bu doğrunun karşısındaki kenara dikmeler indirelim. Bu orta dikmeler noktadaş mıdır? Mavi. Üçgenlerde Yükseklik Araç ve Gereç •Cetvel •Gönye Bir dar açılı. Yanda verilen a) B köşesine ait açıortayı.ETK‹NL‹K Üçgenin Elemanlar› Araç ve Gereç •A4 k⤛d› •Cetvel •K›rm›z› kalem •Mavi ve yeflil kalem A4 kâğıdını keserek istediğimiz boyutta bir üçgensel bölge elde edelim. Dikmelerin uzunluğunu bulunuz. Bu şekilde kaç doğru parçası elde ettiniz? Bu doğru parçaları noktadaş mıdır? Kâğıt katlama yoluyla (veya açıölçer ile) her bir açının açıortayını. Köşelerden inilen dikmelerin üçgenin hangi bölgesinde kaldığını belirleyiniz. Bu dikmelerle ilgili ne söylenebilir? Üçgenlerin her bir köşesinden karşısında bulunan kenara dikme indirelim.5cm b) geniş açılı üçgen olduğundan [AH] yüksekliği üçgenin E dış bölgesindedir. kırmızı ve yeşil renkli kalemlerle çizilen doğru parçaları arasındaki benzerlik ve farklılıkları açıklayınız. F 6 cm C . B H 4 cm IAEI= IEBI= 1. Kâğıt katlama yoluyla kenarların orta noktasını belirleyelim. kenarortay ve yükseklikleri çiziniz. Siz de ’ nde diğer açıortay.5 cm ve d ⊥ [AB]’dır. Kesişim noktası üçgenin hangi bölgesindedir? A 72 ÖRNEK için. bir de geniş açılı üçgen çizelim. Her bir üçgen için köşelerden inilen bu dikmeleri bir noktada kesiştirelim. AB kenarına ait kenarortaydır. b) BC kenarına ait yüksekliği. IAEI= IEBI= 1. Bu şekilde çizilen doğru parçaları noktadaş mıdır? Her bir kenara ait orta dikmeyi cetvel ve yeşil kalem kullanarak çizelim. karşısındaki kenarla birleşecek şekilde mavi kalemle çizelim.

9 cm I G 86° E 6.A A 86° E 6.6 cm Açıölçer.3 cm D 6. ILMI = 4. Kenar orta dikmeler dik ve dar açılı üçgenlerde üçgenin içinde. Dar açılı SRP’nde yükseklikler üçgenin içinde noktadaş. IFGI = 8 cm ve IEGI = 6 cm b) IKLI = 5. a) IABI = 8 cm.3 cm D B 44° 9 cm 50° C B 44° K 50° 9 cm C Üçgende kenarortay. Bir üçgende kenarortay.4 cm. bir köşeyi karşı kenarın ortasına birleştiren doğru parçasıdır. Nasıl çizdiğinizi açıklayınız.9 cm 6. D S K H L K L E P H M F R M Üçgende yükseklik bir köşenin karşısındaki kenara uzaklığı veya köşeden bu kenara inilen dikmedir. s( ) = 85° ve IBCI = 7 cm ) = 78° ve IDFI = 7 cm A 3 4 Yandaki üçgene eş bir üçgen çiziniz. s( b) IPSI = 6 cm. s( b) IDEI = 8 cm. geniş açılı üçgenlerde ise üçgenin dışında noktadaştır. 73 UYGULAMA 1 Açıölçer ve cetvel kullanarak aşağıda ölçüleri verilen üçgenleri çiziniz. geniş açılı DEF’nde ise yüksekliklerin uzantıları üçgenin dışında noktadaştır. s( 2 ) = 40° ve s( ) = 48° ve s( ) = 54° ) = 47° Cetvel ve pergel kullanarak aşağıda ölçüleri verilen üçgenleri çiziniz. a) IEFI = 10 cm. Kenar orta dikme ise bir kenarı dik olarak iki eş parçaya böler. a) IABI = 6 cm. cetvel ve pergel kullanarak aşağıda ölçüleri verilen üçgenleri çiziniz. kenar orta dikme ve açıortaylar üçgenin içinde noktadaştır. Açıortay bir köşedeki açıyı iki eş parçaya ayıran doğru parçasıdır. C B .6 cm ve IKMI = 4.

5 Tuğba’dan. kenarortay ve açıortay olanları belirleyiniz. 74 B 50° C 8 Yandaki şekilde EBCD bir karesel bölgedir. R K L M N P A 70° D E F 7 Yanda verilen ABC üçgeninin iç bölgesindeki doğru parçalarından hangisi B açısının açıortayıdır? Açıklayınız. 15 42° Çalışma . Bu nokta nasıl adlandırılabilir? Bir binanın 50 m gölgesi oluştuğunda güneşi görme açısı 42° oluyor. Tuğba’nın bu üçgeni çizebilmesi için başka hangi bilgiye ihtiyacı vardır? Açıklayınız. IEBI= 4 cm ise A( ) kaç santimetrekaredir? E A D B C 9 10 Bir dik üçgen çizerek yüksekliklerin kesim noktasını belirleyiniz. Bu binanın yüksekliğini ölçekli şekil çizerek bulunuz. bir kenar uzunluğu 5 cm ve bu kenara ait açılardan birisinin ölçüsü 50° olan bir üçgen çizmesi isteniyor. 50° 5 cm 6 S Yanda verilen SRP üçgeninin iç bölgesindeki doğru parçalarından yükseklik.

Ölçülen uzunluklar a. Sizce arazi sahibi bu ölçümlerde hata yapmış olabilir mi? Neden? ETK‹NL‹K Üçgen Oluflur mu? Bir çubuk makarnayı üçgen oluşturabilecek şekilde üç parçaya bölerek uzunluklarını ölçelim. Üçgen oluşturan uzunluklarla yazılan ilişki. Ayırdığımız uzunluğu değiştirerek diğer iki kenar için de bu işlemleri tekrarlayalım. Bunun için tarlaların köşelerine yerleştirdikleri kazıklardan düğümlü ipler geçirirlerdi. b ve c birim olsaydı bu uzunluklar için yazılabilecek eşitsizlikler neler olurdu? Açıklayınız. üçgen oluşturmayacak şekilde üç parçaya bölerek uzunluklarını ölçelim. ad›m [KL]'nı ele alalım: |KL| = 6 cm |PR|-|MN| = 5-3 = 2 cm |PR|+|MN| = 5+3 = 8 cm 2 < 6 < 8 olduğundan |PR|-|MN| < |KL| < |PR| + |MN|’dur.Üçgenin Kenarlar› Aras›ndaki Ba¤›nt›lar İlk Çağda Nil Nehri’nin taşmasından sonra arazi sahiplerinin her yıl tarlalarını yeniden ölçmeleri gerekirdi. Ayırdığımız uzunluğu değiştirerek diğer iki kenar için de bu işlemleri tekrarlayalım.). Bir arazi sahibi. Bu kez çubuk makarnayı. Bu uzunluklardan birini ayırıp diğer iki uzunluğu toplayalım ve çıkaralım (Çıkarma işleminde büyük kenarın uzunluğundan küçük kenarın uzunluğunu çıkaralım. 400 m ve 200 m olarak ölçüyor. Bulduğunuz ilişkiyi eşitsizlik kullanarak ifade ediniz. İncelemeyi üç adımda yapalım. üçgen oluşturmayan uzunluklar için geçerli midir? Açıklayınız. 1. . Elde ettiğiniz sonuçları ayırdığımız çubuğun uzunluğuyla karşılaştırınız. •Çubuk makarna Bu uzunluklardan birini ayırıp diğer iki uzunluğu toplayalım ve çıkaralım •Cetvel (Çıkarma işleminde büyük kenarın uzunluğundan küçük kenarın uzunluğunu çıkaralım.). Araç ve Gereç 75 ÖRNEK K M P 3 cm 5 cm 6 cm N R L Yanda uzunlukları verilen doğru parçalarından bir üçgen oluşturulup oluşturulmayacağını belirleyelim. üçgensel bölge şeklindeki arazisinin kenar uzunluklarını 100 m.

2. ad›m [KL]'nı ele alalım: |KL| = 2cm |BU|-|FG| = 7-4 = 3 cm |BU|+|FG| = 7+4 = 11 cm 3. Aşağıda uzunlukları verilen doğru parçalarından bir üçgen oluşturulup oluşturulmayacağını belirleyelim. bu kenarın uzunluğunun diğer iki kenarın uzunlukları toplamından küçük ve farkından büyük olduğu görülür. ad›m [FG]'nı ele alalım: |FG| = 4 cm |BU|-|KL| = 7-2 = 5 cm |BU|+|KL| = 7+2 = 9 cm 2 < 6 < 7 olduğundan |FG|-|KL| < |FG|+|KL| < |BU|’dur. ad›m [MN]'nı ele alalım: |MN| = 3 cm 1 < 3 < 11 olduğundan |KL|-|PR| = 6-5 = 1 cm |KL|-|PR| < |MN| < |KL| + |PR|’dur. |KL|+|MN| = 6+3 = 9 cm 3 adımda da herhangi bir kenarı ele aldığımızda. Bundan dolayı bu doğru parçalarıyla bir üçgen oluşturulamaz. |KL|+|PR| = 6+5 = 11 cm 3. ad›m [PR]'nı ele alalım: |PR| = 5 cm 3 < 5 < 9 olduğundan |KL|-|MN| = 6-3 = 3 cm |KL|-|MN| < |PR| < |KLI < |MN|’dur. . Bundan dolayı bu doğru parçalarıyla bir üçgen oluşturulabilir. ad›m [BU]'nı ele alalım: |BU| = 7 cm |FG|-|KL| = 4-2 = 2 cm |FG|+|KL| = 4+2 = 6 cm 2. 76 1. 4 < 5 < 9 olduğundan |FG| < |BU|-|KL| < |BU| + |KL|’dur. 7 cm 2 cm L 4 cm B K F U G İncelemeyi üç adımda yapalım. 2 < 3 <11 olduğundan |KL| < |BU|-|FG| < |BU|+|FG|’dur. 3 adımda da herhangi bir kenarı ele aldığımızda bu kenarın uzunluğunun diğer iki kenarın uzunlukları toplamından küçük ve farkından büyük olmadığı görülür.

s(A ) > s(B ) > s(C ) 'nde en uzun kenar a. üçüncü kenar uzunluğundan küçüktür. Bir üçgende. Siz de bir ikizkenar üçgen çizerek açı ölçüleriyle kenar uzunlukları arasındaki ilişkiyi bulunuz. büyük aç› karfl›s›nda uzun kenar. Üçgenin açılarını açıölçerle. Bu bağıntı üçgen eşitsizliği olarak isimlendirilir. üçüncü kenar uzunluğundan büyük ve iki kenarın uzunlukları farkı. B c b a C ETK‹NL‹K Araç ve Gereç •Cetvel •Aç›ölçer Katlay›p Ölçelim Bir çeşitkenar üçgeni çizelim. a>b>c 'nin iç açılarını ölçülerine göre sıralayalım. A c B b C |BC| = a = 6 cm |AC| = b = 4 cm |AB| = c = 3 cm s(A ) = 120° s(B ) = 35° s(C ) = 25° a 'nin kenarlarını uzunluklarına göre sıralayalım. üçgenin iç açıları ve bu açıların karşısındaki kenarlar arasında nasıl bir ilişki vardır? Tartışınız.Bir üçgende iki kenarın uzunlukları toplamı. ÖRNEK Aşağıdaki üçgenin kenar uzunluklarını ve iç açılarını ölçerek açı ölçüleriyle kenar uzunlukları arasındaki ilişkiyi bulalım. . en büyük açı ise bu kenar karşısındaki ’ dır. kenarlarını cetvelle ölçerek aşağıdaki gibi bir tablo oluşturalım. A ’ nin a kenarı için üçgen eşitsizliği Yanda verilen |b-c|<a<b+c şeklindedir. Üçgendeki iç açıların ölçüsü (derece) Açıların karşısındaki kenarların uzunluğu (cm) s( ) = s( ) = s( ) = |BC| = |AC| = |AB| = 77 Önce açıları büyükten küçüğe doğru. Siz de diğer kenarlar arasındaki ilişkiyi yazınız. Bu sıralamalara göre. daha sonra kenarları büyükten küçüğe doğru sıralayınız. küçük aç› karfl›s›nda k›sa kenar bulunur.

Yandaki SRP üçgeninde s( Fatma. Birbirlerine eş üç doğru parçası her zaman bir üçgen oluşturabilir mi? Neden? A 2 3 4 5 Yandaki ASU üçgeninde. Sizce Fatma haklı mıdır? R 54° 62° 8 P . R N 'nin açılarının ölçülerine göre sıralaması s( ) > s( ) > s( )’dır. 45° ve 90° olan bir üçgen çizerek bu üçgenin kenar uzunluklarını inceleyiniz. Bir dik üçgende hipotenüsün uzunluğu dik kenar uzunluklarından büyüktür. S ) = 62°. UYGULAMA 78 1 Uzunlukları 32 cm. Üçgenin hangi kenarının en büyük olduğunu tahmin ediniz. Neden üçgen oluşturamazlar? Açıklayınız. s( ) = 54º dir.ÖRNEK P 60° r n Yandaki s( ) = 90° olan ’ nin kenar uzunluklarını ’nde [PN] ve [NR] dik inceleyelim. Daha sonra kenarların uzunluklarını ölçerek tahmininizle karşılaştırınız. İç açılarının ölçüleri 45°. Büyük açı karşısında uzun kenar bulunduğundan |PR| > |NR| > |PN| ya da n > p > r’dir. 'nın karşısında bulunan ve en uzun kenar olan [PR] ise hipotenüstür. Bir KLM üçgeninde |KL| = 7 cm. |LM| = 9 cm ise |KM| değeri 8 cm olabilir mi? Neden? Üçgen oluşturmayan 3 doğru parçası belirleyiniz. 16 cm ve 15 cm olan 3 doğru parçası ile üçgen çizilebilir mi? Nedenleriyle açıklayınız. SRP üçgenindeki en uzun kenarı ölçmeden bulabileceğini söylüyor. 7 s( ) = 45°. s( ) = 65° olan bir ABC üçgeni çiziniz. Bu doğru parçalarını isimlendirip uzunluklarını ölçünüz. |SU| = 4 cm. Bir dik üçgen olan 30° p kenarlard›r. |AU| = 7 cm ise |AS|’nun alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? S U 6 Üç kenar uzunluğu eşit olan bir üçgenin kenarları ile açıları arasındaki bağıntıyı inceleyiniz.

5 cm ve |NU| = 4. 8 cm . D Y D Y 7) Bir dik üçgende dik kenarlardan biri en uzun kenar olabilir.5 cm E F 2 A C H 12 Aşağıda birbiriyle bağlantılı doğru / yanlış cümleler verilmiştir. çıkış D Y D Y 5) 6 cm. çıkış 3. 3) Üçgende büyük açının karşısında kısa kenar bulunur. Sizce bu üçgenin en uzun kenarı hangisidir? Neden? T U S V 10 Yandaki SUN üçgeninde |SU| = 6 cm. 4. 1. çıkış 5. 10 cm uzunluğundaki üç kibrit çöpünün uçları bir araya getirilirse üçgen oluşturulamaz. çıkış 7. çıkış D Y 8. N B U 11 Yanda uzunlukları verilen doğru parçaları ile oluşturulabilecek üçgenleri çiziniz. SUN üçgeninin iç açılarını büyükten küçüğe doğru sıralayınız. 5 cm G D cm 3 cm 1. 79 2) Üçgende iki kenarın uzunlukları toplamı üçüncü kenarın uzunluğuna eşittir. çıkış 16 Çalışma . |SN| = 5. 2. 6. Her bir Doğru / Yanlış kararı sizi farklı çıkışlara ulaştırır.9 Yandaki TUV üçgeninde bir geniş açıdır. Buna göre verilen çıkışlardan birine ulaşınız. 4) Üçgenlerde iki kenar uzunluklarının toplamının ve farkının üçüncü kenar uzunluğu ile olan bağıntısına üçgen eşitsizliği denir.5 cm’dir. çıkış D Y D 1) Herhangi üç doğru parçası ile bir üçgen oluşturulabilir. çıkış Y 6) Eşkenar üçgende hipotenüs bulunur. 5. Şemadaki cümlelerin belirttiği yargıların doğru ya da yanlış olduğuna karar veriniz.

4 cm ve 5 cm olan üç farklı karesel bölge çizelim. a c b ÖRNEK Bazı elektrik direkleri güvenlik amacıyla iki tarafından çelik halatlar kullanılarak yanda verilen çizimdeki gibi sabitlenir. M. 15 m 25 m 25 m . Karesel bölgelerin alanları arasında nasıl bir ilişki vardır? Tartışınız. En iyi bilinen teoremi. dik kenarların uzunluklarının karelerinin toplamı hipotenüs uzunluğunun karesine eşittir. Karesel bölgeleri kenarları boyunca keselim. Uzunluğu 15 m olan bir elektrik direği 25 m uzağından sabitlenmek isteniyor. Üçgenin hipotenüs uzunluğunu ölçelim.Ö. 580-M.Ö. adıyla anılan Pisagor Teoremi’dir. Bunun için kaç metre çelik halat kullanılacağını bulalım. Yaklaşık 2500 yıl önce yaşamasına rağmen çalışmaları günümüzde hâlâ kullanılan Pisagor gibi bildiğiniz başka matematikçiler var mı? ETK‹NL‹K Araç ve Gereç •Santimetre karelik k⤛t •Cetvel •Makas Pisagor Ba¤›nt›s›’n› Olufltural›m Santimetre karelik kâğıda dik kenar uzunlukları 4 cm ve 3 cm olan bir üçgen çizelim ve üçgeni kenarları boyunca keselim. telin kısalmasıyla çıkardığı sesin inceldiğini keşfetmiştir. dik üçgenin kenarları boyunca eş olan kenarlar üst üste gelecek şekilde yerleştirelim. Pisagor müzik ile de uğraşmış. Bulduğunuz ilişkiyi kullanarak dik kenar uzunlukları 6 cm ve 8 cm olan bir dik üçgenin hipotenüs uzunluğunu hesaplayınız. Her bir karesel bölgenin alanını bulunuz. 80 Bir dik üçgende.Pisagor Ba¤›nt›s› “Sayıların babası” olarak bilinen Pythagoras (Pisagor). 500 tarihleri arasında yaşamıştır. Karesel bölgeleri. Bir dik üçgenin kenar uzunlukları arasındaki bağıntıyı harfli ifade olarak yazınız. Santimetre karelik kâğıt üzerinde kenar uzunlukları 3 cm. Bu ilişkiden yararlanarak üçgenin kenar uzunlukları arasında bir ilişki bulunuz. Yandaki üçgen için Pisagor Bağıntısı a2+ b2= c2 şeklindedir. Doğum yeri olan Sisam Adası’ndan Güney İtalya’ya göç ederek burada bir okul kurmuştur.

El ve ayak parmak uçları birleştirildiğinde bir dik üçgen oluşur. Arkadaşı Pınar da. A 50 cm B 135 cm C Kontrol Edelim Dik üçgende BC kenarını bilinmeyen olarak kabul edelim. Resimde verilen ölçülere göre Duygu’nun sağ el parmak ucu ile sol ayak parmak ucu arasındaki uzaklığı hesaplayalım. Bu üçgenin dik kenarlarının uzunluğu biliniyor. Hesap makinesi kullanıldığında IACI yaklaşık 29. kolunu duvara uzattığında vücudu koluna dik konumda olur. IACI’ nu bulalım: |AC|2 = |AB|2 + |BC|2 |AC|2 = (50)2 + (135)2 |AC|2 = 2500 +18 225 IACI = cm Bu uzunluk yaklaşık olarak 143. Plan› Uygulayal›m Oluşan dik üçgen yandaki gibi olur. |AC| = |AB| +|BC| |AC|2 = 152+252 |AC|2 = 225+625 |AC|2 = 850 2 2 2 A 15 m ? B 25 m C şeklindedir. ÖRNEK Duygu. yere paralel biçimde kolunu duvara uzatıyor. Duygu’nun omuz hizasına kadar boy uzunluğunu ve kol uzunluğunu biliyoruz. Plan Yapal›m Duygu. Hipotenüs ve diğer kenar uzunluğunu kullanarak IBCI’nun 135 cm olup olmadığını kontrol edelim: ( |AC|2 = |AB|2 + |BC|2 )2 = (50)2 + IBCI2 20 725 = 2500 + IBCI2 18 225 = IBCI2 IBCI = 135 cm Sonuç [BC]’nın verilen uzunluğu ile aynıdır. Yandaki üçgende Pisagor Bağıntısı. Duygu’nun omuz hizasına kadar olan boy uzunluğunu ve kol uzunluğunu ölçüyor. Sağ el parmak ucu ile sol ayak parmak ucu arasındaki uzaklık 81 soruluyor.15 m olarak bulunur. Siz de aynı yöntemi kullanarak el ve ayak parmak uçlarınız arasındaki uzaklığı hesaplayınız. . 50 cm Problemi Anlayal›m 135 cm Duygu kolunu duvara uzatıyor. Pisagor Bağıntısı’nı kullanarak bilinmeyen kenar uzunluğunu bulalım.Elektrik direği yere dik konumda olduğundan halatla yere birleştirildiğinde bir dik üçgen oluşur. Bu durum yandaki şekilde olduğu gibi gösterilebilir. Bir dik üçgende hipotenüs uzunluğu dik kenarların uzunlukları kullanılarak bulunabilir. Bu üçgende el ve ayak parmak uçları arasındaki uzaklık [AC] ile gösterilmiştir.96 cm’dir.

Yandaki dik üçgende verilmeyen kenar uzunluğunun bulunabilmesi için Aylin ve Emre’nin yazdıkları bağıntılar aşağıdaki gibidir. uzun kenarı 8 cm olan bir dikdörtgenin köşegen uzunluğunu hesaplayınız. y2 = (12 2 )2 + (12 2 )2 y2 = 288 + 288 y2 = 576 y = 24 cm olarak bulunur. Sizce hangisi doğrudur? Neden? Aylin 42+x2 = 102 Emre 42+102 = x2 x 10 m 4m 4 Yandaki resimde verilen ağaç yıldırım çarpması sonucu devrilmiştir. . a) 82 b) 6 cm x 5 cm 12 cm 6 cm 8 cm 12 cm 5 cm x c) x ç) x 5 2 cm 2 3 Kısa kenarı 4 cm. UYGULAMA 1 Aşağıdaki dik üçgenlerde verilmeyen kenar uzunluklarını Pisagor Bağıntı’sını kullanarak bulunuz.ÖRNEK Bir televizyonun ekran boyutu köşegen uzunluğu ile ifade edilir. Resimde verilenlere göre ağacın devrilmeden önceki boyu yaklaşık olarak kaç metredir? 5m 12 m 5 Bir ayrıtının uzunluğu 4 cm olan küpün cisim köşegeninin uzunluğunu hesaplayınız. Aşağıdaki resimlerde gösterilen televizyonların ekran boyutlarını hesaplayalım. 35 cm 12 2 cm 12 cm x 12 2 cm y x2 = 122 + 352 x2 = 144 + 1225 x2 = 1369 x = 37 cm bulunur.

ipler ise 3 m uzunluğunda olduğuna göre ağacın gövdesi kaç metredir? 83 3m 1m 10 Yandaki yelkenlide yelkenin yapılmasında kullanılan kumaşın kaç metrekare olduğunu hesaplayınız.6 Yanda verilen SAN üçgeninin yükseklik uzunluğunu bulunuz. E 12 cm 9 cm D A 8 cm 17 B C Çalışma . meyve bahçesindeki ağaçları eğilmemesi için kalın ipler ve kazıklar yardımıyla resimdeki gibi bağlıyor. Kazıklar ağaçtan 1 m uzaklıkta. 20 m 10 m 11 Yandaki şekilde verilenleri kullanarak ABCD dikdörtgeninin köşegen uzunluğunu hesaplayınız. 9 Mustafa Amca. 13 cm A h 13 cm S H 10 cm N 7 Aşağıdaki şekillerde verilmeyen x uzunluklarını hesaplayınız. a) b) c) 6 br 100 br2 x x x 4 br 169 br2 12 br 20 br2 8 Yükseklik uzunluğu 9 cm olan eşkenar üçgenin alanını hesaplayınız.

s( ) = 55°. s( ) = 47°.KONU DE⁄ERLEND‹RME 1 Üçgen ve Pisagor Ba¤›nt›s› Yandaki tabloda ’nin açı ölçüleri ve kenar uzunlukları verilmiştir. |TU| ve |US| aynı kalmak koşuluyla. Bir kenarının uzunluğu 4 cm olan eşkenar üçgeni çiziniz. |TS|'nun alabileceği en küçük tam sayı değeri kaç santimetre olur? T U S 7 K T Yandaki şekilde [KT]//[FS]. s(MTK) = 35° ise MFS üçgeninin en uzun kenar uzunluğunu ölçüm yapmadan bulunuz.4 cm |AC| 3. Nasıl çizdiğinizi açıklayınız. . |BC|'nun alabileceği en büyük tam sayı değeri 30 cm ise |AC|’ nun en büyük değeri kaçtır? cm C 84 6 geniş açı olursa TUS dik üçgeninde |TS| =13 cm’dir.2 cm |BC| 4 cm 3 Levent. F M S 8 Yandaki şekilde karesel bölgelerin arasında oluşan üçgen dik üçgen midir? Açıklayınız. 4 A 5 B 15 Yandaki ABC üçgeninde |AB| =15 cm’dir. Sizce kim haklı? Neden? ICDI = 5 cm. Tabloda verilen bilgilerden istediğiniz üçünü kullanarak bu üçgeni çiziniz. üç iç açısının ölçüsü bilinen bir tane üçgen çizilebileceğini iddia ediyor. Nasıl çizdiğinizi açıklayınız. Ayşenur ise bunun doğru olmadığını söylüyor.5 cm olan çiziniz. IEDI = 6. 2 Tablo: ABC Üçgeni 90° s(A ) 53° s(B ) 37° s(C ) |AB| 2.

D 8 cm C 17 cm A 13 16 cm B Köşelerinin koordinatları (2.9 Vildan ve Kemal birbirlerine 150 m uzaklıkta duruyorlar ve Kemal uçurtma uçuruyor. 7 Öz Değerlendirme . e ve f kenarlarının uzunluklarını hesaplayınız.5 m 2m 12 Yanda verilen ABCD yamuksal bölgesinin alanını hesaplayınız. Kenar uzunlukları arasında nasıl bir örüntü vardır? Açıklayınız.1). (2.7) ve (6. b. 1 cm 1 cm b a 1 cm 1 cm c 1 cm 1 cm d e f 1 cm 11 Ahmet merdiveni duvardan 2 m uzağa gelecek şekilde dayıyor. Uçurtmanın ipi 170 m’dir. d.1) olan üçgenin kenar uzunluklarını hesaplayınız.5 m uzunluğunda olduğuna göre Ahmet bu merdiven ile kaç metre yükseğe çıkabilir? 85 3. c. Yandaki şekle göre Vildan ile uçurtma arasındaki uzaklık kaç metredir? 170 m ? 150 m 10 Yandaki şekilde a. Merdiven 3.

. 8.. Mimar Sinan’ın eserlerinde.. Bulduğunuz kuralı harfli ifade olarak yazınız.. ETK‹NL‹K Araç ve Gereç 86 Karesel Say›lar Kareli kâğıda kenar uzunlukları 1br.. 1 1 Pascal Üçgeni’nde satırların başında ve 2. ... Dizinin en ilgi çekici yönü ise terimlerinin doğada beklenmedik yerlerde karşımıza çıkmasıdır......... olan yanyana karesel bölgeler çizelim..... Fransız matematikçi Blaise Pascal’ın bu sayı üçgeni üzerinde birçok çalışması vardır...... •Cetvel Karesel bölgelerin alanlarını hesaplayıp altlarına yazalım.... •Kareli kâğıt 3br. Ayrıca bu sayılar Pascal üçgeninde.. Leonardo Da Vinci’nin resimlerinde de karşımıza çıkmaktadır... Yukarıdaki bitkilerde Fibonacci sayı dizisinin terimleri nasıl elde edilir? Tartışınız. 1 1 2 sonunda 1 bulunur.. 2 3 4 1 1 1 1 Pascal üçgenindeki örüntülerden bazılarını inceleyelim: . 1..... 1 1 1 1 1 1 5 4 10 3 6 ... bitki tohumları. Örneğin bitki yaprakları. 13. 1 3 1 3 iki terimin toplamıdır. 5. Ortaya çıkan örüntüyü açıklayınız... Üçgendeki sayılar arasındaki örüntüleri Blaise Pascal 1653 sayfalık bir çalışmada anlatmıştır. Ortadaki terimler ise üstteki 3... Bu nedenle bu sayı üçgeni genellikle “Pascal Üçgeni” olarak bilinmektedir... Bu sayı dizisi 1. 1 4 4 6 1 ... 4. 2. Sayı örüntüsündeki terimlerin her birini tek sayıların toplamı olarak yazınız. 2br.. çiçek yaprakları ve kozalaklarda bu sayılara rastlamak mümkündür. satır.. ÖRNEK Yandaki sayı üçgeni MS 1300 yılında Çin’de bulunmuştur. satır.... Fibonacci en ünlü eseri olan Liber Abaci adlı kitabında Fibonacci dizisini tanıtmıştır... ...... satır. satır... 1 1. Karesel bölgelerin alanlarının oluşturduğu sayı örüntüsündeki kuralı açıklayınız.. şeklinde devam etmektedir. yüzyılda yaşamış bir İtalyan matematikçidir. 3.Say› Örüntüleri ve Özdefllikler Say› Örüntüleri Anahtar Kavramlar •Özdeşlikler Leonardo Fibonacci (Leonardo Fibonaçi) 13..

terim . 4 1. Pascal Üçgeni’nden yararlanarak Fibonacci sayı dizisini yandaki yöntemle elde edebilirsiniz. Her bir çarpma sonucunu sırayla yazarak bir başka sayı örüntüsü oluşturalım. 3. 1. +2) Bir sayıya belirlenen başka bir sayının art arda eklenmesi veya çıkarılması ile elde edilen sayıların oluşturduğu örüntü aritmetik dizi olarak adlandırılır. terim 4-2 2.. terim 3x 2. . ETK‹NL‹K Say› Dizileri Birbirinden farklı iki sayı belirleyelim. Elde ettiğiniz iki farklı sayı örüntüsünü açıklayınız. 5.. Bu sayı örüntülerinin kurallarını yazınız. İlk belirlediğimiz sayıya ikincisini art arda ekleyelim. 13. x 3. İlk belirlediğimiz sayı ile ikincisini art arda çarpalım.. 1 1 6 1 1 1 5 15 4 1 1 2 3 6 10 20 1 1 1 1 3 3 1+1 5 1+2 1 + 3 1+ 3 1+4+ 6+1 1 1+5+ 1 4 1 5 15 6 1 1 2 8 13 10 1 Fibonacci sayı dizisini oluşturan 1. 87 ÖRNEK 4 sayısından 2 sayısını ardışık bir şekilde çıkararak bir sayı örüntüsü oluşturalım. 4-(2+2+. terim . satırlardaki terimlerini yazınız. Aritmetik dizide ardışık iki terimin farkı eklenen veya çıkarılan sayıdır ve bu sayıya “dizinin ortak farkı” denir.. sayıları arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız. ÖRNEK 3 sayısını 2 sayısına ardışık bir şekilde bölerek veya oluşturalım.. Her bir eklemede elde ettiğimiz sonucu sırayla yazarak bir sayı örüntüsü oluşturalım.. terim 3x x .Siz de Pascal Üçgeni’nin 5 ve 6.. 3 1. 8.. terim 4-(2+2) 3... 2. sayısıyla çarparak bir sayı örüntüsü 3x x x .

3. 6. -4... 12. -15. .. 2 Aşağıdaki sayı dizilerinin kurallarını bulunuz. 3 9 1 Yandaki Pascal Üçgeni’nde boş bırakılan kutulara gelmesi 1 1 gereken sayıları bulunuz.. Örüntüyü oluşturan sayıların özelliği nedir? Açıklayınız. -1. . 5. .... 81... . 2187. 0. 4 10 5 3 3 1 1 1 3 88 5 Bir kural belirleyip bir sayı örüntüsünü oluşturunuz. 2... -7.001. 9. ortak farkı 5 olan bir aritmetik dizinin 6. b) 2. 16. . 8.. ... 1.. 13. . 27.0001.. . 8.... .. 6 7 8 İlk terimi 2. UYGULAMA 1 1.. a) 3. -3. 20. 1 1 1 1 1 4 Yandaki örüntüye karşılık gelen sayı örüntüsünü bulunuz. Aritmetik dizi olanların ortak farkını.. . . c) 0.. geometrik dizi olanların ortak çarpanını yazınız...Bir sayı ile belirlenen başka bir sayının art arda çarpılması veya bölünmesi sonucu elde edilen sayıların oluşturduğu örüntü geometrik dizi olarak adlandırılır. 27... ortak çarpanı olan bir geometrik dizinin ilk dört teriminin 3 toplamı kaçtır? 18 Çalışma . . -11.. Fibonacci dizisinde noktalı yerlere gelmesi gereken sayıları bulunuz. 32. 4. terimi kaçtır? 2 İlk terimi 3. 1. Sayı dizilerinin sonraki üç terimini yazınız. hangilerinin geometrik dizi olduğunu belirleyiniz. Geometrik dizide ardışık iki terimin oranı. 5. 0. ardışık çarpılan veya bölünen sayıdır ve bu sayıya “dizinin ortak çarpanı” denir. 2. 1 . Belirlediğiniz kuralı açıklayıp harfli ifade olarak yazınız. Yukarıda verilen sayı örüntülerinden hangilerinin aritmetik dizi. 2. .1. ç) 1 .. 21.... 9. 3..

x=-2 için -2. x +1 ETK‹NL‹K Fark Ne? Yandaki tabloda verilen eşitlikleri sağlayan x değerlerini bularak tabloda belirtilen sütuna yazalım. Eşitlikleri sağlayan farklı x değerleri olup olmadığını araştırınız. Birden fazla x değeri ile sağlanan eşitliklerin diğer eşitliklerden farkını açıklayınız. yandaki terazide modellenen eşitliği sağlayan x değerini bulmaya çalışıyor. Bu nedenle eşitlik x değişkenine verilecek bütün gerçek sayılar için sağlanır.(-1)= -2+4 +2= +2 x=3 için x(1+x)= x+x2 x+x.Özdefllikler Seda. Sizce bu problem nedir? Açıklayınız.2= 1+1 2= 2 3(1+3)= 3+32 3. içerdikleri değişkenlere verilecek bütün gerçek sayılar için. Eşitlik 2x-4=8 2(x+3)=2x+6 x+7=7+x 2x+x=3x 8x+4=16 3-x=2x 89 Eşitliği sağlayan x değeri ÖRNEK x(1+x)= x+x2 eşitliğini sağlayan x değerlerini deneme-yanılma yoluyla bulalım: x=1 için 1(1+1)= 1+12 1. denklemler ise bazı gerçek sayı veya sayılar için doğrudur. Fakat bir problemle karşı karşıya olduğunun farkında değil.x = x+x2 Özdeşlikler.(1+(-2))=-2+(-2)2 -2. Siz de aşağıdaki eşitliklerden hangilerinin özdeşlik hangilerinin denklem olduğunu belirleyiniz. • 3x+5= -2x+7 • 2(2a+3)= 4a+6 • 4-2x= x .4= 3+9 12= 12 eşitliğinin sol tarafı düzenlendiğinde eşitliğin sağ tarafındaki ifade elde edilir.

(a+b) özdeşliğinden yararlanarak 4a2 . Elde ettiğiniz eşitliğin özelliklerini tartışınız.(a+b)’dir. Oluşan her bir bölgenin alanını veren ifadeyi o bölgenin içine yazınız.(3b)2 =(2a .b2 = (a-b). a2-b2= (a-b). (a+b)” özdeşliğini model kullanarak elde edelim. karşılıklı kenarları üzerindeki noktaları birleştirerek dört bölgeye ayıralım.2ab+b2 özdeşliğinden yararlanarak (2x .2ab+b2 özdeşliğini elde ediniz.3b).(2a + 3b) . Benzer geometrik modeller kullanarak (a-b)2 = a2. Kareyi.(a+b)’dir. a= 2x b= 3 alındığında.3)2 = (2x)2 .2 . Aynı alanı. Başlangıçta çizdiğiniz karesel bölgenin alanını veren iki farklı ifade yazınız. (2x .9b2 ye eşit olan ifadeyi bulalım: 4a2 . Kenar uzunluğu “a” olan bir karenin bir köşesinden kenar uzunluğu “b” olan başka bir kare çizelim. (2x . a2 . alanı b2 olan küçük karenin alanını çıkararak da bulabiliriz. 3) + 32 = 4x2 -12x + 9 ifadesi elde edilir. alanı a2 olan büyük karenin alanından.ETK‹NL‹K Araç ve Gereç •Kareli kâğıt •Cetvel (a+b)2 =? Kareli kâğıda kenar uzunluğu (a+b)br olan bir karesel bölge çizelim. O hâlde. b b a a-b a-b a 90 Kalan parçayı köşesinden kesip elde ettiğimiz parçaları birleştirerek yandaki gibi bir dikdörtgen elde edebiliriz.3)2 ifadesine eşit olan ifadeyi bulalım. a a-b b a-b b a Oluşan dikdörtgenin alanı (a-b).9b2= (2a)2 . (a-b)2= a2 . b a a b b a a a b a a b b b a b ÖRNEK “a2-b2= (a-b).

2).2(a -1) a2 + 4a +16 Yandaki özdeşliklerden yararlanarak aşağıdaki ifadelerin eşitlerini yazınız.25 (a+b)2= a2+2ab+b2 (a-b)2= a2-2ab+b2 a2-b2= (a+b).3)2 (x . a) 4x-7=2x+1 b) 4x+8= 4(x+2) c) a2-6a+9= (a-3)2 ç) 2(m-2)+m+1= 3(m-1) d) 3(a+3)+4(a-1)=2(a-2)+2(2a-1) 3 Aşağıdaki modellerden elde edilebilecek özdeşlikleri yazınız.12x + 9 3(a + 3) .(x + 2) (a + 4)2 a2 + 8a + 16 x2 .).b a. c a c b 19 Çalışma . b) a(a + 5)= 3a2 +15a ç) (4 + m)2 = 16 + m + m2 7 b Yandaki şekil üzerinde verilenleri kullanarak Pisagor Bağıntısı’nı elde ediniz (İpucu: Üçgenlerin ve yamuğun alan bağıntısını kullanabilirsiniz. a + 11 (2x .2).)2 = x2 -6x + 9 y2 c) x2 -(2y)2 = x2 a ” yerine gelmesi gereken sayıları bulunuz.UYGULAMA 1 “Bir sayının iki katının altı fazlası aynı sayının üç fazlasının iki katına eşittir. a) ( + 7y)2 c) (x . a) b) a a a2 a2 a 2 c) a a.10x + 25 b) (2a -1)2 ç) 121-16x2 e) 9a2 .(x + 2) d) x2 . Bu sayı kaçtır?” Yukarıdaki problem çözülebilir mi? Neden? Aşağıdaki eşitliklerden hangilerinin denklem hangilerinin özdeşlik olduğunu belirleyerek denklem olanları çözünüz.c a 20 x2 5x 4x 2a b c 4 Aşağıdaki ifadeleri özdeşlik oluşturacak şekilde eşleştiriniz.(a-b) 91 5 6 Aşağıda verilen özdeşliklerde “ a) (x.4 4x2 .

Bunun için kartondan kenar uzunluğu x ile temsil edilen bir adet kare. Elde ettiğimiz parçalardan. ÖRNEK 4x+6 ifadesinin çarpanlarını iki farklı yöntemle bulalım.Çarpanlara Ay›rma Halı üreticisi bir firma ürettiği bir modelde halıları uzunlukları genişliklerinden 3 metre daha fazla olacak şekilde tasarlıyor. ETK‹NL‹K Araç ve Gereç •Karton •Makas •Cetvel Harfli ‹fadelerin Çarpanlar› 1 x x x2 x x 1 1 1 92 x2+3x+2 ifadesinin çarpanlarını belirlemek üzere ifadeye karşılık gelen parçalar elde edelim. Dikdörtgensel bölgenin alanını nasıl ifade edersiniz? Dikdörtgensel bölgenin kenar uzunlukları ile x2+3x+2 arasındaki ilişkiyi tartışınız. uzun kenarı x. 1 1 x 1 şeklinde olur. Benzer yöntemle 2x2+5x+3 ifadesinin çarpanlarını bulunuz.(2x+3) . en büyük parçalar sol üst köşede olacak şekilde bir dikdörtgensel bölge oluşturalım. kısa kenarı 1 cm olan üç adet dikdörtgen. Bu halıların kenar uzunluklarını ve alanlarını harflerle nasıl ifade edersiniz? Tartışınız. kenar uzunluğu 1 cm olan iki adet kare keselim. 4x+6= 2. 1. Oluşturulan dikdörtgensel bölgenin kenar uzunluklarını küçük parçaların kenar uzunlukları cinsinden yazalım. Yol 4x+6 ifadesine karşılık gelen parçalar. Bu parçaları kullanarak dikdörtgensel bölge oluşturalım: 2x+3 2 Dikdörtgensel bölgenin kenar uzunlukları 4x+6 ifadesinin çarpanlarıdır.

2.x.2.1= 3x .(2x+1) 2x2+3x+1 ifadesinin çarpanlarını iki farklı yöntemle bulalım: 1.1+x.(2x+1) x+1 2. Yol 2x2+3x+1 ifadesine karşılık gelen parçalarla dikdörtgensel bölge oluşturalım: 2x+1 93 Dikdörtgensel bölgenin kenar uzunlukları 2x2+3x+1 ifadesinin çarpanlarıdır.x+2.(2x+3) 4x2+2x ifadesinin çarpanlarını iki farklı yöntemle bulalım. Yol 4x2+2x ifadesine karşılık gelen parçalarla dikdörtgensel bölge oluşturalım: 2x+1 Dikdörtgensel bölgenin kenar uzunlukları 4x +2x ifadesinin çarpanlarıdır. Yol 4x2+2x ifadesindeki terimlerin çarpanlarını yazalım: 4x2+2x= 2.3 4x+6= 2.2.x. 2x2+3x+1= (x+1). Yol 4x+6 ifadesindeki terimlerin çarpanlarını yazalım: 4x+6= 2.2.x+2. çapraz çarpımlarının toplamı ortadaki terimi verecek şekilde altlarına yazalım: 2x2+3x+1 2x2 + 3x + 1 2x x 1 1 2x. 2 2x 4x2+2x= 2x(2x+1) 2.3 Bütün terimlerdeki ortak olan çarpanı belirleyerek parantezin önüne yazalım: 4x+6= 2.1 Çarpanlardan ortak olanları belirleyerek parantezin önüne yazalım: 4x2+2x= 2x.x+2. Yol İfadedeki terimleri kuvvetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralayalım: Baştaki ve sondaki terimlerin çarpanlarını. 1.

Yazılan çarpanların karşılıklı toplamları 2x2+3x+1 ifadesinin çarpanlarını oluşturur. =30y2 =14x3y 3 Aşağıdaki ifadeleri çarpanlarına ayırınız. Gruplardaki terimleri ortak çarpan parantezine alalım. 2xy-6 + 3x-4y ifadesini çarpanlara ayıralım. a) 3a+9 d) 25+20b b) 15-5x e) 16x-24 c) xy-yz f) 13x-39y ç) 4b-12 g) 10+25y . a) 6. (2xy-4y) + (3x-6) = 2y. (2y+3) Çarpanlara ayıracağımız ifadeyi gruplandıralım.3x2=12x3 b) 4. ç) =6a . e) 7x2. Harfli ifadelerin çarpanları aşağıdaki yöntemlerden uygun olan kullanılarak bulunur. =16b =3ab c) 2y. 2x2+3x+1= (2x+1). (x-2) ortak çarpan parantezine alalım. d)a. • Ortak çarpan parantezine alma • Gruplandırma • Baştaki ve sondaki terimin çarpanlarından yararlanma • Özdeşliklerden yararlanma UYGULAMA 94 1 Aşağıda modellenen cebirsel ifadeleri ve bu ifadelerin çarpanlarını yazınız. x2 x 1 a) b) c) 2 Aşağıdaki ifadelerde verilmeyen çarpanları bulunuz.(x-2) = (x-2) .(x+1) bulunur.(x-2) + 3.

b çarpımının değerini bulunuz.(a+b)2 = 8 ise a.4 Aşağıdaki dikdörtgensel bölgelerin alanları. (a-b)2. Aynı cebirsel ifade farklı bir şekilde modellenebilir mi? Araştırınız.(x+2 2) 9 x+5x-m ifadesinin çarpanlarından biri (x-1) olduğuna göre m kaçtır? 10 (10 001)2-(10 000)2 işleminin sonucunu bulunuz.(x-2). çarpan ağacı yöntemi ile bulunmuştur. Örnek a) 2 2x+8 x+4 6x-18 b) x2+x c) 3x2-6x 5 Yanda bir cebirsel ifadenin çarpanları. Aşağıdaki ifadelerin çarpanlarını örnekteki gibi bulunuz.64 = (x-2 2).(2-x) 6 Yanda modellenen cebirsel ifadeyi ve çarpanlarını bulunuz. d) 4x3-4x2 -8x = 4x. Nasıl bulduğunuzu açıklayınız.(x-4) . e) x4 .(2+x). a) x2-16y2 b) 4x2+4x+1 c) 49-9a2 ç) 16-8a+a2 8 Aşağıdaki ifadelerde boş kutulara gelmesi gereken cebirsel ifadeleri bulunuz. Dikdörtgensel bölgelerin olası kenar uzunluklarını örnekteki gibi bulunuz. a) x2-3x+2= c) 2x2-2x-4= . .4x 20x-5x3 20-5x2 5 4-x2 2+x 3 2-x 20x-5x = x. x a) 3x+6x2 c) 6x-3x2 b) 21a2+7a ç) 6x2 . cebirsel ifade olarak iç bölgelerine yazılmıştır. 20 Çalışma 11 . 95 7 Aşağıdaki cebirsel ifadelerin çarpanlarını bulunuz.5. (x+1) b) ç) 3a2-15a+12= =(x+1).

Bunun için önce pay ve paydayı çarpanlarına ayıralım ve aynı olan çarpanları sadeleştirelim: = 3x 6 . ÖRNEK ifadesini sadeleştirelim. Pay ve paydada kalan çarpanları rasyonel ifade şeklinde yazınız.y 1 x2 + 2x ifadesini sadeleştirelim. x . x . Aynı adımları . x + 5x + 6 2 Pay ve paydayı çarpanlarına ayıralım ve aynı olan çarpanları sadeleştirelim: x . Murat bir kesir söylüyor ve Oya o kesrin sadeleştirilmiş şeklini buluyor. Hangi ifadeyi elde ettiniz? Arkadaşlarınızla karşılaştırınız. ETK‹NL‹K Sadelefltirme rasyonel ifadesinin pay ve paydasında bulunan cebirsel ifadeleri çarpanlarına ayıralım. y = = 3x 6.3 .Rasyonel ‹fadeler Oya ve Murat birlikte ders çalışıyorlar. Elde ettiğimiz çarpanları pay ve payda için farklı renkte kalemler kullanarak küçük birer kâğıda yazalım. 96 Elde ettiğiniz sonuçları karşılaştırınız. Murat. (x+2) x+3 . harfli ifadeler içeren kesirler söylerse Oya nasıl cevap vermelidir? Tartışınız.x. rasyonel ifadeleri için tekrarlayınız. . Bu çarpanlardan pay ve paydada aynı olan çarpanları eşleştirerek ayıralım. (x+2) = x (x+3) .

adım 1 1 1 2 2 12x 1+12x + + + 6x2 x 6x2 x 6x2 6x2 6x2 (6x) 3a 2b 5b 3a x 2x : 6yz 3yz a 1 : a+1 a2+a 97 ÖRNEK 2 3 1 . (a + 2) 2 . (a + 2) (a + 2) .2 Pay ve paydayı çarpanlarına ayıralım: (a .(x-1). a .1) 2x2 . (x + 1) x. 2a .x x-1 2x(x+1)-3x+x-1 2.(a -1) . 2a2 + 4a ifadesini en sade biçimde yazalım. 2 .2) Kesirlerde yapılan çarpma işlemine benzer şekilde pay ile payı.1) 2a .(x + 1) x-1 x (x-1) x.(x + 1) 3 1 2 + (x . (x + 1).1) .3x + x .(x-1). a .1 x . Bunun için paydadaki ifadelerin çarpanlarını bulalım: Paydaların eşit olması için ifadelerin pay ve paydasının hangi ifade ile çarpılması gerektiğini belirleyelim: 2 3 1 + x . (2a -1) .(x+1) + = x. Diğer satırlardaki işlemlerin sonuçlarını bulmak için hangi işlemler yapılmalı? Tartışınız. (a . İşlem basamaklarında yapılan işlemleri açıklayınız. adım 4. (2a -1) 2 .1).(x+1) x.(a -1) .1 = x .2). payda ile paydayı çarpalım ve aynı olan çarpanları sadeleştirerek sonucu bulalım: (a . (x + 1).4 2a2 + 3a .x. (a + 2) . (a . Tablo: ‹fllemler 1.(x+1).2) = a. adım 2. Belirlediğiniz adımları uygulayarak diğer satırlardaki işlemlerin sonuçlarını bulunuz. 2 .(x .a2 . adım 3.2).(x+1) Belirlediğimiz ifadelerle pay ve paydaları çarparak toplama ve çıkarma işlemlerini yapalım: 3.1 (x .(x .2 + 2 işleminin sonucunu bulalım.(x-1) x. (x + 1) x.(x+1).1).(x-1) = 2x2 + 2x .1 ETK‹NL‹K Rasyonel ‹fadelerle ‹fllemler Yandaki tablonun birinci satırında yapılan işlemi inceleyelim. (a .3a + 2 . x-1 x -1 x +x Toplama ve çıkarma işlemlerini yapabilmek için önce paydaları eşitleyelim.(x+1) x.

.2 e) 2x2 + 2y2 3x2 + 3y2 3 Afla¤›daki eflitliklerden do¤ru olanlar›n bafl›na “D”.4b2 b2 .) a) 2x + 2x + 1 = x + 2 x+1 x2 + 2x + 1 (..2 x2 ..6x .3x + 2 2 98 a) 3x 4x2 3 x+3 3x + 3 x + 4x + 3 2 x2 + x x2 . 1 1 + y x x+y x-y a) b) x+y x-y x+y 2x c) 3x 3x + 1 + 2 4 ç) : 5 . yanl›fl olanlar›n bafl›na “Y” yaz›n›z..a a.4by2 y2 .1) x + 2x .9 3(x + 1) = 2 (x .(a + 1) a2 a2 + a = = a 3 (a + 2) ..3 a2 + 6a + 9 ç) 2 2 d) x y .1 2x2 + x . Sonucu en sade biçimde yazınız.) ç) 4x2 .x . a.) c) 3x2 . 2 3 x2 .3 4 ifadesi sadeleştirilebildiğine göre a tam sayısı kaçtır? Aşağıdaki işlemleri yapınız.2x ...2 2ab + 2b = 2x + 1 x+1 = a-1 2a (..( a + 2) a.a (a + 2) 3 a UYGULAMA 1 Aşağıdaki ifadelerden birbirine eş olanları örnekteki gibi eşleştiriniz.x .2xy + 1 2xy .) b) (.3a + 6 : a2 + 3a + 2 işleminin sonucunu gerekli sadeleştirmeleri yaparak bulalım: a2 a2 + a 3a + 6 : a2 + 3a + 2 = 3 (a + 2) : (a +1).1 a2 + a .4b + 4 b2 + 4b + 4 b) x2 .3 2x2 + 2x 2 c) 2a + 5a . 2by2 . 2 (.2 x x-2 3 4x x+1 x-1 4a2 6a2 Aşağıdaki ifadeleri en sade biçimde yazınız.

3.1 + 1 1 . 10 iflleminin sonucunu bulunuz.2 10 13y + 3 10 Özge y-1 3y + 1 =? 5 2 ifadesinin 99 y=1 olduğunda alacağı değeri hesaplıyor.z)2 z-y ifadesini en sade biçimde yaz›n›z. 1 + 3 = = 10 10 10 Sonuçlar birbirine eflit olmad›¤›ndan Özge.1 4 = -0=2 2 5 2 Ayn› flekilde Ezgi’nin buldu¤u sonucun y=1 için alaca¤› de¤eri hesapl›yor. Ezgi’nin yapt›¤› ifllemlerde hata oldu¤unu düflünüyor. y-1 3y + 1 5 2 y-1 3y + 1 = 5 2 (2) (5) = 5 (3y + 1) 2 (y-1) 10 10 2y .2 15y + 5 10 10 15y + 5 . Ezgi verilen ifllemi afla¤›daki gibi yap›yor.6 iflleminin sonucunu bulunuz 7 iflleminin sonucunu bulunuz 8 (x . 11 x= 5 + 1 ise x2 .2y .2x + 1 ifadesinin değerini bulunuz.y + z)2 . 21 Çalışma . 13 + 3 16 13 . 9 Ezgi ve Özge yandaki ifllemi yapmaya çal›fl›yorlar.(x + y . = = = Ezgi’nin ifllemlerini inceleyerek yapt›¤› hatay› bulunuz.

4 (5 . 3 Aşağıdaki ifadeleri özdeşlik oluşturacak şekilde eşleştiriniz. ortak farkı 3 olan aritmetik diziyi yazınız. 64 ..1 = 1000 ...KONU DE⁄ERLEND‹RME 1 Say› Örüntüleri ve Özdefllikler Esra.2 5 x + 5 4 100 Yandaki modelden elde edilebilecek özdeflli¤i yaz›n›z... 27 . 3x . Boyalı alan 80 br2..x).x)2 16x2 + 24x + 9 7x . a . 6y x x a 5 Kenar uzunlukları a ve b olan iki karesel bölge şekildeki gibi yerleştiriliyor.b = 4 br olduğuna göre a + b toplamının değerini bulunuz. Oluşan yeni sayı seçeneklerde verilenlerden hangisiyle kesinlikle tam bölünemez? A) 11 B) 12 C) 15 D) Rakamlarının farkı 7 9992 ....4(1 . x ise x kaçtır? .x) (3 + 4x)2 25 . Elde edilen sayı ilk sayıdan çıkarılıyor. 1 . 2 İlk terimi 5.. 8 . .(5 + x) -x-4 x2 . Siz de tek sayıları ve toplama işlemini kullanarak bu sayı örüntüsü için farklı bir kural bulunuz.x2 ( 5 . b 6 İki basamaklı bir sayının rakamları yer değiştiriliyor.. yandaki sayı örüntüsünün kuralının ardışık doğal sayıların üçüncü kuvvetlerinin alınarak oluşturulduğunu söylüyor. Bu diziye uygun bir şekil örüntüsü oluşturunuz.

x-6 x2 .8 x2 . İkinci sütundaki ifadelerin birinci sütundaki hangi ifadeye eş olduğunu bulduktan sonra.ax ax . ikinci sütundaki ifadelerden birine eşittir.1 b F) a 101 11 ifadesini en sade biçimde yazınız.36 9 a-12 ifadesini en sade biçimde yazınız. 8 Öz Değerlendirme . I a 2b 3c a3b2c 4a3b-16ab3 4a2b-8ab2 A) B) a b b-1 b-a II C) a + 1 1 1 b -1 III : a b ab IV a3x . 10 Birinci sütundaki ifadelerden her biri. x + 6 ifadesini en sade biçimde yazınız. ifadenin önündeki harfi birinci sütundaki ilgili ifadenin solunda ayrılan çizgiye yazınız.12x + 36 .a2x D) a + 2b E) -a .

. 3 102 K 4 Yandaki şekilde verilenlere göre ILNI’nun en küçük tam sayı değeri kaç santimetredir? A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 L 13cm 7cm N 5 E ) > 90º . Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D ”..) Bir eşkenar üçgen.) Bir dik üçgende yükseklikler dik açının köşesinde kesişir.) Bir üçgende kenarortay ve açıortaylar daima üçgenin iç bölgesinde kesişir... (. üç açısının ölçüsünün verilmesiyle çizilebilir.) Bir üçgende yükseklikler daima üçgenin iç bölgesinde noktadaştır. (.. Buna göre AEH. s ( ) = 90º ise Yandaki şekilde s ( en uzun kenar aşağıdakilerden hangisidir? A) [EB] B) [AB] C) [EA] D) [AL] A C B L 6 IABI = IBDI = 4 cm ve IACI = ICDI = 6 cm uzunluklarını kullanarak yandaki şekli çiziniz.) Bir üçgen. Bu şekilde [BH] ve [HC] doğru parçalarının özellikleri nelerdir? A H D B . (.. yanlış olanların başına “Y” yazıp cümleyi yanlış yapan kısmın altını çizerek doğrusunu yazınız. bir kenar uzunluğunun verilmesiyle çizilebilir.... CFH. BEG..ÜN‹TE DE⁄ERLEND‹RME 1 A B C D k Üçgenler ve Cebir Yandaki şekilde k ve l doğruları paraleldir. DKF üçgenlerinin alanlarını büyükten küçüğe doğru sıralayınız l E 2m F 3m G 4m 2 H 5m K Bir üçgenin çizilebilmesi için bütün açı ölçülerinin ve kenar uzunluklarının bilinmesi gerekir mi? Neden? Açıklayınız. (. (.

Bu büyüklük dikdörtgensel bölge şeklindeki ekranın köşegen uzunluğunu ifade eder. 1 1 2 1 1 2 4 2 1 1 2 4 6 4 2 1 1 2 4 6 8 6 4 2 1 103 11 Terimleri pozitif sayılardan oluşan 5. III ve IV D) I. uzun çubuğun üzerine düşerse uzun çubuğun hangi noktasına gelir? b) Uzun çubuk kısa çubuğun üzerine düşerse kısa çubuğun hangi noktasına gelir? 8 Bilgisayar ekranlarının büyüklükleri genellikle “inç” biriminde verilir. p.7 Aralarında 24 cm uzaklık bulunan paralel iki çubuk düz bir zemine dik olarak yerleştirilmiştir. 2(5 + x) + 3x = 5x + 10 a + a = a2 2 . a) Kısa çubuk. r. III ve IV C) I.4 5x + 2x = 7x B) II. s.2 km kuzeye. Çubukların uzunlukları 25 cm ve 40 cm olduğuna göre. II.3x . Buna göre 19 inçlik bir bilgisayar ekranının yüksekliği 10 inç ise genişliği yaklaşık olarak kaç inçtir? 9 Atletizm yarışmalarına hazırlanan Eda önce 1. III. II ve III A) I ve II . 3125 geometrik dizisinde aşağıdakilerden hangisidir? A) B) 1 C) 5 D) 25 ifadesinin değeri 12 Aşağıdaki ifadelerden hangileri özdeşliktir? I.x = (3 + x) 2 . Sayıların oluşturduğu örüntüyü bulunuz. Üçgenin devamına gelmesi gereken iki satırı yazınız. IV.9 km doğuya doğru koşuyor. Eda koşuya başladığı noktaya dönmek isterse koşması gereken en kısa mesafe kaç kilometre olur? 10 Yanda oluşturulan sayı üçgenini inceleyiniz. daha sonra 0.

...2 b C) a ...50y2 17 Yandaki tabloyu tamamlayınız..2 B) 12xy+12xy C) 6x.....4xy D) 18xy+6xy 14 Bir sayının karesine 8 katı ve 16 sayısı ekleniyor. eşitliğinde noktalı yere hangi ifade gelmelidir? 16 Aşağıdaki ifadeleri çarpanlarına ayırınız.1 ç) 18x2 . 15 3x2 + 5x -12 = (x + 3) . a) 4x2 y + 6xy b) 3a + 9b + 18c c) 4x2 .(9999) çarpımı aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilebilir? A) 104-1 B) 105-1 C) 109-1 D) 1010-1 19 a2 + b2 -b b + 2 ifadesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir? b b A) a b B) a . Elde edilen sayı başka bir sayının karesi olabilir mi? Açıklayınız.13 Aşağıdaki ifadelerden hangisi 24xy ifadesinin özdeşi değildir? A) 12xy..1 : 2 a.. 22 Çalışma . Kullandığınız yöntemi açıklayınız.1 a + 1 a + 3a + 2 ifadesinin en sade biçimini bulunuz.... x+1 x x2+x 3x2+x -2x2 104 x2-x-2 3x2-5x-2 -2x2+4x 18 (10 001)....1 b 2 D) a + 2b b2 20 a2 ..

Evren matematik diliyle yaz›lm›flt›r. harfleri üçgenler.” demifltir. Bu piramitlerin say›s›n›n 80 ile 100 aras›nda oldu¤u belirtilmektedir. daireler ve di¤er geometrik biçimlerdir. da yaflam›fl olan John Dalton’dur. Buna en güzel örneklerden biri koni bulutsusudur (gaz ve tozdan oluflmufl evren bulutu).evren her an gözlemlerimize aç›kt›r ama onun dilini ve bu dilin yaz›ld›¤› harfleri ö¤renmeden ve kavramadan anlafl›lamaz. Koni bulutsusu 1997 y›l›nda keflfedilmifltir ve Dünya’m›za uzakl›¤› 2200 ›fl›k y›l›d›r. 105 Bir kimyasal elementin özelliklerini tafl›yan en küçük tanecik olan atom da küresel bir yap› olarak kabul edilmektedir. kutuplardan bas›k olmas›na ra¤men küre olarak kabul edilebilir. Ünlü bilim insan› Galileo Galilei: “. Evrendeki cisimler ve matematik aras›ndaki iliflki sizin de dikkatinizi çekti mi? Evrenden geometrik cisimlere örnekler verebilir misiniz? . bunlars›z ancak karanl›k bir labirentte dolan›l›r.MATEMAT‹KTE YOLCULUK Kombinasyon.. Bunun yan›nda içinde yaflad›¤›m›z Dünya. Denklemler ve Üçgenlerde Benzerlik Geometrik Cisimler Evrendeki birçok gök cismi geometrik cisimlere benzetilerek adland›r›lmaktad›r. Benzer flekilde gezegenler ve uydular› da birer küre modeli olabilir. yy. Bunlar olmadan tek sözcü¤ü bile anlafl›lamaz.. Atom kavram›n› bugünkü anlamda ilk kullanan bilim insan› 19. Dünyan›n yedi harikas›ndan biri olarak kabul edilen M›s›r Piramitleri insano¤lunun tarihte infla etti¤i en büyük yap›lard›r. M›s›r Piramitleri’nin yap›lar›n›n günefl ›fl›nlar›na benzetilmeye çal›fl›ld›¤› fleklinde görüfller bulunmaktad›r.

Bu parçalardan herhangi ikisini kaç farklı biçimde seçebiliriz? Olası seçimleri not edelim. Pide çeşitleri yumurtalı. ÖRNEK Pelin ve arkadaşları lokantaya giderler.Kombinasyon. Dört farklı pide çeşidinden üçünü seçerek karışık pide yemeye karar verirler. Bu parçalardan üç elemanlı kaç farklı küme oluşturulabilir? Tartışınız. Denklemler ve Üçgenlerde Benzerlik Kombinasyon Bir tasarımcı yeni üretilecek olan bir duvar kâğıdı deseni üzerinde çalışıyor. Kaç farklı küme oluşturdunuz? Oluşan küme sayısı ile olası seçim sayısını karşılaştırıp yorumlayınız. . Seçtiğimiz parçalarla iki elemanlı kümeler oluşturalım. Bunun için yandaki şekillerden ikisini seçmeyi planlıyor. kaşarlı ve kuşbaşılı olduğuna göre bu seçim kaç farklı şekilde seçim yapılabileceğini bulalım. kıymalı. Tasarımcı kaç farklı seçim yapabilir? Anahtar Kavramlar • Kombinasyon • Rasyonel denklem • Denklem sistemi 106 ETK‹NL‹K Renk Seçimi Araç ve Gereç •Dört farkl› renkte kalem •K⤛t veya karton •Makas Kâğıttan karesel bölge şeklinde birbirine eş dört parça keselim ve bunları farklı renklere boyayalım.

P(4. n! P(n.r) veya (n r ) fleklinde gösterilir. b.1 = 24 1! (4-3)! Karışımda sıra önemli olmadığı için bu ölçü gruplardan I. Meltem bu seçimi kaç farklı şekilde yapabilir? 2 3 . C ve D çeşitlerinden üçü ile oluşturulabilecek bütün grupları yazalım: Yumurtalı Kıymalı Kaşarlı Kuşbaşılı A B C D I ABC ACB BCA BAC CAB CBA II ABD ADB BDA BAD DAB DBA III BCD BDC CDB CBD DBC DCB IV ACD ADC DCA DAC CAD CDA Seçme sırası önemli ise A.r) C(n. d) Altı dondurma çeşidinden dört çeşit seçilmesi durumu için a. A. Bu sonucu permütasyondan yola çıkarak da aşağıdaki gibi elde edebiliriz. P (4. 3)= 4! = 4.2. III. Altı kişilik bir gruptan üç kişilik bir alt grup kaç farklı yolla oluşturulabilir? Meltem 20’lik bir CD kutusundan 4 tane CD seçmek istiyor. II.3) = 3! 24 = 3.3.1 24 = 4 6 107 n elemanl› bir kümenin elemanlar› ile oluflturulacak r elemanl› farkl› gruplar›n say›s› n’nin r’li kombinasyonu olarak adland›r›l›r. ABD.2. ABC. c ve ç seçeneklerinde belirtilen işlemleri yapınız. ve IV. B. D harfleri ile gösterelim. B. B. a) Aylin kaç farklı seçim yapabilir? b) Dondurmaların seçiminde sıranın önemli olması durumunda kaç farklı seçim yapılabilir? c) Sıralamanın önemli olması durumunda üç çeşit dondurma kaç farklı şekilde servis edilebilir? ç) Bulduğunuz sonuçlar arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız. C ve D çeşitlerinden üçü ile 24 grup oluşturulabilir. Bu sayıya 4’ün 3’ lü permütasyonu bulunarak da ulaşılabilir. Aylin bu dondurmacıdan üç çeşit dondurma almak istiyor.r)= (n r )= r! = (n-r)! . BCD ve ACD şeklindedir. r! UYGULAMA 1 Bir dondurmacıda beş farklı dondurma çeşidi bulunmaktadır. sütundakiler kendi içlerinde aynı durumu belirtmektedir. C. Bu nedenle dört farklı pide çeşidinden oluşturulabilecek farklı üçlü gruplar.Pide çeşitlerini yanda verildiği gibi A. n’nin r’li kombinasyonu C(n.

..... c) 16 kişilik bir takımdan 11 kişi seçilmesi........5) ç) P (9........ ç) “0.. 1..............4 Çetin Öğretmen hazırladığı sınavda 8 soru sormuştur..... e) 6 farklı tatlı çeşidinin bulunduğu bir menüden 2 tatlının seçilmesi............2) b) P(12.... 108 7 Bir şirket 2 muhasebeciyi işe alacaktır.. Seçilecek dört kişiden biri başkan diğeri başkan yardımcısı olacağına göre bu dört kişi kaç farklı biçimde seçilebilir? 9 Aşağıda verilen permütasyon ve kombinasyon hesaplamalarını yapınız. Öğrencilerinden kendi belirledikleri 4 soruya cevap vermelerini istemektedir..... 3” rakamları ile yazılabilecek birbirinden farklı üç basamaklı sayıların kaç tane olduğunun bulunması......... Bu noktaların herhangi ikisi kullanılarak kaç farklı doğru parçası çizilebilir? 6 Aşağıdaki durumların permütasyon veya kombinasyondan hangisine örnek olabileceğini ifadelerin yanlarındaki noktalı yerlere sembolle göstererek yazınız...... b) 30 kişilik bir sınıftan sırayla bir başkan ve başkan yardımcısı seçilmesi................ Öğrenciler cevaplayacakları soruları kaç farklı şekilde seçebilir? 5 Yandaki çember üzerinde 10 nokta işaretlenmiştir................... ............ a) 20 kişilik sınıftan herhangi iki kişinin seçilmesi..... Yapılan başvurulardan 21 farklı seçim yapılabileceğine göre bu iş için kaç kişi başvuruda bulunmuştur? 8 20 kişilik bir sınıftan bir geziye katılmak için 4 kişi seçilecektir..... a) C(14... 2........ d) Dört arkadaşın birlikte yan yana kaç farklı biçimde fotoğraf çektirebileceğinin bulunması..............3) c) C(10........... Toplam kaç tokalaşma olmuştur? 11 Aşağıdaki şekilde yer alan noktaların birleştirilmesi ile kaç farklı üçgen oluşturulabilir? 23 Çalışma ............6) 10 Bayram ziyaretinde buluşan 15 kişilik grupta herkes birbiriyle tokalaşmıştır....................

1 ? 16 = 8 2 8=8 Eşitlik sağlandığından bulduğumuz değer doğrudur. çocuğun yaşını belirtmektedir.Denklem Sistemleri Büyüme çağında olan çocukların bir günde uyumaları gereken süre yaşlarına göre değişir. 2x Eşitliğin her iki tarafını 2x ile çarpalım (Böylece paydayı ortadan kaldırmış oluruz. Bu sayıyı bulunuz. Denklemi çözmeden denklemi sağlayan değer için ne söylenebilir? Tartışınız. Burada “a”.2x 2x x + 15 = 16 x 15 15x = 15 15 x = 1 elde ederiz. Yukarıdaki probleme uygun denklemi yazalım. 2x. x + 15 =8. . Bulduğumuz değeri denklemde x yerine yazarak çözümün doğruluğunu kontrol edelim: x + 15 =8 2x 1 + 15 ? =8 x = 1 için 2.). Bir günde 12 saat uyuması gereken bir çocuk kaç yaşında olabilir? ETK‹NL‹K Denklem Çözelim “Bir sayının 2 eksiğinin çarpmaya göre tersi ile ’ün toplamı 2’ ye eşittir. . Denklemin çözümü için öncelikle hangi işlem yapılmalıdır? Denklemi çözdükten sonra çözümün doğruluğunu nasıl kontrol edebilirsiniz? 109 ÖRNEK x + 15 = 8 denklemini sağlayan x değerini bulalım. a) Bu süre ile yaş arasındaki bağıntı (17 şeklindedir.

Elde ettiğiniz sonuçtan yararlanarak diğer değişkeni bulunuz.10 . ETK‹NL‹K ‹ki De¤iflkenli Denklemler Yanda denge durumunda olan terazi modellerindeki : x’ i .5) 20x . x = 5 için 4 .20 =x-5 6 5 6 5 6 5 5 . Terazilerde modellenen denklemleri yazalım.20) = (-6) . .4x .10 + 6 5 5-5 10 + 6 = 10 5 0 0 Buldu¤umuz x de¤eri denklemde baz› rasyonel ifadelerin paydas›n› “0” yapmakt›r. Tek değişken içeren denklemi çözünüz. 5 .10 = x-5 x-5 4x . : y’ yi temsil etmektedir.10 = x-5 4x . Bulduğunuz değerlerin doğruluğunu kontrol ediniz. terazide tek değişkenin yer almasını nasıl sağlayabilirsiniz? Tartışınız.10 + x-5 110 6 = 10 x-5 5 = 10 0 olur.10 + x-5 6 = 5 10 x-5 denklemini sağlayan x değerini bulalım: İşlem kolaylığı sağlamak amacıyla payları eşit olan ifadeleri bir araya getirelim: 4x .100 = -6x + 30 26x = 130 x = 5 elde ederiz. Bu nedenle x = 5 de¤eri denklemin çözümü olamaz.10 . Bu ilişkiden yararlanarak 2. (x . 4kg 4kg 4kg Denklemlerdeki değişkenler arasındaki ilişkiyi açıklayınız. (4x . O hâlde bu denklemin çözüm kümesi bofl kümedir. Buldu¤umuz de¤eri denklemde yerine yazarak çözümün do¤rulu¤unu kontrol edelim: 4x .

denklemde x yerine (16 . Do¤rusal denklem sistemlerinin çözümünde. Ayn› de¤iflkenleri içeren iki do¤rusal denklem “do¤rusal denklem sistemi” oluflturur. (1) x + y = 16 (2) 5x + 10y = 100 5.y) + 10. Soruların tamamı doğru cevaplandığında 100 puan alındığına göre testte 5 ve 10 puanlık sorulardan kaçar tane olduğunu bulalım: Problemde verilen durumlara uygun denklemleri yazalım. yerine koyma veya yok etme yöntemi kullan›l›r. (16 . 1. 2. yol: (Yok Etme Yöntemi) Bu yöntemde eşitliğin her iki yanındaki ifadelerin taraf tarafa toplanması veya çıkarılmasıyla bilinmeyenlerden biri yok edilir. x + y = 16 5x + 10y = 100 şeklinde iki bilinmeyenli iki denklem elde edilir. Buna göre.y eşitliğini yazabiliriz. denklemden x = 16 .y = 100 80 . Bulduğumuz x ve y değerlerinin her iki denklemi de sağlaması gerekmektedir.12 + 10. x + 4 = 16 x = 12 elde edilir. 10 puanlık soruların sayısı y olsun.5y = -80 5x + 10y = 100 + -5x + 5x . 5 puanlık soruların sayısı x . 111 (1) x + y = 16 (2) 5x + 10y = 100 . x+y= 12 + 4 = 16 5x + 10y = 100 5. denklemi -5 ile çarpalım. Bunun için 1. Böylece iki eşitliği taraf tarafa topladığımızda x bilinmeyenini yok etmiş oluruz.ÖRNEK 16 soruluk bir testte 5 ve 10 puanlık sorular bulunmaktadır.4 = 60 + 40 = 100 2. yol: (Yerine Koyma Yöntemi) 1.5y + 10y = -80 + 100 5y = 20 y=4 x + y = 16 denkleminde y yerine 4 yazarak x değerini bulalım: x + 4 = 16 x = 12 elde edilir.y) yazarak y değerini bulabiliriz. -5x . Bu denklem sisteminden bilinmeyenleri bulmak için iki farklı yol izleyebiliriz. Sistemin çözümü olan s›ral› ikili her iki denklemi sa¤lamal›d›r.5y + 10y = 100 5y = 20 y=4 x + y = 16 denkleminde y yerine 4 yazarak x değerini bulalım.

Zehra’nın aylık harçlığı kaç TL’ dir? Denklem kurarak çözünüz ve çözümde kullandığınız stratejiyi açıklayınız. 8 Müzik öğretmeni Başak Hanım. a) x . İlk hafta 12 TL’ye kitap alıyor ve o hafta için elinde 40 TL kaldığını görüyor.15) = 22 3 3 Ahmet Öğretmen. 2 ’ si kadardır. a) 2x + y = 3 x + 2y = -12 b) a + 3b = 8 2 b . Mesut’un boyu babasının boyunun Mesut’un boy uzunluğunu bulunuz.a = 12 c) 2k . Hangi denklemin doğru olduğunu bularak çözümünü yapınız. bir testte bulunan soruları 5 kişiden oluşan bir grup öğrenciye çözmeleri için eşit olarak paylaştırıyor.15 = 22 3 Arzu : 2 (x .3 = 2n 2n . 4 5 x .95 m ise 3 9 10 11 Toplamları 74 farkları 18 olan iki sayıdan büyük olan› kaçtır? Aşağıdaki denklemleri çözünüz. Korodaki kız öğrencilerin sayısını bulunuz. Gruba bir öğrenci daha katıldığında her öğrenciye düşen soru sayısı 3 azalıyor. aylık harçlığını her hafta için eşit harcamak üzere 4’e bölüyor. okul korosundaki kız ve erkek öğrencilerin sayısının birbirine 3 eşit olmasını ister. Bu testte kaç soru vardır? Ardışık üç çift sayının toplamının yarısı 12’ dir Bu sayılardan en büyü¤ü kaçtır? Aşağıdaki denklemleri gerçek sayılar kümesinde çözünüz.3 = 2 5 4 112 6 b) 2y -y + 1 3y + = 4 2 5 c) 2x + 6 = x 8 5 2 gibi iki farklı denklem kuruyor. İkisinin boyları toplamı 2.k = 7 24 Çalışma . 3 1 2 = x-2 x-3 7 denklemini çözünüz. Korodaki erkek öğrencilerin sayısı kız öğrencilerin sayısının 5 ’ ü kadardır ve koroya 12 erkek öğrenci katıldığında kız ve erkek öğrencilerin sayısı eşit olmaktadır.UYGULAMA 1 Zehra.80 = 20 denklemine uygun bir problem kurunuz. “15 eksiğinin ’si 22 olan sayı kaçtır? ” Bu sorunun çözümü için Banu ve Arzu aşağıdaki Banu : 2x .

ETK‹NL‹K Üçgenleri Karfl›laflt›ral›m Araç ve Gereç •Cetvel •Aç›ölçer •Makas Herhangi bir ABC üçgeni çizelim. Bunu sembolle ABC DEF şeklinde gösterebiliriz. 5 cm 100o B 6 cm C E 6 cm 100o F 5 cm IBCI = IEFI = 6 cm s( C ) = s( F ) = 100º IACI = IDFI = 5 cm olduğundan [BC] ile [EF] . . Bu üçgenler eş midir? Tartışınız. IABI = ISRI. C ile F ve AC ile DF eştir. Elde ettiğiniz sonuçları tartışınız. Örneğin. IABI = IDEI .Üçgenlerde Efllik ve Benzerlik Çok eski devirlerden beri eş ve benzer üçgenler uzaklık ve yükseklik ölçümleri için kullanılmaktadır. bir dağın yakınlarındaki bir ağacı kullanarak dağın yüksekliğini binlerce yıllık bir yöntemle ölçebilirsiniz. IBCI = IRPI ve IACI = ISPI olacak şekilde bir SRP çizelim. IACI = IDFI ve s(ABC) = s(DEF) olacak şekilde bir DEF çizelim. Çizdiğimiz üçgenlerin herbirini kenarları boyunca keserek kağıttan ayıralım ve üst üste çakıştıralım. eş üçgenlerdir. s(ACB) = s(KML) ve IBCI = ILMI olacak şekilde bir KLM çizelim. Bu nedenle ABC ile DEF. O devirlerden kalma kitaplarda bu ölçümlerin çubuklar veya ağaçlar yardımıyla nasıl yapılacağı anlatılır. 113 ÖRNEK A D Yanda verilen üçgenlerin eş olduklarını gösterelim. Cetvel ve açıölçer kullanarak bu üçgenin kenar uzunluklarını ve açılarını ölçüp not edelim. s(ABC) = s(KLM) . Üçgenlerin bilinmeyen kenar uzunluklarını ve açı ölçülerini belirleyiniz. Sizce bu ölçümü yapabilmek için hangi bilgilere ihtiyacınız vardır? Tartışınız.

• Kenar-Kenar-Kenar (KKK). Bu nedenle UYZ ile ACB. ÖRNEK Afla¤›da verilen üçgenlerin efl olduklar›n›.‹ki üçgenin. T S c) U 55o 55 A o s( U ) = s ( A ) = 55º s( Y ) = s( C ) = 75º IYZI = IBCI = 8 cm oldu¤undan U ile A. • Kenar-Aç›-Aç› (KAA) fleklinde adland›r›l›r. efllik flart›n› belirleyerek gösterelim. • ‹ki aç›s› ve dahil ettikleri kenar. • ‹ki aç›s› ile bu aç›lar›n karfl›s›ndaki kenarlardan herhangi biri efl ise bu üçgenler efltir. P R b) IPRI = ITSI . C 75o Y 8 cm Z B 8 cm 75o . • Aç›-Kenar-Aç› (AKA). KKK efllik flart›na göre efl üçgenlerdir. KAA efllik flart›na göre efl üçgenlerdir. IPTI = IRSI ve [TR] iki üçgenin de kenar› oldu¤undan PRT ile STR’nin kenarlar› efltir. • Kenar-Aç›-Kenar (KAK). Bu efllik flartlar› s›ras›yla. • Kenarlar›. Bu nedenle KLM ile ONM. Y ile C ve [YZ] ile [BC] efltir. 114 O Açı-Kenar-Açı (AKA) eşlik şartına göre eş üçgenlerdir. Bu nedenle PRT ve STR. LM ile MN ve KML ile NMO eştir. a) K s( L ) = s( N ) = 90º ILMI = IMNI = 4 cm L M 4 cm 4 cm N s(KML) = s(OMN) (ters açılar) olduğundan L ile N. • ‹ki kenar› ve dahil ettikleri aç›.

5 cm F İki üçgenin karşılıklı kenarlarını oranlayalım: = = = = = İki üçgenin karşılıklı kenarlarının oranı aynı olduğundan ABC ve DFE benzer üçgenlerdir. ABG ve CDB üçgenlerinin hipotenüs A B C uzunluklarını oranlayınız. Aynı oran dik kenarlar arasında da bulunabilir mi? Bu iki üçgenin açıları. Yukarıdaki iki adımı ABG ile FEG ve BCD ile GFE için de uygulayınız. ’ si oranında küçültülmüşüdür. kenarları ve bu oran arasında nasıl bir ilişki vardır? Tartışınız. DFE’nin kenar uzunluklarının Bu nedenle benzerlik oranı ’ tür. Açılar arasındaki ilişkiyi tartışınız. ABC’nin kenar uzunlukları.ETK‹NL‹K Araç ve Gereç •A4 k⤛d› •Aç›ölçer •Cetvel Efl mi? Benzer mi? A4 kâğıdının herhangi bir köşesini kısa kenarı üzerine katlayalım ve oluşan üçgenleri isimlendirelim. F G D E ÖRNEK Aşağıda verilen üçgenlerin benzer olup olmadıklarını inceleyelim: A D 115 2 cm B 4 cm 6 cm 3 cm 3 cm C E 4. Bu üçgenler eş midir. benzer midir? Tartışınız. . Üçgenlerin açılarını ve kenar uzunluklarını ölçelim.

benzerlik flart›n› belirleyerek gösterelim: S 50o K 50o 116 L 4 cm 3 cm 8 cm 6 cm M R P s( K ) = s( S ) = 50º oldu¤undan verilen iki üçgenin birer aç›lar› efltir. • Karfl›l›kl› iki kenar›n›n orant›l› ve dahil ettikleri aç›lar›n efl olmalar› durumunda bu üçgenler benzerdir. . • ‹kifler aç›lar›n›n efl. Benzerlik oran› ise ’dir. KAK benzerlik flart›na göre benzer üçgenlerdir.‹ki üçgenin. Benzerlik flartlar› s›ras›yla. • Aç›-Aç› (AA). ÖRNEK Afla¤›da verilen üçgenlerin benzer olduklar›n›. • Karfl›l›kl› kenarlar›n›n orant›l›. Bu aç›y› oluflturan kenarlar›n uzunluklar›n› oranlayal›m: = = = = Üçgenlerin iki kenar› karfl›l›kl› olarak orant›l› ve bu kenarlar›n aras›ndaki aç›lar efl oldu¤undan KLM ve SRP . • Kenar-Aç›-Kenar (KAK) fleklinde adland›r›l›r. • Kenar-Kenar-Kenar (KKK).

Tünel çal›flmalar› yapan bir ekip yanda resmi verilen da¤›n yerle birleflti¤i uzunlu¤u hesaplamak istiyor ve resim üzerinde verilen ölçümleri yap›yor. IACI ve IEDI’nu kullanarak ICBI’nun 256 m olup olmad›¤›n› kontrol edelim. 12 8 m C 110 m B A 156 m Plan Yapal›m Yap›lan ölçmelerde E ve B aç›lar› efl verilmifltir. ECD ~ BCA = 128 . 110 m B 156 m 12 8 m Kontrol Edelim ICDI’ nu bilinmeyen olarak kabul edelim. x = 256 . IABI. Bu uzunlu¤un kaç metre oldu¤unu bulal›m. = 128 156 = ICDI 312 128 . 156 = 156 x C E x D x = 312 m olur. Küçük üçgenin üç kenar uzunlu¤u da biliniyor. A Siz de E ve C noktaları arasındaki uzaklığı bulunuz. Bu benzerli¤i kullanarak IEDI’nu bulal›m. 117 Plan› Uygulayal›m Benzerlik için “ ~ ” sembolünü kullanal›m. E x D Problemi Anlayal›m A ile D. 25 6 m 25 6 m . Bu nedenle ECD ve BCA üçgenlerinde AA benzerli¤i vard›r. B ile E noktalar› birlefltirildi¤inde iki tane üçgen oluflmufl. ICDI ICDI = 256 m Sonuç [CD]’n›n verilen uzunlu¤u ile ayn›d›r. 312 = 156 . Büyük üçgende IEDI soruluyor. ECD ve BCA ters aç›lar oldu¤undan efltir.

Lale ise benzer olduğunu iddia ediyor. IEFI = IHKI ve IDFI = IGKI’ dur. IDEI = IGHI. III. 7 KLM dik üçgeninin dik kenar uzunluklar› 5 cm ve 12 cm’dir. S R T P 6 DEF ile GHK efl üçgenlerdir. 50m P 38m B 38m C 50m 42m D 3 118 4 Betül. Bu iki üçgen efl midir? Neden? . IABI = IBCI IADI = IDCI s(BDC ) = s(ADB) B D Yandaki flekilde ABD ile CBD’nin efl oldu¤unu göstermek için yukar›da verilen bilgilerden hangisine gerek yoktur? Efllik flart›n› belirterek aç›klay›n›z.UYGULAMA 1 Yiğit. C 5 Yanda verilen flekilde [SR] [TP] ve [ST] [RP]’d›r. Buna göre IABI kaç metredir? Açıklayınız. D ile E ’nın ölçüleri toplam› 100º ise K ’n›n ölçüsünü bulunuz. Sizce kim haklıdır? Neden? A I. Sizce oluşan üçgenler eş midir? Neden? A 2 Mühendis Erol Bey. II. karesel bölge şeklindeki bir kâğıdı köşegeni boyunca ikiye katlıyor. Buna göre ISRI = ITPI oldu¤unu gösteriniz. Bunun için resim üzerinde verilen ölçümleri yapıyor. yalnızca açı ölçüleri eş olan iki üçgenin eş üçgenler olduğunu. VYZ dik üçgeninki ise 12 cm ve 13 cm’dir. yanda resmi verilen gölün A ve B noktaları arasındaki uzaklığı ölçmek istiyor.

L 24cm A K 12 12cm 16cm Yanda verilen flekilde [AH] [BC]. Buna göre DEF’nin çevre uzunlu¤unu bulunuz. 119 B 80m 32m D 48m E 11 8cm M 12cm H N 15cm Yanda verilen flekilde [MN] [LK]. A ile B noktalar›n› birlefltiren bir köprü yap›lmak isteniyor. Yanda modellenen bu durumda Onur’un gölgesinin uzunlu¤u 248 cm.8 Boyu 155 cm olan Onur. 10 A Yandaki resimde verilen nehir üzerinde. Bunun için flekildeki gibi dik üçgenler ve ölçümlerden yararlan›l›yor. ABC ile benzer olan DEF’nin ise en k›sa kenar› 3 cm’ dir. [AC]. 9 ABC’nin kenar uzunluklar› 6 cm. IHMI = 8 cm. Buna göre a¤ac›n uzunlu¤unu bulunuz. INKI = 15 cm ve ILKI = 24 cm ise [HN] ve [MN]’n›n uzunluklar›n› bulunuz. IMLI = 12 cm. Buna göre A ile B noktalar› aras›ndaki uzakl›¤› bulunuz. IABI = 12 cm ve IACI = 16 cm [BA] ise IAHI kaç santimetredir? 25 B H C Çalışma . a¤ac›n gölgesinin uzunlu¤u ise 744 cm’dir. 9 cm ve 14 cm dir. bir a¤ac›n yak›n›nda durdu¤unda gölgesinin bitti¤i yer ile a¤ac›n gölgesinin bitti¤i yer ayn› nokta oluyor.

ABC üçgeninin çevre uzunluğu 42 cm olduğuna göre x ve y değerlerini bulunuz. a) (x . 6 x y 5 3 7 Esma Hanım. Aldığı kumaşın yetmeyeceğini düşünerek kalan kumaşın yarısını daha alır. Kesrin payının 2 katı ile paydasının 3 katının toplamı 67 olduğuna göre bu kesri bulunuz.3) + = b) = 8 9 Bir ikizkenar üçgende eş olan kenarlara ait yükseklikler arasındaki ilişkiyi şekil çizerek gösteriniz. Yanda verilen bölme işleminde bölen ile bölünenin toplamı 63 olduğuna göre x . 2x . . Esma Hanım. gümüş ve bronz madalyanın sahipleri için kaç farklı durum vardır? Bu problemin çözümü için gereksiz olan bilgi nedir? A 4 Yanda verilen ABC üçgeni ikizkenar üçgendir. Denklemler ve Üçgenlerde Benzerlik Sınıf kitaplığına 5 yeni kitap alan Şükran Öğretmen bu kitapları 5 farklı öğrenciye her birine birer kitap verilmek üzere kaç değişik biçimde dağıtabilir? Aşağıda verilen iki sorunun çözümleri arasındaki farkları açıklayınız.KONU DE⁄ERLEND‹RME 1 Kombinasyon.y değerini hesaplayınız. a) Emel Hanım. Bütün yarışmacıların kazanma şanslarının eşit olduğu düşünülürse altın.4 y+3 120 B 10cm C 5 Bir kesrin payı ile paydasının toplamı 26’dır. Aşağıda verilen denklemleri çözünüz. bir top kumaşın yarısını alır. Bu seçimi kaç farklı biçimde yapabilir? b) Burcu misafirleri için masa hazırlıyor. 8 farklı tabağı kaç farklı şekilde dizebilir? 2 3 200 metre koşusunda 8 yarışmacı yarışmaktadır. yeni bir kazak örmek için 10 farklı desenden 4’ünü kullanmak istiyor. toplam 3 m kumaş aldığına göre bir top kumaşın kaç metre olduğunu bulunuz.

Yasemin ise Y noktasında başlayıp L noktasında bitiriyor. [AC]’ nın orta noktası ise IBFI kaç santimetredir? cm 12 D E C B F 9 Öz Değerlendirme . P noktasında bulunan pastane her iki başlangıç noktasına eşit uzaklıkta olduğuna göre hangi koşucu daha uzun koşmuştur? Neden? G 72º P 72º Y K L 12 Benzer iki üçgenin alanlarının oranı nedir? Açıklayınız. Bu iki üçgenin karşılıklı kenarlarının oranı 121 A 13 Yanda verilen şekilde IDFI = 8 cm.10 Yanda verilen şekilde s( R ) = s( T ) ve S noktası [RT]’nın orta noktasıdır. D. Gül. ’tir. Verilenlere göre PRS ve VTS üçgenleri eş midir? Neden? P T S R V PASTANE 11 Gül ve Yasemin koşu yaptıkları mesafeleri yandaki gibi çiziyorlar. koşmaya G noktasında başlayıp K noktasında bitiriyor. IACI = 12 cm.

efl ve paralel üçgensel bölge olan iki taban renklendirilmifltir. Ifl›k. Üçgen prizmanın kaç tane ayrıtı. Yandaki foto¤raflarda bu olay modellenmifltir. prizman›n yüksekli¤idir. ortam›n k›rma etkisiyle renklerine ayr›fl›r. ›fl›¤›n bu özelli¤ini camdan yap›lm›fl bir üçgen prizma kullanarak incelemifltir. prizmanın hangi elemanlarıdır? Tartışınız. Bu iki taban aras›ndaki uzakl›k. Foto¤raflar› inceleyerek. Fakat gerçekte bir çok rengin kar›fl›m›ndan oluflur. yan yüz. bu prizman›n yüzlerinden geçti¤inde. kaç tane köşesi vardır? Bu ayrıtlardan hangileri eştir? Neden? Açınımdaki dikdörtgensel bölgelerden üçü paralelkenarsal bölge olarak çizilirse prizmanın şekli ve duruşu değişir mi? Tartışınız. taban yanal yüzey yükseklik taban . Aynı renkle çizilmiş kenarların uzunluklarının eş olmasına dikkat edelim. Üç dikdörtgensel bölgenin birlefltirilmesiyle elde edilen yüzey ise yanal yüzeydir. beyaz gibi görünür. ›fl›¤›n bu prizman›n hangi yüzlerinden geçti¤ini tart›fl›n›z. renkler farkl› miktarda k›r›lmaya u¤rar ve k›rm›z›dan mora de¤iflen bir renk kufla¤› ortaya ç›kar.Geometrik Cisimler Prizmaları Tanıyalım Ifl›k. Yandaki prizmada. Ünlü fizikçi Newton. köfle ve yüksekliktir. Sizce böyle bir prizma nas›l oluflturulabilir? Anahtar Kavramlar • Dönel koni • Ana do¤ru • Büyük çemberler • Dik prizma • E¤ik prizma ETK‹NL‹K 122 Araç ve Gereç •Karton •Makas •Cetvel •Yap›flt›r›c› Üçgen Prizma Olufltural›m Aşağıdaki prizma açınımını kartona çizelim. Bu açınımı makasla kenarları boyunca keselim ve kapatarak prizmamızı oluşturalım. bu yüzler arasındaki uzaklık ve üç dikdörtgensel bölgenin birleştirilmesi ile elde edilen yüzey. ayr›t. Ifl›k havadan farkl› bir ortama geçti¤inde. Üçgen prizman›n temel elemanlar› taban. Üçgensel bölge şeklindeki yüzler.

Üçgen prizmanın tabanlarının karşılıklı köşelerini birleştiren ayrıtlar tabanlara dik ise dik prizma. . eğik prizmaların yan yüzleri paralelkenarsal bölgedir. 123 Yukarıda yüzey açınımı verilen prizmanın tabanları düzgün altıgensel bölgeler olduğu için düzgün altıgen dik prizmadır. 10 cm 10 cm 10 cm 20 cm Eşkenar üçgen dik prizmanın tabanlarının merkezinden geçen doğru “eksen” dir.ÖRNEK Aşağıda verilen üçgen prizma modellerinden hangisinin dik. Dik prizmaların yan yüzleri dikdörtgensel bölge. Buna göre ilk prizma dik. Prizmamızı bu eksen etrafında iki kez 60º lik açı ile döndürelim. Siz de yukarıda verilen prizmaların temel elemanlarını belirleyiniz. ikincisi ise eğik prizmadır. Yanda verilen düzgün altıgen dik prizmanın yüzey açınımını çizelim ve prizmayı inceleyelim. Yanda verilen eşkenar üçgen dik prizmanın dönme simetrisine sahip olup olmadığını belirleyelim. eğik ise eğik prizma olarak adlandırılır. hangisinin eğik olduğunu belirleyelim.

124 Yukarıdaki düzgün beşgen. düzgün altıgen dik prizma ekseni etrafında her 60º lik. düzgün sekizgen dik prizma ekseni etrafında her 45º lik açıyla dönmelerde değişmez kalır. Bundan dolayı bu prizmalar dönme simetrisine sahiptirler. düzgün altıgen ve düzgün sekizgen dik prizmaların dönme simetrisine sahip olup olmadıklarını belirleyelim. Düzgün beşgen dik prizma ekseni etrafında her 72º lik. Siz de eşkenar üçgen prizmanın neden 120º lik açıda dönme simetrisine sahip olduğunu açıklayınız.60º lik dönme 120º lik dönme Eşkenar üçgen dik prizma ekseni etrafında 120º lik açı ile döndürüldüğünde değişmez kaldığından dönme simetrisine sahiptir. .

a) c) 3 cm 4 cm 3 cm 4 cm 5 cm 3 cm 4 cm 6 cm 6 cm 6 cm b) ç) 3 cm 5 cm 3 cm 125 2 cm 5 cm 2 cm 5 cm 3 cm 2 cm 5 cm 5 cm 5 cm 2 Aşağıda verilen dik ve eğik prizmaların temel elemanlarını işaretleyiniz. .UYGULAMA 1 Aşağıda her bir seçenek için verilen çokgenlerle üçgen prizma oluşturulup oluşturulamayacağını belirleyiniz.

26 Çalışma . 6 Ayrıt uzunluğu 8 cm olan bir küp.3 Aşağıda verilen üçgen dik prizma ve düzgün altıgen dik prizmanın açınımını çiziniz. Oluşan üçgen prizmayı çizerek ayrıt uzunluklarını bulunuz. 8cm 9cm 10cm 4cm 5cm 6cm 4 Yanda kareli kâğıtta verilen üçgen prizma dönme simetrisine sahip midir? Neden? 126 5 Deniz. Deniz çokgensel bölgelerden bazılarını fazladan çizdiğini fark eder. bir düzgün beşgen dik prizmanın yüzey açınımında bulunan çokgensel bölgeleri aşağıdaki gibi çizer. Deniz’in fazladan çizdiği çokgensel bölgeleri ayırarak düzgün beşgen dik prizmaların yüzey açınımını çiziniz. tabanının köşegeni boyunca kesilerek iki tane üçgen prizma elde ediliyor.

294 + 1680 = 2268 cm2 olur. Yanal yüzün ve üçgensel bölgelerin alanlar›n› nas›l bulabilece¤inizi tart›fl›n›z. 20 = 1680 cm2.28 = 294 cm2 olur. Oluflan üçgensel bölgeleri keserek k⤛ttan ay›ral›m. Küp. Çat› kat›n› da düflünerek bir evin hacmini ve yüzey alan›n› nas›l hesaplars›n›z? ETK‹NL‹K Araç ve Gereç •Dik üçgen prizma modeli •Kareli k⤛t •Makas Dik Üçgen Prizman›n Yüzey Alan› Üçgen dik prizma modelinin tabanlar›n› k⤛t üzerine koyarak çevresi boyunca çizelim. Bunun için önce üçgen prizman›n aç›n›m›n› çizelim: Aç›n›mda tabanlar üçgensel bölge yanal yüz ise dikdörtgensel bölge fleklindedir. Yanal yüzü kaplad›¤›m›z k⤛d› ve üçgensel bölgeleri kullanarak üçgen prizman›n aç›n›m›n› elde edelim. K⤛d›n taflan k›s›mlar›n› keserek yanal yüzün tam olarak kaplanmas›na dikkat edelim. 2 21cm 28cm üçgenin çevre uzunlu¤u 20cm 35cm 21cm 28cm Dikdörtgensel bölgenin alan›: (21 + 28 + 35) . . Üçgensel bölgenin alan›: 21. prizman›n yüzey alan›: 2 . kare prizma ve dikdörtgenler prizmas›n›n yüzey alan›n› veren ba¤›nt›lardan yararlanarak üçgen dik prizman›n yüzey alan›n› veren bir ba¤›nt› yaz›n›z.Prizmaların Yüzey Alanları ve Hacimleri Evlerin çat›lar›na dikkat ettiniz mi? Genelde üçgen prizma fleklinde olur. Baz› evlerde çat› katlar› oda olarak kullan›l›r. Prizman›n yanal yüzünü k⤛tla kaplayal›m. Yanal yüzün üçgensel bölge ile birleflen kenar uzunlu¤u ile üçgensel bölgenin çevre uzunlu¤u aras›ndaki iliflkiyi aç›klay›n›z. Yüzey alan›n› bulmak için iki üçgensel bölgenin alan› ile dikdörtgensel bölgenin alan›n› hesaplay›p bu alanlar› toplayal›m. 127 ÖRNEK 21cm 28cm 35cm 20cm Yanda verilen üçgen prizman›n yüzey alan›n› bulal›m.

h h = 6 cm olarak bulunur. 7 = 2 . Oluflturdu¤umuz modelin tabanındaki üçgensel bölgenin alan›n› kullanarak dik prizmalardaki hacim ba¤›nt›s› yard›m›yla üçgen prizman›n hacminin nas›l hesaplanabilece¤ini tart›fl›n›z. taban alanı ile yüksekli¤inin çarp›m›d›r. (32) + (3. taban›n›n kenar uzunluklar› 5 cm ve 10 cm olan dikdörtgenler prizmas›n›n yüksekli¤ini bulal›m h Dikdörtgenler prizmas›n›n hacmi = (Taban alan›) . Prizman›n yüzey alan›= 2 . 5 cm 10 cm . 9 + 12 . h 300 = 50. (Yükseklik) 300 = (5.A. (Yükseklik) = (32) . 7 br 3 br 3 br Yüzey alan› = 2.(Taban alan›)+(Taban›n çevre uzunlu¤u). 50 50 Siz de dikdörtgenler prizmas›n›n yüzey alan›n› hesaplay›n›z. Hacmi = (Taban alan›) . yükseklik ÖRNEK 128 Taban›n›n bir kenar uzunlu¤u 3 birim ve yüksekli¤i 7 birim olan kare prizman›n yüzey alan›n› ve hacmini hesaplayal›m. Üçgensel bölgeleri üst üste koyarak üçgen prizma modeli olufltural›m. Prizmaların hacmi. Hacmi 300 cm3. Hacim = taban alan› . = 2 . 7 = 63 br3 bulunur.4) . (yükseklik) ETK‹NL‹K Dik Üçgen Prizman›n Hacmi Araç ve Gereç •Kal›n karton •Cetvel •Makas Kartondan birbirine efl üçgensel bölgeler elde edelim. 7 br 3 br Kare prizma iki efl karesel bölge ve dört efl dikdörtgensel bölgeden oluflur.(Yükseklik) Y. 7 = 102 br2 bulunur.Prizmaların yüzey alanları dikdörtgenler prizmas›nda oldu¤u gibi yanal yüz ile taban alanlar›n›n toplam›na eflittir.10) . (taban alan›) + (taban çevresinin uzunlu¤u) .

12 = 2304 3 cm3 tür. yanal yüz ile taban alanlarının toplamına eflittir. Yanal alan = 6. Taban alanlar› ise altıgensel bölgenin alanının iki katına eflittir. = 41 129 Yanal alan düzgün altıgensel bölgenin çevre uzunlu¤u ile prizmanın yükseklik uzunlu¤unun çarpımına eflittir.h = 6. 3 = 3.Yanda ölçüleri verilen düzgün altıgen dik prizmanın yüzey alanı ve hacmini hesaplayalım.64.12 = 576 cm2 bulunur 3 Prizmanın yüzey alanı = Taban alanı + Yanal alan = 192 3 + 576 = 192 ( 3 + 3) cm2 dir. Düzgün altıgensel dik prizmanın hacmi. 3 = 192 3 cm2 olur. 3 4 12 . Düzgün altıgensel bölgenin alanı flekildeki gibi altı tane eflkenar üçgensel bölgenin alanlarının toplamına eflittir. 1 6 5 4 2 3 2 Taban alanları = 2 .a. Yükseklik = 192 3 . taban alanı ile yükseklik uzunlu¤unun çarpımıdır. . Prizmanın hacmi = Taban alanı . a .8. h=12cm a=8cm Bir prizmanın yüzey alanı. 6 . Prizmanın tabanı düzgün altıgensel bölgedir. 82.

” ifadesindeki bofllu¤a hangi sayı yazılmalıdır? h 2cm 3 Yi¤itcan. 8 cm 10 cm 12 cm 10 cm 2 “Yanda verilen düzgün altıgen dik prizmanın taban ayrıtının uzunlu¤u 2 cm. Hazar’›n oluflturdu¤u üçgen prizman›n yüzey alan›n› bulunuz... 2..... yanda boyutlar› verilen kutunun yan yüzlerini k⤛tla kaplayarak süslemek istiyor. Prizmanın yükseklik uzunlu¤u . Verilen ölçülere göre ah›r›n hacmini hesaplay›n›z. yanal alanı 12 3 cm2 dir.2m 12m . cm’dir.UYGULAMA 7 cm 1 Hazar.. üçgen prizma oluflturmak için karton üzerine yandaki çizimi yap›yor.4m 3m 6. Yi¤itcan’›n bu ifl için kaç santimetre kare k⤛da ihtiyac› vard›r? 12 cm 12 cm 12 cm 25 cm 130 15 cm 12 cm 4 Yanda ayr›t uzunluklar› verilen peynir diliminin hacmi kaç santimetre küptür? 10 cm 5 Y›ld›r›m çiftli¤inde bulunan ah›rlardan birinin önden görünüflü afla¤›daki gibidir.

Modellerdeki kum miktarlarının oranını bulunuz. bir proje ödevinde müzik aletleri hazırlamak için düzgün altıgen ve eflkenar üçgen dik prizma modelleri oluflturur. Bu takozun hacmini ve görünen iki yüzünün alan›n› bulunuz. 22 cm 7 Yanda üçgen prizma fleklinde tahtadan yap›lm›fl bir araç takozu verilmifltir.8cm 6 Yanda kare prizma fleklindeki bir tahta parças› verilmifltir. Buna göre tablodaki bofllukları uygun sayılarla doldurunuz. Yanda ölçüleri verilen modellerin her birinin yarısını kumla doldurur. Tablo: Düzgün Altıgen Dik Prizmalar Taban ayrıtı (cm) 1 2 6 3 Taban alanı (cm2) Yükseklik Hacim(cm3) uzunlu¤u (cm) 2 3 3 3 3 3 9 131 9 Zeynep. Bu prizma taban›n›n köflegeni boyunca ikiye ayr›larak k›rm›z› ile boyal› cisim elde ediliyor. a = 4 cm h = 6 cm h = 2 cm a = 8 cm 27 Çalışma . 40cm 30cm 65cm 8 Tabloda bazı düzgün altıgen dik prizmalar ve ölçüleri verilmifltir. Bu cismin yüzey alan›n› ve hacmini hesaplay›n›z.

ayr›tlar›n›. her birinin çap› 18 m olan 9 tane küreden oluflmaktad›r ve bir demir kristalinin 150 trilyon kez büyütülmüfl modelidir. yan yüzlerini. D olarak isimlendirelim. E noktas›ndan geçen. G ve H noktalar› için de uygulayal›m. Oluflan flekli üçgenin kenarlar› boyunca keselim. A D C A E B Bu do¤ru parças› üzerinde A noktas›ndan 4 cm uzakl›kta bir E noktas› iflaretleyelim. D H G F B C A E D H G F B C . Üçgenleri. G ve H olarak isimlendirelim. Çevrenizdeki yap›larda hangi geometrik cisimler dikkatinizi çekiyor? Tart›fl›n›z. Kenarlar›n orta noktalar›n› bulal›m ve A. Atomium. ‹stanbul’da bulunan Galata Kulesi. Piramidin taban›n›. 1349 y›l›nda Cenoval›larca Galata’y› çevreleyen s›n›rlar›n bafl kulesi olarak infla edilmifltir. C ve D noktalar› için de uygulayal›m. Koni ve Küre Yaklafl›k 5000 y›l önce yap›lan M›s›r’daki piramitlerden 30 kadar› günümüze kadar kalm›flt›r. [AE]’na dik olan 4 cm uzunlu¤unda bir do¤ru parças› çizelim. Piramit. C. Koni fleklinde çat›s› olan kule günümüzde ‹stanbul manzaras› seyretmek için eflsiz bir yerdir. A. B. Bu ad›m› F. yan yüzleri boyunca tabana paralel olmayan ve tabanı kesmeyen bir düzlemle kesildi¤inde elde edilen parçalar hakk›nda ne söylenebilir? Tart›fl›n›z. Bu ad›m› B. oluflan karenin en yak›n iki köflesi ile birlefltirerek birer üçgen elde edelim. C ve D noktalar›n›. tepe noktas›n› ve yüksekli¤ini belirleyebilir misiniz? Tart›fl›n›z. Bu noktalar› karfl›l›kl› olarak birer do¤ru parças› ile birlefltirelim. Piramitler M›s›r krallar›n›n ölünce içlerine gömülmeleri için yap›lm›flt›r. kare ile ortak kenarlar› boyunca katlayal›m ve di¤er kenarlar› bantla yap›flt›rarak piramidi olufltural›m. 1958’de Brüksel’de yap›lan Dünya Fuar›’n›n sembolü “Atomium” binas› olmufltur. B. 132 ETK‹NL‹K Piramit Olufltural›m Araç ve Gereç •Karton •Cetvel •Makas •Yap›flt›r›c› Kartona kenar uzunlu¤u 12 cm olan bir kare çizelim.Piramit. Di¤er noktalar› da F.

I. tepe noktas›n› ve yan yüzlerini gösteriniz. Daire dilimini iki yar›çap boyunca birlefltirip yap›flt›rarak bir külah elde edelim. yan yüzlerini. yüksekli¤ini. Koni dönme simetrisine sahip midir? Tart›fl›n›z. piramidin tabanındaki çokgensel bölge üçgensel bölge oldu¤u için “üçgen piramit” olarak isimlendirilir. Siz de afla¤›da verilen piramitlerin taban›n›. Koninin taban›n›. . Bu daire diliminin yay›n›n uzunlu¤unu bulal›m. tepe noktas›n› ve eksenini belirleyiniz. yüksekli¤ini taban›n› ve ayr›tlar›n› belirleyelim: I tepe noktas› yükseklik yan yüz taban taban Kare piramit Üçgen piramit II tepe noktas› yan yüz yükseklik Her iki piramitte de ayr›tlar k›rm›z› ile iflaretlenmifltir. piramidin tabanındaki çokgensel bölge. Bu daireden merkez aç›s›n›n ölçüsü 120º olan bir daire dilimi keselim.ÖRNEK Yanda verilen iki piramidin tepe noktas›n›. taban›. ETK‹NL‹K Koni Olufltural›m Araç ve Gereç •A4 k⤛d› •Makas •Aç›ölçer •Pergel •Yap›flt›r›c› K⤛ttan yar›çap› uzunlu¤u 9 cm olan bir daire elde edelim. Bu daireyi külah›n aç›k k›sm›n› kapatacak flekilde yap›flt›rarak koniyi elde edelim. Çevre uzunlu¤u daire diliminin yay uzunlu¤una eflit olan bir çember çizelim. ayr›tlar› ve yüksekli¤idir. Piramitte yükseklik tepe noktas›n›n taban düzlemine olan uzakl›¤›d›r. Çemberi keserek k⤛ttan ay›ral›m ve bir daire elde edelim. yan yüzleri. e¤ik ise e¤ik piramit olarak adland›r›l›r. II. ayr›tlar›n›. 133 Piramidin temel elemanlar› tepe noktas›. karesel bölge oldu¤u için “kare piramit”. Piramidin tepe noktas›n› taban merkezine (a¤›rl›k merkezi) birlefltiren do¤ru parças› tabana dik ise dik piramit. yanal yüzeyini.

Ekseni tabana dik olan koni “dik koni” veya “dönel koni”.ÖRNEK Yanda verilen koninin taban›n›. elma vb. tepe noktas›n› ve eksenini belirleyip aç›n›m›n› çizelim. modelleri çeflitli düzenlemelerle keserek gözlemleyiniz. yüzey merkez çap . Bu model üzerinde kürenin merkezini. eksen etraf›ndaki dönmelerde dönme simetrisine sahiptir. Oluflturdu¤unuz modeli veya portakal. yanal yüzey tepe noktas› yanal yüzey eksen ana do¤ru taban Koninin temel elemanlar›. Dik koniler. yar›çap›n› ve yüzeyini belirleyelim. tepeden geçen ve taban›n kenar› olan çembere dayanan “ana do¤ru” ve bu do¤runun süpürdü¤ü “yanal yüzey”dir. yar›çap›n› ve yüzeyini gösterebilir misiniz? Tart›fl›n›z. 134 ETK‹NL‹K Küre Olufltural›m Araç ve Gereç •Oyun hamuru •Portakal •Elma Bir parça oyun hamurunu avuç içlerimizle yuvarlayarak bir küre modeli elde edelim. Kürenin merkezinden geçen düzlemlerle küre yüzeyinin ara kesiti hangi geometrik flekli oluflturur? ÖRNEK Yanda verilen portakal› küre modeli olarak ele alal›m. tepe noktas›n› taban merkezine birlefltiren do¤ru parças› olan “eksen”. bir dairesel bölge olan “taban”. Bu modelle kürenin merkezini. e¤ik olan ise “e¤ik koni” olarak adland›r›l›r. yanal yüzeyini. taban›n d›fl›nda bir “tepe noktas›”.

merkezi.Kürenin temel elemanlar›. Yanda verilen basketbol topunu küreye model olarak düflününüz ve modeli çizerek temel elemanlar›n› gösteriniz. di¤erininki ise 5 cm’dir. Bu flekilde oluflan dairenin çap› ise kürenin çap›d›r. yar›çapı ve yüzeyidir. taban› kesmeyen ve tepe noktas›ndan geçmeyen düzlemle kesildi¤inde tepenin bulundu¤u parça hangi geometrik cisme modeldir? Neden? Taban yar›çap›n›n uzunlu¤u 4 cm olan bir koninin aç›n›m›n› çiziniz. UYGULAMA 1 Yandaki foto¤rafta Antalya’da bulunan “Cam Piramit” verilmifltir. Merkezden geçen düzlemlerle küre yüzeyinin ara kesitine büyük çemberler denir. 2 Taban› karesel bölge fleklinde olan yandaki piramidin aç›n›m›n› kareli k⤛da çiziniz. Oluflan flekli çiziniz. Piramitlerden birinin yüksekli¤i 3 cm. Berna.). Bu koninin taban›n›n yar›çap› uzunlu¤u kaç cm olur? Taban›n fleklini çizerek gösteriniz ( π = 3 al›n›z. yar›çap› uzunlu¤u 8 cm olan bir daireden merkez aç›s› 90º olan bir dilim keserek koni oluflturmak istiyor. 3 4 5 6 Tabanlar› efl ve üçgensel bölge olan iki piramit tabanlar›ndan birbirine yap›flt›r›l›yor. Bir dik piramit tabana paralel olmayan. 135 7 8 Taban› düzgün alt›gensel bölge olan bir dik piramitin kaç tane efl yüzü vard›r? 28 Çalışma . Bu piramidi çizerek temel elemanlar›n› gösteriniz.

iki efl geometrik cismin tabanlarının birlefltirilmesiyle oluflmufltur. a) Hangi geometrik cisimlerden oluflmufltur? b) Ortadan enine ikiye bölündü¤ünde oluflan cisimleri adland›r›n›z. c) Ortadan boyuna ikiye bölündü¤ünde oluflan cisimleri adland›r›n›z 6 Yanda verilen aç›n›m ile bir koni oluflturabilir mi? Aç›klay›n›z. Geometrik Cisimler 2 Bir üçgen prizma çizerek temel elemanlar›n› gösteriniz. Bu prizman›n yüksekli¤inin uzunlu¤unu bulunuz. 3 4 136 5 Yanda verilen geometrik cisim. 120º 3r r . Buna göre afla¤ıdaki soruları cevaplayınız.KONU DE⁄ERLEND‹RME 1 Yanda verilen aç›n›mla bir eflkenar üçgen prizma oluflturabilmek için hangi kenarlar›n efl olmas› gerekir? ‹flaretleyerek gösteriniz. Hacmi 240 cm3 olan üçgen prizma fleklindeki bir tahta parças›n›n taban›n›n alan› 80 cm2 dir. Afla¤›da eflkenar üçgen prizma ve düzgün alt›gen prizma verilmifltir. Eflkenar üçgenin kenarlar›n›n uzunlu¤u 12 cm. düzgün alt›genin kenarlar›n›n uzunlu¤u 6 cm ve her iki prizman›n da yüksekli¤i 14 cm oldu¤una göre bu prizmalar›n hacimlerini hesaplayarak karfl›laflt›r›n›z.

..7 Piramitler ve prizmalar aras›ndaki benzerlikleri ve farkl›l›klar› aç›klay›n›z. 137 10 Öz Değerlendirme .) c) Bir kürenin temel elemanlar› merkezi.. 10 Dünyay› küreye bir model olarak kabul ediniz.. ayr›t ve yüz say›s›n› bulunuz. (. (.) a) Bir koninin iki taban› vard›r. 8 Afla¤›da verilen ifadelerden do¤ru olanlar›n bafl›na “D”. (. (... çap›n›.. büyük çemberini. yüzeyi ve büyük çemberleridir..) b) Bir kare piramit infla etmek için 4 efl üçgensel bölgeye ihtiyaç vard›r. yüzeyini ve merkezini uygun terimleri kullanarak ifade ediniz. Foto¤raf› inceleyerek geometrik cisimlere modeller bulunuz. (. 11 Afla¤›da Topkap› Saray›’n›n farkl› yönlerden çekilmifl foto¤raflar› verilmifltir. 9 Taban› alt›gensel bölge fleklinde olan bir piramidin köfle. Buna göre bu modelin eksenini. yanl›fl olanlar›n bafl›na”Y” yaz›n›z... (.) e) Taban alan› 64 cm2 ve yüksekli¤i 8 cm olan bir üçgen prizman›n hacmi 512 cm3 tür.) ç) Bir üçgen prizman›n 6 köflesi vard›r.) d) Taban› üçgensel bölge fleklinde olan bir piramidin 4 tane yüzü vard›r... yar›çap›.

= Yanda verilen eflitliklerden hangileri do¤rudur? A) I.IV 138 IV. 4 Geriye 0. kalan›n yar›s›n› da tatl› yapmak için kullan›r. C(4. C(6.IV B) II.4) = 15 5 Bir tiyatro oyununa girifl biletleri.5) 2 Ebru Han›m.ÜN‹TE DE⁄ERLEND‹RME 1 Matematikte Yolculuk “Basketbol tak›m›nda oynayan O¤uz.4)= 4 III.III.3) II. Bu 3 doktor kaç farkl› biçimde fleçilebilir? 3 4 I. Say›n›n basamaklar›ndaki rakamlar yer de¤ifltirildi¤inde say› 45 azald›¤›na göre bu say› kaçt›r? 6 7 A) -4 = 1 denkleminde a afla¤›dakilerden hangisidir? B) C) D) 9 8 Ahmet Bey.5) B) C (7. Bu oyunu 388 kifli izlemifl ve 2110 TL kazan›lm›flt›r.5) D) P(7.5) C) P(5. Bu oyunu izleyen çocuk say›s›n› bulunuz.75 L süt kald›¤›na göre bafllang›çta kaç litre süt vard›r? B C 9 Yanda bir otelde bulunan havuzun üstten görünümü verilmifltir. yetiflkinler için 7 TL’dir. çocuklar için 4 TL. haftada 5 kez yapt›klar› antrenmanlarda farkl› birer tiflört giymektedir. befl farkl› tiflörtünü antrenman yapt›¤› befl gün için kaç farkl› flekilde seçer?” Yukar›daki problemin çözümü için seçeneklerde verilenlerden hangisi hesaplanmal›d›r? A) C(5. P(4. S›navdaki ilk iki sorunun mutlaka cevaplanmas› gerekti¤ine göre ö¤renciler cevaplayacaklar› sorular› kaç farkl› flekilde seçebilirler? Genç Osman ‹lkö¤retim Okulunda düzenlenen kariyer günlerine kat›lmak için bir sa¤l›k merkezinde çal›flan 6 doktordan üç kiflilik bir grup oluflturulmak isteniyor.3)= C(4. O¤uz. yapt›¤› bir s›navda 16 soru sorar ve ö¤rencilerden bu sorulardan 12’sini seçerek cevaplamalar›n› ister. IAKI = IKDI IBKI =IKCI ise bu havuzu oluflturan üçgensel bölgeler efl midir? Neden? A K D . ‹ki basamakl› bir say›n›n rakamlar› toplam› 9’dur. II C) I. bir miktar sütün 1 ’ini pasta. III D) III.

50cm 50cm 60cm 10cm . KLM’nin ise 85º ve 20º dir. A ve B ile C ve D aras›ndaki yollar birbirine paralel. ICRI = 4 km . [DE] [BC] oldu¤una göre oran› kaçt›r? D A E A) B) C) D) B C 12 ABC’nin iki iç aç›s›nın ölçüleri 20º ve 75º. IADI’nun 2 kat›d›r. A B 12 km 4 km C R 3 km D 11 Yanda verilen flekilde IABI.10 Yandaki flekilde A ve B noktalar›nda bulunan iki park aras›ndaki yollar çizilmifltir. IRBI = 12 km ve IRDI = 3 km ise iki park aras›ndaki uzakl›g› bulunuz. A ve D ile C ve B aras›ndaki yollar ise birbirine diktir. Bu iki üçgen benzer midir? Neden? 13 Afla¤›dakilerden hangisi bir üçgen prizman›n aç›n›m› olamaz? A) b c a a d a b c a b b d 139 12cm B) 15cm 9cm 9cm 15cm 12cm 15cm 9cm 9cm 15cm 12cm 12cm 4cm 6cm 3cm 3cm 3cm 3cm 4cm 4cm 2cm C) 3cm D) a a a a a a a a a a a 3cm 14 Yanda verilen üçgen prizman›n temel elemanlar›n› gösteriniz ve aç›n›m›n› çiziniz.

Küre Yukar›da verilen geometrik cisimlerden hangilerinin bir tane taban› vard›r? A) I.III ve V B) I ve III C) III ve V D) IV ve V 29 Çalışma . Koni II.2m 2.8m 1. kartontan taban ayrıtının uzunlu¤u 10 cm ve yükseklik uzunlu¤u 20 cm olan bir düzgün altıgen dik prizma modeli oluflturur ve yüzeyini kırmızıya boyar. 20 I. yar›çap› ve yüzeyidir. C) Aç›n›m› daire fleklindedir. merkezi. Öykü’nün yanlıfllıkla k›rm›z›ya boyadı¤ı alan kaç cm2 dir? h=20 cm a=10 cm 16 Bir üçgen prizman›n yüksekli¤i 15 cm.1m 140 18 Afla¤›da verilen geometrik cisimler hangi geometrik cisimlerin birlefltirilmesiyle oluflturulmufltur? 19 Küre ile ilgili olarak afla¤›da verilenlerden hangisi yanl›flt›r? A) Temel elemanlar›. Piramit IV. Silindir V. Üçgen prizma III. D) Büyük çemberlerin yar›çap› kürenin yap›çap›d›r. tabanlar›ndan birinin çevre uzunlu¤u 32 cm ve taban alan› 48 cm2 ise bu prizman›n yüzey alan›n› ve hacmini bulunuz. Afla¤›da resmi verilen böyle bir rampay› yapmak için kaç santimetreküp çimento kullan›lmal›d›r? 17 1. B) Merkezden geçen düzlemlerle kürenin ara kesiti dairedir. Al›flverifl merkezlerinde bulunan merdivenlerin yan›na eflya tafl›mak amac›yla genelde üçgen prizma fleklinde olan rampalar yap›l›r.15 Öykü. Ancak modelin yan yüzlerini maviye boyaması gerekti¤ini hatırlar.

GEOMETR‹K C‹S‹MLERDE ÖLÇME VE PERSPEKT‹F Piramit. Koni ve Kürenin Hacmi ‹z Düflümü ve Çok Yüzlüler 141 Dünya’m›z. Ay ve Dünya’n›n hacimlerini karfl›laflt›r›n›z. Koni ve Kürenin Yüzey Alanlar› Piramit. Yer yüzeyinin yaklafl›k %71’i sularla kapl›d›r. Karalar›n alan› kaç kilometre karedir? . Dünya’n›n yar›çap› uzunlu¤u yaklafl›k 6370 km. uydusu olan Ay’›n yar›çap› uzunlu¤u ise yaklafl›k 1740 km’ dir. 8 gezegeni kapsayan günefl sistemi içerisinde yer almaktad›r.

52 900 m2 alan› kapsayan bu kare piramidin yüzey alan›n› hesaplayabilir misiniz? Keops Piramidi’nin taban çevre uzunlu¤u yükseklik uzunlu¤unun iki kat›na bölünürse π say›s›n›n elde edildi¤ini biliyor muydunuz? 142 ETK‹NL‹K Piramidin Yüzey Alan›n› Bulal›m Yandaki dik piramitleri inceleyelim. Tepeden 10 m kadar afl›nan bu piramidin gerçek yüksekli¤i yaklafl›k 146 m’dir. MÖ 2800 y›llar›na do¤ru hüküm süren firavunlardan Keops’un mezar›d›r. Piramitlerin isimlerini belirtiniz. Piramitlerin yüzey alan›n› bulabilmek için genel bir ba¤›nt› oluflturabilir misiniz? Tart›fl›n›z.Piramit. günümüze kadar ulaflan önemli eserlerden biridir. Bu isimlendirmeyi neye göre yapt›¤›n›z› aç›klay›n›z. Bu çokgensel bölgeleri kullanarak her bir piramidin yüzey alanlar›n›n nas›l bulunaca¤›n› tart›fl›n›z. . Koni ve Kürenin Yüzey Alanlar› Dik Piramidin Yüzey Alan› M›s›r’daki Keops Piramidi (Büyük Piramit). Piramitlerin yüzey aç›n›mlar›nda hangi çokgensel bölgelerin kullan›ld›¤›n› aç›klay›n›z. Bu eser. 2 tondan 70 000 tona kadar olan 2 300 000 adet blok tafl üst üste y›¤›larak oluflturulmufltur. Piramitlerden her birinin yüzey aç›n›m›n› çiziniz.

a = a2 dir. Piramidin tüm yüzleri eflkenar üçgen oldu¤u için bir eflkenar üçgensel bölgenin alan›n› bulup 4 ile çarpal›m. Cetvelle ölçüm yaparak piramidin yüzey alan›n› bulunuz. 143 ÖRNEK Yanda taban› ve yan yüzleri eflkenar üçgenlerden oluflan ve bir ayr›t›n›n uzunlu¤u 19 cm olan bir dik piramit verilmifltir. Piramidin taban› karesel bölge oldu¤undan taban alan›: a . Piramidi oluflturan yan yüzlerdeki bir üçgensel bölgenin alan›: Kare dik piramidin üçgensel bölge olan 4 yan yüzü oldu¤undan = 2.h olur.a.a. Bir kare dik piramidin yüzey aç›n›m› yanda verilmifltir. Silginizin boyunu ölçünüz. h a a a h a Piramidin yüzey alan›.ÖRNEK Yandaki kare dik piramidin yüzey alan ba¤›nt›s›n› olufltural›m. ’dir. Bu dik piramidin yüzey alan›n› bulalım. . taban alan› ile yanal yüzlerinin alanlar› toplam› oldu¤undan bu kare dik piramit için yüzey alan ba¤›nt›s› a2 + 2. Piramidin yüzey alan›= taban alan› + yanal yüzeyinin alan› ETK‹NL‹K Araç ve Gereç •Çeflitli piramit modelleri •Cetvel •Silgi Alan› Tahmin Edelim Bir dik piramit modelini elimize alal›m. yanal yüzeyinin alan› 4.h’dir. Elde etti¤iniz sonuçla tahmininizi karfl›laflt›r›n›z. Silginizin boyunun ölçüsünden hareketle piramidin yüzey alan›n› tahmin ediniz.

. 144 Problem Çözelim ve Kural›m Yanda çizimi verilen kare piramit fleklindeki çat›n›n d›fl yüzeyi. 4 = 361 3 2 625. . h = 192 . Pisagor Ba¤›nt›s›’n› kullanarak hesaplayal›m. bir kenar›n›n uzunlu¤u 19 cm olan eflkenar üçgenlerden oluflan 20 . sacla kaplanacakt›r.27 cm 2 Piramidin alan› tahminen: 680 cm dir. piramidi oluflturan yan yüzler eflkenar üçgensel bölgedir. 2 piramidin alan›n› tahmin edelim. Yanal yüzey alan›n›n 4 kat›n› alarak gerekli sac miktar›n› buluruz. a 20 cm ve h 17 cm olan üçgensel bölgenin alan›: 2 Piramidin alan›: 170 x 4 = 680 cm olarak tahmin edilebilir. 17 2 = 170 cm olur. Ayr›t uzunluklar› birbirine eflit olan çat›n›n tepe noktas› tabandan 4 m yüksekliktedir. Çat›n›n yüksekli¤i verilmifl oldu¤undan yüzeyini kaplamak için gerekli sac miktar›n› bulmam›z isteniyor. 2 Piramidin alan› : 625.27 cm dir. 3 4 2 Yüksekli¤i h = 19 3 cm 2 cm.a=19 cm a=19 cm Bir kenar uzunlu¤u 19 cm olan eflkenar üçgensel bölgenin alan›n› hesaplayabilmek için yüksekli¤inin uzunlu¤unu bulmal›y›z.( h 19 cm 19 cm 2 2 a = 19 cm 2 2 a = 19 cm 2 2 ) 2 h = 361 - 2 = = 19 . Çat›n›n yan yüzeyini kaplamak için kaç metrekare saca ihtiyaç vard›r? Problemi Anlayal›m Piramit fleklindeki çat›n›n taban› karesel bölgedir. Piramidin alan›: . fiimdi ifllem yaparak tahminimizle karfl›laflt›ral›m. Plan Yapal›m Çat›n›n yüksekli¤ini kullanarak piramidin bir ayr›t›n›n uzunlu¤unu ve yan yüz yüksekli¤inin uzunlu¤unu bulmal›y›z. Piramidin ayr›t uzunluklar› birbirine eflit oldu¤undan. Bu verilerden yararlanarak bir yan yüzün alan›n› hesaplar›z.

y = 1 . . 3 Buradan y = a 3 = = 2 6 cm olur.Plan› Uygulayal›m Bir kenar› a metre olan eflkenar üçgenin yüksekli¤inin uzunlu¤unu Pisagor Ba¤›nt›s› yard›m›yla a cinsinden bulal›m. Kontrol Edelim fiimdi buldu¤umuz sonucun do¤rulu¤unu geriye do¤ru çal›flma stratejisiyle kontrol edelim.3 a = + 16 4 4 3 2 a a a = 16 = 16 a = 4 2 cm’dir. Yukar›daki piramit ayn› özelliklere sahip üçgen dik piramit olsayd› kaç metrekare saca ihtiyaç olurdu? Hesaplay›n›z. alan› 8 3 cm olan üçgensel bölgenin yüksekli¤inin uzunlu¤unu bulalım. 8 3= 4 2. a. y = Dik üçgende Pisagor Ba¤ıntısı yard›m›yla de¤erini bulal›m: 2 Pisagor Ba¤›nt›s›’ndan. 8 3 = 32 3 cm dir. a y 4 a a y a 2 a 2 a a y = a -( a 2 a 2 2 2 2 ) =a ise y= 2 2 = olur. 2 Piramidi oluflturan yan yüzlerden birinin alan›. 4 2 . 2 6 2 2 2 = 8 3 cm Piramidin yan yüzlerini kaplamak için gerekli sac miktar›. 4. 4 4 2 4 2. 2 a 3 2 2 =( ) +4 2 2 a . 2 2 Piramidin yan yüzünü oluflturan bir üçgensel bölgenin alan›: 1 . 32 3 : 4 = 8 3 cm Taban› 4 2 cm.8 2 h = 16 h = 4 m bulunur.y 2 y= 4 3 cm 2 2 2 2 2 145 y= 4 3 cm 2 h Yandaki dik üçgende Pisagor Ba¤›nt›s›’ndan 2 2 a 2 ) h =y -( 2 h = 2 a = 2 2 cm 2 4 3 4 2 2 2 2 2 h = 2 2 - h = 24 . Toplam sac miktar›ndan hareketle piramidin yüksekli¤i olan 4 m’ye ulaflal›m.

UYGULAMA 1 2 Piramitler isimlendirilirken nelere dikkat edilmelidir? Açıklayınız. 7 A = 1250 m2 a = 10 cm b = 15 cm Yandaki verilere uygun bir problem kurunuz ve problemin çözümünü yap›n›z. 2 cm . 52 900 m2 alan› kapsayan bu kare dik piramidin yüzey alan›n› hesap makinesi kullanarak hesaplay›n›z. yüksekli¤i ise 4 cm’dir. Bu piramidin yüzey aç›n›m›n› çiziniz. 5 Yüzey alan› (54 + 8 5 ) cm2 olan yandaki dik piramidin cisim yüksekli¤ini bulunuz. . Yandaki kare piramidin yüzey alan›n› harfli olarak ifade ediniz. 4 146 Yüksekli¤i 4 cm ayr›t uzunluklar› birbirine eflit ve 6 cm olan kare dik piramit fleklindeki yap›t›n yüzey alan›n›n kaç santimetrekare oldu¤unu bulunuz. h a 3 Taban› dikdörtgensel bölge olan dik piramidin taban›n›n kenar uzunluklar› 6 cm. Bu soruyu çözmek için verilen bilgilerden hangisine ya da hangilerine gerek yoktur? 4 cm 6 cm 2 5 cm 5 cm 6 Keops Piramidi’nin yüksekli¤i 146 m’dir.

ç›k›fl D 5) Yan yüzlerin alanını bulmak için piramidin yükseklik uzunluğunun bilinmesi yeterlidir. ç›k›fl Y D Y 8. ç›k›fl 3. 1) Piramidin tepe noktasını taban merkezine (ağırlık merkezi) birleştiren doğru parçası tabana dik ise dik piramittir. tabanı. 6) Kare dik piramitlerin yan yüzlerini oluşturan üçgensel bölgeler eşkenar üçgensel bölgelerdir. ç›k›fl 30 Çalışma . ç›k›fl 5. Y D D Y 4. Buna göre afla¤›daki ç›k›fllardan birine ulafl›n›z. yüksekliği. ç›k›fl Y 3) Dik piramidin yüzey alanını bulmak için taban ve yan yüzlerin alanını bilmek gerekir. 25m 20m 20m 9 Afla¤›da birbiriyle ba¤lant›l› do¤ru / yanl›fl cümleler verilmifltir. yan yüzleri ve ayrıtlarıdır. Her bir do¤ru / yanl›fl karar› sizi farkl› ç›k›fllara ulaflt›r›r. yanl›fl oldu¤u belirtilen yarg› do¤ru olabilir. fiemadaki cümlelerde do¤ru oldu¤u belirtilen yarg› yanl›fl. ç›k›fl D Y 147 2. 2) Piramidin temel elemanları. 6. D Y D 7) Yükseklikleri ve taban alanları eş olan kare dik piramitle. kare dik prizmanın yüzey alanları eşittir. 4) Dik piramitler tabanlarında bulunan çokgensel bölgelerle adlandırılır. %5 fire verece¤i düflünülerek en az kaç metrekare çelik levha siparifl edilece¤ini hesaplay›n›z.8 Kare dik piramit fleklinde tasarlanm›fl yak›t deposunun flekli afla¤›da verilmifltir. ç›k›fl 7. 1. tepe noktası. Bu deponun yan yüzlerinde çelik levhalar kullan›lacakt›r.

Caminin dört minaresi.89 m. Dik dairesel koninin yüzey alan›n› hesaplayabilmek için hangi uzunluklar gereklidir? Tart›fl›n›z.24 + 12. 22 = 12 cm2 Koninin yüzey alan›n›: 48 + 12 = 60 cm2 olarak tahmin edebiliriz. = 50.14. ÖRNEK a=8cm Yanda aç›n›m› ve ölçüleri verilen dik koninin yüzey alan›n› hesaplayal›m. Bu çeyrek dairenin alan› = 48 cm2 olur. Minarenin bölümlerinden biri olan en üstteki koni biçimindeki k›sm› minarenin çat›s›d›r ve kurflun kaplamad›r. Her minarenin yüksekli¤i 79.28 m’dir. = 3.82. Koninin yüzey alan›n› tahmin edelim. Daire kesmesi (sektör) çeyrek dairedir. Yanal yüzeyi tabandan tepe noktasına kadar keselim.14.a2 .8 cm2 Tahmin: 60 cm2 Koninin alan›: 62. 22 = 12. 148 Dik dairesel koni için yüzey alan ba¤›nt›s›n› nas›l oluflturursunuz? Tart›fl›n›z. r . bir kubbesi bulunmaktad›r.r2 = 3. Bu kurflun kapl› bölgelerin alanlar›n› bulabilmek için hangi bilgilere ihtiyaç vard›r? ETK‹NL‹K Dik Koninin Alan› Araç ve Gereç •K⤛ttan dik dairesel koni modeli •Makas Koni modelinin taban› ile yanal yüzeyini keserek birbirinden ay›ral›m. a ba¤›ntısı ile bulunur. r=2cm = Dairenin alan›: π. fiimdi de π’yi 3.8 cm2 Aç›n›m› verilen koninin yüzey alan›.24 cm2 Dairenin alan›: πr2 = 3. kubbesinin çap› ise 31. Tahminde π’yi yaklafl›k olarak 3 alal›m.Dik Dairesel Koninin Yüzey Alan› Osmanl›-Türk mimarisinin en büyük eserlerinden biri olan Selimiye Camisi Mimar Sinan taraf›ndan zaman›n baflkenti olan Edirne’de yap›lm›flt›r.56 cm2 Koninin yüzey alan›: 50. Daire kesmesinin alan›: π.56 = 62.14 alarak koninin alan›n› hesaplayal›m. Koniyi oluflturan parçalar›n aç›n›mlar› hangi geometrik flekillerden oluflmaktad›r? Aç›klay›n›z. taban alan + yanal alan = π r2 + π a2 .

Plan Yapal›m Problemi çözmek için önce trafik konisinin yanal alan›n› hesaplamal›y›z. 300 360 2 2 6 5 149 = 78. Dairenin çevre uzunlu¤u koninin yanal yüzünün taban›n›n çevre uzunlu¤una eflittir.π.28 . Bir trafik konisini üretmek için kaç santimetre kare plastik malzeme gerekti¤i soruluyor.5 + 94. yüksekli¤i ise 48 cm verilmifl. 3.14 . Karesel bölge fleklindeki taban›n›n bir kenar› 36 cm. koninin yanal yüzeyini oluflturan daire kesmesine ait merkez aç›n›n ölçüsü = 100. .a. Problem Çözelim ve Kural›m Trafikte sürücüleri uyarmak için çeflitli uyar› iflaretleri kullan›l›r.14 . fiekildeki trafik konisinin yüksekli¤i 48 cm.A T 300º T a = 6 cm a = 6 cm A B B Yar›çap› 6 cm olan daire biçimindeki bir kartondan merkez aç›s›n›n ölçüsü 300º olan bir daire dilimi kesilmifltir. Kesilen kartonun kenarlar› bir birine uç uca yap›flt›r›larak dik dairesel koninin yanal yüzeyi elde edilmifl ve taban›na yap›flt›r›lan dairesel bölge ile bir koni oluflturulmufltur. Taban ç›k›nt›s›n›n alan› ile koninin yanal alan›n› toplayarak gerekli plastik malzeme miktar›n› bulmufl oluruz. ‹çi bofl olan bu konilerden üretmek istersek bir trafik konisi için kaç santimetre kare plastik malzemeye ihtiyaç duyar›z? Bulal›m (π = 3 alal›m. = 3. Buna göre. 3. Koninin içi bofl oldu¤undan karesel bölgenin alan›ndan koninin taban alan›n› ç›kar›r›z. Koninin içi bofl ve taban› oluflturan çemberin çevresinde kare fleklinde ç›k›nt› vard›r. Bunlardan biri de “trafik konisi”dir. Oluflan koninin yüzey alan›n› bulal›m.). 300 360 6 1 6. 6 . r = 2 . Problemi Anlayal›m Trafik konisinin taban çap uzunlu¤u 28 cm.8º dir. taban içindeki çemberin çap uzunlu¤u ise 28 cm’dir.π.14 .r = 2. 5 + 3. Bu karesel bölgenin bir kenar› ise 36 cm verilmifltir. Dairenin çevre uzunlu¤u Koninin yanal yüzünün taban›n›n çevre uzunlu¤u 5 1 2 .4 r = 5 cm olarak bulunur. r = 31. Koninin yüzey alan› = Taban alan› + Yanal alan› = π r2 + π a2 .7 cm2’dir. Sonra taban› oluflturan karesel bölgenin alan›n› buluruz.2 = 172.14 . 6 . 2.

π . Yüksekli¤i 48 cm olan koninin ana do¤rusu (a) Pisagor Ba¤›nt›s›’ndan. Koninin aç›n›m›n› çizerek yanal yüzey alan›n› bulal›m. 3. Karesel bölgenin alan› : 362 = 1296 cm2 Koninin taban alan›: π . = 3 .14 .π .” Bu verileri kullanarak bir problem kurunuz ve çözünüz. 14 . a2 =142+ 482 a2 = 2500 a = 50 cm olarak bulunur.Plan› Uygulayal›m Taban çemberinin çap› uzunlu¤u 28 cm olan koninin yar›çap uzunlu¤u 14 cm’dir. 360 36 cm r=14 cm Koninin taban ç›k›nt›s›n›n alan›n› bulal›m. (502) . 2 .8º 14 cm 14 cm Daire kesmesinin alan›.8º Buldu¤umuz de¤er soruda verilen aç›yla ayn›d›r. 3. Yanal yüzeyi oluflturan daire kesmesine ait merkez açısının ölçüsünü bulal›m: 2 . a . yüksekli¤i 30 cm olan dik dairesel koni fleklinde bir flapkan›z var. a = 50 cm 150 “Taban›n›n çap uzunlu¤u 20 cm. koninin yanal alan›. UYGULAMA 1 Yan yüzeyi flekilde verilen dik dairesel koninin yanal alan›n› bulunuz (π = 3 al›n›z.). Kontrol Edelim fiimdi buldu¤umuz yanal alan de¤erinin do¤rulu¤unu kontrol edelim. 2100 cm2 dir. a = 6 cm 240º . 14 = 2 . Çözümümüz do¤rudur.588 = 708 cm2 36 cm Trafik konisi için 2100 + 708 = 2808 cm2 plastik malzemeye ihtiyaç vard›r.8 = 2100 cm2. a 48 cm a = 50 cm = 100. 50 = 100. r2 = 588 cm2 Taban ç›k›nt›s› alan›: 1296 . 100. = 2 . πr2 . r .

B C 151 6 Afla¤›da birbiriyle ba¤lant›l› do¤ru / yanl›fl cümleler verilmifltir. yanl›fl oldu¤u belirtilen yarg› do¤ru olabilir. fiemadaki cümlelerde do¤ru oldu¤u belirtilen yarg› yanl›fl. D 5) Koninin yüzey alanı taban ve yanal alanların çarpımına eşittir. 2. D Y Y 3) Bir dik koninin açınımında tepe açısının ölçüsü büyüdükçe taban alanı da büyür. ç›k›fl 5. Buna göre afla¤›daki ç›k›fllardan birine ulafl›n›z. ç›k›fl Y 31 Çalışma D Y 8. ç›k›fl . Bu dik dairesel konide r = 3 cm. ç›k›fl 7.2 Bir dik dairesel koninin yüzey alan›n› hesaplayabilmek için hangi veriler gereklidir? Dik dairesel koni modeli üzerinde bu verileri gösteriniz. 1. Bu verileri kullanarak bir problem kurunuz ve çözünüz. ç›k›fl D Y D 7)Dik koninin ana doğrusunun uzunluğu aynı zamanda koninin yüksekliğinin uzunluğuna eşittir. 4) Bir dik koninin yanal yüzeyinin alanı taban alanının her zaman iki katıdır. ç›k›fl 3. 6. merkez aç› = 180º ve dik dairesel koninin yüzey alan› 81 cm2 oldu¤una göre ITBI = a uzunlu¤u kaç cm’dir? T 3 A T 180º a B O r = 3 cm a 4 Yanda verilen dik dairesel koninin yüzey alan›n› hesaplayabilmek için baflka hangi veriye ihtiyaç vard›r? A B O A 5 Yüksekli¤i 10 cm. Yanda bir dik dairesel koninin yüzey aç›n›m› verilmifltir. ç›k›fl D Y 2) Bir dik koninin yanal yüzey alanını bulabilmek için açınımdaki sektörün merkez açısının ölçüsünü bilmemiz yeterlidir. 6) Dik koninin yanal yüzeyini oluşturan sektör yayının uzunluğu. taban yar›çap uzunlu¤u 6 cm olan ve [AB] ekseni boyunca kesilerek oluflturulan yar›m koninin yüzey alan›n› bulunuz. Her bir do¤ru / yanl›fl karar› sizi farkl› ç›k›fllara ulaflt›r›r. koninin tabanındaki çemberin çevre uzunluğuna eşittir. ç›k›fl Y D 1) Dik dairesel bir koni bir daire ve bir daire diliminden oluşur. 4.

5 cm2 = 1.). kürenin yüzeyine birlefltirerek yap›flt›ral›m. Kürenin yüzey alan ba¤›nt›s›n› oluflturunuz.14 alal›m. Kesti¤imiz sektörleri.r r = 32.π. yani kutuplarda ya¤an karlar donarak sertleflir ve dirençleri artar. en büyük dairesinin alan›n›n 4 kat›d›r.(π .(3.5)2 = 13266.r 204. Bu daireyi sekiz efl sektöre ay›r›p tekrar keselim.1 = 2. Jimnastik topunun yar›çap uzunlu¤unu bulal›m: Ç = 2. rüzgâr veya güneflten korunmak için bar›naklara ihtiyaç duyarlar. kar.(32.Kürenin Yüzey Alan› Do¤ada yaflam mücadelesinde olan insanlar ya¤mur.32665 m2 1.5 cm Jimnastik topunun yüzey alan›: 4π r2 = 4. r2) ÖRNEK Büyük çemberinin çevre uzunlu¤u 204. Yap›flt›rd›¤›n›z daire dilimlerinin kürenin yaklafl›k olarak ne kadar›n› kaplad›¤›n› tahmin ediniz. Eskimolar evlerini bu sebeple buzdan kubbe fleklinde yaparak “iglo” olarak adland›rm›fllard›r.1 cm olan jimnastik topunun yüzey alan›n› hesaplayal›m (π = 3.14). . Kürenin yüzey alan›: 4. Nas›l oluflturdu¤unuzu aç›klay›n›z. Afl›r› so¤uk iklimlerde. Çap uzunlu¤u yaklafl›k 3 m olan bir iglonun yüzey alan›n› tahmin ediniz.3 m2 dir. ETK‹NL‹K Küreyi Kaplayal›m Araç ve Gereç •Küre modeli •K⤛t •Makas •Yap›flt›r›c› Küre modelinin en büyük dairesini k⤛t üzerine çizip k⤛d› keselim.(3.14). 152 Yar›çap› r olan kürenin yüzey alan›.

Yar›çap› uzunlu¤u12.875 m2 lik deri kullan›lm›fl.875:300 = 0. 1 m2 deri 20 TL oldu¤una göre. derinin metrekare fiyat› 20 TL verilmifl.5 cm’dir.50 TL sonucunun do¤rulu¤unu oldu¤unu kontrol etmifl olduk. 300 adet futbol topu için kaç TL’lik deri gerekti¤i soruluyor.875 m2 dir. Plan Yapal›m Problemi çözmek için önce bir futbol topunun yüzey alan›n› bularak 300 adet futbol topu için kaç m2 lik deri kullan›laca¤›n› hesaplamal›y›z.5 cm2 olan futbol topunun yar›çap uzunlu¤u bulal›m: r2 = 156.5 cm olan futbol topunun çap› ise 12.Problem Çözelim ve Kural›m Spor malzemeleri üreten bir firmaya 300 adet futbol topu siparifli verilmifltir.5 cm2 dir.5 ise r = 12.(12. 0.).875 m2 lik deri 300 adet top için kullan›ld›¤›na göre bir adet futbol topu için.14). 58. Metrekare fiyat› 20 TL olan derilerden kaç m2 kullan›ld›¤›n› bulal›m: 1177. Yüzey alan› 1962. a) Kürenin yar›çap› uzunlu¤u bulunuz. Bir futbol topunun yüzey alan›: 4πr2 = 4.14).50 TL gerekir.19625 m2 lik deri kullan›l›r.5 cm’dir. .5 cm2 dir.875 m2 deri için (58.5x2 = 25 cm’dir. 300 adet futbol topunun yüzey alan›: 300.50 TL’lik deri gerekiyor. 58.(1962.r2 = 1962.50:20 = 58.19625 m2 =1962. Derinin metrekaresi 20 TL oldu¤una göre çap uzunlu¤u 25 cm olan futbol toplar›n›n yüzeyini kaplamak için kaç Türk Lirası deri kullanmak gerekir? Problemi Anlayal›m Çap uzunlu¤u 25 cm olan futbol toplar›ndan 300 adet üretilece¤i belirtilmifl.5) = 588750 cm2 = 58.(3. 58. 2 Taban› kürenin büyük dairesinde olmak üzere kürenin içine taban yar›çap› ve yüksekli¤i eflit ve ana do¤rusu 9 2 cm olan bir koni yerlefltiriliyor. 153 Tüm toplar› kaplamak için 1177.875)x20 =1177. Elde etti¤imiz sonuçla 20 TL’lik de¤eri çarparak futbol toplar›n›n yüzeyini kaplamak için kaç liral›k deri gerekti¤ini ö¤renmifl oluruz. Böylece buldu¤umuz 1177.(3. UYGULAMA 1 Büyük dairesinin alan› 258 cm2 olan kürenin yüzey alan›n› bulunuz (π= 3 al›n›z.25 4. geriye do¤ru çal›flma stratejisiyle kontrol edelim. Plan› Uygulayal›m Bir futbol topunun çap uzunlu¤u 25 cm oldu¤una göre yar›çap› uzunlu¤u 12.5)2 = 1962. Kontrol Edelim Buldu¤umuz sonucun do¤rulu¤unu. b) Kürenin yüzey alan›n› bulunuz.

ç›k›fl 5. 6. yüksekli¤i 20 cm olan dik silindirin içine yar›çap› uzunlu¤u 4 cm olan küre fleklinde toplar konulacakt›r. olan 1. ç›k›fl D Y D 5) Yarıçapı r olan yarım kürenin yüzey alanı 3π r2 dir. ç›k›fl 3. ç›k›fl 7. yanl›fl oldu¤u belirtilen yarg› do¤ru olabilir. ç›k›fl 32 Çalışma .3 Yar›çap› uzunlu¤u 1. silindirin yüzey alan›na oran› nedir? c) Bu silindire çap› uzunlu¤u 4 cm olan toplardan en fazla kaç adet s›¤ar? 5 Afla¤›da birbiriyle ba¤lant›l› do¤ru / yanl›fl cümleler verilmifltir.). ç›k›fl Y 3) Kürenin yarıçapını belirleyen daire. D Y D 7) Büyük dairenin çapı 10 cm olan kürenin yüzey alanı 1256 cm2 dir. ç›k›fl Y D Y 8. a) Bu silindire en fazla kaç adet top konulabilir? b) Toplar›n yüzey alan›n›n. D Y D 4. 2. kürenin merkezinden geçen dairedir. Her bir do¤ru / yanl›fl karar› sizi farkl› ç›k›fllara ulaflt›r›r. Buna göre afla¤›daki ç›k›fllardan birine ulafl›n›z. 6) Küre yüzeyi düz bir yüzey hâline getirilemez.35 cm olan kürenin yüzey alan›n› yaklafl›k olarak bulunuz (π= 3 al›n›z. 4) Yüzey alanları oranı kürenin yarıçapları oranı da ’ tür. ç›k›fl Y 154 1) Kürenin yüzey alanı en büyük dairenin çapı ile doğru orantılı olarak değişir. 4 Yar›çap› uzunlu¤u 5 cm. fiemadaki cümlelerde do¤ru oldu¤u belirtilen yarg› yanl›fl. 2) Kürede bulunan en büyük dairenin yarıçapı kürenin yarıçapının yarısına eşittir.

6cm 3cm 155 5 Ay’›n çap uzunlu¤u 3.730 x 10 km oldu¤una göre Ay’›n ve Dünya’n›n yüzey alanlar›n› yaklafl›k olarak bulunuz. ç) a=10 cm 2 Yan yüzleri eflkenar üçgensel bölge olan kare dik piramidin yüzey alan›n›n kaç birimkare oldu¤unu harfli olarak ifade ediniz. 3 Yanal yüzey alan› 80 cm2 ve yan yüz yüksekli¤i 5 cm olan kare dik piramidin tabanının bir kenar›n›n uzunlu¤u kaç santimetredir? 4 Yandaki yar›m küre ve koniden oluflan cismin yüzey alan›n›n kaç santimetrekare oldu¤unu bulunuz.476 x10 km. A 7 Yanda aç›n›m› verilen dik koninin yanal alan›n›n taban alan›na oran›n› bulunuz. 3 3 6 Yar›çap uzunlu¤u.). Dünya’n›n çap uzunlu¤u 6.KONU DE⁄ERLEND‹RME 1 a) a= 4 cm b) a=8 cm c) a= 6 cm Piramit. 11 Öz Değerlendirme . Koni ve Kürenin Yüzey Alanlar› Yüksekli¤i 6 cm olan ve taban›n›n kenar uzunlu¤u afla¤›da verilen kare dik piramitlerin yüzey alanlar›n› bulunuz. taban alan› 48 cm2 olan koninin yar›çap uzunlu¤unun 3 kat›na eflit olan kürenin yüzey alan›n› bulunuz (π= 3 al›n›z. B 4cm 4cm C 6π r 8 Yanal alan› 10π cm2 ana do¤rusu 5 cm olan dik koninin taban alan›n› bulunuz.

Taban›ndan delik açt›¤›m›z piramidi kum ile doldural›m. Koni ve Kürenin Hacmi Dik Piramidin Hacmi Ülkemizin kongre ve fuar merkezlerinden biri. Antalya’daki Cam Piramit Kongre ve Fuar Merkezi’dir.Piramit. Renkli ›s›caml› uzay çat› ile örülerek piramit fleklinde infla edilmifltir. Prizmay› doldurma ifllemini kaç kez yapt›¤›n›z› aç›klay›n›z.76 metredir. Noktal› yerlerden içe k›v›r›p kenarlar›n› bantla yap›flt›ral›m. 4 cm 6 cm 6 cm 5. Prizman›n hacminin piramidin hacmine oran›n› tahmin ediniz. Piramitteki kumu prizma modelinin içine aktaral›m. Yapt›¤›n›z ifllemlere dayanarak piramit için hacim ba¤›nt›s›n› nas›l oluflturursunuz? Tart›fl›n›z.83 cm 5 cm . Prizma dolana kadar bu iflleme devam edelim. Piramit fleklindeki bu yap›n›n hacmini yaklafl›k olarak tahmin ediniz. Doldurduktan sonra kumu boflaltalım. 4500 m2 taban alan›na sahip olan bu yap›n›n yerden yüksekli¤i 22. 156 ETK‹NL‹K Kum Piramit Araç ve Gereç •K⤛t •Cetvel •Makas •Bant •Kum Yandaki tabanlar› ve yükseklikleri efl olan kare prizma (üst tabanı olmayan) ve kare piramit aç›n›mlar›n› k⤛da çizelim ve keselim. Tahminizi nas›l yapt›¤›n›z› aç›klay›n›z.

taban›n›n bir kenar›n›n uzunlu¤u ise 6 cm olan kare dik piramit fleklindeki parfüm fliflesi verilmifl. fiifle yüksekli¤inin yar›s› kapakla örtülü. efl tabana ve efl yüksekli¤e sahip dikdörtgenler prizmas›n›n hacminin üçte biridir. Taban›n›n bir kenar›n›n uzunlu¤u 8 cm olan eflkenar üçgensel bölgenin alan›n› hesaplayal›m. 3 157 Dik piramidin hacmi.15 piramidin hacmi: = 80 3 cm3 bulunur. yan yüz yüksekli¤i ise 5 cm’dir. 8cm h 8cm 4cm 4cm Piramidin hacmi. 2 2 16 3. Bu fliflenin kaç mL parfüm alaca¤›n› bulmam›z isteniyor. taban alan› ile yükseklik uzunlu¤unun çarp›m›n›n üçte biridir.h = 8. Problemi Anlayal›m Yan yüz yüksekli¤i 5 cm. olan bu piramidin hacmini bulal›m. .ÖRNEK Yandaki dik piramidin taban› eflkenar. yanal yüzleri ise ikizkenar üçgensel bölgelerden oluflmaktad›r. Taban›n bir kenar›n›n uzunlu¤u 8 cm yükseklik uzunlu¤u 15 cm. Önce eflkenar üçgensel bölgenin yükseklik uzunlu¤unu Pisagor Ba¤›nt›s›’n› kullanarak bulal›m: h2=82-42 h2=64-16 h2=48 h=4 3 cm Taban alan›: a. fiifle taban›n›n bir kenar›n›n uzunlu¤u 6 cm. di¤er yar›s› ise parfümle doludur. Kapak taban›na kadar dolu olan bu fliflenin kaç mililitre parfüm alabilece¤ini bulal›m.4 3 = 16 3 cm2. Dik piramidin hacmi: taban alan› x yükseklik 3 Problem Çözelim ve Kural›m Kare dik piramit fleklinde. yan yüz yüksekli¤inin yar›s›na kadar kapakla örtülmüfl bir parfüm fliflesi tasarlanm›flt›r.

Kapa¤›n hacmi: 3.8 cm. Plan› Uygulayal›m Pisagor Ba¤›nt›s› kullan›ld›¤›nda yükseklik uzunlu¤u: h2 = 52-32 h2 =16 h = 4 cm bulunur. 5cm h 3cm 6cm 6cm Piramidin hacmi: taban alan› x yükseklik = 6. 158 Dik piramidin hacmi ile ilgili flekil çizerek çözülebilecek bir problem kurunuz ve problemi çözünüz.2 = 6 cm3 3 Parfüm fliflesinin hacmi: 48-6=42 cm3 tür.6.3. a h b . fiekil çizmenin problemin anlafl›lmas›na ve çözümüne sa¤lad›¤› katk›y› aç›klay›n›z. Hesaplad›¤›m›z bu iki de¤erin fark›n› al›p parfümün hacmini mL cinsinden buluruz. h = 9. 42 cm3=0. 2 Bir kare dik piramidin yanal yüzey alan› 192 cm2.042 dm3=0. taban alan› 144 cm2 oldu¤una göre hacmini bulunuz. Bu piramidin hacmini tahmin ediniz. fiifle. 3 Yükseklik uzunlu¤u taban›n›n bir kenar›n›n uzunlu¤unun üç kat› olan kare dik piramidin hacmini harfli ifadeler kullanarak yaz›n›z.042L=42 ml parfüm al›r. UYGULAMA 1 Taban› düzgün alt›gensel bölgeden oluflan dik piramidin cisim yüksekli¤i 10 cm ve bir kenar›n›n uzunlu¤u 5 cm oldu¤una göre hacminin kaç santimetre küp oldu¤unu bulunuz. b = 6. a = 3. 4 Dikdörtgen dik piramidin boyutlar›.4 = 48 cm3 3 3 Piramit yar› yüksekli¤ine kadar kapakla örtülü oldu¤undan taban›n›n bir kenar› 3 cm. yüksekli¤i ise 2 cm’dir. Daha sonra kapak k›sm›n›n ölçülerini bulup hacmini hesaplamal›y›z.3 cm.1 cm’dir.Plan Yapal›m Önce dik piramidin yükseklik uzunlu¤unu bulup hacmini hesaplamal›y›z. Tahmininizi buldu¤unuz sonuçla karfl›laflt›r›n›z. Kontrol Edelim Problemi tekrar okuyarak verilen çözümü kontrol ediniz.

Depoda daha önce kaç metre küp bu¤day vard›r? 20 m 15 m 6 Yandaki de¤erleri kullanarak bir problem kurunuz ve çözünüz. D 5) Taban alanları ve hacimleri aynı olan bir piramit ile bir prizma karşılaştırıldığında.5 Yandaki flekilde verilen kare dik piramit fleklindeki depoya 300 m3 bu¤day kondu¤unda deponun yar›s› dolmufltur. 6. ç›k›fl 33 Çalışma . 2) Taban alanı ve yan yüzleri oluşturan üçgensel bölgelerin yükseklikleri bilinen bir kare piramidin hacmi hesaplanabilir. 6) Hacmi 8 cm3. yanl›fl oldu¤u belirtilen yarg› do¤ru olabilir. cm2. D Y D 7) Taban alanı 2 yüksekliği 2 cm olan piramidin hacmi cm3 tür. ç›k›fl 4. taban alanı 4 cm2 olan prizmanın yüksekliği 2 cm’dir. 2. 4) Tabanı yamuksal bölge olan piramidin hacim hesabı için tabanının yüksekliği ve cisim yüksekliğinin uzunluğu bilinmelidir. ç›k›fl 5. ç›k›fl 7. 1. fiemadaki cümlelerde do¤ru oldu¤u belirtilen yarg› yanl›fl. ç›k›fl Y 3) Düzgün altıgen piramidin hacmini eşkenar üçgen piramidin hacminden yararlanarak bulabiliriz. ç›k›fl D Y D Y 159 D Y 1)Taban alanı ile yükseklikleri eş olan piramit ile prizmanın hacimleri aynıdır. Buna göre afla¤›daki ç›k›fllardan birine ulafl›n›z. ç›k›fl Y D Y 8. a=6 cm h=8 cm 7 Afla¤›da birbiriyle ba¤lant›l› do¤ru / yanl›fl cümleler verilmifltir. ç›k›fl 3. piramidin yüksekliğinin prizmanın yüksekliğine oranının 6 olduğu sonucuna varılır. Her bir do¤ru / yanl›fl karar› sizi farkl› ç›k›fllara ulaflt›r›r.

cetvel ve yap›flt›r›c› kullanarak efl taban ve efl yükseklikte dik dairesel koni ve dik silindir modelleri olufltural›m. koni modelini dolduracak kadar kum aktaral›m. çeflitli meyveler ve bal kar›fl›m›ndan elde ettikleri bir yiyecekti. Silindirdeki kumla koniyi kaç kez doldurdunuz? Efl taban ve efl yükseklikli koninin hacminin.5 cm Koninin hacmi = 2 2 2 21cm O r = (78. makas.14).14).r 31.21 = 549. Nas›l buldu¤unuzu aç›klay›n›z. pergel. h Koninin hacmi = 3 3 .4 = 2.5). Silindir modelini kum ile tamamen doldural›m. 160 ÖRNEK Taban çevresi 31. Bu koninin hacmini bulal›m: Taban uzunlu¤u = 2π. Günümüzde süt ve meyvelerden haz›rlanan dondurmalar genellikle külahlarla servis edilir.4 cm olan koninin yüksekli¤i 21 cm’dir.5 cm3 3 h O r Bir dik koninin hacmi. efl taban ve efl yüksekli¤e sahip silindirin hacminin üçte biridir.r r = 5 cm Taban alan› = π . Bu iflleme silindir boflal›ncaya kadar devam edelim.5 = 78. ferahlamak ve mutlu olmak için kar. Koninin hacim ba¤›nt›s›n› nas›l oluflturursunuz? Tart›fl›n›z. insanlar›n serinlemek. dik silindirin hacmine olan oran›n› bulunuz. silindirin hacmi = π .Dik Dairesel Koninin Hacmi Tarihi çok eski zamanlara dayanan dondurma. r = (3. Silindirdeki kumdan. r2.(3. ‹çine konan dondurman›n eriyip a¤z›na kadar doldurdu¤u bir dondurma külah›n›n hacmini hesaplayabilir misiniz? ETK‹NL‹K Doldur Boflalt Araç ve Gereç •K⤛t •Pergel •Makas •Cetvel •Yap›flt›r›c› •Kum K⤛t.

Problem Çözelim ve Kural›m
Ya¤murlu ve karl› havalarda hava s›cakl›¤› 0ºC’nin alt›na düfltü¤ü zaman çat›larda koni fleklinde sark›tlar oluflur. Yanda verilen resimdeki çat›da oluflan üç sark›t›n taban yar›çap uzunlu¤u 6 cm, 7 cm, 9 cm; yükseklikleri ise 20 cm ve 21 cm ile 30 cm’dir. Buzun öz kütlesi (yo¤unlu¤u) 0,918 g/cm3 oldu¤una göre üç sark›t›n a¤›rl›¤›n› bulunuz.

Problemi Anlayal›m Problemde koni fleklindeki sark›tlar›n çaplar› ile yükseklikleri ve sark›t› oluflturan buzun yo¤unlu¤u ile ilgili ölçüler verilmifltir. Bu üç sark›t›n a¤›rl›klar›n› bulmam›z isteniyor. Plan Yapal›m Önce koni fleklindeki sark›tlar›n hacimlerini hesaplar›z. Hesaplad›¤›m›z cm3 cinsinden hacimler ile buzun öz kütlesini çarparak sark›tlar›n a¤›rl›¤›n› buluruz. Plan› Uygulayal›m Koni fleklindeki sark›tlar›n flekilleri, hacimleri ve kütleleri afla¤›dad›r.
r=6cm h = 20cm r=7cm h = 21cm r=9cm h = 30cm

fiekil

161

Hacim

π . r2. h
3

(3,14).62 . 20 3 = 753,6 cm3

(3,14).72 . 21 3 = 1077,02 cm3

(3,14).92 . 30 3 = 2543,4 cm3

Kütle = (753,6) x (0,918) Hacim x yo¤unluk = 691,804 g ≈ 692 g

(1077,02) x (0,918) 2543,4 x (0,918) = 988,70436 g = 2334,8412 g ≈ 989 g ≈ 2335 g

Kontrol Edelim Yap›lan ifllemlerin do¤rulu¤unu strateji kullanarak kontrol ediniz. Sark›tlar›n yar›çaplar› iki kat›na ç›kar›l›r, yükseklikleri yar›ya düflürülürse kütlelerinde ne kadarlık bir de¤iflim olur? Tart›fl›n›z. Külah, çekirdek, 8 cm ve 12 cm ifadelerini kullanarak bir problem kurunuz ve çözünüz.

UYGULAMA
1 Bir dik koninin taban alan› 25 cm2 ve hacmi 100 cm3 oldu¤una göre yüksekli¤i kaç santimetredir? Bir dik silindirin içine taban çap› ve yüksekli¤inin uzunlu¤u silindirin taban çapının ve yükseklik uzunlu¤unun yar›s› olan bir dik koni yerlefltiriliyor. Koninin hacminin silindirin hacmine olan oran›n› bulunuz. Yüksekli¤i 10 cm, taban yar›çap› uzunlu¤u 5 cm olan dik koni fleklindeki kaba, bir kenar›n›n uzunlu¤u 5 cm olan küp fleklindeki kapla kaç kez su boflalt›l›rsa koni fleklindeki kap dolmufl olur? (π = 3 al›n›z.) Afla¤›da yar›çap› ve yükseklik uzunlukları verilen dik konilerin hacimlerinin oran› hakk›nda ne söyleyebilirsiniz? a) r= 3 cm h= 5 cm 5 6 162 b) r= 5 cm h= 3 cm r= 2,5 cm h= 3,5 cm

2

3

4

Yandaki verileri kullanarak bir problem kurunuz ve çözünüz.

Afla¤›da birbiriyle ba¤lant›l› do¤ru / yanl›fl cümleler verilmifltir. fiemadaki cümlelerde do¤ru oldu¤u belirtilen yarg› yanl›fl, yanl›fl oldu¤u belirtilen yarg› do¤ru olabilir. Her bir do¤ru / yanl›fl karar› sizi farkl› ç›k›fllara ulaflt›r›r. Buna göre afla¤›daki ç›k›fllardan birine ulafl›n›z.

2) Hacimleri eşit olan A ve B konilerinin yarıçap uzunluklarının oranı rA rB = 3 ise yüksekliklerinin hA 1 oranı h = 9 ’dur. B 1)Taban alanları ve yükseklik uzunlukları eşit olan dik koniyle dik silindirin hacimlerinin oranı ’ tür.

4) Yarıçapı uzunluğu 4 cm olan koni ile tabanının bir kenar uzunluğu 8 cm olan bir kare piramidin yükseklikleri uzunluğu eşit ise koninin hacmi daha küçüktür.

1. ç›k›fl D Y

D
5) Aynı tabana ve yüksekliğe sahip silindir ile koninin hacimleri aynıdır.

2. ç›k›fl 3. ç›k›fl

Y D

D Y

4. ç›k›fl 5. ç›k›fl

Y

3) Taban yarıçapı uzunluğu 3 cm, yüksekliği 15 cm olan dik koni şeklindeki D yağdanlığa 4,05 cm3 yağ konulur.

6) Koni şeklinde bir hediye en az boşluk kalacak şekilde dikdörtgenler prizması şeklindeki bir kutuya konabilir. 7) Yarıçapı uzunluğu 4 cm ve yükseklik uzunluğu 9 cm olan dik koninin hacmi π, 3 alındığında yaklaşık 432 cm3 tür.

D Y

6. ç›k›fl 7. ç›k›fl

Y

D Y

8. ç›k›fl
34
Çalışma

Kürenin Hacmi
Üzüm, sa¤l›k ve flifa kayna¤›d›r. ‹çerisindeki bir çok vitamin ve mineral, ba¤›fl›kl›k sistemimizin güçlenmesinde etkili rol oynamaktad›r. Çap› yaklafl›k 1 cm olan bir üzüm tanesi yaklafl›k 7g gelmektedir. Bu üzüm tanesinin öz kütlesini hesaplayabilir misiniz?

ETK‹NL‹K
Pinpon Topu ve Kutusu Araç ve Gereç •Pinpon topu •K⤛t •Makas •Yap›flt›r›c› •Kum Pinpon topuna te¤et olacak flekilde bir silindir modeli olufltural›m. Pinpon topunu delerek kumla doldural›m. Pinpon topundaki kumu art arda silindirin içine boflaltal›m. Pinpon topunun hacminin, silindirin hacminin kaç kat› oldu¤unu tart›fl›n›z. Kürenin hacim ba¤›nt›s›n› oluflturunuz. Bu sonuca nasıl ulafltı¤ınızı aç›klay›n›z.

ÖRNEK
Çap uzunlu¤u 30 cm olan küre fleklindeki bir akvaryumun yar›s›na kadar dolduruldu¤unda alaca¤› suyun kaç litre oldu¤unu bulal›m. Kürenin hacmi: . π . r3 = . (3,14).153 = 14 130 cm3

163

Yar›m kürenin hacmi: 14 130 : 2 = 7065 cm3 = 7,065 dm3 = 7,065 L

Kürenin hacmi:

π . r3 tür.

r

Problem Çözelim ve Kural›m
Camdan yap›lm›fl bir küre hediye olarak al›n›yor. Bir kenar›n›n uzunlu¤u 30 cm olan küp fleklindeki kutuya konuluyor. Kutuda bofl kalan k›s›mlara ise kürenin zarar görmemesi için ambalaj köpükleri dolduruluyor. Kürenin yar›çap uzunlu¤u 12 cm oldu¤una göre ambalaj köpüklerinin hacmini bulal›m.

Problemi Anlayal›m Yar›çap› uzunlu¤u 12 cm olan küre fleklindeki hediye, bir kenar›n›n uzunlu¤u 30 cm olan küp fleklindeki kutuya konmufl. Camdan yap›lm›fl kürenin zarar görmemesi için boflluklar ambalaj köpükleriyle doldurulmufl. Ambalaj köpüklerinin hacmi soruluyor. Plan Yapal›m Ambalaj köpüklerinin hacmini bulmak için küp fleklindeki kutunun hacminden kürenin hacmini ç›karmam›z yeterlidir. Plan› Uygulayal›m πr3 = Kürenin hacmi: . (3,14) . (12)3 = 7234,56 cm3

Küpün hacmi: (30)3 = 27 000 cm3 Ambalaj köpüklerinin hacmi: 27000-7234,56=19765,44 cm3 Kontrol Edelim Yap›lan ifllemin do¤rulu¤unu kontrol ediniz. “Kubbe, 20 m, alan, hacim” verilerini kullanarak bir problem kurunuz ve çözünüz.

UYGULAMA
1 Büyük çemberinin çevre uzunlu¤u 66 m olan bir kürenin hacmini ve yüzey alan›n› bulunuz (π = 3 al›n›z.). 164 2 Yandaki yar›çap› 5 cm, yüksekli¤i 34 cm uzunlu¤unda olan dik silindir fleklindeki fanusa, büyük dairesinin yar›çap› 4 cm olan dört adet küre fleklinde mavi bilye yerlefltiriliyor. Fanus içinde kalan bofllu¤a ise beyaz renkli boncuklardan doldurularak masa süsü oluflturulmak isteniyor. Beyaz boncuklar kaç santimetreküp yere yerleflecektir (π = 3 al›n›z.)?

3

r1= 4 cm r2= 8 cm

Yandaki verilere uygun bir problem kurarak çözümünü yap›n›z.

4

Yanda ayn› kalitede küre fleklindeki elmalar›n boyutlar› ve her gruba ödenecek tutar yaz›lm›flt›r. Kârl› bir al›flverifl yapmak aç›s›ndan hangi elma grubunu tercih edersiniz? Neden?

r
1 TL

r

r

3,5 cm

a a

a a

1 TL 3 cm

kabu¤u soyuldu¤unda ise yar›çap› uzunlu¤u 10 cm’ dir. ç) Bu kavun tüm olsayd› kabuklar› kaç cm3 olurdu? 6 Yar›çaplar› oran› olan iki kürenin hacimlerinin oran›n› bulunuz. ç›k›fl 35 Çalışma . yarıçap uzunluğu ile doğru orantılı olarak artar ya da azalır. ç›k›fl Y D Y 8.5 Yandaki resimde küre fleklindeki bir kavunun yar›s›na ait kesit verilmifltir. D Y D 4. c) Kabuksuz servis edilen bir kavun diliminin hacmini hesaplay›n›z. ç›k›fl 7. oranı 6) Kürenin hacmi. ç›k›fl 5. ç›k›fl 165 Y 1) n tane koninin hacminden hareket ederek kürenin hacmini bulabiliriz. Yar›m kavun flekilde gösterildi¤i gibi tepesinden 200 lik açılarla dilimlere ayrılacaktır. a) Yar›m kavun kaç dilime ayr›lm›fl olur? b) Yar›m kavunun hacmini bulunuz. Buna göre (π = 3 al›n›z. Kavunun kabuklu iken yar›çap› uzunlu¤u 11 cm. Her bir do¤ru/yanl›fl karar› sizi farkl› ç›k›fllara ulaflt›r›r. ç›k›fl 3. 1. hacimleri oranı ise ’ dir. yanl›fl oldu¤u belirtilen yarg› do¤ru olabilir. ç›k›fl Y 3) Yarıçapları aynı olan bir silindir ile kürenin hacimleri ’dir.). 7 Afla¤›da birbiriyle ba¤lant›l› do¤ru / yanl›fl cümleler verilmifltir. 2. 6. ç›k›fl D Y D 5) Bir kürenin yarıçap uzunluğu biliniyorsa hacmi hesaplanabilir. D Y D 7) Birinin yarıçap uzunluğu diğerinin yarıçap uzunluğunun 3 katı olan kürelerin hacimleri farkı 7’ dir. fiemadaki cümlelerde do¤ru oldu¤u belirtilen yarg› yanl›fl. 4) İki kürenin yarıçap uzunlukları oranı 2) Küreyi oluşturan eş konilerin yarıçapı aynı zamanda kürenin de yarıçapını oluşturur. Buna göre afla¤›daki ç›k›fllardan birine ulafl›n›z.

Yar›çap› 3 cm olan bu cam küre. k›sa kenar›nın uzunlu¤undan 5 cm fazlad›r.KONU DE⁄ERLEND‹RME 1 Piramit. Bir dikdörtgen dik piramidin taban›n›n uzun kenar›nın uzunlu¤u. Soruda fazla veri var m›d›r? Varsa hangisidir? 2 3 2cm 3cm a 166 4 Küre fleklindeki bir karpuzun yarısının resmi yanda verilmifltir. yüksekli¤i 20 cm oldu¤una göre cam küre konulmadan önce tencerede bulunan sütün hacmi kaç santimetreküptür (π = 3 al›n›z.)? 12 Öz Değerlendirme 6 . Tencerenin yar›çap› 10 cm. sütün kaynarken taflmas›n› engellemek amac›yla bir cam küre konuyor. tencerenin içine konuldu¤unda tencere tam olarak doluyor. ‹çinde bir miktar süt bulunan silindir fleklindeki bir tencerenin içine. Verilen de¤erlere göre karpuzun kabuk kısmının hacmi ne olur? 15cm 14cm 5 Yükseklikleri ayn› olan iki piramidin hacim hesaplamaları ayn› olmas›na ra¤men sonucun farkl› olmas›n›n sebebini aç›klay›n›z. Yüksekli¤i ve taban› bu piramitle ayn› olan prizman›n hacmini bulunuz. Koni ve Kürenin Hacmi Bir piramidin hacmi 50 m3 tür. Yandaki ölçüleri verilen eflkenar dörtgen piramidin yüksekli¤i 5 cm oldu¤una göre bu piramidin hacmini hesaplay›n›z. Yüksekli¤i 7 cm ise hacmini k›sa kenara ba¤l› olarak bulunuz.

ön yüzü ile üst taban› görünecek flekilde yerlefltirelim. kaybolunan do¤rular ve kaybolunan noktay› gösteriniz. Verilen resmi inceleyerek ufuk çizgisi. noktal› olarak çizelim. Noktal› do¤ru parçalar› aras›nda kalacak ve yatay do¤ruya paralel olacak flekilde do¤ru parças› çizip kutunun üst taban ayr›tlar›n› olufltural›m. Dikdörtgenin üst taraf›na. Kutunun ön yüzü için. Kutuya. kaybolunan do¤rular›n birlefliyormufl gibi göründü¤ü noktaya da “kaybolunan nokta” denir. Dikdörtgenin taban›n›n orta noktas› hizas›nda olacak flekilde. ön yüzü ile alt taban› görünecek biçimde bakarsan›z perspektif çizimini nas›l yapman›z gerekir? Tart›fl›n›z. dikdörtgenin dört köflesinden. Arkada sakl› duran di¤er dikey ve yatay do¤ru parçalar›n›. do¤ru üzerinde bir nokta belirleyelim. noktal› do¤ru parçalar› çizelim. . K⤛t düzlemine paralel olan kutuya önden bakmak yerine sa¤dan veya soldan bakarsan›z kutunun hangi yüzleri görünür? Bu görünümlerin perspektif çizimini nas›l yapars›n›z? Tart›fl›n›z. gökyüzüyle birleflen çizgiye “ufuk çizgisi”. cisimler bizden uzaklaflt›kça küçülmüfl ve renkleri solmufl gibi görünür. gözümüzden uzaklaflt›kça birlefliyormufl gibi görünen çizgilere “kaybolunan do¤rular”. Anahtar Kavramlar • Perspektif • Ufuk çizgisi • Kaybolunan nokta • Kaybolunan do¤ru Zeminin bitti¤i yerde. ETK‹NL‹K Araç ve Gereç •Dikdörtgen prizmas› fleklindeki kutu •Cetvel •K⤛t •Kalem Bir Nokta Perspektifi Perspektif çizimini yapaca¤›m›z kutuyu. dikdörtgene paralel olacak flekilde yatay bir do¤ru çizelim.‹z Düflümü ve Çok Yüzlüler Perspektif Çizimi Geometrik cisimlerin herkes taraf›ndan kolayca anlafl›labilmesi için genel olarak üç yüzünü birden gösteren perspektif çizimler yap›l›r. 167 Belirledi¤imiz noktaya. k⤛t düzlemine bir dikdörtgen çizelim. Fazlal›klar› silerek çizimi tamamlayal›m. Perspektifte.

I. kutunun sa¤ üstten görünümü verilmifltir.ÖRNEK I. 168 II. Kaybolunan nokta. kutunun çizimleri ise afla¤›daki gibi yap›l›r. prizmaya alttan veya üstten bak›ld›¤›nda de¤iflmez. Kutunun bu görünümlere göre perspektif çizimini yapal›m. kutu Yukar›da. prizmaya sa¤dan bak›ld›¤›nda ufuk çizgisi üzerinde ve prizman›n sa¤›nda. dikdörtgenin sa¤ taraf›nda bir nokta (kaybolunan nokta) seçeriz. Do¤runun üzerinde. Buna göre çizim afla¤›daki gibidir. . kutu III. kutu Kutuya sol alttan bak›lmaktad›r. kutu Kutuya önden bak›lmaktad›r. Ufuk çizgisi çizimin alt›nda. kaybolunan nokta ise sol tarafa al›n›r. Kaybolunan nokta Ufuk çizgisi Kaybolunan do¤rular II ve III. Dikdörtgenin üst taraf›nda bir do¤ru (ufuk çizgisi) belirleriz. Buna göre çizim afla¤›daki gibidir. Ufuk çizgisi çizimin üstünde. Bu durum. sayfa düzlemine paralel olan kutunun farkl› aç›lardan görünümleri verilmifltir. Üst taban ile sa¤ yan yüz ve arkada kalan ayr›tlar› belirleyip fazlal›klar› silerek çizimi afla¤›daki aflamalarla tamamlar›z. kutu II. soldan bak›ld›¤›nda ise solundad›r. Kutunun ön yüzü için bir dikdörtgen çizeriz. Dikdörtgenin köflelerinden kaybolunan noktaya do¤ru parçalar› (kaybolunan do¤ru) çizeriz. kaybolunan nokta ise ortadan al›n›r. III. Prizma modelinin ön yüzü. resmin (çizimin) düzlemine paralel olarak yap›l›yorsa bu perspektif çizim tipine “bir nokta perspektifi” denir.

üst taban› yerine. Kutunun geniflli¤i ve uzunlu¤u için her iki kaybolunan nokta ile kaybolunan do¤rular aras›na dikey do¤ru parçalar› çizelim. alt taban› ile sa¤ ve sol yan yüzleri görünecek flekilde bakarsan›z çizimi nas›l yapman›z gerekir? Tart›fl›n›z.ETK‹NL‹K ‹ki Nokta Perspektifi Araç ve Gereç •Kare prizma fleklindeki kutu •Cetvel •K⤛t •Kalem Perspektif çizimini yapaca¤›m›z kutuyu. k⤛t düzlemine paralel olmayan ön yüzündeki ayr›t için dikey bir do¤ru parças› çizelim. Do¤ru parças›n›n üst taraf›na yatay bir do¤ru parças› çizip iki kaybolunan nokta belirleyelim. her iki kaybolunan noktaya. Dikey do¤ru parças›n›n uçlar›n›. Üst taban› oluflturup fazla çizgileri silerek çizimi tamamlayal›m. kaybolunan do¤rularla birlefltirelim. Kutunun arkada kalan görünmeyen k›sm›n› belirleyen yok olunan do¤rular› çizelim. ayn› köfleden kesiflen üç yüzünden üst taban ile sa¤ ve sol yan yüzü görünecek flekilde yerlefltirelim. 169 Kutuya. Kutunun. .

k⤛t düzlemine paralel de¤ildir. 170 Küpe dikey ayr›t› önde olacak flekilde bakarsak alt taban ile sa¤ ve sol yan ay›rtlar› görünür. Buna göre perspektif çizim afla¤›daki gibi olur. Bu tekni¤e “iki nokta perspektifi” ad› verilir. Prizma modelinin ön yüzü (sa¤ ve sol yüzlerin kesiflti¤i dikey ayr›t) çizimin düzlemine paralel de¤ilse perspektif çiziminde iki kaybolunan nokta vard›r. Bu durumda perspektif çizimi iki kaybolunan nokta ile afla¤›daki gibi yap›l›r. .ÖRNEK Yandaki küpün perspektif çizimini ad›m ad›m yapal›m. Küpün üst taban› ile sa¤ ve sol yan ayr›tlar› görünmektedir. Yani küpün ön yüzünü oluflturan dikey ayr›t. küpün alt taraf›nda olur. Üzerinde iki kaybolunan nokta bulunan do¤ru.

ç›k›fl Y 3) Kaybolunan nokta kaybolunan doğrunun herhangi bir yerinde olabilir. Şemadaki cümlelerin belirttiği yargıların doğru ya da yanlış olduğuna karar veriniz. Yandaki flekilde. D Y D 7) Bir perspektifte kaybolunan nokta iki adet ise buna iki nokta perspektifi denir. 1. ön yüz ile taban yüzlerinden biri hariç diğer hiçbir yüz görülemez. bir binan›n önden ve yandan görünümü verilmifltir. ç›k›fl 3. D 5) Perspektif çizimde kaybolunan nokta. ç›k›fl D Y 2) Perspektif çizim için ön yüz ve ön yüze paralel altta ya da üstte bir doğru çizmek yeterlidir. soldan bakıldığında soldadır. kaybolunan noktan›n ise sa¤da oldu¤u dikdörtgenler prizmas› fleklinde bir kutunun perspektif görünümünü çiziniz.UYGULAMA 1 2 Yaln›zca ön ve üst yüzü görünen bir küpe hangi aç›dan bak›lmaktad›r? Aç›klay›n›z. Her bir do¤ru / yanl›fl karar› sizi farkl› 171 ç›k›fllara ulaflt›r›r. 4) Düz bir yolda giderken yolun çok ilerde daralarak bir noktadan ibaret olduğunun görünmesi kaybolunan nokta ve doğruya örnek verebilir. ç›k›fl 36 Çalışma . ç›k›fl 7. ç›k›fl Y D Y 8. 6) Cisme önden bakılarak yapılan perspektif çiziminde. Aşağıda birbiriyle bağlantılı doğru / yanlış cümleler verilmiştir. Bir üçgen dik prizman›n ön ve sa¤ yan görünümünün perspektif çizimini yap›n›z. “Bir nokta perspektifi” ve “iki nokta perspektifi” tekniklerinin hangi durumlarda kullan›ld›¤›n› aç›klay›n›z. ç›k›fl 5. 1) Bir küpün ya da bir prizmanın farklı mesafelerden görünümlerinin perspektif çizimleri de farklıdır. 3 4 5 6 Ufuk çizgisinin çizimin alt›nda. cisme sağdan bakıldığında sağda. 2. ç›k›fl Y D D Y 4. Buna göre afla¤›daki ç›k›fllardan birine ulafl›n›z. Perspektif çizimi ad›m ad›m anlat›n›z. Bu binan›n belli bir mesafeden görünümünü çiziniz. 6.

yüz say›s› 12 ile 37 aras›nda de¤iflmektedir. tafl yontma ve delme ifllemleri için kullan›l›r. silindir. Yukar›daki veriler göz önünde bulunduruldu¤unda elmas m› yoksa p›rlanta m› daha parlakt›r? Elmas P›rlanta ETK‹NL‹K Araç ve Gereç Kesik Cisimler •Patates •Maket b›ça¤› Maket b›ça¤› ile patateslerden prizma. Ara kesit görüldü¤ü gibi dairedir. Dik koni. yüz say›s› ise genellikle 57’dir. Her bir kesimde oluflan ara kesitlerin ne tür bölgeler oldu¤unu tart›fl›n›z. Dayan›kl›l›¤›ndan ve ›fl›¤› çok iyi k›rmas›ndan dolay› mücevher yap›m›nda da kullan›lmaktad›r. sertli¤inden dolay› endüstride. Elmas. taban›na paralel olacak biçimde kesildi¤inde ara kesitini inceleyelim.Çok Yüzlüler ve Ara Kesitleri P›rlantan›n ifllenmeden önceki ham hâline elmas denir. cam kesmek. Daha ince iflçili¤e sahip p›rlantan›n alt k›sm› kubbe gibi. modelleri olufltural›m. 172 ÖRNEK Bir dik koni. Oluflturdu¤umuz geometrik cisimleri çeflitli k›s›mlar›ndan (tabanlara paralel olacak. taban›na paralel olacak flekilde kesildi¤inde afla¤›daki gibi iki parça elde edilir. eksenlerden geçecek flekilde kesip ikiye ay›ral›m. küre. Elmas›n alt k›sm› düz. Elmas ile p›rlanta ayn› tafl›n farkl› kesim flekilleridir. koni vb. .

C C D h C D C h h h A r B A r B A r B A r B Dik üçgen h dik kenar› etraf›nda döndürüldü¤ünde oluflan flekil konidir. Her bir modelin kaç yüzü oldu¤unu ve bu yüzlerin hangi çokgensel bölgelerden olufltu¤unu aç›klay›n›z. köfle ve ayr›tlar› aç›s›ndan karfl›laflt›r›n›z. . yüzleri ile ayr›tlar›n›n birlefliminden oluflur. maket b›ça¤› ile bir veya daha fazla düzlem boyunca keselim. yüz ve ayr›t say›lar› aras›ndaki iliflkiyi belirten “Euler (Öyler) Formülü”nü araflt›r›p s›n›fa sununuz. Bir çok yüzlünün yüzeyi. Ayr›t ve köfleleri ise bu çokgensel bölgelerin kenar ve köfleleridir. Dikdörtgen piramit Befl yüzlü Taban› dikdörtgen Yanal yüzleri üçgensel bölge Kesik piramit Alt› yüzlü Tabanlar› dikdörtgen Yanal yüzleri yamuksal bölge Bir çok yüzlünün yüzleri birer çokgensel bölgedir. maket b›ça¤› yard›m› ile piramit ve prizma modelleri olufltural›m. ETK‹NL‹K Araç ve Gereç •Patates •Maket b›ça¤› Kaç Yüzlü? Patateslerden. GÖREV Çok yüzlülerin köfle. Seçti¤imiz bir modeli. “befl yüzlü” fleklinde isimlendirilir. Keserek oluflturdu¤unuz geometrik cisim ile kesilmeden önceki fleklini. Çok yüzlüler yüz say›lar›na göre “dört yüzlü”.ÖRNEK Dik üçgenin ve dikdörtgenin dik kenarlar›ndan birinin etraf›nda 360º döndürülmesiyle oluflacak yüzey örneklerini inceleyelim. 173 ÖRNEK Yandaki dikdörtgen piramit ile tabana paralel olacak biçimde üst k›sm› kesilip ç›kart›lm›fl piramit fleklini karfl›laflt›ral›m. yüz. Dikdörtgen h dik kenar› etraf›nda döndürüldü¤ünde oluflan flekil silindirdir.

bir dikdörtgen prizman›n iki farkl› düzlem boyunca kesilip ç›kart›lm›fl flekli olup 8 yüzü vard›r. çok yüzlü ise bir kare prizmad›r ve 6 yüzü vard›r. 174 ÖRNEK Tüm yüzleri ve tüm ayr›tlar› efl olan çok yüzlülere “düzgün çok yüzlü” denir. Üzerinde al›nan A ve B noktalar›n› birlefltiren do¤ru parças›n›n bir k›sm› çok yüzlünün içinde kalmad›¤›ndan içbükeydir. düzgün on iki yüzlü ve düzgün yirmi yüzlüdür. Bir düzlem ile kesildi¤inde ara kesiti dairesel bölge olan üç cismi çiziniz. aksi hâlde içbükeydir. Çokgenlerde oldu¤u gibi çok yüzlülerde de iç bükey ve d›fl bükeylik durumlar› vard›r. GÖREV Bu cisimlere neden “platonik cisimler” dendi¤ini araflt›r›n›z. II. çok yüzlü. Yukar›daki çok yüzlüler s›ras›yla düzgün dört yüzlü.ÖRNEK A B I II Yukar›daki I. UYGULAMA 1 2 Bir düzlemle kesildi¤i zaman ara kesiti dikdörtgensel bölge olan cisimlere iki tane örnek veriniz. Dışbükey İçbükey Çok yüzlünün herhangi iki noktas›n› birlefltiren do¤ru parças›n›n tamam› çok yüzlünün yüzeyinde (bir yüzünde) veya içinde kal›yorsa d›flbükey. düzgün alt› yüzlü. Bu cisimler “platonic (platonik) cisimler” olarak adland›r›l›r. Üzerinde ald›¤›m›z herhangi iki noktay› birlefltiren bütün do¤ru parçalar› prizman›n içinde veya yüzeyinde kald›¤›ndan d›flbükeydir. . düzgün sekiz yüzlü.

175 7 A 15 cm Yandaki ABC dik üçgeni afla¤›da verilen kenarlar› etraf›nda 360º döndürülüyor.3 Bir düzlemle farkl› flekillerde kesildi¤inde ara kesiti üçgensel ya da dairesel bölge olan cismi çizerek gösteriniz. a) [BC] b) [AB] 9 cm B C A 8 Yandaki ABC dik üçgeni [AB] dik kenar› etraf›nda 180º döndürüldü¤ünde oluflan cismin hacmi kaç santimetre küptür? B 15cm 12cm C B 9 Yandaki flekil [OB] kenar› etraf›nda afla¤›da verilen aç› ölçüleri ile döndürüldü¤ünde oluflan cisimleri adland›r›n›z. Oluflan cismin taban alan›n› ve yanal alan›n› bulunuz. geometrik cismin kaç yüzlü oldu¤unu bulunuz. 6 Yandaki geometrik cisim. a) 180º b) 360º r O A r . 12 cm’lik dik kenar› etraf›nda 360º döndürülüyor. a a a 5 Hipotenüs uzunlu¤u 13 cm. a 4 Yanda hangi cismin görünüflünün verildi¤ini. a) Bu geometrik cismin kaç yüzlü oldu¤unu bulunuz. Oluflan cisimlerin yüzey alan›n› bulunuz. dik kenarlar›ndan birinin uzunlu¤u 12 cm olan bir dik üçgen. b) Bu geometrik cismin hangi geometrik cisimlerden olufltu¤unu bulunuz. iki farkl› geometrik cismin tabanlarının birlefltirilmesiyle oluflmufltur.

10 Aşağıda verilen çok yüzlülerin içbükey mi dışbükey mi olduğunu belirleyiniz. 176 2) Herhangi iki noktasını birleştiren doğru parçasının tamamı çok yüzlünün yüzeyinde veya içinde kalıyorsa çok yüzlü iç bükeydir. ç›k›fl 37 Çalışma . ç›k›fl 7. D Y D 6. Her bir do¤ru / yanl›fl karar› sizi farkl› ç›k›fllara ulaflt›r›r. 2. 6) Çok yüzlülerin yüzleri çokgensel bölge şeklindedir. D Y 4. 4) Küp tam ortadan bir düzlemle kesildiğinde ara kesiti tabanlara dik olacak şekilde bir karesel bölgedir. ç›k›fl D Y D 5) Bir dik koni tabana paralel olacak şekilde herhangi bir yerden kesildiğinde ara kesit üçgensel bölge şeklindedir. ç›k›fl 3. ç›k›fl Y 7) Çok yüzlüler sadece içbükey olabilirler. a) b) c) ç) 11 Aşağıda birbiriyle bağlantılı doğru / yanlış cümleler verilmiştir. ç›k›fl Y 3) Bütün yüzleri ve ayrıtları eş olan çok yüzlülere düzgün çok yüzlü denir. 1. D Y 8. ç›k›fl 5. Şemadaki cümlelerin belirttiği yargıların doğru ya da yanlış olduğuna karar veriniz. Buna göre afla¤›daki ç›k›fllardan birine ulafl›n›z. ç›k›fl Y D 1) Çok yüzlüler ayrıt sayılarına göre isimlendirilir.

. 6 “Çap uzunlu¤u 20 birim olan yandaki O merkezli çeyrek daire [OU] etrafında 360º döndürüldü¤ünde elde edilen geometrik cismin yüzey 2 alanı .....) c) Koni bir çok yüzlüdür.. (..) b) Dik üçgen prizma bir içbükey çok yüzlüdür.) ç) Piramit bir düzlemle kesildi¤inde yine bir çok yüzlü elde edilir...) d) Çok küplüler kullan›larak bir çok yüzlü oluflturulabilir.. (...” ifadesindeki bofllu¤a hangi sayı yazılmalıdır? E O U 13 Öz Değerlendirme ......... (.. cam sehpa üzerine konuyor. tabanlara dik kesildi¤inde ise ara kesiti dikdörtgensel bölge olan cisim nedir? 4 Yandaki cisim hangi geometrik cisimlerin bilefliminden oluflmufltur? 177 5 Afla¤›da verilen ifadelerden do¤ru olanlar›n bafl›na “D”..) a) Bütün yüzleri ve bütün ayr›tlar› efl olan çok yüzlülere düzgün çok yüzlü denir... br olur.. (.KONU DE⁄ERLEND‹RME 1 ‹z Düflümü ve Çok Yüzlüler Yandaki flekilde verilen süt kutusu. SÜT 2 Biz düzlem boyunca kesildi¤inde ara kesiti de¤iflmeyen cisim nedir? 3 Bir düzlem ile tabana paralel olarak kesildi¤inde ara kesiti karesel bölge. yanl›fl olanlar›n bafl›na “Y” yaz›n›z.... Bu süt kutusunun soldan ve alttan görünümünün perspektif çizimini yap›n›z... (.

II.II. III. Cisim yükseklik uzunlu¤u III.ÜN‹TE DE⁄ERLEND‹RME 1 Yaflam›m›zdaki Matematik Taban alan› 36 cm2 ve yanal yüzleri eflkenar üçgenden oluflan kare piramidin yüksekli¤i afla¤ıdakilerden hangisidir? A) 2 3 B) 3 2 C) 3 3 D) 6 3 Yan yüz yüksekli¤i 2 3 birim olan. IV. taban› ve yan yüz alanlar› eflkenar üçgensel bölgeden oluflan üçgen dik piramidin taban›n›n çevre uzunlu¤u kaç birimdir? A) 3 3 B) 9 3 C) 12 D) 16 2 3 Dik dairesel koninin yüzey alan›n› hesaplayabilmek için afla¤›daki verilerden en az hangilerine ihtiyaç vard›r? I. V Yanal yüzeyinin aç›n›m›nda yarıçap uzunlu¤u 6 cm olan yar›m daireden oluflan dik koninin taban alan› afla¤›dakilerden hangisidir? A) 3π cm2 B) 6π cm2 C) 9π cm2 D) 12π cm2 5 Bir kürenin çap› 3 kat›na ç›kar›ld›¤›nda yeni kürenin yüzey alan› ilk kürenin yüzey alan›n›n kaç kat› olur? A) 3 B) 6 C) 9 D) 12 Yar›çap› uzunlu¤u 12 cm olan küre fleklindeki bir voleybol topunun yar›s›n›n yüzey alan› afla¤›dakilerden hangisidir (π = 3 al›n›z. Taban yar›çap›nın uzunlu¤u II.V B) I. Taban alan› IV.)? A) 784 cm2 B) 860 cm2 C) 864 cm2 D) 868 cm2 h=6cm 2cm 4cm 6 7 Yandaki piramidin hacmi kaç metreküptür? A) 8 B) 16 C) 20 D) 32 8 Yanda aç›n›m› verilmifl olan geometrik cisim afla¤›dakilerden hangisidir? A) Üçgen piramit C) Üçgen prizma B) Kare piramit D) Kare prizma .III.IV C) I.V D) I. Yan yüzey alan› 178 4 A) I. Yan yüzey yar›çap›nın uzunlu¤u V.

9 C) 9 D) 90 13 Afla¤›dakilerden hangisi dikdörtgenler prizmas›n›n sol alttan bak›ld›¤›ndaki perspektif çizimidir? A) B) C) D) .09 B) 0.84π C) 84π B) 8.04 m3 ve yüksekli¤i 10 cm olan dik koninin taban alan› kaç santimetre karedir (π = 3 al›n›z. A) 54π cm3 B) 108π cm3 C) 162π cm3 D) 270π cm3 179 12 Hacmi 972π cm3 olan kürenin yar›çap uzunlu¤u kaç metredir? A) 0.)? A) 6000 B) 8000 C) 12 000 D) 16 000 11 Silindir biçimindeki kutuya alttan. BC kenar› etraf›nda 360º döndürüldü¤ünde oluflan cismin hacmi kaç santimetreküp olur? A) 0. üstten ve yanlardan de¤ecek flekilde çapı uzunlu¤u 6 cm olan 3 tenis topu yerlefltirildi¤inde kutuda kalan bofllu¤un hacmini bulunuz.4π D) 98π A E 6cm 3 cm D 3.5 cm C B 10 Hacmi 0. ABC üçgeni.9 Yandaki flekilde ABC ile EDC benzer üçgenler oldu¤una göre.

IV C) I. V. alt ve üst tabanlar›na dik bir düzlemle kesildi¤inde silindirin ara kesiti afla¤›dakilerden hangisi olur? A) B) C) D) 15 Yandaki kare prizma. alt ve üst tabana paralel olacak flekilde bir düzlemle kesildi¤inde prizman›n ara kesiti afla¤›dakilerden hangisi olur? A) B) C) D) 180 16 Afla¤›dakilerden hangisi dört yüzlü bir cisimdir? A) Üçgen piramit C) Dikdörtgen piramit B) Kare piramit D) Eflkenar dörtgen piramit 17 Yandaki üçgen prizman›n yüz say›s› ve yüzlerinde bulunan çokgensel bölgelerin adlar› afla¤›dakilerden hangisidir? I.14 Yandaki silindir. V A) I. III. V D) II. IV. 5 yüzlü 4 yüzlü Üçgensel bölge Dikdörtgensel bölge Yamuksal bölge B) II. IV 38 Çalışma . III. III. III. III. II.

su borularındaki eğime çok dikkat edilir. Eğlence sektöründe. Siz de çevrenizde eğimin önemli olduğu modelleri belirleyiniz ve bu modellerde eğimin neden önemli olduğunu tartışınız. haberleşme ve iletişim sektöründe ise uzaya gönderilen bir uydunun atmosfere girerken yaptığı eğim hayati bir önem taşımaktadır. Altyapıda ise su kanallarında. su parkları ve çocuk bahçesindeki kaydıraklarda. 181 . yolların eğimi. uçakların güvenli kalkış ve iniş yapması için gereken eğim önemli bir yer tutar. Ulaşım sektöründe. hayatımızın her alanında önemli bir yer tutabilmektedir.BAfiLANGIÇ VE B‹T‹fi NOKTASI: GEOMETR‹ Geometrik Cisimler ve Simetri Do¤runun ‹ncelenmesi Dik Üçgendeki Oranlar Eğim. merdivenlerde.

Oluşan yapının görünümünü izometrik kâğıda çiziniz. Görünümü izometrik kâğıtta çizilmiş yapıları oluşturunuz. İki çok küplü seçerek bu çok küplülerle bir yapı oluşturalım. Maketi verilen bir evin üç boyutlu cisimleri yapılırken nelere dikkat edilmelidir? Tartışınız. ETK‹NL‹K Çok Küplülerle Yap› Olufltural›m Araç ve Gereç •Çok küplüler tak›m› •‹zometrik k⤛t 182 Çok küplüler takımından bir çok küplü seçelim. Bunun yanında evin maketi de oluşturulabilir. Çok küplüsünün çizimi yandaki gibidir ve kodu D’dir. Yapıların görünümlerini izometrik kâğıda çizip kodları belirleyelim.Geometrik Cisimler ve Simetri Müteahhitler bir evi inşa etmeden önce mimarlara evin projesini çizdirirler. . Yanda. inşa edilecek bir evin maketi verilmiştir. Çok küplüsünün çizimi yandaki gibidir ve kodu L’dir. ÖRNEK Çok küplüler ile yapılar oluşturalım. Seçtiğimiz çok küplünün görünümünü izometrik kâğıda çizelim. Ayrı ayrı üç farklı çok küplü alıp her bir çok küplünün görünümünü farklı izometrik kâğıtlara çiziniz.

183 Çok küplüsünün çizimi yandaki gibidir ve kodu 1’dir. Çok küplülerden oluşan yapının görünümünü izometrik kâğıda çizelim ve kodunu belirleyelim. Çok küplüsünün çizimi yandaki gibidir ve kodu 2’dir. . Çok küplüsünün çizimi yandaki gibidir ve kodu V’dir. Yapının görünümünü çizersek Yapının kodu : DL elde ederiz.Çok küplüsünün çizimi yandaki gibidir ve kodu Z’dir. Çok küplüsünün çizimi yandaki gibidir ve kodu 3’tür.

İzometrik kâğıtta çizimleri verilen yapıları oluşturalım ve kodlarını belirleyelim. Yapının kodu: DZ2 184 Yapının kodu: VL1 Siz de çok küplüler ile yapılar oluşturarak izometrik kâğıda görünümlerini çiziniz. Yapının görünümünü çizersek Yapının kodu : LLZ elde ederiz.Çok küplülerden oluşan yapının görünümünü izometrik kâğıda çizelim ve kodunu belirleyelim. .

Küpün ekseni etrafında kaç derecelik dönmesinde değişmez kaldığını bulunuz. Ayrıca ekseni etrafındaki her bir dönmede değişmez kalır. Belirtilen geometrik cisimlerin hangi doğrular etrafında döndürüldüğünde değişmez kaldıklarını bulunuz. Küpün bir simetri düzlemi olup olmadığını tartışınız. . Eğer varsa kaç tane simetri düzlemi olduğunu tartışınız. ekseni etrafındaki her bir 90º lik dönme ile değişmez kalır. Şekillerinden de görüldüğü gibi küp ve dikdörtgenler prizması. kürenin. Dikdörtgenler prizması ise karşılıklı yüzlerin merkezlerinden geçen doğrular ve her bir köşegenleri etrafındaki 180º lik dönmelerde değişmez kalır. Bir dikdörtgenler prizması için aynı işlemleri tekrar ediniz. ikizkenar üçgen. düzgün altıgen ve düzgün sekizgen piramitlerin simetri düzlemlerini belirleyiniz. eşkenar üçgen. karşılıklı iki yüzlerinin paralel olan kenarlarının orta dikmelerinden ve paralel olan yüz köşegenlerinden geçen düzlemlere göre simetriklerdir. ÖRNEK Önce geometrik cisimlerin simetri düzlemlerini belirleyelim. kare. Dönel dairesel koninin. Dairesel silindiri hangi doğru etrafında döndürürsek duruş şekli değişmez? Açıklayınız. 185 Küp. Geometrik cisimlerden dairesel silindiri ele alalım. Dairesel silindirin simetri düzlemlerini belirleyiniz. Dairesel silindir ekseninden geçen düzlemlere ve ekseni dik olarak ortalayan düzleme göre simetriktir. Küpün ekseninin hangi doğrular olabileceğini belirleyiniz.ETK‹NL‹K Geometrik Cisimlerin Simetrileri Araç ve Gereç •Geometrik Cisimler Geometrik cisimlerden küpü inceleyelim.

her bir çapından geçen düzlemlere göre simetriktir ve her bir çapı etrafındaki dönmede değişmez kalır. Ayrıca eksenleri etrafında dönmelerinde değişmezler kalırlar. Yapının görünümünün çizimini izometrik kâğıda çiziniz. 186 Eşkenar üçgen. Ayrıca ekseni etrafında her bir dönmede değişmez kalır. .Dönel dairesel koni. Küre. düzgün altıgen ve düzgün sekizgen piramitler simetrik düzlemlerdir. kare. ekseninden geçen her bir düzleme göre simetriktir. UYGULAMA 1 Çok küplülerle kodu LZZ olan yapıyı oluşturunuz. ikizkenar üçgen.

yanda açınımı verilen karton küpü yapar. a) Öykü. verilen açınıma göre yandaki küpü 90º döndürdüğünde hangi renkler görünür? b) görünümünü görünümü getirmek için küpü kaç derece döndürmek gerekir? 39 Çalışma .2 Yanda görünümünün çizimi verilen ve kodu ZZZL olan yapıyı oluşturunuz. 5 187 Yukarıdaki geometrik cisimlerden cisim köşegenleri etrafında 180º lik dönmelerde değişmez kalanları belirleyiniz. 7 Öykü. Oluşturduğunuz yapının görünümünü izometrik kâğıda çiziniz. bir kürede bir simetri düzlemi olabileceğini. a) D1L2 b) LLL c) ZL1 ç) DDD2 4 En fazla 4 çok küplü kullanarak bir yapı oluşturunuz. Yapının kodunu belirleyiniz. Belirtilen yapıları oluşturunuz. 6 Sevil. Sizce kim haklıdır? Nedenini açıklayınız. 3 Aşağıda kodları verilen yapıların kaç tane çok küplüden oluştuğunu bulunuz. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. Soner ise kürede sayısız simetri düzlemi olabileceğini söylüyor.

Geometrik Cisimler ve Simetri 2 Çok küplülerle oluşturulan yapının görünümünün çiziminin nasıl yapıldığı ve kodunun nasıl belirlendiği hakkında bir paragraf yazınız. Dairesel silindir ve dönel dairesel koninin simetri eksenlerini belirleyiniz. b) Yapıdaki yatay ve dikey duran çok küplüleri belirleyiniz. 4. a) Yapının kodunu yazınız.KONU DE⁄ERLEND‹RME 1 Yanda görünümünün çizimi verilen yapıyı oluşturunuz ve inceleyiniz. Bir küpü önce 4 kez.). Bir geometrik cismin simetri düzlemini çizerken nelere dikkat etmemiz gerektiği ile ilgili bir paragraf yazınız. 3 Çok küplülerle. kodu ZLL olan yatay ve dikey 2 farklı yapı oluşturunuz. 4 5 188 6 14 Öz Değerlendirme . sonra sırasıyla 8 ve 12 kez aynı yönde döndürünüz (Her bir döndürmede üst yüze gelen şekil değişsin. Bir küp yapınız ve küpün her bir yüzüne ayrı bir şekil çiziniz. Oluşturduğunuz yapıların görünümlerini izometrik kâğıda çiziniz. 8 ve 12 kez küpü döndürdüğünüzde üste gelen şekilleri karşılaştırınız ve sonucu yorumlayınız. Simetri eksenlerinin ortak özelliklerini yazınız.

üçgen Tablodaki (dikey uzunluk) ÷ (yatay uzunluk) oranlarını karşılaştırınız. ETK‹NL‹K Araç ve Gereç •Noktalı kağıt E¤imi Keflfedelim 189 Yukarıda araba ve yokuş modelleri verilmiştir. Eğim “m” harfi ile gösterilir. üçgen Dikey uzunluk Yatay uzunluk Dikey : Yatay 2 5 2:5 2. Bu yüzden trafik işaretlerinden oluşan bu ortak dili doğru ve yerinde kullanmak trafik güvenliği açısından önemlidir. 1. Bu yokuşların hangisine tırmanmak daha zordur? Neden? Her bir üçgenin kenar uzunluğunu kullanarak aşağıdaki tabloyu dolduralım. üçgen 3.Do¤runun ‹ncelenmesi E¤imle Tan›flal›m Trafik işaretleri. Dikey uzunluğun. yatay uzunluğa oranı “eğim” olarak adlandırılır. üçgen 5. Hangi yokuşa tırmanmanın daha zor olduğu ile bu oranlar arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız. Siz de günlük yaşamda karşılaştığınız eğime model olabilecek durumlara örnekler veriniz. Arabanın her bir yokuşu tırmandığını düşünelim. trafik ortamında bulunan sürücü. Dikey Uzunluk Eğim = m = Yatay Uzunluk . Anahtar Kavramlar •Eğim •Kat sayı •Çözüm kümesi •Doğrusal denklem •Eşitsizlik Resimlerdeki gibi bir trafik levhası hiç gördünüz mü? Bu levhalar yokuşlarda seyahat eden sürücülere eğim olduğunu uyarmak için kullanılır. yaya ve yolcuların ortak dilidir. üçgen 4.

2 Eğim yüzde cinsinden veya ondalık kesirle ifade edilebilir. 3200 m . 190 Eğim = m = 1 = %20 5 m= 1 5 Şekildeki gibi doğru eğimi ise negatif eğim olarak düşünülebilir. m=9 = -0. m= 2 2 Yanda verilen şekildeki gibi doğru eğimi. 6400 m m= = Dikey Uzunluk Yatay Uzunluk 3200 m 6400 m = 1 olarak bulunur. pozitif eğim olarak düşünülebilir.9 10 m=9 10 Siz de yatay bir doğru modelinin eğimini bulunuz.ÖRNEK Aşağıda verilen kırmızı doğru modelinin eğimini bulalım.5’ tir. 1 1 = %50 veya m = = 0.

Yandaki grafikte verilen doğrunun eğimini bulalım. B noktasından 5 birim yukarı. y x y Doğru üzerinde A ve B noktalarını alalım. O hâlde bu doğrunun eğimi: m= B x 3br A 191 5br Dikey uzunluk Yatay uzunluk 5 3 = y = -x + 2 doğrusunun grafiğini çiziniz. Grafiğin eğimini bulunuz. 3 birim sağa gidilirse A noktasına ulaşılır. .

.1)’dir. x = 0 için y = -2.0 + 1 = 0 + 1 =1 x = 1 için y = -2. Denklemin grafiğini çizerken A(0.4 doğru denkleminin grafiğini çizmeden doğrunun eğimini bulunuz.ETK‹NL‹K E¤imi Belirlemenin K›sa Yolu Araç ve Gereç •Noktal› ka¤›t Noktalı kâğıda 2 farklı koordinat sistemi çizelim. Doğru grafiğinden yararlanarak eğimi.1) x B (1-1) Dikey Uzunluk Yatay Uzunluk 2 m== -2 olarak buluruz.1 + 1 = -2 + 1 = -1 Grafiğin y eksenini kestiği nokta: (0.-1) sıralı ikililerinden yararlanırız. Her bir grafikteki doğrunun eğimini bularak aşağıdaki tabloyu doldurunuz. Önce y = -2 x + 1 doğru denkleminin grafiğini çizelim. y A 0 (0.1) ve B(1. ÖRNEK 192 y = -2 x + 1 doğru denkleminin eğimini inceleyelim. 1 y = -2x + 2 doğru denklemindeki x’in kat sayısı ile doğrunun eğimi arasındaki ilişkiyi bulalım: x’in kat sayısı: -2 Eğim: -2 m= y = 5x . y= x ve y = -x + 2 doğru denklemlerinin grafiğini ayrı koordinat sistemlerine çizelim. Do¤runun denklemi y= x Do¤runun e¤imi Denklemdeki x’in kat say›s› y = -x + 2 Tablodan yararlanarak bir doğrunun eğimi ile denklemlerdeki x’in kat sayısı arasındaki ilişkiyi belirleyiniz.

Yatay uzunluk 2 3y .x . y x y=x+1 ve y=2x-4 doğrusal denklemlerin grafiklerini çiziniz. Grafiklerin kesim noktasının koordinatlarını belirleyelim. .x .5 = 0 doğru denkleminin eğimini bulalım. Önce doğru denklemini y = a x + b biçimine dönüştürmeliyiz. Denklem sisteminin çözüm kümesi ile doğruların kesişim noktası arasındaki ilişkiyi açıklayınız. Kesişim noktasını oluşturan koordinatlar her iki denklemi de sağlar mı? Açıklayınız. ÖRNEK y .5= 0 y .x .) y = x + 5 doğru denkleminde x’ in kat sayısı 1 olduğu için eğim 1 olarak bulunur.0) 2 birim x 193 ETK‹NL‹K Koordinat Sisteminde ‹ki Grafik Koordinat sistemindeki grafikleri inceleyelim. Bu doğrunun eğimi.y = ax + b biçimindeki bir doğru denkleminde x’ in kat sayısı doğrunun eğimini verir. 4 A (2. Grafikten yararlanarak doğrusal denklem sisteminin çözüm kümesini bulunuz. y Orijinden ve A(2. 4) noktasından geçen doğrunun eğimini bulalım: Doğrunun geçtiği noktaları koordinat sisteminde işaretleyerek doğruyu çizelim. y .) (Parantezler kaldırılır. Grafiklerin kesişimleriyle oluşan taralı üçgenin alanını bulunuz.4) 4 birim 2 O (0. Grafikleri verilen doğru denklemlerinin oluşturduğu denklem sisteminin çözüm kümesini bulunuz. Dikey uzunluk 4 m= = = 2 olarak bulunur.5 + (x + 5) = 0 + (x + 5) (Her iki taraf x + 5 ile toplanır.x = 4 denkleminin belirttiği doğrunun eğimini bulunuz.) y-x-5+x+5=x+5 y=x+5 (Doğru denklemi y = ax + b biçimine dönüştürülür.

ÖRNEK
y = 2x y = 3-x Yukarıda verilen denklem sisteminin çözüm kümesini önce cebirsel yolla sonra grafikten yararlanarak bulalım: y = 2x ................. 1 denklem sisteminin çözüm kümesini yerine koyma metodu ile bulalım. y = 3-x ................ 2 2. denklemde y yerine 2x yazalım. 2x = 3 - x (Her iki taraf x ile toplanır.) 2x + x = 3 - x + x (Benzer terimler toplanır.) 3 3x = 3 3 x = 1 bulunur.

Bulduğumuz x = 1 değerini 1. denklemde yerine yazalım: y=2x y=2.1 y=2 olarak bulunur. Bu durumda denklem sisteminin çözüm kümesi {(1,2)} olur.
y

194

Şimdi denklem sisteminin çözüm kümesini grafikten faydalanarak bulalım. Grafikten iki doğrunun kesim noktası, A(1,2) olarak bulunur. Buradan bir doğrusal denklem sisteminin çözüm kümesinin, denklem sistemindeki iki doğru grafiğinin kesim noktası olduğu anlaşılmaktadır.

y = 2x

A(1,2)

x

y = 3-x

y = ax + b y = cx + d

doğrusal denklem sisteminin çözüm kümesi varsa bu, doğruların grafiklerinin kesim noktasının koordinatlarıdır.

UYGULAMA
1

1,1 m 22 m

Bir şirket ağır iş makineleri satmaktadır. Sattıkları iş makinelerini kamyonlara yüklemek için ise yukarıdaki gibi bir rampa inşa etmektedir. Rampanın eğimi yüzde kaçtır?

2

Kitaplıktaki mavi rafların eğimleri için ne söylenebilir?

195

3

Ahmet’in evi

Kaan’›n evi

Ahmet, kış mevsiminde yağan karın kendi evlerinin çatısından hemen düşeceğini söylüyor. Kaan ise evinin çatısından karın durmasının daha zor olduğunu savunuyor. Sizce Kaan’ın savunduğu görüş doğru mudur? Açıklayınız.

4

Yandaki merdivenin eğimini bulunuz.

0,2m 0,3m

5

y

y

x

x

Yukarıda kırmızı ile gösterilen doğru modellerinden negatif eğime sahip olanları belirleyiniz. 6 y= x + 4 denkleminin eğiminin 1 ile 4 arasında (1 ve 4 hariç) olabilmesi için “ kaç farklı tam sayı yazılabilir? ” yerine

196

7
2 Eğim = 5

Yanda üçgen modeli verilmiştir. Eğimi, kırmızı doğrunun eğimine eşit olan doğru denklemini çözüm yapmadan bulunuz. 1. Doğru Denklemi: 5y + 2x = 4 2. Doğru Denklemi: y = 3. Doğru Denklemi: x+3 y=x+4

8 9

Orijinden ve K(-3,0) noktalarından geçen doğru ve bu doğrunun eğimi için ne söylenebilir? 1. doğru 2y - 2 x = 1 2. doğru y- 2x=1

Yukarıda denklemleri verilen 1. doğrunun eğiminin, 2. doğrunun eğimine oranını bulunuz. 10 Yiğitcan, eğimi 0 olan bir doğru denklemi yazdığını söylüyor. Yiğitcan’ın yazdığı doğru denklemi ne olabilir? Hangi doğruların eğimi sıfırdır? Koordinat sistemi üzerinde çizerek gösteriniz. y = 3x -1 doğru denklemini koordinat sisteminde çiziniz. Bu doğru ile doğrunun y eksenine göre simetrisinin oluşturduğu denklem sisteminin çözüm kümesini grafikten yararlanarak bulunuz.

11 12

y

13

Yandaki sıralı ikililerden hangisi, belirtilen denklem sisteminin çözüm kümesidir? Tartışınız.
D(0, )

B( 0 A(0, )

,

) x

14

2y = 4x - 8 doğru denklemine göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. a) Doğrunun y noktasını kestiği noktayı bulunuz. b) Doğrunun eğimini bulunuz. c) Yukarıdaki doğru denklemi ile y = -2x doğru denklemi ve bir denklem sistemi oluşturunuz. Bu denklem sisteminin çözüm kümesini grafik çizerek bulunuz.

15

A(2,5) sıralı ikilisinin yandaki denklem sisteminin çözüm kümesi olup olmadığını grafik çizerek bulunuz.

2x + y = 9 4x - y = 3

16

Aşağıda birbiriyle bağlantılı doğru / yanlış cümleler verilmiştir. Şemadaki cümlelerin belirttiği 197 yargıların doğru ya da yanlış olduğuna karar veriniz. Her bir do¤ru / yanl›fl karar› sizi farkl› ç›k›fllara ulaflt›r›r. Buna göre afla¤›daki ç›k›fllardan birine ulafl›n›z. 0.5m 1m
2) Üçgende kırmızı doğru modelinin eğimi ’tir. 4) ay + bx + c = 0 denkleminin belirttiği doğrunun D ’dır. eğimi

1. ç›k›fl

D
5) y = 3x ile 3y = x doğru denklemlerinin belirttiği doğruların eğimleri oranı 1’dir.

Y D Y

2. ç›k›fl 3. ç›k›fl

Y
1) Bir doğrunun eğimi, dikey uzunluğun yatay uzunluğa oranı ile bulunur.

D

4. ç›k›fl 5. ç›k›fl

Y

3) Eğimi -1 olan doğru denkleminde x’in kat sayısı her zaman -1’dir.

6) Paralel iki doğrunun eğimleri oranı 1’dir.

D Y

D
7) Bir denklem sisteminin çözüm kümesi doğru grafiklerinin kesim noktasıdır.

6. ç›k›fl 7. ç›k›fl

Y

D Y

8. ç›k›fl

40
Çalışma

Terazinin denge durumu hakk›nda ne söylenebilir? Bu duruma ait matematik cümlesini yaz›n›z. Terazi dengede midir? Bu durumu gösteren matematik cümlesini yazınız. Terazinin her iki kefesine 2 kg’lık birer tane daha kütle koyalım. Hangi durumda maçı taraflardan biri kazanırdı? Bunu matematik cümlesiyle nasıl ifade edersiniz? Arkadaşlarınızla tartışınız. bir tane 1 kg’l›k kütle. ETK‹NL‹K Terazide Denge ve Dengesizlik Terazinin kefelerinden birine iki tane 2 kg’lık ve bir tane 1 kg’lık. Terazi dengede midir? Bu durumu gösteren matematik cümlesini nasıl yazabilirsiniz? Tartışınız. Terazi dengede midir? Bu durumu gösteren matematik cümlesini yazınız. Buna göre modelin bozulmamas› için bilinmeyen kütle yerine kaç tane kahverengi kütle konulabilece¤ini bulal›m. yeflil kütle ise bilinmeyen kütleyi göstermektedir. Terazinin sol kefesindeki kütlelerin daha büyük olmas› için bu kefeye konmas› gereken kütle miktar›n› bilinmeyen kabul ederek bu durumu gösteren matematik cümlesini yaz›n›z. sol kefesine 1 tane 2 kg’l›k kütle koyal›m. ÖRNEK Afla¤›daki terazi modelinde kahverengi kütleler 1 kg’l›k kütleyi. Her iki kefeden 2 kg’l›k kütleler ç›kararak bu durumu gösteren matematik cümlesini yaz›n›z. 2 veya 3 tane kahverengi kütle konulabilir. Terazinin her iki kefesinden 1 kg’lık birer kütle çıkaralım. . 198 ETK‹NL‹K Dengesizlik Terazinin sa¤ kefesine iki tane 2 kg’l›k. Terazi dengede midir? Bu durumu gösteren matematik cümlesini yazınız. Terazinin kefelerinden istediğiniz birine 2 kg’lık bir kütle daha koyalım. Maçın sonunda her iki taraf da eşit puan almış ve berabere kalmıştır.Eflitsizlikler Yanda tekvando müsabakasından bir an görülmektedir. diğerine ise bir tane 2 kg’lık ve üç tane 1 kg’lık kütle koyalım. Yazd›¤›n›z matematik cümlesinin do¤ru olmas› için bilinmeyene hangi de¤erler verilebilir? Tart›fl›n›z. Terazinin dengede olmama durumunu eflitsizlik cümlesi ile ifade edelim: x+3 7 Yazd›¤›m›z do¤rusal eflitsizli¤in çözüm kümesini bulal›m: x+3-3 7-3 x 4 Buna göre bilinmeyen kütlenin yerine1.

1 -3x ≥ 6 ≤ x ≤ -2 Eflitsizli¤in çözüm kümesini -2 veya -2’den küçük say›lar oluflturur. . . Bu say›lar› kümelerdeki ortak özellik yöntemini kullanarak say› do¤rusunda gösterelim.1 ≥ 7 . x ∈ IR } 199 (Eflitsizli¤in her iki taraf› negatif bir say› ile çarp›l›r veya bölünürse eflitsizlik yön de¤ifltirir. Bu eflitsizli¤in her iki taraf›na ayn› say› eklenir veya her iki taraf›ndan ayn› say› ç›kar›l›rsa eflitsizlik bozulmaz. ≤.2 x 6 Eflitsizli¤in çözüm kümesini 6’dan büyük say›lar oluflturur. x-2≤3 x-2+2≤3+2 x≤5 Eflitsizli¤in çözüm kümesini 5 veya 5’ten küçük say›lar oluflturur. ≥ ” sembollerinden birini içeren cebirsel ifadeler eflitsizlik olarak adland›r›l›r. Ç = { x I x 6 .) -5 -4 -3 -1 -2 -1 0 1 2 “Yar›s› 3’ten büyük olan say›lar” ifadesine uygun do¤rusal eflitsizli¤i yazarak çözüm kümesini bulal›m ve say› do¤rusunda gösterelim. x ∈ IR } -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ‹çinde say›lar ve “ . Eflitsizli¤in her iki taraf› negatif bir say› ile çarp›l›r veya bölünürse eflitsizlik yön de¤ifltirir.“2 eksi¤i 3 veya 3’ten küçük olan say›lar” ifadesine uygun do¤rusal eflitsizli¤i yazarak çözüm kümesini bulal›m ve say› do¤rusunda gösterelim. Ortak özellik yöntemini kullanarak say› do¤rusunda gösterelim. Bu say›lar› kümelerdeki ortak özellik yöntemini kullanarak say› do¤rusunda gösterelim: Ç = { x I x ≤ -2 . x ∈ IR } -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 “ -3 kat›n›n 1 fazlas› 7 veya 7’den büyük olan say›lar” ifadesine uygun do¤rusal eflitsizli¤i yazarak çözüm kümesini bulal›m ve say› do¤rusunda gösterelim: -3x + 1 ≥ 7 -3x + 1 . 3 2. 3. Ç = { x I x ≤ 5.

Önce 3x . .5) y 3x .5) s›ral› ikilisinin denklemi sa¤lay›p sa¤lamad›¤›n› tart›fl›n›z. B(-3. 3x .3 = 0 do¤ru denkleminin grafi¤i koordinat sistemini 2 parçaya ay›r›r.y ≥ 3 3.y ≥ 3 eflitsizli¤inin grafi¤ini çizerken A(4. 3x .y . B(-3.y = 4 do¤ru denkleminden yararlanarak nas›l çizebilirsiniz? Tart›fl›n›z.y ≥ 4 eflitsizli¤ini sa¤lay›p sa¤lamad›¤›n› belirleyiniz.5 ≥ 3 -9 . 3x . (3. x = 1 olarak bulunur. -2) s›ral› ikilisi eflitsizli¤i sa¤lar.y . 3x .y .ETK‹NL‹K Eflitsizlik Grafi¤ini Çizelim Araç ve Gereç •Noktal› ka¤›t 3x .y ≥ 3 3. y = -3 y = 0 için. B(-3. 3x-y ≥ 3 do¤rusal eflitsizli¤inin grafi¤ini çizerken 3x .(-3) .y .y = 3 yani 3x .-1) s›ral› ikililerini koordinat sisteminde göstererek s›ral› ikililer ile do¤ru grafi¤inin konumlar›n› tart›fl›n›z.5) s›ral› ikilisi eflitsizli¤i sa¤lamaz.2) ve (1.-2) A(4. -2) s›ral› ikilisinin oldu¤u taraf taran›r. (4.5 ≥ 3 -14 ≥ 3 eflitsizli¤i do¤ru olmad›¤›ndan.2) ve (1. -2) s›ral› ikilisini eflitsizlikte yerine yazarsak.3 = 0 do¤ru denkleminin grafi¤inden yararlan›r›z.y ≥ 4 eflitsizli¤inin grafi¤ini 3x .y = 4 do¤ru denkleminin grafi¤ini noktal› k⤛da çizelim.-1) s›ral› ikilisinin 3x .5) s›ral› ikilisini eflitsizlikte yerine yazarsak.3 = 0 x A(4. (4. ÖRNEK 200 3x-y ≥ 3 do¤rusal eflitsizli¤inin grafi¤ini çizelim. 3x .4 -(-2) ≥ 3 12 + 2 ≥ 3 14 ≥ 3 oldu¤undan dolay› A(4.3 = 0 do¤ru denkleminin grafi¤ini çizelim: x = 0 için.

y .x < 5 eflitsizli¤inin grafi¤ini çizelim. Do¤rusal eflitsizlikte “ ” veya “≥” sembolleri oldu¤unda do¤ru. 201 y “ y ax + b” veya “ y ≥ ax + b” do¤rusal eflitsizliklerin grafikleri çizilirken önce y = ax + b do¤rusunun grafi¤i çizilir. Ancak do¤ru. Eflitsizli¤i sa¤layan s›ral› ikilinin oldu¤u taraf taran›r.y . Do¤runun üzerindeki noktalar eflitsizli¤i sa¤lamaz. çözüm kümesine dâhildir ve grafi¤i düz çizgi ile çizilir.x .4) s›ral› ikilisi eflitsizli¤i sa¤lamaz. K(-5.5 = 0 do¤ru denkleminin grafi¤ini çizelim: y y-x .x = 5 yani y .x < 5 eflitsizli¤inin grafi¤ini çizerken y .-3) s›ral› ikilisinin oldu¤u taraf taran›r.3 < 5 -6 < 5 eflitsizli¤i do¤ru oldu¤undan dolay› L(3. çözüm kümesine dâhil de¤ildir ve grafi¤i kesik çizgi ile çizilir. .4) s›ral› ikilisini eflitsizlikte yerine yazarsak K(-5. y ≥ ax + b x y≤ ax + b GÖREV Gazete ve dergilerden aralar›nda eflitsizlik iliflkisi bulunan veriler bulunuz.-3) yerine yazarsak y-x<5 -3 . Veriler aras›ndaki iliflkiyi gösteren matematik cümlesini yaz›n›z. 5x + 7y >12 eflitsizli¤inin grafi¤ini çiziniz.5 = 0 x = 0 için y = 5 y = 0 için x = -5 olarak bulunur. L(3. Verilerle grafik oluflturunuz. “ y<ax + b” veya “ y>ax + b” do¤rusal eflitsizliklerin grafikleri çizilirken aynı yol takip edilir. Bu durumda do¤ru kesik çizgi ile çizilir.-3) s›ral› ikilisi eflitsizli¤i sa¤lar. y .5 = 0 do¤ru denkleminin grafi¤inden yararlan›r›z.-3) s›ral› ikilisini eflitsizlikte L(3.5 = 0 do¤ru denkleminin grafi¤i koordinat sistemini 2 parçaya ay›r›r.4) y-x<5 4 -(-5 )< 5 4+5<5 x 9 < 5 eflitsizli¤i do¤ru olmad›¤›ndan dolay› K(-5. y . Önce y .x . Sonra do¤runun ay›rd›¤› bölgelerden birer s›ral› ikili seçilip eflitsizlikte yerine yaz›l›r.x .x < 5 eflitsizli¤in grafi¤ini çizerken L(3.

dengede olmama durumlar›n› do¤rusal eflitsizlik olarak ifade ediniz. Bilinmeyen kütle 1 kg’l›k kütle 2 kg’l›k kütle 5 kg’l›k kütle . 2 kg’l›k kütle 1 kg’l›k kütle Bilinmeyen kütle Bilinmeyen kütle 2 kg’l›k kütle 1 kg’l›k kütle 202 5 kg’l›k kütle Bilinmeyen kütle 2 kg’l›k kütle 1 kg’l›k kütle 2 Afla¤›daki durumlara uygun do¤rusal eflitsizlikleri yaz›n›z.UYGULAMA 1 Afla¤›daki terazi modellerinde. b) Ülkemizde cumhurbaflkanl›¤›na aday olma yafl› en az 25’tir. 3 Afla¤›daki terazi modelindeki do¤rusal eflitsizlik durumunun bozulmamas› için bilinmeyen kütlenin alabilece¤i de¤erleri bulunuz. Daha sonra say› do¤rusunda gösteriniz. a) Ülkemizde örgün e¤itimin ilk kademesinden yararlanma yafl› en fazla 14’tür.

Recep ve Aysel üç arkadaflt›r. -2 -1 0 1 2 3 4 203 8 Afla¤›da verilen do¤rusal eflitsizlikleri say› do¤rusundaki gösterimleri ile efllefltiriniz. 7 x . 15 gün sonra ise kumbaray› aç›p sayd›¤›nda 25 TL’si oldu¤unu görüyor. kumbaras›nda sadece 1 TL’lik biriktiriyor.” ifadesine göre afla¤›daki sorular› cevaplay›n›z. Bu durumda Cem’in 15 günde kumbaraya en fazla kaç adet 1 TL’lik atm›fl olabilece¤ini bulunuz. a) 3 eksi¤i 11’den küçük olan say›lar b) fazlas› ’den büyük olan say›lar 5 c) 11 eksi¤i 6’dan büyük ve 11’den küçük say›lar 6 Cem. Aykut’un 7 TL’si vard›r ve en çok paras› olan Aykut’tur. Eflitsizlikler 1) x 1 2) y 2 3) z ≤ 1 4) t 0 5) k ≥ -1 a) b) c) ç) d) e) -3 -2 -1 0 1 2 3 -3 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -2 -2 Say› do¤rusu -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 9 Çözüm kümesi afla¤›daki say› do¤rusunda gösterilen do¤rusal eflitsizli¤i yaz›n›z. Recep’in paras› ise Aysel’den az ve 2 TL’dir. Aysel’in paras›n› do¤rusal eflitsizlik kullanarak ifade ediniz. -4 -2 0 2 4 10 “Babas›n›n yafl› fiükran’›n yafl›n›n 5 kat›n›n 2 eksi¤inden büyüktür. a) ‹fadeyi belirten do¤rusal eflitsizli¤i yaz›n›z. b) fiükran’›n 8 yafl›nda oldu¤u düflünülürse babas› en az kaç yafl›ndad›r? . Afla¤›daki ifadelere uygun do¤rusal eflitsizlikleri yaz›n›z.1 2 do¤rusal eflitsizli¤in çözüm kümesi afla¤›daki say› do¤rusunda gösterilmifltir. 15 gün önce kumbaras›nda en az 17 tane 1 TL’lik oldu¤unu hat›rl›yor.4 Aykut. Bu grafikte 3 noktas›n›n farkl› gösterilmesinin nedeni ne olabilir? Aç›klay›n›z.

11

Yanda grafi¤i verilen do¤rusal eflitsizli¤i yaz›n›z. Do¤rusal eflitsizli¤i yazarken nelere dikkat etti¤inizi aç›klay›n›z.

y

x

12

Çözüm kümesi afla¤›daki sayı do¤rusunda verilen do¤rusal eflitsizli¤i yaz›n›z. Yazd›¤›n›z do¤rusal eflitsizli¤in grafi¤ini çiziniz. -1 0 1 2 3 4 Emel, 2x + y ≤ -1 do¤rusal eflitsizli¤ini A(3,0) noktas›n›n, Kemal ise B(-7,-1) noktas›n›n sa¤lad›¤›n› söylüyor. Sizce hangisi do¤ru söylüyor? Neden? Afla¤›daki do¤rusal eflitsizliklerin grafiklerinin hangilerinde do¤ru grafi¤inin kesik çizgili oldu¤unu grafik çizmeden belirleyerek sonuçlarla ilgili bir paragraf yaz›n›z. a) x - y > 5 ç) 13x ≤ 14 b) 3x - 2y ≥ 4 d) 2 + 4y - x > 0 c) x + 5y - 4 < 0

13 14

204

15

Aşağıda birbiriyle bağlantılı doğru / yanlış cümleler verilmiştir. Şemadaki cümlelerin belirttiği yargıların doğru ya da yanlış olduğuna karar veriniz. Her bir do¤ru / yanl›fl karar› sizi farkl› ç›k›fllara ulaflt›r›r. Buna göre afla¤›daki ç›k›fllardan birine ulafl›n›z.
4) x = - 3 sayısı x - 7 ≤ 5 doğrusal eşitsizliğini sağlar. 2) (2, 1) sıralı ikilisi x + y - 1 < 2 doğrusal eşitsizliğini sağlar.

1. ç›k›fl D Y

D
5) 2y - x ≤ 0 grafiğini çizmek için 2y - x = 0 doğru denkleminden yararlanılır.

2. ç›k›fl 3. ç›k›fl

Y
1) y - 2x > 8 ifadesi bir doğrusal eşitsizliktir.

D Y

D

1

2

3

4 5

4. ç›k›fl 5. ç›k›fl

Y

3) “3 katının 2 eksiği 5’ten küçük sayılar” ifadesini 2x - 3 ≤ 5 eşitsizliği belirtir.

6) Yukarıda sayı doğrusunda verilen doğrusal eşitsizliğin çözüm kümesine 3 sayısı dâhildir.

D Y

D
7) 2y - 3x ≤ 5 doğrusal eşitsizliğinin grafiğindeki doğru kesik çizgidir.

6. ç›k›fl 7. ç›k›fl

Y

D Y

8. ç›k›fl
41
Çalışma

KONU DE⁄ERLEND‹RME
1 Ogan her sabah spor yapar. Sabah sporunun bir bölümünde yandaki gibi omuz ve kar›n kaslar›n› gelifltirir. Ogan’ın bulundu¤u konumda dikey uzunluk ile yatay uzunluk birbirine eflittir. Yatay uzunluk ile dikey uzunluk 5’er kat›na ç›kar›ld›¤›nda e¤imde de¤ifliklik olur mu? Model üzerinde gösteriniz.

Do¤runun ‹ncelenmesi

2

E¤imi gösterebilece¤iniz 3 model oluflturunuz. Her bir modelin baz› uzunluklar›na de¤erler vererek e¤imlerini hesaplay›n›z. Sevil, yandaki do¤runun e¤imini hesaplamak için afla¤›daki ad›mlar› izler. 1. Ad›m: E¤im = m = 4+2 2+0 6 3. Ad›m: m = 2 2. Ad›m: m = 4. Ad›m: m = 3 Sevil’in kaç›nc› ad›mda ilk hatayı yapt›¤›n› belirleyiniz. Hatay› düzeltip do¤ru e¤imi bulunuz. Dikey uzunluk Yatay uzunluk
A(2,4) B(0,2) 0 x

3

y

205

4

Selçuk, bir do¤ru denkleminden do¤runun e¤imini ad›m ad›m bulur. Afla¤›da bofl b›rak›lan ad›mlar› tamamlayarak Selçuk’un e¤imi bulmas›na yard›mc› olunuz. Do¤ru denklemi: -y - 5x - 4 = 0 1. ad›m: 2. ad›m: (-1)(-y)=(-1)(5x+4) 3. ad›m: 4. ad›m: E¤im: m= -5 (y, eflitli¤in solunda yaln›z b›rak›l›r.) (Her iki taraf (-1) ile çarp›l›r.) (Parantezler kald›r›l›r.) (E¤im x’in kat say›s› olur.)

5

A(-1,4) ve B(0,0) noktalar›ndan geçen grafi¤i çiziniz. Do¤runun denklemini belirleyiniz. Do¤ru denkleminden yararlanarak e¤imi bulunuz.

6

3y = 6x - 2

-5y =

x+4

x + y = -7 ”yerine

Yukar›daki do¤ru denklemlerinin belirtti¤i do¤rular›n e¤imleri eflittir. Buna göre “ hangi say›lar›n yaz›lmas› gerekti¤ini bulunuz.

7

Yandaki grafiklerin belirtti¤i denklem sisteminin çözüm kümesini grafikten yararlanarak nas›l bulursunuz? Aç›klay›n›z.

y

1 2 x+ y= 4
x
x= 22y

8 206 -2

1 1 4 0 1 3 7 5 2 3 8

2 6 5 4 8

3

Yanda verilen kutucuklara göre afla¤›daki soruları cevaplay›n›z.

6
y

1 9 2

a) Yandaki do¤runun e¤imi hangi kutucuklarda olabilir? b) x eksenine paralel bir do¤runun e¤imi hangi kutucukta verilmifltir? c) Dikey ve yatay de¤iflimi ayn› olan bir do¤runun e¤imi hangi kutucuktad›r? ç) y+ ’ dir. x + 4 = 0 denkleminin belirtti¤i do¤runun e¤imi yerine 3. kutucuktaki say› yaz›l›rsa yerine

x

hangi kutucuktaki say› gelmelidir? d) Dikey de¤iflim 8. kutucuktaki say›, yatay de¤iflim 6. kutucuktaki say› olan bir do¤ru modelinin e¤imini bulunuz.

9

Afla¤›daki ifadeyi denklem sistemine dönüfltürünüz ve grafikle çözünüz. “‹ki say›n›n toplamlar› 10’dur. Büyük say›n›n 2 kat›ndan küçük say›n›n 3 kat› ç›kar›ld›¤›nda fark 5’tir.”

A

10

Yanda verilen dar aç›n›n ölçüsü a + 23º dir. Buna göre a’n›n alabilece¤i de¤erleri bulunuz.

B

(a + 23º) C

11

Afla¤›daki do¤rusal eflitsizliklere uygun birer durum belirleyerek bu eflitsizliklerin çözüm kümesini bulunuz. a) 11t + 20 > 42 b) a - 5 ≤ 10 c) 7 + 7t > 0 ç) k ≥10

12

Mehmet Bey, bankadaki paras›ndan üç hafta üst üste 550 TL çekmifltir. Bu durumda 207 bankada en az 2200 TL’si varsa Mehmet Bey’in bafllang›çta kaç TL paras› olabilece¤ini bulunuz.

13

Afla¤›daki ifadelere uygun do¤rusal eflitsizlikler yazarak çözüm kümelerini bulunuz. Çözüm kümelerini verilen say› do¤rusundan uygun olan› ile efllefltiriniz. 1) 7 eksi¤i -3’e eflit veya -3’ten büyük olan say›lar 2) 9 ç›kar›l›nca 7’den büyük olmayan say›lar 3) 5 kat›ndan 7 ç›kar›ld›¤›nda -47’den küçük olan say›lar 4) 1’e eflit olmayan say›lar A) B) C) D) E) F)

-12 -8 -4 -5 -3 -4

-4 -2 -3 -6 -6 -4

0 -1

4 0

8 1 0 0 0 2

12 2 1 2 2 4

16 3 2 4 4 6 8 4 3 4 5

-2 -1 4 4 -2 2 2 0

-10 -8 -10 -8 -8 -6

4 < 8 do¤rusal eflitsizli¤inin çözüm kümesinde yer al›r? b) 4x .5 ≥ y B) y ≥ 2x . I) 2x + 3 ≥ -5 II) x . c) (-1.5 C) y < 2x .2 ≤ 18 do¤rusal eflitsizli¤inde x’in alabilece¤i en büyük tam sayı de¤eri hangi kutucukta verilmifltir? c) 10a . 208 18 x .” a) ‹fadeye uygun do¤rusal eflitsizli¤i yaz›n›z.37 > -7 do¤rusal eflitsizli¤inde a’n›n alabilece¤i en küçük tam sayı de¤eri hangi kutucuktad›r? 15 Öz Değerlendirme . ‹ki eflitsizli¤i de sa¤layan bir nokta olup olmad›¤›n› grafiklerden faydalanarak bulunuz.” Yukar›daki ifadeye uygun do¤rusal eflitsizlik afla¤›dakilerden hangisidir? A) 2x . a) Hangi kutucuklardaki say›lar 3x .5 17 “Bir say›n›n 2 kat› ile baflka bir say›n›n 5 fazlas›n›n toplam› 15’ten küçüktür.3 do¤rusal eflitsizli¤ini sa¤lar? A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 15 Afla¤›daki do¤rusal eflitsizliklerden hangilerinin çözüm kümesi x + 3 ≥ -2 do¤rusal eflitsizli¤in çözüm kümesi ile ayn›d›r. grafikten yararlanarak bulunuz.y ≥ 5 ve y ≥ x + 7 do¤rusal eflitsizliklerinin grafiklerini ayn› koordinat sisteminde çiziniz. b) Do¤rusal eflitsizli¤in grafi¤ini çiziniz.4 ≥ -9 III) x + 5 ≥ 0 IV) 3x + 4 > -5 A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) III ve IV 16 “x’in 4 de¤erine karfl›l›k y’nin alabilece¤i en büyük de¤er 3’tür.4) s›ral› ikilisinin eflitsizli¤i sa¤lay›p sa¤lamad›¤›n›.5 D) y > 2x . 19 1 -7 4 3 7 5 2 0 5 1 8 2 3 2 6 4 9 8 Yandaki kutucuklarda verilen sayılara göre afla¤›daki soruları cevaplay›n›z.14 Afla¤›daki x de¤erlerinden hangisi 4 < x .

IBCI ... M›s›rl›lar ve Babilliler.. Anahtar Kavramlar • Trigonometri • Sinüs (sin) • Kosinüs (cos) • Tanjant (tan) • Kotanjant (cot) ETK‹NL‹K Trigonometrik Oranlar Araç ve Gereç •Kareli k⤛t •Cetvel •Kalem Kareli k⤛da kenar uzunluklar› 6 birim. tanA = ... IACI .. Üçgenlerin kenarlar› ile aç›lar› aras›ndaki iliflkileri oluflturmak amac›yla kullan›l›r. 209 ÖRNEK Yanda verilen dik üçgendeki dar aç›lar›n oranlar›n› bulal›m... Ayn› oranlar› C aç›s› için de bulunuz. Yunanca üçgen (trigon) ve ölçüm (metrio) sözcüklerinin birlefliminden oluflur. IACI oranlar›n› bulal›m: IABI IABI IACI IBCI B a = 3cm C b = 4cm c = 5cm A IBCI = Karfl› dik kenar uzunlu¤u a 3 = = c 5 Hipotenüs uzunlu¤u IABI . astronomide ve günefl saatinde trigonometriden yararlanm›fllard›r. yap›larda. 8 birim ve 10 birim olan bir dik üçgen çizerek aç›lar›n› flekildeki gibi isimlendirelim... A 6 birim 10 birim 8 birim B C • Karfl›s›ndaki dik kenar›n›n uzunlu¤unun hipotenüs uzunlu¤una oran›n› yaz›n›z... • Komflu olan dik kenar›n uzunlu¤unun bu aç›n›n karfl›s›ndaki dik kenar›n uzunlu¤una oran›n› yaz›n›z..... A ve C aç›lar› için buldu¤unuz oranlar aras›nda bir birine eflit olanlar var m›d›r? Oranlar aras›nda nas›l bir iliflki oldu¤unu aç›klay›n›z... • Komflu olan dik kenar›n›n uzunlu¤unun hipotenüs uzunlu¤una oran›n› yaz›n›z. Bu oran A ’n›n tanjant›d›r. A aç›s› için IBCI . 5 3 fleklinde gösterilir... Üçgenin A aç›s›n›n.. sinA = 3 fleklinde gösterilir. 5 IACI = Komflu dik kenar uzunlu¤u b 4 = = Hipotenüs uzunlu¤u IABI c 5 IBCI = Karfl› dik kenar uzunlu¤u a 3 = = IACI Komflu dik kenar uzunlu¤u b 4 .. 4 ...Dik Üçgendeki Oranlar Trigonometri sözcü¤ü.. • Karfl›s›ndaki dik kenar›n uzunlu¤unun bu aç›ya komflu olan dik kenar›n uzunlu¤una oran›n› yaz›n›z... cosA = 4 ’fleklinde gösterilir. arazi ölçümlerinde. Bu oran A ’n›n kosinüsüdür.. Bu oran A ’n›n sinüsüdür.......

.... 3 IBCI = Komflu dik kenar uzunlu¤u a 3 = = . Bu oran B aç›s›n›n tanjant›d›r. = = Hipotenüs uzunlu¤u IABI c 5 4 sinB = fleklinde gösterilir...... cotA = tanB dir.. IABI Hipotenüs uzunlu¤u c 5 3 cosB = fleklinde gösterilir.IACI = Komflu dik kenar uzunlu¤u b 4 = = IBCI a 3 Karfl› dik kenar uzunlu¤u .. 5 IACI = Karfl› dik kenar uzunlu¤u = b = 4 .. A aç›s›n›n sinüs ve cosünüs de¤erlerini oranlayarak hangi de¤erlere ulaflt›¤›n›z› aç›klay›n›z..... Bu oran B aç›s›n›n sinüsüdür........ 4 Birbirinin tümleri olan A ve B aç›lar›n›n trigonometrik oranlar›n› karfl›laflt›ral›m: 3 5 4 cosA= 5 3 tanA= 4 4 cotA= 3 sinA= 4 5 3 cosB= 5 4 tanB= 3 3 cotB= 4 sinB= 210 Yukar›da da görüldü¤ü gibi birbirinin tümleri olan A ve B aç›lar› için.... ........... 5 IBCI = Komflu dik kenar uzunlu¤u a 3 = = ...... Bu oran A n›n kotanjant›d›r. IACI Karfl› dik kenar uzunlu¤u b 4 3 cotB = fleklinde gösterilir.... B aç›s› için .... Bu oran B aç›s›n›n kotanjant›d›r....... Ayn› ifllemleri A aç›s›n›n tümleri olan B aç›s› için yapal›m...... oranlar›n› bulal›m: IACI = Karfl› dik kenar uzunlu¤u b 4 ..... 3 Buldu¤umuz oranlar› inceledi¤imizde A aç›s›n›n tanjant ve kotanjant de¤erleri çarpma ifllemine göre birbirinin tersi oldu¤unu görürüz.Bu oran B aç›s›n›n kosinüsüdür... cosA = sinB...... tanA = cotB...... .... IBCI Komflu dik kenar uzunlu¤u a 3 4 tanB = fleklinde gösterilir..... sinA = cosB.. 4 cotA = fleklinde gösterilir.... ...

sinA = Karfl› dik kenar uzunlu¤u = IBCI = a Hipotenüs uzunlu¤u IACI b cosA = Komflu dik kenar uzunlu¤u = IABI = c Hipotenüs uzunlu¤u IACI b tanA = Karfl› dik kenar uzunlu¤u = IBCI = a Komflu dik kenar uzunlu¤u IABI c cotA = Komflu dik kenar uzunlu¤u = IABI = c Karfl› dik kenar uzunlu¤u IBCI a Bu oranlara A aç›s›n›n “trigonometrik oranlar›” denir. bir kenar uzunlu¤u 2 br olan eflkenar üçgenden yararlanarak oluflturabiliriz. 211 B 60º 1br D 60º 1br A C ABD dik üçgeninde AD uzunlu¤unu Pisagor Ba¤›nt›s›’ndan bulal›m: IADI2 = IABI2.12 IADI2 = 3 IADI = 3 birim 2br ABD dik üçgeninde s(A) = 30º ve s(B) = 60ºdir. A c b B a C Dar aç›lar›n ölçüleri 30º ve 60º olan dik üçgendeki trigonometrik oranlar› bulal›m. IBDI 1 = IABI 2 IADI = IABI IBDI = cos60º = IABI IADI tan60º = = IBDI sin60º = cot60º = 3 2 1 2 3 = 3 1 30º 3br sin30º = IADI 3 = cos30º = IABI 2 tan30º = cot30º = IBDI = 1 IADI 3 IADI 3 = = 3 IBDI 1 B 60º 1br D IBDI 1 olur. = IADI 3 . Bu dik üçgeni.IBDI2 IADI2 = 22. A 30º 30º 2br 2br IABI=IACI=IBCI=2 birim Eflkenar üçgende yükseklik hem aç›ortay hem de kenarortay oldu¤undan IBDI=IDCI=1 birimdir.

Dik üçgendeki trigonometrik oranlar› kullanarak uçurtman›n yerden yüksekli¤ini hesaplar›z. . ikizkenarlar›n›n uzunluklar› 1 birim olan dik üçgenden yararlanarak oluflturabiliriz. uçurtma flenliklerine kat›lm›flt›r. Plan Yapal›m a) Uçurtman›n yerden yüksekli¤i için önce yer ile yapt›¤› aç›n›n ölçüsünü bulup durumu gösteren dik üçgeni çizmemiz gerekir. Pisagor ba¤›nt›s›ndan LM uzunlu¤unu bulal›m. Bir dar aç›sın›n ölçüsü 45º olan dik üçgenin di¤er dar aç›s›nın da ölçüsü 45º dir. Yere saplanan çubuk ile 27º aç› yapan uçurtman›n. Rüzgâr›n h›z›yla uçurtma ipi 30 m aç›lm›flt›r. ILMI2=IKLI2+IKMI2 1br 1br ILMI2=12+12 ILMI2=2 45º 45º ILMI= 2 birimdir. K 1br 45º 2 br 1br 45º L M IKMI 1 = ILMI 2 IKLI = 1 cos45º= ILMI 2 IKMI 1 = =1 tan45º= IKLI 1 IKLI 1 cot45º= = =1 IKMI 1 sin45º= Problem Çözelim ve Kural›m 212 Sezin. ikinci olarak da uçurtman›n gölgesi ile yere saplanan çubuk aras›ndaki uzakl›ktan yararlanarak ayn› aç›yla uçan uçurtman›n kaç m aç›ld›¤› soruluyor. L M LKM dik üçgeninde s( L)=45ºdir. b) ‹p uzunlu¤unu. ‹lk olarak uçurtman›n yerden yüksekli¤i. Bu üçgen ikizkenar dik üçgendir. Bu üçgeni.Ölçüsü 45ºlik aç›n›n trigonometrik oranlar›n› bulal›m. K IKLI=IKMI=1 birimdir. yere saplanan çubu¤a 22. çubuk ile 27º aç› yapacak flekilde 30 m aç›lm›fl. durumu ifade eden dik üçgenin trigonometrik oranlar› kullanarak bulunuz. a) Yerden yüksekli¤i kaç metredir? b) Uçurtma havada ve günefl tam tepede iken uçurtman›n gölgesi.7 m uzakl›kta ise ip kaç metre aç›lm›flt›r? Problemi Anlayal›m Uçurtma flenliklerine kat›lan Sezin’in uçurtma ipi.

Plan› Uygulayal›m a) Çubuk ile 27º aç› yapan ip.7 m bulunur. . Siz de trigonometrik oranlar› kullanaca¤›n›z bir problem kurup hesap makinesi veya trigonometri tablosu yard›m› ile çözünüz. 8910 . 63º lik aç›n›n 50 kosinüsü için 63 yaz›p cosx yazan tufla basmak yeterlidir.4540 bulunuz. Sa¤ sütundaki 63º ile alt sat›rdaki sinüs x denkleminden x = 0.9810’dur. b) Günefl tam tepede iken uçurtman›n gölgesi yere dik aç› ile düfler.7 Trigonometri tablosunda 63º lik aç›n›n kosinüsü 0. cos63º = Komflu dik kenar uzunlu¤u Hipotenüs uzunlu¤u 63º y cos63º= 0. Trigonometri tablosunda 63º sa¤ sütundad›r.4540 y y=50 m bulunur. 22. cos63º = a fonksiyonlu hesap makinesinde. Hesap makinesinde cos63º = 0. 30 sütununun kesiflimindeki de¤er 0. hesap makinesi kullanarak geriye do¤ru stratejisi kullanarak kontrol edelim. 50 50m 0.7 m olan uçurtma ipi 50 m aç›l›r. Hipotenüs uzunlu¤unu bulmal›y›z. y 22.4540’t›r. ‹pin gölgesi 22. Bunun için ölçüsü 63º olan aç›n›n kosinüs de¤erini oranlar›z. Buldu¤umuz sonucun do¤rulu¤unu. Ölçüsü 63º olan aç›ya komflu olan dik uzakl›k biliniyor. Bunun için ölçüsü 63º olan aç›n›n sinüs de¤eri ile oranlad›¤›m›z uzunluklar› eflitleriz.7m 213 Kontrol Edelim Günefl tam tepede iken gölgesinin uzunlu¤u 22.7 denkleminden y= 0.4540= 22.9810 = 30 ve uçurtma ipinin uzunlu¤u x=29. sin63º = Karfl› dik kenar uzunlu¤u Hipotenüs uzunlu¤u x sin63º = 30 x 30m 27º 63º Sayfa 217’deki trigonometri tablosundan ölçüsü 63º olan aç›n›n sinüsünü bulal›m. 0.7 22. yer ile 90º-27º=63ºlik aç› yapar.7 m’dir. Dik üçgende hipotenüs uzunlu¤u biliniyor.4540 = 63º a Uçurtman›n ayn› aç›yla 33 m yükselebilmesi için ipin kaç m daha aç›lmas› gerekti¤ini bulunuz. a denkleminden a = 22.43 m bulunur.

Komflu dik kenar uzunlu¤u 4 214 Ölçüleri 30º. c B a C . sinA . cotA ve tanA de¤erlerini bulal›m. 2 1 A UYGULAMA 1 Yandaki ABC dik üçgeninde. B a C A Bu dik üçgene göre. 5 A 3 olacak flekilde bir dik üçgen çizelim. Trigonometrik oranlar›n. tanA ve cotA de¤erlerini “a. tan45º A 1 B 3 D 1 E 45º 60º 2 30º cos30º = 3 2 C sin60º = 3 2 cos30º + sin60º = tan45º 3 + 3 2 2 1 2 45º tan45º = 1 = 1 1 F = 2 3 = 3 bulunur. 3 5 a2 + 32 = 52 a2 + 9 = 25 a2 = 16 a = 4 olarak bulunur. 5 Pisagor Ba¤›nt›s›’ndan bu üçgenin uzunlu¤u bilinmeyen a kenar›. 5 3 cosA= Komflu dik kenar uzunlu¤u 4 = 5 Hipotenüs uzunlu¤u cotA = Komflu dik kenar uzunlu¤u = 4 3 Karfl› dik kenar uzunlu¤u B 4 C tanA = Karfl› dik kenar uzunlu¤u 3 = olur. 45º ve 60º olan dar aç›lar›n trigonometrik oranlar›ndan faydalanarak cos30º + sin60º de¤erini hesaplayal›m. Buldu¤unuz sonuçlar› karfl›laflt›r›n›z ve ç›kard›¤›n›z sonucu aç›klay›n›z. üçgenlerin ölçülerine göre de¤iflip de¤iflmedi¤ini yandaki üçgeni kullanarak aç›klay›n›z. [BC] [DE] [FG] dir.ÖRNEK sinA = sinA = 3 ise cosA. F G D E B C A b 2 Yandaki dik üçgene göre cosA .c” harflerine ba¤l› olarak bulunuz. b.

D Y D 7) Bir dik üçgende bir dar açının ölçüsü arttıkça kosinüsünün değeri azalır.6494) 80m 33º 4 5 Bir dar aç›n›n sinüsü ve kosinüsü hangi de¤erler aras›nda yer almaktad›r? Trigonometri tablosundan yararlanarak belirtiniz. 2) Bir dik üçgende iki dar açıdan birinin sinüsü diğerinin kosinüsüne eşittir. ç›k›fl 3. 215 Aşağıda birbiriyle bağlantılı doğru / yanlış cümleler verilmiştir. ç›k›fl D Y D 5) Bir dik üçgende bir dar açının sinüsüne ait oran biliniyorsa kosinüsü. ç›k›fl Y 1) Bir dik üçgende bir dar açıya göre kenarların oranları trigonometrik oranlar olarak isimlendirilir. ç›k›fl . ç›k›fl 5. 2. Bir model uçak. ç›k›fl Y 3) Bir dik üçgende bir dar açının tanjantı ile kotanjantının değerleri çarpımı -1’dir. Her bir do¤ru / yanl›fl karar› sizi farkl› ç›k›fllara ulaflt›r›r. geniflli¤i ise 4 m’dir. a = 3 m . 6) 0º ile 90º arasındaki dar açıların tanjantları 0 ile 1 değerleri arasındadır. tanjantı ve kotanjantı bulunabilir. D Y D 4.8387 ve tan33º = 0. Buna göre afla¤›daki ç›k›fllardan birine ulafl›n›z. ç›k›fl 7. 4) Bir dik üçgende bir dar açının sinüsünün değerinin. ‹kizkenar fleklindeki bir çad›r›n tepe aç›s› 90º. 6. kuflun yerden yüksekli¤i kaç metredir? (cos 33º = 0. b = 5 m . Bu çad›r›n yerden yüksekli¤ini bulunuz. yerden 20º lik sabit aç›yla 30 m yol ald›¤›nda yerden kaç metre yukar›dad›r? Problemi modelleyerek çözünüz. 30m 20º x 6 7 Afla¤›da verilenleri kullanarak bir problem kurunuz ve çözünüz. Şemadaki cümlelerin belirttiği yargıların doğru ya da yanlış olduğuna karar veriniz. kosinüsünün değerine oranı o açının kontenjantını verir. 9 1.3 Yandaki flekilde. oyun park› 8 Klinometre (Clinometer)nin ne oldu¤unu ve ne amaçla kullan›ld›¤›n› araflt›r›n›z. Klinometreyi kullanarak bir cismin yüksekli¤ini hesaplay›n›z. ç›k›fl Y 42 Çalışma D Y 8.

cota = 0. E C G A K H F D B A 2 cot55º=0. 5 tan45º+cos60º+sin30º iflleminin sonucunu bulunuz. cot45º 6 Bir inflaat ustas› ulaflamad›¤› yerlere s›va yapmak için merdiven kullanacakt›r. Ç›kard›¤›n›z sonucu aç›klay›n›z.KONU DE⁄ERLEND‹RME 1 Dik Üçgendeki Oranlar 1) Yandaki ABC dik üçgeninde s(ABC) = 90º ve [CB] [ED] [GF] [KH] olarak verilmifltir. merdiven yerden kaç metre yukarıda ve duvardan kaç metre uzakta bulunmaktad›r? 16 Öz Değerlendirme . b) AHK. a aç›lar›n›n ölçülerini trigonometrik oranlar tablosundan bulunuz. AFG.9848 . c) Buldu¤unuz de¤erleri kendi aran›zda karfl›laflt›r›n›z ve ç›kard›¤›n›z sonucu aç›klay›n›z. Buna göre afla¤›daki sorular› cevaplay›n›z. ADE ve ABC dik üçgenlerinde cotA’n›n de¤erini bulunuz. tanz = 0. z. ç) cotA’n›n de¤erini trigonometrik oranlar tablosundan bularak.7002 oldu¤una göre yanda verilen üçgende x’in de¤erini bulunuz. 270mm 216 35º B x C 3 cotx = ise tanx’in de¤erini bulunuz. 3 m’lik merdiveni 63º lik aç› ile duvara dayad›¤›nda. siny = 0. y. a) A açısının ölçüsünü ve üçgenlerin kenar uzunluklar›n› aç› ölçer ve cetvel kullanarak bulunuz. 4 cosx = 0.3090 .9004 oldu¤una göre x. b fl›kk›nda buldu¤unuz sonuçlarla karfl›laflt›r›n›z.5317 .

8098 0.9397 0.).9325 0.0811 14.3907 0.3839 0. Ölçüsü bulunacak aç› 45º ile 90º aras›nda ise alt sat›rda yaz›l› trigonometrik oran ile sa¤ tarafta yaz›l› aç›n›n kesiflti¤i de¤er al›n›r (Örne¤in 72º lik aç›n›n kosinüsü.8693 0.1918 1.6362 19.0175 0.7071 sin 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 Aç› 217 “Trigonometri Tablosu” dar aç›lar›n trigonometrik oranlar›n› bulmak amac›yla kullan›l›r.9455 0.6018 0.2126 0.7536 0.9994 0.7986 0.9205 0.9511 0.0000 tan 0.1045 0.TR‹GONOMETR‹ TABLOSU Aç› (Derece) 0 sin 0.5095 0.2679 0.0523 0.8192 0. Ölçüleri 1º den 45º ye kadar olan aç›lar yukar›dan afla¤›ya do¤ru.9135 0.4452 0.3764 1.9848 0.6003 1.4877 0.4540 0.0699 0.4848 0.9877 0.4226 0.2799 1.6009 0.0503 1.1944 0.7431 0.4751 2.5592 0.2867 0.4067 0. .5543 0.9976 0.5878 0.5299 0.1228 0.2493 0.0349 0.2460 2.6820 0.6745 0.2924 0.7321 3.1908 0.4245 0.2588 0.5317 0.0000 tan 1.0000 0.1504 1.3443 0.1392 0.2349 1.6157 0.6293 0.7071 cos 0.3640 0.0698 0. cos72º=0.6428 0.1219 0.8090 0.8988 0.7193 0.2250 0.9657 0.4695 0.8746 0.4300 9.9998 0.1763 0.0724 1.3057 0.1584 0.8829 0.0875 0.9272 0.9945 0.0175 0.7321 1.9336 0.4826 1.2079 0.4874 3.1405 0.2900 28.0524 0.3138 5.6249 0.9781 0.9563 0.9744 0.8572 0.5000 0.1564 0.7813 0.3249 0.9613 0.9063 0.6561 0.2756 0.8387 0.3584 0.9703 0.7771 0.5150 0.6691 0.7046 4.1051 0.4663 0.8290 0. Ölçüsü bulunacak aç› 1º ile 45º aras›nda ise üst sat›rda yaz›l› olan trigonometrik oran sütunu ile sol tarafta yaz›l› olan aç›n›n kesiflti¤i de¤er al›n›r (Örne¤in 38º lik aç›n›n tanjant› tan38º=0.3559 2.7880 0.7475 2.2709 3.0349 0.9925 0.0108 3.8391 0.3256 0.9042 2.1000 cot Å 57.9659 0.6713 5.6051 2.9816 0.7813’tür.2419 0.5399 1.6494 0.1445 2.3315 4.9986 0.1736 0.0875 0.3270 1.9810 0.7314 0.5446 0.9962 0.3420 0.7265 0.9626 1.5774 0.1446 4.6947 0.3090’d›r.9903 0.1154 6.1443 7.0000 cot cos Aç› 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Aç› 0.7002 0.2309 0.4281 1.6643 1.8040 1.8807 1.7660 0. 45º den 90º ye kadar olan aç›lar ise afla¤›dan yukar›ya do¤ru gösterilmifltir.0777 2.4384 0.9004 0.8660 0.3746 0.7547 0.5736 0.1106 1.8480 0.3090 0.4040 0.0355 1.5144 8.).3007 11.

olabilir. b) E¤imi 0 olan do¤runun denklemi .8’dir.... E¤imdeki de¤iflim yüzde kaç olur? A) 20 B) 24 C) 48 D) 50 7 Afla¤›daki ifadelerde verilen boflluklar› tamamlay›n›z......ÜN‹TE DE⁄ERLEND‹RME 1 A) B) C) Bafllang›ç ve Bitifl Noktas›: GEOMETR‹ Kodu DD1 olan yap›n›n görünümünün çizimi afla¤›dakilerden hangisidir? D) 2 Yandaki yap›n›n kodu afla¤›dakilerden hangisidir? A) LZ1 B) LZ2 C) ZZ1 D) L21 218 3 Bir geometrik cisim seçiniz. ... do¤rulard›r...... ................. a) -2x + y . Bir düzgün alt›geni ekseni etraf›nda en az kaç derece çevirirsek görünümü de¤iflmez kal›r? A) 30 B) 60 C) 90 D) 120 4 5 Yandaki flekilde e¤im.... yatay de¤iflim 5 kat art›r›l›yor.. c) E¤imleri çarp›m› -1 olan do¤rular.... 200 metrelik yatay uzunlu¤a kaç metre yükseklik karfl›l›k gelir? A) 12 B) 24 C) 100 D) 120 6 Bir do¤runun e¤imi 0. say›s›d›r...... Do¤rudaki dikey de¤iflim 2 kat.. %12’dir........... Seçti¤iniz geometrik cismin görünümünü çiziniz ve simetri düzlemlerini belirleyiniz.....2 = 0 denkleminin belirtti¤i do¤runun e¤imi ...

219 a) Denklemlerle iliflkilendirebilece¤iniz bir problem kurunuz ve çözünüz. y=2 do¤rusu ve x+y=5 do¤rusunun s›n›rlad›¤› yamuksal bölgenin alan› kaç birimkaredir? A) 6 B) 8 C) 9 D) 10 10 y = 2x x = y-8 denklem sistemine göre afla¤›daki sorular› cevaplay›n›z. Terazinin sol kefesine 2 kg’l›k bir kütle konuldu¤unda. 11 Afla¤›dakilerden hangisi. Tablo: Do¤ru Denklemi ve Do¤runun E¤imi y’nin x’nin E¤im kat say›s› (a) kat say›s› (b) (m) t k 698 102 -18 -2t 3 0 E¤im yoktur.8 ay=bx+2 do¤ru denklemine göre yandaki tabloyu tamamlay›n›z. 9 x ekseni. y ekseni. -4 ≤ x < 3 eflitsizli¤inin çözüm kümesinin say› do¤rusunda gösterilmifl hâlidir? A) -4 B) -4 C) -4 D) -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 12 Yandaki terazi modeli dengededir. b) Yukar›da verilen denklem sistemini grafik kullanarak çözünüz. terazi modelinin son durumuna uygun eflitsizlik ifadesi afla¤›dakilerden hangisidir? A) x+6>8 B) x+8≥6 C) x+6<8 D) x+8≤6 Bilinmeyen kütle 2 kg’l›k kütle 5 kg’l›k kütle 1 kg’l›k kütle .

” Yukar›daki ifadenin belirtti¤i do¤rusal eflitsizlik afla¤›dakilerden hangisidir? A) -x+4<3 B) -x-7<-4 C) x≤-3 D) x≥-2 15 Afla¤›daki grafiklerden hangisi -x A) y y<0 do¤rusal eflitsizli¤inin grafi¤idir? C) y B) y D) y x x x x 220 16 Afla¤›daki ifadelerden hangisi yanl›flt›r? A) sin20º = cos70º C) tan7º = º º B) tan35º = cot55º D) cot12º = A 17 Yandaki ABC dik üçgeninde.2 do¤rusal denkleminin çözüm kümesi Yukar›da verilen kümeler için seçeneklerden hangisi do¤rudur? A) B kümesi.13 A= B= x . s(ABC)=90º s(ACB)=30º IACI=15 cm oldu¤una göre x’in de¤eri afla¤›dakilerden hangisidir? A) 30 cm B) cm B 30º C X 15 cm C) cm D) 30 3 cm 18 2. D) A kümesinin sonsuz eleman› vard›r.2 do¤rusal eflitsizli¤inin çözüm kümesi x . A kümesinin alt kümesidir.sin45º + 3.4 < . B) A kümesi ile B kümesinin birleflimi reel say›lar kümesini verir. C) A kümesi ile B kümesinin eleman say›s› eflittir.4 = . 14 “x’in alabilece¤i en küçük de¤er -2’dir.cos60º -sin30º iflleminin sonucu afla¤›dakilerden hangisidir? 43 A) B) 2-1 C) 2+1 D) 2( 2+1) Çalışma .

≥ veya ≠ sembollerinden en az birinin bulunduğu matematik cümlesi. etkisiz eleman: İşlemde etkisi olmayan eleman. d›fl ters aç›: Herhangi iki doğruyu üçüncü bir doğru kestiğinde bu doğruların arasında olmayan ve kesenin her iki tarafında komşu olmayan açılar. sektör. a R ve n Z). dik kenar: Bir dik üçgende dik açıyı oluşturan kenarlardan her biri. eflitsizlik: İçinde <. çember yayı. ≤. B ba¤›ml› olay: İki veya daha fazla olayın gerçekleşmesinin bir birine bağlı olması. bilinmeyen: Bir eşitliği sağlayan sayılara karşılık gelen sembol ya da harf. deneysel olas›l›k: Bir olayın olma olasılığını deneyerek bulma. bir olayın sonucunun diğer olayın sonucunu etkilememesi. eflitlik: İçinde “=” sembolü bulunan matematik cümlesi. denklem: İçinde en az bir bilinmeyenin bulunduğu eşitlik. d›flbükey çokgen: Köşegenlerinin bazılarının çokgenin dışında kalmasıyla oluşan çokgen.10 şeklinde yazılması (1≤a<10. do¤ru orant›: İki çokluktan biri artarken diğeri de aynı oranda artan ya da biri azalırken diğeri de aynı oranda azalan çokluklar arasındaki orantı çeşidi. çevre aç›: Köşesi ve uç noktaları çember üzerinde olan açı. >. eksen: Dairesel silindirde birbirine eş ve paralel iki daire olan tabanları birleştiren doğru.SÖZLÜK A ana do¤ru: Konide tepe noktası ve tabanın kenarı olan çemberin herhangi bir noktasından geçen doğrulardan her biri. n bilimsel gösterim: Bir sayının a. do¤rusal iliflki: İki değişkenden oluşan ax+by+c=0 biçimindeki cebirsel ifade. E e¤im: Bir doğruda y koordinatındaki uzunluk değişiminin x koordinatındaki uzunluk değişimine oranı. doğuran. C cebirsel ifade: Sayıların bilinmeyenle temsil edildiği matematik cümlesi. 221 . daire dilimi: Bir dairede. ba¤›ms›z olay: İki veya daha fazla olayın gerçekleşmesinin bir birine bağlı olmaması. bir olayın sonucunun diğer olayın sonucunu etkilemesi. daire grafi¤i: Bir bütünün parçaları hakkında bilgi sunmada kullanılan daire şeklindeki grafik türü. benzer terim: Bir cebirsel ifadede kuvvetleri aynı olan bir değişkenin aynı veya farklı kat sayılara sahip terimleri. dönme aç›s›: Bir şeklin dönme merkezi etrafında döndürüldüğü açı. Ç çap: Çemberin merkezinden geçen ve uç noktaları çember üzerinde bulunan doğru parçası. merkez açının iç bölgesiyle gördüğü yay arasında kalan kısmı. çember: Düzlemde bir noktaya eşit uzaklıkta bulunan noktalar kümesi. de¤iflken: Sayıları temsil eden harf. D daire: Çember ile iç bölgesinin birleşimi. aritmetik dizi: Bir sayıya başka bir sayının ardışık eklenmesi veya çıkarılmasıyla oluşan örüntü. çember parças›: Çemberin iki noktası arasında kalan parçası.

medyan: Ortanca değer.F faktöriyel: 1'den n'ye kadar (veya n'den geriye doğru 1'e kadar) olan doğal sayıların çarpımı. küre: Uzayda bir noktadan eşit uzaklıkta bulunan noktaların kümesini oluşturduğu geometrik cisim. . iç ters aç›: Herhangi iki doğruyu üçüncü bir doğru kestiğinde bu doğruların arasında ve kesenin her iki tarafında komşu olmayan açılar. birbirine dik iki doğrunun 0 noktasında kesişerek oluşturduğu sistem. mod: Tepe değer. G geometrik dizi: Bir sayıyla başka bir sayının ardışık çarpılması veya bölünmesiyle oluşan örüntü. merkezil dönme: Noktaya göre simetri. koni: Tabanı daire şeklinde olan ve bir tane tepe noktası bulunan geometrik cisim. yanal yüzleri üçgensel bölge olan ve bir tepe noktasına sahip geometrik cisim. kirifl: Uç noktaları çember üzerinde bulunan doğru parçası. piramit: Tabanı bir çokgensel bölgeye. kartezyen koordinat sistemi: Düzlemde. Ö ötelemeli yans›ma: Bir şeklin önce ötelenmesi sonra ötelenen şeklin yansıması. uç noktaları çember üzerinde olan açı. irrasyonel say›lar: İki tam sayının birbirine bölümü şeklinde yazılamayan sayılar. N negatif kuvvet: a ifadesindeki n sayısının negatif olması (a bir rasyonel sayı). K karekök alma: Verilen bir sayının hangi sayının karesi olduğunu bulma. gerçek say› kümesi: Rasyonel ile irrasyonel sayı kümelerinin birleşimi ile oluşan sayı kümesi. P permütasyon: Sıranın önemli olduğu bir listeleme veya diziliş biçimi. kombinasyon: Sıranın önemli olmadığı bir listeleme biçimi. çift ise ortadaki iki sayının toplamının yarısı. özdefllik: İçerdiği değişkene verilen bütün değerler için her iki yanında aynı sonucun elde edildiği eşitlik. öznel olas›l›k: Bir olayın olma olasılığının kişiden kişiye göre değişmesi. pozitif kuvvet: an ifadesindeki n sayısının pozitif olması. n 222 O ortanca de¤er (medyan): Bir veri grubu küçükten büyüğe doğru sıralandığında terim sayısı tek ise ortadaki sayı. fraktal: Bir şeklin ardışık olarak aynı oranda küçültülmesi veya büyütülmesiyle inşa edilen örüntü. ‹ içbükey çokgen: Köşegenlerinin tamamının çokgenin iç bölgesinde kalmasıyla oluşan çokgen. merkez aç›: Köşesi merkezde. minör yay: Merkez açının çemberi kestiği noktalar arasında kalan küçük çember yayı. M majör yay: Merkez açının çemberi kestiği noktalar arasında kalan büyük çember yayı.

S s›ral› ikili: Kartezyen koordinat sisteminde bir noktanın yerini belirlemek için kullanılan sayı çifti. merkez açının iç bölgesiyle. T te¤et: Çember ile yalnızca bir ortak noktası olan doğru. standart sapma: Verilerin aritmetik ortalamadan ne kadar saptıklarını gösteren bir merkezî yayılma ölçüsü. 223 Y y ekseni: Kartezyen koordinat sistemindeki dikey eksen. ters orant›: İki çokluktan biri artarken diğeri de aynı oranda azalan ya da biri azalırken diğeri de aynı oranda artan çokluklar arasındaki orantı çeşidi. üçüncü kenarın uzunluğundan küçük ve iki kenar uzunluğunun farkının üçüncü kenarın uzunluğundan büyük olması. yans›ma: Bir şeklin doğruya göre simetrisi. daire dilimi. sektör: Bir dairede. gördüğü yay arasında kalan kısmı. her köşedeki düzgün çokgensel bölgelerin kenar sayısı. X x ekseni: Kartezyen koordinat sistemindeki yatay eksen. b sıfırdan farklı bir tam sayı olmak üzere biçimindeki sayılar.r) ABC B IN Z . süsleme kodu: Bir süslemede. terim: Bir cebirsel ifadede bir veya birden fazla değişken ile bir sayının çarpımı. tepe de¤er: Veri grubunda en çok tekrar eden sayı. Ü üçgen eflitsizli¤i: Bir üçgende iki kenar uzunluğunun toplamının.R rasyonel say›: a bir tam sayı. KISALTMA VE SEMBOLLER [AB] [AB AB doğru parçası AB ışını Paralellik Diklik Benzerlik veya yaklaşık değer Eşlik ABC açısı B açısı Doğal sayılar kümesi Tam sayılar kümesi % Q Yüzde Rasyonel sayılar kümesi AB yayı AB yayının ölçüsü Küçük eşit Büyük eşit Pi sayısı n faktöriyel n’nin r’li permütasyonlarının sayısı Kesişim Birleşim AB s(AB) ≤ ≥ π n! P(n. yay: Çemberde farklı iki nokta arasındaki çember parçası.

. R. Mathematics For Elementary School Teachers. Matematik Ö¤retimi. Durmufl Ali ÖZÇEL‹K. Tübitak Yay›nlar›. Mathematics For Year 8. Ankara. K. . Millî E¤itim Bakanl›¤› Yay›nlar›.. Australia. Tom. SCHULZE. ‹lkö¤retimde Matematik Ö¤retimi. 1994. Ankara. 2001. Türk Dil Kurumu Yay›nlar›. Haese Harris Publications. Yaz›m K›lavuzu. S.KAYNAKÇA ALTUN. Busbridge. BARBARA. S. Australia. Ernst Klett Verlag GmbH... New Jersey. 1997. B. Ankara. Ernst Klett Verlag GmbH. TDK. 2005. A Paramount Comminications. 2006. RAYNER. ‹lkö¤retim Matematik Ö¤retimi. Glencoe/McGraw-Hill. DAVID. Houghton Mifflin Company. Stuttgart. Columbus.. Achim Olpp. 1999. Belmont. Alfa Yay›nlar›. Schnittpunkt 6. Mathematics For Year 7. ‹stanbul. L. New York. TimaflYay›nlar›. MARSHA. Ankara. Türkçe Sözlük. Haese Harris Publications. 6-8. Y. K. M. M. Türk Dil Kurumu Yay›nlar›. Schnittpunkt 8.. Boston.. Glencoe/McGraw-Hill. Prentice Hall Pre-Algebra. Mathematics.. 2005. P. HAESE. HAESE. Course 2. 2000. LICHTENBERG. Middle Grades Mathematics An Interactive Approach. Bursa. 224 LEHMANN. Pulgies. 2005. S.. 1995. W. 2005. TROUTMAN. BASSAREAR. BAYKUL. Ankara.. A. 2002. CHAPIN. Pagem Yay›nc›l›k. Schnittpunkt 6.. 2004. 1998. Moraska. 2004.H. K›ran K›rana Zekâ Sorular›. 1997. Stuttgart. Matemati¤in Ayd›nl›k Dünyas›. 2003. B. Mathematics. HAESE. MEB. Prentice Hall. Stuttgart. YÖK. S. 1997. S. S›n›flar ‹lkö¤retim Matematik Dersi Ö¤retim Program› ve K›lavuzu. R. Ernst Klett Schulbuchverlag GmbH. Mathematics A Good Beginning. HAESE. Wadsworth. Türk Dil Kurumu Yay›nlar›.. Matematik Terimleri Sözlü¤ü. JOHN. B. fi. URAL. SERTÖZ. Ankara. 1991. DIETER. TDK.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->