‹LKÖ⁄RET‹M

MATEMAT‹K

8
DERS K‹TABI
YAZARLAR
Serpil Çiçek AYGÜN Nurhayat AYNUR Nurdan COfiKUNTÜRK Sema Seher ÇUHA U¤ur KARAMAN Ufuk ÖZÇEL‹K Mutlu ULUBAY Nevzat ÜNSAL

DEVLET K‹TAPLARI BEfi‹NC‹ BASKI ..........., 2012

M‹LLÎ E⁄‹T‹M BAKANLI⁄I.........................................................................................................: 4507 DERS K‹TAPLARI D‹Z‹S‹.......................................................................................................: 1289 12.?.Y.002.3688

Her hakk› sakl›d›r ve Millî E¤itim Bakanl›¤›na aittir. Kitab›n metin, etkinlik, soru ve flekilleri k›smen de olsa hiçbir surette al›n›p yay›mlanamaz.

ED‹TÖR Doç. Dr. Soner DURMUfi D‹L UZMANI Turgut BA⁄RIAÇIK ÖLÇME VE DE⁄ERLEND‹RME UZMANI Fatma DURAN GÖRSEL TASARIM Kezban UÇAK Sevim YILMAZ ‹hsan TÜRK REHBERL‹K UZMANI Zeki AYDIN PROGRAM GEL‹fiT‹RME UZMANI Melek AY

ISBN: 978-975-11-3012-9

Millî E¤itim Bakanl›¤›, Talim ve Terbiye Kurulunun 14.02.2008 gün ve 113 say›l› karar› ile ders kitab› olarak kabul edilmifl, Destek Hizmetleri Genel Müdürlü¤ünün 19.03.2012 gün ve 3398 say›l› yaz›s› ile beflenci defa 237.259 adet bas›lm›flt›r.

.

.

........................60 Standart Sapma................................................. ÜN‹TE: OLASILIK....................................................................................................................................................23 Verilerden Ç›kan Sonuçlar...57 KONU DE⁄ERLEND‹RME ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................32 KONU DE⁄ERLEND‹RME..............................................13 Tekrar Eden...........................................................................................24 KONU DE⁄ERLEND‹RME....................................................................................................27 Üslü Say›lar›n Kuvvetleri...................................................................... Yans›yan.................................................................................................................................65 ÜN‹TE DE⁄ERLEND‹RME .....................................................42 KONU DE⁄ERLEND‹RME ...............................................14 Yans›yan..................................................................................................51 Kareköklü Say›larla Çarpma ve Bölme ‹fllemleri.........................................................46 Kareköklü Say›lar.................... Dönen ve Ötelenen fiekiller ....................................................................................17 KONU DE⁄ERLEND‹RME...............62 KONU DE⁄ERLEND‹RME .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................36 7 2........‹Ç‹NDEK‹LER 1.......................................................24 Histogram Olufltural›m..66 ............................................................................................................................................... Dönen ve Ötelenen fiekiller............47 Kareden Kareköke..............................................................................................................53 Gerçek Say›lar............................47 Kareköklü Say›larla Toplama ve Ç›karma ‹fllemleri..........................................................................................................................................14 Fraktallar...................................28 Üslü Say›larla ‹fllemler.....................................28 Tam Say›lar›n ve Ondal›k Kesirlerin Kuvvetleri......................................................................................................................................................... ÜN‹TE: KURALLI fiEK‹LLERDEN KURALLI SAYILARA ......................40 Olas›l›k Çeflitleri.........................................................................................................................................40 Olay Çeflitleri.................................... ‹STAT‹ST‹K VE SAYILAR.....................................................................................................................................................................39 Olas›l›k ve Olay Çeflitleri..................................................................35 ÜN‹TE DE⁄ERLEND‹RME.............................................

....................................................................................................................................................................................................................................100 ÜN‹TE DE⁄ERLEND‹RME .............................................................................................................................................................................141 Piramit....................................................80 KONU DE⁄ERLEND‹RME ......................................................142 Dik Dairesel Koninin Yüzey Alan›............................................................92 Rasyonel ‹fadeler........................................................................................................136 ÜN‹TE DE⁄ERLAND‹RME ......................................................127 Piramit...........................86 Özdefllikler.......................................86 Say› Örüntüleri.............................................................................................................................................................................................70 Üçgenin Kenarlar› Aras›ndaki Ba¤›nt›lar............................102 4...................................................132 KONU DE⁄ERLEND‹RME ............105 Kombinasyon............................................................................106 Denklem Sistemleri............................................................................. Denklemler ve Üçgenlerde Benzerlik.........................................................................................................................................................................106 8 Kombinasyon...............................................138 5..................................................................................................................................................................................3.....................................................................................................................................................122 Prizmalar› Tan›yal›m ...............................................................................................................................................................120 Geometrik Cisimler.122 Prizmalar›n Yüzey Alanları ve Hacimleri .................................89 Çarpanlara Ay›rma...........................................................................................................................................................................................................................................................75 Pisagor Ba¤›nt›s›.......................................................................113 KONU DE⁄ERLEND‹RME ..............................................................................................................................................................................................155 ....................................................................109 Üçgenlerde Efllik ve Benzerlik.......................... Koni ve Küre..............................................................................................................................69 Üçgen ve Pisagor Ba¤›nt›s›.................................................................................... ÜN‹TE: GEOMETR‹K C‹S‹MLERDE ÖLÇME VE PERSPEKT‹F.................................................................152 KONU DE⁄ERLEND‹RME ........................................................................70 Üçgenler............ ÜN‹TE: MATEMAT‹KTE YOLCULUK... Koni ve Kürenin Yüzey Alanlar›...........................................................................................................................................................................................................................................84 Say› Örüntüleri ve Özdefllikler...............................96 KONU DE⁄ERLEND‹RME ................142 Dik Piramidin Yüzey Alan›..............148 Kürenin Yüzey Alan›...............................................ÜN‹TE: ÜÇGENLER VE CEB‹R...................................................

................................................................................................................181 Geometrik Cisimler ve Simetri.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................166 ‹z Düflümü ve Çok Yüzlüler................188 Do¤runun ‹ncelenmesi..............172 KONU DE⁄ERLEND‹RME ............................................156 Dik Dairesel Koninin Hacmi................................................................................................................................................................................................................................................................177 ÜN‹TE DE⁄ERLEND‹RME ..........................................................Piramit...........160 Kürenin Hacmi.........................................178 6......................................................................................................205 Dik Üçgendeki Oranlar.....189 E¤imle Tan›flal›m..221 KISALTMA VE SEMBOLLER .................................................................................................................................. Koni ve Kürenin Hacmi..........................................................................................................................................................................224 9 ............................................................................................................................................................167 Perspektif Çizimi...............................................156 Dik Piramidin Hacmi............................................................................................................................................................................................223 KAYNAKÇA ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................182 KONU DE⁄ERLEND‹RME ...................................................................................198 KONU DE⁄ERLEND‹RME .................167 Çok Yüzlüler ve Ara Kesitleri..................209 KONU DE⁄ERLEND‹RME .................................................. ÜN‹TE: BAfiLANGIÇ VE B‹T‹fi NOKTASI: GEOMETR‹...........216 ÜN‹TE DE⁄ERLEND‹RME ....................................................218 SÖZLÜK ...................163 KONU DE⁄ERLEND‹RME ..........................................................................................................................................................................................................189 Eflitsizlikler...............................................................................

konu girişlerinde yer almaktadır. Dönen ve Ötelenen fiekiller Bu başlık. kitapta yer alan bölüm ve başlıklar tanıtılmıştır. Yans›yan. KURALLI ŞEKİLLERDEN KURALLI SAYILARA Bu bölümde ünite girişlerinde ve ünitede yer alan konular. belirtmektedir. Etkinlik aşamalarını gösteren semboldür. Bu bölümün rengi üniteye göre değişmektedir. Aşağıda. 10 gösterimi birinci ünitenin birinci konusunu Anahtar Kavramlar Ders Kitabı’ndaki sayfa numarasını göstermektedir. Böylece hayatınızı ve çevrenizi daha iyi anlamlandıracak ve yorumlayacaksınız.KİTABIMIZI TANIYALIM Merhaba. grupla da yapabileceğiniz etkinlikleri bu bölümde bulabilirsiniz. Tekrar Eden. Bu kitap ile matematiği eğlenerek ve keşfederek öğreneceksiniz. ünite ile ilgili fotoğraf ve açıklamalar yer almaktadır. Ünitede geçen kavramları bu kutuda görebilirsiniz. Etkinliğin amacına yönelik soruları gösteren semboldür. ETK‹NL‹K İşleyeceğiniz konuyu keşfederek ve yaparak öğreneceğiniz. Araç ve Gereç •K⤛t •Makas •Yap›flt›r›c› Etkinlikte kullanılacak araç ve gereçleri göstermektedir. .

Dönen ve Ötelenen Şekiller Bu bölümde. 3 Çalışma 11 3 Bu sembol Çalışma Kitabı’na geçmeniz gerektiğini göstermektedir. KONU DE⁄ERLEND‹RME 1 Öz Değerlendirme Tekrar Eden. etkinliklerdeki keşfettiğimiz konunun açıklamaları yer almaktadır. Çalışma Kitabı’ndaki çalışma numarasını göstermektedir. işlenen konunun ne kadar öğrenildiği değerlendirilmektedir. Konu sonlarında bulunan bu sembol Çalışma Kitabı’nın kaç numaralı “Öz Değerlendirme Formu”nu doldurmanız gerektiğini göstermektedir. Örnek 2. Etkinlikler ve örnekler ile öğrendiklerinizin özeti bu bölümde yer almaktadır. Örnek Etkinlik veya problem sonlarında öğrendiklerinizi pekiştirmeye yönelik soruları gösteren semboldür. öğrendiklerinizi uygulama şansı bulacağınız küçük araştırma çalışmalarıdır. ÜN‹TE DE⁄ERLEND‹RME Kurallı Şekillerden Kurallı Sayılara Ünite sonlarında yer alan bu bölüm ise öğrendiklerinizi kontrol etmeniz amacıyla farklı soru tiplerinin verildiği bölümdür. UYGULAMA Bu bölümde. öğrendiklerinizi uygulamanızı ve pekiştirmenizi sağlayacak alıştırma ve problemlere yer verilmiştir. Örnek 3. Öğrendiklerinizi farklı durumlarda kullanabilmeniz için hazırlanmış akıl yürütmeyi geliştirici ilginç problem veya bilgilerin bulunduğu bölümdür.ÖRNEK Bu başlık altında. Örneklerde. . işleyeceğiniz konu ile ilgili çözümlü ve açıklamalı uygulamaları bulabileceksiniz. GÖREV Görevler. Yansıyan. Çalışma sembolündeki sayı. 1.

.

Eğrelti otu. fraktal yinelemenin iyi bir örneğidir. Bu nedenle geometrik fraktalın bir bölümü büyütüldüğünde 13 veya küçültüldüğünde tam olarak aslına benzer. Yans›yan. Geometri ile tanımlanamayan doğadaki nesneler. . Geometrik fraktal. Dönen ve Ötelenen fiekiller Verilerden Ç›kan Sonuçlar Üslü Say›lar›n Kuvvetleri Fraktallar. Eğrelti otundaki fraktalın nasıl olduğunu açıklayınız. doğanın geometrisi olarak bilinir.KURALLI ŞEKİLLERDEN KURALLI SAYILARA Tekrar Eden. matematiksel olarak fraktallarla açıklanır. kendini giderek küçülen/büyüyen boyutta yineler. Herhangi bir parçası aslına benzerdir.

Yanda verilen halı desenlerini oluşturan şekillerdeki örüntüler nelerdir? Açıklayınız. Oluşan şekil ile önceki şekiller arasındaki ilişkiyi açıklayınız. çokgen ve çember modelleri. oranında küçültülmesiyle oluşturulan örüntü Şekillerdeki örüntü modelini açıklayınız. Devam Eden Kareler Noktalı kâğıt üzerine kenar uzunluğu 9 birim olan bir kare çizelim. Dönen ve Ötelenen Şekiller Fraktallar Anahtar Kavramlar • Fraktal ETK‹NL‹K Araç ve Gereç •Noktalı kâğıt •Boya kalemleri •Cetvel 14 Doğru. Siz de bir dikdörtgenle aynı ilişkiyi içeren bir örüntü oluşturunuz. . Boyanmamış kareler için aynı işlemleri tekrar edelim. Yansıyan.Tekrar Eden. Bir şeklin orantılı olarak küçültülmüş ya da büyütülmüşleri ile inşa edilen örüntüler “fraktal” olarak adlandırılır. halı. Karenin her bir kenarını 3 eş parçaya bölerek 9 küçük kare elde edelim. Örüntüyü bir adım daha devam ettiriniz. ÖRNEK Aşağıda bir eşkenar üçgenin kenarlarının modeli verilmiştir. Ortadaki kareyi boyayalım. kilim ve duvar kâğıdı desenleri oluşturmada sıkça kullanılır.

kare üzerine yazılan sayılardan aynı olanların birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. 1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Bir Süsleme Örneği Bir çember çizilir. 1. Aşağıda bir fraktal örneği verilmiştir. şekil 2. şekil elde edilir. Bu üçgenin her kenarı üç eş parçaya ayrılıp her birinin ortasındaki parçadan dışarıya doğru bakan eşkenar üçgen çizilmiştir. şekil 3.ÖRNEK Kare ve doğrular yardımıyla oluşturulan aşağıdaki şekli inceleyelim: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 Bu örüntü. Çember üzerinde eşit aralıklarla 12 nokta belirlenir. . Noktalar üçer üçer 15 birleştirilerek eşkenar üçgenler oluşturulur. şekil GÖREV Doğada yer alan fraktal örneklerini bulup sınıfta sergileyiniz. Bu işlem devam ettirildiğinde 3. şekilde bir eşkenar üçgen çizilmiştir.

16 4 Yandaki şekillerin eş veya benzerlerini kullanarak farklı örüntüler oluşturunuz.UYGULAMA 1 Aşağıdaki fraktal örneğini bir adım daha devam ettiriniz. Aşağıda karesel bölge kullanılarak oluşturulan iki farklı örüntü verilmiştir. 3 Aşağıdaki örüntü devam ettirildiğinde oluşan şekli açıklayınız.. 1 Çalışma . . Bu örüntülerden fraktal olanları belirleyiniz.. 5 6 Aşağıdaki örüntünün fraktal olup olmadığını belirleyiniz. Örüntülerin benzer ve farklı özelliklerini açıklayınız. 2 Aşağıdaki örüntüyü devam ettiriniz.

y N K L M x 17 KLMN ve K´´L´´M´´N´´ dörtgenlerinin köşe noktalarının koordinatlarındaki değişimi açıklayınız.2. KLMN ve K´L´M´N´ dörtgenlerinin köşe noktalarının koordinatlarındaki değişimi açıklayınız.1.3) B(3.y) (x.-2) (1.3). KLMN dörtgeninin köşeleri ile görüntüsünün köşelerinin koordinatları arasındaki ilişkiyi açıklayınız.Yans›yan. Simetri aynasını y ekseni üzerine yerleştirerek KLMN dörtgeninin yansıması olan K´´L´´M´´N´´ dörtgenini çizelim.3. B(3.(-1)) (1. KLMN dörtgenini x ekseni boyunca 1 birim sağa.-1) x Köşe noktalarının koordinatları verilen bir şeklin x eksenine göre yansıması altındaki görüntüsü bulunurken şeklin ordinatları (-1) ile çarpılır. ABC ve A´B´C´ üçgenlerinin köşe noktalarının y koordinatlarını yazalım: A B C O C´ B´ A´ ’nin köşeleri A(2.1) olan üçgenin x eksenine göre yansıma altındaki görüntüsünü çizelim.2) ve C(1. ÖRNEK Köşe noktalarının koordinatları A(2. . Dönen ve Ötelenen fiekiller Kumsalda yürümenin keyfi bir başkadır.1) Ordinatların -1 ile çarpımı (2. Bu durum cebirsel olarak (x. y ekseni boyunca 2 birim aşağıya öteleyerek görüntüsünü çiziniz. Yandaki resimde ayak izlerinin oluşturduğu örüntüyü fark ettiniz mi? ETK‹NL‹K Koordinat Düzleminde Yans›ma ve Öteleme Araç ve Gereç •Kareli kâğıt •Cetvel •Simetri aynası Kareli kâğıda koordinat düzlemi çizelim.-y) şeklinde gösterilir. Adım atmak için yere bastığınız anda ayağınız kuma dalar ve her adımda ayak iziniz kalır.-3) (3.(-1)) (3. x ve y’nin pozitif olduğu bölgeye bir KLMN paralelkenarı çizelim.2) C(1.(-1)) nin köşeleri (2. Simetri aynasını x ekseni üzerine yerleştirerek KLMN dörtgeninin yansıması olan K´L´M´N´ dörtgenini çizelim.

-4) C´(6.3). Çizdiğimiz üçgeni orijin etrafında saat yönünde 90° döndürelim ve oluşan şekli A´B´C´ şeklinde adlandıralım.-2) Ötelemede ABCD yamuğunun köşe noktasının apsisine 2 eklenir. B(5.0) C(4.y+ (-4)) şeklinde ifade edilir.0).0) B(5.0).3) olan bir ABC üçgeni çizelim. C(7.-2) D´(4. .y) (x+2. bütün noktalar paralel ötelenir. Koordinatlar arasındaki ilişkiyi açıklayınız. ordinatından 4 çıkarılır. ABC ve A´B´C´ üçgenlerinin köşe noktalarının koordinatlarını karşılaştırınız. İki üçgenin koordinatları arasındaki ilişkiyi açıklayınız.Köşe noktalarının koordinatları A(1.0). Bu durum cebirsel olarak (x. •Kareli kâğıt B(4. A´B´C´D´ yamuğuna eş mi yoksa benzer midir? Doğruya göre öteleme yapılırken x ve y eksenleri boyunca belirtilen yönde ve belirtilen birim kadar.2) ve D(2.2) -4 B´(7.2) olarak verilen bir yamuğu x ekseninde 2 birim sağa. ABC üçgeni kaç derece döndürülürse A˝B˝C˝ üçgeni elde edilir? ABC ve A˝B˝C˝ üçgenlerinin köşe noktalarının koordinatlarını karşılaştırınız.2) D(2.-4) A(1. ABC üçgenini saatin tersi yönünde 90° döndürüp ABC üçgeni ile yeni oluşan şeklin koordinatları arasındaki ilişkiyi açıklayınız. 18 ETK‹NL‹K Şeklimizi Döndürelim Araç ve Gereç y Kareli kâğıda bir koordinat düzlemi C B çizelim. ABCD yamuğu. C(4. x A •Cetvel Köşe noktalarının koordinatları A(4. A´B´C´ üçgenini orijin etrafında saat yönünde 90° döndürelim ve oluşan şekli A˝B˝C˝ şeklinde adlandıralım. y ekseninde 4 birim aşağıya öteleyerek görüntüsünü çizelim: y D A O D´ A´ C B C´ B´ x ABCD yamuğunun ve A´B´C´D´ yamuğunun koordinatlarını yazalım: +2 A´(3.

-4) 3.6) (-2.ÖRNEK y Yandaki şekli orijin etrafında saat yönünde üç defa 90° döndürelim. y UMN üçgenini saat yönünde orijin etrafında 90° döndürdüğümüzde U´M´N´ üçgeni oluşur.y) olsun.4) 1. dönme x Şekli. Şekil orijin etrafında döndürüldüğünden D noktasının koordinatları değişmez. A(-2.2) 1. Dönme hareketi sonucunda oluşan yeni şeklin köşe noktalarının koordinatlarını belirleyelim. Şeklin döndürülmesiyle koordinatlarının nasıl değiştiğini inceleyelim: Şeklin D noktası orijin üzerinde bulunmaktadır.-a). orijin etrafında saat yönünde 90° döndürdüğümüzde (a.0) U´(0.-2) ve U˝(x. dönme U´(0. dönme A´(4.2) ve N(3.6) C(2. UMN ile U˝M˝N˝ üçgenlerinin köşe noktalarının koordinatları arasındaki ilişkiyi bulunuz. (0.-b) 270º döndürdüğümüzde (a.4) U´M´N´ üçgeni ile UMN üçgeninin koordinatM(5.-2) B˝´(-6.4) (2.-2) M´(2. dönme U´M´N´ üçgeninin köşe noktalarının koordinatlarından faydalanarak U˝M˝N˝ üçgeninin köşe noktalarının koordinatlarını bulalım: U´(0.0) C´(4. x U˝ U(2.4) x B A C´´´ D B´´´ A´´´ C˝ 3.4) B(0. N(3.0) olur.2) N(3. 180º döndürdüğümüzde (a. Oluşan şekillerin koordinatları arasındaki ilişkiyi inceleyelim.-5) 2.2) 19 Koordinatlarından biri (a. a) olur. dönme larını karşılaştıralım. orijin etrafında saat yönünde 90° döndürelim. dönme B˝ A˝ 2.4) olan üçgeni.b) koordinatı (b. Bu durumda x=-(-2). orijin etrafında saat yönünde üç defa 90° döndürdüğümüzde yandaki şekli elde ederiz.4) 1. Geometrik şekillerin döndürülmesi ile yandaki gibi süsleme modelleri oluşturabiliriz.2) B´(6.b) koordinatı değişmez. y=0 olduğundan U˝(2. . M˝ ve N˝ noktalarının koordinatlarını bulunuz.-4) B˝(0.-3) M´(2.b) koordinatı (-a. dönme C´ B´ C A´ 1.-3) M˝ N˝ U(2.b) olan bir şekli. dönme A˝(2. dönme A˝´(-4.0) M(5.-5) N´(4.-2) 2.0) C˝´(-4.-2) N´(4.-6) C˝(-2. M(5. 360º döndürdüğümüzde ise (a. Köşe noktalarının koordinatları U(2. b) koordinatı (-b.0).

. Ötemeli yansımada hiçbir nokta ve yansıma doğrusundan başka hiçbir doğru sabit kalmaz. Şekli doğru boyunca dört birim sağa öteleyip doğruya göre yansımasını çizelim. Çizdiğimiz şekil için aynı işlemi tekrarlayalım. d Bir şeklin. bir doğru boyunca yansımasından sonra ötelenmesi ile ötelenmesinden sonra yansıması aynıdır. 20 d Aşağıya ise şeklin önce d doğrusuna göre yansımasını çizip daha sonra doğru boyunca üç birim sağa öteleyelim. ÖRNEK Aşağıdaki şekli d doğrusu boyunca üç birim sağa öteleyip yansımasını çizelim. Şeklin önce doğruya göre yansıması. daha sonra yukarıdaki gibi doğru boyunca ötelemesi çizildiğinde son durumda oluşan şekil değişir mi? Tartışınız.ETK‹NL‹K Öteleme ve Yansıma Araç ve Gereç •Cetvel •Noktalı kâğıt Noktalı kâğıda yukarıdaki gibi bir doğru ve bu doğru üzerine herhangi bir şekil çizelim.

O(-2. .4) olarak verilen bir üçgenin y eksenine göre yansıması altındaki görüntüsünü çiziniz. N(-4.1) ve C(-1.1) ve Z(5. y 6 5 4 3 2 -6 -5 -4 -3 -2 -11 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 x 6 3 Aşağıdaki grafiklerden hangisinde öteleme.-3) ve P(-2.1).8) olarak verilen XYZ üçgeninin x eksenine göre yansıması olan X´Y´Z´ üçgeninin köşe noktalarının koordinatlarını bulunuz.4).0) olarak verilen MNOP dikdörtgeni x ekseni boyunca 5 birim sağa ve y ekseni boyunca 2 birim aşağıya ötelendiğinde oluşan M´N´O´P´ dikdörtgeninin köşe noktalarının koordinatlarını bulunuz.-2).-1) olarak verilen bir üçgeni x ekseni boyunca 7 birim sola.3) ve M(-2. Aynı düzlemde köşe ’nin köşe noktalarının ni x y 5 6 noktalarının koordinatları koordinatlarının (-1) ile çarpımına eşit olan çiziniz.3) ve C(3. hangisinde yansıma olduğunu belirleyiniz. Y(5. B(-7. Köşe noktalarının koordinatları A(-7. B(5.-3).0).UYGULAMA 1 Köşe noktalarının koordinatları A(2.1) olan ’ni çiziniz.3). L(0. y 5 4 3 2 -5 -4 -3 -2 -11 0 -1 -2 -3 -4 -5 x 2 Köşe noktalarının koordinatları A(6. a) y b) y c) y 21 x x 0 x 4 Köşe noktalarının koordinatları X(1. İki üçgen arasındaki ilişkiyi açıklayınız. y ekseni boyunca 4 birim aşağıya öteleyerek görüntüsünü çiziniz. Köşe noktalarının koordinatları M(-4.

4) ve Z(0.7 Yandaki OİK üçgeninin orijin etrafında saat yönünde 90° döndürülmesiyle oluşan OAB üçgeninin köşe noktalarının koordinatlarını bulunuz. RGU üçgeninin orijin etrafında saat yönünde 90° dönme altındaki görüntüsü R´G´U´ üçgenidir. y i O K x 8 9 Köşe noktalarının koordinatları U(2. O K M M´ R´ x K´ R 13 Aşağıdaki şeklin ötelemeli yansımasını doğru boyunca çizerek devam ettiriniz.-3)’tür. a) D(3. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. y R´ U´ O G´ x 10 11 DMT üçgeninin orijin etrafında saat yönünde 90° dönme altındaki görüntüsü D´M´T´ üçgenidir.a) ise a+b toplamı kaçtır? b) M(3.-2) ve C´(-1. RGU üçgeninin köşe noktalarının koordinatlarını bulunuz.0) olan UVZ üçgeni orijin etrafında180° döndürülüyor. V(3. ABC üçgeninin köşe noktalarının koordinatlarını bulunuz. B´(0. Oluşan üçgenin köşe noktalarının koordinatları A´(-3. ABC üçgeni orijin etrafında saatin tersi yönünde 90° döndürülüyor. 2 Çalışma .5).0) ve M´(x.y) ise x-y farkı kaçtır? y 12 22 Yandaki şekle göre KRM üçgeninin hangi yönde ve kaç birim ötelenerek K´R´M´ üçgeninin elde edildiğini bulunuz. 14 Aşağıdaki süsleme nasıl oluşturulmuş olabilir? Açıklayınız.b) ve D´(2. Yeni oluşan U´V´Z´ üçgeninin köşe noktalarının koordinatlarını belirtiniz.-1).

-2) L(0.. adım 3 2.. 6 Köşe noktalarının koordinatları S(-1..1) K´(-4...... . adım 4..-2) ve R(-1. adım .. T(-2.7) M(-6... 1 Öz Değerlendirme . adım Satranç oyununda taşlar.1) olan STR üçgeninin orijin etrafında 180° dönmesi sonucu oluşan S´T´R´ üçgeninin köşe noktalarının koordinatlarını bulunuz... K(4.. Yans›yan.7) M´(6. aşağıya veya yukarıya ya da köşegen boyunca hareket eder. adım 1. adım 2 2.-2) L´(0. a) Bu oyunda hangi tür yer değiştirmeler vardır? b) Tahta üzerindeki atın hareketini yazınız.. sağa ya da sola. adım 3.. adım 3.....KONU DE⁄ERLEND‹RME 1 Tekrar Eden.4). 23 4 Yanda tabloda iki üçgenin köşe noktalarının koordinatları verilmiştir....1) 5 Aşağıdaki şekillerin ötelemeli yansımasını doğru boyunca çizerek devam ettiriniz.. . 5.. Dönen ve Ötelenen fiekiller Aşağıdaki örüntüde doğru parçaları üç eş parçaya bölünüp ortadaki parçadan dışarıya eşkenar üçgen çizilerek oluşturulmuştur.. Örüntünün sonraki adımını çiziniz. 1... 4. Bu iki üçgen arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız.. adım Aşağıdaki örüntünün beşinci adımında olması gereken şekli çiziniz.

Histogram. 31. 21. 38. Aşağıda iş başvurusu yapan kişilerin maketi yapma süreleri dakika cinsinden verilmiştir: 10. 57. 15. 23. 48. Bu kişilerden maketin aynısını yapmaları istenir. 45. 11. 21. 47. 45. 13. 52. 33. 46. 22. 18 . Fotoğraf ve grafiklerde neler ilginizi çekiyor? ETK‹NL‹K Fazla Verilerle Tablo ve Grafik Oluşturalım Beden eğitimi dersinde öğrenciler arasında 400 metre koşusu yapılmış ve koşu sonuçları aşağıda saniye cinsinden verilmiştir. 12. 12. iş başvurusunda bulunan kişilerin el becerilerini ölçmek için onlara birer maket verilir. 43. 50. 23. 33. 39. 58. 24. 22. 44. 14. 49.19. 10. 57. 56. 55. Bu zorlukları ortadan kaldırmak için verileri gruplandıralım. 20. 21. Birçok fotoğraf makinesinde. 15. Gruplandırılmış verilerle bir grafik oluşturunuz. 57. 46. 36. 15. fotoğraf çekenlere yardımcı bir araç olarak “histogram” özelliği kullanılıyor. 51. Verileri gruplandırırken nelere dikkat edilmelidir? Açıklayınız. 22. 17. Veri grubunun açıklığını bulalım. 49. fotoğrafın ton dağılımını gösteren grafiktir. 50. 53. 48. Yukarıdaki fotoğraf makinesinde fotoğraf çekilirken ekranda beliren histogramlar görülüyor. ÖRNEK Bir fabrikaya. 15. 23. 51. 56. 40. 36. 55. 59. 20. 16. 41. 35. 25 Bu verileri grafikte gösterelim. 44. 32. 54. 25. 42. Grafiği oluştururken nelere dikkat ettiğinizi açıklayınız. 15. 34. 51.Verilerden Çıkan Sonuçlar Histogram Oluşturalım Son teknolojiyle üretilen fotoğraf makinelerinde yeni bir özellik dikkat çekiyor. 24 Banu Salih Kutlu Mehmet Melih Melek 82 87 87 84 86 62 Semih Nazan Ahmet Sabri Serap Sedat 79 91 85 83 78 69 Süleyman Pınar Mustafa Ali Metin Seda 81 84 92 79 81 71 Jale Osman İsmail Faruk Abdullah Mahmut 80 83 76 85 88 65 Dursun Sabiha Emre Davut Mert Ayla 89 88 87 89 87 73 Verileri tabloda gösterelim. 16. 52. 26. 36. 55. 10. 59-10=49 16 32 49 58 . Veri sayısının fazla olmasının tablo ve grafik oluşturmadaki zorlukları nelerdir? Tartışınız. 27. 10. 35. 50. 33. 37. 11.

49 10 açıklık 4. 175. 150. 163. 158. 154. 169. 168. 160. 157. Verileri 10 gruba ayırarak grup genişliğini bulalım.9 sayısına en yakın tek sayı olan 5 alınır. 154. 159.Veri grubunun açıklığı 49’dur.9 ≈ 5 istenilen grup sayısı Bu veri grubunun genişliği 4. 176. 153. öğrencilerden ormanlar hakkında araştırma yapıp. 173. 164. 143. 155. Bulunan sayıya en yakın büyük tek sayı grup genişliği olarak alınır. 142. 149. 176. ÖRNEK Seda Öğretmen. Veri grubunun açıklığını bulalım. 149. 163. 140. 146 Bu verileri grafikte gösterelim. 165. 147. istenilen grup sayısına bölünür.140 = 36 bulunur. Grup genişliği = 36 = 4 olur. Öğrenci raporlarındaki kelime sayıları aşağıda verilmiştir: 149. 170. 156. 164. 176. 150. 169. 1-10 aralığında hiç veri olmadığından yanlış yorumlara yol açmamak içi “zikzak” kullanılmıştır. 142. Verileri 9 gruba ayırarak grup genişliğini bulalım. 173. 173. . 156. 167. 175. 170. 171. 169. Açıklık: 176 . 149. 160. 166. 176. 164. 163. 143. 168. Bu durumda veri grup genişliği 5 olarak bulunur. Grup genişliği bulunurken açıklık. 159. 25 GÖREV Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) İnternet sitesinden yararlanarak histogram oluşturulabilecek verilere örnekler bulunuz. Grafik: Maket Yapma Süresi Kişi sayısı 16 14 12 10 8 6 4 2 0 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 Tablo: Maket Yapma Süresi Maket yapma süresi (dakika) 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 Kişi sayısı 10 11 11 4 8 7 7 10 10 11 Süre (dakika) Grafikte. 170. 170. 162. 9 4 sayısına en yakın büyük tek sayı 5’ tir. 144. 140. yatay eksen. 171. 154. 176. 156. araştırma sonuçlarını raporlaştırmalarını ister. 143. 153. 153. 143. 163. 162. 175. 170. 176. 149. 174. 165. 166. 150. 153. 170. 152. 147. 156. 170. 176.

3 Bir matematik yarışmasına katılan öğrencilerin verdikleri doğru cevaplar yandaki tabloda verilmiştir. bu süreleri kadın ve erkek sürücülere göre ayırıp yandaki tabloyu oluşturmuşlardır. Tablodaki verilerle histogram oluşturunuz. Tablodaki verilerle histogram oluşturunuz. Tablodaki verilerle histogram oluşturunuz. 3 Çalışma . 26 Tablo: Elma Ağaçlarının Verdikleri Elmalar Toplanan elmaların Ağaç sayısı kütlesi (kg) 51-59 5 60-68 7 69-77 13 78-86 10 87-95 20 96-104 22 105-113 18 114-122 5 Tablo: Sürücülerin Park Etme Süreleri Park etme Kadın sürücü Erkek sürücü süreleri(saniye) sayısı sayısı 20-30 2 4 31-41 10 15 42-52 25 20 53-63 7 10 64-74 4 4 Tablo: Öğrencilerin Yarışmadaki Doğru Cevap Sayıları Doğru cevap sayıları 1-19 20-38 39-57 58-76 77-95 Öğrenci sayısı 84 90 150 120 35 2 İki öğrenci bir parkta sürücülerin arabalarını park etme sürelerini kaydetmiş.Tablo: Raporlardaki Kelime Sayıları Kelime sayısı 140-144 145-149 150-154 155-159 160-164 165-169 170174 175-179 180-184 Öğrenci sayısı 9 8 11 9 11 10 13 10 - Grafik: Raporlardaki Kelime Sayıları Kişi sayısı 14 12 10 8 6 4 2 0 140-144 145-149 150-154 155-159 160-164 165-169 170-174 175-179 180-184 Kelime Sayısı UYGULAMA 1 Bir çiftlikteki elma ağaçlarının bir yılda verdiği elma miktarlarının aralığı yandaki tabloda verilmiştir.

08.05 Koşucu sayısı 6 2 2 Bir bilim adamı 60 sinek kuşunun uzunluklarını milimetre cinsinden ölçmüş.05 saatleri arasında kaç öğrenci gelmiştir? Grafik: Öğrencilerin Okula Geliş Saatleri Öğrenci sayısı 80 60 40 20 0 08:11 08:21 08:22 08:32 08:33 08:43 08:44 08:54 08:55 09:05 09:06 09:16 Zaman 2 Öz Değerlendirme .00-12.02 16. ölçüm sonuçlarını aşağıdaki gibi yazmıştır: 55 50 54 51 47 59 49 58 46 54 48 36 55 42 59 51 48 38 45 48 59 50 43 39 59 52 48 41 47 41 52 45 49 52 48 56 56 48 48 42 46 51 39 38 43 43 43 48 41 38 52 45 54 47 56 37 43 44 49 50 a) Yukarıdaki verilerle oluşturulan yandaki tabloyu tamamlayınız.03 18.55 ile 09.05-22. Tablodaki boşlukları siz doldurunuz ve histogram oluşturunuz.01 14.00 12. b) Tablodaki verilerle histogram oluşturunuz. Grafiğe göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.KONU DE⁄ERLEND‹RME 1 Histogram Olufltural›m Tablo: Koşuyu Bitirme Süreleri Bir ilde yapılan geleneksel koşu yarışmasında koşucuların belli bir mesafeyi koşma süreleri kaydedilmiştir.04 20. a) Okulda kaç öğrenci vardır? b) Okula.04-20.03-18. Tablo: Kuşların Uzunlukları Uzunluk (mm) Kuş Sayısı 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 27 3 Yandaki grafikte öğrencilerin okula geliş saatleri verilmiştir. Süre (dakika:saniye) 10.02-16. Elde edilen verilerle yandaki tablo oluşturuluyor.01-14. c) Verilerden yararlanarak uzunlukları 45-49 mm arasında olan kuşların yüzdesini yaklaşık olarak bulunuz.

....a. . a-n = n a-1 = a .2.2.a a a3 a. 2n = 2. . a sıfırdan farklı bir tam sayı ve n doğal sayı olmak üzere a’nın negatif kuvvetleri aşağıdaki şekilde yazılır. -3 = 1 = 1 a .2 n tane 2 2 2 Bir üslü ifade. 1 1 1 1 .2.a a . 21 sayısından 2-2 sayısına ulaşabilmek için ne yapmanız gerekir? Tartışınız. . Bu sayıyı daha kısa biçimde yazabilir miyiz? ETK‹NL‹K Negatif Kuvvetler 28 Yandaki örüntüyü inceleyelim. . paydan paydaya ya da paydadan paya alındığında üssünün işareti değişir...2 = 8 22 = 2.2. Her bir adım arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız. a-2 = 2 = a.2 = 4 21 = 2 = 2 20 = 1 = 1 2-1 = 2-2 = 2-3 = 2-n = = = = = 1 2.Üslü Sayıların Kuvvetleri Tam Say›lar›n ve Ondal›k Kesirlerin Kuvvetleri Anahtar Kavramlar • Negatif kuvvet • Çok büyük sayılar • Çok küçük sayılar • Bilimsel gösterim Güneş’e en yakın yıldız olan Alfa Centauri’nin Güneş’e uzaklığı 37 900 000 000 000 km’dir. 2 n tane 23 = 2. .2. Bir tam sayının negatif kuvvetini bulmak için neler yapılması gerektiğini açıklayınız. 2 sayısının negatif kuvvetleri ile pozitif kuvvetlerinin gösterimini karşılaştırınız..

x10 n tane 1 -27 .0001 = 2 x 10 + 6 x 1 + 0 x 1 + 3 x 1 + 0 x 1 + 8 x 1 100 1000 10 000 10 1 1 1 1 = 2 x 10 + 6 x 1 + 0 x 1 + 3 x 2 + 0 x 3 + 8 x 10 10 104 10 = 2 x 101 + 6 x 100 + 0 x 10-1 + 3 x 10-2 + 0 x 10-3 + 8 x 10-4 17x(17)-1 17 x Çözümlemesi 5 x 103 + 7 x 101 + 2 x 100 + 4 x 10-1 + 1 x 10-3 + 9 x 10-4 olan rasyonel sayıyı bulalım: 5 x 103 + 7 x 101 + 2 x 100 + 4 x 10-1 + 1 x 10-3 + 9 x 10-4 = 5 x 1000 + 7 x 10 + 2 x 1 + 4 x 0. 4x(-2)-4.. 10 ve -3 sayılarının negatif kuvvetlerini bulalım: 4 sayısının negatif kuvvetleri 10 sayısının negatif kuvvetleri 10-1 10-2 10-3 10-n n tane -3 sayısının negatif kuvvetleri (-3)-1 (-3)-2 (-3)-3 (-3)-n 1 .0308 = 2 x 10 + 6 x 1 + 0 x 0.0308 ondalık kesrini 10 sayısının kuvvetlerini kullanarak çözümleyelim: 26.01 + 0 x 0. 2x10 .0009 = 5072 + 0.01 10x10 100 1 1 0.001 10x10x10 1000 1 10x10x10x.1 + 3 x 0.001 + 8 x 0..0001 = 5000 + 70 + 2 + 0.001 + 0.4019 .. 17x(17)-1 sayılarının değerini bulalım: 1 1 10-5 0..00001 105 100 000 1 2 2x 1 2x10-1 2 x 0.25 16 4 (-2)4 -5 29 1 17 x 1 1 1 17 17 26.1 + 1 x 0.1 3 (-3)1 1 1 1 9 (-3)2 (-3)x(-3) 1 1 3 (-3) (-3)x(-3)x(-3) 1 1 (-3)n (-3)x.4 + 0.4019 = 5072.001 + 9 x 0.1 1 1 0.2 10 10 101 1 1 4x 1 4x(-2)-4 4 x 0.ÖRNEK 4.x(-3) -1 1 101 1 102 1 103 1 10n 1 10 0.1 27 n tane 10 .

(-3)=81 c) (-2)-2= ç) (-3)-3= (sonucun işareti negatif) (sonucun işareti pozitif) (sonucun işareti pozitif) (sonucun işareti negatif) Pozitif bir tam sayının tek ve çift kuvvetlerinin sonucu pozitiftir. kuvvetleri ile 2.3). -3 .4)= (-0. 2 = 2 = 2 4 = 16 81 3 3 3 3 3 3 4 (-3)4 ç) -3 . -3 = -3 = 4 = 81 4 4 4 4 4 256 4 . çift ise sonuç pozitif tam sayı olur.(0. kuvvetlerini hesaplayıp yazalım.4).(-3). 2 . Negatif tam sayının kuvvetleri 1.(-2).4). 3 ve 5. kuvvet 4.(-2)=-8 b) (-3)4= (-3).(-3).064 4 4 c) 2 . Pozitif mi? Negatif bir tam sayı belirleyelim. ÖRNEK Tekrarlı çarpımları verilen ondalık kesir ve rasyonel sayıları üslü olarak yazalım ve değerlerini belirleyelim: a) (0.(-0. kuvvet 6.09 b) (-0.4)3=-0. Negatif tam sayının çift kuvvetleri ile sonuçlarının işaretleri arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız. 4 ve 6.(-0. Aşağıdaki tabloya belirlediğimiz tam sayının 1.ETK‹NL‹K Sonuç Negatif mi. kuvvet Sonuç Tabloya göre negatif tam sayının tek kuvvetleri ile sonuçlarının işaretleri arasındaki ilişki nedir? Açıklayınız. Geliştirdiğiniz bu kural negatif tam sayının negatif kuvvetleri için de geçerli midir? ÖRNEK 30 Aşağıdaki işlemlerle sonuçlarının işaretlerini inceleyelim: a) (-2)3= (-2). kuvvet Sonuç Negatif tam sayının kuvvetleri 2.3)2=0. 2 . kuvvet 5.3)= (0. -3 . Negatif tam sayının tek ve çift kuvvetlerinin sonuçlarının işaretleri arasındaki ilişkiyi gösteren bir kural geliştiriniz. kuvvet 3. Negatif bir tam sayının kuvveti tek ise sonuç negatif tam sayı.

.II D) I. 1 ..5)... 1 ..(-0.. 25 b) (-2)5 . 25 d) 102 . a) (-5)3 2 b) (-3)-3 c) 2-5 ç) 10-4 d) (-10)1 Emre (-3)-1 sayısının (3) sayısına eşit olduğunu söylüyor.(-0.16) 5 Aşağıdaki örüntüde boş bırakılan yerlere hangi sayılar yazılmalıdır? . 3 . 1 . a) 1 . (-5)-2 = II.. ( )-5 = 32 oranı kaçtır? 7 Yandaki eşitliklerden hangisi ya da hangileri doğrudur? 4 A) Yalnız I B) Yalnız II C) I. b) 625 = 5 ç) 1 = 49 e) 8-2 = g) -2 3 1 2 = 1 f) 25.(-0.. 1 2 2 2 2 I. (2)-5 ç) 1 2 3 . =” sembollerinden uygun olanını yazınız. 1 .. (2)-3 2 31 e) 3 . 8 6 Aşağıdaki ifadelere göre A= (-0.UYGULAMA 1 Aşağıdaki sayıların değerlerini bulunuz.4) .. 1 .. 1 . 1 = 3 6 6 6 6 6 4 1 = 1 1024 2 =2 Aşağıdaki boşluklara “>.4). 22 . 210 f) 52 . (-0.5). 1 . 2-1 . (-3)-4 = III. Serap ise bu fikre karşı çıkıyor.. 1 .5). Sizce bu tartışmada kim haklıdır? Neden? Aşağıdaki eşitliklerde “ a) 2-2 = c) d) 1 = 3 9 1 =10 100 000 1 ” yerine yazılması gereken sayıları bulunuz... < .5) B= 1 . 3 10 10 10 g) (-0.(-0..III Çalışma . 4 . 23 8 1 c) 5-2 ..

Üslü Say›larla ‹fllemler Bir ansiklopedinin tamamının iğne başı büyüklüğündeki bir alana yazılabilmesi sizce mümkün müdür? Evet. Tablo: Bölme Tablosu Bölme 10 :10 10 :10 10 :10 10 :10 10 :10 10 :10 10 :10 10 :10 6 6 5 6 5 4 3 2 1 1 1 1 1 2 2 3 Bölüm 10 100 .10 10 . “Nano” sözcüğü Latince “cüce”.10 10 . tabanı 2 alarak tekrar düzenleyiniz.10 10 .10 10 . Bölümün üslü gösterimi 10 10 1 2 . 32 ETK‹NL‹K Bölümün Üslü Gösterimi Yandaki tabloyu inceleyelim ve boşlukları dolduralım.. . nanoteknoloji sayesinde mümkündür..10 10 . Her bir bölme işlemi ile bölümün üslü gösterimi arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız..10 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 3 4 4 5 Çarpım 100 1000 .10 10 . 8 12 20 10 .10 10 . 30 5 25 10 :10 bölme işlemi ile 10 üslü gösterimi için ne söylenebilir? Üslü sayılarla bölme işlemini ifade eden bir kural geliştiriniz.. Her bir çarpma işlemi ile çarpımın üslü gösterimi arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız.10 10 .. 43 27 10 sayısını hangi sayıya bölersek sonuç 10 olur? Yandaki tabloyu. 115 10 sayısını hangi sayı ile çarparsak sonuç 120 10 olur? Çarpma 10 . Çarpımın üslü gösterimi 10 10 2 3 .. Metrenin milyarda biri ölçüsüne sahip nanometre birimiyle ölçülen bir saç telinin kalınlığı ortalama 50 000 nanometredir. Bu durumda bir saç telinin kalınlığı kaç milimetre olur? ETK‹NL‹K Tablo: Çarpma Tablosu Çarpımın Üslü Gösterimi Yandaki tabloyu inceleyelim ve boşlukları dolduralım. nanoteknoloji de “çok küçük maddelerin teknolojisi” anlamına gelmektedir..10 çarpımı ile 10 üslü gösterimi için ne söylenebilir? Üslü sayılarla çarpma işlemi ve çarpımın üslü gösterimini ifade eden bir kural geliştiriniz..

9 x 106 149.72 x 10-28 16.11 x 10-31 33 1. 1. 2. Tablo’da ise maddeyi oluşturan kısımların kütleleri verilmiştir. 3-12 = 310+(-12) = 3-2 Aşağıdaki bölme işlemlerinin nasıl yapıldığını inceleyelim: a) 27 : 23 = 27-3 = 24 c) = 6-5-(-2) = 6-3 b) = 310-2 = 38 -10 3 ç) 1 : 1 25 5 = 1 3 : 52 1 5 -10 = (5-2) : (5-1) 3 -10 = 5-6: 510 = 5-6-10 = 5-16 k n k+n Tabanları aynı olan üslü ifadeler ile çarpma işlemi yapılırken ortak taban çarpıma taban olarak yazılır. a . Tablolardaki örneklere göre boş yerleri dolduralım. 3-12 = 310 .6 x 10-28 9.6 x 106 22. Tablo’daki her bir gezegenin Güneş’e olan uzaklığı ile aynı uzaklığın bilimsel gösterimi birbirine eşit midir? Aralarındaki ilişkiyi tartışınız. 2.a = a k a =ak-n n a ETK‹NL‹K Çok Büyükler ve Çok Küçükler Aşağıdaki tabloları inceleyelim. GÖREV Bilimsel gösterim nerelerde ve hangi amaçla kullanılmaktadır? Araştırınız ve araştırma sonuçlarını sınıfa sununuz.1 x 10-32 167.ÖRNEK Aşağıdaki çarpma işlemlerinin nasıl yapıldığını inceleyelim: a) 104 .9 x 108 Uzaklığın bilimsel gösterimi (km) 5. 102 = 104+2 = 106 c) 24 .496 x 108 2. 36 = 313+6 = 319 ç) 95 . 3-12 = (32)5 . 1. . Tablo: Bazı Parçacıklar ve Bunların Yaklaşık Kütleleri Maddeyi oluşturan kısımlar Elektron Proton Nötron Atom Yaklaşık Bilimsel kütleleri (kg) gösterim (kg) 91.3 x 108 44. Payın üssünden paydanın üssü çıkarılarak ortak tabana üs olarak yazılır. 2-3 = 24+(-3) = 21 b) 313 . Payın üssü ile paydanın üssü toplanarak ortak tabana üs olarak yazılır. Tablo: Bazı Gezegenler ve Bunların Güneş’e Olan Uzaklıkları Bazı Güneş’e olan gezegenler uzaklıkları (km) Merkür Dünya Mars Satürn Neptün 57.2 x 10-28 16.79 x 107 1.7 x 107 14. Tablo’da güneş sistemindeki bazı gezegenler ve Güneş’e olan uzaklıkları. Tabloları doldurduktan sonra tekrar inceleyiniz. Bilimsel gösterimde nelere dikkat edilmesi gerektiğini tartışınız. Tablo’daki maddeyi oluşturan kısımların kütleleri ile bilimsel gösterimi arasındaki ilişkiyi tartışınız. Tabanları aynı olan üslü ifadeler ile bölme işlemi yapılırken ortak taban bölüme taban olarak yazılır.

000 000 001 kg = 1x10-9 kg’dır.c c c b Aşağıdaki sayıları bilimsel gösterimle yazınız. 5 Çalışma 7 .4 A= 2 .) Kitabımızdaki bir “i” harfinin noktasını koymak için gerekli mürekkebin kütlesi 0.844x108 m •Pluton’un Güneş’e olan uzaklığı: 5.2 =2 .3 9 -7 c) ç) 4. a) 4 000 000 000 b) 9 000 000 000 000 000 e) a b. Buna göre.5 12 17 10 ” yerine yazılması gereken sayıları bulunuz. 7 12 7 -8 4 =5 =7 3 4 7 9 42.00011 mm Yukarıdaki sayısal verileri bilimsel gösterimle ifade edelim. diğeri 10’un kuvveti olacak şekilde.c 5 6 Türkiye’de yapılan son nüfus sayımına göre 70 milyon olan nüfusu bilimsel gösterimle yazınız. (a sayısı 1 ≤ a < 10 olacak şekilde bir rasyonel sayı.ÖRNEK •Ay ile Dünya arasındaki uzaklık: 384 400 000 m •Pluton’un Güneş’e olan uzaklığı: 5 900 000 000 km •AIDS virüsünün uzunluğu: 0.2 ve B= 7 2 4 7 olduğuna göre A ifadesi. 3 = 3 ç) 7 .b. Bir sayının bilimsel gösterimi ax10n şeklindedir.00011 mm = 1. b) a. iki sayının çarpımı şeklinde yazmamız gerekir.b a) a. İnsan vücudunda günde 200 milyar alyuvar parçalanır. •Ay ile Dünya arasındaki uzaklık: 384 400 000 m = 3.b d) a.10 b= 10 c= 10 Yukarıdaki ifadelere göre aşağıdaki ifadelerin sonuçlarını bulunuz. Bir günde parçalanan alyuvar sayısını bilimsel gösterimle yazınız.c 2 a. a) 2 .2 3 d) e) 3 . Bir sayıyı bilimsel gösterimle ifade edebilmek için o sayıyı. 34 UYGULAMA 1 Aşağıdaki ifadelerin değerinin üslü gösterimini yazınız. n ise bir tam sayıdır.c c) 1 ç) a.9x109 km •AIDS virüsünün uzunluğu: 0. çarpanlardan biri 1 ile 10 arasında (1 dâhil). B ifadesinin kaç katıdır? 6 -7 a= 3.1x10-4 mm olarak bilimsel gösterimleri yapmış oluruz.3 -7 10 Aşağıdaki ifadelerde “ a) 2 c) 5 .b. b) 3 .2 2 4 7 b) 3 .

)? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların önüne “D”.222x10 -3 c) 3. (. a) 3752 b) 20 051 c) 0. (.) 5 sayısının negatif kuvvetleri pozitiftir.00704 d) 42 573 e) 0..) (-1) +(-1) işleminin sonucu 2’dir. 2) 24 sayısı. yanl›fl oldu¤u belirtilen yarg› do¤ru olabilir. ç›k›fl 7. fiemadaki cümlelerde do¤ru oldu¤u belirtilen yarg› yanl›fl. ’e 6) (-109)1218 sayısının işareti (+)’dır. yandaki sayıların değerlerinin negatif olduğunu. (. ç›k›fl 3.1). D Y 8.4404x10 Afla¤›daki say›lar› bilimsel gösterimle yaz›n›z. y yerine 5 yazarak sonucu bulunuz.xy ifadesinde x yerine 2.) (-7) sayısının 17.. Yiğitcan 22 10 (-0.. ç›k›fl D Y 2. Buna göre afla¤›daki ç›k›fllardan birine ulafl›n›z.0001 f) 0.1). yanlış olanların önüne “Y” yazınız.. ç›k›fl D Y D 1) 3 ifadesinin değeri -34 tür. a) 7. (-2) . 1.25 3. ç›k›fl 5.. 4 ise pozitif olduğunu savunuyor. 2-2 sayısının 26 katıdır. ç›k›fl Y değeri 2’dir. ç›k›fl Y 3) 2-7 ifadesi eşittir. kuvveti alınırsa sonuç negatif olur. 1 1218 Pelin.. 35 Afla¤›da birbiriyle ba¤lant›l› do¤ru / yanl›fl cümleler verilmifltir.9) . 4) ifadesinin değeri -1’dir. Sizce kim haklıdır? Neden? Yandaki ifadelere göre oranı kaçtır? A= 1 4 B= 0. -4 5) Bir negatif tam sayının tüm kuvvetleri pozitiftir.777x10 3 Üslü Say›lar›n Kuvvetleri -2 b) 6.05050550 ç) 51 230 000 3 4 5 6 7 8 9 K›rm›z› kan hücresinin çap› 0.(0.00074 cm’dir. D Y 4.1) işleminin sonucu 0..001’dir. Ifl›k h›z›yla hareket eden bir araçla seyahat edilece¤i düflünülürse bu uzunluk yaklafl›k ne kadar sürede al›n›r (Ifl›k 1 sn’de 5 3x10 km yol al›r.. ç›k›fl 3 Öz Değerlendirme . K›rm›z› kan hücresinin çap›n› bilimsel gösterimle yaz›n›z. 12 7 (.) (0.(0.KONU DE⁄ERLEND‹RME 1 2 Afla¤›daki say›lar› ondal›k kesir olarak yaz›n›z. 4 Ekvator'un çevresinin uzunlu¤u yaklafl›k 4x10 km’dir. Her bir do¤ru / yanl›fl karar› sizi farkl› ç›k›fllara ulaflt›r›r. D Y D 7) ifadesinin 6.

ÜN‹TE DE⁄ERLEND‹RME 1 Aşağıdaki örüntülerden hangisi fraktaldır? A) B) C) Kurall› Say›lardan Kurall› ‹fllemlere D) 2 Yandaki örüntünün sonraki iki adımı aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) 3 Koordinatları A(1. ç›k›fl D Y Y D 7) Bir şeklin ötelemeli yansıma hareketi bulunabilir. ç›k›fl D Y D 5) A(0.3). 6) Bir şekil 2 birim aşağıya ötelenirse şeklin y ekseninin koordinatları 2 azaltılır. Her bir do¤ru / yanl›fl karar› sizi farkl› ç›k›fllara ulaflt›r›r. B(1.1) ve C(4. 6. 4. ç›k›fl 3.1) olarak verilen bir üçgeni 4 birim sağa.2) noktası bulunan şekil 3 birim sağa ötelenirse A'(3. yanl›fl oldu¤u belirtilen yarg› do¤ru olabilir. 1) 1. fiemadaki cümlelerde do¤ru oldu¤u belirtilen yarg› yanl›fl. ç›k›fl 5. 4) (2. Buna göre afla¤›daki ç›k›fllardan birine ulafl›n›z.5) noktası olur. ç›k›fl . ç›k›fl Y D D Y Örüntüsü fraktal oluşturur.-4) noktasıdır. 3) Bir eşkenar üçgenle hiçbir zaman fraktal oluşturulamaz.4) noktasının x eksenine göre yansıması (2. ç›k›fl Y D Y 8. y A B C x 36 4 Afla¤›da birbiriyle ba¤lant›l› do¤ru / yanl›fl cümleler verilmifltir. ç›k›fl 7. 2 birim yukarıya öteleyerek görüntüsünü çiziniz. 2. 2) Her fraktal bir şeklin oranında küçültülmesiyle oluşur.

Anket sonuçları yandaki tabloda verilmiştir. a) Ayhan bu verileri 9 cm’lik aralıklarla kaydederek yeni bir tablo oluşturmuştur. Bu hatalar nedir? c) Sınıfa sonradan 1 kişi daha katılmıştır. b) Günde 10 ile 34 dakika arasındaki sürede kitap okuyan kaç öğrenci vardır? Tablo: Kitap Okuma Süreleri Okuma Süresi (dakika) 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 Öğrenci Sayısı 10 12 11 4 8 7 7 10 10 11 6 Yandaki tabloda bir sınıftaki öğrencilerin boy uzunlukları verilmiştir. Uzunluk (cm) 121-129 130-138 139-147 148-156 Kişi sayısı Tablo: Boy Uzunlukları Uzunluk (cm) 121-124 125-129 130-133 134-138 139-142 143-147 148-151 152-156 Kişi sayısı 2 5 8 14 11 9 3 1 37 b) Ayhan tablodaki verilerin grafiğini çizmiştir. Grafiği çizerken iki tane hata yapmıştır. Bu kişinin boyu 148 cm’dir. Bu kişi Ayhan’ın belirlediği aralıklardan hangisine dâhil olur? Kişi sayısı 25 20 15 10 5 0 Boy uzunluğu (cm) 121-129 130-138 139-147 148-156 . Ayhan’ın tablosunu siz tamamlayınız.5 Sakarya İlköğretim Okulunda bir günde kaç dakika kitap okunduğunu belirlemek için öğrencilere anket yapılır. a) Tablodaki verilerle histogram oluşturunuz.

c) 100 000 = 5 e) (0. 1 .8 Aşağıdaki eşitliklerde “ a) 5-3 = ç) 64 = . 10 -7 -3 B) 10 4 10 8 C) 10 . 1 = 3 3 3 3 3 d) 1 = 64 -3 .3) 9 Aşağıdaki üslü sayıları işlem yapmadan ondalık kesir olarak yazınız.0000003 ç) 0. 1 . 10 2 2 D) 10 -1 10 3 38 6 Çalışma . a) 38 000 000 b) 482 000 000 000 c) 0. (0.000000007 11 Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu diğerlerinden farklıdır? A) 10 . b) 1 . (0.3) .3) . -7 -6 -10 -4 b) 10 c) 10 ç) 10 a) 10 10 Aşağıdaki sayıları bilimsel gösterimle yazınız. 2 ” yerine yazılması gereken sayıları bulunuz.3) = (0.

OLASILIK. aritmetik ortalama ve aç›kl›k hesaplar› yeterli midir? . yararlanan kifli say›s› ve ödünç al›nan kitap say›s›n›n tahmin edilmesi gerekiyor. medyan. 2007 y›l›nda kütüphanelerden en verimli flekilde yararlanabilmek amac›yla toplam kitap say›s›. En iyi tahmin için mod. İSTATİSTİK VE SAYILAR Olas›l›k ve Olay Çeflitleri Kareköklü Say›lar Standart Sapma Tablo: Nevflehir ‹li Kütüphane Verileri Y›llar 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Toplam kitap say›s› 328 690 334 510 344 392 355 875 368 352 377 944 382 210 391 067 Yararlanan kifli say›s› Ödünç al›nan kitap say›s› 415 490 138 035 460 343 148 319 509 022 147 283 520 517 142 325 497 718 137 135 480 784 136 996 377 345 130 498 283 883 104 596 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 Grafik: Nevflehir ‹li Kütüphane Verileri 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 39 Toplam kitap say›s› Yararlanan kifli say›s› Ödünç al›nan kitap say›s› Türkiye ‹statistik Kurumunun Nevflehir ilindeki kütüphanelere ait verileri yukar›da tablo ve grafik fleklinde verilmifltir.

Bulduğunuz olasılık değerlerini karşılaştırınız. 40 çift kahverengi ve 15 çift bordo ayakkabı vardır. 40 ÖRNEK Hilesiz bir zar atıldığında üst yüzünde 5 gelme olasılığını hesaplayalım. Parayı 50 kez havaya atarak kaç kez yazı veya tura geldiğine ait çetele tablosu oluşturalım. hilesiz bir zar atarak üst yüzünde 5 gelme olasılığını hesaplamak istiyor.2. Tura gelme olasılık değeri. İlk olasılık değeri. Diğer grup arkadaşlarınızın çetele tablo sonuçlarını ortak bir tabloda birleştirerek tura gelme olasılığını hesaplayınız.Olasılık ve Olay Çeşitleri Olasılık Çeşitleri Anahtar Kavramlar •Deneysel Olasılık •Teorik Olasılık •Öznel Olasılık Bir ayakkabı mağazasına bir ayakkabı kolisi gelmiştir. Çetele tablosundan yararlanarak tura gelme olasılığını bulunuz. Teorik olasılık. Olasılık değerleri ile deneme sayıları arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız. Mete zarı 10 000 kez attığında üst yüzünde 1659 kez 5 geliyor. 100 6 1659 1 oluyor.3. Mete. Kolideki 100 kutuda 45 çift siyah. Koliden alınan bir kutunun içinden siyah ayakkabı çifti çıkmama olasılığı kaçtır? ETK‹NL‹K Araç ve Gereç Yazı mı Tura mı? Bir madenî para alalım.6} O(B)= = s(E) 6 B={5} Bulduğumuz olasılık değeri ’dır. yukarıda olduğu gibi her bir çıktının eş olumlu olması durumunda hesaplanır. Para atıldığında tura gelme olasılığı kaçtır? •Madenî para Bu olasılığı nasıl hesapladığınızı açıklayınız. Yani 10000 6 . Hesaplayarak bulduğumuz bu olasılık “Teorik Olasılık” olarak adlandırılır. Zarı 100 kez atıyor ve 63 tanesi 5 geliyor. 63 1 Bulduğu olasılık değeri oluyor. herhangi bir deneme ya da hesap yapmadan 1 olursa bu olasılık nasıl adlandırılabilir? Tartışınız.4. s(B) 1 E={1.5. Kolideki eş büyüklükteki her bir kutuda bir çift ayakkabı bulunmaktadır. tablolardan hesapladığınız hangi olasılık değerine daha yakındır? Karşılaştırarak nedenini açıklayınız.

1. 4. ç›k›fl D Y 2) Hilesiz bir madenî parayı 100 kez atarak tura gelme olasılığını hesaplamak deneysel olasılıktır.Mete’nin deneyerek yaptığı bu olasılık hesabı “Deneysel Olasılık” olarak adlandırılır. Siz de bir zar atıp aynı deneyi yaparak bulduğunuz olasılık değerlerini karşılaştırınız. ç›k›fl 3. teorik olasılık değerine yaklaşmaktadır. ç›k›fl Y 1) Olasılık çeşitleri. hilesiz bir zar attığında üst yüzünde 5 gelme olasılığının %50. 6. mavi. a) Kırmızı gelme olasılığı kaçtır? b) Mavi gelme olasılığı kaçtır? c) Beyaz gelme olasılığı kaçtır? Bir kasiyer. 5 TL 10 TL 20 TL 50 TL 100 TL 6 adet 10 adet 21 adet 35 adet 28 adet 2 3 4 23’ten 33’e kadar olan sayıların (23 ve 33 dâhil) yazılarak atıldığı bir torbadan 3’e ve 2’ye tam bölünebilen bir sayıyı çekme olasılığını teorik olarak bulunuz. D Y D Y 3) Bir tane hilesiz zar atıldığında üst yüze 4 gelme olasılığını teorik olarak hesaplayamayız. 4) Deneysel olasılık değerinin teorik olasılık değerine yakın olabilmesi için bir deneme yeterlidir. yanl›fl oldu¤u belirtilen yarg› do¤ru olabilir. Buna göre afla¤›daki ç›k›fllardan birine ulafl›n›z. 12 adet mavi. Celal. ç›k›fl 5. 6) Bir kavanozda çeşitli sayılarda yeşil. Yapılan bu kişisel olasılık değerleri “Öznel Olasılık” olarak adlandırılır. Rastgele seçilen bir bilyenin kırmızı gelme olasılığı ’ tür. Rastgele bir bilye alındığında aşağıdaki renklerin gelme olasılıklarını teorik olarak hesaplayınız. ç›k›fl D Y D 7) 1000 deneme. deneysel. Deneydeki her bir çıktının eş olasılıklı olmadığı durumlarda deneysel olasılıktan yararlanılır. ç›k›fl 7. kırmızı. ç›k›fl Y D Y 8. teorik ve öznel olarak üç çeşittir. Celal ve Canan’ın bulduğu olasılık değerlerinin neden farklı olduğunu açıklayınız. 5 adet yeşil ve 3 adet beyaz bilye bulunmaktadır. bilyeler vardır. Her bir do¤ru / yanl›fl karar› sizi farkl› ç›k›fllara ulaflt›r›r. 41 Afla¤›da birbiriyle ba¤lant›l› do¤ru / yanl›fl cümleler verilmifltir. Bunun için yandaki tabloyu kullanarak yüz birinci müşterinin 100 TL verme olasılığını hesaplayınız. D 5) Öznel olasılık değeri kişiden kişiye değişmez. gerçek olasılık değerine 100 denemeden daha yakındır. 15 adet sarı. Canan ise %70 olduğunu söylüyor. 2. fiemadaki cümlelerde do¤ru oldu¤u belirtilen yarg› yanl›fl. UYGULAMA 1 Bir cam kâsenin içinde 20 adet kırmızı. kasaya ödeme yapan ilk yüz müşterinin ne kadar para verdiğini not alarak yüz birinci müşterinin 100 TL verme olasılığını deneysel olarak bulmak istiyor. ç›k›fl 7 Çalışma . Deneme sayısı arttıkça deneysel olasılık değeri.

sınıf” yazılı kâğıtların biri azalmaktadır. sınıf öğrencisidir. sınıf yazılı kâğıdın gelme olayını etkiler mi? İnceleyelim: İlk seçimden sonra “8.sınıf”. Çekilen kâğıdı torbaya tekrar atmak veya atmamak. 8’i de 8. beşine de beşgen çizelim ve bunları katlayarak torbaya atalım.sınıf” yazılı eş özellikli kağıtlar atılarak seçim yapılacaktır. 7’si 7.sınıf” yazılı kâğıdı torbaya atalım. ikinci seçimi etkilememektedir. Duraktan iki taksi çağıran müşteriye 2006 model taksi yollanma olasılığı kaçtır? Durakta her seferinde 20 taksinin beklediğini düşünürsek iki gün üst üste taksi çağıran müşteriye 2006 model taksi yollanma olasılığı kaçtır? ETK‹NL‹K Kâğıt Çekelim Kâğıdı eş büyüklüklerde 12 parçaya bölelim. . Bir torbanın içerisine 6 adet “6. ikinci seçimde. sınıf. dördüne dörtgen. Bu durumda torbadaki kâğıt sayılarında herhangi bir değişiklik olmamaktadır. Yani ilk seçimin sonucu ikinci seçimin sonucunu etkilemektedir. Araç ve Gereç Kâğıtların üçüne üçgen. 42 ÖRNEK 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tören resimlerini çekmek üzere 21 üyeli fotoğrafçılık kulübünden 2 öğrenci seçilecektir. Kâğıtta çizili çokgeni tekrar torbaya atarak mı yoksa atmadan mı çekerseniz aynı çokgeni çekme olasılığınız daha fazla olur? Gerekçeleriyle açıklayınız.sınıf” yazılı kâğıdı torbaya atmayalım. • Makas Çektiğiniz ilk kâğıdı torbaya atmadan ikinci bir kâğıt çekerseniz ilk çektiğiniz kâğıtta çizili olan çokgenin aynısından çekme olasılığınız hakkında ne söyleyebilirsiniz? Tartışınız. İlk seçimden sonra “8. beşi ise 2004 modeldir. 8 adet “8. yedisi 2005. sınıf. sınıf” yazılı kağıt çekilmiştir. 8.Olay Çeflitleri Anahtar Kavramlar •Bağımlı Olay •Bağımsız Olay Bir taksi durağında bekleyen 20 taksinin sekizi 2006. Bu durumda torbada “8.sınıf”. Yukarıdaki kâğıt çekme olaylarının hangilerinin sonucu bir başka olaya bağlıdır? Bu olasılıkları nasıl adlandırabilirsiniz? Tartışınız. 7 adet “7. İlk olarak “8. •Torba • K⤛t Torbadan bir kâğıt çekelim. Kulüp üyelerinin 6’sı 6. Yani ilk seçimin sonucu.

1. çekilişten sonra çıkan altın tekrar keseye atılacak ve ikinci altın çekilecektir. çekiliş 2. Torbadan bir kalem çekelim. çekiliş Çıktılar Olasılıkları 11 18 11 18 A 7 18 11 18 B 7 18 B BB 7 . Bulduğunuz iki olasılık değerini karşılaştırınız. 7 mavi kalem Torbadaki Kalemler Kalemleri torbaya koyalım. Altınların çekilişi iki farklı durumda yapılabilir. Keseden rastgele iki altın çekiliyor. 6 = 42 18 17 306 B AB BA A AA 11 . ÖRNEK Serhat Kuyumcusu’nun.İki veya daha fazla olayın gerçekleşmesi birbirine bağlıysa yani bir olayın sonucu diğer olayın sonucunu etkiliyorsa böyle olaylara “bağımlı olaylar” denir. 2008 tarihli altın A 2009 tarihli altın B 43 I. Çektiğiniz kalemi torbaya atmadan ikinci kalemi çektiğinizde ikinci kalemin ilk kalemle aynı renkte olma olasılığı kaçtır? Hesaplayınız. 7 = 77 18 18 324 7 . İki veya daha fazla olayın gerçekleşmesi birbirine bağlı değilse yani bir olayın sonucu diğer olayın sonucunu etkilemiyorsa böyle olaylara “bağımsız olaylar” denir. Durum (Bağımlı Olay): 1. geri kalanı 2009 tarihlidir. Durum (Bağımsız Olay): 1. keseye atılmadan ikinci altın çekilecektir. çekiliş 2. 11 = 77 18 18 324 II. 11 = 121 18 18 324 11 . 11 = 77 18 17 306 11 18 7 18 A 7 18 A . Çektiğiniz kalemi torbaya atarak ikinci kez kalem çektiğinizde ilk kalemle aynı renkte olma olasılığı kaçtır? Hesaplayınız. ETK‹NL‹K Araç ve Gereç •Torba • Eflit büyüklüklerde 4 k›rm›z›. çekilişten sonra çıkan altın. Bu durumları aşağıdaki gibi ağaç diyagramlarında gösterelim. çekiliş Çıktılar Olasılıkları 10 17 A 7 17 11 17 B 6 17 B BB 7 . 7 = 77 18 17 306 7 . 10 = 110 18 17 306 11 . keseye koyduğu 18 adet çeyrek altının 7’si 2008. 1. 7 = 49 18 18 324 B AB BA A AA 11 . Hangisinde aynı rengi çekme olasılığı daha fazladır? Açıklayınız.

P(A)= 11 (18 altının 11’i A olayı) 18 P(B)= 7 17 (Kesede kalan 17 altının 7’si B olayı) P(A ve B)= P(A). I. a) Kalemi torbaya atmadan ikinci bir kalem çekme b) Çekilen kalemi tekrar torbaya atarak ikinci bir kalem çekme 2 Bir öğrenci. 7 = 77 ’tür. torbaya geri atılmamak kaydıyla önce başkan. 4 kız ve 8 erkek öğrenci aday olmuştur. Adayların isimlerinin yazılı olduğu kâğıtlar bir torbaya atılmıştır.P(B) = 11 . Okul dönüşü. durumdaki bağımsız olayın olma olasılığı. P(A ve B)= P(A). başkan yardımcısının erkek öğrenci olması c) Başkanın erkek. a) Başkan ve başkan yardımcısının kız öğrenci olması b) Başkanın kız. Bu öğrencinin. okula yürüyerek.P(B) • Bağımlı ise (B.A ve B olayları. okula yürüyerek gitme ve okuldan sonra otobüsle spora gitme olasılığı kaçtır? Bir sınıftaki öğrencilerden bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçilecektir. sonra başkan yardımcısı seçilecektir. Bu seçim ne tür bir olaydır? Bu olaya göre aşağıdaki olasılıkları hesaplayınız. otobüsle ya da taksiyle gidebilmektedir. başkan yardımcısının kız öğrenci olması ç) Başkan ve başkan yardımcısının erkek öğrenci olması 3 . A’ya bağlı) P(A ve B) = P(A). 18 18 324 II. Çekilen ismin yazılı olduğu kâğıt. 7 = 77 olur. 18 17 306 44 UYGULAMA 1 Bir torbadan kalem çekme olayı için aşağıda verilen olayların bağımlı mı bağımsız mı olduğunu belirleyiniz.P(B) = 11 . • Bağımsız ise P(A ve B)=P(A).durumdaki bağımlı (B olayı A’ya bağlı) olayın olma olasılığı. spora yürüyerek ya da otobüsle gidebilmektedir.P (A’ya bağlı B) Yukarıdaki örnekteki AB çıktılarını inceleyelim.

4 portakallı şeker bulunan kutudan rastgele alınan iki şekerden birincisinin limonlu ikincisinin ise portakallı olma olasılığı ’dur. 45 4) Bir madenî parayı iki kez attığımızda ikisinin de tura ’ dir. O harflerini yazalım.4 Bir küpün üzerine 15. 18. 4 portakallı şeker bulunan kutudan rastgele alınan iki şekerin de limonlu olma olasılığı ’dir. gelme olasılığı 1. ç›k›fl 3. ç›k›fl D Y 8. L. 6) Bir madenî parayı iki kez attığımızda ikisinin de tura gelme olasılığı ’tür. ç›k›fl Y 3) Aynı anda gerçekleşen bir olayın sonucu diğerini etkilemiyorsa bağımsız olaydır. fiemadaki cümlelerde do¤ru oldu¤u belirtilen yarg› yanl›fl. E. ç›k›fl D Y D Y 2) Aynı anda gerçekleşen bir olayın sonucu diğer olayın sonucunu etkiliyorsa bağımlı olaydır. ç›k›fl 7. 30 sayılarını. olayların olasılık değerleri toplanarak bulunur. bir çarkı da 6 eş bölüme ayırarak her bir bölüme K. 21. A. a) P(A)= 1 3 b) P(A)= 2 5 c) P(A)= 1 4 ç) P(A)= 3 4 ve P(B)= 1 5 ve P(B)= 3 8 ve P(B)= 4 9 ve P(B)= 4 7 P(A ve B)=? P(A ve B)=? P(A ve B)=? P(A ve B)=? 6 Afla¤›da birbiriyle ba¤lant›l› do¤ru / yanl›fl cümleler verilmifltir. Küpü attığımızda ve çarkı çevirdiğimizde aşağıdaki olayların olma olasılığını hesaplayınız. ç›k›fl 4. 2. Her bir do¤ru / yanl›fl karar› sizi farkl› ç›k›fllara ulaflt›r›r. a) 10 ile 20 arasında bir sayı ve sessiz harf gelmesi b) 20’den büyük 2 ile tam bölünebilen sayı ve kalın sesli harf gelmesi c) 20 ile 30 arasında 3 ile tam bölünebilen sayı ve ince sesli harf gelmesi 5 A ve B’nin bağımsız olaylar olduğunu düşünerek aşağıdaki olasılıkları hesaplayınız. D Y D Y 7) İçerisinde aynı biçimde 3 limonlu. 25. ç›k›fl 5. 6. 1) Bağımlı veya bağımsız olayların olasılık değerleri. D Y D 5) İçerisinde eş büyüklükte 3 limonlu. 22. yanl›fl oldu¤u belirtilen yarg› do¤ru olabilir. Buna göre afla¤›daki ç›k›fllardan birine ulafl›n›z. ç›k›fl 8 Çalışma . J.

a) Sarı b) Yeşil c) Mavi 10 ile 25 arasındaki doğal sayılar küçük birer kâğıda yazılarak bir torbaya atılıyor. madenî paranın ise tura gelme olasılığını hesaplayınız. a) Asal ve 3 ile tam bölünebilen bir sayı gelmesi b) Asal veya 3 ile tam bölünebilen bir sayı gelmesi c) 2’ye ve 5’e tam bölünebilen bir sayı gelmesi ç) 2’ye veya 5’e tam bölünebilen bir sayı gelmesi d) 4’e tam bölünebilen bir sayı gelmemesi Yandaki eş parçalara bölünmüş çark iki kere döndürüldüğünde aşağıdaki olayların olma olasılığını hesaplayarak türünü belirtiniz. sosisli ve iki meyve suyunun sırasıyla şeftalili ve kayısılı olması c) Rastgele alınan sandviçin peynirli ve meyve suyunun vişneli olması Tablo: Öğle Yemeği Tavuklu Sandviç Sosisli Sandviç Peynirli Sandviç Portakal Suyu Şeftali Suyu Vişne Suyu Kayısı Suyu 10 adet 15 adet 20 adet 12 adet 18 adet 14 adet 8 adet 4 Öz Değerlendirme . Buna göre aşağıda verilen olayların olma olasılığını bulunuz. Okun.KONU DE⁄ERLEND‹RME 1 Olas›l›k ve Olay Çeflitleri Yanda bulunan eş parçalara bölünmüş çark döndürüldüğü zaman okun aşağıdaki renklerin üzerine gelme olasılığını hesaplayınız. a) Rastgele alınan sandviçin tavuklu ve meyve suyunun portakallı olması b) Rastgele alınan 2 sandviçin sırasıyla tavuklu. Sandviç ve meyve suyu çeşitleri yandaki tabloda verilmiştir. 5 Bir okul gezisinde öğrencilere öğle yemeği olarak bir sandviç ve bir de meyve suyu verilecektir. a) Önce A sonra C’yi göstermesi b) Önce B sonra A’yı göstermesi c) Önce C sonra B’yi göstermesi A B A C A A B C 2 3 46 4 Bir zar ve madenî para aynı anda atılıyor. Zarın 3. Torbadan rastgele bir sayı çekildiğinde aşağıdaki seçeneklerin olma olasılığını teorik olarak hesaplayınız.

Bu nedenle “Hangi sayının kendisiyle çarpımı 64’e eşittir?” sorusunun cevabını bulmamız gerekir. bir karesel bölge modelleyelim. Alanı 121 br2 olan karesel bölgenin bir kenar uzunluğunu hesaplayınız. karekök almaktır. 64 ifadesi. 2 (-8) sayısı. Kendisi ile çarpıldığında 64 sayısı elde edilen başka bir sayı var mıdır? Bulalım. (-8)x(-8)=64’ tür. Pozitif karekök “ 2 ifadesi “karekök iki” olarak okunur. Modellediğiniz karesel bölge. ” sembolü ile. Anahtar Kavramlar •Karekök •Tam kare “ ” sembolünden önce bir sayının karekökü için “kök” ve “kenar” sözcükleri kullanılmaktaydı. 64 = 82 = 8 x 8 eşitliğini yazabiliriz. 64 = 8 cm Verilen sayının. bir kenar uzunluğunun kendisi ile çarpımına eşittir. Buna göre. . 47 Bir karesel bölgenin alanı verilmişse bir kenar uzunluğunu nasıl bulursunuz? Açıklayınız. ÖRNEK Alanı 64 cm2 olan karesel bölge şeklindeki not kâğıdının bir kenarının uzunluğunu bulalım: Karesel bölgenin alanı. 1525 yılında kullanmıştır. alanı 64 cm olan karenin bir kenar uzunluğu olabilir mi? Tartışınız. karesi 64 olan pozitif sayıyı bulma işlemidir. kaç adet küçük karesel bölgeden oluşmaktadır? Karesel bölgenin kenar uzunluğunu kullanarak alanını veren eşitliği yazınız. bu sembol ve karekök sözcüğü yerine ne kullanırdınız? ETK‹NL‹K Araç ve Gereç • Kareli k⤛t Karesel Bölgenin Alanı ile Kenarı Kareli kâğıda. Alanı 64 cm2 olan bir karesel bölgenin bir kenar uzunluğu için 64’ün karekökü bulunur. negatif karekök “ ” sembolü ile gösterilir.Kareköklü Say›lar Kareden Kareköke ” sembolünü ilk kez Alman “ matematikçi Christoff Rudolff (Kristof Rudolf 1499-1545) “Die Coss” kitabında. hangi sayının karesi olduğunu bulma işlemi. Siz olsaydınız.

Aşağıda noktalı kâğıt üzerinde oluşturulan kare modellerinin alanları ve kenarları arasındaki ilişkiyi bulalım. bir sayının pozitif karekökünü bulmak için kullanırız. 2 ETK‹NL‹K Karekök Tahmini Tam kare olmayan bir sayı belirleyiniz. 9.. bir kenar uzunluğunun karesini alarak bulabiliriz.. 2 2 1 br olan karesel bölgenin alanı 1x1 = 1 = 1 br . Yaptığınız tahmin sonucunu. . 4. 25. Araç ve Gereç Belirlediğiniz sayıya en yakın iki tane tam kare sayı bulunuz. Yaptığınız sıralamadan yararlanarak belirlediğiniz sayının karekökünün hangi iki tam sayı arasında olduğunu tahmin ediniz. Belirlediğiniz sayının karekökünün yakın olduğu tam sayıyı dikkate alarak en yakın onda birliğe kadar tahmin ediniz ve tahmininizi sayı doğrusunda gösteriniz. tam kare sayılar olarak adlandırılır. •Hesap Bu üç sayıyı küçükten büyüğe doğru sembol makinesi kullanarak sıralayınız.). Bulduğumuz sonuçların tam sayı olduğunu görüyoruz. 2 alanı 9 br olan karesel bölgenin bir kenarı 9 = 3 br.“ ” sembolünü. . Bir kenar uzunluğu. Aynı sıralamayı bu sayıların karekökleri için de yapınız. Kenar uzunlukları: 1 br 2 Alanlar : 1 br 2 br 2 4 br 3 br 2 9 br 4 br 2 16 br Bir karenin alanını. 2 alanı 4 br olan karesel bölgenin bir kenarı 4 = 2 br. Yani bir sayının karekökü pozitif bir sayıdır. 2 2 4 br olan karesel bölgenin alanı 4x4 = 4 = 16 br olur. hesap makinesiyle bulduğunuz karekök değeri ile karşılaştırınız. 36. 2 2 3 br olan karesel bölgenin alanı 3x3 = 3 = 9 br . 2 alanı 16 br olan karesel bölgenin bir kenarı 16 = 4 br olur. 2 2 br olan karesel bölgenin alanı 2x2 = 22 = 4 br . O hâlde alanını bildiğimiz bir karesel bölgenin bir kenar uzunluğunu bulabilmek için karesel bölgenin alanının karekökünü almalıyız: 48 alanı 1 br olan karesel bölgenin bir kenarı 1 = 1 br. 16. Karekökleri tam sayı olan doğal sayılar (1.

25’e 36’dan daha yakın olduğundan 28’ i 5. 28 5.2) =27. a) 75 b) 80 c) 82 ç) 110 6 Negatif bir sayının karesini ve karekökünü almak mümkün müdür? Açıklayınız. Sıraladığımız sayıların kareköklerini alalım. (5. 28’i en yakın onda birliğe kadar tahmin edebilmek için 28’in 25 ve 36 sayılarına olan uzaklığına bakalım. 28 5.3) =28.04 2 28’i sayı doğrusunda gösterelim: 5 28 6 Yaptığımız tahmini. 49 UYGULAMA 1 2 3 4 Hangi sayıların kareleri 36 sayısını verir? 28 adet birim karesel bölge ile yeni bir karesel bölge oluşturabilir miyiz? Açıklayınız. 28’in 5 ile 6 arasında bir sayı olduğunu söyleyebiliriz. 28-25=3 36-28=8 2 28 sayısı. Bu sayıları 25 < 28 < 36 şeklinde sıralayabiliriz. hesap makinesi kullanarak kontrol edelim: Bunun için hesap makinesine 28 yazıp tuşuna basmamız yeterlidir.ÖRNEK 28 sayısını en yakın onda birliğe kadar tahmin edelim: 28 sayısına en yakın tam kare sayılar 25 ve 36’dır. 25 < 28 < 36 olur.2 veya 5.291502622 olarak buluruz. a)230 5 b) 156 c)196 ç) 0 Aşağıda verilen kareköklü sayıların hangi iki tam sayının arasında olduğunu bulunuz.3 olarak tahmin edebiliriz. 39 sayısının karekökü bir tam sayı mıdır? Açıklayınız. Buradan 5 < 28 < 6 yazabiliriz.291502622 (5. Aşağıda verilen sayıların tam kare olup olmadığını açıklayınız. .3 olur.09 olduğundan 28 5.

verilen sayının hangi sayının karesi olduğunu bulma işlemidir. Buna göre afla¤›daki ç›k›fllardan birine ulafl›n›z. 5. 16. ç›k›fl 7. ç›k›fl 5. D Y Y 3) Bir sayının karekökünün karesi o sayının kendisini verir. fiemadaki cümlelerde do¤ru oldu¤u belirtilen yarg› yanl›fl. a) 3 =9 2 b) 10 =100 2 9 Afla¤›da birbiriyle ba¤lant›l› do¤ru / yanl›fl cümleler verilmifltir. 1. 8 Aşağıdaki eşitliklere uygun model yapınız. D Y 8. 2. D 6. D Y D 5) Herhangi bir sayının karekökü pozitif iki tam sayı arasındadır. ç›k›fl 3. 20 sayıları tam kare sayılardır. ç›k›fl Y 7) Pozitif bir tam sayının karekökü pozitiftir. Her bir do¤ru / yanl›fl karar› sizi farkl› ç›k›fllara ulaflt›r›r.7 40 sayısını en yakın onda birliğe kadar tahmin ediniz. 10. ç›k›fl 6) Negatif bir sayının karesi yine negatif bir sayıdır. ç›k›fl 9 Çalışma . 2) Her tam sayının bir karekökü vardır. ç›k›fl 4) 4. D Y D 50 4. ç›k›fl Y 1) Karekök alma. yanl›fl oldu¤u belirtilen yarg› do¤ru olabilir. 8.

Kareköklü Say›larla Toplama ve Ç›karma ‹fllemleri 51 Yapboz (puzzle). bu yapbozları çerçeveletmek istemektedir. . iç içe geçebilen küçük parçaların renk ve şekil uyumu içinde birleştirilerek bir bütün oluşturmasıdır. Nasıl bulduğunuzu ve nelere dikkat ettiğinizi açıklayınız. Bunun için gerekli çerçevelerin uzunluklarını bulunuz. Kareköklü sayılarla toplama işleminde vardığınız sonuç. çıkarma işlemi için de geçerli olur mu? Tartışınız. Küçük yaştakiler için büyük ve sayısı az olan parçalarla tasarlanan yapbozlar. ilerleyen yaşlar için küçük ve daha fazla sayıda parçadan oluşturulur. ETK‹NL‹K Çokgenlerin Çevre Uzunlukları Aşağıdaki çokgenleri inceleyelim. 2 cm 3 3m 3m 2 3m 5 2m 5 cm 3 2 cm Kenar uzunlukları verilen çokgenlerin çevre uzunluklarını bulunuz. Alanı 400 cm2 ve 2 m2 olan iki ayrı karesel bölge şeklindeki yapbozu tamamlayan Özlem. Arkadaşlarınızla tartışarak kareköklü sayılarla toplama işlemine ait bir genellemeye varınız.

.ÖRNEK 3 cm 2 cm 7 cm cm... kısa kenarı cm olan paralelkenarın çevre uzunluklarını bulalım: kenarı Düzgün altıgenin çevre uzunluğu.......... uzun Yukarıda verilen bir kenarı cm olan düzgün altıgen ile........ = (7-4) +(2-6) .4 ) + (2 .................. kök içleri aynı olan terimlerin kat sayıları toplanır... ortak kök aynen yazılır....6 )....... Ç1= + + + + + =6 cm buluruz........ UYGULAMA 1 2 Kenar uzunluğu br olan eşkenar dörtgenin çevre uzunluğunu bulunuz... Hatalıysa doğru çözümü yapınız.... Bu özellik kareköklü sayılarla çıkarma işlemi için de geçerlidir..... Ç2 = Kareköklü sayılarla toplama işlemi yapılırken kök içleri aynı olan terimlerin kat sayıları toplanır...... 7 52 +2 -4 -6 işlemini yapalım: (7 .. + + + = 2 +2 = 2( 3 + 7 )cm olur. 4 5 işleminin sonucunu bulunuz....... 10 -4 - işlemini yapınız. Paralelkanarın çevre uzunluğu ise karşılıklı kenar uzunluklarının toplamıdır. Çalışma . Dikdörtgenin içinde yeşil çizgilerle verilen uzunluğu bulunuz....... sonuç bulunur....... kök içleri aynı olan terimler gruplanır.. eş uzunluktaki 6 kenarının toplamına eşittir.. = 3 -4 .. 6 2 br 10 3 br 3 a) 2 b) 5 -3+ 3 -5 +4 -2 -2 +8 =6 =3 Yandaki işlemlerin doğru olup olmadığını kontrol ediniz.

Yapt›¤›n›z ifllemleri aç›klayan bir paragraf yaz›n›z. u ise çevre uzunluğunun yarısıdır. Kareköklü sayılarla çarpma işlemiyle ilgili bir kural geliştirebilir misiniz? Tartışınız. . Bu bağıntıyı farklı şekillerde yazabilir misiniz? Tartışınız. say›s›n› iki kareköklü say›n›n çarp›m› Çarpma iflleminin özelli¤inden yararlanarak fleklinde yazal›m. üçgenin alanını veren u. Bunlardan biri. b. b) 4 = = .2 = 16 . =4 . a) b) 4 c) 8 . say›s›n› farkl› bir biçimde nas›l gösterebilirsiniz? Aç›klay›n›z. Nasıl bulduğunuzu açıklayınız. Alanı verilen bu karesel bölgenin bir kenar uzunluğunu bulunuz. ETK‹NL‹K Farklı Gösterim say›s›n› ele alal›m. 20 say›s›n› çarpanlara ay›rarak biri tam kare olacak flekilde çarpanlar›n çarp›m› biçiminde yaz›n›z. Kenar uzunlukları Bu karesel bölgenin alanını bulunuz. kareköklü ifadeler içeren birçok bağıntı kullanılmaktadır. Nasıl bulduğunuzu açıklayınız.Kareköklü Say›larla Çarpma ve Bölme ‹fllemleri A Farklı alanlarda. karekök içindeki sayılar da kendi aralarında çarpılır. işlemini yapınız. m ve m olan dikdörtgensel bölgeyi ele alalım. a) . .(u-c) şeklindeki bağıntıdır.(u-a). u = a+b+c 2 b c ETK‹NL‹K Kareköklü Sayılarla Çarpma İşlemi 3m A= 3 m2 2m B a C Alanı 3 m2 olan karesel bölgeyi ele alalım. ÖRNEK Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapalım. c üçgenin kenar uzunlukları. c) 8 . Tam kare olan terimin de¤erini bularak çarpma ifllemini yap›n›z. Burada a.(u-b).2 53 Kareköklü sayılarla çarpma işleminde kat sayılar kendi aralarında. = 4. 2 = 8.

Gerekli işlemleri yaparak bulduğunuz kesri.52 75 = 3. kareköklü say›s›nda kat say› olan 2’yi kök içine alal›m: 2 7 = 7.5 = 5 3 cm’dir. Rasyonel sayı olarak ifade ettiğiniz ondalık kesrin karekökünü nasıl bulacağınızı tartışınız. Yandaki örüntünün 4. . Ondalık kesri. Tablı: Sayı Örüntüsü 1) 2) 3) 4) 16 = 16 = 4 7 49 49 25 = 25 = 5 8 64 64 36 = 36 = 6 9 81 81 0.16 = 16 Bölme işleminin özelliğinden yararlanarak sonucu bulalım: 100 16 = 16 = 4 = 0.52 = 3 .16 işlemini yapalım: 0.16 = 0. ETK‹NL‹K Kareköklü Sayılarla Bölme İşlemi Yandaki örüntünün ilk üç satırını inceleyelim. rasyonel sayı olarak nasıl ifade edersiniz? Açıklayınız.ÖRNEK Alanı 75 cm2 olan karesel bölgenin bir kenar uzunluğunu bulalım: Alanı 75 cm2 olan karesel bölgenin bir kenar uzunluğu 75 sayısını çarpanlara ayıralım: 75 25 5 1 3 5 5 75 = 3. işleminin sonucunu bulunuz. satırındaki ondalık kesrin karekökünü ele alalım.. 52 = 3 . 54 ÖRNEK 16 işlemini yapalım: 81 Karekök sembolünü pay ve paydaya ayrı ayrı uygulayalım: 16 = 16 81 81 Pay ve paydanın karekökünü alıp sonucumuzu bulalım: 16 = 16 = 4 9 81 81 0. Kareköklü sayılarla bölme işleminin nasıl yapıldığını açıklayınız.49 = = ..22 = 7.4 100 100 10 Aynı karekök içindeki sayılar pay ve paydada ayrı ayrı köklerde yazılarak bölme işlemi yapılabilir.4 = 28 bulunur. ondalık kesir olarak ifade ediniz.

a) 3 . 3 b) 2 . 10 .3 ) ç) 5 ( 2 + 3 ) 10 br2 2 3 Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bularak bu işlemlere uygun birer model oluşturunuz. Alan› 80 m2 olan bir karesel bölgenin bir kenar›n›n uzunlu¤unu cebir ile iliflkilendirerek bulunuz.15 . a) 4a2b2 b) 25a2b2c c) 27a6b4c2 ç) 48a4b6 12 kareköklü say›s›n› en sade biçimde yaz›n›z. a) 3( 5 + 2 ) b) 3 ( 3 .UYGULAMA 1 Yanda alanı verilen dikdörtgensel bölgenin kenar uzunluklarını tahmin ediniz.32 c) 4 . .24 b) 2 8 . b>0 ve c>0).124 b) -3 10 8 Afla¤›daki say›lar› büyükten küçü¤e do¤ru s›ralay›n›z. Afla¤›daki kareköklü say›lar› a a) 125 b) 50 fleklinde yaz›n›z. Aşağıdaki işlemleri yapınız. -4 . 3 say›s›n› iki kareköklü say›n›n çarp›m› fleklinde yaz›n›z.6 . .5 ) c) 5 ( 2 . c) 7 2 ç) 6 2 55 ç) 32 4 5 6 7 Afla¤›daki kareköklü say›lar› a) . 12 . c) 4 5 ç) 12 10 11 Afla¤›daki kareköklü ifadeleri en sade biçimde yaz›n›z (a>0. 2 2 . -2 3 9 Afla¤›daki ifllemlerin sonucunu en sade biçimde yaz›n›z. c) 75 fleklinde yaz›n›z.32 10 Afla¤›da a a) 3 2 fleklinde verilen say›lar› b) -2 7 fleklinde yaz›n›z. 5 c) 2 5 + 2 6 ç) 3. a) .

13 iflleminin sonucunu en sade biçimde yaz›n›z. ç›k›fl 11 Çalışma . fiemadaki cümlelerde do¤ru oldu¤u belirtilen yarg› yanl›fl. Her bir do¤ru / yanl›fl karar› sizi farkl› ç›k›fllara ulaflt›r›r. bazen de şeklinde işlem yaparız. ç›k›fl Y 56 1) Kareköklü sayıların çarpılması için kökün içindeki sayıların aynı olması gerekir. D 5) 0. )a cm ve ( ) a cm olan dikdörtgensel bölgenin alan›n› 15 Afla¤›da birbiriyle ba¤lant›l› do¤ru / yanl›fl cümleler verilmifltir. yanl›fl oldu¤u belirtilen yarg› do¤ru olabilir. ç›k›fl Y 6) Ondalık kesirlerin karekökünü alırken kesirlerden yararlanırız. 3) Her a şeklindeki şeklinde sayıyı yazabiliriz. 2) Her kareköklü sayıyı a şeklinde yazabiliriz. ç›k›fl 5. ç›k›fl 7. ç›k›fl 3. D Y D 6. 4) Kareköklü sayılarla bölme işleminde bazen şeklinde. Buna göre afla¤›daki ç›k›fllardan birine ulafl›n›z. 1.2 4.004 = 0. ç›k›fl Y 7) 12 > 2 3 D Y 8. 14 Kenarlar›n›n uzunlukları ( bulunuz. ç›k›fl D Y D Y D 2.

Yeni kurulan bu sayı sistemi neydi acaba? 1 br 1 br ? 1 br ETK‹NL‹K 1 br Her Ondalık Kesir Rasyonel Sayı mıdır? 0.. a) 4.Gerçek Say›lar Anahtar Kavramlar •İrrasyonel sayılar •Gerçek sayılar Eskiden geometrik ifadelerin her zaman rasyonel sayılar biçiminde gösterilebileceğine inanılıyordu. Kenar uzunluğu 1 br olan karenin köşegen uzunluğunun bir rasyonel sayı olmadığı anlaşıldıktan sonra bu inanışa olan güven azaldı....16. 0....333.333.3 ondalık kesirlerini iki tam sayının oranı şeklinde yazalım. iki tam sayının oranı olarak rasyonel sayıdır. Devreden 3 sayısını yok edebilmek için eşitliğin her iki tarafını 10 ile çarpalım: 10x=43. şeklinde sonsuza kadar düzensiz bir şekilde devam eden sayılar iki tam sayının oranı şeklinde yazılamaz.01020301. Bu sayıların oluşturduğu küme irrasyonel sayılar kümesidir..7. Aradığımız oran x olsun.0101030405 ondalık kesirlerinden hangilerinin rasyonel sayı olarak yazılabileceğini tartışınız. sayısı.. devirli ondalık kesrini iki tam sayının oranı olarak yazabiliriz. -2. olur. x= 4. rasyonel sayı mıdır? İki tam sayının oranı şeklinde yazılamayan sayılar irrasyonel sayı olarak adlandırılır..9 ve -4.... x= 4. Dolayısıyla bu sayı irrasyonel sayıdır. Bu yetersizliği gidermek için yeni bir sayı sistemi kurmak gerekliydi. 9x= 39 x= 39 = 13 3 9 4. Bu iki eşitliği taraf tarafa çıkaralım: 10x= 43. . 14. 0. Rasyonel sayıların oranları ve paylaşımları ölçmede yeterli olmasına rağmen uzunlukları ifade etmek konusunda yetersiz olduğu ortaya çıktı...0101 ..333. devirli ondalık kesri.. 57 ÖRNEK Aşağıdaki sayılardan hangilerinin irrasyonel sayı olduğunu belirleyelim.333. şeklinde yazılabildiğinden b) 2. Rasyonel sayı olarak yazılamayan sayılara ne ad verilebilir? Tartışınız.33.333.

Sayma sayılarını. tam sayılar (Z). Sayı kümelerinin her birinin sayı doğrusunu ne ölçüde doldurduğunu tartışınız. Gerçek sayılarla. İki doğal sayının farkı her zaman bir doğal sayı mıdır? Tartışınız.. İrrasyonel sayılar (I). Rasyonel sayılar kümesinde kök alma işlemi yapılabilir mi? Nedenini tartışınız. Bu sebeple sayısı irrasyoneldir. Gerçek sayılar Rasyonel sayılar Tam sayılar Doğal sayılar İrrasyonel sayılar . rasyonel sayılar (Q) olup aralarında şeklinde alt küme ilişkisi vardır. sayı doğrusundaki tüm noktalara bir sayı sistemi karşılık gelmiş olur. tam. doğal sayılar (N). Bir sayma sayısından kendisini çıkardığınızda bulduğunuz sayı bir sayma sayısı mıdır? Tartışınız.123105626. doğal. Rasyonel sayılarla irrasyonel sayılar arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız. Dolayısıyla bu kümeler ayrıktır. Belirttiğiniz tüm sayı kümelerini kapsayan bir küme var mıdır? Tartışınız. İki tam sayı birbirine bölündüğünde. ETK‹NL‹K Sayı Kümeleri Sayı kümelerini ele alalım. bölüm her zaman bir tam sayı mıdır? Açıklayınız. 58 ÖRNEK Sayı kümelerini inceleyelim: Sayma sayıları (S). sayısı devirli sayı şeklinde yazılamaz. Aynı zamanda S = N+ olur. Sayma sayılar kümesinin elemanlarını belirtiniz.. Yani gerçek sayılar kümesi sayı doğrusunu tam olarak doldurur. rasyonel ve irrasyonel sayıları Venn şemasında gösteriniz. Siz de irrasyonel sayılara örnekler veriniz. Venn şemasında gösterdiğiniz sayı kümelerini alt küme veya kapsama sembolüyle belirterek karşılaştırınız. Gerçek sayılar kümesinin diğer sayı kümeleriyle ilişkisini aşağıdaki şekilde gösterebiliriz. Gerçek sayılar kümesi R sembolü ile gösterilir. rasyonel sayılar kümesini kapsamaz. Yani iki tam sayının oranı biçiminde gösterilemez. Rasyonel sayılar kümesi ile irrasyonel sayılar kümesinin birleşimi gerçek sayılar kümesini oluşturur. GÖREV π sayısının virgülden sonraki basamakları hakkında araştırma yaparak sınıfa sununuz.c) = 4.

Buna göre afla¤›daki ç›k›fllardan birine ulafl›n›z. 59 1. a) b) -2 c) +2 ç)1. 8 sayılarını sayı doğrusunda gösteriniz. 6 . D Y 4. Sizce bu tartışmada kim haklıdır? Bir arkadaşınız rasyonel sayılar ile irrasyonel sayılar arasındaki farkı merak ediyor. ç›k›fl 5. ç›k›fl 12 Çalışma . 2. ç›k›fl 4) Her rasyonel sayının bir ondalık gösterimi vardır..UYGULAMA 1 2 3 4 Hasan. 6. D Y D 7) Rasyonel sayılarla irrasyonel sayıların birleşim kümesi gerçek sayılar kümesidir. yanl›fl oldu¤u belirtilen yarg› do¤ru olabilir. ç›k›fl Y 3) sayısı bir rasyonel sayısıdır. 5 . e) -2 5 6 7 8 9 D Y D 5) Devirli ondalık kesirler aynı zamanda bir rasyonel sayıdır. Rasyonel ve irrasyonel sayı kümeleri arasındaki ilişkiyi belirtiniz.. ç›k›fl Y D 1) Gerçek sayılar. ç›k›fl Y D Y 8. Her bir do¤ru / yanl›fl karar› sizi farkl› ç›k›fllara ulaflt›r›r. Bir rasyonel sayı ile bir irrasyonel sayı çarpıldığında sonucun hangi sayı kümesine ait olacağını tartışınız. ç›k›fl 3. Bir irrasyonel sayı ile bir tam sayının toplamı rasyonel bir sayı mıdır? Açıklayınız. N ∪ Z ∪ Q ∪ I hangi kümeyi oluşturur? 3 . Aşağıdaki sayılardan rasyonel ve irrasyonel olanları belirleyiniz. 6) irrasyonel sayısı iki rasyonel sayı arasındadır.02 d) 0. fiemadaki cümlelerde do¤ru oldu¤u belirtilen yarg› yanl›fl. herhangi iki rasyonel sayı arasında bir başka rasyonel sayının olabileceğini iddia ediyor. ç›k›fl 7.4949. 2) İki rasyonel sayı arasında mutlaka bir tam sayı vardır. Afla¤›da birbiriyle ba¤lant›l› do¤ru / yanl›fl cümleler verilmifltir. Bu sayılar arasındaki farkı anlatan bir açıklama yazınız. sayı doğrusunu tam olarak doldurur. Gülay ise bu fikre karşı çıkıyor.

alanı 23 birim kareden fazla olmamak şartıyla mümkün olan en büyük karesel bölgeyi çiziniz. Oluşan dikdörtgenin kenar uzunluklarını ve çevre uzunluğunu bulunuz. .5 .KONU DE⁄ERLEND‹RME 1 Kareköklü Sayılar Alanı 196 m2 olan karesel bölge biçimindeki bir duvarın kenar uzunluğu kaç metredir? 2 152 işlemini. 2 10 . 5 39 sayısının karekökünün hangi tam sayılar arasında olduğunu bulunuz. 4 Bir kareli kâğıda. . .20 . 3 Bir kareli kâğıda. 3 br 9 Yandaki x.3 . . 8 27 + 72 - 48 + 50 işleminin sonucunu bulunuz. y. hesap makinesinde x2 tuşunu kullanmadan nasıl hesaplayacağınızı açıklayınız. k ve t harfleriyle isimlendirilmiş dikdörtgensel bölgelerin alanlarını bulunuz. z. 3 25 7 Çevre uzunluğu 4 cm olan iki kare birleştirilerek bir dikdörtgen elde edilecektir.5 ) işleminin sonucunu bulunuz. alanı 23 birim kareden az olmamak şartıyla mümkün olan en küçük karesel bölgeyi çiziniz. 6 60 Aşağıdaki sayıları sayı doğrusunda gösteriniz. ( 3 + 2 )br 2 br z 3 br k 2 3 br 3 br y t 3 br x 10 -2 3 (2 3 .

1) d) 2 + 12 + 8 3 2+2 3 5 Öz Değerlendirme .... b) 1.025 ç) 48 a) 24 75 12 Alanı 32 br2 olan karesel bölgenin kenar uzunluğunun alanı 40 br2 olan karesel bölgenin kenar uzunluğuna oranı kaçtır? 13 Kenar uzunlukları uzunluğunu bulunuz...) (.. 61 16 Aşağıdaki işlemlerin sonucunun hangi sayı kümesine ait olduğunu sembol kullanarak yazınız..3 . cm ve cm olan dikdörtgensel bölgenin çevre 14 Afla¤›daki ifadelerden do¤ru olanlar›n bafl›na “D”.9 ondal›k kesirleri aras›nda olan 3 tane rasyonel say› yaz›n›z..) 0... (.16 .28 4 3 b) ... 3 + 2 .. -π fark›. bir irrasyonel say›d›r.... 15 1.) Kareköklü her bir say› bir irrasyonel say›d›r.. (.) 28 say›s› bir rasyonel say›d›r.89 ile 1.. (..15 5 4 ç) ( 2 + 1) ( 2 .21 c) 0.12 ondal›k kesri rasyonel say› belirtir.11 Aşağıdaki kareköklü sayıları en sade biçimde yazınız.. yanl›fl olanlar›n bafl›na “Y” yaz›n›z.4 + 4 a) c) 20 + 3 .

grup 10 50 80 90 90 100 70 70 60 80 İki grup üyelerinin aldığı sınav sonuçları II..457 EKİM 16 17 18 19 20 26 39.. Bir veri grubunun standart sapmasını bulmak için aşağıdaki aşamalar uygulanır: •Veri grubunun aritmetik ortalaması bulunur. a3. Anahtar Kavramlar •Standart sapma •Merkezî eğilim ölçüleri •Merkezî yayılma ölçüleri BORSA ENDEKSİNDE SON HAFTA 40. Bu durumda merkezî yayılma ölçüsünün açıklığına veya çeyrekler açıklığına bakılır. mod ve medyan değerlerini hesaplayalım.998 38.591 39. a1. an veri grubunun aritmetik ortalaması aort olsun. Böylesi durumlarda merkezî yayılma ölçüsü olarak standart sapma kullanılır..aort)2 n-1 . Sizin de çevrenizdeki riskleri belirlemede kullandığınız ölçütler var mıdır? Tartışınız.824 39. veri sayısının bir eksiğine bölünerek bölümün karekökü alınır.. Bu değerler veri gruplarının üst ve alt bölgelerinde yer alan ve verilerin yayılımını etkileyen değerler hakkında tam olarak bilgi vermeyebilir. •Her bir verinin aritmetik ortalama ile farkının karelerinin toplamı bulunur. Aritmetik ortalamaya bakarak hangi grubun daha başarılı olduğu söylenebilir? Neden? Her iki grup için açıklık. grup 70 70 70 60 50 90 80 70 70 70 tabloda verilmiştir. Riskin analiz edilmesi standart sapma kullanılarak gerçekleşir. büyük olan durum için ise sapma ve risk yüksektir. •Bulunan sonuç veri grubunun standart sapmasını belirler. Her iki gruptaki verilerin aritmetik ortalamasını hesaplayalım. Aritmetik ortalamaları birbirine yakın veya eşit olan iki veri grubundaki çok büyük veya çok küçük değerler verilerin dağılımını etkiler.aort)2 + . . Borsada kazanabilmek için riskin iyi bir şekilde analiz edilmesi gerekir. Bu veri grubunun standart sapması aşağıdaki formül ile hesaplanır.744 38. Standart sapma = (a1. İki grubu başarıları açısından karşılaştırmak için farklı bir yol bulunabilir mi? Tartışınız.aort)2 + (a2.644 ETK‹NL‹K 62 Standart Sapma İki farklı gruba ortak bir sınav uygulanıyor.. Borsada iki durumdan hangisinin riskinin daha küçük olduğunu anlayabilmek için standart sapmadan yararlanılır. Açıklık. a2. I. Standart sapması küçük olan durum için sapma ve risk az. •Bulunan toplam. + (an. mod ve medyan değerlerine ayrı ayrı bakarak hangi grubun daha başarılı olduğu söylenebilir? Tartışınız.Standart Sapma Bir ülkenin ekonomisini belirleyen etkenlerden birisi de borsadır.

ÖRNEK
Aşağıdaki tabloda iki farklı şehirde bir hafta boyunca her gün gerçekleşen trafik kazalarının sayısı verilmiştir.
Pazartesi Sal› Çarflamba Perflembe Cuma Cumartesi Pazar

I. flehir II. flehir

1 8

13 8

2 7

10 6

15 9

8 8

7 10

Bu verilerin aritmetik ortalamasını ve standart sapmasını bularak hangi şehirde trafik kazası riskinin daha az olduğunu belirleyelim: I. flehirdeki kaza say›s›n›n aritmetik ortalamas› = 1+13+2+10+15+8+7 = 8 7 II. flehirdeki kaza say›s›n›n aritmetik ortalamas› = 8+8+7+6+9+8+10 = 8 7 I ve II. flehirlerdeki kaza say›lar›n›n aritmetik ortalaması ayn› oldu¤undan hangi flehirdeki kaza riskinin daha az oldu¤unu bilemeyiz. Bu nedenle iki flehirdeki kaza say›lar›n›n standart sapmas›n› bulal›m: I. flehirde gerçekleflen kaza sayılarının oluflturdu¤u veri grubunun standart sapmasını bulalım. (1-8)2+(13-8)2+(2-8)2+(10-8)2+(15-8)2+(8-8)2+(7-8)2 7-1 = (-7)2+52+(-6)2+22+72+02+(-1)2 6 49+25+36+4+49+0+1 6 164 6 27,33 5,23 bulunur. 63

=

=

Ayn› yöntemle II. flehirde gerçekleflen kaza say›lar›n›n oluflturdu¤u veri grubunun standart sapmas› yaklafl›k 1,3 olarak bulunur. II. flehirde gerçekleflen kaza say›larının oluflturdu¤u veri grubunun standart sapmas› daha düflüktür (1,3 < 5,23). Bu durumda I. flehirdeki kaza riski daha azd›r. 5, 10, 20, 30, 35 say›lar›ndan oluflan veri grubunun standart sapmas›n› hesaplayal›m. Aritmetik ortalama = 5+10+20+30+35 = 20 5 Standart sapma = (5-20)2+(10-20)2+(20-20)2+(30-20)2+(35-20)2 5-1 650 4 = 162,5 12,75

=

400, 400, 1400, 400, 1100, 1000, 400, 900, 400, 400, verilerini kullanarak merkezî e¤ilim ve yay›lma ölçülerini bulal›m: Verileri küçükten büyü¤e do¤ru s›ralayal›m. 400, 400, 400, 400, 400, 400, 900, 1000, 1100, 1400 Verilerin ortas›ndaki de¤er: ortanca (medyan) 400’ dür. En fazla tekrar eden de¤er 400 oldu¤undan tepe de¤er (mod) 400’dür. Açıklık = 1400-400 = 1000’ dir. Aritmetik ortalama: 400 + 400 + 400 + 400 + 400 + 400 + 900 + 1000 + 1100 + 1400 = 680 10

Standart sapma:

382,4 9 Standart sapman›n veri grubundaki en küçük de¤ere yak›n olmas› aç›kl›¤›n büyük oldu¤unu göstermektedir. Aritmetik ortalama, ortanca (medyan), tepe değeri (mod), “merkezî eğilim”; açıklık, çeyrekler açıklığı ve standart sapma ise “merkezî yayılma” ölçüleridir.

ÖRNEK
Marketlerdeki değişik markalara ait ürünlerin fiyatları arasındaki farklılıklarla ilgili bir araştırma yapıp araştırma sonuçlarınızı sınıfa sununuz. 64

UYGULAMA
1 2 Afla¤›daki verilerin standart sapmas›n› bulunuz. 52, 52, 48, 50, 47, 48, 49, 55, 52, 55, 53 8A ve 8B s›n›f›na ortak bir s›nav yap›lm›fl, s›n›ftaki ö¤rencilerin ald›klar› notlar tabloda verilmifltir. S›n›f Notlar 8A 76 52 10 27 34 53 72 64 55 67 42 45 91 28 52 61 70 34 96 15 8B 43 52 61 55 72 36 37 53 62 71 32 25 74 67 69 55 57 43 62 70 Hangi s›n›f daha baflar›l›d›r? Neden? Hangi durumlarda standart sapma 0’a eflit olur? Örnek vererek aç›klay›n›z. 3 4 Aritmetik ortalamas› 70 olan bir veri grubuna 55 say›s› eklenirse standart sapmada nas›l bir de¤ifliklik olur? Okan, bir kamera almak istemifl ve farkl› marka ve modeldeki kameralar›n fiyatlar›n› araflt›rm›flt›r. Elde etti¤i fiyatlar afla¤›da verilmifltir. Okan, merkezî e¤ilim ölçülerini kullanarak alaca¤› kameraya karar vermek istiyor. 100 TL, 105 TL, 100 TL, 115 TL, 120 TL, 110 TL, 115 TL, 105 TL 100 TL, 120 TL, 120 TL, 120 TL Okan hangi merkezî e¤ilim ölçüsünü kullan›rsa fiyatı en uygun kameray› al›r? Neden? 5 Aç›kl›k, aritmetik ortalama, çeyrekler aç›klı¤ı, mod, medyan, standart sapma terimlerinden hangileri merkezî yay›lma ölçüsüdür?
13
Çalışma

KONU DE⁄ERLEND‹RME
1 A B C 51, 56, 51, 49, 53, 63, 49 71, 76, 71, 69, 73, 82, 55 102, 112, 102, 98, 106, 124, 126

Standart Sapma

a) Tablodaki her bir veri grubunun aritmetik ortalamasını ve standart sapmasını bulunuz. b) Elde ettiğiniz sonuçlara göre veri gruplarını birbirleriyle karşılaştırarak yorumlayınız.

2

Aşağıdaki veri gruplarının hangisinin standart sapmasının düşük olduğunu tahmin ediniz. Tahmin ederken kullandığınız yöntemi açıklayınız. a) 10, 11, 12, 13, 14 b) 5, 6, 12, 18, 19 c) 6, 8, 10, 12, 14

3

Yanda verilen grafik İngilizce seviye belirleme sınavında öğrencilerin aldığı notları belirtmektedir. Grafikteki verilere göre öğrencilerin seviyeleri için neler söylenebilir? Bunu yaparken hangi merkezî eğilim veya yayılma ölçüsünden yararlandınız? Açıklayınız.

Grafik : Seviye Belirleme Sınavında Alınan Notlar Öğrenci sayısı 45 40 65

30

20

10 5 Alınan notlar 40 45 50 55 60 65 70 75 80

4

Aşağıda verilen durumlar için mod, medyan, açıklık, çeyrekler açıklığı ve standart sapma gibi merkezî eğilim ve yayılma ölçülerinden hangisinin kullanılmasının daha uygun olacağını belirleyiniz. a) Öğrencilerin en sevdikleri spor dalı b) Şubat ayı boyunca hava sıcaklığı

6
Öz Değerlendirme

ÜN‹TE DE⁄ERLEND‹RME

Olas›l›k, ‹statistik ve Say›lar

Atatürk İlköğretim Okulunda 120 öğrenci bulunmaktadır. Bu okulda hafta sonları açılan kurslardan matematik kursuna 50 öğrenci, fen ve teknoloji kursuna 45 öğrenci katılmıştır. 45 öğrenci de hiçbir kursa devam etmemiştir.

Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdaki 1, 2 ve 3. soruların cevabını teorik olarak bulunuz. 1 Okuldan rastgele bir öğrenci seçildiğinde, seçilen öğrencinin her iki kursa da devam eden öğrenci olma olasılığı nedir?

2 66 3

Okuldan rastgele bir öğrenci seçildiğinde, seçilen öğrencinin hiçbir kursa katılmama olasılığı nedir?

Okuldan rastgele bir öğrenci seçildiğinde, seçilen öğrencinin sadece matematik kursuna katılan öğrenci olma olasılığı nedir?

4

Ayşe’nin çorap çekmecesinde 6 kırmızı, 4 mavi çorap bulunmaktadır. Buna göre aşağıdaki soruları yanıtlayınız. a) Ayşe art arda iki çorap aldığında, çoraplardan ilkinin kırmızı diğerinin mavi gelme olasılığı nedir? b) Ayşe’nin çekmeceden aldığı iki çorabın da kırmızı gelme olasılığı nedir? c) Ayşe’nin çekmeceden aldığı iki çorabın da mavi gelme olasılığı nedir?

5

11 adet birim karoya en az kaç karo eklenirse büyük bir karesel bölge oluşturabilir? A) 2 B) 5 C) 14 D) 36

36. 49.56 0.20 C)4. 52 sayılarından kaç tanesi tam kare sayıdır? A) 6 B) 7 C) 9 D) 10 8 A) + B) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? + C) D) 9 Kenar uzunluğu A) B) br olan karesel bölgenin alanı aşağıdakilerden hangisidir? C) D) 27 10 A) - + 3 B) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? C) D) 67 11 kareköklü sayısı hangisine eşit olur? A) B) şeklinde yazıldığında aşağıdakilerden C) D) 12 A) -4 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? B) 4 C) D) 2 13 0.6 18 adet birim karodan en az kaç karo çıkarılırsa bir karesel bölge oluşturulamaz? A) 4 B) 9 C) 14 D) 17 7 1. 44.16 D) 5. 3.16 + A) 0. 18.0256 işleminin sonucu kaçtır? B) 0.6 . 25. 5. 16. 9. 8.

Doğal sayılar kümesi V. 20. Alparslan’ın sınav notunu da dâhil ederek tekrar hesaplayınız. a) Sınıfın matematik dersi sınav notlarının aritmetik ortalamasını. 9 22. 20. Rasyonel sayılar kümesi II. 30. x gübresi (kg) y gübresi (kg) 25. II. 21. Aynı şartlarda. x ve y gübresi ile yetiştirilen domates miktarları tabloda verilmiştir. Gerçek sayılar kümesi A) I B) I. 23. 12. 14 Çalışma .14 Aşağıdaki çarpma işlemlerinden hangisinin sonucu rasyonel sayıdır? A) B) C) D) 15 işleminin sonucu aşağıdaki sayı kümelerinden hangisi ya da hangilerinin elemanıdır? I. b) Alparslan’ın notunun dâhil edildiği ve edilmediği durumlardaki standart sapmayı karşılaştırabilir misiniz? Tartışınız. Alparslan matematik dersi sınavına o günkü rahatsızlığından dolayı katılamamıştır. IV C) III D) I. Tam sayılar kümesi III. 19. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. 17. V 16 Bir firma iki tür gübre denemektedir. 19. 22. Sınıfın matematik dersi sınav notunun aritmetik ortalaması 65’tir. İrrasyonel sayılar kümesi IV. Alparslan daha sonra sınava katılmış ve 75 almıştır. II. 17 68 Sizce gübrelerden hangisi daha kalitelidir? Neden? 17 Alparslan 20 kişilik bir sınıfta eğitim görmektedir. 26. 18.

Avustralya 69 Arjantin’de bir göl Kanada’da bir göl Türkistan’da bir göl Bahama’da bir su alt› oluflumu Çin’de bir su alt› oluflumu Bir üçgensel bölgenin oluşması için sizce hangi şartların sağlanması gerekir? Kenar uzunluklarının ve açılarının bilinmesi önemli midir? Tartışınız (Kaynak: http://edc.ÜÇGENLER VE CEB‹R Üçgen ve Pisagor Ba¤›nt›s› Say› Örüntüleri ve Özdefllikler Günümüzde farklı amaçlarla kullanılmak üzere Dünya çevresine birçok uydu yerleştirilmiştir. Uydudan alınan görüntüler incelendiğinde Dünya yüzeyindeki birçok oluşumun üçgensel bölgeye benzediği dikkat çekmektedir. . Aşağıda buna örnek olabilecek uydu görüntüleri verilmiştir.gov).usgs. Ayers Kayas›.

Bu derste tahtaya kaldırdığı bir kız öğrenci açıların Arapça adlarını söylemekte zorluk çekip yanlışlıklar yapınca durumdan etkilenen Atatürk tepki göstermiştir. C B noktasını merkez alarak pergelle 5 cm A •Pergel yarıçaplı bir yay çizelim. 1971’de ise ikinci baskısı Türk Dil Kurumu tarafından yapılmıştır. 3 cm ve 6 cm olan bir üçgen çiziniz. Atatürk’ün 1936-1937 yıllarının kış aylarında yazdığı ve geometri öğretiminde yol gösterici olarak tasarlanan bir geometri kitabıyla atılmıştır. Kitap 1937’de Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanmış. •Cetvel A noktasını merkez alarak pergelle 6 cm yarıçaplı bir yay çizelim. 70 ETK‹NL‹K Üç Kenar Araç ve Gereç 4 cm uzunluğunda bir [AB] çizelim. “dılı” karşılığı olarak kenar. Atatürk. Bir Kenar ‹ki Aç› Araç ve Gereç •Aç›ölçer •Cetvel F 6 cm uzunluğunda bir [DE] çizelim. Tebeşiri eline alan Ata. Kasım 1982. Elde ettiğiniz üçgenin kenar uzunluklarını ve açı ölçülerini yazınız. Sayı: 180). Bu üçgen başka hangi iki açısının ölçüsü ile kenar uzunluğu verilseydi çizilebilirdi? E . tahtada çizimlerle “zaviye”nin karşılığı olarak açı. Bu iki açının kollarını üçgen oluşturacak şekilde uzatarak birleştirelim. Açıölçeri kullanarak ölçüsü 45° olan ’nı oluşturalım.Üçgen ve Pisagor Ba¤›nt›s› Üçgenler Bilimsel terimlerin Türkçeleştirilmesinde ilk adım. Bu yayın diğer yayla B kesiştiği noktayı C olarak isimlendirelim. Üç kenarı bilinen bir üçgeni kaç farklı şekilde çizebilirsiniz? Açıklayınız. Siz de kenar uzunlukları 7 cm. A ve B noktaları ile birleştirelim. Cetvel kullanarak C noktasını. Nasıl çizdiğinizi açıklayan bir paragraf yazınız. “müselles”in karşılığı olarak üçgen gibi Türkçe yeni terimler kullanarak birtakım geometri konularını anlatmıştır (Kaynak: Bilim ve Teknik. Sivas Kongresi’nin toplandığı Sivas Lisesinde Hendese (Geometri) dersi vermiştir. Benzer şekilde ölçüsü 55° olan ’nı D oluşturalım. Hangi üçgeni elde ettiniz? Bu üçgenin kenar uzunluklarını yazınız. Kitapta yer alan ve günümüzde de kullanılmakta olan pek çok terim Atatürk tarafından türetilmiştir.

ÖRNEK IKLI= 5 birim. K 5 birim L 70º 5 birim L K noktasını merkez alarak açıölçerle ölçüsü 70º olan LKM’nı çizelim. açıölçer ve pergel kullanılarak çizilebilir.C. A B 4 cm C Kesim noktasına C diyerek cetvelimizle A. A 4 cm B Daha sonra pergelin açıklığını 2 cm olarak ayarlayıp sivri ucu bu kez A noktasına koyalım. noktasını ikişer ikişer birleştirelim. Kenar uzunlukları IABI = 4 cm. 70º K 5 birim L Siz de bu üçgenin ML kenarının uzunluğunu. IKMI = 4 birim ve s(LKM) = 70º olan bir KLM üçgeni çizelim. IACI = 2 cm ve IBCI = 3 cm olan ABC üçgenini çizelim. İlk yayı kesen bir yay çizelim. iki kenar uzunluğu ile bu kenarlar arasındaki açının ölçüsü veya bir kenarının uzunluğu ile iki açısının ölçüsü verilen bir üçgen cetvel. K Uzunluğu 4 birim olan [KM]’ nı çizelim. bu kenarlar arasındaki açının ölçüsü 90º olan üçgen çiziniz. 71 Önce [AB] yi çizelim. L ve M açılarının ölçüsünü bulunuz. kenar uzunlukları 6 cm ve 8 cm. Sonra pergelin açıklığını 3 cm olarak ayarlayıp sivri ucu B noktasına koyarak bir yay çizelim. A 2 cm 3 cm B 4 cm Siz de.B. Önce [KL]’nı çizelim. Üç kenar uzunluğu. 4birim 70º K 5 birim M L M 4birim M ve L noktalarını bir doğru parçasıyla birleştirelim ve KLM üçgenini elde edelim. .

B açısının açıortayıdır. Kesişim noktası üçgenin hangi bölgesindedir? A 72 ÖRNEK için. Siz de ’ nde diğer açıortay. kırmızı ve yeşil renkli kalemlerle çizilen doğru parçaları arasındaki benzerlik ve farklılıkları açıklayınız. Köşelerden inilen dikmelerin üçgenin hangi bölgesinde kaldığını belirleyiniz. IAEI= IEBI= 1. Dikmelerin uzunluğunu bulunuz. F 6 cm C . Bu orta dikmeler noktadaş mıdır? Mavi.ETK‹NL‹K Üçgenin Elemanlar› Araç ve Gereç •A4 k⤛d› •Cetvel •K›rm›z› kalem •Mavi ve yeflil kalem A4 kâğıdını keserek istediğimiz boyutta bir üçgensel bölge elde edelim.5 cm’dir d doğrusu ise AB kenarına ait kenar orta dikmedir. Bu şekilde çizilen doğru parçaları noktadaş mıdır? Her bir kenara ait orta dikmeyi cetvel ve yeşil kalem kullanarak çizelim. Her bir üçgen için köşelerden inilen bu dikmeleri bir noktada kesiştirelim. kenarortay ve yükseklikleri çiziniz. AB kenarına ait kenarortaydır. Üçgenlerde Yükseklik Araç ve Gereç •Cetvel •Gönye Bir dar açılı. B H 4 cm IAEI= IEBI= 1. Yanda verilen a) B köşesine ait açıortayı. b) BC kenarına ait yüksekliği. s( )= s( )= 59° 6 cm 3 cm 118° B 4 cm C A d 1. Bu şekilde kaç doğru parçası elde ettiniz? Bu doğru parçaları noktadaş mıdır? Kâğıt katlama yoluyla (veya açıölçer ile) her bir açının açıortayını. Her bir orta noktayı cetvel ve kırmızı kalem kullanarak karşısındaki köşeyle birleştirelim. karşısındaki kenarla birleşecek şekilde mavi kalemle çizelim. c) AB kenarına ait kenarortayı ve kenar orta dikmeyi çizelim. Bu dikmelerle ilgili ne söylenebilir? Üçgenlerin her bir köşesinden karşısında bulunan kenara dikme indirelim.5cm b) geniş açılı üçgen olduğundan [AH] yüksekliği üçgenin E dış bölgesindedir.5 cm ve d ⊥ [AB]’dır. Her bir üçgen için çizdiğimiz doğru üzerinde noktalar belirleyerek bu doğrunun karşısındaki kenara dikmeler indirelim. Üçgenlerin herhangi bir köşesinden geçen ve bu köşenin karşısında bulunan kenara paralel olan bir doğru çizelim. bir de geniş açılı üçgen çizelim. a) [BF].5cm 59º 59º c) [CE]. Kâğıt katlama yoluyla kenarların orta noktasını belirleyelim. 1.

s( b) IPSI = 6 cm. Kenar orta dikme ise bir kenarı dik olarak iki eş parçaya böler. Dar açılı SRP’nde yükseklikler üçgenin içinde noktadaş. cetvel ve pergel kullanarak aşağıda ölçüleri verilen üçgenleri çiziniz. s( ) = 85° ve IBCI = 7 cm ) = 78° ve IDFI = 7 cm A 3 4 Yandaki üçgene eş bir üçgen çiziniz.3 cm D B 44° 9 cm 50° C B 44° K 50° 9 cm C Üçgende kenarortay. Kenar orta dikmeler dik ve dar açılı üçgenlerde üçgenin içinde. Bir üçgende kenarortay. geniş açılı DEF’nde ise yüksekliklerin uzantıları üçgenin dışında noktadaştır. D S K H L K L E P H M F R M Üçgende yükseklik bir köşenin karşısındaki kenara uzaklığı veya köşeden bu kenara inilen dikmedir. s( 2 ) = 40° ve s( ) = 48° ve s( ) = 54° ) = 47° Cetvel ve pergel kullanarak aşağıda ölçüleri verilen üçgenleri çiziniz.9 cm I G 86° E 6. IFGI = 8 cm ve IEGI = 6 cm b) IKLI = 5.6 cm ve IKMI = 4. kenar orta dikme ve açıortaylar üçgenin içinde noktadaştır. Açıortay bir köşedeki açıyı iki eş parçaya ayıran doğru parçasıdır.6 cm Açıölçer.4 cm. bir köşeyi karşı kenarın ortasına birleştiren doğru parçasıdır.A A 86° E 6. s( b) IDEI = 8 cm.9 cm 6. a) IEFI = 10 cm. 73 UYGULAMA 1 Açıölçer ve cetvel kullanarak aşağıda ölçüleri verilen üçgenleri çiziniz. a) IABI = 6 cm. ILMI = 4. Nasıl çizdiğinizi açıklayınız. a) IABI = 8 cm. C B . geniş açılı üçgenlerde ise üçgenin dışında noktadaştır.3 cm D 6.

bir kenar uzunluğu 5 cm ve bu kenara ait açılardan birisinin ölçüsü 50° olan bir üçgen çizmesi isteniyor. 50° 5 cm 6 S Yanda verilen SRP üçgeninin iç bölgesindeki doğru parçalarından yükseklik. Tuğba’nın bu üçgeni çizebilmesi için başka hangi bilgiye ihtiyacı vardır? Açıklayınız.5 Tuğba’dan. 15 42° Çalışma . Bu nokta nasıl adlandırılabilir? Bir binanın 50 m gölgesi oluştuğunda güneşi görme açısı 42° oluyor. R K L M N P A 70° D E F 7 Yanda verilen ABC üçgeninin iç bölgesindeki doğru parçalarından hangisi B açısının açıortayıdır? Açıklayınız. 74 B 50° C 8 Yandaki şekilde EBCD bir karesel bölgedir. IEBI= 4 cm ise A( ) kaç santimetrekaredir? E A D B C 9 10 Bir dik üçgen çizerek yüksekliklerin kesim noktasını belirleyiniz. Bu binanın yüksekliğini ölçekli şekil çizerek bulunuz. kenarortay ve açıortay olanları belirleyiniz.

Araç ve Gereç 75 ÖRNEK K M P 3 cm 5 cm 6 cm N R L Yanda uzunlukları verilen doğru parçalarından bir üçgen oluşturulup oluşturulmayacağını belirleyelim.). b ve c birim olsaydı bu uzunluklar için yazılabilecek eşitsizlikler neler olurdu? Açıklayınız. •Çubuk makarna Bu uzunluklardan birini ayırıp diğer iki uzunluğu toplayalım ve çıkaralım •Cetvel (Çıkarma işleminde büyük kenarın uzunluğundan küçük kenarın uzunluğunu çıkaralım. . Ayırdığımız uzunluğu değiştirerek diğer iki kenar için de bu işlemleri tekrarlayalım. Bulduğunuz ilişkiyi eşitsizlik kullanarak ifade ediniz.). Bir arazi sahibi. üçgensel bölge şeklindeki arazisinin kenar uzunluklarını 100 m. üçgen oluşturmayan uzunluklar için geçerli midir? Açıklayınız. üçgen oluşturmayacak şekilde üç parçaya bölerek uzunluklarını ölçelim. 1. Ölçülen uzunluklar a. İncelemeyi üç adımda yapalım. ad›m [KL]'nı ele alalım: |KL| = 6 cm |PR|-|MN| = 5-3 = 2 cm |PR|+|MN| = 5+3 = 8 cm 2 < 6 < 8 olduğundan |PR|-|MN| < |KL| < |PR| + |MN|’dur. Ayırdığımız uzunluğu değiştirerek diğer iki kenar için de bu işlemleri tekrarlayalım. Bu kez çubuk makarnayı. 400 m ve 200 m olarak ölçüyor.Üçgenin Kenarlar› Aras›ndaki Ba¤›nt›lar İlk Çağda Nil Nehri’nin taşmasından sonra arazi sahiplerinin her yıl tarlalarını yeniden ölçmeleri gerekirdi. Bu uzunluklardan birini ayırıp diğer iki uzunluğu toplayalım ve çıkaralım (Çıkarma işleminde büyük kenarın uzunluğundan küçük kenarın uzunluğunu çıkaralım. Sizce arazi sahibi bu ölçümlerde hata yapmış olabilir mi? Neden? ETK‹NL‹K Üçgen Oluflur mu? Bir çubuk makarnayı üçgen oluşturabilecek şekilde üç parçaya bölerek uzunluklarını ölçelim. Elde ettiğiniz sonuçları ayırdığımız çubuğun uzunluğuyla karşılaştırınız. Üçgen oluşturan uzunluklarla yazılan ilişki. Bunun için tarlaların köşelerine yerleştirdikleri kazıklardan düğümlü ipler geçirirlerdi.

ad›m [PR]'nı ele alalım: |PR| = 5 cm 3 < 5 < 9 olduğundan |KL|-|MN| = 6-3 = 3 cm |KL|-|MN| < |PR| < |KLI < |MN|’dur. ad›m [BU]'nı ele alalım: |BU| = 7 cm |FG|-|KL| = 4-2 = 2 cm |FG|+|KL| = 4+2 = 6 cm 2. Aşağıda uzunlukları verilen doğru parçalarından bir üçgen oluşturulup oluşturulmayacağını belirleyelim. . 7 cm 2 cm L 4 cm B K F U G İncelemeyi üç adımda yapalım. 2 < 3 <11 olduğundan |KL| < |BU|-|FG| < |BU|+|FG|’dur. 4 < 5 < 9 olduğundan |FG| < |BU|-|KL| < |BU| + |KL|’dur. 76 1. |KL|+|MN| = 6+3 = 9 cm 3 adımda da herhangi bir kenarı ele aldığımızda. bu kenarın uzunluğunun diğer iki kenarın uzunlukları toplamından küçük ve farkından büyük olduğu görülür. |KL|+|PR| = 6+5 = 11 cm 3.2. 3 adımda da herhangi bir kenarı ele aldığımızda bu kenarın uzunluğunun diğer iki kenarın uzunlukları toplamından küçük ve farkından büyük olmadığı görülür. ad›m [KL]'nı ele alalım: |KL| = 2cm |BU|-|FG| = 7-4 = 3 cm |BU|+|FG| = 7+4 = 11 cm 3. ad›m [FG]'nı ele alalım: |FG| = 4 cm |BU|-|KL| = 7-2 = 5 cm |BU|+|KL| = 7+2 = 9 cm 2 < 6 < 7 olduğundan |FG|-|KL| < |FG|+|KL| < |BU|’dur. Bundan dolayı bu doğru parçalarıyla bir üçgen oluşturulabilir. ad›m [MN]'nı ele alalım: |MN| = 3 cm 1 < 3 < 11 olduğundan |KL|-|PR| = 6-5 = 1 cm |KL|-|PR| < |MN| < |KL| + |PR|’dur. Bundan dolayı bu doğru parçalarıyla bir üçgen oluşturulamaz.

daha sonra kenarları büyükten küçüğe doğru sıralayınız. büyük aç› karfl›s›nda uzun kenar. üçüncü kenar uzunluğundan küçüktür. üçgenin iç açıları ve bu açıların karşısındaki kenarlar arasında nasıl bir ilişki vardır? Tartışınız. küçük aç› karfl›s›nda k›sa kenar bulunur. ÖRNEK Aşağıdaki üçgenin kenar uzunluklarını ve iç açılarını ölçerek açı ölçüleriyle kenar uzunlukları arasındaki ilişkiyi bulalım. B c b a C ETK‹NL‹K Araç ve Gereç •Cetvel •Aç›ölçer Katlay›p Ölçelim Bir çeşitkenar üçgeni çizelim. Bu sıralamalara göre. s(A ) > s(B ) > s(C ) 'nde en uzun kenar a. A c B b C |BC| = a = 6 cm |AC| = b = 4 cm |AB| = c = 3 cm s(A ) = 120° s(B ) = 35° s(C ) = 25° a 'nin kenarlarını uzunluklarına göre sıralayalım. Bir üçgende.Bir üçgende iki kenarın uzunlukları toplamı. Üçgendeki iç açıların ölçüsü (derece) Açıların karşısındaki kenarların uzunluğu (cm) s( ) = s( ) = s( ) = |BC| = |AC| = |AB| = 77 Önce açıları büyükten küçüğe doğru. A ’ nin a kenarı için üçgen eşitsizliği Yanda verilen |b-c|<a<b+c şeklindedir. Siz de bir ikizkenar üçgen çizerek açı ölçüleriyle kenar uzunlukları arasındaki ilişkiyi bulunuz. üçüncü kenar uzunluğundan büyük ve iki kenarın uzunlukları farkı. en büyük açı ise bu kenar karşısındaki ’ dır. kenarlarını cetvelle ölçerek aşağıdaki gibi bir tablo oluşturalım. Üçgenin açılarını açıölçerle. . Bu bağıntı üçgen eşitsizliği olarak isimlendirilir. a>b>c 'nin iç açılarını ölçülerine göre sıralayalım. Siz de diğer kenarlar arasındaki ilişkiyi yazınız.

ÖRNEK P 60° r n Yandaki s( ) = 90° olan ’ nin kenar uzunluklarını ’nde [PN] ve [NR] dik inceleyelim. R N 'nin açılarının ölçülerine göre sıralaması s( ) > s( ) > s( )’dır. |AU| = 7 cm ise |AS|’nun alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? S U 6 Üç kenar uzunluğu eşit olan bir üçgenin kenarları ile açıları arasındaki bağıntıyı inceleyiniz. Bir KLM üçgeninde |KL| = 7 cm. Daha sonra kenarların uzunluklarını ölçerek tahmininizle karşılaştırınız. Üçgenin hangi kenarının en büyük olduğunu tahmin ediniz. Yandaki SRP üçgeninde s( Fatma. 7 s( ) = 45°. Bir dik üçgen olan 30° p kenarlard›r. UYGULAMA 78 1 Uzunlukları 32 cm. İç açılarının ölçüleri 45°. Bir dik üçgende hipotenüsün uzunluğu dik kenar uzunluklarından büyüktür. SRP üçgenindeki en uzun kenarı ölçmeden bulabileceğini söylüyor. s( ) = 54º dir. Bu doğru parçalarını isimlendirip uzunluklarını ölçünüz. Neden üçgen oluşturamazlar? Açıklayınız. Sizce Fatma haklı mıdır? R 54° 62° 8 P . Birbirlerine eş üç doğru parçası her zaman bir üçgen oluşturabilir mi? Neden? A 2 3 4 5 Yandaki ASU üçgeninde. 45° ve 90° olan bir üçgen çizerek bu üçgenin kenar uzunluklarını inceleyiniz. s( ) = 65° olan bir ABC üçgeni çiziniz. Büyük açı karşısında uzun kenar bulunduğundan |PR| > |NR| > |PN| ya da n > p > r’dir. 'nın karşısında bulunan ve en uzun kenar olan [PR] ise hipotenüstür. S ) = 62°. |SU| = 4 cm. |LM| = 9 cm ise |KM| değeri 8 cm olabilir mi? Neden? Üçgen oluşturmayan 3 doğru parçası belirleyiniz. 16 cm ve 15 cm olan 3 doğru parçası ile üçgen çizilebilir mi? Nedenleriyle açıklayınız.

5 cm ve |NU| = 4. 5 cm G D cm 3 cm 1. SUN üçgeninin iç açılarını büyükten küçüğe doğru sıralayınız.5 cm’dir. çıkış D Y D Y 5) 6 cm. Her bir Doğru / Yanlış kararı sizi farklı çıkışlara ulaştırır. 4) Üçgenlerde iki kenar uzunluklarının toplamının ve farkının üçüncü kenar uzunluğu ile olan bağıntısına üçgen eşitsizliği denir. 3) Üçgende büyük açının karşısında kısa kenar bulunur. 6. 8 cm . 5. çıkış 3.5 cm E F 2 A C H 12 Aşağıda birbiriyle bağlantılı doğru / yanlış cümleler verilmiştir. çıkış 16 Çalışma . Sizce bu üçgenin en uzun kenarı hangisidir? Neden? T U S V 10 Yandaki SUN üçgeninde |SU| = 6 cm. D Y D Y 7) Bir dik üçgende dik kenarlardan biri en uzun kenar olabilir. 10 cm uzunluğundaki üç kibrit çöpünün uçları bir araya getirilirse üçgen oluşturulamaz. 2. çıkış D Y 8. çıkış D Y D 1) Herhangi üç doğru parçası ile bir üçgen oluşturulabilir. çıkış 7. çıkış Y 6) Eşkenar üçgende hipotenüs bulunur. 79 2) Üçgende iki kenarın uzunlukları toplamı üçüncü kenarın uzunluğuna eşittir. Buna göre verilen çıkışlardan birine ulaşınız. 4. Şemadaki cümlelerin belirttiği yargıların doğru ya da yanlış olduğuna karar veriniz. N B U 11 Yanda uzunlukları verilen doğru parçaları ile oluşturulabilecek üçgenleri çiziniz. çıkış 5. 1. |SN| = 5.9 Yandaki TUV üçgeninde bir geniş açıdır.

Bunun için kaç metre çelik halat kullanılacağını bulalım. 15 m 25 m 25 m . Bu ilişkiden yararlanarak üçgenin kenar uzunlukları arasında bir ilişki bulunuz. adıyla anılan Pisagor Teoremi’dir. Pisagor müzik ile de uğraşmış.Ö.Ö. Karesel bölgeleri. En iyi bilinen teoremi. telin kısalmasıyla çıkardığı sesin inceldiğini keşfetmiştir. dik kenarların uzunluklarının karelerinin toplamı hipotenüs uzunluğunun karesine eşittir. 80 Bir dik üçgende. Santimetre karelik kâğıt üzerinde kenar uzunlukları 3 cm. a c b ÖRNEK Bazı elektrik direkleri güvenlik amacıyla iki tarafından çelik halatlar kullanılarak yanda verilen çizimdeki gibi sabitlenir. 500 tarihleri arasında yaşamıştır. Bulduğunuz ilişkiyi kullanarak dik kenar uzunlukları 6 cm ve 8 cm olan bir dik üçgenin hipotenüs uzunluğunu hesaplayınız. Yaklaşık 2500 yıl önce yaşamasına rağmen çalışmaları günümüzde hâlâ kullanılan Pisagor gibi bildiğiniz başka matematikçiler var mı? ETK‹NL‹K Araç ve Gereç •Santimetre karelik k⤛t •Cetvel •Makas Pisagor Ba¤›nt›s›’n› Olufltural›m Santimetre karelik kâğıda dik kenar uzunlukları 4 cm ve 3 cm olan bir üçgen çizelim ve üçgeni kenarları boyunca keselim. Uzunluğu 15 m olan bir elektrik direği 25 m uzağından sabitlenmek isteniyor. Yandaki üçgen için Pisagor Bağıntısı a2+ b2= c2 şeklindedir.Pisagor Ba¤›nt›s› “Sayıların babası” olarak bilinen Pythagoras (Pisagor). Bir dik üçgenin kenar uzunlukları arasındaki bağıntıyı harfli ifade olarak yazınız. M. Karesel bölgeleri kenarları boyunca keselim. 580-M. Her bir karesel bölgenin alanını bulunuz. Karesel bölgelerin alanları arasında nasıl bir ilişki vardır? Tartışınız. 4 cm ve 5 cm olan üç farklı karesel bölge çizelim. Doğum yeri olan Sisam Adası’ndan Güney İtalya’ya göç ederek burada bir okul kurmuştur. Üçgenin hipotenüs uzunluğunu ölçelim. dik üçgenin kenarları boyunca eş olan kenarlar üst üste gelecek şekilde yerleştirelim.

yere paralel biçimde kolunu duvara uzatıyor. Sağ el parmak ucu ile sol ayak parmak ucu arasındaki uzaklık 81 soruluyor. IACI’ nu bulalım: |AC|2 = |AB|2 + |BC|2 |AC|2 = (50)2 + (135)2 |AC|2 = 2500 +18 225 IACI = cm Bu uzunluk yaklaşık olarak 143. Duygu’nun omuz hizasına kadar boy uzunluğunu ve kol uzunluğunu biliyoruz. Yandaki üçgende Pisagor Bağıntısı. Bu üçgende el ve ayak parmak uçları arasındaki uzaklık [AC] ile gösterilmiştir.Elektrik direği yere dik konumda olduğundan halatla yere birleştirildiğinde bir dik üçgen oluşur. Plan› Uygulayal›m Oluşan dik üçgen yandaki gibi olur. . Bu üçgenin dik kenarlarının uzunluğu biliniyor. |AC| = |AB| +|BC| |AC|2 = 152+252 |AC|2 = 225+625 |AC|2 = 850 2 2 2 A 15 m ? B 25 m C şeklindedir. Arkadaşı Pınar da. Duygu’nun omuz hizasına kadar olan boy uzunluğunu ve kol uzunluğunu ölçüyor.15 m olarak bulunur. kolunu duvara uzattığında vücudu koluna dik konumda olur. A 50 cm B 135 cm C Kontrol Edelim Dik üçgende BC kenarını bilinmeyen olarak kabul edelim. Pisagor Bağıntısı’nı kullanarak bilinmeyen kenar uzunluğunu bulalım.96 cm’dir. Bu durum yandaki şekilde olduğu gibi gösterilebilir. ÖRNEK Duygu. 50 cm Problemi Anlayal›m 135 cm Duygu kolunu duvara uzatıyor. Hesap makinesi kullanıldığında IACI yaklaşık 29. El ve ayak parmak uçları birleştirildiğinde bir dik üçgen oluşur. Plan Yapal›m Duygu. Siz de aynı yöntemi kullanarak el ve ayak parmak uçlarınız arasındaki uzaklığı hesaplayınız. Resimde verilen ölçülere göre Duygu’nun sağ el parmak ucu ile sol ayak parmak ucu arasındaki uzaklığı hesaplayalım. Hipotenüs ve diğer kenar uzunluğunu kullanarak IBCI’nun 135 cm olup olmadığını kontrol edelim: ( |AC|2 = |AB|2 + |BC|2 )2 = (50)2 + IBCI2 20 725 = 2500 + IBCI2 18 225 = IBCI2 IBCI = 135 cm Sonuç [BC]’nın verilen uzunluğu ile aynıdır. Bir dik üçgende hipotenüs uzunluğu dik kenarların uzunlukları kullanılarak bulunabilir.

Sizce hangisi doğrudur? Neden? Aylin 42+x2 = 102 Emre 42+102 = x2 x 10 m 4m 4 Yandaki resimde verilen ağaç yıldırım çarpması sonucu devrilmiştir.ÖRNEK Bir televizyonun ekran boyutu köşegen uzunluğu ile ifade edilir. Yandaki dik üçgende verilmeyen kenar uzunluğunun bulunabilmesi için Aylin ve Emre’nin yazdıkları bağıntılar aşağıdaki gibidir. Resimde verilenlere göre ağacın devrilmeden önceki boyu yaklaşık olarak kaç metredir? 5m 12 m 5 Bir ayrıtının uzunluğu 4 cm olan küpün cisim köşegeninin uzunluğunu hesaplayınız. 35 cm 12 2 cm 12 cm x 12 2 cm y x2 = 122 + 352 x2 = 144 + 1225 x2 = 1369 x = 37 cm bulunur. uzun kenarı 8 cm olan bir dikdörtgenin köşegen uzunluğunu hesaplayınız. Aşağıdaki resimlerde gösterilen televizyonların ekran boyutlarını hesaplayalım. . UYGULAMA 1 Aşağıdaki dik üçgenlerde verilmeyen kenar uzunluklarını Pisagor Bağıntı’sını kullanarak bulunuz. y2 = (12 2 )2 + (12 2 )2 y2 = 288 + 288 y2 = 576 y = 24 cm olarak bulunur. a) 82 b) 6 cm x 5 cm 12 cm 6 cm 8 cm 12 cm 5 cm x c) x ç) x 5 2 cm 2 3 Kısa kenarı 4 cm.

6 Yanda verilen SAN üçgeninin yükseklik uzunluğunu bulunuz. 9 Mustafa Amca. 13 cm A h 13 cm S H 10 cm N 7 Aşağıdaki şekillerde verilmeyen x uzunluklarını hesaplayınız. E 12 cm 9 cm D A 8 cm 17 B C Çalışma . a) b) c) 6 br 100 br2 x x x 4 br 169 br2 12 br 20 br2 8 Yükseklik uzunluğu 9 cm olan eşkenar üçgenin alanını hesaplayınız. ipler ise 3 m uzunluğunda olduğuna göre ağacın gövdesi kaç metredir? 83 3m 1m 10 Yandaki yelkenlide yelkenin yapılmasında kullanılan kumaşın kaç metrekare olduğunu hesaplayınız. 20 m 10 m 11 Yandaki şekilde verilenleri kullanarak ABCD dikdörtgeninin köşegen uzunluğunu hesaplayınız. Kazıklar ağaçtan 1 m uzaklıkta. meyve bahçesindeki ağaçları eğilmemesi için kalın ipler ve kazıklar yardımıyla resimdeki gibi bağlıyor.

Sizce kim haklı? Neden? ICDI = 5 cm. Nasıl çizdiğinizi açıklayınız.5 cm olan çiziniz. IEDI = 6. |TU| ve |US| aynı kalmak koşuluyla. |BC|'nun alabileceği en büyük tam sayı değeri 30 cm ise |AC|’ nun en büyük değeri kaçtır? cm C 84 6 geniş açı olursa TUS dik üçgeninde |TS| =13 cm’dir. F M S 8 Yandaki şekilde karesel bölgelerin arasında oluşan üçgen dik üçgen midir? Açıklayınız.2 cm |BC| 4 cm 3 Levent. 4 A 5 B 15 Yandaki ABC üçgeninde |AB| =15 cm’dir. Tabloda verilen bilgilerden istediğiniz üçünü kullanarak bu üçgeni çiziniz. s( ) = 47°.4 cm |AC| 3. s( ) = 55°. s(MTK) = 35° ise MFS üçgeninin en uzun kenar uzunluğunu ölçüm yapmadan bulunuz. üç iç açısının ölçüsü bilinen bir tane üçgen çizilebileceğini iddia ediyor. Ayşenur ise bunun doğru olmadığını söylüyor.KONU DE⁄ERLEND‹RME 1 Üçgen ve Pisagor Ba¤›nt›s› Yandaki tabloda ’nin açı ölçüleri ve kenar uzunlukları verilmiştir. Bir kenarının uzunluğu 4 cm olan eşkenar üçgeni çiziniz. |TS|'nun alabileceği en küçük tam sayı değeri kaç santimetre olur? T U S 7 K T Yandaki şekilde [KT]//[FS]. . Nasıl çizdiğinizi açıklayınız. 2 Tablo: ABC Üçgeni 90° s(A ) 53° s(B ) 37° s(C ) |AB| 2.

D 8 cm C 17 cm A 13 16 cm B Köşelerinin koordinatları (2.9 Vildan ve Kemal birbirlerine 150 m uzaklıkta duruyorlar ve Kemal uçurtma uçuruyor. Uçurtmanın ipi 170 m’dir.1).5 m uzunluğunda olduğuna göre Ahmet bu merdiven ile kaç metre yükseğe çıkabilir? 85 3. Yandaki şekle göre Vildan ile uçurtma arasındaki uzaklık kaç metredir? 170 m ? 150 m 10 Yandaki şekilde a. Merdiven 3. b.1) olan üçgenin kenar uzunluklarını hesaplayınız. (2. Kenar uzunlukları arasında nasıl bir örüntü vardır? Açıklayınız. 1 cm 1 cm b a 1 cm 1 cm c 1 cm 1 cm d e f 1 cm 11 Ahmet merdiveni duvardan 2 m uzağa gelecek şekilde dayıyor. c. d. e ve f kenarlarının uzunluklarını hesaplayınız. 7 Öz Değerlendirme .7) ve (6.5 m 2m 12 Yanda verilen ABCD yamuksal bölgesinin alanını hesaplayınız.

.... ETK‹NL‹K Araç ve Gereç 86 Karesel Say›lar Kareli kâğıda kenar uzunlukları 1br.. Leonardo Da Vinci’nin resimlerinde de karşımıza çıkmaktadır. 1 1 Pascal Üçgeni’nde satırların başında ve 2. 1. satır..... Sayı örüntüsündeki terimlerin her birini tek sayıların toplamı olarak yazınız. Ortaya çıkan örüntüyü açıklayınız. Bu sayı dizisi 1.. olan yanyana karesel bölgeler çizelim. Fibonacci en ünlü eseri olan Liber Abaci adlı kitabında Fibonacci dizisini tanıtmıştır... Ayrıca bu sayılar Pascal üçgeninde... 4. Örneğin bitki yaprakları.. Mimar Sinan’ın eserlerinde. ... Bulduğunuz kuralı harfli ifade olarak yazınız... 2br. satır. Yukarıdaki bitkilerde Fibonacci sayı dizisinin terimleri nasıl elde edilir? Tartışınız. •Cetvel Karesel bölgelerin alanlarını hesaplayıp altlarına yazalım. 1 1 2 sonunda 1 bulunur.. 1 1.. •Kareli kâğıt 3br... Karesel bölgelerin alanlarının oluşturduğu sayı örüntüsündeki kuralı açıklayınız.Say› Örüntüleri ve Özdefllikler Say› Örüntüleri Anahtar Kavramlar •Özdeşlikler Leonardo Fibonacci (Leonardo Fibonaçi) 13. Üçgendeki sayılar arasındaki örüntüleri Blaise Pascal 1653 sayfalık bir çalışmada anlatmıştır. 3... ÖRNEK Yandaki sayı üçgeni MS 1300 yılında Çin’de bulunmuştur.... 8... 1 4 4 6 1 .. şeklinde devam etmektedir....... .. yüzyılda yaşamış bir İtalyan matematikçidir... çiçek yaprakları ve kozalaklarda bu sayılara rastlamak mümkündür.. 1 1 1 1 1 1 5 4 10 3 6 . Fransız matematikçi Blaise Pascal’ın bu sayı üçgeni üzerinde birçok çalışması vardır.. 13. satır...... 1 3 1 3 iki terimin toplamıdır. Dizinin en ilgi çekici yönü ise terimlerinin doğada beklenmedik yerlerde karşımıza çıkmasıdır.. satır.... Ortadaki terimler ise üstteki 3.. Bu nedenle bu sayı üçgeni genellikle “Pascal Üçgeni” olarak bilinmektedir. 5... bitki tohumları... 2.. 2 3 4 1 1 1 1 Pascal üçgenindeki örüntülerden bazılarını inceleyelim: .....

4-(2+2+. Elde ettiğiniz iki farklı sayı örüntüsünü açıklayınız. 13. ETK‹NL‹K Say› Dizileri Birbirinden farklı iki sayı belirleyelim. Aritmetik dizide ardışık iki terimin farkı eklenen veya çıkarılan sayıdır ve bu sayıya “dizinin ortak farkı” denir. terim 4-(2+2) 3. 4 1. satırlardaki terimlerini yazınız. sayısıyla çarparak bir sayı örüntüsü 3x x x . Her bir çarpma sonucunu sırayla yazarak bir başka sayı örüntüsü oluşturalım. Her bir eklemede elde ettiğimiz sonucu sırayla yazarak bir sayı örüntüsü oluşturalım. 1 1 6 1 1 1 5 15 4 1 1 2 3 6 10 20 1 1 1 1 3 3 1+1 5 1+2 1 + 3 1+ 3 1+4+ 6+1 1 1+5+ 1 4 1 5 15 6 1 1 2 8 13 10 1 Fibonacci sayı dizisini oluşturan 1. 5.. 3. sayıları arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız.. +2) Bir sayıya belirlenen başka bir sayının art arda eklenmesi veya çıkarılması ile elde edilen sayıların oluşturduğu örüntü aritmetik dizi olarak adlandırılır.. terim . Bu sayı örüntülerinin kurallarını yazınız. ÖRNEK 3 sayısını 2 sayısına ardışık bir şekilde bölerek veya oluşturalım. terim 4-2 2..Siz de Pascal Üçgeni’nin 5 ve 6. İlk belirlediğimiz sayıya ikincisini art arda ekleyelim. x 3.. 8. 3 1... Pascal Üçgeni’nden yararlanarak Fibonacci sayı dizisini yandaki yöntemle elde edebilirsiniz. terim 3x 2. 2. 1.. . 87 ÖRNEK 4 sayısından 2 sayısını ardışık bir şekilde çıkararak bir sayı örüntüsü oluşturalım. terim . İlk belirlediğimiz sayı ile ikincisini art arda çarpalım... terim 3x x .

ardışık çarpılan veya bölünen sayıdır ve bu sayıya “dizinin ortak çarpanı” denir. 20. .. ortak farkı 5 olan bir aritmetik dizinin 6.. a) 3. 4.... 1 .. UYGULAMA 1 1. ... .. 9.. -4. 27. 2187.. geometrik dizi olanların ortak çarpanını yazınız... . 27. Aritmetik dizi olanların ortak farkını. Yukarıda verilen sayı örüntülerinden hangilerinin aritmetik dizi.. 4 10 5 3 3 1 1 1 3 88 5 Bir kural belirleyip bir sayı örüntüsünü oluşturunuz. ç) 1 . 8. 1 1 1 1 1 4 Yandaki örüntüye karşılık gelen sayı örüntüsünü bulunuz.. ortak çarpanı olan bir geometrik dizinin ilk dört teriminin 3 toplamı kaçtır? 18 Çalışma .001. 32. 5. 8.. 3... hangilerinin geometrik dizi olduğunu belirleyiniz..1. 6. . b) 2.. terimi kaçtır? 2 İlk terimi 3. 1. 6 7 8 İlk terimi 2.Bir sayı ile belirlenen başka bir sayının art arda çarpılması veya bölünmesi sonucu elde edilen sayıların oluşturduğu örüntü geometrik dizi olarak adlandırılır. 2 Aşağıdaki sayı dizilerinin kurallarını bulunuz.. 1. Sayı dizilerinin sonraki üç terimini yazınız.. 9. 2. 5. . Belirlediğiniz kuralı açıklayıp harfli ifade olarak yazınız. Örüntüyü oluşturan sayıların özelliği nedir? Açıklayınız. 21. -3.... . -1. 13. 3. . Fibonacci dizisinde noktalı yerlere gelmesi gereken sayıları bulunuz.. Geometrik dizide ardışık iki terimin oranı. 0.. 81. 0. ... 16. . c) 0. . . 2. . 2. 3 9 1 Yandaki Pascal Üçgeni’nde boş bırakılan kutulara gelmesi 1 1 gereken sayıları bulunuz... -15...0001. -11. 12. -7.

Eşitlik 2x-4=8 2(x+3)=2x+6 x+7=7+x 2x+x=3x 8x+4=16 3-x=2x 89 Eşitliği sağlayan x değeri ÖRNEK x(1+x)= x+x2 eşitliğini sağlayan x değerlerini deneme-yanılma yoluyla bulalım: x=1 için 1(1+1)= 1+12 1. Fakat bir problemle karşı karşıya olduğunun farkında değil. Bu nedenle eşitlik x değişkenine verilecek bütün gerçek sayılar için sağlanır.2= 1+1 2= 2 3(1+3)= 3+32 3. içerdikleri değişkenlere verilecek bütün gerçek sayılar için. Siz de aşağıdaki eşitliklerden hangilerinin özdeşlik hangilerinin denklem olduğunu belirleyiniz. x +1 ETK‹NL‹K Fark Ne? Yandaki tabloda verilen eşitlikleri sağlayan x değerlerini bularak tabloda belirtilen sütuna yazalım. • 3x+5= -2x+7 • 2(2a+3)= 4a+6 • 4-2x= x . yandaki terazide modellenen eşitliği sağlayan x değerini bulmaya çalışıyor.4= 3+9 12= 12 eşitliğinin sol tarafı düzenlendiğinde eşitliğin sağ tarafındaki ifade elde edilir.(1+(-2))=-2+(-2)2 -2. x=-2 için -2.(-1)= -2+4 +2= +2 x=3 için x(1+x)= x+x2 x+x. Birden fazla x değeri ile sağlanan eşitliklerin diğer eşitliklerden farkını açıklayınız. Eşitlikleri sağlayan farklı x değerleri olup olmadığını araştırınız. denklemler ise bazı gerçek sayı veya sayılar için doğrudur. Sizce bu problem nedir? Açıklayınız.Özdefllikler Seda.x = x+x2 Özdeşlikler.

Başlangıçta çizdiğiniz karesel bölgenin alanını veren iki farklı ifade yazınız. alanı b2 olan küçük karenin alanını çıkararak da bulabiliriz.(a+b)’dir. (2x .9b2 ye eşit olan ifadeyi bulalım: 4a2 .3)2 ifadesine eşit olan ifadeyi bulalım. (2x . Aynı alanı.(3b)2 =(2a . (a+b)” özdeşliğini model kullanarak elde edelim. a a-b b a-b b a Oluşan dikdörtgenin alanı (a-b).(2a + 3b) . karşılıklı kenarları üzerindeki noktaları birleştirerek dört bölgeye ayıralım. O hâlde. alanı a2 olan büyük karenin alanından. Kenar uzunluğu “a” olan bir karenin bir köşesinden kenar uzunluğu “b” olan başka bir kare çizelim. Benzer geometrik modeller kullanarak (a-b)2 = a2. b b a a-b a-b a 90 Kalan parçayı köşesinden kesip elde ettiğimiz parçaları birleştirerek yandaki gibi bir dikdörtgen elde edebiliriz.ETK‹NL‹K Araç ve Gereç •Kareli kâğıt •Cetvel (a+b)2 =? Kareli kâğıda kenar uzunluğu (a+b)br olan bir karesel bölge çizelim. 3) + 32 = 4x2 -12x + 9 ifadesi elde edilir.(a+b) özdeşliğinden yararlanarak 4a2 . a= 2x b= 3 alındığında. a2-b2= (a-b). Elde ettiğiniz eşitliğin özelliklerini tartışınız.2ab+b2 özdeşliğinden yararlanarak (2x .3)2 = (2x)2 . (a-b)2= a2 .9b2= (2a)2 . a2 .2ab+b2 özdeşliğini elde ediniz. b a a b b a a a b a a b b b a b ÖRNEK “a2-b2= (a-b).2 . Oluşan her bir bölgenin alanını veren ifadeyi o bölgenin içine yazınız.b2 = (a-b).3b).(a+b)’dir. Kareyi.

(x + 2) d) x2 .(a-b) 91 5 6 Aşağıda verilen özdeşliklerde “ a) (x.)2 = x2 -6x + 9 y2 c) x2 -(2y)2 = x2 a ” yerine gelmesi gereken sayıları bulunuz. a + 11 (2x .12x + 9 3(a + 3) . a) ( + 7y)2 c) (x .3)2 (x .25 (a+b)2= a2+2ab+b2 (a-b)2= a2-2ab+b2 a2-b2= (a+b).UYGULAMA 1 “Bir sayının iki katının altı fazlası aynı sayının üç fazlasının iki katına eşittir.).2). a) b) a a a2 a2 a 2 c) a a. c a c b 19 Çalışma .10x + 25 b) (2a -1)2 ç) 121-16x2 e) 9a2 .b a.2(a -1) a2 + 4a +16 Yandaki özdeşliklerden yararlanarak aşağıdaki ifadelerin eşitlerini yazınız.2).(x + 2) (a + 4)2 a2 + 8a + 16 x2 .4 4x2 . a) 4x-7=2x+1 b) 4x+8= 4(x+2) c) a2-6a+9= (a-3)2 ç) 2(m-2)+m+1= 3(m-1) d) 3(a+3)+4(a-1)=2(a-2)+2(2a-1) 3 Aşağıdaki modellerden elde edilebilecek özdeşlikleri yazınız.c a 20 x2 5x 4x 2a b c 4 Aşağıdaki ifadeleri özdeşlik oluşturacak şekilde eşleştiriniz. Bu sayı kaçtır?” Yukarıdaki problem çözülebilir mi? Neden? Aşağıdaki eşitliklerden hangilerinin denklem hangilerinin özdeşlik olduğunu belirleyerek denklem olanları çözünüz. b) a(a + 5)= 3a2 +15a ç) (4 + m)2 = 16 + m + m2 7 b Yandaki şekil üzerinde verilenleri kullanarak Pisagor Bağıntısı’nı elde ediniz (İpucu: Üçgenlerin ve yamuğun alan bağıntısını kullanabilirsiniz.

1 1 x 1 şeklinde olur. Yol 4x+6 ifadesine karşılık gelen parçalar. Dikdörtgensel bölgenin alanını nasıl ifade edersiniz? Dikdörtgensel bölgenin kenar uzunlukları ile x2+3x+2 arasındaki ilişkiyi tartışınız. Elde ettiğimiz parçalardan.(2x+3) . Bunun için kartondan kenar uzunluğu x ile temsil edilen bir adet kare. ETK‹NL‹K Araç ve Gereç •Karton •Makas •Cetvel Harfli ‹fadelerin Çarpanlar› 1 x x x2 x x 1 1 1 92 x2+3x+2 ifadesinin çarpanlarını belirlemek üzere ifadeye karşılık gelen parçalar elde edelim. kenar uzunluğu 1 cm olan iki adet kare keselim. kısa kenarı 1 cm olan üç adet dikdörtgen. Bu halıların kenar uzunluklarını ve alanlarını harflerle nasıl ifade edersiniz? Tartışınız. ÖRNEK 4x+6 ifadesinin çarpanlarını iki farklı yöntemle bulalım. 1. en büyük parçalar sol üst köşede olacak şekilde bir dikdörtgensel bölge oluşturalım. uzun kenarı x. Oluşturulan dikdörtgensel bölgenin kenar uzunluklarını küçük parçaların kenar uzunlukları cinsinden yazalım. 4x+6= 2.Çarpanlara Ay›rma Halı üreticisi bir firma ürettiği bir modelde halıları uzunlukları genişliklerinden 3 metre daha fazla olacak şekilde tasarlıyor. Benzer yöntemle 2x2+5x+3 ifadesinin çarpanlarını bulunuz. Bu parçaları kullanarak dikdörtgensel bölge oluşturalım: 2x+3 2 Dikdörtgensel bölgenin kenar uzunlukları 4x+6 ifadesinin çarpanlarıdır.

1+x.2. Yol 4x2+2x ifadesindeki terimlerin çarpanlarını yazalım: 4x2+2x= 2.3 4x+6= 2. Yol 4x2+2x ifadesine karşılık gelen parçalarla dikdörtgensel bölge oluşturalım: 2x+1 Dikdörtgensel bölgenin kenar uzunlukları 4x +2x ifadesinin çarpanlarıdır.2. 2 2x 4x2+2x= 2x(2x+1) 2.1 Çarpanlardan ortak olanları belirleyerek parantezin önüne yazalım: 4x2+2x= 2x.(2x+1) 2x2+3x+1 ifadesinin çarpanlarını iki farklı yöntemle bulalım: 1.2.x.x+2. çapraz çarpımlarının toplamı ortadaki terimi verecek şekilde altlarına yazalım: 2x2+3x+1 2x2 + 3x + 1 2x x 1 1 2x. 1.x.x+2. 2x2+3x+1= (x+1).1= 3x .(2x+1) x+1 2.2. Yol 2x2+3x+1 ifadesine karşılık gelen parçalarla dikdörtgensel bölge oluşturalım: 2x+1 93 Dikdörtgensel bölgenin kenar uzunlukları 2x2+3x+1 ifadesinin çarpanlarıdır.(2x+3) 4x2+2x ifadesinin çarpanlarını iki farklı yöntemle bulalım.3 Bütün terimlerdeki ortak olan çarpanı belirleyerek parantezin önüne yazalım: 4x+6= 2.x+2. Yol 4x+6 ifadesindeki terimlerin çarpanlarını yazalım: 4x+6= 2. Yol İfadedeki terimleri kuvvetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralayalım: Baştaki ve sondaki terimlerin çarpanlarını.

(x+1) bulunur.3x2=12x3 b) 4. d)a. (2xy-4y) + (3x-6) = 2y.Yazılan çarpanların karşılıklı toplamları 2x2+3x+1 ifadesinin çarpanlarını oluşturur. e) 7x2. (2y+3) Çarpanlara ayıracağımız ifadeyi gruplandıralım. 2x2+3x+1= (2x+1).(x-2) + 3. ç) =6a . a) 3a+9 d) 25+20b b) 15-5x e) 16x-24 c) xy-yz f) 13x-39y ç) 4b-12 g) 10+25y .(x-2) = (x-2) . 2xy-6 + 3x-4y ifadesini çarpanlara ayıralım. =30y2 =14x3y 3 Aşağıdaki ifadeleri çarpanlarına ayırınız. (x-2) ortak çarpan parantezine alalım. x2 x 1 a) b) c) 2 Aşağıdaki ifadelerde verilmeyen çarpanları bulunuz. Harfli ifadelerin çarpanları aşağıdaki yöntemlerden uygun olan kullanılarak bulunur. a) 6. • Ortak çarpan parantezine alma • Gruplandırma • Baştaki ve sondaki terimin çarpanlarından yararlanma • Özdeşliklerden yararlanma UYGULAMA 94 1 Aşağıda modellenen cebirsel ifadeleri ve bu ifadelerin çarpanlarını yazınız. Gruplardaki terimleri ortak çarpan parantezine alalım. =16b =3ab c) 2y.

cebirsel ifade olarak iç bölgelerine yazılmıştır. x a) 3x+6x2 c) 6x-3x2 b) 21a2+7a ç) 6x2 . Aynı cebirsel ifade farklı bir şekilde modellenebilir mi? Araştırınız. .(2+x). Dikdörtgensel bölgelerin olası kenar uzunluklarını örnekteki gibi bulunuz.64 = (x-2 2).(x-2). çarpan ağacı yöntemi ile bulunmuştur.(x+2 2) 9 x+5x-m ifadesinin çarpanlarından biri (x-1) olduğuna göre m kaçtır? 10 (10 001)2-(10 000)2 işleminin sonucunu bulunuz. a) x2-16y2 b) 4x2+4x+1 c) 49-9a2 ç) 16-8a+a2 8 Aşağıdaki ifadelerde boş kutulara gelmesi gereken cebirsel ifadeleri bulunuz.4 Aşağıdaki dikdörtgensel bölgelerin alanları. 95 7 Aşağıdaki cebirsel ifadelerin çarpanlarını bulunuz. Nasıl bulduğunuzu açıklayınız. Aşağıdaki ifadelerin çarpanlarını örnekteki gibi bulunuz. 20 Çalışma 11 .(a+b)2 = 8 ise a. a) x2-3x+2= c) 2x2-2x-4= .(2-x) 6 Yanda modellenen cebirsel ifadeyi ve çarpanlarını bulunuz.(x-4) . (a-b)2.b çarpımının değerini bulunuz. Örnek a) 2 2x+8 x+4 6x-18 b) x2+x c) 3x2-6x 5 Yanda bir cebirsel ifadenin çarpanları. e) x4 .4x 20x-5x3 20-5x2 5 4-x2 2+x 3 2-x 20x-5x = x. d) 4x3-4x2 -8x = 4x.5. (x+1) b) ç) 3a2-15a+12= =(x+1).

harfli ifadeler içeren kesirler söylerse Oya nasıl cevap vermelidir? Tartışınız. Pay ve paydada kalan çarpanları rasyonel ifade şeklinde yazınız. Hangi ifadeyi elde ettiniz? Arkadaşlarınızla karşılaştırınız. x + 5x + 6 2 Pay ve paydayı çarpanlarına ayıralım ve aynı olan çarpanları sadeleştirelim: x .y 1 x2 + 2x ifadesini sadeleştirelim. (x+2) = x (x+3) . Bunun için önce pay ve paydayı çarpanlarına ayıralım ve aynı olan çarpanları sadeleştirelim: = 3x 6 . Bu çarpanlardan pay ve paydada aynı olan çarpanları eşleştirerek ayıralım. ÖRNEK ifadesini sadeleştirelim. 96 Elde ettiğiniz sonuçları karşılaştırınız. y = = 3x 6. Aynı adımları .Rasyonel ‹fadeler Oya ve Murat birlikte ders çalışıyorlar. x .x.3 . ETK‹NL‹K Sadelefltirme rasyonel ifadesinin pay ve paydasında bulunan cebirsel ifadeleri çarpanlarına ayıralım. x . Murat bir kesir söylüyor ve Oya o kesrin sadeleştirilmiş şeklini buluyor. Murat. (x+2) x+3 . . Elde ettiğimiz çarpanları pay ve payda için farklı renkte kalemler kullanarak küçük birer kâğıda yazalım. rasyonel ifadeleri için tekrarlayınız.

Belirlediğiniz adımları uygulayarak diğer satırlardaki işlemlerin sonuçlarını bulunuz. Diğer satırlardaki işlemlerin sonuçlarını bulmak için hangi işlemler yapılmalı? Tartışınız. Bunun için paydadaki ifadelerin çarpanlarını bulalım: Paydaların eşit olması için ifadelerin pay ve paydasının hangi ifade ile çarpılması gerektiğini belirleyelim: 2 3 1 + x .(x + 1) 3 1 2 + (x . 2 . (a + 2) (a + 2) .3x + x . a . 2a .2 Pay ve paydayı çarpanlarına ayıralım: (a .(x .x.(x+1) Belirlediğimiz ifadelerle pay ve paydaları çarparak toplama ve çıkarma işlemlerini yapalım: 3.1 ETK‹NL‹K Rasyonel ‹fadelerle ‹fllemler Yandaki tablonun birinci satırında yapılan işlemi inceleyelim.2 + 2 işleminin sonucunu bulalım.(x . (x + 1).1). 2 .(x-1).(x+1) x.x x-1 2x(x+1)-3x+x-1 2.2).(x+1).1) .a2 .1 x . adım 4. (x + 1) x. (2a -1) 2 . Tablo: ‹fllemler 1. adım 1 1 1 2 2 12x 1+12x + + + 6x2 x 6x2 x 6x2 6x2 6x2 (6x) 3a 2b 5b 3a x 2x : 6yz 3yz a 1 : a+1 a2+a 97 ÖRNEK 2 3 1 .(x + 1) x-1 x (x-1) x. adım 3.1 = x .(x+1) + = x. 2a2 + 4a ifadesini en sade biçimde yazalım. x-1 x -1 x +x Toplama ve çıkarma işlemlerini yapabilmek için önce paydaları eşitleyelim. adım 2.(x+1). (a + 2) 2 .3a + 2 . a . (a .(x-1) = 2x2 + 2x . (a . payda ile paydayı çarpalım ve aynı olan çarpanları sadeleştirerek sonucu bulalım: (a .(x-1). (a .(x-1) x.2) = a. (2a -1) .(a -1) . (x + 1) x.4 2a2 + 3a .(a -1) . (x + 1).1) 2a . İşlem basamaklarında yapılan işlemleri açıklayınız.1) 2x2 . (a + 2) .1).2).2) Kesirlerde yapılan çarpma işlemine benzer şekilde pay ile payı.(x+1) x.1 (x .

3a + 6 : a2 + 3a + 2 işleminin sonucunu gerekli sadeleştirmeleri yaparak bulalım: a2 a2 + a 3a + 6 : a2 + 3a + 2 = 3 (a + 2) : (a +1).a (a + 2) 3 a UYGULAMA 1 Aşağıdaki ifadelerden birbirine eş olanları örnekteki gibi eşleştiriniz..) b) (. a. yanl›fl olanlar›n bafl›na “Y” yaz›n›z.4b2 b2 ..3 2x2 + 2x 2 c) 2a + 5a .2x ..2 x x-2 3 4x x+1 x-1 4a2 6a2 Aşağıdaki ifadeleri en sade biçimde yazınız.2 e) 2x2 + 2y2 3x2 + 3y2 3 Afla¤›daki eflitliklerden do¤ru olanlar›n bafl›na “D”.1 2x2 + x .3 a2 + 6a + 9 ç) 2 2 d) x y .3 4 ifadesi sadeleştirilebildiğine göre a tam sayısı kaçtır? Aşağıdaki işlemleri yapınız.2xy + 1 2xy .) c) 3x2 .9 3(x + 1) = 2 (x ...x .1 a2 + a .3x + 2 2 98 a) 3x 4x2 3 x+3 3x + 3 x + 4x + 3 2 x2 + x x2 .4by2 y2 . Sonucu en sade biçimde yazınız.2 2ab + 2b = 2x + 1 x+1 = a-1 2a (.1) x + 2x .6x .2 x2 . 2 (.. 2 3 x2 .) ç) 4x2 .4b + 4 b2 + 4b + 4 b) x2 .( a + 2) a..(a + 1) a2 a2 + a = = a 3 (a + 2) .) a) 2x + 2x + 1 = x + 2 x+1 x2 + 2x + 1 (. 1 1 + y x x+y x-y a) b) x+y x-y x+y 2x c) 3x 3x + 1 + 2 4 ç) : 5 .x .. 2by2 .a a.

= = = Ezgi’nin ifllemlerini inceleyerek yapt›¤› hatay› bulunuz.1 + 1 1 .z)2 z-y ifadesini en sade biçimde yaz›n›z. 10 iflleminin sonucunu bulunuz.2 10 13y + 3 10 Özge y-1 3y + 1 =? 5 2 ifadesinin 99 y=1 olduğunda alacağı değeri hesaplıyor. 13 + 3 16 13 . 3.y + z)2 .6 iflleminin sonucunu bulunuz 7 iflleminin sonucunu bulunuz 8 (x .2 15y + 5 10 10 15y + 5 .2y . Ezgi verilen ifllemi afla¤›daki gibi yap›yor. 1 + 3 = = 10 10 10 Sonuçlar birbirine eflit olmad›¤›ndan Özge. Ezgi’nin yapt›¤› ifllemlerde hata oldu¤unu düflünüyor.2x + 1 ifadesinin değerini bulunuz. 21 Çalışma . 9 Ezgi ve Özge yandaki ifllemi yapmaya çal›fl›yorlar. 11 x= 5 + 1 ise x2 .1 4 = -0=2 2 5 2 Ayn› flekilde Ezgi’nin buldu¤u sonucun y=1 için alaca¤› de¤eri hesapl›yor. y-1 3y + 1 5 2 y-1 3y + 1 = 5 2 (2) (5) = 5 (3y + 1) 2 (y-1) 10 10 2y .(x + y .

Siz de tek sayıları ve toplama işlemini kullanarak bu sayı örüntüsü için farklı bir kural bulunuz.4 (5 . 27 . 3 Aşağıdaki ifadeleri özdeşlik oluşturacak şekilde eşleştiriniz. yandaki sayı örüntüsünün kuralının ardışık doğal sayıların üçüncü kuvvetlerinin alınarak oluşturulduğunu söylüyor. Oluşan yeni sayı seçeneklerde verilenlerden hangisiyle kesinlikle tam bölünemez? A) 11 B) 12 C) 15 D) Rakamlarının farkı 7 9992 .b = 4 br olduğuna göre a + b toplamının değerini bulunuz.. ortak farkı 3 olan aritmetik diziyi yazınız... Elde edilen sayı ilk sayıdan çıkarılıyor..x) (3 + 4x)2 25 .x). 1 . .. Boyalı alan 80 br2. 3x . a .x)2 16x2 + 24x + 9 7x .(5 + x) -x-4 x2 .2 5 x + 5 4 100 Yandaki modelden elde edilebilecek özdeflli¤i yaz›n›z. Bu diziye uygun bir şekil örüntüsü oluşturunuz..... 2 İlk terimi 5. 6y x x a 5 Kenar uzunlukları a ve b olan iki karesel bölge şekildeki gibi yerleştiriliyor...1 = 1000 . b 6 İki basamaklı bir sayının rakamları yer değiştiriliyor.KONU DE⁄ERLEND‹RME 1 Say› Örüntüleri ve Özdefllikler Esra.x2 ( 5 . x ise x kaçtır? .4(1 . 8 . 64 .

ax ax .8 x2 . ifadenin önündeki harfi birinci sütundaki ilgili ifadenin solunda ayrılan çizgiye yazınız.12x + 36 .1 b F) a 101 11 ifadesini en sade biçimde yazınız. İkinci sütundaki ifadelerin birinci sütundaki hangi ifadeye eş olduğunu bulduktan sonra. x-6 x2 . x + 6 ifadesini en sade biçimde yazınız. ikinci sütundaki ifadelerden birine eşittir. I a 2b 3c a3b2c 4a3b-16ab3 4a2b-8ab2 A) B) a b b-1 b-a II C) a + 1 1 1 b -1 III : a b ab IV a3x .36 9 a-12 ifadesini en sade biçimde yazınız. 8 Öz Değerlendirme . 10 Birinci sütundaki ifadelerden her biri.a2x D) a + 2b E) -a .

ÜN‹TE DE⁄ERLEND‹RME 1 A B C D k Üçgenler ve Cebir Yandaki şekilde k ve l doğruları paraleldir. (. BEG. (..) Bir üçgende yükseklikler daima üçgenin iç bölgesinde noktadaştır. yanlış olanların başına “Y” yazıp cümleyi yanlış yapan kısmın altını çizerek doğrusunu yazınız. üç açısının ölçüsünün verilmesiyle çizilebilir. Bu şekilde [BH] ve [HC] doğru parçalarının özellikleri nelerdir? A H D B . Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D ”.) Bir eşkenar üçgen. Buna göre AEH. DKF üçgenlerinin alanlarını büyükten küçüğe doğru sıralayınız l E 2m F 3m G 4m 2 H 5m K Bir üçgenin çizilebilmesi için bütün açı ölçülerinin ve kenar uzunluklarının bilinmesi gerekir mi? Neden? Açıklayınız. 3 102 K 4 Yandaki şekilde verilenlere göre ILNI’nun en küçük tam sayı değeri kaç santimetredir? A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 L 13cm 7cm N 5 E ) > 90º . bir kenar uzunluğunun verilmesiyle çizilebilir.. CFH. (.. s ( ) = 90º ise Yandaki şekilde s ( en uzun kenar aşağıdakilerden hangisidir? A) [EB] B) [AB] C) [EA] D) [AL] A C B L 6 IABI = IBDI = 4 cm ve IACI = ICDI = 6 cm uzunluklarını kullanarak yandaki şekli çiziniz..) Bir üçgen....) Bir dik üçgende yükseklikler dik açının köşesinde kesişir. (. (.) Bir üçgende kenarortay ve açıortaylar daima üçgenin iç bölgesinde kesişir....

4 5x + 2x = 7x B) II.x = (3 + x) 2 . III. 1 1 2 1 1 2 4 2 1 1 2 4 6 4 2 1 1 2 4 6 8 6 4 2 1 103 11 Terimleri pozitif sayılardan oluşan 5. uzun çubuğun üzerine düşerse uzun çubuğun hangi noktasına gelir? b) Uzun çubuk kısa çubuğun üzerine düşerse kısa çubuğun hangi noktasına gelir? 8 Bilgisayar ekranlarının büyüklükleri genellikle “inç” biriminde verilir. Çubukların uzunlukları 25 cm ve 40 cm olduğuna göre. s.9 km doğuya doğru koşuyor. 3125 geometrik dizisinde aşağıdakilerden hangisidir? A) B) 1 C) 5 D) 25 ifadesinin değeri 12 Aşağıdaki ifadelerden hangileri özdeşliktir? I. III ve IV D) I. Buna göre 19 inçlik bir bilgisayar ekranının yüksekliği 10 inç ise genişliği yaklaşık olarak kaç inçtir? 9 Atletizm yarışmalarına hazırlanan Eda önce 1. Üçgenin devamına gelmesi gereken iki satırı yazınız. daha sonra 0.2 km kuzeye. Eda koşuya başladığı noktaya dönmek isterse koşması gereken en kısa mesafe kaç kilometre olur? 10 Yanda oluşturulan sayı üçgenini inceleyiniz. Bu büyüklük dikdörtgensel bölge şeklindeki ekranın köşegen uzunluğunu ifade eder. a) Kısa çubuk. Sayıların oluşturduğu örüntüyü bulunuz.7 Aralarında 24 cm uzaklık bulunan paralel iki çubuk düz bir zemine dik olarak yerleştirilmiştir.3x . II. r. IV. p. II ve III A) I ve II . III ve IV C) I. 2(5 + x) + 3x = 5x + 10 a + a = a2 2 .

1 ç) 18x2 ... a) 4x2 y + 6xy b) 3a + 9b + 18c c) 4x2 .13 Aşağıdaki ifadelerden hangisi 24xy ifadesinin özdeşi değildir? A) 12xy.1 : 2 a.1 a + 1 a + 3a + 2 ifadesinin en sade biçimini bulunuz. x+1 x x2+x 3x2+x -2x2 104 x2-x-2 3x2-5x-2 -2x2+4x 18 (10 001).(9999) çarpımı aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilebilir? A) 104-1 B) 105-1 C) 109-1 D) 1010-1 19 a2 + b2 -b b + 2 ifadesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir? b b A) a b B) a . 22 Çalışma ... eşitliğinde noktalı yere hangi ifade gelmelidir? 16 Aşağıdaki ifadeleri çarpanlarına ayırınız...50y2 17 Yandaki tabloyu tamamlayınız.....2 b C) a . Kullandığınız yöntemi açıklayınız. Elde edilen sayı başka bir sayının karesi olabilir mi? Açıklayınız...2 B) 12xy+12xy C) 6x... 15 3x2 + 5x -12 = (x + 3) ..1 b 2 D) a + 2b b2 20 a2 .4xy D) 18xy+6xy 14 Bir sayının karesine 8 katı ve 16 sayısı ekleniyor.....

daireler ve di¤er geometrik biçimlerdir.MATEMAT‹KTE YOLCULUK Kombinasyon.” demifltir. Atom kavram›n› bugünkü anlamda ilk kullanan bilim insan› 19.. Bunlar olmadan tek sözcü¤ü bile anlafl›lamaz. Dünyan›n yedi harikas›ndan biri olarak kabul edilen M›s›r Piramitleri insano¤lunun tarihte infla etti¤i en büyük yap›lard›r. Denklemler ve Üçgenlerde Benzerlik Geometrik Cisimler Evrendeki birçok gök cismi geometrik cisimlere benzetilerek adland›r›lmaktad›r. harfleri üçgenler. kutuplardan bas›k olmas›na ra¤men küre olarak kabul edilebilir. Buna en güzel örneklerden biri koni bulutsusudur (gaz ve tozdan oluflmufl evren bulutu). Evren matematik diliyle yaz›lm›flt›r. da yaflam›fl olan John Dalton’dur. Koni bulutsusu 1997 y›l›nda keflfedilmifltir ve Dünya’m›za uzakl›¤› 2200 ›fl›k y›l›d›r. Ünlü bilim insan› Galileo Galilei: “. bunlars›z ancak karanl›k bir labirentte dolan›l›r. 105 Bir kimyasal elementin özelliklerini tafl›yan en küçük tanecik olan atom da küresel bir yap› olarak kabul edilmektedir.evren her an gözlemlerimize aç›kt›r ama onun dilini ve bu dilin yaz›ld›¤› harfleri ö¤renmeden ve kavramadan anlafl›lamaz. Benzer flekilde gezegenler ve uydular› da birer küre modeli olabilir. M›s›r Piramitleri’nin yap›lar›n›n günefl ›fl›nlar›na benzetilmeye çal›fl›ld›¤› fleklinde görüfller bulunmaktad›r. Evrendeki cisimler ve matematik aras›ndaki iliflki sizin de dikkatinizi çekti mi? Evrenden geometrik cisimlere örnekler verebilir misiniz? . Bu piramitlerin say›s›n›n 80 ile 100 aras›nda oldu¤u belirtilmektedir. yy. Bunun yan›nda içinde yaflad›¤›m›z Dünya..

Pide çeşitleri yumurtalı. Bunun için yandaki şekillerden ikisini seçmeyi planlıyor. kıymalı. kaşarlı ve kuşbaşılı olduğuna göre bu seçim kaç farklı şekilde seçim yapılabileceğini bulalım.Kombinasyon. Kaç farklı küme oluşturdunuz? Oluşan küme sayısı ile olası seçim sayısını karşılaştırıp yorumlayınız. Denklemler ve Üçgenlerde Benzerlik Kombinasyon Bir tasarımcı yeni üretilecek olan bir duvar kâğıdı deseni üzerinde çalışıyor. Dört farklı pide çeşidinden üçünü seçerek karışık pide yemeye karar verirler. Seçtiğimiz parçalarla iki elemanlı kümeler oluşturalım. Bu parçalardan üç elemanlı kaç farklı küme oluşturulabilir? Tartışınız. Bu parçalardan herhangi ikisini kaç farklı biçimde seçebiliriz? Olası seçimleri not edelim. Tasarımcı kaç farklı seçim yapabilir? Anahtar Kavramlar • Kombinasyon • Rasyonel denklem • Denklem sistemi 106 ETK‹NL‹K Renk Seçimi Araç ve Gereç •Dört farkl› renkte kalem •K⤛t veya karton •Makas Kâğıttan karesel bölge şeklinde birbirine eş dört parça keselim ve bunları farklı renklere boyayalım. . ÖRNEK Pelin ve arkadaşları lokantaya giderler.

ABC. Bu sayıya 4’ün 3’ lü permütasyonu bulunarak da ulaşılabilir.2. B. Bu sonucu permütasyondan yola çıkarak da aşağıdaki gibi elde edebiliriz. b. n’nin r’li kombinasyonu C(n. B. ve IV.r) C(n. II.3. C ve D çeşitlerinden üçü ile oluşturulabilecek bütün grupları yazalım: Yumurtalı Kıymalı Kaşarlı Kuşbaşılı A B C D I ABC ACB BCA BAC CAB CBA II ABD ADB BDA BAD DAB DBA III BCD BDC CDB CBD DBC DCB IV ACD ADC DCA DAC CAD CDA Seçme sırası önemli ise A. P(4.3) = 3! 24 = 3. A. B.r) veya (n r ) fleklinde gösterilir. d) Altı dondurma çeşidinden dört çeşit seçilmesi durumu için a. Meltem bu seçimi kaç farklı şekilde yapabilir? 2 3 . Aylin bu dondurmacıdan üç çeşit dondurma almak istiyor. n! P(n. C ve D çeşitlerinden üçü ile 24 grup oluşturulabilir. D harfleri ile gösterelim. a) Aylin kaç farklı seçim yapabilir? b) Dondurmaların seçiminde sıranın önemli olması durumunda kaç farklı seçim yapılabilir? c) Sıralamanın önemli olması durumunda üç çeşit dondurma kaç farklı şekilde servis edilebilir? ç) Bulduğunuz sonuçlar arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız. sütundakiler kendi içlerinde aynı durumu belirtmektedir. C.r)= (n r )= r! = (n-r)! . r! UYGULAMA 1 Bir dondurmacıda beş farklı dondurma çeşidi bulunmaktadır. 3)= 4! = 4. BCD ve ACD şeklindedir. c ve ç seçeneklerinde belirtilen işlemleri yapınız. Altı kişilik bir gruptan üç kişilik bir alt grup kaç farklı yolla oluşturulabilir? Meltem 20’lik bir CD kutusundan 4 tane CD seçmek istiyor. III.1 = 24 1! (4-3)! Karışımda sıra önemli olmadığı için bu ölçü gruplardan I.Pide çeşitlerini yanda verildiği gibi A.2.1 24 = 4 6 107 n elemanl› bir kümenin elemanlar› ile oluflturulacak r elemanl› farkl› gruplar›n say›s› n’nin r’li kombinasyonu olarak adland›r›l›r. Bu nedenle dört farklı pide çeşidinden oluşturulabilecek farklı üçlü gruplar. P (4. ABD.

...5) ç) P (9....3) c) C(10.... 3” rakamları ile yazılabilecek birbirinden farklı üç basamaklı sayıların kaç tane olduğunun bulunması.. 1..... ....... a) 20 kişilik sınıftan herhangi iki kişinin seçilmesi............ b) 30 kişilik bir sınıftan sırayla bir başkan ve başkan yardımcısı seçilmesi...... Seçilecek dört kişiden biri başkan diğeri başkan yardımcısı olacağına göre bu dört kişi kaç farklı biçimde seçilebilir? 9 Aşağıda verilen permütasyon ve kombinasyon hesaplamalarını yapınız.............2) b) P(12. Bu noktaların herhangi ikisi kullanılarak kaç farklı doğru parçası çizilebilir? 6 Aşağıdaki durumların permütasyon veya kombinasyondan hangisine örnek olabileceğini ifadelerin yanlarındaki noktalı yerlere sembolle göstererek yazınız............................... d) Dört arkadaşın birlikte yan yana kaç farklı biçimde fotoğraf çektirebileceğinin bulunması........................ Öğrencilerinden kendi belirledikleri 4 soruya cevap vermelerini istemektedir............6) 10 Bayram ziyaretinde buluşan 15 kişilik grupta herkes birbiriyle tokalaşmıştır. Toplam kaç tokalaşma olmuştur? 11 Aşağıdaki şekilde yer alan noktaların birleştirilmesi ile kaç farklı üçgen oluşturulabilir? 23 Çalışma ......... e) 6 farklı tatlı çeşidinin bulunduğu bir menüden 2 tatlının seçilmesi.... Yapılan başvurulardan 21 farklı seçim yapılabileceğine göre bu iş için kaç kişi başvuruda bulunmuştur? 8 20 kişilik bir sınıftan bir geziye katılmak için 4 kişi seçilecektir.... 2.. a) C(14...4 Çetin Öğretmen hazırladığı sınavda 8 soru sormuştur.......... c) 16 kişilik bir takımdan 11 kişi seçilmesi... 108 7 Bir şirket 2 muhasebeciyi işe alacaktır. ç) “0......... Öğrenciler cevaplayacakları soruları kaç farklı şekilde seçebilir? 5 Yandaki çember üzerinde 10 nokta işaretlenmiştir....................................

a) Bu süre ile yaş arasındaki bağıntı (17 şeklindedir. Denklemi çözmeden denklemi sağlayan değer için ne söylenebilir? Tartışınız.Denklem Sistemleri Büyüme çağında olan çocukların bir günde uyumaları gereken süre yaşlarına göre değişir. Yukarıdaki probleme uygun denklemi yazalım. Bu sayıyı bulunuz. x + 15 =8. Bulduğumuz değeri denklemde x yerine yazarak çözümün doğruluğunu kontrol edelim: x + 15 =8 2x 1 + 15 ? =8 x = 1 için 2. . Denklemin çözümü için öncelikle hangi işlem yapılmalıdır? Denklemi çözdükten sonra çözümün doğruluğunu nasıl kontrol edebilirsiniz? 109 ÖRNEK x + 15 = 8 denklemini sağlayan x değerini bulalım. Burada “a”. çocuğun yaşını belirtmektedir. Bir günde 12 saat uyuması gereken bir çocuk kaç yaşında olabilir? ETK‹NL‹K Denklem Çözelim “Bir sayının 2 eksiğinin çarpmaya göre tersi ile ’ün toplamı 2’ ye eşittir. 2x. 2x Eşitliğin her iki tarafını 2x ile çarpalım (Böylece paydayı ortadan kaldırmış oluruz. .).2x 2x x + 15 = 16 x 15 15x = 15 15 x = 1 elde ederiz.1 ? 16 = 8 2 8=8 Eşitlik sağlandığından bulduğumuz değer doğrudur.

100 = -6x + 30 26x = 130 x = 5 elde ederiz. terazide tek değişkenin yer almasını nasıl sağlayabilirsiniz? Tartışınız. 4kg 4kg 4kg Denklemlerdeki değişkenler arasındaki ilişkiyi açıklayınız.20 =x-5 6 5 6 5 6 5 5 . ETK‹NL‹K ‹ki De¤iflkenli Denklemler Yanda denge durumunda olan terazi modellerindeki : x’ i .10 + 6 5 5-5 10 + 6 = 10 5 0 0 Buldu¤umuz x de¤eri denklemde baz› rasyonel ifadelerin paydas›n› “0” yapmakt›r. (x . Bu ilişkiden yararlanarak 2.10 = x-5 4x .10 .4x .20) = (-6) . Terazilerde modellenen denklemleri yazalım.10 . (4x .10 + x-5 6 = 5 10 x-5 denklemini sağlayan x değerini bulalım: İşlem kolaylığı sağlamak amacıyla payları eşit olan ifadeleri bir araya getirelim: 4x . O hâlde bu denklemin çözüm kümesi bofl kümedir.10 = x-5 x-5 4x . : y’ yi temsil etmektedir. Tek değişken içeren denklemi çözünüz. . Bulduğunuz değerlerin doğruluğunu kontrol ediniz.5) 20x . Buldu¤umuz de¤eri denklemde yerine yazarak çözümün do¤rulu¤unu kontrol edelim: 4x .10 + x-5 110 6 = 10 x-5 5 = 10 0 olur. Elde ettiğiniz sonuçtan yararlanarak diğer değişkeni bulunuz. x = 5 için 4 . Bu nedenle x = 5 de¤eri denklemin çözümü olamaz. 5 .

y) yazarak y değerini bulabiliriz.ÖRNEK 16 soruluk bir testte 5 ve 10 puanlık sorular bulunmaktadır. Böylece iki eşitliği taraf tarafa topladığımızda x bilinmeyenini yok etmiş oluruz. Ayn› de¤iflkenleri içeren iki do¤rusal denklem “do¤rusal denklem sistemi” oluflturur. 5 puanlık soruların sayısı x . denklemde x yerine (16 .y = 100 80 . yerine koyma veya yok etme yöntemi kullan›l›r. Bulduğumuz x ve y değerlerinin her iki denklemi de sağlaması gerekmektedir. Soruların tamamı doğru cevaplandığında 100 puan alındığına göre testte 5 ve 10 puanlık sorulardan kaçar tane olduğunu bulalım: Problemde verilen durumlara uygun denklemleri yazalım. Sistemin çözümü olan s›ral› ikili her iki denklemi sa¤lamal›d›r. denklemi -5 ile çarpalım. 10 puanlık soruların sayısı y olsun. Bunun için 1.5y + 10y = -80 + 100 5y = 20 y=4 x + y = 16 denkleminde y yerine 4 yazarak x değerini bulalım: x + 4 = 16 x = 12 elde edilir. Do¤rusal denklem sistemlerinin çözümünde. Bu denklem sisteminden bilinmeyenleri bulmak için iki farklı yol izleyebiliriz. (16 .5y = -80 5x + 10y = 100 + -5x + 5x . x + 4 = 16 x = 12 elde edilir.y) + 10. yol: (Yerine Koyma Yöntemi) 1. Buna göre.12 + 10. 1. 2. yol: (Yok Etme Yöntemi) Bu yöntemde eşitliğin her iki yanındaki ifadelerin taraf tarafa toplanması veya çıkarılmasıyla bilinmeyenlerden biri yok edilir. (1) x + y = 16 (2) 5x + 10y = 100 5.y eşitliğini yazabiliriz. -5x .4 = 60 + 40 = 100 2. x + y = 16 5x + 10y = 100 şeklinde iki bilinmeyenli iki denklem elde edilir. denklemden x = 16 .5y + 10y = 100 5y = 20 y=4 x + y = 16 denkleminde y yerine 4 yazarak x değerini bulalım. 111 (1) x + y = 16 (2) 5x + 10y = 100 . x+y= 12 + 4 = 16 5x + 10y = 100 5.

3 = 2n 2n . aylık harçlığını her hafta için eşit harcamak üzere 4’e bölüyor. Mesut’un boyu babasının boyunun Mesut’un boy uzunluğunu bulunuz.15 = 22 3 Arzu : 2 (x .UYGULAMA 1 Zehra.80 = 20 denklemine uygun bir problem kurunuz. İlk hafta 12 TL’ye kitap alıyor ve o hafta için elinde 40 TL kaldığını görüyor. Bu testte kaç soru vardır? Ardışık üç çift sayının toplamının yarısı 12’ dir Bu sayılardan en büyü¤ü kaçtır? Aşağıdaki denklemleri gerçek sayılar kümesinde çözünüz.95 m ise 3 9 10 11 Toplamları 74 farkları 18 olan iki sayıdan büyük olan› kaçtır? Aşağıdaki denklemleri çözünüz. bir testte bulunan soruları 5 kişiden oluşan bir grup öğrenciye çözmeleri için eşit olarak paylaştırıyor. İkisinin boyları toplamı 2.k = 7 24 Çalışma . Zehra’nın aylık harçlığı kaç TL’ dir? Denklem kurarak çözünüz ve çözümde kullandığınız stratejiyi açıklayınız. 2 ’ si kadardır. okul korosundaki kız ve erkek öğrencilerin sayısının birbirine 3 eşit olmasını ister. 8 Müzik öğretmeni Başak Hanım. a) 2x + y = 3 x + 2y = -12 b) a + 3b = 8 2 b . “15 eksiğinin ’si 22 olan sayı kaçtır? ” Bu sorunun çözümü için Banu ve Arzu aşağıdaki Banu : 2x . Korodaki erkek öğrencilerin sayısı kız öğrencilerin sayısının 5 ’ ü kadardır ve koroya 12 erkek öğrenci katıldığında kız ve erkek öğrencilerin sayısı eşit olmaktadır.3 = 2 5 4 112 6 b) 2y -y + 1 3y + = 4 2 5 c) 2x + 6 = x 8 5 2 gibi iki farklı denklem kuruyor. 4 5 x .15) = 22 3 3 Ahmet Öğretmen. Korodaki kız öğrencilerin sayısını bulunuz.a = 12 c) 2k . Hangi denklemin doğru olduğunu bularak çözümünü yapınız. 3 1 2 = x-2 x-3 7 denklemini çözünüz. a) x . Gruba bir öğrenci daha katıldığında her öğrenciye düşen soru sayısı 3 azalıyor.

5 cm 100o B 6 cm C E 6 cm 100o F 5 cm IBCI = IEFI = 6 cm s( C ) = s( F ) = 100º IACI = IDFI = 5 cm olduğundan [BC] ile [EF] . IBCI = IRPI ve IACI = ISPI olacak şekilde bir SRP çizelim. Bu nedenle ABC ile DEF. Sizce bu ölçümü yapabilmek için hangi bilgilere ihtiyacınız vardır? Tartışınız. Bu üçgenler eş midir? Tartışınız. 113 ÖRNEK A D Yanda verilen üçgenlerin eş olduklarını gösterelim. Elde ettiğiniz sonuçları tartışınız.Üçgenlerde Efllik ve Benzerlik Çok eski devirlerden beri eş ve benzer üçgenler uzaklık ve yükseklik ölçümleri için kullanılmaktadır. Cetvel ve açıölçer kullanarak bu üçgenin kenar uzunluklarını ve açılarını ölçüp not edelim. ETK‹NL‹K Üçgenleri Karfl›laflt›ral›m Araç ve Gereç •Cetvel •Aç›ölçer •Makas Herhangi bir ABC üçgeni çizelim. Örneğin. bir dağın yakınlarındaki bir ağacı kullanarak dağın yüksekliğini binlerce yıllık bir yöntemle ölçebilirsiniz. Bunu sembolle ABC DEF şeklinde gösterebiliriz. IABI = IDEI . Üçgenlerin bilinmeyen kenar uzunluklarını ve açı ölçülerini belirleyiniz. Çizdiğimiz üçgenlerin herbirini kenarları boyunca keserek kağıttan ayıralım ve üst üste çakıştıralım. . s(ACB) = s(KML) ve IBCI = ILMI olacak şekilde bir KLM çizelim. s(ABC) = s(KLM) . eş üçgenlerdir. IABI = ISRI. C ile F ve AC ile DF eştir. O devirlerden kalma kitaplarda bu ölçümlerin çubuklar veya ağaçlar yardımıyla nasıl yapılacağı anlatılır. IACI = IDFI ve s(ABC) = s(DEF) olacak şekilde bir DEF çizelim.

• Kenarlar›.‹ki üçgenin. Bu nedenle KLM ile ONM. Bu efllik flartlar› s›ras›yla. Bu nedenle UYZ ile ACB. • ‹ki kenar› ve dahil ettikleri aç›. a) K s( L ) = s( N ) = 90º ILMI = IMNI = 4 cm L M 4 cm 4 cm N s(KML) = s(OMN) (ters açılar) olduğundan L ile N. LM ile MN ve KML ile NMO eştir. P R b) IPRI = ITSI . • ‹ki aç›s› ile bu aç›lar›n karfl›s›ndaki kenarlardan herhangi biri efl ise bu üçgenler efltir. IPTI = IRSI ve [TR] iki üçgenin de kenar› oldu¤undan PRT ile STR’nin kenarlar› efltir. efllik flart›n› belirleyerek gösterelim. 114 O Açı-Kenar-Açı (AKA) eşlik şartına göre eş üçgenlerdir. KKK efllik flart›na göre efl üçgenlerdir. • Kenar-Aç›-Aç› (KAA) fleklinde adland›r›l›r. • Kenar-Kenar-Kenar (KKK). ÖRNEK Afla¤›da verilen üçgenlerin efl olduklar›n›. • ‹ki aç›s› ve dahil ettikleri kenar. T S c) U 55o 55 A o s( U ) = s ( A ) = 55º s( Y ) = s( C ) = 75º IYZI = IBCI = 8 cm oldu¤undan U ile A. • Kenar-Aç›-Kenar (KAK). • Aç›-Kenar-Aç› (AKA). Bu nedenle PRT ve STR. C 75o Y 8 cm Z B 8 cm 75o . Y ile C ve [YZ] ile [BC] efltir. KAA efllik flart›na göre efl üçgenlerdir.

ABG ve CDB üçgenlerinin hipotenüs A B C uzunluklarını oranlayınız.5 cm F İki üçgenin karşılıklı kenarlarını oranlayalım: = = = = = İki üçgenin karşılıklı kenarlarının oranı aynı olduğundan ABC ve DFE benzer üçgenlerdir. . Yukarıdaki iki adımı ABG ile FEG ve BCD ile GFE için de uygulayınız. Üçgenlerin açılarını ve kenar uzunluklarını ölçelim. kenarları ve bu oran arasında nasıl bir ilişki vardır? Tartışınız.ETK‹NL‹K Araç ve Gereç •A4 k⤛d› •Aç›ölçer •Cetvel Efl mi? Benzer mi? A4 kâğıdının herhangi bir köşesini kısa kenarı üzerine katlayalım ve oluşan üçgenleri isimlendirelim. ’ si oranında küçültülmüşüdür. ABC’nin kenar uzunlukları. Bu üçgenler eş midir. Açılar arasındaki ilişkiyi tartışınız. Aynı oran dik kenarlar arasında da bulunabilir mi? Bu iki üçgenin açıları. F G D E ÖRNEK Aşağıda verilen üçgenlerin benzer olup olmadıklarını inceleyelim: A D 115 2 cm B 4 cm 6 cm 3 cm 3 cm C E 4. DFE’nin kenar uzunluklarının Bu nedenle benzerlik oranı ’ tür. benzer midir? Tartışınız.

• Karfl›l›kl› iki kenar›n›n orant›l› ve dahil ettikleri aç›lar›n efl olmalar› durumunda bu üçgenler benzerdir. ÖRNEK Afla¤›da verilen üçgenlerin benzer olduklar›n›. Benzerlik flartlar› s›ras›yla. Bu aç›y› oluflturan kenarlar›n uzunluklar›n› oranlayal›m: = = = = Üçgenlerin iki kenar› karfl›l›kl› olarak orant›l› ve bu kenarlar›n aras›ndaki aç›lar efl oldu¤undan KLM ve SRP . benzerlik flart›n› belirleyerek gösterelim: S 50o K 50o 116 L 4 cm 3 cm 8 cm 6 cm M R P s( K ) = s( S ) = 50º oldu¤undan verilen iki üçgenin birer aç›lar› efltir.‹ki üçgenin. . • Kenar-Aç›-Kenar (KAK) fleklinde adland›r›l›r. • Kenar-Kenar-Kenar (KKK). • Karfl›l›kl› kenarlar›n›n orant›l›. • Aç›-Aç› (AA). Benzerlik oran› ise ’dir. • ‹kifler aç›lar›n›n efl. KAK benzerlik flart›na göre benzer üçgenlerdir.

156 = 156 x C E x D x = 312 m olur. IACI ve IEDI’nu kullanarak ICBI’nun 256 m olup olmad›¤›n› kontrol edelim.Tünel çal›flmalar› yapan bir ekip yanda resmi verilen da¤›n yerle birleflti¤i uzunlu¤u hesaplamak istiyor ve resim üzerinde verilen ölçümleri yap›yor. B ile E noktalar› birlefltirildi¤inde iki tane üçgen oluflmufl. 110 m B 156 m 12 8 m Kontrol Edelim ICDI’ nu bilinmeyen olarak kabul edelim. Bu uzunlu¤un kaç metre oldu¤unu bulal›m. x = 256 . Büyük üçgende IEDI soruluyor. IABI. 117 Plan› Uygulayal›m Benzerlik için “ ~ ” sembolünü kullanal›m. A Siz de E ve C noktaları arasındaki uzaklığı bulunuz. 25 6 m 25 6 m . ECD ve BCA ters aç›lar oldu¤undan efltir. ICDI ICDI = 256 m Sonuç [CD]’n›n verilen uzunlu¤u ile ayn›d›r. 12 8 m C 110 m B A 156 m Plan Yapal›m Yap›lan ölçmelerde E ve B aç›lar› efl verilmifltir. E x D Problemi Anlayal›m A ile D. 312 = 156 . Küçük üçgenin üç kenar uzunlu¤u da biliniyor. Bu benzerli¤i kullanarak IEDI’nu bulal›m. = 128 156 = ICDI 312 128 . ECD ~ BCA = 128 . Bu nedenle ECD ve BCA üçgenlerinde AA benzerli¤i vard›r.

III. 7 KLM dik üçgeninin dik kenar uzunluklar› 5 cm ve 12 cm’dir. Sizce kim haklıdır? Neden? A I. yanda resmi verilen gölün A ve B noktaları arasındaki uzaklığı ölçmek istiyor. IDEI = IGHI. II. VYZ dik üçgeninki ise 12 cm ve 13 cm’dir. IEFI = IHKI ve IDFI = IGKI’ dur. Sizce oluşan üçgenler eş midir? Neden? A 2 Mühendis Erol Bey. Buna göre IABI kaç metredir? Açıklayınız. S R T P 6 DEF ile GHK efl üçgenlerdir. karesel bölge şeklindeki bir kâğıdı köşegeni boyunca ikiye katlıyor. Lale ise benzer olduğunu iddia ediyor. D ile E ’nın ölçüleri toplam› 100º ise K ’n›n ölçüsünü bulunuz. IABI = IBCI IADI = IDCI s(BDC ) = s(ADB) B D Yandaki flekilde ABD ile CBD’nin efl oldu¤unu göstermek için yukar›da verilen bilgilerden hangisine gerek yoktur? Efllik flart›n› belirterek aç›klay›n›z. Bu iki üçgen efl midir? Neden? . Bunun için resim üzerinde verilen ölçümleri yapıyor.UYGULAMA 1 Yiğit. C 5 Yanda verilen flekilde [SR] [TP] ve [ST] [RP]’d›r. yalnızca açı ölçüleri eş olan iki üçgenin eş üçgenler olduğunu. 50m P 38m B 38m C 50m 42m D 3 118 4 Betül. Buna göre ISRI = ITPI oldu¤unu gösteriniz.

Buna göre a¤ac›n uzunlu¤unu bulunuz. 10 A Yandaki resimde verilen nehir üzerinde. Buna göre DEF’nin çevre uzunlu¤unu bulunuz. 9 cm ve 14 cm dir. a¤ac›n gölgesinin uzunlu¤u ise 744 cm’dir. [AC].8 Boyu 155 cm olan Onur. Buna göre A ile B noktalar› aras›ndaki uzakl›¤› bulunuz. Yanda modellenen bu durumda Onur’un gölgesinin uzunlu¤u 248 cm. 119 B 80m 32m D 48m E 11 8cm M 12cm H N 15cm Yanda verilen flekilde [MN] [LK]. ABC ile benzer olan DEF’nin ise en k›sa kenar› 3 cm’ dir. IMLI = 12 cm. bir a¤ac›n yak›n›nda durdu¤unda gölgesinin bitti¤i yer ile a¤ac›n gölgesinin bitti¤i yer ayn› nokta oluyor. Bunun için flekildeki gibi dik üçgenler ve ölçümlerden yararlan›l›yor. 9 ABC’nin kenar uzunluklar› 6 cm. INKI = 15 cm ve ILKI = 24 cm ise [HN] ve [MN]’n›n uzunluklar›n› bulunuz. IHMI = 8 cm. IABI = 12 cm ve IACI = 16 cm [BA] ise IAHI kaç santimetredir? 25 B H C Çalışma . L 24cm A K 12 12cm 16cm Yanda verilen flekilde [AH] [BC]. A ile B noktalar›n› birlefltiren bir köprü yap›lmak isteniyor.

8 farklı tabağı kaç farklı şekilde dizebilir? 2 3 200 metre koşusunda 8 yarışmacı yarışmaktadır.KONU DE⁄ERLEND‹RME 1 Kombinasyon.y değerini hesaplayınız. Aldığı kumaşın yetmeyeceğini düşünerek kalan kumaşın yarısını daha alır. bir top kumaşın yarısını alır. Esma Hanım. yeni bir kazak örmek için 10 farklı desenden 4’ünü kullanmak istiyor. Bütün yarışmacıların kazanma şanslarının eşit olduğu düşünülürse altın. 2x . Denklemler ve Üçgenlerde Benzerlik Sınıf kitaplığına 5 yeni kitap alan Şükran Öğretmen bu kitapları 5 farklı öğrenciye her birine birer kitap verilmek üzere kaç değişik biçimde dağıtabilir? Aşağıda verilen iki sorunun çözümleri arasındaki farkları açıklayınız. . toplam 3 m kumaş aldığına göre bir top kumaşın kaç metre olduğunu bulunuz. ABC üçgeninin çevre uzunluğu 42 cm olduğuna göre x ve y değerlerini bulunuz.4 y+3 120 B 10cm C 5 Bir kesrin payı ile paydasının toplamı 26’dır. Yanda verilen bölme işleminde bölen ile bölünenin toplamı 63 olduğuna göre x . Aşağıda verilen denklemleri çözünüz. Kesrin payının 2 katı ile paydasının 3 katının toplamı 67 olduğuna göre bu kesri bulunuz. Bu seçimi kaç farklı biçimde yapabilir? b) Burcu misafirleri için masa hazırlıyor.3) + = b) = 8 9 Bir ikizkenar üçgende eş olan kenarlara ait yükseklikler arasındaki ilişkiyi şekil çizerek gösteriniz. a) Emel Hanım. 6 x y 5 3 7 Esma Hanım. a) (x . gümüş ve bronz madalyanın sahipleri için kaç farklı durum vardır? Bu problemin çözümü için gereksiz olan bilgi nedir? A 4 Yanda verilen ABC üçgeni ikizkenar üçgendir.

Verilenlere göre PRS ve VTS üçgenleri eş midir? Neden? P T S R V PASTANE 11 Gül ve Yasemin koşu yaptıkları mesafeleri yandaki gibi çiziyorlar. Yasemin ise Y noktasında başlayıp L noktasında bitiriyor. [AC]’ nın orta noktası ise IBFI kaç santimetredir? cm 12 D E C B F 9 Öz Değerlendirme . Gül. koşmaya G noktasında başlayıp K noktasında bitiriyor. IACI = 12 cm. ’tir. D. Bu iki üçgenin karşılıklı kenarlarının oranı 121 A 13 Yanda verilen şekilde IDFI = 8 cm.10 Yanda verilen şekilde s( R ) = s( T ) ve S noktası [RT]’nın orta noktasıdır. P noktasında bulunan pastane her iki başlangıç noktasına eşit uzaklıkta olduğuna göre hangi koşucu daha uzun koşmuştur? Neden? G 72º P 72º Y K L 12 Benzer iki üçgenin alanlarının oranı nedir? Açıklayınız.

kaç tane köşesi vardır? Bu ayrıtlardan hangileri eştir? Neden? Açınımdaki dikdörtgensel bölgelerden üçü paralelkenarsal bölge olarak çizilirse prizmanın şekli ve duruşu değişir mi? Tartışınız. Sizce böyle bir prizma nas›l oluflturulabilir? Anahtar Kavramlar • Dönel koni • Ana do¤ru • Büyük çemberler • Dik prizma • E¤ik prizma ETK‹NL‹K 122 Araç ve Gereç •Karton •Makas •Cetvel •Yap›flt›r›c› Üçgen Prizma Olufltural›m Aşağıdaki prizma açınımını kartona çizelim. Fakat gerçekte bir çok rengin kar›fl›m›ndan oluflur. Bu açınımı makasla kenarları boyunca keselim ve kapatarak prizmamızı oluşturalım. Bu iki taban aras›ndaki uzakl›k.Geometrik Cisimler Prizmaları Tanıyalım Ifl›k. Aynı renkle çizilmiş kenarların uzunluklarının eş olmasına dikkat edelim. yan yüz. Foto¤raflar› inceleyerek. ›fl›¤›n bu özelli¤ini camdan yap›lm›fl bir üçgen prizma kullanarak incelemifltir. Üçgen prizman›n temel elemanlar› taban. bu yüzler arasındaki uzaklık ve üç dikdörtgensel bölgenin birleştirilmesi ile elde edilen yüzey. ›fl›¤›n bu prizman›n hangi yüzlerinden geçti¤ini tart›fl›n›z. Ifl›k. Yandaki prizmada. Ifl›k havadan farkl› bir ortama geçti¤inde. Üçgensel bölge şeklindeki yüzler. Üç dikdörtgensel bölgenin birlefltirilmesiyle elde edilen yüzey ise yanal yüzeydir. Ünlü fizikçi Newton. köfle ve yüksekliktir. taban yanal yüzey yükseklik taban . beyaz gibi görünür. prizman›n yüksekli¤idir. ayr›t. bu prizman›n yüzlerinden geçti¤inde. renkler farkl› miktarda k›r›lmaya u¤rar ve k›rm›z›dan mora de¤iflen bir renk kufla¤› ortaya ç›kar. prizmanın hangi elemanlarıdır? Tartışınız. Yandaki foto¤raflarda bu olay modellenmifltir. efl ve paralel üçgensel bölge olan iki taban renklendirilmifltir. ortam›n k›rma etkisiyle renklerine ayr›fl›r. Üçgen prizmanın kaç tane ayrıtı.

. Üçgen prizmanın tabanlarının karşılıklı köşelerini birleştiren ayrıtlar tabanlara dik ise dik prizma. hangisinin eğik olduğunu belirleyelim. Prizmamızı bu eksen etrafında iki kez 60º lik açı ile döndürelim. eğik prizmaların yan yüzleri paralelkenarsal bölgedir. 10 cm 10 cm 10 cm 20 cm Eşkenar üçgen dik prizmanın tabanlarının merkezinden geçen doğru “eksen” dir. 123 Yukarıda yüzey açınımı verilen prizmanın tabanları düzgün altıgensel bölgeler olduğu için düzgün altıgen dik prizmadır. Siz de yukarıda verilen prizmaların temel elemanlarını belirleyiniz. Yanda verilen eşkenar üçgen dik prizmanın dönme simetrisine sahip olup olmadığını belirleyelim. eğik ise eğik prizma olarak adlandırılır. Buna göre ilk prizma dik.ÖRNEK Aşağıda verilen üçgen prizma modellerinden hangisinin dik. Yanda verilen düzgün altıgen dik prizmanın yüzey açınımını çizelim ve prizmayı inceleyelim. ikincisi ise eğik prizmadır. Dik prizmaların yan yüzleri dikdörtgensel bölge.

Bundan dolayı bu prizmalar dönme simetrisine sahiptirler. Siz de eşkenar üçgen prizmanın neden 120º lik açıda dönme simetrisine sahip olduğunu açıklayınız. Düzgün beşgen dik prizma ekseni etrafında her 72º lik. düzgün sekizgen dik prizma ekseni etrafında her 45º lik açıyla dönmelerde değişmez kalır. 124 Yukarıdaki düzgün beşgen. . düzgün altıgen dik prizma ekseni etrafında her 60º lik. düzgün altıgen ve düzgün sekizgen dik prizmaların dönme simetrisine sahip olup olmadıklarını belirleyelim.60º lik dönme 120º lik dönme Eşkenar üçgen dik prizma ekseni etrafında 120º lik açı ile döndürüldüğünde değişmez kaldığından dönme simetrisine sahiptir.

. a) c) 3 cm 4 cm 3 cm 4 cm 5 cm 3 cm 4 cm 6 cm 6 cm 6 cm b) ç) 3 cm 5 cm 3 cm 125 2 cm 5 cm 2 cm 5 cm 3 cm 2 cm 5 cm 5 cm 5 cm 2 Aşağıda verilen dik ve eğik prizmaların temel elemanlarını işaretleyiniz.UYGULAMA 1 Aşağıda her bir seçenek için verilen çokgenlerle üçgen prizma oluşturulup oluşturulamayacağını belirleyiniz.

tabanının köşegeni boyunca kesilerek iki tane üçgen prizma elde ediliyor. Deniz’in fazladan çizdiği çokgensel bölgeleri ayırarak düzgün beşgen dik prizmaların yüzey açınımını çiziniz. Deniz çokgensel bölgelerden bazılarını fazladan çizdiğini fark eder.3 Aşağıda verilen üçgen dik prizma ve düzgün altıgen dik prizmanın açınımını çiziniz. bir düzgün beşgen dik prizmanın yüzey açınımında bulunan çokgensel bölgeleri aşağıdaki gibi çizer. 8cm 9cm 10cm 4cm 5cm 6cm 4 Yanda kareli kâğıtta verilen üçgen prizma dönme simetrisine sahip midir? Neden? 126 5 Deniz. 26 Çalışma . Oluşan üçgen prizmayı çizerek ayrıt uzunluklarını bulunuz. 6 Ayrıt uzunluğu 8 cm olan bir küp.

Yüzey alan›n› bulmak için iki üçgensel bölgenin alan› ile dikdörtgensel bölgenin alan›n› hesaplay›p bu alanlar› toplayal›m. prizman›n yüzey alan›: 2 . Prizman›n yanal yüzünü k⤛tla kaplayal›m. Baz› evlerde çat› katlar› oda olarak kullan›l›r. 20 = 1680 cm2. kare prizma ve dikdörtgenler prizmas›n›n yüzey alan›n› veren ba¤›nt›lardan yararlanarak üçgen dik prizman›n yüzey alan›n› veren bir ba¤›nt› yaz›n›z. Küp. .Prizmaların Yüzey Alanları ve Hacimleri Evlerin çat›lar›na dikkat ettiniz mi? Genelde üçgen prizma fleklinde olur.28 = 294 cm2 olur. Çat› kat›n› da düflünerek bir evin hacmini ve yüzey alan›n› nas›l hesaplars›n›z? ETK‹NL‹K Araç ve Gereç •Dik üçgen prizma modeli •Kareli k⤛t •Makas Dik Üçgen Prizman›n Yüzey Alan› Üçgen dik prizma modelinin tabanlar›n› k⤛t üzerine koyarak çevresi boyunca çizelim. Yanal yüzün ve üçgensel bölgelerin alanlar›n› nas›l bulabilece¤inizi tart›fl›n›z. 294 + 1680 = 2268 cm2 olur. 127 ÖRNEK 21cm 28cm 35cm 20cm Yanda verilen üçgen prizman›n yüzey alan›n› bulal›m. K⤛d›n taflan k›s›mlar›n› keserek yanal yüzün tam olarak kaplanmas›na dikkat edelim. 2 21cm 28cm üçgenin çevre uzunlu¤u 20cm 35cm 21cm 28cm Dikdörtgensel bölgenin alan›: (21 + 28 + 35) . Üçgensel bölgenin alan›: 21. Bunun için önce üçgen prizman›n aç›n›m›n› çizelim: Aç›n›mda tabanlar üçgensel bölge yanal yüz ise dikdörtgensel bölge fleklindedir. Yanal yüzün üçgensel bölge ile birleflen kenar uzunlu¤u ile üçgensel bölgenin çevre uzunlu¤u aras›ndaki iliflkiyi aç›klay›n›z. Oluflan üçgensel bölgeleri keserek k⤛ttan ay›ral›m. Yanal yüzü kaplad›¤›m›z k⤛d› ve üçgensel bölgeleri kullanarak üçgen prizman›n aç›n›m›n› elde edelim.

(yükseklik) ETK‹NL‹K Dik Üçgen Prizman›n Hacmi Araç ve Gereç •Kal›n karton •Cetvel •Makas Kartondan birbirine efl üçgensel bölgeler elde edelim.h h = 6 cm olarak bulunur. (Yükseklik) = (32) . h 300 = 50. 50 50 Siz de dikdörtgenler prizmas›n›n yüzey alan›n› hesaplay›n›z.(Taban alan›)+(Taban›n çevre uzunlu¤u). (taban alan›) + (taban çevresinin uzunlu¤u) . 7 = 102 br2 bulunur. Hacmi 300 cm3.4) . 9 + 12 . Prizmaların hacmi. 7 br 3 br Kare prizma iki efl karesel bölge ve dört efl dikdörtgensel bölgeden oluflur. = 2 .10) .(Yükseklik) Y. Oluflturdu¤umuz modelin tabanındaki üçgensel bölgenin alan›n› kullanarak dik prizmalardaki hacim ba¤›nt›s› yard›m›yla üçgen prizman›n hacminin nas›l hesaplanabilece¤ini tart›fl›n›z. yükseklik ÖRNEK 128 Taban›n›n bir kenar uzunlu¤u 3 birim ve yüksekli¤i 7 birim olan kare prizman›n yüzey alan›n› ve hacmini hesaplayal›m. Hacim = taban alan› . (32) + (3. 7 = 2 .A. (Yükseklik) 300 = (5. 7 br 3 br 3 br Yüzey alan› = 2. 7 = 63 br3 bulunur. Prizman›n yüzey alan›= 2 . taban alanı ile yüksekli¤inin çarp›m›d›r. 5 cm 10 cm .Prizmaların yüzey alanları dikdörtgenler prizmas›nda oldu¤u gibi yanal yüz ile taban alanlar›n›n toplam›na eflittir. taban›n›n kenar uzunluklar› 5 cm ve 10 cm olan dikdörtgenler prizmas›n›n yüksekli¤ini bulal›m h Dikdörtgenler prizmas›n›n hacmi = (Taban alan›) . Hacmi = (Taban alan›) . Üçgensel bölgeleri üst üste koyarak üçgen prizma modeli olufltural›m.

Yükseklik = 192 3 .64. 6 . Taban alanlar› ise altıgensel bölgenin alanının iki katına eflittir. Düzgün altıgensel bölgenin alanı flekildeki gibi altı tane eflkenar üçgensel bölgenin alanlarının toplamına eflittir. Düzgün altıgensel dik prizmanın hacmi. taban alanı ile yükseklik uzunlu¤unun çarpımıdır. Yanal alan = 6. h=12cm a=8cm Bir prizmanın yüzey alanı.Yanda ölçüleri verilen düzgün altıgen dik prizmanın yüzey alanı ve hacmini hesaplayalım. Prizmanın hacmi = Taban alanı . 1 6 5 4 2 3 2 Taban alanları = 2 . 3 = 3. 3 = 192 3 cm2 olur. Prizmanın tabanı düzgün altıgensel bölgedir. = 41 129 Yanal alan düzgün altıgensel bölgenin çevre uzunlu¤u ile prizmanın yükseklik uzunlu¤unun çarpımına eflittir. a .12 = 576 cm2 bulunur 3 Prizmanın yüzey alanı = Taban alanı + Yanal alan = 192 3 + 576 = 192 ( 3 + 3) cm2 dir. 82. 12 = 2304 3 cm3 tür. .8. yanal yüz ile taban alanlarının toplamına eflittir. 3 4 12 .h = 6.a.

” ifadesindeki bofllu¤a hangi sayı yazılmalıdır? h 2cm 3 Yi¤itcan.. Yi¤itcan’›n bu ifl için kaç santimetre kare k⤛da ihtiyac› vard›r? 12 cm 12 cm 12 cm 25 cm 130 15 cm 12 cm 4 Yanda ayr›t uzunluklar› verilen peynir diliminin hacmi kaç santimetre küptür? 10 cm 5 Y›ld›r›m çiftli¤inde bulunan ah›rlardan birinin önden görünüflü afla¤›daki gibidir....2m 12m . Verilen ölçülere göre ah›r›n hacmini hesaplay›n›z.UYGULAMA 7 cm 1 Hazar. 8 cm 10 cm 12 cm 10 cm 2 “Yanda verilen düzgün altıgen dik prizmanın taban ayrıtının uzunlu¤u 2 cm.4m 3m 6... yanda boyutlar› verilen kutunun yan yüzlerini k⤛tla kaplayarak süslemek istiyor. Hazar’›n oluflturdu¤u üçgen prizman›n yüzey alan›n› bulunuz. üçgen prizma oluflturmak için karton üzerine yandaki çizimi yap›yor. yanal alanı 12 3 cm2 dir. 2.. Prizmanın yükseklik uzunlu¤u . cm’dir.

Tablo: Düzgün Altıgen Dik Prizmalar Taban ayrıtı (cm) 1 2 6 3 Taban alanı (cm2) Yükseklik Hacim(cm3) uzunlu¤u (cm) 2 3 3 3 3 3 9 131 9 Zeynep. Bu cismin yüzey alan›n› ve hacmini hesaplay›n›z. a = 4 cm h = 6 cm h = 2 cm a = 8 cm 27 Çalışma .8cm 6 Yanda kare prizma fleklindeki bir tahta parças› verilmifltir. Bu takozun hacmini ve görünen iki yüzünün alan›n› bulunuz. Buna göre tablodaki bofllukları uygun sayılarla doldurunuz. bir proje ödevinde müzik aletleri hazırlamak için düzgün altıgen ve eflkenar üçgen dik prizma modelleri oluflturur. Yanda ölçüleri verilen modellerin her birinin yarısını kumla doldurur. 40cm 30cm 65cm 8 Tabloda bazı düzgün altıgen dik prizmalar ve ölçüleri verilmifltir. 22 cm 7 Yanda üçgen prizma fleklinde tahtadan yap›lm›fl bir araç takozu verilmifltir. Modellerdeki kum miktarlarının oranını bulunuz. Bu prizma taban›n›n köflegeni boyunca ikiye ayr›larak k›rm›z› ile boyal› cisim elde ediliyor.

tepe noktas›n› ve yüksekli¤ini belirleyebilir misiniz? Tart›fl›n›z. G ve H olarak isimlendirelim. C ve D noktalar› için de uygulayal›m. [AE]’na dik olan 4 cm uzunlu¤unda bir do¤ru parças› çizelim. Çevrenizdeki yap›larda hangi geometrik cisimler dikkatinizi çekiyor? Tart›fl›n›z. C. G ve H noktalar› için de uygulayal›m. Bu ad›m› B. B. E noktas›ndan geçen. ‹stanbul’da bulunan Galata Kulesi. Bu ad›m› F. her birinin çap› 18 m olan 9 tane küreden oluflmaktad›r ve bir demir kristalinin 150 trilyon kez büyütülmüfl modelidir. A. 132 ETK‹NL‹K Piramit Olufltural›m Araç ve Gereç •Karton •Cetvel •Makas •Yap›flt›r›c› Kartona kenar uzunlu¤u 12 cm olan bir kare çizelim. A D C A E B Bu do¤ru parças› üzerinde A noktas›ndan 4 cm uzakl›kta bir E noktas› iflaretleyelim. Oluflan flekli üçgenin kenarlar› boyunca keselim. oluflan karenin en yak›n iki köflesi ile birlefltirerek birer üçgen elde edelim. Bu noktalar› karfl›l›kl› olarak birer do¤ru parças› ile birlefltirelim. 1958’de Brüksel’de yap›lan Dünya Fuar›’n›n sembolü “Atomium” binas› olmufltur. D olarak isimlendirelim. Kenarlar›n orta noktalar›n› bulal›m ve A. Piramit. ayr›tlar›n›.Piramit. Atomium. kare ile ortak kenarlar› boyunca katlayal›m ve di¤er kenarlar› bantla yap›flt›rarak piramidi olufltural›m. Di¤er noktalar› da F. yan yüzleri boyunca tabana paralel olmayan ve tabanı kesmeyen bir düzlemle kesildi¤inde elde edilen parçalar hakk›nda ne söylenebilir? Tart›fl›n›z. Koni ve Küre Yaklafl›k 5000 y›l önce yap›lan M›s›r’daki piramitlerden 30 kadar› günümüze kadar kalm›flt›r. yan yüzlerini. Piramidin taban›n›. D H G F B C A E D H G F B C . C ve D noktalar›n›. Koni fleklinde çat›s› olan kule günümüzde ‹stanbul manzaras› seyretmek için eflsiz bir yerdir. Üçgenleri. 1349 y›l›nda Cenoval›larca Galata’y› çevreleyen s›n›rlar›n bafl kulesi olarak infla edilmifltir. Piramitler M›s›r krallar›n›n ölünce içlerine gömülmeleri için yap›lm›flt›r. B.

yanal yüzeyini. Siz de afla¤›da verilen piramitlerin taban›n›. Bu daire diliminin yay›n›n uzunlu¤unu bulal›m. Koninin taban›n›. ayr›tlar›n›. tepe noktas›n› ve eksenini belirleyiniz. yan yüzlerini. taban›. Bu daireden merkez aç›s›n›n ölçüsü 120º olan bir daire dilimi keselim. Piramidin tepe noktas›n› taban merkezine (a¤›rl›k merkezi) birlefltiren do¤ru parças› tabana dik ise dik piramit. Çevre uzunlu¤u daire diliminin yay uzunlu¤una eflit olan bir çember çizelim. piramidin tabanındaki çokgensel bölge üçgensel bölge oldu¤u için “üçgen piramit” olarak isimlendirilir. piramidin tabanındaki çokgensel bölge. Koni dönme simetrisine sahip midir? Tart›fl›n›z. karesel bölge oldu¤u için “kare piramit”. ayr›tlar› ve yüksekli¤idir. yan yüzleri. I. ETK‹NL‹K Koni Olufltural›m Araç ve Gereç •A4 k⤛d› •Makas •Aç›ölçer •Pergel •Yap›flt›r›c› K⤛ttan yar›çap› uzunlu¤u 9 cm olan bir daire elde edelim. II. e¤ik ise e¤ik piramit olarak adland›r›l›r.ÖRNEK Yanda verilen iki piramidin tepe noktas›n›. . Piramitte yükseklik tepe noktas›n›n taban düzlemine olan uzakl›¤›d›r. yüksekli¤ini taban›n› ve ayr›tlar›n› belirleyelim: I tepe noktas› yükseklik yan yüz taban taban Kare piramit Üçgen piramit II tepe noktas› yan yüz yükseklik Her iki piramitte de ayr›tlar k›rm›z› ile iflaretlenmifltir. 133 Piramidin temel elemanlar› tepe noktas›. yüksekli¤ini. Çemberi keserek k⤛ttan ay›ral›m ve bir daire elde edelim. tepe noktas›n› ve yan yüzlerini gösteriniz. Daire dilimini iki yar›çap boyunca birlefltirip yap›flt›rarak bir külah elde edelim. Bu daireyi külah›n aç›k k›sm›n› kapatacak flekilde yap›flt›rarak koniyi elde edelim.

yanal yüzey tepe noktas› yanal yüzey eksen ana do¤ru taban Koninin temel elemanlar›. tepe noktas›n› taban merkezine birlefltiren do¤ru parças› olan “eksen”. bir dairesel bölge olan “taban”. Oluflturdu¤unuz modeli veya portakal. yar›çap›n› ve yüzeyini belirleyelim. Bu model üzerinde kürenin merkezini. tepeden geçen ve taban›n kenar› olan çembere dayanan “ana do¤ru” ve bu do¤runun süpürdü¤ü “yanal yüzey”dir. elma vb. Ekseni tabana dik olan koni “dik koni” veya “dönel koni”. 134 ETK‹NL‹K Küre Olufltural›m Araç ve Gereç •Oyun hamuru •Portakal •Elma Bir parça oyun hamurunu avuç içlerimizle yuvarlayarak bir küre modeli elde edelim. e¤ik olan ise “e¤ik koni” olarak adland›r›l›r. eksen etraf›ndaki dönmelerde dönme simetrisine sahiptir. yüzey merkez çap . modelleri çeflitli düzenlemelerle keserek gözlemleyiniz. yanal yüzeyini.ÖRNEK Yanda verilen koninin taban›n›. tepe noktas›n› ve eksenini belirleyip aç›n›m›n› çizelim. Bu modelle kürenin merkezini. Kürenin merkezinden geçen düzlemlerle küre yüzeyinin ara kesiti hangi geometrik flekli oluflturur? ÖRNEK Yanda verilen portakal› küre modeli olarak ele alal›m. yar›çap›n› ve yüzeyini gösterebilir misiniz? Tart›fl›n›z. taban›n d›fl›nda bir “tepe noktas›”. Dik koniler.

Oluflan flekli çiziniz. UYGULAMA 1 Yandaki foto¤rafta Antalya’da bulunan “Cam Piramit” verilmifltir. 2 Taban› karesel bölge fleklinde olan yandaki piramidin aç›n›m›n› kareli k⤛da çiziniz. Bu flekilde oluflan dairenin çap› ise kürenin çap›d›r. di¤erininki ise 5 cm’dir. Bu koninin taban›n›n yar›çap› uzunlu¤u kaç cm olur? Taban›n fleklini çizerek gösteriniz ( π = 3 al›n›z. Berna.Kürenin temel elemanlar›. Yanda verilen basketbol topunu küreye model olarak düflününüz ve modeli çizerek temel elemanlar›n› gösteriniz. Piramitlerden birinin yüksekli¤i 3 cm. yar›çap› uzunlu¤u 8 cm olan bir daireden merkez aç›s› 90º olan bir dilim keserek koni oluflturmak istiyor. 3 4 5 6 Tabanlar› efl ve üçgensel bölge olan iki piramit tabanlar›ndan birbirine yap›flt›r›l›yor. taban› kesmeyen ve tepe noktas›ndan geçmeyen düzlemle kesildi¤inde tepenin bulundu¤u parça hangi geometrik cisme modeldir? Neden? Taban yar›çap›n›n uzunlu¤u 4 cm olan bir koninin aç›n›m›n› çiziniz. Merkezden geçen düzlemlerle küre yüzeyinin ara kesitine büyük çemberler denir. yar›çapı ve yüzeyidir. merkezi. Bu piramidi çizerek temel elemanlar›n› gösteriniz. 135 7 8 Taban› düzgün alt›gensel bölge olan bir dik piramitin kaç tane efl yüzü vard›r? 28 Çalışma . Bir dik piramit tabana paralel olmayan.).

düzgün alt›genin kenarlar›n›n uzunlu¤u 6 cm ve her iki prizman›n da yüksekli¤i 14 cm oldu¤una göre bu prizmalar›n hacimlerini hesaplayarak karfl›laflt›r›n›z. Bu prizman›n yüksekli¤inin uzunlu¤unu bulunuz. Geometrik Cisimler 2 Bir üçgen prizma çizerek temel elemanlar›n› gösteriniz. 3 4 136 5 Yanda verilen geometrik cisim. Afla¤›da eflkenar üçgen prizma ve düzgün alt›gen prizma verilmifltir. Eflkenar üçgenin kenarlar›n›n uzunlu¤u 12 cm. Buna göre afla¤ıdaki soruları cevaplayınız. iki efl geometrik cismin tabanlarının birlefltirilmesiyle oluflmufltur. c) Ortadan boyuna ikiye bölündü¤ünde oluflan cisimleri adland›r›n›z 6 Yanda verilen aç›n›m ile bir koni oluflturabilir mi? Aç›klay›n›z. a) Hangi geometrik cisimlerden oluflmufltur? b) Ortadan enine ikiye bölündü¤ünde oluflan cisimleri adland›r›n›z.KONU DE⁄ERLEND‹RME 1 Yanda verilen aç›n›mla bir eflkenar üçgen prizma oluflturabilmek için hangi kenarlar›n efl olmas› gerekir? ‹flaretleyerek gösteriniz. 120º 3r r . Hacmi 240 cm3 olan üçgen prizma fleklindeki bir tahta parças›n›n taban›n›n alan› 80 cm2 dir.

ayr›t ve yüz say›s›n› bulunuz.. 8 Afla¤›da verilen ifadelerden do¤ru olanlar›n bafl›na “D”...) b) Bir kare piramit infla etmek için 4 efl üçgensel bölgeye ihtiyaç vard›r. 10 Dünyay› küreye bir model olarak kabul ediniz..7 Piramitler ve prizmalar aras›ndaki benzerlikleri ve farkl›l›klar› aç›klay›n›z. (. yar›çap›. çap›n›..) e) Taban alan› 64 cm2 ve yüksekli¤i 8 cm olan bir üçgen prizman›n hacmi 512 cm3 tür.) d) Taban› üçgensel bölge fleklinde olan bir piramidin 4 tane yüzü vard›r.. büyük çemberini. (. (...) a) Bir koninin iki taban› vard›r.) ç) Bir üçgen prizman›n 6 köflesi vard›r. yanl›fl olanlar›n bafl›na”Y” yaz›n›z. Buna göre bu modelin eksenini.) c) Bir kürenin temel elemanlar› merkezi. (.. yüzeyini ve merkezini uygun terimleri kullanarak ifade ediniz. yüzeyi ve büyük çemberleridir. (. 137 10 Öz Değerlendirme . Foto¤raf› inceleyerek geometrik cisimlere modeller bulunuz. 11 Afla¤›da Topkap› Saray›’n›n farkl› yönlerden çekilmifl foto¤raflar› verilmifltir.. (.. 9 Taban› alt›gensel bölge fleklinde olan bir piramidin köfle..

yetiflkinler için 7 TL’dir.75 L süt kald›¤›na göre bafllang›çta kaç litre süt vard›r? B C 9 Yanda bir otelde bulunan havuzun üstten görünümü verilmifltir. S›navdaki ilk iki sorunun mutlaka cevaplanmas› gerekti¤ine göre ö¤renciler cevaplayacaklar› sorular› kaç farkl› flekilde seçebilirler? Genç Osman ‹lkö¤retim Okulunda düzenlenen kariyer günlerine kat›lmak için bir sa¤l›k merkezinde çal›flan 6 doktordan üç kiflilik bir grup oluflturulmak isteniyor.ÜN‹TE DE⁄ERLEND‹RME 1 Matematikte Yolculuk “Basketbol tak›m›nda oynayan O¤uz.IV 138 IV.5) 2 Ebru Han›m. = Yanda verilen eflitliklerden hangileri do¤rudur? A) I.5) D) P(7. P(4.IV B) II. O¤uz. Bu oyunu 388 kifli izlemifl ve 2110 TL kazan›lm›flt›r. III D) III. Say›n›n basamaklar›ndaki rakamlar yer de¤ifltirildi¤inde say› 45 azald›¤›na göre bu say› kaçt›r? 6 7 A) -4 = 1 denkleminde a afla¤›dakilerden hangisidir? B) C) D) 9 8 Ahmet Bey.5) C) P(5. çocuklar için 4 TL. haftada 5 kez yapt›klar› antrenmanlarda farkl› birer tiflört giymektedir.4) = 15 5 Bir tiyatro oyununa girifl biletleri.4)= 4 III.3) II. Bu 3 doktor kaç farkl› biçimde fleçilebilir? 3 4 I.5) B) C (7. IAKI = IKDI IBKI =IKCI ise bu havuzu oluflturan üçgensel bölgeler efl midir? Neden? A K D . befl farkl› tiflörtünü antrenman yapt›¤› befl gün için kaç farkl› flekilde seçer?” Yukar›daki problemin çözümü için seçeneklerde verilenlerden hangisi hesaplanmal›d›r? A) C(5.III. C(6. Bu oyunu izleyen çocuk say›s›n› bulunuz. 4 Geriye 0. yapt›¤› bir s›navda 16 soru sorar ve ö¤rencilerden bu sorulardan 12’sini seçerek cevaplamalar›n› ister. C(4. bir miktar sütün 1 ’ini pasta. kalan›n yar›s›n› da tatl› yapmak için kullan›r.3)= C(4. ‹ki basamakl› bir say›n›n rakamlar› toplam› 9’dur. II C) I.

A ve D ile C ve B aras›ndaki yollar ise birbirine diktir. 50cm 50cm 60cm 10cm .10 Yandaki flekilde A ve B noktalar›nda bulunan iki park aras›ndaki yollar çizilmifltir. IRBI = 12 km ve IRDI = 3 km ise iki park aras›ndaki uzakl›g› bulunuz. ICRI = 4 km . Bu iki üçgen benzer midir? Neden? 13 Afla¤›dakilerden hangisi bir üçgen prizman›n aç›n›m› olamaz? A) b c a a d a b c a b b d 139 12cm B) 15cm 9cm 9cm 15cm 12cm 15cm 9cm 9cm 15cm 12cm 12cm 4cm 6cm 3cm 3cm 3cm 3cm 4cm 4cm 2cm C) 3cm D) a a a a a a a a a a a 3cm 14 Yanda verilen üçgen prizman›n temel elemanlar›n› gösteriniz ve aç›n›m›n› çiziniz. KLM’nin ise 85º ve 20º dir. IADI’nun 2 kat›d›r. [DE] [BC] oldu¤una göre oran› kaçt›r? D A E A) B) C) D) B C 12 ABC’nin iki iç aç›s›nın ölçüleri 20º ve 75º. A B 12 km 4 km C R 3 km D 11 Yanda verilen flekilde IABI. A ve B ile C ve D aras›ndaki yollar birbirine paralel.

Afla¤›da resmi verilen böyle bir rampay› yapmak için kaç santimetreküp çimento kullan›lmal›d›r? 17 1. merkezi. Öykü’nün yanlıfllıkla k›rm›z›ya boyadı¤ı alan kaç cm2 dir? h=20 cm a=10 cm 16 Bir üçgen prizman›n yüksekli¤i 15 cm. kartontan taban ayrıtının uzunlu¤u 10 cm ve yükseklik uzunlu¤u 20 cm olan bir düzgün altıgen dik prizma modeli oluflturur ve yüzeyini kırmızıya boyar.2m 2. Koni II. C) Aç›n›m› daire fleklindedir.1m 140 18 Afla¤›da verilen geometrik cisimler hangi geometrik cisimlerin birlefltirilmesiyle oluflturulmufltur? 19 Küre ile ilgili olarak afla¤›da verilenlerden hangisi yanl›flt›r? A) Temel elemanlar›. tabanlar›ndan birinin çevre uzunlu¤u 32 cm ve taban alan› 48 cm2 ise bu prizman›n yüzey alan›n› ve hacmini bulunuz. Küre Yukar›da verilen geometrik cisimlerden hangilerinin bir tane taban› vard›r? A) I. Üçgen prizma III.8m 1. Silindir V. yar›çap› ve yüzeyidir. Al›flverifl merkezlerinde bulunan merdivenlerin yan›na eflya tafl›mak amac›yla genelde üçgen prizma fleklinde olan rampalar yap›l›r.15 Öykü. Piramit IV. D) Büyük çemberlerin yar›çap› kürenin yap›çap›d›r. Ancak modelin yan yüzlerini maviye boyaması gerekti¤ini hatırlar.III ve V B) I ve III C) III ve V D) IV ve V 29 Çalışma . 20 I. B) Merkezden geçen düzlemlerle kürenin ara kesiti dairedir.

Koni ve Kürenin Hacmi ‹z Düflümü ve Çok Yüzlüler 141 Dünya’m›z. Yer yüzeyinin yaklafl›k %71’i sularla kapl›d›r. uydusu olan Ay’›n yar›çap› uzunlu¤u ise yaklafl›k 1740 km’ dir. Dünya’n›n yar›çap› uzunlu¤u yaklafl›k 6370 km.GEOMETR‹K C‹S‹MLERDE ÖLÇME VE PERSPEKT‹F Piramit. Koni ve Kürenin Yüzey Alanlar› Piramit. Ay ve Dünya’n›n hacimlerini karfl›laflt›r›n›z. 8 gezegeni kapsayan günefl sistemi içerisinde yer almaktad›r. Karalar›n alan› kaç kilometre karedir? .

2 tondan 70 000 tona kadar olan 2 300 000 adet blok tafl üst üste y›¤›larak oluflturulmufltur. Piramitlerin isimlerini belirtiniz. Piramitlerden her birinin yüzey aç›n›m›n› çiziniz. Bu çokgensel bölgeleri kullanarak her bir piramidin yüzey alanlar›n›n nas›l bulunaca¤›n› tart›fl›n›z. . Tepeden 10 m kadar afl›nan bu piramidin gerçek yüksekli¤i yaklafl›k 146 m’dir. MÖ 2800 y›llar›na do¤ru hüküm süren firavunlardan Keops’un mezar›d›r. Piramitlerin yüzey alan›n› bulabilmek için genel bir ba¤›nt› oluflturabilir misiniz? Tart›fl›n›z. Piramitlerin yüzey aç›n›mlar›nda hangi çokgensel bölgelerin kullan›ld›¤›n› aç›klay›n›z. Bu eser. günümüze kadar ulaflan önemli eserlerden biridir. Bu isimlendirmeyi neye göre yapt›¤›n›z› aç›klay›n›z.Piramit. Koni ve Kürenin Yüzey Alanlar› Dik Piramidin Yüzey Alan› M›s›r’daki Keops Piramidi (Büyük Piramit). 52 900 m2 alan› kapsayan bu kare piramidin yüzey alan›n› hesaplayabilir misiniz? Keops Piramidi’nin taban çevre uzunlu¤u yükseklik uzunlu¤unun iki kat›na bölünürse π say›s›n›n elde edildi¤ini biliyor muydunuz? 142 ETK‹NL‹K Piramidin Yüzey Alan›n› Bulal›m Yandaki dik piramitleri inceleyelim.

h a a a h a Piramidin yüzey alan›. Bir kare dik piramidin yüzey aç›n›m› yanda verilmifltir.a. Piramidin taban› karesel bölge oldu¤undan taban alan›: a . Silginizin boyunu ölçünüz.h’dir. 143 ÖRNEK Yanda taban› ve yan yüzleri eflkenar üçgenlerden oluflan ve bir ayr›t›n›n uzunlu¤u 19 cm olan bir dik piramit verilmifltir.ÖRNEK Yandaki kare dik piramidin yüzey alan ba¤›nt›s›n› olufltural›m.h olur. Piramidin yüzey alan›= taban alan› + yanal yüzeyinin alan› ETK‹NL‹K Araç ve Gereç •Çeflitli piramit modelleri •Cetvel •Silgi Alan› Tahmin Edelim Bir dik piramit modelini elimize alal›m.a. ’dir. taban alan› ile yanal yüzlerinin alanlar› toplam› oldu¤undan bu kare dik piramit için yüzey alan ba¤›nt›s› a2 + 2. yanal yüzeyinin alan› 4. Cetvelle ölçüm yaparak piramidin yüzey alan›n› bulunuz. Elde etti¤iniz sonuçla tahmininizi karfl›laflt›r›n›z. . a = a2 dir. Bu dik piramidin yüzey alan›n› bulalım. Piramidin tüm yüzleri eflkenar üçgen oldu¤u için bir eflkenar üçgensel bölgenin alan›n› bulup 4 ile çarpal›m. Piramidi oluflturan yan yüzlerdeki bir üçgensel bölgenin alan›: Kare dik piramidin üçgensel bölge olan 4 yan yüzü oldu¤undan = 2. Silginizin boyunun ölçüsünden hareketle piramidin yüzey alan›n› tahmin ediniz.

Plan Yapal›m Çat›n›n yüksekli¤ini kullanarak piramidin bir ayr›t›n›n uzunlu¤unu ve yan yüz yüksekli¤inin uzunlu¤unu bulmal›y›z. Piramidin alan›: . sacla kaplanacakt›r. 144 Problem Çözelim ve Kural›m Yanda çizimi verilen kare piramit fleklindeki çat›n›n d›fl yüzeyi. Çat›n›n yan yüzeyini kaplamak için kaç metrekare saca ihtiyaç vard›r? Problemi Anlayal›m Piramit fleklindeki çat›n›n taban› karesel bölgedir. h = 192 . 2 Piramidin alan› : 625.a=19 cm a=19 cm Bir kenar uzunlu¤u 19 cm olan eflkenar üçgensel bölgenin alan›n› hesaplayabilmek için yüksekli¤inin uzunlu¤unu bulmal›y›z. Pisagor Ba¤›nt›s›’n› kullanarak hesaplayal›m. Çat›n›n yüksekli¤i verilmifl oldu¤undan yüzeyini kaplamak için gerekli sac miktar›n› bulmam›z isteniyor.27 cm dir.27 cm 2 Piramidin alan› tahminen: 680 cm dir. 4 = 361 3 2 625. . a 20 cm ve h 17 cm olan üçgensel bölgenin alan›: 2 Piramidin alan›: 170 x 4 = 680 cm olarak tahmin edilebilir. 3 4 2 Yüksekli¤i h = 19 3 cm 2 cm. 2 piramidin alan›n› tahmin edelim. bir kenar›n›n uzunlu¤u 19 cm olan eflkenar üçgenlerden oluflan 20 . Ayr›t uzunluklar› birbirine eflit olan çat›n›n tepe noktas› tabandan 4 m yüksekliktedir. 17 2 = 170 cm olur. Piramidin ayr›t uzunluklar› birbirine eflit oldu¤undan. .( h 19 cm 19 cm 2 2 a = 19 cm 2 2 a = 19 cm 2 2 ) 2 h = 361 - 2 = = 19 . fiimdi ifllem yaparak tahminimizle karfl›laflt›ral›m. Yanal yüzey alan›n›n 4 kat›n› alarak gerekli sac miktar›n› buluruz. piramidi oluflturan yan yüzler eflkenar üçgensel bölgedir. Bu verilerden yararlanarak bir yan yüzün alan›n› hesaplar›z.

Plan› Uygulayal›m Bir kenar› a metre olan eflkenar üçgenin yüksekli¤inin uzunlu¤unu Pisagor Ba¤›nt›s› yard›m›yla a cinsinden bulal›m.3 a = + 16 4 4 3 2 a a a = 16 = 16 a = 4 2 cm’dir. 8 3 = 32 3 cm dir. 4 2 .8 2 h = 16 h = 4 m bulunur. alan› 8 3 cm olan üçgensel bölgenin yüksekli¤inin uzunlu¤unu bulalım. Yukar›daki piramit ayn› özelliklere sahip üçgen dik piramit olsayd› kaç metrekare saca ihtiyaç olurdu? Hesaplay›n›z. 32 3 : 4 = 8 3 cm Taban› 4 2 cm. .y 2 y= 4 3 cm 2 2 2 2 2 145 y= 4 3 cm 2 h Yandaki dik üçgende Pisagor Ba¤›nt›s›’ndan 2 2 a 2 ) h =y -( 2 h = 2 a = 2 2 cm 2 4 3 4 2 2 2 2 2 h = 2 2 - h = 24 . 4 4 2 4 2. a. 2 Piramidi oluflturan yan yüzlerden birinin alan›. 2 2 Piramidin yan yüzünü oluflturan bir üçgensel bölgenin alan›: 1 . Kontrol Edelim fiimdi buldu¤umuz sonucun do¤rulu¤unu geriye do¤ru çal›flma stratejisiyle kontrol edelim. Toplam sac miktar›ndan hareketle piramidin yüksekli¤i olan 4 m’ye ulaflal›m. 4. 2 a 3 2 2 =( ) +4 2 2 a . y = Dik üçgende Pisagor Ba¤ıntısı yard›m›yla de¤erini bulal›m: 2 Pisagor Ba¤›nt›s›’ndan. 8 3= 4 2.y = 1 . a y 4 a a y a 2 a 2 a a y = a -( a 2 a 2 2 2 2 ) =a ise y= 2 2 = olur. 2 6 2 2 2 = 8 3 cm Piramidin yan yüzlerini kaplamak için gerekli sac miktar›. 3 Buradan y = a 3 = = 2 6 cm olur.

2 cm . 7 A = 1250 m2 a = 10 cm b = 15 cm Yandaki verilere uygun bir problem kurunuz ve problemin çözümünü yap›n›z. 5 Yüzey alan› (54 + 8 5 ) cm2 olan yandaki dik piramidin cisim yüksekli¤ini bulunuz. 4 146 Yüksekli¤i 4 cm ayr›t uzunluklar› birbirine eflit ve 6 cm olan kare dik piramit fleklindeki yap›t›n yüzey alan›n›n kaç santimetrekare oldu¤unu bulunuz. Bu soruyu çözmek için verilen bilgilerden hangisine ya da hangilerine gerek yoktur? 4 cm 6 cm 2 5 cm 5 cm 6 Keops Piramidi’nin yüksekli¤i 146 m’dir. Yandaki kare piramidin yüzey alan›n› harfli olarak ifade ediniz. 52 900 m2 alan› kapsayan bu kare dik piramidin yüzey alan›n› hesap makinesi kullanarak hesaplay›n›z. . h a 3 Taban› dikdörtgensel bölge olan dik piramidin taban›n›n kenar uzunluklar› 6 cm. yüksekli¤i ise 4 cm’dir.UYGULAMA 1 2 Piramitler isimlendirilirken nelere dikkat edilmelidir? Açıklayınız. Bu piramidin yüzey aç›n›m›n› çiziniz.

kare dik prizmanın yüzey alanları eşittir. 4) Dik piramitler tabanlarında bulunan çokgensel bölgelerle adlandırılır. D Y D 7) Yükseklikleri ve taban alanları eş olan kare dik piramitle. ç›k›fl 5. ç›k›fl D Y 147 2. ç›k›fl 7. 25m 20m 20m 9 Afla¤›da birbiriyle ba¤lant›l› do¤ru / yanl›fl cümleler verilmifltir. ç›k›fl 30 Çalışma . tabanı. ç›k›fl 3. 1) Piramidin tepe noktasını taban merkezine (ağırlık merkezi) birleştiren doğru parçası tabana dik ise dik piramittir. Her bir do¤ru / yanl›fl karar› sizi farkl› ç›k›fllara ulaflt›r›r. Y D D Y 4. ç›k›fl D 5) Yan yüzlerin alanını bulmak için piramidin yükseklik uzunluğunun bilinmesi yeterlidir.8 Kare dik piramit fleklinde tasarlanm›fl yak›t deposunun flekli afla¤›da verilmifltir. 1. yüksekliği. %5 fire verece¤i düflünülerek en az kaç metrekare çelik levha siparifl edilece¤ini hesaplay›n›z. ç›k›fl Y D Y 8. ç›k›fl Y 3) Dik piramidin yüzey alanını bulmak için taban ve yan yüzlerin alanını bilmek gerekir. Buna göre afla¤›daki ç›k›fllardan birine ulafl›n›z. 6. 6) Kare dik piramitlerin yan yüzlerini oluşturan üçgensel bölgeler eşkenar üçgensel bölgelerdir. fiemadaki cümlelerde do¤ru oldu¤u belirtilen yarg› yanl›fl. yan yüzleri ve ayrıtlarıdır. Bu deponun yan yüzlerinde çelik levhalar kullan›lacakt›r. yanl›fl oldu¤u belirtilen yarg› do¤ru olabilir. 2) Piramidin temel elemanları. tepe noktası.

82. Daire kesmesi (sektör) çeyrek dairedir.56 cm2 Koninin yüzey alan›: 50.24 + 12. Koniyi oluflturan parçalar›n aç›n›mlar› hangi geometrik flekillerden oluflmaktad›r? Aç›klay›n›z. r=2cm = Dairenin alan›: π.a2 .Dik Dairesel Koninin Yüzey Alan› Osmanl›-Türk mimarisinin en büyük eserlerinden biri olan Selimiye Camisi Mimar Sinan taraf›ndan zaman›n baflkenti olan Edirne’de yap›lm›flt›r.14. a ba¤›ntısı ile bulunur. Her minarenin yüksekli¤i 79.14 alarak koninin alan›n› hesaplayal›m. 22 = 12 cm2 Koninin yüzey alan›n›: 48 + 12 = 60 cm2 olarak tahmin edebiliriz. ÖRNEK a=8cm Yanda aç›n›m› ve ölçüleri verilen dik koninin yüzey alan›n› hesaplayal›m. Koninin yüzey alan›n› tahmin edelim. bir kubbesi bulunmaktad›r. Yanal yüzeyi tabandan tepe noktasına kadar keselim. fiimdi de π’yi 3.24 cm2 Dairenin alan›: πr2 = 3. 148 Dik dairesel koni için yüzey alan ba¤›nt›s›n› nas›l oluflturursunuz? Tart›fl›n›z. Bu çeyrek dairenin alan› = 48 cm2 olur. Tahminde π’yi yaklafl›k olarak 3 alal›m. Minarenin bölümlerinden biri olan en üstteki koni biçimindeki k›sm› minarenin çat›s›d›r ve kurflun kaplamad›r.56 = 62.r2 = 3. Bu kurflun kapl› bölgelerin alanlar›n› bulabilmek için hangi bilgilere ihtiyaç vard›r? ETK‹NL‹K Dik Koninin Alan› Araç ve Gereç •K⤛ttan dik dairesel koni modeli •Makas Koni modelinin taban› ile yanal yüzeyini keserek birbirinden ay›ral›m. Dik dairesel koninin yüzey alan›n› hesaplayabilmek için hangi uzunluklar gereklidir? Tart›fl›n›z. r . kubbesinin çap› ise 31.8 cm2 Tahmin: 60 cm2 Koninin alan›: 62.28 m’dir.89 m. Caminin dört minaresi.8 cm2 Aç›n›m› verilen koninin yüzey alan›. 22 = 12.14. = 50. Daire kesmesinin alan›: π. taban alan + yanal alan = π r2 + π a2 . = 3.

14 .7 cm2’dir. = 3. r = 31. r = 2 . Problemi Anlayal›m Trafik konisinin taban çap uzunlu¤u 28 cm. Bir trafik konisini üretmek için kaç santimetre kare plastik malzeme gerekti¤i soruluyor. 3. yüksekli¤i ise 48 cm verilmifl.2 = 172. Sonra taban› oluflturan karesel bölgenin alan›n› buluruz. Bunlardan biri de “trafik konisi”dir.r = 2. ‹çi bofl olan bu konilerden üretmek istersek bir trafik konisi için kaç santimetre kare plastik malzemeye ihtiyaç duyar›z? Bulal›m (π = 3 alal›m. Karesel bölge fleklindeki taban›n›n bir kenar› 36 cm. 300 360 6 1 6. Problem Çözelim ve Kural›m Trafikte sürücüleri uyarmak için çeflitli uyar› iflaretleri kullan›l›r.14 . 3. Koninin içi bofl ve taban› oluflturan çemberin çevresinde kare fleklinde ç›k›nt› vard›r. fiekildeki trafik konisinin yüksekli¤i 48 cm. Dairenin çevre uzunlu¤u koninin yanal yüzünün taban›n›n çevre uzunlu¤una eflittir. Koninin içi bofl oldu¤undan karesel bölgenin alan›ndan koninin taban alan›n› ç›kar›r›z.a. taban içindeki çemberin çap uzunlu¤u ise 28 cm’dir. 6 .). Oluflan koninin yüzey alan›n› bulal›m. Plan Yapal›m Problemi çözmek için önce trafik konisinin yanal alan›n› hesaplamal›y›z.π.14 . Koninin yüzey alan› = Taban alan› + Yanal alan› = π r2 + π a2 .π. 5 + 3.14 . 6 .4 r = 5 cm olarak bulunur. Kesilen kartonun kenarlar› bir birine uç uca yap›flt›r›larak dik dairesel koninin yanal yüzeyi elde edilmifl ve taban›na yap›flt›r›lan dairesel bölge ile bir koni oluflturulmufltur. 300 360 2 2 6 5 149 = 78. Taban ç›k›nt›s›n›n alan› ile koninin yanal alan›n› toplayarak gerekli plastik malzeme miktar›n› bulmufl oluruz.28 . Bu karesel bölgenin bir kenar› ise 36 cm verilmifltir. Buna göre. Dairenin çevre uzunlu¤u Koninin yanal yüzünün taban›n›n çevre uzunlu¤u 5 1 2 . . 2.8º dir.5 + 94. koninin yanal yüzeyini oluflturan daire kesmesine ait merkez aç›n›n ölçüsü = 100.A T 300º T a = 6 cm a = 6 cm A B B Yar›çap› 6 cm olan daire biçimindeki bir kartondan merkez aç›s›n›n ölçüsü 300º olan bir daire dilimi kesilmifltir.

2100 cm2 dir.588 = 708 cm2 36 cm Trafik konisi için 2100 + 708 = 2808 cm2 plastik malzemeye ihtiyaç vard›r. 3.8 = 2100 cm2. Çözümümüz do¤rudur. = 3 . 2 . 14 = 2 . = 2 . UYGULAMA 1 Yan yüzeyi flekilde verilen dik dairesel koninin yanal alan›n› bulunuz (π = 3 al›n›z. yüksekli¤i 30 cm olan dik dairesel koni fleklinde bir flapkan›z var. 50 = 100. 100. Yanal yüzeyi oluflturan daire kesmesine ait merkez açısının ölçüsünü bulal›m: 2 . r2 = 588 cm2 Taban ç›k›nt›s› alan›: 1296 .Plan› Uygulayal›m Taban çemberinin çap› uzunlu¤u 28 cm olan koninin yar›çap uzunlu¤u 14 cm’dir.π .14 . a2 =142+ 482 a2 = 2500 a = 50 cm olarak bulunur. Yüksekli¤i 48 cm olan koninin ana do¤rusu (a) Pisagor Ba¤›nt›s›’ndan. a 48 cm a = 50 cm = 100.8º Buldu¤umuz de¤er soruda verilen aç›yla ayn›d›r. 360 36 cm r=14 cm Koninin taban ç›k›nt›s›n›n alan›n› bulal›m. a = 50 cm 150 “Taban›n›n çap uzunlu¤u 20 cm. 14 . koninin yanal alan›. r . 3.8º 14 cm 14 cm Daire kesmesinin alan›. (502) .” Bu verileri kullanarak bir problem kurunuz ve çözünüz. πr2 . Karesel bölgenin alan› : 362 = 1296 cm2 Koninin taban alan›: π . a .). Koninin aç›n›m›n› çizerek yanal yüzey alan›n› bulal›m. Kontrol Edelim fiimdi buldu¤umuz yanal alan de¤erinin do¤rulu¤unu kontrol edelim. π . a = 6 cm 240º .

2. merkez aç› = 180º ve dik dairesel koninin yüzey alan› 81 cm2 oldu¤una göre ITBI = a uzunlu¤u kaç cm’dir? T 3 A T 180º a B O r = 3 cm a 4 Yanda verilen dik dairesel koninin yüzey alan›n› hesaplayabilmek için baflka hangi veriye ihtiyaç vard›r? A B O A 5 Yüksekli¤i 10 cm. taban yar›çap uzunlu¤u 6 cm olan ve [AB] ekseni boyunca kesilerek oluflturulan yar›m koninin yüzey alan›n› bulunuz. ç›k›fl 7. 4. D Y Y 3) Bir dik koninin açınımında tepe açısının ölçüsü büyüdükçe taban alanı da büyür. ç›k›fl 5. D 5) Koninin yüzey alanı taban ve yanal alanların çarpımına eşittir. Bu dik dairesel konide r = 3 cm. 6) Dik koninin yanal yüzeyini oluşturan sektör yayının uzunluğu. 6. fiemadaki cümlelerde do¤ru oldu¤u belirtilen yarg› yanl›fl. Yanda bir dik dairesel koninin yüzey aç›n›m› verilmifltir. ç›k›fl D Y 2) Bir dik koninin yanal yüzey alanını bulabilmek için açınımdaki sektörün merkez açısının ölçüsünü bilmemiz yeterlidir. ç›k›fl . ç›k›fl D Y D 7)Dik koninin ana doğrusunun uzunluğu aynı zamanda koninin yüksekliğinin uzunluğuna eşittir. B C 151 6 Afla¤›da birbiriyle ba¤lant›l› do¤ru / yanl›fl cümleler verilmifltir. yanl›fl oldu¤u belirtilen yarg› do¤ru olabilir. ç›k›fl 3. ç›k›fl Y 31 Çalışma D Y 8. 1. Her bir do¤ru / yanl›fl karar› sizi farkl› ç›k›fllara ulaflt›r›r. 4) Bir dik koninin yanal yüzeyinin alanı taban alanının her zaman iki katıdır. Buna göre afla¤›daki ç›k›fllardan birine ulafl›n›z. ç›k›fl Y D 1) Dik dairesel bir koni bir daire ve bir daire diliminden oluşur.2 Bir dik dairesel koninin yüzey alan›n› hesaplayabilmek için hangi veriler gereklidir? Dik dairesel koni modeli üzerinde bu verileri gösteriniz. Bu verileri kullanarak bir problem kurunuz ve çözünüz. koninin tabanındaki çemberin çevre uzunluğuna eşittir.

yani kutuplarda ya¤an karlar donarak sertleflir ve dirençleri artar.14 alal›m.π. Jimnastik topunun yar›çap uzunlu¤unu bulal›m: Ç = 2.5 cm2 = 1. Çap uzunlu¤u yaklafl›k 3 m olan bir iglonun yüzey alan›n› tahmin ediniz.5 cm Jimnastik topunun yüzey alan›: 4π r2 = 4. 152 Yar›çap› r olan kürenin yüzey alan›. kar.1 cm olan jimnastik topunun yüzey alan›n› hesaplayal›m (π = 3.32665 m2 1. Kürenin yüzey alan ba¤›nt›s›n› oluflturunuz.(3.5)2 = 13266.3 m2 dir.Kürenin Yüzey Alan› Do¤ada yaflam mücadelesinde olan insanlar ya¤mur.1 = 2.(π . r2) ÖRNEK Büyük çemberinin çevre uzunlu¤u 204.(32. . Kesti¤imiz sektörleri. Kürenin yüzey alan›: 4.r 204.(3. rüzgâr veya güneflten korunmak için bar›naklara ihtiyaç duyarlar. Nas›l oluflturdu¤unuzu aç›klay›n›z. Bu daireyi sekiz efl sektöre ay›r›p tekrar keselim.r r = 32. Yap›flt›rd›¤›n›z daire dilimlerinin kürenin yaklafl›k olarak ne kadar›n› kaplad›¤›n› tahmin ediniz. Afl›r› so¤uk iklimlerde.14). en büyük dairesinin alan›n›n 4 kat›d›r. ETK‹NL‹K Küreyi Kaplayal›m Araç ve Gereç •Küre modeli •K⤛t •Makas •Yap›flt›r›c› Küre modelinin en büyük dairesini k⤛t üzerine çizip k⤛d› keselim. kürenin yüzeyine birlefltirerek yap›flt›ral›m. Eskimolar evlerini bu sebeple buzdan kubbe fleklinde yaparak “iglo” olarak adland›rm›fllard›r.).14).

58. Metrekare fiyat› 20 TL olan derilerden kaç m2 kullan›ld›¤›n› bulal›m: 1177.875 m2 lik deri kullan›lm›fl.875)x20 =1177. derinin metrekare fiyat› 20 TL verilmifl. Böylece buldu¤umuz 1177. 0.50 TL gerekir. Bir futbol topunun yüzey alan›: 4πr2 = 4.875 m2 lik deri 300 adet top için kullan›ld›¤›na göre bir adet futbol topu için. Derinin metrekaresi 20 TL oldu¤una göre çap uzunlu¤u 25 cm olan futbol toplar›n›n yüzeyini kaplamak için kaç Türk Lirası deri kullanmak gerekir? Problemi Anlayal›m Çap uzunlu¤u 25 cm olan futbol toplar›ndan 300 adet üretilece¤i belirtilmifl.(3.19625 m2 lik deri kullan›l›r.5 cm’dir. Yar›çap› uzunlu¤u12.(1962.875 m2 dir. 300 adet futbol topunun yüzey alan›: 300.14).5 cm2 dir. Plan Yapal›m Problemi çözmek için önce bir futbol topunun yüzey alan›n› bularak 300 adet futbol topu için kaç m2 lik deri kullan›laca¤›n› hesaplamal›y›z.5)2 = 1962. geriye do¤ru çal›flma stratejisiyle kontrol edelim.14).(12. UYGULAMA 1 Büyük dairesinin alan› 258 cm2 olan kürenin yüzey alan›n› bulunuz (π= 3 al›n›z.5 cm2 olan futbol topunun yar›çap uzunlu¤u bulal›m: r2 = 156. 2 Taban› kürenin büyük dairesinde olmak üzere kürenin içine taban yar›çap› ve yüksekli¤i eflit ve ana do¤rusu 9 2 cm olan bir koni yerlefltiriliyor.5) = 588750 cm2 = 58. Elde etti¤imiz sonuçla 20 TL’lik de¤eri çarparak futbol toplar›n›n yüzeyini kaplamak için kaç liral›k deri gerekti¤ini ö¤renmifl oluruz. Kontrol Edelim Buldu¤umuz sonucun do¤rulu¤unu.r2 = 1962.(3.Problem Çözelim ve Kural›m Spor malzemeleri üreten bir firmaya 300 adet futbol topu siparifli verilmifltir. 300 adet futbol topu için kaç TL’lik deri gerekti¤i soruluyor. 58.25 4.5 ise r = 12.50 TL’lik deri gerekiyor.5x2 = 25 cm’dir. b) Kürenin yüzey alan›n› bulunuz.875:300 = 0.50 TL sonucunun do¤rulu¤unu oldu¤unu kontrol etmifl olduk. 153 Tüm toplar› kaplamak için 1177.5 cm olan futbol topunun çap› ise 12. a) Kürenin yar›çap› uzunlu¤u bulunuz. .19625 m2 =1962. Yüzey alan› 1962.50:20 = 58.5 cm’dir. 1 m2 deri 20 TL oldu¤una göre.).5 cm2 dir. 58. Plan› Uygulayal›m Bir futbol topunun çap uzunlu¤u 25 cm oldu¤una göre yar›çap› uzunlu¤u 12.875 m2 deri için (58.

4) Yüzey alanları oranı kürenin yarıçapları oranı da ’ tür. Buna göre afla¤›daki ç›k›fllardan birine ulafl›n›z. yüksekli¤i 20 cm olan dik silindirin içine yar›çap› uzunlu¤u 4 cm olan küre fleklinde toplar konulacakt›r. Her bir do¤ru / yanl›fl karar› sizi farkl› ç›k›fllara ulaflt›r›r. D Y D 4. 2) Kürede bulunan en büyük dairenin yarıçapı kürenin yarıçapının yarısına eşittir. silindirin yüzey alan›na oran› nedir? c) Bu silindire çap› uzunlu¤u 4 cm olan toplardan en fazla kaç adet s›¤ar? 5 Afla¤›da birbiriyle ba¤lant›l› do¤ru / yanl›fl cümleler verilmifltir. a) Bu silindire en fazla kaç adet top konulabilir? b) Toplar›n yüzey alan›n›n. ç›k›fl Y D Y 8. yanl›fl oldu¤u belirtilen yarg› do¤ru olabilir. 6. ç›k›fl 7. 6) Küre yüzeyi düz bir yüzey hâline getirilemez. 2. 4 Yar›çap› uzunlu¤u 5 cm.3 Yar›çap› uzunlu¤u 1. fiemadaki cümlelerde do¤ru oldu¤u belirtilen yarg› yanl›fl. kürenin merkezinden geçen dairedir.). ç›k›fl 5. ç›k›fl 32 Çalışma .35 cm olan kürenin yüzey alan›n› yaklafl›k olarak bulunuz (π= 3 al›n›z. ç›k›fl 3. D Y D 7) Büyük dairenin çapı 10 cm olan kürenin yüzey alanı 1256 cm2 dir. olan 1. ç›k›fl Y 3) Kürenin yarıçapını belirleyen daire. ç›k›fl Y 154 1) Kürenin yüzey alanı en büyük dairenin çapı ile doğru orantılı olarak değişir. ç›k›fl D Y D 5) Yarıçapı r olan yarım kürenin yüzey alanı 3π r2 dir.

3 Yanal yüzey alan› 80 cm2 ve yan yüz yüksekli¤i 5 cm olan kare dik piramidin tabanının bir kenar›n›n uzunlu¤u kaç santimetredir? 4 Yandaki yar›m küre ve koniden oluflan cismin yüzey alan›n›n kaç santimetrekare oldu¤unu bulunuz. 3 3 6 Yar›çap uzunlu¤u.). taban alan› 48 cm2 olan koninin yar›çap uzunlu¤unun 3 kat›na eflit olan kürenin yüzey alan›n› bulunuz (π= 3 al›n›z. B 4cm 4cm C 6π r 8 Yanal alan› 10π cm2 ana do¤rusu 5 cm olan dik koninin taban alan›n› bulunuz. ç) a=10 cm 2 Yan yüzleri eflkenar üçgensel bölge olan kare dik piramidin yüzey alan›n›n kaç birimkare oldu¤unu harfli olarak ifade ediniz. 11 Öz Değerlendirme .730 x 10 km oldu¤una göre Ay’›n ve Dünya’n›n yüzey alanlar›n› yaklafl›k olarak bulunuz. A 7 Yanda aç›n›m› verilen dik koninin yanal alan›n›n taban alan›na oran›n› bulunuz.476 x10 km. 6cm 3cm 155 5 Ay’›n çap uzunlu¤u 3. Dünya’n›n çap uzunlu¤u 6.KONU DE⁄ERLEND‹RME 1 a) a= 4 cm b) a=8 cm c) a= 6 cm Piramit. Koni ve Kürenin Yüzey Alanlar› Yüksekli¤i 6 cm olan ve taban›n›n kenar uzunlu¤u afla¤›da verilen kare dik piramitlerin yüzey alanlar›n› bulunuz.

Doldurduktan sonra kumu boflaltalım. Antalya’daki Cam Piramit Kongre ve Fuar Merkezi’dir. Renkli ›s›caml› uzay çat› ile örülerek piramit fleklinde infla edilmifltir.Piramit. Taban›ndan delik açt›¤›m›z piramidi kum ile doldural›m. 156 ETK‹NL‹K Kum Piramit Araç ve Gereç •K⤛t •Cetvel •Makas •Bant •Kum Yandaki tabanlar› ve yükseklikleri efl olan kare prizma (üst tabanı olmayan) ve kare piramit aç›n›mlar›n› k⤛da çizelim ve keselim.83 cm 5 cm . 4 cm 6 cm 6 cm 5. Prizmay› doldurma ifllemini kaç kez yapt›¤›n›z› aç›klay›n›z. Prizma dolana kadar bu iflleme devam edelim. Koni ve Kürenin Hacmi Dik Piramidin Hacmi Ülkemizin kongre ve fuar merkezlerinden biri. Noktal› yerlerden içe k›v›r›p kenarlar›n› bantla yap›flt›ral›m. Tahminizi nas›l yapt›¤›n›z› aç›klay›n›z. Piramit fleklindeki bu yap›n›n hacmini yaklafl›k olarak tahmin ediniz. Piramitteki kumu prizma modelinin içine aktaral›m. 4500 m2 taban alan›na sahip olan bu yap›n›n yerden yüksekli¤i 22. Prizman›n hacminin piramidin hacmine oran›n› tahmin ediniz. Yapt›¤›n›z ifllemlere dayanarak piramit için hacim ba¤›nt›s›n› nas›l oluflturursunuz? Tart›fl›n›z.76 metredir.

taban›n›n bir kenar›n›n uzunlu¤u ise 6 cm olan kare dik piramit fleklindeki parfüm fliflesi verilmifl. Problemi Anlayal›m Yan yüz yüksekli¤i 5 cm. Kapak taban›na kadar dolu olan bu fliflenin kaç mililitre parfüm alabilece¤ini bulal›m. fiifle taban›n›n bir kenar›n›n uzunlu¤u 6 cm.4 3 = 16 3 cm2. taban alan› ile yükseklik uzunlu¤unun çarp›m›n›n üçte biridir.h = 8. Bu fliflenin kaç mL parfüm alaca¤›n› bulmam›z isteniyor. efl tabana ve efl yüksekli¤e sahip dikdörtgenler prizmas›n›n hacminin üçte biridir. yanal yüzleri ise ikizkenar üçgensel bölgelerden oluflmaktad›r. 3 157 Dik piramidin hacmi. Taban›n bir kenar›n›n uzunlu¤u 8 cm yükseklik uzunlu¤u 15 cm. olan bu piramidin hacmini bulal›m. yan yüz yüksekli¤inin yar›s›na kadar kapakla örtülmüfl bir parfüm fliflesi tasarlanm›flt›r. fiifle yüksekli¤inin yar›s› kapakla örtülü. . yan yüz yüksekli¤i ise 5 cm’dir. 8cm h 8cm 4cm 4cm Piramidin hacmi. di¤er yar›s› ise parfümle doludur. Önce eflkenar üçgensel bölgenin yükseklik uzunlu¤unu Pisagor Ba¤›nt›s›’n› kullanarak bulal›m: h2=82-42 h2=64-16 h2=48 h=4 3 cm Taban alan›: a.15 piramidin hacmi: = 80 3 cm3 bulunur.ÖRNEK Yandaki dik piramidin taban› eflkenar. Dik piramidin hacmi: taban alan› x yükseklik 3 Problem Çözelim ve Kural›m Kare dik piramit fleklinde. Taban›n›n bir kenar›n›n uzunlu¤u 8 cm olan eflkenar üçgensel bölgenin alan›n› hesaplayal›m. 2 2 16 3.

fiifle. Bu piramidin hacmini tahmin ediniz.3 cm.Plan Yapal›m Önce dik piramidin yükseklik uzunlu¤unu bulup hacmini hesaplamal›y›z. fiekil çizmenin problemin anlafl›lmas›na ve çözümüne sa¤lad›¤› katk›y› aç›klay›n›z. a = 3. taban alan› 144 cm2 oldu¤una göre hacmini bulunuz.2 = 6 cm3 3 Parfüm fliflesinin hacmi: 48-6=42 cm3 tür. Daha sonra kapak k›sm›n›n ölçülerini bulup hacmini hesaplamal›y›z. 42 cm3=0.042L=42 ml parfüm al›r. 5cm h 3cm 6cm 6cm Piramidin hacmi: taban alan› x yükseklik = 6. Tahmininizi buldu¤unuz sonuçla karfl›laflt›r›n›z. 4 Dikdörtgen dik piramidin boyutlar›. 3 Yükseklik uzunlu¤u taban›n›n bir kenar›n›n uzunlu¤unun üç kat› olan kare dik piramidin hacmini harfli ifadeler kullanarak yaz›n›z. Kontrol Edelim Problemi tekrar okuyarak verilen çözümü kontrol ediniz.4 = 48 cm3 3 3 Piramit yar› yüksekli¤ine kadar kapakla örtülü oldu¤undan taban›n›n bir kenar› 3 cm. h = 9.6. Hesaplad›¤›m›z bu iki de¤erin fark›n› al›p parfümün hacmini mL cinsinden buluruz. b = 6. Kapa¤›n hacmi: 3. Plan› Uygulayal›m Pisagor Ba¤›nt›s› kullan›ld›¤›nda yükseklik uzunlu¤u: h2 = 52-32 h2 =16 h = 4 cm bulunur. UYGULAMA 1 Taban› düzgün alt›gensel bölgeden oluflan dik piramidin cisim yüksekli¤i 10 cm ve bir kenar›n›n uzunlu¤u 5 cm oldu¤una göre hacminin kaç santimetre küp oldu¤unu bulunuz. 158 Dik piramidin hacmi ile ilgili flekil çizerek çözülebilecek bir problem kurunuz ve problemi çözünüz.8 cm. a h b .042 dm3=0. yüksekli¤i ise 2 cm’dir. 2 Bir kare dik piramidin yanal yüzey alan› 192 cm2.1 cm’dir.3.

1. ç›k›fl 7. ç›k›fl Y 3) Düzgün altıgen piramidin hacmini eşkenar üçgen piramidin hacminden yararlanarak bulabiliriz. piramidin yüksekliğinin prizmanın yüksekliğine oranının 6 olduğu sonucuna varılır. Depoda daha önce kaç metre küp bu¤day vard›r? 20 m 15 m 6 Yandaki de¤erleri kullanarak bir problem kurunuz ve çözünüz. 2) Taban alanı ve yan yüzleri oluşturan üçgensel bölgelerin yükseklikleri bilinen bir kare piramidin hacmi hesaplanabilir. 4) Tabanı yamuksal bölge olan piramidin hacim hesabı için tabanının yüksekliği ve cisim yüksekliğinin uzunluğu bilinmelidir. ç›k›fl 5.5 Yandaki flekilde verilen kare dik piramit fleklindeki depoya 300 m3 bu¤day kondu¤unda deponun yar›s› dolmufltur. a=6 cm h=8 cm 7 Afla¤›da birbiriyle ba¤lant›l› do¤ru / yanl›fl cümleler verilmifltir. 6. ç›k›fl Y D Y 8. Her bir do¤ru / yanl›fl karar› sizi farkl› ç›k›fllara ulaflt›r›r. Buna göre afla¤›daki ç›k›fllardan birine ulafl›n›z. ç›k›fl D Y D Y 159 D Y 1)Taban alanı ile yükseklikleri eş olan piramit ile prizmanın hacimleri aynıdır. ç›k›fl 3. ç›k›fl 4. yanl›fl oldu¤u belirtilen yarg› do¤ru olabilir. taban alanı 4 cm2 olan prizmanın yüksekliği 2 cm’dir. cm2. D 5) Taban alanları ve hacimleri aynı olan bir piramit ile bir prizma karşılaştırıldığında. 6) Hacmi 8 cm3. fiemadaki cümlelerde do¤ru oldu¤u belirtilen yarg› yanl›fl. 2. D Y D 7) Taban alanı 2 yüksekliği 2 cm olan piramidin hacmi cm3 tür. ç›k›fl 33 Çalışma .

efl taban ve efl yüksekli¤e sahip silindirin hacminin üçte biridir.21 = 549. Nas›l buldu¤unuzu aç›klay›n›z. koni modelini dolduracak kadar kum aktaral›m.14). makas. Koninin hacim ba¤›nt›s›n› nas›l oluflturursunuz? Tart›fl›n›z. Silindirdeki kumla koniyi kaç kez doldurdunuz? Efl taban ve efl yükseklikli koninin hacminin.5 = 78.5 cm3 3 h O r Bir dik koninin hacmi.14). çeflitli meyveler ve bal kar›fl›m›ndan elde ettikleri bir yiyecekti. 160 ÖRNEK Taban çevresi 31. insanlar›n serinlemek.r 31.r r = 5 cm Taban alan› = π . Bu iflleme silindir boflal›ncaya kadar devam edelim. r2.5 cm Koninin hacmi = 2 2 2 21cm O r = (78. pergel. Silindir modelini kum ile tamamen doldural›m. r = (3.(3. Silindirdeki kumdan. h Koninin hacmi = 3 3 .Dik Dairesel Koninin Hacmi Tarihi çok eski zamanlara dayanan dondurma. cetvel ve yap›flt›r›c› kullanarak efl taban ve efl yükseklikte dik dairesel koni ve dik silindir modelleri olufltural›m. ‹çine konan dondurman›n eriyip a¤z›na kadar doldurdu¤u bir dondurma külah›n›n hacmini hesaplayabilir misiniz? ETK‹NL‹K Doldur Boflalt Araç ve Gereç •K⤛t •Pergel •Makas •Cetvel •Yap›flt›r›c› •Kum K⤛t. Günümüzde süt ve meyvelerden haz›rlanan dondurmalar genellikle külahlarla servis edilir. silindirin hacmi = π .4 cm olan koninin yüksekli¤i 21 cm’dir. ferahlamak ve mutlu olmak için kar. Bu koninin hacmini bulal›m: Taban uzunlu¤u = 2π.4 = 2.5). dik silindirin hacmine olan oran›n› bulunuz.

Problem Çözelim ve Kural›m
Ya¤murlu ve karl› havalarda hava s›cakl›¤› 0ºC’nin alt›na düfltü¤ü zaman çat›larda koni fleklinde sark›tlar oluflur. Yanda verilen resimdeki çat›da oluflan üç sark›t›n taban yar›çap uzunlu¤u 6 cm, 7 cm, 9 cm; yükseklikleri ise 20 cm ve 21 cm ile 30 cm’dir. Buzun öz kütlesi (yo¤unlu¤u) 0,918 g/cm3 oldu¤una göre üç sark›t›n a¤›rl›¤›n› bulunuz.

Problemi Anlayal›m Problemde koni fleklindeki sark›tlar›n çaplar› ile yükseklikleri ve sark›t› oluflturan buzun yo¤unlu¤u ile ilgili ölçüler verilmifltir. Bu üç sark›t›n a¤›rl›klar›n› bulmam›z isteniyor. Plan Yapal›m Önce koni fleklindeki sark›tlar›n hacimlerini hesaplar›z. Hesaplad›¤›m›z cm3 cinsinden hacimler ile buzun öz kütlesini çarparak sark›tlar›n a¤›rl›¤›n› buluruz. Plan› Uygulayal›m Koni fleklindeki sark›tlar›n flekilleri, hacimleri ve kütleleri afla¤›dad›r.
r=6cm h = 20cm r=7cm h = 21cm r=9cm h = 30cm

fiekil

161

Hacim

π . r2. h
3

(3,14).62 . 20 3 = 753,6 cm3

(3,14).72 . 21 3 = 1077,02 cm3

(3,14).92 . 30 3 = 2543,4 cm3

Kütle = (753,6) x (0,918) Hacim x yo¤unluk = 691,804 g ≈ 692 g

(1077,02) x (0,918) 2543,4 x (0,918) = 988,70436 g = 2334,8412 g ≈ 989 g ≈ 2335 g

Kontrol Edelim Yap›lan ifllemlerin do¤rulu¤unu strateji kullanarak kontrol ediniz. Sark›tlar›n yar›çaplar› iki kat›na ç›kar›l›r, yükseklikleri yar›ya düflürülürse kütlelerinde ne kadarlık bir de¤iflim olur? Tart›fl›n›z. Külah, çekirdek, 8 cm ve 12 cm ifadelerini kullanarak bir problem kurunuz ve çözünüz.

UYGULAMA
1 Bir dik koninin taban alan› 25 cm2 ve hacmi 100 cm3 oldu¤una göre yüksekli¤i kaç santimetredir? Bir dik silindirin içine taban çap› ve yüksekli¤inin uzunlu¤u silindirin taban çapının ve yükseklik uzunlu¤unun yar›s› olan bir dik koni yerlefltiriliyor. Koninin hacminin silindirin hacmine olan oran›n› bulunuz. Yüksekli¤i 10 cm, taban yar›çap› uzunlu¤u 5 cm olan dik koni fleklindeki kaba, bir kenar›n›n uzunlu¤u 5 cm olan küp fleklindeki kapla kaç kez su boflalt›l›rsa koni fleklindeki kap dolmufl olur? (π = 3 al›n›z.) Afla¤›da yar›çap› ve yükseklik uzunlukları verilen dik konilerin hacimlerinin oran› hakk›nda ne söyleyebilirsiniz? a) r= 3 cm h= 5 cm 5 6 162 b) r= 5 cm h= 3 cm r= 2,5 cm h= 3,5 cm

2

3

4

Yandaki verileri kullanarak bir problem kurunuz ve çözünüz.

Afla¤›da birbiriyle ba¤lant›l› do¤ru / yanl›fl cümleler verilmifltir. fiemadaki cümlelerde do¤ru oldu¤u belirtilen yarg› yanl›fl, yanl›fl oldu¤u belirtilen yarg› do¤ru olabilir. Her bir do¤ru / yanl›fl karar› sizi farkl› ç›k›fllara ulaflt›r›r. Buna göre afla¤›daki ç›k›fllardan birine ulafl›n›z.

2) Hacimleri eşit olan A ve B konilerinin yarıçap uzunluklarının oranı rA rB = 3 ise yüksekliklerinin hA 1 oranı h = 9 ’dur. B 1)Taban alanları ve yükseklik uzunlukları eşit olan dik koniyle dik silindirin hacimlerinin oranı ’ tür.

4) Yarıçapı uzunluğu 4 cm olan koni ile tabanının bir kenar uzunluğu 8 cm olan bir kare piramidin yükseklikleri uzunluğu eşit ise koninin hacmi daha küçüktür.

1. ç›k›fl D Y

D
5) Aynı tabana ve yüksekliğe sahip silindir ile koninin hacimleri aynıdır.

2. ç›k›fl 3. ç›k›fl

Y D

D Y

4. ç›k›fl 5. ç›k›fl

Y

3) Taban yarıçapı uzunluğu 3 cm, yüksekliği 15 cm olan dik koni şeklindeki D yağdanlığa 4,05 cm3 yağ konulur.

6) Koni şeklinde bir hediye en az boşluk kalacak şekilde dikdörtgenler prizması şeklindeki bir kutuya konabilir. 7) Yarıçapı uzunluğu 4 cm ve yükseklik uzunluğu 9 cm olan dik koninin hacmi π, 3 alındığında yaklaşık 432 cm3 tür.

D Y

6. ç›k›fl 7. ç›k›fl

Y

D Y

8. ç›k›fl
34
Çalışma

Kürenin Hacmi
Üzüm, sa¤l›k ve flifa kayna¤›d›r. ‹çerisindeki bir çok vitamin ve mineral, ba¤›fl›kl›k sistemimizin güçlenmesinde etkili rol oynamaktad›r. Çap› yaklafl›k 1 cm olan bir üzüm tanesi yaklafl›k 7g gelmektedir. Bu üzüm tanesinin öz kütlesini hesaplayabilir misiniz?

ETK‹NL‹K
Pinpon Topu ve Kutusu Araç ve Gereç •Pinpon topu •K⤛t •Makas •Yap›flt›r›c› •Kum Pinpon topuna te¤et olacak flekilde bir silindir modeli olufltural›m. Pinpon topunu delerek kumla doldural›m. Pinpon topundaki kumu art arda silindirin içine boflaltal›m. Pinpon topunun hacminin, silindirin hacminin kaç kat› oldu¤unu tart›fl›n›z. Kürenin hacim ba¤›nt›s›n› oluflturunuz. Bu sonuca nasıl ulafltı¤ınızı aç›klay›n›z.

ÖRNEK
Çap uzunlu¤u 30 cm olan küre fleklindeki bir akvaryumun yar›s›na kadar dolduruldu¤unda alaca¤› suyun kaç litre oldu¤unu bulal›m. Kürenin hacmi: . π . r3 = . (3,14).153 = 14 130 cm3

163

Yar›m kürenin hacmi: 14 130 : 2 = 7065 cm3 = 7,065 dm3 = 7,065 L

Kürenin hacmi:

π . r3 tür.

r

Problem Çözelim ve Kural›m
Camdan yap›lm›fl bir küre hediye olarak al›n›yor. Bir kenar›n›n uzunlu¤u 30 cm olan küp fleklindeki kutuya konuluyor. Kutuda bofl kalan k›s›mlara ise kürenin zarar görmemesi için ambalaj köpükleri dolduruluyor. Kürenin yar›çap uzunlu¤u 12 cm oldu¤una göre ambalaj köpüklerinin hacmini bulal›m.

Problemi Anlayal›m Yar›çap› uzunlu¤u 12 cm olan küre fleklindeki hediye, bir kenar›n›n uzunlu¤u 30 cm olan küp fleklindeki kutuya konmufl. Camdan yap›lm›fl kürenin zarar görmemesi için boflluklar ambalaj köpükleriyle doldurulmufl. Ambalaj köpüklerinin hacmi soruluyor. Plan Yapal›m Ambalaj köpüklerinin hacmini bulmak için küp fleklindeki kutunun hacminden kürenin hacmini ç›karmam›z yeterlidir. Plan› Uygulayal›m πr3 = Kürenin hacmi: . (3,14) . (12)3 = 7234,56 cm3

Küpün hacmi: (30)3 = 27 000 cm3 Ambalaj köpüklerinin hacmi: 27000-7234,56=19765,44 cm3 Kontrol Edelim Yap›lan ifllemin do¤rulu¤unu kontrol ediniz. “Kubbe, 20 m, alan, hacim” verilerini kullanarak bir problem kurunuz ve çözünüz.

UYGULAMA
1 Büyük çemberinin çevre uzunlu¤u 66 m olan bir kürenin hacmini ve yüzey alan›n› bulunuz (π = 3 al›n›z.). 164 2 Yandaki yar›çap› 5 cm, yüksekli¤i 34 cm uzunlu¤unda olan dik silindir fleklindeki fanusa, büyük dairesinin yar›çap› 4 cm olan dört adet küre fleklinde mavi bilye yerlefltiriliyor. Fanus içinde kalan bofllu¤a ise beyaz renkli boncuklardan doldurularak masa süsü oluflturulmak isteniyor. Beyaz boncuklar kaç santimetreküp yere yerleflecektir (π = 3 al›n›z.)?

3

r1= 4 cm r2= 8 cm

Yandaki verilere uygun bir problem kurarak çözümünü yap›n›z.

4

Yanda ayn› kalitede küre fleklindeki elmalar›n boyutlar› ve her gruba ödenecek tutar yaz›lm›flt›r. Kârl› bir al›flverifl yapmak aç›s›ndan hangi elma grubunu tercih edersiniz? Neden?

r
1 TL

r

r

3,5 cm

a a

a a

1 TL 3 cm

yanl›fl oldu¤u belirtilen yarg› do¤ru olabilir. ç›k›fl 3. 7 Afla¤›da birbiriyle ba¤lant›l› do¤ru / yanl›fl cümleler verilmifltir. ç) Bu kavun tüm olsayd› kabuklar› kaç cm3 olurdu? 6 Yar›çaplar› oran› olan iki kürenin hacimlerinin oran›n› bulunuz. ç›k›fl Y D Y 8. oranı 6) Kürenin hacmi. yarıçap uzunluğu ile doğru orantılı olarak artar ya da azalır. ç›k›fl 165 Y 1) n tane koninin hacminden hareket ederek kürenin hacmini bulabiliriz. ç›k›fl D Y D 5) Bir kürenin yarıçap uzunluğu biliniyorsa hacmi hesaplanabilir. ç›k›fl Y 3) Yarıçapları aynı olan bir silindir ile kürenin hacimleri ’dir. Buna göre afla¤›daki ç›k›fllardan birine ulafl›n›z. D Y D 4. D Y D 7) Birinin yarıçap uzunluğu diğerinin yarıçap uzunluğunun 3 katı olan kürelerin hacimleri farkı 7’ dir.). kabu¤u soyuldu¤unda ise yar›çap› uzunlu¤u 10 cm’ dir. 4) İki kürenin yarıçap uzunlukları oranı 2) Küreyi oluşturan eş konilerin yarıçapı aynı zamanda kürenin de yarıçapını oluşturur. 1. Kavunun kabuklu iken yar›çap› uzunlu¤u 11 cm. fiemadaki cümlelerde do¤ru oldu¤u belirtilen yarg› yanl›fl. 6. Yar›m kavun flekilde gösterildi¤i gibi tepesinden 200 lik açılarla dilimlere ayrılacaktır. ç›k›fl 7. ç›k›fl 5.5 Yandaki resimde küre fleklindeki bir kavunun yar›s›na ait kesit verilmifltir. ç›k›fl 35 Çalışma . Her bir do¤ru/yanl›fl karar› sizi farkl› ç›k›fllara ulaflt›r›r. c) Kabuksuz servis edilen bir kavun diliminin hacmini hesaplay›n›z. a) Yar›m kavun kaç dilime ayr›lm›fl olur? b) Yar›m kavunun hacmini bulunuz. Buna göre (π = 3 al›n›z. 2. hacimleri oranı ise ’ dir.

)? 12 Öz Değerlendirme 6 .KONU DE⁄ERLEND‹RME 1 Piramit. sütün kaynarken taflmas›n› engellemek amac›yla bir cam küre konuyor. yüksekli¤i 20 cm oldu¤una göre cam küre konulmadan önce tencerede bulunan sütün hacmi kaç santimetreküptür (π = 3 al›n›z. Verilen de¤erlere göre karpuzun kabuk kısmının hacmi ne olur? 15cm 14cm 5 Yükseklikleri ayn› olan iki piramidin hacim hesaplamaları ayn› olmas›na ra¤men sonucun farkl› olmas›n›n sebebini aç›klay›n›z. Yüksekli¤i 7 cm ise hacmini k›sa kenara ba¤l› olarak bulunuz. Koni ve Kürenin Hacmi Bir piramidin hacmi 50 m3 tür. Tencerenin yar›çap› 10 cm. ‹çinde bir miktar süt bulunan silindir fleklindeki bir tencerenin içine. k›sa kenar›nın uzunlu¤undan 5 cm fazlad›r. Soruda fazla veri var m›d›r? Varsa hangisidir? 2 3 2cm 3cm a 166 4 Küre fleklindeki bir karpuzun yarısının resmi yanda verilmifltir. Yüksekli¤i ve taban› bu piramitle ayn› olan prizman›n hacmini bulunuz. tencerenin içine konuldu¤unda tencere tam olarak doluyor. Bir dikdörtgen dik piramidin taban›n›n uzun kenar›nın uzunlu¤u. Yar›çap› 3 cm olan bu cam küre. Yandaki ölçüleri verilen eflkenar dörtgen piramidin yüksekli¤i 5 cm oldu¤una göre bu piramidin hacmini hesaplay›n›z.

gözümüzden uzaklaflt›kça birlefliyormufl gibi görünen çizgilere “kaybolunan do¤rular”. k⤛t düzlemine bir dikdörtgen çizelim.‹z Düflümü ve Çok Yüzlüler Perspektif Çizimi Geometrik cisimlerin herkes taraf›ndan kolayca anlafl›labilmesi için genel olarak üç yüzünü birden gösteren perspektif çizimler yap›l›r. dikdörtgenin dört köflesinden. noktal› do¤ru parçalar› çizelim. 167 Belirledi¤imiz noktaya. ön yüzü ile üst taban› görünecek flekilde yerlefltirelim. K⤛t düzlemine paralel olan kutuya önden bakmak yerine sa¤dan veya soldan bakarsan›z kutunun hangi yüzleri görünür? Bu görünümlerin perspektif çizimini nas›l yapars›n›z? Tart›fl›n›z. gökyüzüyle birleflen çizgiye “ufuk çizgisi”. Verilen resmi inceleyerek ufuk çizgisi. Arkada sakl› duran di¤er dikey ve yatay do¤ru parçalar›n›. Kutunun ön yüzü için. dikdörtgene paralel olacak flekilde yatay bir do¤ru çizelim. Kutuya. Noktal› do¤ru parçalar› aras›nda kalacak ve yatay do¤ruya paralel olacak flekilde do¤ru parças› çizip kutunun üst taban ayr›tlar›n› olufltural›m. Dikdörtgenin taban›n›n orta noktas› hizas›nda olacak flekilde. . ETK‹NL‹K Araç ve Gereç •Dikdörtgen prizmas› fleklindeki kutu •Cetvel •K⤛t •Kalem Bir Nokta Perspektifi Perspektif çizimini yapaca¤›m›z kutuyu. noktal› olarak çizelim. kaybolunan do¤rular›n birlefliyormufl gibi göründü¤ü noktaya da “kaybolunan nokta” denir. Dikdörtgenin üst taraf›na. Perspektifte. kaybolunan do¤rular ve kaybolunan noktay› gösteriniz. do¤ru üzerinde bir nokta belirleyelim. Anahtar Kavramlar • Perspektif • Ufuk çizgisi • Kaybolunan nokta • Kaybolunan do¤ru Zeminin bitti¤i yerde. ön yüzü ile alt taban› görünecek biçimde bakarsan›z perspektif çizimini nas›l yapman›z gerekir? Tart›fl›n›z. Fazlal›klar› silerek çizimi tamamlayal›m. cisimler bizden uzaklaflt›kça küçülmüfl ve renkleri solmufl gibi görünür.

I. kutu Yukar›da. Ufuk çizgisi çizimin üstünde. Kutunun bu görünümlere göre perspektif çizimini yapal›m. soldan bak›ld›¤›nda ise solundad›r. kutu III. kutunun çizimleri ise afla¤›daki gibi yap›l›r. Buna göre çizim afla¤›daki gibidir. Do¤runun üzerinde. kutunun sa¤ üstten görünümü verilmifltir. Ufuk çizgisi çizimin alt›nda. kutu Kutuya sol alttan bak›lmaktad›r. dikdörtgenin sa¤ taraf›nda bir nokta (kaybolunan nokta) seçeriz. sayfa düzlemine paralel olan kutunun farkl› aç›lardan görünümleri verilmifltir. 168 II. . kutu Kutuya önden bak›lmaktad›r. Kaybolunan nokta Ufuk çizgisi Kaybolunan do¤rular II ve III. kaybolunan nokta ise sol tarafa al›n›r.ÖRNEK I. resmin (çizimin) düzlemine paralel olarak yap›l›yorsa bu perspektif çizim tipine “bir nokta perspektifi” denir. Bu durum. kaybolunan nokta ise ortadan al›n›r. Dikdörtgenin köflelerinden kaybolunan noktaya do¤ru parçalar› (kaybolunan do¤ru) çizeriz. III. Kaybolunan nokta. Dikdörtgenin üst taraf›nda bir do¤ru (ufuk çizgisi) belirleriz. Kutunun ön yüzü için bir dikdörtgen çizeriz. Üst taban ile sa¤ yan yüz ve arkada kalan ayr›tlar› belirleyip fazlal›klar› silerek çizimi afla¤›daki aflamalarla tamamlar›z. prizmaya sa¤dan bak›ld›¤›nda ufuk çizgisi üzerinde ve prizman›n sa¤›nda. prizmaya alttan veya üstten bak›ld›¤›nda de¤iflmez. kutu II. Prizma modelinin ön yüzü. Buna göre çizim afla¤›daki gibidir.

Dikey do¤ru parças›n›n uçlar›n›. üst taban› yerine. her iki kaybolunan noktaya. Kutunun. kaybolunan do¤rularla birlefltirelim. alt taban› ile sa¤ ve sol yan yüzleri görünecek flekilde bakarsan›z çizimi nas›l yapman›z gerekir? Tart›fl›n›z.ETK‹NL‹K ‹ki Nokta Perspektifi Araç ve Gereç •Kare prizma fleklindeki kutu •Cetvel •K⤛t •Kalem Perspektif çizimini yapaca¤›m›z kutuyu. ayn› köfleden kesiflen üç yüzünden üst taban ile sa¤ ve sol yan yüzü görünecek flekilde yerlefltirelim. k⤛t düzlemine paralel olmayan ön yüzündeki ayr›t için dikey bir do¤ru parças› çizelim. 169 Kutuya. Kutunun geniflli¤i ve uzunlu¤u için her iki kaybolunan nokta ile kaybolunan do¤rular aras›na dikey do¤ru parçalar› çizelim. Do¤ru parças›n›n üst taraf›na yatay bir do¤ru parças› çizip iki kaybolunan nokta belirleyelim. Kutunun arkada kalan görünmeyen k›sm›n› belirleyen yok olunan do¤rular› çizelim. . Üst taban› oluflturup fazla çizgileri silerek çizimi tamamlayal›m.

170 Küpe dikey ayr›t› önde olacak flekilde bakarsak alt taban ile sa¤ ve sol yan ay›rtlar› görünür. Yani küpün ön yüzünü oluflturan dikey ayr›t. Prizma modelinin ön yüzü (sa¤ ve sol yüzlerin kesiflti¤i dikey ayr›t) çizimin düzlemine paralel de¤ilse perspektif çiziminde iki kaybolunan nokta vard›r. Buna göre perspektif çizim afla¤›daki gibi olur. . Üzerinde iki kaybolunan nokta bulunan do¤ru.ÖRNEK Yandaki küpün perspektif çizimini ad›m ad›m yapal›m. Küpün üst taban› ile sa¤ ve sol yan ayr›tlar› görünmektedir. Bu durumda perspektif çizimi iki kaybolunan nokta ile afla¤›daki gibi yap›l›r. küpün alt taraf›nda olur. Bu tekni¤e “iki nokta perspektifi” ad› verilir. k⤛t düzlemine paralel de¤ildir.

ön yüz ile taban yüzlerinden biri hariç diğer hiçbir yüz görülemez. 3 4 5 6 Ufuk çizgisinin çizimin alt›nda. ç›k›fl 5. 6. Buna göre afla¤›daki ç›k›fllardan birine ulafl›n›z. Perspektif çizimi ad›m ad›m anlat›n›z. ç›k›fl Y D Y 8. Her bir do¤ru / yanl›fl karar› sizi farkl› 171 ç›k›fllara ulaflt›r›r. cisme sağdan bakıldığında sağda. D Y D 7) Bir perspektifte kaybolunan nokta iki adet ise buna iki nokta perspektifi denir. D 5) Perspektif çizimde kaybolunan nokta. ç›k›fl Y D D Y 4. Bu binan›n belli bir mesafeden görünümünü çiziniz. 4) Düz bir yolda giderken yolun çok ilerde daralarak bir noktadan ibaret olduğunun görünmesi kaybolunan nokta ve doğruya örnek verebilir. ç›k›fl D Y 2) Perspektif çizim için ön yüz ve ön yüze paralel altta ya da üstte bir doğru çizmek yeterlidir. Yandaki flekilde. 2. 1) Bir küpün ya da bir prizmanın farklı mesafelerden görünümlerinin perspektif çizimleri de farklıdır. soldan bakıldığında soldadır.UYGULAMA 1 2 Yaln›zca ön ve üst yüzü görünen bir küpe hangi aç›dan bak›lmaktad›r? Aç›klay›n›z. ç›k›fl Y 3) Kaybolunan nokta kaybolunan doğrunun herhangi bir yerinde olabilir. Aşağıda birbiriyle bağlantılı doğru / yanlış cümleler verilmiştir. ç›k›fl 7. kaybolunan noktan›n ise sa¤da oldu¤u dikdörtgenler prizmas› fleklinde bir kutunun perspektif görünümünü çiziniz. 1. “Bir nokta perspektifi” ve “iki nokta perspektifi” tekniklerinin hangi durumlarda kullan›ld›¤›n› aç›klay›n›z. Bir üçgen dik prizman›n ön ve sa¤ yan görünümünün perspektif çizimini yap›n›z. ç›k›fl 36 Çalışma . 6) Cisme önden bakılarak yapılan perspektif çiziminde. bir binan›n önden ve yandan görünümü verilmifltir. ç›k›fl 3. Şemadaki cümlelerin belirttiği yargıların doğru ya da yanlış olduğuna karar veriniz.

taban›na paralel olacak biçimde kesildi¤inde ara kesitini inceleyelim. Ara kesit görüldü¤ü gibi dairedir.Çok Yüzlüler ve Ara Kesitleri P›rlantan›n ifllenmeden önceki ham hâline elmas denir. cam kesmek. Daha ince iflçili¤e sahip p›rlantan›n alt k›sm› kubbe gibi. Yukar›daki veriler göz önünde bulunduruldu¤unda elmas m› yoksa p›rlanta m› daha parlakt›r? Elmas P›rlanta ETK‹NL‹K Araç ve Gereç Kesik Cisimler •Patates •Maket b›ça¤› Maket b›ça¤› ile patateslerden prizma. Elmas. küre. Oluflturdu¤umuz geometrik cisimleri çeflitli k›s›mlar›ndan (tabanlara paralel olacak. Elmas ile p›rlanta ayn› tafl›n farkl› kesim flekilleridir. Dik koni. Dayan›kl›l›¤›ndan ve ›fl›¤› çok iyi k›rmas›ndan dolay› mücevher yap›m›nda da kullan›lmaktad›r. koni vb. modelleri olufltural›m. yüz say›s› 12 ile 37 aras›nda de¤iflmektedir. tafl yontma ve delme ifllemleri için kullan›l›r. . sertli¤inden dolay› endüstride. taban›na paralel olacak flekilde kesildi¤inde afla¤›daki gibi iki parça elde edilir. 172 ÖRNEK Bir dik koni. yüz say›s› ise genellikle 57’dir. Elmas›n alt k›sm› düz. Her bir kesimde oluflan ara kesitlerin ne tür bölgeler oldu¤unu tart›fl›n›z. silindir. eksenlerden geçecek flekilde kesip ikiye ay›ral›m.

Bir çok yüzlünün yüzeyi. . GÖREV Çok yüzlülerin köfle. köfle ve ayr›tlar› aç›s›ndan karfl›laflt›r›n›z. Her bir modelin kaç yüzü oldu¤unu ve bu yüzlerin hangi çokgensel bölgelerden olufltu¤unu aç›klay›n›z. Çok yüzlüler yüz say›lar›na göre “dört yüzlü”. ETK‹NL‹K Araç ve Gereç •Patates •Maket b›ça¤› Kaç Yüzlü? Patateslerden. yüz ve ayr›t say›lar› aras›ndaki iliflkiyi belirten “Euler (Öyler) Formülü”nü araflt›r›p s›n›fa sununuz. Dikdörtgen h dik kenar› etraf›nda döndürüldü¤ünde oluflan flekil silindirdir. Seçti¤imiz bir modeli. Keserek oluflturdu¤unuz geometrik cisim ile kesilmeden önceki fleklini. maket b›ça¤› yard›m› ile piramit ve prizma modelleri olufltural›m. maket b›ça¤› ile bir veya daha fazla düzlem boyunca keselim. Ayr›t ve köfleleri ise bu çokgensel bölgelerin kenar ve köfleleridir. yüz.ÖRNEK Dik üçgenin ve dikdörtgenin dik kenarlar›ndan birinin etraf›nda 360º döndürülmesiyle oluflacak yüzey örneklerini inceleyelim. yüzleri ile ayr›tlar›n›n birlefliminden oluflur. Dikdörtgen piramit Befl yüzlü Taban› dikdörtgen Yanal yüzleri üçgensel bölge Kesik piramit Alt› yüzlü Tabanlar› dikdörtgen Yanal yüzleri yamuksal bölge Bir çok yüzlünün yüzleri birer çokgensel bölgedir. C C D h C D C h h h A r B A r B A r B A r B Dik üçgen h dik kenar› etraf›nda döndürüldü¤ünde oluflan flekil konidir. 173 ÖRNEK Yandaki dikdörtgen piramit ile tabana paralel olacak biçimde üst k›sm› kesilip ç›kart›lm›fl piramit fleklini karfl›laflt›ral›m. “befl yüzlü” fleklinde isimlendirilir.

Çokgenlerde oldu¤u gibi çok yüzlülerde de iç bükey ve d›fl bükeylik durumlar› vard›r. . Bir düzlem ile kesildi¤inde ara kesiti dairesel bölge olan üç cismi çiziniz. düzgün alt› yüzlü. düzgün on iki yüzlü ve düzgün yirmi yüzlüdür. düzgün sekiz yüzlü. aksi hâlde içbükeydir. II. çok yüzlü. Dışbükey İçbükey Çok yüzlünün herhangi iki noktas›n› birlefltiren do¤ru parças›n›n tamam› çok yüzlünün yüzeyinde (bir yüzünde) veya içinde kal›yorsa d›flbükey. bir dikdörtgen prizman›n iki farkl› düzlem boyunca kesilip ç›kart›lm›fl flekli olup 8 yüzü vard›r. çok yüzlü ise bir kare prizmad›r ve 6 yüzü vard›r. Bu cisimler “platonic (platonik) cisimler” olarak adland›r›l›r.ÖRNEK A B I II Yukar›daki I. Yukar›daki çok yüzlüler s›ras›yla düzgün dört yüzlü. Üzerinde al›nan A ve B noktalar›n› birlefltiren do¤ru parças›n›n bir k›sm› çok yüzlünün içinde kalmad›¤›ndan içbükeydir. UYGULAMA 1 2 Bir düzlemle kesildi¤i zaman ara kesiti dikdörtgensel bölge olan cisimlere iki tane örnek veriniz. 174 ÖRNEK Tüm yüzleri ve tüm ayr›tlar› efl olan çok yüzlülere “düzgün çok yüzlü” denir. GÖREV Bu cisimlere neden “platonik cisimler” dendi¤ini araflt›r›n›z. Üzerinde ald›¤›m›z herhangi iki noktay› birlefltiren bütün do¤ru parçalar› prizman›n içinde veya yüzeyinde kald›¤›ndan d›flbükeydir.

a) Bu geometrik cismin kaç yüzlü oldu¤unu bulunuz. b) Bu geometrik cismin hangi geometrik cisimlerden olufltu¤unu bulunuz. a a a 5 Hipotenüs uzunlu¤u 13 cm. Oluflan cisimlerin yüzey alan›n› bulunuz. geometrik cismin kaç yüzlü oldu¤unu bulunuz. 12 cm’lik dik kenar› etraf›nda 360º döndürülüyor. iki farkl› geometrik cismin tabanlarının birlefltirilmesiyle oluflmufltur. Oluflan cismin taban alan›n› ve yanal alan›n› bulunuz. a) 180º b) 360º r O A r . dik kenarlar›ndan birinin uzunlu¤u 12 cm olan bir dik üçgen. 6 Yandaki geometrik cisim. a) [BC] b) [AB] 9 cm B C A 8 Yandaki ABC dik üçgeni [AB] dik kenar› etraf›nda 180º döndürüldü¤ünde oluflan cismin hacmi kaç santimetre küptür? B 15cm 12cm C B 9 Yandaki flekil [OB] kenar› etraf›nda afla¤›da verilen aç› ölçüleri ile döndürüldü¤ünde oluflan cisimleri adland›r›n›z. a 4 Yanda hangi cismin görünüflünün verildi¤ini. 175 7 A 15 cm Yandaki ABC dik üçgeni afla¤›da verilen kenarlar› etraf›nda 360º döndürülüyor.3 Bir düzlemle farkl› flekillerde kesildi¤inde ara kesiti üçgensel ya da dairesel bölge olan cismi çizerek gösteriniz.

Buna göre afla¤›daki ç›k›fllardan birine ulafl›n›z. ç›k›fl 5. D Y D 6. 4) Küp tam ortadan bir düzlemle kesildiğinde ara kesiti tabanlara dik olacak şekilde bir karesel bölgedir. 1. ç›k›fl 37 Çalışma . ç›k›fl Y 3) Bütün yüzleri ve ayrıtları eş olan çok yüzlülere düzgün çok yüzlü denir. ç›k›fl D Y D 5) Bir dik koni tabana paralel olacak şekilde herhangi bir yerden kesildiğinde ara kesit üçgensel bölge şeklindedir. ç›k›fl Y D 1) Çok yüzlüler ayrıt sayılarına göre isimlendirilir. 176 2) Herhangi iki noktasını birleştiren doğru parçasının tamamı çok yüzlünün yüzeyinde veya içinde kalıyorsa çok yüzlü iç bükeydir. ç›k›fl 7.10 Aşağıda verilen çok yüzlülerin içbükey mi dışbükey mi olduğunu belirleyiniz. D Y 8. ç›k›fl 3. 6) Çok yüzlülerin yüzleri çokgensel bölge şeklindedir. Her bir do¤ru / yanl›fl karar› sizi farkl› ç›k›fllara ulaflt›r›r. 2. ç›k›fl Y 7) Çok yüzlüler sadece içbükey olabilirler. D Y 4. a) b) c) ç) 11 Aşağıda birbiriyle bağlantılı doğru / yanlış cümleler verilmiştir. Şemadaki cümlelerin belirttiği yargıların doğru ya da yanlış olduğuna karar veriniz.

.... (.......) b) Dik üçgen prizma bir içbükey çok yüzlüdür. cam sehpa üzerine konuyor. (.) d) Çok küplüler kullan›larak bir çok yüzlü oluflturulabilir...KONU DE⁄ERLEND‹RME 1 ‹z Düflümü ve Çok Yüzlüler Yandaki flekilde verilen süt kutusu.. yanl›fl olanlar›n bafl›na “Y” yaz›n›z. tabanlara dik kesildi¤inde ise ara kesiti dikdörtgensel bölge olan cisim nedir? 4 Yandaki cisim hangi geometrik cisimlerin bilefliminden oluflmufltur? 177 5 Afla¤›da verilen ifadelerden do¤ru olanlar›n bafl›na “D”....” ifadesindeki bofllu¤a hangi sayı yazılmalıdır? E O U 13 Öz Değerlendirme ..) ç) Piramit bir düzlemle kesildi¤inde yine bir çok yüzlü elde edilir.. (.. SÜT 2 Biz düzlem boyunca kesildi¤inde ara kesiti de¤iflmeyen cisim nedir? 3 Bir düzlem ile tabana paralel olarak kesildi¤inde ara kesiti karesel bölge. 6 “Çap uzunlu¤u 20 birim olan yandaki O merkezli çeyrek daire [OU] etrafında 360º döndürüldü¤ünde elde edilen geometrik cismin yüzey 2 alanı ........ br olur. (..... Bu süt kutusunun soldan ve alttan görünümünün perspektif çizimini yap›n›z.) a) Bütün yüzleri ve bütün ayr›tlar› efl olan çok yüzlülere düzgün çok yüzlü denir. (.) c) Koni bir çok yüzlüdür.

)? A) 784 cm2 B) 860 cm2 C) 864 cm2 D) 868 cm2 h=6cm 2cm 4cm 6 7 Yandaki piramidin hacmi kaç metreküptür? A) 8 B) 16 C) 20 D) 32 8 Yanda aç›n›m› verilmifl olan geometrik cisim afla¤›dakilerden hangisidir? A) Üçgen piramit C) Üçgen prizma B) Kare piramit D) Kare prizma .II. Yan yüzey yar›çap›nın uzunlu¤u V.III.IV C) I. IV.V B) I. Cisim yükseklik uzunlu¤u III.II. V Yanal yüzeyinin aç›n›m›nda yarıçap uzunlu¤u 6 cm olan yar›m daireden oluflan dik koninin taban alan› afla¤›dakilerden hangisidir? A) 3π cm2 B) 6π cm2 C) 9π cm2 D) 12π cm2 5 Bir kürenin çap› 3 kat›na ç›kar›ld›¤›nda yeni kürenin yüzey alan› ilk kürenin yüzey alan›n›n kaç kat› olur? A) 3 B) 6 C) 9 D) 12 Yar›çap› uzunlu¤u 12 cm olan küre fleklindeki bir voleybol topunun yar›s›n›n yüzey alan› afla¤›dakilerden hangisidir (π = 3 al›n›z. Yan yüzey alan› 178 4 A) I. Taban yar›çap›nın uzunlu¤u II.V D) I. Taban alan› IV.ÜN‹TE DE⁄ERLEND‹RME 1 Yaflam›m›zdaki Matematik Taban alan› 36 cm2 ve yanal yüzleri eflkenar üçgenden oluflan kare piramidin yüksekli¤i afla¤ıdakilerden hangisidir? A) 2 3 B) 3 2 C) 3 3 D) 6 3 Yan yüz yüksekli¤i 2 3 birim olan. taban› ve yan yüz alanlar› eflkenar üçgensel bölgeden oluflan üçgen dik piramidin taban›n›n çevre uzunlu¤u kaç birimdir? A) 3 3 B) 9 3 C) 12 D) 16 2 3 Dik dairesel koninin yüzey alan›n› hesaplayabilmek için afla¤›daki verilerden en az hangilerine ihtiyaç vard›r? I. III.

09 B) 0.4π D) 98π A E 6cm 3 cm D 3.84π C) 84π B) 8.04 m3 ve yüksekli¤i 10 cm olan dik koninin taban alan› kaç santimetre karedir (π = 3 al›n›z. A) 54π cm3 B) 108π cm3 C) 162π cm3 D) 270π cm3 179 12 Hacmi 972π cm3 olan kürenin yar›çap uzunlu¤u kaç metredir? A) 0. BC kenar› etraf›nda 360º döndürüldü¤ünde oluflan cismin hacmi kaç santimetreküp olur? A) 0.9 C) 9 D) 90 13 Afla¤›dakilerden hangisi dikdörtgenler prizmas›n›n sol alttan bak›ld›¤›ndaki perspektif çizimidir? A) B) C) D) .5 cm C B 10 Hacmi 0. ABC üçgeni. üstten ve yanlardan de¤ecek flekilde çapı uzunlu¤u 6 cm olan 3 tenis topu yerlefltirildi¤inde kutuda kalan bofllu¤un hacmini bulunuz.)? A) 6000 B) 8000 C) 12 000 D) 16 000 11 Silindir biçimindeki kutuya alttan.9 Yandaki flekilde ABC ile EDC benzer üçgenler oldu¤una göre.

III. III. alt ve üst tabanlar›na dik bir düzlemle kesildi¤inde silindirin ara kesiti afla¤›dakilerden hangisi olur? A) B) C) D) 15 Yandaki kare prizma. IV. V D) II.14 Yandaki silindir. IV C) I. II. 5 yüzlü 4 yüzlü Üçgensel bölge Dikdörtgensel bölge Yamuksal bölge B) II. V. V A) I. III. III. alt ve üst tabana paralel olacak flekilde bir düzlemle kesildi¤inde prizman›n ara kesiti afla¤›dakilerden hangisi olur? A) B) C) D) 180 16 Afla¤›dakilerden hangisi dört yüzlü bir cisimdir? A) Üçgen piramit C) Dikdörtgen piramit B) Kare piramit D) Eflkenar dörtgen piramit 17 Yandaki üçgen prizman›n yüz say›s› ve yüzlerinde bulunan çokgensel bölgelerin adlar› afla¤›dakilerden hangisidir? I. III. IV 38 Çalışma .

181 . uçakların güvenli kalkış ve iniş yapması için gereken eğim önemli bir yer tutar. Ulaşım sektöründe. Altyapıda ise su kanallarında. Eğlence sektöründe. su borularındaki eğime çok dikkat edilir.BAfiLANGIÇ VE B‹T‹fi NOKTASI: GEOMETR‹ Geometrik Cisimler ve Simetri Do¤runun ‹ncelenmesi Dik Üçgendeki Oranlar Eğim. hayatımızın her alanında önemli bir yer tutabilmektedir. merdivenlerde. su parkları ve çocuk bahçesindeki kaydıraklarda. yolların eğimi. Siz de çevrenizde eğimin önemli olduğu modelleri belirleyiniz ve bu modellerde eğimin neden önemli olduğunu tartışınız. haberleşme ve iletişim sektöründe ise uzaya gönderilen bir uydunun atmosfere girerken yaptığı eğim hayati bir önem taşımaktadır.

Çok küplüsünün çizimi yandaki gibidir ve kodu D’dir. Maketi verilen bir evin üç boyutlu cisimleri yapılırken nelere dikkat edilmelidir? Tartışınız. Çok küplüsünün çizimi yandaki gibidir ve kodu L’dir. ÖRNEK Çok küplüler ile yapılar oluşturalım. .Geometrik Cisimler ve Simetri Müteahhitler bir evi inşa etmeden önce mimarlara evin projesini çizdirirler. İki çok küplü seçerek bu çok küplülerle bir yapı oluşturalım. Oluşan yapının görünümünü izometrik kâğıda çiziniz. Yanda. ETK‹NL‹K Çok Küplülerle Yap› Olufltural›m Araç ve Gereç •Çok küplüler tak›m› •‹zometrik k⤛t 182 Çok küplüler takımından bir çok küplü seçelim. Ayrı ayrı üç farklı çok küplü alıp her bir çok küplünün görünümünü farklı izometrik kâğıtlara çiziniz. Seçtiğimiz çok küplünün görünümünü izometrik kâğıda çizelim. Bunun yanında evin maketi de oluşturulabilir. Yapıların görünümlerini izometrik kâğıda çizip kodları belirleyelim. inşa edilecek bir evin maketi verilmiştir. Görünümü izometrik kâğıtta çizilmiş yapıları oluşturunuz.

Yapının görünümünü çizersek Yapının kodu : DL elde ederiz. Çok küplüsünün çizimi yandaki gibidir ve kodu 2’dir. Çok küplüsünün çizimi yandaki gibidir ve kodu V’dir. Çok küplülerden oluşan yapının görünümünü izometrik kâğıda çizelim ve kodunu belirleyelim. . Çok küplüsünün çizimi yandaki gibidir ve kodu 3’tür. 183 Çok küplüsünün çizimi yandaki gibidir ve kodu 1’dir.Çok küplüsünün çizimi yandaki gibidir ve kodu Z’dir.

İzometrik kâğıtta çizimleri verilen yapıları oluşturalım ve kodlarını belirleyelim.Çok küplülerden oluşan yapının görünümünü izometrik kâğıda çizelim ve kodunu belirleyelim. . Yapının kodu: DZ2 184 Yapının kodu: VL1 Siz de çok küplüler ile yapılar oluşturarak izometrik kâğıda görünümlerini çiziniz. Yapının görünümünü çizersek Yapının kodu : LLZ elde ederiz.

kare. eşkenar üçgen. ikizkenar üçgen. Şekillerinden de görüldüğü gibi küp ve dikdörtgenler prizması. Geometrik cisimlerden dairesel silindiri ele alalım. Eğer varsa kaç tane simetri düzlemi olduğunu tartışınız. düzgün altıgen ve düzgün sekizgen piramitlerin simetri düzlemlerini belirleyiniz. Bir dikdörtgenler prizması için aynı işlemleri tekrar ediniz.ETK‹NL‹K Geometrik Cisimlerin Simetrileri Araç ve Gereç •Geometrik Cisimler Geometrik cisimlerden küpü inceleyelim. . ekseni etrafındaki her bir 90º lik dönme ile değişmez kalır. kürenin. Dönel dairesel koninin. Küpün ekseninin hangi doğrular olabileceğini belirleyiniz. Ayrıca ekseni etrafındaki her bir dönmede değişmez kalır. Dairesel silindiri hangi doğru etrafında döndürürsek duruş şekli değişmez? Açıklayınız. 185 Küp. karşılıklı iki yüzlerinin paralel olan kenarlarının orta dikmelerinden ve paralel olan yüz köşegenlerinden geçen düzlemlere göre simetriklerdir. Dairesel silindir ekseninden geçen düzlemlere ve ekseni dik olarak ortalayan düzleme göre simetriktir. Küpün ekseni etrafında kaç derecelik dönmesinde değişmez kaldığını bulunuz. ÖRNEK Önce geometrik cisimlerin simetri düzlemlerini belirleyelim. Belirtilen geometrik cisimlerin hangi doğrular etrafında döndürüldüğünde değişmez kaldıklarını bulunuz. Dikdörtgenler prizması ise karşılıklı yüzlerin merkezlerinden geçen doğrular ve her bir köşegenleri etrafındaki 180º lik dönmelerde değişmez kalır. Dairesel silindirin simetri düzlemlerini belirleyiniz. Küpün bir simetri düzlemi olup olmadığını tartışınız.

ikizkenar üçgen. Ayrıca eksenleri etrafında dönmelerinde değişmezler kalırlar.Dönel dairesel koni. Ayrıca ekseni etrafında her bir dönmede değişmez kalır. düzgün altıgen ve düzgün sekizgen piramitler simetrik düzlemlerdir. UYGULAMA 1 Çok küplülerle kodu LZZ olan yapıyı oluşturunuz. ekseninden geçen her bir düzleme göre simetriktir. Yapının görünümünün çizimini izometrik kâğıda çiziniz. her bir çapından geçen düzlemlere göre simetriktir ve her bir çapı etrafındaki dönmede değişmez kalır. . 186 Eşkenar üçgen. Küre. kare.

Oluşturduğunuz yapının görünümünü izometrik kâğıda çiziniz. Sizce kim haklıdır? Nedenini açıklayınız. Belirtilen yapıları oluşturunuz. a) D1L2 b) LLL c) ZL1 ç) DDD2 4 En fazla 4 çok küplü kullanarak bir yapı oluşturunuz. a) Öykü. verilen açınıma göre yandaki küpü 90º döndürdüğünde hangi renkler görünür? b) görünümünü görünümü getirmek için küpü kaç derece döndürmek gerekir? 39 Çalışma .2 Yanda görünümünün çizimi verilen ve kodu ZZZL olan yapıyı oluşturunuz. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. bir kürede bir simetri düzlemi olabileceğini. yanda açınımı verilen karton küpü yapar. 7 Öykü. Soner ise kürede sayısız simetri düzlemi olabileceğini söylüyor. 5 187 Yukarıdaki geometrik cisimlerden cisim köşegenleri etrafında 180º lik dönmelerde değişmez kalanları belirleyiniz. 3 Aşağıda kodları verilen yapıların kaç tane çok küplüden oluştuğunu bulunuz. 6 Sevil. Yapının kodunu belirleyiniz.

kodu ZLL olan yatay ve dikey 2 farklı yapı oluşturunuz. 4 5 188 6 14 Öz Değerlendirme . 3 Çok küplülerle. Simetri eksenlerinin ortak özelliklerini yazınız. Bir küp yapınız ve küpün her bir yüzüne ayrı bir şekil çiziniz.). Bir küpü önce 4 kez. b) Yapıdaki yatay ve dikey duran çok küplüleri belirleyiniz. Geometrik Cisimler ve Simetri 2 Çok küplülerle oluşturulan yapının görünümünün çiziminin nasıl yapıldığı ve kodunun nasıl belirlendiği hakkında bir paragraf yazınız. Oluşturduğunuz yapıların görünümlerini izometrik kâğıda çiziniz. 8 ve 12 kez küpü döndürdüğünüzde üste gelen şekilleri karşılaştırınız ve sonucu yorumlayınız.KONU DE⁄ERLEND‹RME 1 Yanda görünümünün çizimi verilen yapıyı oluşturunuz ve inceleyiniz. a) Yapının kodunu yazınız. 4. Dairesel silindir ve dönel dairesel koninin simetri eksenlerini belirleyiniz. sonra sırasıyla 8 ve 12 kez aynı yönde döndürünüz (Her bir döndürmede üst yüze gelen şekil değişsin. Bir geometrik cismin simetri düzlemini çizerken nelere dikkat etmemiz gerektiği ile ilgili bir paragraf yazınız.

1. ETK‹NL‹K Araç ve Gereç •Noktalı kağıt E¤imi Keflfedelim 189 Yukarıda araba ve yokuş modelleri verilmiştir. üçgen Tablodaki (dikey uzunluk) ÷ (yatay uzunluk) oranlarını karşılaştırınız. yaya ve yolcuların ortak dilidir. Eğim “m” harfi ile gösterilir. Anahtar Kavramlar •Eğim •Kat sayı •Çözüm kümesi •Doğrusal denklem •Eşitsizlik Resimlerdeki gibi bir trafik levhası hiç gördünüz mü? Bu levhalar yokuşlarda seyahat eden sürücülere eğim olduğunu uyarmak için kullanılır. üçgen 5. üçgen 3. Bu yüzden trafik işaretlerinden oluşan bu ortak dili doğru ve yerinde kullanmak trafik güvenliği açısından önemlidir. trafik ortamında bulunan sürücü. Dikey uzunluğun. yatay uzunluğa oranı “eğim” olarak adlandırılır. Bu yokuşların hangisine tırmanmak daha zordur? Neden? Her bir üçgenin kenar uzunluğunu kullanarak aşağıdaki tabloyu dolduralım. Hangi yokuşa tırmanmanın daha zor olduğu ile bu oranlar arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız.Do¤runun ‹ncelenmesi E¤imle Tan›flal›m Trafik işaretleri. üçgen Dikey uzunluk Yatay uzunluk Dikey : Yatay 2 5 2:5 2. üçgen 4. Siz de günlük yaşamda karşılaştığınız eğime model olabilecek durumlara örnekler veriniz. Arabanın her bir yokuşu tırmandığını düşünelim. Dikey Uzunluk Eğim = m = Yatay Uzunluk .

ÖRNEK Aşağıda verilen kırmızı doğru modelinin eğimini bulalım.9 10 m=9 10 Siz de yatay bir doğru modelinin eğimini bulunuz. 190 Eğim = m = 1 = %20 5 m= 1 5 Şekildeki gibi doğru eğimi ise negatif eğim olarak düşünülebilir. pozitif eğim olarak düşünülebilir. m= 2 2 Yanda verilen şekildeki gibi doğru eğimi. 3200 m . 6400 m m= = Dikey Uzunluk Yatay Uzunluk 3200 m 6400 m = 1 olarak bulunur. 2 Eğim yüzde cinsinden veya ondalık kesirle ifade edilebilir.5’ tir. 1 1 = %50 veya m = = 0. m=9 = -0.

Grafiğin eğimini bulunuz. O hâlde bu doğrunun eğimi: m= B x 3br A 191 5br Dikey uzunluk Yatay uzunluk 5 3 = y = -x + 2 doğrusunun grafiğini çiziniz. 3 birim sağa gidilirse A noktasına ulaşılır. B noktasından 5 birim yukarı. y x y Doğru üzerinde A ve B noktalarını alalım. .Yandaki grafikte verilen doğrunun eğimini bulalım.

-1) sıralı ikililerinden yararlanırız. y A 0 (0. ÖRNEK 192 y = -2 x + 1 doğru denkleminin eğimini inceleyelim. x = 0 için y = -2. Denklemin grafiğini çizerken A(0.1) x B (1-1) Dikey Uzunluk Yatay Uzunluk 2 m== -2 olarak buluruz. Önce y = -2 x + 1 doğru denkleminin grafiğini çizelim. .1 + 1 = -2 + 1 = -1 Grafiğin y eksenini kestiği nokta: (0.4 doğru denkleminin grafiğini çizmeden doğrunun eğimini bulunuz. Doğru grafiğinden yararlanarak eğimi.0 + 1 = 0 + 1 =1 x = 1 için y = -2. y= x ve y = -x + 2 doğru denklemlerinin grafiğini ayrı koordinat sistemlerine çizelim.1) ve B(1. 1 y = -2x + 2 doğru denklemindeki x’in kat sayısı ile doğrunun eğimi arasındaki ilişkiyi bulalım: x’in kat sayısı: -2 Eğim: -2 m= y = 5x .ETK‹NL‹K E¤imi Belirlemenin K›sa Yolu Araç ve Gereç •Noktal› ka¤›t Noktalı kâğıda 2 farklı koordinat sistemi çizelim. Do¤runun denklemi y= x Do¤runun e¤imi Denklemdeki x’in kat say›s› y = -x + 2 Tablodan yararlanarak bir doğrunun eğimi ile denklemlerdeki x’in kat sayısı arasındaki ilişkiyi belirleyiniz. Her bir grafikteki doğrunun eğimini bularak aşağıdaki tabloyu doldurunuz.1)’dir.

y Orijinden ve A(2.0) 2 birim x 193 ETK‹NL‹K Koordinat Sisteminde ‹ki Grafik Koordinat sistemindeki grafikleri inceleyelim.x . Bu doğrunun eğimi. Grafikten yararlanarak doğrusal denklem sisteminin çözüm kümesini bulunuz. Denklem sisteminin çözüm kümesi ile doğruların kesişim noktası arasındaki ilişkiyi açıklayınız.x . 4 A (2.) y-x-5+x+5=x+5 y=x+5 (Doğru denklemi y = ax + b biçimine dönüştürülür. Grafiklerin kesişimleriyle oluşan taralı üçgenin alanını bulunuz. Yatay uzunluk 2 3y .) (Parantezler kaldırılır. Grafiklerin kesim noktasının koordinatlarını belirleyelim. Kesişim noktasını oluşturan koordinatlar her iki denklemi de sağlar mı? Açıklayınız.4) 4 birim 2 O (0.y = ax + b biçimindeki bir doğru denkleminde x’ in kat sayısı doğrunun eğimini verir. ÖRNEK y .5 = 0 doğru denkleminin eğimini bulalım.x = 4 denkleminin belirttiği doğrunun eğimini bulunuz. Grafikleri verilen doğru denklemlerinin oluşturduğu denklem sisteminin çözüm kümesini bulunuz. Dikey uzunluk 4 m= = = 2 olarak bulunur.5= 0 y .) y = x + 5 doğru denkleminde x’ in kat sayısı 1 olduğu için eğim 1 olarak bulunur.5 + (x + 5) = 0 + (x + 5) (Her iki taraf x + 5 ile toplanır.x . y . Önce doğru denklemini y = a x + b biçimine dönüştürmeliyiz. y x y=x+1 ve y=2x-4 doğrusal denklemlerin grafiklerini çiziniz. 4) noktasından geçen doğrunun eğimini bulalım: Doğrunun geçtiği noktaları koordinat sisteminde işaretleyerek doğruyu çizelim. .

ÖRNEK
y = 2x y = 3-x Yukarıda verilen denklem sisteminin çözüm kümesini önce cebirsel yolla sonra grafikten yararlanarak bulalım: y = 2x ................. 1 denklem sisteminin çözüm kümesini yerine koyma metodu ile bulalım. y = 3-x ................ 2 2. denklemde y yerine 2x yazalım. 2x = 3 - x (Her iki taraf x ile toplanır.) 2x + x = 3 - x + x (Benzer terimler toplanır.) 3 3x = 3 3 x = 1 bulunur.

Bulduğumuz x = 1 değerini 1. denklemde yerine yazalım: y=2x y=2.1 y=2 olarak bulunur. Bu durumda denklem sisteminin çözüm kümesi {(1,2)} olur.
y

194

Şimdi denklem sisteminin çözüm kümesini grafikten faydalanarak bulalım. Grafikten iki doğrunun kesim noktası, A(1,2) olarak bulunur. Buradan bir doğrusal denklem sisteminin çözüm kümesinin, denklem sistemindeki iki doğru grafiğinin kesim noktası olduğu anlaşılmaktadır.

y = 2x

A(1,2)

x

y = 3-x

y = ax + b y = cx + d

doğrusal denklem sisteminin çözüm kümesi varsa bu, doğruların grafiklerinin kesim noktasının koordinatlarıdır.

UYGULAMA
1

1,1 m 22 m

Bir şirket ağır iş makineleri satmaktadır. Sattıkları iş makinelerini kamyonlara yüklemek için ise yukarıdaki gibi bir rampa inşa etmektedir. Rampanın eğimi yüzde kaçtır?

2

Kitaplıktaki mavi rafların eğimleri için ne söylenebilir?

195

3

Ahmet’in evi

Kaan’›n evi

Ahmet, kış mevsiminde yağan karın kendi evlerinin çatısından hemen düşeceğini söylüyor. Kaan ise evinin çatısından karın durmasının daha zor olduğunu savunuyor. Sizce Kaan’ın savunduğu görüş doğru mudur? Açıklayınız.

4

Yandaki merdivenin eğimini bulunuz.

0,2m 0,3m

5

y

y

x

x

Yukarıda kırmızı ile gösterilen doğru modellerinden negatif eğime sahip olanları belirleyiniz. 6 y= x + 4 denkleminin eğiminin 1 ile 4 arasında (1 ve 4 hariç) olabilmesi için “ kaç farklı tam sayı yazılabilir? ” yerine

196

7
2 Eğim = 5

Yanda üçgen modeli verilmiştir. Eğimi, kırmızı doğrunun eğimine eşit olan doğru denklemini çözüm yapmadan bulunuz. 1. Doğru Denklemi: 5y + 2x = 4 2. Doğru Denklemi: y = 3. Doğru Denklemi: x+3 y=x+4

8 9

Orijinden ve K(-3,0) noktalarından geçen doğru ve bu doğrunun eğimi için ne söylenebilir? 1. doğru 2y - 2 x = 1 2. doğru y- 2x=1

Yukarıda denklemleri verilen 1. doğrunun eğiminin, 2. doğrunun eğimine oranını bulunuz. 10 Yiğitcan, eğimi 0 olan bir doğru denklemi yazdığını söylüyor. Yiğitcan’ın yazdığı doğru denklemi ne olabilir? Hangi doğruların eğimi sıfırdır? Koordinat sistemi üzerinde çizerek gösteriniz. y = 3x -1 doğru denklemini koordinat sisteminde çiziniz. Bu doğru ile doğrunun y eksenine göre simetrisinin oluşturduğu denklem sisteminin çözüm kümesini grafikten yararlanarak bulunuz.

11 12

y

13

Yandaki sıralı ikililerden hangisi, belirtilen denklem sisteminin çözüm kümesidir? Tartışınız.
D(0, )

B( 0 A(0, )

,

) x

14

2y = 4x - 8 doğru denklemine göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. a) Doğrunun y noktasını kestiği noktayı bulunuz. b) Doğrunun eğimini bulunuz. c) Yukarıdaki doğru denklemi ile y = -2x doğru denklemi ve bir denklem sistemi oluşturunuz. Bu denklem sisteminin çözüm kümesini grafik çizerek bulunuz.

15

A(2,5) sıralı ikilisinin yandaki denklem sisteminin çözüm kümesi olup olmadığını grafik çizerek bulunuz.

2x + y = 9 4x - y = 3

16

Aşağıda birbiriyle bağlantılı doğru / yanlış cümleler verilmiştir. Şemadaki cümlelerin belirttiği 197 yargıların doğru ya da yanlış olduğuna karar veriniz. Her bir do¤ru / yanl›fl karar› sizi farkl› ç›k›fllara ulaflt›r›r. Buna göre afla¤›daki ç›k›fllardan birine ulafl›n›z. 0.5m 1m
2) Üçgende kırmızı doğru modelinin eğimi ’tir. 4) ay + bx + c = 0 denkleminin belirttiği doğrunun D ’dır. eğimi

1. ç›k›fl

D
5) y = 3x ile 3y = x doğru denklemlerinin belirttiği doğruların eğimleri oranı 1’dir.

Y D Y

2. ç›k›fl 3. ç›k›fl

Y
1) Bir doğrunun eğimi, dikey uzunluğun yatay uzunluğa oranı ile bulunur.

D

4. ç›k›fl 5. ç›k›fl

Y

3) Eğimi -1 olan doğru denkleminde x’in kat sayısı her zaman -1’dir.

6) Paralel iki doğrunun eğimleri oranı 1’dir.

D Y

D
7) Bir denklem sisteminin çözüm kümesi doğru grafiklerinin kesim noktasıdır.

6. ç›k›fl 7. ç›k›fl

Y

D Y

8. ç›k›fl

40
Çalışma

bir tane 1 kg’l›k kütle. 2 veya 3 tane kahverengi kütle konulabilir. . Hangi durumda maçı taraflardan biri kazanırdı? Bunu matematik cümlesiyle nasıl ifade edersiniz? Arkadaşlarınızla tartışınız. Terazi dengede midir? Bu durumu gösteren matematik cümlesini yazınız. Terazinin kefelerinden istediğiniz birine 2 kg’lık bir kütle daha koyalım. diğerine ise bir tane 2 kg’lık ve üç tane 1 kg’lık kütle koyalım.Eflitsizlikler Yanda tekvando müsabakasından bir an görülmektedir. yeflil kütle ise bilinmeyen kütleyi göstermektedir. Her iki kefeden 2 kg’l›k kütleler ç›kararak bu durumu gösteren matematik cümlesini yaz›n›z. sol kefesine 1 tane 2 kg’l›k kütle koyal›m. Terazinin dengede olmama durumunu eflitsizlik cümlesi ile ifade edelim: x+3 7 Yazd›¤›m›z do¤rusal eflitsizli¤in çözüm kümesini bulal›m: x+3-3 7-3 x 4 Buna göre bilinmeyen kütlenin yerine1. ETK‹NL‹K Terazide Denge ve Dengesizlik Terazinin kefelerinden birine iki tane 2 kg’lık ve bir tane 1 kg’lık. Terazi dengede midir? Bu durumu gösteren matematik cümlesini yazınız. 198 ETK‹NL‹K Dengesizlik Terazinin sa¤ kefesine iki tane 2 kg’l›k. ÖRNEK Afla¤›daki terazi modelinde kahverengi kütleler 1 kg’l›k kütleyi. Maçın sonunda her iki taraf da eşit puan almış ve berabere kalmıştır. Terazinin denge durumu hakk›nda ne söylenebilir? Bu duruma ait matematik cümlesini yaz›n›z. Terazi dengede midir? Bu durumu gösteren matematik cümlesini nasıl yazabilirsiniz? Tartışınız. Buna göre modelin bozulmamas› için bilinmeyen kütle yerine kaç tane kahverengi kütle konulabilece¤ini bulal›m. Terazinin her iki kefesine 2 kg’lık birer tane daha kütle koyalım. Yazd›¤›n›z matematik cümlesinin do¤ru olmas› için bilinmeyene hangi de¤erler verilebilir? Tart›fl›n›z. Terazinin sol kefesindeki kütlelerin daha büyük olmas› için bu kefeye konmas› gereken kütle miktar›n› bilinmeyen kabul ederek bu durumu gösteren matematik cümlesini yaz›n›z. Terazinin her iki kefesinden 1 kg’lık birer kütle çıkaralım. Terazi dengede midir? Bu durumu gösteren matematik cümlesini yazınız.

3 2. x ∈ IR } 199 (Eflitsizli¤in her iki taraf› negatif bir say› ile çarp›l›r veya bölünürse eflitsizlik yön de¤ifltirir. x ∈ IR } -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ‹çinde say›lar ve “ . x ∈ IR } -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 “ -3 kat›n›n 1 fazlas› 7 veya 7’den büyük olan say›lar” ifadesine uygun do¤rusal eflitsizli¤i yazarak çözüm kümesini bulal›m ve say› do¤rusunda gösterelim: -3x + 1 ≥ 7 -3x + 1 . Ç = { x I x ≤ 5. ≤. Eflitsizli¤in her iki taraf› negatif bir say› ile çarp›l›r veya bölünürse eflitsizlik yön de¤ifltirir. Ç = { x I x 6 . Ortak özellik yöntemini kullanarak say› do¤rusunda gösterelim.1 ≥ 7 .) -5 -4 -3 -1 -2 -1 0 1 2 “Yar›s› 3’ten büyük olan say›lar” ifadesine uygun do¤rusal eflitsizli¤i yazarak çözüm kümesini bulal›m ve say› do¤rusunda gösterelim. Bu say›lar› kümelerdeki ortak özellik yöntemini kullanarak say› do¤rusunda gösterelim: Ç = { x I x ≤ -2 . x-2≤3 x-2+2≤3+2 x≤5 Eflitsizli¤in çözüm kümesini 5 veya 5’ten küçük say›lar oluflturur. ≥ ” sembollerinden birini içeren cebirsel ifadeler eflitsizlik olarak adland›r›l›r. 3. .2 x 6 Eflitsizli¤in çözüm kümesini 6’dan büyük say›lar oluflturur. Bu eflitsizli¤in her iki taraf›na ayn› say› eklenir veya her iki taraf›ndan ayn› say› ç›kar›l›rsa eflitsizlik bozulmaz. .“2 eksi¤i 3 veya 3’ten küçük olan say›lar” ifadesine uygun do¤rusal eflitsizli¤i yazarak çözüm kümesini bulal›m ve say› do¤rusunda gösterelim. Bu say›lar› kümelerdeki ortak özellik yöntemini kullanarak say› do¤rusunda gösterelim.1 -3x ≥ 6 ≤ x ≤ -2 Eflitsizli¤in çözüm kümesini -2 veya -2’den küçük say›lar oluflturur.

5) s›ral› ikilisini eflitsizlikte yerine yazarsak.y ≥ 3 3. B(-3.5) y 3x .y ≥ 4 eflitsizli¤ini sa¤lay›p sa¤lamad›¤›n› belirleyiniz. 3x . 3x .y .y ≥ 4 eflitsizli¤inin grafi¤ini 3x . Önce 3x .3 = 0 do¤ru denkleminin grafi¤i koordinat sistemini 2 parçaya ay›r›r.2) ve (1.-1) s›ral› ikilisinin 3x .y = 4 do¤ru denkleminin grafi¤ini noktal› k⤛da çizelim.ETK‹NL‹K Eflitsizlik Grafi¤ini Çizelim Araç ve Gereç •Noktal› ka¤›t 3x .5) s›ral› ikilisi eflitsizli¤i sa¤lamaz. y = -3 y = 0 için. 3x-y ≥ 3 do¤rusal eflitsizli¤inin grafi¤ini çizerken 3x .-1) s›ral› ikililerini koordinat sisteminde göstererek s›ral› ikililer ile do¤ru grafi¤inin konumlar›n› tart›fl›n›z. .5) s›ral› ikilisinin denklemi sa¤lay›p sa¤lamad›¤›n› tart›fl›n›z.(-3) .5 ≥ 3 -9 .y .y ≥ 3 eflitsizli¤inin grafi¤ini çizerken A(4.3 = 0 do¤ru denkleminin grafi¤ini çizelim: x = 0 için.y . B(-3.3 = 0 do¤ru denkleminin grafi¤inden yararlan›r›z. 3x . -2) s›ral› ikilisi eflitsizli¤i sa¤lar.y = 4 do¤ru denkleminden yararlanarak nas›l çizebilirsiniz? Tart›fl›n›z. 3x .y . B(-3.3 = 0 x A(4.4 -(-2) ≥ 3 12 + 2 ≥ 3 14 ≥ 3 oldu¤undan dolay› A(4.y ≥ 3 3. (4.2) ve (1.y = 3 yani 3x .5 ≥ 3 -14 ≥ 3 eflitsizli¤i do¤ru olmad›¤›ndan. (3. (4.-2) A(4. -2) s›ral› ikilisinin oldu¤u taraf taran›r. ÖRNEK 200 3x-y ≥ 3 do¤rusal eflitsizli¤inin grafi¤ini çizelim. 3x . x = 1 olarak bulunur. -2) s›ral› ikilisini eflitsizlikte yerine yazarsak.

y . çözüm kümesine dâhildir ve grafi¤i düz çizgi ile çizilir.4) s›ral› ikilisi eflitsizli¤i sa¤lamaz.x < 5 eflitsizli¤inin grafi¤ini çizelim. y ≥ ax + b x y≤ ax + b GÖREV Gazete ve dergilerden aralar›nda eflitsizlik iliflkisi bulunan veriler bulunuz. Verilerle grafik oluflturunuz. Eflitsizli¤i sa¤layan s›ral› ikilinin oldu¤u taraf taran›r.4) y-x<5 4 -(-5 )< 5 4+5<5 x 9 < 5 eflitsizli¤i do¤ru olmad›¤›ndan dolay› K(-5. Bu durumda do¤ru kesik çizgi ile çizilir.-3) s›ral› ikilisi eflitsizli¤i sa¤lar. y .x .x . L(3. Veriler aras›ndaki iliflkiyi gösteren matematik cümlesini yaz›n›z.4) s›ral› ikilisini eflitsizlikte yerine yazarsak K(-5.5 = 0 x = 0 için y = 5 y = 0 için x = -5 olarak bulunur. Do¤rusal eflitsizlikte “ ” veya “≥” sembolleri oldu¤unda do¤ru.x < 5 eflitsizli¤inin grafi¤ini çizerken y .-3) s›ral› ikilisinin oldu¤u taraf taran›r.-3) s›ral› ikilisini eflitsizlikte L(3.-3) yerine yazarsak y-x<5 -3 . K(-5. çözüm kümesine dâhil de¤ildir ve grafi¤i kesik çizgi ile çizilir. Do¤runun üzerindeki noktalar eflitsizli¤i sa¤lamaz.y . .3 < 5 -6 < 5 eflitsizli¤i do¤ru oldu¤undan dolay› L(3.5 = 0 do¤ru denkleminin grafi¤ini çizelim: y y-x . 201 y “ y ax + b” veya “ y ≥ ax + b” do¤rusal eflitsizliklerin grafikleri çizilirken önce y = ax + b do¤rusunun grafi¤i çizilir.x . 5x + 7y >12 eflitsizli¤inin grafi¤ini çiziniz. Sonra do¤runun ay›rd›¤› bölgelerden birer s›ral› ikili seçilip eflitsizlikte yerine yaz›l›r. Önce y . “ y<ax + b” veya “ y>ax + b” do¤rusal eflitsizliklerin grafikleri çizilirken aynı yol takip edilir. y .x < 5 eflitsizli¤in grafi¤ini çizerken L(3.5 = 0 do¤ru denkleminin grafi¤i koordinat sistemini 2 parçaya ay›r›r. Ancak do¤ru.5 = 0 do¤ru denkleminin grafi¤inden yararlan›r›z.x = 5 yani y .

Daha sonra say› do¤rusunda gösteriniz. 2 kg’l›k kütle 1 kg’l›k kütle Bilinmeyen kütle Bilinmeyen kütle 2 kg’l›k kütle 1 kg’l›k kütle 202 5 kg’l›k kütle Bilinmeyen kütle 2 kg’l›k kütle 1 kg’l›k kütle 2 Afla¤›daki durumlara uygun do¤rusal eflitsizlikleri yaz›n›z. b) Ülkemizde cumhurbaflkanl›¤›na aday olma yafl› en az 25’tir. dengede olmama durumlar›n› do¤rusal eflitsizlik olarak ifade ediniz. 3 Afla¤›daki terazi modelindeki do¤rusal eflitsizlik durumunun bozulmamas› için bilinmeyen kütlenin alabilece¤i de¤erleri bulunuz. Bilinmeyen kütle 1 kg’l›k kütle 2 kg’l›k kütle 5 kg’l›k kütle .UYGULAMA 1 Afla¤›daki terazi modellerinde. a) Ülkemizde örgün e¤itimin ilk kademesinden yararlanma yafl› en fazla 14’tür.

Aysel’in paras›n› do¤rusal eflitsizlik kullanarak ifade ediniz. Recep’in paras› ise Aysel’den az ve 2 TL’dir. Afla¤›daki ifadelere uygun do¤rusal eflitsizlikleri yaz›n›z. Recep ve Aysel üç arkadaflt›r.4 Aykut. 15 gün önce kumbaras›nda en az 17 tane 1 TL’lik oldu¤unu hat›rl›yor. kumbaras›nda sadece 1 TL’lik biriktiriyor. -4 -2 0 2 4 10 “Babas›n›n yafl› fiükran’›n yafl›n›n 5 kat›n›n 2 eksi¤inden büyüktür.1 2 do¤rusal eflitsizli¤in çözüm kümesi afla¤›daki say› do¤rusunda gösterilmifltir. Bu durumda Cem’in 15 günde kumbaraya en fazla kaç adet 1 TL’lik atm›fl olabilece¤ini bulunuz. b) fiükran’›n 8 yafl›nda oldu¤u düflünülürse babas› en az kaç yafl›ndad›r? . Aykut’un 7 TL’si vard›r ve en çok paras› olan Aykut’tur. a) ‹fadeyi belirten do¤rusal eflitsizli¤i yaz›n›z. Bu grafikte 3 noktas›n›n farkl› gösterilmesinin nedeni ne olabilir? Aç›klay›n›z.” ifadesine göre afla¤›daki sorular› cevaplay›n›z. -2 -1 0 1 2 3 4 203 8 Afla¤›da verilen do¤rusal eflitsizlikleri say› do¤rusundaki gösterimleri ile efllefltiriniz. Eflitsizlikler 1) x 1 2) y 2 3) z ≤ 1 4) t 0 5) k ≥ -1 a) b) c) ç) d) e) -3 -2 -1 0 1 2 3 -3 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -2 -2 Say› do¤rusu -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 9 Çözüm kümesi afla¤›daki say› do¤rusunda gösterilen do¤rusal eflitsizli¤i yaz›n›z. 15 gün sonra ise kumbaray› aç›p sayd›¤›nda 25 TL’si oldu¤unu görüyor. a) 3 eksi¤i 11’den küçük olan say›lar b) fazlas› ’den büyük olan say›lar 5 c) 11 eksi¤i 6’dan büyük ve 11’den küçük say›lar 6 Cem. 7 x .

11

Yanda grafi¤i verilen do¤rusal eflitsizli¤i yaz›n›z. Do¤rusal eflitsizli¤i yazarken nelere dikkat etti¤inizi aç›klay›n›z.

y

x

12

Çözüm kümesi afla¤›daki sayı do¤rusunda verilen do¤rusal eflitsizli¤i yaz›n›z. Yazd›¤›n›z do¤rusal eflitsizli¤in grafi¤ini çiziniz. -1 0 1 2 3 4 Emel, 2x + y ≤ -1 do¤rusal eflitsizli¤ini A(3,0) noktas›n›n, Kemal ise B(-7,-1) noktas›n›n sa¤lad›¤›n› söylüyor. Sizce hangisi do¤ru söylüyor? Neden? Afla¤›daki do¤rusal eflitsizliklerin grafiklerinin hangilerinde do¤ru grafi¤inin kesik çizgili oldu¤unu grafik çizmeden belirleyerek sonuçlarla ilgili bir paragraf yaz›n›z. a) x - y > 5 ç) 13x ≤ 14 b) 3x - 2y ≥ 4 d) 2 + 4y - x > 0 c) x + 5y - 4 < 0

13 14

204

15

Aşağıda birbiriyle bağlantılı doğru / yanlış cümleler verilmiştir. Şemadaki cümlelerin belirttiği yargıların doğru ya da yanlış olduğuna karar veriniz. Her bir do¤ru / yanl›fl karar› sizi farkl› ç›k›fllara ulaflt›r›r. Buna göre afla¤›daki ç›k›fllardan birine ulafl›n›z.
4) x = - 3 sayısı x - 7 ≤ 5 doğrusal eşitsizliğini sağlar. 2) (2, 1) sıralı ikilisi x + y - 1 < 2 doğrusal eşitsizliğini sağlar.

1. ç›k›fl D Y

D
5) 2y - x ≤ 0 grafiğini çizmek için 2y - x = 0 doğru denkleminden yararlanılır.

2. ç›k›fl 3. ç›k›fl

Y
1) y - 2x > 8 ifadesi bir doğrusal eşitsizliktir.

D Y

D

1

2

3

4 5

4. ç›k›fl 5. ç›k›fl

Y

3) “3 katının 2 eksiği 5’ten küçük sayılar” ifadesini 2x - 3 ≤ 5 eşitsizliği belirtir.

6) Yukarıda sayı doğrusunda verilen doğrusal eşitsizliğin çözüm kümesine 3 sayısı dâhildir.

D Y

D
7) 2y - 3x ≤ 5 doğrusal eşitsizliğinin grafiğindeki doğru kesik çizgidir.

6. ç›k›fl 7. ç›k›fl

Y

D Y

8. ç›k›fl
41
Çalışma

KONU DE⁄ERLEND‹RME
1 Ogan her sabah spor yapar. Sabah sporunun bir bölümünde yandaki gibi omuz ve kar›n kaslar›n› gelifltirir. Ogan’ın bulundu¤u konumda dikey uzunluk ile yatay uzunluk birbirine eflittir. Yatay uzunluk ile dikey uzunluk 5’er kat›na ç›kar›ld›¤›nda e¤imde de¤ifliklik olur mu? Model üzerinde gösteriniz.

Do¤runun ‹ncelenmesi

2

E¤imi gösterebilece¤iniz 3 model oluflturunuz. Her bir modelin baz› uzunluklar›na de¤erler vererek e¤imlerini hesaplay›n›z. Sevil, yandaki do¤runun e¤imini hesaplamak için afla¤›daki ad›mlar› izler. 1. Ad›m: E¤im = m = 4+2 2+0 6 3. Ad›m: m = 2 2. Ad›m: m = 4. Ad›m: m = 3 Sevil’in kaç›nc› ad›mda ilk hatayı yapt›¤›n› belirleyiniz. Hatay› düzeltip do¤ru e¤imi bulunuz. Dikey uzunluk Yatay uzunluk
A(2,4) B(0,2) 0 x

3

y

205

4

Selçuk, bir do¤ru denkleminden do¤runun e¤imini ad›m ad›m bulur. Afla¤›da bofl b›rak›lan ad›mlar› tamamlayarak Selçuk’un e¤imi bulmas›na yard›mc› olunuz. Do¤ru denklemi: -y - 5x - 4 = 0 1. ad›m: 2. ad›m: (-1)(-y)=(-1)(5x+4) 3. ad›m: 4. ad›m: E¤im: m= -5 (y, eflitli¤in solunda yaln›z b›rak›l›r.) (Her iki taraf (-1) ile çarp›l›r.) (Parantezler kald›r›l›r.) (E¤im x’in kat say›s› olur.)

5

A(-1,4) ve B(0,0) noktalar›ndan geçen grafi¤i çiziniz. Do¤runun denklemini belirleyiniz. Do¤ru denkleminden yararlanarak e¤imi bulunuz.

6

3y = 6x - 2

-5y =

x+4

x + y = -7 ”yerine

Yukar›daki do¤ru denklemlerinin belirtti¤i do¤rular›n e¤imleri eflittir. Buna göre “ hangi say›lar›n yaz›lmas› gerekti¤ini bulunuz.

7

Yandaki grafiklerin belirtti¤i denklem sisteminin çözüm kümesini grafikten yararlanarak nas›l bulursunuz? Aç›klay›n›z.

y

1 2 x+ y= 4
x
x= 22y

8 206 -2

1 1 4 0 1 3 7 5 2 3 8

2 6 5 4 8

3

Yanda verilen kutucuklara göre afla¤›daki soruları cevaplay›n›z.

6
y

1 9 2

a) Yandaki do¤runun e¤imi hangi kutucuklarda olabilir? b) x eksenine paralel bir do¤runun e¤imi hangi kutucukta verilmifltir? c) Dikey ve yatay de¤iflimi ayn› olan bir do¤runun e¤imi hangi kutucuktad›r? ç) y+ ’ dir. x + 4 = 0 denkleminin belirtti¤i do¤runun e¤imi yerine 3. kutucuktaki say› yaz›l›rsa yerine

x

hangi kutucuktaki say› gelmelidir? d) Dikey de¤iflim 8. kutucuktaki say›, yatay de¤iflim 6. kutucuktaki say› olan bir do¤ru modelinin e¤imini bulunuz.

9

Afla¤›daki ifadeyi denklem sistemine dönüfltürünüz ve grafikle çözünüz. “‹ki say›n›n toplamlar› 10’dur. Büyük say›n›n 2 kat›ndan küçük say›n›n 3 kat› ç›kar›ld›¤›nda fark 5’tir.”

A

10

Yanda verilen dar aç›n›n ölçüsü a + 23º dir. Buna göre a’n›n alabilece¤i de¤erleri bulunuz.

B

(a + 23º) C

11

Afla¤›daki do¤rusal eflitsizliklere uygun birer durum belirleyerek bu eflitsizliklerin çözüm kümesini bulunuz. a) 11t + 20 > 42 b) a - 5 ≤ 10 c) 7 + 7t > 0 ç) k ≥10

12

Mehmet Bey, bankadaki paras›ndan üç hafta üst üste 550 TL çekmifltir. Bu durumda 207 bankada en az 2200 TL’si varsa Mehmet Bey’in bafllang›çta kaç TL paras› olabilece¤ini bulunuz.

13

Afla¤›daki ifadelere uygun do¤rusal eflitsizlikler yazarak çözüm kümelerini bulunuz. Çözüm kümelerini verilen say› do¤rusundan uygun olan› ile efllefltiriniz. 1) 7 eksi¤i -3’e eflit veya -3’ten büyük olan say›lar 2) 9 ç›kar›l›nca 7’den büyük olmayan say›lar 3) 5 kat›ndan 7 ç›kar›ld›¤›nda -47’den küçük olan say›lar 4) 1’e eflit olmayan say›lar A) B) C) D) E) F)

-12 -8 -4 -5 -3 -4

-4 -2 -3 -6 -6 -4

0 -1

4 0

8 1 0 0 0 2

12 2 1 2 2 4

16 3 2 4 4 6 8 4 3 4 5

-2 -1 4 4 -2 2 2 0

-10 -8 -10 -8 -8 -6

5 17 “Bir say›n›n 2 kat› ile baflka bir say›n›n 5 fazlas›n›n toplam› 15’ten küçüktür.4 ≥ -9 III) x + 5 ≥ 0 IV) 3x + 4 > -5 A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) III ve IV 16 “x’in 4 de¤erine karfl›l›k y’nin alabilece¤i en büyük de¤er 3’tür. grafikten yararlanarak bulunuz. c) (-1.2 ≤ 18 do¤rusal eflitsizli¤inde x’in alabilece¤i en büyük tam sayı de¤eri hangi kutucukta verilmifltir? c) 10a . I) 2x + 3 ≥ -5 II) x . 208 18 x .” Yukar›daki ifadeye uygun do¤rusal eflitsizlik afla¤›dakilerden hangisidir? A) 2x .4 < 8 do¤rusal eflitsizli¤inin çözüm kümesinde yer al›r? b) 4x .14 Afla¤›daki x de¤erlerinden hangisi 4 < x .5 D) y > 2x .5 ≥ y B) y ≥ 2x . 19 1 -7 4 3 7 5 2 0 5 1 8 2 3 2 6 4 9 8 Yandaki kutucuklarda verilen sayılara göre afla¤›daki soruları cevaplay›n›z.y ≥ 5 ve y ≥ x + 7 do¤rusal eflitsizliklerinin grafiklerini ayn› koordinat sisteminde çiziniz. ‹ki eflitsizli¤i de sa¤layan bir nokta olup olmad›¤›n› grafiklerden faydalanarak bulunuz.” a) ‹fadeye uygun do¤rusal eflitsizli¤i yaz›n›z.5 C) y < 2x .4) s›ral› ikilisinin eflitsizli¤i sa¤lay›p sa¤lamad›¤›n›. a) Hangi kutucuklardaki say›lar 3x . b) Do¤rusal eflitsizli¤in grafi¤ini çiziniz.3 do¤rusal eflitsizli¤ini sa¤lar? A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 15 Afla¤›daki do¤rusal eflitsizliklerden hangilerinin çözüm kümesi x + 3 ≥ -2 do¤rusal eflitsizli¤in çözüm kümesi ile ayn›d›r.37 > -7 do¤rusal eflitsizli¤inde a’n›n alabilece¤i en küçük tam sayı de¤eri hangi kutucuktad›r? 15 Öz Değerlendirme .

. 209 ÖRNEK Yanda verilen dik üçgendeki dar aç›lar›n oranlar›n› bulal›m. Anahtar Kavramlar • Trigonometri • Sinüs (sin) • Kosinüs (cos) • Tanjant (tan) • Kotanjant (cot) ETK‹NL‹K Trigonometrik Oranlar Araç ve Gereç •Kareli k⤛t •Cetvel •Kalem Kareli k⤛da kenar uzunluklar› 6 birim.. Üçgenlerin kenarlar› ile aç›lar› aras›ndaki iliflkileri oluflturmak amac›yla kullan›l›r..Dik Üçgendeki Oranlar Trigonometri sözcü¤ü. • Komflu olan dik kenar›n›n uzunlu¤unun hipotenüs uzunlu¤una oran›n› yaz›n›z.. A aç›s› için IBCI .......... A ve C aç›lar› için buldu¤unuz oranlar aras›nda bir birine eflit olanlar var m›d›r? Oranlar aras›nda nas›l bir iliflki oldu¤unu aç›klay›n›z. IACI oranlar›n› bulal›m: IABI IABI IACI IBCI B a = 3cm C b = 4cm c = 5cm A IBCI = Karfl› dik kenar uzunlu¤u a 3 = = c 5 Hipotenüs uzunlu¤u IABI .. tanA = ... astronomide ve günefl saatinde trigonometriden yararlanm›fllard›r... IBCI ... Ayn› oranlar› C aç›s› için de bulunuz... sinA = 3 fleklinde gösterilir.... Bu oran A ’n›n tanjant›d›r.. 5 IACI = Komflu dik kenar uzunlu¤u b 4 = = Hipotenüs uzunlu¤u IABI c 5 IBCI = Karfl› dik kenar uzunlu¤u a 3 = = IACI Komflu dik kenar uzunlu¤u b 4 . IACI . 5 3 fleklinde gösterilir. cosA = 4 ’fleklinde gösterilir. Üçgenin A aç›s›n›n.. 4 .. • Komflu olan dik kenar›n uzunlu¤unun bu aç›n›n karfl›s›ndaki dik kenar›n uzunlu¤una oran›n› yaz›n›z. Bu oran A ’n›n sinüsüdür.. yap›larda. arazi ölçümlerinde. Yunanca üçgen (trigon) ve ölçüm (metrio) sözcüklerinin birlefliminden oluflur. Bu oran A ’n›n kosinüsüdür. • Karfl›s›ndaki dik kenar›n uzunlu¤unun bu aç›ya komflu olan dik kenar›n uzunlu¤una oran›n› yaz›n›z. M›s›rl›lar ve Babilliler. 8 birim ve 10 birim olan bir dik üçgen çizerek aç›lar›n› flekildeki gibi isimlendirelim..... A 6 birim 10 birim 8 birim B C • Karfl›s›ndaki dik kenar›n›n uzunlu¤unun hipotenüs uzunlu¤una oran›n› yaz›n›z..

. tanA = cotB......... . 5 IBCI = Komflu dik kenar uzunlu¤u a 3 = = . cotA = tanB dir..Bu oran B aç›s›n›n kosinüsüdür... 4 Birbirinin tümleri olan A ve B aç›lar›n›n trigonometrik oranlar›n› karfl›laflt›ral›m: 3 5 4 cosA= 5 3 tanA= 4 4 cotA= 3 sinA= 4 5 3 cosB= 5 4 tanB= 3 3 cotB= 4 sinB= 210 Yukar›da da görüldü¤ü gibi birbirinin tümleri olan A ve B aç›lar› için. A aç›s›n›n sinüs ve cosünüs de¤erlerini oranlayarak hangi de¤erlere ulaflt›¤›n›z› aç›klay›n›z.... Ayn› ifllemleri A aç›s›n›n tümleri olan B aç›s› için yapal›m......... Bu oran B aç›s›n›n kotanjant›d›r...... cosA = sinB. Bu oran A n›n kotanjant›d›r........... IACI Karfl› dik kenar uzunlu¤u b 4 3 cotB = fleklinde gösterilir. . 4 cotA = fleklinde gösterilir. 3 Buldu¤umuz oranlar› inceledi¤imizde A aç›s›n›n tanjant ve kotanjant de¤erleri çarpma ifllemine göre birbirinin tersi oldu¤unu görürüz........ ..... Bu oran B aç›s›n›n sinüsüdür... = = Hipotenüs uzunlu¤u IABI c 5 4 sinB = fleklinde gösterilir.... IABI Hipotenüs uzunlu¤u c 5 3 cosB = fleklinde gösterilir..... 3 IBCI = Komflu dik kenar uzunlu¤u a 3 = = . B aç›s› için .. IBCI Komflu dik kenar uzunlu¤u a 3 4 tanB = fleklinde gösterilir................ 5 IACI = Karfl› dik kenar uzunlu¤u = b = 4 ........ Bu oran B aç›s›n›n tanjant›d›r..... oranlar›n› bulal›m: IACI = Karfl› dik kenar uzunlu¤u b 4 ..IACI = Komflu dik kenar uzunlu¤u b 4 = = IBCI a 3 Karfl› dik kenar uzunlu¤u .. sinA = cosB.

211 B 60º 1br D 60º 1br A C ABD dik üçgeninde AD uzunlu¤unu Pisagor Ba¤›nt›s›’ndan bulal›m: IADI2 = IABI2. A c b B a C Dar aç›lar›n ölçüleri 30º ve 60º olan dik üçgendeki trigonometrik oranlar› bulal›m. A 30º 30º 2br 2br IABI=IACI=IBCI=2 birim Eflkenar üçgende yükseklik hem aç›ortay hem de kenarortay oldu¤undan IBDI=IDCI=1 birimdir. Bu dik üçgeni.sinA = Karfl› dik kenar uzunlu¤u = IBCI = a Hipotenüs uzunlu¤u IACI b cosA = Komflu dik kenar uzunlu¤u = IABI = c Hipotenüs uzunlu¤u IACI b tanA = Karfl› dik kenar uzunlu¤u = IBCI = a Komflu dik kenar uzunlu¤u IABI c cotA = Komflu dik kenar uzunlu¤u = IABI = c Karfl› dik kenar uzunlu¤u IBCI a Bu oranlara A aç›s›n›n “trigonometrik oranlar›” denir. IBDI 1 = IABI 2 IADI = IABI IBDI = cos60º = IABI IADI tan60º = = IBDI sin60º = cot60º = 3 2 1 2 3 = 3 1 30º 3br sin30º = IADI 3 = cos30º = IABI 2 tan30º = cot30º = IBDI = 1 IADI 3 IADI 3 = = 3 IBDI 1 B 60º 1br D IBDI 1 olur.12 IADI2 = 3 IADI = 3 birim 2br ABD dik üçgeninde s(A) = 30º ve s(B) = 60ºdir. bir kenar uzunlu¤u 2 br olan eflkenar üçgenden yararlanarak oluflturabiliriz.IBDI2 IADI2 = 22. = IADI 3 .

çubuk ile 27º aç› yapacak flekilde 30 m aç›lm›fl. b) ‹p uzunlu¤unu. ikinci olarak da uçurtman›n gölgesi ile yere saplanan çubuk aras›ndaki uzakl›ktan yararlanarak ayn› aç›yla uçan uçurtman›n kaç m aç›ld›¤› soruluyor. a) Yerden yüksekli¤i kaç metredir? b) Uçurtma havada ve günefl tam tepede iken uçurtman›n gölgesi. Yere saplanan çubuk ile 27º aç› yapan uçurtman›n. Pisagor ba¤›nt›s›ndan LM uzunlu¤unu bulal›m. ILMI2=IKLI2+IKMI2 1br 1br ILMI2=12+12 ILMI2=2 45º 45º ILMI= 2 birimdir. Bu üçgeni. Bu üçgen ikizkenar dik üçgendir. . ikizkenarlar›n›n uzunluklar› 1 birim olan dik üçgenden yararlanarak oluflturabiliriz. K IKLI=IKMI=1 birimdir. uçurtma flenliklerine kat›lm›flt›r. Plan Yapal›m a) Uçurtman›n yerden yüksekli¤i için önce yer ile yapt›¤› aç›n›n ölçüsünü bulup durumu gösteren dik üçgeni çizmemiz gerekir. Rüzgâr›n h›z›yla uçurtma ipi 30 m aç›lm›flt›r. Dik üçgendeki trigonometrik oranlar› kullanarak uçurtman›n yerden yüksekli¤ini hesaplar›z.7 m uzakl›kta ise ip kaç metre aç›lm›flt›r? Problemi Anlayal›m Uçurtma flenliklerine kat›lan Sezin’in uçurtma ipi. K 1br 45º 2 br 1br 45º L M IKMI 1 = ILMI 2 IKLI = 1 cos45º= ILMI 2 IKMI 1 = =1 tan45º= IKLI 1 IKLI 1 cot45º= = =1 IKMI 1 sin45º= Problem Çözelim ve Kural›m 212 Sezin. yere saplanan çubu¤a 22. L M LKM dik üçgeninde s( L)=45ºdir. Bir dar aç›sın›n ölçüsü 45º olan dik üçgenin di¤er dar aç›s›nın da ölçüsü 45º dir.Ölçüsü 45ºlik aç›n›n trigonometrik oranlar›n› bulal›m. durumu ifade eden dik üçgenin trigonometrik oranlar› kullanarak bulunuz. ‹lk olarak uçurtman›n yerden yüksekli¤i.

Ölçüsü 63º olan aç›ya komflu olan dik uzakl›k biliniyor. Buldu¤umuz sonucun do¤rulu¤unu.7 denkleminden y= 0.4540 y y=50 m bulunur. ‹pin gölgesi 22.4540 = 63º a Uçurtman›n ayn› aç›yla 33 m yükselebilmesi için ipin kaç m daha aç›lmas› gerekti¤ini bulunuz. Dik üçgende hipotenüs uzunlu¤u biliniyor. Bunun için ölçüsü 63º olan aç›n›n kosinüs de¤erini oranlar›z.7m 213 Kontrol Edelim Günefl tam tepede iken gölgesinin uzunlu¤u 22. Siz de trigonometrik oranlar› kullanaca¤›n›z bir problem kurup hesap makinesi veya trigonometri tablosu yard›m› ile çözünüz. y 22. 22.43 m bulunur. .4540= 22. cos63º = a fonksiyonlu hesap makinesinde. b) Günefl tam tepede iken uçurtman›n gölgesi yere dik aç› ile düfler. 0. 30 sütununun kesiflimindeki de¤er 0.9810 = 30 ve uçurtma ipinin uzunlu¤u x=29.7 Trigonometri tablosunda 63º lik aç›n›n kosinüsü 0. cos63º = Komflu dik kenar uzunlu¤u Hipotenüs uzunlu¤u 63º y cos63º= 0.7 m bulunur. 63º lik aç›n›n 50 kosinüsü için 63 yaz›p cosx yazan tufla basmak yeterlidir. hesap makinesi kullanarak geriye do¤ru stratejisi kullanarak kontrol edelim. Trigonometri tablosunda 63º sa¤ sütundad›r.Plan› Uygulayal›m a) Çubuk ile 27º aç› yapan ip. Sa¤ sütundaki 63º ile alt sat›rdaki sinüs x denkleminden x = 0. yer ile 90º-27º=63ºlik aç› yapar. Bunun için ölçüsü 63º olan aç›n›n sinüs de¤eri ile oranlad›¤›m›z uzunluklar› eflitleriz. a denkleminden a = 22.7 m olan uçurtma ipi 50 m aç›l›r.7 m’dir. Hipotenüs uzunlu¤unu bulmal›y›z. sin63º = Karfl› dik kenar uzunlu¤u Hipotenüs uzunlu¤u x sin63º = 30 x 30m 27º 63º Sayfa 217’deki trigonometri tablosundan ölçüsü 63º olan aç›n›n sinüsünü bulal›m. 8910 .4540’t›r. 50 50m 0.7 22.9810’dur. Hesap makinesinde cos63º = 0.4540 bulunuz.

[BC] [DE] [FG] dir. tan45º A 1 B 3 D 1 E 45º 60º 2 30º cos30º = 3 2 C sin60º = 3 2 cos30º + sin60º = tan45º 3 + 3 2 2 1 2 45º tan45º = 1 = 1 1 F = 2 3 = 3 bulunur.ÖRNEK sinA = sinA = 3 ise cosA. 5 Pisagor Ba¤›nt›s›’ndan bu üçgenin uzunlu¤u bilinmeyen a kenar›. tanA ve cotA de¤erlerini “a. Trigonometrik oranlar›n. c B a C . F G D E B C A b 2 Yandaki dik üçgene göre cosA . Komflu dik kenar uzunlu¤u 4 214 Ölçüleri 30º.c” harflerine ba¤l› olarak bulunuz. sinA . 5 3 cosA= Komflu dik kenar uzunlu¤u 4 = 5 Hipotenüs uzunlu¤u cotA = Komflu dik kenar uzunlu¤u = 4 3 Karfl› dik kenar uzunlu¤u B 4 C tanA = Karfl› dik kenar uzunlu¤u 3 = olur. Buldu¤unuz sonuçlar› karfl›laflt›r›n›z ve ç›kard›¤›n›z sonucu aç›klay›n›z. 3 5 a2 + 32 = 52 a2 + 9 = 25 a2 = 16 a = 4 olarak bulunur. 5 A 3 olacak flekilde bir dik üçgen çizelim. B a C A Bu dik üçgene göre. cotA ve tanA de¤erlerini bulal›m. b. 45º ve 60º olan dar aç›lar›n trigonometrik oranlar›ndan faydalanarak cos30º + sin60º de¤erini hesaplayal›m. 2 1 A UYGULAMA 1 Yandaki ABC dik üçgeninde. üçgenlerin ölçülerine göre de¤iflip de¤iflmedi¤ini yandaki üçgeni kullanarak aç›klay›n›z.

kuflun yerden yüksekli¤i kaç metredir? (cos 33º = 0. a = 3 m . D Y D 4. ç›k›fl 7. ç›k›fl Y 3) Bir dik üçgende bir dar açının tanjantı ile kotanjantının değerleri çarpımı -1’dir. ç›k›fl 3. 9 1. Her bir do¤ru / yanl›fl karar› sizi farkl› ç›k›fllara ulaflt›r›r. 4) Bir dik üçgende bir dar açının sinüsünün değerinin. Şemadaki cümlelerin belirttiği yargıların doğru ya da yanlış olduğuna karar veriniz. D Y D 7) Bir dik üçgende bir dar açının ölçüsü arttıkça kosinüsünün değeri azalır. yerden 20º lik sabit aç›yla 30 m yol ald›¤›nda yerden kaç metre yukar›dad›r? Problemi modelleyerek çözünüz. ç›k›fl 5. Bir model uçak. kosinüsünün değerine oranı o açının kontenjantını verir. 6) 0º ile 90º arasındaki dar açıların tanjantları 0 ile 1 değerleri arasındadır. 215 Aşağıda birbiriyle bağlantılı doğru / yanlış cümleler verilmiştir. ç›k›fl . ç›k›fl Y 42 Çalışma D Y 8. 30m 20º x 6 7 Afla¤›da verilenleri kullanarak bir problem kurunuz ve çözünüz. geniflli¤i ise 4 m’dir. b = 5 m . ç›k›fl D Y D 5) Bir dik üçgende bir dar açının sinüsüne ait oran biliniyorsa kosinüsü. Klinometreyi kullanarak bir cismin yüksekli¤ini hesaplay›n›z.8387 ve tan33º = 0. ç›k›fl Y 1) Bir dik üçgende bir dar açıya göre kenarların oranları trigonometrik oranlar olarak isimlendirilir.6494) 80m 33º 4 5 Bir dar aç›n›n sinüsü ve kosinüsü hangi de¤erler aras›nda yer almaktad›r? Trigonometri tablosundan yararlanarak belirtiniz. Buna göre afla¤›daki ç›k›fllardan birine ulafl›n›z. 2) Bir dik üçgende iki dar açıdan birinin sinüsü diğerinin kosinüsüne eşittir. Bu çad›r›n yerden yüksekli¤ini bulunuz. ‹kizkenar fleklindeki bir çad›r›n tepe aç›s› 90º. 2.3 Yandaki flekilde. oyun park› 8 Klinometre (Clinometer)nin ne oldu¤unu ve ne amaçla kullan›ld›¤›n› araflt›r›n›z. tanjantı ve kotanjantı bulunabilir. 6.

ADE ve ABC dik üçgenlerinde cotA’n›n de¤erini bulunuz. E C G A K H F D B A 2 cot55º=0. a) A açısının ölçüsünü ve üçgenlerin kenar uzunluklar›n› aç› ölçer ve cetvel kullanarak bulunuz. Buna göre afla¤›daki sorular› cevaplay›n›z.5317 .KONU DE⁄ERLEND‹RME 1 Dik Üçgendeki Oranlar 1) Yandaki ABC dik üçgeninde s(ABC) = 90º ve [CB] [ED] [GF] [KH] olarak verilmifltir. ç) cotA’n›n de¤erini trigonometrik oranlar tablosundan bularak. a aç›lar›n›n ölçülerini trigonometrik oranlar tablosundan bulunuz. 5 tan45º+cos60º+sin30º iflleminin sonucunu bulunuz.9848 . cota = 0. y. siny = 0. cot45º 6 Bir inflaat ustas› ulaflamad›¤› yerlere s›va yapmak için merdiven kullanacakt›r.9004 oldu¤una göre x.3090 . AFG. 3 m’lik merdiveni 63º lik aç› ile duvara dayad›¤›nda. tanz = 0.7002 oldu¤una göre yanda verilen üçgende x’in de¤erini bulunuz. 270mm 216 35º B x C 3 cotx = ise tanx’in de¤erini bulunuz. 4 cosx = 0. b fl›kk›nda buldu¤unuz sonuçlarla karfl›laflt›r›n›z. b) AHK. z. Ç›kard›¤›n›z sonucu aç›klay›n›z. merdiven yerden kaç metre yukarıda ve duvardan kaç metre uzakta bulunmaktad›r? 16 Öz Değerlendirme . c) Buldu¤unuz de¤erleri kendi aran›zda karfl›laflt›r›n›z ve ç›kard›¤›n›z sonucu aç›klay›n›z.

6293 0.7431 0.9397 0.1106 1.1918 1.4695 0.1228 0.6051 2.5144 8.2900 28.4874 3.7536 0.4300 9.7071 sin 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 Aç› 217 “Trigonometri Tablosu” dar aç›lar›n trigonometrik oranlar›n› bulmak amac›yla kullan›l›r.4663 0.0875 0.3249 0.5878 0.7321 1.1944 0.2799 1.6494 0.0175 0.7475 2.4848 0.1763 0.8746 0.2588 0.0000 cot cos Aç› 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Aç› 0.9626 1.9816 0.0000 tan 1.9976 0.9925 0.7986 0.1051 0.3443 0.9336 0.6691 0.1154 6.4067 0.7547 0.2867 0.8480 0.0811 14.2679 0.2126 0.9994 0.6362 19.4281 1.7265 0.1405 0.0724 1.7660 0.).8807 1.8572 0.5299 0.2493 0.6561 0. cos72º=0.9613 0.0503 1.9325 0.9962 0.5736 0.1564 0.5317 0.0108 3.6003 1.3057 0.2419 0.7880 0.6713 5.9744 0.7071 cos 0.8391 0.2309 0.0777 2.8387 0.9004 0.2924 0.6009 0. .3090’d›r.2460 2.9810 0.9903 0.0523 0.6745 0.3764 1.2079 0.3256 0.0175 0.9848 0.7771 0.1908 0.0524 0.9511 0.1443 7.0355 1.8040 1.1045 0.3746 0.6249 0.8988 0.9657 0.9659 0.5399 1.1736 0.5446 0.4040 0.2709 3.2250 0.9455 0.1000 cot Å 57.6018 0.9703 0.3420 0.4826 1.9877 0.8829 0.8090 0.9063 0.1584 0.9135 0.7046 4.0349 0.9781 0.6428 0.7002 0.4384 0.3640 0.9986 0.8098 0.6157 0.5000 0.).4751 2.8192 0.3138 5.6947 0.4540 0.0000 tan 0.4226 0.0000 0.0698 0.9945 0.5095 0.8290 0.4877 0. Ölçüsü bulunacak aç› 1º ile 45º aras›nda ise üst sat›rda yaz›l› olan trigonometrik oran sütunu ile sol tarafta yaz›l› olan aç›n›n kesiflti¤i de¤er al›n›r (Örne¤in 38º lik aç›n›n tanjant› tan38º=0.2756 0.9998 0.7321 3.0875 0. 45º den 90º ye kadar olan aç›lar ise afla¤›dan yukar›ya do¤ru gösterilmifltir.1446 4.7314 0.9205 0.8693 0.9272 0.7193 0.5150 0.3907 0.7813 0.3839 0.TR‹GONOMETR‹ TABLOSU Aç› (Derece) 0 sin 0.7813’tür. Ölçüleri 1º den 45º ye kadar olan aç›lar yukar›dan afla¤›ya do¤ru.3559 2.5543 0.4452 0.3270 1.0349 0.4245 0.5592 0.1504 1.8660 0.3007 11.1392 0.3315 4.3584 0.5774 0.9563 0.2349 1.1219 0.1445 2.9042 2.0699 0.6820 0. Ölçüsü bulunacak aç› 45º ile 90º aras›nda ise alt sat›rda yaz›l› trigonometrik oran ile sa¤ tarafta yaz›l› aç›n›n kesiflti¤i de¤er al›n›r (Örne¤in 72º lik aç›n›n kosinüsü.6643 1.3090 0.

. say›s›d›r. .. Seçti¤iniz geometrik cismin görünümünü çiziniz ve simetri düzlemlerini belirleyiniz..8’dir. yatay de¤iflim 5 kat art›r›l›yor..... Bir düzgün alt›geni ekseni etraf›nda en az kaç derece çevirirsek görünümü de¤iflmez kal›r? A) 30 B) 60 C) 90 D) 120 4 5 Yandaki flekilde e¤im..... 200 metrelik yatay uzunlu¤a kaç metre yükseklik karfl›l›k gelir? A) 12 B) 24 C) 100 D) 120 6 Bir do¤runun e¤imi 0............. %12’dir..... c) E¤imleri çarp›m› -1 olan do¤rular...ÜN‹TE DE⁄ERLEND‹RME 1 A) B) C) Bafllang›ç ve Bitifl Noktas›: GEOMETR‹ Kodu DD1 olan yap›n›n görünümünün çizimi afla¤›dakilerden hangisidir? D) 2 Yandaki yap›n›n kodu afla¤›dakilerden hangisidir? A) LZ1 B) LZ2 C) ZZ1 D) L21 218 3 Bir geometrik cisim seçiniz.......... do¤rulard›r.2 = 0 denkleminin belirtti¤i do¤runun e¤imi .. Do¤rudaki dikey de¤iflim 2 kat. ..... E¤imdeki de¤iflim yüzde kaç olur? A) 20 B) 24 C) 48 D) 50 7 Afla¤›daki ifadelerde verilen boflluklar› tamamlay›n›z.. b) E¤imi 0 olan do¤runun denklemi ........ a) -2x + y . olabilir..........

9 x ekseni. y ekseni.8 ay=bx+2 do¤ru denklemine göre yandaki tabloyu tamamlay›n›z. Tablo: Do¤ru Denklemi ve Do¤runun E¤imi y’nin x’nin E¤im kat say›s› (a) kat say›s› (b) (m) t k 698 102 -18 -2t 3 0 E¤im yoktur. y=2 do¤rusu ve x+y=5 do¤rusunun s›n›rlad›¤› yamuksal bölgenin alan› kaç birimkaredir? A) 6 B) 8 C) 9 D) 10 10 y = 2x x = y-8 denklem sistemine göre afla¤›daki sorular› cevaplay›n›z. Terazinin sol kefesine 2 kg’l›k bir kütle konuldu¤unda. -4 ≤ x < 3 eflitsizli¤inin çözüm kümesinin say› do¤rusunda gösterilmifl hâlidir? A) -4 B) -4 C) -4 D) -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 12 Yandaki terazi modeli dengededir. terazi modelinin son durumuna uygun eflitsizlik ifadesi afla¤›dakilerden hangisidir? A) x+6>8 B) x+8≥6 C) x+6<8 D) x+8≤6 Bilinmeyen kütle 2 kg’l›k kütle 5 kg’l›k kütle 1 kg’l›k kütle . 219 a) Denklemlerle iliflkilendirebilece¤iniz bir problem kurunuz ve çözünüz. 11 Afla¤›dakilerden hangisi. b) Yukar›da verilen denklem sistemini grafik kullanarak çözünüz.

D) A kümesinin sonsuz eleman› vard›r. 14 “x’in alabilece¤i en küçük de¤er -2’dir.4 < . A kümesinin alt kümesidir.” Yukar›daki ifadenin belirtti¤i do¤rusal eflitsizlik afla¤›dakilerden hangisidir? A) -x+4<3 B) -x-7<-4 C) x≤-3 D) x≥-2 15 Afla¤›daki grafiklerden hangisi -x A) y y<0 do¤rusal eflitsizli¤inin grafi¤idir? C) y B) y D) y x x x x 220 16 Afla¤›daki ifadelerden hangisi yanl›flt›r? A) sin20º = cos70º C) tan7º = º º B) tan35º = cot55º D) cot12º = A 17 Yandaki ABC dik üçgeninde. B) A kümesi ile B kümesinin birleflimi reel say›lar kümesini verir.13 A= B= x .4 = .cos60º -sin30º iflleminin sonucu afla¤›dakilerden hangisidir? 43 A) B) 2-1 C) 2+1 D) 2( 2+1) Çalışma .2 do¤rusal denkleminin çözüm kümesi Yukar›da verilen kümeler için seçeneklerden hangisi do¤rudur? A) B kümesi. C) A kümesi ile B kümesinin eleman say›s› eflittir. s(ABC)=90º s(ACB)=30º IACI=15 cm oldu¤una göre x’in de¤eri afla¤›dakilerden hangisidir? A) 30 cm B) cm B 30º C X 15 cm C) cm D) 30 3 cm 18 2.2 do¤rusal eflitsizli¤inin çözüm kümesi x .sin45º + 3.

do¤rusal iliflki: İki değişkenden oluşan ax+by+c=0 biçimindeki cebirsel ifade. bilinmeyen: Bir eşitliği sağlayan sayılara karşılık gelen sembol ya da harf. bir olayın sonucunun diğer olayın sonucunu etkilememesi. d›fl ters aç›: Herhangi iki doğruyu üçüncü bir doğru kestiğinde bu doğruların arasında olmayan ve kesenin her iki tarafında komşu olmayan açılar. E e¤im: Bir doğruda y koordinatındaki uzunluk değişiminin x koordinatındaki uzunluk değişimine oranı. doğuran. de¤iflken: Sayıları temsil eden harf. daire dilimi: Bir dairede. daire grafi¤i: Bir bütünün parçaları hakkında bilgi sunmada kullanılan daire şeklindeki grafik türü. bir olayın sonucunun diğer olayın sonucunu etkilemesi.10 şeklinde yazılması (1≤a<10. deneysel olas›l›k: Bir olayın olma olasılığını deneyerek bulma. merkez açının iç bölgesiyle gördüğü yay arasında kalan kısmı. çember: Düzlemde bir noktaya eşit uzaklıkta bulunan noktalar kümesi.SÖZLÜK A ana do¤ru: Konide tepe noktası ve tabanın kenarı olan çemberin herhangi bir noktasından geçen doğrulardan her biri. a R ve n Z). C cebirsel ifade: Sayıların bilinmeyenle temsil edildiği matematik cümlesi. etkisiz eleman: İşlemde etkisi olmayan eleman. eksen: Dairesel silindirde birbirine eş ve paralel iki daire olan tabanları birleştiren doğru. çember parças›: Çemberin iki noktası arasında kalan parçası. 221 . n bilimsel gösterim: Bir sayının a. denklem: İçinde en az bir bilinmeyenin bulunduğu eşitlik. d›flbükey çokgen: Köşegenlerinin bazılarının çokgenin dışında kalmasıyla oluşan çokgen. çember yayı. aritmetik dizi: Bir sayıya başka bir sayının ardışık eklenmesi veya çıkarılmasıyla oluşan örüntü. >. dik kenar: Bir dik üçgende dik açıyı oluşturan kenarlardan her biri. eflitlik: İçinde “=” sembolü bulunan matematik cümlesi. do¤ru orant›: İki çokluktan biri artarken diğeri de aynı oranda artan ya da biri azalırken diğeri de aynı oranda azalan çokluklar arasındaki orantı çeşidi. D daire: Çember ile iç bölgesinin birleşimi. Ç çap: Çemberin merkezinden geçen ve uç noktaları çember üzerinde bulunan doğru parçası. dönme aç›s›: Bir şeklin dönme merkezi etrafında döndürüldüğü açı. ≥ veya ≠ sembollerinden en az birinin bulunduğu matematik cümlesi. eflitsizlik: İçinde <. benzer terim: Bir cebirsel ifadede kuvvetleri aynı olan bir değişkenin aynı veya farklı kat sayılara sahip terimleri. ba¤›ms›z olay: İki veya daha fazla olayın gerçekleşmesinin bir birine bağlı olmaması. çevre aç›: Köşesi ve uç noktaları çember üzerinde olan açı. ≤. sektör. B ba¤›ml› olay: İki veya daha fazla olayın gerçekleşmesinin bir birine bağlı olması.

kombinasyon: Sıranın önemli olmadığı bir listeleme biçimi. özdefllik: İçerdiği değişkene verilen bütün değerler için her iki yanında aynı sonucun elde edildiği eşitlik. pozitif kuvvet: an ifadesindeki n sayısının pozitif olması. irrasyonel say›lar: İki tam sayının birbirine bölümü şeklinde yazılamayan sayılar. merkezil dönme: Noktaya göre simetri. G geometrik dizi: Bir sayıyla başka bir sayının ardışık çarpılması veya bölünmesiyle oluşan örüntü. gerçek say› kümesi: Rasyonel ile irrasyonel sayı kümelerinin birleşimi ile oluşan sayı kümesi. piramit: Tabanı bir çokgensel bölgeye. çift ise ortadaki iki sayının toplamının yarısı. merkez aç›: Köşesi merkezde. K karekök alma: Verilen bir sayının hangi sayının karesi olduğunu bulma. kartezyen koordinat sistemi: Düzlemde. N negatif kuvvet: a ifadesindeki n sayısının negatif olması (a bir rasyonel sayı). birbirine dik iki doğrunun 0 noktasında kesişerek oluşturduğu sistem. fraktal: Bir şeklin ardışık olarak aynı oranda küçültülmesi veya büyütülmesiyle inşa edilen örüntü. minör yay: Merkez açının çemberi kestiği noktalar arasında kalan küçük çember yayı. koni: Tabanı daire şeklinde olan ve bir tane tepe noktası bulunan geometrik cisim. medyan: Ortanca değer. mod: Tepe değer. P permütasyon: Sıranın önemli olduğu bir listeleme veya diziliş biçimi. küre: Uzayda bir noktadan eşit uzaklıkta bulunan noktaların kümesini oluşturduğu geometrik cisim. öznel olas›l›k: Bir olayın olma olasılığının kişiden kişiye göre değişmesi. M majör yay: Merkez açının çemberi kestiği noktalar arasında kalan büyük çember yayı. yanal yüzleri üçgensel bölge olan ve bir tepe noktasına sahip geometrik cisim. uç noktaları çember üzerinde olan açı. .F faktöriyel: 1'den n'ye kadar (veya n'den geriye doğru 1'e kadar) olan doğal sayıların çarpımı. ‹ içbükey çokgen: Köşegenlerinin tamamının çokgenin iç bölgesinde kalmasıyla oluşan çokgen. Ö ötelemeli yans›ma: Bir şeklin önce ötelenmesi sonra ötelenen şeklin yansıması. n 222 O ortanca de¤er (medyan): Bir veri grubu küçükten büyüğe doğru sıralandığında terim sayısı tek ise ortadaki sayı. kirifl: Uç noktaları çember üzerinde bulunan doğru parçası. iç ters aç›: Herhangi iki doğruyu üçüncü bir doğru kestiğinde bu doğruların arasında ve kesenin her iki tarafında komşu olmayan açılar.

KISALTMA VE SEMBOLLER [AB] [AB AB doğru parçası AB ışını Paralellik Diklik Benzerlik veya yaklaşık değer Eşlik ABC açısı B açısı Doğal sayılar kümesi Tam sayılar kümesi % Q Yüzde Rasyonel sayılar kümesi AB yayı AB yayının ölçüsü Küçük eşit Büyük eşit Pi sayısı n faktöriyel n’nin r’li permütasyonlarının sayısı Kesişim Birleşim AB s(AB) ≤ ≥ π n! P(n.r) ABC B IN Z . gördüğü yay arasında kalan kısmı. standart sapma: Verilerin aritmetik ortalamadan ne kadar saptıklarını gösteren bir merkezî yayılma ölçüsü. Ü üçgen eflitsizli¤i: Bir üçgende iki kenar uzunluğunun toplamının. her köşedeki düzgün çokgensel bölgelerin kenar sayısı. tepe de¤er: Veri grubunda en çok tekrar eden sayı. yay: Çemberde farklı iki nokta arasındaki çember parçası. terim: Bir cebirsel ifadede bir veya birden fazla değişken ile bir sayının çarpımı.R rasyonel say›: a bir tam sayı. ters orant›: İki çokluktan biri artarken diğeri de aynı oranda azalan ya da biri azalırken diğeri de aynı oranda artan çokluklar arasındaki orantı çeşidi. b sıfırdan farklı bir tam sayı olmak üzere biçimindeki sayılar. süsleme kodu: Bir süslemede. merkez açının iç bölgesiyle. sektör: Bir dairede. yans›ma: Bir şeklin doğruya göre simetrisi. üçüncü kenarın uzunluğundan küçük ve iki kenar uzunluğunun farkının üçüncü kenarın uzunluğundan büyük olması. 223 Y y ekseni: Kartezyen koordinat sistemindeki dikey eksen. S s›ral› ikili: Kartezyen koordinat sisteminde bir noktanın yerini belirlemek için kullanılan sayı çifti. T te¤et: Çember ile yalnızca bir ortak noktası olan doğru. daire dilimi. X x ekseni: Kartezyen koordinat sistemindeki yatay eksen.

2002. P. Ankara. Millî E¤itim Bakanl›¤› Yay›nlar›. A. 1999. R.. New Jersey. Ankara. fi. Tübitak Yay›nlar›. 2005. DAVID. Middle Grades Mathematics An Interactive Approach. S. 2005. MARSHA. ‹lkö¤retimde Matematik Ö¤retimi. Schnittpunkt 6. MEB. A Paramount Comminications. 2000. BARBARA. Columbus.. Stuttgart. 2005. Türkçe Sözlük. Ernst Klett Verlag GmbH. K. 1997.. S. TimaflYay›nlar›. 2001. .. SERTÖZ. Course 2. 6-8. HAESE. ‹stanbul. B. Ankara. YÖK. 1995. Haese Harris Publications. Pulgies. 2006. S›n›flar ‹lkö¤retim Matematik Dersi Ö¤retim Program› ve K›lavuzu. New York. HAESE. Durmufl Ali ÖZÇEL‹K. BASSAREAR. DIETER. Achim Olpp. L. W. Stuttgart. 2003.. HAESE... Belmont.. M. Australia. 1997. S. SCHULZE. Australia.. Yaz›m K›lavuzu. Tom. Matematik Terimleri Sözlü¤ü. Ankara. Houghton Mifflin Company. Matematik Ö¤retimi. URAL. Türk Dil Kurumu Yay›nlar›. Busbridge. Matemati¤in Ayd›nl›k Dünyas›. CHAPIN. Alfa Yay›nlar›. S. 2005.. Mathematics For Elementary School Teachers.. Türk Dil Kurumu Yay›nlar›. Mathematics A Good Beginning. Ernst Klett Verlag GmbH. TDK. 1998. S. 224 LEHMANN. Türk Dil Kurumu Yay›nlar›.KAYNAKÇA ALTUN. Bursa. Prentice Hall. Ernst Klett Schulbuchverlag GmbH. HAESE. JOHN. Boston. R. Ankara. Glencoe/McGraw-Hill. 1994.. RAYNER. Wadsworth. ‹lkö¤retim Matematik Ö¤retimi. Moraska. 1991. Mathematics For Year 8. Schnittpunkt 6.H. LICHTENBERG. BAYKUL. 1997. Mathematics. B. K. Stuttgart. Schnittpunkt 8. K›ran K›rana Zekâ Sorular›. Pagem Yay›nc›l›k. Glencoe/McGraw-Hill. 2004. TDK. 2004. B. Y. Mathematics For Year 7. Haese Harris Publications. Prentice Hall Pre-Algebra. Mathematics. Ankara. TROUTMAN. M.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful