NEDEN "BĠLĠNMEYEN OSMANLI"?

Bilindiği gibi, 1999 yılı, 600 küsur sene Müslüman Türk Devleti olarak üç kıtada hâkimiyetini sürdüren Osmanlı Devleti'nin 700. kuruluĢ yıldönümüdür. Osmanlı Devleti'nin kuruluĢ yıldönümü münasebetiyle, Ģu anda 35 küsur devletin eski mirası olan Osmanlı Devleti ile alakalı lehte ve aleyhte çeĢitli etkinliklerin düzenlenmesi kaçınılmazdır. Amerika BirleĢik Devletlerinde misafir Profesör olarak bulunduğum 1997-1998 ders yılında, baĢta Princeton Üniversitesi olmak üzere, Amerikan bilim kuruluĢlarının da bu kutlamalara etkin olarak katılmayı düĢündüklerini müĢahede ettim. Paris'teki meĢhur mağazaların Osmanlı Katı döĢediklerini ise basından öğreniyoruz. Bu arada 700. yıldönümü münasebetiyle, ülkemizin iç ve dıĢ düĢmanlarının da, baĢta Ermeniler olmak üzere, bu vesileyle tarihî iftiralarını tekrarlamak üzere çeĢitli platformlar oluĢturacağı da, kulağımıza gelen duyumlar arasındadır. Bir çeĢit Osmanlı ile Cumhuriyetin buluĢması yani milli buluĢma olması gereken bu yıldönümünde, vatanını, milletini, devletini ve milli tarihini seven herkesin, bu kutlamaların milli buluĢma haline gelmesi için elinden gelen gayreti göstermesi gerektiği kanaatindeyiz. Sağı ile solu ile her kesim kabul etmektedir ki, millet olarak bizim üç büyük düĢmanımız vardır: cehalet, ihtilaf ve fakirlik. ĠĢte Osmanlı ile Cumhuriyet'in buluĢmasını engelleyen en büyük maniin milli düĢmanımız olan cehalet yani doğru tarihi bilmemek olduğu kanaatindeyiz. Her gittiğimiz toplantı ve uğradığımız mecliste, bakkalından da ilim adamından da bize yöneltilen sorulardan ve bizim de verdiğimiz cevaplar faslından sonra, mutlaka ortaya çıkan bir rica ve istek var: Acaba Osmanlı Devleti ile alakalı çokça sorulan ve Türk vatandaĢıyım diyen herkesin mutlaka bilmesi gereken soruların cevaplarını ihtiva eden bir el kitabı hazırlayamaz mısınız? Maalesef toplumumuz az okuyan bir toplum. Mevcut eserler, ya toplumun çoğu kesimlerinin anlayamayacağı kadar bilimsel ve ağır ya da sorulara cevap veremeyecek kadar doğrulardan mahrum. Bu, milli bir görevdir. ĠĢte bu arzuyu dile getirenlerden biri de, haseneleri ve seyyieleri ile ahirete intikal eden rahmetli Adnan Kahvecidir. Maliye Bakanı olduğu ilk günlerde beni Ankara'ya çağırmıĢ ve Ģu tesbitleri bir istirham mahiyetinde yapmıĢtı:

"Muhterem Hocam! Eğitim hayatımda Osmanlı Devleti ile ilgili doğru bilgileri öğrenememiĢ ve aleyhte öğrendiğim bilgilerin yanlıĢlığını ve tarihimizi toptan inkârın zararlarını ancak Amerika'daki tahsil hayatımda anlamıĢtım. Bizim Osmanlı'yı batıran kurum diye gördüğümüz 'iltizam' usulünü Amerika'nın vergi toplamada kullanmak istediği modern bir iktisat teorisi olarak mastır derslerimde görünce ĢaĢırdım ve tekrar Osmanlı'yı incelemeye baĢladım. Ġlk iĢim sizin Osmanlı Kanunnâmeleri adlı eserin 1. Cildini okumak oldu. Ancak bu tür eserleri herkesin okuması mümkün değil. KeĢke Osmanlı devleti ile ilgili önemli soruları, bu eserlerinizin özeti olmak üzere 500 sayfa halinde özetleseniz ve adını da "BĠLĠNMEYEN OSMANLI" koysanız, ben de en az 500.000 adet bastırıp bütün meraklı insanlara dağıtsam.".

SORULAR NASIL TESBĠT EDĠLDĠ? Böyle bir eserin telif edilmesine vesile olan sorular, 1983 yılından beri yürüttüğümüz ilmî araĢtırmalar ve Anadolu'nun muhtelif bölgelerinde verdiğimiz yüzlerce konferanslar neticesinde ortaya çıktı. Soru bankamızda yaklaĢık, okuyuculardan ve dinleyicilerden yazılı olarak bize tevcih edilen 5000 soru birikti. Bunları tasnife tabi tuttuk. Mesela 503 soruyla harem konusu sorulan konuların baĢında geliyordu. BaĢta Yıldırım Bayezid olmak üzere, Osmanlı PadiĢahlarının içki içip içmemeleri, 276 soruyla ikinci sıradaydı. Bunları, kardeĢ katli, Osmanlı devleti'nde hak ve hürriyetler, PadiĢahların hac meselesi, Sultân Vahidüddin'in vatan hâini olup olmadığı gibi sorular takip ediyordu. Tabii ki, bu alanda yapılmıĢ benzeri araĢtırmalar da bizim için ilham kaynağı oldu. Sonradan karĢılaĢtığımız insanlar da bu isteği tekrarlayınca, 700. YIL MÜNASEBETĠYLE 700 SORUDA BĠLĠNMEYEN OSMANLI kitabını hazırlamanın ve çok sayıda basarak bütün muhtaç ellere ulaĢtırmanın milli bir görev olduğunu düĢündük. Ancak dostların ikazıyla bunun da fazla kabarık olacağı, ayrıca bu da yayınlansa dahi, bunlardan 300 sorunun hassasiyetle seçilerek "Bilinmeyen Osmanlı" el kitabının mutlaka neĢredilmesi gerektiği kanaatine vardık. Yıllar önce böyle bir eseri telife Ahmed Akgündüz olarak baĢladım. Ancak bu projenin çok yönlü olduğunu görünce, değerli meslektaĢım Ġktisat Tarihçisi Doç. Dr. Said Öztürk'ün de, birikimiyle birlikte, özellikle Dördüncü Bölümdeki Osmanlı Ġktisadı konularını kaleme alarak bu projeye katılmasını arzu ettim. MeslektaĢımın Osmanlı iktisad tarihi ile ilgili katkıları; eserin daha mükemmel olması için kaynaklara müracaat etme ve yazılanları gözden geçirme gibi yardımları, böyle bir eserin iki imza tarafından yayınlanması imkânını doğurdu. ESERDE TAKIP EDĠLEN GENEL PRENSĠPLER Önemle ifade edelim ki, bu eser kronolojik anlamda bir tarih eseri değildir. Mutlak manada bir tarih felsefesi kitabı da değildir. Doğrudan doğruya bir fikir tarihi eseri de değildir. Hukukî değerlendirmeler her satırında bulunsa bile, bu kitap bir Osmanlı Hukuk Tarihi de değildir. Bu eser, tarih, hukuk, kültür, medeniyet ve iktisat tarihi gibi çeĢitli alanlarda, Osmanlı Tarihi ve Devleti ile alakalı olarak sorulan veya bazı kesimler tarafından kasden ortaya atılan soruların cevapları olan bir el kitabıdır. Bu eser; bir Osmanlı tarihçisinin müstağni kalamayacağı kadar ele aldığı bazı konuları derinlemesine irdelemekten geri kalmamıĢtır; bir Ġslâm Hukukçusunun merak edebileceği kadar hukukun bazı uygulamalarına ayrıntılı olarak girmiĢtir; bir esnafın ilgi duyacağı kadar ilginç sorulara cevaplar aramıĢtır; bir öğrencinin okuyacağı kadar anlaĢılabilecek bir dille kaleme

alınmıĢtır; bir tarih hocasının el kitabı olarak kullanabileceği kadar öğrencilerinin merak ettiği ve kendisine sorduğu konulan tartıĢmaktadır; kısaca, her Müslüman Osmanlı torununun okumaktan uzak kalamayacağı kadar doğru tarihi anlatmaya çalıĢmıĢtır ve nihayet Osmanlı tarihine ilgi duyan yerli ve yabancıları celb edecek kadar bakir mevzuları konu edinmiĢtir. Eserde, bazılarının belki de fazlalık kabul edebileceği Osmanlı PadiĢahlarının hayat hikâyelerine de girdik; ancak bu, hem diğer soruların anlaĢılabilmesi için zaruri idi ve hem de anlatıĢ tarzı konuyu bilenleri dahi cezbedecek kadar farklı oldu. Niyetimiz, tarihin tashih edilmesidir. Bu tashihi toplumun kahir ekseriyeti arzulamaktadır. ĠĢte bu eser, mezkûr arzunun meyvesi olmuĢtur. Her eserin yazarı, kaleme aldığı kitapta vazgeçemeyeceği bazı prensipleri ortaya kor; üslubunu ve muhtevayı o prensiplere göre tanzim eder. Elbette ki, bizim de bu eseri kaleme alırken devamlı müracaat ettiğimiz vazgeçilmez düsturlarımız ve prensiplerimiz vardır.

Okuyucuları hazırlamak açısından, bu prensiplerden bazılarını zikretmek istiyoruz:

1)
Günümüzde, Osmanlı Devleti'ne cephe alan belli mihraklar ve karanlık güçler, üç kol halinde, en uzun ömürlü Ġslâm Devleti olan Osmanlı Devleti'ne hücum etmektedirler: Birinci kol, Ġslâm'a düĢmanlıklarını açıktan ortaya koyamayan ve bunu Osmanlı düĢmanlığı adı altında yürüten din ve tarih düĢmanlarıdır. Bunlar, kusurlarıyla birlikte, Ġslâm'ı hayatın bütün safhalarında yaĢayan ve yaĢatmaya çalıĢan Osmanlı Devleti'ni tenkid etmekle, açıktan yapamadıkları Ġslâm düĢmanlığını böylece yapmıĢ oluyorlar.

Ġkinci kol ise, altı yüz sene, Ġslâm'ı neĢretme hizmetindeki Osmanlı Devleti'ne ayak bağı olmuĢ, Ġslâm'ı kendi safiyetinden çıkarmaya çalıĢmıĢ bir devletin fikir propagandalarına kanan ve tarihimizi tam bilmeyen bazı saf Müslümanlardır. Üçüncü kol ise, Osmanlı Devleti'nin bütün Müslümanları kucaklayan ümmet ve Osmanlı Milleti anlayıĢına karĢı çıkan ve yanlıĢ olarak Osmanlı Devleti'ni Türk düĢmanı gibi göstermeye çalıĢan belli bir ekiptir. Özellikle Fâtih'in kapıkulu sistemini ve Sokullu gibi baĢka ırklara mensup Osmanlı devlet adamlarını acımasızca tenkit edenler bu grup içinde yer almaktadırlar.

Her üç kolun da ellerinde koz olarak kullandıkları en önemli mevzulardan biri, Osmanlı padiĢahlarının ve Osmanlı Devleti'nin, Ġslâm dininin, içki yasağı ile alâkalı hükümlerini hiçe saymaları ve aĢırı bir içki mübtelâsı olmaları Ģeklindeki iddiadır. Harem mevzuu da bu tür iddialarla bezenerek ve süslenerek vatandaĢın önüne çıkarılmak istenmektedir. ĠĢte bu Kitapta, zikredilen ekiplerin kasden ortaya attıkları iddialar teker teker aydınlığa kavuĢturulacaktır.

2)
Osmanlı Devleti, büyük bir devlettir. Osmanlı Tarihi konusunda kalem oynatmak da büyük bir iĢtir. Büyük iĢlerde sadece kusurları gören cerbeze ile hareket edenler, hem aldanır ve hem de aldatırlar. Cerbezenin Ģanı, bir kötülüğü sümbüllendirerek bütün güzelliklere galip getirmektir. Bir adamdan bir sene içinde meydana gelen pis kokuları bir anda meydana gelmiĢ gibi hayal ederek o adama bakarsanız, o adam nazarınızda çok çirkin hale düĢer. ĠĢte eğer cerbeze ile 600 yıllık zamanda 20 milyon km2'lik mekânda Osmanlı Tarihi içinde dağınık halde meydana gelen bütün kötülükleri toplar ve o siyah perde ile Osmanlıya bakarsanız, o zaman kapkaranlık bir tarihle karĢılaĢırsınız. Cerbeze, bütün çeĢitleriyle garip Ģeylerin makinasıdır. Gerçekten de cerbezeli bir âĢıkın nazarında bütün kâinat sevgiyle oynaĢmakta ve gülüĢmektedir; ama çocuğunun vefatıyla matem tutan bir ananın nazarında umum kâinat hüzün içinde ağlaĢmaktadır. Halbuki ikisi de doğru değildir. Tarih, bir olaylar ve insanlar bahçesidir. Sizden biriniz, bir saatliğine gezinmek için bir bahçeye girseniz, noksanlardan beri olmak ancak cennet bahçelerinin özelliklerinden olduğundan ve her kemale bir noksan karıĢtırmak da bu dünyanın gereklerinden bulunduğundan, o bahçenin bazı köĢelerinde pis ve murdar Ģeylere de rastlayabilirsiniz. Tabi'atı bozuk olanların, sadece o bahçedeki çürümüĢ ve kokuĢmuĢ Ģeylere gözü takılır. Sanki o bahçede baĢka bir Ģey yok gibi, hayal ve vehminin de tahrikiyle bahçeyi kendi gözünde mezbeleye çevirir; midesi bulanı ve kusar. Halbuki akıl böyle bir bakıĢı tasvip edebilir mi? Güzel gören güzel düĢünür; güzel düĢünen güzel görür; güzel gören hayatından lezzet alır. ĠĢte biz, girdiğimiz Osmanlı tarih bahçesinde sadece kirli ve murdar Ģeylere değil; açmıĢ çiçeklere ve kokan güllere de bakacağız. Makam için fetva veren TurĢucuzâdelerin yanında Kanuni'ye karĢı çekinmeden 'PadiĢah emriyle nâ-meĢrû' olan nesne meĢru' olmaz' diyerek haykıran Ebüssuud'dan; Torlak Kemal ve Mithat PaĢaların yanında Molla Fenari'den ve Ahmed Cevdet PaĢa'dan; devleti periĢan eden Tal'at-Enver-Cemal üçlüsünün yanında Pîrî Mehmed PaĢa ve Köprülü Mehmed PaĢa'dan; körü körüne ilmî geliĢmelere karĢı gelen Kâdîzâde'lerin yanında Lagari Hasan Çelebi ve Ġsmail Gelenbevî'den de bahsedeceğiz

. Biz tokadımızı Antranik ile beraber Enver PaĢa'ya ve Venizeios ile beraber Said Hâlim PaĢa'ya vurmayacağız. Nazarımızda vuran da sefildir diyeceğiz. Kısaca tarihimizde görülen menfilikleri bir testi pis su olarak görüyoruz. Bir testi pis su bir denize dökülürse, denizi kirletmeyeceğine ve hatta kendisinin de temizleneceğine inanıyoruz.

3)
Tarihe bakıĢ açımız, 600 yıllık Osmanlı tarihinin iyiliklerini de kötülüklerini de görebilecek bir gözlükle olacaktır. Yoksa kötülük bulunmayan hiç bir tarih devri mevcut değildir. Ġyilik tarafı bulunmayan tarih devri de yoktur. Tarihe böyle bakanlar, kendileri yanıldıkları gibi, baĢkalarını da yanıltırlar. Allah etmesin, böyle bakıĢ açısı olanlardan biri bin sene yaĢayacak olsa, hayalindekine uymadığından Hz. Ömer'in idaresini bile tenkit edecektir. Bu hayalin neticesi olarak, yapıcı değil, yıkıcı bir nazarla tarihe bakacaktır. Unutmayacağız ki, tarih boyunca, iyilikleri kötülüklerine ve sevapları hatalarına ağır basanlar, her zaman mağfiret ve affa müstahaktırlar. Allah'ın haĢirdeki adaleti de böyle hükmedecektir. Osmanlı Devletini teĢkil eden fertler ma'sûm ve günahsız değillerdir. Ġçlerinde I. Murad, II. Murad, Fâtih, Yavuz ve II. Abdülhamid gibi "veliyyullah" mertebesinde fertler bulunduğu gibi, içki ve benzeri günahları irtikâb eden Ģahıslar da bulunabilir. Osmanlı Tarihi boyunca nazarî plânda Ġslâm'ın bütün düsturlarının kabul edilerek tatbik edildiği bir vâkı'adır. Ancak tatbikatta bu esaslara muhalefet edenlerin bulunduğu da bir vâkı'adır. Her ikisini de inkâr etmek mümkün değildir. Her Ģeyde olduğu gibi, Osmanlı Devleti'nin iyilikleri de vardır, hataları da vardır. Ancak 600 sene boyunca hasenatının seyyiâtına ağır bastığı içindir ki, kader-i Ġlâhi bu uzun süre içinde Ġslâm'ın bayraktarlığı unvanını onlara ihsan etmiĢtir. Seyyiâtı hasenatına ağır basınca da, bu Ģerefli unvan yine kaderin hükmiyle ellerinden alınmıĢtır. En kötü zamanlarında bile, değil içki gibi Ġslâm'ın açık bir hükmüne muhalefet, içtihadî meselelerde dahi Ģer'î hükümlere ri'âyet etmek için elden gelen gayreti gösterdiklerini, sayıları milyonları bulan arĢiv belgeleri isbat etmektedir. Nitekim bir hatt-ı hümâyûnda Osmanlı sultanı Ģer'-i Ģerife bağlılığını Ģöyle açıklıyor: "cümlemizin baĢı Ģeri'at-ı mutahharaya bağlu oldığından kâffe-i eral ve harekâtımızı ana tatbik etmeğe sa'y eder isek, ol vakit ruhaniyât-ı peygamberi dahi hoĢnud ve razı olarak Cenab-ı

Hayr'un-nâsırîn Devlet-i Aliyyemiz'de fevz ü nusret ü tevfikât-ı samedaniyesine mazhar edeceğine kafa Ģüphe yokdur".

4)
Elbette ki tarihe tenkit gözüyle de bakacağız. Ancak insanı tenkide sevk eden sebep ya tenkit ettiği Ģeye duyduğu nefret hissinin tatminidir; düĢmanın ayıbını görerek tenkit etmek gibi. Yahut da tenkit ettiği kiĢiye karĢı beslediği Ģefkatin tatminidir; dostun aybını görüp tenkit etmek gibi.

ĠĢte özellikle tarih alanında, doğru veya yanlıĢ olması muhtemel olan aleyhteki bir konuda (Yıldırım'm intihar etmesi ve içki içmesi iddiaları , iddiayı kabule meyletmek nefretten ve reddetmek ise Ģefkattendir; ancak lehte olan bir konuda (Yıldırım'ın intihar ettiğini ve içki içtiğini reddetmek gibi) kabule meyletmek Ģefkatten ve reddetmek ise nefrettendir. Önemle ifade edelim ki, tenkide insanı sevk eden Ģey, sadece ve sadece hakka taraftarlık ve gerçeği ortaya çıkarmak arzusu olmalıdır. Asrımızda özellikle de Osmanlı Tarihi konusunda, en büyük hastalığımız, cerbeze ve gurura dayanan tenkittir. Gerçekten de tenkidi, insaf düsturu iĢletirse, gerçeği ortaya çıkarır, berraklaĢtırır; ama gurur ve cerbeze kullanırsa, tarihi tahrip eder ve parçalar. Mesela son zamanlarda piyasaya çıkan Osmanlı Tarihi ile ilgili bazı eserler, bu manada tarihi tahrip vazifesini yapmaktadır. Biz ise, tarihi tahrip etmeyi değil, tashih ve tamir etmeyi amaçlıyoruz. Biz, ecdadımıza dostuz; onun için nefret duygusuyla değil; Ģefkat duygusuyla, ama hakkın ortaya çıkması için tenkit edeceğiz.

5)
Son 100 yıldır Türkiye'deki yayın organlarının çoğunluğu, her devirde farklı kelimeler üreterek, Avrupa'nın güzelliklerini bizim kötülüklerimizle ve asırların birikimi olan medeniyetin güzel meyvelerini tarihimizdeki bazı Ģahısların kötü halleriyle mukayese ederek, cerbeze ile tarihimizi çirkin göstermektedir. Hıristiyanlığın malı olmayan medeniyeti tamamen ona mal ederek ve Ġslâmiyetin düĢmanı olan geri kalmayı Ġslâm'a dost göstererek feleği ters çevirmeye çalıĢmaktadır. ĠĢte biz bu eserle, bu yanlıĢ kıyasları düzeltmeye çalıĢacağız. Halbuki tarihle günümüzü mukayese ederken, birbirine benzeyen Ģeyleri kıyaslayıp kıyaslamadığımıza dikkat edeceğiz. Çünkü ancak birbirine benzeyenler mukayeseye girerler. Mesela Osmanlı'daki saltanatı, ancak Ortaçağ Avrupa'sındaki Krallık ile mukayese edebilirsiniz; Osmanlı hukuk sistemini, ancak siyahlara ayrı ve beyazlara ayrı kanunları tatbik eden Avrupa kanunları ile kıyaslayabilirsiniz; Osmanlı Haremini ancak beraber olduğu yüzlerce kadınların heykellerini saraylarının duvarlarına diktiren Avusturya krallarının hayatıyla kıyaslarsanız, o zaman doğru sonuçlara varabilirsiniz.

Eğer Avrupa'ya çok Ģiddetli bir bağlılık ve kendi milletinin tarihine ise derin bir nefret duygusuyla, Avrupa'nın nâ-meĢru veledi gibi davranırsanız, o zaman, tahrip fikri ve aldatıcı cerbeze ile, geçmiĢine isyan eden bir hicivci; ecdadına iftira eden bir müfteri ve kendi milletinin haysiyetini yerle bir eden hayırsız bir evlat olursunuz. Artık böyle davranan kalemlerde, gurur ve benliğin de etkisiyle, milletine karĢı dinen ve aklen mükellef olduğu Ģefkat hissi yerine tahkir duygusu; sevgi yerine nefret; benimsemek yerine hafife almak; saygı yerine geçmiĢini cahil göstermek; merhamet yerine böbürlenmek ve nihayet hamiyet yerine asılsızlık ve soysuzluk alâmetleri görülmeye baĢlar. Maalesef her gün misâllerini basında görmek mümkün olan bu tip kalemler, Paris'te gayr-ı meĢru eğlence aleminde çıplak bir kadının giydiği elbiseyi överler; tarihe altın sayfalar yazdırmıĢ olan muhterem bir hocanın veya kâdî'nin elbisesini yererler. Önemle ifade edelim ki, tarihine ve dinine taraftarlık içinde olanlara mutaassıp tabiriyle hücum eden bu çeĢit Avrupa kâselisleri, kendi mesleklerinde, en az tenkit ettikleri dindar ve vatanperver kalemlerin yüz katı kadar mutaassıptırlar. Bunların Shakespeare'i överken yaptıkları aĢırılıkları, tarihini ve dinini seven insanlar Abdülkadir-i Geylani veya Fâtih Sultân Mehmed hakkında yapsalar, herhalde bu çeĢit kalemler tarafından tekfir bile edilirler. ĠĢte bu kitabı kaleme alırken, son zamanlarda aĢırı derecede artan bu tarih yobazlığını da nazara alacağız ve onlar gibi davranmamaya çalıĢacağız. Kitabımız Dört Bölümden teĢekkül edecektir. Birinci Bölümde, Osmanlı Devleti'nin Siyasi Tarihi ile ilgili önemli sorulara ve cevaplarına yer vereceğiz. Ancak her PadiĢah ile ilgili, çokça sorulan soruları, hukuk veya iktisadı ilgilendirse dahi, bu kısımda cevaplandıracağız. Mesela, Fâtih'i anlatırken Kanunnâmesinde yer alan kardeĢ katlini ve Yavuz'u anlatırken ona isnad edilen Kürt Katliamı iddiasını cevaplandırmadan geçmeyeceğiz. Ġkinci Bölümde, Osmanlı Devleti'nde Sosyal Hayat ve Haremle ilgili soruları cevaplandıracağız. Üçüncü Bölümde, Osmanlı Hukuk Sistemi ve Devlet TeĢkilâtı ile alakalı meseleleri inceleyeceğiz. Son ve Dördüncü Bölümde ise, Osmanlı Ġktisadı ve Mali Hukuku ile ilgili bazı soruların cevaplarını zikr edeceğiz. Maalesef, bu dört alanda da, bize ulaĢan sorulara, yerimizin darlığı sebebiyle, istediğimiz gibi yer veremedik. Ancak bir Ģey tamamen elde edilemezse, tamamen de terk edilmemeli dedik ve bu kadarla yetinmek mecburiyetinde kaldık. Allah ömür verirse, bütün sorulan kapsayacak bir eseri, 700 Soruda Bilinmeyen Osmanlı adı altında ve iki cilt halinde resimler ve belgelerle birlikte yayınlamak istiyoruz. Yeniden gözden geçirdiğimiz bu yeni baskıda, birinci baskının bazı maddi hatalarını ve imlâ hatalarını tesbit ettik ve tashih eyledik. Bütün titizliğimize rağmen, hatalardan kurtulamadığımızı gördük. Ancak okuyuculardan gelen yapıcı tenkitler de, bizim için Ģevk ve aĢk kaynağı oldu. Bunlardan özellikle Ģu tenkitleri zikretmekte yarar vardır: 1) PadiĢahların kendi cariyeleriyle evlilikleri, nikâh akdinin sonuçlarını doğurmadığından, dört kadınla evlenme sınırına da mani teĢkil etmeyeceğine dair olan tavzîhî tenkit bizim için birinci derecede önem arz etmektedir. Ancak hür kadın üzerine cariye evlenilmesini. Maliki hukukçular caiz görmektedirler.

2) Yavuz'un küpesinin ġii mezhebindeki insanlarla ülfet olsun diye takılmıĢ olması görüĢü biraz zorlamalı bir yorum gibi geliyor bizlere. 3) Maalesef Gazi Osman PaĢa'yı esir yerine Ģehid diye zikretmemiz mutlaka tashih edilmesi gereken bir maddi hata. BinbaĢı Çerkez Hasan ile alakalı hata da buna benzemektedir. 4) II. Süleyman'ın babası olarak I. Ġbrahim yerine I. Ahmed'in zikredilmesi de önemli bir maddi hatadır. Bunun dıĢındaki hatalar, imlâ hataları olmaktan öteye gitmiyorlar. Bunları da mümkün mertebe tashih eyledik. Böylesine konu yoğunluğu bulunan 528 sayfalık bir eserde, bu tür hatalar ister istemez oluyor. Okuyuculardan gelecek yeni tenkitleri nazara alarak bu tür hataları tashih etmeye hazır olduğumuzu hemen ilan edelim. Eserin sağcısıyla solcusuyla, dindarı ile dindar olmayanı ile, siyasetçisi ile memuru ile, öğrencisi ile öğretim üyesi ile, Cumhuriyet ile Osmanlı'nın aynı milletin eserleri olmaları noktasında bir köprü vazifesi gördüğü yolunda, herkesim tarafından tasvip edilmesi, bu gayeyi birinci hedef kabul eden müellifleri memnun etmiĢtir. Ayrıca Osmanlı Devletinde insanlar yakıldı mı? Osmanlı sadrazamları hep öldürüldü mü? gibi güncel konuların da mutlaka bu eserde yer alması gerektiği konusunda ittifak hasıl olmuĢtur. ĠnĢâallah gelecek baskılarda bunu da yapacağız. Bu eseri okuyuculara sunarken, eserin bu hale gelmesine vesile olan insanlara teĢekkür etmeyi vazife addediyoruz. Bunların baĢında eseri okuyarak kıymetli fikirlerini beyan eden EĢim Saime Belkıs Akgündüz Hanımefendiye; oğlum Emrullah Akgündüz'e; değerli büyüğüm Vahdet Yılmaz Ağabeye; değerli kardeĢim Mustafa Karaman Bey'e; teknik meselelerde bize yardım eden Osmanlı AraĢtırmaları Vakfı Müdürü Mehmed Emin ġahin Bey'e; maddi desteklerini esirgemeyen herkese ve Vakfımızın Mütevelli Heyetine teĢekkür ediyor; muvaffakiyet Allah'dan olduğuna gönülden inanıyoruz. 15.08.1999 Prof. Dr. Ahmed AKGÜNDÜZ

ĠÇĠNDEKĠLER NEDEN "BĠLĠNMEYEN OSMANLI"?................................................................3 SORULAR NASIL TESBĠT EDĠLDĠ?.................................................................4 ESERDE TAKĠP EDĠLEN GENEL PRENSĠPLER..................................................4 ĠÇĠNDEKĠLER................................................................................................9 BĠRĠNCĠ BÖLÜM OSMANLI DEVLETĠ'NĠN SĠYASĠ TARĠHĠ I- OSMANLI DEVLETĠ'NĠN KURULUġU VE OSMAN BEY DEVRĠ......................23 1. Osmanlı Devleti, Bizans'ın bir kopyası mıdır? Bizans devlet müesseselerinin Osmanlı devlet müesseselerine etkisi var mıdır?.......................................................................................23 2. Osmanlı Devleti'nde savaĢ esas mıdır? Bu devlet harp ile mi geliĢmiĢtir? Böyle bir anlayıĢ Ġslâm'ın manasına uygun mudur? Osmanlı fetih politikasının hukukî esasları nelerdir?.............26 3. 1999 yılı neden Osmanlı Devleti'nin 700. Yıldönümüdür? Osmanlı Devleti'nin 1299 yılında kurulduğu kesin midir?....................................................................................................28 4. Osmanlıların Ģeceresi (soy ağacı) ile ilgili kısaca bilgi verebilir misiniz? Osmanlı'ların Türk olmadıkları söylentileri ve Ertuğrul Gâzî'nin babasının Süleyman ġah mı yoksa Gündüz Alp mi olduğuna dair görüĢ ayrılıkları konusunda neler biliyoruz?....................................................29

.42 "'"• 13.................. Acemi Ocaklarında kimleri ne hakla toplamıĢtır? Kanunla mı yoksa keyfî mi yapmıĢtır?... Hacı BektaĢ-ı Veli kimdir ve BektaĢilik nedir?..31 6............41 III...................................34 7...................48 18............ DevĢirme Usûlü nereden ve neden çıkmıĢtır? Çocuklar zorla mı annelerinden alınmıĢtır?......................39 11....... kaç çocuğu vardı ve zamanında mevcut olan büyük âlimler kimlerdi? Osmanlı topraklan onun zamanında ne kadar büyüdü?.........................................¦¦............. Koca Bizans'a karĢı.....44 10 14......................... DevĢirme sistemi nedir? Hıristiyan ailelerin çocukları zorla ve zulümle mi alınmıĢtır?................. hakkında kısa bilgiler verir misiniz?.44 15...................37 9.......36 8......... Osmanlı Devleti'nde ilk kardeĢ katli olayının Osman Bey'in amcası Dündar'ı öldürmesiyle baĢladığı söylenmektedir.......45 16..............».. bunların Ağalarını Ve Merkezdeki Askerî TeĢkilâtı yani Kapı Kulu Ocaklarını kısaca özetler misiniz? Ġslâm Hukuku açısından bunların izahını nasıl yaparsınız?...... Abdalân-ı Rum'un BektaĢi Babaları ve Alevî Dedelerinden ibaret bulunduğu iddia .................................46 17.. Özellikle bu olayı açıklar mısınız?.......................50 19........................ Sultân I..................51 20..... Sultân Orhan.................................... hanımlarını ve zamanında Osmanlı Devleti'nin geniĢleme alanlarını kısaca açıklar mısınız?................................................................... Murâd'ı........ hanımları ve onun zamanında Osmanlı Devleti'nin geniĢleme boyutları............. Yeniçeri teĢkilâtına neden Tâife-i BektaĢiye ve ağalarına da neden Ağayân-ı BektaĢiyân denilmiĢtir? Osmanlı yeniçeri teĢkilâtı BektaĢi midir?...... özellikle VVittek'in üzerinde durduğu maneviyât erenlerinin yani Gâziyân-ı Rum............... DevĢirme usulü nasıldı? Acemi Oğlanları nasıl yetiĢtiriliyordu ve bu düzen nasıl bozuldu?....... hem toprak ve hem de devlet teĢkilâtı açısından durumu ..38 II-ORHAN BEY ZAMANI.......... Osmanlıların kuruluĢ ve geliĢmesinde................................................... Osman Bey hakkında özet bilgi verir misiniz? Kaç hanımı............ Bâcıyân-ı Rum ve Abdalân-ı Rum'un etkilen hakkında neler biliyoruz?................................................... Osmanlı Devleti'nin manevî kurucularından olan ve kızını Osman Bey ile evlendiren ġeyh Edebalı kimdir?.... imza attığı ilklerden bazıları nelerdir?........... çocuklarını..... Osmanlı Devleti'nin Yavuz'a kadarki kuruluĢ yıllarında BektaĢi ve Alevî geleneğine bağlı olduğu......SULTÂN MURÂD HÜDÂVENDĠGÂR DEVRĠ....... 10.................5........ Sultân Orhan'ı kısaca anlatır mısınız? Çocukları.... Pençik Oğlanları ne demektir? Osmanlı Devleti...............................................39 . Osmanlılar. Âhiyân-ı Rum... Karamanoğulları ve Germiyanoğullan gibi büyük Anadolu beylikleri varken nasıl karĢı koyup cihan devleti haline geldiler? AĢiretten cihan devletinin çıkmasını ne ile izah edebiliriz?.............................. Yeniçerileri........................................42 ¦'•'¦¦' 12.......... neden Osmanlı Devleti'nin gerçek kurucusu olarak kabul edilmektedir? BaĢta ilk Osmanlı akçesinin bastırılması olmak üzere............. 400 atlı diye ifade edilen küçük bir aĢiret olmalarına rağmen..........

........... Osmanlı Devleti'nde kardeĢ katli.......................................edilmektedir......................... Murâd kimdir? Çocukları ve meĢhur devlet adamları kimlerdir?......................................................................... Fâtih Sultân Mehmed'in kardeĢi Ahmed'i katlettiği ı ...... Osmanlı Devleti'nin yükseliĢ sebeplen nelerdir?........................................... Sultân Musa Çelebi kimdir?................ Bu iddianın aslı var mıdır?.......................................................................................53 IV-YILDIRIM BÂYEZĠD DEVRĠ......... Bütün bu iddialar doğru mudur?....................................................57 23........ MURÂD DEVRĠ................. KardeĢ katli ile ilgili kanun hükmü Ģer'-i Ģerife uygun olsa bile tatbikat.... döneminde Osmanlı Devleti'nin durumu ile ilgili kısa bilgiler verir misiniz?...................... II...68 30........ KardeĢ Katli meselesinin Kanunnâmedeki dayanağı olan madde nasıldır?. Mehmed Çelebi kimdir ve neden Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu kabul edilmektedir?........................................................ Sultân Murâd'ın kendisi sağ iken iki defa oğlunu tahta geçirmesinin sebebi nedir? Bir kısım çevrelerin iddia ettiği gibi Manisa'ya eğlenceye mi çekilmiĢtir? Hacı Bayram-ı Veli'yi sorgulamak için huzuruna çağırdığı ve sorguladığı iddiası doğru mudur?..............63 28................... I........60 V-FETRET DEVRĠ.................................................-..75 35........................................... Osmanlı PadiĢahları arasında hakkında en çok dedikodu bulunan Yıldırım Bâyezid'in Ģahsiyeti............................59 24................... Süleyman Çelebi kimdir (Emir Süleyman = I........................................................ Fâtih'in babası Sultân II......... Murâd'ın Türkçe'ye ve Türk kültürüne de büyük hizmetleri olduğu söylenmektedir............................... bazı tarihçiler tarafından vahĢet ve saltanat uğruna insan katliamı olarak anlatılmaktadır.................. Bu iddia doğru mudur?.............. Bunlar hakkında ne dersiniz?......................62 27...55 21.............................65 VI... Fetret Devri ne demektir?...... KardeĢ katli meselesinin Ģerl dayanağı var mıdır?............ Süleyman)?....................................62 26................... bu uygulamaların devlet siyâseti açısından haklı yönleri bulunduğunu iddia etmektedirler........................... çocukları............ Bu doğru mudur?.70 VII........................ Yıldırım Bâyezid'in içki içtiği ve bu yüzden Molla Fenari tarafından Ģahitliğinin reddedildiği söylenmektedir........................OSMANLI DEVLETĠ'NĠN YÜKSELĠġĠ VE FÂTĠH SULTÂN MEHMED DEVRĠ71 33..........................SULTÂN II......80 37.......71 34. Halbuki intihar dinimizde haram değil midir? ..........80 38................................................. Bir kısım tarihçiler.....................55 22........................ Fâtih Sultân Mehmed'i bize kısaca tanıtır mısınız? Çocuklarını ve onun zamanında Osmanlı Devleti'nin ulaĢtığı sınırları özetler misiniz?....76 36...................................................... ġeyh Bedreddin kimdir? Bir alevî Ģeyhi mi yoksa ilk komünist midir? Ġslâm'a aykırı görüĢleri bulunan Varidat adlı eserin müellifi olduğu doğru mudur?................................68 31.................................................................. Bu ne demektir?.....................69 32..... Fâtih Kanunnâmesi'nin sahte olduğu ve düĢmanları tarafından ona isnad edildiği söylenmektedir.................................84 39.... yürümüĢ müdür?..................................... nazariyata uygun ......63 29................................... Osmanlı PadiĢahlarından içkiye mübtelâ olanlar bulunduğu ve hatta Saray'da gayr-i meĢru eğlence sofraları düzenledikleri söylenmektedir...............................85 40....................... Yıldırım Bâyezid'in intihar ettiği söylenmektedir....................62 25.

...... Hıristiyanlara j Ġstanbul'u yakıp yıkl 53..... Fâtih Sultân Mehmed'in Çandarlı Halil PaĢa'yı idam ettirmesi doğru mudur ve sebebi nedir? Türk asıllı bir aileden gelmesi katlinde bir sebep olabilir mi?...... Mahmûd'un kendi resimlerini devlet dairelerine ...................... Bu iddialar ti 49.......... 44.... Fâtih baĢta olmak üzere bazı Osmanlı PadiĢahlarının yurt dıĢından ressamlar getirterek resimlerini yaptırdıklarını ve hatta II....... Hür kadınlar yaĢamalarının Jtrt 1 57... Bu iddialar doğru mudur?........ Fâtih Sultân Mehmed zehir..............95 46..... Sultân Fâtih'in kendi kanı kaldırdığı ve Ġslâm'a aykırı 42....... özellikle Ġslâm ceza hukuku hükümlerini kaldırdığı ve Ġslâm'a aykırı kanunlar yaptığı söylenmektedir........ Fâtih Sultân Mehmed'in annesi kimdir? Hıristiyan mıdır? Fâtih'e de Hıristiyanlığı aĢıladığı bazı yazarlarca söylenmektedir................. I iddianın «ti BĠLĠNMEYEN OSMANLI 11 40................... Fâtih Sultân Mehmed zehirlendi mi? Onu zehirleyen Yakub PaĢa'nın Yahudi olduğu söyleniyor. 45... Dünyanın i söylenmek! yürütülmujtur?"» vni............ Sultân Fâtih'in kendi kanunnamelerini hazırlatarak......98 .. Ulubatlı Hasan olayı bir efsane midir?........... 50.. Bunlar doğru mudur? Eğer doğru ise... I Devleti* u 63...........41.......................... Meselenin esası nedir?.........97 47.... Osmanlı Padlj! mudur?.................... Fâtih : babasının bu« 61.. Fâtih Sultân Mehmed'in kendi Kanunnâmesinin ilgili maddesini uygulayarak küçük yaĢtaki kardeĢi Ahmed'i katlettiği söylenmektedir............... Ġstanbul'un fethi ! var............. Fâtih Sultân Mehmed'in Hı iddialar doğru mudur?....... Ġç oğlan kavramı kul edilmektedir.. astırdığını duyuyoruz............ Hattsj sürülmektedir.... Fâtih Sultân Mert Türk asıllı bir aile 47..n.89 42....................... Bu doğru mudur?................... Bu doğru mu?....... 43.. Fâtih Sultân Mehmed* 54........... Fâtih baĢta olmak üzere resimlerini yaptırdıklar........ O zaman......93 44...... Fâtih'in içki içtiği v«J neler söylenebilir?.... Fâtih döneminde» Ġ Cariyelerle ali» ( Osmanlı Sarayın») 59.... Sultân II......90 43... II...............88 41....... 62.............. Ġslâm Hukukunda resim yasağı ile ilgili Ģer'î hükümlerle nasıl bağdaĢtırırsınız?......................... Bazı yazarların i Kanunnâmelerde vj tabirleri nasıl a 55..........94 45..... Bu doğru mu?............ Bunu nasıl izah ediyorsunuz?........ Fâtih Sultân Mehmed'in aı yazarlarca söylenmektedir.. ............ Fâtih Sultân Mehmed'in Hıristiyanlığa meylettiği ve Papa ile mektuplaĢtığı söylenmektedir.... Osmanlı C 52. ĠstifrâĢ Hakkı veylj 58..... Ulubatlı Hasan olayı | 48......................................................... Fâtih Sultân Mehrr üzere. Fâtih devrinden I aristokrat t aleyhinde temizlediği 60.................i 56. astırdığını duyuyoru ilgili serî hükümlerle 46......... Bazı I meselenin aslı ve e 51..................

............. Bu iddia doğru mudur? Osmanlı Devleti'nde tapu-kadastro iĢlemleri nasıl yürütülmüĢtür?...48......................II......... Hatta Fâtih Sultân Mehmed'in bile bu konuda namuslu davranmadığı ileri sürülmektedir........................ ............. Bazı yazarların iddia ettikleri gibi... oğlu Yavuz tarafından zehirlenerek öldürüldüğü iddia edilmektedir.............. Fâtih Sultân Mehmed'in Ġstanbul'u kılıç gücüyle aldığı.........108 54.....................................................117 61..................120 63... Osmanlı Devlet teĢkilatındaki iç oğlan müessesesini kısaca anlatır mısınız?............................119 VIII...... Hür kadınlar varken cariyelerle evlenmek dinen caiz midir? Ayrıca Cariyelerle nikâhsız yaĢamalarının Ģer'î dayanağı nedir?............ Bu meselenin aslı ve esası nedir?......................................... Hıristiyanlara ait mabedleri yok ettiği................. Bu iddiaların aslı nedir?......................................................................................120 62............................... Bu konuda neler söylenebilir?..............100 50............................................................. Ģehirde katliam yaptığı ve en önemlisi de Ġstanbul'u yakıp yıktığı söylenmektedir............... Fâtih döneminden itibaren Osmanlı PadiĢahları hür kadınlarla evlenmeyi neden terk etmiĢ ve Cariyelerle aile hayatı yaĢamayı neden tercih etmiĢlerdir? Böylece Türk olmayan unsurlar Osmanlı Sarayına girme fırsatı elde ederek Türkler dıĢlanmamıĢ mıdır?...................................... Dünyanın ilk tapu kanununun Osmanlı Devleti tarafından Fâtih zamanında hazırlandığı söylenmektedir............... Sultân II.........................................104 52............... Bâyezid Sultân olunca babasının bu tasarruflarını iptal yoluna gittiği söylenmektedir......... Bu iddialar doğru mudur?....... baĢta Ayasofya'yı camiye çevirme olmak üzere............. ĠstifrâĢ Hakkı veya teserrî denilen câriye ile yaĢamanın hukukî statüsü ve sınırları nelerdir?............ Osmanlı PadiĢahları...................... 114 58..... Bâyezid kimdir? Çocuklarını..... Bazı Rum tarihçilerinin de bu manada bir kısım isnadları bulunmaktadır........................ Böyle bir iddianın aslı var mıdır?..... II.................................. Ġç oğlan kavramı kullanılarak bazı Osmanlı PadiĢahlarının cinsî sapık ve oğlancı oldukları iddia edilmektedir................................. Bunun aslı nedir?. O zaman...116 60........................... Fâtih'in içki içtiği ve bunu teĢvik eder mahiyette Ģiirler yazdığı iddia edilmektedir................ Fâtih Sultân Mehmed'in bazı vakıfları iptal ettiği ve ancak oğlu II............................. Fâtih Sultân Mehmed'in Hurûfîleri koruduğuna dair iddialar var. BÂYEZĠD DEVRĠ................112 57...106 53.............115 59.. Bu iddialar hakkında kaynaklar ne söylemektedir?.......................99 49................. meĢhur devlet adamlarını ve onun zamanında Osmanlı Devleti'nin ulaĢtığı sınırları kısaca özetler misiniz?.... Fâtih'in daima Türk aristokrasisinin aleyhinde yetkilerini kullandığını ve dönme asıllı paĢaların devletteki Türk unsurları temizlediğini ileri süren yazarlar var..... Fâtih'den itibaren hep cariyelerle mi evlenmiĢlerdir? Ġstisnaları yok mudur?.......................111 56................... Bâyezid'in.... Ġstanbul'un fethi sırasında gemilerin karadan yürütüldüğünün doğru olmadığını söyleyenler var................................. Fâtih devrinden itibaren Osmanlı devlet teĢkilâtında "devĢirme ve mühtediler partisi" ile "Türk aristokrat partisi" arasında tam bir mücadele yaĢandığını.......101 51.........122 12 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYEN 0 ................ Bunlar doğru mudur?..............109 55.. Osmanlı PadiĢahları gerçekten Türk'e sövmüĢler midir? Kanunnâmelerde veya bazı tarih kitaplarında yer alan "Etrâk-ı bî idrâk = Ġdraksiz Türkler" tabirleri nasıl açıklanabilir?................................

............ II................ Yavuz'un pala bıyıklarının Hz................................148 .......... Osmanlı Devleti'nin Doğuda kurduğu idare tarzı nasıldı ve bu iddialar doğru muydu?............. Müceddid ne demektir ve bu iddia doğru mudur?............ esrar ve kokain yasak mıdır? II.......................... Yavuz'un Mısır'ı fethetmesinden itibaren halife unvanını kazanmıĢlar mıdır? Dinen bu mümkün müdür? ġayet mümkünse................ 137 75......................................... Gerçekten öyle midir?....... Erdebil ġeyhleri'nin torunu bulunan ġeyh Cüneyd................................... Osmanlı Devleti'nin Arapları zorla hâkimiyeti altına aldığı ve onları sömürdüğü iddia edilmektedir.......... ġah Ġsmail fitnesi nasıl baĢlamıĢtır?...141 77.......................................133 72..............144 79........ Yavuz'un ġam ve Mısır'ı fethedeceğine dair bazı kitabelerden ve hatta Muhyiddin-i Arabî'ye ait bir Risaleden bahsedilmektedir... Sultân Cem olayının esası nedir?...................... Bâyezid döneminde dünyanın ilk Standartlar Kanunu.............................. Yavuz'un müceddid olduğu söylenmektedir...................................147 81......................................... II..... ilk Belediye Kanunları.. Ġspanya ve Portekiz'deki Katolik devletler tarafından katliama ve sürgüne maruz bırakılan Yahudilerin Osmanlı topraklarına yerleĢmeleri nasıl olmuĢtur?................ Bu kanunlardan bazı örnek maddeler zikrederek anlatabilir misiniz?....... Yavuz Sultân Selim'in Doğuda bağımsız bazı küçük Kürt Devletlerine müsaade ettiği ve asırlarca bu devletlerin varlığını sürdürdüğü iddia edilmektedir.................. en önemli devlet adamları ve Osmanlı Devleti'nin onun zamanında ulaĢtığı sınırlar hakkında kısa bilgiler verebilir misiniz?......................... Halbuki ilk Alevî isyanını çıkartan ve Anadolu'yu ġiileĢtirmeye çalıĢanların bunlar oldukları söylenmektedir........................... Bu iddiaların aslı ve esası var mıdır?.. 128 69........................................148 X.............. Yavuz Sultân Selim'i kısaca bize tanıtabilir misiniz? Ailesi................138 76......135 ...... Bâyezid'in gençliğinde esrar ve benzeri keyif verici maddeleri kullandığı ve içki içtiği doğru mudur?..... Molla Lütfi kimdir? Osmanlı âlimlerinin akla önem verdiği için bu âlimi zındıklıkla suçlayarak idama mahkûm ettirdikleri doğru mudur?......127 68.........142 78.................................... Bunlar doğru mudur?...................................... 1492'de yıkılan Endülüs Emevi Devleti'ne Osmanlı Devleti neden sahip çıkmamıĢtır? ÇıkmıĢsa neler yapmıĢtır?.............. Osmanlı PadiĢahları........................ Yavuz Sultân Selim'in sol kulağında küpe bulunan bir resmi mevcuttur... 71......... 74........................... ilk Tüketiciyi Koruma Kanunları ve ilk Gıda Nizâmnâmeleri hazırlandığı söylenmektedir......YAVUZ SULTÂN SELĠM DEVRĠ.............. Osmanlı PadiĢahları halife unvanını kullanmıĢlar mıdır?...........................................129 70.......................................... Bâyezid'in hâlim ve selim bir adam olduğu ve devleti idare edemediği söylenmektedir.............................132 IX..KANUNĠ SULTÂN SÜLEYMAN DEVRĠ... Osmanlı Hukukunda afyon............................. oğlu ġeyh Haydar ve bunların halifelerinden olan ġah Kulu isyanlarını nasıl açıklarsınız? Bunların evlâd-ı Resul oldukları da iddia edilmektedir..................................123 65....... Yavuz'un Kürtleri katliama tabi tuttuğu ve hatta onlar hakkında ağza alınmayacak ifadelerle dolu olan bir dörtlüğü olduğu doğru mudur?................130 ............125 67................146 80.................. Bâyezid döneminde.................................... Peygamber'in sünnetine uymadığı söylenmektedir? Doğrusu nedir?................. 133 73.........64.... II............ Bu doğru mudur?... Yavuz Sultân Selim'in Alevî katliamı yaptığı söylenmektedir...... Bu doğru mudur?...............................125 66...........

160 XI........ Murâd. MURÂD DEVRĠ....................................................161 90................. Bu meseleyi özetler misiniz?................ Kanuni Sultân Süleyman ve devrini kısaca anlatır mısınız?..................... Hürrem Sultân'ın tahrikiyle haksız olarak öldürdüğü ve bunun Osmanlı Devleti'nin tarihinde kötü bir dönüm noktası olduğu söylenmektedir.... devrindeki olaylar ve önemli devlet ve ilim adamları hakkında kısaca bilgi verir misiniz?........... oğlu ġehzade Mustafa'yı... Mimar Sinan kimdir?........... Kanuni döneminde düzenlenen Çingene Sancağı Kanunnâmesinde "gayr-i meĢru iĢ yapan çingene kadınlarından kesim adı altında vergi alındığı" ifade edilmektedir.................157 88............SULTÂN II. Mimar Sinan'ın Ermeni olduğu söylenmektedir........................................ S Ġl 94.................................... Bu doğru mudur?......................................................... Sarı Selim diye de bilinen II....................................san BĠLĠNMEYEN OSMANLI 13 87.............................82..... S XIII........... El v 93............. * mi 95 II! I ( 96........... Kanunî Sultân Süleyman'a Kanunî denmesinin sebebi nedir? Bazı kimseler..............SMS ma i92.................................................. Kanuni zamanında ve diğer dönemlerde Osmanlı Devleti'nin resm-i hamr adıyla Ģaraptan vergi aldığını ve hatta bazan meyhane resminin de alındığını görüyoruz.SULTÂN III............................. Dünyanın ilk Çevre Nizâmnâmesinin Kanuni zamanında hazırlandığı doğru mudur?...................» XN-5 xv.............................................................................................. i.........153 85.......... Acaba içki caiz mi görülmektedir ki...155 •SULTANI Ġ90............... bu çeĢit resimler alınmaktadır? Bazı kimselerin Kanuni'ye isnad ettiği içki 1 içtiği iddiası doğru mudur?................................................ Piri Reis Neden Katledildi?.................. Selim'le alakalı kısaca bilgi verir misiniz? Hanımları ve çocukları kimlerdir? Zamanındaki devlet büyükleri ve devletin ulaĢtığı sınırlar hakkında kısaca açıklama yapar mısınız?..................... 163 XII..........................164 92..SUtfi tsnf »o.................. Ģer'-i Ģerifi terk ederek Avrupa'dan kanunlar almasından dolayı bu isimle yâd edildiğini söylemektedirler.............................................. SELĠM DEVRĠ (DURAKLAMA ĠġARETLERĠ BAġLIYOR)......159 89..........164 .154 86..148 83.........152 84................. III.....161 91........................................... Ģahsiyeti.. Bu iddianın aslı nedir?... Kanuni Sultân Süleyman'ın......... Sarı Selim'in hayatının diğer Osmanlı PadiĢahları gibi istikametli olmadığı ve bu yüzden de Osmanlı Devleti'nin duraklama yıllarının bunun zamanında baĢladığı iddia edilmektedir...................... Bu doğru mudur ve Ġslama göre nasıl izah olunabilir?.....................

........................ Ahmed........................... Murâd kimdir? Hakkında çok dedikodu yapılan bu PadiĢahla ilgili biraz ayrıntılı bilgi verebilir misiniz?.......182 XVII.......... Murâd'ın ve oğlu III....... Mehmed..... MUSTAFA DEVRĠ........... Kuyucu Murâd PaĢa kimdir? Neden Osmanlı tarihinde zulmün kötü misâli olarak gösterilmektedir?..... Bunlarda hakikat payı var mıdır?..................... aile hayatı ve zamanında Osmanlı Devleti'nin ulaĢtığı sınırlar hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz?...................................172 98............................. Mehmed devrindeki belli baĢlı Celâli isyanlarını anlatır mısınız?..SULTÂN I................................................................................................... Konuyu özetler misiniz?.......SULTÂN III......191 ...........................................180 103... Murad'ın sefîh ve içkici olduğuna dair iddialar hakkında ne dersiniz?..... Osmanlı PadiĢahları neden hacca gitmemiĢlerdir? Genç Osman'ın öldürülmesinde hacca gitmek istemesinin rolü var mıdır?........... Celâli isyanları hakkında özetle bilgi verebilir misiniz? Sizce bunların sebepleri nelerdir?............................................................................................................ IV.............. Mehmed'in ma'sum kardeĢlerini öldürmeleri..............................180 XVI....178 102................. Sultân III..............................................172 97...... OSMAN (GENÇ OSMAN) DEVRĠ..... Murad devri ġeyhülislâmlarına da dil uzatılmaktadır......... Mustafa'nın zamanını kısaca özetler misiniz? Tamamen akıl hastası olduğu doğru mudur?......... mudur?......SULTÂN IV............ Sokullu Mehmed PaĢa kimdir? DevĢirme olduğu ve Türk düĢmanlığı yaptığı doğru mudur?...190 110........171 XIII.............................. III..................... III... III.......................................................................169 ... Bunlar doğru mudur?...... Murâd'ın aile hayatı aleyhinde çok Ģeyler duyuyor ve zamanında devleti kadınların " :idare ettiğini bazı eserlerden okuyoruz...... IV...................184 14 BĠLĠNMEYEN OSMANLI 8ĠUNI 107........................ Sultân IV...174 99...........................SULTÂN I.........................................................176 101.. Murad'ın Ģahsiyeti hakkında farklı dedikodular yayılmaktadır..................... MEHMED DEVRĠ.............. Murad zamanında Astronom Takıyyuddin tarafından yapılan Ġstanbul Rasadhânesi'nin Osmanlı ġeyhülislâmı Kâdî-zâde ġemseddin Ahmed Efendi tarafından yıktırıldıgı doğru mudur?169 ¦ 96.. Cağaloğlu (Cigala-zâde) Sinan PaĢa'nın dönme ve hâin olduğu ve Celâli isyanlarına onun sebep olduğu Ģeklinde iddialar var...... Sultân III....................................................189 109. IV...93....................... Murad'ın cinsî sapık olduğuna dair iddialar hakkında ne dersiniz?........... .....175 100...........187 108........181 ' 105. Hâile-i Osmaniye adı verilen Genç Osman olayını kısaca özetler misiniz?........................ ailesi ve zamanındaki önemli hadiseler hakkında kısaca bilgi verir misiniz?....... 95...............SULTÂN II...... Ġslâm Hukuku açısından izah edilebilir mi?.............181 104...... IV................184 ¦c 106...................... Acaba ileri sürülen iddialar doğru ...........167 94. I.............................. Sultân I..........177 XIV............. MURAD DEVRĠ........................... AHMED DEVRĠ.......................178 XV...........................

............... MEHMED DEVRĠ. II...........206 123........ II.............................193 113...SULTÂN II.......................208 124.......................OSMANLI DEVLETĠNĠN DURAKLAMAYA BAġLAMASI VE SULTÂN IV................................ ailesi ve zamanında Osmanlı Devleti'nin siyasi ve coğrafî durumu hakkında kısaca bilgi verir misiniz?........ Ahmed.................. IV.... III................ ailesi ve zamanında Osmanlı Devleti'nin maruz kaldığı önemli hadiseler hakkında kısaca bilgi verir misiniz?....202 120..................................................................................203 XX..................... I............................... Mustafa................ Acaba doğru mudur?...............................201 119...............195 115............. Sultân II. IV........ ailesi ve dönemindeki mühim olaylar hakkında bilgi verir misiniz?.... ailesi ve zamanında Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında özet bilgi verir misiniz?....................... Osmanlı Devleti'nin teknolojiye karĢı gelmesi demek değil midir?.......... Gerçekten deli midir?.............................SULTÂN II...205 122.... Bu da doğru mudur?. Ġbrahim........ Sultân I............... Matbaa neden Osmanlı Devleti'ne 1727 yılında yani Avrupa'dan 272 yıl sonra gelebilmiĢtir? Bu durum................ Bu da doğru mudur?................ IV.........SütT/ .......................................204 XXI......................... II....... Ģahsiyeti ve zamanındaki önemli olayları özetler misiniz?........................... Sultân Ġbrahim devrinin tam zevk ü safa devri olduğu ve bunda da Telli Haseki baĢta olmak üzere Saray Kadınlarının rolü olduğu söylenmektedir....200 '• 118..192 112.................... Murad'ın kendi döneminde uçma denemeleri yapan Hezarfen Ahmed Çelebi'yi idam ettirdiği söylenmektedir...... Ģahsiyeti...........................205 XXII..............214 !28l*i XXIV..... Ģahsiyeti.......210 126............. Lale Devrinde yapılan eğlenceler nelerdir ve gayr-i meĢru eğlenceler var mıdır?...... AHMED DEVRĠ................................................SULTÂN II..................... Süleyman'ın Ģahsiyeti...................................... Mehmed. ĠBRAHĠM DEVRĠ............................111..................... Baltacı Mehmed PaĢa'nın Rus Çarının karısı Katerina ile gayr-i meĢru hayat yaĢayarak Osmanlı ordusunu sattığı ve böylece Prut Zaferi'nin Osmanlı Devleti'nin aleyhine geliĢtiği söylenmektedir......... SÜLEYMAN DEVRĠ.....................................................204 121..206 XXIII... Ģahsiyeti............................... IV............ aile hayatı ve zamanındaki önemli olaylar hakkında kısa bilgiler verebilir misiniz?........................................ MUSTAFA DEVRĠ.............. Osman'dan itibaren Osmanlı idaresinde kadınlar saltanatının baĢladığı ve bunun baĢını da Kösem Sultân'ın çektiği söylenmektedir............................ Ahmed....................... Bu iddiaların aslı nedir?..........................212 127................197 117...................................192 XVIII.208 s 125......... Ġbrahim'e Deli Ġbrahim denmektedir.................. AHMED DEVRĠ (LALE DEVRĠ)............... Mehmed'in 7 yaĢında halife unvanı ile bulunan padiĢahlığa getirilmesi Ġslâm Hukukuna göre caiz midir?.... Bunlar doğru mudur?.....................................196 XIX.................... 1683 Eylülünde meydana gelen Viyana Bozgununun sebepleri neler olabilir? Merzifonlu Kara Mustafa PaĢa'nın kabahati var mıdır?.................................... Füzenin kâĢifi kabul edilen Lagarı veya Lagrî Hasan Çelebi'nin de idam edildiği veya ġeyhülislâm Yahya Efendi tarafından engellendiği söylenmektedir......SULTÂN I... Mehmed'in annesi Turhan Sultân'ın devleti tek baĢına idare ettiği söylenmektedir...........197 116.....................................193 114............. Bu olayın aslı nedir?.......SULTÂN III.......................

...........SULTÂN II.............................SULTÂN III.. Ģahsiyeti......................218 XXV....... Kaynarca Mu'âhedesi...........SULTA 131........ Abdülhamid Hân........................... Selim'le BaĢlayan yenilik hareketlerinin esası nedir?................ Bu doğru mudur?...........................237 142... MAHMUD DEVRĠ............................................ MAHMUD DEVRĠ (YENĠLEġME=TECEDDÜD VE AVRUPAYI TAKLĠT DEVRĠ)... Mustafa...SULTÂN IV... Kabakçı Ġsyanı.............................................. II................................................................. Mahmûd........ Selim.... ailesi ve devrindeki olayları kısaca özetler misiniz?................................... ailesi ve zamanındaki mühim olaylar hakkında kısa bilgiler verir misiniz?......220 XXVII.222 133.............................. Osmanlı Devleti'nde ortaya çıkan ve hâlâ devam eden Vehhâbî hareketinin aslı ve esası nedir? Nasıl siyasî bir harekete dönüĢmüĢtür?............... ailesi ve zamanında meydana gelen olaylar hakkında kısaca bilgi verir misiniz? ...................... III......236 141.SULTÂN I..... ailesi ve zamanındaki önemli olaylar hakkında özet bilgi verir misiniz?236 XXX..............................................................................220 132........220 131..... I............. Nizâm-ı Cedid ne demektir? III....... ailesi ve döneminde meydana gelen önemli olaylar hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz?..................1 inak XXV.........................................220 XXVI..........................................216 129................................................................ Ahmed devrinden II........... Mahmûd döneminde imzalanan Sened-i Ġttifak'a kadar (1703-1808) yaklaĢık yüz yıl derebeyler ve a'yânların hâkim olduğu ve halka zulm ettikleri söylenmektedir. II.......... Patrona Halil isyanının mahiyeti nedir ve neden çıkmıĢtır? Lale devri ile ilgisi var mıdır?................ Selim'in hal' edildiği Ġkinci Edirne Vak'asının asıl sebebi nedir?.......................................................................229 139.......... MUSTAFA DEVRĠ.....................218 130...................SULTÂN I. Lale devrinde sadece keyif ve eğlence mi yapılmıĢtır? Fikir ve kültür hayatına yönelik bir Ģey yapılmamıĢ mıdır?............... OSMAN DEVRĠ.................... SELĠM DEVRĠ................................. Sultân Osman kimdir? Ailesi ve devrindeki önemli olaylar hakkında kısaca bilgi verir misiniz?..........1 XXIX-SIS Ki »I m-1 TN ÎtĠDüJ^ÜÜ OSMANU 15 128.......................OSMANLI DEVLETĠNĠN GERĠLEMEYE BAġLAMASI........... Ģahsiyeti....SULTÂN III................ bir irtica hareketi midir? III............. neden Osmanlı Devleti açısından bu kadar aleyhte yorumlanmaktadır?224 XXVIII........................... III........................ Mahmûd'un Ģahsiyeti.......................... MUSTAFA DEVRĠ............................................................ IV..........................................................237 143..... I.......... III...........227 137.............. Mahmûd zamanında a'yân ile devlet erkânı arasında imzalanan Sened-i Ġttifak ne demektir? Anayasa hukuku açısından değeri nedir?....224 135........... SULTÂN III.............................240 .................1» 1.............. Mustafa............231 140.. Selim bu yeni düzenle neyi gaye edinmiĢtir?.........................222 134... ailesi ve zamanındaki mühim olaylar hakkında kısaca bilgi verir misiniz?.234 XXIX................227 138...224 136..............217 XXIV................... Osmanlı Devleti'nde III............ III........... ABDÜLHAMĠD DEVRĠ.......................................

............274 .............. Ģahsiyeti....................... Mahmûd devrinde yapılan köklü değiĢiklikler (1808-1839) nelerdir? Bakanlar Kurulu sistemi bu dönemde Avrupa'dan nasıl adapte edilmiĢtir?........250 151................................. Sultân Abdülhamid'e neden Kızıl Sultân denmektedir? Bu çirkin lakabı Abdülhamid için kullanan kimdir?........................... I... II.......................... Tanzimat sonrası taĢra teĢkilatındaki değiĢiklikler kısaca nasıl geliĢmiĢtir?......................245 148...............................................265 158......................................................259 155...... Mustafa ReĢid PaĢa kimdir? Sadece Tanzimatçı mı yoksa mason bir din düĢmanı mıdır?................................... ailesi ve zamanındaki önemli hadiseler hakkında kısaca bilgi verir misiniz?........................................... I............................................. Sultân Abdülaziz intihar mı etmiĢtir yoksa Ģehid mi edilmiĢtir?.......SULTÂN I................SULTÂN V.......................................241 145...................................245 147.........262 157..........256 XXXII........................................ Abdülmecid'in Ģahsiyeti................................................ MEġRÛTĠYETĠN ĠLANI VE SULTÂN II.269 160......................................................................................................................TANZĠMÂT-I HAYRĠYE VE SULTÂN I........................................................... ABDÜLHAMĠD DEVRĠ....................... ABDÜLAZĠZ DEVRĠ.......................... Sultân Abdülaziz'in Ģahsiyeti....... Genç Osmanlılar Osmanlı Cemiyeti'ni kimler ve hangi gayelerle kurmuĢlardır? Namık Kemal ve Ziya PaĢa bu derneğe neden girmiĢlerdir?............261 XXXIII...................KANUN-I ESASĠ...................... Murad............ V........................248 149..... Sultân Abdülhamid'in Ģahsiyeti.. 1293/1876 Tarihli Kanun-ı Esâsî'yi Hazırlayan Sebepler nelerdir? Ġslâm Hukukuna göre böyle bir Anayasayı ilan etmek meĢru mudur?..................................................244 16 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYEN OSMANLI XXXI.............................................. Yeniçeri ocağının lağvedilmesi olayına neden Vak'a-i Hayriye denmiĢtir?...........144..263 XXXIV...............................262 156..........257 153....... 1877 Martında açılabilen Meclis-i Meb'ûsân neden ġubat 1878'de kapatıldı? II.................................. 273 162....................... 1856 (1272) tarihli Islâhat Fermanının getirdiği yenilikler nelerdir? Neden hem Müslümanlar ve hem de gayr-i müslimler bu fermandan memnun olmamıĢlardır?............................. ABDÜLMECĠD DEVRĠ... MURAD DEVRĠ................................... ailesi ve zamanındaki mühim olaylar hakkında kısaca bilgi verir misiniz?................................. Abdülhamid demokrasi düĢmanı mıydı?....................... Tanzimat devri ne demektir? Tanzimat'tan sonra yapılan idarî değiĢiklikler (1839-1920) nelerdir?.. ailesi ve zamanındaki olaylar hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz?. Fener Patriği Grigorios'un idam edilmesi ve cesedinin Patrikhanenin Orta Kapısına asılması olayının aslı nedir?.......... Mithat PaĢa hakkında çeĢitli dedikodular bulunmaktadır? Mason olduğu ve Ġngilizlerin adamı olarak çalıĢtığı bu iddialar arasındadır............................... Bunların aslı esası var mıdr?.....270 161.............253 152........................................................................ 93 Harbi nedir ve sebep olanlar kimlerdir? Berlin Muahedesi bu sebeple mi imzalanmıĢtır?...............249 150....257 154.. 1839 tarihli Tanzimat Fermanının mahiyeti nedir? Osmanlı Devleti'nde hak ve hürriyetler hareketi ilk defa bu fermanla mı baĢlamıĢtır?........243 146....... aile efradı ve zamanındaki mühim olaylar hakkında kısaca bilgi verir misiniz?...........265 159..

.............................. Sultân Vahidüddln I Samsun'a çıkmıĢtır?..................... Osmanlı Devleti'ni 1......................281 169............ Bir asra yakındır irtica olayı denilerek hep dindar insanların üzerine yıkılan 31 Mart Hadisesi'nin iç yüzü nedir? Ne değildir?.......... Ermenilerin Sultân Abdülhamid'i öldürmek üzere planladıkları Bomba Olayının aslı ve esası nedir?....279 168.............. MEġRÛTĠYET'ĠN ĠLANI VE SULTÂN V... 1915 tarihli Ermeni Ti Ermenilerin ve Batılı baz 175...............278 166............. 174...............' 163..... Abdülhamid devrinin "Devr-i Ġstibdâd" olduğu söylenmektedir.......275 164.................................................... I 186........ bu anlattığınız çerçevede kabul etmek doğru olur mu?............289 ....... II........... Sultân V....... Mehmed Ki neler söyleyebilirsiniz?. Osmanlı Kapitülasyonlara 183.................... 180.... MEH» 178.... nelen(W..................SULTÂN VI....................... Suriyelilerin Fransızlara Âliye Divan-ı Harbi »¦¦ XXXVI.............OSMANLI | DEVRĠ............................ MEHMED REġÂD DEVRĠ (ĠTTĠHAD VE TERAKKĠ ĠKTĠDARLARI)................. Sultân Vahîdüddin'ınj 179...278 167............................. Her ikisi de Mü*:------sebep olan olayla 176...........277 5 165.. Filistin'de bir Yahudi Devleti'nin kurulmaması için ne gibi tedbirler almıĢtır? Ġsrail Devleti'ni kendi zamanında engellediği doğru mudur?......... II......................... Bu konuda neler söyleyebilirsiniz? Abdülhamid'in hal' fetvasını kim vermiĢtir?....................... Osmanlı Hâl Ģu 182................ Bediüzzaman Said Nursi gibi Ġslâm âlimlerinin de Sultân Abdülhamid'e muhalif olduğu ve hatta hal' fetvasını hazırladıkları iddia edilmektedir... XXXVII..............« BĠLĠNMEYEN OSMANLI 17 171.................. Ġttihâd ve Terakki mensuplarının hepsini.... ġerif Hüseyin I' neden dillere dest 177.......1 midirler?............................................................................... Halife Abdulmeddj bilgiler verir mis 181. Ġkinci Abdülhamid neden Hamidiye Alaylarını kurmuĢtur?.................................285 171.... Kölelik W fl 186................ II.. 173....................... Osmanlı 1 sebeple de dıj ( kimler ma» GSMA/Uf I-OSMANLI W 185........ II........ Bu iddia doğru mudur ve gerçekten II.....287 XXXVOSMANLI DEVLETĠ'NĠN YIKILMAYA BAġLAMASI... Osmanlı Devi 184.................. Abdülhamid'in Ģahsî idare devrinin temel özellikleri nelerdir? Özellikle ittihâd-ı Ġslâm siyâsetinin bu idarede rolü var mıdır?............................ Kölelik Ufl koyı 187.......... Ġttihâd ve Terakki adı verilen siyâsî cemiyet nasıl teĢekkül etti ve nasıl iktidara geldi? Bunların fikrî yapıları nedir?......... Abdülhamid'in muhalifleri tarafından kullanılan Yıldız Mahkemesi olayının aslı ve kararları hakkında hukukçu olarak neler diyebilirsiniz?.................... Abdülhamid....284 170...... Bediüzzaman Sald hatta hal' fetvasını Abdülhamid'in hal' fet XXXVOSMANLI MEġRÛTĠYETĠN (ĠTTĠHÂD VE TERĠ 172.............

...................................................................314 B&&5 18 ġĠLĠNMEYEN OSMANLI 189................ 1915 tarihli Ermeni Tehcir'ini Ermeni soykırımı olarak görmek mümkün müdür? Bu konuda Ermenilerin ve Batılı bazı yazarların iddialarına nasıl cevap verebiliriz?........................... 188.....314 ..... ailesi ve zamanındaki mühim olaylar hakkında neler söyleyebilirsiniz?.......................................... ailesi ve zamanındaki mühim olayları özetler misiniz?..........................294 175................................... Osmanlı Devleti'nin duraklama......................... Osmanlı Devleti'ni I.. MEHMED VAHĠDÜDDĠN DEVRĠ....................... Sultân V......OSMANLI HUKUKUNDA KÖLELĠK VE CARĠYELĠK........... Ġslâm Hukukunda cariyelerin hukukî statüleri nelerdir? Efendiler cariyeleri ile karı koca hayatı ...................................................296 177.............303 180...........304 182...................172......... daha sonra ne zaman anayurtlarına dönme imkânlarını elde etmiĢlerdir ve Ģu anda yaĢayan Osmanlı ġehzadeleri var mıdır?..........................300 XXXVII................................ Ġslâmiyet neden köleliği birden bire ortadan kaldırmadı?.........299 178.................312 185................................... Ġslâmiyet Kölelikle ilgili yeni olarak ne getirmiĢtir? Diğer sistemlerden farklı olan yönleri nelerdir?....................OSMANLI DEVLETĠ'NĠN YIKILMASI VE SULTÂN II.............303 181.......... gerileme ve yıkılıĢ sebeplerini kısaca özetler misiniz?.......................... Sultân Vahidüddin vatan hâini midir? Mustafa Kemal kendi baĢına mı 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkmıĢtır?..................................................................................................306 184..... Her ikisi de Müslüman olan Araplarla Türkler arasında karĢılıklı nefret tohumlarının atılmasına sebep olan olaylar nelerdir?.............................................. Kapitülasyonlar ne demektir ve Ġslama uygun mudur?................................ Osmanlı Hanedanı..... Kölelik ve cariyeliği ilk defa Ġslâm Hukuku mu vaz' etmiĢ ve daha önce yokken yeni mi ortaya koymuĢtur?......... Kölelik ve cariyelik kavramlarını açıklar mısınız?......299 179.......................................................... Mehmed ReĢâd Hân'ın Ģahsiyeti.......305 183......................... Sultân Vahîdüddin'in Ģahsiyeti..................SULTÂN VI..................................................................................... Halife Abdülmecid Efendi'nin Ģahsiyeti......... Osmanlı Devleti'nin yıkılıĢını hazırlayan Ġttihada kadronun çoğunlukla mason oldukları ve bu sebeple de dıĢ güçlerin kuklası haline geldikleri söylenmektedir......... çocukları ve zamanındaki mühim olaylar hakkında kısa bilgiler verir misiniz? Osmanoğullarının Türkiye dıĢına ihracı nasıl olmuĢtur?..... ABDÜLMECĠD DEVRĠ.289 173....297 XXXVI........ .....292 174............................................................................................................. Cihan Harbine sokan Enver-Tal'at ve Cemal PaĢa üçlüsü vatan hâini midirler?.................................. Osmanlı Devleti'nin yıkan sebeplerden birinin de kapitülasyonlar olduğu söylenmektedir...........................313 187...............................310 ĠKĠNCĠ BÖLÜM OSMANLI DEVLFITNDE SOSYAL HAYAT VE HAREM I.. ġerif Hüseyin PaĢa'nın çıkardığı Arab Ġhtilâli nedir? Fahreddin PaĢa'nın Medine Müdafaası neden dillere destan olmuĢtur?.............................................................296 176......312 186............................. Bu iddia doğru mudur ve kimler masondur?..... Suriyelilerin Fransızlar tarafından kandırılmasını ve Cemal PaĢa'nın hatalı kararı ile kurulan Âliye Divan-ı Harbî Meselesinin Araplarla Türklerin arasını açmasını kısaca izah eder misiniz? .............................

.................................338 .............. PadiĢah ve devlet adamlarından da Harem'deki bazı kadınlara veya sultânlara aĢk mektupları yazıldığı söyleniyor.. Hadımlık dinen caiz midir? Osmanlı PadiĢahları zorla insanları hadım ettirmiĢ midir? Hadımlar...... peykler ve has odalıklar ne demektir?................... Harem'e aitmiĢ gibi gösterilen çıplak resimlerin Osmanlı kadınlarına ait olduğu doğru mudur? Yoksa bunlar da Batılı ressamların hayalî ürünleri midir?........................................ Harem'de tam bir eğlence ve oyun havasının hâkim olduğu ve her çeĢit eğlencenin meĢru'-gayr-i meĢru denmeden yapıldığı iddia edilmektedir.....317 II-OSMANLI'DA HAREM.....315 :i 190...................319 192.. Gözdeler........... yansıtıyor mu?... Osmanlı Haremindeki erkek personeli kısaca anlatır mısınız ve görevlerini açıklar mısınız? .......326 200..................................... Harem'deki kadınlardan PadiĢahlara veya Devlet Adamlarına..... Doğru mu?.... Harem'de ve Topkapı Sarayı 'nın sofralarında altın ve gümüĢ kapların kullanıldığını duyuyoruz...................... Osmanlı Devleti'nde musiki ziyafetlerinin yapıldığını biliyoruz.......................................... kiminle karı-koca hayatı ya'Ģârlar?.335 -............... Osmanlı haremindeki kadınlarla içli dıĢlı mıydılar?.................................................................................. Osmanlı Devleti'nde çeĢitli oyunlara ve eğlencelere müsaade edilmiĢ midir?................331 205......324 ¦ 198...... Osmanlı PadiĢahlarının eĢleri sayılan cariyelerden kadınefendiler kimlerdir?......... Durumu fıkıh kitapları açısından izah eder misiniz?.......•'-'..................................... Halbuki altın ve gümüĢ kap-kacak kullanmak dinen yasaktır.....331 204................................................ Hünkâr Sofası denilen Harem'in salonunda gayr-i meĢru eğlencelerin yapıldığı söylenmekte ve çirkin iftiralar yapılmaktadır? Bunlar doğru mudur?..........................338 209..... Bu doğru mudur?.........335 207.. Halbuki Ġslâm'da musikinin hükmü buna mani değil midir?..321 195................................... Saray'daki câriyeler'in hepsi PadiĢahların hanımları mıydı? Yoksa görevleri nelerdi?......................................................... 334 III.... 327 201..............325 199.......................................................................................................... Harem ne demektir?... Osmanlı PadiĢahlarının karı-koca hayatı yaĢadıkları cariyelerden ikballer kimlerdir?............................................. Efendilerin cariyelerin avret yerlerini görmeleri caiz midir? Caiz olduğunu iddia edenler................................322 196..................... Batılı bir kısım yazarların Harem'le ilgili kitapları hakkında neler söylenebilir? Bunlar gerçekleri ¦"..................................................323 197.................................................. Hizmetçi Statüsündeki Cariyeler ne demektir? Bunlarla karı-koca iliĢkisi mümkün değil midir?316 191.....336 208...............320 194.329 202.......... 206.................................. Harem'deki cariyeler evlenebilirler miydi?......319 : 193................. OSMANLI'DA MÜZĠK VE EĞLENCE..... PadiĢahların Harem'in bahçesinde bulunan havuzlarda cariyeleri çırılçıplak soyduğu ve bunlara süt banyosu yaptırarak bununla eğlendiği iddia edilmektedir? Bunun hakkında ne C dersiniz?......... havuz safalarını da buna bağlamaktadırlar........ Bunu nasıl izah ediyorsunuz?.......................................................................................yaĢayabilirler mi? Bunun kaynağı nedir?......329 203........................ Hizmetçi statüsündeki cariyeler....:...........................

.............................................OSMANLI DEVLETĠNDE RE'ÂYÂ VE SOSYAL SINIFLAR......... Bunlar hakkında neler diyebilirsiniz?.................. ..339 211............................................. "Osmanlının Muzırlan" diyebileceğimiz bazı kitaplar olduğu iddia edilmektedir............................................. Osmanlı Devleti'nde Ģehir hayatını düzenleyen Belediye (ihtisâb) TeĢkilâtı hakkında kısaca bilgi verir misiniz?.....348 217.............354 219................................................343 214............................... Osmanlı Devleti'nin kuruluĢ yıllarında toplumu ve özellikle esnafı harekete getiren fütüvvet ve Ahi TeĢkilatı ne demektir?... 227 .... Batıl 221 ... Bu kt: 225 .. Osmanlı Devleti'nde vatandaĢlara sürü nazarıyla bakıldığı için mi re'âyâ tabiri kullanılmıĢtır?......... Ov Ahi 218.. 219 .. 224 ........................................ Harem'de hayat nasıl yürüyordu? Osmanlı PadiĢahlarının aileleri ile düzenledikleri halvet denilen eğlenceleri nasıl açıklayabilirsiniz?... Osmanlı Devleti'nde Esnafın kümeleĢtiği teĢkilâtlar var mıydı? Esnaf hakkını nasıl arıyordu?....352 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM OSMANLI HUKUK SĠSTEMĠ VE DEVLET TEġKĠLÂTI I................ Osma' sistem...............341 IV........................... Osmanlı r> W OSMAltîHfif? I................ Osm-220 ............357 ................................................. Osm islim <¦ 222 ......... Hûbân-nâme'si........346 215.... yani Defter-i AĢk'ı. Batılıların Pax Ottoman dediği Osmanlı BarıĢı ve hoĢgörüsü ne anlama geliyor?... Devlet.........................................................340 212..348 BĠLĠNMEYEN OSMAN 216......... Osmanlı döneminde bazı geziler düzenlendiği ve Kağıthane safalarının yaĢandığı bilinmektedir.... Osmanlı hukuk sistemi çok hukuklu bir hukuk sistemi midir yoksa hukuk birliği mi hâkimdir? 354 220...350 218. Tûsî'nin Behnâme'si hakkında neler diyeceksiniz?............... Osmanlı 1 bll9i verir r 217....................... Osmanlı Devleti'nde Batılı anlamda sosyal tabakalaĢmadan ve sosyal sınıflardan söz edilebilir mi?.........210........ Osmanlı yönetim anlayıĢında soy asaleti'nin bir önemi var mıydı? KiĢinin ehliyeti ne derece önem arz ediyordu?......................OSMANLI HUKUK SĠSTEMĠ...................OSMANLI HÜK............ Ġslim • mıdır? 226 ... ġER'Ġ VE ÖRFĠ HUKUK TARTIġMALARI....................................343 213.... Osnuni hic M ! ¦ 22« 229 BĠLĠNMEYEN OSMANLI 19 216.... Gerçekten Enderûnlu Fâzıl'ın eserleri.. 0 zar meyve 223 ..........................

Osmanlı Devleti'nin "Ülül-emr.................9.................................376 236...........361 222........... Osmanlı Devleti'nin Rumeli'deki bir kısım kanunları hazırlarken eski gayr-i müslim devletlerin kanunlarından iktibâsda bulunduklarını ve dolayısıyla Ģeriata aykırı kanunları yürürlüğe soktuklarını iddia etmektedirler?....381 239................................................ kamu hizmetlerinin ifası için her çeĢit adlî................. Osmanlı Kanunnâmeleri ġerî'at ve Fetva süzgecinden geçirilmiĢ midir?.................. Bu iddialar doğru mudur ve ġeyhülislâm'ın Osmanlı Devleti'ndeki statüsü nedir?........ Ġslâm Hukukunda ve dolayısıyla Osmanlı Hukukunda Devletin sınırlı yasama yetkileri var mıdır?.......... malî ve askerî düzenlemeleri yapabilir' mi? Kanunnâmeler bu kuralın sonuçları mıdır?..y. Osmanlı PadiĢahlarının Hak ve Yetkileri nelerdir? Sınırsız yasama...................368 226...... Bazı araĢtırmacılar.......................364 223............. Osmanlı Hukukunda Devletin yasama yetkilerinden olan "Devlete karĢı iĢlenen suçlarla ta'zir suçlarının cezalarını tesbit eder" kuralını açıklar mısınız? Fâtih'in bazı ceza kanunları yapması bu esasa mı dayanmaktadır?........................................382 20 MyM....................................yı .................... mevcut Ģerl hükümleri kanun haline getirebilir mi? Bunun tarihte misâlleri var mıdır?368 227.......................................................................................................................... Bu iddialar doğru mudur?................... Osmanlı Devleti laik bir devlet midir? Osmanlı Hukuk sistemi deyince ne akla gelmelidir? Ġslâm Hukukundan ayrı bir hukuk sistemi var mıdır? Din ve devlet münâsebeti nedir?.367 225.. laik hukukun meyveleri değil midir?.....371 230...........................................................................365 224....... Osmanlı dönemindeki mahkeme kararları demek olan ġer'iye Sicillerine göre Osmanlı Hukuk sistemi nedir?.............. Osmanlı Devleti....... Osmanlı Devleti'nde resmî mezhebin Hanefi mezhebi olduğu ve diğer mezhep mensuplarına hiç hak tanınmadığı iddia edilmektedir................. Osmanlı Kanunnâmelerini kısaca nasıl anlatabilirsiniz?....................................................OSMANLI KANUNNAMELERĠ VE YASAMA ORGANI ĠLE ĠLGĠLĠ TARTIġMALAR.................... Devletin yasama organı. yürütme ve yargı yetkileri var mıdır?. Devletin yasama yetkilerinden olan "Caiz olan konularda Nizâm-ı Âlem için kural koyabilir" ne demektir?................................... O zaman Kanunnâmelerin tanzim ettiği hukuk dalları nelerdir? Kanunnâmeler........................................................ Osmanlı Devleti'nde ġeyhülislâmlar'ın Divan-ı Hümâyûn üyesi olmadığı ve kendilerine etkili bir görev verilmediği iddia edilmektedir............................... idarî............................. Osmanlı Hukukunda doğrudan Devlete yani Ülül-emr'e tanınan yasama yetkileri yok muydu?373 231..................369 228....379 238............370 229.......................................... Mîrî Arazî ve Tımar sistemi ile Ġlgili kuralları kor" Ģeklindeki yetkisini açıklar mısınız? O zaman tımar sistemi ile alakalı bütün kanunlar..221............................... Devlet................................................................... içtihâdî mevzularda ictihâdlardan birini tercih ederek nasıl kanunlaĢtırabilir? Bu konuda ġeyhülislâmların yetkileri nelerdir?.........................................................................375 234......................................... Bu izahlar neticesinde Osmanlı Hukuk Mevzuatı deyince ne anlamamız gerekmektedir?............375 II...... Osmanlı Hukukunda Kanunnâmeler nasıl ve kimler tarafından hazırlanırdı?..........................378 237......374 232...........................374 233...376 235....................... bu Ģerl yetkiye dayanılarak mı hazırlanmıĢtır diyeceğiz?........Ģ......

............... Bu izahlar karĢısında Osmanlı Devleti'nin Despotik olduğu iddiaları konusunda neler söyleyebilirsiniz?....................408 255...393 246.......... Devletin gelir-giderlerini kontrol eden SayıĢtay....................................383 III........................ 1876 yılına kadar ve özellikle de Tanzimat'tan sonra yasama faaliyeti nasıl devam etmiĢtir?.................. Tanzimat sonrası ġer'iye Mahkemeleri kaldırılmıĢ mıdır veya Bunları n Yetkilerinin Sınırlandırılması söz konusu mudur?............. Osmanlı Devleti'nde insanı insan yapan ġahsî Hak ve Hürriyetlerin korunması ve Güvenlik Ġlkesi ile ilgili neler söyleyebilirsiniz?.395 247......................................405 253........412 258............404 V.......... Osmanlı Devleti'ndeki taĢra teĢkilâtı yani eyâlet ve sancak sistemi nasıl çalıĢıyordu?......................................................................................................385 243............................................................... Osmanlı Devleti'nde hâkimlerin dereceleri ve tayin usulleri nasıldır? Günümüzdeki gibi hâkimlerin sınıflandırılmaları mevcut mudur?...................................................... Osmanlı devlet Ģeklini Batıdaki anlamıyla mutlakıyet olarak vasıflandırmak mümkün müdür? ġayet doğru değilse................ Osmanlı hukukunda sınırlı yasama yetkisini Divan-ı Hümâyundan baĢka kimler kullanmıĢtır? Divan-ı Hümâyûn önemini kaybedince...........392 245............................................................................................... Osmanlı Devleti'nde baĢbakan demek olan Vezir'-i A'zam (Sadrazam)ın hak ve yetkileri nelerdir?.....387 244.........................384 ¦ 242................409 256......397 248.......... Osmanlı PadiĢahları herhangi bir makama karĢı sorumlu mudurlar? Yoksa bazılarının dedikleri gibi astıkları astık ve kestikleri kestik midir?.....OSMANLI DEVLETĠ'NDE TEMEL HAK VE HÜRRĠYETLER......... Osmanlı Devleti'nde temyiz makamları var mıdır? ġer'iye Mahkemeleri dıĢında yargı organları bulunmakta mıdır?.............................................405 252.............. Osmanlı Devleti'nde ulül-emr veya Ģûra meclisinin yerini alan ve günümüzdeki Bakanlar Kurulu görevini de ifa eden Divan-ı Hümâyûnu kısaca anlatır mısınız?.401 ¦ 250........................................................................................................................ Yürütmenin baĢı olan PadiĢahların tayin usulleri ve saltanatın verasetle intikali meselesi Ġslama göre izah edilebilir mi?.................. 1862'de kurulan Divan-ı Muhasebat ile mi baĢlamaktadır? Yoksa daha evvel de böyle bir müessese var mıdır?....399 249...........................................400 IV....................................................................................406 254......................................................401 251.............................................410 257..................................... Osmanlı Devlet sisteminin temel özelliklerini özetleyebilir misiniz?....................................................384 241.......................................................... Ġslâm'ın tavsiye ettiği Ģûra esasına ri'âyet edilmiĢ midir?.... Osmanlı Hukukunda vatandaĢların temel hak ve hürriyetleri kabul edilmiĢ midir? Yoksa 1839 tarihli Tanzimat Fermanıyla mı kabul edilmeye baĢlanmıĢtır?................................................................ Nizamiye Mahkemeleri Avrupa kanunlarını mı uygulamıĢtır? TeĢkilatlanması ve temyiz usulleri nasıldır?......OSMANLI DEVLET TEġKĠLÂTI VE SALTANAT USULÜ...............414 ...................................OSMANLI DEVLETĠNDE EĞĠTĠM VE YARGI...................... Osmanlı Medreselerini ve ilmiye sınıfını kısaca anlatır mısınız?................................................... Osmanlı Hukukuna göre devletin unsurları nelerdir?.240.................. Osmanlı Devleti'nde Tanzimat'tan önce yargı görevini yerine getiren mahkemeler yani ġer'iye Mahkemeleri nasıldı?..

............................. Osmanlı Devleti'nde azınlıkların görev ve yükümlülükleri nelerdi?......................430 268.............422 RIH' el k«a|| VIl-OSMMUS OSMAfUS I-OSMANLĠ» 272 ( 273 0*mt*8 274 275.......................436 ........................... CEZA. S 282.. Osmanlı Hukukunda Kadının boĢama hakkı var mıdır?......................... Mîrî arazi ne demektir? Osmanlı ülkesinde bütün arazinin mâlikinin PadiĢah olduğu iddiası doru mudur?............................... Bu durum................. Fâtih'in azınlık hak ve hürriyetleri ile ilgili fermanını kısaca anlatır mısınız?..430 269....416 260......................433 271........ Osmanlı Hukukunda gayr-i menkul mülkiyeti var mıdır? Arazî Hukukunun Ģerl dayanağı nedir? Bütün Osmanlı toprakları sadece mir! arazi midir?...............415 VI.......419 262..... Ta'addüd-i zevcât yani birden fazla kadınla evlenme meselesinin Osmanlı Devleti'ndeki uygulanıĢı nasıldı?....................................... ( II-05 278.426 266................ K 276..434 DÖRDÜNCÜ BOLUM OSMANLI DEVLEIÎNDE MALĠ HUKUK..................... hırsızlık suçunun cezası olan kat'-ı yed yani el kesme gibi had cezalarını uygulamıĢ mıdır?............................. Osmanlı Devleti. Osmanlı Miras Hukukunda Ģer'i ve âdi intikal diye bir düalizmin yer aldığını biliyoruz........................ Osmanlı Devleti'nde idarî yargı............................... Osmanlı Devleti'nde evlenme akdi nasıl bir sözleĢmedir? Ġmam Nikâhı ne demektir?..............429 VII.OSMANLI DEVLETĠ'NDE AZINLIKLARA TANINAN HAKLAR................................ zina suçunun cezası olan recm.......0 277........425 265............................................. EġYA VE BORÇLAR HUKUKUYLA ĠLGĠLĠ ÖNEMLĠ SORULAR..416 261....... Osmanlı Devleti'nde azınlıklara tanınan hakları kısaca özetler misiniz? Neden azınlıklara bazı elbiselerin giyilmesi ve evlerinin yüksek binası müsaadesi verilmiyordu?...................... 1868 yılında kurulan ve DanıĢtay'a benzeyen ġûrây-ı Devlet ile mi baĢlamıĢtır? Yoksa daha evvel buna benzer yargı organları var mıdır?.. Osmanlı Devleti'nin miras hukuku konusunda Ģerl hükümleri terk ettiğini göstermekte midir?.............................................421 263.................... ĠKTĠSADĠ VE TĠCARĠ HAYAT I....427 267............................ Osmanlı Devleti'nin 1876 tarihinden itibaren Medeni Kanunu olan Mecelle hakkında ne diyorsunuz? Mecelle ile Ġslâm Hukuku terk edilerek yeni bir Avrupaî kanun mu yapılmıĢtır?........................... t BĠLĠNMEYEN OSMANLI 264... Osmanlı Hukukunda vergi ne demektir? ÇeĢitleri nelerdir? ġerî'atın dıĢında vergi var mıdır?...........OSMANLI AĠLE.......436 272.......259...............................OSMANLI VERGĠ SĠSTEMĠ VE ġER'Ġ DAYANAKLARI....................................................... Tanzimat'tan sonra azınlık hakları ile ilgili ne gibi geliĢmeler olmuĢtur?........ MĠRAS...........................433 270........

...440 276................ Osmanlı Devleti'nde servet birikiminden söz edilebir mi?..... ġer'î Bütçe ne demektir? Osmanlı Devleti bu bütçenin esaslarına uymuĢ mudur?........ Ġltizam sistemi nedir?...........................................OSMANLI DEVLETĠ'NDE ĠKTĠSADĠ VE TĠCARĠ HAYAT........................................461 287............... 293..... Osmanlı para ve finansman sisteminin esasları Nedir?........ Osmanlı Devleti'nde tüketicinin korunmasına iliĢkin düzenlemeler nelerdir?.................................483 * 295..........457 286............................................................ Osmanlı Devleti'ndeki öĢür vergisinin manası nedir? Osmanlı Devleti'nin öĢür diyerek zulmen altıda bir yedide bir vergi aldığı söylenmektedir............................................. Osmanlı Devleti'nde dıĢ ticâret politikasının esasları nelerdir?...........................467 289............................................................................................................................447 282.. Cumhuriyet'in Osmanlıdan devraldığı sınai mirasdan söz edilebilir mi?............................ Haraç vergisi ne demektir? Kimlerden alınmıĢtır?......... 288...... Osmanlı yöneticileri ticâret yollarının değiĢiminin ne derece farkındaydı? Osmanlı Devleti'nin Hind Deniz Yollarına iliĢkin politikası ne Ġdi?...476 ........................ Bu doğru mudur?.....452 285........... Kanunnâmelerde çokça geçen Çift Akçesi ne demektir? ġerl bir vergi midir?..OSMANLI BÜTÇELERĠ VE KAYNAKLARI.442 II...................................... Osmanlı Bütçelerinin tarihî geliĢimi nasıldır? Bütçe Tarhuncu Lâyihası ile mi baĢlamıĢtır?..... Kendine has bir Osmanlı üretim tarzından söz edilebilir mi?.............. Osmanlı muhasebe kültüründen söz edilebilir mi?............................................................... Osmanlı Devleti'nde sanayiden söz edilebilir mi? Sanayiin geliĢimi hakkında bilgi verir misiniz?.......................439 275..............486 .........445 281..................................................479 294............................ Osmanlı Devleti neden son yüzyılda sınai geliĢmelere ayak uyduramadı? Osmanlı yöneticileri bu konuda hiç gayret göstermedi mi?............. Osmanlı Hukukunda Cizye ne demektir? Gayr-i müslimlere ilave bir yük değil midir?....................473 292.M ġ^My............................ Müsadere ne demektir? Osmanlı Devleti'nde mülkiyet hakkına saygı yok mudur?.......448 283......... 16......................... Osmanlı Devleti'ndeki örfî vergilerin Ģerl dayanağı (Tekâlif-i Örfiyye) nedir? Bunları kısaca anlatır mısınız?..............471 291....... Tanzîmât sonrası Osmanlı Mali Hukukunda meydana gelen temel değiĢiklikleri özetler misiniz?447 III................................464 22 ?M^lEf..........................448 284...............................................437 274....................................470 290........443 279...................... Osmanlı Bütçe Hukukunun temeli sayılan kamu hizmetlerinin finansman Ģekilleri nelerdir?....443 278..................................................................444 280.................................441 277...... Osmanlılar ticârete önem vermiyorlar mıydı? Bir diğer ifadeyle Osmanlılar ticâretten anlamıyorlar mıydı?...........273............................................................... Yüzyılda Avrupa'da fiyat devrimi olarak nitelenen geliĢmenin Osmanlı Devleti'nde ne tür etkileri görüldü açıklar mısınız?....

..... Kazaskerliğin.......................... 1838'de Ġngiltere ile Balta Limanı'nda imzalanan Ticâret AnlaĢması hangi Ģartlarda yapıldı.... Cildinde neĢredilecek olan Kanun-ı TeĢrifat ve TeĢkilât adlı Kanunnâmeye havale ediyoruz........492 ı 298........................................ Osmanlı demiryollarını finanse eden Batılı Ülkeler ile Osmanlı Devleti'nin beklentileri nelerdi? -.. Osmanlı Devleti'nde para vakıflarıyla Ġslâm'ın faiz yasağının delindiği söylenmektedir. Defterdarlığın ve hatta PadiĢahların her hafta Ġstanbul'daki camilerden birine gitmesinin bile Bizans'tan taklid edildiği Ģeklindeki hayali sözlerdir................... Ahmed'in fermanıyla kaleme alınan........... tamamen................... Avrupalı bazı tarihçilerin iddialarını sürdüren bazı tarihçilerimiz ve bilim adamlarımız hâlâ bulunmaktadır. vsonuçları ne oldu..... delilden mahrum bir iddiadır........ Bizans müesseselerinin bir taklidi olmayıp.............................. Feodalite sistemi ile tîmâr sistemi arasındaki farklar nelerdir?...... III...................................................... kendi geleneği içinde geliĢtiğini gösteren ve peĢin hükümlerle değil.......... Buna misâl olarak ................................. Bu iddialara karĢı özetle Ģunları söylemek icab etmektedir: A) Osmanlı Devleti... sağlam bir tarih metoduyla ve ilmî delillerle bunu ispat eden Fuad Köprü-lü'nün Bizans Müesseselerinin Osmanlı Müesseselerine Te'siri adlı eserine............................495 ... kısa da olsa... Birincisi.... Konu ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek isteyenleri..... 300.... Bizans'ın bir kopyası mıdır? Bizans devlet müesseselerinin Osmanlı devlet müesseselerine etkisi var mıdır? Bu iddia..........................................OSMANLI TIMAR SĠSTEMĠ VE FEOADALITE................... Müslüman bir devlettir...............501 303............................... Sonuçları ne oldu?.............296.....................OSMANLI DEVLETĠ'NĠN KURULUġU VE OSMAN BEY DEVRĠ 1......... Osmanlı Devleti'ni dıĢ borçlanmaya iten sebepler nelerdir? DıĢ borçlanmanın sonuçları nelerdir?.. Düyun-ı Umumiye Ġdaresi niçin kuruldu? Osmanlı Devleti'nin yıkılıĢında nasıl bir etki yaptı? .......497 IV....... Fâtih'in Kanunnâmesindeki bazı hükümlerin Bizans Hukukundan adapte edilmiĢ olması..................... Osmanlı Devleti'nin teĢkilâtında iki önemli etki söz konusudur.. Buna ne dersiniz?...... Maalesef................ Rambaud ve Gibbons gibi tarihçilerin... Ġslâm Dininin esasları ve Müslüman devletlerin tesiri........... bu iddiaların tamamen hayalî ve esassız olduklarını ispat ettikleri ve Fuad Köprülü gibi araĢtırmacılar da........505 KAVRAM FĠHRĠSTĠ.. bütün Osmanlı hukuk sistemi ve devlet teĢkilâtı ile ilgili arĢiv belgeleri...502 BĠBLĠYOGRAFYA..................... müsbet katkısından Söz edilebilir mi?.489 297...498 302.498 301... Böyle bir iddiayı ileri atanların en büyük delilleri................................ Anadolu-Rumeli Beylikleri ikilisinin............... Osmanlı müesseselerinin........ ileri sürdükleri................. Dolayısıyla bu devletin hukuk................... Batılı olan Busbecq gibi seyyahların....................................................517 BĠRĠNCĠ BOLUM OSMANLI DEVLETĠNĠN SĠYASÎ TARĠHĠ I.............. Osmanlı Devleti.......... meseleyi özetlemekte yarar vardır.... sadece bu soruya cevap veren ve Osmanlı Kanunnâmeleri adlı eserimizin 11............... satır satır delillerle çürüttükleri halde.........493 299....... Feodalitenin siyasî ve sosyal mahiyeti nasıldır?..... Bu sebeple... ileri sürülen bütün iddiaları....... idare ve kısaca bütün müesseselerinde Ġslâm'ın esasları etkili olmuĢtur.. tıpkı Ġslâm Hukukunun Roma Hukukunun aynen devamı olduğuna dair iddialarda bulunan MüsteĢrikler gibi..................... Tîmâr Nizâmı ne demektir?.................

Özellikle bazı örfî vergilerin Bizans yahut bir baĢka devletten alınması ise. sorguçlar. Bu manada. Kaldı ki. Osmanlı I tertip ve tanzim ed Bizans'tan etkilenerek I na-gelen kanun hfikı Osmanlı Devleti'nin I mıĢtır. kendisine danıĢmanlık yapan kimselerin tayin edilmesi. mahiyetleri Ģerl hükümlere aykırı olmamak Ģartıyla aynen bırakılmasını emretmesi bunun en müĢahhas misâlidir. kendisinden sonraki bütün Ġslâm devletlerini ve özellikle de Osmanlı Devleti'ni ciddi manada etkilemiĢtir. belli merkezlere kadı tayini yapılması ve benzeri hususlar. Asr-ı Sa'âdette de önemli bir devlet teĢkilâtının bulunduğunu göstermektedir. eski Türk Devlet teĢkilâtı. baĢta Abbasî Devleti olmak üzere Müslüman devletlerden alındığı kesindir. B) Ġslâm Hukuku. Kur'ân ve Sünnet'in esaslarına aykırı olmamak Ģartıyla. C) Tamamen faraziyeler halinde kalan ve ama ispat edilmiĢ mesele olarak takdim edilen bu görüĢlerin aksine. Ġslâm'a aykırı olmamak Ģartıyla eski Türk Devletlerinden ve özellikle de Anadolu Selçuklu Devleti ila Anadolu Beylikleri'nin siyasî ve idarî teĢkilâtından ve ayrıca Moğol asıllı Müslüman devletlerin. Ġkincisi. Nitekim Ġslâm Hukukunun kaynaklarından biri de. eski Ġslâm Devletlerinden. her Ģeyde olduğu gibi siyasî. ( ve zaten daha ı lâmlaĢmıĢ hail diyet ciddi manada etkilenmiĢtir.Abbasî Devletini zikredebiliriz. Bazı ifade değiĢiklikleri dıĢında. Eski Türk kurultay ananesinin de tesiriyle. Osmanlı mâyûn. Bu uygulamalar. Ġslâm'ın esaslarına uymak Ģartıyla. Ġslâm'ın esaslarına aykırı olmayan hususlar. Hz.. yürütme ve yargının baĢıdır. Selmân-ı Fârisi'nin tavsiyesi üzerine Divan sisteminin Sasanîlerden alınması ve Hz. Bilindiği üzere. bütün Müslüman Türk Devletlerinde devlet merkezinde bulunan ve devletin iĢlerini birinci derecede görmeye yetkili kılınan bir divan. A gördüğü yeni bir müesseseyi I Mülk'ün Siyâsetnâmesi ile 112 mukayese ederseniz. Abbasîler'den I rinde bulunan Dlvan'ların devan tefviz makamının sadece olduğu hemen anlaĢılacaktı beylerbeyillk usulünü I ti'nde de olduğunu A'Ģâ'sına havale ediyoruz. ġerâ'iu Men Kablenâ yani eski hukuk sistemleridir. Peygamber kendi devrinde yasama. Ġslâm Hukukundan haberdar olmamak demektir. daima bulunmuĢtur. çeĢitli milletlerin elinde geliĢip büyüyen Ġslâm Devletidir. mesela Ġlhanlı Devleti'nin müesseselerinden ciddi manada etkilenmiĢtir. Yapılan incelemek!"»} ğini göstermektedir. Osmanlı Devleti'nin Bizans'a ait muhâberât sisteminden yararlanmıĢ olması. Hz. "mirî arazi üzerindeki madenlerin iĢletme esasları ülü'l-emr tarafından tanzim olunur" Ģer'î hükmüne uyularak. Bizans veya baĢka bir devlette gördüğü yeni bir müesseseyi tadil ederek kabul ettiği de bir gerçektir. Osmanlı Devleti'nin müesseseleri. Ömer'in Ġran'daki bazı vergilerin. diğer devletlerin idarî teĢkilâtlarının ve askerî-malî kanunlarının Müslüman devletler tarafından alınmasında beis görmemiĢtir. Eğer Nizâm'ül-Mülk'ün Siyâsetnâmesi ile . Bizans'tan gelmesi Ġse. Hele hele öĢür vergisinin Bizans'tan alındığını iddia etmek. vergi tahsili için âmillerin (vergi memurlarının) çevreye gönderilmesi. Mesela. hep bu esasların bir meyvesidir. Osmanlı Devleti'nin hukuk ve devlet teĢkilâtını Bizans'tan aynen aldığı manasına da gelmemektedir.] kitaplarındaki Hanefi muhalif bir görüĢü ı mayı bile çok ciddi Ģekil j ye (ülü'l-emre) içi boĢ) takip ederek örfi hukuk < kullarının maslahatlarını i lıkları "Ģer'-l Ģerif ve I Mültek'al-Ebhur 1648 ve j kodu olarak kabul edilir Kısaca. solaklar ve peykler gibi bazı giyim ve protokol kurallarının Bizans'tan ilham alınarak düzenlenmiĢ bulunması. hukukî ve askerî bir teĢkilât olan devletin geliĢmesinde de tedrîcilik esastır. ihtiyaçlara göre devlet teĢkilâtını da kurabilmiĢtir. Ġslâm Hukuku tarafından caiz görülmektedir. Bizans'tan değil. Divan-ı Hümâyûn'un da. Ancak kendini yenilediği. Ömer zamanında devletin malî ve askerî meselelerinin yürütülmesi için. Ġlk yazılı anayasayı kendisi hazırladığı gibi. Kur'ân'ı ve önemli belgeleri kaleme alan vahiy kâtiplerinin tesbiti. eyâlet sisteminin de. Kazaskerlik müessesesinin de. bu söyleı lirsiniz. eski Sırp Kanunlarının tadil edilerek kabul edilmesi. Sırbistan'ı fethettiklerinde. Ġslâm hukıi farklı bir yol izlememiĢtir.f Nihayet hukuk ılı manii Devleti. Türk Devletlerinde aynen korunmuĢtur. Ġdarî teĢkilâtın oturması Abbasîlerde mümkün olmuĢtur. Her Ģey gibi Ġslâm devleti de basitten daha mükemmele doğru geliĢmiĢtir. Abbasî Devletinin idarî teĢkilâtı. Sasânî devletinde bulunan divan sisteminin benimsenmesi. Osmanlı Devleti'nin örnek aldığı devlet. bu iktibas iddiaları da doğru değildir. Ġslâm devlet teĢkilâtında önemli bir geliĢme olmuĢtur.

YEE. Osman Nuri. Ġslâm Hukukunun açıkça hüküm vaz' ettiği alanlarda fıkıh kitaplarındaki Hanefi görüĢleri esas alınarak uygulamaya gidilmiĢtir. Abbasîler'den itibaren Anadolu Selçuklularına kadar bütün Müslüman devletlerinde bulunan Divan'ların devamıdır. Osmanlı Devleti'nin asırlarca en mühim devlet organı olan Divan-ı Hümâyûn. KrĢ. Zeki Velidi. UzunçarĢılı. Ġstanbul. 1334. Ġstanbul 1986. Ebû Ya'lâ Muhammed bin El-Hüseyin. Osmanlı Devleti müesseselerinin. Ġbrahim. belli bir yasama formalitesini takip ederek örfî hukuk diye bilinen kanunnâmeleri de tanzim etmiĢlerdir. Ġsmail Hakkı. Merak edenleri. sh. 3-199. 338 vd. Umumî Türk Tarihine GiriĢ. sh. Bizans Müesseselerinin Osmanlı Müesseselerine Tesiri. Alay ve efendi gibi bazı tabirlerin yahut bazı giyim tarzlarının Bizans'tan gelmesi ise. tarihî vakıalara terstir. Kısaca. KalkaĢandî'nin Subh'ül-A'Ģâ'sına havale ediyoruz. Togan. Ömer Lütfü.UzunçarĢılı'nın Osmanlı Devlet TeĢkilâtı ile alakalı eserlerini mukayese ederseniz. 346 vd. 498-500. Osmanlı Devleti'ni Bizans'ın Ġs-lâmlaĢmıĢ hali diye takdim etmek.. Öyleyse. Mecelle-i Umûr-i Belediye. nr. Zaten Mültek'al-Ebhur 1648 ve 1687 tarihli fermanlarla Osmanlı Devleti'nin resmî hukuk kodu olarak kabul edilmiĢtir. belki o zamana kadar uygula-na-gelen kanun hükümlerinin resmi bir Ģekilde tedvîn edilmiĢ bir halidir. El-Kettâni. Ġstanbul. En çok itiraz edilen ve Bizans'tan alındığı iddia edilen iki beylerbeyilik usulünü ise. MI. Hanefi mezhebine aykırı görüĢleri uygulamayı bile çok ciddi Ģekil Ģartlarına bağlamıĢtır. Ġslâm hukukunu tatbik hususunda diğer Müslüman Türk Devletlerinden farklı bir yol izlememiĢtir. 14-1540 sn. Ankara. tarihi bilmemek demektir1. 1984. 26 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYEN OSMANLĠ . "Allah'ın kullarının maslahatlarını Ģer' ve kanun üzere" görmüĢler. 1981. sh. Osmanlı Devleti'nin Merkez ve Bahriye TeĢkilâtı. Barkan. daha önce aktardığımız Ġslâm Hukuku kuralına dayanmaktadır ve zaten daha önceki dönemlerde geçmiĢtir. Anadolu Selçuklularında. Ancak Ġslâm Hukukunun yüksek otoriteye (ülü'l-emre) içi boĢ yasama yetkisi tanıdığı sahalarda. Ergin. Fuad. 1346/1296.. sh. Asırlarda Osmanlı Ġmparatorluğunda Ziraî Ekonominin Hukukî ve Malî Esasları. 1337. 1 vd. Köprülü. bütün hukukî anlaĢmazlıkları "Ģer'-i Ģerif ve kanun üzere ahkâm-ı Ģerife" vererek halletmiĢlerdir. Memlüklüler'de ve Altınordu Devle-ti'nde de olduğunu söylemek yeterlidir.. Fâtih Kanunnâmesi de. 1/273 vd. Fâtih devrinde Osmanlı Devleti'nin hukuk sistemi veya müesseseleri köklü bir değiĢikliğe tabi olmamıĢtır. vezâret-i tefvîz makamının sadece isim değiĢikliğiyle Osmanlı Devleti'ndeki sadrazamlık makamı olduğu hemen anlaĢılacaktır. eğer Ġslâm hukuku eserleri incelenirse. XV. 1983. IX vd. (bundan sonra BA). Bizans müesseselerinin Osmanlı müesseselerine etki etmediğini göstermektedir... ve XVI. sh. Yapılan incelemeler. 1943. Kafesoğlu. 1/225 vd. Mesela. Türk Millî Kültürü. Tevkiî Abdurrahman PaĢa Kanunnâmesi MTM. 316 vd. Ġslâm Hukukuna muhalif bir görüĢü uygulamak Ģöyle dursun. Ġstanbul. Nihayet hukuk sistemi ile ilgili olarak da Ģunları söylemek yerinde olacaktır: Osmanlı Devleti. 1 BaĢbakanlı Osmanlı ArĢivi. Bizans'tan etkilenerek hazırlanmıĢ bir Kanunnâme değil. Et Terâtib'ülĠdâriyye Nizâm-u Hükûmetln-Nebeviyye. Ġstanbul. c I. 14.. Ġstanbul.. Ġstanbul'un fethinden sonra yeni baĢtan tertip ve tanzim edildiğini söylemek. Ġlmiye Salnamesi. EI-Ferrâ. bu söylenenlerin ne derece doğru olduğunu daha rahat anlayabilirsiniz. Rabat. 220 vd. Kahire 1938. El-Ahkâm'üs-Sultâniyye.

Müdafaa. vatan ve ırk gibi maddî değerler üzerine değil. cihad ve kıtal gibi kelimelerle ifade edilen harb. cizye ve haraç vermek Ģartıyla tekrar eski Hıristiyan idarecilere teslim etmesi. Kosova Meydan M önemli bir kısmı. son baĢvurulacak çare cihaddır. tarihî olaylarla meseleyi izah etmek daha kolay olacaktır. DüĢmanla karĢılaĢınca da. Allah'ın kelâmını ve dinini yüceltmek için Allah yolunda yapılan savaĢtır. Zaten cihada müsaade eden Kur'ân âyeti de buna dikkat çekmektedir: "Artık saldırıya uğrayan mü'mlnlere zulmedlldljj! I tamamen sulha tarafta Segedin'e göndermiĢ id mez. Kısaca cihadın gayesi. Papa'nın tahrikiyle den haçlı ordular. mal. Eğer vazgeçerler ise. normal zamanlarda Müslüman toplumun dinî görevidir (farz-ı kifâye). 2) DüĢmanın Ġslâm toprağını istila etmesi veya tahammül edilemez bir Ģekilde hareket etmesi halinde.2. kılıçların gölgesi altındadır". değiĢik Ģekillerde tarif edilmiĢtir. Özellikle yükselme döneminde bazı harplerin. manevî değerler ve bütün insanlığın iki dünya mutluluğunu temin etme mefkuresi üzerine kurulmuĢ bir devlettir. bütün insanları zorla Müslüman etmek değildir. müdafaa harbi yapmak gerekir. Bunun içine. Osmanlı Hukukunda gaza. can. Nitekim Yavuz'un Ġran'a karĢı ilan ettiği savaĢ. Hukukî yönünü ortaya koyduktan sonra. Ġbn-i Kemal'in yerinde ifadesiyle. Bunu kısaca nefsi müdafaa diye özetlemek mümkündür. bu dediklerimizin en büyük delilidir. Bu konuda Halil Ġnalcık Hocamızın Balkanlardaki fetih politikası ile ilgili makalelerine bakılabilir. Amaç. Osmanlı Hukukunda harbin yani cihadın tarifini ve sebeplerini özetlemek gerekir. Ġslâm'a davet ve bu daveti kabul etmeyenlerle savaĢ diye tanımlanmıĢtır. Mohaç seferlerin olarak iptal yolı . istemeyenlerin ise Ġslâm'ın hâkimiyeti altında huzur ve refah içinde yaĢamalarını temindir. Ġslâm'ın davetini yaymak için yapıldığını ifade etmek gerekmektedir. Bu gibi durumlarda nefîr-i âmm (umumî seferberlik) dinî ve zarurî bir görevdir. Harbin karĢılığı olan cihâd ise. Ġslâm'ın bütün insanlara anlatılması ve davetin dünyadaki herkese yapılması gayesi girdiği gibi. Allah'tan afiyet ve huzur dileyin. Bu yüce gayeye ulaĢmak için. düĢmanlık ancak zâlimlere karĢıdır". DüĢman Ġslâm ülkesine hücum ettiği zamanlarda ise savaĢa ehil her Müslümanın zaruri görevi haline (farz-ı ayn) gelir. Hz. dil ve diğer vasıtalarla savaĢmak ve bu uğurda elinden geleni yapmak Ģeklindeki tarif cihadın umumî tarifidir. netice itibariyle sulhdur ve tevhid inancının düsturları ile insanlığı daimi bir barıĢa davettir. Harbin gayesi ile ilgili olarak Ģunlar söylenebilir: Bilindiği gibi Osmanlı devleti (umumî manâda). aile. bilin ki. Osmanlı PadiĢahlarının fethettikleri toprakları. din veya vatan için olabilir. sabır ve sebat gösterin ve bilin ki. Osmanlı Devleti'nde savaĢ esas mıdır? Bu devlet harp ile mi geliĢmiĢtir? Böyle bir anlayıĢ Ġslâm'ın manasına uygun mudur?Osmanlı fetih politikasının hukukî esasları nelerdir? Bu sorunun cevabını verebilmek için. aĢağıda belirtilen usule riayet etmek Ģartıyla. saf Ġslâm inancının sapık inançlardan ve mezheplerden korunması da girmektedir. Peygamber'in Ģu hadisi bunu gayet güzel açıklamaktadır: "Ey insanlar! DüĢmanla karĢılaĢıp savaĢmayı arzu etmeyin. Ölçü Ģu âyetlerdir: "Fitne ortadan kalkıp din yalnız Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaĢın. Allah yolunda can. Ġnsanları zorla Müslüman yapmak için savaĢ yapılmadığı ortadadır. Osmanlı Hukukunda meĢru addedilen harplerin gerekçelerini Ģu haller teĢkil eder: 1) Ġ'lây-ı kelimetullâh veya fî sebilillâh cihâd dedikleri. isteyenlerin Ġslâm'a girmelerini. "Dinde ikrah ve icbar yoktur". Bu manâda Osmanlı Devleti'nin cihaddan gayesi. cennet. son sebebe dayanmaktadır. Bu manada harp.

Karamanoglunun Osmanlı topraklarına girmesi üzerine muhasarayı terk ederek Anadolu'ya geçmek mecburiyetinde kalmıĢtır. isyancıları' rekçeleridir. müdafaa harbi niteliğindedir. Buna biz. Murad'dan kendileri barıĢ isteyen Macarlar ve Sırplar yeniden haçlı orduları teĢkil ederek Osmanlı Devleti'ne hücum etmiĢlerdir. Mesela Rodos'un fethi orada bulunan 5-6 bin kadar Müslümana zulüm yapılması ve hatta yerli ahaliye bile zulmedilmesidir. savaĢ ilân edilir. isyancıları ve andlaĢmayı bozanları cezalandırma gayesi de meĢru' bir harbin gerekçeleridir. Ģüpheleri izale edilerek Ġslâm'a dönmeleri için gayret gösterilir. Mevcut bir nizâma isyan eden âsiler. Vazgeçmezlerse savaĢ ilân edilir. Mesela Karamanoğlunun I lu'ya geçmek r Osmanlı Hut müslimlerle ya lere mürted veya ı neleri izale edıif Vazgeçmezler»^ Mevcut bir nizJır Osmanlı hanedanı | lan) bu gruba j lara karĢı' ceğini Kur'ân i Bizi bazı hükümleri v Ġslâm I kanunu ne i mü'miniere zulmediidiği için cihada izin verildi". Bizi burada asıl ilgilendiren birinci harp çeĢididir. Gerçekten buradaki Müslümanları. Bunu bilinen II. Buna en güzel misâl Ģu olaydır: II. askerî hareketleri I ler. 4) Münafıkları.3) Gayr-I meleri de meĢru I yet altına almak destek olmak Rodos'un fethi on ahaliye bile zuln adada esir tutmu bir hayata mecb Macar Valilerinin i çiler dahi. Murad. Kanuni zamanında yapılan Belgrad ve Mohaç seferlerinin sebepleri ise. dinden dönenleri. C) Bâğilere (isyancılara) karĢı yapılan savaĢ. Bizans'ın zulmünden dolayı çok sayıda Hıristiyan re'âyânın Osmanlı askerinden yardım istediğini açıkça ifade etmektedirler. tam Ġstanbul'u muhasara altına almıĢken. D) Muhariplere yani milletlerarası haydut ve korsanlara karĢı yapılan harpler. Bursa gibi Müslüman bir Ģehri defalarca yakıp yıktıklarını çok iyi hatırlayacaktır. tamamen sulha taraftar olarak. Bunlara karĢı silaha müracaat etmeden önce. Hususî hükümlerin dıĢında genel harp hükümleri tatbik edilir. Osmanlı Devleti'nin Anadolu Beylikleri ve Celâlî isyanları ile ilgili bütün askerî hareketleri bu manada harbe girmektedir. den yardım ist 4) Münafıkla leri. mesela Karan devleti mağlup ı rarlanarak. Osmanlı hanedanı arasındaki savaĢlar ile isyancıları bastırma hareketleri (Celâlî isyanları) bu gruba girmektedir. Gerçekten Osmanlı tarihini inceleyenler. 3) Gayr-i müslim bir ülkede azınlık halinde bulunan Müslümanların yardım istemeleri de meĢru bir harbin gerekçesini teĢkil eder. Osmanlı Hukukçuları düĢman Ģahıslara göre harbi dörde ayırmıĢlardır: A) Gayr i müslimlerle yapılan savaĢ. ordunun Avrupa'da bulunmasından yararlanarak. . Papa'nın tahrikiyle II. Ġslâm Dinini terk edenlere mürted veya ehl-i ridde denilir. Kendisi oğlu Mehmed'i tahta oturtarak Manisa'ya çekilir çekilmez. Ġslâm'ın kesin emirlerini (zekât gibi) inkâr edenleri. Bursa i çaktır. sulh yolu ile itaat etmezlerse. düĢmanın yapılan andlaĢmanın Ģartlarını tek taraflı olarak iptal yoluna gitmeleridir. Mohaç Seferinin sebeplerinden biri olarak Macar Valilerinin ahaliye yaptıkları zulmü göstermektedir. Diğerlerinin kendilerine mahsus bazı hükümleri vardır. Hıristiyan idareciler. Yol kesme suçlarını iĢleyenlere karĢı savaĢ ilân edilebileceğini Kur'ân açıklamaktadır. Ġslâm'ın davetini emniyet altına almak ve bu davete icabet etmek isteyen güçsüz ve zayıf kimselere destek olmak da diyebiliriz. gündüz boyunları bukağıda ve gece ise ayakları zincirde iĢkenceli bir hayata mecbur etmiĢlerdir. Bu iĢleme istitâbe denir. Nitekim gayr -i müslim tarihçiler dahi. Kısaca insanî sebepler de demek mümkündür. Ġbn-i Kemal. Kısaca Osmanlı Devleti'nin yaptığı harplerin önemli bir kısmı. adada esir tutmuĢlar. B) Mürtedlerle yapılan savaĢ. murahhaslarını barıĢ antlaĢmasını imzalamak üzere Segedin'e göndermiĢ idi. Mesela Yıldırım Bâyezid. mesela Karamanoğullarının. Osmanlı orduları Bizans'ı veya bir baĢka gayr-i müslim devleti mağlup edeceği çok kritik zamanlarda. Kosova Meydan Muharebesi takip etmiĢtir.

Ġslâm ile kılıç arasında değil. Anadolu'da Ġslâmiyetin YayılıĢı. Ġstanbul. ĠA. 2 Kur'ân. konuyu 28 Kânun-ı Sâni 1329 tarihli tezkire ile Tarih-i Osmanî Encümeni BaĢkanlığına havale eylemiĢtir. 12/a. alem ve III. Eroğlu. Süleymaniye Kütp. Muhammed. ti. Ġnalcık. 1/282. Kısaca Osmanlı Devleti'nin kuvvetle değil davetle yayıldığını ve diğer milletlerle o-lan savaĢlarının. Ancak 699 yılının hangi ayıdır? Elimizdeki bazı kaynaklar. Bu muameleler Ģunlardır: SavaĢa baĢlamadan önce gayr-i müslimler mutlaka Ġslâm'a davet edilmeli. c. Defter. OınuaMâra OimittlıltfU ıınıo nlıkltn araĢtır bulunr. Bu izahlara ( dikleri 1299 yılı. Batılı tarihçiler de kabul etmektedirler. c. Beldiceanu. GâĢiye. 1-Cihâd. Alâ'addin Devleti fiilen iv. ġefaettin Severcan). nr. Ġbn-i Kemal. Birinci ko ti'ni kuran Osr vi. (neĢr. Ankara 1996. I. Ġslâm hukukunun emrettiği muamelelerin ifası demektir.. TürkleĢtirme ve ĠslâmlaĢtırma". Ġslâm'ı kabul etmemeleri halinde cizye vererek. Ġl/b. "Rumeli". Müslüman ordular bu ülkelerin insanlarını. Nazmi. 39-40. Molla Hüsrev. 9/b. 425-438. sh. IX. 190.1/340 vd. Tevârîh-i Âl-i Osman. Kur'ân ve Sünnetin emrine uyularak sulh içinde itaatleri istenmiĢ ve Ġbn-i Kemal'in kaydına göre isyan ve zulümde inad edince cihad ilan edilmiĢtir. Ġnalcık. Mesela Alman Tarihçi Lies aynen Ģunu söylemektedir: "Rum ve Acem ülkeleri feth edilince. Tevârîh-i Âl-i Osman X. 4 Cemâzîyelûlâ 6 99 tarihini vermektedirler ki.ı BĠLĠNMEYEN OSMANLI . Tarih ve Toplum. Mecma ül-Enhür ġerhu Mültek'al-Ebhur I-II. Mültekâ Tercümesi. II.. 688. 8/b. Ahmed ReĢit. 103-129. sh. 1317. Köprü. Çetin. Damad. sh. 66-75. Bu husus methe layıktır". "Türklerde Cihad ve Fütuhat AnlayıĢı". Ġslâm ile cizye arasında serbest bırakmıĢlardır. Turnagil. eğer zimmî olabilecek grupdan iseler. Kemal PaĢa-zâde (Ġbn-i Kemal). sh. vrk. Osmanlı tarihleri. Bakara. Heyet. Osmanlı Devleti'nin 400 atlı ile birden bire cihan devleti oluĢunun izahı da sorumuzun cevabını teĢkil etmektedir2. 3. Dürer ve Gurer. { Safer ve flebi veya bel ayrıntıda ¦ 2) Hicri 700 mi I hatta Tanmanasına c ifade etme*/ mkeitiıMlt 4. Bu iki teklife müsbet cevap alınamadığı takdirde fiilen harp baĢlar.. Sonbahar 1994. Cihadın ilânı. 707. Müslim. "Osmanlı Ġmparatorluğunda ġeneltme. Ġstanbul 1302. her SavaĢ Öncesi. Encümenin görevlendirdiği tarihçi Efdalüddin konuyu bütün kaynaklardan araĢtırmıĢ ve bazı sonuçlara ulaĢtıktan sonra bu tarih yani 4 Cemâziyelûlâ 699/27 Ocak 1300 tarihi istiklâl kazanılan gün olarak kutlanmaya baĢlanmıĢtır. Nicara. LV vd. 3318. Ġstiklâl-i Osmânînin tam gününü tesbit etmek üzere. Ġnsanî esasları temel kabul eden Ġslâm orduları ve özellikle de Osmanlı orduları. Ġbrahim'in sadrazamı Mustafa PaĢa'nın talimatıyla bu tercüme yapılmıĢtır). 1954. Nit ekim Petervaradin'in fethinden evvel. ne Romalılarda ve ne de baĢka bir millette mevcuttu. 256. DoğuĢtan Günümüze Büyük Ġslâm Tarihi. 1/642.Ġslâm hukukunun ortaya çıktığı dönemlerde. Ġslâm devletinin hâkimiyeti altına girmeleri teklif edilir.Gâzî'yi saltanat! imanlı De Bu gün imi belge. yukarıda zikredilen sebeplerle meydana geldiğini görüyoruz. "Ottoman Methods of Conquest". Murad Hüdâvendigâr'ın bu hali. meĢru olan harp kanunlarını çok ciddi bir Ģekilde uygulaya gelmiĢlerdir. 1999 yılı neden Osmanlı Devleti'nin 700. "Kötülüğü en güzel bir Ģekilde bertaraf ediniz" hadisi ve "Rabb'inin yoluna hikmet ve güzel öğütle davet et" âyetinin emirlerine uyulduğunu açıkça beyan etmektedirler. 21-22. Studia Islamica. yüzlerce misâllerden biridir. Mevkufatî. BaĢkasının malına müdahale etmeme yasağını çiğneyen bazı Sırp asıllı askerleri hemen idam ettiren I. Osmanlı Maârif Nezâreti. sayı 48. Osman. insanî esaslarla bağdaĢan bir harp kanunu ne Sâsanilerde. Ġstanbul 1990. 6. Her ne kadar( önce meyda. Bu dediğimiz hususu. Ġslâmiyet ve Milletler Hukuku. ı aldığı bütün ı belirten vesika I 1300 tarihi ( 2000 yılıdır.. Ġstanbul 1331. Ekim 1992. tarihçilerin çı tabi.. «„ . 14/b. aksi takdirde savaĢ yapılacağı ihtar edilmelidir. 10/a. Hac. Halil. 21/b-24/b. Yıldönümüdür? Osmanlı Devleti'nin 1299 yılında kurulduğu kesin midir? Osmanlı tarih kaynaklarının bu konuda iki ayrı nakilleri bulunmaktadır: 1) Hicrî 699 yılını esas alan görüĢtür. Ġstanbul 1972. Miladi karĢılığı 27 Ocak 1300 etmektedir ve Sultân Abdülhamid Hân'ın tesbit ettirdiği tarih de budur. Ayasofya Bölümü. Ayrıca düĢman gayr-i müslimler. sayı 106. 153 vd.

8. nr. Lütfi PaĢa. Ancak kutlamalar. 16-21. Safer ve Rebiülevvel aylarında olması halinde doğru olabilecektir. Kayılara mensup bir aĢiretin baĢında bulunduklarını rahatlıkla söyleyebiliriz. sh. Yılmaz. Osman Bey. 30 BĠLĠNMEYEN OSMANLI çeklerini ileri sürmüĢler ve hatta bazı tarihçiler. 64. I. Ġstanbul 1983. 7 vd. Osmanlıların Ģeceresi (soy ağacı) ile ilgili kısaca bilgi verebilir misiniz? Osmanlı'ların Türk olmadıkları söylentileri ve Ertuğrul Gâzî'nin babasının Süleyman ġah mı yoksa Gündüz Alp mi olduğuna dair görüĢ ayrılıkları konusunda neler biliyoruz? Her iki konu da bazı batılı tarihçiler tarafından tartıĢılmıĢ ise de. Buna dair bir kaynak veya belge yoktur. 1999 değil 2000 yılıdır. Sağlam ve kudret sahibi demek olan Kayı Boyunun sembolü (ongun) Ģahindir ve Osmanlılar da Kayı Boyundandırlar. Osmanlı Devleti'ni kuran ve ona adını veren Osman Bey'in ve babası Ertuğrul Gâzî'nin. Büyük Türkiye Tarihi. Ay ve Yıldız Hanlarından meydana gelen kollarına Bozoklar denmektedir. Bu yıl içinde Osman Bey'e tabi. c. Öztuna. Müslümanlıklarının dahi Anadolu'ya geldikten sonra gerçekleĢtiğini söyleyecek kadar ileri gitmiĢlerdir. (neĢr. (neĢr. baĢta Gibbons olmak üzere bazı batılı yazarlar. Bu resmi kaynaktan baĢka günü belirten vesika bulunmadığına göre. sadece menkıbevî kıymete haizdirler. Osmanlı Devleti'nin istiklâl günü olarak kabul edilmelidir. Gün Han'ın Kayı. "Ġstiklâl-i Osmanî Tarih ve Günü Hakkında Tedkikât". Mehmed. Oğuz boyunun Gün. Tevârîh-i Âl-i Osman. Ġbn-i Kemal. 250 vd. son yapılan ilmî araĢtırmalar ve de ortaya çıkan bazı Osmanlı sikkeleri. 4. bu tarihin. Kayseri 1997. 106-108. Ġstanbul 1998 I-II. Gerçekten Lütfi PaĢa'ya göre. sh. Ankara 1994. Ahmed Uğur vd. Ġstanbul 1341. 17-27. Feridun Bey.29 Her ne kadar Osmanlı Beyliğinin bağımsızlığına alâmet olacak bazı olaylar daha önce meydana gelmiĢse de -688/1288-1289'de tabi ve alemin gelmesi gibi-. I. 36-48. c. Kitâb-ı Cihân-nümâ I-II. c. 1994. Burada ay yoktur ve hatta Tarihçi Âli. Aksun. Köymen. Kitâbu't-Târîh-i Künhü'l-Ahbâr. Osmanlı Ġmparatorluğunun YükseliĢ ve ÇöküĢ Tarihi. I. alem ve tuğ gibi saltanat alametlerini gönderen Anadolu Selçuklu Sultânı Sultân III. Ancak bu manada söylenenler. Tarihen sabit olmadığı gibi.. I. Mehmed Ali ġevki. 41. sh. Adem'e kadar giden Ģecereleri ile ilgili izahlar. belki Moğol neslinden olabile3 NeĢri. Ġstanbul. Gelibolulu Mustafa Âlî Efendi. Salnamenin bu bilgiyi nereden aldığı bütün araĢtırmalara rağmen elde edilememiĢtir. 104 vd.. sadece merasim gününün 699 yılının ilk üç ayında yani Muharrem. Ġstanbul 1998. Hicrî yüzyılın müceddididir3. Tevârih-i Âl-i Osman. 5. Fermanları nereden temin ettiği Ģüpheli olmakla beraber. Bu izahlara göre. sh. ġerafettin Turan). Bayat. Ġsmail Hakkı. sh. 111-113. 56. Bunun dıĢında. Ġstanbul 1265. nr. "Osmanlı Ġmparatorluğu'nun KuruluĢu Bahsi". ancak tarihçilerin çoğunluğu 699 yılı üzerinde ittifak halindedirler. c. ġurası açıktır ki. Ġstanbul 1932. doğru olanın 4 Cemâziyelûlâ 699/27 Ocak 1300 tarihi olduğudur ve netice olarak Osmanlı Devleti'nin 700. 48. problemi hemen hemen çözmüĢ bulunmaktadır. Efdaleddin. 2) Hicrî 700 yani 1300 yılını esas kabul eden görüĢtür. Osmanlı Tarihi. sh. Defter. Ancak bu gün hangi gündür? Bu günün Cemâziyelûlâ 699/27 Ocak 1300 olduğuna dair elimizde bulunan tek resmi belge. UzunçarĢılı. Osmanlı Tarihi. yerli ve yabancı bilim adamları ortaya koymuĢlardır. çok zorlamalarla yorumundan ibaret olduğunu. sembolik Ģeyler olması hasebiyle. Osmanlı Devle-ti'ni kuran Osmanlı Hanedanının aslen Türk olmadıklarını. 3051. sadece 1263/1847 tarihli Sâlnâme'dir. Ziya Nur. sh. Ankara 1991. Yeni Seri. sh. ġöyle ki: Birinci konuda. sh. MünĢe'ât-ı Salâtin. TOEM. 61. c.). Tevârih-1 Âl-i Osman. sh. Elkaevli ve Karaevli ismiyle dört boyu bulunmaktadır. Alâ'addin Keykubad'ın Gazan Han tarafından azl ve hapsedilmesi üzerine. I. Selçuklu Devleti fiilen sona ermiĢ ve uç gazileri (Serhad Ümerâsı) de bir araya gelerek Osman Gâzî'yi saltanat tahtına oturtmuĢlardır. Mehmed A. sadece menkıbe kabilinden bazı olayların. bütün Ģecerelerin . Dimitri. I. ne kadar küçük olursa olsun. I. Kayıların Hz. Cumhuriyet dönemi tarihçilerinin bu zamana kadar nakl ede geldikleri 1299 yılı. sh. bu ince ayrıntıda boğulmaya gerek yoktur. c. Ankara 1987. (neĢr. TTEM. ÂĢıkpaĢa-zâde. El öpülerek bî'atın yapıldığı bu merasimin günü. Yılı. 67. her yüzyılda bir müceddid geleceğini ifade eden hadisin manasına Osman Gâzi'nin mâsadak olması için böyle bir yola baĢvurulduğunu açıkça ifade etmektedir. Kantemir.Faik ReĢit Unat). 25.

Bilindiği gibi Süleyman ġah. Bu sebeple. Fuad Köprülü'nün ve H. Bunların dedeleri de. Süleyman ġah'ın boğulması üzerine kollara ayrılarak Anadolu'ya yayılmıĢlardır. ancak büyük devlet olmalarını. Fuad Köprülü'nün Gibbons'a ait görüĢün tenkidine yüzde yüz katılırken. Gündüz Alp'in kabrinin Ankara yakınlarında olduğu ve gerçekten Süleyman ġah'ın oğlu Selçuklu Sultânı I. Yüzyılın baĢında yerli ve yabancı araĢtırmacılar çokça durmuĢlar ve 400 atlıdan cihan devletine geçiĢin sırlarını araĢtırmıĢlardır. Sözün özünü Ahmed Cevdet PaĢa söylemiĢtir: "Devlet-i Aliyye. tahrip ve yağma maksadıyla yapılmıĢ bir akın değildir. Ancak Ertuğrul Gâzî'nin babası konusunda farklı görüĢler bulunmaktadır. Buraya kadar doğrulara . Yazıcıoğlu'nun Selçuknâmesi. Osman Bey'in babasının Ertuğrul Gâzî olduğu. onun isminden kalan bir hatıra olarak zikredilmesi kuvvetle muhtemeldir. Osmanlıların soyu. Ġkinci konuya yani Ertuğrul Gâzî'nin babası meselesine gelince. lakin Türklüğe mahsus olan üstün sıfatlar ile Ġslâmî Ģecâ'at ve dindarlığı kendisinde toplamıĢ bir kabile olduğundan. imtiyazlı bir toplum içinden ortaya çıkıp da hazır millet ve memleket bulmuĢ bir devlet değildi. kendine yer edinmiĢ ve teĢkil ettiği Osmanlı Milleti dahi. aynı zamanda Ġslâm'dan aldıkları ve Osmanlı adı altında aynı pota altında eritmeye muvaffak oldukları din ve dünya görüĢüne borçludurlar. özellikle 20. Kılıçarslan'ın da tarihî Türk Mezarına yakın bir yerde Dicle'nin Habur koluna düĢerek vefat ettiği nakilleri nazara alındığında. Karamanoğulları ve Germiyanoğulları gibi büyük Anadolu beylikleri varken nasıl karĢı koyup cihan devleti haline geldiler? AĢiretten cihan devletinin çıkmasını ne ile izah edebiliriz? Osmanlı Devleti'nin kuruluĢu üzerinde. Eskiden beri Oğuzların bir Ģubesi olan Kayılar. Ġdris-i Bitlisî'nin HeĢt BehiĢt'i ve ġükrullah'ın Behcet'üt-Tevârîh'i gibi ilk dönem kaynakları da ifade etmektedir.de birbirini tutmadığı açıkça görülür. belki planlı bir yerleĢmedir. Bunların ilmî değerleri yoktur. ilim adamları tarafından son zamanlarda bulunan "Osman bin Ertuğrul bin Gündüz Alp" Ģeklindeki bir sikke de açıkça bu görüĢü teyit etmektedir. oradan da Mardin'e 250 km kadar güney-batıda yer alan Caber Kalesi yakınında Fırat nehrini geçmeye çalıĢırken. baĢlangıçta. Ģu anda Domaniç'de medfûn buluBĠLĠNMEYEN OSMANLI 31 nan Hayme Ana olduğu ifade edilmektedir. Bu görüĢleri bir iki cümle ile özetledikten sonra kendi kanaatimizi zikredeceğiz. diğer Oğuz boylarının göç hareketlerine benzer Ģekilde. 400 atlı diye ifade edilen küçük bir aĢiret olmalarına rağmen. her ne kadar bir küçük hükümet Ģeklinde idi. Selçuklular zamanında doğudan batıya ve nihayet Anadolu'ya göç etmeye baĢlamıĢlardır. çok eski zamanlardan beri Türkistan'da dahi han ve sultan olarak el-hakk asîl ve soylu bir Türk hanedanıdır". Caber Kalesi yanındaki bu menkıbevî mezar. bu önemli hatıraların tesiriyle Süleyman ġah adının Seiçukoğuiiarmdan Osmanoğullarına geçiĢin bir sembolü olduğu düĢünülebilir4. Abdülhamid'in emriyle türbe yapılmıĢtır. dilleri farklı. Gibbons'un aynı adı taĢıyan Osmanlı Devleti'nin KuruluĢu adlı eserleri. Bu dediklerimizi. ilk dönem tarih kaynaklarının çoğunun ve hatta elimizdeki Ģecerelerin ifadesine göre Süleyman ġah'dır. bunlara misâl olarak zikredilebilir. Balkanlardaki fetihleri. Osmanlılar. Ertuğrul Gâzî'nin annesinin ise. Osmanlılar. sadece kendi kavimlerinden verasetle aldıkları kuvvet ve kudrete değil. tavır ve ahlakları ayrı ayrı çeĢitli milletlerin en güzel edeb ve tavırlarından seçilmiĢ üstün ve güzel bir topluluktur. Peygamber'e bile isnâd olunmaktadır. Ertuğrul'un babasının Gündüz Alp olduğu Ģeklindeki ikinci görüĢtür. Dolayısıyla Osmanlılar Türk'türler. II. Zira Enverî'nin Düstûr-nâme'si ve Tevkil Mehmed PaĢa'nın Tarihi gibi önemli Osmanlı kaynakları bunu ifade ettiği gibi. Anadolu Fâtihi ve Türkiye Selçuklu Devletinin kurucusu ve ilk sultânı olması hasebiyle. belki yeni topraklar feth ederek. ancak Balkanlardaki fetihlerden sonra Anadolu'daki topraklarını geniĢletebilmiĢlerdir. MeĢhur olan birinci rivayet. Koca Bizans'a karĢı. ortaya çıkan Osman Bey'e ait bir sikkeyle ve kaynakların ittifakı ile kesinlik kazanmıĢtır. Klasik nakillere göre. daha evvel Ġran'da Manan denilen yerde Süleyman ġah idaresinde yaĢayan Kayılar. Ahmed Cevdet PaĢa ve benzeri bir çok son dönem tarihçileri de bunu ifade etmiĢlerdir. A. kendisinde Ġslâm milletinin birliğine vesile olmak gibi bir kabiliyet vardı. Ancak doğru olan. hâlâ Türk Mezarı diye bilinmektedir ve toprağı Türkiye Cumhuriyetine aittir. 5. Hz. Moğol istilasının etkisiyle Anadolu'ya ve Ahlat'a gelmiĢler. Hatta bazı kaynaklarda. Bu Devlet-i Aliyye. diğer devletler gibi. A) Bu konuda Gibbons'un baĢını çektiği bir nazariyeye göre. aynı yazarın Osmanlı Devleti'nin kuruluĢunda söz ettiği Ġslâm Milleti veya tarihî ifadesiyle Osmanlı Milleti izahını yabana atmak da mümkün değildir.

57-58. The Foundation of the Ottoman Empire. Selçuklu Devletinin zaafa düĢmesi ve Anadolu Beyliklerinin kurulması gibi bu dönemde meydana gelen büyük siyasi olayların. sh. TOEM. Ankara 1994. sayı 28(1943). Gibbons. Anadolu'da oluĢan Gâziyân-ı Rum. Fuad Köprülü. Kantemlr. sh.. . Bizans'ın anarĢi ve terör havasından bıkmıĢ köylü ve askerlerinin (akritoi).. Bu arada Ahilerin Giese tarafından ifade edilen kuruluĢtaki rollerini mübalağalı bulmaktadır. problemin Ġslâm'ın fetih ve harble ilgili hükümlerinin incelemeden meseleye yaklaĢmak olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz.-. 87 vd. Balkanlarda Osmanlı'nın yayılıĢının tamamıyla muhafazakâr bir karakter taĢıdığını. A. delilleriyle anlatmaktadır. düĢünmeden ve kitleler halinde Osmanlı'ya teslim olduklarını açıkça beyan etmiĢlerdir. hatta Moğolların elinden kaçtıktan sonra Anadolu'ya geliĢlerinde Müslüman olmuĢ olabileceklerini. nr. sn. VIII. B) P. Köprülü. 79.. M. D) Balkan tarihçileri. I. özellikle Fuad Köprülü tarafından Ģiddetle tenkit edilmiĢtir. 421-452. 201-204. Köprülü. 3-5. c. Âhiyân-ı Rum. ancak dine dayanan yeni bir Osmanlı ırkı meydana getirerek yerli Rumları da yanlarına aldıklarını. nihayet Osmanlı Beyliğinin bulunduğu yerin jeopolitik durumunun. . Defter. Osmanlı Devleti'nin KuruluĢu. Künhü'l-Ahbâr. bütün meseleyi. Osmanlı Devleti'nin vahdetçi ve muhafazakâr tavrı sebebiyle. doğru Ġslâmiyet'i ve Ġslâmiyet'e layık doğruluğu yaĢamaları ve ilk fetih yıllarında Ġslâm'a olan bağlılıklarının tam olarak devam etmesidir. Zikredilen sebeplerin elbette ki Osmanlı Devleti'nin kuruluĢunda büyük etkileri olduğunu. diğer beyliklerin Osmanlı Beyliğine karĢı hasmâne tutum içine girmemelerinin ve benzeri sebeplerin. Tevârîh-i Âl-i Osman. c. Fuad. Osmanlı Devleti'nin tamamen dinî sebeplerle olan yükseliĢ tarzına. sn. Osmanlı Tarihi. ânî bir fetih ve yerleĢme mevzubahis olamayacağını. yeni Müslüman olmanın heyecanıyla gayr-i müslimleri de zorla ĠslâmlaĢtırdıklarını. 17-27. sh. Osmanlının kuruluĢunun maneviyat erenlerinin gayretiyle mümkün olduğunu ve ahilerin rolünün asla inkâr edilemeyeceğini açıklamaktadır. din ve medeniyet konusundaki devamlılığı da müĢahede edince. Belleten. Tevârih-i Âl-i Osman. UzunçarĢılı. 4 Ġbn-i Kemal. sh. Belleten. sh. c. sh. daha sonra Osmanlı aĢiretinin küçük bir aĢiret olduğunu. Gibbons'u Ģiddetle tenkit ettikten sonra. 93-103.. "Osmanlı Ġmparatorluğu'nun Etnik MenĢei Mes'elesi". Fuad. harb esirlerinin Ġslâm'ı kabul etmesinin onlar için imtiyaz olduğunu ve kısaca Osmanlı Devleti'nin kuruluĢunu yeni bir dinle yeni bir ırk ortaya çıkarmaya borçlu bulunduğunu açıklamaktadır. "Kavı Kabilesi Hakkında Yeni Notlar". baĢta Iorga olmak üzere. 29-41. VII. chapter I. I. Köprülü. Ahlat'tan Domaniç'e gelen Ertuğrul Bey ve neslinin insan yapısına bağlamaya çalıĢmaktadır. H.tercüman olan Gibbons. kültür. c. Lütfi PaĢa. Bâciyân-ı Rum ve Abdalân-ı Rum gibi askerî. ancak asıl mesele Osmanlıların devlet kurma ve idare etmedeki ilahi kabiliyetlerinin yanında. Sırp ve Arnavut asil sınıfları ve askerî zümrelerinin (voynuklar ve lagatorlar gibi) yerlerinde bırakılarak mühim bir kısmının Hıristiyan tımar erleri olarak Osmanlı tımar kadrosuna sokulduğunu. Gibbons'un Osmanlı AĢiretinin önemsiz bir aĢiret olduğu görüĢü ile yeni ihtida iddiasını haklı sebeplerle reddederken. Bu görüĢ daha sonra gelen tarihçiler tarafından. . Osmanlı kabilesinin asil oluĢunun. eski Rum. kısmen yanlıĢ anlaĢıldığı kanaatindeyiz. F) Bu arada son zamanlardaki görüĢleri de özetleyen Halil Ġnalcık. Âlî. VVittek. Osmanlı Devleti'nin kuruluĢunda ve inkiĢâfında önemli rolleri olduğunu uzun uzadıya açıklamaktadır. -. -¦¦'. 219-313. 68-73. aslında kendi nüfuslarının az olduğunu. Köprülü. /¦ = ¦ ¦-. I. M.. sosyal ve iktisadî grupların.32 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYEN OSMANLI C) F. Bütün bu görüĢleri değerlendirdiğimizde. Osmanlı Devleti'nin tam bir gazi devlet özelliğini taĢıdığını. Moğolların baskısı sonucu Anadolu'ya göç eden Türkmenlerin gaza ruhu ile Bizans topraklarını Dâr'ül-Ġslâm yapmak üzere gayretlerinin. sayı 31(1944). Osmanlı Devleti'nin hiçbir zaman ĠslâmlaĢtırma politikası gütmediği Ģeklindeki görüĢün ise. Fuad Köprülü'nün gaza ruhunun ve i'lây-ı kelimetullah gayesinin bu konudaki rolünü küçümsediği kanaatindeyiz. bazen aĢırıya varan tarzda itiraz etmektedir. kuruluĢda. Giese ise. Tevkil Mehmed PaĢa Tarihi. E) Bütün bu görüĢleri yazdığı önemli eseriyle tahkik ve tenkit eden Fuad Köprülü. sn. Fuad. teĢkil ettiği uc kültürü ile Osmanlıların fethedilen yerler halkına tam bir müsamaha içinde yaklaĢtıklarını ve bunun da kaynaĢmayı kolaylaĢtırdığını ifade etmektedir. Ahmed Uğur neĢri. Türklerin sahip olduğu etnik özelliklerin.

bizi içimizden h-mücehhez o/urs. biz Müslüman Türkler. Ne vakit manevî değerlerimizden uzak kalmıĢsak. Bu sesi duyan ve bu ruhla Osmanlı Devletini kuran Osman Bey de ölüm döĢeğinde aynı ruhu oğlu Orhan'a da aĢılamaktadır. c) Ancak yerli ve yabancı tarihçilerin Osmanlı Devleti'nin kuruluĢ ve geliĢmesini etkileyen haller olarak açıkladıkları sebeplerin. "Oğlum. yayma gayes ğı yok etme girdikleri olmı . "Yârab! beni din yolunda Ģehid. -Osmanlı Devleti'nin din hürriyeti konusundaki müsamahası. ah ir ette said et" demiĢ ve istediği olmuĢtur. bir er gibi din ve devlet için dövüĢeceğim". VVittek'in ve Giese'nin hissedip de ifade edemedikleri duygular olduğu kanaatini taĢıyoruz.Bilindm ¦•fi BĠLĠNMEYEN OSMANLI 33 le Ie verecek hangi Ģey gösterilebilir? Hangi duygu bu manevî değerlerin yerlerine ikame edilebilir? Bu iman ve idealin istikametinde yürüyen "devlet-i ebed-müddet" asırlarca dört kıt'aya hükmetmiĢtir ve medeniyet götürmüĢtür. Ancak Müslüman olması ile. i pa'dan deste-destekleyeni. bataryaları boĢ oldu§u mw Hamaset gı? sedip de ifade c sonra bazı hususi. Bu ruh ile Ģahlanan Ģanlı ecdadımız. bazen Avrupa'dan destek yerine köstekle karĢılaĢmaları. elbette ki yukarıda zikredilen sebepleri destekleyen etkenler olmuĢtur. Eğer Ģehid düĢersem vurulduğum yere gömünüz.-mühlmrofe. Mer ak edenlere sormak istiyorum. Müslümanlara ait bazı imtiyazlı haklar (mesela vali. ne derece mânevi değerlerimize bağlanmıĢ isek ilerlemiĢiz. Ģevk ile ve aĢk ile ölümün yüzüne gülerek bakmıĢ. daima Avrupa'yı titretmiĢtir. Ģu dünyada basit fikirli ve saf kalpli olan genç askerlerin ruhunda öyle manevi ve yüksek fedakarlığa sebebiyet verecek ham. öldürsem gaziyim" Gerçekten Kosova muharebesine çıkan Murad Hüdavendigar. Bir Ġslâm ülkesinde vatandaĢlığa kabul edilen zimmîlerin.. edilebilir? Bu iman ve ide kıt'aya hükmetmiĢtir ğını ise. sancak beyi ve hatta sadrazam olabilme hakları) elde etmesi. 107l'de M-1 ¦••. Osmanlıların bu tutumunu gören gayr -i müslimlerde olumlu etkiler yapmıĢtır. Gâzî Mihaller ve benzeri Hıristiyan asıllı kahramanlar bunun . b) Bu arada kendilerine düĢman olan Bizans'ın yıkılma noktasına gelmesi. gerilemi-Ģizdir ve düĢmanlar bizi can damarımızdan vurmuĢlardır. Bizanslılar. elbette ki. zorla Ġs! . bütün Avrupa'nın büyük devletlerine karĢı hayatını ve varlığını devam ettiren. Alparslan'dan dinleye1 -düĢersem vurulduğum yre• gibi din ve devlet Ġçin dovu Osman Bey de olum ı mesleğimiz Allah \ Tarih bize gö bağlanmıĢ isek sizdir ve düĢnv zaman açık savaĢta yf. hükümdar olarak değil. devletin ordusundaki Kur'ân'dan alınan Ģu fikirdir: "Ben ölsem Ģehidim. Kuru kavga değildir".Çünkü Ģu Müslüman Türk Devletinin bir zamanlar. kurtuluĢ reçetesi olarak göstererek bizi içimizden hançerlemiĢtir. düĢman bizi hiçbir zaman açık savaĢta yenememiĢtir. Sırplar ve Bulgarların Ortodoks olmaları hasebiyle. dinlerine müdahale edilmesi ve hele Ġslâm'a girmeye zorlanması mümkün değildir. Hamaset gibi görülen bu cümleler. kendini iktisadî açıdan devam ettirebilmesi için vergi ve idare açısından kendi vatandaĢlarına zulmetmesi. aslında Osmanlı Devleti'nin doğru bir Ģekilde Ġslâm Hukukunun hükümlerini uygulamalarıdır Ģeklinde özetlemek daha doğru olsa gerektir kanaatindeyiz. Tarih bize gösteriyor ki. Su arada t iktisadî açıcfa zulmetmesi. Daima tehlikeyi. a) Osmanlıların hem Allah'ın kendilerine ihsan ettiği etnik özellikleri ve hem de bulundukları mevkiin her açıdan fetih ruhuna uygun olması. Bu genel giriĢten sonra bazı hususları ifade edeceğiz. 1071'de Malazgirt'te konuĢan ve sesi tarihin derinliklerinden bize akseden Alparslan'dan dinleyelim: "Din ve devlet yolunda sırf Allah rızası için savaĢacağız.c) Anca? etkileyen hai1 Ģekild! olsa gr ¦Osman: din hürriyeti : edilen zimrtv mümkün dec (mesela vali. kuruluĢ ve geliĢmelerinde mühim rol oynamıĢtır.. b. Osmanlıların Mihaller ve b> lar. Ġslâm Hukukundaki din hürriyeti prensibinin aynıyla uygulanmasıdır. aslında Gibbons'un. mesleğimiz Allah yoludur. Bir milletin maddî bataryaları ne kadar modern silahlarla mücehhez olursa olsun ve o millet isterse imparatorluk seviyesine yükselsin. a) Osmanlıla bulundukları •"'-. bir adım geriye bile değil. Bu Ģanlı tarihin temelinin nasıl atıldığını ise. Bilesiniz ki. manevî bataryaları boĢ olduğu müddetçe yıkılmaya mahkumdur.

re'îs'ül-fityJn. Molla Fenarî'lere. Gazi Rahman. Mevlânâ Celâleddin Rûmîler. A. sh. özellikle Wittek'in üzerinde durduğu maneviyât erenlerinin yani Gâziyân-ı Rum. . Ġ-nalcık. baĢka dinlere ve milletlere ait olsa da. cami ve tekke üçlüsü koruyabilmiĢtir. sancakbeylik. Gibbons. bu müsamahayı ve Hıristiyanlığı yok etme gibi planlarının olmadığını görünce.neticesidir. subaĢı. yanında cihâd eden Gâzî Evrenos'lara. Osmanlı Devleti'nin KuruluĢu. Bâcıyân-ı Rum ve Abdalân-ı Rum'un etkileri hakkında neler biliyoruz? Osmanlı Devleti'nin ulu çınarı. Ġslâm âleminin değiĢik bölgelerinden ve özellikle Horasan'dan gelen erenlerin yani Sadreddin Konevî'ler. Osmanlı Ġmparatorluğu". B)* ırafıno. Sultân Murâd Hüdâvendigâr Kosova'da Ģehâmet destanları yazarken. Osmanlıya ve Ġslâm'a kitleler halinde girdikleri olmuĢtur. BektaĢ Velilere dt Hıristiyan â:< Ali PaĢalar.1 . The Ottoman Empire. cami ve tekke üçlüsünden aldığı iman suyu ile büyümüĢ ve 600 sene hayatiyetini devam ettirmiĢtir. Ġslâm âleminin içinde kudsî bir rabıta olan kardeĢliğin inkiĢâfına ve geliĢmesine en önemli sebep olmuĢlardır. The Classical Age 1300-1600. 58.. .. Ahmed Tevhid.Bütün bunlara maneviyât erenlerinin gayretleri de ilave edilince. Âhiyân-ı Rum. 1200-1204. voynuk. .Bilindiği gibi.. Dursun Fakih'ler. lag ator ve martoloslar adı altında askerî ve idarî görevlerde istihdam edildikleri gibi. 19. medrese. liyakatli âmirler ve ilmiyle amel eden âlim ve meĢâyıhların da desteğiyle. Okyay. Osmanlıların kuruluĢ ve geliĢmesinde. sonrakilerin hatasıdır. chapter I. Ġslâmiyet. Rıfat. Bu sebeple. nr. valilik. Halil. devam rını ve . gayr-i müslimlere kadılık) sakınca görmemiĢtir. kendilerine tımar ve ze'âmet de verilmesi ihmal edilmemiĢtir. Dolayısıyla Osmanlılar. Karaca Ahmed'lerin ve Geyikli Baba'ların da payları vardır. Bulgarlar ve diğer Balkan milletleri. sh. Bu sebepledir ki. The Foundation of the Ottoman Empire. Phoenix 1994.. bu. zaten Müslüman Türk kültürünün bir parçasıdır.. Meseleye böyle bakmak ger ekir kanaatindeyiz5. Kara TimurtaĢ ve Hacı Ġl Begi'ne dayandığı kadar. bazıiçisyae lirgin '¦ Iriiği ku bunların ¦¦ ¦ ne. üç mühim ve sarsılmaz kale olan medrese. tımar eri... "Stefan DuĢan'dan Osmanlı Ġmparatorluğuna. elbette ki Lala ġahin ve Hayreddin PaĢa'lar kadar Molla Davud-ı Kayserî'lerin. diğer vazifelerin verilmesinde (vezâret-i tenfîz manasını taĢıyan görevler. 6. ġeyh Edebali'ler. 67-108. Koca Efendi'lere ve ġeyh Hacı 5 Köprülü. Ahi Evran'lar ve ġeyh Baba Ġlyas'ların bulunduğunu baĢta Osman Bey olmak üzere bütün Osmanlı PadiĢahları görmüĢ ve hissetmiĢtir. iktibas edilmesinde veya vatandaĢ olan gayr-i müslim tebaanın kendi inanç ve âdetleriyle baĢbaĢa bırakılmasında hiçbir mahzur görmemiĢtir. "Ankara'da Ahiler Hükümeti". 20-44. Gerçekten küfür âleminin ve Hıristiyan dünyasının sinsî siyâsetleri ile Ġslâmiyet'in güneĢini söndürmek için vâki olan müthiĢ hücumlarını. denen ġeyh Tapduk Emf Molla ġemse: ĠĢte ÂĢr müstakil teĢt A) 6izl> diye bilinen c unvanıyla anıl... zorla ĠslâmlaĢtırmamıĢlardır.Osmanlı Devleti. Molla Muhammed Cemâlüddin Aksarayî'lere. Osmanlı ulu çınarı kendi zamanında Osman Bey'in koskoca Bizans Ġmparatorluğu karĢısındaki fetih ve zaferlerinin arkasında. tasavvuf vasıtasıyla. Çandarlı Kara Halil'lerin. Ġstanbul. yedi düvele karĢı cihad yürüten Osmanlı Devleti'ni durdurmak mümkün olmamıĢtır. . gayr-i müslimlere sadrazamlık. Toplum ve Ekonomi. Akça Koca ve Köse Mihal gibi büyük gaziler kadar. Osmanlılar kuruluĢ döneminde bu prensibi eksiksiz uygulamıĢlardır. ancak i'lây-ı kelimetullah diye ifade edilen Ġslâm'ı yayma gayesinden asla taviz vermemiĢlerdir. Sultân Orhan Gâzî'nin Bursa'yı fethedip Rumeli'ye yöneliĢinde. Ġslâm'a aykırı olmayan ve ama insanlığa yararlı olan müesseselerin ve kanunların. H.. Ġstanbul 1993. Bu sebeple Sırplar. Bu üçlü. Alp Gündüz. TOEM. Osmanlı Devleti'nin KuruluĢu. sh. belli 34 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYEN' yerlerde kadılık ve devlet baĢkanlığı gibi görevlerin dıĢında (vezâret-i tefvîz manasını taĢıyan görevler). Yerli halk. Sonradan buna riayet edilmediyse. bazı tarihçilerin ifade ettiği uc kültürü. Kutlu Beğlere.

Bu reisin baĢkanlığında bütün üyeler. ĠĢte ÂĢıkpaĢa-zâde. Kısaca Asya'dan gelen san'atkâr ve tüccar Türkler'in. millet ve din uğruna canlarını ve mallarını feda eden erler. ġeyh Kutbuddin Ġznikî'ler.reis tayir fütik kurmuĢ ve. Emir Sultân denen ġeyh ġemseddin Muhammed Buhârî'ler. giyimlerini ve hareket tarzlarını teĢkilâtın nizâmlarına uydurmak mecburiyetindedirler. Tapduk Emre'ler. zaviye ve tekkeleri birer meslek kuruluĢları haline getirerek bu görevi ifa etmiĢtir. hanımları ks fil iLj L' lariîi. Kısaca "ahilik millî bir birlik olup. vatan. Osman Gâzî.. bu maneviyât erenlerinden Anadolu'da bulunan büyük ve müstakil teĢkilâtlar tarzında bahsetmektedir ki. ahlakla san'atın ahenkli bir birleĢimi olan ahi teĢkilâtını kurmuĢ ve o denli itibarlı bir hale getirmiĢtir ki. fütüvvet teĢkilâtının Türkler tarafından geliĢtirilen ve özellikle Anadolu'da yayılmıĢ bulunan bir Ģeklidir. Zaviyeler bir merkezde toplanmıĢtır. Anadolu Selçuklularının yer yer Alp unvanını kullanmaya devam ettikleri anlaĢılmaktadır. ancak aralarında bir teĢkilât kurarak dayanıĢma sağlamalarıyla mümkündü. Moğol istilası ve bazı iç isyanlar sebebiyle Müslüman Türklerin birliği bozulmuĢ ve halk önemli ölçüde tedirgin olmuĢtu. ordu ve Ģehirlerdeki belli sınıf kahramanlardır. esnaf . Yunus Emre'ler. Ön Asya'daki yerliler karĢısında tutunabilmeleri ve beraber yaĢayabilmeleri. 740 maddeyi bulan fütüvvet nizâmnâmeleri vardır. tutun nıĢma sat Fûtu teĢk. ġeyh Hâmid bin Musa Kayserî'ler. Müslüman Türkler. Reislerine Ģeyh veya ihtiyar da derler. genellikle bekâr gençlerden san'at ve meslek sahibi olanların bir araya gelerek kendilerine reis tayin ettikleri Ģahsa ahi adını vermiĢler ve bu cemiyete de eskiden olduğu gibi fütüvvet demiĢlerdir. Ali PaĢalar ve TimurtaĢ PaĢalar kadar. Ve nihayet Hıristiyan âleminin korkulu rüyası Sultân Yıldırım Bâyezid Niğbolu Zaferini kazanırken. dinî ahlâkî kaideleri . bunların da toplantı yerleri tekke ve zaviyelerdir. Yunus Emre ve Ahî Evran da bunların ileri gelenleridir. Bunlara re'îs'ül-fityân. gayret mıĢtır". Bunlarla kastedilen. kılıcını ahi usulüne göre kuĢanmıĢ ve Orhan Gâzî ise ahiliğin önemli bir savunucusu olmuĢtur. ayyârların baĢı veya sipâhsâlâr-ı gâziyân da denmektedir. yeletopla kank_ nizâmlanra Kısa. B) Âhiyân-ı Rum: Anadolu Ahileri: Ahî teĢkilâtı. olup. ġu anda KırĢehir'de medfûn olan Ahi Evran (1306 yılına kadar hayatta olduğu sanılmaktadır). gayretleri neticesinde Osmanlı Devleti gibi büyük bir devlet ortaya çıkmıĢtır". ĠĢte bu zaruret. Mevlâna. Ahi Evran esnafın birlik ve beraberliğini. Her meslek erbabının bir ahi baba denen reisi mevcuttur. bu durum yüz yıllar süresince bütün esnaf ve san'atkârlara yön vermiĢtir. bunlar sırasıyla Ģunlardır: A) Gâziyân-ı Rum = Gâzîler ve Alpler: Daha evvel Türk toplumlarında Alpler diye bilinen bu mana ve madde kahramanları. çalıĢma esaslarını. ĠĢte böyle bir buhran döneminde halkı birbirine sevdiren ve yeniden birliği kuran manevî liderler ortaya çıkmıĢtır. C)Mcı. ġeyh Abdurrahman-ı Erzincânî'ler. Türkler Müslüman oldukdan sonra Gazi unvanıyla anılır olmuĢlardır. BĠLĠNMEYEN OSMANLI 35 BektaĢ Velilere de dayanmıĢ ve onlardan manevî imdâd taleb eylemiĢtir. Fütüvetnâmelerden öğrendiğimize göre. Hacı Bayram Veli'ler ve Molla ġemseddin Fenarî'lerden manevi yardımlar almıĢtır.

7. 1288 veya 1291 tarihinde Karacahisâr'ı fethetmesi ve Dursun Fakih'e kendi adına hutbe okutması. Osman Gâzî. Kendisine Kara Osman. daha önce açıklanan sebeplerle Osmanlı Devleti'nin kuruluĢ yılı kabul edildi. 204-206.Fütüvvetnâmelerde zaten mevcut olan bir esnaf ve san'atkârlar kaynaĢma ve kontrol teĢkilâtının yani ahiliğin kurulması sonucunu doğurdu. Belleten. "Anadolu Türklerinin Ekonomik YaĢamları Üzerine Gözlemler (Bu alanda ahiliğin etkileri)". bunların Ġslâmi eserleri ve Ģahsiyetleri hakkında ayrıntılı bilgiler bulunmaktadır. Baskına baskınla cevap veren Osman Bey. Zira. 1281 yılında babasının yerine aĢiret beyi olan Osman Bey. kaç çocuğu vardı ve zamanında mevcut olan büyük âlimler kimlerdi? Osmanlı toprakları onun zamanında ne kadar büyüdü? Osman Bey. Gıyâseddin Mes'ûd'un 1284'de Söğüd ve çevresinin kendisine tahsis edildiğine dair olan fermanı ve yanında hediye ettiği ak sancak. Fahruddin ve Mu'înüddin de denmiĢtir. nüfuzu ve kudreti arttı. hayatının sonuna kadar emîr yani bey olarak anılmıĢtır. 3051. 1299 yılında Yarhisâr ve Bilecik'i fethetti ve beylik merkezini Bilecik'e nakletti ve fitneye sebep olan Yarhisâr Tekfurunun kızı Nilüfer'i (Holofura'yı) oğlu Orhan ile evlendirdi. sayı 142(1972). Belleten. nr. XXVII. London 1938. ÂĢıkpaĢa-zâde. Osmanlı Devleti'ni ve Osmanoğullarını kuran ve adını devletine ve soyuna vermiĢ bulunan ilk Osmanlı Sultânıdır. hanımlara ait tekke mensupları da kasdedilmiĢ olabilir. 24 yaĢındayken babasının yerine geçti. Ġlk evliliği. sh. 1289 yılına doğru ġeyh Edebali'nin kızı Rabî'a Bâlâ Hâtûn ile evlenince. Osman Bey hakkında özet bilgi verir misiniz? Kaç hanımı. Mehmed Ali ġevki. NeĢet. 457-472. Ankara 1974. 203-236. Babası Ertuğrul Gâzî ve annesi Halîme Hâtun'dur. Çünkü hayatının sonlarına doğru uc beyi olmuĢtur. Taeschner. Osman Gâzî. 485-500. Bir Türk Kurumu Olan Ahilik. Osmanlı Devleti'nin KuruluĢu. vefatından sonra Hân ve Sultân denmiĢtir. c. c. Çağatay. Çev. "Ġslâmda Fütüvvet TeĢkilâtının DoğuĢu Meselesi ve Tarihî Ana Çizgileri". Mecelle-I Umûr-i Belediye. Esad Efendi. sayı 203(1988). Mikail. Onlar da Selçuklu Sultânına bağlıydılar. sh. Tarih. Kısaca bu dört teĢkilât Osmanlı Devleti'nin kısa zamanda kurulmasında ve maddi-manevî açılardan fethedilen toprakların ihya olunmasında çok etkili rol oynamıĢlardır6. The Rise of the Ottoman Empire. 83-102. Bu dönemdeki maneviyât erenleri için bkz. Semahat Yüksel. Bu hanımından da ġehzade Alâ'addin dünyaya geldi. sonra da Kütahya'daki Germiyanoğullarına bağlı idi. NeĢet. Ahmed Tevhid. Bu tarih. mesela ġakâık'da. vrk. Bayram. Franz. sh. 1/537-551. sh. D) Abdalân-ı Rum: Bunlara biz Horasan Erenleri de diyoruz. bir görüĢe göre. tuğ ve mehterhane ile uc beyi olmuĢtur. 1200-1204. LII. sh.. Ergin. kimlerin etkili oldukları. . sh. 56-90. cevabın baĢında zikredilen maneviyât erenleri de bu gruba girmektedir. 1258 tarihinde Söğüd'de veya Osmancık'da dünyaya geldi. alem ve tuğu Osman Beye bir ferman 6 Köprülü.86/b-91/b. Osman Bey'in yarı istiklâlini kazanması demektir. "Osmanlı Ġmparatorluğu'nun KuruluĢu Bahsi". C) Bâcıyân-ı Rum: Bu tabir ile uc beyliklerindeki Türkmen kabilelerinin cengâver hanımları kasdedilebileceği gibi. Belleten c. Çağatay. önce Kastamonu'daki Çobanoğullarına. "Anadolu Selçukluları Devrinde Anadolu Bacıları (Baciyan-ı Rum) Örgütünün Kurucusu Fatma Bacı Kimdir? ". 27 Ocak 1300'de Selçuklu Sultânı III. Osmanlı tarihini bilmemek olur. Süleymaniye Kütp. Osman Bey. A-lâ'addin Keykubad'ın saltanat alâmeti olan tabi. "Ankara'da Ahiler Hükümeti". 2362. 1280 civarında. Osmanlı Devleti'nin kuruluĢ safhasında. BektaĢi Babaları veya Alevî Dedeleri diye açıklamak.. Sultân Orhan'ın annesi ve Selçuklu vezirlerinden Ömer Abdülaziz Beyin kızı olan Mâl Hâtûn iledir. Paul. sh. ile göndermesi ile artık yakın bir yerde YeniĢehi bu fetihlerde kendisine ' . Wittek. Osmanlı kaynaklarında zikredilen abdal ve baba lakabını taĢıyan ve ilk Osmanlı sultanlarıyla beraber 36 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYEN OSMANLI harblere katılan tahta kılıçlı ve cezbeli derviĢler bu gruba girdiği gibi. XLV-2. Osman Gâzi'nin Bizans sınır Ģehirlerini birer birer fethetmesi üzerine telâĢa düĢen Bizanslılar onu ortadan kaldırmak için bir düğün vesilesiyle bir baskın hazırlarlar. Bu tabiri. Selçuklu Sultânı II. sh. sayı 180(1981).

Ayrıca Dimitri Kantemir gibi bazı tarihçiler. 100 yaĢına yaklaĢmak üzereydi diyen tarihçiler vardır. ġeyh Muhlis Baba. vasiyeti üzerine. Akyazı ve Hendek. 1301 yılında Bursa'ya yakın bir yerde YeniĢehir'i kurdu ve saltanat merkezini buraya nakletti.5 yıl sonra 1326 yılında £ Babasından 4800 km Bey'in Orhan ve Alâ'addin c Bey. Bilecik. 1324 yılında beyliği oğlu Orhan Bey'e devretti. ĠA. Amca Dündar Bey. Kütahya-Domaniç ve Bursa ilinin Mudanya.hir'i. oğlu Orhan Bey'e Sultânönü'nü.' diyerek bir dedikoduya dikkat çekmiĢlerdir. Melik Bey. Bugünkü mülkî taksimata göre. Künhü'l-Ahbâr. 1308 yılında Ġlhanlı Hükümdarı Ahmed Gazan tarafından Selçuklu Devletine son verilince Osmanlı Devleti tamamen müstakil hale geldi. Maneviyât reislerinden ise. Sakarya'ya bağlı Geyve. Tev Âlî.. Pazarlı Bey ve Çoban Bey. ġeyh Hasan Çelebi ve Baba Ġlyas mutlaka zikredilmelidir7. 1324 yılı ġubat ayında Bursa'nın fethini görmeden 67 yaĢında vefat eden Osman Bey.. YeniĢehir ve Ġnegöl ilçelerini kapsıyordu. Hasan Alp'a Yarhisâr'ı.5 yıl sonra 1326 yılında Bursa'daki GümüĢ Künbed'e defn olunmuĢtur. Osmanlı Devleti'nde ilk kardeĢ katli olayının Osman Bey'in amcası Dündar'ı öldürmesiyle baĢladığı söylenmektedir. vasiyeti 2. böyle bir olayın vukuu dahi Ģüphelidir. 8.. 1320 yılından itibaren çevrede fazla görünmeyen Osman Bey.000 km2'ye çıkaran Osman Bey'in Orhan ve Alâ'addin dıĢındaki çocukları Ģunlardır: Fatma Hâtûn. t. EskiĢehir merkez. Savcı Bey.' # ġayet çok zayıf i halinde. ġeyh Ulvân Çelet 8. edilmeyen bir görüĢ olduğunu ifade etmek istiyoruz. Osman Bey zamanında^ yarar vardır: Âlimlerden en I bin Ebî Kasım Karahisâ'-'-PaĢa. Dursun Fakîh ve Hattâb bin Ebî Kasım Karahisârî'dir. d 24.. Özellikle bu olayı a-çıklar mısınız? Evvela bu olayın. Babasından 4800 km2 olarak aldığı toprakları 16. 1. Amca Dün. 1 "Osman I". Zira idam hadisesi meydana geldiğinde. ġeyh Ulvân Çelebi. Demek ki. bu olaya olmuĢ gibi bakmamıĢlar ve sadece 'bazı râviler eder ki. Mehmed Zeki. E "4 BĠLĠNMEYEN OSMANLI 37 ile göndermesi ile artık Osman Bey müstakil bir uc beyi olmuĢtu. Pazarlı Be] zamanında Osmanoğullarınıı Akyazı ve Hendek. Osman Bey zamanındaki büyük âlimler ve Ģeyhlerden bazılarını da hatırlatmakta yarar vardır: Âlimlerden en önemlileri Mevlânâ ġeyh Edebalı. ı bul edilmeyen bir göri geldiğinde. 1313'de Harmankaya Hâkimi Köse Mihal Bey'in Müslüman olmasıyla Mekece. Kütahy ilçelerini kapsıyordu. Bu arada bütün bu fetihlerde kendisine yardım edenleri de unutmadı ve kardeĢi Gündüz Bey'e EskiĢehir'i. . Ġbn-i Kemal gibi olayı nakleden tarihçiler. ġeyh Edebalı'ya Bilecik'i ve Turgut Alp'e Ġnegöl'ü verdi ve Edebalı'nın torunu Alâ'addin'i yanında götürdü. geçici olarak gömülü bulunduğu Söğüd'den alınarak 2. oğlu Orhan Bey'e ve Turgut Alp'e Ġnegöl'ü yılında Ġlhanlı Hükümdaı Osmanlı Devleti tamamen Bey'in Müslüman olması/ yılından itibaren çevrede / Bey'e devretti. ġeyh ÂĢık PaĢa. Hamîd Bey. Ayrıca Dimitri Kanteır vefat ettiğini belirtme Kemal gibi olayı nakle râviler eder ki. 1324 yılı eden Osman Bey. Amca Dündar Bey'in Söğüd'e gelmeden vefat ettiğini belirtmektedirler. Akhisar ve Gölpazarı Osmanlının eline geçti. sh. Osmanlı Devleti1 Dündar'ı öldürme çıklar mısınız? Evvela bu olayın.' Tarihi. Hamîd Bey. Osman Bey zamanında Osmanoğullarının ülkesi. c. Osmanlı tarihçileri tarafından meydana geldiği dahi ittifakla kabul. Osman Bey ( tesirler gösterî dan ve nihayet Ġbft-ll ' Ġbn-l Kemal.

"Osman I". 327-335. Orada o kadar akıllı ve cesur Roma Ġmparatorları gelip geçtiler ki. giriĢtikleri bu iĢleri daha evvel Timur'un Bâyezid'le harb ettiği. 9. nr.. Zachariadou. Mecdî Mehmed Efendi. 41-67. Dündar Bey'in Osman Bey aleyhinde faaliyetlerde bulunmasından ve nihayet Ġbni Kemal'in zayıf bir rivayeti naklederken verdiği bilgilere göre. Ankara 1996. Dündar Bey olayının meydana gelmediği kanaatindeyiz. Yani Yunanlı tarihçi.J:-de bu zatın taleb-Edebalı'nın BektaĢilif ġeyh Edebalı. ağacın altından dağlar yükselir ve dağlardan da ırmaklar akmaya baĢlar. Gökbilgin.. ġeyh'in taleb<. zira Türkler toparlandılar. Burada had suçu söz konusudur. c. Tayyib. Mübarek olsun. sh. Tevârih-i Âl-i Osman. Osmanlı Tarihi. eğer anlatılan olaylar doğru ise. Künhü'l-Ahbâr. "Köse Mlhal ve Mihal Gâzî aynı adam mıdır". I. Bu rüyaya göre. Bir seferinde Osman Bey. Ġstanbul 1997. diğimize göre. 1. c. 70 vd. Vefa) reislerindendir. aynı anda göbeğinde bir ağaç biter ve gölgesi bütün dünyaya yayılır. ġimdi değil. aralarındaki saltanat kavgasının menfî tesirler göstermesinden. Elizabeth A. kızı Bâlâ Hâtun'un oğlu is ġeyh Edebalı. Asıl adının Ġmâdüddin Mustafa bin Ġbrahim bin Ġnac el-KırĢehrî olduğu bazı kaynaklarda yer almaktadır. Bu rüyasını ġeyh Edebalı'ya anlatan Osman Gâzî'ye ġeyh'in cevabı aynen Ģöyledir: "Hak Te'âlâ sana ve nesline padiĢahlık verecek. bâği add edilerek idam edilmiĢtir. 101-102. onu yakaladığı ve ordusunu imha ederek onu mağlup ettiği zaman yapmaları zarureti vardı. sh. son i Edebalı'ya Kozağa burayı vakfetmiĢtir^ Gâzî'nin hanımı ile I büyüklerinden MollJ yakınları defn olunmff . ĠA. amcası Dündar Bey. 20-24. B« (ıĢtır. 38 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYEN OSMANLI cik tekfurunun yakalanmasına fiilen engel olduğundan dolayı. II. Konunun asıl ayrıntılı izahını ise. ġeyhin koynundan çıkan bir ay Osman Gâzî'nin koynuna girer. ne diyeyim?". Fâtih devri soruları içinde bulunan KardeĢ Katli ile alakalı soruların cevabında yapacağız. Tevârîh-i Âl-i Osman. Bile7 Ġbn-i Kemal. neden Roma Ġmparatorlarının Düzmece Mustafa olayı gibi diğer Osmanlı çocuklarını da Osmanlı Devleti'nin aleyhine kullanamadılar diyerek. Hanefi hukukçusu Necmeddin Ez-Zâhidî'den fıkıh ilmini öğrenen Edebalı. sonradan ġam'a giderek oradaki âlimlerden Ġslâmî ilimler dersini tamamladı. Osmanlı Devleti'nin Fakih. 17 vd. 102-116. sh. Daha önce belirttiğimiz gibi. Osmanlı Devleti'nin manevî kurucularından olan ve kızını Osman Bey ile evlendiren ġeyh Edebalı kimdir? Kaynaklarda Ede ġeyh diye de geçen bu maneviyât eri. TTEM. Zira devlete isyan mevzubahistir. 11(88). ġey Sultân Orhan'ın annesi. sh. UzunçarĢılı. Ġstanbul 1989. Devletler ve Hanedanlar I-V. bu olayın meydana geldiğini kabul etmemiz halinde. Mehmed Zeki. ġeyh Edebalı'nın zaviyesinde misafir kaldığında. sh. 1289 veya 1302 yılında meydana geldiği bazı tarihçiler tarafından zayıf bir rivayet olarak nakledilen bu olayda. M. sh. Netice olarak. tarihçilerin nakline göre bu zayıf rivayet Ģöyledir: Osman Bey devrinde. Osmanlı Beyliği. herkesin dilden dile naklettiği ve bazı tarihçilerin de Ertuğrul Gâzî'ye isnad ettiği meĢhur rüyasını görmüĢtür. ġayet gelmiĢ olsa dahi. ĠĢte bu sırada âlimleri ve maneviyât erlerini çok seven Osman Bey ile tanıĢtı ve o-na dinî ve idarî konularda danıĢmanlık yaptı. Âlî. zaten had cezası olarak idam cezasının verildiğini söylemek mümkündür8. Bizans ve benzeri düĢmanlar tarafından Osmanlı Devleti'ne karĢı kullanıldıklarını açıkça göstermektedir: "Akıllı Romalıların. ġam'dan döndükten sonra kendisini tasavvufa veren ġeyh Edebalı. ġeyh Edebalı'nın Osman Gâzî ile evlendirdiği kızının a öğrendiğimize göre. Bilecik'te bir zaviye kurdu ve halkı irĢada baĢladı. Dündar Bey'in Bilecik ve Yarhisar Tekfurlarının. Düzmece Mustafa olayı sebebiyle bir Yunan tarihçisinin kaleme aldığı Ģu satırlar. Ahmed Uğur neĢri. geçmiĢ Ġmparatorlar adına bir nevi hayıflanmaktadır. Öztuna. 1300-1389. 196-201. bazı kaynaklara göre. Defter. Hadâik'uĢ-ġakâık. Osmanlı Hânedânındaki erkek evlâtların ne kadar merhametsiz bir Ģekilde. Vefâilik is ile hiç bir ilgisi yoktur.ġayet çok zayıf bir ihtimal ile de olsa. Osman Beyi öldürmek üzere tertip ettikleri plandan ve hileden haberdar olduğu ve Osman Bey'in karĢı planla olayı bastırdıkdan sonra amcasını öldürdüğü nakl olunmaktadır. Karaman'da dünyaya gelmiĢtir. Kızım da senin helâlin olacak". Lütfi PaĢa.

Mehmed.. Dursun Fakih. ġerafettin Turan). UzunçarĢılı. gibi kahramanlar»! 8 NeĢri. sh. Zira Dursun Fakih. Ġbn-i Kemal.* 40 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYEN OSMANLI . (neĢr.10. ġeyh'in talebesidir ve Osmanlı Devleti'nin ikinci kadısıdır. nr.. Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye Efendi.. ġeyh Edebalı 1326 veya 1327 yılında Bilecik'te vefat etmiĢtir. 428. I. Ġstanbul 1864. 18.. Defter.. Tevârih-i Âl-i Osman. Hayrullah E-fendi. hem toprak ve hem de devlet teĢkilâtı açısından durumu hakkında kısa bilgiler verir misiniz? Orhan Bey... ġeyh Edebalı. Sultân Orh zamanında hem de ¦ misiniz? Orhan Bey. TaĢköprüzâde.. Gâzî Mihal Bey ve Ahi Hasan gibi kahramanların gayretiyle. Ancak Sultân Orhan'a ait bir vakfiyeden öğrendiğimize göre. MüMmmtt ÂĢıkpaĢa-zMe. ġahin. "Edebalı". 4 sh 107-108. I. . kısa zamanda Ģöhretini dünyaya duyurmasını. 42. Belgelerden öğrendiğimize göre. XXXI. 95. c. ilmiyeden gelen vezir Hacı Kemâlüddin oğlu Alâ'addin PaĢa. 393-394. sh. Mal Hâtun'dur. ġeyh Mahmûd. BektaĢi veya Haydarî tarikatı ile hiç bir ilgisi yoktur. Bilecik'te ġeyh Edebalı Zaviyesinde türbesi olup burada Osman Gâzî'nin hanımı ile birlikte Edebalı'nın hanımı. Mühimme Defteri. Tarih. Sultân Orhan'ı kısaca anlatır mısınız? Çocukları. .. hanımları ve onun zamanında Osmanlı Devleti'nin geniĢleme boyutları. Askerî bir deha olan Orhan Bey. Hân. sh. 92-95. senelerdir çevreden kuĢattığı Bursa'yı 6 Nisan 1326 9 BA. Vefâilik ise. ġeyh Muhlis Baba ve ġeyh Edebalı'nın bazı yakınları defn olunmuĢlardır9. Köse Mihal. : * BA. 4-5. sh. Akman. Osmanlı Tarihi. Tevârih-i Âl-i Osman. 282/b283/a. II-ORHAN BEY ZAMANI 10. 1324 yılında 36 veya 43 yaĢında babasının yerine Osmanlı Beyliğinin uc beyi oldu. sh. Osmanlı Devleti.: ğimiz gibi. zamanının büyüklerinden Molla Hattab-ı Karahisarî. 33 vd. 1 Hacı Kemâlüddlnı gelen Molla Tâceddfnf Bilecik sonra da I meĢveret etme Devleti.. sh 107-108. Amasya Tarihi. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi. sh. ġeyh Edebalı'nın BektaĢilik veya Alevîlikle ilgisi yoktur. son zamanlarında kızı ve torunu Alâ'addin Bey ile Bilecik'te oturan ġeyh Edebalı'ya Kozağaç Köyünün vergi gelirleri tahsis edilmiĢ ve kızı Rabî'a Bâlâ Hâtûn da burayı vakfetmiĢtir. Dolayısıyla Sultân Orhan'ın annesi. Hüseyin Hüsâmeddin. Çandarlı Kara Halil'in de bu zatın talebeleri arasında bulunduğu söylenmektedir. vrk. I. EĢ-ġekâık. 6. Lütfi PaĢa. sh. BĠLĠNMEYEN OSMANLI 39 ile evlendirdiği kızının adı. sh. II. 130-131.. yine ilmiyeden gelen Molla Tâceddin Kürdî ve Vezir Hayreddin PaĢa. sh. 43-46. Osmanlı padiĢahlarından Sultân. 20-21. Orhan i Orhan Bey. Vefâiyye tarikatına mensuptur ve aynı zamanda Anadolu Ahilerinin reislerindendir. ¦ ¦¦ ¦ . kardeĢi ve veziri Alâ'addin PaĢa. bir Selçuklu veziri olan Ömer Bey'in kızıdır. 1281 (veya 1288) de Söğüt'te dünyaya geldi. ġeyh Edebalı. Defter. Netice olarak. TK. c. Osmanlı Devleti'nin ilk kadı ve müftüsüdür demek daha doğrudur.. Kâmil. Orhan Bey. annesi Mal Hâtûn Osman Bey'in ilk hanımı ve Selçuklu Vezirlerinden Ömer Abdülaziz Bey'in kızıdır. Orhan Bey zamanında kurulmuĢtur. Osmanlı Devleti'nde KardeĢ Katli. Kitâb-ı Cihânnümâ. nr. ġeyh Edebalı'nın kızının adı Rabî'a Bâlâ Hâtun'dur. Ġstanbul 1998. I. Ġbn-i Kemal.. Turgut Alp. ġeyh Edebalı'nın kızı Bâlâ Hâtun'un oğlu ise ġehzade Alâ'addin'dir.. T Defter. Tevârih-i Âl-i Osman. 68-75. 217. c. annesi I Abdülaziz Bey'in ġücâ'uddin gibi E 36 veya 43 yafl olan Orhan Bey. BektaĢi menkıbelerine dayanarak böyle bir irtibat kurmak yanlıĢtır. X. . II.. (neĢr. vezir Lala ġahin PaĢa ve de önce Bilecik sonra da Bursa Kadılığına getirilen Çandarlı Kara Halil gibi devlet adamları ile meĢveret etmesine ve onların tecrübelerinden yararlanmasına borçludur. ġâzelî Tarikatının bir koludur. 99. TDVĠA. Seyfüddin ve ġücâ'uddin gibi unvanları ilk olarak hakkıyla elde eden ve kullanan zattır. ! Tevârih-i Âl-l Osm». Defter-i Evkaf-ı Hüdâvendlgâr. c. 585. ÂĢıkpaĢa-zâde. sh. 20.

ġehzade Ġbrahim ve Fatma Sultân'ın annesidir. böylece 1335'e doğru bütün Ġslâm âleminde ve Avrupa'da Sultân unvanıyla anılmaya baĢlandı. tarafından bastırıldı} sikkenin bulunması. Ġmroz'a çıkartma yapmak istedi. ancak püskürtüldü. Murad ve ġehzade Kasım'ın annesidir. re. evvela 3 ġubat 1347 yılında Ġstanbul'a girdi. Çandarlı J eden Türkmenler* ğından. 40-65. sonra da sulh yolunu tercih etti. Lüleburgaz ve Çorlu'yu da fethettikten sonra. 3) Theodora Hâtûn: Müslüman olmadığı ve evliliğin kısa sürdüğü anlaĢılıyor. sonradan onun halefi olan ve yaya ile . Orhan Bey.tarihinde fethetmiĢ ve Bey Sancağı adıyla oğlu Murad'a vermiĢtir. Ġznik. 1362 yılında Nisan ayının sonlarına doğru vefat etti. \ 3) Sultân Ort dına yaya adını \ da müsellem ad tayinine giriĢti' Kara Halil'i tay 4) Osmanlı t se de. Süleyman PaĢa. kaynaklardan öğrendiğimize göre hayatı boyunca 4 hanımla evlendi. Bunların aynı zamanda hanımları olduğu düĢünülmemelidir. Sonra döndü. lerinden olan akçe)* Kara Halil'in tavsly halifenin adı. Üsküdar Osmanlı Devleti'nin eline geçti. Müslüman olmuĢtur. Müslüman olup Nilüfer adını almıĢtır.! 2) Osmanlı I Bey'in zamanında 1 Alâ'addin PaĢa leyman PaĢa da Alp. 1357 yılında atının ayağının sürçmesi sonucunda düĢerek vefat etti. Osmanlı Devleti'n Kayseri ve maneviyât re Ahi Evran ve Musa Abdal 11. sh. Ġz-nik'deki ilk yüksek tahsil müessesesinin müderrisi Davud-ı Kayserî. 1349 yılında yardım için Rumeli'ye geçti. Artık Osmanlının merkezi YeniĢehir değil Bursa'dır. Bizans açısından kudsî bir değere haizdi ve bunun farkında olan Orhan Bey. Kara Mürsel. 1329 veya nihâî olarak 1331'de Ġznik'i fethetmiĢlerdir. Bu hanımları ve bunlardan doğan çocukları sırasıyla Ģunlardır: 1) Nilüfer Hâtûn (Holofira): Yarhisar Tekfu'runun kızıdır. Türk tarihinin önemli olaylarından olan Rumeli'ye geçiĢin kahramanı Süleyman PaĢa. Kayınpederi olan Bizans Ġmparatoru'nun kendisine saldıran Slavlar ve Bulgarlara karĢı Orhan Bey'den yardım istemesi üzerine Osmanlı ordusu. 1347'de Süleyman PaĢa. Osmanlı I Bey tesis etmlj ve itaatsizlik < teĢkili. 1327 senesinde Bursa Kadısı Cendereli (Çandarlı) Kara Halil ve vezir Alâ'addin'in tavsiyeleri ile saltanatın en önemli alâmeti olan ilk Osmanlı akçesini (son zamanlarda Osman Bey'e ait bir sikke de bulunduğundan bu görüĢ nakz olunmuĢtur) yani sikkesini bastırmıĢtır. artık Osmanlı Beyliği. ra'iyyetlljl J tayinatlan ve t '" NeĢri. Osmanlı sınırlarının Karadeniz ve Ġstanbul Boğazına doğru ilerlediğini gören Bizanslılar. / UzunçarĢılı. Güneyde Çandarlı Körfezine dayanan Osmanlılar. Bu hadiseden sonra. bu sefer Anadolu fetihlerine yöneldi ve 1345'e doğru ilk olarak bir Anadolu Beyliğini yani Balıkesir merkezli Karesi Beyliğini Osmanlı Devleti'ne ilhak etti ve Anadolu'da 1354 yılında Ankara'ya kadar ilerledi ve orayı fethetti. Sult 1) Orhan Bey. Daha önceki geçiĢlerden farklı olarak. PaĢa'nın yardım ordusunun öncüsü Gâzî Umur Bey'dir. I. Rumeli fetihlerini onun yerine ġehzade Murâd devam ettirdiyse de. bu yardıma minnettar olan Ġmparator. m bul edilmektedir. Darıca ile Eskihisar arasında bir yer olan Pelekanon'da Osmanlı ordularıyla karĢılaĢmıĢlar ve Osmanlılar Ġmparatoru yaraladıkları gibi. Çanakkale Boğazının Avrupa kıyısı üzerinde küçük Çimpe kalesini Avrupa'ya geçerken kolaylık olsun diye Süleyman PaĢa'ya hediye etti. Gelibolu yarım adasında. 4) Eftandise Hâtûn: Mahmûd Alp'in kızıdır. Rumeli'nde hukuken ve fiilen var olmuĢlardı. 1353 tarihinde. Tevârlh-IÂI-lfl sh. Selanik'e kadar geldi ve Ģehri Slavlardan kurtararak geri döndü. imza attığı ilk Sultân Orhan'ın Devleti'nin bir > dan dolayıdır. Bizans ile sulh yapan Sultân Orhan. 3 Tarih ve tik S III. Ġlk darbhane de Bursa'da kurulmuĢtur. Sultân Orhan. KÖtH(] mal. C Tarihi. kaçmaya mahkum eden Orhan Bey. Sultân Orhan zama nik'deki ilk yüksek tahs halefi olan ve yaya ile Hoca. Bu arada Bizans Ġmparatorunun kızı Prenses Theodora ile evlendi. 2) Asporça Hâtûn: Bizans Ġmparatoru'nun kızıdır. Ġznik'i kurtarmak için hücuma geçen Bizans Ġmparatorunu. AndronikosA BĠLĠNMEYEN OSMANLI 41 Sultân Orhan zamanındaki büyük ilim adamları ve maneviyât reisleri arasında. Candaroğullarma bağlı Uluğ Beyoğulları Beyliği de Osmanlı Devleti'ne katıldı. buradaki Ayasofya isimli Kiliseyi camiye çevirdi ve burada Osmanlı Devleti'nin ilk Üniversitesini kurarak baĢına da büyük âlim Kayserili Molla Davud'u tayin etti. ġehzade Halil'in annesidir. Marmara Denizinin güneyindeki son toprakları da Bizans'ın elinden aldı. bu acıya dayanamayan 81 yaĢındaki Sultân Orhan.

42 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYEN OSMANLI landırılmasına ve hatta bazı tarihçilere göre. Son zamanlarda Osman Bey'e ait bir sikkenin bulunması. Daha sonra da I. hüccet. Ġsmail Hakkı. Evrenos Gâzî ve Akça Koca bulunmaktadır. c. 309-321. 40-65. Murad devrinde esas teĢkilât10 NeĢri. Tevârih-i Âl-i Osman. tapu kayıtları ve benzeri Türkçe yazılı belgeler az da olsa mevcuttur) Karamanoğlu . sh. Defter. XIII. Kitâb-ı Cihânnümâ. sh. Osmanlı Devleti'nin ilk Bursa Kadısı ve Kazaskeri Çandarlı Kara Halil. VL. Orhan Bey zamanında Ġznik'te açılmıĢtır. bu ilki ortadan kaldırmaktadır. . yaya ve müsellemlerin suiistimale baĢlamaları ve itaatsizlik göstermeleri üzerine. c. sh. . 27-31. 3) Sultân Orhan ilk defa bin kadar Türk gencinden daimî bir ordu teĢkil ederek a-dına yaya adını verdiği gibi. I. c. 67-108. sh. Aksun. sh.. Önemli beyler arasında ise. 207-211. Ayasofya Kilisesi Camiye çevrilmiĢ. Lütfi PaĢa. Mırmıroğlu. Karaca Ahmed. bir devletin yürütmeye ve yargıya ait yazılı belgeleri Türkçe yazılmaya baĢlanmıĢtır. Tevârîh-i Âl-i Osman. 195196. vakfiye. Ayrıca Sultân Orhan'ın oğulları Alâ'addin PaĢa ile Süleyman PaĢa da vezirler arasında yer almaktadır. bir Manastır da medreseye çevrilerek müderrisliğine de Fakîh Davud-ı Kayseri tayin olunmuĢtur. Künh'ül-Ahbâr. diğer tarafında ise 727 hicrî tarihi ve Kayı Boyu iĢareti ile Bursa'da kimin tarafından bastırıldığına dair bilgi bulunmaktadır. Tevârih-i Âl-i Osman.müsellemin teĢkilinde fikir veren Alâ'addin Esved veya Kara Hoca. "Gâzî Orhan Bey'in Hükümdar Olduğu Tarih ve Ġlk Sikkesi". Devletler ve Hanedanlar. Kantemir. UzunçarĢılı. Zira kaynaklara göre. "Orhan". 198208. I. Sultân Orhan'ın imza attığı ilkleri Ģöylece özetlememiz mümkündür: 1) Orhan Bey. 1326 yılında yeniçeri teĢkilâtını tesis eden Osmanlı Devleti olmuĢtur. . Ahi Evran ve Musa Abdal baĢta gelen simalardandır10. Hammer gibi bazı batılı tarihçiler itiraz etse de. Hasan-ı Kayserî ve maneviyât reislerinden ise. Osmanlı Tarihi. 117-162. Belleten. Osmanlı Devleti'nin bir devlet olarak bütün müesseseleriyle onun zamanında ortaya çıkmasından dolayıdır.çünki Rumeiierinde akmcıiık eden Türkmenler ve daha önce ihdas olunan yaya ve müsellemlerle Âl-i Osman'ın ayakta durması zorlaĢtığından. Türkçe'nin ilk resmî dil olarak kabulü de Orhan Bey zamanında olmuĢtur. ġarl'ın Frank-ArĢır adıyla adlandırdığı muvazzaf asker takip etmektedir. 73-86. Böylece askerî tarih açısından dünyada ilk muvazzaf orduyu kuran. 2) Osmanlı Devleti'nin en yüksek idarî. Konur Alp. sh. Zira Orhan Bey zamanından itibaren ilk defa. Sultân Orhan. ĠA. Seyyid Ahmed-i Kebîr-i Rufâ'î. ġerafettin Turan). sh.. Öztuna. Ġbn-i Kemal. 120 sene sonra 1447 tarihinde VII. 4) Osmanlı tarihçilerinin beyanına göre. M. I. II. Dünya askerî tarihinde bunu. c. Andronikos Arasındaki Pelekano Muharebesi". Ankara 1991. adlî ve siyasî makamı olan Divan da Orhan Bey'in zamanında temellendirilmeye baĢlanmıĢtır. Osmanlı Tarihi. "Orhan Bey ile Bizans Ġmparatoru III. 6) Bazı kaynaklara göre. Bu sikkenin bir tarafında kelime-i Ģahadet ve dört halifenin adı. c. Ġki büyük Hıristiyan Konsül'ünün toplandığı Ġznik fethedilince. bin kadar da süvari yani atlı asker tertip ederek adlarına da müsellem adını verdi. 11. neden Osmanlı Devleti'nin gerçek kurucusu olarak kabul edilmektedir? BaĢta ilk Osmanlı akçesinin bastırılması olmak üzere. Tayyib. 36-50. sh. Ġlk vezîr olarak Hacı Kemâlüddin oğlu Alâ'addin PaĢa tayin edilmiĢtir. elimizde Sultân Orhan devrine ait Türkçe i'lâm. sh. Çandarlı Kara Halil tarafından tavsiye edildi. Defter. Belleten. Neticede.. Kara Mürsel. . I. ". Âlî. Ġbn-i Kemal. V. UzunçarĢılı. Gökbilgin. Bursa ve Ġznik'i fethettikten sonra bağımsızlığın en önemli alâmetlerinden olan akçeyi yani gümüĢ sikkeyi. ra'iyyetliği kabul eden Hıristiyanların dinç ve gençlerinden birkaç yılda bir bin nefer kadar alınıp tayinatian ve ulufeleri verilmesi kararlaĢtırıldı". Bu arada Alâ'addin Esved adlı âlime danıĢarak bir ordu kadısı tayinine giriĢti ve Osmanlı Devleti'nin ilk kazaskeri olarak da Bursa Kadısı Çandarlı Kara Halil'i tayin etti. sayı 34(1945). 5) Osmanlı eğitim tarihinde ilk yüksek eğitim müessesesi de. 1327 yılında Bursa'da Bursa Kadısı Çandarlı Kara Halil'in tavsiyeleriyle bastırdı. c. Osmanlı Devleti'ndeki ilk muvazzaf asker olan yeniçeri teĢkilâtını da Orhan Bey tesis etmiĢtir. Hıristiyan esirlerden devĢirilmiĢ muvazzaf bir ordu teĢkili. Dolayısıyla bu görüĢ doğru kabul edildiği takdirde. c. (neĢr. IX. (ki tarihî belgeler bunu doğrulamaktadır. II. imza attığı ilklerden bazıları nelerdir? Sultân Orhan'ın Osmanlı Devleti'nin gerçek kurucusu kabul edilmesi. Hacı Ġl Bey. 147-191. yeniçeri adıyla adlandırılması yoluna gidildi. 103-105. sh. sayı 50(1949). sh. Ahmed Uğur neĢri.

000 kiĢilik Hacı Ġlbeğ komutasındaki Osmanlı ordusunun yaptığı bir baskın sonucunda sındı ve tarihe Sırpsındığı zaferi olarak geçti (1363). UzunçarĢılı. 124-128. Karaman oğulları rahatsız olmaya baĢladı ve 1386'da Osmanlı Karamanoğulları ihtilafı baĢladı. Acemioğlanlan 1 Vezir o!du ve i arasında ise.! oğullarını dağıtıp) Osmanlı'nın bozguna uğrattı Bulgari Ġle Ulahı Kosova'da 20 H« ordusu. hanımlarını ve zamanında Osmanlı Devleti'nin geniĢleme alanlarını kısaca açıklar mısınız? Osmanlı tarihinde I. 36-50.. Ġstanbul 1297. 724 Rebîülevvel-1324 Mart. 1375'de Hamidoğulları sembolik bir bedelle topraklarının yarısını Osmanlıya terk etti ve böylece Germiyanoğlu ile Karamanoğlu arasına Osmanlı girmiĢ oldu. sh. .. 11 Âlî... "Gâzî Orhan Bey vakfiyesi.Mehmed Bey'in ilk resmî olarak Türkçe'yi kullandığına dair izah tarzı. 4-1 Yıldırım f Bey. 1362 Temmuz'unda Edirne'yi zabtetti ve kendisine yeni baĢĢehir yaptı. 7-8. Lütfi PaĢa.. c. Künh'ül-Ahbâr. .. sh... Osmanlı açısından farklı bir yöne çekilmektedir".. sh...... I. Seferlerine Ankara'nın yeniden fethiyle baĢlayan Sultân Murâd. Her ne kadar. 207-211. V. Ġsmail Hakkı. Tarih-i Askerî-i Osmanî. Kitab-ı Evvel. Osmanlı Tarihi. I.. Urbanus'un tahrikiyle Osmanlı Devleti ilk haçlı seferine maruz kaldı. Ahmed Cevâd. c..SULTÂN MURÂD HÜDÂVENDĠGÂR DEVRĠ 12.. V.000 km!'lfk t Batılı tarih ğer din mensuı hasebiyle dost < zirvedeydi. Ancak 60.„. . Osmanlı Devleti'nin Avrupa topraklarında bu ilerleyiĢi Hıristiyanları korkuttu ve Papa V.". sh.000 kiĢilik haçlı ordusu 10. "Gâzî Orhan Bey'in Hükümdar Olduğu Tarih ve Ġlk Sikkesi". -. Ġsmail Hakkı. III. 40-44.1 kadar sürecek < MiloĢ Oblllç adlı) larak Ģehid edildi j haz/resine gömü Osmanlı'nın eline i bede bizzat bulu 500. c.. Her ı asıl yeniçeri ve i ilk kuĢatan Osı Murâd Hû ehliyetli devleti tân Murâd zarr zikretmek gen Maliye te. 1.. t llfcıınçuıO |l73-188. Sultân I. c.. UzunçarĢılı. Hüdâvendigâr. . sh... Murâd Hüdâvendigâr ve Gazi Murâd Hüdâvendigâr adlarıyla anılan Sultân Murâd. sayı 17-18 (1941).. hükümdar demektir ve sonradan o zaman Osmanlı Devleti'nin baĢĢehri olan ve kendisinin de valilik yaptığı Bursa'ya da Hüdâvendigâr Sancağı adı verildi. sh.. Murâd. 7"IMIft [»i.tl iffetti BĠLĠNMEYEN OSMANLI . Bunu Balkanların önemli bir merkezi olan Filibe'nin fethi takip etti (1363). sh. 1383'de Candaroğulları Hamidoğullarının arkasından Osmanlı'yı metbû' tanıyınca.. çocuklarını. Aksun. Tevârîh-i Âl-i Osman.. Murâd'ı.. Bunu Sırbistan'ın bir kısmı ile Bulgaristan'ın Osmanlı'ya ilhakı takip etti ve 1365 yılında da Dubrovnik (Raguza) ile ilk milletlerarası andlaĢma imzalandı.. 27-31. UzunçarĢılı. 277-288. Belleten. t tında büyükf hur SaruaJ zikn Asrındakfî kadılarınd sı unvanı ZE Marya' kızı.„. 1326 (726 H) yılında dünyaya geldi ve 1362 Mart ayında 35-36 yaĢlarında iken Osmanlı PadiĢahı olarak tahta geçti. . Osmanlı Tarihi.

bu meselenin izahını zaruri hale getirmektedirler. kahramanlıkları ile meĢhur Saruca PaĢa. Künh'ül-Ahbâr. Belleten. PadiĢahların Kadınları Ve Kızları. Ankara 1992. sh. 2-Marya Thamara Hâtûn. yeniçeri ve acemi oğlan teĢkilâtında büyük payı bulunan TimurtaĢ PaĢa ve Lala ġahin PaĢa'yı. Kızıl Murad bey'in kızı. Kapı kulları tabirini bahane ederek. Müstecap SubaĢı ve Hacı Ġlbeğ'i zikretmek gerekmektedir. hep birlikte Osmanlı Devleti'nin aleyhinde ittifak ettiler ve Kosova'da 20 Haziran 1389 günü Osmanlı ordusu ile karĢı karĢıya geldiler. bir görüĢe göre Sultân Murâd zamanında ihdas edilen kazaskerliğe ilk defa getirilen Çandarlı Halil Efendi'yi zikretmek gerekiyor. c.Ġbrahim Bey. ZEVCELERĠ: 1. Halil Hayreddin PaĢa'nın oğlu Ali PaĢa'yı. c. Batılı tarihçilerin de itirafıyla. Ahmed Uğur neĢri. Bunların baĢında. XXI. 31 vd. Ġne Beğ. Bulgaristan tamamen Osmanlı'nın eline geçerken Sırbistan'ın da önemli bir kısmı feth edilmiĢti. Aksun. acemi oğlanı veya devĢirme oğlanı ifadeleriyle anlatılan ve halk ile Batılılar arasında Hıristiyan ailelerin çocuklarının zorla alınarak önce köle yapılması. I. 6. 3. 9. c. c. Uluçay. UzunçarĢılı. Çağatay.. "Osmanlı tarihinin Ġlk Devirlerine Ait Bazı YanlıĢlıkların Tashihi". Katoliklere ve diğer din mensuplarına kendi dindaĢlarından daha iyi davrandı. Osmanlı Tarihi. I. c.Gülçiçek Hâtûn. V. sh. bütün devlet memurlarının PadiĢahın köleleri olduklarını ileri sürenler ise. sh. Alî.1389) ve Bursa'ya nakledilerek kendi adına yaptırılan Cami haziresine gömüldü. Bundan cesaret alan haçlı orduları. MiloĢ Obiliç adlı yaralı bir Sırp askeri tarafından Murâd Hüdâvendigâr hançerle vurularak Ģehid edildi (20. sayı 81-84 (1957).6. 27 yıl içinde babasından aldığı mirası 5 kat artırarak 500. Osmanlı Devletinde pençik oğlanı.87-93.000 km2'lik bir büyük devleti Osmanlı milletine miras bırakıyordu. Alî. Baskı. Ġstanbul'u ilk kuĢatan Osmanlı PadiĢahı da kendisiydi. 12 Lütfi PaĢa. ÇOCUKLARI: 1-Yıldırım Bâyezid.Sultân Hâtûn. Bursa kadılarından ve Kâdîzade-i Rumî'nin babası Mahmûd Bedreddin ve de Azerbaycan Kadısı unvanıyla meĢhur Mevlânâ Burhânüddin'i zikretmek gerekmektedir. 37 muharebede bizzat bulunan Sultân Murâd. PaĢa Yiğit. Karamanlı Kara Rüstem'in de yardımıyla Maliye teĢkilâtı tanzim edildi ve Sultân Orhan zamanında baĢlatılan Yeniçeri ve Acemioğlanları TeĢkilatını bütün ayrıntılarıyla kurmaya muvaffak oldu.Candar Oğullarından bir beyin kızı. 107-108. 4. Bu vazifeye g elir gelmez. 44 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEY?:. asıl yeniçeri ve acemi oğlanları teĢkilâtlarını kuran ve geliĢtiren kendisi oldu. bunu fırsat bilen Sırp Kralı Balkanlarda Osmanlı'nın üzerine yürüdü ve hatta TimurtaĢ PaĢa komutasındaki Osmanlı ordusunu bozguna uğrattı (PloĢnik Olayı. Asrındaki âlimlerden ise Aksaray'lı Cemâlüddin Muhammed bin Muhammed. DevĢirme sistemi nedir? Hıristiyan ailelerin çocukları zorla ve zulümle mi alınmıĢtır? Bugün Avrupalılar kadar memleketimizde de en çok merak edilen ve meselenin e-sası bilinmeden değiĢik yorumlar yapılan ve çarpıtılan konulardan biri de kapu kulları ve bunun kaynağını teĢkil eden devĢirme usulüdür. 13. 1387). 65-77.Savcı Bey. sh. Kantemlr. 284-305. Evrenos Beğ. 162-186. Devletler ve Hanedanlar. Sırpı ile Bulgari ile Ulahı ile. I. 6-7. sonra da Osmanlı ordusunda görev verilmesi ve çocukların eliyle ana ve . 3. Bu sebeple özellikle devĢirme usulünün hukukî ve tarihî gerekçelerini bilmek icab eder.43 Her ne kadar. c. Her ne kadar yeniçeri teĢkilâtı babası zamanında kurulmaya baĢlansa da.Özer Hâtûn.Halil Bey. 173-188. Devlet teĢkilâtçılığında da zirvedeydi. Ancak bu güzellikler arasında. Kosova Zaferi diye tarihe geçen zaferle haçlı ordularını yendi ve 500 yıl kadar sürecek olan Balkan Hakimiyetini baĢlatmıĢ oldu. Osmanlı ordusu.YahĢi Bey.Bulgar Beyinin kızı. I. sh. 2-Ya'kub Çelebi. Yıldırım Bâyezid'in ve YahĢi Bey'in Annesi. I. Önemle ifade edelim ki. 3. Murâd Hüdâvendigâr'ı muvaffak eden sebeplerin baĢında onunla birlikte çalıĢan ehliyetli devlet adamlarını zikretmek gerekiyor. 108-131. Öztuna. 1372 yılında da Vezir oldu ve artık Halil Hayreddin PaĢa diye anılmaya baĢlandı. Diğer devlet adamları arasında ise. II. Osmanlı Devleti Balkanlara hâkim olmuĢ. Büyük Türkiye Tarihi. 51-70. sh. Bulgar Kralının kızı. sh. Sultân Murad'ın oğlu ġehzade Bâyezid kahramanca savaĢarak Karaman oğullarını dağıtıp Yıldırım unvanını aldıysa da. 4. 5. Osmanlı Tarih!.Nefise Melek Sultân Hâtûn'2. fethettiği topraklarda Ortodokslara.PaĢa Melek Hâtûn. 5. Tevârîh-i Âl-i Osman. 8. Verdiği sözde durması hasebiyle dost düĢman herkes tarafından sevilir hale geldi. 7. UzunçarĢılı.

alınanlara: Toyca memur tarr yordu. bu beĢte birlik hakkında. bolu'da ve: lüman ve T. bu usule yanlıĢ telâffuzla pençik adı verilmiĢtir. Pen. 3) Onlarla zimmîlik anlaĢması yapabilir. Devlet. pençikçi denilen bir memur tarafından toplanıyordu. harpte esir alınan erkeklerden beĢte birini devlet hesabına ve asker ihtiyacını karĢılamak üzere almayı kanun haline getirmiĢ ve bu tarihten sonra. Acemi Ocaklarında kimleri ne hakla toplamıĢtır? Kanunla mı yoksa keyfî mi yapmıĢtır? I. sosyal ve idarî imtiyazlardan dolayı. ĠĢte I. Ancak duraklama ve gerileme dönemlerinde. Pençik oğlanları adıyla toplanan bu savaĢ esiri gençler. Pençik oğlanları ne demektir ve nasıl devĢirilir? Bunu biraz izah etmeliyiz. asker olarak alınanlara pençik oğlanı denmiĢtir. zulümle veya haksızlıkla alakası yoktur. 2) Müslümanlara hizmet etmeleri için onları köle olarak kullandırabilir. Devlet.. devletin yükselme devirlerinde. hem de kendi rızalarıyla Müslüman olmalarını sağlamıĢtır. dünya . Bu Ģekilde devĢirilen pençik oğlanlarının. biraz sonraki izahlardan daha iyi anlaĢılacaktır. 14. büyük hukukçu Karamanlı Rüstem'in teklifi ve Çandariı r erkeklerdi kanun hai ¦ mistir. Pençik Oğlanları ne demektir? Osmanlı Devleti. Bunun Kanunnâmesini neĢretmiĢ bulunuyoruz. çok büyük zulümler . Osmanlı Devleti'nin merkezî ordusundaki vurucu güçtür. Osmanlı Devleti. B) DevĢirme Usûlü ve Acemi Oğlanları. Zira devletin askerî ve mülkî erkânının çoğu da bu ocaktan yetiĢmedir. Acemi ocağının temelini bu pençik oğlanları teĢkil ediyordu. statüsüne . mala1 alaka:. hem onlara bir nevi yarı hürriyetlerini kazandırmıĢ.. Osmanlı Devleti'nde Yeniçeri Ocaklarına asker temin eden iki önemli kaynak vardır: A) Pençik Oğlanları ve Acemi Ocakları. ġimdi bunları aĢağıdaki soruların cevaplarından daha iyi öğrenelim. Evvela Gelibolu'da ve sonra da Ġstanbul'da teĢkil olunan Acemi Ocaklarına verilmeden evvel Müslüman ve Türk ailelerin yanına veriliyordu. en azından Ģu seçimlik haklara sahiptir: 1) SavaĢ hukukunun gereği ve Ġslâmiyeti yaymak gayesiyle gerekiyorsa devlet reisi onları öldürtebilir. De.•. Osmanlı Devletinin Yeniçeri TeĢkilâtında görev almak.babalarının öldürülmesi Ģeklinde takdim edilen askerî müessese.. . Ki serimizde ııçıt. Yeniçerilerin sahip oldukları iktisadî. 4) Hanefi mezhebinde tartıĢmalı olmakla birlikte. da Acemi 0' sıyla yan Ġv nü ît?-"'' onlara bir n. Toyca denilen akıncı subaylarının ve akıncıların aldığı esirler. Müslüman olup Türk terbiyesi aldıktan sonra da Acemi Ocaklarında askerî eğitim görüyorlardı. Ġslâm Hukukuna göre. süper ç almak ¦:. Herkesin bildiği gibi. Burada askerî eğitim gören ve dolayısıyla yarı hürriyetine de kavuĢan bu gençler. esirleri köle yapmak veya Avrupalılar gibi satmak yerine. Bilindiği gibi. asırlarca Osmanlı Devletinin vurucu gücünü teĢkil eden Yeniçeri Ocağının çekirdeğini oluĢturmuĢlardır. Ġslâm'a göre savaĢ esirleri ganimetlerden sayılmaktadır. bir nevi devletin köleleri statüsüne sahip oluyor. Kapı Kulu Ocakları ve bunların baĢında gelen Yeniçeri TeĢkilâtı. ĠĢte genel olarak Osmanlı hukukunda devletin bu beĢte birlik Kur'ân'la sabit olan hakkına Farsça olarak penç-yek (1/5) ve halk dilindeki ifadesiyle pençik adı verilmiĢtir. savaĢlarda elde edilen esirler hakkında yapılacak muamele hususunda Müslüman devlet idaresi. askerliğe elveriĢli olmayanlardan da pençik resmi almıĢ. Müslüman ve gayr-i müslim herkes için bir Ģereftir. Bu tür anlayıĢın nasıl hatalı olduğu. ancak kendilerine köle muamelesi yapılmıyordu. Kur'ân'ın emriyle devlete aittir. Murad'dan Fâtih Sultân Mehmed zamanına kadar Yeniçeri TeĢkilâtının ihtiyâcı olan gençleri temine yarayan pençik oğlanlarıdır. bedel (fidye) karĢılığı onları salıverebilir. î)Ģı cizye PNLI uuBĠLĠNMEYEN OSMANLI Çandarlı Kara Halil Efendi'nin meĢruiyetini izah etmesi üzerine. 15. Yeniçeri TeĢkilâtıdır. Bu sebeple de Kapıkulu Ocakları denilen askerî teĢkilâtın çekirdek kısmıdır. kamu yararına uygun olarak istediği gibi tasarrufda bulunur. gerileme <fc okuy bir on.. Ganimetin beĢte biri ise. Murad Hüdâvendigâr. Devi1 D muvak' arttıır.

Israrlı arzuları üzerine. Ahmed. DevĢirme Kanunnâmesi. sh. E) Bütün bunların yanında insan unsurunun girdiği hiç bir iĢte suiistimal olmaması mümkün görülmediğinden. II. Âli.' yar:: tayıden: Ağatest dan • ve e. Müslümanlardan sadece BoĢnaklar devĢirme kanununa tabi olmuĢlardır. Hatta Müslüman BoĢnaklar. her kırk haneden bir tane 14 ila 18 yaĢ arasında genci. Bu usule devĢirme adının verildiğini ve bunun Kanunnâmesinin hazırlandığını görüyoruz. ısrarla bu kanun gereği çocuklarının toplanmasını kendileri arzu etmiĢlerdir. Akgündüz. pençikçiler. Nasihat'üs-Selâtîn. Bu söylediklerimiz. Belki devĢirmeye tâbi olmayan Yahudi. Osmanlı Ordusunun temelini teĢkil eden Yeniçeri TeĢkilâtına girmek veya Saray'da önemli vazifeler yapmak üzere devĢirmeye baĢlamıĢtır. maalesef doğrudur. Diyârbekir Beylerbeyi ve sonradan da Mısır Beylerbeyi olan Hüsrev PaĢa bu yükselenlere verilecek en bariz misâldir. o günün tek süper gücü olan Osmanlı Devletinin en önemli ordusu olan Yeniçeri TeĢkilâtında görev almak için Müslüman ve Hıristiyan her çevreden talepler gelmeye baĢlamıĢtır. belli bir müddet sonra önemli mülkî ve askerî makamlara geldiklerinden dolayı. vrk. Avrupalıların anlattığı tarzda. küçük çocuklar ana ve babalarından zorla alınıyor değildir. DevĢirme usulü nasıldı? Acemi Oğlanları nasıl yetiĢtiriliyordu ve bu düzen nasıl bozuldu? . Ġstanbul 1990-1996. Rus ve Rumlardan neden bizden de almıyorsunuz? Ģeklinde sitemli arzuları vardır. Pençik Kanunnâmesi. Osmanlı Kanunnâmeleri ve Hukukî Tahlilleri I-IX. Bosna yerlileri ve Ermenilerden. Kanunla düzenlenen bu mevzuyu merak edenler. sadece gayr-i müslim Bulgar. yükselme dönemi içindir. 2) Ayrıca bugün Amerikan ordusunda asker olmak için can atan çok sayıda üçüncü dünya ülkesi vatandaĢı insanların mevcut olduğu inkâr edilemediği gibi. ailelerden zulmen oğlan aldıkları çokça meydana gelen bir olay olmuĢtur. Arnavut. ĠS. ĠĢte bütün bu sebeblere dayanan Osmanlı Devleti. 3) Bir diğer önemli sebeb de gayr-i müslimlerin askerlik edemeyiĢleri ve buna karĢı cizye vergisi ödemeleri söz konusu olduğundan. 311. B) Bu devĢirmeden kasıt. Belki 14-18 yaĢları arasındaki delikanlılar alınmaktadır. Mimar Sinan devĢirme yoluyla MimarbaĢlılığa kadar yükselmiĢtir. Bosnalı ve Ermenilerin Osmanlı Ordusunda görev alma arzuları gittikçe artıĢ göstermiĢtir.yapıldığını Osmanlı Siyâsetnâmeleri'nden okuyoruz. belli bir kanun ve kaide çerçe13 Lütfi PaĢa. Hüsrev PaĢa Kütüphanesi. Usûl hakkında bilgi vermeden evvel Ģu bir kaç hususun bilinmesinin zaruret olduğu kanaatindeyiz: A) Yeniçeri teĢkilâtına girmek veya Saraya girmek önemli bir Ģeref olmasından ve hatta bu yolla Yeniçeri olan yahut Saray'a girenler. 46 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLlNMflîII • vesinde. 16. 128-134. mı-. 34. sh. Bunlara Poturoğulları denmektedir. bu konuda da bazı suiistimaller olmuĢ olabilir14. gayr-i müslimler ve özellikle Osmanlı hayranı Bulgar. Maalesef. Müslüman olduklarından dolayı kendi çocukları devĢirilmeye tâbi tutulmadığından. rızâsı dairesinde kalmak Ģartıyla önce Müslüman Türk a-ilelerin yanına verilerek MüslümanlaĢtırmak ve TürkleĢtirmektir. gerileme döneminde devĢirmecile-rin türlü türlü zulümler yaptıkları. hem rızâları dahilinde olmak ve hem de belli bir kaide dâhilinde yapılmak Ģartıyla. 123-127. 92/a-93/a. hattâ muvakkaten gerilemesi sebebiyle yeniden esir elde edilememesi Acemi oğlan ihtiyacını arttırmıĢtır. DevĢirme Usûlü nereden ve neden çıkmıĢtır? Çocuklar zorla mı annelerinden alınmıĢtır? DevĢirmenin baĢlama sebeplerini Ģöylece özetlemek mümkündür: 1) Yıldırım Bâyezid'in Ankara mağlûbiyetinden sonra fetihlerin duraklaması. nr. kendi elleriyle ve hile yaparak ve hatta devĢirme memuruna rüĢvet vererek çocuğunu Acemi Oğlanı yapmaya çalıĢmıĢlardır. Osmanlı Kanunnâmeleri adlı e-serimizde neĢrettiğimiz DevĢirme ve Pençik Kanunnâmelerini tetkik edebilirler13. Arnavut. gayr-i müslim gençler ve ailelerin bunu arzuladıklarını açıkça görüyoruz. Ancak bunun zorla ve cebirle yapıldığına dair bir Ģikâyet söz konusu değildir. Tevârîh-i Âl-i Osman. c. D) En önemlisi de devĢirme yoluyla Acemi Ocağına çocuğunu veren gayr -i müslimler belli vergilerden mu'âf tutulduklarından. C) Biraz sonra zikr edeceğimiz gibi.

Türkçe bilen. 14-18 yaĢ arasında olanlar tercih olunur ve evliler alınmazdı. içlerinde sünnetli bulunup bulunmadığına bakılır. çok uzun veya çok kısa boylu olanlar da devĢirilmezdi. çoban ve sığırtmaç. Yüzyılda ise umumi olarak bütün Osmanlı 4 Ayverdi. muhafaza ettikleri. Osmanlı Devleti'nin duraklama ve gerileme dönemlerinde. köse. Sâmiha. Yavuz Selim devĢirme usulünü kaldırmıĢsa da. Bu yazılmaya Torba yazısı. Evvelâ. Türk Târihinde Osmanlı Asırları. daha sonraları Sırbistan ve Bosna-Hersek'ten ve Macaristan'dan XV. birkaç çocuğu olanın en güzeli ve sıhhatlisi seçilirdi. Istabl-ı âmireye ait çayırları biçtikleri. sancağı. bütün eĢkâli ve Sürücü denilen sevk memurunun adı bir deftere yazılır. paĢa. Yahudiler hiç alınmazdı. Bunun üzerine devĢirilecek mıntıkalara emirler gönderilerek Sancakbeyi. Acemi Ocağında askerî ve meslekî eğitim görenler. Ġstanbul 1999.Ġhtiyaca göre üç beĢ senede bir ve bazen daha uzun fasılalarla Hıristiyanlardan (Yahudilerden alınmazdı) 14-18 yaĢ arasındaki çocukların gürbüz ve sağlam olanları alınırdı. Arnavutluk. biri DevĢirme memurunda. Kanun mucibince çocukların en asilleri. Yüzyılda 600 akçeye kadar çıkmıĢtı. Yahudi ve evlilerden baĢka köy kethüdası oğlu. Tek oğul. sh. Yunanistan. XVI. DevĢirme Ağası da denilen DevĢirme memurunun eline ferman ile birlikte aynı Ģeyleri bildiren bir Yeniçeri Ağası mektubu verilirdi. Ġstanbul'a gelip gitmiĢ. 134-136. kazası. Uzun boylulardan ise vücudu mütenasip olanlar saray için devĢirilirdi. öbürleri Anadolu ve Rumeli ağaları vasıtasıyla Türk köylülerine dağıtılırdı. Enderun Mektebine veya baĢka yerlere alınırdı. Yalnız Bosnalı olan ve Poturoğulları denilen Müslüman çocuklarının saray ve Bostancı Ocağı için devĢirilmelerine müsaade edilmiĢti. Bunlardan sadrazam. oğlanlara Ģahadet getirtilip Müslüman edilirdi. hükümet merkezine sevk olunurdu. Çocukların devĢirildiği yerden sevk masrafı ve Kızıl aba ile Sivri külah'dan ibaret elbise paraları için beher oğlan baĢına Hil'at-baha veya Kul akçesi adıyla bir miktar para alınırdı. Bu para ilk zamanlar yüz akçe kadarken XVII. Buna Türk'e vermek denirdi. Sancakbeyi ve benzeri mülkî ve askerî makamlara yükselenler çoğunluktaydı. DevĢirme memuru bu mıntıkaları bizzat gezerek evsafı haiz çocuklardan kırk evden bir oğlan hesabıyla devĢirirdi. Bunu müteakip becerikli ve seviyeli olanlar saray için. kel. Fermanda. Sonra Yeniçeri Ağası tarafından teftiĢ olunur. bu defter iki nüsha olur. papaz çocukları. yazılanlara da Torba oğlanı denirdi. biri Sürücü denilen görevlide bulunurdu. DevĢirilen oğlanın köyü. sanat sahibi. XVII. DevĢirilen çocuklar. kabiliyetlerine göre Yeniçeri TeĢkilâtına. Orada muayyen bir müddet hizmet ettikten ve hem Ġslâm'ı ve hem de Türkçe'yi öğrendikten sonra eĢkali yoklanıp Acemi Oğlanı yazılırlardı. Rus. Yüzyılın sonlarında gene konmuĢtu. her mıntıkadan alınacak oğlan adedi kazalara göre tesbit edilmiĢti. doğuĢtan sünnetli. DevĢirmeye lüzum hâsıl olunca Yeniçeri Ağası Divana baĢ vurarak ihtiyaç miktarını bildirir ve devĢirmeye gidecek olan Ocak Ağalarını seçerdi. Alınacak olanların orta boylu olmasına dikkat edilirdi. devĢirme kanunlarının uygulamasında da ciddi manada aksaklıklar ve hatta zulümler yaĢandığını maalesef 48 BĠLĠNMEYEN OSMANLI . ayrıca Ocaktan bir DevĢirme emini ile bir DevĢirme memuru tâyin edilirdi. atlara bakıp daha bazı hizmetler gördükleri için Ġstanbul civarında Kartal ve Kadıköy Hıristiyanları da devĢirme vermekten muaf tutulmuĢlardı. Yüzyılın sonlarından itibaren yavaĢ yavaĢ Anadolu'daki Hıristiyan tebaadan. Trabzon Hıristiyanlarından da oğlan devĢirilmezdi. Ailenin tek çocuğu alınmazdı. DevĢirmenin kadıların kontrolünde yapıldığı kesindir. DevĢirilen oğlanlar devlet merkezine gelince iki üç gün istirahat eder. Kadılar ve Topraklı süvarilerin yardımı temin olunur. SOK da T: BĠLĠNMEYEN OSMANLI V7 memleketlerindeki Hıristiyan tebaadan devĢirme alındı. iki çocuğu olanın biri. uygun çıkanlar eĢkâl defterine kaydolu-nup Acemi Ocağı cerrahı tarafından sünnet edilirlerdi. Çingene ve Acemlerden oğlan devĢirmek katiyen yasak idi. Bulgaristan'dan. yaĢı. baba ve anasının ve sipahinin isimleri. gürbüzceleri Bostancı Ocağı için ayrılır.

rüĢvet alarak ve zulmen bu yola baĢvurduklarını. Zamanla devletin en önemli vurucu gücü haline gelen bu askerî grubun ilk çekirdeği "esirlerin Müslümanlar yararına kul (köle) olarak istihdamı" Ģeklindeki Ģer'î hükümden kaynaklandığı için kapıkulu askerleri adını almıĢsa da. Osmanlı ordusunu yeniden tanzim etmiĢti. babasının bu çeĢit askerlerini aynen korumakla birlikte. Yayalar. Sertoğlu. c. DevĢirmenin Anadolu ve Balkanlardaki TürkleĢme ve ĠslâmlaĢmaya Etkisi". Ulûfeli askerler de denen kapı kulu askerleri yayalar ve süvariler " Âli. Osmanlı Kanunnâmeleri. 127-415 (Yeniçeri Kanunnâmesi). sh. c) Onlarla zimmîlik andlaĢması yapabilir.. bunların ağalarını ve merkezdeki askerî teĢkilâtı yani Kapı Kulu Ocaklarını kısaca özetler misiniz? Ġslâm Hukuku açısından bunların izahını nasıl yaparsınız? Türk milleti asker bir millettir. kanunen bir oğlu olan zimmîden devĢirme yapılamamasına rağmen. -. Müsellem ise. 54-55. itiraz eden erkekleri ayaklarından ve kadınları da saçlarından astıklarını ve buna benzer ciddi hatalar yapıldığını Tarihçi Âli anlatmaktadır. 17. daha sonraki dönemlerde bunlara köle muamelesi yapılmadığı gibi. Kendi aralarında cemaat ortaları (ser piyâdegân). toprak rejimini ve devlet teĢkilâtını askerî gayelere uygun olarak tanzim etmiĢtir. Nasihat'üs-Selâtîn. Murad. sh. Yeniçerileri. ĠĢte Yeniçeri TeĢkilâtının iki önemli kaynağı bunlardı. Hüsrev PaĢa Kütüphanesi. I. (*S nn< hV Öze. Oğlan devĢirmeye memur olan zağarcı veya sekbanların kendi keyifleriyle iĢler yaptıklarını. Yeniçeriler: Bunlar Osmanlı ordusunun temelini teĢkil ediyordu. ler ayrıten. Yavuz. Ayverdi. Belleten c. bedel karĢılığı onları salıverebilir. sh. Belli bir hizmet müddetinden sonra acemi oğlanı olur ve yeniçeriliğe geçmeye hak kazanırlardı. sh. Cebeciler: Orduya harp malzemelerini temin eden bir askerî sınıftı. Bunlara kapı kulu denmesinin sebebi Ģudur: Ġslâm hukukuna göre savaĢlarda elde edilen esirler hakkında yapılacak muamele hususunda devlet baĢkanı Ģu seçimlik haklara sahiptir: a) SavaĢ hukukunun gereği ve Ġslâmiyeti yaymak amacıyla gerekiyorsa devlet reisi onları öldürtebilir. sayı 198(1986). ağa bölükleri ve sekbanlar diye üçe ayrılmıĢlardı. b) Müslümanlara yararlı olması için onları köle olarak kullandırabilir. Ġstanbul 1986. IX. Osmanlı Devleti'ni zaferden zafere koĢturan ve ancak bir buçuk asırda teĢkilâtı tamamlanabilen bu yeni düzenlemeye göre Osmanlı ordusu iki kısımdı. A) Kapı Kulu Askerleri ve Yeniçeri Ağası: Bizzat devlet reisi demek olan padiĢaha bağlı olmak üzere daimî ve maaĢlı (ulûfeli) bir yaya ve atlı ordusu demek olan kapı kulu askerleridir. 92/a-93/a. benzeri özelliklere sahip muvazzaf süvarilere denmekteydi. vrk. Yaya ve Müsellem denilen piyade ve süvari teĢkilâtını kurmuĢtu. aynı zamanda fethedilen ülkelerin MüslümanlaĢtırılması ve TürkleĢtirilmesine hizmet eden devĢirme usulüyle. 84-85.. Osmanlı Tarih Lügati. Acemi Oğlanları: Rumeli ve Anadolu eyâletlerinden devĢirilen yarar oğlanlar. "DevĢirme Sorunu. DevĢirme ve BoĢnak Maddeleri. 134-136. L. . 311. a) Yayalar: Bunların en önemlileri. BaĢta Gelibolu ve Ġstanbul Acemi Ocağı olmak üzere Acemi Ocaklarında yetiĢtirildikten sonra.. Bu sebeple malî hukukunu. Mithat. Çandarlı Kara Halil'in gayretleriyle Yeniçeri adıyla padiĢahın daimî hassa ordusu haline getirilmiĢlerdir. Akgündüz. d) Hanefi mezhebinde tartıĢmalı olmakla birlikte. Türk Târihinde Osmanlı Asırları. Osmanlı Devleti'nin ikinci padiĢahı olan Orhan Gâzî. esir olan ve olmayan Hıristiyan çocukları da Yeniçeri Ocağı'nın önemli kaynağı haline gelmiĢlerdir. Ercan. Osmanlı Devleti de selefi olan diğer Türk Devletleri gibi asker bir devlet olmuĢtur. nr. seferden sonra ise ziraat iĢine dönen ve vergiden muaf olan daimî ve ücretli bir piyade ordusuydu. Bu iki kaynak suiistimal ile bozulunca Yeniçeri TeĢkilâtı ve Devlet TeĢkilâtı da bozulmuĢtu15. Ent nuMJ BĠLĠNMEYEN OSMANLI diye ikiye ayrılmıĢtır..Siyâsetnâmelerden okuyoruz. devlet erkânının hizmetine ve acemi ocaklarına tevzi edilirdi. sefer zamanlarında günde iki akçe yevmiye ile hizmet eden. 679-725.

Yörükler ve Müsellemler de bu gruba dahildir16. Ayrıca Hacı BektaĢ-ı Veli'ye ait menkıbeleri anlatan Hacı BektaĢ Vilâyetnâmesinin mensur. Osmanlı Devleti TeĢkilatında Kapukulu Ocakları. Tevkiî Kanunnâmesi. ocağın iĢlerine. c. 16 Molla Hüsrev. Sicill-i Osmânî'de ve de Osmanlı'nın son zamanlarında BektaĢi Babalarından biri tarafından kaleme alınan BektaĢilik ve BektaĢiler adlı eserde ve benzeri kaynaklarda bazı ipuçları bulmak mümkündür. Hezarfen. kısaca mevcut görüĢleri özetlemekte yarar vardır. Ocağın ilga ediliĢine vak'a-i hayriye adı verilmiĢtir. Silâhtar (sarı bayrak bölüğü). Osmanlı ordusunun ilk kısmını teĢkil eden ulûfeli yani millî ve profesyonel askerler üç kısımdı. Yeniçeri ağası. Türk Târihinde Osmanlı Asırları. 88. sh. yörük ve müsellem gibi gruplar artık üçüncü plândaydı.. sh. UzunçarĢılı. yoksa bizzat Ģer'î cezalarını verir. ikincisi. 1/548 vd. Bunun için her ÇarĢamba sadrazama gelir. En önemli yetki ve vazifeleri Ģunlardır: Ġstanbul'da ve çevresinde Ģer'e ve kanuna aykırı gördüğü Ģeyleri yasaklar. Âli'nin Künh'ül-Ahbâr'ında. Hacı BektaĢ-ı Veli diye meĢhur olan büyük velilerden biridir. Hüseyin Efendi. Elimizde kendisine ait olduğu söylenen ve ancak kendi döneminde yazılı nüshaları bulunmayan Makamât. Bu hususlarda padiĢahın vekilidir. eğer bağlı bulunduğu bir daire varsa yetkililere teslim eder. Vezirlik rütbesine sahip olan Yeniçeri Ağaları. Çoğu kaynaklar doğum . Azep (hafif piyade) ve Akıncılar gibi kısımlara ayrılmıĢlardı. Bu bir çeĢit askerî mahkemeydi. Özetlemek gerekirse. Divanın üyeleri arasında SekbanbaĢı. Kantemir. 1984. Yayalar. Üçüncüsü de. Dürer ve Gurer. Akıncılar. Hacı BektaĢ-ı Veli kimdir ve BektaĢilik nedir? Bu konu Osmanlı tarihinde ve Ġslâm düĢünce tarihinde hâlâ tartıĢılan ve ideolojik sebeplerle istismar edilen bir konudur. B) Eyâlet Askerleri: Bunların baĢında tımarlı veya topraklı süvariler de denilen sipahiler gelmektedir. Telhls'ül Beyan Fî Kavanin-i Al-i Osman. Ocaktan ise sadrazamdan izin almak Ģartıyla ölüm cezasını da kendisi verir. Divan-ı Hümâyûn'un üyesidirler. Annesi de Nisabur âlimlerinden ġeyh Ahmed'in kızı Hâtem veya Hatme Hâtun'dur. Yeniçeri ağası. Lütfi PaĢa. Ancak önemli meseleleri sadrazama arz etmekle memurdur. Hacı BektaĢ-ı Veli ile ilgili. Yeniçeri ocağı ve Acemi ocaklarından sorumlu tek yetkilidir. Bu bilgiler kesin değildir. Osmanlı tarihini ve bazı müesseseleri de yakından ilgilendirdiği için. 1/177 vd. Ayverdi. saray halkı ve iç halkı da denen saray askerleriydi. Tevârih-i Âl-i Osman. Ģer'î bir meseleye taalluk ediyorsa kadıya havale olunurdu. Divan Ağa Kapusu denen yerde toplanır ve dava. 1 vd. Horasan'daki Nisabur Ģehrinde dünyaya gelmiĢtir. ocak güvenliğine ve yeniçeriler arasındaki davalara bakan ve Ģikâyetleri dinleyen Ağa Divanının da reisidir. kaptan-ı deryanın emrindeki tersane halkıydı. 34.. 464 yıllık uzun bir ömürden sonra. Osmanlı Devleti'nin önce geniĢlemesine ve sonra da gerilemesine vesile olan Yeniçeri Ocağı. Bu açıdan Yeniçeri ağasının askerî yargı yetkisinin de olduğu görülmektedir. manzum ve karıĢık nüshaları elimizde mevcuttur.. Ġkinci olarak. I. Ġsmail Hakkı. Tutukladığı suçlular Yeniçeri ocağından değilse ve cezaları idam ise sadrazama gönderir. 79/A vd. sh. Birincisi. 1/379 vd. MTM. Hacı BektaĢ isimli zat. ġehrin asayiĢini temin için daima kol dolaĢıp gezer. Osmanlı kaynaklarının kabul ve naklettiklerine göre. Ģahsiyetine ve Ģöhretine uygun sağlam kaynaklara sahip değiliz. sh. Kapıkulu askerleriydi. Nasâyih ve Fatiha Tefsiri gibi eserleri bulunmaktadır (Bu eserlerin Hacı BektaĢ'tan 200 yıl sonra yazılmıĢ nüshaları vardır). Ankara. 134-136. Kapıkulu askerlerinin temelini teĢkil eden Yeniçerilerin âmiri Yeniçeri Ağasıdır. Ayrıca divanda görevli olan ve Rikâb-ı Hümâyûn veya Özengi Ağaları denen ağaların reisidir. Yaya. Babasının adı Seyyid Muhammed bin Seyyid Ġbrahim es-Sânî veya Seyyid Musa olarak geçmektedir. Aslen ġi'îlerin 12 Ġmam kabul ettikleri Ģahsiyetlerden bulunan Ġmam Musa Kâzım yoluyla Peygamber'in nesline dayanmaktadır. Paris Bibllotique National nüshası. vrk. suçluları.1241/1826 yılında ilga edilmiĢtir. 1/285-286. 50 BĠLĠNMEYEN OSMANLI 18.b) Süvariler: Bunlar da Sipah (kırmızı bayrak bölüğü).. Evvela. 1/524-527. Kul Kethüdası ve Ġstanbul Ağası gibi zabitler bulunmaktadır. Hafif piyade demek olan Azepler. I-II. (Ağay-ı Yeniçeriyân-ı Dergâh-ı Ali). ocağın bütün idarî iĢlerini yürütmeye ve tayinleri yapmaya da yetkilidir. Bu arada ÂĢıkpaĢa-zâde'nin Tevârih-i Âl-i Osman'ında ve daha sonraki kaynaklardan ise. Yeniçeri ağası.. yeniçerilerin maaĢ ve terfilerine.

tarihini zikretmez-ken, BektaĢi Babalarından ġeyh Baba M. Süreyya, 645/1247 tarihini zikretmektedir. Horasan'da Hoca Ahmed Yesevî'nin halifesi olduğu söylenen ġeyh Lokman'dan zahirî ve batınî ilimleri tahsil eden ve halifelik makamına kadar gelen Hacı BektaĢ-ı Veli, hicrî VIII. Asrın baĢlarında (veya bir kayda göre 680/1281'de yani Osmanlı Devleti'nin ilk nüvelerinin atıldığı günlerde) Anadolu'ya gelmiĢ ve Kayseri'ye yerleĢmiĢtir. Rum erenlerinin namdan olan ve Sivrihisar'da oturan Karaca Ahmed Sultân ile karĢılaĢmıĢ ve onun iltifatına mazhar olmuĢtur. Anadolu'ya gelmeden hacca gittiği ve hacı unvanını aldığı söylenmektedir. Daha sonra KırĢehri Kazasının Hacım veya Suluca Karahöyük (HacıbektaĢ) yöresine gelerek kendi adına bir dergah bina etmiĢ ve müridlerini irĢada baĢlamıĢtır. Buradaki irĢad faaliyetlerine devam eden Hacı BektaĢ-ı Veli, Sicill-i Osmânî'nin de katıldığı bir görüĢe göre, 738/1337 tarihinde ve bazı araĢtırmacıların tesbitine göre ise 669/1271 tarihinde vefat eylemiĢtir. Hacı BektaĢ-ı Veli'nin evlenip evlenmediği de tartıĢmalıdır. Ancak bazı kaynaklar, Kutlu Ana ve Kadıncık Ana diye meĢhur olan Fatma Nuriye Hanımla evlendiğini ve çocuklarının dahi olduğunu kaydetmektedirler. Bu bilgilerden anlaĢılmaktadır ki, Hacı BektaĢ-ı Veli Hazretlerinin Ahmed Yesevî ile buluĢtuğu ve hatta Sultân Murâd ile yeniçeri meĢvereti için bir araya geldiği Ģeklindeki rivayetler tamamen yanlıĢtır ve asılsız iddialardır. Hatta ÂĢıkpaĢa-zâde, konuyu daha farklı bir Ģekilde anlatmakta ve Hacı BektaĢ Veli ile Osmanlı Devleti arasında bağ kurmanın yanlıĢlığını vurgulamaktadır. Osmanlı Devleti'nin ilk dönem olaylarını bizzat yaĢayan ve en önemlisi de Ebül-Vefâ'nın Halifesi Baba Ġlyas'ın torunu olan ÂĢıkpaĢaBĠÜNMEYENOSMANI! zâde'nin söylec Üçüncü o BektaĢ-ı Vell'n; 1) Özellik: 'erilen bir inan taĢ'ta her sene Hacı BektaĢ, B» • ilk çeyreğinden muyla meĢhur ¦ Veli'yi gerçek r meyenleri de vj 2) Bir oru: tarikatın : Yesevilik sonradan ¦ Babal isyanım ı Anadolu'n tur. XVI, !.., ğiyle HacıbektaĢ BektaĢi D' teĢkilâtla'1 zamanla var old, 3)G Ģekliyle bu,u.,. tadır. Eserleri, o: teĢkilâtın ¦¦¦ Kur'ân ve mislerdir. gelmeyeci mek en ıyv "Zamar olmayan t>;< Ġnanç itibar1, 19. Ye; ¦'M VI. !s AMıilkıftĠ 1986, sn. I! M SDRM'I BĠLĠNMEYEN OSMANLI SI zâde'nin söyledikleri, Ģüphesiz BektaĢi Menkıbelerinden daha doğrudur. Üçüncü olarak, kısaca doğruya en yakın bilgileri vermeye çalıĢtığımız Hacı BektaĢ-ı Veli'nin meslek ve meĢrebi hakkındaki farklı görüĢleri de aktaralım. ġöyle ki: 1) Özellikle Alevî ve ġi'î gruplar, Hacı BektaĢ-ı Veli'nin tamamen BektaĢilik adı verilen bir inanç ekolünün kurucusu olduğunu ifade etmektedirler. ġu anda HacıbektaĢ'ta her sene kutlandığı ve maalesef amelsiz bir Ġslâmiyet anlayıĢını yansıtan Ģekliyle Hacı BektaĢ, BektaĢilik adlı bir tarikatın piri kabul edilmekte ve bu anlayıĢ XIV. Yüzyılın ilk çeyreğinden sonra Hacı BektaĢ-ı Veli Tekkesinin Ģeyhi olan Abdal Musa'nın yorumuyla meĢhur olmaya baĢlamıĢ bulunmaktadır. Önemle ifade edelim ki, Hacı BektaĢ Veli'yi gerçek manada tanıyan BektaĢilerin namaz ve oruç gibi dinin emirlerini reddet-meyenleri de vardır.

2) Bir grup araĢtırmacıya göre (Ahmed YaĢar Ocak gibi), Hacı BektaĢ, herhangi bir tarikatın piri ve kurucusu değildir. BektaĢilik diye bir tarikat kurmamıĢtır. Sadece Yesevilik ile Kalenderiliğin karıĢımından oluĢan Haydarîlik tarikatının bir mensubudur; sonradan Baba Ġlyas-ı Horasan? çevresine girerek Vefâilik tarikatına intisap etmiĢtir. Baba'î isyanını benimsememiĢ ve onun ölümünden sonra da yerine geçmiĢtir. Ancak Anadolu'da Suluca Karahöyük merkezli mitolojik bir Hacı BektaĢ-ı Veli kültü oluĢmuĢtur. XVI. Yüzyılın baĢına (907/1501) gelindiğinde, Balım Sultân II. Bâyezid'in de desteğiyle HacıbektaĢ'taki meĢihat postuna oturmuĢ ve II. Mahmûd tarafından 1826 yılında BektaĢi Dergahları lağvedilinceye kadar bu anane devam ettirilmiĢtir. Balım Sultân'ın teĢkilâtlandırdığı BektaĢilik anlayıĢına aykırı ve tamamen amelden uzak bir anlayıĢın da zamanla var olduğunu burada belirtmemiz gerekmektedir. 3) Özetle, bu tarihî zat, Hacı BektaĢ-ı Veli'nin kısa hayat hikayesinde anlattığımız Ģekliyle büyük bir velidir. Anlatılan çoğu menkıbeler, sağlam kaynaklara dayanmamaktadır. Eserleri, onun ehl-i sünnete aykırı olmadığını göstermektedir. Bu yönüyle yeniçeri teĢkilâtının manevi ilham kaynağı olmuĢ olabilir. Ancak müntesipleri zamanla, onu Kur'ân ve Sünnetten uzak ve tamamen amelden mahrum bir tarikat Ģeyhi haline getirmiĢlerdir. Onun için de bu müridlerini nazara alan halk, BektaĢi ismine akla ve hayale gelmeyecek manaları yüklemeye baĢlamıĢtır. Bu konuda son sözü tarihçi Âli'ye söyletmek en iyisidir: "Zamanımızda BektaĢi derviĢleri, baĢtan baĢa namazdan ve oruçdan uzak, mezhepleri ne olduğu belli olmayan bir bölük ortada gezenlerdir. Hacı BektaĢ-ı Veli'ye intisapları sadece sözleriyledir; fiil, amel ve inanç itibariyle onunla alakaları yoktur. O velinin evladı denilen azizler de onun gibi olamamıĢlardır"". 19. Yeniçeri teĢkilâtına neden Tâife-i BektaĢiye ve ağalarına da neden Ağayân-ı BektaĢiyân denilmiĢtir? Osmanlı yeniçeri teĢkilâtı BektaĢi midir? Önce Ģunu belirtelim ki, bu konuda dillerde dolaĢan, Sultân Orhan veya Sultân 17 Âli, Künh'ül-Ahbâr, c. V, sh. 52-62; ÂĢıkpaĢa-zâde, Tarih, sh. 204-205; ġemseddin Sami, Kamus'ül-A'lâm I-VI, Ġstanbul 1308, c. II, sh. 1332; Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî I-IV, Ġstanbul 1308-1315, c. II, sh. 22; Sezgin, Abdülkadir, Hacı BektaĢ-ı Veli ve BektaĢilik, Ġstanbul 1990; Hacı BektaĢ-ı Veli, Makâlât, (nĢr. Esad CoĢan) Ġstanbul 1986, sh. 17-61; Menakıb-ı Hacı BektaĢ-ı Veli, Vilâyet-nâme (Haz. Abdülbaki Gölpınarlı), Ġstanbul 1958: ġeyh Baba M. Süreyya, BektaĢilik ve BektaĢiler, Ġstanbul 1332; Öztürk, Mürsel, "Hacı BektaĢ-ı Veli", Belleten, c. L, sayı 198(1986), sh. 885-894. . 52 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYEN OSMAN; Murad'ın Hacı BektaĢ-ı Veli ile bir araya geldiği, Hıristiyan asıllı gençlerden yeni teĢkil olunan askere onun eliyle börk giydirildiği, hayır dua edildiği ve hatta yeniçeri adının da Hacı BektaĢ tarafından verildiği tarzındaki açıklamalar tamamen asılsızdır. Elimizde Hacı BektaĢ-ı Veli ile yeniçeri teĢkilâtının münasebetlerini aydınlatan gayet açık kaynaklar yani Yeniçeri Kanunnâmesi vardır. Zaten baĢta ÂĢıkpaĢa-zâde olmak üzere, ilk dönem Osmanlı kaynaklan da, Kanunnâmedeki bilgileri doğrular mahiyettedir. Kanunnâmedeki hükümlerden anladığımıza göre, Hıristiyan gençlerinin genç ve dinç olanlarından yeni ve muvazzaf bir ordu teĢkili fikri, Bolayır Fâtihi Süleyman PaĢa'nın fermanıyla baĢlamıĢ ve Bilecik Kadısı olan Kara Halil ile meĢveret neticesi buna karar verilmiĢtir. Daha sonra Kara Halil (Çandarlı Halil Hayreddin PaĢa)'in ilgili devlet erkânı ile görüĢüp yeniçeri teĢkilâtını düzene soktuğu bilinmektedir. Bu erkan arasında Hacı BektaĢ PaĢa isimli bir devlet adamı da vardır. Bunun isim benzerliği dıĢında Hacı BektaĢ ile alakası yoktur. Yeniçerilerin elbisesi ise, o zamanda keĢif ve kerametleri bilinen Hacı BektaĢ-ı Veli evladından TimurtaĢ Dede ve Mevlana evladından Emir ġah Efendi'ye danıĢılarak dualar ile giydirilmiĢtir. Mevlana'nın torunlarından olan zat Mevlana elbisesini giydirmeyince, kepenek denilen Hacı BektaĢ-ı Veli elbisesi giydirildi. O halde yeniçerilerin giydiği kisveyi Hacı BektaĢ-ı Veli giymiĢ olabilir; ancak Hacı BektaĢ-ı Veli yeniçeri kurulmadan vefat ettiğinden o giydirmemiĢtir. Bu muvazzaf yeni ordu, kul olduğundan dolayı yeniçeri adı verilmiĢtir; yoksa Hacı BektaĢ-ı Veli'nin isimlendirmesi değildir. Nitekim ÂĢıkpaĢa-zâde meseleyi Ģöyle açıklamaktadır:

"Bu BektaĢiler ederler kim, 'Yeniçerilerin baĢındaki tac Hacı BektaĢ'ındır' derler. Cevab: Yalandır ve bu börk hod Bilecik'de Orhan zamanında zahir oldu; yukaru bâbda beyân edüb dururun ve illa BektaĢiler giymeğe sebep, Abdal Musa Orhan zamanında gazaya geldi ve bu yeniçerinin arasında bile yürüdü ve bir yeniçeriden bir eski börk diledi. Yeniçeri ana verdi. Yeniçeri üsküfini çıkardı; bunun baĢına giydirdi. Abdal Musa Vilâyetine geldi, ol börk bile baĢında, sordular kim, 'Bu baĢındaki nedir?' Ol etdi: 'Buna elf derler' dedi. Vallahi bunların taçlarının hakikati budur". Sonuç olarak, mesele yukarıda özetlendiği gibidir. Hacı BektaĢ-ı Veli, Osmanlı Devleti'nin kuruluĢunda emeği geçen maneviyat erlerinden ve Horasan erenlerinden biridir. Kisve olarak da onun elbisesi tercih olunmuĢ bulunabilir. Bu tercihte onun evladından birinin duası bulununca ve yeniçeriler de ocaklarını onun manevi himayesinde görünce, yeniçerilere tâife-i BektaĢiyân ve ağalarına da Ağayân-ı BektaĢiyân denmiĢtir. Sonradan bu Horasan erenlerinden olması halini kötüye kullananlar ve meseleyi saptırılan BektaĢilik mecrasına çevirmek isteyenler elbette olmuĢtur. Zaman zaman aldatılan yeniçeri bölükleri de ortaya çıkmıĢtır. Celâlî isyanlarında bu anlayıĢın büyük etkisi vardır. Hatta sonradan Yeniçerilerin ahlaken bozulmalarında da bu anlayıĢın etkisi vardır. Bu olumsuz etkilerin izlerini Yeniçeri Kanunnâmesinde görmek mümkündür. ĠĢte bu olumsuz yansımalarından dolayı, 1826 yılında II. Mahmûd Yeniçeri TeĢkilatı ile beraber, BektaĢi Dergahlarını da kapatmıĢtır. Hedef bu suiistimalleri önlemektir. Osmanlı yeniçeri teĢkilâtı, hele hele halkın anladığı olumsuz anlamda amelsiz bir BektaĢi grubu asla olmamıĢtır. Gerçek manada Hacı BektaĢ'ın eserleri ve asıl tuttuğu yol ise, Ġslâm'dan baĢka bir Ģey değildir18. 20. Osmanlı 1 levî gelen levî aslı var ı Bu iddia, Alevîliğin ne ; Medresesinden I memekten kay a) Osmanlı I (elerini göğüsley«t| Ġbn-i Kemal'e kaleme alan ve 81 i tenler aleyhinde I den Ġznik Müdenrii lir); ilk Osmanlı ( j Kâdizâde-i Rumi,! ¦ rinden i . Hadis'de : Fusûleyn f çalıĢan ı • II. Murad < \ Fâtih ı elimizdeki jZenbilllAIII j net dairi Alevî olan 1 I ni göstermek jj b) Bilin Ifların hürmeti i babası ġeyh t Ġ özellikle I I sevgisi, bil (dır: ġf'a-il Ibiyle Yezkh I Daha sonra d ĠPeyganibazı fikin lg Akgündüz, Osmanlı Kanunnâmeleri, Kavânîn-1 Yeniçeriyân, c. IX, sh. 169-170, md. 191-197; UzunçarĢılı, Kapukulu Ocakları, c. I, 147-150; ÂĢıkpaĢa-zâde, Tarih, sh. 205-206; Ahmed Cevad, Tarih-i Askerî-i Osmanî, sh. 8-9. BĠLĠNMEYEN OSMANLI 53 20. Osmanlı Devleti'nin Yavuz'a kadarki kuruluĢ yıllarında BektaĢi ve A-levî geleneğine bağlı olduğu, Abdalân-ı Rum'un BektaĢi Babaları ve A-levî Dedelerinden ibaret bulunduğu iddia edilmektedir. Bu iddianın aslı var mıdır? Bu iddia, Osmanlı Devleti'ne ilham kaynağı olan maneviyât erlerini tanımamak; Alevîliğin ne zaman tarih sahnesine çıktığını; Osmanlı hukuk kaynaklarını; ilk Ġznik Medresesinden beri Osmanlı medreselerinde okutulan itikâdî ve amelî kaynakları bilmemekten kaynaklanmaktadır. ġöyle ki: a) Osmanlı Devleti'nin Osman Gâzî'den Yavuz zamanına kadar dinî ve ilmî meselelerini göğüsleyen kadrosu, ilk fetva makamına gelen ġeyh Edebalı'dan ta ġeyhülislâm Ġbn-i Kemal'e

kadar, tamamen ehl-i sünnet dairesinde yaĢayan; eserlerini bu ruhla kaleme alan ve en önemlisi de BektaĢilik adı altında Hacı BektaĢ-ı Veli'nin ruhunu incitenler aleyhinde fetvalar veren âlimlerden meydana gelmektedir. Sultân Orhan devrinden Ġznik Müderrisi Davud-ı Kayseri ve kaleme aldığı eserler (Kara Davud incelenebilir); ilk Osmanlı Kazaskeri Çandarlı Kara Halil; I. Murad devrinin resmi otoritesi olan Kâdizâde-i Rumi, Seyyid ġerif Cürcani ve Mevlânâ Kâdi Mahmûd; Yıldırım Bâyezid devrinden ilk ġeyhülislâm Molla Fenâri ve elimizde bulunan fıkha ve itikada dair eserleri; Hadis'de zirveye yükselen Ġbn-i Melek ve eserleri; hatta ġeyh Bedreddin'in Câmi'ul-Fusûleyn ve benzeri eserleri; Çelebi Mehmed zamanında Osmanlı Devleti'ne girmeye çalıĢan dalâlet fırkalarını temizleyen Mevlânâ Fahreddin Acemi ve Burhâneddin Herevî; II. Murad devrinin ilim güneĢlerinden Hıdır Beğ ve Alâ'addin Tûsî ve bunların eserleri; Fâtih devrinin fıkıh ve hadis yıldızları olan Molla Hüsrev, AkĢemseddin, Molla Gürani ve elimizdeki eserleri ve nihayet ġî'a ve BektaĢilerle alakalı aleyhte fetvaları bulunan Zenbilli Ali Efendi ve eserleri, Osmanlı Devleti'nin kuruluĢ devrinin tamamen ehl-i sünnet dairesinde geçtiğinin delilleridir. Aksi görüĢleri ileri sürenler, BektaĢi veya Alevî olan bir âlimin, kuruluĢ döneminde dinî veya kazâi bir göreve getirildiğini göstermek mecburiyetindedirler. b) Bilindiği gibi, ehl-i sünnet de, en az BektaĢi ve Alevîler kadar, Hz. Ali'yi ve onların hürmet ettikleri 12 Ġmamı severler ve hürmet gösterirler. Hatta ġah Ġsmail'in babası ġeyh Haydar ve onun babası ġeyh Cüneyd, Ģeyhliğe Ģahlığı karıĢtırana kadar, özellikle tasavvuf ehlinin manevi reisleri Âl-i Beyt'ten çıktığı içindir ki, On Ġki Ġmam sevgisi, bütün ehl-i iman arasında yaygındır. Hatta ġî'a'yı bazı âlimler ikiye ayırmaktadır: ġî'a-i Velayet ve ġî'a-i Siyâset. ġî'a-i Velayet, sadece Âl-i Beyte muhabbet sebebiyle Yezid ve taraftarlarına karĢı çıktıkları için ġî'a diye bilinen bazı tasavvuf ehlidir. Daha sonra da açıklayacağımız üzere, bu manada Erdebil'de toplanan tasavvuf ehli, Hz. Peygamber'in torunları olan kutubların çevresinde bir daire teĢkil etmiĢlerdir. Bunların bazı fikirlerinin, Kur'ân ve Sünnete aykırı olmamak üzere, BektaĢilerin veya Alevîlerin kanaatleriyle aynı olması, bunların da BektaĢi veya Alevî olduğunu göstermez. Tıpkı 12 Ġmamı medheden Yunus Emre'nin asla Alevî ve BektaĢi olmaması gibi. ġeyh Safiyyüddin'in torununun torunu ve kendinden sonra 5. ġeyh olan ġah Ġsmail'in dedesi ġeyh Cüneyd (1447-1460), ġi'î mezhebine geçerek bu mübarek neslin itibarını siyâsete alet etmeye baĢlamıĢtır. 1448 yılında Erdebil'de isyan eden ġeyh Cüneyd, Anadolu'ya sürüldü. Sultân II. Murad'a kadar geldi ve ondan bazı siyasi 54 BĠLĠNMEYEN OSMANLI taleplerde bulundu. Vezir Halil PaĢa'nın "Bir tahtta iki padiĢah sığmaz" cevabı üzerine kendisine ve derviĢlerine hediyeler verildikten sonra, yine siyasi ümitlerle Karaman'a sığındı. Bütün bunları, bizzat olaylara Ģahit olan ÂĢıkpaĢa-zâde anlatmaktadır. Burada ġeyh Abdüllatif ile sahabelerle ilgili tartıĢma yapmıĢlar, ġeyh Cüneyd'in sapık fikirleri ortaya çıkıp müridlerinin de namaz ve oruç bilmez tavırları anlaĢılınca, oradan da kaçar gibi ayrılmıĢtır. Yani ġeyh Cüneyd, bazı bozuk fikirleriyle Osmanlı Devleti'ne hulul etmek istemiĢse de, PadiĢah'ın çevresindeki âlimler bu manadaki dalâlet fırkalarına geçit vermemiĢlerdir. c) Abdalân-ı Rum'un BektaĢi babaları ve Alevî dedeleri olduğu; Osman Bey zamanında yaĢayan ve hatta onunla ve oğlu Orhan Bey ile birlikte gazalara katılan Baba Ġlyas, Muhlis Baba, ġeyh Edebalı, Geyikli Baba, Ahi Evran, Abdal Musa ve Abdal Murad'ın bunların baĢında geldiği; bu zikredilenlerin Osmanlı Devleti'ne BektaĢi ve Alevî geleneğini aĢıladığı ve en azından Osmanlı Sünnî anlayıĢının daha sonrakinden daha müsamahalı olduğu iddiasına gelince, bütün bu iddialar, Alevîlik ve BektaĢiliğin asıl mahiyetinin bilinmemesinden kaynaklanan iddialardır. Bugün Alevîlik diye bilinen itikadî mezhep, aslında XV. yüzyıla kadar ġî'a'nın ta kendisidir. Ancak Alevîlik ve KızılbaĢlık tabirleri, ġeyh Cüneyd ve ġeyh Haydar ile ortaya çıkan tabirlerdir. Aynı Ģey BektaĢilik için de geçerlidir; zira Hacı BektaĢ bir görüĢe göre 1271 ve diğer bir görüĢe göre de 1337'de vefat etmiĢtir. Bu tabirler ortaya çıkmadan evvel, ehl-i sünnet ile ġî'a'nın arasındaki ihtilâflar zaten bilinmektedir. Ehl-i tasavvufun bir kısmı ise, bir nevi ġî'a-i Velayet durumundadır. Abdalân-ı Rum denilen yukarıdaki Ģahsiyetlerin, Âl-i Beyt muhabbetiyle yanıp tutuĢan ve ġî'a'nın ma'sum kabul ettiği 12 Ġmamı medheden davranıĢları ve Ģiirleri de olabilir. Sırf bu yüzden, zaten Ehl-i Beyti seven Osmanlı Hanedanının bunlarla olan münasebetlerini ve hatta bu Horasan Erenlerinin Osmanlı Devleti'nin kuruluĢuna olan katkılarını baĢka türlü değerlendirmek yanlıĢ olur.

d) ÂĢıkpaĢa-zâde gibi bazı tarihçiler, Hacı BektaĢ-ı Veli ile Osmanlı Hanedanının ciddi bir alakasının dahi olmadığını iddia etmektedirler. "Bu Hacı BektaĢ, âı-i Osman neslinden hiç kimse ile musâhabet etmedi ve andan ötürü anmadım. Yeniçerilerin baĢındaki Hacı BektaĢ'ındır derler; yalandır. Börk Orhan zamanında zahir oldu. Abdal Musa Orhan zamanında gazaya geldi ve bu yeniçerinin arasında bile yürüdü". Alakası olsa bile, Hacı BektaĢ'ın kendisi ile BektaĢi diye bilinen bazı kimselerin onunla ne derece ilgili olduklarını biraz evvel anlatmaya çalıĢtık. e) Hacı BektaĢ Zaviyesinden olduğu ifade edilen Geyikli Baba'nm Sultân Orhan ile kısa bir müddet için de olsa bir araya geldiği doğrudur. Osmanlı kaynaklarında bu konuda yeteri kadar bilgi bulunmamaktadır. Zaten Osman Bey ve Orhan Bey zamanının maneviyât erleri olarak zikrettiğimiz Ģeyhlerden çoğu hakkında, gerçek ismi gibi çok açık konularda dahi yeterli bilgiye sahip değiliz. Dolayısıyla, sonradan uydurulan BektaĢi menkıbelerinden birini yansıtan bir kaynağın, Orhan Bey'in Geyikli Baba'ya rakı ve Ģarap gönderdiği yolundaki bir ifadeyi kaynak kabul ederek, ilk Osmanlı PadiĢahlarının sonrakiler gibi katı Sünnî olmadıklarını ve rakı hediye gönderecek kadar müsamahalı olduklarını söylemek, uydurma BektaĢi menkıbelerini arĢiv vesikaları gibi kabul etmek demektir. Netice olarak, Osmanlı Devleti ve onun Hanedanı, kuruluĢ gününden beri, Âl-i Beyt BĠLĠNMEYEN OSMANLĠ âĢıkıdırlar; ancak t IV-1 21. Osmanlı Pıd dirim Bây durumu ile 1 Osmanlı Pa Bâyezid olduğu ı birliğini kurup devietf| tekrar baĢa dönü kayınpeder olması Vll Bâyezid'i tanıyalım, 1387 tarihin* Ġ dirim lakabıyla anMf babasının tahta | ve 791/1389 ' mıĢtır. PadiĢahı ği gibi tecri Osmanlı Karaman gören Yıldırım, hemen bu WSI{ Devleti'ne kıĢlasını kurdu, i bölgesine geçti j etmiĢti. Ege/ yen Yıldırım'm i olan Ġstanbul I olmadı. Rumeli'n* j Karamanoğlü-1392'de BurhâneddlJ mandasır kendisi I Osmanlıya t Bütün! 88-95; MwJ8 AMgl&HMf yatı'nda IStM BĠLĠNMEYEN OSMANLI âĢıkıdırlar; ancak Alevî veya BektaĢi değildirler". IV- YILDIRIM BÂYEZĠD DEVRĠ 21. Osmanlı PadiĢahları arasında hakkında en çok dedikodu bulunan Yıldırım Bâyezid'in Ģahsiyeti, çocukları, döneminde Osmanlı Devleti'nin durumu ile ilgili kısa bilgiler verir misiniz? Osmanlı PadiĢahları arasında hakkında en çok konuĢulan PadiĢahın Yıldırım Bâyezid olduğu doğrudur. Bunun iki sebebi vardır: Birincisi; Kısa zamanda Anadolu birliğini kurup devleti geniĢletmesine rağmen, 1402'de Ankara'da Timur'a yenilerek tekrar baĢa dönülmesine sebep olmasıdır. Ġkincisi de, hem Emir Sultân Buharî'ye kayınpeder olması ve hem de içki içtiğine dair iddiaların bulunmasıdır. Önce Yıldırım Bâyezid'i tanıyalım. 1387 tarihinde katıldığı Karaman Seferinde gösterdiği kahramanlıklardan beri Yıldırım lakabıyla anılan I. Bâyezid, Sultân Murad'ın büyük oğlu ve veliahdıdır. Bursa'da babasının tahta çıktığı sene yani 761/1360 yılında Gülçiçek Hatun'dan dünyaya gelmiĢ ve 791/1389 yılının Ramazan ayının beĢinde de babasının Ģahadeti üzerine tahta çıkmıĢtır. PadiĢah olmadan evvel sırasıyla Kütahya, Hamid Ġli ve ilk Amasya Sancak Beyliği gibi tecrübeleri bulunmaktadır. Osmanlı Devleti'nin Kosova'da haçlı ordularıyla meĢgul olmasını fırsat bilen Karamanoğulları, Osmanlı Devleti'ne ait sancak ve kazalara hücum baĢlattı. Bunu gören Yıldırım, 1390 yılının ilk günlerinde Anadolu birliğini tehlikeye sokmamak için hemen bu bölgeye intikal etti. Germiyan, Aydın, MenteĢe ve Saruhan Beylikleri Osmanlı Devleti'ne bağlılıklarını bildirince, hemen 1390-91 kıĢında Ankara'ya gelerek orada kıĢlasını kurdu. Sonradan yanına Bizans Ġmparatoru II. Manuel'i de alarak Karaman bölgesine geçti ve onları ikaz etti. Zaten Karamanoğlu Damad Alâ'addin Bey de firar etmiĢti. Ege Adalarını vurarak Venedik Cumhuriyet'ine gözdağı vermeyi de ihmal etmeyen Yıldırım'ın bütün hayali Ġstanbul'u fethetmek idi. Bu sebeple 1391'de 7 ay sürecek olan Ġstanbul kuĢatmasına baĢladı. Bizans'ın sulh ile itaat edeceğini umuyordu; ama olmadı. Rumeli'nde gayr-i müslimlerle uğraĢan Osmanlının aleyhine, durumu fırsat bilen KaramanoğluCandaroğlu ve Sivas'daki Kadı Burhâneddin'in ittifak yaptığı duyuldu. 1392'de Candaroğlu halledildi; Ġsfendiyaroğulları da Osmanlı'ya itaat etti. Kadı Burhâneddin ile olan savaĢ daha dehĢetli

idi. Yıldırım'ın oğlu ġehzade Ertuğrul'un kumandasındaki Osmanlı ordusu, Çorum yakınlarında yenik düĢtü. Bu arada Yıldırım'ın kendisi Rumeli seferine devam ediyor ve 1392'de filozoflar diyarı olarak bilinen Atina Osmanlıya teslim oluyordu. Bütün bu geliĢmelerden rahatsız olan Macar Kralı Sigismund, üçüncü bir haçlı " ÂĢıkpaĢa-zâde, Tarih, sh. 204-206; Ġbn-i Kemal, Tevârih-i Âl-i Osman, II. Defter, (neĢr. ġerafettin Turan), sh. 88-95; Mecdî Efendi, Hadâık, c. I, sh. 22-380; Ocak, Ahmed Ya'Ģâr, "Osmanlı Beyliği Topraklarında Sufı Çevreler ve Abdalân-ı Rum Sorunu", Osman Gâzî ve Dönemi Sempozyumu, Bursa 1996, sh. 53-72; Köprülü, Fuad, Türk Edebl-yatı'nda Ġlk Mutasavvıflar, Ankara 1981, sh. 291 vd.; Âli, Künh'ül-Ahbâr, Süleymaniye Kütp. Es'ad Efendi, nr. 2162, vrk. 204/a vd. : : . . ,«?Vj56 BĠLĠNMEYEN OSMANLI seferi hazırlığında idi. Gerçekten her çeĢit düĢman milletin yer aldığı 70.000 kiĢilik orduyla Tuna'yı geçerek Niğbolu'yu kuĢattı ve düĢman kuvvetler 130.000'e ulaĢtı. Ancak 25 Eylül 1396 tarihinde Avrupalıların asırlarca unutamayacakları Niğbolu Zaferi kazanıldı ve Yıldırım, artık Halife I. Mütevekkil tarafından Sultân-ı Ġklim-i Rum ve Sultân diye anılmaya baĢlandı. Üçüncü haçlı seferini fırsat bilerek yine Osmanlı topraklarına saldıran Karamanoğulları ise, nihâî dersi hak etmiĢlerdi ve gerçekten 1397'de Konya'ya giren Yıldırım eniĢtesi olan Karamanoğlu Beyini idam ettirdi ve Konya'yı Osmanlı Devleti'nin Karaman Eyâleti olarak ilan etti. Artık Anadolu birliği sağlanmıĢ ve bütün Anadolu neredeyse Osmanlı Devleti'nin olmuĢtu. Rumeli'de Balkanlar Osmanlının hâkimiyetine girmiĢti. ĠĢte böyle bir dönemde Doğudan büyük bir tehlike geliyordu. Doğu Türkistan Hakanı Aksak Timur veya Timurlenk, fırtına gibi eserek Doğu Anadolu'yu tehdit ediyor ve memleketleri ellerinden alınan ve Osmanlıdan memnun olmayan Anadolu beyleri Timur'u tahrik ettikleri gibi, Timur'un düĢmanları olan bazı beyler de Yıldırım'a sığınmıĢ bulunuyorlardı. Timur nazik sayılabilecek bir üslupla Yıldırım'dan bu beyleri salıvermesini ve kendisine tabi olmasını, Ģartlarının kabulü halinde, gayr -i müslimlerle olan cihadını takdir ettiği Osmanlı ordusuna yardım edeceğini ifade eden bir mektup gönderdi (Mektup, "Rum Meliki Yıldırm Bayezid' diye baĢlamaktadır). Buna karĢı Yıldırım'ın cevabı çok sert ve hatta hakaret-âmiz oldu (Mektup, %Ey Timur denen parçalayıcı köpek ve Tekfurlardan daha kâfir olan adam' diye baĢlamaktadır). Neticede kaderin cilvesiyle Yıldırım'ın strateji açısından üstün görüldüğü uğursuz Ankara Meydan Muharebesi meydana geldi ve 28 Temmuz 1402 tarihinde Osmanlı ordusu yenik düĢtü ve PadiĢah esir alındı. Bu hadiseyle Osmanlı Devleti, cihan devleti olmaktan çıkmıĢ ve yeniden baĢa dönmüĢtü. Zira bu savaĢı takip eden yıllarda, 8 yıl kadar Anadolu'da kalan Timur buralarda terör estirdi ve eski beylere beyliklerini tamamen iade etti. 3 Mart 1403'de, bazı tarihçilerin ileri sürdüğü gibi intihar ederek değil, sıkıntıdan doğan bir kaç çeĢit hastalığa dayanamayan Yıldırım vefat etti ve Osmanlı Devleti için Fetret Devri denen ara dönem baĢladı. Yıldırım Bâyezıd devrinin ileri gelen devlet adamları arasında, iyi bir devlet adamı olmakla beraber takva cihetinden zayıf olduğu ittifakla açıklanan Çandarlı Ali PaĢa, TimurtaĢ PaĢa, Süleyman PaĢa, Ġshak Bey ve Mihal oğlu Muhammed Bey zikredilebilir. Onun devrindeki âlimlerden ise, ġemseddin Fenari, oğlu Muhammed ġah Fenari, Hâfızuddin Muhammed Kürdî, ġeyh Kutbuddin Ġznikî ve ġihâbüddin Sivasî unutulmamalıdır. Devrinin Horasan erenlerinin baĢında, Emir Sultân denen Bâyezid'in damadı ġemseddin Muhammed Hüseynî, Hacı Bayram ve ġeyh Abdurrahman-ı Erzincan! gelmektedir. Mevlid yazarı Süleyman Çelebi de onun zamanındaki en büyük Ģairlerdendir. ZEVCELERĠ: 1- Germiyanoğlu Devlet ġah Hâtûn; Ġsa, Mustafa ve Musa'nın annesi. 2- Devlet Hâtûn; Yine Germiyanoğlu olduğu söylenen ve Sultân Mehmed Çelebi'nin annesi ve ilk Valide Sultân. 3- Hafsa Hâtûn; Aydınoğlu Ġsa Bey'in kızı. 4- Sultân Hâtûn; Dulkadiroğlu Süleyman ġah kızı. 5- Marya (Olivera Despina) Hâtûn; Sirbistan Kralı Lazar'ın kızı. ÇOCUKLARI: 1- Ettuğrul Çelebi. 2- Ġsa Çelebi. 3- Mustafa Çelebi (TartıĢmalıdır). 4- Büyük Musa Çelebi. 5- Ġbrahim Çelebi. 6- Kasım Çelebi. 7- Yusuf Çelebi. 8- Hasan Çelebi. 9- Erhondu Hâtûn. 10- Fatma Hâtûn. 11- PaĢa Melek Hâtûn. 12- Oruz .BĠÜNMEVENO™ Hâtûn. 22. Osmaniı ı Saray'dı] Bunlai \

Burada Ģuj AJOsı [ I. Murad, II. I i bulunduğu \ [plânda tslâff (tatbikatta I î Ġnkâr etmek! [ vardır, I [içindir ki, I f etmiĢtir, ı ellerinden i | ne muhalefeti I gayreti gft B) Jtl'nde içkin I Ġstenmekteki i baĢında s iler, içki ve I |- mânâsı, I | ma ve I (halde, bu 1 ' fikirlilik ı | deliller vars "Siki" i i üslerinde i mevlidde s [lir. SâKĠ* nümüzde I kullandı 131 155 1 ĠANLI BĠLĠNMEYEN OSMANLI 57 Hâtûn. 13- Hundî Hâtûn. 14- ġehzade Mehmed21 22. Osmanlı PadiĢahlarından içkiye mübtelâ olanlar bulunduğu ve hatta Saray'da gayr-i meĢru eğlence sofraları düzenledikleri söylenmektedir. Bunlar hakkında ne dersiniz? Burada Ģu gerçeklerin bilinmesinde fayda mülahaza ediyoruz: A) Osmanlı Devletini teĢkil eden fertler ıma'sûm ve günahsız değillerdir. Ġçlerinde I. Murad, II. Murad, Fâtih, Yavuz ve II. Abdülhamid gibi "veliyyullah" denilen fertler bulunduğu gibi, içki ve benzeri günahları irtikâb eden Ģahıslar da bulunabilir. Nazarî plânda Ġslâm'ın bütün düsturlarının kabul edilerek tatbik edildiği bir vâkı'adır. Ancak tatbikatta bu esaslara muhalefet edenlerin bulunduğu da bir vâkı'adır. Her ikisini de inkâr etmek mümkün değildir. Her Ģeyde olduğu gibi, Osmanlı Devleti'nin iyilikleri de vardır, hataları da vardır. Ancak 600 sene boyunca hasenatının seyyiâtına ağır bastığı içindir ki, kader-i Ġlâhi bu uzun süre içinde Ġslâm'ın bayraktarlığı unvanını onlara ihsan etmiĢtir. Seyyiâtı hasenatına ağır basınca da, bu Ģerefli unvan yine kaderin hükmüyle ellerinden alınmıĢtır. En kötü zamanlarında bile, değil içki gibi Ġslâm'ın açık bir hükmüne muhalefet, içtihadî meselelerde dahi Ģer'î hükümlere ri'âyet etmek için elden gelen gayreti gösterdiklerini, sayıları milyonları bulan arĢiv belgeleri isbat etmektedir. B) Maalesef, Osmanlı tarihi ve edebiyatında geçen bazı tabirler, Osmanlı Devle-ti'nde içkinin tamamen serbest olduğu mâ'nâsına gelecek Ģekilde te'vil ve izah edilmek istenmektedir. Bu tâbirlerden bazılarına dikkat çekmek istiyoruz. "îĢ ü iĢret", bunların baĢında gelmekte ve tarihlerdeki "padiĢah, îĢ ü iĢreti severdi " tarzında geçen ifadeler, içki ve sefâhet hayatı yaĢardı Ģeklinde yorumlanmaktadır. Halbuki bu ifadenin asıl mânâsı, îĢ=yaĢama, iĢret=keyifli hayat ve eğlence demektir. YaĢamanın tadını çıkarma ve keyifli hayat, meĢru dairede olduğu gibi, gayr -i meĢru dairede de olabilir. O halde, bu tâbirleri, baĢka karîne olmadan gayr-i meĢru hayat diye izah etmek, peĢin fikirlilik olur. Ancak Yıldırım Bâyezid gibi bazı devlet adamlarının içki içtiğine dair açık deliller varsa, bunu baĢka türlü yorumlamak da doğru olmaz. "Sâkî" kelimesi de manası çarpıtılan kelimelerdendir. Kelime manası, keyif meclislerinde kadehle içilecek Ģeyleri takdim eden Ģahıs manasını ifade eder. Ancak mevlidde Ģerbet dağıtana sâkî dendiği gibi, meyhanede Ģarap dağıtana da aynı ad verilir. Sâkî kelimesini, her yerde, içki kadehini dağıtan diye açıklamak, elbette ki kasıtlı bir peĢin fikirliliktir. Osmanlı Sarayında sâkîler elbette vardır. Ancak bunların, içki kadehlerini dağıtan ve dolduran kiĢiler olduklarını, serbestçe içki dağıttıklarını ve bunun açık bir Ģekilde yapıldığını söylemek insafsızlık olur. "ġarap" kelimesi de öyledir. Aslında her çeĢit içecek demek olan bu kelime, günümüzde haram olan ve Arapça'da "hamr" kelimesiyle ifade edilen içki karĢılığında kullanılmaktadır. Halbuki Osmanlı döneminde, Ģerbet ve su da dahil olmak üzere bütün 20 NeĢrî, Kitâb-ı Cihân-nümâ, c. I, sh. 311-355; Âli, Künh'ül-Ahbâr, c. V, sh. 78-116; Ahmed Uğur neĢri, sh. 131- 195; Tarih-i Solakzâde, Ġstanbul 1297, sh. 51-91; ÂĢıkpaĢa-zâde, Tarih, sh. 65 vd; Lütfi PaĢa, Tevârih-i Âl-i Osman, sh. 44 vd.; Kantemir, c. I, sh. 95-105; Aksun, Osmanlı Tarihi, c. I, sh. 71-90; UzunçarĢılı, Osmanlı Tarihi, c. I, 260-323; Uluçay, PadiĢahların Kadınları ve Kızları, sh. 7-10; Öztuna, Türkiye Tarihi, c. II, sh. 306-352; Devletler ve Hanedanlar, c. II, sh. 110-112; Ahmed Refik, Kadınlar Saltanatı I-IV, Ġstanbul 1332/1923, c. I, sh. 22-25. 58

içilecek Ģeylere yani bugünkü karĢılığıyla meĢrubata "Ģarap" dendiği bir vâkı'adır. Ġslâm hukukunun yasakladığı sarhoĢluk verici içkileri içenlere, hadd-i Ģirb denilen Ģer1? cezayı uygulayan devlet adamlarının kendilerinin, açıkça bu fiili iĢlemeleri mümkün değildir; ancak kanunlarla tatbikat arasında fark bulunabilir. Böyle bir fiili iĢleseler bile, bunun açıktan iĢlenen bir günah olmadığı kesindir. Nitekim Dimitri Kantemir'in II. Se-lim'le ilgili beyânları da bunu teyid etmektedir. Bu arada, mezkûr kelimelerin tasavvufdaki manaları ile bir kısım metinlerde kullanıldığını da unutmamak icab etmektedir. C) Türkler Müslüman olduktan hemen sonra, Ġslâm'a muhalif olan bütün âdetlerini de kâideten ve nazarî olarak tamamen terk etmiĢlerdir. Ġslâm'ın te'siri altında ve ilk Müslüman Türk Devleti olan Karahanlılar devrinde (X. asır) kaleme alınan Kutadgu Bilig'deki Ģu cümleler, bunun en bariz misâlidir: "Bey içki içmemeli ve fesatlık yapmamalıdır; bu iki hareket yüzünden, sonunda ikbâl elden gider. Dünya beyleri Ģarabın tadına ulaĢırlarsa, memleketin ve halkın bundan çekeceği zahmet çok acı olur. Bey içki içer ve oyunla vakit geçirirse, memleket iĢini düĢünmeğe ne zaman fırsat kalır?". Daha sonraki Müslüman Türk Devletlerinin içki hakkındaki tutumlarını ise, kendilerine resmî kod olarak kabul ettikleri fıkıh kitaplarında ifadesini bulan Ģer'î hükümler ortaya koymaktadır. Osmanlı hukukçuları, içki hakkındaki hükümlerde Ġslâm hukukçularının kabul ettikleri esasları aynen benimsemiĢlerdir. Bütün Ġslâm hukukçuları ise, baĢta Ģarap (hamr) olmak üzere, sarhoĢluk verici içkilerin azının ve çoğunun haram, yani kesin olarak dinen yasak olduğunu kabul etmiĢlerdir. Ancak Ġslâm'ın tesbit ettiği ve had denilen cezayı gerektirecek içki içme suçunun tarifinde farklı görüĢler ortaya çıkmıĢtır. Ġmam-ı A'zam Ebu Hanife'ye göre, az veya çok Ģarap (hamr) içmek yahut sarhoĢ edecek kadar diğer içkileri kullanmak, had cezasını gerektiren bir suçtur. Diğer Ġslâm hukukçuları ise, her çeĢit içkiyi, az veya çok içmenin had cezasını gerektiren bir suç olacağını açıklamıĢlardır. Ebu Hanife Ģarap demek olan hamr ile diğer içkileri ayırt ederken, diğer Ġslâm Hukukçuları hepsini aynı hükme tâbi kılmaktadırlar. Osmanlı Devlet'inde tercih edilen birinci görüĢe göre had cezasını gerektiren içki içme suçunun (ki buna Ģirb denmektedir) iki unsuru vardır: Birincisi, az da olsa Ģarap içmek veya diğer içkileri içerek sarhoĢ olmaktır. Yani bütün içkilerin haram olduğunda ittifak etmekle beraber, had cezasını gerektirecek suçun teĢekkülünde küçük bir görüĢ ayrılığı vardır. Ġkincisi, cezaî kasıd ve irâdedir. Zorla içirilen içkiler, had cezasını gerektirmez. Bu unsurlardan biri eksik olduğunda, had cezası tatbik edilmez; ancak devletin tesbit ettiği ta'zir cezaları uygulanır. Had cezası ise, eks ik ve fazla olmadan içki içene sopa ile seksen kırbaç vurmaktır. Osmanlı Devleti'nin son on yılına kadar, bütün Müslüman Türk Devletlerinde, Ġslâm'ın içki için tesbit ettiği ceza aynen tatbik edilmiĢtir. Bunu Ģer'îye sicillerinde görmek mümkün olduğu gibi Osmanlı Kanunnâmelerinde de görmek mümkündür. Osmanlı Devleti'nde konuyla ilgili Ģer'î hükümler, Avrupalı bir hukukçunun diliyle "1810 tarihine gelinceye kadar, mer'î olmuĢtur. Gerçi bu hükümler, tatbikatta tam icra olunmadığı da söylenebilirse de, nazariyatta kuvvetine riâyet olunmuĢtur". AraĢtırmalar, Osmanlı Devleti'nin son on yılına kadar bu tatbikatın devam ettiğini göstermektedir. Ancak Osmanlı Devleti'nin son yıllarında kabul edilen Men'-i Müskirat Kanunu, içki içenlere verilen cezaları, alternatifli olarak düzenlemiĢ ve bunlardan birini de hadd-i Ģer'î olarak zikretmiĢtir. Bu kanun, devletin OSMANLI BĠLĠNMFVfM t içinde ve dıĢında ço-Osmanlı padiĢ • lâm'ın getirdiği içki birleri almıĢlardır. B II. Bayezid'e seleyi bütün y. "1. Dergâhıma jrj ¦ benzeri yerlerde, ani» . irtikâb edildiği ' fiillerinden, bütün:...... 3. Emrim size ulaji' zat bu ĠĢin üzerinde dur; yasak edesiniz, 4. Bundan sonra h'.. gibi ri'âyet edeler, 5. Sen ki, s;:1 kından gelip, Ģer Osmanlı PadiĢa men, açıkça Ģer'i hı. maktadır ki, Osman? gibi ithamlar, t. ġunu da <• ve IV. Murad'n açıklanmaktad termek değildir 23. Yıldırım Bi< Ģahitliğinin dur? Bursa'da Ulu aykırı iĢlere mani Bâyezid'in, bir içki Sultân'ın, içki içtljjf değildir. Belki Moll»; terk etmesinden nın yanına ceı Acaba içki manii Padi"1"'" gülerdir, i mükâfatın da mu. BĠLĠNMEYEN OSMANLI

çeĢitli sarhoĢ edici içkiler kullanıldığı. Ayrıca Molla Fenari veya Emir Sultân'ın. -•--.. sh. Zaten bizim meselemiz de bütün Osmanlı PadiĢahlarını ma'sum göstermek değildir21. Bayezid'e ait olan bir fermanın.. . kasaba ve köylerde. Osmanlı PadiĢahları. Osmanlı Devleti'nin 30-40 sene sonra yeniden Ģahlanacağını müĢahede ettiklerinden. bir konuda Ģahitliği arzu edilen Yıldırım'ın cemaatle namazı terk etmesinden dolayı Ģahitliğini kabul etmediği doğrudur. sh. Timur'un Semerkand'a gidelim teklifine. Ankara 1959. köylerde ve kasabalarda tekrar te'yîd ve tehdit ile yasak edesiniz. A 33/21. bu konuda tam ihtimam gösteresiniz. 14-1540. Bütün Osmanlı PadiĢahları bu konuda hassastırlar. Molla Hüsrev. I. Asıl meseleye gelince.Akgündüz. 53-54. 21 Fermanın Orijinali. düğünlerde. kendileri içki içmedikleri gibi. bir içki mübtelâsı olduğu asla iddia edilemez.-. c. YEE. sancağınıza bağlı Ģehir.. sancak beğisin. Acaba içki iddiası nereden çıkmıĢtır? Bir önceki soruda da ifade ettiğimiz gibi. her türlü rezalet ve sefâhetin irtikâb edildiği görülmüĢtür. Murad'ın gençliklerinde bazen içki kullandıkları. 23. Her musibet. Ġstanbul 1995. Ancak esir alınan Emir Sultân ve Molla Fenari. Dergâhıma arz olundu ki. II. Osmanlı sultanlarının Osman Bey'den ta Sultân Murad zamanına kadar. hem fiilen ve hem de kavlen Ġslâm'ın getirdiği içki yasağına uymuĢlar ve bu yasağa uyulması için gerekli hukukî tedbirleri almıĢlardır. Bizzat bu iĢin üzerinde durub kazanızdaki halka. açıkça Ģer'î hükümleri çiğnemeleri nasıl düĢünülebilir? Bu misâlden de anlaĢılmaktadır ki. Ġstanbul 1997. Yusuf Has Hâcib. Ayrıca Ġslâm'ın Ģe'âirine ri'âyet edilmeyerek fâsıkların bu gibi gayr-i meĢru fiillerinden. nr. ġunu da önemle belirtelim ki. Sen ki. Türk Hukuk Tarihi I-II. Yıldırım Bâyezid'in içki içtiği ve bu yüzden Molla Fenari tarafından Ģahitliğinin reddedildiği söylenmektedir. Cin. BA. 34-38. kadılarsınız. Bütün bu iddialar doğru mudur? Bursa'da Ulu Cami'yi yapan. Ģer'î hükümleri ve emirlerimi icra edesin. kendi zamanlarında içki . Ġslâm Hukukunda Kölelik-Câriyelik Müessesesi ve Osmanlı'da Harem. manevi alemde. Bursa ġer'iyye Sicilleri. Bâyezid Han. meseleyi bütün yönleriyle vuzuha kavuĢturmak istiyoruz: "1. sancak beğisin. ġöyle bilesiniz ve alâmet-i Ģerife itimat edesiniz". bir cinayetin neticesi ve bir mükâfatın da mukaddimesidir. vrk. sadeleĢtirilmiĢ metnini. Dolayısıyla Ankara mağlubiyeti elbette ki bir musibettir. O da bunun üzerine sarayının yanına cemaatle namazı terk etmemek için yeni bir cami inĢa ettirmiĢtir. toplantılarda ve benzeri yerlerde. içki içtiği için Yıldırım Bâyezid'in Ģahitliğini kabul etmediği iddiası da doğru değildir. Selim ve IV. Osmanlı PadiĢahlarının bu yasaklarına ve Ģerî'ate karĢı bu hassasiyetlerine rağmen. Emrim size ulaĢınca. 338/B. teklifi kabul etmediklerini Osmanlı kaynakları önemle kaydetmektedirler. Osmanlı PadiĢahları hakkında söylenen "sarhoĢ" ve "aile hayatı berbat" gibi ithamlar. nr. 69-70. 3. sh. Bundan sonra hiç bir yerde. ancak bunlardan II. 5. Onların da günahları bulunabilir. NeĢreden: ReĢit Rahmeti Arat. sizlere takdim ederek. 267-268. 90. fâsıklar toplanıp açıkça günâh iĢlemeyeler ve Ġslâm'ın Ģe'âirine gereği gibi ri'âyet edeler. Halil. Belki Molla Fenari. bu hususu görüp gözetip emrime aykırı hareket edenleri kâdî kararıyla hakkından gelip. Ģehirlerde. Dürer ve Gurer.. bütün Müslümanların ve özellikle de âlimler ve sâlihlerin rahatsız olduğu bildirilmiĢtir. çok az istisnalar dıĢında. L 60 BĠLĠNMEYEN OSMANLI Bunda kader-i ilahiye fetva verdirten hatalar mutlaka vardır. Peygamberlerin masum olduğu gibi. 157-158. 4. II. Kur'ân. Baskı. Mâide. Ahmed. tamamen masum insanlar değillerdir. Osmanlı padiĢahları. tamamen iftiradır ve belli bir vesikaya dayanmamaktadır. Emir Sultân Buhari'nin kayınpederi olan ve Ġslâm'a aykırı iĢlere mani olmadıklarından dolayı bazı kadıları cezalandırmaya kalkıĢan Yıldırım Bâyezid'in. bütün bu izahların yanında I. . Ahmed. Sen ki. c. sh. bir kısım Osmanlı kaynaklarında açıklanmaktadır. Akgündüz. açıkça Ģarap içildiği. Osmanlı tarihleri ittifaka yakın bir Ģekilde. 1. Kutadgu Bilig.59 içinde ve dıĢında çok büyük tartıĢmalara yol açmıĢtır.

.içilmesine de Ģiddetle karĢı çıktıklarını ve bu dinî yasağı takip ettiklerini yazmaktadırlar. Ahmed Refik. sh. sayı 27 (1943). sh. Yıldırım Bâyezid'in Ģiddetli sıtma. 19(96). Çev. sh. Osmanlı Tarihi. 260-323. Karamanî Mehmed PaĢa. 109. nr. 306-352. PadiĢahların Kadınları ve Kızları. Hüseyin Hüsameddin. c. nr. 103-105. Osmanlı Tarihi. I. göre bu konu "Her ne i söyleseler ( vefat« mak niyetini Semerkand'a ( ümitsizliğe etmektedir! ÂĢıkpaĢa-i etdi. VII. Kitâb-ı Cihân-nümâ. 10 sene kadar Bursa ve Edirne'de oturup Çelebi Sultân Mehmed'in çocuklarına hocalık eden. bir değerli tarihçinin de ifade ettiği gibi. 'Eğer ma'rûfu emr ve münkerden nehy etmezsen. memleketinde durmayız' derlerdi. sh. II. Konyalı Mehmed bin Hacı Halil ve Ġdris-i Bitlisî gibi ilk dönem Osmanlı tarihçilerinin kahir ekseriyeti. c. "Molla Fenan". 25. Bütün bunlar. Yıldırım'ın içki içtiğini göstermez. Tevârih-i Âl-i Osman. haram olan böyle bir günahın isnad edilmesinin tamamen iftira olduğunu açıkça beyan eylemiĢlerdir. Bu. Türkiye Tarihi. meydana . VVĠttek. 89-90. c. sh. nefes darlığı ve keder dolu hayattan meydana gelen çeĢitli hastalıkların bir araya gelmesinden vefat ettiğini açıkça ifade etmektedirler . II. 110112. Belleten. Acem Hamidî. 22-25. 1391'de bu kadınla evlenmiĢtir. sh. 45. sh. Aksun. Devletler ve Hanedanlar. c.. Solakzâde. kızı Marya'yı Bâyezid'e göndererek Osmanlı PadiĢahını evvela manen yıkmayı ve sonra da cephede mağlup etmeyi planlamıĢtır. Mağlubiyetin bir hatadan doğduğu noktasından hareket edilerek. Hammer ve Gibbons gibi Garb Tarihçilerinin tamamına yakını. Öztuna. ancak hemen tevbe ederek Bursa Ulucami'yi inĢaya baĢladığı ise. Lütfi PaĢa. PadiĢah ve diğer Osmanlı devlet erkânı ile yakın temas halinde bulunan ve memleketine döndükten sonra Timur Tarihini yazan Ġbn-i ArabĢah baĢta olmak üzere Timur devrinin bütün Van NeĢri. Osmanlı . 332-333. I. c. c. Ġnalcık. Tarih-i Bursa (Güldeste-i Beliğ). etmektedir Yıldırım gibi dit sinin tamw isimlerinden &A] dikten sonra. Hatta zamanın âlimleri. Kadınlar Saltanatı. 565. içki kullandığını. bu planında muvaffak olduğunu kaydeden tarihçiler de bulunmaktadır. Künh'ül-Ahbâr. sh. Maalesef geçici bir süre de olsa. Kısaca. Kanaatimize göre doğru olan da budur. Ancak Yıldırım Bâyezid devrinde bu iĢin biraz gevĢediğini kaynaklar yazmıĢlardır. Yıldırım gibi dindar bir PadiĢaha. tarihçilerin çoğu. "Ankara Bozgunundan Ġstanbul'un Zaptına (1402-1455)". Hatta bazı kaynaklar. Paul. 7-10. Yıldırım Bâyezid'in intihar ettiği söylenmektedir. Uluçay. bu sebep de dinî. ġükrullah. 148-158. Yıldırım Bâyezid'in Sırbistan Kralı Lazar'ın kızı Marya (Despina) Hanım ile evlendikten sonra. 368-384. 99-100. V. I. bu günahı açıktan yaptığını ve içkili sofralar düzenlendiğini söylemek mümkün değildir. yine Osmanlı kaynakları tarafından açıklanmaktadır. Enverî. bu kadının Müslüman olmaması veya baĢka sebeplerle. Ġstanbul 1286. sh. 18(95). ġayet geçici bir süre içki içmiĢ olsa bile. UzunçarĢılı. Çubuk Ovasındaki Ankara mağlubiyeti sebebiyle ileri sürülen tenkidler kabilinden de olabilir. bu konularda gevĢeklik gördükleri zaman. az bir süre için de olsa. I. ne zaman içki içmeye baĢladığı belli değildir. veziri Çandarlı Ali PaĢa'nın bu konudaki ikaz görevini yapamadığını ifade etmektedirler.„ baĢta < BĠLĠNMEYEN OSMANLI 61 kânüvisleri. Ġsmail Belîğ-i Bursevî. Kaldı ki. Halil. c. Halbuki intihar dinimizde haram değil midir? mueılı Yıldırım Bâyezid'in vefatı ile ilgili üç rivayet bulunmaktadır: Birincisi. c. sh. Bu yüzden Ģer'an içtiğinin isbâtı da hemen hemen mümkün değildir. sh. 51-91. sh. kânüvlslen. sh. Sultân'ın kapısına gelerek. Âli. TTEM. siyasî veya malî konulardaki gevĢekliğidir Ģeklinde de izah edilmiĢ olunabilir22. Tlmuı r'ml kuft! di" Ģekltı nakleden Ġft SUSĠĠCĠĠ64 zarı belli O ve i na tuW 24. Sırp Kralı.

" kaydını düĢerek. Kitâb-ı Cihân-nümâ. sh. sadece Hadîdî Vekâyinâmesi'dir. 172-173. 11 yıl sürmüĢtür.tarihinin dev isimlerinden Âli ve Hoca Sa'deddin Efendi gibi tarihçiler. Zira Yıldırım'a Timur her türlü iltifatı yaptığı gibi. Netice olarak. c. I. Osmanlı tarihi ile ilgili bazı kaynaklar. bu iddianın tamamen yanlıĢ olduğunu delilleriyle ortaya koymuĢlardır23.. Bunun tam aksine MüneccimbaĢı baĢta olmak üzere çoğu müellifler. Bunlardan açıkça kendini zehirleyerek intihar ettiğini anlamak mümkün olmadığı gibi. c. Ahmed Uğur neĢri. neman maslahatın gördü" veya "bu cevâbı iĢitti. bu tür iddiaların bir rivayetten öteye gitmediği de malumdur. muteber yerli veya yabancı kaynaklarda yer almamaktadır. Kanaatimize göre bu konuda son sözü Âli söylemektedir: "Her ne kadar bazı tarihçiler Timur'un hekimlerinin zehir içirdiğini veya kendi kendisine zehir içtiğini söyleseler de. Saltanat mücadeleleri nasıl yürüdü? Yani Emir Süleyman ve Mûsâ Çelebi'nin sultanlığı var mıdır?24 26. Solakzâde.. Timur'un zehirlettiği Ģeklindeki bir iddiadır ki. Hatta fırsatı ganimet bilerek Osmanlıya harp . Mükrimin Halil Yinanç ve UzunçarĢılı gibi tarihçiler. NeĢrî. 1380-1422). Künh'ül-Ahbâr.FETRET DEVRĠ 25. aksi iddiaların iftira ve yalan olduğunu açıklamaktadırlar. Mustafa Çelebi (Düzmece Mustafa diye bilinir. Fetret Devri ne demektir? Osmanlı Devleti'nin 1402'deki Ankara mağlubiyetinden sonra dağılması ile baĢlayan. c. Bu iddiayı naklettiği söylenen ilk dönem tarihçilerinden. Âli ve Hoca Sa'deddin gibi kaynaklar tarafından Ģiddetle tenkit edilmiĢtir. Lütfi 62 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYEN OSMANÜ_ V. tamamen hata üzerinedirler. Mehmed Çelebi (1382-1421). 101-103. çok önemli gördüğü eĢyalarını aldıktan sonra hemen Edirne'ye canını attı ve orada padiĢahlığını ilan etti. Ġkincisi. Doğru olan Yıldırım'ın yukarıda zikredilen hastalıklar sebebiyle vefat ettiğidir. Ġsa Çelebi (1378-1405). Kuvvetli kaynakların izahları karĢısında bu ifadeler. arkasından hemen Bursa'ya geldi. ÂĢıkpaĢa-zâde. Âli. sh. Yıldırım'ın çocukları arasındaki saltanat mücadelesi ile devam eden ve 1413 yılında I. bunun tarihçiler tarafından kale bile alınmadığını ifade etmekle yetiniyoruz. Aynî gibi bazı müellifler de. Timur'un iline varmasına hemandem kendü kaydın görüb Allah Te'âlâ rahmetine vâsıl oldu" ifadelerini kullanmıĢlardır ki. Lütfi PaĢa. "bazılar eder ki. Yıldırım'ın intiharı iddiası. ölümünü istedi" Ģeklinde de yorumlanabilir. V. sh. onunla yaptığı bir mülakat neticesinde. 23 NeĢrî. 217. bu ifadeleri intihar etti diye açıklamak da doğru değildir. Hoca Sa'deddin Efendi. "âhiret hazırlığını gördü. sh. Bir de kendi hususi kütüphanesinde bulunduğunu iddia ettiği Fuad Köprülü'ye ait bir anonim yani yazarı belli olmayan bir Tevârih-i Âl-i Osman nüshasıdır. Semerkand'a gideceğin. ayrılırken de muhabbetle ayrılmıĢlardır". mevcut rivayetleri değerlendirdikten sonra. Timur'un Bâyezid'i serbest bırakmak niyetinde iken. Mehmed Çelebi'nin tartıĢmasız tek sultan olarak kabul edilmesiyle sona eren verimsiz ve uğursuz ara döneme denmektedir. "düĢman elinde zebûn olub memleketi eller elinde görmeden ölem yeğdür" deyüb kendü nefsini helak eyledi demektedir. onu Semerkand'a götürdükten sonra oradan geri göndereceğini söylediğini. I. sh. 87-89. bundan vaz geçip. Tâc'üt-Tevârih I-II. Süleyman)? 1402 mağlubiyetinden sonra Vezir Çandarlı Ali PaĢa ile kaçarak canını kurtaran ġehzade Süleyman. Ġstanbul 1279-80. gayet melûl oldu ve hem gayret etdi. Süleyman Çelebi kimdir (Emir Süleyman = I. Sadece Fuad Köprülü'nün bazı zayıf rivayetleri zorlama yorumlara tabi tutarak Cumhuriyet'in ilk yıllarında bu iddiayı gündeme getirmesinden sonra mesele tekrar alevlenmiĢtir. bu söz üzerine ümitsizliğe düĢen Osmanlı PadiĢahının yüzük kaĢındaki zehirle intihar ettiğini iddia etmektedirler. Bâyezid Hân'ın "tez canlu ve gayretlü kiĢi" olmasından dolayı Timur'un mu'âmeleleri karĢısında sıtma hastalığına tutulduğunu ve günden güne zayıfladığını belirttikten iki sayfa sonra. 358-363. Anonim Tevârih-i Âl-i Osman gibi müellifler ittifakla "Bâyezid Hân iĢitti kim. Üçüncüsü. Bütün bu rivayetler. Yüzüğünün kaĢında bulunan zehirle intihar ettiğini nakleden ilk döneme ait tek kaynak. hastalığının tedavisi için Timur'un saray tabiplerinden Celaleddin Arabî ve Ġzzeddin Mes'ûd eĢ-ġirazî'yi tayin ettiğini belirtmektedirler. Yıldırım Bayezid'in vefatından sonra hayatta olan çocukları yaĢ sırasıyla Ģunlardır: Süleyman ġah (1375-1410). I. zehirletildiğini söylemektedirler. Musa Çelebi (1388-1413) ve ġehzade Kasım (1397-1417).

Yinanç.ûlM*« 345. Sultân. 131. c. Ġstanbul'u 5. sh. sh. . Tevârih-i Âl-i Osman.-. maneviyât erenleri arasında ise Yunus Emre'yi. sayı 2 (1937). Belleten. ancak Mehmed Çelebi tarafından tasfiye olunmuĢtu. sh. . UzunçarĢılı. Sultân Musa Çelebi kimdir? 1410 yılında Edirne'de padiĢahlığını ilan eden Musa Çelebi. 260323. 28-29. Ġskendernâme müellifi Ahmedî ile tarihçilerin mazbut bir Ģair olarak anmadıkları Mevlânâ Hamza'yı zikr edebiliriz. Giese neĢrinden Nihad Azamat). NiĢancı Tarihi. 91-124. Ġstanbul 1279. . sh. Hadidî. Ġzmir ve Ankara'yı aldı. oğlu Muhammed. V. 59-60. 591-603. 591-599.. Köprülü. 86-90. sh.1. . Sultân Mun< 1410 yılında! bir diplomat değildi. Sultân Süleyman'ın 8 yıl kadar süren saltanatı 35 yaĢındayken sona erdi.. müftilik yapan Necmüddin Hanefî'yi. I. "Bâyezid II". Ġstanbul 1285. MüneccimbaĢı. Tevârih-i Âl-i Osman. Demir Kafes Rivayeti. Ġnsanları galip veya mağlup edenlerin mesaî arkadaĢları olduğu. c. kendisinin diğer Osmanlı Sultânlarına kıyasla. 3. takva cihetiyle pek kuvvetli olmayan Vezir Ali PaĢa'nın da etkisiyle. I. Aksun. sert bir asker ama iyi bir diplomat değildi. Tarih-i Bursa. (F. sh. Ģâirler arasında. ele geçirmiĢ. Osmanlı Tarihi. Ġsmail Belîğ-i Bursevî.. Fuad. Anonim. su kabul» 781/1380 yıl» yava< fından 0» Babasının ı gitti ve | Ankara'ya i mattı. I. "Yıldırım Bayezid'in Ġntiharı Meselesi". Mehmed Çelebi adına Rumeli'ye geçmesine rağmen. Sahâifu'l-Ahbar I-III. ĠA. sh. Mükrimin Halil. I Ġskendernâme rttö Mevlânâ Hamza'yı i lan olduğu. c. sh. Bursa'nın bu özelliğini ortadan kaldırdı ve 51 yıl devam edecek olan Edirne devri baĢladı. sh. Tevârih-i Âl-i Osman. I Üzerine gelen Men Mehmed Çelebi I ğutunca bunu fırsat! Sırbistan PrensI'nM geldi ve Sultân I süren saltanatı da! (1413). Mu» | saltanatını 1 »vlriH/ĠHfl |45.. IlıĢ-Ġ13) 27. sh. I. Bazı komutanlar ve fitne için hazır bekleyen Romanya Prensi'nin de desteğiyle. Mehmed (. c. "Yıldırım Bayezid'in Esareti ve Ġntihan Hakkında.. c. sh. tarihçiler tarafından beğenilmeyen ve mağlubiyetine sebep gösterilen Çandarlı Ali PaĢa. 325-345. Bursa. defa muhasara altına alarak Bizans'ı karĢısına aldı.. Kantemir. Sultân Süleyman. sh.< kaynaklarda ifade < Sultân Süleyman ı meyen ve mağlub Melek diye meĢM Necmüddin Hanefî'yi. Mlhll| zaskeri olan i man'ın! olmasına k i 28. Maalesef. Ancak Osmanlının en büyük toprakları Amasya'da bulunan Mehmed Çelebi'nin elindeydi. 91-98. sh. 49. . Öztuna. c. 117-144. 24 Âli. OfflM BĠLĠNMEYEN OSMANLI 63 kaynaklarda ifade edilmektedir.. kendi sultanlığını ilana hazırlanıyordu ve Sultân Süleyman'ı Edirne'de kıstırarak hayatına son verdi (1410). M..' 27. ' Sultân Süleyman devrinin en önemli devlet adamı. 132. âlimler arasında Ġbn-i Melek diye meĢhur olan Ġzzüddin Abdüllatif. . I. c. Sultân Süleyman'ın halinden de anlaĢılabilir25. sayı 27(1943). Musa Çelebi mütereddit idi ve hatta ağabeyinin padiĢahlığını tanıyordu. I. c. Belleten. sh. c. Künh'ül-Ahbâr. Fetreti Sultân Mus MelikĢah. 313. M. Sultân Süleyman'ın Edirne'yi taht Ģehri ilan etmesi. Solakzâde. Ġstanbul 1991 (Necdet Öztürk neĢri). Bu arada Anadolu beylikleri Süleyman'a karĢı Mehmed Çelebi'yi desteklemeye baĢlayınca Musa Çelebi de ona itaat etti ve Süleyman'ı takip için Rumeli'ye geçti. Aksun. UzunçarĢılı. Osmanlı Tarihi.ilan eden Macarları dahi yendi. Ġstanbul 1992. II. VII. Ġntihar Meselesi". Diğer tarafdan Ġsa Çelebi bir ara Bursa'yı kuĢatmıĢ. sh. II. manevî yönünün o kadar mükemmel olmadığı bazı PaĢa. c. Osmanlı Tarihi. 113-116. sh.. Osmanlı Tarihi. Anadolu'ya geçti ve Bizans Ġmparatoru ile kurduğu dostlukların da yardımıyla. 109-120. Fuad._. I. Köprülü. Üzerine gelen Mehmed Çelebi'yi mağlup etti ve bu olaydan sonra iyi bir diplomat olan Mehmed Çelebi Ġmparator'a sığındı. Musa Çelebi. Devletler ve Hanedanlar.

Ancak 1410 yılında Rumeli'de saltanatını ilan edince durum değiĢti. 325-345. Ahmed Uğur neĢri. ġehzade Mehmed ġah ve PaĢa Melek Hâtûn adında üç çocuğu olmasına karĢılık. sh. yeniden eski ihtiĢamına kavuĢmak üzere iken. Osmanlı Tarihi. Künh'ül-Ahbâr. Osmanlı Tarihi. sh. ġeyh Bedreddin'in de Rumeli'de bu tür hareketlere giriĢme teĢebbüsleri bardağı taĢıran son damla oldu. c. Rumeli beylerini de kendisinden soğutunca bunu fırsat bilen Mehmed Çelebi. 91-98. Mehmed Çelebi'nin bir paĢası olan Gâzî Ġsha| Bey tarafından püskürtülünce Osmanlı prestij kazandı. 28.115-120. Buna karĢılık Mac Kralı Sigismund'un haçlı seferi teĢebbüsü. c. 117-144. ġeyh Bedreddin isyanı idi. Osmanlı Tarihi. sh. Amasya-Tokat-Sivas bölgesiyle yetindi. sh. iç ve dıĢ düĢmanlar. KastamonuSinop-Kefe üçgenini takipten sonra Eflak Voyvodasına sığındı. ĠĢte bu kargaĢa içinde Sultanlık koltuğuna oturaf Mehmed Çelebi. V. sh. Devletler ve Hanedanlar. I. Ġshakl Bey'in Rumeli'deki bu fetihleri Romanya ve diğer Balkan bölgelerinde de devam etti. Fetret Devri de böyle sona erdi. I. bunun kardeĢi Bahsi Beğ'i. sh.j Sultân Mehmed de boĢ durmuyor ve Sinop'daki Candar Beğliğinin bir kısım topraklarını} Osmanlı Devleti'ne ilhak ediyordu. c. 781/1380 yılında Germiyanoğullarından Süleyman ġah'ın kızı Devlet Hâtun'dan dünyaya gelmiĢtir. Lütfi PaĢa. Musa Çelebi'nin Kazaskeri ve birj nevi ġeyhülislâmı olan bu ilim adamı. V. Ġshak Bey'in 1415 muharebesin den sonra Türklerin Bosna Sarayı dedikleri Sarajevo Osmanlı'nın eline geçti. Çelebi Mehmed Rumeli'ndeki olaylarla uğraĢırken. . sh. Sultân Musa zamanında ona destek olan devlet adamları arasında veziri Kör MelikĢah. 26 Âli. Hacı Ġvaz PaĢa'nın kahramanca müdafaası üzerine Yıldırım Bâyezid'in sur dıĢııf da kalan kabrine hakaret bile etti. I. Öztuna. bazı tarihçiler tarafından Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu ve 9. I. c. Musa Çelebi önce Mehmed Çelebi'ye itaat etti. Osmanlı tarihçileri tarafından ye| asrın yani Hicrî 9. Urla yarımadasının kuzey tarafındaki Karaburun'da. Aksun. 1413 yılında kardeĢi Musa Çelebi'nin öldürülme25 Âli. âlimler arasında Kazaskeri olan ġeyh Bedreddin-i Simâvî'yi zikretmemiz gerekmektedir. ancak mağlup oldu. c. sh. I. I. sh. Daha önce ġeyh Bedreddin'in kazaskerliği sırasında onun kethüdalığını yapan Börklüce Mustafa. Ancak Sultânf Mehmed'in fevkalade basiretli idaresi ve Allah'ın yardımıyla bu iki büyük bela da aĢıldı. sh. Kantemir. Böylece 25 yaĢında 3 yıl kadar süren saltanatı da sona erdi ve Osmanlı tahtı sadece Mehmed Çelebi'ye kalmıĢ oldu (1413). Germiyanoğlu Yakub Bey'in Mehmed Çelebi'ye itaatini bildirmesi üzerine Bursa'j kuĢattı. sh. Karamanoğlu yine hareke! geçti. Tevârih-i Âl-i Osman. Aydın'daki Candaroğullarımn da tabiiyetini kabul ettikten sonıj Karamanoğlu'nun üzerine yürüdü ve halasının oğlu olan Karamanoğlu II. Sonra affetti. Ġzmir'de. sh. Devletler ve Hanedanlar. c. c. UzunçarĢılı. Musa Çelebi'nin tasfiyesinden sonra Sultân Mehmed tarafından yüksek bir maaĢ verilerek Ġznik'te mecburi 1 ikamete zorlanan ġeyh Bedreddin. Osmanlı Tarihi. II. hem Rumeli beylerinin ve hem de Sırbistan Prensi'nin desteğini alarak kardeĢi Musa ile Çamurlu Derbend'de karĢı karĢıya geldi ve Sultân Musa ağabeyine yenilerek öldürüldü. Mihal oğlu Muhammed Beğ. Manisa'nın KızılbaĢlarla meskûn bölgelerinde Osmanlı Devleti'nin aleyhinde bir isyan hareketine hazırlık yapıyorlardı. 91-98. sh. Ahmed Uğur neĢri. 113-116. Ancak Süleyman Bey'in Ankara'ya kadar gelmesi üzerine. II. Osmanlı tahtının tek vârisi olarak kaldı.109-114. Tevârih-i Âl-i Osman. 64 BĠLĠNMEYEN OSMAĠ sinden sonra. Osmanlı Devleti. sh. Solakzâde. iki büyük gaileyi Osmanlı Devleti'nin baĢına açmakta gecikmediler. Aksun. 113-116. Bunlardan birincisi. KardeĢi Ġsa Çelebi'yi tasfiye etti. Künh'ül-Ahbâr. Ġyi bir diplomattı. Sultân Süleyman'ın ġehzade Orhan. Mehmed esir aldı. asrın siyâset alanında müceddidi olarak kabul edilmektedir. Asil ve dindar bir devlet adamı olan Mehmed Çelebi. asrın müceddidi kabul edilmektedir. UzunçarĢılı. 61-68. sh. Lütfi PaĢa. Yahudi dönmesi Torlak Kemal ise. 91-124. ikinci defa. 325-345. 61-68. c. I. Babasının esareti sırasında vezir Bâyezid PaĢa'nın tavsiyelerine uyarak Amasya'ya gitti ve padiĢahlığını ilan etti. 91-124. Öztuna.Musa Çelebi. Sultân Musa'nın evladı yok idi26. 204-241. 117-144. Aydın ve Ġzmir taraflarında fesada baĢlayan Börklü-ce Mustafa ve Manisa civarında ortaya çıkan ve aslında bir Yahudi dönmesi olan Torlak Kemal ile olan eski iliĢkilerinden korkarak. belli çevrelerce kullanıldı. sh. Mehmed Çelebi kimdir ve neden Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu kabul edilmektedir? 1413-1421 tarihleri arasında Osmanlı tahtına oturan Sultân Mehmed Çelebi. Bu arada Venedik donanmasına karĢı 1416 yılında Çalı Bey ko) mutasındaki Osmanlı donanması hücuma geçti. Solakzâde. c. 198. c. Kantemir.

Komünizm'in revaçta olduğu günlerde. ĠMANLI BĠLĠNMEYEN OSMANLI 65 »yeni pırını ĠTorya çıkan Yıldırım'ın gerçekten oğlu Düzmece Mustafa'dır. Osmanlı tarihi açısından tam bir bilmecedir. 24 kere savaĢa giren Mehmed Çelebi 40 yerinden yara almıĢtı. asrındaki büyük âlimler arasında Sa'deddin Teftezânî'nin talebelerinden Mevlânâ Burhânüddin Haydar'ı. Kara Ya'kub lakabıyla meĢhur olan Ya'kub bin Ġdris'i. NeĢrî. Osmanlı tarihçilerinin mühim bir kısmı. 244-326.ġeh-zâde Küçük Mustafa. Amasyalı Pir Ġlyas'ı ve ġeyh Muslihuddin Halife'yi.Emine Hâtûn. Selanik taraflarında Düzmece Mustafa ile meĢgul olan Sultân Mehmed. 517-555. 3. 6876. sh. Mevlânâ Sarı Ya'kub'u. Künh'ülAhbâr. baĢlangıçta ġeyh Bedreddin'in büyük bir Ġslâm âlimi ve hukukçusu olduğunu. sh. Ģâirlerden ise sadece Hüsrev ü ġirin müellifi ġeyhi ile Molla Ezherî ve ġair Zihni'yi sayabiliriz27. ZEVCELERĠ: 1. Acaba hangisi doğrudur? 27 ÂĢıkpaĢa-zâde. 29. 124-138. Ordularının sayısı 5. Osmanlı döneminin Cumhuriyetçisi ve ihtilalcisi diye baĢlarına tac etmiĢlerdir. hatta kendilerine rehber edinenleri bile çıkmıĢtır. c. 85-94.000'lerle ifade edilen ve Dede Sultân diye de anılan Börklüce Mustafa'nın isyanı. baĢtan beri onun sadık bir veziri olan Bâyezid PaĢa'yı.ġeh-zâde Kumru Hâtûn. Tarih. Dulkadır oğlu Mehmed Bey'in kızı ve II. Ġdamına fetva veren ise. Bunun üzerine Rumeli'deki Deliorman'da yerleĢen ġeyh Bedreddin isyanı geniĢletme çabalarını sürdürdü. dürüst.000 akçe ödenmek Ģartıyla anlaĢma yapıldı ve hatta bu anlaĢmanın da etkisiyle Sultân Mehmed. ġeyh Bedreddin'in baĢından beri Bâtınî fikirlere sahip bir ehl-i dalâlet olduğunu hükme bağlamıĢlardır. Bir kısım peĢin hükümlü tarihçiler ġeyh Bedreddin'i. 1420'de Ġstanbul'da Ġmparator II. Alevî grup ise. TimurtaĢ PaĢa-zade Ali Bey'in de mağlup olmasıyla ciddileĢti. Osmanlı Devleti'ne isyan eden Börklüce Mustafa ve Torlak Kemal'in haline bakarak onu bir Alevî Dedesi olarak görmüĢlerdir. Kâfiyeci lakabıyla meĢhur Mevlânâ Muhyiddin'i ve Bâyezid-i Sofî'yi. Lütfl PaĢa. "Bursa'da Çelebi Sultân Mehmed Han. Sultân Mehmed'e yenildi ve Bizans Ġmparatoruna sığındı. Sultân Mehmed Çelebi 39 yaĢında vefat etti ve Bursa'daki YeĢil Türbeye defn o-lundu. Murad'ın annesi. Kitâb-ı Cihânnümâ. "kadın hariç her Ģey ortaktır" dediğini iddia ederek.Evvel . Sultân Mehmed Çelebi zamanındaki ileri gelen devlet adamları arasında. Âli. Solakzâde. Ahmed Uğur neĢri. Sultân Mehmed hayatta olduğu müddetçe salıverilmemek ve buna karĢılık Ġmparatora yılda 300. Sultân Mehmed'in ikinci belası ise. Manuel'i ziyaret bile etti.Bizans bunları Ģiddetle destekliyordu. Timur tarafından esir alınarak 16 yıl ortadan kaybolan ve ancak Bizans ve benzeri dıĢ düĢmanların tahriki ile saltanat iddiasıyla orta29. Tevârîh-i Âl-i Osman. sh. Vefatında Osmanlı devleti eski geniĢliğine ve kuvvetine ulaĢmıĢtı.ġehzade Mahmûd. Normalde Sultân Mehmed'in ağabeyidir. sh. Ahmed Tevhld. olayı duyunca hemen Serez'e geldi ve Bâyezid PaĢa'nın gayretiyle ġeyh Bedreddin ele geçirildi ve Serez çarĢısında idam edildi. Bazı samimi araĢtırmacılar ise. 1420 yılında bu olay da kapatılmıĢtır. Samimi. Bunu Torlak Kemal'in tepelenmesi izledi ve böylece Osmanlı Devleti'nde ilk ciddi alevi isyanı bastırılmıĢ oldu. c. ilmiyeden gelen Ġbrahim PaĢa'yı ve Bursa kahramanı Hacı Ġvaz PaĢa'yı. sh.ġehzade Yusuf. Amasyalı bir PaĢa'nın torunu. Bâyezid PaĢa'nın da yardımıyla Börklüce Mustafa ve asi kuvvetlerin üzerine yürüdü ve ele geçirilen Dede Sultân idam edildi. 144-194. Mehmed Çelebi'nin oğlu ġehzade Murâd. Sa'deddin Teftezâni'nin talebelerinden olan Herat'lı Mevlânâ Haydar'dır. Bunun yanında. Üzerinde çok söz söylenmiĢtir. sh. 2ġehzade II. tarihin ilk Türk komünisti diye Nazım Hikmet'e manzum medhiye bile yazdırmıĢlardır. dindar ve diplomat bir devlet adamıydı.000 ve 10. 4. V. zamanındaki maneviyât erenlerinden özellikle ġeyh Abdüllatif'i. 5-ġehzâde Ahmed. Murâd. 2. ancak sonradan ġeyh'likden Ģahlığa heveslendiğini ve devlete isyan ettiği için idam edildiğini ifade etmiĢlerdir. Niğbolu Sancakbeyi Aydınoğlu Cüneyd'in de desteğini alarak kıyam eden Düzmece Mustafa. ġeyh Bedreddin kimdir? Bir alevî Ģeyhi mi yoksa ilk komünist midir? Ġslâm'a aykırı görüĢleri bulunan Varidat adlı eserin müellifi olduğu doğru mudur? ġeyh Bedreddin meselesi. ÇOCUKLARI: 1. II.

ġeyh Bedreddin'in eserlerine baktığımızda. Bunun Kütahya Simav ile ilgisi yoktur.. Eflak Beyine sığınmasına ve neticede ortaya çıkan bu Alevî isyanının reisi gibi görünmesine yol açmıĢtır. Bunlarda Bâtınîlik. Ancak bu kitaba baktığımızda. c.115-127. c. sh. Meseleyi olduğu gibi yansıtmaya çalıĢmak en güzelidir. bunu Torlak Kemal denilen bir Yahudi dönmesinin takip etmesi ve ġeyh Bedreddin'in de bunlarla olan irtibatı. Bunu Câmi'ul-Fusûleyn adlı ÜstrûĢenî ve Ġmâdî isimli büyük Hanefi hukukçularının kaleme aldığı Fusûl isimli hukuk eserlerini birleĢtirerek ve asrın meselelerini de ilave ederek telif ettiği mükemmel bir hukuk kitabı takip eder. Daha evvel anlattığımız gibi.. Bunun en büyük delili. ġeyh Bedreddin aslında alevi falan değildir. esasian t* Ġslatat. c. ġeyh Bedreddin'in öteki eserlerinin tam tersine. sh. Geriye Varidat adlı ona isnad edilen tasavvufa dair bir eser kalmaktadır. 39. Ġslâm Hukukuna dair Letâif ül-ĠĢârât baĢta gelir. Aksun. ġeyh'in gizli bir Ģekilde Rumeli'ye geçmesine. Kahire'de inzivada olan Hüseyin-i Ahlâtî'den tasavvuf dersi almıĢ ve Timur'un huzurunda yapılan ilmî tartıĢmada Ġslâmî ilimlere olan vukufunu ispatlamıĢtır. Börklüce Mustafa denilen ve Dede Sultân diye de bilinen alevi dedesinin isyanı. Bu arada Tebriz ve ilim merkezi Kazvin'e uğrayan ġeyh.:.. ġeyh Bedreddin hakkında Ģunları biliyoruz: Asıl adı Mahmûd olan bu zatın babası Ġsrail. daha sonra Anadolu'ya gelmiĢ ve nihayet özellikle Ġslâm Hukuku konusundaki uzmanlığından dolayı Sultân Musa'nın Kazaskerliğine tayin edilmiĢtir. Osmanlı Tarihi. bunun gerçekten onun tarafından yazılıp yazılmadığı da tartıĢmalıdır. Öztuna. Önemle ifade edelim ki. 1397 yılında Ģeyhi Hüseyin Ahlâtî'nin vefatı üzerine onun yerine geçen ġeyh Bedreddin. Ġznik'te göz hapsinde iken kaleme aldığı bu eser. Osmanlı Tarihi. fesad grubunun içinde yer alması ve de Sultân Mehmed'e isyan edenlerin manevi reisi durumuna düĢmesidir. göz hapsinde tutulmuĢtur. bir Osmanlı emiri. UzunçarĢılı. 1000 akçe maaĢla Ġznik'e getirilmiĢ ve gereken saygı gösterilmekle beraber. mezhebin!1 kik zort." 'esc de' OĠâiı ricvni sünnet w . 17-120. Tahsilini Kadi-zâde-i Rumî ile birlikte onun babasının yanında yapan ve sonra da Kahire'ye giderek baĢta Seyyid ġerif Cürcânî olmak üzere büyük âlimlerden ders okuyan Mahmûd. I. Hanefi mezhebi ile alakalı mükemmel bir mukayeseli hukuk kitabıdır. I. Kantemir. Devletler ve Hanedanlar. sh. Burada kadılık yaparken oğlu Mahmûd dünyaya gelmiĢ ve adına Ġbn-i Kâdî Simavna veya Simavna Kadısı oğlu denmiĢtir. Sultân Musa tasfiye edilince ġeyh Bedreddin çoluk çocuğuyla birlikte. bazı yerlerde vahdet'ül-vücud'dan ziyâde vahdet'ül-mevcud nazariyesiyle tam bir materyalist gibi hareket Cer.. Gerçek olan ġeyh'in Ģahlığa heveslenmesi. 99-106. II. hem neslinin ortada oluĢu ve hem de telif ettiği eserleridir. orada bazı nakillere göre Bâtınîlik fikirlerinin etkisinde az da olsa kalmıĢtır. I. Bu eserin bazı yerlerinde Allah'dan ve O'nun peygamberlerinden bahsederken. Alevîlik veya materyalist bir vahdet'ül-mevcudculukla alakalı tek bir cümle yoktur.. Ġslâm'ın temel esaslarına ters düĢen ve insanı tamamen dinden çıkarabilecek hususlar bulunmaktadır. m BĠLĠNMEYEN OSMANLI UlLlNMfcYEN Kanaatimize göre ifrat da tefrit de doğru değildir. Bu sebeple ġeyh Bedreddin'i yakından tanımak en doğrusudur. 347-375.. tamamen Sünnî ve Hanefî esaslarına göre kaleme alınmıĢ eserlerdir. ileri sürülen iddialar arasındadır. 187-189. TOEM. Bu zikredilenler ve edilmeyenler.. nr. Hayatı hakkında en geniĢ bilgiyi torunu Halil tarafından Menâkıb-ı ġeyh Bedreddin adıyla kaleme alınan eserden öğreniyoruz.Hazretlerinin Kerimelerinden Hafsa Sultân Namına bir Kitabe". Bunun tek istisnası Varidat adlı eseridir ki. Bu kitabın ona ait olmadığı ve hatta onu isyan için kullanan bazı bozuk fikirli insanlar tarafından uydurulduğu.. bir gazi ve de 1361'de Edirne fethedildikten sonra ele geçirilen Dimetoka'ya bağlı Simavna veya Samavna denilen beldenin de ilk kadısıdır.. sh.

bu vesileyle aslında Alevî olmadığı halde Anadolu'da isyan eden Alevî grupların mercii haline gelen ve Ģeyhliği ġahlığa değiĢtirmek isteyen ihtilâlci ġeyh Bedreddin'dir. cin ve Ģeytanla alakalı Ġslâm'ın esasları da tamamen saptırılmaktadır. melek. kerametleri olan veli ve mutasavvıf bir ġeyh Bedreddin'dir. Ġkincisi. Ġslâm'ın temel esaslarını reddeden. Zira hapisteyken yani idamından bir kaç sene önce kaleme aldığı Ġslâm Hukuku eserinde tam bir ehl-i sünnet gibi Ġslâm'ın esaslarını anlatan bir âlimin bir iki sene içinde bu hale gelmiĢ olması akla zor gelmektedir. büyük bir Ġslâm âlimidir. Kur'ân. . ġeyh Bedreddin'e ait ise. ilim meclisinde ġeyh Bedreddin ile tartıĢmıĢ. Kazvin'de Bâtınîlikden etkilenmiĢ olması kuvvetle muhtemeldir. Alemin ezeli ve ebedi olduğu ileri sürülen aynı eserde. Nitekim Sa'deddin Teftezânî'nin talebesi olan Mevlânâ Haydar Herevî. Simavîler diye bilinen müritleri namaz ve oruç gibi Ġslâm'ın hükümlerinden habersiz bulunan ve en önemlisi de vahdet'ül-mevcudcu yani neredeyse panteist ve inkarcı bir ġeyh Bedreddin'dir. Sünnî-Hanefi Ġslâm Hukukçusu ve eserleri âlimlerce asırlarca ders kitabı olarak okutulan ve Musa Çelebi'nin Kazaskeri olan ġeyh Bedreddin'dir. eskilerin tabiriyle kadınlar dıĢında her Ģeyin insanlar arasında ortak olduğuna inanan Ġbâhiyye mezhebinin mensubu bulunan bir zındık ve mülhid karĢımızda demektir. alevî değildir. Peygamber ve ahiret inancı olmayan. sünnet ve diğer kaynaklara dayanarak ġeyh'i ilzam etmiĢ ve bizzat ġeyh Bedreddin'in kendi suçunun cezasını ikrar ettikten sonra ıslâh-ı âlem ve hıfz-ı nizâm-ı Beni Â-dem için idamına fetva vermiĢtir. Ġslâmiyetin telkin ettiği Ģekliyle Allah. ısrarla "insanları bilerek dalâlete sevk edenlerden olduğunu isbat etmesi" de önemlidir. Osmanlının kargaĢa döneminde tahriklere aldanmıĢ ve isyancı Alevîlerin ve hatta Alevîlerin de kabul edemeyeceği vahdet'ül-mevcudcu bir dalalet grubunun dairesine girmiĢ ve neticede kamu düzeni gereği isyanı sebebiyle idama mahkum edilmiĢt ir. ¦onun ttânî m tiye inin ettiği görülmektedir. Bedreddin'in büyük bir âlim olduğunu. Dördüncüsü ise. Osmanlı kaynaklarından ve Ebüssuud'un fetvasından anladığımız. Herevî'nin idam fetvasında. Fakat. devlete isyanının çevresinin planlarına ve yapılan isnadlara dayandığını açıkça ifade etmekte ve ġeyh Bedreddin'i övmektedirler28. Çoğu Osmanlı tarihçilerinin kanaati de bu yöndedir. O halde karĢımızda bir kaç tane ġeyh Bedreddin vardır: Birincisi. toplumda karıĢıklık çıkaranların rehberi olan. Üçüncüsü. Cennet ve cehennemin de inkâr edildiği eserde. Yani ġeyh Bedreddin. Âli ve benzeri tarihçiler. Acaba ġeyh Bedreddin bu mudur? Bu soruya hemen evet diye cevap vermek çok zordur. Ebüssuud'un sorulan bir soruya verdiği cevapta "Anın müridlerinden olan kâfirlerdir' demek lâzımdır. ġeyh Bedreddin'e ait gibi görünen bu Ģahsiyetlerden birincisi ve dördüncüsünün birleĢtirilerek kabul edilmesi Ģeklindedir.keı deıv islâm Hıfc-Çe»" de: be-""1)' h BĠLĠNMEYEN OSMANLI 67 »aya ĠSeyh pnI2i ve reya ımûd iîtlr. Vâridât'ın böyle bir âlimin eseri olmasını akıl kabul etmemektedir. ġâir kefere gibi adın anmayub la'net etmeyüb kendi halinde olan Müslüman kâfir olmaz" demesi çok manidardır. kıyamet inkâr edilmekte ve buna bağlı olarak haĢr-i cismânî denilen haĢir redd olunmaktadır. Eğer bu eser.

Belgelerle Osmanlı Tarihi MI. Aksun. 566. sh.. I. Ġstanbul 1997. Künh'ül-Ahbâr. sh. c. 341-349. Osmanlı Devleti'nin Balkanların sahibi olduğunu tescil etmiĢti. Mehmed. 1426'da Macar ordusunu bozdu ve fetihlere devam etti. c. Bu arada fırsatı ganimet bilerek Osmanlıya problem çıkaran Anadolu beyliklerinin de üzerine gitti ve sırasıyla Aydın. Murad. Tevârîh-i Âl-i Osman. düzmece olduğu iddiasıyla idam edildi. II. Devlet adamları ve yeniçeri bu duruma razı olmadı ve Sultân Murad'ın yeniden tahta geçim-çıktı SOP: Fâtır. sh. sh. Yaltkaya. Osmanlı ordusu Hıristiyan kuvvetler karĢısında bir kaç defa mağlup duruma düĢtü. Bunun üzerine Sultân Murâd. LV. sayı 212214(1991). Tahtta oturan II. Bizans'ın ihanetini gören Sultân Murad. Kilisli Rıfat). Aynı yıl. KeĢf'üz-Zunûn. c. Osmanlı Tarihi. Maddi sebepler açısından teslim almayı ümit ederken. da <!• Koso. Murâd kimdir? Çocukları ve meĢhur devlet adamları kimlerdir? Bazı tarihçilerin Osman Bey'den sonra ikinci kurucu dedikleri Sultân II. 1444 yılında ikinci defa sultan olan II. Hadâık. sh. Mecdî Efendi. 11-Sultân . Murâd.Bilge. Bizans Ġmparatoru tarafından serbest bırakılınca büyük bir sıkıntıyla karĢı karĢıya geldi. 71-73. Edirne'ye gelerek padiĢahlığını ilan etti ve bununla da kalmayarak ordusuyla Bursa'daki II. c. 1422'de Sultân Murad'a mağlup olan amca Mustafa. Bozkurt. Hem Osmanlı ordusunun yenilgisinden ve hem de Fâtih'in 14 yaĢında bir genç PadiĢah olmasından heveslenen Papa.000 askerle Ġstanbul'u kuĢattı. Murad'ı yani babasını tahta davet etti. Osmanlı Toplumunda Zındıklar ve Mülhidler (15. kendisi ibadet ve taatle meĢgul olmak üzere Manisa'ya çekildi ve Fâtih Sultân Mehmed birinci defa Osmanlı Sultânı oldu. yeni bir haçlı seferi için kollan sıvadı ve haçlı orduları Osmanlı Devleti aleyhinde Ak ġövalye diye bilinen Erdel Voyvodası Hunyadi YanoĢ kumandanlığında bir araya geldiler. Kâtip Çelebi. Aslında düzmece olmadığını daha evvel ifade etmiĢtik. 68 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠN'VI. 360-367. hemen Edirne'ye geldi ve 40. 13 yaĢındaki Küçük Mustafa'nın Ġznik'de Bizansın tahrikiyle saltanat ilan ettiğini duydu ve hemen ona yöneldi. Ġstanbul 1971. Ahmed Ya'Ģâr. Murad'ın üzerine yürüdü. Lütfl PaĢa. sh.. Solakzâde. Bu zaferler devam ederken. c. sh. Ġbrahim Bey ile de sulh andlaĢması imzalandı. MenteĢe ve Germiyan Oğulları beyliklerini tarihten silerek tamamen Osmanlı Devleti'ne ilhak etti.SULTÂN II. I. hemen 30. 104-106.28 Âli. Orhan. 99-106. yapılan meĢveretler ve özellikle Vezir-i Azam Çandarlı-zade Halil PaĢa'nın ısrarlarıyla. Murad yeniden yani ikinci defa oğlunu tahta çıkardı (1445). sh. en önemlisi Ġzladi mevkiindeki 1443 yılındaki yenilgi olmak üzere. I. c. 134-136. Bütün Ġslâm âleminde ve özellikle Kahire'de dualarla yâd edilen bu zafer. (neĢr. Ömer Faruk.. Murâd. Ortodoks oi a Bror 3-i. Yılmaz. 1421 yılında babasının vefatından 41 gün sonra gelip Edirne'de tahta oturur oturmaz. c. .. Mevlüt. Macaristan'la Segedin AndlaĢmasını imzalamak durumunda kaldı (1444). Ġstanbul 1998. c. Limni'de göz hapsinde bulunan amcası Düzmece Mustafa. UzunçarĢılı. sh. Mustafa Çelebi. Uyanık. böylece Av tam. Teke. Ayrıntılı bilgi için bkz. 1444 Ağustos'unda oğlu Mehmed'i tahta geçirerek. V. 185-188. "Osmanlı DüĢünce Tarihinde Toplumsal Bir Muhalefet Olarak ġeyh Bedreddin ve Haraketinin Tahlili". ġerafettin. 73-74. MURÂD DEVRĠ 30. Mahmûd Esat. Ġstanbul 1998. Tuna'yı geçerek Varna'yı kuĢattılar. 1425'de Venedik ile sulh yapan Sultân Murad. I. 136-202. sh. !¦')¦ Sultân. Edirne'ye dönen II. annesinin s-OrtRf Hatn. Inkılâb Tarihi. Sultân Murad'ın Anadolu'daki sıkıntıları devam ederken Macarlar ve Sırplar Osmanlı Devleti'ni rahatsız ediyorlardı.000 askeriyle Varna önlerine ilerledi ve sadece 150 Ģehidle haçlı ordusunu darmadağın etti. I.-Oğlu yı'nda vefa: ZEVCE! bey'in kızı. -17. 142-144. Osmanlı Tarihi. 1404 yılında Dulkadiroğlu Emine Hâtun'dan Amasya'da dünyaya geldi. Fâtih'in babası Sultân II. 1551. Ocak. 40 yaĢına gelen ve gerçekten de yıpranan II. Belleten. II. Yüzyıllar). Mısır'daki Ġslâm âlimlerinin de manevi desteği alınarak Karamanoğlu II.

Sağman.Hatice Sultân. Ziraî yurt: ta* i BĠLĠNMEYEN OSMANLI 69 tahta geçmesini ısrarla arzu ettiler. Tarih. Osmanlı Tarihi. Sırbistan Despotu George Bronkoviç'in kızı. c. 95-139. Solakzâde.Yusuf Âdil ġah.Hafsa Sultân.Çar nos. Amasyalı Mahmûd bey'in kızı. 195-268. Fâtih'in annesinin devĢirme olduğu nakledilmektedir. Zağanos PaĢa ve Kasım PaĢa'yı. Bu durumu fırsat bilen Ak ġövalye.ġehzade Küçük Ahmed. ZEVCELERĠ: 1. Damad Karaca PaĢa. Osmanlı Tarihi. Varna zaferinden sonra Arnavutluk'da Ġskender denilen bir mürtedle baĢı belaya giren II. 8. Çandarlı-zâde Halil PaĢa. ġihâbüddin PaĢa ve Saruca PaĢa gibi komutanlar ve Molla Hüsrev gibi bir Kazaskerle birlikte tahta geçirmiĢ ve kendisi de Hamza Beğ ve Ġshak PaĢa gibi dostlarıyla birlikte Manisa'ya çekilmiĢlerdir. sh. Asrındaki büyük devlet adamları arasında. 107126. 5-Mara Hâtûn. Âli. I. NeĢri. Sultân Murâd'm kendisi sağ iken iki defa oğlunu tahta geçirmesinin sebebi nedir? Bir kısım çevrelerin iddia ettiği gibi Manisa'ya eğlenceye mi çekilmiĢtir? Hacı Bayram-ı Veli'yi sorgulamak için huzuruna çağırdığı ve sorguladığı iddiası doğru mudur? Sultân Murâd'm hayatını az da olsa bilen bir insan. Molla ġemseddin Gürânî.Ulu ġehzade Alaaddin Bey.ġehzade Hüseyin.Hüma Hâtûn: Abdullah isimli bir Ģahsın kızı ve Fâtih'in annesi. 70 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYEN OSMAN!' PaĢa gibi bir vezir-i a'zam. Bu ısrar karĢısında üçüncü defa II. Seyyid Alâ'addin Semerkandî.ġehzade Ġsfendiyar. mut'. sh. 13-18. sh. 555-681.mez. ÇOCUKLARI: 1. Çocuksuz ve Ortodoks olarak ölen ve Fâtih'in üvey annesi olan bu kadın.Fâtih Sultân Mehmed. sh. 7-ġehzâde Hasan. istikametle ve dürüstlükle yürütmüĢtür. Murâd. sh. Murad. II. PadiĢahların Kadınları ve Kızları. Hızır Beğ ve Alâ'addin Tûsî'yi.Fatma Sultân. Envâr'ül-ÂĢıkîn adlı eserin müellifi Ahmed-i Bîcan ve ġeyh Muslıhuddin'i. bir kısım tarihçilerin kullandığı îĢ ü nûĢ tabirlerini içki ve eğlence diye yorumladıkları gibi asla nefsî arzular ve . Muhammediyye müellifi Yazıcızâde. II. 17 Ekim 1448 tarihinde II. sh. Timur PaĢa'nın oğlu Gazi Umur PaĢa.¦¦ i. 3 ġubat 1451 sabahı Edirne Sara-yı'nda vefat eyledi. Buradan Edirne'ye dönen II. Öztuna. 31. Ahmed Uğur neĢri. Belgelerle Osmanlı Tarihi. "Fâtih'in Anası". lüle 1ĠfĠ'.. 2. 326-417. Kantemir. Çekilmesinin sebebi. oğlu Fâtih'i de alarak Arnavutluk seferine çıktı. Murad 1449 yılında oğlunu evlendirdi. Çandarlı-zâde Halil 29 ÂĢıkpaĢa-zâde. UzunçarĢılı. 4-Tâcünnisâ Hatice Halîme Hâtûn. 9. devĢirmelerden ġihâbüddin PaĢa. 194-246. 11. sh. 13.ġehzade Selçuk Sultân. Oğlu Mehmed'i. 10.. Zira 30 yıl boyunca saltanatını büyük bir ciddiyetle.. bu soruya olumlu cevap veremez. Künh'ülAhbâr. Yılmaz. 12. 366-451.Dulkadiroğlu Alîme Hâtûn. Candaroğlu Ġsfendiyar Bey'in kızı. Tevârîh-i Âl-i Osman. asrının meĢhur âlimlerinden Molla Fenari'den sonra müftülük makamına gelen Molla Yegân lakabıyla meĢhur Mevlânâ Muhammed. Bunda dost düĢman ittifak halindedir.Erhondu Sultân. ¦. c. Ģâirlerden Hacı Ġvaz PaĢa'nın oğlu Atâyî ve Ģiirlerinden dolayı idam edilen Nesîmî'yi mutlaka zikretmeliyiz29. Kosova Zaferini kazandı ve böylece Avrupalıların Türkleri Balkanlardan atmak için giriĢtikleri son seferi de zaferle tamamlamıĢ oldu. Kitâb-ı Cihânnümâ. Ali Rıza. Lütfi PaĢa. 148-150.ġehzade Büyük Ahmed. c. bazı araĢtırmacıların. Uluçay. Resimli Tarih Mecmuası IV.. Papanın da desteğini alarak bir diğer haçlı seferi daha düzenledi ve Osmanlı sınırlarını geçerek Kosova Ovasına kadar geldi.Yeni Hâtûn. maneviyât erenlerinden Hacı Bayram'ın halifelerinden Ak Bıyık. Devletler ve Hanedanlar. Ancak Müslüman olduğu kesindir ve hele Ortodoks olan Mara Hâtûn ile Fâtih'in üvey annelik dıĢında alakası yoktur. sh. Oğlunu Manisa Sancakbeyliğine gönderen II. 2. 14. 6ġehzade Orhan.¦¦¦-. Murad tahta çıktı ve oğlu da böylece iki defa tahta çıkıp inmiĢ oldu (1446). 3. sh. I. c. 121-124. sh. sh. 4. 138-188. I. c. 129-147. Ġstanbul 1953. I.¦¦¦¦ ^ ¦¦¦¦-. 2312. c. 3. V. 5. Aksun. sh.

£ ġûrası Miinı Tercümesi. Fuat. Mercümek Ahmed'in Kabusnâme tercümesi.eğlenceler değildir. Kantemir. nr. I. 360-362. I. Yıldırım Bâyezid ve Çelebi Mehmed devirlerine yetiĢen ve kurduğu Bayrâmîlik tarikatıyla Anadolu'nun manevî yapısına damgasını vuran Hacı Bayram-ı Veli'nin müridlerinin Anadolu'da alabildiğine çoğalması üzerine. Hazine.. Murâd ile bir araya gelince. Topkapı Sarayı Müzesi Kütp. Murad'ın "Bir kiĢi Türkçeye tercüme etmiĢ. Semerât'ül-Fuâd. 217. kaynakların naklettiği olaylardandır. vrk. Hacı Bayram Veli'nin. Süleymaniye Kütp. Osmanlı Devleti Osmanlı Devle Ģekilde cihan devletfj Devleti'nin fetih pollt bepler. II. köĢesine çekilip ibâdet ve ta'at ile meĢgul olma arzusudur ki. Hacıbayramoğlu. onun nasıl büyük bir veli olduğunu anlamıĢ. Sarı Abdullah Efendi. c. Kur'ân'ın dağıtılması da yasaktı" Ģeklinde bir cümle sarfetmesi. Kur'ân'ın ilk Türkçe tercümeleri de bu dönem30 Âli. de ciddi olarak baĢ "Osmanlı Devleti zamanını Ģeklinde bir cümle inektedir31. harp meydanlarında aĢırı yorulmuĢtur. Murad da.140. 143-144. 143. 174. oğlu Mehmed'e saltanatı terketmiĢ olması kuvvetle muhtemeldir. Murâd. 211-212. Bu ruh lif j rek bakmıĢ. V. sh.OSMAf 33. sh. Kimin I himmeti milleti olal tını milletin hayatın»! kuvvetli bağlar. Murâd. r. Bu doğru mudur? Bütün Osmanlı PadiĢahları gibi. Hacı Mahmûd Bölümü. Ģu C dim. Ġstanbul'un fethi olayıdır. öldürsem Hüdavendigar "Yi olmuĢtur. 4666. Belki çekilmesinin sebeplerinden biri maddidir. Bir diğer önemli sebep de manevidir. Orhan Gâzî. . Bu arada Yazıcızâde Ali Efendi'nin Tevârih-i Âl-i Selçuk adlı tarihi. Bayramiyye tarikatı mensuplarına vergi muafiyeti getirmiĢ ve hakkındaki iddiaların iftira olduğunu anlayarak fazlasıyla hürmet etmiĢtir. II. VII. 3/b-5/b. sh. Soyu-YaĢamı-Vakfı MI. Bize göre bir diğer önemli ve manevî sebep de. sh. Bir kiĢi olsa da bu kitabı açık tercüme etse" sözü üzerine yapılmıĢtır ve dili bugünkü Türkçeden daha arıdır. Kaynaklar bu menkıbeyi ayrıntılarıyla anlatmaktadırlar30. Hüseyin Enîsî. sh. 252-256. ancak açık değil. 16/a-b. r sunu teçhiz etme. Risâle-i BeĢlr Çelebi. H Ahmed. Zira Sultân Murâd. II. 215-216. hem vâki Ģikâyetleri tahkik ve hem de devletin emniyeti açısından yeni bir ġeyh Bedreddin olayının yaĢanmaması için tedbir olarak. Menâkıb-ı AkĢemseddin. Murad'ın Ġstanbul'un fethi ile alakalı Ģiddetli arzularını görünce. Edirne'ye giderken Muhammediyye müellifi Yazıcızâde'nin de kendisine intisab ettiği Hacı Bayram. vrk. Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerini Edirne'ye davet etmiĢtir. Murad'ın teĢvikleriyle ortaya çıkmıĢ eserlerdendir. II. Bu / Devleti'nin bir 2 devam ettiren. 0 zam bizi hiç bir 2 göstererek I 31 Aksun. I. sürdüremez. Bu ziyaret sırasında (bazı araĢtırmacılar bu ziyaretin saltanatın ilk yıllarında yani 1421-1424 tarihleri arasında gerçekleĢtiğini zikretmektedirler) veya daha sonra yapılan. bu Ģerefin Ak ġemseddin ile oğ lu Mehmed'e nasip olacağını müjdelediği. Murad'ın Türkçe'ye ve Türk kültürüne de büyük hizmetleri olduğu söylenmektedir. bu mutlu haberin gerçekleĢtiğini görmek ümidiyle. sh. 32. dalma \ saf kalpli olan ı Ģey gösterilebilir? H ahiret Ġnancından 1 rebilir? Tarih bize j bağlanmıĢ Ġsek j sizdir. Yılmaz. Ġstanbul 1288. c. Ahmed Uğur neĢri. Yılında bazı devlet adamlarımızın "Osmanlı Devleti zamanında Kur'ân Türkçeye tercüme edilmediği gibi. Yazıcızâde Mehmed Efendi'nin Muhammediyye'si ve Ahmed-i Bîcan'ın Envâr'ülÂĢıkîn adlı eserleri II. II. Solakzâde. 1783.ıv . aynı zaman ayrı olarak ele aln özetlemek mümkfl 1) En önemli < kelimetüllah ruhu* nisbetindedir. nr. Hacı Bayram-ı Veli. bu eserin kaleme alınmasının lüzumunu da teyid etmektedir31. II. Murad'ın. Türkçenin geliĢmesi için gayret sarfetmiĢ bir devlet adamıdır. II. ' . c. tarihçiler bunu açıkça ifade etmiĢlerdir. 141. Künh'ül-Ahbâr. özellikle II. Osmanlı Devleti'nin 700. ĠĢte Hacı Bayram gibi maneviyât erenlerinden böyle bir manevî iĢareti alan II. Murad'ın vefatından kısa bir süre öncesine rastlayan ikinci ziyaretinde. hatta daha sonraki kayıtlardan anlaĢıldığına göre. I lANLI Ifi Molla lishak tır-lije yoBĠLĠNMEYEN OSMANLI 71 de ciddi olarak baĢlamıĢtır. Belgelerle Osmanlı Tarihi.

" Sultân Aziz devrinde. Ģu devletin ordusundaki Kur'ândan alınan Ģu fikirdir: "Ben ölsem Ģehidim. daha da müĢahhas hale getirebiliriz. Ancak yine de konuyu. Bir milletin maddî bataryaları ne kadar mo31 Aksun. Ġstanbul Rus Elçisi olan General Ġgnatyef.. Rus elçisinin dediği gibi. Diyanet Dergisi. anânelerinin kuvvetinden ve âmirlerine itaat duygusundan ileri gelmektedir. Maneviyatları sarsıldığı gün. Türkleri zaferlere götüren asıl kudretlerinden sıyıracak ve onları maddi kuvvetlerle yenmek mümkün olacaktır. Bilesiniz ki. öldürsem gaziyim" Gerçekten Kosova meydan muharebesine çıkan Murad Hüdavendigar "Yarab beni din yolunda Ģehid. Orhan Saik Gökyay. aynı zamanda yükseliĢ sebepleri olarak zikredilebilir. c. Mustafa Darir bin Yusuf. o ferdi milletine bağlayan kuvvetli bağlar ve Ģahsî hayatını milletin hayatına tercih ettiren önemli sebepler bulunmalıdır. 125-26. Murad'ın emriyle). Osmanlı Devleti'nin fetih politikası ve küçük bir beyliği kısa zamanda cihan devleti yapan sebepler. Osmanlı Tarihi. Ne vakit manevî değerlerimizden uzak kalmıĢsak. dinlerine bağlılıklarından ve kadere rıza göstermelerinden. ġer'iye Bölümü. Yüz Hadis Tercümesi. Bu mânâyı târihe bakarak. Mercimek Ahmed. "millî ananelerin düĢmanı ve atalarının papuçları olamayacak bir hale gelmiĢlerdi'. c. Kimin himmeti milleti ise. ayrı olarak ele almakta yarar vardır.VII. daima Avrupa'yı titretmiĢtir. nr. Belgelerle Osmanlı Tarihi. Emir Keykavus. Ģevk ile ve aĢk ile ölümün yüzüne gülerek bakmıĢ. Kâbûs-nâme (Tere. mağrur ve izzet-i nefisli insanlardır. manevi değerlerden baĢkası olamaz. Yılmaz.OSMANLI DEVLETĠ'NĠN YÜKSELĠġĠ VE FÂTĠH SULTÂN MEHMED DEVRĠ 33. biz Müslüman Türkler. Size de soruyorum. BaĢbakan'ın Din ġûrası Münasebetiyle Yaptığı KonuĢma. Müslüman devletlerle mücadele ederek ve kendi mevlâlarına isyan ederek . Ģu dünyada basit fikirli ve saf kalpli olan genç askerlerin ruhunda öyle ulvi fedakarlığa sebebiyet verecek hangi Ģey gösterilebilir? Hangi duygu bu manevî değerlerin yerlerine ikame edilebilir? Allah ve ahiret inancından baĢka hangi Ģey. ••¦¦. mukavemetli. Osmanlı Devleti'nin bir zamanlar. düĢman bizi hiç bir zaman açık savaĢta yenememiĢtir. gerilemi-Ģizdir. O halde manevî değerleri ile ordusunu teçhiz etmeyen bir millet. Millet Kütüphanesi. neĢr. Ġbn-i Kemal de. 1287/1. dinî metanetlerini zaafa uğratmak gerekir. Bu sebeple. manevî bataryaları boĢ olduğu müddetçe yıkılmaya mahkumdur. Ocak 1999. kurtuluĢ reçetesi olarak göstererek bizi içimizden hançerlemiĢdir. Yapılacak olan. Bir adamın kıymeti himmeti nisbetindedir. Ankara 1974. Ali Emirî. sabırlı. Bu önemli sebepler ve kuvvetli bağlar. Mesela bkz. Türklerde evvela itaat duygusunu kırmak ve manevî bağları koparmak. O zaman düĢmanlar bizi can damarımızdan vurmuĢlardır. Bu ruh ile Ģahlanan Ģanlı ecdadımız. bütün Avrupa'nın büyük devletlerine karĢı hayatını ve varlığını devam ettiren. Selçuklular ve Harzemîler gibi. I. II. Bir ferdin himmeti milleti olabilmesi için. 262-263. Vatana ihanet suçuyla 1821 yılında Patrikhanenin orta kapısı önünde asılmıĢ bulunan Ġstanbul'daki Fener Patnki Gregorios tarafından Rus Çarı Aleksandr'a yazılan mektupta aynen Ģu ifadeler yer almaktadır: "Türkleri maddeten ezmek ve yıkmak mümkün değildir. Osmanlı Devletin'i tasfiye için mücerret olarak harp meydanlarındaki zaferler kâfi değildir. 72 BĠLĠNMEYEN OSMANLI dem silahlarla mücehhez olursa olsun ve o millet isterse imparatorluk seviyesine yükselsin. Çünkü Türkler. Osmanlı Devleti'nin yükseliĢ sebeplerini Ģöylece özetlemek mümkündür: 1) En önemli sebep. Türkler'e bir Ģey hissettirmeden bu tahribi tamamlamaktır. Bunu i'lây-ı kelimetüllah ruhu diye de ifade edebilirsiniz. manevî değerlerine ve Ġslama olan bağlılıklarıdır. ahirette said et" demiĢ ve istediği olmuĢtur. Daima tehlikeyi. Bu sebeple. bu mektubu zikrettikten sonra Ģunu ilave eder: "Ben vazifedeyken bu teĢhisler isabetle tecelli etti". gelecekte her an tehlikelere maruz kalır ve varlığını sürdüremez. Evet maalesef bu oyunlara gelen Tanzimat gençliği. hayatını ve bütün dünyasını severek ona feda ettirebilir? Tarih bize gösteriyor ki. Osmanlı Devleti'nin yükseliĢ sebepleri nelerdir? pa Ü3Ġ3Osmanlı Devleti'nin yükseliĢ sebeplerini aynı zamanda fetih politikası ve hızlı bir Ģekilde cihan devleti olmasının sebeplerinde aramak gerektir. o kimse tek baĢına bir millettir. Bu hasletleri. I. sh. ne derece mânevi değerlerimize bağlanmıĢ isek ilerlemiĢiz. Osmanlı Devleti'nin Gazneliler.

Endülüs Emevilerinin baĢlangıçtaki idarecileri ve ilk Osmanlı PadiĢahları. Kur'ân'daki bir âyetin tehdidine maruz kalmaktır" diyen EbÜSSUud'lar. kendilerine tabi olan aristokrat beylerin isyanlarıyla yıkılmıĢlardır. Murad zamanında durmuĢtur. Yıldırım Bâyezid. Günümüzde de devletin hanedanlarla sıkıntıda olduğu ortadadır. hem gayr-ı müslimlerin Ģahsî hak ve hürriyetlerine gösterdiğimiz hürmeti ve hem de meĢru1 sınırlar içinde kalmak Ģartıyla din ve vicdan hürriyetine gösterdiğimiz saygıyı anlatan Zenbilli Ali Efendiler. onlar ra'iyyetliği kabul etmiĢler. Kanuni devrine kadar. Abbasî Devleti kendi elleriyle büyüttükleri aristokrat aileler eliyle. bu muvâzeneyi . En önemlisi de. "Ve kiliseleri ellerinde ola. vemfi-r-1-ir. tekâlîf -i örfiyye neredeyse yok gibidir. Osmanlı parasının kaynakları tamamen ĢerT vergiler ve meĢru gelir kaynaklarıdır. Ancak mal toplamaktan baĢka kayguları yoktur. ailesi ve yakın çevresi bulunmayan devĢirme ve köle asıllı insanları Enderun denilen özel mektepte bir devlet adamı gibi yetiĢtirerek onları devletin yükselmesinde istihdam etmiĢ ve baĢlangıçta muvaffak da olmuĢtur. bu izaha çalıĢtığımız hukuk ve adalet devletinin sacayakları olmuĢlardır. 5) Osmanlı Devleti'nin yükselme dönemlerinde tam manasıyla hür bir ilmin de ö-nemli etkisi olduğunu ifade etmekte yarar vardır. ĠĢte Osmanlı Devleti. bu sıkıntılardan kurtulmak için. devletin yükseliĢ sebeplerinin baĢında gelmektedir. I De*W i mevSfl. okuyalar âyinlerince. Bu hususlarda emr-i Ģer'-i Ģerif budur. Ama her yerden zafer haberleri gelmektedir. halktan zorla toplanan para değil. Bu iki unsur arasında muvâzenenin te'min edildiği dönemlerde. bu ruhu açıklamak için zikredilmiĢlerdir. yükselme döneminde Müslüman olsun gayr-i müslim olsun. ehliyetli ve vasıflıdır. yeniçerinin adedi en fazla 10-12 bin kadardır. Memleket ve vatan bir vücuda benzer. haram olan nesne helâl olmak yokdur. Bu dönemde. Osmanlı Devleti'nin yükseliĢ. II. Osmanlı Tarihlerinin mukaddimelerinde zikrettikleri bazı menkıbeler de. Abbasî Devleti'nin ilk halifeleri.yükselmediğini. Fâtih'den itibaren zirvededir. 2) Osmanlı Devleti'ni yükselten sebeplerin ikincisi. Zira tarihde çoğu büyük devletler. Kanuni devrine kadar. mal ve ırzlarımız gibi korumakla mükellefiz. terakki ve refah görülmüĢtür. onların can. sistemi t aeMa. belki tamamen yukarıda anlatılan gaza ruhuyla ve yüksek bir himmetle yükseldiğini misâller vererek açıklamaktadır. kanun yapma ve kanunu uygulama görevleri ehil ellerdedir. cesedi ve bedeni de siyâset ve idaredir. içinde 763 Kanunnâmeyi neĢrettiğimiz Osmanlı Kanunnâmeleri adlı eserimizi inceleyenler göreceklerdir ki. Gerçekten de. Ve kiliselerin alub mescid etmeyem" diyen Fâtihler ve nihayet "Madem ki. Zira PadiĢahın emriyle nâ-meĢrû' olan Ģey meĢru' olmaz. Selim'den itibaren durgunluk baĢlamıĢtır. Asker ise. Dinimiz gereği.¦ -. mal ve ırzlarını kendi can. sonra da Adâletnâmeler'le örtülemeyecek kadar gedikler açılmıĢtır. PadiĢah fermanıyla kira bedellerinin olduğu gibi bırakılması olmaz. duraklama. 1700-1800 yılları arası Osmanlı Devleti'nin hukuk devleti olmaktan çıkma tehlikeleri yaĢadığı dönemdir. Osmanlı Devleti'nin özellikle yükselme dönemlerinde tam bir hukuk devleti olması yani Ģer'-i Ģerif ve kanun-ı münifin esas kabul edilmesidir.olan Harzemiler eliyle yıkılmıĢlardır. aklı ve ruhu ilim ve ma'rifettir. önce gerilemiĢ. Viyana bozgununda bu sayı 50 binlere ulaĢmıĢtır. gerileme ve yıkılıĢını. memleketin mamur olmasından ortaya çıkan paradır. kanunnamelere bakarak grafikle göstermek mümkündür. kadıların davacı ve davalılardan aldıkları harçları rüĢvet sayarak buna vesile olan kadıları idam etmeye kalkıĢacak kadar hassastır. Amma çan ve nâkus çalmayalar. III. Osmanlı vatandaĢı. 4) Günümüzde bazı araĢtırmacıların tenkit ettiği gılmân sistemi yani kapıkulu sistemi de. Daha sonra ise. Bir türlü dahi değildir. dînimize muhâiifdir" diyerek. ġer'i hükümlere vâkıf iken onları ketmetmek. Osmanlı Kanunnâmeleri. yükselme döneminde asker siyâsetin ve idarenin içinde değildir. Çünkü tam bir gaza aĢkıyla eğitimli askerler yetiĢmektedir. Osmanlı Devleti'nin yükselmesine sebep olan para. ĠĢte vatandaĢı böyle bir inanca sahip devletin yükselmesi mukadderdir. Bu yolda onlara cebretmek. Bu dediklerimize Yeniçeri Kanunnâmesi en canlı Ģahittir. Büyük Selçuklu Devleti mevâlî.( kırtıdao yakın ç Fâtih" •¦.!/ :-'t nete' t* BĠLĠNMEYEN OSMANLI 73 ĠÛlEvet Ġlle 3) Devletin devam ve bekasına sebep olan para ve askerin mükemmel oluĢudur. dâima medeniyet. tam bir hukuk devleti olduğuna ve ayırım yapılmaksızın adaletin icra edildiğine inanmaktadır.

dünyada en yüksek rütbe ve Ģeref.temin eden en müĢahhas misâllerdir. hem de mahir olanlar. eskiler. Medeniyetlerin kurulmasında ve yıkılmasında maharet ile salâhatın önemi inkâr edilemez. Osmanlı PadiĢahlarının neden ve nasıl zaferden zafere at koĢturduğunu daha iyi anlıyoruz. hakperest ve cesur padiĢah Yavuz kadar Zenbilli Ali Efendi'de ve MuhteĢem Süleyman kadar Osmanlı hukuk âbidesi Ebûssuud'da da aramak icab eder. Hakk'a ve hakikata âĢık bir ilim adamı. bu konuda çok manidardır: "Haberiniz olsun ki. Rumeli'deki Sırp. Maharet. bu iki vasfı kendinde birleĢtiren milletler nice medeniyetler 74 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BIUNMEYf K C kurmuĢlar ve daima payidar olmuĢlardır. ilmin rütbesi ve Ģerefidir. Ġlim adamları bilmelidirler ki. Yani bu noktada salâhat ayrıdır. Ebüssuud'un biraz önce zikrettiğimiz ġU cümleleri bunu aksettirmektedir: "El-Cevab. ister ilmiyede. bu dengenin korunabileceğinin çok iyi idrâki içindedir. hiçbir hatıra feda edilmemek icabeder. Bir kısım Ġslâm hukukçuları ve tefsirciler tarafından. Zira hakk'ı tanıyan. iĢ. kalbi ve fikri münevver olanlar tercih edilecektir. biri de insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hareket etmenizdir.) "Emaneti ehline ver ve sana hainlik edene hıyanetle mukabele etme" hadisi de. Olmaz. Hamiyet. sadâkat ve adalet gibi ulvî duygular. maharet bahçesinden derlenebilen meyvelerdir. sâlih olmayan bir adam güzel çobanlık yapabilir. ĠĢ. Ancak. ayyaĢ bir adam ayık olduğu zamanlarda iyi saat tamir edebilir. devlet adamlarına erbâb-ı seyf. Allah verdiğiniz kararları iĢitir ve emânetler hakkında yaptıklarınızı görür". ilim adamlarına ise erbâb-ı kalem demiĢlerdir. yânı hamiyetle fazileti birleĢtiren. ister seyfiyede ve isterse de kalemiyede olsun. Allah size ne güzel öğüt veriyor. Bu vasıfları beraberce bulunduran insanlar yeterli sayıda değilse. hakk'dan baĢkasına tâbi olmaz.A. Kalb ve vicdanı manevî duygularla bezenmeyen bir insandan hakikî mânâda hamiyet. Hz. özellikle idarî yetkiye sahip devlet ricaline hitaben nazil olduğu söylenen Kur'ân'ın Ģu âyeti. Osmanlı Devleti'nin yükselme devrini tetkik edenler. Allah sizlere muhakkak Ģunları emrediyor: Biri emânetleri ehline vermeniz. salâhat ve maharet birbirinden ayrıdır. aranırsa mutlaka bu iki vasıftan birinin veya ikisinin yokluğunun yattığı esefle müĢahede olunur. vazifelere yapılan tayinlerde. bu mânâyı teyid etmektedir. Elbette ki. Kanuni'nin sadrazamının dilinden bir sadrazamın nasıl olması gerektiğini yine onun kaleme aldığı "Asâfnâme"den ibretle okuyunca ve bakanlar kurulu demek olan Divan-ı Hümâyun'un "hâcegân-ı divan" olmadan toplanmadığını kanunnâmelerden öğrenince. Fâtih Sultân Mehmed'in vezirlik ve kazaskerlik teklifini reddeden. Macar ve muhtelif kavimlerin kendi arzuları ile neden Osmanlı hâkimiyetini tercih ettiklerinin sebebini. Ancak memleketin nizâmı. kabiliyet ve benzeri hususlar ise. PadiĢah'ın emri ile nâmeĢru1 olan Ģey meĢru' olmaz. Salâhat ise. salâhatın meyvesidir ve o bahçede yetiĢir. Bu sebebledir ki. Zira Ģüphesiz ki. hakk'ın hatırını hiçbir hatıra feda etmez. maharet ayrı. Zikredilen bu muvâzeneyi sağlamada en önemli vazife. san'at'ta ve iĢde maharet tercih sebebidir. Hakk'ın hatırı âlidir. ehil olanlara verilmesidir. vatanperverlik.. korunması ve vatandaĢın idaresi ile alâkalı hususları hükkâm-ı seyf ve siyâset olan vükelâ-yı devlete havale edeceklerdir". Ġslâm'a göre ikisini birleĢtiren bir eleman yoksa. Bir Osmanlı Kanunnâmesinde bu önemli muvazene düsturu Ģu Ģekilde ifade edilmektedir: "Kadılar. ilim adamlarına düĢmektedir. Yıkılan bütün medeniyet ve devletlerin altında ise. kiĢinin din ve ahlâkça yüksek bir seviyeye ulaĢmasıdır. Ģer'î hükümleri icra edeceklerdir. diplomatik ve diplomasi ilminin mütehassısları ve kazaskerlerden titizlikle seçildiğini müĢahede edince. . ġunu önemle belirtelim ki. uzman ve kabiliyetli olmasıdır. bu takdirde ya maharet ya da salâhat esas alınacaktır. san'at ve kabiliyet baĢka Ģeyler olduğu için.. sadakat ve adalet beklenilemez. kiĢinin kendi mesleğinde ehil. Devleti haricî münâsebetlerde temsil eden niĢancıların. (Her halde bu emirleri tutmalısınız). hem sâlih. Rasûlullah'in (S. neden kısa bir zamanda dünya devleti haline geldiğini ve salâhat ile maharete ne derece riâyet ettiklerini çok iyi bilirler. diğer taraftan Fâtih'i tekyesine de kabul etmeyen Molla Güranî.V. Tarihe bakıldığında görülecektir ki. Fâtih sarayında ve kendisi de tekye ve medresesinde kaldığı müddetçe. san'at. Haram olan nesne helâl olmak yoktur'*! 6) Osmanlı Devleti'ni yükselten sebeplerden birisi de vazifelerin.

Peygamber'in övgüsüne mazhar olmak en büyük ideali idi. suiistimal. Planı sezen Ġmparator zor durumdaydı. Avrupa. 30 Mart 1432 tarihinde Edirne Sarayında Hüma Hâtun'dan dünyaya geldi. bana arzet. bir tayin fermanı münâsebetiyle Ģöyle ifade ediyor: "Benim Vezirim. ı lüklerin c 34. Bundan sonra vâkıf olduğun kötü hareket her kimden zuhur ederse. Muhasaranın 53. Türk sarığı görmeyi tercih ederim" diyordu. her birinde türlü türlü uygunsuz tavırlar varken. Ancak 1453 ġubatında Edirne'den yola çıkan toplar 5 Nisanda Ġstanbul önlerine geldi. Bir görüĢe göre 19 ve bir diğerine göre 21 yaĢında babasının vefatı üzerine üçüncü defa saltanat koltuğuna oturdu ve sınırları Tuna'dan Kızılırmak'a kadar geniĢleyen Devletinin baĢĢehri olarak Ġstanbul'u almak ve Hz. yardım için Katolik olmalarını istiyor ve Ortodokslar ise hayır diyordu. Fâtih Sultân Mehmed'i bize kısaca tanıtır mısınız? Çocuklarını ve o-nun zamanında Osmanlı Devleti'nin ulaĢtığı sınırlan özetler misiniz? r. ĠĢte sana tenbih ediyorum. Tezkireciiik görevi için. tarihe geçen kahramanlıklar yazdı.Osmanlı Devleti'nin duraklamasında ve gerilemesinde. Gerek bu çeĢit fiillere ve gerek tamah ve rüĢvete cesaret edenleri. 1 Bizanslılar. 1452'de Boğazkesen Hisarı dediği Rumelihisârını inĢa ettirdi. ehliyetli bir kaç adayı düĢünerek seçip. Bizanslılar parlayan ateĢlerine ve Hz. Edirne'den J baĢladı. Meryem'e güveniyorlardı. sefâhet." 7) Bütün bu sebeplerin etkisiyle. "Bizans'ta Latin Ģapkası görmektense. ehil olmayan insanların göreve getiriliĢinin yattığını çok iyi idrâk eden Osmanlı PadiĢahı. baĢkalarını terbiye etmeye yüzümüz kalmıyor. hemen kendisinin planlarını çizdiği topların dökümüne baĢladı. yükseliĢ dönemindeki Osmanlı idaresinde rüĢvet. israf ve gayr-i meĢru masraflar. 12 Aralık 1452'de Ayasofya'da Katolik ayini yapılması. Ben senin kimseye iltimas yapmayacağını biliyorum. Deneyler yapıldı ve dünyanın harp aletleri alanında harikaları vücuda getirildi. Osmanlı Devleti'ni kısa zamanda yükseltmiĢtir32. 53 J yazdı. 34. 53 gün süren muhasara sırasında Fâtih'in ordusu. 1 Eylül 1452'de Edirne'ye dönen Sultân Mehmed. Annesi onun gerçek saltanatını görmeden 1449 yılında vefat eyledi. Önce kendi devlet adamlarımızı terbiye etmeyip. Fâtih) BU I Fâtih! dünyaya s görü saltd baĢĢehri olarak! buy1 1452'de I inĢa geçmek ı kendlslnt) 1 harp aletleri I Planı! için Ayasofya'dSĠ m Notam. zira Bizans ikiye ayrılmıĢtı. vezir-i a'zamına bu hakikati. Bizans'ın Galata ile Saraybumu arasına gerdiği zincirler. Ġstanbul'u almak için Boğaz'a hâkim olmanın Ģart olduğunu bilen Sultân Mehmed. . yanı ı sahip ¦i-Mı Fâtih Sultân Mehmed. 6 Nisan'da muhasara baĢladı. niçin tarafıma ifade etmezsin? Hep "benden olmasın" diye diye devletimiz bu hale geldi. Ġsfendiy Trabzon! Kornul TevkSS BĠLĠNMEYEN OSMANLI 75 suiistimal. vatandaĢa zulüm ve benzeri kötülüklerin olmayıĢı. KarĢısında Yıldırım'ın inĢa ettirdiği Anadoluhisârı yükseliyordu ve artık Osmanlının izni olmadan boğazı geçmek mümkün değildi. Osmanlı donanmasının karadan yürütülerek Halic'e girmesiyle parçalanmıĢtı. tarafıma bildiresin. Sultân'ın iĢlerini kolaylaĢtırıyor ve Bizans BaĢbakanı Notaras. i karadan) gambertıH sesleriyle! ierce im uygulandı t Fât Bu iĢi I eyledi.

vrk. bu 3 Türkiye Cumhuriyeti eder demektir. Bekir Sıtkı Baykal. 246-280. AkĢemseddin.1036. Ġstanbul'un maddi ve manevi imar edilmesidir. "XIV. Adnan Sadık Erzi. Es'ad Efendi. VII. c. 2-GülĢah Hâtûn. Münâzarat. 3. Zağanos Mehmed PaĢa. N. c. sh. II. Babinger. Bu arada Bizans'ın artığı olan Trabzon'daki Pontus Ġmparatorluğu da 1461 yılında tamamen tasfiye edilmiĢ oldu. Ġtalyanca ve benzeri önemli dünya dillerinden dokuzuna vâkıf olması. sh. Âli. Peygam-ber'den alan Sultân Mehmed. dinî ilimlerde büyük bir âlim olması. V. "Ġstanbul'un Zabtı Hakkında Ġhmal EdilmiĢ Bir Kaynak".Helene Hâtûn. Komutanlarından Gedik Ahmed PaĢa. Solakzâde. 541. Osmanlı Devleti ve Osmanlı Kanunnâmelerinden bahis açılan her mecliste. evlilikleri kısa sürmüĢtür. baĢta Abbasî Halifesi olmak üzere herkes tarafından takdir edi32 Kur'ân. Bali Bey ve benzeri çok sayıda devlet adamı ve komutanları saymak mümkün olduğu gibi. 41-82. sh. Fâtih Kanunnâmesi'nin sahte olduğu ve düĢmanları tarafından ona isnad edildiği söylenmektedir. Hocazâde Efendi. sh. 35. Hızır Bey. ÇOCUKLARI: 1. sh. 28 yıllık padiĢahlığı süresince 2 Ġmparatorluk. Peygamber'in müjdelediği fetih 29 Mayıs 1453 günü gerçekleĢti ve Osmanlı ordusu tekbir sesleriyle Topkapı ve Eğrikapı yönlerinden Ġstanbul'a girdi. Nisa. Gedik Ahmed PaĢa. sayı I. ancak 2000 sayfada anlatmak mümkün olduğundan. Mayıs 1985. Belgeler Gerçekleri KonuĢuyor I-V. onu Osmanlı tarihinin en büyük askeri. manevi komutanlar arasında ise. Ġstanbul 1982. Ġzmir 1989-92. Ġbn-i Kemal. Ayasofya'ya sığınan on binlerce insanın burnu bile kanamadı ve Ġslâm Hukukunun bu konudaki hükümleri aynen uygulandı ve herkese temel hak ve hürriyetleri tanındı. Canan. akla gelen ve dermeyan edilen en büyük meseledir. Âyet: 58. H. Franz. Cemal. nr. 7. 149-166. Ġshak PaĢa. Süleymaniye Kütp. Süleymaniye Kütp. I. Matematik ilmindeki dehası. 69-70. Bu iddia doğru mudur? Osmanlı Devleti'nde kardeĢ katli meselesi ve bu meseleyi gündeme getiren Fâtih'e ait bir kanunnâmenin sıhhat durumu. c. Karaman Oğullarından Ġbrahim Beğ'in kızıdır. MTM. Kırım'ı aldı. 104-105. sh. Hatt-ı Hümâyûn. 3ġehzade Cem Hân. Çev. Ankara 1991. Dülkadiroğlu Süleyman Bey'in kızıdır. Bediüzzaman Sald Nursi. Bâyezid ile Gevher Sultân'ın annesi. Arapça. Molla Hüsrev. 27 vd. 1/b-163/a. VII..Gevher Sultân. sh. Çandarlı Halil PaĢa. Tarih KonuĢuyor Dergisi. V/255 vd. Defter. NeĢrî. sh. Batıyı emniyete aldıktan sonra. düĢmana ve dosta söyletmiĢtir.000 krm2'ye geniĢletmiĢti ki. Defter. Trabzon Ġmparatorunun kızıdır. 48/a-49/a.. Bunun üzerine Erzincan civarındaki Otlukbeli denilen yerde 1473 tarihinde bu sıkıntı da bertaraf edildi ve artık Osmanlı devleti Toroslara kadar geniĢledi. Belleten. devletin sınırlarını 2. ġerâfettln). Milli Kültür. XIII. 1481 yılında 51 yaĢında Gebze'de vefat etti. Ona bu büyük fetihte yardımcı olan devlet adamları arasında. Ahmed Uğur neĢri.214. 5. vrk. (neĢr. Belleten. ġerif. 683-843. ZEVCELERĠ: 1.Sitti Mükrime Hâtûn. 4. Iorga. Turan. Lütfi PaĢa. Akgündüz. 539 vd. sh.ġehzade Sultân Mustafa Hân. onu anlatmaktan ziyade onunla alakalı iddiaları cevaplamayı tercih ediyoruz33. c. c. Mahmûd PaĢa. sh. 4. Türkmen Beyi kızıdır. Molla Vildân ve Molla ġeyh Vefa ve benzeri zatları zikretmek icabeder. Bu iĢi tamamladıktan sonra Belgrad hariç bütün Balkanları Osmanlı Devleti'ne ilhak eyledi. asrının büyük âlimlerinden ve maneviyât erenlerinden. Fâtih'in fetihten sonra yaptığı ilk iĢ. 5. LI vd. Tevârîh-i Âl-i Osman. 107-147. kendisine pürüz çıkaran Karamanoğulları ve Ġsfendiyaroğulları Beyliklerini tamamen ortadan kaldırdı.. Kltâb-ı Cihânnümâ. Fâtih'i iki sayfada değil. ReĢid Efendi..Alexias Hâtûn. Kurtubi. sh. Tarih. c. Kutay. nr. Fâtih Sultân Mehmed. nr. Ahmed. 23581. El-Câml' Li Ahkâm-il-Kur'ân. sayı 65 (1953). sh. 14 devlet ve 200 Ģehir fethederek Fâtih unvanını Hz. Kantemir. Molla Zeyrek. Künh'ül-Ahbâr. Mora Despotu Demetrus'un kızıdır. Balistikteki keĢifleri. yeni bir harbin hazırlığında iken. Bütün bu fetihler. Balaban Bey. Sırpça. 140-219. sh. Farsça. Tevârih-i Âl-i Osman. Rum Mehmed PaĢa.Çiçek Hâtûn. Çev. c. Fethi.Gülbahar Hâtûn.. I. III. 2.Günü Hz. 189-269. "Fâtih Sultân Mehmed ve Ġtalya". II. . Ahirzaman Fitnesi ve AnarĢi.. Gözler. Tevkiî Kanunnâmesi. sh. Yunanca.ġehzade Bâyezid Hân. Ġbn-i Kemal. > 76 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYEN OSMANLI lirken. Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan Fâtih'e kafa tutuyordu. BaĢtav. Bunun 33 ÂĢıkpaĢa-zâde. 180183. sh. 170-190. XVII.Fazıl IĢıközlü. 10. Molla Gürânî.Anna Hâtûn. sh. 6. Asırda YazılmıĢ Grekçe . II. devlet adamı ve âlimi olduğunu. 2162. Ġdeal Türk Gençliği. BA. Bizans Prenseslerindendir. Tevârihi Âl-i Osman. sayı 49(1949).Ġsmi bilinmeyen iki kızı. Ġstanbul . Ġbrahim. 417 vd.

sayı 69(1954). Ġstanbul 1956. 79-86. kendi zamanlarında kanunnâmeye ait tek nüsha olan Viyana Kütüphâne-i Kralîsi No 554 A. hukukî tahlilini yapmanın daha makul ve ilmî olacağını ortaya koymaktadır. Söz konusu ihtilaflı maddenin bulunduğu ve Fâtih tarafından Osmanlı idarî teĢkilâtını tanzim etmek üzere hazırlanan bu kanunnâmenin sıhhati tartıĢmalıdır.. / gelen bir aĢk I üslubunu nazara a Bu iddia. Bazı muhterem insanların. Yani Ġslâm Hukukuna da I inkâr etmekle me Söz konusu I tını tanzim etmek i nusundaki fikirl Birincisi. c.Akkoyunlu Harbinin BaĢlaması". II. c. Bunlara göre. sh. Aksun. değerli hukukçu Ali Himmet Berki tarafından ortaya atılan ve hamiyetli bir Ģekilde. 1-157. sh. I. XVIII. Biz de bu yolu tercih etmek istiyoruz. X. bütün Fâtih Kanunnâmelerinin sıhhatinde Ģüphe bulunduğu Ģeklindeki izah ve beyanları. sh. 261-284. sade dir. Kanunnâmenin sahte olduğunu ileri süren baĢta Ali Himmet Berki olmak üzere. bu kanun hükmünü i muĢlardır ve çoğu da I yana Kraliyet Kütüph olsa da. böyle bir kanun hükmünü inkâr etmek yerine.Anonim Osmanlı Tarihine Göre Ġstanbul'un Muhasarası ve Zabtı". de bir Ģekilde. üç gruba ayırmak mümkündür: Birincisi. . Bu 75 kanunnameden 74'ünün Fâtih'e ait olduğunda. Viyana Kraliyet Kütüphanesinde bulunsa ve bu nüshayı ilk neĢreden yabancı bir tarihçi olsa da. sh. . i sahipleri gayet iyi ı kuna aykırı olc yoluna gitmekti tek nüsha olan l helerdir. Belleten. Bekir Sıtkı. bu kanunnamenin tamamının uydurma olduğu görüĢüdür. sh. manın daha makul \ istiyoruz. Yani kanun hükmü Ġslâm Hukukuna aykırı olmayabilir. Yoksa inkâr etmekle mesele çözülmüĢ olmamaktadır. Fâtih devrinde hazırlanmıĢ 75 kanunnâmeyi neĢretmiĢ bulunuyoruz. c. I. Kanunnâmenin tamamının inkârı yoluna gitmektedirler. 269-378. Belleten.1 nuyoruz. 18-21. Yılmaz. "Uzun Hasan'ın Osmanlılara KarĢı Kafi Mücadeleye Hazırlıkları ve Osmanlı. PadiĢahların Kadınları ve Kızları. Ġstanbul 1959. aynı Kütüph hükmün tatbik edilı bilgiler yer alması. Osmanlı Tarihi. bu nüsha uydurmadır ve Osmanlı düĢmanı batılılar tarafından uydurulmuĢtur. 125-135. c.. UzunçarĢılı. Bunlara j uydurulmuĢtur. Harem'den Mektuplar. ne ilmî ve ne de mantıkî hiç bir müstenedâta dayanmamaktadır. sayı 82(1957). imanından ve Osmanlıya olan muhabbetinden . . "Reformcu Bir Hükümdar Fâtih Sultân Mehmed" . Fil nüsha olan ı nüshası daha J yersizdir. I. Fâtih Sultân Mehmed'e böyle bir zulmü yakıĢtıramadıklarından ve bu kanun hükmünü Ġslâm Hukukuna göre yorumlayamadıklarından böyle bir yolu tutmuĢlardır ve çoğu da iyi niyetli insanlardır. c. Yücel. 51-82. 452-493. sayı 14. Sıhhati konusundaki fikirleri. Belleten. meselenin hususan Cumhuriyet döneminde hep keyfî yorumlara tabi tutulması ve Ġslâm hukukunun hükümlerine göre meselenin değerlendirilemeyiĢidir. Kanunnâmenin ı bir çok ilim adamları. 105. kardeĢ katli meselesini kötüye yorumlayanlara kesin cevap verebilmek için müdafaa edilen. 127-173. me tutulması ve Ġslâm Burada önemle Ģu hu adlı kitabımızın 1. sadece I. bir çok ilim adamları. Osmanlı Tarihi. ZlriJ sadece ı ğimiz kanun zans'tan alıı dıĢında Kanı Kanunnârr SHANLI BĠLĠNMEYEN OSMANLI 77 ¦Cem en önemli sebebi. Bunların en büyük delili. c. Cildinde. Tarih Dergisi. sayı 212-214(1991). Uluçay. Devletler ve Hanedanlar. Öztuna. Baykal. sh. aynı Kütüphanede ikinci bir nüshanın daha bulunması ve en önemlisi de bu hükmün tatbik edildiğine dair Osmanlı Tarihçilerinin muteber kaynaklarında açıkça bilgiler yer alması. Ali Himmet Berki hoca.deki nüshada görülen Ģüphelerdir. sh. c. XXI. 18-20. . "Bâyezid H'nin Ailesi". Ancak bu maddenin bulunduğu nüsha.F. II. . Bu iddia sahipleri gayet iyi niyet sahibidirler ve kardeĢ katli maddesinin tamamen Ġslâm hukukuna aykırı olduğu varsayımından hareket ederek. Bu 75 kanuni bir tartıĢma söz konusuj rinin sıhhatinde Ģüphe I hiç bir müstenedâta daj olan kanunnâme. kardeĢi müdafaa edilen. sh. . ancak uygulamada Ġslâm Hukukuna da kanun hükmüne de aykırı olaylar bulunabilir demek istiyoruz. en önemli sebebi. LV. Hakkında farklı fikirler ileri sürülen ve tartıĢmalı olan kanunnâme. Ciltte 1 numara olarak neĢrettiğimiz teĢkilât kanunnâmesi-dir. YaĢar. Belgelerle Osmanlı Tarihi. ne bir Ģüphe ve ne de bir tartıĢma söz konusu değildir. Burada önemle Ģu hususu belirtmekte yarar görüyoruz: "Osmanlı Kanunnâmeleri" adlı kitabımızın I.

Üslûbuna ve Türkçesine yapılan itirazlar ise. Bu durum hem konuyla alâkalı ilmî makalesinden ve hem de bir günlük gazetede aksi iddiaları yalanlayan beyanlarından anlaĢılmaktadır. Burada Ģunu da ifade edelim ki. hangi Ģer'î hükme dayandığını. Bütün bunları biraz sonra tafsilatıyla izah edeceğiz. hem sadece bir nüshasının bulunmasını ve hem de kanunnâmenin üslubunu nazara alarak. cildinin idare hukuku ile alakalı hükümlerinin Ģer'i tahlilinde izah edilmiĢtir. aralarında yüzlerce ve belki binlerce. Ģer'î hükümlere ve hukukun yüce düsturlarına aykırı değildir. kanunnâmenin nüshaları arasında 242 nüsha farkının bulunması.'de bulunan ve hem Mehmed Arif Bey tarafından neĢir ve istinsah edilen nüshadır. Müellif bu nüshayı. sadece ve sadece suretidir. Konuyla alâkalı araĢtırma yapan Abdülkadir Özcan. tamamen Selçuklu ve Abbasî devletleri vasıtasıyla. Zaten Konrad'ın inkâr ettiği maddeler arasında. kardeĢ katli dıĢında Kanunnâmenin diğer bütün hükümleri. kardeĢ katli meselesinin Ģer'î izahını yapamama teĢkil etmektedir. Ancak Ģunu ifade edelim ki.F. Ġkincisi. sıhhatine engel teĢkil etmez. Bu arada muhtevasının tamamen Bizans'tan alındığı Ģeklindeki itiraz da. kardeĢ katli ile alâkalı madde de yoktur. tamamen yersizdir. orijinalini göremediğimiz kanunnâmeye hamletmek doğru değildir. Bu nüshanın istinsah tarihi. Osmanlı Reisülküttâblarından Bosnalı Koca Müverrih Hüseyin Efendi tarafından Bedâyi'ül-Vakâyi' adlı tarih kitabında dere edilen nüshadır. Ġkincisi ise. hiç bir ilmî değere hâiz değildir. Yani istinsah edilmiĢ Ģeklidir. tenkidli basım iĢini bilenler çok iyi takdir edeceklerdir. bu görüĢün en nirengi noktasını teĢkil etmektedir. Ayrıca bu Kanunnâmedeki teĢkilât hükümleri78 BĠLĠNMEYEN OSMANLI nin esasları. Çoğu araĢtırmacılar bu kanaattedirler ve bazılarının ileri sürdüğü hilâf-ı hakikat beyanların aksine. mezkûr eserin I. onun sıhhatine en küçük bir Ģüphe irad etmez. Kanunnâmenin aslı ve orijinali değil. daha sonraki bütün Osmanlı TeĢkilat Kanunnâmelerinde tekrar edilegelmiĢtir. Zira Allah'ın Kitabından baĢka her kitabın. Her müessesenin. henüz Fâtih devrinde bulunmayıĢı iddiası. Bu iddia. Hem bazı üslûb ve ifadelerin Fâtih devrine izafe edilemeyecek Ģekilde olması ve hem de bazı müesseselerin. hükümlerin izahında ve kelimelerin tanziminde. Kanunnâmenin elimizde orijinal ve Hizâne-i Âmire'de muhafaza edilen aslı bulunmadığından. Kâtibin hatalarını. birden fazla nüshası bulunduğu takdirde. MüsteĢrik Konrad Dilger'e ait bulunan ve Kanunnâmenin bir kısmının sonradan yazılıp Fâtih'e izafe edildiği Ģeklinde özetlenebilecek olan görüĢtür. sonradan üç nüshası daha bulunmuĢtur. her zaman kesin konuĢmak da doğru değildir. Fakat metni inkâr ederek bir yere varılacağı da Ģüphelidir. Zira. Kanunnâmedeki metin. Ġslâm hukukundaki ' Siyâset-i ġer'iye kitaplarından alınmıĢtır. tek nüsha olan kanunnâmenin üçüncü görüĢün izahında görüleceği üzere. Bu görüĢün gerekçeleri Ģunlardır: A) Kanunnâmeyi inkâr etmekle mesele halledilmemektedir. No: 554 A. ancak kelime yahut harf seviyesinde nüsha farkları bulunacağını. Fâtih'i ve Osmanlı Devleti'ni müdafaada yeterli olamayacaktır. Zira. 1022 yani birinci nüshadan 5 sene önce. Kur'ân'dan sonra en sahih kitap olan Buhari'de dahi nüsha farkları bulunması. ġimdi ise üç nüshası elimizde mevcuttur: Birincisi. haĢa. Kanaatimize göre. Kanunnâmenin tamamını reddetmektedir. Üçüncüsü ise. Mühim olan meselenin Ģer'î izahını yapmaktır. bazı Osmanlı düĢmanlarının iddia ettiği gibi. Fâtih'e isnad edilen Kanunâme'nin sıhhatini kabul eden ve metnin inkârı yerine maddedeki meselelerin Ģer'i tahlilinin yapılmasına taraf olan görüĢtür. ileride yapılacak Ģer'î tahlillerden anlaĢılacağı üzere. Zira bu nüshaların hepsi de. meselenin üzerinde ayrıntılı olarak durmuyoruz. konuyla alâkalı çok ciddî bir araĢtırma yapan değerli tarihçi Abdülkadir Özcan da bunların içindedir. bir kısım iddialarına hak vererek ve bir kısım iddialarını da reddederek bu görüĢü cevaplandırdıklarından ve bu ilim adamı Kanunnâmenin aslını inkâr etmediğinden. bu görüĢün esasını. B) Kanunnâmeyi inkâr eden Ali Himmet Berki zamanında Kanunnâmenin tek nüshası biliniyordu. Aydın Taneri ve Ahmed Mumcu gibi ilim adamları. Tatbikatla madde metnini karıĢtırmamak icabeder. Viyana Kütüphanesi. 1029/1620'dir.gelen bir aĢk ile. PadiĢaha has divandaki özel ve asıl nüshaki bozuk i BĠLĠNMEYEN OSMANLI .

baĢka yerde uzun uzadıya izah ettik. ilmî olmaktan da öte gülünçtür. Osmanlı Devleti'nde kardeĢ katli. KardeĢ katli meselesinin Kanunnâmedeki dayanağı olan madde nasıldır? Kanunnâmenin ihtilâfa yol açan ve farklı fikirlerin doğmasına sebep olan asıl maddesi. Osmanlı devlet teĢkilâtının temelinde. kanunnâmenin aslı değillerdir. kardeĢ katli meselesinin burada bulunmayıĢıdır. Burada muhtevası ile alâkalı düĢülen büyük bir hatayı da belirttikten sonra. kardeĢ katli meselesi ile alâkalı Ģu maddedir: "ve her kimesneye evlâdımdan saltanat müyesser ola. -Gelibolulu Ali Mustafa Efendi'nin. Netice olarak. c) Kanunnâme. çok meĢhur kitapların dahi inkâr edilmesi sonucunu doğurur ve tenkidli basımın ne demek olduğunu bilmemenin alameti olarak kabul edilir. Bizim. sahteliğe delil göstermek ise. Nüshalar arasındaki farkların çokluğunu. bizim de memnun ve mütehassis olacağımızı Ģimdiden ifade ediyoruz. bu üç nüsha. bu üç nüshanın da aynı zamanda ve aynı Ģekillerde. bizlere düĢen en büyük vazife olacaktır. bizim kütüphanelerimizdeki kaynaklarda. Bizans müesseselerinin gerçek bir restorasyonu olarak değerlendirmek büyük bir hatadır. Fâtih Kanunnâmesinin bir nevi tekrarı ve geniĢletilmiĢ Ģeklidir. bu kanunnâmeden bahsedilmiyor demek. . bütün kanunnâmeye itiraz ettiklerine göre. Bu sebeple ayrıntıya tekrar girmiyoruz. neredeyse tam olarak geniĢ bir özetlemeyle vermiĢ ve Fâtih'e isnad etmiĢtir.79 sıın-tet-ikdirlere licZI Ġz dan çıkararak istinsah ettiğini bizzat ifade etmektedir. Üçüncüsü ise. hülasa olarak yahut tamamına yakın Ģekilde. kanunnâmenin varlığını inkâr etmek yerine. kardeĢ katli meselesi üzerinde durmak istiyoruz. Fâtih'e ait bu kanunnâmenin sıhhati lehindeki görüĢleri teyid etmektedir. kaynakları görmeden veya görenlerin araĢtırmalarını incelemeden. O halde. kitaplarının izi vardır34. Ayrıca. Abbasî Devleti gibi sadece Müslüman ve Selçuklu Devleti gibi hem Türk ve hem de Müslüman olan devletlerin devlet anlayıĢı ve siyâset-i Ģer'iye 80 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYEN OSHKk. HeĢt BihiĢt adlı tarih kitabında kanunnâmeyi. Cildde esas aldığımız nüsha da budur. Osmanlı Kanunnâmeleri I. Hezarfen Hüseyin Efendi'nin bazılarının iddia ettiği gibi tarih kitabına değil. Biz. onun dayandığı Ģer'î esas ve hükümleri izah etmek. kuru iddialardır. kimin tarafından ve nasıl aynı yazılarla uydurulduğunu isbat etmeleri gerekmez mi? Eğer isbat ederlerse. yine aynı müellifin Kanun-ı ġehinĢahî adlı eseri de. istinsah edilmiĢ suretleridirler. Fâtih Kanunnâmesinin muhtevasını. ya Siyâset-i ġer'iye kitaplarındaki Ģer'î hükümlere dayanan Abbasî Devleti baĢta olmak üzere Müslüman devletlerden veyahut Ġslâm'a muhalif olmamak Ģartıyla eski Türk Devlet geleneklerinden etkilendiğini. Ayrıca yukarda da belirttiğimiz gibi. kısmen. Ebül-Feth Kanunu adıyla Kanunnâmeyi Künh'ül-Ahbâr adlı eserinde aynen nakletmesi de bu meselenin mühim delillerindendir. Elbette ki bozuk ifadeler ve nüsha farklılıkları bulunacaktır. diğer Osmanlı tarihlerinde ve kütüphanelerimizdeki kitaplarda da mevcuttur. Bunlardan bazılarını zikretmek faydalı olacaktır: -Yavuz devrinin büyük tarihçisi Ġdris-i Bitlisî. eldeki belgeler. Bütün bu zikredilenler gösteriyor ki. 1083/1672 tarihli nüshanın diğerlerinden farkı. kanunnâmedeki her müessesenin. 36. Ancak Ģu soruları sormak istiyoruz: Abbasîlerdeki Divan'üs-Saltanat ve Divan-ı Mezâlim'in daha da geliĢtirilmiĢ Ģekli olan Divan-ı Hümâyûn mu Bizans'tan alınmıĢtır? Yoksa tamamen Ġslâmî bir gelenek olan elkâb bölümü veya kadıların dereceleri mi Bizans'tan alınmıĢtır? Bütün bunlar. Ġtiraz edenler sadece kardeĢ katli meselesine değil. Osmanlı Kanunlarını derlediği Telhîs'ül Beyân Fî Kavanin-i Al-i Osman adlı eserine dere ettiği nüshadır. bazı tarihçiler tarafından vahĢet ve saltanat uğruna insan katliamı olarak anlatılmaktadır. tamamen olmasa da. Ayrıca kardeĢ katli ile alakalı her yerde Kanun-ı Osmânî üzere diyerek meseleyi izah ve teyid etmektedir.

Connecticut 1982. Osmanlı tatbikatındaki örnekler. 37. Ġstanbul 1953. herj den idamlar* yahut buna j durumu d Osmanlı S olan bağy ı mak i ar lir BĠLĠNMEYEN OSMANLI âlemin nizâmı. içki içmek (hadd-i Ģirb). I 163. 287. gun idam cezalan vardır. Önce Ġslâm hukukundaki suç ve cezaları görelim: Bilindiği gibi Ġslâm Hukukunda. II. Acaba bu maddenin mânâ ve mefhumunun Ġslâm hukukundaki izahı nasıldır? ġayet bu madde sahih ve Ġslâm Hukukuna uygun ise. Unsurlardan birisi eksik olursa had cezası tatbik edilmez. sh. Devlete ĠS) I bunlar Müslüman) ! maz. Bunların da çoğu cezaları. 5 vd. bu kanuna ne derece uygundur? ġer'î hükümlere ters düĢen. Osmanlı tatbikatı mıdır yoksa bu kanun maddesi midir? Bütün bu ve benzeri suallerin doğru cevabı nedir? Bütün bu konuları. ilgili maddenin de izahı demektir. Ancak üç Ģahitle zina yaptığı isbat edilen suçlu. Allah ve Resulü tarafından tesbit edilmiĢtir. Biraz sonra açıklayacağımız veçhile. Meselâ. âlemin nizâmı. 34 vd. 37. Jahrhundert. c. trılırlar. Akgündüz. yol kesmek (kat'-ı tarik). sayı 33(1980-81). 2. Bu kısa mukaddimeden sonra. ĠÜEFTD. Bunlarda mühim olan. c) Tazir suç ve cezalarıdır ki. Untersuchungen zur Geschichte des Osmanischen Hofzeremüniells im 15. maddeleri arı suçları tanzim dağıtmaya ve Mlır Dünyadaki bütün < lerle önlenmeye ( ġimdi bu tür r tih'in kanunnârr A) Bağy (Devlet* I Meselesi: KardeĢ • devlete isyan suç-' kunda. tatbik edilecek cezaları Allah ve Resulü tarafından tesbit edilmiĢtir. ĠĢte C i umumi ı • çıkarma I .. b) ġahsa karĢı iĢlenen cinayet suçlarıdır ki. Özcan. ı t amaçlamak: (n [cezalan. ayrı ayrı sorularım cevaplarında tartıĢalım. 328. ĠĢte bu bölümde ülü'l-emrin tesbit ettiği veya kadı tarafından takdir edilen cezalar tatbik edilecektir. ancak ülü'l-emr tarafından tesbit edilecek ta'zîr cezaları uygulanır. 142-148. cezaları kısas veya diyettir.D.. 10 vd. sh. 1/114-117. Anınla âmil olalar".. Alderson. değiĢme : ittifak ed \ suçu I sindeki kart yat bu olu '• tatbikat. sh. sh. zina haddi tatbik edilmeyecektir. Md. A. Konrad. 311 vd. A. üç çeĢit suç ve ceza vardır: a) Had suç ve cezalarıdır. günümüzdeki ifadesiyle kamu düzeni ve kamu yararı için vaz'edilen idam cezaları vardır. KardeĢ katli meselesinin Ģer'î dayanağı var mıdır? Bu sorunun cevabı. bütün bütün cezasız da bırakılmayacaktır. sh. unsurlanmnj Ilsyan grubu teĢkili Ġmalıdır. Osmanlı Hukukunda nizâm-ı âlem yani 34 Berki. unsurları teĢekkül ettiği takdirde. Prop. Osmanlı Kanunnâmeleri. kardeĢ katli ve bunu emreden kanun maddesinin tahlilini. Türk Ceza kanunun 125 ile 163.. ĠĢte unsurları teĢekkül etmeyen bu suçlara tatbik edilecek cezalara ta'zîr cezaları denir. devlete yani âlemin nizâmına karĢı iĢlenen suçları tanzim etmekte ve daha birinci . Abdülkadir. unsurların teĢekkülüdür. maddeleri arasındaki bütün hükümleri. "Fâtih'in TeĢkilat Kanunnâmesi ve Nlzâm-ı Alem Ġçin KardeĢ Katli Meselesi". zina (hadd-i zina). 12-13. dört Ģahidle zina yaptığı isbat edilemeyen suçluya.. da bâği ( inu. dinden dönmek (irtidâd) ve devlete isyan (bağy) suçlarından ibaret olan bu suçların. yapabiliriz: Her hukuk sisteminde. Himmet. c. Hırsızlık (hadd-i sirkat). Ekseri ulemâ dahi tecviz etmiĢtir. sh. und 16. Baskı. Bunlara \ Ġ âlemi korunaktır. The Structure of the Ottoman Dynasty. Dllger. had suç ve c tahakkuk ettiği' devlete (imama. 30-31. Ġstanbul'un 500. önemine binâen. München 1967.karındaĢların nizâm-ı âlem içiin katletmek münâsibdir. I. Yıldönümü Münasebetiyle Büyük Türk Hükümdarı Ġstanbul Fâtihi Sultân Mehmed ve Adalet Hayatı. biraz önce zikredilen had veya cinayet gruplarına girmeyen (esrar içmek gibi) yahut girdiği halde o cezaların tatbiki için gerekli unsurlara sahip olmayan (üç Ģahitle isbat edilen zina suçu gibi) suç ve cezalardır.

Bu konuda BaĢbakanlık Osmanlı ArĢivinde bulunan Ģu belgenin izahları enteresandır: 82 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYEN OSMANLĠ "Buğat yani âsiler ise. ĠĢte Osmanlı hukukçuları. araya giren jurnalcilerin ve yalancı Ģahitlerin beyanıyla. kanuna rağmen. Bu isyan suçunun cezasının da idam cezası olduğunu. Fâtih'in kanun maddesindeki kardeĢ katlinin birinci grubunu. savaĢla yola getirilirler ve cezaları idamdır. Propaganda yaparlarsa ikaz edilirler. insanları kati. fesad. fetvalarında açıklamıĢlardır. Dünyadaki bütün ceza hukuku sistemlerinde de. I. Ancak Fâtih. birisi ġi'îlerle ve bir diğeri de eĢkiya ile ittifak ederek Devlete isyan eden ve bağy suçunda aranan Ģartlara uygun bir Ģekilde bu suçu iĢleyen kardeĢlerine karĢı olan tutumu. Mülteka ve benzen fıkıh kitaplarına göre. Kanunî'nin oğlu ġehzade Mustafa hakkındaki fetvalar buna misâl teĢkil etmektedir. II. idam cezası ile cezalandırmaktadır. ileri giderlerse ta'zîr cezaları ile cezalandırılırlar. Osmanlı tarihindeki kardeĢ katilleri ve idamların yarıya yakınının. sultana) karĢı ayaklanmak. Murad'ın amcası Düzme Mustafa. bazen bağy denilen had suçunun Ģartları teĢekkül etmediği halde. Yalnız bunlar Müslüman oldukları için. kuvvet kullanarak iktidarı ele geçirmeyi amaçlamak (muğâlebe) ve açık bir isyan kasdı içinde bulunmaktır. had suç ve cezaları arasında yer alan bağy adı altında düzenlenmiĢ ve unsurları tahakkuk ettiği takdirde idam cezası ile cezalandırılmıĢtır. devlete isyan suçu. Ġsyan eden PadiĢahın kardeĢi de olsa. Ģer'î hüküm değiĢmeyecektir. Ancak fitneyi teskin için idamdan hafif cezalar yeterli ise. malları gasp ve devlet iĢlerini engelleme gibi halleri. Ģartlar teĢekkül etmeden idamlar verilmiĢtir. bağy suçu kabul etmiĢ ve buna sebep olanları da bâği olarak vasıflandırmıĢlardır. bu tip hâdiseler teĢkil etmektedir. bağy ve isyanda ısrar ederlerse. ġurası dikkat çekicidir ki. Murad'ın kardeĢi Mustafa. Ġslâm hukukunda nasıl yer aldığını ve bu hükümlerin Fâtih'in kanunnâmesindeki hükümle nasıl bağdaĢtırılabildiğini açıklamaya çalıĢalım. Mülteka'yı Ģerheden âlimler. ġeyhülislâmlardan bağy suçu imiĢ gibi fetva alındığı da görülmüĢtür. II. Ġslâm hukukunda. BeĢikteki bir bebeğin öldürülmesini. kanunnâmesinde böyle bir durumu da emretmemektedir. Bağy suçunun unsurları. bağy saymıĢlardır". Ancak Ġslâm hukukunun hükümlerine aykırı olarak. elbette ki Ģer'î değildir. Netice olarak bağy suçunu iĢleyen PadiĢahın kardeĢi de olsa. eğer suçun unsurları tahakkuk etmiĢse. devlete (imama. hareket. Aksini kim iddia edebilir ki? Osmanlı Devletinde devlete isyan suçunun cezası olarak ortaya çıkan öldürme vak'alarından bazıları Ģunlardır: Osman Bey'in Amcası Dündar Bey (Hâdise kesin değildir). A) Bağy (Devlete Ġsyan) Suçunun Tatbiki Sonucu KardeĢlerin Katledilme Meselesi: KardeĢ katli meselesinin birinci Ģer'î dayanağı. mevcut hükümete ve PadiĢaha karĢı Müslümanlardan bir veya bir kaç kiĢi isyan etmeleri ve hükümetin emirlerine itaat etmemelerinden ibarettir. unsurlarının tahakkukuna göre değiĢir: Sultândan farklı düĢündüğü halde bir isyan grubu teĢkil etmeyen ve bir yerde toplanarak baĢ kaldırmayanlara dokunulma-malıdır. elbette ki Ģer'îdir. bağilerin cinayetleri hakkında. her zaman nazariyatı takip etmemiĢ. Meselâ PadiĢah'ın meĢru emirlerine karĢı her nevi itaatsizliği ve umumi rahatı (nizâm -ı âlemi) ihlal edecek her çeĢit kıyam. çok geniĢ mânâlar vermiĢlerdir. idam olunurlar. padiĢahın meĢru emirlerine yapılan her çeĢit itaatsizliği. çoluk-çocukları esir edilmez ve malları ganimet sayılmaz. benzeri hükümlerle önlenmeye çalıĢılmıĢtır. her hukuk nizâmında bulunan devlete isyan suçudur. tamamen Ģer'îdir. bir had cezası olan bağy suçuna sokulduğunu verilen fetvalardan anlıyoruz. Ancak nazariyat bu olmakla beraber ve söz konusu madde bu Ģekilde tefsir edilebilmekle birlikte. Bağy suçunun cezaları. tatbikat. elbette ki müdafaa etmek yahut buna uyuyor demek de mümkün değildir. Murad'ın oğlu Savcı Bey. Ģunun-bunun tahrikiyle unsurları tam teĢekkül etmeden insanları dünyevî saltanat uğruna idam etmek. Bunlara verilen ölüm cezası bir had cezasıdır ve hikmeti de devleti yani nizâm-ı âlemi korumaktır. Meselâ Yavuz Sultân Selim'in. devlete isyan suçları. umumi rahatı ve nizâm-ı âlemi ihlal edecek olan her türlü isyanı ve memlekette anarĢi çıkarma hareketlerini (fesâd bis-sa'y). Murad'ın kardeĢleri Halil Ve Ġbrahim. I.maddesinde devletin toprağı ve bağımsızlığını dağıtmaya ve bölmeye ma'tuf bütün hareketleri. . fitne. ġimdi bu tür hükümlerin. Ancak Ģunu da hatırlatmak istiyoruz ki. bunlar tatbik olunmalıdır. gereken cezayı vermek. Biraz önce açıkladığımız gibi. Devlete isyan ettikleri an. Müslümanlar.

. Fâtih'in Kanunnâmesindeki hüküm ise. Yani had cezası olarak idam cezası tatbik edilmez. k ĠĢte bu vt| teker teker ı Ģöyledir: "Nizâm-ı n lemedikleri vaki hakkının tatbMlj da Ģart o [emdir Bir i âlem Ġçin.Yavuz Sultân Selim'in kardeĢleri Korkut ve Ahmed. ta'zîr yoluyla idam edilebileceğini.. Osmanlı Hukukunda nizâm-ı âlem. B) Siyâseten Katl=Ta'zîr Bil-Katl: Bu konunun giriĢinde açıkladığımız gibi. Meselâ. Eğer bir fâsık. Bu suiistimal. kanunun ve fıkıhçıların vaz'ettiği siyâseten kati prensibinin hatası değil. livâta suçu. kararı ve yargı. Üzülerek ifade edeyim • Siyâsetname'sindr olduğu ve onun da U. de Osmanlı kanunnıtr Ġbn-i Abldif' maktadır: "Soruldu: Fewt{ fitne uyandıran. Böylesine bir çirkef iĢi âdet haline getiren insanın. sırf keyfî ve menfaati için böyle bir yola baĢ vuruyorsa. Türk Ceza kanununda bulununca adalet oluyor da. ifade edeceği Ģeklindeki< meselede sadece fut derinlemesine tahkik ruz. Bu suçun cezası. maslahat-ı âmme ve nizâm-ı âlem gerektirdiği takdirde. Osmanlı tarihi boyunca da. o meselede sadece fukahanın görüĢlerini nakletmektedir.). Hanefi hukukçulara göre.| lâmlarınınft BĠLĠNMEYEN OSMANLI 63 talarĢı Sırlan unun isen ia l»cı olmuĢtur. idam cezası ile mahkûm edilmektedir (TCK.•¦¦ bulunanlar için de aynının. Aynı Ģekilde fiilen isyan etmese bile isyana hazırlandığı her halinden belli olan bir insanın. Hanefi hukukçuların çoğunluğu kabul etmektedir. bazı safdillerin. H. Ancak bunun için de. Dede Efendi'nin Siyâsetname'sînden naklettiğimizden. . Osmanlı Kanunnâmelerinde bulununca.. Kanunî Sultân Süleyman'ın oğlu Bâyezid ve bunun beĢ oğlu. Ancak bugün aynı madde suiistimal edilerek bazen masumların canları yakıldığı gibi. bâği olarak kabul edip idam ettirmek mümkün değildir. bugün devletin birlik ve beraberliği olarak ifade olunmakta ve bunun aleyhinde harekette bulunanlar. bağy suçunun unsurları tahakkuk etmediği takdirde. ulûl-emr tarafından tesbit edilir.. belki Ģer'i bir hükmün suiistimalidir ve iĢlenen bir günahdır. âdâb ve kamu düzeni icabı ta'zir yoluyla idam edilebileceğini Ġslâm hukukçuları kabul etmiĢlerdir. ta'zîr yoluyla idam cezasının verilebileceğini kabul etmiĢlerdir ki.. fesada sa'y edenleri men' ve maslahat-i âmme tabirleriyle ifade edilen durum. PadiĢahın keyfî adam öldürmesi mi oluyor? Böyle bir iddia çifte standartlılık olur.. âmme maslahatı ve âlemin nizâmı düĢünülerek. Delilsiz ve. bu. fesadın tahakkuku hususunda kesin delillerin bulunması icabeder. kamu düzenini (maslahat-ı âmme ve nizâm-ı âlem) bozan bazı hareket ve fiiller. fıkıh kitaplarında aranan fesadın kuvvetle muhtemel olması yani nizâm-ı âlem Ģartına uymadan. had cezasını gerektiren bir zina suçu değildir.. genel ahlâk. ulûlemr tarafından ta'zîr yoluyla ve idam cezasıyla cezalandırılamaz mı? Hanefi ve Hanbelî hukukçularının çoğunluğu. md. 125 vd. Ancak unsurları tam teĢekkül etmese de. bu görüĢün Dede Efendi'ye ait olduğu ve onun da böyle bir fetvaya yetkili olmadığı. saltanat aleyhinde olanları. Bu sebeple konuyu biraz daha derinlemesine tahkik etmek ve uygulama örneklerinden bazılarını takdim etmek istiyoruz. fıkıh kitaplarında aranan Ģartlar gerçekleĢmeden infaz edilen idam kararları maalesef olmuĢtur. konuyla alakalı fıkhî malumatı. Bu suiistirr Kanunnâmesindeki h. . kati ıi> nefi hukukçularını: imâm yani ülü'l-c! verme esasını. Üzülerek ifade edeyim ki. ġimdi bu hüküm. siyâseten kati fesad çıkaranlar. Halbuki Dede Efendi. Ancak bu. fıkıh kitaplarındaki ifadelere uygundur. ĠĢte Fâtih Sultân Mehmed'in "ekseri ulema tecviz etmiĢlerdir" diyerek ifade ettiği durum budur. Önce Hanefi fıkı' izahlarını özetleyerek bir özetleme yapıyor "Ta'zir.. buna siyâseten kati denmektedir. olsa bile onun fetvasının ne değer ifade edeceği Ģeklindeki yorumlarına Ģahit olduk ve üzüldük. hülasa eliyle ve dMjA| ile vazgeçmeyen bir* Cevap: tasdik ediyorsa. elbette ki kötüdür ve yapanlar da manen mes'uldürler. hiç suç değildir anlamına alınmamalıdır. OD "NIzâriHĠ kati ve lı yola girm*.

emr-i veliyyül-emr munzam ise. Ayrıca ülü'l-emre tanınan bu siyâset hakkının tatbiki için bil-fiil fesadın tahakkuku ve sebeb-i âdî olan Ģahsın fil-hakika Ģerîr ve müttehem olması da Ģart değildir. Zeyd-i müfsid-i merkumun vech-i arzdan izâlesiyçün katli meĢru' mudur? Beyân buyurula. Âmme maslahatı gerektirdiği takdirde. Ġbn-i Teymiyye'nin Es-Sârim'ül-Meslûl adlı eserinde gördüm ki. Soyguncular. livâta. fitne ve fesada teĢvik edenler.. ehl-i fesadı darb. vukuundan sonra ref'inden daha kolay olduğu müsellemdir. bu uygulamaya siyâseten kati demektedirler. Dede Efendi'nin çok zayıf fetvaları da esas alarak. Zira onlar siyâseti daha iyi bilirler. ĠĢte bu ve benzeri fıkıh kitaplarındaki Ģer'î hükümleri nakleden ve kaynaklarını da teker teker gösteren Dede Efendi'nin Siyâsetnâme tercümesinden bazı parçalar Ģöyledir: "Nizâm-ı memleketin bozulmasına sebep olan. bütün bu cezalar. hapis ve hatta kati ve idam tarzında ta'zir yoluyla cezalandırmak meĢru ise de. Peygamber ve ashabının tatbikatına hamleden Hanefî hukukçular. Ancak meselenin hukukî yönünü ortaya koymak için bunları da nakletmek durumundayız. kardeĢ katlinin sınırlarını geniĢlettiğinin biz de farkındayız. Zira o yeryüzünde fesad için sa'y etmektedir. El-Cevâb: MeĢrû'dur. ġimdi de aynı mes'eleyi fıkıh kitaplarındaki Ģartlara göre tanzim eden. "Gayr-i meĢru ĠĢlerin kati ve idam cezası ile define. yeryüzünde fesad için koĢuĢturan. yol kesenler. jurnalcilik yapan. ta'zir yoluyla idam cezası verme esasını. Osmanlı tatbikatının hep Ģer'î hükümlere uygun cereyan ettiğini söylemek safdillik olur. Kati ile Ģerri def edilir.. nefy. idam edilir. kısaca idam edilmesinde âmme maslahatı bulunanlar için de aynı hükümler geçerlidir". cemiyetin nizâmını bozarak fesad çıkaranlar. o mübtedi'i kati ve idam etmesi caizdir". Delilsiz ve mesnedsiz bazı iddiaların aksine. insanlar arasında Ģer ve fitne uyandıran. kati edilebileceklerine fetva verilmiĢtir. âlet-i câriha dıĢında adam öldürme ve benzeri suçlar tekerrür ettiğinde. siyaseten katlin de belli Ģartları ve Ģer'î hükümleri mevcuttur. Zaten bazı kardeĢ katli olaylarının Ģartları gerçekleĢmeden yapıldığını biz de kabul ediyoruz. Kaynak teĢkil eden ibarelerin tercümesi: "Kim bunu âdet haline getirirse. zâlimler ve fesad çıkaranlara yardımcı olanlar. kati ile de olabilir. . Fesada gayret ettiği ve sebep olduğu Ģer'an sabit olmalıdır. diyor: Hanefi hukukçularına göre. imam (sultan) ve hulefâsı daha evlâdır. . katledilir ve Ģerrini Allah'ın kullarından def ettiği için vesile olana sevap ve mükâfat verilir". Harrereh'ul-Fakîr Hacı Muhammed El-Müfti Bi Harpud-Ufiye Anhu. "Nizâm-ı âlem için Ģer ve fesadını defetmek üzere.. 84 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYE!. imâm yani ülü'l-emr suçluyu katledebilir. ancak mahkeme kararı ve yargılamadan sonra mümkün olduğunu da. Dürer ve Gurer". te'dîb. dükkân soyanlar. "Ta'zir Yoluyla Kati" baĢlığı altında bakınız ne güzel bir özetleme yapıyor: "Ta'zir. Zeyd'in âdet-i müstemirresi sâ'î bil-fesâd olduğu Ģer'an sabit olub ve ibadullaha mazarratı icabeder mevâdd-ı münkerâtın dahi kendüden sudun tevâtüren isbât olundukda. tağrîb.Önce Hanefi fıkıhçılarının son zamandaki en meĢhurlarından olan Ġbn-i Abidin'in izahlarını özetleyerek zikredelim. tek kiĢinin veya yalancıların jurnali ile bu yola girmek caiz değildir. Hz. Bir bld'atçının bid'atının yayılacağından korkan dindar PadiĢahın kulları ondan korumak ve nizâm-ı âlem için. s Ġbn-i Abidin'in Ģu fetvası da bu meseleyi gayet açık bir Ģekilde vuzuha kavuĢturmaktadır: "Soruldu: Fesad çıkaran. bâtıl yollarla insanların mallarını zabtetmeye gayret eden insanların canlarına kıyan ve hülasa eliyle ve diliyle Müslümanları her zaman rahatsız edip de bu huyundan da idam dıĢında hiç bir ceza ile vazgeçmeyen bir adamın hükmü nedir? Cevap: Böyle olduğu kesin ise ve yalan söylemeleri mümkün olmayacak kadar çok Müslüman da bunu tasdik ediyorsa. Bütün yazılanlara ve nakledilenlere rağmen. Osmanlı ġeyhülislâmlarına ait fetvalardan sadece birini kaydededlim: "Bu mes'ele beyânında Eimme-i Hanefiyeden cevâb ne veçhiledir ki. Vecîhüddin'in MeĢârık'ul-Envâr Ģerhinden". Bütün bunlardan anlaĢılmaktadır ki. Osmanlı ġeyhülislâmlarının fetvalarından anlaĢılan da budur". hem bütün fıkıh kitapları ve hem de Osmanlı kanunnameleri kaydetmektedirler. Zira vukuundan evvel def'-i fesâd. bu Ģenî' fiilleri bizzat iĢlemedikleri vakitlerde dahi. Bunlara benzer arĢivlerimizde çok sayıda fetva vardır.

Kanunnâmelerde yer alan Ģu ifade. hem fıkıh kitaplarında ve hem de fetvalarda uygulanması için "Ģer'an sabit" olması yani Ġslâm muhakeme usulü kaidelerine göre yargılanıp suçun sabit görülmesi Ģartının tahakkuku aranmaktadır.Ne acıdır ki. ġeyh Mehmed Arif. keyfî iradeyi hâkim kılmak Ģeklinde değil. kardeĢ katli meselesini. tahtın mirasçısı olduklarını iddia etmeleri ve baĢta Bizans ve Ġran olmak üzere. mahkeme kararı olmadan ve yargılama yapılmadan sırf saltanat ve dünyevi menfaat uğruna PadiĢahın adam öldürmesi olarak anlayanlar. düĢman ülkelerin de bu fırsattan yararlanmak arzusudur. bu uygulamaların devlet siyâseti açısından haklı yönleri bulunduğunu iddia etmektedirler. 1/707. "siyâseten kati"i. Bediüzzaman Said Nursi. vrk. Ġstanbul 1995. ufacık Trabzon için tatlı canına bu kadar eziyet değer mi?" Ģeklindeki sözünü. bir çok idam hadiselerinde bu esaslara ri'âyet edilmemiĢ ve jurnalcilerin tahriki ile nice zulümlere sebep olunmuĢtur. Ancak kendilerini. nr. BA. Bu da önemli bir husustur. nizâm-ı âlemi devam ettirmek için Ģer'î hükümlerin tatbiki tarzında idamla cezaland Netice otodan sırf saltan» ( yanlar. Siyâsetname. Netice olarak. Ancak ister PadiĢahların kardeĢlerini. 14-1540. "Bu hanedanın maksad-ı a'lâsı. Damad. kardeĢlerini bile feda etmiĢlerdir. Bir kısım tarihçiler. bunun kimlere yarayacağının ve i'lây-ı kelimetullâh hizmetinin nasıl sekteye uğrayacağının çok iyi farkında idiler. Netice olarak. 25-35 . önemli bir I pa'nın 20. Zira nizâm-ı âlem içün siyâseten katlin. Osmanlı Devleti'nde mahkemeden ilâm ve ġeyhülislâmdan fetva alınmadan idam cezasının uygulanmadığını arĢivlerden öğ reniyoruz35. ġeyhülislâmdan aldıkları fetvalarla. 38. sh. ĠĢte onlar. Peygamber'in senasına mazhar olan Fâtih. Sözler Yayınevi. nr. 337-338 BĠLĠNMEYEN OSMANLI 85 »ġerri I ıslar tatbiki tarzında değerlendirmek icabeder. bu manayı j içün siyaseten I tehlikeye rinden dolayı ı larda uygulan göre yargılanıl veliyy'ülemrilei cezaların infaz. sadece mahkeme kararının yeterli görülmemesi ve bu tip cezaların infazında veliyy'ülemrin yani Sultânın tasdikinin de Ģart koĢulmasıdır. bu manayı nerden çıkardıklarını isbat etmek zorundadırlar. as "Mücrim oKlti madan. IV. c. fetvasını v yen Hoca! veyahut > kimselere 39. vatanın ve devletin birliğini tehlikeye sokacak ve emniyet ve asayiĢi altüst edecek kimselerin fesada sa'y etmelerinden dolayı verilecek bir idam cezası olduğu. 50-51. sh. Reddu'l-Muhtâr Ale'd-Dürri'l-Muhtâr I-VI. 1888. 6. bizim davamız kuru kavga değildir" Ģeklinde cevablandirmiĢtir. yargılama konusunda Avrupa'nın 20. asırda ulaĢtığı seviyeyi göstermektedir: . Vatana ihanet suçunun her hukuk nizâmında idamla cezalandırıldığını da unutmamak gerekir. araya giren jurnalcilerin te'siriyle hata etmiĢ olabilirler. 62-65. Bazan Ģer'î esasın tatbikinde. Ġslâm dinini dünyanın her tarafına yaymayı gaye edinen. yabancılara sığınan Ģehzade veya diğer hanedan mensuplarının. Tere. böyle bir duruma fırsat vermemek için. Esad Efendi. YEE. Nuruosmanlye kütp. Mecma'ül-Enhür. Lem'alar. uygulamada suiistimal yapılsa bile. sancaktujl j adamları mücrim H veya müfettiĢ t örf te'addidir ¦ para cezası 1 Fıkıh! muhterem I verilmemiĢtir" ( Eğer bundan. Trabzon üzerine giderken yollarda her türlü zahmete göğüs geren ve bazan atından inip yaya yürümek zorunda kalan Fâtih'e Sara Hâtun'un "Oğul. ilây-ı kelimetullâhın en büyük temsilcisi kabul etmiĢlerdir. Ġstanbul Fâtih'i: "valide. Ayrıca "emr-i veliyy'ülemr ile katl"den kasıt. Mısır 1967.1 35 Konuyla ilgili bazı fetvalar. nr. ülkenin parçalanıp. seyf-i islâm bizim elimizde. sh. Fâtih'in Anadolu birliğini sağlamak gayesiyle Uzun Hasan üzerine giderken. 3209. sh. keyfe mâyeĢâ hareket edemediklerini. Ġbn-i Âbldin. isterse de sadrazamlarını katletmede. "validem" diye hitâb ettiği bu Akkoyunlu hükümdarının anası Sara Hâtun'a verdiği cevap çok manidardır. Allah'ın rızâsını tahsilden baĢka gayemiz yoktur. Bu ne demektir? Konuyu tarih ilmi ve devlet siyâseti açısından değerlendiren bir araĢtırmacının görüĢlerini özetleyerek bitirelim: Osmanlı Devleti'ni tehdid eden en büyük tehlike. cihâd sevabına nail olub. 358/a vd.. I nunnamelerdtl "ehven-lĢarl mânâyı ve Osmanlı it hukuk niz araĢtırmacı/ fetvası. ilây-ı kelimetullâh'dır" ifâdesi de Fâtih'e aittir. Süleymaniye kütp.709. Osmanlı sultanları ve bilhassa Hz.

Ve cezası idamdır. ileride saltanat iddiasına kalkıĢmasın diye kati ettirmiĢtir. nazariyata uygun yürümüĢ müdür? Bu soruya cevap verebilmek için bazı önemli tatbikat örneklerini incelemek icab etmektedir. Ve her mücrim-i müttehemin cerimesi kâdî-i vilâyet katında veya müfettiĢ huzurunda sabit ve zahir olub ehl-i örfe teslim etmedin dutub siyâset eylemek hılâf-ı Ģer1 ve örf te'addîdir = Suçlu yargılanmadan veya kendisine isnâd edilen suçlar hukuken sabit olmadan. doğrusu biz de tesbit edemedik. Bunun cezası. sancakbeği ve subaĢı ve adamları nesne alub salıvermek memnû'dur. çevresinin tahriki ile. Ġsterseniz Bediüzzaman'ın tesbitlerini tekrar ettikten sonra bazılarına beraberce bir göz atalım: "Hâkimiyetin en esaslı hâssası istiklâldir. Orhan Bey. ya siyâseten kati yani fesadın kuvvetle muhtemel olmasından dolayı nizâm-ı âlem içün yahut zulmen idam edilmiĢtir. Hatta hâkimiyetin zayıf bir gölgesi. Ġslâm hukukunda idam cezasıdır. kararını yazan yahut en azından "nizâm-ı âlem içün öldürüldü" diyen Hoca Sa'deddin Efendiler. Hem kasdedilen bu menfi mânâyı ve hem de suiistimalleri tasvip etmek mümkün değildir. Ancak tatbikatta suiistimallerin yapıldığını. ġimdi bu gözlükle hâdiselere bakalım: a) Orhan Bey zamanında üç idam hâdisesi yaĢanmıĢtır. böyle bir Ģeyden ne kanunnamelerde ve ne de fıkıh kitaplarında bahsedilmemiĢtir. en az bizim kadar Ġslâm'a ve onun hukuk nizâmının kaynakları olan fıkıh kitaplarına hürmet duyan insanlardır. gayrın müdâhelesini reddir". henüz herhangi bir isyana yahut saltanat kavgasına giriĢmeyen kardeĢi Ya'kub'u. Ġsyan sonucunda katledilmiĢlerdir ve siyâseten kati ile hiç bir münasebeti yoktur. bu sözlerini ġeyhülislâmlık veyahut kazaskerlik gibi fetva ve kaza makamının en yüksek makamlarında bulunmuĢ kimseler olarak söylemektedirler. infirâddır.o takdirde bir nevi zulüm yaĢanmıĢtır. Çok PadiĢahlar. onun kadıları ve ġeyhülislâmları. sultanlığını ilân etmiĢ bir diğer Ģehzadeye karĢı gelmesi ve saltanat iddia etmesi. tarih bize göstermektedir. hakiki hâkimiyetin en esaslı hâssası ve infikâk kabul etmez bir lâzımı ve daimî bir muktezâsı. . ġeyhülislâm veya diğer kadıların fetvası. "ehven-i Ģer ihtiyar olunur" kaidesine uyularak yapılmıĢtır. Zira Yıldırım Bâyezid. Orhan Bey istemese dahi. Her Ģeyden önce Ģunu tebellür ettirmekte yarar vardır. ayrıca kendi oğlu Savcı Beyi de. ceza uygulayamazlar". Eğer bundan. Demek. kadıların kararı ve PadiĢahın tasdikiyle icra edilen siyâseten kati cezalarının fetvasını veren. gayrın müdâhelesini Ģiddetle reddeder ve 86 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠl ĠNMFYEN Cf ¦ kendi vazifesine baĢkasının karıĢmasına müsaade etmez. b) Yıldırım Bâyezid devrinde ilk defa siyâseten kati veya Ģayet siyâseten katlin Ģartları gerçekleĢmemiĢse ki bunu tam olarak bilmiyoruz. KardeĢ katli ile ilgili kanun hükmü Ģer'-i Ģerife uygun olsa bile tatbikat. Kendüler mahall-i töhmet ve adamları mücrim ve müstahakk-ı ikâb olur. Yapılan suiistimaller dahi. Bir Ģehzadenin. Bunların her üçü de had cezası mahiyetinde yani bağy devlete isyan suçunun cezası olarak tatbik edilmiĢlerdir. PadiĢahın keyfî adam asması kasdediliyorsa. Fıkıh kitaplarında yapılan bu açık izahlara ve Ģer'î hükümlere rağmen. ġehzade isyanlarının ve Ģehzadeler arasındaki saltanat mücadelelerinin Osmanlı tarihinde önemli bir yer iĢgal ettiğini bilmeyen yoktur. istiklâldir. infirâddır. bir kısım muhterem insanların "1400 yıllık tarihimizde yazılan fıkıh kitaplarının hiç birinde böyle fetva verilmemiĢtir" diyebilmeleri. neyin verdiği cesarettir. Değerli araĢtırmacı Abdülkadir Özcan'ın yerinde tesbitleri gibi. ġunu unutmayalım ki. tamamen bir bağy suçu mahiyetindedir. Bazı araĢtırmacılar. 39. Hatta Bizans veliahdı Andronikos ile dahi babası aleyhine ittifak kurduğunu tarih kitapları kaydetmektedir. bu redd-i müdâhele haysiyetiyle ma'sum evlâtlarını ve sevdiği kardeĢlerini merhametsizce kesmiĢler. siyâseten çok idamların icra edildiğini ve bu fiillerin ehliyetsiz bir kısım fakih ve kadılar tarafından meĢruiyet kalıbına sokulduğunu. âciz insanlarda dahi istiklâliyetini muhafaza etmek için. bizzat kendisine isyan ettiği ve ordu toplayarak babası ile savaĢmaya bile cesaret ettiği için idam ettirmiĢtir. Zira Orhan Bey'in kardeĢleri Halil ve Ġbrahim'in PadiĢaha isyan ettikleri ve saltanat mücadelesine giriĢtikleri bir vâkı'adır. Bostan-Zâde Yahya Efendiler."Mücrim olan kimesne teftiĢ olunmadan veyahud üzerine zahir olan Ģenâyi1 Ģer'le ve örfle yerine varmadan. yetkililer para cezası alarak salıveremezler. Ancak saltanat iddiasına kalkıĢmadan evvel idam edilmiĢse. Osmanlı tarihçilerinin saltanat uğruna öldürülen ilk insan olarak tesbitleri doğrudur. Osmanlı devleti.

görünürde bağy suçunun cezası olarak had cezasıdır. yanıldıkları veya yanıltıldıkları bir vâkı'adır. sızca ya h)I. Murad'ın amcası Mustafa Çelebi (II. Yani bu dönemde de.ı amûd-ı ı kabul edlln ailenin kardeĢ I azaltmıĢtır. ayrıca bu w:-tur. kardeĢleri Ġsa Çelebi ile Musa Çelebi'yi kendisine isyan ettikleri ve hatta saltanat için orduları karĢı karĢıya geldiği için bağy suçunun had cezası olan idam cezası ile cezalandırmıĢtır. had cezası olan idam cezasıyla cezalandırmıĢtır. Ancak Kanunî. Ġran'a iltica eden Bâyezid. II. had cezası olan idam cezasına çarptırılmıĢtır. Düzmece Mustafa). Osmanlı tarihçilerinin tesbiti doğrudur. sadece saltanat mücadelesine kalkıĢmamıĢ. kendi çocuklarının idamına karar veren bahtsız PadiĢahlardandır. ordu toplayarak kardeĢi Selim'in üzerine yürüdü. Aynı Ģey. KarıĢ mettiği ve P. sonradan ortaya çıkan kardeĢi Mustafa Çelebi için de geçerlidir. Ancak I darıdır. u-zun süren saltanat mücadelesine giriĢmiĢ ve hatta Osmanlı ülkesinin Bizans ile paylaĢılmasını da göze alarak imparator Manuel ile gizli ittifak dahi kurmuĢtur.hukukî cihetini bilmediklerinden bunu tenkid etmiĢlerdir. Uzun mücadelelerden sonra yakalanarak bâği muamelesi görmüĢ ve idam edilmiĢtir. bu tarihten sonra saltanat hırsıyla araları bozulmuĢtur. Gerçekten Sultân Korkut. Murad'ın küçük kardeĢi Mustafa Çelebi de. Ancak bu meselede hem fetvayı veren müftünün. kendisine isyan ettikleri ve bâğî oldukları için.! BĠLĠNMEYEN OSMANLI 87 pilim Ġn Km fena tayrıca bu mevzuda Osmanlı'nın can düĢmanı olan Safevî devleti ile de ittifak kurmuĢtur. iki kardeĢini. Kanunî'nin iki oğlu olan Selim ve Bâyezid. siyâseten kati cezası mevcut değildir. d) Fâtih'in babası II. hem kararı veren kadının ve hem de bunları tasdik edip icrası için emir veren Kanunî'nin. rakipsiz sultan olduğu için. Bu hareketi isyan kabul edildi. bâğî vasfıyla ġehzade Mustafa'yı idama mahkûm eylemiĢtir. Karamanoğulları ve Germiyanoğullarının tahrikiyle Bursa'ya yürümüĢ ve had cezası olarak idam edilmiĢtir. Bunların idamlarında siyâseten kati söz konusu değildir.-de Mustafa cezası olara? kararı veren ¦ yanıldıkları \ Diğer trtrî oğlu olani saltanat hu ordu l iltica eden I nun had ctıui yukarıda z III. Zira daha önceki idamlar had cezasıdır ve bağy suçunun cezası olarak tatbik edilmiĢtir. Aradaki jurnalcilerin tahriki ile ġehzade Bâyezid. 1558 yılına kadar iyi geçindikleri halde. Diğer kardeĢi Ahmed ise. c) Osmanlı Devleti'nin en karıĢık devresi olan Fetret Devrinde. kendisini tahttan indirmeye azmettiği ve PadiĢah olmak isteği ile isyan ettiği Ģayiasına inanarak.^ Ij lere ı siyâseten 1 istemese i kısım uyı ri ulemj yulmak k Kanuı tadır. Bu ise. f) Kanunî Sultân Süleyman. kardeĢ katli mevzu bahis olmamıĢtır. Netoiv p olmamıĢtır. Neticede yakalanarak. kardeĢi Selim'e teslim . Bu idam kararı. Bu bir had cezasıdır. ilerde fesada sebep olur korkusuyla siyâseten kati yoluyla idam ettirilmiĢtir. e) Yavuz Sultân Selim. Mehmed Çelebi. Karısı Hürrem Sultân ve çevresinin tahriki ile. Diğer bir hazin tablo da ġehzade Bayezid'in idamında yaĢanmıĢtır. topladığı ordu ile PadiĢah'a isyan etmiĢ ve sonunda yakalanarak cezası olan idama Ģer'an mahkum edilmiĢtir.

sayı 33 (1980-81). sh. yaĢının ne kadar olduğu da kesin değildir. I. Akman. ġehzade Ahmed'i haksız olarak katleden Evrenos-zâde Ali Bey olduğunu ve bu sebeple Fâtih tarafından idam ettirildiğini kaydetmektedirler. Namık Kemal de. Mehmed'in tahta çıkmasından kısa bir zaman sonra kati olunduğu kaydedilmektedir. . Aydın. ayrıntılı bilgiler. Ancak hangi gruba girmektedir? Bunun tesbit edilmesi gerekir. 142-148.328. Fâtih için de geçerlidir. Yıldönümü Münasebetiyle Büyük Türk Hükümdarı Ġstanbul Fâtihi Sultân Mehmed ve Adalet Hayatı. Fâtih Sultân Mehmed'in kendi Kanunnâmesinin ilgili maddesini uygulayarak küçük yaĢtaki kardeĢi Ahmed'i katlettiği söylenmektedir. Zira Kantemir gibi yabancı tarihçiler dahi. Zira PadiĢah istemese de bu ceza mukadderdir. Artık amûd-ı nesebî yani Osmanlı sülalesinden en büyük olanının padiĢah yapılması usulü kabul edilmiĢtir.. Bu kaide. sh. Zira asıl haksızca yapılanlar bunlardır. Bizans'ın Ģehzadeleri kullanarak Osmanlı Devleti'ni yıkma planları herkesçe bilinmektedir ve fetret devri de canlı Ģahitlerle doludur. Dilger. 8. "Fâtih'in TeĢkilat Kanunnâmesi ve Nizâm-ı Alem Ġçin KardeĢ Katli Meselesi".. Aktan. Ġstanbul 1953. Bu son eser. 36 Ġbn-i Kemal. Alderson. gevĢetmiĢ ve son derece azaltmıĢtır. Nitekim Fâtih'in PadiĢah olması üzerine. Ancak diğer Ģehzade katilleri gibi. 2. sh. II. fıkıh kitaplarında da tecvîz edilen siyaseten katle uymaktadır. Bu hadisenin meydana geldiği Ģüphelidir. babası II. Üçüncü olarak. Konrad. Bunu nasıl izah ediyorsunuz? Burada meseleye değiĢik yönlerden bakmak gerekir: Evvela. Connecticut 1982. A. Ġstanbul'un 500. sayı 10 (Ekim 1987). kardeĢ katli hadisesini tamamen ortadan kaldıramamıĢsa da. Ali. ĠÜEFTD. Himmet. sh. II. Mehmed. 30-31. Mehmed ve III. Defter. Böyle bir zulme. München 1967. "Osmanlı Hanedanı Ġçinde Saltanat Mücadelesi ve KardeĢ Katli". Bu hâdiseyle alakalı örnek fetvaları yukarıda zikretmiĢtik. 5 vd. Ahmed vefat edince. Ayrıca Babinger'in altı ya da sekiz aylık olduğu konusundaki beyanı dıĢında. Osmanlı kaynaklarının bir kısmında Sultân Murâd'ın Ġsfendiyar Bey torunu Hatice Hâlime Hatun'dan doğma Ahmed isimli bir Ģehzadesi olduğu ve yaĢı küçük olan bu Ģehzadenin II. 34 vd. 287. Akgündüz. Bazı kaynaklar da. c. sh. ġayet vâki ise. Ģehzadeleri bulunmasına rağmen. Devlete isyan edenin cezası elbette ki idamdır. Untersuchungen zur Geschichte des Osmanischen Hofzeremüniells im 15.D. Fâtih'in Kanunnâmesi de bunu emretmemektedir36. 88 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYEN OSMANLI 40. Bir diğer grup ise. sh. c. ailenin en büyük ferdi olan amcaları ġehzade Mustafa tahta geçirilmiĢtir. Ebüssuud'un fetvasıyla bağy suçunun had cezası olan idam cezasına mahkûm edildi. Osmanlı Kanunnâmeleri. siyaseten kati müessesesine yani Fâtih'in Kanunnâmesinde "ekseri ulemâ tecviz etmiĢdür" dediği usule uygundur ve fıkıh kitaplarında Ģartlarına u-yulmak kaydıyla açıklanmıĢtır. Osmanlı Devleti'nde KardeĢ Katli. Mehmed. A.edilince. Ahmed devrinde saltanat usûlünde ciddî bir değiĢiklik mevzubahistir.. kaynaklarda mevcut değildir. gayr-ı meĢrû'dur.. ĠĢte görüldüğü gibi tatbikattaki durum farklıdır. 10 vd. bu zamana kadar yapılan en kapsamlı çalıĢmadır. 36 Berki. Bir kısım uygulama ise. 184 vd. Murad vefat ettiğinde ġehzade Mehmed dıĢındaki bütün evlâdının vefat ettiğini ve bu arada ġehzade Ahmed'in de Amasya'da vali bulunduğu sırada öldüğünü yazmaktadır ki. Md. henüz bebek iken öldürülme iddiaları da ortadan kalkar. Abdülkadir. 12-13. Özcan. h) I. Ankara 1978. sh. I. Türk Dünyası Tarih Dergisi. Gerçekten I. sn. bu ihtimalin doğru olması halinde. tamamen Ģer'î hükümlere uygun olarak bağy suçunun had cezasını tatbik etmekten ibarettir ve bunlara siyaseten kati demek hatalıdır ve meseleyi bilmemekten ileri gelmektedir. The Structure of the Ottoman Dynasty. Tevârih-i Al-i Osman. II. olayı doğrulamakla beraber. Osmanlı Devletinin KuruluĢ Döneminde Hükümranlık Kurumunun GeliĢmesi ve Saray Hayatı-TeĢkilatı. Bir kısmı. 129. 311 vd. yukarıda anlatılan hükümler. und 16. 1/114-117. III. Ġkinci olarak.. sh. Murad devrindeki olayları yerinde inceleyeceğiz. çok büyük sıkıntılar içinde tahta geçmiĢtir. Murâd'ın vefatından sonra. 37. Taneri. Baskı. Fâtih Sultân Mehmed'in razı olamayacağını ısrarla savunmaktadır. Ģehzade Ahmed'in kati edildiği iddiasını sadece bir iftiradan ibaret görmektedir. ne Ģer'î hükümlere ve ne de Fâtih'in Kanunnâmesinde ifade ettiği. Jahrhundert. Elbette ki bu uygulamalar.

sh. ne derece gerçekleĢtiğini bilmiyoruz. Konuyu daha ayrıntılı olarak görelim ve 1. Fâtih'e ait 2 nolu Kanunnâmenin ilk üç faslı. t Tarih. Bu doğru mudur? Bizim Osmanlı Kanunnâmeleri adlı eserimizde. ceza hukukuna aittir ve daha ziyade ta'zîr cezalarını tanzim etmektedir. Fâtih Sultân Mehmed. tıpkı Barkan. Ancak bu ayrıntıları tam bilinmeyen olaydan dolayı.^ olmadan böyle bire 41. aynı zamanda II. nizâm-ı âlem için diyerek katletmiĢ olabilir.". Ģartlan tahakkuk etmeyen bir cezayı tatbik edeceğine de ihtimal vermiyoruz. Fâtih Sultân Mehmed'e ait 75 Kanunnâme neĢredilmiĢ bulunmaktadır. had ve kısas cezalarını uygulamak için gerekli unsurlar bulunmadığı zaman. değerlendirme.-ni bilmiyoruz. yaĢının ne kadar olduğu belli olmayan ve ama küçük yaĢta bulunduğu kesin olan ġehzade Ahmed'i. ben var i-ken bu taht sana neden müstehakdır deyü dava edince. Peygamber'in medhine layık olmuĢ bir padiĢahı hunharlıkla suçlamak ve hele bu konuda Bizans Ġmparatorları ile birlikte hareket eden Bizans tarihçilerini onaylamak mümkün değildir. Ben sana ne talimat verirsem. Fâtih'e ait 2 numaralı kanunnâmeden nakledilen. 140. cümle beğler ve paĢalar sana dönüb ve tahtı sana teslim ederler. '" Osmanl zalarının altemıtlffld Pil?" BĠLĠNMEYEN OSMANLI 89 girmektedir. \ ifâdeler de kan. bir had cezası değildir. 407. Maddeyi okuyalım: . Fâtih gibi Hz. I. tıpkı diğer umumî kanunnameler gibi. C aĢağa hallü olursa. sh. Eğer bir kusur iĢlenmiĢ ise. ikincisi hadd-isirlü "1. Ben Âl-i Osman nesliyim. Köprülü ve Berkes gibi. Burada aranan fesadın Ģer' ile tahakkuku Ģartının. Ġslâm ceza hukukunu ve bu ilahî nizâmın Osmanlı Devleti'ndeki tatbikat Ģeklini. bin akçeye d akçeye mâlik ola. tıpkı diğer un cezalarını tanzim ı kısas cezalarını uy edilecek ta'zîr cezi olarak görelim ve I Kanunnâmenin! cezalarını tanzim ı bilakis bu cezalan rak uygulanacak | mal denmektedir)) Kanunnâmesinin'. Özetleyecek olursak. HammerJ Murâd Han b. devlete isyan suçuna teĢebbüs etmeden. yeterince ı faslı.. Sultân Fâtih'in kendi kanunnamelerini hazırlatarak. Anw> : PadiĢah'ın. I adam öldürse. yeterince değerlendirememek demektir. isyan tahakkuk etmediğinden. Önemle ifade <-inanmak istemiyoruz. Tahta çıktığında. I 41. Ġslâm Hukukunda üç grup ceza bulunduğunu. Belki nizâm-ı âlem için siyâseten kati müessesesine girmektedir. kulağın bende olsun. Namık K c. Göreyim seni. ĠĢte böylesine bir dönemde. i Ģeklini. 11 aylık bir bebenin öldürülmesini Fâtih'in idam ettirdiğine inanmak istemiyoruz. Ģartları ruz. I Bizim Osmanlı! nunnâme neĢredilm^J ve itiraz edilen nunnâmeden nak Kanunnâmelerin de: Bizans Ceza Kanun ve Berkes gibi. ülü'l-emrce tanzim edilecek ta'zîr cezalarının devreye gireceğini hemen hatırlatalım. bunu savunmanın manası yoktur. Hz. Bunlardan ilk ikisi umumi kanun mahiyetindedir ve itiraz edilen hükümler de burada yer almaktadır. Bu. Önemle ifade edelim ki. kendi koyduğu kanunun nizâm-ı âlem için fesada sa'y ihtimalinin bulunması sebebiyle siyâseten kati müessesesini ilk defa kendisi tatbik etmiĢ ve küçük kardeĢi Ahmed'i kati ettirmiĢti. lbn-1 K II.Bizans Ġmparatorunun elinde tutsak olarak tuttuğu Süleyman Çelebi'nin oğlu olması kuvvetle muhtemel bulunan ġehzade Orhan'a aynen Ģöyle söylediği kaynaklarca ifade edilmektedir: "Haydi göreyim seni. Zaten Evrenoszâde Ali Bey isimli bir zatın PadiĢah'ın haberi olmadan böyle bir cinayeti iĢlediğini bazı kaynaklar haber vermektedirler37. öyle hareket eyle. 37 Pala. Hammer ve benzeri tarihçiler. Sultân Ffitilll ceza hukuku I söylenmektedir. Madde: EJtf| ursa ki. Bâyezid. Mel» c. 5 vd. Ġslâm hukukuna aykırı ve Bizans Ceza Kanununun restorasyonu olarak takdim etmek ise. Peygamber'in senasına mazhar olmuĢ bir PadiĢah'ın. Ancak tekrar ediyoruz ki. Yavuz ve Kanunî'ye ait Umumî Kanunnâmelerin de 1. maddesini teĢkil eden ilk maddeyi. I. 147. nice padiĢah olursun. bu taht benimdür deyü dava eyle. sh. bunu vesile ederek Fâtih Sultân Mehmed'e hücum etmiĢlerdir. Burada aran. Bu tamamen üçüncü guruba girmektedir. sanki Ģehzadelerin Osmanlı Devleti'nin yıkılması için kullanıldığını bilmiyormuĢ gibi. özellikle Ġslâm ceza hukuku hükümlerini kaldırdığı ve Ġslâm'a aykırı kanunlar yaptığı söylenmektedir.

Ankara 1954. ceza hukukuna aittir ve daha ziyâde ta'zir cezalarını tanzim etmektedir. KardeĢ Katli.. 16. uygulanacak ta'zîr cezalarını tesbit etmektedir. ta'zîr cezası olarak 400 ila 50 akçe arasında para cezasına çarptırılmasını emretmektedir. Madde: Eğer bir kiĢi zina kılsa. II. yukarıda isimleri sayılan bazı ilim adamlarının iddialarının tersine Ġslâm Hukukunu hayatın her safhasında uyguladıklarını ve aksi görüĢlerin belgelere dayanmadığını isbat için kaleme alınmıĢtır. Fâtih devrindeki Ģer'iye sicillerinde görülen ve Osmanlı Kanunnâmeleri adlı eserimizin 1. sh. Bu iddialar doğru mudur? . 258. Cildinin mukaddimesine koyduğumuz zina suçu ile alakalı Ģer'iye sicil örneğinden de bunu anlıyoruz. c. Eğer kısas yapılsaydı. ilâh. Ġbn-I Kemal. II. Haz. Osmanlı Kanunnâmeleri. Ġstanbul 1998.. Ġnalcık. bu durumda ta'zîr cezası olarak 200 akçe para cezası alalar. c. Zina suçunun unsurları tam olmadığı ve had cezaları tatbik edilemediği takdirde bu cezaların gündeme geleceği. Akman. cürm yüz akçe alına. Osmanlı Kanunnâmeleri adlı eser. andan dahi aĢağa ki. Devletin de kamu davası açarak yargılayıp ta'zîr cezası verme hakkı vardır. cezası da kısasdır. Fâtih Sultân Mehmed'in Hıristiyanlığa meylettiği ve Papa ile mektuplaĢtığı söylenmektedir. ol zina kılan evlü olsa ve dahi bay o-lursa ki. Solakzâde. yerine kısas etmeseler. sh. Namık Kemal'in Tarihî Biyografileri. 5 vd. maddede de "Eğer adam öldürse. Andan dahi aĢağa hallü olursa. Mehemmed Hân. Halil. sh. sh. sh. 38 Osmanlı kanunnâmelerindeki ceza hükümleriyle alâkalı genel esaslara bu maddede de uyulmuĢtur. altı yüz akçeye mâlik ola. 14-15. 37 Pala. 140. 8-9. Bu üç fasılda had ve kısas cezalarının kaldırılmadığını. Ġnalcık. A. sh. "1. Aktan. Hammer. adam öldürdü. elli akçe. elin keseler. 407. Defter.. ilmî olmaktan da öte gülünçtür. Osmanlı Devleti'nin bir Ġslâm devleti olduğunu. Akgündüz. Büyük Osmanlı Tarihi. Gazavât-ı Sultân Murâd Han b.1-27). sh. Tâc'üt-Tevârîh. Zaten Kanunnâmede bulunan "eğer adam öldürse. belki bu cezaların tatbiki için gereken unsurlar bulunmadığı takdirde. Fâtih Devri Üzerinde Tedkikler ve Vesikalar I. Meselâ Kanunnâmenin 1. elin keseler. 147. sh. Bu durumda mirasçı diyetini alacak ve suçlu salı mı verilecektir? Hayır. I. ĠĢte Kanunnâme. yerine kısas etmeseler. Kantemir. Bu sebeple Fâtih Kanunnâmesi'nin Ġslâm hukukundaki had ve kısas cezalarını değiĢtirdiği Ģeklindeki değerlendirme. Ancak maktulün velileri afv ettiklerinden kısas etmediler. Ģerî'at huzurunda sabit olsa. Eğer kesmezlerse yani uygulanmazsa. cürm iki yüz akçe alına. 64-69. Hoca Sa'deddin. 187. Tazir cezalarının alternatifli olması ve hâkime takdir hakkı tanınması Ģeklindeki esaslar aynen tatbik edilmiĢtir." denilmektedir. Mevlûd. Tarih. ik incisi hadd-i sirkatin cezası olan el kesme cezasını düzenlemektedir. Diyelim ki. aynı maddeyi tekrarlayan diğer kanunname maddelerinde. bilakis bu cezaların tatbiki için gereken unsurlar bulunmadığı takdirde ta'zir cezası olarak uygulanacak para cezalarının yani cürm ü cinayet cezalarının (ki buna ta'zir bil-mal denmektedir) tesbit edildiğini madde hükümlerinden anlıyoruz. maddede "Eğer at uğurlasa. cürm üç yüz akçe alına.. bin akçeye dahi ziyâdeye gücü yeterse. Zaten Fâtih'in kendi kanunnamesinde de benzeri ifadeler vardır. Ġnsanlar 90 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYEN OSMANU Bu üç fasıldaki kanun maddeleri de. elin keseler yani had cezasını uygulayalar. Evsat'ül-hâl olursa kim. Yani hırsızlık suçunun unsurları tam olursa. bu hak ortadan kalkacaktı. I-X. kesmezlerse 200 akçe cürm alına" denilmektedir. Önemle ifade edelim ki.. had ve kısas cezalarını kaldırmamaktadır. 13. 110. gayette fakır'ül-hal olursa." gibi ifâdeler de kanaatimizi teyîd etmektedir. 105-106. Ankara 1978. 42. "eğer had urulmazsa" denilerek açıklandığı gibi. c. Çünkü birincisi kısas cezasını tanzim ederken. kırk akçe cürm alına38". Mümin Çevik neĢri. 37-38. Bu ve benzeri konularda itirazlarını devam ettirenleri. I. Andan aĢağa gücü yeterse. c." "eğer at uğurlarsa.Kanunnâmenin ilk üç faslı (md. Halil-Oğuz. maddesinde zina suçunun ta'zîr cezaları yani fıkıh kitaplarında ta'zir bilmal denilen cürm ü cinayet yani para cezaları tayin olunmaktadır. Fâtih'in Kazaskerliğini yapmıĢ olan Molla Hüsrev'in Dürer ve Gurer adlı iki ciltlik hukuk eserine ve de bu hükümlerin uygulama örnekleri demek olan Bursa'daki Fâtih dönemine ait binlerce mahkeme kararlarına havale ediyoruz39. kan cürmi. sh. sh. ÂĢıkpaĢa-zâde. VII.:.

. olsa ( Ġsinde. Akgündüz. III. Divan Ģiirinde bazan kâfir. sh. kasden bu iddiaları ellerindeki medya imkânları ile kamuoyuna yaydıkları için.*. GiriĢ. kelimenin takdir edici ve övücü anlamı ile tevriye sanatı yapılır. sevgili için kullanıldığında. Hz. ¦„-. Cin-Akgündüz. adamına.. Zengin demektir. Fâtih Sultân Mehmed'in tamamen divan Ģiirinin kuralları içinde kalarak yazdığı bir Ģiirdir. Kâfir. 279-281).. ayrı bir sorunun cevabında açıkladık. sevgilinin dudağını can veren havasıyla Ġsa'ya benzetirler ve sevgiliden gelen sabâ yeline de diriltici özelliği sebebiyle Ġsa adı verirler.. 2) Orta Halli veya Evsatiil-Hâl. Ġsevî veya benzeri kelimeler. Baha. . her zaman Ġslâm'ın hükümlerini uygulamak için emirler veren ve en önemlisi de Uzun Hasan'ın annesi Sara Hâtun'a söylediği gibi i'lây-ı kelimetullahı yani Lâ ilahe illallah davasını yaymak için didinen bir devlet dört guruba ayrılmıĢtır: 1) Bay veya Ganî: Müslüman ve gayr-ı müslime göre. I. Fâtih'in Ģiirlerinde tasavvuf? aĢklar da yer almaktadır. Bunları kullanan ve sevgili hayaliyle Ġsayı öven bir divan Ģairine Hıristiyan suçlamasını yapmak. sh. Ancak bazı tarihden ve bilimden habersiz kimseler. j Galata'pf Oselvlb Orada tüg Dudakl Avnl. genç ı ^sevgileri gönü Ģiirlerde Ģahane I Vardır. 73vd. 13. 346 vd. . Ankara 1937. Bunun ne kadar esassız ve yalan olduğunu. Fâtih bir» Bağlamaz t Servi animi BirFIrenjlf Lebleri d BirFIrutjU Belünüb Sevgiliyi I |zeten Fâtih. 2) Ġkinci iddia. c. ayrı bir i 2) Ġkinci I larak yazdığı bir j zeller ve kasideler) aĢk Ģiirleri. Kanunnâme. . c. • . . âĢıkına yaptığı zulümlerden dolayı sevgiliye de denilir. -. ayrıca iktisadî Ģartlar açısından farklı tarifler verilmiĢtir. I. Bütün bunlar. sh..' BĠLĠNMEYEN OSMANLI (kla'zîr ıta'zîr »cezainin | madamına. 39 Kantar.¦. Fâtih'in aĢk Ģiirleri. md. annesi tarafından Hıristiyanlığa meylettirilmiĢ olabileceğine dair iddiadır. Fâtih bir Ģiirini Ģöyle kaleme almıĢtır: Bağlamaz Firdevs'e gönlüni Galata'yı gören Servi anmaz anda ol serv-i dil-ârâyı gören. Belgeler Gerçekleri KonuĢuyor.. sh.Böyle bir iddianın gülünç olduğu ortadadır. olsa olsa divan Ģiirini bilmeyen cahillere mahsustur.•„-¦¦:¦¦¦¦•. c. genç ve güzel bir padiĢahın her emrine âmâde kolay sevgiler için değil.. sevgilinin saçına zünnar ve zülfüne de çelipa yani haç denilir. . buna cerime de denir. 4) Fakir'til-Hâl veya Gayet Fakir.•. Fâtih. 18. bu tarz bir I mahrum bir kuru I kısaca Ģunlardır: 1) Fâtihin! tiyanlığa meyle olduğunu. 16. ĠĢte bu kurallar çerçevesinde. Fâtih'in j Divan Ģiiri t Bu manada kuı [denilir. Türk Hukuk Tarihi. I. bu tarz bir isnadda bulunmak gerçekten üzücüdür ve tamamen delilden mahrum bir kuru iddiadır. Bu manada kullanıldığı Ģiirlerde.--. sevgileri gönüllerde sıcak ürperiĢler uyandıran manevî güzeller için söylenmiĢtir. Fâtih Devri Kanunnâmeleri. aĢkı ve sevgiliyi her saltanatın üstünde tutan bir incelik vardır. MflbH Belindik! K 3) BU* nen Ġslim M em del gösterdiği i gerektin Patrikli) bul paganda i tih'e y derilmemifH zaman. Peygamber'in övgüsüne mazhar olan. 122 vd. ] edici ve övücü i Veren havasıylaj ebebiyle ĠM i Bunları ku yapmak.. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi. divan Ģiirinde yerleĢmiĢ olan mazmunlardır.. Ceza Hukuku. Kâfir.-... 3) Yoksul. KrĢ. c. Bu esassız iddiaların dayandığı çürük deliller ve cevapları kısaca Ģunlardır: 1) Fâtih'in annesinin Mara Despina olduğunu ileri sürerek. Divan Ģairleri.•. mutlaka cevaplandırılması gerekir. Osmanlı Kanunnâmeleri. Maddede zina suçuna ait ta'zir cezası olan cürm yani cürm ü cinayet de denen para cezası tesbit olunmaktadır ki. 69.: -••. sh.„:>¦. Avnî mahlasıyla gazeller ve kasideler yazan ve hatta bir divanı bulunan büyük bir divan Ģâiridir. Bu Ģiirlerde Ģahane bir tevazu'.

Ben dahi üzerlerine varub karalarını yıkub harâb etmeyem". Ġslâm Hukukunun emirleri. bazı Bizans tarihçileri ve bu arada Hammer. yine ol üslûb üzere âdetlerin ve erkânların yerine getüreler. kılıç hakkîçün. Avni. aĢırı Hıristiyanlık düĢmanı olduğundan idam ettirdiğine dair iddialar ise. senin âĢıkına zulmeden bir sevgili (Kâfir) olduğunu bilirdi. Papa'nın mektubunun Fâtih'e ulaĢtığının ve hatta gönderildiğinin dahi Ģüpheli olduğunu. Batılı kaynaklar bile (BaĢta Clot olmak üzere). benim baĢım içün ve oğlanların baĢîçün. böyle davranmasını gerektirmektedir. her zaman. Papa'nın mektubunun da edebî bir çalıĢma veya Hıristiyanlığı tehdit eden bir felâketi uzaklaĢtırma dıĢında bir gaye taĢımadığını açıkça ifade etmektedirler. Ģimdiki hâlde Galata'nın halkı ve merdüm-zâdeleri atebe-i ulyâma dostluk içün Papaları Pravizin ve Markizoh Frenku ve tercümanları Nikoroz Baluğu ile Kalâ-i mezûrenin miftâhın gönderüb bana kul olmağa itaat ve inkıyâd göstermiĢler. yeri göğü yaradan Perverdiğar hakkı içün ve Hazret-i Resulün -Aleyh'is Salâtü Ve's-Selâm-pâk. Fâtih'in ağzından cevaplar bile yazılmıĢ olabileceğini ilâve etmektedirler. Halbuki propaganda ayrıdır. Mektubunda "Hıristiyan olmakla bütün Avrupa senin olacak. Seni Yunanlıların ve Doğu'nun Ġmparatoru yapacağız" Ģeklinde teklif ve tahriklerde de bulunmuĢtur. Ģöyle demektedir: Galata'yı gören gönlünü Firdevs denilen cennete bile bağlamaz. Mesela Jaspart'ın "Büyük Türk tarafından Aziz Peder Papa'ya gönderilen mektuplar" adlı kitabının bu çeĢit hayali eserlere örnek olarak verilebileceğini kaydetmektedirler. tamamen gülünçtür. Belindeki saçların ve boynundaki zülfünü gören bunu red edemezdi. ama Firengî Ģiveli olan bir sevgili gördüm. Cem olayında olduğu gibi. o tarihlerde Türklere yazılan mektupların bir moda haline geldiğini. 3) Bu iddiayı isbat için getirilen bir çürük delil de.Bir Firengi Ģivelü Ġsa'yı gördüm anda kim Lebleri dirisidür der idi tsa'yı gören Bir Firengi kâfir olduğun bilürdi Avniyâ Belün ü boynunda zünnar ü çelipayı gören. tayin edilen Patrik'in bu konuda propaganda yapmıĢ olabileceğini ifade etmektedirler. böyle bir etki söz konusu değildir. aynen Ģöyle demektedir: "Ben Ulu PâdiĢâh ve ulu ĢehinĢâh Sultân Muhammed Hân bin Sultân Murâd'ım. tarihi bilmemek olur. Hatta Osmanlıların ağzından ve tabii ki. Dudaklarının insana verdiği canlılık ve dirilik Ġsa'nınkine benzemektedir. Fâtih Sultân Mehmed'in tamamen Ġslâm Hukukunun kurallarına uyarak. bu iddiaları ileri sürenleri tokatlar-casına. Böylesine büyük bir devlet adamına. Fâtih hak ve hürriyetler verdiği fermanda dahi. Maalesef. Çandarlı Halil PaĢa'yı. ancak gönderilmemiĢtir. Hatta Roma'daki Katolik Papa'nın Fâtih'e yazdığı mektuptan da bahsedilmektedir. O selvi boylu sevgiliyi gören artık baĢka bir selvinin adını anmaz. kendülerin âyinleri ve erkânları ne veçhile câri ola-gelirse. gösterdiği anlayıĢ ve müsamahadır. Sevgiliyi âĢıkına yaptığı eziyetlerden dolayı divan Ģiirindeki ifadeleriyle kâfire benzeten Fâtih. zira tam tersi sebeplerle Halil PaĢa'nın . Önemle ifade edelim ki. hem Ġstanbul'da yeni tayin ettiği Patrik'e ve hem de bütün Hıristiyan ve Yahudiler gibi azınlıklara tanıdığı hak ve hürriyetlerdir. Yemin ederim ki. Orada Ġsa gibi insana hayat veren. 4) Bazı ilimden mahrum insanların. Gönderilse bile. Kabul eyledim ki. münevver. Ancak hiç bir ferdini ve hatta kendilerinden Hanedana gelin gelen kızlarını dahi aldatamamıĢlardır. ancak ajanları vasıtasıyla Fâtih'in bu tür mektuplardan haberdar olmuĢ olabileceğini delilleriyle anlatmaktadırlar. Pierre ne yapacağını ĢaĢırmıĢ ve belki Hıristiyanlığa meylettiririm ümidiyle Fâtih'e bir mektup yazmıĢtır. Trabzon Rum Ġmparatorluğunun da Fâtih eliyle yıkıldığını gören ve silahla karĢı duramayan Avrupa ve onun ruhani reisi olan Papa II. Bu mektup yazılmıĢ olabilir. Ben dahi. ancak Fâtih'e bu mektubun gelip gelmediği belli olmadığı gibi. mutahhar ruhu içün ve yedi Mushaf hakkı içün ve yüz yirmi dörtbin peygamberler hakkı içün. Fâtih'e Hıristiyanlık ithamını yapmak. Böyle bir hadiseye dayanarak. dedem ruhîçün ve babam ruhîçün. kabul etmek tamamen ayrıdır. Papa'nın böyle bir teklifde bulunması normaldir. Fâtih'in Ġslâmiyetle alakalı yaptıkları ve kendisinin büyük bir Ġslâm âlimi olduğu ise gün gibi ortadadır. Osmanlı Hanedan üyelerini her açıdan kendilerine 92 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYEN OSMANLĠ çekmek ve kandırmak istemiĢlerdir. Bizans cephesi.

Türbenin bulunduğu mahalle de. Sonra da Serez'deki bir Manastır'a çekilmiĢ ve 1487 yılında II. 5) Fâtih Sultân Mehmed. Fâtih'in öz annesi olan Hüma Hâtûn ise. Mesele tamamen çarpıtılmaktadır. Patrik Maksimos ile Patrik Manuel'in Hıristiyanlık ile ilgili ilmî tartıĢma yapmalarını da istediği. Latin Kilisesinin aleyhinde olan Patrikden. tarihi çarpıtmaktan baĢka bir Ģey değildir. 43. Fâtih Sultân Mehmed'in annesi kimdir? Hıristiyan mıdır? Fâtih'e de Hıristiyanlığı aĢıladığı bazı yazarlarca söylenmektedir. Bu evi 40 Clot. kendisinin iyi bir Müslüman ve hatta veli bir insan olmasına mani değildir. Ebu Cehlimi su değildir. bazı batılı kaynaklarda kaydedilmektedir. Meryem'e inanan bir Müslüman ise. olduğunu ifade < evlenir. böyle Ģeyleri farklı noktalara çekmek.] Hâtuniye Türl lunduğu malı tarihçiler. A) Fâtih'in üvey annesi Mara ile öz annesi Hiima Hâtûn bazılarınca yanlıĢlıkla ve bazılarınca da kasden birbirine karıĢtırılmaktadır. böyle Ģeyleri farklı r Fâtih'in niyetli keı Ġmtisâl-i 'Câhldü filltk'l Din-I Ġslâmın mücerredi Fazl-ı Hakk u hlm Ehl-I küfri ser-te-Mr| Enbiyâ vü evliyayı t Lütf-i Hak'dandurh Nefsü malllen'oll» Hamdü li'llah varg Ey Muhammed i Umarım gâlib ola t'S 43. ġöyle ki. Meselenin esası nedir? Önce Ģunu belirtmek gerekir ki. aslı nereden gelirse gelsin. B BĠLĠNMEYEN OSMANLI 93 ise. Müslüman bir kadındır ve son yapılan araĢtırmalar. bir Müslümanın annesi aslen ehl-i kitabtan olabilir. II. Çdlpl Ġ Ankara 1946. Patrik de "Hıristiyanlığa Dair" isimli bir Risale ile dini hakkında bilgiler ihtiva eden bir eser kaleme almıĢ ve bu eser Karaferye Kadısı Molla Ahmed tarafından Türkçe'ye tercüme edilmiĢtir. Ġsa ile Hz.1 Hammer. yani Hıristiyan veya Yahudi asıllı olabilir. Hele bu devlet adamı Fâtih gibi âlim ve Hz. Fâtih Sultân I Hıristiyanlığı a sı nedir? Önce Ģunu I yani Hıristiyan' babasının hail. Ancak Fâtih'in durumunda böyle bir Ģey de söz konusu değildir. Fâtih'in üvey annesidir ve Sırp Kralı George Bronkoviç'in kızıdır. Hıristiyanlık konusunda uzman olan âlimlerden istifade etmesini bilmiĢtir. Selanik'teki Manastır'ın üvey annesine tahsisini ifade eden fermanı. baĢkasıyla evlenmeyi kabul etmeyip Sırbistan'a dönmüĢtür. Bunun için yeni tayin ettiği ve Ortodoksları temsil eden Patrik Gennadios'dan yazılı bilgi istemiĢ. Murad vefat edince. hatta dininde devam da edebilir. Bunlardan birincisi. t Edebiyatı Tarihi. I d ir.Hıristiyan âlemini küstürmemeye gayret gösterdiği için idam ettirdiği bazı kaynaklarda açıklanmaktadır. Fâtih'in Hıristiyan olduğuna delil göstermek (bazıları da fetihden sonra gayr-i müslimlere tanıdığı hakları sebep olarak zikretmektedir). bugüne kadar . Sonra 1457'de Ġstanbul'a kaçmıĢ ve Fâtih de üvey annesine her türlü yardımı yapmıĢtır.j Zünnar. Anne veya babasının hali. Fâtih'i ve Ġslamiyeti bilmemek demek olur Fâtih'in niyetini kendi dilinden öğrenmek daha doğru olsa gerektir: Ġmtisâl-i 'Câhidû fillah' olubdur niyyetüm Din-i Ġslâmın mücerred gayretidür gayretlim Fazl-ı Hakk u himmet-i cünd-i Ricâlullah ile Ehl-i küfri ser-te-ser kahr eylemekdür niyyetüm Enbiyâ vü evliyaya istinadım var benüm Lütf-i Hak'dandur hemân ümmid-i feth ü nusretüm Nefs ü mal ile n'ola kılsam cihanda ictihâd Hamdü li'llah var gazaya sad-hezârân rağbetlim Ey Muhammed mu'cizât-ı Ahmed-i Muhtar ile Umarım gâlib ola a'dây-ı dine devletlim40. Bâyezid devrinde vefat edince Kornea Manastırına gömülmüĢtür. Babinger gibi bazı yabancı araĢtırmacıların farklı yorumlarına rağmen. Ġstanbul'un fethinden sonra. kendisi büyük bir Ġslâm âlimi olması ve hem de Ortodoks mezhebi ile Katolik Mezhebi arasındaki dengeyi siyâset açısından istemesi sebebiyle. Ayrıca Hıristiyanlığın ikinci merkezi sayılan Ġstanbul'u fetheden bir devlet adamının Hıristiyanlığa dair nadide Ģeyleri toplaması ve hatta bu konuda bir koleksiyon oluĢturması çok normal bir Ģeydir. belgelerin ıĢığında türbesinin Muradiye Camisinin doğusunda Hâtuniye Türbesi diye adıyla anılan yerde olduğunu ortaya koymaktadır. Çocuksuzdur ve ömrünün sonuna kadar Ortodoks olarak yaĢamıĢtır. Me A) Fâtih'in ( bazılarınca da ¦ annesidir ve Sırp I kadar Ortodoks] etmeyip Sırl annesine heri edeb gereği ı 1487 yılında 1 nik'teki Manastırl ğuna delil gösteri bep olarak z-kretrn Fâtih'in öz J rın farklı yon yapılan araĢtır™»'. Ebu Cehil'in oğlu Ġkrime gibi. Nitekim temliknâmeleri vardır ve bu belgelerde edeb gereği validem de demiĢ olabilir.

Uluçay. Peçevi. Osmanlı Tarihi. Fransız asıllı bir mühtedi de olabilir. Fâtih'in annesinin Abdullah isminde birinin kızı olduğunu ifade etmektedir. Kâfir. Çetin. II. Hekim Yakub PaĢa. Tarih. Fâtih Sultân Mehmed. 81. Müslüman olmuĢ olan Hüma Hâtûn olmasıdır. Âli. vrk. ÂĢıkpaĢa-zâde gibi Osmanlı tarihçileri. Altan. nr. c. I. sh. Fâtih Divanı. Hekim Yakub PaĢa'nın II. Öztuna. Bursa ġer'iye Sicilleri. Babinger. 154-156. Fâtih Sultân Mehmed. Fâtih'in Hıristiyanlığı Öven Gazeli. UzunçarĢılı. Fâtih Devri Üzerine Tetkikler ve Vesikalar I. 31. 34. Devletler ve Hanedanlar. Avrupa'nın böyle bir plan hazırladığını ifade etmektedirler. 8-11. 64. Fâtih tarafından Ġshak PaĢa ile evlendirilen bu hanımın Fâtih'in öz annesi değil. 8380. Kemal Edip. 13-16. Hekim Yakub PaĢa'nın Fâtih'i tedaviye devam ederken. i Mehmed vefat evte*. NeĢrî. 44. zehirlenmiĢ olmaktadır. bu hanım. verilen ilaçlar neticesinde fenalaĢıp kurtulma ihtimali olmayınca Hekim Yakub PaĢa'nın da müdahale etmediğini ve Karamanî Mehmed PaĢa ile Hekim Lari Acemî'nin kasden Fâtih'in vefatına sebep olduklarını ifade etmektedirler. Fâtih'in zehirlendiğine dair herhangi bir kayıt düĢmezler. II. Ġkincisi ise. nr. 427. 94 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYEN OSMANLI gelir" demektedir. hakkındaki ithamların doğruluğunu Ģüpheye düĢürmektedir. sh. Ancak sonradan Müslüman olmuĢ ve vezirlikle taltif olunmuĢtur. Bir kaç gün Üsküdar karargâhında otur du. Bunlara göre Hekim Yakub PaĢa'nın öldürme kasdı mevcut değildir. Bizans Tarihi ve Hıristiyanlığın belası kesilen Büyük Mehmed dünyaya 40 Clot. üvey annesi olması daha doğrudur. Hekim Ya'kub'un 41 Topkapı Sarayı Müzesi ArĢivi. Ayağından rahatsızlığı vardı. Buna karĢılık. Hürriyet Gazetesi. Büyük Osmanlı Tarihi. Fâtih'in annesinin Hıristiyan olduğu iddiası doğru değildir ve üvey annesine validem demesi de onun annesi olduğunu göstermez41. 6254. böyle bir sonuca ulaĢman Ģ-: mizde de kesin bir I beytini aktararak bu I Yahudi'nin açı ve ı rekabetten de söylenmiĢ Tabibler Ģerbeti kim. Bazı tarihçiler. vrk. Hekim Yakub PaĢa'nın bir Yahudi dönmesi olduğunu ve Fâtih'in Ġtalya'ya kadar uzanmasından ve Ġtalyanların veya Venediklilerin ajanı olmasından dolayı. Bazıları nıkris illeti demektedirler. 8 Mart 1996. Zira Fâtih'in tuğrasını taĢıyan ve kazaskerlerinin kaleme aldığı vakfiye. 202. Yahudidir ve bir süre Müslüman olmamıĢtır. Ġstanbul 1994. baĢlangıçta Sultânın hekimi olarak göreve baĢlayınca. 4. c. Bu iki ihtimalde de Fâtih. Ġstanbul 1971-1972. Ancak sefere çıktığında hasta idi. 151-152. 27 Nisan 1481 tarihinde Kapıkulu askerleriyle sefere gitmek üzere Üsküdar'a çıktı. Ġlacın dozunu arttırdılar. Resimli Tarih Mecmuası. hastalığı Ģiddetlendi. vrk. Sağman. Nihad Sami. bazı tarihçiler de. Hatta Kantemir. c. c. Andre. 126-130. sh. Pala. c. . DaniĢmend. Murad Ġsfendiyar Bey'in kızıyla evlenir. v Ciğerin doğradı Ģerbet 0§ Dedi niçün bana kıydı t Âli'nin Ģu tesb\tt«\. sh. sh. Hüma Hâtun'un Ġsfendiyaroğlu Ġbrahim Bey'in kızı Hatice Hâlime Hâtûn Olduğunu ifade etmiĢlerdir. Tam aksine diğer ikilinin tam bir planı vardır. 442-447. Acı artınca Ģarâb-ı fariğ (acıyı gideren Ģerbet) verdiler ve Fâtih Sultân Mehmed bunun üzerine rahmete gitti. Halil. Ġstanbul 1971. 2312. PadiĢahların Kadınları ve Kızları. 1. Ankara 1946. 345-346. Ansiklopedik Divan ġiiri Sözlüğü. . Ġskender. nr. Resimli Türk Edebiyatı Tarihi. "Fâtih'in Anası".Hüma Hâtûn Mahallesi diye bilinmektedir. Fâtih'in ġiirleri. nr. Yani devĢirmeden birinin kızı olması da muhtemeldir. Hammer. Saffet Sıdkı. II. V Fâtih Sultân Mehmed'in vefatı ile alakalı iki rivayet vardır: Birincisi. I. Mühim olan annesinin Mara değil. "832/1428'de II. Ali Rıza. 8361. 178179. Ġstanbul 1998. Ġsmail Hami. Zünnar. Ġnalcık. Peçevî'nin ifade ettiği gibi. 201. Bazı tarihçiler. Bu evlilikten 6 yıl sonra. Gebze yakınlarındaki Tekirçayırı veya Hünkârçayırı denilen yere geldiğinde. "Karaman! Mehmet/Plft£ mansız bir derde tutuldu» O da tedaviye baĢladı. onun vezir olmasından rahatsız olan Karamanî Mehmed PaĢa'nın kasıtlı olarak Hekim Larî Acemî'yi devreye soktuğunu. sh. Çelipa ve Ġsa maddeleri. Solakzâde. Fâtih Sultân Mehmed zehirlendi mi? Onu zehirleyen Yakub PaĢa'nın Yahudi olduğu söyleniyor. Ünsel. Hekimler konsültasyon yaptılar. Ġzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi IV. 28. sh. 155. Lütfi PaĢa. Bu doğru mu? Venedik'e satılmıĢ bir. sh. Ġstanbul 1944. Netice olarak. Bursa ġer'iye Sicillerindeki kayıtlar ve arĢiv kaynakları. 378. Fâtih'in zehirlendiğine dair rivayetdir. Bâyezid'in zamanında da aynı görevi devam ettirmesi. Banarlı.

Mitler ve Gerçekler. 45. PadiĢah Anaları ve 600 Yıl Bizi Yöneten DevĢirmeler. Ciğerin doğradı Ģerbet o Hân'ın — Hemîn dem zârî etdi yana yana. Bu söz. Ali Kemal. periyle nüs-nde45. ceza olarak. bir kısım Ġslâm Hukukçuları tarafından caiz görülmemiĢtir. Âli'nin Ģu tesbitleri.122-123. I Tarihi. Tam bu sırada PadiĢah dermansız bir derde tutuldu ve Hekim Ya'kub tedavisini yaparken. bu da caiz görülmektedir. c Fâtih. 136. 194 vd. ġafii hukukçuların çoğunluğu baĢta olmak üzere. Fâtih baĢta olmak ressamlar gt. Ayrıca vesikalık fotoğraflar gibi. taĢ. Hekim Ya'kub asrının Sokrat ve Bokrat'ı idi. O da tedaviye baĢladı. I. Bunlar doğru mudur? Eğer doğru ise. Fâtih baĢta olmak üzere bazı Osmanlı PadiĢahlarının yurt dıĢından ressamlar getirterek resimlerini yaptırdıklarını ve hatta II. ne kadar Yahudi'nin açı ve devletsizi varsa. Tabibler Ģerbeti kim. levĢir-JKĠĠiman I:üvey Venedik'e satılmıĢ bir casus olduğunu iddia ediyorsa da. ait olan canlıların! de kullanılmaları e dır ki.O Hân içdi Ģarâbı kana kana. bir kısnB| baĢını çektiği I Ģartıyla mekı n NeĢri. neticede Ģu kararı vermiĢlerdir: Bütün müctehidler Ģu noktada ittifak halindedirler: Ağaç. Ģahsî bir rekabetten de söylenmiĢ olabilir. Belgelerle Osmanlı Tarihi. 3 ĠMANLI BĠLĠNMEYEN OSMANLI 95 ivin öz kafclv kaymedir. Ġslâm hukukçularının fikir ayrılığına düĢtükleri konu ise Ģudur: Canlı varlıkların hilkati tam olanlar yani bedeni tam yansıtan resimler (fıkıh kitaplarındaki ifadesiyle hayatı mümkün kılacak bütün azaları ihtiva eden resimler). Konu ile ilgili "Allah kıyamette resim yapanlardan. Ġstanbul 1997. Bazı iftiralar için bkz. dağ. sadece ÂĢıkpaĢa-zâde'nin Ģu tesbitlerini ve iki beytini aktararak bu bahsi kapatıyoruz: 'Hekim Ya'kub kim. I. Mahmûd'un kendi resimlerini devlet dairelerine astırdığını duyuyoruz. içinde resim. I hadisler bulun Bu hadis yen müçtehld r da ittifak hato mübâhdır. 271-272. sh. Kantemir. bizi belli bir sonuca götürecek mahiyettedir: "Karamam Mehmed PaĢa vezir-i a'zam olunca Ya'kub ona hased eyledi. Yılmaz. vezir oldu. Aydın. sh. köpek ve cünüp insan bulunan evlere girmezler" ve benzeri manalarda hadisler bulunmaktadır. yaptığı Ģeye hayat vermesini isteyecektir. kaynaklardan hareket ederek böyle bir sonuca ulaĢmak zor görünüyor. Çok zaman geçmeden Sultân Mehmed vefat eyledi. verdi Han'a -. Hanefi hukukçuların baĢını çektiği bazı .. Dedi niçün bana kıydı tabibler — Boyadılar ciğeri canı kana. Bazı mühürler ve paralardaki resimler gibi."42. Meram. ġüphesiz iki ilaç birbirine karĢı menfi etki yaptı. Ġslâm Hukukunda resim yasağı ile ilgili Ģer'î hükümlerle nasıl bağdaĢtırırsınız? K olan ive-La Uji'ran Kim ¦sûre Konuyu değiĢik açılardan ele almakta yarar vardır: Evvela. Konu ile ilgili hayat vermesini I içinde resim. fakat o buna asla muvaffak olamayacaktır". sh. Bu hadisleri değerlendiren ve Ġslâm Hukukunun resmi neden yasakladığını inceleyen müçtehid hukukçular. Ankara 1997. insan olsun) resimlerinin de hem yapılmaları ve hem de kullanılmaları caizdir. Mehmed PaĢa Hekîm Lârî'yi tavsiye eyledi. sh. 134'de böyle bir iftira yer almaktadır. suretin görülemeyecek kadar küçük olmasıdır ki. K Es'ad Solakzâde. islâm I yelim. Ġslâm Hukukunda resim (gölgeli gölgesiz) yapmanın hükümlerini özetleyelim. Fâtih ve Fetih. c. "Melekler.. Mahmûd'un kendi i Bunlar doğru ı ile ilgili Ģer'i I Konuyu değiĢik a Evvela. Gaybı kesin olarak Allah bileceğinden ve elimizde de kesin bir belge olmadığından. hilkati tam olmayarak bedenin bir kısmına ait olan canlıların (hayvan olsun. Erdoğan. Bir diğer konu da. PadiĢahın iĢine karıĢtılar". bu da CĠĠ2Ġ kukçularının W#| lar yani kılacak bütün i üzere. manzara ve benzeri Ģeylerin resimleri kesinlikle mübâhdır.

ayakla basılan yerde nakıĢ olarak yer alması caizdir. "Fâtih Sultân Mehmed'in Ölümü". resim ve ressamlara karĢı muamele yürütülmüĢtür. halkın tabiriyle alafrangaya ait herĢeyi almak Ģeklindeki aĢırılık neticesinde. c. sh. c. sh. c.. Fıkha ait bazı hükümlerde zamanın tesiri önemlidir. sh. Âli. Ancak bu hususun. Mecdi Efendi. 301-302. Ahmed Uğur neĢri. XXXIX. c. Lütfi PaĢa. Aksun. 169-170. 340. zaman iyi bir müfessirdir. ġemâil-i Osmaniye'yi kaleme alan NakkaĢ Osman ve Surnâme'deki minyatürleri çizen NakkaĢ Levnî. bu manada canlı resimlerin. 219. 840-843. Osmanlı Devleti'nin son zamanlarındaki Ģu fetva ise. azaları tam olsa da yapılması caizdir diyen âlimlerin fetvaları esas alınmıĢtır. Ġtalya'dan getirttiği Matteo Pasti ve Konstaniço ve 1479 yılında talep üzerine Venedik'ten gelen Jantil Bellini. Bütün bu saydığımız san'atkârların eserleri. Her ne kadar. Clot. Fâtih'in Sinan Bey isminde bir nakkaĢı. vrk. eski fetvaları aĢacak Ģekilde Ģu görüĢleri beyân etmiĢlerdir: Yasak olan sadece gölgeli resimlerdir. suretlere ve heykellere tapmak yahut tapar derecede saygı göstermek endiĢesidir. I. Yılmaz. zaten fetva verilmiĢtir. caizdir. Osmanlı Tarihi. sh.. I. UzunçarĢılı. 425. bazı Efrencî saatlerde tasvir olunmuĢ olsa. kapalı kalmak ve asılmamak Ģartıyla. Mühim olan tabloların tam resim olmamasıdır. En azından. I. Bir de gayet küçük olup uzaktan bakıldığında azaları belli olmazsa yahut azalan tam olarak tasvir edilmiĢ değilse. biraz evvel zikrettiğimiz Ġslâm Hukukunun kaideleri açıktan ihlal edilmeyecek Ģekilde. Belgelerle Osmanlı Tarihi. bütün azalan gösterecek Ģekilde yapılmamıĢ ve böylece ĢerT sınırlar içinde kalınmaya çalıĢılmıĢtır. Hadâık. 266. 752. zikr olunan saat musallada olmakla Salâtına kerahet terettüb eder mi? El-Cevâb: Suret büyük olmayıcak olmaz". sh. konumuz açısından önemlidir. 2162. yani heykellerdir. sh. Bu esas fikirlere dayanan Ebüssuud Efendi Ģu fetvasını kaleme almıĢtır: "Bazı zî ruh Ģekli filoride tasvir olunduğu gibi. Ġsmail Hakkı. Osmanlı Tarihi. I. 191-192. Künh'ül-Ahbâr. sh. 236-239. II. UzunçarĢılı. sh. sh. 155/b.¦. Asrımızdaki bazı Mısır âlimleri ise. tablo Ģeklinde tam resim bulunmamaktadır. bütün Osmanlı tarihi boyunca. c. Kitapta kalmak Ģartıyla. eğer resim Ģeklinde ise. sh. c. zannediyoruz ki. ÂĢıkpaĢa-zâde. Kltâb-ı Cihânnümâ.. namaz kılına42 NeĢri. Yasağın tek sebebi. Tevârîh-i Âl-i Osman. Hürmet ve tazim maksadıyla suret bulunan odaya ise. Yavuz'un Ġran Seferinden dönerken getirdiği ġah Mehmed. sayı 155 (1975). XXXIV. sayı 134(1970). Belleten. Fâtih. II. 473-482. 231-234. Kantemir. Minyatür ise. Ġkinci olarak. Selim-nâme'deki minyatürleriyle bilinen NakkaĢ ġükrü. Es'ad Efendi. devleti tecdid eden bir insanın nam ve Ģanını . meseleyi bütün yönleriyle halletmiĢ bulunmaktadır. Mahmûd'un devrinde AvrupalılaĢmak adı altında. c. Ama kapalı olarak evlerde bulunması. sh.Ġslâm hukukçuları ise. 143-144. 96 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYEN OSMANU4 cak yerlerle alakalı yasak ile karıĢtırılmaması gerekmektedir. nr. resimlere. Osmanlı tarihi boyunca resim ve minyatürle meĢgul olan çok sayıdaki san'atkârlardan bazılarıdır. Solakzâde. Zira yukarıdaki fetvada bunu anlatan cümleler. Ġslâm Hukukunun resim yasağının altında yatan en önemli sebep. Fâtih Sultân Mehmed'den itibaren Osmanlı Sarayı' na nakkaĢ denen ressâmiar vazifeli olarak girmiĢlerdir. Tarih. daha ayrıntılı olarak konuyu izah etmektedir: "Edebi ve ilmî makalelerden istifade maksadıyla Resimli Kitap gibi resimli mecmuaları evlerimizde bulunduruyoruz. c. kaydını izhâr etse itiraz edilmez. Burada Ģunu nazara vermek gerekir ki. PadiĢah'ın hazırlanan portrelerinin resmî dairelere asılması olayıdır. hürmet ve ta'zim manasını ifade etmemek Ģartıyla mekruh görmekle beraber caizdir demiĢlerdir. rahmet melekleri girmez". II. Ġslamın ilk yıllarında Ģirke sebep olabileceğinden dolayı kabir ziyaretini yasak etmesi ve sonra serbest kılması buna misal olabilir.-. Üçüncü olarak. resimle aynı tutulmamıĢ ve Ġslâm hukukçularının caizdir dediği azaları tam belli olmayan gruba sokulmak istenmiĢtir. Bildiğimiz kadarıyla. putperestliği andıracak Ģekilde saygı için resim yapılması ve aĢılmasıdır. 190. 165. kalemle çizilen veya makinayla çekilen fotoğraflar gibi gölgesiz resimler. namaz kılınacak yerde sureti açık olarak bir tarafa asmaktır. Kitap içinde kapalı bulunan bu gibi canlı resimlerin evlerde bulunmasının dine karĢı bir zararı var mıdır? Cevâb: Caiz olmayan. Aslında son naklettiğimiz fetva. o zaman alel-ıtlak mekruh kabul edilmez. ¦ ¦ . Sultân II. Mahmûd'dan itibaren yapılan bazı icraatlar dıĢında. Abdülgani ve DerviĢ Bey.

II. Mahmûd zamanında olduğu gibi. Fâtih Sultân Mehmed'in Çandark Halil PaĢa'yı idam ettirmesi doğru mudur ve sebebi nedir? Türk asıllı bir aileden gelmesi katlinde bir sebep olabilir mi? Çandarlı ailesi. Siyer-i Kebir Tercümesi. 46. Ayntâbî Münîb Efendi. 46.| Efendi. put-perestliği yasakladığı gibi. Süleymaniye kütp. "Sur Avrupa f Sultân S: Cemin k • »OSMANLI ¦ir olunan S konuyu I hale buta zararı jlm kapalı I olup ıılel-ıöak BĠLĠNMEYEN OSMANLI 97 bulunmayarak ve maalesef zamanın ġeyhülislâmı ve bazı âlimlerinden de fetva alınarak yapıldığı söylense de. ta'abbüd manasını taĢıyacak saygı ve tazim kasdı bulunmayarak ver yapıldığı söylense ( hükümlerin yorum ı mıĢtır. bu ve benzeri zayıf fetvalarla amel etmesinin büyük etkisi bulunmaktadır. Ġstanbul 12901328. dua ve resmi törenle aĢılmadığından fazla sıkıntı meydana getirmemiĢtir. Sultân Abdülaziz devrinde. ġehid Ali PaĢa 1028. resim ve suret elbise. putperf medeniyeti Ġse. V. meseleyi yumuĢatmak için. c. Ebüssuud Efendi. Fâtih'in yaptığının Ġslama göre yasak olmadığı herkesçe bilinmektedir. Fâtih I mudur vt ı bep olabülf s Çandarlı ı hizmetinde W müstakim kim Ģüphe yok ise dul " Elmalılı H Sıtkı Gülle. Osmanlı âlimleri. Mahmûd'un i nezdindeki itibarım». sayı: 26 (27 Muharrem 1327). c. Daha sonraları ise.! etmesinin büyük ı Fâtih Sultân Mel» si hikmetine da1 ce üstünü sıva Ġleli herkesçe indirilerek gizle haline gelmiĢ ise( dığından fazla s Kanaatimize t lerdir. Avrupa medeniyeti ise. hepsinin de mazbut ve müstakim kimseler olduğunda tarihçiler müttefiktirler. beĢeri. zulme. Ressam NakĢî. Fâtih Sultân Mehmed'in de. yaptığı bütün güzel hizmetlere rağmen. ya cesed elbisesini giymiĢ riya veyahut tecessüm etmiĢ bir hevesdir (müstehcen dergilerdeki fotoğraflar gibi) ki. resimleri kendi güzelliklerinden sayıp Kur'ân'a karĢı çıkmaktadır. riyaya ve hevâya. Feild ' (27 Muh Ünver. Ġstanbul 1327. V. A. II. putperestliğin bir nevi taklidi olan sûret-perestliği de yasaklamaktadır. vrk. halk nezdindeki itibarının gün geçtikçe azalmasında da. ilk Çandarlı olan Halil Hayreddin PaĢa'dan beri Osmanlı Devleti'nin hizmetinde bulunan Ģerefli bir ailedir. sh. 50-52. resim yaptırmak ve fotoğraf çekmek moda haline gelmiĢ ise de. hem Ģiddetle tenkit < bulunan eve ı ola. Süheyl. Tarihçi Ahmed Lütfi. sh. hevesi kamçılayıp teĢvik e-der43. Ġstanbul 1997. Ġstanbul 1241. ya taĢ h aline gelmiĢ bir zulüm (Lenin'in heykelleri gibi). Ayasofya içindeki melek suretlerini muhafaza ettiğini ve sadece üstünü sıva ile kapladığını söylese de. Ünver. Zira Kur'ân. c. Tarih-i Lütfi. 93-95. c. 416. hem Anadolu'daki ve hem de Arap alemindeki Ġslâm hukukçuları tarafından Ģiddetle tenkit edilmesidir. Haz. Ali PaĢa'nın devlet adamlığında Ģüphe yok ise de. Çandarlı ailesinden 43 Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır. V. A Bediüzzsman I VVensInk. Fetâvâ. sert sınırları geçen resimleri kabul etmemiĢlerdir. kumaĢ gibi bir Ģeye nakĢedilmiĢ ola. Bunun en acı misâli. Son zarr gibi. Sırât-ı Müstakim. Sıtkı Gülle. Kanaatimize göre. Meğer ki. Çandarlı Ali PaĢa dıĢında. sh. J ki gölgeli gölgeslzf cesed elbisesini ( deki fotoğraflar J der43. bu surette glrtr^ II. Alfabetik Ġslâm Hukuku ve Fıkıh Istılahları Kâmûsu I-V. eski san'at eserlerinin korunması ve hatıraların yâd edilmesi hikmetine dayanarak. Halbuki gölgeli gölgesiz suretler. Nitekim Sultân II. . bu surette girer". 274/b. verilen fetvadaki ve yapılan resmî yorumlardaki izahlar. TurĢucu-zâde bu fetvasını Ģu hadise dayandırmıĢtır: "Resim bulunan eve melekler girmez.gelecek nesillere anlatmak için sadece eski eserlerin korunması hikmeti esas alınarak. saygı amaçlı olmamak kaydıyla bu Ģekilde tablolara fetva veren ġeyhülislâm TurĢucu-zâde Ahmed Muhtar Efen-di'nin. Ahmed Lütfi. 252-262. Mahmûd vefat ettiğinde. c. Son zamanlardaki sapmalar istisnalardır. Bunun en acıf bu Ģekilde tablo di'nin. sn. Mahmûd'un AvrupalılaĢma uğruna. istikameti konusunda bazı dedikodular mevcuttur. asılan resimleri indirilerek gizlenmiĢtir. I-VIII. II. Ġslâmî hükümlerin yorum sınırlarını aĢmıĢ ve zaten dindar halk tarafından da çirkin karĢılanmıĢtır. I.

Solakzâde. II. . ĠĢte bütün bu sebepler bir araya gelince.. II. Cemil. Tevârih-i Âl-i Osman.. Ġstanbul 1949. 48.. UzunçarĢılı. MenĢe'iTahsili-Kadılığı. Ankara 1988. Nurhan. "Sultân Cem'in Portreleri Hakkında". Âli. bizzat Bizans ve batı tarihçileri Dukas. Bunun efsane olduğunu söyleyenler.¦-. I.. 9-11. vrk. Sözler. Çandarlı Vezir Ailesi.. 48-51.. Aksun. gerçekten de kendilerinden sonra gelenlerin ulaĢamayacağı önemli özelliklerdi. sevmeyenleri tarafından abartılmıĢ ve Fâtih Sultân tarafından 1453'de idam edilmesine yol açmıĢtır. 58-60...-. BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYEN OSMANU biri de Fâtih zamanında Vezir-i A'zam olan torun Halil PaĢa'dır. J. UzunçarĢılı. Bazı tarihçiler. 47. Belleten. "Çandarlı (Cendereli) Kara Halil Hayreddin PaĢa. Atasoy. Halil PaĢa'nın Türk bir aileden gelmesinin veya benzeri iftiraların idamında rolü yoktur.! ve bu konuda dost dit konuda ayrıntılı bilgi ı meleri veya yanlıĢ ve Nitekim beraberindeki. "Tasvir". geçmiĢteki üç haçlı seferini bilen bir devlet adamı olarak ısrarla fethe karĢı çıkmıĢ ve muhasaranın kaldırılmaması halinde bütün Avrupa'nın asırlar boyunca Osmanlı düĢmanı olacağını iddia etmiĢtir. 355-380. Ġsmail Hakkı. Bediüzzaman Said Nursi. Tarih.. idamından sonra. Önemle ifade edelim ki. XXXVII. .. "Ankara Bozgunundan Ġstanbul'un Zaptına (1402-1455)". Künh'ül-Ahbâr. Semavi. sh. 457477. c.. Sözler Yayınevi..¦-. Bu yüzden Fâtih Sultân Mehmed'in haklı olarak ona gücenmiĢ olması kuvvetle muhtemeldir. Süleyman Çelebi adındaki oğlu Kazaskerliğe ve bir diğer oğlu Ġbrahim Çelebi de Fâtih zamanında Edirne kadılığına ve II. Murad'ın iki defa saltanattan çekilip oğlu II. Ġstanbul'un fetil | olmadığını ı inektedir? . XXXV. sh.. Ġsmail Hakkı. . Osmanlı Tarihi. sayı 138(1971). sayı 91(1959).„¦ Giustiniani'nin yaralanıp ( Fâtih'den dördüncü saf C sıyla birlikte Ulubatlı maiyyetindeki 30 askerle| Buarada önemli olan. sh.. 32-38. bu idamı Fâtih'in bir hatası olarak kabul ederler44. XXIII.Kazaskerliği Vezirliği ve Kumandanlığı".. 558-560. Erdoğan. Hatta bizim bir türlü inana-madığımız. c. 141-142. Belleten. sh. sh.. Clot. sayı 127(1968). Fâtih ve Fetih.. sh... Osmanlı Tarihi.. nr. Mehmed'i tahta geçirmesinden sonra tekrar PadiĢah olmasında rol oynayan devlet adamlarının baĢında Çandarlı Halil PaĢa gelmektedir. Osmanlı ordusu 29 Mayıs Salı günü sabaha karĢı Edirnekapı ile Topkapı arasında umumi bir hücum baĢlatmıĢlardır. AkĢemseddin ve Molla Gürani gibi maneviyat erlerinin fethi müjdelemeleri ve Fâtih'i teĢvik etmeleri üzerine. Mitler ve Gerçekler. 398-399. defa Edirne'ye gelerek tekrar tahta geçmiĢtir. II. c. Glück. sh. VVensink. Ġstanbul 1333. 145. I. sh. sayı 145(1973). 2) Ġstanbul'un fethi meĢveretinde AkĢemseddin. 2162. . VII. Heinrich.. UzunçarĢılı. "16-18. II. Yüzyıllarda Saray Sanatı ve Sanatçılarıyla Osmanlıların Avrupa Sanatları Bakımından Önemi. Ġstanbul'un fethinden sonra. 213-215. c. Bâyezid zamanında da Vezir-i A'zamlığa kadar yükselemezlerdi.. Ulubatlı Hasan olayı bir efsane midir? Hayır değildir. 1453'de Ġstanbul feth edildikten sonra önce zindana konulmuĢ ve 40 gün kadar sonra da idam edilmiĢtir. Tarihçinin yakın tanıdığı Halil PaĢa'ya özel bir husumeti olduğunu düĢünmek mümkündür. Eyice.. . Belleten. Halil PaĢa. Sebeplerini Ģöylece sıralamak mümkündür: 1) Bilindiği gibi. Fâtih. Mehmed. ama yerli ve yabancı tarihçilerden bazısının ifade ettikleri gibi. Wittek.. Defter. "Kanunî Sultân Süleyman'ın Yeni Bir Portresi".. Belleten. UzunçarĢılı. ĠA. . Savunmanın temel direği olan Venedikli General 44 ÂĢıkpaĢa-zâde. Halil PaĢa'nın teĢvikiyle II. Paul. sh. Molla Güranî ve vezir Zağanos PaĢa ısrarla feth-i mübinin nasib olacağı ümidiyle Ġstanbul'un muhasara ve fethini teĢvik ederken. Murad. Çandarlı ailesinin hem ilmiyeden gelmeleri ve hem de öz be öz Türk olmaları. c. 568. sh. Eyice. nakiller arasındadır45.. muhasaranın kalkması yolunda Bizans devlet adamlarıyla iĢbirliğine dahi gitmiĢtir ve hatta ÂĢıkpaĢa-zâde gibi bazı tarihçilere göre rüĢvet bile almıĢtır. ĠA. Es'ad Efendi.-. Ġbn-i Kemal. Böyle olsaydı.-¦.Hayatı ve Eserleri. sh. 616-621. e XXXII. sh. -. Aydın. "Suret".. c. Françis ve Got'un beyanlarını da inkâr edememektedirler. 193. Halil PaĢa'nın Rumlara taraftar olduğu ve rüĢvet aldığı Ģeklindeki iddialar da. 58-59 ve diğer yerler.. Osmanlı Tarihi.. Bazı iftiralar için bkz. sh. 1-49. A. Çandarlı Halil PaĢa Niçin Öldürüldü?. Semavi. 90. 156/a. sh. Ancak Zağanos PaĢa gibi Halil PaĢa'nın muhalifi olan devlet adamlarının devĢirme olması ve Fâtih devrinden sonra devĢirme devlet adamlarının Osmanlı Devleti'ne hâkim olması böyle bir dedikodunun ortaya çıkmasına sebep olmuĢtur.

I. Erdoğan. Ġsmini tam vermemeleri veya yanlıĢ vermeleri önemli değildir. Süleymaniye Kütp. sabahleyin Osmanlı gemilerini Haliç'te görünce. c. nr. Önemli olan böyle bir olayın yaĢanmasıdır. History of Mehmed the Conqueror. c. Âli. Fâtih. Nitekim beraberindeki 30 kiĢiden. n Kemalpasad* ġ Clot. Bucarest. sh. Mitler ve Gerçekler. KarĢı görüĢ için bkz. Süleymaniye Kütp. UzunçarĢılı. Buarada önemli olan. vrk. 217/a. Önce gemilerin karadan çekileceği yer tesbit edildi. Zira Halic'e gerilen zincir Hasköy ile Ayvansaray'da bulunan iki ordunun buluĢmasına mani teĢkil ediyordu.. Zira Hal luĢmasına mani tefi I Burası Tophane ı güney batıya dönüpJ Perapalas yanındtıtj Tophane'den dört y Ģa'ya kadar da i maktadır. 138-139. Solakzâde. 48. 479-482. sh. 47! Fetih. 63-65. c. II. I. Osmanlı Tarihi. 6. Aydın. sh. Osmanlı Tarihi. V. Princeton 1964. c. Bölüm'dekl basit Ġddialar. P 46 Kem Kritovulos. c. herhalde zincirleri kırıp geçtiler diye zincirleri kontrol etmiĢler ve gördükleri manzara karĢısında hayrete düĢmüĢlerdir. atılan ok ve ateĢlerle. Ahbâr. hemen hemen yerli ve yabancı kaynakların ittifakı ile sabit bir olaydır. Türk-Bizans Tarihi. 141-142. sh. . Belgelerle Osmanlı Tarihi. 4205. sh. Dukas da olayı doğrulamaktadır. 21-22 Nisan gecesinde KasımpaĢa'ya kadar indirildi. Ancak sabaha karĢı yapılan bir harp planı olması hasebiyle ve de gemilerin geçirildiği bölgenin o günlerde ormanlık olması sebebiyle. sh. Hazırlıklar tamamlandı. 52-55. UzunçarĢılı. toplam 2156 adımdır ve bu da yaklaĢık 3 mil kadar tutmaktadır. 1958. Osmanlı bayrağını surlara dikmiĢlerdir. I: Conqueror.-*¦¦¦ >¦¦¦ . Osmanlı Tarihi. Tarihçi Françes bu konuda ayrıntılı bilgi verdiği gibi. 196. Bu iddialar hakkında kaynaklar ne söylemektedir? IPaĠstanbul'un fethi sırasında gemilerin karadan yürütülmesi hadisesi. olayın yani bir Müslüman askerin sancağı surlara dikmesidir ve bu konuda dost düĢman bütün tarihçiler ittifak halindedirler. 1 Fetihname.. Bu olayın doğruluğunu. sh. hem savaĢta hazır olan Bizans tarihçileri ve hem de Osmanlı tarihçileri ittifakla açıklamaktadırlar46. KarĢı görüĢ için bkz. Fâtih. Fâtih. I. Tarih VII. I. Aydın. Ġstanbul 1328. 86 vd. sh. 299-303. sh. Ancak uzatmamak için bu kadarla yetiniyoruz. Yılmaz. Mitler»! uzatmamak 0tf HANLI BĠLĠNMEYEN OSMANLI 99 tu! feth mistir. Tarlh-i Sultân Mehmed Hân-ı Sânî. Mitler ve Gerçekler. Ducas. 487-488. Künh'ül-Ahbâr. 253-254.. Fâtih ve Fetih. Müslüman askerleri heyecana getirmesi ve Fatih'den dördüncü saf Osmanlı askerinin de Topkapı surlarına tırmanması emrini almasıyla birlikte Ulubatlı Hasan isimli küçük rütbeli ve genç bir asker veya subay. ġerafettin Turan neĢri. Hatta Bizans askerleri. V. 64/a. * Ducas. Kritovulos. sh. I. Fâtih. 45 KemalpaĢazâde. c. Aksun. 1331. Tarih-i Feth-i Kostantınıyye. sh. 15. sh. f tahta ında me'ye «ona lîağaGiustiniani'nin yaralanıp cepheyi terketmesi. Clot.Ġstanbul'un fethi s yerli ve yabancı kaynı yin Osmanlı kontrol etmiĢler ve j karĢı yapılan blrr lerde ormanlık < farklı görüĢler buluı Ġstanbul'un I görüldü. 9-11.: c. 52 vd. nr. Hemen hemen bütün kaynaklar burada zikredilebilir. Clot. M. 18'inin Ģehid olduğu gelen nakiller arasındadır45. Ġstanbul'un fethi sırasında gemilerin karadan yürütüldüğünün doğru olmadığını söyleyenler var. I. güzergâhı ve karadan yürütülen gemilerin sayılarında farklı görüĢler bulunmaktadır. 2720/14. c. M. 271. 46 KemalpaĢazâde. Hazırlık 21-22 Nisan i vaĢta hazır olan i dırlar46. 63-65. Erdoğan. 66. Ġstoria Turca-bizantina (Türk-Bizans Tarihi). Dukas. sh. Tophane'den ayrılan 50 ila 70 adet arasındaki gemi. TOEM Ġlavesi. vrk. Burası Tophane önündeki sahilden baĢlayarak Boğazkesen'den geçiyor ve buradan güney batıya dönüp sırtları aĢarak Löbon Pastahanesi tarafına çıkıyor ve tepeyi aĢarak Perapalas yanından KasımpaĢa'ya yani Haliç sahiline çekiliyordu. Tâcîzâde Ca'fer Çelebi. Ġstanbul'un fethedilmesi için bazı gemilerin Halic'e indirilmesinin zaruret olduğu görüldü. Kritobulos d'Imbros. Fâtih ve Fetih. ġehit Ali PaĢa. Tophane'den dört yol ağzına 980 adım ve buradan TepebaĢı'na kadar 240 ve KasımpaĢa'ya kadar da 906 adım ki. maiyyetindeki 30 askerle beraber. Yapılan ölçümlerde. Osmanlı Tarihi. Mahrûse-i Ġstanbul Fetihnamesi. Aksun.

ĠĢte gazel yazacak kadar divan Ģiirine vâkıf olan Fâtih. Mesela.100 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYEN OSMANLI 49. Allah. ġimdi iddia al lim'in kızı Fatma ledilen cimrin da bun. bu konuyu. Ġstanbul'un fethinden dolayı gururları incinen bazı Batılı tarihçilerin. tç oğlan kavramı! ve oğlancı olı bile bu konuda ı tarihçilerinin meselenin aılı WI Batılı bir kısım I PadiĢahlarının gayr-ı leri tarafından uzun Ġçoğlan. Ģiirinde Ģarabdan bahsetmesi san'atın ve zarafetin gereğidir ve manası da bizim bildiğimiz içki değildir. Topkapı ray'da çalıĢan it baĢkanlığı personelin* kullanılır. durduklarını ve dahi örttürdükl nı utanmadan Meme: saçmadır. Eğer biregû hamr içse. Fâtih'in içki içtiği ve bunu teĢvik eder mahiyette Ģiirler yazdığı iddia edilmektedir. gazelinde bu tabirleri kullanacaktır. onu ayyaĢ gösterme gayretinde olanlar vardır. bunların uygulama örnekleri olan Ģer'iye sicilleri ve en önemlisi de Fâtih'in tasdikinden geçerek yürürlüğe giren Fâtih Kanunnâmesindeki hükümler. Ġddia sampie-Ģahların v> olan erkek ¦ zihinleri iyice M iddiasına ce. içki içenleri cezalandırdığını anlatmaktadır. Fâtih yazdığı gaz< mecazî mana ve ma/' özürlü insanların bu * edemezdi. 3) Fâtih'in Ģiirlerindeki bazı ifadelere gelince. 2) Elimizdeki Fâtih dönemine dair Ġslâm Hukuku kaynakları. Bu konuda neler söylenebilir? Bu konudaki ayrıntılı bilgiyi. Bir ġeyhülislâm mesela ġeyhülislâm Yahya Efendi de gazel yazacaksa. Fâtih'in içki içtiğini değil. 500 yıl boyunca. Divan edebiyatını bilenlerin hiçbiri. hadd-i Ģirb olarak vurulacak olan 80 sopanın yanında para cezası alınması emr olunmaktadır veya sopa cezası uygulanmadığı takdirde para cezası uygulanacaktır. bir kiĢi içki içse. Ġki ağaca bir akçe cürm alına". Fâtih'in Ģiirlerinde geçen bazı tabirleri. Müslüman (Türk Müslüman manasına kullanılmaktadır) ve Ģehirlü olsa. AĢk ve sevgiliden kasıt.. içki içenlere uygulanacak ta'zîr cezalarını düzenleyen Fâtih'e ait bir kanun hükmü aynen Ģöyledir: "ıs. Yıldırım Bâyezid ile ilgili iddialara cevap verirken ö -zetledik. Türk veya Ģehirlü olsa. hadd cezası uygulanması için gerekli-Ģartları oluĢmadığı zamanlarda. bir gün lâle-zâr elden gider Çü erer fasl-ı hazân bâğ u bahar elden gider. Onun Ģarafc sinde demlenmekted> 50. aĢk. divan edebiyatımızdaki mecaz ve istiare gibi kurallar çerçevesinde söylenmiĢtir ve bunların özel manaları mevcuttur. Fâtih'in içki içtiğine dair yazılı belge sayılabilecek bir bilgi bulunmamaktadır. Ģarab. Ancak Fâtih'in Avnî mahlasıyla Ģiirler yazdığı doğrudur ve o Ģiirlerde kadından ve Ģaraptan da bahsetmiĢtir. Yani. açıkça içkiyi yasaklamakta ve bu suçu iĢleyene uygulanacak cezaları düzenlemektedir. Bu yayınlara karĢı söylenmesi gerekenler Ģunlardır: 1) Elimizde mevcut olan Osmanlı tarihlerinin hiç birinde ve buna ilaveten Bizans tarihçilerinin hiç bir eserinde. kendilerine göre yorumlan vardır. Fâtih'in Ģiirlerinden yola çıkarak. Mesela. elbette ki Ģiirini bu mazmunlar üzerinde kuracaktır. Peygamber'in övdüğü bir devlet adamına. Merak inceleyebilirler.r -ı Ziyar ' lOSMANLI h iddia ren o-Ġve Hz. hiç bir güvenilir kaynakta yeri yoktur ve Hz. Ancak bu tabirler. bu Ģiirlere bakarak Fâtih'e böyle bir iftirada bulunmamıĢtır. Kısaca elimizdeki bütün arĢiv vesikaları. #i diyecektir. Sadece ve sadece. belli çevrelerin kasıtlı yayınları olarak değerlendirilmelidir. Ģöylece özetlemek mümkündür: Fetih kutlamalarına rastlayan günlerde. Peygamberi ve onun dostlarıdır. Divan Ģiirinin manzumeleri içinde özellikle gazel tarzının konulan daima bellidir: tabî'at. kadın ve benzeri tabirler. biraz sonra değerli bir divan edebiyatçımızın değerlendirmelerinden iktibasda bulunacağımız satırlarda görüleceği gibi. Fâtih'le alakalı iddiaların ise. Sâkıyâ mey sun ki. ir delile Ġr. Ancak bunların divan edebiyatında kendine mahsus manaları vardır. bu manada iftira ve isnâdları hiç bir delile dayanmadan yapmak ise. Bir divan Ģairinin. kadı ta'zir ura. Bu . Ġç oğlan ki çarpıtmalara öı Bir kısım meĢru mün. özellikle Fâtih'in Kazaskeri olan Molla Hüsrev'in Dürer ve Gurer adlı Osmanlı Devleti'nin yarı resmî kanun kitabı.

8-10. Fâtih yazdığı gazellerde kullandığı Ģarab ve benzeri kelimelere. bir kısım Osmanlı PadiĢahlarının gayr-ı meĢru' iliĢkiler içine girdiklerini iddia etmiĢler ve Osmanlı Tarihçileri tarafından uzun uzadıya incelenen iç oğlan meselesini dillerine dolamıĢlardır. Ġstanbul 1944. sağlık ve esenlik içinde olasın. 193 vd. Ġsen. Osmanlı Hareminde bütün çarpık iliĢkilerin yanında PadiĢahların ve Enderûn halkının erkeklerle ve hem de iç oğlan denilen Saray Hizmetlisi olan erkeklerle çarpık iliĢkileri vardı. Fâtih Divanı.ĠSĠzans |: bilgi mızın |Siirle-itarihm KaItaıun ana^ Eğer Isça Hım BĠLĠNMEYEN OSMANLI 101 diyecektir. Topkapı sarayını teĢkil eden üç kısımdan birisi olan Enderun'da yani Ġç Saray'da çalıĢan devĢirme görevlilere. enderûn personeline veya diğer bir ifadeyle Devlet baĢkanlığı personeline denmektedir. Erdoğan. bir gün gelip de bir takım araĢtırma ve ilim özürlü insanların bu kelimelere gayr-i meĢru manaları yükleyeceklerini tahmin dahi edemezdi. Kemal Edip. Çünkü oğlan teni sıcaktır. ġimdi iddia sahiplerinin delil olmak üzere Kâbusnâme'den ve Yavuz Sultân Se-lim'in kızı Fatma Sultân'a ait kocası Mustafa PaĢa'd an yakındığı bir mektuptan nakledilen cümleleri ve bunları nasıl çarpıttıklarını gözler önüne sererek. Tarih ve Medeniyet Dergisi. IV. sh. Bu konudaki çarpıtmalar için bkz. "Bâtılı tasvir. Fâtih'in ġiirleri. kıĢın oğlanlara ki. Merak edenler. Hatta Fâtih Sultân Mehmed'in bile bu konuda namuslu davranmadığı ileri sürülmektedir. "Osmanlı Hanedanının ġairliği ve Fâtih". Bir kısım yazarlar. Mustafa. Ġddiaya göre. Bazı Rum tarihçilerinin de bu manada bir kısım isnadları bulunmaktadır. safi zihinleri iyice tadlîl edeceğinden yani sapıtacağından". Ayrıca Kâbûsnâme ile ilgili iddialar da bunun gibi saçmadır. 102 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYEN OSMANU hat-nâme tarzında telif edilen Kâbûs-nâme adlı bir kitabdan alınan bir iftiradır. Ġç oğlan kavramı kullanılarak bazı Osmanlı PadiĢahlarının cinsî sapık ve oğlancı oldukları iddia edilmektedir. Evrâk-ı PeriĢan (Namık Kemal'in Tarihi Biyografileri). Ġsmail Hakkı UzunçarĢılı'nın Kapu Kulu Ocakları Kitabını inceleyebilirler.Ġddia sahiplerine göre. Hacı BektaĢ Veli'nin ve Hacı Bayram Veli'nin kâsesinde demlenmektedir ve ilahî aĢkın mest eden Ģarâbıdır47. Aydın. sayı 40 (1997). 50. Ankara 1946: Saffet Sıdkı. 99-114. Cinsel. Murad bunlardan biriydi. sh. Ankara 1989. neĢreden: Ġskender Pala. Onun Ģarabı Mevlânâ'nın. bazı Osmanlı PadiĢahlarının ise tamamen erkek düĢkünü olduklarını utanmadan kaleme almaktadırlar. Ġç oğlan kelimesini rezil hallere yorumlayanlara. biz tasvir yerine bunların iddiasına cevap vermek istiyoruz. Ayrıca Yeniçeri Ocağında da bir gurup için bu tabir kullanılır. Ġçoğlan. burada kısaca cevap vermek ve çarpıtmalara örnek olarak okuyucuların da nazarlarına takdim etmek icabedecektir. yazın iki sıcak bir araya gelirse sağlığa . Osmanlı PadiĢahları tarafından da benimsenen bu Kitap'taki öğütlerden kadınlarla cinsî münâsebetle ilgili olanlarından birisi Ģudur: "ve yaz olunca avretlere meylet. Fâtih ve Fetih. ince remizler ve mecazî mana ve mazmunlar yüklerken. Bu meselenin aslı ve esası nedir? Batılı bir kısım tarihçiler ve günümüzdeki bazı kitap yazarları. PadiĢahların Enderun denilen Ġç Saray'da kendileriyle gayr-i meĢru münâsebette bulundukları iç oğlanları denilen genç ve güzel delikanlıları bulundurduklarını ve hatta bunları baĢkalarından kıskandıklarından dolayı bazılarının yüzlerini dahi örttürdüklerini. Mitler ve Gerçekler. diğer çarpıtmaların da bunlar gibi olduğunu okuyucuya anlatmak istiyoruz: . Ġddialarını isbat için getirdikleri önemli bir delil Ģu: Ziyar Oğullarından Emîr Keykavus tarafından 475/1082 tarihinde oğlu için Nasi47 Namık Kemal.

uğurlamak manası anlaĢılmalıdır. erkeklerle i olmamak t Fatma i ğini yazı beni biri dan alur. V Yani I da genç kadın sıcaktır. Bilindiği gibi. Hz. Buna delil çok ise de. bu asırlar da "oğlan" kelimesinin iki temel manası vardır: "oğlan" kelimesinin birinci manası. Fatma Sultân'ın bir mektubundan aldıkları Ģu cümleyle iddialarını isbât etmeye kalkıĢırlar. her zamanın bir lehçesi ve konuĢma ağzı vardır. bu Cümleler. Gelelim ikinci hususa. Ve avret teni soğuktur. bu iĢin Osmanlı damadlarına kadar uzandığını ve hatta Yavuz'un kızı Fatma Sultân'ın bu yüzden ilk kocası Antalya Sancak Beği Mustafa PaĢa'dan Ģikâyet ettiğini iddia etmektedirler. Cümle Ģudur: "Benim Devietlü Sultân Babam. âyetleri vermesi çok manidardır. baĢta IV. Bu kelimenin sırf erkek cinsini karĢılamaya baĢlaması. Tamamı Ģöyledir: "siz. Murad zaır üzere. filolojik I tarihi ve Ġ slâmiyet! I de bulunmamaktadır. ejjeri ve XV. bugün kullanılan manadan önemli derecede farklıdır. ġimdi gelelim meselenin izahına: Önce bir konunun izahı gerekiyor: Kur'ân'dan nakledilen âyet. beni bir kelb (köpek) hesabına saymaz. ĠĢte hem Kâbusname'de ve hem de Fatma Sultân'ın Mektubunda geçen oğlan kelimesinin de manası çarpıtılmaktadır. bazı Osmanlı PadiĢahlarının yazları kadınlarla ve kıĢları da erkeklerle beraber oldukları nakledilmektedir. Lut'un bu sözlerinden sonra kavminin kendisini memleketten çıkarmak üzere harekete geçtiklerini ve ancak Yüce Allah'ın böylesine aĢırılığa giderek livâta suçunu iĢleyen Lut Kavmini Ģiddetli bir azapla azaplandırdığını beyân buyurmaktadır. Ġddiacılara göre. Kur'ân. kıĢın ssağlı-3 göre. lügatlerden anlıyoruz. Hz. Ayrıca Ģu cümle <St 1 südün emzireler. Erzurumlular. bile koyrc olduğunu Ġl ¦OSMANLI BĠLĠNMEYEN OSMANLI 103 r. Osmanlı beylerinin erkekler ile iliĢki kurduklarını isbat etmektedir. Do. Murad zamanında Mercimek Ahmed tarafından yapılan tercüme olduğunu ve o zamanki ifadeler kullanıldığını kendileri de kabul etmektedirler. hemen iĢi gücü oğlanlar derdinedir". Dirliğim yoktur. kıĢın iki soğuk bir araya gelirse teni kurutur". en| Kâbûsnâme'nin Türkçü sindeki Ģu ifadedir: "I avretler ile kim. bunun manası da senin kölen olayım değil.zarar verir.! rak. misafiri kaldırıp yola çarpmak değil. asırlarda ı için kullanılmaktadır^ karĢılığı bulunan < genç demektir. Azeriler. yazılij teni soğuktur. Zira XIV. Bu arada Ģunu da ifade edelim ki. yüzyıla ait olduğunu kendileri de kabul etmektedirler. asır Türkçe metinlerde oğlan kelimesinin manası. cins ayırt etmeksizin "çocuk". Bu giriĢten s anlaĢılmaktadır: Kâbus-nâme. Bir kiĢiye düĢtüm ki. Daha da ileri giderek.Iddia-ıtaı katet. Elin oğlanların zulüm ile atasından ve anasından alur. Nakledilen âyet meali ile konunun hiç bir münâsebet ve alakası olmadığı açıkça görülmektedir. herhalde bundan. Yani kelimeler farklı zamanlarda farklı manalarda kullanılmaktadır. dedikodulara önemi yatının Ġç Yüzü adlıl dir. "Misafiri yola vurmak" tabirini kullanırlar. ikinci manası ise. Ancak bu mektubun XV. konuyla ilgili çarpıtmaların baĢına bir yazarın "Çünkü siz kadınları bırakıp Ģehvetle erkeklere yaklaĢmaktasınız" mealindeki ayeti koyması ve d ipnotta da 8084. "Kulluğun edeyim" demektedirler. Ġddiacılara göre. Lut'un livâta günahını iĢleyen kendi milletine söylediği bir sözün parçasıdır. t Her konuda âyet ve* rek evladına Kâbûsnâme'nin i Kötüsü) hakkın birden fazla I yaz olıcak avn yazın iki ısı kurudur. . O asırda oğlan kelimenin manasının genç kız ve erkek demek olduğunu ise. Temel kaynaklardan anladığımıza göre. kadınları bırakıp Ģehvetle erkeklere yaklaĢmaktasınız. yüzyıl yani Fâtih'in babası II. bundan sonraki devirlerde söz konusudur. sana nasıl yardımcı olabilirim manasına olduğu açıktır. Murad olmak üzere. ve XV. Kâbûsnâme'nin XIV. sizden evvelki insanların iĢlemediği bir fuhĢu ve büyük günahı mı iĢliyeceksiniz? Çünkü siz. yine erkek olsun kız olsun "genç" demektir. erden kaçmu t çokluğu Ġle fahrlanurun kaçmayan hanımlar Tesbitlerimizi tey Yüz Hadis Tercümesini) bası II. Gerçekten de siz aĢırılıklar ve günahlar içine giren bir milletsiniz".

Her konuda âyet ve hadislerle veya eski devlet büyüklerinin ahlakî esaslarıyla süsleyerek evladına nasihatta bulunan bir devlet adamının nasihatları durumundadır. oğlan doğurgan ola. anasından babasından zorla câriye diye aldığı genç kadınlarla beraber olduğunu babası olan Osmanlı PadiĢahına Ģikâyet etmektedir. ümmetim çok ola kim. bir Nasihat-nâme mahiyetindedir. Bu iddiaları ileri süren yazarlar da biliyor ki. ta ki. buyurdı kim. Kitabı. ilimden ve dilden haberdar olmamak demektir. ġimdi bu manayı çarpıtarak. oğlan teni ıssıdur.! kıĢları ĠFâloMyğupzann fc. ben ümmetimin çokluğu ile fahrlanurum yarın kıyamet gününde". Ancak söz konusu mektubun manasını anlamıyanlar. sağlık ve esenlik içinde olasın. Ve genç olmayan kadının teni soğuktur. "Evienün Ģunun bigi avretler ile kim. Genç cariyeler ile beraber 104 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYEN OSMANLI olmak demek olan "iĢi gücü oğlanlar derdinde olmak" manası nerede? Erkeklerle beraber olmak manası nerede?. Çocuk ve genç demektir. Murad zamanında yaĢamıĢ olmalarıdır. Elin oğlanların zulüm ile atasından ve anasından alur. kız doğurmuĢ avrat südün emzireler. O halde XIV. ĠĢte Kâbusnâme'nin 15. kıĢın iki sovuk bir yere gelse teni kurudur. "Benim Devletlü Sultân Babam. ten-dürüst olasın. Dirliğim yoktur. Ayrıca Ģu cümle de bu konuda açıktır: "Eğer oğlan kızsa. elbette ki diyebileceğimiz fazla bir Ģey yine de bulunmamaktadır. Zaten Tarama Sözlüğü baĢta olmak üzere. ve XV. Çünkü genç kadının teni sıcaktır. DoğuĢtan gençlik dönemine kadarki safha". taklar ini Buna delil çok ise de. filolojik kaynaklar da bu dediklerimizi doğrulamaktadır. Bu giriĢten sonra Kâbûsnâme'deki ve Fatma Sultân mektubundaki ifadeler daha iyi anlaĢılmaktadır: Kâbus-nâme. Ancak kelime oyunlarıyla tarihi ve Ġslâmiyeti kötülemek istiyenlere. erkeklerle beraber olmayı tavsiye manasını çıkarmak. kocasının. Uluçay gibi bir araĢtırmacının da aynı dedikodulara önem vermesidir ve hatta Harem II Kitabında yalanladığını Harem Hayatının Ġç Yüzü adlı eserde doğrulama veya sadece nakilde bulunma yoluna girmesidir. birden fazla hanımı bulunan ve cariyeleri de var olan oğluna yaptığı Ģu tavsiyedir: "ve yaz olıcak avretlere meylet ve kıĢın oğlanlara. . biraz evvel de belirttiğimiz gibi. Bir kiĢiye düĢtüm ki. Yani birden fazla kadınların olması halinde. «Sil. Erzurum'lu Mustafa Darir'in XIV. Sultânlar ile evli iken baĢka kadınlar ile evlenmeleri dahi fiilen yasaklanmıĢtır. Fatma Sultân da. Yani "çocuk doğuran ve erkeğinden kaçmayan hanımlarla evlenin". beni bir kelb (Köpek) hesabına saymaz. yazın kısmen yaĢlı kadınlarla ve kıĢın da genç kadınlarla beraber ol ki. asırlarda oğlan tabiri genç kız ve erkekler için ve avrat tabiri ise yaĢlı kadınlar için kullanılmaktadır . yüzyılda yani Kâbusnâme'nin Türkçe'ye tercüme edildiği asırda kaleme alınan Yüz Hadis Tercüme-sindeki Ģu ifadedir: "Bu kez Resul Hazreti cevâb verdi. yazın iki sıcak bir araya gelirse sağlığa zarar verir. Vesselam". Tesbitlerimizi teyid eden bir husus da. erden kaçmaz ola. yazın iki ıssı bir yere gelse teni azıdur ve avret teni sovuktur. Kâbus-nâme'yi tercüme eden mütercim ile Yüz Hadis Tercümesini yapan mütercimin aynı asırda yani Fâtih Sultân Mehmed'in babası II. Bizi asıl üzen husus ise. en güzel delil. Bu cümlelerle kendisini bir köpek yerine bile koymadığını. eğer er ise er oğlan doğurmuĢ avrat südün emzireler". Konuyu Sultânların evlenmeleri bahsinde ele alacağız. ahlakî bir konu olan Karı-Koca Münâsebeti (Cimâ'ın Ġyisi ve Kötüsü) hakkındaki tavsiyeleri ihtiva eylemektedir. bırakınız bir Osmanlı damadının çarpık iliĢki kurmasını. Buradaki tavsiyelerden biri de. hemen iĢi gücü oğlanlar derdinedir".vâta > "Siz. kıĢın iki soğuk bir araya gelirse teni kurutur. Zira ki. genç cariyelerle beraber olup kendisine iltifat etmediğini yazmaktadır. bir kısım ifadeleri kendilerine göre yorumlamaya kalkıĢmıĢlardır48. Nitekim Kâbusnâme'nin asıl dili olan Farsça'daki oğlan kelimesinin karĢılığı bulunan gulam kelimesinin de manası böyle zikredilmiĢtir: "Gulâm.

V. bazı yabancı seyyahların ve bir kısım Ġslâm düĢmanı tarihçilerin anlattıkları gibi. 557. illa da kötü niyetle seçilmiĢ genç çocuk manasına gelmez. V. Topkapı. ĠĢte bütün bu özelliklere sahip devĢirmeleri iç oğlanı adıyla tesbit edebilmek için bugün Kriminoloji veya benzeri ilimlerin yerine Osmanlı döneminde de Ġlm-i Sîmâ veya Ġlm-i Kıyafet denilen bir ilim dalı vardı. Nitekim buradan yetiĢen devlet adamları arasından pek çok beylerbeyiler ve sancakbeğleri çıkmıĢtır. Ferheng-i Nizâm. Belki Ġç Saray yani Osmanlı Devleti'nin en geniĢ sınırlara ulaĢtığı dönemlerde toprak alanı 24 milyon km2yi bulan bu muhteĢem devletin Devlet BaĢkanlığı sarayı demek olan bu mahalde çalıĢacak personel dikkatle seçilmeliydi. sayı XX. Ġç Saray'da istihdam edilmelerinden kaynaklanmaktadır. iç oğlan kelimesini tarif etmek gerekmektedir. I memek mümkün ( 4 Gerçek Has| personel me tarafından genlf ka-ı Sa'âdetvet de Hırka-ı Sa'ft larla donatr görmek yani i Özellikle I Erico'nun meĢinden dolayı i dir ve hiç biri Bütün bu t ların durumunu I Mustafa / lerle ilgili ve bunun ı ve hatta! yazar. Ġbrahim PaĢa ve Edirne Saraylarında yetiĢtirilen ve zamanla muhtelif devlet hizmetlerine çıkan devĢirmeler olarak tarif edilmektedir. ı kızı Ġle] BĠLĠNMEYEN OSMANLI îtis trle beraın çarpık syasak-ı konusu ulamaya H kısaca i denilen I Osmanlı Ismanla n Saray Kvardır. toplumdaki ı toplumu1 rın PadiĢ lere ayın ğunu. eli ayağı düzgün olmalı. yalancı ve hâin insanlar olmamalıydı. Kâbûs-nâme. vrk. Gerçekten Ġç Saray'da çalıĢacak personel. sh. Tarama Sözlüğü. Osmanlı tarihinde. 345. III. 737.. bir terimdir. Enderun denilen Ġç Saray'da çalıĢan özenle ve dikkatle seçilmiĢ saray görevlilerine denmektedir. nr. Duman. Haydarabad 1934. Belki Enderun denilen Ġç Saray'da istihdam edilmek üzere seçilen devĢirmelere de denmektedir. Musa. 336 vd. 80-84. 112-113. sh. 10/B.. Ankara 1997. Mehmed ġeker). 2923-2926. 1287/1. Türk Dil Kurumu Yay. Yani Enderun aynı zamanda devlet adamı yetiĢtiren bir fakülte durumundadır.. Aga Seyyld Muhammed Ali. EĢref bin Mehmed. 24/B-25/A. bunları Saraydakilerden ayırmak için Sadi adı verilmektedir. Yüz Hadis Tercümesi. O halde iç oğlanı. Ġç oğlan denmesi. Oğlan Kelimesi ve Gençlik Kavramı Üzerine. Âyet. Hazâin'üs-Sa'âdât. Bugün bile baĢbakanlık ile cumhurbaĢkanlığı KöĢkünde çalıĢan personel ile normal bir devlet dairesinde çalıĢan personelin aynı özelliklere sahip olmadığını. Padlf mekân değildir. sır tutmalı. pıdı ve15 genç t üzere ¦ûn o bir k çok . Oğlan kelimesi. 365. Âlî. Bunlara Saray Acemi Oğlanları veya Celeb de denmektedir. 2923-2926. Ġkinci olarak. Ali Emirî. A'râf. ı kadın personel ayrıntılı olarak an Üçüncü Ola bebiyle. nr. O zaman. Millet Kütüphanesi. Mevâld'ün-Nefâls Fî Kavâ'id'il-Mecâlis. Enderun yani Ġç Saray'da çalıĢmak üzere yetiĢtirilen Ġç Oğlanlarının yakıĢıklı olması. Tarama Bözlüğü I-VIII. Mustafa Darir bin Yusuf. Elinin. Emir Keykavus. gözünün ve kulağının özelliklerine göre. Ayrıca burada istihdam edilecek devĢirmeler. Topkapı Sarayı Müzesi kütp. (neĢr. 167 vd. ayağının. PadiĢahların gayr-i meĢru arzularını tatmin için değildir. Ancak bu Padl} serî bir hükmün I vardır: "Gençbirli zira nefis Ġnsanı I Bu tür gençler* ı Osmanlı PadiĢahĠ! ile örtmelerini < bu hassasiyet ı mamen ı Dördüncü ı hizmetleri görnr Has Oda. Bir de Yeniçeri Ocağının acemileri vardır. Türkiyat Mecmuası. bir insanın ahlaki yapısı az çok tesbit edilmekteydi. Ġçoğlanı. PadiĢah e sakınmak için çok < lir. aslında bu iftiraları kitaplarına alanlar da bilirler. c.51. denilen Ġç Saray'd«| seçilmekteydi. sn. sh. Ahmed. ĠĢte Enderun 48 Kur'ân. c. Osmanlı Devlet teĢkilatındaki iç oğlan müessesesini kısaca anlatır mısınız? Evvelâ. c. sh. aslında bunlara iç oğlanı dense de. Enderun Mektebinde yetiĢmektedirler. III. ġer'iye Bölümü. Galata. Oğlan kelimesi Ġle ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. vrk.

Kur'ân-ı Kerim okumak. toplumdaki grupları sayarken gayet açık beyan eylemektedir. bu baĢlığı okudukdan sonra. meyhanelere ayrılan bir bölüm de vardır. hizmetkârlar hakkında bilgi verdikten sonra. Aynı eserde. PadiĢaha ait hizmetleri görmek yani Saray içinde PadiĢahın hususî personeli olmaktır. Ancak bu PadiĢahın onları baĢkalarından kıskanmalarından dolayı değil. Ġstanbul'un fethini de ve diğer fetihlerini de. bu rezillere ayırdığı kısa bahiste. Gılmân veya Ġç oğlan denilmesinin bir sebebi de. Ģehirde katliam yaptığı ve en önemlisi de Ġstanbul'u yakıp yıktığı söylenmektedir. hâlâ Ġslamcı Gay'ler diye haber yapanların durumunu ilimden anlayanlar daha iyi takdir edebileceklerdir. genç ve bıyığı bitmemiĢ çocuklarla. Enderun odalarının birincisi ve en itibarlısı olup Fâtih tarafından personel mevcudu otuz kiĢi olmak üzere kurulmuĢtur. bazı Osmanlı PadiĢahları uymuĢlar ve bir kısım Ġç saray görevlisi iç oğlanlarına yüzlerini peçe ile örtmelerini emretmiĢlerdir. Üçüncü Olarak. Zaten. Hıristiyanlara ait mabedleri yok ettiği. Halbuki aynı yazar. mübarek gecelerde güzel kokularla donatmak ve gül suyu serpmek. Bu hizmetlerden biri de Has Oda'nın hizmetlerini görmektir. bu ahlaksızlıkların PadiĢahlara ve âlimlere de isnad edilmesidir. PadiĢahın iç oğlanlar ile beraber olduğu ve gayr-i meĢru hayat yaĢadığı bir mekân değildir. Ġç Saray'da çalıĢan iç oğlanları yakıĢıklı gençlerden oluĢması sebebiyle. Bunlar. Has Oda'da Hır-ka-ı Sa'âdet ve diğer mukaddes emânetler bulunmaktadır. Fevkalade bir edeb kaidesi olan bu hükme. Osmanlı toplumunda tümüyle bu ahlaksızlıklar yok idi denilemez. bu konuda uzman olan kiĢilerce seçilmekteydi. Bunlar doğru mudur? Hemen Ģunu ifade edelim ki. zira nefis insanı kötülüklere sevkedebilir. PadiĢah açısından değil. Ġslâm Hukukuna göre. mevt. Bu tür gençlere Ģâbb-ı emred denilir". Hatta bu tür gençler. tamamen Ġslâm Hukukunun hükümleri çerçevesinde yapmıĢtır. Has Odalıların asıl vazifeleri de Hırka-ı Sa'âdet Dâiresini süpürmek. gay tabir edilen cinsî sapıkların dinimize göre suçlular olduğunu. erkek ve kadın hizmetkârlar ve cariyelerle ilgili verdiği bilgileri ve özellikle de genç kız ve erkek manasında kullanılan gulâm ve bunun çoğulu olan gılmân k elimesini dillerine dolayarak. bu tür iddiaları. Acaba böyle bir bölümde gayr-i müslimlerin meyhaneleri anlatıldığı ortada olduğu halde. Daha sonra diğer PadiĢahlar tarafından geniĢletilmiĢtir. Osmanlı devlet adamlarını ve hatta ġeyhülislâm ve kazaskerlerini bile. Gerçekten Ġslâm hukukunda bir hüküm vardır: "Genç bir hoca veya terbiyeci. baĢta Ayasofya'yı camiye çevirme olmak üzere. tıpkı Kabusnâmenin yaptığı gibi. Büyük Osmanlı Tarihçisi Âlî. fazla yalnız kalmasın. Bizans tarihçilerinden bazılarının. bu konudaki Ģer'î bir hükmün tatbikinden ileri gelmektedir.denilen Ġç Saray'da çalıĢacak iç oğlan denilen personel. bizzat fethe katılan Bizans tarihçileri bile söylemeye cesaret edememiĢtir. Bütün bu bilimsel açıklamalara rağmen. nefislerine mağlup olan 106 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BtÜWF-'" 'i* reziller grubunu teĢkil ettiğini. KarĢı çıkılan. Gelibolulu Mustafa Âlî'nin tıpkı Kâbusnâme'de olduğu gibi. tozunu almak. gay'likle itham etmektedirler. burada bugünkü gibi kadın personel çalıĢtırılmamasındandır. yüzlerine peçe bile örtebilirler. Osmanlı Devleti'nde herkes meyhaneye giderdi mi diyeceğiz?49. Özellikle Fâtih Sultân Mehmed ile alakalı olarak Notaras'ın ve Franzes'in oğlu ve Erico'nun kızı ile ilgili isnatlar ise. Has Oda. Biraz sonra Has Oda'nın mahiyetini öğrenince böyle bir iddiadan titrememek mümkün değildir. Harem'de değil Enderun'da yer almaktadır. Fâtih Sultân Mehmed'in Ġstanbul'u küıç gücüyle aldığı. Osmanlı'da Harem isimli eserimizde ayrıntılı olarak anlattık. değiĢik hizmetleri görmektedirler.1 52. Ġstanbul'u fethetmesinden dolayı duydukları kızgınlığın yalancı bir sonucu olmaktan öteye gitmemektedir ve hiç bir delile dayanmamaktadır. toplumdaki ahlaksızlar hakkında da bazı açıklamalarda bulunmaktadır. Bunu. ġimdi soruyoruz. lezbiyenlerin ve homoseksüellerin de bunlar gibi reziller grubunda yer aldığını. kendi aralarında muhtemel bir gayr-i meĢru durumdan sakınmak için çok dikkat çekenlerin yüzlerine peçe örtmesinin emredilmesi doğru olabilir. Zira Fâtih Sultân Mehmed. haram helal demeden kadınlarla beraber olanların ise. Kur'ân'ın emrine uymak için gösterilen bu hassasiyet nerede? Bunu Hammer gibi bir Hıristiyan tarihçinin iftirasına uyarak tamamen edeb dıĢı yorumlara gitmek nerede? Dördüncü olarak bir hususa daha dikkat çekmek istiyoruz: iç oğlanlar. bil-fiil harp . Gerçek Has Oda.

I -II. Ġnsan ve hayvanların uzuvlarının kesilmesi (müsle) de yasaktır. akıl hastalarını ve dünyadan el etek çekmiĢ din adamlarını öldürmek yasaktır. Erdoğan. c. sayı XX. Sertoğlu. r rakip BĠLĠNMEYEN OSMANLI 107 Ġslâm devletler hukukunun hükümlerine göre. sh. sulh yolu ile fethedilen ülkelerde mevcut olan ehl-i kitaba ait ma'bedlere asla dokunulmaz. Aydın. Verilen söze veya muahedeye aykırı hareket yasaktır.. muhtelif yerler. KrĢ. Ġslâm ordularına düĢmanın Ģahıs ve mallarına karĢı bazı fiillerin icrası. muharip sınıfına girmeyen kadınları.. 336 vd. yasaklanmıĢtır. Rehineler öldürülemez. sh. Osmanlı Saraylarında Harem Hayatının Ġç Yüzü. Ankara 1974. Zaten zaferler. Ġstanbul çapında tatbik edilseydi. Kerâhiyye ve Ġstihsân Bahsi. sh. Papaz ve hahamlar heyeti. 1287/1. Fâtih'in Kazaskeri olan Molla Hüsrev'in kitabından naklediyoruz. Millet Kütüphanesi. tere. c. ölülerin baĢı ve uzuvları kesilemez ve katliam yapılamaz. Haydarabad 1934. sh. Duman. 112-113. PadiĢahların Kadınları ve Kızları. durum tam tersinedir. Eskiden beri var olanlar tamir edilebilir. Ġbn-i Âbidin. verdiği bir fetvada vuzuha kavuĢturmaktadır. bu esaslara uymaları ile doğru orantılıdır. Fâtih ve Fetih. Günümüze kadar yaĢayan kilise ve havraların gerçek sırrının. nr.. Ayasofya'nın ve benzeri bazı kiliselerin camiye çevriliĢinin meĢruiyet sebebi zikredilen hükümdür. Ġstanbul 1959. 382. 557. papaz ve hahamlardan oluĢan bir heyeti huzurunda kabul eder. Ali Kemal Meram. 163-165. Reddu'l-Muhtâr. bu isteklerini geri çevirmemiĢ ve camiye çevrilenlerin dıĢında kalan kilise ve havralara. EĢref bin Mehmed. 159. ġer'iye Bölümü. fikri ve malı ile savaĢa katılırsa. Kâbûs-nâme. Bu hüküm. Topkapı Sarayı Müzesi kütp. Ferheng-i Nizâm. öldü-rülebilirler. baĢka dinlere ait bütün ma'bedleri yok eder ve gayr-i müslimleri de sürgün edebilir. (neĢr. 737. Ayasofya'yı cami haline getirdikten sonra. Kapukulu Ocakları. Aktüel. Zina ve gayr-i meĢru münasebetler yasaktır. Bu konudaki çarpıtmaların en çirkin olanları Ġçin bkz. UzunçarĢılı. Meral. Yasak fiilleri kısaca sayalım: Zulüm ve iĢkence ile öldürmek. orman ve ağaçlar yakılmaz. V. III. nr. Mevâld'ün-Nefâis Fi Kavâ'id'il-Mecâlis.halinde bile. c. sadece delilsiz konuĢmanın kötü örneklerini teĢkil eder. Aga Seyyid Muhammed Ali. 37-40. III. Fâtih'in din ve vicdan hürriyeti anlayıĢı oluğunu. Mustafa Darir bin Yusuf. SavaĢ yoluyla fethedilen topraklarda ise. Mitler ve Gerçekler. Tarama Sözlüğü. 10/B. hakkı olduğu halde müdahale etmemiĢtir. ĠĢte Ġstanbul. kendilerine ve ma'bedlerine karĢı Ġstanbul'un sulh yolu ile fethetmiĢ gibi kabul etmesini ve geç de olsa toplu halde huzuruna geliĢlerini bu mânâya vesile saymasını ısrarla talep etmiĢlerdir. Ali Emirî. Osmanlıda Harem. Yüz Hadis Tercümesi. 80-84. SavaĢ zarureti bulunmadan ziraî mahsuller. bu esaslara harfiyyen uymalarıdır. 24/B-25/A. Hazâin'üs-Sa'âdât. tamamen savaĢ yoluyla feth olunmuĢtur. Osmanlı Devleti'nin Ģanlı ġeyhülislâmı Ebüssuud Efendi. vrk. c. küçükleri. Gelelim Ġstanbul'un fethinin hangi yolla olduğuna ve Ayasofya meselesine. 2923-2926. Bu hükümleri resmi kanun hükümleri olarak kabul ve tatbik eden bir devlet adamına. Ġstanbul'u Allah'ın yardımı ve kılıcının kuvvetiyle fetheden Fâtih Sultân Mehmed. 31. Ġslamcı Gay'ler baĢlıklı haber. A'râf. Ġstanbul'u ve içindekileri yaktı yıktı gibi isnâdlarda bulunmak. Ġstanbul'daki bütün kilise ve havraların yıkılması gerekirdi. dilerse Ġstanbul'da hiçbir kilise ve havra bırakmayacağını bu durumun devletler hukukundan doğan bir hakkı olduğunu Fâtih'e ifade ederler. 345. Yani Ġslâm hükümdarı. isterse. ı sonra. Ecdadımızı zaferden zafere koĢturan en önemli sebeplerden biri. hastaları. 2923-2926. Âyet. Mehmed ġeker). Oğlan Kelimesi ve Gençlik Kavramı Üzerine. V. Uluçay. Türkiyat Mecmuası. Çevresindeki din âlimlerine danıĢan Fâtih Sultân Mehmed. 49 Kur'ân. Türk Dil Kurumu Yay. VI. c. Altındal. NeĢre hazırlayan: Orhan Saik Gökyay. 49 vd. BaĢta baba olmak üzere yakın akraba. 365. sh. Ankara 1997. Osmanlı Tarih Lügati. yaĢlıları. 167 vd. Ahmed. savaĢla ilgisi olmayan esnaf ve tüccarlar öldürülmez. ancak kendisine. Mercimek Ahmed (II. sh. Âlî. sahiplerine hizmet için gelmiĢ köleleri. Ġstanbul 1993. sh. Bu hükümleri. sh. ancak yenilerinin inĢasına da müsaade edilmez. Emir Keykavus. sakat ve müzminleri. Ġstanbul'u savaĢla fethettiğini. PadiĢah Anaları. Bu fetvanın aslı aynen Ģöyledir: . sh. 128-129. ġubat 1999. Musa. Oğlan kelimesi ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Tarama Bözlüğü I-VIII. sh. Ancak bunlardan biri bedeni. biz bu kadarıyla iktifa ediyoruz. Murad'ın emriyle). Daha baĢka yasaklar da bulunmakla beraber. vrk.

Fâtih Sultân Mehmed. 15. tam bir harabe ve ölü Ģehir idi. Anadolu'da çok sayıda halife yetiĢtirdiği gibi. Netice itibariyle tamamen kötü niyetlerle genç PadiĢah'a sokulmak isteyen bu fitne ve dalâlet grubu. Bundan sonra 16. hem Avrupa'nın ve hem de Müslüman memleketlerin ticâret merkezi ve mamur bir dünya Ģehri haline geldi. Fâtih Sultân Mehmed'in Hurûfîleri koruduğuna dair iddialar var. Bu iddiaların aslı nedir? Hurufîlik. Hatta fetvayı veren Molla Fahreddin-i Acemî'nin Ali Tûsî'ye olan Ģu vasiyyeti her zaman için bir ibret dersi olarak kalmıĢtır: "Avamın sırtından Ģerî'at asasını eksik etme". Anadolu ve Rumelideki Bayrâmî Melâmîlerini. bu hürriyetin maddî delillerinden değil midir? Ġstanbul'un harap edilmesi iddiası da doğru değildir. Buna ayrıntılı cevap vermek 108 BĠLĠNMEYEN OSMANLI yerine. Mahmiye-i Ġstanbul'u ve etrafındaki karyeleri unveten feth eylemiĢ midir? El-Cevab: Ma'ruf olan unveten (cebr ile) fetihdir. Fazlullah Allah'ın mazharıdır. Ketebehu Ebüssuud". 14. Ayasofya'daki mozaikleri tamamen tahrip etmemesi ve Ġstanbul surlarını yıkmaması. Ġstanbul'un fethini geçen bin yılın en önemli yüz olayı arasında zikreden CNN. Ġslâm Hukukunun kuralları gereği. 130 yaĢında bir kimesne ve 110 yaĢında bir kimesne bulunup Yehud ve Nasara taifesi el altından Sultân Muhammed Hân ile ittifak edüb Tekfur'a nusret etmeyecek olub Sultân Muhammed dahi anları seby etmeyüb (esir almayub) halleri üzere mukarrer edecek olub bu veçhile feth olundu deyu Ģahadet edüb bu Ģahadet ile kenâis-i kadîme hali üzere kalmıĢtır. Fâtih'in bu konudaki tavrını ortaya koymaktadır. Fener'de Abdi SubaĢı Mahallesindeki Caminin bitiĢiğinde Rum Patrikhanesi ile kilisenin mevcudiyeti. BektaĢîleri ve KızılbaĢlığı derinden etkilemiĢtir. bâtıl bir mezhep olan Hurufîlik . ve 16. 945 tarihinde bu husus teftiĢ olunmuĢtur. 1408)'dir. 23 Mayıs'da Ġsfendiyar oğlu Damad Kasım Bey'i elçi olarak Bizans'a göndermiĢ ve kendisine Ģu haberleri yollamıĢtır: Ġlk umumi hücumda Ģehir düĢecektir. yüzyıl boyunca Anadolu ve Rumeli'de Hurûfîlerin takibatı devam etmiĢtir. Hurufîliğin Anadolu'da yayılmasına sebep Azerî Ģâiri Ġmâdüddin Nesîmî (ö. asırlarda Anadolu ve Rumeli'de ciddi etkiler yapmıĢ ve hatta Fâtih zamanında Saray'a kadar girmeye çalıĢmıĢtır. bu görüĢleriyle. Fazlullah-ı Esterâbâdî'nin halifelerinden biri. hem kan döküleceğini ve hem de sorumluluk kabul etmeyeceğini bilmelidir. harflere bazı manalar yüklemenin yanında. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkmıĢ. Osmanlı Devleti'nin gerçek mânâda din ve vicdan hürriyetini göstermiyor mu? Edirnekapı Caddesinin son kısmında yer alan Mihrimah Sultân Camii'-nin hemen karĢısında bir Rum kilisesinin inĢasına müsaade etmek. Fâtih'in onları koruması diye bir Ģeyin olmadığı yapılan izahlarla ortaya çıkmıĢ bulunmaktadır. Bu anlattıklarımızı."Merhum Sultân Muhammed Hân hazretleri. Görülüyor ki. kendisi de Hacı Bayram Veli ile dahi görüĢmeye çalıĢmıĢtır. hemen büyük âlim Müftü Molla Fahreddin-i Acemî'yi devreye sokmuĢ ve bu büyük âlim de bunların hulul inancına sahip olduklarını bildiğinden dolayı. Fâtih tarafından fethedilmeden evvel. Haçlıların 1204'te yaptıklarından çok daha insanca ve hoĢgörüyle davrandılar" diyebilmektedir50. ısrarla ve kasıtlı olarak. Bunlara göre. cebr ile fethedilirse. en küçük bir zarar vermeden Saray'dan ve Osmanlı akîde dairesinden silinmiĢtir. Hıristiyanları ve Yahudileri kurtaracak Mehdi olduğuna inanılmaktadır. hemen tutuklanmıĢlar ve haklarında verilen idam edilerek yakılmaları fetvası hemen tatbik edilmiĢtir. 53. Maalesef. Maalesef bu habere rağmen sulhu kabul etmeyince cebr ile feth olunmuĢ ve buna rağmen yine de anlattığımız gibi muamele yapılmıĢtır. yani hâĢâ Allah Fazlullah'ın bedeninde görüntülenmektedir ve kıyamet gününe yakın. Müslümanları. Nitekim Rus tarihçi Ouspensky bile "Türkler 1453'te. Eğer sulh yolu ile teslim olurlarsa. Edirne'de iken genç Sultân Fâtih'i etkilemek için Saraya yerleĢecek kadar ileri gitmiĢtir. Hurûfîlerin gerçekten hulul inancına sahip oldukları anlaĢılınca. 1394'de idam edilen Fazlullah Esterâbâdî tarafından kurulan ve Bâtı-nîliğin kolu olan bir bâtıl mezhepdir. Bu gerçeği tam bir asker olan Ġmparator da kabul etmelidir. Time ve benzeri kuruluĢların yaptıkları tesbitden bir cümle nakledelim: Ġstanbul. Nesîmî. Fâtih Sultân Mehmed'in Sırbistan'da tatbik edeceğini va'd ettiği "Her caminin yanında birer kilise inĢasına müsaade" durumu. PadiĢah huzurunda bu meseleyi tartıĢmak üzere bir zemin hazırlamıĢtır. Bunların en önemli bâtıl inançları. ġunu da ifade edelim ki. Kalenderîleri. hulul inancı ve buna bağlı olarak mehdîlik anlayıĢıdır. tarihçilerin verdiği bilgi de doğrulamaktadır. Ġstanbul'da da tatbik olunmuĢtur. can ve mala asla zarar verilmeyeceğini. Fetihden sonra. Bundan rahatsız olan ve Fâtih'in bunları tanımamasından korkan Veziriazam Mahmûd PaĢa. Türkiye'de belli çevreler. Allah'ın da yardımıyla. Amma kenais-i kadime (eski kiliseler) sulhen fethe delâlet eder.

Ġst. Bu onlara ilham nuruyla müyesser olur (sh. sh S'î Akgündüz.! Zunûn. vrk. Mecma'ul-Enhür ġerhu Mülteka'l-Ebhur. Yani evliyalar. VII. Nitekim Ģu anda Arnavutluk gibi Balkan Müslümanları. KarĢı görüĢ için bkz. BĠLĠNMEYEN OSMANLI Risalesinde bu farkı açk Bütün ilim tarihçild sinden bahsettikleri' fından suiistimal edlln levhası. "Hangi dindensin?" sorusuna. hattı I ve müĢkil hakikatları Ġst 54. "Beldetün Tayyibetün" ifadesiyle Ġstanbul'un fethine iĢaret ettiği gibi. sh. yine Allah'ın koyduğu iĢaret ve gösterdiği yollarla ortaya çıkarma ilmine cifir ilmi denir. asırda bu ilmi hakkıylaj Tayyibetün ifadesiyle | 1971 hâdiselerine iĢan baĢka cahilliktir. c. Hz. Birinciyi ilim. iki ağaca t nasına kullanılmak yanında para cezas| de para cezası u "Âlî. 1/343. bazı câhiller tarafından suiistimal edilmiĢ olsa bile. Çünkü tmam-ı( da kullanılmıĢtır. camia ise kader levhası demektir. ÂĢıkpaĢa-zâde. Künh'ül-Ahbâr. Fâ-tih'den veya Osmanlı PadiĢahlarından bahsederken de Büyük Türk tabirini kullanmaktadırlar. Halbuki ikincisi bir ilimdir ve Ġbn-i Kemal çok açık bir Ģekilde bir 50 Molla Hüsrev. Ünlv. Zamanla! olarak kullanılmaya)! "Hangi dindensin?*! Pakistandaki sflzlûl meleriyle açıklanmak! Bu kısa izahdan i geçebiliriz. yabancı tarihçiler Türk kelimesini Müslüman tabiri ile eĢ anlamlı olarak kullanmıĢlardır. Künh'ül-tt»:* Vakayl'.ile ilm-i cifiri birbirine karıĢtırmaktadırlar. Ġbn-i Kemal. 191-201. MüĢkil ve zor meselelerin istihracı gibi.. ikinciyi ilmin dıĢında kabul etmek. 251-260. c. Hz. 1/282 vd. Defter. Son asırda bu ilmi hakkıyla kullananlardan biri de. Kur'ân. Kütp. c. Kur'ân âyetlerinden. Ġbn-i Kemâl bu ilmin ehemmiyetini "Er-Risâlet'ül-Münîre" adlı eserinde Ģöyle belirtmektedir: "Büyük evliyaların kerametleri de böyledir. Bu ilim. 54. Moskova 19K. 1. Bazı Türk'e sövmtt yer alan ' bilir? Önemle ifade < anlamlı olarak kullanın tih'den veya Osmanlı I maktadırlar. Bütün ilim tarihçilerinin -özellikle Müslüman âlimlerin. nüshacılık ve üfürükçülükle ilgisi yoktur. Cin-Akgündüz. ġerif. sh. Fâtih. Mülteka Tercümesi. Zamanla Türk ve Müslüman kelimeleri Müslüman dünyada da eĢ anlamlı olarak kullanılmaya baĢlanmıĢtır.ilimlerin tasnifinde kendisinden bahsettikleri "cifir ve camia ilmi" diye bir ilim vardır. bu ilmi Resûlullah'dan öğrendiği nakledilmektedir. Evvela. 130/a-b. ve ¦SaRisâlesinde bu farkı açıklamaktadır. BaĢtav. Belgele' Terimleri Sözlüğü I-ÎJi j(ANLI BĠLĠNMEYEN OSMANLI 109 FStih I tem toya t Bu E. Solakzâde.. 1798. Türk Hukuk Tarihi. 51-82. Cifir. Mevkufati. 60 vd.8)"51. tamamen inkârı da mümkün değildir. Mu'avvizeteyn süresiyle de 1971 hâdiselerine iĢaret etmiĢtir. Dürer ve Gurer. kaza levhası. V. 448 vd. ( Türk tabiri. Erdoğan. nr. Aydın. Asırda yazılmıĢ Grekçe Anonim Osmanlı tarihine göre Ġstanbul'un muhasarası ve zabtı". Bu ilmin Hurufîlik. Ġbn-I I rinde Ģöyle belirtmek "Büyük evliyaların keı Kur'ân âyetlerinden.. Ali'nin. "Elhamdülillah . 66-67. 62 vd. 94-95. 141-143. Tevârih-i ÂH Osman. Fâtih ve Fetih. Kısaca Allah'ın kader ve kaza levhlerinde olmuĢ yahut olacak bazı Ģeyleri. Mitler ve Gerçekler. sh.. Osmanlı PadiĢahları gerçekten Türk'e sövmüĢler midir? Kanunnâmelerde veya bazı tarih kitaplarında yer alan "Etrâk-ı bî idrâk = Ġdraksiz Türkler" tabirleri nasıl açıklanabilir? Önemle ifade edelim ki. Clot. sh. Osmanlılardan bahsederken Türkler dedikleri gibi. Âli. 1/643 vd. bir baĢka cahilliktir. tarr Fâtih'in Ceza Kanu ura. Bediüzzaman'dır. Çünkü Ġmam-ı Gazâlî ve Ġbn-i Kemâl gibi bu ilmi hakkıyla bilen zatlar tarafından da kullanılmıĢtır. Ma'ruzat. 127-128.. "XIV. Damad.l. Ebüssuud. Bazı yazarların iddia ettikleri gibi. camia ise ka olmuĢ yahut olacak bazl| ya çıkarma ilmine clfir I yoktur. Ty. hatta her kelimesinden ve harfinden ve hatta Resûlullah'ın hadislerinden bazı mühim ve müĢkil hakikatları istihraç etmiĢlerdir.

kapı kulu ocaklarına Müslümanların a-lınması baĢtan beri yasaktır. Böylesi bir yorum. c. Ġkinci olarak. Kânun ve zabt ve edeb ahvâllerinden evvelâ iç oğlanları kadîmü'l-eyyâmdan devĢirme veyâhûd sahîh kul cinsi pîĢkeĢ ola-gelmiĢdir. Türk üzerine verilmeğe Türk'e vermek de denir. Türk tabiri. Sikke-i Tasdik-i Gaybî. sistem bozulmuĢ ve bazan paĢaların çocukları dahi torpille kapı kulu ocaklarına alınır olmuĢtur. "15. c. Evvela. Belgeler Gerçekleri KonuĢuyor. Zira baĢlangıçta. Kürd. 82. sh. Maddede ". Kâtip Çelebi. Maddede Türk evlâdının acemi oğlanları arasına ve dolayısıyla yeniçeri teĢkilâtına alınmasına karĢı çıkılırken. MüslümanlaĢtırmak ve Türkçe öğretmek üzere. c. Ġstanbul 1960. bir kiĢi içki içse." diye izah getirilmektedir. Mecdî Efendi. Hadâık. Kapıkulu ocaklarındaki sistemi bozan sebepleri anlatırken Kapıkuluna yasak olduğu halde son zamanlarda alınan grupların arasında yer alan Türk. Türk'ü Çingene ve Yahudi ile eĢ tutması manasına alınamaz. Bedâyi'ul-Vakayi'. Koca Müverrih Hüseyin. KeĢf-üz-Zunûn. ġu madde daha da enteresandır ve aslından okumak zaruridir: . selefde olan sâhib-i ukalâ-i devlet devĢirme ve kul cinsini kânun etmezlerdi. Moskova 1961. Burada Ģunu da belirtmekte fayda vardır ki. yeniçeri olmak üzere toplanan gençlerin acemi o-cağında eğitilmesinden evvel. meselenin üzerinde durmak istemiyoruz. I. Yukarıdaki ifadeler çok açık bir Ģekilde bunu anlattığından dolayı. Bu takdirce ol makûle oğlanlar taĢraya çıkub Kul tâ'ifesine zabit olub ağa oldukda veyâhûd bir memlekete vâlî olduklarında ahvâlleri ma'lûm ve ehl-i basîret katında hafî değildir. 153/b-154/a. ĠĢte bu konuyu dile getiren Koçi Bey. c. Yahudi ve Çingene'yi yan yana zikretmesi. I. Ġstanbul 1983. dır: 37. hadd-i Ģirb olarak vurulacak olan 80 sopanın yanında para cezası alınması emr olunmaktadır veya sopa cezası uygulanmadığı takdirde para cezası uygulanacaktır. özellikle hakkında en çok dedikodu edilen Fâtih devri Kanunnâmelerinde. 856-858. kadı ta'zir ura. Künh'ül-Ahbâr. 110 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYEN (KMAK. buradaki Türk'den kasdın Müslüman olduğunu biliyoruz. Hemân Ġstanbul'dan ve sâ'ir kasabalardan buldukları eĢhası alub pîĢkeĢ deyû Saray'a koyarlardı. Bu kanun. 182-183. Pakalın.Türk'üm" cevabını vermektedirler. V. sh. Müslüman gençler bu teĢkilâta alınmamaktadırlar. "mahbûb ve müslim" kelimeleriyle açıklanmaktadır. 1. 591-592. iki ağaca bir akçe cürm alına".. Pakistandaki sözlüklerde de. I.kâfir evlâdın cem' eylemekte fâide odur kim. Bediüzzaman Said Nursi. Türk veya Ģehirlü olsa. Bu kısa izahdan sonra Osmanlı kaynaklarındaki ve Kanunnâmelerindeki izahlara geçebiliriz. Ocak.. Kanun maddesi Ģöyledir: "24. Türk'ü Müslüman anlamında kullanarak ve hür insanların bu teĢkilâta alınmalarını tenkit ederek Ģöyle demektedir: "80. Acemilerin ocağa alınmalarından evvel Anadolu'da Türk çiftçisinin yanına verilerek zirâ'at iĢlerinde kullanılmaları ve bu arada Türkçe'yi ve Ġslâm ahlakını öğrenip benimsemeleri gayesiyle Türk ailelere muvakkaten verilmelerine Türk'e vermek denirdi. c. Fâtih'in Ceza Kanunnâmesinde. 40-53. Akgündüz. Zındıklar ve Mülhidler. Türk düĢmanı diye ifade edilen Fâtih zamanında kanun hükmü haline getirilmiĢtir. Nitekim 38. kapıkulu sistemini bilmemek demektir. Arab. Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü I-III." Koçibey'in. sh. Mehmed Zeki. Osmanlı Devleti. Bir diğer misâl. tamamen Müslüman kelimesine eĢ anlamlı olarak kullanılmaktadır. sh. Gerçekten bu kural çiğnenmeye baĢlanınca. Türk üzerine verilmesini kanun haline getirmiĢtir. Eğer biregû hamr içse. Ve acemi oğlanının cem' olunub bir uğurdan ikiĢer akçe ile yeniçeri olmak Sultân Murâd Hân zamanında ref olunub birer akçe ulufe ile acemi oğlanı eyledikleri gibi birer akçe ile bir uğurdan acemi oğlanı olmak dahi ref olunub Türk üzerine verilmek dahi Fâtih-i Ġslâmbol Sultân Muhammed Hân zamanında olmuĢdur". 131-135. vrk. ġimdiki hâl ise ekseri Ġstanbul'un Ģehir oğlanları ve Türk ve dahi Kürd ve Ermeni ve Arab ve Çingâne ve Yehûd oğlanları olub on oğlandan bir sahîhce devĢirme veyâhûd kul cinsi yokdur. Yani. Yeniçeri Kanunnâmesinde bulunmakta51 Âlî. Türk kelimesi açıklanırken. Müslüman (Türk Müslüman manasına kullanılmaktadır) ve Ģehirlü olsa. Numuneleri dahi görülmüĢ ve görülür. sh. Mesela. II. sh. Ġmdi eğer bu makûle eĢhâs-ı muhtelife Saray'a kullanmak câ'iz olsa idi.. muhtelif yerler..

Osmanlı PadiĢahları. bütün muteber Osmanlı tarihçileri. nikâh ile ve özellikle de hür kadınlar ile evlenmeyi terketmiĢler. müfsid-i fâsid-i'tikâd ve benzeri tabirleri kullanmaktadırlar.* kavuĢtun evlenmesi. bu tabirin. Etrâk-i Nâ-pâk. Fâtih'den itibaren hep cariyelerle mi evlenmiĢlerdir? Ġstisnaları yok mudur? Fâtih devrinden itibaren Osmanlı PadiĢahları. Bizce asıl ö-nemli olan. Mahmûd PaĢa bunların kâfirden müselmân olub ümmî olduklarını ve bunların yanında "BeĢe" demekden azîm ta'zîm olmaduğunı bir bir beyân edicek PadiĢah Hazretleri dahi etti: "Lala. dahi sefer-i zafer-âsâra gönderseler olmaz mı? idi"54. Ġkbal. Gözde veya Peyk denilen cariyeler ile yaĢamayı . Anadoluda Celâlî isyanlarını çıkartan ve Osmanlı Devleti'nin ayak bağı bulunan ġii Türkmenler için kullanıldığını gayet açık bir Ģekilde kanunname metinlerinden anlayabilmemizdir. ı 4-C nikâh akı "TM* s« mesl. Ģeytan kulu. t Akgiindöı 0 J997. ayrıca kanunnamelerinde Türk kelimesini Müslüman ile eĢ anlamlı olarak kullanmaz55. I bağı bulunan] lerinden anfe tarihçileri. Sultânu Selâtîn'il-Arab ve'l-Acem ve't-Türk unvanını sahiplenmez. Bununla Türklerin veya Kürtlerin idrâkli veya idraksiz olanlarının bulunacağını ve isyan eden gruplara bu sıfatın verildiğini hemen anlamak mümkündür. Üçüncü olarak. 53 BeĢe: PaĢa kelimesinin muhaffef Ģeklidir ve daha ziyâde yeniçeriler arasında kullanılır. ol zaman kim. Türk milletine düĢman olan bir devlet. ġii gruplan I bî akl u din. topladığı Hıristiyan gençleri.] birleri kulların ntn bulunacağ dür. resmî dilini Türkçe eylemez. PâdiĢâh dahi Saray'a gelicek ol zamanda Düstur-i a'zamları olan Mahmûd PaĢa'yı da'vet edüb "Lala! Bu oğlan benim selâmımı aleyküm selâm Muhammed BeĢe deyü almakdan murâd nedir? Ve bu nasıl selâm almakdır?" deyicek. bu tabir daha ziyade göçebe halinde yaĢayan ve genellikle avamdan olan bazı Türkmenler ile Anadolu'da ġi'anın tahrikiyle isyan eden Celaliler için kullanılmıĢtır. ahlakını ve lisanını öğrenmek üzere Türk ailelere vermez. 52 Eğri Kapı: Edirne Kapı yakınlarında bir sur kapısıdır. Bu sıfatı I Burada ! Türk çe ey ailelere ve ayrıca kanunu 55. Ierdlr? I Fâtih ( ile evle denilen < zamanına I tih'den evlenmeleri! 1-FJl ile evlen 2-C kâh akdi) 3."25. Amma kaçan bu denlü Türkçe bilmemek ne âlemi vardır? Bunları bari cem' eyledikden sonra Türk üzerine verüb Türkçe'yi öğrense ve !*gj| dahi sefer-l zater-MMĠ Üçüncü¦ siz Türkler ifa avamdan ola kullanılmıĢtırj nemli olan. 55. Burada Ģunu ifade edelim ki. Ve olmağa bâ'is oldur kim. #| muhtelif teVM Î5HANLI BĠLĠNMEYEN OSMANLI 111 ir ınpna çe'yi öğrense ve belâya mu'tâd olub ba'dehû ulufeye yazdırub ve ba'dehû kapuya çık arsalar. Ġbn-i Kemal baĢta olmak üzere. KızılbaĢ-ı EvbaĢ. Nitekim benzeri bir tabir de Ekrâd-ı bî idrâk Ģeklindedir. m). dediğin gerçekdir. cemâ'at-ı kallaĢ. s». bazı tarih ve fıkıh kitaplarında geçen Etrâk-i bî idrâk yani idraksiz Türkler ifadesine gelince. Bu sıfatı bütün bir millet için kullandıklarını söylemek mümkün değildir. Ekrâd-ı bî akl u din. sa'âdetle Ġslâmbol'u feth eyledikleri zamanda Eğri Kapu" kurbünde Tekfur-ı makhûrun sarayına konub Ayasofya Câmi"inin çanların yıkub minarelerin bina edüb cum'a namazına azîmet buyurub geri saraylarına döndüklerinde yeniçeri ocağı yoldaĢları PadiĢah-ı cihân-penâh Hazretlerini selâma durduklarında PadiĢah-ı âlem-penâh Hazretleri sağına ve soluna selâm vericek içlerinden birisi "Aleyküm'üs-selâm Muhammed BeĢe53" dedi. Osmanlı Devleti'nin yıkımına sebep olan isyancı gruplar için ve özellikle de ġi'î grupları kasdederek. bunun yerine Kadın Efendi. Etrâk-i bî idrâk.

md. Bkz.tercih etmiĢlerdir. söz konusu kaidenin ilk cariyeden olan istisnasıdır. bu durumun hür erkeğin birinci Hanım'ının hür bir kadın olması halinde söz konusu olduğunu. muhtelif yerler. 54 Türk üzerine vermenin ne demek olduğunu. Peygamber. Ġbn-i Kemal ve DüĢünce Tarihimiz. Ġstanbul 1997. Hanefi hukukçular. kahir ekseriyetle Osmanlı PadiĢahları. Bazı farklı yorumlar için bkz. Sultân Abdülaziz'in Mehmed Ali PaĢa ailesinden gelen Tevhîde Hanım ile evlenme arzusunu ise Keçeci-zâde Fuad PaĢa engellemiĢtir. Müslüman hür kadınlarla ile evlenebilme gücü ve imkânı bulunmama Ģartına bağlamaktadır. Fâtih Sultân Mehmed'den sonra. Ankara 1988.Kanunî'nin câriye olan Hürrem Sultânı.Sultân Abdülmecid. Akgündüz. Zira Hz. Yeniçeri Kanunnâmesi. Mevlüt Uluğtekin. Muhtelif yerler. 99. önemli bir olaydır. Ancak câriye olan bu kadını. 56. cariyelerle evlenmeyi âdet haline getirmiĢlerdir. bu madde en güzel Ģekilde anlatmaktadır. hür erkeklerin cariyelerle nikâh yaparak evlenmelerini. Osmanlı Kanunnâmeleri. IV. nikâh akdiyle ve hür kadınlarla evlenmeyi terk etmiĢler ve bunun yerini cariyelerle ve nikâh akdi yapmadan karı-koca hayatı yaĢama usulü almıĢtır. PadiĢah Anaları. halbuki hür bir kadınla evlenme imkânı varken câriye ile evlenmesinin sahih ve caiz olduğunu ifade etmektedirler. Fâtih devrinden Osmanlı Devletinin yıkılıĢına kadar.Fâtih'in henüz tahta geçmeden Dulkadiroğlu Süleyman Beğ'in kızı Sitti Hâtûn ile evlenmesi. 4. Me ram. sh. 163. Osmanlı PadiĢahları. daha evvel evlendiği hür bir kadın yoksa. Bâyezid'in Karaman Oğlu Nasuh Bey'in kızı HüsnüĢah Hâtûn ile ve nikâh akdi yaptırarak evlenmesi ilk istisnadır denilebilir. Hür bir kadınla evli olan hür erkeğin bir câriye ile evlenmesi ise sahih değildir. 55 Fâtih Ceza Kanunnâmesi. I. c. Sayın. 3. hür bir kadınla evlenme imkânları bulunmasına rağmen. 112 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYEN OSMANLI 5. saltanattan önce olması hasebiyle pek istisna da sayılmayabilir. Yılmaz.Genç Osman'ın ġeyhül-Ġslâm Esad Efendi'nin kızı Âkile Hanım'ı hür bir kadını nikâh akdiyle alması Ģeklinde değerlendirirsek. Harem'deki kadınlar saltanatı da devĢirmeler ve dıĢarıdan satın alınan değiĢik milletlere mensup cariyelere terk edilmiĢtir. hür bir erkeğin câriye ile evlenebilmesi için. Hür kadınlar varken cariyelerle evlenmek dinen caiz midir? Ayrıca Cariyelerle nikâhsız yaĢamalarının Ģer'î dayanağı nedir? Kur'ân-ı Kerim. 37. 24-30. md. Bkz. Osmanlı Kanunnâmeleri. 57. 15.Sultân Ġbrahim'in Telli Haseki de denen HümaĢah'ı debdebeli bir düğün ile ve nikâh akdi ile eĢliğine kabul etmesi de önemli bir istisnadır. Bu Ģart gerçekleĢmesi halinde de. Siyâsetnâme. nasıl devlet ve kapıkulu kadroları. 349.Oğlu II. Bu teamülün Osmanlı Devletinin yıkılıĢ zamanına kadar devam ettiğini ve pek az istisnalarının bulunduğunu görüyoruz. Ġslâm . sh. âzâd ederek hür olarak mı evlendiği yoksa yukarıda izah ettiğimiz gibi câriye olarak mı onunla nikâh kıydığı tam belli değildir. 6. Osmanlı Devletinin resmî Kanun-ı Umûmîsi sayılan Mültekâ'daki ifade aynen Ģöyledir: "Hür bir erkeğin. Bu istisnalar Ģunlardır: 1. Ġmâm ġâfi'î de kocanın köle olması halinde böyle bir evliliğin caiz olduğunu söylemektedir". Bir kısım hukukçular. devĢirme erkeklere bırakılmıĢsa. aksi takdirde evlenmenin gayr-ı sahih ve bazılarına göre de mekruh görüldüğünü beyân etmektedirler. Mısırlı Bezmiârâ Hanım'ı nikâh akdiyle zevceleri arasına sokmuĢtur ve muhtemelen hür olarak nikâh akdini icra eylemiĢtir. Fâtih'den itibaren hür kadınlar ile veya cariyeler ile nikâh akdi icra ederek PadiĢahların evlenmeleri tamamen istisnai bir durum haline gelmiĢtir. hür bir kadınla evlenmeye imkânının bulunmamasını. Bu hususda Ġmâm Mâlik. "Hür bir kadın üzerine câriye ile evlenmek sahih olmaz" buyurmuĢlardır. bir görüĢe göre âzâd edip hürriyetine kavuĢturdukdan sonra ve bir görüĢe göre de câriye kalmakla beraber nikâh akdiyle evlenmesi. md. Dalkıran. Osmanlı'nın Arka Bahçesi. 135 vd. 2. hür kadının rızasıyla böyle bir evliliğin caiz olacağını ifade ederken. IX. ayrıca cariyelerin Müslüman veya ehl-i kitap olmaları Ģartı aranmaktadır.. Fetvaya esas olan da bu olduğundan dolayı. sh. 38. c. c. hür bir kadınla evlenme imkânı bulunsa dahi. Bkz. sahih ve caizdir. Osmanlı Kanunnâmeleri. ehl-i kitap veya Müslüman olan bir câriye ile evlenmesi. Akgündüz. sh. Akgündüz.

"Onlar namuslarını korurlar. bu kaidenin Sultân Ġbrahim'in Telli Haseki'yi önce âzâd edip sonra da nikâh akdi ile onunla evlenmesi ile bozulduğunu ifade etmektedirler. b) Cariyesi câriye statüsünde kalmakla beraber. I hükmü gereği r nı ifade etrr Müslüman olu evlilik akdi I ğan çocukları i kurtulamadığı! lklnciıi)t yesi ile heı olan bu hakka Ġ Kur'ân. sadece eĢleri ve cariyeleri ile iliĢki kurarlar. Ostlerle Mya) PadiĢah evlenmeden önce cariyesini âzâd eder yani hürriyetine kavuĢturur ve bu durumda hür bir kadınla evlenmiĢ olur. bir akın sırasında esir edilerek PadiĢah'a takdim edilen Hürrem Sultan'ı önce âzâd etmiĢ ve sonra da nikâh akdi ile eĢliğine almıĢ ve Fâtih zamanından beri devam eden cariyelerin nikâhsız istifraĢ edilmesi kaidesini bozmuĢtur. Her iki halde de evlilik akdi ihtiyatî bir akittir ve hukukî sonuçlarını tam doğurmaz. cariyelerle nikâh akdi ile evlenmek caiz ise de. Ġslâm hukukuna göre. d&ti meĢine mânı! evlendiği diğer araĢtırmacılara göre. Ġslâm Hukukunun câriye kabul ettiği kadın kölelerin bir statüsü de. Asıl câriye hukuku burada söz konusudur. Kanunî Sultân Süleyman. Çünkü bunu yapanlar ayıplanmazlar" buyurarak. o zaman ehl-i kitap veya Müslüman olmaları Ģartıyla câriyesiyle nikâh akdiyle evlenebilecektir. Bu durumda. Ġkincisi. cariyesini âzâd ederek evlenmesine mâni teĢkil etmez. Ayrıca efendi daha evvel hür bir kadınla evli ise. Bir kısım araĢtırmacılara göre. cariyenin efendisinin mirasından istifâde edememesidir.r bu durumda >>¦ kadınla evli olmasp. Nisa Süresindeki âyetin hükmü gereği mekruh olacağını ve bir kısım hukukçular ise bu akdin sahih olmayacağını ifade etmiĢlerdir. baĢka bir erkek ile evli olmayan bir cariyesi ile herhangi bir nikâh akdi olmadan karı-koca hayatı yaĢayabilir. PadiĢahın eli altındaki cariyesi ile nikâh akdi yaparak evlenmesidir. Hatta öylesine kaideler konulmuĢtur ki. Kur'ân. daha evvel hür bir kadınla evli olması. iki Ģekilde PadiĢahlar ile karı-koca hayatı yaĢayabilirler: Birincisi.' bozmuĢtur. Eğer PadiĢah hür bir kadınla evli değilse. eĢ statüsündeki veya istifrâĢ hakkı bulunan cariyeliktir. hür ve evli bir kadın ile istifraĢ hakkına dayanılarak karı-koca hayatı yaĢanan câriye arasındaki en önemli fark. Bu tesbitten de anlaĢılacağı üzere. AncaK âzâd edip som b) Câriylenir. dört sınırını aĢmamıĢ olmak Ģartıyla. istifraĢ hakkının Ģer'î dayanağını açıklamaktadır. PadiĢah. nikâh akdi yapmadan istifrâĢ hakkını kullanarak yine karı-koca hayatı yaĢamak mümkündür. köle veya hür baĢka erkekler ile evli olmayan cariyeler. "OnlırĠ lar. Bu durı kadınla evli ise. Hürrem Sultân'ınkinin bu gruba girdiği ve cariyelikten kurtulamadığı daha evvel ifade olunmuĢtu. Ancak çoğu tarihçiler. Kur'-an'ın ifadesiyle zinaya yol açmaması ve gizli metres hayatına dönüĢmemesi için önemli kaidelere bağlanmıĢtır. Çünkü i yanağını açıkl ifadesiyle ı delere bağlat istifrâĢ hakkmı| cariyenin ı bazı cüz'i f ma poligam leme sürt me konu» etkileme ÖnemJj'J yaptığı takı ile kan-kı istifra. hal tedir. Ancak önemle belirtelim ki. a) PadiĢ. PadiĢah nikâh akdiyle onunla evlenir. Bu da iki Ģekilde olur. ( hakkı I ya ĠMANLI BĠLĠNMEYEN OSMANLI 113 (i ile ve Ġhı ka10laI. Böyle bir evlilik halinde. t takdim edilenı ve Fâtih zam. bu istifraĢ hakkı da. Her ikisinde de doğan çocukları hür olarak doğar. bazı hukukçular câriye ile olan nikâh akdinin. âzâd ederek evlendiği câriye ile hür olarak evlendiği diğer hanımları arasında hiçbir hüküm ve statü farkı mevcut değildir. Miras münâsebetinin dıĢında bazı cüz'i farklar da . Bu durumda nikâh ihtiyatî bir nikâh olacaktır.Hukukuna göre. Efendi için sabit olan bu hakka istifraĢ hakkı denmektedir.

Ayrıca Efendi'nin ölümüne bağlı olarak annesini de hürriyetine kavuĢturur. Ġkinci Grup: Nikâh akdi yapmadan beraber oldukları ve ancak ümm-i veled statüsündeki yani çocuk sahibi oldukları Kadın Efendilerdir. Ancak birisinden boĢandıktan sonra diğerini nikahlayabilir. PadiĢah. dört kadın sınırı söz konusudur. PadiĢahların zevceleri yani eĢleri olarak takdim edilmiĢtir ve doğru olan da budur. birinci Ģıkta belirttiğimiz ümm-i veled hükümleri devreye girer. hemen Kadın statüsüne geçer. PadiĢahın zevceleri gibi dememizin sebebi. Üçüncü Grup: Beraber karı-koca hayatı yaĢadıkları ve ancak genellikle çocuk saf . Zira tam zevce kabul edilince. PadiĢah. evlenilen kadın câriye de olsa. Halbuki bir anda dörtten fazla câriye ile Kadın Efendiler olarak hayat yaĢayan PadiĢahlar vardır. Osmanlı PadiĢahlarının aile hayatlarında ri'âyet ettikleri hukukî statü çoğunlukla budur. Bu sebeple özellikle Kadın Efendiler. En önemlisi de. b) PadiĢah. efendi. Ancak istifraĢ hakkı ile karı-koca hayatı yaĢaması halinde.vardır. tam zevce olarak kabul edilmemeleridir. daha önceden olmasa bile. 114 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYEN OSMANLI 57. ayrılığın üzerinden iki hayız müddetinin geçmesi gerekir. Mesela istifraĢ hakkı ile bir câriye ile karı-koca hayatı yaĢama poligami = birden fazla kadınla evlilik sınırına tâbi olmama. câriye statüsünü bile köle kadınların hürriyetlerine kavuĢmaları için vesile kılmıĢtır. PadiĢahların zevceleri gibi sayılırdı. istifraĢ hakkı bulunan bir kısım cariyeleri ile de teserrî yani nikâh olmadan karı-koca hayatı yaĢamıĢtır. Bu durumda. Ancak bunun da bazı kaideleri vardır. Nikâh ile alınması. Osmanlı PadiĢahları bir kısım cariyeleri ile nikâh akdi yapmasına karĢılık. câriye de ümm-i veled statüsüne geçer. PadiĢahların kendileriyle cinsi münâsebette bulundukları ikballer ve son zamanlarda ortaya çıkan gözdeler ve peykler bu statüdedirler. Ancak dört kadın sınırını zorlamadıkça kadın efendiler ile nikâh akdi yaptığı da doğrudur. AyĢe Osmanoğlu'na göre bunların çoğu nikâh ile alınmaktadır. Çocuk sahibi olmadan karı-koca iliĢkisini devam ettirebilir. O halde Osmanlı PadiĢahlarının Fâtihden itibaren beraber oldukları kadınları. tstifrâĢ Hakkı veya teserrî denilen câriye ile yaĢamanın hukukî statüsü ve sınırları nelerdir? îstifraĢ hakkının ve buna dayanılarak teserrî yani câriye ile karı-koca hayatı yaĢamanın hukukî statüsü ve sınırları Ģu Ģekilde özetlenebilir: PadiĢah ile karı-koca hayatı yaĢayan câriye. ġayet câriye hamile ise. karı-koca hayatı yaĢadığı cariyesinden çocuk sahibi olmayabilir. Halbuki bu statüde olunca. Efendi'nin cariyeden doğan çocuğu hür olarak dünyaya gelir. Bu kaideye uygun olarak Osmanlı tarihinde PadiĢah'dan hâmile kalan bir câriye. böyle bir sınır mevzubahis değildir. bekleme süresi bitince yeni efendi ile karıkoca hayatı yaĢamaya baĢlayabilir. aile içerisindeki statüyü fazla etkilemeyen hallerdir. aynı anda dört kadından fazla olanı haram haline getirir. Böyle bir cariyenin PadiĢah ile yaĢadığı karı-koca hayatının akıbetini de ikili bir ayırıma giderek izah edelim: a) ĠstifrâĢ hakkına dayanarak karı-koca hayatı yaĢadığı cariyesinden efendi çocuk sahibi olunca. iddet ve boĢamada bekleme sürelerinin yarıya indirilmesi ve daha önce de ifade ettiğimiz gibi cariyenin örtünme konusunda hür kadınlar gibi olmaması gibi farklar. bunların sayısı mahduttur. Efendi'nin istifraĢ hakkına dayanarak cariyesi ile karıkoca hayatı yaĢamasına teserrî de denmektedir. Bu sebeple birden fazla evlenme konusundaki sınıra riâyet edilmeye ihtiyaç kalmamıĢtır. PadiĢahın karısı gibi olur. en fazla sekize çıkmıĢtır. Efendisi dıĢında kimse ile karı-koca hayatı yaĢayamaz. Ġslâm hukuku. Nikâh akdi yaparak evlendikleri hemen kadın efendi unvanını alırlar. Kadın Efendi demek. Bunların sayıları. Hanefi hukukçulara göre. Müslüman veya ehl-i kitap olan câriye ile istifrâĢ hakkına dayanarak karı-koca hayatı yaĢayabilir. Bunun yolu azldir. dört gruba ayırmak mümkündür: Birinci Grup: Nikâh akdi yaparak eĢ kabul ettikleri kadınlardır ki. böyle bir iddia bütün kadın efendiler için doğru değildir. böyle bir cariyeyi baĢka bir efendiye satabilmesi ve Efendi'nin istifrâĢ hakkını elde edebilmesi için. Hamile değilse. Kadın Efendilerin sayısı yediye kadar çıkmıĢtır. Bu duruma göre. mutlaka nikâh ile evlendiği câriye demek değildir. Kısaca ifade etmek gerekirse. iki kız kardeĢi câriye olarak eli altında ve bu statüde bulundaramaz. Önemle ifade edelim ki. Böyle bir cariyenin baĢka biriyle karı-koca münasebetine giriĢmesi zina sayılır. kendi cariyesi dıĢında bir câriye ile nikâh akdi yaptığı takdirde birden fazla evlenmenin sınırına riâyet edecektir.

Osmanlı Devletinin yıkılıĢ sebeplerinin baĢında. ĠM vd. Osmanlı tarihinde de böyle olmuĢtur. Ġstanbul 1994. Harem II. Çağatay. farklı Ģekillerde cevaplandırılmıĢtır. 3. Aynı Ģey.. Her birinin ayn I dediğimiz daha Ġyi anlaĢıl) 58. Mafya liderlerinin isimleriyle birlikte telaffuz edilmektedir. dayılardan ve amcalardan korumak için böyle bir riske girmemeyi tercih etmiĢtir. sh. 25. 40-41. Böyle olmasa bile. Osmanlı Tarih Lügati. 2. kayınbiraderlerden. Bugün böyle olduğu gibi. sh. peykler ve has odalıklardır. Düğün törenlerine yapılacak masraflar ve bu düğünlerde hediye adı altında dönecek dolapları da bir hesaba katarsanız. Ġkballer çocuk doğurdukları zaman çoğunlukla Kadın Efendi olmuĢlar ve bazan da nikâh akdi ile zevce haline getirilmiĢlerdir. 34-35. Aynı Ģey Sultân Ġbrahim'in nikâh akdi ile aldığı HümaĢah Hanım için de söz konusudur. 58. Her birinin ayrı ayrı hanımlarını ve çocuklarını liste halinde inceleyince. 542 vd. Harem II. 126-127. sh. Bazı Osmanlı PadiĢahları. Bunun da yolu Harem'den baĢka varacağı yer olmayan cariyelerle aile hayatını devam ettirmektir. Sertoğlu. baĢlamıĢtır.. Uluçay. Tarih Deyimleri. c.' konusudur. neden dev56 Kur'ân. Bazı O™ lardır. Damad.Bugün Türkiye'de ve baĢka dünya devletlerinde. Dünyada bazı baĢbakanların eĢlerinin adları. 364 vd. Babam Sultân Abdülhamid. II. II. c. sh. OsmanoJM Çağatay. Bugün böyle oldujjuj nan Hürrem Sultân'uij mektedir. Osmanlı Kanunnâmeleri. 5-6. Mustafa'dan itibaren baĢlamıĢtır. 2. bu tür hanedan görüntülerinden açıkça yakınmıĢ-lardır. PadiĢah kızları ile evlenen damadların suiistimali gelmektedir... Ankara 1992. Nikâh akdiyle alınan Hürrem Sultân'ın devletin baĢına açılan ilk ve en büyük gaile olduğu çok iyi bilinmektedir. 49. I. Böylesine geniĢ bir ülkeyi idare etmek devlet sırlarının dıĢarıya sızmamasını gerektirmektedir. son zamanlarda görülen ve ikbal adayları demek olan gözdeler.Bugün Türkiye'de» hadise devleti yönetenleri»! nn eĢlerinin adlan. devletin baĢını en çok ağrıtan hadise devleti yönetenlerin ailesi ve hanedan söylentileridir.Birden I devletin kaçınma sel» düğünlerde hedlptl 56 Kur'ân. Buhari. Bunun için de PadiĢah'ın ailesinin taĢra ile alakasının olmaması gerekmektedir. c. PadiĢahların Kadınları ve Kızları. Dördüncü Grup: Her PadiĢahın olmamakla birlikte. Nisa. Mecma'ül-Enhür. 38-42. Mü'minûn. Bunların azami sınırı da dörttür.Osmanlı l geniĢ bir ülkeyi we Bunun için de Paı da yolu Harem'd mektir.Osmanlı Devleti'nin sınırları bir zamanlar 24 milyon km2yi bulmuĢtur. 3. Harem j) Akgündüz. 311 vd. yeğenlerden. Ġkballer ço< bazan da nikâh akdi ile / Dördüncü Grup: i ikbal adayları demek olan ^ dörttür. bu dediğimiz daha iyi anlaĢılacaktır56. Osmanlı PadiĢahları. Osman» S (ANLI ĠRltüBĠLĠNMEYEN OSMANLI 115 hibi olmadıkları cariyelerdir ki. Itk. 121. sh. sh. yakınlarının iĢe karıĢtığı ve devlet pastasından pay talep ettikleri bir vakıadır. Osmanoğlu. 328 vd. olmasa bile. Osmanlı! ve amcalardan I tinin yıkılıĢ sebepleı mektedir. devleti. 116 BĠLĠNMEYEN OSMANLI . farklı < 1. Fâtih döneminden itibaren Osmanlı PadiĢahları hür kadınlarla evlenmeyi neden terk etmiĢ ve Cariyelerle aile hayatı yaĢamayı neden tercih etmiĢlerdir? Böylece Türk olmayan unsurlar Osmanlı Sarayına girme fırsatı elde ederek Türkler dıĢlanmamıĢ mıdır? Bu soru. Akgündüz. bunlara ikbal adı verilmiĢtir ve II. AyĢe.hibi olmadıkları cariyelerdir ki.Birden fazla evli olan Osmanlı PadiĢahlarının nikâh ve düğün yapmamaları. Pakalın. Bizce bazı sebepleri Ģunlardır: 1. devletin bütçesini sarsacak düğün ve nikâh masraflarından ve yapılacak israflardan kaçınma sebebini de ihtiva etmektedir. Yani PadiĢahların Kadın Efendi ve Ġkballer dıĢında karı-koca hayatı yaĢadıkları cariyelerin sayıları sınırlıdır. Fâtih döneminden i meyi neden terk < cih etmiĢlerdir? girme fırsatı eldd i Bu soru. Osmanlı PadiĢahlarının aynı anda dört beĢ kadın ile beraber olanları ve yaĢayanları çok azdır. yakınlarınııt(| dır.. Yani PadiĢahların | cariyelerin sayılan siniri Osmanlı PadiĢahlarının! çok azdır.

Baskı. Fâtih devrinden itibaren Osmanlı devlet teĢkilâtında "devĢirme ve mühtediler partisi" ile "Türk aristokrat partisi" arasında tam bir mücadele yaĢandığını. Ġbn-i Kemal konuyu açıklarken. Ancak böyle bir siyâset. tenkit edilebilir. iç oğlanlarının ve Enderun'a alınan insanların eskiden beri devĢirme veyahut gerçekten köle asıllı olanlardan seçildiğini. Veziriazam Karamanı Mehmed PaĢa ile Ġshak PaĢa veya Cem Sultân ile II. en az bir sefer masrafı kadar düğün için masraf yapılmıĢtır. BA. c. sh. 16-17. III. Zad tay»rrc in1 I-2-m. Ahmed Refik.. bazı mücadelelerin bulunması reddedilemez bir gerçektir. Fâtih'den itibaren Osmanlı Devleti'nin bir kanun ve anane haline getirdiği devĢirme sisteminin (gılmân sistemi ve kapıkulu sistemi de denmektedir) veyahut bir diğer ifadeyle haremden ve kapıkulundan çıkanların devlet idaresinde Türk ve Ģehirlü olanlara tercih edilmesinin yanlıĢ yönlere çekilmesini doğru bulmuyoruz. 59. tarihde bir çok devletlerin kendilerine tabi olan aristokrat beylerin isyanlarıyla yıkıldıklarını verdiği misâllerle anlatmaktadır. Kürdler ve Araplar gibi Müslüman unsurlar yanında. 40-41. Sîman-oğulları Devleti bir asilzade olan Mahmûd Sebüktekin'in isyanıyla ve Büyük Selçuklu Devleti de Harizm-Ģah'ların isyanlarıyla yıkılmıĢlardır. Kul sistemiyle aristokrat bir sınıf kabul etmeyen Osmanlı Devlet sisteminde. 57 Akgündüz. devlet siyâsetinin gereğidir57. selefdeki devlet adamları zikredilen kanunu koymazlardı. Koçi Bey'e göre. Zira böyle davranmaları Allah'ın ve dinin emri değil. eğer bu grupları kapıkulu sınıfına dahil etmek caiz olsaydı. yakın devlet olarak Ġran ve benzeri Osmanlıların sevmediği sülalelerin bulunması da. çevrede beylik ve fethedilecek memleketin kalmaması. Ancak sadece Osmanlı Devleti'ni tenkit uğruna. 141.. Fâtih'in daima Türk aristokrasisinin aleyhinde yetkilerini kullandığını ve dönme asıllı paĢaların devletteki Türk unsurları temizlediğini ileri süren yazarlar var. kapıkulu sisteminin devletin istikrar ve devamını sağlayan bir müessese olduğunu. 315 vd. Sh. 4. 131. Ġbnül-Emin Saray. Ġstanbul 1997. Türk aristokrasi part isi ile devĢirmeler arasındaki mücadele gibi göstermek doğru değildir. Türk unsurunun Saray'dan uzaklaĢtırılması değildir. nr. Ġbn-i Kemal'e göre. PadiĢahın Kadınları ve Kızları. 37-39. Bunun en acı misâli. devlet idare etmenin ve özetle menfaat ve yetkinin paylaĢılmasının bulunduğu her yerde. Abbasîler. eski bey ve kral kızları ile evlenme âdetini ortadan kaldıran sebepler arasında sayılabilir Dolayısıyla Osmanlı PadiĢahlarının özellikle câriye asıllı hanımlarla evlenmesinin sebebi. sh. Bâyezid arasındaki mücadeleyi. ĠMANLI BĠLĠNMEYEN OSMANLI 117 itelet ley ve e ve ItnüO halde bu sistem. 4. Uluçay. devletin devam ve bekasının böyle bir sistemde görülmesinden kaynaklanmaktadır. biri be!! etrayn bağı. Kadınlar Saltanatı. Devlet adamları arasında her . Bu açıdan bakıldığında. Ġslâm Hukukunda Kölelik-Câriyelik Müessesesi ve Osmanlı'da Harem. Lale devrinde yapılan düğünlerin çoğu bu dediklerimizi teyit edecek mahiyettedir. Türk düĢmanlığından değil. Harem II.BĠLĠNE Ģirme yani câriye usulüne dönüldüğünün sebebini kolay anlarsınız. 939. kapıkulu sistemi ile.Bu arada. Koçibey de. bunlardan birisinin vali veya benzeri memuriyete geldiklerinde nasıl isyan ettiklerinin gayet iyi bilindiğini açıkça beyan etmektedir. 61-62. Ġbrahim'in Telli Haseki ile yaptığı evliliktir ve maalesef devlet para darlığı içinde olmasına rağmen. kendi zamanında. bu manadaki aristokratların isyanıyla. gayr-i müslimlerden de alınmaları yasak olan Yahudi ve Çingenelerin alınmaya baĢlandığını. Bu iddialar doğru mudur? Saltanatın. bir. Ġbn-i Kemal'e göre. I. daha evvel kapıkulu arasına alınması caiz olmayan Türkler. her Ģerefi devlette bulmuĢ olan köle asıllı kiĢilerin devlete isyan edemedikleri ilave olunmaktadır. Ahmed.

iptaline cesaret edememiĢlerdir. Ta birbirinizi tanımalısınız. o zamandaki Ģarklılardır"58. Yaratanları bir. sh. Karaman? Mehmed PaĢa'nın yeniçeriler tarafından katledilmesini. gayr-ı sahih vakıf. 118 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BU: Maalesef bu fermanın hukukî tahlili. halk ve asker tarafından sevilmemektedir. Bediüzzaman Said Nursi ve Devlet Felsefesi. ġarklılar. kitapları bir. Ġstanbul 1985. Rezzâkları bir. yek diğerinize karĢı inkâr ile yabanî bakasınız. Ġslâm hukukunda vakfın bir Ģartı da. Ģarkı uyandıracak ve terakki ettirecek sadece ve sadece din duygusudur. Yılmaz. Osmanlı Kanunnâmeleri. Muteber tarihçilerin ittifakla beyanına göre.. yapılan tahsisin gayr-ı sahih tahsis olacağı ve bunun iptal edilmesi gerektiği ifâde edilmiĢtir. garplılar gibi değildir.zaman görüĢ ayrılığı bulunabilir. I. diğer mezheplerin görüĢlerini esas alarak. Muhtelif yerler. Osmanlı'nın Arka Bahçesi. 60. "Reformcu Bir Hükümdar Fâtih Sultân Mehmed". Defter. 27-29. bizzat müttehiddir. tbn-i Kemal. onun son derece namuslu olduğunu ve rüĢvet yemediğini kabul etmektedir. vrk. kardeĢliği. millet millet. Ġçlerinde ve kalblerinde hâkim olan din duygusudur. kabile kabile yarattık. sh. taife taife. söz konusu partilerin mücadelesi gibi göstermek de mümkün değildir. . kabile kabile yaptım ki. onun ittihâd-ı Ġslâm'daki fikrini kabul ettim. Ġslâm hukukçuları da. Mürsel. onlar da ona bî'at ettiler. peygamberleri bir. Burada sadece özetleyeceğiz. Koçi Bey Risalesi. Akgündüz. Muhtelif yerler. Karamanî Mehmed PaĢa'yı sevmediğini her ifadesiyle belli etmesine rağmen. Bu Ģarta riâyet edilmediği takdirde. 79-86. Karamanî Mehmed PaĢa. Ve birbirinizdeki sosyal hayata ait münasebetlerinizi bilesiniz ve birbirinize yardım edesiniz. milliyetin hayatı ve ruhudur. baĢlangıçta hatalı yapıldığı için bütün efkâr-ı âmmede de aynı yanlıĢ kanâat devam etmekte ve "Fütuhat için çok askere ihtiyâcı olan Fâtih'in bir çok vakıfları "mensûh" sayarak tımara çevirdiği ve bunların. PadiĢah Anaları. Bilindiği gibi. bazı irsâdî vakıfları neshederek tîmara çevirmesi ve yeni vergiler koyarak hazineyi güçlendirmeye çaılĢması sebebiyle. Ancak Eyyubî Devleti zamanında. ġimdiki Ģarklılar. Osmanlı Kanunnâmeleri adlı eserimizin 1.. bu tür tahsisatın iptal edilebileceğini kabul etmiĢlerse de. Ģark vilâyetlerini ikaz etti. X. Bu hakikati bir asır önce gören büyük âlim Bediüzzaman. husumet edesiniz diye değildir" Müslümanlar indinde ve yanında din ve milliyet. Bazı farklı yorumları için bkz. beytülmaldan istihkakı bulunan hayır cihetlerine vakıf adıyla tahsis edilebileceğine fetva vermiĢtir. md. meseleyi çok açık bir Ģekilde takdim etmektedir: "Sultân Selim'e bî'at etmiĢim. Ancak bu çeĢit vakıfların da en önemli Ģartı. Zira o. Ancak aralarında binbirler adedince birlik bağları vardır. söz konusu sorunun gündeme gelmesine sebep olmuĢtur. sizi. Fâtih Sultân Mehmed'in bazı vakıfları iptal ettiği ve ancak oğlu II. Mevlüt Uluğtekin. Aralarında itibarî ve arızî bir ayrılık var. 5/b. gerçek anlamda bir vakıf olmadığını ve bir kamu tahsisinin adı olarak devamında da sakınca bulunmadığını kabul etmiĢlerdir. muhabbeti ve birliği iktiza etmektedir. Zaten Kur'ân da aynı hakikati beliğine Ģöyle ifade etmektedir: "Sizi. tahsis edilen cihetin beytülmaldan istihkakı bulunan bir hayır ciheti olmasıdır. Bu sevilmeyiĢi. Bâyezid Sultân olunca babasının bu tasarruflarını iptal yoluna gittiği söylenmektedir. oğlu Bâyezid Veli devrinde tekrar vakfa verildiği" ısrarla belirtilmektedir. bunları birbirinden ayırmak mümkün değildir. Safa. Belki din. Bunun aslı nedir? Tek nüshası Bursa ġer'iye Sicilleri. Tevârîh-i Âl-i Osman. Meram. 58 Kur'ân. 80. Hâdiseler doğrudur. cildinde "Osmanlı Kanunnâmelerinde ġer'îliği TartıĢmalı Olan Mes'eleler" baĢlığı altında yaptık. Bu kadar bir birler. sorulan bir suâl üzerine Ġbn-i Ebî Asrûn isimli bir âlim. 303/b'de bulunan ve 885/1480 tarihinde yazılan Fâtih'e ait bir ferman. Ya'Ģâr. Asr-ı saadet ve Osmanlı dönemi bunun en bariz misâlidir. Hucurât Suresi. kıbleleri bir. Bu isnadlar sonucunda Yeniçerilerin ellerinden kurtulamamıĢtır. Sultân Cem'i tahta çıkarma ve hatta Fâtih'i zehirletme isnadlarının yapılmasına sebep olmuĢtur. ġerâfettin Turan neĢri. ancak te'vil ve fermandaki açık izaha rağmen vakıf kelimesinin bütün vakıflara teĢmîl edilmesi yanlıĢtır. ÂĢıkpaĢa-zâde. Devlete ait bir mal veya menfaatin vakfedilmesi sahih değildir. vatanları bir. vakfedilen malın mülk olmasıdır. sh. 285. devlete ait vergi gelirlerinin. Osmanlı Ģöyle düĢünmüĢtür: devletin belkemiğini teĢkil eden Müslümanlar ayrı ayrı milletlerden ve kabilelerden olabilirler. Yücel. Yoksa. Âyet 13. Konunun ayrıntılı izahını. A 3/3. Kaderin çoğu peygamberleri Ģarkta göndermesi iĢaret ediyor ki. Nitekim 1382 yılında Sultân Berkuk'un huzurunda toplanan Ġslâm hukukçuları da. c. irsadî vakıf veya tahsisat kabilinden vakıf dedikleri bu çeĢit vakfın. sh.

61. Vakıf köy ve yerlerin vakfından kasıt. Ġnalcık. Osman Gâzî zamanından beri tahsis edilen yerlerin bunun yaptığı düzenlemeler ile geri alındığını. Zira I. kısaca S olduğunu t tapu-kadastro \ olduğunu da!ı Müslümanlm «ti da ilk tapu t âlemi çok iyi 6 karĢıya gelra&J Ġslâm d t. ilk gelir-gider defterleri ve tapu kayıtları demek olan Divan usulünü geliĢtirmiĢtir. çift %"J I vergide «is * Hz. (WllĠ i etmiĢ ve bıi!ust| . Dünyanın ilk tapu kanununun Osmanlı Devleti tarafından Fâtih zamanında hazırlandığı söylenmektedir. köy ve yer yani arazi ve akar (burada arsa kasdedilmektedir) nev'inden olan tahsisat kabilinden vakıfların mensûh sayılmasını emretmektedir. Fâtih'in nesh yani iptal ettiği vakıfların.ĠĢte Fâtih Sultân Mehmed'in de iptal etmek istediği ve ettiği. bizi ĢaĢırtacak hakikatlarla karĢı karĢıya geleceğiz. dünya ilim âlemi çok iyi bilmektedir. bunlar aslı mülk mal olduğundan sahih vakıflardır. 583-585. Osmanlı Kanunnâmeleri adlı eserde neĢrettiğimiz Kanun metni de bunu isbat etmektedir. ancak mîrî arazinin tımara çevrilebileceği de unutulmamalıdır. 3560. ancak bu uygulamanın yanlıĢ olduğunu ifade etmektedir. 2. belki gayr -ı sahih yani tahsisat kabilinden vakıfların da sahih olmayan tahsis kısmıdır. Zaten bazı Ġslâm hukukçularının. Tarih. Öteki mesele zaten tartıĢmalıdır59. Hatta . Ġstanbul 1997. maddede ise. Ömer. zeri kart ¦OSMANLI BĠLĠNMEYEN OSMANLI 119 61. Bilindiği gibi Anadolu Arazîsi tamamen mîrî arazidir. devletin zaruri görevi olduğunu anlamıĢ. I. "Bursa ġer'iyye Sicillerinde Fâtih Sultân Mehmed'in Fermanları". 525-561. c. bu mevzuda da. defterlerde testti nemli yani ı KöĢkü tapu kanunu. sh. bahçe. maddede bağ. Her güzel Ģeyde olduğu gibi. Belleten. II. Osmanlı Tarihi. 251-255. Dü&yuual manındı I Devleti'sAi Tapu ve I kontrolü. Bu iddia doğru mudur? Osmanlı Devleti'nde tapu-kadastro iĢlemleri nasıl yürütülmüĢtür? ¦olacağı ĠMân rtileardeTapu ve kadastro iĢlemlerinin. ġöyle ki. sahih vakıflar değil. sh. Halil. gelir ve giderlerinin kontrolü. t kanunudu' 22» tapu islerr-CTüĠ nunnimt-i II liriz. 146. sahih vakıflar değil. Fethe: «I yesi ile resnij defterlere lı resmi ı 59 Ġslâm Hukukunda ve Osmanlı Tatbikatında Vakıf Müessesesi. ÂĢıkpaĢa-zâde. tekrar mirî arazi olduğundan tapu ile isteyene verildiğini. c. Ayrıca 60 senedir. Süleymaniye kütp. Meseleyi biraz daha açarsak. Ġslâm devletini bir dünya devleti hâline getiren Hz. Zaten mülk bir arazinin değil. buralardan elde edilen vergi gelirlerinin vakfı yani gayr-ı sahih yahut tahsisat kabilinden vakıfdır. Ġbrahim bin Bahsi. değirmen ve kısaca müsakkafât yani çatılı mal türünden vakıflara müdâhale edilemeyeceğini hükme bağlamaktadır ki. Fakat önemli olan. sh. 702-703. Karamam NiĢancı Mehmed PaĢa'yı anlatırken. güzel yurdumuzun tapu-kadastro iĢlemlerini bitiremediğimizi ve bu yüzden çok kimselerin haklarının zayi olduğunu da belirtmeden geçemeyeceğiz. Risale Fî Emvâl-I Beytilmal ve Aksâmihâ ve Ahkâmihâ. vakıf adıyla yapılan tahsislerin asla bozulmaması gerektiğine yönelik fetvaları da ÂĢıkpaĢa-zâde'yi desteklemektedir. Dede Halife. 192. ÂĢıkpaĢa-zâde'nin tesbitleridir. kısaca hukuk ve iktisât sistemi açısından ne kadar büyük bir ehemmiyete haiz olduğunu belirtmekte fayda vardır kanaatindeyiz. nüfusunu ve diğer coğrafi durumunu bilmenin. Müslümanların ve bilhassa da Müslüman Türklerin rehberlik etmiĢ olduklarını ve dünyada ilk tapu kanununun Fâtih Sultân Mehmed tarafından hazırlandığını. XI/44. Müslümanların feth ettikleri memleketin gelir ve giderini. irsâdî vakıflar olmasıdır. Bu dediklerimizi teyid eden bir kayıt da. UzunçarĢılı. sh. tikleri mttnltMftj (Jevletin zaruri { Imek olanDIvMi ¦kadastrosunu y iyerıerin aljnlın» t i-yerleri. Esad Efendi. bir milletin devlet idaresi. sh. Osmanlı Kanunnâmeleri. nr.

Ġlgili bulunduğu bölgenin köyleri. 1750'yi bulmuĢtur. ormanları.Osman bin Hanif'i Irak arazisinin tapu kadastrosunu yapmak için görevlendirdiğinde Ģu talimatı vermiĢtir: "Ģen ve ma'mûr olan yerlerin alanlarını ölçünüz. Gülbahar Hâtun'dan 1450 yılında Dimetoka Sarayı'nda dünyaya geldi. Bunlar görevli oldukları bölgelere giderler. arazisi tahrir edilen yerlerin re'âyâsı. arazinin durumu ve benzeri hususlar. Tahrir iĢlerini iki resmi görevli yürütür: Defter Emini ve Vilâyet Kâtibi. tescil gayesi ile resmî görevliler tarafından muntazam bir Ģekilde resmî muhafaza altına alınan defterlere ka ydedilir. Kanunnâmenin orijinal adı "Kanunnâme-i Kitâbet-i Vilâyet" Ģeklindedir. muharrir veya il yazıcı da denir. MemluMtt! lüs'de de ed. Bu bin küsur defter. Fâtih zamanında hazırlanmıĢtır. kalmaıcuztft. niĢancı denilen yüksek âmir tarafından kontrol edildikten sonra PadiĢah'a arz edilir. Verimsiz ve çorak yerleri. Topraklı topraksız. bütün dünya hukuk tarihinin ilk tapu kanunudur.'NMEYENfi Osmanlı ülkesinin tamamı bu usule göre tahrir edilmiĢ ve bin küsur defterde Osmanlı topraklarının tapusu çıkarılmıĢtır. Tahrir neticelerini iki ayrı defterde toplarlar: Birincisi. Böylesine teferruatlı tapu muamelelerinin nasıl yürüdüğüne bir misâl ile bakalım. Ġkincisi. BAYEZID DEVRĠ 62. Özellikle mufassal defterlerde ahalinin fertlerine ait bütün vasıflar da zikredilir. bunlarda sadece arazilerin has. ġu anda bunlardan 1100 tanesi BaĢbakanlık Osmanlı arĢivinde. Kısaca umûmî esaslarıyla Ģöyle özetleyebiliriz. Hz. icmal defterleridir ki. Babası Sultân Fâtih'in naĢı 17 gün saklandı ve Amasya'da Sancak Beyi olan ġehzade Bâyezid Ġstanbul'a getirilerek tahta çıkarıldı.II. Sultân II. 650 tanesi ise Tapu-Kadastro Genel Müdürlüğü arĢivindedir. Tapu Kanunnâmesini Osmanlı Kanunnâmeleri Ve Hukukî Tahlilleri adlı eserimizin I. Bütün bu araĢtırmalar. ihtiyar. meĢhur devlet adamlarını ve onun zamanında Osmanlı Devleti'nin ulaĢtığı sınırları kısaca özetler misiniz? ciddi t» S Sultân II. Cildinde neĢretmiĢ bulunuyoruz. Bu mevzuda ilk ve en ö-nemli yazılı hukukî düzenleme. Hazırlanan defterler. evli ve bekar. 149! sil salt! karĢı t manlık I sıyla 1499f Venedik I Osmanlı 1 na'da y VIII. meraları. mezraları. PadiĢahın tasdikinden geçerse Hazine-i Âmire denen devlet arĢivinde korumaya alınır. 22 madde halinde yayına hazırladığımız bu kanun. Tapu mevzusu da bunlardan sadece birisidir. Defter eminine muharrir-i memâlik. Arazînin bu Ģekilde yazım iĢlemine tahrir denilir. bataklıkları ve sazlıkları ve benzeri araziyi vergide esas alınacak arazi arasına katmayınız". Araya baĢka defterler karıĢtığı için sayıları. dört sene sonra yani 1522 yılında tamamlanmıĢtır. tımar ve ze'âmet olduğu ve bunların sahipleri kaydedilir. Topkapı Sarayı Revan KöĢkü kitapları arasında 1935 ve 1936 nolu kanun mecmualarında yer alan bu tapu kanunu. zirâat edilen veya edilebilecek olan araziyi tesbit ediniz. ormanları. Günümüzün teknik imkânlarına rağmen böyle bir iĢe kalkılırsa en az kırk-elli sene süreceğini günümüzdeki örneklerinden anlıyoruz60.] erdi. onun gençliğinde eğlence ve içkiyi severdi Ģeklinde yorumlamaları asla doğru . Ģu anda üzerinde 30 küsur devletin bulunduğu eski Osmanlı topraklarının tapusu hükmündedir. tepeleri. gelir çeĢitleri ve ödeyecekleri vergiler kaydedilen defterlere mufassal defter adı verilir. Ömer'in bu tatbikat ve talimatı. Bâyezid. Fethedilen bütün arazilerin nüfusu. Bâyezid kimdir? Çocuklarını. kıĢlakları ve diğer araziler ile bunların kime ait olduğu. diğer bütün Müslüman devletlere örnek teĢkil etmiĢ ve bilhassa Osmanlı Devleti yeni fethedilen arazilerin tapu-tahririni yazma ve defterlerde tesbit etme hususunda zirveye yükselmiĢlerdir. Osmanlı kaynaklarında geçen "îĢ ü nûĢu sever di" Ģeklindeki ifadelerini. Müslüman Türkler'in dinlerine ve örf âdetlerine bağlı kaldıkları zamanda her sahada ileri gittiğini göstermektedir. Mufassal defterlerdir. san'at sahibi vesaire benzeri kayıtlar deftere geçirilir. Bazı tarihçilerin. 120 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BlL. 1516 tarihinde fethedilen ve 1518 yılında tahririne baĢlanan doğu ve güneydoğu bölgesinin tapu kadastro iĢlemleri. sakat. çift sürülmesi kabil olmayan öyükleri. sadece Osmanlı Devleti'nin değil. Osmanlı Devleti'ndeki tapu iĢlemlerinin temel esaslarını ihtiva etmektedir.

ReĢit Efendi. Risale-i Araz!. 1) sil sa'tı sıyla v. Müstakil bir sorunun cevabında da özetleyeceğimiz gibi. Sultân Bâyezid. Fâtih'in vefatıyla Hıristiyan alemi istediğine kavuĢmuĢ ve Roma bir Ġslâm merkezi olmaktan kıl payı kurtulmuĢtu. Hazırlanan defterler. Müstakil bir sorunun cevabında da özetleyeceğimiz gibi. ĠĢte ġehzade Cem olayı da bunun tuzu biberi oldu. 1935 vrk. Bütün bu araĢtırmalar.II. ġu anda bunlardan 1100 tanesi BaĢbakanlık Osmanlı arĢivinde. 120 BĠLĠNMEYEN OSMANLI Osmanlı ülkesinin tamamı bu usule göre tahrir edilmiĢ ve bin küsur defterde Osmanlı topraklarının tapusu çıkarılmıĢtır. Müslüman Türkler'in dinlerine ve örf âdetlerine bağlı kaldıkları zamanda her sahada ileri gittiğini göstermektedir. Tapu Kanunnâmesini Osmanlı Kanunnâmeleri Ve Hukukî Tahlilleri adlı eserimizin I. birinci derecede Cem Sultân ve Memlüklülerle meĢgul oldu. Bazı tarihçilerin. nr. Tam aksine veli lakabını alan nadir PadiĢahlardan biridir. Sultân Bâyezid. Asrındaki maneviyât erleri ve âlimlere gösterdiği hürmet de bunun Ģahididir. dünyanın 1.ereö Osmanlı I na'da) M Ģeyht nndeıut 1460'dJ S götürdü.değildir. Bâyezid kimdir? Çocuklarını. Cildinde neĢretmiĢ bulunuyoruz. ve 2. onun gençliğinde eğlence ve içkiyi severdi Ģeklinde yorumlamaları asla doğru değildir. meĢhur devlet adamlarını ve onun zamanında Osmanlı Devleti'nin ulaĢtığı sınırları kısaca özetler misiniz? MemlükHI i lüs'de ) de eöiyı kalmak i erdi. vrk. 1485 yılından itibaren. 650 tanesi ise Tapu-Kadastro Genel Müdürlüğü arĢivindedir. i il'ln c ciddi W S Anaı istemesi* deri v manltJ Sultân II. vrk. Bâyezid. PadiĢahın tasdikinden geçerse Hazine-i Âmire denen devlet arĢivinde korumaya alınır. Tapu mevzusu da bunlardan sadece birisidir. c. Sultân II. Ģu anda üzerinde 30 küsur devletin bulunduğu eski Osmanlı topraklarının tapusu hükmündedir. R. Araya baĢka defterler karıĢtığı için sayıları. 1483'de 1. birinci derecede Cem Sultân ve Memlüklülerle meĢgul oldu. niĢancı denilen yüksek âmir tarafından kontrol edildikten sonra PadiĢah'a arz edilir. BÂYEZĠD DEVRĠ 62. Maalesef düĢmanlar. Tam aksine veli lakabını alan nadir PadiĢahlardan biridir. 367 vd. Fâtih'in vefatıyla Hıristiyan alemi istediğine kavuĢmuĢ ve Roma bir Ġslâm merkezi olmaktan kıl payı kurtulmuĢtu. Telhis'ül. Hüseyin Efendi. dört sene sonra yani 1522 yılında tamamlanmıĢtır. 1750'yi bulmuĢtur. . Ġtal-ya'daki Gedik Ahmed PaĢa komutasındaki orduyu hemen geri çağırdı ve maalesef 1495 yılına kadar. Babası Sultân Fâtih'in naĢı 17 gün saklandı ve Amasya'da Sancak Beyi olan ġehzade Bâyezid Ġstanbul'a getirilerek tahta çıkarıldı.. I. 81/b-85/a. ĠĢte ġehzade Cem olayı da bunun tuzu biberi oldu. Sultân Bâyezid. Günümüzün teknik imkânlarına rağmen böyle bir iĢe kalkılırsa en az kırk-elli sene süreceğini günümüzdeki örneklerinden anlıyoruz60. Seferini Morava'ya ve 1484 yılında ikinci seferini de Boğdan'a yaptı. 75/b. Böylesine teferruatlı tapu muamelelerinin nasıl yürüdüğüne bir misâl ile bakalım. Sultân Bâyezid'in asıl saltanatı 1495 yılından baĢlatılabilir. Sultân Bâyezid'in asıl saltanatı 1495 yılından baĢlatılabilir. Topkapı Sarayı Müzesi kütp. Ġtal-ya'daki Gedik Ahmed PaĢa komutasındaki orduyu hemen geri çağırdı ve maalesef 1495 yılına kadar. Hezarfen. 1036. Asrındaki maneviyât erleri ve âlimlere gösterdiği hürmet de bunun Ģahididir. nr. Bu bin küsur defter. 60 Ebüssuud. güçlü devletleri olan Memlüklülerle Osmanlıların arasını açmaya muvaffak oldular. Osmanlı hacılarının güvenliğini sağlamayan Memlüklülere karĢı. Akgündüz. Gülbahar Hâtun'dan 1450 yılında Dimetoka Sarayı'nda dünyaya geldi. VIII. 1516 tarihinde fethedilen ve 1518 yılında tahririne baĢlanan doğu ve güneydoğu bölgesinin tapu kadastro iĢlemleri. Mayıs 1485'de Çukurova'ya asker gönderilerek resmen harp baĢlatılmıĢ oldu. 41 vd. Osmanlı Kanunnâmeleri. Osmanlı kaynaklarında geçen "îĢ ü nûĢu severdi" Ģeklindeki ifadelerini. Bütün bu sıkıntılara rağmen.

Erdebil'deki Safevî tarikatının Ģeyhlerinden ġeyh Cüneyd. birer ġi'î mollası olarak Osmanlı Sofuları adıyla Anadolu'ya gönderiliyordu. Zor olan nokta ġah Ġsmail'in Ģahlığı ve Ģeyhliği beraber götürmesiydi. güçlü devletleri olan Memlüklülerle Osmanlıların arasını açmaya muvaffak oldular. Risale-i Arazî. onun oğlu ġeyh Haydar ve nihayet asırlarca Osmanlı Devleti'ni fetihlerinden uzak tutan ġah Ġsmail ve onun ġi'i devleti olan Safevîler meselesi ortaya çıktı. Macaristan ve zaten arada düĢmanlık bulunan Ġspanya ile fiilen savaĢ hali baĢladı. 4 yıl süren savaĢlar neticesinde. II. vrk. dünyanın 1. Asıl problem. Uzun Hasan'ın da torunu olan ġah Ġsmail ile baĢladı. 1036. I» eOsj) yüksek inden ulardan s kal-tlardan fe. Bâyezid'in kayınpederi ve Yavuz'un da dedesi olan Zülkadir Oğlu beğliğine saldırdı ve zulme baĢladı. Yavuz adına "Yürü Sultân Selim. 1483'de 1. çevresine topladığı bazı göçebelerle devletin baĢına yeniden gaile açmaya hazırlanıyordu. Nitekim Çorlu'da babasının ordusuyla ġehzade Se-lim'in ordusunu karĢı karĢıya getirdiler. sırasıyla 1499 ve 1500 yıllarında Venedik üzerine yaptı. R. 81/b-85/a. Venedik. evvela Boğdan'a musallat olan Polonya'ya karĢı haretekete giriĢti. Telhis'ül. ReĢit Efendi. Hezarfen. I. Maalesef düĢmanlar. 60 Ebüssuud. Sultân Bâyezid. Tepki. MeĢru veliahdlıktan düĢtü ve ġehzade Korkut veliahd oldu. 41 vd. 1507'de ġah Ġsmail'in Zülkadir Oğlu Alâüddevle Beyin kızını istemesi ve onun da bir ġi'îye kızını vermek istememesi üzerine. ve 2. Bâyezid. Erdebil'e götürülüyor ve orada ciddi bir ġî'a eğitimi verildikten sonra.Bütün bu sıkıntılara rağmen. ġehzade Ahmed ve Korkut taraftarları engel olmak istiyorlardı. Yeniçeri ve bazı devlet erkânının ısrarla ġehzade Selim'i istediğini bilen Sultân Bâyezid. Maalesef. 1495'de Cem Sultân'ın vefatı ve de Memlüklü ile yapılan sulhden sonra yeniden a-sıl saltanat yıllarına baĢlayan II. Osmanlı orduları. Bununla da kalmadı. Bu sefer sonucunda. Yavuz komutasındaki Osmanlı orduları. baĢka çare olmadığını anlamıĢtı. Hüseyin Efendi. ġah Ġsmail'in oğlu Ġbrahim Mirza'nın komuta ettiği Safevî ordusunu Erzincan yakınlarında periĢan etti. çünkü bundan Endü-lüs'de Müslümanlara zulmeden Ġspanya ve Portekiz ve ayrıca tüm Hıristiyan blok istifade ediyordu. baĢta Mora ve Yunanistan olmak üzere. II. 367 vd. ama yerine geçen ġeyh Haydar. Akgündüz. bu baĢarıların ardından. vrk. 1487 yılından beri sancakbeğliğinde bulunduğu Trabzon'dan yani Yavuz'dan geldi ve ġehzade Yavuz hemen Gürcistan Seferine çıktı. ġehzade Ahmed'in. 1460'da ġeyh Cüneyd katledildi.. Bu arada önce Kırım'a geçen ve ardından da Edirne'ye gelerek babasıyla görüĢmek isteyen Selim'e. ġah Ġsmail'in yakın adamı Nur-ı Ali isimli halifesinin . Bu sebeple Antalyalı bir Türkmen olan ve Erdebil'e giderek tam bir ġi'i mollası haline gelen ġah Kulu isimli halifesi. 1485 yılından itibaren. ġah Ġsmail'in desteğiyle Anadolu'dan toplanan Türkmen gençleri. seferini. Neticede Ramazan Oğulları Memlüklülerde ve Zülkadir Oğlu Osmanlı'da kalmak üzere. c. Babaya kılıç çekilmez diyerek. Topkapı Sarayı Müzesi kütp. Ve 5. Osmanlı Devleti'ne teslim mecburiyetinde kaldı. 75/b. Venedik Balkanlardaki bütün müstemlekelerini. iĢi daha da ileriye götürdü. 1935 vrk. Macaristan ve Bosna'da yaptıkları savaĢlarda da önemli fetihler elde ettiler. Bâyezid 4. Mayıs 1485'de Çukurova'ya asker gönderilerek resmen harp baĢlatılmıĢ oldu. Veziriazam Ali PaĢa. Seferini Morava'ya ve 1484 yılında ikinci seferini de Boğdan'a yaptı. yıllar süren ve genellikle Memlüklü lehine sonuçlanan savaĢ yılları sona erdi. Aynı yıl ġehzade Ahmed bu kargaĢadan yararlanarak Konya'da sultanlığını ilan etti. Karabulut isimli atıyla kaçtı (1511). devrân senindir" türkülerini söylüyor ve babasının pasifliğini bir nevi protesto ediyordu. Osmanlı hacılarının güvenliğini sağlamayan Memlüklülere karĢı. üzerine yürüdü ve Sivas yakınlarındaki Gökçay mevkiinde 1511 yılında katledildi. nr. nr. Halk.Gܦfaeı: ve itler BĠLĠNMEYEN OSMANLI 121 Memlüklü Sultânı Kayıtbay düĢmanlığın devamını istemiyordu. Osmanlı Devleti'nden ve Memlüklülerden tepki görmeyince iyice Ģımardı. Osmanlı Kanunnâmeleri.

2. Belleten.Yavuz Sultân Selim Hân. ÇOCUKLARI: 1-ġehzâde Sultân Abdullah Hân. Kantemir. ġeyhülislâmlardan Molla Abdülkerim Efendi ve Zenbilli Ali Efendi. 191-203. Solakzâde. Es'ad Efendi. Abdullah kızı ve ġehzade Abdullah'ın annesi. Lütfi PaĢa. 4. nr. 15. 63. Ġstanbul 1959. Tevârih-i Âl-i Osman. karĢı gelemeyerek Konya'ya gelmesi. 3ġehzade Sultân Korkut Hân.. sh.. 161-248.Kamer Sultân. sh. Abdüssamed'in kızı ve bir görüĢe göre Yavuz'un annesi. Böyle bir iddianın aslı var mıdır? Yavuz'un tahta geçmesinin. 12. II. c. Tarih. 185-236.. sh. 21-29. Dimetoka'ya gitmek üzere yola çıktı. II. Ġsmail Hakkı. 174-203.. sh. 16. 955 vd. Molla Lütfi Efendi. Osmanlı Tarihi. Çandarlı Ġbrahim PaĢa ve Koca Mustafa PaĢa.Ayn-i ġah Sultân. sh. veli ve müzehhib gibi çok sıfatları bulunan II. 19.FerâhĢâd Hâtûn. kendi zamanında sadece 160. 5. c. 8-AyĢe Hâtûn. Osmanlı Tarihi. Künh'ül-Ahbâr. oğlu Yavuz tarafından zehirlenerek öldürüldüğü iddia edilmektedir. Ģâir. 1512 yılının 24 Nisanında sultân olan Yavuz.Amasya ve Tokat'da kargaĢa çıkarmasına rağmen. 7-ġehzâde Sultân Mahmûd Hân. 2162. Bâyezid. Devletler ve Hanedanlar. ilim ve maneviyât erbabından ise.Selçuk Sultân. sh. Abdullah kızı ve ġehzade Ahmed ile Hundi Sultân'ın annesi. c. 122 BĠLĠNMEYEN OSMANLI . XXV.. Belleten. I. ZEVCELERĠ: 1. 75-77. Karamanoğlu Nasuh Bey'in kızı. KardeĢlerim 61 ÂĢıkpaĢa-zâde. 1. PadiĢahların Kadınları ve Kızları. babası Fâtih'in fetihlerini çok iyi hazmetmesine rağmen. sayı 106(1963). 17-ġah Sultân. 183/a-213/b. 105-107. (neĢr. Bâyezid'in. Sarı Gürz. Zülkadiroğiu Alaaüd-devle Bozkurd Bey'in kızı ve bir görüĢe göre Yavuz'un annesi. istirahata çekilmek üzere Dimetoka'ya gidecek olan babasını bizzat uğurlamıĢ. 9-ġehzâde Sultân Alem ġah Hân. sh.Hundi Sultân. Vezir-i A'zamlardan Ġshak PaĢa.AyĢe Sultân. Abdülhayy'ın kızı ve AlemĢah ile Kamer Sultân'ın annesi. c. Bu hadiseler üzerine. 24 Nisan 1512 tarihinde ġehzade Selim lehine tahttan feragat eden II. 269349. Yılmaz. VIII. Aksun. II. Tarih Dergisi. 220-269. Ahmed Uğur neĢri. I. 2. 18. Selim'in iĢini kolaylaĢtırıyordu. Tevârih-i Âl-i Osman. 136-148. Uluçay.. düĢmanlarımız bunu fırsat bilerek halkı isyana teĢvik ettiler ve ihtilâller çıkardılar. ġehzade Korkut ile Fatma Sultân'ın annesi ve Abdullah Vehbi'nin kızı.Fatma Sultân. Ġdris-i Bitlisî. 8-ġehzâde Sultân Mehmed Hân.ġirin Hâtûn.HüsnüĢah Hâtûn. 10. Muslihuddin bin Sinan Efendi. c.Gevher Mülûk Sultân. sh. Öztuna. Hersek-zâde Ahmed PaĢa. Gâzî. 11 gün Eski Saray'da ikamet ettikten sonra. UzunçarĢılı. Ankara 1997. hattat. 14. Selâhattin. Ahmed Uğur). kendilerine uzaktan taltiflerde bulunduğu Molla Cami ve Ubeydullah Ahrar Hazretleri ve Ģairlerden ise.Hatice Sultân. Belgelerle Osmanlı Tarihi. UzunçarĢılı. vrk. X. sh. sayı 14.Hüma Sultân. 11. Yavuz'un Ģu sözleri söylediği kaynaklarda ifade edilmektedir: "Biz saltanat sevdası için Ġstanbul'a varmadık. .Bülbül Hâtûn. 13. Bâyezid. Âli. sh. 6. I. Defter. 379-421. 5. II. c. Ġbn-i Kemal. Tansel. Fetret devrinden sonra Osmanlı Devleti'nin en sıkıntılı dönemlerinden olması. Osmanlı Devleti'nin içte ve dıĢta çok sıkıntılı günler yaĢadığı ve hatta tedbir alınmazsa ikinci bir fetret devrinin Anadolu'nun ġiîleĢmesiyle gerçekleĢme ihtimalinin kuvvetli olduğu bir döneme rastladığını çok iyi biliyoruz. âlim.Nigâr Hâtûn. bunun baĢlıca sebeplerindendir61. elini öpmüĢ ve atının yanında yaya yürüyerek gereken saygıyı göstermiĢtir. 6ġehzâde Sultân ġehinĢâh Hân. sh. sh.Gülbahar Hâtûn. Vasfı ve Ġznikli Celilî misâl olarak zikredilebilir. "Fâtih Sultân Mehmed'in Vefatı Üzerine Vezir Ġshak PaĢa'nın Ġkinci Bayezid'l Saltanata Daveti Arizası". Belki babamız yaĢlı ve hasta olduğundan.Ġlaldı Sultân. 7. c. c. sh. Bâyezid devrinin önemli devlet adamları arasında. Hatta Kırım Hanı'nın ġehzade Ahmed'e karĢı kendisine destek va'd etmesi karĢısında. "Yeni Vesikalar KarĢısında Sultân Ġkinci Beyazıt Hakkında Bazı Mütalâalar". Niyâzî-i Mısrî.000 km2/lik geniĢleme temin edebilmiĢtir. iĢleri vezirlere havale etti.167-188. Kendisine 122 BĠLĠNMEYEN OSNMU tahsis edilen ikametgâha ulaĢmadan Çorlu yakınlarında yolda vefat etti. XXVII. 3-Gülruh Hâtûn. "Bâyezid Il'nin Ailesi". sayı 97(1961). 4-ġehzâde Sultân Ahmed Hân. Kefe sancak Beği Mehmed'in annesi.

ġehzade Korkut ile Fatma Sultân'ın annesi ve Abdullah Vehbi'nin kızı. iĢleri vezirlere havale etti. Es'ad Efendi. II. Çandarlı Ġbrahim PaĢa ve Koca Mustafa PaĢa.Hundi Sultân. Ġstanbul 1959. Tarih Dergisi. 13.Yavuz Sultân Selim Hân. 1512 yılının 24 Nisanında sultân olan Yavuz. ġeyhülislâmlardan Molla Abdülkerim Efendi ve Zenbilli Ali Efendi. I. XXV. 3-Gülruh Hâtûn.tahsis edilen ikametgâha ulaĢmadan Çorlu yakınlarında yolda vefat etti.ġirin Hâtûn. Niyâzî-i Mısrî. sh. oğlu Yavuz tarafından zehirlenerek öldürüldüğü iddia edilmektedir. PadiĢahların Kadınları ve Kızları. ZEVCELERĠ: 1. Solakzâde. 185-236. 4. 174-203.Gülbahar Hâtûn. c. 21-29. Hatta Kırım Hanı'nın ġehzade Ahmed'e karĢı kendisine destek va'd etmesi karĢısında. 17-ġah Sultân. ÇOCUKLARI: 1-ġehzâde Sultân Abdullah Hân.Selçuk Sultân. 183/a-213/b. Tevârih-i Âl-i Osman. Hersek-zâde Ahmed PaĢa. c. 161-248. 220-269. istirahata çekilmek üzere Dimetoka'ya gidecek olan babasını bizzat uğurlamıĢ. 1. Yılmaz. : . I. Abdullah kızı ve ġehzade Abdullah'ın annesi. sayı 97(1961). "Bâyezid H'nin Ailesi". Bâyezid'in. kendilerine uzaktan taltiflerde bulunduğu Molla Cami ve Ubeydullah Ahrar Hazretleri ve Ģairlerden ise. sh. 136-148.AyĢe Sultân. Öztuna. sh. 5. Abdülhayy'ın kızı ve AlemĢah ile Kamer Sultân'ın annesi. Ahmed Uğur neĢri. 3ġehzâde Sultân Korkut Hân. Yavuz'un Ģu sözleri söylediği kaynaklarda ifade edilmektedir: "Biz saltanat sevdası için Ġstanbul'a varmadık. Sarı Gürz. Ġdris-i Bitlisî. c. Vezir-i A'zamlardan Ġshak PaĢa. babası Fâtih'in fetihlerini çok iyi hazmetmesine rağmen. Ankara 1997. XXVII. bunun baĢlıca sebeplerindendir61. vrk. sh. 7. hattat. Karamanoğlu Nasuh Bey'in kızı. veli ve müzehhib gibi çok sıfatları bulunan II. sh. sh. Muslihuddin bin Sinan Efendi. 8-ġehzâde Sultân Mehmed Hân. Kefe sancak Beği Mehmed'in annesi. 16. Tevârih-i Âl-i Osman. Molla Lütfi Efendi. ilim ve maneviyât erbabından ise. kendi zamanında sadece 160. c.Kamer Sultân. 18. 2162. 4-ġehzâde Sultân Ahmed Hân.Hatice Sultân. 955 vd. 379-421. (neĢr. 6. *) I lan* nal manevi Ģa ettiğini bf D)F tahta çe .HüsnüĢah Hâtûn. 75-77. Osmanlı Tarihi. 14. Bâyezid devrinin önemli devlet adamları arasında.Gevher Mülûk Sultân. Uluçay. II. Abdullah kızı ve ġehzade Ahmed ile Hundi Sultân'ın annesi.167-188.FerâhĢâd Hâtûn. sh. 7-ġehzâde Sultân Mahmûd Hân.. Defter. 9-ġehzâde Sultân Alem ġah Hân. Devletler ve Hanedanlar. düĢmanlarımız bunu fırsat bilerek halkı isyana teĢvik ettiler ve ihtilâller çıkardılar. âlim. Belleten. 5. 6ġehzâde Sultân ġehinĢâh Hân. 2. sh. 12. Ģâir. 15. 10. sh. 8-AyĢe Hâtûn. I. Kantemir. VIII. Böyle bir iddianın aslı var mıdır? Yavuz'un tahta geçmesinin. c. sh.Ayn-i ġah Sultân. c. tır. Abdüssamed'in kızı ve bir görüĢe göre Yavuz'un annesi. A' fimi!' ZOfl. KardeĢlerim I 61 ÂĢıkpaĢa-zâde. Lütfi PaĢa. 2. sh.000 km2'lik geniĢleme temin edebilmiĢtir.Ġlaldı Sultân. Künh'ül-Ahbâr. II. Fetret devrinden sonra Osmanlı Devleti'nin en sıkıntılı dönemlerinden olması. Selâhattin.Nigâr Hâtûn. sh. 105-107. "Fâtih Sultân Mehmed'in Vefatı Üzerine Vezir Ġshak PaĢa'nın Ġkinci Bayezid'l Saltanata Daveti Arizası". Osmanlı Tarihi. Belki babamız yaĢlı ve hasta olduğundan. 191-203. Zülkadiroğlu Alaaüd-devle Bozkurd Bey'in kızı ve bir görüĢe göre Yavuz'un annesi. 63. sh. Belleten. Tarih. Bâyezid. Ġbn-i Kemal. nr. Gâzî. Aksun. sayı 14. Ahmed Uğur). 19. Vasfı ve Ġznikli Celilî misâl olarak zikredilebilir. II. 269349. Ġsmail Hakkı. "Yeni Vesikalar KarĢısında Sultân Ġkinci Beyazıt Hakkında Bazı Mütalâalar". sayı 106(1963). Belgelerle Osmanlı Tarihi. elini öpmüĢ ve atının yanında yaya yürüyerek gereken saygıyı göstermiĢtir. 11.Fatma Sultân. c. Tansel. UzunçarĢılı.Hüma Sultân. c.Bülbül Hâ tun. UzunçarĢılı. Osmanlı Devleti'nin içte ve dıĢta çok sıkıntılı günler yaĢadığı ve hatta tedbir alınmazsa ikinci bir fetret devrinin Anadolu'nun ġiîleĢmesiyle gerçekleĢme ihtimalinin kuvvetli olduğu bir döneme rastladığını çok iyi biliyoruz. Âli. X.

bu tür maddelerin. ġem'dânizâde Süleyman Efendi. 430. ancak halk arasında. en doğru kaynak. c. C) MüneccimbaĢı gibi bazı tarihçiler ise. sh. Ancak Hz. esrar ve kokain yasak mıdır? II. afyon. Gayemiz devleti ve dini korumaktır. 245. bu dilekçesinde. Akman. sh. Ancak bu konudaki fikirler nelerdir? A) Bazı Osmanlı kaynaklarında. Bâyezid'in Dimetoka'ya giderken yolda hastalanarak vefat ettiği. 86. 213/b. 2162. sh. Osmanlı Tarihi. Hezarfen Hüseyin Efendi. sadece zehirlendiğini ve bu yüzden vefat ettiğini belirtirler. yaĢadığı kederler ve bu arada saltanatla ilgili dedikodu ve fitneler yüzünden alabildiğine zayıf düĢtüğü ve zaten 67'ye ulaĢan yaĢıyla bunlara tahammül edemeyerek vefat ettiği kayd edilmektedir. Ġstanbul'dan çıkarılan babasının Karlıdere'de hastalanarak vefat ettiğini. Bâyezid'in gençliğinde esrar ve benzeri keyif verici maddeleri kullandığı ve içki içtiği doğru mudur? Önce Ģunu ifade etmeliyiz ki. II. manevî Ģahadet olarak da düĢünülebilir. c. Kader böyleymiĢ. 140/b. Süleymaniye Kütp. uyuĢturucu maddelerin haram olduğu.Y. sh. Tevârîh-i Âl-i Osman. Bu Ģahadet. I-II. D) Peçevî ve ġem'dânî-zâde gibi çok az kaynaklarda ise. IV. düĢmanı def etmeye muktedir değillerdir. Es'ad Efendi. sh. Mürî'üt-Tevârîh. 732. Tarih. Büyük Osmanlı Tarihi. Bir rak vefa1 64. c. ĠANLI BĠLĠNMEYEN OSMANLI 123 . Hemen Ģunu da ilave etmeliyiz ki. UzunçarĢılı ve Pakalın'ın da içinde yer aldığı muasır tarihçilerin çoğu. Yavuz'un tekrar dönüp de tahta geçme ihtimalinden korkarak. Ġstanbul 1281-83. nr. Ancak bazı devlet adamları babamla aramıza fitne soktular. Solakzâde. haram kabul edilmiĢ ve böyle uyuĢturucuları kullananlara ta'zir cezalarının en Ģiddetlileri verilmiĢtir. ancak Yavuz'un zehirlediğine dair bir kayıt düĢmezler. Süleymaniye kütp. Ne yapalım. Bu tür uyuĢturucular Hz. Bizim kanaatimize göre. FjörüĢe tsi. Yavuz'un babasını zehirlettiği iddiasının doğru olmadığını beyan etmiĢlerdir62. kSultân (Sultân. 72-76. Âli. nr. nr. Osmanlı Hukukunda afyon. Yunan ve Bizans tarihçileri. Ġstanbul 1338. Yavuz'un rakibi olan ağabeyi ġehzade Ahmed'in Memlüklü Sultânına sunduğu ve Ģu anda da Topkapı Sarayında bulunan arîzasıdır ki. B) Hezarfen Hüseyin Efendi ve Kâtip Çelebi gibi bazı Osmanlı tarihçileri. sh. vrk. 64. vrk. 203. f afyon »OSMANLI BĠLĠNMEYEN OSMANLI 123 Ifve Abis. vefatına kardeĢi Selim'in sebep olduğunun yayıldığını açıkça ifade etmektedir. kokain ve esrar gibi uyuĢturucu maddeler. hastaların ilaç olarak kullanmaları ile keyif ehlinin 62 Topkapı Sarayı Müzesi ArĢivi. Yoksa askerimizi alıp babamız üzerine yürümek bize yakıĢmaz". 348-349. Tenkîhu Tevârîh-i Mülûk. Ġslâm Hukukunda ve dolayısıyla Osmanlı Hukukunda. babasını zehirlettiği rivayeti kaydedilmektedir. sadece Ģahadet Ģerbetini içtiğini ifade ederek. Ġ-Fatma p en de hevâ ve heveslerinde olup. Peygamber'in devrinden sonra ortaya çıktığından. bu Ģahadetin sebebini açıklamazlar. 3-I Hâ-lâun. bazı kaynaklarda ise. diğer içkilere kıyasla ve içtihâd yoluyla sabit olmuĢtur. bu zayıf rivayete hemen sahip çıkmıĢlar ve Yavuz hakkında akla gelmedik isnadlarda bulunmuĢlardır. Hammer. 3-nHân. sh. Lütfi PaĢa. yaĢlılık. Bu sözleri söyleyen bir devlet adamının babasını zehirlettiği iddiasına inanmak çok zordur. Künh'ül-Ahbâr. Ali PaĢa. H. Elbet te ki böyle siyasi bir ortamda bu tür dedikodular olacaktır ve bazı tarih kaynakları da bu dedikoduları kaynak alarak meseleyi farklı yönlere çekebileceklerdir. Peygamber'in konuyla ilgili yasaklayıcı bir hadisi de bulunmaktadır. 507. Peçevî Ġbrahim Efendi. I. 8-Huz'un Ön. II. KardeĢ Katli. 3062. günümüzde modern usullerle tıp dünyasında kullanılması o zamanlar için söz konusu olmadığından. UzunçarĢılı.

Osmanlı Hukukunda afyon. Tenkîhu Tevârîh-i Mülûk. Peygamber'in devrinden sonra ortaya çıktığından. Anliotfi idi ĠPadiÖnce Ģunu ifade etmeliyiz ki. 140/b. Kader böyleymiĢ. Peçevî Ġbrahim Efendi. hastaların ilaç olarak kullanmaları ile keyif ehlinin 62 Topkapı Sarayı Müzesi ArĢivi. Ancak bu konudaki fikirler nelerdir? A) Bazı Osmanlı kaynaklarında. 245. nr. bu Ģahadetin sebebini açıklamazlar. c. bu dilekçesinde. en doğru kaynak. haram kabul edilmiĢ ve böyle uyuĢturucuları kullananlara ta'zir cezalarının en Ģiddetlileri verilmiĢtir. Yavuz'un tekrar dönüp de tahta geçme ihtimalinden korkarak. nr. Ali PaĢa. Tevârîh-i Âl-i Osman. Tarih. sh. Hezarfen Hüseyin Efendi. Hemen Ģunu da ilave etmeliyiz ki. vrk. 203. C) MüneccimbaĢı gibi bazı tarihçiler ise. Gayemiz devleti ve dini korumaktır. II. c. Ġstanbul 1338. ancak halk arasında. Yunan ve Bizans tarihçileri. IV. Bu Ģahadet. sadece Ģahadet Ģerbetini içtiğini ifade ederek. Osmanlı Tarihi. 86. Bâyezid'in Dimetoka'ya giderken yolda hastalanarak vefat ettiği. afyon. 124 BĠLĠNMEYEN OSMANLI . Ne yapalım. Elbette ki böyle siyasi bir ortamda bu tür dedikodular olacaktır ve bazı tarih kaynakları da bu dedikoduları kaynak alarak meseleyi farklı yönlere çekebileceklerdir. Peygamber'in konuyla ilgili yasaklayıcı bir hadisi de bulunmaktadır. 213/b. MI. Ancak bazı devlet adamları babamla aramıza fitne soktular. Es'ad Efendi. nr. Bu sözleri söyleyen bir devlet adamının babasını zehirlettiği iddiasına inanmak çok zordur. sh. Süleymaniye kütp. Mürî'üt-Tevârîh. sadece zehirlendiğini ve bu yüzden vefat ettiğini belirtirler. Hammer. 507. II. D) Peçevî ve ġem'dânî-zâde gibi çok az kaynaklarda ise. c. H. 3062. B) Hezarfen Hüseyin Efendi ve Kâtip Çelebi gibi bazı Osmanlı tarihçileri. Bâyezid'in gençliğinde esrar ve benzeri keyif verici maddeleri kullandığı ve içki içtiği doğru mudur? ir]. sh. 348-349. Yavuz'un rakibi olan ağabeyi ġehzade Ahmed'in Memlüklü Sultânına sunduğu ve Ģu anda da Topkapı Sarayında bulunan arîzasıdır ki. 2162. I. ġem'dânizâde Süleyman Efendi. bu zayıf rivayete hemen sahip çıkmıĢlar ve Yavuz hakkında akla gelmedik isnadlarda bulunmuĢlardır. yaĢlılık. sh. sh. Âli. düĢmanı def etmeye muktedir değillerdir.3im Hân. babasını zehirlettiği rivayeti kaydedilmektedir. Ġstanbul'dan çıkarılan babasının Karlıdere'de hastalanarak vefat ettiğini. Süleymaniye Kütp. ancak Yavuz'un zehirlediğine dair bir kayıt düĢmezler.8-jz'un . sh. Ancak Hz. vefatına kardeĢi Selim'in sebep olduğunun yayıldığını açıkça ifade etmektedir. Ġstanbul 1281-83. ĠSultân IMtân. Büyük Osmanlı Tarihi. Ġslâm Hukukunda ve dolayısıyla Osmanlı Hukukunda. yaĢadığı kederler ve bu arada saltanatla ilgili dedikodu ve fitneler yüzünden alabildiğine zayıf düĢtüğü ve zaten 67'ye ulaĢan yaĢıyla bunlara tahammül edemeyerek vefat ettiği kayd edilmektedir. diğer içkilere kıyasla ve içtihâd yoluyla sabit olmuĢtur. manevî Ģahadet olarak da düĢünülebilir. IjörüĢe . »Fatma ı en de hevâ ve heveslerinde olup. 72-76. Bu tür uyuĢturucular Hz. Akman. bu tür maddelerin. esrar ve kokain yasak mıdır? II. Yavuz'un babasını zehirlettiği iddiasının doğru olmadığını beyan etmiĢlerdir62. Solakzâde. Lütfi PaĢa. 430. uyuĢturucu maddelerin haram olduğu. vrk. bazı kaynaklarda ise. Bizim kanaatimize göre. Yoksa askerimizi alıp babamız üzerine yürümek bize yakıĢmaz". UzunçarĢılı.ĠreAb-. sh. günümüzde modern usullerle tıp dünyasında kullanılması o zamanlar için söz konusu olmadığından. 732. UzunçarĢılı ve Pakalın'ın da içinde yer aldığı muasır tarihçilerin çoğu. 64. KardeĢ Katli.3lil HâI Hatun. Künh'ül-Ahbâr. kokain ve esrar gibi uyuĢturucu maddeler.

Sadece bu fermanı görüp de hüküm vermek doğru değildir. Mü'eyyed Oğlu Abdurrahman ve Hasekisi Hacı Mahmûd Bey isimli iki arkadaĢı tarafından. Bâyezid'in padiĢahlığı döneminde değil. Osmanlı padiĢahları ile alakalı yaptığı genel bir değerlendirmede. Aslında özellikle Mü'eyyed-zâde Abdurrahman Efendi'nin ve arkadaĢının böyle bir çirkinliği iĢledikleri de Ģüphelidir. 65. Fâtih'ten sonra en büyük âlimlerden biri olarak bilinen II. sadece keyif için kullanmaları arasındaki sınırı her zaman korumak kolay olmamıĢtır. idam fermanı gelmeden onun Kastamonu'dan ayrılmasına yardımcı olduğunu anlatmaktadır. esrar ve benzeri keyif verici maddeleri kullanmak üzere teĢvik edildiği bazı Osmanlı kaynaklarında rivayet edilmektedir. II. Tansel. Bâyezid'in. Böylesine bir Ģehzadenin. büyük bir âlim olan Mü'eyyed-zâde'nin.BĠLĠNMEYEN 0SM/W. tamamen içki ve gayr-i meĢru eğlence diye yorumlamanın hatalı olacağını daha evvel açıklamıĢtık. ancak Ģehzadenin onlarla PadiĢah'a arz edildiği kadar beraberlikleri bulunmadığını ve Ģehzadenin hikmetle terbiye olunması gerektiğini açıkça ifade etmektedir. "BerĢ ve afyon ve ma'cun ki. Gerçekten de ZemahĢerî'nin Mufassal adlı eserini Arap âleminde ders okutacak kadar i ne kadar yükselen bir ı mektedir. 18i M ÂN. Zira TaĢköprü-zâde. "gençliğinde îĢ ü nûĢu severdi. Bâyezid'in böyle bir rahatsızlığı varsa tedavi yoluna gidilmesini. Osmanlı Ģehrinin I donanmasını bir katli tesis etmiĢtir. bu kötü âdetlerinden dolayı topluma zarar vereceklerinden hemen cezalandırılmalarını. Mü'eyyed Oğlu Abdurrahman ve Hasekisi Hacı Mahmûd Bey isimli arkadaĢları tarafından uyuĢturucu kullanmaya zorlandığını ve gayr -i meĢru hayata girme tehlikesinin bulunduğunu haber alan Fâtih Sultân Mehmed. takva ve ibadetiyle adaĢı olan Bâyezid-i Bistâmî Hazretleri gibi büyük bir veliyyullah olduğu da kaynaklarda ittifakla kaydedilmektedir. Kendisi. 1 mükemmel w < MünĢe'ât-ı S 2162. Ahmed Bey'in cevabı daha önemlidir. açıkça haram olduğuna dair fetvalar vermiĢlerdir. böyle bir Ģey doğruysa. esrar içinde ola. ĠĢte bu Ģerl hükmü bilen Osmanlı PadiĢahları. Bâyezid'in 1 diği söylenmek II. berĢ (afyonlu Ģurup). tamamen bir iftiraya kurban gittiğini. böyle ahlaksızların elinden kurtarmak için ellerinden geleni yapmıĢlardır. Ayrıca böyle bir ferman padiĢahların çocukları hakkında ne kadar hassas olduklarını göstermektedir. cevabında. ġehzade Bâyezid'in durumu bildiğinden dolayı. Nitekim Âli. Ebiissuud Efendi ve benzeri Osmanlı ġeyhülislâmları. 66. her çeĢit uyuĢturucu maddeyi yasakladıkları gibi. çok sayıda fetvalarıyla. II. 1479 yılında Kastamonu'da sancak Beyi olan oğlunun Lalası Fenârî-zâde Ahmed Bey'e hemen ferman göndermiĢtir. ülkesi II. Selim hakkındaki bazı isnadları nakletmektedir. bir rivayete göre. Ancak bu iddianın doğruluğunda da Ģüphe bulunmaktadır. ( tirdiği gibi. mertebe-i sekre varmayıcak haram olur mu? El-Cevap: Fâsıklar ve hevâ ehli yeyiĢi üzerine (hastaların ilaç olarak kullanmaları dıĢında) hiç bir Ģekilde helâl değildir". Bâyezid l manii tarihinin ( nunları. Bu kısa giriĢten sonra Ģunu ifade edelim ki. Bâyezldd Kanunları. hemen Lalası olarak duruma müdahale etmesi gerektiğini ve o iki hâinin de. ĠL I ve yay imalatçısı t tır. Fermanda oğlunun zikredilen iki kötü insanın teĢvikiyle esrar ve benzeri uyuĢturucu madde kullandığı ve böylece selim fıtratının bozulduğuna dair bazı dedikoduların kulağına geldiğini. II. Hakkında kullanılan. ma'cûn ve esrar adıyla bilinen bütün uyuĢturucu maddelerin. "Devitti lerdir" diyerek.^ sebebiyle. Bâyezid'i j Ģeklindeki iddialar^ rihçileri. yapılan ikazlar ve özellikle de Ebüssuud'un babası ġeyh Muhyiddin Yevsî'nin irĢadı üzerine kendisini tamamen takva ve ibadete verdi" Ģeklindeki değerlendirmeyi. afyon. Ġçki içtiğine dair açık bir ifade yoktur. Netice dair olan söylentiler. bütün Ģiddetiyle emretmektedir. ancak gençlik döneminde ve sancak beği iken. S . bene (haĢhaĢ). PadiĢahlar arasında. dıĢ ve iç düĢmanlar tarafından saltanat. ahlâkî zaaflar ve kadın gibi hilelerle. Batı dilleri I olan Bâyezid. her zaman oyuna getirilmek istenen Osmanlı Hanedan mensuplarını da. vrk. Ġtti ri hazırlanıl zikrederek I Evet ( Bursa. < maktadır63. K sn. Nitekim Ahmed Bey. 8j| olan bir diplomattı. adı zikredilen bedbahtlar hakkındaki ihbarın doğru olduğunu. sadece Yıldırım Bâyezid ve II. kem yıllarına ait bire unutulmamalıda. onun. I ücreti takdim eden I mektedir.

' 126 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYEN OSMAN . doğu dillerine ve mesela Arapça. ilk tüfekli piyadeyi de kendisi tesis etmiĢtir. müzehhib ve yay imalatçısı olan Bâyezid. Bâyezid'i gözden düĢürmek için söylenen bu sözler. II. sh. c. onun zamanında hazırlanmıĢtır. 2162. bene »uyuĢturucu «vema'cun Ifiehevâ ehli I maddeyi yap kadın gibi m da. delilsiz isnâdlar Ģeklinde kalmaktadır63. "Yeni Vesikalar KarĢısında Sultân Ġkinci Beyazıt Hakkında Bazı Mütalâalar. çok büyük âlim ve komutanlardan hususi dersler almıĢtır. Farsça ve Uygurca'ya da vakıf olan Bâyezid. Bâyezid devrine ait en mühim kanunlardan birisi Ģüphesiz ki. kocu BĠLĠNMEYEN OSMANLI 125 okutacak kadar ilim adamı olan ve sonra da Ġstanbul kadılığına ve Rumeli Kazaskerliğine kadar yükselen bir zatın.187. Bâyezid döneminde dünyanın ilk Standartlar Kanunu. I. Ġsmihan Sultân. II. Selâhattin. ilk Tüketiciyi Koruma Kanunları ve ilk Gıda Nizâmnâmeleri hazırlandığı söylenmektedir. Bu kanunlardan bazı örnek maddeler zikrederek anlatabilir misiniz? Evet doğrudur. Kantemir. 124-125. dünya hukuk tarihinin ilk belediye kanunları ve ilk standart kanunları. 66. sh. Künh'ül-Ahbâr. 263-264. 662-664. Bursa. c. hattat. Bâyezid zamanında 85 adet Kanunnâme neĢr olunmuĢ ve özellikle sadece Osmanlı tarihinin değil. Kendisi. aynı zamanda dünyada 63 Ebüssuud Efendi. Osmanlı ordu ve donanmasını bir kat daha güçlendiren Sultân Bâyezid. kendinden bekleneni veremediğine dair Yavuz'un tesbitleri. onun zamanında tanzim olunmuĢtur. II. . Feridun Bey. Ancak hâlim ve selim olduğu doğrudur. Akgündüz. Netice olarak. 260/a-261/b. Bâyezid'i tavsif etmiĢlerdir. II. Fetâvâ. c. Ġstanbul ve Edirne Ġhtisâb Kanunnâmeleridir. nr. II. olaylar tahkik edildiğinde. c. Osmanlı Kanunnâmeleri. Süleymaniye kütp. MünĢe'ât-ı Salâtin. II (Bâyezid Devri Kanunnâmeleri). yaĢlılık ve hadiselerin verdiği yorgunluk sebebiyle. Hadâık. Ġstanbul. 183/a-b. 308-311. yani devleti idare edemedi Ģeklindeki iddialar doğru değildir. Künh'ül-Ahbâr. 2162. Gerçekten öyle midir? II. Süleymaniye kütp. ülkesinin sınırlarını az da olsa geniĢletmiĢtir. Tansel. babasının fetihlerini hazmettirdiği gibi. Edirne ve Bursa gibi üç büyük Osmanlı Ģehrinin belediye kanunları. nr. devrinin yabancı tarihçileri tarafından da medh edilmektedir. II. Süleymaniye kütp. doğuda ve batıdaki menfi Ģartlara rağmen. Âlim. Bâyezid'in uyuĢturucu kullandığı ve içki içtiğine dair olan söylentiler. 245246. Osmanlı Tarihi. sh. fermanda bahsi geçen rezaleti iĢlemesi akla uzak görünmektedir. Ömrünün sonuna doğru. c. c. Osmanlı tahtında 31 yıl oturduğu ve asla toprak kaybı olmadığı unutulmamalıdır64. II. ilk Belediye Kanunları. sh. vatandaĢlarının kalblerinde sevilenlerdir" diyerek. Osmanlı tarihçileri. I. 236. Bâyezid'in hâlim ve selim bir adam olduğu ve devleti idare edemediği söylenmektedir. "Devlet adamlarının en hayırlısı. sn. vrk. Batı dilleri kadar. Kendisine takdim olunan bütün eserleri okuyan ve kıymetine göre telif ücreti takdim eden Sofi Bâyezid. Âli. 223. tamamen son yıllarına ait bir olaydır. I. böyle Jıfaminde hman |t benzeri keyif i rivayet | içki içtiğine I genel bir lan nak-lıt özellikle s takva ve nce diye I Fâtih'ten jMyle adaĢı darda ittiıan ve pıiiB Fâtih »Fenârî-t: ¦ <c:j |r—a: ı. V. II. bestekâr. 65. Mecdi. o zamanın güçlü devletleri olan Ġtalya ve Venedik'te nüfuz sahibi olan bir diplomattı. lyla. Es'ad Efendi. Bu kanunnâme.. sh. UzunçarĢılı. vrk. Osmanlı Tarihi. vrk. nr. UzunçarĢılı. sh. 183/a-b. c. 245-248. 64 Âli. Ģâir. {. Es'ad Efendi.EN OSMANLI (olmamıĢtır. sh. dünyanın en mükemmel ve en geniĢ belediye kanunu olmakla kalmamakta.

ilk çevre nizâmnâmesi ve kısaca asrına göre çok hârika bir hukuk kodudur. Usturaları keskün ola. ġöyle ki. minekâri iĢde dirhemine iki akçe ve altun sâde ise miskâline üç akçe. Ve kile ve arĢun ve dirhem gözlemle. Müslümana verdüği fotayı kâfire vermeye. Usturası keskin ola. Ve mahkeme kararıyla yiyecek ve içecek ve giyecek ve hububat ki. boyarlarsa gereği gibi hakkından geleler. bu hisâb üzerine vereler. hem Osmanlı örf âdetlerini ve hem de Ġslâm hukukunu çok iyi bilen Mevlânâ Yaraluca Muhyiddin tarafından hazırlanmıĢtır. Tâ ki. E-198. Ve camilerde dilenci taifesin yürütmeyeler. Bu kanun. . Amma bu bâbda ve gayride mahkeme kararı bile ola. Cerrahlar dahi gözlene. Ġ-66. E-196. Ve âdetlerinden artuk almayalar ve iri öğütmeyeler ve kesmüklü buğdayı değiĢtirmeyeler ve illâ muhkem ve müntehî hakkından geleler. Ve astar ki. B-74. Ve ağır yük urmayalar. Ġ-46. Ġ-21. Olursa hakkından geleler. görse ve gözetse gerekdir. sâde iĢi dirhemine bir akçe. ziyâdeye satmaya-lar. zira dilsüz canavardır. Su katılmıĢ olub bulunursa. Bursa. usturası altında kimesne zahmet çekmeye ve nazır olan fotaları pâk duta. cezalandırıla. Ġ-4. Ġ-5. Ve bir akçelik eti her ne narh üzerine alurlar ise beĢ pare olur. Ve hamallar na'lsuz at istihdam etmeyüb ve dağ yükünün iki yükünden ziyâde götürmeye. kalb boyamayalar. kâfir baĢın tıraĢ etdükleri ustura ile Müslüman baĢın tıraĢ etmeyeler. Ve iç yağiyle nesne biĢürmeyeler. teĢhir edeler veyahud tahta külah uralar. Değirmenciler gözlene. Etmekçiler. halkın ununa ve buğdayına zarar etmeye. Ġ-38. muhtesib (belediye baĢkanı) haklarından gele. Ziyâdeye satarlarsa. tabanına let uralar. Her kangısında eksük bulunursa. E Edirne ve Ġ Ġstanbul Kanununa iĢaret etmektedir): "Ġ-45. Ve hammâllar ağır yük urmayalar. HazırlanıĢ tarihi 1502 ila 1507 tarihleri arasındadır. Ġki pulluk dahi etmek vereler. Ve ayağı yaramaz bârgiri iĢletmeyeler. Tâ ki. Bakkallar ve attârlar ve bezzazlar ve takyeciler. sahibine tamam etdüre. Bir akçelikden artuk alsalar ya eksük alsalar. san'atlarında kâmil oialar. ilk standartlar kanunu. E-58. Ve iplikçilerin ipliği tire ipliğine beraber ola. bîmârhâne (hastahane) tabiblerine göstereler. Eğer terâzûda ve kilede ve arĢunda eksük bulunursa. muhtesib (belediye baĢkanıjin hükmi vardır. eksük olmaya. onun on bire satalar. Eslemeyeni gereği gibi hakkından gele. Kâfir yüzin sildikleri fota ile Müslüman yüzin silmeyeler. mahkeme kararıyla muhtesib (belediye baĢkanı) dâim görüb gözede. bakır koyub iĢlemeyeler. AĢçılar biĢürdükleri aĢı pâk biĢüreler ve çanakların pâk su ile yuyalar ve tezgâhlarında kâfir olmaya. gezdireler. hile ve telbîs olub un alan ve satan kimesnelere zarar ve ziyan olmaya. Tabibler dahi gözlene. eksik ve çiğ olmaya. çarĢıda ve pazarda vardır. aniden bazara un gelmeyüb Müslümanlara darlık göstermeyeler. yunmuĢ ola. Eyle olıcak ekmek gayet eyü ve arı olmak gerekdir E-7. kabul etmedikleri kimesneleri men' edeler. Ġ-42. Ġ-33. ıssı ve sovuk su ile ârâste ve dellâkleri cest ve çâlâk ola. Cem? Edirne'nin aĢçıları ittifakiyle teftiĢ olundı. Biz. ma'kul üzerine ola Ġ-40. Ġ-29. müĢebbek iĢde miskâline beĢ akçe ve gümüĢ düğmeler iriyi ve hurdayı gayet eyü hâlis iĢleyeler. Eğer muhalefet edecek olurlarsa. imtihan edeler. muhtesib (belediye baĢkanı) dutub te'dîb ede. Hammâmcılar. E-194. hâmmâmları gözedeler. E-195. Ve at ve katır ve eĢek ayağını gözedeler ve semerin gö-reler. Ve her etmekçinin elinde iki aylık. değirmende tavuk beslemeyeler ki. eksüği bulunanın hakkından geleler. Ġ-24. ilk gıda maddeleri nizâmnâmesi. standart olarak alınan ekmeği narh üzere pâk iĢleyeler. en az bir aylık un buluna. ĠĢleyenin muhtesib (belediye baĢkanı) gereği gibi haklarından gele. her biri 100 küsur maddeyi bulan bu üç kanunnameden sadece bazı maddelerini. Ve sirke ve yoğurda su koymayalar. tüketici haklan açısından arz ediyoruz (Maddenin baĢındaki rakamlar Kanun maddelerine ve harflerden B.ilk tüketici haklarını koruyan kanun. gözedilüb her meslek sahibi teftiĢ oluna. Etmek içinde kara bulunursa ve çiğ olursa. Ģehirde iĢlene. Berber gözlene. Ve dahi hekimlere ve attârlara ve cerrahlara. Un kapanında olan kapan taĢlarını. Bir akçelik aĢ alanın aĢına bir pare koyalar. Ve boyacıları dahi gözedeler. eksük olursa tahta külah uralar veyahud para cezası alalar. sekiz arĢun ola. Kuyumcular.

.. .. Sultân Cem olayının esası nedir? öve pazarda mursa..1 Yılma:. Bâyezkiî pazarlık yaptılar»! pa'ya teslim edil*! aleyhine kullan Roma'ya ayakbas&ı landığı Roma'da 1* hem Papa VIII. B pOSMANLI |t standartlar Ġiodudur. Ve her san'atı aydan aya kadı ile teftiĢ ede ve dahi göre ve gözede. hepsini de muhtesib (belediye baĢkanı) görüb gözetse gerekdir. .. . Fll-ciimlebUZĠkf» (belediye baĢkanı) görüb J ġöyle blleler.... Bâyezid'in sulh tekliflerini reddeden Sultân Cem'i Anadolu'da Karamanoğlu Kasım Bey karĢıladı... Kahire'de I gitti ve 1482 yılında | rini reddeden Süit sır'a dönmek i zünde durmadı \ leti'nin baĢını i II. itaba ve ikâba müstahak olur 67.. Ġ-73. Hatta ağabeyi Sultân Bâyezid'in AyaĢ PaĢa komutasında gönderdiği kuvvetleri yendi ve 1481'de Bursa'da adına para kestirip hutbe okuttu ve saltanatını ilan etti.. hükmi vardır. Sultân Cem < Fâtih Sultân Meh delere yazılacak elk Mehmed PaĢanın an gelen Cem Sultân'a Bâyezid'in AyaĢ adına para kestirip I Selçuk Sultân baĢ ikiye bölünmesini. Kahire'de büyük ilgi gören Sultân Cem. Ve her «an'atı ı lunan narhdan eksük sata. eksük Bin cest Ġt fotaları . . (I Ġ-73. Ģehzadelere yazılacak elkâbla ilgili bölümde Sultân Cem'in ismi zikredilmiĢ ve Karamanî Mehmed PaĢa'nın arzusu da hep bu olmuĢtur.. anlaĢtığı Üstâd-ı A'zam Fransız Pierre d'Aubusson sözünde durmadı ve Cem'i Nice'ye götürerek ġövalyelere teslim etti.. ı.. . muhtesib (belediye baĢkanı) hakkından gelüb teĢhîr ede.65 Hayvan haklarının 20. Bunuı eyledi ve Cem de < sığındı.. ı teklif eyledi.. halası Selçuk Sultân baĢkanlığında ağabeyine gönderdiği heyetin diliyle Osmanlı Devleti'nin ikiye bölünmesini.. Daha da ileri giderek. 1495) yaptı ve zehirlemesi i vefatı üzerine J mak istediler ( olundu (M Ģâir bir Ġm "Akı 6? il 10. Anadolu'da kendisinin ve Rumeli'de ise Bâyezid'in sultân olmasını teklif eyledi. Her kangısı kim ta'yin olunan narhdan eksük sata.12.S'ud para ¦ bizara un iöfrolma-|)ittoiur Bir jeksük ¦ :s: ise Heyıi hâlis Ġ Ġlli. her kim muhalefet ve inâd ederse.-. Bursa'ya gelen Cem Sultân'a buranın halkı büyük alaka göstermiĢti. Bu t Mevlânâ |»7 tarihleri îmaddele-IrKanun madBĠLĠNMEYEN OSMANLI 127 Ġ-70. Yeniden Mısır'a dönmek istediyse de. ġöyle bileler. Etmek jM.-. Bu paĢanın vefatından sonra. Hedef Osmanlı Devleti'nin baĢını ağrıtmaktı ve Sultân Cem de bunu biliyordu. Bunu duyan Sultân Bâyezid.. bu maddenin çok ileri bir hukuk anlayıĢının mahsulü olduğu daha iyi anlaĢılır...-. Fil-cümle bu zikr olunanlardan gayrı her ne kim Allah ü Te'âlâ yaratmıĢdır.-.. 1 papa da kendisine il "Değil Osmanlı ı ğiĢtirmem".. Ġ-70. yüzyılın baĢında savunulmaya baĢlandığı düĢünülürse. buradan bir ilke imza basarak hacca gitti ve 1482 yılında yeniden Adana yoluyla Anadolu'ya döndü. .. kuvvetli ordusuyla Cem'i YeniĢehir'de mağlûp eyledi ve Cem de evvela Konya'ya ve sonra da Memlüklü Sultânı Sultân Kayıtbay'a sığındı. Fâtih Sultân Mehmed hayatta iken tanzim edilen meĢhur Kanunnâmesinde....irdir. herkimi 67..

364-384. Kastilya. 1489 yılında Roma'ya ayak bastı ve ikinci sürgün hayatı baĢlamıĢ oldu. Tunus Hafsî Sultanlığı ve Merînîler yardım edebilirlerdi. Osmanlı Devleti'nin aleyhine kullanılacak bir kozdu ve kendisi de asla bunu arzu etmiyordu. 163-177. sh. muvaffak olamadılar ve maalesef Sultân Cem 1488 yılında Pa-pa'ya teslim edildi. Avrupa'daki diğer Hıristiyanların da yardımıyla baĢta Cebel-i Târik Boğazı olmak üzere. 286-304. 220-221. Ahmed Uğur neĢri. I. Kemal Reis'in komutasındaki Osmanlı Donanması 1487'de Ġspanya seferine çıktı. c. Defter. Bâyezid. VIII. Osmanlı devleti. UzunçarĢılı.1495). Endülüs'teki Müslümanların oralardan kovulmasıdır. Kendisine San Angelo Sarayı tahsis edildi. 17. Büyük bir merasimle karĢılandığı Roma'da 1495 yılına kadar 6 yıl kaldı. 1487'de 776 yıllık Müslüman bir Ģehir olan Malağa düĢtü. 1492 yılında Endülüs'teki son Müslüman devletine son verilmeden evvel. 1492'de yıkılan Endülüs Emevi Devleti'ne Osmanlı Devleti neden sahip çıkmamıĢtır? ÇıkmıĢsa neler yapmıĢtır? Sultân Cem olayından sonra bu soruyu cevaplandırmak daha kolaydır. 387-402. Kemal Reis Güney Ġtalya'yı vurarak Ġspanya sularına kadar geldi ve Malaga'yı tekrar aldı. Türkçe ve Farsça Divan telif edecek kadar âlim. Ebu Abdillah Muhammed. Bunlara en yakınları olan Fas Sultanlığı. II. 12. sh. sh. Cem'i kendilerine teslimi için Papa'ya baskı yaptı ve Sultân Cem maalesef Krala teslim edilmek üzere yola çıkarıldı. yani tam Müslümanlar yok edilmeye çalıĢıldığı günlerde.<: = . Buna verdiği cevap Ģu oldu: "Değil Osmanlı saltanatı.II. Memlüklüler ve Osmanlılar ise. Sultân Kayıtbay. Charles. hem uzak idiler ve hem de birbirine düĢürülmüĢlerdi. 1469 yılında Ġspanya'daki iki Katolik devlet olan Kastilya ve Argon Krallıkları resmen birleĢtiler. II. 188-230. Tevârih-i Âl-i Osman. Alessandro Borgia ile görüĢtü. 10. netice vermedi ve 1492 yılında Gırnata teslim oldu ve Endülüs'teki Ġslâm . dinimi değiĢtirmem".-. hem Papa VIII. adı geçen üstâd-ı azamla Cem'i teslim etmesi için pazarlık yaptılarsa da. ancak gücü ve siyasi durumu. Künh'ül-Ahbâr. c. Artık Sultân Cem. Yılmaz. 711 yıldır devam eden Ġslâm hâkimiyetini sona erdirmek için fır sat beklediler. vrk. bunların Akdeniz ile ve Müslüman devletlerle olan bağlarını kestiler. Tabutunu bile Osmanlı Devleti'nin aleyhine kullanmak istediler ve ancak 4 yıl bekletildikten sonra Napoli'den Bursa'ya getirilerek defn olundu (1499). 67 ÂĢıkpaĢa-zâde. 1495 yılında Fransa Kralı VIII. Avrupa'yı Rönesans'a taĢıyan Endülüs'teki Müslüman devleti. Divan-ı Hümâyûn'u toplayarak durumu müzâkere etti ve Batı Akdeniz'e donanma gönderilmesi kararlaĢtırıldı. -. 26-27. Gırnata baĢĢehirleriydi ve gittikçe de sınırları dara-lıyordu. sh. ġöyle ki: Maalesef.. Ancak Papa'nın zehirlemesi sebebiyle Napoli'ye giderken yolda vefat etti (25. Osmanlı Tarihi. Memlüklülerle de uğraĢan Osmanlı Devleti'nin iki ateĢ arasında kalmasından dolayı. Hatta Gırnata Meliki XI.2. bunları koruması muhtemel olan Müslüman devletler saf dıĢı edilmiĢtir. Bu hücumlar. II. 37-39. I. Kudüs'teki Hıristiyanları sürgün edeceğini söyledi ise de. Zira Osmanlı Devleti'ne Cem olayı ile problem çıkarılmasının da Memlüklü Devleti ile Osmanlı Devleti'nin arasının açılmasının da tek sebebi. 1485-1491 yılları arasında. Osmanlı Donanması Fransızlara kolaylık gösteren Tunus Hafsî Sultanlığı ile de uğraĢıyordu. Endülüs'te tek Müslüman devlet kalmıĢtır: Nasrîler veya Benî Ahmer. Tarih. s-'J 128 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYEN OSMANLI I 68. Sultân Cem. resmen her ikisinden de yardım istedi. Böylece Osmanlı Devleti.. Müslümanların kendileri gibi katliam yapmayacaklarını bildiklerinden aldırmadılar. Gırnata'ya hücum etmeleri halinde. Solakzâde. Âli. edîb ve Ģâir bir insandı67. 66 Akgündüz. Kantemir. Her iki papa da kendisine dinini değiĢtirmesi için baskılar yaptılar. c. Belgelerle Osmanlı Tarihi. Ne acıdır ki. sh. Hıristiyan dünyasının elinde.. Osmanlı-Memlüklü harbi devam etmektedir. bütün dünyanın sultanlığını da verseniz. Bu tarihlerde. sonra ermek üzereydi. sadece onları katliamdan kurtarmaya yetmiĢtir. Es'ad Efendi. Napoli ve Sicilya Krallıklarına karĢı harp ilan etmiĢ oluyordu. c. Ġspanyollar. 184/a vd. 2162. Osmanlı Kanunnâmeleri. Endülüs Müslümanlarına sahip çıkmıĢtır. Bâyezid ve Sultân Kayıtbay. Osmanlı Sultânı vefatı üzerine üç gün yas ilan etti. sh. Ġbn-i Kemal.. 143. 382-386. Innocentius ve hem de VI. Aragon. nr. Gırnata'ya hücumda tek çekindikleri Osmanlı Devleti ve Memlüklüler idi.

.. Endülüs hadisesi sebebiyle. II. vrt. "Yeni Vesikalar KarĢısında Sultân Ġkinci Beyazıt Hakkında Bazı Mütalâalar".Trt. Ġspanya ve Portekiz'deki Katolik devletler tarafından katliama ve sürgüne maruz bırakılan Yahudilerin Osmanlı topraklarına yerleĢmeleri nasıl olmuĢtur? Ecdadımızın "Ģer'-i Ģerif dediği Ġslâm hukukuna göre. Belleten.. Bilindiği gibi. Avrupalılar.000. 1510 yılındaki son seferlerine kadar. Osmanlı Devleti.. c.. Bilindiği gibi. Osmanlı donanması. Belleten.».. her din sahibine dinini yaĢayabilmesi için tam bir din hürriyeti tanıdık". 69. UzunçarĢılı. 185-236. XV. Hıristiyan olmayan milletlere karĢı da tam bir savaĢ ilan etmiĢlerdi. sayı 95(1960). Osmanlı Devleti'nin bunlara da kucak açtıklarını çok iyi biliyoruz. kıyardım |?(düĢü-«Kral-|ı düĢtü.w---> Katolik olmakla ölmek ara Devleti'nin bunlara da I larına rağmen. Kemal ve Ba*)l S OSMANLI lıeden sat. 1510 yılın Reis Komutasındaki dona cak.|| fendi.. Bâyezid dön rafından katliam»' topraklarına yerli Ecdadımızın "Ģer'-l < ve Ġslâm Devleti'nin hâle Renk.. 170-175. 539-551. kendi arala lere karĢı da tam bir s Katoliklere hayat hakkı I hakkı tanımayacaklarIdU Ġslâm tarihçilerinin I Endülüs Emevilerinin ( emân altında ya zimmî sayılıyor ve Ġsi Endülüs'te bulunan MS zihniyetine hâkim I mensupları büyük biri larını aldılar ve hatta > lumlar içinde itlin men bulamıyorlardı i dönemde mazlum i leti kucak açtı.:. XXIV. bunların neticesi olarak ı Avrupalılar. Müslümanlarla sulh yapan ve Ġslâm Devleti'nin hâkimiyetini kabul eden gayr-i müslimlere "zimmr adı verilir. Ancak.. Bâyezid döneminde.000 kadar Müslümanı Fâs ve Cezayir'e nakletti.••¦«•-.. sh. dil ve ırk farkı gözetilmeksizin hepsine aynı Ģekilde ve "Ģer'-i Ģerif" ne diyorsa öyle muamele yapılır. . "Cem Sultân'a Dair BeĢ Orijinal Vesika".. kendi aralarında kanlı çatıĢmalara girdikleri gibi. IĠS5-b.„¦ _ . Turan. hem yerli Müslüman devletlerin destek yerine köstek olmaları ve hem de Memlüklülerle olan savaĢ sebebiyle tam netice alamadılar68....-.¦¦¦¦¦-? ¦¦.--. insanlar arasında ayırım ve nihayet bunların neticesi olarak engizisyon mahkemelerinin zâlim kararları kınla gidiyordu.. Renk. Yahudiler de zimmî sayılıyor ve Ġslâm . .. dil ve ırk farkı gö. "Barak Reis'in ġehzade Cem Mes'elesiyle Ġlgili Olarak Savoie'ya Gönderilmesi". 1 201-210. Buran Kemal Reis I Müslümanları.. Tansel.-.. ISırnata i Sultân tağini ferinden BĠLĠNMEYEN OSMANLI 129 11 siı. Nitekim tanımadılar da. . XXVI. i tır? Bu sorunun < bulabiliriz. Bel}*»| Rıza Seyfl. XV.. sayı 103(1962).000'i bulan Musevilere ise sn.Hâkimiyeti sona erdi. Selâhattin. Zimmeti MÂĢıkpaĢa-z8de. c. Aynı yıl Amerika'ya da Colombus ile çıkan Ġspanyollar.¦-¦¦¦...c.! Osmanlı Devleti. öyle muamele yapılır.000 Müslümanı katlettiler. 5-1491 k Osmanhtkal-n cfara-:TAnk t kesti-er. Biz Ġstanbul'u aldığımız vakit. II. Yahudiler de bu hükümlere tabi idi. sh. Ġslâm tarihçilerinin Endülüs ve Avrupalıların da Ġspanya dedikleri yarım adada Endülüs Emevilerinin kurdukları Ġslâm Medeniyeti sayesinde tam bir hürriyet içinde ve emân altında yaĢayan diğer din mensupları arasında Yahudiler de vardı. Zira Osli Osmanlı (oralardan i gücü ve to evvel. bütün sıkıntılarına rağmen. Sayıları 300. Katolik olmakla ölmek arasında tercihde bulunmaları için emirler çıkardılar. 1. asırda Avrupa'da kölelik. . nr.. hem yerli Müslürt Memlüklülerle olan savaĢ s 69. halkı dinlerini değiĢtirmeleri için ateĢle yaktılar.¦..-> ¦. Av-di. Kemal Reis Komutasındaki donanmasıyla Ġspanyollara karĢı 23 defa saldırı düzenlediler... Yılmaz. Katoliklerin Protestanlara ve Protestanların Katoliklere hayat hakkı tanımadığı Hıristiyan Avrupa'da elbette ki Yahudilere de hayat hakkı tanımayacaklar idi.. 457-483. sh. Endülüs'ün bu düĢüĢünü Namık Kemal Ģu cümlelerle özetliyordu: "Ġspanyollar Gırnata'yı aldıkları zaman. 2162. gemiMsI manii ülkesine getiri ve hem de Yahudiler. Ġsmail Hakkı. . ġerafettin. Endülüs'teki baĢarılarında Ģımararak. yollara düĢen 300..

Bu defterin 40. gelirlerine göre oranı tesbit edilen harâc-ı mukâseme ve maktu' olarak verilen harâc-ı muvazzaf yani maddedeki tabiriyle ispençe vermekle mükellef tutulmuĢlardır69. 4. Zimmet akdi. Osmanlı Dev-leti'nin insan haklarına ri'âyet etmediği ve insanların canlarının PadiĢahın iki dudağı arasında olduğu anlatıla ve yazıla gelmiĢtir. vrk. ĠĢte bu Ģer'î hükme dayanan Osmanlı PadiĢahlarından II. Her ülkeden insan hakları konusunda âbide vesika sayılacak dokümanlar istenmiĢtir. Hepimiz biliyoruz ki. Halbuki 18 Mayıs 1993 tarihinde DıĢiĢleri Bakanlığımızın aldığı bir karar yetmiĢ seksen yıldır anlatılanları yalanlar mahiyettedir. katliama maruz kalan Yahudi ve Müslümanları. Bâyezid. büyük zulümlere maruz kalmıĢlardı. Osmanlı Devleti. Âli. Edirne. Halbuki ilk A-levî isyanını çıkartan ve Anadolu'yu ġiileĢtirmeye çalıĢanların bunlar oldukları söylenmektedir. iĢte bu insan hakları binasında teĢhir edilmek üzere hazırlatıp göndermiĢtir. Kemal ve Baba Oruç. Yahudi olsalar da aslında o dönemde mazlum durumuna düĢen Yahudilere bir Müslüman devlet olan Osmanlı Devleti kucak açtı. Yavuz Döneminde ve 927/1520 tarihinde Ģu anda Yunanistan sınırları içerisinde bulunan Ağriboz Sancağına bağlı Livâdiye Kazasının Kanunnâmesi hazırlanmıĢtır. c.¦¦¦-• ¦ ¦¦¦ 130 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BIUNMĠ Hıristiyanlar!. Herkes bunlara sırtlarını dönüyordu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de. Ne zaman ki. >. II. sayfasında "CenuTat-i Ġspanya" baĢlığı altında Ġspanya'dan sürgün edildikten sonra Edirne'ye yerleĢtirilen Yahudi aile reislerinin adları yazılmaktadır. oğlu ġeyh Haydar ve bunların halifelerinden olan ġah Kulu isyanlarını nasıl açıklarsınız? Bunların evlâdı Resul oldukları da iddia edilmektedir. nr. Endülüs'te bulunan Müslüman devlet 1492 tarihinde yıkıldı ve yerine tamamen Roma zihniyetine hâkim Hıristiyan kuvvetler hâkim oldu. Efdaleddin. Bunu yapan da II. Yahudiler de bu zulümden paylarını aldılar ve hatta vatanları olan Ġspanya'dan sürülmeye baĢlandılar. ehl-i kitâb kabul edilen Yahudi veya 68 ÂĢıkpaĢa-zâde. 197-206. Ġslâm ülkesi vatandaĢı olmalarını. nr. sh. Yahudilere neden ve hangi Ģer'î hükme dayanarak kucak açmıĢtır? Bu sorunun cevabını. Yani 40 küsur aile bu bölgeye yerleĢtirilmiĢtir. Yılmaz.Ve Mağrib'den gelen Yahudiler. sh. 390-392. gemilerle taĢıyarak daha emin bölgelere ve özellikle de Yahudileri Osmanlı ülkesine getiriyorlardı. I.Ülkesi olan Endülüs'te huzur içinde yaĢıyorlardı. ġah Ġsmail fitnesi nasıl baĢlamıĢtır? . Bu Kanunnâmede yer alan Ģu hüküm. Solakzâde. Kantemir. Tarih. 199/a vd. 2162. Çünkü Gırnata 1492 yılında düĢünce. Bu belgede yer alan aile reisi Yahudilerin sayısı 40 küsurdur. 70. I. Ali Rıza Seyfi. sh. Yahudilerin zimmet akdiyle nasıl Osmanlı ülkesine alındıklarını açıkça ortaya koymaktadır: "Madde 57. 250-251. Erdebil ġeyhleri'nin torunu bulunan ġeyh Cüneyd. Künh'ül-Ahbâr. Bunun ayrıntılarına girmiyoruz." Mağrib'den kasıt Endülüs yani Ġspanya'dır. TOEM . Süleymaniye kütp. Maalesef toplumlar içinde itibarları zayıf olan Yahudiler. c. Osmanlı Tarihi. 925/1519 tarihinde ve Yavuz Sultân Selim'in emirleriyle tahrir olunan Edirne Tapu Tahrir Defteri bunu açıkça göstermektedir. kendilerine yeni bir yurt aramalarına rağmen bulamıyorlardı. sh. 364-384. Cumhuriyet Döneminde ve özellikle resmî mahfillerde. 178-179. sh. Es'ad E-fendi. sh. Bâyezid idi. 201-210. harâc ve yirmi beĢer akçe ispençe verürler. Bilindiği gibi. Türkiye Avrupa Konseyi Üyesidir. Kemal Reis komutasındaki Osmanlı donanması. Ġslâm hukukundaki zimmet andlaĢması ile ilgili hükümlerde bulabiliriz. 1492 senesi ilk baharında Ġspanya'dan tardedilen Yahudileri. Ağriboz'a bağlı Livâdiye ve Tırhala çevresine yerleĢtirmiĢti. zimmet akdinin hükümlerine uymak Ģartıyla Osmanlı Ülkesinin belirli yerlerine ve özellikle de Ģu anda Yunanistan'da bulunan Selanik. hem Müslümanlar ve hem de Yahudiler. belli Ģartlar ve mükellefiyetler karĢılığında kabul edebilmesi demektir. Yahudiler de diğer gayr-i müslimler gibi. yüzyılda Ġspanya'dan atılan Yahudilerin Osmanlı topraklarına zimmî olarak kabulüne dair belgeyi. "Bir Veslka-ı Müellim". Ġstanbul 1325. Belgelerle Osmanlı Tarihi. Ġslâm halifesi veya naibi. o zaman Hıristiyanlık dıĢındaki din mensupları büyük bir zulme maruz kalmaya baĢladılar. Avrupa Konseyi 1993'de yeni bir Ġnsan Haklan Binası inĢa ettirmiĢtir. Bilindiği gibi. c. UzunçarĢılı. en çok tenkit ettiği Osmanlı Dönemine ait ve XV..

. Bağdat 1963. sh. Safiyyüddin'in yerine oğlu ġeyh Sadreddin Musa Erdebîlî. "Bir vesika-ı müellim". Kayseri ve Sivas arasında yer alan Gökçay mevkiinde üzerine yürüdü ve Temmuz 1511'de ġah Kulu ve müritlerini imha etti. 393. Önce Anadolu'dan topladığı ve Erdebil'e göndererek ġii-leĢtirdiği Türkmen gençlerini. 637 vd. Efdaleddin.133. sırf ġii olan Karakoyunlulara karĢı siyasi rekabet yüzünden ona destek veriyordu. Akkoyunlular bu yüzden onları takibe baĢladı. ĠĢte ġeyh Safiyyüddin'in torununun torunu ve 5. 1488 yılında çıkardığı kargaĢalar sebebiyle. . Abdulkerim. Annesi Hâlime Beğim Sünnîlikte diretince annesini katlettirdiği nakledilmektedir. bir zamanlar bütün Ġran'a hâkim olan ġPî Safevî sülâlesinin de taht merkezidir. oradan da kaçar gibi ayrıldı. II. 118. Anadolu'ya sürüldü. sh.. Erdebil Sofileri ve halifeler adı altında Anadolu'ya fikrî propaganda için gönderdi. Gizlice Anadolu'ya gelen ġah Kulu. Baku ve ġiraz arasında mühim bir ticâret merkezi olduğu gibi. yine siyasi ümitlerle Karaman'a sığındığını. Sultân II. 178-179. Tamamen Sünnî olan Uzun Hasan'ın kız kardeĢi Hatice Beğim ile evlenmiĢti. . Osmanlı Türkleri ise. Bu Ģahsa. bir kısmını Erdebil'e göndererek ġiileĢtiriyor ve sonra da bunları siyasi emellerine hizmet ettirmeye çalıĢıyordu. onun yerine de oğlu Hâce Alâ'addin Ali Erdebîlî (833/1429). Osmanlı kaynaklarında ġeytan Kulu veya KızılbaĢ Reisi gibi unvanlar verilmektedir. sh. Bâyezid'in za'fından da istifade etti. Vezir-i A'zam Ali PaĢa. oğlu Ġsmail hem ġeyh ve hem de ġah olma sevdasına düĢtü. 201-210. ġah Ġsmail'in müritleri olan Yörük ve Türkmenlerin baĢlarına kırmızı serpuĢ takmalarındandır.. ġah Ġsmail'in daveti üzerine Erdebil'e çağrıldı ve yüksek seviyede bir ġii Molla yani halife olarak yetiĢtirildi.Zimmiyyîn Ve'l-Müste'menin. ġii olduğunu bile bile. Anadolu Türkmenlerini çevresinde topluyor. KızılbaĢ denmesinin sebebi. c. onun yerine 69 Kantemir. ġfa'nın siyâsî âleti olana kadar. unvanlar* ve Tur S OSMANLI ikarĢılıIsmesi ilk rak Ģar-tataan ğı ItoprakIjflmek Ġre BĠLĠNMEYEN OSMANLI 131 de ġeyh ġah diye bilinen oğlu Ġbrahim Erdebîlî (851/1447) mürĢidlik makamına geçmiĢtir. Türkistan Hâkânı ġaybak Hân'ı da mağlûp edince. Osmanlı Kanunnâmeleri. Artık Ġran Safevî Devleti diye anılan ġii bir devlet haline gelmiĢti. 1502 tarihinde onları Tebriz'den kovarak ġah oldu. sh. Erdebil'de ehl-i ma'rifetin mercii ve melcei olmuĢtur. Ahkâmü'z. askerî ve siyasi açıdan Osmanlı Devleti'nden sonra ikinci güç haline geldi. VI. Ġstanbul 1996-97. Hedefi Osmanlı devleti idi.. Dayısı Uzun Hasan. c.. I. çevresine çok sayıda göçebe Türkmenleri toplayarak fesada baĢladı. 1448 yılında Erdebil'de isyan eden ġeyh Cüneyd. 22 vd. baĢtan beri beyaz renkli baĢlık giymekteydiler. sh. . Vezir Halil PaĢa'nın "Bir tahtta iki padiĢah sığmaz" cevabı üzerine kendisine ve derviĢlerine hediyeler verildikten sonra. Erdebil'e uğramadan vekâletle hem tarikatı yürütüyor ve hem de siyâsetten bir türlü uzak durmuyordu. 1477 yılında Uzun Hasan'ın kızı Hâlime AlemĢah Beğim ile evlendi ve oğlu Ġsmail dünyaya geldi. ġii mezhebine geçerek bu mübarek neslin itibarını siyâsete alet etmeye baĢlamıĢtır. Hedefini iyi tesbit etmiĢti. Bu hanımdan oğlu ġeyh Haydar dünyaya geldi. eskiden Azerbaycan beldelerinden olan Tiflis. oğlu Haydar onun yerine Ģeyhlik makamına geçti. bu aile. . c. Akgündüz. ġeyh Cüneyd'in sapık fikirleri ortaya çıkıp müridlerinin de namaz ve oruç bilmez tavırları anlaĢılınca. Burada ġeyh Abdüllatif ile sahabelerle ilgili tartıĢma yapmıĢlar. . Zeydan.. 1460 yılında katledildiğinde. olaylara Ģahit olan ÂĢıkpaĢa-zâde anlatmaktadır. ġeyhlik adı altında ve neslinin itibarını kullanarak. Murad'a kadar geldiği ve ondan bazı siyasi taleplerde bulunduğunu. Tabular Yıkılıyor I-II. III. o da öldürülünce.. ġeyhi olan ġeyh Cüneyd (1447-1460). Bunlardan Antalyalı bir Türkmen olan ve Osmanlı ordusunda sipahi olarak görev ifa eden ġah Kulu isimli Ģahıs.. II. sh. Akkoyunlulara isyan eden ġeyh Ġsmail.. c.Erdebil. Ancak kendisi de Ģehid oldu.

sh. "katlini gerektiren söz ve fiilleri müĢahede ettiklerini" Ģikâyet edecek kadar ileri gitmelerine sebep oldu. Deli Lütfi ve Sarı Lütfi diye de bilinen. Herkesin ortasında yaptığı kaba Ģakalardan dolayı. Silsile-i Tarîk-i Celvetî. vrk. Yılmaz. Anadolu'nun ġiileĢmesi tehlikesini bir türlü durduramıyordu. andan fayda yoktur" tarzında bir ifade kullanmıĢ olmasıydı. hidâyet yolundan çıktığı hususundaki bütün iddiaları reddetmesine rağmen. TD. Molla Lütfi gibi bir âlimden bunları beklemeyen PadiĢah.. sonradan ikna edilmiĢler ve idamı konusunda ulemanın icma'ı meydana gelince. Hacı Bayram-ı Veli. konuyla alakalı eser. En büyük iddi-a. Ancak bu kararı. Molla Lütflj nu bu cezaya mahkûmj düĢmanı olarak ı açıdan da zayıf birisi 0 70 ÂĢıkpaĢa-zâde. dürüst bir âlim c. Molla Lütfi'nin namaz için "bir kuru kıyam ve eğilmedir. ĠĢte ġah Ġsmail fitnesinin baĢlangıç Ģekli. Sefine-i Evliya. burada bulunan nadir eserleri inceleme fırsatını yakalamıĢtır. Tarih. 2162. Halkın bir kesimi. Belgelerle Osmanlı Tarihi. kamu oyunda tepkiler doğurmuĢtur. 315-342.: devrinin âlimleri ve' suçlamalarını çürutt ki. Hüseyin Vassâf. Fâtih Sultân Mehmed'in özel kütüphanesinde hâfız-ı kütüb olarak görev yapan Molla Lütfi. 253-254. II. II. 408 vd. Es'ad E-fendi. 204/a vd. meseleyi Divan-ı Hümâyûn'a sevk etti. Bahsedilen suçlamalarla mezkûr âlimlerin huzurunda yargılanan Molla Lütfi. "hocalar arasında Deli Lütfi demekle ma'rüf" bir laubali olarak kötü bir Ģöhrete kavuĢmuĢtu. ahlâkî zaafları bs yapan bir Ģahıs olar. Kabiliyeti ve dönemin ilimlerine vâkıf oluĢu noktasında ittifak vardır. Bâyezid de kararı tasdik etmiĢtir. Hoca PaĢa diye bilinir) gibi meĢhur Osmanlı âlimlerinden ders alan bir âlimdir. 2 siye olunur). UzunçarĢılı. KesinleĢen hüküm. Molla Lütfi'nin tacizleri neticesinde. Künh'ül-Ahbâr. Ġsmail Hakkı. Osmanlı Tarihi. Ancak Osmanlı tarihinde mülhidlik ve zındıklık ile suçlanarak idam edilen ilk âlim olarak da tarihe geçmiĢtir. c. sh. ĠĢte Yavuz Sultân Selim bu tehlikeyi gördü ve saltanata bir an önce gelerek bu meseleyi hal etmeyi birinci hedef olarak seçti. Osmanlı ulemâsının akla karĢ» Lütfi'yi idam etmek k PaĢa'nın kardeĢi Atını da. c. hem ġi'î Türkmenler ve hem de Sünnî Türkler görüyordu. Molla Hüsrev ve Sinan PaĢa (Sinânüddin Yusuf. Ġdarecilerin yaptıkları hataların 132 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYEN OSMANLI cezasını. Aynî. vrk. nr. 72. Molla Ahaveyn ve Efdal-zâde baĢlangıçta verilen bu hükmü kabul etmemelerine rağmen. Erdebil'deki ġeyh Safiyyüddin neslinin ġeyhlik'den ġahlığa geçiĢi ve de Anadolu'da Alevî veya KızılbaĢ adıyla yeni bir ġii Kolunun ortaya çıkıĢının hikâyesi kısaca budur70. Molla Lütfi kimdir? Osmanlı âlimlerinin akla önem verdiği için bu â-limi zındıklıkla suçlayarak idama mahkûm ettirdikleri doğru mudur? Molla Lütfi. Hoca PaĢa ile birlikte Seferihisar'a giden Molla Lütfi'nin dönüĢünde ilmiye mertebelerinin en yükseklerinden olan sahn müderrisliğine kadar yükseldiğini görüyoruz. K ANLI BĠLĠNMEYEN OSMANLI . 25 Rebî'ülâhir 899/2 ġubat 1494 Pazar günü At Meydanında infaz olunmuĢtur. Ģahitlerin aleyhteki beyânları üzerine idama mahkûm edildi. Tokat'tan Ġstanbul'a gelerek. Süleymaniye kütp. ancak Fâtih Sultân Mehmed'e "Sahn medreselerinde her ilmi okutabilirim" diyecek kadar da meslektaĢlarını küçümseyen ve gururlu olan bir yapıya sahiptir. sh. 225-231. Bunlara fevkalade tarafsız ve insaflı âlimler olarak bilinen Molla Ahaveyn ve ġeyhülislâm Efdal-zâde de katıldı. Solakzâde. Bâyezid'e kadar çıkarak. Sahn Müderrislerinden Molla Arap ve Molla Ġzârî diye bilinen Kâsım-ı Germiyânî ile Hatip-zâde Molla Muhyiddin Mehmed aleyhine geçtiler. kısmen de olsa.. davranan i sona ermemljftî deAhmedilM Yavuz'a I ġehzade / "Ocak. sh. sh. Yavuz Sultân! devlet nırlar hakkuıâ) Karakterinin! nen Sultân! bu tahtta otu Alâüddevle'nln I parlak olduğunu| Anadolu'm manda dedesi ( Sancakbeyi olan! yaptığı mu kezin ika. Âli. 264-269. Molla Lütfi'nin ölçüsüz hareketleri.Maalesef olan bitenlere karĢı beklenen tepkiyi gösteremeyen Sultân Bâyezid. 71. bu büyük âlimin zulme maruz kaldığına inanmıĢtır. c. Peygamberliği inkâr edK^fe evvel de darb ve haplsflp*-zofların sözlerine ttNMfJ lete götürdüğü" anla Kısaca. ulemâdan bir grubun II. H Sarayı Muml* Osmanlı T Bir Not. 63-64. II. Verilen bu idam kararı. 51/a-54/b. I.

A. 5778. Ġbn-i Kemal gibi allâmelerden bu fitnenin defi için fetva alan Yavuz.YAVUZ SULTÂN SELĠM DEVRĠ Ġ 72. nr. E. sh. Yavuz'a karĢı ġah Ġsmail'den yardım isteyen ve kuvvetli bir ordu ile isyana kalkıĢan ġehzade Ahmed. Ģehzadeliğinden beri. Molla Lütfi gibi bir âlimi idama mahkûm etmek ne kadar doğru değilse. 920/1514'de Çaldıran zaferini kazandı ve Ģarkın kapılarını Osmanlı Devleti'ne açtı. babasının ihmali ve aynı zamanda dedesi olan Alâüddevle'nin aczi karĢısında Ģahlanan ve o dönemde Trabzon Sancakbeyi olan Yavuz. IX. : 134 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYEN OSM*'. 10160/80. Hamîd = Ġsparta ve Midilli sancakları verildiği halde sonradan isyan eden diğer ağabeyi Korkut da aynı akıbete uğramıĢtı. TaĢköprülüzâde. Ġstanbul 1970. sh. 20/a-25/a. Laubali ve kibirli olduğu da kesindir. Mevcut manileri bertaraf eden Yavuz. 296-298. Adnan. 33 (1982). Molla Lütfi'nin sıra dıĢı ve ahlakî açıdan da zayıf birisi olduğu çoğu kaynaklarca kabul edilmektedir71. ġakayık. Bâyezid'e gönderilen Ģikâyet mektuplarında. ahlâkî zaafları bulunan ve Fâtih'in Kütüphanesinde hâfız-ı kütüb iken yolsuzluklar yapan bir Ģahıs olarak tavsif edilmektedir. 7 Safer 918/Nisan 1512'de Osmanlı padiĢahı olmuĢ ve 8 sene. ittihâd-ı Ġslâm'ın mühim mani'i olan Safevî Devleti'ni ve onun sinsî reisi ġah Ġsmail'i halletmek üzere maddî ve manevî hazırlıklara baĢladı. Kısaca. TD. Bu hadiseden 38 gün önce de. Bayburt. 53. Bayezid'i tahttan indirerek yerine kendisi oturdu. Molla Ahaveyn. bizzat Hocası olan Sinan PaĢa'nın kardeĢi Ahmed PaĢa tarafından II. aynı yıl Çaldıran zaferinden dönerken üzerine gidilen . meraklılara Ģiddetle tavsiye olunur). Ġsmail. sh.133 i Sultân (I birinci | «eslinin iKoluulemâsının akla karĢı çıkması ve açık bir zulüm olarak değerlendirmek de. 1513'de Bursa YeniĢehir'de maslub edildi ve bağy= devlete isyan 71 Ocak. Peygamberliği inkâr edici söz ve fiillerinden bahsedilmekte. Osmanlı Türklerinde Ġlim. Ġran meselesini halletmek için Amasya Sancakbeyi ve ağabeyi ġehzade Ahmed ile Manisa Sancakbeyi olan ġehzade Korkut ile anlaĢması icab ediyordu. E. Fâtih Devri Kütüphaneleri ve Molla Lütfi Hakkında Bir Not. dürüst bir âlim olan ve Molla Ahaveyn diye bilinen Molla Muhyiddin bin Mehmed'in konuyla alakalı eserinde. yaptığı yolsuzluklarla daha evvel de darb ve hapis cezasına çarptırıldığı gündeme getirilmekte ve neticede "filozofların sözlerine itibar ederek hem dalalete gittiği ve hem de insanları dalalete götürdüğü" anlatılmaktadır. Anadolu'nun Safevî devletinin iĢgali tehlikesine karĢı. Molla Lütfi'nin fazilet ve maharetleri kabul edilmekle beraber. suçunun had cezası olarak idam olundu. vrk. 9 ay bu tahtta oturduktan sonra 8 ġevval 926/ 21 Eylül 1520'de vefat etmiĢtir: Zulkadiroğlu Alâüddevle'nin kızı AyĢe Hâtun'un oğlu olan Yavuz. Yavuz Sultân Selim'i kısaca bize tanıtabilir misiniz? Ailesi. Kemah. Zındıklar ve Mülhldler. Bununla birlikte unutulmamalıdır ki. Ancak mücâdele sona ermemiĢti. Zira Molla Lütfi. Hem devrinin âlimleri ve hem de asrımızdaki araĢtırmalar. 205-227 (Bu konuda doyurucu bilgi verilmektedir. Süleymaniye Kütüphanesi. Bunu. 6345. ġia'ya karĢı Anadolu'yu müdâfaa hareketine giriĢti. o-nu bu cezaya mahkûm eden Efdal-zâde ve Molla Ahaveyn gibi âlimleri de akıl ve ilim düĢmanı olarak görmek de o kadar doğru değildir. Erünsal. en önemli devlet adamları ve Osmanlı Devleti'nin onun zamanında ulaĢtığı sınırlar hakkında kısa bilgiler verebilir misiniz? Karakterinin sertliğinden dolayı "Yavuz" ve Ģehzadeliğinden beri "Selim ġah" denen Sultân Selim. önceleri Yavuz'la anlaĢtığı ve kendisine Teke=Antalya. Topkapı Sarayı Müzesi ArĢivi. Gürcülerle yaptığı muharebeler sonucunda halkın nazarında manevi destek kazanan Yavuz. E. isnâd edilen zındıklık ve mülhidlik suçlamalarını çürütecek bilgileri ortaya koymuĢlardır. 8101. merkezin ikazlarına rağmen ġî'a ile olan mücadelesine devam etti ve bu mevzuda ihmalkâr davranan babası II. Adıvar. en az Molla Lütfi'yi idam etmek kadar yanlıĢ bir harekettir. istikbalinin parlak olduğunu gösteren bir hayat çizgisi takip etmiĢti. nr. sh. Erzincan ve Kiğı Osmanlı Devleti'ne 921/1515'de ilhak edildi. 859. Ġbrahim Efendi Böl. Risale.

Besni. Yavuz Sultân Selim'in ġarkî Anadolu ile MaraĢ. Gazze ve kısaca Suriye ve Filistin'i de yol üzerinde feth eyledi. ^l. Bu zafer. 94J Ahmed U Uzur Tarih. Bu durumu hisseden ve Memlüklülere Ġslâm birliğini bozdurmak istemeyen Yavuz. Mütevekkil Alellâh'dan Ayasofya'da yapılan bir dinî merasimle halifelik unvanını da kazanan Yavuz. Osmanlı Devleti'ne. Suriye ve' ker de divan-ı i" ġah Efendi ge1 muamelâtı Anaç Yavuz döne-sek-zâde Ahmed I damları arasında Mü'eyyed-zâdeJ ZEVCELERĠ: 1 nesi. Gevher h 73. Gerger. Haleb ileri gelenleri. Son Abbasî halifesi III. m Merkez teĢ-MaraĢ. ıKejftau. H "Yavuz S ¦OSMANLI BĠLĠNMEYEN OSMANLI 135 fi Yanakları rSafevî ifara fi Yavuz. S 34. 2. Netice olarak eyâlet sayısı dört olan Osmanlı Devleti'ni. Safed. Mısır. Aynı yıl (922). Doğuda ittihâd-ı Ġslâmı tahakkuk ettiren Sultân Selim. Malatya. Herhangi bir harb olmadan Doğu Anadolu'nun Osmanlı Devleti'ne iltihâkı ve ġah Ġsmail'in mağlûbiyeti Memlüklüleri ve Sultânları Kansu Gavri'yi rahatsız etmiĢti. Nablus. Yavu* I ru mudur? Osmanlı f kukunu tatbike Ham yani so1 lar. ĠĢte bu iĢi. Darende. S 434. erkân-ı devleti ve ulemâsı ile Yavuz'a itaat ve teslimiyet mektubu gönderdiler. Bunların samimi gayretleri sonucu. baĢta 26 aĢiret olmak üzere.29i. kazaskerliğe me-sidir. 1516 ve ta'kip eden yıllarda.AyĢe ÇOCUKLARI: I Korkut. Haleb. Birecik ve Anteb'in de yeniden ve sağlam bir Ģekilde fethine yol açtı. 8 sene gibi kısa bir zamanda iki katına çıkardı. Safevilerden de Erbil. doğu ve güneydoğu bölgeleri ġi'a tehlikesinden kurtulamamıĢtı. Mekke ġerifi Ebul-Berekât'ın oğlu ġerif Ebu Nümey vasıtasıyla Mekke'nin anahtarlarını kendisine göndermesiyle de hâdim'ül-Haremeyn vasfını elde etmiĢti. 922/1516'da Kansu'nun yerine geçen Tomanbay'a bir nâme gönderen ve Mısır'a yürüyeceğini belirten Yavuz Sultân Selim. Rûm ve Rumeli eyâletlerine ilâveten Osmanlı Devleti'ne Diyarbekir. böylece Ģarkta tam bir ittihâd-ı Ġslâm kahramanı oldu. mühim Kürt ve Türkmen beylikleri. Antakya. Malatya . Kudüs. Hama ve Humus kaleleri de Osmanlı Devleti'ne ilhak olundu ve eyâlet haline getirildikten sonra Haleb Beylerbeyliğine Karaca Ahmed PaĢa getirildi. Aclûn. ġam ve Zülkadriye Eyâletini de ilâve etmiĢ oldu. Kerkük ve Musul alınmıĢ ve Bağdat Eyâleti'nin temelleri atılmıĢtır. istimâlet ile yani kendi arzu ve istekleri ile Osmanlı Devleti'ne iltihâk eylediler. sh. ( bütün korr maneviyâtı ] diyen bir g öğrenmek Ģ Daha I Ģahlık I ne geçen ġî'alaĢtırt düğü ı öldüri lu'ya ( miyeti "lütJ» ter. kerliği ünvamy. Bütün bu gayretlere rağmen. Böylece Haleb.Zulkadiroğullarının Osmanlı Devleti'ne ilhakı ta'kip etti. Dâr-üs-Selâm ġam'a girildi ve birçok Arab ġeyhi kendi arzuları ile Osmanlı Devleti'ne iltihâk eyledi. Kâhta. Devin ġi'a klıyıklı •yılarMerkez teĢkilatındaki en önemli değiĢiklik. Batıdaki Ġslâm düĢmanlarına da dersini vermek üzere 2 ġa'ban 926/1520'de sefere çıktı. ancak 8 ġevval 926'da yakalandığı bir hastalıkla manevi Ģehid oldu. bu dönemde beĢ eyâlet daha ilave edilmiĢ oldu. Böylece Anadolu. büyük âlim Ġdris-i Bitlisi ve Bıyıklı Mehmed PaĢa üstlendi. Memlüklülerin üzerine yürüdü ve 922/1516 yılında Mercidabık'da Kansu Gavri karĢısında büyük bir zafer kazandı. Ridâniye harbini zaferle kazanarak Osmanlı topraklarına ilhak eden Yavuz. Daha sonra ise. Son zamanlarına doğru te'sis edilen Cezayir Eyâleti de hesaba katılırsa. Böylece Doğu Anadolu top yekûn Osmanlı Devleti'nin sınırları içinde kaldı. Malatya ve havalisini fethetmesi üzerine. Karaman. Suriye ve Mısır da Osmanlı Devleti'ne tamamen . 923'de Kahire ve Mısır'ı. 922/1516'da Arap ve Acem Kazaskerliği unvanıyla Divan'a dâhil olmayan bir kazaskerliğin ihdas edilip Diyarbakır'ın bu kazaskerliğe merkez olması ve bu hizmete de meĢhur tarihçi Ġdris-i Bitlisî'nin getirilmesidir. Divriği. kadınlar.

Peygamber. X. Enver Ziya. Mengli Giray I'in kızı ve Beyhan ile ġah Sultân'ın annesi. Defter. 37-44. Yavuz Sultân Selim'in Alevî katliamı yaptığı söylenmektedir. vrk. Ġstanos. Nitekim temkinli davranmayan 72 Lütfi PaĢa. "Selim I". 1507 yılında üzerine yürüdüğü Alâüddevle Bey'in mağlubiyeti üzerine Elbistan.. sh. Tevârlh-i Âl-i Osman. Künh'ül-Ahbâr.115/b-119/a. Tokat'a saldırmıĢlar ve yüzlerce insanı kılıçtan geçirmiĢlerdir. Osmanlı Tarihi. Akkoyunlu Devletini ortadan kaldıran ve hem Ģeyhliği ve hem de Ģahlığıyla Anadolu üzerine yürüyen ġah Ġsmail. sh. bu üçüncü kazasker de divan-ı hümâyûn hey'etine dâhil edilmiĢ ve bu hizmete Fenarî-zâde Mehmed ġah Efendi getirilmiĢtir. Karal. c.•. kâfirlerle yapılan savaĢlarda dahi katliam yani soykırım yapmak haramdır. 2362. ġöyle ki. 229. Bu doğru mudur? Osmanlı PadiĢahları Müslümandırlar ve kendi idare ettikleri devlette de Ġslâm Hukukunu tatbik etmiĢlerdir. c. Gevher Hân. Akkoyunlu Devleti. . Öztuna.. Devletler ve Hanedanlar. II. Belgelerle Osmanlı Tarihi. Âli.ilhak edilince. sh. ilim a-damları arasında ġeyhülislâm Zenbilli Ali Efendi. ĠA. Harput ve Diyarbekir'i yakmıĢ ve yıkmıĢtır. ġah Ġsmail'in halifelerinden olan Rumiyeli Nur Ali Halife baĢkanlığındaki Erdebil sofu ve müritleri. c. . Anonim Tarih.AyĢe Hâtûn. . Elmalı. Bundan sonra sırasıyla Kızılcakaya. Zira Hz. sh. 149-154. sh.AyĢe Hafsa Hâtûn. Maalesef ġehzade Ahmed üzerlerine ordu göndermiĢse de muvaffak olamamıĢtır. 2629. Her-sek-zâde Ahmed PaĢa. 44-47. Kucaklarında büyüdüğü Akkoyunlu Devletine de hıyanet edince. sayı 21-22(1942). sh. Hatice. halifeleri vasıtasıyla Anadolu'yu tam bir anarĢiye sürüklemekte maalesef muvaffak olmuĢtur. ġinasi. sh. II. Yılmaz. ġehzade Musa. 350-431. Uluçay. 9-13. Topkapı Sarayı Müzesi ArĢivi. 1-86. Burdur . ġehzade Korkut. baĢ kâdî ile birlikte çok sayıda insanı katletmiĢtir. Bu arada Erdebil Sofuları da Anadolu'da anarĢi çıkarmaya baĢlamıĢlardır. Mü'ey yed min indillah denecek kadar maneviyâtı yüksek olan Yavuz'un dinin yasakladığı katliamı ve hem de Müslümanım diyen bir gruba karĢı yapmıĢ olması mümkün değildir.. 3079. Yerine geçen ġah Ġsmail ise. 189-211. Kanunî. nr. ġehzade Orhan. "Yavuz Sultân Selim'in oğlu ġehzade Süleyman'a Manisa Sancağını Ġdare Etmesi Ġçin Gönderdiği Siyâsetnâme". savaĢ halinde dahi. Süleymaniye kütp. ZEVCELERĠ: 1. Harem'den Mektuplar. Hafsa. UzunçarĢılı. 7351. Ahmed Uğur neĢri. Kemal PaĢa-zâde (Ġbn-i Kemal). Antalya'dan Manisa'ya dönen ġehzade Korkut'un hazinesini vuran ġahkulu. X. kırmızı çuhadan taçlar giydiklerinden dolayı onun taraftarı olan herkese Sürhser yani KızılbaĢ denmiĢtir. bununla da yetinmeyerek Antalya'yı basmıĢ. Es'ad Efendi. Hatice. VI.-. Beyhan. . Tevârîh-i Âl-I Osman. 204 vd. Erdebil ġeyhlerinden ġeyh Cüneyd Ģeyhliğine Ģahlık katmak istemiĢ ve ancak muvaffak olamayarak 1460 yılında kati edilmiĢtir. Altundağ.'. c. 232/a-293/a. 97-99. Süleymaniye kütp. ġeyhülislâm Kemal PaĢa-zâde. ġah Ġsmail'in taraftarları olan askerler. Erdebil Sofuları veya Halifelerini Anadolu'ya göndererek. Belleten. Kantemir. 423-434. kadınlar. sh. Fatma ve Devlet-ġahî Sultân72. . I. Pîrî Mehmed PaĢa ve niĢancı Tâcî-zâde Ca'fer Çelebi. 73. Yerine geçen oğlu ġeyh Haydar da aynı gayeyi devam ettirmiĢ ve Anadolu'yu ġî'alaĢtırmak metodunu kullanarak Ģahlığını pekiĢtirmek istemiĢtir. Fatma ve Hafsa Sultânların annesi. ¦-. sh. 2. sh. 295. 1049 vd. PadiĢahların Kadınları ve Kızları. sh. Osmanlı Devletl'nin Merkez ve Bahriye TeĢkilâtı. Daha önce de açıkladığımız gibi. c. Ancak tarihî olayları doğru olarak öğrenmek Ģarttır. E. Bu arada Antalyalı Hasan Halife ve oğlu ġahkulu veya Osmanlı tarihçilerinin ifadesiyle ġeytan Kulu (ġahkulu Baba Tekeli veya Karabıyıkoğlu da denmektedir) eliyle Anadolu'daki Alevileri Osmanlı Devleti aleyhinde teĢkilâtlandırmaya baĢlamıĢtır. Yakub Bey tarafından 1488 yılında o da öldürülmüĢtür. Mü'eyyed-zâde Abdurrahman Efendi ve Kara Muhyiddin Efendi zikredilebilir. Daha sonra Pîrî PaĢa zamanında bu makam kaldırılmıĢ ve muamelâtı Anadolu Kazaskerliği'ne devredilmiĢtir. çocuklar. din adamları ve yaĢlılar gibi yedi grup insanı katletmenin caiz olmadığını bütün komutanlarına talimat olarak vermiĢtir. Ġslâm Hukukunda ise. hem Anadolu'yu ġî'alaĢtırmayı ve hem de böylece Anadolu'yu hâkimiyeti altına almayı hayatının gayesi edinmiĢtir. torunları olan ġah Ġsmail tarafından ortadan kaldırılmıĢtır. ÇOCUKLARI: Kanunî Sultân Süleyman Hân. nr. Es'ad Efendi. sh.. II. Solakzâde. nr. 29-34. 2162. 136 BĠLĠNMEYEN OSMANLI Rll ĠNMFYFt. c. Yavuz dönemindeki devlet adamları arasında Sadrazam Koca Mustafa PaĢa. vrk. 244-306.

Bunların Müslümanları nasıl kırıp geçirdiklerini. Bu yaraya parmak basmak için. Ancak bu isyancı grupların bastırılmaması halinde. "ġüphesiz ki. Allah. Ġslama hizmet edecek olan bu müceddidlerin maneviyât alanında ve ilim sahasında olduğu kadar. Bizim beldelerimiz KızılbaĢ diyarına yakındır. yukarıdan beri vesikalar ıĢığında anlattığımız olayları biliyordu ve Anadolu'daki ġii Türkmenlerin binlerce insanı katlettiklerinin de farkındaydı. her yüz yılın baĢında kendi dinini tecdid edecek birisini gönderir" buyurmaktadır. Yüzyılın baĢındaki müceddid ise Yavuz Sultân Selimdir. Diyarbekir ve çevresindeki Kürt beylerinin mektuplarından da anlıyoruz. Ġbn-i Kemal gibi bir âlimden de gerekli fetvayı aldıktan sonra. Yivi bul Blllı dinini tecdidi met e siyâset ı sadrazamı ı müceddidlerfj Hicri t) lın baĢındı d Ahmed l Melik^J Devle»1*! baĢındık! I Osun yari Allah k birincisi. Müceddid ne demektir ve bu iddia doğru mudur? Bilindiği gibi. Sadece Ġslâm Sultânı'na muhabbet üzere olduğumuz için. siyâset alanında da olabileceğini ifade etmektedirler. II. KızılbaĢların ne kadar insan öldürdüğüne dair binleri bulan rakamlar verdikten sonra. idarecilerinin yaptıkları hata ve zulümleri tamim etmek çok yanlıĢtır73. bizim evlerimizi yıkmıĢlar ve bizimle savaĢmıĢlardır. Yüzyılın baĢında Ömer bin Abdülaziz. herkesi zorla Sünnî yapmak için zorla-mamıĢtır. Yüzyılın baĢında Abbasî Halifesi Kadir billah Ahmed bin Emir Ġshak. Yüzyılın baĢında Abbasî Halifesi Mu'tasım. Amasya'da bir araya gelen 20 bin Erdebil Sofuları çevreye dehĢet saçmaya baĢlamıĢlardır. meseleyi müzâkere etmek gayesiyle bir Divan toplantısı yapmıĢ ve baĢta Ġbn-i Kemal olmak üzere büyük âlimlerin de katıldığı bu toplantıda KızılbaĢlarla ilgili neler yapılmasını kararlaĢtırmıĢtır. Olayı inceleyen UzunçarĢılı. Yüzyılın baĢında Çelebi Mehmed ve IX. Ancak dinî inançlar kullanılarak devletin arkadan vurulması tehlikesi karĢısında t. yüzyılın baĢında Selçuklu Sultânı Sultân Muhammed bin MelikĢah. Yüzyılın baĢında Osmanlı Devleti'ni kuran Osman Gazi. VIII. VI. IV. ġunu da belirtmeliyiz ki. Sizin inayetleriniz olmazsa. Hz. Âsafnâme müellifi ve Kanuni'nin sadrazamı olan Lütfi PaĢa'nın naklettiğine göre. uslanmayanlarının kati edilmelerini ve uslanması muhtemel olanlarının ise haps edilmelerini emr etmiĢtir.ve Keçiborlu kasabalarını yakıp yıkan ġahkulu Kütahya'ya kadar gelmiĢtir. Yavuz'un baĢka çaresi yoktu demektedir. ġah Ġsmail'in üzerine gitmenin tamamen yararsız olduğu da gün gibi ortadadır. komĢudur ve hatta karıĢıktır. Nice yıllar bu mülhidler. III. Yüzyılın baĢında Ġlhanlı Sultânı Gazan Hân. Anadolu'yu kasıp kavuran ve KızılbaĢ adı altında her yerde Osmanlı Devleti'ne karĢı kıyam eden bu insanların teftiĢ ve tahkik olunarak. Anadolu beylerbeyisi Karagöz Ahmed PaĢa da öldürülenler arasındadır. bu inancı saf insanları o zâlimlerin zulümlerinden kurtarmayı merhametinizden bekliyoruz. biz kendi baĢımıza müstakil olarak bunlara karĢı çıkamayız" ĠĢte 918/1512 yılında Anadolu'yu ġi'a tehlikesinden kurtarmak üzere PadiĢah o-lan Yavuz. Bunların sayıları bazı tarihçilere göre yaklaĢık 40. Ġslâm âlimleri. Çubukova'da 1511 yılında ġahkulu'nun bir okla öldürülmesinden sonra da ġiî'lerin Anadolu'daki tahribatları devam etmiĢtir. polis74. Hem ġiiler ve hem de Sünnîler için. I iyi devleti IAıNLI BĠLĠNMEYEN OSMANLI 137 da tedbirler almıĢtır. VII. ve zt 74. . ġu cümleler bunlardan sadece biridir: "Bu muhlis ve size itaat eden bendelere yardım edesiniz. Bunların yaptığı katliamla Erzurum ve Erzincan 20-30 yıl harabe olarak kalmıĢtır. Ġslâm âlimleri siyâset alanındaki müceddidleri Ģöyle sıralamaktadırlar: Hicrî tarih esas alınmak üzere. ġah Ġsmail'in üzerine gitmeden evvel.000 kiĢidir ve bunlardan ne kadarının öldürüldüğü de kesin belli değildir. V. Peygamber. Yavuz'un müceddid olduğu söylenmektedir. Osmanlı Devleti.

Ancak bölgenin Osmanlı Devleti'ne ilhakı veya daha doğru bir tabirle iltihakı. Ġstanbul'u fethederek Hz. 452/a-b. c.. 1514'de kazanılan Çaldıran Zaferi'nden sonradır. Yavuz Sultân Selim'dir. Rum. bu bölgenin kendi baĢına kalması. Zira bunlar da hem Müslüman ve hem de ehl-i sünnet vel-cemaat idiler. Ģuurlu âlim Ġbn-i Kemal'in de yerinde ikazlarıyla. Ġslâm'ın kahramanca müdafaasını yapan böyle bir devlete itaat etmenin siyasî ve hukukî açıdan bir farklılık meydana getirmeyeceği ve hem de Ġslâm birliğinin teĢekkülü gibi gayelerle münferiden hareket edilemeyeceği ortadadır. bir türlü durdurulamıyordu. Yani Yavuz olmasaydı. Ġttihâdken savlet-i a'dâyı defa çaremiz. ciddi bir ehl-i sünnet bendini teĢkil etmesidir. tedbir alamamanın yanında. Hz. bu iki yönlü tehlikeyi henüz Trabzon Sancakbeyi iken fark etmiĢ ve babasını Ġstanbul'da ikaz dahi eylemiĢti. ġah Ġsmail'in Anadolu üzerindeki siyasî ve dinî emellerine son verildi. 2162. bazı âyetlere dayanarak çıkarmıĢtır ve bu konuda hususi bir Risalesi vardır. 225231. Peygamber'in övgüsüne mazhar olan Fâtih'tir. onun müslümanlara yaptığı iki hizmettir: Birincisi. II. Ġran'da kısa bir zamanda Safevî Devletini kurmuĢ ve Doğuda hem Osmanlı Devleti için ve hem de âlem-i Ġslâm'ın birlik ve beraberliği için. Tâc'üt-Tevârîh. nr. Bunlardan birincisi. ġah Ġsmail'in hem mürĢidlik ve hem de ġahlık unvanları ile tahrik ettiği Anadolu'daki isyanları bastırarak Anadolu birliğini ve Memlüklüleri ortadan kaldırarak Ġslâm birliğini temin etmesidir. "Ġhtilâf u tefrika endiĢesi. Bedâyi'. Anadolu'yu ġiîleĢtirme hedefini güden ve her geçen gün bu hedefine daha da yaklaĢan ġah Ġsmail. Osmanlı Tarihi. dağıdâr eyler beni. Hatta Ġbn-i Kemal dahi. 6522. hem Ġslâm birliğini bozan ve hem de Doğudaki Sünnî Kürt ve Türkmen aĢiretlerini rahatsız eden Safevî tehlikesini bertaraf etmeye azmetti. Acem ve Arab memleketlerine hâkim olacaktır" ifadesinin geçtiği nakl olunmaktadır. sh. sh. II.. XV." Ģuuruyla hareket eden Yavuz. 233/a vd. Künh'ül-Ahbâr. . Mısır'ın Yavuz tarafından fethedileceğini. bugün Doğu Anadolu'daki ehl-i sünnet olan Kürtler. Fakat. hem siyasî ve hem de dinî açıdan tehlike arz eder hale gelmiĢtir. Ġbn-i Kemal ve Zenbilli Ali Efendi gibi büyük Ġslâm hukukçularından fetva alarak hareket etmiĢtir. Ġttihâd etmezse millet. II. Çaldıran zaferi bu fitneyi önlemiĢtir. Ali'ye ait bir kasidede "Mutlaka Âı-î Osman'dan Selim isimli birisi. ġî'a'nın tasallutu altında olurlardı. Es'ad Efendi.. 5812. Yavuz'a müceddidlik vasfını kazandıran. Ġslâm tarihinde ittihâd-ı Ġslama önem veren nadir devlet adamlarından biridir. Bu iĢ nasıl yapılmalıydı? Kılıçla ve savaĢ yoluyla bu mümkün değildi. Yavuz'un Kürtleri katliama tabi tuttuğu ve hatta onlar hakkında ağza alınmayacak ifadelerle dolu olan bir dörtlüğü olduğu doğru mudur? Bu iddianın tam tersi doğrudur. Solakzâde. Yavuz'un Hz. Ġkincisi. 359 vd. Bazı mana adamları. Allah'ın yardımıyla 1514 tarihinde kazanılan Çaldıran Zaferi ile. KûĢe-i kabrimde dahi bî-karar eyler beni. Tarihçi Âli ve Lütfü PaĢa. Hoca Sa'deddin Efendi. Osmanlı Devleti'nin Doğu Anadolu ile alakası. ġah Ġsmail. Bununla beraber. Bilindiği gibi. Koca Müverrih. hem mahallî halkın güvenliği açısından tehlikeli ve hem de Osmanlı Devleti'nin de Müslüman bir ülke olması. 253-270. 75. Bu mühim zaferin kazanılmasında tamamen Sünnî olan ve gazada Yavuz Selim'in yanında yer alan Sünnî Kürt ve Türkmen aĢiret beylerinin de büyük rolü vardı. ġah Ġsmail üzerine giderken de. 6636. Ali tarafından müj-delendiğini dahi ifade etmektedirler. c. nr. Nihayet Yavuz Sultân Selim PadiĢah olunca. Memlüklüler üzerine giderken de. II. Âli. Anadolu'nun ve hatta Musul ve Kerkük civarının da Osmanlı Devleti'ne katılması gerekiyordu.Osmanlı tarihçileri. c. UzunçarĢılı. yüzyıla kadar uzanır. vrk.. Yavuz'un müceddid olduğunu I 73 Topkapı Sarayı Müzesi ArĢivi. ġehzade Selim. ġiilerin tahrikiyle çıkarılan ġah Kulı isyanını da önleyememiĢti. vrk. 5035. Bâyezid. Osmanlı padiĢahlarından iki kiĢinin mü'eyyed min indillah yani Allah katından teyid edilmiĢ PadiĢahlar olduklarını ifade etmektedirler. 245 vd. Ġkincisi ise. 5321. 138 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYEN OSMAN* yaptığı hizmetleri ve ilgili hadisi zikrederek kaydetmektedir74. 3062. babaları Bâyezid-i Veli'nin yaratılıĢındaki tevazudan yararlanarak Anadolu'yu hâkimiyeti altına almak isteyen ġah Ġsmail liderliğindeki ġi'a seline karĢı.

I Ġmâdiye Hâkimi! Osmanlı Devletl'n sarası için ı lerle hezimete uj)ı altına almaları i dım talep etmek 1 etmek gayesiyle j "Can u gonuMmJ baĢların r Ġslâm Sultânı'» gösterdik ve ti Bu muhlis v komĢudur ve lı Sadece tslâm S kurtarmayı r bunlara karĢı ( Allah'ı bir bilip D uymamız mûmW*ı| Bu mel Bltlisî'nin ı Diyarbı olan I reislerine! "Altıyı yarlanan Ġl ma'rlfetlnı kuvveti. 25. 259/a-260/a. bir iki ay içinde Osmanlı Devleti'ne iltihâk etmiĢti. 350-431. tandaĢı kabul edillyortğ buydu. Es'ad Efendi. arata Müslüman Türklerle I Ģında. Doğu ı parçalamak müessir olması çokj Çaldıran Zaf< nadolu'nun fethe Güneydoğu bölgel hemmiyetli bir ġerefüddin Bey. V. Süleymaniye kütp. dâhilde ve hâriçte. Ġslâmiyetin getirdiği hükümlerdi. sh.'Ġ| sebeple de. belki kazanmıĢlardı. Osmanlı Devleti'ne tâbi' olan bir Müslüman beylik. vrk.ı ĠMANLI BĠLĠNMEYEN OSMANLI 139 % ilhakı ¦erinde saĢi-»yla ii ve «re I Bilal'ın dan kaybetmemiĢlerdi. kaybetmemiĢlerdi. Akgündüz. c. Osmanlı Devleti'nin değiĢmeyen siyâsetinin kaynağı ve dayandığı hukukî temeli. 2162. aralarında ihtilafa vesile olacak ciddî bir Ģey mevcut değildi. Zaten Osmanlıyı Avrupa'dan ayıran en önemli hususiyet de buydu. . c. Osmanlı ı farklılıklar. Zira topraklarının dahilinde bulunan her yer dâr'ül-Ġslâm sayılıyor ve bütün Müslüman ahali de bu ülkenin aslî vatandaĢı kabul ediliyordu. Mesela. Matbu nüsha. II. Âl!. içmede ve hatta giymede dahi aynı dinin esaslarına tabi' oldukları için. bazı örf âdetlere münhasırdı. Doğu ve Güneydoğu bölgesinin tamamı. 281-282. oldukları için. Feyz'ül-Kadîr ġarh'ul-Câmi'-is-Sağîr. Belgeler Gerçekleri KonuĢuyor. 232/b-233/a. ırka ve maddî sömürüye dayanan bir ayırıma gitmiyordu. Mesela. Solakzâde. Osmanlı Devleti'ne itaat etmenin zaruretini anlamıĢlardır. bazı I Osmanlı ahalisi. Kur'ân. Münâvî. Muhammed Abdürraûf. Osmanlı Devleti. icmâ' ve kıyas yoluyla vaz' edilen hukukî hükümler yanında. sh. Daha önce de izah ettiğimiz gibi. ĠĢte Osmanlıya bağlılığın sırrı burada yatıyordu. Büyük âlim Ġdris-i Bitlisi tarafından PadiĢah'a yapılan telkinler neticesinde. Daha önce de ıım t ırka ve maddî sömürû|je bulunan her yer <rfr8&|s. Osmanlı Devleti'ne iltihak etmekle bir Ģey 74 Lütfi PaĢa. aralarında dlnt. Doğudaki Kürt ve Türkmen AĢiretleri. 234/a (Müceddidlik meselesi burada ĠĢlenmektedir). Bu sebeple. sh. Osmanlı topraklarında yaĢayan insanların arasında düĢünülebilecek en önemli farklılıklar. 263/a-b. nr. Tevârîh-i Âl-i Osman. yemede. sh. Ġslâm hukukunun müsaade ettiği ölçüde her mahallin örf ve âdetlerine de hürmet gösteriyordu. istimâlet ile yani kendi meyil ve arzuları ile. Mısır 1938. Müslüman Türklerle Kürtler arasında mevcut olan bazı ufak ve önemsiz farklılıklar dıĢında. 40-53. II. Rengi ve Ģekli farklı olsa da. c. Künh'ül-Ahbâr. Osmanlı Devleti sahip olduğu topraklar üzerinde. sünnet. sh. farklı bir sistemle karĢılaĢmıyordu.ĠĢte bu hakikati idrâk eden Kürt ve Türkmen Beyleri. t Bu azmim hayat din: s. bütün Müslüman Osmanlı ahalisi. 7-16.

Böylesine e-hemmiyetli bir zamanda Ġslâm birliğinin zaruretine inanan baĢta Bitlis Hâkimi ġerefüddin Bey. Türkler bizim aklımız. Ġdris-i Bitlisî vasıtasıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin kısa bir zaman i-çinde ve hem de yerli beğierin istek ve arzularıyla Osmanlı Devleti'ne ilhak edildiğinin haberini alan Yavuz Sultân Selim. XX. . ayrı ayrı kabile ve aĢiret tarzında yaĢamaktadırlar. Bu azmimizle baĢka milletlere ibret dersi vereceğiz. Doğu Anadolu'nun siyasî. kültürel ve coğrafî çok büyük azamî müĢterekler vardı. Kızıl-baĢların neĢrettiği dalalet ve bid'atleri kaldırdık ve ehl-i sünnet mezhebi ve ġafii mezhebini icra eyledik. Bu mektûb üzerine Konya Beylerbeyisi Hüsrev PaĢa kumandasında ve Ġdris-i Bitlisî'nin manevî yardımlarıyla toplanan on bin kiĢilik gönüllüler ordusu. bu inancı saf insanları o zâlimlerin zulümlerinden kurtarmayı merhametinizden bekliyoruz. hep beraber bir iyi insan oluruz. onların akıl ve ma'rifetinden istifade edeceğiz ve asaletimizi de göstereceğiz. Bu muhlis ve size itaat eden bendelere yardım edesiniz. komĢudur ve hatta karıĢıktır. Diğer hususlarda birbirimize uymamız mümkün değildir. Sonra da manevi takdirleri yanında ona gönderdiği bazı maddî hediyeleri zikreder. Ġlhâdları zahir olan KızılbaĢlar'dan teberri eyledik. Ġyi evlâd böyle olur. Hizan Meliki Emir Davud. ġah Ġsmail'in Diyarbakır muhasarası için gönderdiği orduyu on bin kiĢilik Ġdris-i Bitlisî kumandasındaki gönüllü birliklerle hezimete uğratan aynı beyler." 140 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYEN OSMM Diyarbekir'in Safevî Devleti'nden alınmasından sonra Kürt Beyleri arasındaki gayretlerini sürdüren büyük âlim Ġdris-i Bitlisî. biz onların kuvveti. Osmanlı Devleti'ne kendi arzularıyla tâbi olan beylerin ve bunlara bağlı olan sancakların mikdarlarını ve tahrîrî bilgileri hazırlamasını emreder. Halil. Çaldıran Zaferini takip eden 1516 yılında. Sünnetullah bizde böyle câri olmuĢdur". Ġmâdiye Hâkimi Sultân Hüseyin olmak üzere 25-30 tane Kürt beyi (ümerây-ı ekrâd). Ona bedel. Zira Kürtler. bizim evlerimizi yıkmıĢlar ve bizimle savaĢmıĢlardır. Sadece Ġslâm Sultânı'na muhabbet üzere olduğumuz için. Yavuz Sultân Selim'e tarihçe müsellem olan tarihî arîzayı. Mektubunun baĢında Diyarbekir Vilâyeti'nin sulh ile ve istimâlet yolu ile fethine vesile olduğu için Ġdris-i Bitlisî'ye teĢekkür eder. hükümete itaatte selâmet var. bölge halkı arasında müessir olması çok zordu. ġah Ġsmail'in Diyarbekir'i muhasara altına alan ordularını tarumar eylemiĢtir. bu faaliyetlerinin neticesinde kısa zamanda Doğu ve Güneydoğudaki Kürt ve Türkmen Beylerinin Osmanlı Devleti'ne itaatlerini temin eylemiĢtir. Ġttifakta kuvvet var. ahlakî. Diyarbekir Beylerbeyi Bıyıklı Mehmed PaĢa'ya beyaz hükm -i Ģerifler gönderdiğini ve Osmanlı Devleti'ne bundan sonra da tâbi olacak olan bey olursa.. kendi arzu ve istekleriyle ve hem de birer mektup ile Osmanlı Devleti'ne bağlanmaktadır. kültürel ve idarî bütünlüğünü bozmak ve parçalamak maksadıyla içerde ve dıĢarıda yapılan faaliyetlerin. gönderilen tuğralı beyaz kâğıtlar kullanılarak onlara berâtlarının yazılmasını emreder. uhuvvette saadet var. Yavuz Sultân Selim. Sizin inayetleriniz olmazsa. Sadece Allah'ı bir bilip Muhammed ümmeti olduğumuzda ittifak halindeyiz. Cihada gayret gösterdik ve Ġslâm PadiĢahı'nın yollarını bekledik. dinî. asrın Ġdris-i Bitlisî'si olan Bediuzzaman 1910'larda Osmanlı Devleti'ne karĢı isyan etmek isteyen Kürt aĢiret reislerine hitaben diyor: "Altı yüz seneden beri tevhid bayrağını umum âleme karĢı yücelten ve millî âdetlerini terk ederek ihtiyarlanan bizim Ģanlı Türk pederlerimize. kendisine Doğu A-nadolu'nun fethedilmesini tavsiye eden meĢhur âlim ve tarihçi Ġdris-i Bitlisî'ye. Hısn-ı Keyfâ Emiri Eyyubîlerden II. "Can ü gönülden Ġslâm Sultânı'na bî'at eyledik. Bu sebeple de. bu büyük âlimi taltif etmek üzere kendisine bir ferman gönderir. Elhâsıl. yardım talep etmek ve Osmanlı Devleti'ne itaat etmeden huzur bulamayacaklarını ifade etmek gayesiyle göndermiĢlerdir. Nice yıllar bu mülhidler. Bizim beldelerimiz KızılbaĢ diyarına yakındır. Yani bugünün vilâyetleri ve hatta devletleri. kuvvet ve cesaretimizi hediye edelim.aralarında dinî. ittihâdda hayat var. Ġslâm Sultânı'nın namı ile Ģeref bulduk ve hutbelerde dört halifenin ismini yâda baĢladık. Osmanlı Devleti'ne itaat arzularını padiĢaha iletmiĢlerdi. biz kendi baĢımıza müstakil olarak bunlara karĢı çıkamayız. bu hâdiseden önce ġiflerin Diyarbekir'i muhasara altına almaları üzerine. Devlete bağlanan beyler arasında ihtilaf ve ihtilal vuku bulmaması için gereken tedbirlerin alınmasını ve in'âm ve ihsanların da ona göre yapılmasını ister. Ġttihadın sağlam ipine ve muhabbet Ģeridine sarılmak zaruridir.. Dik baĢlılık etmeyeceğiz ve kendi baĢına hareket yapmayacağız. Doğu ve Güneydoğu bölgelerinin Osmanlı Devleti'ne ilhakı için vazife veriyordu.

nr. Yani eyalet ve sancakların Ġstanbul'a olan bağlarında ayrı ayrı statüler söz konusuydu. Musul ve Kerkük'den itibaren Kuzey Irak ve Haleb'i de içine alan Kuzey Suriye bölgelerinde yaĢayan çok sayıda Arap. Bu gayretlerin neticesinde. Anonim Tarih. Kodaman. 112/a-113/a. yıllar sürecek harplerle elde edilemeyecek zaferlere u-laĢıldı. c. Topkapı Sarayı Müzesi ArĢivi. II. Pertek Hâkimi Kasım Bey. Atak.. Abdülhamid Devri Doğu Anadolu Politikası. bugünün Amerika'sı gibi. 76. Benî Ġbrahim. Palu. mutlak bir merkeziyetçilikten tamamıyla uzak bir anlayıĢa sahipti ve idaresi altına aldığı bölge ve cemiyetleri. Siirt. Ġslâmı tatbik ve adaleti te'sis için sizin hâkimiyetinizi zaruri görüyoruz75". Aralarında Ġbn-i HarkuĢ. Bediüzzaman Said Nursi. Nutuk (Osm. Doğu Anadolu'daki sancakları. vrk. Urmiye. sancak ve eyâletler teĢkil ediyordu. 2162. canlarımız. Âli. ÇemiĢgezek Hâkimi Melik Halil. Birinci gurup. Anadolu'yu ĢnieĢtirmek isteyen ġah Ġsmail'in kendisine elçiler gönderdiğini. sh. 273 vd. Benî Atâ aĢiretleri. Garzan. 1019. Bunları kısaca özetlemekte yarar görüyoruz. üç ana guruba ayırmak mümkündü. Eğil. Bedâyi'. sh. Osmanlı Devleti'nin idarî yapısının temelini kaza. Türkmen ve Kürt aĢiretleri Osmanlı Devleti'ne iltihâk eylemiĢtir. Harput. Benî Sâyim. Kanunî Süleyman devrinde yeni bir düzenleme yapılarak Van'da ayrı bir eyâlet daha teĢkil olundu. Yavuz Sultân Selim'in Doğuda bağımsız bazı küçük Kürt Devletlerine müsaade ettiği ve asırlarca bu devletlerin varlığını sürdürdüğü iddia edilmektedir. yanlıĢ yon sının teır nün Ait ve idaresi a na tabi t ler söz I Diyarbekir Ij bütün Dojıijj devrinde J Doj guruba! Biri diğer t merkezden t tımar sis aĢiret \ Amid. 2362. 8 memlekr sancaklar âl Ey. Solakzâde. Sason. iyâlimiz ve dinimizin emniyeti için size itaati arzuluyoruz. Besni. I denmekte*. ġark diye adlandırabileceğimiz ve bugün Doğu Anadolu. her iki eyâlette de. nr. Ancak Osmanlı Devleti. Çermik. Ġmadiye Hâkimi Sultân Hüseyin. Safed ve Gazze Ģeyhleri ile Haleb ileri gelenlerinin bulunduğu seçkin bir temsilciler heyetinin Yavuz'a takdim ettikleri ve aslı Topkapı Sarayı'nda bulunan Ģu itâ'at mektubu çok manidardır: "Bizler. Hizan Meliki Emir Davud. Sancakbeyleri doğrudan merkezden tayin olunurlardı . Bilindiği gibi. sh.Mektubun sonuna doğru. 378-383. 20. vrk. II. Yavuz. Ayrıca ġuran. Osmanlı Tarihi. Künh'ül-Ahbâr. c. Osmanlı Devleti'nin Doğuda kurduğu idare tarzı nasıldı ve bu iddialar doğru muydu? Bu iddia. klasik Osmanlı Sancakları Ģeklindeydi. 452/a-b. Çaldıran Zaf eri'nden sonra Doğu Anadolu'da Diyarbekir merkez kabul edilerek Musul. 11634/26. Ankara 1987... Ġbn-i Said. ĠĢte Osmanlı Devleti. 249/a-251/a. Süleymaniye Kütp. Malatya. Hısn-ı Keyfâ Emîri Melik Halid. sh. Esad Efendi. Cezire Hâkimi ġah Ali Bey. I Van Eyı teĢkil i Ġkindi beylere t edilmiĢtir. nr. I genellikle i darılara ti rineo 75 Koca Müverrih. Bitlis. Bu iltihâklardan bazılarını beraber görelim: 1) Kürt ve Türkmen beylerinden istimâlet ile kendi meyil ve arzuları ile itaat eden 25'den fazla aĢiretten ve reislerinden bazıları Ģunlardır: Bitlis Hâkimi Emir ġerefüddin. Mardin ve benzeri yerlerdeki aĢiretler de arka arkaya Osmanlı Devleti'ne iltihâk etmiĢlerdir. Yani Osmanlı Devleti'nin diğer bölgelerinde tatbik edilen idare usulü burada da cari idi. Cizre. Es'ad Efendi. ve bu I Bu iddia." nâsındı i BĠLĠNMEYEN OSMANLI 141 Ijınm 76. UzunçarĢılı. Mardin ve Harput da dahil olmak üzere bütün Doğu Anadolu'da gayet geniĢ bir eyâlet meydana getirmiĢti. Meyyafarakin. Sultân II. güneyde yer alan Arap aĢiretleri de yine kendi iradeleriyle Osmanlı Devleti'ne iltihâk etmiĢlerdir. Sincar. Güneydoğu Anadolu. Osmanlı Devlet teĢkilâtını bilmemekten ve konu ile ilgili bazı belgeleri yanlıĢ yorumlamaktan kaynaklanmaktadır. E. Bayram. Urfa.). idare tarzı açısından. 2) Kürt ve Türkmen aĢiretleri gibi. çeĢitli özelliklerine göre farklı idare tarzlarına tabi tutuyordu. bin bir türlü yağcılıklar yapıp sulh istediğini. mütudtl edilme. mallarımız. vrk. ancak onun sözlerine ve ıslah olduğuna inanılmaması icab ettiğini belirterek gerekli tedbirlerin ihmal edilmemesini emretmektedir.

197-213.ve herhangi bir imtiyaza sahip değillerdi. Harput. Bu sancaklar tımar sistemine dahildi. Müslümanların lideri olan Ģahıs da Ģerl hükümlerin icrasında Hz. Müküs ve Bargiri de Van'a bağlı bu tür sancaklardandırlar. Diyarbekir veya Van Eyâletinin içine serpiĢtirilmiĢlerdir. c. Sincar. aslında bir kimseye halef olmak. Diyarbekir eyâletinde Hazzo. Osmanlı Devleti ile aralarında herhangi bir farkın bulunmamasıdır. bunlar azl ve nasb edilemezler. Peygamberin halefi olarak dinî ve dünyevî meselelerde bütün Müslümanları temsil etmek". hariçte yani askeri ve siyasi alanda bölgedeki Osmanlı beylerbeyine tabidirler. değiĢik Ģekillerde tarif edilmiĢtir. Zaten toprak itibariyle de. aslında öne geçmek ve lider olmak demektir. onu temsil etmek demektir. Halifeye "imam" veya "imam'ül-müslimin" denmesi de bundan kaynaklanmaktadır. Yurtluk ve Ocaklık tarzındaki sancaklardır. Emir'ül-mü'minin unvanını ise ilk kullanan Hz. 77. Cizre. Hatta Kürdistan Eyâleti sancakları da denmektedir. Arazîsinde tımar nizâmı cari değildir. Osmanlı Kanunnâmeleri. sh. emîr'ül-mü'minin ve imam. Eğil. Bunlara Ekrâd Sancakları da denir. Hükümet adı verilen sancaklardır. Pey-gamber'e halef olduğu için kendisine halife denmiĢtir. . Kısaca özetlediğimiz bu sistem. Ġmtiyazlı sancaklar da diyebileceğimiz bu sancaklardan Diyarbekir Eyaleti'ne bağlı 13 ve Van Eyaletine bağlı olarak da 9 adet mevcut idi. Hizan. Bitlis. Siirt ve Atak Diyarbekir'e bağlı bu tür sancaklardandırlar. 142 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYEN OSMANU{ cakbeylerinin tayinine merkezî idare asla karıĢmaz ve ellerine verilen ahidnâmeler gereğince. fetih esnasında gösterdikleri hizmetlerden dolayı tamamen yerli beylere terkedilmiĢtir. Tercil. Bunların idaresi. Ġstanbul 1996. Bunlardan ikisini zikredelim: "Hz. Ömer olmuĢ ve daha sonraki devlet reisleri bu unvanı "mü'minlerin emiri" manasında halifenin eĢ anlamlısı olarak kullanmıĢlardır. daha sonra ailelerin tasarrufuna bırakılmıĢ ve Tanzîmât dönemine yani 1840'lara kadar bu hal aynen devam etmiĢtir76. Pertek. umumiyetle aĢiret yapısı kuvvetli olmayan yerlerde teĢkil edilmiĢtir. Ġkinci gurup. eski mahallî beyler ve hanedanlara terk edilmiĢtir. 30 vd. bu tür sancakların baĢlıca örneklerini teĢkil ederdi. Devlete ihanet ettikleri takdirde değiĢtirilebilmektedirler. Fetih esnasında bazı beylere hizmet ve itaatleri karĢılığında. Dahilde tamamen müstakil olan bu bölgeler. Sebebi bu bölgede daha önce müstakil veya Ġran'a bağlı beylerin fetih esnasında Osmanlı Devleti'ne sadakat göstermeleri ve en önemlisi de. Akçakale. BaĢlangıçta hizmet ve sadakat karĢılığı verilen bu sancakların durumu. Hasankeyf. III (Diyarbekir Eyâleti Kanunnâmeleri). Palu ve Genç sancakları. Diyarbekir Eyâleti'nde merkez Amid. "Müslümanlar üzerinde umumî tasarruf hakkına sahip olmak yetkisi". Halife. Güneydoğu Meselesi ve Çözüm Yollan. Hayat boyu sancakbeyi olan bu idareciler vefat ettiğinde. Hilâfete imamet de denir ve namazdaki imamlık görevinden ayırmak için buna "imâmet-i kübrâ" adı verilir. devamlı olarak sancak ve has Ģeklinde tevcih edilmiĢtir. Yani bunlar. Ġmamet. daha ziyade Doğu Anadolu'da uygulana gelmiĢtir. Yani kısaca Müslümanların devlet reisliği demektir. SanI •ı vd: Akgündüz. Osmanlı PadiĢahları halife unvanını kullanmıĢlar mıdır? Ġslâm hukukunda icranın baĢı olan Ģahıs için üç unvan zikredilmektedir. Osmanlı PadiĢahları. bağımsız birer devlet tarzında değil. Bunlar klasik Osmanlı sancaklarından farklıdırlar. Kulp. Çermik. Yavuz'un Mısır'ı fethetmesinden itibaren halife unvanını kazanmıĢlar mıdır? Dinen bu mümkün müdür? ġayet mümkünse. Zira sancakların idaresi genellikle bölgeye eskiden beri hâkim ola-gelen nüfuzlu. Üçüncü gurup ise. Mihrani. sh. Bu unvanı taĢıyan âmme müessesesi yani hilâfet ise. Van Eyaletinde ise. hem itikadî açıdan ve hem de amelî açıdan. Diyarbekir ve Van eyaletlerindeki bu tür sancaklar. Hilâfet. Hakkari ve Mahmûdi sancakları bu mahiyette Osmanlı Sancaklarıdır. sadece icranın baĢı olan beyin tayini ile arazinin statüsünün tesbitinde müstakil yetkilerle donatılmıĢlardır. Arazîleri tımar nizâmına tabidir. Seferde Beylerbeyi'nin hizmetine girmekle mükelleftirler ve bu memleketlere merkezden kadı tayin edilir. Ergani ve ÇemiĢkezek sancakları ile Van Eyaleti'ndeki ErciĢ ve Adilcevaz sancakları. yerlerine oğullan veya diğer yakınlarından biri geçmektedir. Zaho.

Yavuz Sultân Selim. sh. Halife Ömer bin Abdülaziz bir tarafa bırakılırsa. Çoğunluk "imamlar KureyĢ'tendir" f kukçusu Buharaltî rarak Osmanlı P« ortadan kalkan ı sebepledr ki < son Abbasi I rettirdiği ! ġunu ( ve onu t yonunu her | kısma i kikiy«)'dlrl çim ve I hilâfet-l ı gerekil \ suretiyle ( dır. c. III (Diyarbekir Eyâleti Kanunnâmeleri). yukarıda zikredilen Ģartlara haiz ve Müslümanların rızası ile yapılan seçim ve bî'at sonucu elde edilen hilâfettir. Solakzâde. Hz.Halife olmanın bazı Ģartları vardır. Bu sebepledir ki 923/1517 tarihinde Yavuz Sultân Selim. 1019. Künh'ül-Ahbâr. 452/a-b. Osmanlı PadiĢahları. Bediüzzaman Said Nursi. Zamanımızda KureyĢilik Ģartı da ortadan kalkmıĢtır". bir baĢka ifadeyle Ģeklen ve hükmî halifeler olarak kabul edilmiĢlerdir. Bu sebeple bazı araĢtırmacılar hilâfeti iki kısma ayırmaktadırlar: Birincisi. gerçek hilâfet (hilâfet-i kâmile veya hilâfet-i ha-kikiye)'dir ki. . Abdülhamid Devri Doğu Anadolu Politikası. mevcut âlimler bunu caiz görmüĢtü. bütün hak ve yetkilere hâiz olan halifelik manasında halifedirler.'sS da 1519 ti ünvanlanl aldığı I ümem. 213 vd. 2162. E. nr. Topkapı Sarayı Müzesi ArĢivi. Daha sonra da 1519 tarihli TrablusĢam Kanunnâmesinin baĢında ise. Yavuz Sultân Selim'den itibaren. bu meseleyi Ģöylece vuzuha kavuĢturarak Osmanlı PadiĢahlarına hilâfet yolunu açmıĢtır: "Zikredilen Ģartlardan zaruret gereği ortadan kalkan Ģartlar aranmayacaktır. 1924 yılında hilâfetin kaldırılmasıyla ilgili kanun bunun en son delilidir. nr. nr. Peygamber'in "Benden sonra hilâfet otuz senedir. Ayrıca. halifenin KureyĢ kabilesinden olması Ģartıdır. Anonim Tarih. gerekli Ģartları hâiz olmayan veya milletin seçim ve bî'atıyla değil de. Mısır'dan beraberinde getirdiği son Abbasî Halifesi Mütevekkil Alellah'a Ayasofya Camiinde hilâfeti kendisine devrettirdiği zaman. sh.II. Süleymaniye Kütp. Oğlu Kanuni ise. Ebubekir'den itibaren Hz. Ģeklî hilâfet (hilâfet-i sûriye)'dir ki. ondan sonra saltanata inkılab eder" hadisinin iĢareti ve bütün Ġslâm hukukçularının ittifakıyla gerçek manada halife hülefâ-i râĢidin'dir. Bir kısım Ġslâm hukukçuları halifenin KureyĢ'den olmasının Ģart olmadığını ve hilâfet gibi âmmeye ait bir meselede nesebin tesiri olamayacağını ileri sürerken. Nutuk (Osm. 273 vd. Hz. en az on defa halife ve hilafet unvanları kullanılmıĢtır. Osmanlı tatbikatında kendisine uyulmayan ve en çok tartıĢmalı olan bir Ģartı da. halife unvanını kullanmıĢlardır. I inkılabı halife I Abbasi lı olarak I baren Hz. Ebüssuud gibi bir Ġslâm Hukukçusunun kaleme aldığı Budin Kanunnâmesinin baĢında. sh. Osmanlı Tarihi. Güneydoğu Meselesi ve Çözüm Yolları. \: PadiĢah! yetkileri I nasında Ġl Osı Müslimiı o da hilâfet" bütün CsımiII Haleb'in h Semend. Esad Efendi. 378-383.). Kodaman. 747/1346). Bunda saltanat ve hükümdarlık manası ağır basmaktadır. Es'ad Efendi. Haleb'in fethinden itibaren halife unvanını kullandığına delil. Hasan'ın altı aydan ibaret bulunan hilâf et süresiyle sona ermektedir. 2362. hak ve yetkileri bulunmayan Ģeklî halifelik değil. Büyük Türk Hukukçusu SadrüĢĢeria. Peygamber'in bahsettiği 30 sene. 11634/26. c. Hz. Âli. Bedâyi'. UzunçarĢılı. ġunu da bilmekte fayda vardır: Her konuda Hz. Sultân II. çoğunluğun bu Ģartı kabul etmesi uygulamada zorluk çıkarmıĢtır. Osmanlı PadiĢahlarının en az ikinci manada halife olduklarında Ģüphe yoktur. 249/a-251/a. buna hilâfet-i nübüvvet de demektedir. 112/a-113/a. Mesela. II. 20. cebir ve istilâ suretiyle elde edilen imamettir. 12 vd: Akgündüz. Peygamber'in izinden yürüyecek ve onu temsil edecek makam demek olan hilâfet makamı. Osmanlı Kanunnâmeleri. I Kavinin* Haremeyn^ SultSnS I» yacak fa 76 Koca Müverrih. vrk. 1516 yılında tahrir edilen Semendire Sancağı Kanunnâmesinin baĢında yer alan Halifetüllah tabiridir. Hz. Türkistan'ın yetiĢtirdiği büyük Hanefi hukukçusu Buhara'lı Sadr'üĢ-ġerî'a (öl. vrk. maalesef bu mana ve fonksiyonunu her zaman devam ettirememiĢtir. Ġkincisi. Ayrıca Yavuz'dan itibaren bütün Osmanlı PadiĢahları. c. sh. BĠLĠNMEYEN OSMANLI 143 KureyĢ'tendir" hadisine dayanmaktadırlar. sh. sh. halife ve Ġmâm'ül-Müslimîn unvanlarını son halife Abdülmecid Efendi'ye kadar kullanmıĢlardır. vrk. Emevi ve Abbasî halifeleri hep ikinci grupta kalmıĢlar. 40 vd.

. Ayrıca aynı ciltteki Dede Efendi'nin Risale'sinde de halife tabiri Osmanlı PadiĢahları için çokça kullanılmıĢtır. hilâfet veya imamet hükümetidir ki. sh. Kahire. c. Osmanlı Devleti'nin Arapları zorla hâkimiyeti altına aldığı ve onları sömürdüğü iddia edilmektedir. Hâiz'ül-Ġmâmet'il-Uzmâ ve's-Sultân'ül-Bâhir. Ġstanbul 1306. kendi yaptıkları kanunlar ile idareyi yürüten siyâset hükümetidir. AÜ Ġlahiyat Fakültesi Dergisi. EI-Mâverdî. mümehhidü kavâ'id'iĢ-Ģer'il-mübîn ve Zıllulâh'iz-zalîli alâ kâffet'ilümem. Eyüp Sabri PaĢa. sh. Ahkâm'üs-Sultâniyye. III. "Ya Rab! Bize de Osmanlı hâkimiyetinin altına girmeyi nasib et ki. c. El-Ferrâ. El-Ahkâmu's-Sultânlyye ve'l-Velâyâtu'd-Diniyye. IH. 98-99. . c. 7885. 6 vd. 20-24. Bu iddiaların aslı ve esası var mıdır? Maalesef bu tür iddialar. Cin-Akgündüz. muasır kaynaklardan hiç birinde hilâfetle ilgili kayıt olmadığını söylemek ciddi bir hatadır. Hilâfet ve Hâki-miyet-i Milliye. Ġbn-i Haldun. Hz. 451. Bkz. O halde Osmanlı Devleti. Bedâyi'uz-Zuhûr. 208-228. 212213. Abu'l-Hasan Ali b. Altı yüz sene yaĢayan bir devletin elbette haseneleri de seyyieleri de olacaktır. Balkanlardaki bazı Hıristiyan gruplara. 1007. birinci gruba girmektedir . sh. 4. sh. buna da tabiT hükümet denmektedir. Ġstanbul 1301. Mısır. Ona göre üç çeĢit hükümet vardır: Birincisi. Bilindiği gibi. Osmanlı Devleti'nin idaresi altında asırlarca yaĢayan topraklar üzerinde iktidarı elinde bulunduran siyasî güçler kendi suiistimallerini örtmek için böyle bir propagandaya baĢ vurmaktadırlar. kiliselerde yaptıkları âyinlerde papazlar tarafından Ģöyle duâ ettirildiğini. eĢine tarihte ender rastlanacak olan bir Ġslâm devletidir. sh.I bulunanlara. hilâfetin Yavuz'a devrini. Konu ile Ġlgili olarak bkz. zorla ve zulümle hâkimiyetini mazlum milletlere kabul ettiren bir imparatorluk değildir. Zaten Yavuz'un Kahire ve Mekke'de bulunan Mukaddes Emânetleri Ġstanbul'daki Topkapı Sarayı'na taĢıması ve bunlar için Hırka-i ġerif Dairesinin yapılması ve nihayet Kudüs. c. Prof. sh. Üçüncüsü ise. kılıca dayalı ve sömürgeci bir imparatorluk değil. nr. 14-15. sh. Ebu Ya'lâ. I. Mehmed Hatiboğlu Hilâfetin kureyĢliliği Ġle ilgili olarak yazdığı uzun bir monografisinde konuyu ayrıntılı olarak incelemiĢtir. 502-503. 1357. 1167-1175. Mehmed Said. Dr. dinimizi huzur içinde yaĢayalım". Risâletü Halâs'il-Ümme Fî Ma'rifet'il-E'imme adlı eseriyle mukni cevaplar vermeye çalıĢmıĢtır. Ġkincisi. 497-498. Osmanlı Kanunnâmeleri. Yavuz'un muasırı olan Mısır'lı tarihçi Ġbn-i Iyâz da. nr. Hatipoğlu. "Hilâfetin KureyĢliliği". 1298. âĢir'ül-Havâkîn'il-Osmaniyye. Akgündüz. sh. Seyyid Bey. Muhammed. Müslümanların ve gayrimüslimlerin.. Vâris'ül-Hilâfet'il-Kübrâ kâbiren an kabir. Tapu-Tahrir Defteri. Bu kaynaklardan sonra. Hami hıme'l-Haremeyn'il-Muhteremeyni ve'l-makâmeyn'il-mu'azzameyn'il-mufahhameyn es-Sultân ibn'üs-Sultân Es-Sultân Süleyman Hân ibn'üs-Sultân Selim Hân" unvanlarını kullanmaktadır ki. I. Peygamber'in vekili olarak ġer'-i Ģerifi uygulayan her hükümet bu gruba girer. 19 vd. Türk Hukuk Tarihi. Osmanlı PadiĢahlarının halifeliği konusunda Ģüphesi 144 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYEN OSP*N'. c. Medine ve Mekke'nin Osmanlı Devleti'nin eline geçerek padiĢahların Hâdim'ül-Haremeyn olarak ilan edilmesi ile halife sıfatı perçinlenmiĢtir. Belki. (neĢr. bu konuda fazla bir Ģey söylemeye ihtiyaç bırakmayacak kadar açıktır. Lütfi PaĢa. Ahmed Cevdet PaĢa. Burada Muhammed Abduh'un Ģu sözlerini zikr etmeden geçemeyeceğiz (PadiĢah Abdulhamid'e yazdığı bir layihada diyor): 77 BA. 11. Bu konuda önemli bir izah da Eyüp Sabri PaĢa'ya aittir. Osmanlı Devleti. NâĢir'ül-Kavânîn'is-Sultâniye. sh. 2. XXIII (Ankara 1978) . eski tâbirle istimâlet ile yani kendi meyil ve arzularıyla. Ancak kader-i ilâhinin bu kadar uzun seneler yaĢamasını takdir ettiği bu devletin. c. ilmî olmaktan ziyade siyasîdir. sh. Kanuni Sultân Süleyman'ın Sadrazamı olan Lütfi PaĢa. III. Mukaddime. akıl ve Ģer'i nazara almadan cebirle ve zulümle idareyi yürütenlerin hükümetidir ki. Sultân'ül-Arabi ve'l-Acem ve'r-Rûm. Mir'ât'ül-Haremeyn. IV. ilk dönem Osmanlı tarihini yazan muteber ve Yavuz'a muasır bir tarihçi ve devlet adamıdır. Kaldı ki. kilise kayıt defterinin orijinalinden bir müzede bizzat okumuĢ ve bize nakletmiĢti. hasenatı herhalde seyyiâtına gâlibdir. adaletinden ve huzurundan istifade etmek gayesiyle hâkimiyeti altına girmeyi arzuladıkları ve vardıkları her yere i'lây-ı kelimetullah gayesiyle ayak basan bir Ġslâm devletidir."Halîfe-i Resûl-i Rabb'il-Âlemîn. 1-2. Muhammed. 449. Tezâkir I-IV. 78. Ġbn-i Iyâz. Bu taksime göre Osmanlı idaresi. o günlerde kaleme aldığı eserinde açıklamaktadır. Amerika'da araĢtırma yapan bir arkadaĢım.

Ortadoğu'daki Araplar. Mustafa Özel).". sh. "BĠZ 0117111* Ġ künse Hızır Rıtfld Kuzey/ nunî'ye ı nülden Ġsi araĢtırmaları. Özellikle Mısır'daki Müslüman ahali. Târih-i Ahmed Cevdet (Vekâyi'-i Devlet-i Aliyye) I-XII. 61-66. tıpkı Mağribliler gibi. Ġstanbul 1271-1301. sh. c tartıĢn halka \ dikle. "îtlkad edi. 19. Mısır'dan yola çıkarak ġam'a gelen ve oradan da Haleb'e varan Kansu Gavri'nin Haleb giriĢinde. bu bölgeye Fâtih zamanında gelmiĢler ve yerleĢmiĢlerdir.Cavid Baysun). El-Irâk Beyn'el-Memâlîki ve'l-Osmâniyyîn'il-Etrâk. I. Ġstanbul 1328-30. sh. I. Ahmed Cevdet PaĢa. c. k gayret gösten inanlarını bunları bıriıjjet Selim'e mümkündür. ġam 1986. Mısır âlimlerinin. sh. Bahadır kardeĢler. belki çok daha evvel baĢlamıĢtır. eĢraf ve ileri gelenler bir araya gelmiĢler ve kendi durumlarını aralarında tartıĢmıĢlardır. Belgelerle Osmanlı Tarihi. Alem-! Ġslim pe'ijMfl Mesela Kuzey* na maruz kalmıĢ» Oruç Reis ve Htarl Bahadır kardeĢler. kadıları ve halkın ileri gelenleri tarafından kaleme alınan ve Yavuz Sultân Selim'e takdim edilen bir arîza yani dilekçeyi de değerlendirmek istiyoruz. Osmanlı Devleti'nin Ģemsiyesi altına girmeyi can ü gönülden istedikleri gibi. bu zamanda imanın Ģartlarının birincisi Allah'a imandır. Neticede dört mezhebin kadısının ve Ģehrin ileri gelenlerinin. Gerçekten Yavuz'un seferi öncesinde. ( maktadır: Evet1 misler ve cesinden ı Ġslâm'ı t ğu'dakl I nin zulmü Abdu'ud 1 Osmanlı ı muhalif I fethetmesini Ġl dan farklı ( Kansu Sultân! BuradaH Yavuz Sulta»! Muhamır Saraydılar. c. I. Topkapı Sarayı'nda bulunmaktadır. ler. Mısır'a gelen Osmanlı sefiriyle gizliden gizliye görüĢtüklerini ve ona Sultân Gavri'nin Ģerv-i Ģerife muhalif hareket ettiğini Ģikâyet ettiklerini ve kendilerinin Osmanlı sultanının Mısır'ı fethetmesini beklediklerini ifâde eylediklerini kaydetmektedir. 148-149. kendilerini Memlüklü devletinin zulmünden kurtaran bir kurtarıcı olarak görmüĢlerdir. Mesela Kuzey Afrika'da. Ġbn-i Ece. 278-279. Mısır fethinden kısa zaman öncesinden değil. Osmanlı Devleti'nin bekasına imandır. Halep'te âlimler. Ġstanbul 1995. c. XVI. Mektubun gayesini tek cümleyle özetlemek mümkündür. Bir tımarlı sipahinin çocukları olan Oruç Reis ve Hızır Reis de. Alınan kararlara göre. Ġnalcık. "Biz Osmanlı Devleti'ne tâbi olmayı ve o devletin bir vilayeti olarak kalmayı istiyoruz. Suriye . Üçüncüsü de. asrın ilk çeyreğinde Mağrib ülkeleri Hıristiyan istilasına maruz kalmıĢ ve kendi devletleri zayıf düĢmüĢtür. Yılmaz. 299. Mümkünse Hızır Reis'i de bize Beylerbeyi (vali) olarak tayin ediniz". Ortadoğu'daki Araplar açısından da durumun aynı olduğunu ortaya koymaktadır: Evet! Doğudaki Araplar da tıpkı Mağrib'dekiler gibi. II. Osmanlı Ġmparatorluğunda Ġslâm. Muhammed Harb ve Abdülcelil Et-Temîmî'nin konuyla ilgili araĢtırmaları. Resimli ve Haritalı Osmanlı Tarihi I-IV. Ġslâm'ı tatbik eden kuvvetli bir devlete tabi' olmayı baĢından beri istemektedir. kadılar. Ġkincisi Peygamber'e imandır. Osmanlı Devleti'ni davet etmiĢler ve onlara merhaba demiĢlerdir. Burada Halep âlimleri. sh. Zira bu devlet yıkılırsa. Bu durum. Osmanlı Devleti'ni. Ankara 1986). Suriye bölgesi de Mısır'dan farklı değildir. Alem -i Ġslâm periĢan olacak ve sahipsiz kalacaktır. Avrupalılar'ın Mağrib Müslü-manlarını canavar gibi parçalamayı beklediğini çok iyi bilen Cezayirli Müslümanlar ve bunları birliğe davet eden Oruç ve Hızır kardeĢler çareyi Osmanlı Sultânı Yavuz Sultân Selim'e mektup yazmakta bulmuĢlardır. Peygambere ir sa. Der. c. kısa zamanda Hıristiyanları durdurma ve iç ihtilafları önlemek üzere gayret göstermiĢler ve bunda da muvaffak olmuĢlardır. Muhammed Harb tarafından özeti Arapça'ya tercüme edilen bu belgenin aslı. 24 vd. Muhammed bin Mahmûd. Abdullah bin Rıdvan "Tarih-i Mısır" adlı eserinde. SulĠÎ geldiniz d nunla dayı dermesi ffl hukukçutal BĠLĠNMEYEN OSMANLI Ġ45 hk ¦•ildi t \ "Ġtikad ediyorum ki. Ahmed Râsim. (Tarih Risaleleri. bütün halka vekâleten bir arîza yazmalarını ve arızada Osmanlı Sultânı Selim'e hitaben istediklerini dile getirmelerini kararlaĢtırmıĢlardır. a'yânlar. çocukların "Yüce Allah sana yardım eylesin ey Sultân Selim" sesleriyle ĢaĢkına döndüğünü tarihçiler kaydetmektedir. Kuzey Afrika veya bir diğer adıyla Mağrib yani Batı Arap Aleminin Yavuz'a ve Ka-nunî'ye mektuplar göndererek.

göz ise maBĠLĠNMEYEN OSMANLI neviyâtta kördür 80. 3) t ahlaksız I edilmesi lı nı mesel alâmeti c 78 Âli. YEE. müceddid olmasa bile mü'eyyed min indillah olduğu konusunda ciddi bilgiler bulunduğunu. E-11634. Bununla da yetinilmeyerek Yavuz'dan güvenilir bir vezirini kendilerine idareci olarak göndermesi istenecektir. Yavuz'un mü'eyyed min indillah olduğunu reddetmek mümkün değildir. "ĠnĢâallah yine. Ancak tartıĢılması gereken bu Kitabenin sahih olup olmadığıdır. Osmanlı hukukçuları. Künh'ül-Ahbâr. 97/a-100/a. Yavuz. Araplar. Kur'ân'ın sadâsını aktâr-ı âlemde en yüksek gür sadalanyla herkese duyurmaya çalıĢmıĢlardır. bu eserden bir sayfayı Mir'ât'ül-Haremeyn adlı eserine almıĢtır. Netice olarak. nr. nr. Es'ad Efendi. ġın'a girdiğinde kabrim ortaya çıkacaktır" Ģeklinde yayılmıĢtır. bu eseri Ģerh etmiĢ ve Risalede yer alan iĢaretleri daha ayrıntılı olarak anlatmaya çalıĢmıĢtır. Tarihçe-i Hayat. Suriye halkı kendisine hoĢ geldiniz demeye hazırdır. Sultân Selim. Kendisini karĢılamak üzere Anteb'e kadar geleceklerdir. Bu Risalenin gerçekten Muhyiddin-i Arabî'ye ait olup olmadığını bilmiyoruz. ġunu da ilave etmekte yarar bulunmaktadır ki. Ġslâmiyetin kahraman ordusu olan Türklerle hakiki bir tesânüd ve ittifak ile elele verip. Hicrî 671 tarihinde vefat eden ve Muhyiddin-i Arabi'nin talebesi olan Sadreddin Konevî de. Bu kitabenin bulunduğu bir gerçektir. meseleyi Ģöyle özetleyebiliriz: 1) Topkapı Sarayında Hz. muteber kaynaklardan nakillerde bulunarak anlatmıĢtık. Bunlar doğru mudur? Yavuz'un müceddid olduğu hususunda bilgi verirken.II. Davud'a ait kılıcın sergilendiği yerde sergilenen bir kitabe bulunmaktadır. Bediüzzaman Said Nursi. "Sin. Halk arasında bu mesele. Ġstanbul'daki yazma kütüphanelerde bulunmaktadır. Yavuz'dan 40 küsur sene önce hazırlanan 880/1475 tarihli bu kitabede Yavuz'un Mısır'a geleceği haber verilmektedir. 2162. Bu Risalede Yavuz'un Mısır'ı fethedeceği ve hatta ġam'a gelerek kendi kabrini keĢfedeceği âyetlere ve manevî iĢaretlere dayanılarak anlatılmaktadır. Topkapı Sarayı Müzesi ArĢivi. UzunçarĢılı. Bu durumu nazara alırsak. vrk. Yavuz'un ġam ve Mısır'ı fethedeceğine dair bazı kitabelerden ve hatta Muhyiddin-i Arabi'ye ait bir Risaleden bahsedilmektedir. Memlûklu idarecileri Ģerv-i Ģerife muhalefet etmektedirler. Ancak Ġbn-i Kemal'in ve hatta ġam'da bir maneviyât erinin de aynı iĢaretleri Kur'ân âyetlerinden istihraç eylediklerini kaynaklardan öğreniyoruz. Mazide Ġslâm'ın iki bahadır kahramanı Araplar ve Türkler. 93-94 (Hutbe-i ġâmiye'den). Muhammed Harb. bu tür eserlerin sıhhatini hemen kabul etmek de doğru değildir. elele vererek. sh. sh. Memlüklülere harp açılabileceğine dair fetvalar neĢretmiĢlerdir. Memlûklu saltanatına son vermek isterse. kadınlar Ġçin ( lar. El-Osmâniyyûn. ¦¦ biliyor ve onun j ruz.. Bâyezid Kütp. Beyrut 1989. erkek çocukların i zamanında yapıldıjıj erkeklerin kulakl bazılarına göre Ġse 0 ĠĢte bu Ģerif timal dahi vermiy selerini görünce. 258/a-b. c. Bu doğ: Konuyu birkaça 1) islâm Hul ması. 4971. 2) 638 Hicrî yılında yani Yavuz'dan yaklaĢık 250 sene önce vefat eden Muhyiddin-i Arabî'ye ait EĢ-ġeceret'ün-Nu'mâniyye fî'd-Devlet'il-Osmâniyye isimli bir Risale. Nitekim ġah Ġsmail'e açıkça destek verdiğinden dolayı. 1 uydurmaı boynunda I fetleri Ġle t Zaten 1926 ] zaman I resim ġah! üzerinde I mektedir. 364 vd. Kur'ân'ın bayrağını dünyanın her tarafında ilan edeceklerdir"78. vrk. nr. Tarih-i Mısır. Bu kitabenin Mısır'dan mukaddes emânetlerle birlikte getirildiği ifade olunmaktadır. BA. Yavuz Sult. AraĢtırmacıların bir çoğu kitabeyi okumuĢ ve değerlendirmiĢlerdir. Abdullah bin Rıdvan. süs \ pala bıyıklar vaı 2) ġu anda 1 ebadında bulunan lı peli resme < bunun gib= küpeli 0 da resmi nakkaĢjarj tamamen hayati v Ilınmaktadır. tur. Burada "her Ģeyi maddede arayanların akılları gözlerindedir. Osmanlı Tarihi.halkı Memlûklu zulmünden bıkmıĢtır. ümitsizliği bırakıp. 79. Yazma nr. Bu tür meselelerde hemen inkâr etmek de doğru değildir. 38- . 168-171. 6456. Bu fetva146 BĠLĠNMEYEN OSMANLI lan Ali'nin Tarihinde görmek mümkündür. Nitekim Eyüp Sabri PaĢa.

Tek kulağında olduğu hiç mevVl 79 Âli. II. Tarih kaynakları bu noktanın altını çizmektedirler. kadınlar için caiz görülmüĢ. sh. ancak küpe yoktur. lı hakiki Iıtaklerbhatta ı bile ierkayKtır. Dolma Bahçe Sarayına ne zaman konulduğu da bilinmemektedir. c. Yavuz. . iç oğlanı meselesinde uzun uzadıya açıklamıĢ bulunuyoruz.. 80/b-140/b. c. Peygamber zamanında yapıldığı halde yasaklanmadığını ileri sürmektedirler. uydurma resimlerden biri olması kuvvetle muhtemeldir. gay'liğe yorumlamaları..93-553/510. Yavuz'un minyatürlerde ve elimizde bulunan resimlerinde. Baskı. Kaldı ki. Ġstanbul 1301. c. pala bıyıklar vardır. EĢ-ġeceret'ün-Nu'mânlyye fî'd-Devlet'il-Osmâniyye. Ġkincisi. Ait olsa bile. Eyüp Sabri PaĢa. vrk. c. nr. 295. tablonun yakın tarihlerde yapıldığını göstermektedir. Ġsmail Hakkı. çoğu hukukçulara göre haram ve bazılarına göre ise mekrûhdur. Mısır Seferi dönüĢünde oğlu Süleyman'ın süslü elbiselerini görünce. IV. Topkapı Sarayı Müzesi kütp. 80. I. 2) ġu anda Topkapı Sarayı'nın Portreler Bölümünde 17/66 numara ile 70 x 65 cm ebadında bulunan küpeli Yavuz Portresi ile Macar bir ressama ait olduğu söylenen küpeli resme gelince. Yavuz Sultân Selim'in sol kulağında küpe bulunan bir resmi mevcuttur. vrk. bu küpeli resim ġah Ġsmail'e aittir. Muhylddin-i Arabî. bazı araĢtırmacılara göre. 2162. Envanter nr. Bu küpeli resmin de. II. Sadreddin Konevî'nln mezkûr Ģerhinden bir sayfa alınmıĢtır. bazı kölelerin. 2294/7. 81-87.162 vd. Osmanlı Tarihi. Akgündüz Belgeler Gerçekleri KonuĢuyor I-V. . Kantemir. en az bu resmin Yavuz'a isnad edilmesi kadar yanlıĢtır. Zira Yavuz. 202-203. Bazı hukukçular. Zira baĢında ġii Mezhebinin alâmeti olan kızıl börk ve bunun üzerinde Ġran ġahlarına mahsus taç vardır.. 7482. ĠĢte bu Ģerl hükmü bilen Yavuz Sultân Selim'in kulağını deldirip küpe taktığına ihtimal dahi vermiyoruz. Doğru olan resimlerinde. Ayrıca küpe de ġi'a mezhebinde caiz görülmektedir. Yavuz'a isnad olunan. .. sarığında tac bulunmaktadır. Bu eserde. sen böyle giyinirsen. 30-39. .. c. etmektadlf. yani kısaca caiz değildir. bu resimler arasında resmî nakkaĢlar tarafından yapılanları vardır. süs ve ihtiĢamdan hoĢlanmayan bir PadiĢahtır. Üçüncüsü. Doğru olsa bile böyle yorumlanmasının mantıksızlığını. Bâyezid kütp. . erkek çocukların da kulaklarının delinebileceğini ve bu tür bir olayın Hz. Veliyyüddin Efendi. 5. sh. I. Topkapı Sarayı Müzesi kütp. Es'ad Efendi. 'Bre Süleyman. 1-39. I.. UzunçarĢılı... 148 BĠLĠNMEYEN OSMANLI . Âli. Her hal ü kârda ergen erkeklerin kulaklarını deldirmeleri ve küpe takmaları. kölelik alâmeti olarak kulaklarına küpe taktıkları bilinmektedir. sh. Zira Sultânın kulağında küpe. 3) Küpeli resmin Yavuz'a ait olmadığı ortadadır. 262/a-264/a. sh. vrk.. 21/578. c. anan ne giysin?' dediğini biliyor ve onun Ģahsî hayatında sade ve süsten uzak olduğunu kaynaklardan öğreniyoruz. Bu doğru mudur? Konuyu bir kaç açıdan ele almakta yarar vardır: 1) Ġslâm Hukukuna göre kulakların küpe takılmak üzere delinmesi ve küpe takılması.. Bu son eserde. Künh'ül-Ahbâr. meseleyi bütün yönleriyle tahlil etmektedir.. sh. boynunda incili madalyon. i bir tap neviyâtta kördür" hakikatini unutmamak gerekir79. Mir'ât'ülHaremeyn. nr. Ġstanbul 1997. Evvela. nr. vrfc* »OSMANLI BĠLĠNMEYEN OSMANLI 147 ĠKurân'ın pırlardır. 2292/1. ama tamamen hayalî ve uydurma olan Avrupalı ve Ġranlı ressamlara ait resimler çokça bulunmaktadır. 1167-1175.. M 7482. Kaldı ki. ama erkekler için caiz görülmemiĢtir. Zat en 1926 yılında Dolmabahçe Sarayından getirilmiĢtir. bunun gibi küpeli olan üçüncü bir resmi bulunmamaktadır.. son zamanların bazı ahlaksız insanlarının bunu. Osmanlı PadiĢahlarının kıyafetleri ile bağdaĢmayan bu süsler..

1 ' Hıristi) bir hayret ve dolu'rl. lar üzerine du. B. ordu ile 929/ yılta' vezir« . küpenin bir Türk töresi olduğunu ifade eden yazarlar olduğu gibi. ġehid Ali PaĢa 1028.! F»'Vı Sefer SI. Ġlhan. sh. Ġstanbul 1983. Gâzîler uzatmak mendûbdur. 731. c. Ġstanbul 1998. Ģer'an mezbûrlara nesne lâzım olur mı? El-Cevâb: Ġftiradan ictinâb etmek lâzımdır. Gönenç. "Yavuz Selim Küpeli miydi?". dan öi: hutbe 2. nihâyr-tur. Ģairlik mahlası olarak Muhibbi. 719. evvela baĢına gaile çıkarmak isteyen. Resimli-Haritalı Mufassal Osmanlı Tarihi. II. Günümüz Meselelerine Fetvalar. 974/1566 tarihine kadar yani 46 sene PadiĢahlık yapmıĢtır. 788. sh. Zira küpeli resim hadisesi doğru görünmemektedir. Kanuni Sultân Süleyman. takip e Avkoslovak.. c. 717. sh. 81 Ebüssuud. en alt katta muharebeleri. sh. babası zamanında ġam Beylerbeyisi olan ve iktidar değiĢikliğinden istifâde ederek Melik EĢref 80 Ġbn-i Âbidin. X. < Yukarıda zikredilen özelliğinden dolayı Osmanlı tarihinde Kanunî.! nir. 731. Haziran 1995. Bize göre bu yorumlar kısmen zayıf yorumlardır. 719. 788. 739. Günümüz Meselelerine Fetvalar. Fetâvâ. 717. getir). 276/b. Tılsımdan Takıya. Mesnûn olan kaĢ mikdârı kalınca almaktır.BĠLĠNME1*'. ¦ yılında ġ üzerine ( 3. Kanuni Sultân Süleyman ve devrini kısaca anlatır mısınız? Kanunî Sultân Süleyman devrine Ģarkiyatçı Ortalon'un söylediği Ģu sözlerle baĢlamak Ġstiyoruz: "Sultân Süleyman'ın eserleri bir sıraya konulsa. Ayten. Redd'ülMuhtâr. Hz. Peygamber'in sünnetine uymadığı söylenmektedir? Doğrusu nedir? Ġslâm Hukukunda. Ġbn-i Âbidin. sakalları da bırakınız" manasını ifade eden hadisi sebebiyle. Yavuz'un pala bıyıklarının Uz. 13 tane büyük gazaya fiilen iĢtirak etmiĢ olması hasebiyle Gâzî ve diğer Osmanlı PadiĢahlarına dendiği gibi bazan da Süleyman ġah denen Kanunî Sultân Süleyman. Süleymaniye kütp. Heyet. sh. Bazı yazarlar. Bardakçı. sh. Ancak bunun tek istisnası. 407. Heyet. 926/1520 yılında ve 26 yaĢında Osmanlı tahtına geçen Kanunî. Dirier. adüvve (düĢmana) heybetli görünmek içün". bertar. bir rivayete göre. Air . c. ĠĢte gerçek bir Gazi olan Yavuz'un pala bıyıklarının hikmeti ve Ģer'î dayanağı budur61. VI. 52 vd. bıyıkların kısaltılması sünnettir. VI. 176-177. kurmuĢ olduğu ilmî ve hukukî müesseseler gelir".KANUNĠ SULTÂN SÜLEYMAN DEVRĠ 82. Nitekim Ebüssuud Efendi de bir fetvasında bu hakikati dile getirmiĢtir: "Sûfiler bıyıkları dibinden kırkmak sünnetdir deyü i'tikad eyleseler. 81. Bu arada. M. Halil. sh. 725. 739. Ġstanbul 1958. Yavuz'un ġah Ġsmail'in askerlerine Ģirin gözükmek için taktığını iddia edenler de bulunmaktadır80. vrk.r Belgrat sinde. sh. II. gazilerin bıyıklarını uzatmasının caiz görülmesidir. Yavuz'un bu küpesini Allah'a kul olma özelliği olarak taktığını ve bununla Cihan hâkimi olmasına rağmen âciz bir kul olduğunu göstermek istediğini anlatmaya çalıĢmıĢlardır. onun üstünde bıraktığı âbideler ve en üstte ise. Tarihten Bugüne 1982. I zubahis dahi edilmemiĢtir. 28-29. 725. 121-122. Resimli-Haritalı Mufassal Osmanlı Tarihi. Ol dahi gazilerden gayrıyadır. Ġstanbul 1983. KuĢoğlu. Redd'ül-Muhtâr. sadece Osmanlı PadiĢahlarının değil. Fakat kölelerin küpe taktıkları doğrudur. 420. Gönenç. Peygamber'in "Bıyıkları kısaltınız. sayı 222. i tindeki k rındaki 932/15261 Segedin. düĢmana heybetli görünmek için. Halil. Zeki. Zafer Dergisi. c. 164. sh. kaleler. dünyada görülen hükümdarların en muhteĢemlerinden biri olması haysiyetiyle Batı âleminde Le Manifigue (MuhteĢem) ve Grand (Büyük). II. c. c. 900/1494 yılında Hafsa Sultân'dan Trabzon'da dünyaya gelmiĢtir. ünvâdi. II.

Ġstanbul'a Macaristan fâtihi unvanıyla dönen Kanuni. sırasıyla Böğürdelen (ġabaç). daha sonra da sırasıyla Sirem muhi-tindeki kaleleri. Ferhad PaĢa kumandasında gönderilen ordu ile 929/1522'de bertaraf olunmuĢtur. Macar seferi veya Engürüs seferi de denen bu sefer neticesinde. ġopron. 3. i . Avrupa'da büyük bir hayret ve teessür uyandırmıĢtır. 927/1521'de feth olunmuĢtur. Alman ve Macarları tekrar ümitlendirdi. bu seferle önemli ölçüde Osmanlı topraklarına katılmıĢtır. Pojega. 150 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYEN OSM*1. Netice alınamayan I. 930/1523 yılında ġah Ġsmail'in Sultânı tebrik için elçi gönderdiğini ve aynı yıl kendisinin vefatı üzerine oğlu Tahmasb'ın yerine Ģah olduğunu da kaydetmek isteriz. Zacisne. evvela Siklos (ġikloĢ). 927/1521 tarihinden itibaren bu beldelerde de Osmanlı Sultânı adına hutbe okunmaya baĢlanmıĢtır. 939/1532 senesi Kasımında Almanlarla sulh yaparak Ġstanbul'a dönmüĢtür. Ġyluk ve beraberindeki on küsur kaleyi ve nihayet Drava nehri kenarındaki Ösek (Eszek) kalesini zaptetmiĢlerdir. Meydandan kaçan ġarlken ve kardeĢi Ferdinand'a ağır nâmeier gönderen Kanunî. Bu gaileyi bertaraf eden Kanunî. eski baĢkentlerden GradcaĢ. 2. 4. Bu arada Yemen'de fitnelere yol açan Ġskender adlı Ģahıs. bu seferiyle Orta Avrupa'da dengeyi değiĢtirmiĢ ve artık Osmanlı Devleti'nin sınırları Avusturya ve Çekoslovakya'ya dayanmıĢtır. 936/1529 tarihinde Budin'i yeniden Osmanlı hâkimiyetine aldı ve yol üzerindeki Estergon'u ele geçirdikten sonra Ferdinand'ın gizlendiği Viyana'ya doğru yürüdü. 2. 932/1526 yılının Eylül'ünde Macaristan'ın baĢĢehri olan Budin fethedilmiĢ ve bunu Segedin. Osmanlı orduları adaları fetihle meĢgul iken Anadolu'da problemler çıkaran ve Yavuz tarafından Zülkadriye Eyâleti beylerbeyliğine getirilen ġehsuvaroğlu Ali Bey fitnesi de. Engürüs (Macaristan) veya Mohaç seferi olarak da bilinir. Belgrat'ın alınmasından sonra Müslüman Türk akınlarına ma'rûz kalan Macaristan. Transilvanya ve Dalmaçya. Kazanılan Mohaç zaferinden sonra. Sefer-i Hümâyûn'unu da Macaristan'a düzenleyen Kanuni. S üzerine t Siklos(i kaleleri S kaçan J BĠLĠNMEYEN OSMANLI Î49 güzelliği u gös-iıjmktaktıkğu enler de ite olur Kinde r-3-¦sunvanıyla hükümdarlığını ilan eden Canberdi Gazâli'yi 1521'de idam ettirdi. kendi adamları tarafından öldürülerek. Sefer-i hümâyûnunu yeniden ümitlenen Alman ġarlken ve Macar Ferdinand üzerine yapmayı planlayan Kanunî. Hıristiyanlığın Ġslâm âlemine karĢı bir kalesi sayılan Rodos'un zabtı. 5. Sömbeki ve Rodos adaları Osmanlı ülkesine katılmıĢtır. Nemçe ve Podgrad kalelerini aldıktan sonra. Tahtalı ve Aydos kaleleriyle birlikte Ġstanköy. Budin'i geri aldığı gibi. Viyana Muhasarası. Sefer-i Hümâyûn'unu Belgrâd üzerine yaptı. 1. Hırvatistan. Zemun ve Salankamin kaleleri fethedilmiĢ ve nihayet daha sonraları Dâr'ül-Cihâd adını alan Belgrâd. Budin'in tam karĢısında yer alan PeĢte ve benzeri çevre Ģehirlerin fetihleri takip eylemiĢtir. Papoçe. daha sonra meĢhur seferlerinden 1.5. Sefer-i hümâyûn. Bu arada Mısır'da çıkan cüzi isyanlar da aynı yıl bastırılmıĢ. Kanije ve nihayet Viyana yolunu Osmanlı ordularına açan Güns kaleleri baĢta olmak üzere on beĢten fazla kaleyi fethetmeyi baĢarmıĢtır. 938/1532 tarihinde baĢladığı bu seferinde. Ferdinand'ın tekrar Almanlardan destek alarak Budin'e yürümesi üzerine. Sefer-i hümâyûnunu asırlarca haçlı ordularına karakolluk yapan Rodos ve adalar üzerine düzenlemiĢ ve 929/1522 yılının sonlarına doğru Bodrum. vefat eden Hayır Bey'in yerine evvela Mustafa PaĢa ve sonra da ikinci vezir Ahmed PaĢa getirilmiĢ ve memlekette huzur ve âsâyiĢ sağlanmıĢtır. 932/1526 tarihinde Tuna nehri üzerinde bulunan Petro Varadin (Petervardin) kalesini fetheden Osmanlı orduları.

sini . c. sadece MuhteĢem Süleyman için kullanılabilecekti. 1538 yılında Kanuni Moldavya üzerine yürürken. Kuveyt. Buna 2. 1553-1555 yılları arasında da 3. Osmanlı Devleti'ni Olama Hân ve Safevi devletini ise. Kerkük ve Hille gibi Irak beldeleri Osmanlı ülkesine katıldığı gibi.6. Erdel (Ro dana. Osmanlı £ Kanun!! de eĢine enderi nan teĢkilât kaı Osmanlı Devleti! sı. Kanunî < dönemde zirve)Ġ| Kanuni ( Mehmed PaĢa. Sefer-i hümâyûnunu yaptı. 9. Yapılan andlaĢmayı bütün Avrupa devletleri kabul etmek durumunda kalırken. Katar ve Bahreyn bölgeleri de Osmanlı Devleti'ne itaat edince bütün bunlar. 8ġehzâde S Sultân Cihangir.7. Lahsâ. Sefer-i hümâyûn. Ġmparator sıfatı. Avusturyalı Ferdinand'ın buraları iĢgal etmek istemesi ve hatta Budin ve PeĢte'yi kuĢatması. I Ali Efendi. geri alındı. Irakeyn seferi veya Ġran seferi diye de meĢhurdur. Katîf. Solak*. 12. ErciĢ. Batı I olarak. 11. Güney Irak. Bu sefer neticesinde Macaristan'ın dinî merkezi olan Estergon. Buna Nahcivan Seferi de denmektedir. MuhteĢem Süleyman. 940/1533 yılında sefer. Van ve Ahlat alındıktan sonra 941/1534 yılında Tebriz'e girildi. Kema| adamları ar: Bey ve Ca'feri reislerinden I Molla AbdüllatlfB bunlardan ibareti ZEVCELR! bir Ortodoks ıimm câriyedir. «.1538). Necd. U 82 UM fa»» 201. Hırvatistan ġ Arabistan. Batılı donanmalara karĢı kazandığı Preveze deniz zaferi ile Akdeniz'i bir Osmanlı Gölü haline getirmiĢti. Macaristan'da Osmanlıların himayesindeki Kral YanoĢ Zapolya'nın ölümüyle (1540). Osmanlı Devleti'ni arkadan vurmayı âdet haline getiren Ġran'a yaptı. Daha sonra aynı yılın Eylül'ünde PadiĢah da sefere katıldı ve Karahan Derbendi geçildikten sonra Hemedan ve Kasr-ı ġirin yoluyla Bağdat'a ulaĢıldı. Kara Boğdan seferi de. 1543 tarihinde geri çekilmeye ve Osmanlı Devle-ti'nden sulh andlaĢması istemeye mecbur etti. oradan Nahcivan'a giderek burayı feth eyledi. her ne kadar sulh ile neticelendi ise de. Kuzey Azerbaycan üzerinden Güney Azerbaycan'a geçince. Kanunî. Tebriz geri alındı. Ġran Seferi de denir.! Sahra'nın bazı \ hıttada hutbeıly Netice olarak K yani siyâsi ve c sından. Yemen. tartıĢmasız "Cihan PadiĢahı" unvanını bu gaza ile kazandı. Kanunî'yi tekrar bu bölgelere getirdi. 1541'de yapılan Budin Seferi'dir. 1541 tarihli bu seferle artık Macaristan'ı Budin Eyâleti'nin bir parçası haline getirdi. Peç ve ġikloĢ. Almanların desteği ile yine Budin ve PeĢte'yi kuĢat-tıysa da. 1554 Temmuz'unda Revan'a gelen PadiĢah. 4-tân MahmûdHkl Mehmed I II. denizlerde Hadım Süleyman PaĢa. Sefer-i hümâyûn. 1548-1549 yıllarında gerçekleĢtirilen bu sefer ile. Cibuti. Yine aynı yıl. Kısa bir süre sonra Ferdinand. Venediklilerin sulh talebi ve Fransa Kralının da arzusu üzerine 1537 yılında Ġstanbul'a dönüldü. Bu arada Doğu Hırvatistan'da Osiyek yakınlarındaki Vertizo'ya sokulan düĢman askerleri yok edildi. Sefer-i hümâyûnda Venediklilerin üzerine gidilmiĢ. 8. sefer-i hümâyûnu ile hem Ferdinand'ı ve hem de kendisini destekleyen Almanları. fl Kantemlr. Bu arada Barbaros Hayreddin PaĢa. ġarlken'den sonra Kanunî'nin ikinci büyük rakibi olan ġah Tahmasb. Vezir-i A'zam Ġbrahim PaĢa komutasında baĢladı ve yol esnasında Adilcevaz. ġah sulh istedi ve ort imzalanan andlaĢmaü ġehzade I son büyük! yaĢında iken ( Yavuz döneır devrinin sonunda i Devleti'nin sınırlan | tan. Bitlis hâkimini kendisine tâbi olması için zorluyor ve Osmanlı Devleti'nin baĢına doğuda gaileler açıyordu. \ ve ġehzade) annesi. aynı yıl Tunus'u fethederek Osmanlı Devleti'ne bağlamıĢtı. sefer-i hümâyûnunu. Bitlis Hâkimi ġeref Hân tutuyordu.ES BĠLĠNMEYEN OSMANLI 151 7öur. Osmanlı Devleti'ne Batı Cezayir'i kazandıran Barbaros Hayreddin PaĢa. SüveyĢ'ten hareket ederek Yemen ve Aden'i almıĢ ve Hindistan'daki Diu Kalesini kuĢatmıĢtı. hem Moldavya bölgesinde ve hem Tuna boyunda Osmanlı sınırları durmadan geniĢliyordu. Basra Eyâleti adı altında Osmanlı'ya bağlandı (24. Ġstolni-Belgrad ile beraber iki mühim sancak merkezi olarak Budin'e bağlandı. 941/1534 Aralık ayında Bağdad direnmeden teslim oldu. I. Ġran seferini ve genelde ise. Korfu ve Otranto hücuma ma'rûz kalmıĢsa da. I Eritre. Sefer-i hümâyûn Kara Boğdan yani Moldavya üzerine yapıldı. 7. Kanunî Sultân Süleyman 10.

7-ġehzâde Sultân Selim Hân II. ġeydi Bey ve Ca'fer Ağa'yı. Cibuti. Denilebilir ki. Bahreyn. NakĢibendi Tarikatının reislerinden Hâce Mahmûd BedahĢî. Es'ad Efendi. Koca NiĢancı Celâl-zâde Mustafa. 4-ġehzâde Sultân Mehmed Hân. 2. Abdullah kızı ve ġehzade Mustafa'nın annesi. Kanunî Sultân Süleyman. Bunu. 8-ġehzâde Sultân Bâyezid Hân.Mihrimah Sultân.Hürrem Haseki Sultân. Doğu Anadolu'nun geriye kalan kısmı. Süleymaniye kütp. Tunus. Kemal PaĢazâde. Osmanlı Devlet i'nin siyâsî. Bir kısım okuyucular. Bu dehâsını. Hâce DerviĢ Mehmed Efendi. Katar ve daha nice yerler. Çivi-zâde ve özellikle de Ebüssuud Efendi'yi. Lütfi PaĢa ve Sokullu Mehmed PaĢa'yı. 293. ġeyhülislâmlar arasında Zenbilli Ali Efendi. Kanunî devrinde zirvesine yükseldiği gibi. c. hukuk ve maliye gibi konular açısından. devletin merkezî ve taĢra teĢkilâtı da bu dönemde zirveye yükselmiĢtir.Gülfem Hâtûn.". Libya. bir kısmı da. c. Tevârih-i Âl-i Osman.Fatma Sultân. son büyük seferini. iktisadî. 5-ġehzâde Abdullah. 87-178. ġehzade Mehmed ve Selim H'nin annesi. Arabistan. Kanunî Sultân Süleyman'a Kanunî denmesinin sebebi nedir? Bazı kimseler. Hadramut. ZEVCELERĠ: 1. 12-ġehzâde Orhan82. 152 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYEN n™ı 83.i? Hân sulh istedi ve ortalarda görünmeyince de Amasya'ya çekildi. sh. Yılmaz. sh. Ġbn-i Kemal. doğrudan bu unvanın veriliĢinin sebebini sorarken. Kanunî devrinin sonunda en yüksek seviyesine olmasa da. 3-ġehzâde Murad. himaye bölgeleri olarak. Afrika'dan Eritre. II. 293/a-455/b.5 milyon km^ olan Osmanlı Devleti'nin toprakları. Defter. ġeyh Bâli Efendi. Bu iddianın aslı nedir? Hem ilim adamlarımızdan ve hem de diğer okuyucularımızdan aldığımız bir önemli soru. 1566 yılında Zigetvar'a düzenledi ve burada kuĢatma sırasında 72 yaĢında iken çadırında vefat etti. ilim ve maneviyât erbabı arasında ise. üç ciltte toplam 200'e yakın kendi devrinde hazırlanan Kanunnâme neĢrettiğimiz Sultân Süleyman'ın "Kanunî" unvanıyla alakalıdır. Kuveyt. 197-201. 6. ġehzade Mustafa ve ġehzade Bâyezid meseleleriyle yıpranan haĢmetli PadiĢah. Cariyelerden ve ġehzade Murad'ın annesi. Çad ve Büyük Sahra'nın bazı kısımları dâhil olmuĢtu. Osmanlı Tarihi. Âli. Tevârîh-i Âl-i Osman. Solakzâde. Kısaca "Bir sultân-ı azîm'üĢ-Ģan idi ki. diğer devlet adamları arasında Barbaros Hayreddin PaĢa. Ancak büyük zatlar bunlardan ibaret değildir. Fâtih zamanında hazırlanan teĢkilât kanunlarını geliĢtirerek ve kısmen de değiĢtirerek gösterdi. vrk.Abdullah kızı ve ġehzade Mahmûd'un annesi. Banat (Romanya ve Yugoslavya'da). Kanuni devrinin zirveye yükselmesinde katkısı bulunan Sadrazamlar arasında Pîrî Mehmed PaĢa. Künh'ül-Ahbâr. Batı Gürcistan. 10Râziye Sultân. 11-ġehzâde Sultân Cihangir. Belgrad ve Voyvodana. UzunçarĢılı. Hırvatistan ve Slovenya ve daha nice yerler. HabeĢistan'ın önemli bölgeleri. 2-ġehzâde Sultân Mustafa Hân. adlî ve kısaca her çeĢit yapılanması. Yemen. kültürel. Belgelerle Osmanlı Tarihi. Osmanlı Devleti'nin sınırları içine.Eszak hariç Macaristan. Erdel (Romanya'da). 2162. Molla Abdüllatif Efendi ve Kadi-zâde Acem Efendi'yi zikredebiliriz. 211-252. Osmanlı Devleti'nin zirvelere yükseldiği bir dönemin kısa adıdır. 4. hem kudretli bir idareci ve hem de eĢine ender rastlanır bir devlet teĢkilâtçısı idi. sh. 9-36. Asya'da Rodos ve on iki ada. kültür. hem büyük bir asker. I 82 Lütfi PaĢa.Mahidevran Kadın. nr. 1555 yılında Amasya'da imzalanan andlaĢma ile Gürcistan paylaĢıldı ve Irak'da eski sınırlar muhafaza edildi. hazırlattığı kanunnâmelerde görmek mümkündür. sosyal.456. Yavuz döneminde 6. 15 milyon km2ye yükseldi. Ģer'-i Ģerifi terk ederek Avrupa'dan kanunlar almasından dolayı bu isimle yâd edildiğini söylemektedirler. Somali. X. ÇOCUKLARI: 1-ġehzâde Sultân Mahmûd Hân. I. 3. 431-575. hem devletin sınırlarının geniĢlemesi yani siyâsi ve coğrafi açıdan ve hem de ilim. Kantemir. c. Avrupa'da -bugünkü siyasi sınırlarla. "islâm hukuku yani Ģer'î hukukun hükümlerini bir tarafa bırakıp kendi iradesiyle kanun yaptığından dolayı mı bu unvanı almıĢtır?" diye soruyorlar. Kanunî'nin nikâhına aldığı ve aslen Ukran bir Ortodoks rahibin kızı yahut Fransız veya Ġtalyan olduğu hususunda iddialar bulunan câriyedir. sh. Hatta bir kısım . Netice olarak Kanunî Sultân Süleyman devri. her hıttada hutbesi yürür ve bin bir kal'ada nevbeti vurulurdu. II. 9.

Avrupa'dan bazı kanunları getirdiği için Sultân Süleyman'ı tenkit etmeleri. Cildinde naklettiğimiz ve uzun uzadıya izahını yaptığımız. %90'ı. Sultân Süleyman. H iV. yerinde olsa gerektir. sayı 198(1986). bir kısım büyük Ġslâm âlimlerinin fevkalâde bir latife üslûbu içinde de olsa. Evvelâ. I. büyük Ġslâm âlimlerinin bu meseleden dolayı. ġehir ve Kasabaları". Nitekim onun devrinde hazırlanan kanunnâmelerin. O hakikat da Ģu olsa gerektir: Kanunî Sultân Süleyman. sh. Ahmed Refik. nın Ģerîata açıkçı) mümkün olan gedil bozan suçlan i mesi ve IrtM \ bunlarda. . Ebüssuud gibi. Sultân Süleyman zamanında tedvîn olunmasıdır. Bu suallere kısa da olsa cevap vermek. Hemen Ģunu ifade edelim ki. 2362. Ġstanbul'a öyle bir pisledin ki. . gelmiĢ geçmiĢ PadiĢahlar içinde. Ġslâm ve dolayısıyla Osmanlı Hukuk tarihinde. 174-175. M.okuyucularımız.-945H. London 1936. Mihail. Zenbilli Ali Efendi'ye ait Ģu hakikatli fıkrayı dile getirmektedirler: "Sultân Süleyman Kanunî. II. _. vrk. XX. The Harem. c. M. sınırlı yasama yetkisini kullanarak en çok ve en muntazam kanunların. kanun hükümleri ortaya koydurtmuĢtur. tan muhalif bir hükmü) zaruret veya vasıtasıyla sulh muhtemel ve ı ġunu ı mal etmek mün Bütün bunUnj nı. Devletler ve Hanedanlar. Belleten. II. . ġeyhülislâm Zenbilli Ali Efendi ona demiĢ: Hilâf-ı Ģerîat kanunları Avrupa'dan getirdiğin cihetle. 12 ciltlik Osmanlı Kanunnâmeleri adlı eserimizin üç cildini teĢkil etmesi ve 200'den fazla muntazam Kanunnâmenin bulunması da.i olan bir go* asrımızda bir k»-faiz vardı" demi nin ve icâreteyn. Gerçekten de. Livaları. Saniyen. Guboğlu. ancak Ģer'îliği tartıĢmalı olan bazı meselelerde. Tayyib. kesretli KırkçeĢme sularını Ġstanbul'a getirdiği vakit.. D. Uluçay. Öztuna. Ġslâm Hukukunun ülü'l-emre tanıdığı sınırlı yasama yetkisi kullanılarak hazırlanan ve daha evvel neĢrettiğimiz Kanunnâmeler tedvîn edilmiĢ olsa da. açıktan Ģerîata aykırı kanunlar hazırlatmamıĢtır. asrın maslahatlarını da göz önüne alarak. Sultân Sulev Ebüssuud n. meselenin aslını bilmeden "Osmanlı Devleti'nde de faiz vardı" demelerine sebep . bazı konularda. Bâyezid ve Yavuz zamanında. ancak bir hakikati da tazammun etmektedir. manevî r ların kendisiyle! rindeki kanunimi m da burada h ġunu da I sisteminin'. râcih yani kuvvetli olan bir görüĢe tercih yolunu ihtiyar eylemiĢtir. nr. "Kanuni Sultân Süleyman'ın Boğdan Seferi ve Zaferi (1538M. Kanuni | hamt t de ı resi sh. ġerlliği tartıĢılan bu meseleler arasında. 306-527. Sultân Süleyman zamanında hazırlanmıĢtır. onun bu unvanının. büyük Ġslâm hukukçularının fetvalarına dayanarak ve Ġslâm Hukukunun kendisine tanıdığı sınırlı yasama yetkisini kullanarak. 158-163. yüz senede temizleyemez". 89-90. c. 2497. bir lâtifedir. bazı ehl-i imânda doğurmuĢ bulunmaktadır. Ģunu belirtelim ki. mercûh yani zayıf olan görüĢü. NiĢancı Tarihi. mercûh kavil vardır.L . c. Fâtih. bu dediklerimizi te'yîd eylemektedir. 247-294. Kanunî'ye diğer PadiĢahlar gibi sıcak bakmadıklarını ifade ederek Osmanlı Kanunnâmelerinin I. Gökbilgin. Kadınlar Saltanatı.)". E. fıkıh lı de durum I Üçüncü e zetilmeksızın I Kanunnârr "Clnayı denî ve n olunan ceza ileeı 84. 34-40.. o getirdiğin suların cümlesi üzerinden akıp geçse. 50. L.. PadiĢahların Kadınları ve Kızları.l20/b-143/a Topkapı Sarayı Müzesi ArĢivi. sh. Sultân Süleyman'a "Kanunî" unvanının verilmesinin a-sıl ve birinci sebebi. N. 3362. Belleten. asrımızda bir kısım insanlarımızın.. Ġslâm Hukukunda râcih kavil vardır. Zenbilli'nin biraz evvel naklettiğimiz sözü.. Penzer. sh. Ģer'î kanunlara aykırı ve kendi iradesiyle bazı Avrûpâî kanun vazr etmesinden kaynaklandığı kanaatini. 727-805. nr. Ebüssuud gibi âlimlerin kanaatiyle. 5290. "Kanun! Sultân Süleyman Devri BaĢlarında Rumeli Eyaleti. Es'ad Efendi. D. Mes» ġule PLI I Bazı 1 nemiz i bu «MiBĠLĠNMEYEN OSMANLI 153 ri Ali Idır. sayı 78(1956). sn. c. en çok ve en derli toplu kanunlar.

672673. Ayrıca bkz. c.teĢkil eden "mıTâmele-i Ģer'îyye" mevzuu. nr. Hatta devletin sınırları içinde. manevî mes'ûliyetten kurtulmak gayesiyle. 5 vd. vazî'.. B) Müslümanlar için caiz olmasa da. sipahi. Süleymaniye kütp. Mesela mîrî arazi için bkz. Osmanlı Hukukuna mal etmek mümkün olamaz. fıkıh kitaplarında ifadesini bulan Ģervî hükümler yani Ģerfattır. gayr-i müslimler için belli Ģartlarla serbest bırakılan içki ve domuz gibi mallardan (gayr-i müslimlere göre maldır. 223. Bütün bunları yaparken de.248-249. zamanındaki Ebüssuud gibi Ġslâm âlimlerinin hazırladığını da burada hatırlatmak istiyoruz. Ancak gayr-i müslim vatandaĢların belli kayıt ve Ģartlar altında kullanmalarına müsaade edilmiĢtir.. Bütün bunların tek Ģartı. Kanuni döneminde de durum böyledir. Osmanlı Devleti'nde Müslümanların ve gayr-i müslimlerin mahallelerinin ayrı ayrı olmasının bir sırrı da budur. c. IV (1-780). c. ġunu da hatırlatalım ki. Kanuni zamanında ve diğer dönemlerde Osmanlı Devleti'nin resm-i hamr adıyla Ģaraptan vergi aldığını ve hatta bazan meyhane resminin de alındığını görüyoruz. tamamen müftülerin fetvalarına dayanan Sultân Süleyman'ın açıkça Ģerîata muhalif bir hükmü kanun haline getirttiği söylenemez. sh. V (1-774). Mecma'ul-Enhür. 130. I. Nitekim Kanunnâmesinde yer alan Ģu madde bu konuda iyi bir delil teĢkil eder: "Cinayetler karĢılığında vaz' olunan cezalar konusunda kaide sabit oldu ki. Müslümanlara göre mal kabul edilmemektedir). I 84. denî ve mücrim arasında müĢterektir ki. Ģerif. vefatı anında Ebüssuud'dan aldığı fetvaların kendisiyle beraber defnedilmesini vasiyet eylediğini ve en önemlisi de kendi devrindeki kanunları kendisi değil. c. I. Zenbilli Ali Efendi'nin bir fetvası için bkz. . Damad. ġunu da hatırlatalım ki. Sikke-i Tasdîk-ı Gaybî. Bu sebeple.¦¦•¦• " — • •= -. sh. ra'iyyet. Ģerîata karĢı muhalefet olmaması için titiz davrandığını. Özellikle Hanefi hukukçuların içtihadı bu Ģekildedir.. c. Bu konu. zaruret veya âmme maslahatı gibi esâsları bazan bilmeyerek veya ilim adamlarının vasıtasıyla suiistimal ettiği ve dolayısıyla zımnen Ģer'î hükümlere aykırı davrandığı da muhtemel ve mümkündür. Ġslâm Hukukunun getirdiği Ģartlar dahilinde Osmanlı ülkesinde de hamr ve benzeri içkiler satılabilecek ve gayr-i müslimler tarafından kullanılabilecektir. mukabelesinde ta'yin olunan ceza ile cezalandırılır"83. bazı esaslarının Ģerîata açıkça aykırı olmayacak Ģekilde Avrupa esnaf kaidelerinden alınmıĢ olması mümkün olan gedik müessesesi. Bedlüzzaman Said Nursi. Bütün bunlarda. ¦. 238 vd. bu çeĢit resimler alınmaktadır? Bazı kimselerin Kanuni'ye isnad ettiği içki içtiği iddiası doğru mudur? Kanuni. Ġslâm devleti vergi alabilecektir. Ġsmihan Sultân. Acaba içki caiz mi görülmektedir ki.. Ancak zayıf görüĢlerin kabulü. Müslümanlara zarar verir hale gelmemesidir. tatbikattaki gayr-ı meĢru1 tasarrufları. c. içki içmeyen ve bilakis takva ile hayatını devam ettiren bir devlet adamı83 Akgündüz.. c. Osmanlı Kanunnâmeleri. cinsî sapıklar ve benzeri cemiyet hayatını bozan suçları iĢlemeye devam edenlerin ta'zir bil-katl yetkisine dayanılarak idam edilmesi ve irsâdî vakıflar da denilen tahsisat kabilinden vakıflar bulunmaktadır. VI (1-812) ve c. Kanuni unvanının verilmesine sebep.. Kantemir. vrk. ĠĢte Osmanlı Devleti de özellikle Ġmam Züfer'in içtihadını esas alarak. Zira Osmanlı Hukuk sisteminin %90'ı. kalpazanlar. kanunların hiç bir fark gözetilmeksizin herkese âdil bir Ģekilde onun zamanında tatbik edilmesindendir.154 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYEN OSMANl dır. I. VII (1-214 arası). zira Kanunî ma'sûm değildir. Osmanlı Kanunnâmeleri. sh. gayr-i müslimlerin eğlenebilecekleri ve içki içebilecekleri meyhaneler de açılabilecektir. mîrî arazinin ve icâreteynli vakıfların sınırsız süreli kira akdiyle iĢletmeye verilmesi.. sh. gayr-ı müslimlerin ürettikleri Ģaraplık Ģireden ve hamr ve benzeri içkilerden Ģire resmi veya hamr resmi denilen bir . Üçüncü olarak. V. Meselenin esası da Ģudur: A) Ġslâm Hukukuna göre sarhoĢluk veren bütün içkiler haramdır ve Osmanlı Devleti de bu yasağı Ģiddetle uygulamıĢtır. 16 vd.. bu sayıları 200'ü geçen Kanunnâmeler. her kim ki bu suçlardan birisi ile mücrim ola. Mesela ancak nüfusunun kahir ekseriyeti gayr-i müslim olan mahallelerde satılabilmekte ve meyhane açılabilmektedir. Osmanlı Hukuk sisteminin tamamı değildir. Ġslâm hukukundaki hükümler bilinmeden istismar edilen bir konudur. Belki %10'u bile değildir.

Selim zamanında kaldırılmıĢ ve gayr-i müslimlere müsaade edilmiĢtir. Tekâlif Kavâ'idi.VI. 187-188. Ferecik. yüzyıldan itibaren. Ġpsala. Terk ederse yakalanır ve kabilesine teslim olunurdu. Abdurrahman Vefik Bey. Çingenelerden göçebe olanların hangi kazalar içinde göç edebilecekleri tesbit olunmuĢtu. Hayraimu. Örfî rüsûmde diğer re'âyâ gibi idiler. 1591 yılından itibaren içkiden alınan vergiye zecriye resmi denmiĢtir. 2162. Çingene Sancağı Beğine Çingene Beği. nr. Gümülcine. Çingenelerin Müslümanları her hâne baĢına 22 akçe ve gayr-i müslimler ise 25'er akçe harâc-ı muvazzaf verirlerdi.. Merkezi Kırk Kilise olan ve Eski Hisâr-ı Zağra. Hamr Emâneti Mukata'asını kaldırmıĢ. sh. sh. Zeydan Ahkâm'üz-Zimmiyyîn. II. 38. 85. Hiçbiri teslim olunurdu. Künh'ül-Ahbâr. vrk. Bedâyi'us-Sanâyl'. Âli. Malkara. II. Çingene Sancağı Beği veya mîr-i kıptiyân denirdi. Hatta Kanuni Sultân Süleyman. Müslüman çingeneler ile gayr-i müslim çingeneler arasında kız alıp verme yasaktı. Rumeli'deki çingeneleri. Osmanlı sınırlarına sokulan içkilere ve bunların üretimine ciddi yasaklar getirmiĢtir. c. Nitekim Osmanlı Devleti domuzlardan da resm-i hınzır veya canavar adıyla vergi almıĢtır. Prevedl. C) Ġçkiden alınan bu vergiler Hamr Emâneti Mukata'atı denilen bir maliye dairesi tarafından tahsil edilmiĢtir. Pınarhisâr. III. Döğenci Eli. Yanbolu. KeĢan ve Çorlu mıntıkalarını özellikle ihtiva eden bir Cingâne Sancağı ihdas edilmiĢtir. Kanuni döneminde düzenlenen Çingene Sancağı Kanunnâmesinde "gayr-i meĢru iĢ yapan çingene kadınlarından kesim adı altında vergi alındığı" ifade edilmektedir. 403-405. Çingene kabilelerine katuna ve reislerine de katuna baĢı denirdi. c. 584-585. Heyet. Dimetoka. Ġstanbul 1328. . XVI. Solak-zâde. as84 Kâsânî. sh. Hiçbiri cemâ'atini terk edip gidemezdi. gayr-i müslimlerce açılan meyhanelere Müslümanların da gitmesinden ve de bazı Müslümanların yasak olarak içki kullanmaya baĢlamasından dolayı. Es'ad Efendi. Prevedi. de Musi zade Bayı 85 AkgüraJûtÛi «SANLI nudur. El-Fetâva'l-Hindiyye I. Ancak daha sonra bu yasaklar II. Ġncügöz. Müslüman çingeneler' Çingenelerden bir kıs» Kanunî di zenleme. Çingenelerden olunmuĢtu. Kanuni I tân'ınl ti'nin I men "Kader Midesi bura'" '¦ olayın tas. müslimler ise 25'er al idiler. Bu arada içki içildiği ve gayr-i meĢru fiiller yapıldığı gerekçesiyle bütün meyhaneler ve kahvehaneler kapatılmıĢtır. Hayrabolu. sh. BĠLĠNMEYEN OSMANLI 155 ırbest »zeri i dökeri maksatlarla bir teĢkilâtlandırmaya teĢvik etmiĢtir. Çingenelerden bir kısmı müsellem idi ve bazı örfî rüsumdan mu'âflardı. 183. Bu doğru mudur ve Ġslama göre nasıl izah olunabilir? Bilindiği gibi Osmanlı Devleti. kerî maksatlarla bir t Hisâr-ı Zağra. ihtiva eden birCingâr Çingene Sancağı kıptiyân denirdi. I. D) O halde Osmanlı Devleti'nde hamr ve benzeri içkilerden vergi alınması veya bu vergilerin tahsili için maliye daireleri teĢkil olunması yahut da gayr-i müslimlere meyhane açmaya ve içki ticâreti yapmaya müsaade edilmesi. 361/b-363/a.vergi almıĢtır. I. yet-i Rumeli" yani"! Kanunnâmede bu esasa göre tanzim da gayr-ı müslimlenlM Asıl bizi ilgili ve Filibe ve Sofya'ı ayda yüzer akçe Ġslâm Hı Ģartları ve hüküm zahirde" gayr-ı meĢru' gayr-ı meĢru futaijj lek haline getirdikle! edilecek ta'zir iĢleyen ki olarak tesblt 86. Pınarhisâr. Selim zamanında yeniden tanzim olunan zecriye resminin tahsili de yeni esaslara bağlanmıĢtır. 34. Müslümanların ve hele hele içkiyi gayr-i müslimlere bile yasaklayan Kanuni gibi bir devlet adamının içki içmesi manasına gelmez ve böyle bir iddia kesinlikle doğru değildir84. Beyrut 1400/1980. tahminen ?. sh. sh.

askerin dilinde hiç hoĢ olmayan sözler dolaĢıyordu. Kanuni Sultân Süleyman'ın. 384 vd. Ve Ġstanbul ve Edirne ve Filibe ve Sofya'da olan cingânelerin nâ meĢru' fPle mübaĢeret eden avretlerinden her ayda yüzer akçe kesim deyü resm verirler". harem halkının meyli ise babasıyla Saray'da beraber oturan ve sancağa çıkmayan ġehzade Cihangir'e idi. Onun için yerine Rüstem PaĢa'yı Anadolu'ya serdar tayin etti. tahmînen 937/1531 tarihinde yapılmıĢtır. ancak Rüstem PaĢa engel imiĢ'. Ġnsaf o ki. 'PadiĢah gayet kocaldı.. 75. ġehzade Mustafa'nın Ġran ġah'ı Tahmasb ile gizlice ittifak yaptığına ve onun damadı olup babasını devireceğine Kanu-ni'yi ikna ettiler. Ġslâm Hukukunda Ġslâm Ülkesinde yaĢayan gayr-ı müslimler de zina fiilini iĢleseler.Kanunî devrinde Cingâne Livasını ve bütün çingeneleri ilgilendiren ilk hukukî düzenleme. 511-514.. ülü'l-emr tarafından tesbit edilecek ta'zir ve daha doğrusu ta'zir bil-mal olduğundan. 156 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BIUNMF' Hürrem Sultânın ve hatta bazı tarihçilere göre Kanuni'nin meyli ġehzade Bâyezid'e. Osmanlı tarihçilerinin beyanına göre. c. "Kanunnâme-i Kıbtıyân-ı Vilâ-yet-i Rumeli" yani "Rumeli Eyâleti Çingeneleri Kanunnâmesi" adını taĢımaktadır. . ġehzade Cihangir ve ġehzade Selim. bu tür gayr-ı meĢru' fiilleri iĢleyen kadınlardan her ay belli bir para cezası kesim adı altında yüz akçe alınması ceza olarak tesbit ve ta'yîn olunmuĢtur85. ġehzade Mustafa yerlerine tahta geçmek istiyormuĢ. 86. Bunların cezası. Ancak Kanuni'nin hanımı Hürrem Haseki'nin ġehzade Bâyezid. PadiĢah. 'Söz yalan olmaz. "Bakalım Mevlâ neyler?" diye lakayt kalıyordu. Maalesef bazı ahmaklar iyi niyetle ve bazıları ise kötü niyetle ġehzade Mustafa'ya bu sözleri ulaĢtırdılar ve onu isyan edecek merhaleye getirmeye çalıĢtılar". Kanunnâmede çingeneler Müslüman ve kâfir diye ikiye ayrılmıĢ ve bazı hükümler bu esasa göre tanzim olunmuĢtur. âlimler ve meĢâyıhın meyli ġehzade Mustafa'ya. zina dıĢındaki fal bakma. aslında ġehzade Mustafa yaĢı kırkı geçmiĢ. VI. Asıl arzusu ġehzade Bâyezid'in tahta çıkmasıydı. Bu tür dedikodular tevatür derecesine geldi. ġehzade Mustafa hayatta iken onunla beraber hayatta olan üç Ģehzade daha vardır: ġehzade Bâyezid. Ancak buradaki hüküm zahirde buna muhalif gibi görünmektedir. çevresine toplanan musahiplerle eğlenceli bir hayat yaĢıyordu.-. Meseleyi hemen hükme bağlamak doğru değildir. hadd-i zina tatbik edilir. Hürrem Haseki'nin ve Kanuni'nin biricik kızı Mihrimah Sultân ile evlenen ve 1544 yılında Sadrazamlık makamına gelen Rüstem PaĢa. Kayınvalide ve kız bir plan hazırladılar. ĠĢte bu dedikodular üzerine. Bu gayeye ulaĢmak üzere Damad. ilim ve kahramanlık itibariyle Ģehzadeler arasından biricik idi. c. Her ne kadar . fesad Ģebekeleri. oyun ve eğlence tarzındaki gayr-ı meĢru fiillerdir. Bu meseleyi özetler misiniz? "Kader hükmünü icra edince. . yanlıĢ olur' dedikleri gibi. Gayr-ı meĢru iĢ yani oyun eğlence ile meĢgul olanlar da gayr-ı müslimlerdir. sh. Bazı gayr-ı makul sözler ile çadırlar dolup gizli ve aĢikâr söyleniyordu ki. Kanuni Sadrazam Rüstem PaĢa'nın komutasında Ġran Seferine çıkmak üzere bir ordu çıkarmıĢtı.-¦.. Bu olaydan sonrasını Solak-zâde'den özetleyelim: "ġaĢılacak iĢtir ki. sh. Sadrazam Rüstem PaĢa ve 85 Akgündüz. insanların basar ve basireti bağlanıyor" kaidesi burada da geçerlidir. .. Ģartları ve unsurları tamam olduğu takdirde. sh. Zira kendi sancağında. 307 vd. Bu günden sonra sefere çıkamaz. dans. fitne ateĢini körüklemeye baĢladı. Zira buradaki gayr-ı meĢru1 fiillerden kasıt. ġehzade Selim ve ġehzade Cihangir'in annesi olması. askerler. sh. Ahkâmü'z. yaĢlılık vücudunu yıprattı.. Zeydan. Aslında muhalif değildir... Osmanlı Tarih Lügati. Hürrem Sul-tân'ın tahrikiyle haksız olarak öldürdüğü ve bunun Osmanlı Devle-ti'nin tarihinde kötü bir dönüm noktası olduğu söylenmektedir. oğlu ġehzade Mustafa'yı. Ancak bu olayın tasvip edilecek bir yönü de yoktur. Asıl bizi ilgilendiren de bu Kanunnâmenin bir maddesidir: "2.Zimmiyyîn.. Ayrıca asker ve halk onu seviyor ve istiyordu. II.. Özellikle gayr-i müslim çingenelerin bu gayr-i meĢru fiilleri meslek haline getirdikleri herkesin malumudur. ġehzade Selim hiç kimsenin aklından bile geçmiyordu. Sertoğlu. Taht iĢleri gündeme gelince de. Osmanlı Devleti'ni en çok ürküten politik bir mevzu olan Anadolu'nun ġî'alaĢmasını vesile ettiler. ġehzade Mustafa'nın ise Mah-i Devrân Haseki'nin oğlu olması fitneyi ateĢlemeye yeterli bir sebepti. Bunun için ġehzade Mustafa'nın tasfiyesi gerekiyordu. Osmanlı Kanunnâmeleri..

Bu fetva bile usulüne uygun alınmamıĢtır. Ġdam fetvasını veren ise. î.-an [''¦>'•BĠLĠNMEYEN OSMANLI 157 Bu sefer de Lala Mustafa PaĢa. bazı Ģahsî menfaatleri yüzünden iki öz kardeĢin arasını açmaya baĢlamıĢ ve ġehzade Bâyezid ile ġehzade Selim'in aralarına buz dağlarını sokmaya çalıĢmıĢtır. 1558 yılında ġehzade Bâyezid Kütahya'dan Amasya'ya ve ġehzade Selim ise Manisa'dan Konya'ya sancakbeyi olarak tayin edilmiĢlerdir. ġehzade Mustafa'nın Konya Ereğlisi yakınlarında 30. MeĢV hizmetine gmlj deni/ nndd gına getotajir. Hatta 3. "HâĢâ Mustafa Hânım bu küstahlığa cür'et ede. çevri gelince I -e m ve seki'nin tai'nin fs gelen Kf tahta (ulaĢmak :< irkilten kitre bir h makul («dunu ¦i serdar i! ġah'ı ĠîKanui. Osmanlı tarihinin en acı ve haksız bir idamı gerçekleĢtirilmiĢ ve 960/1553 yılının ġevval ayında Sultân Mustafa babası ile görüĢmek üzere geldiği çadırda boğdurulmuĢtur. memleket içinde büyük sıkıntılar meydana getirmiĢtir. Maalesef ġehzade Bâyezid. Piri I durulurken I için kimisi del muhasarac. Ghıii' Uzu:. Ġran Seferi için yaptığı hazırlığa.Kanuni. En acısı da Ġran Seferinden vazgeçilmiĢtir. bazı tahriklere aldanarak gelen bu fermanı dinlememiĢtir. At 600. Rüstem PaĢa'nın tahrikleri kötü amacına ulaĢmıĢ ve maalesef ġeyhülislâm Ebüssuud Efendi'den de devlete isyan ettiğinden dolayı idam fetvası kamufleli bir Ģekilde alınmıĢtı. aynı yıl üzüntüsünden vefat etmiĢtir. II Sent 1. kendisine ilk olarak bu mevzu açıldığında. PadiĢah'ın emriyle üzerine gelen orduya Konya'da mağlup düĢen Bâyezid. "HâĢâ il ona kSeferi . Asker çok ciddi manada rahatsız olmuĢ ve ısrarla Sadrazam Rüstem PaĢa'nın azli istenmiĢ ve mecburen azledilmiĢtir. isen. her ne kadar kanununa uydurulmuĢ ve sahte delillerle insanlar kandırılmıĢ dahi olsa. 4 oğlu ile birlikte ġehzade Bâyezid 1562 yılında idam edilmiĢlerdir. Hatta Düzmece Mustafa adıyla ortaya çıkan birisi. Katli. bazı dedikoduların da etkisiyle âsi oğlunu babası Kanuni'ye teslim edince. ancak deliller yanlıĢ ve Ģahitler yalancıdır. Sonunda ġah. ona isyan için geliyor zannetti. M SMANLI • halkının •>angir'e ¦sa. Hadiseye üzülen ġehzade Cihangir. devlete isyan suçundan dolayıdır.000 kiĢilik bir orduyla katılmasını. sahte mektuplar ve benzeri desiselerle onun isyan edeceğine ve hıyanet ettiğine inandı. binlerce insanı çevresine onun adıyla toplayabilmiĢtir. Halk arasında ġehzade Mustafa destanlaĢmıĢ ve adına çok önemli mersiyeler yazılmıĢtır. ġehzade Mustafa'nın idam edilmesi.lj "Kon. ġeyhülislâm Ebüssuud . Bazı müfsidler kendi arzularını mülk ve saltanat ona kaimasun deyü iftira ederler" diye sert cevap vermesine rağmen. Bu arasını açmay» rını sokmaya ġehzade ġehzade emriyle Kazvin'e oğlunu babası idam edil fetvada bir isyan s ġehzade nin künhünö ġehzadı 87. zira askerin ö-nemli bir kısmı karĢı tarafa meyletmeye baĢlamıĢtır. giderere< s. Böylece araya giren müfsidlerin tahriki ile. Ġran'ın baĢĢehri Kazvin'e sığınmıĢ ve âsi hale gelmiĢtir.

UzunçarĢılı. c. . Yılmaz. "Konya Muharebesinden Sonra ġehzade Sultân Bâyezid'in Ġran'a Firarı". Hammer. Aysel Kurutluoğlu. 158 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYEN OSMAN!' döneme rastlar. Muhasarayı kaldırmak için rüĢvet aldığı yolundaki rivayete gelince düĢmanları. 545-566. Türkiyeyi Böyle Gördüm. "Babasından Sonra Saltanatı Elde Etmek Ġçin KardeĢi Selim'le ÇatıĢan ġehzade Bâyezid'in Amasya'dan Babası Kanunî Sultân Süleyman'a GöndermiĢ Olduğu Ariza". ġehzade Bâyezid ile babasının karĢılıklı olarak birbirine yazdıkları Ģu Ģiir. sayı 96(1960). 84-98. kimisi onun Hürmüz'de muhasarayı kaldırmak için Portekizlilerden rüĢvet aldığını. Hammer. Piri Reis Neden Katledildi? Büyük Türk denizcisi ve coğrafyacısı Piri Reis'i idama götüren sebepler üzerinde durulurken farklı yorumlar yapılmakta. UzunçarĢılı. Ġsmail Hakkı. sh. Peçevî. 125-165. Bâyezid'ine kıyar mısın benim canım baba Bî günahım Hak bilir devletlü Sultânım baba. Büyük Türk denizcisi üzerindeki spekülasyonları gidererek sağlıklı düĢünmek gerekiyor. XXIV. Çünkü Hint sularında bulunan bütün Portekiz filolarının birleĢerek üzerine geldiği haberini almıĢtı. Ġstanbul ts.36. Bu hareket esnasında Portekizliler Aden'i kısa bir süre zabtettilerse de SüveyĢ kaptanı Piri Reis'in bizzat donanması ile tazyiki neticesinde Aden kale ve limanı 1548'de Portekizlilerden geri alınmıĢtır. sh. II. Belgelerle Osmanlı Tarihi. nr. c. Sonra Umman sahilini geçerek Arabistan yarımadasının güney doğusundaki Maskat'ı zaptedip Portekizlilerin yetmiĢ kadırgasıyla savaĢ ederek galebe çaldıktan sonra Hürmüz adasındaki Hürmüz kalesine kaçan düĢmanı orada muhasaraya baĢladı. 30 Nisan 1334. Ogier Ghiselin De. Piri Reis amcası Kemal Reis ile birlikte bir çok deniz seferlerinde bulunmuĢ. aldığı hediyelere meftun olarak muhasarayı kaldırdığını. sayı 2. KardeĢ Katli. kimisi devleti adına haraç ve hediye aldığını ve kimisi de bu para iĢinin imkansız olacağını belirterek stratejik sebeplere bağlı olarak muhasaradan vazgeçtiğini belirtiyorlar. 705-727. 142-146. Tercüman 1001 Temel Eser. Piri Reis bu sıralarda 80 yaĢına gelmiĢ bir ihtiyar ve hayli zengin bir kimse idi. sh. TOEM. Yani ġehzade Bâyezid'in katli tamamen devlete isyan suçundan dolayıdır ve bağy suçunun cezasıdır. Piri Reis'in görevde bulunduğu dönem Portekizlilerin Hint sularında cirit attığı bir 86 Solakzâde. 401-408. Busbecq. Kanuni (Muhibbî): Ey demâdem mazhar-ı tuğyân-ı isyanım oğul Takmayayım boynuna herkiz tavk-ı fermanım oğul Ben kıyar mıydım sana ey Bâyezid Hânım oğul Bî günahım deme bârî tevbe kıl canım oğul86. Ankara 1993. Bu bakımdan onun rüĢvet aldığı iddiası söz k onusu olamaz. Osmanlı devleti adına haraç aldığı muhtemeldir. meselenin künhünü anlatması açısından çok manidardır. 597600. ÖTEM. Acıyı Bal Eylemek. sh. en son görev olarak 1547 yılında Kızıldeniz ve Hint sularında faaliyette bulunacak donanmanın amiralliği anlamına gelen SüveyĢ/Hint kaptanlığına getirilmiĢtir. sh. nr. Ahmed Refik. sh. 1543 yılında SüveyĢ tersanesini iĢgal ile Türk donanmasını yakmak isteyen Portekizlilerin teĢebbüsleri akim kalacaktır. Peçevi'ye göre kalenin fethi yakın iken Piri Reis Portekizliler ile muhasaranın kaldırılması üzerinde anlaĢma yaparak onlardan devlet adına hediye ve haraç almıĢtır. Belleten. Mustafa. Bu tayinin sebebi Aden'in Portekizlilerin eline geçmesi idi. Sadece birer dörtlüklerini alıyoruz: ġehzade Bâyezid (ġâhî): Ey serâser âleme Sultân Süleyman'ım baba Tende canım canımın içinde canım baba . 521-533. Osmanlı Tarihi. II. MeĢhur Osmanlı denizcilerinden olan Piri Reis. Künh'ül-Ahbâr. Sene 1. sh. muhasarayı kaldırdıktan sonra Basra'ya geldiğinde Portekiz donanmasının Acem körfezini kapatmak için kendisine doğru ilerlediğini haber aldığını ve bunun üzerine sadece hazineleri yüklü üç kadırgayı yanına alarak ayrıldığını belirtir. 363/a vd. II. 300-305. mesela Kubad PaĢa ve diğerleri tarafından yapılan asılsız bir itham olarak değerlendirilmektedir. 2162. Türk Edebiyatında Mersiye.Efendi'dir ve bu fetvada bir aykırılık bulunmamaktadır. Akman. c. Katip Çelebi ise Hürmüz'e Portekiz yardım kuvvetinin gelmekte olduğu söylentisi üzerine Piri PaĢa'nın muhasarayı kaldırmak mecburiyetinde olduğunu söyler. Âli. Tarih. Bâyezid devrinde (1494) devlet hizmetine giren Kemal Reis'in yeğenidir. 19-21. Ġsen.37-40. 341-342. sh. vrk. Es'ad Efendi. Ama onun. sh. Haz. Piri Reis 1551'de otuz kadar gemiden oluĢan SüveyĢ donanması ile Hint denizine çıkarak Cidde'de üç gün kalır. ancak bu muhasarayı geri çekti.. 87.

Zira Piri Reis Hürmüz kuĢatmasını kaldırdıktan sonra buradan Basra'ya geçerek vali Kubad PaĢa'dan yardım istediyse de vali Müslümanlara zulmettiği ve mallarını yağmalattığı iddiasıyla Piri Reis'e yardım etmediği gibi mallarını da almak istemiĢtir. 311. sjh 2 134(1970). Kuvvetli ihtimale göre Piri Reis kadırgalarını Portekizlilerin elinde bırakmadı.Muhasarayı niçin kaldırdığı sorusuna daha gerçekçi cevap Piri PaĢa'nın askeri strateji gereği kaldırdığı söylenebilir. Gerek asker gerekse diğer gemiler Basra'dan çıkmamıĢlardı. 80 küsur Mescid. 1538Ġ edince PadiĢah'ın I bu vazifede kalan! sayısız eserler meyi sur Mescid. Kanuni'nin cevabı Piri Reis'in idamı oldu. 895/1489-1490 yılında Kayseri'nin Ağırnas köyünde dünyaya gelmiĢtir. Piri Reis'in Basra'da bulunan donanması amiralsiz kalmıĢ idi. Belgelerle 0 (neĢr. Ancak bu görüĢ kabul görmemiĢtir. Piri Reis Frenklere yardım ettiklerinden dolayı Hürmüz Ģehrini yağmalatmıĢ idi. I. 22 Türbe. 57 Medrese. 1 Cihannuma. 8 Yılmaz. Ancak Ģu var ki Kubad PaĢa'nın Piri Reis'e Ģahsi düĢmanlığının bu kararın verilmesinde önemli rol oynadığını da belirtmek gerekir87. Ġbrahim PaĢa'n kısa hayat hikâyesi. Bu gemiler sefer esnasında topladığı ganimet mallarıyla ağızlarına kadar doluydu ve Portekiz donanmasının ani hücumuna maruz kalıp mağlup olduğu takdirde bu servetin ellerine geçmesini istemiyordu. Hatayı kabul etmeyen bir yönetim anlayıĢına sahip Osmanlı Devleti'nde Piri Reis gibi dünya çapında bir denizci de olsa affedilmiyor. sh. gereken ceza uygulanıyordu. 7 Dâr'ül-Kurrâ. Ülkenin menfaatlerini ayaklar altına almak ve Osmanlı donanmasını kaderine bırakıp kaçmakla suçlandı. 11. Osmanlı Devleti'nin her bölgesinde. i elinde bir I ailesinden 87 Ahmeû Asrjr. 35 i az farklarla nakle Mimar Sinan'ml meni olduğu idi Ģirme Kanunu ı nında devsin manii döneminde) Bazı Yahudi asıllı | Yahudi olduğunu II Babinger ise. Kanuni zamanında yeniçeri olan Sinan. Mimar Sinan'ın Ermeni olduğu söylenmektedir. Ġbrahim PaĢa'nın âzâdlı kölesidir.»»" BĠLĠNMEYEN OSMANLI 159 Mısır valisi Piri Reis'i orada alıkoyarak veya hapsederek seferin olumsuz neticesini bir ariza ile sadarete bildirdi. Piri Reis kendisine emanet edilen filonun hesabını padiĢaha vermek zorunda olduğunun idraki içindeydi. 17 Ġmaret. Bu durum Piri Reis'in muhaliflerinin eline fırsat verdi.*. Mimar Sinan kimdir? Mimar Sinan veya Koca Sinan. Yavuz zamanında devĢirme olarak Ġstanbul'a gelmiĢtir. Zira. muteber kaynakların anlattığına göre. 88. 35 yıl bu vazifede kalan Sinan. Mimar Sinan'a Mimar Sinan vey| 1490 yılında Kayseri'nl göre. Ham». Ġbrahim Hakkı Konyalı'ya göre. Uzun Reis". 1538 Kara Boğdan seferinde Prut Nehri üzerinde 13 günde bir köprü inĢâ edince PadiĢah'ın takdirini kazanmıĢ ve 1539 yılında da mimar-baĢı seçilmiĢtir. Belleten. Piri Reis burada bulunduğu sırada Portekizlilerin Basra körfezini kapamak istediklerini duyunca içerde mahsur kalmak istemeyerek donanma gemilerinin hepsini çağırmağa imkan olmadığından acele olarak kendisine tabi üç kadırga ile düĢman gemileri gelmeden önce denize açılmıĢtır. Bu Ģekilde yola çıkan Piri Reis bir gemisini de yolda Bahreyn adaları yakınında kaybettikten sonra 960/1553 yılında SüveyĢ'e ve oradan da Mısır'a geldi. ĢaĢılacak bir sür'at ile sayısız eserler meydana getirmiĢtir. . Abdülmennânc Kanuni zamanında) ne katılmıĢtır. Piri Reis'in muhalifi olan Basra valisi Kubad PaĢa Mısır valisine bir mektup yazarak kaptanı gammazlayacaktır. Fevzi Kun 561-565. Halbuki Piri Reis seviyesinde tecrübeli bir kaptanın yeterli sebebler olmadan Osmanlı filosunu baĢka bir limanda bırakması mümkün değildir. 57 Meı kemeri. 1521'deki Belgrad ve 1522'deki Rodos seferlerine katılmıĢtır. Hürmüz muhasarasını kaldırması ve diğer gemiler ile askeri Basra'da bırakarak gelmesi vazifede ciddiyetsizlik ve donanmanın felaketine sebep olduğu Ģeklinde yorumlandı ve suçlu görülerek 1554 yılında Mısır divanında baĢı kesildi ve mallan müsadere edildi. Doğru olan kısa hayat hikâyesi Ģöyledir: Abdülmennân oğlu Sinan.* ten. Mısır valisi Piri I bir ariza Ġle sadarete I sarasını kaldırması ve ( diyetsizlik ve donanmanı^ lerek 1554 yılında MısırJ Hatayı kabul ı gibi dünya çapında blr| Ģu var ki Kubad PaĢa'rt rol oynadığını da belirt 88. c. vrU sh. Kaynaklar. Kaptan ile vali arasındaki husûmetin öncesi vardır. Mimar Sinan'ın 80 küsur Cami. Ancak Piri Reis'in muhalifleri seferin baĢarısızlıkla geçtiği konusunda PadiĢahı ikna edeceklerdir. M Künh'ül-Ahtör. 8 Köprü.

Sinan'ın. (neĢr. Ġst 1329. sh. c. 163-164. . sh. Piri Reis. sayı 2(1937). Asra kadar Yeniçeri Ocağına alınmaktadırlar.. 6 Mahzen ve 48 hamam inĢâ ettiğini. sh. DevĢirme Kanunu gereği. Hammer. Tuhfetü'l. âsâyiĢ. 350-352. c. 317-356. Mimar Sinan'ın Kayseri'ye bağlı Ağırnas Köyü'nden olması hasebiyle de aslen Ermeni olduğu iddia edilmiĢtir. Yavuz zamanında devĢirmeden istisna edilmiĢlerdir. maddî ve manevî temizliğini muhafaza görevlerini üstlenen hususî memurlar vardır. Katip Çelebi. Çevre ile ilgili hukukî düzenlemenin Türkiye'deki tarihi. . 89. Babinger ise. Orhonlu. 20 Kervansaray. Ġnan. o kabiliyete sahip çıkarak onu Koca Sinan yapan Osmanlı Devleti'nin ilme ve teknolojiye saygı duyan zihniyetidir88. Belgelerle Osmanlı Tarihi. 296-338. c. Kitab-ı Bahriye. Bunlara subaĢı denmektedir.--. Osmanlı Devletinde. 2. 2. yine elinde bir belgesi bulunmamaktadır. Âli. babasının adı Abdülmennân ve dedesi87 Ahmed Asrar. Dünyanın ilk Çevre Nizâmnâmesinin Kanuni zamanında hazırlandığı doğru mudur? * Çevre temizliği ve korumasının hukukî mevzuata konu teĢkil edecek kadar önemli olduğunun farkına varılması. Ġsmail Özen). "Bir Türk Amirali. diğer büyük merkezdekilerine ise Ģehir subaĢıları denirdi.. Sinan'ın nesli nereden gelirse gelsin. bir asırdan öncesine götüremezsiniz. c. 311. Ġstanbul 1943. 8 Köprü.. Çevre temizliği ile alâkalı tedbirlerin tarihini de. sh. sayı 134(1970). Sinan'ın Hristo isminde bir Rum genci olduğunu iddia etmektedir. c. sonradan hem TürkleĢip ve hem de samimi bir Müslüman haline geldiğidir. IX. > • . günümüzdeki zabıta. c.XVI. Belleten. Yılmaz. Fevzi KurdoğluHaydar Alpagot). II. Belleten. sh. Katip Çelebi. Son zamanlarda bazı Ermeni yazarların. sh. henüz iki veya üç senedir dersek. kaza ve köylerde. sh. bir devĢirme olduğu ve aslen Hıristiyan bir aileden gelse bile.3 Dâr'üĢ-ġifâ. Ġstanbul 1972. Osmanlıların yerleĢim merkezlerinin emniyet. Selen. H. 515-523. c. sh.'. Mehmed Süreyya Sicill-i Osmani. Kltab-ı Cihannuma. 160 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYEN nin adı da Doğan Yusuf'tur. 235-254. Ġstanbul 1975. Fuad Ezgü. 2. XVI. diğer milletlere örnek olmuĢlardır. Sadi.. Belleten. 5. . Bize göre doğru olan. Köy ve kasabalardakine il subaĢıları. ancak bu iddia tamamen yanlıĢtır. 3. Asrın Büyük Geografı Piri Reis".•. 61. 295b. XXIV. XVI. asırdan öteye gitmemektedir. "Temizlik dinin yarısıdır" düstûrunu hayâtlarının en önemli esası olarak kabul eden ecdadımız. Zira Ermeniler. Mimar Sinan'ın Yusuf Sinan olduğunu iddia ederek aslen Yahudi olduğunu ileri sürmüĢlerse de. c. "Piri Rels". Osmanlı Tarihi. mesele daha iyi anlaĢılır. Bu memurlar. Telif 1528".I. sh. 11. çok az farklarla nakletmektedirler. Sinan'ın Hıristiyan bir Türk ailesinden geldiği yönündedir.ĠA.Kibar. Yani fertlerin ve devletlerin bu mes'ele üzerinde önemle durmalarının tarihi yenidir. Osmanlı döneminde yaĢamıĢ meĢhur simaları Ermeni diye vasıflandırmaları ideolojiktir. emniyet görevlileri ve kısmen de belediyecilerin vazifelerini ifa ederler ve kadıların emri altında çalıĢırlardı. sh. "Piri Reis'in ġimalî Amerika Haritası. UzunçarĢılı. 44. Afet. 1585 tarihli Sinan'a ait bir vakfiyede ise. kardeĢlerinden birini Kayseri'den getirdiği ve Müslüman yaptığı kayd olunmuĢtur. Mehmed Ata. 561565. Bursalı Mehmed Tahir. c. Devlet-i Osmaniye Tarihi. 397-398..l. Bu konuda tarihimizin nelere sahip olduğunun bilinmediği de bir hakikattir. Peçevi. maddî ve manevî temizlik ve huzuruna ne kadar önem verdiklerini daha iyi anlarız. Ağırnas Köyü mensuplarının bu karardan istisna edilmeleri için Mimar Sinan PadiĢah'a müracaat etmiĢ ve bu dilekçesi kabul edilmiĢtir. "Cengiz. her konuda olduğu gibi. Ġslâmiyet'e tam ma'nâsıyla sarıldıkları ve kudretli oldukları devirlerde. mukaddime. Selim'in Karaman ve Kayseri'deki gayr-i müslimleri Kıbrıs'a nefyetmesi ile alakalı bir fermanı üzerine. bunu teyit edecek bir delil ve belge de yoktur. Osmanlı Müellifleri I-III. Künh'ül-Ahbâr.-• -•. (neĢr. Tarihi. Kanuni Devrinde Osmanlıların Dinî Siyâseti ve Ġslâm Âlemi. 35 Saray. trc. sh. Ġstanbul 1330. Bir diğer görüĢ ise. tesbitlerimize göre 20. sh. vrk. Biraz sonra zikredeceğimiz Nizâm -nâme bunun müĢahhas bir delilidir. c. Osman Bey'in ilk tayin ettiği iki memurdan birinin subaĢı olduğunu kaydedersek. çevre temizliği ve koruması hususunda da. Er-Risâlet'ülMi'mâriyye'de Sinan-ı Kayserî diye anılmaktadır. s 119.-.. . Ģehir. Bazı Yahudi asıllı yazarlar. Hint Kaptanlığı ve Piri Reis". 7 Su yolu kemeri. I. I. Bu görüĢe göre. Ģehrin emniyet ve asayiĢini temin. sayı 2(1937).

görevli memurun eline de. arabacıların yani bugün de oto sahiplerinin arabalarını ev ve dükkanların önüne park etmemeleri ve mutlaka özel park yerlerinde durdurma mecburiyetleri (Md. 1985. Elimizdeki iki çevre Temizliği Nizâmnâmesinden sadece birisini bu yazımızda iktibas edeceğiz. Mimar Sinan'ın Hayatına.3-4). Aslanapa. TTK. evlerin ve dükkanların çevrelerinin temiz tutulması (Md. Ġstanbul 1948. ġimdi de Kanunî Sultân Süleyman devrinde Edirne çöplük subaĢısına verilmek ü-zere hazırlanan Çevre Temizliği Yasaknâmesinin metninden bazı hükümler nakledeceğiz. Ankara 1965 (Bu eserde Er-Risâlet'ül-Mimâriyye ile Sâl Mustafa Çelebi'nin Tezkirat'ül-Ebniye adlı eseri de yer almaktadır). Meselâ. 'Edirne'nin Mahalleleri Ve Sokakları Ve ÇarĢılarının Temiz Etmesi Ġçün NiĢan-ı Hümayun 1. Zira zemin ve zaman farklıdır. çevre temizliğini te'min için uygulaması gereken hukukî esasları belirleyen bir Nizâmnâmeyi vermiĢ olmasıdır. "Dewshirme". Hayatı. Nejat. edeni bulı-vereler.emri ise. nr. Eseri. min ba'd hiç ehad evi yörelerin ve dükkânların nâ-pâk tutmayub mezbele ve anın emsalinden nesne vâki olmaya. Aptullah. I. Mimar Sinan'ın Aslı Hakkında. sh. Bu özel çevre temizliği görevlisinin adı. "Sinan" maddesi.3-4). Menage. Osmanlı Devleti'nin sadece yerleĢim merkezlerinin çevre temizliği ve korumasıyla ilgilenmek üzere hususî bir memur tayin etmekle yetin-memesi. 1927). Oktay. Franz. L. sh. Babinger.Bizi asıl ĢaĢırtan husus ise. anun yasağı ana ola. Ve hamamların çirgâbı yolları mezbeleler ile tutulmuĢ ola. Çağırdub ve yasak ede. 'Edl kini XI.10). 78. 655661. Ġbrahim Hakkı. 4.< ve Ģehir d de oto! özel parky yürürlükte t ġimdi i zere hazırt ceğiz. bugün de muhtaç olduğumuz ve yürürlükte bulunan esaslardır. IV (Leiden. "Biz etmedük" derler ise. Washington 1987.SU 90 sonra i '•NLI BĠLĠNMEYEN OSMANLI 161 ! Sinan Andığı C önemli Ġr. 428-432. Yine de 450 sene önceki bu Nizâmnâme'de günümüzde dahi tatbik edilebilecek hükümlerin bulunması. V. Sinan. "Sinan" Article. X. ana pâk etdüre. kimin evine ve havlusuna ve haremine yakın olursa. sh. bu bâbda kemâl-i ihtimam üzere olub çarĢularda ve mahallelerde dökülen mezbeleleri. Biraz sonra metnini zikredeceğimiz ve üslûbunun sade olması sebebiyle aynen aktaracağımız Nizâmnâme'nin hükümlerini. ĠA. ayırtlatduralar. Eserlerine Dair Metinler. Mimar Koca Sinan. 38-40. Yani PÇevre ile -eĢele ircesine r büyük i-ıni. edeni bulıvereler. sh. gerçekten dikkat çekicidir. 2. bundan ı çevre Ta Biran aktara konusuyla I man farklıd bilecek t nn çe mes! (Md. çevreyi kirleten esnafın artık maddeleri ve pis sularını. bundan yaklaĢık 460 sene önce yani 1539 yılında hazırlanmıĢtır. Mezkûr subaĢı.2j (Md.6-7). Mimar Sinan.l). 19. çöplük subaĢısıdır ve çevre temizliği ile alâkalı Nizâmnâme'nin ilki 88 Meriç. tamamen boĢ yerlere ve Ģehir dıĢına taĢımaları mecburiyeti (Md. Konyalı. ise. Tarih ve Toplum. görülen pisliklerin o çevre halkına temizlettiril-mesi (Md. The Grand Old Master of Ottoman Architecture. sh. El. sh. olursa gidereler. . Kuran. Göyünç. El. 23-37. hamam ve hanlar gibi umuma ait yerlerin temizliğine dikkat edilmesi (Md.2). 211. en önemlisi de. II. "Biz etmedük" derlerse. elbette ki günümüzdeki çevre temizliği konusuyla alâkalı hukukî düzenlemelerle kıyaslamak doğru değildir. kimin evine ve havlusuna yakın olursa anın döktüğü ma'lûm olıcak pâk etdüre. Rıfkı Melul.

vrk. Ve câme-Ģûyların ve kan alıcıların kanların ve çirgâbların tarîk-i amma dökmekden men' edüb hâli ve halvet yerlere iletdüre. c. Kale Ruslardan alınamadı. II. III.1571 tarihinde meydana gelen Ġnebahtı bozgunu. 234. Selim'le alakalı kısaca bilgi verir misiniz? Hanımları ve çocukları kimlerdir? Zamanındaki devlet büyükleri ve devletin ulaĢtığı sınırlar hakkında kısaca açıklama yapar mısınız? Sarı Sultân Selim diye de bilinen II. 8. sh. Selim devrinin parlak fetihlerinden biri de 1574 tarihinde Tunus'un kesin olarak Osmanlı topraklarına katılmasıdır. 1970.6. sekiz senelik saltanatından sonra 50 küsur yaĢında Saray'da 18 ġaban 982/1574 tarihinde vefat etmiĢtir. Sokullu tarafından Yemen Serdârı olarak gönderilen Sinan PaĢa'nın gayretleri de eklenince. c. Ve yasak ede ki. uzun süre Osmanlı hâkimiyeti altına girdi. Ve mezbeleden ve sığırları tersinden ne olursa. Daha sonra da bizzat Belgrad'a 89 Bâyezid kütp. Kanu-nî'nin oğlu ġehzade Mustafa'yı bir kısım müzevvirlerin iftirasıyla idama mahkûm ettirmesiyle baĢlar ve II. Selim devrinde patlak veren hadiselerden birincisi Yemen Meselesi idi. VI. Selim devri. Zira bizzat ordusunun baĢında mücâhid fî .1571 tarihinde Moskova'yı alacak kadar Rusları periĢan ettiklerini burada kaydetmemiz gerekmektedir. Kanunî devrinde iki beylerbeyilik haline getirilen Yemen'de zayıflayan Osmanlı idaresine karĢı. II. Aynı yıl Kurdoğlu Hızır Reis de Endenozya'ya sefer düzenlemiĢti. 125/b-127/a. Osmanlı Devleti'nin duraklama devresi. Selim 1566'da babasının vefatından 23 gün sonra Ġstanbul'a gelerek Osmanlı tahtına oturmuĢtur. arabacılar sığırların na'l-band dükkanında aleflemeyüb evvelden kanda alefler ise. Bunun üzerine Yemen Eyâleti tek eyâlet haline getirilerek 975 Zilhicce/1568 Haziran tarihinde Haleb Beylerbeyi Özdemiroğlu Osman PaĢa Beylerbeyiliğe getirildi ve buradaki isyanı bastırdı. II. ġunu önemli ifâde edelim ki. gerü anda alet ede. Selim yerine devleti idare ediyordu. Tarih Deyimleri. Selim. sn. II. Yemen. c. 7. Veliyyüddin Ef. Kıbrıs Müslüman Türklerin eline geçti. Cin. anlara pâk etdüre. Manisa'da ve Kütahya'da sancakbeyliği yapmıĢ ve 42 yaĢındayken PadiĢah olmuĢtu. Akgündüz. 259-2261. Türk Hukuk Tarihi. Bu arada 1569 yılında Astırhan'a ve Ruslara karĢı sefer düzenlendiyse de. fetihler ve zaferler devresi olmaktan ziyâde sulh ve mu'âhedeler devresi olmuĢtur. Bu arada 978/1570 tarihinde Kıbrıs Adası Venediklilerin elinden alındı ve bir Hıristiyan Krallığa da son verilmiĢ oldu. 162 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNE gelerek ordunun huzurunda da cülus merasimini tekrarlamıĢtır. hâricden ve hâli yerlere iletdüre. Sarı Selim diye de bilinen II.5. Selim devrinde Osmanlı ordusu ilk defa Ġnebahtı'da Hıristiyan deniz donanması karĢısında mağlûbiyete uğradı. I. Osmanlı Kanunnâmeleri. Sokullu Mehmed PaĢa da olmasaydı. sn. 540-543. na'l-band dükkânlarında aleflemelü olursa.10. Bunun dıĢında II.SULTAN II. II. Zeyd bin Ali neslinden gelen Topal Mutahhar isyan etti ve San'a ile Te'az taraflarına hâkim olan Murâd PaĢa'yı mağlûb ederek kati eyledi.. devleti bu sekiz sene içerisinde belki aynı huzurla idare edemezdi. Selim devrini aslında bir duraklama devri saymak mümkündür. Ancak înebahtı'da kaybedilen Osmanlı Donanması kısa bir zaman içerisinde yeniden inĢâ olundu. 7. Yeniçeri teĢkilâtı cülus bahĢiĢinden dolayı ilk defa bu PadiĢah'a baĢ kaldırma belirtileri göstermiĢtir. 101/a-102/b. Selim. Fî Safer sene 946 (1539)" I» XI. diğer Osmanlı Sultânlarına benzemeyen ve hem dirayette ve hem ilim irfanda onların seviyesine çıkamayan bir Ģahsiyete sahiptir. Ordunun baĢında hiç bir sefere çıkmamıĢtır. Pakalın. Bu arada Osmanlı ordularının desteğini alan Kırım Hânı Giray Hân'ın 24. Ve boyacıların ve aĢçıların ve baĢçıların ve semercilerin otların ve gübrelerin yol üstünde dökmekden tamam men' ve yasak edüb hâli ve halvet yerlere iletdüre. Ancak Kanuni Sultân Süleyman'ın dirayetli Vezir-i A'zamı Sokullu Mehmed PaĢa. nr. II. SELĠM DEVRĠ (DURAKLAMA ĠġARETLERĠ BAġLIYOR) 90.Akgündüz. Daha evvel Karaman Eyâletinin PaĢa Sancağı olan Konya'da. Eğer zaruret olursa. maalesef Avrupalıların gözünde yenilmez ordu diye bilinen Osmanlı Ordusunun bu vasfını bozdu.

Bu konudaki iddialar yanlıĢ ve iftiradır. Atalarının kâbına ulaĢamayan ilk Osmanlı padiĢahıdır. Ġstanbul'da doğan ve Ġstanbul'da ölen ilk padiĢahtır.9-ġehzâdeC 91. maalesef diğer Osmanlı PadiĢahları gibi müstakim bir hayat yaĢayamamıĢtır. lah. Manisa'da sancakbeyi olarak görev yaptığı günlerde. Ancak babası Müslüman gençlerin de kaçamak olarak bu yerlere gittiğini bildiğinden ve duyduğundan böyle bir yasağa gerek duymuĢtur. 12. Osmanlı tahtına oturan en ehliyetsiz insan olduğunda Ģüphe yoktur. Ebüssuud gibi . Sarı Selim'lal madıgı ve t nunztn II. ( lere devri rçj razam I 575-597. 61569 ıması ıferler I ettiril.sebîlillah bir PadiĢah yerine.Ġsmihân Sultân. Seltm'm oturan en tamamının A) ġehzade S ve çevresinin ı yaĢayamamıĢtır. ÇOCUKLARI: 1Sultân Murad III. rüĢvet. 3-ġehzâde Mehmed. 10. Gülabi Bey ve Durak Çelebi gibi müzisyenler ve Mîrek çelebi ve Adanalı Tanburî ġehzade Mustafa Çelebiler gibi hanendeler ile eğlenceli ve Ģen Ģakrak bir hayatı tercih etmiĢtir. Celâl Bey gibi musâhibler. Onun zamanında hizmet ifa eden Sadrazamlar arasında. Nihâî. Lala Mustafa PaĢa ve Özdemiroğlu Osman PaĢa'yı. Bazı gayr-ı meĢru fiillere teĢebbüs ettiği mu'teber tarihçiler tarafından ifade olunmaktadır. II. mütevekkil bir yapısı vardı. YaratılıĢı itibariyle hâlim ve selimdi. 5-ġehzâde Süleyman. diğer devlet adamları meyânında Piyale PaĢa. Sarayından dıĢarıya çıkmayan ve sadece tenezzüh için Edirne ve benzeri yerlere giden bir PadiĢah anlayıĢı hâkim olmaya baĢlamıĢtır. 5-ġeh.Nurbânû Sultân. Maalesef. Ancak hiç bir Osmanlı PadiĢahı zina fiilini iĢlememiĢtir. kendisine kadar gelen Osmanlı PadiĢahları arasında. Osmanlı Devleti'nin bir duraklama devrine girdiği doğrudur. Selim devrinde kendini göstermeye baĢlamıĢ. 7-ġehzâde Cihangir. Tekrar önemle beyan ediyoruz ki. 2. Kâsımî ve Nigâr gibi Ģâir ve ressamlar. 11-ġah Sultân. nr. Bu doğru mudur? ince. 91. 4-ġehzâde Ali. Nitekim çok sevdiği Edirne'de Selimiye Camiini inĢâ ettirmiĢtir. Sarı Selim'in hayatının diğer Osmanlı PadiĢahları gibi istikametli olmadığı ve bu yüzden de Osmanlı Devleti'nin duraklama yıllarının bunun zamanında baĢladığı iddia edilmektedir. hakkında söylenenlerin tamamının da doğru olduğu manasına alınmamalıdır. I KadınlanVı ĠSANLI |ı cülus BĠLĠNMEYEN OSMANLI 163 Dede Cöngî Efendi.Gevherhân Sultân. ZEVCELERĠ: 1. Dahiler halkası onunla kesilmiĢ ve ancak arada sırada filizler verme dönemi baĢlamıĢtır. ancak Kanuni devrinin ilim adamları cehalet düĢmanına. devleti asıl yürüten insan diye bilinen Sokullu Mehmed PaĢa. Meselenin özeti Ģudur: A) ġehzade Selim. 6ġehzâde Mustafa.Fatma Sultân90. sefahet ve cehalet gibi ana sebepler. Ancak bu. Babasının zamanında getirilen ve gayr-i müslimlerce kullanılan hamr ithalat yasağını kaldırmıĢ ve gayr-i müslimler için de olsa meyhanelerin açılmasına tekrar ruhsat vermiĢtir. Dede Cöngi ZEVCV ÇOCUKU» Ali. III. Kınalı-zâde Ali Efendi ve Ġmam Muhammed Birgivî'yi zikredebiliriz. B) ĠĢte onun bu özellikleri sebebiyle. Koca NiĢancı Celal-zâde Mustafa Çelebi ve Feridun Ahmed Bey'i ve ilim adamları arasında ise ġeyhülislâm Ebüssuud Efendi. çevresine topladığı Sâmî. bütün bunlar gayr-i müslimler içindir. Sarı Râmî.* lerte C ArĢivi. Sokullu Mehmed PaĢa gibi dirayetli devlet adamları rüĢvet düĢmanına. 8-ġehzâde Abdullah. Selim'in. gençliğin ve çevresinin tesiriyle. 9-ġehzâde Osman. Murad'ın annesi ve Ġtalyan asıllı bir câriyedir. manında: gayr-i mu önemle bı-man gençle™ bir yasağaj •)" girdiği c cehalet gW| nuni devlet ı istibdada i Koçi Bey v dır ki.' rının kâbına ula ancak arada sırada I ölen ilk pa Ģâir ve rts müzisyenler ve f deler ile > teĢebbüs PadiĢahı /:. Zira bütün devletleri yıkan istibdat (baskı idaresi).

Âli. Kanuni devrinin sonlarına doğru baĢlar. sh.. I. 585. 1993.. . Murâd. Tevârih-i Âl-i Osman. Gerçek olan Ģudur ki. Matbu Nüsha.. X.. c. Kantemir. Ġstanbul'a gelerek 28 yaĢında 1574 yılında tahta geçti. 40-42. Kısım I. Osmanlı Tarihi.. 165-168... onun vefatından sonra devlet idaresi Valide Sultânların ve bazı menfaatperestlerin tesiriyle daima kötüye gitmiĢ ve Osmanlı Devleti'nin duraklaması tam manasıyla III. zahir oldu". 250-263.. MeĢru dairede kalmakla birlikte kadına düĢkün bir tabî'atı vardır. Murad devri ile baĢlamıĢtır. Selim'in ölüm haberi üzerine. V.. I. 575-597. Tarih. sh.. nr.-15. Hemen belirtelim ki. 34.. 179-206. D. 438-504. Tarih. III... devrindeki olaylar ve önemli devlet ve ilim a-damları hakkında kısaca bilgi verir misiniz? Selim II ile Hasekisi Nur-Bânû Sultânın oğulları olub. duraklamayı Kanuni devrinin sonlarına doğru baĢlatmıĢlardır ki. sh. I. soytarılarla da eğlenmesini bilirdi. beĢ vakit namazını da muntazaman yerine getirirdi. Defter. Manisa Sancakbeyi bulunan oğlu Murad. Uluçay.. Ģahsiyeti. eski gayretlerin devamı olarak. E. Murad devrinde vuku' bulan 91 Peçevî. sh. Es'ad Efendi. 5. Yeni bir Ģey söylemiĢ olmak için okurlarına yaranmak isteyen bazı tarihçiler.... Nitekim Koçi Bey Ģöyle demektedir: "Ma'lûm-ı hümâyûnları olduğu üzere. Murad.. sh. Solakzâde. Murad bir cihetten de mutasavvıftır ve Fütûhât-ı Sıyâm ve Esrârnâme adlı iki tane tasavvufa dair eserleri de vardır. bunların acı neticeleri fazlaca görülmemiĢtir. E. Belgelerle Osmanlı Tarihi.kazayı elinde tutan büyük hukukçular istibdada kısmen sed teĢkil ettiklerinden. PadiĢahların Kadınları Ve Kızları. sh. Solakzâde. c. Topkapı Sarayı Müzesi ArĢivi. Selim'in sofuluk bahanesiyle. 2162. Zira aynı zamanda Ģair olan III. ihsan olduğu Ģeklindeki i-zahlar enteresandır. D. c. sarayında münzevî bir hayat yaĢamıĢ. Sadrazam Rüstem PaĢa'nın bunların baĢını çektiği. II. c. sh. Saray'ın gizli dairelerine çekildiğini söylerler. elhak doğrudur.. UzunçarĢılı. 966/1558 tarihinde ġehzade Murad AkĢehir Sancak Beğliğine getirilmiĢ ve babasıyla amcasının taht mücadelesinde Konya Muhafızlığı görevini yürütmüĢtür. Osmanlı tarihinde en fazla kadınla meĢru dairede yaĢayan padiĢah unvanını alabilir. nr.. sh. hakkında en çok dedikodu bulunan II. Öztuna. bu kadına düĢkünlüğü gayr-i meĢru hayat yaĢıyor manasına alınmamalıdır. 95. Bütün bunlara rağmen.. Babası II. Künh'ül-Ahbâr. bir kaç senedir ki. III. 163-167. vrk. sh. babasının Saruhan Sancak Beğliği sırasında 5 Cemâziyel-evvel 953/4 Temmuz 1546 tarihinde Manisa'nın Bozdağ Yaylağında dünyaya gelmiĢtir. Selim ile ilgili Ģunları söylemektedir: "Âlimlerle konuĢup hoĢ vakit geçirmeyi çok sevdiği gibi. M URA D DEVRĠ 92. onun zamanında Kıbrıs fethedilmiĢ. Osmanlı Devleti'nin düĢmanı ve devlet adamı bir tarihçi olan Dimitri] Kantemir. 7859. Kadınlar Saltanatı. Fakat bütün bunlara karĢın. BĠLĠNMEYEN OSMANLI. Künh'ül-Ahbâr. Devletler ve Hanedanlar. 1-42. Ahmed Refik. Yılmaz. c. hadiseler Ģunlardır: Fas Sultanlığının O: kısımları Osmanlı hâkimiye devlet halinde bulunuyord XII... 21 sene kapalı bir hayat yaĢayan III. sırf Ģarap içmek ve baĢka dünya zevklerinden yararlanmak için.. I. 438-439.SULTAN III. III. 164 BĠLĠNMEYEN OSMANLI gayet güzel anlaĢılmaktadır. c. sh. Koçi Bey ve benzeri âlimler. c.. sh. devlet kemâl-i kuvvette olmağla eseri ol zamanda duyulamayub. Âli. Peçevî. 6877. Selim görünüĢte son derece dindar gözükürdü"91.. Bu yüzden Sokullu Mehmed PaĢa'nın sadrazamlığı süresince iĢler iyi gitmiĢse de. Zatenj devrinde düzenlenen Kanunnâmeler de. 455/b-504/a... Moskova teslim alınmıĢ ve Yemen Osmanlı ülkesine ilhak edilmiĢtir. silsile-i âliye-i Âl-i Osman PâdiĢâhlarından evvelâ vüs'at-i memleket ve kesret-i hazîne ve Ģevket cihetinden kemâl bulan merhum ve mağfur Sultân Süleyman Hân olub ve yine ihtilâl—i âleme bâ'is olan ahvâl dahi anların zamanında zuhur edüb.. II. sh. c... Murad zayıf iradeli ve muhtelif tesirler altında kalabilen bir Ģahsiyete sahipti. Devletteki kadro yığılmaları ve bazı makamların ehliyetsiz kiĢilere devri ve benzeri hoĢ olmayan haller. Rüstem PaĢa'nın aldıklarının rüĢvet değil. 1562 tarihinde Manisa Sancak Beğliğine tayin edilmiĢ ve padiĢah oluncaya kadar bu vazifede kalmıĢtır. Ģehzadeler kavgasındaki rollerinden Ġnsan 90 Ġbn-i Kemal. son zamanlarına doğru Cuma namazlarını dahi Saray Camiinde edâ etmeye baĢlamıĢtır. yükselme hızının bütün bütün durmadığını i göstermektedir.

125-126; Yazma Nüsha, Süleymaniye Kütp. Es'ad Efendi, nr. 2162, vrk. 455/b-456/a; Kantemir, c. I, sh. 263-264; Yılmaz, Belgelerle Osmanlı Tarihi, c. II, sh. 205; UzunçarĢılı, Osmanlı Tarihi, c. III, Kısım I, sh. 40-41; Akgündüz, Osmanlı Kanunnâmeleri, c. VII, sh. 215-896; c. X, Koçi Bey Risalesi, md. 134. ¦¦'¦,-....-;-¦ --¦ ¦¦'.-. -.. ¦-PLI BĠLĠNMEYEN OSMANLI 165 luvk-l li ve l,wı laıır. lan l« Sili* hadiseler Ģunlardır: Fas Sultanlığının Osmanlı Hâkimiyetine Girmesi: Afrika kıtasının bütün kuzey kısımları Osmanlı hâkimiyetinde bulunmasına rağmen sadece Fas Sultanlığı müstakil bir devlet halinde bulunuyordu. Ancak son yıllarda Fas'ta taç ve taht kavgaları baĢ göstermiĢti. Fas Sultânı Mevlây Muhammed, Portekizlilerle iĢbirliğine baĢlamıĢ bulunuyordu. Buna karĢılık Fas tahtını ele geçiremeyen Abdülmelik, Osmanlılara sığınıp, kendisinin Fas Sultanlığına getirilmesini istemiĢti. Ġsteği kabul edilerek Cezayir Beylerbeyi Ramazan PaĢa'ya emir verildi. Fas ordusu mağlûp edilerek Abdülmelik, Fas Sultanlığına getirildi (1576). Bu tarihten sonra Fas'ta Osmanlı hâkimiyeti baĢladı. Bu sırada saltanat iddiasından vazgeçmeyen Mevlây Muhammed Portekizlilerden yardım istedi. Portekiz Kralı Sebastian 80 bin kiĢilik büyük bir kuvvetle Fas'a geldi. Ramazan PaĢa idaresinde Osmanlı ve Fas kuvvetleri 1578 yazında Portekizlileri Vadi's-sebil SavaĢı'nda fena halde bozguna uğrattılar. Kral Sebastian, muharebe meydanında öldü. Lehistan'daki Osmanlı Hâkimiyeti (1575): Lehistan Kralı Sigismund Ogüst ö-lünce, memleket taht kavgasına düĢmüĢtü. Avusturya ve Rusya kendilerinin gösterdikleri namzetlerin Leh Kralı olması için faaliyet gösteriyorlardı. Hattâ bu maksatla, Rusya kuvvet bile sokmaya kalkıĢtıysa da, Osmanlı kuvvetlerini karĢısında bulunca geri çekilmeye mecbur kaldı. Osmanlı Devleti için Lehistan çok ehemmiyetliydi. Bu yüzden diğer devletlerden daha atik davranıp, nüfuzunu kullanarak kendisine tâbi Erdel Beyi Bathory'yi Leh Krallığına seçtirdi (1575). Lehistan bundan sonra vergiye bağlandı ve 1578 yılına kadar Osmanlı himayesinde bir devlet olarak kaldı. Sokullu Mehmed PaĢa'nın Ölümü (1579): III. Murad'ın cülusundan sonra hükümet idaresinin baĢında yine Sokullu Mehmed PaĢa vardı. Ancak son zamanlarda saraydaki bazı Ģahısların tesiriyle Sokullu'ya olan itimad ve muhabbet azaldı ve hatta Sokullu'nun zevcesi Ġsmihan Sultân ve Valide Nurbânû Sultân olmasaydı belki de görevden azledilecekti. Üç padiĢah devrinde aralıksız sadrazamlık yapan Sokullu Mehmed PaĢa, Osmanlı tarihinde ehemmiyetli yeri olan bir devlet adamıdır. Aslen Bosna'nın Sokkuloviçi köyünden alınmıĢ bir devĢirmedir. Zekâ ve kabiliyetiyle yükselmiĢ, kaptan-ı deryalık dâhil, devletin çeĢitli hizmetlerinde bulunmuĢtur. Bir savaĢ adamı olmaktan ziyâde, onun siyasi tarafının daha büyük olduğu görülür. Sultân III. Murad devrinde, Sokullu'nun eski nüfuzunun kalmadığı anlaĢılıyor. Ġran Harpleri ( 1578 = 1590): III. Murad, padiĢah olduğu zaman, Ġran Hükümdarı ġah Tahmasb, Tokmak Han idaresinde bir elçilik heyeti yollayarak tebriklerini ve hediyelerini sunmuĢtu. Elçilik heyeti Ġstanbul'da gayet iyi karĢılanmıĢtı. Fakat bir müddet sonra ġah Tahmasb'ın ölmesiyle Ġran'da taht kavgaları baĢladı. Bir ara Tahmasb'ın oğlu Ġsmail, Ģahlığı elde etti. Bunun zamanında Osmanlı-Ġran dostluğu bozuldu. Osmanlı Devleti Avrupa ile sulhlar yaparak Ġran ile meĢgul olmaya baĢladı. Çünkü ġah, Osmanlılarla süren barıĢı terk ederek, Doğudaki Kürtleri aleyhimize kıĢkırtıyordu. II. ġah Ġsmail de ölünce Ġran'da taht kavgalarının sürüp gitmesinden Osmanlılar istifade etmek istediler. Doğudaki valilerin de durumunu müsait görüp, Ġran'a saldırmanın vaktidir yollu haberler üzerine, Sultân III. Murad 1578 yılında Ġran'a harb açtı. O zaman Sokullu Mehmed Pasa daha sağdı ve Ġran savaĢına engel olmak istedi. Sokullu Mehmed PaĢa, Ġran'ın geniĢ bir ülke olduğunu, galip gelinse bile ġit olan halkının itaat altına alınamayacağını söylüyordu ki, bunda ne kadar haklı olduğu sonradan anlaĢıldı: PadiĢah, kendisi sefere gidecek karakterde bulunmadığından, ordunun baĢına Lala Mus166

BĠLĠNMEYEN OSMANLI tafa PaĢa'yı serdar tayin etti. Lala Mustafa PaĢa'nın asıl hedefi, Gürcistan'ı istilâ etmek olacaktı. Topladığı kuvvetlerle Gürcistan'a girip, fetihlere baĢlayan Lala Mustafa PaĢa, Tokmak Han idaresinde bir Ġran ordusunun üzerine geldiğini duyunca buna karĢı maiyetindeki kumandanlardan Özdemiroğlu Osman PaĢa'yı yolladı. Osman PaĢa, Ġran kuvvetleriyle Çıldır'da karĢılaĢtı ve Tokmak Han'ı mağlûp etti (1578). Lala Mustafa PaĢa, Gürcistan içinde ilerleyerek Tiflis'i ele geçirdi ve ġirvan'a doğru ilerledi. ġirvan'ın bir kısmını zapteden Lala Mustafa PaĢa, Özdemiroğlu Osman PaĢa'yı serdar tayin ederek kendisi Erzurum'a döndü. Ġran kuvvetleri Osman PaĢa üzerine taarruza geçtiierse de mağlûp olup çekildiler. Fakat Ġranlıların tecavüzü bitmiyordu. Kuvvetleri çok azalan Osman Pasa, geri çekilmek zorunda kaldı. Muharebelerin Ġran lehine dönmeye baĢlaması üzerine Lala Mustafa PaĢa, azledilerek, yerine Koca Sinan PaĢa serdar tayin edildiyse de kayda değer hiç bir muvaffakiyet elde edilemedi. Özdemiroğlu büyük bir gayretle Ġran savaĢlarına devam ediyordu. Nitekim 1583 yılında MeĢ'ale SavaĢı denen savaĢta bir kere daha Ġranlıları yendi. MeĢ'ale SavaĢı'ndan sonra Ġranlılar, ġirvan bölgesini boĢaltmak zorunda kaldılar. Yeni serdar Ferhad PaĢa, büyük kuvvetlerle Ġran sınırına gelip, bâzı muharebeler yaptı: Daha sonra sadrazam ve serdar tayin edilen Özdemiroğlu Osman PaĢa ile beraber Tebriz'i almayı baĢardılar. Osman PaĢa'nın vefatından sonra Ferhad PaĢa, ikinci defa olarak serdarlığa getirildi. Ferhad PaĢa'nın bu ikinci serdarlığında Osmanlı orduları bazı muvaffakiyetler daha kazandılar. Ayrıca Doğuda Türkistan Hükümdarı Özbek Han, Ġran'a saldırınca ġah Abbas, Osmanlılardan barıĢ istedi. 1590 yılında yapılan Ferhad PaĢa AntlaĢmasına göre: Tebriz, ġirvan, Gürcistan, Dağıstan bölgeleri Osmanlılara verilecekti. Büyük kayıplar karĢılığında alınan bu yerler, Osmanlıların elinde fazla kalmayacak, tekrar Ġranlılara geçecektir. Yeniçeri ve Sipahi Ġsyanları: Ġran'la anlaĢma yapıldıktan sonra Ġstanbul'da Yeniçeri ve Sipahi isyanları vuku' buldu. Bu isyanlar her ne kadar ulufe (Yeniçerilere üç ayda bir verilen maaĢ) yüzünden çıkmıĢsa da, asıl sebebini devlet teĢkilâtının bozulmaya yüz tutmasında aramak daha doğru olacaktır. Ġlk defa III. Murad devrinde Yeniçeri Ocağına rast gele kimseler alınarak kanun bozuldu. Yine ilk defa rüĢvetle iĢ görülmeye baĢlandı. Askere ayarı düĢük akçeler verilmek istenince Yeniçeriler, isyan ederek saraya yürüdüler. Âsiler defterdarın baĢını istediler. Ġstekleri yerine getirilince büsbütün Ģımardılar. 1589 yılında meydana gelen bu olaya Beylerbeyi Vak'ası denmektedir. III. Murad devrinde 1593 yılında da sipahilerin isyanını görüyoruz. Ulufelerinin geri bırakılmasına kızan Sipahiler, saraya yürüyüp defterdarın kafasını istediler. Kendilerine nasihat etmek için gelenleri kovdular. Ġstanbul halkı da seyretmek için saraya dolmuĢtu. Halk dıĢarı çıkarılırken "Urun hâl..." diye bir ses duyuldu. Saray muhafızları bunu PadiĢahın emri sanarak âsilerin üzerine saldırdılar ve dört yüze yakın âsiyi öldürdüler. Diğerleri kaçarak kurtuldu. Yeni Bir Haçlı Ġttifakı Ve Nemçe (Avusturya) Harbleri (1593-1606): Bosna Beylerbeyi Telli Hasan PaĢa, Avusturya topraklarına 1593 yılında büyük bir akın harekâtına giriĢmiĢti. Avusturya valilerinin Osmanlı sınırlarına tecâvüzlerine karĢılık yapılan bu harekât, mağlûbiyetle neticelenmiĢ, komutanla birlikte çok Ģehid verilmiĢtir. Bu hadise Osmanlı-Nemçe harblerinin baĢlamasına sebep olmuĢtur. Nemçe savaĢına Sadrazam Dara" Kınm nal BĠLĠNMEYEN OSMANLI 167 Sinan PaĢa gönderilmiĢti. Budin Beylerbeyi imdada giderek Nemçe ordusuyla harbe girdi ve mağlub oldu. Nemçeliler çok sayıda Macaristan kalesini ele geçirdiler. 1594 yılı baharında da Estergon Kalesini muhasara altına aldılar; ancak muvaffak olamadılar. Kırım kuvvetlerinin yardıma gelmesine rağmen tam bu sırada Osmanlı Devleti'nin baĢına bir gaile daha çıktı: Osmanlı Devleti'ne tâbi olan Erdel, Eflak ve Boğdan Beyleri Papa'nın teĢvikiyle isyan edip Avusturya tarafına geçtiler. Tam bu sırada yani 1595 yılında PadiĢah III. Murad vefat eyledi. III. Murad'ın saltanatının sonuna doğru Osmanlı topraklan yaklaĢık 19.902.191 km2 idi. Buna Avrupa'da Polonya, Afrika'da Fas dâhildir. III. Murad zamanındaki sadrazamlar arasında, yılların sadrazamı Sokullu Mehmed PaĢa, Koca Sinan PaĢa, Özdemiroğlu Osman PaĢa ve Mesîh PaĢa'yı; diğer komutan ve devlet adamlarından Kaptanıderya Kılıç Ali PaĢa, Damad Ġbrahim PaĢa, Okçu-zâde Mehmed PaĢa ve Muallim-zâde NiĢanı Mahmûd Çelebi'yi; ġeyhülislâmlar arasında Hâmid Efendi,

Ma'lûl-zâde Mehmed Efendi, Müeyyed-zâde Abdülkadir Efendi, Bostan-zâde Mehmed Efendi ve Bayram-zâde Hacı Zekeriya Efendi'yi zikredebiliriz92. 93. Sultân III. Murad'ın aile hayatı aleyhinde çok Ģeyler duyuyor ve zamanında devleti kadınların idare ettiğini bazı eserlerden okuyoruz. Bunlarda hakikat payı var mıdır? Osmanlı PadiĢahları içinde en çok cariyelerle münasebette bulunan (teserrî hakkını kullanan) ve en fazla çocuğu olan PadiĢah'dır. Biraz sonra sayacağımız tahmînen dört kadını dıĢında 40'a yakın haseki denilen gözdesi bulunduğu söylenmektedir. Çocuklarının sayısı 100'ü geçmektedir. Ancak bunlar bebekken veya küçük yaĢlarda öldüklerinden dolayı, ölümünde hayatta 19'u erkek ve 30'u kız olmak üzere 49 çocuğunun bulunduğu iddia edilmektedir. Maalesef 19 Ģehzadesi, Mehmed III PadiĢah olunca zayıf fetvalarla fitnenin defi için öldürüldü ve Ģehid sayıldıklarından cenaze namazlarını ġeyhülislâm Bostan-zâde Efendi kıldırdı. Önemle ifade edelim ki, III. Murad'ın 40'a yakın câriye ile yaĢaması, meĢru bir hakkın suiistimali veya ifrat sayılabilir. Ancak meĢru dairede kaldığı ve baĢkasının namusuna değil, has odalık olarak aldığı cariyelerle beraber olduğu kesindir. Bunlardan aynı anda devamlı olarak hayat yaĢadığı 4 kadının olduğu ifade edilmektedir. III. Murad'ın bu hayatı yaĢamasında devlet iĢlerine karıĢan Safiye Sultân ile Valide Sultân Nurbânû'nun mühim rolü vardır. Kim, ne derse desin, Osmanlı PadiĢahları arasında her konuda en çok suiistimal yapan PadiĢah III. Murad ve oğlu III. Mehmed olmuĢtur. Buna rağmen, Farsça ve Arapça bir divan yazacak kadar âlim ve Ģair olan III. Murad, meĢru daire dıĢına çıkmamıĢtır. Bu hayatı yaĢamasında, cinsî hayatının da önceleri problemli olmasının tesiri bulunduğu ve neticede genç yaĢta, bu düzensiz hayatın etkisiyle vefat ettiği tarihçiler tarafından açıklanmaktadır. III. Murad'ın bu düzensiz hayatından istifade eden Valide Sultânlar ve hatta Kal92 Peçevî, Tarih, c. II, sh. 2-163; Solakzâde, sh. 597-620; Âli, Künh'ül-Ahbâr, Es'ad Efendi, nr. 2162, vrk. 492/a-596/a; Kantemir, c. I, sh. 265-273; Yılmaz, Belgelerle Osmanlı Tarihi, c. II, sh. 207-240; UzunçarĢılı, Osmanlı Tarihi, c. III, I, sh. 42-71, 114-115; Bekir Kütükoğlu, "Murad III", ĠA, sh. 615 vd.; BA, Kepeci, nr. 262, sh. 1 vd; Maliyeden Müdevver, nr. 563; Kunt, Metin, Sancaktan Eyâlete, 1550-1650 Arasında Osmanlı Ümerâsı ve Ġl Ġdaresi, Ġstanbul 1978, sh. 133 vd. ¦ - ¦- ¦¦•¦ - - ¦ ¦:.¦¦'•¦!•¦-¦.¦• -;¦,„,;„;.,, ¦,, ^^Hfti^^^^^^^ 168 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYEN OSMA falar bile, devlet idaresine karıĢır hale gelmiĢlerdir. ġöyle ki: Maalesef Osmanlı Devleti'nin duraklamasında ve hatta gerilemesinde en büyük rolü oynayan sebeplerden biri de, bir yüzyıla yakın, Kadın Efendilerin devlet iĢlerine karıĢmaları olmuĢtur. Özellikle Kanuni'nin karısı Hürrem Sultân, Mahidevran'ı Manisa'ya sürdürüp baĢ kadınlığı ele geçirdikten sonra, bir zamanların Valide Sultânları gibi, haremin reisi haline gelmiĢ ve daha da ileri giderek devletin iĢlerine karıĢmıĢtır. ġehzade Mustafa'nın öldürülmesinde mühim rol oynamıĢtır denilirse, mesele daha iyi anlaĢılacaktır. Kanunî Sultân Süleyman'ın vefatından sonra PadiĢahların ordularının baĢına geçerek sefere gitmeyiĢlerinde ve Saraya kapanıp kalmalarında maalesef bu Ģekildeki Kadın Efendilerin mühim rolü olmuĢtur. III. Murad'ın baĢ kadını Safiye Sultan'ın ve bunu takip eden Kösem Sultan'ın hem baĢ Kadın Efendi ve hem de Valide Sultân sıfatlarıyla nasıl devleti idare etmeye kalkıĢtıkları, maalesef tarihin acı sayfalarında kötü örnekler olarak doludur. IV. Mehmed'i idare eden Turhan Sultân'dan sonra bu iĢin ortadan kalktığını söyleyebiliriz. III. Murad'ın annesi Nurbânû Sultân ile Safiye Sultân arasındaki çekiĢmeden istifâde eden Canfedâ Kalfa'nın bile, Nurbânû Sultan'ın yanında yer alarak III. Murad'a tesir ettiği ve hatta kardeĢi Ġbrahim'i liyâkati olmadığı halde Diyarbekir Beylerbeyliğine tayin ettirdiği nakledilmektedir. Kanunî Sultân Süleyman zamanından beri Harem'in dıĢiĢleriyle meĢgul olan ve Yahudi asıllı olduğu söylenen Esther Kira isimli Kalfa'nın da Sipahilerin isyanına sebep olduğu ve neticede çıkardığı fitne sebebiyle Sultân Ahmed Meydanında idam edildiği nakledilen acı olaylar arasında yer almaktadır. ZEVCELERĠ: 1- Safiye Valide Sultân (Venedikli Baffo); III. Mehmed ile AyĢe Sultan'ın annesi ve câriye. Osmanlı hareminde devlet iĢlerine en çok müdahale eden Kadın Efendi. 2- ġems-i Ruhsâr Haseki; Rukıyye Sultan'ın annesi. Medine'de vakfı var. 3- ġâh-i Hûbân Haseki. 4-IMâz-perver Haseki. (MeĢru dairede beraber olduğu cariyelerin 4O'ı ve çocuklarının 100'ü aĢtığı söylenmektedir. Biz sadece bazılarını kaydetmekle yetindik.). ÇOCUKLARI: 1-ġehzâde Osman. 2-

ġehzâde Süleyman. 3-ġehzâde Cihangir. 4-ġehzâde Mahmûd. 5- Sultân Mehmed III. 6-ġehzâde Bâyezid. 7-ġehzâde Mustafa. 8-ġehzâde Abdullah. 9- AyĢe Sultân. 10- Fahri Sultân. 11- Fatma Sultân. 12- Mihriban Sultân. 13- Rukıyye Sultân. 14-ġehzâde Abdurrahman. III. Murad'ın babasından farkı, iki yönde kendini göstermektedir: Birincisi, babası kendi hayatını yaĢarken, devlet iĢlerini tamamen Sokullu Mehmed PaĢa gibi liyakatli devlet adamlarına bırakmıĢtı. III. Murad ise, hem Saray'da kendi hayatını yaĢıyor ve hem de devlet iĢlerini vasıflı devlet adamlarına bırakamıyordu. ĠĢte bu boĢluktan istifade eden Valide Sultân Nurbanu, Kadın efendi Safiye Sultân ve kalfa Canfedâ devlet iĢlerine de karıĢmaya baĢlamıĢlardı. Ġkincisi, babası II. Selim'in en azından gençliğinde de olsa gayr-i meĢru denebilecek bazı fiilleri iĢlediği söylenmektedir. Ancak III. Murad, babasından farklı olarak hem Arapça ve Farsça Ģiir yazacak kadar âlim ve hem de hayatında gayr-i meĢru hiç bir iĢ yapmayacak kadar da takva sahibi idi. Onun en büyük kusuru, meĢru daire içinde de kalsa, kadınlar konusundaki suiistimalidir93. 93 Peçevî, Tarih, c. II, sh. 2-10; Solakzâde, sh. 597-600; Âli, Künh'ül-Ahbâr, Es'ad Efendi, nr. 2162, vrk. 492/a-500/a; UzunçarĢılı, Osmanlı Tarihi, c. III, Kısım I, sh. 40-44; Uluçay, PadiĢahların Kadınları ve Kızları, sh. 43-46; Harem II, sh. 47-50, 145-147; Ahmed Refik, Kadınlar Saltanatı, c. I, sh. 99-134; Öztuna, Devletler ve Hanedanlar, c. II, 170-173; Meselenin çarpıtılarak anlatılmasına misâl için bkz. Altında), Osmanlı'da Harem, 13-16. ;, ; 94. III. Murâı Ġslâm Hul Hayır edilen yandırarak beĢ I mahiyetinde değ diği de Ģüphelidiı yanmaktadır. III. Mehmed, bilir. Zira < makla ben tane erkekl günahsız biri Zira herhangi! safhasında de Bu kısa izi bir Ģeye da Bunlardan] "Nizâm-ı ı lemedikleri vakitli Ayrıca ülû'H Ģahsın fil-haklka f sonra refinden ( PadiĢahın kullana Dede Efeni (ettiğinin biz de f yapıldığını biz j diyoruz. istemly 95. III.) Buc Ma'rûf v dünyaya t ġam'dan .< Mısır'a döra dü ve 979/l| larınahızv 94 Sol*Ġ Efendi, SiyS PASLI BĠLĠNMEYEN OSMANLI T69 irine 94. III. Murâd'ın ve oğlu III. Mehmed'in ma'sum kardeĢlerini öldürmeleri, Ġslâm Hukuku açısından izah edilebilir mi? ibi, ĠSefeâHayır edilemez. III. Murad, çevresinin de etkisiyle ve siyâseten kati esasına dayandırarak beĢ kardeĢini idama mahkûm ettirmiĢtir. Bu idam hadiseleri, had cezası mahiyetinde değillerdir. Fıkıh kitaplarında tasvir edilen siyâseten kati kategorisine girdiği de Ģüphelidir. Girse de, mevhum mazarratı nazara alan çok zayıf bir görüĢe dayanmaktadır. III. Mehmed, bu konuda en pervasız ve Ģer'î hükümlere aykırı davranandır denilebilir. Zira elimizde kuvvetle muhtemel bir zararın olduğuna dair kesin bilgi bulunmamakla beraber, siyâseten kati müessesesinin suiistimal edildiği de bir vâkı'adır. Zira 19 tane erkek kardeĢini ve basit jurnaller yüzünden kendi oğlunu (ġehzade Mahmûd), günahsız bir Ģekilde idam ettirmiĢtir. Bunun Ģer'î bir izahını yapmak mümkün değildir. Zira herhangi bir isyan söz konusu olmadığı gibi, fitne ve fesadın vukuu da tahakkuk safhasında değildir. Bu kısa izahtan sonra, Ģu soruyu cevaplandırmak gerekmektedir: Acaba bunlar hiç bir Ģeye dayanmadan mı bu fiili iĢlemiĢlerdir? Hayır. Dayandıkları bazı esaslar vardır. Bunlardan birisi, zayıf da olsa, bazı Ġslâm Hukukçularının Ģu fetvalarıdır: "Nizâm-ı memleketin bozulmasına sebep olan, fitne ve fesada teĢvik edenler, bu Ģenî' fiilleri bizzat iĢlemedikleri vakitlerde dahi, kati edilebileceklerine fetva verilmiĢtir. Ayrıca ülü'l-emre tanınan bu siyâset hakkının tatbiki için bil-fiil fesadın tahakkuku ve sebeb-i âdî olan Ģahsın fil-hakika Ģerir ve müttehem olması da Ģart değildir. Zira vukuundan evvel def'-i fesâd, vukuundan sonra ref'inden daha kolay olduğu müsellemdir. Bir bid'atçının bid'atının

yayılacağından korkan dindar PadiĢahın kullan ondan korumak ve nizâm-ı âlem için, o mübtedi'i kati ve idam etmesi caizdir". Dede Efendi'nin çok zayıf fetvaları da esas alarak, kardeĢ katlinin sınırlarını geniĢlettiğinin biz de farkındayız. Zaten bazı kardeĢ katli olaylarının Ģartları gerçekleĢmeden yapıldığını biz de kabul ediyoruz. Kısaca bu hareketi tasvip etmek mümkün değildir diyoruz. Bu meseleyi bütün yönleriyle daha evvel izah ettiğimizden tekrara girmek istemiyoruz. Ancak o sorunun cevabını mutlaka okumanızı tavsiye ediyoruz94. 95. III. Murad zamanında Astronom Takıyyuddin tarafından yapılan Ġstanbul Rasad-hânesi'nin Osmanlı ġeyhülislâmı Kâdî-zâde ġemseddin Ahmed Efendi tarafından yıktırıldığı doğru mudur? Bu olayı ayrıntılarıyla anlatmakta yarar vardır. Asıl adı Takıyyuddin Mehmed bin Ma'rûf ve unvanı da er-Râsıd yani astronom olan Takıyyuddin, 1521 yılında ġam'da dünyaya gelmiĢtir. Babası da Mısır'ın ileri gelen âlimlerinden olan Takıyyuddin, Mısır ve ġam'dan sonra Ġstanbul'a gelerek meĢhur hocaların yanında ilmini tamamladı. Tekrar Mısır'a döndü ve astronomi dersleri de aldı. II. Selim zamanında tekrar Ġstanbul'a döndü ve 979/1571 yılında MüneccimbaĢılığa yükseltilerek Ġstanbul'da astronomi çalıĢmalarına hız verdi. Takıyyuddin, astronomik hesaplarda esas alınan eski Uluğ Bey Zîc'inin 94 Solak-zâde, sh. 621; Peçevî, c. I, sh. 439, 504; Akgündüz, Osmanlı Kanunnâmeleri, c. II, sh. 14 vd.; Dede Efendi, Siyâsetnâme, Tercüme, sh. 6, 25-28; Akman, KardeĢ Katli, sh. 98-105. 170 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYEN OSMAN1, i tamamen eskidiğini ve mutlaka yenilenmesi gerektiğini devlet ricaline anlatmaya çalıĢtı. ġeyhülislâm Hoca Sa'deddin'in ciddi tavsiyeleri ile III. Murad'ın dikkatini çekti ve Ġstanbul'da Tophane Bayırı üzerinde yani Ģu anda Fransız Sefarethanesinin bulunduğu yerin yakınlarında Ġstanbul Rasadhânesini kurdu. III. Murad'ın talimatıyla bu Rasadhânenin bütün masrafları devlet hazinesinden karĢılandı ve bunun için 10.000 altın harcandı. Kendisine de 3.000 altınlık bir ze'âmet verildi. Burası kuruluncaya kadar, Galata Kulesinde çalıĢmalarına devam etti. KuruluĢ tarihi 987/1579'dır. MüneccimbaĢı Takıyyuddin Efendi bu konuda bir ilke imza basıyordu. Zira Avrupa'da Danimarka Kralı II. Frederick'in teĢvikleriyle Tycho-Brahe'nin kurduğu rasadhâne ancak 1585 tarihinde tamamlanmıĢtı. Osmanlı Devleti 10 yıla yakın bir zaman önde gidiyordu. Takıyyuddin, bu sahada 20'ye yakın eser verdi ve çalıĢmaları engellenmek istese de, 1585 yılında vefat edinceye kadar araĢtırmalarını aralıksız sürdürdü. 1577-1580 yılları arasında Hoca Sa'deddin'den sonra ġeyhülislâmlık makamına o-turan Kâdî-zâde Ahmed ġemseddin Efendi, doğru ve tok sözlü bir insandı. PadiĢahın bir çok fermanlarını Ģer' -i Ģerife aykırıdır diyerek reddetti. Yargı mensuplarını protokolde Beylerbeyilerin önüne geçirmek için elinden geleni yaptı. Ancak bazı meselelerde, Ģahsî anlaĢmazlıkların da etkisiyle, "astronomi ilminin sırlarına vâkıf olarak istikbali öğrenmeye çalıĢmanın devlete uğursuzluk getireceği" gerekçesiyle, III. Murad'a, Takıyyüddin'in inĢa ettirdiği Rasadhânenin yıkılması için ilamda bulundu. ġeyhülislâmın ilamına uyan PadiĢah, Kaptan-ı Derya Kılıç Ali PaĢa'ya, Rasadhânenin yıkılması için kati talimat verdi ve Ġstanbul Rasadhânesi maalesef yıkıldı. Böyle bir kararı tasvip etmek mümkün değildir. Ancak ġeyhülislâmın karĢı çıktığı husus, müneccimlik yaparak geleceğe ait haberler vermektir. Bu konuyu Osmanlı Dev-leti'nin aleyhine kullanmaya çalıĢan yazarlar, baĢka meselelerde, müneccimliğe Ģiddetle karĢı çıkarlarken, burada farklı bir yaklaĢım sergilemektedirler. Çifte standartlı davranmamak gerektir. Ayrıca bu mesele, ġeyhülislâm ile diğer makamlar arasında bir çekememezlik konusu da olabilir. Sonradan Kâdîzâdelerin, aĢırı fikir ve tutumları sebebiyle, Osmanlı tarihinde soğuk bir taassup rüzgarının esmesine yol açtıklarını biliyoruz. ġeyhülislâm Kâdî-zâde'yi aynı kefeye koymak mümkün olmasa dahi, Kâdî-zâdeler ve benzeri soğuk taassup sahipleri için Kâtip Çelebi son noktayı koymaktadır ve biz de sonuna kadar bu görüĢün yanındayız: "Müslümanların sultânı bu makule soğuk taassup sahiplerini, kim olursa olsun, tedip etmesi dinî görevleri arasındadır. Çünkü seiefde bu çeĢit muta'aassıplar yüzünden çok fesadlar meydana gelmiĢtir. Gerek Halvetî ve gerek Kâdî-zâdeli bazı ahmakların görünürdeki salâhlarına bakılmayıp bunlara fırsat verilmeye. Nizâm-ı âlem ancak ve ancak halk haddinden tecâvüz etmemekle mümkündür".

Mahallî ve belli Ģahısların zihniyetine ait olan hatalar tamim edilmemelidir. Bu olayın Osmanlı'da ilmi geri bıraktığı doğrudur; ancak bunun Osmanlı Devleti'nde genel bir zihniyet olduğu doğru değildir. Çünkü ta Fâtih devrinden beri konu ile ilgili çalıĢmalar tarihçiler tarafından çok iyi bilinmektedir95. 95 Takıyyuddin, Cedâvil-i Rasadiye, Ġstanbul Rasathanesi kütp. nr. 378; Âlât'ür-Rasadiyye li Zîc-i ġehinĢâhiyye, ĠÜ. Ty. nr. 1993; Nevl-zâde Atâî, Hadâık, ġakâik Zeyli, c.II, sh. 286-287; Kâtip Çelebi, Mizan'-ül-Hakk, Ġstanbul 1286, sh. 122-123; Döğen, ġaban, Müslüman Ġlim Öncüleri Ansiklopedisi I-II, Ġstanbul 1992, c. II, sh. 633-643; Ünver, Süheyl, Ġstanbul Rasadhânesi, Ankara 1969; Meselenin çarpıtılması örneği için bkz. Yılmaz, Osmanlı'nın Arka Bahçesi, sh. 82-90. 96. Sokullu Mek yaptığı ( Bosna'nın] devĢirmedir. Oğullarından j devĢirilerek Edlr hizmetiyle En rikâbdârlık, ı daha sonra < beyliği; Ġran s II. Selimin kızıl PaĢa'nın \ yıl II. Selimi müĢtür. Kanuni i tam bir basiret J kamındadır. PaĢa ve I III. Murad'ın i kullanamaz Ġl ve yakınları, Ġl Murad bütün-S Sokullu, I nak taraflı Peçevf, i çıktığı güm olmadığım i sahibi olan j diği nakl doğru olu Tl yönleri nacaktır, II vermesi} hissesi 1 sonra 9 Sadâretti Mekke'de takva lı idare e »OSMANLI "alıĢı çekti ıduMi.ıyıd bu ı10.000 Bit kadar, | Zira Avru-^tasadhâne ı önde gellenmek mına o-LPadiĢa-ıı proto-erde, kistik-Ģ#, III. i, ġey1i çıktığı iı DevBĠLĠNMEYEN OSMANLI 171 |'.!iz de t. Gerek 96. Sokullu Mehmed PaĢa kimdir? DevĢirme olduğu ve Türk düĢmanlığı yaptığı doğru mudur? Bosna'nın ViĢegard Kazasına bağlı Rudo Nahiyesinin Sokkuloviçi köyünden bir devĢirmedir. Sırp olması kuvvetle muhtemeldir. Sokullu Beğ neslinden yani ġahin Oğullarından gelmektedir. 1512 yılında dünyaya gelen Sokullu, YeĢilce Bey tarafından devĢirilerek Edirne Sarayı'na getirilmiĢtir. Oradan Ġstanbul'a nakledilmiĢ ve Küçük Oda hizmetiyle Enderun'a alınmıĢtır. Sırasıyla Hazine Odası ve Hasoda'ya alınan ve de rikâbdârlık, çuhadarlık ve silâhdarlık gibi Saray içi görevlere getirilen Sokullu Mehmed, daha sonra dıĢarı çıkarak ÇaĢnigirbaĢılık, Kapıcılar Kethüdalığı, 1550'de Rumeli Beylerbeyliği; Ġran seferindeki baĢarısı sebebiyle vezirlik makamına yükselmiĢtir. 1561 yılında II. Selim'in kızı Ġsmihan Sultân ile evlenen Sokullu, 1564 yılında II. Vezir ve Semiz Ali PaĢa'nın vefatından sonra da vezir-i azam olmuĢtur. Ġki sene Kanuni devrinde, sekiz yıl II. Selim zamanında ve 6 yıl da III. Murad zamanında bu görevi sürdürmüĢtür. Kanuni Sultân Süleyman'ın vefatı sırasında 40 gün kadar ölüm haberini gizleyerek tam bir basiret örneği haline gelen Sokullu, II. Selim zamanında manen PadiĢah ma-kamındadır. Sultân Murad'ın hocası Hoca Sa'deddin Efendi, musahibi ġemsi Ahmed PaĢa ve kethüdası Canfedâ Kadın ve benzeri kiĢilerin aleyhteki gayretleri neticesinde, III. Murad'ın nazarından düĢmüĢtür. Her ne kadar azledilmese de, fiilen yetkilerini kullanamaz hale gelmiĢtir. NiĢancı Feridun Bey baĢta olmak üzere en yakın arkadaĢları ve yakınları, kendisine sorulmadan görevden uzaklaĢtırılmıĢtır. Âdil bir PadiĢah olan III. Murad bütün tahriklere rağmen, Sokullu'ya zarar vermemekte direnmiĢtir. Ancak Sokullu, Kabasakal tarafındaki Sarayında Ġkindi Divanı halindeyken, meczup bir BoĢnak tarafından hançerle yaralanmıĢ ve 1579 yılında vefat etmiĢtir.

Peçevî, bizzat Tiryaki Hasan PaĢa'dan dinlediğini söyleyerek, III. Murad'ın tahta çıktığı günden beri Sokullu'yu sevmediğini ifade etmekteyse de, onun ölümünde dahli olmadığını da ilave etmektedir. Her gece teheccüd namazını kaçırmayacak kadar takva sahibi olan Sokullu Mehmed PaĢa'nın, vefatından kısa bir zaman evvel, Ģahadetini istediği nakledilmektedir. III. Murad'ın bu katil olayında dahli bulunduğu Ģeklindeki iddialar doğru olmasa gerektir. Bu görüĢü destekleyecek ciddi bir kaynak mevcut değildir. Tavîl yani Uzun Mehmed PaĢa diye de bilinen Sokullu'nun elbette ki iyi ve kötü yönleri olacak ve 14 yıllık sadrazamlığı döneminde tenkit edilebilecek tasarrufları bulunacaktır. Nitekim yakınlarını ve dostlarını fazlaca tutması ve makamları öncelikle onlara vermesi Ģeklindeki tenkit bunlardan biridir. Ayrıca Ġnebahtı felâketinde önemli derecede hissesi bulunmaktadır. Onun babasının bir papaz olması ise, Müslüman olduktan sonra ifa ettiği hizmetler karĢısında Ġslâmiyet açısından hiç bir önem arz etmemektedir. Sadâreti zamanında himaye ettiği Ġslâm âlimleri, inĢâ ettirdiği cami ve medreseler ve Mekke'de tesis ettiği hayır vakıfları ve en önemlisi de ömrünün sonuna kadar tam bir takva hayatı yaĢaması, bu tür iddiaların kasıtlı olduğunu ortaya koymaktadır. Sokullu'nun müsbet yönleri arasında II. Selim ve III. Murad gibi atalarına asla benzemeyen iki zayıf PadiĢah zamanında, devleti dirayetle ve büyük bir tecrübe ile idare etmesi baĢta gelmektedir. Ayrıca Don ve Volga nehirlerinin birleĢtirilmesi ile so172 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYEN i nuçsuz kalan SüveyĢ Kanalı projesi de Sokullu'ya ait önemli ve ileriyi gördüğünün delili olan fikirlerindendir. Bu özellikleri sebebiyle Hammer ve onu takip eden bazı tarihçiler, Osmanlı Devleti'nin duraklama ve hatta gerileme devrini, Sokullu'nun vefatı ile baĢlat-salar da, bunu aynıyla kabul etmek çok zordur. Sokullu'nun tenkit edilebilecek olan yönlerinin baĢında, 14 yıllık sadrazamlığı döneminde asla serdâr olarak ordunun baĢında sefere gitmemesi ve PadiĢahları da bu noktada teĢvik etmemesidir. Bu yüzden statükocu, hatta müstebid ve makamını korumakta hırslı bir devlet adamı olarak vasıflandıranlar olmuĢtur. II. Selim'in tahta çıkıĢında yeniçerilerin isyanına sebep olan tavırları ve III. Murad'ın tahta çıkıĢında gösterdiği temellük yani yapmacık tavırlar, onun değerini kısmen düĢürmüĢ olsa bile, bazı araĢtırmacıların onun hakkında söyledikleri Ģeyler kanaatimize göre doğru değildir96. XIII- SULTÂN III. MEHMED DEVRĠ 97. Sultân III. Mehmed, aile hayatı ve zamanında Osmanlı Devleti'nin tıkıĢtığı sınırlar hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz? III. Mehmed, II. Murad'ın Safiye Sultân'dan 1566'da dünyaya gelen oğludur. Babasının vefatı üzerine sancak beyliğinden Osmanlı PadiĢahlığı tahtına oturan son Ģehzade olarak 1595'de Manisa'dan gelerek Ġstanbul'da cülus etti. Her padiĢah döneminde olduğu gibi, son zamanlarda âdet haline gelen yeniçerilerin baĢ kaldırmaları ve bahĢiĢ talebi kavgaları bunda da meydana geldi. Ferhad PaĢa'nın gayretleriyle zorbalar bastırıldı. Ancak Avusturya seferi uzayıp gidiyordu. Sadrazam Sinan PaĢa, Eflak üzerine yürüdü; BükreĢ'i aldı; ancak Yergöğü'nde dehĢetli bir mağlûbiyet tattı. PadiĢah Hocası Hoca Sa'deddin Efendi, Sinan PaĢa'nın fikrine katılarak PadiĢahın bizzat sefere katılmasını arzu ediyordu. Bu arada vefat eden Sinan PaĢa'nın yerine Damad Ġbrahim PaĢa veziriazam olmuĢtu. Nihayet Yeniçerilerin de teĢvikiyle 21 Haziran 1596/24 ġevval 1004'de PadiĢah sefere çıkmak üzere hareket etti. Eğri Kalesi kuĢatılıp feth olundu ve bu sebeple III. Mehmed Eğri Fâtihi olarak anıldı. Daha sonra Macarların KereĢteĢ dedikleri Haçova'da zor da olsa büyük bir zafer kazanıldı. Bunda Hoca Sa'deddin'in büyük bir rolü vardı. Harpten dönen PadiĢah, Hoca Sa'deddin ve çevresindeki insanların tesiriyle Cığala-zâde'yi sadrazamlığa getirdi. Ancak hem Kırım Han'ı Gâzî Giray'ı azledip Kırım'da fitne çıkarmasıyla ve hem de muharebe gününün ertesi günü askeri yoklatarak dâhilde ihtilâfların ve isyanların baĢ göstermesine vesile olmasıyla fayda yerine zarar getirdi. Gerçekten Cağaloğlu Sinan PaĢa'nın bu hareketleri neticesinde Anadolu'da Celâlî denilen eĢkıya isyanları memleketi kasıp kavurmaya baĢladı. 1008/1599 yılında Damad Ġbrahim PaĢa yeniden Sadrazamlığa getirildi. 96 Peçevî, c. I, sh. 24-28; Solakzâde, sh. 572 vd; UzunçarĢılı, Osmanlı Tarihi, c. II, sh. 552; c. III, Kısım I, sh. 49-54; Aksun, Osmanlı Tarihi, c. I, 388-389; Abdurrahman ġeref, "Sokullu Mehmed

PaĢa'nın Evâil-i Ahvali ve Ailesi Hakkında Bazı Malumat", TOEM, nr. 29, sh. 257-265; Ġnalcık, Halil, "Osmanlı-Rus Rekabetinin MenĢei ve Don-Volga Kanalı TeĢebbüsü (1569)", Belleten, c. XII, sayı 46(1948), sh. 349-402; Ahmed Refik, "Bahr-ı Hazar- Karadeniz Kanalı ve Ejderhan Seferi", TOEM, nr. 43, sh. 1-14; Yılmaz, Mevlüt Uluğtekin, Osmanlı'nın Arka Bahçesi, 53-75; Bu eserde Sokullu'nun Türk olmaması esas alınarak, tarihçilerin verdiği bilgilerin kırınıtıları değerlenidlrlerek ve de abartılarak Sokullu, Türk ve Osmanlı düĢmanı bir ajan gibi gösterilmiĢtir ki, bu Cumhuriyet döneminde ortaya çıkan farklı bir bakıĢ tarzının örneğidir. Nemçe Harbi I pa'da mühim] Bütün t harb Ġlan ettM Ģıklıklar ve I Mahmûd'un I baĢarılı s III. Fıtraten zayıf j kalıyordu. I padiĢahları arada, Mahmûd'udaK hatta gerilen» ı tin merkez t de görülen j lerdir. TaĢra \ merkeze I memurlarına ı yanların teyll emrin I Osmanlı [ Osmanlı 0 nunnameiervel da mazıiımlmj Adalet KöĢküd önlemek ü III.» ancak I sac be-Ha-zade ^ zikri ZEV( zaasıilıtı Selim a dugus BĠLĠNMEYEN OSMANLI ıçiler, jco-vî bu L'is Ġve Nemçe Harbi sürüp giderken Tiryaki Hasan PaĢa ve Kuyucu Murad PaĢa, Avrupa'da mühim zaferlere imza basıyorlardı. Uyvar üzerine gidilmesi de bu tarihlerde oldu. Bütün bu zorluklar içinde bir de Ġran ġahı andlaĢmayı bozdu ve Osmanlı Devleti'ne harb ilan etti. Anadolu'yu Celâlî isyanları kasıp kavuruyordu. Osmanlı Devleti bu karıĢıklıklar ve ihtilâller içinde iken III. Mehmed 1603'de dünyaya gözlerini yumdu. Oğlu Mahmûd'un katli, Celâlî isyanları ve bunları tahrik eden Safeviler karĢısında ordunun baĢarılı sonuçlar alamaması, III. Mehmed'in ölümüne sebep olan en önemli olaylardı. III. Mehmed, sancağa çıkan ve oradan padiĢahlığa gelen son Osmanoğludur. Fıtraten zayıf iradeli ve saf idi. Vehhâmdı. Anası Safiye Sultân'm müthiĢ tesiri altında kalıyordu. Babası gibi III. Mehmed de, kardeĢ katli meselesini en çok suiistimal eden padiĢahlardan biriydi. 19 kardeĢini, aldığı zayıf fetvalara dayanarak idam ettirdi. Bu arada, baĢkalarıyla ittifak ettiği ve yazıĢmalarda bulunduğu jurnallenen oğlu ġehzade Mahmûd'u da idam ettirdi; sonra da jurnalleyen insanların hayatına son verdi. III. Murad devrinde de babasının zamanında olduğu gibi, devamlı bir duraklama ve hatta gerileme alâmetleri kendini göstermektedir. Düzenli kanunnameler yerine, devletin merkez teĢkilâtında ve özellikle ülü'l-emrin temelini teĢkil eden PadiĢah ve vezirlerde görülen Ģerv-i Ģerife muhalif halleri siyâsetnâmeler ile âlimler ikaz ve irĢâd eylemiĢlerdir. TaĢra teĢkilâtında meydana gelen zulümleri ve haksızlıkları ise, ya yerli âlimler merkeze bildirmiĢler veya halkın tazallüm ve Ģikâyeti üzerine merkez teĢkilâtı taĢra memurlarına adalete rPâyet etmeleri için emirnameler göndermiĢlerdir. ĠĢte Celâlî isyanlarının ortaya çıkıĢ sebebi de budur. Adâletnâme, devlet otoritesini temsil eden görevlilerin, re%ayaya karĢı bu otoriteyi kötüye kullanmaları ve kanun, hak ve adalete aykırı davranmaları halinde, ülü'l-emrin hakkı ve kanunu hatırlatıcı mâhiyette düzenlediği hukukî düzenlemelerine denir. Osmanlı Devleti'nde padiĢahın hükmü tarzında kendisini göstermiĢtir. Osmanlı Devleti'nde, mezâlim divanının yerini Divan-ı Hümâyûn aldığı gibi, kanunnameler ve tezkire'lerin yerini de adâletnâmeler almıĢtır. Yani Divan-ı Hümâyûnda mazlumların Ģikâyeti bizzat

Bu sebeplerden bazılarını Ģöylece özetlemek mümkündür: 1) Osmanlı Devleti'ni yücelten hukuk ve adalet sistemindeki bozulma bu isyanların 97 Peçevî. ġehzade Mahmûd annesi. âlimler arasında Hasan Çan'ın oğlu Hoca Sa'deddin. bu öfkelerini ortaya koymak üzere bir çıkıĢ yolu aramıĢlar ve devlete baĢ kaldıran her reisin maalesef arkasında yer almaya baĢlamıĢlardır. UzunçarĢılı. Zamanındaki sadrazamlar arasında Koca Sinan PaĢa. Osmanlı Devleti'nin hukukî. Uluçay. III.dinlendiği gibi. 176-177. sh. ÇOCUKLARI: (Ġsimleri bilinmeyen beĢ altı tane daha çocuğunun bulunduğu söylenmektedir). Domuzoğlan. 275-277. Ġran ġahının da tahrikiyle tam bir isyana dönüĢtü. celâliği. Kısım I. sh. bir mezhep mücadelesi tarzında baĢlayan ve daha ziyade Ġran'ın tahrikleri sonucu Osmanlı Devleti'ne fırsat buldukça isyan eden ġi'î Türkmenlerin hareketleridir. 620-682. 1ġehzâde Sultân Selim Hân. sh. 3-ġehzâde Mahmûd Hân. I. Hoca-zâde Mehmed Efendi ve Ģeyhlerden ġeyh Muhyiddin Efendi ile ġeyh ġemseddin Sivâsî'yi zikretmeliyiz. Kanuni'nin zamanında da ġehzade Mustafa'nın idamıyla fırsat bulan Celâlîler.Hatice Sultân. Karaisalı Cemâatinden Veli Halife ve nihayet Hacı BektaĢ-ı Veli'nin neslinden olduğunu iddia eden Âsi Kalender bulunmaktadır. Celâl'e mensup demektir. Celâlî isyanları hakkında özetle bilgi verebilir misiniz? Sizce bunların sebepleri nelerdir? 9Celâlî. 1-2. 49 vd. c. Osmanlı Devleti'nin en az 200 yılına damgasını vuran Celâlî isyanları ortaya çıkmıĢtır. Bu manada en önemli isyan II. Ahmed'in annesi. c. Öztuna. Düzmece Mustafa diye birinin etrafında toplanarak devlete isyan ettiler. Ġkinci safha ise. 73-115. Osmanlı devleti kontrolü çok ciddi manada kaybetmiĢtir. mahallî idarecilere Ģikâyetleri önlemek üzere adâletnâmeler de gönderilmiĢtir.. Sertoğlu. ZEVCELERĠ: 1. Celâlî isyanlarını iki ayrı safhada incelemek mümkündür: Birinci safhada. meydana gelen haksızlıkları önlemek ve kanunların tatbik edilmeziiklerini ortadan kaldırmak için çıkarılan adâletnâmeler gündemdedir. 2-ġehzâde Sultân Cihangir Hân. D. ġehzade Bâyezid'in durumu ise. zulümlerin ve rüĢvetin artması üzerine. Abaza asıllı ve I. 98. 7174 BĠLĠNMEYEN OSMANLI AyĢe Sultân97. ĠĢte bu noktada devletin idaresinden hoĢlanmayan gruplar. "Mehmed III". 254-255. Topkapı Sarayı Müzesi ArĢivi. I. Tayyib. PadiĢahların Kadınları ve Kızları. Belgeler. E. II. 2. Bu kontrolün kaybı. II. Mustafa validesi. artık düzenli bir hukuk sisteminin devamı olmak üzere yeni çıkarılan kanunlar ve bunlara göre verilen tezkireler değil. Osmanlı Tarihi. Halil. Kantemir. Adlî mahlasıyla Ģiirler yazan. artık memnun olmayan kitlelerin hareketine adını veren olay meydana gelmiĢ oldu. 47. laraı .Haseki. Mehmed. Gökbilgin. Solak-zâde. 2768. nazik ruhlu ve zayıf iradeli bir padiĢah. Bunlara Alevî veya KızılbaĢ isyanları da denmektedir. Bunlara Safevi devletinin tahriklerini ve de seferlerde alınan kötü neticeleri de ekleyince. c.Valide Sultân. 6. 4. O halde. Bâyezid devrinde Antalya taraflarında baĢlayan ġahkulu isyanı idi. hiç kimsenin beğenmediği Cığala-zâde (Cağaloğlu) Sinan PaĢa ve Ġbrahim PaĢa'yı. Adâletnâmeler. Yavuz Sultân Selim zamanında Bozok'da 1519 yılında isyan eden KızılbaĢ ġeyh Celâlin isyanı üzerine.Hândan Valide Sultân. c. Ġnalcık. Ferhad PaĢa. c. sh. M. 5-ġehzâde Mustafa. baskıların. 3. Biraz evvel gördüğümüz gibi. Bu ikisi baĢlayınca. geniĢ anlamda. 163-280. daha sonra meydana gelen isyanlara hep Celâlî isyanları ve âsilere de Celâlîler denmiĢtir. Baba Zünnun. Safevi Devleti'nin himayesinde. Divan görüĢmelerini Kasr-ı Adalet veya Adalet KöĢkü denilen yerde dinleyen PadiĢah tarafından. ancak Osmanlı padiĢahları arasında en çok takva sahibi olanlardandır. III. hem hukukî alanda ve hem de malî alanda yanlıĢlıkların ve zulümlerin yaĢanmasına sebep olmuĢtur. sosyal ve iktisadî hayatının bozulması ve bunun neticesinde devlet teĢkilâtında kayırmaların. bu sebeplerden biriyle devlete kırgın olanlarla daha evvel Celâlî isyanlarının temelini teĢkil eden mezhep mücadelesinin birleĢmesi safhasıdır. 1830. devlete isyan yani bağy veya hurûc ales-sultân diye de isimlendirebiliriz. ġehzade Selim annesi.Haseki. Devletler ve Hanedanlar. ĠA. Osmanlı Tarih Lügati. nr. 4-ġehzâde Ahmed. Hadım Hüseyin PaĢa. Çaldıran Zaferi bu tip isyanları ortadan kaldırmaya yetmedi ve 1519'da Yavuz tarafından bastırılan ġeyh Celâl isyanı ile. ġeyhülislâm Bostan-zâde Mehmed Efendi. sh. sh. sh. Alevîlik davasıyla isyan eden Celâliler arasında Sülün.

Daha sonra Kuyucu Murad PaĢa bunu sindirmekte muvaffak olmuĢtur.:. savaĢlar kadar isyanlara sebep olarak gösterilmektedir. bunların yanında vatandaĢın vergi ve fakirlik kıskaçları arasında kalması. III. Yani Celâlîler. Çok tehlikeli hale gelen bu isyan da 1607 yılında yine Kuyucu Murad PaĢa tarafından bastırıldı. Sokullu-zâde Hasan PaĢa'nın takipleri sonucunda Samsun taraflarına çekilen Karayazıcı vefat ettikten sonra. Ahmed.:. Kısaca Celâlî isyanları. Yavuz zamanında kendisine yurtluk verilen Kürt Beylerindendi. Zira devlet görevlileri. devlete isyan edenlerin maalesef kalitesini yükseltmiĢtir. Adına hutbe okutup para bastırdı. Bu yüzden yeniçeri isyanları da baĢlamıĢtır. Bir tarafdan refah ve lüks ve diğer tarafdan da buna ulaĢmak için baĢvurulan rüĢvet yolu. Cığala-zâde Sinan PaĢa'nın kardeĢi (bazı kaynaklarda yeğeni) Hüseyin PaĢa'yı idam etmesiyle birlikte. Karayazıcı. 4) Ġlmiye sınıfının bozulması ve devlet iĢlerinde ehliyet yerine yakınlara ve dostlara görev verilmesi. Devlet hayatında yanlıĢ uygulamalardan rahatsız olan bazı vasıflı devlet adamları da. Buna çok üzülen I. . bataklıkta üreyen sivrisineklerdi ve maalesef zikredilen sebeplerle. III. eskisine nazaran daha güçlü reisler çevresinde toplanmaya baĢlamıĢlardır. Mehmed devrinde devam eden Osmanlı-Avusturya savaĢları sırasında ilk büyük Celâl? isyanını baĢlatan Karayazıcı Abdülhâlim. Bağımsızlığını ilan etti ve ordu tertip ettirdi. Osmanlı Devleti'nin beyni olan Anadolu. Mesela uzun süren Osmanlı Avusturya savaĢları. -. 99. Hâlim ġah adıyla fermanlar bile göndermiĢtir. halkı bıktırmıĢ ve psikolojik açıdan insanları devletten soğutmuĢtur. maalesef patlamaya hazır bomba gibi duran isyancı grupların baĢlarına geçebiliyorlardı. Sadrazam YemiĢçi Hasan PaĢa'nın kendisini Bosna Beylerbeyisi ve çevresindeki ileri gelenleri de belli görevlere getirip Avusturya Seferine göndermesiyle bu büyük gaile ortadan kalkabilmiĢtir (1603).¦. hukukî ve iktisadî sebeplerden dolayı Celâlî üreten bir bataklık haline gelmiĢti98. Ancak oğlu Mustafa.'¦ = ¦ Karayazıcı Ġsyanı: III. Mehmed devrindeki belli baĢlı Celâli isyanlarını anlatır mısınız? III. vatandaĢ devletinden her geçen gün soğumuĢtur. Cığala-zâde Sinan PaĢa'nın yanlıĢ siyâsetinden rahatsız olan 30. Kilis ve çevresinde isyan bayrağını çekti. teĢkilâtın baĢına oğlu Deli Hasan geçmiĢtir. Canboladoğlu Ali PaĢa Ġsyanı: Maalesef Celâlîlerin en güçlüsü bu idi. insanları isyana teĢvik ediyordu. Urfa civarını yağmalamıĢ (1596). baĢa çıkamadığı Tavil Ahmed'i ġehrizor Beylerbeyliğine tayin ederek bu sıkıntıdan kurtulmuĢtur. Deli Hasan. aslında Osmanlı Devleti'nde sekbanbaĢılık ve subaĢlık gibi görevlerde bulunan ve eĢkıyayı sindirmek üzere Malatya tarafında il erlerine yiğitbaĢı olarak tayin edilen bir Ģahıstır. Urfa'yı zapteden Karayazıcı. Sil BĠLĠNMEYEN OSMANLI 175 birinci sebebidir. 1608 yılına kadar Anadolu'da büyük kaçgunluk denilen bıkkınlık dönemi yaĢandı ve halk periĢan oldu. idarî.000 kapıkulu da kendisine katılınca iyice azıtmıĢtır. celây-ı vatan ederek yani evini yurdunu terk ederek çoğunlukla bir baĢka Celâli grubuna karıĢıyordu.99. Avusturya ve Ġran seferleri yüzünden devlet Celâlilere karĢı tam bir varlık gösteremiyor ve vatandaĢını bu asilere karĢı koru-yamıyordu. Bu arada bir ateĢli silah olarak tüfeğin Anadolu'da bol miktarda bulunması da. Tavîl Ahmed Ġsyanı: Sekbanlıktan yetiĢme olan Tavîl Ahmed de. Bir taraftan idarecilerin zulmüne ve diğer taraftan Celâlilerin baskısına dayanamayan halk. 2) Osmanlı iktisadî hayatındaki bozulma önemli bir isyan sebebiydi. Tavil Ahmed ve Canboladoğlu isyanları bunlara misâl olarak verilebilir. 3) Osmanlı Devleti'nin savaĢlarda zafer yerine mağlubiyetler alması da isyanların önemli sebepleri arasındadır. babasının isyanını devam ettirerek Bağdad'ı teslim almıĢtır (1607). adaleti arka plana itince ve re'âyâya ağır vergiler salmaya baĢlayınca. Murad devri Osmanlı Devleti'nde enflasyonun yaĢandığı ilk dönemdir. 1605 yılında çevresine topladığı eĢkıya ile Gezdehan Ali PaĢa ve Nasuh PaĢa komutasındaki Osmanlı 176 BĠLĠNMEYEN OSMANLI ordusunu mağlup edecek kadar güçlenmiĢtir. sosyal. Dedesi Canbolad Bey. tarihçiler tarafından. Ġsyan ettikten sonra çevresine topladığı levent ve sekbanlarla. Mehmed devrinde Osmanlı Devleti'ni periĢan eden bazı Celâlileri kısaca anlatalım: •¦' '.

c. Mehmed devrinde artarak devam etmiĢ ve özellikle mezhep mücadelesini esas alan Kalenderoğlu'nun isyanı ile. Anadolu'daki eĢkıyayı katletmiĢ ve katlettiği eĢkıyayı kuyuya attırdığı için de Kuyucu lakabını almıĢtır. sh. c. Kuyucu Murad PaĢa. nr. sh. 2) Ġkinci önemli iĢi. 223-225. aslında eski bir çavuĢ. t Dedesi Ġûijala. ancak halk kabul etmeyince yeniden isyan ederek ve de Canboladoğlu kuvvetlerinden kaçanları da çevresine toplayarak 30. 26-39. sh.000 kiĢi toplayacağını söyleyen bu eĢkıya hemen idam edilmiĢtir. 99-113. Anadolu ve Rumeli Beylerbeyiliği ve nihayet 1015/1606 yılında vezir-i azam olmuĢtur. 1) Murad PaĢa'nın ilk üzerine yürüdüğü Celâlî. Ravzatu'l-Hüseyn fi Hulâsatı Ahbârı'l-Hâfikeyn (Tarih-i Naima) I-VI. 3) Asıl problem olan Kalenderoğlu Pîrî veya Mehmed'e gelince. c. 1604'de isyan etmiĢ ve Anadolu Beylerbeyini mağlup ederek Manisa ve çevresini hâkimiyeti altına almıĢtı. c. Murad devrinde Anadolu'da baĢlayan Celâlî isyanları. Müctebâ. "Bu ol vezir-i azamdır ki. Memâlik-i Âl-i Osman'ı eĢkıyadan temizlemiĢdir ve 500 yıl önce ġeyh-i Ekber Hazretleri (Muhyiddin-i Arabî) Kuyucu Koca diye ona iĢaret ile kitabına yazmıĢtır" Ģeklinde kısaca anlatmakta ve daha fazla izahın gerekli olmadığını ilave etmektedir. 236-238. Canbolad Oğlu ile 1607 yılında 93 Peçevî.000 kiĢilik bir kuvvetle Bursa ve çevresini yakıp yıkmıĢtır (1607). 303-316. 281-284. c. III. sh. "Celâlî Ġsyanları". c. II. Üzerine yürüyen Murad PaĢa'dan çekinen Kalenderoğlu önce Ankara sancak beyliğini kabul etmiĢ. 90 yaĢına kadar istikametli bir hayat yaĢamıĢ ve PadiĢah'ın Baba iltifatına mazhar olmuĢlardır. bir türlü durdurulamayan Canbolad Oğlu ve de Lübnan ile Suriye taraflarında baĢ kaldıran Dürzi eĢkıyalardır. Ġstanbul'a gelmesinden korkulan Kalenderoğlu'nun üzerine gönderilen Osmanlı kuvvetleri bozguna uğramıĢ ve komutanları öldürülmüĢtür. Kuyucu Murâd PaĢa kimdir? Neden Osmanlı tarihinde zulmün kötü misâli olarak gösterilmektedir? Peçevî.siyle lı tertip |iı 1607 ta seli seHl I »tabî) Ġskenderun yakınlarında yaptığı muharebeyi kazanan Murad PaĢa. V. Ahvâl-i Celâliyân. 204-205. III. Esad Efendi. 83-87. III. 252. I. kethüda ve hatta mütesellim olarak görev yapan bu Ģahıs. Ġlgürel. Bu bozgun Ege'deki bir çok Ģehrin de yakılıp yıkılmasına sebep olmuĢtur. sırasıyla kethüda. Ġ Ġ MANLI BĠLĠNMEYEN OSMANLI 177 pçtomaluĢtur. ĠĢte Anadolu'nun isyanlarla kıvrandığı ve bu sebeple de Osmanlı Devleti'nin tarihinde bir ilke imza atarak 1606 yılında Zitvatorok AndlaĢmasını imzalamaya mecbur kalması üzerine. sh. 335: Nâimâ Mustafa Efendi. 1-22. 252-257. III. VIII. TDVĠA. II. Canbolad Oğlu'nun Ġstanbul'a teslim olmaya ve Dürzi liderlerini de kaçmaya mecbur etmiĢtir. 2236.100. sh. Aslen Hırvat olan bu devlet adamı. bu büyük devlet adamını. Anadolu yakılıp kavrulmaya baĢlamıĢtır. sancak beği ve ardından Diyarbekir. Bu olay Ġstanbul'da duyulunca büyük heyecan uyandırmıĢtır. Osmanlı padiĢahının fermanıyla aĢağıdaki baĢarılara imza atmıĢtır. Konya'daki Saraçoğlu Ahmed'dir ve çevresine 30. 213-220. Kısım I. Ġstanbul 1280. p(1607). Süleymaniye kütp. 1608 yılında Göksün taraflarında Kalenderoğlu ile karĢı karĢıya gelmiĢ ve kuvvetlerini . O halde neden bu devlet adamının aleyhinde fazlaca konuĢulmaktadır? Bilindiği gibi. UzunçarĢılı. Bunu Silifke ve Adana'yı iĢgal eden CemĢid ve Mush ÇavuĢ eĢkıyalarını temizlemek takip etmiĢtir. Kovalamacalar sonunda Murad PaĢa. Osmanlı Tarihi. c.

"Yakın geldin. Bayburt'ta Murad Haniler ve BeyĢehir'de ise Emîr ġâhî denilen eĢkıyayı tamamen ortadan kaldırmıĢtır. Türk düĢmanı Papa VII. Kısaca bir asra yakın Osmanlı Devleti'ni alt üst eden Celâlî isyanlarını Murad PaĢa sona erdirmiĢtir. Hoca Sa'deddin Efendi ve Kızlarağası Gazanfer Ağa'nın etkisi ile vezir-i azam olur. Papa'nın Fâtih'e gönderdiği mektuplar gibi olması da mümkündür. tekrar Ġbrahim PaĢa'ya iade edilir. sert mizaçlı ve fazla tenkitçi birisi olması ve makamına uygun düĢmeyecek Ģekilde. Kısım I. Tarihlerin kaydettiğine göre.dağıtınca Kalenderoğlu destek aldığı Ġran'a sığınmıĢtır. Murad zamanında 1596 yılında kazanılan Haçova Zaferinde gösterdiği kahramanlıklar sebebiyle. Ancak 1593'de kardeĢi Carlo'nun Ġstanbul'a gelmesi ve ertesi yıl da kendisinin doğum yeri olan Messina'ya gitmesi bu çeĢit dedikoduların çıkmasına sebep olmuĢtur100. Cağaloğhı (Cigala-zâde) Sinan PaĢa'nın dönme ve hâin olduğu ve Celâlî isyanlarına onun sebep olduğu Ģeklinde iddialar var. bu konuda Rinieri adlı bir müellifin 1898 yılında VIII. 50. Clement ve Cağaloğlu Sinan PaĢa adlı eser yazarak bunu belgelerle ispatladığını ileri sürmektedirler. Lala Mustafa PaĢa zamanında vezirlik makamına getirilmiĢ ve özellikle Ġran ile yapılan savaĢlarda büyük bahadırlıklar göstermiĢtir. 22 Kânun-ı sânî 1603/18 Receb 1012 . uzak durdun" gibi sudan sebeplerle insanları çokça tenkit etmesidir. 354. Cigala-zâde'nin. Zaferden sonra kaçanları tesbit etmek üzere yoklama yaptırması ve 30. III. Tarihçilerin kaydettiklerine göre. 330-343.000 küsur eĢkıya öldürülmüĢtür. Ġkincisi. c. sh. Üçüncüsü ve bizce en önemlisi.000 askerin dirliğini kesmesi ve hatta bir kısmını öl^ Cı n. Haçova zaferinden kısa bir süre önce ordu bozgunla karĢı karĢıya gelme ihtimali üzerine önemli sayıda askerler kaçmıĢtı. 101. Ancak 45 gün süren bu görev. Hândan Sultân'dan Manisa'da 18 Nisan 1590/22 Cemâziyelâhir 998 tarihinde dünyaya gelen oğludur. ajanlığı ve Hıristiyanlığı ile ilgili tek kelime zikredilmemektedir. asker içinde büyük kargaĢalara sebep oldu. Bu tür iddiaların ve hatta adı geçen kitabın. beylerbeyilik ve kaptan-ı deryalık gibi görevlere gelen ve adı da Müslüman olması hasebiyle Cigala-zâde Sinan PaĢa olan bu zat. Suitni bette ki i U devlet vfl) Sadra i Me üzer» 14 yaĢında hükümdar olub 14 sene PadiĢahlık etmiĢ bulunan I. Ancak kullandığına ve bu zatın da Hıristiyanlıkta devam ettiğine dair Osmanlı kaynaklarında bilgi bulunmamaktadır. Nitekim ona destek veren Tavil'in kardeĢi Meymun ve benzeri eĢkıyalar da neticede Ġran ġah'ına iltica etmiĢlerdir. Mehmed'in. Oğlu Scipione Cicala 1560 yılındaki Cerbe zaferi sırasında Ġslâm gazileri tarafından esir edilmiĢ ve Kanuni'nin döneminde Enderun'a verilmiĢtir. 4) Murad PaĢa'nın görevi bununla da bitmemektedir.? 178 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠN'' dürmesi.SULTÂN I. Yani Papa. mezhep taassubundan kaynaklanan ve tek taraflı olan abartmalardır". AHMED DEVRĠ 102. Ahmed. Cigala-zâde Sinan PaĢa'nın tenkit edilen üç ö-nemli kusuru bulunmaktadır: Birincisi. Kuyucu Murad PaĢa'nın üç sene süren bu eĢkıya temizleme hareketi sırasında. Daha sonra Yeniçeri ağalığı. UzunçarĢılı. Ahmed. I. Özellikle Osmanlı Devleti'ni Türk düĢmanı dönmelerin istila ettiğini iddia eden ve Osmanlı Devleti'nin ümmet anlayıĢını tenkit eden bazı araĢtırmacılar. Clement'in ajanı olduğunu. Elbette ki bunlar arasında masum olanlar da vardır ve bulunabilir. onun ahlakı ile alakalı güzel Ģeyler söylenmese de. Osmanlı tarih kaynaklarında. III. XIV. III. Ġtalyan asıllı büyük bir komutan olan Visconte di Cicala'dır. 1026/1617 yılında 28 yaĢında vefat eylemiĢtir. Osmanlı Tarihi. ailesi ve zamanındaki önemli hadiseler hakkında kısaca bilgi verir misiniz? mt rai (iĢ yaniı gibi o-di. Bunlar doğru mudur? Cigala. Haçova SavaĢına gelmediğini ileri sürerek Kırım Hanı Gâzî Giray'ı azlederek yerine acemi olan kardeĢi Fetih Giray'ı getirmesi ve bunun da Kırım'da büyük kargaĢalara vesile olmasıdır. Ancak aleyhteki ithamlar tamamen. böyle bir Osmanlı devlet adamını kullanmak istemiĢ olabilir.

Hatice Mahfirûze Sultân. Celâlî denilen eĢkıya yer yer Anadolu'yu kaplamıĢtı. Kuyucu Murâd PaĢa. Saraydaki kadın nüfuzunu önlemiĢ. sh. Ġran savaĢlarına gelince. PadiĢah. I. Böylelikle 15 yıldır sürüp giden Avusturya (Nemçe) harbleri sona ermiĢ oldu. Yılmaz. Etmekçi-zâde Ahmed PaĢa ve Sarıkçı Mustafa PaĢa'yı. Ahmed devrinin sadrazamları arasında Kasım PaĢa. "Mahmûd H. Mu'allim-i Sultân Mustafa Efendi ve Ahi-zâde Hüseyin Efendi'yi ve maneviyat erenleri arasında Aziz Mahmûd Hüdâyî Hazretleri. Osmanlı'nın Arka Bahçesi. ġeyh Abdülmecid Sivâsî ve Cerrah PaĢa ġeyhi diye bilinen ġeyh Ġbrahim Efendi'yi zikredebiliriz. onun hukukî düzenlemeler üzerindeki fonksiyonunu da ortaya koymaktadır. itimat ettiği değerli kimseleri devlet hizmetinde kullanmıĢtır. c. ġâkiroğlu. 178-179. Ġstanbul'da At meydanında yaptırdığı ismi ile anılan (Sultanahmet CâmiM) yanındaki türbesine defnedildi (1616). 235. III. Bir aralık anlaĢ100 Peçevî. 22 «ve ĠtaBĠLĠNMEYEN OSMANLI 179 ma yapılır gibi olduysa da savaĢ gene devam etti. Kısım I. bu üç beğ Avusturya tarafını bırakıp tekrar Türklerle birlik olunca. ir. UzunçarĢılı. Osmanlı Tarihi. Gençliğine rağmen. VII.tarihinde babası yerine tahta çıktı. sh. sh. kadınlara âlet olmamıĢtır. sh. Hocazâde Mehmed Efendi. meĢhur âlimlerden ġeyhülislâm Sun'ullah Efendi. imparator sulha yanaĢmak zorunda kaldı. Murad'ın annesi ve Osmanlı Hareminin en namdâr kadını. Cigala-zâde Sinan PaĢa". III.Kösem Sultân (Mahpeyker Sultân). 261-266. Rinieri. icraatında azimli idi. Osmanlı Tarihi Kronolojisi. elemente VIII Sinan Bassa Cicala. 3. Bir diğer önemli hizmeti de. 284. Bazı ithamlar için bkz. Özellikle Venedikli Baffo veya Safiye Sultân diye bilinen siyâsî kadını Eski Saray'a göndermekle kadınların devlet iĢlerine fazla karıĢmalarını önlemiĢtir. Sultân Ahmed Câmi'ini o yaptırmıĢtır.. Mevlüt Uluğtekin. Yazdığı Ģiirlerde Bahtî mahlasını kullanırdı. ĠOSHANLI ı/ı azleIrası ve rseîve '"in. Ayrıca Yıldırım Bayezid'den beri sürüp gelen nizâm-ı âlem için kardeĢ katli meselesini düĢtüğü suiistimal çukurundan çıkarması ve bu usul yerine. genç yaĢında öldü. . 354. savaĢlardan ve gailelerden ancak baĢını kurtarmıĢtı ki. I. Ahmed. devrinde yaĢayan kanun-Ģinâs âlimlere borçludur. c. 111-112. 2. Ahmed devri denilince akla gelen isimlerin baĢında. Sokullu ailesinden Mehmed PaĢa. Elbette ki bunu. PadiĢah olduğunda on dört yaĢında idi. DerviĢ PaĢa ve Nasuh PaĢa'yı. Kırım Hânı süvarilerinin Boğdan ve Eflak'ı tahrip ve Erdel memleketini de sıkıĢtırmaları üzerine. diğer devlet adamlarından Cigala-zâde Mahmûd PaĢa. Ġran Ģahı Büyük lakabıyla anılan ġah Abbas ile yapılan muharebelerde hiç de iyi neticeler alınmadı. sh. Ahmed zamanında Murâd Reis ve Halil PaĢa gibi deniz kahramanları Türk donanmasına zaferler kazandırmıĢlardır. I. muhitinin tesirine kapılan I. ZEVCELERĠ: 1. Tahta çıktığı zaman memleketin iç düzensizliklerinden baĢka Avusturya ve Ġran harbleri devam ediyordu. Bu andlaĢma Osmanlı Devletinin Avrupa'daki ilerleyiĢinin durduğunun bir vesikası olarak kabul edilir. lislâmSs Ha--E'. Fakat üç sene sonra iki devlet arasında savaĢ yeniden baĢladı (1615). TOVtA. saltanatın sülaleden en büyüğe geçmesi yani ekberiyyet ve erĢediyyet nizâmını koyması ve kardeĢi Mustafa'yı öldürmemesi gibi önemli icraatları vardır. BaĢta Muallim-i Sultanî Mustafa Efendi olmak üzere. Roma 1898. Celâlî Ġsyanlarını durduran.Fatma Haseki. Ġ. o zamana kadar icra olunan Osmanlı Kanunlarını yeniden tertip ve tedvîn yoluna gitmiĢ olmasıdır. Nihayet 1612'de Ġranlılarla da sulh yapıldı. yıllarca uğraĢarak ve yakaladığı zorbaları kuyulara doldurarak Anadolu'yu temizledi ve halka geniĢ bir nefes aldırdı. 204-206. ġiire meraklı idi. Genç Osman'ın annesi. devlet ve kanun nizâmının tesisi için yazılı ve fiilî tedbirler alan Vezir ve sonradan da Sadrazam olan Kuyucu Murâd PaĢa gelmektedir. IV. 94-101. 357. Ayn Ali'nin her iki Kanunnâme Mecmuasını da Kuyucu Murâd PaĢa'ya takdim etmiĢ olması. c. 525-526. DaniĢmend. ömrü vefa etmedi. Tuna üzerindeki Zitvatorok denen yerde Osmanlılarla andlaĢma yapıldı (1606). II.

8365. Konuyu Solak zâde'nin ifadeleriyle noktalamakta yarar görüyoruz: "26 yaĢında idiler. c. c. Mayıs 1622-Eylül 1623 yani 1. Ġlgürel. Sultân I. Ahmed devrinde devleti tek baĢına yürüten Dârüssa'âde Ağası Mustafa Ağa. Aklının hafif. II. I. Ġstanbul'a gelmek üzere hazırlık yapıyordu. 373-461. Sipahiler. KarıĢıklık devam edince sırasıyla Lefkeli Mustafa PaĢa ve Gürcü Mehmed PaĢa sadrazamlığa tayin olundu. devlet ve ilim adamları iç huzuruyla bi'atı yapamadılar. 47-53. Ahmed vefat ettiği zaman. sh. halk ayaklanmaya baĢlamıĢ ve ġeyhülislâm Yahya Efendi'nin tavsiyesiyle Kara Davud PaĢa azledilerek yerine Mere Hüseyin PaĢa getirilmiĢtir. I. Ocak 1639 tarihinde vefat etti. Baysun. aklında hafiflik. ÇOCUKLARI: 1-ġehzâde Osman II.1 cı musibeti Sultân'danl gizliye Ġn m etmeye s Efendi <8 Mitimi . Yalnız bir mikdar aklı hafif olup buna hapiste uzun süre kalması sebep olmuĢtur. M. 178-183. 12. 11. Ağustos 1623 yılında Sadrazamlığa getirilen KemankeĢ Ali PaĢa. Bunun üzerine II. kardeĢi Sultân Mustafa tahta oturtuldu. Sultân Mustafa'nın dünyevî saltanatı istemeyen bir hali olduğu kesindi. Nâimâ. ġeyhülislâm Es'ad Efendi. Devletler ve Hanedanlar. Osman'ın ölümüne sebep olan yeniçerilerden ve Davud PaĢa'dan halk rahatsızdır. 101 Peçevî. 10-AyĢe Sultân. ĠA. Osman'ın Ģahsiyetinden çekinen ve Kösem Sultân diye de bilinen Mâhpeyker Haseki'nin de etkisiyle. Ahmed'in oğlu II. II. Kantemir. Kısım I. II. I. Ancak II. I. Uluçay. sh. 290-346. Osman'ın katillerinin bulunması için baĢ kaldırdılar ve bunun üzerine Kasım 1622'de toplanan divan Davud PaĢa'nın idamına karar verdi. Kadınlar Saltanatı. 279-283. yeniçerilere kin kusarak isyan etmiĢler ve çok sayıda yeniçeriyi de katletmiĢlerdi. 8661. 9. D.5 yıllık saltanattır. re'yinde ve iĢlerinde isabetsizlik bulunması hasebiyle. sh. sh. Osmanlı Tarihi.Fatma Sultân. 3831. 180 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYEN C XV. c. TDVĠA. 116-126. 14-ġehzâde Orhan. c. Osman'ın büyük bir zulümle Mayıs 1622'de yani 4 yıl sonra tahttan indirilmesinden sonra. Cavld. 8ġehzâde Süleyman. 4-ġehzâde Cihangir Hân. giderek aklı baĢına gelir deyü doktorların tedaviye devam etmeleri kaydıyla ġeyhülislâm Es'ad Efendi kavliyle amel olunmuĢtur". 161-164. Tahttan sevinçle Eylül 1623 tarihinde ayrılan Sultân Mustafa. Topkapı Sarayı Müzesi ArĢivi. 5-ġehzâde Hasan. 13. Mücteba. 6-ġehzâde Bâyezid. E. Kâimmakam Sofi Mehmed PaĢa ve diğer yetkilileri ikna ederek hal'i için fetva aldılar ve I. Ġç karıĢıklıktan istifade etmek isteyen iç ve dıĢ mihraklar Osmanlı Devleti'ni sarsıyordu. I. koyduğu ekberiyyet ve erĢediyyet kaidesine göre. 2-ġehzâde Sultân Mehmed Hân. sh. tedbirinin zayıf ve saltanat koltuğunda dahi çocukça hareketlerde bulunan biri olduğu da doğruydu. "Ahmed I". basiretiyle devlet adamlarını topladı ve Sultân Mustafa'nın saltanat koltuğunda kalmaması gerektiğine karar verildi. Ahmed Refik. III. Veziriazam Davud PaĢa kullanılarak Sultân Mustafa yeniden tahta çıkarılmıĢtır. 7-ġehzâde Kasım. 37. TrablusĢam Beylerbeyi Yusuf PaĢa ve Erzurum Beylerbeyi Abaza Mehmed PaĢa. II. 30-33. 15-ġehzâde Hüseyin101.Burnaz Atike Sultân. III. E. c. MUSTAFA DEVRĠ 103. III. iki defa Osmanlı tahtına oturmuĢtur: Birincisi: Kasım 1617-ġubat 1618 tarihleri arasındaki 3 aylık saltanattır. Mustafa'nın zamanını kısaca özetler misiniz? Tamamen a-kıl hastası olduğu doğru mudur? cut değı-dır Ut XVISultân Mustafa. 3-ġehzâde Murad IV. Osmanlı kaynakları açıkça akıl hastası demek olan mecnun tabirini kullanmamaktadırlar.SULTÂN I. "Ahmed I". II. Bu arada Saray'da bulunan Ģehzadelerin de öldürüleceği haberi alınınca. c. kendi Ģehzadeleri henüz küçük idiler.Hân-zâde Sultân. sh.Cariyelerdendir. Osman'ı tahta çıkardılar. sh. Kendisi saltanattan uzak kalmak istiyordu ve Osmanlı kaynaklarının ifadesine göre. Mehmed'in oğlu olan Sultân Mustafa'nın tesbit edilen kadını ve çocukları mev104. UzunçarĢılı. Öztuna. nr.Sultân Ġbrahim. PadiĢahların Kadınları ve Kızları. Ġkincisi.

Hatta Halep. Kaimmakam Sofi Mehmed Pa-Ģa'nın yerine Kara Mehmed PaĢa'yı getirdi. 360-362. UzunçarĢılı. Kısım I. II. XVI. 14 yaĢında yani ġubat 1618'de tahta geçen ve Genç Osman diye de bilinen II. sh. 105. 2. Kara Mehmed PaĢa ve Dilâver PaĢa'yı.AyĢe Hanım. 142-148. II. Osman'a kırılmıĢlardı. Osmanlı PadiĢahları neden hacca gitmemiĢlerdir? Genç Osman'ın öldürülmesinde hacca gitmek istemesinin rolü var mıdır? hacca tercih < iken hacca s rilen ı idare etme l. Arapça. Muvaffak olunamayınca. Osman. ZEVCELERĠ: 1. Budin Beylerbeyi KarakaĢ Mehmed PaĢa Ģehid olmuĢ ve ordu moralsiz kaldığından istenen zafer elde edilememiĢti. Bilindiği gibi. bu 102 Peçevî. Seferden önce Rumeli Kazaskeri TaĢköprülü-zâde Kemâlüddin Efendi'den fetva alarak kardeĢi ġehzade Mehmed'i kati ettirdi ve ahım aldı. yeniçerilerin kazan kaldırarak II. III. Yedikule'ye götürüldü ve maalesef Davud PaĢa'nın nezâretinde orada Ģehid edildi. Kayınpederi ve ġeyhülislâm Es'ad Efendi ile Aziz Mahmûd Hüdâyî Hazretleri Ģiddetle karĢı çıkıyordu. askerler. Süleyman Ağa ve Veziriazam Dilâver PaĢa'nın baĢını isteyerek baĢta Rumeli Kazaskeri Yahya Efendi olmak üzere ulemayı araya soktular. ġam ve Mısır beylerbeylerine emirler göndererek PadiĢah'a sadık yeni bir ordu teĢkili için gizliden gizliye hazırlıklara baĢlamıĢtı. Solak-zâde. Kantemir. 388-398. Burada yeni Sadrazam olan Kara Davud PaĢa'nın talimatıyla kemend ile boğulmak istendi. Farsça. Osmanlı Tarihi. Eylül 1620 tarihinde baĢlayan Lehistan seferi. Yunanca ve Ġtalyanca bilecek kadar âlim ve Fâris yahut Fârisî mahlaslarıyla Ģiir yazacak kadar da edibdi. I. \ hedef olan ve 1 tamamen fıktımj . II. Ne yazık ki. ġeyhülislâm Es'ad Efendi'nin kızıdır ve hür kadınlardan nikâh ile evlenen nâdir kadınlardandır. Hâile-i Osmaniye adı verilen Genç Osman olayını kısaca özetler misiniz? Hâile-i Osmaniye. Ahmed'in oğlu olup Hatice Mahfirûze Sultân'dan Kasım 1604 yılında dünyaya gelmiĢti. Osman Orta Camiye getirildi. Osman'a fıkıhtaki bu f. sh. 127. II. 285-287.SULTÂN II. Devreye kapıkulu askerleri girdi ve PadiĢah'ı hacca göndermek isteyen Ömer Efendi. (Mayıs 1622). Fayda vermedi ve sonunda askerler isyan ederek Bâb-ı Hümâyun'dan içeri girdiler. Sıra 1617 yılından beri devam eden Lehistan problemine gelmiĢti. Osman askerlere ve asker de kara hadımların sözlerine inandığı için II. ġeyhülislâm ve kayın pederi Es'ad Efendi'yi. Ġkballeri vardır. Ekim 1621 tarihinde barıĢ antlaĢması ile sona erdi. NiĢancı Okçu-zâde Mehmed Efendiyi ve ilim erbabından ise. Vezir-i azam Ġstanköylü Ali PaĢa harp açılmasına taraftardı. Osman'ın öldürülmesi. II. 182 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYEN fitnenin baĢında Sultân Mustafa'nın Valide Sultân'ı bulunmaktaydı.l{j manın ceı Aynı.Ihıed BĠLĠNMEYEN OSMANLI ĠSĠ cut değildir. Osmanlı tarihinin en acı olaylarından biridir ve maalesef Kanuni'nin oğlu ġehzade Mustafa olayı gibi tarihin akıĢını değiĢtirmiĢtir. mek evlâdır.Âkile (Rukıyye) Hânım. II. Hoca Ömer Efendi ve Müezzin-zâde Mahmûd Efendi'yi özellikle zikretmeliyiz. 720-736. 698-699. Osman. I. Kadın efendileri bilinmemektedir102. Ġlk iĢi 1612 Nasuh PaĢa anlaĢması ile sona ermiĢ gibi görünen ve ancak devam eden Ġran'la olan ihtilafı sona erdirmek oldu ve Eylül 1618'de anlaĢma imzalandı. c.Zeynep Sultân103. Hacca gitmesine. Sadrazam Halil PaĢa'yı yerinde bırakan PadiĢah. sh. II. Kızlar ağası Süleyman Ağa ile Hocası Ömer Efendi padiĢahı hacca gitmesi için ikna etmeye baĢladılar. Osman. Pertev PaĢa'nın torunu. 3. < kutbu Aziz t eylemiĢtir. Üzerinde müessir olan üç Ģahsiyetten birisi Hocası Ömer Efendi ve diğeri de Kızlar Ağası Mustafa Ağa ile Süleyman Ağa idi. c. Osman'ın canına kıydıkları a-cı musibet demektir. sh. Latince. ÇOCUKLARI: 1ġehzâde Ömer. Devrinin sadrazamları arasında Halil PaĢa. II. c. Osman bazı ıslâhatları yapmak niyetindeydi ve bu ıslahata tamamen bozulmaya baĢlayan kapı kulu ocaklarından baĢlamak niyetindeydi. bir zamanlar Osmanlı Devieti'nin yükselmesine sebep olan yeniçeri teĢkilâtının artık çürüdüğünün farkına varmıĢtı ve bu gerileme sebebini ortadan kaldıramadan vefat etti. Sultân Mustafa'ya zorla bî'at gerçekleĢtikten sonra. 2-ġehzâde Mustafa. diğer erkân-ı devlet ise istemiyorlardı. OSMAN (GENÇ OSMAN) DEVRĠ 104.

ulema duacılarınız eĢkıyayı tahrik ede. Hz. Kısım I. Hatta bu meseleden dolayı PadiĢah'ın askeri tahrik ettiniz tarzında tahkirine hedef olan ve sonradan ġeyhülislâmlık makamına gelen Yahya Efendi'nin ifadeleri de tamamen fıkhın ölçülerine uygundur: "PadiĢahım! HâĢâ ki. Allah'a ve Peygamberine iman. hac yolu için hem gıda ve hem de yol masraflarını karĢılayabilecek kadar zengin olmak. Ġkinci Sultân Osman'ın ġehadeti Vak'asından Bahseder". II. Ancak içten gelerek bu niyetinizi istemezdik. hemen gelip tahta geçmesi gerektiğini. ergen olmak. Müslüman fertlerden farklıdır ve onlar için cihâd yani düĢmanların hücumunu bertaraf ederek Müslümanların emniyetini sağlamak ve bunun için gerekirse savaĢmak. III. hacca gitmeyi halka ve devleti idare etme iĢi olmayanlara bırakması icab ettiğini tavsiye etmiĢler. Caiz ki. c.istemezdik. farz-ı ayn olan haccı farz-ı kifâye olan cihâda tercih edebilecektir. Kayınpederi ve ġeyhülislâm olan Es'ad Efendi aynen Ģu fetvayı vermiĢ ve fıkıhtaki bu hükmü özetlemiĢtir: "PadiĢahlara hac lâzım değildir. Osman'ın katli olayında bu sorunun cevabı da verilmiĢtir.". Osman meselesidir. farz-ı ayndır. sh. Solak-zâde. Peygamber'e hangi amelin daha faziletli olduğu sorulduğunda. Sertoğlu. Bu kısa izahlardan sonra. Osman'a. Allah yolunda cihad ve hacc-ı mebrûr cevabını vermiĢtir. düĢmanın bertaraf edilebilmesi için hacca gidecek Müslümanlara da ihtiyaç olmasıdır. Verilen bu fetvayı tasdik eden asrının kutbu Aziz Mahmûd HUdâyî Hazretleri de. Bazan kamu haklarından olan bir mesele. akıllı olmak. Bâyezid Amasya'da vali iken hacca gitmeye niyetlenirken. ecdadınız etmemiĢler. MatıımS. sayı 43(1947). ĠĢte bu noktada halife ve sultânların hükmü. Osman'ı fetvaya uyması için ciddi ikaz eylemiĢtir. 127-148. E Ġi BĠLĠNMEYEN OSMANLI 183 (se! hır hacca tercih etmeleri için.-tm lerinin yanı varmadıkta jj sefere gideni Ģah bir tutMBj duyduğu t Karamita g farz olm Ö! kendi Abdülai bunu d v^ c. açık bir düĢman tehlikesi bulunmadığı müddetçe. Ģahsî farzlardan daha ehemmiyetli hale gelmektedir. oturup adi eylemek evlâdır. PadiĢahların Kadınları ve Kızları.". Mithat. ömürlerinin yarısını Allah yolunda cihâd için seferlerde geçirmiĢlerdir. I kadaradır. Bu soru çokça sorulmaktadır.! BedlüaaıMJj 1991. Bunun tek istisnası. Nitekim halk ve asker arasında yayılan dedikoduyu özetleyen Ģu cümleler de meseleyi açıklamaktadır: . II. n# Sh. c.». Osmanlı Tarihi. sh. Osmanlı PadiĢahlarının II. Müslümanlar için farz-ı kifâyedir. 53-54. Müslümanların canını. Belleten. fert olarak Müslümanların hac ibadetine engel olmayacaktır. aksi takdirde düĢmanın cesaretlenerek Müslümanlara saldırmasına sebep olacağını ikaz eylemiĢlerdir. bir fitne zuhur eyleye". Kantemir. Bu sebeple fert olarak bir Müslüman. Sebebi budur ki. haccın farz olduğ unu bilmek. Zira II. Devletler ve Hanedanlar. UzunçarĢılı. Cihâd. Osmanlı PadiĢahlarının neden hacca gitmediklerinin cevabını arayalım: 1) Ġslâm Hukukuna göre. sadrazam ve diğer devlet erkânının imzası ile gönderilen mektupta. ġeyhülislâmlar fetva vermiĢlerdir. 699-720. "Tuğî Tarihi=Ġbretnümâ. Ģahsî farz olan seleyi ı "Nlı manlarınn 2)B tutuklu olm edasını ı mahbuı y lından I gideme liĢmedığı ve JıirTj hacca g. ĠĢte burada da durum budur. sırasıyla. XI. I. c. bu tarike gitmemiĢler. Aynı Ģekilde ısrarla hacca gitmek isteyen ve bu niyetinin bedelini canıyla ödeyen II. Evvela haccın farz olmasının Ģartlarını özetleyelim: Müslüman olmak. II. 489-514. Uluçay. 362-388. Üzerlerine farz-ı ayn olan ve hukukullah mahiyetinde bulunan cihâdı ve nizâm-ı âlemin devamını. yol emniyeti bulunmak. 285-287. günahımız varsa ol kadarcadır. sh. cihâd. yani cemiyete ait bir ibadettir. Selim'e kadar gelenlerinin tamamı. malını ve namusunu korumak hukukullah da denilen kamu haklarındandır. 185. *. sh. sh. II. Ancak bu sorunun cevaplandırılacağı en güzel yer. c. Sebebi bellidir. Öztuna.

167-169. Osmanlı PadiĢahlarının hacca gitmeleri gerektiğini düĢünmek. sh. ancak devleti annesi Kösem Sultân ile Sadrazamlarının ve ġeyhülislâm ve benzeri devlet adamlarının yönettiği devredir (1032/1623-1041/1632). Hacı Mahmûd. Erzurum Valisi Abaza Mehmed PaĢa isyan etmiĢ ve eline geçirdiği yeniçerileri katletmeye baĢlamıĢtı. "Tûğî Tarihi". Lem'alar..SULTAN IV. Özetle Osmanlı PadiĢahlarına dinen bizzat hacca gitmeleri farz olmamıĢtır. sh. DıĢ ve iç hazineler bomboĢ olduğundan ocaklara cülus bahĢiĢi bile verilememekteydi. zira ordunun baĢında mücahid bir komutan olarak sefere giden padiĢahla. çocuk yaĢta olmasına rağmen Sultân Ahmed'in en büyük ve erĢed Ģehzadesi Murad'ın PadiĢah olmasını zaruri görmüĢlerdi. Kaldı ki. Redd'ül-Muhtâr. vrk. c. sh. PadiĢahın adamlarını katletmeye kadar iĢi vardırmıĢlardı. Murâd kimdir? Hakkında çok dedikodu yapılan bu PadiĢahla ilgili biraz ayrıntılı bilgi verebilir misiniz? I. 184 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYEN OSMANÜ XVII. Sultân Murad. sh. Tarih. 2) Bazı Ġslâm hukukçuları. Bunun en önemli sebebi. 1093. 453-465. IV. Murad'ın ismen PadiĢah olduğu. 167. kendi Ģahsî ibadeti için üç ay memleketini yalnız bırakan padiĢah bir tutulamaz. nr. asrın maneviyat reislerinden Aziz Mahmûd Hüdâyî'nin eliyle kılıç kuĢanmıĢtır. 119 vd. II. Tarihçe-i Hayat. ġeyhülislâm Yahya Efendi ve Kazaskerlerle de meĢveret ederek. sultân ve o manadaki devlet yetkililerinin de mahbus yani tutuklu gibi kabul edileceğini. c. Devletin itibarı ve siyasi durumu da iyi değildi. Ġslâm âlimleri. haccın Ģartlarından olan yol emniyetini ihlal eden Karamita grubunun isyanı sebebiyle. Ġstanbul 1995. I. PadiĢahın huzuruna kadar giren yeniçeri ağaları ve ocak çorbacıları. 1032/1623 tarihinde Veliahd ġehzade Murad. 2/a-b. neden Mısır'a kadar cihâda gidip de hacca varmadıkları da ileri sürülemez. Peçevî. Ġstanbul 1991. sh. Ebâ Eyyub'ül-Ensârî türbesinde. Ancak elimizde bunu doğrulayacak bir vesika bulunmamaktadır104. c. 212-213. Süleymaniye kütp. 55. Yeniçeriler çok fazla ĢımarmıĢlardı. çünkü yollarda anarĢi yaĢanabileceğini ifade etmiĢlerdir. Ġslâm Hukukunu bilmemek olur. 493514. Kantemir. sh. Sertoğlu."Nizâm-ı âlem içün padiĢahlar haccı terk ede-gelmiĢtir. ömürlerinin yarısını cephede geçiren PadiĢahların. Tecrübeli devlet adamı Sadrazam KemankeĢ Ali PaĢa. DüĢmanın ortaya çıkması ve düĢmanların memleketi karıĢtırma ihtimali var iken. Ahmed'in Mah-peyker (Kösem) Sultân adlı hanımından 28 Cemaziyülevvel 1021 (27 Temmuz 1612) tarihinde Ġstanbul'da dünyaya gelmiĢ oğludur. I. Hatta Enderun'daki altın ve gümüĢ eĢya Darphâneye gönderilerek cülus bahĢiĢi verilmeye çalıĢılmıĢtı. 127. Sultân Mustafa'nın Ģuurdan mahrum bulunması ve Devletin de Erzurum Valisi Abaza Mehmed PaĢa'nın isyanı ve benzeri olaylar sebebiyle müthiĢ bir zaafa maruz kalmıĢ olmasıydı. Sultân Murad iĢbaĢına geldiğinde. Sözler Yayınevi. Bediüzzaman Said Nursi. Memlekette rüĢvet ve yolsuzluk aĢırı derecelere ulaĢmıĢtı. MURAD DEVRĠ 106. Günümüzdeki gibi ulaĢım imkânlarının geliĢmediği ve bir hac görevinin en az üç ay süreceği bir asırda. sh. sıhhatli olsa bile tutuklu olma veya kendisini hacdan alıkoyan zâlim idareciden korkmanın da haccın edasını engelleyeceğini ifade ederken. Mecnûnun yani akıl hastasının imameti yani Halife olması caiz görülmediğinden PadiĢah'ın hal'i gerektiğini ve oğluna dokunul-mayıp Saray'daki odasında göz hapsine alınacağını Validesine ilettiler ve 9 Eylül 1623 sabahı Sultân Murad'ı halife ve hükümdar ilan ettiler. Sultân Osman'ın kanını isterim diyerek Genç . bedeni sıhhatli olma Ģartını açarak. Sözler Yayınevi.". II. 383 vd. Hac Risalesi. Nâimâ. II. Sultân IV. 8 küsur sene devam etti. Ayrıca Sultân Abdülaziz'in gizlice tebdil-i kıyafet ederek hacca gittiği söylenmektedir. 104 Ġbn-i Âbidin. sh. 326/937 tarihinden itibaren 20 yıl kadar haccın farz olmadığını. Memâlik-i Mahrûse'yi koyup gitmek hatadır.. sadece beytülmal dıĢında kendine ait malından haccın farz olacağını ve bu özür devam ettiği müddetçe ölünceye kadar hacca gidemeyebileceğini hükme bağlamıĢlardır. Mithat. Dördüncü Murad unvanıyla 11 yaĢını 1 ay 15 gün geçe tahta çıkmıĢtır. Murad'ın saltanat devresini iki ana bölüme ayırmak icab etmektedir: ¦"•' Birinci Safha: IV. Kantemir. Osman'a karĢı askerin ve hatta halkın duyduğu tepkidir. Bu devre. c. Bunun en müĢahhas misâli II. IV. sh. Ancak kendi yerlerine bedel olarak baĢkalarını mutlaka göndermiĢlerdir.

Büyük bir maharetle bu problemi. Hafız Ahmed PaĢa'nın iĢi zordu. Diğer tarafdan fırsatı ganimet bilen Ġran da Bağdad'da isyan çıkartmıĢ ve hatta Bağdad'ı ele geçirmiĢti. Kösem Sultân'ın büyük kızı AyĢe Sultân ile evlenip Damad sıfatını da alan Hafız Ahmed PaĢa. Yerine de yine Dâmâd Hafız Ahmed PaĢa getirildi. Yerine Damad Halil PaĢa ikinci defa sadrazam oldu ve yeniden patlak veren Abaza isyanını bastırmak üzere Erzurum'a gönderildi. 1032/1623 Ramazan Bayramında vâki olan ziyaretinde Sadrazamın rüĢvet ve zorbalıklara göz yumduğunu Padi-Ģah'a iĢ'âr edince. Abaza Mehmed PaĢa'yı takip için Doğu Anadolu'ya kadar gelmiĢti. 19 Receb isyanı diye bilinen bu isyan neticesinde Hafız Ahmed PaĢa. Yeniçeriye dayanan ve emniyet ve asayiĢi temin ediyorum diyerek epeyce zulümler icra eden Hüsrev PaĢa.» yolda vefat e' Sultân'ın büyük i Abaza MehmedJ SubaĢı'nın ( zam olarak hart da azledildi. Yerine ( isyanını basMMj yılında gorevdaıl Dâmâd Hüsrevf vardı.. Bunun yerine muhteris. Ancak bu da baĢarılı olamadı ve 1628 yılında görevden alındı. Murad. Murad'ın zorba baĢı dediği Damad Receb PaĢa yeniçeriyi ve kapıkulu sipahilerini isyana teĢvik etti.Osman olayını bahane edip Devlete kan kusturmaktaydı. Ġran ġahı ġah Abbas Bağdad isyanını körüklüyor ve hatta gönderdiği askerlerle onları destekliyordu. ağabeyi Osman'ın kanı için mücadele eden bu komutanı Bosna Beylerbeyi yaparak taltif etti. PaĢa getirildi. Sultân Murad. 1628 yılının 9. . ġeyhülislâm Yahya Efendi'yi görevden aldıran ve suiistimallere adı karıĢan KemankeĢ Ali PaĢa'nın PadiĢah'tan Bağdad'ın düĢmesini yalan söyleyerek saklaması. Iran S kerterle onla1 mek Ġstendi. Gerçekten ikincisine sıra gelmeden hayatı sona erdi.:" Hafız i. Ġyi bir komutan olmadığından muvaffak olamadı ve 1626 yılında azledildi. Bütün arzuları kukla bir padiĢahla devleti idare etmekti." birlikçisi o. ancak yolda vefat etti ve yerine Diyarbekir Beylerbeyisi Hafız Ahmed PaĢa tayin edildi. Murad'ın tahta geçmesine vesile olan Sadrazam KemankeĢ Ali PaĢa da gururlanmıĢ ve suiistimallere baĢlamıĢtır. bizzat Bağdad üzerine yürüdü. Bunu fark eden ve hakkı söylemekten çekinmeyen ġeyhülislâm Yahya Efendi. Maalesef bütün bu isyan tahriklerinde Nâibe-i Saltanat Kösem Sultân'ın da müdahalesi vardı ve isyancıları destekliyordu. bardağı taĢıran son damla oldu. Bu da devlet için büyük bir problemdir. Murs isyana !¦¦ Sultân'ın Ga ı padiĢahla t Hafız / baĢı Receb fS Suî Hüsrev I PaĢa'nın 5 olan YalifJĠ Ahi-zâdtl Sultân H rilmesinll üzerine IS bilinen iift BĠLĠNMEYEN OSMANLI 185 I: Böylesine sıkıntılarla PadiĢah olan IV. Zira IV. Kısaca içeride celâlî denilen zorbalar ve dıĢarıda da Ġranlılar Osmanlı Devleti'ni sarsmaktaydı. Böylesine sıkı devlet ricali • lere adı kari' yerek saklarr verilen Sadra. Ancak Bağdad'ı alamadı ve 1631 yılının onuncu ayında bu görevden azledildi. Zira hem Tokat'taki ma'zul sadrazam ve onun iĢbirlikçisi olan Damad Receb PaĢa ile uğraĢmak zorundaydı ve hem de Ġran Devletine karĢı olan savaĢı yönetecekti. durumu öğrenen Sadrazam hemen onun da aleyhine geçmiĢ ve dürüst ġeyhülislâm'ı bir kısım yalan ve iftiralarla görevinden aldırarak yerine biraz da sakin tabî'atlı olan Es'ad Efendi'yi tayin ettirmiĢtir.*:» karĢı ok' IV.'iel1* emniyet ve ismi bizzat Bağdanı bu görevder. Büyük biti askerleri Mis t man'ın kanı ıçm ¦ seledeha. Abaza Mehmed PaĢa'nın affedilip Erzurum Valiliğinde ibkası üzerine. PadiĢah'ın gözü önünde isyancılar tarafından öldürüldü ve Zorbacı baĢı Receb PaĢa 1632 yılının bu zorlu günlerinde Sadrazamlığa getirildi. Verilen idam kararıyla hayatına son verilen Sadrazamın yerine tecrübeli devlet adamı ve Kubbealtı veziri ÇerkeĢ Mehmed PaĢa getirildi. Ancak bu sırada Ġran ġahı Bağdad'da ikinci isyanı çıkarmıĢ ve Bağdad üzerine yürüyerek burayı iĢgal etmiĢti. Böyle bir durumda IV. otoriter ve becerikli bir komutan olan Dâmâd Hüsrev PaĢa Sadrazamlığa getirdi. Önünde Abaza isyanını bastırmak meselesi vardı. Hâkim devlet ricali ve annesi idi. Bağdad'da Bekir SubaĢı'nın çıkardığı isyanı bastırmak üzere Bağdad tarafına serdar-ı ekrem ve sadrazam olarak hareket etti. bizzat hükmedemiyordu. Bağdad Valiliği Bekir SubaĢı'ya verilerek mesele halledilmek istendi. Mesele de halledilmiĢ oldu. ayında çözdü ve Abaza'nın askerleri terhis olundu ve kendisi de Ġstanbul'a getirildi. Bu Ġran'la savaĢ yapılacak demekti.

memleketin hali ne olur?". Son sekiz yıl Sultân Murad'ın asıl saltanat yıllarıdır. bana itaat etmeyip celâliler ve haricîler mesabesindeki eĢkıyaları desteklerseniz. Murad'ın ikinci ve asıl saltanat safhasıdır ki. devlete isyan etmiĢ kabul edip kati etmeye baĢlamıĢtır. Ayrıca isyan eden zorbalar. O'nun Peygamberine ve sizden olan ülü'l-emre itaat ediniz" mealindeki âyeti okudu ve tefsir etti. Murad'ın asıl saltanat yılları baĢlamıĢ oldu. devlet ricali ve askerlerin huzurunda. halifeyim. Ve sununla bağladı: "Sizin sadakatiniz Ģu vakit doğrudur ki. zamanın ġeyhülislâmı Ahi-zâde Hüseyin Efendi'den de fetva alarak. Veliahd ġehzade Bâyezid PadiĢah yapılmak istendi. ordunun savaĢamaz hale geldiğini. sadece Ahmed PaĢa'nın öldürülmesiyle yetinmiyorlardı. Es'ad Efendi'den sonra yeniden ġeyhülislâm olan Yahya Efendi'nin de bu görevden alınmasını istiyorlardı. Ağabeyi Genç Osman'ın ölümüne yol açan ve memlekette huzuru bozan zorbacıların elebaĢılarını teker teker temizlemek oldu. ancak 186 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BIUNtmuvaffak olunamadı. IV. Cadı Osman ve benzeri eĢkıya reisleri hemen idam edildi. Allah'ın emrine ve Resûlüllah'ın hadisine aykırı hareket edenleri des teklemeyesiniz. tütün ekmeyi ve tütün içmeyi yasaklamıĢtır. Ancak Sultân Murad zeki davrandı ve açık bir divan yaparak âlimler. teslim olmadı ve sonra da öldürülüp halka cesedi teĢhir edildi. Bunun üzerine Sultânahmed Meydanına toplanan isyancı askerler yeniden anarĢi çıkarmak istediler. devleti bir avuç zorba ve hırsıza yedirmeye-ceğini. kendisi hakkında "Cezây-ı sezasını buldu" ifadesini kullanmıĢtır. Her iki hadiseyi de.Sultân Murad. memlekette kaybolan huzuru yeniden tesis etmek gayesiyle ve de eĢkıyanın gözünü korkutmak için yaptığı ifade edilen 19 de. Murad'ın ilk yaptığı icraat. PadiĢah lehine çok büyük tezahürat yaptılar ve IV. Gürcü Rıdvan. Küçük Ahmed PaĢa'nın gayretleriyle ele geçirildi ve ortadan kaldırıldı. IV. 2) Ġstanbul'da 1043/1633 yılında çıkan ve Ġstanbul'un yaklaĢık beĢte birini yakıp yıkan büyük yangın üzerine. Devletin idaresini ele alır almaz. SeydiĢehri ve çevresini kasıp kavuran Deli Ġlâhî. AnarĢinin devletin temellerine girdiğini. iĢsizlerin ve de eĢkıyanın toplantı yerleri haline gelen kahvehaneleri de hem kapatmıĢ ve hem de yasağa rağmen içki içip sarhoĢ olanları gerekli cezalarla cezalandırmıĢtır. Aranızdaki müfsidleri barındırmayasınız. aranızda tefrikaya mahal vermeyesiniz. kendisine ve kanuna itaat etmeyen kim olursa olsun hakkından geleceğini bildirdi. Arkasından "HabeĢli bir köle dahi olsa baĢınızdaki âmirlere itaat ediniz" manasını taĢıyan hadisi zikredip Ģerh etti. Murad. Sultân Murad. Bunun üzerine Receb PaĢa yeniden kapıkulu askerlerini tahrik ederek 20 ġaban ihtilali diye bilinen ikinci isyanı çıkarttı. Bunlardan BeyĢehri. ipleri ele almaya baĢlamıĢtı ve hemen devleti tehlikeye sokan Recep PaĢa'yı 18 Mayıs 1632 tarihinde idam ettirdi. zorbacı baĢı Receb PaĢa'nın entrikalarının ardında mâzul Sadrazam Hüsrev PaĢa'nın bulunduğunu biliyordu. tütün yüzünden katle Ģer'î cevaz veren ġeyhülislâm sonradan idam edilince. "Allah'a. ġimdi bunları da çok kısa olarak özetleyelim: 1) IV. Evvela devlet toprakları üzerindeki emniyet ve asayiĢi temin etmeye baĢladı. Sultân Murad evvela. halkın da duyabileceği Ģekilde tarihî bir nutkunu îrâd eyledi. Murtaza PaĢa'yı tavzif ederek Tokat'taki Hüsrev PaĢa'nın ele geçirilmesini istedi. Ġsteklerinin sonu gelmiyordu. PadiĢah. Yine Lübnan ve Suriye taraflarında zulüm rüzgarları estiren Dürzi lider Maanoğlu Fahreddin ve oğlu Mes'ud da Ġstanbul'a celb olunduktan sonra 1635 yılında idam edildiler. Nitekim alındı ve yerine Ahi-zâde Hüseyin Efendi ġeyhülislâmlığa getirildi. Receb PaĢa'nın katledilip zorbaların tasfiye edildiği 1041/1632 yılından baĢlar ve vefatına yani 1640 yılına kadar devam eder. IV. Tabanı Yassı Mehmed PaĢa'yı sadrazamlığa getirdi. Balıkesir çevresinde Solakoğlu diye bilinen Ġlyas PaĢa. Bu fevkalade ikna edici konuĢmayı dinleyen halk ve devlet ricali. Ancak ġeyhülislâmdan aldığı fetvayla bununla kalmamıĢ ve çıkarılan yasağa uymayanları. Murad 21 yaĢına gelmiĢ ve çocukluk devresini bitirerek devleti idare edecek tecrübeye sahip olmuĢtu. askerin siyâset ile uğraĢmaktan iĢini yapamadığını. tütün yasağı ile yetinmemiĢ ve o devirde zorbaların. Gerçekten Saka Mehmed. Ģerî'ata. Solak-zâde. bunu da bahane eden IV. rüĢvrtl . Ben ki. sonra da Devleti tehdit eden baĢta Ġran olmak üzere dıĢ tehlikelere yöneldi. Ġstanbul'a getirilerek kati olundu. Murad. Ġkinci Safha: IV.

ġeyhülislâmı PadiĢaha isyan hazırlığı suçundan idam ettirmiĢtir. Valide Sulan tarafından hemen menfi ithamlarla PadiĢah'a ihbar edilmiĢtir. Bu antlaĢma ile Erivan ve Azerbaycan Ġran'da. büyük bir karĢılama ile Ġstanbul'a döndü. sh. VIII. c. M. Naima. "Murad IV". siz kendilere nasihat buyurub âlimler zümresinin hayır duasını aldırasınız. Ġslama kesin aykırı bir âdet de değildir105. ulemâ sınıfından bazı insanları da idam ettirmesidir. Murad'a ayrılmıĢtır (II. Sâhib-kırân ve benzeri unvanlarla anılan ve ancak 28 yıllık bir ömür süren IV. Bağdad Seferi diye bilinmektedir. sh. Kantemir. o zamana kadar "Görevden azl olunur ve nefy olunabilir. Ramazan Bayramının 2. Daha sonra KemankeĢ Kara Mustafa PaĢa'nın baĢkanlığında yürütülen sulh müzâkereleri neticesinde Ġranlılarla Kasr-ı ġirin AndlaĢması yapılmıĢ ve savaĢlara son verilmiĢtir. kardeĢ katline de karĢı çıkan ve bunu bizzat Sultân Murad'a hatırlatan cesur bir ilim adamıdır.durumu beddu ecdadının r> lâmP ihbarı idame Murad'aii 4)C niden6 yapılan lı lemistir I sefer n sürmüĢtür. Nihayet tedaviler netice vermeyince. 1-452. Maalesef Sultân Murad. Bu durumu. Fâtih-i Bağdad unvanını kazanmıĢtır. sh. Kısım. Ancak nikris hastalığına müptelâ idi. bütün Osmanlı arazilerinde yaklaĢık 20. IV. Bunun 9 yılını ^ c u( sn. c. Zira 6 ciltlik bu tarihin iki cilde yakın bir kısmı IV. teessüfle Valide Sultân'a bir tezkire ile duyuran ve tezkiresinde "Kendülerini bedduadan sakınırız. 1635 yılında yapılan bu sefer neticesinde. Umulur ki. ancak kati olunmaz" diye bilinen kuralı çiğneyerek. Birinci Ġran Seferi. Revan Seferi diye meĢhurdur. Ġranlıların Revan'ı yeniden ele geçirmeleri üzerine 1638 yılında PadiĢah Bağdad'a yürümüĢtür. Bu savaĢta Osmanlı Sadrazamı Tayyar Mehmed PaĢa Ģehid olmuĢtur. Murad'ın Ģahsiyeti hakkında farklı dedikodular yayılmaktadır. ecdadının hürmet gösterdiği bu zümreye PadiĢah da hürmet göstere" ifadelerini kullanan ġeyhülislâm Ahi-zâde Hüseyin Efendi. günü yatağa düĢen Sultân. 289-299. Murad. Bu ġeyhülislâm. 8. PadiĢah. Revan (Erivan) alınarak Tebriz taraflarına da akın yapılmıĢtır. c. sh. 148-206. ciltler). Konuyu özetler misiniz? I in l'ia Bağdad Fâtihi. Murad'ın dönemini incelerken temel kaynaklarımızın baĢında Naima'nın Tarihi gelmektedir. Murad. Osmanlı Tarihi. . On ay sürmüĢtür. Sultân Murad. I. sh.000 eĢkıyayı ortadan kaldırmıĢtır. rüĢvet iddiaları ve yolsuzluk ithamları yüzünden Ġznik Kadısını idam ettirmiĢtir. Ġslâmiyet'te yok ise de. ĠA. ve III. Baysun. 1043/1633 yılında Ġzmit. Artık. Gâzî. Cavid. c. IV. 107. III.1640 tarihinde vefat eyledi. Solak-zâde. III. bazı tarihçilere göre. Cenaze merasiminde gazalarda bindiği üç atının eğerleri ters takılarak cenazenin önünde yürütülmesi. Ġkinci Ġran seferi ise. 4) Osmanlı Devleti'nin iç ahvâlindeki bu karıĢıklıktan istifade eden Ġran ġah'ı. Elbette ki bütün tasfiyeler sırasında bazı mazlumlar da zulme maruz kalmıĢ olabilir. yeniden Bağdad'a saldırmıĢ ve Bağdad'ı ele geçirmiĢtir. Bağdad ve havalisi ise Osmanlı Devle-ti'nde kalmıĢtır. Uzun süren bir muhasaradan sonra 1639 yılında Bağdad yeniden Osmanlı Ülkesine katılmıĢtır. II. UzunçarĢılı. I.§ Revan'ı y Uzun s katılmıĢ! sonra H netice Bu i ti'nde ta mû| düĢen S üç atnf Ġslam:'1 10? Ji bir ini BĠLĠNMEYEN OSMANLI 187 kVe Ġki-\Sultân Murad. 16 yıl. 737-766. 398-487. 3) Sultân Murad'ın eski Osmanlı PadiĢahlarından farklı olarak yaptığı bir icraat da. bizzat kendisi Ġran üzerine iki ayrı sefer düzenlemiĢtir. Ġznik ve Bursa taraflarına doğru düzenlediği teftiĢ seyahatinde.2. IV. sadrazamları tarafından yapılan harekâtlar netice vermeyince. 263-451. 4 ay ve 28 gün Osmanlı tahtında kaldı.

âsâyiĢ bozuktu. ĢiĢmanca vefl sinden uzağa i Naima. Silahdar Mustafa PaĢa ve Bekri Mustafa gibilerin. Ancak Yavuz'dan ayrıldığı iki önemli noktası mevcut idi: Birincisi. bizzat sürdürdü. Devletin yularını eline aldı ve yedi sene kadar istediği gibi devleti idare etti. Yavuz gibi cihangir olamadı. 127 vd. çok ağır Ģartlarda çocuk yaĢında tahta geçti. bir çok konuda yeni kanun ve usuller ihdas eyledi. etrafına bir takım sefil insanları yaklaĢtırmasıydı. derin zekâsı. Ancak hem askerlik ve hem de devlet idaresi sahasında büyük baĢarı kazandı. Yavuz'u Yavuz yapan yakın devlet ve ilim adamları onun için vardı denilemez. Tütün Yasağı için bkz. rütbesine lâyık olmayan bazı iĢlere teĢebbüs eyledi.630 vd. En önemlisi de "çocukluğunda örnek bir hâkân hayatı yaĢayan IV. ömrünün kısalığına sebep oldu denilmektedir. KĠ mi lebi ten sarayının meo . kalın kemikli. bazan ona Ģerî'ata uymayan iĢleri yaptırdıkları da nakledilmektedir. büyük devlet adamı ve büyük diplomat demek mümkündür. Ancak 1632 yılından 1640 yılına kadar müdebbir bir devlet adamı gibi devleti idare etti. Bu hususta çok misâller gösterilebilir. II. her türlü meĢakkate tahammül etmesi. selefleri olan PadiĢahları unuttururdu ve bu zamana kadar onun gibi bir PadiĢah görülmezdi". Osmanlı Tarihi. Sohbetlerinde Yavuz gibi. Hilelerin peĢinde koĢan Ali PaĢa ile Yavuz'un veziri Pîrî Mehmed PaĢa'yı kıyaslamak mümkün değildi. r Ölümliı kıyla kabul} yarım asır t baĢlayacaktı. BA. yaygınlaĢan zulüm ve suiistimalleri önlemiĢ olmasıydı. Hatta 1043/1633 tarihinde Sultân Ahmed'teki mevlidde karĢılıklı tartıĢmalar vâki olmuĢ ve PadiĢah her ikisine de hürmeti devam ettirmiĢtir. Murad. zulmedenleri. cihanın en büyük vurucu kuvveti halinde düzenlediği ordu.. Zira sadrazamlar liyakatsizdi. Ayrıca Ģahsiyetaftitibariyle dedesi Yavuz Sultân Selim'e benzetilmektedir. nr."Vj "kurĢun ve I elçinin gözü! olarak müH binasından 1 etmiĢtir. Osmanlı Devleti içerisinde huzur ve asayiĢi sağladı. Fakat haklı söze gücenmez ve ilim adamlarının haklı mütalaalarından memnun olurdu. Yavuz gibi 42 yaĢında değil. EĢkıyayı bertaraf edeceğim derken. 188 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYdu validesinin niyabeti ile yürüttü ve Osmanlı Devleti için anarĢi yılları oldu. dıĢarıya karĢı korkutucu Ģevkette bir devlet. Bazan zulme varacak kadar sertti.. Çoğu meselelerde ecdadının koyduğu kanunlara fazla itibar etmedi. sh. ordu disiplinini kaybetmiĢti. Maalesef Musa Çelebi. Vefat ettiği zaman hazinede 15 milyon altın ve bir o kadar da diğer servet vasıtaları bulunuyordu. Murad'in dehâsı. Ona büyük kumandan. Siyâset kılıcıyla serkeĢleri korkuttu. hep ehl-i kemal olsaydı. 85. ıslâh edilmiĢ bir maliye bıraktı. Avrupa'daki haber alma teĢkilâtını düzenleyerek Kanunî devrindeki duruma yükseltti. Emir güne Oğlu Yusuf. En güzel tarafı. 185. gençliğinin ilk yıllarından itibaren hevâ ve heveslerini tahrik eden kötü arkadaĢlarının yardımıyla (Silahdar ve Emir Güne oğlu gibi). Bazı zulümlerine rağmen. saltanatı devraldığında. 134. bazılarının da zulmen kanına girmiĢ olması ihtimali.] sertliğinden \ larında Avı ps'dâ rpııhiffl Ki): ve I adıyla yad e Hamm IV. korku hissine tamamen yabancı olması. sh. Murad'in en çok tenkid edilen bu kusuru olmasaydı. rakipleri durumunda bulunan Sultân Ahmed Camii Vaizi Sivâsî Abdülmecid Efendi ve Galata Mevlevîhânesi postniĢini Ġsmail Dede'yi hürmetle dinlerdi. Ġkincisi. orduyu büyülemiĢtir. Geriye kalan 8 yılını ise. Aksun.000 hicrî yılından sonra gelen PadiĢahların en büyüğü idi. fesâd Ģebekelerini ve zorbaları ortadan kaldırması. IV. maliye periĢan ve hazine bomboĢtu. Mühimme Defteri. Ancak her konuda Ģerî'atın emirlerine uygun hareket ettiği ve kanun hükümlerini aynen tatbik eylediği de söylenemezdi. Uzun boylu. Muı yalanlardan! 108. nerdeyse hiç bir iĢe karıĢmadı. Naima'nın tesbiti ile 1. Mesela ehl-i tarikatın kısmen aleyhinde olan Kâdî-zâde Mehmed Efen-di'nin tesiri altında kalmasına rağmen. Ġki büyük sefere çıkan Sultân Murad. Zaten IV. 1041/1632 yılına kadar selefleri gibi. en büyük PadiĢahlardan biri olurdu denilen tarafı. onun d ancak bazan om» gürzleri h •¦ öğrenmiĢ' '. c.

önce mızrak ve sonra da ok atarak. Bu iĢi. zevk ve eğlenceye dalma manasına gelmektedir. Naima. 248 vd. devletin hayatını ve büyüklüğünü yarım asır uzatmıĢtır. sefâhet. 108. Cavid. Öztuna. c. yarım asır önce yıkılmaya baĢlayacaktı. Bağdad ve Revan KöĢklerini o yaptırmıĢtı. Evliya Çelebi.¦¦¦•¦ 190 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYEN OSM/' 109. onun kuvvetini Ġfade edebilmek için "200 okkalık (yani yaklaĢık 600 kiloluk ağırlık eder. Ģer'an yasak olan Ģeylere. IV. c. IV. sh. Ġstanbul 1314-1938."¦ . sh. Seyahatname I-X. yollar ve büyük köprülerle ihya etmiĢti. Murad'ın sefâhet içinde olduğunu söylemek tamamen yanlıĢtır ve hiç bir temel tarih kitabında. 642 vd. c. ta'lik yazısı üstadı ve büyük bestekâr idi. 338. Ölümünün Batı devletlerinde memnuniyetle karĢılandığı. . o zaman 200 kilo olur ve makul hale gelir) gürzleri kaldırabilirdi" demektedir ki. 106 Naima. Sel suları ile harabe olan Kavbeyi o tamir ettirmiĢti.. c. Eski Saray denilen Ġstanbul Üniversitesi merkez binasından attığı cirit. . zekâsından ve sertliğinden korkarak durumu Cumhuriyet Senatosuna bildirmiĢti. Ġç oğlan. iki yerden deldi. Akgündüz. Aynı zamanda Ģair. elçinin gözü önünde. Aksun. Maalesef Cumhuriyet döneminde yazılan tarih kitaplarının. "Ģakaya. Merak edenler. Eserleri ve hayratı ile de Anadolu hâlâ hatıraları ile doludur. tüfek mermisinden uzağa düĢerdi ve Hammer'in ifadesiyle attığı ciridin delmeyeceği madde yoktu. IV.297-299. Daha 17 yaĢındayken kendisini gören Venedik Büyükelçisi. kalkan hatıra olarak müzelik eĢya arasına koyuldu. Bilhassa son zamanlarında Avrupa'ya yönelik akınlar yaparak. c. ĠA. ¦ •¦. Ġsmail Hakkı UzunçarĢılı'nın Kapı Kulu Ocakları Kitabını inceleyebilirler. o gelmeseydi devlet 1683'de değil. Peçevî. ancak bazan okka bir kilo karĢılığında da kullanılmaktadır ki. yayını çektiği ok. Ayrıca Yeniçeri Ocağında da bir gurup için bu tabir kullanılır. Bilindiği gibi. Ayrıntılı bilgi Fâtih dönemi soruları a-rasında verilmiĢtir. Rumeli ve Anadolu Kavağını. Güneydoğu ve Doğu Anadolu'yu hanlar. Murad'ın saçlarını at kuyruğu gibi yaptığı ve benzen iddialar. 346-350. Timur neslinden ġâh-ı Cihan'ın elçisi Zarif Bey'in Hindistan PadiĢahından "kurĢun ve kılıç kâr eylemez" diye hediye getirdiği gergedan derisi kaplı kalkanı. buradan gelecek tehlikeleri önledi ve Avrupa'da mühim bir savaĢ yapmadığı halde. Hastalık derecesinde ata düĢkündü. Murad'ın cinsî sapık olduğuna dair iddialar hakkında ne dersiniz? Kaynakları yorumlamakta kasıtlı davranan bazı tarihçiler. c. sh. 107 UzunçarĢılı.daha öl BĠLĠNMEYEN OSMANLI 189 ĢiĢmanca ve fakat çevikti. I-II. bütün kaynakların ittifakıyla kabul edilmektedir... Murad'ın sefîh olduğu iddiasıdır. Bugün ifade ettiği manayla. camileri ve diğer müĢtemilâtı ile birlikte Kazak taarruzlarına karĢı yapmıĢtı. bu bir teĢbihtir. sh.. nükteye. 159-162. Zira Hammer'in ifadesiyle. Enderun personeline veya diğer bir ifadeyle Devlet baĢkanlığı personeline denmektedir. sn. Hammer'in ifadesiyle "paslanmıĢ Ġslâm Kılınana kan ile su veren bir halife idi". Topkapı sarayını teĢkil eden üç kısımdan birisi olan Enderun'da yani Ġç Saray'da çalıĢan devĢirme görevlilere. kervansaraylar.. "MelâMb ve melâhîye" yani oyun ve . Tarihçilerin naklettiğine göre. -. Murad'ın alkolik ve sefih olduğuna dair iddiaları daha yakından inceleyebiliriz. II. özellikle gayr -i meĢru kadınlarla düĢüp kalkmaya ve içkili alemlere katılmaya denir. c. aslı astarı olmayan yalanlardan ibarettir106. "Murad IV". tesiri büyük oldu. ancak bu kısım okunduktan sonra. VIII. IV. IV. Konuyu iki açıdan incelemek yerinde olacaktır: Birincisi. IV. Baysun. Ok Meydanı namazgahına minberi o koymuĢtu. Bu zikredilen manada IV. Fırat'ın büyük kollarından biri hâlâ bu sebeble onun adıyla yad edilmektedir. 399 vd.. I. eğlenceye ve maalesef sefâhete düĢkündü" demeleri. III. 164.-•. Bayezid Camiinin minarelerinden birinin altındaki hedefe isabet etmiĢtir. Murad'ın sefîh ve içkici olduğuna dair iddialar hakkında ne dersiniz? Yıldırım Bâyezid ile ilgili sorularda uzun uzadıya konuyu incelediğimizden dolayı. Ankaravî Mehmed Efendi eliyle yapmıĢtı. I. böyle bir Ģey kayd edilmemiĢtir. Konuyu daha önce bütün ayrıntılarıyla açıkladığımızdan burada tekrar etmeyeceğiz107. I. Osmanlı'da Harem. Devrinin büyük okçularından okçuluk öğrenmiĢti. . II. Kantemir. Kapukulu Ocakları. Murad'ın Mûsâ Çelebi ile böyle bir iliĢkisi olduğunu iddia edecek kadar ileri gitmiĢlerdir. M.

eğlence ve sefâhet olarak anlatılmıĢtır ki. selefleri olan PadiĢahları unuttururdu ve bu zamana kadar onun gibi bir PadiĢah görülmezdi". 15 lerini seyredil!. I fark olsa g 110. gençliğinin ilk yıllarından itibaren hevâ ve heveslerini tahrik eden kötü arkadaĢlarının teĢvikiyle (Silahdar ve Emir Güne oğlu gibi). Murad. Bâyezid ve IV. Murad'ın içki içtiğini kesin bir Ģekilde bilmiyoruz. Sohbetlerinde. Murad ile alakalı bazı kelimeleri ve tesbitleri yanlıĢ yorumladıkları da bir gerçektir. meĢru dairede hayat yaĢamaları her zaman mümkündür. Mty giderek. IV. Murad'ın ve bütün Osmanlı PadiĢahlarının gayr-ı meĢru kadınlarla beraber olmalarına ihtiyaç yoktur. Hatta birini bizzat ok ile vurub deryaya düĢdükde helak oldu deyü geçdiler. MeĢru dairede istediği ve baĢkasıyla evli olmayan her câriye ile beraber olması mümkün olan bir insanın. içkici ve sarhoĢ biri olduğunu söylemek çok zordur.eğlencelere düĢkün olduğunu ifade eden Osmanlı tarihçilerinin bu beyânları. Böylesine içki düĢmanı olan bir PadiĢahın. Bunlardan Kaya Sultân. Bu konuda en doğru ifade Naima'nın Ģu tesbitleridir: "Çocukluğunda örnek bir hâkân hayatı yaĢayan IV. melerden anta alemi yapıp e gizliye içki i etmek ile. hamre yasağ olub cümle meyhaneleri yıkdırub bu bâbda mübalağa olundu. Murad'ın içkici ve sarhoĢ olduğuna dair iddialardır. i günden-günefi Değeri! t Onun için akta saptırıldığını d "Ramazan t küne inip (okçuluk» 01 sâhib-kırSngOlj Silahdar PaĢa î tertip olundu. 8u I gönlünü açmak k mak ve arzu'an h orada Fad-Ģahlara ft Ģiddetli hastalıktan^ ġimdi Ġki fazlaca içki I. M makamım| Bunlard hülislâmYahyıfe lislâm Zekenyıls-olması i anlaĢılınca! hülislâm'a e zamanda Wf Ġkincisi. onun içkici birisi olduğu konusundaki izahlar gibidir. Murad. gayr-i meĢru yollarla bir kadınla beraber olması mümkün değildir. vBile' diyoruz: çünkü IV. Bunlara bir örnek verip konuyu kapatalım: "Murad IV. "(Bir seferden) Ġstanbul'a dâhil olduklarında. Ġkincisi. Zira teserrî dediğimiz cariyelerle. Ba'dehû ol biçare çıkub halâs buldı". istirahat «I fazlaca içki içti. 11 oğlu ve 4 kızı olduğu nakledilmektedir. |tt iddiaları ifan yasak i malî katılmaya »tamamen 'sef ve eğ-ppgayr-i îsraber ol-yat yaĢananımı ve u ve 4 ı Sultân srçla evli fu yollarla BlhUSUılarına Hım Ģu |nâve i layık Mit »Hatta BĠLĠNMEYEN OSMANLI .* özellikle <{r«j| virleri neten Üçiıım-îj zatrr N OSMANLI ı ne derı dolayı. Osmanlı tarihçileri tarafından içki kullandıklarına dair nakiller bulunan iki PadiĢahtırlar. açıktan içki içtiği ve bir sarhoĢ olduğu söylenemez. hep gayr-i meĢru oyun. hep ehl-i kemal bulunsaydı. Murad'ın AyĢe Sultân isimli bir hanımı ve karı-koca hayatı yaĢadığı yedi sekiz de cariyesi olduğu nakledilmektedir. Gizlice içse dahi. küçük yaĢta vefat etmiĢlerdir. Zira. Ve bizzat kendüleri gece ve gündüzlerde gezüb buldukları sarhoĢu kati ederlerdi. tamamen yanlıĢtır. bundan piĢmanlık duyduğunu anlıyoruz. Nitekim IV. Safiye Sultân ve Rukıyye Sultân dıĢındakiler. rütbesine lâyık olmayan bazı iĢlere teĢebbüs eyledi. Sefih olması hususundaki yanlıĢ izahlar. Ancak bunların açıktan içki kullandıklarına dair olan rivayetler de kesin doğru değildir. IV. Osmanlı PadiĢahlarından I. Fakat yine de gençliğinde böyle bir günaha girdiğini de ihtimal dahilinde görüyoruz. Bir kısım yazarların IV. ılamrafe IV. Gizlice ve buhran dönemlerinde içki kullansa bile.

sh. Kadı ve müftülerin idamına karĢı çıktığı ve özellikle kardeĢ katli meselesinde asla fetvaya yaklaĢmadığı için bazı müfsidlerin tezvirleri neticesinde idam edilmiĢtir. daha evvel de ġeyhülislâmlık yapan ġeyhülislâm Zekeriya Efendi'nin oğludur. Seyahatname. 1 ġevvalde bayram tebriklerini kabulden ve Sinan PaĢa köĢkünde Ġç ağalarının türlü hünerlerini seyredip. Milâdî takvim . Kendileri mu'tâd üzere deryada Sinan PaĢa KöĢküne inip (okçuluk ve atıcılıkta) hünerli olan Ģahısların çeĢitli (harp) oyunlarını ve eğlencelerini seyrettiler. 164 vd. c. c. 297.. Murad'ın hükümdarlık yaptığı yıllarda Hezarfen Ahmed Çelebi adında bir Türk bilgini uçma teĢebbüslerine giriĢti. "Murad IV". Kantemir. Evliya Çelebi. Elimizde Fetâvâsı da bulunan bu ġey-hülislâm'a edepsizlik itham edenlerin tarihten bi haber oldukları ortadadır. Acaba doğru mudur? Ġdam iddiası doğru değildir. biz de sadeleĢtirerek nakledeceğiz ve meselenin nasıl saptırıldığını daha rahat anlayacağız: "Ramazan Bayramında erkân ve a'yân el öpüp gittiler. tövbeyi bozarak fazlaca içki içti. günden-güne fenalaĢtı". Ģevkini ve neĢesini arttırmak ve gönlünü açmak kasdıyla. sh. c. Ahi-zâde Hüseyin Efendi'dir. IV. 420-421. Bütün bu Ģeyhülislâm olan Ģahsiyetlerin eserleri ve ne yaptıkları ortada iken. I-II. 429-430.. VIII. Onun için aktarma yaptığı yeri. 159-162. Çağatay. Hepsinde de baĢarılı oldu. Büyük ziyafet tertip olundu. sh. Nefsin kuvvelerini ferahlandırmak ve arzulan harekete getirmek iddiasıyla hafif meĢrep arkadaĢ sohbetlerine onu teĢvik ettiler. 108 Naima. M. Peçevî. 642 vd. 346-350. Ġkincisi. II. Üçüncüsü de Es'ad Efendi'dir. Bunlardan birincisi. I. 449. Osmanlı Devleti Tarihi. UzunçarĢılı. 338. 914. 110. sh. 213. c.". Aksun. c.. içki meclisleri düzenleyip sefâhet alemlerinde yaĢadığını söylemek arasında fark olsa gerektir108. sh. Ġbnül-Emin-Saray. BA. Murad'ın kendi döneminde uçma denemeleri yapan Hezarfen Ahmed Çelebi'yi idam ettirdiği söylenmektedir. ġair ve edib bir zattır. Baysun. ancak sürgün edildiği doğrudur. Ol sâhib-kırân gül gibi açılıp handan oldular ve bir mikdar at koĢturdular. Ġlk önce Ok Meydanından kısa mesafeli dokuz deneme yaptı. sh. c. Daha sonra At Meydanı'na nazır Silahdar PaĢa Sarayına varub meydana ve etrâf-ı âleme nazır KöĢk'de oturup hava aldılar. I. Bu sırada Silahdar PaĢa ve bazı özel sohbet arkadaĢları.. Ġstanbul 1986. Hoca Sa'deddin Efendi'nin oğludur. aynı zamanda büyük bir Divan Edebiyatçısıdır. Öztuna. IV. 111. ĠA. Murad devri ġeyhülislâmlarına da dil uzatılmaktadır. sh. Yılmaz. II. IV. c. 939. PadiĢahların Kadınları Ve Kızları. Murad devrinde yani 17 sene içerisinde üç önemli ilim adamı ġeyhülislâmlık makamını ihraz etmiĢlerdir. Murad'ın zamanında üç defa aynı makama getirilen ġeyhülislâm Yahya Efendi'dir. nr. ġöyle ki. Kapukulu Ocakları. Değerli tarihçi hocamız Cavit Baysun'un bu bilgileri Naima'dan aktardığı çok açık. Acaba ileri sürülen iddialar doğru mudur? IV. RüĢvet ve suiistimallere karĢı dürüst bir ilim erbabı olması hasebiyle bazı müfsidlerin telkini ile iki defa bu görevden alınmıĢ ve dürüstlüğü anlaĢılınca yeniden aynı göreve iade olunmuĢtur. istirahat etti ve akĢam yemekte yakınlarının (Silâhtar ve Emirgûne-oğlu) teklifi ile. O gün orada PadiĢahlara yakıĢır Ģekilde zevk ve sohbet edüp Saray'a geldiler. Uluçay. Cavid. 248 vd.191 "Murad IV. Ertesi günü durumları değiĢti ve Ģiddetli hastalıktan vücutları etkilenip zayıfladı. bu satırlardan sonra nasıl iddia edebilirsiniz? O halde gizliden gizliye içki içtiğini ve ancak bu halinden piĢmanlık duyarak tevbeyi arzuladığını ifade etmek ile. 54-56. biraz at koĢturduktan sonra Atmeydanı'nda Silâhtar Mustafa PaĢa'ya tahsis edilen saraya giderek. I. Yahya Efendi. c. bu sefahat gecesinin ertesi günü hastalandı. bütün tedavilere ve kan alınmasına rağmen. Bu zat. IV. ġimdi ikisini mukayese edelim ve kendi kendimize soralım: Acaba tövbeyi bozup fazlaca içki içtiğini hangi ifadeden çıkarabilirsiniz? Sefâhet gecesi manasını hangi kelimelerden anlayabilirsiniz? Hele hele Ramazan Bayramında bir Osmanlı PadiĢahının içki alemi yapıp eğlendiğini. III. 399 vd. ¦ 192 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYEN OSMAĠJj hayali olarak bunlara hilâf-ı hakikat Ģeyler isnâd etmek. tarihi tahrif olur109. gül renkli kâseye bakmalarını rica ve niyaz ettiler.

c. 44-46. Füze ile uçan ilk Türk'tür. Maalesef bu ihsanına rağmen "Böyle kimselerin bekası caiz değil" diye Cezâir'e sürgün ettiği ve orada vefat ettiği Evliya Çelebi'nin kayıtları arasındadır. orada Selâmet Giray Hanın yanında ölmüĢtür. Ġsa Nebi ile konuĢmağa gidiyorum" diyerek semaya fırladı. o uçuĢunda bir planörcü gibi rüzgarın esiĢini dikkate almıĢ. Kısa bir zamanda mahĢerî bir kalabalık toplandı. ona göre uçmasını gerçekleĢtirmiĢti. c. ġeyhî Mehmed Efendi. Murad. 110-114. Gazev BĠLĠNMEYEN OSMANLI 193 rek yardımcılarının ateĢlemesiyle uçmayı baĢarmıĢtır. 337-338. c. Hezarfen Ahmed Çelebi bu uçma denemelerinde Türkistan'ın Fârâb Ģehrinde olan Ġsmail Cevheri'yi örnek almıĢtı110. Vakâyi'ül-Fuzalâ. Onun bu baĢarısından hoĢlanan Sultân IV. FiĢengi önünde c söyledi" d Bu Hezarfen'ln j diklerine c ne dair izahl dolayı ola iddia ettiği g ve teknolo tarihimize y Netice ( doğru taril Ancak I tâbi'ı Norveçli i kabul e 109 Naima. I. Bir kese akçe Ġhsan olunup 70 akçe ile sipahi yazıldı. Bu da doğru mudur? Lagari Hasan Çelebi. 548-549. O gün Ġstanbul halkı deniz kıyısını doldurmuĢtu. sh. "Bismillah" deyip kendini boĢluğa bıraktı. Murad tarafından mükâfatlandırılmıĢ. Sarayburnu'nda Hünkâr huzurunda fiĢenge bindi ve Ģakirtleri (yardımcıları) fitili ateĢlediler. Sinan PaĢa Sarayı önünde denize inmiĢtir. füzeciliğin atası sayılmaktadır. Hezarfen Ahmed Çelebi. sadrazam ve vezirleriyle birlikte Sarayburnu'ndaki Sinan PaĢa KöĢkünden olup bitenleri seyrediyordu. Hezarfen Ahmed Çelebi Lodos rüzgarının da yardımıyla bir kuĢ gibi uçup Ġstanbul Boğazını geçmiĢ. Yanında olan diğer fiĢekleri ateĢleyip rûy-u deryayı çırağan eyledi. Evliya ( "Murad i elli okka baruU ve Ģâklrtlerlf mağa. I. Sultiıl. Füzenin barutu bitince de daha önce hazırlamıĢ olduğu kanatları açmıĢ. Füzenin kâĢifi kabul edilen Lagarı veya Lagrî Hasan Çelebi'nin de i-dam edildiği veya ġeyhülislâm Yahya Efendi tarafından engellendiği söylenmektedir. 430. Kendini rüzgara bırakıp Üsküdar'a uçacaktı. Nihayet beklenen an geldi.". misi Sulta::» cuğu ( tek Osmaıojıg Maalesef t ms rr b: gc 338. Ġdam edildiği ve deryaya atıldığı iddiası asla doğru değildir. kendini boĢluğa atacak kahramanı bekliyorlardı. I. c. Üsküdar'daki Doğancılar'a inmiĢti. sh.y 113. Evliya Çelebi. 110 Evliya Çelebi. FiĢengi kebirinin barutu kalmayınca zemine doğru inerken kartal kanatlarını açarak Sinan PaĢa KöĢkü önünde deryaya indi ve padiĢahın huzuruna geldi. Çünkü. Galata Kulesi'nin üstüne çıktı. Ġsâ Nebî sana selam söyledi" diyerek Ģakaya baĢladı. Nev'î-zâde Atâî. Döğen. . Hezarfen Ahmed Çelebi uçma tasarısını ilk gerçekleĢtiren bir bilgin olarak havacılık tarihinde yerini alırken. sh. Ersoylu. 670. Herkes hayretteydi. Müslüman Ġlim Öncüleri Ansiklopedisi. Nisan 1981. Onun bu baĢarısını gören halk ona "bin fenli" mânâsında "Hezarfen" lâkabını taktı. Bu Lagarî Hasan elli okka barut macunundan yedi kollu bir fiĢek îcad eyledi. Seyahatname. Lagarî. 112. Vücuduna taktığı kanatlarıyla Boğaza doğru süzüldü. Tarih ve Edebiyat Mecmuası. . Murad. c.1636 yılını gösteriyordu. "PadiĢahım. kendisine bir kese altın verdi. Murad'ın kızı Kaya Sultân'ın doğduğu gece yapılan Ģenlikler sırasında füzeyle uçma hünerini gösterdi. III. sh. planörcülüğün de öncülüğünü yapmıĢ oluyordu. "Türklerin Ġlk Uçan Adamları". Herkesi alabildiğine bir heyecan kaplamıĢ. Halil. 691-692. sh. 1633 yılında IV. IV. II. sipahi sınıfına yazdırılmıĢtır. Hasan Çelebi 50 okkalık barut macunuyla dolu 7 kollu. 755-757. sh. Bu gösteri üzerine IV. Zemini bûs ederek. Daha sonra Lagarî Hasan Çelebi Kırım'a gitmiĢ. kendi îcadı olan bir fiĢeğe binerek yardımcılar» l önce hazırlamıĢ c gösteri üzerine I Daha sonra I ölmüĢtür. Hezarfen Ahmed Çelebi büyük uçuĢunu yapmaya hazırlanmaya baĢladı. bütün gözler Galata Kulesinin tepesine dikilmiĢ. "PadiĢahım seni Huda'ya ısmarladım. Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesinde anlattığına göre. Hadâlk'ul-Hakaık. Seyahatnamesinde Roketle uçma olayını Ģu Ģekilde anlatmaktadır: "Murad Hân'ın Kaya Sultân isimli kızı dünyaya geldiği gece akika kurbanı Ģenliği oldu.

annesi ve Valide Sultân olan Kösem Sultân'ın varlığıdır. sh.. II. 670-671. c. sh. Maalesef. Hazinenin gelir-gider muvâzenesini muhafazaya çalıĢmıĢ. Biraz önce saydığımız olumsuzlukların baĢında da. Yusuf PaĢa'nın rüĢvet ve hediye düĢkünü bir devlet adamı olduğu yönünde ithamlar vardır. Döğen. c.-¦•..SULTAN I. 24 yaĢında 1640 yılında ağabeyi IV. I. . II. annesinin ihtirasını bildiği için. . Ersoylu. Murad zamanlarında olan acı olayları da bizzat yaĢamıĢtı. dürüst ve ciddi bir devlet adamı olan KemankeĢ Kara Mustafa PaĢa'nın veziriazam olmasıydı.¦-¦ . Osman ve IV. .: . Norveçli âlim Roffavik. Maalesef. Ģayet bunlardan biri idam edilmiĢse. tahta oturduktan sonra da. baĢka bir sebepten dolayı olabilir. bunların taltif edildiklerine dair izahlar vardır. "Türklerin Ġlk Uçan Adamları". Kendisinden baĢka Osmanoğlu mevcud değil idi. Ey Rabbım! Benim gibi zayıf bir kulunu bu makama layık gördün. Sultân Ġbrahim. devlet ricali ve Valide Sultân'a mütereddit bir sima ile bakan ve saltanatta asla niyeti olmadığını ifade 111 Evliya Çelebi. XVIII. Kendisini tahta davet eden ulemâ. 1645'de Malta üzerine sefere karar verildi. lehinde ve aleyhinde olmak üzere iki durumla karĢı karĢıyaydı.-:¦¦. Önceleri. 194 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYEN OSMA'. "Elhamdülillah. Hatta tam tersine. ġeyhülislâm Yahya Efendi'nin de yardımlarıyla. Ģahsiyeti ve zamanındaki önemli olayları özetler misiniz? Sultân I. ilk uzay roketinin Türkler tarafından icad olunduğunu batıya kabul ettiren bir araĢtırma yapmıĢtır111.¦•¦. ağaların ve ehliyetsiz kiĢilerin eline geçmesine sebep olmuĢtur. Ġbrahim. ¦ . Ġbrahim'in ilk yıllarında devlet idaresini epeyce rayına koymuĢtur. KemankeĢ Kara Mustafa PaĢa'yı 1644 yılında idam ettirmiĢtir. Bunun en acı misâllerinden birisi. ¦ . doğru tarihimizi bilmeyenler. dört ağabeyinin idamını bizzat yaĢadığı gibi. kendisi diğer Osmanlı PadiĢahları derecesinde tahsil ve terbiyesini tamamlamamıĢtı. O halde. vücudunda bazı arızalara ve hatta tarihçilerin nakline göre Ģiddetli bir migrene yol açmıĢtı. 1644 yılında Anadolu Kazaskerliğine kadar yükselmiĢtir. maalesef bu kadın bulunmaktadır. Ancak Bediüzzaman'ın yerinde tesbiti ile "herkes kendi âyinesinin müĢâhedâtına tâbi'dir". Serdârlık Kaptan-ı . 548-549.Bu konudaki en önemli kaynağımız olan Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesinde ne Hezarfen'in ve ne de Lagarî Hasan Çelebi'nin. Murad'ın vefatından sonra tek Osmanoğlu olarak tahta oturdu. zaten yetiĢmemiĢ olan PadiĢah'a kanunları çiğneyerek bedava makamlar elde eden Safranbolu'lu Hüseyin Efendi'nin Hace-i Sultanî olarak tayin edilmesidir. Bkz. Lehinde olan durum.. 337-338. bu aleyhteki durumu daha da kötüleĢtiriyordu. Bu tür iddialar.. sh.: •• ¦-'¦¦> '. ' eden Sultân Ġbrahim. Halil. aleyhle-rindeki bütün tahriklere rağmen.. 44-46. Vezirliğe yükselen Yusuf Ağa ve sonradan PaĢa'yı da ekleyebilirsiniz. bir kısım ehliyetsiz devlet adamlarının tahriklerine kapılan Sultân. sh. VVeekly Word News Dergisinin neĢrettiğine göre. c. Müslüman Ġlim Öncüleri Ansiklopedisi. Ancak muvaffak olduğunu söylemek mümkün değildir. tarihimize ve medeniyetimize düĢman kesilmektedirler.":-. Zira hayatını zindan gibi olan kendi dairesinde geçirmiĢ. ĠBRAHĠM DEVRĠ 113. "KiĢi bilmediğinin düĢmanıdır" kaidesince. Maalesef. bu ilmî buluĢlarından dolayı idam edildiklerine dair bir kayda rastlanmamaktadır. Katoliklerin zulmünden bıkan yerli Ortodoks Rumların Venediklilerden rahatsızlığından da istifade edilerek. Netice olarak Ģunu ifade edelim ki.. Ġbrahim. Sultân I. Bütün bunlar. Buna rikâbdarlıktan II. Aleyhinde olan durum. . baĢta Valide Sultân olmak üzere. I. Cinci Hoca da denmektedir. Bir ay sonra ġeyhülislâm Yahya Efendi'nin de ölümü. Önemle ifade edelim ki. Bütün bunlara rağmen. ilim âĢıkı ġeyhülislâm Yahya Efendi'nin böyle bir hadise ile alakalı ilmin ve teknolojinin aleyhinde bir fetvası da mevcut değildir. Ayrıca bir takım müfterilerin iddia ettiği gibi. I.-. Saltanat günlerimde milletimi hoĢ hal eyle ve birbirimizden hoĢnûd eyle" diye dua etmiĢtir. Topkapı'dan Eski Saray'a göndererek bu dertten kurtulmak istemiĢtir. Seyahatname. Ancak o sebebi de kesin belirlemek zordur.¦¦. sikke yani paranın değer ayarlamasını düzene sokmuĢ ve devlete ciddiyet getirmeye çalıĢmıĢtır. Kara Mustafa PaĢa'dan sonra vezir-i azam olan Semin Mehmed PaĢa da. 14 Aralık 1998 tarihli Hürriyet Gazetesi. ecdada ve tarihimize yapılan iftiralardan ibarettir. Ahmed'in Mahpeyker Kösem Sultân'dan 1615 yılında dünyaya gelen çocuğu olan I. devletin kadınların.

sadrazamlığa getirildi. "Ġki halife bulunduğu zaman.Hüma ġah Haseki Sultân (Telli Haseki). I.| riz. Ġbrahim hal'inden 11 gün sonra boğularak Ģehid edildi. Zira IV. Sivas Valisi Varvar PaĢa'nın isyanıdır (1647). olay duyuldu ve ihtilal çıktı. Ġbra? I. ancak Kandiye fethedilemedi. 5. Sonra ġeyhülislâmın. Rus asıllı bir câriyedir ve uzun yıllar nâibe-i saltanatlık yapmıĢtır. n fahiĢtir. Ağaların adamı olan Sofu Koca Mehmed PaĢa. "Ġki haille j Ģeklindeki edildi.AyĢe! Atîka Sultân18!" 114. Ġhtilâlin ı hülislâm Abdurı tarihinde hal' e Mehmed'e. Ancak acele davranıldı ve Osmanlı ordusu Girit'ten çekildi. Gençliğinde buhranlı bir hayat yaĢaması. (seden bici ıhta bir hayat yaĢadığı anlaĢılmamalıdır. 4. lislâmın. 2. 3-ġehzâdeJ. sh. 1646 yılında Deli Hüseyin PaĢa serdârlığında 2. 1645 Ağustosunda 45 gün süren Hanya muhasarası zaferle sonuçlandı. Ada ikiye bölünmüĢtü (1648).AyĢe Sultân. Sultân Ġbrahim'in en çok sevdiği Haseki'si. fitneyi önlemek için birini katlediniz" Ģeklindeki fetvasına dayanılarak I.1. Kaptan-ı Derya Damad Fâzıl PaĢa ve NiĢancı Ahmed PaĢa'yı zikr edebiliriz.Derya Yusuf PaĢa'ya verildi. Haseki. Bunlardan biri de.Sâliha Dil-aĢûb Valide Sultân. ġeyhülislâmlar arasında Zekeriya-zâde Yahya E-fendi ve Abdurrahim Efendi'yi ve diğer devlet adamları arasında Kaptan-ı Derya Deli Hüseyin PaĢa. Haseki.Ayfe 1 Sultân. Zamanındaki sadrazamlar arasında KemankeĢ Kara Mustafa PaĢa. Semin Mehmed PaĢa ve Hezâr-pâre Ahmed PaĢa'yı. Ġhtilâlin arkasında nâibe-i saltanat olmak isteyen Kösem Sultân vardır.e -IV. Hakkındaki sefihlik iddiaları doğru değildir. Haseki olduğu sanılıyor. bütün bu anlatılanlardan Sultân Ġbrahim'in gayr-i meĢru bir hayat yaĢi tamamen farklı j Bütün bu olayl da gelirlerin az< PaĢa'nın isyanıdır! PadiĢah bunların I Ağustosunda asilerini sonra asilerce i getirildi. 7 Ağustos 1648'de henüz 7 yaĢındaki IV. IV. iĢi çığırından çıkarmıĢtır. Hele Telli Haseki baĢta olmak üzere. Ocak ağaları yeniden cuntalaĢıp devleti soymaya baĢlayınca. Ağustos 1648 tarihinde hal' edildi ve bir odaya haps olundu. diğer sultânlar gibi kendini fazla yetiĢtirememesi. onu kadınların avucuna ister istemez itmiĢtir. Murad gibi otoriter.Mâh-i Enver Sultân. ġeker-pare denilen musâhibeler gibi onu eğlenceye teĢvik eden cariyelerinin fazla oluĢu. 7-ġehzâdej 11. PadiĢahın aile hayatına düĢkünlüğü. devlet iĢlerine kadınların müdahalesi önlenememiĢtir. 6. gayr-i meĢru hayat tamamen farklı Ģeylerdir. atın ve I. Osmanlı neslinin devamı için devamlı kadınlar tarafından özel hayata teĢvik edilmesi. s' <** Sarayı Ml:o( Devletler . Nikâh ile kadınlığa alındı. Zira özel hayata düĢkünlük ile. Murad gibi fazla kadına düĢkün değildir. devlet idaresinde sıkıntılara yol açmıĢ. W. hem. ġeyhülislâm Abdurrahim Efendi'yi de yanına alan sadrazam tarafından. Zamanın PaĢa ve He. Mehmed'e. PadiĢah bunların haklarından gelmek istedi ise de. 5. Mustafa gibi biçare ve III. II. Sultân Ġbrahim zamanında. bu olumsuzluklardan sadece biridir. 3. hem Ģer'-i Ģerife ve hem de kanuna aykırı olarak bî'at edildi. Ahmed'in annesidir. 7- . Süleyman'ın annesi ve câriye. I. II. BĠLĠNMEYEN OSMANLI 195 Mm gibi irtbirbirij yanı niĢtir.Hatice Turhan (Tarhân) Valide Sultân. Valide Sultân kısmen devre dıĢı bırakılmıĢ ise de. Önemle ifade edelim ki. 4. Haseki'dir ve II. ZEVCELERĠ: 1. 5. israf ve bunun karĢılığında gelirlerin azalması devleti sarsmaya baĢladı. Ibralftı*" gururdan uzak. ZEVCELi ve uzun yıllar1^ Valide Sulta ce Muazzez Sui Sultân (Telli \ alındı.| II. 6. fe"j müttefiktirtolM kullanıldı ki Hasekisi j Kısım I. veya 7. fendi ve Abam Hüseyin PaĢa. kadınların bu yakınlıklarını devletin imkânlarını çarçur etmekte kullanmaları.Hatice Muazzez Sultân. kendi hanımlarına aile fertlerinden daha fazla önem verir hale gelmesi. Sefer yapıldı. Bütün bu olaylar. III. Bunların tahriki ile Sultân Ġbrahim'de baĢlayan lüzumsuz samur merakı. 1648 Ağustosunda asilerin isteği üzerine Sadrazam Hezar-pâre Ahmed PaĢa azl edildi ve sonra asilerce öldürüldü. Mehmed'in annesi. Ġbrahim'in cidden eksik olan yönleridir.

Ancak baĢta Telli Haseki Hasekisi ve bazı musâhibeleri olmak üzere. 14. 56-65. Uluçay. Bu sebeple. rüĢvet alıp vermeye ve hatta 113 Naimâ. onun rahatsızlığı. ÇOCUKLARI: 1-ġehzâde Mehmed IV. Haseki. malî. gururdan uzak. Halbuki onun devletin asker?. 192-197. 26-27. 8-ġehzâde Bâyezid. suiistimale. Sefa. Ġbrahim'in erkek çocuğu olmasını Ģiddetle arzu etmektedirler. 4-ġehzâde Selim Hân. hırs. Çağatay. Gerçekten deli midir? I. 257258. Kaynaklar onun kindar. Bütün bunlara rağmen. E. c. Zaten hekimler de elem-i asabî teĢhisini koymuĢlardır ki. sh. Uluçay. 298-334. IV. Öztuna. 5-ġehzâde Osman. c. 115. Sultân Ġbrahim'in muhakemesinde ve idrâk melekelerinde bir bozukluk olmadığını. Murad zamanında Ģehzadeler idam olunmuĢ ve Osmanlı tahtı. mal düĢkünü ve kıskanç olduğunu kabul etmektedirler. M. 243-244. Bunlar doğru mudur? Maalesef kısmen de olsa doğrudur. iyi bir eğitim görmemiĢ olması. 10. Sadrazama yazdığı hatt-ı hümâyûnları da bunu göstermektedir. 6. I. Saygılı. Hasta mıydı?". Her zaman hatalarını kabul eden bir Ģahıstır. 124. ġubat 1999. III. Devrinin Ģartları göz önüne alındığında. Yılmaz.Ümmü Gülsüm Sultân. 7001-7002. E. BaĢta Telli Haseki olmak üzere. Sultân Ġbrahim devrinin tam zevk ü safa devri olduğu ve bunda da Telli Haseki baĢta olmak üzere Saray Kadınlarının rolü olduğu söylenmektedir. Eğitim-Bilim Dergisi. Kısım I. Hasekileri ve Saray'daki musâhibeleri. O zaman Deli Ġbrahim isnadı yanlıĢtır113. Burada iki durumu vuzuha kavuĢturmak gerekmektedir: Birincisi. 12Gevher Hân Sultân. 7-ġehzâde Süleyman. III. 11. mücevherli kayıklar yaptırması ve doğruluğu Ģüpheli olmakla birlikte sakalının tellerine inciler dizdirmesi gibi garip davranıĢları bulunduğu söylenmektedir. zaten hayatı sıkıntılı olan Sultân Ġbrahim'in. mecburen gerçekten sıkıntılı bir hayatı bulunan I. uzmanlar belirtmektedirler. anksite bozukluğu denilen nevroz türünde bir hastalıktır. Ġkincisi. Ģahsiyetinin oturmayıĢı ve bunlarla birlikte sorumluluk duygusunun fazlalığı. PadiĢah olmadan evvelki stresli hayatın da tesiriyle. sh. Zira kendisinden baĢka Osmanlı Hanedanına mensup erkek çocuk mevcut değildir. UzunçarĢılı. The Harem. Kantemir. I. Solak-zâde. sh. 13. kadınların dümen suyuna ister istemez girmiĢtir. 452-460.ġivekâr Sultân. 2-ġehzâde Süleyman II. "Sultân Ġbrahim Deli miydi?". onu bu hale sokan sebeplerdir. zayıf Ģahsiyetinden istifade etmiĢler ve tabir yerindeyse kanına girmiĢlerdir. 189. 35-37. 196 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYEN OSMAN. Ġbrahim'in buhranlı bir hayatı bulunduğu. çevresindeki bazı insanlar. 3-ġehzâde Murad. c. II. "Sultân Ġbrahim Deli. 131-140. sh. mu'teber Osmanlı kaynaklarında onun için Deli lakabı kullanılmamaktadır. c. onun bu 112 Nalmâ. nr. Acılı geçmiĢi.Fatma Sultân. 15-Atîka Sultân112. c. Mustafa ile ilgili söylenen hafif akıllılık gibi tabirler dahi. elmas gibi yüreği olan ve hassas yapıda bir insan olduğunda tarihçiler müttefiktirler. Bu lakabı ilk kullanan ve çevreye yayan katlini arzuladığı Kara Çele-bi-zâde Abdülaziz Efendi ile Anadolu'nun huzuru için idam ettirdiği ġi'î isyancılardan KesikbaĢ Emirgûneoğlu'dur. sh. ısrarla bu lakabını ön plana çıkarmaktadırlar. Psikotik ve deli değildir.Kaya Sultân. sade-dil. meĢru dairede de olsa. Ahmed Refik. Kadınlar Saltanatı. 3-333. kendisinin mütevazı. adi? ve idarî ıslahatı için yaptıkları ve yapılanlara olan teĢvikleri. Topkapı Sarayı Müzesi ArĢivi. Valide Sultân baĢta olmak üzere. sh. I. aklı bozan cinnet türünde bir hastalık sayılmamaktadır. c. 2457. çok sayıda câriye ile beraber olmasını teĢvik etmiĢlerdir. sh. Kaynaklar. sh. onun zaman zaman hafakanlar içinde kaldığını ve yüreğinin sıkıldığını ifade etmektedirler. IV. 114. sh. Devletler ve Hanedanlar. ġahsiyeti tam teĢekkül etmeyen ve diğer Osmanlı PadiĢahları gibi eğitimi de mükemmel olmayan Sultân Ġbrahim. ona istediklerini yaptırır hale gelmiĢler ve bu da devlet içinde karmaĢaya. c. II. sh. 235-245. 766-773. Halk. 301-303. veya 7.. III. Ġbrahim'in tahta çıktığı zaman hasta olduğu kesindir. III.Beyhan Sultân. sh. onda samur merakının aĢırılığı ve bu yüzden samur vergisini koyması. çevresi. 9.AyĢe Sultân. 6-ġehzâde Ahmed II. bu sultân için kullanılmamıĢtır. Osmanlı Tarihi. 327-344. Bu hastalık. 206-239. 5948. c. I. asker ve özellikle de saray. Ġbrahim'e Deli Ġbrahim denmektedir. Bilindiği gibi. sh. isnad edilen bu sıfatın doğru olmadığına yeterli bir delildir. sh. IV. 13-18. Belgelerle Osmanlı Tarihi. Sadece son zamanlarda kaleme alınan bazı kaynaklar. Ġbrahim'e kalmıĢtır. Penzer. bu da yaygın anksieteden baĢkası değildir. böyle bir hayatın neticesi olarak. PadiĢahların Kadınları ve Kızları. Tarih . I. c. Uzmanların tesbitine göre.

iıldl|-Kte-l'«at¦p BĠLĠNMEYEN OSMANLI 197 bazan da zulme sebep olmuĢtur. 15 Temmuz-1 Ağustos. Ava merakı sebebiyle Avcı Mehmed de denen IV. Kendisini devlet iĢlerinden uzaklaĢtırdığı için oğlunun idamına dahi göz yuman Kösem Sultân. bazan da zulme serEyâletler ve sana yediye varan Hasekllf bilen hâinler de i: hale gelmiĢ. XIX. Eyâletler ve sancaklar. devlet gor iltiması ortaya çıkmıĢ. ( tılmasına kadar varmıĢ. Ġbrahim'in mehir olarak Mısır Hazinesi vermesini. Devleti ayakta tutan hazine. Mehmed'in saltanat yıllarını dört safhaya ayırmak icab etmektedir: Birinci safha. Bütün bu israflar. onun isteği üzerine dairesinin kürkler ve samurlarla döĢenmesini zikr edebiliriz. Telli Haseki'yi nikahlayan I.000 kuruĢu aĢmıĢ ve bunu fırsat bilen hâinler de devletin hazinesini alt üst etmiĢlerdir. Buna acı bir misâl olmak üzere. lüksler ve bunu takip eden haksızlık ve suiistimaller. Mehı kında bilgi» Osmanlı tali» i IV. Ġbrahim'in samur aĢkı da katılınca. i 7 yaĢına basmadan^ devlet iĢlerinden it yaĢındaki ta Gâzî ve Kanuni'*" 3 tahtta kalmıĢtır. Kösem Sultân'ın nâibe-i saltanat yani bir nevi padiĢah yerine padiĢahlık yaptığı dönemdir ki. IV.-duğu |. Osmanlı Devle- . 1 ġubat ve 15 Nisan 1951 tarihli sayıları. g den alınan bazan görevy Buna I. Hasekilere paĢmaklık olarak verilmeye baĢlanınca. Bunları bilmek. Ġbrahim'in sanıtff Bütün bu israflar. Ağustos 1648-Eylül 1651 yılları arasında.OSMANÎĠJ3 116. Nitekim bu hal. ehliyetsizlerin iĢ baĢına gelmesi vazifelerin açık arttırmayla satılmasına kadar varmıĢ. MEHMED DEVRĠ 116. devlet görevlerine gelmenin yolu olarak ehliyet yerine harem kadınlarının iltiması ortaya çıkmıĢ. Bu zevk ü salayı. MeĢru dairedeki keyfin suiistimali söz konusudur. sh. devlet de sallanmaya ve cephelerde mağlubiyete alıĢmaya mecbur kalmıĢtır. Ġbrahim'in Turhan Hatice Sultân'dan 1642 yılında dünyaya gelmiĢ ve 7 yaĢına basmadan Ağustos 1648'de PadiĢah olmuĢ müstesna bir Ģahsiyettir. ailesi ve dönemindeki mühim olaylar hakkında bilgi verir misiniz? Osmanlı tahtına. vatandaĢa yeni yeni vergiler konmaya baĢlanmıĢtır. I. artık bu devre Samur Devri bile denmiĢtir. görevliler sık sık değiĢtirildiğinden dolayı tayin edilen ile görevden alınan bazan görev yerlerine ulaĢmadan bir baĢka durumla karĢılaĢır olmuĢlardır. hem ulemanın ve ocak ağalarının isyanına ve hem de kendisinin Ģehid edilmesine sebep olmuĢtur. kesinlikle bugünkü anlamda gayr-i meĢru eğlenceler olarak anlamak doğru değildir. I. Bu zevk ü safayı. Osmanlı Hazinesini batırma noktasına getirince. Ertuğrul Gâzî. devlet de sallar Buna acı bir mislin! rak Mısır Hazinesi \ Ģenmesini zikredebilip» hem de kendisinin 0* mak için Ģarttır.\ ::iıĢah tayüz-l:. Ģahsiyeti. Buna I. Ġslâm hukukunun aradığı Ģartların çoğunluğu bulunmadan gelen IV. Mehmed. 15 Ağustos-1 Eylül 1950. altı yediye varan Hasekilerinin mal varlıkları senelik 100.:ne!ı : . «s1 lamak doğru değildir.Dünyası. XIX. Mehmed. Mehmed. Bu sebeple bazı batılı yazarların fırsatı ganimet bilerek anlattıkları gayr-i meĢru eğlence tarzları doğru değildir114. ./ yıllarını dört saüujiiif Birinci safln| i saltanat yani Ġti Ahmed Refs Kısım I. IV. Artık askerin maaĢı verilemez hale gelmiĢ.:.%ı| batılı yazarların fırsat:» değildir114. istediğine kavuĢmuĢtur. Osman Gâzî ve Kanuni'den sonra en uzun süre tahtta kalan Osmanlı PadiĢahıdır ve 39 yıl tahtta kalmıĢtır. tarihten ibret almak için Ģarttır. lüksler o sini batırma noktasına} da vatandaĢı bezdirmiĢti alınca. Bu da vatandaĢı bezdirmiĢtir..OSMANLI DEVLETĠ'NĠN DURAKLAMAYA BAġLAMASI VE SULTÂN IV. asker ve vatandaĢ üçlüsü yara alınca.i etI» plana bÇele-h-dan batı Una pjğu r. 7 yaĢındaki torununu tahta geçirmekle.

31 paĢanın idamıyla sonuçlanan bu isyanı bastırdı ve Anadolu'da Celâli isyanlarının sonunu getirdi. devleti tek baĢına idare etmek ve Valide Sultân iĢe karıĢmamak Ģartıyla. sh. Dertlere çare olamayınca. sonunu getirdi ve 1651 yılının bir Eylül gecesi Kösem Sultân öldürüldü. Ancak devlet. sh. sırasıyla Melek Ahmed PaĢa ve Abaza SiyavuĢ PaĢa'nın sadrazam olması da iĢi değiĢtiremedi.. (1658). Ġbrahim'i tasfiye etmekle. iĢlerini ağalar eliyle yürütmüĢtür. Artık Köprülü'ler devri baĢlıyordu. Bu dönemde aynı aileden iki sadrazam iktidara gelmiĢtir. Makam korkusuyla Girit Serdârı Gâzî Hüseyin PaĢa'yı idam ettirmesi hatalı bir hareket olarak kabul edilmektedir. 243-244. PadiĢahların Kadınları ve Kızları. Atabekler ve Veliahdler gibi devleti idare etmek istedi ise de bu saltanatı. Böylece birinci dönem atlatıldı. Sofu Mehmed PaĢa da. Koçi Bey. Devletin hazinesini soyan ağalar saltanatına son verildi ve 39 ağa yakalanarak idam edildi. IV. Osmanlı Devleti'ne rahat bir nefes aldırtan Köprülü'ler devridir (Eylül 1656-Ekim 1676). servetlerini arttırmak ve maalesef sefih sayılabilecek derecede hayatlarını yaĢamaktı. Tarhuncu Lâyihası diye meĢhur olan bütçesini hazırladı. Köprülü Mehmed PaĢa (16561661) ve oğlu Fâzıl Ahmed PaĢa (1661-1676). c. UzunçarĢılı.114 Na'imâ. Kantemir. sh. Bu ikinci safhada tek müessir olan Valide Sultân'dır. IV. Ģirazeden çıkmıĢtı ve dıĢ baskılar da artıyordu. Kösem Sultan'ın IV. BaĢ Mimar Kasım Ağa. Osmanlı Tarihi. Çünkü Nâibe-i Saltanat olan Kösem Sultân. Tamamen iflas noktasına gelen devlet hazinesine bir ayar verilmek üzere. Ağalar isyanı devam ediyordu. evvela isyan eden Erdel Prensinin üzerine yürüdü ve Balkanlarda önemli baĢarılara imza attı. Ancak Turhan Sultân. Kısım I. Ancak sonradan yaptıkları bunu telafi etmiĢtir.303-304. Solak-zâde. Ġçeride bu ihtilâllerin yaĢanması. Mehmed'i öldürüp yerine ġehzade Süleyman'ı getirmek istemesi. Tecrübeli müĢavirlerinin Ģiddetli tavsiyeleri ile. devleti Köprülü ailesi gibi asil bir aileye teslim etmekle. Yani bir nevi Osmanlı PadiĢahlığı makamında PadiĢah'ın annesi oturmaktadır. 198 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BtLĠNMEYFNi» ti'nin en acı günlerinden bir parçadır denilebilir. Uyvar fethedildi ve Erdel Osmanlı Devleti'ne bağlandı. sh. Üçüncü safha. Samur Devri. c.-. 1652 yılının Haziran ayında Tarhuncu Ahmed PaĢa sadarete getirildi. Eylül 1656'da sadrazamlık makamına getirildi. Vec idare:"? :îıanlı BĠLĠNMEYEN OSMANLI 199 ¦ ve . Zira bu döneme Ağalar Saltanatı da denmiĢtir. ġâmî-zâde Mehmed Efendi ve lalası Ġbrahim Ağa müĢavirliğinde Turhan Sultân idare ediyordu. BaĢlarını Kara Murad A-ğa'nın çektiği ağaların hedefi. Uluçay. III. Sofu Mehmed PaĢa ise. Köprülü Mehmed PaĢa. Murad'ı kendine model alan Köprülü Mehmed PaĢa. kukla bir sadrazam durumundadır. '¦ eriyor. Daha sonra. Eylül 1651-Eylül 1656 tarihleri arasındaki IV. 227-228. c. 16 vd. sh. IV. 1659'da Kırım Tatarları ile mi olmayıĢrafc mıĢ old-. 231-234. I. Mehmed'in annesi olan Turhan Hatice Sultan'ın Nâibe-i Saltanat olduğu dönemdir. Bunları kullanan Kösem Sultân ise. 56-62. Mehmed sadece olan bitenleri seyrediyordu. kendisiyle birlikte Osmanlı tarihindeki kadınlar saltanatına son vermiĢtir. devleti tek baĢına idare etme emeline ulaĢmıĢ görünüyordu. Girit'te devam eden savaĢa yardımı da engelliyordu. III. Ahmed Refik. 1656 yılına kadar 10'a yakın sadrazam değiĢtirildi. Bunun üzerine. Sipahiler ile Yeniçerilerin Sultânahmed Meydanında karĢı karĢıya gelecek kadar isyan etmeleri ile sarsıldı ve 1649 yılında azledilerek kati olundu. Devleti. kendisini Eski Saray'a süren ve hatta idamla tehdit eden I. Ġkinci safha. Kadınlar Saltanatı. Ancak arkasında asıl Valide Sultân Turhan Sultan'ın bulunduğu ve bir nevi halk isyanına dönüĢen kargaĢa bastı-rılamıyor ve Osmanlı Devleti kan kaybediyordu. Ġstanbul 1927. c. Kanuni devrini yeniden yaĢatmıĢtır denilebilir. Arkasından Anadolu'da Beylerbeyilerin de desteklediği ve tamamen sadrazamı hedef alan yeni bir Celâlî Ġsyanı baĢlamıĢtı. tecrübeli ve yaĢlı vezir Köprülü Mehmed PaĢa. tamamen usullere aykırı olarak Yeniçeri Ağası Kara Murad PaĢa sadrazamlığa getirildi. malî konularda tam yetkili olmak Ģartıyla.

Mehmed ve sadrazamı 1. Bu mağlubiyette.ilerin ı ve (•olarak kilde h isyan ı falliI 15 olan »ayan I*-Isak . Neticede 11 Eylül 1683 tarihinde beklenen hezimet geldi ve Osmanlı ordusu binlerce Ģehid vererek ve çok kıymetli hazinelerini kaybederek geri çekilmeye mecbur oldu. Köprülülerden sonra sadrazamlığa getirilen bu büyük devlet adamı. L Alı ». Artık Osmanlı tarihinde kaht-ı rical devri baĢlıyordu. Mehmed aleyhteki tahriklere dayanamayarak istika-metli sadrazamı azletti ve 50 yaĢını doldurmadan idam sehpasına yollandı. baĢını Kırım Hanı Murad Giray'ın çektiği diğer devlet ricali.•alLir fer. Bundan rahatsız olan ve tecavüzlere baĢlayan Almanlara da 1683 yılında harp ilan edildi ve IV. IV. zaten ayağa kalkmıĢ olan Avrupa'nın Almanya'nın yanında yer alacağını belirterek. birlikte Rus ordusunu dağıttı. Dördüncü safha. Sadrazam Kara Ġbrahim PaĢa'nın beceriksiz idaresjndeki Osmanlı orduları. 1677 yılında Çehrin'deki zor kuĢatmada netice elde edilemeyince. Mehmed'in de katıldığı bu sefer.. 1680 yılında Çehrin'in alınması ile zaferle sona erdi ve bunu aynı yıl baĢlayan 2. Fâzıl Ahmed PaĢa döneminde baĢarılan iĢlerden biri de yıllardır devam eden Girit seferinin sona ermesi ve Girit'in fethedilmesiydi (1670). Almanya'nın taht Ģehri olan Viyana'nın alınmasını teklif ederken. Onun döneminde 1661 Temmuz'unda Ġstanbul'un üçte birini yakan büyük yangın yaĢandı ve beĢ yıllık sadaretten sonra Ekim 1661'de Edirne'de vefat etti. sadece Yanıkkale'nın alınmasıyla yetinilmesini savunuyordu. 1676-1683 yılları arasında devam eden Merzifonlu Kara Mustafa PaĢa devridir. askerin sefih hayatının ve eski Osmanlı ordusunun olmayıĢının da büyük etkisi vardı. Aralık 1683 tarihinde IV. Merzifonlu Kara Mustafa PaĢa. Yerine geçerek 26 yaĢında sadrazam olan oğlu Fâzıl Ahmed PaĢa da. Rusya seferi için 1678 yılında yola çıktılar. Aynı yıl Fâzıl Ahmed PaĢa vefat etti. bu da 1681 yılında imzalanan Edirne AndlaĢması ile tamamlanmıĢ oldu. Mehmed'in de katıldığı bu Lehistan seferinde. Bu. Bunu. Viyana bozgunu ile Karlofça AndlaĢması (1699) arasında geçen 15 yıl Osmanlı Devleti için felâket seneleri oldu. Rusya Seferi takip ettiyse de. I. 1663'de Almanlara karĢı açılan harp 1664 yılının Ağustos Ayında Vasvar AndlaĢması ile sona erdi. zafere koĢamıyor ve maalesef Eylül 1686'da Budin düĢü200 . Artık 1071'den beri devam eden Müslüman Türk Milletinin cihad zaferleri sona eriyor ve Avrupa galebe çalmaya baĢlıyordu. Osmanlı Devlet ricalinin ikiye ayrılmasıyla sonuçlandı. Osmanlı Devleti için büyük bir itibar kazanılmasına vesile oldu. 1684 yılında Osmanlı Devleti'ne harp ilan ettiler. Maalesef. ilk problem olarak Ukrayna yüzünden patlak veren Rusya SavaĢı ile meĢgul oldu. Ukrayna meselesi yüzünden çıkan Polonya Harbi takip etti (1670). 1672 yılında Kamaniçe Kalesi feth edilince. Kırım Hanı Murad Giray. Bu barıĢ tekrar bozuldu ve 16767 yılında imzalanan nihâî andlaĢma ile sulh uzun yıllar devam etti. Rusya seferi. Viyana bozgunu. Bu arada devletin rükn-i azamı denilen Turhan Sultân Temmuz 1683'de vefat etmiĢti. babasının baĢarılarını sürdürdü. Venediklilerin ve Almanların baĢını çektiği haçlı kuvvetleri fırsatı ganimet bilerek. Ģahsî sebeplerle ve neticeyi düĢünmeyerek ihanet etti ve Türklerin elindeki Tuna Köprüsünden düĢman askerlerinin geçiĢini uzaktan seyretti. p. Kara Mustafa PaĢa'nın fikri ağır bastı ve onun serdârlığındaki Osmanlı ordusu 12 Eylül 1683 tarihinde Viyana önlerinde müttefik haçlı seferleriyle karĢı karĢıya geldiler. VarĢova'da panik baĢladı ve aynı yıl barıĢ andlaĢması imzalandı. Kanuni'den beri gelip giden duraklama devrini resmen baĢlatmıĢ oldu. Bu geliĢmeler. IV. Zitvatorok AndlaĢmasının tekrarı mahiyetindeydi. Osmanlı tarihinin en ağır mağlubiyeti idi.

5. sh. c. Kendisi beĢ vakit namazını cemaatle kılıyordu. GülnûĢ Sultân diye bilinir. Çocuğun. 145. II. TTK. 60 -¦ ¦ . 239-242. UzunçarĢılı. ancak halife kabul edilmesi mümkün değildir. Tarih. PadiĢahların Kadınları ve Kızları. sh. II. 7. Mehmed'in cülusundan evvel Valide Sultân ile ilim adamları arasında geçen Ģu konuĢma da teyid etmektedir. c. Ġstanbul 1928. ancak Budin'de büyük kayıplar vermelerine rağmen yeniden toparlanan haçlı orduları. veziri iĢleri yürütür. Liyakatsiz devlet adamlarının elinde periĢan olan devletin hali IV. 4. Valide Sultân sormuĢtur: "Ama Ģimdi yedi yaĢında ma'sumun saltanatı nice mümkündür?". ZEVCELERĠ: 1. 334-465. Hal'inden 5 yıl sonra Edirne Sarayı'nda Ocak 1693 tarihinde vefat etti. U. IV.SiyavuĢ Haseki. 39 yıllık IV. I.. IV. 3.Emetüllah Küçük Sultân. Târlh-I Sultân Mehmed Hân-ı Râbi'. Ahmed Refik. IV. Osmanlı Tarihi. sh. 1-295. 8. Siclll-i Osmânî. sh.Fatma Sultân. 160 yıl önce periĢan oldukları Mohaç Meydanında Osmanlı ordusunu geriye çekilmeye mecbur ediyorlardı.Ümmî Sultân115.Hatice Sultân. Bu konuda en ayrınıtılı kaynak durumundadır. 3-ġehzâde Bâyezid. 2. 65-70. Uluçay. Silâhdâr Tarihi. sh. sh. II. 117.Kâniye Haseki. Kadınlar Saltanatı. Mehmed'in geçirilmesi teklifi ile gelen âlimlerden eski Anadolu Kazaskeri olan Hanefi Efendi'ye. 237-494. 5-ġehzâde Süleyman. 2-ġehzâde Sultân Ahmed III. Osmanlı kuvvetleri Budin'i çok iyi müdafaa ediyordu. Kendisine Avcı Mehmed lakabını verdirten av ibtilâsı dıĢında. Öztuna.Meh-pâre Emetüllah RâbPa GülnûĢ Valide Sultân. 5154. c. E. akıl hastasının veya kölenin halife olması caiz değildir. Kısım I. Ġbrahim'in hal' olunarak yerine 7 yaĢındaki oğlu IV. Topkapı Sarayı Müzesi ArĢivi.BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠN1' yordu. Karaçelebi-zâde Abdülaziz Efendi.Fatma Sultân. III. Ankara 1943. c.Afife Kadın. c. Mısır 1248. Ahmed'in annesidir. ÇOCUKLARI: 1-ġehzâde Sultân Mustafa II. Umumi Kısım. Nitekim bu manayı IV. Abdurrahman Abdi PaĢa.Gülnar Kadın. IV. Ama aklı olmayan tahtta oturmaya 115 Na'imâ. Zira halifenin Ģartlarından biri de. 10. Süleyman tahta geçirildi. 6. nr. Ma'sum küçük de olsa tahta çıkar. c. Buna Hanefi Efendi'nin verdiği cevap enteresandır: "Mezhebimiz hukukçuları olan Hanefi âlimleri.305 vd. 1188. Mehmed'i hasta etmiĢti. halifenin kadı olabilecek sıfatlara sahip olması gerekir Ģeklinde özetlemiĢlerdir.5 cildlik yer tutmuĢtur. Tamamı. Aklı baĢında olan küçüğün caizdir buyurdukları kitaplarımızda yazılıdır. Kantemir. VI Tamamı. Mustafa ve III. Mehed'in saltanatı yaklaĢık 2. Mehmed'in 7 yaĢında halife unvanı ile padiĢahlığa getirilmesi Ġslâm Hukukuna göre caiz midir? devaĢerifü son1 etmeye t 118. nr. hiç bir kötü alıĢkanlığı yoktu. Valide Sultân'a. c. Ravzat'ül-Ebrâr. Giritli bir ailenin kızıdır. 9. aklı bozulan baliğ insanların saltanatı caiz değildir. Yerine II. Mehmed'in buluğa erinceye kadar sultân kabul edilmesi mümkündür. Kahvehaneleri kapatmıĢtı. sh. V. Kısa bir süre tahsil görebildiği için diğer Osmanlı PadiĢahları gibi âlim değildi. Ġçkiyi Osmanlı ülkesinde Ģiddetle yasaklamıĢtı. 4-ġehzâde Ġbrahim. baliğ ve mümeyyiz (âkil) olması yani tam ehliyetli olmasıdır. c. E. 200-204. Ġslâm hukukçuları bu ve benzeri Ģartları. Bâyezid kütp. Köprülü ailesini iktidardan düĢürdüğü için PadiĢah'dan rahatsız olan Köprülü-zâde Fâzıl Mustafa PaĢa ve benzeri devlet adamlarının gayretleriyle Kasım 1687 yılında hal' edildi ve ancak idam olunmadı. Bu Ģekilde fetvalar verilüp maslahat tamam olmuĢtur. Bu sert hükümlere göre. I. ĠF de riilirokü . Devletler ve Hanedanlar. Mehmed Süreyya. c. c. I. Silâhdâr Fındıklılı Mehmed Ağa. Tamamı.! m iıl Mm Kanuni < geçmesi! Murâd w{ olan bu Ġt Ģah'tn * temek n Caiz değildir. Tertip eden Faik ReĢit Unat. aklı sıkıntıda olan I.

sh. ona bir Ģey öğretmek de mümkün olmaz. El-Ahkâm'üsSultâniyye. herkes bu durumdan Ģikâyetçiydi. Murad'ın gerçekten padiĢahlık yaptığı ikinci devrede de. El-Ferrâ. nâibe-i saltanat sıfatıyla iĢleri yürüttüğü gibi. Mehmed. eski Osmanlı PadiĢahları gibi ehliyetli ve dirayetli olmamasıdır. sadece Ģeklen padiĢah idi. Mehmed'i aradan kaldırıp yerine kardeĢi II. Bundan sonraki geliĢmeleri Ģöylece özetlemek mümkündür: 1) IV. Kösem Sultân'ın eski dinine geri döndüğü veya iyi bir Müslüman olmadığı gibi yanlıĢ manalar çıkarılmamalıdır. Sadrazamları bile tayin edip istifalarını kabul edecek kadar devlet iĢleriyle iç içeydi. Murâd ve I. 3) Kösem Sultân'ın devlet iĢlerini PadiĢah gibi yürüttüğü asıl dönem. c. Maalesef bu hadiseler sebebiyle oğlu olan I.I1 BĠLĠNMEYEN OSMANLI 201 devam ederse. 5. Meh-peyker Sultân veya tüysüzlüğü yahut diğer hasekilerin önüne geçmesi sebebiyle Kösem Sultân diye adlandırılan I. . 8 küsur sene devam etti. Süleyman'ı tahta geçirme planlarına baĢladı. IV. Valide Sultân ve hatta Nâibe-i Saltanat yani saltanatın vekili sıfatlarıyla devleti 8 yıl idare etti denilebilir. sh. Ancak I. sonra da Turhan Sultân. Her sene hapishaneleri dolaĢır ve borçtan tutuklu olanları kurtarırdı. Ġbrahim'in hal'i ile alakalı âlimlerle yaptığı konuĢma bu iddiaları reddeder mahiyettedir. Ģer'-i Ģerifin hükümleri külliyen iptal edilmiĢ olur". Bunun da sebebi. Ġbrahim sultân olunca. Ġbrahim'in de annesidir. Ġbrahim'e karĢı tavır aldı ve bazı tarihçilerin yorumlarına göre. sh. Bu devre. tahta geçen padiĢahların. 11 yıldan fazla Naibe sıfatıyla bir cihan devletini idare etti. dıĢarıdaki ağalarla ittifak ederek. ancak devleti annesi Kösem Sultân ile Sadrazamlarının ve ġeyhülislâm ve benzeri devlet adamlarının yönettiği devredir (1032/1623-1041/1632). IV. Buna karĢı. 325 vd. Fakirlere her . Asıl iĢleri yürüten ise Valide Sultân sıfatıyla Kösem Sultândı. Valide Sultân sıfatıyla devleti idare etmeye devam etti. IV. Bunun yanında Kösem Sultân. 3 vd. 2) Diğer oğlu I. II. Arkasındaki ağalarla birlikte devam ettirdiği idareye karĢı halk ayaklandı. Naima'nın ifade116 Naimâ. Bilindiği gibi. Murad'ın ismen PadiĢah olduğu. annesini dinlemedi. EI-Mâverdi. bu durum kana. hatta Saray'dan uzaklaĢtırıldı ve Rodos'a sürülmek istendi. Murad'ın birinci saltanat devresi yani IV. 202 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYEN OSMA siyle. Köprülü Mehmed PaĢa ve benzeri sadrazamlar da icranın baĢı olarak devleti idare etmeye baĢlamıĢlardır116. 4) Bütün bu anlatılanlardan. kadınların da saltanata karĢı ne kadar alakalı olduklarının delilleridirler ve aynı zamanda Osmanlı Devleti'nde kadın dört duvar arasındaydı Ģeklindeki itirazlara karĢı da müĢahhas bir cevaptır. Osmanlı sarayına câriye olarak girmiĢ ve Müslüman olduktan sonra Padi-Ģah'ın kadın efendiliğine kadar yükselmiĢtir. sh. IV. çok zayıf da olsa Kanuni devrinde Hürrem Sultân ile baĢlamıĢ ve IV. Kadınlar Saltanatı. Saray'daki hanımlar daha etkili olmaya baĢlayınca. Asıl adı Anastasia ve babası da bir Rum papazı olan bu kadın. Sofu Mehmed PaĢa. El-Ahkâm'üs-Sultâniyye. iyi bir Müslüman idi. Artık Vâlide-i ġehîde veya Vâlide-i Maktule diye anılacaktı. 4. Mehmed'in yerine önceleri Kösem Sultân. Ancak plan duyuldu ve Kösem Sultân 3 Eylül 1651 gecesi PadiĢah ve Turhan Valide Sultân'ın adamları tarafından boğularak öldürüldü. cana ve ırza zarar verir. Oğlu PadiĢah olunca Topkapı Sarayı'na getirilmiĢ ve bir daha Eski Saray'a dönmemiĢtir. PadiĢah tahtta olduğu vakitlerde de iĢlere karıĢmaya devam etti. 7 yaĢında PadiĢah olan IV. Mehmed devridir. Fakat Sultân Ġbrahim'e baĢta en çok sevdiği Hasekisi Telli Haseki HümaĢah ve musâhibesi ġekerpare olmak üzere. Mehmed'in Köprülü'leri iĢ baĢına getirmesine kadar devam etmiĢtir. Mehmed'in asıl validesi olan Turhan Sultân baĢta olmak üzere. Ahmed'in kadın efendisi. Bütün bu anlatılanlar. 118. Osman'dan itibaren Osmanlı idaresinde kadınlar saltanatının baĢladığı ve bunun baĢını da Kösem Sultân'ın çektiği söylenmektedir. onun tahttan indirilmesinde ve hatta 10 gün sonra idam edilmesinde birinci derecede rol oynadı. Seyyid Bey.. PadiĢah Ġstanbul'da olmadığı zaman Nâibe-i Saltanat olarak iĢleri yürüttüğü gibi. "elli yıl devlet ve saltanat sürüp bütün iĢlerde tasarruf sahibesi idi". Bu iddiaların aslı nedir? Maalesef bu iddiaların bir kısmı doğrudur. torunu IV. IV. Kısaca formalite icabı tahta geçen IV.

Kendisi de bütün vaktini. V. 1683 Ey] olabilir? M eumeı 1 'aıH Her musibeti bu bozgun felakel bazı taktik ve j Osmanlı Va k'arl Bu görüĢler1 1) Bu sefa Topuyla tüfeğlyl tünlüğü mevaı lerine Ģükretn ve Ramazan Ģımardıkları ve j ifade edilmiĢtir. j hemen belirtelir "bu mertebe ı tedbirimizle elde I hezimete maruz k 2) Maalf pılmıĢ ve henvj riayet ediln sini ısrarla| 3)1 acı meyv binince. PadiĢahların Kadınları ve Kızları. sh. 2477. Mührün üzerinde "Mazhar-ı Lütf-i Samed Vâlide-i Sultân Mehmed" yazılacak kadar iktidarı artmıĢtır. III. Zira 1656 yılında devleti Köprülü'lere devredinceye kadar. Vâlide-i Muazzama unvanı ona aittir. Neticede Mimar Kasım Ağa ve benzeri basiret sahibi insanların tavsiyesi ile. sadece. sh. tamamen hazineye devredilmiĢtir117. sh. IV. Kör Süleyman PaĢa tarafından Kösem Sultân'a hediye edilmiĢ ve daha sonra da Saray'da terbiye edilerek ve Müslüman olarak. Kadınlar Saltanatı. III. mektepleri. Ahmed Refik. 120. c. 235 vd.zaman yardım ederdi. Mehmed'in de annesidir. Bu sebebi. ' müĢlervej gazi ruhu 4) t sinde I seferde ı tam ria 5)1 iki ayı t edem Hanı'nın r etmesi bu 117 Naimâ. Topkapı Sarayı Müzesi ArĢivi. dua ve hayra tahsis etmiĢtir. Çanakkale'deki kaleler de mescidi ile beraber o türbesine defn olı 120. Hadisenin olduğu günlerde Osmanlı Vak'anüvis'i olan . C. sh. Oğlu IV. BĠLĠNMEYEN OSMANLI 203 cidi ile beraber onun eseridir. ibadet. Saltanatı müddetince biriktirdiği servet ise. tam 34 yıl Valide Sultanlık makamında kalmak üzere. Aziller ve tayinler artık onun hatt-ı hümâyûnu ile yapılmaktadır. 1683 Eylülünde meydana gelen Viyana Bozgununun sebepleri neler olabilir? Merzifonlu Kara Mustafa PaĢa'nın kabahati var mıdır? Her musibet bir cinayetin neticesidir ve bir mükâfatın da mukaddimesidir. Sonradan kadın efendiliğe yükselen Hatice Turhan Sultân. dıĢarıların K Refik. Kösem ve Hürrem Sultân ile kıyaslanmayacak kadar iyi kalpli ve devletin selâmetini düĢünen bir hanım efendidir. I. Uluçay. Kadınlar WNLI 11651 tödü. Kösem Sultân zamanındaki suiistimaller. Kara Mustafa PaĢa'nın bazı taktik ve Ģahsiyet kusurlarına yüklemek doğru değildir. aynı yıl reĢîd ilan edilmiĢtir. c. ancak Hatice Turhan Sultân. nr. 14. E 2457. Kızlar ağası Uzun Süleyman Ağa ve Meleki Kalfa gibi çevresinin tesiriyle yanlıĢlıklar yaptığı da olmuĢtur. 107-123. Mehmed 7 yaĢında PadiĢah olunca. O halde bu bozgun felaketinin de bir sebebi vardır. Mehmed'in annesi Turhan Sultân'ın devleti tek baĢına idare ettiği söylenmektedir. 5948. 1627 yılında Rus bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen bu güzel kız. Bu da doğru mudur? Kısmen doğrudur. Zaten oğlu IV. tam manasıyla bir PadiĢah gibidir. 56-59. Murad'ın Hasekisi Safiye Sultân tarafından baĢlatılan ve ancak inĢası tamamlanamayan Yeni Cami. Turhan Sultân'ın himmetiyle 1663 yılında tamamlanmıĢtır. 1683 yılında huzur içinde vefat etmiĢ ve Yeni Cami'deki türbesine defn olunmuĢtur118. Dâr'ül-Hadisleri ve sebilleri bulunmaktadır. Hayır eserleri arasında medreseleri. Kösem Sultân ile olan Nâibelik mücadeleleri baĢlamıĢ ve ancak 1651 yılında Kösem Sultân boğdurulunca. Ġbrahim'e câriye verilmiĢtir. IV. devlet iĢlerini 1656 yılında Köprülü Mehmed PaĢa'ya devrederek devletin gerilemesini en az 30-40 sene geciktirmiĢtir. kısmen de olsa onun zamanında da devam etmiĢtir. 119. Mehmed de. Osmanlı Devleti'nin o zamanlar ikinci protokolü olan makama geçmiĢtir. IV.

Süleyman'ın Ģahsiyeti. sh. Ġbrahim'in Hasekisi Sâliha Dil-âĢûb Valide Sultân'dan 1642 yılında dünyaya gelen ikinci oğludur. ölürsem Ģehid kalırsam gazi ruhuna sahip olmanın önemi burada anlaĢılmaktadır. 124-149. 107-116. 2) Maalesef. Viyana'ya gelinceye kadar elde ettikleri ganimetin ve servetin derdine düĢmüĢler ve asıl gazayı unutmuĢlardır. II. 1) Bu sefere katılan Osmanlı ordusunun maddi hazırlığı son derece mükemmel idi. sh. Mehmed'i tahttan indirmesiyle PadiĢah olmuĢtur.' deyiz. .SULTÂN II. nr. Ancak biz. II. yaĢadığı kafes hayatının etkisiyle. XX. Osmanlı tarihçilerinin Emir Süleyman dediği Yıldırım'ın oğludur. PadiĢahların Kadınları ve Kızları. Süleyman derler. Burada Kara Mustafa PaĢa'nın fevkalade istikametli bir hayatı olduğunu hemen belirtelim. c. SÜLEYMAN DEVRĠ 121. PadiĢah olduğunda Osmanlı Devleti. Ġçerideki bu kargaĢayı fırsat bilen düĢman da dört cepheden Osmanlı Devleti'ne saldırıyordu. Ahmed Refik. 1687 yılında isyancıların IV. III. Onlar Yanıkkale'nin fethedilerek Viyana'nın gelecek yıla bırakılmasını ısrarla tavsiye etmiĢlerdir. Naimâ.Silahdâr Mehmed Efendi bu noktayı çok güzel özetlemiĢtir. IV. Macaristan'da kan gövdeyi götürüyor ve General Caraffa eyâlet merkezi Eğri'yi 1687'nin son ayında teslim alıyordu. 4) Daha önceki gazalarda en büyük vasıfları. Sultân I. c. sh. maddi sebepler de vardır. bu seferde geçtikleri yerlerde ciddi tahribatlar yapmıĢlar ve Ġslâm'ın bu ulvi düsturlarına tam riayet edememiĢlerdir. sh.. Tekeli Ahmed ve Deli Pîrî gibi bazı zorba baĢları da istedikleri makamlara tayin edildiler. Venedik ve Ruslar dörtlü müttefikler halinde Osmanlı topraklarına saldırıyorlardı. V. Bu görüĢlerini de esas alarak bir iki noktayı açıklamakta yarar vardır. c. zorbacı baĢı Hacı Ali Yeniçeri Ağalığına. Çünkü askerin önemli bir kısmı. Çünkü I. Askerin çokluğunun değil. Topuyla tüfeğiyle ve de ordunun diğer donanımı ile düĢman kuvvetlerine ezici bir üstünlüğü mevcuttur. insanların mal ve ırzlarına göz dikmemek olan Osmanlı askerleri. Kadınlar Saltanatı. Silahdar'ın ifadesiyle. 116-117. Ġslâm'ın tesbit ettiği usuller çerçevesinde harp etmek. Sadrazam SiyavuĢ PaĢa katledildiği gibi. Ancak asıl can damarını teĢkil eden asker grubu. eski Osmanlı PadiĢahlarını andıran bir Ģahsiyeti yoktu. Kasım 1687'den Mart 1688'e kadar 4 ay süren zorbaların isyan hareketleri neticesinde. Süleyman. Maalesef cezasını da ağır bir Ģekilde ödemiĢlerdir. bir kısım devlet adamlarının görevden alınması bahanesiyle isyan halindeydiler. sh. 239-242. asıl sebebin manevi sebepler olduğu kanaatin118 TSA. Almanlar. ailesi ve zamanında Osmanlı Devleti'nin siyasi ve coğrafî durumu hakkında kısaca bilgi verir misiniz? II. sh. Ġstanbul 1961. neticesinde hilâf -ı me'mul olarak bu hezimete maruz kaldık". Ġçerde devletin yaya kuvvetleri olan yeniçeriler ve süvari kuvvetleri olan sipahiler. içte ve dıĢta buhranlı günler yaĢamaktaydı. Süleyman ve Avrupalı tarihçiler ise. 48-49. Zira her musibet bir cinayetin neticesidir119. Uluçay. c. Taht Uğrunda BaĢ Veren Sultânlar. Almanya. "bu mertebe ihsan olunan büyük nimetlerin kadrin bilmeyüp bu kuvvet-i kahireyi kendü hareket ve tedbirimizle elde ettiğimizi zannettik ve Allah'ın lütfü olduğunu unuttuk. Bunların baĢında iki ayı bulan muhasara sırasında askerin yorgun ve bitkin düĢmesi. Osmanlı tarihçileri II. 5) Elbette ki bütün bunların yanında. Allah"n bu nimetlerine Ģükretmesini bilmemiĢtir. 204 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNME. harbin esasını teĢkil eden atların kısmen bakımsız kalmaları ve komutanların taktik hataları ve nihayet Kırım Hanı'nın neticenin bu kadar vahim olacağını hesap edemeyerek Mustafa PaĢa'ya ihanet etmesi bunlardan bazılarıdır. 322-334. 3831. Her sene bir sadrazam ve serdâr değiĢikliğine gidiyordu. ilk acı meyvesini Viyana bozgununda vermiĢtir. kurmay heyeti. ¦¦•<. askerin çokluğuna ve intizamına bakarak gurura kapılmıĢ ve hem Kırım Hanı Murad Giray ve hem de Erdel Kralı Mihal'in ikazlarına riayet edilmemiĢtir. nimetin Ģükrünü eda edecek yerde Ģımardıkları ve gayr-i meĢru fiilleri iĢledikleri bizzat Osmanlı tarihçileri tarafından açıkça ifade edilmiĢtir. IV. Silahdâr Tarihi. 3) Osmanlı ordusu ve özellikle de vasıfsız insanların yeniçeri ocağına alınıĢları. Hatta sefer sırasında askerin ve hem de Recep. ġaban ve Ramazan ayına rastlayan mübarek günlerde. iĢ ciddiye binince. Avusturya. Hocaları Arabzâde Abdülvehhâb Efendi ve Celvetî ġeyhi Atpazarî Osman Fâzıl Efendi'den ciddi bir eğitim görmesine rağmen. Süleyman.

yersiz bazı vergileri kaldırarak re'âyâyı memnun etmek oldu. Aslında gençliğinde iyi bir eğitim alan II. Süleyman. kendisi cephede iken Sultân'a etki edecek bütün ağaları devreden çıkarmak oldu. 1071-1075. UzunçarĢılı. II. serdâr Recep PaĢa'nın mağlubiyeti. I Avusturya ( 1690'daM ni belirtti.^ bir hattatt terk eti tır121 122. ömründe bir tek vakit namazını terk etmemiĢtir. Süleyman.994-1016. Mora'yı Osmanlı kuvvetlerinin elinden alıyordu.Ġvaz Haseki. Aynı yıl Venediklilerin güçlü kumandanı Morosini de. II. Kısım I. Süleyman burada vefat etti. I-VI. I. sh. BĠLĠNMEYEN OSMANLI 205 im 1:542 i* mak oldu. c. bütün bu sıkıntılar karĢısında. Mehmed Arif. Almanya seferine çıkmak üzere Edirne'ye gelen II. aynı zamanda meĢhur bir hattat idi. sancağı alarak Avusturya cephesine koĢan Fâzıl Mustafa PaĢa. orduda isyan belirtilerinin baĢlaması ve de NiĢ'in düĢmesi üzerine. Avusturya cephesi kumandanı Yeğen Osman PaĢa ile sadrazam Ġsmail PaĢa arasındaki kavgalardan istifade eden Avusturya (Nemçe) kuvvetleri 1688 Eylül'ünde Belgrad'ı zapt ettiler. 441-459. Süleyman'ın küçüğüdür. 4. Burada PadiĢah'ın mührü ile samur kürkü aldı ve sefere devam etti. nr. geri döndü. Çocukları yoktur. Baden markisi Ludvvig'in kumandasındaki imparatorluk kuvvetleri ile Osmanlı kuvvetleri Salankamen'de bir araya geldi. Nisan 1690'da Kanije'nin düĢmesi haberi gelmesine rağmen. 5-ġeh-süvâr Haseki. Avusturya'nın sulha yanaĢmaması ve diğer haçlı kuvvetlerinin de onlara destek çıkması üzerine PadiĢah sefere çıktı. "Ġkinci Viyana Seferi Hakkında". TOEM. Sadrazam'ın ilk icraatı. 16. BaĢ Kadın 2.Sülün Haseki. PadiĢah'ın hastalığından ve sadrazamın yaptıklarından rahatsız olan bazı çevreler. III. Köprülü'nün etkisiyle padiĢah olduğu ve Haziran 1691'de tahta oturduğu bilinmektedir. Ġbrahim'in 3. sh.Hatice Haseki. Ahmed. c. Kantemir. II. sh. II. Mehmed RaĢid. AHMED DEVRĠ 122. sh. I. sh. Zira Ģehzadeliğinde çocuk sahibi olmasına müsaade edilmemiĢ ve padiĢahlığında da çocuğu olmamıĢtır. Zevceleri Ģunlardır: 1. Eylül 1690'da Semendire'yi ve Kasım 1690'da ise Belgrad'ı geri aldı. Mehmed ve II. Oğludur ve Hatice Mu'azzez Hasekiden 1643 yılında dünyaya gelmiĢ olup. Ġstanbul'a geldiğinde PadiĢah bizzat karĢıladı ve sevincini belirtti. 4-SÜI8M Ģehzadem/n olmamıĢtır. ailesi ve zamanında Osmanlı Devleti'nin maruz kaldığı önemli hadiseler hakkında kısaca bilgi verir misiniz? II. Yerine sadrazamın da tesiriyle küçük kardeĢi II. Ģahsiyeti. Ġstanbul 1928. Tarih-i RaĢid. nr. Arkasından kendisi cepheye gitmek istediğinden. BtM yaptı Almanya s sadrazamın i ki. Süleyman. 3. Osmanlı Tarihi. 391-433. ġeyhülislâm Debbağ-zâde Mehmed Efendi'nin tavsiyeleriyle Köprülü-zâde Fâzıl Mustafa PaĢa'yı.Behzâd Haseki.Zeyneb Haseki. XXI-SULTÂN II. D. kara gün dostu Kırım Hanı Selim Giray'ın kahramanlıklarıyla zafer Osmanlı Devleti'nin elindeydi. Müstakim bir padiĢah olan II. Ancak Sofya'ya kadar gelen PadiĢah. 17. c. ısrarla saltanatta değiĢiklik istiyorlardı. II. Tahta çıktığında sadrazam Fâzıl Mustafa PaĢa. 89-94. . Almanya seferi için Sofya'ya u-laĢmak üzereydi. Ahmed getirildi. sh.Müslüman bir Ģehir olan Eğri'yi her Ģeyiyle Hıristiyan bir Ģehir haline getirdi ve yüzlerce cami harap edildi. IV. Ġstanbul 1282. 6. 100'ün üzerinde cami kiliseye çevrildi. ağalar iĢlere karıĢmamak Ģartıyla sadrazamlığa getirdi (Ekim 1689). Ahmed. i II t dünyayaJ padiĢaiıS Ti laĢmakl beklemrtl Ģa'nın j Saadetü elden i ç-kas* I 119 Silahdar Fındıklı Mehmed Ağa. Silahdar Tarihi. ġer'-i Ģerife aykırı tek bir hali görülmemiĢ ve kimseye de kızmamıĢ-tır120. Bu arada fitne ateĢi sönmüyordu. Polonya (Lehistan) ve Rusya cephelerinde ise. II. 621 vd.

PadiĢahların Kadınları ve Kızları. Ağustos 1692 yılında büyük kayıplarla çekilmek zorunda kaldılar. 494-531. Maalesef Eylül 1697 yılında PadiĢahın baĢ komutan olduğu bir Osmanlı ordusu. Osmanlı ordusunun kahramanca müdafaasına ve Çar Petro'yu geri çekilmeye mecbur bırakmalarına rağmen. 1 yıl sonra tekrar hücum etti ve Azak. Mustafa 2. Ahmed'in vefatının duyar duymaz. Ahmed. Avusturya seferinde. Devlet meseleleri ile diğer iki ağabeyinden daha ilgiliydi. Devletler ve Hanedanlar. hem Fâzıl Mustafa Pa-Ģa'nın Ģehid olmasını ve hem de ordunun mağlubiyetini netice verdi (Ağustos 1691). Mustafa'nın ilk icraatı Elmas Mehmed PaĢa'yı sadrazamlığa ve hocası eski ġeyhülislâm Feyzullah Efendi'yi de ġeyhülislâmlığa getirmek oldu. Sakız'ın geri alınıĢını göremeden Edirne'de ġubat 1695 yılında vefat etti. 3. 295-576. Bu sıkıntıya dayanamayan II. Arapça ve Farsça'ya mükemmel denecek kadar vâkıftı. 15. Bizzat kendisinin yazdığı Kur'ân'ı ve hatıra defteri ile meĢhur olan II. 717-752. sh. 52 yaĢındaydı. sh. Öztuna. 2. Mehmed'in Emetüllah GülnûĢ Sultân'dan 1664 yılında dünyaya gelen oğludur.000'e yakın Ģehid vererek ve PadiĢah'ın canını da zor kurtararak mağlubiyet acısını tattı. RâbPa Haseki Sultândır ve Haseki Sultân diye anılmaktadır. Kısım I. Macaristan'ın güneyinde yer alan Zenta'da Osmanlı ordusu ile karĢılaĢtı. UzunçarĢılı. Bu iĢgal Ġstanbul'u hüzne gark etti. Türkçe'yi iyi bilen Kont Marsigli'yi sulh için gönderdiler ise de. Lipve. Özellikle 575. Hatta bu zaferin Ģımarıklığı . c. IV. Bu zaferin ardından II. Sefer-i Hümâyuna çıktı ve OlaĢ Meydan Muharebesinde Avusturya Kralı Kral Elektör yenildi ve kaçtı. Sultân II.Ancak bazı Osmanlı kurmaylarının Kırım ordusunu beklemeden serdarı taarruza erken baĢlamaya ikna etmeleri. karĢısında Savoie prensi MareĢal Eugen vardı. Venedikliler de boĢ durmuyordu. sh. Topkapı Sarayı Müzesi ArĢivi.Hatice Sultân. II. III. c. Açık denizlere inmeyi hedef edinen Rus Çarı Büyük Petro. c. Osmanlı Tarihi. Saadet Giray Han'ın beceriksizliği ve Osmanlı kurmaylarının aceleciliği. Çevresindekilerin ısrarıyla Ġstanbul'a dönüldü. Çocukları ise Ģunlardır: 1. MUSTAFA DEVRĠ 123. Bu arada sadrazam Bozoklu Bıyıklı Mustafa PaĢa'nın serdar-ı ekrem olarak sefere çıkması. Ruslar tarafından iĢgal edildi. sh. sayfada onun Ģahsiyeti anlatılmaktadır. 1691'e kadar devam eden savaĢta Almanlar bazı yenilgilere maruz kalınca.SULTÂN II. hazır bir zaferi elden kaçırmıĢtı. 5ġehzâde Abdullah. Papalık ve Floransa'nın desteğiyle Girid'e kadar gelip Hanya'yı kuĢattılarsa da. Valide Sultân'ın da devlet iĢlerine karıĢmayarak kendini hayır hizmetlerine vermesi onun için iyi bir imkândı. IV. E. Mustafa'nın katıldığı 3. nr. Sakız Adasının geriye alınıĢını göremeden vefat eden amcasının intikamını. Nisan 1696 yılında II. Ahmed. tarihinde ilk defa. Azak önüne kadar geldi.Âsiye Sultân. Tek bir kadın efendisi bilinmektedir ki. Ancak düĢman durmuyordu. XXII. Bazı devlet erkânının karĢı çıkmasına rağmen Avusturya üzerine çıktığı 1. Köprülü-zâde'nin yerine vasıfsız bir devlet adamı olan Arabacı Hoca Kadı Ali PaĢa sadrazam yapıldı ve Almanya cephesi serdarlığına da yaĢlı vezirlerden Koca Halil PaĢa getirildi. sh. Murad'dan sonra gelen Osmanlı PadiĢahları içinde en liyakatlisi.Âtika Sultân. 6-ġehzâde Sultân Ġbrahim Hân121. Ancak haçlı kuvvetlerini arkasına alan Venediklilerin Eylül 1694'de Sakız Adasını teslim almaları Ġstanbul'u endiĢeye düĢürdü. 205-206. II. Seferde. Osmanlı kuvvetlerini epeyce 120 Silahdar Tarihi. 206 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYEN 0S"MIW ümitlendirdi. Edirne'deki Veliahd Dâiresinden Hünkâr Dâiresine gelerek tahta oturmuĢ ve kendisine bî'at etmeleri için devlet adamlarını çağırmıĢtır (ġubat 1695). Mustafa tekrar Edirne'ye döndü. anlaĢma sağlanamadı. Kara Mustafa PaĢa ile Viyana önünde genç bir subay olarak savaĢan bu komutanın komutasındaki Avusturya kuvvetleri. en âlimi ve en kültürlüsü idi. Ancak II. kalyonlar kaptanı Mezomorta Hüseyin PaĢa eliyle tahta çıktığı ay aldı ve Sakız Adasından Venediklileri kovdu. LügoĢ ve ġebeĢ Kaleleri feth olunarak TemeĢvar'a kadar gelindi (Aralık 1695). Kantemir. c. Amcası II. 70047005. 70-71. Uluçay. ailesi ve zamanında Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında özet bilgi verir misiniz? Sultân II. 4-ġehzâde Selim. II. Belgrad'ı kuĢatan Alman kuvvetlerinin Cafer PaĢa tarafından periĢan edilmesi ve Kırım Hanı Selim Giray'ın Erdel'e girmesi. II. Mustafa. Mustafa.

UzunçarĢılı. Kısım I. I. Azak Kalesini almakla yetinmiyorlar ve açık denize inmek için daha da ileri gidiyorlardı. yakınlarını devlet idaresinde belli makamlara getirmesi ve bu noktadaki hırsı onu milletin gözünden düĢürdü. Edirne Vak'ası diye bilinen ayaklanmanın meydana gelmesine sebep oldu. sh.'! merkezli I de Azak I pa'dakl I n irken tamamlaı çekti. Kantemir. Kamaniçe merkezli Podolya Eyâleti Lehlere ve 1700 yılında yapılan ilave Ġstanbul AndlaĢması ile de Azak Ruslara teslim ediliyordu. ile aynı prens bira Ġslâm âlemlfl biyle kan ağlı muhasara altına I etmelerine yorlardı.E. Osmanlı Tarihi. c. Venedikliler. sh. Avrupa'daki üstünlüğün Osmanlı Devleti'nden Avrupalı Devletlere geçtiğini ortaya koyan ve Osmanlı Devleti'nin gerileme devrini baĢlatan ilk andlaĢma imzalandı (Karlofça AndlaĢması. Venedik ve Polonya ile devam eden 15 yıllık ve Rusya ile devam eden 9 yıllık savaĢa son veriyordu. D. AndlaĢma Avusturya. 532-555. Ancak düĢman da kendinden emin değildi. Bu iki temel sebep 1. Belgrad'ın 65 km kuzeybatısında yer alan Karlofça'da. iç problemleri çözebilmek için bir dizi reforma giriĢti. Yeni sınırlar kontrol altına alındı. azli için uğraĢtı. II. 26.i dizi reforma | tanzim olt görülmeye I önce i arası açı ve deı getirmesi w!»i nevi I Edirne'de! sebep 1. bir nevi Feyzullah-zâdeler Divanı haline geldi. 207-208. M da nıkâlıaUl BĠLĠNMEYEN OSMANLI 207 ile aynı prens bir ay sonra Bosnasaray'a hücum etti ve burayı harabeye çevirdi. sh. ancak Macaristan tamamen Avusturya'ya. Üç devletle 25 yıllık sulh andlaĢması imzalanırken Rusya ile sadece üç yıllık mütâreke imzalanmıĢtı. Bunu Ġstanbul AndlaĢması tamamlamıĢtır. 576-804. Osmanlı Sadrazamı Amca-zâde Hüseyin PaĢa ve Reisül-Küttâb (DıĢiĢleri Bakanı) Rami Mehmed Efendi'nin gayretleriyle. nr. c. 71-72. önce vezirliğe ve sonra da sadrazamlığa getirildi. Lehistan bütün gayretiyle Kamaniçe'yi almak için uğraĢıyordı. Feyzullah Efendi. Ġran da dahil olmak üzere.121 Sllahdar Tarihi.01. ancak muvaffak olamadı. Karadeniz Osmanlı Gölü olmaktan çıkmıĢ ve Avrupa'daki hâkimiyet tamamen kaybedilmiĢti. 7004. Topkapı Sarayı Müzesi ArĢivi. 753-781. III. PadiĢah'ın yarım asırdır Ġstanbul yerine Edirne'de oturması da merkezde bazı rahatsızlıklar meydana getiriyordu. Ġstanbul'da kıyam eden . ĠĢte böyle bir havada. Mora Venediklilere. âlim. sında yer alan i Devletlere ı andlaĢma nedlk ve I veriyordu. Devletler ve Hanedanlar. sh. Osmanlı ordusunun bu mağlubiyeti sebebiyle kan ağlıyordu. Mora'yı kaybedecekleri korkusuyla Viyana'yı sulh için teĢvik ediyorlardı. Alım Fiilen s ġeyhü katlr sahibi o lamıĢtır. Hanya'yı muhasara altına almalarına ve Bosna-Hersek cephesinde Osmanlı Devleti'ni rahatsız etmelerine rağmen. Bunar Sava. SavaĢ sıkıntılarından kurtulan Osmanlı idaresi. LehlS Azak Kalesini i ĠĢte böyle bir I (DıĢiĢleri Bakanı).1699). sh. Devlet idaresinde ġeyhülislâm Feyzullah Efendi'nin etkisi görülmeye baĢlandı. Öztuna. 691. Buna rağmen 15 yıldır devam eden felâket yılları da sona ermiĢti. Devletin müesseseleri yeniden tanzim olunmaya baĢlandı. Onun tezkiyesiyle sulh andlaĢmasının murahhası Rami Efendi. PadiĢahların Kadınları ve Kızları. Osmanlı PadiĢahı artık Avrupalı devlet baĢkanlarına sen değil. Ġslâm âlemi. Fakat onun da Feyzullah Efendi ile arası açıldı.1 Ġstanbul'da] ve Ağu: III. Uluçay. Divan-ı Hümâyun. c. II. müstakim ve değerli bir insan olmasına rağmen. c. Ruslar ise. siz diyecekti.

Ģâir ve müziğe meyli bulunan kültürlü bir padiĢahtır.Safiyye Sultân. Cariyelerden ve I.200 kadar cebeci Edirne'ye gelinceye kadar 80. Feyzullah Efendi ve Hoca-zâde Mehmed Efendi gibi âlimlerden ders alarak yetiĢen II. Çok sayıda sadrazam değiĢikliğinden sonra Silâhdâr Dâmâd Çorlulu Ali PaĢa'da karar kıldı ve devlet iĢlerini önemli ölçüde 4 yıl kadar ona havale etti. 9. Hocaları Hafız Osman Efendi. Ġsveç Kralı ve Kırım Hanı Devlet Giray'ın farklı kanaatlerini dinlemeyen ve müĢavirlerinin tesiri altında kalan Baltacı Mehmed PaĢa. 4-ġehzâde Mehmed. Osmanlı Devleti. Ġkballer çocuk doğurdukları zaman çoğunlukla Kadın Efendi olmuĢlar ve bazan da nikâh akdi ile zevce haline getirilmiĢlerdir. yine de dünyada bir numaralı 208 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYEN güçlü devlet idi ve onu yine Müslüman bir devlet olan Timuroğullarının Hindistan'da devam ettirdikleri devlet takip ediyordu. aile hayatı ve zamanındaki önemli olaylar hakkında kısa bilgiler verebilir misiniz? III. Ġkinci veya Üçüncü Ġkbaldir.000'i buldular ve Ağustos 1703 tarihinde PadiĢah'ı tahttan indirdiler. 13. Osman'ın annesi. Çar.SULTÂN III.Emetüllah Sultân. Sonn Ali PaĢa'n«| ya'dan geril 5a nedlk ve ı dağh âsl!ertl ilan edilr Damad AH I sonra yanU savaĢa soı»J saltanat e Ġkindi NevĢehirli t vam eden ı 1730'dat Matbaan eğlencenin! ettiği Ġran'a ı ması. Hânedân-ı Âl-i Osman aleyhine sözlerin dahi söylendiği bir havada. Ahmed. 8-ġehzâde Ali.Hatice Haseki. Ģahsiyeti.Afîfe Haseki. 12-ġehzâde Hasan Hân. Osmanlı Devleti ile Rusya arasında Nisan 1711'de harp baĢlamasına sebep oldu. Ģair ve büyük bir Ġslâm âlimi idi. ZEVCELERĠ: KADIN EFENDĠLERĠ: 1. hal'ından 4 ay sonra kederinden vefat etti. Haseki ve III. Ağabeyi ile ahenk içinde 9 yıla yakın veliahd olarak hayatını devam ettirmiĢtir. Mehmed'in 1674 yılında yine Emetüllah GülnûĢ Sultân'dan dünyaya gelen ikinci oğludur.Sâliha Sebkatî Valide Sultân.Âli-cenâb BaĢ Haseki. hattat. Ahmed dönemini ana hatlarıyla Ģöylece özetlemek mümkündür: Birinci Saltanat Devresi (1703-1718): 1703-1711 tarihleri arasındaki ilk yıllarında. 8. bütün bu menfiliklere rağmen. ĠKBALLERĠ: 7. Aksi sesler duyulsa da kardeĢi III. 7-ġehzâde Selim. Mustafa. 5-ġehzâde Süleyman. Bu arada Avrupa'da Ġsveç Kralı Carl'ın Deli Petro'ya yenilip sonra da Osmanlı topraklarına sığınması. II. AHMED DEVRĠ (LALE DEVRĠ) 124. Osmanlı hareminde beraber karı-koca hayatı yaĢadıkları ve ancak genellikle çocuk sahibi olmadıkları cariyeler demek olan ikbal müessesesi. 6-ġehzâde Hüseyin. 9. Prut Seferi diye tarihe geçen bu savaĢta Osmanlı ordularının komutanı sadrazam Baltacı Mehmed PaĢa Serdâr-ı Ekremliğe tayin edildi.Fatma ġahin Hâtûn. 2-ġeh-süvâr Valide Sultân. ġeyhülislâmın ısrarıyla tahta geçirilmiĢt ir. 3. III. 4.AyĢe Sultân. çok cazip Ģartlarla sulh akdi yaptı ve muzaffer bir komutan olarak Ġstanb. III. 3-ġehzâde Murad. Ahmed.Zeyneb Sultân. önce iç huzuru sağlamaya çalıĢmıĢ ve Edirne Vak'asmın failleri teker teker cezalandırılmıĢtır. 71 Tebrlzl I 1727'deî kabul f Devleti'm 17231 maki durum j isyan har* deki . Mahmûd'un annesi. Ahmed'i tahta geçirdiler. Birinci Edirne Vak'ası'ından hemen sonra yani 1703'ün Ağustos ayında. hattat. 4Hümâ ġah Haseki. Mustafa ise. XXIII.Hanife Hâtûn. 6. ÇOCUKLARI: 1-ġehzâde Sultân Mahmûd I.Hafsa Sultân. IV. 5.Rukıyye Sultân122. çok büyük hakaretlere maruz bırakıldıktan sonra kati olunmuĢ ve cesedi de Tunca Nehrine atılmıĢtır (Eylül 1703). Sokullu veya Köprülü gibi dirayetli bir sadrazam arayıĢındaydı ve kendisini tahta getirenlerin etkilerinin farkındaydı. BaĢbakan Baron ġafirov vasıtasıyla çok değerli mücevherlerini hediye gönderdi ve sulh andlaĢması yapılmasını arzuladı. Ağabeyi kadar olmasa dahi. 10. Mustafa'dan itibaren baĢlamıĢtır. mağlup olacağını anlayınca. 14. Hal' edilmesinin baĢ sebeplerinden olan ġeyhülislâm Feyzullah Efendi ise. II. hadise uzt PadiĢah'ı ı di. Fiilen sefere çıkan son Osmanlı PadiĢahı oldu. 2-ġehzâde Sultân Osman III. Üçüncü Haseki olduğu söyleniyorsa da Kadın Efendi olması kuvvetle muhtemeldir. 11.

20. Ahmed'in 15 yıl süren birinci saltanat devresi sona eriyordu. Az da olsa Ġslama aykırı olan fiiller. 3-139. c. 211-215. âsiler bununla da yetinmeyip PadiĢah'ın görevden ayrılmasını istediler ve gerçekten III. 338. Matbaanın tam olarak hizmet vermeğe baĢladığı ve harpten ziyade sulh.Emîne MihriĢah Ġkinci Kadın. Venedik ve Avusturya'dan da alınması gerekir Ģeklindeki düĢüncesi ve Venedik'in Karadağlı âsileri himaye etmesi. c. Artık yeni bir dönem baĢlıyordu ve III. c. aradan geçen 15 yıldan sonra 1714 yılında Venedik'e harp ilan edilmesine sebep oldu. 1 Ekim 1730 günü. UzunçarĢılı. IV. II. Ġkinci Saltanat Devresi = Lale Devri: Mayıs 1718'de sadrazamlığa getirilen NevĢehirli Damad Ġbrahim PaĢa'nın sadrazamlığı ile baĢlayan ve 1730 yılına kadar devam eden devreye Lale Devri diyoruz. ailesi ile birlikte Topkapı Sarayındaki dairelerinde 5 küsur yıl daha yaĢadı ve 62 yaĢında iken Temmuz 1736 tarihinde vefat etti. 28-29. Ġstanbul 1962.Hanife Kadın. UzunçarĢılı. Avusturya'nın da Venedik'i desteklemesi üzerine.Zeyneb Kadın. PadiĢahların Kadınları ve Kızları. sh. Ahmed. hapishanelerdeki tutukluları serbest bırakarak silahlandırmalar ve ev baskınları artınca. II. Baltacı Mehmed PaĢa aleyhinde her türlü iftirayı yapmaya ve PadiĢah'ı etkilemeye baĢladılar. c. D. 1723'de baĢlayan Ġran SavaĢları bu dönemin 1730'da tamamen sona ermesine sebep olmuĢtur. Mustafa'nın annesi. III. Uluçay. sh. 1-421. III. Maalesef ihtiva ettiği bazı gayr-i meĢru sayfalar sebebiyle bu huzur devam edememiĢtir. Bu hadise üzerine muhalifleri. Devletler ve Hanedanlar. c. (SadeleĢtiren: Ġsmet Parmaksızoğlu). D.122 Silahdâr. 783 vd. Kantemir. I. 315 vd. IV. I. 9210 BĠLĠNMEYEN OSMANLI . PadiĢah ile sadrazamın Ġran Seferini 1723 baharına erteleme arzuları tepkiyle karĢılandı. Ekim 1727'de yapılan Hemedân AndlaĢması ile Sünnî olan EĢref ġah Üveysî tarafından kabul edildi. 3362. c. 1-46. 23. 5-RâbPa ġermi Kadın. sükûn ve de eğlencenin hâkim olduğu bu dönem. Kısım I. Ahmed'in hanımlarının sayısı bazı tarihçilere göre 13'ü ve bazılarına göre de 18'i bulmuĢtur. 555-595. 9988. Osmanlı tarihi için ayrı bir sayfadır. II. bir huzur dönemini daha sona erdiriyordu. 4. III. 8. asilerin PadiĢah'dan kellelerini istedikleri Damad Ġbrahim PaĢa ve yakınlarından olan bazı paĢalar idam edildiler.Emîne Musalli Kadın. Yağmalar.Hatice Ġkinci Kadın. Temmuz 1711). Rusya'nın Ġran'a girmesi ve Osmanlı Devleti'nin de bu duruma müdahale mecburiyetinin bulunması. Bir sene sonra yani 1717 yılında Belgrad düĢünce. Kısım I. Köprülü-zâde Abdullah PaĢa'nın Tebriz'i fethetmesi ve Ġran'a ait beĢ eyâletin Osmanlı Devleti'ne ilhak edilmesi. nr. sh. Ancak ġi'î olan Nâdir Hân'ın bunları kabul etmeyerek bazı yerleri Osmanlı Devleti'nden geri alması. c. Nusretnâme. RâĢld Tarihi. 3. Osmanlı Tarihi. Sonradan Deli Petro sözünde durmayınca. Ahmed'i o gece biraderi II. Bir bahriye neferi olan Patrona Halil'in baĢını çektiği bu isyan hareketi. savaĢı yeniden baĢlattı. 1718 tarihli Pasarofça Muâhedenâmesi ile savaĢa son verildi. II.. Mustafa'nın oğlu Sultân Mahmud'u tahta davet ederek kendisinin feragat ettiğini açıklamak mecburiyetinde bıraktılar. sh.. tarihin en kötü isyanı olacak Ģekilde geniĢledi. Biz. 2. 10. sh. Kadın Efendileri ile birlikte 18 Hanım'ını tesbit edebildik.).Rukıyye Ġkinci Kadın. Kısım. Karlofça'da verilenler Rusya'dan alındığı gibi. Öztuna. Topkapı Sarayı Müzesi ArĢivi. ZEVCELERĠ: (III. Osmanlı Tarihi. yeni bir savaĢ baĢlamadan bitti ve ġehid Ali PaĢa'nın 1713'de imzaladığı Edirne AndlaĢması ile Karlofça'da verilen yerler Rusya'dan geri alındı.f Kaini BĠLĠNMEYEN OSMANLI 209 rak Ġstanbul'a gelmek üzere yola çıktı (Prut Muâhedenâmesi. E. 73-79. BaĢ Haseki. kendi yakınlarına devletin bazı makamlarını ve menfaatlerini peĢkeĢ çekmesi de ilave edilince. maalesef Damad Ali PaĢa'nın Ģehid olmasıyla sonuçlanan bir mağlubiyet alındı (1716). Her çeĢit kültür faaliyetlerinin arttığı. 7 sene sürecek olan Ġran SavaĢlarını baĢlattı. daha da arttı ve bu durum yeniçerileri azdırdı. KADIN EFENDĠLERĠ: 1Emetüllah BaĢ Kadın. 6. 7. 5"' |t 0' rıyetim küsur ji IslâmaĠ ] lanıujj bildij. Neticede Kasım 1711'de Edirne'de iken azil haberi geldi. sh. Sadrazam Silâhdâr Ali PaĢa'nın. Damad Ġbrahim PaĢa'nın aleyhindeki bu rüzgar.

25. 1710 Eylül'ünde tekrar sadrazamlık makamına gelen Baltacı. 9. Küçük Çelebi-zâde Ġsmail Âsim Efendi.AyĢe Sultân (Küçük).Meylî Kadın. Ruslar. c. dilinin cezasını çekerek. 18. 8-ġehzâde Ali. Baltacı Mehmed PaĢa'nın Rus Katerina ile gayr-i meĢru bir iliĢkide bulunduğu veya en azından Rus Çarı ve hanımının bu savaĢın yapıldığı mekâna geldikleri yazılı değildir. sh. 15. BaĢbakan Baron ġafirov vasıtasıyla çok değerli mücevherlerini hediye gönderdi ve sulh andlaĢması yapılmasını arzuladı. Kısım I. 4-ġehzâde Mehmed Hân. Sevmedikleri hakkında dili uzun olan ve yeterli tahsili olması hasebiyle konuĢmasını da iyi beceren Mehmed PaĢa. sh. açlık ve düzensizlik sebebiyle Petro'nun savaĢ meydanına gelmeyerek uzaktan idare ettiği ordusu mağlubiyetle karĢı karĢıya gelmiĢtir. 20-ġehzâde Sultân Nu'man Hân. Ġstanbul 1287. PadiĢahların Kadınları ve Kızları. mağlup olacağını anlayınca. Prut Zaferine imza basan komutan sıfatıyla. Ġkinci veya Üçüncü Ġkbaldir. VI. sh. V. III. müĢavirlerinin s. 3-ġehzâde Murad. c. 12. 21-ġehzâde Ġbrahim. Ahmed'in padiĢah olmasıyla 1. sh. 7-ġehzâde Selim. sh. 79-95. 11.Zeyneb Sultân. Öztuna.Zübeyde Sultân. c. ĠKBALLERĠ: 16-ġâyeste Sultân. 14-Sâliha Sultân. Ahmed devrine 4 cilt ayırdığı meĢhur tarihidir. 2-395. 10. gizli anlaĢ da aleyhte I sında ikame'3) Dikkat a Osmanlı kaynaU lunmadığı gibi. 1-ġehzâde Mehmed. sh. III. 22-Abdülhamid I. c. 12-ġehzâde Bâyezid Hân.Emine Sultân123. Devletler ve Hanedanlar. Osmanlı Tarihi. c. 10. RâĢid Tarihi.AyĢe Sultân. 1706 yılında azl olunmuĢtur. II. "Rikâb-ı h_-m rından.. 24. 2-454.Fatma Sultân. 18 -Hâtem Hâtûn. c. IV. Çar. sh. Bu olayın aslı nedir? Prut zaferini en ince ayrıntılarıyla anlatan tarih kaynakları elimizdedir ve bunların en ayrıntılı olanı da RâĢid'in sadece III. 5-ġehzâde Süleyman Hân. 2-390.BĠLĠNMEYEN OSMANL1 Gülsen Kadın. Ahmed. II. 11. II. 2-ġehzâde Abdülmelik. 6-ġehzâde Mustafa III. 19.Âtike Sultân. Bu kaynakların hiç birinde. fazla becerikli bir k umandan olmamasına rağmen. Rus ordusunun komutanı ġermetivef'di ve Deli Petro ile hanımı asla harp meydanına gelmemiĢti.. soi 2) Baltacı Metim hülislâm PaĢmakçı leyman Ağa. Kısım I. sert t hindeki faaliyet ve p sözünde durmaması #| lan. Kantemir.. defa sadrazamlığa getirilmiĢtir. k iddiaların fe Ģu cümlelerle ¦. Tarih. Baltacı'nın m ve Osman Efendi'iltlj PadiĢat. henüz Ġstanbul'a gelmeden itibar kazanmaya baĢlamıĢtır. Ġmrahor'luğa getirilen Mehmed PaĢa.Nijad Kadın. 2-450. VI. Ġsveç Kralı'nın ve Kırım Hanı Devlet Giray'ın farklı 123 Silahdâr. 16. c. 15. musikiye meyli ve sesinin güzelliği sebebiyle Pâkçe Müezzin lakabı ile anılmıĢtır. RâĢid Zeyli. sh.¦ nin doğru <¦ aleyhtarları. 216-227. Osmanlı PadiĢahları arasında en çok kadınla evlenen devlet adamlarındandır ve bir kısım tarihçilere göre çocuklarının sayısı 50'yi bulmaktadır.. ÇOCUKLARI: (III. Biz sadece bilinen ve meĢhur olanlarını zikrettik. I yeniden han geldiğini do.Nazîfe Kadın. Bilindiği gibi 1710 yılında Ruslara karĢı ilan edilen harpte. Baltacı'nın Ġsveç| Rus Çarını diri diıjjj lar sebebiyle s tek kabahatin j için bir sebep bul karısı Katerina'mn «l| Osmanlı komuta h ması için Vezir-i A'a çiler de.Ümmü Gülsüm Kadın. 17-AyĢe Hanım. 17. 26.Fatma Hümâġah Kadın. IV. 140-420. 45-209.?^ cede bu fırsatı ti hinde kampanyıl gönderdiğini deww BĠLĠNMEYEN OSMANLI 211 . Baltacı Mehmed PaĢa'nın Rus Çarının karısı Katerina ile gayr-i meĢru hayat yaĢayarak Osmanlı ordusunu sattığı ve böylece Prut Zafe-ri'nin Osmanlı Devleti'nin aleyhine geliĢtiği söylenmektedir.Ümmü Gülsüm Sultân. c.Esma Sultân.t/" Netice ola*. c. 14.Emetüllah Sultân.). Uluçay. 13. Olayın aslı Ģudur: Çorum'un Osmancık Kasabasından olan Mehmed PaĢa. 23-ġehzâde Seyfeddin. 125. 849 vd. kendisini tezkiye eden Kalyakoz Ahmed PaĢa'nın aleyhine çalıĢmıĢ ve ġeyhülislâm PaĢmakçı-zâde Ali Efendi'nin tavsiyesi ile 1704 yılında 1.Nazife Sultân. PadiĢahıngı iltifat ve ikramlaril nâ-meĢkûrota. Nusretnâme. UzunçarĢılı. 13.Hatice Sultân.Hürrem Kadın. kanaatlerini dinlerr cazip Ģartlarla sulh t yola çıktı (Prut Hu Burada bilin 1) Ġsveç Kraıı ġjj reddetmesini ve I masını müd rudur.

her Ģeyi ben bilirim havasına girmesi ve neticede bu fırsatı kaçırması. tek kabahatin gece ile gelen altın arabaları olduğunu. Cari ve Kırım Hanı Devlet Giray. PaĢa. Damad Ali PaĢa ve Darüssa'ade Ağası Süleyman Ağa. PadiĢahın hakem kabul ettiği ġeyhülislâm da aleyhte beyan verince Baltacı Mehmed PaĢa azledilerek (Kasım 1711) Midilli Adasında ikamete memur edildi. Ġlk planları. Baltacı'nın asla rüĢvet almadığını. Edirne'de ulufe vermesinin ne manaya geldiğini dostlarına sorması icab ettiğini. Rus Çarı tarafından gönderilen paralar sebebiyle sulh yolunu tercih ettiğini ısrarla PadiĢah'a anlatmak oldu. 126. belki müĢavirlerinden Ömer Efendi ve Osman Efendi'nin bu hediyeleri kabul ettiğini kaydetmektedirler. Edirne'de vezir-i azamın kapıkulu maaĢlarını vermeye baĢlaması üzerine yeniden harekete geçtiler. RâĢid meseleyi Ģu cümlelerle özetlemektedir: "Rikâb-ı hümâyûn tarafında olanlar dahi sadrazam hakkında gizlice nice kale gelmez nesneler yazdıklarından. Aleyhinde kampanya baĢlatanlar ve bazı Batılı tarihçiler. artık ilim alemi tarafından kabul edilmektedir. meseleyi. kaynaklarda Çar ve hanımının asla harp yerine gelmediğini ve bu tür iddiaların tamamen yalan olduğunu ifade eden beyanlar yer almaktadır. ilk etapta gelen ithamları reddetti. Çinlilerden ziyade Uygur Türklerinin payı olduğu. Ancak Baltacı aleyhtarları. Netice olarak. PadiĢahın gadabını tahrik ettiler. yoksa Çarı yakalamamak için bir sebep bulunmadığını ilave ettiler. Yüzyılda Çin'de ve bazı araĢtırmacılara göre özellikle Uygur Türklerinde ortaya çıkmıĢtır. Baltacı'nın Ġsveç Kralı ve Kırım Hanı'nın sözlerine önem vermediğini.'.kanaatlerini dinlemeyen ve müĢavirlerinin tesiri altında kalan Baltacı Mehmed PaĢa. Bunların görüĢü haklıdır ve Baltacı'nın acele ettiği de doğrudur. Yüzyılda . müĢavirlerinin sözleriyle hareket etmesi. bunun da Darüssa'ade Ağası 212 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYEN OSMP1. Baltacı'nın aleyhindeki faaliyet ve planlarına hız verdiler. Burada bilinmesi gereken gerçekler Ģunlardır: 1) Ġsveç Kralı XII. ĠĢte bu noktada Hammer. 3) Dikkat edilirse. Taraftarları da. henüz Ġstanbul'a gelmeden Rus Çarı'nın sözünde durmamasını da bahane ederek. 2) Baltacı Mehmed PaĢa'nın zaten aleyhinde olan ve PadiĢahın çok sevdiği ġeyhülislâm PaĢmakçı-zâde Ali Efendi. ġöyle ki: 1) Önemle ifade edelim ki. Bu sefer PadiĢah'a. böylesine bir zafere imza atan Sadrazamın bu ithamlarla azledilmesinin doğru olmayacağını ifade ederek. Rus Çarı'nın karısı Katerina'nın sulh andlaĢması uğruna bütün kıymetli mücevherlerini Osmanlı komuta heyetine gönderdiğini ve ġermetivef vasıtasıyla sulhu sağlaması için Vezir-i A'zama mektup ilettiğini ifade etmektedir. Bu manada baskı Avrupa'ya 14. Bazı çağdaĢ tarihçiler de. Osmanlı tarihçileri. Baltacı Mehmed PaĢa'nın Ġsveç Kralı ile Kırım Hanı'nı dinlememesi. Blok baskının Avrupa'ya taĢınmasında. Gutenberg. Ruslar. PadiĢah da. Baltacı'nın sulh teklifini reddetmesini ve Rusların sıkıĢtığı böyle bir dönemde kolay Ģartlarla andlaĢma yapılmamasını müdafaa ediyorlardı. Baltacı'nın Katerina ile çadırda beraber olduğuna dair. matbaayı 1455 yılında icad etmemiĢtir. tarihçiler tarafından eksiklik olarak kabul edilmektedir. biraz ayrıntılı da olsa inceleme zarureti bulunmaktadır. Osmanlı Devleti'nin teknolojiye karĢı gelmesi demek değil midir? Bu konu her zaman dillere dolandığından ve maalesef hep aleyhte kullanıldığından dolayı. Yüzyılda ilk kullanan Uygurlar ve Koreliler olmuĢtur. hemen aleyhte bir plan hazırladılar. Zira bunu 14. Katerina'nın harp meydanına geldiğini yazmamıĢtır ve bu sadece kuru bir iftiradan ibarettir124. Gutenberg hareketli harfleri de icad eden birisi değildir. sert hareketlerinden ve patavatsız sözlerinden dolayı. Ancak hiç bir tarihçi ve hatta Rus Vekâyi'nâmeleri bile. Matbaa neden Osmanlı Devleti'ne 1727 yılında yani Avrupa'dan 272 yıl sonra gelebilmiĢtir? Bu durum. çok cazip Ģartlarla sulh akdi yaptı ve muzaffer bir komutan olarak Ġstanbul'a gelmek üzere yola çıktı (Prut Muâhedenâmesi. sonradan sözlerinde durmamakla bu görüĢü teyid etmiĢlerdir. yaptığı hataları affettirmek için Kapıkulu ile gizli anlaĢmalar içinde olduğunu arz ettiler. Zira baskı sanatı 8. ile yakınlarının ithamları olduğunu açıkça belirtmiĢlerdir. Katerina'nın mücevher ve mektup gönderdiğini de kabul etmektedirler. vermiĢ olsaydı Rus Çarını diri diri yakalama fırsatı elde edildiğini. muteber Osmanlı kaynaklarında ve hatta çağdaĢ tarihçilerin eserlerinde en küçük bir bilgi bulunmadığı gibi. Veziriazam meydana gelen büyük hizmetleri mukabelesinde çeĢitli iltifat ve ikramlar beklerken. Temmuz 1711). olmayan hıyanet suçlamasıyla karĢı karĢıya kalmıĢ ve kıskançların hileleri ile nâ-meĢkûr olmuĢtur".

Bu dahi zannedildiği gibi. ini BĠLĠNMEYEN OSMANLI 213 susların özellikle belirtilmesinde yarar vardır. Ancak bu sebepler ne olursa olsun. Halep'te ve 1514'den itibaren de bazı Avrupa Ģehirlerinde kitaplar basılmıĢtır. mücellitler. yasak bir iĢ ( masının geclkı 4) Üzülerek! sâdî ve ilmî g hakikattir. Ġslâmiyet. Mustafa Nur! PaĢa. Müslümanların eserlerini bastıkları ilk resmî matbaanın tarihi 1727'dir. Bu bilgiler. Maalesef. Osmanlı padiĢahlarının matbaa aleyhinde oldukları görüĢünü reddetmektedir. Bunlara bağlı olarak sahaflar. III. Osmanlı Devleti'ndeki matbaanın değil. TOEM. herhangi bir bilimsel yeniliğe karĢı çıkması mümkün değildir. V. Hatta matbaanın caiz olmadığını iddia eden ve maalesef sağını solundan ayıramayan bazı âlimlerin . 46.! yayınlanan I kitap basanları lı 5) Bütün Ihı i yani Müteferrika'» basılmıĢtır. c. matbaadan da yeterince yararlanamamıĢtır. matbaadan ı mektedir. KıĢımı II. Yüzyılda gelebilmiĢtir. Kont Marsigli'nin Ģu cümleleri dediklerimizi teyit etmektedir: "Gerçekten Türkler.45 (1333). "II. sh. 268-275. Bâyezid zamanında 19. 20-22. sh. IV. 14. Murad. Ahmed Muhtar. "Rus Menâbiine Göre Baltacı Mehmed PaĢa'nın Prut Seferi". Bu sebeplerin bir kısmını biraz sonra zikr edeceğiz. II. Aktepe. 1727 yılında Ġstanbul'da 90. Kısım I. III. 366-372 (Konu bütün ayrıntıları ile anlatılmaktadır).gelebilmiĢtir. yüzyılda gelen baskı teknikleri. c. 1727 > bile doğru kabul( lemciler. matbaanın onlar için yasak bir iĢ olduğundan ileri geldiği kesinlikle doğru değildir". Asırdan itibaren Ġstanbul'da. sh. bütün ilimlerin efendisi ve mürĢidi olması hasebiyle. ilk resmî matbaa teĢebbüslerinin IV. nr. a 6) Düzenli (i netice vermedf (¦ 1 muĢtur. nr. Yoksa matbaa Avrupa'da Gutenberg tarafından kurulan müesseseden 33 yıl sonra Osmanlı ülkesine girmiĢ ve çok sayıda kitap da basılmıĢtır. "Baltacı Mehmed PaĢa". Kont Marsigli. 1720 yıtöjj görevlendirilen \ babasıyla berata celeme in kurma gayrdı rek Müslüman t samimi bir (i rek Sald I aldıkları ı takdim t açıklanan I YeniĢehirli f "Basma a la rak basması. sh. Nusretnâme. Gutenberg'in gayretleriyle Ġncil'in de basılabileceği bir matbaa haline ancak 1455 yılında yani 15. Mehmed zamanında baĢladığını ve ancak neticeye 1727 yılında ulaĢıldığını anlatmaktadır. daha erken tarihlerde gelmiĢtir.000 hattatın bulunduğunu söylemektedir ki. resmî matbaanın gecikmesinde önemli rol oynamıĢtır. kalemciler. Osmanlı Devleti'nin Kanuni'den sonra. sh. 4) Üzülerek ifade edelim ki. c. yarısı bile doğru kabul edilse. Enderun Tarihçisi Atâ da. sh. c. Maalesef bu konuda Osmanlı Devleti'ndeki esnaf teĢkilâtları demek olan loncaların ve bu loncalara bağlı hattatların menfi anlamda rolleri olmuĢtur. III. Hatta II. 3) Müslümanların ve de resmen devletin bu teknolojiye sıcak bakmamasının sebepleri ise. dünyadaki iktisadî ve ilmî geliĢmelere lakayt kaldığı ve bunun cezasını da daha sonraları gördüğü bir hakikattir. susların özellikle I mürĢidi olması ha Osmanlı Devleti. IV. IV. Bâyezid'in himayelerinde basılmıĢtır" ibaresi yer almaktadır. C. Osmanlı Tarihi. 2) Osmanlı Devleti'ne matbaa 1727 yılında değil. Hatta ı ayıramayan bini da yaĢanmıĢtır. Murad zamanında Ġstanbul'da bir matbaa kurulması için izin istendiğini ve bu iznin verildiğini Mustafa Nuri PaĢa kaydederken. gtfsrtğ gibi. sh. M kimselerin tasKĠ Buf kurulan ı Ģimdilik tefe I fetvaya kar hizmetler. 280-285. Osmanlı Devleti'nin teknolojiye ve yeni fenlere uzak kalması mazur gösterilemez. Netâic'ül-Vukû'ât. Bunları özetlerken Ģu hu124 RâĢid. TDVĠA. matbaanın resmen kurulmasının gecikmesini. 160-185. Yavuz Selim zamanında 33 kitap basılmıĢtır. kendi kitaplarını bastırmazlar. sh. Maa1""" loncaların ve Marsigli. Ermeniler 1567 yılından itibaren ve Rumlar da 1627 yılından itibaren matbaalarını kurmuĢlardır. Tarih. yine de büyük bir rakamdır. UzunçarĢılı. 83-95. mü'cı sinde önemli ı tedir: "Ger. Ancak Yahudiler 1488 yılından itibaren. Kısaca Arap harfleriyle olmak üzere XV. O halde. divitçiler ve benzeri esnafın baskısı da. Batılı tarihçiler tarafından da kabul edilmektedir. 35-36. 238-256. belki resmî matbaanın kuruluĢunun tarihi 1727'dir. Münir. Osmanlı Devleti. Bu kitapların üzerinde. dünyadaki her yeni güzellik gibi. c. O halde. Silahdâr. Kısım 2. VIII. Arap harfleriyle basılan Geometriye dair Usul'ül-Oklidis kitabının serbestçe satılması için 996/1588 tarihli fermanla izin ve müsaade vermiĢtir. Bu hali Ġslâmiyet de tasvip etmemektedir. gerileme ve duraklama devrine girince. dinî taassuba bağlamak doğru değildir.

127. tashihli ve hatasız olarak. 214 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYEN ¦ 7) Önemle ifade edelim ki. kaleme aldıkları matbaa ile ilgili Vesîlet'Ut-Tıbâ'a adlı layihalarını sadrazama 1726 yılında takdim etmiĢlerdir. bu hizmetler. kitapların nüshalarının çoğalmasına. PadiĢah'ın da ara sıra katıldığı helva sohbetleri ve Lâle eğlencelerinin . Geri döndüğünde meseleyi devlet yetkililerine açınca. Ġstanbul'da bu dönemde insanların barıĢ ve huzurun kıymetini bilmeyerek. yazdığı Risâle-i Ġslâmiye adlı eseriyle samimi bir Müslüman olduğunu ispatlamıĢ ve Damad Ġbrahim PaĢa'nın dikkatini çekerek Said Mehmed Çelebi'ye yardım etmesi karar altına alınmıĢtır. III. sulha meyilli. 6) Düzenli çalıĢır halde ilk resmî matbaa ise. Ancak PadiĢah ve Sadrazamın meĢru dairede de olsa eğlence ve ziyafetlerde fazla vakit geçirmeleri. Avrupa'da da yaĢanmıĢtır. Mehmed (1648-1687) devrinde yani Müteferrika'nm matbaasından yaklaĢık bir asır evvel kurulmuĢ ve bazı kitaplar da basılmıĢtır. IV. ziyafetten ziyafete koĢturdukları ve meĢru dairede eğlenceli bir hayat yaĢadıkları görülmektedir. Avrupa'da Kur'ân ve diğer dinî eserler 1514 yılında Ġ-talya'da basılmaya baĢlanmıĢ ve III. Çırağan Bahçesinde. ancak harfleri hakkıyla tanzim edilemediğinden devam ettirilememiĢtir. sakin ve eğlenceli hayatı seven. matbaanın gecikmesi de öylece açıklanabilir. Ancak âlim kimselerin tashih etmesi gerekir". ruhsatsız kitap basanları idamla tehdit etmiĢtir. Üsküdar'daki ġeref-âbâd'da. fıkıh ve kelâm kitaplarının basılmaması açıkça belirtilmiĢtir. Ġbrahim PaĢa'nın BeĢiktaĢ Mevlevihanesine bitiĢik özel Yalısında ve benzeri çok sayıda saray ve bahçelerde. hadis. Matbaanın kurulması için dinen ve aklen hiç bir engelin bulunmadığı açıklanan Layiha üzerine. Ancak aynı hadise. Burada önemle vurgulanması gereken Ģudur: PadiĢah ve sadrazamının meĢru dairede neĢeli ve eğlenceli hayat yaĢaması ayrı Ģeydir. Ahmed ve hem de damadı ve sadrazamı olan Ġbrahim PaĢa. 1720 yılında Sadrazam Ġbrahim PaĢa tarafından Paris'e Osmanlı sefiri olarak görevlendirilen Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi'nin oğlu Said Mehmed Çelebi. Bu yaratılıĢları gereği olarak. Lale Devrinde yapılan eğlenceler nelerdir ve gayr-i meĢru eğlenceler var mıdır? Hem III. Ġkisi birlikte. Bu fetvadan sonra Zilka'de 1139/Temmuz 1727 tarihli PadiĢah Fermanı çıkmıĢ ve kurulan matbaada ilk olarak 1729 tarihinde Vankulu Lügati basılmıĢtır. Murad dıĢarıda basılan bu Kur'ân ve diğer dinî eserlerin devlet sınırları içerisinde serbestçe yayılmasına izin vermiĢtir. daha da modern Ģekillere girerek devam etmiĢtir. kısa zamanda ve zahmetsiz o-larak basması. elimizdeki tarih kitaplarının da ortaya koyduğu gibi. Yoksa Ġslâmiyetin ilme ve teknolojiye karĢı çıkma iddialarıyla bunun ilgisi yoktur125. gayr-i meĢru eğlencelere dalacak kadar aĢırıya gitmiĢ olmaları tamamen ayrı Ģeydir. ucuz fiyatlarla yayılmasına sebep olur. sevimli ve mülayim insanlar idiler. 1501 yılında yayınladığı emirname ile ruhsatsız yayınlanan kitapların yakılmasını emr ettiği gibi. Netice olarak. Mehmed devrindeki teĢebbüs tam netice vermediği için. hemen kurma gayretleri baĢlamıĢtır. Bu fetvaya karĢı çıkanlar elbette ki olmuĢtur. 272 sene değil 33 sene sonra Osmanlı Devleti'ne girmiĢtir. zikredilen sebeplerle maalesef 200 yıl veya düzenli matbaa hesaba katılırsa 272 yıl gecikmiĢtir. Ancak resmî matbaanın kurulması ve kitap basılması. elbette ki insanların da gayr-i meĢru iĢlere girmesine zımnî bir sebep olarak algılanabilir. Yüzyılda elli sene geciktiği ve Intemet'in ancak 5-10 yıl gecikmeyle ülkemize girdiği. Henry de.çıkmıĢ olması da mümkündür. Fransız Kralı II. Papa Alexandre VI. babasıyla beraber Paris'e gitmiĢ ve orada bulundukları yıllarda matbaayı yakından inceleme imkânı bulmuĢtur. Televizyonun Türkiye'de ve hem de 20. Bu bakıĢ açısından Lale Devri değerlendirildiğinde Ģu manzara ortaya çıkmaktadır: A) Lale Devri denilen bu devrede. Ancak Osmanlı Devleti'nin yıkılıĢına kadar. mesele ġeyhülislâmlık makamına sorulmuĢ ve ġeyhülislâm YeniĢehirli Abdullah Efendi de Ģu tarihî cevabı vermiĢtir: "Basma san'atında mahareti olan kimesnenin. Bu arada Macaristan'da doğan ve 1693 yılında esir edilerek Müslüman olan Ġbrahim Müteferrika. Fermanda Ģimdilik tefsir. 5) Bütün bu geliĢmelerden sonra ilk matbaa IV. matbaa. Bu ikisini birbirine karıĢtırmak tarihe iftira olur. belli sebeplerle nasıl açıklanıyorsa. büyük masraflarla inĢa edilen Kağıthane'deki Sa'dâbâd KöĢkünde. 1718-1730 tarihleri arasında. Beylerbeyindeki Bağ-ı Ferah Bahçesinde. Ahmed devrinde Damad Ġbrahim PaĢa'nın teĢvikleriyle kurulmuĢtur.

helva sohbetleri. Vakıflar Dergisi. Tarih-i Atâ'da belirtilen hususa daha önceki araĢtırmacılar dikkat çekmemiĢlerdir. I konuda a daha BĠLĠNMEYEN OSMANLI 215 Ancak bu ziyafetleri anlatan tarih kitapları tetkik edilirse. 135. 'edAtâ. Nazmi). sh. I fet me birer t Tebriz* âlimdir.Nazmi). 724-736. Baysal. Marsigli. Küçük Çelebi-zâde. Subhi Tarihi. ġeyhülislâmın. lan ge-aya koydu-ıtyaĢadık-t sadraza-bu ieğlencelere ¦e karıĢtır-peğlence ve regirmesi-P#ildiğinjjlıane'deki |ı Ferah s bitiĢik »çelerin Ġ! eğlenilir. i: eğlen rin meĢru t de Ġstan! maz. IV. 335-350. Rumeli ve Anadolu Kazaskerlerinin ve Ġstanbul . Ġstanbul 1293. Ayrıca yapılan eğlence ve sohbetler sadece bunlardan ibaret değildir. PadiĢahın buna özel önem verip ferman yayınladığı da doğrudur. "Matbaanın Tarihçesi ve Ġlk Kur'ân-ı Kerim Basmaları". c. 157-158. 125 BA. "Dünyada Basılan Ġlk Türkçe Kitap". XII. sh. fikir ve edebiyat adamları da mutlaka katılmıĢtır. 156. Mahmûd. sazendeler de davet edilmiĢtir. Necatioğlu. Berkes. Matbaacı Ġbrahim Müteferrika ve Risâle-i Ġslâmlyye (Tenkitli Metin). PadiIt-iRâĢid). nr. Belleten c. sayı 104 (1962). Comte. 507-530. Müteferrlka'dan Birinci MeĢrutiyete Kadar Osmanlı Türklerinin Bastıkları Kitaplar. I esrar K ġe vâda. Niyazi. fikir ve e ziyafet ve I eğlence v«| tıların i 1 zurundal nin ve 1 hem de! edenler. sh. Thomas Francis. c. ancak biz bu kadarla iktifa ediyoruz. Tarih (Zeyl-i Tarih-i RâĢid). sh. sh. Gündüz. sayı 197(1986). baĢta ġeyhülislâm olmak üzere. Tarih-i Atâ I-V. ġuna da dikkat çekelim ki. Mukaddime'deki Matbaa ile alakalı Lâyiha. Kısım I. XXVI. Osmanlı Ġmparatorluğunun Zuhur ve Terakkisinden Ġnhitatı Zamanına Kadar Askerî Vaziyeti (Çev. ^'esef Türki-ecik. Lale eğlenceleri sebebiyle laleye düĢkünlük artmıĢ ve hatta lalenin 234 çeĢidi yetiĢtirilmiĢtir. ötıkları |lew York ti Berkes. L. c. M. jĢ. Mühimime Defteri. Acaroğlu. 134. New York 1955. Ankara 1978. Hatta bu eğlencelerin bazılarına meĢru dairede kalmak Ģartıyla. PadiĢah huzurunda da. sh. sh. gayr -i meĢru olduğu düĢünülemez ve zaten tarih kitapları bu eğlence ve ziyafetlerde neler yapıldığını bütün ayrıntılarıyla anlatmaktadırlar. "Ġlk Türk Matbaası Kurucusunun Dinî ve Fikrî Kimliği". Ankara 1934. ġeyhülislâmın da içinde yer aldığı ziyafet ve eğlencelerin. Bu konuda kaynak fazladır. sh. |724-736. Halil.ı get< tanbul'dali zulduğu« meĢine manasa Tarihi (?«<> 259» (Sa'd» 162-Î71 N OSMANLI §314 yılında Ġ-p»t diğer dinî niĢtir. lale eğlenceleri ve diğer tertip edilen ziyafetlere. nr. c.de nyla buıceler a meyilli. Ġstanbul 1968. Belleten. sh.yapıldığı doğrudur. Osmanlı Tarihi.Türker. 303. Ankara 1982. Tayyâr-zâde Ahmed Atâ. Jsi. UzunçarĢılı. Buğra. Ġstanbul 1198. I. VI. Bu ayrıntıların içinde haram olan bir Ģey göze çarpmamaktadır. 470-473. XII. Ancak bu l lenceleri ve ( ilim. c. The Invention of Printing in China and ıts Spread Westward. 158-162. 49. sadrazam huzurunda da. o devrin ilim. "arsigli.

453.. 216 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYEN OSMANLĠ 128. c. 134. aynı zamanda birer Ġslâm âlimi olduklarını da eklememiz gerekmektedir.. 88. Halep Kadılığına kadar yükselen bir âlimdir. Patrona Halil ri ile ilgisi var S I ' III.. . halk arasında bazı gayr-i meĢru alıĢkanlıkların yerleĢmesine yol açtığını açıkça göstermektedir. bir ara Tebriz Kadılığına tayin edilmiĢtir. Osmanlı Tarihi. bu dönem Lale devri olarak tarihe geçmiĢtir.. 265. Merak edenler. Acaba bu devir sadece eğlencelerle mi geçmiĢtir? Bu sorunun cevabı verilmelidir... Lale devrinde sadece keyif ve eğlence mi yapılmıĢtır? Fikir ve kültür hayatına yönelik bir Ģey yapılmamıĢ mıdır? 129. VI...... 19. Bu dönem sadece eğlence ile geçmemiĢtir. sh. kullanılmasının helal olduğunu iddia ederek teĢvikte bulunanların idam edilmesi gerektiğini ifade etmiĢtir. 42-43. 100-101.. Ġstanbul 1198. O halde. 384. 366. tefsir.. Mühimme Defteri. Tarihçi RâĢid de. Ancak bu ziyafet ve eğlenceler. Zira Matbaanın açılması baĢta olmak ü-zere. nr. 223-224.. afyon ve esrar kullanmanın Ġslâm Hukukuna göre haram olduğunu. RâĢid Tarihi. ġeyhülislâmdan bu konuda fetva talebinde bulunulmuĢtur.. Lale Devrinde Ġstanbul'da gayr-i meĢru hayatın. diğer dönemlere oranla arttığı asla inkâr olunamaz. 134-135. sh. Ahmed'in çok güvendiği Ġbrahim PaĢa. hem Saray'larda ve hem de Sadrazam KöĢklerinde. 29. Lale Devrinde. Osmanlı Devleti'nin fikir ve kültür hayatına dair çok önemli katkılar bu devirde sağlanmıĢtır. vrk.. UzunçarĢılı. Evvela. Ancak bu gayr-i meĢru iĢlerin.. Mayıs 1718 tarihinde sadrazamlığa getirilmiĢtir.. Eğer Osmanlı vekâyi'nüvislerinin Ġbrahim PaĢa dönemini anlatan yüzlerce sayfalık tarih kitaplarını ve mesela Çelebi-zâde'nin RâĢid Tarihi Zeylini incelerseniz. Saraya girdiği manası asla çıkarılamaz126.. c.. vaktinin çoğunu ziyafetler ve eğlencelerde geçirmesi. hakkında bazı gayr-i meĢru iĢlere karıĢtığı iddiaları da bulunmaktadır. III.. Âsim Tarihi (Zeyl-i Tarih-i RâĢid). Bunların ne derece doğru olduğunu bilemiyoruz. ġeyhülislâm da verdiği fetvada.. halkın içinde ahlaksızlığı bir nevi teĢvik etmesinden ve daha sonra da Damad Ġbrahim PaĢa aleyhtarlarının (Eski Ġstanbul Kadısı Zülalî Hasan Efendi ve Ayasofya Vaizi Ġspiri-zâde gibi) onu yıpratma kampanyası baĢlatmasından dolayı.. 162-171. sh. Kısım I. hadis. B) PadiĢah ve sadrazamın meĢru dairede de olsa.. bu sebeple Ġslama aykırı giyimlerin yasaklanması ve bunun yol açtığı ahlaksızlıkların önlenmesi için her türlü tedbirin alınması gereği hükme bağlanmıĢtır.... bu konuyu ayrıntıları ile veren. IV. Bu arada bu ziyafet meclislerinin müdavimi olan Nedim ve Seyyid Vehbi gibi Ģairlerin. Ahmed'in kızı Fatma Sultân ile de evlenince iyice PadiĢah'm gözüne girmeye baĢlamıĢtır... 190. Mesela. 1689 yılında Saray'a intisap etmiĢ ve 1717 yılında III.çevresinde meĢhur olan âlimlerin de huzurunda. 45. kullananların ve satanların sürgün ve para cezası gibi çok Ģiddetli ta'zîr cezaları ile cezalandırılmalarını. halk arasında. halk arasında bazı gençlerin afyon ve esrar kullanmasına yol açmıĢ ve meselenin çok ciddi bir noktaya ulaĢmasından dolayı. 233-234. 370. Ġstanbul'da kadınların giyim ve kuĢamlarının gayr-i meĢru fiillere yol açacak Ģekilde bozulduğu ve bu yüzden Ġstanbul'da bazı gayr-i meĢru fiillerin meydana geldiği. fıkıh ve tarih dersleri yapılmıĢtır._¦ . 363-364.. 377. Topkapı Sarayı Müzesi ArĢivi. 34/a-b.. 527-528. Âsim Tarihi'ne bakabilirler.. 137 (Esrar ve Afyon Yasağı). Eski adı MuĢkara olan ve Ġbrahim PaĢa'nın gayretiyle köyden Ģehire dönüĢen NevĢehir'de doğan Ġbrahim PaĢa.. . Tarih-i Subhî. 177. 259-260 (Tefsir Dersi).. ilim ve san'at adamlarını sonuna kadar desteklemiĢtir. 555. V... tır.. Buna Ģunu da ilave etmek gerekmektedir: 1144/1731 tarihli bir fermana göre. Kendisi tamamen sulh taraftarı ve sakin yaĢamayı seven bir insandır. . Ahmed'in 1718-1730 tarihleri arasında ve NevĢehirli Ġbrahim PaĢa'nın sadâreti ile geçen devresine Lale Devri dendiğini daha evvel ifade etmiĢtik. Mesela Seyyid Vehbi. c.. .. eğlenceli ve ziyafetli hayatlar. maalesef ahlaksızlığın yayılmasına ve eğlencelerin meĢru daireden gayr-i meĢru daireye kaymasına yol açmıĢtır. 444 (Sa'dâbâd).. 126 BA. Bu olaylar. 464. kendisi de tahsilli olan Ġbrahim PaĢa.. Küçük Çelebizâde. Ahmed'in de Ģahsiyeti buna uyum sağlayınca. 7737... III. hem PadiĢah'm ve hem de Ġbrahim PaĢa'nın dinî ilimler ve diğer ilimlerde uzman olan âlimlerle hususi dersler .

Küçük Çelebi-zâde. Tam bunu fırsat bilen fitne ateĢi. Bâyezid Câmiinin KaĢıkçılar Kapısı tarafında. 127 BA. bir nefer olan Patrona Halil ve arkadaĢlarının.düzenlediğini. nr. c. 185. baĢta damatları olmak üzere. gayr-i meĢru bir fiil görülmese ve hatta sadece dedikodu halinde kalsa bile. Osmanlı ve Türk Tarihi ile ilg ili en önemli çalıĢmalar bu dönemde yapılmıĢtır. tarihe Patrona Halil Ġsyanı diye geçecek olan kargaĢayı baĢlatmıĢlardır. Kısım II. tanzim edilen ziyafetlerde ġeyhülislâm ve benzeri Ģahsiyetlerin daima hazır bulunduğunu görürsünüz. nr. sh. Atâ Tarihi. baĢta çinicilik olmak üzere kaybolmaya yüz tutan bazı Türk sanatlarını ihyaya çalıĢması ve nihayet Matbaa gibi önemli bir müesseseyi yerleĢtirmesi. sh. IV. Tarih (Zeyl-i Tarihi RâĢid). 132. hal malar ve de son bı bilgilen feü BĠLĠNMEYEN OSMANLI 217 129. Sadrazamın. Ümmet-i Muhammed'den olanlar dükkânlarını kapayıp bizimle gelsin" demeleriyle birlikte. UzunçarĢılı. Osmanlı Devleti. Ġslama sımsıkı sarılmayan devletler. Ġran cephesinden Osmanlı Devleti aleyhinde haberler gelmeye baĢlamıĢtır. . "ġer' ile davamız vardır. Seyyid Vehbi. sadrazamın aleyhine bazı Ģeyler yaymaya baĢladığı gibi. sh. 147-162. yakınlarını devlet kademelerine getirmesinden rahatsız olanlar. 133. Ġslâmi açıdan istikameti ve dindarlığı itibariyle onlar gibi olduğu tarihçilerin verdiği bilgiler arasındadır127. 91 (1724 tarihli hüküm). sh. Gerileme Devrinden beri. Sadrazam da yetinmedi'-: Zülâlî Hasaı ¦: küstah tavırlarıyla istediler. IV. ĠĢte Lale Devri için de söz konusu olan budur. II. "her musibet. Damad Ġbrahim PaĢa'nın himayesiyle ölmez eserlerini vermiĢlerdir. PadiĢah Saraylarında ve Sadrazam KöĢklerinde. Ġkinci olarak. c. Iste. Damad Ġbrahim PaĢa tarihe çok meraklı olduğundan. buna gönülsüzdür ve red cevabı vermekte gecikmemiĢtir. Ayrıca devleti idaresinde Sokullu ve Köp-rülü'ye ulaĢması mümkün olmayan bu devlet adamının. geçmiĢteki bir cinayetin neticesi ve gelecekteki bir mükâfatın da mukaddimesidir" kaidesine göre açıklamak gerekmektedir. Kısım I. 237. Gerçekten Lale Devrinde. Ġran SavaĢı için PadiĢahın bizzat sefere katılmasını arzu etmektedir. c. PadiĢah aleyhinde de "mahmûd'ül-hisâl bir PadiĢah isteriz" diye dedikodu yaptırmak Ģeklinde alevlenmeye baĢlamıĢtır. sh. Dördüncü olarak. 159-160. 244 (1726 tarihli hüküm). sh. buna bilen fitne hinde de' alevlenmeye kademelerine fetler yüzünden ateĢlemek için Câmiinin KaĢ Muhammed'den tarihe Patrona Bu isyanın Çınar Ahmed ve önce Damad Ġbı Hâriç Müde fendi gibi I teĢebbüsleri ii ve Ġbrahim edildi. 45. Mevlevi Ahmed Dede'nin Câmi'ud-Düvel adlı muazzam eseri. Bu olayı da. ilim ve teknoloji konusunda. Üçüncü olarak. Nedim. nr. 2-625. bize ulaĢan kaynaklardaki bilgilere göre. Nahîfî ve Ahmed Neylî gibi edip ve Ģairler. bir mükâfatın çekten Lale De kaynaklardaki bil halinde kalsa bile< meĢru eğlen mağlubiyet ve söz konusu olan Ġran 1143/1730'da masını arzu PadiĢah. baĢta Ġstanbul'daki Dâr'ül-Hadis Medresesi olmak üzere çok sayıda vakıf eserler meydana getirmesi. Mühimme Defteri. onun sadece eğlence ve ziyafetlerle vakit geçirmediğini açıkça göstermektedir. bu dönemde yapılan eğlenceler ve ziyafetler yüzünden bunların gayr-i meĢru olduğunu ileri sürenler. hep bu dönemde kurulan ilim heyetleri tarafından Türkçe'ye tercüme edilmiĢtir. Aynî'nin Ikd'ül-Cümân isimli meĢhur tarihi. ilk defa bu dönemde Avrupa'yı takip eder hale gelmiĢtir. 1143/1730'da Sadrazam Ġbrahim PaĢa. 310-316. hemen mağlubiyet ve açlık gibi umumi felaketlerle cezalandırılmaktadır. 129. o dönemin Ġstanbul'unda halk arasında bazı ahlaksızlıkların ve gayr-i meĢru eğlencelerin yayıldığı kesindir. VI. Tarihçi RâĢid. Osmanlı Tarihi. Ancak Ģahsiyeti ve alıĢtığı hayat itibariyle buna hazır olmayan PadiĢah. Hondmir'in Farsça çok geniĢ bir tarih olan Habîb'üs-Siyer adlı eseri. sh. altı yedi aydır bu fitneyi ateĢlemek için uğraĢan bahriyeli. c. Damad Ġbrahim PaĢa'nın bir küçük köy olan MuĢkara'yı bir Ģehir haline getirerek imar etmesi.e Mustafa'nın 05 Âsiler !K9] baĢta Sa'dâbâd sürerek yıkılmasıyla. Patrona Halil isyanının mahiyeti nedir ve neden çıkmıĢtır? Lale devri ile ilgisi var mıdır? Bu olayı da.

Kağıthane'deki yüzlerce köĢkü yıktılar. Ġçteki kargaĢaya son veren I. ilk iĢi Patrona Halil baĢta olmak üzere. âlim. Ġbrahim PaĢa aleyhine kadına düĢkünlüğünü ve baĢta Sa'dâbâd olmak üzere köĢkler aleyhine de fitne ve fesada vesile olduklarını ileri sürerek bu köĢklerin yakılmasını istediler. dikkatli. Mahmûd. Mustafa'nın oğlu Sultân Mahmûd'a terk etti. Ġstekleri üzerine. ihtiyatlı. Biraz önce anlattığımız gibi. iç kargaĢadan korkarak geri durdu ve ancak . Ġbret alınırsa önemli bir olaydır128. Lale devrinde yaĢanan Ġslama aykırı hallerin bir cezası olduğu açıktır. Akıllı. Ancak Kırım Hanı ve ġeyhülislâmın da yardımıyla. meĢverete ehemmiyet veren ve kültürü yüksek olan bir padiĢahtır. yıllardır devam eden Ġran Harbini ele almıĢtır. Sadrazam iki damadı ile birlikte boğuldu. Ġsyan süresince yağmalamalar ve her türlü rezalet yaĢandı. Rumeli Kazaskeri Feyzullah-zâde Ġbrahim Efendi baĢta olmak üzere çeĢitli hocalardan dersler alan I. Neticede 13 gün süren isyan 11 Ekim 1730 tarihinde son buldu. âsilerin isteklerine uyularak sadrazam. Ġslama hizmet gayesiyle değil.Bu isyanın baĢını çekenler. Mahmûd'a gâzî unvanı verildi.. Ġki Osmanlı PaĢa'sını Ģehid eden ve Revan. büyük kumandan Topal Osman PaĢa tarafından Temmuz 1733'de büyük bir hezîmete mahkûm edildi ve bu sefer sebebiyle I. Hekimoğiu Ali PaĢa'nın 1731'de Urmiye'yi feth edip Tebriz'i istirdâd etmesi üzerine Ocak 1732'de Ġran ile Sulh AndlaĢması imzalanmıĢ ise de. Mahmûd. Gence ve Tiflis'i Osmanlı Devleti'nin elinden geri alan ġah. III. 2 Ekim 1730'da Osmanlı tahtını biraderi II. Sebkatî mahlasıyla Ģiirler yazmıĢtır. Erbil'i alarak Bağdad'ı kuĢatma altına alan Nâdir ġah. Mahmûd. kendi Ģahsî kin ve menfaatlerini tatmin gayesiyle bu iĢe kalkıĢtıkları da gün gibi ortadadır. halk ve devlet. Yakılmasına gönlü razı olmayan ve ancak yıkılmasına izin veren PadiĢah'ın fermanı ve Ġstanbul Kadısı Ġbrahim Efendi'nin fetvasıyla. Çınar Ahmed ve Ali Usta gibi ayak takımları ile bunların fikir babası olan ve daha önce Damad Ġbrahim PaĢa'dan zarar gören eski Ġstanbul Kadısı Zülâlî Hasan Efendi. ġeyhülislâm ve Ġbrahim PaĢa'nın yakınları olan bütün damatları görevden alındı ve çoğu sürgün edildi. Ahmed'in yerine tahta geçmiĢtir. Kutucu Hacı Hüseyin. Ahmed. devlet iĢlerinden anlamadığı I 218 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYEN OSP. At Meydanında toplanan asiler bununla da yetinmediler. 2 Ekim 1730 tarihinde III. Ahmed ÇeĢmesinin yanına atılmıĢtır. Ġran'da Safevi Hanedanına son vererek AvĢar Hanedanını baĢlatan Nâdir ġah. Mahmûd'un. bu inancını hâkim kılmaya kalkıĢtıysa da. Ģahsiyeti.SULTÂN I. Aslında Sünnî ve Hanefi olan Nâdir ġah. ileri sürülerek Revan Seraskerliğine tayin edilmiĢtir. Küçük Muslu. I. Babasının ve amcasının akıbetlerinden ve özellikle de III. 1639 tarihinde yapılan Kasr-ı ġirin AndlaĢması esasları üzerine kurulan Ġstanbul AndlaĢması Ekim 1736 yılında imzalandı. ailesi ve zamanındaki mühim olaylar hakkında kısaca bilgi verir misiniz? II. Nâdir Hân bununla yetinmedi ve 1733'deki taarruzuyla harbi devam ettirdi. Ahmed'in kendisine olan vasiyetinden ders alarak. ayak takımından oluĢan isyancıların isteklerini yerine getirmek ve Ġbrahim PaĢa ile yakınlarını devletin önemli makamlarından bertaraf etmek olmuĢtur. 1731'deki ikinci bir isyan hareketi ise sonuçsuz kalmıĢtır. Önce sadrazamlığa göz diken Patrona Halil. kendi adamları olan ve Rumeli Kazaskerliğine getirilmesini istedikleri Zülâlî Hasan Efendi ile Ġstanbul Kadılığına getirilmesini arzu ettikleri Ġbrahim Efendi'nin küstah tavırlarıyla PadiĢah'ın feragat ederek yerine Sultân Mahmûd'un padiĢah olmasını istediler. yine durmadı ve Kerkük'e girdi. Hadisenin. MAHMUD DEVRĠ 130. Kasım 1730'da Sofa KöĢküne davet edilen zorbacıların baĢı Patrona Halil ile MuslubeĢe hemen katledilmiĢ ve asi liderlerinden 18'inin cesedi III. çok sayıda sadrazamları arasında en önemli yeri Hekimoğiu Ali PaĢa ihraz etmiĢtir. bu avantajdan yararlanarak sulh istedi. Âsiler bununla da kalmadılar. Hâriç Müderrislerinden Deli Ġbrahim ve Ayasofya Vaizi Ġspiri-zâde Ahmed E-fendi gibi insanlardır. Mustafa'nın Sâliha Sebkatî Sultan'dan 1696 yılında dünyaya gelen oğludur. Ģâir ve bestekârdır. Ancak Patrona Halil ve arkadaĢlarının da. ġeyhülislâmlık makamına ġeyhülislâm Feyzullah Efendi'nin iki oğlunu getiren I. MuslubeĢe. XXIV. ġeyhülislâmlık ve sadrazamlık makamında uzun süre kimseyi durdurmamıĢtır. Ancak Kasım 1730'un sonuna doğru Patrona Halil baĢta olmak üzere bütün âsileri ortadan kaldırmıĢ ve devleti huzura kavuĢturmuĢtur. ġeyhülislâm Abdullah Efendi'nin Ģerî'at adına araya girme teĢebbüsleri de fayda vermeyince.

. Doğuda Timuroğullarına büyük zararlar veren Nâdir ġah. l/a-34/a. -müttefıV ti'ne harp e c« ve BosnaVrr* yenildik 1739 y Müzâkc ri. 3. Eylül 1739'da Belgrad Muahedesi ile neticelendi. Subhî Tarihi. 128 BA. Aydın taraflarındaki Sarı Beyoğlu bunların baĢında gelmektedir. 6-Râziye Kadın. Musul Ģehri kahramanca savunuldu ve Nâdir ġah büyük kayıplarla geri çekildi. Kırım Hanı Fetih Giray tarafından Kırım'dan kovuldular.Hâce Âlî-cenâb BaĢ Kadın. Yeniden sulh istedi ve 1723'den beri çok sayıda Müslümanın kanının akmasına sebep olan bu harp. HumbaracıbaĢı Ahmed PaĢa'nm gayretiyle 1734'de MaaĢlı Humbaracı Ocağını teĢkil etmiĢ ve yeni askerî düzenlemelerin zaruretine inanmıĢtır. ġeyhülislâmın ve âlimlerin muhalefet etmesi üzerine muvaffak olamadı. Mide kanamasından muzdarip olan I.! da dev'o'f' mektec problem . Ağustos 1737'de ġehid Ali PaĢa'ya Banyaluka'da yenildiler. IV. içeride de halkın derebeyi adını verdiği a'yân denilen bazı mahallî mütegallibelerle de uğraĢmak mecburiyetinde kaldı." Ruslar. Avusturya ve Rusya ile harp halindeydi. Osmanlı Tarihi. sh. 2. Polonya'yı paylaĢmak ümidiyle 1737 yılında Osmanlı Devleti'ne harp ilan etti ve üç koldan Osmanlı ülkesine saldırdı. Kısım I. Ġran. 1744'de Kars'ı muhasara etti. yeniden Irak cephesinden Osmanlıya saldırdı (1743). 136.sU-»J ĠFA'. Bu arada Osmanlı Devleti'ne yardımlarından dolayı. Ġran'ın Osmanlı Devleti'ne saldırılarından memnun olan Rusya. Belgrad AnlaĢması ile Osmanlı Devleti 28 yıllık bir barıĢ dönemine imza atmıĢ oluyordu. nr. vrk. 1746 Ġstanbul Muahedesi ile sona erdi. 13 Aralık 1754 tarihinde Demirkapı tarafından Saray'a girdiğinde vefat etti. Ġstanbul 1198.! 1732 tarifti Vehhâbi" Mideiaı tarafından S KADIMI Verd-i t Râziye Kafel baldir. alınıyordu manii manii De imtiyazlar ( Osmanlı! Belgn yordu. Dünyanın 2.. Osmanlı Devleti'nin hâlâ dünyanın birinci devleti olduğunu isbat ediyordu. Haziran 1740 tarihli Adâletnâmesiyle bu problemi de halletmeye çalıĢıyordu. Mahmûd. ancak muvaffak olamadı. Osrutl beyi. Eflak. Belgrad Muahedesi.. 4. Bunların bir kısmı devlete itaat adı altında halka zulm ediyordu ve bir kısmı da devlete baĢ kaldırıyordu. NiĢ'i düĢüren.'. hepsinde de galip olarak sulh müzâkerelerine katılıyordu.¦ Devleti'.Hâtem Ġkinci Kadın. 1718 Pasarofça AndlaĢması ile Avusturya'ya bırakılan yerlerin bir kısmı geri alınıyor ve Azak Kalesi de Ruslardan geri alınıyordu. tinde kaldı.Hatice Rami Altıncı Haseki. devamlı savaĢ halinde bulunduğu için. . 1739 yılında Belgrad'a yürüyen Osmanlı ordularından çekinen Avusturya sulh istedi. Üç imparatorluk ile aynı anda savaĢan Osmanlı Devleti. c. büyük gücü olan Fransa da bazı imtiyazlar yani kapitülasyonlar elde ediyordu. KADIN EFENDĠLERĠ: 1. Sırbistan ve Bosna'ya giren Avusturya orduları. Osmanlı Devleti'ne ĠsnâaĢeriyyeyi yine hak mezhep olarak kabul ettiremedi. tine inan™-:. DıĢ problemleri halleden PadiĢah. 5. Kırım'a giren ve büyük tahribat yapan Ruslar. Iranın Osw-lerek 1". 7 yıl süren barıĢ halinden sonra. Bu arada bozulan tımar ve ze'âmet usulünü ıslah etmek üzere Ocak 1732 tarihinde yeni bir tîmâr kanunu çıkarmayı ihmal etmedi.Hâce AyĢe Kadın. Osmanlı Devleti aynı anda. Osmanlı Devleti.i Ġran'ı mu'tedıl biri Osmanlı Devletı'm! ġeyhülislâmın ve j barıĢ halin Irak cephesini Nâdir ġal" buyiıKl olamadı.9-» U99. fırsatı ganimet bilerek 1736 yılında Azak Kalesini ele geçirdi. 218. I BĠLĠNMEYEN OSMANLI 219 Ġran'ı mu'tedil bir Ġmâmiyye-i ĠsnâaĢeriyye ve Ca'ferî mezhebi çizgisine getirdi. Bu arada Rusya'nın müttefiki olan Avusturya. Eylu1 Avusturya. sh. Necid'de ortaya çıkan Vehhâbî meselesi de.Hâce Verd-i Nâz Dördüncü Kadın. Karadeniz Osmanlı Gölü olarak devam edecekti. Osmanlı Devleti'ne bu mezhebin hak bir mezheb olduğunu tasdik ettirmek istediyse de. Sultân Mahmûd'un meĢgul olduğu problemlerdendi. 204-218. Yenıde'£ sebep o'. Mühimime Defteri. Neticede Ġran. UzunçarĢılı. Müzâkerelerini bizzat Sadrazam Hacı Ġvaz Mehmed PaĢa'nm yürüttüğü sulh teĢebbüsleri.

nr. sh. Ekim 1756 yılında III. I. çok insanın ölümüne sebep olan veba salgını ve denizleri donduran müthiĢ kıĢlar gibi dahili hâdiselerdir.Leyla BaĢ Kadın. Ġstanbul 1199. 228-229. PadiĢahların Kadınları ve Kızları. ġâir. 2 yıldan biraz fazla sürecek olan saltanat tahtına ağabeyinin vefatı üzerine 13 Aralık 1754 yılında oturdu. Devletler ve Hanedanlar. i 129 BA. bahĢiĢini veren ve da^g ki problemleri ı devlet adamla: çalıĢmıĢ. BaĢ Ġkbal. Uluçay. 220 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYEN OSM/" XXV. III. Öztuna. Sadrazamları arasında yer alan Hekimoğlu Ali PaĢa. Ġstanbul 1198.SULTAN III. Yirmisekizçelebi-zâde Mehmed Said PaĢa ve son sadrazamı olan Koca Mehmed Râgıb PaĢa. Ġstanbul 1219. sh. vrk. Kısım I. Osmanlı Tarihi. sh. Mühlmme Defteri. Sultân Osman kimdir? Ailesi ve devrindeki önemli olaylar hakkında kısaca bilgi verir misiniz? III. SULTÂN III. ailesi ve döneminde meydana gelen önemli olaylar hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz? III. Osman. Çocukları olmamıĢtır130. Mustafa. 3.ġ Rusların i etmesi ve Pa dilmesine sebepe Han'ı Giray Han'ıni hazırlıksız olması fc almıĢlardır. sh. 2. gerçekten değerli olan devlet adamlarındandır. IV.OSMANLI DEVLETĠ'NĠN GERĠLEMEYE BAġLAMASI. II.MihrlıraH Kadınları ten . sh. ÇOCUKLARI: Hiç çocukları olmamıĢtır129. Ġstanbul'un büyük bir kısmını ve hatta PaĢakapısını dahi yok eden HocapaĢa ve Cibali yangınları. hattat ve âlim bir padiĢah olan III. ı*rı-Koyun Adaıan i sonra da ÇeĢra:'fl verdirdiler. Kısım I. UzunçarĢılı. I. ġiĢman. Tebdil gezmek en önemli merakı idi. Mustafa. sh. Ġzzî Tarihi. Devletler ve Hanedanlar. KADIN EFENDĠLERĠ: 1. Laleli Camiinin banisi olan III. c. OSMAN DEVRĠ 131. 44-45. Karasr-Î sürpriz bir seki* • <g Ģan edildiler. *. sh.'. 95-96.97.Habbâbe Hanım. 8. 210-336. sh. saltanatının ilk on yılını huzur içinde devam ettirmiĢtir. 230. 130 Vâsıf Tarihi. 9. asabî ve geçimsiz bir devlet adamı olduğu ve sadrazamlardan hiç biri ile geçinemediği söylenmektedir. piyadeye fi Berrî-i Hümâyûn i 1766 yılında büyük 1 depremleri olurken. 2-40. Vâsıf Tarihi. II. Subhî Tarihi. BaĢ hocası Feyzullah-zâde Ġbrahim Efendi olan III. Mustafa. Osman. Osman. Ahmed'in 1717 yılında Emine MihrîĢah Sultân'dan dünyaya gelen oğludur. Ağabeyinin aksine müziği sevmez ve kadınlara iltifat etmezdi. PadiĢahların Kadınları ve Kızları.Sırrî Hanım. III. çok yönleriyle diğer padiĢahlara benzemeyen farklı bir insandır ve 30 Ekim 1756 tarihinde Ģirpençeden dolayı vefat etmiĢtir.Ferhunde Emîne Dördüncü Kadın.ĠKBALLERĠ: 7. sh. nr. 8075. c. Ġkinci Ġkbaldir. XXVI. l/a-238/b. 2-289. akıllı bir vezirdir ve PadiĢahın harp ilanı arzularını 6 yıl boyunca dirayetle reddetmiĢtir.Zevkî Üçüncü Kadın. Osmanlı Tarihi. c. 126. Çün (Larga) t mağlup ı rım'ın kap devlet olarak! buren özelliğini! sından devletin tojıral soktu Devleti'™ j tından sonra ti ZEVı Kadın Efenin çüncü I ÇOCUKUM :jj hân Sulta». c.:¦< 9. sh. III. 337-341. Hekimoğlu Ali PaĢa. D. Osman'ın vefatı üzerine Osmanlı tahtına oturmuĢ ve 1769 tarihinden itibaren de Gazi unvanını kullanmıĢtır. padiĢahın bazı makul olmayan tekliflerini Ģiddetle reddedecek kadar dirayet sahibiydi ve arada sırada onunla tartıĢırdı.:::< Hasan Pas ĠĢte I per güç olal erdi. Kadınların sokaklarda serbestçe dolaĢmalarını ve giyinip süslenmelerini ciddi manada sınırlamalara tabi tutmuĢtu. UzunçarĢılı. I.Fehmî Hanım. Müneccimlik ve ilm-i nücûma aĢırı bir ilgisi olduğu söylenmektedir. Osman zamanının hatırlanacak olan en önemli olayları.Meyyâse Hanım. c. Râgıb PaĢa. Uluçay. 10. Mustafa'nın 1699 yılında ġehsiivâr Valide Sultân'dan doğma oğludur. sadrazamı Koca Râgıb PaĢa olması hasebiyle. 1757'de son cülus Topkapı Sarayı Müzesi ArĢivi. c. Öztuna. Mahmüd'un kardeĢi olup II. IV. Kısaca III. 45-92. MUSTAFA DEVRĠ 132.

Katerina komutasındaki Rus orduları. Mustafa. Devletler ve Hanedanlar. Mustafa'nın vefatından sonra I. 4.Hatice Sultân.Mihrimah Sultân. Kısım I. sh. Uluçay. 6. I. 92-327. sh. piyadeye dokunmadan topçu ve bahriye subayları yetiĢtiren Mühendishâne-i Berrî-i Hümâyûn ve Mühendishâne-i Bahrî-i Hümâyûn'u kurmuĢtur. 22 Mayıs 1766 yılında büyük Ġstanbul depremi onun zamanında olmuĢtur. YaratılıĢı itibariyle saf.MihriĢah Sultân131.Mihr-i ġâh Valide Sultân. Ahmed'in Râbi'a ġermî Kadın'dan 1725 yılında dünyaya gelen I. Kapıkulu Ocaklarını rahatsız etmeden bazı reformlar yapmaya çalıĢmıĢ. Sh.Fehîme Üçüncü Kadın Efendi. 6. Osmanlı ordusunun tecrübesiz ve hazırlıksız olması hasebiyle. Karadeniz Osmanlı Gölü olması sebebiyle Fin Körfezinden Akdeniz yoluyla sürpriz bir Ģekilde Mora'ya Rumlarla birlikte asker çıkaran Ruslar. BaĢ Kadın Efendi ve III. 2ġehzâde Sultân Selim III. Selim'in annesi.Ayn'ül-Hayât BaĢ Kadın Efendi.Fatma Sultân. 131 Vâsıf Tarihi.Binnaz Üçüncü Kadın Efendi. c. Çünkü Kont Romanzov komutasındaki Rus kara askerleri Boğdan'ın Kartal (Larga) denilen bir mevkiinde Sadrazam Ġvaz-zâde Halil PaĢa'yı Ağustos 1770 yılında mağlup ediyor ve Bender Rusların eline geçiyordu. 9. Osmanlı Devleti'nden ayrılırsa bağımsız bir devlet olarak kabul edeceğini söyleyerek Kırım'ı ikiye böldü ve Kırım Rus iĢgaline mecburen boyun eğdi (Temmuz 1771). III. Devleti olma özelliğini kaybetmiĢti. Rusya bununla da kalmadı ve Kırım'ın kapısı olan Orkapı'yı kuĢattı. Hayatı boyunca dirayetli sadrazamları ve devlet . 2. II. II. yani en az 1453 yılından beri dünyada tek süper güç olarak hayatını devam ettirmesi. ABDULHAMID DEVRĠ 133. I. bundan sonra meydana gelecek olaylarla sona erdi. kerametleri halk arasında yayılacak kadar mütedeyyin ve devlet iĢleriyle de yakından ilgilenen bir padiĢahtır. halka karĢı merhametli.AyĢe Âdil-Ģah Ü-çüncü Kadın Efendi. açtığı harp sebebiyle devletin baĢına büyük felâketlerin gelmesine sebep olduğunu düĢünen PadiĢah'ı zora soktu ve sıkıntılar içinde nüzul hastalığına tutularak vefat etti (Ocak 1774). sh. 2-278. c. 10. 1769 son baharında Polonya'nın kapısı olan Hotin'i teslim almıĢlardır. ÇOCUKLARI: 1-ġehzâde Mehmed. 279-282. c. 231-236.Beyhan Sultân. UzunçarĢılı. 341-420. 8 . 3. Abdülhamid. 4. Avrupa'da büyük akisler uyandıran ÇeĢme Baskınının intikamı Cezayirli Hasan PaĢa tarafından alındı. ĠĢte Osmanlı Devleti'nin asırlardır. Abdülhamid devrinde imzalanacaktı. c. Çariçe II. Osmanlı Tarihi. ZEVCELERĠ: 1. önce Kırım Han'ı Giray Han'ın darbelerine maruz kalmıĢlar ise de. Osmanlı Devleti'nin gerileme dönemini baĢlatan Kaynarca AndlaĢması. 7Hatice Sultân. PadiĢahların Kadınları ve Kızları. 1770 Nisan'ında periĢan edildiler. SüveyĢ Kanalını açmayı düĢünen devlet adamlarındandır. Abdülhamid Hân. sh. Avrupa'da iktidar depremleri olurken. Artık Osmanlı Devleti dünyanın 1.Hibetullüh Sultân. III. 43-54. 3-ġah Sultân.BĠLĠNMEYEN OSMANLI 221 ¦:¦fcve ĠP MI ĠlabahĢiĢini veren ve daha sonra bu âdeti ortadan kaldıran III. ancak Baltık Filosu ile Ege'ye yönelen Rus kuvvetlen Temmuz 1770'de Koyun Adaları açıklarında Osmanlı gemilerine karĢı büyük kayıplar vererek çekildi.SULTAN I. 98-105. 222 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYEN 0^ XXVII. Netâyic'ül-Vukû'ât. Arkasından Dobruca'dan Bulgaristan'a giren Rusların bu ilerlemeleri. günümüze kadar Osmanlı soyunu devam ettiren bir padiĢah olarak Ocak 1774'de Osmanlı tahtına oturdu. Çariçe. sonra da ÇeĢme Limanında Osmanlı gemilerine baskın düzenleyerek çok büyük kayıp verdirdiler. Ekim 1768'de Rusya'ya karĢı harp ilan e-dilmesine sebep olmuĢtur. IV. Mustafa Nuri PaĢa. 5. Öztuna.Rifat Ġkinci Kadın Efendi. Osmanlı Devleti bu depremlerden etkilenmemiĢtir. 5. 1771 yılı içinde Ruslar Eflak'i yani Romanya'yı iĢgal ettier. sh. ailesi ve devrindeki olayları kısaca özetler misiniz? III. Fransızların teĢvik etmesi ve PadiĢah'ın savaĢa meyilli olması. Özellikle hayatı için bkz. Rusların andlaĢmalara aykırı olarak Polonya'ya asker sokması. malî konularda hassastır. devlet hayatındaki problemleri ıslaha meyilli. sh.

Osmanlı'yı ise. Kırımlılar Osmanlı Devleti'ne yaptıkları ihanetin cezasını çekiyorlardı. .ricalini iĢ baĢına getirerek. Kırımlılar. 8 Ocak 1784 tarihli AndlaĢmayla Kırım'ın Rusya'ya ilhakını kabul etti. 202-364. üç asır boyunca hâkimiyetlerine karıĢmayan Osmanlı Devleti yerine. 1775'de Basra'yı muhasara altına alınca. Kırım'daki bu keĢmekeĢi kabul etmeyen Osmanlı Devleti harbe karar verince. sadâret kethüdası Resmi Ahmed Efendi ile Reisülküttâb Ġbrahim Münîb Efendi temsil ediyordu. ġumnu'daki Osmanlı ordugâhına kadar gelmiĢler. Müslüman Türklerin karĢı karĢıya kaldıkları en büyük hezimetti. Rusyayı Prens Renin ve MareĢal Romanzov. her türlü gayr-i meĢru iĢlere dalarak ve Çariçe'nin imkânlarını kullanarak. Tahta geçtikten 6 ay sonra Kaynarca Muahedesini imzalayan PadiĢah. bir kaç ay sonra da Ġran ile yüz yüze geldi. ġahin Giray'ın gafleti ile Rusya tekrar Kırım'a girdi. Rusçuk ile Silistre'yi muhasara etmiĢlerdi. Kaçarlar'ın rakibi olan Kerim Han Zend. 5-ġ ġehzade Mel Esma Sultan. 16-f. dığı hatt-ı hû yeniden ke zun eyledi. Osmanlı taraftarı IV. tamamen Müslüman olan Kırım'ı RuslaĢtıran ve burayı ikinci bir Endülüs yapan Ruslarla baĢbaĢa kaldılar. Rusya ile Aynalıkavak'ta yeni bir andlaĢma imzalandı (Mart 1779). A-vusturyalılar da kendilerine pay çıkarmak için Boğdan'ın kuzeyindeki Bukovina'yı iĢgal ettiler ve 1775 yılında yapılan bir andlaĢma ile bu da kabul edildi. Mayıs 1776'da Ġran'a harb ilan edildi. Yaran geçtiğini bana ZEVCELI tafa'nın annesi ve önce Ġkinci ġah BaĢ Kadın Dilpezîr Kadın di. Bu arada iç karıĢıklıklar da devam ediyordu. Fransa'nın araya girmesiyle. Tahta çıktığında bütün cephelerde Osmanlı kuvvetleri büyük sıkıntılarla karĢı karĢıyaydılar. uç men Müslur baĢbaĢa kaim yeti 310 Rusya'ya Çariçe olan Osmanlı arasında d günden mil içindi ve h harb ilan c : 1788'de II. Osmanlı Devleti. Ağustos 1774'de Kaynarca Muahedesinin üzüntüsüyle vefat eden Sadrazam Muhsin-zâde Mehmed PaĢa'nın yerine gelen sadrazamlar bir türlü dikiĢ tutturamıyorlar-dı. Bu akılsız Hân. Öztun. Josf. zira Ruslar söz vermelerine rağmen askerlerini Kırım'dan çekmemiĢlerdi. Artık saltanat merkezi olan Bağçesaray. AndlaĢma Osmanlı Devleti'nin aleyhine iĢledi ve neticede Rus hayranı ġahin Giray Kırım tahtına oturdu. Devlet Giray'ın yerine Rus hayranı ġahin Giray Kırım tahtına oturmuĢtu (1775). Osmanlı Devleti'nin Kırım'daki hâkimiyeti 310 yıl devam etmiĢti. lî Sultân. Kırımlılar. tân. Osmanlı Devleti'nin muhtâc olduğu ıslâhatı yapmaya uğraĢmıĢtır. Maalesef. ya'yı berta Müslüman olan Hotın'i de kederinden 1789). 1782'de kahraman Kırım halkı bu hâine karĢı ayaklandı ve II. 1776'da Ġranlıların eline geçen Basra. Rusya içindeki karıĢıklıkların da yardımıyla. Sadrazam Koca Yusuf PaĢa'nın 1788'de Avusturya Ġmparatoru II. Josef'i mağlup etmesi üzerine Gazi unvanını kullanmaya baĢlamıĢtır. Binlerce Müslüman öldürüldü. 1774 baharında Tuna yakınlarındaki Küçük Kaynarca Kasabasında sulh müzâkereleri baĢladı. mürteci diyecek kadar hakaret ettiği Osmanlılardan intikam alıyordu. Uzunç. Cenı türbesine defn Sultân I.M Dördüncü fendi. bu da devam etmedi. ancak üç yıl sonra geri alınabildi. Ruslar. Bahadır Giray'ı tahta oturttu ise de. Bu kritik günlerde. BaĢ ikbal tân Mustafa Mehmed. Çariçe'nin Temmuz 1783 tarihli fermanıyla Kırım Rusya'nın bir eyâleti oldu ve artık Kırım merkezi olar. 28 madde ve 2 ilaveden meydana gelen ve Osmanlı Devleti'ni dünyada dördüncü devlet haline getiren muahede 17 Temmuz 1774 tarihinde imzalandı. 1683 Viyana Bozgunundan sonra. Rus vilayet merkezi olan Akmescid'e taĢınıyordu. 10.ı BĠLĠNMEYEN OSMANLI 223 artık Kırım Müslümanların değil Ortodoks Rusların hâkimiyetine girdi.

RâbPa Sultân132. kadın.RâbPa Sultân. IV.AyĢe Hanımefendi. 14. Osmanlı PadiĢahının kederinden dolayı beyin kanaması geçirerek vefat etmesine sebep oldu (7 Nisan 1789). 6-ġehzâde Abdülaziz. 13. 2-ġehzâde Sultân Mahmûd II. IV. 6. En önemli hükümleri arasında Ģunlar bulunmaktadır: 1) Kırım Hanlığı artık müstakil bir devlet haline geliyordu.Binnaz Ġkinci Kadın Efendi. bu kadar Müslüman erkek. sh. Yârab! Sen Mâlik'ül-mülksün. sh. 9-AhterMelek Hanım. sh. nr. Bu mu'âhede ile ne oldu? 1) Osmanlı Devleti. Mahmûd'un annesi ve önce Ġkinci Ġkbal sonra Kadın Efendi. 4. IV. Maddeler).Hibetullah Sultân. Fransa ve Rusya'dan sonra 4. bütün Müslümanlar gibi Kırımlıların da halifesi kabul ediliyordu. Kaynarca .lüğe yükseldi. c.Çariçe 1787'de 60. PadiĢahların Kadınları ve Kızları. Sadrazam Koca Yusuf PaĢa komutasındaki Osmanlı kuvvetleri. 11. c. Rusya ise 4.Âlem-ġah Sultân. 54-72. UzunçarĢılı. Ġngiltere ve Fransa gibi Osmanlı Devleti'ndeki adlî ve iktisadî kapitülâsyonlardan faydalanacaktı. ¦¦¦¦¦-'¦•-.Ermîne Sultân.NakĢ-ı Dil Valide Sultân. 12. II.Ayn-i ġah Sultân. c. 14. neden Osmanlı Devleti açısından bu kadar a-leyhte yorumlanmaktadır? 17 Temmuz 1774 (8 Cemaziyülevvel 1188) tarihinde imzalanan ve Rusya ile Osmanlı Devleti arasında yapılan Kaynarca AndlaĢması. c. 2) Karadeniz Osmanlı Gölü olmaktan çıktı ve Rusya burada sahil edindi. 5) Rusya da. . BaĢ ikbal. Öztuna. Polonya'nın istiklâli için yapılmıĢ göründüğünden millete mal edilememiĢti. Vakıf Han'ın karĢısındaki türbesine defn edildi. ve 4. 13. sh. Osmanlı Tarihi. küçük ve büyüğün kâfir elinde kalması beni mahzun eyledi. Kaynarca AndlaĢmasının asıl önemli olan maddesi buydu ve daha sonraki bütün azınlık ayaklanmalarında Rusya bu maddeyi kullanarak Osmanlı Devlet'ini rahatsız etmiĢti (7. 1768-1774 tarihleri arasında devam eden Osmanlı-Rus Harbi. Netâyic'ül-Vukû'ât. sh. 3) Rusya Ortodoks olan Osmanlı tebaasına yani Rumlara ve Ermenilere. II. III. ¦¦224 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYEN C""' 134. Ancak bu yeni harp Müslüman Kırım'ı kurtarmak içindi ve herkes Ruslara diĢ biliyordu. dünyanın 1. 19. III. Senden niyazım. ölmeden bu beldeleri tekrar Müslümanların eline geçtiğini bana göster".lükten 3. ZEVCELERĠ: KADIN EFENDĠLERĠ: 1. Cenazesi. 10. c. bundan rahatsız olan Osmanlı Devleti Ağustos 1787 tarihinde yeniden harp ilan etti. 237-241.Nükhet-sezâ Hanımefendi. Bahçekapıdaki Ġmaretinin yani Ģimdiki 4. c. özellikle Eflak ve Boğdan'la ilgili olarak ve ancak kapalı ifadelerle bütün Osmanlı topraklarını kapsayarak. 420-546.Sâliha Sultân. 4) KarĢılıklı toprak alıveriĢleri tanzim edilmiĢti. Osmanlı Devleti'nin toprak kaybından ziyade.Hatice Sultân.Hümâ ġah BaĢ Kadın Efendi.Misl-i Nâ-yâb Kadın Efendi. 2. Bize göre Kaynarca AndlaĢmasının en önemli maddeleri. diğer hükümleri açısından Osmanlı Devleti için bir intihar andlaĢması olmuĢtur. sh. Abdülhamid'in Hotin ve Özi'nin düĢmesi münasebetiyle bizzat kaleme aldığı hatt-ı hümâyûn insanı ağlatacak kadar manalıdır: "özi'nin düĢtüğü takriri alimallah beni yeniden kederlendirdi. 4-21. 8. ġubat 1788'de Avusturya da Osmanlıya karĢı harb ilan etti. 105-115. 2-242. 3-ġehzâde Abdullah. 12Fatma ġeb-safâ Dördüncü Kadın Efendi. Kaynarca Mu'âhedesi. 126. 15. hami sıfatıyla Ģikâyetlerini Bâb-ı Âli'ye iletebilme hakkını elde ediyordu. Hatt-ı Hümâyûn. 3. II. 2) Eflak ve Boğdan'ın muhtariyeti geniĢliyordu (Romanya). sh. 15. Sultân I.Mu'teber Kadın Efendi. 3. Eylül 1788'de II. 8. Kısım I. Vâsıf Tarihi. Devleti olmaktan çıkıp Ġngiltere. 282-315. 8-ġehzâde Mehmed Nusret. Mustafa Nuri PaĢa. Târih. 7-Dilpezîr Kadın Efendi.AyĢe BaĢ Kadın Efendi.Fatma Sultân. 4-ġehzâde Mehmed. Osmanlı Devleti'nin Ģefkatli davranmasını istiyor ve bu konuda makul bir isteği olursa. 16. Kadınefendi.AyĢe Dürr-i ġehvar Sultân. Joseph komutasındaki Alman ordusunu bozdu ve Osmanlı ordusu Avusturya'yı bertaraf ederek Ruslarla baĢbaĢa kaldı. 28 maddeden ibarettir. Aralık 1788'de Özi Kalesini alarak burada Müslüman katliamı yapan Rus ordusu.' . ve 14. 17. Uluçay. 3) Rusya. Cevdet PaĢa.000 askeriyle Kırım'a geldi ve zaferini kutladı. I. 10. c. Ģıktaki hükümleri düzenleyen maddeleri idi. Ġkinci Ġkbaldir. bununla da yetinmeyerek Podolya'nın merkezi olan Hotin'i de teslim aldı.. sh. 11-Esmâ Sultân. Ancak Osmanlı Halifesi. 5-ġehzâde Ahmed. 18. 2334. Devletler ve Hanedanlar.Mehtâbe Dördüncü Kadın Efendi. c. 20.Nevres Üçüncü Kadın Efendi. Devlet haline geldi. Mustafa'nın annesi ve IV. sh.Hatice Ruh-Ģah BaĢ Kadın Efendi. 2-439. 5. sh. c. 2-364.AyĢe Sine-perver Valide Sultân. ÇOCUKLARI: 1-ġehzâde Sultân Mustafa IV. 7-ġehzâde Abdurrahman. Hotin ve Özi'deki Müslüman katliamları. IV. 9. 132 BA.Mihribân Üçüncü Kadın Efendi. II.

! PadiĢahtır. IV. gerileme . c. Selim ile birlikte nizâm-ı cedîd mücadelesini veren sadrazamdır. i denilebilir ki. Ģiir. Hıristiyan dininin hakkına ve kiliselerine kuvvetli bir Ģekilde himaye göstere ve Rusya Devleti'nin elçilerine ruhsat vere ki. Osmanlı devleti için sonun baĢlangıcı oldu133. Selim. Rus ve Avusturya kuvvetlerinin iki taraflı saldırıları üzerine ağır bir hezimete uğradılar (1203/Ağustos 1789). ( da uzun çalıĢması. Saltanat III. Mustafa Nuri PaĢa. Damad Melek Ahmed PaĢa ise. 302-315. Maddede zikr olunan Ġstanbul'daki Kilise ve gerek hademesinin korunmasına yönelik giriĢimlerde bulunabile". Osmanlı Devleti ile baĢbaĢa kalan Rusya da sulha yanaĢtı ve Ocak 1792 tarihinde imzalanan YaĢ AndlaĢması ile Özü ve HocapaĢa (Odesa) gibi bazı sahil Ģehirleri Ruslara bırakılarak. sn. denilebilir ki. gerek 14. Zira devlet. Rus t uğradılar (li mağlubiyet!! vusturyalılsrJ kaleme aldıfy *| di. Kısaca Kaynarca Mu'âhedesi. dıĢ düĢmanlara karĢı vatanı müdafaa ederken. Ġsveç'le yapılan ittifak Osmanlı Devleti'nin hiç iĢine yaramadı. bazı kayıplar ve mağlubiyetlerle birlikte ele geçirmiĢ oldu (Ġsmail. Ģiir. Bunu Rusların galibiyeti ile sonuçlanan Boza (Buzaov) mağlubiyeti takip etti (Eylül 1789). hukukî. Boğdan sınırlarındaki FokĢani Meydan Muharebesinde. Böylece tarihteki son Alman-Türk savaĢı sona erdiği gibi. Târih. için büyük! düzenlenmesi}^. Madde teĢkil ettiğinden.AndlaĢmasındaki Ortodoks ifadelerine ve ilgili hükümlere dayanarak. 1595'de vefat eden III. Murad'dan sonra gelen PadiĢahlar içinde bir numaradır. Mustafa'nın MihriĢah Sultân'dan Aralık 1761 yılında dünyaya gelen III. Bu sırada 1789 Fransız Ġhtilalinin olması. sh. SELĠM DEVRĠ 135. Netâyic'ül-Vukû'ât. Ġslâmî ilimlere vukufu. Cevdet PaĢa. Cephelerde kaybeden Osmanlı Devleti. bunu özetle zikretmek istiyoruz: "Deviet-i AMyyemiz taahhüd eder ki. II. III. ] maradır. iç durum hiç de iyi değildi. Alman kuvvetler. sosyal. 72-80. Tuna'nm güneyine çekilmek durumunda kaldılar. Geldiğinde sadrazamlık koltuğunda Koca Yusuf PaĢa'nm bulunması ve sonra da uzun müddet Kaptan-ı Deryalık görevinde bulunan Cezayirli Gâzî Hasan PaĢa ile çalıĢması. c. 279-294. Osmanlı Devleti'ne istediği zaman müdahale imkânını elde etti. Selim. Osmanlı kuvvetleri. 1790). c. Osmanlı Tarihi. Ağustos 1791'de imzalanan ZiĢtovi Muahedesi ile Avusturya-Osmanlı Harbi sona erdi. III. A-vusturyalılar da BükreĢ'i teslim alıyorlardı (Ekim 1789). Kaynarca AndlaĢmasının temelini 7. ta? I Nldfrü yıldır dost s Bonapar»:! Ģu halin! <f BĠLĠNMEYEN OSMANLI 225 üzerine Osmanlı tahtına Recep 1203/Nisan 1789 tarihinde oturdu. I. 5) AndlaĢma ile Kırım üzerinde Osmanlı Devleti'ne verilen haklar ve Kırım'ın bağımsızlığı gibi lehte hükümler. hat ve diğer güzel san'atlardaki mahareti ve kısaca kültürü açısından. c. Belgrad baĢta olmak üzere iĢgal ettikleri yerleri Osmanlılara iade ettiler. XXVIII. KemankeĢ Mustafa PaĢa kumandasındaki Osmanlı orduları. Tuna'nı arasındaki ter i geçirmiĢ oldu (ip hiç iĢine yaram»! lattı ve A«ıstwsl desl ile Avu sona erdffic!H manlıla1 Ocak 1792 tam sahil Ģeiırti 133 Vâsıf Tarihi. Rumeli'de a'yânlar ve cephelerde savaĢan yeniçeri grubu. sh. 4) Önlenemeyen dev bir Rusya dünya hakimiyetindeki yerini almıĢ oldu. bu zamana kadar iĢletilemedi. Besarabya ile Dobruca arasındaki Osmanlı savunma merkezlerini. yıkılmanın m[ Kura lerf/f duygular»" 1| manii Deve i nasıl yap1* esas alıMıtl edildi. Selim'e intikal ettiğinde. ( ile birlikte ı Saltanat! Avusturya FokĢani Meydan fi orduları. III. merhametli ve ıslâhata taraftar olan bir PadiĢahtır.SULTÂN III. III. amcasının cephelerdeki duruma üzülerek beyin kanaması geçirmesi ve vefat etmesi üzerine Osmanlı t vukufu. sh. Tulça gibi. 54-72. iktisadî ve özellikle de mağlubiyetlerin birinci sebebi sayıldığından askerî ıslâhatları düĢünmeye baĢladı. III. Osmanlı Devleti'ni rahatlattı ve Avusturya sulh andlaĢması istedi. devlet için büyük bir belâ haline gelmiĢti. Eflak'a bağlı Yerköyü'nde Avusturya kuvvetlerini mağlup etseler de. onun için büyük bir fırsat olmuĢtur. cephelerde durum çok kötüydü. Selim'in askerlere hitaben kaleme aldığı ve Ġslâm'daki gaza ruhunu hatırlatan hatt-ı hümâyûnu da müessir olamadı. Selim. UzunçarĢılı. III. Osmanlı Devleti. Ruslar Boğdan'ın baĢĢehri YaĢ'ı iĢgal ederken. Kili. Rusya bu maddeyi Demoklesin kılıcı gibi kullanmıĢtır. Anadolu'da derebeyleri. 422-427. Kısım I. ailesi ve zamanında meydana gelen olaylar hakkında kısaca bilgi verir misiniz? III. Osmanlı-Rus savaĢına da son verildi. Osmanlı li de. aynı zamanda dirayetli. Zira Rus ve Avusturya cephelerinde savaĢ bütün hızıyla devam ediyordu. Osmanlı ordusunun ve hatta bütün devletin yeniden düzenlenmesi gerekiyordu. Ruslar.

Bu arada Arabistan'da ortaya çıkan Vehhâbîlik hareketi de Osmanlı Devleti'ni ciddi manada rahatsız ediyordu. Ruscuk'da Tirsiniklioğlu Ġsmail Ağa ve benzeri zorbalar büyük güç kazanmıĢlardı. 5. âlimleri Nizâm-ı Cedid grubuna ve hatta PadiĢah'a karĢı tahrik etti.Nef-i Zâr BaĢ Kadın Efendi. Selim'e de Gazi unvanı verildi. Bunu. III. 3. 1797 yılında Venedik Cumhuriyet'ine son vererek Osmanlı Devleti'ne komĢu haline gelmiĢti. DüĢman vatanı iĢgal ederken. Ġslama aykırı bazı fiilleri yapmakla (mesela ney üflemesi ve tanbur çalması. Görünürde. Ancak bu nasıl yapılacaktı? Bu konuda tamamen mevcut düzeni değiĢtirmek isteyenlerin görüĢü esas alındı ve 24 ġubat 1793'de Nizâm-ı Cedid resmen bir Hatt-ı Hümâyûn ile ilan edildi. "Akka'da durdurulmasaydım. devletin baĢına belâ olmuĢtu. kan dökmeğe değil taviz vermeğe taraftardı. ĠĢ çığırından çıktı ve PadiĢah. Bunda yeniçerilerin Hıristiyan tebe'aya kötü muamelesinin de etkisi vardı. Selim hâlim ve selim birisi olduğu için. Nizâm-ı Cedid ricalinin suiistimallerini ve ahlaksızlıklarını görünce. Bu yıkılıĢ emarelerinin sebeplerinin Kur'ân'a aykırı olarak yaĢanan sefâhet. Böylece III.Âfitâb Üçüncü Kadın Efendi. müminlerin kalbinden devlete muhabbetin çıkması ve yardım duygulan yerine kin ve nefret duygularının fıĢkırmaya baĢlaması olduğunu. Mısır'da Memluk Beyleri nasıl bertaraf edilir diye düĢünülürken. Osmanlı Devleti devamlı kan kaybediyordu. aklı baĢında olan herkes biliyordu. Bunu gören Osmanlı Devleti. Hotin. Aralık 1806'da Belgrad'ı ele geçirdi ve Rusya da. Bender. PadiĢaha itaat etmeyen Memluk Beylerini cezalandırmak için gelmiĢti. Kaynarca'daki hakkını kullanarak Osmanlı Devleti'ne harp ilan etti.Hüsn-i Mâh BaĢ Kadın Efendi. kız kardeĢlerinin ve hanımlarının Avrupai bir hayat yaĢamaya baĢlamaları gibi) suçlandı. bu beylikleri bertaraf etmek ve Hicaz'daki problemi çözmek için kullanıldı. Bu arada. Fransız ihtilâlinin milliyetçiliği tahrik etmesi sebebiyle 1806 yılında Sırplar ihtilâl çıkardılar. ġubat 1799'da Filistin'e doğru ilerleyen ve Gazze ile Yafa'yı teslim alan Bonaparte. Akkerman ve Kili iĢgal edildi. Ġngilizler de tabiî müttefik oldu. halkın vergi yükünün altında ezilmesi. Rusları iki defa yenince.devrini tamamlayarak artık yıkılmanın sancılarını çekmeye baĢlamıĢtı. hemen geri döndü ve bu sefer Mısır'a yönelerek Ġskenderiye'yi iĢgal etti (Mart 1807).Zîb-i Fer1 Ġkinci Kadın Efendi. 400 yıldır dost devlet olarak bilinen Fransa'nın baĢına geçen General Napolyon Bonaparte. Osmanlı Devleti. Zaten Rumeli'de hâkim olan da devlet değil. Nizâm-ı Cedid de fayda vermedi. Bunun üzerinde ayrıca duracağımızdan ayrıntıya girmiyoruz. ordu birbirine girmiĢti. hem halk rahatsız oldu ve hem de Sırp Ġhtilâli azıttı. Ordu. Haziran 1801'de Mısır'ın Tahliyesi Mukavelesi imzalandı ve Osmanlı ordusu Mısır'a girdi. Nizâm-ı Cedidci Gâlib PaĢa'nın Haziran 1802 tarihinde imzaladığı Paris Mu'âhedesi takip etti. Mısır Beylerbeyisi Ebu Bekir PaĢa ile yaptığı Ehramlar Muharebesini de kazandı. 19 yıl sürecek olan bir iç isyanı baĢlattılar. Mehmed Ali PaĢa Ġngilizleri durdurdu. Resmen Osmanlı-Rus SavaĢı baĢladı. Kasım 1806'da ġeyhülislâm olan Ġshak-zâde Mehmed Atâullah Efendi. Yerine PadiĢahın amca-zâdesi olan IV. KADIN EFENDĠLERĠ: 1. Bununla da kalmadı ve harp ilan etmeden Mısır Ġskenderiye önlerine ii: 226 BĠLĠNMEYEN OSMANLI geldi (Temmuz 1798). Bunların üzerine gönderilen ve kısa zamanda haklarından da gelen Kadı Abdurrahman PaĢa geri çekilince. Ġngiltere Rusların yanında savaĢa girdi. Akka'da Cezzâr Ahmed PaĢa tarafından durduruldu. bütün Ģarkı ele geçirirdim" diyen General. Eylül 1798'de Fransa'ya harb ilan etti. Mısır'a gittiğinde (1799) asla Arapça bilmeyen ve Arnavud olan Mehmed Ali Ağa. Vehhâbileri bertaraf etmek ümidiyle kendisine Temmuz 1807 yılında Mısır Beylerbeyiliği verildi. a'yân denilen zorbalar idi. ġubat 1807'de Ġngiliz donanması Ġstanbul önlerine kadar geldiyse de. 2. nizâm-ı cedîd tabir edilen yeni bir düzenlemeye muhtâc idi.Re'fet Dör- . 25 Mayıs 1807'de Kastamonulu Kabakçı Mustafa denilen bir neferi kendilerine reis tayin eden yeniçeri yamakları. Mustafa tahta çıkarıldı. Önceleri Nizâm-ı Cedid'e taraftar olan ve en azından ses çıkarmayan âlimler. 1804'de Ruslara yanaĢtı. aleyhe geçmeye baĢladılar. Silistre valisi Alemdar Mustafa PaĢa. ancak buradan Kahire'ye hareket etti. Vidin'de Pazvandoğlu Osman Ağa. Diğer taraftan Rus cephesine gönderilmek istenen Nizâm-ı Cedid askerlerini kapıkulu ocağı neferleri kabul etmiyordu. 4. Ġstanbul'dan bir ordunun Mısır'a doğru geldiğini duyunca Paris'e döndü. Bu sebeple 28 Mayıs 1807'de Nizâm-ı Cedid'i ilga etti ve bir gün sonra da kendisi tahttan indirildi. Bunu ayrıca inceleyeceğiz. Ancak lider Kara Yorgi. Avusturya bu ihtilâli kıĢkırtıyordu.

134 Asım Tarihi. 2381. yavaĢ yavaĢ terk ediliyor ve sözde kalıyordu. sh. ĠKBALLERĠ: 12. vezirlere (sudûr-ı kiram) ve ileri gelen devlet adamlarına ait olmadığını ve halkın da devlet idaresine en azından fikirleriyle katılması gerektiğini samimiyetle savunan III. Ancak. 137. nr. hazinenin malî krize girmesi ve devlet adamlarının ehil olmayanlardan seçilmesi ve benzeri sebeplerle. Ankara 1942. Osmanlı Devleti'ni bir zamanlar en yüksek devlet haline getiren esaslar. Selim'in Hatt-ı Hümâyunları. Serkiz.Ayn-ı Safa Kadın Efendi. 116-118. III. I.Mihribân Hanımefendi. asırlarca Divan-ı Hümâyûn isimli yüksek kurul. "Kabakçı Mustafa Ġsyanına Dair YazılmıĢ Bir Tarihçe". Selim'in Hatt-ı Hümâyunları. 395-401. Tarih. 238 vd. sancak ve kaza üçlüsü teĢkil etmektedir. 113 vd. sh. c. Necib Asım. ĠĢte Osmanlı Devle-ti'nin cephelerde arka arkaya sıkıntılara maruz kalması. "Üçüncü Selim Devrine Alt Vesikalar". c. 2781. 10. III. 13.Nûr-i ġems Kadın Efendi. Ġstanbul 1977.•¦'¦¦ 228 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYEN Eyâletin baĢında beylerbeyi (sonradan eyâlete vilâyet ve beylerbeyine de vali denmiĢtir) ve sancakların baĢında ise sancak beyleri (sonradan sancak beyi yerine mutasarrıf tabiri kullanılmıĢtır) bulunmaktadır. Valiler ve mutasarrıflar. c. ġeyhülislâma. c. 349 vd. Ahmed devrinden II. sh. c. c. Recai Galip. Selim (17891808)'in gayretleri de. 34 vd. 2. Osmanlı Tarihi. 4-318. Okandan. sadrazama. UzunçarĢılı. 9. Selim'in de sonu olmuĢtur135. Avrupa tarzında modern bir ordunun tanzimi için eğitime de büyük önem vermiĢtir. 1. Sadece devletin siyasî. sh. Meclis-i meĢveretin ilk gayesi askerî alanda bazı yenilikler yapmaktır. IV. vilâyetlerdeki valilerini ve sancaklardaki mutasarrıflarını ihmâle ve gevĢekliğe itmiĢtir. Mustafa Nuri PaĢa. 7. yüzyılın sonlarına doğru Divan -ı Hümâyûn'un önemi azalmaya ve icra yetkilerinin çoğu padiĢah veya sadrazamın Ģahsında toplanmaya baĢlamıĢtır. Selim Devri Belgeleri. 51-55. sh. istenen neticeyi vermemiĢtir. hukuk devleti anlayıĢını devam ettirememesi. 8.Mahbûbe Kadın Efendi. 546-634. Devletler ve Hanedanlar. sh.Fatma Fer'-i cihan Hanım Efendi. 6050. Çocukları olmadı134. TTEM. 4-455. III. 12(89). yeniçeri ocağını kaldırma teĢebbüsleri. Küliyât-ı Kavânin. merkezdeki sadrazamlar gibi devletin kanunlarını icra ile mükelleftirler. nr. IV. c. VII. sh. sh. Âmme Hukukumuzun Anahatları I-II. IV. 242-521. Târih.Gonca-nigâr Kadın Efendi. IV. Kara mühendisliği (1210/1795 tarihli Mühendishâne-i Berrî-i Hümâyûn) ve Topçu okulları ile Donanmay-ı Hümâyûn hakkındaki nizâmlar (1222/1808). c. Kısım I. Cevdet PaĢa. Ġslâm hukukunun tavsiye ettiği Ģûra meclisinin fonksiyonlarını ifa etmiĢtir. Belleten. sh. Mahmûd döneminde imzalanan Sened-i Ġttifak'a kadar (1703-1808) yaklaĢık yüz yıl derebeyler ve a'yânların hâkim olduğu ve halka zulm ettikleri söylenmektedir. sh.. Selim'le baĢlayan yenilik hareketlerinin esası nedir? i ire Osmanlı Devleti'nin idarî teĢkilâtında icranın ve sınırlı yasama yetkisine sahip organın baĢı padiĢah olmasına rağmen. Osmanlı Devleti'nde III. 4-456. V.Meryem Hanımefendi. Bu doğru mudur? Osmanlı taĢra teĢkilâtının temelini eyâlet. Ġsmail Hakkı.. 136.. bu gayretlere verilecek en güzel misâllerdir. III. Karal. "¦¦. III. sh. sh. 242-244. sh.. sh. sh.Dem-hoĢ Kadın Efendi. UzunçarĢılı. VI.Tab'-ı Safa Üçüncü Kadın Efendi. malî ve hukukî yapısında önemli değiĢiklikler yapılmaya çalıĢılmıĢtır. Saltanat erkânı ile devletin ileri gelenlerinden oluĢacak bir meclis-i meĢveret'in (danıĢma meclisi) kurulmasını ve kendi baĢkanlığı altında toplanmasını istemiĢtir. VIII. Bunları özetle Ģu Ģekilde toparlayabiliriz: Divan-ı Hümayun'un önemini kaybetmesinin tehlikesini sezen ve devletin sadece padiĢaha. Cevdet PaĢa. sh. c. 135 Karakoç. 253261. VI. II. 21-46. Netâyic'ül-Vukû'ât. 14. c. Enver Ziya. Bu kötü gidiĢe Nizâm-ı Cedid= Yeni Düzen devrini açarak dur demek isteyen III. c. 112 vd. Beylerbeyiler ve sancak beyleri. 4-492. sayı 23-24(1942). Selim. . sh. 6. Karal. PadiĢahların Kadınları ve Kızları. Öztuna. 11.I'ĠLI BĠLĠNMEYEN OSMANLI 227 tele pıca düncü Kadın Efendi. Uluçay. c. XVII.

' BĠLĠNMEYEN OSMANLI 229 de oturuyor ve bunlara yağcılık ederek çoğu menfaat celbi ile günlerini geçiriyorlardı. devlete ait gelirlerin tahsili ve icab eden yerlere harcanması için tevzii iĢleri vali ve mutasarrıflara muhatap olan a'yânlara havale edilmiĢti. kötüler de yer aldılar. Haremeyn Vehhâbîlerin iĢgali altında. Kısaca derebeyler ve a'yânlar. bütün gayretlerini servetlerini arttırmaya.. Zamanla valileri ellerine alarak vilayet ve sancak idaresini bizzat yürütmeye baĢladılar. valilere ve mutasarrıflara. Osmanlı Devle-ti'nin merkezden tayin ettiği valiler ve mutasarrıflar. A'yânlar bulundukları memleketin haysiyet ve nüfuz itibariyle en etkili Ģahısları olmaları hasebiyle. Artık kendilerine karĢı gelenleri kati etmeye. Bu yüzden bunları tasfiye yerine. Böylece a'yânlar ahalinin vekili ve hâkim ile ahali arasında vâsıta haline geldiler. Her Ģehir ve kasabada. Seferlerde Osmanlı PadiĢahının fermanı ile kendi askerleriyle bulunurlar ve çok hizmetler ifa ederlerdi. Çapanoğulların-dan Süleyman Bey Rus-Avusturya seferinde ve Karaosmanoğullarından Hacı Mehmed Ağa ve kardeĢi Ömer Ağa ise 1787 harbinde büyük yararlılıklar göstermiĢlerdir. Cezâyir-i Garb Ocakları diye bilinen Tunus ve Cezayir bölgelerinde dayılar denilen derebeyleri artık Osmanlı valilerini dinlemez hale gelmiĢlerdi. c| Tarihi. bulundukları vilâyet veya sancağın ileri gelenleri ile bir araya gelerek yürütmeye baĢladılar. mesela . sadece eyâlet merkezi olan yerlerde oturuyor ve 0 Kısaca den ri dönemini i Bu dert zadeler ile Siro mirlerim icraya i fermanı ile ke. hem a'yânın ileri gelenlerinden ve hem de PadiĢahın e-mirlerini icraya önem veren itaatkâr gruptan idiler. Bağdad Memlüklü beyleri ve paĢalarının idaresinde. Osmanlı devleti bazılarına. i. Mesela I. hukukî meseleler ve narh iĢleri kadılara. Buna. müteselllimler ve voyvodalara. memleketin te| imzaladığı K bozukluklar. eskilerin tavâif-i mülûk dediği Anadolu Beylikleri dönemini hatırlatıyorlardı. A'yânlar da bu iĢleri. TSĠ. hatta bazı yerlerde devletin kendilerini vali veya mutasarrıf olarak tayin ettiği bu yerli idarecilere.bazan tayin edildikleri yerlere gitmeden kendi adlarına yetkili kıldıkları mütesellimler ve yargı konusunda yetkili olan voyvodalarla iĢi yürütmeye baĢlamıĢlardır. Kendileri vefat ettiğinde. aileden birileri bu makamlara gelmeye baĢladılar. umduklarından fazla menfaatler temin ederek mütesellimliği ve voyvodalığı haksız yere almağa baĢladılar. otoritelerini sağlamlaĢtırmaya sarfettiler ve neticede halka zulm etmeye baĢladılar. S bu PaĢa. Memleketin idaresi ve emniyetin temini valiler. Siroz ve Selanik tarafları Sirozlu Ġsmail Bey uhdesinde ve Rumeli'nin diğer beldeleri de a'yân denilen mütegallibe (zorba) Ġerin emri altındaydı. Kürdistân eyâletleri Kürt beyleri denilen asilerin ellerindeydi. Ġçlerinden liyakat ve dirayeti bulunanlar. s Adâletnâmelenr. Kara Osman-zâdeler ile Sirozî Ġsmail Bey. hakları olmadığı halde hür insanların mallarını ve hatta terekelerini müsadere etmeye ve kısaca tarihe geçen derebeyliği icra etmeye baĢladılar. Bu derebeyler ve a'yânlardan bazıları ve mesela Cabbâr-zâdeler. Mısır Mehmed Ali PaĢa'nın hâkimiyetinde. Ġl tenleri yaj Birincili yapmak ve I manii asken4 olan veni fc özellikte tieH nizâm-ı i mana ani III. vilâyetlerde ve sancaklarda idareyi ele geçiren. NizâmıQ dinmiĢ?' Bir ı tutarak vatani karĢı savunma. Rumeli'de a'yân ve Anadolu'da ise genellikle derebeyleri denmiĢtir. Anadolu'nun Bozok tarafları Cabbâr-zâdelerin (Çapanoğulları). Mahmûd zamanında Arnavutluğun bir tarafı önce a'yân iken sonradan vali olan Tepedelenli Ali PaĢa ve bir tarafı ise ĠĢkodra Valiliğine kadar yükselen Kara Mahmûd PaĢa hanedanının idaresi altında. hem valileri ve hem de kadıları hoĢnud etmekle.-< dan Süleyman i Ağa ve kardeĢi! yüzden bunları Ġ Celâlüddln! dan Zaten sened-IB vükelây-ı devlet j Sened-i ĠttifıM mak açısından! Osmanlı sınırianl mektir. ahali tarafından seçilen bir de a'yân (yani halkın ileri gelenleri) bulunmaktaydı. devletin sahipsizliğinden dolayı. rumak için çere d 138. Aydın tarafları Karaosman-zâdelerin (Karaosmanoğulları) ve diğer Ģehir ve beldeler de derebeyleri tabir edilen mütegallibe zorbaların istilası altındaydı. Bunların içinde iyiler bulunmakla beraber. mutasarrıflar. Abdülhamid. kendilerini devlete kabul ettirip seferde ve hazarda bazı güzel hizmetler de ifa ederek günden güne müstakil hükümetler haline geldiler. ĠĢte devletin hukukî ve idarî açıdan zaafa uğramasından dolayı.

Mustafa ve I. nr. Cevdet PaĢa. Osmanlı Devleti. açılan bu teklifin bütün Osmanlı Kanunlarına Ģamil olduğunu zannetmiĢler ve netice olarak da. ÇavuĢbaĢı RâĢid Efendi. değiĢikliğe karĢı çıkanları mürteci. 997. yeniçeri engelinden dolayı istenilenleri yapamadılar. 4. III. Ġslâm Hukukunun ülü'lemre verdiği yetkiye dayanılarak tedvîn edilen ve Kanuni devrinde kemâlini bulan kanun hükümleridir. IV. c. c. sh. Selim. IX. Bütün bu bozukluklar. Abdülhamid. pı Isı 138. Bunları üç grupta toplamak mümkündür: 1) Tatarcık Abdullah Efendi'nin baĢını çektiği bir grup. 1264. 316-319. IV. ancak Tanzîmât ile kısmen muvaffak olunmuĢtur. Nizâmı Cedid ne demektir? III. Burada önemle belirtmemiz gereken bir husus vardır. memleket içinde adaleti ayakta tutarak vatandaĢların haklarını korumak ve ikincisi de. Bazı tarihçiler (Yılmaz Öztuna ve Enver Ziya Karal gibi). I. Selim'in fermanı üzerine ikisi yabancı olmak üzere 21 mütehassıs Osmanlı askerî kanunları ve diğer örfî kanunları üzerinde kanaatlerini açıklayan lâyihaları hazırladılar. bu senedi vükelây-ı devlet yanında a'yânlarla da bir araya gelerek imzalama yoluna gitmiĢtir. 230 BĠLĠNMEYEN OSMANLI dönmek üzere olan Sadrazama ve yetkili zatlara. 2-10. Rusçuk ayânındandır. Sadrazam Yusuf PaĢa. Mustafa Nuri PaĢa. bu tabirden birinci derecede bu ikinci mana anlaĢılmaya baĢlandı. Selim tahta çıktığında yani 1789 yılında. sh. Birincisini yapabilmenin Ģartı hukukî. 1808'de imzalanan Sened-i Ġttifak'dan maksat. Sonradan sadrazamlığa kadar yükselen Alemdar Mustafa PaĢa da. UzunçarĢılı. ĠĢte bu alanlarda yapılacak olan yeni düzenlemelere ve ıslâhata nizâm-ı cedîd adı verildi ve bu düzenlemelerden özellikle askerî alanda yeniden tertip edilen ve Avrupa usulü eğitilen düzenli orduya nizâm-ı cedîd askerleri denmesi hasebiyle.I. sh. 603-618. a'yânlar ve derebeylerinin Osmanlı tarihinde oynadıkları rolü anlatmak açısından önemli bir belgedir. Bunların tamamının ittifak ettiği nokta.Cabbâr-zâde Ceialüddin Bey ve Kara Osman-zâde Ya'kub Ağa'ya vezirlik payesi de vermiĢtir. Osmanlı Devleti'nin zaafa uğrayan askerî meselelerini ve buna ilâveten diğer problemlerini çözme tekliflerini ihtiva eden lâyihalar hazırlamalarını ve bu layihaların tartıĢılarak en iyi metodun tesbit olunarak hemen uygulamaya geçilmesini emreden hatt-ı hümâyûnlar gönderdi. Zaten sened-i ittifak ile devlete bir düzen vermek isteyen Osmanlı Devleti. III. Abdülhamid. III. Ali Emiri . 178. bunların farkına varmalarına rağmen. bu problemi de aynı yolla çözüme kavuĢturmak istiyordu. Mahmûd. muhafazakâr diye bilinen Rumeli Kazaskeri pâyelisi Tatarcık Abdullah Efendi. III. Osmanlı sınırları içinde varlığı herkesçe kabul edilen a'yân ve devlet ikiliiiğine son vermektir. Kısım I. Mühlmme Defteri. 332-338. Dolayısıyla. Târih. Selim'i yüzünü batıya çeviren ve Ģerî'attan yüz çeviren bir padiĢah olarak vasıflandırmak mümkün değildir. 842. Osmanlı Devleti'ndeki Adâletnâmelerin çoğunluğu bu derebeyler ve a'yânların zulümlerine karĢı re'âyâyı korumak için çevre eyâletlere gönderilmiĢtir136. artık savaĢ yapamaz hale gelen Osmanlı askerini yani kapıkullarını yeniden düzenlemek idi. sh. vatanın sınırlarını düĢmana karĢı savunmaktır. Lale Devrinden beri devam edip gidiyordu. taraftar olanları radikal ve devrimci ve ortada olanları da bazan muhafazakâr diye ĠsimlendirmiĢlerdir. Netâyic'ül-Vukû'ât. 344. c. Buna. 98-101. . tesis ettiği güzel bir adetle Meclis-i MeĢveret ile devleti yönettiğinden. Belge: 810. Bunun için henüz seferden 136 BA. idarî ve iktisadî hayata ait köklü ıslâhatlar yapmak ve ikincisini yerine getirmenin Ģartı da. III. Selim bu yeni düzenle neyi gaye e-dinmiĢtir? Bir devletin iki temel vazifesi vardır: Birincisi. Sadr-ı Âli Kethüdası Mustafa ReĢîd Efendi (Köse Kethüda) ve Muhâsebe-i Evvel Hacı Ġbrahim Efendi gibi Ģahsiyetler bulunmaktadır. Sened-i Ġttifak. nr. Bunların arasında. kanunnamelerdir. Ancak tekliflerin ayrıntılarında farklılık vardır. Yeniçeri ocağına Kanuni kanunlarındaki gibi itibar edilmesini ve ancak Avrupa'daki yeni harp teknolojisinin ve eğitim usullerinin bu kanunlara adapte edilerek alınmasını savunmuĢlardır. o zaman Defterdar olan ġerif Efendi. Osmanlı Tarihi. TartıĢılan Ġslâm Hukukunun hükümleri değil. Halbuki bu tamamen yanlıĢtır. yapılacak yeni düzenlemelere ordudan baĢlanmasıdır. memleketin her tarafına yayılan derebeylik ve a'yânlar idaresiyle birinci vazifesini ve imzaladığı Küçük Kaynarca AndlaĢması ile de ikincisini yapamaz hale gelmiĢti.

Halbuki olay. Yoksa. 7) Yargı Islâhatı yapılmıĢtır. askerin mutlaka tanzim edilmesini. 9) Ġrâd-ı Cedid Hazinesi kurulmuĢtur. yeni usul tâlim ve terbiyeye de yeniçerilerin rıza göstermek istemeyerek iĢi yokuĢa sürdükleri. Selim'in hal' edildiği Ġkinci Edirne Vak'asının asıl sebebi nedir? Üzülerek ifade edelim ki. Bu üç görüĢten de anlaĢılacağı gibi. aklı baĢında olan hiç kimse tarafından reddedilemezdi. tamamen yeni bir ordu tanzim edilerek ve Avrupa orduların-daki yeni eğitim metotları da esas alınarak mevcut sistemin değiĢmesini müdâfaa etmektedirler. BĠLĠNMEYEN OSMANLI 231 yıllarında yeni düzenlemeler olmak üzere gördüğümüz bir dizi ıslâhat yapılmıĢtır.. Bu nizâm-ı cedid rüzgarı bununla da kalmamıĢtır. Avrupa usulüne göre eğitimli asker yetiĢtirecek Nizâm-ı Cedid kurulmuĢtur. Yeni vergilerle zenginleĢtirilen bu hazinede 1212 senesi itibariyle 60. Bunu. 3) Resmi elbiseler ve protokol kaideleri yeniden tanzim olunmuĢtur. öyle anlatıldığı gibi değildir. bunu Kaynarca AndlaĢması ile sonuçlanan son seferde yeniçeriler de itiraf etmiĢlerdir. ikinci Ģıkkı esas almıĢ ve Osmanlı ordusunun tamamen Ģirazeden çıktığını bildiğinden dolayı. Bu görüĢ ayrılıkları. Ġrâd-ı Cedid Hazinesi de bu maksatla tesis edilmiĢtir. bir irtica hareketi midir? III. bu askerle Osmanlı Devleti'nin bir adım müsbet adım atmasının mümkün olmadığı herkesin kabul ettiği gerçeklerdir. 8) Topçu ve Arabacı Kanunları kabul edilmiĢtir. Osmanlı Devleti'nin esas kabul ettiği ġer'-i Ģerifden taviz manasına almak ve muhalif olanları irtica ile suçlamak. Yeniçeri teĢkilâtının tamamen çalıĢmaz hale geldiği. Bunlardan bazıları Ģunlardır: 1) TaĢradan Ġstanbul'a olan göç yeniden düzenlenerek teftiĢi sıkı kurallara bağlanmıĢtır. 139. ancak hakikat-ı halden habersiz bir takım rezillerin bu askerlere dil uzattıklarını ve maalesef III. ĠĢte nizâm-ı cedid deyince akla gelmesi gereken bunlardır. evvela yeniçeriyi eğitmeyi amaçlamıĢ ise de. bütün bir Osmanlı hukuk sistemine teĢmil ederek. Nizâm-ı Cedid Islâhatından kasıt. Bunun üzerine ġubat 1793'de Levend Çiftliğindeki Bostancı Ocağına bağlı olarak. yeniçeriler gibi halkı rahatsız eden hallerinin görülmemesi ve asâkir-i Ģâhâne a-dıyla anılmaya baĢlanmaları. Meseleyi olduğu gibi aktaran muteber Osmanlı kaynaklarından özetleme yoluna gideceğiz. ġubat 1793 yılında bütün lâyihaları özetleyerek bir Risâle'de toplatmıĢ ve temel olarak Ģu kararları almıĢtır: a) Mevcut asker nizâmı yeniden düzenlenecek. Bu ıslâhat. 3) Muhâsebe-i Evvel Hacı Ġbrahim Efendi ve Reisül-Küttâb Abdullah Berrî Efendilerin baĢını çektiği bir grup ise. düzeni değiĢtirmeyi.000 kese toplanmıĢ ve bu da hem Nizâm-ı Cedid Askerinin çoğalmasına ve hem de yeniçerilerin gözlerine batmasına sebep olmuĢtur. Ancak uygulanmasında problemler çıkmıĢ ve III. nizâm-ı cedid nizâmının Ģer'an ve aklen gerekli olduğunu. 6) Bahriye Zabitleri Kanunu çıkarılmıĢtır. sadece bir irtica hareketi olarak ele alınmaktadır. 2) Gemicilik mesleği teĢvik edilmesi için nizâmnâme yapılmıĢtır. Günden güne baĢarılarının artması. Selim. söz verdikleri halde buna yaklaĢmamıĢlardır. avâm-ı nâsın ondan . yeniçeri ocağının ıslâhının mümkün olmadığını. Nitekim konuyu daha sonra tekrar ele alan Ahmed Cevdet PaĢa. III. "Eski köyde yeni âdet. tarihi anlamamak demektir. tamamen. Yani Avrupa usulü eğitimli askere Osmanlı Devleti acilen muhtaç durumdadır. 4) Yeniçeri ocağının ıslâhı için tedbirler alınmıĢtır. Yeniçerilerin bütçesine dokunmamak üzere. III. 10) Asâkir-i Mu'alleme Kanunu çıkarılmıĢtır. aradaki rekabeti iyice arttırmıĢtır. Selim. Gerçekten 1206 ve 1207 hicrî (ya-. askerî hukuk ve teĢkilât ile yani kanunnamelerdeki hükümlerle alakalıdır. b) Avrupa'daki eğitimli askerler benzeri yeni bir ordu kurulacak (nizâm-ı cedid askeri) ve c) SavaĢ teknikleri ve askerî eğitim yeniden tanzim olunacak. Ancak usullerde ayrılmaktadır. Selim'in tahtına ve canına mal olmuĢtur.2) Sadrazam Yusuf PaĢa'nın baĢını çektiği bir grup ise. rejim değiĢikliği demek değildir. herkes bu düzenlemenin yapılmasında müttefiktir. Selim'in de Ģefkatinden dolayı bu rezilleri cezalandırmayarak sonunda canından olduğunu gayet açık anlatmaktadır137. Kabakçı Ġsyanı. 5) Asker maaĢları düzenlenmiĢtir. ancak bunun için yeniçeri kanunlarının iptali yönüne gidilmesinin doğru olmadığını arzu etmiĢlerdir. ne kadar yerinde olursa olsun. Cumhuriyet döneminde kaleme alınan tarihlerin önemli bir kısmında Kabakçı Mustafa isyanı.

c. "Osmanlı Tarihine Dair Vesikalar. Selim'in yakınları. Karal. Bonneval'in Osmanlı Bahriyesine Dair Raporu. Bunu fırsat bilen saray hizmetlileri. servet yığmaya ve bu malları hesapsızca harcamaya devam edince. c. Bunlara Osmanlı tarihçileri saltanatın atabekleri demektedirler. iĢi yürüten saltanat atabeklerinin aleyhine geçmiĢlerdir. 113. Nizâm-ı Cedid'in temelinde bir sakatlık bulunmaktadır. II. bu yeni sisteme Ģer'-i cedid ve kâfirleri taklid nazarıyla bakarak. meĢveretle değerlendirilip neticeye gidilecek yerde. 171-183. Bu arada nizâm-ı cedid sebebiyle ikbal ve itibar sahibi olan insanları kıskananlar da boĢ durmamıĢlardır. 349 vd. " devlet na • Bu!/ ::i ssndan ve "t Selirr v zumsj baĢlacia' i. sh. Nizâm-ı Cedid askerleri belli bir meblağa ulaĢınca. 175-189. gayr-i müslimlere teĢebbüh ile onlardaki ilim ve fennin alınmasını birbirinden ayırmıĢlardır. Kâğıthane gezileri ve helva sohbetleri gittikçe artar hale gelmiĢtir. Nizâm-ı Cedidi teĢvik eden devlet adamları servet yığmaya devam ettikleri gibi. 26-31. Bunların içinde her ne kadar Sır Kâtibi Ahmed Efendi gibi. hem nizâm-ı cedidin ve hem de yeni vergilerin aleyhinde konuĢmaya baĢlamıĢlardır. Peki iĢin bu raddeye gelmesinin asıl sebepleri nelerdir? Bunun bazı tarihçiler tarafından görülmek istenmeyen dört önemli sebebi vardır: Birincisi. Nizâm-ı Cedidciler ise gündüz yârân sohbetine çevirdikleri Bâb-ı Âli'ye ve geceleri de kayıklarla mehtaba çıkar olmuĢlar. III. ĠĢte baĢlangıçta Nizâm-ı Cedid'in lehinde olanlar.Osmanlı Devleti'nin Durumuna Dair Rapor". devletin en yüksek tepesindeki insanlar da nasibini almıĢtır. fedâkârlık ve Ģahsî menfaatlerini ve rahatını terk ile mümkündür. 279-280. yeni vergilerle bunalan halk geçim derdine düĢünce. sh. nizâm-ı cedid olmam" diyerek iĢi istismar etme fırsatı bulmuĢlardır. rüĢvet kapıları sonuna kadar açılmıĢ. saltanatın atabekleri denilen III. bu hareketi servet yığma vesilesi olarak görmüĢler. Nizâm-ı Cedidci yeni zenginler "Ġstanbul zengin beldesidir. dirayetli insanlar da bulunsa da. 107-109. Nizâm-ı Cedid'i yürütüyor görünenler. c. V. sh. itiraz edilen Avrupa usulü giyim ve hatta tranpet çalm anın dahi dinen caiz olduğunu açıklayarak bunları susturmuĢlar. devir dönmeye baĢlamıĢtır. artık nizâm-ı cedid. Yılmaz. bir takım hayır ve Ģerri birbirinden ayıramayan. VIII. Memleket içte ve dıĢta isyanlar ve harplerle kavrulurken. 125. IV. Belleten c. Enver Zıya. c.. Nizâm-ı Cedidci olarak görünmeye baĢlamıĢlardır. Ġstanbul'da görülmedik tarzda villalar ve yalılar yaptırmıĢlar. 232 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEK' nefreti bu âlemin bir eski âdetidir" kuralınca. sh. BaĢlangıçta çok güzel bir Ģekilde ulemâ ve devlet ricalinden bu konuda lâyihalar istenmiĢtir. Öztuna. Târih. Halk. halktan haksız yere bol bol paralar toplayarak sefih bir hayat için harcama manasına alınır Ģekilde anlaĢılmaya baĢlanmıĢtır. aleyhteki telkinlerin tesiriyle. Nizâm-ı Cedid taraftarları ve yeniçeri taraftarları. V. 2. Bunun üzerine Nizâm-ı Cedidin âĢıkı olan ulema ve devlet ricali kenara çekilirken. 20. Selim'i. sayı 14-15(1940). 464-467. 55-76. PadiĢahın mahrem olan yakınları ve müĢavirlerinin ve hatta saray personelinin eline ve diline düĢmüĢtür. tam bir baĢıbozukluk içinde halkın içine karıĢmıĢlar. yakınları da bu fırsatı değerlendirince. "Moskof olurum. Lale Devrindeki musiki sohbetleri. 1. Bu eğlenceden sadece gençler değil. fakirler ve r ve halk I atabeklerine j mamak gittin ġahviM» Z'KT. Bu sebeple halka mal olamamıĢtır. devletin hazinesini boĢaltmaktan baĢka bir iĢe yaramayan yeniçeri güruhu. Halbuki yeni nizâmları uygulamak. Selim'e benzetir hale gelmiĢtir. c. bu iĢi kendileri için menfaat kapısı görenler. Bu lâyihalardaki ma'kul ve gayr-ı makul bütün teklifler. Osmanlı Tarihi. Sultân Selim de yakınlarına fazla itimad ederek devletin ruhu mesabesinde olan devlet sırlarını bu yakınlarına sohbetlerde fâĢ etmeye baĢlamıĢtır.Nizâm-ı Cedid Hakkında Vesikalar. Halbuki ilim ve hakikat ehli olanlar. c. Ankara 1988. sh. Ġstanbul'daki devlet adamları da ikiye ayrılmıĢlardır. Enver Ziya. ı gelen he'jtrî yanlıĢ t" ai . I. Cevdet PaĢa. 438-453. Osmanlı Devleti Tarihi. neticede Nizâm-ı Cedid adına toplanan paralarla. ĠhtiĢam ve sefâhet çoğalınca. 187-253.I 137 Asım Tarihi. sh. Karal. devlet ve millet gayreti gözetmeyen bazı cahiller. sh. 268-269.

Selim de tahttan indirilmiĢti. Selim'e karĢı tavır aldı ve yukarıdaki sebepleri çok iyi kullanmaya baĢladı.ne. Köse Musa'nın Nizâm-ı Cedid birliklerini hileyle durdurmasından da yararla-narak. Selim ve çevresi ise. Boğaz Nâzın Mahmûd Râif (Ġngiliz Mahmûd diye meĢhurdur) PaĢa'yı parçalayan isyancılar. devlet ricalinin ve halkın itimadını kaybetmiĢtir. Bu isyanı durdurmak isteyen III. bazı menfaat gruplarının lehine ve ama devlet ile milletin aleyhine . Selim'in Nizâm-ı Cedid'i. BeĢincisi. diğerini de tehlikeye atacağının farkında değildi. Artık hem Rumeli'ye doğru sefere çıkan ordu içinde ve hem de Ġstanbul'daki kahve köĢelerinde. ikbalden dolayı ne yapacaklarını ĢaĢırdılar. Maalesef olanlar. Selim Ģehid edildi. a'yânları ve Ġstanbul'daki yeniçerileri yanlarına alarak Ġkinci Edirne Vak'asının meydana gelmesine sebep oldular. lect PaĢa 5 larınj ı M cılarınl din azil Devlet'* Cedid a ve I1 ısyanc na»: Ces-: ı BĠLĠNMEYEN OSMANLI 233 ler ve müflisler buradan ayrılsın" demeye baĢlayınca. Kadı Abdurrahman PaĢa komutasındaki Nizâm-ı Cedid ordusunun geri dönmesi ve bu isyancıların istediklerini elde etmeleri. Bunu fırsat bilen bazı geri kafalılar da. hem meĢru-gayr-i meĢru demeden tam bir Frenk hayatı yaĢamaya baĢlamıĢlar ve hem de hakir gördükleri halkı yeni yeni vergilerle periĢan etmiĢlerdir. medeniyetin gereği olan Ģeyleri aĢarak. alafranga adıyla çok lüzumsuz Ģeylere sarılır oldular. Selim. hiçbir zaman tasvip edilemeyecek olan bu çirkin olayları meydana getirmiĢlerdir. onları daha da azdırdı (1807). Bu sırada III. cezalandırılmayınca tam manasıyla Ģımardılar ve azıttılar. Osmanlı Devleti'nin kuvvetli olmasını istemeyen Fransız Elçisi Sabastiyani. Mustafa'nın tahrikleriyle. ötekiler de Avrupa'dan gelen her Ģeyi reddettiklerinden dolayı karĢı tarafı taassupla suçlar oldular. Ġkincisi. Buna PadiĢah'ın yakınındaki saltanat atabeklerine güvenerek. Bir gün sonra III. güzel bir baĢlangıçtır. Bütün bunların etkisiyle. Üçüncüsü. ġehzade Mustafa. Böylece kamuoyunu III.isyanı her tarafa yaymıĢlardı. III. Sefâhet ve ihtiĢamda haddi aĢtılar. ġah vâkıf gerekdir ahvâle * Vükelâya kal ursa vay hâle Zikredilen sebeplerden dolayı. Bütün bu sebeplerle muhalif grup iyice cesaretlenerek ve baĢta Sadrazam Ġsmail PaĢa olmak üzere küskün devlet adamlarını. isyana baĢlamıĢlardı. Kastamonulu Kabakçı Mustafa adındaki bir neferi baĢlarına geçirerek. Dördüncüsü. âlimler. Topal ve riyakâr olan Atâullah Efendi'yi meĢihata getirmekle kalmamıĢ ve müfsid birisi olan Köse Musa PaĢa'yı da sadâret kaymakamlığına getirmiĢ. Bu ikisinin fitne ateĢini alevlendirmesiyle ayaklanan yeniçeri yamakları. akıllı devlet adamları ve halk Nizâm -ı Cedid'in aleyhine geçmiĢlerdir. saltanatın aleyhine her türlü dedikodu yapılıyordu. yeniçeri güruhu eğitimli askerlerin günden güne artmasından ve itibar kazanmasından dolayı. III. iyilik gördüğü III. III. Selim'in aleyhine çevirdiler. Bu aĢırılıklarından dolayı. AvrupalılaĢma adı altında. Lüzumlu lüzumsuz her konuda Avrupa mukallidi olmaya baĢladılar. Nizâm-ı Cedid. Sonra da IV. her türlü iftirayı yapar bir hale geldiler. devleti istila edercesine. yeniçerileri Nizâm-ı Cedid aleyhine kıĢkırtmaya baĢladı. Selim kimseyi incitmek istemeyen ve yeri gelince azl ve ceza kurumlarını iĢletemeyen bir yaratılıĢta idi. III. Temmuz 1808'de III. Selim. Atâullah Efendi ve Köse Musa'nın tahrikleriyle ilga etmesi de. fayda sağlamamıĢtı. Selim'in güvendiği yakınları ve müĢavirleri. halka ve devlete ait her bilgiyi bunların vasıtası olmadan alamamak gibi büyük hatası de eklenince. Her ikisi de yanlıĢ bir yola girdiler. baĢta kendi sadrazamı olmak üzere. saltanata fazlaca haris olduğundan. hedefe PadiĢah da girmiĢtir. avam onları tekfir eder. Bu sırada nizâm-ı cedidin azılı düĢmanı olan Topal Atâullah Efendi ġeyhülislâmlık makamına geldi. Yeniçeriler. Nizâm-ı Cedidcileri tahkir ve tekfir ettikleri halde. 234 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYEN OSMANLI Netice olarak. güzel projeleri kendilerine vesile ederek servetlerini arttıran ve bunu gayr-i meĢru yollarla yemeyi âdet haline getiren bir grup. Mücâzât ve mükâfat gibi devlet terazisinin birini ihmal. Yakınları ne derse yapan ve fikrinde sebat etmeyen bir Ģahsiyete sahipti.

Vehhâbîller kendilerine Selefiye adını vermekte ve hedeflerinin Ġslâmı Hz. Osmanlı Devleti'nde ortaya çıkan ve hâlâ devam eden Vehhâbî hareketinin aslı ve esası nedir? Nasıl siyasî bir harekete dönüĢmüĢtür? Bilindiği gibi. IV. sh. Mustafa Nuri PaĢa. XXIX. Belleten. Bilindiği gibi. 1766'da 39 yıldır Osmanlı Devleti'nin tayin ettiği Necid Emîri ve Der'iyye ġeyhi Muhammed bin Suûd'a müracaat etti. "Kabakçı Vak'asına Dair Bir Mektup".olmuĢtur. yerli em?*! HâĢimiler neslı«ta| Osmanlı Devlet! ve vicdan hı. bu görüĢlerini müdâfaa için kitaplar kaleme aldığı gibi. Bunlar. bunca emekler sarf edilerek meydana getirilen Nizâm-ı Cedid bir anda mahv edildi. Selim'in bizzat Nizâm-ı Cedid askerinin baĢına geçip de âsileri te'dip ile devleti esasından ıslah ve tanzim etmesi mümkün iken. sh. asıl itibariyle Necid ahalisinden ve Hanbeli mezhebinin âlimlerinden olan Muhammed bin Abdülvehhâb'dır. dolayısıyla bu konuda bir Ģeyi vesile kabul etmek caiz değildir (tevhid esası). III. Bu mezhebin kurucusu. Ġsmail Hakkı. 253-261. VIII. Müslüman denilenlerin müĢrik olduklarını. Muhammed bin Abdülvehhâb. 77-85. Vehhâbîlerin ketfk uzaklaĢan ve ifrata p fetvalarıdır. Müseylemet'ül-Kezzâb'ın memleketi olan Yemâme'ye bağlı olan Ayniyye'de 1143/1730 yılından itibaren kendi mezhebini yaymaya baĢladı. UzunçarĢılı. 473-475. 138 Cevdet PaĢa. c. V. sh. ama teı çevreye akınlar il lenin ciddiyetini J deleleri . Osmanlı Tarihi. Vehhâbîlerin temel inançları Ģöyledir: Allah'a doğrudan doğruya ibâdet etmek farzdır. c. 140. çevreye tebliğ için mektuplar da göndermiĢtir. c. Osmanlı Devleti Tarihi. Öztuna. Peygamber zamanındaki safiyetine kavuĢturmak olduğunu iddia etmektedirler. sayı 116(1965). 600 seneden beri insanların dalalette kaldığını. Hatta tasvip edenlerin yanında. Her konuda cahil ve bedevî olan Necid Arapları. Enver Zıya. ( ların baĢında yordu. c. UzunçarĢıh. Müseylemet'ülKezzâb nazarıyla bakanlar da çıktı. adak ve tasadduk ve benzeri yollarla türbelere hürmet edenler hep müĢriktir. sh. Emir'i kandırdı. Arabistan de Basra veya I du. maalesef nezâket ve yumuĢaklığı tercih etmesiyle ve karĢılıklı hatalarla. 186-230 (Meseleyi bütün yönleriyle anlatmaktadır. sh. inceleyerek ciddiyetinin Vehhâbi han diyor. Buna karĢı ehl-i sünnet âlimleri de cevap ve reddiye mahiyetinde eserler kaleme almıĢlardır. vs derek halkı ¦ Suûd'un da Vehhâbf* ne gelmiĢtir. Mezhebine uyduğu takdirde büyük bir saltanata kavuĢacağını ifade ederek ve kızını da ona vererek. Tamamen tek taraflı olarak anlatılan Ģekli için bkz. Necid ġeyhi diye bilinen Muhammed bin Abdülvehhâb. 41-43. sh. Ġbn-i TeymyyeJ peygamberler ve ev binde bulunmanın a olarak. c. Netâlc'ül-Vukû'ât. kabir ziya dilemenin asla cJ/ZJ tazim konusun ifrat etmiĢlerdir. "Kabakçı Mustafa Ġsyanına Dair YazılmıĢ Bir Tarihçe". taassup diyerek Nizâm-ı Cedidcilerin yaptıkları gayr-i meĢru iĢleri tasvip etmek ve bu hareketi sadece bir irtica hareketi olarak takdim etmek de yanlıĢtır138. 599-604. Karal. Buna göre enbiya ve evliyanın birinden manen yardım talep edenler. I. Tarih. O halde AvrupalılaĢmak diyerek Nizâm-ı Cedide körü körüne karĢı çıkmak da. kendi içlerinden çıkmıĢ ve ġam ile Kahire gibi ilim merkezlerinde tahsil görmüĢ olan bu âlime önce iyi bir nazarla bakmadılar. bu sebeple malları ve kanlarının helal olduğunu ve isyan edilmesi gerektiğini söylemeye baĢladı. I ĠĢte Necid ġeyttJ Ġbn-i Teymiyye Ġle I gerektiren Ģeyler ı tekfir etmeyenleri de I geçen Ġslâm davranmakla suç! Müseylimet'ül-Kenfcf Necid ġeyhi.

ancak Mekke âlimleri durumlarını inceleyerek bâtıl itikâdlarından dolayı bunlara izin vermedi. Hatta bu fiilleri Ģirk kabul edecek kadar ileri gitmiĢlerdir. tamamen HâĢimîler neslinden gelen ve ġerîf denilen idareciler tarafından yönetiliyordu. Maalesef gittikçe güçlenen hükümeti ile. Vehhâbi hareketiII 236 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEY . ĠĢte Necid ġeyhi Muhammed bin Abdülvehhâb. Hicaz Beylerbeyi ġerif PaĢa. bazı meselelerde itidal yolundan uzaklaĢan ve ifrata giden Ġbn-i Teymiyye ve onun talebesi Ġbn'ül-Kayyım'ın bazı fetvalarıdır. Ġbn-i Kayyım da. Osmanlı Devleti zamanında asıl Arabistan. bu tasallut Ġl Kasım i Vehhâblle kümeti ile. Temmuz 1805 tarihinde. Nihayet Emir Muhammed'in yerine Abdülaziz bin Suud geçince. durumun ciddiyetinin farkında değildi. Ġbn-i Teymiyye. Göz göre göre tehlike geliyorum diyor. vatandaĢtan alınan zekât dıĢındaki vergilerin de caiz olmadığını iddia e-derek halkı yanına çekmeyi planlamıĢtır. Hatta kazaskerlik makamına gelmiĢ bazı âlimler dahi. bu konularda iyice yolunu ĢaĢırarak Ġbn-i Teymiyye ile Ġbn'ül-Kayyım'ın Ģer'an yasaktır dedikleri fiilleri. Mekke ġeriflerinin mesela ġerif Gâlib'in karĢı mücadeleleri muvakkat tedbirlerdi. Kasım 1803'de Abdülaziz vefat etti ve yerine 1787'den beri babasına vekâleten Vehhâbilerin reisi olan oğlu Su'ud bin Es-Su'ûd geçti. Mekke ise. Osmanlı Devleti. sahabelerden nicelerini da hatalı davranmakla suçlamıĢtır. Hatta 1798 yılında ġerif Gâlib ile Abdülaziz arasında hac için bir andlaĢma yapıldı. kabir ziyaretinin. Hatta bu fiilleri iĢleyenleri tekfir etmeyenleri de kâfir ilan etmeye baĢlamıĢlardır. Kısaca türbelere tazim konusunda halkın ifratına karĢılık. bu tasallut Ġslâm âleminde onların tanınmasına sebep oldu. ama tedbir almak kimsenin aklından geçmiyordu. asırlardır gelip geçen Ġslâm âlimlerini dalâletle suçlamakla kalmamıĢ. üstadına tabi olarak. kısa bir zaman sonra Mekke'yi geri aldıysa da. 1805-1812 yılları arasında 7 yıl Medine'ye ve 1806-1813 yılları arasında ise 7 yıl Mekke'ye hâkim oldu. Arada sırada Vehhâbilerin çevreye akınlar düzenlemesi ve hatta Fas Hâkiminin onlarla akraba olması dahi meselenin ciddiyetini gösterememiĢti. ġerif Gâlib'in 1790. Artık 1745 yılında Necid Emiri Muhammed bin Suûd'un da Vehhâbî olmasıyla. Vehhâbîlik hem dinî ve hem de siyasî bir hareket haline gelmiĢtir. Arabistan'ın batı kesimini Cidde'de oturan Osmanlı beylerbeyisi ve doğu kesimini de Basra veya Bağdad beylerbeyisi ve bir zamanlar da Lahsâ beylerbeyisi idare ediyordu. yerli emir ve Ģeyhleri sadece koordine etmekteydiler. Zira tam bir din ve vicdan hürriyeti vardı. Bilindiği gibi. kabir ziyaretinin aleyhinde Ģiddetli fetvalar verdiği gibi. Bu Necid ġeyhi. Önce hac için izin istediler. tamamen küfrü gerektiren Ģeyler olarak takdim ve ilan etmeye baĢlamıĢtır. 1803 yılında Hicaz'a girdiler. 1795 ve 1798 yılında Vehhâbiler üzerine düzenlediği hareketler ciddi bir netice vermedi.için bir andlaĢm^ düzenlediği Abdülazlz bin I hükümet tes/sâ ele geçirdiler. durum değiĢti ve Vehhâbiler Arabistan'da müstakil bir hükümet tesis etmeye muvaffak oldular. baĢlangıçta Vehhâbi hareketine tepki göstermedi. yerli hanedanlar ve bunların baĢında bulunan Ģeyh veya emîr denilen mahalli idareciler tarafından idare ediliyordu. Kendisinin müctehid-i mutlak olduğunu iddia eden ve Müseylimet'ül-Kezzâb ile yapılan harpte Ģehid düĢen sahabelerin kabirlerini yıktıran Necid ġeyhi. Vehhâbi hareketinin mahiyetini anlamakta âciz idiler. Ġbn-i Teymiyye ve Ġbn'ül-Kayyım da ifrat etmiĢlerdir. i da. 7 yıl Mekke'mi BĠLĠNMEYEN OSMANLI 235 Vehhâbilerin kendilerine kaynak aldıkları görüĢler. peygamberler ve evliya kabirlerinde namaz kılmanın ve bunlardan manevi yardım talebinde bulunmanın asla caiz olmadığını müdâfaa etmiĢtir. Tâif'i ve Mekke'yi ele geçirdiler. Bunlar. Osmanlı Devleti. Osmanlı Devleti. kabirlerde kurban kesmenin ve ehl-i kuburdan manen yardım dilemenin asla caiz olmadığını ısrarla ve sert bir üslupla anlatmıĢtır.

hemen karĢı planını uyguladı ve III. Refik. Selim'i Ģehid ettiler. sh. VIII. ailesi ve zamanındaki önemli olaylar hakkında özet bilgi verir misiniz? IV. arkasından Topkapı Sarayına geldi. 28 Temmuz 1808'de Bâb-ı Âli'yi basarak sadrazamdan mührü aldı. Ģahsiyeti. ailesi ve zamanındaki mühim olaylar hakkında kısa bilgiler verir misiniz? II. Ġhtilâlcilerin baskısından bıkan IV.ni tasfiyeye söz veren Mehmed Ali Ağa'yı Mehmed Ali PaĢa sıfatıyla Mısır'a beylerbeyi olarak tayin etti.Seyyare Üçüncü Kadın Efendi. Nizâm-ı Cedidin gayr-i meĢru olduğunu ve PadiĢahın asla yeniçerilere müdahale etmemesi gerektiğini ihtiva eden taahhüdnâme mahiyetinde bir hücceti. MBĠLĠNMEYEN OSMANLI 237 Sultân isminde bir tek kızı vardı ve o da hemen vefat etmiĢtir140. Mustafa. Tarih. Behîç ve Tahsin Beylerden oluĢan bu ekibe Rusçuk Yârânı denmektedir). Adlî mahlası ile Ģiirler yazan ve Mayıs 1813'den itibaren Gazi unvanını kullanan II. foğludur. Kabakçı Mustafa baĢta olmak üzere. Oğlu Ġbrahim PaĢa'nın 1830'da Der'iyye'yi iĢgal etmesi ile Vehhâbi meselesini halleden Mehmed Ali PaĢa. Hep iyilik gördüğü amca-zâdesi III. 28. Ġhtilâlciler. dairesini basarak III. MAHMUD DEVRĠ (YENĠLEġME=TECEDDÜD VE AVRUPAYI TAKLĠT DEVRĠ) 142. Ancak bunu dinlemeyen Alemdar. ġeyhülislâm Atâullah Efendi ve Sadâret Kaymakamı Musa PaĢa'nın isteklerine göre devleti yönetmeye baĢladı. PadiĢahın Hatt-ı Hümâyûnu ile birlikte elde ettiler (Rebiülevvel 1222/1807). Dünya SavaĢında. 2 gün sonra vasıfsız bir ġeyhülislâm olan Atâullah Efendi azl edildi ve ekibi de tasfiye edildi. musiki ve devlet adamlarıyla münasebetler konusunda epeyce ders almıĢtı. manii I II. Maalesef bu talimatı alan Enderûnlular.ġevk-i Nûr BaĢ Kadın Efendi. Abdülhamid'in AyĢe Sîneperver Valide Sultân'dan doğan büyük oğludur. Mustafa.SULTÂN IV. Mahmûd ise. II. Mahmûd. I. Mustafa. IV. Temmuz 1808'de Ġstanbul'a gelen Alemdar. Selim ile II. II. bazıları da batılılaĢma yolundaki . Mahmûd'un Ģahsiyeti. Rusçuk Yârânı-na burada PadiĢahı tevkif etmesini tavsiye ettilerse de. Hal' edileceğini ve III. 2. yaptığı ıslâhatlarla ve özellikle de Osmanlı Devleti'nin yüzünü batıya çevirmekle meĢhurdur. Mustafa. Nizâm-ı Cedid aleyhinde olanların yanında göründü ve 29 Mayıs 1807'de Osmanlı tahtına çıktı. kültürü zayıf ve saltanata karĢı haris bir insandı. XXX. I. KADIN EFENDĠLERĠ: 1. Bazı tarihçiler onu Kanuni'den sonra en büyük padiĢah olarak vasıflandırırken. IV. 1.1808 tarihinde Osmanlı tahtına sıkıntılı bir Ģekilde oturdu. MUSTAFA DEVRĠ Sultân is (YENĠL! 142. Mahmûd.7. l\ III. PadiĢah Alemdâr'a teĢekkür ediyor ve Tuna Beylerini boĢ bırakmayarak dönmesini arzuluyordu. 470-471. saf. c. adı geçen Suu-dîlerin torunlarının ipleri ele almasıyla Suudi Arabistan Hükümetinin resmî mezhebi oldu139. c. Abdülhamid'in NakĢ-ı Dil Valide Sultân'dan dünyaya gelen küçük oğludur. Râmiz. -i yenicenle 139 Cevdet PaĢa. Öztuna.SULTÂN II. Ġlk olarak ihtilâlcilerin arzularını yerine getirdi ve Kabakçı Mustafa. I.4. Emîne II. ih. ihtilâlcileri tasfiye gayesiyle Alemdar Mustafa PaĢa'yı ordusuyla beraber Ġstanbul'a davet etti. Bu arada Nizâm-ı Cedidcilerin bir kısmı öldürülmüĢ ve bir kısmı ise Rusçuk A'yânlarından vezir Alemdar Mustafa PaĢa'ya sığınmıĢlardı (Galip. Amca-zâdesi III. 282-325. Selir-epeyce c unvanım 4 yüzünü I padiĢah ı büslerlnı hayrfyea Birinci i bulunduğu «| cezalandın1"!?! gerekli ısfcsj idareyi del alındı ve Wl Mustafa Pî)<*| de Sen«R& imzalandı.Dil-pezîr Ġkinci Kadın Efendi.! sadece o ve deı gelen C Alemdlrl Sekbân-ı Efendi Ġter j ntv Selim'ing Mahmûdl bite. Alemdar buna yaklaĢmadı.Peyk-i Dil Dördüncü Kadın Efendi. Mahmûd'un öldürülmesi için talimat verdi. 141. 3. Selim'in tekrar tahta çıkarılacağını anlayan IV. Osmanlı Devleti Tarihi. Selim'e karĢı vefalı davranamadı. yolda iken Kabakçı Mustafa'yı katletmiĢti ve bu sebeple de Davud PaĢa Sarayı'nda PadiĢah tarafından karĢılandı. Harem hüddâmınm yardımı ile kurtarıldı ve Alemdâr'ın desteğiyle kendisine bî'at olundu. Kısaca basit bir fikir hareketi olarak baĢlayan Vehhâbilik. Selim'den devlet idaresi. XXIX. 1831 yılında bu sefer kendisi isyan etti. Mustafa. sh.

yeniden büyük devlet olmaya söz veriyordu (Eylül 1808). sh.1812 tarihinde Ruslarla BükreĢ Muahedesini imzaladı. 191-208. Romanya'yı elde etmek ümidiyle Osmanlı Devleti'ne karĢı savaĢ ilan etti. sh. PadiĢahların Kadınları ve Kızları. ancak sonradan tecâvüzlerini sürdürerek Poti'ye kadar geldi.Ģekilde kalmıĢ teĢebbüslerinde dolayı tenkit etmektedirler. Haziran 1827'de Yunan Ġhtilâli bastırıldı. Kavalalı Mehmed Ali PaĢa'nın oğlu Ġbrahim PaĢa'yı kuvvetleriyle yardıma göndermesi üzerine. c. iĢi azıttı ve Topkapı Sarayı'na hücum ettiler. 34-42. Uluçay. Kasım 1808'de yeniçeriler sarayını bastılar. 230-456. Osmanlı Devleti. Fener Patrikhanesinin Orta Kapısı önünde Nisan 1821 tarihinde idam etti. . Karal. Önce devletin eyaletlerdeki elini gevĢetmesinden dolayı idareyi ele alan derebeyler ve a'yânları. Ulemâ sınıfı. VIII. sh. Patras BaĢpiskoposu Germanos'un liderliğinde 12 ġubat 1821'de Rum Ġsyanının yani Yunan Ġhtilâlinin baĢlamasına sebep oldu. Alemdar Mustafa PaĢa'ya olan güvenleri sebebiyle umumi bir meĢveret meclisi toplandı. Romanya'yı iade eden Ruslar. sh. 2-41. Ġyi niyetli ama kültürü zayıf olan bu devlet adamı. III. Fransa ile olan savaĢına rağmen. Mustafa da boğduruldu (Ka140 Asım Tarihi. Mora'yı ele geçirdiler. vergiler sadece devlet hazinesinde toplanacak. Alemdar Mustafa PaĢa'nın arzusuyla Ekim 1808'de Nizâm-ı Cedid'i ihya manasına gelen Sekbân-ı Cedid askerinin kurulması takip etti ve baĢına da Rusçuk Yaranından Behîc Efendi Umûr-ı Cihâdiye Nâzın olarak tayin edildi. IX. Selim'in Ģahadetine sebep olan canilerin cezalandırılması ve ikincisi de devletin içine düĢtüğü sıkıntıdan kurtulabilmesi için gerekli ıslâhatın yapılması. Bu olay. Yeniçeri ise ona karĢı bileniyordu. önce geri çekildi. II.1807) Osmanlı ile mütâreke imzalayan Rusya. Bunu. baĢarılı olamayıp geri çekildiler. Sırpların muhtariyet elde etmesi. sh. sh. ġeyhülislâmın fetvası alınarak IV. Ancak Rusya'nın desteğini arkasına alan Rumlar.5. c. Devletler ve Hanedanlar. c.119. Mustafa zamanında (25. iç karıĢıklıkları fırsat bilerek. kendini hapsetti ve cephanenin bulunduğu binayı tabancasıyla ateĢe vererek Ģehid oldu. Yunan Ġhtilâlinin de çıkmasına sebep oldu. devlete itaat eder hale getirme meselesi ele alındı ve davet edilince askerleriyle Ġstanbul'a gelen a'yân ve derebeylerinin. IV. 2. Neticede Sened-i Ġttifak adıyla devletin vükelâsıyla a'yân ve derebeyler arasında bir sened imzalandı. Rusçuk Yârânı denilen ekibin elemanlarını ö-nemli makamlara getirmiĢti. Ġsyan eden yeniçeriler. Buna göre her yerde devletin kanunları ve emirleri geçerli olacak. V. 84-88. güvenilmeyen kiĢiliğinden dolayı menfi cevap veren Osmanlı Devleti. Cevdet PaĢa. Ocak 1822'de Yunanistan'ı kurduklarını ilan ettiler. bazı çiğ hareketleri sebebiyle aleyhine geçtiler. Kısaca Anadolu Beylikleri haline gelen Osmanlı Devleti. kendi adamları dıĢında savunmaya yardım gelmeyince. II.8. c. Sadrazam Alemdar Mustafa PaĢa. II. Tohumları daha önceleri atılan bu ihtilâl neticesinde Yunanlılar. Osmanlı Tarihi. 28. Ağustos 1810'da Varna'yı almak istediler. Mahmûd ona güveniyordu. Temmuz 1809'da Sadrazam Yusuf Ziyâeddin PaĢa komutasındaki Osmanlı ordusuna yenilen Rus ordusu. devlet namına asker toplanacak ve ancak a'yân ve derebeylerin haklarına da müdahale edilmeyecekti. Mahmûd'un saltanat yıllarını. Öztuna. Tarih. Napolyon Bonapart'ın ısrarla Rusların iĢini bitirelim teklifine. baĢlarına Prens Mavrokordato'yu geçirerek. ĠĢin arkasında 1814'de gizli olarak Odesa'da kurulan Ethniki Hetaria ve Fener Patriği Gregorios ile Fener Beyleri vardı. Bunun üzerine 4000 kiĢilik sekbân-ı cedid askeri yanında donanmay-ı hümâyûna bağlı gemilerden Yeniçeri Ağasının bulunduğu yere toplar atılarak saltanat muhafaza edilmeye çalıĢıldı ve hatta Süleymaniye Camiinin bir minaresi yara aldı. vak'a-i hayriye adı verilen yeniçeri ocağının kaldırılıĢına göre iki safhaya ayırmak yerinde olur: Birinci Saltanat Safhası: Tahta çıktığında devletin halletmek mecburiyetinde bulunduğu iki mesele vardı: Birincisi. Selim'in Ģahadetine engel olamadığı için çevresi tarafından tenkit ediliyor idiyse de. c. asırlarca Müslümanlar gibi hak ve hürriyetlerine riâyet ettiği Rumların böyle bir isyan çıkarmalarına ĢaĢırdı ve yüzlerce Müslümanın kanının akmasına yol açan bu hareketi tahrik eden Cihan Patriğini. Neticede ulemânın tavassutu ile 18 Kasım 1808'de sekbân-ı cedid lağvedildi ve kısmî tavizlerle isyan bastırıldı. Yeniçeri yine beceriksizliğini ortaya koymuĢtu. III. BükreĢ çevresinde bir Sırp Prensliği kurdurulmasını kabul ettirmekle asıl tavizini almıĢtı. usul ve âdâb bilmediğinden dolayı. 245 238 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYEN 05MMJ sim 1808). Hadise karıĢınca.

Artık müstakil olan Eflak ve Boğdan. Mahmûd'un inkılâblarına kırgın olan halk. doğuda Ahıska'ya ve batıda ise Varna'ya kadar gelince durum tehlike arz etmeye baĢladı. Haziran 1826'da yani II. Trablus. Ancak Fransa Eylül 1829'da Mora'yı iĢgal etmiĢ % *î< manii Devleti J^. Ruslarla imzalanan Eylül 1829 tarihli Edirne Muahedesi ile de Tuna Deltası ve Kafkasya tamamen Ruslara bırakıldı. Sayda. Bunu diğer ıslâhatlar takip etti. Ġbrahim PaĢa'yı sevinçle karĢıladı. sadrazam esir alınınca geri döndü ve Mısır meselesi milletlerarası bir problem olmaya baĢladı. Maalesef bu arada Fransa 1797'de Cezayir'den aldığı borcu ödemediği için 1827 yılında bölgeyi idare eden ve dayı denilen Osmanlı Beylerbeyi Ġzmirli Hüseyin PaĢa'nm Fransız Konsolosunu tokatlaması üzerine. ancak ordusuz olmasına rağmen Osmanlı Devleti Rusya'ya harb ilan etti (Nisan 1828). Haleb ve Adana).* yen Sayda Va»r tin'e gönderdi >:aj alarak Konya'ya« halk. Batıda Silistre'yi ve doğuda ise Erzurum'u teslim alan Ruslar. 12-2 14. Rus mağlubiyetinden yeni çıkan Osmanlı Devleti.i si milletlerarss :i| gibi davranan?. ġubat 1833'de Kütahya'ya girdi ve Ġzmir'e vali tayin etmeye kalkıĢtı. ĢımarmıĢtı. 'M çekten imaret". Bu arada Sisam adasına da Aralık 1832'de otonom verildi ve 1913'de Yunanistan'a katılıncaya kadar bu statü devam etti. Fakat Ruslar. PadiĢah. öl hedesi ile Un MehmedH AndlaĢmasi i Büyükelçisi« istediği sonıfl| Osmanlı ord ğindeydiveljl KADIN 8 Ġkinci Kadı BeĢinci Kadına BaĢ Kadın E Hâciye Hosii Ġkinci Kac Efendi. Sadrazam ReĢîd Mehmed PaĢa komutasındaki Osmanlı ordusu üzerine geldiyse de. Tamamen Osmanlı Devleti'nin bir veziri gibi davranan ve halka zarar vermeyen Ġbrahim PaĢa. II. Mehmed Ali PaĢa Anadolu'dan çekildi ve kendisine yedi Osmanlı eyâleti birden verildi (Mısır.i ve Ġzmir'e vsi'i'I misini boğaza f düĢünmeye b dolu'dan çekilft Trablus. o da 10 harb gemisini boğaza gönderdi. sırasıyla Akka. Sulh halinde oldukları bir devlete aniden yaptıkları Navarin Baskını ile Osmanlı Donanmasını hatırdılar (Ekim 1827). ġam. Temmuz 1833'de imzalanan Hünkâr Ġskelesi Muahedesi ile Rusya da bazı tavizler kopardı. Rus harbine asker göndermeyen Mısır Beylerbeyisi Kavalalı Mehmed Ali PaĢa da. Bunun üzerine Osmanlı Devleti Ağustos 1829 tarihinde Londra Muahedesini imzalamak mecburiyetinde kaldı ve bu andlaĢma ile bağımsız bir Yunanistan Prensliği kuruluyordu. Fransa'nın tehdidi üzerine donanmasını bile gönderemedi. Çar'dan yardım istedi. aralarında Temmuz 1827 tarihli Londra Protokolünü imzalayarak Yunan meselesini kaĢımaya karar verdiler ve Osmanlı Devleti'ne otonom bir Yunan Prensliği için tazyik etmek üzere donanmalarıyla Ġyonya Denizine kadar geldiler. Sırp ve Yunanistan prenslikleri. Artık Cezayir Fransa'nın sömürgesi oluyordu. Ġbrahim PaĢa.Artık halk ve devlet nezdinde yeniçerinin sonu gelmiĢti. diğer devletler de bu fırsatı nasıl değerlendirebileceklerini düĢünmeye baĢladılar. Ağustos 1829'da Edirne'ye girdiler. Saltanat yılında Vak'a-i Hayriye adıyla yeniçeri ocağı lağv edildi. Osmanlı sadrazamı olarak devlete hâkim olmak istiyordu. Fransa ve Ġngiltere'nin araya girmesiyle. Osmanlı Devleti'ni meĢgul etmek için yeterliydi. Yunanistan Osmanlı Devleti'nden ayrılan ilk devlet oldu.: kaldı ve bu «¦ lanan Eylül 1 Ruslara bırakı Osmanlı I lan ilk de 1913'de Yunanı* Maalesef 6y ı yılında bölgeyi ida Fransız Koni kardı ve Temmu! Devleti. Filistin'e kaçan fellâhları geri göndermeyen Sayda Valisi Abdullah PaĢa'nm tavrını sebep göstererek oğlu Ġbrahim PaĢa'yı Filistin'e gönderdi ve burayı iĢgal etti. Haleb ve Hatay'ı alarak Konya'ya kadar geldi (Kasım 1332).Hüsn-IĠ BĠLĠNMEYEN OSMANLI 239 iĢgal etmiĢ ve Kavalalı'nın oğlu Ġbrahim PaĢa Mora'dan ayrılmıĢtı. Fransa'm sa'nın sömürgs'Ġ Rus harljid da. Ekim 1827 tarihli Akkerman Muahedesini imzalayarak Sırbistan ve Romanya'nın muhtariyetlerini biraz daha arttırıp tehlikeyi önlemeye çalıĢtı. Osmanlı sanayiini engelleyen ve Osmanlı topraklarını Ġngiliz mallarına açık . Fransa ve Prusya müdahale ettiler. ġam. Bunun üzerine duruma Ġngiltere. Mehmed Ali isyanını kullanan Ġngiltere. Ġkinci Saltanat Safhası: Yeniçeri ocağı lağvedilip yerine Asâkir-i Mansûre-i Muhammediyye adıyla eğitimli ve düzenli bir askerî teĢkilât kurulunca. devletin içerdeki problemlerinden biri ortadan kalkmıĢ oldu. 1838'de Osmanlı Devleti ile yaptığı Ticâret AndlaĢması ile müthiĢ tavizler kopardı. Mısır'ı gerçekten imar etmiĢ ve orada itibar kazanmıĢtı. ġam. ancak Osmanlı Devleti. Üç devlet de özür diledi. Bu arada düvel-i mu'azzama adı verilen Ġngiltere. Cidde. Ġbrahim K Osmanlı ordua. Fransa ve Rusya. Mahmûd'un 17. Osmanlı Devleti'nin eyâlet askerleri dıĢında düzenli bir ordusu kalmadığını gören Rusya durumdan istifade etmek istedi. Fransa Cezayir'e Haziran 1830'da asker çıkardı ve Temmuz 1830'da Ģehri teslim aldı. ĢımarmıĢtı.

Osmanlı Tarihi. PadiĢahların Kadınları ve Kızları. c. devlete itaatlerini temin etmek ve devletin emirlerinin her yerde geçerliliğini sağlamaktı. 10. 5. Ġstanbul 1293. sh. c. sh.Zeyn-i Felek Hanımefendi.' tır .ġehzade Sultân Abdülaziz. Alemdar Mustafa PaĢa.ġehzade Nizâmeddin. Ġstanbul 1292. 12.Fatma BaĢ Kadın Efendi. Alemdar PaĢa'ya güvenmeleri ve merkeze geldiklerinde tutuklanmamalarına olan inançları bu harekette mühim rol oynadı. c.Ayn-i ġah Sultân. I. Mahmûd zamanında a'yân ile devlet erkânı arasında imzalanan Sened-i Ġttifak ne demektir? Anayasa hukuku açısından değeri nedir? Bilindiği gibi. sh. 17. c. ĠKBALLERĠ: 14. 15. KADIN EFENDĠLERĠ: 1. 4. yer yer ortaya çıkan a'yân ve derebeylerin kimi bir kazada. Mahmûd ölüm döĢe-ğindeydi ve 7 gün sonra Temmuz 1839'da vefat eyledi. 21. 22. Ebr-i Reftâr Ġkinci Kadın Efendi. Kalyoncu Mustafa dahil olmak üzere. Mısır krizi devam ediyordu. XI. Tarih. 2-382. c. 143.Sâliha Sultân. Dördüncü Ġkbâl. II. 2268.Hayriye Sultân. 2. 2. sh.Vuslat Üçüncü Kadın Efendi. c. 15-RâbPa Sultân. Mustafa Nuri PaĢa. büyük bir eyâlette bağımsız bir hükümet gibi davranmakta ve bu bölgelerde Osmanlı Devleti'nin emirleri geçerli olmamaktaydı. gayet açık sözlü olarak ve biraz da patavatsızca bir açılıĢ konuĢması yaptı ve bu samimi konuĢması herkesçe takdir edildi. II. IV. Mesela Rumeli'de Sirozlu Ġsmail Bey. c. sadrazamlık tarafından adı geçen a'yânlara ve benzerlerine da'vetnâmeler gönderildi. sh. 8. c. Hatta Bilecik Derebeyi Kalyoncu Mustafa. 5. IX. baĢlıca a'yânların askerlerini alarak Ġstanbul'a gelmelerine vesile oldu. 16. XII. 11. III. Bağımsızlık sevdasına düĢmüĢ bu a'yânların davet ile gelmeleri zor görünse de.Zer-nigâr Üçüncü Kadın Efendi. 7. sh.Nurtâb Dördüncü Kadın Efendi.Hüsn-i Melek Hanımefendi. 2-200 (1255'ye kadar). X. Buna karĢılık a'yân ve derebeylerinin de emin olmaları gerekiyor ve devletten taahhüt istiyorlardı. BaĢ ikbal. al.ġehzade Mehmed.Münîre Sultân. Uluçay. sh. 9.ġehzade Sultân Abdülmecid I. te'dibi için bütün a'yân ve hanedanlar da'vacı olabilecek. Ahmed Lütfi. 2) Her yerde kamu gelirleri Hazine adına toplanacak. ĠĢte bu a'yân ve derebeylerin itaat altına alınmaları için Ġstanbul'da umumi bir meĢveret yapılarak herkesin ittifakıyla gereken ıslâhatı yapmak ve devlete iĢlerlik kazandırmak üzere. 3-ġehzâde Abdülhamid. c. Nizâm-ı Cedid'in ilgasından sonra dağılan eğitimli askerlerden beĢ altı bin kiĢinin baĢı olarak Kâdî Abdurrahman PaĢa da davet edildi. 2-374. Netâyic'ül-Vukû'ât. II. bütün a'yân ve hanedanlar devletin yanında yer alacak. sh. 14. 5) Ġsyan eden ocaklara karĢı.Fatma Sultân. Abdülmecid'in annesi ve Ġkinci Kadınefendi. sh. X.AyĢe Sultân.bir Pazar haline getiren bu andlaĢmanın mimarı. 11.ġehzade Murad. uzun zamandır Osmanlı Devleti'nde eyâletlerle saltanat merkezi arasındaki idarî bağ tamamen zayıflamıĢ. Tarih. 6. Londra Büyükelçisi olan Mustafa ReĢid PaĢa idi. 3Hâciye Pertev-Piyâle Nev-fidân BaĢ Kadın Efendi. 2-214. c. 6. Anadolu'da Bozok Mutasarrıfı Cabbar-zâde Süleyman Bey ve Saruhan Mutasarrıfı Karaosmanoğlu Ö-mer Ağa gibi a'yânlar. Bu bozgun sırasında II. Ġkinci Ġkbal240 BĠLĠNMEYEN OSMANLI dir.Atiyye Sultân. Üçüncü Ġkbal. 13. c. Devletler ve Hanedanlar. bu andlaĢmadan istediği sonucu alamadı ve Mehmed Ali PaĢa 6 yıl sonra tekrar Nizip'e kadar geldi ve Osmanlı ordusunu yendi (Haziran 1839). Öztuna. Nitekim Osmanlı Devleti.Zeyneb Sultân.ġehzade Mehmed. sh. 4. 12.ÂĢûb-i Can Ġkinci Kadın Efendi. sh. 23. 2-382. birkaç defa PadiĢah fermanını dinlememiĢ ve getirenleri azarlamıĢtı.120-138. 10. 18. sh. 2-420. 7-Hâciye HoĢ-yâr Ġkinci Kadın Efendi.ġehzade Ahmed. Neticede Ģu esasları taĢıyan bir sened-i ittifak hazırlanmasına karar verildi: 1) Her halükârda devletin emirlerine uyulacak. sh. Cevdet PaĢa. I. . 2-184 (1255'e kadar) Karal. 246-254.ġehzade Bâyezid. 17-Lebrîz-Felek Hanımefefendi. 2310. Ġstanbul 1302.ġâh Sultân. IV. 191-208. Sadrazam Alemdar Mustafa PaĢa'nın kendisinin de a'yân olması ve bu konudaki samimiyeti. V. c.Cemîle Sultân141. Sultân Abdülaziz'in annesi ve BeĢinci Kadın Efendi.Âdile Sultân. 9. V.Pervîz-felek Dördüncü Kadın Efendi. 20.Hamide Sultân.Bezm-i Âlem Valide Sultân. sh. 6) A'yân 141 Asım Tarihi. 4) Bunlara muhalefet edilirse. 53-93.Mihrimah Sultân. 3) Sadece ve sadece Devlet adına asker toplanabilecek. Tek hedef. ÇOCUKLARI: 1. Ġstanbul 1291. 16-Tiryâl Hanımefendi. 87-167. c. 19. 2-332.Pertev-niyâl (Nihâi) Valide Sultân. kimi sancakta ve kimi de bir eyâlet çevresinde diledikleri gibi idareyi yürütür olmuĢlardı. 8.Misl-i Nâ-yâb Ġkinci Kadın Efendi.Âlî-cenâb BaĢ Kadın Efendi. c.

242 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYEN OSMANÜ . Ġkincisi ise. IX. ĠL t la-olar. belki zayıflayan icra gücünü yeniden kuvvetlendirmek ve iĢlerlik kazandırmak üzere. gerçi devletin bağımsızlığını zedeler. Yani her iki kurul da yasama ve yürütme organı olarak görev yapmıĢlardır.r ı. Devletin idarî fonksiyonunu icra görevi tamamen bu müesseseye devredilmiĢtir. cu * manii t tıktan s değiĢil Hüm dır.Cevdet PaĢa.s • Yi' s a. Mahmut. Lüzumlu görülen kanunları. Osmanlı Tarihi. 332-339. merkezî teĢkilâtta Ģu önemli değiĢiklikleri yapmıĢtır: Merkezî teĢkilâtın çekirdeğini oluĢturan Divan-ı Hümayun'un bir Ģûra meclisi olma özelliğini kaybetmesinden dolayı meĢveret usulünü yeniden canlandırmak ve Divan-ı Hümayun'un daha önceleri ifa ettiği icra ve yargı görevini birbirinden ayırmak üzere iki önemli yüksek kurul teĢkil edilmiĢtir: Birincisi. etkili bazı millet temsilcileri ile devletin temsilcileri arasında yapılmıĢ bir kamu sözleĢmesi mahiyetindedir. [. Divan-ı Hümâyûn fonksiyonunu kaybedince onu teĢkil eden idarî birimler de önemlerini yitirmiĢler ve bu gün de devam eden nezâret usulü (bakanlar ve bakanlar kurulu i. 29. Ġstanbul Kadısı. Ģeklî olmaktan öteye geçememiĢtir.9. 5-' c E. bağımsızlık anlayıĢına aykırı görünse de. 400 senelik Osmanlı idarî teĢkilâtını Tanzimat'tan sonra kemalini bulacak olan yeni Ģekle sokmayı baĢarmıĢtır. 90-94. Böyle bir sözleĢme. 11 Muharrem 1254/1837'de kurulan bu müesseseler. Kazaskerler. II. sh. c. uzun zamandır meydana gelen suiistimaller ile devlet bünyesinde açılan yaraların baĢka türlü tedavisine imkân bulunmuyordu. Bu meclis. Yeniçeri Ağası. Sened-i Ġttifak.1808'de imzalanan bu Sened-i Ġttifak'ın altında baĢta Sadrazam.• lerire ¦<"¦: BĠLĠNMEYEN OSMANLI 241 ve hanedanlara ittifakdaki bu Ģartlara aykırı davranmadıkları sürece taarruz ve müdâhele edilmeyecek. 3-9. hiçbir Ģekilde anayasal bir belge değildir. yürütmenin yüksek bir kurulu mahiyetinde bulunan Dâr-ı ġûrây-ı Bâb-ı Ali'dir. Divan-ı Hümayun'un adlî yönünü devam ettirmiĢtir. ġeyhülislâm. sh. Târih. ReisülKüttâb. Gerçi devlet ile kendi vatandaĢlarından olan bir grup bey ve ağalar arasında bu Ģekilde bir ittifâknâme tanzim olunması ve yürütme gücünün belli Ģartlarla kayıt altına alınması. 144.. Anadolu Beylerbeyi. ancak bağımsızlığın tamamen kaybedilmesine göre daha az zararlı olan bir düzenlemedir142. Mahmûd devrinde yapılan köklü değiĢiklikler (1808-1839) nelerdir? Bakanlar Kurulu sistemi bu dönemde Avrupa'dan nasıl adapte e-dilmiĢtir? II. ka. c.. Karal. 144. Mahmut. V. 1241/1826 yılında Yeniçeri Ocağını kapattıktan sonra kendisini daha güçlü hisseden II. Sadâret Kethüdası. adlî ve malî konularda gerekli düzenlemeleri yapma görevi bu meclise verilmiĢtir. Cabbâr-zâde Süleyman. memleketin ihtiyaç duyduğu çeĢitli idarî. Ancak Avrupa'yı kuru kuruya taklitten ibaret olan bu rüzgar. Defterdar. Divan-ı Hümayun'un yasama yetkisini ve kazaî görevini ifa etmek üzere kurulan Meclis-i Ahkâm-ı Adliye'dir. Yaptığı yeniliklerin çoğunluğu Osmanlı Devleti'nin merkez teĢkilâtına aittir. Nakîb'ül-EĢrâf. Sirozlu Ġsmail ve Çirmen Mutasarrıfı Mustafa gibi a'yân ve devlet ricalinin imzası bulunmaktaydı. eski Divan-ı Hümayun'un görevlerini üstlenmiĢ ve baĢta yeni ihdas edilen nezâretlerin reisleri olmak üzere büyük devlet adamları bu kurulların üyesi olarak toplantılarına katılmıĢlardır.I '. Kara Osman-zâde Ömer. Umûr-ı Bahriye Nâzın.

yargı görevini yerine getiren adliye ve ilmiye mensupları düzene sokulmak istenmiĢtir. R. Mahmut. 1254/1838 tarihinde sadrazam ve sadâret tabirlerinin yerine baĢvekil ve baĢvekâlet ifâdeleri ikâme edilmiĢtir.. 177-179. kuĢam ve diğer pek de güzel olmayan âdetleri taklid edilir hale gelmiĢtir. 205-216. Yani devletin yürütme fonksiyonu çeĢitli bakanlıklar arasında paylaĢılma yoluna gidilmiĢtir. Devlet dairelerinde II. II. Kısaca Osmanlı Devleti.Sadâret Kethüdâlığı ilga edilerek Umûr-i Mülkiye Nazırlığı (içiĢleri Bakanı) ihdas edilmiĢtir (1251/1835). sh.Ģekli) benimsenmeye baĢlanmıĢtır. Tarih. Bu yüzden yapılan ıslâhat. UzunçarĢılı. 156-160. ġeyhülislâmlığın da bir nezâret gibi kabul edilmesinden sonra. -Bâb-ı Âli ÇavuĢbaĢılık unvanı De'âvî Nazırlığına (Adliye Bakanlığı) dönüĢtürülmüĢtür (1252/1836). -Reis'ül-Küttabiık unvanı Hariciye Nezâreti unvanına çevrilmiĢtir (1251/1836). Külliyât-ı Kavânin. AıteıĠ BĠLĠNMEYEN OSMANLI .Sarayın iç idaresine bakan idarî üniteler Enderûn-u Hümâyûn Nezâreti adı altında yeni bir yapıya kavuĢturulmuĢtur (1249/1833). tam manasıyla bir çöküĢ ve yıkılıĢ devri olmuĢtur.Baruthaneler Nezâreti ve benzeri askeri idareler ilga edilerek Harbiye Nezâreti te'sis edilmiĢtir (1251/1835). I I. 1 mümkün olacıtej dir. 277-278. II. bu basit ve öze yönelik olmayan batılılaĢma örneklerindendir. 193 vd. sh. XII.iıt| Osmanlı [ Yunan Ġ aynı kapınıııSj ve bugüne | FenerP 143 Cevdet PaĢa. n sesesi. Tarih. Mahmûd dönemi baĢarılar ve zaferler devri değil. c. Damad Halil Rif'at PaĢa'nın "Avrupa'ya benzemezsek. Mahmûd döneminde kendi yürüyüĢünü terk etti. Tanzîmât hareketinin de hazırlayıcısı olmuĢtur. halk tarafından beğenilmemiĢtir. Mahmûd'un resimlerinin asılması. -Zahire Nezâreti ve Meclis-i Umûr-i Nâfia lağvedilerek yerine Ticâret Nezâreti ihdas edilmiĢtir (6. Ahmed Lütfi. hatta sadece yeniçeriler kullandı diye mehterin ve mehterhanenin ilga olunması ve en önemlisi de sadâret ve sadrazam tabirleri yerine baĢvekâlet ve baĢvekil tabirlerinin kullanılmaya baĢlanması. giyim. 297-306.ÇeĢitli vakıflara ait idarî teĢkilâtlar birleĢtirilerek 1242/1826'da Evkaf-ı Hümâyûn Nezâreti kurulmuĢtur. Avrupa'nın ilim. hem yapılanları halk destekleyecek idi ve hem de Kavalalı oğlu Ġbrahim PaĢa Kütahya'ya kadar geldiğinde. pantolon ve fes giyilmesinin mecburi hale getirilmesi. 1254/1838 tarihli Tarîk -i Ġlmîye Dair Ceza Kanunnâme-i Hümâyun'u ile de. Fener Pıtfi Orta Kapmst| Küçük Kayrası himaye hakkı s içinde oldukta i cemiyet bunun l$l| tanıdığı Feneri soyluları ellyl Prens Ġpsi! ġubat 18/ koposu G( Mora manii Devle türlü i ne ve han Gregorios. » münâsebetleriK Çarı Aleksanttj "Türkleri n ve izzet-i nefisi Ji nelerinin k duygusunu k sarsıldığı gün. setre. sh. ¦ . 374-375. Mahmûd zamanındaki ıslâhat bir iki mesele dıĢında ö-ze değil. sh. Karakoç. . fen ve teknolojisi alınacak yerde. 142-146.Defterhane'nin yerine 1253/1838 yılında Maliye Nezâreti teĢkil edilmiĢtir. 253-259. II. Ġlk resmî gazete olan Takvim-i Vakayi'i de çıkaran ve baĢta Kanunnâme-i Cezây-ı Askerî olmak üzere devletin askerî ve sivil memurları ile ilgili hukukî düzenlemeleri yaptıran II. bütün ıslâhat hareketlerine rağmen.ahir 1255/1839). Asya'ya çekilmeye mecburuz" sözü yanlıĢ tatbik edilmiĢtir. Ģekle yönelik olarak yapılmıĢtır. Ayrıca Dâr-ı ġûrây-ı Askerî oluĢturulmuĢtur. I. III. c. Yapılacak ol Sultân A rettikten sontıl Bu ih. halk onu alkıĢlamayacaktı. . ama baĢkasının yürüyüĢünü de öğrenemedi143. c. Üzülerek ifade edelim ki. edildi ve önai Patrikti diler taraftnö fazlasını da fi Rusların i. . Ter. . 145. Bütün bu nazırlardan meydana gelen kurula da bakanlar kurulu anlamında meclis-i vükelâ ve heyet-i vekile denmiĢtir. Merkez TeĢkilâtı. Halbuki akıllı ıslâhat yapılsaydı ve halkın inançlarına aykırı hareketlere gidilmeseydi. Bu sebepledir ki. 311-322.

Önce neferlerini ocağından seçerek ve ġeyhülislâm Tâhir Efendi'den ilga fetvasını alarak. Bu tarihten sonra. Cihan Patriği sıfatıyla Fener Patriğine her türlü imtiyazlar verdiği gibi. Okandan. tamamen çürümüĢtü. dini metanetlerini zaafa uğratmak gerekir. sh. hem Çar'ın yaveri ve hem de bu cemiyetin 1821'deki baĢkanıydı. Yeniçeri ocağına yaklaĢık 200 senedir vasıfsız insanlar alındığından. 106. 146. Fener Patriği Gregorios'un idam edilmesi ve cesedinin Patrikhanenin Orta Kapısına asılması olayının aslı nedir? Küçük Kaynarca Muâhedenâmesi ile Rusya'ya Osmanlı Devleti'ndeki Ortodoksları himaye hakkı verileliden beri. bu derneğin faaliyetlerini destekler hale geldi. Fâtih'in ihya ettiği ve her türlü hak ve hürriyetlerini tanıdığı Fener Patrikhânesi. 328 vd. Mahmûd zeki bir devlet adamıydı ve tarihden de ders almıĢtı. yine bu Patriğe bağlı olan Patras baĢpiskoposu Germanos'du. Nitekim Ġstanbul'daki Fener Patriki Gregorios tarafından Rus Çarı Aleksandr'a yazılan mektupta aynen Ģu ifadeler yer almaktadır: "Türkleri maddeten ezmek ve yıkmak mümkün değildir. I. bizzat Patriği ve Fener Beyleri denilen Ġstanbul'lu Rum soyluları eliyle. bu mektubu zikrettikten sonra Ģunu ilave eder: "Ben vazifedeyken bu teĢhisler isabetle tecelli etti". artık bu teĢkilâtın yürümeyeceğinde müttefik idiler. Yeniçeri ocağının lağvedilmesi olayına neden Vak'a-i Hayriye denmiĢtir? 465 yıl. defa Fener Patrikliğine getirilen Gregorios'un hem söz konusu gizli cemiyet ile ve hem de Rus yetkililerle olan gizli münâsebetleri tesbit edildi. önce Osmanlı Devleti ĢaĢırdı. Yunan Ġhtilâli bu kadar büyümezdi diyenler de vardır. askerliği bırakıp siyâsete. 61 vd. nr. Yapılacak olan. Ahmed Cevdet PaĢa gibi bazı tarihçiler. 163. Hatta idam önlenebilseydi. devlet ricali de ve hatta yeniçeri ağaları da. II. Sultân Aziz devrinde. 12 ġubat 1821 günü Yunan Ġhtilâlini baĢlatan da. dinlerine bağlılıklarından ve kadere rıza göstermelerinden. Türklerde evvela itaat duygusunu kırmak ve manevî bağları koparmak. 1814'de Odesa'da kurulan Ethniki Hetaria isimli gizli cemiyet bunun için kurulmuĢtu. Rumlar. Bu sebeple. Ġstanbul Rus Elçisi olan General Ġgnatyef. 140. Mayıs 1825'de EĢkinci Ocağı denilen eğitimli ve düzenli bir ordunun . Ter. Ahmed. PadiĢah da. Osmanlı Devleti'nin zaferden zafere koĢmasında. Türkler'e bir Ģey hissettirmeden bu tahribi tamamlamaktır". III. 180. Osmanlı Tarihi. son Rus Harbinde patır patır dökülmüĢlerdi. her ne kadar daha fazlasını da hak etmiĢ olmasına rağmen. mukavemetli. bu ocağın kanunları ayaklar altına alındığından ve en önemlisi de yeniçeri ocağı askerleri. Çünkü Türkler. ezilmelerine ve hatta yok edilmelerine de mani olmuĢtu. her zaman Müslüman Türk Milletinin aleyhine olan planların yapıldıKavânin. Rumların müstakil bir Yunan Devleti kurma hayalleri içinde oldukları bilinmekteydi. Akgündüz. c. Hemen bu teĢkilâtı kaldırmayı denemedi ve 17 yıl bekledi. II. 125. böyle kritik bir anda Patrik'in idam ediliĢinin Rusların iĢine yaradığını ve çünkü bütün Ortodoksların hamiyet-i diniye ile tamamen Osmanlı Devleti'nin aleyhine geçtiğini ifade etmektedirler. Ankara 1988. Müslümanların can. bir Türk Devlet adamı aynı kapının önünde idam edilmediği müddetçe. sh. kapının açılmayacağına söz vermiĢler ve bugüne kadar kin kapısını kapalı tutmaya devam etmiĢlerdir. anânelerinin kuvvetinden ve âmirlerine itaat duygusundan ileri gelmektedir. Fener Patrikhânesi. Âmme Hukukumuzun Anahatlan. sh. Türkleri zaferlere götüren asıl kudretlerinden sıyıracak ve onları maddi kuvvetlerle yenmek mümkün olacaktır. Mesela Fener Beylerinden Prens Ġpsilanti. mağrur ve izzet-i nefisli insanlardır. Çünkü Osmanlı Devleti. c. Osmanlı Devleti'ni tasfiye için mücerret olarak harp meydanlarındaki zaferler kâfi değildir. Bu hasletleri. Ġslâm Hukukunda ve Osmanlı Tatbikatında Vakıf Müessesesi. Vatana ihanet ettiğine dair olan yafta göğsüne yapıĢtırılarak Patrikhanenin Orta Kapısı önünde asıldı ve üç gün asılı kaldıktan sonra cesedi Yahudiler tarafından denize atıldı. onların Katolikler tarafından hor görülmelerine. Rum isyancılar tarafından Ekim 1821'de tamamen iĢgal edilince. 244 BĠLĠNMEYEN OSMANLI ğı bir mekân olmuĢtur144. 73. I. sadrazam tarafından Bâb-ı Âli'ye davet edildi ve önce sorgulandı. V. 142-167. Mahmut Dönemi Belgelen. Mora. Karal. Maneviyatları sarsıldığı gün.. sabırlı. Bu ihanetleri tesbit edilen Patrik Gregorios. Takvim-I Vakayi. servete ve sefâhete bulaĢtıklarından dolayı.243 145. mal ve ırzlarının korunmasında ve kısaca 24 milyon km2/lik Osmanlı diyarının fethedilmesin-de büyük payı olan Yeniçeri Ocağı.

Yeniçeri ağalığı yerine seraskerlik makamı ihdas olundu ve Ağa Hüseyin PaĢa ilk 144 Cevdet PaĢa. Tarih. "Fener Patrikhanesi ve Bulgar Kilisesi". *£^ XXXI. Osmanlı ordusunu periĢan etmiĢti. sayı I.TANZĠMÂT-I HAYRĠYE VE SULTÂN I. Gönüllü yeniçerilerden oluĢan bu askerler eğitime baĢlayınca. Sadrazam Benderli Selim PaĢa. Tarih KonuĢuyor Dergisi. zeki ve merhametli idi. Mevlevî tarikatına mensuptu. II. yeniçeri teĢekkülü diye muhteĢem Osmanlı askeri muzıkası olan Mehterhanenin ilga olunması manasız hareketlerdi. Abdülmecîd. Ağa Kapısı meĢîhata devredildi ve seraskerlik makamı da Bâb-ı Seraskerî adıyla Eski Saray denilen Ģimdiki Ġstanbul Üniversitesi merkez binasına taĢındı. 69-70. Sadrazam . Mahmûd'un Bezm-i Âlem Valide Sultân'dan doğma büyük oğludur ve babasının 1 Temmuz 1839 tarihinde vefat etmesi üzerine Osmanlı tahtına 16 yaĢındayken oturdu. kendi ağalarının çoğunluğu da PadiĢahın yakın adamları ve nizâm-ı cedidin taraftarları idiler. 104-105. YakıĢıklı olan Sultân Abdülmecîd. 8(85). Mevleviyet Kadıları. Artık yeniçeriler. Abdülmecid'in Ģahsiyeti. Batı Musikisine âĢinâydı. 113. sh. Bu arada baĢta Yeniçeri ağası Celâleddin Ağa olmak üzere. c. Hocalar ve büyük cami imamlarının da katıldığı bir meĢveret meclisini topladı. Tanzîmât hareketini hazırlayan bürokrasi yönetmiĢ idi. ġeyhülislâm. aile efradı ve zamanındaki mühim olaylar hakkında kısaca bilgi verir misiniz? Halk arasında Sultân Mecîd diye bilinen I. iyi bir hattat idi. Mahmûd Sancağ -ı ġerifi Sultân Ahmed Meydanına dikerek halkı itaate davet etti. 15 Haziran 1826 günü Ġstanbul'un fetih gününü hatırlatan bir gün oldu. Ancak ReĢid PaĢa ve ekibinin muhalifleri ilk yıllarında daha da hâkim durumdaydılar. Beğlikçi Pertev Efendi'nin kaleme aldığı ve Reisül-küttâb Seydâ Efendi'nin okuduğu ilâve kararı ittifakla kabul edildi. Bu karar herkesin kabul ettiği bir karardı ve ittifakla vak'a-i hayriye =hayırlı olay diye tarihe geçti. Hüsrev PaĢa'ya düĢman olan Kaptan-ı Derya Ahmed Fevzi PaĢa'nın Osmanlı donanmasını Çanakkale'den alarak Ġskenderiye'ye götürüp Mehmed Ali PaĢa'ya teslim etmesi gibi bir felâketi doğurdu. Nizâm-ı Cedid ve teceddüd hareketi. V. Karal. II. TOEM. Ahmed Refik. batı dillerinden ise Fransızca'yı çok iyi biliyordu. sh. bütün vezirler. BaĢta ġeyhülislâm ve Kazaskerler olmak üzere bütün ulemâ. sadrazam. XI. Bu yüzden Hâin veya Firârî diye meĢhur oldu. Ġsyancı bir beylerbeyinin askerleri. sh. Kazaskerler. Kutay. Et Meydanında (Aksaray Meydanı) ayaklanan yeniçerilere karĢı II. I. ABDÜLMECĠD DEVRĠ 147. Canan. 73-84. nr. Ancak bundan sonra yapılanlar. bütün propagandalarına rağmen. Tahta çıktığı zaman devlet Nizip bozgunu gibi acı bir olayla dertli idi. ĠĢte tarihte vak'a-i hayriye denilen hadisenin temeli budur145. Bürokrasinin en ileri gelenleri ise. Ahirzaman Fitnesi ve AnarĢi. c. Yeni bir Osmanlı ordusu kurularak adına Asâkir-i Mansûre-i Muhammediye adı verildi.çekirdeğini teĢkil etti. 363-365. Yeniçerilerin manevi dayanağı gibi görülen BektaĢî dergâhları kapatıldı ve ileri gelen Ģeyhleri sürgün edildi. Mahmûd ve Pertev PaĢa tarafından yetiĢtirilen ReĢid PaĢa. I. devlet ricali ve yeniçeri dıĢındaki Kapıkulu Ocakları PadiĢahın yanında yer aldı. Doğu dillerinden Arapça ve Farsça'yı. 14 Haziran 1826 günü akĢamı ayaklanan yeniçerilerin elinden son yeniçeri ağası olan Celâleddin Ağa zor kurtulabildi. c. Tercüme Odasından gelen Mehmed Emin Âli PaĢa ile Tıbbiye'den çıkma Keçeci-zâde Fuad PaĢa'yı ekibine katmıĢtır. ReĢid PaĢa ve Tanzimatçı ekibi idi. Artık Mehmed Ali PaĢa. sh. ulemâ da dahil bütün destekçilerini kaybetmiĢlerdi. Osmanlı Tarihi. 112-116. yeniçeriler âdetleri üzere kazan kaldırıp isyan ettiler. Ġngiltere'den sonra en kuvvetli donanmanın sahibiydi. Diğer Osmanlı padiĢahlarından farklı olarak memleketi çeĢitli yönlerine düzenlediği altı seyahatle dolaĢmıĢtı. halkı rahatsız etmeye baĢladı. BĠLĠNMEYEN OSMANLI 245 serasker oldu. Cemal. Halk ve asker yeniçeri ocağının bulunduğu Aksaray Meydanına geldiler ve binlerce yeniçeriyi katlederek ocağı tasfiye ettiler. Ağa Hüseyin ve Ġzzet PaĢalara askerleri ile birlikte Ģehre inmeleri için emir verildi. PadiĢah. Ġbrahim. Tanzîmât'a soğuk olan ihtiyar Hüsrev PaĢa'nın zorla sadrazam olması ve PadiĢahın da buna ses çıkarmaması (Temmuz 1839). sh. Devleti kendisi değil. diplomasiden gelen ReĢid PaĢa liderliğinde kuvvetleniyordu. babasının aksine nazik. 232-236. Mesela kabristanlardaki âbidevî yeniçeri baĢlıklarının tahrip edilmesi.

15 Mart'ta Sardunya ile de bir ittifak muâhedenâmesi imzalandı. PadiĢah. Prens Gorçakof komutasındaki Rus kuvvetleri Romanya'ya girerek harbi fiilen baĢlattılar (Temmuz 1853). KarĢısında tek engelin Ġngiltere olduğunu bilen Çar. Halk bu sefer Osmanlı lehine ayaklanıyordu. Fransa ve Ġngiltere'nin desteğini alarak Ekim 1853'de karĢı harb ilan eyledi. : : . 297-309 (EĢkinciler Lâyihası). ReĢid PaĢa. Osmanlı Devleti de duruma müdahale etti ve 1845'de Marunilere ve Dürzilere ait Sayda Valiliğine bağlı olmak üzere iki otonom kaza tesis etti. Kudüs'teki Hıristiyan mukaddes makamlarında Katoliklerin bertaraf edilerek Ortodoksların hâkim olmasını teklif etti (ġubat 1853). Temmuz 1841'de Boğazlar And