P. 1
Bilinmeyen Osmanli- Ahmet Akgunduz.pdf

Bilinmeyen Osmanli- Ahmet Akgunduz.pdf

|Views: 306|Likes:
Yayınlayan: Mehmet Erdivan

More info:

Published by: Mehmet Erdivan on Mar 28, 2013
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/08/2015

pdf

text

original

NEDEN "BĠLĠNMEYEN OSMANLI"?

Bilindiği gibi, 1999 yılı, 600 küsur sene Müslüman Türk Devleti olarak üç kıtada hâkimiyetini sürdüren Osmanlı Devleti'nin 700. kuruluĢ yıldönümüdür. Osmanlı Devleti'nin kuruluĢ yıldönümü münasebetiyle, Ģu anda 35 küsur devletin eski mirası olan Osmanlı Devleti ile alakalı lehte ve aleyhte çeĢitli etkinliklerin düzenlenmesi kaçınılmazdır. Amerika BirleĢik Devletlerinde misafir Profesör olarak bulunduğum 1997-1998 ders yılında, baĢta Princeton Üniversitesi olmak üzere, Amerikan bilim kuruluĢlarının da bu kutlamalara etkin olarak katılmayı düĢündüklerini müĢahede ettim. Paris'teki meĢhur mağazaların Osmanlı Katı döĢediklerini ise basından öğreniyoruz. Bu arada 700. yıldönümü münasebetiyle, ülkemizin iç ve dıĢ düĢmanlarının da, baĢta Ermeniler olmak üzere, bu vesileyle tarihî iftiralarını tekrarlamak üzere çeĢitli platformlar oluĢturacağı da, kulağımıza gelen duyumlar arasındadır. Bir çeĢit Osmanlı ile Cumhuriyetin buluĢması yani milli buluĢma olması gereken bu yıldönümünde, vatanını, milletini, devletini ve milli tarihini seven herkesin, bu kutlamaların milli buluĢma haline gelmesi için elinden gelen gayreti göstermesi gerektiği kanaatindeyiz. Sağı ile solu ile her kesim kabul etmektedir ki, millet olarak bizim üç büyük düĢmanımız vardır: cehalet, ihtilaf ve fakirlik. ĠĢte Osmanlı ile Cumhuriyet'in buluĢmasını engelleyen en büyük maniin milli düĢmanımız olan cehalet yani doğru tarihi bilmemek olduğu kanaatindeyiz. Her gittiğimiz toplantı ve uğradığımız mecliste, bakkalından da ilim adamından da bize yöneltilen sorulardan ve bizim de verdiğimiz cevaplar faslından sonra, mutlaka ortaya çıkan bir rica ve istek var: Acaba Osmanlı Devleti ile alakalı çokça sorulan ve Türk vatandaĢıyım diyen herkesin mutlaka bilmesi gereken soruların cevaplarını ihtiva eden bir el kitabı hazırlayamaz mısınız? Maalesef toplumumuz az okuyan bir toplum. Mevcut eserler, ya toplumun çoğu kesimlerinin anlayamayacağı kadar bilimsel ve ağır ya da sorulara cevap veremeyecek kadar doğrulardan mahrum. Bu, milli bir görevdir. ĠĢte bu arzuyu dile getirenlerden biri de, haseneleri ve seyyieleri ile ahirete intikal eden rahmetli Adnan Kahvecidir. Maliye Bakanı olduğu ilk günlerde beni Ankara'ya çağırmıĢ ve Ģu tesbitleri bir istirham mahiyetinde yapmıĢtı:

"Muhterem Hocam! Eğitim hayatımda Osmanlı Devleti ile ilgili doğru bilgileri öğrenememiĢ ve aleyhte öğrendiğim bilgilerin yanlıĢlığını ve tarihimizi toptan inkârın zararlarını ancak Amerika'daki tahsil hayatımda anlamıĢtım. Bizim Osmanlı'yı batıran kurum diye gördüğümüz 'iltizam' usulünü Amerika'nın vergi toplamada kullanmak istediği modern bir iktisat teorisi olarak mastır derslerimde görünce ĢaĢırdım ve tekrar Osmanlı'yı incelemeye baĢladım. Ġlk iĢim sizin Osmanlı Kanunnâmeleri adlı eserin 1. Cildini okumak oldu. Ancak bu tür eserleri herkesin okuması mümkün değil. KeĢke Osmanlı devleti ile ilgili önemli soruları, bu eserlerinizin özeti olmak üzere 500 sayfa halinde özetleseniz ve adını da "BĠLĠNMEYEN OSMANLI" koysanız, ben de en az 500.000 adet bastırıp bütün meraklı insanlara dağıtsam.".

SORULAR NASIL TESBĠT EDĠLDĠ? Böyle bir eserin telif edilmesine vesile olan sorular, 1983 yılından beri yürüttüğümüz ilmî araĢtırmalar ve Anadolu'nun muhtelif bölgelerinde verdiğimiz yüzlerce konferanslar neticesinde ortaya çıktı. Soru bankamızda yaklaĢık, okuyuculardan ve dinleyicilerden yazılı olarak bize tevcih edilen 5000 soru birikti. Bunları tasnife tabi tuttuk. Mesela 503 soruyla harem konusu sorulan konuların baĢında geliyordu. BaĢta Yıldırım Bayezid olmak üzere, Osmanlı PadiĢahlarının içki içip içmemeleri, 276 soruyla ikinci sıradaydı. Bunları, kardeĢ katli, Osmanlı devleti'nde hak ve hürriyetler, PadiĢahların hac meselesi, Sultân Vahidüddin'in vatan hâini olup olmadığı gibi sorular takip ediyordu. Tabii ki, bu alanda yapılmıĢ benzeri araĢtırmalar da bizim için ilham kaynağı oldu. Sonradan karĢılaĢtığımız insanlar da bu isteği tekrarlayınca, 700. YIL MÜNASEBETĠYLE 700 SORUDA BĠLĠNMEYEN OSMANLI kitabını hazırlamanın ve çok sayıda basarak bütün muhtaç ellere ulaĢtırmanın milli bir görev olduğunu düĢündük. Ancak dostların ikazıyla bunun da fazla kabarık olacağı, ayrıca bu da yayınlansa dahi, bunlardan 300 sorunun hassasiyetle seçilerek "Bilinmeyen Osmanlı" el kitabının mutlaka neĢredilmesi gerektiği kanaatine vardık. Yıllar önce böyle bir eseri telife Ahmed Akgündüz olarak baĢladım. Ancak bu projenin çok yönlü olduğunu görünce, değerli meslektaĢım Ġktisat Tarihçisi Doç. Dr. Said Öztürk'ün de, birikimiyle birlikte, özellikle Dördüncü Bölümdeki Osmanlı Ġktisadı konularını kaleme alarak bu projeye katılmasını arzu ettim. MeslektaĢımın Osmanlı iktisad tarihi ile ilgili katkıları; eserin daha mükemmel olması için kaynaklara müracaat etme ve yazılanları gözden geçirme gibi yardımları, böyle bir eserin iki imza tarafından yayınlanması imkânını doğurdu. ESERDE TAKIP EDĠLEN GENEL PRENSĠPLER Önemle ifade edelim ki, bu eser kronolojik anlamda bir tarih eseri değildir. Mutlak manada bir tarih felsefesi kitabı da değildir. Doğrudan doğruya bir fikir tarihi eseri de değildir. Hukukî değerlendirmeler her satırında bulunsa bile, bu kitap bir Osmanlı Hukuk Tarihi de değildir. Bu eser, tarih, hukuk, kültür, medeniyet ve iktisat tarihi gibi çeĢitli alanlarda, Osmanlı Tarihi ve Devleti ile alakalı olarak sorulan veya bazı kesimler tarafından kasden ortaya atılan soruların cevapları olan bir el kitabıdır. Bu eser; bir Osmanlı tarihçisinin müstağni kalamayacağı kadar ele aldığı bazı konuları derinlemesine irdelemekten geri kalmamıĢtır; bir Ġslâm Hukukçusunun merak edebileceği kadar hukukun bazı uygulamalarına ayrıntılı olarak girmiĢtir; bir esnafın ilgi duyacağı kadar ilginç sorulara cevaplar aramıĢtır; bir öğrencinin okuyacağı kadar anlaĢılabilecek bir dille kaleme

alınmıĢtır; bir tarih hocasının el kitabı olarak kullanabileceği kadar öğrencilerinin merak ettiği ve kendisine sorduğu konulan tartıĢmaktadır; kısaca, her Müslüman Osmanlı torununun okumaktan uzak kalamayacağı kadar doğru tarihi anlatmaya çalıĢmıĢtır ve nihayet Osmanlı tarihine ilgi duyan yerli ve yabancıları celb edecek kadar bakir mevzuları konu edinmiĢtir. Eserde, bazılarının belki de fazlalık kabul edebileceği Osmanlı PadiĢahlarının hayat hikâyelerine de girdik; ancak bu, hem diğer soruların anlaĢılabilmesi için zaruri idi ve hem de anlatıĢ tarzı konuyu bilenleri dahi cezbedecek kadar farklı oldu. Niyetimiz, tarihin tashih edilmesidir. Bu tashihi toplumun kahir ekseriyeti arzulamaktadır. ĠĢte bu eser, mezkûr arzunun meyvesi olmuĢtur. Her eserin yazarı, kaleme aldığı kitapta vazgeçemeyeceği bazı prensipleri ortaya kor; üslubunu ve muhtevayı o prensiplere göre tanzim eder. Elbette ki, bizim de bu eseri kaleme alırken devamlı müracaat ettiğimiz vazgeçilmez düsturlarımız ve prensiplerimiz vardır.

Okuyucuları hazırlamak açısından, bu prensiplerden bazılarını zikretmek istiyoruz:

1)
Günümüzde, Osmanlı Devleti'ne cephe alan belli mihraklar ve karanlık güçler, üç kol halinde, en uzun ömürlü Ġslâm Devleti olan Osmanlı Devleti'ne hücum etmektedirler: Birinci kol, Ġslâm'a düĢmanlıklarını açıktan ortaya koyamayan ve bunu Osmanlı düĢmanlığı adı altında yürüten din ve tarih düĢmanlarıdır. Bunlar, kusurlarıyla birlikte, Ġslâm'ı hayatın bütün safhalarında yaĢayan ve yaĢatmaya çalıĢan Osmanlı Devleti'ni tenkid etmekle, açıktan yapamadıkları Ġslâm düĢmanlığını böylece yapmıĢ oluyorlar.

Ġkinci kol ise, altı yüz sene, Ġslâm'ı neĢretme hizmetindeki Osmanlı Devleti'ne ayak bağı olmuĢ, Ġslâm'ı kendi safiyetinden çıkarmaya çalıĢmıĢ bir devletin fikir propagandalarına kanan ve tarihimizi tam bilmeyen bazı saf Müslümanlardır. Üçüncü kol ise, Osmanlı Devleti'nin bütün Müslümanları kucaklayan ümmet ve Osmanlı Milleti anlayıĢına karĢı çıkan ve yanlıĢ olarak Osmanlı Devleti'ni Türk düĢmanı gibi göstermeye çalıĢan belli bir ekiptir. Özellikle Fâtih'in kapıkulu sistemini ve Sokullu gibi baĢka ırklara mensup Osmanlı devlet adamlarını acımasızca tenkit edenler bu grup içinde yer almaktadırlar.

Her üç kolun da ellerinde koz olarak kullandıkları en önemli mevzulardan biri, Osmanlı padiĢahlarının ve Osmanlı Devleti'nin, Ġslâm dininin, içki yasağı ile alâkalı hükümlerini hiçe saymaları ve aĢırı bir içki mübtelâsı olmaları Ģeklindeki iddiadır. Harem mevzuu da bu tür iddialarla bezenerek ve süslenerek vatandaĢın önüne çıkarılmak istenmektedir. ĠĢte bu Kitapta, zikredilen ekiplerin kasden ortaya attıkları iddialar teker teker aydınlığa kavuĢturulacaktır.

2)
Osmanlı Devleti, büyük bir devlettir. Osmanlı Tarihi konusunda kalem oynatmak da büyük bir iĢtir. Büyük iĢlerde sadece kusurları gören cerbeze ile hareket edenler, hem aldanır ve hem de aldatırlar. Cerbezenin Ģanı, bir kötülüğü sümbüllendirerek bütün güzelliklere galip getirmektir. Bir adamdan bir sene içinde meydana gelen pis kokuları bir anda meydana gelmiĢ gibi hayal ederek o adama bakarsanız, o adam nazarınızda çok çirkin hale düĢer. ĠĢte eğer cerbeze ile 600 yıllık zamanda 20 milyon km2'lik mekânda Osmanlı Tarihi içinde dağınık halde meydana gelen bütün kötülükleri toplar ve o siyah perde ile Osmanlıya bakarsanız, o zaman kapkaranlık bir tarihle karĢılaĢırsınız. Cerbeze, bütün çeĢitleriyle garip Ģeylerin makinasıdır. Gerçekten de cerbezeli bir âĢıkın nazarında bütün kâinat sevgiyle oynaĢmakta ve gülüĢmektedir; ama çocuğunun vefatıyla matem tutan bir ananın nazarında umum kâinat hüzün içinde ağlaĢmaktadır. Halbuki ikisi de doğru değildir. Tarih, bir olaylar ve insanlar bahçesidir. Sizden biriniz, bir saatliğine gezinmek için bir bahçeye girseniz, noksanlardan beri olmak ancak cennet bahçelerinin özelliklerinden olduğundan ve her kemale bir noksan karıĢtırmak da bu dünyanın gereklerinden bulunduğundan, o bahçenin bazı köĢelerinde pis ve murdar Ģeylere de rastlayabilirsiniz. Tabi'atı bozuk olanların, sadece o bahçedeki çürümüĢ ve kokuĢmuĢ Ģeylere gözü takılır. Sanki o bahçede baĢka bir Ģey yok gibi, hayal ve vehminin de tahrikiyle bahçeyi kendi gözünde mezbeleye çevirir; midesi bulanı ve kusar. Halbuki akıl böyle bir bakıĢı tasvip edebilir mi? Güzel gören güzel düĢünür; güzel düĢünen güzel görür; güzel gören hayatından lezzet alır. ĠĢte biz, girdiğimiz Osmanlı tarih bahçesinde sadece kirli ve murdar Ģeylere değil; açmıĢ çiçeklere ve kokan güllere de bakacağız. Makam için fetva veren TurĢucuzâdelerin yanında Kanuni'ye karĢı çekinmeden 'PadiĢah emriyle nâ-meĢrû' olan nesne meĢru' olmaz' diyerek haykıran Ebüssuud'dan; Torlak Kemal ve Mithat PaĢaların yanında Molla Fenari'den ve Ahmed Cevdet PaĢa'dan; devleti periĢan eden Tal'at-Enver-Cemal üçlüsünün yanında Pîrî Mehmed PaĢa ve Köprülü Mehmed PaĢa'dan; körü körüne ilmî geliĢmelere karĢı gelen Kâdîzâde'lerin yanında Lagari Hasan Çelebi ve Ġsmail Gelenbevî'den de bahsedeceğiz

. Biz tokadımızı Antranik ile beraber Enver PaĢa'ya ve Venizeios ile beraber Said Hâlim PaĢa'ya vurmayacağız. Nazarımızda vuran da sefildir diyeceğiz. Kısaca tarihimizde görülen menfilikleri bir testi pis su olarak görüyoruz. Bir testi pis su bir denize dökülürse, denizi kirletmeyeceğine ve hatta kendisinin de temizleneceğine inanıyoruz.

3)
Tarihe bakıĢ açımız, 600 yıllık Osmanlı tarihinin iyiliklerini de kötülüklerini de görebilecek bir gözlükle olacaktır. Yoksa kötülük bulunmayan hiç bir tarih devri mevcut değildir. Ġyilik tarafı bulunmayan tarih devri de yoktur. Tarihe böyle bakanlar, kendileri yanıldıkları gibi, baĢkalarını da yanıltırlar. Allah etmesin, böyle bakıĢ açısı olanlardan biri bin sene yaĢayacak olsa, hayalindekine uymadığından Hz. Ömer'in idaresini bile tenkit edecektir. Bu hayalin neticesi olarak, yapıcı değil, yıkıcı bir nazarla tarihe bakacaktır. Unutmayacağız ki, tarih boyunca, iyilikleri kötülüklerine ve sevapları hatalarına ağır basanlar, her zaman mağfiret ve affa müstahaktırlar. Allah'ın haĢirdeki adaleti de böyle hükmedecektir. Osmanlı Devletini teĢkil eden fertler ma'sûm ve günahsız değillerdir. Ġçlerinde I. Murad, II. Murad, Fâtih, Yavuz ve II. Abdülhamid gibi "veliyyullah" mertebesinde fertler bulunduğu gibi, içki ve benzeri günahları irtikâb eden Ģahıslar da bulunabilir. Osmanlı Tarihi boyunca nazarî plânda Ġslâm'ın bütün düsturlarının kabul edilerek tatbik edildiği bir vâkı'adır. Ancak tatbikatta bu esaslara muhalefet edenlerin bulunduğu da bir vâkı'adır. Her ikisini de inkâr etmek mümkün değildir. Her Ģeyde olduğu gibi, Osmanlı Devleti'nin iyilikleri de vardır, hataları da vardır. Ancak 600 sene boyunca hasenatının seyyiâtına ağır bastığı içindir ki, kader-i Ġlâhi bu uzun süre içinde Ġslâm'ın bayraktarlığı unvanını onlara ihsan etmiĢtir. Seyyiâtı hasenatına ağır basınca da, bu Ģerefli unvan yine kaderin hükmiyle ellerinden alınmıĢtır. En kötü zamanlarında bile, değil içki gibi Ġslâm'ın açık bir hükmüne muhalefet, içtihadî meselelerde dahi Ģer'î hükümlere ri'âyet etmek için elden gelen gayreti gösterdiklerini, sayıları milyonları bulan arĢiv belgeleri isbat etmektedir. Nitekim bir hatt-ı hümâyûnda Osmanlı sultanı Ģer'-i Ģerife bağlılığını Ģöyle açıklıyor: "cümlemizin baĢı Ģeri'at-ı mutahharaya bağlu oldığından kâffe-i eral ve harekâtımızı ana tatbik etmeğe sa'y eder isek, ol vakit ruhaniyât-ı peygamberi dahi hoĢnud ve razı olarak Cenab-ı

Hayr'un-nâsırîn Devlet-i Aliyyemiz'de fevz ü nusret ü tevfikât-ı samedaniyesine mazhar edeceğine kafa Ģüphe yokdur".

4)
Elbette ki tarihe tenkit gözüyle de bakacağız. Ancak insanı tenkide sevk eden sebep ya tenkit ettiği Ģeye duyduğu nefret hissinin tatminidir; düĢmanın ayıbını görerek tenkit etmek gibi. Yahut da tenkit ettiği kiĢiye karĢı beslediği Ģefkatin tatminidir; dostun aybını görüp tenkit etmek gibi.

ĠĢte özellikle tarih alanında, doğru veya yanlıĢ olması muhtemel olan aleyhteki bir konuda (Yıldırım'm intihar etmesi ve içki içmesi iddiaları , iddiayı kabule meyletmek nefretten ve reddetmek ise Ģefkattendir; ancak lehte olan bir konuda (Yıldırım'ın intihar ettiğini ve içki içtiğini reddetmek gibi) kabule meyletmek Ģefkatten ve reddetmek ise nefrettendir. Önemle ifade edelim ki, tenkide insanı sevk eden Ģey, sadece ve sadece hakka taraftarlık ve gerçeği ortaya çıkarmak arzusu olmalıdır. Asrımızda özellikle de Osmanlı Tarihi konusunda, en büyük hastalığımız, cerbeze ve gurura dayanan tenkittir. Gerçekten de tenkidi, insaf düsturu iĢletirse, gerçeği ortaya çıkarır, berraklaĢtırır; ama gurur ve cerbeze kullanırsa, tarihi tahrip eder ve parçalar. Mesela son zamanlarda piyasaya çıkan Osmanlı Tarihi ile ilgili bazı eserler, bu manada tarihi tahrip vazifesini yapmaktadır. Biz ise, tarihi tahrip etmeyi değil, tashih ve tamir etmeyi amaçlıyoruz. Biz, ecdadımıza dostuz; onun için nefret duygusuyla değil; Ģefkat duygusuyla, ama hakkın ortaya çıkması için tenkit edeceğiz.

5)
Son 100 yıldır Türkiye'deki yayın organlarının çoğunluğu, her devirde farklı kelimeler üreterek, Avrupa'nın güzelliklerini bizim kötülüklerimizle ve asırların birikimi olan medeniyetin güzel meyvelerini tarihimizdeki bazı Ģahısların kötü halleriyle mukayese ederek, cerbeze ile tarihimizi çirkin göstermektedir. Hıristiyanlığın malı olmayan medeniyeti tamamen ona mal ederek ve Ġslâmiyetin düĢmanı olan geri kalmayı Ġslâm'a dost göstererek feleği ters çevirmeye çalıĢmaktadır. ĠĢte biz bu eserle, bu yanlıĢ kıyasları düzeltmeye çalıĢacağız. Halbuki tarihle günümüzü mukayese ederken, birbirine benzeyen Ģeyleri kıyaslayıp kıyaslamadığımıza dikkat edeceğiz. Çünkü ancak birbirine benzeyenler mukayeseye girerler. Mesela Osmanlı'daki saltanatı, ancak Ortaçağ Avrupa'sındaki Krallık ile mukayese edebilirsiniz; Osmanlı hukuk sistemini, ancak siyahlara ayrı ve beyazlara ayrı kanunları tatbik eden Avrupa kanunları ile kıyaslayabilirsiniz; Osmanlı Haremini ancak beraber olduğu yüzlerce kadınların heykellerini saraylarının duvarlarına diktiren Avusturya krallarının hayatıyla kıyaslarsanız, o zaman doğru sonuçlara varabilirsiniz.

Eğer Avrupa'ya çok Ģiddetli bir bağlılık ve kendi milletinin tarihine ise derin bir nefret duygusuyla, Avrupa'nın nâ-meĢru veledi gibi davranırsanız, o zaman, tahrip fikri ve aldatıcı cerbeze ile, geçmiĢine isyan eden bir hicivci; ecdadına iftira eden bir müfteri ve kendi milletinin haysiyetini yerle bir eden hayırsız bir evlat olursunuz. Artık böyle davranan kalemlerde, gurur ve benliğin de etkisiyle, milletine karĢı dinen ve aklen mükellef olduğu Ģefkat hissi yerine tahkir duygusu; sevgi yerine nefret; benimsemek yerine hafife almak; saygı yerine geçmiĢini cahil göstermek; merhamet yerine böbürlenmek ve nihayet hamiyet yerine asılsızlık ve soysuzluk alâmetleri görülmeye baĢlar. Maalesef her gün misâllerini basında görmek mümkün olan bu tip kalemler, Paris'te gayr-ı meĢru eğlence aleminde çıplak bir kadının giydiği elbiseyi överler; tarihe altın sayfalar yazdırmıĢ olan muhterem bir hocanın veya kâdî'nin elbisesini yererler. Önemle ifade edelim ki, tarihine ve dinine taraftarlık içinde olanlara mutaassıp tabiriyle hücum eden bu çeĢit Avrupa kâselisleri, kendi mesleklerinde, en az tenkit ettikleri dindar ve vatanperver kalemlerin yüz katı kadar mutaassıptırlar. Bunların Shakespeare'i överken yaptıkları aĢırılıkları, tarihini ve dinini seven insanlar Abdülkadir-i Geylani veya Fâtih Sultân Mehmed hakkında yapsalar, herhalde bu çeĢit kalemler tarafından tekfir bile edilirler. ĠĢte bu kitabı kaleme alırken, son zamanlarda aĢırı derecede artan bu tarih yobazlığını da nazara alacağız ve onlar gibi davranmamaya çalıĢacağız. Kitabımız Dört Bölümden teĢekkül edecektir. Birinci Bölümde, Osmanlı Devleti'nin Siyasi Tarihi ile ilgili önemli sorulara ve cevaplarına yer vereceğiz. Ancak her PadiĢah ile ilgili, çokça sorulan soruları, hukuk veya iktisadı ilgilendirse dahi, bu kısımda cevaplandıracağız. Mesela, Fâtih'i anlatırken Kanunnâmesinde yer alan kardeĢ katlini ve Yavuz'u anlatırken ona isnad edilen Kürt Katliamı iddiasını cevaplandırmadan geçmeyeceğiz. Ġkinci Bölümde, Osmanlı Devleti'nde Sosyal Hayat ve Haremle ilgili soruları cevaplandıracağız. Üçüncü Bölümde, Osmanlı Hukuk Sistemi ve Devlet TeĢkilâtı ile alakalı meseleleri inceleyeceğiz. Son ve Dördüncü Bölümde ise, Osmanlı Ġktisadı ve Mali Hukuku ile ilgili bazı soruların cevaplarını zikr edeceğiz. Maalesef, bu dört alanda da, bize ulaĢan sorulara, yerimizin darlığı sebebiyle, istediğimiz gibi yer veremedik. Ancak bir Ģey tamamen elde edilemezse, tamamen de terk edilmemeli dedik ve bu kadarla yetinmek mecburiyetinde kaldık. Allah ömür verirse, bütün sorulan kapsayacak bir eseri, 700 Soruda Bilinmeyen Osmanlı adı altında ve iki cilt halinde resimler ve belgelerle birlikte yayınlamak istiyoruz. Yeniden gözden geçirdiğimiz bu yeni baskıda, birinci baskının bazı maddi hatalarını ve imlâ hatalarını tesbit ettik ve tashih eyledik. Bütün titizliğimize rağmen, hatalardan kurtulamadığımızı gördük. Ancak okuyuculardan gelen yapıcı tenkitler de, bizim için Ģevk ve aĢk kaynağı oldu. Bunlardan özellikle Ģu tenkitleri zikretmekte yarar vardır: 1) PadiĢahların kendi cariyeleriyle evlilikleri, nikâh akdinin sonuçlarını doğurmadığından, dört kadınla evlenme sınırına da mani teĢkil etmeyeceğine dair olan tavzîhî tenkit bizim için birinci derecede önem arz etmektedir. Ancak hür kadın üzerine cariye evlenilmesini. Maliki hukukçular caiz görmektedirler.

2) Yavuz'un küpesinin ġii mezhebindeki insanlarla ülfet olsun diye takılmıĢ olması görüĢü biraz zorlamalı bir yorum gibi geliyor bizlere. 3) Maalesef Gazi Osman PaĢa'yı esir yerine Ģehid diye zikretmemiz mutlaka tashih edilmesi gereken bir maddi hata. BinbaĢı Çerkez Hasan ile alakalı hata da buna benzemektedir. 4) II. Süleyman'ın babası olarak I. Ġbrahim yerine I. Ahmed'in zikredilmesi de önemli bir maddi hatadır. Bunun dıĢındaki hatalar, imlâ hataları olmaktan öteye gitmiyorlar. Bunları da mümkün mertebe tashih eyledik. Böylesine konu yoğunluğu bulunan 528 sayfalık bir eserde, bu tür hatalar ister istemez oluyor. Okuyuculardan gelecek yeni tenkitleri nazara alarak bu tür hataları tashih etmeye hazır olduğumuzu hemen ilan edelim. Eserin sağcısıyla solcusuyla, dindarı ile dindar olmayanı ile, siyasetçisi ile memuru ile, öğrencisi ile öğretim üyesi ile, Cumhuriyet ile Osmanlı'nın aynı milletin eserleri olmaları noktasında bir köprü vazifesi gördüğü yolunda, herkesim tarafından tasvip edilmesi, bu gayeyi birinci hedef kabul eden müellifleri memnun etmiĢtir. Ayrıca Osmanlı Devletinde insanlar yakıldı mı? Osmanlı sadrazamları hep öldürüldü mü? gibi güncel konuların da mutlaka bu eserde yer alması gerektiği konusunda ittifak hasıl olmuĢtur. ĠnĢâallah gelecek baskılarda bunu da yapacağız. Bu eseri okuyuculara sunarken, eserin bu hale gelmesine vesile olan insanlara teĢekkür etmeyi vazife addediyoruz. Bunların baĢında eseri okuyarak kıymetli fikirlerini beyan eden EĢim Saime Belkıs Akgündüz Hanımefendiye; oğlum Emrullah Akgündüz'e; değerli büyüğüm Vahdet Yılmaz Ağabeye; değerli kardeĢim Mustafa Karaman Bey'e; teknik meselelerde bize yardım eden Osmanlı AraĢtırmaları Vakfı Müdürü Mehmed Emin ġahin Bey'e; maddi desteklerini esirgemeyen herkese ve Vakfımızın Mütevelli Heyetine teĢekkür ediyor; muvaffakiyet Allah'dan olduğuna gönülden inanıyoruz. 15.08.1999 Prof. Dr. Ahmed AKGÜNDÜZ

ĠÇĠNDEKĠLER NEDEN "BĠLĠNMEYEN OSMANLI"?................................................................3 SORULAR NASIL TESBĠT EDĠLDĠ?.................................................................4 ESERDE TAKĠP EDĠLEN GENEL PRENSĠPLER..................................................4 ĠÇĠNDEKĠLER................................................................................................9 BĠRĠNCĠ BÖLÜM OSMANLI DEVLETĠ'NĠN SĠYASĠ TARĠHĠ I- OSMANLI DEVLETĠ'NĠN KURULUġU VE OSMAN BEY DEVRĠ......................23 1. Osmanlı Devleti, Bizans'ın bir kopyası mıdır? Bizans devlet müesseselerinin Osmanlı devlet müesseselerine etkisi var mıdır?.......................................................................................23 2. Osmanlı Devleti'nde savaĢ esas mıdır? Bu devlet harp ile mi geliĢmiĢtir? Böyle bir anlayıĢ Ġslâm'ın manasına uygun mudur? Osmanlı fetih politikasının hukukî esasları nelerdir?.............26 3. 1999 yılı neden Osmanlı Devleti'nin 700. Yıldönümüdür? Osmanlı Devleti'nin 1299 yılında kurulduğu kesin midir?....................................................................................................28 4. Osmanlıların Ģeceresi (soy ağacı) ile ilgili kısaca bilgi verebilir misiniz? Osmanlı'ların Türk olmadıkları söylentileri ve Ertuğrul Gâzî'nin babasının Süleyman ġah mı yoksa Gündüz Alp mi olduğuna dair görüĢ ayrılıkları konusunda neler biliyoruz?....................................................29

. Âhiyân-ı Rum.42 ¦'•'¦¦' 12............................38 II-ORHAN BEY ZAMANI.....42 "'"• 13........................ Bâcıyân-ı Rum ve Abdalân-ı Rum'un etkilen hakkında neler biliyoruz?.......... Acemi Ocaklarında kimleri ne hakla toplamıĢtır? Kanunla mı yoksa keyfî mi yapmıĢtır?......... 10................. Osman Bey hakkında özet bilgi verir misiniz? Kaç hanımı.... Yeniçerileri..... hanımları ve onun zamanında Osmanlı Devleti'nin geniĢleme boyutları.............34 7......... Karamanoğulları ve Germiyanoğullan gibi büyük Anadolu beylikleri varken nasıl karĢı koyup cihan devleti haline geldiler? AĢiretten cihan devletinin çıkmasını ne ile izah edebiliriz?. Yeniçeri teĢkilâtına neden Tâife-i BektaĢiye ve ağalarına da neden Ağayân-ı BektaĢiyân denilmiĢtir? Osmanlı yeniçeri teĢkilâtı BektaĢi midir?...... Koca Bizans'a karĢı........... özellikle VVittek'in üzerinde durduğu maneviyât erenlerinin yani Gâziyân-ı Rum..................... Abdalân-ı Rum'un BektaĢi Babaları ve Alevî Dedelerinden ibaret bulunduğu iddia .............. Osmanlı Devleti'nin manevî kurucularından olan ve kızını Osman Bey ile evlendiren ġeyh Edebalı kimdir?................................ çocuklarını............44 15....39 11....... bunların Ağalarını Ve Merkezdeki Askerî TeĢkilâtı yani Kapı Kulu Ocaklarını kısaca özetler misiniz? Ġslâm Hukuku açısından bunların izahını nasıl yaparsınız?...............37 9.......................44 10 14........ Özellikle bu olayı açıklar mısınız?..... 400 atlı diye ifade edilen küçük bir aĢiret olmalarına rağmen..............................36 8.......... Hacı BektaĢ-ı Veli kimdir ve BektaĢilik nedir?.............. Osmanlılar.............51 20................. Osmanlı Devleti'nin Yavuz'a kadarki kuruluĢ yıllarında BektaĢi ve Alevî geleneğine bağlı olduğu............................. hakkında kısa bilgiler verir misiniz?.............41 III.............50 19............ Sultân Orhan'ı kısaca anlatır mısınız? Çocukları...45 16........... Osmanlıların kuruluĢ ve geliĢmesinde................................39 ....................... DevĢirme usulü nasıldı? Acemi Oğlanları nasıl yetiĢtiriliyordu ve bu düzen nasıl bozuldu?........................ DevĢirme Usûlü nereden ve neden çıkmıĢtır? Çocuklar zorla mı annelerinden alınmıĢtır?........».................................46 17...... DevĢirme sistemi nedir? Hıristiyan ailelerin çocukları zorla ve zulümle mi alınmıĢtır?.. hem toprak ve hem de devlet teĢkilâtı açısından durumu ......................................................SULTÂN MURÂD HÜDÂVENDĠGÂR DEVRĠ...........................5..........................¦¦.................................... Pençik Oğlanları ne demektir? Osmanlı Devleti....... Osmanlı Devleti'nde ilk kardeĢ katli olayının Osman Bey'in amcası Dündar'ı öldürmesiyle baĢladığı söylenmektedir.31 6.... Murâd'ı.. imza attığı ilklerden bazıları nelerdir?............................... Sultân I. neden Osmanlı Devleti'nin gerçek kurucusu olarak kabul edilmektedir? BaĢta ilk Osmanlı akçesinin bastırılması olmak üzere................................48 18................. hanımlarını ve zamanında Osmanlı Devleti'nin geniĢleme alanlarını kısaca açıklar mısınız?.............. kaç çocuğu vardı ve zamanında mevcut olan büyük âlimler kimlerdi? Osmanlı topraklan onun zamanında ne kadar büyüdü?........................................................ Sultân Orhan...........

. Sultân Murâd'ın kendisi sağ iken iki defa oğlunu tahta geçirmesinin sebebi nedir? Bir kısım çevrelerin iddia ettiği gibi Manisa'ya eğlenceye mi çekilmiĢtir? Hacı Bayram-ı Veli'yi sorgulamak için huzuruna çağırdığı ve sorguladığı iddiası doğru mudur?.......80 37.............. I.. döneminde Osmanlı Devleti'nin durumu ile ilgili kısa bilgiler verir misiniz?..65 VI.............................. Bütün bu iddialar doğru mudur?........... bazı tarihçiler tarafından vahĢet ve saltanat uğruna insan katliamı olarak anlatılmaktadır...........57 23....................................................... KardeĢ Katli meselesinin Kanunnâmedeki dayanağı olan madde nasıldır?.................. Osmanlı Devleti'nde kardeĢ katli................................76 36.................................... Osmanlı PadiĢahlarından içkiye mübtelâ olanlar bulunduğu ve hatta Saray'da gayr-i meĢru eğlence sofraları düzenledikleri söylenmektedir... Fâtih'in babası Sultân II........................................ II............................ Bu doğru mudur?....................................... KardeĢ katli ile ilgili kanun hükmü Ģer'-i Ģerife uygun olsa bile tatbikat.............. Yıldırım Bâyezid'in intihar ettiği söylenmektedir...... Osmanlı PadiĢahları arasında hakkında en çok dedikodu bulunan Yıldırım Bâyezid'in Ģahsiyeti.................. Bu iddia doğru mudur?.............. çocukları..............................................62 27..........................71 34......................68 30......................... Fâtih Kanunnâmesi'nin sahte olduğu ve düĢmanları tarafından ona isnad edildiği söylenmektedir........... Halbuki intihar dinimizde haram değil midir? .............................80 38.................63 29........................................-....................................70 VII.................................... MURÂD DEVRĠ.......55 21.............53 IV-YILDIRIM BÂYEZĠD DEVRĠ.....84 39.............. Murâd'ın Türkçe'ye ve Türk kültürüne de büyük hizmetleri olduğu söylenmektedir......... yürümüĢ müdür?............... Bunlar hakkında ne dersiniz?....... Fâtih Sultân Mehmed'i bize kısaca tanıtır mısınız? Çocuklarını ve onun zamanında Osmanlı Devleti'nin ulaĢtığı sınırları özetler misiniz?............................ Fâtih Sultân Mehmed'in kardeĢi Ahmed'i katlettiği ı ................... Fetret Devri ne demektir?............................................................edilmektedir....................OSMANLI DEVLETĠ'NĠN YÜKSELĠġĠ VE FÂTĠH SULTÂN MEHMED DEVRĠ71 33........... Bu ne demektir?..........75 35..........69 32...62 25...................................... Osmanlı Devleti'nin yükseliĢ sebeplen nelerdir?....60 V-FETRET DEVRĠ.. Mehmed Çelebi kimdir ve neden Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu kabul edilmektedir?...................... Süleyman)?.......................................................................................... ġeyh Bedreddin kimdir? Bir alevî Ģeyhi mi yoksa ilk komünist midir? Ġslâm'a aykırı görüĢleri bulunan Varidat adlı eserin müellifi olduğu doğru mudur?...............................................55 22...................... Süleyman Çelebi kimdir (Emir Süleyman = I..................................................59 24........................................................................................85 40...62 26............................... nazariyata uygun . Bir kısım tarihçiler.............. bu uygulamaların devlet siyâseti açısından haklı yönleri bulunduğunu iddia etmektedirler.................................... Bu iddianın aslı var mıdır?................. Yıldırım Bâyezid'in içki içtiği ve bu yüzden Molla Fenari tarafından Ģahitliğinin reddedildiği söylenmektedir......................63 28..... Sultân Musa Çelebi kimdir?...................SULTÂN II.....................................................68 31................................. KardeĢ katli meselesinin Ģerl dayanağı var mıdır?................. Murâd kimdir? Çocukları ve meĢhur devlet adamları kimlerdir?..........

.... Hattsj sürülmektedir... Ġstanbul'un fethi ! var.......... Fâtih Sultân Mert Türk asıllı bir aile 47..... Fâtih Sultân Mehrr üzere..... astırdığını duyuyoruz............... ĠstifrâĢ Hakkı veylj 58. Ġç oğlan kavramı kul edilmektedir..... Fâtih baĢta olmak üzere resimlerini yaptırdıklar. Fâtih Sultân Mehmed'in aı yazarlarca söylenmektedir. Fâtih Sultân Mehmed'in kendi Kanunnâmesinin ilgili maddesini uygulayarak küçük yaĢtaki kardeĢi Ahmed'i katlettiği söylenmektedir............i 56........... Bu iddialar ti 49.......... Fâtih Sultân Mehmed'in Çandarlı Halil PaĢa'yı idam ettirmesi doğru mudur ve sebebi nedir? Türk asıllı bir aileden gelmesi katlinde bir sebep olabilir mi?.................... Bazı yazarların i Kanunnâmelerde vj tabirleri nasıl a 55... Sultân Fâtih'in kendi kanunnamelerini hazırlatarak...... 50...................... 44...... Bu doğru mu?. 45........89 42. Osmanlı C 52.............. Meselenin esası nedir?..95 46...... Dünyanın i söylenmek! yürütülmujtur?"» vni........... I iddianın «ti BĠLĠNMEYEN OSMANLI 11 40........ Sultân II..94 45... Fâtih Sultân Mehmed'in Hıristiyanlığa meylettiği ve Papa ile mektuplaĢtığı söylenmektedir. Bazı I meselenin aslı ve e 51..... Fâtih döneminde» Ġ Cariyelerle ali» ( Osmanlı Sarayın») 59......................... Bu iddialar doğru mudur?............. II.............................. Fâtih devrinden I aristokrat t aleyhinde temizlediği 60.. Bu doğru mu?........................ Bunlar doğru mudur? Eğer doğru ise........ astırdığını duyuyoru ilgili serî hükümlerle 46.......... 43........... Ulubatlı Hasan olayı bir efsane midir?............................................90 43. Fâtih : babasının bu« 61........... Fâtih Sultân Mehmed zehirlendi mi? Onu zehirleyen Yakub PaĢa'nın Yahudi olduğu söyleniyor...............93 44.41......................... Fâtih baĢta olmak üzere bazı Osmanlı PadiĢahlarının yurt dıĢından ressamlar getirterek resimlerini yaptırdıklarını ve hatta II.....88 41..... Fâtih'in içki içtiği v«J neler söylenebilir?............. Mahmûd'un kendi resimlerini devlet dairelerine .... Fâtih Sultân Mehmed'in Hı iddialar doğru mudur?.......... 62.. Ġslâm Hukukunda resim yasağı ile ilgili Ģer'î hükümlerle nasıl bağdaĢtırırsınız?................... Hür kadınlar yaĢamalarının Jtrt 1 57.. I Devleti* u 63..................... ....... Hıristiyanlara j Ġstanbul'u yakıp yıkl 53........... Sultân Fâtih'in kendi kanı kaldırdığı ve Ġslâm'a aykırı 42....... Osmanlı Padlj! mudur?.........97 47..... Ulubatlı Hasan olayı | 48..........98 ... Fâtih Sultân Mehmed* 54......... O zaman.. özellikle Ġslâm ceza hukuku hükümlerini kaldırdığı ve Ġslâm'a aykırı kanunlar yaptığı söylenmektedir......... Bunu nasıl izah ediyorsunuz?............. Fâtih Sultân Mehmed zehir...... Bu doğru mudur?...........n................ Fâtih Sultân Mehmed'in annesi kimdir? Hıristiyan mıdır? Fâtih'e de Hıristiyanlığı aĢıladığı bazı yazarlarca söylenmektedir..........

................ Osmanlı PadiĢahları gerçekten Türk'e sövmüĢler midir? Kanunnâmelerde veya bazı tarih kitaplarında yer alan "Etrâk-ı bî idrâk = Ġdraksiz Türkler" tabirleri nasıl açıklanabilir?..........122 12 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYEN 0 .. Bunun aslı nedir?.......................................... Bu meselenin aslı ve esası nedir?................ Bazı yazarların iddia ettikleri gibi.......... Fâtih'den itibaren hep cariyelerle mi evlenmiĢlerdir? Ġstisnaları yok mudur?......117 61............. Fâtih Sultân Mehmed'in bazı vakıfları iptal ettiği ve ancak oğlu II...........106 53........................................................115 59............ Bu iddiaların aslı nedir?................................ .... meĢhur devlet adamlarını ve onun zamanında Osmanlı Devleti'nin ulaĢtığı sınırları kısaca özetler misiniz?....... Fâtih'in daima Türk aristokrasisinin aleyhinde yetkilerini kullandığını ve dönme asıllı paĢaların devletteki Türk unsurları temizlediğini ileri süren yazarlar var.......... Dünyanın ilk tapu kanununun Osmanlı Devleti tarafından Fâtih zamanında hazırlandığı söylenmektedir...................101 51..... Fâtih devrinden itibaren Osmanlı devlet teĢkilâtında "devĢirme ve mühtediler partisi" ile "Türk aristokrat partisi" arasında tam bir mücadele yaĢandığını. oğlu Yavuz tarafından zehirlenerek öldürüldüğü iddia edilmektedir..................................................................... Ġstanbul'un fethi sırasında gemilerin karadan yürütüldüğünün doğru olmadığını söyleyenler var.... Hıristiyanlara ait mabedleri yok ettiği......... Fâtih Sultân Mehmed'in Ġstanbul'u kılıç gücüyle aldığı.................... II.................. Böyle bir iddianın aslı var mıdır?.................. Bu iddia doğru mudur? Osmanlı Devleti'nde tapu-kadastro iĢlemleri nasıl yürütülmüĢtür?..116 60......... O zaman................................................... 114 58...........108 54......... Bâyezid kimdir? Çocuklarını..................................... Osmanlı Devlet teĢkilatındaki iç oğlan müessesesini kısaca anlatır mısınız?...... Fâtih döneminden itibaren Osmanlı PadiĢahları hür kadınlarla evlenmeyi neden terk etmiĢ ve Cariyelerle aile hayatı yaĢamayı neden tercih etmiĢlerdir? Böylece Türk olmayan unsurlar Osmanlı Sarayına girme fırsatı elde ederek Türkler dıĢlanmamıĢ mıdır?..........................104 52.......................................... Sultân II..99 49.................................................... Fâtih'in içki içtiği ve bunu teĢvik eder mahiyette Ģiirler yazdığı iddia edilmektedir..................... Hür kadınlar varken cariyelerle evlenmek dinen caiz midir? Ayrıca Cariyelerle nikâhsız yaĢamalarının Ģer'î dayanağı nedir?............................. Osmanlı PadiĢahları....................................119 VIII............. ĠstifrâĢ Hakkı veya teserrî denilen câriye ile yaĢamanın hukukî statüsü ve sınırları nelerdir?....... Bu konuda neler söylenebilir?........120 62................48.................... Bazı Rum tarihçilerinin de bu manada bir kısım isnadları bulunmaktadır.....II.................100 50................ BÂYEZĠD DEVRĠ.............. baĢta Ayasofya'yı camiye çevirme olmak üzere...................................... Bu iddialar doğru mudur?... Ģehirde katliam yaptığı ve en önemlisi de Ġstanbul'u yakıp yıktığı söylenmektedir.... Bâyezid Sultân olunca babasının bu tasarruflarını iptal yoluna gittiği söylenmektedir................................................... Bunlar doğru mudur?.109 55......................................................................... Hatta Fâtih Sultân Mehmed'in bile bu konuda namuslu davranmadığı ileri sürülmektedir..........112 57........120 63.............. Bâyezid'in..... Fâtih Sultân Mehmed'in Hurûfîleri koruduğuna dair iddialar var.. Ġç oğlan kavramı kullanılarak bazı Osmanlı PadiĢahlarının cinsî sapık ve oğlancı oldukları iddia edilmektedir.........111 56. Bu iddialar hakkında kaynaklar ne söylemektedir?..............

......64. Bu doğru mudur?.................. Yavuz Sultân Selim'i kısaca bize tanıtabilir misiniz? Ailesi. Yavuz Sultân Selim'in sol kulağında küpe bulunan bir resmi mevcuttur..............148 .. Bunlar doğru mudur?.. Bâyezid'in hâlim ve selim bir adam olduğu ve devleti idare edemediği söylenmektedir........................125 66.....130 ..... en önemli devlet adamları ve Osmanlı Devleti'nin onun zamanında ulaĢtığı sınırlar hakkında kısa bilgiler verebilir misiniz?........ 1492'de yıkılan Endülüs Emevi Devleti'ne Osmanlı Devleti neden sahip çıkmamıĢtır? ÇıkmıĢsa neler yapmıĢtır?............. 133 73................................................ 71............ II............... Yavuz'un Mısır'ı fethetmesinden itibaren halife unvanını kazanmıĢlar mıdır? Dinen bu mümkün müdür? ġayet mümkünse..................... Bu doğru mudur?.................. 74................................129 70........... Bu iddiaların aslı ve esası var mıdır?..................... Yavuz'un müceddid olduğu söylenmektedir.............................. Bâyezid döneminde......................................148 X.. Bâyezid döneminde dünyanın ilk Standartlar Kanunu....................................... ilk Belediye Kanunları............................................ 128 69................... Yavuz'un Kürtleri katliama tabi tuttuğu ve hatta onlar hakkında ağza alınmayacak ifadelerle dolu olan bir dörtlüğü olduğu doğru mudur?............................................................................................. 137 75.......................... Halbuki ilk Alevî isyanını çıkartan ve Anadolu'yu ġiileĢtirmeye çalıĢanların bunlar oldukları söylenmektedir. Yavuz'un ġam ve Mısır'ı fethedeceğine dair bazı kitabelerden ve hatta Muhyiddin-i Arabî'ye ait bir Risaleden bahsedilmektedir..............YAVUZ SULTÂN SELĠM DEVRĠ.............................................. Osmanlı Devleti'nin Doğuda kurduğu idare tarzı nasıldı ve bu iddialar doğru muydu?.................. Osmanlı Devleti'nin Arapları zorla hâkimiyeti altına aldığı ve onları sömürdüğü iddia edilmektedir....... ilk Tüketiciyi Koruma Kanunları ve ilk Gıda Nizâmnâmeleri hazırlandığı söylenmektedir.... Molla Lütfi kimdir? Osmanlı âlimlerinin akla önem verdiği için bu âlimi zındıklıkla suçlayarak idama mahkûm ettirdikleri doğru mudur?... Osmanlı PadiĢahları halife unvanını kullanmıĢlar mıdır?...................... ġah Ġsmail fitnesi nasıl baĢlamıĢtır?.................... Sultân Cem olayının esası nedir?.....................125 67.......133 72..........................135 .......... Bu kanunlardan bazı örnek maddeler zikrederek anlatabilir misiniz?................. Osmanlı PadiĢahları.....141 77.. Yavuz Sultân Selim'in Alevî katliamı yaptığı söylenmektedir......146 80...............142 78.............. oğlu ġeyh Haydar ve bunların halifelerinden olan ġah Kulu isyanlarını nasıl açıklarsınız? Bunların evlâd-ı Resul oldukları da iddia edilmektedir...144 79.................................... II.......138 76................ Gerçekten öyle midir?............................... Erdebil ġeyhleri'nin torunu bulunan ġeyh Cüneyd............................ Ġspanya ve Portekiz'deki Katolik devletler tarafından katliama ve sürgüne maruz bırakılan Yahudilerin Osmanlı topraklarına yerleĢmeleri nasıl olmuĢtur?........147 81................ esrar ve kokain yasak mıdır? II................................KANUNĠ SULTÂN SÜLEYMAN DEVRĠ..... Bâyezid'in gençliğinde esrar ve benzeri keyif verici maddeleri kullandığı ve içki içtiği doğru mudur?...................... Müceddid ne demektir ve bu iddia doğru mudur?............................. II............... Osmanlı Hukukunda afyon........127 68...........123 65........................132 IX............................. Yavuz'un pala bıyıklarının Hz..................... Yavuz Sultân Selim'in Doğuda bağımsız bazı küçük Kürt Devletlerine müsaade ettiği ve asırlarca bu devletlerin varlığını sürdürdüğü iddia edilmektedir.. Peygamber'in sünnetine uymadığı söylenmektedir? Doğrusu nedir?...........

.......................................82..........SULTÂN II....... Kanunî Sultân Süleyman'a Kanunî denmesinin sebebi nedir? Bazı kimseler........................SMS ma i92...... Bu doğru mudur?.................. MURÂD DEVRĠ.............. S XIII.................... SELĠM DEVRĠ (DURAKLAMA ĠġARETLERĠ BAġLIYOR)... Piri Reis Neden Katledildi?................................. Dünyanın ilk Çevre Nizâmnâmesinin Kanuni zamanında hazırlandığı doğru mudur?...... Kanuni zamanında ve diğer dönemlerde Osmanlı Devleti'nin resm-i hamr adıyla Ģaraptan vergi aldığını ve hatta bazan meyhane resminin de alındığını görüyoruz............ Ģer'-i Ģerifi terk ederek Avrupa'dan kanunlar almasından dolayı bu isimle yâd edildiğini söylemektedirler......................................................................160 XI........................................................................................... Mimar Sinan kimdir?...148 83.......SULTÂN III.................... Hürrem Sultân'ın tahrikiyle haksız olarak öldürdüğü ve bunun Osmanlı Devleti'nin tarihinde kötü bir dönüm noktası olduğu söylenmektedir. Kanuni Sultân Süleyman'ın.....................153 85.............159 89............................................157 88..... oğlu ġehzade Mustafa'yı............................................................................ i........ Mimar Sinan'ın Ermeni olduğu söylenmektedir.... Bu meseleyi özetler misiniz?..........164 92. Sarı Selim'in hayatının diğer Osmanlı PadiĢahları gibi istikametli olmadığı ve bu yüzden de Osmanlı Devleti'nin duraklama yıllarının bunun zamanında baĢladığı iddia edilmektedir..... III..... bu çeĢit resimler alınmaktadır? Bazı kimselerin Kanuni'ye isnad ettiği içki 1 içtiği iddiası doğru mudur?..............................................SUtfi tsnf »o............. Bu iddianın aslı nedir?.......... * mi 95 II! I ( 96....... devrindeki olaylar ve önemli devlet ve ilim adamları hakkında kısaca bilgi verir misiniz?.......... Kanuni Sultân Süleyman ve devrini kısaca anlatır mısınız?..................155 •SULTANI Ġ90.................... Ģahsiyeti... Selim'le alakalı kısaca bilgi verir misiniz? Hanımları ve çocukları kimlerdir? Zamanındaki devlet büyükleri ve devletin ulaĢtığı sınırlar hakkında kısaca açıklama yapar mısınız?.............. Bu doğru mudur ve Ġslama göre nasıl izah olunabilir?.....................161 91.... Murâd............................161 90....................164 .............................152 84.. Sarı Selim diye de bilinen II......................» XN-5 xv............ 163 XII....................................... S Ġl 94..............san BĠLĠNMEYEN OSMANLI 13 87..... El v 93......... Acaba içki caiz mi görülmektedir ki..... Kanuni döneminde düzenlenen Çingene Sancağı Kanunnâmesinde "gayr-i meĢru iĢ yapan çingene kadınlarından kesim adı altında vergi alındığı" ifade edilmektedir.............................154 86.............................

...........172 97..................189 109.... Bunlar doğru mudur?..SULTÂN I.............. I.............................................181 104....SULTÂN III.. Murâd kimdir? Hakkında çok dedikodu yapılan bu PadiĢahla ilgili biraz ayrıntılı bilgi verebilir misiniz?............... Konuyu özetler misiniz?....... Sokullu Mehmed PaĢa kimdir? DevĢirme olduğu ve Türk düĢmanlığı yaptığı doğru mudur?...... III.......181 ' 105...... Sultân I............. IV......................................178 102... Hâile-i Osmaniye adı verilen Genç Osman olayını kısaca özetler misiniz?.................172 98....... Murad'ın cinsî sapık olduğuna dair iddialar hakkında ne dersiniz?......SULTÂN I......... Murad'ın Ģahsiyeti hakkında farklı dedikodular yayılmaktadır........ Murad zamanında Astronom Takıyyuddin tarafından yapılan Ġstanbul Rasadhânesi'nin Osmanlı ġeyhülislâmı Kâdî-zâde ġemseddin Ahmed Efendi tarafından yıktırıldıgı doğru mudur?169 ¦ 96....... Osmanlı PadiĢahları neden hacca gitmemiĢlerdir? Genç Osman'ın öldürülmesinde hacca gitmek istemesinin rolü var mıdır?..........................................187 108...........SULTÂN IV.. Kuyucu Murâd PaĢa kimdir? Neden Osmanlı tarihinde zulmün kötü misâli olarak gösterilmektedir?...... mudur?............ aile hayatı ve zamanında Osmanlı Devleti'nin ulaĢtığı sınırlar hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz?. Mehmed'in ma'sum kardeĢlerini öldürmeleri....................... III................................ 95......... Cağaloğlu (Cigala-zâde) Sinan PaĢa'nın dönme ve hâin olduğu ve Celâli isyanlarına onun sebep olduğu Ģeklinde iddialar var.................... Mehmed........... IV. Acaba ileri sürülen iddialar doğru ........... Ġslâm Hukuku açısından izah edilebilir mi?............................................ ailesi ve zamanındaki önemli hadiseler hakkında kısaca bilgi verir misiniz?..........177 XIV......................................................................180 XVI...................SULTÂN II............. Murad devri ġeyhülislâmlarına da dil uzatılmaktadır.......................... Mustafa'nın zamanını kısaca özetler misiniz? Tamamen akıl hastası olduğu doğru mudur?.174 99............. Sultân III....175 100....................... Bunlarda hakikat payı var mıdır?..190 110.................... III.....................178 XV............................................................................171 XIII......................... IV............... Sultân IV..180 103..... Murâd'ın ve oğlu III........ Celâli isyanları hakkında özetle bilgi verebilir misiniz? Sizce bunların sebepleri nelerdir?.169 ........... Mehmed devrindeki belli baĢlı Celâli isyanlarını anlatır mısınız?................93......................... MURAD DEVRĠ...................... Murad'ın sefîh ve içkici olduğuna dair iddialar hakkında ne dersiniz?.................... .................................191 ........................................ MEHMED DEVRĠ....................................184 14 BĠLĠNMEYEN OSMANLI 8ĠUNI 107..................................................................184 ¦c 106................ Ahmed..182 XVII.. Murâd'ın aile hayatı aleyhinde çok Ģeyler duyuyor ve zamanında devleti kadınların " :idare ettiğini bazı eserlerden okuyoruz......................................... AHMED DEVRĠ....... MUSTAFA DEVRĠ................................................................................ Sultân III........... OSMAN (GENÇ OSMAN) DEVRĠ......................167 94..... IV..........................176 101......

.212 127...204 XXI.................... IV............ Ģahsiyeti................................SULTÂN III......205 XXII............................................. Ġbrahim'e Deli Ġbrahim denmektedir.......201 119...203 XX................................................................ II........................................ Bu da doğru mudur?.. II.......... Murad'ın kendi döneminde uçma denemeleri yapan Hezarfen Ahmed Çelebi'yi idam ettirdiği söylenmektedir.............. 1683 Eylülünde meydana gelen Viyana Bozgununun sebepleri neler olabilir? Merzifonlu Kara Mustafa PaĢa'nın kabahati var mıdır?.......................................... IV............ I........ Ġbrahim................................ Acaba doğru mudur?..................................... Mehmed'in 7 yaĢında halife unvanı ile bulunan padiĢahlığa getirilmesi Ġslâm Hukukuna göre caiz midir?..192 112.202 120............ AHMED DEVRĠ (LALE DEVRĠ)..................................................................... Mustafa...SULTÂN I................................................................. aile hayatı ve zamanındaki önemli olaylar hakkında kısa bilgiler verebilir misiniz?............. Gerçekten deli midir?...196 XIX.... III.205 122. IV..... Baltacı Mehmed PaĢa'nın Rus Çarının karısı Katerina ile gayr-i meĢru hayat yaĢayarak Osmanlı ordusunu sattığı ve böylece Prut Zaferi'nin Osmanlı Devleti'nin aleyhine geliĢtiği söylenmektedir................. Sultân Ġbrahim devrinin tam zevk ü safa devri olduğu ve bunda da Telli Haseki baĢta olmak üzere Saray Kadınlarının rolü olduğu söylenmektedir.....................SULTÂN II............................. Bu olayın aslı nedir?.... Lale Devrinde yapılan eğlenceler nelerdir ve gayr-i meĢru eğlenceler var mıdır?............................................208 124.............. ailesi ve zamanında Osmanlı Devleti'nin siyasi ve coğrafî durumu hakkında kısaca bilgi verir misiniz?.111..... Ģahsiyeti ve zamanındaki önemli olayları özetler misiniz?............................... Mehmed'in annesi Turhan Sultân'ın devleti tek baĢına idare ettiği söylenmektedir.......................... MEHMED DEVRĠ.............................208 s 125....197 116........... ailesi ve dönemindeki mühim olaylar hakkında bilgi verir misiniz?....206 XXIII..................................................................... IV........................................SULTÂN II.............. SÜLEYMAN DEVRĠ................193 113................ Osman'dan itibaren Osmanlı idaresinde kadınlar saltanatının baĢladığı ve bunun baĢını da Kösem Sultân'ın çektiği söylenmektedir.................. ĠBRAHĠM DEVRĠ. Ģahsiyeti... Ahmed.................................................................197 117............214 !28l*i XXIV. Bu da doğru mudur?.. MUSTAFA DEVRĠ.......... Ģahsiyeti......................195 115................... Matbaa neden Osmanlı Devleti'ne 1727 yılında yani Avrupa'dan 272 yıl sonra gelebilmiĢtir? Bu durum................SULTÂN II........................... ailesi ve zamanında Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında özet bilgi verir misiniz?..... Sultân II.......200 '• 118.......193 114....192 XVIII............. Ahmed..... Süleyman'ın Ģahsiyeti........... ailesi ve zamanında Osmanlı Devleti'nin maruz kaldığı önemli hadiseler hakkında kısaca bilgi verir misiniz?...204 121......................210 126. AHMED DEVRĠ... Osmanlı Devleti'nin teknolojiye karĢı gelmesi demek değil midir?......................................... Füzenin kâĢifi kabul edilen Lagarı veya Lagrî Hasan Çelebi'nin de idam edildiği veya ġeyhülislâm Yahya Efendi tarafından engellendiği söylenmektedir.............................SütT/ .......... Bunlar doğru mudur?.................... Mehmed............................ Sultân I.........OSMANLI DEVLETĠNĠN DURAKLAMAYA BAġLAMASI VE SULTÂN IV...................................................206 123.. II.......... Bu iddiaların aslı nedir?.

........... Kabakçı Ġsyanı................... Mahmûd zamanında a'yân ile devlet erkânı arasında imzalanan Sened-i Ġttifak ne demektir? Anayasa hukuku açısından değeri nedir?................220 131........................... MAHMUD DEVRĠ.......1 inak XXV..................... Selim'le BaĢlayan yenilik hareketlerinin esası nedir?................220 132.................................................... MUSTAFA DEVRĠ..................................................................................................................... ailesi ve zamanındaki mühim olaylar hakkında kısa bilgiler verir misiniz?................ neden Osmanlı Devleti açısından bu kadar aleyhte yorumlanmaktadır?224 XXVIII.......237 143..... Osmanlı Devleti'nde III....................... Selim bu yeni düzenle neyi gaye edinmiĢtir?. Sultân Osman kimdir? Ailesi ve devrindeki önemli olaylar hakkında kısaca bilgi verir misiniz?.................... Bu doğru mudur?.............. Mahmûd....................................... ailesi ve zamanında meydana gelen olaylar hakkında kısaca bilgi verir misiniz? ......220 XXVII......... Mahmûd'un Ģahsiyeti..................234 XXIX................................SULTÂN IV................227 137............................................ ailesi ve döneminde meydana gelen önemli olaylar hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz?....240 ............................SULTÂN III. IV................................................ SELĠM DEVRĠ...........1 XXIX-SIS Ki »I m-1 TN ÎtĠDüJ^ÜÜ OSMANU 15 128..236 141............... Selim............. I........................ II............................................. SULTÂN III.....218 XXV................SULTÂN III.................. III......................... Selim'in hal' edildiği Ġkinci Edirne Vak'asının asıl sebebi nedir?......................................224 136............................ Abdülhamid Hân........... ailesi ve devrindeki olayları kısaca özetler misiniz?.....218 130....... MUSTAFA DEVRĠ....................................... Mustafa. ABDÜLHAMĠD DEVRĠ...............................................229 139........................SULTÂN I....SULTÂN II.........................................................................SULTÂN I... bir irtica hareketi midir? III..... ailesi ve zamanındaki önemli olaylar hakkında özet bilgi verir misiniz?236 XXX. Mustafa.....216 129..................................... Ģahsiyeti..........222 134.....224 135..........220 XXVI....................... MAHMUD DEVRĠ (YENĠLEġME=TECEDDÜD VE AVRUPAYI TAKLĠT DEVRĠ)........... Osmanlı Devleti'nde ortaya çıkan ve hâlâ devam eden Vehhâbî hareketinin aslı ve esası nedir? Nasıl siyasî bir harekete dönüĢmüĢtür?...............................237 142..... II..............217 XXIV.. Ģahsiyeti..........1» 1...... Nizâm-ı Cedid ne demektir? III.. Patrona Halil isyanının mahiyeti nedir ve neden çıkmıĢtır? Lale devri ile ilgisi var mıdır?................ III...........SULTA 131........... I. ailesi ve zamanındaki mühim olaylar hakkında kısaca bilgi verir misiniz?...... Ahmed devrinden II..227 138.... III......OSMANLI DEVLETĠNĠN GERĠLEMEYE BAġLAMASI..................................................................222 133........ Kaynarca Mu'âhedesi....................231 140........... Mahmûd döneminde imzalanan Sened-i Ġttifak'a kadar (1703-1808) yaklaĢık yüz yıl derebeyler ve a'yânların hâkim olduğu ve halka zulm ettikleri söylenmektedir............. Lale devrinde sadece keyif ve eğlence mi yapılmıĢtır? Fikir ve kültür hayatına yönelik bir Ģey yapılmamıĢ mıdır?....... OSMAN DEVRĠ..... III.........................................................................

.................. Bunların aslı esası var mıdr?. Fener Patriği Grigorios'un idam edilmesi ve cesedinin Patrikhanenin Orta Kapısına asılması olayının aslı nedir?...........................262 156.. Ģahsiyeti.............................. 1293/1876 Tarihli Kanun-ı Esâsî'yi Hazırlayan Sebepler nelerdir? Ġslâm Hukukuna göre böyle bir Anayasayı ilan etmek meĢru mudur?...... ABDÜLMECĠD DEVRĠ.... ailesi ve zamanındaki olaylar hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz?................. II..........................KANUN-I ESASĠ.....................SULTÂN V..... Abdülmecid'in Ģahsiyeti................................................... Sultân Abdülhamid'in Ģahsiyeti................................................ Murad...245 147...............257 153........................................ 1877 Martında açılabilen Meclis-i Meb'ûsân neden ġubat 1878'de kapatıldı? II... ABDÜLAZĠZ DEVRĠ............................................................. Tanzimat sonrası taĢra teĢkilatındaki değiĢiklikler kısaca nasıl geliĢmiĢtir?... MURAD DEVRĠ. Abdülhamid demokrasi düĢmanı mıydı?....253 152................................................257 154......248 149.. Yeniçeri ocağının lağvedilmesi olayına neden Vak'a-i Hayriye denmiĢtir?................. Sultân Abdülaziz intihar mı etmiĢtir yoksa Ģehid mi edilmiĢtir?................................262 157......................144..... Mustafa ReĢid PaĢa kimdir? Sadece Tanzimatçı mı yoksa mason bir din düĢmanı mıdır?...............249 150.... I..............243 146.................... Sultân Abdülhamid'e neden Kızıl Sultân denmektedir? Bu çirkin lakabı Abdülhamid için kullanan kimdir?..........265 158............ MEġRÛTĠYETĠN ĠLANI VE SULTÂN II...... Genç Osmanlılar Osmanlı Cemiyeti'ni kimler ve hangi gayelerle kurmuĢlardır? Namık Kemal ve Ziya PaĢa bu derneğe neden girmiĢlerdir?............................... 273 162......................... 1839 tarihli Tanzimat Fermanının mahiyeti nedir? Osmanlı Devleti'nde hak ve hürriyetler hareketi ilk defa bu fermanla mı baĢlamıĢtır?.................250 151.......................... Mithat PaĢa hakkında çeĢitli dedikodular bulunmaktadır? Mason olduğu ve Ġngilizlerin adamı olarak çalıĢtığı bu iddialar arasındadır............................................................................................ Mahmûd devrinde yapılan köklü değiĢiklikler (1808-1839) nelerdir? Bakanlar Kurulu sistemi bu dönemde Avrupa'dan nasıl adapte edilmiĢtir?.....269 160............. I............. ailesi ve zamanındaki önemli hadiseler hakkında kısaca bilgi verir misiniz?..................................... 93 Harbi nedir ve sebep olanlar kimlerdir? Berlin Muahedesi bu sebeple mi imzalanmıĢtır?...270 161.....................................261 XXXIII....................................................265 159........ ABDÜLHAMĠD DEVRĠ...........................................................................................263 XXXIV..................................................... ailesi ve zamanındaki mühim olaylar hakkında kısaca bilgi verir misiniz?..................................259 155...................274 ..........245 148............................................ aile efradı ve zamanındaki mühim olaylar hakkında kısaca bilgi verir misiniz?....................... V.............. Sultân Abdülaziz'in Ģahsiyeti.244 16 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYEN OSMANLI XXXI.SULTÂN I............................................... Tanzimat devri ne demektir? Tanzimat'tan sonra yapılan idarî değiĢiklikler (1839-1920) nelerdir?...........................................256 XXXII......................................................................TANZĠMÂT-I HAYRĠYE VE SULTÂN I................ 1856 (1272) tarihli Islâhat Fermanının getirdiği yenilikler nelerdir? Neden hem Müslümanlar ve hem de gayr-i müslimler bu fermandan memnun olmamıĢlardır?..............241 145..............

..... II....... XXXVII............275 164........278 167.. 180................... Ġttihâd ve Terakki adı verilen siyâsî cemiyet nasıl teĢekkül etti ve nasıl iktidara geldi? Bunların fikrî yapıları nedir?..........278 166........... Kölelik Ufl koyı 187.................................. II...................... ġerif Hüseyin I' neden dillere dest 177................................. Abdülhamid devrinin "Devr-i Ġstibdâd" olduğu söylenmektedir. Abdülhamid.. Sultân Vahîdüddin'ınj 179..................287 XXXVOSMANLI DEVLETĠ'NĠN YIKILMAYA BAġLAMASI...SULTÂN VI... MEġRÛTĠYET'ĠN ĠLANI VE SULTÂN V..... Ġkinci Abdülhamid neden Hamidiye Alaylarını kurmuĢtur?.................... Sultân Vahidüddln I Samsun'a çıkmıĢtır?....................... Suriyelilerin Fransızlara Âliye Divan-ı Harbi »¦¦ XXXVI... MEHMED REġÂD DEVRĠ (ĠTTĠHAD VE TERAKKĠ ĠKTĠDARLARI)............................ Halife Abdulmeddj bilgiler verir mis 181.. bu anlattığınız çerçevede kabul etmek doğru olur mu?...................................... MEH» 178........ Osmanlı Hâl Ģu 182............ Bu konuda neler söyleyebilirsiniz? Abdülhamid'in hal' fetvasını kim vermiĢtir?........... Her ikisi de Mü*:------sebep olan olayla 176................ Abdülhamid'in Ģahsî idare devrinin temel özellikleri nelerdir? Özellikle ittihâd-ı Ġslâm siyâsetinin bu idarede rolü var mıdır?............................ II...............284 170........................................................................... Osmanlı Kapitülasyonlara 183..... Mehmed Ki neler söyleyebilirsiniz?................................................... Osmanlı Devi 184............ Bir asra yakındır irtica olayı denilerek hep dindar insanların üzerine yıkılan 31 Mart Hadisesi'nin iç yüzü nedir? Ne değildir?......' 163........... Sultân V............ I 186.....................................................285 171...... 174..277 5 165... Ermenilerin Sultân Abdülhamid'i öldürmek üzere planladıkları Bomba Olayının aslı ve esası nedir?......... Osmanlı Devleti'ni 1.289 ..... nelen(W............................281 169... Ġttihâd ve Terakki mensuplarının hepsini.....1 midirler?....... Bediüzzaman Sald hatta hal' fetvasını Abdülhamid'in hal' fet XXXVOSMANLI MEġRÛTĠYETĠN (ĠTTĠHÂD VE TERĠ 172......... 1915 tarihli Ermeni Ti Ermenilerin ve Batılı baz 175................OSMANLI | DEVRĠ. Abdülhamid'in muhalifleri tarafından kullanılan Yıldız Mahkemesi olayının aslı ve kararları hakkında hukukçu olarak neler diyebilirsiniz?.............« BĠLĠNMEYEN OSMANLI 17 171... Filistin'de bir Yahudi Devleti'nin kurulmaması için ne gibi tedbirler almıĢtır? Ġsrail Devleti'ni kendi zamanında engellediği doğru mudur?............ Kölelik W fl 186..... Bu iddia doğru mudur ve gerçekten II.................. Bediüzzaman Said Nursi gibi Ġslâm âlimlerinin de Sultân Abdülhamid'e muhalif olduğu ve hatta hal' fetvasını hazırladıkları iddia edilmektedir........ II................................................ 173..... Osmanlı 1 sebeple de dıj ( kimler ma» GSMA/Uf I-OSMANLI W 185...........279 168........

.. Halife Abdülmecid Efendi'nin Ģahsiyeti.............. Bu iddia doğru mudur ve kimler masondur?................................ Cihan Harbine sokan Enver-Tal'at ve Cemal PaĢa üçlüsü vatan hâini midirler?.. MEHMED VAHĠDÜDDĠN DEVRĠ..............310 ĠKĠNCĠ BÖLÜM OSMANLI DEVLFITNDE SOSYAL HAYAT VE HAREM I.....................................................................314 ......... ABDÜLMECĠD DEVRĠ...............303 181. ailesi ve zamanındaki mühim olayları özetler misiniz?......... Osmanlı Devleti'nin duraklama........................305 183..............................304 182................................OSMANLI HUKUKUNDA KÖLELĠK VE CARĠYELĠK................................................................. Sultân Vahîdüddin'in Ģahsiyeti.........................................289 173.................................................................................................................SULTÂN VI. Sultân V.........................................303 180...312 185............................ Osmanlı Devleti'ni I... çocukları ve zamanındaki mühim olaylar hakkında kısa bilgiler verir misiniz? Osmanoğullarının Türkiye dıĢına ihracı nasıl olmuĢtur?. Ġslâm Hukukunda cariyelerin hukukî statüleri nelerdir? Efendiler cariyeleri ile karı koca hayatı .............. Suriyelilerin Fransızlar tarafından kandırılmasını ve Cemal PaĢa'nın hatalı kararı ile kurulan Âliye Divan-ı Harbî Meselesinin Araplarla Türklerin arasını açmasını kısaca izah eder misiniz? ....300 XXXVII.................................................. 188.......................................OSMANLI DEVLETĠ'NĠN YIKILMASI VE SULTÂN II..........................299 178............296 177. ........................... 1915 tarihli Ermeni Tehcir'ini Ermeni soykırımı olarak görmek mümkün müdür? Bu konuda Ermenilerin ve Batılı bazı yazarların iddialarına nasıl cevap verebiliriz?...........296 176...... ġerif Hüseyin PaĢa'nın çıkardığı Arab Ġhtilâli nedir? Fahreddin PaĢa'nın Medine Müdafaası neden dillere destan olmuĢtur?.. Kölelik ve cariyelik kavramlarını açıklar mısınız?............172..........................313 187...................................... Mehmed ReĢâd Hân'ın Ģahsiyeti..................314 B&&5 18 ġĠLĠNMEYEN OSMANLI 189..........306 184................................................297 XXXVI............................................................................................................... Osmanlı Devleti'nin yıkılıĢını hazırlayan Ġttihada kadronun çoğunlukla mason oldukları ve bu sebeple de dıĢ güçlerin kuklası haline geldikleri söylenmektedir...................292 174............. Sultân Vahidüddin vatan hâini midir? Mustafa Kemal kendi baĢına mı 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkmıĢtır?...................................... gerileme ve yıkılıĢ sebeplerini kısaca özetler misiniz?............312 186............................ daha sonra ne zaman anayurtlarına dönme imkânlarını elde etmiĢlerdir ve Ģu anda yaĢayan Osmanlı ġehzadeleri var mıdır?................................................................. Osmanlı Hanedanı....................... Kölelik ve cariyeliği ilk defa Ġslâm Hukuku mu vaz' etmiĢ ve daha önce yokken yeni mi ortaya koymuĢtur?....... ailesi ve zamanındaki mühim olaylar hakkında neler söyleyebilirsiniz?...................... Osmanlı Devleti'nin yıkan sebeplerden birinin de kapitülasyonlar olduğu söylenmektedir................. Her ikisi de Müslüman olan Araplarla Türkler arasında karĢılıklı nefret tohumlarının atılmasına sebep olan olaylar nelerdir?................. Ġslâmiyet Kölelikle ilgili yeni olarak ne getirmiĢtir? Diğer sistemlerden farklı olan yönleri nelerdir?................. Kapitülasyonlar ne demektir ve Ġslama uygun mudur?.......299 179.......................294 175................. Ġslâmiyet neden köleliği birden bire ortadan kaldırmadı?....................

.................................................... 206........................... Harem ne demektir?........... Harem'e aitmiĢ gibi gösterilen çıplak resimlerin Osmanlı kadınlarına ait olduğu doğru mudur? Yoksa bunlar da Batılı ressamların hayalî ürünleri midir?.......... Hadımlık dinen caiz midir? Osmanlı PadiĢahları zorla insanları hadım ettirmiĢ midir? Hadımlar.............................yaĢayabilirler mi? Bunun kaynağı nedir?....324 ¦ 198...331 204................ Osmanlı Haremindeki erkek personeli kısaca anlatır mısınız ve görevlerini açıklar mısınız? .............329 203.......... Osmanlı PadiĢahlarının karı-koca hayatı yaĢadıkları cariyelerden ikballer kimlerdir?...................338 ........................................................................335 -......... Bunu nasıl izah ediyorsunuz?... Bu doğru mudur?. havuz safalarını da buna bağlamaktadırlar.:... Batılı bir kısım yazarların Harem'le ilgili kitapları hakkında neler söylenebilir? Bunlar gerçekleri ¦".........319 192......................................................... Osmanlı PadiĢahlarının eĢleri sayılan cariyelerden kadınefendiler kimlerdir?............................. Harem'de tam bir eğlence ve oyun havasının hâkim olduğu ve her çeĢit eğlencenin meĢru'-gayr-i meĢru denmeden yapıldığı iddia edilmektedir......317 II-OSMANLI'DA HAREM............... kiminle karı-koca hayatı ya'Ģârlar?..................329 202.................. Harem'de ve Topkapı Sarayı 'nın sofralarında altın ve gümüĢ kapların kullanıldığını duyuyoruz.....325 199................................................ yansıtıyor mu?................................... Hizmetçi statüsündeki cariyeler..... Osmanlı Devleti'nde çeĢitli oyunlara ve eğlencelere müsaade edilmiĢ midir?... PadiĢahların Harem'in bahçesinde bulunan havuzlarda cariyeleri çırılçıplak soyduğu ve bunlara süt banyosu yaptırarak bununla eğlendiği iddia edilmektedir? Bunun hakkında ne C dersiniz?.................... Harem'deki kadınlardan PadiĢahlara veya Devlet Adamlarına.............................................. 327 201.................335 207....................................... Gözdeler............. Hizmetçi Statüsündeki Cariyeler ne demektir? Bunlarla karı-koca iliĢkisi mümkün değil midir?316 191....320 194........326 200......... 334 III...... Hünkâr Sofası denilen Harem'in salonunda gayr-i meĢru eğlencelerin yapıldığı söylenmekte ve çirkin iftiralar yapılmaktadır? Bunlar doğru mudur?.................................... Saray'daki câriyeler'in hepsi PadiĢahların hanımları mıydı? Yoksa görevleri nelerdi?........ PadiĢah ve devlet adamlarından da Harem'deki bazı kadınlara veya sultânlara aĢk mektupları yazıldığı söyleniyor............................................ Durumu fıkıh kitapları açısından izah eder misiniz?..... OSMANLI'DA MÜZĠK VE EĞLENCE........... Efendilerin cariyelerin avret yerlerini görmeleri caiz midir? Caiz olduğunu iddia edenler........323 197................................. Halbuki altın ve gümüĢ kap-kacak kullanmak dinen yasaktır............. Harem'deki cariyeler evlenebilirler miydi?..........................336 208.....................338 209................................ Halbuki Ġslâm'da musikinin hükmü buna mani değil midir?....... Osmanlı haremindeki kadınlarla içli dıĢlı mıydılar?......................................................319 : 193...........................•'-'...322 196.............................................. Doğru mu?.............321 195...........................................331 205........................... peykler ve has odalıklar ne demektir?........ Osmanlı Devleti'nde musiki ziyafetlerinin yapıldığını biliyoruz.............315 :i 190........................................................

.................352 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM OSMANLI HUKUK SĠSTEMĠ VE DEVLET TEġKĠLÂTI I............. Hûbân-nâme'si.................. Osnuni hic M ! ¦ 22« 229 BĠLĠNMEYEN OSMANLI 19 216...346 215.....339 211..................................343 214...... Osmanlı Devleti'nde Esnafın kümeleĢtiği teĢkilâtlar var mıydı? Esnaf hakkını nasıl arıyordu?...........343 213...................... "Osmanlının Muzırlan" diyebileceğimiz bazı kitaplar olduğu iddia edilmektedir..... 219 .....348 217.348 BĠLĠNMEYEN OSMAN 216..............OSMANLI DEVLETĠNDE RE'ÂYÂ VE SOSYAL SINIFLAR...................... Bunlar hakkında neler diyebilirsiniz?.. yani Defter-i AĢk'ı.. Osmanlı yönetim anlayıĢında soy asaleti'nin bir önemi var mıydı? KiĢinin ehliyeti ne derece önem arz ediyordu?............................. Osmanlı r> W OSMAltîHfif? I.......341 IV......... 224 ...210.... ġER'Ġ VE ÖRFĠ HUKUK TARTIġMALARI.....357 ............ Osmanlı Devleti'nin kuruluĢ yıllarında toplumu ve özellikle esnafı harekete getiren fütüvvet ve Ahi TeĢkilatı ne demektir?....... Osmanlı döneminde bazı geziler düzenlendiği ve Kağıthane safalarının yaĢandığı bilinmektedir... Batıl 221 ...........354 219.........................350 218...................... Gerçekten Enderûnlu Fâzıl'ın eserleri..................................... Devlet.. Batılıların Pax Ottoman dediği Osmanlı BarıĢı ve hoĢgörüsü ne anlama geliyor?............OSMANLI HÜK................................... Osmanlı hukuk sistemi çok hukuklu bir hukuk sistemi midir yoksa hukuk birliği mi hâkimdir? 354 220....... Ġslim • mıdır? 226 .... Osmanlı Devleti'nde Batılı anlamda sosyal tabakalaĢmadan ve sosyal sınıflardan söz edilebilir mi?.... Osmanlı 1 bll9i verir r 217.. ............................................OSMANLI HUKUK SĠSTEMĠ. Ov Ahi 218.................................................... Osm islim <¦ 222 . Bu kt: 225 ....... Harem'de hayat nasıl yürüyordu? Osmanlı PadiĢahlarının aileleri ile düzenledikleri halvet denilen eğlenceleri nasıl açıklayabilirsiniz?.................... 0 zar meyve 223 ....................................................340 212............................... Osmanlı Devleti'nde vatandaĢlara sürü nazarıyla bakıldığı için mi re'âyâ tabiri kullanılmıĢtır?.................... Tûsî'nin Behnâme'si hakkında neler diyeceksiniz?......................................................................... Osma' sistem. Osmanlı Devleti'nde Ģehir hayatını düzenleyen Belediye (ihtisâb) TeĢkilâtı hakkında kısaca bilgi verir misiniz?.......... 227 ............... Osm-220 .....

.......................382 20 MyM... laik hukukun meyveleri değil midir?.....................374 232............................................................................................ Devletin yasama organı...................................378 237........375 II...... Bu izahlar neticesinde Osmanlı Hukuk Mevzuatı deyince ne anlamamız gerekmektedir?..........368 226...............371 230..............361 222. Osmanlı Hukukunda Kanunnâmeler nasıl ve kimler tarafından hazırlanırdı?.... Bazı araĢtırmacılar..... idarî......221.... Osmanlı Hukukunda doğrudan Devlete yani Ülül-emr'e tanınan yasama yetkileri yok muydu?373 231............................ Osmanlı Kanunnâmeleri ġerî'at ve Fetva süzgecinden geçirilmiĢ midir?...370 229...................376 235.....381 239......................................... Mîrî Arazî ve Tımar sistemi ile Ġlgili kuralları kor" Ģeklindeki yetkisini açıklar mısınız? O zaman tımar sistemi ile alakalı bütün kanunlar...376 236...................... Ġslâm Hukukunda ve dolayısıyla Osmanlı Hukukunda Devletin sınırlı yasama yetkileri var mıdır?....................................................................yı ..........................379 238.....................................369 228...........................375 234.............................................OSMANLI KANUNNAMELERĠ VE YASAMA ORGANI ĠLE ĠLGĠLĠ TARTIġMALAR........ malî ve askerî düzenlemeleri yapabilir' mi? Kanunnâmeler bu kuralın sonuçları mıdır?........................................367 225..........Ģ............................ Osmanlı Devleti'nde resmî mezhebin Hanefi mezhebi olduğu ve diğer mezhep mensuplarına hiç hak tanınmadığı iddia edilmektedir............... kamu hizmetlerinin ifası için her çeĢit adlî....9............................................................................... Osmanlı Kanunnâmelerini kısaca nasıl anlatabilirsiniz?..... Osmanlı Devleti'nde ġeyhülislâmlar'ın Divan-ı Hümâyûn üyesi olmadığı ve kendilerine etkili bir görev verilmediği iddia edilmektedir...... Osmanlı Hukukunda Devletin yasama yetkilerinden olan "Devlete karĢı iĢlenen suçlarla ta'zir suçlarının cezalarını tesbit eder" kuralını açıklar mısınız? Fâtih'in bazı ceza kanunları yapması bu esasa mı dayanmaktadır?..................... bu Ģerl yetkiye dayanılarak mı hazırlanmıĢtır diyeceğiz?...............374 233......... mevcut Ģerl hükümleri kanun haline getirebilir mi? Bunun tarihte misâlleri var mıdır?368 227.......................................................................................................... Osmanlı Devleti'nin "Ülül-emr. O zaman Kanunnâmelerin tanzim ettiği hukuk dalları nelerdir? Kanunnâmeler..............364 223............................ Bu iddialar doğru mudur?................................................................................................365 224................................ Osmanlı Devleti........... Osmanlı dönemindeki mahkeme kararları demek olan ġer'iye Sicillerine göre Osmanlı Hukuk sistemi nedir?.... Osmanlı Devleti laik bir devlet midir? Osmanlı Hukuk sistemi deyince ne akla gelmelidir? Ġslâm Hukukundan ayrı bir hukuk sistemi var mıdır? Din ve devlet münâsebeti nedir?......y................................................... Osmanlı Devleti'nin Rumeli'deki bir kısım kanunları hazırlarken eski gayr-i müslim devletlerin kanunlarından iktibâsda bulunduklarını ve dolayısıyla Ģeriata aykırı kanunları yürürlüğe soktuklarını iddia etmektedirler?........... yürütme ve yargı yetkileri var mıdır?.................. içtihâdî mevzularda ictihâdlardan birini tercih ederek nasıl kanunlaĢtırabilir? Bu konuda ġeyhülislâmların yetkileri nelerdir?... Devlet.......... Devletin yasama yetkilerinden olan "Caiz olan konularda Nizâm-ı Âlem için kural koyabilir" ne demektir?... Osmanlı PadiĢahlarının Hak ve Yetkileri nelerdir? Sınırsız yasama................... Bu iddialar doğru mudur ve ġeyhülislâm'ın Osmanlı Devleti'ndeki statüsü nedir?..............

384 241.........392 245.......... Tanzimat sonrası ġer'iye Mahkemeleri kaldırılmıĢ mıdır veya Bunları n Yetkilerinin Sınırlandırılması söz konusu mudur?........................................................................................... Osmanlı hukukunda sınırlı yasama yetkisini Divan-ı Hümâyundan baĢka kimler kullanmıĢtır? Divan-ı Hümâyûn önemini kaybedince...........OSMANLI DEVLET TEġKĠLÂTI VE SALTANAT USULÜ.................................................. Osmanlı Devleti'nde insanı insan yapan ġahsî Hak ve Hürriyetlerin korunması ve Güvenlik Ġlkesi ile ilgili neler söyleyebilirsiniz?.......404 V. 1862'de kurulan Divan-ı Muhasebat ile mi baĢlamaktadır? Yoksa daha evvel de böyle bir müessese var mıdır?..................393 246......................................................... Osmanlı Medreselerini ve ilmiye sınıfını kısaca anlatır mısınız?..................................................399 249................................................... Osmanlı Devleti'nde Tanzimat'tan önce yargı görevini yerine getiren mahkemeler yani ġer'iye Mahkemeleri nasıldı?.... Ġslâm'ın tavsiye ettiği Ģûra esasına ri'âyet edilmiĢ midir?.405 253............................................................................................385 243..................240............................ Osmanlı Devleti'nde hâkimlerin dereceleri ve tayin usulleri nasıldır? Günümüzdeki gibi hâkimlerin sınıflandırılmaları mevcut mudur?...................................................................................................383 III........... Osmanlı Devleti'nde temyiz makamları var mıdır? ġer'iye Mahkemeleri dıĢında yargı organları bulunmakta mıdır?.......................................................................... Osmanlı Devleti'nde baĢbakan demek olan Vezir'-i A'zam (Sadrazam)ın hak ve yetkileri nelerdir?.....................................................401 ¦ 250....................................................409 256...........384 ¦ 242........OSMANLI DEVLETĠ'NDE TEMEL HAK VE HÜRRĠYETLER.............................. Nizamiye Mahkemeleri Avrupa kanunlarını mı uygulamıĢtır? TeĢkilatlanması ve temyiz usulleri nasıldır?.. Osmanlı Devlet sisteminin temel özelliklerini özetleyebilir misiniz?........412 258............401 251....... Osmanlı Hukukunda vatandaĢların temel hak ve hürriyetleri kabul edilmiĢ midir? Yoksa 1839 tarihli Tanzimat Fermanıyla mı kabul edilmeye baĢlanmıĢtır?.................................................................. 1876 yılına kadar ve özellikle de Tanzimat'tan sonra yasama faaliyeti nasıl devam etmiĢtir?..... Osmanlı Devleti'ndeki taĢra teĢkilâtı yani eyâlet ve sancak sistemi nasıl çalıĢıyordu?... Osmanlı devlet Ģeklini Batıdaki anlamıyla mutlakıyet olarak vasıflandırmak mümkün müdür? ġayet doğru değilse.................................................................... Yürütmenin baĢı olan PadiĢahların tayin usulleri ve saltanatın verasetle intikali meselesi Ġslama göre izah edilebilir mi?.......................................... Bu izahlar karĢısında Osmanlı Devleti'nin Despotik olduğu iddiaları konusunda neler söyleyebilirsiniz?................................................OSMANLI DEVLETĠNDE EĞĠTĠM VE YARGI...........406 254...................397 248..........395 247.. Osmanlı PadiĢahları herhangi bir makama karĢı sorumlu mudurlar? Yoksa bazılarının dedikleri gibi astıkları astık ve kestikleri kestik midir?....400 IV....................................................................................................... Devletin gelir-giderlerini kontrol eden SayıĢtay..........387 244.....................408 255...405 252...............................................................................410 257....................414 .............................. Osmanlı Hukukuna göre devletin unsurları nelerdir?... Osmanlı Devleti'nde ulül-emr veya Ģûra meclisinin yerini alan ve günümüzdeki Bakanlar Kurulu görevini de ifa eden Divan-ı Hümâyûnu kısaca anlatır mısınız?......

...422 RIH' el k«a|| VIl-OSMMUS OSMAfUS I-OSMANLĠ» 272 ( 273 0*mt*8 274 275....433 270................. 1868 yılında kurulan ve DanıĢtay'a benzeyen ġûrây-ı Devlet ile mi baĢlamıĢtır? Yoksa daha evvel buna benzer yargı organları var mıdır?........425 265................. K 276..........................................................259..... Osmanlı Devleti'nin miras hukuku konusunda Ģerl hükümleri terk ettiğini göstermekte midir?...... Osmanlı Hukukunda gayr-i menkul mülkiyeti var mıdır? Arazî Hukukunun Ģerl dayanağı nedir? Bütün Osmanlı toprakları sadece mir! arazi midir?....427 267.............................. Mîrî arazi ne demektir? Osmanlı ülkesinde bütün arazinin mâlikinin PadiĢah olduğu iddiası doru mudur?.....................................429 VII..... Tanzimat'tan sonra azınlık hakları ile ilgili ne gibi geliĢmeler olmuĢtur?..416 260.....0 277......... Osmanlı Miras Hukukunda Ģer'i ve âdi intikal diye bir düalizmin yer aldığını biliyoruz...... Osmanlı Devleti'nde evlenme akdi nasıl bir sözleĢmedir? Ġmam Nikâhı ne demektir?.. S 282.................. Ta'addüd-i zevcât yani birden fazla kadınla evlenme meselesinin Osmanlı Devleti'ndeki uygulanıĢı nasıldı?................436 ...........OSMANLI VERGĠ SĠSTEMĠ VE ġER'Ġ DAYANAKLARI...................415 VI............................................. zina suçunun cezası olan recm...................421 263....430 268.......................... Osmanlı Devleti'nin 1876 tarihinden itibaren Medeni Kanunu olan Mecelle hakkında ne diyorsunuz? Mecelle ile Ġslâm Hukuku terk edilerek yeni bir Avrupaî kanun mu yapılmıĢtır?.......................... ĠKTĠSADĠ VE TĠCARĠ HAYAT I.. MĠRAS....419 262.......... Osmanlı Hukukunda vergi ne demektir? ÇeĢitleri nelerdir? ġerî'atın dıĢında vergi var mıdır?.............. Osmanlı Hukukunda Kadının boĢama hakkı var mıdır?.OSMANLI AĠLE.............436 272... Osmanlı Devleti'nde idarî yargı..........OSMANLI DEVLETĠ'NDE AZINLIKLARA TANINAN HAKLAR......426 266........................................................... ( II-05 278.............. Osmanlı Devleti'nde azınlıklara tanınan hakları kısaca özetler misiniz? Neden azınlıklara bazı elbiselerin giyilmesi ve evlerinin yüksek binası müsaadesi verilmiyordu?......... Osmanlı Devleti'nde azınlıkların görev ve yükümlülükleri nelerdi?....... EġYA VE BORÇLAR HUKUKUYLA ĠLGĠLĠ ÖNEMLĠ SORULAR...... t BĠLĠNMEYEN OSMANLI 264........................... Fâtih'in azınlık hak ve hürriyetleri ile ilgili fermanını kısaca anlatır mısınız?................... CEZA............................................433 271............................... hırsızlık suçunun cezası olan kat'-ı yed yani el kesme gibi had cezalarını uygulamıĢ mıdır?.............................. Osmanlı Devleti..416 261....... Bu durum..........................430 269.........434 DÖRDÜNCÜ BOLUM OSMANLI DEVLEIÎNDE MALĠ HUKUK...................................................................................

...........273................... Osmanlı Devleti'nde sanayiden söz edilebilir mi? Sanayiin geliĢimi hakkında bilgi verir misiniz?.....440 276............. Osmanlı Devleti'nde servet birikiminden söz edilebir mi?.............447 282................ Tanzîmât sonrası Osmanlı Mali Hukukunda meydana gelen temel değiĢiklikleri özetler misiniz?447 III............ Bu doğru mudur?....444 280...... Osmanlı Hukukunda Cizye ne demektir? Gayr-i müslimlere ilave bir yük değil midir?........................... Osmanlı Devleti'nde dıĢ ticâret politikasının esasları nelerdir?........................................ Osmanlılar ticârete önem vermiyorlar mıydı? Bir diğer ifadeyle Osmanlılar ticâretten anlamıyorlar mıydı?................ Osmanlı Devleti'ndeki örfî vergilerin Ģerl dayanağı (Tekâlif-i Örfiyye) nedir? Bunları kısaca anlatır mısınız?.....OSMANLI DEVLETĠ'NDE ĠKTĠSADĠ VE TĠCARĠ HAYAT....464 22 ?M^lEf........................471 291.........443 279........................... Cumhuriyet'in Osmanlıdan devraldığı sınai mirasdan söz edilebilir mi?.. Kanunnâmelerde çokça geçen Çift Akçesi ne demektir? ġerl bir vergi midir?...................................................................................................................M ġ^My...457 286....... Osmanlı Devleti neden son yüzyılda sınai geliĢmelere ayak uyduramadı? Osmanlı yöneticileri bu konuda hiç gayret göstermedi mi?........ Osmanlı yöneticileri ticâret yollarının değiĢiminin ne derece farkındaydı? Osmanlı Devleti'nin Hind Deniz Yollarına iliĢkin politikası ne Ġdi?......483 * 295..... Yüzyılda Avrupa'da fiyat devrimi olarak nitelenen geliĢmenin Osmanlı Devleti'nde ne tür etkileri görüldü açıklar mısınız?..................................................448 284..............................................467 289.......... Osmanlı Devleti'ndeki öĢür vergisinin manası nedir? Osmanlı Devleti'nin öĢür diyerek zulmen altıda bir yedide bir vergi aldığı söylenmektedir............. Osmanlı Bütçelerinin tarihî geliĢimi nasıldır? Bütçe Tarhuncu Lâyihası ile mi baĢlamıĢtır?...........476 ..........439 275......486 ....... Osmanlı Bütçe Hukukunun temeli sayılan kamu hizmetlerinin finansman Ģekilleri nelerdir?.......................OSMANLI BÜTÇELERĠ VE KAYNAKLARI................................................470 290.......441 277...............................................................................................445 281...437 274......................... Müsadere ne demektir? Osmanlı Devleti'nde mülkiyet hakkına saygı yok mudur?................................................... Ġltizam sistemi nedir?................................................. 293.........479 294................442 II........................................................... Osmanlı para ve finansman sisteminin esasları Nedir?................... Kendine has bir Osmanlı üretim tarzından söz edilebilir mi?.461 287.................................... 288..........443 278........................ Haraç vergisi ne demektir? Kimlerden alınmıĢtır?.452 285.................448 283....... ġer'î Bütçe ne demektir? Osmanlı Devleti bu bütçenin esaslarına uymuĢ mudur?........................... Osmanlı muhasebe kültüründen söz edilebilir mi?........................................................................................................................ Osmanlı Devleti'nde tüketicinin korunmasına iliĢkin düzenlemeler nelerdir?....... 16.........473 292..............................................

.......... Bu sebeple........... Maalesef................... 1838'de Ġngiltere ile Balta Limanı'nda imzalanan Ticâret AnlaĢması hangi Ģartlarda yapıldı......................................... sağlam bir tarih metoduyla ve ilmî delillerle bunu ispat eden Fuad Köprü-lü'nün Bizans Müesseselerinin Osmanlı Müesseselerine Te'siri adlı eserine. Bu iddialara karĢı özetle Ģunları söylemek icab etmektedir: A) Osmanlı Devleti.............. Fâtih'in Kanunnâmesindeki bazı hükümlerin Bizans Hukukundan adapte edilmiĢ olması........502 BĠBLĠYOGRAFYA....... ileri sürülen bütün iddiaları.501 303.. Batılı olan Busbecq gibi seyyahların...........497 IV....489 297..... kısa da olsa........ Düyun-ı Umumiye Ġdaresi niçin kuruldu? Osmanlı Devleti'nin yıkılıĢında nasıl bir etki yaptı? ......................... Rambaud ve Gibbons gibi tarihçilerin............................. III................ satır satır delillerle çürüttükleri halde........ Osmanlı müesseselerinin......492 ı 298.................. Sonuçları ne oldu?..493 299............................... Feodalitenin siyasî ve sosyal mahiyeti nasıldır?.......................... Birincisi. ileri sürdükleri... Müslüman bir devlettir...........................................................517 BĠRĠNCĠ BOLUM OSMANLI DEVLETĠNĠN SĠYASÎ TARĠHĠ I........ Osmanlı Devleti'nin teĢkilâtında iki önemli etki söz konusudur........ delilden mahrum bir iddiadır.. Cildinde neĢredilecek olan Kanun-ı TeĢrifat ve TeĢkilât adlı Kanunnâmeye havale ediyoruz..................... Bizans müesseselerinin bir taklidi olmayıp.......... bu iddiaların tamamen hayalî ve esassız olduklarını ispat ettikleri ve Fuad Köprülü gibi araĢtırmacılar da... Defterdarlığın ve hatta PadiĢahların her hafta Ġstanbul'daki camilerden birine gitmesinin bile Bizans'tan taklid edildiği Ģeklindeki hayali sözlerdir...................505 KAVRAM FĠHRĠSTĠ...........................498 302............. Ġslâm Dininin esasları ve Müslüman devletlerin tesiri.. Feodalite sistemi ile tîmâr sistemi arasındaki farklar nelerdir?......................................... Bizans'ın bir kopyası mıdır? Bizans devlet müesseselerinin Osmanlı devlet müesseselerine etkisi var mıdır? Bu iddia............ Ahmed'in fermanıyla kaleme alınan........................ tıpkı Ġslâm Hukukunun Roma Hukukunun aynen devamı olduğuna dair iddialarda bulunan MüsteĢrikler gibi.. müsbet katkısından Söz edilebilir mi?................ Osmanlı demiryollarını finanse eden Batılı Ülkeler ile Osmanlı Devleti'nin beklentileri nelerdi? -.. bütün Osmanlı hukuk sistemi ve devlet teĢkilâtı ile ilgili arĢiv belgeleri.............. Konu ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek isteyenleri............................... Anadolu-Rumeli Beylikleri ikilisinin.......... Tîmâr Nizâmı ne demektir?......................... vsonuçları ne oldu.........498 301.......... Böyle bir iddiayı ileri atanların en büyük delilleri................ Osmanlı Devleti'ni dıĢ borçlanmaya iten sebepler nelerdir? DıĢ borçlanmanın sonuçları nelerdir?........ kendi geleneği içinde geliĢtiğini gösteren ve peĢin hükümlerle değil......296.....OSMANLI DEVLETĠ'NĠN KURULUġU VE OSMAN BEY DEVRĠ 1................... 300... Osmanlı Devleti'nde para vakıflarıyla Ġslâm'ın faiz yasağının delindiği söylenmektedir........................ Dolayısıyla bu devletin hukuk......... Avrupalı bazı tarihçilerin iddialarını sürdüren bazı tarihçilerimiz ve bilim adamlarımız hâlâ bulunmaktadır........ meseleyi özetlemekte yarar vardır........ sadece bu soruya cevap veren ve Osmanlı Kanunnâmeleri adlı eserimizin 11.. Buna misâl olarak ..... tamamen............. Buna ne dersiniz?............... idare ve kısaca bütün müesseselerinde Ġslâm'ın esasları etkili olmuĢtur....................OSMANLI TIMAR SĠSTEMĠ VE FEOADALITE. Kazaskerliğin......... Osmanlı Devleti..495 ........

kendisinden sonraki bütün Ġslâm devletlerini ve özellikle de Osmanlı Devleti'ni ciddi manada etkilemiĢtir. Bizans veya baĢka bir devlette gördüğü yeni bir müesseseyi tadil ederek kabul ettiği de bir gerçektir. bütün Müslüman Türk Devletlerinde devlet merkezinde bulunan ve devletin iĢlerini birinci derecede görmeye yetkili kılınan bir divan. Kur'ân'ı ve önemli belgeleri kaleme alan vahiy kâtiplerinin tesbiti. Bizans'tan değil. Selmân-ı Fârisi'nin tavsiyesi üzerine Divan sisteminin Sasanîlerden alınması ve Hz. Ġslâm Hukukundan haberdar olmamak demektir. hukukî ve askerî bir teĢkilât olan devletin geliĢmesinde de tedrîcilik esastır. eski Sırp Kanunlarının tadil edilerek kabul edilmesi. Ġslâm devlet teĢkilâtında önemli bir geliĢme olmuĢtur. Ġslâm hukıi farklı bir yol izlememiĢtir. Her Ģey gibi Ġslâm devleti de basitten daha mükemmele doğru geliĢmiĢtir. baĢta Abbasî Devleti olmak üzere Müslüman devletlerden alındığı kesindir. Eski Türk kurultay ananesinin de tesiriyle.. Osmanlı Devleti'nin Bizans'a ait muhâberât sisteminden yararlanmıĢ olması. her Ģeyde olduğu gibi siyasî. sorguçlar. ihtiyaçlara göre devlet teĢkilâtını da kurabilmiĢtir. Ġslâm'a aykırı olmamak Ģartıyla eski Türk Devletlerinden ve özellikle de Anadolu Selçuklu Devleti ila Anadolu Beylikleri'nin siyasî ve idarî teĢkilâtından ve ayrıca Moğol asıllı Müslüman devletlerin. daima bulunmuĢtur. Ancak kendini yenilediği. Hz. Kur'ân ve Sünnet'in esaslarına aykırı olmamak Ģartıyla. belli merkezlere kadı tayini yapılması ve benzeri hususlar. Bu manada. eski Türk Devlet teĢkilâtı. Osmanlı mâyûn. Ömer zamanında devletin malî ve askerî meselelerinin yürütülmesi için. Bizans'tan gelmesi Ġse. Ömer'in Ġran'daki bazı vergilerin. ġerâ'iu Men Kablenâ yani eski hukuk sistemleridir. vergi tahsili için âmillerin (vergi memurlarının) çevreye gönderilmesi. Ġslâm Hukuku tarafından caiz görülmektedir.Abbasî Devletini zikredebiliriz. solaklar ve peykler gibi bazı giyim ve protokol kurallarının Bizans'tan ilham alınarak düzenlenmiĢ bulunması. Ġslâm'ın esaslarına uymak Ģartıyla. Osmanlı Devleti'nin hukuk ve devlet teĢkilâtını Bizans'tan aynen aldığı manasına da gelmemektedir. Bazı ifade değiĢiklikleri dıĢında. bu iktibas iddiaları da doğru değildir. mahiyetleri Ģerl hükümlere aykırı olmamak Ģartıyla aynen bırakılmasını emretmesi bunun en müĢahhas misâlidir. ( ve zaten daha ı lâmlaĢmıĢ hail diyet ciddi manada etkilenmiĢtir. Osmanlı I tertip ve tanzim ed Bizans'tan etkilenerek I na-gelen kanun hfikı Osmanlı Devleti'nin I mıĢtır. eyâlet sisteminin de. C) Tamamen faraziyeler halinde kalan ve ama ispat edilmiĢ mesele olarak takdim edilen bu görüĢlerin aksine. diğer devletlerin idarî teĢkilâtlarının ve askerî-malî kanunlarının Müslüman devletler tarafından alınmasında beis görmemiĢtir. Yapılan incelemek!"»} ğini göstermektedir. Asr-ı Sa'âdette de önemli bir devlet teĢkilâtının bulunduğunu göstermektedir. Ġdarî teĢkilâtın oturması Abbasîlerde mümkün olmuĢtur. çeĢitli milletlerin elinde geliĢip büyüyen Ġslâm Devletidir. kendisine danıĢmanlık yapan kimselerin tayin edilmesi. Divan-ı Hümâyûn'un da. Peygamber kendi devrinde yasama. Bilindiği üzere. Ġslâm'ın esaslarına aykırı olmayan hususlar. Hele hele öĢür vergisinin Bizans'tan alındığını iddia etmek. Türk Devletlerinde aynen korunmuĢtur. Bu uygulamalar. Abbasîler'den I rinde bulunan Dlvan'ların devan tefviz makamının sadece olduğu hemen anlaĢılacaktı beylerbeyillk usulünü I ti'nde de olduğunu A'Ģâ'sına havale ediyoruz. "mirî arazi üzerindeki madenlerin iĢletme esasları ülü'l-emr tarafından tanzim olunur" Ģer'î hükmüne uyularak. Sasânî devletinde bulunan divan sisteminin benimsenmesi. Kaldı ki. Ġkincisi. Mesela. bu söyleı lirsiniz. yürütme ve yargının baĢıdır. Ġlk yazılı anayasayı kendisi hazırladığı gibi. eski Ġslâm Devletlerinden. Abbasî Devletinin idarî teĢkilâtı. mesela Ġlhanlı Devleti'nin müesseselerinden ciddi manada etkilenmiĢtir. Osmanlı Devleti'nin örnek aldığı devlet. Özellikle bazı örfî vergilerin Bizans yahut bir baĢka devletten alınması ise. Eğer Nizâm'ül-Mülk'ün Siyâsetnâmesi ile . Hz. hep bu esasların bir meyvesidir. B) Ġslâm Hukuku. Nitekim Ġslâm Hukukunun kaynaklarından biri de. Osmanlı Devleti'nin müesseseleri. A gördüğü yeni bir müesseseyi I Mülk'ün Siyâsetnâmesi ile 112 mukayese ederseniz. Sırbistan'ı fethettiklerinde.f Nihayet hukuk ılı manii Devleti.] kitaplarındaki Hanefi muhalif bir görüĢü ı mayı bile çok ciddi Ģekil j ye (ülü'l-emre) içi boĢ) takip ederek örfi hukuk < kullarının maslahatlarını i lıkları "Ģer'-l Ģerif ve I Mültek'al-Ebhur 1648 ve j kodu olarak kabul edilir Kısaca. Kazaskerlik müessesesinin de.

Ömer Lütfü. belki o zamana kadar uygula-na-gelen kanun hükümlerinin resmi bir Ģekilde tedvîn edilmiĢ bir halidir. ve XVI. El-Kettâni. Tevkiî Abdurrahman PaĢa Kanunnâmesi MTM. 338 vd. vezâret-i tefvîz makamının sadece isim değiĢikliğiyle Osmanlı Devleti'ndeki sadrazamlık makamı olduğu hemen anlaĢılacaktır. (bundan sonra BA). 14. Alay ve efendi gibi bazı tabirlerin yahut bazı giyim tarzlarının Bizans'tan gelmesi ise. 498-500. 1943.. Ġstanbul. XV. Ġslâm Hukukunun açıkça hüküm vaz' ettiği alanlarda fıkıh kitaplarındaki Hanefi görüĢleri esas alınarak uygulamaya gidilmiĢtir. 3-199. nr. Merak edenleri. Yapılan incelemeler. Anadolu Selçuklularında. c I. Ġstanbul. 1/225 vd. Mecelle-i Umûr-i Belediye. 1337. sh. Fâtih devrinde Osmanlı Devleti'nin hukuk sistemi veya müesseseleri köklü bir değiĢikliğe tabi olmamıĢtır. Kahire 1938. Bizans müesseselerinin Osmanlı müesseselerine etki etmediğini göstermektedir. bu söylenenlerin ne derece doğru olduğunu daha rahat anlayabilirsiniz. Ġslâm Hukukuna muhalif bir görüĢü uygulamak Ģöyle dursun. Zeki Velidi. 14-1540 sn. tarihî vakıalara terstir. 26 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYEN OSMANLĠ .. Osmanlı Devleti'ni Bizans'ın Ġs-lâmlaĢmıĢ hali diye takdim etmek. Bizans'tan etkilenerek hazırlanmıĢ bir Kanunnâme değil. 1334. Nihayet hukuk sistemi ile ilgili olarak da Ģunları söylemek yerinde olacaktır: Osmanlı Devleti.. 1984. Memlüklüler'de ve Altınordu Devle-ti'nde de olduğunu söylemek yeterlidir. sh. Umumî Türk Tarihine GiriĢ.UzunçarĢılı'nın Osmanlı Devlet TeĢkilâtı ile alakalı eserlerini mukayese ederseniz. Ġstanbul. Mesela. Zaten Mültek'al-Ebhur 1648 ve 1687 tarihli fermanlarla Osmanlı Devleti'nin resmî hukuk kodu olarak kabul edilmiĢtir. 1 vd. Et Terâtib'ülĠdâriyye Nizâm-u Hükûmetln-Nebeviyye. EI-Ferrâ. sh. Asırlarda Osmanlı Ġmparatorluğunda Ziraî Ekonominin Hukukî ve Malî Esasları. Ġlmiye Salnamesi. bütün hukukî anlaĢmazlıkları "Ģer'-i Ģerif ve kanun üzere ahkâm-ı Ģerife" vererek halletmiĢlerdir. Öyleyse. Kafesoğlu. 1 BaĢbakanlı Osmanlı ArĢivi. Ġstanbul. 1346/1296. IX vd. 1983. Barkan. Osmanlı Devleti müesseselerinin. daha önce aktardığımız Ġslâm Hukuku kuralına dayanmaktadır ve zaten daha önceki dönemlerde geçmiĢtir. Ġbrahim. Ġstanbul'un fethinden sonra yeni baĢtan tertip ve tanzim edildiğini söylemek. Türk Millî Kültürü. Ġslâm hukukunu tatbik hususunda diğer Müslüman Türk Devletlerinden farklı bir yol izlememiĢtir. Abbasîler'den itibaren Anadolu Selçuklularına kadar bütün Müslüman devletlerinde bulunan Divan'ların devamıdır. belli bir yasama formalitesini takip ederek örfî hukuk diye bilinen kanunnâmeleri de tanzim etmiĢlerdir.. "Allah'ın kullarının maslahatlarını Ģer' ve kanun üzere" görmüĢler.. Bizans Müesseselerinin Osmanlı Müesseselerine Tesiri. Kısaca. UzunçarĢılı. 220 vd. Ebû Ya'lâ Muhammed bin El-Hüseyin. En çok itiraz edilen ve Bizans'tan alındığı iddia edilen iki beylerbeyilik usulünü ise. Rabat.. MI. Osmanlı Devleti'nin Merkez ve Bahriye TeĢkilâtı. Ergin. El-Ahkâm'üs-Sultâniyye. Hanefi mezhebine aykırı görüĢleri uygulamayı bile çok ciddi Ģekil Ģartlarına bağlamıĢtır. Ancak Ġslâm Hukukunun yüksek otoriteye (ülü'l-emre) içi boĢ yasama yetkisi tanıdığı sahalarda. Togan. Ġstanbul 1986. Osman Nuri. tarihi bilmemek demektir1. KalkaĢandî'nin Subh'ül-A'Ģâ'sına havale ediyoruz. eğer Ġslâm hukuku eserleri incelenirse.. 346 vd. KrĢ. Fâtih Kanunnâmesi de. 1/273 vd. Ankara. YEE. Köprülü. Osmanlı Devleti'nin asırlarca en mühim devlet organı olan Divan-ı Hümâyûn. Fuad. Ġstanbul. Ġsmail Hakkı. sh. 316 vd. sh. 1981.

Mohaç seferlerin olarak iptal yolı . Ġslâm'ın bütün insanlara anlatılması ve davetin dünyadaki herkese yapılması gayesi girdiği gibi. bu dediklerimizin en büyük delilidir. DüĢman Ġslâm ülkesine hücum ettiği zamanlarda ise savaĢa ehil her Müslümanın zaruri görevi haline (farz-ı ayn) gelir. son baĢvurulacak çare cihaddır. bütün insanları zorla Müslüman etmek değildir. Amaç. düĢmanlık ancak zâlimlere karĢıdır". Bunun içine. sabır ve sebat gösterin ve bilin ki. netice itibariyle sulhdur ve tevhid inancının düsturları ile insanlığı daimi bir barıĢa davettir. aĢağıda belirtilen usule riayet etmek Ģartıyla. Bu manâda Osmanlı Devleti'nin cihaddan gayesi. Bu konuda Halil Ġnalcık Hocamızın Balkanlardaki fetih politikası ile ilgili makalelerine bakılabilir. müdafaa harbi yapmak gerekir. Zaten cihada müsaade eden Kur'ân âyeti de buna dikkat çekmektedir: "Artık saldırıya uğrayan mü'mlnlere zulmedlldljj! I tamamen sulha tarafta Segedin'e göndermiĢ id mez. Osmanlı Devleti'nde savaĢ esas mıdır? Bu devlet harp ile mi geliĢmiĢtir? Böyle bir anlayıĢ Ġslâm'ın manasına uygun mudur?Osmanlı fetih politikasının hukukî esasları nelerdir? Bu sorunun cevabını verebilmek için. Osmanlı Hukukunda harbin yani cihadın tarifini ve sebeplerini özetlemek gerekir. saf Ġslâm inancının sapık inançlardan ve mezheplerden korunması da girmektedir. Papa'nın tahrikiyle den haçlı ordular. Eğer vazgeçerler ise. vatan ve ırk gibi maddî değerler üzerine değil. Özellikle yükselme döneminde bazı harplerin. Bu manada harp. dil ve diğer vasıtalarla savaĢmak ve bu uğurda elinden geleni yapmak Ģeklindeki tarif cihadın umumî tarifidir. Kosova Meydan M önemli bir kısmı. Hz. Ölçü Ģu âyetlerdir: "Fitne ortadan kalkıp din yalnız Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaĢın. Osmanlı PadiĢahlarının fethettikleri toprakları. 2) DüĢmanın Ġslâm toprağını istila etmesi veya tahammül edilemez bir Ģekilde hareket etmesi halinde. "Dinde ikrah ve icbar yoktur". Müdafaa. Kısaca cihadın gayesi. kılıçların gölgesi altındadır". Bu gibi durumlarda nefîr-i âmm (umumî seferberlik) dinî ve zarurî bir görevdir. Ġslâm'a davet ve bu daveti kabul etmeyenlerle savaĢ diye tanımlanmıĢtır. Allah'tan afiyet ve huzur dileyin. isteyenlerin Ġslâm'a girmelerini. Hukukî yönünü ortaya koyduktan sonra. değiĢik Ģekillerde tarif edilmiĢtir. cihad ve kıtal gibi kelimelerle ifade edilen harb. Harbin gayesi ile ilgili olarak Ģunlar söylenebilir: Bilindiği gibi Osmanlı devleti (umumî manâda). Osmanlı Hukukunda gaza. Ġslâm'ın davetini yaymak için yapıldığını ifade etmek gerekmektedir. tarihî olaylarla meseleyi izah etmek daha kolay olacaktır. bilin ki. Bunu kısaca nefsi müdafaa diye özetlemek mümkündür. cizye ve haraç vermek Ģartıyla tekrar eski Hıristiyan idarecilere teslim etmesi. Peygamber'in Ģu hadisi bunu gayet güzel açıklamaktadır: "Ey insanlar! DüĢmanla karĢılaĢıp savaĢmayı arzu etmeyin. Allah'ın kelâmını ve dinini yüceltmek için Allah yolunda yapılan savaĢtır. son sebebe dayanmaktadır. DüĢmanla karĢılaĢınca da. Nitekim Yavuz'un Ġran'a karĢı ilan ettiği savaĢ. istemeyenlerin ise Ġslâm'ın hâkimiyeti altında huzur ve refah içinde yaĢamalarını temindir. manevî değerler ve bütün insanlığın iki dünya mutluluğunu temin etme mefkuresi üzerine kurulmuĢ bir devlettir. Ġbn-i Kemal'in yerinde ifadesiyle. Harbin karĢılığı olan cihâd ise. cennet. normal zamanlarda Müslüman toplumun dinî görevidir (farz-ı kifâye). Allah yolunda can. din veya vatan için olabilir. mal.2. aile. Osmanlı Hukukunda meĢru addedilen harplerin gerekçelerini Ģu haller teĢkil eder: 1) Ġ'lây-ı kelimetullâh veya fî sebilillâh cihâd dedikleri. Bu yüce gayeye ulaĢmak için. can. Ġnsanları zorla Müslüman yapmak için savaĢ yapılmadığı ortadadır.

isyancıları' rekçeleridir. Ġslâm Dinini terk edenlere mürted veya ehl-i ridde denilir. Bizi burada asıl ilgilendiren birinci harp çeĢididir. 3) Gayr-i müslim bir ülkede azınlık halinde bulunan Müslümanların yardım istemeleri de meĢru bir harbin gerekçesini teĢkil eder. adada esir tutmuĢlar. C) Bâğilere (isyancılara) karĢı yapılan savaĢ. Bizans'ın zulmünden dolayı çok sayıda Hıristiyan re'âyânın Osmanlı askerinden yardım istediğini açıkça ifade etmektedirler. Bu iĢleme istitâbe denir. 4) Münafıkları. Vazgeçmezlerse savaĢ ilân edilir. Mesela Yıldırım Bâyezid. dinden dönenleri. Gerçekten Osmanlı tarihini inceleyenler. müdafaa harbi niteliğindedir. Buna biz. tam Ġstanbul'u muhasara altına almıĢken. tamamen sulha taraftar olarak. Buna en güzel misâl Ģu olaydır: II. Mevcut bir nizâma isyan eden âsiler. ordunun Avrupa'da bulunmasından yararlanarak. isyancıları ve andlaĢmayı bozanları cezalandırma gayesi de meĢru' bir harbin gerekçeleridir. Ġslâm'ın davetini emniyet altına almak ve bu davete icabet etmek isteyen güçsüz ve zayıf kimselere destek olmak da diyebiliriz. savaĢ ilân edilir. Ģüpheleri izale edilerek Ġslâm'a dönmeleri için gayret gösterilir. Kosova Meydan Muharebesi takip etmiĢtir. Kısaca insanî sebepler de demek mümkündür. Nitekim gayr -i müslim tarihçiler dahi. Kanuni zamanında yapılan Belgrad ve Mohaç seferlerinin sebepleri ise. Kısaca Osmanlı Devleti'nin yaptığı harplerin önemli bir kısmı. murahhaslarını barıĢ antlaĢmasını imzalamak üzere Segedin'e göndermiĢ idi. Murad. gündüz boyunları bukağıda ve gece ise ayakları zincirde iĢkenceli bir hayata mecbur etmiĢlerdir. D) Muhariplere yani milletlerarası haydut ve korsanlara karĢı yapılan harpler. Bunlara karĢı silaha müracaat etmeden önce. Gerçekten buradaki Müslümanları. sulh yolu ile itaat etmezlerse. mesela Karan devleti mağlup ı rarlanarak. Osmanlı orduları Bizans'ı veya bir baĢka gayr-i müslim devleti mağlup edeceği çok kritik zamanlarda. Ġbn-i Kemal. Hususî hükümlerin dıĢında genel harp hükümleri tatbik edilir. B) Mürtedlerle yapılan savaĢ. mesela Karamanoğullarının. Ġslâm'ın kesin emirlerini (zekât gibi) inkâr edenleri. Bursa i çaktır.3) Gayr-I meleri de meĢru I yet altına almak destek olmak Rodos'un fethi on ahaliye bile zuln adada esir tutmu bir hayata mecb Macar Valilerinin i çiler dahi. Mohaç Seferinin sebeplerinden biri olarak Macar Valilerinin ahaliye yaptıkları zulmü göstermektedir. Mesela Karamanoğlunun I lu'ya geçmek r Osmanlı Hut müslimlerle ya lere mürted veya ı neleri izale edıif Vazgeçmezler»^ Mevcut bir nizJır Osmanlı hanedanı | lan) bu gruba j lara karĢı' ceğini Kur'ân i Bizi bazı hükümleri v Ġslâm I kanunu ne i mü'miniere zulmediidiği için cihada izin verildi". Hıristiyan idareciler. Mesela Rodos'un fethi orada bulunan 5-6 bin kadar Müslümana zulüm yapılması ve hatta yerli ahaliye bile zulmedilmesidir. Osmanlı Devleti'nin Anadolu Beylikleri ve Celâlî isyanları ile ilgili bütün askerî hareketleri bu manada harbe girmektedir. Bunu bilinen II. Yol kesme suçlarını iĢleyenlere karĢı savaĢ ilân edilebileceğini Kur'ân açıklamaktadır. Papa'nın tahrikiyle II. . Diğerlerinin kendilerine mahsus bazı hükümleri vardır. Bursa gibi Müslüman bir Ģehri defalarca yakıp yıktıklarını çok iyi hatırlayacaktır. Murad'dan kendileri barıĢ isteyen Macarlar ve Sırplar yeniden haçlı orduları teĢkil ederek Osmanlı Devleti'ne hücum etmiĢlerdir. Osmanlı hanedanı arasındaki savaĢlar ile isyancıları bastırma hareketleri (Celâlî isyanları) bu gruba girmektedir. Karamanoglunun Osmanlı topraklarına girmesi üzerine muhasarayı terk ederek Anadolu'ya geçmek mecburiyetinde kalmıĢtır. Osmanlı Hukukçuları düĢman Ģahıslara göre harbi dörde ayırmıĢlardır: A) Gayr i müslimlerle yapılan savaĢ. Kendisi oğlu Mehmed'i tahta oturtarak Manisa'ya çekilir çekilmez. düĢmanın yapılan andlaĢmanın Ģartlarını tek taraflı olarak iptal yoluna gitmeleridir. den yardım ist 4) Münafıkla leri. askerî hareketleri I ler.

Ġstanbul 1331. BaĢkasının malına müdahale etmeme yasağını çiğneyen bazı Sırp asıllı askerleri hemen idam ettiren I. ne Romalılarda ve ne de baĢka bir millette mevcuttu. IX. TürkleĢtirme ve ĠslâmlaĢtırma". Ġslâm ile kılıç arasında değil. 425-438. sh. 12/a. Encümenin görevlendirdiği tarihçi Efdalüddin konuyu bütün kaynaklardan araĢtırmıĢ ve bazı sonuçlara ulaĢtıktan sonra bu tarih yani 4 Cemâziyelûlâ 699/27 Ocak 1300 tarihi istiklâl kazanılan gün olarak kutlanmaya baĢlanmıĢtır. Her ne kadar( önce meyda. "Ottoman Methods of Conquest". 10/a. Ġslâmiyet ve Milletler Hukuku. II. Ġnsanî esasları temel kabul eden Ġslâm orduları ve özellikle de Osmanlı orduları. Kemal PaĢa-zâde (Ġbn-i Kemal). DoğuĢtan Günümüze Büyük Ġslâm Tarihi. Yıldönümüdür? Osmanlı Devleti'nin 1299 yılında kurulduğu kesin midir? Osmanlı tarih kaynaklarının bu konuda iki ayrı nakilleri bulunmaktadır: 1) Hicrî 699 yılını esas alan görüĢtür. Ġstanbul 1990. Nit ekim Petervaradin'in fethinden evvel. Mecma ül-Enhür ġerhu Mültek'al-Ebhur I-II. 1954. Ġnalcık. Mesela Alman Tarihçi Lies aynen Ģunu söylemektedir: "Rum ve Acem ülkeleri feth edilince. "Türklerde Cihad ve Fütuhat AnlayıĢı". Ancak 699 yılının hangi ayıdır? Elimizdeki bazı kaynaklar.Gâzî'yi saltanat! imanlı De Bu gün imi belge. Studia Islamica. Osmanlı Devleti'nin 400 atlı ile birden bire cihan devleti oluĢunun izahı da sorumuzun cevabını teĢkil etmektedir2. Defter.. 153 vd. Ankara 1996. Ġbrahim'in sadrazamı Mustafa PaĢa'nın talimatıyla bu tercüme yapılmıĢtır). Çetin. ĠA. LV vd. Tevârîh-i Âl-i Osman X. Ġslâm'ı kabul etmemeleri halinde cizye vererek. Ġslâm ile cizye arasında serbest bırakmıĢlardır. tarihçilerin çı tabi. Ekim 1992. Ġl/b. konuyu 28 Kânun-ı Sâni 1329 tarihli tezkire ile Tarih-i Osmanî Encümeni BaĢkanlığına havale eylemiĢtir. yüzlerce misâllerden biridir. Nicara. sh.Ġslâm hukukunun ortaya çıktığı dönemlerde. Molla Hüsrev. Birinci ko ti'ni kuran Osr vi. (neĢr. 3318. Ayasofya Bölümü. 1/642. aksi takdirde savaĢ yapılacağı ihtar edilmelidir. sh. "Osmanlı Ġmparatorluğunda ġeneltme. Bu dediğimiz hususu. 21-22.. Ahmed ReĢit.. 21/b-24/b. her SavaĢ Öncesi. 3. Damad. 66-75. sh. ġefaettin Severcan). Tevârîh-i Âl-i Osman. 688. 1999 yılı neden Osmanlı Devleti'nin 700. Murad Hüdâvendigâr'ın bu hali. insanî esaslarla bağdaĢan bir harp kanunu ne Sâsanilerde. GâĢiye. Süleymaniye Kütp. Sonbahar 1994. alem ve III. Köprü. 190. 4 Cemâzîyelûlâ 6 99 tarihini vermektedirler ki. OınuaMâra OimittlıltfU ıınıo nlıkltn araĢtır bulunr. Bu iki teklife müsbet cevap alınamadığı takdirde fiilen harp baĢlar. 1-Cihâd. Mevkufatî. Ġstanbul 1302. Cihadın ilânı. Heyet. Bakara.1/340 vd. Ġslâm devletinin hâkimiyeti altına girmeleri teklif edilir. eğer zimmî olabilecek grupdan iseler. Nazmi. nr. "Kötülüğü en güzel bir Ģekilde bertaraf ediniz" hadisi ve "Rabb'inin yoluna hikmet ve güzel öğütle davet et" âyetinin emirlerine uyulduğunu açıkça beyan etmektedirler. Ġstiklâl-i Osmânînin tam gününü tesbit etmek üzere. 1317. Ġbn-i Kemal. 707. Bu husus methe layıktır". 256. Alâ'addin Devleti fiilen iv. c. I. 6. Eroğlu. Müslüman ordular bu ülkelerin insanlarını. Müslim. meĢru olan harp kanunlarını çok ciddi bir Ģekilde uygulaya gelmiĢlerdir. Miladi karĢılığı 27 Ocak 1300 etmektedir ve Sultân Abdülhamid Hân'ın tesbit ettirdiği tarih de budur. Kısaca Osmanlı Devleti'nin kuvvetle değil davetle yayıldığını ve diğer milletlerle o-lan savaĢlarının. sayı 48. Ġnalcık. Ġslâm hukukunun emrettiği muamelelerin ifası demektir. 8/b.ı BĠLĠNMEYEN OSMANLI . sayı 106. Mültekâ Tercümesi. Batılı tarihçiler de kabul etmektedirler.. Turnagil. 1/282. Beldiceanu. Ġstanbul. Kur'ân ve Sünnetin emrine uyularak sulh içinde itaatleri istenmiĢ ve Ġbn-i Kemal'in kaydına göre isyan ve zulümde inad edince cihad ilan edilmiĢtir. { Safer ve flebi veya bel ayrıntıda ¦ 2) Hicri 700 mi I hatta Tanmanasına c ifade etme*/ mkeitiıMlt 4. ti. Osman. Ġstanbul 1972. 39-40. vrk. c. "Rumeli". Halil. Anadolu'da Ġslâmiyetin YayılıĢı. Bu muameleler Ģunlardır: SavaĢa baĢlamadan önce gayr-i müslimler mutlaka Ġslâm'a davet edilmeli. 14/b. Osmanlı tarihleri. 9/b. Dürer ve Gurer. Tarih ve Toplum. Ayrıca düĢman gayr-i müslimler. Hac. 103-129. Muhammed. 2 Kur'ân. «„ . Bu izahlara ( dikleri 1299 yılı. ı aldığı bütün ı belirten vesika I 1300 tarihi ( 2000 yılıdır.. Osmanlı Maârif Nezâreti. yukarıda zikredilen sebeplerle meydana geldiğini görüyoruz.

Osmanlı Devle-ti'ni kuran Osmanlı Hanedanının aslen Türk olmadıklarını. Osmanlıların Ģeceresi (soy ağacı) ile ilgili kısaca bilgi verebilir misiniz? Osmanlı'ların Türk olmadıkları söylentileri ve Ertuğrul Gâzî'nin babasının Süleyman ġah mı yoksa Gündüz Alp mi olduğuna dair görüĢ ayrılıkları konusunda neler biliyoruz? Her iki konu da bazı batılı tarihçiler tarafından tartıĢılmıĢ ise de. Kayseri 1997. bu tarihin. son yapılan ilmî araĢtırmalar ve de ortaya çıkan bazı Osmanlı sikkeleri. 56. c. Yeni Seri. Kitâbu't-Târîh-i Künhü'l-Ahbâr. 17-27. Elkaevli ve Karaevli ismiyle dört boyu bulunmaktadır. El öpülerek bî'atın yapıldığı bu merasimin günü. Alâ'addin Keykubad'ın Gazan Han tarafından azl ve hapsedilmesi üzerine. Yılı. Selçuklu Devleti fiilen sona ermiĢ ve uç gazileri (Serhad Ümerâsı) de bir araya gelerek Osman Gâzî'yi saltanat tahtına oturtmuĢlardır. I. yerli ve yabancı bilim adamları ortaya koymuĢlardır. Ġstanbul. Gelibolulu Mustafa Âlî Efendi. c. c. Bu izahlara göre. sh. Kayıların Hz. Burada ay yoktur ve hatta Tarihçi Âli. Oğuz boyunun Gün. 30 BĠLĠNMEYEN OSMANLI çeklerini ileri sürmüĢler ve hatta bazı tarihçiler. 2) Hicrî 700 yani 1300 yılını esas kabul eden görüĢtür.). Mehmed. Ay ve Yıldız Hanlarından meydana gelen kollarına Bozoklar denmektedir.. c. Köymen. 7 vd. sadece menkıbe kabilinden bazı olayların. c. Ġstanbul 1983. Osmanlı Tarihi. TTEM. 61. nr.. "Ġstiklâl-i Osmanî Tarih ve Günü Hakkında Tedkikât". 111-113. ne kadar küçük olursa olsun. Yılmaz. UzunçarĢılı. Gerçekten Lütfi PaĢa'ya göre. 5. Buna dair bir kaynak veya belge yoktur. Ziya Nur. baĢta Gibbons olmak üzere bazı batılı yazarlar. Kantemir. sh. Ahmed Uğur vd. 4. Osmanlı Devleti'nin istiklâl günü olarak kabul edilmelidir. Osmanlı Ġmparatorluğunun YükseliĢ ve ÇöküĢ Tarihi. sadece 1263/1847 tarihli Sâlnâme'dir. ġerafettin Turan). Lütfi PaĢa.29 Her ne kadar Osmanlı Beyliğinin bağımsızlığına alâmet olacak bazı olaylar daha önce meydana gelmiĢse de -688/1288-1289'de tabi ve alemin gelmesi gibi-. Bu resmi kaynaktan baĢka günü belirten vesika bulunmadığına göre. problemi hemen hemen çözmüĢ bulunmaktadır. Kayılara mensup bir aĢiretin baĢında bulunduklarını rahatlıkla söyleyebiliriz. 250 vd. c. sh. doğru olanın 4 Cemâziyelûlâ 699/27 Ocak 1300 tarihi olduğudur ve netice olarak Osmanlı Devleti'nin 700. Ġsmail Hakkı. Ancak kutlamalar. sh. 3051. Ankara 1991. Tevârîh-i Âl-i Osman. 48. sh. Salnamenin bu bilgiyi nereden aldığı bütün araĢtırmalara rağmen elde edilememiĢtir. Büyük Türkiye Tarihi. ġurası açıktır ki. sh. Fermanları nereden temin ettiği Ģüpheli olmakla beraber. I. I. Dimitri. 41. çok zorlamalarla yorumundan ibaret olduğunu. Mehmed Ali ġevki. Feridun Bey. 36-48. Ġstanbul 1998 I-II. bu ince ayrıntıda boğulmaya gerek yoktur. Ġstanbul 1932. (neĢr. sadece menkıbevî kıymete haizdirler. Aksun. Ancak bu gün hangi gündür? Bu günün Cemâziyelûlâ 699/27 Ocak 1300 olduğuna dair elimizde bulunan tek resmi belge. Tevârih-1 Âl-i Osman. 16-21. Tevârih-i Âl-i Osman. I. Adem'e kadar giden Ģecereleri ile ilgili izahlar. 104 vd. bütün Ģecerelerin . (neĢr. Müslümanlıklarının dahi Anadolu'ya geldikten sonra gerçekleĢtiğini söyleyecek kadar ileri gitmiĢlerdir. ÂĢıkpaĢa-zâde. Osmanlı Tarihi. Osman Bey. Safer ve Rebiülevvel aylarında olması halinde doğru olabilecektir. Gün Han'ın Kayı. Ġstanbul 1998. 1994. Kitâb-ı Cihân-nümâ I-II. TOEM. Bunun dıĢında. I. I.Faik ReĢit Unat). Ġstanbul 1341. ancak tarihçilerin çoğunluğu 699 yılı üzerinde ittifak halindedirler. sadece merasim gününün 699 yılının ilk üç ayında yani Muharrem. (neĢr. Hicrî yüzyılın müceddididir3. nr. 106-108. her yüzyılda bir müceddid geleceğini ifade eden hadisin manasına Osman Gâzi'nin mâsadak olması için böyle bir yola baĢvurulduğunu açıkça ifade etmektedir. 25. Efdaleddin. ġöyle ki: Birinci konuda. Osmanlı Devleti'ni kuran ve ona adını veren Osman Bey'in ve babası Ertuğrul Gâzî'nin. "Osmanlı Ġmparatorluğu'nun KuruluĢu Bahsi". 1999 değil 2000 yılıdır. Bu yıl içinde Osman Bey'e tabi. Mehmed A. sh. Tarihen sabit olmadığı gibi. Ġstanbul 1265. 64. 8. 67. Cumhuriyet dönemi tarihçilerinin bu zamana kadar nakl ede geldikleri 1299 yılı. Ancak bu manada söylenenler. belki Moğol neslinden olabile3 NeĢri. Ankara 1994. Ġbn-i Kemal. sh. I. sh. Öztuna. Bayat. alem ve tuğ gibi saltanat alametlerini gönderen Anadolu Selçuklu Sultânı Sultân III. Defter. sh. Sağlam ve kudret sahibi demek olan Kayı Boyunun sembolü (ongun) Ģahindir ve Osmanlılar da Kayı Boyundandırlar. MünĢe'ât-ı Salâtin. sembolik Ģeyler olması hasebiyle. sh. Ankara 1987.

Osman Bey'in babasının Ertuğrul Gâzî olduğu. MeĢhur olan birinci rivayet. her ne kadar bir küçük hükümet Ģeklinde idi. Yazıcıoğlu'nun Selçuknâmesi. Moğol istilasının etkisiyle Anadolu'ya ve Ahlat'a gelmiĢler. diğer Oğuz boylarının göç hareketlerine benzer Ģekilde. Balkanlardaki fetihleri.de birbirini tutmadığı açıkça görülür. özellikle 20. Ahmed Cevdet PaĢa ve benzeri bir çok son dönem tarihçileri de bunu ifade etmiĢlerdir. Anadolu Fâtihi ve Türkiye Selçuklu Devletinin kurucusu ve ilk sultânı olması hasebiyle. Hz. Eskiden beri Oğuzların bir Ģubesi olan Kayılar. Hatta bazı kaynaklarda. Klasik nakillere göre. sadece kendi kavimlerinden verasetle aldıkları kuvvet ve kudrete değil. ancak Balkanlardaki fetihlerden sonra Anadolu'daki topraklarını geniĢletebilmiĢlerdir. Ertuğrul'un babasının Gündüz Alp olduğu Ģeklindeki ikinci görüĢtür. Ģu anda Domaniç'de medfûn buluBĠLĠNMEYEN OSMANLI 31 nan Hayme Ana olduğu ifade edilmektedir. oradan da Mardin'e 250 km kadar güney-batıda yer alan Caber Kalesi yakınında Fırat nehrini geçmeye çalıĢırken. ortaya çıkan Osman Bey'e ait bir sikkeyle ve kaynakların ittifakı ile kesinlik kazanmıĢtır. Caber Kalesi yanındaki bu menkıbevî mezar. çok eski zamanlardan beri Türkistan'da dahi han ve sultan olarak el-hakk asîl ve soylu bir Türk hanedanıdır". kendisinde Ġslâm milletinin birliğine vesile olmak gibi bir kabiliyet vardı. onun isminden kalan bir hatıra olarak zikredilmesi kuvvetle muhtemeldir. imtiyazlı bir toplum içinden ortaya çıkıp da hazır millet ve memleket bulmuĢ bir devlet değildi. Gibbons'un aynı adı taĢıyan Osmanlı Devleti'nin KuruluĢu adlı eserleri. Karamanoğulları ve Germiyanoğulları gibi büyük Anadolu beylikleri varken nasıl karĢı koyup cihan devleti haline geldiler? AĢiretten cihan devletinin çıkmasını ne ile izah edebiliriz? Osmanlı Devleti'nin kuruluĢu üzerinde. baĢlangıçta. Zira Enverî'nin Düstûr-nâme'si ve Tevkil Mehmed PaĢa'nın Tarihi gibi önemli Osmanlı kaynakları bunu ifade ettiği gibi. Ertuğrul Gâzî'nin annesinin ise. dilleri farklı. Koca Bizans'a karĢı. Kılıçarslan'ın da tarihî Türk Mezarına yakın bir yerde Dicle'nin Habur koluna düĢerek vefat ettiği nakilleri nazara alındığında. diğer devletler gibi. Osmanlıların soyu. Yüzyılın baĢında yerli ve yabancı araĢtırmacılar çokça durmuĢlar ve 400 atlıdan cihan devletine geçiĢin sırlarını araĢtırmıĢlardır. bunlara misâl olarak zikredilebilir. Bu dediklerimizi. ilk dönem tarih kaynaklarının çoğunun ve hatta elimizdeki Ģecerelerin ifadesine göre Süleyman ġah'dır. Peygamber'e bile isnâd olunmaktadır. Ancak Ertuğrul Gâzî'nin babası konusunda farklı görüĢler bulunmaktadır. belki planlı bir yerleĢmedir. Buraya kadar doğrulara . aynı yazarın Osmanlı Devleti'nin kuruluĢunda söz ettiği Ġslâm Milleti veya tarihî ifadesiyle Osmanlı Milleti izahını yabana atmak da mümkün değildir. Fuad Köprülü'nün ve H. Bu sebeple. Bu görüĢleri bir iki cümle ile özetledikten sonra kendi kanaatimizi zikredeceğiz. Dolayısıyla Osmanlılar Türk'türler. II. ilim adamları tarafından son zamanlarda bulunan "Osman bin Ertuğrul bin Gündüz Alp" Ģeklindeki bir sikke de açıkça bu görüĢü teyit etmektedir. daha evvel Ġran'da Manan denilen yerde Süleyman ġah idaresinde yaĢayan Kayılar. Gündüz Alp'in kabrinin Ankara yakınlarında olduğu ve gerçekten Süleyman ġah'ın oğlu Selçuklu Sultânı I. kendine yer edinmiĢ ve teĢkil ettiği Osmanlı Milleti dahi. Bunların ilmî değerleri yoktur. Fuad Köprülü'nün Gibbons'a ait görüĢün tenkidine yüzde yüz katılırken. Abdülhamid'in emriyle türbe yapılmıĢtır. Ancak doğru olan. Bu Devlet-i Aliyye. A. Süleyman ġah'ın boğulması üzerine kollara ayrılarak Anadolu'ya yayılmıĢlardır. 5. bu önemli hatıraların tesiriyle Süleyman ġah adının Seiçukoğuiiarmdan Osmanoğullarına geçiĢin bir sembolü olduğu düĢünülebilir4. Ġkinci konuya yani Ertuğrul Gâzî'nin babası meselesine gelince. hâlâ Türk Mezarı diye bilinmektedir ve toprağı Türkiye Cumhuriyetine aittir. tavır ve ahlakları ayrı ayrı çeĢitli milletlerin en güzel edeb ve tavırlarından seçilmiĢ üstün ve güzel bir topluluktur. aynı zamanda Ġslâm'dan aldıkları ve Osmanlı adı altında aynı pota altında eritmeye muvaffak oldukları din ve dünya görüĢüne borçludurlar. Selçuklular zamanında doğudan batıya ve nihayet Anadolu'ya göç etmeye baĢlamıĢlardır. Sözün özünü Ahmed Cevdet PaĢa söylemiĢtir: "Devlet-i Aliyye. tahrip ve yağma maksadıyla yapılmıĢ bir akın değildir. Osmanlılar. 400 atlı diye ifade edilen küçük bir aĢiret olmalarına rağmen. lakin Türklüğe mahsus olan üstün sıfatlar ile Ġslâmî Ģecâ'at ve dindarlığı kendisinde toplamıĢ bir kabile olduğundan. A) Bu konuda Gibbons'un baĢını çektiği bir nazariyeye göre. belki yeni topraklar feth ederek. Ġdris-i Bitlisî'nin HeĢt BehiĢt'i ve ġükrullah'ın Behcet'üt-Tevârîh'i gibi ilk dönem kaynakları da ifade etmektedir. Bilindiği gibi Süleyman ġah. ancak büyük devlet olmalarını. Bunların dedeleri de. Osmanlılar.

Âhiyân-ı Rum. Kantemlr. nr. kuruluĢda. Osmanlı Devleti'nin KuruluĢu. Osmanlı Devleti'nin hiçbir zaman ĠslâmlaĢtırma politikası gütmediği Ģeklindeki görüĢün ise. -¦¦'. 93-103. kültür.32 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYEN OSMANLI C) F. .. sn. Selçuklu Devletinin zaafa düĢmesi ve Anadolu Beyliklerinin kurulması gibi bu dönemde meydana gelen büyük siyasi olayların. E) Bütün bu görüĢleri yazdığı önemli eseriyle tahkik ve tenkit eden Fuad Köprülü. ânî bir fetih ve yerleĢme mevzubahis olamayacağını.. sh. bazen aĢırıya varan tarzda itiraz etmektedir. problemin Ġslâm'ın fetih ve harble ilgili hükümlerinin incelemeden meseleye yaklaĢmak olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz. sh. Osmanlı Devleti'nin vahdetçi ve muhafazakâr tavrı sebebiyle. sh. Belleten. Tevârih-i Âl-i Osman. "Osmanlı Ġmparatorluğu'nun Etnik MenĢei Mes'elesi". UzunçarĢılı. Bütün bu görüĢleri değerlendirdiğimizde. Türklerin sahip olduğu etnik özelliklerin. 68-73. c. Bizans'ın anarĢi ve terör havasından bıkmıĢ köylü ve askerlerinin (akritoi). I. ancak dine dayanan yeni bir Osmanlı ırkı meydana getirerek yerli Rumları da yanlarına aldıklarını. B) P. Sırp ve Arnavut asil sınıfları ve askerî zümrelerinin (voynuklar ve lagatorlar gibi) yerlerinde bırakılarak mühim bir kısmının Hıristiyan tımar erleri olarak Osmanlı tımar kadrosuna sokulduğunu. 17-27. sn. c. Osmanlı Devleti'nin tamamen dinî sebeplerle olan yükseliĢ tarzına. VVittek. diğer beyliklerin Osmanlı Beyliğine karĢı hasmâne tutum içine girmemelerinin ve benzeri sebeplerin. Osmanlı kabilesinin asil oluĢunun. Fuad Köprülü'nün gaza ruhunun ve i'lây-ı kelimetullah gayesinin bu konudaki rolünü küçümsediği kanaatindeyiz. Osmanlının kuruluĢunun maneviyat erenlerinin gayretiyle mümkün olduğunu ve ahilerin rolünün asla inkâr edilemeyeceğini açıklamaktadır. doğru Ġslâmiyet'i ve Ġslâmiyet'e layık doğruluğu yaĢamaları ve ilk fetih yıllarında Ġslâm'a olan bağlılıklarının tam olarak devam etmesidir. Gibbons. H. Köprülü. bütün meseleyi. Anadolu'da oluĢan Gâziyân-ı Rum. Giese ise. daha sonra Osmanlı aĢiretinin küçük bir aĢiret olduğunu. TOEM. 57-58. sh. Künhü'l-Ahbâr. eski Rum. Balkanlarda Osmanlı'nın yayılıĢının tamamıyla muhafazakâr bir karakter taĢıdığını. özellikle Fuad Köprülü tarafından Ģiddetle tenkit edilmiĢtir. 3-5.. Bu arada Ahilerin Giese tarafından ifade edilen kuruluĢtaki rollerini mübalağalı bulmaktadır. 87 vd. sn. VII. hatta Moğolların elinden kaçtıktan sonra Anadolu'ya geliĢlerinde Müslüman olmuĢ olabileceklerini. Köprülü. sh.-. M. Bu görüĢ daha sonra gelen tarihçiler tarafından. -. Tevkil Mehmed PaĢa Tarihi. Tevârîh-i Âl-i Osman. Bâciyân-ı Rum ve Abdalân-ı Rum gibi askerî. sayı 31(1944). Zikredilen sebeplerin elbette ki Osmanlı Devleti'nin kuruluĢunda büyük etkileri olduğunu. 421-452. nihayet Osmanlı Beyliğinin bulunduğu yerin jeopolitik durumunun. sayı 28(1943). D) Balkan tarihçileri. I. yeni Müslüman olmanın heyecanıyla gayr-i müslimleri de zorla ĠslâmlaĢtırdıklarını.tercüman olan Gibbons. . din ve medeniyet konusundaki devamlılığı da müĢahede edince.. 29-41. Âlî. VIII. Osmanlı Devleti'nin kuruluĢunda ve inkiĢâfında önemli rolleri olduğunu uzun uzadıya açıklamaktadır. düĢünmeden ve kitleler halinde Osmanlı'ya teslim olduklarını açıkça beyan etmiĢlerdir. teĢkil ettiği uc kültürü ile Osmanlıların fethedilen yerler halkına tam bir müsamaha içinde yaklaĢtıklarını ve bunun da kaynaĢmayı kolaylaĢtırdığını ifade etmektedir. Fuad. "Kavı Kabilesi Hakkında Yeni Notlar". 219-313. harb esirlerinin Ġslâm'ı kabul etmesinin onlar için imtiyaz olduğunu ve kısaca Osmanlı Devleti'nin kuruluĢunu yeni bir dinle yeni bir ırk ortaya çıkarmaya borçlu bulunduğunu açıklamaktadır. I. baĢta Iorga olmak üzere. /¦ = ¦ ¦-. c. sh. 4 Ġbn-i Kemal. F) Bu arada son zamanlardaki görüĢleri de özetleyen Halil Ġnalcık. The Foundation of the Ottoman Empire. sosyal ve iktisadî grupların. Fuad. delilleriyle anlatmaktadır. A. Lütfi PaĢa. Köprülü. Ankara 1994. Osmanlı Tarihi. Defter. ancak asıl mesele Osmanlıların devlet kurma ve idare etmedeki ilahi kabiliyetlerinin yanında. 79. . Moğolların baskısı sonucu Anadolu'ya göç eden Türkmenlerin gaza ruhu ile Bizans topraklarını Dâr'ül-Ġslâm yapmak üzere gayretlerinin. Fuad Köprülü. Osmanlı Devleti'nin tam bir gazi devlet özelliğini taĢıdığını. c.. Belleten. M. Köprülü. kısmen yanlıĢ anlaĢıldığı kanaatindeyiz. Fuad. 201-204. Ahlat'tan Domaniç'e gelen Ertuğrul Bey ve neslinin insan yapısına bağlamaya çalıĢmaktadır. aslında kendi nüfuslarının az olduğunu. Ahmed Uğur neĢri. chapter I. Gibbons'un Osmanlı AĢiretinin önemsiz bir aĢiret olduğu görüĢü ile yeni ihtida iddiasını haklı sebeplerle reddederken. Gibbons'u Ģiddetle tenkit ettikten sonra.

bizi içimizden h-mücehhez o/urs. biz Müslüman Türkler. zorla Ġs! . VVittek'in ve Giese'nin hissedip de ifade edemedikleri duygular olduğu kanaatini taĢıyoruz. Bir milletin maddî bataryaları ne kadar modern silahlarla mücehhez olursa olsun ve o millet isterse imparatorluk seviyesine yükselsin. Bilesiniz ki. a) Osmanlıların hem Allah'ın kendilerine ihsan ettiği etnik özellikleri ve hem de bulundukları mevkiin her açıdan fetih ruhuna uygun olması.. i pa'dan deste-destekleyeni. öldürsem gaziyim" Gerçekten Kosova muharebesine çıkan Murad Hüdavendigar. bir er gibi din ve devlet için dövüĢeceğim". daima Avrupa'yı titretmiĢtir. Osmanlıların Mihaller ve b> lar. Eğer Ģehid düĢersem vurulduğum yere gömünüz. Bu Ģanlı tarihin temelinin nasıl atıldığını ise. bütün Avrupa'nın büyük devletlerine karĢı hayatını ve varlığını devam ettiren. gerilemi-Ģizdir ve düĢmanlar bizi can damarımızdan vurmuĢlardır. c) Ancak yerli ve yabancı tarihçilerin Osmanlı Devleti'nin kuruluĢ ve geliĢmesini etkileyen haller olarak açıkladıkları sebeplerin. ne derece mânevi değerlerimize bağlanmıĢ isek ilerlemiĢiz. Bizanslılar.-mühlmrofe. Daima tehlikeyi. bazen Avrupa'dan destek yerine köstekle karĢılaĢmaları.c) Anca? etkileyen hai1 Ģekild! olsa gr ¦Osman: din hürriyeti : edilen zimrtv mümkün dec (mesela vali. aslında Osmanlı Devleti'nin doğru bir Ģekilde Ġslâm Hukukunun hükümlerini uygulamalarıdır Ģeklinde özetlemek daha doğru olsa gerektir kanaatindeyiz. sancak beyi ve hatta sadrazam olabilme hakları) elde etmesi. elbette ki. Bu ruh ile Ģahlanan Ģanlı ecdadımız. Ġslâm Hukukundaki din hürriyeti prensibinin aynıyla uygulanmasıdır. manevî bataryaları boĢ olduğu müddetçe yıkılmaya mahkumdur. Kuru kavga değildir". 1071'de Malazgirt'te konuĢan ve sesi tarihin derinliklerinden bize akseden Alparslan'dan dinleyelim: "Din ve devlet yolunda sırf Allah rızası için savaĢacağız. hükümdar olarak değil. -Osmanlı Devleti'nin din hürriyeti konusundaki müsamahası. Gâzî Mihaller ve benzeri Hıristiyan asıllı kahramanlar bunun . Hamaset gibi görülen bu cümleler. edilebilir? Bu iman ve ide kıt'aya hükmetmiĢtir ğını ise. Alparslan'dan dinleye1 -düĢersem vurulduğum yre• gibi din ve devlet Ġçin dovu Osman Bey de olum ı mesleğimiz Allah \ Tarih bize gö bağlanmıĢ isek sizdir ve düĢnv zaman açık savaĢta yf. Mer ak edenlere sormak istiyorum.. düĢman bizi hiçbir zaman açık savaĢta yenememiĢtir. Ne vakit manevî değerlerimizden uzak kalmıĢsak. Ancak Müslüman olması ile. bir adım geriye bile değil. Tarih bize gösteriyor ki. ah ir ette said et" demiĢ ve istediği olmuĢtur. devletin ordusundaki Kur'ân'dan alınan Ģu fikirdir: "Ben ölsem Ģehidim. kuruluĢ ve geliĢmelerinde mühim rol oynamıĢtır. Bir Ġslâm ülkesinde vatandaĢlığa kabul edilen zimmîlerin. "Oğlum. Sırplar ve Bulgarların Ortodoks olmaları hasebiyle.Bilindm ¦•fi BĠLĠNMEYEN OSMANLI 33 le Ie verecek hangi Ģey gösterilebilir? Hangi duygu bu manevî değerlerin yerlerine ikame edilebilir? Bu iman ve idealin istikametinde yürüyen "devlet-i ebed-müddet" asırlarca dört kıt'aya hükmetmiĢtir ve medeniyet götürmüĢtür. Su arada t iktisadî açıcfa zulmetmesi. Bu genel giriĢten sonra bazı hususları ifade edeceğiz. 107l'de M-1 ¦••. elbette ki yukarıda zikredilen sebepleri destekleyen etkenler olmuĢtur. Bu sesi duyan ve bu ruhla Osmanlı Devletini kuran Osman Bey de ölüm döĢeğinde aynı ruhu oğlu Orhan'a da aĢılamaktadır. b. bataryaları boĢ oldu§u mw Hamaset gı? sedip de ifade c sonra bazı hususi. dinlerine müdahale edilmesi ve hele Ġslâm'a girmeye zorlanması mümkün değildir. a) Osmanlıla bulundukları •"'-. yayma gayes ğı yok etme girdikleri olmı . Osmanlıların bu tutumunu gören gayr -i müslimlerde olumlu etkiler yapmıĢtır.Çünkü Ģu Müslüman Türk Devletinin bir zamanlar. aslında Gibbons'un. "Yârab! beni din yolunda Ģehid. Müslümanlara ait bazı imtiyazlı haklar (mesela vali. Ģu dünyada basit fikirli ve saf kalpli olan genç askerlerin ruhunda öyle manevi ve yüksek fedakarlığa sebebiyet verecek ham. Ģevk ile ve aĢk ile ölümün yüzüne gülerek bakmıĢ. kurtuluĢ reçetesi olarak göstererek bizi içimizden hançerlemiĢtir. b) Bu arada kendilerine düĢman olan Bizans'ın yıkılma noktasına gelmesi. kendini iktisadî açıdan devam ettirebilmesi için vergi ve idare açısından kendi vatandaĢlarına zulmetmesi. mesleğimiz Allah yoludur.

.. iktibas edilmesinde veya vatandaĢ olan gayr-i müslim tebaanın kendi inanç ve âdetleriyle baĢbaĢa bırakılmasında hiçbir mahzur görmemiĢtir. diğer vazifelerin verilmesinde (vezâret-i tenfîz manasını taĢıyan görevler. medrese. "Ankara'da Ahiler Hükümeti". Molla Fenarî'lere. Toplum ve Ekonomi. Osmanlıya ve Ġslâm'a kitleler halinde girdikleri olmuĢtur. Osmanlı Ġmparatorluğu". Ġslâm âleminin içinde kudsî bir rabıta olan kardeĢliğin inkiĢâfına ve geliĢmesine en önemli sebep olmuĢlardır.. Çandarlı Kara Halil'lerin. 67-108. Ġslâm âleminin değiĢik bölgelerinden ve özellikle Horasan'dan gelen erenlerin yani Sadreddin Konevî'ler. The Ottoman Empire. Gazi Rahman. Koca Efendi'lere ve ġeyh Hacı 5 Köprülü. Bu sebeple Sırplar. Ġslâmiyet. 58. Halil. Bâcıyân-ı Rum ve Abdalân-ı Rum'un etkileri hakkında neler biliyoruz? Osmanlı Devleti'nin ulu çınarı.. sancakbeylik. A. "Stefan DuĢan'dan Osmanlı Ġmparatorluğuna. sonrakilerin hatasıdır. B)* ırafıno. Ġstanbul. Ġslâm'a aykırı olmayan ve ama insanlığa yararlı olan müesseselerin ve kanunların. . chapter I. 6. Gerçekten küfür âleminin ve Hıristiyan dünyasının sinsî siyâsetleri ile Ġslâmiyet'in güneĢini söndürmek için vâki olan müthiĢ hücumlarını. Dolayısıyla Osmanlılar. .. Phoenix 1994. Sonradan buna riayet edilmediyse. Dursun Fakih'ler. . Ġstanbul 1993. sh.Osmanlı Devleti. Osmanlılar kuruluĢ döneminde bu prensibi eksiksiz uygulamıĢlardır. The Foundation of the Ottoman Empire. cami ve tekke üçlüsünden aldığı iman suyu ile büyümüĢ ve 600 sene hayatiyetini devam ettirmiĢtir. Osmanlı ulu çınarı kendi zamanında Osman Bey'in koskoca Bizans Ġmparatorluğu karĢısındaki fetih ve zaferlerinin arkasında. H. The Classical Age 1300-1600. Sultân Murâd Hüdâvendigâr Kosova'da Ģehâmet destanları yazarken. kendilerine tımar ve ze'âmet de verilmesi ihmal edilmemiĢtir. Rıfat. Molla Muhammed Cemâlüddin Aksarayî'lere. tımar eri. sh. yanında cihâd eden Gâzî Evrenos'lara. Gibbons. Akça Koca ve Köse Mihal gibi büyük gaziler kadar.. üç mühim ve sarsılmaz kale olan medrese.1 . Âhiyân-ı Rum. Ahmed Tevhid. Meseleye böyle bakmak ger ekir kanaatindeyiz5. 1200-1204. gayr-i müslimlere kadılık) sakınca görmemiĢtir. elbette ki Lala ġahin ve Hayreddin PaĢa'lar kadar Molla Davud-ı Kayserî'lerin. bazı tarihçilerin ifade ettiği uc kültürü. valilik.. Bu sebeple.. baĢka dinlere ve milletlere ait olsa da. bu. Okyay. Sultân Orhan Gâzî'nin Bursa'yı fethedip Rumeli'ye yöneliĢinde. re'îs'ül-fityJn. liyakatli âmirler ve ilmiyle amel eden âlim ve meĢâyıhların da desteğiyle. 19. Bu üçlü. Ahi Evran'lar ve ġeyh Baba Ġlyas'ların bulunduğunu baĢta Osman Bey olmak üzere bütün Osmanlı PadiĢahları görmüĢ ve hissetmiĢtir. Alp Gündüz. bu müsamahayı ve Hıristiyanlığı yok etme gibi planlarının olmadığını görünce. ancak i'lây-ı kelimetullah diye ifade edilen Ġslâm'ı yayma gayesinden asla taviz vermemiĢlerdir. Kara TimurtaĢ ve Hacı Ġl Begi'ne dayandığı kadar. sh.. . Kutlu Beğlere. özellikle Wittek'in üzerinde durduğu maneviyât erenlerinin yani Gâziyân-ı Rum.. voynuk. devam rını ve . Osmanlı Devleti'nin KuruluĢu. Bulgarlar ve diğer Balkan milletleri. nr. BektaĢ Velilere dt Hıristiyan â:< Ali PaĢalar. belli 34 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYEN' yerlerde kadılık ve devlet baĢkanlığı gibi görevlerin dıĢında (vezâret-i tefvîz manasını taĢıyan görevler). zorla ĠslâmlaĢtırmamıĢlardır. Karaca Ahmed'lerin ve Geyikli Baba'ların da payları vardır. Mevlânâ Celâleddin Rûmîler. Osmanlıların kuruluĢ ve geliĢmesinde. Bu sebepledir ki. cami ve tekke üçlüsü koruyabilmiĢtir.Bütün bunlara maneviyât erenlerinin gayretleri de ilave edilince. TOEM. Osmanlı Devleti'nin KuruluĢu. zaten Müslüman Türk kültürünün bir parçasıdır.neticesidir. Yerli halk. denen ġeyh Tapduk Emf Molla ġemse: ĠĢte ÂĢr müstakil teĢt A) 6izl> diye bilinen c unvanıyla anıl.Bilindiği gibi. gayr-i müslimlere sadrazamlık. tasavvuf vasıtasıyla. yedi düvele karĢı cihad yürüten Osmanlı Devleti'ni durdurmak mümkün olmamıĢtır. Ġ-nalcık. subaĢı. lag ator ve martoloslar adı altında askerî ve idarî görevlerde istihdam edildikleri gibi. 20-44. bazıiçisyae lirgin '¦ Iriiği ku bunların ¦¦ ¦ ne. ġeyh Edebali'ler.

ĠĢte bu zaruret. dinî ahlâkî kaideleri . vatan. BĠLĠNMEYEN OSMANLI 35 BektaĢ Velilere de dayanmıĢ ve onlardan manevî imdâd taleb eylemiĢtir. ayyârların baĢı veya sipâhsâlâr-ı gâziyân da denmektedir. çalıĢma esaslarını. Moğol istilası ve bazı iç isyanlar sebebiyle Müslüman Türklerin birliği bozulmuĢ ve halk önemli ölçüde tedirgin olmuĢtu. Reislerine Ģeyh veya ihtiyar da derler. ahlakla san'atın ahenkli bir birleĢimi olan ahi teĢkilâtını kurmuĢ ve o denli itibarlı bir hale getirmiĢtir ki. Kısaca Asya'dan gelen san'atkâr ve tüccar Türkler'in. fütüvvet teĢkilâtının Türkler tarafından geliĢtirilen ve özellikle Anadolu'da yayılmıĢ bulunan bir Ģeklidir. Zaviyeler bir merkezde toplanmıĢtır. Türkler Müslüman oldukdan sonra Gazi unvanıyla anılır olmuĢlardır. gayretleri neticesinde Osmanlı Devleti gibi büyük bir devlet ortaya çıkmıĢtır". Fütüvetnâmelerden öğrendiğimize göre. Osman Gâzî. ġeyh Kutbuddin Ġznikî'ler. Müslüman Türkler. gayret mıĢtır". Bunlarla kastedilen. Yunus Emre ve Ahî Evran da bunların ileri gelenleridir. Bu reisin baĢkanlığında bütün üyeler. 740 maddeyi bulan fütüvvet nizâmnâmeleri vardır. Bunlara re'îs'ül-fityân. genellikle bekâr gençlerden san'at ve meslek sahibi olanların bir araya gelerek kendilerine reis tayin ettikleri Ģahsa ahi adını vermiĢler ve bu cemiyete de eskiden olduğu gibi fütüvvet demiĢlerdir. bunların da toplantı yerleri tekke ve zaviyelerdir. Yunus Emre'ler. olup. bu maneviyât erenlerinden Anadolu'da bulunan büyük ve müstakil teĢkilâtlar tarzında bahsetmektedir ki. Tapduk Emre'ler. Ali PaĢalar ve TimurtaĢ PaĢalar kadar. esnaf . Ön Asya'daki yerliler karĢısında tutunabilmeleri ve beraber yaĢayabilmeleri. Hacı Bayram Veli'ler ve Molla ġemseddin Fenarî'lerden manevi yardımlar almıĢtır. ĠĢte böyle bir buhran döneminde halkı birbirine sevdiren ve yeniden birliği kuran manevî liderler ortaya çıkmıĢtır. Ve nihayet Hıristiyan âleminin korkulu rüyası Sultân Yıldırım Bâyezid Niğbolu Zaferini kazanırken. zaviye ve tekkeleri birer meslek kuruluĢları haline getirerek bu görevi ifa etmiĢtir.reis tayir fütik kurmuĢ ve.. B) Âhiyân-ı Rum: Anadolu Ahileri: Ahî teĢkilâtı. hanımları ks fil iLj L' lariîi. Anadolu Selçuklularının yer yer Alp unvanını kullanmaya devam ettikleri anlaĢılmaktadır. Emir Sultân denen ġeyh ġemseddin Muhammed Buhârî'ler. kılıcını ahi usulüne göre kuĢanmıĢ ve Orhan Gâzî ise ahiliğin önemli bir savunucusu olmuĢtur. bu durum yüz yıllar süresince bütün esnaf ve san'atkârlara yön vermiĢtir. tutun nıĢma sat Fûtu teĢk. yeletopla kank_ nizâmlanra Kısa. Kısaca "ahilik millî bir birlik olup. ancak aralarında bir teĢkilât kurarak dayanıĢma sağlamalarıyla mümkündü. millet ve din uğruna canlarını ve mallarını feda eden erler. ġeyh Hâmid bin Musa Kayserî'ler. Mevlâna. C)Mcı. giyimlerini ve hareket tarzlarını teĢkilâtın nizâmlarına uydurmak mecburiyetindedirler. ordu ve Ģehirlerdeki belli sınıf kahramanlardır. ġeyh Abdurrahman-ı Erzincânî'ler. ġu anda KırĢehir'de medfûn olan Ahi Evran (1306 yılına kadar hayatta olduğu sanılmaktadır). ĠĢte ÂĢıkpaĢa-zâde. Ahi Evran esnafın birlik ve beraberliğini. bunlar sırasıyla Ģunlardır: A) Gâziyân-ı Rum = Gâzîler ve Alpler: Daha evvel Türk toplumlarında Alpler diye bilinen bu mana ve madde kahramanları. Her meslek erbabının bir ahi baba denen reisi mevcuttur.

Ergin. 457-472. C) Bâcıyân-ı Rum: Bu tabir ile uc beyliklerindeki Türkmen kabilelerinin cengâver hanımları kasdedilebileceği gibi. XLV-2. 1280 civarında. 1289 yılına doğru ġeyh Edebali'nin kızı Rabî'a Bâlâ Hâtûn ile evlenince. Osmanlı Devleti'ni ve Osmanoğullarını kuran ve adını devletine ve soyuna vermiĢ bulunan ilk Osmanlı Sultânıdır. 7. c. Osman Gâzî. Bu dönemdeki maneviyât erenleri için bkz. sh. "Ankara'da Ahiler Hükümeti". cevabın baĢında zikredilen maneviyât erenleri de bu gruba girmektedir. NeĢet. Osman Bey'in yarı istiklâlini kazanması demektir. 485-500. Bu hanımından da ġehzade Alâ'addin dünyaya geldi. c. 83-102. vrk. Zira. 1258 tarihinde Söğüd'de veya Osmancık'da dünyaya geldi.86/b-91/b. Osmanlı tarihini bilmemek olur. sh. 1/537-551. Belleten. Osmanlı kaynaklarında zikredilen abdal ve baba lakabını taĢıyan ve ilk Osmanlı sultanlarıyla beraber 36 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYEN OSMANLI harblere katılan tahta kılıçlı ve cezbeli derviĢler bu gruba girdiği gibi. hanımlara ait tekke mensupları da kasdedilmiĢ olabilir. Çev. Osman Bey. Mikail. ÂĢıkpaĢa-zâde. ile göndermesi ile artık yakın bir yerde YeniĢehi bu fetihlerde kendisine ' . Esad Efendi. Çünkü hayatının sonlarına doğru uc beyi olmuĢtur. 27 Ocak 1300'de Selçuklu Sultânı III. Osman Gâzî. Ankara 1974. 1281 yılında babasının yerine aĢiret beyi olan Osman Bey. Kendisine Kara Osman... Osman Bey hakkında özet bilgi verir misiniz? Kaç hanımı. Bu tabiri. Wittek. sayı 203(1988). 1288 veya 1291 tarihinde Karacahisâr'ı fethetmesi ve Dursun Fakih'e kendi adına hutbe okutması. 56-90. Bir Türk Kurumu Olan Ahilik. Gıyâseddin Mes'ûd'un 1284'de Söğüd ve çevresinin kendisine tahsis edildiğine dair olan fermanı ve yanında hediye ettiği ak sancak. 203-236. Paul. Belleten c. NeĢet. "Osmanlı Ġmparatorluğu'nun KuruluĢu Bahsi". nüfuzu ve kudreti arttı. sh. Osmanlı Devleti'nin KuruluĢu. D) Abdalân-ı Rum: Bunlara biz Horasan Erenleri de diyoruz. 3051. Taeschner. Bayram. Mehmed Ali ġevki. Bu tarih. sh. LII. sayı 142(1972). sh. Fahruddin ve Mu'înüddin de denmiĢtir. A-lâ'addin Keykubad'ın saltanat alâmeti olan tabi. Süleymaniye Kütp. 24 yaĢındayken babasının yerine geçti. Osmanlı Devleti'nin kuruluĢ safhasında. sh. 2362. Tarih. nr. tuğ ve mehterhane ile uc beyi olmuĢtur. Baskına baskınla cevap veren Osman Bey. Ahmed Tevhid. sh. Mecelle-I Umûr-i Belediye. bir görüĢe göre. Selçuklu Sultânı II. "Ġslâmda Fütüvvet TeĢkilâtının DoğuĢu Meselesi ve Tarihî Ana Çizgileri". alem ve tuğu Osman Beye bir ferman 6 Köprülü. kaç çocuğu vardı ve zamanında mevcut olan büyük âlimler kimlerdi? Osmanlı toprakları onun zamanında ne kadar büyüdü? Osman Bey. sayı 180(1981). hayatının sonuna kadar emîr yani bey olarak anılmıĢtır. vefatından sonra Hân ve Sultân denmiĢtir. Çağatay.Fütüvvetnâmelerde zaten mevcut olan bir esnaf ve san'atkârlar kaynaĢma ve kontrol teĢkilâtının yani ahiliğin kurulması sonucunu doğurdu. 1299 yılında Yarhisâr ve Bilecik'i fethetti ve beylik merkezini Bilecik'e nakletti ve fitneye sebep olan Yarhisâr Tekfurunun kızı Nilüfer'i (Holofura'yı) oğlu Orhan ile evlendirdi. "Anadolu Türklerinin Ekonomik YaĢamları Üzerine Gözlemler (Bu alanda ahiliğin etkileri)". Onlar da Selçuklu Sultânına bağlıydılar. XXVII. Çağatay. Belleten. Ġlk evliliği. "Anadolu Selçukluları Devrinde Anadolu Bacıları (Baciyan-ı Rum) Örgütünün Kurucusu Fatma Bacı Kimdir? ". Osman Gâzi'nin Bizans sınır Ģehirlerini birer birer fethetmesi üzerine telâĢa düĢen Bizanslılar onu ortadan kaldırmak için bir düğün vesilesiyle bir baskın hazırlarlar. sh. mesela ġakâık'da. sonra da Kütahya'daki Germiyanoğullarına bağlı idi. London 1938. önce Kastamonu'daki Çobanoğullarına. Kısaca bu dört teĢkilât Osmanlı Devleti'nin kısa zamanda kurulmasında ve maddi-manevî açılardan fethedilen toprakların ihya olunmasında çok etkili rol oynamıĢlardır6. Semahat Yüksel. Sultân Orhan'ın annesi ve Selçuklu vezirlerinden Ömer Abdülaziz Beyin kızı olan Mâl Hâtûn iledir. bunların Ġslâmi eserleri ve Ģahsiyetleri hakkında ayrıntılı bilgiler bulunmaktadır. daha önce açıklanan sebeplerle Osmanlı Devleti'nin kuruluĢ yılı kabul edildi. The Rise of the Ottoman Empire. . kimlerin etkili oldukları. BektaĢi Babaları veya Alevî Dedeleri diye açıklamak. 1200-1204. Franz. 204-206. Babası Ertuğrul Gâzî ve annesi Halîme Hâtun'dur.

. böyle bir olayın vukuu dahi Ģüphelidir. Ayrıca Dimitri Kantemir gibi bazı tarihçiler. Pazarlı Bey ve Çoban Bey.' # ġayet çok zayıf i halinde. Amca Dündar Bey. Tev Âlî. oğlu Orhan Bey'e Sultânönü'nü. Savcı Bey. ı bul edilmeyen bir göri geldiğinde. Osman Bey zamanındaki büyük âlimler ve Ģeyhlerden bazılarını da hatırlatmakta yarar vardır: Âlimlerden en önemlileri Mevlânâ ġeyh Edebalı. Dursun Fakîh ve Hattâb bin Ebî Kasım Karahisârî'dir. Kütahy ilçelerini kapsıyordu. oğlu Orhan Bey'e ve Turgut Alp'e Ġnegöl'ü yılında Ġlhanlı Hükümdaı Osmanlı Devleti tamamen Bey'in Müslüman olması/ yılından itibaren çevrede / Bey'e devretti. 1308 yılında Ġlhanlı Hükümdarı Ahmed Gazan tarafından Selçuklu Devletine son verilince Osmanlı Devleti tamamen müstakil hale geldi. Osman Bey ( tesirler gösterî dan ve nihayet Ġbft-ll ' Ġbn-l Kemal. Bu arada bütün bu fetihlerde kendisine yardım edenleri de unutmadı ve kardeĢi Gündüz Bey'e EskiĢehir'i. ġeyh Ulvân Çelebi. Künhü'l-Ahbâr. sh.. 1 "Osman I".hir'i. Ġbn-i Kemal gibi olayı nakleden tarihçiler. ġeyh Ulvân Çelet 8. c. Ayrıca Dimitri Kanteır vefat ettiğini belirtme Kemal gibi olayı nakle râviler eder ki.. 1324 yılında beyliği oğlu Orhan Bey'e devretti. ġeyh Hasan Çelebi ve Baba Ġlyas mutlaka zikredilmelidir7. Mehmed Zeki. 1301 yılında Bursa'ya yakın bir yerde YeniĢehir'i kurdu ve saltanat merkezini buraya nakletti. Zira idam hadisesi meydana geldiğinde. Akyazı ve Hendek. ġeyh Muhlis Baba. 8. E "4 BĠLĠNMEYEN OSMANLI 37 ile göndermesi ile artık Osman Bey müstakil bir uc beyi olmuĢtu. Özellikle bu olayı a-çıklar mısınız? Evvela bu olayın.. t. 1324 yılı ġubat ayında Bursa'nın fethini görmeden 67 yaĢında vefat eden Osman Bey. Amca Dün. edilmeyen bir görüĢ olduğunu ifade etmek istiyoruz. geçici olarak gömülü bulunduğu Söğüd'den alınarak 2. Osmanlı Devleti1 Dündar'ı öldürme çıklar mısınız? Evvela bu olayın. Osman Bey zamanında Osmanoğullarının ülkesi. Akhisar ve Gölpazarı Osmanlının eline geçti.5 yıl sonra 1326 yılında £ Babasından 4800 km Bey'in Orhan ve Alâ'addin c Bey. ġeyh ÂĢık PaĢa. 1324 yılı eden Osman Bey. vasiyeti 2. d 24. 1320 yılından itibaren çevrede fazla görünmeyen Osman Bey.. Osmanlı Devleti'nde ilk kardeĢ katli olayının Osman Bey'in amcası Dündar'ı öldürmesiyle baĢladığı söylenmektedir. Hasan Alp'a Yarhisâr'ı. Amca Dündar Bey'in Söğüd'e gelmeden vefat ettiğini belirtmektedirler. vasiyeti üzerine. Demek ki. 1313'de Harmankaya Hâkimi Köse Mihal Bey'in Müslüman olmasıyla Mekece. Osmanlı tarihçileri tarafından meydana geldiği dahi ittifakla kabul. Sakarya'ya bağlı Geyve. Kütahya-Domaniç ve Bursa ilinin Mudanya. bu olaya olmuĢ gibi bakmamıĢlar ve sadece 'bazı râviler eder ki. Hamîd Bey. ĠA.000 km2'ye çıkaran Osman Bey'in Orhan ve Alâ'addin dıĢındaki çocukları Ģunlardır: Fatma Hâtûn. Osman Bey zamanında^ yarar vardır: Âlimlerden en I bin Ebî Kasım Karahisâ'-'-PaĢa. 1. Melik Bey.' diyerek bir dedikoduya dikkat çekmiĢlerdir. 100 yaĢına yaklaĢmak üzereydi diyen tarihçiler vardır. ġeyh Edebalı'ya Bilecik'i ve Turgut Alp'e Ġnegöl'ü verdi ve Edebalı'nın torunu Alâ'addin'i yanında götürdü. EskiĢehir merkez. Pazarlı Be] zamanında Osmanoğullarınıı Akyazı ve Hendek.' Tarihi. Babasından 4800 km2 olarak aldığı toprakları 16. Bugünkü mülkî taksimata göre. Maneviyât reislerinden ise. Bilecik. YeniĢehir ve Ġnegöl ilçelerini kapsıyordu. Hamîd Bey.5 yıl sonra 1326 yılında Bursa'daki GümüĢ Künbed'e defn olunmuĢtur.

"Köse Mlhal ve Mihal Gâzî aynı adam mıdır". I. ġeyhin koynundan çıkan bir ay Osman Gâzî'nin koynuna girer. ağacın altından dağlar yükselir ve dağlardan da ırmaklar akmaya baĢlar. Vefâilik is ile hiç bir ilgisi yoktur. 11(88). ġam'dan döndükten sonra kendisini tasavvufa veren ġeyh Edebalı. Ġstanbul 1997. sh. 1289 veya 1302 yılında meydana geldiği bazı tarihçiler tarafından zayıf bir rivayet olarak nakledilen bu olayda. Zachariadou. "Osman I". 38 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYEN OSMANLI cik tekfurunun yakalanmasına fiilen engel olduğundan dolayı. UzunçarĢılı. B« (ıĢtır. 1. son i Edebalı'ya Kozağa burayı vakfetmiĢtir^ Gâzî'nin hanımı ile I büyüklerinden MollJ yakınları defn olunmff . ne diyeyim?". Bilecik'te bir zaviye kurdu ve halkı irĢada baĢladı. Tevârih-i Âl-i Osman. geçmiĢ Ġmparatorlar adına bir nevi hayıflanmaktadır. Mecdî Mehmed Efendi. Tevârîh-i Âl-i Osman. tarihçilerin nakline göre bu zayıf rivayet Ģöyledir: Osman Bey devrinde. Bizans ve benzeri düĢmanlar tarafından Osmanlı Devleti'ne karĢı kullanıldıklarını açıkça göstermektedir: "Akıllı Romalıların. sonradan ġam'a giderek oradaki âlimlerden Ġslâmî ilimler dersini tamamladı. ġimdi değil. Mübarek olsun. sh. kızı Bâlâ Hâtun'un oğlu is ġeyh Edebalı. Öztuna. Fâtih devri soruları içinde bulunan KardeĢ Katli ile alakalı soruların cevabında yapacağız. Hanefi hukukçusu Necmeddin Ez-Zâhidî'den fıkıh ilmini öğrenen Edebalı. Osmanlı Hânedânındaki erkek evlâtların ne kadar merhametsiz bir Ģekilde. Âlî. bazı kaynaklara göre. zaten had cezası olarak idam cezasının verildiğini söylemek mümkündür8. eğer anlatılan olaylar doğru ise. Osmanlı Beyliği. M. Osmanlı Tarihi. Konunun asıl ayrıntılı izahını ise. Netice olarak. aralarındaki saltanat kavgasının menfî tesirler göstermesinden. ġey Sultân Orhan'ın annesi. Dündar Bey olayının meydana gelmediği kanaatindeyiz.. sh. 70 vd. 196-201.J:-de bu zatın taleb-Edebalı'nın BektaĢilif ġeyh Edebalı. Zira devlete isyan mevzubahistir. Ankara 1996. c. Bu rüyasını ġeyh Edebalı'ya anlatan Osman Gâzî'ye ġeyh'in cevabı aynen Ģöyledir: "Hak Te'âlâ sana ve nesline padiĢahlık verecek. Defter. zira Türkler toparlandılar. sh. Ġstanbul 1989.. c. Osmanlı Devleti'nin manevî kurucularından olan ve kızını Osman Bey ile evlendiren ġeyh Edebalı kimdir? Kaynaklarda Ede ġeyh diye de geçen bu maneviyât eri. Orada o kadar akıllı ve cesur Roma Ġmparatorları gelip geçtiler ki.ġayet çok zayıf bir ihtimal ile de olsa. sh. Burada had suçu söz konusudur. amcası Dündar Bey. TTEM. herkesin dilden dile naklettiği ve bazı tarihçilerin de Ertuğrul Gâzî'ye isnad ettiği meĢhur rüyasını görmüĢtür. bu olayın meydana geldiğini kabul etmemiz halinde. 102-116. Lütfi PaĢa. ġeyh Edebalı'nın Osman Gâzî ile evlendirdiği kızının a öğrendiğimize göre. Elizabeth A. Yani Yunanlı tarihçi. 20-24. 1300-1389. ĠĢte bu sırada âlimleri ve maneviyât erlerini çok seven Osman Bey ile tanıĢtı ve o-na dinî ve idarî konularda danıĢmanlık yaptı. Asıl adının Ġmâdüddin Mustafa bin Ġbrahim bin Ġnac el-KırĢehrî olduğu bazı kaynaklarda yer almaktadır. Daha önce belirttiğimiz gibi. ġeyh'in taleb<. 101-102. Bir seferinde Osman Bey. Osman Beyi öldürmek üzere tertip ettikleri plandan ve hileden haberdar olduğu ve Osman Bey'in karĢı planla olayı bastırdıkdan sonra amcasını öldürdüğü nakl olunmaktadır. Bu rüyaya göre. diğimize göre. Tayyib. Bile7 Ġbn-i Kemal. Kızım da senin helâlin olacak". Hadâik'uĢ-ġakâık. Ahmed Uğur neĢri. Vefa) reislerindendir. Dündar Bey'in Osman Bey aleyhinde faaliyetlerde bulunmasından ve nihayet Ġbni Kemal'in zayıf bir rivayeti naklederken verdiği bilgilere göre. Devletler ve Hanedanlar I-V. 41-67. bâği add edilerek idam edilmiĢtir. 17 vd. ĠA. giriĢtikleri bu iĢleri daha evvel Timur'un Bâyezid'le harb ettiği. onu yakaladığı ve ordusunu imha ederek onu mağlup ettiği zaman yapmaları zarureti vardı. Osmanlı Devleti'nin Fakih. Künhü'l-Ahbâr. II. Düzmece Mustafa olayı sebebiyle bir Yunan tarihçisinin kaleme aldığı Ģu satırlar. Dündar Bey'in Bilecik ve Yarhisar Tekfurlarının. neden Roma Ġmparatorlarının Düzmece Mustafa olayı gibi diğer Osmanlı çocuklarını da Osmanlı Devleti'nin aleyhine kullanamadılar diyerek. ġayet gelmiĢ olsa dahi. aynı anda göbeğinde bir ağaç biter ve gölgesi bütün dünyaya yayılır. 9. 327-335. Karaman'da dünyaya gelmiĢtir. Gökbilgin. Mehmed Zeki. sh. ġeyh Edebalı'nın zaviyesinde misafir kaldığında. nr.

II. 18. hanımları ve onun zamanında Osmanlı Devleti'nin geniĢleme boyutları. ġeyh Edebalı.. vrk. 92-95. Ġstanbul 1864. Osmanlı Devleti. 20-21. 585. gibi kahramanlar»! 8 NeĢri. Tevârih-i Âl-i Osman. c.. c. Osmanlı Devleti'nde KardeĢ Katli. . BektaĢi menkıbelerine dayanarak böyle bir irtibat kurmak yanlıĢtır. Sultân Orhan'ı kısaca anlatır mısınız? Çocukları. ġeyh Edebalı'nın BektaĢilik veya Alevîlikle ilgisi yoktur. Zira Dursun Fakih. "Edebalı". 1281 (veya 1288) de Söğüt'te dünyaya geldi. son zamanlarında kızı ve torunu Alâ'addin Bey ile Bilecik'te oturan ġeyh Edebalı'ya Kozağaç Köyünün vergi gelirleri tahsis edilmiĢ ve kızı Rabî'a Bâlâ Hâtûn da burayı vakfetmiĢtir. Lütfi PaĢa. Dursun Fakih. I. kısa zamanda Ģöhretini dünyaya duyurmasını.. Vefâiyye tarikatına mensuptur ve aynı zamanda Anadolu Ahilerinin reislerindendir. Tevârih-i Âl-i Osman. yine ilmiyeden gelen Molla Tâceddin Kürdî ve Vezir Hayreddin PaĢa.. Orhan Bey. TK. Hân. sh. ġeyh Edebalı'nın kızının adı Rabî'a Bâlâ Hâtun'dur. ġahin. annesi I Abdülaziz Bey'in ġücâ'uddin gibi E 36 veya 43 yafl olan Orhan Bey. Bilecik'te ġeyh Edebalı Zaviyesinde türbesi olup burada Osman Gâzî'nin hanımı ile birlikte Edebalı'nın hanımı. 68-75. Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye Efendi. sh.. Tarih. (neĢr. c.10.* 40 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYEN OSMANLI . Defter. zamanının büyüklerinden Molla Hattab-ı Karahisarî. Tevârih-i Âl-i Osman. 393-394. 95. EĢ-ġekâık. sh. Seyfüddin ve ġücâ'uddin gibi unvanları ilk olarak hakkıyla elde eden ve kullanan zattır. Defter. hem toprak ve hem de devlet teĢkilâtı açısından durumu hakkında kısa bilgiler verir misiniz? Orhan Bey. sh.. sh. ÂĢıkpaĢa-zâde. ġeyh Edebalı. ġeyh'in talebesidir ve Osmanlı Devleti'nin ikinci kadısıdır. sh 107-108. 33 vd. Çandarlı Kara Halil'in de bu zatın talebeleri arasında bulunduğu söylenmektedir. I. 130-131. ġeyh Mahmûd. Köse Mihal. Orhan Bey zamanında kurulmuĢtur. : * BA. Hayrullah E-fendi. 6. Gâzî Mihal Bey ve Ahi Hasan gibi kahramanların gayretiyle. II-ORHAN BEY ZAMANI 10. Mühimme Defteri. bir Selçuklu veziri olan Ömer Bey'in kızıdır.: ğimiz gibi. Vefâilik ise. TDVĠA. Hüseyin Hüsâmeddin.. Defter-i Evkaf-ı Hüdâvendlgâr. 428. MüMmmtt ÂĢıkpaĢa-zMe. 4 sh 107-108. 4-5. 1324 yılında 36 veya 43 yaĢında babasının yerine Osmanlı Beyliğinin uc beyi oldu. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi. sh. I. T Defter.. (neĢr. Mehmed. Ġbn-i Kemal. BĠLĠNMEYEN OSMANLI 39 ile evlendirdiği kızının adı. ! Tevârih-i Âl-l Osm». Amasya Tarihi. vezir Lala ġahin PaĢa ve de önce Bilecik sonra da Bursa Kadılığına getirilen Çandarlı Kara Halil gibi devlet adamları ile meĢveret etmesine ve onların tecrübelerinden yararlanmasına borçludur. annesi Mal Hâtûn Osman Bey'in ilk hanımı ve Selçuklu Vezirlerinden Ömer Abdülaziz Bey'in kızıdır. I. nr. II.. Turgut Alp. Ancak Sultân Orhan'a ait bir vakfiyeden öğrendiğimize göre. Netice olarak.. . sh. Osmanlı Tarihi. ¦ ¦¦ ¦ . Kitâb-ı Cihânnümâ. sh.. Askerî bir deha olan Orhan Bey. nr. kardeĢi ve veziri Alâ'addin PaĢa. Belgelerden öğrendiğimize göre. Sultân Orh zamanında hem de ¦ misiniz? Orhan Bey. Osmanlı padiĢahlarından Sultân.. X. ġâzelî Tarikatının bir koludur. senelerdir çevreden kuĢattığı Bursa'yı 6 Nisan 1326 9 BA. ġeyh Edebalı 1326 veya 1327 yılında Bilecik'te vefat etmiĢtir. Ġstanbul 1998. XXXI. . 42. ilmiyeden gelen vezir Hacı Kemâlüddin oğlu Alâ'addin PaĢa. 43-46. Ġbn-i Kemal. 1 Hacı Kemâlüddlnı gelen Molla Tâceddfnf Bilecik sonra da I meĢveret etme Devleti. c. Mal Hâtun'dur. 99. Orhan i Orhan Bey.. sh. ġeyh Edebalı'nın kızı Bâlâ Hâtun'un oğlu ise ġehzade Alâ'addin'dir.. Kâmil. UzunçarĢılı. Akman.. Dolayısıyla Sultân Orhan'ın annesi. ġerafettin Turan). sh. Osmanlı Devleti'nin ilk kadı ve müftüsüdür demek daha doğrudur. 282/b283/a. ġeyh Muhlis Baba ve ġeyh Edebalı'nın bazı yakınları defn olunmuĢlardır9. 20. 217. BektaĢi veya Haydarî tarikatı ile hiç bir ilgisi yoktur. TaĢköprüzâde.

3 Tarih ve tik S III. Sonra döndü. Bunların aynı zamanda hanımları olduğu düĢünülmemelidir. Müslüman olmuĢtur. Rumeli'nde hukuken ve fiilen var olmuĢlardı. I. 1347'de Süleyman PaĢa. m bul edilmektedir. 1327 senesinde Bursa Kadısı Cendereli (Çandarlı) Kara Halil ve vezir Alâ'addin'in tavsiyeleri ile saltanatın en önemli alâmeti olan ilk Osmanlı akçesini (son zamanlarda Osman Bey'e ait bir sikke de bulunduğundan bu görüĢ nakz olunmuĢtur) yani sikkesini bastırmıĢtır. re. buradaki Ayasofya isimli Kiliseyi camiye çevirdi ve burada Osmanlı Devleti'nin ilk Üniversitesini kurarak baĢına da büyük âlim Kayserili Molla Davud'u tayin etti. Bizans ile sulh yapan Sultân Orhan. Çanakkale Boğazının Avrupa kıyısı üzerinde küçük Çimpe kalesini Avrupa'ya geçerken kolaylık olsun diye Süleyman PaĢa'ya hediye etti. Süleyman PaĢa. Tevârlh-IÂI-lfl sh. Bu hadiseden sonra. 1362 yılında Nisan ayının sonlarına doğru vefat etti. bu sefer Anadolu fetihlerine yöneldi ve 1345'e doğru ilk olarak bir Anadolu Beyliğini yani Balıkesir merkezli Karesi Beyliğini Osmanlı Devleti'ne ilhak etti ve Anadolu'da 1354 yılında Ankara'ya kadar ilerledi ve orayı fethetti. Osmanlı I Bey tesis etmlj ve itaatsizlik < teĢkili. Güneyde Çandarlı Körfezine dayanan Osmanlılar. Sultân Orhan zama nik'deki ilk yüksek tahs halefi olan ve yaya ile Hoca. Osmanlı sınırlarının Karadeniz ve Ġstanbul Boğazına doğru ilerlediğini gören Bizanslılar. Bizans açısından kudsî bir değere haizdi ve bunun farkında olan Orhan Bey. Darıca ile Eskihisar arasında bir yer olan Pelekanon'da Osmanlı ordularıyla karĢılaĢmıĢlar ve Osmanlılar Ġmparatoru yaraladıkları gibi. 40-65. böylece 1335'e doğru bütün Ġslâm âleminde ve Avrupa'da Sultân unvanıyla anılmaya baĢlandı. 1353 tarihinde. Ġlk darbhane de Bursa'da kurulmuĢtur. \ 3) Sultân Ort dına yaya adını \ da müsellem ad tayinine giriĢti' Kara Halil'i tay 4) Osmanlı t se de. Osmanlı Devleti'n Kayseri ve maneviyât re Ahi Evran ve Musa Abdal 11. Murad ve ġehzade Kasım'ın annesidir. PaĢa'nın yardım ordusunun öncüsü Gâzî Umur Bey'dir. Kara Mürsel. Artık Osmanlının merkezi YeniĢehir değil Bursa'dır. kaynaklardan öğrendiğimize göre hayatı boyunca 4 hanımla evlendi. KÖtH(] mal. Çandarlı J eden Türkmenler* ğından. AndronikosA BĠLĠNMEYEN OSMANLI 41 Sultân Orhan zamanındaki büyük ilim adamları ve maneviyât reisleri arasında. Ġznik'i kurtarmak için hücuma geçen Bizans Ġmparatorunu. Ġz-nik'deki ilk yüksek tahsil müessesesinin müderrisi Davud-ı Kayserî. Sult 1) Orhan Bey.! 2) Osmanlı I Bey'in zamanında 1 Alâ'addin PaĢa leyman PaĢa da Alp. sh. Sultân Orhan. tarafından bastırıldı} sikkenin bulunması. kaçmaya mahkum eden Orhan Bey. ġehzade Halil'in annesidir. Orhan Bey. Türk tarihinin önemli olaylarından olan Rumeli'ye geçiĢin kahramanı Süleyman PaĢa. ancak püskürtüldü. ra'iyyetlljl J tayinatlan ve t '" NeĢri. sonradan onun halefi olan ve yaya ile . 3) Theodora Hâtûn: Müslüman olmadığı ve evliliğin kısa sürdüğü anlaĢılıyor. Gelibolu yarım adasında. artık Osmanlı Beyliği. Rumeli fetihlerini onun yerine ġehzade Murâd devam ettirdiyse de. Kayınpederi olan Bizans Ġmparatoru'nun kendisine saldıran Slavlar ve Bulgarlara karĢı Orhan Bey'den yardım istemesi üzerine Osmanlı ordusu. imza attığı ilk Sultân Orhan'ın Devleti'nin bir > dan dolayıdır. 1357 yılında atının ayağının sürçmesi sonucunda düĢerek vefat etti. 4) Eftandise Hâtûn: Mahmûd Alp'in kızıdır.tarihinde fethetmiĢ ve Bey Sancağı adıyla oğlu Murad'a vermiĢtir. lerinden olan akçe)* Kara Halil'in tavsly halifenin adı. bu yardıma minnettar olan Ġmparator. Marmara Denizinin güneyindeki son toprakları da Bizans'ın elinden aldı. sonra da sulh yolunu tercih etti. 2) Asporça Hâtûn: Bizans Ġmparatoru'nun kızıdır. 1329 veya nihâî olarak 1331'de Ġznik'i fethetmiĢlerdir. C Tarihi. / UzunçarĢılı. Bu arada Bizans Ġmparatorunun kızı Prenses Theodora ile evlendi. Bu hanımları ve bunlardan doğan çocukları sırasıyla Ģunlardır: 1) Nilüfer Hâtûn (Holofira): Yarhisar Tekfu'runun kızıdır. 1349 yılında yardım için Rumeli'ye geçti. Lüleburgaz ve Çorlu'yu da fethettikten sonra. Selanik'e kadar geldi ve Ģehri Slavlardan kurtararak geri döndü. Müslüman olup Nilüfer adını almıĢtır. ġehzade Ġbrahim ve Fatma Sultân'ın annesidir. evvela 3 ġubat 1347 yılında Ġstanbul'a girdi. Ġmroz'a çıkartma yapmak istedi. Ġznik. bu acıya dayanamayan 81 yaĢındaki Sultân Orhan. Üsküdar Osmanlı Devleti'nin eline geçti. Daha önceki geçiĢlerden farklı olarak. Candaroğullarma bağlı Uluğ Beyoğulları Beyliği de Osmanlı Devleti'ne katıldı.

vakfiye. Devletler ve Hanedanlar. Osmanlı Devleti'nin bir devlet olarak bütün müesseseleriyle onun zamanında ortaya çıkmasından dolayıdır. Konur Alp. Ankara 1991. Hammer gibi bazı batılı tarihçiler itiraz etse de. ". VL. sh. c. Kitâb-ı Cihânnümâ. V. Kara Mürsel. "Gâzî Orhan Bey'in Hükümdar Olduğu Tarih ve Ġlk Sikkesi". sayı 34(1945). sayı 50(1949).. sh. Çandarlı Kara Halil tarafından tavsiye edildi. XIII. Belleten. c. Dünya askerî tarihinde bunu. 36-50. Künh'ül-Ahbâr. bir devletin yürütmeye ve yargıya ait yazılı belgeleri Türkçe yazılmaya baĢlanmıĢtır. Hasan-ı Kayserî ve maneviyât reislerinden ise. "Orhan". Ayasofya Kilisesi Camiye çevrilmiĢ. sh. ĠA. c. Ġbn-i Kemal. Tevârîh-i Âl-i Osman. . bu ilki ortadan kaldırmaktadır. 11. tapu kayıtları ve benzeri Türkçe yazılı belgeler az da olsa mevcuttur) Karamanoğlu . 6) Bazı kaynaklara göre. I. Daha sonra da I.müsellemin teĢkilinde fikir veren Alâ'addin Esved veya Kara Hoca. Ayrıca Sultân Orhan'ın oğulları Alâ'addin PaĢa ile Süleyman PaĢa da vezirler arasında yer almaktadır. Andronikos Arasındaki Pelekano Muharebesi". 117-162. Bu sikkenin bir tarafında kelime-i Ģahadet ve dört halifenin adı. elimizde Sultân Orhan devrine ait Türkçe i'lâm. 27-31. Tevârih-i Âl-i Osman. Gökbilgin. 198208. Ahi Evran ve Musa Abdal baĢta gelen simalardandır10. 1326 yılında yeniçeri teĢkilâtını tesis eden Osmanlı Devleti olmuĢtur. 120 sene sonra 1447 tarihinde VII. I. Türkçe'nin ilk resmî dil olarak kabulü de Orhan Bey zamanında olmuĢtur. sh. . Osmanlı Tarihi. Ġsmail Hakkı. Tevârih-i Âl-i Osman. sh. Böylece askerî tarih açısından dünyada ilk muvazzaf orduyu kuran. UzunçarĢılı. Lütfi PaĢa. Âlî. diğer tarafında ise 727 hicrî tarihi ve Kayı Boyu iĢareti ile Bursa'da kimin tarafından bastırıldığına dair bilgi bulunmaktadır. Ġlk vezîr olarak Hacı Kemâlüddin oğlu Alâ'addin PaĢa tayin edilmiĢtir. Osmanlı Tarihi. c. Karaca Ahmed. Sultân Orhan'ın imza attığı ilkleri Ģöylece özetlememiz mümkündür: 1) Orhan Bey. UzunçarĢılı. Defter. M. ġarl'ın Frank-ArĢır adıyla adlandırdığı muvazzaf asker takip etmektedir. ra'iyyetliği kabul eden Hıristiyanların dinç ve gençlerinden birkaç yılda bir bin nefer kadar alınıp tayinatian ve ulufeleri verilmesi kararlaĢtırıldı". sh. II. 5) Osmanlı eğitim tarihinde ilk yüksek eğitim müessesesi de.. Ġki büyük Hıristiyan Konsül'ünün toplandığı Ġznik fethedilince. Murad devrinde esas teĢkilât10 NeĢri. 67-108. hüccet. 3) Sultân Orhan ilk defa bin kadar Türk gencinden daimî bir ordu teĢkil ederek a-dına yaya adını verdiği gibi. Son zamanlarda Osman Bey'e ait bir sikkenin bulunması. Hıristiyan esirlerden devĢirilmiĢ muvazzaf bir ordu teĢkili. Hacı Ġl Bey. yeniçeri adıyla adlandırılması yoluna gidildi. Sultân Orhan. 103-105. sh. imza attığı ilklerden bazıları nelerdir? Sultân Orhan'ın Osmanlı Devleti'nin gerçek kurucusu kabul edilmesi. c. 40-65. "Orhan Bey ile Bizans Ġmparatoru III.. 147-191. Defter. Bu arada Alâ'addin Esved adlı âlime danıĢarak bir ordu kadısı tayinine giriĢti ve Osmanlı Devleti'nin ilk kazaskeri olarak da Bursa Kadısı Çandarlı Kara Halil'i tayin etti. Kantemir. I. Ahmed Uğur neĢri. (neĢr. c. Tayyib. Ġbn-i Kemal. 42 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYEN OSMANLI landırılmasına ve hatta bazı tarihçilere göre. Aksun. sh. 207-211. 2) Osmanlı Devleti'nin en yüksek idarî.çünki Rumeiierinde akmcıiık eden Türkmenler ve daha önce ihdas olunan yaya ve müsellemlerle Âl-i Osman'ın ayakta durması zorlaĢtığından. Öztuna. 1327 yılında Bursa'da Bursa Kadısı Çandarlı Kara Halil'in tavsiyeleriyle bastırdı. . Zira Orhan Bey zamanından itibaren ilk defa. Belleten. 4) Osmanlı tarihçilerinin beyanına göre. Osmanlı Devleti'ndeki ilk muvazzaf asker olan yeniçeri teĢkilâtını da Orhan Bey tesis etmiĢtir. 195196. Seyyid Ahmed-i Kebîr-i Rufâ'î. Önemli beyler arasında ise. adlî ve siyasî makamı olan Divan da Orhan Bey'in zamanında temellendirilmeye baĢlanmıĢtır. Evrenos Gâzî ve Akça Koca bulunmaktadır. (ki tarihî belgeler bunu doğrulamaktadır. . II. Osmanlı Devleti'nin ilk Bursa Kadısı ve Kazaskeri Çandarlı Kara Halil. Neticede. sh. 73-86. Mırmıroğlu. sh. neden Osmanlı Devleti'nin gerçek kurucusu olarak kabul edilmektedir? BaĢta ilk Osmanlı akçesinin bastırılması olmak üzere. yaya ve müsellemlerin suiistimale baĢlamaları ve itaatsizlik göstermeleri üzerine. Orhan Bey zamanında Ġznik'te açılmıĢtır. 309-321. ġerafettin Turan). I. c. bin kadar da süvari yani atlı asker tertip ederek adlarına da müsellem adını verdi. Zira kaynaklara göre. Bursa ve Ġznik'i fethettikten sonra bağımsızlığın en önemli alâmetlerinden olan akçeyi yani gümüĢ sikkeyi. bir Manastır da medreseye çevrilerek müderrisliğine de Fakîh Davud-ı Kayseri tayin olunmuĢtur. IX. Dolayısıyla bu görüĢ doğru kabul edildiği takdirde. sh.

.1 kadar sürecek < MiloĢ Oblllç adlı) larak Ģehid edildi j haz/resine gömü Osmanlı'nın eline i bede bizzat bulu 500.000 km!'lfk t Batılı tarih ğer din mensuı hasebiyle dost < zirvedeydi.. Seferlerine Ankara'nın yeniden fethiyle baĢlayan Sultân Murâd.. I.. t llfcıınçuıO |l73-188. III.. Urbanus'un tahrikiyle Osmanlı Devleti ilk haçlı seferine maruz kaldı. Murâd. çocuklarını.. t tında büyükf hur SaruaJ zikn Asrındakfî kadılarınd sı unvanı ZE Marya' kızı..„. Aksun. 207-211. Her ı asıl yeniçeri ve i ilk kuĢatan Osı Murâd Hû ehliyetli devleti tân Murâd zarr zikretmek gen Maliye te. . Karaman oğulları rahatsız olmaya baĢladı ve 1386'da Osmanlı Karamanoğulları ihtilafı baĢladı. 124-128.tl iffetti BĠLĠNMEYEN OSMANLI . "Gâzî Orhan Bey'in Hükümdar Olduğu Tarih ve Ġlk Sikkesi".! oğullarını dağıtıp) Osmanlı'nın bozguna uğrattı Bulgari Ġle Ulahı Kosova'da 20 H« ordusu. Hüdâvendigâr. 4-1 Yıldırım f Bey... . Ahmed Cevâd.. Ġsmail Hakkı. sh. -.SULTÂN MURÂD HÜDÂVENDĠGÂR DEVRĠ 12. 1326 (726 H) yılında dünyaya geldi ve 1362 Mart ayında 35-36 yaĢlarında iken Osmanlı PadiĢahı olarak tahta geçti. V. sh... UzunçarĢılı.. Osmanlı açısından farklı bir yöne çekilmektedir". V. 724 Rebîülevvel-1324 Mart. sh. Osmanlı Devleti'nin Avrupa topraklarında bu ilerleyiĢi Hıristiyanları korkuttu ve Papa V.". Ġstanbul 1297. Murâd'ı.. Osmanlı Tarihi. I. Kitab-ı Evvel. c. Tevârîh-i Âl-i Osman. sh. hanımlarını ve zamanında Osmanlı Devleti'nin geniĢleme alanlarını kısaca açıklar mısınız? Osmanlı tarihinde I.. c... Ġsmail Hakkı.Mehmed Bey'in ilk resmî olarak Türkçe'yi kullandığına dair izah tarzı. UzunçarĢılı. Osmanlı Tarihi. Ancak 60.000 kiĢilik haçlı ordusu 10... Bunu Sırbistan'ın bir kısmı ile Bulgaristan'ın Osmanlı'ya ilhakı takip etti ve 1365 yılında da Dubrovnik (Raguza) ile ilk milletlerarası andlaĢma imzalandı... 27-31. 1362 Temmuz'unda Edirne'yi zabtetti ve kendisine yeni baĢĢehir yaptı. 40-44. 7"IMIft [»i. 36-50. Künh'ül-Ahbâr. . Lütfi PaĢa. .„. Acemioğlanlan 1 Vezir o!du ve i arasında ise. UzunçarĢılı. 1383'de Candaroğulları Hamidoğullarının arkasından Osmanlı'yı metbû' tanıyınca. sh. c. 1375'de Hamidoğulları sembolik bir bedelle topraklarının yarısını Osmanlıya terk etti ve böylece Germiyanoğlu ile Karamanoğlu arasına Osmanlı girmiĢ oldu. Murâd Hüdâvendigâr ve Gazi Murâd Hüdâvendigâr adlarıyla anılan Sultân Murâd. 7-8.. sh.000 kiĢilik Hacı Ġlbeğ komutasındaki Osmanlı ordusunun yaptığı bir baskın sonucunda sındı ve tarihe Sırpsındığı zaferi olarak geçti (1363). sh.. sayı 17-18 (1941). Belleten. 1.. c. hükümdar demektir ve sonradan o zaman Osmanlı Devleti'nin baĢĢehri olan ve kendisinin de valilik yaptığı Bursa'ya da Hüdâvendigâr Sancağı adı verildi. Sultân I.. . Her ne kadar... 277-288. "Gâzî Orhan Bey vakfiyesi. 11 Âlî.. Tarih-i Askerî-i Osmanî. Bunu Balkanların önemli bir merkezi olan Filibe'nin fethi takip etti (1363).

Devletler ve Hanedanlar. Sultân Murad'ın oğlu ġehzade Bâyezid kahramanca savaĢarak Karaman oğullarını dağıtıp Yıldırım unvanını aldıysa da. 2-Ya'kub Çelebi. sh. 162-186. 173-188. hep birlikte Osmanlı Devleti'nin aleyhinde ittifak ettiler ve Kosova'da 20 Haziran 1389 günü Osmanlı ordusu ile karĢı karĢıya geldiler. Ġstanbul'u ilk kuĢatan Osmanlı PadiĢahı da kendisiydi. sonra da Osmanlı ordusunda görev verilmesi ve çocukların eliyle ana ve .. 5. 4. I. Alî. Bursa kadılarından ve Kâdîzade-i Rumî'nin babası Mahmûd Bedreddin ve de Azerbaycan Kadısı unvanıyla meĢhur Mevlânâ Burhânüddin'i zikretmek gerekmektedir. 6-7. Ġne Beğ. Tevârîh-i Âl-i Osman. Verdiği sözde durması hasebiyle dost düĢman herkes tarafından sevilir hale geldi.Bulgar Beyinin kızı. 27 yıl içinde babasından aldığı mirası 5 kat artırarak 500. Kosova Zaferi diye tarihe geçen zaferle haçlı ordularını yendi ve 500 yıl kadar sürecek olan Balkan Hakimiyetini baĢlatmıĢ oldu. 37 muharebede bizzat bulunan Sultân Murâd. sh. Ancak bu güzellikler arasında. I. 1372 yılında da Vezir oldu ve artık Halil Hayreddin PaĢa diye anılmaya baĢlandı. Katoliklere ve diğer din mensuplarına kendi dindaĢlarından daha iyi davrandı. Bunların baĢında. Devlet teĢkilâtçılığında da zirvedeydi. Belleten. UzunçarĢılı.1389) ve Bursa'ya nakledilerek kendi adına yaptırılan Cami haziresine gömüldü. sh. Bulgar Kralının kızı. DevĢirme sistemi nedir? Hıristiyan ailelerin çocukları zorla ve zulümle mi alınmıĢtır? Bugün Avrupalılar kadar memleketimizde de en çok merak edilen ve meselenin e-sası bilinmeden değiĢik yorumlar yapılan ve çarpıtılan konulardan biri de kapu kulları ve bunun kaynağını teĢkil eden devĢirme usulüdür. Künh'ül-Ahbâr.Özer Hâtûn. fethettiği topraklarda Ortodokslara. II. Osmanlı ordusu. bu meselenin izahını zaruri hale getirmektedirler. Batılı tarihçilerin de itirafıyla. Murâd Hüdâvendigâr'ı muvaffak eden sebeplerin baĢında onunla birlikte çalıĢan ehliyetli devlet adamlarını zikretmek gerekiyor. Halil Hayreddin PaĢa'nın oğlu Ali PaĢa'yı. Ankara 1992. 12 Lütfi PaĢa. c. 65-77. 8. acemi oğlanı veya devĢirme oğlanı ifadeleriyle anlatılan ve halk ile Batılılar arasında Hıristiyan ailelerin çocuklarının zorla alınarak önce köle yapılması. Her ne kadar yeniçeri teĢkilâtı babası zamanında kurulmaya baĢlansa da. Alî. 3. Asrındaki âlimlerden ise Aksaray'lı Cemâlüddin Muhammed bin Muhammed. c. PadiĢahların Kadınları Ve Kızları. kahramanlıkları ile meĢhur Saruca PaĢa. Çağatay. Bulgaristan tamamen Osmanlı'nın eline geçerken Sırbistan'ın da önemli bir kısmı feth edilmiĢti. I.43 Her ne kadar. sayı 81-84 (1957).87-93. c. 7. 13. Öztuna. 1387). sh. "Osmanlı tarihinin Ġlk Devirlerine Ait Bazı YanlıĢlıkların Tashihi". c. 4. Kantemlr. Diğer devlet adamları arasında ise. 3.Candar Oğullarından bir beyin kızı. 107-108. Baskı. Bu vazifeye g elir gelmez. bir görüĢe göre Sultân Murâd zamanında ihdas edilen kazaskerliğe ilk defa getirilen Çandarlı Halil Efendi'yi zikretmek gerekiyor. V. Osmanlı Tarih!.PaĢa Melek Hâtûn.Ġbrahim Bey. 284-305. c. 6. asıl yeniçeri ve acemi oğlanları teĢkilâtlarını kuran ve geliĢtiren kendisi oldu. Osmanlı Devletinde pençik oğlanı. 31 vd. yeniçeri ve acemi oğlan teĢkilâtında büyük payı bulunan TimurtaĢ PaĢa ve Lala ġahin PaĢa'yı. Bundan cesaret alan haçlı orduları. sh. Önemle ifade edelim ki. I. 2-Marya Thamara Hâtûn. PaĢa Yiğit. Sırpı ile Bulgari ile Ulahı ile. Müstecap SubaĢı ve Hacı Ġlbeğ'i zikretmek gerekmektedir.6. UzunçarĢılı.Savcı Bey. Bu sebeple özellikle devĢirme usulünün hukukî ve tarihî gerekçelerini bilmek icab eder. Kızıl Murad bey'in kızı. 5. bunu fırsat bilen Sırp Kralı Balkanlarda Osmanlı'nın üzerine yürüdü ve hatta TimurtaĢ PaĢa komutasındaki Osmanlı ordusunu bozguna uğrattı (PloĢnik Olayı. 108-131. Büyük Türkiye Tarihi. Kapı kulları tabirini bahane ederek. I. Osmanlı Devleti Balkanlara hâkim olmuĢ. Osmanlı Tarihi. 44 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEY?:.Gülçiçek Hâtûn. Uluçay.Halil Bey. Yıldırım Bâyezid'in ve YahĢi Bey'in Annesi.Sultân Hâtûn. Evrenos Beğ. 9. c. ÇOCUKLARI: 1-Yıldırım Bâyezid. Karamanlı Kara Rüstem'in de yardımıyla Maliye teĢkilâtı tanzim edildi ve Sultân Orhan zamanında baĢlatılan Yeniçeri ve Acemioğlanları TeĢkilatını bütün ayrıntılarıyla kurmaya muvaffak oldu. sh.Nefise Melek Sultân Hâtûn'2. ZEVCELERĠ: 1. bütün devlet memurlarının PadiĢahın köleleri olduklarını ileri sürenler ise.YahĢi Bey. MiloĢ Obiliç adlı yaralı bir Sırp askeri tarafından Murâd Hüdâvendigâr hançerle vurularak Ģehid edildi (20. Ahmed Uğur neĢri. XXI. Aksun. 51-70. 3.000 km2'lik bir büyük devleti Osmanlı milletine miras bırakıyordu. sh.

Yeniçeri TeĢkilâtıdır. süper ç almak ¦:. bedel (fidye) karĢılığı onları salıverebilir. biraz sonraki izahlardan daha iyi anlaĢılacaktır. asırlarca Osmanlı Devletinin vurucu gücünü teĢkil eden Yeniçeri Ocağının çekirdeğini oluĢturmuĢlardır. Devi1 D muvak' arttıır. Pen. hem onlara bir nevi yarı hürriyetlerini kazandırmıĢ. en azından Ģu seçimlik haklara sahiptir: 1) SavaĢ hukukunun gereği ve Ġslâmiyeti yaymak gayesiyle gerekiyorsa devlet reisi onları öldürtebilir. De. statüsüne . Osmanlı Devletinin Yeniçeri TeĢkilâtında görev almak. ġimdi bunları aĢağıdaki soruların cevaplarından daha iyi öğrenelim. Herkesin bildiği gibi. ancak kendilerine köle muamelesi yapılmıyordu. 14. Osmanlı Devleti. . Pençik oğlanları adıyla toplanan bu savaĢ esiri gençler. Osmanlı Devleti'nde Yeniçeri Ocaklarına asker temin eden iki önemli kaynak vardır: A) Pençik Oğlanları ve Acemi Ocakları. da Acemi 0' sıyla yan Ġv nü ît?-"'' onlara bir n. bolu'da ve: lüman ve T. askerliğe elveriĢli olmayanlardan da pençik resmi almıĢ. bir nevi devletin köleleri statüsüne sahip oluyor. kamu yararına uygun olarak istediği gibi tasarrufda bulunur. Bunun Kanunnâmesini neĢretmiĢ bulunuyoruz. harpte esir alınan erkeklerden beĢte birini devlet hesabına ve asker ihtiyacını karĢılamak üzere almayı kanun haline getirmiĢ ve bu tarihten sonra. Ganimetin beĢte biri ise. alınanlara: Toyca memur tarr yordu. Acemi Ocaklarında kimleri ne hakla toplamıĢtır? Kanunla mı yoksa keyfî mi yapmıĢtır? I. Ki serimizde ııçıt. dünya . Osmanlı Devleti'nin merkezî ordusundaki vurucu güçtür.•.. Burada askerî eğitim gören ve dolayısıyla yarı hürriyetine de kavuĢan bu gençler.. ĠĢte genel olarak Osmanlı hukukunda devletin bu beĢte birlik Kur'ân'la sabit olan hakkına Farsça olarak penç-yek (1/5) ve halk dilindeki ifadesiyle pençik adı verilmiĢtir. Bilindiği gibi. Devlet. Bu tür anlayıĢın nasıl hatalı olduğu. mala1 alaka:. çok büyük zulümler . Bu Ģekilde devĢirilen pençik oğlanlarının. Bu sebeple de Kapıkulu Ocakları denilen askerî teĢkilâtın çekirdek kısmıdır. gerileme <fc okuy bir on. Pençik oğlanları ne demektir ve nasıl devĢirilir? Bunu biraz izah etmeliyiz. asker olarak alınanlara pençik oğlanı denmiĢtir. pençikçi denilen bir memur tarafından toplanıyordu. Acemi ocağının temelini bu pençik oğlanları teĢkil ediyordu. büyük hukukçu Karamanlı Rüstem'in teklifi ve Çandariı r erkeklerdi kanun hai ¦ mistir. Toyca denilen akıncı subaylarının ve akıncıların aldığı esirler. Ġslâm Hukukuna göre. devletin yükselme devirlerinde. Müslüman ve gayr-i müslim herkes için bir Ģereftir. Devlet. Yeniçerilerin sahip oldukları iktisadî. esirleri köle yapmak veya Avrupalılar gibi satmak yerine. sosyal ve idarî imtiyazlardan dolayı. Müslüman olup Türk terbiyesi aldıktan sonra da Acemi Ocaklarında askerî eğitim görüyorlardı. Pençik Oğlanları ne demektir? Osmanlı Devleti. bu usule yanlıĢ telâffuzla pençik adı verilmiĢtir. Murad'dan Fâtih Sultân Mehmed zamanına kadar Yeniçeri TeĢkilâtının ihtiyâcı olan gençleri temine yarayan pençik oğlanlarıdır.. zulümle veya haksızlıkla alakası yoktur. Ancak duraklama ve gerileme dönemlerinde. 15. Kapı Kulu Ocakları ve bunların baĢında gelen Yeniçeri TeĢkilâtı. ĠĢte I. 4) Hanefi mezhebinde tartıĢmalı olmakla birlikte. Murad Hüdâvendigâr. hem de kendi rızalarıyla Müslüman olmalarını sağlamıĢtır. 3) Onlarla zimmîlik anlaĢması yapabilir. savaĢlarda elde edilen esirler hakkında yapılacak muamele hususunda Müslüman devlet idaresi. Zira devletin askerî ve mülkî erkânının çoğu da bu ocaktan yetiĢmedir. Evvela Gelibolu'da ve sonra da Ġstanbul'da teĢkil olunan Acemi Ocaklarına verilmeden evvel Müslüman ve Türk ailelerin yanına veriliyordu. 2) Müslümanlara hizmet etmeleri için onları köle olarak kullandırabilir. B) DevĢirme Usûlü ve Acemi Oğlanları. Kur'ân'ın emriyle devlete aittir.babalarının öldürülmesi Ģeklinde takdim edilen askerî müessese. bu beĢte birlik hakkında.. Ġslâm'a göre savaĢ esirleri ganimetlerden sayılmaktadır. î)Ģı cizye PNLI uuBĠLĠNMEYEN OSMANLI Çandarlı Kara Halil Efendi'nin meĢruiyetini izah etmesi üzerine.

nr. Belki 14-18 yaĢları arasındaki delikanlılar alınmaktadır. kendi elleriyle ve hile yaparak ve hatta devĢirme memuruna rüĢvet vererek çocuğunu Acemi Oğlanı yapmaya çalıĢmıĢlardır. Ġstanbul 1990-1996. Avrupalıların anlattığı tarzda. Bosnalı ve Ermenilerin Osmanlı Ordusunda görev alma arzuları gittikçe artıĢ göstermiĢtir. mı-. yükselme dönemi içindir. rızâsı dairesinde kalmak Ģartıyla önce Müslüman Türk a-ilelerin yanına verilerek MüslümanlaĢtırmak ve TürkleĢtirmektir. ĠS.yapıldığını Osmanlı Siyâsetnâmeleri'nden okuyoruz. Âli. Pençik Kanunnâmesi. 16. Arnavut. sh. pençikçiler. 311. Belki devĢirmeye tâbi olmayan Yahudi. 92/a-93/a. Rus ve Rumlardan neden bizden de almıyorsunuz? Ģeklinde sitemli arzuları vardır. 34. 3) Bir diğer önemli sebeb de gayr-i müslimlerin askerlik edemeyiĢleri ve buna karĢı cizye vergisi ödemeleri söz konusu olduğundan. küçük çocuklar ana ve babalarından zorla alınıyor değildir. Tevârîh-i Âl-i Osman. bu konuda da bazı suiistimaller olmuĢ olabilir14. Maalesef. C) Biraz sonra zikr edeceğimiz gibi. 46 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLlNMflîII • vesinde. ailelerden zulmen oğlan aldıkları çokça meydana gelen bir olay olmuĢtur. gayr-i müslim gençler ve ailelerin bunu arzuladıklarını açıkça görüyoruz. Israrlı arzuları üzerine. Osmanlı Kanunnâmeleri adlı e-serimizde neĢrettiğimiz DevĢirme ve Pençik Kanunnâmelerini tetkik edebilirler13. Mimar Sinan devĢirme yoluyla MimarbaĢlılığa kadar yükselmiĢtir. Usûl hakkında bilgi vermeden evvel Ģu bir kaç hususun bilinmesinin zaruret olduğu kanaatindeyiz: A) Yeniçeri teĢkilâtına girmek veya Saraya girmek önemli bir Ģeref olmasından ve hatta bu yolla Yeniçeri olan yahut Saray'a girenler. c. Bunlara Poturoğulları denmektedir. E) Bütün bunların yanında insan unsurunun girdiği hiç bir iĢte suiistimal olmaması mümkün görülmediğinden. gerileme döneminde devĢirmecile-rin türlü türlü zulümler yaptıkları. her kırk haneden bir tane 14 ila 18 yaĢ arasında genci. Ahmed. DevĢirme Kanunnâmesi. belli bir müddet sonra önemli mülkî ve askerî makamlara geldiklerinden dolayı. maalesef doğrudur. B) Bu devĢirmeden kasıt. DevĢirme usulü nasıldı? Acemi Oğlanları nasıl yetiĢtiriliyordu ve bu düzen nasıl bozuldu? . o günün tek süper gücü olan Osmanlı Devletinin en önemli ordusu olan Yeniçeri TeĢkilâtında görev almak için Müslüman ve Hıristiyan her çevreden talepler gelmeye baĢlamıĢtır. 128-134. 2) Ayrıca bugün Amerikan ordusunda asker olmak için can atan çok sayıda üçüncü dünya ülkesi vatandaĢı insanların mevcut olduğu inkâr edilemediği gibi. Diyârbekir Beylerbeyi ve sonradan da Mısır Beylerbeyi olan Hüsrev PaĢa bu yükselenlere verilecek en bariz misâldir. II. belli bir kanun ve kaide çerçe13 Lütfi PaĢa. Osmanlı Ordusunun temelini teĢkil eden Yeniçeri TeĢkilâtına girmek veya Saray'da önemli vazifeler yapmak üzere devĢirmeye baĢlamıĢtır. hem rızâları dahilinde olmak ve hem de belli bir kaide dâhilinde yapılmak Ģartıyla. vrk. DevĢirme Usûlü nereden ve neden çıkmıĢtır? Çocuklar zorla mı annelerinden alınmıĢtır? DevĢirmenin baĢlama sebeplerini Ģöylece özetlemek mümkündür: 1) Yıldırım Bâyezid'in Ankara mağlûbiyetinden sonra fetihlerin duraklaması. Bosna yerlileri ve Ermenilerden. Ancak bunun zorla ve cebirle yapıldığına dair bir Ģikâyet söz konusu değildir. sadece gayr-i müslim Bulgar. Bu usule devĢirme adının verildiğini ve bunun Kanunnâmesinin hazırlandığını görüyoruz. Müslüman olduklarından dolayı kendi çocukları devĢirilmeye tâbi tutulmadığından. ısrarla bu kanun gereği çocuklarının toplanmasını kendileri arzu etmiĢlerdir. ĠĢte bütün bu sebeblere dayanan Osmanlı Devleti. Müslümanlardan sadece BoĢnaklar devĢirme kanununa tabi olmuĢlardır. Nasihat'üs-Selâtîn.' yar:: tayıden: Ağatest dan • ve e. Kanunla düzenlenen bu mevzuyu merak edenler. D) En önemlisi de devĢirme yoluyla Acemi Ocağına çocuğunu veren gayr -i müslimler belli vergilerden mu'âf tutulduklarından. gayr-i müslimler ve özellikle Osmanlı hayranı Bulgar. Hüsrev PaĢa Kütüphanesi. Osmanlı Kanunnâmeleri ve Hukukî Tahlilleri I-IX. 123-127. Bu söylediklerimiz. hattâ muvakkaten gerilemesi sebebiyle yeniden esir elde edilememesi Acemi oğlan ihtiyacını arttırmıĢtır. Arnavut. Hatta Müslüman BoĢnaklar. Akgündüz. sh.

Uzun boylulardan ise vücudu mütenasip olanlar saray için devĢirilirdi. devĢirme kanunlarının uygulamasında da ciddi manada aksaklıklar ve hatta zulümler yaĢandığını maalesef 48 BĠLĠNMEYEN OSMANLI . Yahudiler hiç alınmazdı. birkaç çocuğu olanın en güzeli ve sıhhatlisi seçilirdi. Fermanda.Ġhtiyaca göre üç beĢ senede bir ve bazen daha uzun fasılalarla Hıristiyanlardan (Yahudilerden alınmazdı) 14-18 yaĢ arasındaki çocukların gürbüz ve sağlam olanları alınırdı. 134-136. bu defter iki nüsha olur. paĢa. muhafaza ettikleri. kazası. iki çocuğu olanın biri. Buna Türk'e vermek denirdi. Türkçe bilen. baba ve anasının ve sipahinin isimleri. sh. bütün eĢkâli ve Sürücü denilen sevk memurunun adı bir deftere yazılır. atlara bakıp daha bazı hizmetler gördükleri için Ġstanbul civarında Kartal ve Kadıköy Hıristiyanları da devĢirme vermekten muaf tutulmuĢlardı. çok uzun veya çok kısa boylu olanlar da devĢirilmezdi. Ġstanbul 1999. Ġstanbul'a gelip gitmiĢ. Evvelâ. Kadılar ve Topraklı süvarilerin yardımı temin olunur. Osmanlı Devleti'nin duraklama ve gerileme dönemlerinde. Enderun Mektebine veya baĢka yerlere alınırdı. biri DevĢirme memurunda. Türk Târihinde Osmanlı Asırları. biri Sürücü denilen görevlide bulunurdu. Yunanistan. DevĢirme Ağası da denilen DevĢirme memurunun eline ferman ile birlikte aynı Ģeyleri bildiren bir Yeniçeri Ağası mektubu verilirdi. oğlanlara Ģahadet getirtilip Müslüman edilirdi. XVII. Sancakbeyi ve benzeri mülkî ve askerî makamlara yükselenler çoğunluktaydı. Bunlardan sadrazam. DevĢirilen oğlanlar devlet merkezine gelince iki üç gün istirahat eder. Yüzyılın sonlarından itibaren yavaĢ yavaĢ Anadolu'daki Hıristiyan tebaadan. hükümet merkezine sevk olunurdu. Çocukların devĢirildiği yerden sevk masrafı ve Kızıl aba ile Sivri külah'dan ibaret elbise paraları için beher oğlan baĢına Hil'at-baha veya Kul akçesi adıyla bir miktar para alınırdı. Yüzyılda ise umumi olarak bütün Osmanlı 4 Ayverdi. doğuĢtan sünnetli. Bunu müteakip becerikli ve seviyeli olanlar saray için. uygun çıkanlar eĢkâl defterine kaydolu-nup Acemi Ocağı cerrahı tarafından sünnet edilirlerdi. Acemi Ocağında askerî ve meslekî eğitim görenler. 14-18 yaĢ arasında olanlar tercih olunur ve evliler alınmazdı. XVI. içlerinde sünnetli bulunup bulunmadığına bakılır. Kanun mucibince çocukların en asilleri. Tek oğul. Istabl-ı âmireye ait çayırları biçtikleri. yaĢı. Trabzon Hıristiyanlarından da oğlan devĢirilmezdi. gürbüzceleri Bostancı Ocağı için ayrılır. yazılanlara da Torba oğlanı denirdi. daha sonraları Sırbistan ve Bosna-Hersek'ten ve Macaristan'dan XV. SOK da T: BĠLĠNMEYEN OSMANLI V7 memleketlerindeki Hıristiyan tebaadan devĢirme alındı. Bunun üzerine devĢirilecek mıntıkalara emirler gönderilerek Sancakbeyi. kabiliyetlerine göre Yeniçeri TeĢkilâtına. öbürleri Anadolu ve Rumeli ağaları vasıtasıyla Türk köylülerine dağıtılırdı. Yahudi ve evlilerden baĢka köy kethüdası oğlu. Yüzyılda 600 akçeye kadar çıkmıĢtı. DevĢirilen çocuklar. Bu para ilk zamanlar yüz akçe kadarken XVII. Sonra Yeniçeri Ağası tarafından teftiĢ olunur. sancağı. Sâmiha. Yalnız Bosnalı olan ve Poturoğulları denilen Müslüman çocuklarının saray ve Bostancı Ocağı için devĢirilmelerine müsaade edilmiĢti. Ailenin tek çocuğu alınmazdı. DevĢirilen oğlanın köyü. Rus. Yavuz Selim devĢirme usulünü kaldırmıĢsa da. sanat sahibi. Bu yazılmaya Torba yazısı. her mıntıkadan alınacak oğlan adedi kazalara göre tesbit edilmiĢti. Yüzyılın sonlarında gene konmuĢtu. kel. Çingene ve Acemlerden oğlan devĢirmek katiyen yasak idi. ayrıca Ocaktan bir DevĢirme emini ile bir DevĢirme memuru tâyin edilirdi. Bulgaristan'dan. DevĢirmeye lüzum hâsıl olunca Yeniçeri Ağası Divana baĢ vurarak ihtiyaç miktarını bildirir ve devĢirmeye gidecek olan Ocak Ağalarını seçerdi. DevĢirme memuru bu mıntıkaları bizzat gezerek evsafı haiz çocuklardan kırk evden bir oğlan hesabıyla devĢirirdi. Alınacak olanların orta boylu olmasına dikkat edilirdi. Arnavutluk. papaz çocukları. köse. DevĢirmenin kadıların kontrolünde yapıldığı kesindir. Orada muayyen bir müddet hizmet ettikten ve hem Ġslâm'ı ve hem de Türkçe'yi öğrendikten sonra eĢkali yoklanıp Acemi Oğlanı yazılırlardı. çoban ve sığırtmaç.

. L. 134-136. Ent nuMJ BĠLĠNMEYEN OSMANLI diye ikiye ayrılmıĢtır. Bunlara kapı kulu denmesinin sebebi Ģudur: Ġslâm hukukuna göre savaĢlarda elde edilen esirler hakkında yapılacak muamele hususunda devlet baĢkanı Ģu seçimlik haklara sahiptir: a) SavaĢ hukukunun gereği ve Ġslâmiyeti yaymak amacıyla gerekiyorsa devlet reisi onları öldürtebilir. Osmanlı Devleti'nin ikinci padiĢahı olan Orhan Gâzî. sh. 679-725. ler ayrıten. Hüsrev PaĢa Kütüphanesi. Bu iki kaynak suiistimal ile bozulunca Yeniçeri TeĢkilâtı ve Devlet TeĢkilâtı da bozulmuĢtu15. I. Murad. sh. sh. bunların ağalarını ve merkezdeki askerî teĢkilâtı yani Kapı Kulu Ocaklarını kısaca özetler misiniz? Ġslâm Hukuku açısından bunların izahını nasıl yaparsınız? Türk milleti asker bir millettir. DevĢirmenin Anadolu ve Balkanlardaki TürkleĢme ve ĠslâmlaĢmaya Etkisi"... babasının bu çeĢit askerlerini aynen korumakla birlikte. itiraz eden erkekleri ayaklarından ve kadınları da saçlarından astıklarını ve buna benzer ciddi hatalar yapıldığını Tarihçi Âli anlatmaktadır. Çandarlı Kara Halil'in gayretleriyle Yeniçeri adıyla padiĢahın daimî hassa ordusu haline getirilmiĢlerdir. Yaya ve Müsellem denilen piyade ve süvari teĢkilâtını kurmuĢtu. Ayverdi. Zamanla devletin en önemli vurucu gücü haline gelen bu askerî grubun ilk çekirdeği "esirlerin Müslümanlar yararına kul (köle) olarak istihdamı" Ģeklindeki Ģer'î hükümden kaynaklandığı için kapıkulu askerleri adını almıĢsa da. benzeri özelliklere sahip muvazzaf süvarilere denmekteydi. Mithat. Cebeciler: Orduya harp malzemelerini temin eden bir askerî sınıftı. esir olan ve olmayan Hıristiyan çocukları da Yeniçeri Ocağı'nın önemli kaynağı haline gelmiĢlerdir. nr. Oğlan devĢirmeye memur olan zağarcı veya sekbanların kendi keyifleriyle iĢler yaptıklarını.. b) Müslümanlara yararlı olması için onları köle olarak kullandırabilir. (*S nn< hV Öze. daha sonraki dönemlerde bunlara köle muamelesi yapılmadığı gibi. "DevĢirme Sorunu. -. A) Kapı Kulu Askerleri ve Yeniçeri Ağası: Bizzat devlet reisi demek olan padiĢaha bağlı olmak üzere daimî ve maaĢlı (ulûfeli) bir yaya ve atlı ordusu demek olan kapı kulu askerleridir. Osmanlı Kanunnâmeleri. Bu sebeple malî hukukunu. Acemi Oğlanları: Rumeli ve Anadolu eyâletlerinden devĢirilen yarar oğlanlar. Ġstanbul 1986. BaĢta Gelibolu ve Ġstanbul Acemi Ocağı olmak üzere Acemi Ocaklarında yetiĢtirildikten sonra. ĠĢte Yeniçeri TeĢkilâtının iki önemli kaynağı bunlardı. IX. 54-55. sefer zamanlarında günde iki akçe yevmiye ile hizmet eden. Yavuz. Türk Târihinde Osmanlı Asırları. Osmanlı ordusunu yeniden tanzim etmiĢti. d) Hanefi mezhebinde tartıĢmalı olmakla birlikte. Yeniçerileri. 311. c. DevĢirme ve BoĢnak Maddeleri. . 127-415 (Yeniçeri Kanunnâmesi). 17. Yeniçeriler: Bunlar Osmanlı ordusunun temelini teĢkil ediyordu. Ercan. rüĢvet alarak ve zulmen bu yola baĢvurduklarını. Yayalar. Osmanlı Tarih Lügati. Sertoğlu. bedel karĢılığı onları salıverebilir. Nasihat'üs-Selâtîn. Belli bir hizmet müddetinden sonra acemi oğlanı olur ve yeniçeriliğe geçmeye hak kazanırlardı. vrk. Kendi aralarında cemaat ortaları (ser piyâdegân). Akgündüz. a) Yayalar: Bunların en önemlileri. Osmanlı Devleti'ni zaferden zafere koĢturan ve ancak bir buçuk asırda teĢkilâtı tamamlanabilen bu yeni düzenlemeye göre Osmanlı ordusu iki kısımdı. 92/a-93/a. kanunen bir oğlu olan zimmîden devĢirme yapılamamasına rağmen. ağa bölükleri ve sekbanlar diye üçe ayrılmıĢlardı. sh. devlet erkânının hizmetine ve acemi ocaklarına tevzi edilirdi. aynı zamanda fethedilen ülkelerin MüslümanlaĢtırılması ve TürkleĢtirilmesine hizmet eden devĢirme usulüyle. seferden sonra ise ziraat iĢine dönen ve vergiden muaf olan daimî ve ücretli bir piyade ordusuydu. sayı 198(1986).Siyâsetnâmelerden okuyoruz. Müsellem ise. Ulûfeli askerler de denen kapı kulu askerleri yayalar ve süvariler " Âli. Osmanlı Devleti de selefi olan diğer Türk Devletleri gibi asker bir devlet olmuĢtur. toprak rejimini ve devlet teĢkilâtını askerî gayelere uygun olarak tanzim etmiĢtir. c) Onlarla zimmîlik andlaĢması yapabilir. 84-85. Belleten c.

b) Süvariler: Bunlar da Sipah (kırmızı bayrak bölüğü). Horasan'daki Nisabur Ģehrinde dünyaya gelmiĢtir. I-II. Vezirlik rütbesine sahip olan Yeniçeri Ağaları. 88. Çoğu kaynaklar doğum . Evvela. sh. Hafif piyade demek olan Azepler. kısaca mevcut görüĢleri özetlemekte yarar vardır. B) Eyâlet Askerleri: Bunların baĢında tımarlı veya topraklı süvariler de denilen sipahiler gelmektedir. Bu açıdan Yeniçeri ağasının askerî yargı yetkisinin de olduğu görülmektedir. Lütfi PaĢa. yeniçerilerin maaĢ ve terfilerine. Kapıkulu askerlerinin temelini teĢkil eden Yeniçerilerin âmiri Yeniçeri Ağasıdır. Osmanlı tarihini ve bazı müesseseleri de yakından ilgilendirdiği için. Hacı BektaĢ-ı Veli diye meĢhur olan büyük velilerden biridir. (Ağay-ı Yeniçeriyân-ı Dergâh-ı Ali). ocağın iĢlerine. Kantemir. Bu bilgiler kesin değildir. kaptan-ı deryanın emrindeki tersane halkıydı. Birincisi. sh. Tevârih-i Âl-i Osman.. yoksa bizzat Ģer'î cezalarını verir. 1/548 vd. c. sh. Osmanlı Devleti TeĢkilatında Kapukulu Ocakları. Bu bir çeĢit askerî mahkemeydi. Âli'nin Künh'ül-Ahbâr'ında.. Akıncılar. En önemli yetki ve vazifeleri Ģunlardır: Ġstanbul'da ve çevresinde Ģer'e ve kanuna aykırı gördüğü Ģeyleri yasaklar. 464 yıllık uzun bir ömürden sonra.1241/1826 yılında ilga edilmiĢtir. ġehrin asayiĢini temin için daima kol dolaĢıp gezer. Ayrıca Hacı BektaĢ-ı Veli'ye ait menkıbeleri anlatan Hacı BektaĢ Vilâyetnâmesinin mensur. 134-136. 79/A vd. Yaya. ikincisi. Divanın üyeleri arasında SekbanbaĢı. Hezarfen. Bu arada ÂĢıkpaĢa-zâde'nin Tevârih-i Âl-i Osman'ında ve daha sonraki kaynaklardan ise. Hüseyin Efendi. Tutukladığı suçlular Yeniçeri ocağından değilse ve cezaları idam ise sadrazama gönderir. Ocaktan ise sadrazamdan izin almak Ģartıyla ölüm cezasını da kendisi verir. Yeniçeri ağası. Yayalar. Ayverdi. Osmanlı kaynaklarının kabul ve naklettiklerine göre. Paris Bibllotique National nüshası. Aslen ġi'îlerin 12 Ġmam kabul ettikleri Ģahsiyetlerden bulunan Ġmam Musa Kâzım yoluyla Peygamber'in nesline dayanmaktadır.. Bunun için her ÇarĢamba sadrazama gelir. 1984. 1/379 vd. Türk Târihinde Osmanlı Asırları. 1/524-527. Ġkinci olarak. Hacı BektaĢ-ı Veli kimdir ve BektaĢilik nedir? Bu konu Osmanlı tarihinde ve Ġslâm düĢünce tarihinde hâlâ tartıĢılan ve ideolojik sebeplerle istismar edilen bir konudur. Hacı BektaĢ-ı Veli ile ilgili. Ayrıca divanda görevli olan ve Rikâb-ı Hümâyûn veya Özengi Ağaları denen ağaların reisidir. Ankara. saray halkı ve iç halkı da denen saray askerleriydi. Nasâyih ve Fatiha Tefsiri gibi eserleri bulunmaktadır (Bu eserlerin Hacı BektaĢ'tan 200 yıl sonra yazılmıĢ nüshaları vardır). Osmanlı Devleti'nin önce geniĢlemesine ve sonra da gerilemesine vesile olan Yeniçeri Ocağı. Tevkiî Kanunnâmesi. UzunçarĢılı. Sicill-i Osmânî'de ve de Osmanlı'nın son zamanlarında BektaĢi Babalarından biri tarafından kaleme alınan BektaĢilik ve BektaĢiler adlı eserde ve benzeri kaynaklarda bazı ipuçları bulmak mümkündür. Üçüncüsü de. yörük ve müsellem gibi gruplar artık üçüncü plândaydı. Ancak önemli meseleleri sadrazama arz etmekle memurdur. vrk. suçluları. Yeniçeri ocağı ve Acemi ocaklarından sorumlu tek yetkilidir. 1/285-286. Divan Ağa Kapusu denen yerde toplanır ve dava. Silâhtar (sarı bayrak bölüğü). Yeniçeri ağası. Elimizde kendisine ait olduğu söylenen ve ancak kendi döneminde yazılı nüshaları bulunmayan Makamât. 16 Molla Hüsrev.. 1 vd. Divan-ı Hümâyûn'un üyesidirler. MTM. Telhls'ül Beyan Fî Kavanin-i Al-i Osman. Dürer ve Gurer. sh. Yeniçeri ağası. I. 50 BĠLĠNMEYEN OSMANLI 18. Annesi de Nisabur âlimlerinden ġeyh Ahmed'in kızı Hâtem veya Hatme Hâtun'dur. Kul Kethüdası ve Ġstanbul Ağası gibi zabitler bulunmaktadır. Hacı BektaĢ isimli zat. Bu hususlarda padiĢahın vekilidir. Azep (hafif piyade) ve Akıncılar gibi kısımlara ayrılmıĢlardı. 34. Ġsmail Hakkı. Ocağın ilga ediliĢine vak'a-i hayriye adı verilmiĢtir. Kapıkulu askerleriydi. Babasının adı Seyyid Muhammed bin Seyyid Ġbrahim es-Sânî veya Seyyid Musa olarak geçmektedir. Özetlemek gerekirse. ocağın bütün idarî iĢlerini yürütmeye ve tayinleri yapmaya da yetkilidir. Osmanlı ordusunun ilk kısmını teĢkil eden ulûfeli yani millî ve profesyonel askerler üç kısımdı. 1/177 vd. Ģahsiyetine ve Ģöhretine uygun sağlam kaynaklara sahip değiliz. ocak güvenliğine ve yeniçeriler arasındaki davalara bakan ve Ģikâyetleri dinleyen Ağa Divanının da reisidir. eğer bağlı bulunduğu bir daire varsa yetkililere teslim eder. Ģer'î bir meseleye taalluk ediyorsa kadıya havale olunurdu.. manzum ve karıĢık nüshaları elimizde mevcuttur. Yörükler ve Müsellemler de bu gruba dahildir16.

tarihini zikretmez-ken, BektaĢi Babalarından ġeyh Baba M. Süreyya, 645/1247 tarihini zikretmektedir. Horasan'da Hoca Ahmed Yesevî'nin halifesi olduğu söylenen ġeyh Lokman'dan zahirî ve batınî ilimleri tahsil eden ve halifelik makamına kadar gelen Hacı BektaĢ-ı Veli, hicrî VIII. Asrın baĢlarında (veya bir kayda göre 680/1281'de yani Osmanlı Devleti'nin ilk nüvelerinin atıldığı günlerde) Anadolu'ya gelmiĢ ve Kayseri'ye yerleĢmiĢtir. Rum erenlerinin namdan olan ve Sivrihisar'da oturan Karaca Ahmed Sultân ile karĢılaĢmıĢ ve onun iltifatına mazhar olmuĢtur. Anadolu'ya gelmeden hacca gittiği ve hacı unvanını aldığı söylenmektedir. Daha sonra KırĢehri Kazasının Hacım veya Suluca Karahöyük (HacıbektaĢ) yöresine gelerek kendi adına bir dergah bina etmiĢ ve müridlerini irĢada baĢlamıĢtır. Buradaki irĢad faaliyetlerine devam eden Hacı BektaĢ-ı Veli, Sicill-i Osmânî'nin de katıldığı bir görüĢe göre, 738/1337 tarihinde ve bazı araĢtırmacıların tesbitine göre ise 669/1271 tarihinde vefat eylemiĢtir. Hacı BektaĢ-ı Veli'nin evlenip evlenmediği de tartıĢmalıdır. Ancak bazı kaynaklar, Kutlu Ana ve Kadıncık Ana diye meĢhur olan Fatma Nuriye Hanımla evlendiğini ve çocuklarının dahi olduğunu kaydetmektedirler. Bu bilgilerden anlaĢılmaktadır ki, Hacı BektaĢ-ı Veli Hazretlerinin Ahmed Yesevî ile buluĢtuğu ve hatta Sultân Murâd ile yeniçeri meĢvereti için bir araya geldiği Ģeklindeki rivayetler tamamen yanlıĢtır ve asılsız iddialardır. Hatta ÂĢıkpaĢa-zâde, konuyu daha farklı bir Ģekilde anlatmakta ve Hacı BektaĢ Veli ile Osmanlı Devleti arasında bağ kurmanın yanlıĢlığını vurgulamaktadır. Osmanlı Devleti'nin ilk dönem olaylarını bizzat yaĢayan ve en önemlisi de Ebül-Vefâ'nın Halifesi Baba Ġlyas'ın torunu olan ÂĢıkpaĢaBĠÜNMEYENOSMANI! zâde'nin söylec Üçüncü o BektaĢ-ı Vell'n; 1) Özellik: 'erilen bir inan taĢ'ta her sene Hacı BektaĢ, B» • ilk çeyreğinden muyla meĢhur ¦ Veli'yi gerçek r meyenleri de vj 2) Bir oru: tarikatın : Yesevilik sonradan ¦ Babal isyanım ı Anadolu'n tur. XVI, !.., ğiyle HacıbektaĢ BektaĢi D' teĢkilâtla'1 zamanla var old, 3)G Ģekliyle bu,u.,. tadır. Eserleri, o: teĢkilâtın ¦¦¦ Kur'ân ve mislerdir. gelmeyeci mek en ıyv "Zamar olmayan t>;< Ġnanç itibar1, 19. Ye; ¦'M VI. !s AMıilkıftĠ 1986, sn. I! M SDRM'I BĠLĠNMEYEN OSMANLI SI zâde'nin söyledikleri, Ģüphesiz BektaĢi Menkıbelerinden daha doğrudur. Üçüncü olarak, kısaca doğruya en yakın bilgileri vermeye çalıĢtığımız Hacı BektaĢ-ı Veli'nin meslek ve meĢrebi hakkındaki farklı görüĢleri de aktaralım. ġöyle ki: 1) Özellikle Alevî ve ġi'î gruplar, Hacı BektaĢ-ı Veli'nin tamamen BektaĢilik adı verilen bir inanç ekolünün kurucusu olduğunu ifade etmektedirler. ġu anda HacıbektaĢ'ta her sene kutlandığı ve maalesef amelsiz bir Ġslâmiyet anlayıĢını yansıtan Ģekliyle Hacı BektaĢ, BektaĢilik adlı bir tarikatın piri kabul edilmekte ve bu anlayıĢ XIV. Yüzyılın ilk çeyreğinden sonra Hacı BektaĢ-ı Veli Tekkesinin Ģeyhi olan Abdal Musa'nın yorumuyla meĢhur olmaya baĢlamıĢ bulunmaktadır. Önemle ifade edelim ki, Hacı BektaĢ Veli'yi gerçek manada tanıyan BektaĢilerin namaz ve oruç gibi dinin emirlerini reddet-meyenleri de vardır.

2) Bir grup araĢtırmacıya göre (Ahmed YaĢar Ocak gibi), Hacı BektaĢ, herhangi bir tarikatın piri ve kurucusu değildir. BektaĢilik diye bir tarikat kurmamıĢtır. Sadece Yesevilik ile Kalenderiliğin karıĢımından oluĢan Haydarîlik tarikatının bir mensubudur; sonradan Baba Ġlyas-ı Horasan? çevresine girerek Vefâilik tarikatına intisap etmiĢtir. Baba'î isyanını benimsememiĢ ve onun ölümünden sonra da yerine geçmiĢtir. Ancak Anadolu'da Suluca Karahöyük merkezli mitolojik bir Hacı BektaĢ-ı Veli kültü oluĢmuĢtur. XVI. Yüzyılın baĢına (907/1501) gelindiğinde, Balım Sultân II. Bâyezid'in de desteğiyle HacıbektaĢ'taki meĢihat postuna oturmuĢ ve II. Mahmûd tarafından 1826 yılında BektaĢi Dergahları lağvedilinceye kadar bu anane devam ettirilmiĢtir. Balım Sultân'ın teĢkilâtlandırdığı BektaĢilik anlayıĢına aykırı ve tamamen amelden uzak bir anlayıĢın da zamanla var olduğunu burada belirtmemiz gerekmektedir. 3) Özetle, bu tarihî zat, Hacı BektaĢ-ı Veli'nin kısa hayat hikayesinde anlattığımız Ģekliyle büyük bir velidir. Anlatılan çoğu menkıbeler, sağlam kaynaklara dayanmamaktadır. Eserleri, onun ehl-i sünnete aykırı olmadığını göstermektedir. Bu yönüyle yeniçeri teĢkilâtının manevi ilham kaynağı olmuĢ olabilir. Ancak müntesipleri zamanla, onu Kur'ân ve Sünnetten uzak ve tamamen amelden mahrum bir tarikat Ģeyhi haline getirmiĢlerdir. Onun için de bu müridlerini nazara alan halk, BektaĢi ismine akla ve hayale gelmeyecek manaları yüklemeye baĢlamıĢtır. Bu konuda son sözü tarihçi Âli'ye söyletmek en iyisidir: "Zamanımızda BektaĢi derviĢleri, baĢtan baĢa namazdan ve oruçdan uzak, mezhepleri ne olduğu belli olmayan bir bölük ortada gezenlerdir. Hacı BektaĢ-ı Veli'ye intisapları sadece sözleriyledir; fiil, amel ve inanç itibariyle onunla alakaları yoktur. O velinin evladı denilen azizler de onun gibi olamamıĢlardır"". 19. Yeniçeri teĢkilâtına neden Tâife-i BektaĢiye ve ağalarına da neden Ağayân-ı BektaĢiyân denilmiĢtir? Osmanlı yeniçeri teĢkilâtı BektaĢi midir? Önce Ģunu belirtelim ki, bu konuda dillerde dolaĢan, Sultân Orhan veya Sultân 17 Âli, Künh'ül-Ahbâr, c. V, sh. 52-62; ÂĢıkpaĢa-zâde, Tarih, sh. 204-205; ġemseddin Sami, Kamus'ül-A'lâm I-VI, Ġstanbul 1308, c. II, sh. 1332; Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî I-IV, Ġstanbul 1308-1315, c. II, sh. 22; Sezgin, Abdülkadir, Hacı BektaĢ-ı Veli ve BektaĢilik, Ġstanbul 1990; Hacı BektaĢ-ı Veli, Makâlât, (nĢr. Esad CoĢan) Ġstanbul 1986, sh. 17-61; Menakıb-ı Hacı BektaĢ-ı Veli, Vilâyet-nâme (Haz. Abdülbaki Gölpınarlı), Ġstanbul 1958: ġeyh Baba M. Süreyya, BektaĢilik ve BektaĢiler, Ġstanbul 1332; Öztürk, Mürsel, "Hacı BektaĢ-ı Veli", Belleten, c. L, sayı 198(1986), sh. 885-894. . 52 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYEN OSMAN; Murad'ın Hacı BektaĢ-ı Veli ile bir araya geldiği, Hıristiyan asıllı gençlerden yeni teĢkil olunan askere onun eliyle börk giydirildiği, hayır dua edildiği ve hatta yeniçeri adının da Hacı BektaĢ tarafından verildiği tarzındaki açıklamalar tamamen asılsızdır. Elimizde Hacı BektaĢ-ı Veli ile yeniçeri teĢkilâtının münasebetlerini aydınlatan gayet açık kaynaklar yani Yeniçeri Kanunnâmesi vardır. Zaten baĢta ÂĢıkpaĢa-zâde olmak üzere, ilk dönem Osmanlı kaynaklan da, Kanunnâmedeki bilgileri doğrular mahiyettedir. Kanunnâmedeki hükümlerden anladığımıza göre, Hıristiyan gençlerinin genç ve dinç olanlarından yeni ve muvazzaf bir ordu teĢkili fikri, Bolayır Fâtihi Süleyman PaĢa'nın fermanıyla baĢlamıĢ ve Bilecik Kadısı olan Kara Halil ile meĢveret neticesi buna karar verilmiĢtir. Daha sonra Kara Halil (Çandarlı Halil Hayreddin PaĢa)'in ilgili devlet erkânı ile görüĢüp yeniçeri teĢkilâtını düzene soktuğu bilinmektedir. Bu erkan arasında Hacı BektaĢ PaĢa isimli bir devlet adamı da vardır. Bunun isim benzerliği dıĢında Hacı BektaĢ ile alakası yoktur. Yeniçerilerin elbisesi ise, o zamanda keĢif ve kerametleri bilinen Hacı BektaĢ-ı Veli evladından TimurtaĢ Dede ve Mevlana evladından Emir ġah Efendi'ye danıĢılarak dualar ile giydirilmiĢtir. Mevlana'nın torunlarından olan zat Mevlana elbisesini giydirmeyince, kepenek denilen Hacı BektaĢ-ı Veli elbisesi giydirildi. O halde yeniçerilerin giydiği kisveyi Hacı BektaĢ-ı Veli giymiĢ olabilir; ancak Hacı BektaĢ-ı Veli yeniçeri kurulmadan vefat ettiğinden o giydirmemiĢtir. Bu muvazzaf yeni ordu, kul olduğundan dolayı yeniçeri adı verilmiĢtir; yoksa Hacı BektaĢ-ı Veli'nin isimlendirmesi değildir. Nitekim ÂĢıkpaĢa-zâde meseleyi Ģöyle açıklamaktadır:

"Bu BektaĢiler ederler kim, 'Yeniçerilerin baĢındaki tac Hacı BektaĢ'ındır' derler. Cevab: Yalandır ve bu börk hod Bilecik'de Orhan zamanında zahir oldu; yukaru bâbda beyân edüb dururun ve illa BektaĢiler giymeğe sebep, Abdal Musa Orhan zamanında gazaya geldi ve bu yeniçerinin arasında bile yürüdü ve bir yeniçeriden bir eski börk diledi. Yeniçeri ana verdi. Yeniçeri üsküfini çıkardı; bunun baĢına giydirdi. Abdal Musa Vilâyetine geldi, ol börk bile baĢında, sordular kim, 'Bu baĢındaki nedir?' Ol etdi: 'Buna elf derler' dedi. Vallahi bunların taçlarının hakikati budur". Sonuç olarak, mesele yukarıda özetlendiği gibidir. Hacı BektaĢ-ı Veli, Osmanlı Devleti'nin kuruluĢunda emeği geçen maneviyat erlerinden ve Horasan erenlerinden biridir. Kisve olarak da onun elbisesi tercih olunmuĢ bulunabilir. Bu tercihte onun evladından birinin duası bulununca ve yeniçeriler de ocaklarını onun manevi himayesinde görünce, yeniçerilere tâife-i BektaĢiyân ve ağalarına da Ağayân-ı BektaĢiyân denmiĢtir. Sonradan bu Horasan erenlerinden olması halini kötüye kullananlar ve meseleyi saptırılan BektaĢilik mecrasına çevirmek isteyenler elbette olmuĢtur. Zaman zaman aldatılan yeniçeri bölükleri de ortaya çıkmıĢtır. Celâlî isyanlarında bu anlayıĢın büyük etkisi vardır. Hatta sonradan Yeniçerilerin ahlaken bozulmalarında da bu anlayıĢın etkisi vardır. Bu olumsuz etkilerin izlerini Yeniçeri Kanunnâmesinde görmek mümkündür. ĠĢte bu olumsuz yansımalarından dolayı, 1826 yılında II. Mahmûd Yeniçeri TeĢkilatı ile beraber, BektaĢi Dergahlarını da kapatmıĢtır. Hedef bu suiistimalleri önlemektir. Osmanlı yeniçeri teĢkilâtı, hele hele halkın anladığı olumsuz anlamda amelsiz bir BektaĢi grubu asla olmamıĢtır. Gerçek manada Hacı BektaĢ'ın eserleri ve asıl tuttuğu yol ise, Ġslâm'dan baĢka bir Ģey değildir18. 20. Osmanlı 1 levî gelen levî aslı var ı Bu iddia, Alevîliğin ne ; Medresesinden I memekten kay a) Osmanlı I (elerini göğüsley«t| Ġbn-i Kemal'e kaleme alan ve 81 i tenler aleyhinde I den Ġznik Müdenrii lir); ilk Osmanlı ( j Kâdizâde-i Rumi,! ¦ rinden i . Hadis'de : Fusûleyn f çalıĢan ı • II. Murad < \ Fâtih ı elimizdeki jZenbilllAIII j net dairi Alevî olan 1 I ni göstermek jj b) Bilin Ifların hürmeti i babası ġeyh t Ġ özellikle I I sevgisi, bil (dır: ġf'a-il Ibiyle Yezkh I Daha sonra d ĠPeyganibazı fikin lg Akgündüz, Osmanlı Kanunnâmeleri, Kavânîn-1 Yeniçeriyân, c. IX, sh. 169-170, md. 191-197; UzunçarĢılı, Kapukulu Ocakları, c. I, 147-150; ÂĢıkpaĢa-zâde, Tarih, sh. 205-206; Ahmed Cevad, Tarih-i Askerî-i Osmanî, sh. 8-9. BĠLĠNMEYEN OSMANLI 53 20. Osmanlı Devleti'nin Yavuz'a kadarki kuruluĢ yıllarında BektaĢi ve A-levî geleneğine bağlı olduğu, Abdalân-ı Rum'un BektaĢi Babaları ve A-levî Dedelerinden ibaret bulunduğu iddia edilmektedir. Bu iddianın aslı var mıdır? Bu iddia, Osmanlı Devleti'ne ilham kaynağı olan maneviyât erlerini tanımamak; Alevîliğin ne zaman tarih sahnesine çıktığını; Osmanlı hukuk kaynaklarını; ilk Ġznik Medresesinden beri Osmanlı medreselerinde okutulan itikâdî ve amelî kaynakları bilmemekten kaynaklanmaktadır. ġöyle ki: a) Osmanlı Devleti'nin Osman Gâzî'den Yavuz zamanına kadar dinî ve ilmî meselelerini göğüsleyen kadrosu, ilk fetva makamına gelen ġeyh Edebalı'dan ta ġeyhülislâm Ġbn-i Kemal'e

kadar, tamamen ehl-i sünnet dairesinde yaĢayan; eserlerini bu ruhla kaleme alan ve en önemlisi de BektaĢilik adı altında Hacı BektaĢ-ı Veli'nin ruhunu incitenler aleyhinde fetvalar veren âlimlerden meydana gelmektedir. Sultân Orhan devrinden Ġznik Müderrisi Davud-ı Kayseri ve kaleme aldığı eserler (Kara Davud incelenebilir); ilk Osmanlı Kazaskeri Çandarlı Kara Halil; I. Murad devrinin resmi otoritesi olan Kâdizâde-i Rumi, Seyyid ġerif Cürcani ve Mevlânâ Kâdi Mahmûd; Yıldırım Bâyezid devrinden ilk ġeyhülislâm Molla Fenâri ve elimizde bulunan fıkha ve itikada dair eserleri; Hadis'de zirveye yükselen Ġbn-i Melek ve eserleri; hatta ġeyh Bedreddin'in Câmi'ul-Fusûleyn ve benzeri eserleri; Çelebi Mehmed zamanında Osmanlı Devleti'ne girmeye çalıĢan dalâlet fırkalarını temizleyen Mevlânâ Fahreddin Acemi ve Burhâneddin Herevî; II. Murad devrinin ilim güneĢlerinden Hıdır Beğ ve Alâ'addin Tûsî ve bunların eserleri; Fâtih devrinin fıkıh ve hadis yıldızları olan Molla Hüsrev, AkĢemseddin, Molla Gürani ve elimizdeki eserleri ve nihayet ġî'a ve BektaĢilerle alakalı aleyhte fetvaları bulunan Zenbilli Ali Efendi ve eserleri, Osmanlı Devleti'nin kuruluĢ devrinin tamamen ehl-i sünnet dairesinde geçtiğinin delilleridir. Aksi görüĢleri ileri sürenler, BektaĢi veya Alevî olan bir âlimin, kuruluĢ döneminde dinî veya kazâi bir göreve getirildiğini göstermek mecburiyetindedirler. b) Bilindiği gibi, ehl-i sünnet de, en az BektaĢi ve Alevîler kadar, Hz. Ali'yi ve onların hürmet ettikleri 12 Ġmamı severler ve hürmet gösterirler. Hatta ġah Ġsmail'in babası ġeyh Haydar ve onun babası ġeyh Cüneyd, Ģeyhliğe Ģahlığı karıĢtırana kadar, özellikle tasavvuf ehlinin manevi reisleri Âl-i Beyt'ten çıktığı içindir ki, On Ġki Ġmam sevgisi, bütün ehl-i iman arasında yaygındır. Hatta ġî'a'yı bazı âlimler ikiye ayırmaktadır: ġî'a-i Velayet ve ġî'a-i Siyâset. ġî'a-i Velayet, sadece Âl-i Beyte muhabbet sebebiyle Yezid ve taraftarlarına karĢı çıktıkları için ġî'a diye bilinen bazı tasavvuf ehlidir. Daha sonra da açıklayacağımız üzere, bu manada Erdebil'de toplanan tasavvuf ehli, Hz. Peygamber'in torunları olan kutubların çevresinde bir daire teĢkil etmiĢlerdir. Bunların bazı fikirlerinin, Kur'ân ve Sünnete aykırı olmamak üzere, BektaĢilerin veya Alevîlerin kanaatleriyle aynı olması, bunların da BektaĢi veya Alevî olduğunu göstermez. Tıpkı 12 Ġmamı medheden Yunus Emre'nin asla Alevî ve BektaĢi olmaması gibi. ġeyh Safiyyüddin'in torununun torunu ve kendinden sonra 5. ġeyh olan ġah Ġsmail'in dedesi ġeyh Cüneyd (1447-1460), ġi'î mezhebine geçerek bu mübarek neslin itibarını siyâsete alet etmeye baĢlamıĢtır. 1448 yılında Erdebil'de isyan eden ġeyh Cüneyd, Anadolu'ya sürüldü. Sultân II. Murad'a kadar geldi ve ondan bazı siyasi 54 BĠLĠNMEYEN OSMANLI taleplerde bulundu. Vezir Halil PaĢa'nın "Bir tahtta iki padiĢah sığmaz" cevabı üzerine kendisine ve derviĢlerine hediyeler verildikten sonra, yine siyasi ümitlerle Karaman'a sığındı. Bütün bunları, bizzat olaylara Ģahit olan ÂĢıkpaĢa-zâde anlatmaktadır. Burada ġeyh Abdüllatif ile sahabelerle ilgili tartıĢma yapmıĢlar, ġeyh Cüneyd'in sapık fikirleri ortaya çıkıp müridlerinin de namaz ve oruç bilmez tavırları anlaĢılınca, oradan da kaçar gibi ayrılmıĢtır. Yani ġeyh Cüneyd, bazı bozuk fikirleriyle Osmanlı Devleti'ne hulul etmek istemiĢse de, PadiĢah'ın çevresindeki âlimler bu manadaki dalâlet fırkalarına geçit vermemiĢlerdir. c) Abdalân-ı Rum'un BektaĢi babaları ve Alevî dedeleri olduğu; Osman Bey zamanında yaĢayan ve hatta onunla ve oğlu Orhan Bey ile birlikte gazalara katılan Baba Ġlyas, Muhlis Baba, ġeyh Edebalı, Geyikli Baba, Ahi Evran, Abdal Musa ve Abdal Murad'ın bunların baĢında geldiği; bu zikredilenlerin Osmanlı Devleti'ne BektaĢi ve Alevî geleneğini aĢıladığı ve en azından Osmanlı Sünnî anlayıĢının daha sonrakinden daha müsamahalı olduğu iddiasına gelince, bütün bu iddialar, Alevîlik ve BektaĢiliğin asıl mahiyetinin bilinmemesinden kaynaklanan iddialardır. Bugün Alevîlik diye bilinen itikadî mezhep, aslında XV. yüzyıla kadar ġî'a'nın ta kendisidir. Ancak Alevîlik ve KızılbaĢlık tabirleri, ġeyh Cüneyd ve ġeyh Haydar ile ortaya çıkan tabirlerdir. Aynı Ģey BektaĢilik için de geçerlidir; zira Hacı BektaĢ bir görüĢe göre 1271 ve diğer bir görüĢe göre de 1337'de vefat etmiĢtir. Bu tabirler ortaya çıkmadan evvel, ehl-i sünnet ile ġî'a'nın arasındaki ihtilâflar zaten bilinmektedir. Ehl-i tasavvufun bir kısmı ise, bir nevi ġî'a-i Velayet durumundadır. Abdalân-ı Rum denilen yukarıdaki Ģahsiyetlerin, Âl-i Beyt muhabbetiyle yanıp tutuĢan ve ġî'a'nın ma'sum kabul ettiği 12 Ġmamı medheden davranıĢları ve Ģiirleri de olabilir. Sırf bu yüzden, zaten Ehl-i Beyti seven Osmanlı Hanedanının bunlarla olan münasebetlerini ve hatta bu Horasan Erenlerinin Osmanlı Devleti'nin kuruluĢuna olan katkılarını baĢka türlü değerlendirmek yanlıĢ olur.

d) ÂĢıkpaĢa-zâde gibi bazı tarihçiler, Hacı BektaĢ-ı Veli ile Osmanlı Hanedanının ciddi bir alakasının dahi olmadığını iddia etmektedirler. "Bu Hacı BektaĢ, âı-i Osman neslinden hiç kimse ile musâhabet etmedi ve andan ötürü anmadım. Yeniçerilerin baĢındaki Hacı BektaĢ'ındır derler; yalandır. Börk Orhan zamanında zahir oldu. Abdal Musa Orhan zamanında gazaya geldi ve bu yeniçerinin arasında bile yürüdü". Alakası olsa bile, Hacı BektaĢ'ın kendisi ile BektaĢi diye bilinen bazı kimselerin onunla ne derece ilgili olduklarını biraz evvel anlatmaya çalıĢtık. e) Hacı BektaĢ Zaviyesinden olduğu ifade edilen Geyikli Baba'nm Sultân Orhan ile kısa bir müddet için de olsa bir araya geldiği doğrudur. Osmanlı kaynaklarında bu konuda yeteri kadar bilgi bulunmamaktadır. Zaten Osman Bey ve Orhan Bey zamanının maneviyât erleri olarak zikrettiğimiz Ģeyhlerden çoğu hakkında, gerçek ismi gibi çok açık konularda dahi yeterli bilgiye sahip değiliz. Dolayısıyla, sonradan uydurulan BektaĢi menkıbelerinden birini yansıtan bir kaynağın, Orhan Bey'in Geyikli Baba'ya rakı ve Ģarap gönderdiği yolundaki bir ifadeyi kaynak kabul ederek, ilk Osmanlı PadiĢahlarının sonrakiler gibi katı Sünnî olmadıklarını ve rakı hediye gönderecek kadar müsamahalı olduklarını söylemek, uydurma BektaĢi menkıbelerini arĢiv vesikaları gibi kabul etmek demektir. Netice olarak, Osmanlı Devleti ve onun Hanedanı, kuruluĢ gününden beri, Âl-i Beyt BĠLĠNMEYEN OSMANLĠ âĢıkıdırlar; ancak t IV-1 21. Osmanlı Pıd dirim Bây durumu ile 1 Osmanlı Pa Bâyezid olduğu ı birliğini kurup devietf| tekrar baĢa dönü kayınpeder olması Vll Bâyezid'i tanıyalım, 1387 tarihin* Ġ dirim lakabıyla anMf babasının tahta | ve 791/1389 ' mıĢtır. PadiĢahı ği gibi tecri Osmanlı Karaman gören Yıldırım, hemen bu WSI{ Devleti'ne kıĢlasını kurdu, i bölgesine geçti j etmiĢti. Ege/ yen Yıldırım'm i olan Ġstanbul I olmadı. Rumeli'n* j Karamanoğlü-1392'de BurhâneddlJ mandasır kendisi I Osmanlıya t Bütün! 88-95; MwJ8 AMgl&HMf yatı'nda IStM BĠLĠNMEYEN OSMANLI âĢıkıdırlar; ancak Alevî veya BektaĢi değildirler". IV- YILDIRIM BÂYEZĠD DEVRĠ 21. Osmanlı PadiĢahları arasında hakkında en çok dedikodu bulunan Yıldırım Bâyezid'in Ģahsiyeti, çocukları, döneminde Osmanlı Devleti'nin durumu ile ilgili kısa bilgiler verir misiniz? Osmanlı PadiĢahları arasında hakkında en çok konuĢulan PadiĢahın Yıldırım Bâyezid olduğu doğrudur. Bunun iki sebebi vardır: Birincisi; Kısa zamanda Anadolu birliğini kurup devleti geniĢletmesine rağmen, 1402'de Ankara'da Timur'a yenilerek tekrar baĢa dönülmesine sebep olmasıdır. Ġkincisi de, hem Emir Sultân Buharî'ye kayınpeder olması ve hem de içki içtiğine dair iddiaların bulunmasıdır. Önce Yıldırım Bâyezid'i tanıyalım. 1387 tarihinde katıldığı Karaman Seferinde gösterdiği kahramanlıklardan beri Yıldırım lakabıyla anılan I. Bâyezid, Sultân Murad'ın büyük oğlu ve veliahdıdır. Bursa'da babasının tahta çıktığı sene yani 761/1360 yılında Gülçiçek Hatun'dan dünyaya gelmiĢ ve 791/1389 yılının Ramazan ayının beĢinde de babasının Ģahadeti üzerine tahta çıkmıĢtır. PadiĢah olmadan evvel sırasıyla Kütahya, Hamid Ġli ve ilk Amasya Sancak Beyliği gibi tecrübeleri bulunmaktadır. Osmanlı Devleti'nin Kosova'da haçlı ordularıyla meĢgul olmasını fırsat bilen Karamanoğulları, Osmanlı Devleti'ne ait sancak ve kazalara hücum baĢlattı. Bunu gören Yıldırım, 1390 yılının ilk günlerinde Anadolu birliğini tehlikeye sokmamak için hemen bu bölgeye intikal etti. Germiyan, Aydın, MenteĢe ve Saruhan Beylikleri Osmanlı Devleti'ne bağlılıklarını bildirince, hemen 1390-91 kıĢında Ankara'ya gelerek orada kıĢlasını kurdu. Sonradan yanına Bizans Ġmparatoru II. Manuel'i de alarak Karaman bölgesine geçti ve onları ikaz etti. Zaten Karamanoğlu Damad Alâ'addin Bey de firar etmiĢti. Ege Adalarını vurarak Venedik Cumhuriyet'ine gözdağı vermeyi de ihmal etmeyen Yıldırım'ın bütün hayali Ġstanbul'u fethetmek idi. Bu sebeple 1391'de 7 ay sürecek olan Ġstanbul kuĢatmasına baĢladı. Bizans'ın sulh ile itaat edeceğini umuyordu; ama olmadı. Rumeli'nde gayr-i müslimlerle uğraĢan Osmanlının aleyhine, durumu fırsat bilen KaramanoğluCandaroğlu ve Sivas'daki Kadı Burhâneddin'in ittifak yaptığı duyuldu. 1392'de Candaroğlu halledildi; Ġsfendiyaroğulları da Osmanlı'ya itaat etti. Kadı Burhâneddin ile olan savaĢ daha dehĢetli

idi. Yıldırım'ın oğlu ġehzade Ertuğrul'un kumandasındaki Osmanlı ordusu, Çorum yakınlarında yenik düĢtü. Bu arada Yıldırım'ın kendisi Rumeli seferine devam ediyor ve 1392'de filozoflar diyarı olarak bilinen Atina Osmanlıya teslim oluyordu. Bütün bu geliĢmelerden rahatsız olan Macar Kralı Sigismund, üçüncü bir haçlı " ÂĢıkpaĢa-zâde, Tarih, sh. 204-206; Ġbn-i Kemal, Tevârih-i Âl-i Osman, II. Defter, (neĢr. ġerafettin Turan), sh. 88-95; Mecdî Efendi, Hadâık, c. I, sh. 22-380; Ocak, Ahmed Ya'Ģâr, "Osmanlı Beyliği Topraklarında Sufı Çevreler ve Abdalân-ı Rum Sorunu", Osman Gâzî ve Dönemi Sempozyumu, Bursa 1996, sh. 53-72; Köprülü, Fuad, Türk Edebl-yatı'nda Ġlk Mutasavvıflar, Ankara 1981, sh. 291 vd.; Âli, Künh'ül-Ahbâr, Süleymaniye Kütp. Es'ad Efendi, nr. 2162, vrk. 204/a vd. : : . . ,«?Vj56 BĠLĠNMEYEN OSMANLI seferi hazırlığında idi. Gerçekten her çeĢit düĢman milletin yer aldığı 70.000 kiĢilik orduyla Tuna'yı geçerek Niğbolu'yu kuĢattı ve düĢman kuvvetler 130.000'e ulaĢtı. Ancak 25 Eylül 1396 tarihinde Avrupalıların asırlarca unutamayacakları Niğbolu Zaferi kazanıldı ve Yıldırım, artık Halife I. Mütevekkil tarafından Sultân-ı Ġklim-i Rum ve Sultân diye anılmaya baĢlandı. Üçüncü haçlı seferini fırsat bilerek yine Osmanlı topraklarına saldıran Karamanoğulları ise, nihâî dersi hak etmiĢlerdi ve gerçekten 1397'de Konya'ya giren Yıldırım eniĢtesi olan Karamanoğlu Beyini idam ettirdi ve Konya'yı Osmanlı Devleti'nin Karaman Eyâleti olarak ilan etti. Artık Anadolu birliği sağlanmıĢ ve bütün Anadolu neredeyse Osmanlı Devleti'nin olmuĢtu. Rumeli'de Balkanlar Osmanlının hâkimiyetine girmiĢti. ĠĢte böyle bir dönemde Doğudan büyük bir tehlike geliyordu. Doğu Türkistan Hakanı Aksak Timur veya Timurlenk, fırtına gibi eserek Doğu Anadolu'yu tehdit ediyor ve memleketleri ellerinden alınan ve Osmanlıdan memnun olmayan Anadolu beyleri Timur'u tahrik ettikleri gibi, Timur'un düĢmanları olan bazı beyler de Yıldırım'a sığınmıĢ bulunuyorlardı. Timur nazik sayılabilecek bir üslupla Yıldırım'dan bu beyleri salıvermesini ve kendisine tabi olmasını, Ģartlarının kabulü halinde, gayr -i müslimlerle olan cihadını takdir ettiği Osmanlı ordusuna yardım edeceğini ifade eden bir mektup gönderdi (Mektup, "Rum Meliki Yıldırm Bayezid' diye baĢlamaktadır). Buna karĢı Yıldırım'ın cevabı çok sert ve hatta hakaret-âmiz oldu (Mektup, %Ey Timur denen parçalayıcı köpek ve Tekfurlardan daha kâfir olan adam' diye baĢlamaktadır). Neticede kaderin cilvesiyle Yıldırım'ın strateji açısından üstün görüldüğü uğursuz Ankara Meydan Muharebesi meydana geldi ve 28 Temmuz 1402 tarihinde Osmanlı ordusu yenik düĢtü ve PadiĢah esir alındı. Bu hadiseyle Osmanlı Devleti, cihan devleti olmaktan çıkmıĢ ve yeniden baĢa dönmüĢtü. Zira bu savaĢı takip eden yıllarda, 8 yıl kadar Anadolu'da kalan Timur buralarda terör estirdi ve eski beylere beyliklerini tamamen iade etti. 3 Mart 1403'de, bazı tarihçilerin ileri sürdüğü gibi intihar ederek değil, sıkıntıdan doğan bir kaç çeĢit hastalığa dayanamayan Yıldırım vefat etti ve Osmanlı Devleti için Fetret Devri denen ara dönem baĢladı. Yıldırım Bâyezıd devrinin ileri gelen devlet adamları arasında, iyi bir devlet adamı olmakla beraber takva cihetinden zayıf olduğu ittifakla açıklanan Çandarlı Ali PaĢa, TimurtaĢ PaĢa, Süleyman PaĢa, Ġshak Bey ve Mihal oğlu Muhammed Bey zikredilebilir. Onun devrindeki âlimlerden ise, ġemseddin Fenari, oğlu Muhammed ġah Fenari, Hâfızuddin Muhammed Kürdî, ġeyh Kutbuddin Ġznikî ve ġihâbüddin Sivasî unutulmamalıdır. Devrinin Horasan erenlerinin baĢında, Emir Sultân denen Bâyezid'in damadı ġemseddin Muhammed Hüseynî, Hacı Bayram ve ġeyh Abdurrahman-ı Erzincan! gelmektedir. Mevlid yazarı Süleyman Çelebi de onun zamanındaki en büyük Ģairlerdendir. ZEVCELERĠ: 1- Germiyanoğlu Devlet ġah Hâtûn; Ġsa, Mustafa ve Musa'nın annesi. 2- Devlet Hâtûn; Yine Germiyanoğlu olduğu söylenen ve Sultân Mehmed Çelebi'nin annesi ve ilk Valide Sultân. 3- Hafsa Hâtûn; Aydınoğlu Ġsa Bey'in kızı. 4- Sultân Hâtûn; Dulkadiroğlu Süleyman ġah kızı. 5- Marya (Olivera Despina) Hâtûn; Sirbistan Kralı Lazar'ın kızı. ÇOCUKLARI: 1- Ettuğrul Çelebi. 2- Ġsa Çelebi. 3- Mustafa Çelebi (TartıĢmalıdır). 4- Büyük Musa Çelebi. 5- Ġbrahim Çelebi. 6- Kasım Çelebi. 7- Yusuf Çelebi. 8- Hasan Çelebi. 9- Erhondu Hâtûn. 10- Fatma Hâtûn. 11- PaĢa Melek Hâtûn. 12- Oruz .BĠÜNMEVENO™ Hâtûn. 22. Osmaniı ı Saray'dı] Bunlai \

Burada Ģuj AJOsı [ I. Murad, II. I i bulunduğu \ [plânda tslâff (tatbikatta I î Ġnkâr etmek! [ vardır, I [içindir ki, I f etmiĢtir, ı ellerinden i | ne muhalefeti I gayreti gft B) Jtl'nde içkin I Ġstenmekteki i baĢında s iler, içki ve I |- mânâsı, I | ma ve I (halde, bu 1 ' fikirlilik ı | deliller vars "Siki" i i üslerinde i mevlidde s [lir. SâKĠ* nümüzde I kullandı 131 155 1 ĠANLI BĠLĠNMEYEN OSMANLI 57 Hâtûn. 13- Hundî Hâtûn. 14- ġehzade Mehmed21 22. Osmanlı PadiĢahlarından içkiye mübtelâ olanlar bulunduğu ve hatta Saray'da gayr-i meĢru eğlence sofraları düzenledikleri söylenmektedir. Bunlar hakkında ne dersiniz? Burada Ģu gerçeklerin bilinmesinde fayda mülahaza ediyoruz: A) Osmanlı Devletini teĢkil eden fertler ıma'sûm ve günahsız değillerdir. Ġçlerinde I. Murad, II. Murad, Fâtih, Yavuz ve II. Abdülhamid gibi "veliyyullah" denilen fertler bulunduğu gibi, içki ve benzeri günahları irtikâb eden Ģahıslar da bulunabilir. Nazarî plânda Ġslâm'ın bütün düsturlarının kabul edilerek tatbik edildiği bir vâkı'adır. Ancak tatbikatta bu esaslara muhalefet edenlerin bulunduğu da bir vâkı'adır. Her ikisini de inkâr etmek mümkün değildir. Her Ģeyde olduğu gibi, Osmanlı Devleti'nin iyilikleri de vardır, hataları da vardır. Ancak 600 sene boyunca hasenatının seyyiâtına ağır bastığı içindir ki, kader-i Ġlâhi bu uzun süre içinde Ġslâm'ın bayraktarlığı unvanını onlara ihsan etmiĢtir. Seyyiâtı hasenatına ağır basınca da, bu Ģerefli unvan yine kaderin hükmüyle ellerinden alınmıĢtır. En kötü zamanlarında bile, değil içki gibi Ġslâm'ın açık bir hükmüne muhalefet, içtihadî meselelerde dahi Ģer'î hükümlere ri'âyet etmek için elden gelen gayreti gösterdiklerini, sayıları milyonları bulan arĢiv belgeleri isbat etmektedir. B) Maalesef, Osmanlı tarihi ve edebiyatında geçen bazı tabirler, Osmanlı Devle-ti'nde içkinin tamamen serbest olduğu mâ'nâsına gelecek Ģekilde te'vil ve izah edilmek istenmektedir. Bu tâbirlerden bazılarına dikkat çekmek istiyoruz. "îĢ ü iĢret", bunların baĢında gelmekte ve tarihlerdeki "padiĢah, îĢ ü iĢreti severdi " tarzında geçen ifadeler, içki ve sefâhet hayatı yaĢardı Ģeklinde yorumlanmaktadır. Halbuki bu ifadenin asıl mânâsı, îĢ=yaĢama, iĢret=keyifli hayat ve eğlence demektir. YaĢamanın tadını çıkarma ve keyifli hayat, meĢru dairede olduğu gibi, gayr -i meĢru dairede de olabilir. O halde, bu tâbirleri, baĢka karîne olmadan gayr-i meĢru hayat diye izah etmek, peĢin fikirlilik olur. Ancak Yıldırım Bâyezid gibi bazı devlet adamlarının içki içtiğine dair açık deliller varsa, bunu baĢka türlü yorumlamak da doğru olmaz. "Sâkî" kelimesi de manası çarpıtılan kelimelerdendir. Kelime manası, keyif meclislerinde kadehle içilecek Ģeyleri takdim eden Ģahıs manasını ifade eder. Ancak mevlidde Ģerbet dağıtana sâkî dendiği gibi, meyhanede Ģarap dağıtana da aynı ad verilir. Sâkî kelimesini, her yerde, içki kadehini dağıtan diye açıklamak, elbette ki kasıtlı bir peĢin fikirliliktir. Osmanlı Sarayında sâkîler elbette vardır. Ancak bunların, içki kadehlerini dağıtan ve dolduran kiĢiler olduklarını, serbestçe içki dağıttıklarını ve bunun açık bir Ģekilde yapıldığını söylemek insafsızlık olur. "ġarap" kelimesi de öyledir. Aslında her çeĢit içecek demek olan bu kelime, günümüzde haram olan ve Arapça'da "hamr" kelimesiyle ifade edilen içki karĢılığında kullanılmaktadır. Halbuki Osmanlı döneminde, Ģerbet ve su da dahil olmak üzere bütün 20 NeĢrî, Kitâb-ı Cihân-nümâ, c. I, sh. 311-355; Âli, Künh'ül-Ahbâr, c. V, sh. 78-116; Ahmed Uğur neĢri, sh. 131- 195; Tarih-i Solakzâde, Ġstanbul 1297, sh. 51-91; ÂĢıkpaĢa-zâde, Tarih, sh. 65 vd; Lütfi PaĢa, Tevârih-i Âl-i Osman, sh. 44 vd.; Kantemir, c. I, sh. 95-105; Aksun, Osmanlı Tarihi, c. I, sh. 71-90; UzunçarĢılı, Osmanlı Tarihi, c. I, 260-323; Uluçay, PadiĢahların Kadınları ve Kızları, sh. 7-10; Öztuna, Türkiye Tarihi, c. II, sh. 306-352; Devletler ve Hanedanlar, c. II, sh. 110-112; Ahmed Refik, Kadınlar Saltanatı I-IV, Ġstanbul 1332/1923, c. I, sh. 22-25. 58

içilecek Ģeylere yani bugünkü karĢılığıyla meĢrubata "Ģarap" dendiği bir vâkı'adır. Ġslâm hukukunun yasakladığı sarhoĢluk verici içkileri içenlere, hadd-i Ģirb denilen Ģer1? cezayı uygulayan devlet adamlarının kendilerinin, açıkça bu fiili iĢlemeleri mümkün değildir; ancak kanunlarla tatbikat arasında fark bulunabilir. Böyle bir fiili iĢleseler bile, bunun açıktan iĢlenen bir günah olmadığı kesindir. Nitekim Dimitri Kantemir'in II. Se-lim'le ilgili beyânları da bunu teyid etmektedir. Bu arada, mezkûr kelimelerin tasavvufdaki manaları ile bir kısım metinlerde kullanıldığını da unutmamak icab etmektedir. C) Türkler Müslüman olduktan hemen sonra, Ġslâm'a muhalif olan bütün âdetlerini de kâideten ve nazarî olarak tamamen terk etmiĢlerdir. Ġslâm'ın te'siri altında ve ilk Müslüman Türk Devleti olan Karahanlılar devrinde (X. asır) kaleme alınan Kutadgu Bilig'deki Ģu cümleler, bunun en bariz misâlidir: "Bey içki içmemeli ve fesatlık yapmamalıdır; bu iki hareket yüzünden, sonunda ikbâl elden gider. Dünya beyleri Ģarabın tadına ulaĢırlarsa, memleketin ve halkın bundan çekeceği zahmet çok acı olur. Bey içki içer ve oyunla vakit geçirirse, memleket iĢini düĢünmeğe ne zaman fırsat kalır?". Daha sonraki Müslüman Türk Devletlerinin içki hakkındaki tutumlarını ise, kendilerine resmî kod olarak kabul ettikleri fıkıh kitaplarında ifadesini bulan Ģer'î hükümler ortaya koymaktadır. Osmanlı hukukçuları, içki hakkındaki hükümlerde Ġslâm hukukçularının kabul ettikleri esasları aynen benimsemiĢlerdir. Bütün Ġslâm hukukçuları ise, baĢta Ģarap (hamr) olmak üzere, sarhoĢluk verici içkilerin azının ve çoğunun haram, yani kesin olarak dinen yasak olduğunu kabul etmiĢlerdir. Ancak Ġslâm'ın tesbit ettiği ve had denilen cezayı gerektirecek içki içme suçunun tarifinde farklı görüĢler ortaya çıkmıĢtır. Ġmam-ı A'zam Ebu Hanife'ye göre, az veya çok Ģarap (hamr) içmek yahut sarhoĢ edecek kadar diğer içkileri kullanmak, had cezasını gerektiren bir suçtur. Diğer Ġslâm hukukçuları ise, her çeĢit içkiyi, az veya çok içmenin had cezasını gerektiren bir suç olacağını açıklamıĢlardır. Ebu Hanife Ģarap demek olan hamr ile diğer içkileri ayırt ederken, diğer Ġslâm Hukukçuları hepsini aynı hükme tâbi kılmaktadırlar. Osmanlı Devlet'inde tercih edilen birinci görüĢe göre had cezasını gerektiren içki içme suçunun (ki buna Ģirb denmektedir) iki unsuru vardır: Birincisi, az da olsa Ģarap içmek veya diğer içkileri içerek sarhoĢ olmaktır. Yani bütün içkilerin haram olduğunda ittifak etmekle beraber, had cezasını gerektirecek suçun teĢekkülünde küçük bir görüĢ ayrılığı vardır. Ġkincisi, cezaî kasıd ve irâdedir. Zorla içirilen içkiler, had cezasını gerektirmez. Bu unsurlardan biri eksik olduğunda, had cezası tatbik edilmez; ancak devletin tesbit ettiği ta'zir cezaları uygulanır. Had cezası ise, eks ik ve fazla olmadan içki içene sopa ile seksen kırbaç vurmaktır. Osmanlı Devleti'nin son on yılına kadar, bütün Müslüman Türk Devletlerinde, Ġslâm'ın içki için tesbit ettiği ceza aynen tatbik edilmiĢtir. Bunu Ģer'îye sicillerinde görmek mümkün olduğu gibi Osmanlı Kanunnâmelerinde de görmek mümkündür. Osmanlı Devleti'nde konuyla ilgili Ģer'î hükümler, Avrupalı bir hukukçunun diliyle "1810 tarihine gelinceye kadar, mer'î olmuĢtur. Gerçi bu hükümler, tatbikatta tam icra olunmadığı da söylenebilirse de, nazariyatta kuvvetine riâyet olunmuĢtur". AraĢtırmalar, Osmanlı Devleti'nin son on yılına kadar bu tatbikatın devam ettiğini göstermektedir. Ancak Osmanlı Devleti'nin son yıllarında kabul edilen Men'-i Müskirat Kanunu, içki içenlere verilen cezaları, alternatifli olarak düzenlemiĢ ve bunlardan birini de hadd-i Ģer'î olarak zikretmiĢtir. Bu kanun, devletin OSMANLI BĠLĠNMFVfM t içinde ve dıĢında ço-Osmanlı padiĢ • lâm'ın getirdiği içki birleri almıĢlardır. B II. Bayezid'e seleyi bütün y. "1. Dergâhıma jrj ¦ benzeri yerlerde, ani» . irtikâb edildiği ' fiillerinden, bütün:...... 3. Emrim size ulaji' zat bu ĠĢin üzerinde dur; yasak edesiniz, 4. Bundan sonra h'.. gibi ri'âyet edeler, 5. Sen ki, s;:1 kından gelip, Ģer Osmanlı PadiĢa men, açıkça Ģer'i hı. maktadır ki, Osman? gibi ithamlar, t. ġunu da <• ve IV. Murad'n açıklanmaktad termek değildir 23. Yıldırım Bi< Ģahitliğinin dur? Bursa'da Ulu aykırı iĢlere mani Bâyezid'in, bir içki Sultân'ın, içki içtljjf değildir. Belki Moll»; terk etmesinden nın yanına ceı Acaba içki manii Padi"1"'" gülerdir, i mükâfatın da mu. BĠLĠNMEYEN OSMANLI

Bursa ġer'iyye Sicilleri.Akgündüz. Osmanlı padiĢahları. 23. 5.59 içinde ve dıĢında çok büyük tartıĢmalara yol açmıĢtır. ancak bunlardan II. Dolayısıyla Ankara mağlubiyeti elbette ki bir musibettir. Bütün bu iddialar doğru mudur? Bursa'da Ulu Cami'yi yapan. Ahmed. 90. 21 Fermanın Orijinali. Ayrıca Molla Fenari veya Emir Sultân'ın. tamamen iftiradır ve belli bir vesikaya dayanmamaktadır. Peygamberlerin masum olduğu gibi. Osmanlı PadiĢahları hakkında söylenen "sarhoĢ" ve "aile hayatı berbat" gibi ithamlar. kasaba ve köylerde. Akgündüz. Timur'un Semerkand'a gidelim teklifine. Ancak esir alınan Emir Sultân ve Molla Fenari. O da bunun üzerine sarayının yanına cemaatle namazı terk etmemek için yeni bir cami inĢa ettirmiĢtir. . Halil.. sancak beğisin. Osmanlı tarihleri ittifaka yakın bir Ģekilde.. düğünlerde. bir cinayetin neticesi ve bir mükâfatın da mukaddimesidir. A 33/21. Türk Hukuk Tarihi I-II. Emrim size ulaĢınca.-. Cin. Ģer'î hükümleri ve emirlerimi icra edesin. içki içtiği için Yıldırım Bâyezid'in Ģahitliğini kabul etmediği iddiası da doğru değildir. Ankara 1959. Bundan sonra hiç bir yerde. 338/B. Bizzat bu iĢin üzerinde durub kazanızdaki halka. 69-70. Dergâhıma arz olundu ki. bir kısım Osmanlı kaynaklarında açıklanmaktadır. Emir Sultân Buhari'nin kayınpederi olan ve Ġslâm'a aykırı iĢlere mani olmadıklarından dolayı bazı kadıları cezalandırmaya kalkıĢan Yıldırım Bâyezid'in. hem fiilen ve hem de kavlen Ġslâm'ın getirdiği içki yasağına uymuĢlar ve bu yasağa uyulması için gerekli hukukî tedbirleri almıĢlardır. çeĢitli sarhoĢ edici içkiler kullanıldığı. sizlere takdim ederek. Kur'ân. Molla Hüsrev. bütün Müslümanların ve özellikle de âlimler ve sâlihlerin rahatsız olduğu bildirilmiĢtir. c. II. Sen ki. toplantılarda ve benzeri yerlerde. köylerde ve kasabalarda tekrar te'yîd ve tehdit ile yasak edesiniz. 157-158. BA. . bir konuda Ģahitliği arzu edilen Yıldırım'ın cemaatle namazı terk etmesinden dolayı Ģahitliğini kabul etmediği doğrudur.. sh. bütün bu izahların yanında I. Baskı. çok az istisnalar dıĢında. Ayrıca Ġslâm'ın Ģe'âirine ri'âyet edilmeyerek fâsıkların bu gibi gayr-i meĢru fiillerinden. Ahmed. Osmanlı PadiĢahlarının bu yasaklarına ve Ģerî'ate karĢı bu hassasiyetlerine rağmen. 267-268. Bâyezid Han. Murad'ın gençliklerinde bazen içki kullandıkları. Her musibet. c. ġunu da önemle belirtelim ki. YEE. Ġstanbul 1995. Ģehirlerde. sancağınıza bağlı Ģehir. Selim ve IV. Osmanlı Devleti'nin 30-40 sene sonra yeniden Ģahlanacağını müĢahede ettiklerinden. Kutadgu Bilig. sh. NeĢreden: ReĢit Rahmeti Arat. Bayezid'e ait olan bir fermanın. kadılarsınız. 3. Osmanlı sultanlarının Osman Bey'den ta Sultân Murad zamanına kadar. nr. 4. 1. meseleyi bütün yönleriyle vuzuha kavuĢturmak istiyoruz: "1. tamamen masum insanlar değillerdir. Bütün Osmanlı PadiĢahları bu konuda hassastırlar. açıkça Ģarap içildiği. teklifi kabul etmediklerini Osmanlı kaynakları önemle kaydetmektedirler. kendi zamanlarında içki . Belki Molla Fenari. bu hususu görüp gözetip emrime aykırı hareket edenleri kâdî kararıyla hakkından gelip. Zaten bizim meselemiz de bütün Osmanlı PadiĢahlarını ma'sum göstermek değildir21. Dürer ve Gurer. kendileri içki içmedikleri gibi. her türlü rezalet ve sefâhetin irtikâb edildiği görülmüĢtür. Ġstanbul 1997. I. bir içki mübtelâsı olduğu asla iddia edilemez. Osmanlı PadiĢahları. manevi alemde. 34-38. -•--. Onların da günahları bulunabilir. Sen ki. sadeleĢtirilmiĢ metnini. fâsıklar toplanıp açıkça günâh iĢlemeyeler ve Ġslâm'ın Ģe'âirine gereği gibi ri'âyet edeler. açıkça Ģer'î hükümleri çiğnemeleri nasıl düĢünülebilir? Bu misâlden de anlaĢılmaktadır ki. 53-54. L 60 BĠLĠNMEYEN OSMANLI Bunda kader-i ilahiye fetva verdirten hatalar mutlaka vardır. ġöyle bilesiniz ve alâmet-i Ģerife itimat edesiniz". nr. Acaba içki iddiası nereden çıkmıĢtır? Bir önceki soruda da ifade ettiğimiz gibi. vrk. sh. Yusuf Has Hâcib.. Asıl meseleye gelince. Ġslâm Hukukunda Kölelik-Câriyelik Müessesesi ve Osmanlı'da Harem. Mâide. 14-1540. Yıldırım Bâyezid'in içki içtiği ve bu yüzden Molla Fenari tarafından Ģahitliğinin reddedildiği söylenmektedir. bu konuda tam ihtimam gösteresiniz. sh. sancak beğisin. II.

c. TTEM. Kaldı ki. sh. I.. 332-333. 19(96). "Molla Fenan". 18(95). 103-105. 148-158. nr. içki kullandığını. ne zaman içki içmeye baĢladığı belli değildir. Yıldırım'ın içki içtiğini göstermez. haram olan böyle bir günahın isnad edilmesinin tamamen iftira olduğunu açıkça beyan eylemiĢlerdir. Çubuk Ovasındaki Ankara mağlubiyeti sebebiyle ileri sürülen tenkidler kabilinden de olabilir. Paul. Yıldırım Bâyezid'in Sırbistan Kralı Lazar'ın kızı Marya (Despina) Hanım ile evlendikten sonra. 306-352. Tevârih-i Âl-i Osman. ġayet geçici bir süre içki içmiĢ olsa bile. Maalesef geçici bir süre de olsa. sh. Bütün bunlar. Aksun. II. memleketinde durmayız' derlerdi. VVĠttek. Uluçay. Ahmed Refik. 'Eğer ma'rûfu emr ve münkerden nehy etmezsen. sh. sh. Karamanî Mehmed PaĢa. Bu yüzden Ģer'an içtiğinin isbâtı da hemen hemen mümkün değildir.içilmesine de Ģiddetle karĢı çıktıklarını ve bu dinî yasağı takip ettiklerini yazmaktadırlar. Hüseyin Hüsameddin. VII. Türkiye Tarihi. Halil. Kısaca. Sırp Kralı. bir değerli tarihçinin de ifade ettiği gibi. I. Âli. 22-25. 368-384. Lütfi PaĢa. sh. Mağlubiyetin bir hatadan doğduğu noktasından hareket edilerek. Ġstanbul 1286. Künh'ül-Ahbâr. Sultân'ın kapısına gelerek. meydana . bu sebep de dinî. c. göre bu konu "Her ne i söyleseler ( vefat« mak niyetini Semerkand'a ( ümitsizliğe etmektedir! ÂĢıkpaĢa-i etdi. sh. Yıldırım Bâyezid'in Ģiddetli sıtma. kızı Marya'yı Bâyezid'e göndererek Osmanlı PadiĢahını evvela manen yıkmayı ve sonra da cephede mağlup etmeyi planlamıĢtır. nefes darlığı ve keder dolu hayattan meydana gelen çeĢitli hastalıkların bir araya gelmesinden vefat ettiğini açıkça ifade etmektedirler . Tarih-i Bursa (Güldeste-i Beliğ). 10 sene kadar Bursa ve Edirne'de oturup Çelebi Sultân Mehmed'in çocuklarına hocalık eden. 25. Bu. Acem Hamidî. Osmanlı Tarihi. 565. 7-10. Osmanlı Tarihi. ancak hemen tevbe ederek Bursa Ulucami'yi inĢaya baĢladığı ise. Halbuki intihar dinimizde haram değil midir? mueılı Yıldırım Bâyezid'in vefatı ile ilgili üç rivayet bulunmaktadır: Birincisi. yine Osmanlı kaynakları tarafından açıklanmaktadır. Çev. 1391'de bu kadınla evlenmiĢtir. sh. c. II. PadiĢahların Kadınları ve Kızları. c. bu günahı açıktan yaptığını ve içkili sofralar düzenlendiğini söylemek mümkün değildir. Ancak Yıldırım Bâyezid devrinde bu iĢin biraz gevĢediğini kaynaklar yazmıĢlardır. sh. Kadınlar Saltanatı. sh. V. tarihçilerin çoğu. sh. ġükrullah. Osmanlı . az bir süre için de olsa. 99-100. UzunçarĢılı. bu konularda gevĢeklik gördükleri zaman. Solakzâde. PadiĢah ve diğer Osmanlı devlet erkânı ile yakın temas halinde bulunan ve memleketine döndükten sonra Timur Tarihini yazan Ġbn-i ArabĢah baĢta olmak üzere Timur devrinin bütün Van NeĢri. c. Devletler ve Hanedanlar. Enverî. Ġsmail Belîğ-i Bursevî. Hammer ve Gibbons gibi Garb Tarihçilerinin tamamına yakını. Kitâb-ı Cihân-nümâ. sh. etmektedir Yıldırım gibi dit sinin tamw isimlerinden &A] dikten sonra. I. veziri Çandarlı Ali PaĢa'nın bu konudaki ikaz görevini yapamadığını ifade etmektedirler. Belleten. c. 89-90. bu planında muvaffak olduğunu kaydeden tarihçiler de bulunmaktadır. siyasî veya malî konulardaki gevĢekliğidir Ģeklinde de izah edilmiĢ olunabilir22. 110112. . Konyalı Mehmed bin Hacı Halil ve Ġdris-i Bitlisî gibi ilk dönem Osmanlı tarihçilerinin kahir ekseriyeti. sh. bu kadının Müslüman olmaması veya baĢka sebeplerle. c. 51-91. c. 109. sh. Yıldırım Bâyezid'in intihar ettiği söylenmektedir. Öztuna. Yıldırım gibi dindar bir PadiĢaha. Ġnalcık. nr. Hatta zamanın âlimleri. sayı 27 (1943). I.„ baĢta < BĠLĠNMEYEN OSMANLI 61 kânüvisleri. "Ankara Bozgunundan Ġstanbul'un Zaptına (1402-1455)". kânüvlslen. 45. Kanaatimize göre doğru olan da budur. 260-323. Tlmuı r'ml kuft! di" Ģekltı nakleden Ġft SUSĠĠCĠĠ64 zarı belli O ve i na tuW 24. Hatta bazı kaynaklar.

Osmanlı tarihi ile ilgili bazı kaynaklar. Mustafa Çelebi (Düzmece Mustafa diye bilinir. sh. 101-103. 11 yıl sürmüĢtür. bu iddianın tamamen yanlıĢ olduğunu delilleriyle ortaya koymuĢlardır23. 23 NeĢrî. hastalığının tedavisi için Timur'un saray tabiplerinden Celaleddin Arabî ve Ġzzeddin Mes'ûd eĢ-ġirazî'yi tayin ettiğini belirtmektedirler. Timur'un zehirlettiği Ģeklindeki bir iddiadır ki. 172-173. bu söz üzerine ümitsizliğe düĢen Osmanlı PadiĢahının yüzük kaĢındaki zehirle intihar ettiğini iddia etmektedirler. sh. Süleyman)? 1402 mağlubiyetinden sonra Vezir Çandarlı Ali PaĢa ile kaçarak canını kurtaran ġehzade Süleyman. Ġstanbul 1279-80. Âli. Semerkand'a gideceğin. Bâyezid Hân'ın "tez canlu ve gayretlü kiĢi" olmasından dolayı Timur'un mu'âmeleleri karĢısında sıtma hastalığına tutulduğunu ve günden güne zayıfladığını belirttikten iki sayfa sonra. Bunun tam aksine MüneccimbaĢı baĢta olmak üzere çoğu müellifler. c.FETRET DEVRĠ 25.tarihinin dev isimlerinden Âli ve Hoca Sa'deddin Efendi gibi tarihçiler. 358-363.. Künh'ül-Ahbâr. V. "bazılar eder ki. Musa Çelebi (1388-1413) ve ġehzade Kasım (1397-1417). Tâc'üt-Tevârih I-II. I. tamamen hata üzerinedirler. "âhiret hazırlığını gördü. c.. bu ifadeleri intihar etti diye açıklamak da doğru değildir. Mehmed Çelebi'nin tartıĢmasız tek sultan olarak kabul edilmesiyle sona eren verimsiz ve uğursuz ara döneme denmektedir. sh. Timur'un Bâyezid'i serbest bırakmak niyetinde iken. ölümünü istedi" Ģeklinde de yorumlanabilir. Saltanat mücadeleleri nasıl yürüdü? Yani Emir Süleyman ve Mûsâ Çelebi'nin sultanlığı var mıdır?24 26. Yıldırım'ın çocukları arasındaki saltanat mücadelesi ile devam eden ve 1413 yılında I. bu tür iddiaların bir rivayetten öteye gitmediği de malumdur. Sadece Fuad Köprülü'nün bazı zayıf rivayetleri zorlama yorumlara tabi tutarak Cumhuriyet'in ilk yıllarında bu iddiayı gündeme getirmesinden sonra mesele tekrar alevlenmiĢtir. Kanaatimize göre bu konuda son sözü Âli söylemektedir: "Her ne kadar bazı tarihçiler Timur'un hekimlerinin zehir içirdiğini veya kendi kendisine zehir içtiğini söyleseler de. Zira Yıldırım'a Timur her türlü iltifatı yaptığı gibi. Kuvvetli kaynakların izahları karĢısında bu ifadeler. Ġkincisi. Bütün bu rivayetler. Hoca Sa'deddin Efendi. aksi iddiaların iftira ve yalan olduğunu açıklamaktadırlar. Solakzâde. Mükrimin Halil Yinanç ve UzunçarĢılı gibi tarihçiler. Yıldırım'ın intiharı iddiası. 87-89. NeĢrî. Hatta fırsatı ganimet bilerek Osmanlıya harp . bunun tarihçiler tarafından kale bile alınmadığını ifade etmekle yetiniyoruz. arkasından hemen Bursa'ya geldi. Kitâb-ı Cihân-nümâ. Âli ve Hoca Sa'deddin gibi kaynaklar tarafından Ģiddetle tenkit edilmiĢtir. sadece Hadîdî Vekâyinâmesi'dir. Lütfi PaĢa. Ġsa Çelebi (1378-1405). Fetret Devri ne demektir? Osmanlı Devleti'nin 1402'deki Ankara mağlubiyetinden sonra dağılması ile baĢlayan. 217. c. "düĢman elinde zebûn olub memleketi eller elinde görmeden ölem yeğdür" deyüb kendü nefsini helak eyledi demektedir. sh. Bir de kendi hususi kütüphanesinde bulunduğunu iddia ettiği Fuad Köprülü'ye ait bir anonim yani yazarı belli olmayan bir Tevârih-i Âl-i Osman nüshasıdır. Lütfi 62 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYEN OSMANÜ_ V. zehirletildiğini söylemektedirler. Mehmed Çelebi (1382-1421). Yıldırım Bayezid'in vefatından sonra hayatta olan çocukları yaĢ sırasıyla Ģunlardır: Süleyman ġah (1375-1410). sh. Üçüncüsü. Netice olarak. neman maslahatın gördü" veya "bu cevâbı iĢitti. Anonim Tevârih-i Âl-i Osman gibi müellifler ittifakla "Bâyezid Hân iĢitti kim. ayrılırken de muhabbetle ayrılmıĢlardır". Yüzüğünün kaĢında bulunan zehirle intihar ettiğini nakleden ilk döneme ait tek kaynak. Bu iddiayı naklettiği söylenen ilk dönem tarihçilerinden. onu Semerkand'a götürdükten sonra oradan geri göndereceğini söylediğini. Timur'un iline varmasına hemandem kendü kaydın görüb Allah Te'âlâ rahmetine vâsıl oldu" ifadelerini kullanmıĢlardır ki. çok önemli gördüğü eĢyalarını aldıktan sonra hemen Edirne'ye canını attı ve orada padiĢahlığını ilan etti. I. I. 1380-1422). Bunlardan açıkça kendini zehirleyerek intihar ettiğini anlamak mümkün olmadığı gibi. Doğru olan Yıldırım'ın yukarıda zikredilen hastalıklar sebebiyle vefat ettiğidir." kaydını düĢerek. ÂĢıkpaĢa-zâde. muteber yerli veya yabancı kaynaklarda yer almamaktadır. Aynî gibi bazı müellifler de. gayet melûl oldu ve hem gayret etdi. Ahmed Uğur neĢri. bundan vaz geçip. Süleyman Çelebi kimdir (Emir Süleyman = I. onunla yaptığı bir mülakat neticesinde. mevcut rivayetleri değerlendirdikten sonra.

-. 86-90. Sultân Musa Çelebi kimdir? 1410 yılında Edirne'de padiĢahlığını ilan eden Musa Çelebi. 131. Fuad. (F. Ġstanbul 1991 (Necdet Öztürk neĢri). sh. maneviyât erenleri arasında ise Yunus Emre'yi.. Ġstanbul 1285.. I Ġskendernâme rttö Mevlânâ Hamza'yı i lan olduğu. takva cihetiyle pek kuvvetli olmayan Vezir Ali PaĢa'nın da etkisiyle. âlimler arasında Ġbn-i Melek diye meĢhur olan Ġzzüddin Abdüllatif.' 27. Öztuna. VII. . Ġstanbul'u 5. 117-144. 91-98. Ġsmail Belîğ-i Bursevî. sh. 91-124.. . Bazı komutanlar ve fitne için hazır bekleyen Romanya Prensi'nin de desteğiyle. ancak Mehmed Çelebi tarafından tasfiye olunmuĢtu. Sultân Süleyman'ın Edirne'yi taht Ģehri ilan etmesi. I. c. Aksun. Tevârih-i Âl-i Osman. 3. Mehmed (. Fetreti Sultân Mus MelikĢah. Mu» | saltanatını 1 »vlriH/ĠHfl |45. Üzerine gelen Mehmed Çelebi'yi mağlup etti ve bu olaydan sonra iyi bir diplomat olan Mehmed Çelebi Ġmparator'a sığındı. M. M. Osmanlı Tarihi. II. sh. sh. c. sh. I. Tevârih-i Âl-i Osman. sh. Tarih-i Bursa. Ģâirler arasında. Mükrimin Halil. . 325-345. Bursa'nın bu özelliğini ortadan kaldırdı ve 51 yıl devam edecek olan Edirne devri baĢladı. Maalesef. Köprülü.. Giese neĢrinden Nihad Azamat). sh. Ġstanbul 1279. Köprülü. sert bir asker ama iyi bir diplomat değildi. c. 591-603. Mlhll| zaskeri olan i man'ın! olmasına k i 28. ' Sultân Süleyman devrinin en önemli devlet adamı. ĠA. Ġzmir ve Ankara'yı aldı. Musa Çelebi mütereddit idi ve hatta ağabeyinin padiĢahlığını tanıyordu. Solakzâde. c. UzunçarĢılı. Sultân. II. 132. V. I Üzerine gelen Men Mehmed Çelebi I ğutunca bunu fırsat! Sırbistan PrensI'nM geldi ve Sultân I süren saltanatı da! (1413). I. I. Tevârih-i Âl-i Osman. Anonim. müftilik yapan Necmüddin Hanefî'yi. Osmanlı Tarihi. Yinanç.ûlM*« 345. kendisinin diğer Osmanlı Sultânlarına kıyasla. Osmanlı Tarihi. sh. sayı 27(1943). sh. c.. Hadidî. Aksun. MüneccimbaĢı. "Yıldırım Bayezid'in Esareti ve Ġntihan Hakkında. sh. Ġnsanları galip veya mağlup edenlerin mesaî arkadaĢları olduğu. Sahâifu'l-Ahbar I-III.. ele geçirmiĢ. tarihçiler tarafından beğenilmeyen ve mağlubiyetine sebep gösterilen Çandarlı Ali PaĢa. I. "Yıldırım Bayezid'in Ġntiharı Meselesi". 113-116.. Bursa. Fuad. Ancak Osmanlının en büyük toprakları Amasya'da bulunan Mehmed Çelebi'nin elindeydi. Musa Çelebi. Künh'ül-Ahbâr. Demir Kafes Rivayeti. . 28-29. 49. sayı 2 (1937). manevî yönünün o kadar mükemmel olmadığı bazı PaĢa. defa muhasara altına alarak Bizans'ı karĢısına aldı. sh. c. c. Sultân Süleyman'ın 8 yıl kadar süren saltanatı 35 yaĢındayken sona erdi. . c. I.. sh. Ġntihar Meselesi". Sultân Süleyman. 313. Devletler ve Hanedanlar. OfflM BĠLĠNMEYEN OSMANLI 63 kaynaklarda ifade edilmektedir. su kabul» 781/1380 yıl» yava< fından 0» Babasının ı gitti ve | Ankara'ya i mattı. c. Belleten. . 591-599. Sultân Mun< 1410 yılında! bir diplomat değildi. Belleten. Diğer tarafdan Ġsa Çelebi bir ara Bursa'yı kuĢatmıĢ. I. Sultân Süleyman'ın halinden de anlaĢılabilir25. Osmanlı Tarihi._. 260323. Kantemir. Ġstanbul 1992.1. "Bâyezid II". sh. 59-60. c.< kaynaklarda ifade < Sultân Süleyman ı meyen ve mağlub Melek diye meĢM Necmüddin Hanefî'yi. sh. kendi sultanlığını ilana hazırlanıyordu ve Sultân Süleyman'ı Edirne'de kıstırarak hayatına son verdi (1410).. oğlu Muhammed. Bu arada Anadolu beylikleri Süleyman'a karĢı Mehmed Çelebi'yi desteklemeye baĢlayınca Musa Çelebi de ona itaat etti ve Süleyman'ı takip için Rumeli'ye geçti. UzunçarĢılı. NiĢancı Tarihi. sh. Ġskendernâme müellifi Ahmedî ile tarihçilerin mazbut bir Ģair olarak anmadıkları Mevlânâ Hamza'yı zikr edebiliriz. sh. 24 Âli.ilan eden Macarları dahi yendi. Mehmed Çelebi adına Rumeli'ye geçmesine rağmen. Anadolu'ya geçti ve Bizans Ġmparatoru ile kurduğu dostlukların da yardımıyla. 109-120. IlıĢ-Ġ13) 27.

Sultân Musa'nın evladı yok idi26. 781/1380 yılında Germiyanoğullarından Süleyman ġah'ın kızı Devlet Hâtun'dan dünyaya gelmiĢtir. UzunçarĢılı. Mehmed esir aldı. Osmanlı Devleti. 117-144. Solakzâde. Aydın ve Ġzmir taraflarında fesada baĢlayan Börklü-ce Mustafa ve Manisa civarında ortaya çıkan ve aslında bir Yahudi dönmesi olan Torlak Kemal ile olan eski iliĢkilerinden korkarak. bunun kardeĢi Bahsi Beğ'i. sh. sh. Musa Çelebi'nin tasfiyesinden sonra Sultân Mehmed tarafından yüksek bir maaĢ verilerek Ġznik'te mecburi 1 ikamete zorlanan ġeyh Bedreddin. Aksun. c. Ancak Sultânf Mehmed'in fevkalade basiretli idaresi ve Allah'ın yardımıyla bu iki büyük bela da aĢıldı. c. Ahmed Uğur neĢri. iç ve dıĢ düĢmanlar. Sonra affetti. Aksun. Künh'ül-Ahbâr. I. Künh'ül-Ahbâr. Daha önce ġeyh Bedreddin'in kazaskerliği sırasında onun kethüdalığını yapan Börklüce Mustafa. Kantemir. KastamonuSinop-Kefe üçgenini takipten sonra Eflak Voyvodasına sığındı. Mehmed Çelebi'nin bir paĢası olan Gâzî Ġsha| Bey tarafından püskürtülünce Osmanlı prestij kazandı. Böylece 25 yaĢında 3 yıl kadar süren saltanatı da sona erdi ve Osmanlı tahtı sadece Mehmed Çelebi'ye kalmıĢ oldu (1413). Bunlardan birincisi. 113-116. Asil ve dindar bir devlet adamı olan Mehmed Çelebi. Osmanlı Tarihi. sh. KardeĢi Ġsa Çelebi'yi tasfiye etti. Solakzâde. Rumeli beylerini de kendisinden soğutunca bunu fırsat bilen Mehmed Çelebi. sh. sh. Sultân Musa zamanında ona destek olan devlet adamları arasında veziri Kör MelikĢah. 1413 yılında kardeĢi Musa Çelebi'nin öldürülme25 Âli. II. Osmanlı Tarihi. Karamanoğlu yine hareke! geçti. 64 BĠLĠNMEYEN OSMAĠ sinden sonra.Musa Çelebi. sh. c. I. sh. Ġshak Bey'in 1415 muharebesin den sonra Türklerin Bosna Sarayı dedikleri Sarajevo Osmanlı'nın eline geçti. ancak mağlup oldu. c. Urla yarımadasının kuzey tarafındaki Karaburun'da. Öztuna. 198. Ancak Süleyman Bey'in Ankara'ya kadar gelmesi üzerine. Devletler ve Hanedanlar. c. 91-98. 91-124. Kantemir. 91-124. Ġshakl Bey'in Rumeli'deki bu fetihleri Romanya ve diğer Balkan bölgelerinde de devam etti. Osmanlı tarihçileri tarafından ye| asrın yani Hicrî 9. Musa Çelebi'nin Kazaskeri ve birj nevi ġeyhülislâmı olan bu ilim adamı.j Sultân Mehmed de boĢ durmuyor ve Sinop'daki Candar Beğliğinin bir kısım topraklarını} Osmanlı Devleti'ne ilhak ediyordu. Tevârih-i Âl-i Osman. Fetret Devri de böyle sona erdi. 61-68. Aydın'daki Candaroğullarımn da tabiiyetini kabul ettikten sonıj Karamanoğlu'nun üzerine yürüdü ve halasının oğlu olan Karamanoğlu II. . Germiyanoğlu Yakub Bey'in Mehmed Çelebi'ye itaatini bildirmesi üzerine Bursa'j kuĢattı. Ahmed Uğur neĢri. ĠĢte bu kargaĢa içinde Sultanlık koltuğuna oturaf Mehmed Çelebi. I. c. II. Amasya-Tokat-Sivas bölgesiyle yetindi. Lütfi PaĢa. V. Devletler ve Hanedanlar. sh. 113-116. sh. asrın müceddidi kabul edilmektedir. Osmanlı Tarihi. c. sh. Yahudi dönmesi Torlak Kemal ise. ġehzade Mehmed ġah ve PaĢa Melek Hâtûn adında üç çocuğu olmasına karĢılık. bazı tarihçiler tarafından Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu ve 9. I. Hacı Ġvaz PaĢa'nın kahramanca müdafaası üzerine Yıldırım Bâyezid'in sur dıĢııf da kalan kabrine hakaret bile etti. 204-241. Bu arada Venedik donanmasına karĢı 1416 yılında Çalı Bey ko) mutasındaki Osmanlı donanması hücuma geçti. 61-68. belli çevrelerce kullanıldı. Osmanlı Tarihi. Öztuna. yeniden eski ihtiĢamına kavuĢmak üzere iken. sh. 325-345. iki büyük gaileyi Osmanlı Devleti'nin baĢına açmakta gecikmediler. 325-345. c. UzunçarĢılı. Buna karĢılık Mac Kralı Sigismund'un haçlı seferi teĢebbüsü. Musa Çelebi önce Mehmed Çelebi'ye itaat etti. asrın siyâset alanında müceddidi olarak kabul edilmektedir. I. Ġyi bir diplomattı. ġeyh Bedreddin isyanı idi. ikinci defa. sh. Sultân Süleyman'ın ġehzade Orhan. Mehmed Çelebi kimdir ve neden Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu kabul edilmektedir? 1413-1421 tarihleri arasında Osmanlı tahtına oturan Sultân Mehmed Çelebi. 117-144. 91-98. c. Osmanlı tahtının tek vârisi olarak kaldı. Tevârih-i Âl-i Osman. 26 Âli. sh. âlimler arasında Kazaskeri olan ġeyh Bedreddin-i Simâvî'yi zikretmemiz gerekmektedir. I. sh. Manisa'nın KızılbaĢlarla meskûn bölgelerinde Osmanlı Devleti'nin aleyhinde bir isyan hareketine hazırlık yapıyorlardı. c. ġeyh Bedreddin'in de Rumeli'de bu tür hareketlere giriĢme teĢebbüsleri bardağı taĢıran son damla oldu. 28. Ġzmir'de.109-114. Lütfi PaĢa. sh. hem Rumeli beylerinin ve hem de Sırbistan Prensi'nin desteğini alarak kardeĢi Musa ile Çamurlu Derbend'de karĢı karĢıya geldi ve Sultân Musa ağabeyine yenilerek öldürüldü. V. I. Babasının esareti sırasında vezir Bâyezid PaĢa'nın tavsiyelerine uyarak Amasya'ya gitti ve padiĢahlığını ilan etti. sh. Çelebi Mehmed Rumeli'ndeki olaylarla uğraĢırken. Ancak 1410 yılında Rumeli'de saltanatını ilan edince durum değiĢti.115-120. Mihal oğlu Muhammed Beğ.

c.ġeh-zâde Küçük Mustafa. ancak sonradan ġeyh'likden Ģahlığa heveslendiğini ve devlete isyan ettiği için idam edildiğini ifade etmiĢlerdir. "Bursa'da Çelebi Sultân Mehmed Han. Acaba hangisi doğrudur? 27 ÂĢıkpaĢa-zâde.000 ve 10. asrındaki büyük âlimler arasında Sa'deddin Teftezânî'nin talebelerinden Mevlânâ Burhânüddin Haydar'ı. Osmanlı Devleti'ne isyan eden Börklüce Mustafa ve Torlak Kemal'in haline bakarak onu bir Alevî Dedesi olarak görmüĢlerdir.Bizans bunları Ģiddetle destekliyordu. Sultân Mehmed Çelebi zamanındaki ileri gelen devlet adamları arasında. Bâyezid PaĢa'nın da yardımıyla Börklüce Mustafa ve asi kuvvetlerin üzerine yürüdü ve ele geçirilen Dede Sultân idam edildi. Mehmed Çelebi'nin oğlu ġehzade Murâd. Murad'ın annesi. sh. Ġdamına fetva veren ise. sh. sh. baĢtan beri onun sadık bir veziri olan Bâyezid PaĢa'yı. ilmiyeden gelen Ġbrahim PaĢa'yı ve Bursa kahramanı Hacı Ġvaz PaĢa'yı. 2ġehzade II. V. dindar ve diplomat bir devlet adamıydı. Osmanlı döneminin Cumhuriyetçisi ve ihtilalcisi diye baĢlarına tac etmiĢlerdir. Âli. II.000 akçe ödenmek Ģartıyla anlaĢma yapıldı ve hatta bu anlaĢmanın da etkisiyle Sultân Mehmed. Sultân Mehmed'e yenildi ve Bizans Ġmparatoruna sığındı. Selanik taraflarında Düzmece Mustafa ile meĢgul olan Sultân Mehmed. "kadın hariç her Ģey ortaktır" dediğini iddia ederek. Osmanlı tarihçilerinin mühim bir kısmı. Lütfl PaĢa. Bunu Torlak Kemal'in tepelenmesi izledi ve böylece Osmanlı Devleti'nde ilk ciddi alevi isyanı bastırılmıĢ oldu. Normalde Sultân Mehmed'in ağabeyidir. 85-94. NeĢrî. ZEVCELERĠ: 1. Künh'ülAhbâr. Ģâirlerden ise sadece Hüsrev ü ġirin müellifi ġeyhi ile Molla Ezherî ve ġair Zihni'yi sayabiliriz27. baĢlangıçta ġeyh Bedreddin'in büyük bir Ġslâm âlimi ve hukukçusu olduğunu.ġeh-zâde Kumru Hâtûn. Bazı samimi araĢtırmacılar ise. Sultân Mehmed Çelebi 39 yaĢında vefat etti ve Bursa'daki YeĢil Türbeye defn o-lundu. ĠMANLI BĠLĠNMEYEN OSMANLI 65 »yeni pırını ĠTorya çıkan Yıldırım'ın gerçekten oğlu Düzmece Mustafa'dır. 2. Kâfiyeci lakabıyla meĢhur Mevlânâ Muhyiddin'i ve Bâyezid-i Sofî'yi. Tarih. zamanındaki maneviyât erenlerinden özellikle ġeyh Abdüllatif'i. Samimi. Kara Ya'kub lakabıyla meĢhur olan Ya'kub bin Ġdris'i. Tevârîh-i Âl-i Osman. ġeyh Bedreddin'in baĢından beri Bâtınî fikirlere sahip bir ehl-i dalâlet olduğunu hükme bağlamıĢlardır.ġehzade Mahmûd. 144-194. Sultân Mehmed'in ikinci belası ise. Timur tarafından esir alınarak 16 yıl ortadan kaybolan ve ancak Bizans ve benzeri dıĢ düĢmanların tahriki ile saltanat iddiasıyla orta29.Emine Hâtûn. 29. 3. Mevlânâ Sarı Ya'kub'u. Niğbolu Sancakbeyi Aydınoğlu Cüneyd'in de desteğini alarak kıyam eden Düzmece Mustafa. Amasyalı Pir Ġlyas'ı ve ġeyh Muslihuddin Halife'yi. 24 kere savaĢa giren Mehmed Çelebi 40 yerinden yara almıĢtı. Sa'deddin Teftezâni'nin talebelerinden olan Herat'lı Mevlânâ Haydar'dır.000'lerle ifade edilen ve Dede Sultân diye de anılan Börklüce Mustafa'nın isyanı. Komünizm'in revaçta olduğu günlerde. Kitâb-ı Cihânnümâ. Murâd. 517-555. 4. dürüst. Bunun üzerine Rumeli'deki Deliorman'da yerleĢen ġeyh Bedreddin isyanı geniĢletme çabalarını sürdürdü.ġehzade Yusuf. Ahmed Tevhld. Solakzâde. Alevî grup ise. 6876. c. Ahmed Uğur neĢri. Osmanlı tarihi açısından tam bir bilmecedir. Amasyalı bir PaĢa'nın torunu. 5-ġehzâde Ahmed. 1420 yılında bu olay da kapatılmıĢtır. Üzerinde çok söz söylenmiĢtir. tarihin ilk Türk komünisti diye Nazım Hikmet'e manzum medhiye bile yazdırmıĢlardır. Vefatında Osmanlı devleti eski geniĢliğine ve kuvvetine ulaĢmıĢtı. Manuel'i ziyaret bile etti. olayı duyunca hemen Serez'e geldi ve Bâyezid PaĢa'nın gayretiyle ġeyh Bedreddin ele geçirildi ve Serez çarĢısında idam edildi. TimurtaĢ PaĢa-zade Ali Bey'in de mağlup olmasıyla ciddileĢti. ÇOCUKLARI: 1. sh. 244-326. sh. Ordularının sayısı 5. hatta kendilerine rehber edinenleri bile çıkmıĢtır. Bir kısım peĢin hükümlü tarihçiler ġeyh Bedreddin'i. ġeyh Bedreddin kimdir? Bir alevî Ģeyhi mi yoksa ilk komünist midir? Ġslâm'a aykırı görüĢleri bulunan Varidat adlı eserin müellifi olduğu doğru mudur? ġeyh Bedreddin meselesi. Dulkadır oğlu Mehmed Bey'in kızı ve II.Evvel . Sultân Mehmed hayatta olduğu müddetçe salıverilmemek ve buna karĢılık Ġmparatora yılda 300. sh. Bunun yanında. 1420'de Ġstanbul'da Ġmparator II. 124-138.

" 'esc de' OĠâiı ricvni sünnet w . ġeyh'in gizli bir Ģekilde Rumeli'ye geçmesine. 1397 yılında Ģeyhi Hüseyin Ahlâtî'nin vefatı üzerine onun yerine geçen ġeyh Bedreddin. bunu Torlak Kemal denilen bir Yahudi dönmesinin takip etmesi ve ġeyh Bedreddin'in de bunlarla olan irtibatı. ġeyh Bedreddin'in eserlerine baktığımızda. orada bazı nakillere göre Bâtınîlik fikirlerinin etkisinde az da olsa kalmıĢtır. Bunlarda Bâtınîlik. esasian t* Ġslatat. UzunçarĢılı. Geriye Varidat adlı ona isnad edilen tasavvufa dair bir eser kalmaktadır.. Ġslâm'ın temel esaslarına ters düĢen ve insanı tamamen dinden çıkarabilecek hususlar bulunmaktadır. Sultân Musa tasfiye edilince ġeyh Bedreddin çoluk çocuğuyla birlikte. Meseleyi olduğu gibi yansıtmaya çalıĢmak en güzelidir. tamamen Sünnî ve Hanefî esaslarına göre kaleme alınmıĢ eserlerdir. bunun gerçekten onun tarafından yazılıp yazılmadığı da tartıĢmalıdır. ġeyh Bedreddin aslında alevi falan değildir. Hanefi mezhebi ile alakalı mükemmel bir mukayeseli hukuk kitabıdır. c. Gerçek olan ġeyh'in Ģahlığa heveslenmesi.:. Aksun. Ancak bu kitaba baktığımızda. Ġslâm Hukukuna dair Letâif ül-ĠĢârât baĢta gelir.. 347-375. sh. ileri sürülen iddialar arasındadır. Osmanlı Tarihi. Bunu Câmi'ul-Fusûleyn adlı ÜstrûĢenî ve Ġmâdî isimli büyük Hanefi hukukçularının kaleme aldığı Fusûl isimli hukuk eserlerini birleĢtirerek ve asrın meselelerini de ilave ederek telif ettiği mükemmel bir hukuk kitabı takip eder. nr. mezhebin!1 kik zort. Eflak Beyine sığınmasına ve neticede ortaya çıkan bu Alevî isyanının reisi gibi görünmesine yol açmıĢtır. Kahire'de inzivada olan Hüseyin-i Ahlâtî'den tasavvuf dersi almıĢ ve Timur'un huzurunda yapılan ilmî tartıĢmada Ġslâmî ilimlere olan vukufunu ispatlamıĢtır. c. I. Devletler ve Hanedanlar. c. Bunun Kütahya Simav ile ilgisi yoktur. Tahsilini Kadi-zâde-i Rumî ile birlikte onun babasının yanında yapan ve sonra da Kahire'ye giderek baĢta Seyyid ġerif Cürcânî olmak üzere büyük âlimlerden ders okuyan Mahmûd. bir Osmanlı emiri.. fesad grubunun içinde yer alması ve de Sultân Mehmed'e isyan edenlerin manevi reisi durumuna düĢmesidir. Burada kadılık yaparken oğlu Mahmûd dünyaya gelmiĢ ve adına Ġbn-i Kâdî Simavna veya Simavna Kadısı oğlu denmiĢtir. Bunun en büyük delili. Bu zikredilenler ve edilmeyenler. 187-189. 39. I. Alevîlik veya materyalist bir vahdet'ül-mevcudculukla alakalı tek bir cümle yoktur. sh.. Börklüce Mustafa denilen ve Dede Sultân diye de bilinen alevi dedesinin isyanı.. Bu arada Tebriz ve ilim merkezi Kazvin'e uğrayan ġeyh. Bu sebeple ġeyh Bedreddin'i yakından tanımak en doğrusudur. 99-106. Kantemir. Bu kitabın ona ait olmadığı ve hatta onu isyan için kullanan bazı bozuk fikirli insanlar tarafından uydurulduğu. Ġznik'te göz hapsinde iken kaleme aldığı bu eser. m BĠLĠNMEYEN OSMANLI UlLlNMfcYEN Kanaatimize göre ifrat da tefrit de doğru değildir. Daha evvel anlattığımız gibi. Hayatı hakkında en geniĢ bilgiyi torunu Halil tarafından Menâkıb-ı ġeyh Bedreddin adıyla kaleme alınan eserden öğreniyoruz. sh. 1000 akçe maaĢla Ġznik'e getirilmiĢ ve gereken saygı gösterilmekle beraber. TOEM.... Osmanlı Tarihi. Öztuna. bazı yerlerde vahdet'ül-vücud'dan ziyâde vahdet'ül-mevcud nazariyesiyle tam bir materyalist gibi hareket Cer. göz hapsinde tutulmuĢtur. sh. 17-120. daha sonra Anadolu'ya gelmiĢ ve nihayet özellikle Ġslâm Hukuku konusundaki uzmanlığından dolayı Sultân Musa'nın Kazaskerliğine tayin edilmiĢtir. ġeyh Bedreddin hakkında Ģunları biliyoruz: Asıl adı Mahmûd olan bu zatın babası Ġsrail. hem neslinin ortada oluĢu ve hem de telif ettiği eserleridir. I.Hazretlerinin Kerimelerinden Hafsa Sultân Namına bir Kitabe".. ġeyh Bedreddin'in öteki eserlerinin tam tersine. II. bir gazi ve de 1361'de Edirne fethedildikten sonra ele geçirilen Dimetoka'ya bağlı Simavna veya Samavna denilen beldenin de ilk kadısıdır. Bunun tek istisnası Varidat adlı eseridir ki. Önemle ifade edelim ki. Bu eserin bazı yerlerinde Allah'dan ve O'nun peygamberlerinden bahsederken.115-127.

devlete isyanının çevresinin planlarına ve yapılan isnadlara dayandığını açıkça ifade etmekte ve ġeyh Bedreddin'i övmektedirler28. Üçüncüsü. Ġslâmiyetin telkin ettiği Ģekliyle Allah.keı deıv islâm Hıfc-Çe»" de: be-""1)' h BĠLĠNMEYEN OSMANLI 67 »aya ĠSeyh pnI2i ve reya ımûd iîtlr. kerametleri olan veli ve mutasavvıf bir ġeyh Bedreddin'dir. ısrarla "insanları bilerek dalâlete sevk edenlerden olduğunu isbat etmesi" de önemlidir. Bedreddin'in büyük bir âlim olduğunu. Osmanlının kargaĢa döneminde tahriklere aldanmıĢ ve isyancı Alevîlerin ve hatta Alevîlerin de kabul edemeyeceği vahdet'ül-mevcudcu bir dalalet grubunun dairesine girmiĢ ve neticede kamu düzeni gereği isyanı sebebiyle idama mahkum edilmiĢt ir. Yani ġeyh Bedreddin. Ġkincisi. Cennet ve cehennemin de inkâr edildiği eserde. Kazvin'de Bâtınîlikden etkilenmiĢ olması kuvvetle muhtemeldir. ġeyh Bedreddin'e ait ise. ilim meclisinde ġeyh Bedreddin ile tartıĢmıĢ. Simavîler diye bilinen müritleri namaz ve oruç gibi Ġslâm'ın hükümlerinden habersiz bulunan ve en önemlisi de vahdet'ül-mevcudcu yani neredeyse panteist ve inkarcı bir ġeyh Bedreddin'dir. Acaba ġeyh Bedreddin bu mudur? Bu soruya hemen evet diye cevap vermek çok zordur. Sünnî-Hanefi Ġslâm Hukukçusu ve eserleri âlimlerce asırlarca ders kitabı olarak okutulan ve Musa Çelebi'nin Kazaskeri olan ġeyh Bedreddin'dir. Herevî'nin idam fetvasında. ġâir kefere gibi adın anmayub la'net etmeyüb kendi halinde olan Müslüman kâfir olmaz" demesi çok manidardır. sünnet ve diğer kaynaklara dayanarak ġeyh'i ilzam etmiĢ ve bizzat ġeyh Bedreddin'in kendi suçunun cezasını ikrar ettikten sonra ıslâh-ı âlem ve hıfz-ı nizâm-ı Beni Â-dem için idamına fetva vermiĢtir. O halde karĢımızda bir kaç tane ġeyh Bedreddin vardır: Birincisi. büyük bir Ġslâm âlimidir. Zira hapisteyken yani idamından bir kaç sene önce kaleme aldığı Ġslâm Hukuku eserinde tam bir ehl-i sünnet gibi Ġslâm'ın esaslarını anlatan bir âlimin bir iki sene içinde bu hale gelmiĢ olması akla zor gelmektedir. cin ve Ģeytanla alakalı Ġslâm'ın esasları da tamamen saptırılmaktadır. alevî değildir. Çoğu Osmanlı tarihçilerinin kanaati de bu yöndedir. ¦onun ttânî m tiye inin ettiği görülmektedir. Osmanlı kaynaklarından ve Ebüssuud'un fetvasından anladığımız. Ebüssuud'un sorulan bir soruya verdiği cevapta "Anın müridlerinden olan kâfirlerdir' demek lâzımdır. Alemin ezeli ve ebedi olduğu ileri sürülen aynı eserde. Dördüncüsü ise. ġeyh Bedreddin'e ait gibi görünen bu Ģahsiyetlerden birincisi ve dördüncüsünün birleĢtirilerek kabul edilmesi Ģeklindedir. bu vesileyle aslında Alevî olmadığı halde Anadolu'da isyan eden Alevî grupların mercii haline gelen ve Ģeyhliği ġahlığa değiĢtirmek isteyen ihtilâlci ġeyh Bedreddin'dir. Kur'ân. Vâridât'ın böyle bir âlimin eseri olmasını akıl kabul etmemektedir. Eğer bu eser. Peygamber ve ahiret inancı olmayan. melek. toplumda karıĢıklık çıkaranların rehberi olan. eskilerin tabiriyle kadınlar dıĢında her Ģeyin insanlar arasında ortak olduğuna inanan Ġbâhiyye mezhebinin mensubu bulunan bir zındık ve mülhid karĢımızda demektir. . Nitekim Sa'deddin Teftezânî'nin talebesi olan Mevlânâ Haydar Herevî. Fakat. Âli ve benzeri tarihçiler. Ġslâm'ın temel esaslarını reddeden. kıyamet inkâr edilmekte ve buna bağlı olarak haĢr-i cismânî denilen haĢir redd olunmaktadır.

LV. Teke. hemen Edirne'ye geldi ve 40. 1421 yılında babasının vefatından 41 gün sonra gelip Edirne'de tahta oturur oturmaz. Künh'ül-Ahbâr. 1404 yılında Dulkadiroğlu Emine Hâtun'dan Amasya'da dünyaya geldi. KeĢf'üz-Zunûn. 40 yaĢına gelen ve gerçekten de yıpranan II. Murâd kimdir? Çocukları ve meĢhur devlet adamları kimlerdir? Bazı tarihçilerin Osman Bey'den sonra ikinci kurucu dedikleri Sultân II. Belleten. II. UzunçarĢılı. Mustafa Çelebi. Ġstanbul 1998. Hem Osmanlı ordusunun yenilgisinden ve hem de Fâtih'in 14 yaĢında bir genç PadiĢah olmasından heveslenen Papa. Bizans Ġmparatoru tarafından serbest bırakılınca büyük bir sıkıntıyla karĢı karĢıya geldi. Murad'ı yani babasını tahta davet etti. annesinin s-OrtRf Hatn. böylece Av tam. Ġbrahim Bey ile de sulh andlaĢması imzalandı. Osmanlı Tarihi. Limni'de göz hapsinde bulunan amcası Düzmece Mustafa. Yaltkaya. Aynı yıl. c. I.. Tuna'yı geçerek Varna'yı kuĢattılar.000 askerle Ġstanbul'u kuĢattı. sh.SULTÂN II. Murad'ın üzerine yürüdü.-Oğlu yı'nda vefa: ZEVCE! bey'in kızı. Ġstanbul 1997. 360-367. Osmanlı Toplumunda Zındıklar ve Mülhidler (15. I. hemen 30. Osmanlı Devleti'nin Balkanların sahibi olduğunu tescil etmiĢti. "Osmanlı DüĢünce Tarihinde Toplumsal Bir Muhalefet Olarak ġeyh Bedreddin ve Haraketinin Tahlili". 1422'de Sultân Murad'a mağlup olan amca Mustafa.28 Âli. c. c. Kâtip Çelebi. 566. . 341-349. 73-74. 71-73. Sultân Murad'ın Anadolu'daki sıkıntıları devam ederken Macarlar ve Sırplar Osmanlı Devleti'ni rahatsız ediyorlardı. 1425'de Venedik ile sulh yapan Sultân Murad. Maddi sebepler açısından teslim almayı ümit ederken. sh. 99-106. yeni bir haçlı seferi için kollan sıvadı ve haçlı orduları Osmanlı Devleti aleyhinde Ak ġövalye diye bilinen Erdel Voyvodası Hunyadi YanoĢ kumandanlığında bir araya geldiler. MenteĢe ve Germiyan Oğulları beyliklerini tarihten silerek tamamen Osmanlı Devleti'ne ilhak etti. 1444 Ağustos'unda oğlu Mehmed'i tahta geçirerek. !¦')¦ Sultân. c. en önemlisi Ġzladi mevkiindeki 1443 yılındaki yenilgi olmak üzere. Ortodoks oi a Bror 3-i. Mecdî Efendi. (neĢr. da <!• Koso. Edirne'ye gelerek padiĢahlığını ilan etti ve bununla da kalmayarak ordusuyla Bursa'daki II. Lütfl PaĢa. Bu zaferler devam ederken. Hadâık. 1444 yılında ikinci defa sultan olan II. sh. sh. -17. Inkılâb Tarihi. Ġstanbul 1971. Edirne'ye dönen II. 13 yaĢındaki Küçük Mustafa'nın Ġznik'de Bizansın tahrikiyle saltanat ilan ettiğini duydu ve hemen ona yöneldi. Murad.Bilge. Ömer Faruk. Bunun üzerine Sultân Murâd. c. Osmanlı ordusu Hıristiyan kuvvetler karĢısında bir kaç defa mağlup duruma düĢtü. c. MURÂD DEVRĠ 30. I. düzmece olduğu iddiasıyla idam edildi. Murad yeniden yani ikinci defa oğlunu tahta çıkardı (1445). 142-144. sh. 134-136. Kilisli Rıfat). Murâd. V. Ocak. Tahtta oturan II. Belgelerle Osmanlı Tarihi MI. 104-106. sh. Bozkurt. Aslında düzmece olmadığını daha evvel ifade etmiĢtik. Bizans'ın ihanetini gören Sultân Murad. Mahmûd Esat. Tevârîh-i Âl-i Osman. Mehmed. Murâd. yapılan meĢveretler ve özellikle Vezir-i Azam Çandarlı-zade Halil PaĢa'nın ısrarlarıyla. 136-202. Ahmed Ya'Ģâr. 11-Sultân . 1426'da Macar ordusunu bozdu ve fetihlere devam etti. 1551. 185-188. Bütün Ġslâm âleminde ve özellikle Kahire'de dualarla yâd edilen bu zafer. kendisi ibadet ve taatle meĢgul olmak üzere Manisa'ya çekildi ve Fâtih Sultân Mehmed birinci defa Osmanlı Sultânı oldu. Orhan. Macaristan'la Segedin AndlaĢmasını imzalamak durumunda kaldı (1444). I. sh. sh. c.. 68 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠN'VI. Yılmaz. Osmanlı Tarihi. Devlet adamları ve yeniçeri bu duruma razı olmadı ve Sultân Murad'ın yeniden tahta geçim-çıktı SOP: Fâtır. II.. Fâtih'in babası Sultân II. sh. Bu arada fırsatı ganimet bilerek Osmanlıya problem çıkaran Anadolu beyliklerinin de üzerine gitti ve sırasıyla Aydın. Ġstanbul 1998. Solakzâde. ġerafettin. c. I. sh. Aksun.000 askeriyle Varna önlerine ilerledi ve sadece 150 Ģehidle haçlı ordusunu darmadağın etti. Yüzyıllar). Ayrıntılı bilgi için bkz. sayı 212214(1991). Mevlüt. Mısır'daki Ġslâm âlimlerinin de manevi desteği alınarak Karamanoğlu II.. Uyanık.

Yusuf Âdil ġah. sh. Ģâirlerden Hacı Ġvaz PaĢa'nın oğlu Atâyî ve Ģiirlerinden dolayı idam edilen Nesîmî'yi mutlaka zikretmeliyiz29. sh. PadiĢahların Kadınları ve Kızları. istikametle ve dürüstlükle yürütmüĢtür. Çandarlı-zâde Halil PaĢa. devĢirmelerden ġihâbüddin PaĢa. Fâtih'in annesinin devĢirme olduğu nakledilmektedir. 148-150. Murad. 7-ġehzâde Hasan. 5. Ġstanbul 1953.Fâtih Sultân Mehmed. oğlu Fâtih'i de alarak Arnavutluk seferine çıktı.. Belgelerle Osmanlı Tarihi. "Fâtih'in Anası". 3. Murad 1449 yılında oğlunu evlendirdi. Seyyid Alâ'addin Semerkandî. II.. sh. sh. c. Tevârîh-i Âl-i Osman. Tarih. Timur PaĢa'nın oğlu Gazi Umur PaĢa. 2312. Lütfi PaĢa. 4. Yılmaz.¦¦ i. I.Hüma Hâtûn: Abdullah isimli bir Ģahsın kızı ve Fâtih'in annesi. ¦. 107126. sh.ġehzade Hüseyin. c. 13-18. 12. Bunda dost düĢman ittifak halindedir. Solakzâde. Amasyalı Mahmûd bey'in kızı. Papanın da desteğini alarak bir diğer haçlı seferi daha düzenledi ve Osmanlı sınırlarını geçerek Kosova Ovasına kadar geldi. sh. 121-124. maneviyât erenlerinden Hacı Bayram'ın halifelerinden Ak Bıyık. Sırbistan Despotu George Bronkoviç'in kızı. Çekilmesinin sebebi. Varna zaferinden sonra Arnavutluk'da Ġskender denilen bir mürtedle baĢı belaya giren II.Hafsa Sultân. I.Çar nos. c. ZEVCELERĠ: 1.¦¦¦¦ ^ ¦¦¦¦-.Yeni Hâtûn. Kantemir. 70 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYEN OSMAN!' PaĢa gibi bir vezir-i a'zam.ġehzade Selçuk Sultân. 4-Tâcünnisâ Hatice Halîme Hâtûn. Oğlunu Manisa Sancakbeyliğine gönderen II. Ziraî yurt: ta* i BĠLĠNMEYEN OSMANLI 69 tahta geçmesini ısrarla arzu ettiler. V. Buradan Edirne'ye dönen II. Muhammediyye müellifi Yazıcızâde. 95-139. 31. 138-188.¦¦¦-. 17 Ekim 1448 tarihinde II. 194-246. Osmanlı Tarihi.Fatma Sultân. Resimli Tarih Mecmuası IV. c. ÇOCUKLARI: 1. 13. Kosova Zaferini kazandı ve böylece Avrupalıların Türkleri Balkanlardan atmak için giriĢtikleri son seferi de zaferle tamamlamıĢ oldu. Osmanlı Tarihi. 3. Aksun. 10. Bu ısrar karĢısında üçüncü defa II. asrının meĢhur âlimlerinden Molla Fenari'den sonra müftülük makamına gelen Molla Yegân lakabıyla meĢhur Mevlânâ Muhammed.Hatice Sultân. Âli. Zağanos PaĢa ve Kasım PaĢa'yı. 2. mut'. c. Çandarlı-zâde Halil 29 ÂĢıkpaĢa-zâde. UzunçarĢılı. 555-681. I.. Oğlu Mehmed'i. 195-268. 129-147..mez. Candaroğlu Ġsfendiyar Bey'in kızı. 8.ġehzade Ġsfendiyar. bir kısım tarihçilerin kullandığı îĢ ü nûĢ tabirlerini içki ve eğlence diye yorumladıkları gibi asla nefsî arzular ve . bu soruya olumlu cevap veremez. Bu durumu fırsat bilen Ak ġövalye. Ali Rıza. 326-417. bazı araĢtırmacıların. Murad tahta çıktı ve oğlu da böylece iki defa tahta çıkıp inmiĢ oldu (1446).Ulu ġehzade Alaaddin Bey. Künh'ülAhbâr. Damad Karaca PaĢa. Murâd. c. 11. Envâr'ül-ÂĢıkîn adlı eserin müellifi Ahmed-i Bîcan ve ġeyh Muslıhuddin'i.ġehzade Büyük Ahmed. lüle 1ĠfĠ'. NeĢri. 2. Uluçay. Hızır Beğ ve Alâ'addin Tûsî'yi.Erhondu Sultân.ġehzade Küçük Ahmed. Kitâb-ı Cihânnümâ. Molla ġemseddin Gürânî. sh. 9. sh. Devletler ve Hanedanlar. 14. Çocuksuz ve Ortodoks olarak ölen ve Fâtih'in üvey annesi olan bu kadın. sh. Sultân Murâd'm kendisi sağ iken iki defa oğlunu tahta geçirmesinin sebebi nedir? Bir kısım çevrelerin iddia ettiği gibi Manisa'ya eğlenceye mi çekilmiĢtir? Hacı Bayram-ı Veli'yi sorgulamak için huzuruna çağırdığı ve sorguladığı iddiası doğru mudur? Sultân Murâd'm hayatını az da olsa bilen bir insan.Dulkadiroğlu Alîme Hâtûn. sh. Sağman. II. Ancak Müslüman olduğu kesindir ve hele Ortodoks olan Mara Hâtûn ile Fâtih'in üvey annelik dıĢında alakası yoktur. sh. ġihâbüddin PaĢa ve Saruca PaĢa gibi komutanlar ve Molla Hüsrev gibi bir Kazaskerle birlikte tahta geçirmiĢ ve kendisi de Hamza Beğ ve Ġshak PaĢa gibi dostlarıyla birlikte Manisa'ya çekilmiĢlerdir. 5-Mara Hâtûn. 366-451. 3 ġubat 1451 sabahı Edirne Sara-yı'nda vefat eyledi. 6ġehzade Orhan. Asrındaki büyük devlet adamları arasında. Öztuna. Zira 30 yıl boyunca saltanatını büyük bir ciddiyetle. Ahmed Uğur neĢri. sh. I.

kaynakların naklettiği olaylardandır. vrk. 1783. Kimin I himmeti milleti olal tını milletin hayatın»! kuvvetli bağlar. de ciddi olarak baĢ "Osmanlı Devleti zamanını Ģeklinde bir cümle inektedir31. Ģu C dim. H Ahmed. 32. II. öldürsem Hüdavendigar "Yi olmuĢtur. 252-256. Türkçenin geliĢmesi için gayret sarfetmiĢ bir devlet adamıdır. bu eserin kaleme alınmasının lüzumunu da teyid etmektedir31. Semerât'ül-Fuâd. 141. sh. Bir kiĢi olsa da bu kitabı açık tercüme etse" sözü üzerine yapılmıĢtır ve dili bugünkü Türkçeden daha arıdır. I. Sarı Abdullah Efendi. ' . Solakzâde. sh. Künh'ül-Ahbâr. Murad da. Bu ruh lif j rek bakmıĢ.140. II. bu mutlu haberin gerçekleĢtiğini görmek ümidiyle. Menâkıb-ı AkĢemseddin. I. Yılında bazı devlet adamlarımızın "Osmanlı Devleti zamanında Kur'ân Türkçeye tercüme edilmediği gibi. Hacı Bayram Veli'nin. II. Soyu-YaĢamı-Vakfı MI. vrk. I lANLI Ifi Molla lishak tır-lije yoBĠLĠNMEYEN OSMANLI 71 de ciddi olarak baĢlamıĢtır. hatta daha sonraki kayıtlardan anlaĢıldığına göre. Kur'ân'ın dağıtılması da yasaktı" Ģeklinde bir cümle sarfetmesi. II. c.eğlenceler değildir. Yıldırım Bâyezid ve Çelebi Mehmed devirlerine yetiĢen ve kurduğu Bayrâmîlik tarikatıyla Anadolu'nun manevî yapısına damgasını vuran Hacı Bayram-ı Veli'nin müridlerinin Anadolu'da alabildiğine çoğalması üzerine. Zira Sultân Murâd. r. Bize göre bir diğer önemli ve manevî sebep de. Murad'ın Ġstanbul'un fethi ile alakalı Ģiddetli arzularını görünce. hem vâki Ģikâyetleri tahkik ve hem de devletin emniyeti açısından yeni bir ġeyh Bedreddin olayının yaĢanmaması için tedbir olarak. Ahmed Uğur neĢri. Osmanlı Devleti'nin 700. Risâle-i BeĢlr Çelebi. Belki çekilmesinin sebeplerinden biri maddidir. 215-216. 16/a-b. c. sh. Murad'ın. Hacıbayramoğlu. Kaynaklar bu menkıbeyi ayrıntılarıyla anlatmaktadırlar30. Murâd. . Bir diğer önemli sebep de manevidir. Murad'ın vefatından kısa bir süre öncesine rastlayan ikinci ziyaretinde. Ġstanbul'un fethi olayıdır. Topkapı Sarayı Müzesi Kütp. sh. 360-362. Hacı Bayram-ı Veli. Yazıcızâde Mehmed Efendi'nin Muhammediyye'si ve Ahmed-i Bîcan'ın Envâr'ülÂĢıkîn adlı eserleri II.. Orhan Gâzî. oğlu Mehmed'e saltanatı terketmiĢ olması kuvvetle muhtemeldir. Murad'ın teĢvikleriyle ortaya çıkmıĢ eserlerdendir. Bu arada Yazıcızâde Ali Efendi'nin Tevârih-i Âl-i Selçuk adlı tarihi. Mercümek Ahmed'in Kabusnâme tercümesi. sh. Hazine. c. sh. Süleymaniye Kütp. dalma \ saf kalpli olan ı Ģey gösterilebilir? H ahiret Ġnancından 1 rebilir? Tarih bize j bağlanmıĢ Ġsek j sizdir.OSMAf 33. köĢesine çekilip ibâdet ve ta'at ile meĢgul olma arzusudur ki. aynı zaman ayrı olarak ele aln özetlemek mümkfl 1) En önemli < kelimetüllah ruhu* nisbetindedir. harp meydanlarında aĢırı yorulmuĢtur. sürdüremez. Osmanlı Devleti Osmanlı Devle Ģekilde cihan devletfj Devleti'nin fetih pollt bepler. Murâd. Hüseyin Enîsî. nr. ĠĢte Hacı Bayram gibi maneviyât erenlerinden böyle bir manevî iĢareti alan II. Bu ziyaret sırasında (bazı araĢtırmacılar bu ziyaretin saltanatın ilk yıllarında yani 1421-1424 tarihleri arasında gerçekleĢtiğini zikretmektedirler) veya daha sonra yapılan. 211-212. II. Belgelerle Osmanlı Tarihi. Fuat. Bu doğru mudur? Bütün Osmanlı PadiĢahları gibi. £ ġûrası Miinı Tercümesi. VII. onun nasıl büyük bir veli olduğunu anlamıĢ. II. r sunu teçhiz etme. Murad'ın Türkçe'ye ve Türk kültürüne de büyük hizmetleri olduğu söylenmektedir. 4666. bu Ģerefin Ak ġemseddin ile oğ lu Mehmed'e nasip olacağını müjdelediği. 3/b-5/b. 143. I. 174. V. nr. Hacı Mahmûd Bölümü. Murâd ile bir araya gelince. Bayramiyye tarikatı mensuplarına vergi muafiyeti getirmiĢ ve hakkındaki iddiaların iftira olduğunu anlayarak fazlasıyla hürmet etmiĢtir. Murad'ın "Bir kiĢi Türkçeye tercüme etmiĢ. Ġstanbul 1288. II. Kantemir. özellikle II. 143-144. Bu / Devleti'nin bir 2 devam ettiren. 217.ıv . Edirne'ye giderken Muhammediyye müellifi Yazıcızâde'nin de kendisine intisab ettiği Hacı Bayram. Kur'ân'ın ilk Türkçe tercümeleri de bu dönem30 Âli. 0 zam bizi hiç bir 2 göstererek I 31 Aksun. Yılmaz. Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerini Edirne'ye davet etmiĢtir. tarihçiler bunu açıkça ifade etmiĢlerdir. ancak açık değil.

Ģu dünyada basit fikirli ve saf kalpli olan genç askerlerin ruhunda öyle ulvi fedakarlığa sebebiyet verecek hangi Ģey gösterilebilir? Hangi duygu bu manevî değerlerin yerlerine ikame edilebilir? Allah ve ahiret inancından baĢka hangi Ģey. Size de soruyorum. Ġstanbul Rus Elçisi olan General Ġgnatyef. O zaman düĢmanlar bizi can damarımızdan vurmuĢlardır. Ocak 1999." Sultân Aziz devrinde. Osmanlı Devletin'i tasfiye için mücerret olarak harp meydanlarındaki zaferler kâfi değildir. manevî bataryaları boĢ olduğu müddetçe yıkılmaya mahkumdur. manevî değerlerine ve Ġslama olan bağlılıklarıdır. Murad'ın emriyle). Türkleri zaferlere götüren asıl kudretlerinden sıyıracak ve onları maddi kuvvetlerle yenmek mümkün olacaktır. Ancak yine de konuyu. Millet Kütüphanesi. O halde manevî değerleri ile ordusunu teçhiz etmeyen bir millet. 262-263. Bu sebeple. Osmanlı Tarihi. daima Avrupa'yı titretmiĢtir. Türkler'e bir Ģey hissettirmeden bu tahribi tamamlamaktır. Bu hasletleri. Maneviyatları sarsıldığı gün. 1287/1. bütün Avrupa'nın büyük devletlerine karĢı hayatını ve varlığını devam ettiren. hayatını ve bütün dünyasını severek ona feda ettirebilir? Tarih bize gösteriyor ki. Emir Keykavus. gelecekte her an tehlikelere maruz kalır ve varlığını sürdüremez. Ankara 1974. daha da müĢahhas hale getirebiliriz. sh. c. Daima tehlikeyi. BaĢbakan'ın Din ġûrası Münasebetiyle Yaptığı KonuĢma.VII. Mesela bkz. gerilemi-Ģizdir. ••¦¦. o kimse tek baĢına bir millettir. c. öldürsem gaziyim" Gerçekten Kosova meydan muharebesine çıkan Murad Hüdavendigar "Yarab beni din yolunda Ģehid. kurtuluĢ reçetesi olarak göstererek bizi içimizden hançerlemiĢdir. I. ne derece mânevi değerlerimize bağlanmıĢ isek ilerlemiĢiz. Mustafa Darir bin Yusuf. düĢman bizi hiç bir zaman açık savaĢta yenememiĢtir. II. Evet maalesef bu oyunlara gelen Tanzimat gençliği. Diyanet Dergisi. Osmanlı Devleti'nin bir zamanlar. neĢr.OSMANLI DEVLETĠ'NĠN YÜKSELĠġĠ VE FÂTĠH SULTÂN MEHMED DEVRĠ 33. Ali Emirî. Bu sebeple. biz Müslüman Türkler. Bir milletin maddî bataryaları ne kadar mo31 Aksun.. Çünkü Türkler. nr. "millî ananelerin düĢmanı ve atalarının papuçları olamayacak bir hale gelmiĢlerdi'. Orhan Saik Gökyay. Osmanlı Devleti'nin yükseliĢ sebepleri nelerdir? pa Ü3Ġ3Osmanlı Devleti'nin yükseliĢ sebeplerini aynı zamanda fetih politikası ve hızlı bir Ģekilde cihan devleti olmasının sebeplerinde aramak gerektir. mağrur ve izzet-i nefisli insanlardır. Ne vakit manevî değerlerimizden uzak kalmıĢsak. Belgelerle Osmanlı Tarihi. anânelerinin kuvvetinden ve âmirlerine itaat duygusundan ileri gelmektedir. Bu mânâyı târihe bakarak. Yapılacak olan. bu mektubu zikrettikten sonra Ģunu ilave eder: "Ben vazifedeyken bu teĢhisler isabetle tecelli etti". ġer'iye Bölümü. sabırlı. Ģevk ile ve aĢk ile ölümün yüzüne gülerek bakmıĢ. Yılmaz. o ferdi milletine bağlayan kuvvetli bağlar ve Ģahsî hayatını milletin hayatına tercih ettiren önemli sebepler bulunmalıdır. Ģu devletin ordusundaki Kur'ândan alınan Ģu fikirdir: "Ben ölsem Ģehidim. Vatana ihanet suçuyla 1821 yılında Patrikhanenin orta kapısı önünde asılmıĢ bulunan Ġstanbul'daki Fener Patnki Gregorios tarafından Rus Çarı Aleksandr'a yazılan mektupta aynen Ģu ifadeler yer almaktadır: "Türkleri maddeten ezmek ve yıkmak mümkün değildir. 72 BĠLĠNMEYEN OSMANLI dem silahlarla mücehhez olursa olsun ve o millet isterse imparatorluk seviyesine yükselsin. Yüz Hadis Tercümesi. I. Bir adamın kıymeti himmeti nisbetindedir. Mercimek Ahmed. Bunu i'lây-ı kelimetüllah ruhu diye de ifade edebilirsiniz. Kâbûs-nâme (Tere. Müslüman devletlerle mücadele ederek ve kendi mevlâlarına isyan ederek . Osmanlı Devleti'nin yükseliĢ sebeplerini Ģöylece özetlemek mümkündür: 1) En önemli sebep. Selçuklular ve Harzemîler gibi. Bu ruh ile Ģahlanan Ģanlı ecdadımız. Bu önemli sebepler ve kuvvetli bağlar. dinlerine bağlılıklarından ve kadere rıza göstermelerinden. aynı zamanda yükseliĢ sebepleri olarak zikredilebilir. Bir ferdin himmeti milleti olabilmesi için. Bilesiniz ki. mukavemetli. dinî metanetlerini zaafa uğratmak gerekir. Türklerde evvela itaat duygusunu kırmak ve manevî bağları koparmak. Osmanlı Devleti'nin fetih politikası ve küçük bir beyliği kısa zamanda cihan devleti yapan sebepler. Kimin himmeti milleti ise. Osmanlı Devleti'nin Gazneliler. 125-26. Ġbn-i Kemal de. manevi değerlerden baĢkası olamaz. ayrı olarak ele almakta yarar vardır. ahirette said et" demiĢ ve istediği olmuĢtur. Rus elçisinin dediği gibi.

Ama her yerden zafer haberleri gelmektedir. Bu dönemde. sistemi t aeMa. kadıların davacı ve davalılardan aldıkları harçları rüĢvet sayarak buna vesile olan kadıları idam etmeye kalkıĢacak kadar hassastır. dâima medeniyet. dînimize muhâiifdir" diyerek. Zira tarihde çoğu büyük devletler. ailesi ve yakın çevresi bulunmayan devĢirme ve köle asıllı insanları Enderun denilen özel mektepte bir devlet adamı gibi yetiĢtirerek onları devletin yükselmesinde istihdam etmiĢ ve baĢlangıçta muvaffak da olmuĢtur. Çünkü tam bir gaza aĢkıyla eğitimli askerler yetiĢmektedir. Viyana bozgununda bu sayı 50 binlere ulaĢmıĢtır. okuyalar âyinlerince.!/ :-'t nete' t* BĠLĠNMEYEN OSMANLI 73 ĠÛlEvet Ġlle 3) Devletin devam ve bekasına sebep olan para ve askerin mükemmel oluĢudur. onlar ra'iyyetliği kabul etmiĢler. vemfi-r-1-ir. haram olan nesne helâl olmak yokdur. ġer'i hükümlere vâkıf iken onları ketmetmek. Gerçekten de. kanunnamelere bakarak grafikle göstermek mümkündür. Osmanlı parasının kaynakları tamamen ĢerT vergiler ve meĢru gelir kaynaklarıdır. Büyük Selçuklu Devleti mevâlî.( kırtıdao yakın ç Fâtih" •¦. Murad zamanında durmuĢtur. Osmanlı Tarihlerinin mukaddimelerinde zikrettikleri bazı menkıbeler de. Yıldırım Bâyezid. terakki ve refah görülmüĢtür. ehliyetli ve vasıflıdır. 4) Günümüzde bazı araĢtırmacıların tenkit ettiği gılmân sistemi yani kapıkulu sistemi de. Osmanlı Kanunnâmeleri. Asker ise. PadiĢah fermanıyla kira bedellerinin olduğu gibi bırakılması olmaz. bu izaha çalıĢtığımız hukuk ve adalet devletinin sacayakları olmuĢlardır. Kanuni devrine kadar. onların can. 2) Osmanlı Devleti'ni yükselten sebeplerin ikincisi. yeniçerinin adedi en fazla 10-12 bin kadardır. I De*W i mevSfl.¦ -. Fâtih'den itibaren zirvededir. halktan zorla toplanan para değil. Bu hususlarda emr-i Ģer'-i Ģerif budur. "Ve kiliseleri ellerinde ola. Bu iki unsur arasında muvâzenenin te'min edildiği dönemlerde. gerileme ve yıkılıĢını.yükselmediğini. sonra da Adâletnâmeler'le örtülemeyecek kadar gedikler açılmıĢtır. Ancak mal toplamaktan baĢka kayguları yoktur. Dinimiz gereği.olan Harzemiler eliyle yıkılmıĢlardır. III. memleketin mamur olmasından ortaya çıkan paradır. Endülüs Emevilerinin baĢlangıçtaki idarecileri ve ilk Osmanlı PadiĢahları. bu muvâzeneyi . Daha sonra ise. Kur'ân'daki bir âyetin tehdidine maruz kalmaktır" diyen EbÜSSUud'lar. Bu yolda onlara cebretmek. tam bir hukuk devleti olduğuna ve ayırım yapılmaksızın adaletin icra edildiğine inanmaktadır. önce gerilemiĢ. ĠĢte Osmanlı Devleti. Abbasî Devleti kendi elleriyle büyüttükleri aristokrat aileler eliyle. Zira PadiĢahın emriyle nâ-meĢrû' olan Ģey meĢru' olmaz. kendilerine tabi olan aristokrat beylerin isyanlarıyla yıkılmıĢlardır. hem gayr-ı müslimlerin Ģahsî hak ve hürriyetlerine gösterdiğimiz hürmeti ve hem de meĢru1 sınırlar içinde kalmak Ģartıyla din ve vicdan hürriyetine gösterdiğimiz saygıyı anlatan Zenbilli Ali Efendiler. belki tamamen yukarıda anlatılan gaza ruhuyla ve yüksek bir himmetle yükseldiğini misâller vererek açıklamaktadır. içinde 763 Kanunnâmeyi neĢrettiğimiz Osmanlı Kanunnâmeleri adlı eserimizi inceleyenler göreceklerdir ki. Memleket ve vatan bir vücuda benzer. Abbasî Devleti'nin ilk halifeleri. 1700-1800 yılları arası Osmanlı Devleti'nin hukuk devleti olmaktan çıkma tehlikeleri yaĢadığı dönemdir. bu ruhu açıklamak için zikredilmiĢlerdir. Selim'den itibaren durgunluk baĢlamıĢtır. cesedi ve bedeni de siyâset ve idaredir. ĠĢte vatandaĢı böyle bir inanca sahip devletin yükselmesi mukadderdir. II. Bir türlü dahi değildir. Kanuni devrine kadar. mal ve ırzlarını kendi can. duraklama. bu sıkıntılardan kurtulmak için. Ve kiliselerin alub mescid etmeyem" diyen Fâtihler ve nihayet "Madem ki. Osmanlı Devleti'nin yükseliĢ. tekâlîf -i örfiyye neredeyse yok gibidir. Osmanlı Devleti'nin yükselmesine sebep olan para. Osmanlı Devleti'nin özellikle yükselme dönemlerinde tam bir hukuk devleti olması yani Ģer'-i Ģerif ve kanun-ı münifin esas kabul edilmesidir. 5) Osmanlı Devleti'nin yükselme dönemlerinde tam manasıyla hür bir ilmin de ö-nemli etkisi olduğunu ifade etmekte yarar vardır. Bu dediklerimize Yeniçeri Kanunnâmesi en canlı Ģahittir. Günümüzde de devletin hanedanlarla sıkıntıda olduğu ortadadır. devletin yükseliĢ sebeplerinin baĢında gelmektedir. kanun yapma ve kanunu uygulama görevleri ehil ellerdedir. Amma çan ve nâkus çalmayalar. mal ve ırzlarımız gibi korumakla mükellefiz. yükselme döneminde asker siyâsetin ve idarenin içinde değildir. aklı ve ruhu ilim ve ma'rifettir. En önemlisi de. Osmanlı vatandaĢı. yükselme döneminde Müslüman olsun gayr-i müslim olsun.

uzman ve kabiliyetli olmasıdır. Rasûlullah'in (S. Bu sebebledir ki. sadakat ve adalet beklenilemez. bu mânâyı teyid etmektedir. sadâkat ve adalet gibi ulvî duygular. Fâtih sarayında ve kendisi de tekye ve medresesinde kaldığı müddetçe. Ebüssuud'un biraz önce zikrettiğimiz ġU cümleleri bunu aksettirmektedir: "El-Cevab. Tarihe bakıldığında görülecektir ki. Hamiyet. Ġslâm'a göre ikisini birleĢtiren bir eleman yoksa. ister seyfiyede ve isterse de kalemiyede olsun. vatanperverlik. (Her halde bu emirleri tutmalısınız). . vazifelere yapılan tayinlerde. sâlih olmayan bir adam güzel çobanlık yapabilir. Ġlim adamları bilmelidirler ki. Allah sizlere muhakkak Ģunları emrediyor: Biri emânetleri ehline vermeniz. hakk'dan baĢkasına tâbi olmaz. Rumeli'deki Sırp. ehil olanlara verilmesidir. ayyaĢ bir adam ayık olduğu zamanlarda iyi saat tamir edebilir. san'at'ta ve iĢde maharet tercih sebebidir. Allah size ne güzel öğüt veriyor. Maharet. Medeniyetlerin kurulmasında ve yıkılmasında maharet ile salâhatın önemi inkâr edilemez. hem de mahir olanlar. hakperest ve cesur padiĢah Yavuz kadar Zenbilli Ali Efendi'de ve MuhteĢem Süleyman kadar Osmanlı hukuk âbidesi Ebûssuud'da da aramak icab eder. ĠĢ. salâhatın meyvesidir ve o bahçede yetiĢir. Hz. Fâtih Sultân Mehmed'in vezirlik ve kazaskerlik teklifini reddeden. neden kısa bir zamanda dünya devleti haline geldiğini ve salâhat ile maharete ne derece riâyet ettiklerini çok iyi bilirler. kiĢinin din ve ahlâkça yüksek bir seviyeye ulaĢmasıdır. Elbette ki. diplomatik ve diplomasi ilminin mütehassısları ve kazaskerlerden titizlikle seçildiğini müĢahede edince. yânı hamiyetle fazileti birleĢtiren. biri de insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hareket etmenizdir. ilim adamlarına ise erbâb-ı kalem demiĢlerdir. maharet ayrı. aranırsa mutlaka bu iki vasıftan birinin veya ikisinin yokluğunun yattığı esefle müĢahede olunur. bu takdirde ya maharet ya da salâhat esas alınacaktır. Hakk'a ve hakikata âĢık bir ilim adamı. diğer taraftan Fâtih'i tekyesine de kabul etmeyen Molla Güranî. ister ilmiyede. Bir Osmanlı Kanunnâmesinde bu önemli muvazene düsturu Ģu Ģekilde ifade edilmektedir: "Kadılar. kalbi ve fikri münevver olanlar tercih edilecektir. devlet adamlarına erbâb-ı seyf.temin eden en müĢahhas misâllerdir. san'at. ilmin rütbesi ve Ģerefidir.) "Emaneti ehline ver ve sana hainlik edene hıyanetle mukabele etme" hadisi de. hiçbir hatıra feda edilmemek icabeder. salâhat ve maharet birbirinden ayrıdır. Yani bu noktada salâhat ayrıdır. kabiliyet ve benzeri hususlar ise. eskiler. Kalb ve vicdanı manevî duygularla bezenmeyen bir insandan hakikî mânâda hamiyet.. Kanuni'nin sadrazamının dilinden bir sadrazamın nasıl olması gerektiğini yine onun kaleme aldığı "Asâfnâme"den ibretle okuyunca ve bakanlar kurulu demek olan Divan-ı Hümâyun'un "hâcegân-ı divan" olmadan toplanmadığını kanunnâmelerden öğrenince. Hakk'ın hatırı âlidir. Bu vasıfları beraberce bulunduran insanlar yeterli sayıda değilse. ġunu önemle belirtelim ki. Ģer'î hükümleri icra edeceklerdir. maharet bahçesinden derlenebilen meyvelerdir. Bir kısım Ġslâm hukukçuları ve tefsirciler tarafından. Haram olan nesne helâl olmak yoktur'*! 6) Osmanlı Devleti'ni yükselten sebeplerden birisi de vazifelerin. bu iki vasfı kendinde birleĢtiren milletler nice medeniyetler 74 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BIUNMEYf K C kurmuĢlar ve daima payidar olmuĢlardır. Allah verdiğiniz kararları iĢitir ve emânetler hakkında yaptıklarınızı görür". Zikredilen bu muvâzeneyi sağlamada en önemli vazife. Osmanlı Devleti'nin yükselme devrini tetkik edenler. Osmanlı PadiĢahlarının neden ve nasıl zaferden zafere at koĢturduğunu daha iyi anlıyoruz. Olmaz. Zira hakk'ı tanıyan.. kiĢinin kendi mesleğinde ehil. Zira Ģüphesiz ki. PadiĢah'ın emri ile nâmeĢru1 olan Ģey meĢru' olmaz. ilim adamlarına düĢmektedir. hem sâlih. Ancak. dünyada en yüksek rütbe ve Ģeref. iĢ. hakk'ın hatırını hiçbir hatıra feda etmez. Ancak memleketin nizâmı. bu dengenin korunabileceğinin çok iyi idrâki içindedir. Yıkılan bütün medeniyet ve devletlerin altında ise. Salâhat ise.A. bu konuda çok manidardır: "Haberiniz olsun ki.V. Macar ve muhtelif kavimlerin kendi arzuları ile neden Osmanlı hâkimiyetini tercih ettiklerinin sebebini. Devleti haricî münâsebetlerde temsil eden niĢancıların. korunması ve vatandaĢın idaresi ile alâkalı hususları hükkâm-ı seyf ve siyâset olan vükelâ-yı devlete havale edeceklerdir". özellikle idarî yetkiye sahip devlet ricaline hitaben nazil olduğu söylenen Kur'ân'ın Ģu âyeti. san'at ve kabiliyet baĢka Ģeyler olduğu için.

Fâtih) BU I Fâtih! dünyaya s görü saltd baĢĢehri olarak! buy1 1452'de I inĢa geçmek ı kendlslnt) 1 harp aletleri I Planı! için Ayasofya'dSĠ m Notam. Deneyler yapıldı ve dünyanın harp aletleri alanında harikaları vücuda getirildi. yanı ı sahip ¦i-Mı Fâtih Sultân Mehmed. Ben senin kimseye iltimas yapmayacağını biliyorum. vatandaĢa zulüm ve benzeri kötülüklerin olmayıĢı. 1 Eylül 1452'de Edirne'ye dönen Sultân Mehmed. sefâhet. suiistimal. Meryem'e güveniyorlardı. Bizanslılar parlayan ateĢlerine ve Hz. 30 Mart 1432 tarihinde Edirne Sarayında Hüma Hâtun'dan dünyaya geldi. tarihe geçen kahramanlıklar yazdı. Fâtih Sultân Mehmed'i bize kısaca tanıtır mısınız? Çocuklarını ve o-nun zamanında Osmanlı Devleti'nin ulaĢtığı sınırlan özetler misiniz? r. vezir-i a'zamına bu hakikati. 53 J yazdı. israf ve gayr-i meĢru masraflar. "Bizans'ta Latin Ģapkası görmektense. yükseliĢ dönemindeki Osmanlı idaresinde rüĢvet. bana arzet.Osmanlı Devleti'nin duraklamasında ve gerilemesinde. Bizans'ın Galata ile Saraybumu arasına gerdiği zincirler. bir tayin fermanı münâsebetiyle Ģöyle ifade ediyor: "Benim Vezirim. ı lüklerin c 34. ĠĢte sana tenbih ediyorum. KarĢısında Yıldırım'ın inĢa ettirdiği Anadoluhisârı yükseliyordu ve artık Osmanlının izni olmadan boğazı geçmek mümkün değildi. Osmanlı donanmasının karadan yürütülerek Halic'e girmesiyle parçalanmıĢtı. niçin tarafıma ifade etmezsin? Hep "benden olmasın" diye diye devletimiz bu hale geldi. Bir görüĢe göre 19 ve bir diğerine göre 21 yaĢında babasının vefatı üzerine üçüncü defa saltanat koltuğuna oturdu ve sınırları Tuna'dan Kızılırmak'a kadar geniĢleyen Devletinin baĢĢehri olarak Ġstanbul'u almak ve Hz. Peygamber'in övgüsüne mazhar olmak en büyük ideali idi. 53 gün süren muhasara sırasında Fâtih'in ordusu. Tezkireciiik görevi için. Önce kendi devlet adamlarımızı terbiye etmeyip. Ġsfendiy Trabzon! Kornul TevkSS BĠLĠNMEYEN OSMANLI 75 suiistimal. Sultân'ın iĢlerini kolaylaĢtırıyor ve Bizans BaĢbakanı Notaras. zira Bizans ikiye ayrılmıĢtı." 7) Bütün bu sebeplerin etkisiyle. Planı sezen Ġmparator zor durumdaydı. Avrupa. Annesi onun gerçek saltanatını görmeden 1449 yılında vefat eyledi. i karadan) gambertıH sesleriyle! ierce im uygulandı t Fât Bu iĢi I eyledi. Gerek bu çeĢit fiillere ve gerek tamah ve rüĢvete cesaret edenleri. Osmanlı Devleti'ni kısa zamanda yükseltmiĢtir32. Ancak 1453 ġubatında Edirne'den yola çıkan toplar 5 Nisanda Ġstanbul önlerine geldi. ehil olmayan insanların göreve getiriliĢinin yattığını çok iyi idrâk eden Osmanlı PadiĢahı. yardım için Katolik olmalarını istiyor ve Ortodokslar ise hayır diyordu. 1 Bizanslılar. Edirne'den J baĢladı. 1452'de Boğazkesen Hisarı dediği Rumelihisârını inĢa ettirdi. Muhasaranın 53. 6 Nisan'da muhasara baĢladı. Bundan sonra vâkıf olduğun kötü hareket her kimden zuhur ederse. hemen kendisinin planlarını çizdiği topların dökümüne baĢladı. 12 Aralık 1452'de Ayasofya'da Katolik ayini yapılması. Ġstanbul'u almak için Boğaz'a hâkim olmanın Ģart olduğunu bilen Sultân Mehmed. . 34. her birinde türlü türlü uygunsuz tavırlar varken. ehliyetli bir kaç adayı düĢünerek seçip. tarafıma bildiresin. Türk sarığı görmeyi tercih ederim" diyordu. baĢkalarını terbiye etmeye yüzümüz kalmıyor.

5.000 krm2'ye geniĢletmiĢti ki. sh. sayı 49(1949). Bunun üzerine Erzincan civarındaki Otlukbeli denilen yerde 1473 tarihinde bu sıkıntı da bertaraf edildi ve artık Osmanlı devleti Toroslara kadar geniĢledi... AkĢemseddin. sayı 65 (1953). sh. Tevârîh-i Âl-i Osman.Fazıl IĢıközlü. vrk. Ahmed Uğur neĢri. "Ġstanbul'un Zabtı Hakkında Ġhmal EdilmiĢ Bir Kaynak". Molla Zeyrek. sh. Turan. II. Kutay. Osmanlı Devleti ve Osmanlı Kanunnâmelerinden bahis açılan her mecliste. Sırpça. El-Câml' Li Ahkâm-il-Kur'ân. sh. Trabzon Ġmparatorunun kızıdır. Hocazâde Efendi. 1/b-163/a..ġehzade Bâyezid Hân. 170-190. Batıyı emniyete aldıktan sonra. sh. c. I. Bali Bey ve benzeri çok sayıda devlet adamı ve komutanları saymak mümkün olduğu gibi. XVII. ZEVCELERĠ: 1. sh. Balaban Bey. 23581. Cemal. Fâtih'i iki sayfada değil.Günü Hz. c. Mayıs 1985. 2-GülĢah Hâtûn. Iorga. Canan. ġerif. Balistikteki keĢifleri. 149-166.Gevher Sultân.Alexias Hâtûn. asrının büyük âlimlerinden ve maneviyât erenlerinden. II. Belgeler Gerçekleri KonuĢuyor I-V. Peygam-ber'den alan Sultân Mehmed. Babinger. Ġstanbul 1982. Belleten. V. manevi komutanlar arasında ise.1036. sh. Asırda YazılmıĢ Grekçe . 3. Münâzarat. Mahmûd PaĢa. sh. Akgündüz. "Fâtih Sultân Mehmed ve Ġtalya". c. 140-219. baĢta Abbasî Halifesi olmak üzere herkes tarafından takdir edi32 Kur'ân. 27 vd.Anna Hâtûn. Nisa. Bu iĢi tamamladıktan sonra Belgrad hariç bütün Balkanları Osmanlı Devleti'ne ilhak eyledi. Ona bu büyük fetihte yardımcı olan devlet adamları arasında. Ġbn-i Kemal. 246-280. 4. akla gelen ve dermeyan edilen en büyük meseledir. sh. Defter.Çiçek Hâtûn. Ayasofya'ya sığınan on binlerce insanın burnu bile kanamadı ve Ġslâm Hukukunun bu konudaki hükümleri aynen uygulandı ve herkese temel hak ve hürriyetleri tanındı. 104-105. c. Molla Hüsrev. H. II. sh. Fâtih'in fetihten sonra yaptığı ilk iĢ. Ġbn-i Kemal. Âli. Matematik ilmindeki dehası. nr. Çev. sh. V/255 vd. Ġstanbul'un maddi ve manevi imar edilmesidir. Süleymaniye Kütp. 3ġehzade Cem Hân. Tevârih-i Âl-i Osman. Tarih. Hızır Bey. ReĢid Efendi. Peygamber'in müjdelediği fetih 29 Mayıs 1453 günü gerçekleĢti ve Osmanlı ordusu tekbir sesleriyle Topkapı ve Eğrikapı yönlerinden Ġstanbul'a girdi. I. sh.Helene Hâtûn. 10. Franz. Ġstanbul . Fethi. VII. Zağanos Mehmed PaĢa. 541. Yunanca. Farsça. 683-843. Molla Gürânî. BA. c. Lütfi PaĢa. 41-82. ancak 2000 sayfada anlatmak mümkün olduğundan. Kantemir. evlilikleri kısa sürmüĢtür. sh. 539 vd. sh. Tevârihi Âl-i Osman. BaĢtav. Süleymaniye Kütp. Belleten.Sitti Mükrime Hâtûn. Kurtubi. vrk. devletin sınırlarını 2. Çandarlı Halil PaĢa. Komutanlarından Gedik Ahmed PaĢa. Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan Fâtih'e kafa tutuyordu. onu anlatmaktan ziyade onunla alakalı iddiaları cevaplamayı tercih ediyoruz33. Es'ad Efendi. N. Arapça. yeni bir harbin hazırlığında iken. Bekir Sıtkı Baykal. Bâyezid ile Gevher Sultân'ın annesi. ÇOCUKLARI: 1. sayı I. Solakzâde. Bu arada Bizans'ın artığı olan Trabzon'daki Pontus Ġmparatorluğu da 1461 yılında tamamen tasfiye edilmiĢ oldu. Hatt-ı Hümâyûn. Kırım'ı aldı. 1481 yılında 51 yaĢında Gebze'de vefat etti.Gülbahar Hâtûn. Tevkiî Kanunnâmesi. VII. 14 devlet ve 200 Ģehir fethederek Fâtih unvanını Hz. Gözler. III. nr. Bunun 33 ÂĢıkpaĢa-zâde. sh. Ankara 1991. kendisine pürüz çıkaran Karamanoğulları ve Ġsfendiyaroğulları Beyliklerini tamamen ortadan kaldırdı. Dülkadiroğlu Süleyman Bey'in kızıdır. 48/a-49/a. 69-70. bu 3 Türkiye Cumhuriyeti eder demektir. Çev.Ġsmi bilinmeyen iki kızı. "XIV. Bütün bu fetihler. ġerâfettln). Bediüzzaman Sald Nursi. 28 yıllık padiĢahlığı süresince 2 Ġmparatorluk. Karaman Oğullarından Ġbrahim Beğ'in kızıdır. Ġshak PaĢa. Âyet: 58. 180183.ġehzade Sultân Mustafa Hân. NeĢrî. Ġtalyanca ve benzeri önemli dünya dillerinden dokuzuna vâkıf olması.. Fâtih Kanunnâmesi'nin sahte olduğu ve düĢmanları tarafından ona isnad edildiği söylenmektedir. Milli Kültür. MTM. Ġdeal Türk Gençliği. onu Osmanlı tarihinin en büyük askeri. 2. Ġbrahim. Ahmed. Defter. 417 vd. > 76 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYEN OSMANLI lirken. sh.. Adnan Sadık Erzi. Mora Despotu Demetrus'un kızıdır. 7. nr. Bu iddia doğru mudur? Osmanlı Devleti'nde kardeĢ katli meselesi ve bu meseleyi gündeme getiren Fâtih'e ait bir kanunnâmenin sıhhat durumu. XIII. Tarih KonuĢuyor Dergisi. 6. Türkmen Beyi kızıdır. düĢmana ve dosta söyletmiĢtir. devlet adamı ve âlimi olduğunu. Künh'ül-Ahbâr. 35. LI vd. c. Ahirzaman Fitnesi ve AnarĢi. Fâtih Sultân Mehmed. 107-147. Gedik Ahmed PaĢa.214. c. 5. Rum Mehmed PaĢa.. dinî ilimlerde büyük bir âlim olması. . (neĢr. Ġzmir 1989-92. Molla Vildân ve Molla ġeyh Vefa ve benzeri zatları zikretmek icabeder. Bizans Prenseslerindendir. Kltâb-ı Cihânnümâ. 4. 2162. 189-269.

c. Yani Ġslâm Hukukuna da I inkâr etmekle me Söz konusu I tını tanzim etmek i nusundaki fikirl Birincisi. . X. Harem'den Mektuplar. Ciltte 1 numara olarak neĢrettiğimiz teĢkilât kanunnâmesi-dir. "Reformcu Bir Hükümdar Fâtih Sultân Mehmed" . meselenin hususan Cumhuriyet döneminde hep keyfî yorumlara tabi tutulması ve Ġslâm hukukunun hükümlerine göre meselenin değerlendirilemeyiĢidir.. aynı Kütüph hükmün tatbik edilı bilgiler yer alması. Burada önemle Ģu hususu belirtmekte yarar görüyoruz: "Osmanlı Kanunnâmeleri" adlı kitabımızın I. LV. UzunçarĢılı. Hakkında farklı fikirler ileri sürülen ve tartıĢmalı olan kanunnâme. PadiĢahların Kadınları ve Kızları. ne ilmî ve ne de mantıkî hiç bir müstenedâta dayanmamaktadır. c. üç gruba ayırmak mümkündür: Birincisi. ZlriJ sadece ı ğimiz kanun zans'tan alıı dıĢında Kanı Kanunnârr SHANLI BĠLĠNMEYEN OSMANLI 77 ¦Cem en önemli sebebi. Aksun. Osmanlı Tarihi. sh. Belleten. me tutulması ve Ġslâm Burada önemle Ģu hu adlı kitabımızın 1. . Bunlara j uydurulmuĢtur. 79-86. Baykal. de bir Ģekilde. 51-82. bütün Fâtih Kanunnâmelerinin sıhhatinde Ģüphe bulunduğu Ģeklindeki izah ve beyanları. Kanunnâmenin ı bir çok ilim adamları. manın daha makul \ istiyoruz. Tarih Dergisi. sade dir. "Uzun Hasan'ın Osmanlılara KarĢı Kafi Mücadeleye Hazırlıkları ve Osmanlı. Bunların en büyük delili. II. Kanunnâmenin tamamının inkârı yoluna gitmektedirler. Yılmaz. sh. Osmanlı Tarihi. sayı 14. Kanunnâmenin sahte olduğunu ileri süren baĢta Ali Himmet Berki olmak üzere. i sahipleri gayet iyi ı kuna aykırı olc yoluna gitmekti tek nüsha olan l helerdir. sayı 69(1954). sayı 82(1957). Devletler ve Hanedanlar. Belleten. Bekir Sıtkı. Söz konusu ihtilaflı maddenin bulunduğu ve Fâtih tarafından Osmanlı idarî teĢkilâtını tanzim etmek üzere hazırlanan bu kanunnâmenin sıhhati tartıĢmalıdır. Bu iddia sahipleri gayet iyi niyet sahibidirler ve kardeĢ katli maddesinin tamamen Ġslâm hukukuna aykırı olduğu varsayımından hareket ederek. I. bu kanunnamenin tamamının uydurma olduğu görüĢüdür. değerli hukukçu Ali Himmet Berki tarafından ortaya atılan ve hamiyetli bir Ģekilde. Fil nüsha olan ı nüshası daha J yersizdir. c. 18-20. bu kanun hükmünü i muĢlardır ve çoğu da I yana Kraliyet Kütüph olsa da. I. / gelen bir aĢk I üslubunu nazara a Bu iddia. bu nüsha uydurmadır ve Osmanlı düĢmanı batılılar tarafından uydurulmuĢtur.1 nuyoruz. Ancak bu maddenin bulunduğu nüsha. ne bir Ģüphe ve ne de bir tartıĢma söz konusu değildir. Bazı muhterem insanların. hukukî tahlilini yapmanın daha makul ve ilmî olacağını ortaya koymaktadır. aynı Kütüphanede ikinci bir nüshanın daha bulunması ve en önemlisi de bu hükmün tatbik edildiğine dair Osmanlı Tarihçilerinin muteber kaynaklarında açıkça bilgiler yer alması. kendi zamanlarında kanunnâmeye ait tek nüsha olan Viyana Kütüphâne-i Kralîsi No 554 A. I. . sh. sh. Uluçay. Fâtih devrinde hazırlanmıĢ 75 kanunnâmeyi neĢretmiĢ bulunuyoruz. sh. Ali Himmet Berki hoca. XXI. Bu 75 kanuni bir tartıĢma söz konusuj rinin sıhhatinde Ģüphe I hiç bir müstenedâta daj olan kanunnâme.deki nüshada görülen Ģüphelerdir. Cildinde. Ġstanbul 1959. sh. Yani kanun hükmü Ġslâm Hukukuna aykırı olmayabilir. YaĢar. ancak uygulamada Ġslâm Hukukuna da kanun hükmüne de aykırı olaylar bulunabilir demek istiyoruz.F. 269-378. sh. Yücel. .Anonim Osmanlı Tarihine Göre Ġstanbul'un Muhasarası ve Zabtı". 105. XVIII. Bu 75 kanunnameden 74'ünün Fâtih'e ait olduğunda. Belleten. II. Bunlara göre. 127-173. "Bâyezid H'nin Ailesi". Sıhhati konusundaki fikirleri. Öztuna. Fâtih Sultân Mehmed'e böyle bir zulmü yakıĢtıramadıklarından ve bu kanun hükmünü Ġslâm Hukukuna göre yorumlayamadıklarından böyle bir yolu tutmuĢlardır ve çoğu da iyi niyetli insanlardır. en önemli sebebi. 18-21. Yoksa inkâr etmekle mesele çözülmüĢ olmamaktadır. . imanından ve Osmanlıya olan muhabbetinden .Akkoyunlu Harbinin BaĢlaması".. bir çok ilim adamları. c. c. kardeĢ katli meselesini kötüye yorumlayanlara kesin cevap verebilmek için müdafaa edilen. . 1-157. sadece I. 261-284. Biz de bu yolu tercih etmek istiyoruz. Belgelerle Osmanlı Tarihi. c. Viyana Kraliyet Kütüphanesinde bulunsa ve bu nüshayı ilk neĢreden yabancı bir tarihçi olsa da. böyle bir kanun hükmünü inkâr etmek yerine. Ġstanbul 1956. 125-135. sh. sayı 212-214(1991). c. 452-493. kardeĢi müdafaa edilen.

hangi Ģer'î hükme dayandığını. B) Kanunnâmeyi inkâr eden Ali Himmet Berki zamanında Kanunnâmenin tek nüshası biliniyordu. Hem bazı üslûb ve ifadelerin Fâtih devrine izafe edilemeyecek Ģekilde olması ve hem de bazı müesseselerin. Fâtih'e isnad edilen Kanunâme'nin sıhhatini kabul eden ve metnin inkârı yerine maddedeki meselelerin Ģer'i tahlilinin yapılmasına taraf olan görüĢtür. Zaten Konrad'ın inkâr ettiği maddeler arasında. tek nüsha olan kanunnâmenin üçüncü görüĢün izahında görüleceği üzere. Ayrıca bu Kanunnâmedeki teĢkilât hükümleri78 BĠLĠNMEYEN OSMANLI nin esasları. Üslûbuna ve Türkçesine yapılan itirazlar ise. Mühim olan meselenin Ģer'î izahını yapmaktır. kardeĢ katli dıĢında Kanunnâmenin diğer bütün hükümleri. aralarında yüzlerce ve belki binlerce. PadiĢaha has divandaki özel ve asıl nüshaki bozuk i BĠLĠNMEYEN OSMANLI . Bütün bunları biraz sonra tafsilatıyla izah edeceğiz. Her müessesenin. Tatbikatla madde metnini karıĢtırmamak icabeder.'de bulunan ve hem Mehmed Arif Bey tarafından neĢir ve istinsah edilen nüshadır. onun sıhhatine en küçük bir Ģüphe irad etmez. tamamen Selçuklu ve Abbasî devletleri vasıtasıyla. Kur'ân'dan sonra en sahih kitap olan Buhari'de dahi nüsha farkları bulunması. birden fazla nüshası bulunduğu takdirde. Viyana Kütüphanesi. Zira Allah'ın Kitabından baĢka her kitabın. Müellif bu nüshayı. Kâtibin hatalarını. sadece ve sadece suretidir. Kanunnâmenin tamamını reddetmektedir. Bu durum hem konuyla alâkalı ilmî makalesinden ve hem de bir günlük gazetede aksi iddiaları yalanlayan beyanlarından anlaĢılmaktadır. Bu görüĢün gerekçeleri Ģunlardır: A) Kanunnâmeyi inkâr etmekle mesele halledilmemektedir. Zira bu nüshaların hepsi de. Kanunnâmenin elimizde orijinal ve Hizâne-i Âmire'de muhafaza edilen aslı bulunmadığından. daha sonraki bütün Osmanlı TeĢkilat Kanunnâmelerinde tekrar edilegelmiĢtir. sıhhatine engel teĢkil etmez. bazı Osmanlı düĢmanlarının iddia ettiği gibi. ġimdi ise üç nüshası elimizde mevcuttur: Birincisi.F. 1029/1620'dir. meselenin üzerinde ayrıntılı olarak durmuyoruz. MüsteĢrik Konrad Dilger'e ait bulunan ve Kanunnâmenin bir kısmının sonradan yazılıp Fâtih'e izafe edildiği Ģeklinde özetlenebilecek olan görüĢtür. bir kısım iddialarına hak vererek ve bir kısım iddialarını da reddederek bu görüĢü cevaplandırdıklarından ve bu ilim adamı Kanunnâmenin aslını inkâr etmediğinden. Ģer'î hükümlere ve hukukun yüce düsturlarına aykırı değildir. hiç bir ilmî değere hâiz değildir. hem sadece bir nüshasının bulunmasını ve hem de kanunnâmenin üslubunu nazara alarak. Ġslâm hukukundaki ' Siyâset-i ġer'iye kitaplarından alınmıĢtır. Aydın Taneri ve Ahmed Mumcu gibi ilim adamları. tenkidli basım iĢini bilenler çok iyi takdir edeceklerdir. konuyla alâkalı çok ciddî bir araĢtırma yapan değerli tarihçi Abdülkadir Özcan da bunların içindedir. Fâtih'i ve Osmanlı Devleti'ni müdafaada yeterli olamayacaktır. her zaman kesin konuĢmak da doğru değildir. kardeĢ katli ile alâkalı madde de yoktur. Bu nüshanın istinsah tarihi. Zira. Çoğu araĢtırmacılar bu kanaattedirler ve bazılarının ileri sürdüğü hilâf-ı hakikat beyanların aksine. haĢa. Kanaatimize göre. Ancak Ģunu ifade edelim ki. Ġkincisi ise. ileride yapılacak Ģer'î tahlillerden anlaĢılacağı üzere. No: 554 A. orijinalini göremediğimiz kanunnâmeye hamletmek doğru değildir. Konuyla alâkalı araĢtırma yapan Abdülkadir Özcan. Zira.gelen bir aĢk ile. sonradan üç nüshası daha bulunmuĢtur. Bu arada muhtevasının tamamen Bizans'tan alındığı Ģeklindeki itiraz da. Kanunnâmedeki metin. Osmanlı Reisülküttâblarından Bosnalı Koca Müverrih Hüseyin Efendi tarafından Bedâyi'ül-Vakâyi' adlı tarih kitabında dere edilen nüshadır. kanunnâmenin nüshaları arasında 242 nüsha farkının bulunması. Ġkincisi. cildinin idare hukuku ile alakalı hükümlerinin Ģer'i tahlilinde izah edilmiĢtir. mezkûr eserin I. tamamen yersizdir. bu görüĢün esasını. Kanunnâmenin aslı ve orijinali değil. ancak kelime yahut harf seviyesinde nüsha farkları bulunacağını. kardeĢ katli meselesinin Ģer'î izahını yapamama teĢkil etmektedir. hükümlerin izahında ve kelimelerin tanziminde. bu görüĢün en nirengi noktasını teĢkil etmektedir. Burada Ģunu da ifade edelim ki. Üçüncüsü ise. henüz Fâtih devrinde bulunmayıĢı iddiası. 1022 yani birinci nüshadan 5 sene önce. Bu iddia. Yani istinsah edilmiĢ Ģeklidir. Fakat metni inkâr ederek bir yere varılacağı da Ģüphelidir.

bizim kütüphanelerimizdeki kaynaklarda. Ancak Ģu soruları sormak istiyoruz: Abbasîlerdeki Divan'üs-Saltanat ve Divan-ı Mezâlim'in daha da geliĢtirilmiĢ Ģekli olan Divan-ı Hümâyûn mu Bizans'tan alınmıĢtır? Yoksa tamamen Ġslâmî bir gelenek olan elkâb bölümü veya kadıların dereceleri mi Bizans'tan alınmıĢtır? Bütün bunlar. Osmanlı devlet teĢkilâtının temelinde. Fâtih'e ait bu kanunnâmenin sıhhati lehindeki görüĢleri teyid etmektedir. baĢka yerde uzun uzadıya izah ettik. eldeki belgeler. kardeĢ katli meselesinin burada bulunmayıĢıdır. neredeyse tam olarak geniĢ bir özetlemeyle vermiĢ ve Fâtih'e isnad etmiĢtir. Bütün bu zikredilenler gösteriyor ki. kanunnâmenin varlığını inkâr etmek yerine. bu üç nüshanın da aynı zamanda ve aynı Ģekillerde. kimin tarafından ve nasıl aynı yazılarla uydurulduğunu isbat etmeleri gerekmez mi? Eğer isbat ederlerse. hülasa olarak yahut tamamına yakın Ģekilde. diğer Osmanlı tarihlerinde ve kütüphanelerimizdeki kitaplarda da mevcuttur. 1083/1672 tarihli nüshanın diğerlerinden farkı. -Gelibolulu Ali Mustafa Efendi'nin. Osmanlı Devleti'nde kardeĢ katli. O halde. kuru iddialardır. Abbasî Devleti gibi sadece Müslüman ve Selçuklu Devleti gibi hem Türk ve hem de Müslüman olan devletlerin devlet anlayıĢı ve siyâset-i Ģer'iye 80 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYEN OSHKk. bu kanunnâmeden bahsedilmiyor demek. kitaplarının izi vardır34. kısmen. kardeĢ katli meselesi üzerinde durmak istiyoruz. Bizans müesseselerinin gerçek bir restorasyonu olarak değerlendirmek büyük bir hatadır. Hezarfen Hüseyin Efendi'nin bazılarının iddia ettiği gibi tarih kitabına değil. Ebül-Feth Kanunu adıyla Kanunnâmeyi Künh'ül-Ahbâr adlı eserinde aynen nakletmesi de bu meselenin mühim delillerindendir. çok meĢhur kitapların dahi inkâr edilmesi sonucunu doğurur ve tenkidli basımın ne demek olduğunu bilmemenin alameti olarak kabul edilir. Ġtiraz edenler sadece kardeĢ katli meselesine değil. sahteliğe delil göstermek ise. kanunnâmenin aslı değillerdir. kaynakları görmeden veya görenlerin araĢtırmalarını incelemeden. bütün kanunnâmeye itiraz ettiklerine göre. kanunnâmedeki her müessesenin. Ayrıca yukarda da belirttiğimiz gibi. istinsah edilmiĢ suretleridirler. bazı tarihçiler tarafından vahĢet ve saltanat uğruna insan katliamı olarak anlatılmaktadır. yine aynı müellifin Kanun-ı ġehinĢahî adlı eseri de. Elbette ki bozuk ifadeler ve nüsha farklılıkları bulunacaktır. c) Kanunnâme. Cildde esas aldığımız nüsha da budur. Osmanlı Kanunlarını derlediği Telhîs'ül Beyân Fî Kavanin-i Al-i Osman adlı eserine dere ettiği nüshadır. Nüshalar arasındaki farkların çokluğunu. Üçüncüsü ise. bizlere düĢen en büyük vazife olacaktır. ilmî olmaktan da öte gülünçtür. HeĢt BihiĢt adlı tarih kitabında kanunnâmeyi. Osmanlı Kanunnâmeleri I. Bunlardan bazılarını zikretmek faydalı olacaktır: -Yavuz devrinin büyük tarihçisi Ġdris-i Bitlisî. onun dayandığı Ģer'î esas ve hükümleri izah etmek. 36. Netice olarak. kardeĢ katli meselesi ile alâkalı Ģu maddedir: "ve her kimesneye evlâdımdan saltanat müyesser ola. Fâtih Kanunnâmesinin bir nevi tekrarı ve geniĢletilmiĢ Ģeklidir.79 sıın-tet-ikdirlere licZI Ġz dan çıkararak istinsah ettiğini bizzat ifade etmektedir. ya Siyâset-i ġer'iye kitaplarındaki Ģer'î hükümlere dayanan Abbasî Devleti baĢta olmak üzere Müslüman devletlerden veyahut Ġslâm'a muhalif olmamak Ģartıyla eski Türk Devlet geleneklerinden etkilendiğini. Ayrıca. Biz. Bizim. . KardeĢ katli meselesinin Kanunnâmedeki dayanağı olan madde nasıldır? Kanunnâmenin ihtilâfa yol açan ve farklı fikirlerin doğmasına sebep olan asıl maddesi. Fâtih Kanunnâmesinin muhtevasını. Ayrıca kardeĢ katli ile alakalı her yerde Kanun-ı Osmânî üzere diyerek meseleyi izah ve teyid etmektedir. bu üç nüsha. bizim de memnun ve mütehassis olacağımızı Ģimdiden ifade ediyoruz. Bu sebeple ayrıntıya tekrar girmiyoruz. Burada muhtevası ile alâkalı düĢülen büyük bir hatayı da belirttikten sonra. tamamen olmasa da.

tatbik edilecek cezaları Allah ve Resulü tarafından tesbit edilmiĢtir. Akgündüz. Osmanlı tatbikatındaki örnekler. Önce Ġslâm hukukundaki suç ve cezaları görelim: Bilindiği gibi Ġslâm Hukukunda. sh. Ancak üç Ģahitle zina yaptığı isbat edilen suçlu. unsurlanmnj Ilsyan grubu teĢkili Ġmalıdır. gun idam cezalan vardır. Osmanlı tatbikatı mıdır yoksa bu kanun maddesi midir? Bütün bu ve benzeri suallerin doğru cevabı nedir? Bütün bu konuları. Bu kısa mukaddimeden sonra. zina (hadd-i zina). 37. 311 vd.karındaĢların nizâm-ı âlem içiin katletmek münâsibdir. c) Tazir suç ve cezalarıdır ki. Untersuchungen zur Geschichte des Osmanischen Hofzeremüniells im 15. sayı 33(1980-81). sh. dinden dönmek (irtidâd) ve devlete isyan (bağy) suçlarından ibaret olan bu suçların. unsurları teĢekkül ettiği takdirde. üç çeĢit suç ve ceza vardır: a) Had suç ve cezalarıdır. Özcan. Unsurlardan birisi eksik olursa had cezası tatbik edilmez. Ġstanbul 1953.. ı t amaçlamak: (n [cezalan. A. I. unsurların teĢekkülüdür. maddeleri arasındaki bütün hükümleri. dört Ģahidle zina yaptığı isbat edilemeyen suçluya. maddeleri arı suçları tanzim dağıtmaya ve Mlır Dünyadaki bütün < lerle önlenmeye ( ġimdi bu tür r tih'in kanunnârr A) Bağy (Devlet* I Meselesi: KardeĢ • devlete isyan suç-' kunda. değiĢme : ittifak ed \ suçu I sindeki kart yat bu olu '• tatbikat. Bunlara \ Ġ âlemi korunaktır. 1/114-117. 30-31. kardeĢ katli ve bunu emreden kanun maddesinin tahlilini. 142-148. Prop. KardeĢ katli meselesinin Ģer'î dayanağı var mıdır? Bu sorunun cevabı. 34 vd. Türk Ceza kanunun 125 ile 163. devlete yani âlemin nizâmına karĢı iĢlenen suçları tanzim etmekte ve daha birinci . Biraz sonra açıklayacağımız veçhile. sh. biraz önce zikredilen had veya cinayet gruplarına girmeyen (esrar içmek gibi) yahut girdiği halde o cezaların tatbiki için gerekli unsurlara sahip olmayan (üç Ģahitle isbat edilen zina suçu gibi) suç ve cezalardır. da bâği ( inu. Meselâ. Allah ve Resulü tarafından tesbit edilmiĢtir. Devlete ĠS) I bunlar Müslüman) ! maz. Konrad. A. 5 vd. Yıldönümü Münasebetiyle Büyük Türk Hükümdarı Ġstanbul Fâtihi Sultân Mehmed ve Adalet Hayatı. Ġstanbul'un 500.. II. önemine binâen. bu kanuna ne derece uygundur? ġer'î hükümlere ters düĢen. "Fâtih'in TeĢkilat Kanunnâmesi ve Nlzâm-ı Alem Ġçin KardeĢ Katli Meselesi". Dllger. cezaları kısas veya diyettir. München 1967. Jahrhundert. Anınla âmil olalar". 12-13. Himmet. Hırsızlık (hadd-i sirkat). Baskı. bütün bütün cezasız da bırakılmayacaktır. sh. Bunların da çoğu cezaları. ĠĢte C i umumi ı • çıkarma I . 10 vd. Ekseri ulemâ dahi tecviz etmiĢtir. zina haddi tatbik edilmeyecektir. 2. ilgili maddenin de izahı demektir. ĠÜEFTD. herj den idamlar* yahut buna j durumu d Osmanlı S olan bağy ı mak i ar lir BĠLĠNMEYEN OSMANLI âlemin nizâmı. und 16. Connecticut 1982.. trılırlar. günümüzdeki ifadesiyle kamu düzeni ve kamu yararı için vaz'edilen idam cezaları vardır. ancak ülü'l-emr tarafından tesbit edilecek ta'zîr cezaları uygulanır. yol kesmek (kat'-ı tarik). 287. c. ĠĢte bu bölümde ülü'l-emrin tesbit ettiği veya kadı tarafından takdir edilen cezalar tatbik edilecektir. Osmanlı Kanunnâmeleri. Bunlarda mühim olan. Alderson.. ayrı ayrı sorularım cevaplarında tartıĢalım. Abdülkadir.. The Structure of the Ottoman Dynasty. Acaba bu maddenin mânâ ve mefhumunun Ġslâm hukukundaki izahı nasıldır? ġayet bu madde sahih ve Ġslâm Hukukuna uygun ise. içki içmek (hadd-i Ģirb). ĠĢte unsurları teĢekkül etmeyen bu suçlara tatbik edilecek cezalara ta'zîr cezaları denir. sh. 37. 328. b) ġahsa karĢı iĢlenen cinayet suçlarıdır ki. Osmanlı Hukukunda nizâm-ı âlem yani 34 Berki. yapabiliriz: Her hukuk sisteminde. âlemin nizâmı. I 163. c. had suç ve c tahakkuk ettiği' devlete (imama. Md. sh.D.

idam olunurlar. her hukuk nizâmında bulunan devlete isyan suçudur. Bunlara verilen ölüm cezası bir had cezasıdır ve hikmeti de devleti yani nizâm-ı âlemi korumaktır. kuvvet kullanarak iktidarı ele geçirmeyi amaçlamak (muğâlebe) ve açık bir isyan kasdı içinde bulunmaktır. unsurlarının tahakkukuna göre değiĢir: Sultândan farklı düĢündüğü halde bir isyan grubu teĢkil etmeyen ve bir yerde toplanarak baĢ kaldırmayanlara dokunulma-malıdır. tamamen Ģer'îdir. kanunnâmesinde böyle bir durumu da emretmemektedir. Ġslâm hukukunda nasıl yer aldığını ve bu hükümlerin Fâtih'in kanunnâmesindeki hükümle nasıl bağdaĢtırılabildiğini açıklamaya çalıĢalım. Bu isyan suçunun cezasının da idam cezası olduğunu. Meselâ Yavuz Sultân Selim'in. I. çok geniĢ mânâlar vermiĢlerdir. Mülteka'yı Ģerheden âlimler. ileri giderlerse ta'zîr cezaları ile cezalandırılırlar. Bağy suçunun unsurları. BeĢikteki bir bebeğin öldürülmesini. Bu konuda BaĢbakanlık Osmanlı ArĢivinde bulunan Ģu belgenin izahları enteresandır: 82 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYEN OSMANLĠ "Buğat yani âsiler ise. devlete isyan suçu. Murad'ın kardeĢleri Halil Ve Ġbrahim. Ġslâm hukukunda. bunlar tatbik olunmalıdır. I. Dünyadaki bütün ceza hukuku sistemlerinde de. Ģartlar teĢekkül etmeden idamlar verilmiĢtir. elbette ki Ģer'î değildir. ġeyhülislâmlardan bağy suçu imiĢ gibi fetva alındığı da görülmüĢtür. bir had cezası olan bağy suçuna sokulduğunu verilen fetvalardan anlıyoruz. araya giren jurnalcilerin ve yalancı Ģahitlerin beyanıyla. Netice olarak bağy suçunu iĢleyen PadiĢahın kardeĢi de olsa. Meselâ PadiĢah'ın meĢru emirlerine karĢı her nevi itaatsizliği ve umumi rahatı (nizâm -ı âlemi) ihlal edecek her çeĢit kıyam. elbette ki Ģer'îdir. had suç ve cezaları arasında yer alan bağy adı altında düzenlenmiĢ ve unsurları tahakkuk ettiği takdirde idam cezası ile cezalandırılmıĢtır. Ancak nazariyat bu olmakla beraber ve söz konusu madde bu Ģekilde tefsir edilebilmekle birlikte. sultana) karĢı ayaklanmak. devlete isyan suçları. idam cezası ile cezalandırmaktadır. mevcut hükümete ve PadiĢaha karĢı Müslümanlardan bir veya bir kaç kiĢi isyan etmeleri ve hükümetin emirlerine itaat etmemelerinden ibarettir. bağy ve isyanda ısrar ederlerse. çoluk-çocukları esir edilmez ve malları ganimet sayılmaz. Devlete isyan ettikleri an. bazen bağy denilen had suçunun Ģartları teĢekkül etmediği halde. Ancak Ģunu da hatırlatmak istiyoruz ki. eğer suçun unsurları tahakkuk etmiĢse. ĠĢte Osmanlı hukukçuları. gereken cezayı vermek. devlete (imama. Aksini kim iddia edebilir ki? Osmanlı Devletinde devlete isyan suçunun cezası olarak ortaya çıkan öldürme vak'alarından bazıları Ģunlardır: Osman Bey'in Amcası Dündar Bey (Hâdise kesin değildir).maddesinde devletin toprağı ve bağımsızlığını dağıtmaya ve bölmeye ma'tuf bütün hareketleri. savaĢla yola getirilirler ve cezaları idamdır. Ġsyan eden PadiĢahın kardeĢi de olsa. Fâtih'in kanun maddesindeki kardeĢ katlinin birinci grubunu. II. tatbikat. ġimdi bu tür hükümlerin. elbette ki müdafaa etmek yahut buna uyuyor demek de mümkün değildir. Kanunî'nin oğlu ġehzade Mustafa hakkındaki fetvalar buna misâl teĢkil etmektedir. Osmanlı tarihindeki kardeĢ katilleri ve idamların yarıya yakınının. bağy suçu kabul etmiĢ ve buna sebep olanları da bâği olarak vasıflandırmıĢlardır. benzeri hükümlerle önlenmeye çalıĢılmıĢtır. bağilerin cinayetleri hakkında. . Ancak Fâtih. A) Bağy (Devlete Ġsyan) Suçunun Tatbiki Sonucu KardeĢlerin Katledilme Meselesi: KardeĢ katli meselesinin birinci Ģer'î dayanağı. umumi rahatı ve nizâm-ı âlemi ihlal edecek olan her türlü isyanı ve memlekette anarĢi çıkarma hareketlerini (fesâd bis-sa'y). Murad'ın kardeĢi Mustafa. Murad'ın amcası Düzme Mustafa. Biraz önce açıkladığımız gibi. Ģunun-bunun tahrikiyle unsurları tam teĢekkül etmeden insanları dünyevî saltanat uğruna idam etmek. kanuna rağmen. padiĢahın meĢru emirlerine yapılan her çeĢit itaatsizliği. Bağy suçunun cezaları. her zaman nazariyatı takip etmemiĢ. II. ġurası dikkat çekicidir ki. insanları kati. malları gasp ve devlet iĢlerini engelleme gibi halleri. Ancak Ġslâm hukukunun hükümlerine aykırı olarak. Murad'ın oğlu Savcı Bey. Ancak fitneyi teskin için idamdan hafif cezalar yeterli ise. hareket. birisi ġi'îlerle ve bir diğeri de eĢkiya ile ittifak ederek Devlete isyan eden ve bağy suçunda aranan Ģartlara uygun bir Ģekilde bu suçu iĢleyen kardeĢlerine karĢı olan tutumu. bu tip hâdiseler teĢkil etmektedir. Müslümanlar. Propaganda yaparlarsa ikaz edilirler. Ģer'î hüküm değiĢmeyecektir. Mülteka ve benzen fıkıh kitaplarına göre. fetvalarında açıklamıĢlardır. bağy saymıĢlardır". fitne. Yalnız bunlar Müslüman oldukları için. fesad.

de Osmanlı kanunnıtr Ġbn-i Abldif' maktadır: "Soruldu: Fewt{ fitne uyandıran. had cezasını gerektiren bir zina suçu değildir. Kanunî Sultân Süleyman'ın oğlu Bâyezid ve bunun beĢ oğlu. Ancak unsurları tam teĢekkül etmese de. md. Yani had cezası olarak idam cezası tatbik edilmez.. hülasa eliyle ve dMjA| ile vazgeçmeyen bir* Cevap: tasdik ediyorsa...Yavuz Sultân Selim'in kardeĢleri Korkut ve Ahmed. idam cezası ile mahkûm edilmektedir (TCK. B) Siyâseten Katl=Ta'zîr Bil-Katl: Bu konunun giriĢinde açıkladığımız gibi. Hanefi hukukçuların çoğunluğu kabul etmektedir. Üzülerek ifade edeyim • Siyâsetname'sindr olduğu ve onun da U. fesadın tahakkuku hususunda kesin delillerin bulunması icabeder. maslahat-ı âmme ve nizâm-ı âlem gerektirdiği takdirde. Meselâ. elbette ki kötüdür ve yapanlar da manen mes'uldürler. .). buna siyâseten kati denmektedir. siyâseten kati fesad çıkaranlar. ulûlemr tarafından ta'zîr yoluyla ve idam cezasıyla cezalandırılamaz mı? Hanefi ve Hanbelî hukukçularının çoğunluğu. livâta suçu. o meselede sadece fukahanın görüĢlerini nakletmektedir. bu.. Osmanlı tarihi boyunca da. âmme maslahatı ve âlemin nizâmı düĢünülerek. ta'zîr yoluyla idam edilebileceğini. Önce Hanefi fıkı' izahlarını özetleyerek bir özetleme yapıyor "Ta'zir. konuyla alakalı fıkhî malumatı. Böylesine bir çirkef iĢi âdet haline getiren insanın. Ancak bu. bâği olarak kabul edip idam ettirmek mümkün değildir.•¦¦ bulunanlar için de aynının. âdâb ve kamu düzeni icabı ta'zir yoluyla idam edilebileceğini Ġslâm hukukçuları kabul etmiĢlerdir. Eğer bir fâsık.. ġimdi bu hüküm. Üzülerek ifade edeyim ki. Bu suiistirr Kanunnâmesindeki h. fıkıh kitaplarında aranan fesadın kuvvetle muhtemel olması yani nizâm-ı âlem Ģartına uymadan. belki Ģer'i bir hükmün suiistimalidir ve iĢlenen bir günahdır. Osmanlı Kanunnâmelerinde bulununca. Aynı Ģekilde fiilen isyan etmese bile isyana hazırlandığı her halinden belli olan bir insanın. ifade edeceği Ģeklindeki< meselede sadece fut derinlemesine tahkik ruz. olsa bile onun fetvasının ne değer ifade edeceği Ģeklindeki yorumlarına Ģahit olduk ve üzüldük.| lâmlarınınft BĠLĠNMEYEN OSMANLI 63 talarĢı Sırlan unun isen ia l»cı olmuĢtur. Bu suiistimal. PadiĢahın keyfî adam öldürmesi mi oluyor? Böyle bir iddia çifte standartlılık olur. saltanat aleyhinde olanları. Fâtih'in Kanunnâmesindeki hüküm ise. kamu düzenini (maslahat-ı âmme ve nizâm-ı âlem) bozan bazı hareket ve fiiller. bağy suçunun unsurları tahakkuk etmediği takdirde. Ancak bunun için de. sırf keyfî ve menfaati için böyle bir yola baĢ vuruyorsa. kati ıi> nefi hukukçularını: imâm yani ülü'l-c! verme esasını. hiç suç değildir anlamına alınmamalıdır. Türk Ceza kanununda bulununca adalet oluyor da. 125 vd.. ĠĢte Fâtih Sultân Mehmed'in "ekseri ulema tecviz etmiĢlerdir" diyerek ifade ettiği durum budur. Delilsiz ve. fıkıh kitaplarında aranan Ģartlar gerçekleĢmeden infaz edilen idam kararları maalesef olmuĢtur... OD "NIzâriHĠ kati ve lı yola girm*. kanunun ve fıkıhçıların vaz'ettiği siyâseten kati prensibinin hatası değil. bu görüĢün Dede Efendi'ye ait olduğu ve onun da böyle bir fetvaya yetkili olmadığı. Osmanlı Hukukunda nizâm-ı âlem. bazı safdillerin. Bu sebeple konuyu biraz daha derinlemesine tahkik etmek ve uygulama örneklerinden bazılarını takdim etmek istiyoruz. kararı ve yargı. Dede Efendi'nin Siyâsetname'sînden naklettiğimizden. fesada sa'y edenleri men' ve maslahat-i âmme tabirleriyle ifade edilen durum. H. Bu suçun cezası. Hanefi hukukçulara göre. fıkıh kitaplarındaki ifadelere uygundur. ta'zîr yoluyla idam cezasının verilebileceğini kabul etmiĢlerdir ki. . bugün devletin birlik ve beraberliği olarak ifade olunmakta ve bunun aleyhinde harekette bulunanlar. ulûl-emr tarafından tesbit edilir. k ĠĢte bu vt| teker teker ı Ģöyledir: "Nizâm-ı n lemedikleri vaki hakkının tatbMlj da Ģart o [emdir Bir i âlem Ġçin. Halbuki Dede Efendi. Ancak bugün aynı madde suiistimal edilerek bazen masumların canları yakıldığı gibi. genel ahlâk.

ehl-i fesadı darb. kati ile de olabilir. "Nizâm-ı âlem için Ģer ve fesadını defetmek üzere. s Ġbn-i Abidin'in Ģu fetvası da bu meseleyi gayet açık bir Ģekilde vuzuha kavuĢturmaktadır: "Soruldu: Fesad çıkaran. Bütün bunlardan anlaĢılmaktadır ki. idam edilir. tek kiĢinin veya yalancıların jurnali ile bu yola girmek caiz değildir. Ancak meselenin hukukî yönünü ortaya koymak için bunları da nakletmek durumundayız. Osmanlı ġeyhülislâmlarının fetvalarından anlaĢılan da budur". fitne ve fesada teĢvik edenler. imâm yani ülü'l-emr suçluyu katledebilir. Osmanlı tatbikatının hep Ģer'î hükümlere uygun cereyan ettiğini söylemek safdillik olur. bâtıl yollarla insanların mallarını zabtetmeye gayret eden insanların canlarına kıyan ve hülasa eliyle ve diliyle Müslümanları her zaman rahatsız edip de bu huyundan da idam dıĢında hiç bir ceza ile vazgeçmeyen bir adamın hükmü nedir? Cevap: Böyle olduğu kesin ise ve yalan söylemeleri mümkün olmayacak kadar çok Müslüman da bunu tasdik ediyorsa. dükkân soyanlar. Peygamber ve ashabının tatbikatına hamleden Hanefî hukukçular. Fesada gayret ettiği ve sebep olduğu Ģer'an sabit olmalıdır. cemiyetin nizâmını bozarak fesad çıkaranlar. El-Cevâb: MeĢrû'dur. bütün bu cezalar. yeryüzünde fesad için koĢuĢturan. Bunlara benzer arĢivlerimizde çok sayıda fetva vardır. Ayrıca ülü'l-emre tanınan bu siyâset hakkının tatbiki için bil-fiil fesadın tahakkuku ve sebeb-i âdî olan Ģahsın fil-hakika Ģerîr ve müttehem olması da Ģart değildir. Vecîhüddin'in MeĢârık'ul-Envâr Ģerhinden". Dürer ve Gurer". yol kesenler.. Zira o yeryüzünde fesad için sa'y etmektedir. hapis ve hatta kati ve idam tarzında ta'zir yoluyla cezalandırmak meĢru ise de. Soyguncular. Hz. zâlimler ve fesad çıkaranlara yardımcı olanlar. imam (sultan) ve hulefâsı daha evlâdır. jurnalcilik yapan. insanlar arasında Ģer ve fitne uyandıran. Zira vukuundan evvel def'-i fesâd. o mübtedi'i kati ve idam etmesi caizdir". kardeĢ katlinin sınırlarını geniĢlettiğinin biz de farkındayız. nefy. Dede Efendi'nin çok zayıf fetvaları da esas alarak. katledilir ve Ģerrini Allah'ın kullarından def ettiği için vesile olana sevap ve mükâfat verilir". Harrereh'ul-Fakîr Hacı Muhammed El-Müfti Bi Harpud-Ufiye Anhu. Zaten bazı kardeĢ katli olaylarının Ģartları gerçekleĢmeden yapıldığını biz de kabul ediyoruz. Bütün yazılanlara ve nakledilenlere rağmen. hem bütün fıkıh kitapları ve hem de Osmanlı kanunnameleri kaydetmektedirler. kısaca idam edilmesinde âmme maslahatı bulunanlar için de aynı hükümler geçerlidir". âlet-i câriha dıĢında adam öldürme ve benzeri suçlar tekerrür ettiğinde. Bir bld'atçının bid'atının yayılacağından korkan dindar PadiĢahın kulları ondan korumak ve nizâm-ı âlem için. vukuundan sonra ref'inden daha kolay olduğu müsellemdir. siyaseten katlin de belli Ģartları ve Ģer'î hükümleri mevcuttur. . te'dîb. Delilsiz ve mesnedsiz bazı iddiaların aksine.. 84 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYE!. bu uygulamaya siyâseten kati demektedirler. ĠĢte bu ve benzeri fıkıh kitaplarındaki Ģer'î hükümleri nakleden ve kaynaklarını da teker teker gösteren Dede Efendi'nin Siyâsetnâme tercümesinden bazı parçalar Ģöyledir: "Nizâm-ı memleketin bozulmasına sebep olan. tağrîb. Kaynak teĢkil eden ibarelerin tercümesi: "Kim bunu âdet haline getirirse. ġimdi de aynı mes'eleyi fıkıh kitaplarındaki Ģartlara göre tanzim eden. Osmanlı ġeyhülislâmlarına ait fetvalardan sadece birini kaydededlim: "Bu mes'ele beyânında Eimme-i Hanefiyeden cevâb ne veçhiledir ki. Âmme maslahatı gerektirdiği takdirde. Zeyd-i müfsid-i merkumun vech-i arzdan izâlesiyçün katli meĢru' mudur? Beyân buyurula. ta'zir yoluyla idam cezası verme esasını.. diyor: Hanefi hukukçularına göre. livâta. . Kati ile Ģerri def edilir. kati edilebileceklerine fetva verilmiĢtir.Önce Hanefi fıkıhçılarının son zamandaki en meĢhurlarından olan Ġbn-i Abidin'in izahlarını özetleyerek zikredelim. Zira onlar siyâseti daha iyi bilirler. Ġbn-i Teymiyye'nin Es-Sârim'ül-Meslûl adlı eserinde gördüm ki. "Gayr-i meĢru ĠĢlerin kati ve idam cezası ile define. bu Ģenî' fiilleri bizzat iĢlemedikleri vakitlerde dahi. ancak mahkeme kararı ve yargılamadan sonra mümkün olduğunu da. Zeyd'in âdet-i müstemirresi sâ'î bil-fesâd olduğu Ģer'an sabit olub ve ibadullaha mazarratı icabeder mevâdd-ı münkerâtın dahi kendüden sudun tevâtüren isbât olundukda. emr-i veliyyül-emr munzam ise. "Ta'zir Yoluyla Kati" baĢlığı altında bakınız ne güzel bir özetleme yapıyor: "Ta'zir.

Süleymaniye kütp. ġeyh Mehmed Arif. düĢman ülkelerin de bu fırsattan yararlanmak arzusudur. Mısır 1967. Vatana ihanet suçunun her hukuk nizâmında idamla cezalandırıldığını da unutmamak gerekir. Ġstanbul 1995. nizâm-ı âlemi devam ettirmek için Ģer'î hükümlerin tatbiki tarzında idamla cezaland Netice otodan sırf saltan» ( yanlar. Trabzon üzerine giderken yollarda her türlü zahmete göğüs geren ve bazan atından inip yaya yürümek zorunda kalan Fâtih'e Sara Hâtun'un "Oğul. kardeĢlerini bile feda etmiĢlerdir. sadece mahkeme kararının yeterli görülmemesi ve bu tip cezaların infazında veliyy'ülemrin yani Sultânın tasdikinin de Ģart koĢulmasıdır. Lem'alar. ufacık Trabzon için tatlı canına bu kadar eziyet değer mi?" Ģeklindeki sözünü. bu manayı j içün siyaseten I tehlikeye rinden dolayı ı larda uygulan göre yargılanıl veliyy'ülemrilei cezaların infaz. Osmanlı Devleti'nde mahkemeden ilâm ve ġeyhülislâmdan fetva alınmadan idam cezasının uygulanmadığını arĢivlerden öğ reniyoruz35. Sözler Yayınevi. Bir kısım tarihçiler. Ancak kendilerini. nr. Netice olarak. isterse de sadrazamlarını katletmede. bunun kimlere yarayacağının ve i'lây-ı kelimetullâh hizmetinin nasıl sekteye uğrayacağının çok iyi farkında idiler. Esad Efendi.Ne acıdır ki.1 35 Konuyla ilgili bazı fetvalar. Fâtih'in Anadolu birliğini sağlamak gayesiyle Uzun Hasan üzerine giderken. fetvasını v yen Hoca! veyahut > kimselere 39. ĠĢte onlar. ülkenin parçalanıp. Mecma'ül-Enhür. sh. Siyâsetname. 50-51. Zira nizâm-ı âlem içün siyâseten katlin.. Osmanlı sultanları ve bilhassa Hz. bizim davamız kuru kavga değildir" Ģeklinde cevablandirmiĢtir. sh. "Bu hanedanın maksad-ı a'lâsı. nr. seyf-i islâm bizim elimizde. 38. 3209. nr. YEE. 1/707. "validem" diye hitâb ettiği bu Akkoyunlu hükümdarının anası Sara Hâtun'a verdiği cevap çok manidardır. araya giren jurnalcilerin te'siriyle hata etmiĢ olabilirler. asırda ulaĢtığı seviyeyi göstermektedir: . ġeyhülislâmdan aldıkları fetvalarla. 6. bu manayı nerden çıkardıklarını isbat etmek zorundadırlar. Allah'ın rızâsını tahsilden baĢka gayemiz yoktur. Bediüzzaman Said Nursi. Ayrıca "emr-i veliyy'ülemr ile katl"den kasıt. 62-65. 1888. Ġstanbul Fâtih'i: "valide. as "Mücrim oKlti madan. vrk. tahtın mirasçısı olduklarını iddia etmeleri ve baĢta Bizans ve Ġran olmak üzere. Bazan Ģer'î esasın tatbikinde. 337-338 BĠLĠNMEYEN OSMANLI 85 »ġerri I ıslar tatbiki tarzında değerlendirmek icabeder. "siyâseten kati"i. I nunnamelerdtl "ehven-lĢarl mânâyı ve Osmanlı it hukuk niz araĢtırmacı/ fetvası. c. yargılama konusunda Avrupa'nın 20. 14-1540. Tere. Bu da önemli bir husustur. Damad. sh. böyle bir duruma fırsat vermemek için. Ġbn-i Âbldin. sh. vatanın ve devletin birliğini tehlikeye sokacak ve emniyet ve asayiĢi altüst edecek kimselerin fesada sa'y etmelerinden dolayı verilecek bir idam cezası olduğu. Bu ne demektir? Konuyu tarih ilmi ve devlet siyâseti açısından değerlendiren bir araĢtırmacının görüĢlerini özetleyerek bitirelim: Osmanlı Devleti'ni tehdid eden en büyük tehlike.709. Peygamber'in senasına mazhar olan Fâtih. IV. sancaktujl j adamları mücrim H veya müfettiĢ t örf te'addidir ¦ para cezası 1 Fıkıh! muhterem I verilmemiĢtir" ( Eğer bundan. Kanunnâmelerde yer alan Ģu ifade. uygulamada suiistimal yapılsa bile. 358/a vd. Nuruosmanlye kütp. BA. Ġslâm dinini dünyanın her tarafına yaymayı gaye edinen. Netice olarak. yabancılara sığınan Ģehzade veya diğer hanedan mensuplarının. önemli bir I pa'nın 20. ilây-ı kelimetullâh'dır" ifâdesi de Fâtih'e aittir. hem fıkıh kitaplarında ve hem de fetvalarda uygulanması için "Ģer'an sabit" olması yani Ġslâm muhakeme usulü kaidelerine göre yargılanıp suçun sabit görülmesi Ģartının tahakkuku aranmaktadır. bir çok idam hadiselerinde bu esaslara ri'âyet edilmemiĢ ve jurnalcilerin tahriki ile nice zulümlere sebep olunmuĢtur. keyfî iradeyi hâkim kılmak Ģeklinde değil. 25-35 . keyfe mâyeĢâ hareket edemediklerini. bu uygulamaların devlet siyâseti açısından haklı yönleri bulunduğunu iddia etmektedirler. kardeĢ katli meselesini. Reddu'l-Muhtâr Ale'd-Dürri'l-Muhtâr I-VI. cihâd sevabına nail olub. mahkeme kararı olmadan ve yargılama yapılmadan sırf saltanat ve dünyevi menfaat uğruna PadiĢahın adam öldürmesi olarak anlayanlar. ilây-ı kelimetullâhın en büyük temsilcisi kabul etmiĢlerdir. Ancak ister PadiĢahların kardeĢlerini.

PadiĢahın keyfî adam asması kasdediliyorsa. Bir Ģehzadenin. ġeyhülislâm veya diğer kadıların fetvası. siyâseten çok idamların icra edildiğini ve bu fiillerin ehliyetsiz bir kısım fakih ve kadılar tarafından meĢruiyet kalıbına sokulduğunu. Zira Yıldırım Bâyezid. çevresinin tahriki ile. ġimdi bu gözlükle hâdiselere bakalım: a) Orhan Bey zamanında üç idam hâdisesi yaĢanmıĢtır. Osmanlı devleti. ayrıca kendi oğlu Savcı Beyi de. en az bizim kadar Ġslâm'a ve onun hukuk nizâmının kaynakları olan fıkıh kitaplarına hürmet duyan insanlardır. Ve cezası idamdır. neyin verdiği cesarettir. Demek. henüz herhangi bir isyana yahut saltanat kavgasına giriĢmeyen kardeĢi Ya'kub'u. infirâddır. ġehzade isyanlarının ve Ģehzadeler arasındaki saltanat mücadelelerinin Osmanlı tarihinde önemli bir yer iĢgal ettiğini bilmeyen yoktur. yetkililer para cezası alarak salıveremezler. Bunun cezası. Bunların her üçü de had cezası mahiyetinde yani bağy devlete isyan suçunun cezası olarak tatbik edilmiĢlerdir. Fıkıh kitaplarında yapılan bu açık izahlara ve Ģer'î hükümlere rağmen. Yapılan suiistimaller dahi. ileride saltanat iddiasına kalkıĢmasın diye kati ettirmiĢtir. Osmanlı tarihçilerinin saltanat uğruna öldürülen ilk insan olarak tesbitleri doğrudur."Mücrim olan kimesne teftiĢ olunmadan veyahud üzerine zahir olan Ģenâyi1 Ģer'le ve örfle yerine varmadan. tarih bize göstermektedir. Her Ģeyden önce Ģunu tebellür ettirmekte yarar vardır. doğrusu biz de tesbit edemedik. b) Yıldırım Bâyezid devrinde ilk defa siyâseten kati veya Ģayet siyâseten katlin Ģartları gerçekleĢmemiĢse ki bunu tam olarak bilmiyoruz. KardeĢ katli ile ilgili kanun hükmü Ģer'-i Ģerife uygun olsa bile tatbikat. Kendüler mahall-i töhmet ve adamları mücrim ve müstahakk-ı ikâb olur. . Ġsterseniz Bediüzzaman'ın tesbitlerini tekrar ettikten sonra bazılarına beraberce bir göz atalım: "Hâkimiyetin en esaslı hâssası istiklâldir. ceza uygulayamazlar". sultanlığını ilân etmiĢ bir diğer Ģehzadeye karĢı gelmesi ve saltanat iddia etmesi. Hatta Bizans veliahdı Andronikos ile dahi babası aleyhine ittifak kurduğunu tarih kitapları kaydetmektedir. Bostan-Zâde Yahya Efendiler. Değerli araĢtırmacı Abdülkadir Özcan'ın yerinde tesbitleri gibi. Çok PadiĢahlar. Bazı araĢtırmacılar. Orhan Bey. âciz insanlarda dahi istiklâliyetini muhafaza etmek için. Hatta hâkimiyetin zayıf bir gölgesi. ya siyâseten kati yani fesadın kuvvetle muhtemel olmasından dolayı nizâm-ı âlem içün yahut zulmen idam edilmiĢtir. hakiki hâkimiyetin en esaslı hâssası ve infikâk kabul etmez bir lâzımı ve daimî bir muktezâsı. kararını yazan yahut en azından "nizâm-ı âlem içün öldürüldü" diyen Hoca Sa'deddin Efendiler. gayrın müdâhelesini reddir". Zira Orhan Bey'in kardeĢleri Halil ve Ġbrahim'in PadiĢaha isyan ettikleri ve saltanat mücadelesine giriĢtikleri bir vâkı'adır. bir kısım muhterem insanların "1400 yıllık tarihimizde yazılan fıkıh kitaplarının hiç birinde böyle fetva verilmemiĢtir" diyebilmeleri. Eğer bundan. bu redd-i müdâhele haysiyetiyle ma'sum evlâtlarını ve sevdiği kardeĢlerini merhametsizce kesmiĢler. gayrın müdâhelesini Ģiddetle reddeder ve 86 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠl ĠNMFYEN Cf ¦ kendi vazifesine baĢkasının karıĢmasına müsaade etmez. ġunu unutmayalım ki. Orhan Bey istemese dahi. sancakbeği ve subaĢı ve adamları nesne alub salıvermek memnû'dur. bu sözlerini ġeyhülislâmlık veyahut kazaskerlik gibi fetva ve kaza makamının en yüksek makamlarında bulunmuĢ kimseler olarak söylemektedirler. Ve her mücrim-i müttehemin cerimesi kâdî-i vilâyet katında veya müfettiĢ huzurunda sabit ve zahir olub ehl-i örfe teslim etmedin dutub siyâset eylemek hılâf-ı Ģer1 ve örf te'addîdir = Suçlu yargılanmadan veya kendisine isnâd edilen suçlar hukuken sabit olmadan. onun kadıları ve ġeyhülislâmları. tamamen bir bağy suçu mahiyetindedir. Ancak saltanat iddiasına kalkıĢmadan evvel idam edilmiĢse. istiklâldir. böyle bir Ģeyden ne kanunnamelerde ve ne de fıkıh kitaplarında bahsedilmemiĢtir. nazariyata uygun yürümüĢ müdür? Bu soruya cevap verebilmek için bazı önemli tatbikat örneklerini incelemek icab etmektedir. Ġslâm hukukunda idam cezasıdır. infirâddır. bizzat kendisine isyan ettiği ve ordu toplayarak babası ile savaĢmaya bile cesaret ettiği için idam ettirmiĢtir.o takdirde bir nevi zulüm yaĢanmıĢtır. 39. Hem kasdedilen bu menfi mânâyı ve hem de suiistimalleri tasvip etmek mümkün değildir. "ehven-i Ģer ihtiyar olunur" kaidesine uyularak yapılmıĢtır. Ġsyan sonucunda katledilmiĢlerdir ve siyâseten kati ile hiç bir münasebeti yoktur. kadıların kararı ve PadiĢahın tasdikiyle icra edilen siyâseten kati cezalarının fetvasını veren. Ancak tatbikatta suiistimallerin yapıldığını.

had cezası olan idam cezasına çarptırılmıĢtır. Neticede yakalanarak. Yani bu dönemde de. Mehmed Çelebi. Bu ise. II. kardeĢi Selim'e teslim . u-zun süren saltanat mücadelesine giriĢmiĢ ve hatta Osmanlı ülkesinin Bizans ile paylaĢılmasını da göze alarak imparator Manuel ile gizli ittifak dahi kurmuĢtur. Diğer bir hazin tablo da ġehzade Bayezid'in idamında yaĢanmıĢtır. sonradan ortaya çıkan kardeĢi Mustafa Çelebi için de geçerlidir. ordu toplayarak kardeĢi Selim'in üzerine yürüdü. ilerde fesada sebep olur korkusuyla siyâseten kati yoluyla idam ettirilmiĢtir. e) Yavuz Sultân Selim. Ancak I darıdır. Karamanoğulları ve Germiyanoğullarının tahrikiyle Bursa'ya yürümüĢ ve had cezası olarak idam edilmiĢtir. had cezası olan idam cezasıyla cezalandırmıĢtır. Osmanlı tarihçilerinin tesbiti doğrudur.! BĠLĠNMEYEN OSMANLI 87 pilim Ġn Km fena tayrıca bu mevzuda Osmanlı'nın can düĢmanı olan Safevî devleti ile de ittifak kurmuĢtur. Bu idam kararı.-de Mustafa cezası olara? kararı veren ¦ yanıldıkları \ Diğer trtrî oğlu olani saltanat hu ordu l iltica eden I nun had ctıui yukarıda z III. sızca ya h)I. Bu hareketi isyan kabul edildi. Kanunî'nin iki oğlu olan Selim ve Bâyezid. kardeĢleri Ġsa Çelebi ile Musa Çelebi'yi kendisine isyan ettikleri ve hatta saltanat için orduları karĢı karĢıya geldiği için bağy suçunun had cezası olan idam cezası ile cezalandırmıĢtır. hem kararı veren kadının ve hem de bunları tasdik edip icrası için emir veren Kanunî'nin.ı amûd-ı ı kabul edlln ailenin kardeĢ I azaltmıĢtır. f) Kanunî Sultân Süleyman. 1558 yılına kadar iyi geçindikleri halde.hukukî cihetini bilmediklerinden bunu tenkid etmiĢlerdir. sadece saltanat mücadelesine kalkıĢmamıĢ. siyâseten kati cezası mevcut değildir. Ancak Kanunî. Gerçekten Sultân Korkut. Diğer kardeĢi Ahmed ise. bâğî vasfıyla ġehzade Mustafa'yı idama mahkûm eylemiĢtir. Ancak bu meselede hem fetvayı veren müftünün. d) Fâtih'in babası II. bu tarihten sonra saltanat hırsıyla araları bozulmuĢtur. Aradaki jurnalcilerin tahriki ile ġehzade Bâyezid. Ġran'a iltica eden Bâyezid. Zira daha önceki idamlar had cezasıdır ve bağy suçunun cezası olarak tatbik edilmiĢtir. Bunların idamlarında siyâseten kati söz konusu değildir. c) Osmanlı Devleti'nin en karıĢık devresi olan Fetret Devrinde. KarıĢ mettiği ve P. Karısı Hürrem Sultân ve çevresinin tahriki ile.^ Ij lere ı siyâseten 1 istemese i kısım uyı ri ulemj yulmak k Kanuı tadır. kendi çocuklarının idamına karar veren bahtsız PadiĢahlardandır. Düzmece Mustafa). Uzun mücadelelerden sonra yakalanarak bâği muamelesi görmüĢ ve idam edilmiĢtir. rakipsiz sultan olduğu için. kardeĢ katli mevzu bahis olmamıĢtır. Murad'ın küçük kardeĢi Mustafa Çelebi de. ayrıca bu w:-tur. kendisini tahttan indirmeye azmettiği ve PadiĢah olmak isteği ile isyan ettiği Ģayiasına inanarak. topladığı ordu ile PadiĢah'a isyan etmiĢ ve sonunda yakalanarak cezası olan idama Ģer'an mahkum edilmiĢtir. Bu bir had cezasıdır. iki kardeĢini. Aynı Ģey. görünürde bağy suçunun cezası olarak had cezasıdır. Netoiv p olmamıĢtır. yanıldıkları veya yanıltıldıkları bir vâkı'adır. Murad'ın amcası Mustafa Çelebi (II. kendisine isyan ettikleri ve bâğî oldukları için.

ayrıntılı bilgiler.. Ahmed vefat edince. 30-31. Ġkinci olarak.328. 12-13. ġayet vâki ise. Namık Kemal de. Ģehzade Ahmed'in kati edildiği iddiasını sadece bir iftiradan ibaret görmektedir. sh. Fâtih'in Kanunnâmesi de bunu emretmemektedir36. sh. sh. Mehmed. III. Ankara 1978. Konrad. und 16. Artık amûd-ı nesebî yani Osmanlı sülalesinden en büyük olanının padiĢah yapılması usulü kabul edilmiĢtir. Bizans'ın Ģehzadeleri kullanarak Osmanlı Devleti'ni yıkma planları herkesçe bilinmektedir ve fetret devri de canlı Ģahitlerle doludur. gayr-ı meĢrû'dur. . Osmanlı Devleti'nde KardeĢ Katli. 88 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYEN OSMANLI 40.. Ali. 2. gevĢetmiĢ ve son derece azaltmıĢtır. sayı 10 (Ekim 1987). Devlete isyan edenin cezası elbette ki idamdır. çok büyük sıkıntılar içinde tahta geçmiĢtir. Osmanlı Devletinin KuruluĢ Döneminde Hükümranlık Kurumunun GeliĢmesi ve Saray Hayatı-TeĢkilatı. 184 vd. Jahrhundert. Ancak hangi gruba girmektedir? Bunun tesbit edilmesi gerekir. Abdülkadir. kardeĢ katli hadisesini tamamen ortadan kaldıramamıĢsa da. "Fâtih'in TeĢkilat Kanunnâmesi ve Nizâm-ı Alem Ġçin KardeĢ Katli Meselesi". Türk Dünyası Tarih Dergisi. c. ailenin en büyük ferdi olan amcaları ġehzade Mustafa tahta geçirilmiĢtir.D. Baskı. ĠÜEFTD. 1/114-117. Taneri. Özcan. Yıldönümü Münasebetiyle Büyük Türk Hükümdarı Ġstanbul Fâtihi Sultân Mehmed ve Adalet Hayatı. bu zamana kadar yapılan en kapsamlı çalıĢmadır. München 1967. 10 vd. Md. yukarıda anlatılan hükümler.edilince. Bir kısım uygulama ise. Zira PadiĢah istemese de bu ceza mukadderdir. Osmanlı Kanunnâmeleri. Nitekim Fâtih'in PadiĢah olması üzerine. sayı 33 (1980-81). siyaseten kati müessesesine yani Fâtih'in Kanunnâmesinde "ekseri ulemâ tecviz etmiĢdür" dediği usule uygundur ve fıkıh kitaplarında Ģartlarına u-yulmak kaydıyla açıklanmıĢtır. Himmet. Aktan. Fâtih Sultân Mehmed'in razı olamayacağını ısrarla savunmaktadır. A. Bu son eser. Bir diğer grup ise. Defter. Böyle bir zulme. ĠĢte görüldüğü gibi tatbikattaki durum farklıdır. yaĢının ne kadar olduğu da kesin değildir. kaynaklarda mevcut değildir. Ebüssuud'un fetvasıyla bağy suçunun had cezası olan idam cezasına mahkûm edildi. ne Ģer'î hükümlere ve ne de Fâtih'in Kanunnâmesinde ifade ettiği. 34 vd. "Osmanlı Hanedanı Ġçinde Saltanat Mücadelesi ve KardeĢ Katli". Ģehzadeleri bulunmasına rağmen. sh. sh. Bazı kaynaklar da. Akgündüz. Mehmed ve III.. 311 vd. ġehzade Ahmed'i haksız olarak katleden Evrenos-zâde Ali Bey olduğunu ve bu sebeple Fâtih tarafından idam ettirildiğini kaydetmektedirler. Bu hadisenin meydana geldiği Ģüphelidir. Ġstanbul 1953. Mehmed. Murad devrindeki olayları yerinde inceleyeceğiz. Murad vefat ettiğinde ġehzade Mehmed dıĢındaki bütün evlâdının vefat ettiğini ve bu arada ġehzade Ahmed'in de Amasya'da vali bulunduğu sırada öldüğünü yazmaktadır ki. Fâtih Sultân Mehmed'in kendi Kanunnâmesinin ilgili maddesini uygulayarak küçük yaĢtaki kardeĢi Ahmed'i katlettiği söylenmektedir. II. A. Mehmed'in tahta çıkmasından kısa bir zaman sonra kati olunduğu kaydedilmektedir. Zira Kantemir gibi yabancı tarihçiler dahi. Dilger. Fâtih için de geçerlidir. Osmanlı kaynaklarının bir kısmında Sultân Murâd'ın Ġsfendiyar Bey torunu Hatice Hâlime Hatun'dan doğma Ahmed isimli bir Ģehzadesi olduğu ve yaĢı küçük olan bu Ģehzadenin II. Tevârih-i Al-i Osman. Untersuchungen zur Geschichte des Osmanischen Hofzeremüniells im 15. fıkıh kitaplarında da tecvîz edilen siyaseten katle uymaktadır. 129. henüz bebek iken öldürülme iddiaları da ortadan kalkar. 36 Ġbn-i Kemal. The Structure of the Ottoman Dynasty. sh.. Ġstanbul'un 500. I. Ancak diğer Ģehzade katilleri gibi. Bir kısmı. babası II. Aydın. 142-148. Connecticut 1982. Üçüncü olarak. Bunu nasıl izah ediyorsunuz? Burada meseleye değiĢik yönlerden bakmak gerekir: Evvela. 287. 5 vd.. olayı doğrulamakla beraber. Bu kaide. Ahmed devrinde saltanat usûlünde ciddî bir değiĢiklik mevzubahistir. Bu hâdiseyle alakalı örnek fetvaları yukarıda zikretmiĢtik. I. 8. Alderson. sn. II. sh. bu ihtimalin doğru olması halinde. Gerçekten I. tamamen Ģer'î hükümlere uygun olarak bağy suçunun had cezasını tatbik etmekten ibarettir ve bunlara siyaseten kati demek hatalıdır ve meseleyi bilmemekten ileri gelmektedir. 36 Berki. 37. Murâd'ın vefatından sonra. Elbette ki bu uygulamalar. sh. h) I. II. Zira asıl haksızca yapılanlar bunlardır. c. Akman. Ayrıca Babinger'in altı ya da sekiz aylık olduğu konusundaki beyanı dıĢında.

Hz. ĠĢte böylesine bir dönemde. kendi koyduğu kanunun nizâm-ı âlem için fesada sa'y ihtimalinin bulunması sebebiyle siyâseten kati müessesesini ilk defa kendisi tatbik etmiĢ ve küçük kardeĢi Ahmed'i kati ettirmiĢti. bunu savunmanın manası yoktur. Ģartlan tahakkuk etmeyen bir cezayı tatbik edeceğine de ihtimal vermiyoruz. Önemle ifade <-inanmak istemiyoruz. öyle hareket eyle. 5 vd. Fâtih Sultân Mehmed'e ait 75 Kanunnâme neĢredilmiĢ bulunmaktadır. Konuyu daha ayrıntılı olarak görelim ve 1. tıpkı Barkan. Ģartları ruz. I 41. sh. nizâm-ı âlem için diyerek katletmiĢ olabilir. Tahta çıktığında. değerlendirme. devlete isyan suçuna teĢebbüs etmeden. ben var i-ken bu taht sana neden müstehakdır deyü dava edince. I Bizim Osmanlı! nunnâme neĢredilm^J ve itiraz edilen nunnâmeden nak Kanunnâmelerin de: Bizans Ceza Kanun ve Berkes gibi. '" Osmanl zalarının altemıtlffld Pil?" BĠLĠNMEYEN OSMANLI 89 girmektedir. Ben sana ne talimat verirsem. 407.". Anw> : PadiĢah'ın. Maddeyi okuyalım: . Ġslâm hukukuna aykırı ve Bizans Ceza Kanununun restorasyonu olarak takdim etmek ise. 147. aynı zamanda II. HammerJ Murâd Han b. tıpkı diğer un cezalarını tanzim ı kısas cezalarını uy edilecek ta'zîr cezi olarak görelim ve I Kanunnâmenin! cezalarını tanzim ı bilakis bu cezalan rak uygulanacak | mal denmektedir)) Kanunnâmesinin'. Bu doğru mudur? Bizim Osmanlı Kanunnâmeleri adlı eserimizde. Bâyezid.. yeterince ı faslı. Fâtih'e ait 2 nolu Kanunnâmenin ilk üç faslı. özellikle Ġslâm ceza hukuku hükümlerini kaldırdığı ve Ġslâm'a aykırı kanunlar yaptığı söylenmektedir. Mel» c. tıpkı diğer umumî kanunnameler gibi. t Tarih. Peygamber'in medhine layık olmuĢ bir padiĢahı hunharlıkla suçlamak ve hele bu konuda Bizans Ġmparatorları ile birlikte hareket eden Bizans tarihçilerini onaylamak mümkün değildir. isyan tahakkuk etmediğinden. 11 aylık bir bebenin öldürülmesini Fâtih'in idam ettirdiğine inanmak istemiyoruz. sanki Ģehzadelerin Osmanlı Devleti'nin yıkılması için kullanıldığını bilmiyormuĢ gibi. Ġslâm Hukukunda üç grup ceza bulunduğunu. cümle beğler ve paĢalar sana dönüb ve tahtı sana teslim ederler. i Ģeklini.^ olmadan böyle bire 41. had ve kısas cezalarını uygulamak için gerekli unsurlar bulunmadığı zaman. I. Hammer ve benzeri tarihçiler. bu taht benimdür deyü dava eyle. maddesini teĢkil eden ilk maddeyi. Fâtih'e ait 2 numaralı kanunnâmeden nakledilen. nice padiĢah olursun. Ġslâm ceza hukukunu ve bu ilahî nizâmın Osmanlı Devleti'ndeki tatbikat Ģeklini. sh. Ancak tekrar ediyoruz ki. Ancak bu ayrıntıları tam bilinmeyen olaydan dolayı. Köprülü ve Berkes gibi. 140. bir had cezası değildir. Peygamber'in senasına mazhar olmuĢ bir PadiĢah'ın. I. 37 Pala. I adam öldürse. Bu tamamen üçüncü guruba girmektedir. Fâtih gibi Hz. Madde: EJtf| ursa ki. Namık K c. Özetleyecek olursak.-ni bilmiyoruz. Önemle ifade edelim ki. bunu vesile ederek Fâtih Sultân Mehmed'e hücum etmiĢlerdir. ne derece gerçekleĢtiğini bilmiyoruz. ikincisi hadd-isirlü "1. kulağın bende olsun. Burada aran. lbn-1 K II. Zaten Evrenoszâde Ali Bey isimli bir zatın PadiĢah'ın haberi olmadan böyle bir cinayeti iĢlediğini bazı kaynaklar haber vermektedirler37. Burada aranan fesadın Ģer' ile tahakkuku Ģartının. Sultân Fâtih'in kendi kanunnamelerini hazırlatarak. bin akçeye d akçeye mâlik ola. Bunlardan ilk ikisi umumi kanun mahiyetindedir ve itiraz edilen hükümler de burada yer almaktadır. ülü'l-emrce tanzim edilecek ta'zîr cezalarının devreye gireceğini hemen hatırlatalım. Bu. Fâtih Sultân Mehmed. C aĢağa hallü olursa. Eğer bir kusur iĢlenmiĢ ise. Göreyim seni. Sultân Ffitilll ceza hukuku I söylenmektedir. Yavuz ve Kanunî'ye ait Umumî Kanunnâmelerin de 1. Ben Âl-i Osman nesliyim. \ ifâdeler de kan. sh. ceza hukukuna aittir ve daha ziyade ta'zîr cezalarını tanzim etmektedir. yaĢının ne kadar olduğu belli olmayan ve ama küçük yaĢta bulunduğu kesin olan ġehzade Ahmed'i.Bizans Ġmparatorunun elinde tutsak olarak tuttuğu Süleyman Çelebi'nin oğlu olması kuvvetle muhtemel bulunan ġehzade Orhan'a aynen Ģöyle söylediği kaynaklarca ifade edilmektedir: "Haydi göreyim seni. yeterince değerlendirememek demektir. Belki nizâm-ı âlem için siyâseten kati müessesesine girmektedir.

had ve kısas cezalarını kaldırmamaktadır. 16. adam öldürdü. Mevlûd. sh. Mehemmed Hân. sh. Bu üç fasılda had ve kısas cezalarının kaldırılmadığını.1-27). Cildinin mukaddimesine koyduğumuz zina suçu ile alakalı Ģer'iye sicil örneğinden de bunu anlıyoruz. Önemle ifade edelim ki. Halil. elin keseler. Hammer. 140. Diyelim ki.. II. Defter. Solakzâde. belki bu cezaların tatbiki için gereken unsurlar bulunmadığı takdirde. Fâtih'in Kazaskerliğini yapmıĢ olan Molla Hüsrev'in Dürer ve Gurer adlı iki ciltlik hukuk eserine ve de bu hükümlerin uygulama örnekleri demek olan Bursa'daki Fâtih dönemine ait binlerce mahkeme kararlarına havale ediyoruz39. Akgündüz. Akman. maddede "Eğer at uğurlasa." "eğer at uğurlarsa. A. maddesinde zina suçunun ta'zîr cezaları yani fıkıh kitaplarında ta'zir bilmal denilen cürm ü cinayet yani para cezaları tayin olunmaktadır. ta'zîr cezası olarak 400 ila 50 akçe arasında para cezasına çarptırılmasını emretmektedir. Ģerî'at huzurunda sabit olsa. Ġnalcık. 147. sh. Aktan. c. Haz. altı yüz akçeye mâlik ola. maddede de "Eğer adam öldürse. Ġbn-I Kemal. c. Osmanlı Kanunnâmeleri. andan dahi aĢağa ki. I. Ankara 1978. sh. 64-69. Tâc'üt-Tevârîh. KardeĢ Katli.. Zina suçunun unsurları tam olmadığı ve had cezaları tatbik edilemediği takdirde bu cezaların gündeme geleceği. Tarih." denilmektedir. Fâtih devrindeki Ģer'iye sicillerinde görülen ve Osmanlı Kanunnâmeleri adlı eserimizin 1. Ancak maktulün velileri afv ettiklerinden kısas etmediler. sh. elin keseler yani had cezasını uygulayalar. Tazir cezalarının alternatifli olması ve hâkime takdir hakkı tanınması Ģeklindeki esaslar aynen tatbik edilmiĢtir. bu durumda ta'zîr cezası olarak 200 akçe para cezası alalar. Devletin de kamu davası açarak yargılayıp ta'zîr cezası verme hakkı vardır. 187. elin keseler." gibi ifâdeler de kanaatimizi teyîd etmektedir. 38 Osmanlı kanunnâmelerindeki ceza hükümleriyle alâkalı genel esaslara bu maddede de uyulmuĢtur. 13. 14-15. 8-9. cürm iki yüz akçe alına. sh. sh. Yani hırsızlık suçunun unsurları tam olursa. ceza hukukuna aittir ve daha ziyâde ta'zir cezalarını tanzim etmektedir. bu hak ortadan kalkacaktı. Halil-Oğuz. elli akçe. Fâtih Sultân Mehmed'in Hıristiyanlığa meylettiği ve Papa ile mektuplaĢtığı söylenmektedir. sh. kan cürmi.. Osmanlı Devleti'nin bir Ġslâm devleti olduğunu. Zaten Kanunnâmede bulunan "eğer adam öldürse. 110. Fâtih Devri Üzerinde Tedkikler ve Vesikalar I. yukarıda isimleri sayılan bazı ilim adamlarının iddialarının tersine Ġslâm Hukukunu hayatın her safhasında uyguladıklarını ve aksi görüĢlerin belgelere dayanmadığını isbat için kaleme alınmıĢtır. I-X. cürm üç yüz akçe alına. ik incisi hadd-i sirkatin cezası olan el kesme cezasını düzenlemektedir. Evsat'ül-hâl olursa kim. Kantemir. yerine kısas etmeseler. yerine kısas etmeseler. ĠĢte Kanunnâme. Meselâ Kanunnâmenin 1. Zaten Fâtih'in kendi kanunnamesinde de benzeri ifadeler vardır.. Bu iddialar doğru mudur? . 37-38. bilakis bu cezaların tatbiki için gereken unsurlar bulunmadığı takdirde ta'zir cezası olarak uygulanacak para cezalarının yani cürm ü cinayet cezalarının (ki buna ta'zir bil-mal denmektedir) tesbit edildiğini madde hükümlerinden anlıyoruz. Hoca Sa'deddin. Büyük Osmanlı Tarihi. Osmanlı Kanunnâmeleri adlı eser. Eğer kesmezlerse yani uygulanmazsa. Bu durumda mirasçı diyetini alacak ve suçlu salı mı verilecektir? Hayır. VII. kırk akçe cürm alına38".. "1. 5 vd. aynı maddeyi tekrarlayan diğer kanunname maddelerinde. II. "eğer had urulmazsa" denilerek açıklandığı gibi. Eğer kısas yapılsaydı. Andan aĢağa gücü yeterse. Namık Kemal'in Tarihî Biyografileri. Gazavât-ı Sultân Murâd Han b. ilâh. kesmezlerse 200 akçe cürm alına" denilmektedir. Bu ve benzeri konularda itirazlarını devam ettirenleri. 258. gayette fakır'ül-hal olursa. Ġnsanlar 90 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYEN OSMANU Bu üç fasıldaki kanun maddeleri de. c. cürm yüz akçe alına. Ġnalcık. 37 Pala. I. cezası da kısasdır. Ġstanbul 1998.Kanunnâmenin ilk üç faslı (md. ilmî olmaktan da öte gülünçtür. 105-106. Andan dahi aĢağa hallü olursa. Madde: Eğer bir kiĢi zina kılsa. Mümin Çevik neĢri. c. 42. sh. sh. Bu sebeple Fâtih Kanunnâmesi'nin Ġslâm hukukundaki had ve kısas cezalarını değiĢtirdiği Ģeklindeki değerlendirme. ol zina kılan evlü olsa ve dahi bay o-lursa ki. 407. Ankara 1954. ÂĢıkpaĢa-zâde. bin akçeye dahi ziyâdeye gücü yeterse. uygulanacak ta'zîr cezalarını tesbit etmektedir. Çünkü birincisi kısas cezasını tanzim ederken.:.

Fâtih'in aĢk Ģiirleri.„:>¦.. sh. sevgilinin saçına zünnar ve zülfüne de çelipa yani haç denilir. 2) Orta Halli veya Evsatiil-Hâl. 2) Ġkinci iddia. Fâtih Sultân Mehmed'in tamamen divan Ģiirinin kuralları içinde kalarak yazdığı bir Ģiirdir. sh. Ceza Hukuku. 122 vd.. sh.' BĠLĠNMEYEN OSMANLI (kla'zîr ıta'zîr »cezainin | madamına. Bunları kullanan ve sevgili hayaliyle Ġsayı öven bir divan Ģairine Hıristiyan suçlamasını yapmak. sevgileri gönüllerde sıcak ürperiĢler uyandıran manevî güzeller için söylenmiĢtir. I. Osmanlı Kanunnâmeleri. 13. Baha. . annesi tarafından Hıristiyanlığa meylettirilmiĢ olabileceğine dair iddiadır. Fâtih bir» Bağlamaz t Servi animi BirFIrenjlf Lebleri d BirFIrutjU Belünüb Sevgiliyi I |zeten Fâtih. adamına. Fâtih bir Ģiirini Ģöyle kaleme almıĢtır: Bağlamaz Firdevs'e gönlüni Galata'yı gören Servi anmaz anda ol serv-i dil-ârâyı gören. Türk Hukuk Tarihi. ] edici ve övücü i Veren havasıylaj ebebiyle ĠM i Bunları ku yapmak. c. Maddede zina suçuna ait ta'zir cezası olan cürm yani cürm ü cinayet de denen para cezası tesbit olunmaktadır ki. 3) Yoksul.: -••. aĢkı ve sevgiliyi her saltanatın üstünde tutan bir incelik vardır.*.¦. kasden bu iddiaları ellerindeki medya imkânları ile kamuoyuna yaydıkları için. Bu Ģiirlerde Ģahane bir tevazu'. 16.•. olsa olsa divan Ģiirini bilmeyen cahillere mahsustur. sh. sh. genç ı ^sevgileri gönü Ģiirlerde Ģahane I Vardır.--. Ancak bazı tarihden ve bilimden habersiz kimseler. 73vd. 39 Kantar. buna cerime de denir. sevgilinin dudağını can veren havasıyla Ġsa'ya benzetirler ve sevgiliden gelen sabâ yeline de diriltici özelliği sebebiyle Ġsa adı verirler..•„-¦¦:¦¦¦¦•. ayrıca iktisadî Ģartlar açısından farklı tarifler verilmiĢtir. Bu esassız iddiaların dayandığı çürük deliller ve cevapları kısaca Ģunlardır: 1) Fâtih'in annesinin Mara Despina olduğunu ileri sürerek. Belgeler Gerçekleri KonuĢuyor. Bu manada kullanıldığı Ģiirlerde. GiriĢ. Fâtih'in j Divan Ģiiri t Bu manada kuı [denilir. 279-281). âĢıkına yaptığı zulümlerden dolayı sevgiliye de denilir. genç ve güzel bir padiĢahın her emrine âmâde kolay sevgiler için değil. • . Zengin demektir. Fâtih. Kâfir. bu tarz bir I mahrum bir kuru I kısaca Ģunlardır: 1) Fâtihin! tiyanlığa meyle olduğunu.-. III. divan Ģiirinde yerleĢmiĢ olan mazmunlardır.. 346 vd. Akgündüz. Kâfir. Divan Ģiirinde bazan kâfir. . Daha önce de ifade ettiğimiz gibi.. c. ayrı bir sorunun cevabında açıkladık. . her zaman Ġslâm'ın hükümlerini uygulamak için emirler veren ve en önemlisi de Uzun Hasan'ın annesi Sara Hâtun'a söylediği gibi i'lây-ı kelimetullahı yani Lâ ilahe illallah davasını yaymak için didinen bir devlet dört guruba ayrılmıĢtır: 1) Bay veya Ganî: Müslüman ve gayr-ı müslime göre..Böyle bir iddianın gülünç olduğu ortadadır. 4) Fakir'til-Hâl veya Gayet Fakir.•. j Galata'pf Oselvlb Orada tüg Dudakl Avnl. I. Bütün bunlar. I. KrĢ. ĠĢte bu kurallar çerçevesinde. 69.. Avnî mahlasıyla gazeller ve kasideler yazan ve hatta bir divanı bulunan büyük bir divan Ģâiridir. ¦„-. ayrı bir i 2) Ġkinci I larak yazdığı bir j zeller ve kasideler) aĢk Ģiirleri. Fâtih'in Ģiirlerinde tasavvuf? aĢklar da yer almaktadır.. Ġsevî veya benzeri kelimeler.. . Cin-Akgündüz.. 18. Bunun ne kadar esassız ve yalan olduğunu. c. Divan Ģairleri. c. . olsa ( Ġsinde. mutlaka cevaplandırılması gerekir.. bu tarz bir isnadda bulunmak gerçekten üzücüdür ve tamamen delilden mahrum bir kuru iddiadır. Peygamber'in övgüsüne mazhar olan. Hz. md. MflbH Belindik! K 3) BU* nen Ġslim M em del gösterdiği i gerektin Patrikli) bul paganda i tih'e y derilmemifH zaman. Ankara 1937. kelimenin takdir edici ve övücü anlamı ile tevriye sanatı yapılır. -. Kanunnâme. sevgili için kullanıldığında. Fâtih Devri Kanunnâmeleri.

Gönderilse bile. Fâtih'e Hıristiyanlık ithamını yapmak. Böyle bir hadiseye dayanarak. Orada Ġsa gibi insana hayat veren. Cem olayında olduğu gibi. kılıç hakkîçün. Sevgiliyi âĢıkına yaptığı eziyetlerden dolayı divan Ģiirindeki ifadeleriyle kâfire benzeten Fâtih. Mektubunda "Hıristiyan olmakla bütün Avrupa senin olacak. Fâtih hak ve hürriyetler verdiği fermanda dahi. Hatta Roma'daki Katolik Papa'nın Fâtih'e yazdığı mektuptan da bahsedilmektedir. Belindeki saçların ve boynundaki zülfünü gören bunu red edemezdi. senin âĢıkına zulmeden bir sevgili (Kâfir) olduğunu bilirdi. mutahhar ruhu içün ve yedi Mushaf hakkı içün ve yüz yirmi dörtbin peygamberler hakkı içün. Halbuki propaganda ayrıdır. dedem ruhîçün ve babam ruhîçün.Bir Firengi Ģivelü Ġsa'yı gördüm anda kim Lebleri dirisidür der idi tsa'yı gören Bir Firengi kâfir olduğun bilürdi Avniyâ Belün ü boynunda zünnar ü çelipayı gören. Seni Yunanlıların ve Doğu'nun Ġmparatoru yapacağız" Ģeklinde teklif ve tahriklerde de bulunmuĢtur. 3) Bu iddiayı isbat için getirilen bir çürük delil de. o tarihlerde Türklere yazılan mektupların bir moda haline geldiğini. Önemle ifade edelim ki. her zaman. Fâtih Sultân Mehmed'in tamamen Ġslâm Hukukunun kurallarına uyarak. yine ol üslûb üzere âdetlerin ve erkânların yerine getüreler. Fâtih'in ağzından cevaplar bile yazılmıĢ olabileceğini ilâve etmektedirler. Kabul eyledim ki. Pierre ne yapacağını ĢaĢırmıĢ ve belki Hıristiyanlığa meylettiririm ümidiyle Fâtih'e bir mektup yazmıĢtır. tayin edilen Patrik'in bu konuda propaganda yapmıĢ olabileceğini ifade etmektedirler. Ģimdiki hâlde Galata'nın halkı ve merdüm-zâdeleri atebe-i ulyâma dostluk içün Papaları Pravizin ve Markizoh Frenku ve tercümanları Nikoroz Baluğu ile Kalâ-i mezûrenin miftâhın gönderüb bana kul olmağa itaat ve inkıyâd göstermiĢler. Yemin ederim ki. Fâtih'in Ġslâmiyetle alakalı yaptıkları ve kendisinin büyük bir Ġslâm âlimi olduğu ise gün gibi ortadadır. Dudaklarının insana verdiği canlılık ve dirilik Ġsa'nınkine benzemektedir. Ancak hiç bir ferdini ve hatta kendilerinden Hanedana gelin gelen kızlarını dahi aldatamamıĢlardır. ancak Fâtih'e bu mektubun gelip gelmediği belli olmadığı gibi. aynen Ģöyle demektedir: "Ben Ulu PâdiĢâh ve ulu ĢehinĢâh Sultân Muhammed Hân bin Sultân Murâd'ım. Çandarlı Halil PaĢa'yı. bazı Bizans tarihçileri ve bu arada Hammer. kabul etmek tamamen ayrıdır. Ģöyle demektedir: Galata'yı gören gönlünü Firdevs denilen cennete bile bağlamaz. ancak gönderilmemiĢtir. Papa'nın mektubunun da edebî bir çalıĢma veya Hıristiyanlığı tehdit eden bir felâketi uzaklaĢtırma dıĢında bir gaye taĢımadığını açıkça ifade etmektedirler. Böylesine büyük bir devlet adamına. yeri göğü yaradan Perverdiğar hakkı içün ve Hazret-i Resulün -Aleyh'is Salâtü Ve's-Selâm-pâk. Maalesef. Bizans cephesi. Papa'nın böyle bir teklifde bulunması normaldir. 4) Bazı ilimden mahrum insanların. aĢırı Hıristiyanlık düĢmanı olduğundan idam ettirdiğine dair iddialar ise. bu iddiaları ileri sürenleri tokatlar-casına. Bu mektup yazılmıĢ olabilir. Trabzon Rum Ġmparatorluğunun da Fâtih eliyle yıkıldığını gören ve silahla karĢı duramayan Avrupa ve onun ruhani reisi olan Papa II. böyle davranmasını gerektirmektedir. Ġslâm Hukukunun emirleri. Ben dahi üzerlerine varub karalarını yıkub harâb etmeyem". zira tam tersi sebeplerle Halil PaĢa'nın . tamamen gülünçtür. ancak ajanları vasıtasıyla Fâtih'in bu tür mektuplardan haberdar olmuĢ olabileceğini delilleriyle anlatmaktadırlar. O selvi boylu sevgiliyi gören artık baĢka bir selvinin adını anmaz. Osmanlı Hanedan üyelerini her açıdan kendilerine 92 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYEN OSMANLĠ çekmek ve kandırmak istemiĢlerdir. münevver. böyle bir etki söz konusu değildir. benim baĢım içün ve oğlanların baĢîçün. Mesela Jaspart'ın "Büyük Türk tarafından Aziz Peder Papa'ya gönderilen mektuplar" adlı kitabının bu çeĢit hayali eserlere örnek olarak verilebileceğini kaydetmektedirler. Hatta Osmanlıların ağzından ve tabii ki. tarihi bilmemek olur. Papa'nın mektubunun Fâtih'e ulaĢtığının ve hatta gönderildiğinin dahi Ģüpheli olduğunu. gösterdiği anlayıĢ ve müsamahadır. kendülerin âyinleri ve erkânları ne veçhile câri ola-gelirse. hem Ġstanbul'da yeni tayin ettiği Patrik'e ve hem de bütün Hıristiyan ve Yahudiler gibi azınlıklara tanıdığı hak ve hürriyetlerdir. Ben dahi. Avni. ama Firengî Ģiveli olan bir sevgili gördüm. Batılı kaynaklar bile (BaĢta Clot olmak üzere).

Ayrıca Hıristiyanlığın ikinci merkezi sayılan Ġstanbul'u fetheden bir devlet adamının Hıristiyanlığa dair nadide Ģeyleri toplaması ve hatta bu konuda bir koleksiyon oluĢturması çok normal bir Ģeydir. belgelerin ıĢığında türbesinin Muradiye Camisinin doğusunda Hâtuniye Türbesi diye adıyla anılan yerde olduğunu ortaya koymaktadır. Fâtih'in üvey annesidir ve Sırp Kralı George Bronkoviç'in kızıdır. Bâyezid devrinde vefat edince Kornea Manastırına gömülmüĢtür. böyle Ģeyleri farklı r Fâtih'in niyetli keı Ġmtisâl-i 'Câhldü filltk'l Din-I Ġslâmın mücerredi Fazl-ı Hakk u hlm Ehl-I küfri ser-te-Mr| Enbiyâ vü evliyayı t Lütf-i Hak'dandurh Nefsü malllen'oll» Hamdü li'llah varg Ey Muhammed i Umarım gâlib ola t'S 43. B BĠLĠNMEYEN OSMANLI 93 ise. kendisi büyük bir Ġslâm âlimi olması ve hem de Ortodoks mezhebi ile Katolik Mezhebi arasındaki dengeyi siyâset açısından istemesi sebebiyle. II. Patrik de "Hıristiyanlığa Dair" isimli bir Risale ile dini hakkında bilgiler ihtiva eden bir eser kaleme almıĢ ve bu eser Karaferye Kadısı Molla Ahmed tarafından Türkçe'ye tercüme edilmiĢtir. Fâtih'in öz annesi olan Hüma Hâtûn ise. t Edebiyatı Tarihi. Meryem'e inanan bir Müslüman ise. aslı nereden gelirse gelsin. Fâtih Sultân Mehmed'in annesi kimdir? Hıristiyan mıdır? Fâtih'e de Hıristiyanlığı aĢıladığı bazı yazarlarca söylenmektedir. Murad vefat edince. bazı batılı kaynaklarda kaydedilmektedir. tarihi çarpıtmaktan baĢka bir Ģey değildir. Fâtih Sultân I Hıristiyanlığı a sı nedir? Önce Ģunu I yani Hıristiyan' babasının hail. Hıristiyanlık konusunda uzman olan âlimlerden istifade etmesini bilmiĢtir. 43. Latin Kilisesinin aleyhinde olan Patrikden. bugüne kadar . Ġsa ile Hz. bir Müslümanın annesi aslen ehl-i kitabtan olabilir.j Zünnar. ġöyle ki. hatta dininde devam da edebilir. Me A) Fâtih'in ( bazılarınca da ¦ annesidir ve Sırp I kadar Ortodoks] etmeyip Sırl annesine heri edeb gereği ı 1487 yılında 1 nik'teki Manastırl ğuna delil gösteri bep olarak z-kretrn Fâtih'in öz J rın farklı yon yapılan araĢtır™»'. yani Hıristiyan veya Yahudi asıllı olabilir. Çocuksuzdur ve ömrünün sonuna kadar Ortodoks olarak yaĢamıĢtır. Patrik Maksimos ile Patrik Manuel'in Hıristiyanlık ile ilgili ilmî tartıĢma yapmalarını da istediği. Fâtih'i ve Ġslamiyeti bilmemek demek olur Fâtih'in niyetini kendi dilinden öğrenmek daha doğru olsa gerektir: Ġmtisâl-i 'Câhidû fillah' olubdur niyyetüm Din-i Ġslâmın mücerred gayretidür gayretlim Fazl-ı Hakk u himmet-i cünd-i Ricâlullah ile Ehl-i küfri ser-te-ser kahr eylemekdür niyyetüm Enbiyâ vü evliyaya istinadım var benüm Lütf-i Hak'dandur hemân ümmid-i feth ü nusretüm Nefs ü mal ile n'ola kılsam cihanda ictihâd Hamdü li'llah var gazaya sad-hezârân rağbetlim Ey Muhammed mu'cizât-ı Ahmed-i Muhtar ile Umarım gâlib ola a'dây-ı dine devletlim40. Bunun için yeni tayin ettiği ve Ortodoksları temsil eden Patrik Gennadios'dan yazılı bilgi istemiĢ. Sonra da Serez'deki bir Manastır'a çekilmiĢ ve 1487 yılında II. Meselenin esası nedir? Önce Ģunu belirtmek gerekir ki.Hıristiyan âlemini küstürmemeye gayret gösterdiği için idam ettirdiği bazı kaynaklarda açıklanmaktadır.] Hâtuniye Türl lunduğu malı tarihçiler. baĢkasıyla evlenmeyi kabul etmeyip Sırbistan'a dönmüĢtür. 5) Fâtih Sultân Mehmed. Bunlardan birincisi. Ġstanbul'un fethinden sonra. Bu evi 40 Clot. Hele bu devlet adamı Fâtih gibi âlim ve Hz. Nitekim temliknâmeleri vardır ve bu belgelerde edeb gereği validem de demiĢ olabilir. olduğunu ifade < evlenir. Ebu Cehil'in oğlu Ġkrime gibi. Ebu Cehlimi su değildir.1 Hammer. kendisinin iyi bir Müslüman ve hatta veli bir insan olmasına mani değildir. Fâtih'in Hıristiyan olduğuna delil göstermek (bazıları da fetihden sonra gayr-i müslimlere tanıdığı hakları sebep olarak zikretmektedir). Sonra 1457'de Ġstanbul'a kaçmıĢ ve Fâtih de üvey annesine her türlü yardımı yapmıĢtır. A) Fâtih'in üvey annesi Mara ile öz annesi Hiima Hâtûn bazılarınca yanlıĢlıkla ve bazılarınca da kasden birbirine karıĢtırılmaktadır. Ancak Fâtih'in durumunda böyle bir Ģey de söz konusu değildir. Babinger gibi bazı yabancı araĢtırmacıların farklı yorumlarına rağmen. Mesele tamamen çarpıtılmaktadır. Selanik'teki Manastır'ın üvey annesine tahsisini ifade eden fermanı. Anne veya babasının hali. Türbenin bulunduğu mahalle de. Müslüman bir kadındır ve son yapılan araĢtırmalar. böyle Ģeyleri farklı noktalara çekmek. I d ir. Çdlpl Ġ Ankara 1946.

154-156. sh. Ġstanbul 1944. Solakzâde. c. Pala. Bursa ġer'iye Sicilleri. II. 4. böyle bir sonuca ulaĢman Ģ-: mizde de kesin bir I beytini aktararak bu I Yahudi'nin açı ve ı rekabetten de söylenmiĢ Tabibler Ģerbeti kim. Uluçay. Ġskender. sh. Bu doğru mu? Venedik'e satılmıĢ bir. Müslüman olmuĢ olan Hüma Hâtûn olmasıdır. Çelipa ve Ġsa maddeleri. 201. Avrupa'nın böyle bir plan hazırladığını ifade etmektedirler. zehirlenmiĢ olmaktadır. V Fâtih Sultân Mehmed'in vefatı ile alakalı iki rivayet vardır: Birincisi. Fâtih'in ġiirleri. sh. hastalığı Ģiddetlendi. Kâfir. Ancak sonradan Müslüman olmuĢ ve vezirlikle taltif olunmuĢtur. PadiĢahların Kadınları ve Kızları. 202. Ayağından rahatsızlığı vardı. I. Öztuna. verilen ilaçlar neticesinde fenalaĢıp kurtulma ihtimali olmayınca Hekim Yakub PaĢa'nın da müdahale etmediğini ve Karamanî Mehmed PaĢa ile Hekim Lari Acemî'nin kasden Fâtih'in vefatına sebep olduklarını ifade etmektedirler. Banarlı. Ġsmail Hami. Bursa ġer'iye Sicillerindeki kayıtlar ve arĢiv kaynakları. Ġstanbul 1998. Fâtih Devri Üzerine Tetkikler ve Vesikalar I. Netice olarak. c. Peçevi. 64. Babinger. Yahudidir ve bir süre Müslüman olmamıĢtır. Bâyezid'in zamanında da aynı görevi devam ettirmesi. II. Tarih. Resimli Türk Edebiyatı Tarihi. 178179. 44. Fâtih Divanı. 1. Fâtih Sultân Mehmed zehirlendi mi? Onu zehirleyen Yakub PaĢa'nın Yahudi olduğu söyleniyor. 155. 378. bazı tarihçiler de. onun vezir olmasından rahatsız olan Karamanî Mehmed PaĢa'nın kasıtlı olarak Hekim Larî Acemî'yi devreye soktuğunu. 8-11. 27 Nisan 1481 tarihinde Kapıkulu askerleriyle sefere gitmek üzere Üsküdar'a çıktı. Fransız asıllı bir mühtedi de olabilir. c. i Mehmed vefat evte*. nr. baĢlangıçta Sultânın hekimi olarak göreve baĢlayınca. 151-152. nr. Ġzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi IV. sh. v Ciğerin doğradı Ģerbet 0§ Dedi niçün bana kıydı t Âli'nin Ģu tesb\tt«\. Fâtih Sultân Mehmed. Resimli Tarih Mecmuası. c. 81. Hekim Yakub PaĢa'nın Fâtih'i tedaviye devam ederken. Ali Rıza. Bunlara göre Hekim Yakub PaĢa'nın öldürme kasdı mevcut değildir. Ansiklopedik Divan ġiiri Sözlüğü. Bu iki ihtimalde de Fâtih. Fâtih'in annesinin Hıristiyan olduğu iddiası doğru değildir ve üvey annesine validem demesi de onun annesi olduğunu göstermez41. 345-346. Lütfi PaĢa. Devletler ve Hanedanlar. Bu evlilikten 6 yıl sonra. 8361. Saffet Sıdkı. sh. nr. c. Ġstanbul 1971. ÂĢıkpaĢa-zâde gibi Osmanlı tarihçileri. Hüma Hâtun'un Ġsfendiyaroğlu Ġbrahim Bey'in kızı Hatice Hâlime Hâtûn Olduğunu ifade etmiĢlerdir. . sh. Kemal Edip. sh. Ġstanbul 1971-1972. "Fâtih'in Anası". Hammer.Hüma Hâtûn Mahallesi diye bilinmektedir. Hekimler konsültasyon yaptılar. Murad Ġsfendiyar Bey'in kızıyla evlenir. Fâtih'in Hıristiyanlığı Öven Gazeli. vrk. Sağman. Fâtih tarafından Ġshak PaĢa ile evlendirilen bu hanımın Fâtih'in öz annesi değil. Fâtih Sultân Mehmed. I. 442-447. sh. "832/1428'de II. 427. . vrk. Fâtih'in zehirlendiğine dair herhangi bir kayıt düĢmezler. Bizans Tarihi ve Hıristiyanlığın belası kesilen Büyük Mehmed dünyaya 40 Clot. Çetin. Halil. Nihad Sami. Buna karĢılık. nr. Acı artınca Ģarâb-ı fariğ (acıyı gideren Ģerbet) verdiler ve Fâtih Sultân Mehmed bunun üzerine rahmete gitti. Âli. Hekim Yakub PaĢa'nın II. Hekim Ya'kub'un 41 Topkapı Sarayı Müzesi ArĢivi. DaniĢmend. Bazı tarihçiler. Bir kaç gün Üsküdar karargâhında otur du. II. Andre. UzunçarĢılı. Hürriyet Gazetesi. Fâtih'in zehirlendiğine dair rivayetdir. NeĢrî. Yani devĢirmeden birinin kızı olması da muhtemeldir. Peçevî'nin ifade ettiği gibi. "Karaman! Mehmet/Plft£ mansız bir derde tutuldu» O da tedaviye baĢladı. Gebze yakınlarındaki Tekirçayırı veya Hünkârçayırı denilen yere geldiğinde. Fâtih'in annesinin Abdullah isminde birinin kızı olduğunu ifade etmektedir. Zira Fâtih'in tuğrasını taĢıyan ve kazaskerlerinin kaleme aldığı vakfiye. 94 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYEN OSMANLI gelir" demektedir. hakkındaki ithamların doğruluğunu Ģüpheye düĢürmektedir. Ankara 1946. 2312. Ġlacın dozunu arttırdılar. 126-130. Bazıları nıkris illeti demektedirler. Ġstanbul 1994. Ünsel. Büyük Osmanlı Tarihi. Bazı tarihçiler. 8 Mart 1996. 6254. 34. 13-16. Tam aksine diğer ikilinin tam bir planı vardır. Hatta Kantemir. Ancak sefere çıktığında hasta idi. Altan. Hekim Yakub PaĢa'nın bir Yahudi dönmesi olduğunu ve Fâtih'in Ġtalya'ya kadar uzanmasından ve Ġtalyanların veya Venediklilerin ajanı olmasından dolayı. 28. üvey annesi olması daha doğrudur. Zünnar. Osmanlı Tarihi. vrk. Ġkincisi ise. Hekim Yakub PaĢa. 31. Mühim olan annesinin Mara değil. bu hanım. 8380. Ġnalcık.

Âli'nin Ģu tesbitleri. Erdoğan. Tam bu sırada PadiĢah dermansız bir derde tutuldu ve Hekim Ya'kub tedavisini yaparken. Konu ile ilgili hayat vermesini I içinde resim. ceza olarak. Dedi niçün bana kıydı tabibler — Boyadılar ciğeri canı kana. Bazı mühürler ve paralardaki resimler gibi. Ayrıca vesikalık fotoğraflar gibi. bu da caiz görülmektedir. periyle nüs-nde45. Ankara 1997. yaptığı Ģeye hayat vermesini isteyecektir. dağ. Ġslâm Hukukunda resim (gölgeli gölgesiz) yapmanın hükümlerini özetleyelim. hilkati tam olmayarak bedenin bir kısmına ait olan canlıların (hayvan olsun. Ciğerin doğradı Ģerbet o Hân'ın — Hemîn dem zârî etdi yana yana. Fâtih baĢta olmak ressamlar gt. Tabibler Ģerbeti kim. içinde resim. levĢir-JKĠĠiman I:üvey Venedik'e satılmıĢ bir casus olduğunu iddia ediyorsa da. kaynaklardan hareket ederek böyle bir sonuca ulaĢmak zor görünüyor..O Hân içdi Ģarâbı kana kana. 271-272. taĢ. ġafii hukukçuların çoğunluğu baĢta olmak üzere. Ġstanbul 1997. sh. Bu hadisleri değerlendiren ve Ġslâm Hukukunun resmi neden yasakladığını inceleyen müçtehid hukukçular. Belgelerle Osmanlı Tarihi. Ali Kemal. Ġslâm hukukçularının fikir ayrılığına düĢtükleri konu ise Ģudur: Canlı varlıkların hilkati tam olanlar yani bedeni tam yansıtan resimler (fıkıh kitaplarındaki ifadesiyle hayatı mümkün kılacak bütün azaları ihtiva eden resimler). Bazı iftiralar için bkz. Hekim Ya'kub asrının Sokrat ve Bokrat'ı idi. c. sh. Çok zaman geçmeden Sultân Mehmed vefat eyledi. PadiĢah Anaları ve 600 Yıl Bizi Yöneten DevĢirmeler. Aydın. Gaybı kesin olarak Allah bileceğinden ve elimizde de kesin bir belge olmadığından. Mitler ve Gerçekler. bir kısım Ġslâm Hukukçuları tarafından caiz görülmemiĢtir. 3 ĠMANLI BĠLĠNMEYEN OSMANLI 95 ivin öz kafclv kaymedir. I hadisler bulun Bu hadis yen müçtehld r da ittifak hato mübâhdır. Kantemir. Meram. verdi Han'a -. sadece ÂĢıkpaĢa-zâde'nin Ģu tesbitlerini ve iki beytini aktararak bu bahsi kapatıyoruz: 'Hekim Ya'kub kim. insan olsun) resimlerinin de hem yapılmaları ve hem de kullanılmaları caizdir. islâm I yelim. Konu ile ilgili "Allah kıyamette resim yapanlardan. 136. neticede Ģu kararı vermiĢlerdir: Bütün müctehidler Ģu noktada ittifak halindedirler: Ağaç. köpek ve cünüp insan bulunan evlere girmezler" ve benzeri manalarda hadisler bulunmaktadır. Ġslâm Hukukunda resim yasağı ile ilgili Ģer'î hükümlerle nasıl bağdaĢtırırsınız? K olan ive-La Uji'ran Kim ¦sûre Konuyu değiĢik açılardan ele almakta yarar vardır: Evvela. Mahmûd'un kendi resimlerini devlet dairelerine astırdığını duyuyoruz. K Es'ad Solakzâde. bizi belli bir sonuca götürecek mahiyettedir: "Karamam Mehmed PaĢa vezir-i a'zam olunca Ya'kub ona hased eyledi. manzara ve benzeri Ģeylerin resimleri kesinlikle mübâhdır.122-123. Ģahsî bir rekabetten de söylenmiĢ olabilir. Bunlar doğru mudur? Eğer doğru ise. fakat o buna asla muvaffak olamayacaktır". O da tedaviye baĢladı. ne kadar Yahudi'nin açı ve devletsizi varsa. Yılmaz. Fâtih ve Fetih. Mahmûd'un kendi i Bunlar doğru ı ile ilgili Ģer'i I Konuyu değiĢik a Evvela. vezir oldu. c Fâtih. 45. 194 vd. suretin görülemeyecek kadar küçük olmasıdır ki. ġüphesiz iki ilaç birbirine karĢı menfi etki yaptı. I. "Melekler. Hanefi hukukçuların baĢını çektiği bazı . bir kısnB| baĢını çektiği I Ģartıyla mekı n NeĢri.. 134'de böyle bir iftira yer almaktadır. I. PadiĢahın iĢine karıĢtılar". ait olan canlıların! de kullanılmaları e dır ki. Bir diğer konu da. I Tarihi. bu da CĠĠ2Ġ kukçularının W#| lar yani kılacak bütün i üzere. Fâtih baĢta olmak üzere bazı Osmanlı PadiĢahlarının yurt dıĢından ressamlar getirterek resimlerini yaptırdıklarını ve hatta II. sh. Mehmed PaĢa Hekîm Lârî'yi tavsiye eyledi."42. sh. Bu söz.

Yasağın tek sebebi. eski fetvaları aĢacak Ģekilde Ģu görüĢleri beyân etmiĢlerdir: Yasak olan sadece gölgeli resimlerdir. XXXIV.. 190. suretlere ve heykellere tapmak yahut tapar derecede saygı göstermek endiĢesidir. Asrımızdaki bazı Mısır âlimleri ise. Es'ad Efendi. Fâtih Sultân Mehmed'den itibaren Osmanlı Sarayı' na nakkaĢ denen ressâmiar vazifeli olarak girmiĢlerdir. Ancak bu hususun. vrk. Kitap içinde kapalı bulunan bu gibi canlı resimlerin evlerde bulunmasının dine karĢı bir zararı var mıdır? Cevâb: Caiz olmayan. 473-482. "Fâtih Sultân Mehmed'in Ölümü". caizdir. sh. halkın tabiriyle alafrangaya ait herĢeyi almak Ģeklindeki aĢırılık neticesinde. Mahmûd'dan itibaren yapılan bazı icraatlar dıĢında. Belleten. Bir de gayet küçük olup uzaktan bakıldığında azaları belli olmazsa yahut azalan tam olarak tasvir edilmiĢ değilse. eğer resim Ģeklinde ise. Fıkha ait bazı hükümlerde zamanın tesiri önemlidir. Solakzâde. nr. sh. sayı 155 (1975). Yavuz'un Ġran Seferinden dönerken getirdiği ġah Mehmed. 96 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYEN OSMANU4 cak yerlerle alakalı yasak ile karıĢtırılmaması gerekmektedir. Kitapta kalmak Ģartıyla. Ġkinci olarak. Mühim olan tabloların tam resim olmamasıdır. sh. 425. kapalı kalmak ve asılmamak Ģartıyla. Zira yukarıdaki fetvada bunu anlatan cümleler. bütün azalan gösterecek Ģekilde yapılmamıĢ ve böylece ĢerT sınırlar içinde kalınmaya çalıĢılmıĢtır. c. daha ayrıntılı olarak konuyu izah etmektedir: "Edebi ve ilmî makalelerden istifade maksadıyla Resimli Kitap gibi resimli mecmuaları evlerimizde bulunduruyoruz. Bildiğimiz kadarıyla. Ġslâm Hukukunun resim yasağının altında yatan en önemli sebep.. ÂĢıkpaĢa-zâde. UzunçarĢılı. resim ve ressamlara karĢı muamele yürütülmüĢtür. Burada Ģunu nazara vermek gerekir ki. devleti tecdid eden bir insanın nam ve Ģanını . resimle aynı tutulmamıĢ ve Ġslâm hukukçularının caizdir dediği azaları tam belli olmayan gruba sokulmak istenmiĢtir. c. Bu esas fikirlere dayanan Ebüssuud Efendi Ģu fetvasını kaleme almıĢtır: "Bazı zî ruh Ģekli filoride tasvir olunduğu gibi. c. II. zaman iyi bir müfessirdir.-. zikr olunan saat musallada olmakla Salâtına kerahet terettüb eder mi? El-Cevâb: Suret büyük olmayıcak olmaz". Selim-nâme'deki minyatürleriyle bilinen NakkaĢ ġükrü. Ama kapalı olarak evlerde bulunması. Tarih. Tevârîh-i Âl-i Osman. I. ġemâil-i Osmaniye'yi kaleme alan NakkaĢ Osman ve Surnâme'deki minyatürleri çizen NakkaĢ Levnî. sh. bazı Efrencî saatlerde tasvir olunmuĢ olsa. 840-843. namaz kılınacak yerde sureti açık olarak bir tarafa asmaktır. Sultân II. I. Bütün bu saydığımız san'atkârların eserleri. konumuz açısından önemlidir. Clot. 266. c. sh. c. Osmanlı Tarihi. Osmanlı Devleti'nin son zamanlarındaki Ģu fetva ise. sh. 2162. Minyatür ise. 752. zaten fetva verilmiĢtir. hürmet ve ta'zim manasını ifade etmemek Ģartıyla mekruh görmekle beraber caizdir demiĢlerdir. En azından. Belgelerle Osmanlı Tarihi. 236-239. I. Kltâb-ı Cihânnümâ. 301-302. zannediyoruz ki. bütün Osmanlı tarihi boyunca. Mecdi Efendi. Ġslamın ilk yıllarında Ģirke sebep olabileceğinden dolayı kabir ziyaretini yasak etmesi ve sonra serbest kılması buna misal olabilir. II. kalemle çizilen veya makinayla çekilen fotoğraflar gibi gölgesiz resimler. sh. o zaman alel-ıtlak mekruh kabul edilmez.¦. Hürmet ve tazim maksadıyla suret bulunan odaya ise. sayı 134(1970). azaları tam olsa da yapılması caizdir diyen âlimlerin fetvaları esas alınmıĢtır. c. Lütfi PaĢa. Aksun. Osmanlı Tarihi. Osmanlı tarihi boyunca resim ve minyatürle meĢgul olan çok sayıdaki san'atkârlardan bazılarıdır.Ġslâm hukukçuları ise. yani heykellerdir. Ahmed Uğur neĢri. Her ne kadar. sh. Künh'ül-Ahbâr. Abdülgani ve DerviĢ Bey. biraz evvel zikrettiğimiz Ġslâm Hukukunun kaideleri açıktan ihlal edilmeyecek Ģekilde. I. PadiĢah'ın hazırlanan portrelerinin resmî dairelere asılması olayıdır. sh. putperestliği andıracak Ģekilde saygı için resim yapılması ve aĢılmasıdır. Fâtih'in Sinan Bey isminde bir nakkaĢı. c. resimlere. Ġtalya'dan getirttiği Matteo Pasti ve Konstaniço ve 1479 yılında talep üzerine Venedik'ten gelen Jantil Bellini. tablo Ģeklinde tam resim bulunmamaktadır. 191-192. Hadâık. sh. Mahmûd'un devrinde AvrupalılaĢmak adı altında. Âli. 231-234.. 219. rahmet melekleri girmez". Üçüncü olarak. 143-144. II. meseleyi bütün yönleriyle halletmiĢ bulunmaktadır. Aslında son naklettiğimiz fetva. ¦ ¦ . 169-170. c. Kantemir. bu manada canlı resimlerin. UzunçarĢılı. Ġsmail Hakkı. Fâtih. ayakla basılan yerde nakıĢ olarak yer alması caizdir. 165. XXXIX. 155/b. Yılmaz. namaz kılına42 NeĢri. 340. sh. kaydını izhâr etse itiraz edilmez.

Tarihçi Ahmed Lütfi. Ġslâmî hükümlerin yorum sınırlarını aĢmıĢ ve zaten dindar halk tarafından da çirkin karĢılanmıĢtır. zulme. Son zarr gibi. Ġstanbul 1997. c. riyaya ve hevâya. c. ilk Çandarlı olan Halil Hayreddin PaĢa'dan beri Osmanlı Devleti'nin hizmetinde bulunan Ģerefli bir ailedir. c. Ġstanbul 1241. A. kumaĢ gibi bir Ģeye nakĢedilmiĢ ola. putperf medeniyeti Ġse. 416. Sırât-ı Müstakim. 274/b. put-perestliği yasakladığı gibi.! etmesinin büyük ı Fâtih Sultân Mel» si hikmetine da1 ce üstünü sıva Ġleli herkesçe indirilerek gizle haline gelmiĢ ise( dığından fazla s Kanaatimize t lerdir. bu surette glrtr^ II. . Meğer ki. asılan resimleri indirilerek gizlenmiĢtir. Ünver. Bunun en acı misâli. Mahmûd'un i nezdindeki itibarım». Bunun en acıf bu Ģekilde tablo di'nin. I. Mahmûd'un AvrupalılaĢma uğruna. Kanaatimize göre. Fetâvâ. Siyer-i Kebir Tercümesi. Süleymaniye kütp. bu surette girer". II. Tarih-i Lütfi. Sultân Abdülaziz devrinde. beĢeri. Fâtih Sultân Mehmed'in Çandark Halil PaĢa'yı idam ettirmesi doğru mudur ve sebebi nedir? Türk asıllı bir aileden gelmesi katlinde bir sebep olabilir mi? Çandarlı ailesi. Ġstanbul 12901328. Fâtih Sultân Mehmed'in de. 252-262. II. Çandarlı ailesinden 43 Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır. Ayasofya içindeki melek suretlerini muhafaza ettiğini ve sadece üstünü sıva ile kapladığını söylese de. I-VIII. sn. ya taĢ h aline gelmiĢ bir zulüm (Lenin'in heykelleri gibi). V. sayı: 26 (27 Muharrem 1327). c. sh. sert sınırları geçen resimleri kabul etmemiĢlerdir. bu ve benzeri zayıf fetvalarla amel etmesinin büyük etkisi bulunmaktadır. hevesi kamçılayıp teĢvik e-der43. Osmanlı âlimleri. c. saygı amaçlı olmamak kaydıyla bu Ģekilde tablolara fetva veren ġeyhülislâm TurĢucu-zâde Ahmed Muhtar Efen-di'nin. II. verilen fetvadaki ve yapılan resmî yorumlardaki izahlar. Son zamanlardaki sapmalar istisnalardır. J ki gölgeli gölgeslzf cesed elbisesini ( deki fotoğraflar J der43. Daha sonraları ise. putperestliğin bir nevi taklidi olan sûret-perestliği de yasaklamaktadır. halk nezdindeki itibarının gün geçtikçe azalmasında da. Ali PaĢa'nın devlet adamlığında Ģüphe yok ise de. TurĢucu-zâde bu fetvasını Ģu hadise dayandırmıĢtır: "Resim bulunan eve melekler girmez. hem Ģiddetle tenkit < bulunan eve ı ola. Zira Kur'ân. A Bediüzzsman I VVensInk. Süheyl. Çandarlı Ali PaĢa dıĢında. Nitekim Sultân II. Ressam NakĢî. dua ve resmi törenle aĢılmadığından fazla sıkıntı meydana getirmemiĢtir. 46. meseleyi yumuĢatmak için. "Sur Avrupa f Sultân S: Cemin k • »OSMANLI ¦ir olunan S konuyu I hale buta zararı jlm kapalı I olup ıılel-ıöak BĠLĠNMEYEN OSMANLI 97 bulunmayarak ve maalesef zamanın ġeyhülislâmı ve bazı âlimlerinden de fetva alınarak yapıldığı söylense de. Ġstanbul 1327. ġehid Ali PaĢa 1028. Sıtkı Gülle. vrk. ta'abbüd manasını taĢıyacak saygı ve tazim kasdı bulunmayarak ver yapıldığı söylense ( hükümlerin yorum ı mıĢtır. Feild ' (27 Muh Ünver. V.| Efendi. Alfabetik Ġslâm Hukuku ve Fıkıh Istılahları Kâmûsu I-V. sh. Mahmûd zamanında olduğu gibi. istikameti konusunda bazı dedikodular mevcuttur. Avrupa medeniyeti ise. Ayntâbî Münîb Efendi. 46. 93-95. hem Anadolu'daki ve hem de Arap alemindeki Ġslâm hukukçuları tarafından Ģiddetle tenkit edilmesidir. Fâtih I mudur vt ı bep olabülf s Çandarlı ı hizmetinde W müstakim kim Ģüphe yok ise dul " Elmalılı H Sıtkı Gülle.gelecek nesillere anlatmak için sadece eski eserlerin korunması hikmeti esas alınarak. resimleri kendi güzelliklerinden sayıp Kur'ân'a karĢı çıkmaktadır. eski san'at eserlerinin korunması ve hatıraların yâd edilmesi hikmetine dayanarak. Ahmed Lütfi. Haz. ya cesed elbisesini giymiĢ riya veyahut tecessüm etmiĢ bir hevesdir (müstehcen dergilerdeki fotoğraflar gibi) ki. resim ve suret elbise. V. Mahmûd vefat ettiğinde. 50-52. sh. resim yaptırmak ve fotoğraf çekmek moda haline gelmiĢ ise de. Halbuki gölgeli gölgesiz suretler. Fâtih'in yaptığının Ġslama göre yasak olmadığı herkesçe bilinmektedir. hepsinin de mazbut ve müstakim kimseler olduğunda tarihçiler müttefiktirler. yaptığı bütün güzel hizmetlere rağmen. Ebüssuud Efendi.

.. sh.. 2162. "Suret".-. Atasoy. Molla Güranî ve vezir Zağanos PaĢa ısrarla feth-i mübinin nasib olacağı ümidiyle Ġstanbul'un muhasara ve fethini teĢvik ederken. Wittek. Ġbn-i Kemal. Halil PaĢa'nın Rumlara taraftar olduğu ve rüĢvet aldığı Ģeklindeki iddialar da.. Bunun efsane olduğunu söyleyenler. 141-142. . idamından sonra. c. Belleten. Halil PaĢa'nın Türk bir aileden gelmesinin veya benzeri iftiraların idamında rolü yoktur. .. Ġstanbul 1949. J. II. Ulubatlı Hasan olayı bir efsane midir? Hayır değildir. bu idamı Fâtih'in bir hatası olarak kabul ederler44.. Solakzâde. sayı 91(1959).. nakiller arasındadır45.. "16-18. 213-215. Sebeplerini Ģöylece sıralamak mümkündür: 1) Bilindiği gibi. Fâtih.. Önemle ifade edelim ki. Hatta bizim bir türlü inana-madığımız.. MenĢe'iTahsili-Kadılığı. sh. XXXVII. Belleten. sh. Bu yüzden Fâtih Sultân Mehmed'in haklı olarak ona gücenmiĢ olması kuvvetle muhtemeldir. e XXXII. sh. sh.. Defter. 1453'de Ġstanbul feth edildikten sonra önce zindana konulmuĢ ve 40 gün kadar sonra da idam edilmiĢtir. A.„¦ Giustiniani'nin yaralanıp ( Fâtih'den dördüncü saf C sıyla birlikte Ulubatlı maiyyetindeki 30 askerle| Buarada önemli olan. UzunçarĢılı. Aksun. Glück. Ancak Zağanos PaĢa gibi Halil PaĢa'nın muhalifi olan devlet adamlarının devĢirme olması ve Fâtih devrinden sonra devĢirme devlet adamlarının Osmanlı Devleti'ne hâkim olması böyle bir dedikodunun ortaya çıkmasına sebep olmuĢtur. gerçekten de kendilerinden sonra gelenlerin ulaĢamayacağı önemli özelliklerdi. Erdoğan. .. c. sh. sh. Osmanlı Tarihi. 48-51. Semavi. II. sh. "Sultân Cem'in Portreleri Hakkında". Paul. 48. vrk.! ve bu konuda dost dit konuda ayrıntılı bilgi ı meleri veya yanlıĢ ve Nitekim beraberindeki. Çandarlı Halil PaĢa Niçin Öldürüldü?. Clot. UzunçarĢılı. Murad'ın iki defa saltanattan çekilip oğlu II. -. Osmanlı Tarihi. BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYEN OSMANU biri de Fâtih zamanında Vezir-i A'zam olan torun Halil PaĢa'dır. 156/a. I.-. Ġstanbul'un fetil | olmadığını ı inektedir? . sh. 32-38. "Ankara Bozgunundan Ġstanbul'un Zaptına (1402-1455)". XXXV. Belleten. Sözler. Eyice. c. Françis ve Got'un beyanlarını da inkâr edememektedirler. Bediüzzaman Said Nursi. ĠĢte bütün bu sebepler bir araya gelince. Yüzyıllarda Saray Sanatı ve Sanatçılarıyla Osmanlıların Avrupa Sanatları Bakımından Önemi. 193..... muhasaranın kalkması yolunda Bizans devlet adamlarıyla iĢbirliğine dahi gitmiĢtir ve hatta ÂĢıkpaĢa-zâde gibi bazı tarihçilere göre rüĢvet bile almıĢtır. .¦-.. Ankara 1988. sayı 145(1973). 2) Ġstanbul'un fethi meĢveretinde AkĢemseddin. Es'ad Efendi. Mehmed'i tahta geçirmesinden sonra tekrar PadiĢah olmasında rol oynayan devlet adamlarının baĢında Çandarlı Halil PaĢa gelmektedir.-¦. Savunmanın temel direği olan Venedikli General 44 ÂĢıkpaĢa-zâde.. 568. . Mitler ve Gerçekler.Kazaskerliği Vezirliği ve Kumandanlığı". Halil PaĢa. Semavi.. Çandarlı Vezir Ailesi. 47. Osmanlı ordusu 29 Mayıs Salı günü sabaha karĢı Edirnekapı ile Topkapı arasında umumi bir hücum baĢlatmıĢlardır. sh. 58-59 ve diğer yerler. Sözler Yayınevi. sh. sayı 138(1971). 558-560. sevmeyenleri tarafından abartılmıĢ ve Fâtih Sultân tarafından 1453'de idam edilmesine yol açmıĢtır. c. defa Edirne'ye gelerek tekrar tahta geçmiĢtir. c. Böyle olsaydı.. Bazı tarihçiler. Aydın. ĠA. bizzat Bizans ve batı tarihçileri Dukas. Mehmed.. Ġsmail Hakkı. XXIII. Süleyman Çelebi adındaki oğlu Kazaskerliğe ve bir diğer oğlu Ġbrahim Çelebi de Fâtih zamanında Edirne kadılığına ve II. sh.. VII. "Çandarlı (Cendereli) Kara Halil Hayreddin PaĢa. Osmanlı Tarihi. Tevârih-i Âl-i Osman. 616-621. 355-380. "Kanunî Sultân Süleyman'ın Yeni Bir Portresi". Halil PaĢa'nın teĢvikiyle II. VVensink. ama yerli ve yabancı tarihçilerden bazısının ifade ettikleri gibi. Eyice. Ġsmail Hakkı. Bazı iftiralar için bkz. Belleten. sh. Cemil. c. 1-49.. sh. Heinrich. Murad. II. ĠA. 90. Tarih. Ġstanbul 1333..¦-. UzunçarĢılı. Ġstanbul'un fethinden sonra. AkĢemseddin ve Molla Gürani gibi maneviyat erlerinin fethi müjdelemeleri ve Fâtih'i teĢvik etmeleri üzerine.. 9-11. ...Hayatı ve Eserleri. Nurhan. nr. sayı 127(1968). Künh'ül-Ahbâr. 145. Çandarlı ailesinin hem ilmiyeden gelmeleri ve hem de öz be öz Türk olmaları. geçmiĢteki üç haçlı seferini bilen bir devlet adamı olarak ısrarla fethe karĢı çıkmıĢ ve muhasaranın kaldırılmaması halinde bütün Avrupa'nın asırlar boyunca Osmanlı düĢmanı olacağını iddia etmiĢtir. "Tasvir". I. Fâtih ve Fetih. 58-60. UzunçarĢılı. Tarihçinin yakın tanıdığı Halil PaĢa'ya özel bir husumeti olduğunu düĢünmek mümkündür... Âli. II. Bâyezid zamanında da Vezir-i A'zamlığa kadar yükselemezlerdi. 457477. 398-399.

Clot. M. c. 1958. vrk. c. nr. 18'inin Ģehid olduğu gelen nakiller arasındadır45. TOEM Ġlavesi. Yılmaz. Ġstanbul'un fethi sırasında gemilerin karadan yürütüldüğünün doğru olmadığını söyleyenler var. Aksun. güzergâhı ve karadan yürütülen gemilerin sayılarında farklı görüĢler bulunmaktadır. II. Solakzâde. olayın yani bir Müslüman askerin sancağı surlara dikmesidir ve bu konuda dost düĢman bütün tarihçiler ittifak halindedirler. Ġsmini tam vermemeleri veya yanlıĢ vermeleri önemli değildir. 217/a. Mitler»! uzatmamak 0tf HANLI BĠLĠNMEYEN OSMANLI 99 tu! feth mistir. ġerafettin Turan neĢri. Ancak sabaha karĢı yapılan bir harp planı olması hasebiyle ve de gemilerin geçirildiği bölgenin o günlerde ormanlık olması sebebiyle. Bu iddialar hakkında kaynaklar ne söylemektedir? IPaĠstanbul'un fethi sırasında gemilerin karadan yürütülmesi hadisesi. Clot. 1 Fetihname.Ġstanbul'un fethi s yerli ve yabancı kaynı yin Osmanlı kontrol etmiĢler ve j karĢı yapılan blrr lerde ormanlık < farklı görüĢler buluı Ġstanbul'un I görüldü. c. . Kritovulos. Fâtih. n Kemalpasad* ġ Clot. 63-65. Fâtih. Tophane'den ayrılan 50 ila 70 adet arasındaki gemi. c. Tarihçi Françes bu konuda ayrıntılı bilgi verdiği gibi. 1331. 196. I. Süleymaniye Kütp. Tâcîzâde Ca'fer Çelebi. I. Tarlh-i Sultân Mehmed Hân-ı Sânî. 63-65. History of Mehmed the Conqueror. f tahta ında me'ye «ona lîağaGiustiniani'nin yaralanıp cepheyi terketmesi. ġehit Ali PaĢa. Burası Tophane önündeki sahilden baĢlayarak Boğazkesen'den geçiyor ve buradan güney batıya dönüp sırtları aĢarak Löbon Pastahanesi tarafına çıkıyor ve tepeyi aĢarak Perapalas yanından KasımpaĢa'ya yani Haliç sahiline çekiliyordu. Mitler ve Gerçekler. M. I. 138-139. nr. Bucarest. Hatta Bizans askerleri. sh.. V. 141-142. vrk. * Ducas. 52 vd. sh. Tarih-i Feth-i Kostantınıyye.. Osmanlı Tarihi. I: Conqueror. Princeton 1964. sh. hemen hemen yerli ve yabancı kaynakların ittifakı ile sabit bir olaydır. Kritobulos d'Imbros. Hazırlık 21-22 Nisan i vaĢta hazır olan i dırlar46. herhalde zincirleri kırıp geçtiler diye zincirleri kontrol etmiĢler ve gördükleri manzara karĢısında hayrete düĢmüĢlerdir. Nitekim beraberindeki 30 kiĢiden. Aksun. UzunçarĢılı. atılan ok ve ateĢlerle. 299-303. 2720/14. 64/a. 487-488. Ġstanbul 1328. toplam 2156 adımdır ve bu da yaklaĢık 3 mil kadar tutmaktadır. KarĢı görüĢ için bkz. Osmanlı Tarihi. c. sh. 66. Buarada önemli olan. 45 KemalpaĢazâde. Fâtih ve Fetih. c.-*¦¦¦ >¦¦¦ . Zira Hal luĢmasına mani tefi I Burası Tophane ı güney batıya dönüpJ Perapalas yanındtıtj Tophane'den dört y Ģa'ya kadar da i maktadır. sh. Ġstoria Turca-bizantina (Türk-Bizans Tarihi). Tarih VII. hem savaĢta hazır olan Bizans tarihçileri ve hem de Osmanlı tarihçileri ittifakla açıklamaktadırlar46. 86 vd. Fâtih. Önce gemilerin karadan çekileceği yer tesbit edildi. Ancak uzatmamak için bu kadarla yetiniyoruz. 15. Bu olayın doğruluğunu. Mahrûse-i Ġstanbul Fetihnamesi. Süleymaniye Kütp. Tophane'den dört yol ağzına 980 adım ve buradan TepebaĢı'na kadar 240 ve KasımpaĢa'ya kadar da 906 adım ki. Dukas. Belgelerle Osmanlı Tarihi. 271. Ġstanbul'un fethedilmesi için bazı gemilerin Halic'e indirilmesinin zaruret olduğu görüldü. Âli. Ducas. Osmanlı Tarihi. Dukas da olayı doğrulamaktadır. 6. Osmanlı Tarihi. KarĢı görüĢ için bkz. sh. P 46 Kem Kritovulos. Önemli olan böyle bir olayın yaĢanmasıdır. sh. Aydın. Mitler ve Gerçekler. Yapılan ölçümlerde. 479-482. 4205. Künh'ül-Ahbâr. Hazırlıklar tamamlandı. Ahbâr. sh. Bölüm'dekl basit Ġddialar. Erdoğan. I. I. 46 KemalpaĢazâde. Zira Halic'e gerilen zincir Hasköy ile Ayvansaray'da bulunan iki ordunun buluĢmasına mani teĢkil ediyordu. sh. c. sh. Hemen hemen bütün kaynaklar burada zikredilebilir. sh. Müslüman askerleri heyecana getirmesi ve Fatih'den dördüncü saf Osmanlı askerinin de Topkapı surlarına tırmanması emrini almasıyla birlikte Ulubatlı Hasan isimli küçük rütbeli ve genç bir asker veya subay. V.: c. Fâtih. 21-22 Nisan gecesinde KasımpaĢa'ya kadar indirildi. sh. 48. 47! Fetih. sabahleyin Osmanlı gemilerini Haliç'te görünce. I. Aydın. UzunçarĢılı.. 9-11. Osmanlı bayrağını surlara dikmiĢlerdir. Erdoğan. Fâtih ve Fetih. Türk-Bizans Tarihi. 253-254. maiyyetindeki 30 askerle beraber. sh. 52-55.

hadd-i Ģirb olarak vurulacak olan 80 sopanın yanında para cezası alınması emr olunmaktadır veya sopa cezası uygulanmadığı takdirde para cezası uygulanacaktır. Sâkıyâ mey sun ki. Bu yayınlara karĢı söylenmesi gerekenler Ģunlardır: 1) Elimizde mevcut olan Osmanlı tarihlerinin hiç birinde ve buna ilaveten Bizans tarihçilerinin hiç bir eserinde. Mesela. Onun Ģarafc sinde demlenmekted> 50. biraz sonra değerli bir divan edebiyatçımızın değerlendirmelerinden iktibasda bulunacağımız satırlarda görüleceği gibi. elbette ki Ģiirini bu mazmunlar üzerinde kuracaktır.r -ı Ziyar ' lOSMANLI h iddia ren o-Ġve Hz. Türk veya Ģehirlü olsa. Yani. Bu . Peygamber'in övdüğü bir devlet adamına. 500 yıl boyunca. Bir divan Ģairinin.. bunların uygulama örnekleri olan Ģer'iye sicilleri ve en önemlisi de Fâtih'in tasdikinden geçerek yürürlüğe giren Fâtih Kanunnâmesindeki hükümler. Fâtih'in içki içtiğini değil. Yıldırım Bâyezid ile ilgili iddialara cevap verirken ö -zetledik. Ġstanbul'un fethinden dolayı gururları incinen bazı Batılı tarihçilerin. özellikle Fâtih'in Kazaskeri olan Molla Hüsrev'in Dürer ve Gurer adlı Osmanlı Devleti'nin yarı resmî kanun kitabı. Ģöylece özetlemek mümkündür: Fetih kutlamalarına rastlayan günlerde. açıkça içkiyi yasaklamakta ve bu suçu iĢleyene uygulanacak cezaları düzenlemektedir. onu ayyaĢ gösterme gayretinde olanlar vardır. bir gün lâle-zâr elden gider Çü erer fasl-ı hazân bâğ u bahar elden gider. ĠĢte gazel yazacak kadar divan Ģiirine vâkıf olan Fâtih. Ģarab. aĢk. ġimdi iddia al lim'in kızı Fatma ledilen cimrin da bun. Kısaca elimizdeki bütün arĢiv vesikaları. Ancak bu tabirler. Sadece ve sadece. tç oğlan kavramı! ve oğlancı olı bile bu konuda ı tarihçilerinin meselenin aılı WI Batılı bir kısım I PadiĢahlarının gayr-ı leri tarafından uzun Ġçoğlan. Divan edebiyatını bilenlerin hiçbiri. Fâtih'in içki içtiği ve bunu teĢvik eder mahiyette Ģiirler yazdığı iddia edilmektedir. kadın ve benzeri tabirler. Müslüman (Türk Müslüman manasına kullanılmaktadır) ve Ģehirlü olsa. ir delile Ġr. Mesela. Ġki ağaca bir akçe cürm alına". hiç bir güvenilir kaynakta yeri yoktur ve Hz. divan edebiyatımızdaki mecaz ve istiare gibi kurallar çerçevesinde söylenmiĢtir ve bunların özel manaları mevcuttur. Fâtih yazdığı gaz< mecazî mana ve ma/' özürlü insanların bu * edemezdi. Fâtih'le alakalı iddiaların ise. Ģiirinde Ģarabdan bahsetmesi san'atın ve zarafetin gereğidir ve manası da bizim bildiğimiz içki değildir. 3) Fâtih'in Ģiirlerindeki bazı ifadelere gelince. hadd cezası uygulanması için gerekli-Ģartları oluĢmadığı zamanlarda. Fâtih'in Ģiirlerinde geçen bazı tabirleri. durduklarını ve dahi örttürdükl nı utanmadan Meme: saçmadır. Topkapı ray'da çalıĢan it baĢkanlığı personelin* kullanılır. Peygamberi ve onun dostlarıdır. bu manada iftira ve isnâdları hiç bir delile dayanmadan yapmak ise. Fâtih'in içki içtiğine dair yazılı belge sayılabilecek bir bilgi bulunmamaktadır. Bu konuda neler söylenebilir? Bu konudaki ayrıntılı bilgiyi. bu Ģiirlere bakarak Fâtih'e böyle bir iftirada bulunmamıĢtır. içki içenlere uygulanacak ta'zîr cezalarını düzenleyen Fâtih'e ait bir kanun hükmü aynen Ģöyledir: "ıs. içki içenleri cezalandırdığını anlatmaktadır. gazelinde bu tabirleri kullanacaktır. Ancak bunların divan edebiyatında kendine mahsus manaları vardır. Divan Ģiirinin manzumeleri içinde özellikle gazel tarzının konulan daima bellidir: tabî'at. kendilerine göre yorumlan vardır. Ġç oğlan ki çarpıtmalara öı Bir kısım meĢru mün. kadı ta'zir ura. Allah. 2) Elimizdeki Fâtih dönemine dair Ġslâm Hukuku kaynakları.100 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYEN OSMANLI 49. bu konuyu. #i diyecektir. AĢk ve sevgiliden kasıt. belli çevrelerin kasıtlı yayınları olarak değerlendirilmelidir. Bir ġeyhülislâm mesela ġeyhülislâm Yahya Efendi de gazel yazacaksa. Ġddia sampie-Ģahların v> olan erkek ¦ zihinleri iyice M iddiasına ce. bir kiĢi içki içse. Merak inceleyebilirler. Ancak Fâtih'in Avnî mahlasıyla Ģiirler yazdığı doğrudur ve o Ģiirlerde kadından ve Ģaraptan da bahsetmiĢtir. Eğer biregû hamr içse. Fâtih'in Ģiirlerinden yola çıkarak.

enderûn personeline veya diğer bir ifadeyle Devlet baĢkanlığı personeline denmektedir. Ayrıca Kâbûsnâme ile ilgili iddialar da bunun gibi saçmadır. sağlık ve esenlik içinde olasın. Bazı Rum tarihçilerinin de bu manada bir kısım isnadları bulunmaktadır. Ġsmail Hakkı UzunçarĢılı'nın Kapu Kulu Ocakları Kitabını inceleyebilirler. Fâtih ve Fetih. Ankara 1989. Merak edenler. Osmanlı PadiĢahları tarafından da benimsenen bu Kitap'taki öğütlerden kadınlarla cinsî münâsebetle ilgili olanlarından birisi Ģudur: "ve yaz olunca avretlere meylet. PadiĢahların Enderun denilen Ġç Saray'da kendileriyle gayr-i meĢru münâsebette bulundukları iç oğlanları denilen genç ve güzel delikanlıları bulundurduklarını ve hatta bunları baĢkalarından kıskandıklarından dolayı bazılarının yüzlerini dahi örttürdüklerini. Fâtih'in ġiirleri. Topkapı sarayını teĢkil eden üç kısımdan birisi olan Enderun'da yani Ġç Saray'da çalıĢan devĢirme görevlilere.Ġddia sahiplerine göre. Aydın. Çünkü oğlan teni sıcaktır. bir gün gelip de bir takım araĢtırma ve ilim özürlü insanların bu kelimelere gayr-i meĢru manaları yükleyeceklerini tahmin dahi edemezdi. Ġç oğlan kelimesini rezil hallere yorumlayanlara. Ġç oğlan kavramı kullanılarak bazı Osmanlı PadiĢahlarının cinsî sapık ve oğlancı oldukları iddia edilmektedir. Bir kısım yazarlar. Erdoğan. Ġddialarını isbat için getirdikleri önemli bir delil Ģu: Ziyar Oğullarından Emîr Keykavus tarafından 475/1082 tarihinde oğlu için Nasi47 Namık Kemal. Ġsen. Ayrıca Yeniçeri Ocağında da bir gurup için bu tabir kullanılır. Bu konudaki çarpıtmalar için bkz. Ġçoğlan. 102 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYEN OSMANU hat-nâme tarzında telif edilen Kâbûs-nâme adlı bir kitabdan alınan bir iftiradır. Fâtih Divanı. Bu meselenin aslı ve esası nedir? Batılı bir kısım tarihçiler ve günümüzdeki bazı kitap yazarları. yazın iki sıcak bir araya gelirse sağlığa . Hatta Fâtih Sultân Mehmed'in bile bu konuda namuslu davranmadığı ileri sürülmektedir. bazı Osmanlı PadiĢahlarının ise tamamen erkek düĢkünü olduklarını utanmadan kaleme almaktadırlar. Cinsel.ĠSĠzans |: bilgi mızın |Siirle-itarihm KaItaıun ana^ Eğer Isça Hım BĠLĠNMEYEN OSMANLI 101 diyecektir. Mustafa. Evrâk-ı PeriĢan (Namık Kemal'in Tarihi Biyografileri). diğer çarpıtmaların da bunlar gibi olduğunu okuyucuya anlatmak istiyoruz: . 193 vd. 8-10. Fâtih yazdığı gazellerde kullandığı Ģarab ve benzeri kelimelere. Ankara 1946: Saffet Sıdkı. Onun Ģarabı Mevlânâ'nın. Ġddiaya göre. safi zihinleri iyice tadlîl edeceğinden yani sapıtacağından". IV. biz tasvir yerine bunların iddiasına cevap vermek istiyoruz. neĢreden: Ġskender Pala. "Osmanlı Hanedanının ġairliği ve Fâtih". kıĢın oğlanlara ki. ince remizler ve mecazî mana ve mazmunlar yüklerken. bir kısım Osmanlı PadiĢahlarının gayr-ı meĢru' iliĢkiler içine girdiklerini iddia etmiĢler ve Osmanlı Tarihçileri tarafından uzun uzadıya incelenen iç oğlan meselesini dillerine dolamıĢlardır. "Bâtılı tasvir. Murad bunlardan biriydi. 50. sh. sh. Kemal Edip. sayı 40 (1997). 99-114. Mitler ve Gerçekler. Ġstanbul 1944. burada kısaca cevap vermek ve çarpıtmalara örnek olarak okuyucuların da nazarlarına takdim etmek icabedecektir. ġimdi iddia sahiplerinin delil olmak üzere Kâbusnâme'den ve Yavuz Sultân Se-lim'in kızı Fatma Sultân'a ait kocası Mustafa PaĢa'd an yakındığı bir mektuptan nakledilen cümleleri ve bunları nasıl çarpıttıklarını gözler önüne sererek. Osmanlı Hareminde bütün çarpık iliĢkilerin yanında PadiĢahların ve Enderûn halkının erkeklerle ve hem de iç oğlan denilen Saray Hizmetlisi olan erkeklerle çarpık iliĢkileri vardı. Hacı BektaĢ Veli'nin ve Hacı Bayram Veli'nin kâsesinde demlenmektedir ve ilahî aĢkın mest eden Ģarâbıdır47. Tarih ve Medeniyet Dergisi.

baĢta IV. Bu giriĢten s anlaĢılmaktadır: Kâbus-nâme. Ancak bu mektubun XV. O asırda oğlan kelimenin manasının genç kız ve erkek demek olduğunu ise. Elin oğlanların zulüm ile atasından ve anasından alur. bugün kullanılan manadan önemli derecede farklıdır. Bilindiği gibi. âyetleri vermesi çok manidardır. herhalde bundan. Fatma Sultân'ın bir mektubundan aldıkları Ģu cümleyle iddialarını isbât etmeye kalkıĢırlar. asır Türkçe metinlerde oğlan kelimesinin manası. Do. lügatlerden anlıyoruz. Azeriler. Buna delil çok ise de. Kâbûsnâme'nin XIV. filolojik I tarihi ve Ġ slâmiyet! I de bulunmamaktadır. erden kaçmu t çokluğu Ġle fahrlanurun kaçmayan hanımlar Tesbitlerimizi tey Yüz Hadis Tercümesini) bası II. Cümle Ģudur: "Benim Devietlü Sultân Babam. "Misafiri yola vurmak" tabirini kullanırlar. her zamanın bir lehçesi ve konuĢma ağzı vardır. Murad olmak üzere. V Yani I da genç kadın sıcaktır. Gerçekten de siz aĢırılıklar ve günahlar içine giren bir milletsiniz". bazı Osmanlı PadiĢahlarının yazları kadınlarla ve kıĢları da erkeklerle beraber oldukları nakledilmektedir. Nakledilen âyet meali ile konunun hiç bir münâsebet ve alakası olmadığı açıkça görülmektedir. erkeklerle i olmamak t Fatma i ğini yazı beni biri dan alur. beni bir kelb (köpek) hesabına saymaz. Lut'un bu sözlerinden sonra kavminin kendisini memleketten çıkarmak üzere harekete geçtiklerini ve ancak Yüce Allah'ın böylesine aĢırılığa giderek livâta suçunu iĢleyen Lut Kavmini Ģiddetli bir azapla azaplandırdığını beyân buyurmaktadır. hemen iĢi gücü oğlanlar derdinedir". sizden evvelki insanların iĢlemediği bir fuhĢu ve büyük günahı mı iĢliyeceksiniz? Çünkü siz. Bir kiĢiye düĢtüm ki. misafiri kaldırıp yola çarpmak değil. Dirliğim yoktur. Zira XIV. kıĢın iki soğuk bir araya gelirse teni kurutur". uğurlamak manası anlaĢılmalıdır. Erzurumlular. bu iĢin Osmanlı damadlarına kadar uzandığını ve hatta Yavuz'un kızı Fatma Sultân'ın bu yüzden ilk kocası Antalya Sancak Beği Mustafa PaĢa'dan Ģikâyet ettiğini iddia etmektedirler. Hz. Kur'ân. t Her konuda âyet ve* rek evladına Kâbûsnâme'nin i Kötüsü) hakkın birden fazla I yaz olıcak avn yazın iki ısı kurudur. dedikodulara önemi yatının Ġç Yüzü adlıl dir. "Kulluğun edeyim" demektedirler. Ve avret teni soğuktur. Ġddiacılara göre. ĠĢte hem Kâbusname'de ve hem de Fatma Sultân'ın Mektubunda geçen oğlan kelimesinin de manası çarpıtılmaktadır. bile koyrc olduğunu Ġl ¦OSMANLI BĠLĠNMEYEN OSMANLI 103 r. konuyla ilgili çarpıtmaların baĢına bir yazarın "Çünkü siz kadınları bırakıp Ģehvetle erkeklere yaklaĢmaktasınız" mealindeki ayeti koyması ve d ipnotta da 8084. sana nasıl yardımcı olabilirim manasına olduğu açıktır. . Osmanlı beylerinin erkekler ile iliĢki kurduklarını isbat etmektedir. ikinci manası ise. bunun manası da senin kölen olayım değil. en| Kâbûsnâme'nin Türkçü sindeki Ģu ifadedir: "I avretler ile kim.zarar verir. Daha da ileri giderek.Iddia-ıtaı katet. cins ayırt etmeksizin "çocuk". yine erkek olsun kız olsun "genç" demektir. Bu arada Ģunu da ifade edelim ki. yüzyıla ait olduğunu kendileri de kabul etmektedirler. ve XV. yazılij teni soğuktur. Hz. Murad zaır üzere. asırlarda ı için kullanılmaktadır^ karĢılığı bulunan < genç demektir. Bu kelimenin sırf erkek cinsini karĢılamaya baĢlaması. Yani kelimeler farklı zamanlarda farklı manalarda kullanılmaktadır. Gelelim ikinci hususa. kıĢın ssağlı-3 göre. ejjeri ve XV. Ayrıca Ģu cümle <St 1 südün emzireler. bu asırlar da "oğlan" kelimesinin iki temel manası vardır: "oğlan" kelimesinin birinci manası. Murad zamanında Mercimek Ahmed tarafından yapılan tercüme olduğunu ve o zamanki ifadeler kullanıldığını kendileri de kabul etmektedirler. Lut'un livâta günahını iĢleyen kendi milletine söylediği bir sözün parçasıdır. bundan sonraki devirlerde söz konusudur. Tamamı Ģöyledir: "siz. kadınları bırakıp Ģehvetle erkeklere yaklaĢmaktasınız. Temel kaynaklardan anladığımıza göre. Ġddiacılara göre. ġimdi gelelim meselenin izahına: Önce bir konunun izahı gerekiyor: Kur'ân'dan nakledilen âyet. bu Cümleler. yüzyıl yani Fâtih'in babası II.! rak.

Konuyu Sultânların evlenmeleri bahsinde ele alacağız. anasından babasından zorla câriye diye aldığı genç kadınlarla beraber olduğunu babası olan Osmanlı PadiĢahına Ģikâyet etmektedir. taklar ini Buna delil çok ise de. Tesbitlerimizi teyid eden bir husus da. ve XV. O halde XIV. ta ki. Elin oğlanların zulüm ile atasından ve anasından alur. oğlan teni ıssıdur. Kitabı. buyurdı kim. ġimdi bu manayı çarpıtarak. Bu iddiaları ileri süren yazarlar da biliyor ki. yazın iki sıcak bir araya gelirse sağlığa zarar verir. filolojik kaynaklar da bu dediklerimizi doğrulamaktadır. Genç cariyeler ile beraber 104 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYEN OSMANLI olmak demek olan "iĢi gücü oğlanlar derdinde olmak" manası nerede? Erkeklerle beraber olmak manası nerede?. Çocuk ve genç demektir.vâta > "Siz. Dirliğim yoktur. Çünkü genç kadının teni sıcaktır. yüzyılda yani Kâbusnâme'nin Türkçe'ye tercüme edildiği asırda kaleme alınan Yüz Hadis Tercüme-sindeki Ģu ifadedir: "Bu kez Resul Hazreti cevâb verdi. genç cariyelerle beraber olup kendisine iltifat etmediğini yazmaktadır. ümmetim çok ola kim. Murad zamanında yaĢamıĢ olmalarıdır. Ayrıca Ģu cümle de bu konuda açıktır: "Eğer oğlan kızsa. beni bir kelb (Köpek) hesabına saymaz. bir kısım ifadeleri kendilerine göre yorumlamaya kalkıĢmıĢlardır48. Kâbus-nâme'yi tercüme eden mütercim ile Yüz Hadis Tercümesini yapan mütercimin aynı asırda yani Fâtih Sultân Mehmed'in babası II. Fatma Sultân da. yazın iki ıssı bir yere gelse teni azıdur ve avret teni sovuktur. Yani "çocuk doğuran ve erkeğinden kaçmayan hanımlarla evlenin". "Benim Devletlü Sultân Babam. oğlan doğurgan ola. Bu cümlelerle kendisini bir köpek yerine bile koymadığını. erkeklerle beraber olmayı tavsiye manasını çıkarmak. Erzurum'lu Mustafa Darir'in XIV. ben ümmetimin çokluğu ile fahrlanurum yarın kıyamet gününde". Ve genç olmayan kadının teni soğuktur. en güzel delil. kız doğurmuĢ avrat südün emzireler. Zira ki. hemen iĢi gücü oğlanlar derdinedir". DoğuĢtan gençlik dönemine kadarki safha". . yazın kısmen yaĢlı kadınlarla ve kıĢın da genç kadınlarla beraber ol ki. Uluçay gibi bir araĢtırmacının da aynı dedikodulara önem vermesidir ve hatta Harem II Kitabında yalanladığını Harem Hayatının Ġç Yüzü adlı eserde doğrulama veya sadece nakilde bulunma yoluna girmesidir. kocasının. ten-dürüst olasın. erden kaçmaz ola. bir Nasihat-nâme mahiyetindedir. Yani birden fazla kadınların olması halinde. Ancak kelime oyunlarıyla tarihi ve Ġslâmiyeti kötülemek istiyenlere. "Evienün Ģunun bigi avretler ile kim. ahlakî bir konu olan Karı-Koca Münâsebeti (Cimâ'ın Ġyisi ve Kötüsü) hakkındaki tavsiyeleri ihtiva eylemektedir. elbette ki diyebileceğimiz fazla bir Ģey yine de bulunmamaktadır. Buradaki tavsiyelerden biri de. ilimden ve dilden haberdar olmamak demektir. birden fazla hanımı bulunan ve cariyeleri de var olan oğluna yaptığı Ģu tavsiyedir: "ve yaz olıcak avretlere meylet ve kıĢın oğlanlara. Sultânlar ile evli iken baĢka kadınlar ile evlenmeleri dahi fiilen yasaklanmıĢtır. ĠĢte Kâbusnâme'nin 15. Ancak söz konusu mektubun manasını anlamıyanlar. Zaten Tarama Sözlüğü baĢta olmak üzere.! kıĢları ĠFâloMyğupzann fc. Nitekim Kâbusnâme'nin asıl dili olan Farsça'daki oğlan kelimesinin karĢılığı bulunan gulam kelimesinin de manası böyle zikredilmiĢtir: "Gulâm. Bizi asıl üzen husus ise. Bu giriĢten sonra Kâbûsnâme'deki ve Fatma Sultân mektubundaki ifadeler daha iyi anlaĢılmaktadır: Kâbus-nâme. Bir kiĢiye düĢtüm ki. eğer er ise er oğlan doğurmuĢ avrat südün emzireler". Her konuda âyet ve hadislerle veya eski devlet büyüklerinin ahlakî esaslarıyla süsleyerek evladına nasihatta bulunan bir devlet adamının nasihatları durumundadır. Vesselam". bırakınız bir Osmanlı damadının çarpık iliĢki kurmasını. biraz evvel de belirttiğimiz gibi. kıĢın iki soğuk bir araya gelirse teni kurutur. sağlık ve esenlik içinde olasın. kıĢın iki sovuk bir yere gelse teni kurudur. asırlarda oğlan tabiri genç kız ve erkekler için ve avrat tabiri ise yaĢlı kadınlar için kullanılmaktadır . «Sil.

pıdı ve15 genç t üzere ¦ûn o bir k çok . 10/B. nr. nr. Ġçoğlanı. iç oğlan kelimesini tarif etmek gerekmektedir. 167 vd. c. Ġç Saray'da istihdam edilmelerinden kaynaklanmaktadır. bir terimdir. Enderun Mektebinde yetiĢmektedirler. Ayrıca burada istihdam edilecek devĢirmeler. PadiĢahların gayr-i meĢru arzularını tatmin için değildir. Âlî. Yüz Hadis Tercümesi. O zaman. illa da kötü niyetle seçilmiĢ genç çocuk manasına gelmez. sayı XX. gözünün ve kulağının özelliklerine göre. Enderun yani Ġç Saray'da çalıĢmak üzere yetiĢtirilen Ġç Oğlanlarının yakıĢıklı olması. 737. Ankara 1997. ayağının. 80-84. EĢref bin Mehmed. Tarama Bözlüğü I-VIII. Gerçekten Ġç Saray'da çalıĢacak personel. Ġkinci olarak. bazı yabancı seyyahların ve bir kısım Ġslâm düĢmanı tarihçilerin anlattıkları gibi. (neĢr. Ahmed. aslında bu iftiraları kitaplarına alanlar da bilirler. 1287/1. Âyet. Emir Keykavus. Ġbrahim PaĢa ve Edirne Saraylarında yetiĢtirilen ve zamanla muhtelif devlet hizmetlerine çıkan devĢirmeler olarak tarif edilmektedir. Belki Enderun denilen Ġç Saray'da istihdam edilmek üzere seçilen devĢirmelere de denmektedir. Ferheng-i Nizâm. Topkapı. 336 vd. III. sır tutmalı. 112-113. ı kadın personel ayrıntılı olarak an Üçüncü Ola bebiyle. Aga Seyyld Muhammed Ali. c. I memek mümkün ( 4 Gerçek Has| personel me tarafından genlf ka-ı Sa'âdetvet de Hırka-ı Sa'ft larla donatr görmek yani i Özellikle I Erico'nun meĢinden dolayı i dir ve hiç biri Bütün bu t ların durumunu I Mustafa / lerle ilgili ve bunun ı ve hatta! yazar. V. aslında bunlara iç oğlanı dense de. Tarama Sözlüğü. Duman.51. Ancak bu Padl} serî bir hükmün I vardır: "Gençbirli zira nefis Ġnsanı I Bu tür gençler* ı Osmanlı PadiĢahĠ! ile örtmelerini < bu hassasiyet ı mamen ı Dördüncü ı hizmetleri görnr Has Oda.. sh. eli ayağı düzgün olmalı. Hazâin'üs-Sa'âdât. sn. 345. 2923-2926.. bunları Saraydakilerden ayırmak için Sadi adı verilmektedir. Mevâld'ün-Nefâls Fî Kavâ'id'il-Mecâlis. Yani Enderun aynı zamanda devlet adamı yetiĢtiren bir fakülte durumundadır. Ali Emirî. Kâbûs-nâme. 365. A'râf. Enderun denilen Ġç Saray'da çalıĢan özenle ve dikkatle seçilmiĢ saray görevlilerine denmektedir. yalancı ve hâin insanlar olmamalıydı. Musa. Türk Dil Kurumu Yay. PadiĢah e sakınmak için çok < lir. ĠĢte Enderun 48 Kur'ân. Ġç oğlan denmesi. vrk. Elinin. ı kızı Ġle] BĠLĠNMEYEN OSMANLI îtis trle beraın çarpık syasak-ı konusu ulamaya H kısaca i denilen I Osmanlı Ismanla n Saray Kvardır. Padlf mekân değildir. Oğlan kelimesi. ĠĢte bütün bu özelliklere sahip devĢirmeleri iç oğlanı adıyla tesbit edebilmek için bugün Kriminoloji veya benzeri ilimlerin yerine Osmanlı döneminde de Ġlm-i Sîmâ veya Ġlm-i Kıyafet denilen bir ilim dalı vardı. Osmanlı tarihinde. ġer'iye Bölümü. 2923-2926. 24/B-25/A. Belki Ġç Saray yani Osmanlı Devleti'nin en geniĢ sınırlara ulaĢtığı dönemlerde toprak alanı 24 milyon km2yi bulan bu muhteĢem devletin Devlet BaĢkanlığı sarayı demek olan bu mahalde çalıĢacak personel dikkatle seçilmeliydi. c. V. denilen Ġç Saray'd«| seçilmekteydi. Oğlan kelimesi Ġle ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. O halde iç oğlanı. vrk. Nitekim buradan yetiĢen devlet adamları arasından pek çok beylerbeyiler ve sancakbeğleri çıkmıĢtır. bir insanın ahlaki yapısı az çok tesbit edilmekteydi. Bir de Yeniçeri Ocağının acemileri vardır. Topkapı Sarayı Müzesi kütp.. Galata. toplumdaki ı toplumu1 rın PadiĢ lere ayın ğunu. Oğlan Kelimesi ve Gençlik Kavramı Üzerine. sh. Bugün bile baĢbakanlık ile cumhurbaĢkanlığı KöĢkünde çalıĢan personel ile normal bir devlet dairesinde çalıĢan personelin aynı özelliklere sahip olmadığını. Mehmed ġeker). Bunlara Saray Acemi Oğlanları veya Celeb de denmektedir. III. Osmanlı Devlet teĢkilatındaki iç oğlan müessesesini kısaca anlatır mısınız? Evvelâ. sh. Millet Kütüphanesi. Türkiyat Mecmuası. sh. Haydarabad 1934. Mustafa Darir bin Yusuf. 557.

gay tabir edilen cinsî sapıkların dinimize göre suçlular olduğunu. Osmanlı'da Harem isimli eserimizde ayrıntılı olarak anlattık.1 52. nefislerine mağlup olan 106 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BtÜWF-'" 'i* reziller grubunu teĢkil ettiğini. Ancak bu PadiĢahın onları baĢkalarından kıskanmalarından dolayı değil. Ġslâm Hukukuna göre. Has Oda'da Hır-ka-ı Sa'âdet ve diğer mukaddes emânetler bulunmaktadır. Bunlar doğru mudur? Hemen Ģunu ifade edelim ki. Ģehirde katliam yaptığı ve en önemlisi de Ġstanbul'u yakıp yıktığı söylenmektedir. yüzlerine peçe bile örtebilirler. Gelibolulu Mustafa Âlî'nin tıpkı Kâbusnâme'de olduğu gibi. Kur'ân'ın emrine uymak için gösterilen bu hassasiyet nerede? Bunu Hammer gibi bir Hıristiyan tarihçinin iftirasına uyarak tamamen edeb dıĢı yorumlara gitmek nerede? Dördüncü olarak bir hususa daha dikkat çekmek istiyoruz: iç oğlanlar. gay'likle itham etmektedirler. Osmanlı devlet adamlarını ve hatta ġeyhülislâm ve kazaskerlerini bile. Özellikle Fâtih Sultân Mehmed ile alakalı olarak Notaras'ın ve Franzes'in oğlu ve Erico'nun kızı ile ilgili isnatlar ise. Harem'de değil Enderun'da yer almaktadır. Zaten. Aynı eserde. Bizans tarihçilerinden bazılarının. tıpkı Kabusnâmenin yaptığı gibi. Ġç Saray'da çalıĢan iç oğlanları yakıĢıklı gençlerden oluĢması sebebiyle. bu baĢlığı okudukdan sonra. Osmanlı toplumunda tümüyle bu ahlaksızlıklar yok idi denilemez. PadiĢahın iç oğlanlar ile beraber olduğu ve gayr-i meĢru hayat yaĢadığı bir mekân değildir. bu konuda uzman olan kiĢilerce seçilmekteydi. zira nefis insanı kötülüklere sevkedebilir. mevt. Bunu. Has Oda. Acaba böyle bir bölümde gayr-i müslimlerin meyhaneleri anlatıldığı ortada olduğu halde. erkek ve kadın hizmetkârlar ve cariyelerle ilgili verdiği bilgileri ve özellikle de genç kız ve erkek manasında kullanılan gulâm ve bunun çoğulu olan gılmân k elimesini dillerine dolayarak. haram helal demeden kadınlarla beraber olanların ise. lezbiyenlerin ve homoseksüellerin de bunlar gibi reziller grubunda yer aldığını. hâlâ Ġslamcı Gay'ler diye haber yapanların durumunu ilimden anlayanlar daha iyi takdir edebileceklerdir. Kur'ân-ı Kerim okumak. Ġstanbul'u fethetmesinden dolayı duydukları kızgınlığın yalancı bir sonucu olmaktan öteye gitmemektedir ve hiç bir delile dayanmamaktadır. bu konudaki Ģer'î bir hükmün tatbikinden ileri gelmektedir. Halbuki aynı yazar. burada bugünkü gibi kadın personel çalıĢtırılmamasındandır. ġimdi soruyoruz. PadiĢah açısından değil. toplumdaki grupları sayarken gayet açık beyan eylemektedir. KarĢı çıkılan. Büyük Osmanlı Tarihçisi Âlî. bu ahlaksızlıkların PadiĢahlara ve âlimlere de isnad edilmesidir. Fâtih Sultân Mehmed'in Ġstanbul'u küıç gücüyle aldığı. toplumdaki ahlaksızlar hakkında da bazı açıklamalarda bulunmaktadır. bu rezillere ayırdığı kısa bahiste. Osmanlı Devleti'nde herkes meyhaneye giderdi mi diyeceğiz?49. bizzat fethe katılan Bizans tarihçileri bile söylemeye cesaret edememiĢtir. Bu tür gençlere Ģâbb-ı emred denilir". Gerçekten Ġslâm hukukunda bir hüküm vardır: "Genç bir hoca veya terbiyeci. bu tür iddiaları. Daha sonra diğer PadiĢahlar tarafından geniĢletilmiĢtir. Bunlar. genç ve bıyığı bitmemiĢ çocuklarla. Gerçek Has Oda. değiĢik hizmetleri görmektedirler. Biraz sonra Has Oda'nın mahiyetini öğrenince böyle bir iddiadan titrememek mümkün değildir.denilen Ġç Saray'da çalıĢacak iç oğlan denilen personel. baĢta Ayasofya'yı camiye çevirme olmak üzere. bil-fiil harp . Fevkalade bir edeb kaidesi olan bu hükme. hizmetkârlar hakkında bilgi verdikten sonra. Zira Fâtih Sultân Mehmed. Enderun odalarının birincisi ve en itibarlısı olup Fâtih tarafından personel mevcudu otuz kiĢi olmak üzere kurulmuĢtur. bazı Osmanlı PadiĢahları uymuĢlar ve bir kısım Ġç saray görevlisi iç oğlanlarına yüzlerini peçe ile örtmelerini emretmiĢlerdir. kendi aralarında muhtemel bir gayr-i meĢru durumdan sakınmak için çok dikkat çekenlerin yüzlerine peçe örtmesinin emredilmesi doğru olabilir. tozunu almak. mübarek gecelerde güzel kokularla donatmak ve gül suyu serpmek. fazla yalnız kalmasın. Ġstanbul'un fethini de ve diğer fetihlerini de. Üçüncü Olarak. Hıristiyanlara ait mabedleri yok ettiği. Hatta bu tür gençler. PadiĢaha ait hizmetleri görmek yani Saray içinde PadiĢahın hususî personeli olmaktır. meyhanelere ayrılan bir bölüm de vardır. Bu hizmetlerden biri de Has Oda'nın hizmetlerini görmektir. tamamen Ġslâm Hukukunun hükümleri çerçevesinde yapmıĢtır. Gılmân veya Ġç oğlan denilmesinin bir sebebi de. Has Odalıların asıl vazifeleri de Hırka-ı Sa'âdet Dâiresini süpürmek. Bütün bu bilimsel açıklamalara rağmen.

Murad'ın emriyle). 336 vd. Yüz Hadis Tercümesi. ı sonra. (neĢr. c. savaĢla ilgisi olmayan esnaf ve tüccarlar öldürülmez. yaĢlıları. 557. Sertoğlu. Ġslâm ordularına düĢmanın Ģahıs ve mallarına karĢı bazı fiillerin icrası. vrk. Ġstanbul'u savaĢla fethettiğini. Daha baĢka yasaklar da bulunmakla beraber. Fâtih ve Fetih. A'râf. Ali Emirî. ĠĢte Ġstanbul.halinde bile. r rakip BĠLĠNMEYEN OSMANLI 107 Ġslâm devletler hukukunun hükümlerine göre. muharip sınıfına girmeyen kadınları. Hazâin'üs-Sa'âdât. Yani Ġslâm hükümdarı. Altındal. c. Bu fetvanın aslı aynen Ģöyledir: . sh. Çevresindeki din âlimlerine danıĢan Fâtih Sultân Mehmed. vrk. 167 vd. orman ve ağaçlar yakılmaz. 31. Ali Kemal Meram. Ġslamcı Gay'ler baĢlıklı haber. 10/B. akıl hastalarını ve dünyadan el etek çekmiĢ din adamlarını öldürmek yasaktır. Ġstanbul'daki bütün kilise ve havraların yıkılması gerekirdi. sahiplerine hizmet için gelmiĢ köleleri. küçükleri. tamamen savaĢ yoluyla feth olunmuĢtur. ġer'iye Bölümü. 382. 128-129. Haydarabad 1934. Ġnsan ve hayvanların uzuvlarının kesilmesi (müsle) de yasaktır. ancak kendisine. 1287/1. 159. öldü-rülebilirler. 80-84. Fâtih'in din ve vicdan hürriyeti anlayıĢı oluğunu. Duman. yasaklanmıĢtır. Gelelim Ġstanbul'un fethinin hangi yolla olduğuna ve Ayasofya meselesine. c. PadiĢah Anaları. Ahmed. Erdoğan. Papaz ve hahamlar heyeti. ġubat 1999. Bu hükümleri resmi kanun hükümleri olarak kabul ve tatbik eden bir devlet adamına. 37-40. Topkapı Sarayı Müzesi kütp. sh. sayı XX. sh.. Emir Keykavus. verdiği bir fetvada vuzuha kavuĢturmaktadır. 345. baĢka dinlere ait bütün ma'bedleri yok eder ve gayr-i müslimleri de sürgün edebilir. hastaları. 2923-2926. Ġstanbul 1959. sh. Ancak bunlardan biri bedeni. Fâtih'in Kazaskeri olan Molla Hüsrev'in kitabından naklediyoruz. Mustafa Darir bin Yusuf. sakat ve müzminleri. dilerse Ġstanbul'da hiçbir kilise ve havra bırakmayacağını bu durumun devletler hukukundan doğan bir hakkı olduğunu Fâtih'e ifade ederler. Mehmed ġeker). Mevâld'ün-Nefâis Fi Kavâ'id'il-Mecâlis. Tarama Bözlüğü I-VIII. Osmanlıda Harem. Türk Dil Kurumu Yay. Ġstanbul'u Allah'ın yardımı ve kılıcının kuvvetiyle fetheden Fâtih Sultân Mehmed. Günümüze kadar yaĢayan kilise ve havraların gerçek sırrının. Reddu'l-Muhtâr. Rehineler öldürülemez. Aydın. Oğlan Kelimesi ve Gençlik Kavramı Üzerine. Ecdadımızı zaferden zafere koĢturan en önemli sebeplerden biri. Ayasofya'nın ve benzeri bazı kiliselerin camiye çevriliĢinin meĢruiyet sebebi zikredilen hükümdür. c. Bu konudaki çarpıtmaların en çirkin olanları Ġçin bkz. sh. Osmanlı Devleti'nin Ģanlı ġeyhülislâmı Ebüssuud Efendi. Kâbûs-nâme. nr. Ankara 1974.. Eskiden beri var olanlar tamir edilebilir. KrĢ. Bu hükümleri. sulh yolu ile fethedilen ülkelerde mevcut olan ehl-i kitaba ait ma'bedlere asla dokunulmaz. Millet Kütüphanesi. 365. Ġstanbul çapında tatbik edilseydi. kendilerine ve ma'bedlerine karĢı Ġstanbul'un sulh yolu ile fethetmiĢ gibi kabul etmesini ve geç de olsa toplu halde huzuruna geliĢlerini bu mânâya vesile saymasını ısrarla talep etmiĢlerdir. ölülerin baĢı ve uzuvları kesilemez ve katliam yapılamaz. BaĢta baba olmak üzere yakın akraba. Uluçay. 49 Kur'ân.. bu esaslara harfiyyen uymalarıdır. nr. 163-165. sh. SavaĢ yoluyla fethedilen topraklarda ise. Mitler ve Gerçekler. papaz ve hahamlardan oluĢan bir heyeti huzurunda kabul eder. V. fikri ve malı ile savaĢa katılırsa. III. 112-113. UzunçarĢılı. Ayasofya'yı cami haline getirdikten sonra. Zina ve gayr-i meĢru münasebetler yasaktır. Osmanlı Tarih Lügati. Türkiyat Mecmuası. ancak yenilerinin inĢasına da müsaade edilmez. 49 vd. Ferheng-i Nizâm. muhtelif yerler. Ġstanbul'u ve içindekileri yaktı yıktı gibi isnâdlarda bulunmak. SavaĢ zarureti bulunmadan ziraî mahsuller. Zaten zaferler. Aga Seyyid Muhammed Ali. sh. VI. Ankara 1997. EĢref bin Mehmed. Bu hüküm. sh. Mercimek Ahmed (II. Yasak fiilleri kısaca sayalım: Zulüm ve iĢkence ile öldürmek. sh. Oğlan kelimesi ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. V. Ġbn-i Âbidin. isterse. 24/B-25/A. tere. Âlî. III. hakkı olduğu halde müdahale etmemiĢtir. PadiĢahların Kadınları ve Kızları. NeĢre hazırlayan: Orhan Saik Gökyay. Ġstanbul 1993. biz bu kadarıyla iktifa ediyoruz. Musa. Osmanlı Saraylarında Harem Hayatının Ġç Yüzü. bu esaslara uymaları ile doğru orantılıdır. bu isteklerini geri çevirmemiĢ ve camiye çevrilenlerin dıĢında kalan kilise ve havralara. Kapukulu Ocakları. durum tam tersinedir. sh. 737. Verilen söze veya muahedeye aykırı hareket yasaktır. Âyet. c. I -II. Meral. Tarama Sözlüğü. sadece delilsiz konuĢmanın kötü örneklerini teĢkil eder. Aktüel. Kerâhiyye ve Ġstihsân Bahsi. 2923-2926.

Fâtih Sultân Mehmed. Türkiye'de belli çevreler. Netice itibariyle tamamen kötü niyetlerle genç PadiĢah'a sokulmak isteyen bu fitne ve dalâlet grubu. 1408)'dir. Anadolu'da çok sayıda halife yetiĢtirdiği gibi. bu hürriyetin maddî delillerinden değil midir? Ġstanbul'un harap edilmesi iddiası da doğru değildir. hem kan döküleceğini ve hem de sorumluluk kabul etmeyeceğini bilmelidir. Fener'de Abdi SubaĢı Mahallesindeki Caminin bitiĢiğinde Rum Patrikhanesi ile kilisenin mevcudiyeti. Hatta fetvayı veren Molla Fahreddin-i Acemî'nin Ali Tûsî'ye olan Ģu vasiyyeti her zaman için bir ibret dersi olarak kalmıĢtır: "Avamın sırtından Ģerî'at asasını eksik etme". Nitekim Rus tarihçi Ouspensky bile "Türkler 1453'te. Bunların en önemli bâtıl inançları. 53. Eğer sulh yolu ile teslim olurlarsa. Anadolu ve Rumelideki Bayrâmî Melâmîlerini. hem Avrupa'nın ve hem de Müslüman memleketlerin ticâret merkezi ve mamur bir dünya Ģehri haline geldi. Ġstanbul'un fethini geçen bin yılın en önemli yüz olayı arasında zikreden CNN. Fazlullah-ı Esterâbâdî'nin halifelerinden biri. 130 yaĢında bir kimesne ve 110 yaĢında bir kimesne bulunup Yehud ve Nasara taifesi el altından Sultân Muhammed Hân ile ittifak edüb Tekfur'a nusret etmeyecek olub Sultân Muhammed dahi anları seby etmeyüb (esir almayub) halleri üzere mukarrer edecek olub bu veçhile feth olundu deyu Ģahadet edüb bu Ģahadet ile kenâis-i kadîme hali üzere kalmıĢtır. Bu anlattıklarımızı. hemen büyük âlim Müftü Molla Fahreddin-i Acemî'yi devreye sokmuĢ ve bu büyük âlim de bunların hulul inancına sahip olduklarını bildiğinden dolayı. Amma kenais-i kadime (eski kiliseler) sulhen fethe delâlet eder. Bundan sonra 16. Fetihden sonra. Fâtih tarafından fethedilmeden evvel. Hurûfîlerin gerçekten hulul inancına sahip oldukları anlaĢılınca. harflere bazı manalar yüklemenin yanında. Bu gerçeği tam bir asker olan Ġmparator da kabul etmelidir. yüzyıl boyunca Anadolu ve Rumeli'de Hurûfîlerin takibatı devam etmiĢtir."Merhum Sultân Muhammed Hân hazretleri. Edirne'de iken genç Sultân Fâtih'i etkilemek için Saraya yerleĢecek kadar ileri gitmiĢtir. 14. can ve mala asla zarar verilmeyeceğini. Osmanlı Devleti'nin gerçek mânâda din ve vicdan hürriyetini göstermiyor mu? Edirnekapı Caddesinin son kısmında yer alan Mihrimah Sultân Camii'-nin hemen karĢısında bir Rum kilisesinin inĢasına müsaade etmek. ġunu da ifade edelim ki. Ġstanbul'da da tatbik olunmuĢtur. BektaĢîleri ve KızılbaĢlığı derinden etkilemiĢtir. Ketebehu Ebüssuud". tarihçilerin verdiği bilgi de doğrulamaktadır. Hıristiyanları ve Yahudileri kurtaracak Mehdi olduğuna inanılmaktadır. Kalenderîleri. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkmıĢ. ve 16. tam bir harabe ve ölü Ģehir idi. Fazlullah Allah'ın mazharıdır. Mahmiye-i Ġstanbul'u ve etrafındaki karyeleri unveten feth eylemiĢ midir? El-Cevab: Ma'ruf olan unveten (cebr ile) fetihdir. Bundan rahatsız olan ve Fâtih'in bunları tanımamasından korkan Veziriazam Mahmûd PaĢa. PadiĢah huzurunda bu meseleyi tartıĢmak üzere bir zemin hazırlamıĢtır. Haçlıların 1204'te yaptıklarından çok daha insanca ve hoĢgörüyle davrandılar" diyebilmektedir50. asırlarda Anadolu ve Rumeli'de ciddi etkiler yapmıĢ ve hatta Fâtih zamanında Saray'a kadar girmeye çalıĢmıĢtır. Ayasofya'daki mozaikleri tamamen tahrip etmemesi ve Ġstanbul surlarını yıkmaması. Görülüyor ki. en küçük bir zarar vermeden Saray'dan ve Osmanlı akîde dairesinden silinmiĢtir. Ġslâm Hukukunun kuralları gereği. 1394'de idam edilen Fazlullah Esterâbâdî tarafından kurulan ve Bâtı-nîliğin kolu olan bir bâtıl mezhepdir. Fâtih'in bu konudaki tavrını ortaya koymaktadır. Fâtih'in onları koruması diye bir Ģeyin olmadığı yapılan izahlarla ortaya çıkmıĢ bulunmaktadır. Hurufîliğin Anadolu'da yayılmasına sebep Azerî Ģâiri Ġmâdüddin Nesîmî (ö. Allah'ın da yardımıyla. yani hâĢâ Allah Fazlullah'ın bedeninde görüntülenmektedir ve kıyamet gününe yakın. hulul inancı ve buna bağlı olarak mehdîlik anlayıĢıdır. Time ve benzeri kuruluĢların yaptıkları tesbitden bir cümle nakledelim: Ġstanbul. 15. Buna ayrıntılı cevap vermek 108 BĠLĠNMEYEN OSMANLI yerine. ısrarla ve kasıtlı olarak. Bunlara göre. Nesîmî. kendisi de Hacı Bayram Veli ile dahi görüĢmeye çalıĢmıĢtır. Bu iddiaların aslı nedir? Hurufîlik. Maalesef bu habere rağmen sulhu kabul etmeyince cebr ile feth olunmuĢ ve buna rağmen yine de anlattığımız gibi muamele yapılmıĢtır. Fâtih Sultân Mehmed'in Hurûfîleri koruduğuna dair iddialar var. bâtıl bir mezhep olan Hurufîlik . bu görüĢleriyle. Müslümanları. hemen tutuklanmıĢlar ve haklarında verilen idam edilerek yakılmaları fetvası hemen tatbik edilmiĢtir. 23 Mayıs'da Ġsfendiyar oğlu Damad Kasım Bey'i elçi olarak Bizans'a göndermiĢ ve kendisine Ģu haberleri yollamıĢtır: Ġlk umumi hücumda Ģehir düĢecektir. 945 tarihinde bu husus teftiĢ olunmuĢtur. Maalesef. Fâtih Sultân Mehmed'in Sırbistan'da tatbik edeceğini va'd ettiği "Her caminin yanında birer kilise inĢasına müsaade" durumu. cebr ile fethedilirse.

60 vd. Hz. hattı I ve müĢkil hakikatları Ġst 54. ve ¦SaRisâlesinde bu farkı açıklamaktadır. iki ağaca t nasına kullanılmak yanında para cezas| de para cezası u "Âlî.8)"51. camia ise ka olmuĢ yahut olacak bazl| ya çıkarma ilmine clfir I yoktur. Mecma'ul-Enhür ġerhu Mülteka'l-Ebhur. Bu onlara ilham nuruyla müyesser olur (sh. Bazı Türk'e sövmtt yer alan ' bilir? Önemle ifade < anlamlı olarak kullanın tih'den veya Osmanlı I maktadırlar. bir baĢka cahilliktir. Zamanla Türk ve Müslüman kelimeleri Müslüman dünyada da eĢ anlamlı olarak kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Çünkü tmam-ı( da kullanılmıĢtır. Asırda yazılmıĢ Grekçe Anonim Osmanlı tarihine göre Ġstanbul'un muhasarası ve zabtı". bu ilmi Resûlullah'dan öğrendiği nakledilmektedir. Ünlv. Halbuki ikincisi bir ilimdir ve Ġbn-i Kemal çok açık bir Ģekilde bir 50 Molla Hüsrev. 251-260. VII. Fâ-tih'den veya Osmanlı PadiĢahlarından bahsederken de Büyük Türk tabirini kullanmaktadırlar. 1/643 vd. Dürer ve Gurer. Hz. 127-128. 191-201. sh.ilimlerin tasnifinde kendisinden bahsettikleri "cifir ve camia ilmi" diye bir ilim vardır. sh S'î Akgündüz. ikinciyi ilmin dıĢında kabul etmek. tarr Fâtih'in Ceza Kanu ura. Solakzâde. camia ise kader levhası demektir. asırda bu ilmi hakkıylaj Tayyibetün ifadesiyle | 1971 hâdiselerine iĢan baĢka cahilliktir.. 94-95. Evvela.. hatta her kelimesinden ve harfinden ve hatta Resûlullah'ın hadislerinden bazı mühim ve müĢkil hakikatları istihraç etmiĢlerdir. Bu ilmin Hurufîlik. Kısaca Allah'ın kader ve kaza levhlerinde olmuĢ yahut olacak bazı Ģeyleri. Son asırda bu ilmi hakkıyla kullananlardan biri de. Mülteka Tercümesi. kaza levhası. BĠLĠNMEYEN OSMANLI Risalesinde bu farkı açk Bütün ilim tarihçild sinden bahsettikleri' fından suiistimal edlln levhası. Türk Hukuk Tarihi. yabancı tarihçiler Türk kelimesini Müslüman tabiri ile eĢ anlamlı olarak kullanmıĢlardır. Bu ilim. Nitekim Ģu anda Arnavutluk gibi Balkan Müslümanları. yine Allah'ın koyduğu iĢaret ve gösterdiği yollarla ortaya çıkarma ilmine cifir ilmi denir. Ma'ruzat. 1/282 vd. Ġbn-I I rinde Ģöyle belirtmek "Büyük evliyaların keı Kur'ân âyetlerinden. Zamanla! olarak kullanılmaya)! "Hangi dindensin?*! Pakistandaki sflzlûl meleriyle açıklanmak! Bu kısa izahdan i geçebiliriz. 51-82. Osmanlı PadiĢahları gerçekten Türk'e sövmüĢler midir? Kanunnâmelerde veya bazı tarih kitaplarında yer alan "Etrâk-ı bî idrâk = Ġdraksiz Türkler" tabirleri nasıl açıklanabilir? Önemle ifade edelim ki. Erdoğan. MüĢkil ve zor meselelerin istihracı gibi. sh. 62 vd. Aydın. Fâtih ve Fetih. Defter. nüshacılık ve üfürükçülükle ilgisi yoktur. Fâtih. c. tamamen inkârı da mümkün değildir.! Zunûn. Ali'nin. ġerif. V. BaĢtav.l. "XIV. Ġst. Belgele' Terimleri Sözlüğü I-ÎJi j(ANLI BĠLĠNMEYEN OSMANLI 109 FStih I tem toya t Bu E. bazı câhiller tarafından suiistimal edilmiĢ olsa bile. "Beldetün Tayyibetün" ifadesiyle Ġstanbul'un fethine iĢaret ettiği gibi. Ty. 448 vd. ( Türk tabiri. "Elhamdülillah . sh. Ġbn-i Kemâl bu ilmin ehemmiyetini "Er-Risâlet'ül-Münîre" adlı eserinde Ģöyle belirtmektedir: "Büyük evliyaların kerametleri de böyledir. Âli. 66-67. vrk.. Künh'ül-Ahbâr. Mevkufati. 1798. Ebüssuud. Kur'ân âyetlerinden. nr. c. Kütp. Clot. Cifir. Mu'avvizeteyn süresiyle de 1971 hâdiselerine iĢaret etmiĢtir. Çünkü Ġmam-ı Gazâlî ve Ġbn-i Kemâl gibi bu ilmi hakkıyla bilen zatlar tarafından da kullanılmıĢtır. 130/a-b. 1/343. Bütün ilim tarihçilerinin -özellikle Müslüman âlimlerin. Mitler ve Gerçekler. 141-143. "Hangi dindensin?" sorusuna. Bazı yazarların iddia ettikleri gibi. 54. Künh'ül-tt»:* Vakayl'. Kur'ân. 1. KarĢı görüĢ için bkz. c. Osmanlılardan bahsederken Türkler dedikleri gibi.ile ilm-i cifiri birbirine karıĢtırmaktadırlar. Cin-Akgündüz. Moskova 19K. Damad.. Yani evliyalar. ÂĢıkpaĢa-zâde. Tevârih-i ÂH Osman.. Birinciyi ilim. Ġbn-i Kemal. Bediüzzaman'dır. sh.

V. Böylesi bir yorum. dır: 37. Bediüzzaman Said Nursi. Ġmdi eğer bu makûle eĢhâs-ı muhtelife Saray'a kullanmak câ'iz olsa idi. Mesela. vrk. Müslüman (Türk Müslüman manasına kullanılmaktadır) ve Ģehirlü olsa. hadd-i Ģirb olarak vurulacak olan 80 sopanın yanında para cezası alınması emr olunmaktadır veya sopa cezası uygulanmadığı takdirde para cezası uygulanacaktır. Yukarıdaki ifadeler çok açık bir Ģekilde bunu anlattığından dolayı. Zira baĢlangıçta. Yeniçeri Kanunnâmesinde bulunmakta51 Âlî. özellikle hakkında en çok dedikodu edilen Fâtih devri Kanunnâmelerinde. Yani. muhtelif yerler. Maddede Türk evlâdının acemi oğlanları arasına ve dolayısıyla yeniçeri teĢkilâtına alınmasına karĢı çıkılırken. sh. ġimdiki hâl ise ekseri Ġstanbul'un Ģehir oğlanları ve Türk ve dahi Kürd ve Ermeni ve Arab ve Çingâne ve Yehûd oğlanları olub on oğlandan bir sahîhce devĢirme veyâhûd kul cinsi yokdur. Hadâık. 82. Akgündüz. sh. Ve acemi oğlanının cem' olunub bir uğurdan ikiĢer akçe ile yeniçeri olmak Sultân Murâd Hân zamanında ref olunub birer akçe ulufe ile acemi oğlanı eyledikleri gibi birer akçe ile bir uğurdan acemi oğlanı olmak dahi ref olunub Türk üzerine verilmek dahi Fâtih-i Ġslâmbol Sultân Muhammed Hân zamanında olmuĢdur". meselenin üzerinde durmak istemiyoruz. c. Türk düĢmanı diye ifade edilen Fâtih zamanında kanun hükmü haline getirilmiĢtir. Bu kanun. Künh'ül-Ahbâr. kapıkulu sistemini bilmemek demektir. Türk'ü Çingene ve Yahudi ile eĢ tutması manasına alınamaz. Türk üzerine verilmesini kanun haline getirmiĢtir. buradaki Türk'den kasdın Müslüman olduğunu biliyoruz. Sikke-i Tasdik-i Gaybî. Kapıkulu ocaklarındaki sistemi bozan sebepleri anlatırken Kapıkuluna yasak olduğu halde son zamanlarda alınan grupların arasında yer alan Türk. 1. 40-53. selefde olan sâhib-i ukalâ-i devlet devĢirme ve kul cinsini kânun etmezlerdi. sh. Ġstanbul 1960. Kâtip Çelebi. 110 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYEN (KMAK. c. 131-135. Ġstanbul 1983. yeniçeri olmak üzere toplanan gençlerin acemi o-cağında eğitilmesinden evvel. Moskova 1961. 153/b-154/a. Belgeler Gerçekleri KonuĢuyor. Ġkinci olarak. Yahudi ve Çingene'yi yan yana zikretmesi. Bedâyi'ul-Vakayi'. Burada Ģunu da belirtmekte fayda vardır ki. sh. Mehmed Zeki." diye izah getirilmektedir. Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü I-III. Gerçekten bu kural çiğnenmeye baĢlanınca. Pakistandaki sözlüklerde de.kâfir evlâdın cem' eylemekte fâide odur kim. Türk'ü Müslüman anlamında kullanarak ve hür insanların bu teĢkilâta alınmalarını tenkit ederek Ģöyle demektedir: "80. c.. Bu takdirce ol makûle oğlanlar taĢraya çıkub Kul tâ'ifesine zabit olub ağa oldukda veyâhûd bir memlekete vâlî olduklarında ahvâlleri ma'lûm ve ehl-i basîret katında hafî değildir. ĠĢte bu konuyu dile getiren Koçi Bey. Müslüman gençler bu teĢkilâta alınmamaktadırlar.. Fâtih'in Ceza Kanunnâmesinde. "mahbûb ve müslim" kelimeleriyle açıklanmaktadır.. Nitekim 38." Koçibey'in. I. tamamen Müslüman kelimesine eĢ anlamlı olarak kullanılmaktadır. Bir diğer misâl. 856-858. Koca Müverrih Hüseyin. c. I. 182-183. c. ġu madde daha da enteresandır ve aslından okumak zaruridir: . Türk tabiri. kadı ta'zir ura. Kanun maddesi Ģöyledir: "24. Maddede ". sh. I. Evvela. Arab. KeĢf-üz-Zunûn. iki ağaca bir akçe cürm alına". Mecdî Efendi. sistem bozulmuĢ ve bazan paĢaların çocukları dahi torpille kapı kulu ocaklarına alınır olmuĢtur. "15. Hemân Ġstanbul'dan ve sâ'ir kasabalardan buldukları eĢhası alub pîĢkeĢ deyû Saray'a koyarlardı. II. Numuneleri dahi görülmüĢ ve görülür. Eğer biregû hamr içse. MüslümanlaĢtırmak ve Türkçe öğretmek üzere. Acemilerin ocağa alınmalarından evvel Anadolu'da Türk çiftçisinin yanına verilerek zirâ'at iĢlerinde kullanılmaları ve bu arada Türkçe'yi ve Ġslâm ahlakını öğrenip benimsemeleri gayesiyle Türk ailelere muvakkaten verilmelerine Türk'e vermek denirdi. 591-592. sh. Türk veya Ģehirlü olsa. Türk kelimesi açıklanırken..Türk'üm" cevabını vermektedirler. Zındıklar ve Mülhidler. Türk üzerine verilmeğe Türk'e vermek de denir. Pakalın. Ocak. Osmanlı Devleti. Kânun ve zabt ve edeb ahvâllerinden evvelâ iç oğlanları kadîmü'l-eyyâmdan devĢirme veyâhûd sahîh kul cinsi pîĢkeĢ ola-gelmiĢdir. kapı kulu ocaklarına Müslümanların a-lınması baĢtan beri yasaktır. bir kiĢi içki içse. Kürd. Bu kısa izahdan sonra Osmanlı kaynaklarındaki ve Kanunnâmelerindeki izahlara geçebiliriz.

] birleri kulların ntn bulunacağ dür. Anadoluda Celâlî isyanlarını çıkartan ve Osmanlı Devleti'nin ayak bağı bulunan ġii Türkmenler için kullanıldığını gayet açık bir Ģekilde kanunname metinlerinden anlayabilmemizdir. Etrâk-i Nâ-pâk. ol zaman kim. 52 Eğri Kapı: Edirne Kapı yakınlarında bir sur kapısıdır. nikâh ile ve özellikle de hür kadınlar ile evlenmeyi terketmiĢler. Burada Ģunu ifade edelim ki. Türk milletine düĢman olan bir devlet. ayrıca kanunnamelerinde Türk kelimesini Müslüman ile eĢ anlamlı olarak kullanmaz55. sa'âdetle Ġslâmbol'u feth eyledikleri zamanda Eğri Kapu" kurbünde Tekfur-ı makhûrun sarayına konub Ayasofya Câmi"inin çanların yıkub minarelerin bina edüb cum'a namazına azîmet buyurub geri saraylarına döndüklerinde yeniçeri ocağı yoldaĢları PadiĢah-ı cihân-penâh Hazretlerini selâma durduklarında PadiĢah-ı âlem-penâh Hazretleri sağına ve soluna selâm vericek içlerinden birisi "Aleyküm'üs-selâm Muhammed BeĢe53" dedi. Nitekim benzeri bir tabir de Ekrâd-ı bî idrâk Ģeklindedir. Fâtih'den itibaren hep cariyelerle mi evlenmiĢlerdir? Ġstisnaları yok mudur? Fâtih devrinden itibaren Osmanlı PadiĢahları. bu tabirin. Ģeytan kulu. Ġkbal. topladığı Hıristiyan gençleri. dahi sefer-i zafer-âsâra gönderseler olmaz mı? idi"54. Ekrâd-ı bî akl u din. KızılbaĢ-ı EvbaĢ. 55. PâdiĢâh dahi Saray'a gelicek ol zamanda Düstur-i a'zamları olan Mahmûd PaĢa'yı da'vet edüb "Lala! Bu oğlan benim selâmımı aleyküm selâm Muhammed BeĢe deyü almakdan murâd nedir? Ve bu nasıl selâm almakdır?" deyicek. Amma kaçan bu denlü Türkçe bilmemek ne âlemi vardır? Bunları bari cem' eyledikden sonra Türk üzerine verüb Türkçe'yi öğrense ve !*gj| dahi sefer-l zater-MMĠ Üçüncü¦ siz Türkler ifa avamdan ola kullanılmıĢtırj nemli olan. ı 4-C nikâh akı "TM* s« mesl. ġii gruplan I bî akl u din. Ġbn-i Kemal baĢta olmak üzere. ahlakını ve lisanını öğrenmek üzere Türk ailelere vermez. bu tabir daha ziyade göçebe halinde yaĢayan ve genellikle avamdan olan bazı Türkmenler ile Anadolu'da ġi'anın tahrikiyle isyan eden Celaliler için kullanılmıĢtır. bazı tarih ve fıkıh kitaplarında geçen Etrâk-i bî idrâk yani idraksiz Türkler ifadesine gelince. Bu sıfatı bütün bir millet için kullandıklarını söylemek mümkün değildir. Bu sıfatı I Burada ! Türk çe ey ailelere ve ayrıca kanunu 55. resmî dilini Türkçe eylemez. Etrâk-i bî idrâk. Gözde veya Peyk denilen cariyeler ile yaĢamayı . Bununla Türklerin veya Kürtlerin idrâkli veya idraksiz olanlarının bulunacağını ve isyan eden gruplara bu sıfatın verildiğini hemen anlamak mümkündür. I bağı bulunan] lerinden anfe tarihçileri."25. bütün muteber Osmanlı tarihçileri. Ve olmağa bâ'is oldur kim. s». Ierdlr? I Fâtih ( ile evle denilen < zamanına I tih'den evlenmeleri! 1-FJl ile evlen 2-C kâh akdi) 3. Mahmûd PaĢa bunların kâfirden müselmân olub ümmî olduklarını ve bunların yanında "BeĢe" demekden azîm ta'zîm olmaduğunı bir bir beyân edicek PadiĢah Hazretleri dahi etti: "Lala. dediğin gerçekdir. Üçüncü olarak. t Akgiindöı 0 J997. cemâ'at-ı kallaĢ.* kavuĢtun evlenmesi. #| muhtelif teVM Î5HANLI BĠLĠNMEYEN OSMANLI 111 ir ınpna çe'yi öğrense ve belâya mu'tâd olub ba'dehû ulufeye yazdırub ve ba'dehû kapuya çık arsalar. m). Osmanlı Devleti'nin yıkımına sebep olan isyancı gruplar için ve özellikle de ġi'î grupları kasdederek. Osmanlı PadiĢahları. Sultânu Selâtîn'il-Arab ve'l-Acem ve't-Türk unvanını sahiplenmez. bunun yerine Kadın Efendi. Bizce asıl ö-nemli olan. 53 BeĢe: PaĢa kelimesinin muhaffef Ģeklidir ve daha ziyâde yeniçeriler arasında kullanılır. müfsid-i fâsid-i'tikâd ve benzeri tabirleri kullanmaktadırlar.

Fetvaya esas olan da bu olduğundan dolayı.Genç Osman'ın ġeyhül-Ġslâm Esad Efendi'nin kızı Âkile Hanım'ı hür bir kadını nikâh akdiyle alması Ģeklinde değerlendirirsek. Bu Ģart gerçekleĢmesi halinde de.Sultân Ġbrahim'in Telli Haseki de denen HümaĢah'ı debdebeli bir düğün ile ve nikâh akdi ile eĢliğine kabul etmesi de önemli bir istisnadır. Sayın. 37.tercih etmiĢlerdir. Osmanlı Devletinin resmî Kanun-ı Umûmîsi sayılan Mültekâ'daki ifade aynen Ģöyledir: "Hür bir erkeğin. 3. sh. Me ram. söz konusu kaidenin ilk cariyeden olan istisnasıdır. Osmanlı'nın Arka Bahçesi. daha evvel evlendiği hür bir kadın yoksa. 4. ehl-i kitap veya Müslüman olan bir câriye ile evlenmesi. Ancak câriye olan bu kadını. hür bir kadınla evlenme imkânı bulunsa dahi.Sultân Abdülmecid. saltanattan önce olması hasebiyle pek istisna da sayılmayabilir. Dalkıran. Harem'deki kadınlar saltanatı da devĢirmeler ve dıĢarıdan satın alınan değiĢik milletlere mensup cariyelere terk edilmiĢtir. sh. "Hür bir kadın üzerine câriye ile evlenmek sahih olmaz" buyurmuĢlardır.Kanunî'nin câriye olan Hürrem Sultânı. bu madde en güzel Ģekilde anlatmaktadır. Osmanlı Kanunnâmeleri. 6. Zira Hz. hür bir erkeğin câriye ile evlenebilmesi için. c. Hür kadınlar varken cariyelerle evlenmek dinen caiz midir? Ayrıca Cariyelerle nikâhsız yaĢamalarının Ģer'î dayanağı nedir? Kur'ân-ı Kerim. Osmanlı Kanunnâmeleri. sh. Hanefi hukukçular. 54 Türk üzerine vermenin ne demek olduğunu. Ġstanbul 1997. âzâd ederek hür olarak mı evlendiği yoksa yukarıda izah ettiğimiz gibi câriye olarak mı onunla nikâh kıydığı tam belli değildir. IV. Siyâsetnâme. muhtelif yerler. Akgündüz. sh. ayrıca cariyelerin Müslüman veya ehl-i kitap olmaları Ģartı aranmaktadır. Ġbn-i Kemal ve DüĢünce Tarihimiz. md. 15. 2. Fâtih'den itibaren hür kadınlar ile veya cariyeler ile nikâh akdi icra ederek PadiĢahların evlenmeleri tamamen istisnai bir durum haline gelmiĢtir. 55 Fâtih Ceza Kanunnâmesi. Ankara 1988. Akgündüz. Bir kısım hukukçular. Bkz. Bkz. Mısırlı Bezmiârâ Hanım'ı nikâh akdiyle zevceleri arasına sokmuĢtur ve muhtemelen hür olarak nikâh akdini icra eylemiĢtir. aksi takdirde evlenmenin gayr-ı sahih ve bazılarına göre de mekruh görüldüğünü beyân etmektedirler. 56. hür kadının rızasıyla böyle bir evliliğin caiz olacağını ifade ederken.Fâtih'in henüz tahta geçmeden Dulkadiroğlu Süleyman Beğ'in kızı Sitti Hâtûn ile evlenmesi. md. Yeniçeri Kanunnâmesi. Bu teamülün Osmanlı Devletinin yıkılıĢ zamanına kadar devam ettiğini ve pek az istisnalarının bulunduğunu görüyoruz. hür erkeklerin cariyelerle nikâh yaparak evlenmelerini. halbuki hür bir kadınla evlenme imkânı varken câriye ile evlenmesinin sahih ve caiz olduğunu ifade etmektedirler. 349. Ġmâm ġâfi'î de kocanın köle olması halinde böyle bir evliliğin caiz olduğunu söylemektedir". bir görüĢe göre âzâd edip hürriyetine kavuĢturdukdan sonra ve bir görüĢe göre de câriye kalmakla beraber nikâh akdiyle evlenmesi. 24-30. Osmanlı Kanunnâmeleri. sahih ve caizdir. nikâh akdiyle ve hür kadınlarla evlenmeyi terk etmiĢler ve bunun yerini cariyelerle ve nikâh akdi yapmadan karı-koca hayatı yaĢama usulü almıĢtır. 38. Mevlüt Uluğtekin. Bazı farklı yorumlar için bkz. Osmanlı PadiĢahları. Sultân Abdülaziz'in Mehmed Ali PaĢa ailesinden gelen Tevhîde Hanım ile evlenme arzusunu ise Keçeci-zâde Fuad PaĢa engellemiĢtir. 112 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYEN OSMANLI 5. c. I.. IX. nasıl devlet ve kapıkulu kadroları. Ġslâm . cariyelerle evlenmeyi âdet haline getirmiĢlerdir. Bu istisnalar Ģunlardır: 1. 57. hür bir kadınla evlenmeye imkânının bulunmamasını. c. Fâtih Sultân Mehmed'den sonra. hür bir kadınla evlenme imkânları bulunmasına rağmen. Bkz. Muhtelif yerler. devĢirme erkeklere bırakılmıĢsa. kahir ekseriyetle Osmanlı PadiĢahları. 135 vd. önemli bir olaydır.Oğlu II. md. Fâtih devrinden Osmanlı Devletinin yıkılıĢına kadar. PadiĢah Anaları. Bâyezid'in Karaman Oğlu Nasuh Bey'in kızı HüsnüĢah Hâtûn ile ve nikâh akdi yaptırarak evlenmesi ilk istisnadır denilebilir. 99. Bu hususda Ġmâm Mâlik. Peygamber. Akgündüz. Hür bir kadınla evli olan hür erkeğin bir câriye ile evlenmesi ise sahih değildir. Müslüman hür kadınlarla ile evlenebilme gücü ve imkânı bulunmama Ģartına bağlamaktadır. 163. bu durumun hür erkeğin birinci Hanım'ının hür bir kadın olması halinde söz konusu olduğunu. Yılmaz.

Her ikisinde de doğan çocukları hür olarak doğar. istifraĢ hakkının Ģer'î dayanağını açıklamaktadır. köle veya hür baĢka erkekler ile evli olmayan cariyeler. Ġkincisi. "Onlar namuslarını korurlar. Bu durumda nikâh ihtiyatî bir nikâh olacaktır. PadiĢah. hal tedir.' bozmuĢtur. Bu tesbitten de anlaĢılacağı üzere. b) Cariyesi câriye statüsünde kalmakla beraber. Ancak önemle belirtelim ki. Hürrem Sultân'ınkinin bu gruba girdiği ve cariyelikten kurtulamadığı daha evvel ifade olunmuĢtu. bazı hukukçular câriye ile olan nikâh akdinin. Asıl câriye hukuku burada söz konusudur. Bu durumda. iki Ģekilde PadiĢahlar ile karı-koca hayatı yaĢayabilirler: Birincisi. Çünkü i yanağını açıkl ifadesiyle ı delere bağlat istifrâĢ hakkmı| cariyenin ı bazı cüz'i f ma poligam leme sürt me konu» etkileme ÖnemJj'J yaptığı takı ile kan-kı istifra.Hukukuna göre. Bir kısım araĢtırmacılara göre. Kur'ân. I hükmü gereği r nı ifade etrr Müslüman olu evlilik akdi I ğan çocukları i kurtulamadığı! lklnciıi)t yesi ile heı olan bu hakka Ġ Kur'ân. cariyelerle nikâh akdi ile evlenmek caiz ise de. nikâh akdi yapmadan istifrâĢ hakkını kullanarak yine karı-koca hayatı yaĢamak mümkündür. Ancak çoğu tarihçiler. âzâd ederek evlendiği câriye ile hür olarak evlendiği diğer hanımları arasında hiçbir hüküm ve statü farkı mevcut değildir. PadiĢah nikâh akdiyle onunla evlenir. bir akın sırasında esir edilerek PadiĢah'a takdim edilen Hürrem Sultan'ı önce âzâd etmiĢ ve sonra da nikâh akdi ile eĢliğine almıĢ ve Fâtih zamanından beri devam eden cariyelerin nikâhsız istifraĢ edilmesi kaidesini bozmuĢtur. PadiĢahın eli altındaki cariyesi ile nikâh akdi yaparak evlenmesidir. cariyenin efendisinin mirasından istifâde edememesidir. d&ti meĢine mânı! evlendiği diğer araĢtırmacılara göre. daha evvel hür bir kadınla evli olması. o zaman ehl-i kitap veya Müslüman olmaları Ģartıyla câriyesiyle nikâh akdiyle evlenebilecektir. Ayrıca efendi daha evvel hür bir kadınla evli ise. Çünkü bunu yapanlar ayıplanmazlar" buyurarak. Eğer PadiĢah hür bir kadınla evli değilse. dört sınırını aĢmamıĢ olmak Ģartıyla. Bu da iki Ģekilde olur. "OnlırĠ lar. AncaK âzâd edip som b) Câriylenir. Miras münâsebetinin dıĢında bazı cüz'i farklar da . bu kaidenin Sultân Ġbrahim'in Telli Haseki'yi önce âzâd edip sonra da nikâh akdi ile onunla evlenmesi ile bozulduğunu ifade etmektedirler. hür ve evli bir kadın ile istifraĢ hakkına dayanılarak karı-koca hayatı yaĢanan câriye arasındaki en önemli fark. Kanunî Sultân Süleyman.r bu durumda >>¦ kadınla evli olmasp. Efendi için sabit olan bu hakka istifraĢ hakkı denmektedir. ( hakkı I ya ĠMANLI BĠLĠNMEYEN OSMANLI 113 (i ile ve Ġhı ka10laI. Nisa Süresindeki âyetin hükmü gereği mekruh olacağını ve bir kısım hukukçular ise bu akdin sahih olmayacağını ifade etmiĢlerdir. Bu durı kadınla evli ise. Kur'-an'ın ifadesiyle zinaya yol açmaması ve gizli metres hayatına dönüĢmemesi için önemli kaidelere bağlanmıĢtır. Böyle bir evlilik halinde. eĢ statüsündeki veya istifrâĢ hakkı bulunan cariyeliktir. a) PadiĢ. cariyesini âzâd ederek evlenmesine mâni teĢkil etmez. Hatta öylesine kaideler konulmuĢtur ki. sadece eĢleri ve cariyeleri ile iliĢki kurarlar. t takdim edilenı ve Fâtih zam. bu istifraĢ hakkı da. Ġslâm hukukuna göre. Ostlerle Mya) PadiĢah evlenmeden önce cariyesini âzâd eder yani hürriyetine kavuĢturur ve bu durumda hür bir kadınla evlenmiĢ olur. baĢka bir erkek ile evli olmayan bir cariyesi ile herhangi bir nikâh akdi olmadan karı-koca hayatı yaĢayabilir. Ġslâm Hukukunun câriye kabul ettiği kadın kölelerin bir statüsü de. Her iki halde de evlilik akdi ihtiyatî bir akittir ve hukukî sonuçlarını tam doğurmaz.

istifraĢ hakkı bulunan bir kısım cariyeleri ile de teserrî yani nikâh olmadan karı-koca hayatı yaĢamıĢtır. PadiĢah. 114 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYEN OSMANLI 57. kendi cariyesi dıĢında bir câriye ile nikâh akdi yaptığı takdirde birden fazla evlenmenin sınırına riâyet edecektir. böyle bir iddia bütün kadın efendiler için doğru değildir. Kısaca ifade etmek gerekirse. Böyle bir cariyenin baĢka biriyle karı-koca münasebetine giriĢmesi zina sayılır. Hamile değilse. Ġslâm hukuku. mutlaka nikâh ile evlendiği câriye demek değildir. PadiĢahın karısı gibi olur. Nikâh ile alınması. efendi. Önemle ifade edelim ki. Bu kaideye uygun olarak Osmanlı tarihinde PadiĢah'dan hâmile kalan bir câriye. Bunların sayıları. en fazla sekize çıkmıĢtır. Nikâh akdi yaparak evlendikleri hemen kadın efendi unvanını alırlar. evlenilen kadın câriye de olsa. böyle bir sınır mevzubahis değildir. ayrılığın üzerinden iki hayız müddetinin geçmesi gerekir. Çocuk sahibi olmadan karı-koca iliĢkisini devam ettirebilir. En önemlisi de. câriye statüsünü bile köle kadınların hürriyetlerine kavuĢmaları için vesile kılmıĢtır. Ancak bunun da bazı kaideleri vardır. Bu sebeple özellikle Kadın Efendiler. Bunun yolu azldir. Mesela istifraĢ hakkı ile bir câriye ile karı-koca hayatı yaĢama poligami = birden fazla kadınla evlilik sınırına tâbi olmama. Ancak dört kadın sınırını zorlamadıkça kadın efendiler ile nikâh akdi yaptığı da doğrudur. dört gruba ayırmak mümkündür: Birinci Grup: Nikâh akdi yaparak eĢ kabul ettikleri kadınlardır ki. Halbuki bu statüde olunca. Efendi'nin cariyeden doğan çocuğu hür olarak dünyaya gelir. Ancak istifraĢ hakkı ile karı-koca hayatı yaĢaması halinde. birinci Ģıkta belirttiğimiz ümm-i veled hükümleri devreye girer. Bu duruma göre. PadiĢahların zevceleri yani eĢleri olarak takdim edilmiĢtir ve doğru olan da budur. Bu durumda. Ġkinci Grup: Nikâh akdi yapmadan beraber oldukları ve ancak ümm-i veled statüsündeki yani çocuk sahibi oldukları Kadın Efendilerdir. Halbuki bir anda dörtten fazla câriye ile Kadın Efendiler olarak hayat yaĢayan PadiĢahlar vardır. Efendi'nin istifraĢ hakkına dayanarak cariyesi ile karıkoca hayatı yaĢamasına teserrî de denmektedir. aynı anda dört kadından fazla olanı haram haline getirir. câriye de ümm-i veled statüsüne geçer. ġayet câriye hamile ise. tstifrâĢ Hakkı veya teserrî denilen câriye ile yaĢamanın hukukî statüsü ve sınırları nelerdir? îstifraĢ hakkının ve buna dayanılarak teserrî yani câriye ile karı-koca hayatı yaĢamanın hukukî statüsü ve sınırları Ģu Ģekilde özetlenebilir: PadiĢah ile karı-koca hayatı yaĢayan câriye. b) PadiĢah. Hanefi hukukçulara göre. iddet ve boĢamada bekleme sürelerinin yarıya indirilmesi ve daha önce de ifade ettiğimiz gibi cariyenin örtünme konusunda hür kadınlar gibi olmaması gibi farklar.vardır. Üçüncü Grup: Beraber karı-koca hayatı yaĢadıkları ve ancak genellikle çocuk saf . dört kadın sınırı söz konusudur. Kadın Efendilerin sayısı yediye kadar çıkmıĢtır. aile içerisindeki statüyü fazla etkilemeyen hallerdir. hemen Kadın statüsüne geçer. Kadın Efendi demek. daha önceden olmasa bile. O halde Osmanlı PadiĢahlarının Fâtihden itibaren beraber oldukları kadınları. Bu sebeple birden fazla evlenme konusundaki sınıra riâyet edilmeye ihtiyaç kalmamıĢtır. Zira tam zevce kabul edilince. Efendisi dıĢında kimse ile karı-koca hayatı yaĢayamaz. PadiĢahların kendileriyle cinsi münâsebette bulundukları ikballer ve son zamanlarda ortaya çıkan gözdeler ve peykler bu statüdedirler. Müslüman veya ehl-i kitap olan câriye ile istifrâĢ hakkına dayanarak karı-koca hayatı yaĢayabilir. Ancak birisinden boĢandıktan sonra diğerini nikahlayabilir. PadiĢah. Osmanlı PadiĢahlarının aile hayatlarında ri'âyet ettikleri hukukî statü çoğunlukla budur. böyle bir cariyeyi baĢka bir efendiye satabilmesi ve Efendi'nin istifrâĢ hakkını elde edebilmesi için. tam zevce olarak kabul edilmemeleridir. AyĢe Osmanoğlu'na göre bunların çoğu nikâh ile alınmaktadır. karı-koca hayatı yaĢadığı cariyesinden çocuk sahibi olmayabilir. bunların sayısı mahduttur. Ayrıca Efendi'nin ölümüne bağlı olarak annesini de hürriyetine kavuĢturur. iki kız kardeĢi câriye olarak eli altında ve bu statüde bulundaramaz. PadiĢahın zevceleri gibi dememizin sebebi. bekleme süresi bitince yeni efendi ile karıkoca hayatı yaĢamaya baĢlayabilir. PadiĢahların zevceleri gibi sayılırdı. Böyle bir cariyenin PadiĢah ile yaĢadığı karı-koca hayatının akıbetini de ikili bir ayırıma giderek izah edelim: a) ĠstifrâĢ hakkına dayanarak karı-koca hayatı yaĢadığı cariyesinden efendi çocuk sahibi olunca. Osmanlı PadiĢahları bir kısım cariyeleri ile nikâh akdi yapmasına karĢılık.

I. Bazı O™ lardır. Mecma'ül-Enhür. Dördüncü Grup: Her PadiĢahın olmamakla birlikte. Her birinin ayn I dediğimiz daha Ġyi anlaĢıl) 58. II.. yakınlarınııt(| dır. Mustafa'dan itibaren baĢlamıĢtır. olmasa bile. sh. Düğün törenlerine yapılacak masraflar ve bu düğünlerde hediye adı altında dönecek dolapları da bir hesaba katarsanız. 328 vd. Fâtih döneminden itibaren Osmanlı PadiĢahları hür kadınlarla evlenmeyi neden terk etmiĢ ve Cariyelerle aile hayatı yaĢamayı neden tercih etmiĢlerdir? Böylece Türk olmayan unsurlar Osmanlı Sarayına girme fırsatı elde ederek Türkler dıĢlanmamıĢ mıdır? Bu soru. ĠM vd. 3. Ġstanbul 1994. Osmanlı PadiĢahlarının aynı anda dört beĢ kadın ile beraber olanları ve yaĢayanları çok azdır. Aynı Ģey Sultân Ġbrahim'in nikâh akdi ile aldığı HümaĢah Hanım için de söz konusudur. Tarih Deyimleri. neden dev56 Kur'ân. bu tür hanedan görüntülerinden açıkça yakınmıĢ-lardır. Itk. Bunların azami sınırı da dörttür. c.Osmanlı Devleti'nin sınırları bir zamanlar 24 milyon km2yi bulmuĢtur. 116 BĠLĠNMEYEN OSMANLI .. 38-42. AyĢe. bu dediğimiz daha iyi anlaĢılacaktır56. sh.' konusudur. Yani PadiĢahların | cariyelerin sayılan siniri Osmanlı PadiĢahlarının! çok azdır. Her birinin ayrı ayrı hanımlarını ve çocuklarını liste halinde inceleyince. Uluçay. Bazı Osmanlı PadiĢahları. c. 25. dayılardan ve amcalardan korumak için böyle bir riske girmemeyi tercih etmiĢtir. Ankara 1992. sh. Bugün böyle oldujjuj nan Hürrem Sultân'uij mektedir. Bunun da yolu Harem'den baĢka varacağı yer olmayan cariyelerle aile hayatını devam ettirmektir. Harem II. 364 vd. Osmanlı PadiĢahları. c. Yani PadiĢahların Kadın Efendi ve Ġkballer dıĢında karı-koca hayatı yaĢadıkları cariyelerin sayıları sınırlıdır.Bugün Türkiye'de» hadise devleti yönetenleri»! nn eĢlerinin adlan. Babam Sultân Abdülhamid. Mü'minûn. Dünyada bazı baĢbakanların eĢlerinin adları. Bunun için de PadiĢah'ın ailesinin taĢra ile alakasının olmaması gerekmektedir. devletin bütçesini sarsacak düğün ve nikâh masraflarından ve yapılacak israflardan kaçınma sebebini de ihtiva etmektedir. kayınbiraderlerden..Bugün Türkiye'de ve baĢka dünya devletlerinde. peykler ve has odalıklardır. 58. 542 vd. Osmanlı! ve amcalardan I tinin yıkılıĢ sebepleı mektedir. Böyle olmasa bile. Böylesine geniĢ bir ülkeyi idare etmek devlet sırlarının dıĢarıya sızmamasını gerektirmektedir. 34-35. Osmanoğlu. 2. Aynı Ģey. baĢlamıĢtır. farklı Ģekillerde cevaplandırılmıĢtır. Osmanlı Tarih Lügati. 311 vd. OsmanoJM Çağatay. Osmanlı Devletinin yıkılıĢ sebeplerinin baĢında. Harem II.Birden fazla evli olan Osmanlı PadiĢahlarının nikâh ve düğün yapmamaları. Mafya liderlerinin isimleriyle birlikte telaffuz edilmektedir. son zamanlarda görülen ve ikbal adayları demek olan gözdeler. Sertoğlu. Ġkballer çocuk doğurdukları zaman çoğunlukla Kadın Efendi olmuĢlar ve bazan da nikâh akdi ile zevce haline getirilmiĢlerdir. Çağatay. Osmanlı tarihinde de böyle olmuĢtur.Osmanlı l geniĢ bir ülkeyi we Bunun için de Paı da yolu Harem'd mektir. yakınlarının iĢe karıĢtığı ve devlet pastasından pay talep ettikleri bir vakıadır. PadiĢahların Kadınları ve Kızları.. 5-6. Fâtih döneminden i meyi neden terk < cih etmiĢlerdir? girme fırsatı eldd i Bu soru. 49. Akgündüz. Pakalın. II. farklı < 1. Damad. Bizce bazı sebepleri Ģunlardır: 1. Osmanlı Kanunnâmeleri. Buhari. Osman» S (ANLI ĠRltüBĠLĠNMEYEN OSMANLI 115 hibi olmadıkları cariyelerdir ki. 40-41. devleti. sh. Bugün böyle olduğu gibi. 126-127. Harem j) Akgündüz. 2. PadiĢah kızları ile evlenen damadların suiistimali gelmektedir. devletin baĢını en çok ağrıtan hadise devleti yönetenlerin ailesi ve hanedan söylentileridir.. bunlara ikbal adı verilmiĢtir ve II. 121. Nisa. yeğenlerden.hibi olmadıkları cariyelerdir ki. 3. Ġkballer ço< bazan da nikâh akdi ile / Dördüncü Grup: i ikbal adayları demek olan ^ dörttür. Nikâh akdiyle alınan Hürrem Sultân'ın devletin baĢına açılan ilk ve en büyük gaile olduğu çok iyi bilinmektedir. sh.Birden I devletin kaçınma sel» düğünlerde hedlptl 56 Kur'ân. sh.

. Fâtih'den itibaren Osmanlı Devleti'nin bir kanun ve anane haline getirdiği devĢirme sisteminin (gılmân sistemi ve kapıkulu sistemi de denmektedir) veyahut bir diğer ifadeyle haremden ve kapıkulundan çıkanların devlet idaresinde Türk ve Ģehirlü olanlara tercih edilmesinin yanlıĢ yönlere çekilmesini doğru bulmuyoruz. Bu iddialar doğru mudur? Saltanatın. bazı mücadelelerin bulunması reddedilemez bir gerçektir. Bunun en acı misâli. Lale devrinde yapılan düğünlerin çoğu bu dediklerimizi teyit edecek mahiyettedir. Kürdler ve Araplar gibi Müslüman unsurlar yanında. Zira böyle davranmaları Allah'ın ve dinin emri değil. tarihde bir çok devletlerin kendilerine tabi olan aristokrat beylerin isyanlarıyla yıkıldıklarını verdiği misâllerle anlatmaktadır. 59. Kadınlar Saltanatı. Sh. biri be!! etrayn bağı. 16-17. Abbasîler. kapıkulu sisteminin devletin istikrar ve devamını sağlayan bir müessese olduğunu. Türk düĢmanlığından değil. Ahmed. Ancak böyle bir siyâset. Kul sistemiyle aristokrat bir sınıf kabul etmeyen Osmanlı Devlet sisteminde. sh. Bu açıdan bakıldığında. Uluçay. Ahmed Refik. çevrede beylik ve fethedilecek memleketin kalmaması. III. eğer bu grupları kapıkulu sınıfına dahil etmek caiz olsaydı. BA. Ġbn-i Kemal konuyu açıklarken.. tenkit edilebilir. 61-62. Ġbnül-Emin Saray. devletin devam ve bekasının böyle bir sistemde görülmesinden kaynaklanmaktadır. 57 Akgündüz. 939. Harem II. Ancak sadece Osmanlı Devleti'ni tenkit uğruna. Zad tay»rrc in1 I-2-m. devlet siyâsetinin gereğidir57. bu manadaki aristokratların isyanıyla. en az bir sefer masrafı kadar düğün için masraf yapılmıĢtır. Türk unsurunun Saray'dan uzaklaĢtırılması değildir. ĠMANLI BĠLĠNMEYEN OSMANLI 117 itelet ley ve e ve ItnüO halde bu sistem. Veziriazam Karamanı Mehmed PaĢa ile Ġshak PaĢa veya Cem Sultân ile II. kapıkulu sistemi ile. Türk aristokrasi part isi ile devĢirmeler arasındaki mücadele gibi göstermek doğru değildir. 4. gayr-i müslimlerden de alınmaları yasak olan Yahudi ve Çingenelerin alınmaya baĢlandığını. bunlardan birisinin vali veya benzeri memuriyete geldiklerinde nasıl isyan ettiklerinin gayet iyi bilindiğini açıkça beyan etmektedir. 315 vd. kendi zamanında. Fâtih devrinden itibaren Osmanlı devlet teĢkilâtında "devĢirme ve mühtediler partisi" ile "Türk aristokrat partisi" arasında tam bir mücadele yaĢandığını. iç oğlanlarının ve Enderun'a alınan insanların eskiden beri devĢirme veyahut gerçekten köle asıllı olanlardan seçildiğini. Ġbn-i Kemal'e göre. her Ģerefi devlette bulmuĢ olan köle asıllı kiĢilerin devlete isyan edemedikleri ilave olunmaktadır. Ġstanbul 1997. Koçibey de. Sîman-oğulları Devleti bir asilzade olan Mahmûd Sebüktekin'in isyanıyla ve Büyük Selçuklu Devleti de Harizm-Ģah'ların isyanlarıyla yıkılmıĢlardır. I. 131. nr. selefdeki devlet adamları zikredilen kanunu koymazlardı. Ġbrahim'in Telli Haseki ile yaptığı evliliktir ve maalesef devlet para darlığı içinde olmasına rağmen. 141. PadiĢahın Kadınları ve Kızları. 40-41. eski bey ve kral kızları ile evlenme âdetini ortadan kaldıran sebepler arasında sayılabilir Dolayısıyla Osmanlı PadiĢahlarının özellikle câriye asıllı hanımlarla evlenmesinin sebebi. c.Bu arada. 4. Devlet adamları arasında her . Fâtih'in daima Türk aristokrasisinin aleyhinde yetkilerini kullandığını ve dönme asıllı paĢaların devletteki Türk unsurları temizlediğini ileri süren yazarlar var. daha evvel kapıkulu arasına alınması caiz olmayan Türkler. bir. devlet idare etmenin ve özetle menfaat ve yetkinin paylaĢılmasının bulunduğu her yerde. yakın devlet olarak Ġran ve benzeri Osmanlıların sevmediği sülalelerin bulunması da. 37-39.BĠLĠNE Ģirme yani câriye usulüne dönüldüğünün sebebini kolay anlarsınız. sh. Baskı. Bâyezid arasındaki mücadeleyi. Koçi Bey'e göre. Ġbn-i Kemal'e göre. Ġslâm Hukukunda Kölelik-Câriyelik Müessesesi ve Osmanlı'da Harem.

. vakfedilen malın mülk olmasıdır. taife taife. Bunun aslı nedir? Tek nüshası Bursa ġer'iye Sicilleri. ġimdiki Ģarklılar. tbn-i Kemal. söz konusu partilerin mücadelesi gibi göstermek de mümkün değildir. Osmanlı Ģöyle düĢünmüĢtür: devletin belkemiğini teĢkil eden Müslümanlar ayrı ayrı milletlerden ve kabilelerden olabilirler. Belki din. garplılar gibi değildir. Yaratanları bir. onun son derece namuslu olduğunu ve rüĢvet yemediğini kabul etmektedir. Mevlüt Uluğtekin. Ģarkı uyandıracak ve terakki ettirecek sadece ve sadece din duygusudur. 27-29. Yoksa. onun ittihâd-ı Ġslâm'daki fikrini kabul ettim. c. Meram. Karamanî Mehmed PaĢa. Ģark vilâyetlerini ikaz etti. ġerâfettin Turan neĢri. millet millet. PadiĢah Anaları. Akgündüz. Bu sevilmeyiĢi. Osmanlı Kanunnâmeleri adlı eserimizin 1. bizzat müttehiddir. Safa. kabile kabile yaptım ki. oğlu Bâyezid Veli devrinde tekrar vakfa verildiği" ısrarla belirtilmektedir. devlete ait vergi gelirlerinin. Bilindiği gibi. muhabbeti ve birliği iktiza etmektedir. onlar da ona bî'at ettiler. gerçek anlamda bir vakıf olmadığını ve bir kamu tahsisinin adı olarak devamında da sakınca bulunmadığını kabul etmiĢlerdir. sh. 79-86. 303/b'de bulunan ve 885/1480 tarihinde yazılan Fâtih'e ait bir ferman. vatanları bir. I. peygamberleri bir. bu tür tahsisatın iptal edilebileceğini kabul etmiĢlerse de. Konunun ayrıntılı izahını. Muhtelif yerler. Bu isnadlar sonucunda Yeniçerilerin ellerinden kurtulamamıĢtır. kitapları bir. Ta birbirinizi tanımalısınız. Zira o. Ġslâm hukukçuları da. Muteber tarihçilerin ittifakla beyanına göre. Sultân Cem'i tahta çıkarma ve hatta Fâtih'i zehirletme isnadlarının yapılmasına sebep olmuĢtur.zaman görüĢ ayrılığı bulunabilir. 285. cildinde "Osmanlı Kanunnâmelerinde ġer'îliği TartıĢmalı Olan Mes'eleler" baĢlığı altında yaptık. Ancak Eyyubî Devleti zamanında. Aralarında itibarî ve arızî bir ayrılık var. kardeĢliği. 58 Kur'ân. irsadî vakıf veya tahsisat kabilinden vakıf dedikleri bu çeĢit vakfın. Mürsel. Hâdiseler doğrudur. baĢlangıçta hatalı yapıldığı için bütün efkâr-ı âmmede de aynı yanlıĢ kanâat devam etmekte ve "Fütuhat için çok askere ihtiyâcı olan Fâtih'in bir çok vakıfları "mensûh" sayarak tımara çevirdiği ve bunların. Yılmaz. A 3/3. ÂĢıkpaĢa-zâde. Fâtih Sultân Mehmed'in bazı vakıfları iptal ettiği ve ancak oğlu II. "Reformcu Bir Hükümdar Fâtih Sultân Mehmed". Ancak aralarında binbirler adedince birlik bağları vardır.. kabile kabile yarattık. bazı irsâdî vakıfları neshederek tîmara çevirmesi ve yeni vergiler koyarak hazineyi güçlendirmeye çaılĢması sebebiyle. milliyetin hayatı ve ruhudur. Devlete ait bir mal veya menfaatin vakfedilmesi sahih değildir. 60. vrk. halk ve asker tarafından sevilmemektedir. Karamanî Mehmed PaĢa'yı sevmediğini her ifadesiyle belli etmesine rağmen. Osmanlı'nın Arka Bahçesi. gayr-ı sahih vakıf. Bazı farklı yorumları için bkz. Ġçlerinde ve kalblerinde hâkim olan din duygusudur. Hucurât Suresi. sorulan bir suâl üzerine Ġbn-i Ebî Asrûn isimli bir âlim. Bu Ģarta riâyet edilmediği takdirde. . Yücel. X. Burada sadece özetleyeceğiz. Ya'Ģâr. ġarklılar. kıbleleri bir. beytülmaldan istihkakı bulunan hayır cihetlerine vakıf adıyla tahsis edilebileceğine fetva vermiĢtir. meseleyi çok açık bir Ģekilde takdim etmektedir: "Sultân Selim'e bî'at etmiĢim. Tevârîh-i Âl-i Osman. sh. söz konusu sorunun gündeme gelmesine sebep olmuĢtur. Ġstanbul 1985. iptaline cesaret edememiĢlerdir. Bu kadar bir birler. Âyet 13. bunları birbirinden ayırmak mümkün değildir. Muhtelif yerler. o zamandaki Ģarklılardır"58. Bu hakikati bir asır önce gören büyük âlim Bediüzzaman. Bâyezid Sultân olunca babasının bu tasarruflarını iptal yoluna gittiği söylenmektedir. Defter. Ve birbirinizdeki sosyal hayata ait münasebetlerinizi bilesiniz ve birbirinize yardım edesiniz. yapılan tahsisin gayr-ı sahih tahsis olacağı ve bunun iptal edilmesi gerektiği ifâde edilmiĢtir. Rezzâkları bir. husumet edesiniz diye değildir" Müslümanlar indinde ve yanında din ve milliyet. Nitekim 1382 yılında Sultân Berkuk'un huzurunda toplanan Ġslâm hukukçuları da. sizi. tahsis edilen cihetin beytülmaldan istihkakı bulunan bir hayır ciheti olmasıdır. Ancak bu çeĢit vakıfların da en önemli Ģartı. 118 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BU: Maalesef bu fermanın hukukî tahlili. 5/b. Osmanlı Kanunnâmeleri. md. yek diğerinize karĢı inkâr ile yabanî bakasınız. Karaman? Mehmed PaĢa'nın yeniçeriler tarafından katledilmesini. ancak te'vil ve fermandaki açık izaha rağmen vakıf kelimesinin bütün vakıflara teĢmîl edilmesi yanlıĢtır. Zaten Kur'ân da aynı hakikati beliğine Ģöyle ifade etmektedir: "Sizi. diğer mezheplerin görüĢlerini esas alarak. Koçi Bey Risalesi. sh. Bediüzzaman Said Nursi ve Devlet Felsefesi. sh. Asr-ı saadet ve Osmanlı dönemi bunun en bariz misâlidir. Kaderin çoğu peygamberleri Ģarkta göndermesi iĢaret ediyor ki. Ġslâm hukukunda vakfın bir Ģartı da. 80.

251-255. Meseleyi biraz daha açarsak. Bu dediklerimizi teyid eden bir kayıt da. değirmen ve kısaca müsakkafât yani çatılı mal türünden vakıflara müdâhale edilemeyeceğini hükme bağlamaktadır ki. Dede Halife. Belleten. XI/44. Osman Gâzî zamanından beri tahsis edilen yerlerin bunun yaptığı düzenlemeler ile geri alındığını. sahih vakıflar değil. Müslümanların ve bilhassa da Müslüman Türklerin rehberlik etmiĢ olduklarını ve dünyada ilk tapu kanununun Fâtih Sultân Mehmed tarafından hazırlandığını. zeri kart ¦OSMANLI BĠLĠNMEYEN OSMANLI 119 61.ĠĢte Fâtih Sultân Mehmed'in de iptal etmek istediği ve ettiği. Ġstanbul 1997. kısaca S olduğunu t tapu-kadastro \ olduğunu da!ı Müslümanlm «ti da ilk tapu t âlemi çok iyi 6 karĢıya gelra&J Ġslâm d t. 2. Ġbrahim bin Bahsi. Ġslâm devletini bir dünya devleti hâline getiren Hz. Osmanlı Kanunnâmeleri adlı eserde neĢrettiğimiz Kanun metni de bunu isbat etmektedir. ÂĢıkpaĢa-zâde'nin tesbitleridir. sh. tekrar mirî arazi olduğundan tapu ile isteyene verildiğini. Bilindiği gibi Anadolu Arazîsi tamamen mîrî arazidir. defterlerde testti nemli yani ı KöĢkü tapu kanunu. çift %"J I vergide «is * Hz. Ayrıca 60 senedir. 3560. 525-561. ġöyle ki. Osmanlı Tarihi. Hatta . Zaten mülk bir arazinin değil. maddede bağ. sh. 146. bizi ĢaĢırtacak hakikatlarla karĢı karĢıya geleceğiz. ancak bu uygulamanın yanlıĢ olduğunu ifade etmektedir. Risale Fî Emvâl-I Beytilmal ve Aksâmihâ ve Ahkâmihâ. Zira I. dünya ilim âlemi çok iyi bilmektedir. sh. c. 61. t kanunudu' 22» tapu islerr-CTüĠ nunnimt-i II liriz. Dünyanın ilk tapu kanununun Osmanlı Devleti tarafından Fâtih zamanında hazırlandığı söylenmektedir. c. vakıf adıyla yapılan tahsislerin asla bozulmaması gerektiğine yönelik fetvaları da ÂĢıkpaĢa-zâde'yi desteklemektedir. Esad Efendi. 702-703. gelir ve giderlerinin kontrolü. Tarih. devletin zaruri görevi olduğunu anlamıĢ. güzel yurdumuzun tapu-kadastro iĢlemlerini bitiremediğimizi ve bu yüzden çok kimselerin haklarının zayi olduğunu da belirtmeden geçemeyeceğiz. tikleri mttnltMftj (Jevletin zaruri { Imek olanDIvMi ¦kadastrosunu y iyerıerin aljnlın» t i-yerleri. Vakıf köy ve yerlerin vakfından kasıt. sh. Fethe: «I yesi ile resnij defterlere lı resmi ı 59 Ġslâm Hukukunda ve Osmanlı Tatbikatında Vakıf Müessesesi. Her güzel Ģeyde olduğu gibi. ÂĢıkpaĢa-zâde. Fâtih'in nesh yani iptal ettiği vakıfların. ilk gelir-gider defterleri ve tapu kayıtları demek olan Divan usulünü geliĢtirmiĢtir. Halil. Fakat önemli olan. kısaca hukuk ve iktisât sistemi açısından ne kadar büyük bir ehemmiyete haiz olduğunu belirtmekte fayda vardır kanaatindeyiz. sh. Öteki mesele zaten tartıĢmalıdır59. sahih vakıflar değil. nüfusunu ve diğer coğrafi durumunu bilmenin. 192. Müslümanların feth ettikleri memleketin gelir ve giderini. UzunçarĢılı. bunlar aslı mülk mal olduğundan sahih vakıflardır. bir milletin devlet idaresi. "Bursa ġer'iyye Sicillerinde Fâtih Sultân Mehmed'in Fermanları". irsâdî vakıflar olmasıdır. bahçe. 583-585. nr. maddede ise. Karamam NiĢancı Mehmed PaĢa'yı anlatırken. Osmanlı Kanunnâmeleri. I. Ömer. Zaten bazı Ġslâm hukukçularının. II. Bu iddia doğru mudur? Osmanlı Devleti'nde tapu-kadastro iĢlemleri nasıl yürütülmüĢtür? ¦olacağı ĠMân rtileardeTapu ve kadastro iĢlemlerinin. ancak mîrî arazinin tımara çevrilebileceği de unutulmamalıdır. Dü&yuual manındı I Devleti'sAi Tapu ve I kontrolü. buralardan elde edilen vergi gelirlerinin vakfı yani gayr-ı sahih yahut tahsisat kabilinden vakıfdır. bu mevzuda da. belki gayr -ı sahih yani tahsisat kabilinden vakıfların da sahih olmayan tahsis kısmıdır. (WllĠ i etmiĢ ve bıi!ust| . Süleymaniye kütp. köy ve yer yani arazi ve akar (burada arsa kasdedilmektedir) nev'inden olan tahsisat kabilinden vakıfların mensûh sayılmasını emretmektedir. Ġnalcık.

Ömer'in bu tatbikat ve talimatı. Hz. Osmanlı kaynaklarında geçen "îĢ ü nûĢu sever di" Ģeklindeki ifadelerini. tepeleri. 22 madde halinde yayına hazırladığımız bu kanun. Sultân II.II. muharrir veya il yazıcı da denir. dört sene sonra yani 1522 yılında tamamlanmıĢtır. Topkapı Sarayı Revan KöĢkü kitapları arasında 1935 ve 1936 nolu kanun mecmualarında yer alan bu tapu kanunu. kıĢlakları ve diğer araziler ile bunların kime ait olduğu. çift sürülmesi kabil olmayan öyükleri. bunlarda sadece arazilerin has. Tahrir iĢlerini iki resmi görevli yürütür: Defter Emini ve Vilâyet Kâtibi. Bâyezid kimdir? Çocuklarını. Ġlgili bulunduğu bölgenin köyleri. MemluMtt! lüs'de de ed. Arazînin bu Ģekilde yazım iĢlemine tahrir denilir. bataklıkları ve sazlıkları ve benzeri araziyi vergide esas alınacak arazi arasına katmayınız". PadiĢahın tasdikinden geçerse Hazine-i Âmire denen devlet arĢivinde korumaya alınır. Defter eminine muharrir-i memâlik. Araya baĢka defterler karıĢtığı için sayıları. Verimsiz ve çorak yerleri. niĢancı denilen yüksek âmir tarafından kontrol edildikten sonra PadiĢah'a arz edilir. ormanları.] erdi. Bunlar görevli oldukları bölgelere giderler. arazinin durumu ve benzeri hususlar. sakat.Osman bin Hanif'i Irak arazisinin tapu kadastrosunu yapmak için görevlendirdiğinde Ģu talimatı vermiĢtir: "Ģen ve ma'mûr olan yerlerin alanlarını ölçünüz. Tapu mevzusu da bunlardan sadece birisidir. Kısaca umûmî esaslarıyla Ģöyle özetleyebiliriz. san'at sahibi vesaire benzeri kayıtlar deftere geçirilir. Bu bin küsur defter. Bütün bu araĢtırmalar. bütün dünya hukuk tarihinin ilk tapu kanunudur. tımar ve ze'âmet olduğu ve bunların sahipleri kaydedilir. 1516 tarihinde fethedilen ve 1518 yılında tahririne baĢlanan doğu ve güneydoğu bölgesinin tapu kadastro iĢlemleri. onun gençliğinde eğlence ve içkiyi severdi Ģeklinde yorumlamaları asla doğru . Böylesine teferruatlı tapu muamelelerinin nasıl yürüdüğüne bir misâl ile bakalım. meraları. meĢhur devlet adamlarını ve onun zamanında Osmanlı Devleti'nin ulaĢtığı sınırları kısaca özetler misiniz? ciddi t» S Sultân II. Babası Sultân Fâtih'in naĢı 17 gün saklandı ve Amasya'da Sancak Beyi olan ġehzade Bâyezid Ġstanbul'a getirilerek tahta çıkarıldı. Mufassal defterlerdir. Bâyezid. 149! sil salt! karĢı t manlık I sıyla 1499f Venedik I Osmanlı 1 na'da y VIII. mezraları. Fâtih zamanında hazırlanmıĢtır. Bu mevzuda ilk ve en ö-nemli yazılı hukukî düzenleme. Kanunnâmenin orijinal adı "Kanunnâme-i Kitâbet-i Vilâyet" Ģeklindedir. 650 tanesi ise Tapu-Kadastro Genel Müdürlüğü arĢivindedir. Bazı tarihçilerin. Hazırlanan defterler. kalmaıcuztft. ġu anda bunlardan 1100 tanesi BaĢbakanlık Osmanlı arĢivinde. tescil gayesi ile resmî görevliler tarafından muntazam bir Ģekilde resmî muhafaza altına alınan defterlere ka ydedilir. ihtiyar. zirâat edilen veya edilebilecek olan araziyi tesbit ediniz. gelir çeĢitleri ve ödeyecekleri vergiler kaydedilen defterlere mufassal defter adı verilir. arazisi tahrir edilen yerlerin re'âyâsı. Osmanlı Devleti'ndeki tapu iĢlemlerinin temel esaslarını ihtiva etmektedir. Özellikle mufassal defterlerde ahalinin fertlerine ait bütün vasıflar da zikredilir. Topraklı topraksız. diğer bütün Müslüman devletlere örnek teĢkil etmiĢ ve bilhassa Osmanlı Devleti yeni fethedilen arazilerin tapu-tahririni yazma ve defterlerde tesbit etme hususunda zirveye yükselmiĢlerdir. 120 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BlL. Cildinde neĢretmiĢ bulunuyoruz. Müslüman Türkler'in dinlerine ve örf âdetlerine bağlı kaldıkları zamanda her sahada ileri gittiğini göstermektedir. ormanları. icmal defterleridir ki. evli ve bekar. Gülbahar Hâtun'dan 1450 yılında Dimetoka Sarayı'nda dünyaya geldi.'NMEYENfi Osmanlı ülkesinin tamamı bu usule göre tahrir edilmiĢ ve bin küsur defterde Osmanlı topraklarının tapusu çıkarılmıĢtır. Tahrir neticelerini iki ayrı defterde toplarlar: Birincisi. Ģu anda üzerinde 30 küsur devletin bulunduğu eski Osmanlı topraklarının tapusu hükmündedir. BAYEZID DEVRĠ 62. 1750'yi bulmuĢtur. Tapu Kanunnâmesini Osmanlı Kanunnâmeleri Ve Hukukî Tahlilleri adlı eserimizin I. Ġkincisi. Günümüzün teknik imkânlarına rağmen böyle bir iĢe kalkılırsa en az kırk-elli sene süreceğini günümüzdeki örneklerinden anlıyoruz60. Fethedilen bütün arazilerin nüfusu. sadece Osmanlı Devleti'nin değil.

1516 tarihinde fethedilen ve 1518 yılında tahririne baĢlanan doğu ve güneydoğu bölgesinin tapu kadastro iĢlemleri. Bütün bu sıkıntılara rağmen. ĠĢte ġehzade Cem olayı da bunun tuzu biberi oldu. I. 60 Ebüssuud. Maalesef düĢmanlar. Bâyezid kimdir? Çocuklarını. 650 tanesi ise Tapu-Kadastro Genel Müdürlüğü arĢivindedir. 1483'de 1. Bazı tarihçilerin. meĢhur devlet adamlarını ve onun zamanında Osmanlı Devleti'nin ulaĢtığı sınırları kısaca özetler misiniz? MemlükHI i lüs'de ) de eöiyı kalmak i erdi. güçlü devletleri olan Memlüklülerle Osmanlıların arasını açmaya muvaffak oldular. Bâyezid. Fâtih'in vefatıyla Hıristiyan alemi istediğine kavuĢmuĢ ve Roma bir Ġslâm merkezi olmaktan kıl payı kurtulmuĢtu.değildir. Sultân Bâyezid'in asıl saltanatı 1495 yılından baĢlatılabilir.. dünyanın 1. Tapu mevzusu da bunlardan sadece birisidir. Hezarfen. Bu bin küsur defter. Araya baĢka defterler karıĢtığı için sayıları. Müslüman Türkler'in dinlerine ve örf âdetlerine bağlı kaldıkları zamanda her sahada ileri gittiğini göstermektedir. onun gençliğinde eğlence ve içkiyi severdi Ģeklinde yorumlamaları asla doğru değildir. 81/b-85/a. Ġtal-ya'daki Gedik Ahmed PaĢa komutasındaki orduyu hemen geri çağırdı ve maalesef 1495 yılına kadar. Fâtih'in vefatıyla Hıristiyan alemi istediğine kavuĢmuĢ ve Roma bir Ġslâm merkezi olmaktan kıl payı kurtulmuĢtu. BÂYEZĠD DEVRĠ 62. Asrındaki maneviyât erleri ve âlimlere gösterdiği hürmet de bunun Ģahididir. nr. Seferini Morava'ya ve 1484 yılında ikinci seferini de Boğdan'a yaptı. Ġtal-ya'daki Gedik Ahmed PaĢa komutasındaki orduyu hemen geri çağırdı ve maalesef 1495 yılına kadar. Cildinde neĢretmiĢ bulunuyoruz. 1485 yılından itibaren. 1036. Osmanlı hacılarının güvenliğini sağlamayan Memlüklülere karĢı. Telhis'ül. Sultân Bâyezid. birinci derecede Cem Sultân ve Memlüklülerle meĢgul oldu. 75/b. Sultân Bâyezid'in asıl saltanatı 1495 yılından baĢlatılabilir. Böylesine teferruatlı tapu muamelelerinin nasıl yürüdüğüne bir misâl ile bakalım. Sultân Bâyezid. birinci derecede Cem Sultân ve Memlüklülerle meĢgul oldu.ereö Osmanlı I na'da) M Ģeyht nndeıut 1460'dJ S götürdü. Risale-i Araz!. Hüseyin Efendi. Asrındaki maneviyât erleri ve âlimlere gösterdiği hürmet de bunun Ģahididir. Akgündüz. Müstakil bir sorunun cevabında da özetleyeceğimiz gibi. i il'ln c ciddi W S Anaı istemesi* deri v manltJ Sultân II. Ģu anda üzerinde 30 küsur devletin bulunduğu eski Osmanlı topraklarının tapusu hükmündedir. ġu anda bunlardan 1100 tanesi BaĢbakanlık Osmanlı arĢivinde. Günümüzün teknik imkânlarına rağmen böyle bir iĢe kalkılırsa en az kırk-elli sene süreceğini günümüzdeki örneklerinden anlıyoruz60. . Sultân Bâyezid. nr. R. 120 BĠLĠNMEYEN OSMANLI Osmanlı ülkesinin tamamı bu usule göre tahrir edilmiĢ ve bin küsur defterde Osmanlı topraklarının tapusu çıkarılmıĢtır. c. VIII. 1750'yi bulmuĢtur. ReĢit Efendi. vrk. Babası Sultân Fâtih'in naĢı 17 gün saklandı ve Amasya'da Sancak Beyi olan ġehzade Bâyezid Ġstanbul'a getirilerek tahta çıkarıldı. Bütün bu araĢtırmalar. Mayıs 1485'de Çukurova'ya asker gönderilerek resmen harp baĢlatılmıĢ oldu. Osmanlı kaynaklarında geçen "îĢ ü nûĢu severdi" Ģeklindeki ifadelerini. Tam aksine veli lakabını alan nadir PadiĢahlardan biridir. 41 vd. Hazırlanan defterler. Gülbahar Hâtun'dan 1450 yılında Dimetoka Sarayı'nda dünyaya geldi. Sultân II.II. Topkapı Sarayı Müzesi kütp. Osmanlı Kanunnâmeleri. PadiĢahın tasdikinden geçerse Hazine-i Âmire denen devlet arĢivinde korumaya alınır. vrk. 367 vd. Müstakil bir sorunun cevabında da özetleyeceğimiz gibi. ve 2. dört sene sonra yani 1522 yılında tamamlanmıĢtır. ĠĢte ġehzade Cem olayı da bunun tuzu biberi oldu. 1935 vrk. 1) sil sa'tı sıyla v. Tapu Kanunnâmesini Osmanlı Kanunnâmeleri Ve Hukukî Tahlilleri adlı eserimizin I. Tam aksine veli lakabını alan nadir PadiĢahlardan biridir. niĢancı denilen yüksek âmir tarafından kontrol edildikten sonra PadiĢah'a arz edilir.

Bütün bu sıkıntılara rağmen. Seferini Morava'ya ve 1484 yılında ikinci seferini de Boğdan'a yaptı.. Ve 5. Maalesef. Yeniçeri ve bazı devlet erkânının ısrarla ġehzade Selim'i istediğini bilen Sultân Bâyezid. Aynı yıl ġehzade Ahmed bu kargaĢadan yararlanarak Konya'da sultanlığını ilan etti.Gܦfaeı: ve itler BĠLĠNMEYEN OSMANLI 121 Memlüklü Sultânı Kayıtbay düĢmanlığın devamını istemiyordu. Karabulut isimli atıyla kaçtı (1511). ve 2. Mayıs 1485'de Çukurova'ya asker gönderilerek resmen harp baĢlatılmıĢ oldu. Yavuz adına "Yürü Sultân Selim. Zor olan nokta ġah Ġsmail'in Ģahlığı ve Ģeyhliği beraber götürmesiydi. devrân senindir" türkülerini söylüyor ve babasının pasifliğini bir nevi protesto ediyordu. I. vrk. Erdebil'e götürülüyor ve orada ciddi bir ġî'a eğitimi verildikten sonra. Risale-i Arazî. 1485 yılından itibaren. Veziriazam Ali PaĢa. çünkü bundan Endü-lüs'de Müslümanlara zulmeden Ġspanya ve Portekiz ve ayrıca tüm Hıristiyan blok istifade ediyordu. 75/b. 4 yıl süren savaĢlar neticesinde. Hezarfen. Bununla da kalmadı. Maalesef düĢmanlar. Asıl problem. Akgündüz. onun oğlu ġeyh Haydar ve nihayet asırlarca Osmanlı Devleti'ni fetihlerinden uzak tutan ġah Ġsmail ve onun ġi'i devleti olan Safevîler meselesi ortaya çıktı. vrk. Hüseyin Efendi. Osmanlı Devleti'nden ve Memlüklülerden tepki görmeyince iyice Ģımardı. seferini. Venedik. 1935 vrk. Yavuz komutasındaki Osmanlı orduları. Telhis'ül. Osmanlı Devleti'ne teslim mecburiyetinde kaldı. Uzun Hasan'ın da torunu olan ġah Ġsmail ile baĢladı. ġehzade Ahmed'in. 1483'de 1. Bâyezid'in kayınpederi ve Yavuz'un da dedesi olan Zülkadir Oğlu beğliğine saldırdı ve zulme baĢladı. baĢta Mora ve Yunanistan olmak üzere. Venedik Balkanlardaki bütün müstemlekelerini. 1036. Topkapı Sarayı Müzesi kütp. II. ġehzade Ahmed ve Korkut taraftarları engel olmak istiyorlardı. Babaya kılıç çekilmez diyerek. Sultân Bâyezid. ReĢit Efendi. 1487 yılından beri sancakbeğliğinde bulunduğu Trabzon'dan yani Yavuz'dan geldi ve ġehzade Yavuz hemen Gürcistan Seferine çıktı. güçlü devletleri olan Memlüklülerle Osmanlıların arasını açmaya muvaffak oldular. I» eOsj) yüksek inden ulardan s kal-tlardan fe. R. baĢka çare olmadığını anlamıĢtı. Bu arada önce Kırım'a geçen ve ardından da Edirne'ye gelerek babasıyla görüĢmek isteyen Selim'e. 1507'de ġah Ġsmail'in Zülkadir Oğlu Alâüddevle Beyin kızını istemesi ve onun da bir ġi'îye kızını vermek istememesi üzerine. ġah Ġsmail'in oğlu Ġbrahim Mirza'nın komuta ettiği Safevî ordusunu Erzincan yakınlarında periĢan etti. dünyanın 1. 1460'da ġeyh Cüneyd katledildi. Bâyezid. ġah Ġsmail'in desteğiyle Anadolu'dan toplanan Türkmen gençleri. evvela Boğdan'a musallat olan Polonya'ya karĢı haretekete giriĢti. sırasıyla 1499 ve 1500 yıllarında Venedik üzerine yaptı. Bu sebeple Antalyalı bir Türkmen olan ve Erdebil'e giderek tam bir ġi'i mollası haline gelen ġah Kulu isimli halifesi. Erdebil'deki Safevî tarikatının Ģeyhlerinden ġeyh Cüneyd. çevresine topladığı bazı göçebelerle devletin baĢına yeniden gaile açmaya hazırlanıyordu. Tepki. Osmanlı Kanunnâmeleri. bu baĢarıların ardından. Macaristan ve Bosna'da yaptıkları savaĢlarda da önemli fetihler elde ettiler. MeĢru veliahdlıktan düĢtü ve ġehzade Korkut veliahd oldu. Neticede Ramazan Oğulları Memlüklülerde ve Zülkadir Oğlu Osmanlı'da kalmak üzere. Halk. 367 vd. Bâyezid 4. nr. Nitekim Çorlu'da babasının ordusuyla ġehzade Se-lim'in ordusunu karĢı karĢıya getirdiler. yıllar süren ve genellikle Memlüklü lehine sonuçlanan savaĢ yılları sona erdi. nr. Bu sefer sonucunda. Osmanlı hacılarının güvenliğini sağlamayan Memlüklülere karĢı. iĢi daha da ileriye götürdü. Macaristan ve zaten arada düĢmanlık bulunan Ġspanya ile fiilen savaĢ hali baĢladı. birer ġi'î mollası olarak Osmanlı Sofuları adıyla Anadolu'ya gönderiliyordu. 60 Ebüssuud. c. ġah Ġsmail'in yakın adamı Nur-ı Ali isimli halifesinin . II. Osmanlı orduları. ama yerine geçen ġeyh Haydar. 41 vd. 1495'de Cem Sultân'ın vefatı ve de Memlüklü ile yapılan sulhden sonra yeniden a-sıl saltanat yıllarına baĢlayan II. üzerine yürüdü ve Sivas yakınlarındaki Gökçay mevkiinde 1511 yılında katledildi. 81/b-85/a.

191-203. 4-ġehzâde Sultân Ahmed Hân. Çandarlı Ġbrahim PaĢa ve Koca Mustafa PaĢa. UzunçarĢılı. sh. sh.Hatice Sultân. ÇOCUKLARI: 1-ġehzâde Sultân Abdullah Hân. c. Hersek-zâde Ahmed PaĢa. II. II. Abdullah kızı ve ġehzade Abdullah'ın annesi. 75-77. Zülkadiroğiu Alaaüd-devle Bozkurd Bey'in kızı ve bir görüĢe göre Yavuz'un annesi. sh. X. 220-269.Nigâr Hâtûn. KardeĢlerim 61 ÂĢıkpaĢa-zâde. Uluçay. âlim. 6. sh.Selçuk Sultân. 63. Bâyezid. 3ġehzade Sultân Korkut Hân. Dimetoka'ya gitmek üzere yola çıktı. sh. bunun baĢlıca sebeplerindendir61. Defter. 1. 269349. ġehzade Korkut ile Fatma Sultân'ın annesi ve Abdullah Vehbi'nin kızı. 2. hattat. c. 105-107. veli ve müzehhib gibi çok sıfatları bulunan II. Vezir-i A'zamlardan Ġshak PaĢa. sh. sh.000 km2/lik geniĢleme temin edebilmiĢtir. Ġbn-i Kemal. Osmanlı Tarihi. 11 gün Eski Saray'da ikamet ettikten sonra. Bu hadiseler üzerine.Hüma Sultân.Gevher Mülûk Sultân. oğlu Yavuz tarafından zehirlenerek öldürüldüğü iddia edilmektedir. PadiĢahların Kadınları ve Kızları. sh. 16. elini öpmüĢ ve atının yanında yaya yürüyerek gereken saygıyı göstermiĢtir. iĢleri vezirlere havale etti. XXVII. 136-148. 2. c. Öztuna. Âli. "Yeni Vesikalar KarĢısında Sultân Ġkinci Beyazıt Hakkında Bazı Mütalâalar". Osmanlı Tarihi. vrk. 15. Tansel. Abdülhayy'ın kızı ve AlemĢah ile Kamer Sultân'ın annesi. c. Ġstanbul 1959. Ankara 1997.Amasya ve Tokat'da kargaĢa çıkarmasına rağmen. I. Yılmaz.HüsnüĢah Hâtûn. c. 183/a-213/b. kendilerine uzaktan taltiflerde bulunduğu Molla Cami ve Ubeydullah Ahrar Hazretleri ve Ģairlerden ise. Niyâzî-i Mısrî. I. 12. babası Fâtih'in fetihlerini çok iyi hazmetmesine rağmen. ġeyhülislâmlardan Molla Abdülkerim Efendi ve Zenbilli Ali Efendi. II. 5.FerâhĢâd Hâtûn. 1512 yılının 24 Nisanında sultân olan Yavuz. UzunçarĢılı. Devletler ve Hanedanlar. 4.Ġlaldı Sultân.AyĢe Sultân. Yavuz'un Ģu sözleri söylediği kaynaklarda ifade edilmektedir: "Biz saltanat sevdası için Ġstanbul'a varmadık. II. Abdullah kızı ve ġehzade Ahmed ile Hundi Sultân'ın annesi. 955 vd. . Osmanlı Devleti'nin içte ve dıĢta çok sıkıntılı günler yaĢadığı ve hatta tedbir alınmazsa ikinci bir fetret devrinin Anadolu'nun ġiîleĢmesiyle gerçekleĢme ihtimalinin kuvvetli olduğu bir döneme rastladığını çok iyi biliyoruz. 11. sh. sayı 97(1961). 185-236. 122 BĠLĠNMEYEN OSMANLI . "Bâyezid Il'nin Ailesi". nr. 7-ġehzâde Sultân Mahmûd Hân. 7. XXV. 5. 161-248. Es'ad Efendi. c.Bülbül Hâtûn. Hatta Kırım Hanı'nın ġehzade Ahmed'e karĢı kendisine destek va'd etmesi karĢısında. sayı 14.167-188. I.. 17-ġah Sultân. Ġsmail Hakkı. Künh'ül-Ahbâr. 8-AyĢe Hâtûn. kendi zamanında sadece 160. Tevârih-i Âl-i Osman.. c. ilim ve maneviyât erbabından ise. Lütfi PaĢa. 24 Nisan 1512 tarihinde ġehzade Selim lehine tahttan feragat eden II.. Vasfı ve Ġznikli Celilî misâl olarak zikredilebilir. Muslihuddin bin Sinan Efendi.ġirin Hâtûn. Abdüssamed'in kızı ve bir görüĢe göre Yavuz'un annesi. sh. karĢı gelemeyerek Konya'ya gelmesi. düĢmanlarımız bunu fırsat bilerek halkı isyana teĢvik ettiler ve ihtilâller çıkardılar. Karamanoğlu Nasuh Bey'in kızı. 10. Böyle bir iddianın aslı var mıdır? Yavuz'un tahta geçmesinin. Ģâir. 2162. (neĢr. 21-29. Kefe sancak Beği Mehmed'in annesi. Bâyezid'in. Ahmed Uğur). Aksun. Bâyezid. Molla Lütfi Efendi. 3-Gülruh Hâtûn. Kendisine 122 BĠLĠNMEYEN OSNMU tahsis edilen ikametgâha ulaĢmadan Çorlu yakınlarında yolda vefat etti.Kamer Sultân. Ahmed Uğur neĢri. 18. Belki babamız yaĢlı ve hasta olduğundan. 8-ġehzâde Sultân Mehmed Hân..Yavuz Sultân Selim Hân. Selâhattin. 6ġehzâde Sultân ġehinĢâh Hân. Belleten. 174-203. Belgelerle Osmanlı Tarihi. sh. sh. Bâyezid devrinin önemli devlet adamları arasında. c. 13. Fetret devrinden sonra Osmanlı Devleti'nin en sıkıntılı dönemlerinden olması. Kantemir. 9-ġehzâde Sultân Alem ġah Hân. Solakzâde. sh.Fatma Sultân. 14. "Fâtih Sultân Mehmed'in Vefatı Üzerine Vezir Ġshak PaĢa'nın Ġkinci Bayezid'l Saltanata Daveti Arizası". Ġdris-i Bitlisî. Gâzî. VIII. Tevârih-i Âl-i Osman.. Tarih Dergisi. Sarı Gürz. ZEVCELERĠ: 1. sayı 106(1963).Gülbahar Hâtûn. 379-421. Tarih.Ayn-i ġah Sultân. Belleten.Hundi Sultân. istirahata çekilmek üzere Dimetoka'ya gidecek olan babasını bizzat uğurlamıĢ. 19. Selim'in iĢini kolaylaĢtırıyordu..

c.Ġlaldı Sultân. Defter.Bülbül Hâ tun. Abdullah kızı ve ġehzade Abdullah'ın annesi. 379-421. Es'ad Efendi. Ġstanbul 1959. ÇOCUKLARI: 1-ġehzâde Sultân Abdullah Hân. Hatta Kırım Hanı'nın ġehzade Ahmed'e karĢı kendisine destek va'd etmesi karĢısında.Gevher Mülûk Sultân. Ģâir. 21-29. 269349. 105-107. Tarih. kendilerine uzaktan taltiflerde bulunduğu Molla Cami ve Ubeydullah Ahrar Hazretleri ve Ģairlerden ise. 4-ġehzâde Sultân Ahmed Hân. c.167-188. X. Ankara 1997. sh. sh. 10. Zülkadiroğlu Alaaüd-devle Bozkurd Bey'in kızı ve bir görüĢe göre Yavuz'un annesi. Hersek-zâde Ahmed PaĢa. "Bâyezid H'nin Ailesi". 13. Sarı Gürz.FerâhĢâd Hâtûn. ilim ve maneviyât erbabından ise. c.tahsis edilen ikametgâha ulaĢmadan Çorlu yakınlarında yolda vefat etti.Hundi Sultân. Abdülhayy'ın kızı ve AlemĢah ile Kamer Sultân'ın annesi. Lütfi PaĢa. II. 19.Selçuk Sultân. ġehzade Korkut ile Fatma Sultân'ın annesi ve Abdullah Vehbi'nin kızı. 3ġehzâde Sultân Korkut Hân. Selâhattin. Niyâzî-i Mısrî. 14. A' fimi!' ZOfl. *) I lan* nal manevi Ģa ettiğini bf D)F tahta çe . (neĢr. sayı 14. 136-148. Vasfı ve Ġznikli Celilî misâl olarak zikredilebilir. 955 vd. Ahmed Uğur neĢri. Ġsmail Hakkı. Ahmed Uğur). 1. 11. 185-236.Nigâr Hâtûn. Belgelerle Osmanlı Tarihi.Ayn-i ġah Sultân. Vezir-i A'zamlardan Ġshak PaĢa. 12. sh. sh. c. "Fâtih Sultân Mehmed'in Vefatı Üzerine Vezir Ġshak PaĢa'nın Ġkinci Bayezid'l Saltanata Daveti Arizası". ZEVCELERĠ: 1. XXV. c. sh. düĢmanlarımız bunu fırsat bilerek halkı isyana teĢvik ettiler ve ihtilâller çıkardılar.ġirin Hâtûn. c. âlim. I. 16. Abdullah kızı ve ġehzade Ahmed ile Hundi Sultân'ın annesi. Solakzâde. : . Kefe sancak Beği Mehmed'in annesi. "Yeni Vesikalar KarĢısında Sultân Ġkinci Beyazıt Hakkında Bazı Mütalâalar". XXVII. 8-AyĢe Hâtûn. Çandarlı Ġbrahim PaĢa ve Koca Mustafa PaĢa. babası Fâtih'in fetihlerini çok iyi hazmetmesine rağmen. Böyle bir iddianın aslı var mıdır? Yavuz'un tahta geçmesinin. sh. 7-ġehzâde Sultân Mahmûd Hân. Osmanlı Tarihi. 75-77. Karamanoğlu Nasuh Bey'in kızı. 15. Künh'ül-Ahbâr. Devletler ve Hanedanlar. 2. 9-ġehzâde Sultân Alem ġah Hân. c. sayı 97(1961). c. 3-Gülruh Hâtûn. Yavuz'un Ģu sözleri söylediği kaynaklarda ifade edilmektedir: "Biz saltanat sevdası için Ġstanbul'a varmadık. Muslihuddin bin Sinan Efendi. Belleten. 17-ġah Sultân. Belki babamız yaĢlı ve hasta olduğundan. sh. sh. Yılmaz. 161-248. 5. istirahata çekilmek üzere Dimetoka'ya gidecek olan babasını bizzat uğurlamıĢ. Osmanlı Devleti'nin içte ve dıĢta çok sıkıntılı günler yaĢadığı ve hatta tedbir alınmazsa ikinci bir fetret devrinin Anadolu'nun ġiîleĢmesiyle gerçekleĢme ihtimalinin kuvvetli olduğu bir döneme rastladığını çok iyi biliyoruz. II. sh. Aksun. Tansel.Gülbahar Hâtûn.Hatice Sultân. sh. 7. I. elini öpmüĢ ve atının yanında yaya yürüyerek gereken saygıyı göstermiĢtir. UzunçarĢılı. Öztuna. Âli. sh. vrk. II. 63. 2162. Molla Lütfi Efendi. 2. Bâyezid.Hüma Sultân. tır. Uluçay.000 km2'lik geniĢleme temin edebilmiĢtir. 6ġehzâde Sultân ġehinĢâh Hân. 18. 4. Bâyezid'in. Ġdris-i Bitlisî. Kantemir. iĢleri vezirlere havale etti. 1512 yılının 24 Nisanında sultân olan Yavuz. hattat. 6. II. Fetret devrinden sonra Osmanlı Devleti'nin en sıkıntılı dönemlerinden olması. 191-203. sh. 174-203. Belleten. Tevârih-i Âl-i Osman. KardeĢlerim I 61 ÂĢıkpaĢa-zâde. 183/a-213/b. ġeyhülislâmlardan Molla Abdülkerim Efendi ve Zenbilli Ali Efendi. sh.Fatma Sultân. Abdüssamed'in kızı ve bir görüĢe göre Yavuz'un annesi. 5..Yavuz Sultân Selim Hân. veli ve müzehhib gibi çok sıfatları bulunan II. Bâyezid devrinin önemli devlet adamları arasında. sayı 106(1963). kendi zamanında sadece 160. Gâzî.AyĢe Sultân. nr. PadiĢahların Kadınları ve Kızları.Kamer Sultân. Ġbn-i Kemal. oğlu Yavuz tarafından zehirlenerek öldürüldüğü iddia edilmektedir. 8-ġehzâde Sultân Mehmed Hân. Tevârih-i Âl-i Osman. Osmanlı Tarihi. bunun baĢlıca sebeplerindendir61.HüsnüĢah Hâtûn. I. VIII. UzunçarĢılı. 220-269. Tarih Dergisi.

ĠANLI BĠLĠNMEYEN OSMANLI 123 . 2162. Peygamber'in devrinden sonra ortaya çıktığından. C) MüneccimbaĢı gibi bazı tarihçiler ise. Peçevî Ġbrahim Efendi. UzunçarĢılı ve Pakalın'ın da içinde yer aldığı muasır tarihçilerin çoğu. sh. Elbet te ki böyle siyasi bir ortamda bu tür dedikodular olacaktır ve bazı tarih kaynakları da bu dedikoduları kaynak alarak meseleyi farklı yönlere çekebileceklerdir. Ne yapalım. kSultân (Sultân. 86. Bu sözleri söyleyen bir devlet adamının babasını zehirlettiği iddiasına inanmak çok zordur. 3-I Hâ-lâun. sh. 3-nHân. UzunçarĢılı. Süleymaniye Kütp. 213/b. manevî Ģahadet olarak da düĢünülebilir. 245. Ġstanbul'dan çıkarılan babasının Karlıdere'de hastalanarak vefat ettiğini. Hammer. afyon. KardeĢ Katli. 72-76. Bu tür uyuĢturucular Hz. Ancak bu konudaki fikirler nelerdir? A) Bazı Osmanlı kaynaklarında. sh. Akman. hastaların ilaç olarak kullanmaları ile keyif ehlinin 62 Topkapı Sarayı Müzesi ArĢivi. c. Lütfi PaĢa. Es'ad Efendi. Gayemiz devleti ve dini korumaktır. sadece Ģahadet Ģerbetini içtiğini ifade ederek. uyuĢturucu maddelerin haram olduğu. 348-349. düĢmanı def etmeye muktedir değillerdir. c. c. sadece zehirlendiğini ve bu yüzden vefat ettiğini belirtirler. I-II. Osmanlı Hukukunda afyon. nr. Ġ-Fatma p en de hevâ ve heveslerinde olup. haram kabul edilmiĢ ve böyle uyuĢturucuları kullananlara ta'zir cezalarının en Ģiddetlileri verilmiĢtir. Yavuz'un tekrar dönüp de tahta geçme ihtimalinden korkarak. 203. ancak Yavuz'un zehirlediğine dair bir kayıt düĢmezler. sh. Hemen Ģunu da ilave etmeliyiz ki. diğer içkilere kıyasla ve içtihâd yoluyla sabit olmuĢtur. kokain ve esrar gibi uyuĢturucu maddeler. f afyon »OSMANLI BĠLĠNMEYEN OSMANLI 123 Ifve Abis. bu tür maddelerin. 430. Hezarfen Hüseyin Efendi. 3062. babasını zehirlettiği rivayeti kaydedilmektedir. bu dilekçesinde. FjörüĢe tsi. sh. Ġstanbul 1281-83. Yavuz'un rakibi olan ağabeyi ġehzade Ahmed'in Memlüklü Sultânına sunduğu ve Ģu anda da Topkapı Sarayında bulunan arîzasıdır ki. sh. Ġstanbul 1338. Tenkîhu Tevârîh-i Mülûk. Ali PaĢa. vefatına kardeĢi Selim'in sebep olduğunun yayıldığını açıkça ifade etmektedir. günümüzde modern usullerle tıp dünyasında kullanılması o zamanlar için söz konusu olmadığından. Bâyezid'in Dimetoka'ya giderken yolda hastalanarak vefat ettiği. Yoksa askerimizi alıp babamız üzerine yürümek bize yakıĢmaz". Ġslâm Hukukunda ve dolayısıyla Osmanlı Hukukunda. B) Hezarfen Hüseyin Efendi ve Kâtip Çelebi gibi bazı Osmanlı tarihçileri. ancak halk arasında. Bir rak vefa1 64. 507. Tarih. bazı kaynaklarda ise. I. bu Ģahadetin sebebini açıklamazlar. Peygamber'in konuyla ilgili yasaklayıcı bir hadisi de bulunmaktadır. nr. Bu Ģahadet. 8-Huz'un Ön.Y. Ancak bazı devlet adamları babamla aramıza fitne soktular. H. Yavuz'un babasını zehirlettiği iddiasının doğru olmadığını beyan etmiĢlerdir62. nr. yaĢadığı kederler ve bu arada saltanatla ilgili dedikodu ve fitneler yüzünden alabildiğine zayıf düĢtüğü ve zaten 67'ye ulaĢan yaĢıyla bunlara tahammül edemeyerek vefat ettiği kayd edilmektedir. Mürî'üt-Tevârîh. D) Peçevî ve ġem'dânî-zâde gibi çok az kaynaklarda ise. Kader böyleymiĢ. Bizim kanaatimize göre. Büyük Osmanlı Tarihi. Osmanlı Tarihi. Künh'ül-Ahbâr. en doğru kaynak. 732. 64. Tevârîh-i Âl-i Osman. Bâyezid'in gençliğinde esrar ve benzeri keyif verici maddeleri kullandığı ve içki içtiği doğru mudur? Önce Ģunu ifade etmeliyiz ki. bu zayıf rivayete hemen sahip çıkmıĢlar ve Yavuz hakkında akla gelmedik isnadlarda bulunmuĢlardır. II. sh. Ancak Hz. Âli. IV. Yunan ve Bizans tarihçileri. 140/b. Solakzâde. Süleymaniye kütp. II. esrar ve kokain yasak mıdır? II. ġem'dânizâde Süleyman Efendi. vrk. yaĢlılık. vrk.

Künh'ül-Ahbâr. sh. Yavuz'un babasını zehirlettiği iddiasının doğru olmadığını beyan etmiĢlerdir62. Hammer. haram kabul edilmiĢ ve böyle uyuĢturucuları kullananlara ta'zir cezalarının en Ģiddetlileri verilmiĢtir. bu zayıf rivayete hemen sahip çıkmıĢlar ve Yavuz hakkında akla gelmedik isnadlarda bulunmuĢlardır. sh. vrk. 203. sh. 124 BĠLĠNMEYEN OSMANLI . Tenkîhu Tevârîh-i Mülûk. Osmanlı Hukukunda afyon. Ancak bu konudaki fikirler nelerdir? A) Bazı Osmanlı kaynaklarında. 430. ancak Yavuz'un zehirlediğine dair bir kayıt düĢmezler. ancak halk arasında. Yunan ve Bizans tarihçileri. sh. Ġstanbul 1281-83. Bu tür uyuĢturucular Hz. Bizim kanaatimize göre. H. sadece Ģahadet Ģerbetini içtiğini ifade ederek. esrar ve kokain yasak mıdır? II. Süleymaniye kütp. yaĢadığı kederler ve bu arada saltanatla ilgili dedikodu ve fitneler yüzünden alabildiğine zayıf düĢtüğü ve zaten 67'ye ulaĢan yaĢıyla bunlara tahammül edemeyerek vefat ettiği kayd edilmektedir. Hezarfen Hüseyin Efendi. 507.ĠreAb-. KardeĢ Katli. afyon. Hemen Ģunu da ilave etmeliyiz ki. »Fatma ı en de hevâ ve heveslerinde olup. Büyük Osmanlı Tarihi. c. B) Hezarfen Hüseyin Efendi ve Kâtip Çelebi gibi bazı Osmanlı tarihçileri. II. 3062. c. Ġstanbul 1338. bu tür maddelerin. D) Peçevî ve ġem'dânî-zâde gibi çok az kaynaklarda ise. Yavuz'un tekrar dönüp de tahta geçme ihtimalinden korkarak. MI. Bâyezid'in Dimetoka'ya giderken yolda hastalanarak vefat ettiği. Osmanlı Tarihi. UzunçarĢılı. diğer içkilere kıyasla ve içtihâd yoluyla sabit olmuĢtur. sadece zehirlendiğini ve bu yüzden vefat ettiğini belirtirler. 140/b. Yoksa askerimizi alıp babamız üzerine yürümek bize yakıĢmaz". Tarih. Peygamber'in devrinden sonra ortaya çıktığından. Solakzâde. Lütfi PaĢa. Tevârîh-i Âl-i Osman. Ancak Hz. sh. Kader böyleymiĢ. Ancak bazı devlet adamları babamla aramıza fitne soktular. Gayemiz devleti ve dini korumaktır. en doğru kaynak. Süleymaniye Kütp. Anliotfi idi ĠPadiÖnce Ģunu ifade etmeliyiz ki. IjörüĢe . Ali PaĢa. 2162. Akman. sh. Bu sözleri söyleyen bir devlet adamının babasını zehirlettiği iddiasına inanmak çok zordur. Ne yapalım.8-jz'un .3im Hân. II. düĢmanı def etmeye muktedir değillerdir. 732. Yavuz'un rakibi olan ağabeyi ġehzade Ahmed'in Memlüklü Sultânına sunduğu ve Ģu anda da Topkapı Sarayında bulunan arîzasıdır ki. babasını zehirlettiği rivayeti kaydedilmektedir.3lil HâI Hatun. 64. nr. C) MüneccimbaĢı gibi bazı tarihçiler ise. Es'ad Efendi. uyuĢturucu maddelerin haram olduğu. bu dilekçesinde. ĠSultân IMtân. bu Ģahadetin sebebini açıklamazlar. 213/b. Bu Ģahadet. 348-349. günümüzde modern usullerle tıp dünyasında kullanılması o zamanlar için söz konusu olmadığından. Peygamber'in konuyla ilgili yasaklayıcı bir hadisi de bulunmaktadır. hastaların ilaç olarak kullanmaları ile keyif ehlinin 62 Topkapı Sarayı Müzesi ArĢivi. Bâyezid'in gençliğinde esrar ve benzeri keyif verici maddeleri kullandığı ve içki içtiği doğru mudur? ir]. IV. ġem'dânizâde Süleyman Efendi. UzunçarĢılı ve Pakalın'ın da içinde yer aldığı muasır tarihçilerin çoğu. Peçevî Ġbrahim Efendi. 72-76. vrk. nr. Âli. Ġslâm Hukukunda ve dolayısıyla Osmanlı Hukukunda. Ġstanbul'dan çıkarılan babasının Karlıdere'de hastalanarak vefat ettiğini. vefatına kardeĢi Selim'in sebep olduğunun yayıldığını açıkça ifade etmektedir. 86. kokain ve esrar gibi uyuĢturucu maddeler. c. sh. manevî Ģahadet olarak da düĢünülebilir. Elbette ki böyle siyasi bir ortamda bu tür dedikodular olacaktır ve bazı tarih kaynakları da bu dedikoduları kaynak alarak meseleyi farklı yönlere çekebileceklerdir. I. nr. yaĢlılık. 245. bazı kaynaklarda ise. Mürî'üt-Tevârîh.

Mü'eyyed Oğlu Abdurrahman ve Hasekisi Hacı Mahmûd Bey isimli iki arkadaĢı tarafından. tamamen içki ve gayr-i meĢru eğlence diye yorumlamanın hatalı olacağını daha evvel açıklamıĢtık. Ahmed Bey'in cevabı daha önemlidir. Gerçekten de ZemahĢerî'nin Mufassal adlı eserini Arap âleminde ders okutacak kadar i ne kadar yükselen bir ı mektedir. Bâyezid'in böyle bir rahatsızlığı varsa tedavi yoluna gidilmesini. "gençliğinde îĢ ü nûĢu severdi. böyle bir Ģey doğruysa. 1479 yılında Kastamonu'da sancak Beyi olan oğlunun Lalası Fenârî-zâde Ahmed Bey'e hemen ferman göndermiĢtir. her çeĢit uyuĢturucu maddeyi yasakladıkları gibi. ülkesi II. büyük bir âlim olan Mü'eyyed-zâde'nin. Fâtih'ten sonra en büyük âlimlerden biri olarak bilinen II. S . Nitekim Âli. Ebiissuud Efendi ve benzeri Osmanlı ġeyhülislâmları. Bu kısa giriĢten sonra Ģunu ifade edelim ki. ma'cûn ve esrar adıyla bilinen bütün uyuĢturucu maddelerin. mertebe-i sekre varmayıcak haram olur mu? El-Cevap: Fâsıklar ve hevâ ehli yeyiĢi üzerine (hastaların ilaç olarak kullanmaları dıĢında) hiç bir Ģekilde helâl değildir". sadece keyif için kullanmaları arasındaki sınırı her zaman korumak kolay olmamıĢtır. Ancak bu iddianın doğruluğunda da Ģüphe bulunmaktadır. Osmanlı Ģehrinin I donanmasını bir katli tesis etmiĢtir. 1 mükemmel w < MünĢe'ât-ı S 2162. 18i M ÂN. tamamen bir iftiraya kurban gittiğini. Zira TaĢköprü-zâde. çok sayıda fetvalarıyla. hemen Lalası olarak duruma müdahale etmesi gerektiğini ve o iki hâinin de. I ücreti takdim eden I mektedir. her zaman oyuna getirilmek istenen Osmanlı Hanedan mensuplarını da. 8j| olan bir diplomattı. Aslında özellikle Mü'eyyed-zâde Abdurrahman Efendi'nin ve arkadaĢının böyle bir çirkinliği iĢledikleri de Ģüphelidir. ġehzade Bâyezid'in durumu bildiğinden dolayı. Batı dilleri I olan Bâyezid. "Devitti lerdir" diyerek. ahlâkî zaaflar ve kadın gibi hilelerle. Sadece bu fermanı görüp de hüküm vermek doğru değildir. takva ve ibadetiyle adaĢı olan Bâyezid-i Bistâmî Hazretleri gibi büyük bir veliyyullah olduğu da kaynaklarda ittifakla kaydedilmektedir. K sn. ( tirdiği gibi. Bâyezid'in 1 diği söylenmek II.BĠLĠNMEYEN 0SM/W. Bâyezid l manii tarihinin ( nunları. onun. afyon. idam fermanı gelmeden onun Kastamonu'dan ayrılmasına yardımcı olduğunu anlatmaktadır. 66. Fermanda oğlunun zikredilen iki kötü insanın teĢvikiyle esrar ve benzeri uyuĢturucu madde kullandığı ve böylece selim fıtratının bozulduğuna dair bazı dedikoduların kulağına geldiğini. bir rivayete göre. II. ancak Ģehzadenin onlarla PadiĢah'a arz edildiği kadar beraberlikleri bulunmadığını ve Ģehzadenin hikmetle terbiye olunması gerektiğini açıkça ifade etmektedir. Hakkında kullanılan. Bâyezid'i j Ģeklindeki iddialar^ rihçileri. Selim hakkındaki bazı isnadları nakletmektedir. Bâyezid'in padiĢahlığı döneminde değil. Ġtti ri hazırlanıl zikrederek I Evet ( Bursa. II. Bâyezldd Kanunları. kem yıllarına ait bire unutulmamalıda. cevabında. PadiĢahlar arasında. ĠĢte bu Ģerl hükmü bilen Osmanlı PadiĢahları. dıĢ ve iç düĢmanlar tarafından saltanat. açıkça haram olduğuna dair fetvalar vermiĢlerdir. Böylesine bir Ģehzadenin. adı zikredilen bedbahtlar hakkındaki ihbarın doğru olduğunu. < maktadır63. bütün Ģiddetiyle emretmektedir. Ayrıca böyle bir ferman padiĢahların çocukları hakkında ne kadar hassas olduklarını göstermektedir. esrar ve benzeri keyif verici maddeleri kullanmak üzere teĢvik edildiği bazı Osmanlı kaynaklarında rivayet edilmektedir. Netice dair olan söylentiler. "BerĢ ve afyon ve ma'cun ki. ancak gençlik döneminde ve sancak beği iken. ĠL I ve yay imalatçısı t tır. bene (haĢhaĢ). berĢ (afyonlu Ģurup). Ġçki içtiğine dair açık bir ifade yoktur. sadece Yıldırım Bâyezid ve II. II. Osmanlı padiĢahları ile alakalı yaptığı genel bir değerlendirmede. Kendisi. esrar içinde ola. Nitekim Ahmed Bey. Mü'eyyed Oğlu Abdurrahman ve Hasekisi Hacı Mahmûd Bey isimli arkadaĢları tarafından uyuĢturucu kullanmaya zorlandığını ve gayr -i meĢru hayata girme tehlikesinin bulunduğunu haber alan Fâtih Sultân Mehmed. 65. yapılan ikazlar ve özellikle de Ebüssuud'un babası ġeyh Muhyiddin Yevsî'nin irĢadı üzerine kendisini tamamen takva ve ibadete verdi" Ģeklindeki değerlendirmeyi. bu kötü âdetlerinden dolayı topluma zarar vereceklerinden hemen cezalandırılmalarını.^ sebebiyle. böyle ahlaksızların elinden kurtarmak için ellerinden geleni yapmıĢlardır. vrk. Tansel. Bâyezid'in.

hattat. II. II. "Yeni Vesikalar KarĢısında Sultân Ġkinci Beyazıt Hakkında Bazı Mütalâalar. sh. II.187. aynı zamanda dünyada 63 Ebüssuud Efendi. Batı dilleri kadar. vrk. Bâyezid'i tavsif etmiĢlerdir. II. sh. II. Ömrünün sonuna doğru. Süleymaniye kütp. {. Osmanlı ordu ve donanmasını bir kat daha güçlendiren Sultân Bâyezid. Osmanlı tarihçileri. Osmanlı Tarihi. sn. Edirne ve Bursa gibi üç büyük Osmanlı Ģehrinin belediye kanunları. Gerçekten öyle midir? II. nr. Ġstanbul ve Edirne Ġhtisâb Kanunnâmeleridir. Bâyezid'in hâlim ve selim bir adam olduğu ve devleti idare edemediği söylenmektedir. Akgündüz. 65. bene »uyuĢturucu «vema'cun Ifiehevâ ehli I maddeyi yap kadın gibi m da. 124-125. Süleymaniye kütp.. Künh'ül-Ahbâr. Bâyezid'in uyuĢturucu kullandığı ve içki içtiğine dair olan söylentiler. 263-264. vrk. Bâyezid devrine ait en mühim kanunlardan birisi Ģüphesiz ki. tamamen son yıllarına ait bir olaydır. yaĢlılık ve hadiselerin verdiği yorgunluk sebebiyle. dünyanın en mükemmel ve en geniĢ belediye kanunu olmakla kalmamakta. ilk Tüketiciyi Koruma Kanunları ve ilk Gıda Nizâmnâmeleri hazırlandığı söylenmektedir. V. sh. Feridun Bey. Bu kanunnâme. . nr. Hadâık. 66. Osmanlı tahtında 31 yıl oturduğu ve asla toprak kaybı olmadığı unutulmamalıdır64. c. nr. ilk tüfekli piyadeyi de kendisi tesis etmiĢtir. yani devleti idare edemedi Ģeklindeki iddialar doğru değildir. II. Es'ad Efendi. bestekâr. 183/a-b. doğu dillerine ve mesela Arapça. o zamanın güçlü devletleri olan Ġtalya ve Venedik'te nüfuz sahibi olan bir diplomattı. olaylar tahkik edildiğinde. ülkesinin sınırlarını az da olsa geniĢletmiĢtir. 662-664. delilsiz isnâdlar Ģeklinde kalmaktadır63. vrk. 308-311. UzunçarĢılı. sh. dünya hukuk tarihinin ilk belediye kanunları ve ilk standart kanunları. Âlim. I. sh. fermanda bahsi geçen rezaleti iĢlemesi akla uzak görünmektedir. ' 126 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYEN OSMAN . devrinin yabancı tarihçileri tarafından da medh edilmektedir. Ģâir. 245-248. I. babasının fetihlerini hazmettirdiği gibi. 245246. 223. "Devlet adamlarının en hayırlısı. Kendisine takdim olunan bütün eserleri okuyan ve kıymetine göre telif ücreti takdim eden Sofi Bâyezid. Bu kanunlardan bazı örnek maddeler zikrederek anlatabilir misiniz? Evet doğrudur. Bâyezid'i gözden düĢürmek için söylenen bu sözler. c. 2162. 2162. Ancak hâlim ve selim olduğu doğrudur. sh.EN OSMANLI (olmamıĢtır. II (Bâyezid Devri Kanunnâmeleri). Bâyezid zamanında 85 adet Kanunnâme neĢr olunmuĢ ve özellikle sadece Osmanlı tarihinin değil. Âli. II. Netice olarak. müzehhib ve yay imalatçısı olan Bâyezid. kendinden bekleneni veremediğine dair Yavuz'un tesbitleri. Mecdi. onun zamanında hazırlanmıĢtır. ilk Belediye Kanunları. Ġstanbul. Osmanlı Kanunnâmeleri. Bursa. 236. Kendisi. çok büyük âlim ve komutanlardan hususi dersler almıĢtır. Bâyezid döneminde dünyanın ilk Standartlar Kanunu. 64 Âli. Selâhattin. onun zamanında tanzim olunmuĢtur. Kantemir. lyla. Osmanlı Tarihi. 183/a-b. kocu BĠLĠNMEYEN OSMANLI 125 okutacak kadar ilim adamı olan ve sonra da Ġstanbul kadılığına ve Rumeli Kazaskerliğine kadar yükselen bir zatın. c. vatandaĢlarının kalblerinde sevilenlerdir" diyerek. Künh'ül-Ahbâr. böyle Jıfaminde hman |t benzeri keyif i rivayet | içki içtiğine I genel bir lan nak-lıt özellikle s takva ve nce diye I Fâtih'ten jMyle adaĢı darda ittiıan ve pıiiB Fâtih »Fenârî-t: ¦ <c:j |r—a: ı. UzunçarĢılı. Es'ad Efendi. doğuda ve batıdaki menfi Ģartlara rağmen. c. 260/a-261/b. c. MünĢe'ât-ı Salâtin. II. c. Farsça ve Uygurca'ya da vakıf olan Bâyezid. c. I. Tansel. sh. Ġsmihan Sultân. Süleymaniye kütp. Fetâvâ.

Bir akçelik aĢ alanın aĢına bir pare koyalar. Ve sirke ve yoğurda su koymayalar. kabul etmedikleri kimesneleri men' edeler. ilk standartlar kanunu. Olursa hakkından geleler. eksük olursa tahta külah uralar veyahud para cezası alalar. E-194. muhtesib (belediye baĢkanı) dutub te'dîb ede. onun on bire satalar. Su katılmıĢ olub bulunursa. E-195. eksük olmaya. gezdireler. Etmekçiler. Ve iplikçilerin ipliği tire ipliğine beraber ola. Ve camilerde dilenci taifesin yürütmeyeler. görse ve gözetse gerekdir. ma'kul üzerine ola Ġ-40.ilk tüketici haklarını koruyan kanun. bu hisâb üzerine vereler. Her kangısında eksük bulunursa. Eyle olıcak ekmek gayet eyü ve arı olmak gerekdir E-7. Ġ-38. Ve her etmekçinin elinde iki aylık. Usturası keskin ola. HazırlanıĢ tarihi 1502 ila 1507 tarihleri arasındadır. Kuyumcular. eksüği bulunanın hakkından geleler. müĢebbek iĢde miskâline beĢ akçe ve gümüĢ düğmeler iriyi ve hurdayı gayet eyü hâlis iĢleyeler. Ġ-21. halkın ununa ve buğdayına zarar etmeye. Kâfir yüzin sildikleri fota ile Müslüman yüzin silmeyeler. Berber gözlene. Ve hammâllar ağır yük urmayalar. bakır koyub iĢlemeyeler. Ġki pulluk dahi etmek vereler. Ve mahkeme kararıyla yiyecek ve içecek ve giyecek ve hububat ki. Tâ ki. ĠĢleyenin muhtesib (belediye baĢkanı) gereği gibi haklarından gele. zira dilsüz canavardır. . Değirmenciler gözlene. E Edirne ve Ġ Ġstanbul Kanununa iĢaret etmektedir): "Ġ-45. E-196. Ziyâdeye satarlarsa. Ġ-42. Ve bir akçelik eti her ne narh üzerine alurlar ise beĢ pare olur. cezalandırıla. Ġ-66. Ġ-4. Tâ ki. Etmek içinde kara bulunursa ve çiğ olursa. aniden bazara un gelmeyüb Müslümanlara darlık göstermeyeler. Ġ-29. eksik ve çiğ olmaya. sahibine tamam etdüre. yunmuĢ ola. hâmmâmları gözedeler. imtihan edeler. standart olarak alınan ekmeği narh üzere pâk iĢleyeler. Ġ-24. Ve kile ve arĢun ve dirhem gözlemle. muhtesib (belediye baĢkanı) haklarından gele. tabanına let uralar. Eğer terâzûda ve kilede ve arĢunda eksük bulunursa. Ġ-33. minekâri iĢde dirhemine iki akçe ve altun sâde ise miskâline üç akçe. Ġ-46. Cem? Edirne'nin aĢçıları ittifakiyle teftiĢ olundı. ıssı ve sovuk su ile ârâste ve dellâkleri cest ve çâlâk ola. Hammâmcılar. AĢçılar biĢürdükleri aĢı pâk biĢüreler ve çanakların pâk su ile yuyalar ve tezgâhlarında kâfir olmaya. ziyâdeye satmaya-lar. B-74. mahkeme kararıyla muhtesib (belediye baĢkanı) dâim görüb gözede. bîmârhâne (hastahane) tabiblerine göstereler. Ve dahi hekimlere ve attârlara ve cerrahlara. Ve boyacıları dahi gözedeler. gözedilüb her meslek sahibi teftiĢ oluna. boyarlarsa gereği gibi hakkından geleler. Ġ-5. Ve ağır yük urmayalar. Ve âdetlerinden artuk almayalar ve iri öğütmeyeler ve kesmüklü buğdayı değiĢtirmeyeler ve illâ muhkem ve müntehî hakkından geleler. Bursa. hem Osmanlı örf âdetlerini ve hem de Ġslâm hukukunu çok iyi bilen Mevlânâ Yaraluca Muhyiddin tarafından hazırlanmıĢtır. sâde iĢi dirhemine bir akçe. Ve iç yağiyle nesne biĢürmeyeler. en az bir aylık un buluna. çarĢıda ve pazarda vardır. ilk gıda maddeleri nizâmnâmesi. değirmende tavuk beslemeyeler ki. tüketici haklan açısından arz ediyoruz (Maddenin baĢındaki rakamlar Kanun maddelerine ve harflerden B. her biri 100 küsur maddeyi bulan bu üç kanunnameden sadece bazı maddelerini. sekiz arĢun ola. kalb boyamayalar. Ģehirde iĢlene. muhtesib (belediye baĢkanıjin hükmi vardır. E-58. hile ve telbîs olub un alan ve satan kimesnelere zarar ve ziyan olmaya. Ve hamallar na'lsuz at istihdam etmeyüb ve dağ yükünün iki yükünden ziyâde götürmeye. Biz. ġöyle ki. Amma bu bâbda ve gayride mahkeme kararı bile ola. Eslemeyeni gereği gibi hakkından gele. san'atlarında kâmil oialar. Eğer muhalefet edecek olurlarsa. Bakkallar ve attârlar ve bezzazlar ve takyeciler. Müslümana verdüği fotayı kâfire vermeye. Usturaları keskün ola. Ve at ve katır ve eĢek ayağını gözedeler ve semerin gö-reler. teĢhir edeler veyahud tahta külah uralar. Tabibler dahi gözlene. ilk çevre nizâmnâmesi ve kısaca asrına göre çok hârika bir hukuk kodudur. Un kapanında olan kapan taĢlarını. E-198. usturası altında kimesne zahmet çekmeye ve nazır olan fotaları pâk duta. Cerrahlar dahi gözlene. Ve ayağı yaramaz bârgiri iĢletmeyeler. kâfir baĢın tıraĢ etdükleri ustura ile Müslüman baĢın tıraĢ etmeyeler. Bu kanun. Bir akçelikden artuk alsalar ya eksük alsalar. Ve astar ki.

Bâyezid'in sulh tekliflerini reddeden Sultân Cem'i Anadolu'da Karamanoğlu Kasım Bey karĢıladı.-. 1 papa da kendisine il "Değil Osmanlı ı ğiĢtirmem". Ve her san'atı aydan aya kadı ile teftiĢ ede ve dahi göre ve gözede. . her kim muhalefet ve inâd ederse. Ġ-73. . Bunu duyan Sultân Bâyezid.. .. . (I Ġ-73.. buradan bir ilke imza basarak hacca gitti ve 1482 yılında yeniden Adana yoluyla Anadolu'ya döndü.. Bu t Mevlânâ |»7 tarihleri îmaddele-IrKanun madBĠLĠNMEYEN OSMANLI 127 Ġ-70..12. ı teklif eyledi.-. Yeniden Mısır'a dönmek istediyse de.. eksük Bin cest Ġt fotaları . .... herkimi 67. Fil-cümle bu zikr olunanlardan gayrı her ne kim Allah ü Te'âlâ yaratmıĢdır. Ģehzadelere yazılacak elkâbla ilgili bölümde Sultân Cem'in ismi zikredilmiĢ ve Karamanî Mehmed PaĢa'nın arzusu da hep bu olmuĢtur. Kahire'de büyük ilgi gören Sultân Cem... Etmek jM... Hedef Osmanlı Devleti'nin baĢını ağrıtmaktı ve Sultân Cem de bunu biliyordu. Bunuı eyledi ve Cem de < sığındı. Bâyezkiî pazarlık yaptılar»! pa'ya teslim edil*! aleyhine kullan Roma'ya ayakbas&ı landığı Roma'da 1* hem Papa VIII. Sultân Cem olayının esası nedir? öve pazarda mursa. hepsini de muhtesib (belediye baĢkanı) görüb gözetse gerekdir..... 1495) yaptı ve zehirlemesi i vefatı üzerine J mak istediler ( olundu (M Ģâir bir Ġm "Akı 6? il 10.irdir. Kahire'de I gitti ve 1482 yılında | rini reddeden Süit sır'a dönmek i zünde durmadı \ leti'nin baĢını i II.. .S'ud para ¦ bizara un iöfrolma-|)ittoiur Bir jeksük ¦ :s: ise Heyıi hâlis Ġ Ġlli.. itaba ve ikâba müstahak olur 67.. ı. ġöyle bileler.-. halası Selçuk Sultân baĢkanlığında ağabeyine gönderdiği heyetin diliyle Osmanlı Devleti'nin ikiye bölünmesini. anlaĢtığı Üstâd-ı A'zam Fransız Pierre d'Aubusson sözünde durmadı ve Cem'i Nice'ye götürerek ġövalyelere teslim etti... Hatta ağabeyi Sultân Bâyezid'in AyaĢ PaĢa komutasında gönderdiği kuvvetleri yendi ve 1481'de Bursa'da adına para kestirip hutbe okuttu ve saltanatını ilan etti. Daha da ileri giderek. hükmi vardır.1 Yılma:. yüzyılın baĢında savunulmaya baĢlandığı düĢünülürse.. kuvvetli ordusuyla Cem'i YeniĢehir'de mağlûp eyledi ve Cem de evvela Konya'ya ve sonra da Memlüklü Sultânı Sultân Kayıtbay'a sığındı.. Ve her «an'atı ı lunan narhdan eksük sata. Her kangısı kim ta'yin olunan narhdan eksük sata.. Sultân Cem < Fâtih Sultân Meh delere yazılacak elk Mehmed PaĢanın an gelen Cem Sultân'a Bâyezid'in AyaĢ adına para kestirip I Selçuk Sultân baĢ ikiye bölünmesini. Fâtih Sultân Mehmed hayatta iken tanzim edilen meĢhur Kanunnâmesinde. muhtesib (belediye baĢkanı) hakkından gelüb teĢhîr ede.65 Hayvan haklarının 20. Bursa'ya gelen Cem Sultân'a buranın halkı büyük alaka göstermiĢti.. bu maddenin çok ileri bir hukuk anlayıĢının mahsulü olduğu daha iyi anlaĢılır. Anadolu'da kendisinin ve Rumeli'de ise Bâyezid'in sultân olmasını teklif eyledi. Fll-ciimlebUZĠkf» (belediye baĢkanı) görüb J ġöyle blleler. Bu paĢanın vefatından sonra..-. B pOSMANLI |t standartlar Ġiodudur. Ġ-70..

Osmanlı Devleti'nin aleyhine kullanılacak bir kozdu ve kendisi de asla bunu arzu etmiyordu. Künh'ül-Ahbâr.. 1487'de 776 yıllık Müslüman bir Ģehir olan Malağa düĢtü. II. Kendisine San Angelo Sarayı tahsis edildi. netice vermedi ve 1492 yılında Gırnata teslim oldu ve Endülüs'teki Ġslâm . Endülüs Müslümanlarına sahip çıkmıĢtır.II. 2162. c. dinimi değiĢtirmem". edîb ve Ģâir bir insandı67. Kantemir. vrk. sh. Sultân Kayıtbay. Zira Osmanlı Devleti'ne Cem olayı ile problem çıkarılmasının da Memlüklü Devleti ile Osmanlı Devleti'nin arasının açılmasının da tek sebebi.. Memlüklülerle de uğraĢan Osmanlı Devleti'nin iki ateĢ arasında kalmasından dolayı. Gırnata'ya hücumda tek çekindikleri Osmanlı Devleti ve Memlüklüler idi. Böylece Osmanlı Devleti. Kastilya. Tunus Hafsî Sultanlığı ve Merînîler yardım edebilirlerdi. Innocentius ve hem de VI. Cem'i kendilerine teslimi için Papa'ya baskı yaptı ve Sultân Cem maalesef Krala teslim edilmek üzere yola çıkarıldı. Her iki papa da kendisine dinini değiĢtirmesi için baskılar yaptılar. Osmanlı Sultânı vefatı üzerine üç gün yas ilan etti. 220-221. Müslümanların kendileri gibi katliam yapmayacaklarını bildiklerinden aldırmadılar. c. Osmanlı Kanunnâmeleri. c.2. s-'J 128 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYEN OSMANLI I 68. Bu tarihlerde.<: = . Memlüklüler ve Osmanlılar ise. 1492'de yıkılan Endülüs Emevi Devleti'ne Osmanlı Devleti neden sahip çıkmamıĢtır? ÇıkmıĢsa neler yapmıĢtır? Sultân Cem olayından sonra bu soruyu cevaplandırmak daha kolaydır. Endülüs'te tek Müslüman devlet kalmıĢtır: Nasrîler veya Benî Ahmer. Kemal Reis Güney Ġtalya'yı vurarak Ġspanya sularına kadar geldi ve Malaga'yı tekrar aldı. I. Ġspanyollar. 12. Ne acıdır ki. 26-27. Endülüs'teki Müslümanların oralardan kovulmasıdır. hem uzak idiler ve hem de birbirine düĢürülmüĢlerdi.. Hıristiyan dünyasının elinde. Hatta Gırnata Meliki XI. Avrupa'daki diğer Hıristiyanların da yardımıyla baĢta Cebel-i Târik Boğazı olmak üzere. hem Papa VIII. 387-402. bunların Akdeniz ile ve Müslüman devletlerle olan bağlarını kestiler. -. yani tam Müslümanlar yok edilmeye çalıĢıldığı günlerde. 188-230. 1489 yılında Roma'ya ayak bastı ve ikinci sürgün hayatı baĢlamıĢ oldu. Büyük bir merasimle karĢılandığı Roma'da 1495 yılına kadar 6 yıl kaldı. Kemal Reis'in komutasındaki Osmanlı Donanması 1487'de Ġspanya seferine çıktı. Gırnata'ya hücum etmeleri halinde. Aragon. sonra ermek üzereydi. 1485-1491 yılları arasında. muvaffak olamadılar ve maalesef Sultân Cem 1488 yılında Pa-pa'ya teslim edildi. Artık Sultân Cem. 382-386. Osmanlı devleti. nr. 143.1495). Solakzâde. VIII. 1495 yılında Fransa Kralı VIII. sh. 163-177. 10. UzunçarĢılı. 37-39. II. 286-304. 67 ÂĢıkpaĢa-zâde. Ġbn-i Kemal. Divan-ı Hümâyûn'u toplayarak durumu müzâkere etti ve Batı Akdeniz'e donanma gönderilmesi kararlaĢtırıldı. Ebu Abdillah Muhammed. Napoli ve Sicilya Krallıklarına karĢı harp ilan etmiĢ oluyordu. sh. Alessandro Borgia ile görüĢtü. II.-. c. Avrupa'yı Rönesans'a taĢıyan Endülüs'teki Müslüman devleti. ġöyle ki: Maalesef. adı geçen üstâd-ı azamla Cem'i teslim etmesi için pazarlık yaptılarsa da. Bu hücumlar. Es'ad Efendi. 1492 yılında Endülüs'teki son Müslüman devletine son verilmeden evvel. I. Kudüs'teki Hıristiyanları sürgün edeceğini söyledi ise de. sh. Osmanlı Donanması Fransızlara kolaylık gösteren Tunus Hafsî Sultanlığı ile de uğraĢıyordu. Tabutunu bile Osmanlı Devleti'nin aleyhine kullanmak istediler ve ancak 4 yıl bekletildikten sonra Napoli'den Bursa'ya getirilerek defn olundu (1499). Türkçe ve Farsça Divan telif edecek kadar âlim. sadece onları katliamdan kurtarmaya yetmiĢtir. Defter. Âli. Osmanlı Tarihi. Gırnata baĢĢehirleriydi ve gittikçe de sınırları dara-lıyordu. Bâyezid ve Sultân Kayıtbay. Charles. sh. Tevârih-i Âl-i Osman. ancak gücü ve siyasi durumu. resmen her ikisinden de yardım istedi. Tarih. bütün dünyanın sultanlığını da verseniz. 184/a vd. Osmanlı-Memlüklü harbi devam etmektedir. 1469 yılında Ġspanya'daki iki Katolik devlet olan Kastilya ve Argon Krallıkları resmen birleĢtiler. bunları koruması muhtemel olan Müslüman devletler saf dıĢı edilmiĢtir.. Bunlara en yakınları olan Fas Sultanlığı. Ahmed Uğur neĢri. 364-384. Bâyezid. 66 Akgündüz. 711 yıldır devam eden Ġslâm hâkimiyetini sona erdirmek için fır sat beklediler. sh. 17. Yılmaz. Buna verdiği cevap Ģu oldu: "Değil Osmanlı saltanatı. Sultân Cem. Belgelerle Osmanlı Tarihi. Ancak Papa'nın zehirlemesi sebebiyle Napoli'ye giderken yolda vefat etti (25.

yollara düĢen 300. bütün sıkıntılarına rağmen. Ġsmail Hakkı.».. Bilindiği gibi.. sh. c. c. 185-236. vrt. Ancak.--. halkı dinlerini değiĢtirmeleri için ateĢle yaktılar.-> ¦. Müslümanlarla sulh yapan ve Ġslâm Devleti'nin hâkimiyetini kabul eden gayr-i müslimlere "zimmr adı verilir. Hıristiyan olmayan milletlere karĢı da tam bir savaĢ ilan etmiĢlerdi.. hem yerli Müslüman devletlerin destek yerine köstek olmaları ve hem de Memlüklülerle olan savaĢ sebebiyle tam netice alamadılar68. ġerafettin.. Zira Osli Osmanlı (oralardan i gücü ve to evvel. sayı 95(1960).. 1 201-210. Endülüs'teki baĢarılarında Ģımararak. IĠS5-b. XV. sh. gemiMsI manii ülkesine getiri ve hem de Yahudiler. "Barak Reis'in ġehzade Cem Mes'elesiyle Ġlgili Olarak Savoie'ya Gönderilmesi". Avrupalılar.. öyle muamele yapılır. 170-175. XXIV. Belleten. Endülüs hadisesi sebebiyle. Endülüs'ün bu düĢüĢünü Namık Kemal Ģu cümlelerle özetliyordu: "Ġspanyollar Gırnata'yı aldıkları zaman.••¦«•-. Osmanlı donanması.|| fendi.. XV. kıyardım |?(düĢü-«Kral-|ı düĢtü. dil ve ırk farkı gö. Belleten. UzunçarĢılı. nr.. .. Kemal Reis Komutasındaki donanmasıyla Ġspanyollara karĢı 23 defa saldırı düzenlediler. Av-di.c.-... . Bâyezid dön rafından katliam»' topraklarına yerli Ecdadımızın "Ģer'-l < ve Ġslâm Devleti'nin hâle Renk. . Tansel. Biz Ġstanbul'u aldığımız vakit. Sayıları 300.. Turan. asırda Avrupa'da kölelik. Yahudiler de bu hükümlere tabi idi.. dil ve ırk farkı gözetilmeksizin hepsine aynı Ģekilde ve "Ģer'-i Ģerif" ne diyorsa öyle muamele yapılır. . Katoliklerin Protestanlara ve Protestanların Katoliklere hayat hakkı tanımadığı Hıristiyan Avrupa'da elbette ki Yahudilere de hayat hakkı tanımayacaklar idi. hem yerli Müslürt Memlüklülerle olan savaĢ s 69. Bel}*»| Rıza Seyfl. Katolik olmakla ölmek arasında tercihde bulunmaları için emirler çıkardılar.Trt. Kemal ve Ba*)l S OSMANLI lıeden sat.. 5-1491 k Osmanhtkal-n cfara-:TAnk t kesti-er.w---> Katolik olmakla ölmek ara Devleti'nin bunlara da I larına rağmen. 2162. Osmanlı Devleti.. "Yeni Vesikalar KarĢısında Sultân Ġkinci Beyazıt Hakkında Bazı Mütalâalar"...-. II.000 Müslümanı katlettiler. . 1.000'i bulan Musevilere ise sn. Yahudiler de zimmî sayılıyor ve Ġslâm ... sh..000 kadar Müslümanı Fâs ve Cezayir'e nakletti. Ġslâm tarihçilerinin Endülüs ve Avrupalıların da Ġspanya dedikleri yarım adada Endülüs Emevilerinin kurdukları Ġslâm Medeniyeti sayesinde tam bir hürriyet içinde ve emân altında yaĢayan diğer din mensupları arasında Yahudiler de vardı. i tır? Bu sorunun < bulabiliriz.¦.. II.. Zimmeti MÂĢıkpaĢa-z8de. Osmanlı Devleti'nin bunlara da kucak açtıklarını çok iyi biliyoruz. bunların neticesi olarak ı Avrupalılar. 69.„¦ _ . 1510 yılın Reis Komutasındaki dona cak. Buran Kemal Reis I Müslümanları. Selâhattin. XXVI.:. 457-483. insanlar arasında ayırım ve nihayet bunların neticesi olarak engizisyon mahkemelerinin zâlim kararları kınla gidiyordu.Hâkimiyeti sona erdi.. Bilindiği gibi.. ISırnata i Sultân tağini ferinden BĠLĠNMEYEN OSMANLI 129 11 siı. "Cem Sultân'a Dair BeĢ Orijinal Vesika". Yılmaz. her din sahibine dinini yaĢayabilmesi için tam bir din hürriyeti tanıdık".¦-¦¦¦.¦¦¦¦¦-? ¦¦. Renk. Nitekim tanımadılar da... kendi aralarında kanlı çatıĢmalara girdikleri gibi.000..! Osmanlı Devleti. Bâyezid döneminde. 1510 yılındaki son seferlerine kadar. Aynı yıl Amerika'ya da Colombus ile çıkan Ġspanyollar. 539-551. kendi arala lere karĢı da tam bir s Katoliklere hayat hakkı I hakkı tanımayacaklarIdU Ġslâm tarihçilerinin I Endülüs Emevilerinin ( emân altında ya zimmî sayılıyor ve Ġsi Endülüs'te bulunan MS zihniyetine hâkim I mensupları büyük biri larını aldılar ve hatta > lumlar içinde itlin men bulamıyorlardı i dönemde mazlum i leti kucak açtı. Ġspanya ve Portekiz'deki Katolik devletler tarafından katliama ve sürgüne maruz bırakılan Yahudilerin Osmanlı topraklarına yerleĢmeleri nasıl olmuĢtur? Ecdadımızın "Ģer'-i Ģerif dediği Ġslâm hukukuna göre. sayı 103(1962).

Âli. Ġstanbul 1325. 4. 1492 senesi ilk baharında Ġspanya'dan tardedilen Yahudileri. UzunçarĢılı. Yılmaz. gelirlerine göre oranı tesbit edilen harâc-ı mukâseme ve maktu' olarak verilen harâc-ı muvazzaf yani maddedeki tabiriyle ispençe vermekle mükellef tutulmuĢlardır69. I. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de. büyük zulümlere maruz kalmıĢlardı. Maalesef toplumlar içinde itibarları zayıf olan Yahudiler. yüzyılda Ġspanya'dan atılan Yahudilerin Osmanlı topraklarına zimmî olarak kabulüne dair belgeyi. en çok tenkit ettiği Osmanlı Dönemine ait ve XV. 178-179. Es'ad E-fendi. Bu defterin 40. Bâyezid. sh. Ağriboz'a bağlı Livâdiye ve Tırhala çevresine yerleĢtirmiĢti. Endülüs'te bulunan Müslüman devlet 1492 tarihinde yıkıldı ve yerine tamamen Roma zihniyetine hâkim Hıristiyan kuvvetler hâkim oldu.. sh. Osmanlı Devleti. Bâyezid idi. sayfasında "CenuTat-i Ġspanya" baĢlığı altında Ġspanya'dan sürgün edildikten sonra Edirne'ye yerleĢtirilen Yahudi aile reislerinin adları yazılmaktadır. Yavuz Döneminde ve 927/1520 tarihinde Ģu anda Yunanistan sınırları içerisinde bulunan Ağriboz Sancağına bağlı Livâdiye Kazasının Kanunnâmesi hazırlanmıĢtır. ĠĢte bu Ģer'î hükme dayanan Osmanlı PadiĢahlarından II.¦¦¦-• ¦ ¦¦¦ 130 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BIUNMĠ Hıristiyanlar!. 197-206. Halbuki 18 Mayıs 1993 tarihinde DıĢiĢleri Bakanlığımızın aldığı bir karar yetmiĢ seksen yıldır anlatılanları yalanlar mahiyettedir. nr. Osmanlı Tarihi. Avrupa Konseyi 1993'de yeni bir Ġnsan Haklan Binası inĢa ettirmiĢtir. vrk. Bilindiği gibi. gemilerle taĢıyarak daha emin bölgelere ve özellikle de Yahudileri Osmanlı ülkesine getiriyorlardı. Ġslâm halifesi veya naibi. harâc ve yirmi beĢer akçe ispençe verürler. Erdebil ġeyhleri'nin torunu bulunan ġeyh Cüneyd. c. ġah Ġsmail fitnesi nasıl baĢlamıĢtır? . "Bir Veslka-ı Müellim". Bilindiği gibi. 250-251.Ve Mağrib'den gelen Yahudiler. o zaman Hıristiyanlık dıĢındaki din mensupları büyük bir zulme maruz kalmaya baĢladılar. c. belli Ģartlar ve mükellefiyetler karĢılığında kabul edebilmesi demektir. Yahudiler de diğer gayr-i müslimler gibi. II. TOEM . sh. Künh'ül-Ahbâr. oğlu ġeyh Haydar ve bunların halifelerinden olan ġah Kulu isyanlarını nasıl açıklarsınız? Bunların evlâdı Resul oldukları da iddia edilmektedir. Yahudilerin zimmet akdiyle nasıl Osmanlı ülkesine alındıklarını açıkça ortaya koymaktadır: "Madde 57. Bunun ayrıntılarına girmiyoruz. Süleymaniye kütp. kendilerine yeni bir yurt aramalarına rağmen bulamıyorlardı. Her ülkeden insan hakları konusunda âbide vesika sayılacak dokümanlar istenmiĢtir. Belgelerle Osmanlı Tarihi. Bu belgede yer alan aile reisi Yahudilerin sayısı 40 küsurdur. katliama maruz kalan Yahudi ve Müslümanları. 925/1519 tarihinde ve Yavuz Sultân Selim'in emirleriyle tahrir olunan Edirne Tapu Tahrir Defteri bunu açıkça göstermektedir. 70. I. sh. Ġslâm hukukundaki zimmet andlaĢması ile ilgili hükümlerde bulabiliriz. Cumhuriyet Döneminde ve özellikle resmî mahfillerde. Kantemir. Yahudiler de bu zulümden paylarını aldılar ve hatta vatanları olan Ġspanya'dan sürülmeye baĢlandılar. ehl-i kitâb kabul edilen Yahudi veya 68 ÂĢıkpaĢa-zâde. Ne zaman ki. Bu Kanunnâmede yer alan Ģu hüküm. >. Solakzâde. Zimmet akdi. 364-384. nr. Ali Rıza Seyfi. iĢte bu insan hakları binasında teĢhir edilmek üzere hazırlatıp göndermiĢtir. hem Müslümanlar ve hem de Yahudiler. Kemal Reis komutasındaki Osmanlı donanması. c. Halbuki ilk A-levî isyanını çıkartan ve Anadolu'yu ġiileĢtirmeye çalıĢanların bunlar oldukları söylenmektedir. 199/a vd." Mağrib'den kasıt Endülüs yani Ġspanya'dır. 390-392. 2162. sh. Kemal ve Baba Oruç. Yahudi olsalar da aslında o dönemde mazlum durumuna düĢen Yahudilere bir Müslüman devlet olan Osmanlı Devleti kucak açtı. 201-210. Herkes bunlara sırtlarını dönüyordu. Yani 40 küsur aile bu bölgeye yerleĢtirilmiĢtir. Efdaleddin. Tarih. zimmet akdinin hükümlerine uymak Ģartıyla Osmanlı Ülkesinin belirli yerlerine ve özellikle de Ģu anda Yunanistan'da bulunan Selanik. Türkiye Avrupa Konseyi Üyesidir. Hepimiz biliyoruz ki. Çünkü Gırnata 1492 yılında düĢünce. Bunu yapan da II. sh. Osmanlı Dev-leti'nin insan haklarına ri'âyet etmediği ve insanların canlarının PadiĢahın iki dudağı arasında olduğu anlatıla ve yazıla gelmiĢtir. Ġslâm ülkesi vatandaĢı olmalarını.Ülkesi olan Endülüs'te huzur içinde yaĢıyorlardı. Edirne. Yahudilere neden ve hangi Ģer'î hükme dayanarak kucak açmıĢtır? Bu sorunun cevabını.

133. bir kısmını Erdebil'e göndererek ġiileĢtiriyor ve sonra da bunları siyasi emellerine hizmet ettirmeye çalıĢıyordu. KızılbaĢ denmesinin sebebi. sh. Önce Anadolu'dan topladığı ve Erdebil'e göndererek ġii-leĢtirdiği Türkmen gençlerini. Bağdat 1963. III. Baku ve ġiraz arasında mühim bir ticâret merkezi olduğu gibi. askerî ve siyasi açıdan Osmanlı Devleti'nden sonra ikinci güç haline geldi. sh. baĢtan beri beyaz renkli baĢlık giymekteydiler. c. sırf ġii olan Karakoyunlulara karĢı siyasi rekabet yüzünden ona destek veriyordu. Sultân II. . unvanlar* ve Tur S OSMANLI ikarĢılıIsmesi ilk rak Ģar-tataan ğı ItoprakIjflmek Ġre BĠLĠNMEYEN OSMANLI 131 de ġeyh ġah diye bilinen oğlu Ġbrahim Erdebîlî (851/1447) mürĢidlik makamına geçmiĢtir. Vezir Halil PaĢa'nın "Bir tahtta iki padiĢah sığmaz" cevabı üzerine kendisine ve derviĢlerine hediyeler verildikten sonra. Tamamen Sünnî olan Uzun Hasan'ın kız kardeĢi Hatice Beğim ile evlenmiĢti. eskiden Azerbaycan beldelerinden olan Tiflis. I. VI. o da öldürülünce. ġeyhi olan ġeyh Cüneyd (1447-1460). bu aile. Akgündüz. Osmanlı Türkleri ise. 22 vd. 1460 yılında katledildiğinde.. Bunlardan Antalyalı bir Türkmen olan ve Osmanlı ordusunda sipahi olarak görev ifa eden ġah Kulu isimli Ģahıs. c. Murad'a kadar geldiği ve ondan bazı siyasi taleplerde bulunduğunu.. Artık Ġran Safevî Devleti diye anılan ġii bir devlet haline gelmiĢti. 1477 yılında Uzun Hasan'ın kızı Hâlime AlemĢah Beğim ile evlendi ve oğlu Ġsmail dünyaya geldi. ġah Ġsmail'in müritleri olan Yörük ve Türkmenlerin baĢlarına kırmızı serpuĢ takmalarındandır. . sh. 637 vd. Bâyezid'in za'fından da istifade etti. yine siyasi ümitlerle Karaman'a sığındığını. oğlu Ġsmail hem ġeyh ve hem de ġah olma sevdasına düĢtü. Erdebil'e uğramadan vekâletle hem tarikatı yürütüyor ve hem de siyâsetten bir türlü uzak durmuyordu. Zeydan.. ġeyhlik adı altında ve neslinin itibarını kullanarak. Ancak kendisi de Ģehid oldu. Abdulkerim. onun yerine 69 Kantemir. "Bir vesika-ı müellim". ĠĢte ġeyh Safiyyüddin'in torununun torunu ve 5. . 178-179. Ġstanbul 1996-97. Erdebil Sofileri ve halifeler adı altında Anadolu'ya fikrî propaganda için gönderdi. Bu hanımdan oğlu ġeyh Haydar dünyaya geldi. c. ġfa'nın siyâsî âleti olana kadar. ġeyh Cüneyd'in sapık fikirleri ortaya çıkıp müridlerinin de namaz ve oruç bilmez tavırları anlaĢılınca. bir zamanlar bütün Ġran'a hâkim olan ġPî Safevî sülâlesinin de taht merkezidir. 393. Gizlice Anadolu'ya gelen ġah Kulu. Dayısı Uzun Hasan.. II. II. Tabular Yıkılıyor I-II. oğlu Haydar onun yerine Ģeyhlik makamına geçti.. Hedefi Osmanlı devleti idi. Bu Ģahsa. sh. oradan da kaçar gibi ayrıldı. Türkistan Hâkânı ġaybak Hân'ı da mağlûp edince. Osmanlı kaynaklarında ġeytan Kulu veya KızılbaĢ Reisi gibi unvanlar verilmektedir. Safiyyüddin'in yerine oğlu ġeyh Sadreddin Musa Erdebîlî. onun yerine de oğlu Hâce Alâ'addin Ali Erdebîlî (833/1429). ġii olduğunu bile bile. Burada ġeyh Abdüllatif ile sahabelerle ilgili tartıĢma yapmıĢlar. sh. olaylara Ģahit olan ÂĢıkpaĢa-zâde anlatmaktadır. Hedefini iyi tesbit etmiĢti. Akkoyunlulara isyan eden ġeyh Ġsmail. 1488 yılında çıkardığı kargaĢalar sebebiyle. çevresine çok sayıda göçebe Türkmenleri toplayarak fesada baĢladı. Erdebil'de ehl-i ma'rifetin mercii ve melcei olmuĢtur. sh. Anadolu'ya sürüldü. c. Anadolu Türkmenlerini çevresinde topluyor.Erdebil. ġii mezhebine geçerek bu mübarek neslin itibarını siyâsete alet etmeye baĢlamıĢtır. Kayseri ve Sivas arasında yer alan Gökçay mevkiinde üzerine yürüdü ve Temmuz 1511'de ġah Kulu ve müritlerini imha etti. 1502 tarihinde onları Tebriz'den kovarak ġah oldu. ġah Ġsmail'in daveti üzerine Erdebil'e çağrıldı ve yüksek seviyede bir ġii Molla yani halife olarak yetiĢtirildi. 118. 1448 yılında Erdebil'de isyan eden ġeyh Cüneyd. .. . Osmanlı Kanunnâmeleri. Annesi Hâlime Beğim Sünnîlikte diretince annesini katlettirdiği nakledilmektedir. Ahkâmü'z. 201-210. Efdaleddin. Vezir-i A'zam Ali PaĢa. Akkoyunlular bu yüzden onları takibe baĢladı...Zimmiyyîn Ve'l-Müste'menin..

Âli. Silsile-i Tarîk-i Celvetî. Deli Lütfi ve Sarı Lütfi diye de bilinen. Molla Hüsrev ve Sinan PaĢa (Sinânüddin Yusuf. "katlini gerektiren söz ve fiilleri müĢahede ettiklerini" Ģikâyet edecek kadar ileri gitmelerine sebep oldu. Herkesin ortasında yaptığı kaba Ģakalardan dolayı. ancak Fâtih Sultân Mehmed'e "Sahn medreselerinde her ilmi okutabilirim" diyecek kadar da meslektaĢlarını küçümseyen ve gururlu olan bir yapıya sahiptir. vrk. Yavuz Sultân! devlet nırlar hakkuıâ) Karakterinin! nen Sultân! bu tahtta otu Alâüddevle'nln I parlak olduğunu| Anadolu'm manda dedesi ( Sancakbeyi olan! yaptığı mu kezin ika. bu büyük âlimin zulme maruz kaldığına inanmıĢtır. Hüseyin Vassâf. 2162. andan fayda yoktur" tarzında bir ifade kullanmıĢ olmasıydı. 71.: devrinin âlimleri ve' suçlamalarını çürutt ki. "hocalar arasında Deli Lütfi demekle ma'rüf" bir laubali olarak kötü bir Ģöhrete kavuĢmuĢtu. 63-64. Kabiliyeti ve dönemin ilimlerine vâkıf oluĢu noktasında ittifak vardır. nr. 72. Ancak Osmanlı tarihinde mülhidlik ve zındıklık ile suçlanarak idam edilen ilk âlim olarak da tarihe geçmiĢtir. sh. 51/a-54/b. II. Hoca PaĢa ile birlikte Seferihisar'a giden Molla Lütfi'nin dönüĢünde ilmiye mertebelerinin en yükseklerinden olan sahn müderrisliğine kadar yükseldiğini görüyoruz.. Molla Lütfi'nin ölçüsüz hareketleri. sh. Es'ad E-fendi. 315-342. I. K ANLI BĠLĠNMEYEN OSMANLI . Molla Lütfi'nin tacizleri neticesinde. sh. sh.. Belgelerle Osmanlı Tarihi. UzunçarĢılı. 25 Rebî'ülâhir 899/2 ġubat 1494 Pazar günü At Meydanında infaz olunmuĢtur. Erdebil'deki ġeyh Safiyyüddin neslinin ġeyhlik'den ġahlığa geçiĢi ve de Anadolu'da Alevî veya KızılbaĢ adıyla yeni bir ġii Kolunun ortaya çıkıĢının hikâyesi kısaca budur70. Sefine-i Evliya. Bahsedilen suçlamalarla mezkûr âlimlerin huzurunda yargılanan Molla Lütfi. Halkın bir kesimi. Anadolu'nun ġiileĢmesi tehlikesini bir türlü durduramıyordu. Molla Lütfi gibi bir âlimden bunları beklemeyen PadiĢah. Tarih. Osmanlı ulemâsının akla karĢ» Lütfi'yi idam etmek k PaĢa'nın kardeĢi Atını da. 408 vd. konuyla alakalı eser. Bâyezid'e kadar çıkarak. II. Ancak bu kararı. En büyük iddi-a. 253-254. 204/a vd. Hacı Bayram-ı Veli. Künh'ül-Ahbâr. hem ġi'î Türkmenler ve hem de Sünnî Türkler görüyordu. ahlâkî zaafları bs yapan bir Ģahıs olar. Molla Lütflj nu bu cezaya mahkûmj düĢmanı olarak ı açıdan da zayıf birisi 0 70 ÂĢıkpaĢa-zâde. meseleyi Divan-ı Hümâyûn'a sevk etti. Ġsmail Hakkı. Fâtih Sultân Mehmed'in özel kütüphanesinde hâfız-ı kütüb olarak görev yapan Molla Lütfi. Sahn Müderrislerinden Molla Arap ve Molla Ġzârî diye bilinen Kâsım-ı Germiyânî ile Hatip-zâde Molla Muhyiddin Mehmed aleyhine geçtiler. KesinleĢen hüküm. kısmen de olsa. ĠĢte ġah Ġsmail fitnesinin baĢlangıç Ģekli. Yılmaz. c. sh. ĠĢte Yavuz Sultân Selim bu tehlikeyi gördü ve saltanata bir an önce gelerek bu meseleyi hal etmeyi birinci hedef olarak seçti. Bunlara fevkalade tarafsız ve insaflı âlimler olarak bilinen Molla Ahaveyn ve ġeyhülislâm Efdal-zâde de katıldı. kamu oyunda tepkiler doğurmuĢtur. H Sarayı Muml* Osmanlı T Bir Not. Tokat'tan Ġstanbul'a gelerek. II. Solakzâde. dürüst bir âlim c. TD. Peygamberliği inkâr edK^fe evvel de darb ve haplsflp*-zofların sözlerine ttNMfJ lete götürdüğü" anla Kısaca. Molla Lütfi kimdir? Osmanlı âlimlerinin akla önem verdiği için bu â-limi zındıklıkla suçlayarak idama mahkûm ettirdikleri doğru mudur? Molla Lütfi. 225-231. Bâyezid de kararı tasdik etmiĢtir. 2 siye olunur). c. Aynî. ulemâdan bir grubun II. Ġdarecilerin yaptıkları hataların 132 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYEN OSMANLI cezasını. c. 264-269. Verilen bu idam kararı. sonradan ikna edilmiĢler ve idamı konusunda ulemanın icma'ı meydana gelince. Ģahitlerin aleyhteki beyânları üzerine idama mahkûm edildi. Molla Lütfi'nin namaz için "bir kuru kıyam ve eğilmedir. hidâyet yolundan çıktığı hususundaki bütün iddiaları reddetmesine rağmen. Hoca PaĢa diye bilinir) gibi meĢhur Osmanlı âlimlerinden ders alan bir âlimdir. Süleymaniye kütp.Maalesef olan bitenlere karĢı beklenen tepkiyi gösteremeyen Sultân Bâyezid. burada bulunan nadir eserleri inceleme fırsatını yakalamıĢtır. davranan i sona ermemljftî deAhmedilM Yavuz'a I ġehzade / "Ocak. Osmanlı Tarihi. Molla Ahaveyn ve Efdal-zâde baĢlangıçta verilen bu hükmü kabul etmemelerine rağmen. vrk.

Kısaca. dürüst bir âlim olan ve Molla Ahaveyn diye bilinen Molla Muhyiddin bin Mehmed'in konuyla alakalı eserinde. istikbalinin parlak olduğunu gösteren bir hayat çizgisi takip etmiĢti. 7 Safer 918/Nisan 1512'de Osmanlı padiĢahı olmuĢ ve 8 sene. Bâyezid'e gönderilen Ģikâyet mektuplarında. Bayezid'i tahttan indirerek yerine kendisi oturdu. 9 ay bu tahtta oturduktan sonra 8 ġevval 926/ 21 Eylül 1520'de vefat etmiĢtir: Zulkadiroğlu Alâüddevle'nin kızı AyĢe Hâtun'un oğlu olan Yavuz. 859. E. TaĢköprülüzâde. 1513'de Bursa YeniĢehir'de maslub edildi ve bağy= devlete isyan 71 Ocak. Adıvar. Ġran meselesini halletmek için Amasya Sancakbeyi ve ağabeyi ġehzade Ahmed ile Manisa Sancakbeyi olan ġehzade Korkut ile anlaĢması icab ediyordu. 53. nr. TD. ahlâkî zaafları bulunan ve Fâtih'in Kütüphanesinde hâfız-ı kütüb iken yolsuzluklar yapan bir Ģahıs olarak tavsif edilmektedir. 296-298.133 i Sultân (I birinci | «eslinin iKoluulemâsının akla karĢı çıkması ve açık bir zulüm olarak değerlendirmek de. en az Molla Lütfi'yi idam etmek kadar yanlıĢ bir harekettir. Erzincan ve Kiğı Osmanlı Devleti'ne 921/1515'de ilhak edildi. o-nu bu cezaya mahkûm eden Efdal-zâde ve Molla Ahaveyn gibi âlimleri de akıl ve ilim düĢmanı olarak görmek de o kadar doğru değildir. 5778. Gürcülerle yaptığı muharebeler sonucunda halkın nazarında manevi destek kazanan Yavuz. IX. Risale. yaptığı yolsuzluklarla daha evvel de darb ve hapis cezasına çarptırıldığı gündeme getirilmekte ve neticede "filozofların sözlerine itibar ederek hem dalalete gittiği ve hem de insanları dalalete götürdüğü" anlatılmaktadır. Süleymaniye Kütüphanesi. Adnan. 8101. sh. Zira Molla Lütfi. Molla Ahaveyn. en önemli devlet adamları ve Osmanlı Devleti'nin onun zamanında ulaĢtığı sınırlar hakkında kısa bilgiler verebilir misiniz? Karakterinin sertliğinden dolayı "Yavuz" ve Ģehzadeliğinden beri "Selim ġah" denen Sultân Selim. vrk. sh. Molla Lütfi'nin sıra dıĢı ve ahlakî açıdan da zayıf birisi olduğu çoğu kaynaklarca kabul edilmektedir71. Ġbn-i Kemal gibi allâmelerden bu fitnenin defi için fetva alan Yavuz. Osmanlı Türklerinde Ġlim. suçunun had cezası olarak idam olundu. ġakayık. Zındıklar ve Mülhldler. Bunu. Bununla birlikte unutulmamalıdır ki. isnâd edilen zındıklık ve mülhidlik suçlamalarını çürütecek bilgileri ortaya koymuĢlardır. Bayburt. 205-227 (Bu konuda doyurucu bilgi verilmektedir.YAVUZ SULTÂN SELĠM DEVRĠ Ġ 72. Hem devrinin âlimleri ve hem de asrımızdaki araĢtırmalar. 10160/80. E. : 134 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYEN OSM*'. Anadolu'nun Safevî devletinin iĢgali tehlikesine karĢı. sh. Ġbrahim Efendi Böl. Peygamberliği inkâr edici söz ve fiillerinden bahsedilmekte. nr. 33 (1982). Ġsmail. E. Erünsal. Ancak mücâdele sona ermemiĢti. Yavuz'a karĢı ġah Ġsmail'den yardım isteyen ve kuvvetli bir ordu ile isyana kalkıĢan ġehzade Ahmed. önceleri Yavuz'la anlaĢtığı ve kendisine Teke=Antalya. A. bizzat Hocası olan Sinan PaĢa'nın kardeĢi Ahmed PaĢa tarafından II. Topkapı Sarayı Müzesi ArĢivi. 20/a-25/a. Bu hadiseden 38 gün önce de. Ģehzadeliğinden beri. Fâtih Devri Kütüphaneleri ve Molla Lütfi Hakkında Bir Not. Laubali ve kibirli olduğu da kesindir. babasının ihmali ve aynı zamanda dedesi olan Alâüddevle'nin aczi karĢısında Ģahlanan ve o dönemde Trabzon Sancakbeyi olan Yavuz. meraklılara Ģiddetle tavsiye olunur). sh. aynı yıl Çaldıran zaferinden dönerken üzerine gidilen . 6345. Hamîd = Ġsparta ve Midilli sancakları verildiği halde sonradan isyan eden diğer ağabeyi Korkut da aynı akıbete uğramıĢtı. Kemah. Molla Lütfi gibi bir âlimi idama mahkûm etmek ne kadar doğru değilse. ittihâd-ı Ġslâm'ın mühim mani'i olan Safevî Devleti'ni ve onun sinsî reisi ġah Ġsmail'i halletmek üzere maddî ve manevî hazırlıklara baĢladı. Yavuz Sultân Selim'i kısaca bize tanıtabilir misiniz? Ailesi. Ġstanbul 1970. Mevcut manileri bertaraf eden Yavuz. 920/1514'de Çaldıran zaferini kazandı ve Ģarkın kapılarını Osmanlı Devleti'ne açtı. ġia'ya karĢı Anadolu'yu müdâfaa hareketine giriĢti. Molla Lütfi'nin fazilet ve maharetleri kabul edilmekle beraber. merkezin ikazlarına rağmen ġî'a ile olan mücadelesine devam etti ve bu mevzuda ihmalkâr davranan babası II.

Malatya ve havalisini fethetmesi üzerine. Memlüklülerin üzerine yürüdü ve 922/1516 yılında Mercidabık'da Kansu Gavri karĢısında büyük bir zafer kazandı. Mısır. 8 sene gibi kısa bir zamanda iki katına çıkardı. 922/1516'da Kansu'nun yerine geçen Tomanbay'a bir nâme gönderen ve Mısır'a yürüyeceğini belirten Yavuz Sultân Selim. baĢta 26 aĢiret olmak üzere. Dâr-üs-Selâm ġam'a girildi ve birçok Arab ġeyhi kendi arzuları ile Osmanlı Devleti'ne iltihâk eyledi. sh. Antakya. böylece Ģarkta tam bir ittihâd-ı Ġslâm kahramanı oldu. S 434. ^l.AyĢe ÇOCUKLARI: I Korkut. doğu ve güneydoğu bölgeleri ġi'a tehlikesinden kurtulamamıĢtı. mühim Kürt ve Türkmen beylikleri. Haleb. S 34. Kâhta. Herhangi bir harb olmadan Doğu Anadolu'nun Osmanlı Devleti'ne iltihâkı ve ġah Ġsmail'in mağlûbiyeti Memlüklüleri ve Sultânları Kansu Gavri'yi rahatsız etmiĢti. Birecik ve Anteb'in de yeniden ve sağlam bir Ģekilde fethine yol açtı. H "Yavuz S ¦OSMANLI BĠLĠNMEYEN OSMANLI 135 fi Yanakları rSafevî ifara fi Yavuz. Yavuz Sultân Selim'in ġarkî Anadolu ile MaraĢ. Aclûn. Mekke ġerifi Ebul-Berekât'ın oğlu ġerif Ebu Nümey vasıtasıyla Mekke'nin anahtarlarını kendisine göndermesiyle de hâdim'ül-Haremeyn vasfını elde etmiĢti. Daha sonra ise. Son Abbasî halifesi III. Hama ve Humus kaleleri de Osmanlı Devleti'ne ilhak olundu ve eyâlet haline getirildikten sonra Haleb Beylerbeyliğine Karaca Ahmed PaĢa getirildi. m Merkez teĢ-MaraĢ. Böylece Haleb. Safevilerden de Erbil. 922/1516'da Arap ve Acem Kazaskerliği unvanıyla Divan'a dâhil olmayan bir kazaskerliğin ihdas edilip Diyarbakır'ın bu kazaskerliğe merkez olması ve bu hizmete de meĢhur tarihçi Ġdris-i Bitlisî'nin getirilmesidir. kazaskerliğe me-sidir. 94J Ahmed U Uzur Tarih. Kerkük ve Musul alınmıĢ ve Bağdat Eyâleti'nin temelleri atılmıĢtır. Nablus. Gerger.Zulkadiroğullarının Osmanlı Devleti'ne ilhakı ta'kip etti. Rûm ve Rumeli eyâletlerine ilâveten Osmanlı Devleti'ne Diyarbekir. Böylece Doğu Anadolu top yekûn Osmanlı Devleti'nin sınırları içinde kaldı. kerliği ünvamy. bu dönemde beĢ eyâlet daha ilave edilmiĢ oldu. erkân-ı devleti ve ulemâsı ile Yavuz'a itaat ve teslimiyet mektubu gönderdiler. Yavu* I ru mudur? Osmanlı f kukunu tatbike Ham yani so1 lar. ıKejftau. ġam ve Zülkadriye Eyâletini de ilâve etmiĢ oldu. Kudüs. Son zamanlarına doğru te'sis edilen Cezayir Eyâleti de hesaba katılırsa. Bütün bu gayretlere rağmen. Haleb ileri gelenleri. Ridâniye harbini zaferle kazanarak Osmanlı topraklarına ilhak eden Yavuz. Karaman. Aynı yıl (922). kadınlar. Besni. Gevher h 73. Bu durumu hisseden ve Memlüklülere Ġslâm birliğini bozdurmak istemeyen Yavuz. Suriye ve' ker de divan-ı i" ġah Efendi ge1 muamelâtı Anaç Yavuz döne-sek-zâde Ahmed I damları arasında Mü'eyyed-zâdeJ ZEVCELERĠ: 1 nesi. istimâlet ile yani kendi arzu ve istekleri ile Osmanlı Devleti'ne iltihâk eylediler. Divriği. Safed.29i. Batıdaki Ġslâm düĢmanlarına da dersini vermek üzere 2 ġa'ban 926/1520'de sefere çıktı. ( bütün korr maneviyâtı ] diyen bir g öğrenmek Ģ Daha I Ģahlık I ne geçen ġî'alaĢtırt düğü ı öldüri lu'ya ( miyeti "lütJ» ter. 923'de Kahire ve Mısır'ı. ancak 8 ġevval 926'da yakalandığı bir hastalıkla manevi Ģehid oldu. Malatya . Mütevekkil Alellâh'dan Ayasofya'da yapılan bir dinî merasimle halifelik unvanını da kazanan Yavuz. Bu zafer. Osmanlı Devleti'ne. Darende. büyük âlim Ġdris-i Bitlisi ve Bıyıklı Mehmed PaĢa üstlendi. Böylece Anadolu. Doğuda ittihâd-ı Ġslâmı tahakkuk ettiren Sultân Selim. Malatya. Devin ġi'a klıyıklı •yılarMerkez teĢkilatındaki en önemli değiĢiklik. Netice olarak eyâlet sayısı dört olan Osmanlı Devleti'ni. ĠĢte bu iĢi. Gazze ve kısaca Suriye ve Filistin'i de yol üzerinde feth eyledi. 2. Suriye ve Mısır da Osmanlı Devleti'ne tamamen . 1516 ve ta'kip eden yıllarda. Bunların samimi gayretleri sonucu.

AyĢe Hafsa Hâtûn. Zira Hz.. Devletler ve Hanedanlar. Yavuz Sultân Selim'in Alevî katliamı yaptığı söylenmektedir. sh. Osmanlı Devletl'nin Merkez ve Bahriye TeĢkilâtı. 2162. Erdebil Sofuları veya Halifelerini Anadolu'ya göndererek. ÇOCUKLARI: Kanunî Sultân Süleyman Hân. Altundağ. Mü'eyyed-zâde Abdurrahman Efendi ve Kara Muhyiddin Efendi zikredilebilir. Ġslâm Hukukunda ise. Anonim Tarih. Es'ad Efendi. Solakzâde. 29-34. sh. Bu doğru mudur? Osmanlı PadiĢahları Müslümandırlar ve kendi idare ettikleri devlette de Ġslâm Hukukunu tatbik etmiĢlerdir. Daha önce de açıkladığımız gibi. bu üçüncü kazasker de divan-ı hümâyûn hey'etine dâhil edilmiĢ ve bu hizmete Fenarî-zâde Mehmed ġah Efendi getirilmiĢtir. Akkoyunlu Devleti. 204 vd. ¦-. Tevârîh-i Âl-I Osman. 2362. hem Anadolu'yu ġî'alaĢtırmayı ve hem de böylece Anadolu'yu hâkimiyeti altına almayı hayatının gayesi edinmiĢtir. Âli. c. 1507 yılında üzerine yürüdüğü Alâüddevle Bey'in mağlubiyeti üzerine Elbistan. Daha sonra Pîrî PaĢa zamanında bu makam kaldırılmıĢ ve muamelâtı Anadolu Kazaskerliği'ne devredilmiĢtir. Ahmed Uğur neĢri. Karal. "Selim I". ġehzade Korkut. 7351. nr. baĢ kâdî ile birlikte çok sayıda insanı katletmiĢtir. Fatma ve Devlet-ġahî Sultân72. c. Ġstanos. Burdur . sh. 73. 149-154. Bu arada Erdebil Sofuları da Anadolu'da anarĢi çıkarmaya baĢlamıĢlardır. sh. X. 37-44. Kemal PaĢa-zâde (Ġbn-i Kemal). ġah Ġsmail'in halifelerinden olan Rumiyeli Nur Ali Halife baĢkanlığındaki Erdebil sofu ve müritleri. Mü'ey yed min indillah denecek kadar maneviyâtı yüksek olan Yavuz'un dinin yasakladığı katliamı ve hem de Müslümanım diyen bir gruba karĢı yapmıĢ olması mümkün değildir. çocuklar. Süleymaniye kütp. "Yavuz Sultân Selim'in oğlu ġehzade Süleyman'a Manisa Sancağını Ġdare Etmesi Ġçin Gönderdiği Siyâsetnâme".. II. Bundan sonra sırasıyla Kızılcakaya. Yerine geçen ġah Ġsmail ise. Harput ve Diyarbekir'i yakmıĢ ve yıkmıĢtır. c. 423-434. . 2. II. X. Hafsa. 1049 vd. Pîrî Mehmed PaĢa ve niĢancı Tâcî-zâde Ca'fer Çelebi.•. Enver Ziya. sh. . 2629. sh. c. sh. kadınlar. Harem'den Mektuplar..'. Hatice. Es'ad Efendi. 97-99. ġöyle ki. 350-431. nr. c. Peygamber. sh.ilhak edilince. sh. Tevârlh-i Âl-i Osman. I. Defter. Topkapı Sarayı Müzesi ArĢivi. Bu arada Antalyalı Hasan Halife ve oğlu ġahkulu veya Osmanlı tarihçilerinin ifadesiyle ġeytan Kulu (ġahkulu Baba Tekeli veya Karabıyıkoğlu da denmektedir) eliyle Anadolu'daki Alevileri Osmanlı Devleti aleyhinde teĢkilâtlandırmaya baĢlamıĢtır. vrk. Antalya'dan Manisa'ya dönen ġehzade Korkut'un hazinesini vuran ġahkulu. din adamları ve yaĢlılar gibi yedi grup insanı katletmenin caiz olmadığını bütün komutanlarına talimat olarak vermiĢtir. nr. ġehzade Musa. Akkoyunlu Devletini ortadan kaldıran ve hem Ģeyhliği ve hem de Ģahlığıyla Anadolu üzerine yürüyen ġah Ġsmail. 189-211. 9-13. Yılmaz. 295. sayı 21-22(1942). Nitekim temkinli davranmayan 72 Lütfi PaĢa. Süleymaniye kütp. Yerine geçen oğlu ġeyh Haydar da aynı gayeyi devam ettirmiĢ ve Anadolu'yu ġî'alaĢtırmak metodunu kullanarak Ģahlığını pekiĢtirmek istemiĢtir. ġeyhülislâm Kemal PaĢa-zâde. ZEVCELERĠ: 1. Kucaklarında büyüdüğü Akkoyunlu Devletine de hıyanet edince. VI. ġehzade Orhan. Künh'ül-Ahbâr. PadiĢahların Kadınları ve Kızları. 229. 232/a-293/a. Her-sek-zâde Ahmed PaĢa. ġinasi. Maalesef ġehzade Ahmed üzerlerine ordu göndermiĢse de muvaffak olamamıĢtır. Belgelerle Osmanlı Tarihi. savaĢ halinde dahi. E. kâfirlerle yapılan savaĢlarda dahi katliam yani soykırım yapmak haramdır. kırmızı çuhadan taçlar giydiklerinden dolayı onun taraftarı olan herkese Sürhser yani KızılbaĢ denmiĢtir.. Tokat'a saldırmıĢlar ve yüzlerce insanı kılıçtan geçirmiĢlerdir.115/b-119/a. Kantemir. Hatice. vrk. Ancak tarihî olayları doğru olarak öğrenmek Ģarttır. Belleten. 3079. Elmalı. Gevher Hân. halifeleri vasıtasıyla Anadolu'yu tam bir anarĢiye sürüklemekte maalesef muvaffak olmuĢtur. 44-47. Mengli Giray I'in kızı ve Beyhan ile ġah Sultân'ın annesi. ilim a-damları arasında ġeyhülislâm Zenbilli Ali Efendi. ĠA. torunları olan ġah Ġsmail tarafından ortadan kaldırılmıĢtır. ġah Ġsmail'in taraftarları olan askerler. Öztuna. Osmanlı Tarihi.AyĢe Hâtûn. Yakub Bey tarafından 1488 yılında o da öldürülmüĢtür. Beyhan. sh. bununla da yetinmeyerek Antalya'yı basmıĢ. sh. Kanunî. UzunçarĢılı. sh. . Fatma ve Hafsa Sultânların annesi. 1-86. 136 BĠLĠNMEYEN OSMANLI Rll ĠNMFYFt. Yavuz dönemindeki devlet adamları arasında Sadrazam Koca Mustafa PaĢa. c. 244-306. Uluçay.-. . . Erdebil ġeyhlerinden ġeyh Cüneyd Ģeyhliğine Ģahlık katmak istemiĢ ve ancak muvaffak olamayarak 1460 yılında kati edilmiĢtir. II.

Diyarbekir ve çevresindeki Kürt beylerinin mektuplarından da anlıyoruz. Yüzyılın baĢında Çelebi Mehmed ve IX. Ġbn-i Kemal gibi bir âlimden de gerekli fetvayı aldıktan sonra. meseleyi müzâkere etmek gayesiyle bir Divan toplantısı yapmıĢ ve baĢta Ġbn-i Kemal olmak üzere büyük âlimlerin de katıldığı bu toplantıda KızılbaĢlarla ilgili neler yapılmasını kararlaĢtırmıĢtır. Ġslâm âlimleri siyâset alanındaki müceddidleri Ģöyle sıralamaktadırlar: Hicrî tarih esas alınmak üzere.000 kiĢidir ve bunlardan ne kadarının öldürüldüğü de kesin belli değildir. Yavuz'un baĢka çaresi yoktu demektedir. ġah Ġsmail'in üzerine gitmeden evvel. biz kendi baĢımıza müstakil olarak bunlara karĢı çıkamayız" ĠĢte 918/1512 yılında Anadolu'yu ġi'a tehlikesinden kurtarmak üzere PadiĢah o-lan Yavuz. VI. Hz. I iyi devleti IAıNLI BĠLĠNMEYEN OSMANLI 137 da tedbirler almıĢtır. uslanmayanlarının kati edilmelerini ve uslanması muhtemel olanlarının ise haps edilmelerini emr etmiĢtir. Amasya'da bir araya gelen 20 bin Erdebil Sofuları çevreye dehĢet saçmaya baĢlamıĢlardır. yüzyılın baĢında Selçuklu Sultânı Sultân Muhammed bin MelikĢah. Âsafnâme müellifi ve Kanuni'nin sadrazamı olan Lütfi PaĢa'nın naklettiğine göre. polis74. ġu cümleler bunlardan sadece biridir: "Bu muhlis ve size itaat eden bendelere yardım edesiniz. Yüzyılın baĢında Ömer bin Abdülaziz. Olayı inceleyen UzunçarĢılı. Bizim beldelerimiz KızılbaĢ diyarına yakındır. III. Bu yaraya parmak basmak için. . KızılbaĢların ne kadar insan öldürdüğüne dair binleri bulan rakamlar verdikten sonra. Bunların Müslümanları nasıl kırıp geçirdiklerini. Peygamber. Bunların sayıları bazı tarihçilere göre yaklaĢık 40. Hem ġiiler ve hem de Sünnîler için. VII. Sadece Ġslâm Sultânı'na muhabbet üzere olduğumuz için. Yivi bul Blllı dinini tecdidi met e siyâset ı sadrazamı ı müceddidlerfj Hicri t) lın baĢındı d Ahmed l Melik^J Devle»1*! baĢındık! I Osun yari Allah k birincisi. komĢudur ve hatta karıĢıktır. V. Anadolu beylerbeyisi Karagöz Ahmed PaĢa da öldürülenler arasındadır.ve Keçiborlu kasabalarını yakıp yıkan ġahkulu Kütahya'ya kadar gelmiĢtir. Ancak bu isyancı grupların bastırılmaması halinde. Yüzyılın baĢında Ġlhanlı Sultânı Gazan Hân. VIII. siyâset alanında da olabileceğini ifade etmektedirler. Ġslâm âlimleri. Müceddid ne demektir ve bu iddia doğru mudur? Bilindiği gibi. herkesi zorla Sünnî yapmak için zorla-mamıĢtır. ġah Ġsmail'in üzerine gitmenin tamamen yararsız olduğu da gün gibi ortadadır. "ġüphesiz ki. Sizin inayetleriniz olmazsa. Bunların yaptığı katliamla Erzurum ve Erzincan 20-30 yıl harabe olarak kalmıĢtır. Yüzyılın baĢındaki müceddid ise Yavuz Sultân Selimdir. II. Nice yıllar bu mülhidler. Yüzyılın baĢında Osmanlı Devleti'ni kuran Osman Gazi. ve zt 74. Çubukova'da 1511 yılında ġahkulu'nun bir okla öldürülmesinden sonra da ġiî'lerin Anadolu'daki tahribatları devam etmiĢtir. Yüzyılın baĢında Abbasî Halifesi Mu'tasım. Yavuz'un müceddid olduğu söylenmektedir. Yüzyılın baĢında Abbasî Halifesi Kadir billah Ahmed bin Emir Ġshak. ġunu da belirtmeliyiz ki. her yüz yılın baĢında kendi dinini tecdid edecek birisini gönderir" buyurmaktadır. Allah. Ġslama hizmet edecek olan bu müceddidlerin maneviyât alanında ve ilim sahasında olduğu kadar. Anadolu'yu kasıp kavuran ve KızılbaĢ adı altında her yerde Osmanlı Devleti'ne karĢı kıyam eden bu insanların teftiĢ ve tahkik olunarak. bu inancı saf insanları o zâlimlerin zulümlerinden kurtarmayı merhametinizden bekliyoruz. yukarıdan beri vesikalar ıĢığında anlattığımız olayları biliyordu ve Anadolu'daki ġii Türkmenlerin binlerce insanı katlettiklerinin de farkındaydı. bizim evlerimizi yıkmıĢlar ve bizimle savaĢmıĢlardır. Osmanlı Devleti. idarecilerinin yaptıkları hata ve zulümleri tamim etmek çok yanlıĢtır73. IV. Ancak dinî inançlar kullanılarak devletin arkadan vurulması tehlikesi karĢısında t.

ġah Ġsmail'in Anadolu üzerindeki siyasî ve dinî emellerine son verildi. ġah Ġsmail'in hem mürĢidlik ve hem de ġahlık unvanları ile tahrik ettiği Anadolu'daki isyanları bastırarak Anadolu birliğini ve Memlüklüleri ortadan kaldırarak Ġslâm birliğini temin etmesidir. Ġttihâd etmezse millet. 359 vd. vrk. 5035. Hatta Ġbn-i Kemal dahi. babaları Bâyezid-i Veli'nin yaratılıĢındaki tevazudan yararlanarak Anadolu'yu hâkimiyeti altına almak isteyen ġah Ġsmail liderliğindeki ġi'a seline karĢı. Mısır'ın Yavuz tarafından fethedileceğini. Ġttihâdken savlet-i a'dâyı defa çaremiz. Ġslâm'ın kahramanca müdafaasını yapan böyle bir devlete itaat etmenin siyasî ve hukukî açıdan bir farklılık meydana getirmeyeceği ve hem de Ġslâm birliğinin teĢekkülü gibi gayelerle münferiden hareket edilemeyeceği ortadadır. Ġslâm tarihinde ittihâd-ı Ġslama önem veren nadir devlet adamlarından biridir. Hoca Sa'deddin Efendi. Ali'ye ait bir kasidede "Mutlaka Âı-î Osman'dan Selim isimli birisi. 138 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYEN OSMAN* yaptığı hizmetleri ve ilgili hadisi zikrederek kaydetmektedir74. Peygamber'in övgüsüne mazhar olan Fâtih'tir. Es'ad Efendi. 5321. . Bâyezid. onun müslümanlara yaptığı iki hizmettir: Birincisi. 253-270. Bunlardan birincisi. Çaldıran zaferi bu fitneyi önlemiĢtir. bazı âyetlere dayanarak çıkarmıĢtır ve bu konuda hususi bir Risalesi vardır. Koca Müverrih. KûĢe-i kabrimde dahi bî-karar eyler beni. Bazı mana adamları. Yavuz'un Hz.. bugün Doğu Anadolu'daki ehl-i sünnet olan Kürtler. Tâc'üt-Tevârîh. 75. nr. ġah Ġsmail. Osmanlı Devleti'nin Doğu Anadolu ile alakası. tedbir alamamanın yanında. Anadolu'nun ve hatta Musul ve Kerkük civarının da Osmanlı Devleti'ne katılması gerekiyordu. Yavuz'a müceddidlik vasfını kazandıran. Ancak bölgenin Osmanlı Devleti'ne ilhakı veya daha doğru bir tabirle iltihakı. Bilindiği gibi. Bununla beraber. 3062.Osmanlı tarihçileri. c. ciddi bir ehl-i sünnet bendini teĢkil etmesidir. Osmanlı padiĢahlarından iki kiĢinin mü'eyyed min indillah yani Allah katından teyid edilmiĢ PadiĢahlar olduklarını ifade etmektedirler. II. c. Nihayet Yavuz Sultân Selim PadiĢah olunca. yüzyıla kadar uzanır. Bedâyi'. "Ġhtilâf u tefrika endiĢesi. Zira bunlar da hem Müslüman ve hem de ehl-i sünnet vel-cemaat idiler. sh. XV. 452/a-b. bu iki yönlü tehlikeyi henüz Trabzon Sancakbeyi iken fark etmiĢ ve babasını Ġstanbul'da ikaz dahi eylemiĢti. Bu mühim zaferin kazanılmasında tamamen Sünnî olan ve gazada Yavuz Selim'in yanında yer alan Sünnî Kürt ve Türkmen aĢiret beylerinin de büyük rolü vardı. Solakzâde. II. Ġran'da kısa bir zamanda Safevî Devletini kurmuĢ ve Doğuda hem Osmanlı Devleti için ve hem de âlem-i Ġslâm'ın birlik ve beraberliği için. 6636. Yavuz'un Kürtleri katliama tabi tuttuğu ve hatta onlar hakkında ağza alınmayacak ifadelerle dolu olan bir dörtlüğü olduğu doğru mudur? Bu iddianın tam tersi doğrudur.. Âli. hem Ġslâm birliğini bozan ve hem de Doğudaki Sünnî Kürt ve Türkmen aĢiretlerini rahatsız eden Safevî tehlikesini bertaraf etmeye azmetti. Ġbn-i Kemal ve Zenbilli Ali Efendi gibi büyük Ġslâm hukukçularından fetva alarak hareket etmiĢtir. Ġkincisi ise. ġiilerin tahrikiyle çıkarılan ġah Kulı isyanını da önleyememiĢti. Yani Yavuz olmasaydı. Ġstanbul'u fethederek Hz." Ģuuruyla hareket eden Yavuz. 225231. II. Yavuz Sultân Selim'dir. hem mahallî halkın güvenliği açısından tehlikeli ve hem de Osmanlı Devleti'nin de Müslüman bir ülke olması. Künh'ül-Ahbâr. ġah Ġsmail üzerine giderken de. Acem ve Arab memleketlerine hâkim olacaktır" ifadesinin geçtiği nakl olunmaktadır. Allah'ın yardımıyla 1514 tarihinde kazanılan Çaldıran Zaferi ile. 2162. sh. 245 vd. Ġkincisi. c. Ģuurlu âlim Ġbn-i Kemal'in de yerinde ikazlarıyla. 6522. Bu iĢ nasıl yapılmalıydı? Kılıçla ve savaĢ yoluyla bu mümkün değildi. 233/a vd. Hz. Memlüklüler üzerine giderken de. hem siyasî ve hem de dinî açıdan tehlike arz eder hale gelmiĢtir. dağıdâr eyler beni. II. Tarihçi Âli ve Lütfü PaĢa. nr. Fakat. UzunçarĢılı.. Ali tarafından müj-delendiğini dahi ifade etmektedirler.. Rum. vrk. 5812. Anadolu'yu ġiîleĢtirme hedefini güden ve her geçen gün bu hedefine daha da yaklaĢan ġah Ġsmail. ġehzade Selim. Osmanlı Tarihi. Yavuz'un müceddid olduğunu I 73 Topkapı Sarayı Müzesi ArĢivi. ġî'a'nın tasallutu altında olurlardı. bir türlü durdurulamıyordu. bu bölgenin kendi baĢına kalması. 1514'de kazanılan Çaldıran Zaferi'nden sonradır.

icmâ' ve kıyas yoluyla vaz' edilen hukukî hükümler yanında. sh. oldukları için. Osmanlı Devleti sahip olduğu topraklar üzerinde. Doğu ı parçalamak müessir olması çokj Çaldıran Zaf< nadolu'nun fethe Güneydoğu bölgel hemmiyetli bir ġerefüddin Bey. 234/a (Müceddidlik meselesi burada ĠĢlenmektedir). sh. bazı I Osmanlı ahalisi. Zira topraklarının dahilinde bulunan her yer dâr'ül-Ġslâm sayılıyor ve bütün Müslüman ahali de bu ülkenin aslî vatandaĢı kabul ediliyordu. Süleymaniye kütp. belki kazanmıĢlardı. Mesela. Daha önce de izah ettiğimiz gibi. II. Zaten Osmanlıyı Avrupa'dan ayıran en önemli hususiyet de buydu. Solakzâde. Rengi ve Ģekli farklı olsa da. ırka ve maddî sömürüye dayanan bir ayırıma gitmiyordu. 281-282. sh. Mesela. dâhilde ve hâriçte. Osmanlı Devleti. Ġslâmiyetin getirdiği hükümlerdi. Âl!. 2162. I Ġmâdiye Hâkimi! Osmanlı Devletl'n sarası için ı lerle hezimete uj)ı altına almaları i dım talep etmek 1 etmek gayesiyle j "Can u gonuMmJ baĢların r Ġslâm Sultânı'» gösterdik ve ti Bu muhlis v komĢudur ve lı Sadece tslâm S kurtarmayı r bunlara karĢı ( Allah'ı bir bilip D uymamız mûmW*ı| Bu mel Bltlisî'nin ı Diyarbı olan I reislerine! "Altıyı yarlanan Ġl ma'rlfetlnı kuvveti. bazı örf âdetlere münhasırdı. bir iki ay içinde Osmanlı Devleti'ne iltihâk etmiĢti. Ġslâm hukukunun müsaade ettiği ölçüde her mahallin örf ve âdetlerine de hürmet gösteriyordu. sünnet. farklı bir sistemle karĢılaĢmıyordu. c. Müslüman Türklerle Kürtler arasında mevcut olan bazı ufak ve önemsiz farklılıklar dıĢında. c. sh. 263/a-b. aralarında ihtilafa vesile olacak ciddî bir Ģey mevcut değildi. 259/a-260/a.'Ġ| sebeple de. Münâvî. arata Müslüman Türklerle I Ģında. Osmanlı Devleti'ne iltihak etmekle bir Ģey 74 Lütfi PaĢa. 232/b-233/a. ĠĢte Osmanlıya bağlılığın sırrı burada yatıyordu. t Bu azmim hayat din: s. c. 25. V. 7-16. Osmanlı Devleti'nin değiĢmeyen siyâsetinin kaynağı ve dayandığı hukukî temeli. Osmanlı Devleti'ne itaat etmenin zaruretini anlamıĢlardır. aralarında dlnt. nr. Osmanlı topraklarında yaĢayan insanların arasında düĢünülebilecek en önemli farklılıklar. Künh'ül-Ahbâr. Muhammed Abdürraûf. Es'ad Efendi.ı ĠMANLI BĠLĠNMEYEN OSMANLI 139 % ilhakı ¦erinde saĢi-»yla ii ve «re I Bilal'ın dan kaybetmemiĢlerdi. 350-431. Mısır 1938. sh. kaybetmemiĢlerdi. Bu sebeple.ĠĢte bu hakikati idrâk eden Kürt ve Türkmen Beyleri. Tevârîh-i Âl-i Osman. Matbu nüsha. 40-53. bütün Müslüman Osmanlı ahalisi. II. Feyz'ül-Kadîr ġarh'ul-Câmi'-is-Sağîr. içmede ve hatta giymede dahi aynı dinin esaslarına tabi' oldukları için. Osmanlı Devleti'ne tâbi' olan bir Müslüman beylik. Osmanlı ı farklılıklar. Doğu ve Güneydoğu bölgesinin tamamı. Doğudaki Kürt ve Türkmen AĢiretleri. istimâlet ile yani kendi meyil ve arzuları ile. . Büyük âlim Ġdris-i Bitlisi tarafından PadiĢah'a yapılan telkinler neticesinde. vrk. Belgeler Gerçekleri KonuĢuyor. Daha önce de ıım t ırka ve maddî sömürû|je bulunan her yer <rfr8&|s. Akgündüz. tandaĢı kabul edillyortğ buydu. yemede. Kur'ân.

Sizin inayetleriniz olmazsa. ġah Ġsmail'in Diyarbakır muhasarası için gönderdiği orduyu on bin kiĢilik Ġdris-i Bitlisî kumandasındaki gönüllü birliklerle hezimete uğratan aynı beyler. Hısn-ı Keyfâ Emiri Eyyubîlerden II. . Yavuz Sultân Selim. "Can ü gönülden Ġslâm Sultânı'na bî'at eyledik. ayrı ayrı kabile ve aĢiret tarzında yaĢamaktadırlar. Diğer hususlarda birbirimize uymamız mümkün değildir. kültürel ve coğrafî çok büyük azamî müĢterekler vardı. Çaldıran Zaferini takip eden 1516 yılında. Hizan Meliki Emir Davud. hükümete itaatte selâmet var. kültürel ve idarî bütünlüğünü bozmak ve parçalamak maksadıyla içerde ve dıĢarıda yapılan faaliyetlerin. bizim evlerimizi yıkmıĢlar ve bizimle savaĢmıĢlardır. Osmanlı Devleti'ne kendi arzularıyla tâbi olan beylerin ve bunlara bağlı olan sancakların mikdarlarını ve tahrîrî bilgileri hazırlamasını emreder. XX. Ġmâdiye Hâkimi Sultân Hüseyin olmak üzere 25-30 tane Kürt beyi (ümerây-ı ekrâd). Bu mektûb üzerine Konya Beylerbeyisi Hüsrev PaĢa kumandasında ve Ġdris-i Bitlisî'nin manevî yardımlarıyla toplanan on bin kiĢilik gönüllüler ordusu. kendi arzu ve istekleriyle ve hem de birer mektup ile Osmanlı Devleti'ne bağlanmaktadır. bu hâdiseden önce ġiflerin Diyarbekir'i muhasara altına almaları üzerine. Yavuz Sultân Selim'e tarihçe müsellem olan tarihî arîzayı. ġah Ġsmail'in Diyarbekir'i muhasara altına alan ordularını tarumar eylemiĢtir. Ġttihadın sağlam ipine ve muhabbet Ģeridine sarılmak zaruridir. biz kendi baĢımıza müstakil olarak bunlara karĢı çıkamayız. Bu azmimizle baĢka milletlere ibret dersi vereceğiz. Diyarbekir Beylerbeyi Bıyıklı Mehmed PaĢa'ya beyaz hükm -i Ģerifler gönderdiğini ve Osmanlı Devleti'ne bundan sonra da tâbi olacak olan bey olursa. Bizim beldelerimiz KızılbaĢ diyarına yakındır. Elhâsıl. Ona bedel. Böylesine e-hemmiyetli bir zamanda Ġslâm birliğinin zaruretine inanan baĢta Bitlis Hâkimi ġerefüddin Bey. Doğu ve Güneydoğu bölgelerinin Osmanlı Devleti'ne ilhakı için vazife veriyordu. Yani bugünün vilâyetleri ve hatta devletleri. Cihada gayret gösterdik ve Ġslâm PadiĢahı'nın yollarını bekledik.aralarında dinî. Osmanlı Devleti'ne itaat arzularını padiĢaha iletmiĢlerdi. Devlete bağlanan beyler arasında ihtilaf ve ihtilal vuku bulmaması için gereken tedbirlerin alınmasını ve in'âm ve ihsanların da ona göre yapılmasını ister. Sünnetullah bizde böyle câri olmuĢdur". Ġslâm Sultânı'nın namı ile Ģeref bulduk ve hutbelerde dört halifenin ismini yâda baĢladık. uhuvvette saadet var. gönderilen tuğralı beyaz kâğıtlar kullanılarak onlara berâtlarının yazılmasını emreder. komĢudur ve hatta karıĢıktır. biz onların kuvveti. Bu muhlis ve size itaat eden bendelere yardım edesiniz. kuvvet ve cesaretimizi hediye edelim. onların akıl ve ma'rifetinden istifade edeceğiz ve asaletimizi de göstereceğiz. bu inancı saf insanları o zâlimlerin zulümlerinden kurtarmayı merhametinizden bekliyoruz. ittihâdda hayat var. asrın Ġdris-i Bitlisî'si olan Bediuzzaman 1910'larda Osmanlı Devleti'ne karĢı isyan etmek isteyen Kürt aĢiret reislerine hitaben diyor: "Altı yüz seneden beri tevhid bayrağını umum âleme karĢı yücelten ve millî âdetlerini terk ederek ihtiyarlanan bizim Ģanlı Türk pederlerimize. Sadece Ġslâm Sultânı'na muhabbet üzere olduğumuz için. Ġyi evlâd böyle olur." 140 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYEN OSMM Diyarbekir'in Safevî Devleti'nden alınmasından sonra Kürt Beyleri arasındaki gayretlerini sürdüren büyük âlim Ġdris-i Bitlisî. bu faaliyetlerinin neticesinde kısa zamanda Doğu ve Güneydoğudaki Kürt ve Türkmen Beylerinin Osmanlı Devleti'ne itaatlerini temin eylemiĢtir. Ġdris-i Bitlisî vasıtasıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin kısa bir zaman i-çinde ve hem de yerli beğierin istek ve arzularıyla Osmanlı Devleti'ne ilhak edildiğinin haberini alan Yavuz Sultân Selim. Dik baĢlılık etmeyeceğiz ve kendi baĢına hareket yapmayacağız. kendisine Doğu A-nadolu'nun fethedilmesini tavsiye eden meĢhur âlim ve tarihçi Ġdris-i Bitlisî'ye. Kızıl-baĢların neĢrettiği dalalet ve bid'atleri kaldırdık ve ehl-i sünnet mezhebi ve ġafii mezhebini icra eyledik. Halil. Zira Kürtler. Sonra da manevi takdirleri yanında ona gönderdiği bazı maddî hediyeleri zikreder. Nice yıllar bu mülhidler.. hep beraber bir iyi insan oluruz. Doğu Anadolu'nun siyasî. Mektubunun baĢında Diyarbekir Vilâyeti'nin sulh ile ve istimâlet yolu ile fethine vesile olduğu için Ġdris-i Bitlisî'ye teĢekkür eder. Bu sebeple de. dinî. bölge halkı arasında müessir olması çok zordu. Türkler bizim aklımız.. bu büyük âlimi taltif etmek üzere kendisine bir ferman gönderir. Ġttifakta kuvvet var. ahlakî. yardım talep etmek ve Osmanlı Devleti'ne itaat etmeden huzur bulamayacaklarını ifade etmek gayesiyle göndermiĢlerdir. Ġlhâdları zahir olan KızılbaĢlar'dan teberri eyledik. Sadece Allah'ı bir bilip Muhammed ümmeti olduğumuzda ittifak halindeyiz.

76. güneyde yer alan Arap aĢiretleri de yine kendi iradeleriyle Osmanlı Devleti'ne iltihâk etmiĢlerdir. Bunları kısaca özetlemekte yarar görüyoruz. Osmanlı Tarihi. Nutuk (Osm. 2162. Musul ve Kerkük'den itibaren Kuzey Irak ve Haleb'i de içine alan Kuzey Suriye bölgelerinde yaĢayan çok sayıda Arap. Doğu Anadolu'daki sancakları.. Çaldıran Zaf eri'nden sonra Doğu Anadolu'da Diyarbekir merkez kabul edilerek Musul. Besni. Es'ad Efendi. ÇemiĢgezek Hâkimi Melik Halil. mütudtl edilme. Kanunî Süleyman devrinde yeni bir düzenleme yapılarak Van'da ayrı bir eyâlet daha teĢkil olundu. Sincar. Künh'ül-Ahbâr. her iki eyâlette de. Kodaman. 452/a-b. nr. Güneydoğu Anadolu. Ġbn-i Said. 11634/26. 1019. sancak ve eyâletler teĢkil ediyordu. Bediüzzaman Said Nursi. UzunçarĢılı. II. 112/a-113/a. Mardin ve Harput da dahil olmak üzere bütün Doğu Anadolu'da gayet geniĢ bir eyâlet meydana getirmiĢti. Pertek Hâkimi Kasım Bey. canlarımız. Abdülhamid Devri Doğu Anadolu Politikası. I denmekte*. Yavuz Sultân Selim'in Doğuda bağımsız bazı küçük Kürt Devletlerine müsaade ettiği ve asırlarca bu devletlerin varlığını sürdürdüğü iddia edilmektedir. Bilindiği gibi. 2362. Bitlis. Esad Efendi. iyâlimiz ve dinimizin emniyeti için size itaati arzuluyoruz. Yavuz. mallarımız. Atak. Topkapı Sarayı Müzesi ArĢivi. Benî Sâyim. Solakzâde. Eğil. Türkmen ve Kürt aĢiretleri Osmanlı Devleti'ne iltihâk eylemiĢtir. Ġslâmı tatbik ve adaleti te'sis için sizin hâkimiyetinizi zaruri görüyoruz75". Sancakbeyleri doğrudan merkezden tayin olunurlardı . 8 memlekr sancaklar âl Ey. E. vrk. 2) Kürt ve Türkmen aĢiretleri gibi. ve bu I Bu iddia. 249/a-251/a. Ayrıca ġuran. nr. Anadolu'yu ĢnieĢtirmek isteyen ġah Ġsmail'in kendisine elçiler gönderdiğini. Yani Osmanlı Devleti'nin diğer bölgelerinde tatbik edilen idare usulü burada da cari idi. Hizan Meliki Emir Davud. 378-383. Urmiye. Bu iltihâklardan bazılarını beraber görelim: 1) Kürt ve Türkmen beylerinden istimâlet ile kendi meyil ve arzuları ile itaat eden 25'den fazla aĢiretten ve reislerinden bazıları Ģunlardır: Bitlis Hâkimi Emir ġerefüddin. Garzan.). vrk. Mardin ve benzeri yerlerdeki aĢiretler de arka arkaya Osmanlı Devleti'ne iltihâk etmiĢlerdir. çeĢitli özelliklerine göre farklı idare tarzlarına tabi tutuyordu. Osmanlı Devleti'nin Doğuda kurduğu idare tarzı nasıldı ve bu iddialar doğru muydu? Bu iddia. Yani eyalet ve sancakların Ġstanbul'a olan bağlarında ayrı ayrı statüler söz konusuydu. sh. vrk. Benî Atâ aĢiretleri. ĠĢte Osmanlı Devleti. Cizre." nâsındı i BĠLĠNMEYEN OSMANLI 141 Ijınm 76. Hısn-ı Keyfâ Emîri Melik Halid. Safed ve Gazze Ģeyhleri ile Haleb ileri gelenlerinin bulunduğu seçkin bir temsilciler heyetinin Yavuz'a takdim ettikleri ve aslı Topkapı Sarayı'nda bulunan Ģu itâ'at mektubu çok manidardır: "Bizler. Bayram. Ankara 1987. Harput. c. idare tarzı açısından..Mektubun sonuna doğru. Anonim Tarih. Çermik. Sultân II. Siirt. 20. yıllar sürecek harplerle elde edilemeyecek zaferlere u-laĢıldı. Osmanlı Devlet teĢkilâtını bilmemekten ve konu ile ilgili bazı belgeleri yanlıĢ yorumlamaktan kaynaklanmaktadır.. Benî Ġbrahim. Ġmadiye Hâkimi Sultân Hüseyin. Palu. Sason. Meyyafarakin. Urfa. ġark diye adlandırabileceğimiz ve bugün Doğu Anadolu. I Van Eyı teĢkil i Ġkindi beylere t edilmiĢtir. yanlıĢ yon sının teır nün Ait ve idaresi a na tabi t ler söz I Diyarbekir Ij bütün Dojıijj devrinde J Doj guruba! Biri diğer t merkezden t tımar sis aĢiret \ Amid. Ancak Osmanlı Devleti. sh. üç ana guruba ayırmak mümkündü. c. bugünün Amerika'sı gibi. klasik Osmanlı Sancakları Ģeklindeydi. Malatya. I genellikle i darılara ti rineo 75 Koca Müverrih. Süleymaniye Kütp. Birinci gurup. 273 vd. Aralarında Ġbn-i HarkuĢ. Cezire Hâkimi ġah Ali Bey. Bedâyi'. ancak onun sözlerine ve ıslah olduğuna inanılmaması icab ettiğini belirterek gerekli tedbirlerin ihmal edilmemesini emretmektedir. sh. Bu gayretlerin neticesinde. Âli. sh. bin bir türlü yağcılıklar yapıp sulh istediğini. nr. Osmanlı Devleti'nin idarî yapısının temelini kaza. mutlak bir merkeziyetçilikten tamamıyla uzak bir anlayıĢa sahipti ve idaresi altına aldığı bölge ve cemiyetleri. II.

hariçte yani askeri ve siyasi alanda bölgedeki Osmanlı beylerbeyine tabidirler. . Bitlis. Siirt ve Atak Diyarbekir'e bağlı bu tür sancaklardandırlar. Hilâfet. c. Ġkinci gurup. Eğil. BaĢlangıçta hizmet ve sadakat karĢılığı verilen bu sancakların durumu. Diyarbekir veya Van Eyâletinin içine serpiĢtirilmiĢlerdir. Hizan. Hayat boyu sancakbeyi olan bu idareciler vefat ettiğinde. Tercil. Hükümet adı verilen sancaklardır. Zira sancakların idaresi genellikle bölgeye eskiden beri hâkim ola-gelen nüfuzlu. "Müslümanlar üzerinde umumî tasarruf hakkına sahip olmak yetkisi". Yurtluk ve Ocaklık tarzındaki sancaklardır. Bunlardan ikisini zikredelim: "Hz. Palu ve Genç sancakları. 30 vd. Pertek. Ergani ve ÇemiĢkezek sancakları ile Van Eyaleti'ndeki ErciĢ ve Adilcevaz sancakları. Emir'ül-mü'minin unvanını ise ilk kullanan Hz. Ömer olmuĢ ve daha sonraki devlet reisleri bu unvanı "mü'minlerin emiri" manasında halifenin eĢ anlamlısı olarak kullanmıĢlardır. eski mahallî beyler ve hanedanlara terk edilmiĢtir. Osmanlı Devleti ile aralarında herhangi bir farkın bulunmamasıdır. bu tür sancakların baĢlıca örneklerini teĢkil ederdi. Fetih esnasında bazı beylere hizmet ve itaatleri karĢılığında. aslında öne geçmek ve lider olmak demektir. Devlete ihanet ettikleri takdirde değiĢtirilebilmektedirler. Yavuz'un Mısır'ı fethetmesinden itibaren halife unvanını kazanmıĢlar mıdır? Dinen bu mümkün müdür? ġayet mümkünse. Pey-gamber'e halef olduğu için kendisine halife denmiĢtir. Ġstanbul 1996. Sincar. Hilâfete imamet de denir ve namazdaki imamlık görevinden ayırmak için buna "imâmet-i kübrâ" adı verilir. Van Eyaletinde ise. Müslümanların lideri olan Ģahıs da Ģerl hükümlerin icrasında Hz. Yani bunlar. 142 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYEN OSMANU{ cakbeylerinin tayinine merkezî idare asla karıĢmaz ve ellerine verilen ahidnâmeler gereğince. aslında bir kimseye halef olmak. yerlerine oğullan veya diğer yakınlarından biri geçmektedir. Hakkari ve Mahmûdi sancakları bu mahiyette Osmanlı Sancaklarıdır. Çermik. Diyarbekir eyâletinde Hazzo. Müküs ve Bargiri de Van'a bağlı bu tür sancaklardandırlar. Kısaca özetlediğimiz bu sistem. Diyarbekir ve Van eyaletlerindeki bu tür sancaklar. Arazîsinde tımar nizâmı cari değildir. 197-213. Hasankeyf. Osmanlı Kanunnâmeleri. daha ziyade Doğu Anadolu'da uygulana gelmiĢtir. SanI •ı vd: Akgündüz. sadece icranın baĢı olan beyin tayini ile arazinin statüsünün tesbitinde müstakil yetkilerle donatılmıĢlardır. Cizre. 77. Osmanlı PadiĢahları. Bu unvanı taĢıyan âmme müessesesi yani hilâfet ise. bağımsız birer devlet tarzında değil. Seferde Beylerbeyi'nin hizmetine girmekle mükelleftirler ve bu memleketlere merkezden kadı tayin edilir. Üçüncü gurup ise. Harput. Peygamberin halefi olarak dinî ve dünyevî meselelerde bütün Müslümanları temsil etmek". Arazîleri tımar nizâmına tabidir. Zaten toprak itibariyle de. Akçakale. Güneydoğu Meselesi ve Çözüm Yollan. Kulp. Bunlar klasik Osmanlı sancaklarından farklıdırlar. değiĢik Ģekillerde tarif edilmiĢtir. sh. fetih esnasında gösterdikleri hizmetlerden dolayı tamamen yerli beylere terkedilmiĢtir. Halifeye "imam" veya "imam'ül-müslimin" denmesi de bundan kaynaklanmaktadır. Ġmtiyazlı sancaklar da diyebileceğimiz bu sancaklardan Diyarbekir Eyaleti'ne bağlı 13 ve Van Eyaletine bağlı olarak da 9 adet mevcut idi. Dahilde tamamen müstakil olan bu bölgeler. Ġmamet. Halife.ve herhangi bir imtiyaza sahip değillerdi. Zaho. Hatta Kürdistan Eyâleti sancakları da denmektedir. sh. III (Diyarbekir Eyâleti Kanunnâmeleri). Sebebi bu bölgede daha önce müstakil veya Ġran'a bağlı beylerin fetih esnasında Osmanlı Devleti'ne sadakat göstermeleri ve en önemlisi de. Osmanlı PadiĢahları halife unvanını kullanmıĢlar mıdır? Ġslâm hukukunda icranın baĢı olan Ģahıs için üç unvan zikredilmektedir. daha sonra ailelerin tasarrufuna bırakılmıĢ ve Tanzîmât dönemine yani 1840'lara kadar bu hal aynen devam etmiĢtir76. bunlar azl ve nasb edilemezler. Yani kısaca Müslümanların devlet reisliği demektir. Bunların idaresi. Bu sancaklar tımar sistemine dahildi. Diyarbekir Eyâleti'nde merkez Amid. onu temsil etmek demektir. umumiyetle aĢiret yapısı kuvvetli olmayan yerlerde teĢkil edilmiĢtir. emîr'ül-mü'minin ve imam. Bunlara Ekrâd Sancakları da denir. hem itikadî açıdan ve hem de amelî açıdan. Mihrani. devamlı olarak sancak ve has Ģeklinde tevcih edilmiĢtir.

Ayrıca Yavuz'dan itibaren bütün Osmanlı PadiĢahları. Solakzâde. Ebüssuud gibi bir Ġslâm Hukukçusunun kaleme aldığı Budin Kanunnâmesinin baĢında. 273 vd. c. . Yavuz Sultân Selim'den itibaren. ġunu da bilmekte fayda vardır: Her konuda Hz. 452/a-b. Hz. Bu sebepledir ki 923/1517 tarihinde Yavuz Sultân Selim. Osmanlı PadiĢahlarının en az ikinci manada halife olduklarında Ģüphe yoktur. sh. Büyük Türk Hukukçusu SadrüĢĢeria. 2162. Kodaman. E. cebir ve istilâ suretiyle elde edilen imamettir. gerçek hilâfet (hilâfet-i kâmile veya hilâfet-i ha-kikiye)'dir ki. Peygamber'in izinden yürüyecek ve onu temsil edecek makam demek olan hilâfet makamı. UzunçarĢılı. buna hilâfet-i nübüvvet de demektedir. Güneydoğu Meselesi ve Çözüm Yolları. Ayrıca. II. Emevi ve Abbasî halifeleri hep ikinci grupta kalmıĢlar. yukarıda zikredilen Ģartlara haiz ve Müslümanların rızası ile yapılan seçim ve bî'at sonucu elde edilen hilâfettir. Osmanlı PadiĢahları. mevcut âlimler bunu caiz görmüĢtü. Peygamber'in "Benden sonra hilâfet otuz senedir. 1019. Nutuk (Osm. Yavuz Sultân Selim. Halife Ömer bin Abdülaziz bir tarafa bırakılırsa. Hz. Bedâyi'. sh. Bediüzzaman Said Nursi. Zamanımızda KureyĢilik Ģartı da ortadan kalkmıĢtır". vrk. Türkistan'ın yetiĢtirdiği büyük Hanefi hukukçusu Buhara'lı Sadr'üĢ-ġerî'a (öl. maalesef bu mana ve fonksiyonunu her zaman devam ettirememiĢtir. 249/a-251/a. Hz. Bunda saltanat ve hükümdarlık manası ağır basmaktadır. Topkapı Sarayı Müzesi ArĢivi. c. Oğlu Kanuni ise. çoğunluğun bu Ģartı kabul etmesi uygulamada zorluk çıkarmıĢtır. 20. Haleb'in fethinden itibaren halife unvanını kullandığına delil. halifenin KureyĢ kabilesinden olması Ģartıdır. Ġkincisi.'sS da 1519 ti ünvanlanl aldığı I ümem. 747/1346). gerekli Ģartları hâiz olmayan veya milletin seçim ve bî'atıyla değil de. Esad Efendi. I Kavinin* Haremeyn^ SultSnS I» yacak fa 76 Koca Müverrih. 2362.Halife olmanın bazı Ģartları vardır. c. 12 vd: Akgündüz. Daha sonra da 1519 tarihli TrablusĢam Kanunnâmesinin baĢında ise. halife unvanını kullanmıĢlardır. Mesela. Es'ad Efendi. sh. 11634/26. Mısır'dan beraberinde getirdiği son Abbasî Halifesi Mütevekkil Alellah'a Ayasofya Camiinde hilâfeti kendisine devrettirdiği zaman. I inkılabı halife I Abbasi lı olarak I baren Hz. Âli. Bir kısım Ġslâm hukukçuları halifenin KureyĢ'den olmasının Ģart olmadığını ve hilâfet gibi âmmeye ait bir meselede nesebin tesiri olamayacağını ileri sürerken. 112/a-113/a. 1516 yılında tahrir edilen Semendire Sancağı Kanunnâmesinin baĢında yer alan Halifetüllah tabiridir. Osmanlı tatbikatında kendisine uyulmayan ve en çok tartıĢmalı olan bir Ģartı da. bir baĢka ifadeyle Ģeklen ve hükmî halifeler olarak kabul edilmiĢlerdir. 378-383. Osmanlı Tarihi. III (Diyarbekir Eyâleti Kanunnâmeleri). Abdülhamid Devri Doğu Anadolu Politikası. hak ve yetkileri bulunmayan Ģeklî halifelik değil. ondan sonra saltanata inkılab eder" hadisinin iĢareti ve bütün Ġslâm hukukçularının ittifakıyla gerçek manada halife hülefâ-i râĢidin'dir. nr. Süleymaniye Kütp. halife ve Ġmâm'ül-Müslimîn unvanlarını son halife Abdülmecid Efendi'ye kadar kullanmıĢlardır. BĠLĠNMEYEN OSMANLI 143 KureyĢ'tendir" hadisine dayanmaktadırlar. Sultân II. vrk. en az on defa halife ve hilafet unvanları kullanılmıĢtır. bu meseleyi Ģöylece vuzuha kavuĢturarak Osmanlı PadiĢahlarına hilâfet yolunu açmıĢtır: "Zikredilen Ģartlardan zaruret gereği ortadan kalkan Ģartlar aranmayacaktır. 1924 yılında hilâfetin kaldırılmasıyla ilgili kanun bunun en son delilidir. Anonim Tarih. 213 vd. Ģeklî hilâfet (hilâfet-i sûriye)'dir ki. Osmanlı Kanunnâmeleri. sh. vrk. bütün hak ve yetkilere hâiz olan halifelik manasında halifedirler.). Çoğunluk "imamlar KureyĢ'tendir" f kukçusu Buharaltî rarak Osmanlı P« ortadan kalkan ı sebepledr ki < son Abbasi I rettirdiği ! ġunu ( ve onu t yonunu her | kısma i kikiy«)'dlrl çim ve I hilâfet-l ı gerekil \ suretiyle ( dır. Künh'ül-Ahbâr. nr. Bu sebeple bazı araĢtırmacılar hilâfeti iki kısma ayırmaktadırlar: Birincisi.II. sh. sh. \: PadiĢah! yetkileri I nasında Ġl Osı Müslimiı o da hilâfet" bütün CsımiII Haleb'in h Semend. Ebubekir'den itibaren Hz. Hasan'ın altı aydan ibaret bulunan hilâf et süresiyle sona ermektedir. nr. Hz. Peygamber'in bahsettiği 30 sene. 40 vd.

Mehmed Said. 502-503. kılıca dayalı ve sömürgeci bir imparatorluk değil. Bedâyi'uz-Zuhûr. kilise kayıt defterinin orijinalinden bir müzede bizzat okumuĢ ve bize nakletmiĢti. Muhammed. bu konuda fazla bir Ģey söylemeye ihtiyaç bırakmayacak kadar açıktır. Ebu Ya'lâ. Üçüncüsü ise. Mir'ât'ül-Haremeyn. Hami hıme'l-Haremeyn'il-Muhteremeyni ve'l-makâmeyn'il-mu'azzameyn'il-mufahhameyn es-Sultân ibn'üs-Sultân Es-Sultân Süleyman Hân ibn'üs-Sultân Selim Hân" unvanlarını kullanmaktadır ki. sh. Türk Hukuk Tarihi. Bu iddiaların aslı ve esası var mıdır? Maalesef bu tür iddialar. sh. nr. 212213. Hatipoğlu. AÜ Ġlahiyat Fakültesi Dergisi. Yavuz'un muasırı olan Mısır'lı tarihçi Ġbn-i Iyâz da. muasır kaynaklardan hiç birinde hilâfetle ilgili kayıt olmadığını söylemek ciddi bir hatadır. Osmanlı PadiĢahlarının halifeliği konusunda Ģüphesi 144 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYEN OSP*N'. Zaten Yavuz'un Kahire ve Mekke'de bulunan Mukaddes Emânetleri Ġstanbul'daki Topkapı Sarayı'na taĢıması ve bunlar için Hırka-i ġerif Dairesinin yapılması ve nihayet Kudüs.I bulunanlara. Sultân'ül-Arabi ve'l-Acem ve'r-Rûm. Müslümanların ve gayrimüslimlerin. buna da tabiT hükümet denmektedir. c. Bu taksime göre Osmanlı idaresi. Konu ile Ġlgili olarak bkz. 1167-1175. 497-498. Hâiz'ül-Ġmâmet'il-Uzmâ ve's-Sultân'ül-Bâhir. Lütfi PaĢa. 78. c. 4. Amerika'da araĢtırma yapan bir arkadaĢım. Vâris'ül-Hilâfet'il-Kübrâ kâbiren an kabir. Burada Muhammed Abduh'un Ģu sözlerini zikr etmeden geçemeyeceğiz (PadiĢah Abdulhamid'e yazdığı bir layihada diyor): 77 BA. hilâfetin Yavuz'a devrini. eski tâbirle istimâlet ile yani kendi meyil ve arzularıyla. âĢir'ül-Havâkîn'il-Osmaniyye. Altı yüz sene yaĢayan bir devletin elbette haseneleri de seyyieleri de olacaktır. c. . El-Ahkâmu's-Sultânlyye ve'l-Velâyâtu'd-Diniyye. 2. sh. Ahkâm'üs-Sultâniyye. Mehmed Hatiboğlu Hilâfetin kureyĢliliği Ġle ilgili olarak yazdığı uzun bir monografisinde konuyu ayrıntılı olarak incelemiĢtir. sh. "Hilâfetin KureyĢliliği". Ġstanbul 1306. c. Mukaddime.. Hz. Kanuni Sultân Süleyman'ın Sadrazamı olan Lütfi PaĢa."Halîfe-i Resûl-i Rabb'il-Âlemîn. sh.. Eyüp Sabri PaĢa. III. 6 vd. Muhammed. Ayrıca aynı ciltteki Dede Efendi'nin Risale'sinde de halife tabiri Osmanlı PadiĢahları için çokça kullanılmıĢtır. Osmanlı Devleti. Ancak kader-i ilâhinin bu kadar uzun seneler yaĢamasını takdir ettiği bu devletin. O halde Osmanlı Devleti. dinimizi huzur içinde yaĢayalım". Mısır. Tezâkir I-IV. birinci gruba girmektedir . Belki. XXIII (Ankara 1978) . III. 20-24. IV. 1357. Ona göre üç çeĢit hükümet vardır: Birincisi. Bu kaynaklardan sonra. Akgündüz. Ġstanbul 1301. Peygamber'in vekili olarak ġer'-i Ģerifi uygulayan her hükümet bu gruba girer. mümehhidü kavâ'id'iĢ-Ģer'il-mübîn ve Zıllulâh'iz-zalîli alâ kâffet'ilümem. 11. Ġbn-i Haldun. 14-15. akıl ve Ģer'i nazara almadan cebirle ve zulümle idareyi yürütenlerin hükümetidir ki. Cin-Akgündüz. NâĢir'ül-Kavânîn'is-Sultâniye. Ahmed Cevdet PaĢa. 208-228. kendi yaptıkları kanunlar ile idareyi yürüten siyâset hükümetidir. ilmî olmaktan ziyade siyasîdir. Osmanlı Kanunnâmeleri. 1298. adaletinden ve huzurundan istifade etmek gayesiyle hâkimiyeti altına girmeyi arzuladıkları ve vardıkları her yere i'lây-ı kelimetullah gayesiyle ayak basan bir Ġslâm devletidir. o günlerde kaleme aldığı eserinde açıklamaktadır. Dr. ilk dönem Osmanlı tarihini yazan muteber ve Yavuz'a muasır bir tarihçi ve devlet adamıdır. Balkanlardaki bazı Hıristiyan gruplara. 1-2. Ġkincisi. 1007. zorla ve zulümle hâkimiyetini mazlum milletlere kabul ettiren bir imparatorluk değildir. Seyyid Bey. sh. Bkz. kiliselerde yaptıkları âyinlerde papazlar tarafından Ģöyle duâ ettirildiğini. 7885. c. sh. 449. hasenatı herhalde seyyiâtına gâlibdir. Kahire. eĢine tarihte ender rastlanacak olan bir Ġslâm devletidir. 19 vd. Bilindiği gibi. "Ya Rab! Bize de Osmanlı hâkimiyetinin altına girmeyi nasib et ki. Bu konuda önemli bir izah da Eyüp Sabri PaĢa'ya aittir. I. Risâletü Halâs'il-Ümme Fî Ma'rifet'il-E'imme adlı eseriyle mukni cevaplar vermeye çalıĢmıĢtır. EI-Mâverdî. Prof. c. Kaldı ki. IH. sh. (neĢr. 451. sh. I. 98-99. Tapu-Tahrir Defteri. Osmanlı Devleti'nin idaresi altında asırlarca yaĢayan topraklar üzerinde iktidarı elinde bulunduran siyasî güçler kendi suiistimallerini örtmek için böyle bir propagandaya baĢ vurmaktadırlar. Ġbn-i Iyâz. Hilâfet ve Hâki-miyet-i Milliye. Medine ve Mekke'nin Osmanlı Devleti'nin eline geçerek padiĢahların Hâdim'ül-Haremeyn olarak ilan edilmesi ile halife sıfatı perçinlenmiĢtir. El-Ferrâ. Abu'l-Hasan Ali b. nr. Osmanlı Devleti'nin Arapları zorla hâkimiyeti altına aldığı ve onları sömürdüğü iddia edilmektedir. sh. hilâfet veya imamet hükümetidir ki.

Mustafa Özel). Ġbn-i Ece. sh. ġam 1986. c. 299. Mısır'dan yola çıkarak ġam'a gelen ve oradan da Haleb'e varan Kansu Gavri'nin Haleb giriĢinde. tıpkı Mağribliler gibi. kısa zamanda Hıristiyanları durdurma ve iç ihtilafları önlemek üzere gayret göstermiĢler ve bunda da muvaffak olmuĢlardır. c. sh. Mısır'a gelen Osmanlı sefiriyle gizliden gizliye görüĢtüklerini ve ona Sultân Gavri'nin Ģerv-i Ģerife muhalif hareket ettiğini Ģikâyet ettiklerini ve kendilerinin Osmanlı sultanının Mısır'ı fethetmesini beklediklerini ifâde eylediklerini kaydetmektedir. Alem -i Ġslâm periĢan olacak ve sahipsiz kalacaktır. XVI. Abdullah bin Rıdvan "Tarih-i Mısır" adlı eserinde. ( maktadır: Evet1 misler ve cesinden ı Ġslâm'ı t ğu'dakl I nin zulmü Abdu'ud 1 Osmanlı ı muhalif I fethetmesini Ġl dan farklı ( Kansu Sultân! BuradaH Yavuz Sulta»! Muhamır Saraydılar. Halep'te âlimler. sh. Muhammed Harb ve Abdülcelil Et-Temîmî'nin konuyla ilgili araĢtırmaları. Bu durum. Avrupalılar'ın Mağrib Müslü-manlarını canavar gibi parçalamayı beklediğini çok iyi bilen Cezayirli Müslümanlar ve bunları birliğe davet eden Oruç ve Hızır kardeĢler çareyi Osmanlı Sultânı Yavuz Sultân Selim'e mektup yazmakta bulmuĢlardır. Ortadoğu'daki Araplar açısından da durumun aynı olduğunu ortaya koymaktadır: Evet! Doğudaki Araplar da tıpkı Mağrib'dekiler gibi. (Tarih Risaleleri. "Biz Osmanlı Devleti'ne tâbi olmayı ve o devletin bir vilayeti olarak kalmayı istiyoruz. Topkapı Sarayı'nda bulunmaktadır. Mesela Kuzey Afrika'da. Yılmaz. "îtlkad edi. El-Irâk Beyn'el-Memâlîki ve'l-Osmâniyyîn'il-Etrâk. Ankara 1986). Üçüncüsü de. 19. I. a'yânlar. 278-279. Suriye . Ġslâm'ı tatbik eden kuvvetli bir devlete tabi' olmayı baĢından beri istemektedir. asrın ilk çeyreğinde Mağrib ülkeleri Hıristiyan istilasına maruz kalmıĢ ve kendi devletleri zayıf düĢmüĢtür. II. Bir tımarlı sipahinin çocukları olan Oruç Reis ve Hızır Reis de. Osmanlı Ġmparatorluğunda Ġslâm. Ġstanbul 1995. "BĠZ 0117111* Ġ künse Hızır Rıtfld Kuzey/ nunî'ye ı nülden Ġsi araĢtırmaları. Der. I. 24 vd. c. Özellikle Mısır'daki Müslüman ahali. c. Suriye bölgesi de Mısır'dan farklı değildir. Resimli ve Haritalı Osmanlı Tarihi I-IV. Osmanlı Devleti'nin bekasına imandır. Ahmed Râsim. sh.Cavid Baysun). eĢraf ve ileri gelenler bir araya gelmiĢler ve kendi durumlarını aralarında tartıĢmıĢlardır. I. Bahadır kardeĢler. Osmanlı Devleti'nin Ģemsiyesi altına girmeyi can ü gönülden istedikleri gibi. SulĠÎ geldiniz d nunla dayı dermesi ffl hukukçutal BĠLĠNMEYEN OSMANLI Ġ45 hk ¦•ildi t \ "Ġtikad ediyorum ki. c tartıĢn halka \ dikle. Mısır âlimlerinin. Gerçekten Yavuz'un seferi öncesinde. kendilerini Memlüklü devletinin zulmünden kurtaran bir kurtarıcı olarak görmüĢlerdir. Alınan kararlara göre. sh. belki çok daha evvel baĢlamıĢtır. kadıları ve halkın ileri gelenleri tarafından kaleme alınan ve Yavuz Sultân Selim'e takdim edilen bir arîza yani dilekçeyi de değerlendirmek istiyoruz. Ġstanbul 1328-30. kadılar. Mektubun gayesini tek cümleyle özetlemek mümkündür. Ahmed Cevdet PaĢa. k gayret gösten inanlarını bunları bıriıjjet Selim'e mümkündür. Burada Halep âlimleri. Mısır fethinden kısa zaman öncesinden değil. Mümkünse Hızır Reis'i de bize Beylerbeyi (vali) olarak tayin ediniz". Ġnalcık. Ġstanbul 1271-1301. Ġkincisi Peygamber'e imandır. Zira bu devlet yıkılırsa. bütün halka vekâleten bir arîza yazmalarını ve arızada Osmanlı Sultânı Selim'e hitaben istediklerini dile getirmelerini kararlaĢtırmıĢlardır. Alem-! Ġslim pe'ijMfl Mesela Kuzey* na maruz kalmıĢ» Oruç Reis ve Htarl Bahadır kardeĢler. Neticede dört mezhebin kadısının ve Ģehrin ileri gelenlerinin. 148-149. ler. bu bölgeye Fâtih zamanında gelmiĢler ve yerleĢmiĢlerdir. Muhammed Harb tarafından özeti Arapça'ya tercüme edilen bu belgenin aslı. 61-66. Osmanlı Devleti'ni. Osmanlı Devleti'ni davet etmiĢler ve onlara merhaba demiĢlerdir. çocukların "Yüce Allah sana yardım eylesin ey Sultân Selim" sesleriyle ĢaĢkına döndüğünü tarihçiler kaydetmektedir. Târih-i Ahmed Cevdet (Vekâyi'-i Devlet-i Aliyye) I-XII. Belgelerle Osmanlı Tarihi.". bu zamanda imanın Ģartlarının birincisi Allah'a imandır. Peygambere ir sa. Kuzey Afrika veya bir diğer adıyla Mağrib yani Batı Arap Aleminin Yavuz'a ve Ka-nunî'ye mektuplar göndererek. Ortadoğu'daki Araplar. Muhammed bin Mahmûd.

¦¦ biliyor ve onun j ruz. ümitsizliği bırakıp. Nitekim Eyüp Sabri PaĢa. 2) 638 Hicrî yılında yani Yavuz'dan yaklaĢık 250 sene önce vefat eden Muhyiddin-i Arabî'ye ait EĢ-ġeceret'ün-Nu'mâniyye fî'd-Devlet'il-Osmâniyye isimli bir Risale. 97/a-100/a. Osmanlı hukukçuları. Yavuz Sult. muteber kaynaklardan nakillerde bulunarak anlatmıĢtık.II. elele vererek. sh. Bediüzzaman Said Nursi. Bu kitabenin bulunduğu bir gerçektir. 364 vd. Kur'ân'ın sadâsını aktâr-ı âlemde en yüksek gür sadalanyla herkese duyurmaya çalıĢmıĢlardır. Hicrî 671 tarihinde vefat eden ve Muhyiddin-i Arabi'nin talebesi olan Sadreddin Konevî de. Memlûklu idarecileri Ģerv-i Ģerife muhalefet etmektedirler. Topkapı Sarayı Müzesi ArĢivi. Kur'ân'ın bayrağını dünyanın her tarafında ilan edeceklerdir"78. Kendisini karĢılamak üzere Anteb'e kadar geleceklerdir. Yavuz'dan 40 küsur sene önce hazırlanan 880/1475 tarihli bu kitabede Yavuz'un Mısır'a geleceği haber verilmektedir. Davud'a ait kılıcın sergilendiği yerde sergilenen bir kitabe bulunmaktadır. Yavuz'un ġam ve Mısır'ı fethedeceğine dair bazı kitabelerden ve hatta Muhyiddin-i Arabi'ye ait bir Risaleden bahsedilmektedir. 79. UzunçarĢılı. Bu Risalede Yavuz'un Mısır'ı fethedeceği ve hatta ġam'a gelerek kendi kabrini keĢfedeceği âyetlere ve manevî iĢaretlere dayanılarak anlatılmaktadır. Araplar. Bu fetva146 BĠLĠNMEYEN OSMANLI lan Ali'nin Tarihinde görmek mümkündür.. Es'ad Efendi. 168-171. Burada "her Ģeyi maddede arayanların akılları gözlerindedir. nr. Abdullah bin Rıdvan. erkek çocukların i zamanında yapıldıjıj erkeklerin kulakl bazılarına göre Ġse 0 ĠĢte bu Ģerif timal dahi vermiy selerini görünce. kadınlar Ġçin ( lar. E-11634. 2162. meseleyi Ģöyle özetleyebiliriz: 1) Topkapı Sarayında Hz. bu eseri Ģerh etmiĢ ve Risalede yer alan iĢaretleri daha ayrıntılı olarak anlatmaya çalıĢmıĢtır. YEE. vrk. vrk. nr. 93-94 (Hutbe-i ġâmiye'den). Ancak Ġbn-i Kemal'in ve hatta ġam'da bir maneviyât erinin de aynı iĢaretleri Kur'ân âyetlerinden istihraç eylediklerini kaynaklardan öğreniyoruz. Bu tür meselelerde hemen inkâr etmek de doğru değildir. Netice olarak. Ġslâmiyetin kahraman ordusu olan Türklerle hakiki bir tesânüd ve ittifak ile elele verip. Bunlar doğru mudur? Yavuz'un müceddid olduğu hususunda bilgi verirken.halkı Memlûklu zulmünden bıkmıĢtır. Sultân Selim. Ġstanbul'daki yazma kütüphanelerde bulunmaktadır. Tarihçe-i Hayat. sh. bu eserden bir sayfayı Mir'ât'ül-Haremeyn adlı eserine almıĢtır. Yazma nr. 258/a-b. Bu doğ: Konuyu birkaça 1) islâm Hul ması. 3) t ahlaksız I edilmesi lı nı mesel alâmeti c 78 Âli. BA. tur. 6456. Beyrut 1989. Ancak tartıĢılması gereken bu Kitabenin sahih olup olmadığıdır. Suriye halkı kendisine hoĢ geldiniz demeye hazırdır. süs \ pala bıyıklar vaı 2) ġu anda 1 ebadında bulunan lı peli resme < bunun gib= küpeli 0 da resmi nakkaĢjarj tamamen hayati v Ilınmaktadır. Bu Risalenin gerçekten Muhyiddin-i Arabî'ye ait olup olmadığını bilmiyoruz. Osmanlı Tarihi. müceddid olmasa bile mü'eyyed min indillah olduğu konusunda ciddi bilgiler bulunduğunu. Mazide Ġslâm'ın iki bahadır kahramanı Araplar ve Türkler. Memlûklu saltanatına son vermek isterse. Halk arasında bu mesele. nr. ġunu da ilave etmekte yarar bulunmaktadır ki. Nitekim ġah Ġsmail'e açıkça destek verdiğinden dolayı. Muhammed Harb. Bu durumu nazara alırsak. Bu kitabenin Mısır'dan mukaddes emânetlerle birlikte getirildiği ifade olunmaktadır. Memlüklülere harp açılabileceğine dair fetvalar neĢretmiĢlerdir. "Sin. Künh'ül-Ahbâr. "ĠnĢâallah yine. Yavuz. Bâyezid Kütp. Tarih-i Mısır. 1 uydurmaı boynunda I fetleri Ġle t Zaten 1926 ] zaman I resim ġah! üzerinde I mektedir. göz ise maBĠLĠNMEYEN OSMANLI neviyâtta kördür 80. AraĢtırmacıların bir çoğu kitabeyi okumuĢ ve değerlendirmiĢlerdir. bu tür eserlerin sıhhatini hemen kabul etmek de doğru değildir. Yavuz'un mü'eyyed min indillah olduğunu reddetmek mümkün değildir. 4971. c. El-Osmâniyyûn. ġın'a girdiğinde kabrim ortaya çıkacaktır" Ģeklinde yayılmıĢtır. 38- . Bununla da yetinilmeyerek Yavuz'dan güvenilir bir vezirini kendilerine idareci olarak göndermesi istenecektir.

1167-1175. 148 BĠLĠNMEYEN OSMANLI . Envanter nr. Zira Yavuz. Ġsmail Hakkı. etmektadlf.. erkek çocukların da kulaklarının delinebileceğini ve bu tür bir olayın Hz. çoğu hukukçulara göre haram ve bazılarına göre ise mekrûhdur.. Kaldı ki. Üçüncüsü. Bâyezid kütp. . c. 3) Küpeli resmin Yavuz'a ait olmadığı ortadadır. 2162. 81-87. 'Bre Süleyman. sh. EĢ-ġeceret'ün-Nu'mânlyye fî'd-Devlet'il-Osmâniyye. 2292/1. I. meseleyi bütün yönleriyle tahlil etmektedir. anan ne giysin?' dediğini biliyor ve onun Ģahsî hayatında sade ve süsten uzak olduğunu kaynaklardan öğreniyoruz. Kantemir. nr. sh. Osmanlı Tarihi. tablonun yakın tarihlerde yapıldığını göstermektedir. Zira baĢında ġii Mezhebinin alâmeti olan kızıl börk ve bunun üzerinde Ġran ġahlarına mahsus taç vardır.93-553/510. Ayrıca küpe de ġi'a mezhebinde caiz görülmektedir. bazı araĢtırmacılara göre. Dolma Bahçe Sarayına ne zaman konulduğu da bilinmemektedir. vrfc* »OSMANLI BĠLĠNMEYEN OSMANLI 147 ĠKurân'ın pırlardır. 2) ġu anda Topkapı Sarayı'nın Portreler Bölümünde 17/66 numara ile 70 x 65 cm ebadında bulunan küpeli Yavuz Portresi ile Macar bir ressama ait olduğu söylenen küpeli resme gelince. c. Yavuz. II. sh. yani kısaca caiz değildir. 80. süs ve ihtiĢamdan hoĢlanmayan bir PadiĢahtır. bunun gibi küpeli olan üçüncü bir resmi bulunmamaktadır. bu resimler arasında resmî nakkaĢlar tarafından yapılanları vardır.. Bu doğru mudur? Konuyu bir kaç açıdan ele almakta yarar vardır: 1) Ġslâm Hukukuna göre kulakların küpe takılmak üzere delinmesi ve küpe takılması.162 vd. .. Kaldı ki. Doğru olan resimlerinde. 80/b-140/b. Künh'ül-Ahbâr. Âli. c. sh. sen böyle giyinirsen. Yavuz Sultân Selim'in sol kulağında küpe bulunan bir resmi mevcuttur. bu küpeli resim ġah Ġsmail'e aittir. gay'liğe yorumlamaları. lı hakiki Iıtaklerbhatta ı bile ierkayKtır. Ait olsa bile. ancak küpe yoktur. Tarih kaynakları bu noktanın altını çizmektedirler. 7482. uydurma resimlerden biri olması kuvvetle muhtemeldir.. sh. vrk. Veliyyüddin Efendi. c. Doğru olsa bile böyle yorumlanmasının mantıksızlığını. Mir'ât'ülHaremeyn. bazı kölelerin. ama tamamen hayalî ve uydurma olan Avrupalı ve Ġranlı ressamlara ait resimler çokça bulunmaktadır. Baskı. c. 1-39. 295.. M 7482. vrk. Eyüp Sabri PaĢa. vrk. Her hal ü kârda ergen erkeklerin kulaklarını deldirmeleri ve küpe takmaları. Zira Sultânın kulağında küpe. Peygamber zamanında yapıldığı halde yasaklanmadığını ileri sürmektedirler. Es'ad Efendi. Bazı hukukçular.. . nr. c. 5. Bu son eserde. Yavuz'un minyatürlerde ve elimizde bulunan resimlerinde. Muhylddin-i Arabî. Topkapı Sarayı Müzesi kütp. Osmanlı PadiĢahlarının kıyafetleri ile bağdaĢmayan bu süsler. kadınlar için caiz görülmüĢ. I.. Evvela. kölelik alâmeti olarak kulaklarına küpe taktıkları bilinmektedir. Ġstanbul 1301.. pala bıyıklar vardır. Bu küpeli resmin de. 262/a-264/a. II. Tek kulağında olduğu hiç mevVl 79 Âli. 2294/7.. . Sadreddin Konevî'nln mezkûr Ģerhinden bir sayfa alınmıĢtır... 21/578. 30-39. IV. en az bu resmin Yavuz'a isnad edilmesi kadar yanlıĢtır. nr. iç oğlanı meselesinde uzun uzadıya açıklamıĢ bulunuyoruz. i bir tap neviyâtta kördür" hakikatini unutmamak gerekir79. ĠĢte bu Ģerl hükmü bilen Yavuz Sultân Selim'in kulağını deldirip küpe taktığına ihtimal dahi vermiyoruz. . I. Akgündüz Belgeler Gerçekleri KonuĢuyor I-V. Yavuz'a isnad olunan. son zamanların bazı ahlaksız insanlarının bunu. Ġstanbul 1997.. Bu eserde. Mısır Seferi dönüĢünde oğlu Süleyman'ın süslü elbiselerini görünce. boynunda incili madalyon. Ġkincisi. Zat en 1926 yılında Dolmabahçe Sarayından getirilmiĢtir.. sarığında tac bulunmaktadır. UzunçarĢılı. 202-203. ama erkekler için caiz görülmemiĢtir. Topkapı Sarayı Müzesi kütp.

Yavuz'un ġah Ġsmail'in askerlerine Ģirin gözükmek için taktığını iddia edenler de bulunmaktadır80. kurmuĢ olduğu ilmî ve hukukî müesseseler gelir". sh. bıyıkların kısaltılması sünnettir. gazilerin bıyıklarını uzatmasının caiz görülmesidir. 176-177. sh. Kanuni Sultân Süleyman ve devrini kısaca anlatır mısınız? Kanunî Sultân Süleyman devrine Ģarkiyatçı Ortalon'un söylediği Ģu sözlerle baĢlamak Ġstiyoruz: "Sultân Süleyman'ın eserleri bir sıraya konulsa. Ģer'an mezbûrlara nesne lâzım olur mı? El-Cevâb: Ġftiradan ictinâb etmek lâzımdır. Ġstanbul 1958. dan öi: hutbe 2. Heyet. Gönenç. Yavuz'un bu küpesini Allah'a kul olma özelliği olarak taktığını ve bununla Cihan hâkimi olmasına rağmen âciz bir kul olduğunu göstermek istediğini anlatmaya çalıĢmıĢlardır. 717. Gönenç. ¦ yılında ġ üzerine ( 3. 164. sh. Bu arada. Ġbn-i Âbidin. Yavuz'un pala bıyıklarının Uz. Süleymaniye kütp. evvela baĢına gaile çıkarmak isteyen. c. c.! F»'Vı Sefer SI.r Belgrat sinde. Mesnûn olan kaĢ mikdârı kalınca almaktır. Halil. 731. Bazı yazarlar. sayı 222. Fetâvâ. lar üzerine du. II. Haziran 1995. 81 Ebüssuud. Bize göre bu yorumlar kısmen zayıf yorumlardır. 420. nihâyr-tur. en alt katta muharebeleri. 52 vd. Zira küpeli resim hadisesi doğru görünmemektedir. Fakat kölelerin küpe taktıkları doğrudur. Tılsımdan Takıya. 121-122. sh. Resimli-Haritalı Mufassal Osmanlı Tarihi. sadece Osmanlı PadiĢahlarının değil. bertar. M. Halil. Zeki. bir rivayete göre. Gâzîler uzatmak mendûbdur. VI. VI. Dirier. 407. Redd'ülMuhtâr. Heyet. babası zamanında ġam Beylerbeyisi olan ve iktidar değiĢikliğinden istifâde ederek Melik EĢref 80 Ġbn-i Âbidin. 725. 739. sakalları da bırakınız" manasını ifade eden hadisi sebebiyle. ĠĢte gerçek bir Gazi olan Yavuz'un pala bıyıklarının hikmeti ve Ģer'î dayanağı budur61. 926/1520 yılında ve 26 yaĢında Osmanlı tahtına geçen Kanunî.KANUNĠ SULTÂN SÜLEYMAN DEVRĠ 82. Hz. 739. dünyada görülen hükümdarların en muhteĢemlerinden biri olması haysiyetiyle Batı âleminde Le Manifigue (MuhteĢem) ve Grand (Büyük). Ģairlik mahlası olarak Muhibbi. Redd'ül-Muhtâr. Ġstanbul 1998. 725. 13 tane büyük gazaya fiilen iĢtirak etmiĢ olması hasebiyle Gâzî ve diğer Osmanlı PadiĢahlarına dendiği gibi bazan da Süleyman ġah denen Kanunî Sultân Süleyman. 788. vrk.. II. 788. onun üstünde bıraktığı âbideler ve en üstte ise. adüvve (düĢmana) heybetli görünmek içün". Peygamber'in "Bıyıkları kısaltınız. Resimli-Haritalı Mufassal Osmanlı Tarihi. II.1 ' Hıristi) bir hayret ve dolu'rl. sh. Ol dahi gazilerden gayrıyadır. Tarihten Bugüne 1982. Peygamber'in sünnetine uymadığı söylenmektedir? Doğrusu nedir? Ġslâm Hukukunda. Nitekim Ebüssuud Efendi de bir fetvasında bu hakikati dile getirmiĢtir: "Sûfiler bıyıkları dibinden kırkmak sünnetdir deyü i'tikad eyleseler. 81. B. X. c. getir). i tindeki k rındaki 932/15261 Segedin. Ġstanbul 1983. 719. KuĢoğlu. ġehid Ali PaĢa 1028. Ancak bunun tek istisnası. Air . sh. c. ordu ile 929/ yılta' vezir« . düĢmana heybetli görünmek için. 28-29. Günümüz Meselelerine Fetvalar. 900/1494 yılında Hafsa Sultân'dan Trabzon'da dünyaya gelmiĢtir. Ayten. takip e Avkoslovak. Kanuni Sultân Süleyman. < Yukarıda zikredilen özelliğinden dolayı Osmanlı tarihinde Kanunî.BĠLĠNME1*'. 717. sh. sh. küpenin bir Türk töresi olduğunu ifade eden yazarlar olduğu gibi. kaleler. c. 276/b. I zubahis dahi edilmemiĢtir. ünvâdi. sh. Ġstanbul 1983. Bardakçı. 731. II. Zafer Dergisi. 974/1566 tarihine kadar yani 46 sene PadiĢahlık yapmıĢtır. "Yavuz Selim Küpeli miydi?". 719.! nir. Günümüz Meselelerine Fetvalar. c. Ġlhan.

Sefer-i Hümâyûn'unu da Macaristan'a düzenleyen Kanuni. 4. Nemçe ve Podgrad kalelerini aldıktan sonra. daha sonra da sırasıyla Sirem muhi-tindeki kaleleri.5. Zacisne. Sefer-i hümâyûnunu yeniden ümitlenen Alman ġarlken ve Macar Ferdinand üzerine yapmayı planlayan Kanunî. Kanije ve nihayet Viyana yolunu Osmanlı ordularına açan Güns kaleleri baĢta olmak üzere on beĢten fazla kaleyi fethetmeyi baĢarmıĢtır. 930/1523 yılında ġah Ġsmail'in Sultânı tebrik için elçi gönderdiğini ve aynı yıl kendisinin vefatı üzerine oğlu Tahmasb'ın yerine Ģah olduğunu da kaydetmek isteriz. Osmanlı orduları adaları fetihle meĢgul iken Anadolu'da problemler çıkaran ve Yavuz tarafından Zülkadriye Eyâleti beylerbeyliğine getirilen ġehsuvaroğlu Ali Bey fitnesi de. 927/1521'de feth olunmuĢtur. 3. Zemun ve Salankamin kaleleri fethedilmiĢ ve nihayet daha sonraları Dâr'ül-Cihâd adını alan Belgrâd. Engürüs (Macaristan) veya Mohaç seferi olarak da bilinir. Bu gaileyi bertaraf eden Kanunî. 932/1526 tarihinde Tuna nehri üzerinde bulunan Petro Varadin (Petervardin) kalesini fetheden Osmanlı orduları. Ferhad PaĢa kumandasında gönderilen ordu ile 929/1522'de bertaraf olunmuĢtur. Sefer-i Hümâyûn'unu Belgrâd üzerine yaptı. 2. Viyana Muhasarası. Avrupa'da büyük bir hayret ve teessür uyandırmıĢtır. Bu arada Yemen'de fitnelere yol açan Ġskender adlı Ģahıs. Netice alınamayan I. 938/1532 tarihinde baĢladığı bu seferinde. Budin'i geri aldığı gibi. S üzerine t Siklos(i kaleleri S kaçan J BĠLĠNMEYEN OSMANLI Î49 güzelliği u gös-iıjmktaktıkğu enler de ite olur Kinde r-3-¦sunvanıyla hükümdarlığını ilan eden Canberdi Gazâli'yi 1521'de idam ettirdi. Hıristiyanlığın Ġslâm âlemine karĢı bir kalesi sayılan Rodos'un zabtı. Transilvanya ve Dalmaçya. evvela Siklos (ġikloĢ). Papoçe. 150 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYEN OSM*1. 932/1526 yılının Eylül'ünde Macaristan'ın baĢĢehri olan Budin fethedilmiĢ ve bunu Segedin. Budin'in tam karĢısında yer alan PeĢte ve benzeri çevre Ģehirlerin fetihleri takip eylemiĢtir. Macar seferi veya Engürüs seferi de denen bu sefer neticesinde. vefat eden Hayır Bey'in yerine evvela Mustafa PaĢa ve sonra da ikinci vezir Ahmed PaĢa getirilmiĢ ve memlekette huzur ve âsâyiĢ sağlanmıĢtır. Sefer-i hümâyûn. 5. Pojega. daha sonra meĢhur seferlerinden 1. 927/1521 tarihinden itibaren bu beldelerde de Osmanlı Sultânı adına hutbe okunmaya baĢlanmıĢtır. Ġyluk ve beraberindeki on küsur kaleyi ve nihayet Drava nehri kenarındaki Ösek (Eszek) kalesini zaptetmiĢlerdir. i . Alman ve Macarları tekrar ümitlendirdi. bu seferle önemli ölçüde Osmanlı topraklarına katılmıĢtır. 1. kendi adamları tarafından öldürülerek. sırasıyla Böğürdelen (ġabaç). Belgrat'ın alınmasından sonra Müslüman Türk akınlarına ma'rûz kalan Macaristan. ġopron. Sefer-i hümâyûnunu asırlarca haçlı ordularına karakolluk yapan Rodos ve adalar üzerine düzenlemiĢ ve 929/1522 yılının sonlarına doğru Bodrum. Tahtalı ve Aydos kaleleriyle birlikte Ġstanköy. Hırvatistan. Bu arada Mısır'da çıkan cüzi isyanlar da aynı yıl bastırılmıĢ. Ferdinand'ın tekrar Almanlardan destek alarak Budin'e yürümesi üzerine. Meydandan kaçan ġarlken ve kardeĢi Ferdinand'a ağır nâmeier gönderen Kanunî. 936/1529 tarihinde Budin'i yeniden Osmanlı hâkimiyetine aldı ve yol üzerindeki Estergon'u ele geçirdikten sonra Ferdinand'ın gizlendiği Viyana'ya doğru yürüdü. Sömbeki ve Rodos adaları Osmanlı ülkesine katılmıĢtır. Ġstanbul'a Macaristan fâtihi unvanıyla dönen Kanuni. bu seferiyle Orta Avrupa'da dengeyi değiĢtirmiĢ ve artık Osmanlı Devleti'nin sınırları Avusturya ve Çekoslovakya'ya dayanmıĢtır. Kazanılan Mohaç zaferinden sonra. 2. 939/1532 senesi Kasımında Almanlarla sulh yaparak Ġstanbul'a dönmüĢtür. eski baĢkentlerden GradcaĢ.

Bitlis Hâkimi ġeref Hân tutuyordu. Kuzey Azerbaycan üzerinden Güney Azerbaycan'a geçince. Erdel (Ro dana.1538). Necd. aynı yıl Tunus'u fethederek Osmanlı Devleti'ne bağlamıĢtı. \ ve ġehzade) annesi. Bitlis hâkimini kendisine tâbi olması için zorluyor ve Osmanlı Devleti'nin baĢına doğuda gaileler açıyordu. Basra Eyâleti adı altında Osmanlı'ya bağlandı (24. 1543 tarihinde geri çekilmeye ve Osmanlı Devle-ti'nden sulh andlaĢması istemeye mecbur etti. MuhteĢem Süleyman. Ġran seferini ve genelde ise. 12.6. ġah sulh istedi ve ort imzalanan andlaĢmaü ġehzade I son büyük! yaĢında iken ( Yavuz döneır devrinin sonunda i Devleti'nin sınırlan | tan. Avusturyalı Ferdinand'ın buraları iĢgal etmek istemesi ve hatta Budin ve PeĢte'yi kuĢatması. tartıĢmasız "Cihan PadiĢahı" unvanını bu gaza ile kazandı. Katîf. Batılı donanmalara karĢı kazandığı Preveze deniz zaferi ile Akdeniz'i bir Osmanlı Gölü haline getirmiĢti. Ġstolni-Belgrad ile beraber iki mühim sancak merkezi olarak Budin'e bağlandı. Almanların desteği ile yine Budin ve PeĢte'yi kuĢat-tıysa da. ġarlken'den sonra Kanunî'nin ikinci büyük rakibi olan ġah Tahmasb. Korfu ve Otranto hücuma ma'rûz kalmıĢsa da. Solak*. Peç ve ġikloĢ. 941/1534 Aralık ayında Bağdad direnmeden teslim oldu. Sefer-i hümâyûn. Sefer-i hümâyûnunu yaptı. 8ġehzâde S Sultân Cihangir. Yapılan andlaĢmayı bütün Avrupa devletleri kabul etmek durumunda kalırken. 1548-1549 yıllarında gerçekleĢtirilen bu sefer ile. Kısa bir süre sonra Ferdinand. 7. her ne kadar sulh ile neticelendi ise de. Kanunî'yi tekrar bu bölgelere getirdi. 1538 yılında Kanuni Moldavya üzerine yürürken. 1541 tarihli bu seferle artık Macaristan'ı Budin Eyâleti'nin bir parçası haline getirdi. geri alındı. Bu arada Barbaros Hayreddin PaĢa. «. Osmanlı £ Kanun!! de eĢine enderi nan teĢkilât kaı Osmanlı Devleti! sı.ES BĠLĠNMEYEN OSMANLI 151 7öur.! Sahra'nın bazı \ hıttada hutbeıly Netice olarak K yani siyâsi ve c sından. sefer-i hümâyûnunu. Cibuti. ErciĢ. denizlerde Hadım Süleyman PaĢa. Bu arada Doğu Hırvatistan'da Osiyek yakınlarındaki Vertizo'ya sokulan düĢman askerleri yok edildi. 8. Ġran Seferi de denir. c. Tebriz geri alındı. sadece MuhteĢem Süleyman için kullanılabilecekti. Van ve Ahlat alındıktan sonra 941/1534 yılında Tebriz'e girildi. fl Kantemlr. Yemen. sini . Yine aynı yıl. Macaristan'da Osmanlıların himayesindeki Kral YanoĢ Zapolya'nın ölümüyle (1540).7. Kema| adamları ar: Bey ve Ca'feri reislerinden I Molla AbdüllatlfB bunlardan ibareti ZEVCELR! bir Ortodoks ıimm câriyedir. 11. Daha sonra aynı yılın Eylül'ünde PadiĢah da sefere katıldı ve Karahan Derbendi geçildikten sonra Hemedan ve Kasr-ı ġirin yoluyla Bağdat'a ulaĢıldı. I. 9. Güney Irak. U 82 UM fa»» 201. Kuveyt. Sefer-i hümâyûnda Venediklilerin üzerine gidilmiĢ. I Ali Efendi. Buna 2. 1553-1555 yılları arasında da 3. Buna Nahcivan Seferi de denmektedir. 4-tân MahmûdHkl Mehmed I II. Irakeyn seferi veya Ġran seferi diye de meĢhurdur. sefer-i hümâyûnu ile hem Ferdinand'ı ve hem de kendisini destekleyen Almanları. Kanunî Sultân Süleyman 10. Katar ve Bahreyn bölgeleri de Osmanlı Devleti'ne itaat edince bütün bunlar. Kerkük ve Hille gibi Irak beldeleri Osmanlı ülkesine katıldığı gibi. I Eritre. Kara Boğdan seferi de. Sefer-i hümâyûn Kara Boğdan yani Moldavya üzerine yapıldı. SüveyĢ'ten hareket ederek Yemen ve Aden'i almıĢ ve Hindistan'daki Diu Kalesini kuĢatmıĢtı. 1554 Temmuz'unda Revan'a gelen PadiĢah. Hırvatistan ġ Arabistan. Osmanlı Devleti'ne Batı Cezayir'i kazandıran Barbaros Hayreddin PaĢa. Bu sefer neticesinde Macaristan'ın dinî merkezi olan Estergon. Lahsâ. Batı I olarak. Kanunî. 1541'de yapılan Budin Seferi'dir. Kanunî < dönemde zirve)Ġ| Kanuni ( Mehmed PaĢa. 940/1533 yılında sefer. Venediklilerin sulh talebi ve Fransa Kralının da arzusu üzerine 1537 yılında Ġstanbul'a dönüldü. hem Moldavya bölgesinde ve hem Tuna boyunda Osmanlı sınırları durmadan geniĢliyordu. oradan Nahcivan'a giderek burayı feth eyledi. Ġmparator sıfatı. Osmanlı Devleti'ni arkadan vurmayı âdet haline getiren Ġran'a yaptı. Vezir-i A'zam Ġbrahim PaĢa komutasında baĢladı ve yol esnasında Adilcevaz. Osmanlı Devleti'ni Olama Hân ve Safevi devletini ise. Sefer-i hümâyûn.

her hıttada hutbesi yürür ve bin bir kal'ada nevbeti vurulurdu. I. hem kudretli bir idareci ve hem de eĢine ender rastlanır bir devlet teĢkilâtçısı idi. Hadramut. Süleymaniye kütp. Kanunî devrinde zirvesine yükseldiği gibi. 7-ġehzâde Sultân Selim Hân II. ġeyhülislâmlar arasında Zenbilli Ali Efendi. sh.Fatma Sultân. 9. 10Râziye Sultân. I 82 Lütfi PaĢa. Katar ve daha nice yerler. Yemen. Çad ve Büyük Sahra'nın bazı kısımları dâhil olmuĢtu. Ancak büyük zatlar bunlardan ibaret değildir. Abdullah kızı ve ġehzade Mustafa'nın annesi. Osmanlı Devleti'nin zirvelere yükseldiği bir dönemin kısa adıdır. Hatta bir kısım . sh. Batı Gürcistan. Bu iddianın aslı nedir? Hem ilim adamlarımızdan ve hem de diğer okuyucularımızdan aldığımız bir önemli soru. nr.Mahidevran Kadın. Tunus. doğrudan bu unvanın veriliĢinin sebebini sorarken. Netice olarak Kanunî Sultân Süleyman devri. Molla Abdüllatif Efendi ve Kadi-zâde Acem Efendi'yi zikredebiliriz. 8-ġehzâde Sultân Bâyezid Hân. Bir kısım okuyucular. diğer devlet adamları arasında Barbaros Hayreddin PaĢa. 3. Arabistan. Kantemir. 293/a-455/b. 87-178. Kanunî devrinin sonunda en yüksek seviyesine olmasa da. Osmanlı Devleti'nin sınırları içine. üç ciltte toplam 200'e yakın kendi devrinde hazırlanan Kanunnâme neĢrettiğimiz Sultân Süleyman'ın "Kanunî" unvanıyla alakalıdır. 211-252. Solakzâde. 5-ġehzâde Abdullah. Yavuz döneminde 6. Cibuti. ÇOCUKLARI: 1-ġehzâde Sultân Mahmûd Hân. "islâm hukuku yani Ģer'î hukukun hükümlerini bir tarafa bırakıp kendi iradesiyle kanun yaptığından dolayı mı bu unvanı almıĢtır?" diye soruyorlar. 15 milyon km2ye yükseldi. Asya'da Rodos ve on iki ada. Çivi-zâde ve özellikle de Ebüssuud Efendi'yi. 2-ġehzâde Sultân Mustafa Hân.Eszak hariç Macaristan. 6. ġehzade Mustafa ve ġehzade Bâyezid meseleleriyle yıpranan haĢmetli PadiĢah. hem devletin sınırlarının geniĢlemesi yani siyâsi ve coğrafi açıdan ve hem de ilim. Avrupa'da -bugünkü siyasi sınırlarla. Kanunî'nin nikâhına aldığı ve aslen Ukran bir Ortodoks rahibin kızı yahut Fransız veya Ġtalyan olduğu hususunda iddialar bulunan câriyedir. 152 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYEN n™ı 83. Tevârih-i Âl-i Osman. bir kısmı da. 293. 12-ġehzâde Orhan82. sh. ilim ve maneviyât erbabı arasında ise. 2162. Kısaca "Bir sultân-ı azîm'üĢ-Ģan idi ki. Ġbn-i Kemal. HabeĢistan'ın önemli bölgeleri. hazırlattığı kanunnâmelerde görmek mümkündür. 431-575. 4. adlî ve kısaca her çeĢit yapılanması.Abdullah kızı ve ġehzade Mahmûd'un annesi. ġehzade Mehmed ve Selim H'nin annesi. Lütfi PaĢa ve Sokullu Mehmed PaĢa'yı. II. Somali. Belgrad ve Voyvodana.5 milyon km^ olan Osmanlı Devleti'nin toprakları. c. kültür. devletin merkezî ve taĢra teĢkilâtı da bu dönemde zirveye yükselmiĢtir. himaye bölgeleri olarak.Mihrimah Sultân. Erdel (Romanya'da). Defter. hem büyük bir asker. Âli. Kanuni devrinin zirveye yükselmesinde katkısı bulunan Sadrazamlar arasında Pîrî Mehmed PaĢa. c. 1566 yılında Zigetvar'a düzenledi ve burada kuĢatma sırasında 72 yaĢında iken çadırında vefat etti. Cariyelerden ve ġehzade Murad'ın annesi. Hâce DerviĢ Mehmed Efendi. Es'ad Efendi. II. Yılmaz. 197-201. 3-ġehzâde Murad. son büyük seferini. 11-ġehzâde Sultân Cihangir. Bunu. vrk. X. Hırvatistan ve Slovenya ve daha nice yerler. c. Afrika'dan Eritre. UzunçarĢılı. Tevârîh-i Âl-i Osman. Fâtih zamanında hazırlanan teĢkilât kanunlarını geliĢtirerek ve kısmen de değiĢtirerek gösterdi. Kanunî Sultân Süleyman. sosyal. Osmanlı Tarihi. 2. Bu dehâsını. ġeydi Bey ve Ca'fer Ağa'yı. hukuk ve maliye gibi konular açısından. Ģer'-i Ģerifi terk ederek Avrupa'dan kanunlar almasından dolayı bu isimle yâd edildiğini söylemektedirler. sh. Bahreyn. ZEVCELERĠ: 1.". Osmanlı Devlet i'nin siyâsî. Kemal PaĢazâde. kültürel. 4-ġehzâde Sultân Mehmed Hân. Kuveyt.Gülfem Hâtûn. Kanunî Sultân Süleyman'a Kanunî denmesinin sebebi nedir? Bazı kimseler.456. Belgelerle Osmanlı Tarihi.Hürrem Haseki Sultân. Doğu Anadolu'nun geriye kalan kısmı. Libya. iktisadî.i? Hân sulh istedi ve ortalarda görünmeyince de Amasya'ya çekildi. 1555 yılında Amasya'da imzalanan andlaĢma ile Gürcistan paylaĢıldı ve Irak'da eski sınırlar muhafaza edildi. Koca NiĢancı Celâl-zâde Mustafa. Denilebilir ki. ġeyh Bâli Efendi. Künh'ül-Ahbâr. Banat (Romanya ve Yugoslavya'da). 9-36. NakĢibendi Tarikatının reislerinden Hâce Mahmûd BedahĢî.

ġeyhülislâm Zenbilli Ali Efendi ona demiĢ: Hilâf-ı Ģerîat kanunları Avrupa'dan getirdiğin cihetle. onun bu unvanının. bu dediklerimizi te'yîd eylemektedir. Hemen Ģunu ifade edelim ki. kanun hükümleri ortaya koydurtmuĢtur. Ģunu belirtelim ki. o getirdiğin suların cümlesi üzerinden akıp geçse. Guboğlu. sh. Belleten. mercûh kavil vardır. Ebüssuud gibi.-945H. Bâyezid ve Yavuz zamanında. 247-294. Zenbilli'nin biraz evvel naklettiğimiz sözü. Livaları. 174-175. Sultân Süleyman zamanında hazırlanmıĢtır. H iV. M. vrk.. c. sınırlı yasama yetkisini kullanarak en çok ve en muntazam kanunların. XX. Öztuna. Ġslâm Hukukunun ülü'l-emre tanıdığı sınırlı yasama yetkisi kullanılarak hazırlanan ve daha evvel neĢrettiğimiz Kanunnâmeler tedvîn edilmiĢ olsa da. I. ġerlliği tartıĢılan bu meseleler arasında. Es'ad Efendi. Kanuni | hamt t de ı resi sh. NiĢancı Tarihi. fıkıh lı de durum I Üçüncü e zetilmeksızın I Kanunnârr "Clnayı denî ve n olunan ceza ileeı 84. D. Mes» ġule PLI I Bazı 1 nemiz i bu «MiBĠLĠNMEYEN OSMANLI 153 ri Ali Idır. E. 306-527. bazı konularda. Cildinde naklettiğimiz ve uzun uzadıya izahını yaptığımız.okuyucularımız. ancak bir hakikati da tazammun etmektedir. büyük Ġslâm hukukçularının fetvalarına dayanarak ve Ġslâm Hukukunun kendisine tanıdığı sınırlı yasama yetkisini kullanarak. nın Ģerîata açıkçı) mümkün olan gedil bozan suçlan i mesi ve IrtM \ bunlarda. Sultân Süleyman. Zenbilli Ali Efendi'ye ait Ģu hakikatli fıkrayı dile getirmektedirler: "Sultân Süleyman Kanunî. Bu suallere kısa da olsa cevap vermek. tan muhalif bir hükmü) zaruret veya vasıtasıyla sulh muhtemel ve ı ġunu ı mal etmek mün Bütün bunUnj nı. nr. . Ahmed Refik. Tayyib. 5290. 50.. Gökbilgin. Mihail. meselenin aslını bilmeden "Osmanlı Devleti'nde de faiz vardı" demelerine sebep . 34-40. sh. Penzer. bazı ehl-i imânda doğurmuĢ bulunmaktadır. N. ġehir ve Kasabaları".)". 727-805. Evvelâ. Uluçay. . . bir lâtifedir. PadiĢahların Kadınları ve Kızları. bir kısım büyük Ġslâm âlimlerinin fevkalâde bir latife üslûbu içinde de olsa. M. Ebüssuud gibi âlimlerin kanaatiyle. c. nr. asrın maslahatlarını da göz önüne alarak. Sultân Süleyman'a "Kanunî" unvanının verilmesinin a-sıl ve birinci sebebi. sayı 198(1986). 2362. c. sh. 3362. "Kanun! Sultân Süleyman Devri BaĢlarında Rumeli Eyaleti. Saniyen. Ġslâm Hukukunda râcih kavil vardır. Devletler ve Hanedanlar. Fâtih.i olan bir go* asrımızda bir k»-faiz vardı" demi nin ve icâreteyn. kesretli KırkçeĢme sularını Ġstanbul'a getirdiği vakit. sayı 78(1956). Nitekim onun devrinde hazırlanan kanunnâmelerin. c. "Kanuni Sultân Süleyman'ın Boğdan Seferi ve Zaferi (1538M. 12 ciltlik Osmanlı Kanunnâmeleri adlı eserimizin üç cildini teĢkil etmesi ve 200'den fazla muntazam Kanunnâmenin bulunması da. ancak Ģer'îliği tartıĢmalı olan bazı meselelerde. D..l20/b-143/a Topkapı Sarayı Müzesi ArĢivi. açıktan Ģerîata aykırı kanunlar hazırlatmamıĢtır. 2497. Sultân Sulev Ebüssuud n. II. Ģer'î kanunlara aykırı ve kendi iradesiyle bazı Avrûpâî kanun vazr etmesinden kaynaklandığı kanaatini. 89-90. yerinde olsa gerektir. %90'ı. sn. Gerçekten de. Ġslâm ve dolayısıyla Osmanlı Hukuk tarihinde.L . _. mercûh yani zayıf olan görüĢü. Sultân Süleyman zamanında tedvîn olunmasıdır. gelmiĢ geçmiĢ PadiĢahlar içinde. en çok ve en derli toplu kanunlar.. manevî r ların kendisiyle! rindeki kanunimi m da burada h ġunu da I sisteminin'. Kadınlar Saltanatı. Belleten. 158-163. L. The Harem. O hakikat da Ģu olsa gerektir: Kanunî Sultân Süleyman. râcih yani kuvvetli olan bir görüĢe tercih yolunu ihtiyar eylemiĢtir. büyük Ġslâm âlimlerinin bu meseleden dolayı. yüz senede temizleyemez".. II. Kanunî'ye diğer PadiĢahlar gibi sıcak bakmadıklarını ifade ederek Osmanlı Kanunnâmelerinin I. Avrupa'dan bazı kanunları getirdiği için Sultân Süleyman'ı tenkit etmeleri. London 1936. asrımızda bir kısım insanlarımızın. Ġstanbul'a öyle bir pisledin ki.

tamamen müftülerin fetvalarına dayanan Sultân Süleyman'ın açıkça Ģerîata muhalif bir hükmü kanun haline getirttiği söylenemez. ¦. kanunların hiç bir fark gözetilmeksizin herkese âdil bir Ģekilde onun zamanında tatbik edilmesindendir. vefatı anında Ebüssuud'dan aldığı fetvaların kendisiyle beraber defnedilmesini vasiyet eylediğini ve en önemlisi de kendi devrindeki kanunları kendisi değil.¦¦•¦• " — • •= -.154 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYEN OSMANl dır. bu çeĢit resimler alınmaktadır? Bazı kimselerin Kanuni'ye isnad ettiği içki içtiği iddiası doğru mudur? Kanuni. I 84. Bütün bunları yaparken de. sh. Ģerîata karĢı muhalefet olmaması için titiz davrandığını. bazı esaslarının Ģerîata açıkça aykırı olmayacak Ģekilde Avrupa esnaf kaidelerinden alınmıĢ olması mümkün olan gedik müessesesi. Ġslâm Hukukunun getirdiği Ģartlar dahilinde Osmanlı ülkesinde de hamr ve benzeri içkiler satılabilecek ve gayr-i müslimler tarafından kullanılabilecektir. bu sayıları 200'ü geçen Kanunnâmeler. gayr-i müslimler için belli Ģartlarla serbest bırakılan içki ve domuz gibi mallardan (gayr-i müslimlere göre maldır. Bütün bunların tek Ģartı. Ayrıca bkz. gayr-i müslimlerin eğlenebilecekleri ve içki içebilecekleri meyhaneler de açılabilecektir. Osmanlı Devleti'nde Müslümanların ve gayr-i müslimlerin mahallelerinin ayrı ayrı olmasının bir sırrı da budur. VII (1-214 arası). c. c. her kim ki bu suçlardan birisi ile mücrim ola. c. Mecma'ul-Enhür. I.. Osmanlı Hukukuna mal etmek mümkün olamaz. sipahi. Bedlüzzaman Said Nursi. Kanuni unvanının verilmesine sebep. Ġslâm hukukundaki hükümler bilinmeden istismar edilen bir konudur. 223. mîrî arazinin ve icâreteynli vakıfların sınırsız süreli kira akdiyle iĢletmeye verilmesi.teĢkil eden "mıTâmele-i Ģer'îyye" mevzuu. Ģerif. Özellikle Hanefi hukukçuların içtihadı bu Ģekildedir. gayr-ı müslimlerin ürettikleri Ģaraplık Ģireden ve hamr ve benzeri içkilerden Ģire resmi veya hamr resmi denilen bir . I. nr. I. Mesela ancak nüfusunun kahir ekseriyeti gayr-i müslim olan mahallelerde satılabilmekte ve meyhane açılabilmektedir. Bütün bunlarda. 130. 238 vd. Müslümanlara zarar verir hale gelmemesidir. cinsî sapıklar ve benzeri cemiyet hayatını bozan suçları iĢlemeye devam edenlerin ta'zir bil-katl yetkisine dayanılarak idam edilmesi ve irsâdî vakıflar da denilen tahsisat kabilinden vakıflar bulunmaktadır. Bu sebeple. VI (1-812) ve c. 5 vd. Kanuni döneminde de durum böyledir. c. Belki %10'u bile değildir.. içki içmeyen ve bilakis takva ile hayatını devam ettiren bir devlet adamı83 Akgündüz. Ġslâm devleti vergi alabilecektir. Osmanlı Kanunnâmeleri. vrk. ra'iyyet. Kanuni zamanında ve diğer dönemlerde Osmanlı Devleti'nin resm-i hamr adıyla Ģaraptan vergi aldığını ve hatta bazan meyhane resminin de alındığını görüyoruz. sh. zaruret veya âmme maslahatı gibi esâsları bazan bilmeyerek veya ilim adamlarının vasıtasıyla suiistimal ettiği ve dolayısıyla zımnen Ģer'î hükümlere aykırı davrandığı da muhtemel ve mümkündür. Kantemir. 16 vd. 672673. Osmanlı Kanunnâmeleri. Mesela mîrî arazi için bkz. c. c. vazî'. Osmanlı Hukuk sisteminin tamamı değildir. kalpazanlar. V (1-774). Müslümanlara göre mal kabul edilmemektedir). ġunu da hatırlatalım ki. c. Süleymaniye kütp. Zira Osmanlı Hukuk sisteminin %90'ı. Meselenin esası da Ģudur: A) Ġslâm Hukukuna göre sarhoĢluk veren bütün içkiler haramdır ve Osmanlı Devleti de bu yasağı Ģiddetle uygulamıĢtır. mukabelesinde ta'yin olunan ceza ile cezalandırılır"83. V. manevî mes'ûliyetten kurtulmak gayesiyle. Bu konu. Ġsmihan Sultân. Damad. Zenbilli Ali Efendi'nin bir fetvası için bkz. tatbikattaki gayr-ı meĢru1 tasarrufları. Ancak gayr-i müslim vatandaĢların belli kayıt ve Ģartlar altında kullanmalarına müsaade edilmiĢtir. zira Kanunî ma'sûm değildir. denî ve mücrim arasında müĢterektir ki. Sikke-i Tasdîk-ı Gaybî. ĠĢte Osmanlı Devleti de özellikle Ġmam Züfer'in içtihadını esas alarak. Hatta devletin sınırları içinde. Acaba içki caiz mi görülmektedir ki. ġunu da hatırlatalım ki.. . B) Müslümanlar için caiz olmasa da.. Üçüncü olarak.248-249.. fıkıh kitaplarında ifadesini bulan Ģervî hükümler yani Ģerfattır. sh. sh. zamanındaki Ebüssuud gibi Ġslâm âlimlerinin hazırladığını da burada hatırlatmak istiyoruz. Nitekim Kanunnâmesinde yer alan Ģu madde bu konuda iyi bir delil teĢkil eder: "Cinayetler karĢılığında vaz' olunan cezalar konusunda kaide sabit oldu ki. Ancak zayıf görüĢlerin kabulü.. IV (1-780)...

Bu arada içki içildiği ve gayr-i meĢru fiiller yapıldığı gerekçesiyle bütün meyhaneler ve kahvehaneler kapatılmıĢtır. sh. Merkezi Kırk Kilise olan ve Eski Hisâr-ı Zağra. c. Osmanlı sınırlarına sokulan içkilere ve bunların üretimine ciddi yasaklar getirmiĢtir. gayr-i müslimlerce açılan meyhanelere Müslümanların da gitmesinden ve de bazı Müslümanların yasak olarak içki kullanmaya baĢlamasından dolayı. Heyet. Müslüman çingeneler' Çingenelerden bir kıs» Kanunî di zenleme. El-Fetâva'l-Hindiyye I. Nitekim Osmanlı Devleti domuzlardan da resm-i hınzır veya canavar adıyla vergi almıĢtır. Selim zamanında kaldırılmıĢ ve gayr-i müslimlere müsaade edilmiĢtir.vergi almıĢtır. 187-188. Ġstanbul 1328. Abdurrahman Vefik Bey. tahminen ?. Çingene Sancağı Beğine Çingene Beği. yet-i Rumeli" yani"! Kanunnâmede bu esasa göre tanzim da gayr-ı müslimlenlM Asıl bizi ilgili ve Filibe ve Sofya'ı ayda yüzer akçe Ġslâm Hı Ģartları ve hüküm zahirde" gayr-ı meĢru' gayr-ı meĢru futaijj lek haline getirdikle! edilecek ta'zir iĢleyen ki olarak tesblt 86. Tekâlif Kavâ'idi. Zeydan Ahkâm'üz-Zimmiyyîn. Hiçbiri cemâ'atini terk edip gidemezdi. sh. 361/b-363/a. XVI. sh. 34. Çingenelerden göçebe olanların hangi kazalar içinde göç edebilecekleri tesbit olunmuĢtu. Ġncügöz. . Pınarhisâr. Kanuni döneminde düzenlenen Çingene Sancağı Kanunnâmesinde "gayr-i meĢru iĢ yapan çingene kadınlarından kesim adı altında vergi alındığı" ifade edilmektedir. Çingenelerden olunmuĢtu. Terk ederse yakalanır ve kabilesine teslim olunurdu. II. Çingenelerin Müslümanları her hâne baĢına 22 akçe ve gayr-i müslimler ise 25'er akçe harâc-ı muvazzaf verirlerdi. II. ihtiva eden birCingâr Çingene Sancağı kıptiyân denirdi. Çingene kabilelerine katuna ve reislerine de katuna baĢı denirdi. Hatta Kanuni Sultân Süleyman. Künh'ül-Ahbâr. sh. III. Beyrut 1400/1980. c. sh. kerî maksatlarla bir t Hisâr-ı Zağra. as84 Kâsânî. Prevedl. Selim zamanında yeniden tanzim olunan zecriye resminin tahsili de yeni esaslara bağlanmıĢtır. Çingenelerden bir kısmı müsellem idi ve bazı örfî rüsumdan mu'âflardı. Hiçbiri teslim olunurdu. Ferecik. Pınarhisâr. müslimler ise 25'er al idiler. Ġpsala. Hayrabolu. 38. Yanbolu. Gümülcine. 403-405. Rumeli'deki çingeneleri. C) Ġçkiden alınan bu vergiler Hamr Emâneti Mukata'atı denilen bir maliye dairesi tarafından tahsil edilmiĢtir. 584-585. 2162. Âli. Bedâyi'us-Sanâyl'. Es'ad Efendi. Hamr Emâneti Mukata'asını kaldırmıĢ. Dimetoka. Hayraimu. I. BĠLĠNMEYEN OSMANLI 155 ırbest »zeri i dökeri maksatlarla bir teĢkilâtlandırmaya teĢvik etmiĢtir.VI. Prevedi. Solak-zâde. Döğenci Eli. Malkara. 1591 yılından itibaren içkiden alınan vergiye zecriye resmi denmiĢtir. D) O halde Osmanlı Devleti'nde hamr ve benzeri içkilerden vergi alınması veya bu vergilerin tahsili için maliye daireleri teĢkil olunması yahut da gayr-i müslimlere meyhane açmaya ve içki ticâreti yapmaya müsaade edilmesi. Kanuni I tân'ınl ti'nin I men "Kader Midesi bura'" '¦ olayın tas. Ancak daha sonra bu yasaklar II. I. Çingene Sancağı Beği veya mîr-i kıptiyân denirdi. nr. yüzyıldan itibaren. sh. Bu doğru mudur ve Ġslama göre nasıl izah olunabilir? Bilindiği gibi Osmanlı Devleti. 85. Müslümanların ve hele hele içkiyi gayr-i müslimlere bile yasaklayan Kanuni gibi bir devlet adamının içki içmesi manasına gelmez ve böyle bir iddia kesinlikle doğru değildir84. de Musi zade Bayı 85 AkgüraJûtÛi «SANLI nudur.. 183. Müslüman çingeneler ile gayr-i müslim çingeneler arasında kız alıp verme yasaktı. KeĢan ve Çorlu mıntıkalarını özellikle ihtiva eden bir Cingâne Sancağı ihdas edilmiĢtir. Örfî rüsûmde diğer re'âyâ gibi idiler. vrk.

Ģartları ve unsurları tamam olduğu takdirde. fesad Ģebekeleri. Aslında muhalif değildir. .. Asıl arzusu ġehzade Bâyezid'in tahta çıkmasıydı.Kanunî devrinde Cingâne Livasını ve bütün çingeneleri ilgilendiren ilk hukukî düzenleme. c. âlimler ve meĢâyıhın meyli ġehzade Mustafa'ya. Kanuni Sadrazam Rüstem PaĢa'nın komutasında Ġran Seferine çıkmak üzere bir ordu çıkarmıĢtı. oyun ve eğlence tarzındaki gayr-ı meĢru fiillerdir. ġehzade Mustafa'nın Ġran ġah'ı Tahmasb ile gizlice ittifak yaptığına ve onun damadı olup babasını devireceğine Kanu-ni'yi ikna ettiler.. bu tür gayr-ı meĢru' fiilleri iĢleyen kadınlardan her ay belli bir para cezası kesim adı altında yüz akçe alınması ceza olarak tesbit ve ta'yîn olunmuĢtur85. . Osmanlı Devleti'ni en çok ürküten politik bir mevzu olan Anadolu'nun ġî'alaĢmasını vesile ettiler. Osmanlı Tarih Lügati. yanlıĢ olur' dedikleri gibi. 'PadiĢah gayet kocaldı. ġehzade Mustafa yerlerine tahta geçmek istiyormuĢ.. tahmînen 937/1531 tarihinde yapılmıĢtır. harem halkının meyli ise babasıyla Saray'da beraber oturan ve sancağa çıkmayan ġehzade Cihangir'e idi. sh. Gayr-ı meĢru iĢ yani oyun eğlence ile meĢgul olanlar da gayr-ı müslimlerdir. . Osmanlı Kanunnâmeleri. ġehzade Selim ve ġehzade Cihangir'in annesi olması. Ġnsaf o ki. ilim ve kahramanlık itibariyle Ģehzadeler arasından biricik idi.. PadiĢah. sh.. hadd-i zina tatbik edilir. askerin dilinde hiç hoĢ olmayan sözler dolaĢıyordu. Hürrem Haseki'nin ve Kanuni'nin biricik kızı Mihrimah Sultân ile evlenen ve 1544 yılında Sadrazamlık makamına gelen Rüstem PaĢa. Sertoğlu. Osmanlı tarihçilerinin beyanına göre. Bu tür dedikodular tevatür derecesine geldi. 307 vd. fitne ateĢini körüklemeye baĢladı. çevresine toplanan musahiplerle eğlenceli bir hayat yaĢıyordu. c. Bu gayeye ulaĢmak üzere Damad. ġehzade Cihangir ve ġehzade Selim. Kanunnâmede çingeneler Müslüman ve kâfir diye ikiye ayrılmıĢ ve bazı hükümler bu esasa göre tanzim olunmuĢtur. Maalesef bazı ahmaklar iyi niyetle ve bazıları ise kötü niyetle ġehzade Mustafa'ya bu sözleri ulaĢtırdılar ve onu isyan edecek merhaleye getirmeye çalıĢtılar". Bazı gayr-ı makul sözler ile çadırlar dolup gizli ve aĢikâr söyleniyordu ki. 75. Bu meseleyi özetler misiniz? "Kader hükmünü icra edince. dans. oğlu ġehzade Mustafa'yı. Zira buradaki gayr-ı meĢru1 fiillerden kasıt. Ancak Kanuni'nin hanımı Hürrem Haseki'nin ġehzade Bâyezid. Hürrem Sul-tân'ın tahrikiyle haksız olarak öldürdüğü ve bunun Osmanlı Devle-ti'nin tarihinde kötü bir dönüm noktası olduğu söylenmektedir. Meseleyi hemen hükme bağlamak doğru değildir.. VI. Her ne kadar .. Bu günden sonra sefere çıkamaz. Ġslâm Hukukunda Ġslâm Ülkesinde yaĢayan gayr-ı müslimler de zina fiilini iĢleseler. ġehzade Selim hiç kimsenin aklından bile geçmiyordu. ancak Rüstem PaĢa engel imiĢ'. sh. Onun için yerine Rüstem PaĢa'yı Anadolu'ya serdar tayin etti. Sadrazam Rüstem PaĢa ve 85 Akgündüz. askerler. ġehzade Mustafa'nın ise Mah-i Devrân Haseki'nin oğlu olması fitneyi ateĢlemeye yeterli bir sebepti. Ve Ġstanbul ve Edirne ve Filibe ve Sofya'da olan cingânelerin nâ meĢru' fPle mübaĢeret eden avretlerinden her ayda yüzer akçe kesim deyü resm verirler". 156 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BIUNMF' Hürrem Sultânın ve hatta bazı tarihçilere göre Kanuni'nin meyli ġehzade Bâyezid'e. Kanuni Sultân Süleyman'ın..Zimmiyyîn. Özellikle gayr-i müslim çingenelerin bu gayr-i meĢru fiilleri meslek haline getirdikleri herkesin malumudur. Bu olaydan sonrasını Solak-zâde'den özetleyelim: "ġaĢılacak iĢtir ki. "Kanunnâme-i Kıbtıyân-ı Vilâ-yet-i Rumeli" yani "Rumeli Eyâleti Çingeneleri Kanunnâmesi" adını taĢımaktadır. 511-514. Asıl bizi ilgilendiren de bu Kanunnâmenin bir maddesidir: "2. Taht iĢleri gündeme gelince de. insanların basar ve basireti bağlanıyor" kaidesi burada da geçerlidir. "Bakalım Mevlâ neyler?" diye lakayt kalıyordu. aslında ġehzade Mustafa yaĢı kırkı geçmiĢ. Bunun için ġehzade Mustafa'nın tasfiyesi gerekiyordu. II. Ayrıca asker ve halk onu seviyor ve istiyordu. Bunların cezası. sh.. Zeydan. Ancak bu olayın tasvip edilecek bir yönü de yoktur.. ülü'l-emr tarafından tesbit edilecek ta'zir ve daha doğrusu ta'zir bil-mal olduğundan. Ancak buradaki hüküm zahirde buna muhalif gibi görünmektedir. 384 vd. 86. yaĢlılık vücudunu yıprattı. ĠĢte bu dedikodular üzerine. Ahkâmü'z. ġehzade Mustafa hayatta iken onunla beraber hayatta olan üç Ģehzade daha vardır: ġehzade Bâyezid. zina dıĢındaki fal bakma. Zira kendi sancağında.-¦. Kayınvalide ve kız bir plan hazırladılar. 'Söz yalan olmaz.-.

M SMANLI • halkının •>angir'e ¦sa. 1558 yılında ġehzade Bâyezid Kütahya'dan Amasya'ya ve ġehzade Selim ise Manisa'dan Konya'ya sancakbeyi olarak tayin edilmiĢlerdir. zira askerin ö-nemli bir kısmı karĢı tarafa meyletmeye baĢlamıĢtır.Kanuni. bazı dedikoduların da etkisiyle âsi oğlunu babası Kanuni'ye teslim edince. Bu arasını açmay» rını sokmaya ġehzade ġehzade emriyle Kazvin'e oğlunu babası idam edil fetvada bir isyan s ġehzade nin künhünö ġehzadı 87. ġeyhülislâm Ebüssuud . Rüstem PaĢa'nın tahrikleri kötü amacına ulaĢmıĢ ve maalesef ġeyhülislâm Ebüssuud Efendi'den de devlete isyan ettiğinden dolayı idam fetvası kamufleli bir Ģekilde alınmıĢtı. Piri I durulurken I için kimisi del muhasarac. Ġran'ın baĢĢehri Kazvin'e sığınmıĢ ve âsi hale gelmiĢtir. Ġran Seferi için yaptığı hazırlığa. çevri gelince I -e m ve seki'nin tai'nin fs gelen Kf tahta (ulaĢmak :< irkilten kitre bir h makul («dunu ¦i serdar i! ġah'ı ĠîKanui.-an [''¦>'•BĠLĠNMEYEN OSMANLI 157 Bu sefer de Lala Mustafa PaĢa. En acısı da Ġran Seferinden vazgeçilmiĢtir. Bu fetva bile usulüne uygun alınmamıĢtır. Böylece araya giren müfsidlerin tahriki ile.000 kiĢilik bir orduyla katılmasını. her ne kadar kanununa uydurulmuĢ ve sahte delillerle insanlar kandırılmıĢ dahi olsa. ancak deliller yanlıĢ ve Ģahitler yalancıdır. aynı yıl üzüntüsünden vefat etmiĢtir. Osmanlı tarihinin en acı ve haksız bir idamı gerçekleĢtirilmiĢ ve 960/1553 yılının ġevval ayında Sultân Mustafa babası ile görüĢmek üzere geldiği çadırda boğdurulmuĢtur. ona isyan için geliyor zannetti. 4 oğlu ile birlikte ġehzade Bâyezid 1562 yılında idam edilmiĢlerdir. MeĢV hizmetine gmlj deni/ nndd gına getotajir. Halk arasında ġehzade Mustafa destanlaĢmıĢ ve adına çok önemli mersiyeler yazılmıĢtır. Bazı müfsidler kendi arzularını mülk ve saltanat ona kaimasun deyü iftira ederler" diye sert cevap vermesine rağmen. Katli. Ghıii' Uzu:. Hadiseye üzülen ġehzade Cihangir. Sonunda ġah. devlete isyan suçundan dolayıdır. ġehzade Mustafa'nın Konya Ereğlisi yakınlarında 30. bazı Ģahsî menfaatleri yüzünden iki öz kardeĢin arasını açmaya baĢlamıĢ ve ġehzade Bâyezid ile ġehzade Selim'in aralarına buz dağlarını sokmaya çalıĢmıĢtır. II Sent 1. kendisine ilk olarak bu mevzu açıldığında.lj "Kon. "HâĢâ il ona kSeferi . Ġdam fetvasını veren ise. sahte mektuplar ve benzeri desiselerle onun isyan edeceğine ve hıyanet ettiğine inandı. binlerce insanı çevresine onun adıyla toplayabilmiĢtir. giderere< s. "HâĢâ Mustafa Hânım bu küstahlığa cür'et ede. memleket içinde büyük sıkıntılar meydana getirmiĢtir. ġehzade Mustafa'nın idam edilmesi. Hatta Düzmece Mustafa adıyla ortaya çıkan birisi. At 600. PadiĢah'ın emriyle üzerine gelen orduya Konya'da mağlup düĢen Bâyezid. isen. bazı tahriklere aldanarak gelen bu fermanı dinlememiĢtir. Asker çok ciddi manada rahatsız olmuĢ ve ısrarla Sadrazam Rüstem PaĢa'nın azli istenmiĢ ve mecburen azledilmiĢtir. Maalesef ġehzade Bâyezid. î. Hatta 3.

Peçevi'ye göre kalenin fethi yakın iken Piri Reis Portekizliler ile muhasaranın kaldırılması üzerinde anlaĢma yaparak onlardan devlet adına hediye ve haraç almıĢtır. Künh'ül-Ahbâr. Akman. Sadece birer dörtlüklerini alıyoruz: ġehzade Bâyezid (ġâhî): Ey serâser âleme Sultân Süleyman'ım baba Tende canım canımın içinde canım baba . II. Büyük Türk denizcisi üzerindeki spekülasyonları gidererek sağlıklı düĢünmek gerekiyor. 30 Nisan 1334. 401-408. Sene 1. Ġstanbul ts. 597600. ÖTEM. Mustafa. ġehzade Bâyezid ile babasının karĢılıklı olarak birbirine yazdıkları Ģu Ģiir. Belleten. Bâyezid devrinde (1494) devlet hizmetine giren Kemal Reis'in yeğenidir. nr. 142-146.Efendi'dir ve bu fetvada bir aykırılık bulunmamaktadır. MeĢhur Osmanlı denizcilerinden olan Piri Reis. Ġsen. 2162. 521-533. muhasarayı kaldırdıktan sonra Basra'ya geldiğinde Portekiz donanmasının Acem körfezini kapatmak için kendisine doğru ilerlediğini haber aldığını ve bunun üzerine sadece hazineleri yüklü üç kadırgayı yanına alarak ayrıldığını belirtir. sayı 96(1960). kimisi devleti adına haraç ve hediye aldığını ve kimisi de bu para iĢinin imkansız olacağını belirterek stratejik sebeplere bağlı olarak muhasaradan vazgeçtiğini belirtiyorlar. Katip Çelebi ise Hürmüz'e Portekiz yardım kuvvetinin gelmekte olduğu söylentisi üzerine Piri PaĢa'nın muhasarayı kaldırmak mecburiyetinde olduğunu söyler. sh. Bu hareket esnasında Portekizliler Aden'i kısa bir süre zabtettilerse de SüveyĢ kaptanı Piri Reis'in bizzat donanması ile tazyiki neticesinde Aden kale ve limanı 1548'de Portekizlilerden geri alınmıĢtır.36. sh. Yılmaz. Ahmed Refik. Es'ad Efendi. sh. Haz. Tercüman 1001 Temel Eser. 341-342. Bâyezid'ine kıyar mısın benim canım baba Bî günahım Hak bilir devletlü Sultânım baba. mesela Kubad PaĢa ve diğerleri tarafından yapılan asılsız bir itham olarak değerlendirilmektedir. Piri Reis'in görevde bulunduğu dönem Portekizlilerin Hint sularında cirit attığı bir 86 Solakzâde. vrk. c. Kanuni (Muhibbî): Ey demâdem mazhar-ı tuğyân-ı isyanım oğul Takmayayım boynuna herkiz tavk-ı fermanım oğul Ben kıyar mıydım sana ey Bâyezid Hânım oğul Bî günahım deme bârî tevbe kıl canım oğul86. Piri Reis bu sıralarda 80 yaĢına gelmiĢ bir ihtiyar ve hayli zengin bir kimse idi.. Busbecq. sh. Belgelerle Osmanlı Tarihi. Ama onun. Âli. UzunçarĢılı. Piri Reis Neden Katledildi? Büyük Türk denizcisi ve coğrafyacısı Piri Reis'i idama götüren sebepler üzerinde durulurken farklı yorumlar yapılmakta. Piri Reis 1551'de otuz kadar gemiden oluĢan SüveyĢ donanması ile Hint denizine çıkarak Cidde'de üç gün kalır. ancak bu muhasarayı geri çekti. KardeĢ Katli. 545-566. 19-21. Hammer. en son görev olarak 1547 yılında Kızıldeniz ve Hint sularında faaliyette bulunacak donanmanın amiralliği anlamına gelen SüveyĢ/Hint kaptanlığına getirilmiĢtir. Ogier Ghiselin De. sh. . 363/a vd. c. Osmanlı Tarihi. II. TOEM. Yani ġehzade Bâyezid'in katli tamamen devlete isyan suçundan dolayıdır ve bağy suçunun cezasıdır. 158 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYEN OSMAN!' döneme rastlar. sayı 2. 84-98. kimisi onun Hürmüz'de muhasarayı kaldırmak için Portekizlilerden rüĢvet aldığını. "Babasından Sonra Saltanatı Elde Etmek Ġçin KardeĢi Selim'le ÇatıĢan ġehzade Bâyezid'in Amasya'dan Babası Kanunî Sultân Süleyman'a GöndermiĢ Olduğu Ariza". Peçevî. Bu bakımdan onun rüĢvet aldığı iddiası söz k onusu olamaz. XXIV. "Konya Muharebesinden Sonra ġehzade Sultân Bâyezid'in Ġran'a Firarı". 300-305. meselenin künhünü anlatması açısından çok manidardır. sh. sh. nr. c. Sonra Umman sahilini geçerek Arabistan yarımadasının güney doğusundaki Maskat'ı zaptedip Portekizlilerin yetmiĢ kadırgasıyla savaĢ ederek galebe çaldıktan sonra Hürmüz adasındaki Hürmüz kalesine kaçan düĢmanı orada muhasaraya baĢladı. Hammer. 705-727. Muhasarayı kaldırmak için rüĢvet aldığı yolundaki rivayete gelince düĢmanları. Aysel Kurutluoğlu. II. 1543 yılında SüveyĢ tersanesini iĢgal ile Türk donanmasını yakmak isteyen Portekizlilerin teĢebbüsleri akim kalacaktır. sh. Türkiyeyi Böyle Gördüm. UzunçarĢılı. sh. aldığı hediyelere meftun olarak muhasarayı kaldırdığını. Osmanlı devleti adına haraç aldığı muhtemeldir. Ankara 1993. 87. Türk Edebiyatında Mersiye. Piri Reis amcası Kemal Reis ile birlikte bir çok deniz seferlerinde bulunmuĢ. Acıyı Bal Eylemek. Ġsmail Hakkı. Tarih. Çünkü Hint sularında bulunan bütün Portekiz filolarının birleĢerek üzerine geldiği haberini almıĢtı. 125-165.37-40. Bu tayinin sebebi Aden'in Portekizlilerin eline geçmesi idi.

35 i az farklarla nakle Mimar Sinan'ml meni olduğu idi Ģirme Kanunu ı nında devsin manii döneminde) Bazı Yahudi asıllı | Yahudi olduğunu II Babinger ise. Hatayı kabul etmeyen bir yönetim anlayıĢına sahip Osmanlı Devleti'nde Piri Reis gibi dünya çapında bir denizci de olsa affedilmiyor. Ham». 17 Ġmaret. c. Ġbrahim Hakkı Konyalı'ya göre. Hürmüz muhasarasını kaldırması ve diğer gemiler ile askeri Basra'da bırakarak gelmesi vazifede ciddiyetsizlik ve donanmanın felaketine sebep olduğu Ģeklinde yorumlandı ve suçlu görülerek 1554 yılında Mısır divanında baĢı kesildi ve mallan müsadere edildi. ĢaĢılacak bir sür'at ile sayısız eserler meydana getirmiĢtir. Ancak bu görüĢ kabul görmemiĢtir. 88. M Künh'ül-Ahtör.»»" BĠLĠNMEYEN OSMANLI 159 Mısır valisi Piri Reis'i orada alıkoyarak veya hapsederek seferin olumsuz neticesini bir ariza ile sadarete bildirdi. Doğru olan kısa hayat hikâyesi Ģöyledir: Abdülmennân oğlu Sinan. Osmanlı Devleti'nin her bölgesinde.* ten. 8 Köprü. Ancak Piri Reis'in muhalifleri seferin baĢarısızlıkla geçtiği konusunda PadiĢahı ikna edeceklerdir. Fevzi Kun 561-565. 311. Piri Reis kendisine emanet edilen filonun hesabını padiĢaha vermek zorunda olduğunun idraki içindeydi. Kanuni'nin cevabı Piri Reis'in idamı oldu. Uzun Reis". 8 Yılmaz. Kaynaklar. Gerek asker gerekse diğer gemiler Basra'dan çıkmamıĢlardı. Bu durum Piri Reis'in muhaliflerinin eline fırsat verdi. 57 Meı kemeri. 1538 Kara Boğdan seferinde Prut Nehri üzerinde 13 günde bir köprü inĢâ edince PadiĢah'ın takdirini kazanmıĢ ve 1539 yılında da mimar-baĢı seçilmiĢtir. 35 yıl bu vazifede kalan Sinan. Kanuni zamanında yeniçeri olan Sinan. Ġbrahim PaĢa'nın âzâdlı kölesidir.Muhasarayı niçin kaldırdığı sorusuna daha gerçekçi cevap Piri PaĢa'nın askeri strateji gereği kaldırdığı söylenebilir. Piri Reis'in muhalifi olan Basra valisi Kubad PaĢa Mısır valisine bir mektup yazarak kaptanı gammazlayacaktır. Mimar Sinan'ın 80 küsur Cami. Ġbrahim PaĢa'n kısa hayat hikâyesi. vrU sh. Piri Reis'in Basra'da bulunan donanması amiralsiz kalmıĢ idi. I. Abdülmennânc Kanuni zamanında) ne katılmıĢtır. Ancak Ģu var ki Kubad PaĢa'nın Piri Reis'e Ģahsi düĢmanlığının bu kararın verilmesinde önemli rol oynadığını da belirtmek gerekir87. Yavuz zamanında devĢirme olarak Ġstanbul'a gelmiĢtir. 22 Türbe. sh. Zira. Kaptan ile vali arasındaki husûmetin öncesi vardır. Ülkenin menfaatlerini ayaklar altına almak ve Osmanlı donanmasını kaderine bırakıp kaçmakla suçlandı. sjh 2 134(1970). . 7 Dâr'ül-Kurrâ. Zira Piri Reis Hürmüz kuĢatmasını kaldırdıktan sonra buradan Basra'ya geçerek vali Kubad PaĢa'dan yardım istediyse de vali Müslümanlara zulmettiği ve mallarını yağmalattığı iddiasıyla Piri Reis'e yardım etmediği gibi mallarını da almak istemiĢtir. muteber kaynakların anlattığına göre. 11. 1538Ġ edince PadiĢah'ın I bu vazifede kalan! sayısız eserler meyi sur Mescid. gereken ceza uygulanıyordu. Mimar Sinan kimdir? Mimar Sinan veya Koca Sinan. Belgelerle 0 (neĢr. 1 Cihannuma. 895/1489-1490 yılında Kayseri'nin Ağırnas köyünde dünyaya gelmiĢtir.*. i elinde bir I ailesinden 87 Ahmeû Asrjr. Bu gemiler sefer esnasında topladığı ganimet mallarıyla ağızlarına kadar doluydu ve Portekiz donanmasının ani hücumuna maruz kalıp mağlup olduğu takdirde bu servetin ellerine geçmesini istemiyordu. Belleten. 57 Medrese. Piri Reis burada bulunduğu sırada Portekizlilerin Basra körfezini kapamak istediklerini duyunca içerde mahsur kalmak istemeyerek donanma gemilerinin hepsini çağırmağa imkan olmadığından acele olarak kendisine tabi üç kadırga ile düĢman gemileri gelmeden önce denize açılmıĢtır. Piri Reis Frenklere yardım ettiklerinden dolayı Hürmüz Ģehrini yağmalatmıĢ idi. 80 küsur Mescid. 1521'deki Belgrad ve 1522'deki Rodos seferlerine katılmıĢtır. Bu Ģekilde yola çıkan Piri Reis bir gemisini de yolda Bahreyn adaları yakınında kaybettikten sonra 960/1553 yılında SüveyĢ'e ve oradan da Mısır'a geldi. Mimar Sinan'a Mimar Sinan vey| 1490 yılında Kayseri'nl göre. Halbuki Piri Reis seviyesinde tecrübeli bir kaptanın yeterli sebebler olmadan Osmanlı filosunu baĢka bir limanda bırakması mümkün değildir. Mimar Sinan'ın Ermeni olduğu söylenmektedir. Kuvvetli ihtimale göre Piri Reis kadırgalarını Portekizlilerin elinde bırakmadı. Mısır valisi Piri I bir ariza Ġle sadarete I sarasını kaldırması ve ( diyetsizlik ve donanmanı^ lerek 1554 yılında MısırJ Hatayı kabul ı gibi dünya çapında blr| Ģu var ki Kubad PaĢa'rt rol oynadığını da belirt 88.

"Temizlik dinin yarısıdır" düstûrunu hayâtlarının en önemli esası olarak kabul eden ecdadımız. sh. 350-352. Ağırnas Köyü mensuplarının bu karardan istisna edilmeleri için Mimar Sinan PadiĢah'a müracaat etmiĢ ve bu dilekçesi kabul edilmiĢtir. sh. Kitab-ı Bahriye. H. Osmanlı Tarihi. sayı 2(1937). c. Sinan'ın Hristo isminde bir Rum genci olduğunu iddia etmektedir. Ģehir. Afet. 2. Osmanlıların yerleĢim merkezlerinin emniyet. s 119. 295b. 397-398.-. Osmanlı döneminde yaĢamıĢ meĢhur simaları Ermeni diye vasıflandırmaları ideolojiktir.l. 311. Belleten.. "Piri Reis'in ġimalî Amerika Haritası. kardeĢlerinden birini Kayseri'den getirdiği ve Müslüman yaptığı kayd olunmuĢtur. Âli. . ancak bu iddia tamamen yanlıĢtır. 296-338. emniyet görevlileri ve kısmen de belediyecilerin vazifelerini ifa ederler ve kadıların emri altında çalıĢırlardı. Yılmaz.-• -•. 44. yine elinde bir belgesi bulunmamaktadır. asırdan öteye gitmemektedir. sh. vrk. Sinan'ın. > • .'. Bize göre doğru olan. Ģehrin emniyet ve asayiĢini temin. 20 Kervansaray. Köy ve kasabalardakine il subaĢıları. Bu görüĢe göre. Katip Çelebi. 3. sh. 515-523. Ġstanbul 1975. âsâyiĢ. Son zamanlarda bazı Ermeni yazarların. çevre temizliği ve koruması hususunda da. 61. c. c. Kanuni Devrinde Osmanlıların Dinî Siyâseti ve Ġslâm Âlemi. c. babasının adı Abdülmennân ve dedesi87 Ahmed Asrar. diğer milletlere örnek olmuĢlardır. 89. sh. maddî ve manevî temizlik ve huzuruna ne kadar önem verdiklerini daha iyi anlarız. tesbitlerimize göre 20. 1585 tarihli Sinan'a ait bir vakfiyede ise. Tuhfetü'l.•. bunu teyit edecek bir delil ve belge de yoktur. UzunçarĢılı. c. Osman Bey'in ilk tayin ettiği iki memurdan birinin subaĢı olduğunu kaydedersek.ĠA. sayı 2(1937). Çevre temizliği ile alâkalı tedbirlerin tarihini de. Bursalı Mehmed Tahir. 35 Saray. Bu konuda tarihimizin nelere sahip olduğunun bilinmediği de bir hakikattir. Orhonlu. . Fuad Ezgü. Çevre ile ilgili hukukî düzenlemenin Türkiye'deki tarihi. . c. her konuda olduğu gibi. 561565. Asra kadar Yeniçeri Ocağına alınmaktadırlar. Devlet-i Osmaniye Tarihi. sh. Bir diğer görüĢ ise. Sinan'ın Hıristiyan bir Türk ailesinden geldiği yönündedir. maddî ve manevî temizliğini muhafaza görevlerini üstlenen hususî memurlar vardır. c. Telif 1528". XVI. II. sonradan hem TürkleĢip ve hem de samimi bir Müslüman haline geldiğidir. Hint Kaptanlığı ve Piri Reis". bir asırdan öncesine götüremezsiniz.. 5. günümüzdeki zabıta. Ġnan. sh. Er-Risâlet'ülMi'mâriyye'de Sinan-ı Kayserî diye anılmaktadır. Hammer. Dünyanın ilk Çevre Nizâmnâmesinin Kanuni zamanında hazırlandığı doğru mudur? * Çevre temizliği ve korumasının hukukî mevzuata konu teĢkil edecek kadar önemli olduğunun farkına varılması.XVI. Kltab-ı Cihannuma. sh. 2.. Asrın Büyük Geografı Piri Reis". Katip Çelebi. Biraz sonra zikredeceğimiz Nizâm -nâme bunun müĢahhas bir delilidir. Bazı Yahudi asıllı yazarlar.3 Dâr'üĢ-ġifâ. kaza ve köylerde. IX. mesele daha iyi anlaĢılır. 2. sayı 134(1970). Belleten. mukaddime. Yani fertlerin ve devletlerin bu mes'ele üzerinde önemle durmalarının tarihi yenidir.I.--. henüz iki veya üç senedir dersek. o kabiliyete sahip çıkarak onu Koca Sinan yapan Osmanlı Devleti'nin ilme ve teknolojiye saygı duyan zihniyetidir88. Fevzi KurdoğluHaydar Alpagot). 160 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYEN nin adı da Doğan Yusuf'tur. 11. I.. Mehmed Süreyya Sicill-i Osmani. 163-164. Ġsmail Özen). sh. Ġstanbul 1943. 8 Köprü. bir devĢirme olduğu ve aslen Hıristiyan bir aileden gelse bile. c. . "Cengiz.. DevĢirme Kanunu gereği. Selim'in Karaman ve Kayseri'deki gayr-i müslimleri Kıbrıs'a nefyetmesi ile alakalı bir fermanı üzerine. c. Sinan'ın nesli nereden gelirse gelsin. çok az farklarla nakletmektedirler. Babinger ise. Ġst 1329. trc. Mimar Sinan'ın Yusuf Sinan olduğunu iddia ederek aslen Yahudi olduğunu ileri sürmüĢlerse de. (neĢr. Mimar Sinan'ın Kayseri'ye bağlı Ağırnas Köyü'nden olması hasebiyle de aslen Ermeni olduğu iddia edilmiĢtir. I. (neĢr. Zira Ermeniler. sh. Ġstanbul 1972. 235-254. Yavuz zamanında devĢirmeden istisna edilmiĢlerdir. Mehmed Ata. Belgelerle Osmanlı Tarihi. 317-356. Künh'ül-Ahbâr. Selen.Kibar. Belleten. Bu memurlar. Peçevi. sh. c. Ġslâmiyet'e tam ma'nâsıyla sarıldıkları ve kudretli oldukları devirlerde. Piri Reis. Bunlara subaĢı denmektedir. 6 Mahzen ve 48 hamam inĢâ ettiğini. Osmanlı Müellifleri I-III. 7 Su yolu kemeri. XXIV. Sadi. Osmanlı Devletinde. Ġstanbul 1330. XVI.. "Bir Türk Amirali. diğer büyük merkezdekilerine ise Ģehir subaĢıları denirdi. "Piri Rels". sh. Tarihi.

'Edl kini XI. bundan yaklaĢık 460 sene önce yani 1539 yılında hazırlanmıĢtır. ġimdi de Kanunî Sultân Süleyman devrinde Edirne çöplük subaĢısına verilmek ü-zere hazırlanan Çevre Temizliği Yasaknâmesinin metninden bazı hükümler nakledeceğiz. 78. X. çöplük subaĢısıdır ve çevre temizliği ile alâkalı Nizâmnâme'nin ilki 88 Meriç. Ankara 1965 (Bu eserde Er-Risâlet'ül-Mimâriyye ile Sâl Mustafa Çelebi'nin Tezkirat'ül-Ebniye adlı eseri de yer almaktadır). Sinan. Oktay. Konyalı. Rıfkı Melul. min ba'd hiç ehad evi yörelerin ve dükkânların nâ-pâk tutmayub mezbele ve anın emsalinden nesne vâki olmaya. çevre temizliğini te'min için uygulaması gereken hukukî esasları belirleyen bir Nizâmnâmeyi vermiĢ olmasıdır. Mezkûr subaĢı. edeni bulıvereler. olursa gidereler. sh. IV (Leiden. . 23-37. 2. Osmanlı Devleti'nin sadece yerleĢim merkezlerinin çevre temizliği ve korumasıyla ilgilenmek üzere hususî bir memur tayin etmekle yetin-memesi. Menage.10). Washington 1987. Göyünç. bugün de muhtaç olduğumuz ve yürürlükte bulunan esaslardır. görevli memurun eline de. Aptullah.Bizi asıl ĢaĢırtan husus ise. Babinger. Kuran. Ve hamamların çirgâbı yolları mezbeleler ile tutulmuĢ ola. The Grand Old Master of Ottoman Architecture.2j (Md. Nejat. sh. elbette ki günümüzdeki çevre temizliği konusuyla alâkalı hukukî düzenlemelerle kıyaslamak doğru değildir. Ġstanbul 1948.< ve Ģehir d de oto! özel parky yürürlükte t ġimdi i zere hazırt ceğiz. ayırtlatduralar. L. Yine de 450 sene önceki bu Nizâmnâme'de günümüzde dahi tatbik edilebilecek hükümlerin bulunması. ana pâk etdüre. I. 4. kimin evine ve havlusuna yakın olursa anın döktüğü ma'lûm olıcak pâk etdüre. Biraz sonra metnini zikredeceğimiz ve üslûbunun sade olması sebebiyle aynen aktaracağımız Nizâmnâme'nin hükümlerini. Ġbrahim Hakkı. Hayatı. 38-40. V.6-7). bu bâbda kemâl-i ihtimam üzere olub çarĢularda ve mahallelerde dökülen mezbeleleri. Yani PÇevre ile -eĢele ircesine r büyük i-ıni. Meselâ. bundan ı çevre Ta Biran aktara konusuyla I man farklıd bilecek t nn çe mes! (Md. "Biz etmedük" derler ise. kimin evine ve havlusuna ve haremine yakın olursa. Bu özel çevre temizliği görevlisinin adı. ise. 19. Zira zemin ve zaman farklıdır. sh. tamamen boĢ yerlere ve Ģehir dıĢına taĢımaları mecburiyeti (Md. çevreyi kirleten esnafın artık maddeleri ve pis sularını.emri ise. Tarih ve Toplum.2). gerçekten dikkat çekicidir. "Dewshirme".3-4). 'Edirne'nin Mahalleleri Ve Sokakları Ve ÇarĢılarının Temiz Etmesi Ġçün NiĢan-ı Hümayun 1. II. nr. 1985. hamam ve hanlar gibi umuma ait yerlerin temizliğine dikkat edilmesi (Md.l). arabacıların yani bugün de oto sahiplerinin arabalarını ev ve dükkanların önüne park etmemeleri ve mutlaka özel park yerlerinde durdurma mecburiyetleri (Md. Aslanapa. El. 211. Franz. Eserlerine Dair Metinler. Mimar Sinan'ın Aslı Hakkında. 428-432. sh. anun yasağı ana ola. sh. Mimar Sinan.SU 90 sonra i '•NLI BĠLĠNMEYEN OSMANLI 161 ! Sinan Andığı C önemli Ġr. "Sinan" maddesi. en önemlisi de. sh. görülen pisliklerin o çevre halkına temizlettiril-mesi (Md. Elimizdeki iki çevre Temizliği Nizâmnâmesinden sadece birisini bu yazımızda iktibas edeceğiz. Mimar Koca Sinan. El. Çağırdub ve yasak ede. Mimar Sinan'ın Hayatına. ĠA. 1927). Eseri. "Biz etmedük" derlerse. "Sinan" Article.3-4). edeni bulı-vereler. 655661. evlerin ve dükkanların çevrelerinin temiz tutulması (Md. TTK.

Bunun üzerine Yemen Eyâleti tek eyâlet haline getirilerek 975 Zilhicce/1568 Haziran tarihinde Haleb Beylerbeyi Özdemiroğlu Osman PaĢa Beylerbeyiliğe getirildi ve buradaki isyanı bastırdı. Veliyyüddin Ef. Aynı yıl Kurdoğlu Hızır Reis de Endenozya'ya sefer düzenlemiĢti. ġunu önemli ifâde edelim ki. 7. Osmanlı Devleti'nin duraklama devresi. Pakalın. nr. c. Ancak Kanuni Sultân Süleyman'ın dirayetli Vezir-i A'zamı Sokullu Mehmed PaĢa. Manisa'da ve Kütahya'da sancakbeyliği yapmıĢ ve 42 yaĢındayken PadiĢah olmuĢtu. Sokullu tarafından Yemen Serdârı olarak gönderilen Sinan PaĢa'nın gayretleri de eklenince. Selim'le alakalı kısaca bilgi verir misiniz? Hanımları ve çocukları kimlerdir? Zamanındaki devlet büyükleri ve devletin ulaĢtığı sınırlar hakkında kısaca açıklama yapar mısınız? Sarı Sultân Selim diye de bilinen II. I. Yemen. Sarı Selim diye de bilinen II. Bu arada 978/1570 tarihinde Kıbrıs Adası Venediklilerin elinden alındı ve bir Hıristiyan Krallığa da son verilmiĢ oldu. Cin. vrk. arabacılar sığırların na'l-band dükkanında aleflemeyüb evvelden kanda alefler ise. II. maalesef Avrupalıların gözünde yenilmez ordu diye bilinen Osmanlı Ordusunun bu vasfını bozdu. Selim devrinde Osmanlı ordusu ilk defa Ġnebahtı'da Hıristiyan deniz donanması karĢısında mağlûbiyete uğradı.6. Bunun dıĢında II. II. Ve boyacıların ve aĢçıların ve baĢçıların ve semercilerin otların ve gübrelerin yol üstünde dökmekden tamam men' ve yasak edüb hâli ve halvet yerlere iletdüre.1571 tarihinde meydana gelen Ġnebahtı bozgunu. 7. Ancak înebahtı'da kaybedilen Osmanlı Donanması kısa bir zaman içerisinde yeniden inĢâ olundu. 1970. Eğer zaruret olursa. VI. Bu arada 1569 yılında Astırhan'a ve Ruslara karĢı sefer düzenlendiyse de. Daha evvel Karaman Eyâletinin PaĢa Sancağı olan Konya'da. Akgündüz. II. II. Tarih Deyimleri. Ve mezbeleden ve sığırları tersinden ne olursa. II.5. Kanu-nî'nin oğlu ġehzade Mustafa'yı bir kısım müzevvirlerin iftirasıyla idama mahkûm ettirmesiyle baĢlar ve II. Türk Hukuk Tarihi. Daha sonra da bizzat Belgrad'a 89 Bâyezid kütp. Selim 1566'da babasının vefatından 23 gün sonra Ġstanbul'a gelerek Osmanlı tahtına oturmuĢtur. sn. Selim yerine devleti idare ediyordu. Ordunun baĢında hiç bir sefere çıkmamıĢtır. devleti bu sekiz sene içerisinde belki aynı huzurla idare edemezdi. Bu arada Osmanlı ordularının desteğini alan Kırım Hânı Giray Hân'ın 24. 101/a-102/b. sn.1571 tarihinde Moskova'yı alacak kadar Rusları periĢan ettiklerini burada kaydetmemiz gerekmektedir. diğer Osmanlı Sultânlarına benzemeyen ve hem dirayette ve hem ilim irfanda onların seviyesine çıkamayan bir Ģahsiyete sahiptir. Kıbrıs Müslüman Türklerin eline geçti. SELĠM DEVRĠ (DURAKLAMA ĠġARETLERĠ BAġLIYOR) 90.. Selim devrinin parlak fetihlerinden biri de 1574 tarihinde Tunus'un kesin olarak Osmanlı topraklarına katılmasıdır. gerü anda alet ede. Zira bizzat ordusunun baĢında mücâhid fî . Kanunî devrinde iki beylerbeyilik haline getirilen Yemen'de zayıflayan Osmanlı idaresine karĢı. Osmanlı Kanunnâmeleri. uzun süre Osmanlı hâkimiyeti altına girdi. II. Selim devrini aslında bir duraklama devri saymak mümkündür. sekiz senelik saltanatından sonra 50 küsur yaĢında Saray'da 18 ġaban 982/1574 tarihinde vefat etmiĢtir. anlara pâk etdüre. Selim.10. c. hâricden ve hâli yerlere iletdüre. fetihler ve zaferler devresi olmaktan ziyâde sulh ve mu'âhedeler devresi olmuĢtur. Ve câme-Ģûyların ve kan alıcıların kanların ve çirgâbların tarîk-i amma dökmekden men' edüb hâli ve halvet yerlere iletdüre. na'l-band dükkânlarında aleflemelü olursa. sh. 540-543. Sokullu Mehmed PaĢa da olmasaydı. c. Fî Safer sene 946 (1539)" I» XI. III. 259-2261. 162 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNE gelerek ordunun huzurunda da cülus merasimini tekrarlamıĢtır. 125/b-127/a. Yeniçeri teĢkilâtı cülus bahĢiĢinden dolayı ilk defa bu PadiĢah'a baĢ kaldırma belirtileri göstermiĢtir. Selim. 8.SULTAN II. Kale Ruslardan alınamadı. Selim devrinde patlak veren hadiselerden birincisi Yemen Meselesi idi.Akgündüz. 234. Zeyd bin Ali neslinden gelen Topal Mutahhar isyan etti ve San'a ile Te'az taraflarına hâkim olan Murâd PaĢa'yı mağlûb ederek kati eyledi. Selim devri. Ve yasak ede ki.

Bu konudaki iddialar yanlıĢ ve iftiradır. ancak Kanuni devrinin ilim adamları cehalet düĢmanına. Koca NiĢancı Celal-zâde Mustafa Çelebi ve Feridun Ahmed Bey'i ve ilim adamları arasında ise ġeyhülislâm Ebüssuud Efendi. Maalesef. 9-ġehzâde Osman. Sokullu Mehmed PaĢa gibi dirayetli devlet adamları rüĢvet düĢmanına. Onun zamanında hizmet ifa eden Sadrazamlar arasında.Nurbânû Sultân. Manisa'da sancakbeyi olarak görev yaptığı günlerde.sebîlillah bir PadiĢah yerine. Osmanlı tahtına oturan en ehliyetsiz insan olduğunda Ģüphe yoktur. 91. Ebüssuud gibi . Meselenin özeti Ģudur: A) ġehzade Selim. sefahet ve cehalet gibi ana sebepler. Tekrar önemle beyan ediyoruz ki. Seltm'm oturan en tamamının A) ġehzade S ve çevresinin ı yaĢayamamıĢtır. Murad'ın annesi ve Ġtalyan asıllı bir câriyedir. Babasının zamanında getirilen ve gayr-i müslimlerce kullanılan hamr ithalat yasağını kaldırmıĢ ve gayr-i müslimler için de olsa meyhanelerin açılmasına tekrar ruhsat vermiĢtir. Sarı Selim'in hayatının diğer Osmanlı PadiĢahları gibi istikametli olmadığı ve bu yüzden de Osmanlı Devleti'nin duraklama yıllarının bunun zamanında baĢladığı iddia edilmektedir. Kâsımî ve Nigâr gibi Ģâir ve ressamlar. Gülabi Bey ve Durak Çelebi gibi müzisyenler ve Mîrek çelebi ve Adanalı Tanburî ġehzade Mustafa Çelebiler gibi hanendeler ile eğlenceli ve Ģen Ģakrak bir hayatı tercih etmiĢtir. ÇOCUKLARI: 1Sultân Murad III. Ancak hiç bir Osmanlı PadiĢahı zina fiilini iĢlememiĢtir. 10. ( lere devri rçj razam I 575-597. 12. Bu doğru mudur? ince. kendisine kadar gelen Osmanlı PadiĢahları arasında. II.Gevherhân Sultân. Celâl Bey gibi musâhibler. Kınalı-zâde Ali Efendi ve Ġmam Muhammed Birgivî'yi zikredebiliriz. 5-ġeh. ZEVCELERĠ: 1. diğer devlet adamları meyânında Piyale PaĢa. 61569 ıması ıferler I ettiril. Dede Cöngi ZEVCV ÇOCUKU» Ali. Sarı Râmî. Selim devrinde kendini göstermeye baĢlamıĢ. Bazı gayr-ı meĢru fiillere teĢebbüs ettiği mu'teber tarihçiler tarafından ifade olunmaktadır. Ancak bu. gençliğin ve çevresinin tesiriyle. 6ġehzâde Mustafa. Dahiler halkası onunla kesilmiĢ ve ancak arada sırada filizler verme dönemi baĢlamıĢtır. Nitekim çok sevdiği Edirne'de Selimiye Camiini inĢâ ettirmiĢtir. 3-ġehzâde Mehmed. Osmanlı Devleti'nin bir duraklama devrine girdiği doğrudur. devleti asıl yürüten insan diye bilinen Sokullu Mehmed PaĢa. III. 7-ġehzâde Cihangir.9-ġehzâdeC 91. 2. I KadınlanVı ĠSANLI |ı cülus BĠLĠNMEYEN OSMANLI 163 Dede Cöngî Efendi.Ġsmihân Sultân. Ancak babası Müslüman gençlerin de kaçamak olarak bu yerlere gittiğini bildiğinden ve duyduğundan böyle bir yasağa gerek duymuĢtur. Atalarının kâbına ulaĢamayan ilk Osmanlı padiĢahıdır. çevresine topladığı Sâmî. 4-ġehzâde Ali. Selim'in. manında: gayr-i mu önemle bı-man gençle™ bir yasağaj •)" girdiği c cehalet gW| nuni devlet ı istibdada i Koçi Bey v dır ki. YaratılıĢı itibariyle hâlim ve selimdi. mütevekkil bir yapısı vardı.' rının kâbına ula ancak arada sırada I ölen ilk pa Ģâir ve rts müzisyenler ve f deler ile > teĢebbüs PadiĢahı /:. hakkında söylenenlerin tamamının da doğru olduğu manasına alınmamalıdır. 8-ġehzâde Abdullah. Sarı Selim'lal madıgı ve t nunztn II. lah. Lala Mustafa PaĢa ve Özdemiroğlu Osman PaĢa'yı. 5-ġehzâde Süleyman. Ġstanbul'da doğan ve Ġstanbul'da ölen ilk padiĢahtır. Zira bütün devletleri yıkan istibdat (baskı idaresi).Fatma Sultân90. maalesef diğer Osmanlı PadiĢahları gibi müstakim bir hayat yaĢayamamıĢtır. B) ĠĢte onun bu özellikleri sebebiyle. rüĢvet. 11-ġah Sultân. Sarayından dıĢarıya çıkmayan ve sadece tenezzüh için Edirne ve benzeri yerlere giden bir PadiĢah anlayıĢı hâkim olmaya baĢlamıĢtır. Nihâî.* lerte C ArĢivi. nr. bütün bunlar gayr-i müslimler içindir.

nr. 2162. onun zamanında Kıbrıs fethedilmiĢ. II.. 250-263. sh. V. Öztuna. III. Zira aynı zamanda Ģair olan III. Devletler ve Hanedanlar. Zatenj devrinde düzenlenen Kanunnâmeler de. c. 165-168. elhak doğrudur. Belgelerle Osmanlı Tarihi. Yılmaz. Osmanlı Tarihi. Âli. sh. Ģehzadeler kavgasındaki rollerinden Ġnsan 90 Ġbn-i Kemal. Defter. Künh'ül-Ahbâr. 575-597. c. Murad devri ile baĢlamıĢtır. sh. Hemen belirtelim ki... c. 1993... 34. Tarih.. devrindeki olaylar ve önemli devlet ve ilim a-damları hakkında kısaca bilgi verir misiniz? Selim II ile Hasekisi Nur-Bânû Sultânın oğulları olub. Solakzâde. sh.. c. Kısım I. I.. Selim'in ölüm haberi üzerine. MeĢru dairede kalmakla birlikte kadına düĢkün bir tabî'atı vardır.. Matbu Nüsha. Uluçay... 585. beĢ vakit namazını da muntazaman yerine getirirdi. Âli. 40-42. Künh'ül-Ahbâr. Moskova teslim alınmıĢ ve Yemen Osmanlı ülkesine ilhak edilmiĢtir.. 164 BĠLĠNMEYEN OSMANLI gayet güzel anlaĢılmaktadır.-15. sarayında münzevî bir hayat yaĢamıĢ. Koçi Bey ve benzeri âlimler. devlet kemâl-i kuvvette olmağla eseri ol zamanda duyulamayub.. Murâd. 95.. sh. Tevârih-i Âl-i Osman. Kadınlar Saltanatı. Solakzâde. 163-167.. Rüstem PaĢa'nın aldıklarının rüĢvet değil. 6877. sh. III. Devletteki kadro yığılmaları ve bazı makamların ehliyetsiz kiĢilere devri ve benzeri hoĢ olmayan haller.. Selim'in sofuluk bahanesiyle. nr.SULTAN III. Bütün bunlara rağmen. son zamanlarına doğru Cuma namazlarını dahi Saray Camiinde edâ etmeye baĢlamıĢtır. sh. 455/b-504/a. babasının Saruhan Sancak Beğliği sırasında 5 Cemâziyel-evvel 953/4 Temmuz 1546 tarihinde Manisa'nın Bozdağ Yaylağında dünyaya gelmiĢtir. Manisa Sancakbeyi bulunan oğlu Murad. 5. I.. sh. Murad bir cihetten de mutasavvıftır ve Fütûhât-ı Sıyâm ve Esrârnâme adlı iki tane tasavvufa dair eserleri de vardır. III. Bu yüzden Sokullu Mehmed PaĢa'nın sadrazamlığı süresince iĢler iyi gitmiĢse de. Ģahsiyeti. Kantemir.. Es'ad Efendi. c. D. 7859.. duraklamayı Kanuni devrinin sonlarına doğru baĢlatmıĢlardır ki. ihsan olduğu Ģeklindeki i-zahlar enteresandır. PadiĢahların Kadınları Ve Kızları. I. Osmanlı Devleti'nin düĢmanı ve devlet adamı bir tarihçi olan Dimitri] Kantemir. D. I. E. sh. II. Fakat bütün bunlara karĢın. c. Murad devrinde vuku' bulan 91 Peçevî. Ahmed Refik. c. UzunçarĢılı. sırf Ģarap içmek ve baĢka dünya zevklerinden yararlanmak için. Murad zayıf iradeli ve muhtelif tesirler altında kalabilen bir Ģahsiyete sahipti. Nitekim Koçi Bey Ģöyle demektedir: "Ma'lûm-ı hümâyûnları olduğu üzere.. Topkapı Sarayı Müzesi ArĢivi.. . Selim ile ilgili Ģunları söylemektedir: "Âlimlerle konuĢup hoĢ vakit geçirmeyi çok sevdiği gibi. E. Yeni bir Ģey söylemiĢ olmak için okurlarına yaranmak isteyen bazı tarihçiler..kazayı elinde tutan büyük hukukçular istibdada kısmen sed teĢkil ettiklerinden. M URA D DEVRĠ 92. Ġstanbul'a gelerek 28 yaĢında 1574 yılında tahta geçti.. Selim görünüĢte son derece dindar gözükürdü"91. silsile-i âliye-i Âl-i Osman PâdiĢâhlarından evvelâ vüs'at-i memleket ve kesret-i hazîne ve Ģevket cihetinden kemâl bulan merhum ve mağfur Sultân Süleyman Hân olub ve yine ihtilâl—i âleme bâ'is olan ahvâl dahi anların zamanında zuhur edüb... Osmanlı tarihinde en fazla kadınla meĢru dairede yaĢayan padiĢah unvanını alabilir. Saray'ın gizli dairelerine çekildiğini söylerler. 966/1558 tarihinde ġehzade Murad AkĢehir Sancak Beğliğine getirilmiĢ ve babasıyla amcasının taht mücadelesinde Konya Muhafızlığı görevini yürütmüĢtür. 1-42. X. zahir oldu".. yükselme hızının bütün bütün durmadığını i göstermektedir.. eski gayretlerin devamı olarak. soytarılarla da eğlenmesini bilirdi.. Gerçek olan Ģudur ki. Tarih. 438-439. 21 sene kapalı bir hayat yaĢayan III. 1562 tarihinde Manisa Sancak Beğliğine tayin edilmiĢ ve padiĢah oluncaya kadar bu vazifede kalmıĢtır. vrk. onun vefatından sonra devlet idaresi Valide Sultânların ve bazı menfaatperestlerin tesiriyle daima kötüye gitmiĢ ve Osmanlı Devleti'nin duraklaması tam manasıyla III... sh. c.. sh. BĠLĠNMEYEN OSMANLI. 438-504. bu kadına düĢkünlüğü gayr-i meĢru hayat yaĢıyor manasına alınmamalıdır. sh. bunların acı neticeleri fazlaca görülmemiĢtir. hakkında en çok dedikodu bulunan II. Kanuni devrinin sonlarına doğru baĢlar. Babası II. bir kaç senedir ki. Murad. hadiseler Ģunlardır: Fas Sultanlığının O: kısımları Osmanlı hâkimiye devlet halinde bulunuyord XII. 179-206. Sadrazam Rüstem PaĢa'nın bunların baĢını çektiği. Peçevî.

125-126; Yazma Nüsha, Süleymaniye Kütp. Es'ad Efendi, nr. 2162, vrk. 455/b-456/a; Kantemir, c. I, sh. 263-264; Yılmaz, Belgelerle Osmanlı Tarihi, c. II, sh. 205; UzunçarĢılı, Osmanlı Tarihi, c. III, Kısım I, sh. 40-41; Akgündüz, Osmanlı Kanunnâmeleri, c. VII, sh. 215-896; c. X, Koçi Bey Risalesi, md. 134. ¦¦'¦,-....-;-¦ --¦ ¦¦'.-. -.. ¦-PLI BĠLĠNMEYEN OSMANLI 165 luvk-l li ve l,wı laıır. lan l« Sili* hadiseler Ģunlardır: Fas Sultanlığının Osmanlı Hâkimiyetine Girmesi: Afrika kıtasının bütün kuzey kısımları Osmanlı hâkimiyetinde bulunmasına rağmen sadece Fas Sultanlığı müstakil bir devlet halinde bulunuyordu. Ancak son yıllarda Fas'ta taç ve taht kavgaları baĢ göstermiĢti. Fas Sultânı Mevlây Muhammed, Portekizlilerle iĢbirliğine baĢlamıĢ bulunuyordu. Buna karĢılık Fas tahtını ele geçiremeyen Abdülmelik, Osmanlılara sığınıp, kendisinin Fas Sultanlığına getirilmesini istemiĢti. Ġsteği kabul edilerek Cezayir Beylerbeyi Ramazan PaĢa'ya emir verildi. Fas ordusu mağlûp edilerek Abdülmelik, Fas Sultanlığına getirildi (1576). Bu tarihten sonra Fas'ta Osmanlı hâkimiyeti baĢladı. Bu sırada saltanat iddiasından vazgeçmeyen Mevlây Muhammed Portekizlilerden yardım istedi. Portekiz Kralı Sebastian 80 bin kiĢilik büyük bir kuvvetle Fas'a geldi. Ramazan PaĢa idaresinde Osmanlı ve Fas kuvvetleri 1578 yazında Portekizlileri Vadi's-sebil SavaĢı'nda fena halde bozguna uğrattılar. Kral Sebastian, muharebe meydanında öldü. Lehistan'daki Osmanlı Hâkimiyeti (1575): Lehistan Kralı Sigismund Ogüst ö-lünce, memleket taht kavgasına düĢmüĢtü. Avusturya ve Rusya kendilerinin gösterdikleri namzetlerin Leh Kralı olması için faaliyet gösteriyorlardı. Hattâ bu maksatla, Rusya kuvvet bile sokmaya kalkıĢtıysa da, Osmanlı kuvvetlerini karĢısında bulunca geri çekilmeye mecbur kaldı. Osmanlı Devleti için Lehistan çok ehemmiyetliydi. Bu yüzden diğer devletlerden daha atik davranıp, nüfuzunu kullanarak kendisine tâbi Erdel Beyi Bathory'yi Leh Krallığına seçtirdi (1575). Lehistan bundan sonra vergiye bağlandı ve 1578 yılına kadar Osmanlı himayesinde bir devlet olarak kaldı. Sokullu Mehmed PaĢa'nın Ölümü (1579): III. Murad'ın cülusundan sonra hükümet idaresinin baĢında yine Sokullu Mehmed PaĢa vardı. Ancak son zamanlarda saraydaki bazı Ģahısların tesiriyle Sokullu'ya olan itimad ve muhabbet azaldı ve hatta Sokullu'nun zevcesi Ġsmihan Sultân ve Valide Nurbânû Sultân olmasaydı belki de görevden azledilecekti. Üç padiĢah devrinde aralıksız sadrazamlık yapan Sokullu Mehmed PaĢa, Osmanlı tarihinde ehemmiyetli yeri olan bir devlet adamıdır. Aslen Bosna'nın Sokkuloviçi köyünden alınmıĢ bir devĢirmedir. Zekâ ve kabiliyetiyle yükselmiĢ, kaptan-ı deryalık dâhil, devletin çeĢitli hizmetlerinde bulunmuĢtur. Bir savaĢ adamı olmaktan ziyâde, onun siyasi tarafının daha büyük olduğu görülür. Sultân III. Murad devrinde, Sokullu'nun eski nüfuzunun kalmadığı anlaĢılıyor. Ġran Harpleri ( 1578 = 1590): III. Murad, padiĢah olduğu zaman, Ġran Hükümdarı ġah Tahmasb, Tokmak Han idaresinde bir elçilik heyeti yollayarak tebriklerini ve hediyelerini sunmuĢtu. Elçilik heyeti Ġstanbul'da gayet iyi karĢılanmıĢtı. Fakat bir müddet sonra ġah Tahmasb'ın ölmesiyle Ġran'da taht kavgaları baĢladı. Bir ara Tahmasb'ın oğlu Ġsmail, Ģahlığı elde etti. Bunun zamanında Osmanlı-Ġran dostluğu bozuldu. Osmanlı Devleti Avrupa ile sulhlar yaparak Ġran ile meĢgul olmaya baĢladı. Çünkü ġah, Osmanlılarla süren barıĢı terk ederek, Doğudaki Kürtleri aleyhimize kıĢkırtıyordu. II. ġah Ġsmail de ölünce Ġran'da taht kavgalarının sürüp gitmesinden Osmanlılar istifade etmek istediler. Doğudaki valilerin de durumunu müsait görüp, Ġran'a saldırmanın vaktidir yollu haberler üzerine, Sultân III. Murad 1578 yılında Ġran'a harb açtı. O zaman Sokullu Mehmed Pasa daha sağdı ve Ġran savaĢına engel olmak istedi. Sokullu Mehmed PaĢa, Ġran'ın geniĢ bir ülke olduğunu, galip gelinse bile ġit olan halkının itaat altına alınamayacağını söylüyordu ki, bunda ne kadar haklı olduğu sonradan anlaĢıldı: PadiĢah, kendisi sefere gidecek karakterde bulunmadığından, ordunun baĢına Lala Mus166

BĠLĠNMEYEN OSMANLI tafa PaĢa'yı serdar tayin etti. Lala Mustafa PaĢa'nın asıl hedefi, Gürcistan'ı istilâ etmek olacaktı. Topladığı kuvvetlerle Gürcistan'a girip, fetihlere baĢlayan Lala Mustafa PaĢa, Tokmak Han idaresinde bir Ġran ordusunun üzerine geldiğini duyunca buna karĢı maiyetindeki kumandanlardan Özdemiroğlu Osman PaĢa'yı yolladı. Osman PaĢa, Ġran kuvvetleriyle Çıldır'da karĢılaĢtı ve Tokmak Han'ı mağlûp etti (1578). Lala Mustafa PaĢa, Gürcistan içinde ilerleyerek Tiflis'i ele geçirdi ve ġirvan'a doğru ilerledi. ġirvan'ın bir kısmını zapteden Lala Mustafa PaĢa, Özdemiroğlu Osman PaĢa'yı serdar tayin ederek kendisi Erzurum'a döndü. Ġran kuvvetleri Osman PaĢa üzerine taarruza geçtiierse de mağlûp olup çekildiler. Fakat Ġranlıların tecavüzü bitmiyordu. Kuvvetleri çok azalan Osman Pasa, geri çekilmek zorunda kaldı. Muharebelerin Ġran lehine dönmeye baĢlaması üzerine Lala Mustafa PaĢa, azledilerek, yerine Koca Sinan PaĢa serdar tayin edildiyse de kayda değer hiç bir muvaffakiyet elde edilemedi. Özdemiroğlu büyük bir gayretle Ġran savaĢlarına devam ediyordu. Nitekim 1583 yılında MeĢ'ale SavaĢı denen savaĢta bir kere daha Ġranlıları yendi. MeĢ'ale SavaĢı'ndan sonra Ġranlılar, ġirvan bölgesini boĢaltmak zorunda kaldılar. Yeni serdar Ferhad PaĢa, büyük kuvvetlerle Ġran sınırına gelip, bâzı muharebeler yaptı: Daha sonra sadrazam ve serdar tayin edilen Özdemiroğlu Osman PaĢa ile beraber Tebriz'i almayı baĢardılar. Osman PaĢa'nın vefatından sonra Ferhad PaĢa, ikinci defa olarak serdarlığa getirildi. Ferhad PaĢa'nın bu ikinci serdarlığında Osmanlı orduları bazı muvaffakiyetler daha kazandılar. Ayrıca Doğuda Türkistan Hükümdarı Özbek Han, Ġran'a saldırınca ġah Abbas, Osmanlılardan barıĢ istedi. 1590 yılında yapılan Ferhad PaĢa AntlaĢmasına göre: Tebriz, ġirvan, Gürcistan, Dağıstan bölgeleri Osmanlılara verilecekti. Büyük kayıplar karĢılığında alınan bu yerler, Osmanlıların elinde fazla kalmayacak, tekrar Ġranlılara geçecektir. Yeniçeri ve Sipahi Ġsyanları: Ġran'la anlaĢma yapıldıktan sonra Ġstanbul'da Yeniçeri ve Sipahi isyanları vuku' buldu. Bu isyanlar her ne kadar ulufe (Yeniçerilere üç ayda bir verilen maaĢ) yüzünden çıkmıĢsa da, asıl sebebini devlet teĢkilâtının bozulmaya yüz tutmasında aramak daha doğru olacaktır. Ġlk defa III. Murad devrinde Yeniçeri Ocağına rast gele kimseler alınarak kanun bozuldu. Yine ilk defa rüĢvetle iĢ görülmeye baĢlandı. Askere ayarı düĢük akçeler verilmek istenince Yeniçeriler, isyan ederek saraya yürüdüler. Âsiler defterdarın baĢını istediler. Ġstekleri yerine getirilince büsbütün Ģımardılar. 1589 yılında meydana gelen bu olaya Beylerbeyi Vak'ası denmektedir. III. Murad devrinde 1593 yılında da sipahilerin isyanını görüyoruz. Ulufelerinin geri bırakılmasına kızan Sipahiler, saraya yürüyüp defterdarın kafasını istediler. Kendilerine nasihat etmek için gelenleri kovdular. Ġstanbul halkı da seyretmek için saraya dolmuĢtu. Halk dıĢarı çıkarılırken "Urun hâl..." diye bir ses duyuldu. Saray muhafızları bunu PadiĢahın emri sanarak âsilerin üzerine saldırdılar ve dört yüze yakın âsiyi öldürdüler. Diğerleri kaçarak kurtuldu. Yeni Bir Haçlı Ġttifakı Ve Nemçe (Avusturya) Harbleri (1593-1606): Bosna Beylerbeyi Telli Hasan PaĢa, Avusturya topraklarına 1593 yılında büyük bir akın harekâtına giriĢmiĢti. Avusturya valilerinin Osmanlı sınırlarına tecâvüzlerine karĢılık yapılan bu harekât, mağlûbiyetle neticelenmiĢ, komutanla birlikte çok Ģehid verilmiĢtir. Bu hadise Osmanlı-Nemçe harblerinin baĢlamasına sebep olmuĢtur. Nemçe savaĢına Sadrazam Dara" Kınm nal BĠLĠNMEYEN OSMANLI 167 Sinan PaĢa gönderilmiĢti. Budin Beylerbeyi imdada giderek Nemçe ordusuyla harbe girdi ve mağlub oldu. Nemçeliler çok sayıda Macaristan kalesini ele geçirdiler. 1594 yılı baharında da Estergon Kalesini muhasara altına aldılar; ancak muvaffak olamadılar. Kırım kuvvetlerinin yardıma gelmesine rağmen tam bu sırada Osmanlı Devleti'nin baĢına bir gaile daha çıktı: Osmanlı Devleti'ne tâbi olan Erdel, Eflak ve Boğdan Beyleri Papa'nın teĢvikiyle isyan edip Avusturya tarafına geçtiler. Tam bu sırada yani 1595 yılında PadiĢah III. Murad vefat eyledi. III. Murad'ın saltanatının sonuna doğru Osmanlı topraklan yaklaĢık 19.902.191 km2 idi. Buna Avrupa'da Polonya, Afrika'da Fas dâhildir. III. Murad zamanındaki sadrazamlar arasında, yılların sadrazamı Sokullu Mehmed PaĢa, Koca Sinan PaĢa, Özdemiroğlu Osman PaĢa ve Mesîh PaĢa'yı; diğer komutan ve devlet adamlarından Kaptanıderya Kılıç Ali PaĢa, Damad Ġbrahim PaĢa, Okçu-zâde Mehmed PaĢa ve Muallim-zâde NiĢanı Mahmûd Çelebi'yi; ġeyhülislâmlar arasında Hâmid Efendi,

Ma'lûl-zâde Mehmed Efendi, Müeyyed-zâde Abdülkadir Efendi, Bostan-zâde Mehmed Efendi ve Bayram-zâde Hacı Zekeriya Efendi'yi zikredebiliriz92. 93. Sultân III. Murad'ın aile hayatı aleyhinde çok Ģeyler duyuyor ve zamanında devleti kadınların idare ettiğini bazı eserlerden okuyoruz. Bunlarda hakikat payı var mıdır? Osmanlı PadiĢahları içinde en çok cariyelerle münasebette bulunan (teserrî hakkını kullanan) ve en fazla çocuğu olan PadiĢah'dır. Biraz sonra sayacağımız tahmînen dört kadını dıĢında 40'a yakın haseki denilen gözdesi bulunduğu söylenmektedir. Çocuklarının sayısı 100'ü geçmektedir. Ancak bunlar bebekken veya küçük yaĢlarda öldüklerinden dolayı, ölümünde hayatta 19'u erkek ve 30'u kız olmak üzere 49 çocuğunun bulunduğu iddia edilmektedir. Maalesef 19 Ģehzadesi, Mehmed III PadiĢah olunca zayıf fetvalarla fitnenin defi için öldürüldü ve Ģehid sayıldıklarından cenaze namazlarını ġeyhülislâm Bostan-zâde Efendi kıldırdı. Önemle ifade edelim ki, III. Murad'ın 40'a yakın câriye ile yaĢaması, meĢru bir hakkın suiistimali veya ifrat sayılabilir. Ancak meĢru dairede kaldığı ve baĢkasının namusuna değil, has odalık olarak aldığı cariyelerle beraber olduğu kesindir. Bunlardan aynı anda devamlı olarak hayat yaĢadığı 4 kadının olduğu ifade edilmektedir. III. Murad'ın bu hayatı yaĢamasında devlet iĢlerine karıĢan Safiye Sultân ile Valide Sultân Nurbânû'nun mühim rolü vardır. Kim, ne derse desin, Osmanlı PadiĢahları arasında her konuda en çok suiistimal yapan PadiĢah III. Murad ve oğlu III. Mehmed olmuĢtur. Buna rağmen, Farsça ve Arapça bir divan yazacak kadar âlim ve Ģair olan III. Murad, meĢru daire dıĢına çıkmamıĢtır. Bu hayatı yaĢamasında, cinsî hayatının da önceleri problemli olmasının tesiri bulunduğu ve neticede genç yaĢta, bu düzensiz hayatın etkisiyle vefat ettiği tarihçiler tarafından açıklanmaktadır. III. Murad'ın bu düzensiz hayatından istifade eden Valide Sultânlar ve hatta Kal92 Peçevî, Tarih, c. II, sh. 2-163; Solakzâde, sh. 597-620; Âli, Künh'ül-Ahbâr, Es'ad Efendi, nr. 2162, vrk. 492/a-596/a; Kantemir, c. I, sh. 265-273; Yılmaz, Belgelerle Osmanlı Tarihi, c. II, sh. 207-240; UzunçarĢılı, Osmanlı Tarihi, c. III, I, sh. 42-71, 114-115; Bekir Kütükoğlu, "Murad III", ĠA, sh. 615 vd.; BA, Kepeci, nr. 262, sh. 1 vd; Maliyeden Müdevver, nr. 563; Kunt, Metin, Sancaktan Eyâlete, 1550-1650 Arasında Osmanlı Ümerâsı ve Ġl Ġdaresi, Ġstanbul 1978, sh. 133 vd. ¦ - ¦- ¦¦•¦ - - ¦ ¦:.¦¦'•¦!•¦-¦.¦• -;¦,„,;„;.,, ¦,, ^^Hfti^^^^^^^ 168 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYEN OSMA falar bile, devlet idaresine karıĢır hale gelmiĢlerdir. ġöyle ki: Maalesef Osmanlı Devleti'nin duraklamasında ve hatta gerilemesinde en büyük rolü oynayan sebeplerden biri de, bir yüzyıla yakın, Kadın Efendilerin devlet iĢlerine karıĢmaları olmuĢtur. Özellikle Kanuni'nin karısı Hürrem Sultân, Mahidevran'ı Manisa'ya sürdürüp baĢ kadınlığı ele geçirdikten sonra, bir zamanların Valide Sultânları gibi, haremin reisi haline gelmiĢ ve daha da ileri giderek devletin iĢlerine karıĢmıĢtır. ġehzade Mustafa'nın öldürülmesinde mühim rol oynamıĢtır denilirse, mesele daha iyi anlaĢılacaktır. Kanunî Sultân Süleyman'ın vefatından sonra PadiĢahların ordularının baĢına geçerek sefere gitmeyiĢlerinde ve Saraya kapanıp kalmalarında maalesef bu Ģekildeki Kadın Efendilerin mühim rolü olmuĢtur. III. Murad'ın baĢ kadını Safiye Sultan'ın ve bunu takip eden Kösem Sultan'ın hem baĢ Kadın Efendi ve hem de Valide Sultân sıfatlarıyla nasıl devleti idare etmeye kalkıĢtıkları, maalesef tarihin acı sayfalarında kötü örnekler olarak doludur. IV. Mehmed'i idare eden Turhan Sultân'dan sonra bu iĢin ortadan kalktığını söyleyebiliriz. III. Murad'ın annesi Nurbânû Sultân ile Safiye Sultân arasındaki çekiĢmeden istifâde eden Canfedâ Kalfa'nın bile, Nurbânû Sultan'ın yanında yer alarak III. Murad'a tesir ettiği ve hatta kardeĢi Ġbrahim'i liyâkati olmadığı halde Diyarbekir Beylerbeyliğine tayin ettirdiği nakledilmektedir. Kanunî Sultân Süleyman zamanından beri Harem'in dıĢiĢleriyle meĢgul olan ve Yahudi asıllı olduğu söylenen Esther Kira isimli Kalfa'nın da Sipahilerin isyanına sebep olduğu ve neticede çıkardığı fitne sebebiyle Sultân Ahmed Meydanında idam edildiği nakledilen acı olaylar arasında yer almaktadır. ZEVCELERĠ: 1- Safiye Valide Sultân (Venedikli Baffo); III. Mehmed ile AyĢe Sultan'ın annesi ve câriye. Osmanlı hareminde devlet iĢlerine en çok müdahale eden Kadın Efendi. 2- ġems-i Ruhsâr Haseki; Rukıyye Sultan'ın annesi. Medine'de vakfı var. 3- ġâh-i Hûbân Haseki. 4-IMâz-perver Haseki. (MeĢru dairede beraber olduğu cariyelerin 4O'ı ve çocuklarının 100'ü aĢtığı söylenmektedir. Biz sadece bazılarını kaydetmekle yetindik.). ÇOCUKLARI: 1-ġehzâde Osman. 2-

ġehzâde Süleyman. 3-ġehzâde Cihangir. 4-ġehzâde Mahmûd. 5- Sultân Mehmed III. 6-ġehzâde Bâyezid. 7-ġehzâde Mustafa. 8-ġehzâde Abdullah. 9- AyĢe Sultân. 10- Fahri Sultân. 11- Fatma Sultân. 12- Mihriban Sultân. 13- Rukıyye Sultân. 14-ġehzâde Abdurrahman. III. Murad'ın babasından farkı, iki yönde kendini göstermektedir: Birincisi, babası kendi hayatını yaĢarken, devlet iĢlerini tamamen Sokullu Mehmed PaĢa gibi liyakatli devlet adamlarına bırakmıĢtı. III. Murad ise, hem Saray'da kendi hayatını yaĢıyor ve hem de devlet iĢlerini vasıflı devlet adamlarına bırakamıyordu. ĠĢte bu boĢluktan istifade eden Valide Sultân Nurbanu, Kadın efendi Safiye Sultân ve kalfa Canfedâ devlet iĢlerine de karıĢmaya baĢlamıĢlardı. Ġkincisi, babası II. Selim'in en azından gençliğinde de olsa gayr-i meĢru denebilecek bazı fiilleri iĢlediği söylenmektedir. Ancak III. Murad, babasından farklı olarak hem Arapça ve Farsça Ģiir yazacak kadar âlim ve hem de hayatında gayr-i meĢru hiç bir iĢ yapmayacak kadar da takva sahibi idi. Onun en büyük kusuru, meĢru daire içinde de kalsa, kadınlar konusundaki suiistimalidir93. 93 Peçevî, Tarih, c. II, sh. 2-10; Solakzâde, sh. 597-600; Âli, Künh'ül-Ahbâr, Es'ad Efendi, nr. 2162, vrk. 492/a-500/a; UzunçarĢılı, Osmanlı Tarihi, c. III, Kısım I, sh. 40-44; Uluçay, PadiĢahların Kadınları ve Kızları, sh. 43-46; Harem II, sh. 47-50, 145-147; Ahmed Refik, Kadınlar Saltanatı, c. I, sh. 99-134; Öztuna, Devletler ve Hanedanlar, c. II, 170-173; Meselenin çarpıtılarak anlatılmasına misâl için bkz. Altında), Osmanlı'da Harem, 13-16. ;, ; 94. III. Murâı Ġslâm Hul Hayır edilen yandırarak beĢ I mahiyetinde değ diği de Ģüphelidiı yanmaktadır. III. Mehmed, bilir. Zira < makla ben tane erkekl günahsız biri Zira herhangi! safhasında de Bu kısa izi bir Ģeye da Bunlardan] "Nizâm-ı ı lemedikleri vakitli Ayrıca ülû'H Ģahsın fil-haklka f sonra refinden ( PadiĢahın kullana Dede Efeni (ettiğinin biz de f yapıldığını biz j diyoruz. istemly 95. III.) Buc Ma'rûf v dünyaya t ġam'dan .< Mısır'a döra dü ve 979/l| larınahızv 94 Sol*Ġ Efendi, SiyS PASLI BĠLĠNMEYEN OSMANLI T69 irine 94. III. Murâd'ın ve oğlu III. Mehmed'in ma'sum kardeĢlerini öldürmeleri, Ġslâm Hukuku açısından izah edilebilir mi? ibi, ĠSefeâHayır edilemez. III. Murad, çevresinin de etkisiyle ve siyâseten kati esasına dayandırarak beĢ kardeĢini idama mahkûm ettirmiĢtir. Bu idam hadiseleri, had cezası mahiyetinde değillerdir. Fıkıh kitaplarında tasvir edilen siyâseten kati kategorisine girdiği de Ģüphelidir. Girse de, mevhum mazarratı nazara alan çok zayıf bir görüĢe dayanmaktadır. III. Mehmed, bu konuda en pervasız ve Ģer'î hükümlere aykırı davranandır denilebilir. Zira elimizde kuvvetle muhtemel bir zararın olduğuna dair kesin bilgi bulunmamakla beraber, siyâseten kati müessesesinin suiistimal edildiği de bir vâkı'adır. Zira 19 tane erkek kardeĢini ve basit jurnaller yüzünden kendi oğlunu (ġehzade Mahmûd), günahsız bir Ģekilde idam ettirmiĢtir. Bunun Ģer'î bir izahını yapmak mümkün değildir. Zira herhangi bir isyan söz konusu olmadığı gibi, fitne ve fesadın vukuu da tahakkuk safhasında değildir. Bu kısa izahtan sonra, Ģu soruyu cevaplandırmak gerekmektedir: Acaba bunlar hiç bir Ģeye dayanmadan mı bu fiili iĢlemiĢlerdir? Hayır. Dayandıkları bazı esaslar vardır. Bunlardan birisi, zayıf da olsa, bazı Ġslâm Hukukçularının Ģu fetvalarıdır: "Nizâm-ı memleketin bozulmasına sebep olan, fitne ve fesada teĢvik edenler, bu Ģenî' fiilleri bizzat iĢlemedikleri vakitlerde dahi, kati edilebileceklerine fetva verilmiĢtir. Ayrıca ülü'l-emre tanınan bu siyâset hakkının tatbiki için bil-fiil fesadın tahakkuku ve sebeb-i âdî olan Ģahsın fil-hakika Ģerir ve müttehem olması da Ģart değildir. Zira vukuundan evvel def'-i fesâd, vukuundan sonra ref'inden daha kolay olduğu müsellemdir. Bir bid'atçının bid'atının

yayılacağından korkan dindar PadiĢahın kullan ondan korumak ve nizâm-ı âlem için, o mübtedi'i kati ve idam etmesi caizdir". Dede Efendi'nin çok zayıf fetvaları da esas alarak, kardeĢ katlinin sınırlarını geniĢlettiğinin biz de farkındayız. Zaten bazı kardeĢ katli olaylarının Ģartları gerçekleĢmeden yapıldığını biz de kabul ediyoruz. Kısaca bu hareketi tasvip etmek mümkün değildir diyoruz. Bu meseleyi bütün yönleriyle daha evvel izah ettiğimizden tekrara girmek istemiyoruz. Ancak o sorunun cevabını mutlaka okumanızı tavsiye ediyoruz94. 95. III. Murad zamanında Astronom Takıyyuddin tarafından yapılan Ġstanbul Rasad-hânesi'nin Osmanlı ġeyhülislâmı Kâdî-zâde ġemseddin Ahmed Efendi tarafından yıktırıldığı doğru mudur? Bu olayı ayrıntılarıyla anlatmakta yarar vardır. Asıl adı Takıyyuddin Mehmed bin Ma'rûf ve unvanı da er-Râsıd yani astronom olan Takıyyuddin, 1521 yılında ġam'da dünyaya gelmiĢtir. Babası da Mısır'ın ileri gelen âlimlerinden olan Takıyyuddin, Mısır ve ġam'dan sonra Ġstanbul'a gelerek meĢhur hocaların yanında ilmini tamamladı. Tekrar Mısır'a döndü ve astronomi dersleri de aldı. II. Selim zamanında tekrar Ġstanbul'a döndü ve 979/1571 yılında MüneccimbaĢılığa yükseltilerek Ġstanbul'da astronomi çalıĢmalarına hız verdi. Takıyyuddin, astronomik hesaplarda esas alınan eski Uluğ Bey Zîc'inin 94 Solak-zâde, sh. 621; Peçevî, c. I, sh. 439, 504; Akgündüz, Osmanlı Kanunnâmeleri, c. II, sh. 14 vd.; Dede Efendi, Siyâsetnâme, Tercüme, sh. 6, 25-28; Akman, KardeĢ Katli, sh. 98-105. 170 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYEN OSMAN1, i tamamen eskidiğini ve mutlaka yenilenmesi gerektiğini devlet ricaline anlatmaya çalıĢtı. ġeyhülislâm Hoca Sa'deddin'in ciddi tavsiyeleri ile III. Murad'ın dikkatini çekti ve Ġstanbul'da Tophane Bayırı üzerinde yani Ģu anda Fransız Sefarethanesinin bulunduğu yerin yakınlarında Ġstanbul Rasadhânesini kurdu. III. Murad'ın talimatıyla bu Rasadhânenin bütün masrafları devlet hazinesinden karĢılandı ve bunun için 10.000 altın harcandı. Kendisine de 3.000 altınlık bir ze'âmet verildi. Burası kuruluncaya kadar, Galata Kulesinde çalıĢmalarına devam etti. KuruluĢ tarihi 987/1579'dır. MüneccimbaĢı Takıyyuddin Efendi bu konuda bir ilke imza basıyordu. Zira Avrupa'da Danimarka Kralı II. Frederick'in teĢvikleriyle Tycho-Brahe'nin kurduğu rasadhâne ancak 1585 tarihinde tamamlanmıĢtı. Osmanlı Devleti 10 yıla yakın bir zaman önde gidiyordu. Takıyyuddin, bu sahada 20'ye yakın eser verdi ve çalıĢmaları engellenmek istese de, 1585 yılında vefat edinceye kadar araĢtırmalarını aralıksız sürdürdü. 1577-1580 yılları arasında Hoca Sa'deddin'den sonra ġeyhülislâmlık makamına o-turan Kâdî-zâde Ahmed ġemseddin Efendi, doğru ve tok sözlü bir insandı. PadiĢahın bir çok fermanlarını Ģer' -i Ģerife aykırıdır diyerek reddetti. Yargı mensuplarını protokolde Beylerbeyilerin önüne geçirmek için elinden geleni yaptı. Ancak bazı meselelerde, Ģahsî anlaĢmazlıkların da etkisiyle, "astronomi ilminin sırlarına vâkıf olarak istikbali öğrenmeye çalıĢmanın devlete uğursuzluk getireceği" gerekçesiyle, III. Murad'a, Takıyyüddin'in inĢa ettirdiği Rasadhânenin yıkılması için ilamda bulundu. ġeyhülislâmın ilamına uyan PadiĢah, Kaptan-ı Derya Kılıç Ali PaĢa'ya, Rasadhânenin yıkılması için kati talimat verdi ve Ġstanbul Rasadhânesi maalesef yıkıldı. Böyle bir kararı tasvip etmek mümkün değildir. Ancak ġeyhülislâmın karĢı çıktığı husus, müneccimlik yaparak geleceğe ait haberler vermektir. Bu konuyu Osmanlı Dev-leti'nin aleyhine kullanmaya çalıĢan yazarlar, baĢka meselelerde, müneccimliğe Ģiddetle karĢı çıkarlarken, burada farklı bir yaklaĢım sergilemektedirler. Çifte standartlı davranmamak gerektir. Ayrıca bu mesele, ġeyhülislâm ile diğer makamlar arasında bir çekememezlik konusu da olabilir. Sonradan Kâdîzâdelerin, aĢırı fikir ve tutumları sebebiyle, Osmanlı tarihinde soğuk bir taassup rüzgarının esmesine yol açtıklarını biliyoruz. ġeyhülislâm Kâdî-zâde'yi aynı kefeye koymak mümkün olmasa dahi, Kâdî-zâdeler ve benzeri soğuk taassup sahipleri için Kâtip Çelebi son noktayı koymaktadır ve biz de sonuna kadar bu görüĢün yanındayız: "Müslümanların sultânı bu makule soğuk taassup sahiplerini, kim olursa olsun, tedip etmesi dinî görevleri arasındadır. Çünkü seiefde bu çeĢit muta'aassıplar yüzünden çok fesadlar meydana gelmiĢtir. Gerek Halvetî ve gerek Kâdî-zâdeli bazı ahmakların görünürdeki salâhlarına bakılmayıp bunlara fırsat verilmeye. Nizâm-ı âlem ancak ve ancak halk haddinden tecâvüz etmemekle mümkündür".

Mahallî ve belli Ģahısların zihniyetine ait olan hatalar tamim edilmemelidir. Bu olayın Osmanlı'da ilmi geri bıraktığı doğrudur; ancak bunun Osmanlı Devleti'nde genel bir zihniyet olduğu doğru değildir. Çünkü ta Fâtih devrinden beri konu ile ilgili çalıĢmalar tarihçiler tarafından çok iyi bilinmektedir95. 95 Takıyyuddin, Cedâvil-i Rasadiye, Ġstanbul Rasathanesi kütp. nr. 378; Âlât'ür-Rasadiyye li Zîc-i ġehinĢâhiyye, ĠÜ. Ty. nr. 1993; Nevl-zâde Atâî, Hadâık, ġakâik Zeyli, c.II, sh. 286-287; Kâtip Çelebi, Mizan'-ül-Hakk, Ġstanbul 1286, sh. 122-123; Döğen, ġaban, Müslüman Ġlim Öncüleri Ansiklopedisi I-II, Ġstanbul 1992, c. II, sh. 633-643; Ünver, Süheyl, Ġstanbul Rasadhânesi, Ankara 1969; Meselenin çarpıtılması örneği için bkz. Yılmaz, Osmanlı'nın Arka Bahçesi, sh. 82-90. 96. Sokullu Mek yaptığı ( Bosna'nın] devĢirmedir. Oğullarından j devĢirilerek Edlr hizmetiyle En rikâbdârlık, ı daha sonra < beyliği; Ġran s II. Selimin kızıl PaĢa'nın \ yıl II. Selimi müĢtür. Kanuni i tam bir basiret J kamındadır. PaĢa ve I III. Murad'ın i kullanamaz Ġl ve yakınları, Ġl Murad bütün-S Sokullu, I nak taraflı Peçevf, i çıktığı güm olmadığım i sahibi olan j diği nakl doğru olu Tl yönleri nacaktır, II vermesi} hissesi 1 sonra 9 Sadâretti Mekke'de takva lı idare e »OSMANLI "alıĢı çekti ıduMi.ıyıd bu ı10.000 Bit kadar, | Zira Avru-^tasadhâne ı önde gellenmek mına o-LPadiĢa-ıı proto-erde, kistik-Ģ#, III. i, ġey1i çıktığı iı DevBĠLĠNMEYEN OSMANLI 171 |'.!iz de t. Gerek 96. Sokullu Mehmed PaĢa kimdir? DevĢirme olduğu ve Türk düĢmanlığı yaptığı doğru mudur? Bosna'nın ViĢegard Kazasına bağlı Rudo Nahiyesinin Sokkuloviçi köyünden bir devĢirmedir. Sırp olması kuvvetle muhtemeldir. Sokullu Beğ neslinden yani ġahin Oğullarından gelmektedir. 1512 yılında dünyaya gelen Sokullu, YeĢilce Bey tarafından devĢirilerek Edirne Sarayı'na getirilmiĢtir. Oradan Ġstanbul'a nakledilmiĢ ve Küçük Oda hizmetiyle Enderun'a alınmıĢtır. Sırasıyla Hazine Odası ve Hasoda'ya alınan ve de rikâbdârlık, çuhadarlık ve silâhdarlık gibi Saray içi görevlere getirilen Sokullu Mehmed, daha sonra dıĢarı çıkarak ÇaĢnigirbaĢılık, Kapıcılar Kethüdalığı, 1550'de Rumeli Beylerbeyliği; Ġran seferindeki baĢarısı sebebiyle vezirlik makamına yükselmiĢtir. 1561 yılında II. Selim'in kızı Ġsmihan Sultân ile evlenen Sokullu, 1564 yılında II. Vezir ve Semiz Ali PaĢa'nın vefatından sonra da vezir-i azam olmuĢtur. Ġki sene Kanuni devrinde, sekiz yıl II. Selim zamanında ve 6 yıl da III. Murad zamanında bu görevi sürdürmüĢtür. Kanuni Sultân Süleyman'ın vefatı sırasında 40 gün kadar ölüm haberini gizleyerek tam bir basiret örneği haline gelen Sokullu, II. Selim zamanında manen PadiĢah ma-kamındadır. Sultân Murad'ın hocası Hoca Sa'deddin Efendi, musahibi ġemsi Ahmed PaĢa ve kethüdası Canfedâ Kadın ve benzeri kiĢilerin aleyhteki gayretleri neticesinde, III. Murad'ın nazarından düĢmüĢtür. Her ne kadar azledilmese de, fiilen yetkilerini kullanamaz hale gelmiĢtir. NiĢancı Feridun Bey baĢta olmak üzere en yakın arkadaĢları ve yakınları, kendisine sorulmadan görevden uzaklaĢtırılmıĢtır. Âdil bir PadiĢah olan III. Murad bütün tahriklere rağmen, Sokullu'ya zarar vermemekte direnmiĢtir. Ancak Sokullu, Kabasakal tarafındaki Sarayında Ġkindi Divanı halindeyken, meczup bir BoĢnak tarafından hançerle yaralanmıĢ ve 1579 yılında vefat etmiĢtir.

Peçevî, bizzat Tiryaki Hasan PaĢa'dan dinlediğini söyleyerek, III. Murad'ın tahta çıktığı günden beri Sokullu'yu sevmediğini ifade etmekteyse de, onun ölümünde dahli olmadığını da ilave etmektedir. Her gece teheccüd namazını kaçırmayacak kadar takva sahibi olan Sokullu Mehmed PaĢa'nın, vefatından kısa bir zaman evvel, Ģahadetini istediği nakledilmektedir. III. Murad'ın bu katil olayında dahli bulunduğu Ģeklindeki iddialar doğru olmasa gerektir. Bu görüĢü destekleyecek ciddi bir kaynak mevcut değildir. Tavîl yani Uzun Mehmed PaĢa diye de bilinen Sokullu'nun elbette ki iyi ve kötü yönleri olacak ve 14 yıllık sadrazamlığı döneminde tenkit edilebilecek tasarrufları bulunacaktır. Nitekim yakınlarını ve dostlarını fazlaca tutması ve makamları öncelikle onlara vermesi Ģeklindeki tenkit bunlardan biridir. Ayrıca Ġnebahtı felâketinde önemli derecede hissesi bulunmaktadır. Onun babasının bir papaz olması ise, Müslüman olduktan sonra ifa ettiği hizmetler karĢısında Ġslâmiyet açısından hiç bir önem arz etmemektedir. Sadâreti zamanında himaye ettiği Ġslâm âlimleri, inĢâ ettirdiği cami ve medreseler ve Mekke'de tesis ettiği hayır vakıfları ve en önemlisi de ömrünün sonuna kadar tam bir takva hayatı yaĢaması, bu tür iddiaların kasıtlı olduğunu ortaya koymaktadır. Sokullu'nun müsbet yönleri arasında II. Selim ve III. Murad gibi atalarına asla benzemeyen iki zayıf PadiĢah zamanında, devleti dirayetle ve büyük bir tecrübe ile idare etmesi baĢta gelmektedir. Ayrıca Don ve Volga nehirlerinin birleĢtirilmesi ile so172 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYEN i nuçsuz kalan SüveyĢ Kanalı projesi de Sokullu'ya ait önemli ve ileriyi gördüğünün delili olan fikirlerindendir. Bu özellikleri sebebiyle Hammer ve onu takip eden bazı tarihçiler, Osmanlı Devleti'nin duraklama ve hatta gerileme devrini, Sokullu'nun vefatı ile baĢlat-salar da, bunu aynıyla kabul etmek çok zordur. Sokullu'nun tenkit edilebilecek olan yönlerinin baĢında, 14 yıllık sadrazamlığı döneminde asla serdâr olarak ordunun baĢında sefere gitmemesi ve PadiĢahları da bu noktada teĢvik etmemesidir. Bu yüzden statükocu, hatta müstebid ve makamını korumakta hırslı bir devlet adamı olarak vasıflandıranlar olmuĢtur. II. Selim'in tahta çıkıĢında yeniçerilerin isyanına sebep olan tavırları ve III. Murad'ın tahta çıkıĢında gösterdiği temellük yani yapmacık tavırlar, onun değerini kısmen düĢürmüĢ olsa bile, bazı araĢtırmacıların onun hakkında söyledikleri Ģeyler kanaatimize göre doğru değildir96. XIII- SULTÂN III. MEHMED DEVRĠ 97. Sultân III. Mehmed, aile hayatı ve zamanında Osmanlı Devleti'nin tıkıĢtığı sınırlar hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz? III. Mehmed, II. Murad'ın Safiye Sultân'dan 1566'da dünyaya gelen oğludur. Babasının vefatı üzerine sancak beyliğinden Osmanlı PadiĢahlığı tahtına oturan son Ģehzade olarak 1595'de Manisa'dan gelerek Ġstanbul'da cülus etti. Her padiĢah döneminde olduğu gibi, son zamanlarda âdet haline gelen yeniçerilerin baĢ kaldırmaları ve bahĢiĢ talebi kavgaları bunda da meydana geldi. Ferhad PaĢa'nın gayretleriyle zorbalar bastırıldı. Ancak Avusturya seferi uzayıp gidiyordu. Sadrazam Sinan PaĢa, Eflak üzerine yürüdü; BükreĢ'i aldı; ancak Yergöğü'nde dehĢetli bir mağlûbiyet tattı. PadiĢah Hocası Hoca Sa'deddin Efendi, Sinan PaĢa'nın fikrine katılarak PadiĢahın bizzat sefere katılmasını arzu ediyordu. Bu arada vefat eden Sinan PaĢa'nın yerine Damad Ġbrahim PaĢa veziriazam olmuĢtu. Nihayet Yeniçerilerin de teĢvikiyle 21 Haziran 1596/24 ġevval 1004'de PadiĢah sefere çıkmak üzere hareket etti. Eğri Kalesi kuĢatılıp feth olundu ve bu sebeple III. Mehmed Eğri Fâtihi olarak anıldı. Daha sonra Macarların KereĢteĢ dedikleri Haçova'da zor da olsa büyük bir zafer kazanıldı. Bunda Hoca Sa'deddin'in büyük bir rolü vardı. Harpten dönen PadiĢah, Hoca Sa'deddin ve çevresindeki insanların tesiriyle Cığala-zâde'yi sadrazamlığa getirdi. Ancak hem Kırım Han'ı Gâzî Giray'ı azledip Kırım'da fitne çıkarmasıyla ve hem de muharebe gününün ertesi günü askeri yoklatarak dâhilde ihtilâfların ve isyanların baĢ göstermesine vesile olmasıyla fayda yerine zarar getirdi. Gerçekten Cağaloğlu Sinan PaĢa'nın bu hareketleri neticesinde Anadolu'da Celâlî denilen eĢkıya isyanları memleketi kasıp kavurmaya baĢladı. 1008/1599 yılında Damad Ġbrahim PaĢa yeniden Sadrazamlığa getirildi. 96 Peçevî, c. I, sh. 24-28; Solakzâde, sh. 572 vd; UzunçarĢılı, Osmanlı Tarihi, c. II, sh. 552; c. III, Kısım I, sh. 49-54; Aksun, Osmanlı Tarihi, c. I, 388-389; Abdurrahman ġeref, "Sokullu Mehmed

PaĢa'nın Evâil-i Ahvali ve Ailesi Hakkında Bazı Malumat", TOEM, nr. 29, sh. 257-265; Ġnalcık, Halil, "Osmanlı-Rus Rekabetinin MenĢei ve Don-Volga Kanalı TeĢebbüsü (1569)", Belleten, c. XII, sayı 46(1948), sh. 349-402; Ahmed Refik, "Bahr-ı Hazar- Karadeniz Kanalı ve Ejderhan Seferi", TOEM, nr. 43, sh. 1-14; Yılmaz, Mevlüt Uluğtekin, Osmanlı'nın Arka Bahçesi, 53-75; Bu eserde Sokullu'nun Türk olmaması esas alınarak, tarihçilerin verdiği bilgilerin kırınıtıları değerlenidlrlerek ve de abartılarak Sokullu, Türk ve Osmanlı düĢmanı bir ajan gibi gösterilmiĢtir ki, bu Cumhuriyet döneminde ortaya çıkan farklı bir bakıĢ tarzının örneğidir. Nemçe Harbi I pa'da mühim] Bütün t harb Ġlan ettM Ģıklıklar ve I Mahmûd'un I baĢarılı s III. Fıtraten zayıf j kalıyordu. I padiĢahları arada, Mahmûd'udaK hatta gerilen» ı tin merkez t de görülen j lerdir. TaĢra \ merkeze I memurlarına ı yanların teyll emrin I Osmanlı [ Osmanlı 0 nunnameiervel da mazıiımlmj Adalet KöĢküd önlemek ü III.» ancak I sac be-Ha-zade ^ zikri ZEV( zaasıilıtı Selim a dugus BĠLĠNMEYEN OSMANLI ıçiler, jco-vî bu L'is Ġve Nemçe Harbi sürüp giderken Tiryaki Hasan PaĢa ve Kuyucu Murad PaĢa, Avrupa'da mühim zaferlere imza basıyorlardı. Uyvar üzerine gidilmesi de bu tarihlerde oldu. Bütün bu zorluklar içinde bir de Ġran ġahı andlaĢmayı bozdu ve Osmanlı Devleti'ne harb ilan etti. Anadolu'yu Celâlî isyanları kasıp kavuruyordu. Osmanlı Devleti bu karıĢıklıklar ve ihtilâller içinde iken III. Mehmed 1603'de dünyaya gözlerini yumdu. Oğlu Mahmûd'un katli, Celâlî isyanları ve bunları tahrik eden Safeviler karĢısında ordunun baĢarılı sonuçlar alamaması, III. Mehmed'in ölümüne sebep olan en önemli olaylardı. III. Mehmed, sancağa çıkan ve oradan padiĢahlığa gelen son Osmanoğludur. Fıtraten zayıf iradeli ve saf idi. Vehhâmdı. Anası Safiye Sultân'm müthiĢ tesiri altında kalıyordu. Babası gibi III. Mehmed de, kardeĢ katli meselesini en çok suiistimal eden padiĢahlardan biriydi. 19 kardeĢini, aldığı zayıf fetvalara dayanarak idam ettirdi. Bu arada, baĢkalarıyla ittifak ettiği ve yazıĢmalarda bulunduğu jurnallenen oğlu ġehzade Mahmûd'u da idam ettirdi; sonra da jurnalleyen insanların hayatına son verdi. III. Murad devrinde de babasının zamanında olduğu gibi, devamlı bir duraklama ve hatta gerileme alâmetleri kendini göstermektedir. Düzenli kanunnameler yerine, devletin merkez teĢkilâtında ve özellikle ülü'l-emrin temelini teĢkil eden PadiĢah ve vezirlerde görülen Ģerv-i Ģerife muhalif halleri siyâsetnâmeler ile âlimler ikaz ve irĢâd eylemiĢlerdir. TaĢra teĢkilâtında meydana gelen zulümleri ve haksızlıkları ise, ya yerli âlimler merkeze bildirmiĢler veya halkın tazallüm ve Ģikâyeti üzerine merkez teĢkilâtı taĢra memurlarına adalete rPâyet etmeleri için emirnameler göndermiĢlerdir. ĠĢte Celâlî isyanlarının ortaya çıkıĢ sebebi de budur. Adâletnâme, devlet otoritesini temsil eden görevlilerin, re%ayaya karĢı bu otoriteyi kötüye kullanmaları ve kanun, hak ve adalete aykırı davranmaları halinde, ülü'l-emrin hakkı ve kanunu hatırlatıcı mâhiyette düzenlediği hukukî düzenlemelerine denir. Osmanlı Devleti'nde padiĢahın hükmü tarzında kendisini göstermiĢtir. Osmanlı Devleti'nde, mezâlim divanının yerini Divan-ı Hümâyûn aldığı gibi, kanunnameler ve tezkire'lerin yerini de adâletnâmeler almıĢtır. Yani Divan-ı Hümâyûnda mazlumların Ģikâyeti bizzat

mahallî idarecilere Ģikâyetleri önlemek üzere adâletnâmeler de gönderilmiĢtir. laraı . 620-682. 3-ġehzâde Mahmûd Hân. 49 vd. âlimler arasında Hasan Çan'ın oğlu Hoca Sa'deddin. bu öfkelerini ortaya koymak üzere bir çıkıĢ yolu aramıĢlar ve devlete baĢ kaldıran her reisin maalesef arkasında yer almaya baĢlamıĢlardır.Haseki. Osmanlı Tarih Lügati. Sertoğlu. Adâletnâmeler. II. 1830. artık düzenli bir hukuk sisteminin devamı olmak üzere yeni çıkarılan kanunlar ve bunlara göre verilen tezkireler değil. E. Osmanlı Devleti'nin hukukî. Öztuna. baskıların. ÇOCUKLARI: (Ġsimleri bilinmeyen beĢ altı tane daha çocuğunun bulunduğu söylenmektedir). Bu manada en önemli isyan II. III. Divan görüĢmelerini Kasr-ı Adalet veya Adalet KöĢkü denilen yerde dinleyen PadiĢah tarafından. celâliği. Osmanlı Tarihi. III. hiç kimsenin beğenmediği Cığala-zâde (Cağaloğlu) Sinan PaĢa ve Ġbrahim PaĢa'yı. Celâl'e mensup demektir. artık memnun olmayan kitlelerin hareketine adını veren olay meydana gelmiĢ oldu.Haseki. geniĢ anlamda. Osmanlı devleti kontrolü çok ciddi manada kaybetmiĢtir.dinlendiği gibi. ġehzade Selim annesi. Kanuni'nin zamanında da ġehzade Mustafa'nın idamıyla fırsat bulan Celâlîler. 4. Hoca-zâde Mehmed Efendi ve Ģeyhlerden ġeyh Muhyiddin Efendi ile ġeyh ġemseddin Sivâsî'yi zikretmeliyiz. 2768. ĠA. O halde.. Ġran ġahının da tahrikiyle tam bir isyana dönüĢtü. Bu sebeplerden bazılarını Ģöylece özetlemek mümkündür: 1) Osmanlı Devleti'ni yücelten hukuk ve adalet sistemindeki bozulma bu isyanların 97 Peçevî. Topkapı Sarayı Müzesi ArĢivi. 2. Halil. Safevi Devleti'nin himayesinde. sh. 1-2. Düzmece Mustafa diye birinin etrafında toplanarak devlete isyan ettiler.Hatice Sultân. I. hem hukukî alanda ve hem de malî alanda yanlıĢlıkların ve zulümlerin yaĢanmasına sebep olmuĢtur. Alevîlik davasıyla isyan eden Celâliler arasında Sülün. M. ancak Osmanlı padiĢahları arasında en çok takva sahibi olanlardandır. c. daha sonra meydana gelen isyanlara hep Celâlî isyanları ve âsilere de Celâlîler denmiĢtir. bir mezhep mücadelesi tarzında baĢlayan ve daha ziyade Ġran'ın tahrikleri sonucu Osmanlı Devleti'ne fırsat buldukça isyan eden ġi'î Türkmenlerin hareketleridir. Baba Zünnun. Celâlî isyanları hakkında özetle bilgi verebilir misiniz? Sizce bunların sebepleri nelerdir? 9Celâlî. zulümlerin ve rüĢvetin artması üzerine. Bâyezid devrinde Antalya taraflarında baĢlayan ġahkulu isyanı idi. Ferhad PaĢa. I. sh. Uluçay. 176-177. ĠĢte bu noktada devletin idaresinden hoĢlanmayan gruplar. 275-277. Kantemir. Biraz evvel gördüğümüz gibi. Bu kontrolün kaybı. Bu ikisi baĢlayınca. sh. Ġkinci safha ise. meydana gelen haksızlıkları önlemek ve kanunların tatbik edilmeziiklerini ortadan kaldırmak için çıkarılan adâletnâmeler gündemdedir. bu sebeplerden biriyle devlete kırgın olanlarla daha evvel Celâlî isyanlarının temelini teĢkil eden mezhep mücadelesinin birleĢmesi safhasıdır. 3. Zamanındaki sadrazamlar arasında Koca Sinan PaĢa. Ahmed'in annesi. devlete isyan yani bağy veya hurûc ales-sultân diye de isimlendirebiliriz. 163-280. Gökbilgin. Ġnalcık. ZEVCELERĠ: 1. Çaldıran Zaferi bu tip isyanları ortadan kaldırmaya yetmedi ve 1519'da Yavuz tarafından bastırılan ġeyh Celâl isyanı ile. Karaisalı Cemâatinden Veli Halife ve nihayet Hacı BektaĢ-ı Veli'nin neslinden olduğunu iddia eden Âsi Kalender bulunmaktadır. II. ġeyhülislâm Bostan-zâde Mehmed Efendi. Celâlî isyanlarını iki ayrı safhada incelemek mümkündür: Birinci safhada.Valide Sultân. "Mehmed III". Domuzoğlan. Devletler ve Hanedanlar. c. c. 73-115. sh. Mustafa validesi. sh. 47. Bunlara Safevi devletinin tahriklerini ve de seferlerde alınan kötü neticeleri de ekleyince. Bunlara Alevî veya KızılbaĢ isyanları da denmektedir. 98. c. nr. sosyal ve iktisadî hayatının bozulması ve bunun neticesinde devlet teĢkilâtında kayırmaların. PadiĢahların Kadınları ve Kızları. sh. 2-ġehzâde Sultân Cihangir Hân. 1ġehzâde Sultân Selim Hân. 7174 BĠLĠNMEYEN OSMANLI AyĢe Sultân97. ġehzade Mahmûd annesi. nazik ruhlu ve zayıf iradeli bir padiĢah. D. Belgeler. Yavuz Sultân Selim zamanında Bozok'da 1519 yılında isyan eden KızılbaĢ ġeyh Celâlin isyanı üzerine. 4-ġehzâde Ahmed. Kısım I. Adlî mahlasıyla Ģiirler yazan. ġehzade Bâyezid'in durumu ise. Mehmed.Hândan Valide Sultân. UzunçarĢılı. Solak-zâde. 254-255. Hadım Hüseyin PaĢa. Tayyib. 6. Abaza asıllı ve I. Osmanlı Devleti'nin en az 200 yılına damgasını vuran Celâlî isyanları ortaya çıkmıĢtır. sh. c. 5-ġehzâde Mustafa.

Sil BĠLĠNMEYEN OSMANLI 175 birinci sebebidir. Çok tehlikeli hale gelen bu isyan da 1607 yılında yine Kuyucu Murad PaĢa tarafından bastırıldı. 1608 yılına kadar Anadolu'da büyük kaçgunluk denilen bıkkınlık dönemi yaĢandı ve halk periĢan oldu. Yavuz zamanında kendisine yurtluk verilen Kürt Beylerindendi. Kilis ve çevresinde isyan bayrağını çekti. baĢa çıkamadığı Tavil Ahmed'i ġehrizor Beylerbeyliğine tayin ederek bu sıkıntıdan kurtulmuĢtur. Mehmed devrinde devam eden Osmanlı-Avusturya savaĢları sırasında ilk büyük Celâl? isyanını baĢlatan Karayazıcı Abdülhâlim. Ġsyan ettikten sonra çevresine topladığı levent ve sekbanlarla. bunların yanında vatandaĢın vergi ve fakirlik kıskaçları arasında kalması. Sokullu-zâde Hasan PaĢa'nın takipleri sonucunda Samsun taraflarına çekilen Karayazıcı vefat ettikten sonra. Bu yüzden yeniçeri isyanları da baĢlamıĢtır. Ahmed. halkı bıktırmıĢ ve psikolojik açıdan insanları devletten soğutmuĢtur.99. devlete isyan edenlerin maalesef kalitesini yükseltmiĢtir. Sadrazam YemiĢçi Hasan PaĢa'nın kendisini Bosna Beylerbeyisi ve çevresindeki ileri gelenleri de belli görevlere getirip Avusturya Seferine göndermesiyle bu büyük gaile ortadan kalkabilmiĢtir (1603). Bir tarafdan refah ve lüks ve diğer tarafdan da buna ulaĢmak için baĢvurulan rüĢvet yolu. Ancak oğlu Mustafa. 4) Ġlmiye sınıfının bozulması ve devlet iĢlerinde ehliyet yerine yakınlara ve dostlara görev verilmesi. Mehmed devrinde Osmanlı Devleti'ni periĢan eden bazı Celâlileri kısaca anlatalım: •¦' '. Tavîl Ahmed Ġsyanı: Sekbanlıktan yetiĢme olan Tavîl Ahmed de. 1605 yılında çevresine topladığı eĢkıya ile Gezdehan Ali PaĢa ve Nasuh PaĢa komutasındaki Osmanlı 176 BĠLĠNMEYEN OSMANLI ordusunu mağlup edecek kadar güçlenmiĢtir. Deli Hasan. insanları isyana teĢvik ediyordu. Kısaca Celâlî isyanları. -. teĢkilâtın baĢına oğlu Deli Hasan geçmiĢtir.'¦ = ¦ Karayazıcı Ġsyanı: III. Bu arada bir ateĢli silah olarak tüfeğin Anadolu'da bol miktarda bulunması da.:. Cığala-zâde Sinan PaĢa'nın yanlıĢ siyâsetinden rahatsız olan 30. Bağımsızlığını ilan etti ve ordu tertip ettirdi. maalesef patlamaya hazır bomba gibi duran isyancı grupların baĢlarına geçebiliyorlardı. Canboladoğlu Ali PaĢa Ġsyanı: Maalesef Celâlîlerin en güçlüsü bu idi. idarî. Adına hutbe okutup para bastırdı. 3) Osmanlı Devleti'nin savaĢlarda zafer yerine mağlubiyetler alması da isyanların önemli sebepleri arasındadır. savaĢlar kadar isyanlara sebep olarak gösterilmektedir. Cığala-zâde Sinan PaĢa'nın kardeĢi (bazı kaynaklarda yeğeni) Hüseyin PaĢa'yı idam etmesiyle birlikte. Dedesi Canbolad Bey. Urfa'yı zapteden Karayazıcı. Mesela uzun süren Osmanlı Avusturya savaĢları. babasının isyanını devam ettirerek Bağdad'ı teslim almıĢtır (1607). Osmanlı Devleti'nin beyni olan Anadolu. bataklıkta üreyen sivrisineklerdi ve maalesef zikredilen sebeplerle.000 kapıkulu da kendisine katılınca iyice azıtmıĢtır. sosyal. adaleti arka plana itince ve re'âyâya ağır vergiler salmaya baĢlayınca. Murad devri Osmanlı Devleti'nde enflasyonun yaĢandığı ilk dönemdir. 2) Osmanlı iktisadî hayatındaki bozulma önemli bir isyan sebebiydi. Daha sonra Kuyucu Murad PaĢa bunu sindirmekte muvaffak olmuĢtur. . III. eskisine nazaran daha güçlü reisler çevresinde toplanmaya baĢlamıĢlardır.¦. Zira devlet görevlileri. III.:. tarihçiler tarafından. Devlet hayatında yanlıĢ uygulamalardan rahatsız olan bazı vasıflı devlet adamları da. Avusturya ve Ġran seferleri yüzünden devlet Celâlilere karĢı tam bir varlık gösteremiyor ve vatandaĢını bu asilere karĢı koru-yamıyordu. hukukî ve iktisadî sebeplerden dolayı Celâlî üreten bir bataklık haline gelmiĢti98. aslında Osmanlı Devleti'nde sekbanbaĢılık ve subaĢlık gibi görevlerde bulunan ve eĢkıyayı sindirmek üzere Malatya tarafında il erlerine yiğitbaĢı olarak tayin edilen bir Ģahıstır. Hâlim ġah adıyla fermanlar bile göndermiĢtir. Yani Celâlîler. Karayazıcı. Tavil Ahmed ve Canboladoğlu isyanları bunlara misâl olarak verilebilir. Urfa civarını yağmalamıĢ (1596). Buna çok üzülen I. Mehmed devrindeki belli baĢlı Celâli isyanlarını anlatır mısınız? III. Bir taraftan idarecilerin zulmüne ve diğer taraftan Celâlilerin baskısına dayanamayan halk. celây-ı vatan ederek yani evini yurdunu terk ederek çoğunlukla bir baĢka Celâli grubuna karıĢıyordu. vatandaĢ devletinden her geçen gün soğumuĢtur. 99.

223-225. II. V. Konya'daki Saraçoğlu Ahmed'dir ve çevresine 30. 90 yaĢına kadar istikametli bir hayat yaĢamıĢ ve PadiĢah'ın Baba iltifatına mazhar olmuĢlardır.siyle lı tertip |iı 1607 ta seli seHl I »tabî) Ġskenderun yakınlarında yaptığı muharebeyi kazanan Murad PaĢa. Üzerine yürüyen Murad PaĢa'dan çekinen Kalenderoğlu önce Ankara sancak beyliğini kabul etmiĢ. sh. c. Anadolu'daki eĢkıyayı katletmiĢ ve katlettiği eĢkıyayı kuyuya attırdığı için de Kuyucu lakabını almıĢtır. O halde neden bu devlet adamının aleyhinde fazlaca konuĢulmaktadır? Bilindiği gibi. Ravzatu'l-Hüseyn fi Hulâsatı Ahbârı'l-Hâfikeyn (Tarih-i Naima) I-VI. 1-22. 99-113.000 kiĢilik bir kuvvetle Bursa ve çevresini yakıp yıkmıĢtır (1607). III. 2236. sh. Ġstanbul 1280. 1608 yılında Göksün taraflarında Kalenderoğlu ile karĢı karĢıya gelmiĢ ve kuvvetlerini . III. Canbolad Oğlu ile 1607 yılında 93 Peçevî. c. II. VIII. Müctebâ. Ġlgürel. Mehmed devrinde artarak devam etmiĢ ve özellikle mezhep mücadelesini esas alan Kalenderoğlu'nun isyanı ile. c. 3) Asıl problem olan Kalenderoğlu Pîrî veya Mehmed'e gelince. 2) Ġkinci önemli iĢi. Kuyucu Murad PaĢa. 204-205. bu büyük devlet adamını. Süleymaniye kütp. ancak halk kabul etmeyince yeniden isyan ederek ve de Canboladoğlu kuvvetlerinden kaçanları da çevresine toplayarak 30. Canbolad Oğlu'nun Ġstanbul'a teslim olmaya ve Dürzi liderlerini de kaçmaya mecbur etmiĢtir. 252.000 kiĢi toplayacağını söyleyen bu eĢkıya hemen idam edilmiĢtir. Kısım I. c. UzunçarĢılı. sh. Kuyucu Murâd PaĢa kimdir? Neden Osmanlı tarihinde zulmün kötü misâli olarak gösterilmektedir? Peçevî. t Dedesi Ġûijala. 303-316. sh. Osmanlı Tarihi. III. 26-39. Ġ Ġ MANLI BĠLĠNMEYEN OSMANLI 177 pçtomaluĢtur. Ahvâl-i Celâliyân. nr. 1) Murad PaĢa'nın ilk üzerine yürüdüğü Celâlî. sırasıyla kethüda. bir türlü durdurulamayan Canbolad Oğlu ve de Lübnan ile Suriye taraflarında baĢ kaldıran Dürzi eĢkıyalardır. sh. c. 1604'de isyan etmiĢ ve Anadolu Beylerbeyini mağlup ederek Manisa ve çevresini hâkimiyeti altına almıĢtı. "Celâlî Ġsyanları". c. kethüda ve hatta mütesellim olarak görev yapan bu Ģahıs. 335: Nâimâ Mustafa Efendi. 281-284. III. Kovalamacalar sonunda Murad PaĢa.100. 236-238. Bu olay Ġstanbul'da duyulunca büyük heyecan uyandırmıĢtır. Memâlik-i Âl-i Osman'ı eĢkıyadan temizlemiĢdir ve 500 yıl önce ġeyh-i Ekber Hazretleri (Muhyiddin-i Arabî) Kuyucu Koca diye ona iĢaret ile kitabına yazmıĢtır" Ģeklinde kısaca anlatmakta ve daha fazla izahın gerekli olmadığını ilave etmektedir. aslında eski bir çavuĢ. Murad devrinde Anadolu'da baĢlayan Celâlî isyanları. Bu bozgun Ege'deki bir çok Ģehrin de yakılıp yıkılmasına sebep olmuĢtur. c. ĠĢte Anadolu'nun isyanlarla kıvrandığı ve bu sebeple de Osmanlı Devleti'nin tarihinde bir ilke imza atarak 1606 yılında Zitvatorok AndlaĢmasını imzalamaya mecbur kalması üzerine. sh. p(1607). TDVĠA. Esad Efendi. Ġstanbul'a gelmesinden korkulan Kalenderoğlu'nun üzerine gönderilen Osmanlı kuvvetleri bozguna uğramıĢ ve komutanları öldürülmüĢtür. sancak beği ve ardından Diyarbekir. 213-220. 83-87. Aslen Hırvat olan bu devlet adamı. Anadolu ve Rumeli Beylerbeyiliği ve nihayet 1015/1606 yılında vezir-i azam olmuĢtur. Bunu Silifke ve Adana'yı iĢgal eden CemĢid ve Mush ÇavuĢ eĢkıyalarını temizlemek takip etmiĢtir. "Bu ol vezir-i azamdır ki. Anadolu yakılıp kavrulmaya baĢlamıĢtır. 252-257. Osmanlı padiĢahının fermanıyla aĢağıdaki baĢarılara imza atmıĢtır. I.

Cigala-zâde'nin. bu konuda Rinieri adlı bir müellifin 1898 yılında VIII. III. 1026/1617 yılında 28 yaĢında vefat eylemiĢtir. Ancak 1593'de kardeĢi Carlo'nun Ġstanbul'a gelmesi ve ertesi yıl da kendisinin doğum yeri olan Messina'ya gitmesi bu çeĢit dedikoduların çıkmasına sebep olmuĢtur100. Clement'in ajanı olduğunu. Tarihlerin kaydettiğine göre. Tarihçilerin kaydettiklerine göre. 4) Murad PaĢa'nın görevi bununla da bitmemektedir. Kuyucu Murad PaĢa'nın üç sene süren bu eĢkıya temizleme hareketi sırasında. Hoca Sa'deddin Efendi ve Kızlarağası Gazanfer Ağa'nın etkisi ile vezir-i azam olur. Nitekim ona destek veren Tavil'in kardeĢi Meymun ve benzeri eĢkıyalar da neticede Ġran ġah'ına iltica etmiĢlerdir. Cağaloğhı (Cigala-zâde) Sinan PaĢa'nın dönme ve hâin olduğu ve Celâlî isyanlarına onun sebep olduğu Ģeklinde iddialar var. Ancak kullandığına ve bu zatın da Hıristiyanlıkta devam ettiğine dair Osmanlı kaynaklarında bilgi bulunmamaktadır. ajanlığı ve Hıristiyanlığı ile ilgili tek kelime zikredilmemektedir. beylerbeyilik ve kaptan-ı deryalık gibi görevlere gelen ve adı da Müslüman olması hasebiyle Cigala-zâde Sinan PaĢa olan bu zat. asker içinde büyük kargaĢalara sebep oldu. AHMED DEVRĠ 102. Kısaca bir asra yakın Osmanlı Devleti'ni alt üst eden Celâlî isyanlarını Murad PaĢa sona erdirmiĢtir. 101. Clement ve Cağaloğlu Sinan PaĢa adlı eser yazarak bunu belgelerle ispatladığını ileri sürmektedirler. ailesi ve zamanındaki önemli hadiseler hakkında kısaca bilgi verir misiniz? mt rai (iĢ yaniı gibi o-di. böyle bir Osmanlı devlet adamını kullanmak istemiĢ olabilir. Osmanlı tarih kaynaklarında. Cigala-zâde Sinan PaĢa'nın tenkit edilen üç ö-nemli kusuru bulunmaktadır: Birincisi. Papa'nın Fâtih'e gönderdiği mektuplar gibi olması da mümkündür. Ġkincisi. UzunçarĢılı. sert mizaçlı ve fazla tenkitçi birisi olması ve makamına uygun düĢmeyecek Ģekilde. Bayburt'ta Murad Haniler ve BeyĢehir'de ise Emîr ġâhî denilen eĢkıyayı tamamen ortadan kaldırmıĢtır. Bunlar doğru mudur? Cigala. Oğlu Scipione Cicala 1560 yılındaki Cerbe zaferi sırasında Ġslâm gazileri tarafından esir edilmiĢ ve Kanuni'nin döneminde Enderun'a verilmiĢtir. Suitni bette ki i U devlet vfl) Sadra i Me üzer» 14 yaĢında hükümdar olub 14 sene PadiĢahlık etmiĢ bulunan I. "Yakın geldin. Yani Papa. III. Elbette ki bunlar arasında masum olanlar da vardır ve bulunabilir. uzak durdun" gibi sudan sebeplerle insanları çokça tenkit etmesidir. Haçova SavaĢına gelmediğini ileri sürerek Kırım Hanı Gâzî Giray'ı azlederek yerine acemi olan kardeĢi Fetih Giray'ı getirmesi ve bunun da Kırım'da büyük kargaĢalara vesile olmasıdır. Hândan Sultân'dan Manisa'da 18 Nisan 1590/22 Cemâziyelâhir 998 tarihinde dünyaya gelen oğludur. Haçova zaferinden kısa bir süre önce ordu bozgunla karĢı karĢıya gelme ihtimali üzerine önemli sayıda askerler kaçmıĢtı. mezhep taassubundan kaynaklanan ve tek taraflı olan abartmalardır". Ahmed. 50. Osmanlı Tarihi. Özellikle Osmanlı Devleti'ni Türk düĢmanı dönmelerin istila ettiğini iddia eden ve Osmanlı Devleti'nin ümmet anlayıĢını tenkit eden bazı araĢtırmacılar. Mehmed'in.000 küsur eĢkıya öldürülmüĢtür. Lala Mustafa PaĢa zamanında vezirlik makamına getirilmiĢ ve özellikle Ġran ile yapılan savaĢlarda büyük bahadırlıklar göstermiĢtir. Bu tür iddiaların ve hatta adı geçen kitabın.? 178 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠN'' dürmesi. Zaferden sonra kaçanları tesbit etmek üzere yoklama yaptırması ve 30. Ancak 45 gün süren bu görev. c. I. Kısım I. sh. Üçüncüsü ve bizce en önemlisi. Türk düĢmanı Papa VII.dağıtınca Kalenderoğlu destek aldığı Ġran'a sığınmıĢtır. 330-343. Daha sonra Yeniçeri ağalığı. Murad zamanında 1596 yılında kazanılan Haçova Zaferinde gösterdiği kahramanlıklar sebebiyle. XIV. onun ahlakı ile alakalı güzel Ģeyler söylenmese de. Ahmed. tekrar Ġbrahim PaĢa'ya iade edilir. 354.SULTÂN I.000 askerin dirliğini kesmesi ve hatta bir kısmını öl^ Cı n. Ancak aleyhteki ithamlar tamamen. III. 22 Kânun-ı sânî 1603/18 Receb 1012 . Ġtalyan asıllı büyük bir komutan olan Visconte di Cicala'dır.

devrinde yaĢayan kanun-Ģinâs âlimlere borçludur. icraatında azimli idi. 354. Osmanlı Tarihi Kronolojisi. Kısım I. c. . ġiire meraklı idi. 22 «ve ĠtaBĠLĠNMEYEN OSMANLI 179 ma yapılır gibi olduysa da savaĢ gene devam etti. Osmanlı Tarihi. 235. 94-101. Hocazâde Mehmed Efendi. sh. Cigala-zâde Sinan PaĢa". Murad'ın annesi ve Osmanlı Hareminin en namdâr kadını. "Mahmûd H. Gençliğine rağmen. Ayn Ali'nin her iki Kanunnâme Mecmuasını da Kuyucu Murâd PaĢa'ya takdim etmiĢ olması. 525-526. II. Ġstanbul'da At meydanında yaptırdığı ismi ile anılan (Sultanahmet CâmiM) yanındaki türbesine defnedildi (1616). imparator sulha yanaĢmak zorunda kaldı. ir. PadiĢah. Tahta çıktığı zaman memleketin iç düzensizliklerinden baĢka Avusturya ve Ġran harbleri devam ediyordu.tarihinde babası yerine tahta çıktı. ömrü vefa etmedi. I. Özellikle Venedikli Baffo veya Safiye Sultân diye bilinen siyâsî kadını Eski Saray'a göndermekle kadınların devlet iĢlerine fazla karıĢmalarını önlemiĢtir. Ġran Ģahı Büyük lakabıyla anılan ġah Abbas ile yapılan muharebelerde hiç de iyi neticeler alınmadı. Mu'allim-i Sultân Mustafa Efendi ve Ahi-zâde Hüseyin Efendi'yi ve maneviyat erenleri arasında Aziz Mahmûd Hüdâyî Hazretleri. 261-266. sh. Celâlî denilen eĢkıya yer yer Anadolu'yu kaplamıĢtı. ĠOSHANLI ı/ı azleIrası ve rseîve '"in. Fakat üç sene sonra iki devlet arasında savaĢ yeniden baĢladı (1615). sh. Celâlî Ġsyanlarını durduran. I. Bu andlaĢma Osmanlı Devletinin Avrupa'daki ilerleyiĢinin durduğunun bir vesikası olarak kabul edilir. yıllarca uğraĢarak ve yakaladığı zorbaları kuyulara doldurarak Anadolu'yu temizledi ve halka geniĢ bir nefes aldırdı. 2. IV. Kırım Hânı süvarilerinin Boğdan ve Eflak'ı tahrip ve Erdel memleketini de sıkıĢtırmaları üzerine. Etmekçi-zâde Ahmed PaĢa ve Sarıkçı Mustafa PaĢa'yı. sh. III. TOVtA. saltanatın sülaleden en büyüğe geçmesi yani ekberiyyet ve erĢediyyet nizâmını koyması ve kardeĢi Mustafa'yı öldürmemesi gibi önemli icraatları vardır. itimat ettiği değerli kimseleri devlet hizmetinde kullanmıĢtır. Saraydaki kadın nüfuzunu önlemiĢ. Ahmed. lislâmSs Ha--E'. 3. c. ġâkiroğlu. genç yaĢında öldü. Sokullu ailesinden Mehmed PaĢa. Ġ. 204-206. Ahmed zamanında Murâd Reis ve Halil PaĢa gibi deniz kahramanları Türk donanmasına zaferler kazandırmıĢlardır.Kösem Sultân (Mahpeyker Sultân). Genç Osman'ın annesi. Ġran savaĢlarına gelince. Bir diğer önemli hizmeti de. Ayrıca Yıldırım Bayezid'den beri sürüp gelen nizâm-ı âlem için kardeĢ katli meselesini düĢtüğü suiistimal çukurundan çıkarması ve bu usul yerine. Sultân Ahmed Câmi'ini o yaptırmıĢtır. DaniĢmend. Kuyucu Murâd PaĢa. sh. Ahmed devri denilince akla gelen isimlerin baĢında. c. Yılmaz. meĢhur âlimlerden ġeyhülislâm Sun'ullah Efendi. I. ZEVCELERĠ: 1. Mevlüt Uluğtekin. 178-179. diğer devlet adamlarından Cigala-zâde Mahmûd PaĢa. savaĢlardan ve gailelerden ancak baĢını kurtarmıĢtı ki. o zamana kadar icra olunan Osmanlı Kanunlarını yeniden tertip ve tedvîn yoluna gitmiĢ olmasıdır. UzunçarĢılı. VII. Tuna üzerindeki Zitvatorok denen yerde Osmanlılarla andlaĢma yapıldı (1606). 357. muhitinin tesirine kapılan I. BaĢta Muallim-i Sultanî Mustafa Efendi olmak üzere.Fatma Haseki. Roma 1898. Böylelikle 15 yıldır sürüp giden Avusturya (Nemçe) harbleri sona ermiĢ oldu. 111-112. devlet ve kanun nizâmının tesisi için yazılı ve fiilî tedbirler alan Vezir ve sonradan da Sadrazam olan Kuyucu Murâd PaĢa gelmektedir. Elbette ki bunu. PadiĢah olduğunda on dört yaĢında idi. Bazı ithamlar için bkz. onun hukukî düzenlemeler üzerindeki fonksiyonunu da ortaya koymaktadır. Rinieri. Ahmed devrinin sadrazamları arasında Kasım PaĢa. Osmanlı'nın Arka Bahçesi. Yazdığı Ģiirlerde Bahtî mahlasını kullanırdı. bu üç beğ Avusturya tarafını bırakıp tekrar Türklerle birlik olunca. kadınlara âlet olmamıĢtır. III. ġeyh Abdülmecid Sivâsî ve Cerrah PaĢa ġeyhi diye bilinen ġeyh Ġbrahim Efendi'yi zikredebiliriz. Nihayet 1612'de Ġranlılarla da sulh yapıldı. elemente VIII Sinan Bassa Cicala. DerviĢ PaĢa ve Nasuh PaĢa'yı. 284. Bir aralık anlaĢ100 Peçevî.Hatice Mahfirûze Sultân..

Tahttan sevinçle Eylül 1623 tarihinde ayrılan Sultân Mustafa. TDVĠA. 4-ġehzâde Cihangir Hân. Cavld. sh. 161-164. sh. Öztuna. Ġlgürel. 13. Nâimâ. nr. sh. Mayıs 1622-Eylül 1623 yani 1. Osman'ın ölümüne sebep olan yeniçerilerden ve Davud PaĢa'dan halk rahatsızdır. koyduğu ekberiyyet ve erĢediyyet kaidesine göre. 8ġehzâde Süleyman. Ahmed Refik. c. I. TrablusĢam Beylerbeyi Yusuf PaĢa ve Erzurum Beylerbeyi Abaza Mehmed PaĢa.Cariyelerdendir. UzunçarĢılı. Osman'ın katillerinin bulunması için baĢ kaldırdılar ve bunun üzerine Kasım 1622'de toplanan divan Davud PaĢa'nın idamına karar verdi. Kâimmakam Sofi Mehmed PaĢa ve diğer yetkilileri ikna ederek hal'i için fetva aldılar ve I. Topkapı Sarayı Müzesi ArĢivi. D. kardeĢi Sultân Mustafa tahta oturtuldu. 180 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYEN C XV.Hân-zâde Sultân. 290-346. devlet ve ilim adamları iç huzuruyla bi'atı yapamadılar. Osmanlı kaynakları açıkça akıl hastası demek olan mecnun tabirini kullanmamaktadırlar. Ġstanbul'a gelmek üzere hazırlık yapıyordu. 178-183. Osman'ın büyük bir zulümle Mayıs 1622'de yani 4 yıl sonra tahttan indirilmesinden sonra. 37. Aklının hafif. 9. 101 Peçevî. Osmanlı Tarihi. giderek aklı baĢına gelir deyü doktorların tedaviye devam etmeleri kaydıyla ġeyhülislâm Es'ad Efendi kavliyle amel olunmuĢtur". Sipahiler.5 yıllık saltanattır.Sultân Ġbrahim. tedbirinin zayıf ve saltanat koltuğunda dahi çocukça hareketlerde bulunan biri olduğu da doğruydu. MUSTAFA DEVRĠ 103. Mustafa'nın zamanını kısaca özetler misiniz? Tamamen a-kıl hastası olduğu doğru mudur? cut değı-dır Ut XVISultân Mustafa.SULTÂN I. 8661. sh. 30-33. sh. Kendisi saltanattan uzak kalmak istiyordu ve Osmanlı kaynaklarının ifadesine göre. II. Sultân Mustafa'nın dünyevî saltanatı istemeyen bir hali olduğu kesindi. 116-126. kendi Ģehzadeleri henüz küçük idiler. 7-ġehzâde Kasım. Devletler ve Hanedanlar. 11. I. 2-ġehzâde Sultân Mehmed Hân. Kısım I. 15-ġehzâde Hüseyin101. 373-461. "Ahmed I". 3-ġehzâde Murad IV. I. Ancak II. Bunun üzerine II. re'yinde ve iĢlerinde isabetsizlik bulunması hasebiyle. M. iki defa Osmanlı tahtına oturmuĢtur: Birincisi: Kasım 1617-ġubat 1618 tarihleri arasındaki 3 aylık saltanattır. 6-ġehzâde Bâyezid. III. ĠA. Ağustos 1623 yılında Sadrazamlığa getirilen KemankeĢ Ali PaĢa. 3831. Mehmed'in oğlu olan Sultân Mustafa'nın tesbit edilen kadını ve çocukları mev104. II. ÇOCUKLARI: 1-ġehzâde Osman II. c. Mücteba. aklında hafiflik. 47-53. II.Fatma Sultân. E. yeniçerilere kin kusarak isyan etmiĢler ve çok sayıda yeniçeriyi de katletmiĢlerdi. c. 12. KarıĢıklık devam edince sırasıyla Lefkeli Mustafa PaĢa ve Gürcü Mehmed PaĢa sadrazamlığa tayin olundu. 14-ġehzâde Orhan. Baysun. E. Konuyu Solak zâde'nin ifadeleriyle noktalamakta yarar görüyoruz: "26 yaĢında idiler. 10-AyĢe Sultân. PadiĢahların Kadınları ve Kızları. II. Veziriazam Davud PaĢa kullanılarak Sultân Mustafa yeniden tahta çıkarılmıĢtır. I. Ġç karıĢıklıktan istifade etmek isteyen iç ve dıĢ mihraklar Osmanlı Devleti'ni sarsıyordu. halk ayaklanmaya baĢlamıĢ ve ġeyhülislâm Yahya Efendi'nin tavsiyesiyle Kara Davud PaĢa azledilerek yerine Mere Hüseyin PaĢa getirilmiĢtir. Kadınlar Saltanatı. Ahmed'in oğlu II. c. III. Ocak 1639 tarihinde vefat etti.Burnaz Atike Sultân. Osman'ın Ģahsiyetinden çekinen ve Kösem Sultân diye de bilinen Mâhpeyker Haseki'nin de etkisiyle. II. c. "Ahmed I". sh. Osman'ı tahta çıkardılar. I. Ahmed vefat ettiği zaman. ġeyhülislâm Es'ad Efendi. 5-ġehzâde Hasan. sh. 279-283. Ġkincisi. c. Bu arada Saray'da bulunan Ģehzadelerin de öldürüleceği haberi alınınca. Sultân I.1 cı musibeti Sultân'danl gizliye Ġn m etmeye s Efendi <8 Mitimi . Yalnız bir mikdar aklı hafif olup buna hapiste uzun süre kalması sebep olmuĢtur. basiretiyle devlet adamlarını topladı ve Sultân Mustafa'nın saltanat koltuğunda kalmaması gerektiğine karar verildi. Uluçay. Kantemir. III. 8365. Ahmed devrinde devleti tek baĢına yürüten Dârüssa'âde Ağası Mustafa Ağa.

2. Kadın efendileri bilinmemektedir102. II. II. Latince. Hoca Ömer Efendi ve Müezzin-zâde Mahmûd Efendi'yi özellikle zikretmeliyiz. sh. Ahmed'in oğlu olup Hatice Mahfirûze Sultân'dan Kasım 1604 yılında dünyaya gelmiĢti. OSMAN (GENÇ OSMAN) DEVRĠ 104. Osmanlı tarihinin en acı olaylarından biridir ve maalesef Kanuni'nin oğlu ġehzade Mustafa olayı gibi tarihin akıĢını değiĢtirmiĢtir. Osman'a fıkıhtaki bu f. Devreye kapıkulu askerleri girdi ve PadiĢah'ı hacca göndermek isteyen Ömer Efendi. II. NiĢancı Okçu-zâde Mehmed Efendiyi ve ilim erbabından ise. askerler. Kayınpederi ve ġeyhülislâm Es'ad Efendi ile Aziz Mahmûd Hüdâyî Hazretleri Ģiddetle karĢı çıkıyordu. Sadrazam Halil PaĢa'yı yerinde bırakan PadiĢah. Ġlk iĢi 1612 Nasuh PaĢa anlaĢması ile sona ermiĢ gibi görünen ve ancak devam eden Ġran'la olan ihtilafı sona erdirmek oldu ve Eylül 1618'de anlaĢma imzalandı. sh. Osman. Osman'a kırılmıĢlardı. (Mayıs 1622). sh. Muvaffak olunamayınca. ZEVCELERĠ: 1. Seferden önce Rumeli Kazaskeri TaĢköprülü-zâde Kemâlüddin Efendi'den fetva alarak kardeĢi ġehzade Mehmed'i kati ettirdi ve ahım aldı.l{j manın ceı Aynı. Kantemir. mek evlâdır. Farsça. 360-362. UzunçarĢılı. Hatta Halep. III.SULTÂN II. Solak-zâde. 698-699. Bilindiği gibi. Osman bazı ıslâhatları yapmak niyetindeydi ve bu ıslahata tamamen bozulmaya baĢlayan kapı kulu ocaklarından baĢlamak niyetindeydi. Ġkballeri vardır. c. ÇOCUKLARI: 1ġehzâde Ömer. Ekim 1621 tarihinde barıĢ antlaĢması ile sona erdi. Kaimmakam Sofi Mehmed Pa-Ģa'nın yerine Kara Mehmed PaĢa'yı getirdi. bir zamanlar Osmanlı Devieti'nin yükselmesine sebep olan yeniçeri teĢkilâtının artık çürüdüğünün farkına varmıĢtı ve bu gerileme sebebini ortadan kaldıramadan vefat etti. Osman. XVI. 14 yaĢında yani ġubat 1618'de tahta geçen ve Genç Osman diye de bilinen II.Zeynep Sultân103. Kızlar ağası Süleyman Ağa ile Hocası Ömer Efendi padiĢahı hacca gitmesi için ikna etmeye baĢladılar. Ne yazık ki. 182 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYEN fitnenin baĢında Sultân Mustafa'nın Valide Sultân'ı bulunmaktaydı. Yedikule'ye götürüldü ve maalesef Davud PaĢa'nın nezâretinde orada Ģehid edildi. Hacca gitmesine. Pertev PaĢa'nın torunu. II. Yunanca ve Ġtalyanca bilecek kadar âlim ve Fâris yahut Fârisî mahlaslarıyla Ģiir yazacak kadar da edibdi. Sıra 1617 yılından beri devam eden Lehistan problemine gelmiĢti. Fayda vermedi ve sonunda askerler isyan ederek Bâb-ı Hümâyun'dan içeri girdiler. 105. Budin Beylerbeyi KarakaĢ Mehmed PaĢa Ģehid olmuĢ ve ordu moralsiz kaldığından istenen zafer elde edilememiĢti. Sultân Mustafa'ya zorla bî'at gerçekleĢtikten sonra. Kara Mehmed PaĢa ve Dilâver PaĢa'yı. 388-398. sh. Kısım I. diğer erkân-ı devlet ise istemiyorlardı. Osman'ın öldürülmesi. 3. 127. Arapça. Eylül 1620 tarihinde baĢlayan Lehistan seferi. ġeyhülislâm Es'ad Efendi'nin kızıdır ve hür kadınlardan nikâh ile evlenen nâdir kadınlardandır. Osman askerlere ve asker de kara hadımların sözlerine inandığı için II. c. II. Üzerinde müessir olan üç Ģahsiyetten birisi Hocası Ömer Efendi ve diğeri de Kızlar Ağası Mustafa Ağa ile Süleyman Ağa idi.Âkile (Rukıyye) Hânım. 142-148. 720-736. 2-ġehzâde Mustafa. Süleyman Ağa ve Veziriazam Dilâver PaĢa'nın baĢını isteyerek baĢta Rumeli Kazaskeri Yahya Efendi olmak üzere ulemayı araya soktular. Osman'ın canına kıydıkları a-cı musibet demektir.Ihıed BĠLĠNMEYEN OSMANLI ĠSĠ cut değildir. Osmanlı Tarihi. Burada yeni Sadrazam olan Kara Davud PaĢa'nın talimatıyla kemend ile boğulmak istendi. Osmanlı PadiĢahları neden hacca gitmemiĢlerdir? Genç Osman'ın öldürülmesinde hacca gitmek istemesinin rolü var mıdır? hacca tercih < iken hacca s rilen ı idare etme l. Osman Orta Camiye getirildi. c. yeniçerilerin kazan kaldırarak II. I. I. ġeyhülislâm ve kayın pederi Es'ad Efendi'yi. II. \ hedef olan ve 1 tamamen fıktımj . 285-287. Osman. II. < kutbu Aziz t eylemiĢtir. Vezir-i azam Ġstanköylü Ali PaĢa harp açılmasına taraftardı. Devrinin sadrazamları arasında Halil PaĢa. II. ġam ve Mısır beylerbeylerine emirler göndererek PadiĢah'a sadık yeni bir ordu teĢkili için gizliden gizliye hazırlıklara baĢlamıĢtı. Hâile-i Osmaniye adı verilen Genç Osman olayını kısaca özetler misiniz? Hâile-i Osmaniye. bu 102 Peçevî.AyĢe Hanım.

c. MatıımS. Nitekim halk ve asker arasında yayılan dedikoduyu özetleyen Ģu cümleler de meseleyi açıklamaktadır: . sh.». Sebebi budur ki. Bazan kamu haklarından olan bir mesele. sh. II. Mithat. hac yolu için hem gıda ve hem de yol masraflarını karĢılayabilecek kadar zengin olmak. 699-720. Ģahsî farzlardan daha ehemmiyetli hale gelmektedir. hacca gitmeyi halka ve devleti idare etme iĢi olmayanlara bırakması icab ettiğini tavsiye etmiĢler. Sebebi bellidir. 185. Verilen bu fetvayı tasdik eden asrının kutbu Aziz Mahmûd HUdâyî Hazretleri de. Bu kısa izahlardan sonra. Kantemir. c. ömürlerinin yarısını Allah yolunda cihâd için seferlerde geçirmiĢlerdir. Allah yolunda cihad ve hacc-ı mebrûr cevabını vermiĢtir. *. hemen gelip tahta geçmesi gerektiğini. Müslümanlar için farz-ı kifâyedir. cihâd. Ġkinci Sultân Osman'ın ġehadeti Vak'asından Bahseder". Hz. 489-514. Ancak bu sorunun cevaplandırılacağı en güzel yer. Sertoğlu. Üzerlerine farz-ı ayn olan ve hukukullah mahiyetinde bulunan cihâdı ve nizâm-ı âlemin devamını. ġeyhülislâmlar fetva vermiĢlerdir. Kısım I.". Bu soru çokça sorulmaktadır. ĠĢte bu noktada halife ve sultânların hükmü. açık bir düĢman tehlikesi bulunmadığı müddetçe. Aynı Ģekilde ısrarla hacca gitmek isteyen ve bu niyetinin bedelini canıyla ödeyen II. n# Sh. Öztuna. günahımız varsa ol kadarcadır. sayı 43(1947).! BedlüaaıMJj 1991. yol emniyeti bulunmak. Devletler ve Hanedanlar. Cihâd.-tm lerinin yanı varmadıkta jj sefere gideni Ģah bir tutMBj duyduğu t Karamita g farz olm Ö! kendi Abdülai bunu d v^ c. Müslüman fertlerden farklıdır ve onlar için cihâd yani düĢmanların hücumunu bertaraf ederek Müslümanların emniyetini sağlamak ve bunun için gerekirse savaĢmak. Caiz ki. Evvela haccın farz olmasının Ģartlarını özetleyelim: Müslüman olmak. Osman'ı fetvaya uyması için ciddi ikaz eylemiĢtir. farz-ı ayn olan haccı farz-ı kifâye olan cihâda tercih edebilecektir. ĠĢte burada da durum budur. Belleten. "Tuğî Tarihi=Ġbretnümâ. Osmanlı PadiĢahlarının neden hacca gitmediklerinin cevabını arayalım: 1) Ġslâm Hukukuna göre.". Peygamber'e hangi amelin daha faziletli olduğu sorulduğunda. haccın farz olduğ unu bilmek. c. Ģahsî farz olan seleyi ı "Nlı manlarınn 2)B tutuklu olm edasını ı mahbuı y lından I gideme liĢmedığı ve JıirTj hacca g. II. II. Osmanlı PadiĢahlarının II. c. Bu sebeple fert olarak bir Müslüman. ulema duacılarınız eĢkıyayı tahrik ede. 53-54. E Ġi BĠLĠNMEYEN OSMANLI 183 (se! hır hacca tercih etmeleri için. farz-ı ayndır. Osman meselesidir. fert olarak Müslümanların hac ibadetine engel olmayacaktır. ecdadınız etmemiĢler. UzunçarĢılı. I kadaradır. sh. 362-388. aksi takdirde düĢmanın cesaretlenerek Müslümanlara saldırmasına sebep olacağını ikaz eylemiĢlerdir. Uluçay. III. 127-148.istemezdik. XI. Bâyezid Amasya'da vali iken hacca gitmeye niyetlenirken. Müslümanların canını. yani cemiyete ait bir ibadettir. sırasıyla. Solak-zâde. Hatta bu meseleden dolayı PadiĢah'ın askeri tahrik ettiniz tarzında tahkirine hedef olan ve sonradan ġeyhülislâmlık makamına gelen Yahya Efendi'nin ifadeleri de tamamen fıkhın ölçülerine uygundur: "PadiĢahım! HâĢâ ki. bu tarike gitmemiĢler. Ancak içten gelerek bu niyetinizi istemezdik. akıllı olmak. sh. Osmanlı Tarihi. sh. Bunun tek istisnası. Osman'a. Allah'a ve Peygamberine iman. düĢmanın bertaraf edilebilmesi için hacca gidecek Müslümanlara da ihtiyaç olmasıdır. bir fitne zuhur eyleye". ergen olmak. Osman'ın katli olayında bu sorunun cevabı da verilmiĢtir. PadiĢahların Kadınları ve Kızları. malını ve namusunu korumak hukukullah da denilen kamu haklarındandır. Selim'e kadar gelenlerinin tamamı. oturup adi eylemek evlâdır. 285-287. Zira II. Kayınpederi ve ġeyhülislâm olan Es'ad Efendi aynen Ģu fetvayı vermiĢ ve fıkıhtaki bu hükmü özetlemiĢtir: "PadiĢahlara hac lâzım değildir. II. sadrazam ve diğer devlet erkânının imzası ile gönderilen mektupta. I.

Memâlik-i Mahrûse'yi koyup gitmek hatadır. Bunun en önemli sebebi. DıĢ ve iç hazineler bomboĢ olduğundan ocaklara cülus bahĢiĢi bile verilememekteydi. Bunun en müĢahhas misâli II. 167-169. sh. vrk. 212-213. zira ordunun baĢında mücahid bir komutan olarak sefere giden padiĢahla. Dördüncü Murad unvanıyla 11 yaĢını 1 ay 15 gün geçe tahta çıkmıĢtır. PadiĢahın huzuruna kadar giren yeniçeri ağaları ve ocak çorbacıları. Sultân IV. ancak devleti annesi Kösem Sultân ile Sadrazamlarının ve ġeyhülislâm ve benzeri devlet adamlarının yönettiği devredir (1032/1623-1041/1632). 127. DüĢmanın ortaya çıkması ve düĢmanların memleketi karıĢtırma ihtimali var iken. Ġslâm Hukukunu bilmemek olur. Sultân Murad. 326/937 tarihinden itibaren 20 yıl kadar haccın farz olmadığını. Hatta Enderun'daki altın ve gümüĢ eĢya Darphâneye gönderilerek cülus bahĢiĢi verilmeye çalıĢılmıĢtı. II. Ġstanbul 1995. 453-465. 55.". PadiĢahın adamlarını katletmeye kadar iĢi vardırmıĢlardı.. Mithat. ġeyhülislâm Yahya Efendi ve Kazaskerlerle de meĢveret ederek. Yeniçeriler çok fazla ĢımarmıĢlardı. Murad'ın ismen PadiĢah olduğu. Sultân Osman'ın kanını isterim diyerek Genç . Hac Risalesi. sh. MURAD DEVRĠ 106. Mecnûnun yani akıl hastasının imameti yani Halife olması caiz görülmediğinden PadiĢah'ın hal'i gerektiğini ve oğluna dokunul-mayıp Saray'daki odasında göz hapsine alınacağını Validesine ilettiler ve 9 Eylül 1623 sabahı Sultân Murad'ı halife ve hükümdar ilan ettiler. Ancak elimizde bunu doğrulayacak bir vesika bulunmamaktadır104. Sultân Murad iĢbaĢına geldiğinde. I. Lem'alar. Kantemir. 119 vd.. sh. Ġslâm âlimleri. sh. 104 Ġbn-i Âbidin. 1032/1623 tarihinde Veliahd ġehzade Murad. c. Erzurum Valisi Abaza Mehmed PaĢa isyan etmiĢ ve eline geçirdiği yeniçerileri katletmeye baĢlamıĢtı. 184 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYEN OSMANÜ XVII. Nâimâ. neden Mısır'a kadar cihâda gidip de hacca varmadıkları da ileri sürülemez. Ebâ Eyyub'ül-Ensârî türbesinde. Murâd kimdir? Hakkında çok dedikodu yapılan bu PadiĢahla ilgili biraz ayrıntılı bilgi verebilir misiniz? I. Osman'a karĢı askerin ve hatta halkın duyduğu tepkidir. 2) Bazı Ġslâm hukukçuları. Ahmed'in Mah-peyker (Kösem) Sultân adlı hanımından 28 Cemaziyülevvel 1021 (27 Temmuz 1612) tarihinde Ġstanbul'da dünyaya gelmiĢ oğludur. asrın maneviyat reislerinden Aziz Mahmûd Hüdâyî'nin eliyle kılıç kuĢanmıĢtır. 493514. Osmanlı PadiĢahlarının hacca gitmeleri gerektiğini düĢünmek. Ayrıca Sultân Abdülaziz'in gizlice tebdil-i kıyafet ederek hacca gittiği söylenmektedir. Sözler Yayınevi. 383 vd. II. Devletin itibarı ve siyasi durumu da iyi değildi. IV. Peçevî. Ancak kendi yerlerine bedel olarak baĢkalarını mutlaka göndermiĢlerdir. sh. 2/a-b. Sertoğlu. 1093. I. Günümüzdeki gibi ulaĢım imkânlarının geliĢmediği ve bir hac görevinin en az üç ay süreceği bir asırda. ömürlerinin yarısını cephede geçiren PadiĢahların. çünkü yollarda anarĢi yaĢanabileceğini ifade etmiĢlerdir. "Tûğî Tarihi". Redd'ül-Muhtâr. sadece beytülmal dıĢında kendine ait malından haccın farz olacağını ve bu özür devam ettiği müddetçe ölünceye kadar hacca gidemeyebileceğini hükme bağlamıĢlardır. Süleymaniye kütp. Tarih. kendi Ģahsî ibadeti için üç ay memleketini yalnız bırakan padiĢah bir tutulamaz. Memlekette rüĢvet ve yolsuzluk aĢırı derecelere ulaĢmıĢtı. sh. II. sh. sh. 8 küsur sene devam etti. çocuk yaĢta olmasına rağmen Sultân Ahmed'in en büyük ve erĢed Ģehzadesi Murad'ın PadiĢah olmasını zaruri görmüĢlerdi. Özetle Osmanlı PadiĢahlarına dinen bizzat hacca gitmeleri farz olmamıĢtır. bedeni sıhhatli olma Ģartını açarak. c. Kaldı ki. Sultân Mustafa'nın Ģuurdan mahrum bulunması ve Devletin de Erzurum Valisi Abaza Mehmed PaĢa'nın isyanı ve benzeri olaylar sebebiyle müthiĢ bir zaafa maruz kalmıĢ olmasıydı. Bediüzzaman Said Nursi. IV. Kantemir. Sözler Yayınevi. 167. haccın Ģartlarından olan yol emniyetini ihlal eden Karamita grubunun isyanı sebebiyle. Murad'ın saltanat devresini iki ana bölüme ayırmak icab etmektedir: ¦"•' Birinci Safha: IV. Tarihçe-i Hayat. c. sh. Hacı Mahmûd. sıhhatli olsa bile tutuklu olma veya kendisini hacdan alıkoyan zâlim idareciden korkmanın da haccın edasını engelleyeceğini ifade ederken."Nizâm-ı âlem içün padiĢahlar haccı terk ede-gelmiĢtir.SULTAN IV. c. Bu devre. sultân ve o manadaki devlet yetkililerinin de mahbus yani tutuklu gibi kabul edileceğini. nr. Ġstanbul 1991. Tecrübeli devlet adamı Sadrazam KemankeĢ Ali PaĢa.

ancak yolda vefat etti ve yerine Diyarbekir Beylerbeyisi Hafız Ahmed PaĢa tayin edildi. Abaza Mehmed PaĢa'yı takip için Doğu Anadolu'ya kadar gelmiĢti. Yerine ( isyanını basMMj yılında gorevdaıl Dâmâd Hüsrevf vardı. Ġran ġahı ġah Abbas Bağdad isyanını körüklüyor ve hatta gönderdiği askerlerle onları destekliyordu. bardağı taĢıran son damla oldu. 1628 yılının 9. Murad'ın tahta geçmesine vesile olan Sadrazam KemankeĢ Ali PaĢa da gururlanmıĢ ve suiistimallere baĢlamıĢtır. Ancak Bağdad'ı alamadı ve 1631 yılının onuncu ayında bu görevden azledildi. Yerine Damad Halil PaĢa ikinci defa sadrazam oldu ve yeniden patlak veren Abaza isyanını bastırmak üzere Erzurum'a gönderildi. bizzat hükmedemiyordu. Zira hem Tokat'taki ma'zul sadrazam ve onun iĢbirlikçisi olan Damad Receb PaĢa ile uğraĢmak zorundaydı ve hem de Ġran Devletine karĢı olan savaĢı yönetecekti. ġeyhülislâm Yahya Efendi'yi görevden aldıran ve suiistimallere adı karıĢan KemankeĢ Ali PaĢa'nın PadiĢah'tan Bağdad'ın düĢmesini yalan söyleyerek saklaması. bizzat Bağdad üzerine yürüdü. Yeniçeriye dayanan ve emniyet ve asayiĢi temin ediyorum diyerek epeyce zulümler icra eden Hüsrev PaĢa. Bağdad Valiliği Bekir SubaĢı'ya verilerek mesele halledilmek istendi. 19 Receb isyanı diye bilinen bu isyan neticesinde Hafız Ahmed PaĢa. Büyük biti askerleri Mis t man'ın kanı ıçm ¦ seledeha. Sultân Murad. otoriter ve becerikli bir komutan olan Dâmâd Hüsrev PaĢa Sadrazamlığa getirdi. Abaza Mehmed PaĢa'nın affedilip Erzurum Valiliğinde ibkası üzerine. Murad'ın zorba baĢı dediği Damad Receb PaĢa yeniçeriyi ve kapıkulu sipahilerini isyana teĢvik etti. 1032/1623 Ramazan Bayramında vâki olan ziyaretinde Sadrazamın rüĢvet ve zorbalıklara göz yumduğunu Padi-Ģah'a iĢ'âr edince. ayında çözdü ve Abaza'nın askerleri terhis olundu ve kendisi de Ġstanbul'a getirildi. . Murad. PaĢa getirildi. Bu Ġran'la savaĢ yapılacak demekti. Bağdad'da Bekir SubaĢı'nın çıkardığı isyanı bastırmak üzere Bağdad tarafına serdar-ı ekrem ve sadrazam olarak hareket etti. Diğer tarafdan fırsatı ganimet bilen Ġran da Bağdad'da isyan çıkartmıĢ ve hatta Bağdad'ı ele geçirmiĢti. Murs isyana !¦¦ Sultân'ın Ga ı padiĢahla t Hafız / baĢı Receb fS Suî Hüsrev I PaĢa'nın 5 olan YalifJĠ Ahi-zâdtl Sultân H rilmesinll üzerine IS bilinen iift BĠLĠNMEYEN OSMANLI 185 I: Böylesine sıkıntılarla PadiĢah olan IV. Hâkim devlet ricali ve annesi idi. Ġyi bir komutan olmadığından muvaffak olamadı ve 1626 yılında azledildi. Mesele de halledilmiĢ oldu.. PadiĢah'ın gözü önünde isyancılar tarafından öldürüldü ve Zorbacı baĢı Receb PaĢa 1632 yılının bu zorlu günlerinde Sadrazamlığa getirildi.'iel1* emniyet ve ismi bizzat Bağdanı bu görevder.:" Hafız i. ağabeyi Osman'ın kanı için mücadele eden bu komutanı Bosna Beylerbeyi yaparak taltif etti. Kısaca içeride celâlî denilen zorbalar ve dıĢarıda da Ġranlılar Osmanlı Devleti'ni sarsmaktaydı. Zira IV. Ancak bu da baĢarılı olamadı ve 1628 yılında görevden alındı." birlikçisi o. Bunun yerine muhteris.» yolda vefat e' Sultân'ın büyük i Abaza MehmedJ SubaĢı'nın ( zam olarak hart da azledildi. Iran S kerterle onla1 mek Ġstendi. Maalesef bütün bu isyan tahriklerinde Nâibe-i Saltanat Kösem Sultân'ın da müdahalesi vardı ve isyancıları destekliyordu.Osman olayını bahane edip Devlete kan kusturmaktaydı. Ancak bu sırada Ġran ġahı Bağdad'da ikinci isyanı çıkarmıĢ ve Bağdad üzerine yürüyerek burayı iĢgal etmiĢti. Büyük bir maharetle bu problemi.*:» karĢı ok' IV. Yerine de yine Dâmâd Hafız Ahmed PaĢa getirildi. Bu da devlet için büyük bir problemdir. Böylesine sıkı devlet ricali • lere adı kari' yerek saklarr verilen Sadra. Gerçekten ikincisine sıra gelmeden hayatı sona erdi. Hafız Ahmed PaĢa'nın iĢi zordu. Önünde Abaza isyanını bastırmak meselesi vardı. durumu öğrenen Sadrazam hemen onun da aleyhine geçmiĢ ve dürüst ġeyhülislâm'ı bir kısım yalan ve iftiralarla görevinden aldırarak yerine biraz da sakin tabî'atlı olan Es'ad Efendi'yi tayin ettirmiĢtir. Bunu fark eden ve hakkı söylemekten çekinmeyen ġeyhülislâm Yahya Efendi. Bütün arzuları kukla bir padiĢahla devleti idare etmekti. Verilen idam kararıyla hayatına son verilen Sadrazamın yerine tecrübeli devlet adamı ve Kubbealtı veziri ÇerkeĢ Mehmed PaĢa getirildi. Böyle bir durumda IV. Kösem Sultân'ın büyük kızı AyĢe Sultân ile evlenip Damad sıfatını da alan Hafız Ahmed PaĢa.

Es'ad Efendi'den sonra yeniden ġeyhülislâm olan Yahya Efendi'nin de bu görevden alınmasını istiyorlardı. memleketin hali ne olur?". 2) Ġstanbul'da 1043/1633 yılında çıkan ve Ġstanbul'un yaklaĢık beĢte birini yakıp yıkan büyük yangın üzerine. Ayrıca isyan eden zorbalar. aranızda tefrikaya mahal vermeyesiniz. bana itaat etmeyip celâliler ve haricîler mesabesindeki eĢkıyaları desteklerseniz. Arkasından "HabeĢli bir köle dahi olsa baĢınızdaki âmirlere itaat ediniz" manasını taĢıyan hadisi zikredip Ģerh etti. kendisine ve kanuna itaat etmeyen kim olursa olsun hakkından geleceğini bildirdi. Nitekim alındı ve yerine Ahi-zâde Hüseyin Efendi ġeyhülislâmlığa getirildi. Solak-zâde. bunu da bahane eden IV. Ağabeyi Genç Osman'ın ölümüne yol açan ve memlekette huzuru bozan zorbacıların elebaĢılarını teker teker temizlemek oldu. Sultân Murad evvela. Receb PaĢa'nın katledilip zorbaların tasfiye edildiği 1041/1632 yılından baĢlar ve vefatına yani 1640 yılına kadar devam eder. tütün ekmeyi ve tütün içmeyi yasaklamıĢtır. memlekette kaybolan huzuru yeniden tesis etmek gayesiyle ve de eĢkıyanın gözünü korkutmak için yaptığı ifade edilen 19 de. "Allah'a. halifeyim. Aranızdaki müfsidleri barındırmayasınız. Veliahd ġehzade Bâyezid PadiĢah yapılmak istendi. Murad'ın ikinci ve asıl saltanat safhasıdır ki. tütün yüzünden katle Ģer'î cevaz veren ġeyhülislâm sonradan idam edilince. Murad. O'nun Peygamberine ve sizden olan ülü'l-emre itaat ediniz" mealindeki âyeti okudu ve tefsir etti. devleti bir avuç zorba ve hırsıza yedirmeye-ceğini. kendisi hakkında "Cezây-ı sezasını buldu" ifadesini kullanmıĢtır. Allah'ın emrine ve Resûlüllah'ın hadisine aykırı hareket edenleri des teklemeyesiniz. Murtaza PaĢa'yı tavzif ederek Tokat'taki Hüsrev PaĢa'nın ele geçirilmesini istedi. IV. Bunlardan BeyĢehri. Balıkesir çevresinde Solakoğlu diye bilinen Ġlyas PaĢa. ordunun savaĢamaz hale geldiğini. Ġstanbul'a getirilerek kati olundu. iĢsizlerin ve de eĢkıyanın toplantı yerleri haline gelen kahvehaneleri de hem kapatmıĢ ve hem de yasağa rağmen içki içip sarhoĢ olanları gerekli cezalarla cezalandırmıĢtır. AnarĢinin devletin temellerine girdiğini. askerin siyâset ile uğraĢmaktan iĢini yapamadığını. Gürcü Rıdvan. tütün yasağı ile yetinmemiĢ ve o devirde zorbaların. Evvela devlet toprakları üzerindeki emniyet ve asayiĢi temin etmeye baĢladı. Devletin idaresini ele alır almaz. Ġkinci Safha: IV. Ancak Sultân Murad zeki davrandı ve açık bir divan yaparak âlimler. SeydiĢehri ve çevresini kasıp kavuran Deli Ġlâhî. teslim olmadı ve sonra da öldürülüp halka cesedi teĢhir edildi. Ancak ġeyhülislâmdan aldığı fetvayla bununla kalmamıĢ ve çıkarılan yasağa uymayanları. Murad'ın ilk yaptığı icraat. Gerçekten Saka Mehmed. Her iki hadiseyi de. Küçük Ahmed PaĢa'nın gayretleriyle ele geçirildi ve ortadan kaldırıldı. ġimdi bunları da çok kısa olarak özetleyelim: 1) IV. sonra da Devleti tehdit eden baĢta Ġran olmak üzere dıĢ tehlikelere yöneldi. ipleri ele almaya baĢlamıĢtı ve hemen devleti tehlikeye sokan Recep PaĢa'yı 18 Mayıs 1632 tarihinde idam ettirdi. PadiĢah lehine çok büyük tezahürat yaptılar ve IV. Ģerî'ata. rüĢvrtl . Ben ki. Yine Lübnan ve Suriye taraflarında zulüm rüzgarları estiren Dürzi lider Maanoğlu Fahreddin ve oğlu Mes'ud da Ġstanbul'a celb olunduktan sonra 1635 yılında idam edildiler. sadece Ahmed PaĢa'nın öldürülmesiyle yetinmiyorlardı. devlete isyan etmiĢ kabul edip kati etmeye baĢlamıĢtır. ancak 186 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BIUNtmuvaffak olunamadı. PadiĢah. halkın da duyabileceği Ģekilde tarihî bir nutkunu îrâd eyledi. Murad'ın asıl saltanat yılları baĢlamıĢ oldu. Bunun üzerine Receb PaĢa yeniden kapıkulu askerlerini tahrik ederek 20 ġaban ihtilali diye bilinen ikinci isyanı çıkarttı. devlet ricali ve askerlerin huzurunda. Murad 21 yaĢına gelmiĢ ve çocukluk devresini bitirerek devleti idare edecek tecrübeye sahip olmuĢtu. Ve sununla bağladı: "Sizin sadakatiniz Ģu vakit doğrudur ki. Bu fevkalade ikna edici konuĢmayı dinleyen halk ve devlet ricali.Sultân Murad. zamanın ġeyhülislâmı Ahi-zâde Hüseyin Efendi'den de fetva alarak. Ġsteklerinin sonu gelmiyordu. Son sekiz yıl Sultân Murad'ın asıl saltanat yıllarıdır. Sultân Murad. IV. Murad. IV. Tabanı Yassı Mehmed PaĢa'yı sadrazamlığa getirdi. Cadı Osman ve benzeri eĢkıya reisleri hemen idam edildi. Bunun üzerine Sultânahmed Meydanına toplanan isyancı askerler yeniden anarĢi çıkarmak istediler. zorbacı baĢı Receb PaĢa'nın entrikalarının ardında mâzul Sadrazam Hüsrev PaĢa'nın bulunduğunu biliyordu.

III. sh. Kantemir. Solak-zâde. Kısım. Murad. Ġslâmiyet'te yok ise de. Revan (Erivan) alınarak Tebriz taraflarına da akın yapılmıĢtır. Cenaze merasiminde gazalarda bindiği üç atının eğerleri ters takılarak cenazenin önünde yürütülmesi. teessüfle Valide Sultân'a bir tezkire ile duyuran ve tezkiresinde "Kendülerini bedduadan sakınırız. Murad. 16 yıl. sh. ciltler).2. ġeyhülislâmı PadiĢaha isyan hazırlığı suçundan idam ettirmiĢtir. IV. Ramazan Bayramının 2. sadrazamları tarafından yapılan harekâtlar netice vermeyince. Bu antlaĢma ile Erivan ve Azerbaycan Ġran'da. Nihayet tedaviler netice vermeyince. II. 8. Umulur ki. Cavid. sh. günü yatağa düĢen Sultân. Revan Seferi diye meĢhurdur.000 eĢkıyayı ortadan kaldırmıĢtır. ĠA. c. On ay sürmüĢtür. Murad'a ayrılmıĢtır (II. sh. 4 ay ve 28 gün Osmanlı tahtında kaldı. Bunun 9 yılını ^ c u( sn. "Murad IV". Bu savaĢta Osmanlı Sadrazamı Tayyar Mehmed PaĢa Ģehid olmuĢtur. 1-452. Elbette ki bütün tasfiyeler sırasında bazı mazlumlar da zulme maruz kalmıĢ olabilir. 289-299. Artık. IV.durumu beddu ecdadının r> lâmP ihbarı idame Murad'aii 4)C niden6 yapılan lı lemistir I sefer n sürmüĢtür. Osmanlı Tarihi.§ Revan'ı y Uzun s katılmıĢ! sonra H netice Bu i ti'nde ta mû| düĢen S üç atnf Ġslam:'1 10? Ji bir ini BĠLĠNMEYEN OSMANLI 187 kVe Ġki-\Sultân Murad.1640 tarihinde vefat eyledi. Gâzî. Bu durumu. 737-766. IV. Baysun. o zamana kadar "Görevden azl olunur ve nefy olunabilir. Zira 6 ciltlik bu tarihin iki cilde yakın bir kısmı IV. rüĢvet iddiaları ve yolsuzluk ithamları yüzünden Ġznik Kadısını idam ettirmiĢtir. bizzat kendisi Ġran üzerine iki ayrı sefer düzenlemiĢtir. Ancak nikris hastalığına müptelâ idi. 1043/1633 yılında Ġzmit. kardeĢ katline de karĢı çıkan ve bunu bizzat Sultân Murad'a hatırlatan cesur bir ilim adamıdır. 263-451. Murad'ın dönemini incelerken temel kaynaklarımızın baĢında Naima'nın Tarihi gelmektedir. Konuyu özetler misiniz? I in l'ia Bağdad Fâtihi. Ġkinci Ġran seferi ise. Murad'ın Ģahsiyeti hakkında farklı dedikodular yayılmaktadır. Maalesef Sultân Murad. Ġranlıların Revan'ı yeniden ele geçirmeleri üzerine 1638 yılında PadiĢah Bağdad'a yürümüĢtür. Uzun süren bir muhasaradan sonra 1639 yılında Bağdad yeniden Osmanlı Ülkesine katılmıĢtır. büyük bir karĢılama ile Ġstanbul'a döndü. c. 3) Sultân Murad'ın eski Osmanlı PadiĢahlarından farklı olarak yaptığı bir icraat da. Valide Sulan tarafından hemen menfi ithamlarla PadiĢah'a ihbar edilmiĢtir. Daha sonra KemankeĢ Kara Mustafa PaĢa'nın baĢkanlığında yürütülen sulh müzâkereleri neticesinde Ġranlılarla Kasr-ı ġirin AndlaĢması yapılmıĢ ve savaĢlara son verilmiĢtir. I. Ġznik ve Bursa taraflarına doğru düzenlediği teftiĢ seyahatinde. 107. Bu ġeyhülislâm. c. Ġslama kesin aykırı bir âdet de değildir105. Naima. Fâtih-i Bağdad unvanını kazanmıĢtır. . UzunçarĢılı. Bağdad ve havalisi ise Osmanlı Devle-ti'nde kalmıĢtır. bütün Osmanlı arazilerinde yaklaĢık 20. 398-487. c. ve III. 4) Osmanlı Devleti'nin iç ahvâlindeki bu karıĢıklıktan istifade eden Ġran ġah'ı. bazı tarihçilere göre. ulemâ sınıfından bazı insanları da idam ettirmesidir. 148-206. yeniden Bağdad'a saldırmıĢ ve Bağdad'ı ele geçirmiĢtir. Bağdad Seferi diye bilinmektedir. 1635 yılında yapılan bu sefer neticesinde. siz kendilere nasihat buyurub âlimler zümresinin hayır duasını aldırasınız. I. Sultân Murad. Sâhib-kırân ve benzeri unvanlarla anılan ve ancak 28 yıllık bir ömür süren IV. M. ancak kati olunmaz" diye bilinen kuralı çiğneyerek. VIII. ecdadının hürmet gösterdiği bu zümreye PadiĢah da hürmet göstere" ifadelerini kullanan ġeyhülislâm Ahi-zâde Hüseyin Efendi. PadiĢah. Birinci Ġran Seferi. III. sh.

korku hissine tamamen yabancı olması. Ancak her konuda Ģerî'atın emirlerine uygun hareket ettiği ve kanun hükümlerini aynen tatbik eylediği de söylenemezdi. hep ehl-i kemal olsaydı. 188 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYdu validesinin niyabeti ile yürüttü ve Osmanlı Devleti için anarĢi yılları oldu. Murad'in en çok tenkid edilen bu kusuru olmasaydı. Sohbetlerinde Yavuz gibi. bazılarının da zulmen kanına girmiĢ olması ihtimali. Ġki büyük sefere çıkan Sultân Murad. Hatta 1043/1633 tarihinde Sultân Ahmed'teki mevlidde karĢılıklı tartıĢmalar vâki olmuĢ ve PadiĢah her ikisine de hürmeti devam ettirmiĢtir. sh. II.. En güzel tarafı. Osmanlı Tarihi. Mesela ehl-i tarikatın kısmen aleyhinde olan Kâdî-zâde Mehmed Efen-di'nin tesiri altında kalmasına rağmen. bizzat sürdürdü. 185. etrafına bir takım sefil insanları yaklaĢtırmasıydı. Murad. Emir güne Oğlu Yusuf. nerdeyse hiç bir iĢe karıĢmadı. fesâd Ģebekelerini ve zorbaları ortadan kaldırması. ıslâh edilmiĢ bir maliye bıraktı. Maalesef Musa Çelebi. KĠ mi lebi ten sarayının meo . Muı yalanlardan! 108. Murad'in dehâsı. Bazı zulümlerine rağmen. Silahdar Mustafa PaĢa ve Bekri Mustafa gibilerin. gençliğinin ilk yıllarından itibaren hevâ ve heveslerini tahrik eden kötü arkadaĢlarının yardımıyla (Silahdar ve Emir Güne oğlu gibi). En önemlisi de "çocukluğunda örnek bir hâkân hayatı yaĢayan IV. büyük devlet adamı ve büyük diplomat demek mümkündür. onun d ancak bazan om» gürzleri h •¦ öğrenmiĢ' '. Ancak 1632 yılından 1640 yılına kadar müdebbir bir devlet adamı gibi devleti idare etti. Ancak hem askerlik ve hem de devlet idaresi sahasında büyük baĢarı kazandı.] sertliğinden \ larında Avı ps'dâ rpııhiffl Ki): ve I adıyla yad e Hamm IV. rakipleri durumunda bulunan Sultân Ahmed Camii Vaizi Sivâsî Abdülmecid Efendi ve Galata Mevlevîhânesi postniĢini Ġsmail Dede'yi hürmetle dinlerdi. sh. derin zekâsı. yaygınlaĢan zulüm ve suiistimalleri önlemiĢ olmasıydı. r Ölümliı kıyla kabul} yarım asır t baĢlayacaktı. Mühimme Defteri. nr. cihanın en büyük vurucu kuvveti halinde düzenlediği ordu. orduyu büyülemiĢtir. 1041/1632 yılına kadar selefleri gibi. Naima'nın tesbiti ile 1. en büyük PadiĢahlardan biri olurdu denilen tarafı. Geriye kalan 8 yılını ise. IV. maliye periĢan ve hazine bomboĢtu. Bu hususta çok misâller gösterilebilir. Tütün Yasağı için bkz. Vefat ettiği zaman hazinede 15 milyon altın ve bir o kadar da diğer servet vasıtaları bulunuyordu. zulmedenleri. Osmanlı Devleti içerisinde huzur ve asayiĢi sağladı. Siyâset kılıcıyla serkeĢleri korkuttu. her türlü meĢakkate tahammül etmesi. EĢkıyayı bertaraf edeceğim derken. ĢiĢmanca vefl sinden uzağa i Naima. Zira sadrazamlar liyakatsizdi. Ona büyük kumandan. dıĢarıya karĢı korkutucu Ģevkette bir devlet. Avrupa'daki haber alma teĢkilâtını düzenleyerek Kanunî devrindeki duruma yükseltti. Aksun. Zaten IV. Ġkincisi. Çoğu meselelerde ecdadının koyduğu kanunlara fazla itibar etmedi. Yavuz'u Yavuz yapan yakın devlet ve ilim adamları onun için vardı denilemez. 127 vd. Devletin yularını eline aldı ve yedi sene kadar istediği gibi devleti idare etti. ömrünün kısalığına sebep oldu denilmektedir."Vj "kurĢun ve I elçinin gözü! olarak müH binasından 1 etmiĢtir. ordu disiplinini kaybetmiĢti. Uzun boylu. BA. Ancak Yavuz'dan ayrıldığı iki önemli noktası mevcut idi: Birincisi. 85. Ayrıca Ģahsiyetaftitibariyle dedesi Yavuz Sultân Selim'e benzetilmektedir. çok ağır Ģartlarda çocuk yaĢında tahta geçti.630 vd. selefleri olan PadiĢahları unuttururdu ve bu zamana kadar onun gibi bir PadiĢah görülmezdi". Yavuz gibi 42 yaĢında değil. bir çok konuda yeni kanun ve usuller ihdas eyledi. âsâyiĢ bozuktu. bazan ona Ģerî'ata uymayan iĢleri yaptırdıkları da nakledilmektedir.000 hicrî yılından sonra gelen PadiĢahların en büyüğü idi. Fakat haklı söze gücenmez ve ilim adamlarının haklı mütalaalarından memnun olurdu. Hilelerin peĢinde koĢan Ali PaĢa ile Yavuz'un veziri Pîrî Mehmed PaĢa'yı kıyaslamak mümkün değildi. 134.. rütbesine lâyık olmayan bazı iĢlere teĢebbüs eyledi. Yavuz gibi cihangir olamadı. kalın kemikli. c. saltanatı devraldığında. Bazan zulme varacak kadar sertti.

sh. Aksun. Fırat'ın büyük kollarından biri hâlâ bu sebeble onun adıyla yad edilmektedir. Sel suları ile harabe olan Kavbeyi o tamir ettirmiĢti. Konuyu daha önce bütün ayrıntılarıyla açıkladığımızdan burada tekrar etmeyeceğiz107. elçinin gözü önünde.. Ģer'an yasak olan Ģeylere. Güneydoğu ve Doğu Anadolu'yu hanlar. Murad'ın sefâhet içinde olduğunu söylemek tamamen yanlıĢtır ve hiç bir temel tarih kitabında. Devrinin büyük okçularından okçuluk öğrenmiĢti. "Murad IV".daha öl BĠLĠNMEYEN OSMANLI 189 ĢiĢmanca ve fakat çevikti. c. Öztuna. Eski Saray denilen Ġstanbul Üniversitesi merkez binasından attığı cirit. Enderun personeline veya diğer bir ifadeyle Devlet baĢkanlığı personeline denmektedir. yollar ve büyük köprülerle ihya etmiĢti. tüfek mermisinden uzağa düĢerdi ve Hammer'in ifadesiyle attığı ciridin delmeyeceği madde yoktu. Kantemir. ancak bu kısım okunduktan sonra. Ok Meydanı namazgahına minberi o koymuĢtu. Ġsmail Hakkı UzunçarĢılı'nın Kapı Kulu Ocakları Kitabını inceleyebilirler. zevk ve eğlenceye dalma manasına gelmektedir. Hastalık derecesinde ata düĢkündü. Bu zikredilen manada IV. IV. Murad'ın Mûsâ Çelebi ile böyle bir iliĢkisi olduğunu iddia edecek kadar ileri gitmiĢlerdir. Aynı zamanda Ģair. o gelmeseydi devlet 1683'de değil. 159-162. 642 vd. sh.. Murad'ın cinsî sapık olduğuna dair iddialar hakkında ne dersiniz? Kaynakları yorumlamakta kasıtlı davranan bazı tarihçiler. nükteye.297-299. Seyahatname I-X. "Ģakaya. "MelâMb ve melâhîye" yani oyun ve . Ölümünün Batı devletlerinde memnuniyetle karĢılandığı. Akgündüz. buradan gelecek tehlikeleri önledi ve Avrupa'da mühim bir savaĢ yapmadığı halde. I. IV. Osmanlı'da Harem. önce mızrak ve sonra da ok atarak. Hammer'in ifadesiyle "paslanmıĢ Ġslâm Kılınana kan ile su veren bir halife idi". tesiri büyük oldu. c. 164. c. böyle bir Ģey kayd edilmemiĢtir. Eserleri ve hayratı ile de Anadolu hâlâ hatıraları ile doludur. Evliya Çelebi. sefâhet. IV. 107 UzunçarĢılı. Baysun. 346-350. ĠA. Murad'ın alkolik ve sefih olduğuna dair iddiaları daha yakından inceleyebiliriz. M. 338. Konuyu iki açıdan incelemek yerinde olacaktır: Birincisi. o zaman 200 kilo olur ve makul hale gelir) gürzleri kaldırabilirdi" demektedir ki. Ayrıca Yeniçeri Ocağında da bir gurup için bu tabir kullanılır. özellikle gayr -i meĢru kadınlarla düĢüp kalkmaya ve içkili alemlere katılmaya denir. Murad'ın saçlarını at kuyruğu gibi yaptığı ve benzen iddialar. c. IV. . bu bir teĢbihtir. yayını çektiği ok. Bu iĢi. Rumeli ve Anadolu Kavağını. 108. Tarihçilerin naklettiğine göre. Maalesef Cumhuriyet döneminde yazılan tarih kitaplarının. Ankaravî Mehmed Efendi eliyle yapmıĢtı. Ġstanbul 1314-1938. Topkapı sarayını teĢkil eden üç kısımdan birisi olan Enderun'da yani Ġç Saray'da çalıĢan devĢirme görevlilere. Kapukulu Ocakları. camileri ve diğer müĢtemilâtı ile birlikte Kazak taarruzlarına karĢı yapmıĢtı. IV. ¦ •¦. VIII. Ġç oğlan. sh. Zira Hammer'in ifadesiyle. Naima. IV.. ta'lik yazısı üstadı ve büyük bestekâr idi. . -. ancak bazan okka bir kilo karĢılığında da kullanılmaktadır ki. I-II. III. Ayrıntılı bilgi Fâtih dönemi soruları a-rasında verilmiĢtir. Bağdad ve Revan KöĢklerini o yaptırmıĢtı.¦¦¦•¦ 190 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYEN OSM/' 109. Bilhassa son zamanlarında Avrupa'ya yönelik akınlar yaparak. zekâsından ve sertliğinden korkarak durumu Cumhuriyet Senatosuna bildirmiĢti.. Merak edenler. c. aslı astarı olmayan yalanlardan ibarettir106.. bütün kaynakların ittifakıyla kabul edilmektedir. yarım asır önce yıkılmaya baĢlayacaktı. Bilindiği gibi. Peçevî."¦ . . kalkan hatıra olarak müzelik eĢya arasına koyuldu. Bugün ifade ettiği manayla. Daha 17 yaĢındayken kendisini gören Venedik Büyükelçisi. onun kuvvetini Ġfade edebilmek için "200 okkalık (yani yaklaĢık 600 kiloluk ağırlık eder. II. 248 vd. Bayezid Camiinin minarelerinden birinin altındaki hedefe isabet etmiĢtir. sh.-•. c. Murad'ın sefîh olduğu iddiasıdır. kervansaraylar.. Murad'ın sefîh ve içkici olduğuna dair iddialar hakkında ne dersiniz? Yıldırım Bâyezid ile ilgili sorularda uzun uzadıya konuyu incelediğimizden dolayı. II. eğlenceye ve maalesef sefâhete düĢkündü" demeleri. 399 vd. Cavid. I. devletin hayatını ve büyüklüğünü yarım asır uzatmıĢtır. sn. c. 106 Naima. I. Timur neslinden ġâh-ı Cihan'ın elçisi Zarif Bey'in Hindistan PadiĢahından "kurĢun ve kılıç kâr eylemez" diye hediye getirdiği gergedan derisi kaplı kalkanı. iki yerden deldi.

hep gayr-i meĢru oyun. Murad'ın AyĢe Sultân isimli bir hanımı ve karı-koca hayatı yaĢadığı yedi sekiz de cariyesi olduğu nakledilmektedir. IV. Bâyezid ve IV. istirahat «I fazlaca içki içti. Osmanlı tarihçileri tarafından içki kullandıklarına dair nakiller bulunan iki PadiĢahtırlar. I fark olsa g 110. Gizlice ve buhran dönemlerinde içki kullansa bile. meĢru dairede hayat yaĢamaları her zaman mümkündür. Zira. 11 oğlu ve 4 kızı olduğu nakledilmektedir. hep ehl-i kemal bulunsaydı. onun içkici birisi olduğu konusundaki izahlar gibidir.* özellikle <{r«j| virleri neten Üçiıım-îj zatrr N OSMANLI ı ne derı dolayı. selefleri olan PadiĢahları unuttururdu ve bu zamana kadar onun gibi bir PadiĢah görülmezdi". Murad'ın içki içtiğini kesin bir Ģekilde bilmiyoruz. Murad. Fakat yine de gençliğinde böyle bir günaha girdiğini de ihtimal dahilinde görüyoruz. Bunlara bir örnek verip konuyu kapatalım: "Murad IV. Ancak bunların açıktan içki kullandıklarına dair olan rivayetler de kesin doğru değildir. Sohbetlerinde. Bu konuda en doğru ifade Naima'nın Ģu tesbitleridir: "Çocukluğunda örnek bir hâkân hayatı yaĢayan IV. M makamım| Bunlard hülislâmYahyıfe lislâm Zekenyıls-olması i anlaĢılınca! hülislâm'a e zamanda Wf Ġkincisi. Murad. hamre yasağ olub cümle meyhaneleri yıkdırub bu bâbda mübalağa olundu. bundan piĢmanlık duyduğunu anlıyoruz. Ġkincisi. "(Bir seferden) Ġstanbul'a dâhil olduklarında. vBile' diyoruz: çünkü IV. Ve bizzat kendüleri gece ve gündüzlerde gezüb buldukları sarhoĢu kati ederlerdi. ılamrafe IV. eğlence ve sefâhet olarak anlatılmıĢtır ki. Ba'dehû ol biçare çıkub halâs buldı". Bunlardan Kaya Sultân. Safiye Sultân ve Rukıyye Sultân dıĢındakiler. i günden-günefi Değeri! t Onun için akta saptırıldığını d "Ramazan t küne inip (okçuluk» 01 sâhib-kırSngOlj Silahdar PaĢa î tertip olundu. içkici ve sarhoĢ biri olduğunu söylemek çok zordur. 8u I gönlünü açmak k mak ve arzu'an h orada Fad-Ģahlara ft Ģiddetli hastalıktan^ ġimdi Ġki fazlaca içki I. Murad'ın içkici ve sarhoĢ olduğuna dair iddialardır. Mty giderek. MeĢru dairede istediği ve baĢkasıyla evli olmayan her câriye ile beraber olması mümkün olan bir insanın. Murad ile alakalı bazı kelimeleri ve tesbitleri yanlıĢ yorumladıkları da bir gerçektir. gayr-i meĢru yollarla bir kadınla beraber olması mümkün değildir. Gizlice içse dahi. IV. Murad'ın ve bütün Osmanlı PadiĢahlarının gayr-ı meĢru kadınlarla beraber olmalarına ihtiyaç yoktur. 15 lerini seyredil!. |tt iddiaları ifan yasak i malî katılmaya »tamamen 'sef ve eğ-ppgayr-i îsraber ol-yat yaĢananımı ve u ve 4 ı Sultân srçla evli fu yollarla BlhUSUılarına Hım Ģu |nâve i layık Mit »Hatta BĠLĠNMEYEN OSMANLI .eğlencelere düĢkün olduğunu ifade eden Osmanlı tarihçilerinin bu beyânları. Zira teserrî dediğimiz cariyelerle. Hatta birini bizzat ok ile vurub deryaya düĢdükde helak oldu deyü geçdiler. Nitekim IV. Bir kısım yazarların IV. Osmanlı PadiĢahlarından I. gençliğinin ilk yıllarından itibaren hevâ ve heveslerini tahrik eden kötü arkadaĢlarının teĢvikiyle (Silahdar ve Emir Güne oğlu gibi). tamamen yanlıĢtır. rütbesine lâyık olmayan bazı iĢlere teĢebbüs eyledi. küçük yaĢta vefat etmiĢlerdir. Sefih olması hususundaki yanlıĢ izahlar. Böylesine içki düĢmanı olan bir PadiĢahın. melerden anta alemi yapıp e gizliye içki i etmek ile. açıktan içki içtiği ve bir sarhoĢ olduğu söylenemez.

sh. Nefsin kuvvelerini ferahlandırmak ve arzulan harekete getirmek iddiasıyla hafif meĢrep arkadaĢ sohbetlerine onu teĢvik ettiler.. tövbeyi bozarak fazlaca içki içti. "Murad IV". PadiĢahların Kadınları Ve Kızları.. Onun için aktarma yaptığı yeri. Murad'ın zamanında üç defa aynı makama getirilen ġeyhülislâm Yahya Efendi'dir. Bu zat. O gün orada PadiĢahlara yakıĢır Ģekilde zevk ve sohbet edüp Saray'a geldiler. IV. Acaba ileri sürülen iddialar doğru mudur? IV. 164 vd. c. biz de sadeleĢtirerek nakledeceğiz ve meselenin nasıl saptırıldığını daha rahat anlayacağız: "Ramazan Bayramında erkân ve a'yân el öpüp gittiler.191 "Murad IV. daha evvel de ġeyhülislâmlık yapan ġeyhülislâm Zekeriya Efendi'nin oğludur. ĠA. 213. Milâdî takvim . 108 Naima. I-II. 449. Bütün bu Ģeyhülislâm olan Ģahsiyetlerin eserleri ve ne yaptıkları ortada iken. Uluçay. sh. Ertesi günü durumları değiĢti ve Ģiddetli hastalıktan vücutları etkilenip zayıfladı. Hoca Sa'deddin Efendi'nin oğludur. Acaba doğru mudur? Ġdam iddiası doğru değildir. 110. Ġstanbul 1986. 420-421. c. Büyük ziyafet tertip olundu. 939. 54-56. Çağatay.. 111. Kendileri mu'tâd üzere deryada Sinan PaĢa KöĢküne inip (okçuluk ve atıcılıkta) hünerli olan Ģahısların çeĢitli (harp) oyunlarını ve eğlencelerini seyrettiler. sh. ġöyle ki. Aksun. Ġbnül-Emin-Saray. ġair ve edib bir zattır. Elimizde Fetâvâsı da bulunan bu ġey-hülislâm'a edepsizlik itham edenlerin tarihten bi haber oldukları ortadadır. I. 159-162. 346-350. Osmanlı Devleti Tarihi. 1 ġevvalde bayram tebriklerini kabulden ve Sinan PaĢa köĢkünde Ġç ağalarının türlü hünerlerini seyredip. Kapukulu Ocakları. Yahya Efendi. bu sefahat gecesinin ertesi günü hastalandı. Evliya Çelebi. Peçevî. I. biraz at koĢturduktan sonra Atmeydanı'nda Silâhtar Mustafa PaĢa'ya tahsis edilen saraya giderek. 642 vd. Seyahatname. Ahi-zâde Hüseyin Efendi'dir. sh. nr. 297. Öztuna. c.". Ol sâhib-kırân gül gibi açılıp handan oldular ve bir mikdar at koĢturdular. IV. IV. ¦ 192 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYEN OSMAĠJj hayali olarak bunlara hilâf-ı hakikat Ģeyler isnâd etmek.. sh. VIII. içki meclisleri düzenleyip sefâhet alemlerinde yaĢadığını söylemek arasında fark olsa gerektir108. Üçüncüsü de Es'ad Efendi'dir. Cavid. c. 338. c. IV. Hepsinde de baĢarılı oldu. bütün tedavilere ve kan alınmasına rağmen. c. sh. Yılmaz. aynı zamanda büyük bir Divan Edebiyatçısıdır. BA. Murad devri ġeyhülislâmlarına da dil uzatılmaktadır. RüĢvet ve suiistimallere karĢı dürüst bir ilim erbabı olması hasebiyle bazı müfsidlerin telkini ile iki defa bu görevden alınmıĢ ve dürüstlüğü anlaĢılınca yeniden aynı göreve iade olunmuĢtur. sh. Murad'ın kendi döneminde uçma denemeleri yapan Hezarfen Ahmed Çelebi'yi idam ettirdiği söylenmektedir. Kantemir. Ġlk önce Ok Meydanından kısa mesafeli dokuz deneme yaptı. bu satırlardan sonra nasıl iddia edebilirsiniz? O halde gizliden gizliye içki içtiğini ve ancak bu halinden piĢmanlık duyarak tevbeyi arzuladığını ifade etmek ile. Baysun. ancak sürgün edildiği doğrudur. II. Ġkincisi. 399 vd. UzunçarĢılı. ġimdi ikisini mukayese edelim ve kendi kendimize soralım: Acaba tövbeyi bozup fazlaca içki içtiğini hangi ifadeden çıkarabilirsiniz? Sefâhet gecesi manasını hangi kelimelerden anlayabilirsiniz? Hele hele Ramazan Bayramında bir Osmanlı PadiĢahının içki alemi yapıp eğlendiğini. II. 429-430. Kadı ve müftülerin idamına karĢı çıktığı ve özellikle kardeĢ katli meselesinde asla fetvaya yaklaĢmadığı için bazı müfsidlerin tezvirleri neticesinde idam edilmiĢtir. c. Bu sırada Silahdar PaĢa ve bazı özel sohbet arkadaĢları. Değerli tarihçi hocamız Cavit Baysun'un bu bilgileri Naima'dan aktardığı çok açık. Daha sonra At Meydanı'na nazır Silahdar PaĢa Sarayına varub meydana ve etrâf-ı âleme nazır KöĢk'de oturup hava aldılar. Ģevkini ve neĢesini arttırmak ve gönlünü açmak kasdıyla. 248 vd. M. I. Murad devrinde yani 17 sene içerisinde üç önemli ilim adamı ġeyhülislâmlık makamını ihraz etmiĢlerdir. c. gül renkli kâseye bakmalarını rica ve niyaz ettiler. tarihi tahrif olur109. Murad'ın hükümdarlık yaptığı yıllarda Hezarfen Ahmed Çelebi adında bir Türk bilgini uçma teĢebbüslerine giriĢti. günden-güne fenalaĢtı". Bunlardan birincisi. istirahat etti ve akĢam yemekte yakınlarının (Silâhtar ve Emirgûne-oğlu) teklifi ile. III. 914.

füzeciliğin atası sayılmaktadır. Füzenin barutu bitince de daha önce hazırlamıĢ olduğu kanatları açmıĢ. Galata Kulesi'nin üstüne çıktı. 337-338. Füze ile uçan ilk Türk'tür. Zemini bûs ederek. sh. Murad'ın kızı Kaya Sultân'ın doğduğu gece yapılan Ģenlikler sırasında füzeyle uçma hünerini gösterdi. sh. misi Sulta::» cuğu ( tek Osmaıojıg Maalesef t ms rr b: gc 338. Bu gösteri üzerine IV. Ġdam edildiği ve deryaya atıldığı iddiası asla doğru değildir. sh. FiĢengi önünde c söyledi" d Bu Hezarfen'ln j diklerine c ne dair izahl dolayı ola iddia ettiği g ve teknolo tarihimize y Netice ( doğru taril Ancak I tâbi'ı Norveçli i kabul e 109 Naima. IV. Daha sonra Lagarî Hasan Çelebi Kırım'a gitmiĢ. "Bismillah" deyip kendini boĢluğa bıraktı. Sinan PaĢa Sarayı önünde denize inmiĢtir. Müslüman Ġlim Öncüleri Ansiklopedisi. Hasan Çelebi 50 okkalık barut macunuyla dolu 7 kollu. I. Hezarfen Ahmed Çelebi büyük uçuĢunu yapmaya hazırlanmaya baĢladı. Evliya ( "Murad i elli okka baruU ve Ģâklrtlerlf mağa. kendini boĢluğa atacak kahramanı bekliyorlardı. 112. III. 755-757. Seyahatname. 670. 44-46. kendi îcadı olan bir fiĢeğe binerek yardımcılar» l önce hazırlamıĢ c gösteri üzerine I Daha sonra I ölmüĢtür. Lagarî. 548-549. c.". planörcülüğün de öncülüğünü yapmıĢ oluyordu. Maalesef bu ihsanına rağmen "Böyle kimselerin bekası caiz değil" diye Cezâir'e sürgün ettiği ve orada vefat ettiği Evliya Çelebi'nin kayıtları arasındadır.y 113. Sultiıl. Ġsa Nebi ile konuĢmağa gidiyorum" diyerek semaya fırladı. Çünkü. . Nisan 1981. sipahi sınıfına yazdırılmıĢtır. Nev'î-zâde Atâî. o uçuĢunda bir planörcü gibi rüzgarın esiĢini dikkate almıĢ. "PadiĢahım seni Huda'ya ısmarladım. Vücuduna taktığı kanatlarıyla Boğaza doğru süzüldü. c. ġeyhî Mehmed Efendi. Ġsâ Nebî sana selam söyledi" diyerek Ģakaya baĢladı. Onun bu baĢarısından hoĢlanan Sultân IV. Hezarfen Ahmed Çelebi Lodos rüzgarının da yardımıyla bir kuĢ gibi uçup Ġstanbul Boğazını geçmiĢ. Herkesi alabildiğine bir heyecan kaplamıĢ. Nihayet beklenen an geldi. orada Selâmet Giray Hanın yanında ölmüĢtür. 430. Halil. sh. kendisine bir kese altın verdi. Murad. Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesinde anlattığına göre. c. 1633 yılında IV. FiĢengi kebirinin barutu kalmayınca zemine doğru inerken kartal kanatlarını açarak Sinan PaĢa KöĢkü önünde deryaya indi ve padiĢahın huzuruna geldi. . Füzenin kâĢifi kabul edilen Lagarı veya Lagrî Hasan Çelebi'nin de i-dam edildiği veya ġeyhülislâm Yahya Efendi tarafından engellendiği söylenmektedir. Bu Lagarî Hasan elli okka barut macunundan yedi kollu bir fiĢek îcad eyledi. I. c. Murad tarafından mükâfatlandırılmıĢ. Tarih ve Edebiyat Mecmuası. sadrazam ve vezirleriyle birlikte Sarayburnu'ndaki Sinan PaĢa KöĢkünden olup bitenleri seyrediyordu. Vakâyi'ül-Fuzalâ. c. Hezarfen Ahmed Çelebi. Evliya Çelebi. Üsküdar'daki Doğancılar'a inmiĢti. Seyahatnamesinde Roketle uçma olayını Ģu Ģekilde anlatmaktadır: "Murad Hân'ın Kaya Sultân isimli kızı dünyaya geldiği gece akika kurbanı Ģenliği oldu. Döğen. ona göre uçmasını gerçekleĢtirmiĢti. bütün gözler Galata Kulesinin tepesine dikilmiĢ. 110 Evliya Çelebi. Hezarfen Ahmed Çelebi uçma tasarısını ilk gerçekleĢtiren bir bilgin olarak havacılık tarihinde yerini alırken. "PadiĢahım.1636 yılını gösteriyordu. Kısa bir zamanda mahĢerî bir kalabalık toplandı. Hadâlk'ul-Hakaık. 110-114. Kendini rüzgara bırakıp Üsküdar'a uçacaktı. Herkes hayretteydi. sh. Bu da doğru mudur? Lagari Hasan Çelebi. "Türklerin Ġlk Uçan Adamları". sh. Yanında olan diğer fiĢekleri ateĢleyip rûy-u deryayı çırağan eyledi. Onun bu baĢarısını gören halk ona "bin fenli" mânâsında "Hezarfen" lâkabını taktı. O gün Ġstanbul halkı deniz kıyısını doldurmuĢtu. Sarayburnu'nda Hünkâr huzurunda fiĢenge bindi ve Ģakirtleri (yardımcıları) fitili ateĢlediler. Gazev BĠLĠNMEYEN OSMANLI 193 rek yardımcılarının ateĢlemesiyle uçmayı baĢarmıĢtır. 691-692. Ersoylu. Bir kese akçe Ġhsan olunup 70 akçe ile sipahi yazıldı. II. Murad. Hezarfen Ahmed Çelebi bu uçma denemelerinde Türkistan'ın Fârâb Ģehrinde olan Ġsmail Cevheri'yi örnek almıĢtı110. I.

Ġbrahim. bunların taltif edildiklerine dair izahlar vardır...¦•¦. ' eden Sultân Ġbrahim. Ġbrahim. Ġbrahim'in ilk yıllarında devlet idaresini epeyce rayına koymuĢtur. Sultân Ġbrahim. Hatta tam tersine. baĢta Valide Sultân olmak üzere.. Önemle ifade edelim ki. Bütün bunlara rağmen. Bir ay sonra ġeyhülislâm Yahya Efendi'nin de ölümü. dört ağabeyinin idamını bizzat yaĢadığı gibi. I. Bunun en acı misâllerinden birisi.-¦•. 548-549. VVeekly Word News Dergisinin neĢrettiğine göre. Ģahsiyeti ve zamanındaki önemli olayları özetler misiniz? Sultân I. sh. Vezirliğe yükselen Yusuf Ağa ve sonradan PaĢa'yı da ekleyebilirsiniz. tarihimize ve medeniyetimize düĢman kesilmektedirler. devlet ricali ve Valide Sultân'a mütereddit bir sima ile bakan ve saltanatta asla niyeti olmadığını ifade 111 Evliya Çelebi. . maalesef bu kadın bulunmaktadır. Maalesef. Buna rikâbdarlıktan II. Katoliklerin zulmünden bıkan yerli Ortodoks Rumların Venediklilerden rahatsızlığından da istifade edilerek. Bütün bunlar. Müslüman Ġlim Öncüleri Ansiklopedisi. bu ilmî buluĢlarından dolayı idam edildiklerine dair bir kayda rastlanmamaktadır.. I. ¦ . Ancak o sebebi de kesin belirlemek zordur. Lehinde olan durum. Netice olarak Ģunu ifade edelim ki. 1645'de Malta üzerine sefere karar verildi. aleyhle-rindeki bütün tahriklere rağmen. Ancak Bediüzzaman'ın yerinde tesbiti ile "herkes kendi âyinesinin müĢâhedâtına tâbi'dir". sikke yani paranın değer ayarlamasını düzene sokmuĢ ve devlete ciddiyet getirmeye çalıĢmıĢtır.: . ġeyhülislâm Yahya Efendi'nin de yardımlarıyla. annesi ve Valide Sultân olan Kösem Sultân'ın varlığıdır. XVIII. Yusuf PaĢa'nın rüĢvet ve hediye düĢkünü bir devlet adamı olduğu yönünde ithamlar vardır.Bu konudaki en önemli kaynağımız olan Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesinde ne Hezarfen'in ve ne de Lagarî Hasan Çelebi'nin. devletin kadınların. II. Kara Mustafa PaĢa'dan sonra vezir-i azam olan Semin Mehmed PaĢa da. Sultân I. Cinci Hoca da denmektedir. ilim âĢıkı ġeyhülislâm Yahya Efendi'nin böyle bir hadise ile alakalı ilmin ve teknolojinin aleyhinde bir fetvası da mevcut değildir. "KiĢi bilmediğinin düĢmanıdır" kaidesince. Murad'ın vefatından sonra tek Osmanoğlu olarak tahta oturdu.SULTAN I. Hazinenin gelir-gider muvâzenesini muhafazaya çalıĢmıĢ.-:¦¦. c. c. Ey Rabbım! Benim gibi zayıf bir kulunu bu makama layık gördün. I. doğru tarihimizi bilmeyenler. bir kısım ehliyetsiz devlet adamlarının tahriklerine kapılan Sultân. Kendisinden baĢka Osmanoğlu mevcud değil idi. 1644 yılında Anadolu Kazaskerliğine kadar yükselmiĢtir.-. Seyahatname. 670-671. Ayrıca bir takım müfterilerin iddia ettiği gibi. "Türklerin Ġlk Uçan Adamları". Saltanat günlerimde milletimi hoĢ hal eyle ve birbirimizden hoĢnûd eyle" diye dua etmiĢtir. Ģayet bunlardan biri idam edilmiĢse. tahta oturduktan sonra da. . Ancak muvaffak olduğunu söylemek mümkün değildir. Bkz. Ersoylu. zaten yetiĢmemiĢ olan PadiĢah'a kanunları çiğneyerek bedava makamlar elde eden Safranbolu'lu Hüseyin Efendi'nin Hace-i Sultanî olarak tayin edilmesidir. Murad zamanlarında olan acı olayları da bizzat yaĢamıĢtı. Zira hayatını zindan gibi olan kendi dairesinde geçirmiĢ. Norveçli âlim Roffavik. Serdârlık Kaptan-ı . 24 yaĢında 1640 yılında ağabeyi IV. Maalesef.":-.¦¦. dürüst ve ciddi bir devlet adamı olan KemankeĢ Kara Mustafa PaĢa'nın veziriazam olmasıydı..: •• ¦-'¦¦> '. Önceleri. ĠBRAHĠM DEVRĠ 113. Bu tür iddialar. ağaların ve ehliyetsiz kiĢilerin eline geçmesine sebep olmuĢtur. KemankeĢ Kara Mustafa PaĢa'yı 1644 yılında idam ettirmiĢtir. bu aleyhteki durumu daha da kötüleĢtiriyordu. Aleyhinde olan durum. Maalesef. Halil. sh. II.. sh. Biraz önce saydığımız olumsuzlukların baĢında da. vücudunda bazı arızalara ve hatta tarihçilerin nakline göre Ģiddetli bir migrene yol açmıĢtı. lehinde ve aleyhinde olmak üzere iki durumla karĢı karĢıyaydı. ¦ . c.¦-¦ . "Elhamdülillah. baĢka bir sebepten dolayı olabilir. 337-338. . Osman ve IV. ilk uzay roketinin Türkler tarafından icad olunduğunu batıya kabul ettiren bir araĢtırma yapmıĢtır111. ecdada ve tarihimize yapılan iftiralardan ibarettir. 14 Aralık 1998 tarihli Hürriyet Gazetesi. Topkapı'dan Eski Saray'a göndererek bu dertten kurtulmak istemiĢtir. Döğen. 44-46. kendisi diğer Osmanlı PadiĢahları derecesinde tahsil ve terbiyesini tamamlamamıĢtı. Kendisini tahta davet eden ulemâ. 194 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYEN OSMA'. annesinin ihtirasını bildiği için. . Ahmed'in Mahpeyker Kösem Sultân'dan 1615 yılında dünyaya gelen çocuğu olan I. O halde. sh.

1646 yılında Deli Hüseyin PaĢa serdârlığında 2. lislâmın.Hatice Muazzez Sultân. hem Ģer'-i Ģerife ve hem de kanuna aykırı olarak bî'at edildi. "Ġki haille j Ģeklindeki edildi. Murad gibi otoriter. Zamanındaki sadrazamlar arasında KemankeĢ Kara Mustafa PaĢa. kendi hanımlarına aile fertlerinden daha fazla önem verir hale gelmesi. Bunlardan biri de. devlet iĢlerine kadınların müdahalesi önlenememiĢtir.e -IV. Önemle ifade edelim ki. fe"j müttefiktirtolM kullanıldı ki Hasekisi j Kısım I. III. veya 7. 3-ġehzâdeJ.Hatice Turhan (Tarhân) Valide Sultân. israf ve bunun karĢılığında gelirlerin azalması devleti sarsmaya baĢladı. Mehmed'in annesi.AyĢe! Atîka Sultân18!" 114. Hele Telli Haseki baĢta olmak üzere. Zira özel hayata düĢkünlük ile. Ġhtilâlin ı hülislâm Abdurı tarihinde hal' e Mehmed'e. Nikâh ile kadınlığa alındı. Semin Mehmed PaĢa ve Hezâr-pâre Ahmed PaĢa'yı. Sefer yapıldı. PadiĢah bunların haklarından gelmek istedi ise de. sadrazamlığa getirildi. ġeyhülislâmlar arasında Zekeriya-zâde Yahya E-fendi ve Abdurrahim Efendi'yi ve diğer devlet adamları arasında Kaptan-ı Derya Deli Hüseyin PaĢa. Valide Sultân kısmen devre dıĢı bırakılmıĢ ise de. atın ve I. kadınların bu yakınlıklarını devletin imkânlarını çarçur etmekte kullanmaları. Murad gibi fazla kadına düĢkün değildir. Haseki. 5. bu olumsuzluklardan sadece biridir. 1645 Ağustosunda 45 gün süren Hanya muhasarası zaferle sonuçlandı.Mâh-i Enver Sultân. Ahmed'in annesidir. onu kadınların avucuna ister istemez itmiĢtir.1. ġeyhülislâm Abdurrahim Efendi'yi de yanına alan sadrazam tarafından. II. Ibralftı*" gururdan uzak. 1648 Ağustosunda asilerin isteği üzerine Sadrazam Hezar-pâre Ahmed PaĢa azl edildi ve sonra asilerce öldürüldü. Hakkındaki sefihlik iddiaları doğru değildir. IV.| II. Ancak acele davranıldı ve Osmanlı ordusu Girit'ten çekildi.AyĢe Sultân. PadiĢahın aile hayatına düĢkünlüğü. II. Haseki. Sivas Valisi Varvar PaĢa'nın isyanıdır (1647). BĠLĠNMEYEN OSMANLI 195 Mm gibi irtbirbirij yanı niĢtir. 7-ġehzâdej 11. 6. olay duyuldu ve ihtilal çıktı. n fahiĢtir. 5.Derya Yusuf PaĢa'ya verildi. Sultân Ġbrahim'in en çok sevdiği Haseki'si. 4. ZEVCELERĠ: 1. 6.| riz. Sonra ġeyhülislâmın. 5. 4. Haseki olduğu sanılıyor. Bunların tahriki ile Sultân Ġbrahim'de baĢlayan lüzumsuz samur merakı. Osmanlı neslinin devamı için devamlı kadınlar tarafından özel hayata teĢvik edilmesi. Ağustos 1648 tarihinde hal' edildi ve bir odaya haps olundu. Rus asıllı bir câriyedir ve uzun yıllar nâibe-i saltanatlık yapmıĢtır. Ġhtilâlin arkasında nâibe-i saltanat olmak isteyen Kösem Sultân vardır. 7 Ağustos 1648'de henüz 7 yaĢındaki IV. Ada ikiye bölünmüĢtü (1648). Mustafa gibi biçare ve III. fitneyi önlemek için birini katlediniz" Ģeklindeki fetvasına dayanılarak I. Süleyman'ın annesi ve câriye. Mehmed'e.Hüma ġah Haseki Sultân (Telli Haseki). Zira IV. hem. Ġbra? I. iĢi çığırından çıkarmıĢtır. I. Ağaların adamı olan Sofu Koca Mehmed PaĢa. ġeker-pare denilen musâhibeler gibi onu eğlenceye teĢvik eden cariyelerinin fazla oluĢu. "Ġki halife bulunduğu zaman. W. Sultân Ġbrahim zamanında.Ayfe 1 Sultân. 7- . sh. Ġbrahim hal'inden 11 gün sonra boğularak Ģehid edildi. Haseki'dir ve II. Gençliğinde buhranlı bir hayat yaĢaması. 2. I. Ġbrahim'in cidden eksik olan yönleridir. devlet idaresinde sıkıntılara yol açmıĢ. ZEVCELi ve uzun yıllar1^ Valide Sulta ce Muazzez Sui Sultân (Telli \ alındı. Bütün bu olaylar. Zamanın PaĢa ve He.Sâliha Dil-aĢûb Valide Sultân. ancak Kandiye fethedilemedi. 3. Kaptan-ı Derya Damad Fâzıl PaĢa ve NiĢancı Ahmed PaĢa'yı zikr edebiliriz. s' <** Sarayı Ml:o( Devletler . fendi ve Abam Hüseyin PaĢa. gayr-i meĢru hayat tamamen farklı Ģeylerdir. diğer sultânlar gibi kendini fazla yetiĢtirememesi. bütün bu anlatılanlardan Sultân Ġbrahim'in gayr-i meĢru bir hayat yaĢi tamamen farklı j Bütün bu olayl da gelirlerin az< PaĢa'nın isyanıdır! PadiĢah bunların I Ağustosunda asilerini sonra asilerce i getirildi. Ocak ağaları yeniden cuntalaĢıp devleti soymaya baĢlayınca. (seden bici ıhta bir hayat yaĢadığı anlaĢılmamalıdır.

298-334. 189. c. Kantemir. IV. zayıf Ģahsiyetinden istifade etmiĢler ve tabir yerindeyse kanına girmiĢlerdir. BaĢta Telli Haseki olmak üzere. Ahmed Refik. malî. 14. Psikotik ve deli değildir. Kaynaklar onun kindar. 301-303. E. mücevherli kayıklar yaptırması ve doğruluğu Ģüpheli olmakla birlikte sakalının tellerine inciler dizdirmesi gibi garip davranıĢları bulunduğu söylenmektedir. UzunçarĢılı. Çağatay. hırs. Gerçekten deli midir? I. zaten hayatı sıkıntılı olan Sultân Ġbrahim'in. 10. sh. sh. onu bu hale sokan sebeplerdir. Zira kendisinden baĢka Osmanlı Hanedanına mensup erkek çocuk mevcut değildir. Valide Sultân baĢta olmak üzere. Sultân Ġbrahim devrinin tam zevk ü safa devri olduğu ve bunda da Telli Haseki baĢta olmak üzere Saray Kadınlarının rolü olduğu söylenmektedir. III. Öztuna. asker ve özellikle de saray. Penzer. sh. meĢru dairede de olsa. 235-245. c. sh.Kaya Sultân. I. Ancak baĢta Telli Haseki Hasekisi ve bazı musâhibeleri olmak üzere. Uzmanların tesbitine göre. IV. Her zaman hatalarını kabul eden bir Ģahıstır. Saygılı. uzmanlar belirtmektedirler. Bu sebeple. 257258. Tarih . Uluçay. sh. I. Ġbrahim'e kalmıĢtır. 2457. sh. Zaten hekimler de elem-i asabî teĢhisini koymuĢlardır ki. aklı bozan cinnet türünde bir hastalık sayılmamaktadır. mu'teber Osmanlı kaynaklarında onun için Deli lakabı kullanılmamaktadır. I. ġahsiyeti tam teĢekkül etmeyen ve diğer Osmanlı PadiĢahları gibi eğitimi de mükemmel olmayan Sultân Ġbrahim. isnad edilen bu sıfatın doğru olmadığına yeterli bir delildir. gururdan uzak. 7-ġehzâde Süleyman. Ġbrahim'in erkek çocuğu olmasını Ģiddetle arzu etmektedirler. adi? ve idarî ıslahatı için yaptıkları ve yapılanlara olan teĢvikleri. sh. sh. 6.AyĢe Sultân. ÇOCUKLARI: 1-ġehzâde Mehmed IV. 8-ġehzâde Bâyezid. 124. 5948. 7001-7002. bu sultân için kullanılmamıĢtır. Bütün bunlara rağmen. 766-773. III. 452-460. Kaynaklar. 206-239. sade-dil. c. Ġbrahim'in buhranlı bir hayatı bulunduğu. ġubat 1999. Sultân Ġbrahim'in muhakemesinde ve idrâk melekelerinde bir bozukluk olmadığını. "Sultân Ġbrahim Deli. 243-244. I. M. Ġbrahim'e Deli Ġbrahim denmektedir. böyle bir hayatın neticesi olarak. ısrarla bu lakabını ön plana çıkarmaktadırlar. Yılmaz. 5-ġehzâde Osman. Mustafa ile ilgili söylenen hafif akıllılık gibi tabirler dahi. Hasekileri ve Saray'daki musâhibeleri. veya 7. The Harem. kadınların dümen suyuna ister istemez girmiĢtir. c. PadiĢah olmadan evvelki stresli hayatın da tesiriyle. Belgelerle Osmanlı Tarihi. onun zaman zaman hafakanlar içinde kaldığını ve yüreğinin sıkıldığını ifade etmektedirler. Solak-zâde. 9. 115. çevresi.ġivekâr Sultân. mecburen gerçekten sıkıntılı bir hayatı bulunan I. Topkapı Sarayı Müzesi ArĢivi. Ġbrahim'in tahta çıktığı zaman hasta olduğu kesindir. iyi bir eğitim görmemiĢ olması. c. anksite bozukluğu denilen nevroz türünde bir hastalıktır. 13-18. Sadece son zamanlarda kaleme alınan bazı kaynaklar. sh. Sefa. bu da yaygın anksieteden baĢkası değildir. çok sayıda câriye ile beraber olmasını teĢvik etmiĢlerdir. suiistimale. Osmanlı Tarihi. 26-27. II. III. mal düĢkünü ve kıskanç olduğunu kabul etmektedirler. Acılı geçmiĢi. Murad zamanında Ģehzadeler idam olunmuĢ ve Osmanlı tahtı. 2-ġehzâde Süleyman II. III. onun bu 112 Nalmâ. II. Uluçay. Halbuki onun devletin asker?. "Sultân Ġbrahim Deli miydi?". Bilindiği gibi. 327-344. I. IV. sh. rüĢvet alıp vermeye ve hatta 113 Naimâ. 196 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYEN OSMAN. Halk. Ġkincisi. c. c. 12Gevher Hân Sultân. 3-333. kendisinin mütevazı. 4-ġehzâde Selim Hân. sh. Hasta mıydı?". Ģahsiyetinin oturmayıĢı ve bunlarla birlikte sorumluluk duygusunun fazlalığı.Beyhan Sultân. Burada iki durumu vuzuha kavuĢturmak gerekmektedir: Birincisi. c. 11. 13. E. 6-ġehzâde Ahmed II. elmas gibi yüreği olan ve hassas yapıda bir insan olduğunda tarihçiler müttefiktirler.Ümmü Gülsüm Sultân. Kadınlar Saltanatı.Fatma Sultân. Haseki. PadiĢahların Kadınları ve Kızları. 3-ġehzâde Murad. Eğitim-Bilim Dergisi.. Devletler ve Hanedanlar. Devrinin Ģartları göz önüne alındığında. sh. c. 56-65. Bu hastalık. Sadrazama yazdığı hatt-ı hümâyûnları da bunu göstermektedir. 35-37. Bu lakabı ilk kullanan ve çevreye yayan katlini arzuladığı Kara Çele-bi-zâde Abdülaziz Efendi ile Anadolu'nun huzuru için idam ettirdiği ġi'î isyancılardan KesikbaĢ Emirgûneoğlu'dur. 131-140. Kısım I. çevresindeki bazı insanlar. sh. onda samur merakının aĢırılığı ve bu yüzden samur vergisini koyması. nr. ona istediklerini yaptırır hale gelmiĢler ve bu da devlet içinde karmaĢaya. 114. Bunlar doğru mudur? Maalesef kısmen de olsa doğrudur. onun rahatsızlığı. 15-Atîka Sultân112. 192-197. O zaman Deli Ġbrahim isnadı yanlıĢtır113.

kesinlikle bugünkü anlamda gayr-i meĢru eğlenceler olarak anlamak doğru değildir.OSMANÎĠJ3 116. Ağustos 1648-Eylül 1651 yılları arasında.000 kuruĢu aĢmıĢ ve bunu fırsat bilen hâinler de devletin hazinesini alt üst etmiĢlerdir. asker ve vatandaĢ üçlüsü yara alınca.:ne!ı : .:. tarihten ibret almak için Ģarttır. Buna I. Bu da vatandaĢı bezdirmiĢtir. i 7 yaĢına basmadan^ devlet iĢlerinden it yaĢındaki ta Gâzî ve Kanuni'*" 3 tahtta kalmıĢtır. Ġbrahim'in mehir olarak Mısır Hazinesi vermesini. hem ulemanın ve ocak ağalarının isyanına ve hem de kendisinin Ģehid edilmesine sebep olmuĢtur. Ģahsiyeti./ yıllarını dört saüujiiif Birinci safln| i saltanat yani Ġti Ahmed Refs Kısım I. Buna acı bir misâl olmak üzere. artık bu devre Samur Devri bile denmiĢtir. bazan da zulme serEyâletler ve sana yediye varan Hasekllf bilen hâinler de i: hale gelmiĢ. altı yediye varan Hasekilerinin mal varlıkları senelik 100. Bunları bilmek. XIX. Osman Gâzî ve Kanuni'den sonra en uzun süre tahtta kalan Osmanlı PadiĢahıdır ve 39 yıl tahtta kalmıĢtır. Bu sebeple bazı batılı yazarların fırsatı ganimet bilerek anlattıkları gayr-i meĢru eğlence tarzları doğru değildir114. 15 Temmuz-1 Ağustos. ehliyetsizlerin iĢ baĢına gelmesi vazifelerin açık arttırmayla satılmasına kadar varmıĢ. Devleti ayakta tutan hazine. IV.Dünyası. Osmanlı Hazinesini batırma noktasına getirince. Mehmed.. . lüksler o sini batırma noktasına} da vatandaĢı bezdirmiĢti alınca.-duğu |.OSMANLI DEVLETĠ'NĠN DURAKLAMAYA BAġLAMASI VE SULTÂN IV. Artık askerin maaĢı verilemez hale gelmiĢ. MeĢru dairedeki keyfin suiistimali söz konusudur. devlet de sallanmaya ve cephelerde mağlubiyete alıĢmaya mecbur kalmıĢtır.%ı| batılı yazarların fırsat:» değildir114. 1 ġubat ve 15 Nisan 1951 tarihli sayıları. Ġbrahim'in Turhan Hatice Sultân'dan 1642 yılında dünyaya gelmiĢ ve 7 yaĢına basmadan Ağustos 1648'de PadiĢah olmuĢ müstesna bir Ģahsiyettir. Telli Haseki'yi nikahlayan I. onun isteği üzerine dairesinin kürkler ve samurlarla döĢenmesini zikr edebiliriz. I. Hasekilere paĢmaklık olarak verilmeye baĢlanınca. Mehmed'in saltanat yıllarını dört safhaya ayırmak icab etmektedir: Birinci safha. Nitekim bu hal. Ġbrahim'in sanıtff Bütün bu israflar. Bu zevk ü safayı. Bütün bu israflar.\ ::iıĢah tayüz-l:. Osmanlı Devle- . Kösem Sultân'ın nâibe-i saltanat yani bir nevi padiĢah yerine padiĢahlık yaptığı dönemdir ki. görevliler sık sık değiĢtirildiğinden dolayı tayin edilen ile görevden alınan bazan görev yerlerine ulaĢmadan bir baĢka durumla karĢılaĢır olmuĢlardır. devlet de sallar Buna acı bir mislin! rak Mısır Hazinesi \ Ģenmesini zikredebilip» hem de kendisinin 0* mak için Ģarttır. g den alınan bazan görevy Buna I. istediğine kavuĢmuĢtur. ailesi ve dönemindeki mühim olaylar hakkında bilgi verir misiniz? Osmanlı tahtına. Kendisini devlet iĢlerinden uzaklaĢtırdığı için oğlunun idamına dahi göz yuman Kösem Sultân. Ġbrahim'in samur aĢkı da katılınca. 7 yaĢındaki torununu tahta geçirmekle. devlet görevlerine gelmenin yolu olarak ehliyet yerine harem kadınlarının iltiması ortaya çıkmıĢ. vatandaĢa yeni yeni vergiler konmaya baĢlanmıĢtır. lüksler ve bunu takip eden haksızlık ve suiistimaller.i etI» plana bÇele-h-dan batı Una pjğu r. Ava merakı sebebiyle Avcı Mehmed de denen IV. sh. «s1 lamak doğru değildir. IV. Mehmed. Ġslâm hukukunun aradığı Ģartların çoğunluğu bulunmadan gelen IV.iıldl|-Kte-l'«at¦p BĠLĠNMEYEN OSMANLI 197 bazan da zulme sebep olmuĢtur. Ertuğrul Gâzî. Mehmed. Mehı kında bilgi» Osmanlı tali» i IV. ( tılmasına kadar varmıĢ. Bu zevk ü salayı. devlet gor iltiması ortaya çıkmıĢ. XIX. Eyâletler ve sancaklar. MEHMED DEVRĠ 116. I. 15 Ağustos-1 Eylül 1950.

Köprülü Mehmed PaĢa. PadiĢahların Kadınları ve Kızları. Mehmed'in annesi olan Turhan Hatice Sultan'ın Nâibe-i Saltanat olduğu dönemdir. Sofu Mehmed PaĢa ise. Uluçay. tecrübeli ve yaĢlı vezir Köprülü Mehmed PaĢa. Atabekler ve Veliahdler gibi devleti idare etmek istedi ise de bu saltanatı. Devletin hazinesini soyan ağalar saltanatına son verildi ve 39 ağa yakalanarak idam edildi. Bunun üzerine. Mehmed'i öldürüp yerine ġehzade Süleyman'ı getirmek istemesi. Tecrübeli müĢavirlerinin Ģiddetli tavsiyeleri ile. Ancak Turhan Sultân. Sofu Mehmed PaĢa da. kendisini Eski Saray'a süren ve hatta idamla tehdit eden I. Makam korkusuyla Girit Serdârı Gâzî Hüseyin PaĢa'yı idam ettirmesi hatalı bir hareket olarak kabul edilmektedir. 227-228. Kantemir. Osmanlı Tarihi. iĢlerini ağalar eliyle yürütmüĢtür. Ġkinci safha. Ġstanbul 1927. Arkasından Anadolu'da Beylerbeyilerin de desteklediği ve tamamen sadrazamı hedef alan yeni bir Celâlî Ġsyanı baĢlamıĢtı. Solak-zâde. Girit'te devam eden savaĢa yardımı da engelliyordu. Koçi Bey. c. Osmanlı Devleti'ne rahat bir nefes aldırtan Köprülü'ler devridir (Eylül 1656-Ekim 1676). I. Kanuni devrini yeniden yaĢatmıĢtır denilebilir. devleti tek baĢına idare etmek ve Valide Sultân iĢe karıĢmamak Ģartıyla. Üçüncü safha. Ģirazeden çıkmıĢtı ve dıĢ baskılar da artıyordu. Dertlere çare olamayınca. Zira bu döneme Ağalar Saltanatı da denmiĢtir. Samur Devri. UzunçarĢılı. 31 paĢanın idamıyla sonuçlanan bu isyanı bastırdı ve Anadolu'da Celâli isyanlarının sonunu getirdi. Ancak sonradan yaptıkları bunu telafi etmiĢtir. Ancak devlet. Köprülü Mehmed PaĢa (16561661) ve oğlu Fâzıl Ahmed PaĢa (1661-1676). Çünkü Nâibe-i Saltanat olan Kösem Sultân. c. kendisiyle birlikte Osmanlı tarihindeki kadınlar saltanatına son vermiĢtir. 1652 yılının Haziran ayında Tarhuncu Ahmed PaĢa sadarete getirildi. Kadınlar Saltanatı. Kısım I. sonunu getirdi ve 1651 yılının bir Eylül gecesi Kösem Sultân öldürüldü. BaĢlarını Kara Murad A-ğa'nın çektiği ağaların hedefi. kukla bir sadrazam durumundadır. '¦ eriyor. III. c. malî konularda tam yetkili olmak Ģartıyla. sh. Ahmed Refik. servetlerini arttırmak ve maalesef sefih sayılabilecek derecede hayatlarını yaĢamaktı. Yani bir nevi Osmanlı PadiĢahlığı makamında PadiĢah'ın annesi oturmaktadır. Bunları kullanan Kösem Sultân ise. (1658). sh. Eylül 1651-Eylül 1656 tarihleri arasındaki IV. sh. 56-62. Bu ikinci safhada tek müessir olan Valide Sultân'dır. 243-244. 231-234. sh. Ġbrahim'i tasfiye etmekle. Tarhuncu Lâyihası diye meĢhur olan bütçesini hazırladı. evvela isyan eden Erdel Prensinin üzerine yürüdü ve Balkanlarda önemli baĢarılara imza attı. Uyvar fethedildi ve Erdel Osmanlı Devleti'ne bağlandı. 1659'da Kırım Tatarları ile mi olmayıĢrafc mıĢ old-. Ağalar isyanı devam ediyordu. Tamamen iflas noktasına gelen devlet hazinesine bir ayar verilmek üzere. Böylece birinci dönem atlatıldı. devleti tek baĢına idare etme emeline ulaĢmıĢ görünüyordu. Mehmed sadece olan bitenleri seyrediyordu. ġâmî-zâde Mehmed Efendi ve lalası Ġbrahim Ağa müĢavirliğinde Turhan Sultân idare ediyordu. Daha sonra. Kösem Sultan'ın IV. Sipahiler ile Yeniçerilerin Sultânahmed Meydanında karĢı karĢıya gelecek kadar isyan etmeleri ile sarsıldı ve 1649 yılında azledilerek kati olundu. 1656 yılına kadar 10'a yakın sadrazam değiĢtirildi. IV. tamamen usullere aykırı olarak Yeniçeri Ağası Kara Murad PaĢa sadrazamlığa getirildi. Ġçeride bu ihtilâllerin yaĢanması. Ancak arkasında asıl Valide Sultân Turhan Sultan'ın bulunduğu ve bir nevi halk isyanına dönüĢen kargaĢa bastı-rılamıyor ve Osmanlı Devleti kan kaybediyordu.-. Bu dönemde aynı aileden iki sadrazam iktidara gelmiĢtir. devleti Köprülü ailesi gibi asil bir aileye teslim etmekle. IV.114 Na'imâ. IV. III. 16 vd.303-304. sırasıyla Melek Ahmed PaĢa ve Abaza SiyavuĢ PaĢa'nın sadrazam olması da iĢi değiĢtiremedi. Devleti. c.. BaĢ Mimar Kasım Ağa. Eylül 1656'da sadrazamlık makamına getirildi. 198 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BtLĠNMEYFNi» ti'nin en acı günlerinden bir parçadır denilebilir. Vec idare:"? :îıanlı BĠLĠNMEYEN OSMANLI 199 ¦ ve . Murad'ı kendine model alan Köprülü Mehmed PaĢa. Artık Köprülü'ler devri baĢlıyordu. sh.

Viyana bozgunu. 1677 yılında Çehrin'deki zor kuĢatmada netice elde edilemeyince. Merzifonlu Kara Mustafa PaĢa. babasının baĢarılarını sürdürdü. VarĢova'da panik baĢladı ve aynı yıl barıĢ andlaĢması imzalandı. Rusya seferi. Fâzıl Ahmed PaĢa döneminde baĢarılan iĢlerden biri de yıllardır devam eden Girit seferinin sona ermesi ve Girit'in fethedilmesiydi (1670). Venediklilerin ve Almanların baĢını çektiği haçlı kuvvetleri fırsatı ganimet bilerek. Bu arada devletin rükn-i azamı denilen Turhan Sultân Temmuz 1683'de vefat etmiĢti. Neticede 11 Eylül 1683 tarihinde beklenen hezimet geldi ve Osmanlı ordusu binlerce Ģehid vererek ve çok kıymetli hazinelerini kaybederek geri çekilmeye mecbur oldu. Kara Mustafa PaĢa'nın fikri ağır bastı ve onun serdârlığındaki Osmanlı ordusu 12 Eylül 1683 tarihinde Viyana önlerinde müttefik haçlı seferleriyle karĢı karĢıya geldiler. IV. Osmanlı Devleti için büyük bir itibar kazanılmasına vesile oldu. Artık Osmanlı tarihinde kaht-ı rical devri baĢlıyordu. Bundan rahatsız olan ve tecavüzlere baĢlayan Almanlara da 1683 yılında harp ilan edildi ve IV. Viyana bozgunu ile Karlofça AndlaĢması (1699) arasında geçen 15 yıl Osmanlı Devleti için felâket seneleri oldu. IV. Artık 1071'den beri devam eden Müslüman Türk Milletinin cihad zaferleri sona eriyor ve Avrupa galebe çalmaya baĢlıyordu.ilerin ı ve (•olarak kilde h isyan ı falliI 15 olan »ayan I*-Isak . Mehmed'in de katıldığı bu sefer. bu da 1681 yılında imzalanan Edirne AndlaĢması ile tamamlanmıĢ oldu. Maalesef. Rusya seferi için 1678 yılında yola çıktılar. baĢını Kırım Hanı Murad Giray'ın çektiği diğer devlet ricali. L Alı ». Köprülülerden sonra sadrazamlığa getirilen bu büyük devlet adamı. Mehmed aleyhteki tahriklere dayanamayarak istika-metli sadrazamı azletti ve 50 yaĢını doldurmadan idam sehpasına yollandı. Yerine geçerek 26 yaĢında sadrazam olan oğlu Fâzıl Ahmed PaĢa da. 1663'de Almanlara karĢı açılan harp 1664 yılının Ağustos Ayında Vasvar AndlaĢması ile sona erdi. Bu geliĢmeler. Bu mağlubiyette. Aralık 1683 tarihinde IV. Mehmed ve sadrazamı 1. birlikte Rus ordusunu dağıttı. Kırım Hanı Murad Giray. Zitvatorok AndlaĢmasının tekrarı mahiyetindeydi. Kanuni'den beri gelip giden duraklama devrini resmen baĢlatmıĢ oldu. Bu barıĢ tekrar bozuldu ve 16767 yılında imzalanan nihâî andlaĢma ile sulh uzun yıllar devam etti.. Mehmed'in de katıldığı bu Lehistan seferinde. 1680 yılında Çehrin'in alınması ile zaferle sona erdi ve bunu aynı yıl baĢlayan 2. Ukrayna meselesi yüzünden çıkan Polonya Harbi takip etti (1670). p. Dördüncü safha. I.•alLir fer. 1672 yılında Kamaniçe Kalesi feth edilince. Sadrazam Kara Ġbrahim PaĢa'nın beceriksiz idaresjndeki Osmanlı orduları. zaten ayağa kalkmıĢ olan Avrupa'nın Almanya'nın yanında yer alacağını belirterek. Bu. Rusya Seferi takip ettiyse de. 1676-1683 yılları arasında devam eden Merzifonlu Kara Mustafa PaĢa devridir. askerin sefih hayatının ve eski Osmanlı ordusunun olmayıĢının da büyük etkisi vardı. 1684 yılında Osmanlı Devleti'ne harp ilan ettiler. Ģahsî sebeplerle ve neticeyi düĢünmeyerek ihanet etti ve Türklerin elindeki Tuna Köprüsünden düĢman askerlerinin geçiĢini uzaktan seyretti. Almanya'nın taht Ģehri olan Viyana'nın alınmasını teklif ederken. ilk problem olarak Ukrayna yüzünden patlak veren Rusya SavaĢı ile meĢgul oldu. Bunu. Osmanlı tarihinin en ağır mağlubiyeti idi. zafere koĢamıyor ve maalesef Eylül 1686'da Budin düĢü200 . Aynı yıl Fâzıl Ahmed PaĢa vefat etti. Osmanlı Devlet ricalinin ikiye ayrılmasıyla sonuçlandı. Onun döneminde 1661 Temmuz'unda Ġstanbul'un üçte birini yakan büyük yangın yaĢandı ve beĢ yıllık sadaretten sonra Ekim 1661'de Edirne'de vefat etti. sadece Yanıkkale'nın alınmasıyla yetinilmesini savunuyordu.

Osmanlı Tarihi. c.Gülnar Kadın. 5154. 6. Devletler ve Hanedanlar. ĠF de riilirokü . 2. ancak Budin'de büyük kayıplar vermelerine rağmen yeniden toparlanan haçlı orduları.BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠN1' yordu. Mustafa ve III. III. Karaçelebi-zâde Abdülaziz Efendi. Valide Sultân'a. I. II. Tamamı. sh. Mehmed'in geçirilmesi teklifi ile gelen âlimlerden eski Anadolu Kazaskeri olan Hanefi Efendi'ye. c. Kendisine Avcı Mehmed lakabını verdirten av ibtilâsı dıĢında. Ġslâm hukukçuları bu ve benzeri Ģartları. 8. Bu Ģekilde fetvalar verilüp maslahat tamam olmuĢtur. c. Kahvehaneleri kapatmıĢtı. Ankara 1943. Tertip eden Faik ReĢit Unat. 1188. 200-204. 239-242. 334-465. Ahmed Refik. sh. Ma'sum küçük de olsa tahta çıkar. ÇOCUKLARI: 1-ġehzâde Sultân Mustafa II. Mehmed'in cülusundan evvel Valide Sultân ile ilim adamları arasında geçen Ģu konuĢma da teyid etmektedir. Hal'inden 5 yıl sonra Edirne Sarayı'nda Ocak 1693 tarihinde vefat etti. 145. c. Ġstanbul 1928. Kendisi beĢ vakit namazını cemaatle kılıyordu. Silâhdâr Fındıklılı Mehmed Ağa. Kısa bir süre tahsil görebildiği için diğer Osmanlı PadiĢahları gibi âlim değildi. E. Valide Sultân sormuĢtur: "Ama Ģimdi yedi yaĢında ma'sumun saltanatı nice mümkündür?". 5-ġehzâde Süleyman. Abdurrahman Abdi PaĢa.. Topkapı Sarayı Müzesi ArĢivi. nr. Çocuğun.Meh-pâre Emetüllah RâbPa GülnûĢ Valide Sultân. Mısır 1248. sh. Süleyman tahta geçirildi. Öztuna. 10. Nitekim bu manayı IV. nr. 4-ġehzâde Ġbrahim. c. Tarih.Fatma Sultân. Bâyezid kütp. ZEVCELERĠ: 1. 237-494. Kadınlar Saltanatı. Ravzat'ül-Ebrâr.! m iıl Mm Kanuni < geçmesi! Murâd w{ olan bu Ġt Ģah'tn * temek n Caiz değildir.5 cildlik yer tutmuĢtur. Mehed'in saltanatı yaklaĢık 2. Köprülü ailesini iktidardan düĢürdüğü için PadiĢah'dan rahatsız olan Köprülü-zâde Fâzıl Mustafa PaĢa ve benzeri devlet adamlarının gayretleriyle Kasım 1687 yılında hal' edildi ve ancak idam olunmadı. 117. Mehmed'i hasta etmiĢti.Afife Kadın. Ahmed'in annesidir. 9. aklı bozulan baliğ insanların saltanatı caiz değildir. c. Mehmed Süreyya. 160 yıl önce periĢan oldukları Mohaç Meydanında Osmanlı ordusunu geriye çekilmeye mecbur ediyorlardı. VI Tamamı.Hatice Sultân. 39 yıllık IV. Ġbrahim'in hal' olunarak yerine 7 yaĢındaki oğlu IV. Ġçkiyi Osmanlı ülkesinde Ģiddetle yasaklamıĢtı. GülnûĢ Sultân diye bilinir. PadiĢahların Kadınları ve Kızları. c. 3. sh. Bu sert hükümlere göre. hiç bir kötü alıĢkanlığı yoktu.305 vd. Kantemir. ancak halife kabul edilmesi mümkün değildir. c.Ümmî Sultân115. 4. IV. IV. Aklı baĢında olan küçüğün caizdir buyurdukları kitaplarımızda yazılıdır. baliğ ve mümeyyiz (âkil) olması yani tam ehliyetli olmasıdır.Emetüllah Küçük Sultân. Buna Hanefi Efendi'nin verdiği cevap enteresandır: "Mezhebimiz hukukçuları olan Hanefi âlimleri. sh.Kâniye Haseki. 5. Kısım I. TTK. Yerine II. c. 2-ġehzâde Sultân Ahmed III. sh. UzunçarĢılı. 60 -¦ ¦ . II. Târlh-I Sultân Mehmed Hân-ı Râbi'. Giritli bir ailenin kızıdır. Bu konuda en ayrınıtılı kaynak durumundadır. II. 7. akıl hastasının veya kölenin halife olması caiz değildir. 65-70. Liyakatsiz devlet adamlarının elinde periĢan olan devletin hali IV. sh. Osmanlı kuvvetleri Budin'i çok iyi müdafaa ediyordu. 1-295. IV. I. halifenin kadı olabilecek sıfatlara sahip olması gerekir Ģeklinde özetlemiĢlerdir. Silâhdâr Tarihi. Mehmed'in 7 yaĢında halife unvanı ile padiĢahlığa getirilmesi Ġslâm Hukukuna göre caiz midir? devaĢerifü son1 etmeye t 118. I. Siclll-i Osmânî.Fatma Sultân. Tamamı. veziri iĢleri yürütür. Ama aklı olmayan tahtta oturmaya 115 Na'imâ. Zira halifenin Ģartlarından biri de. Umumi Kısım. IV. c. U. Uluçay. E. Mehmed'in buluğa erinceye kadar sultân kabul edilmesi mümkündür. 3-ġehzâde Bâyezid.SiyavuĢ Haseki. V. aklı sıkıntıda olan I.

Mehmed'in asıl validesi olan Turhan Sultân baĢta olmak üzere. Osmanlı sarayına câriye olarak girmiĢ ve Müslüman olduktan sonra Padi-Ģah'ın kadın efendiliğine kadar yükselmiĢtir. sh. annesini dinlemedi. Naima'nın ifade116 Naimâ. sh. Ġbrahim'in de annesidir. nâibe-i saltanat sıfatıyla iĢleri yürüttüğü gibi. Asıl adı Anastasia ve babası da bir Rum papazı olan bu kadın. Meh-peyker Sultân veya tüysüzlüğü yahut diğer hasekilerin önüne geçmesi sebebiyle Kösem Sultân diye adlandırılan I. 4) Bütün bu anlatılanlardan. Murâd ve I. IV. Valide Sultân ve hatta Nâibe-i Saltanat yani saltanatın vekili sıfatlarıyla devleti 8 yıl idare etti denilebilir. dıĢarıdaki ağalarla ittifak ederek. onun tahttan indirilmesinde ve hatta 10 gün sonra idam edilmesinde birinci derecede rol oynadı. Ġbrahim'e karĢı tavır aldı ve bazı tarihçilerin yorumlarına göre. Maalesef bu hadiseler sebebiyle oğlu olan I. Murad'ın ismen PadiĢah olduğu. cana ve ırza zarar verir. EI-Mâverdi. Bütün bu anlatılanlar. Her sene hapishaneleri dolaĢır ve borçtan tutuklu olanları kurtarırdı. Fakirlere her . Kadınlar Saltanatı. Ahmed'in kadın efendisi. hatta Saray'dan uzaklaĢtırıldı ve Rodos'a sürülmek istendi. Ģer'-i Ģerifin hükümleri külliyen iptal edilmiĢ olur". Mehmed'i aradan kaldırıp yerine kardeĢi II. 325 vd. sadece Ģeklen padiĢah idi. 4. 2) Diğer oğlu I.I1 BĠLĠNMEYEN OSMANLI 201 devam ederse. eski Osmanlı PadiĢahları gibi ehliyetli ve dirayetli olmamasıdır. Ancak plan duyuldu ve Kösem Sultân 3 Eylül 1651 gecesi PadiĢah ve Turhan Valide Sultân'ın adamları tarafından boğularak öldürüldü. sh. Bunun yanında Kösem Sultân. tahta geçen padiĢahların. Bu iddiaların aslı nedir? Maalesef bu iddiaların bir kısmı doğrudur. kadınların da saltanata karĢı ne kadar alakalı olduklarının delilleridirler ve aynı zamanda Osmanlı Devleti'nde kadın dört duvar arasındaydı Ģeklindeki itirazlara karĢı da müĢahhas bir cevaptır. Murad'ın birinci saltanat devresi yani IV. Murad'ın gerçekten padiĢahlık yaptığı ikinci devrede de. Kösem Sultân'ın eski dinine geri döndüğü veya iyi bir Müslüman olmadığı gibi yanlıĢ manalar çıkarılmamalıdır. 3) Kösem Sultân'ın devlet iĢlerini PadiĢah gibi yürüttüğü asıl dönem. Köprülü Mehmed PaĢa ve benzeri sadrazamlar da icranın baĢı olarak devleti idare etmeye baĢlamıĢlardır116. ona bir Ģey öğretmek de mümkün olmaz. Fakat Sultân Ġbrahim'e baĢta en çok sevdiği Hasekisi Telli Haseki HümaĢah ve musâhibesi ġekerpare olmak üzere. Mehmed devridir. IV. Mehmed. Bilindiği gibi. II. Valide Sultân sıfatıyla devleti idare etmeye devam etti. Osman'dan itibaren Osmanlı idaresinde kadınlar saltanatının baĢladığı ve bunun baĢını da Kösem Sultân'ın çektiği söylenmektedir. 7 yaĢında PadiĢah olan IV. c. . Saray'daki hanımlar daha etkili olmaya baĢlayınca. Artık Vâlide-i ġehîde veya Vâlide-i Maktule diye anılacaktı. Ġbrahim sultân olunca. 11 yıldan fazla Naibe sıfatıyla bir cihan devletini idare etti. El-Ahkâm'üs-Sultâniyye. El-Ahkâm'üsSultâniyye. Bunun da sebebi. Bu devre. IV. "elli yıl devlet ve saltanat sürüp bütün iĢlerde tasarruf sahibesi idi". IV. bu durum kana. Asıl iĢleri yürüten ise Valide Sultân sıfatıyla Kösem Sultândı. Ġbrahim'in hal'i ile alakalı âlimlerle yaptığı konuĢma bu iddiaları reddeder mahiyettedir. El-Ferrâ. 118. IV. sh. iyi bir Müslüman idi.. 5. Oğlu PadiĢah olunca Topkapı Sarayı'na getirilmiĢ ve bir daha Eski Saray'a dönmemiĢtir. Mehmed'in yerine önceleri Kösem Sultân. Sofu Mehmed PaĢa. Sadrazamları bile tayin edip istifalarını kabul edecek kadar devlet iĢleriyle iç içeydi. ancak devleti annesi Kösem Sultân ile Sadrazamlarının ve ġeyhülislâm ve benzeri devlet adamlarının yönettiği devredir (1032/1623-1041/1632). Bundan sonraki geliĢmeleri Ģöylece özetlemek mümkündür: 1) IV. Ancak I. Kısaca formalite icabı tahta geçen IV. 202 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYEN OSMA siyle. sonra da Turhan Sultân. PadiĢah tahtta olduğu vakitlerde de iĢlere karıĢmaya devam etti. Süleyman'ı tahta geçirme planlarına baĢladı. çok zayıf da olsa Kanuni devrinde Hürrem Sultân ile baĢlamıĢ ve IV. 8 küsur sene devam etti. Mehmed'in Köprülü'leri iĢ baĢına getirmesine kadar devam etmiĢtir. Buna karĢı. Arkasındaki ağalarla birlikte devam ettirdiği idareye karĢı halk ayaklandı. torunu IV. PadiĢah Ġstanbul'da olmadığı zaman Nâibe-i Saltanat olarak iĢleri yürüttüğü gibi. herkes bu durumdan Ģikâyetçiydi. Seyyid Bey. 3 vd.

BĠLĠNMEYEN OSMANLI 203 cidi ile beraber onun eseridir. Kösem Sultân ile olan Nâibelik mücadeleleri baĢlamıĢ ve ancak 1651 yılında Kösem Sultân boğdurulunca. Vâlide-i Muazzama unvanı ona aittir.zaman yardım ederdi. nr. Zaten oğlu IV. Sonradan kadın efendiliğe yükselen Hatice Turhan Sultân. 1683 Eylülünde meydana gelen Viyana Bozgununun sebepleri neler olabilir? Merzifonlu Kara Mustafa PaĢa'nın kabahati var mıdır? Her musibet bir cinayetin neticesidir ve bir mükâfatın da mukaddimesidir. Osmanlı Devleti'nin o zamanlar ikinci protokolü olan makama geçmiĢtir. 1683 Ey] olabilir? M eumeı 1 'aıH Her musibeti bu bozgun felakel bazı taktik ve j Osmanlı Va k'arl Bu görüĢler1 1) Bu sefa Topuyla tüfeğlyl tünlüğü mevaı lerine Ģükretn ve Ramazan Ģımardıkları ve j ifade edilmiĢtir. Hadisenin olduğu günlerde Osmanlı Vak'anüvis'i olan . kısmen de olsa onun zamanında da devam etmiĢtir. IV. tamamen hazineye devredilmiĢtir117. sh. 120. III. ancak Hatice Turhan Sultân. E 2457. Bu da doğru mudur? Kısmen doğrudur. Kadınlar WNLI 11651 tödü. 235 vd. Kara Mustafa PaĢa'nın bazı taktik ve Ģahsiyet kusurlarına yüklemek doğru değildir. c. 14. I. tam 34 yıl Valide Sultanlık makamında kalmak üzere. Oğlu IV. 1627 yılında Rus bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen bu güzel kız. Kızlar ağası Uzun Süleyman Ağa ve Meleki Kalfa gibi çevresinin tesiriyle yanlıĢlıklar yaptığı da olmuĢtur. Neticede Mimar Kasım Ağa ve benzeri basiret sahibi insanların tavsiyesi ile. j hemen belirtelir "bu mertebe ı tedbirimizle elde I hezimete maruz k 2) Maalf pılmıĢ ve henvj riayet ediln sini ısrarla| 3)1 acı meyv binince. Uluçay. c. Bu sebebi. ' müĢlervej gazi ruhu 4) t sinde I seferde ı tam ria 5)1 iki ayı t edem Hanı'nın r etmesi bu 117 Naimâ. 5948. Zira 1656 yılında devleti Köprülü'lere devredinceye kadar. Kadınlar Saltanatı. devlet iĢlerini 1656 yılında Köprülü Mehmed PaĢa'ya devrederek devletin gerilemesini en az 30-40 sene geciktirmiĢtir. Ġbrahim'e câriye verilmiĢtir. aynı yıl reĢîd ilan edilmiĢtir. mektepleri. ibadet. Saltanatı müddetince biriktirdiği servet ise. O halde bu bozgun felaketinin de bir sebebi vardır. 107-123. Çanakkale'deki kaleler de mescidi ile beraber o türbesine defn olı 120. tam manasıyla bir PadiĢah gibidir. dıĢarıların K Refik. sh. Hayır eserleri arasında medreseleri. Kör Süleyman PaĢa tarafından Kösem Sultân'a hediye edilmiĢ ve daha sonra da Saray'da terbiye edilerek ve Müslüman olarak. C. Dâr'ül-Hadisleri ve sebilleri bulunmaktadır. Ahmed Refik. Kendisi de bütün vaktini. Kösem ve Hürrem Sultân ile kıyaslanmayacak kadar iyi kalpli ve devletin selâmetini düĢünen bir hanım efendidir. Kösem Sultân zamanındaki suiistimaller. Mehmed'in de annesidir. Mehmed'in annesi Turhan Sultân'ın devleti tek baĢına idare ettiği söylenmektedir. V. III. Mührün üzerinde "Mazhar-ı Lütf-i Samed Vâlide-i Sultân Mehmed" yazılacak kadar iktidarı artmıĢtır. sh. Mehmed 7 yaĢında PadiĢah olunca. IV. 1683 yılında huzur içinde vefat etmiĢ ve Yeni Cami'deki türbesine defn olunmuĢtur118. Mehmed de. 119. Murad'ın Hasekisi Safiye Sultân tarafından baĢlatılan ve ancak inĢası tamamlanamayan Yeni Cami. dua ve hayra tahsis etmiĢtir. IV. sh. Aziller ve tayinler artık onun hatt-ı hümâyûnu ile yapılmaktadır. PadiĢahların Kadınları ve Kızları. Topkapı Sarayı Müzesi ArĢivi. sadece. 2477. 56-59. Turhan Sultân'ın himmetiyle 1663 yılında tamamlanmıĢtır.

Ġslâm'ın tesbit ettiği usuller çerçevesinde harp etmek. Sadrazam SiyavuĢ PaĢa katledildiği gibi. ¦¦•<. Ġçerde devletin yaya kuvvetleri olan yeniçeriler ve süvari kuvvetleri olan sipahiler. sh. ölürsem Ģehid kalırsam gazi ruhuna sahip olmanın önemi burada anlaĢılmaktadır. Onlar Yanıkkale'nin fethedilerek Viyana'nın gelecek yıla bırakılmasını ısrarla tavsiye etmiĢlerdir. Osmanlı tarihçilerinin Emir Süleyman dediği Yıldırım'ın oğludur. III. ailesi ve zamanında Osmanlı Devleti'nin siyasi ve coğrafî durumu hakkında kısaca bilgi verir misiniz? II.Silahdâr Mehmed Efendi bu noktayı çok güzel özetlemiĢtir. 322-334. asıl sebebin manevi sebepler olduğu kanaatin118 TSA. PadiĢahların Kadınları ve Kızları. Uluçay. Bu görüĢlerini de esas alarak bir iki noktayı açıklamakta yarar vardır. Almanlar. 1) Bu sefere katılan Osmanlı ordusunun maddi hazırlığı son derece mükemmel idi. Silahdar'ın ifadesiyle. 48-49. neticesinde hilâf -ı me'mul olarak bu hezimete maruz kaldık". Askerin çokluğunun değil. Osmanlı tarihçileri II. 124-149. c. yaĢadığı kafes hayatının etkisiyle. 1687 yılında isyancıların IV. Kadınlar Saltanatı. iĢ ciddiye binince. Avusturya. Süleyman'ın Ģahsiyeti. Ġçerideki bu kargaĢayı fırsat bilen düĢman da dört cepheden Osmanlı Devleti'ne saldırıyordu. bu seferde geçtikleri yerlerde ciddi tahribatlar yapmıĢlar ve Ġslâm'ın bu ulvi düsturlarına tam riayet edememiĢlerdir. sh. Ġstanbul 1961. Ancak asıl can damarını teĢkil eden asker grubu. 3) Osmanlı ordusu ve özellikle de vasıfsız insanların yeniçeri ocağına alınıĢları. zorbacı baĢı Hacı Ali Yeniçeri Ağalığına. kurmay heyeti. "bu mertebe ihsan olunan büyük nimetlerin kadrin bilmeyüp bu kuvvet-i kahireyi kendü hareket ve tedbirimizle elde ettiğimizi zannettik ve Allah'ın lütfü olduğunu unuttuk. Maalesef cezasını da ağır bir Ģekilde ödemiĢlerdir. IV. eski Osmanlı PadiĢahlarını andıran bir Ģahsiyeti yoktu. II. Süleyman ve Avrupalı tarihçiler ise. c. harbin esasını teĢkil eden atların kısmen bakımsız kalmaları ve komutanların taktik hataları ve nihayet Kırım Hanı'nın neticenin bu kadar vahim olacağını hesap edemeyerek Mustafa PaĢa'ya ihanet etmesi bunlardan bazılarıdır. Taht Uğrunda BaĢ Veren Sultânlar. ġaban ve Ramazan ayına rastlayan mübarek günlerde. 3831. Mehmed'i tahttan indirmesiyle PadiĢah olmuĢtur. Silahdâr Tarihi. Tekeli Ahmed ve Deli Pîrî gibi bazı zorba baĢları da istedikleri makamlara tayin edildiler. Zira her musibet bir cinayetin neticesidir119.SULTÂN II. Ġbrahim'in Hasekisi Sâliha Dil-âĢûb Valide Sultân'dan 1642 yılında dünyaya gelen ikinci oğludur. sh. Burada Kara Mustafa PaĢa'nın fevkalade istikametli bir hayatı olduğunu hemen belirtelim. IV. Süleyman derler. insanların mal ve ırzlarına göz dikmemek olan Osmanlı askerleri. 107-116. Sultân I. PadiĢah olduğunda Osmanlı Devleti. . Hocaları Arabzâde Abdülvehhâb Efendi ve Celvetî ġeyhi Atpazarî Osman Fâzıl Efendi'den ciddi bir eğitim görmesine rağmen. Ancak biz. Ahmed Refik. ilk acı meyvesini Viyana bozgununda vermiĢtir. sh. Almanya. Venedik ve Ruslar dörtlü müttefikler halinde Osmanlı topraklarına saldırıyorlardı. sh. içte ve dıĢta buhranlı günler yaĢamaktaydı. 204 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNME. 239-242. bir kısım devlet adamlarının görevden alınması bahanesiyle isyan halindeydiler. 5) Elbette ki bütün bunların yanında. V. nr. Viyana'ya gelinceye kadar elde ettikleri ganimetin ve servetin derdine düĢmüĢler ve asıl gazayı unutmuĢlardır. SÜLEYMAN DEVRĠ 121. 116-117. c. Hatta sefer sırasında askerin ve hem de Recep. Topuyla tüfeğiyle ve de ordunun diğer donanımı ile düĢman kuvvetlerine ezici bir üstünlüğü mevcuttur.. Süleyman. askerin çokluğuna ve intizamına bakarak gurura kapılmıĢ ve hem Kırım Hanı Murad Giray ve hem de Erdel Kralı Mihal'in ikazlarına riayet edilmemiĢtir.' deyiz. XX. Bunların baĢında iki ayı bulan muhasara sırasında askerin yorgun ve bitkin düĢmesi. Süleyman. sh. Naimâ. Macaristan'da kan gövdeyi götürüyor ve General Caraffa eyâlet merkezi Eğri'yi 1687'nin son ayında teslim alıyordu. maddi sebepler de vardır. nimetin Ģükrünü eda edecek yerde Ģımardıkları ve gayr-i meĢru fiilleri iĢledikleri bizzat Osmanlı tarihçileri tarafından açıkça ifade edilmiĢtir. Her sene bir sadrazam ve serdâr değiĢikliğine gidiyordu. Çünkü askerin önemli bir kısmı. 4) Daha önceki gazalarda en büyük vasıfları. c. Kasım 1687'den Mart 1688'e kadar 4 ay süren zorbaların isyan hareketleri neticesinde. Allah"n bu nimetlerine Ģükretmesini bilmemiĢtir. II. 2) Maalesef. Çünkü I.

AHMED DEVRĠ 122. 3. Mehmed RaĢid. sh. Sadrazam'ın ilk icraatı. II. Ġstanbul 1282. Baden markisi Ludvvig'in kumandasındaki imparatorluk kuvvetleri ile Osmanlı kuvvetleri Salankamen'de bir araya geldi. c. ısrarla saltanatta değiĢiklik istiyorlardı. Eylül 1690'da Semendire'yi ve Kasım 1690'da ise Belgrad'ı geri aldı. I-VI. 1071-1075. aynı zamanda meĢhur bir hattat idi.Hatice Haseki. sh. Silahdar Tarihi. II. Yerine sadrazamın da tesiriyle küçük kardeĢi II. Aynı yıl Venediklilerin güçlü kumandanı Morosini de. Avusturya'nın sulha yanaĢmaması ve diğer haçlı kuvvetlerinin de onlara destek çıkması üzerine PadiĢah sefere çıktı. Ahmed. 6. serdâr Recep PaĢa'nın mağlubiyeti. Tarih-i RaĢid. 100'ün üzerinde cami kiliseye çevrildi. "Ġkinci Viyana Seferi Hakkında". Çocukları yoktur.Sülün Haseki. kendisi cephede iken Sultân'a etki edecek bütün ağaları devreden çıkarmak oldu.Behzâd Haseki. 16. ġer'-i Ģerife aykırı tek bir hali görülmemiĢ ve kimseye de kızmamıĢ-tır120. Zira Ģehzadeliğinde çocuk sahibi olmasına müsaade edilmemiĢ ve padiĢahlığında da çocuğu olmamıĢtır. Ġbrahim'in 3. Ġstanbul'a geldiğinde PadiĢah bizzat karĢıladı ve sevincini belirtti. nr. nr. ömründe bir tek vakit namazını terk etmemiĢtir. bütün bu sıkıntılar karĢısında. I Avusturya ( 1690'daM ni belirtti.^ bir hattatt terk eti tır121 122. Kantemir. Süleyman. Almanya seferine çıkmak üzere Edirne'ye gelen II. II. II. geri döndü. Nisan 1690'da Kanije'nin düĢmesi haberi gelmesine rağmen. 17. III. 441-459. Tahta çıktığında sadrazam Fâzıl Mustafa PaĢa. Bu arada fitne ateĢi sönmüyordu. Süleyman'ın küçüğüdür. 621 vd. Süleyman. c. XXI-SULTÂN II. Mora'yı Osmanlı kuvvetlerinin elinden alıyordu. 4. II. sh. I.Zeyneb Haseki. Ancak Sofya'ya kadar gelen PadiĢah. c. Mehmed Arif. Mehmed ve II. i II t dünyayaJ padiĢaiıS Ti laĢmakl beklemrtl Ģa'nın j Saadetü elden i ç-kas* I 119 Silahdar Fındıklı Mehmed Ağa. Burada PadiĢah'ın mührü ile samur kürkü aldı ve sefere devam etti. ailesi ve zamanında Osmanlı Devleti'nin maruz kaldığı önemli hadiseler hakkında kısaca bilgi verir misiniz? II. Almanya seferi için Sofya'ya u-laĢmak üzereydi.Ġvaz Haseki. sancağı alarak Avusturya cephesine koĢan Fâzıl Mustafa PaĢa. Aslında gençliğinde iyi bir eğitim alan II. Ģahsiyeti. 391-433. Ġstanbul 1928. Köprülü'nün etkisiyle padiĢah olduğu ve Haziran 1691'de tahta oturduğu bilinmektedir.994-1016. Süleyman. yersiz bazı vergileri kaldırarak re'âyâyı memnun etmek oldu. kara gün dostu Kırım Hanı Selim Giray'ın kahramanlıklarıyla zafer Osmanlı Devleti'nin elindeydi. Ahmed getirildi.Müslüman bir Ģehir olan Eğri'yi her Ģeyiyle Hıristiyan bir Ģehir haline getirdi ve yüzlerce cami harap edildi. BaĢ Kadın 2. sh. 4-SÜI8M Ģehzadem/n olmamıĢtır. ağalar iĢlere karıĢmamak Ģartıyla sadrazamlığa getirdi (Ekim 1689). ġeyhülislâm Debbağ-zâde Mehmed Efendi'nin tavsiyeleriyle Köprülü-zâde Fâzıl Mustafa PaĢa'yı. BtM yaptı Almanya s sadrazamın i ki. II. I. Arkasından kendisi cepheye gitmek istediğinden. 5-ġeh-süvâr Haseki. Oğludur ve Hatice Mu'azzez Hasekiden 1643 yılında dünyaya gelmiĢ olup. Osmanlı Tarihi. PadiĢah'ın hastalığından ve sadrazamın yaptıklarından rahatsız olan bazı çevreler. Avusturya cephesi kumandanı Yeğen Osman PaĢa ile sadrazam Ġsmail PaĢa arasındaki kavgalardan istifade eden Avusturya (Nemçe) kuvvetleri 1688 Eylül'ünde Belgrad'ı zapt ettiler. Müstakim bir padiĢah olan II. Kısım I. 89-94. sh. TOEM. Zevceleri Ģunlardır: 1. Polonya (Lehistan) ve Rusya cephelerinde ise. . orduda isyan belirtilerinin baĢlaması ve de NiĢ'in düĢmesi üzerine. IV. sh. UzunçarĢılı. Ahmed. D. BĠLĠNMEYEN OSMANLI 205 im 1:542 i* mak oldu. Süleyman burada vefat etti.

XXII. PadiĢahların Kadınları ve Kızları. sh.Ancak bazı Osmanlı kurmaylarının Kırım ordusunu beklemeden serdarı taarruza erken baĢlamaya ikna etmeleri. Mustafa'nın katıldığı 3. Mustafa. Papalık ve Floransa'nın desteğiyle Girid'e kadar gelip Hanya'yı kuĢattılarsa da. 3. Osmanlı ordusunun kahramanca müdafaasına ve Çar Petro'yu geri çekilmeye mecbur bırakmalarına rağmen. II. c. Ancak düĢman durmuyordu. Sultân II. 70-71. II. 205-206. Murad'dan sonra gelen Osmanlı PadiĢahları içinde en liyakatlisi. 1 yıl sonra tekrar hücum etti ve Azak. Topkapı Sarayı Müzesi ArĢivi. hazır bir zaferi elden kaçırmıĢtı. sh. 1691'e kadar devam eden savaĢta Almanlar bazı yenilgilere maruz kalınca. Bu sıkıntıya dayanamayan II. Maalesef Eylül 1697 yılında PadiĢahın baĢ komutan olduğu bir Osmanlı ordusu. 717-752. Seferde. 15. Öztuna. Lipve. hem Fâzıl Mustafa Pa-Ģa'nın Ģehid olmasını ve hem de ordunun mağlubiyetini netice verdi (Ağustos 1691). IV. Amcası II. Ahmed. Nisan 1696 yılında II. 6-ġehzâde Sultân Ġbrahim Hân121. c. II. 2. Ağustos 1692 yılında büyük kayıplarla çekilmek zorunda kaldılar. karĢısında Savoie prensi MareĢal Eugen vardı. Bizzat kendisinin yazdığı Kur'ân'ı ve hatıra defteri ile meĢhur olan II. 295-576. Ahmed'in vefatının duyar duymaz. Sakız Adasının geriye alınıĢını göremeden vefat eden amcasının intikamını. kalyonlar kaptanı Mezomorta Hüseyin PaĢa eliyle tahta çıktığı ay aldı ve Sakız Adasından Venediklileri kovdu. sh. Azak önüne kadar geldi. Ahmed. nr. IV.000'e yakın Ģehid vererek ve PadiĢah'ın canını da zor kurtararak mağlubiyet acısını tattı. Belgrad'ı kuĢatan Alman kuvvetlerinin Cafer PaĢa tarafından periĢan edilmesi ve Kırım Hanı Selim Giray'ın Erdel'e girmesi. sh. Venedikliler de boĢ durmuyordu. en âlimi ve en kültürlüsü idi. Devlet meseleleri ile diğer iki ağabeyinden daha ilgiliydi. sayfada onun Ģahsiyeti anlatılmaktadır. Kısım I. LügoĢ ve ġebeĢ Kaleleri feth olunarak TemeĢvar'a kadar gelindi (Aralık 1695). Köprülü-zâde'nin yerine vasıfsız bir devlet adamı olan Arabacı Hoca Kadı Ali PaĢa sadrazam yapıldı ve Almanya cephesi serdarlığına da yaĢlı vezirlerden Koca Halil PaĢa getirildi. 70047005. anlaĢma sağlanamadı. Kara Mustafa PaĢa ile Viyana önünde genç bir subay olarak savaĢan bu komutanın komutasındaki Avusturya kuvvetleri. Mustafa tekrar Edirne'ye döndü. Bazı devlet erkânının karĢı çıkmasına rağmen Avusturya üzerine çıktığı 1. Türkçe'yi iyi bilen Kont Marsigli'yi sulh için gönderdiler ise de. Arapça ve Farsça'ya mükemmel denecek kadar vâkıftı. Çevresindekilerin ısrarıyla Ġstanbul'a dönüldü. Özellikle 575. Uluçay. Hatta bu zaferin Ģımarıklığı . Bu zaferin ardından II. ailesi ve zamanında Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında özet bilgi verir misiniz? Sultân II. c. 4-ġehzâde Selim.Âsiye Sultân. Bu arada sadrazam Bozoklu Bıyıklı Mustafa PaĢa'nın serdar-ı ekrem olarak sefere çıkması. 494-531. Ruslar tarafından iĢgal edildi. 52 yaĢındaydı. Tek bir kadın efendisi bilinmektedir ki. E. Edirne'deki Veliahd Dâiresinden Hünkâr Dâiresine gelerek tahta oturmuĢ ve kendisine bî'at etmeleri için devlet adamlarını çağırmıĢtır (ġubat 1695). Valide Sultân'ın da devlet iĢlerine karıĢmayarak kendini hayır hizmetlerine vermesi onun için iyi bir imkândı. Sefer-i Hümâyuna çıktı ve OlaĢ Meydan Muharebesinde Avusturya Kralı Kral Elektör yenildi ve kaçtı. UzunçarĢılı. Bu iĢgal Ġstanbul'u hüzne gark etti. Ancak haçlı kuvvetlerini arkasına alan Venediklilerin Eylül 1694'de Sakız Adasını teslim almaları Ġstanbul'u endiĢeye düĢürdü. Saadet Giray Han'ın beceriksizliği ve Osmanlı kurmaylarının aceleciliği. Ancak II. tarihinde ilk defa. Osmanlı Tarihi. Mehmed'in Emetüllah GülnûĢ Sultân'dan 1664 yılında dünyaya gelen oğludur.Hatice Sultân. Kantemir. Açık denizlere inmeyi hedef edinen Rus Çarı Büyük Petro. Avusturya seferinde. sh. 5ġehzâde Abdullah. RâbPa Haseki Sultândır ve Haseki Sultân diye anılmaktadır. 206 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYEN 0S"MIW ümitlendirdi. Mustafa 2.SULTÂN II.Âtika Sultân. Sakız'ın geri alınıĢını göremeden Edirne'de ġubat 1695 yılında vefat etti. MUSTAFA DEVRĠ 123. Mustafa'nın ilk icraatı Elmas Mehmed PaĢa'yı sadrazamlığa ve hocası eski ġeyhülislâm Feyzullah Efendi'yi de ġeyhülislâmlığa getirmek oldu. II. III. Macaristan'ın güneyinde yer alan Zenta'da Osmanlı ordusu ile karĢılaĢtı. Osmanlı kuvvetlerini epeyce 120 Silahdar Tarihi. c. Devletler ve Hanedanlar. Mustafa. Çocukları ise Ģunlardır: 1.

c. M da nıkâlıaUl BĠLĠNMEYEN OSMANLI 207 ile aynı prens bir ay sonra Bosnasaray'a hücum etti ve burayı harabeye çevirdi. Ġran da dahil olmak üzere. 26. 753-781. Devletin müesseseleri yeniden tanzim olunmaya baĢlandı. önce vezirliğe ve sonra da sadrazamlığa getirildi.01. 207-208. müstakim ve değerli bir insan olmasına rağmen. ĠĢte böyle bir havada. Edirne Vak'ası diye bilinen ayaklanmanın meydana gelmesine sebep oldu. Venedikliler. Ġslâm âlemi. Mora'yı kaybedecekleri korkusuyla Viyana'yı sulh için teĢvik ediyorlardı. bir nevi Feyzullah-zâdeler Divanı haline geldi. Bunar Sava. Lehistan bütün gayretiyle Kamaniçe'yi almak için uğraĢıyordı. Uluçay. Hanya'yı muhasara altına almalarına ve Bosna-Hersek cephesinde Osmanlı Devleti'ni rahatsız etmelerine rağmen. Ancak düĢman da kendinden emin değildi. siz diyecekti. Onun tezkiyesiyle sulh andlaĢmasının murahhası Rami Efendi. PadiĢahların Kadınları ve Kızları. Ruslar ise. ancak muvaffak olamadı. c. SavaĢ sıkıntılarından kurtulan Osmanlı idaresi. Mora Venediklilere. Üç devletle 25 yıllık sulh andlaĢması imzalanırken Rusya ile sadece üç yıllık mütâreke imzalanmıĢtı. sh.1 Ġstanbul'da] ve Ağu: III. Avrupa'daki üstünlüğün Osmanlı Devleti'nden Avrupalı Devletlere geçtiğini ortaya koyan ve Osmanlı Devleti'nin gerileme devrini baĢlatan ilk andlaĢma imzalandı (Karlofça AndlaĢması.'! merkezli I de Azak I pa'dakl I n irken tamamlaı çekti.121 Sllahdar Tarihi. Osmanlı PadiĢahı artık Avrupalı devlet baĢkanlarına sen değil. Öztuna. LehlS Azak Kalesini i ĠĢte böyle bir I (DıĢiĢleri Bakanı). azli için uğraĢtı. Divan-ı Hümâyun. I. 576-804. Devlet idaresinde ġeyhülislâm Feyzullah Efendi'nin etkisi görülmeye baĢlandı. Belgrad'ın 65 km kuzeybatısında yer alan Karlofça'da. sh. Azak Kalesini almakla yetinmiyorlar ve açık denize inmek için daha da ileri gidiyorlardı. c. Feyzullah Efendi. ancak Macaristan tamamen Avusturya'ya. sh. Buna rağmen 15 yıldır devam eden felâket yılları da sona ermiĢti. Devletler ve Hanedanlar. Ġstanbul'da kıyam eden . 532-555. sh. nr. sh. UzunçarĢılı. âlim. III. PadiĢah'ın yarım asırdır Ġstanbul yerine Edirne'de oturması da merkezde bazı rahatsızlıklar meydana getiriyordu. Yeni sınırlar kontrol altına alındı. Osmanlı Sadrazamı Amca-zâde Hüseyin PaĢa ve Reisül-Küttâb (DıĢiĢleri Bakanı) Rami Mehmed Efendi'nin gayretleriyle. Osmanlı ordusunun bu mağlubiyeti sebebiyle kan ağlıyordu. Kamaniçe merkezli Podolya Eyâleti Lehlere ve 1700 yılında yapılan ilave Ġstanbul AndlaĢması ile de Azak Ruslara teslim ediliyordu. II. D. Osmanlı Tarihi. sında yer alan i Devletlere ı andlaĢma nedlk ve I veriyordu. Fakat onun da Feyzullah Efendi ile arası açıldı. yakınlarını devlet idaresinde belli makamlara getirmesi ve bu noktadaki hırsı onu milletin gözünden düĢürdü.i dizi reforma | tanzim olt görülmeye I önce i arası açı ve deı getirmesi w!»i nevi I Edirne'de! sebep 1. II. Alım Fiilen s ġeyhü katlr sahibi o lamıĢtır. Bunu Ġstanbul AndlaĢması tamamlamıĢtır. AndlaĢma Avusturya. 71-72. Karadeniz Osmanlı Gölü olmaktan çıkmıĢ ve Avrupa'daki hâkimiyet tamamen kaybedilmiĢti. Venedik ve Polonya ile devam eden 15 yıllık ve Rusya ile devam eden 9 yıllık savaĢa son veriyordu. Topkapı Sarayı Müzesi ArĢivi. c. 7004. Bu iki temel sebep 1.1699). 691. Kısım I. ile aynı prens bira Ġslâm âlemlfl biyle kan ağlı muhasara altına I etmelerine yorlardı.E. Kantemir. iç problemleri çözebilmek için bir dizi reforma giriĢti.

4. bütün bu menfiliklere rağmen. III. Ġkballer çocuk doğurdukları zaman çoğunlukla Kadın Efendi olmuĢlar ve bazan da nikâh akdi ile zevce haline getirilmiĢlerdir. Ahmed'i tahta geçirdiler. Sonn Ali PaĢa'n«| ya'dan geril 5a nedlk ve ı dağh âsl!ertl ilan edilr Damad AH I sonra yanU savaĢa soı»J saltanat e Ġkindi NevĢehirli t vam eden ı 1730'dat Matbaan eğlencenin! ettiği Ġran'a ı ması. Ağabeyi ile ahenk içinde 9 yıla yakın veliahd olarak hayatını devam ettirmiĢtir. Çok sayıda sadrazam değiĢikliğinden sonra Silâhdâr Dâmâd Çorlulu Ali PaĢa'da karar kıldı ve devlet iĢlerini önemli ölçüde 4 yıl kadar ona havale etti. Osman'ın annesi.000'i buldular ve Ağustos 1703 tarihinde PadiĢah'ı tahttan indirdiler. Çar.Fatma ġahin Hâtûn. Haseki ve III. Fiilen sefere çıkan son Osmanlı PadiĢahı oldu. Ağabeyi kadar olmasa dahi.Âli-cenâb BaĢ Haseki. II. önce iç huzuru sağlamaya çalıĢmıĢ ve Edirne Vak'asmın failleri teker teker cezalandırılmıĢtır. 12-ġehzâde Hasan Hân. 71 Tebrlzl I 1727'deî kabul f Devleti'm 17231 maki durum j isyan har* deki . Mustafa. IV. 11. 4-ġehzâde Mehmed. 13. Ģâir ve müziğe meyli bulunan kültürlü bir padiĢahtır. Ahmed. Mustafa ise. 4Hümâ ġah Haseki. 10. Osmanlı hareminde beraber karı-koca hayatı yaĢadıkları ve ancak genellikle çocuk sahibi olmadıkları cariyeler demek olan ikbal müessesesi. hattat. 9. III. hattat.Zeyneb Sultân. Mehmed'in 1674 yılında yine Emetüllah GülnûĢ Sultân'dan dünyaya gelen ikinci oğludur. Hânedân-ı Âl-i Osman aleyhine sözlerin dahi söylendiği bir havada. ZEVCELERĠ: KADIN EFENDĠLERĠ: 1. Sokullu veya Köprülü gibi dirayetli bir sadrazam arayıĢındaydı ve kendisini tahta getirenlerin etkilerinin farkındaydı. II. 5. BaĢbakan Baron ġafirov vasıtasıyla çok değerli mücevherlerini hediye gönderdi ve sulh andlaĢması yapılmasını arzuladı. ġeyhülislâmın ısrarıyla tahta geçirilmiĢt ir.Emetüllah Sultân.Rukıyye Sultân122. Aksi sesler duyulsa da kardeĢi III. 3-ġehzâde Murad. ĠKBALLERĠ: 7.200 kadar cebeci Edirne'ye gelinceye kadar 80. 5-ġehzâde Süleyman.Hanife Hâtûn. 2-ġehzâde Sultân Osman III. 6. Cariyelerden ve I. Ģair ve büyük bir Ġslâm âlimi idi. Bu arada Avrupa'da Ġsveç Kralı Carl'ın Deli Petro'ya yenilip sonra da Osmanlı topraklarına sığınması.Hatice Haseki. XXIII. yine de dünyada bir numaralı 208 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYEN güçlü devlet idi ve onu yine Müslüman bir devlet olan Timuroğullarının Hindistan'da devam ettirdikleri devlet takip ediyordu. aile hayatı ve zamanındaki önemli olaylar hakkında kısa bilgiler verebilir misiniz? III.SULTÂN III. Osmanlı Devleti. Mustafa'dan itibaren baĢlamıĢtır. Ġkinci veya Üçüncü Ġkbaldir. Mahmûd'un annesi. Ģahsiyeti. 7-ġehzâde Selim. Feyzullah Efendi ve Hoca-zâde Mehmed Efendi gibi âlimlerden ders alarak yetiĢen II. 3. hadise uzt PadiĢah'ı ı di. Hocaları Hafız Osman Efendi. ÇOCUKLARI: 1-ġehzâde Sultân Mahmûd I. çok büyük hakaretlere maruz bırakıldıktan sonra kati olunmuĢ ve cesedi de Tunca Nehrine atılmıĢtır (Eylül 1703).Hafsa Sultân.Afîfe Haseki. 8. Hal' edilmesinin baĢ sebeplerinden olan ġeyhülislâm Feyzullah Efendi ise. 8-ġehzâde Ali. Ahmed dönemini ana hatlarıyla Ģöylece özetlemek mümkündür: Birinci Saltanat Devresi (1703-1718): 1703-1711 tarihleri arasındaki ilk yıllarında. mağlup olacağını anlayınca. hal'ından 4 ay sonra kederinden vefat etti. 6-ġehzâde Hüseyin. Birinci Edirne Vak'ası'ından hemen sonra yani 1703'ün Ağustos ayında. AHMED DEVRĠ (LALE DEVRĠ) 124. 14. 9. Ġsveç Kralı ve Kırım Hanı Devlet Giray'ın farklı kanaatlerini dinlemeyen ve müĢavirlerinin tesiri altında kalan Baltacı Mehmed PaĢa. Ahmed. Üçüncü Haseki olduğu söyleniyorsa da Kadın Efendi olması kuvvetle muhtemeldir.Safiyye Sultân. Osmanlı Devleti ile Rusya arasında Nisan 1711'de harp baĢlamasına sebep oldu.Sâliha Sebkatî Valide Sultân. Prut Seferi diye tarihe geçen bu savaĢta Osmanlı ordularının komutanı sadrazam Baltacı Mehmed PaĢa Serdâr-ı Ekremliğe tayin edildi. 2-ġeh-süvâr Valide Sultân.AyĢe Sultân. çok cazip Ģartlarla sulh akdi yaptı ve muzaffer bir komutan olarak Ġstanb.

Ahmed'in 15 yıl süren birinci saltanat devresi sona eriyordu. Devletler ve Hanedanlar. 1723'de baĢlayan Ġran SavaĢları bu dönemin 1730'da tamamen sona ermesine sebep olmuĢtur. Osmanlı tarihi için ayrı bir sayfadır. Damad Ġbrahim PaĢa'nın aleyhindeki bu rüzgar. 7. RâĢld Tarihi. kendi yakınlarına devletin bazı makamlarını ve menfaatlerini peĢkeĢ çekmesi de ilave edilince. Mustafa'nın annesi. daha da arttı ve bu durum yeniçerileri azdırdı. 7 sene sürecek olan Ġran SavaĢlarını baĢlattı. c. 783 vd. Bir bahriye neferi olan Patrona Halil'in baĢını çektiği bu isyan hareketi.Hanife Kadın.. c. Osmanlı Tarihi. 4. asilerin PadiĢah'dan kellelerini istedikleri Damad Ġbrahim PaĢa ve yakınlarından olan bazı paĢalar idam edildiler. ailesi ile birlikte Topkapı Sarayındaki dairelerinde 5 küsur yıl daha yaĢadı ve 62 yaĢında iken Temmuz 1736 tarihinde vefat etti. Sadrazam Silâhdâr Ali PaĢa'nın. Sonradan Deli Petro sözünde durmayınca. 3-139. sh. sh. Baltacı Mehmed PaĢa aleyhinde her türlü iftirayı yapmaya ve PadiĢah'ı etkilemeye baĢladılar. âsiler bununla da yetinmeyip PadiĢah'ın görevden ayrılmasını istediler ve gerçekten III. II. c. IV.. Ahmed'in hanımlarının sayısı bazı tarihçilere göre 13'ü ve bazılarına göre de 18'i bulmuĢtur. Topkapı Sarayı Müzesi ArĢivi. Uluçay. PadiĢah ile sadrazamın Ġran Seferini 1723 baharına erteleme arzuları tepkiyle karĢılandı. 338. 23. 5"' |t 0' rıyetim küsur ji IslâmaĠ ] lanıujj bildij. c. 2. E. UzunçarĢılı. Her çeĢit kültür faaliyetlerinin arttığı. yeni bir savaĢ baĢlamadan bitti ve ġehid Ali PaĢa'nın 1713'de imzaladığı Edirne AndlaĢması ile Karlofça'da verilen yerler Rusya'dan geri alındı.). Öztuna. Osmanlı Tarihi.Emîne Musalli Kadın. 28-29. Kısım I. 1-421. c. sükûn ve de eğlencenin hâkim olduğu bu dönem. aradan geçen 15 yıldan sonra 1714 yılında Venedik'e harp ilan edilmesine sebep oldu. 8. D.Rukıyye Ġkinci Kadın. 315 vd. 9210 BĠLĠNMEYEN OSMANLI . Ġkinci Saltanat Devresi = Lale Devri: Mayıs 1718'de sadrazamlığa getirilen NevĢehirli Damad Ġbrahim PaĢa'nın sadrazamlığı ile baĢlayan ve 1730 yılına kadar devam eden devreye Lale Devri diyoruz. 3. D. 6. sh. Ġstanbul 1962. Karlofça'da verilenler Rusya'dan alındığı gibi. Mustafa'nın oğlu Sultân Mahmud'u tahta davet ederek kendisinin feragat ettiğini açıklamak mecburiyetinde bıraktılar. 3362. 73-79. Artık yeni bir dönem baĢlıyordu ve III.Emîne MihriĢah Ġkinci Kadın. PadiĢahların Kadınları ve Kızları. Biz. c. Kısım I. savaĢı yeniden baĢlattı. sh. Matbaanın tam olarak hizmet vermeğe baĢladığı ve harpten ziyade sulh. 5-RâbPa ġermi Kadın. Temmuz 1711). Az da olsa Ġslama aykırı olan fiiller. KADIN EFENDĠLERĠ: 1Emetüllah BaĢ Kadın. I.Zeyneb Kadın. III. Ahmed'i o gece biraderi II. 20. III. Maalesef ihtiva ettiği bazı gayr-i meĢru sayfalar sebebiyle bu huzur devam edememiĢtir. ZEVCELERĠ: (III. Bu hadise üzerine muhalifleri. Kısım. 10. 555-595. c. Kantemir. Kadın Efendileri ile birlikte 18 Hanım'ını tesbit edebildik. IV. nr. Yağmalar. sh. III. Köprülü-zâde Abdullah PaĢa'nın Tebriz'i fethetmesi ve Ġran'a ait beĢ eyâletin Osmanlı Devleti'ne ilhak edilmesi. 211-215. Ancak ġi'î olan Nâdir Hân'ın bunları kabul etmeyerek bazı yerleri Osmanlı Devleti'nden geri alması. Bir sene sonra yani 1717 yılında Belgrad düĢünce. 1-46. sh. 1 Ekim 1730 günü. Venedik ve Avusturya'dan da alınması gerekir Ģeklindeki düĢüncesi ve Venedik'in Karadağlı âsileri himaye etmesi. hapishanelerdeki tutukluları serbest bırakarak silahlandırmalar ve ev baskınları artınca.f Kaini BĠLĠNMEYEN OSMANLI 209 rak Ġstanbul'a gelmek üzere yola çıktı (Prut Muâhedenâmesi. tarihin en kötü isyanı olacak Ģekilde geniĢledi. (SadeleĢtiren: Ġsmet Parmaksızoğlu). II. Rusya'nın Ġran'a girmesi ve Osmanlı Devleti'nin de bu duruma müdahale mecburiyetinin bulunması. UzunçarĢılı. bir huzur dönemini daha sona erdiriyordu.122 Silahdâr. BaĢ Haseki. I. 1718 tarihli Pasarofça Muâhedenâmesi ile savaĢa son verildi. II. II. Nusretnâme. 9988. Neticede Kasım 1711'de Edirne'de iken azil haberi geldi. Ekim 1727'de yapılan Hemedân AndlaĢması ile Sünnî olan EĢref ġah Üveysî tarafından kabul edildi. Ahmed. maalesef Damad Ali PaĢa'nın Ģehid olmasıyla sonuçlanan bir mağlubiyet alındı (1716). Avusturya'nın da Venedik'i desteklemesi üzerine.Hatice Ġkinci Kadın.

sh. sh. 23-ġehzâde Seyfeddin. 12-ġehzâde Bâyezid Hân. III. c.AyĢe Sultân. dilinin cezasını çekerek. Baltacı Mehmed PaĢa'nın Rus Katerina ile gayr-i meĢru bir iliĢkide bulunduğu veya en azından Rus Çarı ve hanımının bu savaĢın yapıldığı mekâna geldikleri yazılı değildir. Rus ordusunun komutanı ġermetivef'di ve Deli Petro ile hanımı asla harp meydanına gelmemiĢti. VI. II. 13. sh. c. sert t hindeki faaliyet ve p sözünde durmaması #| lan. Ġsveç Kralı'nın ve Kırım Hanı Devlet Giray'ın farklı 123 Silahdâr. 10. BaĢbakan Baron ġafirov vasıtasıyla çok değerli mücevherlerini hediye gönderdi ve sulh andlaĢması yapılmasını arzuladı. 140-420.Esma Sultân. 849 vd. 16. Biz sadece bilinen ve meĢhur olanlarını zikrettik. Baltacı Mehmed PaĢa'nın Rus Çarının karısı Katerina ile gayr-i meĢru hayat yaĢayarak Osmanlı ordusunu sattığı ve böylece Prut Zafe-ri'nin Osmanlı Devleti'nin aleyhine geliĢtiği söylenmektedir. soi 2) Baltacı Metim hülislâm PaĢmakçı leyman Ağa. c.Hürrem Kadın. c. Prut Zaferine imza basan komutan sıfatıyla. Ahmed'in padiĢah olmasıyla 1.). 4-ġehzâde Mehmed Hân. 2-450. mağlup olacağını anlayınca. c. Ġstanbul 1287. c. RâĢid Tarihi. PadiĢahların Kadınları ve Kızları. II. kanaatlerini dinlerr cazip Ģartlarla sulh t yola çıktı (Prut Hu Burada bilin 1) Ġsveç Kraıı ġjj reddetmesini ve I masını müd rudur.Ümmü Gülsüm Kadın. Ahmed devrine 4 cilt ayırdığı meĢhur tarihidir. c. 12. sh.AyĢe Sultân (Küçük). 10. sh. Ahmed. 9. sh. 18 -Hâtem Hâtûn. 19.. V. RâĢid Zeyli.Ümmü Gülsüm Sultân. PadiĢahıngı iltifat ve ikramlaril nâ-meĢkûrota.Fatma Hümâġah Kadın.Emine Sultân123. c. musikiye meyli ve sesinin güzelliği sebebiyle Pâkçe Müezzin lakabı ile anılmıĢtır.Fatma Sultân.Zübeyde Sultân. 13. 25. müĢavirlerinin s. Olayın aslı Ģudur: Çorum'un Osmancık Kasabasından olan Mehmed PaĢa. Ġkinci veya Üçüncü Ġkbaldir. 15. 11. 8-ġehzâde Ali... Kısım I. 6-ġehzâde Mustafa III.Nazîfe Kadın. c.Nijad Kadın. II. sh. 24. Tarih. Bu kaynakların hiç birinde. 2-ġehzâde Abdülmelik. 14-Sâliha Sultân. "Rikâb-ı h_-m rından. 79-95.Emetüllah Sultân. 22-Abdülhamid I. UzunçarĢılı. IV. 11. 216-227.. ÇOCUKLARI: (III. fazla becerikli bir k umandan olmamasına rağmen. 45-209. k iddiaların fe Ģu cümlelerle ¦. Sevmedikleri hakkında dili uzun olan ve yeterli tahsili olması hasebiyle konuĢmasını da iyi beceren Mehmed PaĢa. Nusretnâme. Osmanlı Tarihi. açlık ve düzensizlik sebebiyle Petro'nun savaĢ meydanına gelmeyerek uzaktan idare ettiği ordusu mağlubiyetle karĢı karĢıya gelmiĢtir. Devletler ve Hanedanlar. Osmanlı PadiĢahları arasında en çok kadınla evlenen devlet adamlarındandır ve bir kısım tarihçilere göre çocuklarının sayısı 50'yi bulmaktadır. 17. 7-ġehzâde Selim. 15.Hatice Sultân. Uluçay. Ruslar.Nazife Sultân. IV. III. 1-ġehzâde Mehmed. henüz Ġstanbul'a gelmeden itibar kazanmaya baĢlamıĢtır. Çar. 125.BĠLĠNMEYEN OSMANL1 Gülsen Kadın. 3-ġehzâde Murad. Baltacı'nın Ġsveç| Rus Çarını diri diıjjj lar sebebiyle s tek kabahatin j için bir sebep bul karısı Katerina'mn «l| Osmanlı komuta h ması için Vezir-i A'a çiler de. Öztuna. 21-ġehzâde Ġbrahim. 20-ġehzâde Sultân Nu'man Hân. Bu olayın aslı nedir? Prut zaferini en ince ayrıntılarıyla anlatan tarih kaynakları elimizdedir ve bunların en ayrıntılı olanı da RâĢid'in sadece III. 14. 2-395. I yeniden han geldiğini do. 2-454. 1706 yılında azl olunmuĢtur. gizli anlaĢ da aleyhte I sında ikame'3) Dikkat a Osmanlı kaynaU lunmadığı gibi.Meylî Kadın.¦ nin doğru <¦ aleyhtarları. Baltacı'nın m ve Osman Efendi'iltlj PadiĢat. Küçük Çelebi-zâde Ġsmail Âsim Efendi. Ġmrahor'luğa getirilen Mehmed PaĢa. 18.Zeyneb Sultân.?^ cede bu fırsatı ti hinde kampanyıl gönderdiğini deww BĠLĠNMEYEN OSMANLI 211 . 5-ġehzâde Süleyman Hân.t/" Netice ola*. Bilindiği gibi 1710 yılında Ruslara karĢı ilan edilen harpte. 1710 Eylül'ünde tekrar sadrazamlık makamına gelen Baltacı. Kantemir. Kısım I. 17-AyĢe Hanım. defa sadrazamlığa getirilmiĢtir. 2-390.Âtike Sultân. kendisini tezkiye eden Kalyakoz Ahmed PaĢa'nın aleyhine çalıĢmıĢ ve ġeyhülislâm PaĢmakçı-zâde Ali Efendi'nin tavsiyesi ile 1704 yılında 1. VI. 26. sh. ĠKBALLERĠ: 16-ġâyeste Sultân.

sert hareketlerinden ve patavatsız sözlerinden dolayı. Ġlk planları. Zira bunu 14. artık ilim alemi tarafından kabul edilmektedir. bunun da Darüssa'ade Ağası 212 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYEN OSMP1. Cari ve Kırım Hanı Devlet Giray. Rus Çarı'nın karısı Katerina'nın sulh andlaĢması uğruna bütün kıymetli mücevherlerini Osmanlı komuta heyetine gönderdiğini ve ġermetivef vasıtasıyla sulhu sağlaması için Vezir-i A'zama mektup ilettiğini ifade etmektedir. yaptığı hataları affettirmek için Kapıkulu ile gizli anlaĢmalar içinde olduğunu arz ettiler. olmayan hıyanet suçlamasıyla karĢı karĢıya kalmıĢ ve kıskançların hileleri ile nâ-meĢkûr olmuĢtur". Yüzyılda . Blok baskının Avrupa'ya taĢınmasında. matbaayı 1455 yılında icad etmemiĢtir. PadiĢah da. Katerina'nın harp meydanına geldiğini yazmamıĢtır ve bu sadece kuru bir iftiradan ibarettir124. Baltacı Mehmed PaĢa'nın Ġsveç Kralı ile Kırım Hanı'nı dinlememesi. Bu manada baskı Avrupa'ya 14. PadiĢahın hakem kabul ettiği ġeyhülislâm da aleyhte beyan verince Baltacı Mehmed PaĢa azledilerek (Kasım 1711) Midilli Adasında ikamete memur edildi. Ruslar. 3) Dikkat edilirse. Aleyhinde kampanya baĢlatanlar ve bazı Batılı tarihçiler. Bu sefer PadiĢah'a. ġöyle ki: 1) Önemle ifade edelim ki. Çinlilerden ziyade Uygur Türklerinin payı olduğu. Bazı çağdaĢ tarihçiler de. Edirne'de ulufe vermesinin ne manaya geldiğini dostlarına sorması icab ettiğini. Baltacı'nın Ġsveç Kralı ve Kırım Hanı'nın sözlerine önem vermediğini. 126. Damad Ali PaĢa ve Darüssa'ade Ağası Süleyman Ağa. Matbaa neden Osmanlı Devleti'ne 1727 yılında yani Avrupa'dan 272 yıl sonra gelebilmiĢtir? Bu durum. 2) Baltacı Mehmed PaĢa'nın zaten aleyhinde olan ve PadiĢahın çok sevdiği ġeyhülislâm PaĢmakçı-zâde Ali Efendi. biraz ayrıntılı da olsa inceleme zarureti bulunmaktadır. kaynaklarda Çar ve hanımının asla harp yerine gelmediğini ve bu tür iddiaların tamamen yalan olduğunu ifade eden beyanlar yer almaktadır. tarihçiler tarafından eksiklik olarak kabul edilmektedir. PadiĢahın gadabını tahrik ettiler.kanaatlerini dinlemeyen ve müĢavirlerinin tesiri altında kalan Baltacı Mehmed PaĢa. Rus Çarı tarafından gönderilen paralar sebebiyle sulh yolunu tercih ettiğini ısrarla PadiĢah'a anlatmak oldu. vermiĢ olsaydı Rus Çarını diri diri yakalama fırsatı elde edildiğini. Baltacı'nın Katerina ile çadırda beraber olduğuna dair. Yüzyılda Çin'de ve bazı araĢtırmacılara göre özellikle Uygur Türklerinde ortaya çıkmıĢtır. hemen aleyhte bir plan hazırladılar. Osmanlı tarihçileri. meseleyi. belki müĢavirlerinden Ömer Efendi ve Osman Efendi'nin bu hediyeleri kabul ettiğini kaydetmektedirler. Gutenberg. her Ģeyi ben bilirim havasına girmesi ve neticede bu fırsatı kaçırması. Ancak Baltacı aleyhtarları. PaĢa. Edirne'de vezir-i azamın kapıkulu maaĢlarını vermeye baĢlaması üzerine yeniden harekete geçtiler. çok cazip Ģartlarla sulh akdi yaptı ve muzaffer bir komutan olarak Ġstanbul'a gelmek üzere yola çıktı (Prut Muâhedenâmesi. Ancak hiç bir tarihçi ve hatta Rus Vekâyi'nâmeleri bile. henüz Ġstanbul'a gelmeden Rus Çarı'nın sözünde durmamasını da bahane ederek.'. Baltacı'nın aleyhindeki faaliyet ve planlarına hız verdiler. yoksa Çarı yakalamamak için bir sebep bulunmadığını ilave ettiler. müĢavirlerinin sözleriyle hareket etmesi. Temmuz 1711). ile yakınlarının ithamları olduğunu açıkça belirtmiĢlerdir. Zira baskı sanatı 8. böylesine bir zafere imza atan Sadrazamın bu ithamlarla azledilmesinin doğru olmayacağını ifade ederek. muteber Osmanlı kaynaklarında ve hatta çağdaĢ tarihçilerin eserlerinde en küçük bir bilgi bulunmadığı gibi. Yüzyılda ilk kullanan Uygurlar ve Koreliler olmuĢtur. Burada bilinmesi gereken gerçekler Ģunlardır: 1) Ġsveç Kralı XII. Gutenberg hareketli harfleri de icad eden birisi değildir. sonradan sözlerinde durmamakla bu görüĢü teyid etmiĢlerdir. tek kabahatin gece ile gelen altın arabaları olduğunu. ĠĢte bu noktada Hammer. Katerina'nın mücevher ve mektup gönderdiğini de kabul etmektedirler. Baltacı'nın sulh teklifini reddetmesini ve Rusların sıkıĢtığı böyle bir dönemde kolay Ģartlarla andlaĢma yapılmamasını müdafaa ediyorlardı. ilk etapta gelen ithamları reddetti. RâĢid meseleyi Ģu cümlelerle özetlemektedir: "Rikâb-ı hümâyûn tarafında olanlar dahi sadrazam hakkında gizlice nice kale gelmez nesneler yazdıklarından. Osmanlı Devleti'nin teknolojiye karĢı gelmesi demek değil midir? Bu konu her zaman dillere dolandığından ve maalesef hep aleyhte kullanıldığından dolayı. Veziriazam meydana gelen büyük hizmetleri mukabelesinde çeĢitli iltifat ve ikramlar beklerken. Netice olarak. Bunların görüĢü haklıdır ve Baltacı'nın acele ettiği de doğrudur. Baltacı'nın asla rüĢvet almadığını. Taraftarları da.

UzunçarĢılı. mü'cı sinde önemli ı tedir: "Ger. 268-275. Bu dahi zannedildiği gibi. bütün ilimlerin efendisi ve mürĢidi olması hasebiyle. Osmanlı Devleti'nin teknolojiye ve yeni fenlere uzak kalması mazur gösterilemez. Kısaca Arap harfleriyle olmak üzere XV. Maalesef. Yüzyılda gelebilmiĢtir. Bu hali Ġslâmiyet de tasvip etmemektedir. 366-372 (Konu bütün ayrıntıları ile anlatılmaktadır). ini BĠLĠNMEYEN OSMANLI 213 susların özellikle belirtilmesinde yarar vardır. Kısım I. nr. 280-285. Maa1""" loncaların ve Marsigli. sh. resmî matbaanın gecikmesinde önemli rol oynamıĢtır. ilk resmî matbaa teĢebbüslerinin IV. c. Murad zamanında Ġstanbul'da bir matbaa kurulması için izin istendiğini ve bu iznin verildiğini Mustafa Nuri PaĢa kaydederken. Bu sebeplerin bir kısmını biraz sonra zikr edeceğiz. Nusretnâme. Bu bilgiler. "II. Osmanlı Devleti'nin Kanuni'den sonra. sh. III. sh. Halep'te ve 1514'den itibaren de bazı Avrupa Ģehirlerinde kitaplar basılmıĢtır. 1727 > bile doğru kabul( lemciler. a 6) Düzenli (i netice vermedf (¦ 1 muĢtur.! yayınlanan I kitap basanları lı 5) Bütün Ihı i yani Müteferrika'» basılmıĢtır. herhangi bir bilimsel yeniliğe karĢı çıkması mümkün değildir. 3) Müslümanların ve de resmen devletin bu teknolojiye sıcak bakmamasının sebepleri ise. c. KıĢımı II. Maalesef bu konuda Osmanlı Devleti'ndeki esnaf teĢkilâtları demek olan loncaların ve bu loncalara bağlı hattatların menfi anlamda rolleri olmuĢtur. Bu kitapların üzerinde. Kont Marsigli'nin Ģu cümleleri dediklerimizi teyit etmektedir: "Gerçekten Türkler. sh. Hatta ı ayıramayan bini da yaĢanmıĢtır.000 hattatın bulunduğunu söylemektedir ki. Ahmed Muhtar. IV. gerileme ve duraklama devrine girince. 4) Üzülerek ifade edelim ki.45 (1333). IV. nr. Kont Marsigli. c. daha erken tarihlerde gelmiĢtir. matbaadan da yeterince yararlanamamıĢtır. Mustafa Nur! PaĢa. gtfsrtğ gibi. II.gelebilmiĢtir. IV. Müslümanların eserlerini bastıkları ilk resmî matbaanın tarihi 1727'dir. 46. V. Yoksa matbaa Avrupa'da Gutenberg tarafından kurulan müesseseden 33 yıl sonra Osmanlı ülkesine girmiĢ ve çok sayıda kitap da basılmıĢtır. Yavuz Selim zamanında 33 kitap basılmıĢtır. c. III. kalemciler. yüzyılda gelen baskı teknikleri. 14. 2) Osmanlı Devleti'ne matbaa 1727 yılında değil. matbaanın resmen kurulmasının gecikmesini. susların özellikle I mürĢidi olması ha Osmanlı Devleti. Murad. 1727 yılında Ġstanbul'da 90. Batılı tarihçiler tarafından da kabul edilmektedir. Aktepe. matbaadan ı mektedir. 83-95. 1720 yıtöjj görevlendirilen \ babasıyla berata celeme in kurma gayrdı rek Müslüman t samimi bir (i rek Sald I aldıkları ı takdim t açıklanan I YeniĢehirli f "Basma a la rak basması. "Baltacı Mehmed PaĢa". M kimselerin tasKĠ Buf kurulan ı Ģimdilik tefe I fetvaya kar hizmetler. mücellitler. Kısım 2. sh. Asırdan itibaren Ġstanbul'da. c. TDVĠA. Arap harfleriyle basılan Geometriye dair Usul'ül-Oklidis kitabının serbestçe satılması için 996/1588 tarihli fermanla izin ve müsaade vermiĢtir. dünyadaki her yeni güzellik gibi. sh. Tarih. C. Osmanlı Devleti. yine de büyük bir rakamdır. Enderun Tarihçisi Atâ da. divitçiler ve benzeri esnafın baskısı da. dinî taassuba bağlamak doğru değildir. Silahdâr. Osmanlı padiĢahlarının matbaa aleyhinde oldukları görüĢünü reddetmektedir. kendi kitaplarını bastırmazlar. Mehmed zamanında baĢladığını ve ancak neticeye 1727 yılında ulaĢıldığını anlatmaktadır. Ġslâmiyet. Bunları özetlerken Ģu hu124 RâĢid. Hatta II. yasak bir iĢ ( masının geclkı 4) Üzülerek! sâdî ve ilmî g hakikattir. 238-256. Osmanlı Devleti'ndeki matbaanın değil. Ermeniler 1567 yılından itibaren ve Rumlar da 1627 yılından itibaren matbaalarını kurmuĢlardır. Bunlara bağlı olarak sahaflar. Ancak Yahudiler 1488 yılından itibaren. Gutenberg'in gayretleriyle Ġncil'in de basılabileceği bir matbaa haline ancak 1455 yılında yani 15. sh. Bâyezid zamanında 19. Hatta matbaanın caiz olmadığını iddia eden ve maalesef sağını solundan ayıramayan bazı âlimlerin . Bâyezid'in himayelerinde basılmıĢtır" ibaresi yer almaktadır. O halde. TOEM. Osmanlı Tarihi. 20-22. yarısı bile doğru kabul edilse. matbaanın onlar için yasak bir iĢ olduğundan ileri geldiği kesinlikle doğru değildir". dünyadaki iktisadî ve ilmî geliĢmelere lakayt kaldığı ve bunun cezasını da daha sonraları gördüğü bir hakikattir. 35-36. belki resmî matbaanın kuruluĢunun tarihi 1727'dir. VIII. Netâic'ül-Vukû'ât. sh. Ancak bu sebepler ne olursa olsun. III. Münir. O halde. 160-185. "Rus Menâbiine Göre Baltacı Mehmed PaĢa'nın Prut Seferi".

Beylerbeyindeki Bağ-ı Ferah Bahçesinde. büyük masraflarla inĢa edilen Kağıthane'deki Sa'dâbâd KöĢkünde. sakin ve eğlenceli hayatı seven. Ġstanbul'da bu dönemde insanların barıĢ ve huzurun kıymetini bilmeyerek. Avrupa'da Kur'ân ve diğer dinî eserler 1514 yılında Ġ-talya'da basılmaya baĢlanmıĢ ve III. Ahmed devrinde Damad Ġbrahim PaĢa'nın teĢvikleriyle kurulmuĢtur. Burada önemle vurgulanması gereken Ģudur: PadiĢah ve sadrazamının meĢru dairede neĢeli ve eğlenceli hayat yaĢaması ayrı Ģeydir. elbette ki insanların da gayr-i meĢru iĢlere girmesine zımnî bir sebep olarak algılanabilir. Bu arada Macaristan'da doğan ve 1693 yılında esir edilerek Müslüman olan Ġbrahim Müteferrika. kitapların nüshalarının çoğalmasına. 1718-1730 tarihleri arasında. Ġbrahim PaĢa'nın BeĢiktaĢ Mevlevihanesine bitiĢik özel Yalısında ve benzeri çok sayıda saray ve bahçelerde. gayr-i meĢru eğlencelere dalacak kadar aĢırıya gitmiĢ olmaları tamamen ayrı Ģeydir. mesele ġeyhülislâmlık makamına sorulmuĢ ve ġeyhülislâm YeniĢehirli Abdullah Efendi de Ģu tarihî cevabı vermiĢtir: "Basma san'atında mahareti olan kimesnenin. Ancak resmî matbaanın kurulması ve kitap basılması. Ġkisi birlikte. Bu bakıĢ açısından Lale Devri değerlendirildiğinde Ģu manzara ortaya çıkmaktadır: A) Lale Devri denilen bu devrede. 1501 yılında yayınladığı emirname ile ruhsatsız yayınlanan kitapların yakılmasını emr ettiği gibi. Bu fetvadan sonra Zilka'de 1139/Temmuz 1727 tarihli PadiĢah Fermanı çıkmıĢ ve kurulan matbaada ilk olarak 1729 tarihinde Vankulu Lügati basılmıĢtır. Geri döndüğünde meseleyi devlet yetkililerine açınca. ruhsatsız kitap basanları idamla tehdit etmiĢtir. Bu ikisini birbirine karıĢtırmak tarihe iftira olur. Fermanda Ģimdilik tefsir. Avrupa'da da yaĢanmıĢtır. Yoksa Ġslâmiyetin ilme ve teknolojiye karĢı çıkma iddialarıyla bunun ilgisi yoktur125. Henry de. matbaa. IV. hemen kurma gayretleri baĢlamıĢtır. Ancak PadiĢah ve Sadrazamın meĢru dairede de olsa eğlence ve ziyafetlerde fazla vakit geçirmeleri. Bu fetvaya karĢı çıkanlar elbette ki olmuĢtur. Netice olarak. daha da modern Ģekillere girerek devam etmiĢtir. Bu yaratılıĢları gereği olarak. 1720 yılında Sadrazam Ġbrahim PaĢa tarafından Paris'e Osmanlı sefiri olarak görevlendirilen Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi'nin oğlu Said Mehmed Çelebi. Çırağan Bahçesinde. Ancak aynı hadise. PadiĢah'ın da ara sıra katıldığı helva sohbetleri ve Lâle eğlencelerinin . Televizyonun Türkiye'de ve hem de 20. tashihli ve hatasız olarak. bu hizmetler.çıkmıĢ olması da mümkündür. hadis. babasıyla beraber Paris'e gitmiĢ ve orada bulundukları yıllarda matbaayı yakından inceleme imkânı bulmuĢtur. 214 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYEN ¦ 7) Önemle ifade edelim ki. Yüzyılda elli sene geciktiği ve Intemet'in ancak 5-10 yıl gecikmeyle ülkemize girdiği. Lale Devrinde yapılan eğlenceler nelerdir ve gayr-i meĢru eğlenceler var mıdır? Hem III. Papa Alexandre VI. 5) Bütün bu geliĢmelerden sonra ilk matbaa IV. Mehmed devrindeki teĢebbüs tam netice vermediği için. 6) Düzenli çalıĢır halde ilk resmî matbaa ise. ancak harfleri hakkıyla tanzim edilemediğinden devam ettirilememiĢtir. sulha meyilli. belli sebeplerle nasıl açıklanıyorsa. sevimli ve mülayim insanlar idiler. III. ucuz fiyatlarla yayılmasına sebep olur. Mehmed (1648-1687) devrinde yani Müteferrika'nm matbaasından yaklaĢık bir asır evvel kurulmuĢ ve bazı kitaplar da basılmıĢtır. fıkıh ve kelâm kitaplarının basılmaması açıkça belirtilmiĢtir. 272 sene değil 33 sene sonra Osmanlı Devleti'ne girmiĢtir. Ahmed ve hem de damadı ve sadrazamı olan Ġbrahim PaĢa. Matbaanın kurulması için dinen ve aklen hiç bir engelin bulunmadığı açıklanan Layiha üzerine. Ancak Osmanlı Devleti'nin yıkılıĢına kadar. 127. kaleme aldıkları matbaa ile ilgili Vesîlet'Ut-Tıbâ'a adlı layihalarını sadrazama 1726 yılında takdim etmiĢlerdir. elimizdeki tarih kitaplarının da ortaya koyduğu gibi. zikredilen sebeplerle maalesef 200 yıl veya düzenli matbaa hesaba katılırsa 272 yıl gecikmiĢtir. matbaanın gecikmesi de öylece açıklanabilir. Üsküdar'daki ġeref-âbâd'da. Murad dıĢarıda basılan bu Kur'ân ve diğer dinî eserlerin devlet sınırları içerisinde serbestçe yayılmasına izin vermiĢtir. kısa zamanda ve zahmetsiz o-larak basması. Fransız Kralı II. Ancak âlim kimselerin tashih etmesi gerekir". yazdığı Risâle-i Ġslâmiye adlı eseriyle samimi bir Müslüman olduğunu ispatlamıĢ ve Damad Ġbrahim PaĢa'nın dikkatini çekerek Said Mehmed Çelebi'ye yardım etmesi karar altına alınmıĢtır. ziyafetten ziyafete koĢturdukları ve meĢru dairede eğlenceli bir hayat yaĢadıkları görülmektedir.

Halil. sh. sayı 104 (1962). Ankara 1978. Belleten. Gündüz. The Invention of Printing in China and ıts Spread Westward. VI. XII. Mahmûd.de nyla buıceler a meyilli. Osmanlı Ġmparatorluğunun Zuhur ve Terakkisinden Ġnhitatı Zamanına Kadar Askerî Vaziyeti (Çev. gayr -i meĢru olduğu düĢünülemez ve zaten tarih kitapları bu eğlence ve ziyafetlerde neler yapıldığını bütün ayrıntılarıyla anlatmaktadırlar. 303.yapıldığı doğrudur. 49. Küçük Çelebi-zâde. Acaroğlu. lale eğlenceleri ve diğer tertip edilen ziyafetlere. Tarih-i Atâ'da belirtilen hususa daha önceki araĢtırmacılar dikkat çekmemiĢlerdir. 470-473. Ġstanbul 1968. L. 724-736. baĢta ġeyhülislâm olmak üzere. PadiĢah huzurunda da. 'edAtâ. Lale eğlenceleri sebebiyle laleye düĢkünlük artmıĢ ve hatta lalenin 234 çeĢidi yetiĢtirilmiĢtir. Jsi. o devrin ilim. Nazmi). 135. ancak biz bu kadarla iktifa ediyoruz. XII. c. Buğra. Ġstanbul 1293. Osmanlı Tarihi. jĢ. sh. Mühimime Defteri.Nazmi). IV. ^'esef Türki-ecik. Rumeli ve Anadolu Kazaskerlerinin ve Ġstanbul . Ġstanbul 1198. Berkes. sh. sh. sh. Tarih (Zeyl-i Tarih-i RâĢid). i: eğlen rin meĢru t de Ġstan! maz. Kısım I. c. Thomas Francis. I fet me birer t Tebriz* âlimdir. ġuna da dikkat çekelim ki. Ayrıca yapılan eğlence ve sohbetler sadece bunlardan ibaret değildir.ı get< tanbul'dali zulduğu« meĢine manasa Tarihi (?«<> 259» (Sa'd» 162-Î71 N OSMANLI §314 yılında Ġ-p»t diğer dinî niĢtir. nr. 335-350. UzunçarĢılı. PadiIt-iRâĢid). 157-158. I konuda a daha BĠLĠNMEYEN OSMANLI 215 Ancak bu ziyafetleri anlatan tarih kitapları tetkik edilirse. Tarih-i Atâ I-V. ġeyhülislâmın da içinde yer aldığı ziyafet ve eğlencelerin. 125 BA. Ancak bu l lenceleri ve ( ilim. c. I esrar K ġe vâda. |724-736. sh. sadrazam huzurunda da. I. M. Comte. Marsigli. Niyazi.Türker. Ankara 1982. 507-530. Necatioğlu. Subhi Tarihi. "arsigli. lan ge-aya koydu-ıtyaĢadık-t sadraza-bu ieğlencelere ¦e karıĢtır-peğlence ve regirmesi-P#ildiğinjjlıane'deki |ı Ferah s bitiĢik »çelerin Ġ! eğlenilir. c. c. Matbaacı Ġbrahim Müteferrika ve Risâle-i Ġslâmlyye (Tenkitli Metin). "Dünyada Basılan Ġlk Türkçe Kitap". New York 1955. XXVI. Ankara 1934. fikir ve e ziyafet ve I eğlence v«| tıların i 1 zurundal nin ve 1 hem de! edenler. Mukaddime'deki Matbaa ile alakalı Lâyiha. PadiĢahın buna özel önem verip ferman yayınladığı da doğrudur. ġeyhülislâmın. 156. 134. helva sohbetleri. sh. Müteferrlka'dan Birinci MeĢrutiyete Kadar Osmanlı Türklerinin Bastıkları Kitaplar. sh. Bu ayrıntıların içinde haram olan bir Ģey göze çarpmamaktadır. nr. Hatta bu eğlencelerin bazılarına meĢru dairede kalmak Ģartıyla. Tayyâr-zâde Ahmed Atâ. Baysal. "Matbaanın Tarihçesi ve Ġlk Kur'ân-ı Kerim Basmaları". 158-162. sazendeler de davet edilmiĢtir. fikir ve edebiyat adamları da mutlaka katılmıĢtır. "Ġlk Türk Matbaası Kurucusunun Dinî ve Fikrî Kimliği". sh. Belleten c. Bu konuda kaynak fazladır. sayı 197(1986). ötıkları |lew York ti Berkes. Vakıflar Dergisi.

hem Saray'larda ve hem de Sadrazam KöĢklerinde.. 42-43.. 88. 190. 45. c. 233-234. Mayıs 1718 tarihinde sadrazamlığa getirilmiĢtir. IV. Âsim Tarihi'ne bakabilirler. 527-528. III. VI. B) PadiĢah ve sadrazamın meĢru dairede de olsa. hakkında bazı gayr-i meĢru iĢlere karıĢtığı iddiaları da bulunmaktadır. 366... . kullanılmasının helal olduğunu iddia ederek teĢvikte bulunanların idam edilmesi gerektiğini ifade etmiĢtir. Halep Kadılığına kadar yükselen bir âlimdir. ilim ve san'at adamlarını sonuna kadar desteklemiĢtir.... 1689 yılında Saray'a intisap etmiĢ ve 1717 yılında III.. UzunçarĢılı.. bu sebeple Ġslama aykırı giyimlerin yasaklanması ve bunun yol açtığı ahlaksızlıkların önlenmesi için her türlü tedbirin alınması gereği hükme bağlanmıĢtır. Osmanlı Tarihi. Evvela. 100-101.. 134. .. Lale Devrinde Ġstanbul'da gayr-i meĢru hayatın.. Ancak bu ziyafet ve eğlenceler. Ahmed'in de Ģahsiyeti buna uyum sağlayınca. 464.. nr.. 384.. III. sh. Topkapı Sarayı Müzesi ArĢivi. halk arasında bazı gayr-i meĢru alıĢkanlıkların yerleĢmesine yol açtığını açıkça göstermektedir. Kısım I. 265. kullananların ve satanların sürgün ve para cezası gibi çok Ģiddetli ta'zîr cezaları ile cezalandırılmalarını.. hem PadiĢah'm ve hem de Ġbrahim PaĢa'nın dinî ilimler ve diğer ilimlerde uzman olan âlimlerle hususi dersler . Mühimme Defteri. Küçük Çelebizâde. 444 (Sa'dâbâd). RâĢid Tarihi. diğer dönemlere oranla arttığı asla inkâr olunamaz. ġeyhülislâm da verdiği fetvada._¦ .. 19. halk arasında. 34/a-b. tır. 223-224. afyon ve esrar kullanmanın Ġslâm Hukukuna göre haram olduğunu. Acaba bu devir sadece eğlencelerle mi geçmiĢtir? Bu sorunun cevabı verilmelidir.. Buna Ģunu da ilave etmek gerekmektedir: 1144/1731 tarihli bir fermana göre. Ġstanbul'da kadınların giyim ve kuĢamlarının gayr-i meĢru fiillere yol açacak Ģekilde bozulduğu ve bu yüzden Ġstanbul'da bazı gayr-i meĢru fiillerin meydana geldiği. bu konuyu ayrıntıları ile veren. Ġstanbul 1198. 453. halkın içinde ahlaksızlığı bir nevi teĢvik etmesinden ve daha sonra da Damad Ġbrahim PaĢa aleyhtarlarının (Eski Ġstanbul Kadısı Zülalî Hasan Efendi ve Ayasofya Vaizi Ġspiri-zâde gibi) onu yıpratma kampanyası baĢlatmasından dolayı. 126 BA. 29. Zira Matbaanın açılması baĢta olmak ü-zere.. hadis. Eski adı MuĢkara olan ve Ġbrahim PaĢa'nın gayretiyle köyden Ģehire dönüĢen NevĢehir'de doğan Ġbrahim PaĢa.... kendisi de tahsilli olan Ġbrahim PaĢa. 134-135.. V. 162-171. tefsir. 216 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYEN OSMANLĠ 128. Mesela.. c.. aynı zamanda birer Ġslâm âlimi olduklarını da eklememiz gerekmektedir. Bu olaylar. Lale Devrinde. vrk.çevresinde meĢhur olan âlimlerin de huzurunda. vaktinin çoğunu ziyafetler ve eğlencelerde geçirmesi. 555.. Patrona Halil ri ile ilgisi var S I ' III. ġeyhülislâmdan bu konuda fetva talebinde bulunulmuĢtur. Bu arada bu ziyafet meclislerinin müdavimi olan Nedim ve Seyyid Vehbi gibi Ģairlerin. fıkıh ve tarih dersleri yapılmıĢtır. Mesela Seyyid Vehbi. 137 (Esrar ve Afyon Yasağı). Kendisi tamamen sulh taraftarı ve sakin yaĢamayı seven bir insandır. Merak edenler. eğlenceli ve ziyafetli hayatlar. 377.. Saraya girdiği manası asla çıkarılamaz126. halk arasında bazı gençlerin afyon ve esrar kullanmasına yol açmıĢ ve meselenin çok ciddi bir noktaya ulaĢmasından dolayı. 259-260 (Tefsir Dersi). c. Bu dönem sadece eğlence ile geçmemiĢtir.. Bunların ne derece doğru olduğunu bilemiyoruz.. O halde..... Ahmed'in çok güvendiği Ġbrahim PaĢa... 177. Lale devrinde sadece keyif ve eğlence mi yapılmıĢtır? Fikir ve kültür hayatına yönelik bir Ģey yapılmamıĢ mıdır? 129. Ancak bu gayr-i meĢru iĢlerin. Osmanlı Devleti'nin fikir ve kültür hayatına dair çok önemli katkılar bu devirde sağlanmıĢtır.. maalesef ahlaksızlığın yayılmasına ve eğlencelerin meĢru daireden gayr-i meĢru daireye kaymasına yol açmıĢtır. 363-364.. Eğer Osmanlı vekâyi'nüvislerinin Ġbrahim PaĢa dönemini anlatan yüzlerce sayfalık tarih kitaplarını ve mesela Çelebi-zâde'nin RâĢid Tarihi Zeylini incelerseniz. bir ara Tebriz Kadılığına tayin edilmiĢtir... Âsim Tarihi (Zeyl-i Tarih-i RâĢid). 7737. Tarih-i Subhî. 370. bu dönem Lale devri olarak tarihe geçmiĢtir. Ahmed'in kızı Fatma Sultân ile de evlenince iyice PadiĢah'm gözüne girmeye baĢlamıĢtır. Ahmed'in 1718-1730 tarihleri arasında ve NevĢehirli Ġbrahim PaĢa'nın sadâreti ile geçen devresine Lale Devri dendiğini daha evvel ifade etmiĢtik. sh.. sh. Tarihçi RâĢid de.. ... .

Ġran cephesinden Osmanlı Devleti aleyhinde haberler gelmeye baĢlamıĢtır. c. Nahîfî ve Ahmed Neylî gibi edip ve Ģairler. Mühimme Defteri. Ġkinci olarak. sh.e Mustafa'nın 05 Âsiler !K9] baĢta Sa'dâbâd sürerek yıkılmasıyla. Tarihçi RâĢid. Bu olayı da. Kısım II. hal malar ve de son bı bilgilen feü BĠLĠNMEYEN OSMANLI 217 129. PadiĢah Saraylarında ve Sadrazam KöĢklerinde. Ġslama sımsıkı sarılmayan devletler. Osmanlı Devleti. Ġran SavaĢı için PadiĢahın bizzat sefere katılmasını arzu etmektedir. hemen mağlubiyet ve açlık gibi umumi felaketlerle cezalandırılmaktadır. UzunçarĢılı. Ancak Ģahsiyeti ve alıĢtığı hayat itibariyle buna hazır olmayan PadiĢah. sh. Tam bunu fırsat bilen fitne ateĢi. Dördüncü olarak. Hondmir'in Farsça çok geniĢ bir tarih olan Habîb'üs-Siyer adlı eseri. Aynî'nin Ikd'ül-Cümân isimli meĢhur tarihi. c. 185. 237. 2-625. Ġslâmi açıdan istikameti ve dindarlığı itibariyle onlar gibi olduğu tarihçilerin verdiği bilgiler arasındadır127. Sadrazam da yetinmedi'-: Zülâlî Hasaı ¦: küstah tavırlarıyla istediler. 310-316. Kısım I. sh. hep bu dönemde kurulan ilim heyetleri tarafından Türkçe'ye tercüme edilmiĢtir. 244 (1726 tarihli hüküm). IV. gayr-i meĢru bir fiil görülmese ve hatta sadece dedikodu halinde kalsa bile. ilim ve teknoloji konusunda. baĢta Ġstanbul'daki Dâr'ül-Hadis Medresesi olmak üzere çok sayıda vakıf eserler meydana getirmesi. bu dönemde yapılan eğlenceler ve ziyafetler yüzünden bunların gayr-i meĢru olduğunu ileri sürenler. nr. 129. 132. 127 BA. IV. 159-160. Damad Ġbrahim PaĢa'nın bir küçük köy olan MuĢkara'yı bir Ģehir haline getirerek imar etmesi. c. Küçük Çelebi-zâde. . 133. tanzim edilen ziyafetlerde ġeyhülislâm ve benzeri Ģahsiyetlerin daima hazır bulunduğunu görürsünüz. onun sadece eğlence ve ziyafetlerle vakit geçirmediğini açıkça göstermektedir. nr. Gerçekten Lale Devrinde. ĠĢte Lale Devri için de söz konusu olan budur. tarihe Patrona Halil Ġsyanı diye geçecek olan kargaĢayı baĢlatmıĢlardır. 1143/1730'da Sadrazam Ġbrahim PaĢa. bir mükâfatın çekten Lale De kaynaklardaki bil halinde kalsa bile< meĢru eğlen mağlubiyet ve söz konusu olan Ġran 1143/1730'da masını arzu PadiĢah. sh. buna bilen fitne hinde de' alevlenmeye kademelerine fetler yüzünden ateĢlemek için Câmiinin KaĢ Muhammed'den tarihe Patrona Bu isyanın Çınar Ahmed ve önce Damad Ġbı Hâriç Müde fendi gibi I teĢebbüsleri ii ve Ġbrahim edildi. II. Tarih (Zeyl-i Tarihi RâĢid). sh. Bâyezid Câmiinin KaĢıkçılar Kapısı tarafında. Osmanlı Tarihi. sadrazamın aleyhine bazı Ģeyler yaymaya baĢladığı gibi. baĢta damatları olmak üzere. Damad Ġbrahim PaĢa tarihe çok meraklı olduğundan. sh. nr. Patrona Halil isyanının mahiyeti nedir ve neden çıkmıĢtır? Lale devri ile ilgisi var mıdır? Bu olayı da. 91 (1724 tarihli hüküm). bir nefer olan Patrona Halil ve arkadaĢlarının. Ayrıca devleti idaresinde Sokullu ve Köp-rülü'ye ulaĢması mümkün olmayan bu devlet adamının. altı yedi aydır bu fitneyi ateĢlemek için uğraĢan bahriyeli. Osmanlı ve Türk Tarihi ile ilg ili en önemli çalıĢmalar bu dönemde yapılmıĢtır. sh. Nedim. Seyyid Vehbi. Gerileme Devrinden beri. baĢta çinicilik olmak üzere kaybolmaya yüz tutan bazı Türk sanatlarını ihyaya çalıĢması ve nihayet Matbaa gibi önemli bir müesseseyi yerleĢtirmesi. bize ulaĢan kaynaklardaki bilgilere göre. "ġer' ile davamız vardır. PadiĢah aleyhinde de "mahmûd'ül-hisâl bir PadiĢah isteriz" diye dedikodu yaptırmak Ģeklinde alevlenmeye baĢlamıĢtır. geçmiĢteki bir cinayetin neticesi ve gelecekteki bir mükâfatın da mukaddimesidir" kaidesine göre açıklamak gerekmektedir. Ümmet-i Muhammed'den olanlar dükkânlarını kapayıp bizimle gelsin" demeleriyle birlikte. Mevlevi Ahmed Dede'nin Câmi'ud-Düvel adlı muazzam eseri. 147-162. c.düzenlediğini. o dönemin Ġstanbul'unda halk arasında bazı ahlaksızlıkların ve gayr-i meĢru eğlencelerin yayıldığı kesindir. VI. ilk defa bu dönemde Avrupa'yı takip eder hale gelmiĢtir. 45. Sadrazamın. buna gönülsüzdür ve red cevabı vermekte gecikmemiĢtir. "her musibet. Iste. yakınlarını devlet kademelerine getirmesinden rahatsız olanlar. Üçüncü olarak. Atâ Tarihi. Damad Ġbrahim PaĢa'nın himayesiyle ölmez eserlerini vermiĢlerdir.

1731'deki ikinci bir isyan hareketi ise sonuçsuz kalmıĢtır. kendi adamları olan ve Rumeli Kazaskerliğine getirilmesini istedikleri Zülâlî Hasan Efendi ile Ġstanbul Kadılığına getirilmesini arzu ettikleri Ġbrahim Efendi'nin küstah tavırlarıyla PadiĢah'ın feragat ederek yerine Sultân Mahmûd'un padiĢah olmasını istediler. bu avantajdan yararlanarak sulh istedi. Ġki Osmanlı PaĢa'sını Ģehid eden ve Revan. Ġbret alınırsa önemli bir olaydır128.. Ġçteki kargaĢaya son veren I. Ahmed'in kendisine olan vasiyetinden ders alarak. ġeyhülislâm ve Ġbrahim PaĢa'nın yakınları olan bütün damatları görevden alındı ve çoğu sürgün edildi. çok sayıda sadrazamları arasında en önemli yeri Hekimoğiu Ali PaĢa ihraz etmiĢtir. ihtiyatlı. Ancak Kırım Hanı ve ġeyhülislâmın da yardımıyla. MuslubeĢe. Ahmed ÇeĢmesinin yanına atılmıĢtır. devlet iĢlerinden anlamadığı I 218 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYEN OSP. 1639 tarihinde yapılan Kasr-ı ġirin AndlaĢması esasları üzerine kurulan Ġstanbul AndlaĢması Ekim 1736 yılında imzalandı. Akıllı. Hâriç Müderrislerinden Deli Ġbrahim ve Ayasofya Vaizi Ġspiri-zâde Ahmed E-fendi gibi insanlardır. Lale devrinde yaĢanan Ġslama aykırı hallerin bir cezası olduğu açıktır. ileri sürülerek Revan Seraskerliğine tayin edilmiĢtir. bu inancını hâkim kılmaya kalkıĢtıysa da. Mahmûd'a gâzî unvanı verildi. XXIV. Ġran'da Safevi Hanedanına son vererek AvĢar Hanedanını baĢlatan Nâdir ġah. Mahmûd. Gence ve Tiflis'i Osmanlı Devleti'nin elinden geri alan ġah. III. Ġsyan süresince yağmalamalar ve her türlü rezalet yaĢandı. kendi Ģahsî kin ve menfaatlerini tatmin gayesiyle bu iĢe kalkıĢtıkları da gün gibi ortadadır. iç kargaĢadan korkarak geri durdu ve ancak . Ahmed'in yerine tahta geçmiĢtir. Neticede 13 gün süren isyan 11 Ekim 1730 tarihinde son buldu. Önce sadrazamlığa göz diken Patrona Halil. Ancak Patrona Halil ve arkadaĢlarının da. dikkatli. Hekimoğiu Ali PaĢa'nın 1731'de Urmiye'yi feth edip Tebriz'i istirdâd etmesi üzerine Ocak 1732'de Ġran ile Sulh AndlaĢması imzalanmıĢ ise de. Babasının ve amcasının akıbetlerinden ve özellikle de III. meĢverete ehemmiyet veren ve kültürü yüksek olan bir padiĢahtır. ailesi ve zamanındaki mühim olaylar hakkında kısaca bilgi verir misiniz? II. Hadisenin. Mustafa'nın oğlu Sultân Mahmûd'a terk etti. halk ve devlet. I. Ġslama hizmet gayesiyle değil. Mahmûd'un. yıllardır devam eden Ġran Harbini ele almıĢtır. Yakılmasına gönlü razı olmayan ve ancak yıkılmasına izin veren PadiĢah'ın fermanı ve Ġstanbul Kadısı Ġbrahim Efendi'nin fetvasıyla.Bu isyanın baĢını çekenler. Biraz önce anlattığımız gibi. ġeyhülislâm Abdullah Efendi'nin Ģerî'at adına araya girme teĢebbüsleri de fayda vermeyince. At Meydanında toplanan asiler bununla da yetinmediler. ayak takımından oluĢan isyancıların isteklerini yerine getirmek ve Ġbrahim PaĢa ile yakınlarını devletin önemli makamlarından bertaraf etmek olmuĢtur. Nâdir Hân bununla yetinmedi ve 1733'deki taarruzuyla harbi devam ettirdi. âlim. Ģâir ve bestekârdır. ġeyhülislâmlık makamına ġeyhülislâm Feyzullah Efendi'nin iki oğlunu getiren I. Küçük Muslu. Sebkatî mahlasıyla Ģiirler yazmıĢtır. Ġbrahim PaĢa aleyhine kadına düĢkünlüğünü ve baĢta Sa'dâbâd olmak üzere köĢkler aleyhine de fitne ve fesada vesile olduklarını ileri sürerek bu köĢklerin yakılmasını istediler. ġeyhülislâmlık ve sadrazamlık makamında uzun süre kimseyi durdurmamıĢtır. Kağıthane'deki yüzlerce köĢkü yıktılar. Ģahsiyeti. Aslında Sünnî ve Hanefi olan Nâdir ġah. Çınar Ahmed ve Ali Usta gibi ayak takımları ile bunların fikir babası olan ve daha önce Damad Ġbrahim PaĢa'dan zarar gören eski Ġstanbul Kadısı Zülâlî Hasan Efendi. 2 Ekim 1730 tarihinde III. Ahmed. 2 Ekim 1730'da Osmanlı tahtını biraderi II. MAHMUD DEVRĠ 130. Mahmûd. ilk iĢi Patrona Halil baĢta olmak üzere. âsilerin isteklerine uyularak sadrazam. Ancak Kasım 1730'un sonuna doğru Patrona Halil baĢta olmak üzere bütün âsileri ortadan kaldırmıĢ ve devleti huzura kavuĢturmuĢtur. Mahmûd. Kasım 1730'da Sofa KöĢküne davet edilen zorbacıların baĢı Patrona Halil ile MuslubeĢe hemen katledilmiĢ ve asi liderlerinden 18'inin cesedi III. Mustafa'nın Sâliha Sebkatî Sultan'dan 1696 yılında dünyaya gelen oğludur. Ġstekleri üzerine. Rumeli Kazaskeri Feyzullah-zâde Ġbrahim Efendi baĢta olmak üzere çeĢitli hocalardan dersler alan I. Erbil'i alarak Bağdad'ı kuĢatma altına alan Nâdir ġah. yine durmadı ve Kerkük'e girdi. büyük kumandan Topal Osman PaĢa tarafından Temmuz 1733'de büyük bir hezîmete mahkûm edildi ve bu sefer sebebiyle I. Kutucu Hacı Hüseyin. Âsiler bununla da kalmadılar. Sadrazam iki damadı ile birlikte boğuldu.SULTÂN I.

2. 7 yıl süren barıĢ halinden sonra. Dünyanın 2. 1744'de Kars'ı muhasara etti. Kırım'a giren ve büyük tahribat yapan Ruslar. Musul Ģehri kahramanca savunuldu ve Nâdir ġah büyük kayıplarla geri çekildi. 128 BA. Neticede Ġran. 218. yeniden Irak cephesinden Osmanlıya saldırdı (1743). Iranın Osw-lerek 1". 1718 Pasarofça AndlaĢması ile Avusturya'ya bırakılan yerlerin bir kısmı geri alınıyor ve Azak Kalesi de Ruslardan geri alınıyordu. Doğuda Timuroğullarına büyük zararlar veren Nâdir ġah. Mahmûd. içeride de halkın derebeyi adını verdiği a'yân denilen bazı mahallî mütegallibelerle de uğraĢmak mecburiyetinde kaldı. Ağustos 1737'de ġehid Ali PaĢa'ya Banyaluka'da yenildiler. Osrutl beyi. IV. hepsinde de galip olarak sulh müzâkerelerine katılıyordu.! da dev'o'f' mektec problem . Sultân Mahmûd'un meĢgul olduğu problemlerdendi. nr. -müttefıV ti'ne harp e c« ve BosnaVrr* yenildik 1739 y Müzâkc ri.Hâce Âlî-cenâb BaĢ Kadın. UzunçarĢılı.. ġeyhülislâmın ve âlimlerin muhalefet etmesi üzerine muvaffak olamadı. büyük gücü olan Fransa da bazı imtiyazlar yani kapitülasyonlar elde ediyordu. I BĠLĠNMEYEN OSMANLI 219 Ġran'ı mu'tedil bir Ġmâmiyye-i ĠsnâaĢeriyye ve Ca'ferî mezhebi çizgisine getirdi. devamlı savaĢ halinde bulunduğu için. Yenıde'£ sebep o'. Subhî Tarihi. Müzâkerelerini bizzat Sadrazam Hacı Ġvaz Mehmed PaĢa'nm yürüttüğü sulh teĢebbüsleri.¦ Devleti'. KADIN EFENDĠLERĠ: 1. Ġran. tine inan™-:. ancak muvaffak olamadı. Avusturya ve Rusya ile harp halindeydi. Karadeniz Osmanlı Gölü olarak devam edecekti. Osmanlı Devleti. 1746 Ġstanbul Muahedesi ile sona erdi. HumbaracıbaĢı Ahmed PaĢa'nm gayretiyle 1734'de MaaĢlı Humbaracı Ocağını teĢkil etmiĢ ve yeni askerî düzenlemelerin zaruretine inanmıĢtır. NiĢ'i düĢüren. 3. Polonya'yı paylaĢmak ümidiyle 1737 yılında Osmanlı Devleti'ne harp ilan etti ve üç koldan Osmanlı ülkesine saldırdı. Kırım Hanı Fetih Giray tarafından Kırım'dan kovuldular. vrk. Eflak. Haziran 1740 tarihli Adâletnâmesiyle bu problemi de halletmeye çalıĢıyordu.i Ġran'ı mu'tedıl biri Osmanlı Devletı'm! ġeyhülislâmın ve j barıĢ halin Irak cephesini Nâdir ġal" buyiıKl olamadı. Yeniden sulh istedi ve 1723'den beri çok sayıda Müslümanın kanının akmasına sebep olan bu harp. DıĢ problemleri halleden PadiĢah.'.Hâtem Ġkinci Kadın. 136. Belgrad AnlaĢması ile Osmanlı Devleti 28 yıllık bir barıĢ dönemine imza atmıĢ oluyordu. Eylu1 Avusturya. alınıyordu manii manii De imtiyazlar ( Osmanlı! Belgn yordu.9-» U99. Osmanlı Devleti'nin hâlâ dünyanın birinci devleti olduğunu isbat ediyordu. 1739 yılında Belgrad'a yürüyen Osmanlı ordularından çekinen Avusturya sulh istedi. Osmanlı Devleti aynı anda. Aydın taraflarındaki Sarı Beyoğlu bunların baĢında gelmektedir. . Bunların bir kısmı devlete itaat adı altında halka zulm ediyordu ve bir kısmı da devlete baĢ kaldırıyordu. tinde kaldı. Kısım I. Üç imparatorluk ile aynı anda savaĢan Osmanlı Devleti. 204-218. l/a-34/a.Hâce Verd-i Nâz Dördüncü Kadın.Hâce AyĢe Kadın. Ġran'ın Osmanlı Devleti'ne saldırılarından memnun olan Rusya. Necid'de ortaya çıkan Vehhâbî meselesi de. Bu arada bozulan tımar ve ze'âmet usulünü ıslah etmek üzere Ocak 1732 tarihinde yeni bir tîmâr kanunu çıkarmayı ihmal etmedi. sh. sh. Bu arada Osmanlı Devleti'ne yardımlarından dolayı. 4. Bu arada Rusya'nın müttefiki olan Avusturya.sU-»J ĠFA'.. Osmanlı Tarihi.! 1732 tarifti Vehhâbi" Mideiaı tarafından S KADIMI Verd-i t Râziye Kafel baldir. Belgrad Muahedesi. c. Osmanlı Devleti'ne bu mezhebin hak bir mezheb olduğunu tasdik ettirmek istediyse de. fırsatı ganimet bilerek 1736 yılında Azak Kalesini ele geçirdi. 13 Aralık 1754 tarihinde Demirkapı tarafından Saray'a girdiğinde vefat etti. Ġstanbul 1198. Eylül 1739'da Belgrad Muahedesi ile neticelendi. 5.Hatice Rami Altıncı Haseki. Osmanlı Devleti'ne ĠsnâaĢeriyyeyi yine hak mezhep olarak kabul ettiremedi." Ruslar. Mide kanamasından muzdarip olan I.. Sırbistan ve Bosna'ya giren Avusturya orduları. Mühimime Defteri. 6-Râziye Kadın.

Ġstanbul'un büyük bir kısmını ve hatta PaĢakapısını dahi yok eden HocapaĢa ve Cibali yangınları.Zevkî Üçüncü Kadın. PadiĢahların Kadınları ve Kızları. UzunçarĢılı. IV. 3. Kısaca III. bahĢiĢini veren ve da^g ki problemleri ı devlet adamla: çalıĢmıĢ. ı*rı-Koyun Adaıan i sonra da ÇeĢra:'fl verdirdiler. KADIN EFENDĠLERĠ: 1. Osman'ın vefatı üzerine Osmanlı tahtına oturmuĢ ve 1769 tarihinden itibaren de Gazi unvanını kullanmıĢtır. Öztuna.OSMANLI DEVLETĠ'NĠN GERĠLEMEYE BAġLAMASI. 130 Vâsıf Tarihi. Ahmed'in 1717 yılında Emine MihrîĢah Sultân'dan dünyaya gelen oğludur. Ġstanbul 1198. Osmanlı Tarihi. II. MUSTAFA DEVRĠ 132.Fehmî Hanım. c. 45-92. l/a-238/b.Ferhunde Emîne Dördüncü Kadın. Çocukları olmamıĢtır130. Osman. ailesi ve döneminde meydana gelen önemli olaylar hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz? III.MihrlıraH Kadınları ten . Subhî Tarihi. 2. i 129 BA.97. c. 9. Mustafa.Meyyâse Hanım. 2-289.:¦< 9. III.Habbâbe Hanım. BaĢ hocası Feyzullah-zâde Ġbrahim Efendi olan III.:::< Hasan Pas ĠĢte I per güç olal erdi.Sırrî Hanım. Öztuna. XXVI. 2-40. Osman zamanının hatırlanacak olan en önemli olayları. Ağabeyinin aksine müziği sevmez ve kadınlara iltifat etmezdi. Ġstanbul 1199. I. 230. UzunçarĢılı. Mahmüd'un kardeĢi olup II. Ġkinci Ġkbaldir. 95-96. sh. Sadrazamları arasında yer alan Hekimoğlu Ali PaĢa. sh. 228-229. Osman. saltanatının ilk on yılını huzur içinde devam ettirmiĢtir. nr. Osmanlı Tarihi. Mühlmme Defteri. Yirmisekizçelebi-zâde Mehmed Said PaĢa ve son sadrazamı olan Koca Mehmed Râgıb PaĢa. II. 220 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYEN OSM/" XXV. Râgıb PaĢa. 8075. Kısım I. nr. Tebdil gezmek en önemli merakı idi. sh. Osman. Kadınların sokaklarda serbestçe dolaĢmalarını ve giyinip süslenmelerini ciddi manada sınırlamalara tabi tutmuĢtu. Laleli Camiinin banisi olan III. akıllı bir vezirdir ve PadiĢahın harp ilanı arzularını 6 yıl boyunca dirayetle reddetmiĢtir. sh. sadrazamı Koca Râgıb PaĢa olması hasebiyle. I. sh.'. c. PadiĢahların Kadınları ve Kızları.SULTAN III. III. sh. Karasr-Î sürpriz bir seki* • <g Ģan edildiler. çok insanın ölümüne sebep olan veba salgını ve denizleri donduran müthiĢ kıĢlar gibi dahili hâdiselerdir. c. Ġzzî Tarihi. Çün (Larga) t mağlup ı rım'ın kap devlet olarak! buren özelliğini! sından devletin tojıral soktu Devleti'™ j tından sonra ti ZEVı Kadın Efenin çüncü I ÇOCUKUM :jj hân Sulta». Ekim 1756 yılında III. çok yönleriyle diğer padiĢahlara benzemeyen farklı bir insandır ve 30 Ekim 1756 tarihinde Ģirpençeden dolayı vefat etmiĢtir. piyadeye fi Berrî-i Hümâyûn i 1766 yılında büyük 1 depremleri olurken. 10. Mustafa. hattat ve âlim bir padiĢah olan III. gerçekten değerli olan devlet adamlarındandır. ÇOCUKLARI: Hiç çocukları olmamıĢtır129. 1757'de son cülus Topkapı Sarayı Müzesi ArĢivi. Vâsıf Tarihi. ġiĢman. 2 yıldan biraz fazla sürecek olan saltanat tahtına ağabeyinin vefatı üzerine 13 Aralık 1754 yılında oturdu. 126. sh. c. Uluçay. ġâir. padiĢahın bazı makul olmayan tekliflerini Ģiddetle reddedecek kadar dirayet sahibiydi ve arada sırada onunla tartıĢırdı. SULTÂN III. Mustafa'nın 1699 yılında ġehsiivâr Valide Sultân'dan doğma oğludur. vrk. Sultân Osman kimdir? Ailesi ve devrindeki önemli olaylar hakkında kısaca bilgi verir misiniz? III. Uluçay. Ġstanbul 1219. Müneccimlik ve ilm-i nücûma aĢırı bir ilgisi olduğu söylenmektedir. 44-45. IV. I. Devletler ve Hanedanlar. Kısım I. 210-336. Hekimoğlu Ali PaĢa. 8. BaĢ Ġkbal.Leyla BaĢ Kadın. sh. 337-341. c. sh. OSMAN DEVRĠ 131. Mustafa. D. sh. III. asabî ve geçimsiz bir devlet adamı olduğu ve sadrazamlardan hiç biri ile geçinemediği söylenmektedir. Devletler ve Hanedanlar.ĠKBALLERĠ: 7. *.ġ Rusların i etmesi ve Pa dilmesine sebepe Han'ı Giray Han'ıni hazırlıksız olması fc almıĢlardır.

Avrupa'da iktidar depremleri olurken. 1770 Nisan'ında periĢan edildiler. PadiĢahların Kadınları ve Kızları. c. Sh. 1771 yılı içinde Ruslar Eflak'i yani Romanya'yı iĢgal ettier. III. c. 5. Devletler ve Hanedanlar. sh. günümüze kadar Osmanlı soyunu devam ettiren bir padiĢah olarak Ocak 1774'de Osmanlı tahtına oturdu. c. Abdülhamid Hân. I. 10. Öztuna. devlet hayatındaki problemleri ıslaha meyilli. Mustafa Nuri PaĢa. Kapıkulu Ocaklarını rahatsız etmeden bazı reformlar yapmaya çalıĢmıĢ. sh. 3-ġah Sultân.Fehîme Üçüncü Kadın Efendi. II. açtığı harp sebebiyle devletin baĢına büyük felâketlerin gelmesine sebep olduğunu düĢünen PadiĢah'ı zora soktu ve sıkıntılar içinde nüzul hastalığına tutularak vefat etti (Ocak 1774). 2ġehzâde Sultân Selim III.Mihr-i ġâh Valide Sultân. Devleti olma özelliğini kaybetmiĢti. sh. Hayatı boyunca dirayetli sadrazamları ve devlet . sh. Mustafa. 6. Çariçe. sh. ancak Baltık Filosu ile Ege'ye yönelen Rus kuvvetlen Temmuz 1770'de Koyun Adaları açıklarında Osmanlı gemilerine karĢı büyük kayıplar vererek çekildi. 7Hatice Sultân. Ekim 1768'de Rusya'ya karĢı harp ilan e-dilmesine sebep olmuĢtur. 2. halka karĢı merhametli. Rusya bununla da kalmadı ve Kırım'ın kapısı olan Orkapı'yı kuĢattı. II. sh. 3. ailesi ve devrindeki olayları kısaca özetler misiniz? III. Osmanlı Devleti'nden ayrılırsa bağımsız bir devlet olarak kabul edeceğini söyleyerek Kırım'ı ikiye böldü ve Kırım Rus iĢgaline mecburen boyun eğdi (Temmuz 1771).MihriĢah Sultân131. Arkasından Dobruca'dan Bulgaristan'a giren Rusların bu ilerlemeleri. 4. Fransızların teĢvik etmesi ve PadiĢah'ın savaĢa meyilli olması. 222 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYEN 0^ XXVII. ABDULHAMID DEVRĠ 133. YaratılıĢı itibariyle saf. Rusların andlaĢmalara aykırı olarak Polonya'ya asker sokması. piyadeye dokunmadan topçu ve bahriye subayları yetiĢtiren Mühendishâne-i Berrî-i Hümâyûn ve Mühendishâne-i Bahrî-i Hümâyûn'u kurmuĢtur.Hibetullüh Sultân. 4. Ahmed'in Râbi'a ġermî Kadın'dan 1725 yılında dünyaya gelen I.Rifat Ġkinci Kadın Efendi. Netâyic'ül-Vukû'ât. 279-282. c. IV. I.BĠLĠNMEYEN OSMANLI 221 ¦:¦fcve ĠP MI ĠlabahĢiĢini veren ve daha sonra bu âdeti ortadan kaldıran III. Mustafa'nın vefatından sonra I. UzunçarĢılı. 231-236. Özellikle hayatı için bkz. yani en az 1453 yılından beri dünyada tek süper güç olarak hayatını devam ettirmesi. 2-278. SüveyĢ Kanalını açmayı düĢünen devlet adamlarındandır.Binnaz Üçüncü Kadın Efendi. 8 . Avrupa'da büyük akisler uyandıran ÇeĢme Baskınının intikamı Cezayirli Hasan PaĢa tarafından alındı. Selim'in annesi. malî konularda hassastır. BaĢ Kadın Efendi ve III. Çünkü Kont Romanzov komutasındaki Rus kara askerleri Boğdan'ın Kartal (Larga) denilen bir mevkiinde Sadrazam Ġvaz-zâde Halil PaĢa'yı Ağustos 1770 yılında mağlup ediyor ve Bender Rusların eline geçiyordu. 9. III.Mihrimah Sultân. ZEVCELERĠ: 1. bundan sonra meydana gelecek olaylarla sona erdi. önce Kırım Han'ı Giray Han'ın darbelerine maruz kalmıĢlar ise de. ĠĢte Osmanlı Devleti'nin asırlardır. Osmanlı ordusunun tecrübesiz ve hazırlıksız olması hasebiyle. Osmanlı Devleti bu depremlerden etkilenmemiĢtir.Fatma Sultân. Karadeniz Osmanlı Gölü olması sebebiyle Fin Körfezinden Akdeniz yoluyla sürpriz bir Ģekilde Mora'ya Rumlarla birlikte asker çıkaran Ruslar. Uluçay. 6. 43-54. 22 Mayıs 1766 yılında büyük Ġstanbul depremi onun zamanında olmuĢtur. kerametleri halk arasında yayılacak kadar mütedeyyin ve devlet iĢleriyle de yakından ilgilenen bir padiĢahtır. Kısım I. Çariçe II. Artık Osmanlı Devleti dünyanın 1.SULTAN I. Osmanlı Tarihi. 98-105. 5. 341-420.Beyhan Sultân. 131 Vâsıf Tarihi. 1769 son baharında Polonya'nın kapısı olan Hotin'i teslim almıĢlardır. Osmanlı Devleti'nin gerileme dönemini baĢlatan Kaynarca AndlaĢması. Katerina komutasındaki Rus orduları. Abdülhamid.Ayn'ül-Hayât BaĢ Kadın Efendi.Hatice Sultân. Abdülhamid devrinde imzalanacaktı. sonra da ÇeĢme Limanında Osmanlı gemilerine baskın düzenleyerek çok büyük kayıp verdirdiler. 92-327.AyĢe Âdil-Ģah Ü-çüncü Kadın Efendi. ÇOCUKLARI: 1-ġehzâde Mehmed.

zira Ruslar söz vermelerine rağmen askerlerini Kırım'dan çekmemiĢlerdi. 5-ġ ġehzade Mel Esma Sultan. Bu akılsız Hân. Tahta çıktığında bütün cephelerde Osmanlı kuvvetleri büyük sıkıntılarla karĢı karĢıyaydılar. Cenı türbesine defn Sultân I. Rus vilayet merkezi olan Akmescid'e taĢınıyordu. ġumnu'daki Osmanlı ordugâhına kadar gelmiĢler. Sadrazam Koca Yusuf PaĢa'nın 1788'de Avusturya Ġmparatoru II. Kaçarlar'ın rakibi olan Kerim Han Zend. Öztun. ancak üç yıl sonra geri alınabildi.ricalini iĢ baĢına getirerek. bu da devam etmedi. Rusyayı Prens Renin ve MareĢal Romanzov. A-vusturyalılar da kendilerine pay çıkarmak için Boğdan'ın kuzeyindeki Bukovina'yı iĢgal ettiler ve 1775 yılında yapılan bir andlaĢma ile bu da kabul edildi. 1782'de kahraman Kırım halkı bu hâine karĢı ayaklandı ve II. Josef'i mağlup etmesi üzerine Gazi unvanını kullanmaya baĢlamıĢtır. lî Sultân. Rusya ile Aynalıkavak'ta yeni bir andlaĢma imzalandı (Mart 1779). uç men Müslur baĢbaĢa kaim yeti 310 Rusya'ya Çariçe olan Osmanlı arasında d günden mil içindi ve h harb ilan c : 1788'de II. üç asır boyunca hâkimiyetlerine karıĢmayan Osmanlı Devleti yerine.ı BĠLĠNMEYEN OSMANLI 223 artık Kırım Müslümanların değil Ortodoks Rusların hâkimiyetine girdi. 1775'de Basra'yı muhasara altına alınca. Josf. Osmanlı Devleti'nin muhtâc olduğu ıslâhatı yapmaya uğraĢmıĢtır. ya'yı berta Müslüman olan Hotın'i de kederinden 1789). Çariçe'nin Temmuz 1783 tarihli fermanıyla Kırım Rusya'nın bir eyâleti oldu ve artık Kırım merkezi olar. Kırım'daki bu keĢmekeĢi kabul etmeyen Osmanlı Devleti harbe karar verince. Bu arada iç karıĢıklıklar da devam ediyordu. Osmanlı'yı ise. Tahta geçtikten 6 ay sonra Kaynarca Muahedesini imzalayan PadiĢah.M Dördüncü fendi. sadâret kethüdası Resmi Ahmed Efendi ile Reisülküttâb Ġbrahim Münîb Efendi temsil ediyordu. . Ağustos 1774'de Kaynarca Muahedesinin üzüntüsüyle vefat eden Sadrazam Muhsin-zâde Mehmed PaĢa'nın yerine gelen sadrazamlar bir türlü dikiĢ tutturamıyorlar-dı. Kırımlılar. bir kaç ay sonra da Ġran ile yüz yüze geldi. Osmanlı Devleti'nin Kırım'daki hâkimiyeti 310 yıl devam etmiĢti. dığı hatt-ı hû yeniden ke zun eyledi. Devlet Giray'ın yerine Rus hayranı ġahin Giray Kırım tahtına oturmuĢtu (1775). 8 Ocak 1784 tarihli AndlaĢmayla Kırım'ın Rusya'ya ilhakını kabul etti. Bu kritik günlerde. Binlerce Müslüman öldürüldü. Kırımlılar Osmanlı Devleti'ne yaptıkları ihanetin cezasını çekiyorlardı. Artık saltanat merkezi olan Bağçesaray. Ruslar. 10. mürteci diyecek kadar hakaret ettiği Osmanlılardan intikam alıyordu. Kırımlılar. Müslüman Türklerin karĢı karĢıya kaldıkları en büyük hezimetti. 1776'da Ġranlıların eline geçen Basra. Mayıs 1776'da Ġran'a harb ilan edildi. ġahin Giray'ın gafleti ile Rusya tekrar Kırım'a girdi. her türlü gayr-i meĢru iĢlere dalarak ve Çariçe'nin imkânlarını kullanarak. Yaran geçtiğini bana ZEVCELI tafa'nın annesi ve önce Ġkinci ġah BaĢ Kadın Dilpezîr Kadın di. Bahadır Giray'ı tahta oturttu ise de. Fransa'nın araya girmesiyle. Uzunç. Rusya içindeki karıĢıklıkların da yardımıyla. tân. 1683 Viyana Bozgunundan sonra. Rusçuk ile Silistre'yi muhasara etmiĢlerdi. Osmanlı taraftarı IV. Osmanlı Devleti. 28 madde ve 2 ilaveden meydana gelen ve Osmanlı Devleti'ni dünyada dördüncü devlet haline getiren muahede 17 Temmuz 1774 tarihinde imzalandı. 1774 baharında Tuna yakınlarındaki Küçük Kaynarca Kasabasında sulh müzâkereleri baĢladı. Maalesef. BaĢ ikbal tân Mustafa Mehmed. 16-f. 202-364. AndlaĢma Osmanlı Devleti'nin aleyhine iĢledi ve neticede Rus hayranı ġahin Giray Kırım tahtına oturdu. tamamen Müslüman olan Kırım'ı RuslaĢtıran ve burayı ikinci bir Endülüs yapan Ruslarla baĢbaĢa kaldılar.

sh.Misl-i Nâ-yâb Kadın Efendi. sh. ve 4. Sadrazam Koca Yusuf PaĢa komutasındaki Osmanlı kuvvetleri. Ģıktaki hükümleri düzenleyen maddeleri idi. 2) Karadeniz Osmanlı Gölü olmaktan çıktı ve Rusya burada sahil edindi.AyĢe BaĢ Kadın Efendi. 7-Dilpezîr Kadın Efendi. kadın. 19. Devletler ve Hanedanlar. c. c. c. sh. 3.Çariçe 1787'de 60. ZEVCELERĠ: KADIN EFENDĠLERĠ: 1. 15. 3) Rusya. Vakıf Han'ın karĢısındaki türbesine defn edildi. 13. c.RâbPa Sultân. 14. II. 4-21. sh.Hatice Sultân. Netâyic'ül-Vukû'ât. ölmeden bu beldeleri tekrar Müslümanların eline geçtiğini bana göster". c. II.RâbPa Sultân132. 132 BA. 282-315. Bize göre Kaynarca AndlaĢmasının en önemli maddeleri. I.Sâliha Sultân.Binnaz Ġkinci Kadın Efendi. Maddeler). 4. nr. IV. 11. 126. Devlet haline geldi. Ancak bu yeni harp Müslüman Kırım'ı kurtarmak içindi ve herkes Ruslara diĢ biliyordu. 54-72. Osmanlı Devleti'nin Ģefkatli davranmasını istiyor ve bu konuda makul bir isteği olursa. 18. IV. Cenazesi. Osmanlı PadiĢahının kederinden dolayı beyin kanaması geçirerek vefat etmesine sebep oldu (7 Nisan 1789). sh. 10. Öztuna. 14. Hatt-ı Hümâyûn. III. 9. dünyanın 1. UzunçarĢılı. hami sıfatıyla Ģikâyetlerini Bâb-ı Âli'ye iletebilme hakkını elde ediyordu. Ġngiltere ve Fransa gibi Osmanlı Devleti'ndeki adlî ve iktisadî kapitülâsyonlardan faydalanacaktı. sh. 8. Rusya ise 4. 2-364. 5-ġehzâde Ahmed. IV. 2-ġehzâde Sultân Mahmûd II. Bu mu'âhede ile ne oldu? 1) Osmanlı Devleti. özellikle Eflak ve Boğdan'la ilgili olarak ve ancak kapalı ifadelerle bütün Osmanlı topraklarını kapsayarak. Osmanlı Tarihi. 13.Mehtâbe Dördüncü Kadın Efendi. 2. 4) KarĢılıklı toprak alıveriĢleri tanzim edilmiĢti. 28 maddeden ibarettir. 6-ġehzâde Abdülaziz. Târih. Fransa ve Rusya'dan sonra 4.' . c. bu kadar Müslüman erkek. 8. 2-242. Yârab! Sen Mâlik'ül-mülksün. 5) Rusya da. . Osmanlı Devleti'nin toprak kaybından ziyade. 16. 15. Devleti olmaktan çıkıp Ġngiltere. c. Ġkinci Ġkbaldir. 420-546. Sultân I. ve 14. Polonya'nın istiklâli için yapılmıĢ göründüğünden millete mal edilememiĢti. bütün Müslümanlar gibi Kırımlıların da halifesi kabul ediliyordu. 3) Rusya Ortodoks olan Osmanlı tebaasına yani Rumlara ve Ermenilere. En önemli hükümleri arasında Ģunlar bulunmaktadır: 1) Kırım Hanlığı artık müstakil bir devlet haline geliyordu. II. Uluçay.AyĢe Dürr-i ġehvar Sultân. sh. ÇOCUKLARI: 1-ġehzâde Sultân Mustafa IV. 9-AhterMelek Hanım. sh. Hotin ve Özi'deki Müslüman katliamları. Kaynarca Mu'âhedesi. Ancak Osmanlı Halifesi.Nükhet-sezâ Hanımefendi. 20. bundan rahatsız olan Osmanlı Devleti Ağustos 1787 tarihinde yeniden harp ilan etti. Kaynarca .Hatice Ruh-Ģah BaĢ Kadın Efendi. 10. 2-439. Aralık 1788'de Özi Kalesini alarak burada Müslüman katliamı yapan Rus ordusu.lükten 3. PadiĢahların Kadınları ve Kızları. 4-ġehzâde Mehmed. 2) Eflak ve Boğdan'ın muhtariyeti geniĢliyordu (Romanya). II. BaĢ ikbal.Fatma Sultân. sh.. ¦¦¦¦¦-'¦•-. 5. neden Osmanlı Devleti açısından bu kadar a-leyhte yorumlanmaktadır? 17 Temmuz 1774 (8 Cemaziyülevvel 1188) tarihinde imzalanan ve Rusya ile Osmanlı Devleti arasında yapılan Kaynarca AndlaĢması.Hümâ ġah BaĢ Kadın Efendi. 6. Kaynarca AndlaĢmasının asıl önemli olan maddesi buydu ve daha sonraki bütün azınlık ayaklanmalarında Rusya bu maddeyi kullanarak Osmanlı Devlet'ini rahatsız etmiĢti (7. diğer hükümleri açısından Osmanlı Devleti için bir intihar andlaĢması olmuĢtur.Ermîne Sultân. Vâsıf Tarihi. IV. 2334.Âlem-ġah Sultân. 237-241.Mu'teber Kadın Efendi. Bahçekapıdaki Ġmaretinin yani Ģimdiki 4. 12Fatma ġeb-safâ Dördüncü Kadın Efendi. c.NakĢ-ı Dil Valide Sultân. Mustafa Nuri PaĢa. küçük ve büyüğün kâfir elinde kalması beni mahzun eyledi. ġubat 1788'de Avusturya da Osmanlıya karĢı harb ilan etti. c.Hibetullah Sultân.Nevres Üçüncü Kadın Efendi. 8-ġehzâde Mehmed Nusret. Abdülhamid'in Hotin ve Özi'nin düĢmesi münasebetiyle bizzat kaleme aldığı hatt-ı hümâyûn insanı ağlatacak kadar manalıdır: "özi'nin düĢtüğü takriri alimallah beni yeniden kederlendirdi. Mustafa'nın annesi ve IV. 3-ġehzâde Abdullah. 3.Mihribân Üçüncü Kadın Efendi.000 askeriyle Kırım'a geldi ve zaferini kutladı. 12. Kadınefendi. 17. 105-115. III. Mahmûd'un annesi ve önce Ġkinci Ġkbal sonra Kadın Efendi. 7-ġehzâde Abdurrahman. Cevdet PaĢa.Ayn-i ġah Sultân. bununla da yetinmeyerek Podolya'nın merkezi olan Hotin'i de teslim aldı.lüğe yükseldi. Eylül 1788'de II. Joseph komutasındaki Alman ordusunu bozdu ve Osmanlı ordusu Avusturya'yı bertaraf ederek Ruslarla baĢbaĢa kaldı.AyĢe Hanımefendi. Senden niyazım. 1768-1774 tarihleri arasında devam eden Osmanlı-Rus Harbi. 11-Esmâ Sultân. Kısım I.AyĢe Sine-perver Valide Sultân. sh. ¦¦224 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYEN C""' 134.

Osmanlı kuvvetleri. sh. ( da uzun çalıĢması. Kısım I. merhametli ve ıslâhata taraftar olan bir PadiĢahtır. Saltanat III. sh. Tuna'nm güneyine çekilmek durumunda kaldılar. Rumeli'de a'yânlar ve cephelerde savaĢan yeniçeri grubu. III. Kısaca Kaynarca Mu'âhedesi. Osmanlı Tarihi. denilebilir ki. Mustafa Nuri PaĢa. amcasının cephelerdeki duruma üzülerek beyin kanaması geçirmesi ve vefat etmesi üzerine Osmanlı t vukufu. Selim ile birlikte nizâm-ı cedîd mücadelesini veren sadrazamdır. Geldiğinde sadrazamlık koltuğunda Koca Yusuf PaĢa'nm bulunması ve sonra da uzun müddet Kaptan-ı Deryalık görevinde bulunan Cezayirli Gâzî Hasan PaĢa ile çalıĢması. 302-315. c. Tuna'nı arasındaki ter i geçirmiĢ oldu (ip hiç iĢine yaram»! lattı ve A«ıstwsl desl ile Avu sona erdffic!H manlıla1 Ocak 1792 tam sahil Ģeiırti 133 Vâsıf Tarihi. Selim'in askerlere hitaben kaleme aldığı ve Ġslâm'daki gaza ruhunu hatırlatan hatt-ı hümâyûnu da müessir olamadı. iktisadî ve özellikle de mağlubiyetlerin birinci sebebi sayıldığından askerî ıslâhatları düĢünmeye baĢladı. II. Rusya bu maddeyi Demoklesin kılıcı gibi kullanmıĢtır. IV. Osmanlı ordusunun ve hatta bütün devletin yeniden düzenlenmesi gerekiyordu. Boğdan sınırlarındaki FokĢani Meydan Muharebesinde. aynı zamanda dirayetli. III. KemankeĢ Mustafa PaĢa kumandasındaki Osmanlı orduları. yıkılmanın m[ Kura lerf/f duygular»" 1| manii Deve i nasıl yap1* esas alıMıtl edildi. Alman kuvvetler. Ġslâmî ilimlere vukufu. sn. sh. hat ve diğer güzel san'atlardaki mahareti ve kısaca kültürü açısından. Rus ve Avusturya kuvvetlerinin iki taraflı saldırıları üzerine ağır bir hezimete uğradılar (1203/Ağustos 1789). Belgrad baĢta olmak üzere iĢgal ettikleri yerleri Osmanlılara iade ettiler. Ruslar. A-vusturyalılar da BükreĢ'i teslim alıyorlardı (Ekim 1789). I. Cevdet PaĢa.AndlaĢmasındaki Ortodoks ifadelerine ve ilgili hükümlere dayanarak. Ģiir. Târih. Böylece tarihteki son Alman-Türk savaĢı sona erdiği gibi. c. Eflak'a bağlı Yerköyü'nde Avusturya kuvvetlerini mağlup etseler de. Cephelerde kaybeden Osmanlı Devleti. III. Osmanlı devleti için sonun baĢlangıcı oldu133. Osmanlı Devleti'ne istediği zaman müdahale imkânını elde etti. Selim'e intikal ettiğinde. III. Ruslar Boğdan'ın baĢĢehri YaĢ'ı iĢgal ederken. Hıristiyan dininin hakkına ve kiliselerine kuvvetli bir Ģekilde himaye göstere ve Rusya Devleti'nin elçilerine ruhsat vere ki. Bu sırada 1789 Fransız Ġhtilalinin olması. 1595'de vefat eden III. hukukî. bu zamana kadar iĢletilemedi. devlet için büyük bir belâ haline gelmiĢti. Netâyic'ül-Vukû'ât. ta? I Nldfrü yıldır dost s Bonapar»:! Ģu halin! <f BĠLĠNMEYEN OSMANLI 225 üzerine Osmanlı tahtına Recep 1203/Nisan 1789 tarihinde oturdu. Ġsveç'le yapılan ittifak Osmanlı Devleti'nin hiç iĢine yaramadı. Zira devlet. Selim. Osmanlı Devleti'ni rahatlattı ve Avusturya sulh andlaĢması istedi. gerileme . ailesi ve zamanında meydana gelen olaylar hakkında kısaca bilgi verir misiniz? III. bunu özetle zikretmek istiyoruz: "Deviet-i AMyyemiz taahhüd eder ki. UzunçarĢılı. Zira Rus ve Avusturya cephelerinde savaĢ bütün hızıyla devam ediyordu. Osmanlı Devleti ile baĢbaĢa kalan Rusya da sulha yanaĢtı ve Ocak 1792 tarihinde imzalanan YaĢ AndlaĢması ile Özü ve HocapaĢa (Odesa) gibi bazı sahil Ģehirleri Ruslara bırakılarak. c. III. Selim. 1790). Kili. ( ile birlikte ı Saltanat! Avusturya FokĢani Meydan fi orduları. Osmanlı li de. Madde teĢkil ettiğinden. i denilebilir ki. cephelerde durum çok kötüydü. Besarabya ile Dobruca arasındaki Osmanlı savunma merkezlerini. III. sosyal. dıĢ düĢmanlara karĢı vatanı müdafaa ederken. Rus t uğradılar (li mağlubiyet!! vusturyalılsrJ kaleme aldıfy *| di. Ağustos 1791'de imzalanan ZiĢtovi Muahedesi ile Avusturya-Osmanlı Harbi sona erdi. ] maradır. Ģiir. 72-80. gerek 14. Maddede zikr olunan Ġstanbul'daki Kilise ve gerek hademesinin korunmasına yönelik giriĢimlerde bulunabile". bazı kayıplar ve mağlubiyetlerle birlikte ele geçirmiĢ oldu (Ġsmail. 4) Önlenemeyen dev bir Rusya dünya hakimiyetindeki yerini almıĢ oldu. Tulça gibi. 279-294. XXVIII.SULTÂN III. SELĠM DEVRĠ 135. iç durum hiç de iyi değildi. onun için büyük bir fırsat olmuĢtur. Mustafa'nın MihriĢah Sultân'dan Aralık 1761 yılında dünyaya gelen III. Kaynarca AndlaĢmasının temelini 7. Selim. Osmanlı Devleti. Murad'dan sonra gelen PadiĢahlar içinde bir numaradır.! PadiĢahtır. c. 422-427. Anadolu'da derebeyleri. Damad Melek Ahmed PaĢa ise. için büyük! düzenlenmesi}^. 54-72. Osmanlı-Rus savaĢına da son verildi. 5) AndlaĢma ile Kırım üzerinde Osmanlı Devleti'ne verilen haklar ve Kırım'ın bağımsızlığı gibi lehte hükümler. Bunu Rusların galibiyeti ile sonuçlanan Boza (Buzaov) mağlubiyeti takip etti (Eylül 1789).

400 yıldır dost devlet olarak bilinen Fransa'nın baĢına geçen General Napolyon Bonaparte. halkın vergi yükünün altında ezilmesi. Selim hâlim ve selim birisi olduğu için. Ġstanbul'dan bir ordunun Mısır'a doğru geldiğini duyunca Paris'e döndü. Yerine PadiĢahın amca-zâdesi olan IV. Önceleri Nizâm-ı Cedid'e taraftar olan ve en azından ses çıkarmayan âlimler.Re'fet Dör- . PadiĢaha itaat etmeyen Memluk Beylerini cezalandırmak için gelmiĢti. aleyhe geçmeye baĢladılar. Hotin. Ancak lider Kara Yorgi. kan dökmeğe değil taviz vermeğe taraftardı. Vehhâbileri bertaraf etmek ümidiyle kendisine Temmuz 1807 yılında Mısır Beylerbeyiliği verildi. 19 yıl sürecek olan bir iç isyanı baĢlattılar. Mehmed Ali PaĢa Ġngilizleri durdurdu. Bunu ayrıca inceleyeceğiz. Vidin'de Pazvandoğlu Osman Ağa. Kaynarca'daki hakkını kullanarak Osmanlı Devleti'ne harp ilan etti. müminlerin kalbinden devlete muhabbetin çıkması ve yardım duygulan yerine kin ve nefret duygularının fıĢkırmaya baĢlaması olduğunu. 5. Akkerman ve Kili iĢgal edildi. Osmanlı Devleti devamlı kan kaybediyordu.Zîb-i Fer1 Ġkinci Kadın Efendi. Mısır'da Memluk Beyleri nasıl bertaraf edilir diye düĢünülürken.Hüsn-i Mâh BaĢ Kadın Efendi. ĠĢ çığırından çıktı ve PadiĢah. Nizâm-ı Cedid de fayda vermedi. Avusturya bu ihtilâli kıĢkırtıyordu. Ancak bu nasıl yapılacaktı? Bu konuda tamamen mevcut düzeni değiĢtirmek isteyenlerin görüĢü esas alındı ve 24 ġubat 1793'de Nizâm-ı Cedid resmen bir Hatt-ı Hümâyûn ile ilan edildi. 4. Bu yıkılıĢ emarelerinin sebeplerinin Kur'ân'a aykırı olarak yaĢanan sefâhet. Haziran 1801'de Mısır'ın Tahliyesi Mukavelesi imzalandı ve Osmanlı ordusu Mısır'a girdi. Ordu. Nizâm-ı Cedidci Gâlib PaĢa'nın Haziran 1802 tarihinde imzaladığı Paris Mu'âhedesi takip etti. bütün Ģarkı ele geçirirdim" diyen General. KADIN EFENDĠLERĠ: 1. Fransız ihtilâlinin milliyetçiliği tahrik etmesi sebebiyle 1806 yılında Sırplar ihtilâl çıkardılar. Diğer taraftan Rus cephesine gönderilmek istenen Nizâm-ı Cedid askerlerini kapıkulu ocağı neferleri kabul etmiyordu. ordu birbirine girmiĢti. Böylece III. aklı baĢında olan herkes biliyordu. Nizâm-ı Cedid ricalinin suiistimallerini ve ahlaksızlıklarını görünce. Bu arada. Mısır'a gittiğinde (1799) asla Arapça bilmeyen ve Arnavud olan Mehmed Ali Ağa. Ġngiltere Rusların yanında savaĢa girdi. Eylül 1798'de Fransa'ya harb ilan etti. devletin baĢına belâ olmuĢtu.devrini tamamlayarak artık yıkılmanın sancılarını çekmeye baĢlamıĢtı. nizâm-ı cedîd tabir edilen yeni bir düzenlemeye muhtâc idi. Osmanlı Devleti. Selim'e de Gazi unvanı verildi. Mısır Beylerbeyisi Ebu Bekir PaĢa ile yaptığı Ehramlar Muharebesini de kazandı. Mustafa tahta çıkarıldı. Ġngilizler de tabiî müttefik oldu. Kasım 1806'da ġeyhülislâm olan Ġshak-zâde Mehmed Atâullah Efendi. Zaten Rumeli'de hâkim olan da devlet değil.Âfitâb Üçüncü Kadın Efendi. 2. Bunların üzerine gönderilen ve kısa zamanda haklarından da gelen Kadı Abdurrahman PaĢa geri çekilince.Nef-i Zâr BaĢ Kadın Efendi. Bunu. 1804'de Ruslara yanaĢtı. hem halk rahatsız oldu ve hem de Sırp Ġhtilâli azıttı. Aralık 1806'da Belgrad'ı ele geçirdi ve Rusya da. Resmen Osmanlı-Rus SavaĢı baĢladı. Bunun üzerinde ayrıca duracağımızdan ayrıntıya girmiyoruz. ancak buradan Kahire'ye hareket etti. III. Bununla da kalmadı ve harp ilan etmeden Mısır Ġskenderiye önlerine ii: 226 BĠLĠNMEYEN OSMANLI geldi (Temmuz 1798). Akka'da Cezzâr Ahmed PaĢa tarafından durduruldu. Bu sebeple 28 Mayıs 1807'de Nizâm-ı Cedid'i ilga etti ve bir gün sonra da kendisi tahttan indirildi. bu beylikleri bertaraf etmek ve Hicaz'daki problemi çözmek için kullanıldı. 3. âlimleri Nizâm-ı Cedid grubuna ve hatta PadiĢah'a karĢı tahrik etti. Bender. Ruscuk'da Tirsiniklioğlu Ġsmail Ağa ve benzeri zorbalar büyük güç kazanmıĢlardı. hemen geri döndü ve bu sefer Mısır'a yönelerek Ġskenderiye'yi iĢgal etti (Mart 1807). 25 Mayıs 1807'de Kastamonulu Kabakçı Mustafa denilen bir neferi kendilerine reis tayin eden yeniçeri yamakları. "Akka'da durdurulmasaydım. Görünürde. kız kardeĢlerinin ve hanımlarının Avrupai bir hayat yaĢamaya baĢlamaları gibi) suçlandı. DüĢman vatanı iĢgal ederken. a'yân denilen zorbalar idi. Ġslama aykırı bazı fiilleri yapmakla (mesela ney üflemesi ve tanbur çalması. ġubat 1807'de Ġngiliz donanması Ġstanbul önlerine kadar geldiyse de. Bunda yeniçerilerin Hıristiyan tebe'aya kötü muamelesinin de etkisi vardı. Bunu gören Osmanlı Devleti. ġubat 1799'da Filistin'e doğru ilerleyen ve Gazze ile Yafa'yı teslim alan Bonaparte. Rusları iki defa yenince. 1797 yılında Venedik Cumhuriyet'ine son vererek Osmanlı Devleti'ne komĢu haline gelmiĢti. Bu arada Arabistan'da ortaya çıkan Vehhâbîlik hareketi de Osmanlı Devleti'ni ciddi manada rahatsız ediyordu. Silistre valisi Alemdar Mustafa PaĢa.

VII. PadiĢahların Kadınları ve Kızları. Bu doğru mudur? Osmanlı taĢra teĢkilâtının temelini eyâlet. sh. 34 vd. vilâyetlerdeki valilerini ve sancaklardaki mutasarrıflarını ihmâle ve gevĢekliğe itmiĢtir. c. hazinenin malî krize girmesi ve devlet adamlarının ehil olmayanlardan seçilmesi ve benzeri sebeplerle. sh. Netâyic'ül-Vukû'ât. Valiler ve mutasarrıflar. 137. 242-521. Avrupa tarzında modern bir ordunun tanzimi için eğitime de büyük önem vermiĢtir.. Osmanlı Devleti'ni bir zamanlar en yüksek devlet haline getiren esaslar. 242-244. 4-318. Ġstanbul 1977. UzunçarĢılı. Çocukları olmadı134. 116-118. 4-456. hukuk devleti anlayıĢını devam ettirememesi. Okandan. 113 vd. Selim'le baĢlayan yenilik hareketlerinin esası nedir? i ire Osmanlı Devleti'nin idarî teĢkilâtında icranın ve sınırlı yasama yetkisine sahip organın baĢı padiĢah olmasına rağmen. Sadece devletin siyasî. Uluçay. Necib Asım. Saltanat erkânı ile devletin ileri gelenlerinden oluĢacak bir meclis-i meĢveret'in (danıĢma meclisi) kurulmasını ve kendi baĢkanlığı altında toplanmasını istemiĢtir. IV. VI. III. Ġsmail Hakkı. ġeyhülislâma. Kısım I. 2781.Ayn-ı Safa Kadın Efendi. sancak ve kaza üçlüsü teĢkil etmektedir. IV. V.I'ĠLI BĠLĠNMEYEN OSMANLI 227 tele pıca düncü Kadın Efendi. III. ĠKBALLERĠ: 12. sh. Ankara 1942.Tab'-ı Safa Üçüncü Kadın Efendi. 14. Öztuna. Âmme Hukukumuzun Anahatları I-II. sh. Küliyât-ı Kavânin.. sh. . merkezdeki sadrazamlar gibi devletin kanunlarını icra ile mükelleftirler. 134 Asım Tarihi. c. 7. Karal. 2381. TTEM. Cevdet PaĢa. Selim'in de sonu olmuĢtur135. 136. Selim. 8. Kara mühendisliği (1210/1795 tarihli Mühendishâne-i Berrî-i Hümâyûn) ve Topçu okulları ile Donanmay-ı Hümâyûn hakkındaki nizâmlar (1222/1808).. Karal. Selim (17891808)'in gayretleri de. bu gayretlere verilecek en güzel misâllerdir. 11. sh. Beylerbeyiler ve sancak beyleri. "Üçüncü Selim Devrine Alt Vesikalar". 10. 238 vd. "¦¦. vezirlere (sudûr-ı kiram) ve ileri gelen devlet adamlarına ait olmadığını ve halkın da devlet idaresine en azından fikirleriyle katılması gerektiğini samimiyetle savunan III. 349 vd. yavaĢ yavaĢ terk ediliyor ve sözde kalıyordu. 395-401. nr. sadrazama. c. Mahmûd döneminde imzalanan Sened-i Ġttifak'a kadar (1703-1808) yaklaĢık yüz yıl derebeyler ve a'yânların hâkim olduğu ve halka zulm ettikleri söylenmektedir. 253261. 135 Karakoç. XVII. IV. malî ve hukukî yapısında önemli değiĢiklikler yapılmaya çalıĢılmıĢtır. 13. sh. sh. IV. Ahmed devrinden II.Gonca-nigâr Kadın Efendi. c. Osmanlı Devleti'nde III. nr.Meryem Hanımefendi. III. sh. sh. 4-455. c. Tarih. III. 12(89). III. Enver Ziya. 51-55. c. Ġslâm hukukunun tavsiye ettiği Ģûra meclisinin fonksiyonlarını ifa etmiĢtir. Bu kötü gidiĢe Nizâm-ı Cedid= Yeni Düzen devrini açarak dur demek isteyen III. yeniçeri ocağını kaldırma teĢebbüsleri. sh.Nûr-i ġems Kadın Efendi. 546-634. 9. Mustafa Nuri PaĢa. 112 vd. Meclis-i meĢveretin ilk gayesi askerî alanda bazı yenilikler yapmaktır. Recai Galip. 1. I. 21-46. Devletler ve Hanedanlar. UzunçarĢılı. VI. 6. c. sayı 23-24(1942). Osmanlı Tarihi. VIII. c.•¦'¦¦ 228 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYEN Eyâletin baĢında beylerbeyi (sonradan eyâlete vilâyet ve beylerbeyine de vali denmiĢtir) ve sancakların baĢında ise sancak beyleri (sonradan sancak beyi yerine mutasarrıf tabiri kullanılmıĢtır) bulunmaktadır. Serkiz. Cevdet PaĢa. yüzyılın sonlarına doğru Divan -ı Hümâyûn'un önemi azalmaya ve icra yetkilerinin çoğu padiĢah veya sadrazamın Ģahsında toplanmaya baĢlamıĢtır.Dem-hoĢ Kadın Efendi. ĠĢte Osmanlı Devle-ti'nin cephelerde arka arkaya sıkıntılara maruz kalması. 2.. c. Bunları özetle Ģu Ģekilde toparlayabiliriz: Divan-ı Hümayun'un önemini kaybetmesinin tehlikesini sezen ve devletin sadece padiĢaha. 4-492. Belleten.Mihribân Hanımefendi. asırlarca Divan-ı Hümâyûn isimli yüksek kurul. 6050. sh. Selim'in Hatt-ı Hümâyunları. Selim Devri Belgeleri. II. Selim'in Hatt-ı Hümâyunları.Mahbûbe Kadın Efendi. c. sh. sh. sh. Târih. istenen neticeyi vermemiĢtir. c. sh.Fatma Fer'-i cihan Hanım Efendi. sh. c. "Kabakçı Mustafa Ġsyanına Dair YazılmıĢ Bir Tarihçe". Ancak.

Çapanoğulların-dan Süleyman Bey Rus-Avusturya seferinde ve Karaosmanoğullarından Hacı Mehmed Ağa ve kardeĢi Ömer Ağa ise 1787 harbinde büyük yararlılıklar göstermiĢlerdir. S bu PaĢa. Kendileri vefat ettiğinde. Haremeyn Vehhâbîlerin iĢgali altında. A'yânlar bulundukları memleketin haysiyet ve nüfuz itibariyle en etkili Ģahısları olmaları hasebiyle. A'yânlar da bu iĢleri. i. NizâmıQ dinmiĢ?' Bir ı tutarak vatani karĢı savunma. Kısaca derebeyler ve a'yânlar. devlete ait gelirlerin tahsili ve icab eden yerlere harcanması için tevzii iĢleri vali ve mutasarrıflara muhatap olan a'yânlara havale edilmiĢti. Mesela I. Bağdad Memlüklü beyleri ve paĢalarının idaresinde. Osmanlı devleti bazılarına. Memleketin idaresi ve emniyetin temini valiler. hem valileri ve hem de kadıları hoĢnud etmekle. aileden birileri bu makamlara gelmeye baĢladılar. devletin sahipsizliğinden dolayı. Aydın tarafları Karaosman-zâdelerin (Karaosmanoğulları) ve diğer Ģehir ve beldeler de derebeyleri tabir edilen mütegallibe zorbaların istilası altındaydı. Artık kendilerine karĢı gelenleri kati etmeye. Bunların içinde iyiler bulunmakla beraber. Mahmûd zamanında Arnavutluğun bir tarafı önce a'yân iken sonradan vali olan Tepedelenli Ali PaĢa ve bir tarafı ise ĠĢkodra Valiliğine kadar yükselen Kara Mahmûd PaĢa hanedanının idaresi altında. Mısır Mehmed Ali PaĢa'nın hâkimiyetinde. müteselllimler ve voyvodalara. sadece eyâlet merkezi olan yerlerde oturuyor ve 0 Kısaca den ri dönemini i Bu dert zadeler ile Siro mirlerim icraya i fermanı ile ke. bulundukları vilâyet veya sancağın ileri gelenleri ile bir araya gelerek yürütmeye baĢladılar. Abdülhamid. c| Tarihi. Kürdistân eyâletleri Kürt beyleri denilen asilerin ellerindeydi. Zamanla valileri ellerine alarak vilayet ve sancak idaresini bizzat yürütmeye baĢladılar. umduklarından fazla menfaatler temin ederek mütesellimliği ve voyvodalığı haksız yere almağa baĢladılar. s Adâletnâmelenr. bütün gayretlerini servetlerini arttırmaya. valilere ve mutasarrıflara. Anadolu'nun Bozok tarafları Cabbâr-zâdelerin (Çapanoğulları). Cezâyir-i Garb Ocakları diye bilinen Tunus ve Cezayir bölgelerinde dayılar denilen derebeyleri artık Osmanlı valilerini dinlemez hale gelmiĢlerdi. memleketin te| imzaladığı K bozukluklar. mesela . ĠĢte devletin hukukî ve idarî açıdan zaafa uğramasından dolayı. vilâyetlerde ve sancaklarda idareyi ele geçiren. Ġl tenleri yaj Birincili yapmak ve I manii asken4 olan veni fc özellikte tieH nizâm-ı i mana ani III. kötüler de yer aldılar. Bu derebeyler ve a'yânlardan bazıları ve mesela Cabbâr-zâdeler. hakları olmadığı halde hür insanların mallarını ve hatta terekelerini müsadere etmeye ve kısaca tarihe geçen derebeyliği icra etmeye baĢladılar. Buna. Her Ģehir ve kasabada. Siroz ve Selanik tarafları Sirozlu Ġsmail Bey uhdesinde ve Rumeli'nin diğer beldeleri de a'yân denilen mütegallibe (zorba) Ġerin emri altındaydı. hem a'yânın ileri gelenlerinden ve hem de PadiĢahın e-mirlerini icraya önem veren itaatkâr gruptan idiler. Böylece a'yânlar ahalinin vekili ve hâkim ile ahali arasında vâsıta haline geldiler. otoritelerini sağlamlaĢtırmaya sarfettiler ve neticede halka zulm etmeye baĢladılar.bazan tayin edildikleri yerlere gitmeden kendi adlarına yetkili kıldıkları mütesellimler ve yargı konusunda yetkili olan voyvodalarla iĢi yürütmeye baĢlamıĢlardır.' BĠLĠNMEYEN OSMANLI 229 de oturuyor ve bunlara yağcılık ederek çoğu menfaat celbi ile günlerini geçiriyorlardı.. Kara Osman-zâdeler ile Sirozî Ġsmail Bey. eskilerin tavâif-i mülûk dediği Anadolu Beylikleri dönemini hatırlatıyorlardı. hukukî meseleler ve narh iĢleri kadılara. Seferlerde Osmanlı PadiĢahının fermanı ile kendi askerleriyle bulunurlar ve çok hizmetler ifa ederlerdi. kendilerini devlete kabul ettirip seferde ve hazarda bazı güzel hizmetler de ifa ederek günden güne müstakil hükümetler haline geldiler. ahali tarafından seçilen bir de a'yân (yani halkın ileri gelenleri) bulunmaktaydı. Bu yüzden bunları tasfiye yerine. rumak için çere d 138. Osmanlı Devle-ti'nin merkezden tayin ettiği valiler ve mutasarrıflar. TSĠ. mutasarrıflar.-< dan Süleyman i Ağa ve kardeĢi! yüzden bunları Ġ Celâlüddln! dan Zaten sened-IB vükelây-ı devlet j Sened-i ĠttifıM mak açısından! Osmanlı sınırianl mektir. Ġçlerinden liyakat ve dirayeti bulunanlar. Rumeli'de a'yân ve Anadolu'da ise genellikle derebeyleri denmiĢtir. hatta bazı yerlerde devletin kendilerini vali veya mutasarrıf olarak tayin ettiği bu yerli idarecilere.

Dolayısıyla. Osmanlı Devleti'nin zaafa uğrayan askerî meselelerini ve buna ilâveten diğer problemlerini çözme tekliflerini ihtiva eden lâyihalar hazırlamalarını ve bu layihaların tartıĢılarak en iyi metodun tesbit olunarak hemen uygulamaya geçilmesini emreden hatt-ı hümâyûnlar gönderdi. 1808'de imzalanan Sened-i Ġttifak'dan maksat. pı Isı 138. Bunları üç grupta toplamak mümkündür: 1) Tatarcık Abdullah Efendi'nin baĢını çektiği bir grup. Cevdet PaĢa. Zaten sened-i ittifak ile devlete bir düzen vermek isteyen Osmanlı Devleti. Sadrazam Yusuf PaĢa. III. bunların farkına varmalarına rağmen. 344. 332-338. Osmanlı Devleti'ndeki Adâletnâmelerin çoğunluğu bu derebeyler ve a'yânların zulümlerine karĢı re'âyâyı korumak için çevre eyâletlere gönderilmiĢtir136. Ancak tekliflerin ayrıntılarında farklılık vardır. Bunun için henüz seferden 136 BA. 1264. Burada önemle belirtmemiz gereken bir husus vardır. III. 178. Netâyic'ül-Vukû'ât. Selim'i yüzünü batıya çeviren ve Ģerî'attan yüz çeviren bir padiĢah olarak vasıflandırmak mümkün değildir. ancak Tanzîmât ile kısmen muvaffak olunmuĢtur. 603-618. Birincisini yapabilmenin Ģartı hukukî. IX. TartıĢılan Ġslâm Hukukunun hükümleri değil. Sened-i Ġttifak. 230 BĠLĠNMEYEN OSMANLI dönmek üzere olan Sadrazama ve yetkili zatlara. Selim bu yeni düzenle neyi gaye e-dinmiĢtir? Bir devletin iki temel vazifesi vardır: Birincisi. sh. Lale Devrinden beri devam edip gidiyordu. Osmanlı Devleti. yeniçeri engelinden dolayı istenilenleri yapamadılar. UzunçarĢılı. Halbuki bu tamamen yanlıĢtır. 98-101. yapılacak yeni düzenlemelere ordudan baĢlanmasıdır. Belge: 810. Mahmûd. sh. Osmanlı sınırları içinde varlığı herkesçe kabul edilen a'yân ve devlet ikiliiiğine son vermektir. Ġslâm Hukukunun ülü'lemre verdiği yetkiye dayanılarak tedvîn edilen ve Kanuni devrinde kemâlini bulan kanun hükümleridir. Mustafa ve I. c. vatanın sınırlarını düĢmana karĢı savunmaktır.Cabbâr-zâde Ceialüddin Bey ve Kara Osman-zâde Ya'kub Ağa'ya vezirlik payesi de vermiĢtir. Sadr-ı Âli Kethüdası Mustafa ReĢîd Efendi (Köse Kethüda) ve Muhâsebe-i Evvel Hacı Ġbrahim Efendi gibi Ģahsiyetler bulunmaktadır. Bunların arasında. artık savaĢ yapamaz hale gelen Osmanlı askerini yani kapıkullarını yeniden düzenlemek idi. c. Selim'in fermanı üzerine ikisi yabancı olmak üzere 21 mütehassıs Osmanlı askerî kanunları ve diğer örfî kanunları üzerinde kanaatlerini açıklayan lâyihaları hazırladılar. bu tabirden birinci derecede bu ikinci mana anlaĢılmaya baĢlandı. Buna. 842. IV. Sonradan sadrazamlığa kadar yükselen Alemdar Mustafa PaĢa da. 2-10. Târih. muhafazakâr diye bilinen Rumeli Kazaskeri pâyelisi Tatarcık Abdullah Efendi. idarî ve iktisadî hayata ait köklü ıslâhatlar yapmak ve ikincisini yerine getirmenin Ģartı da. Yeniçeri ocağına Kanuni kanunlarındaki gibi itibar edilmesini ve ancak Avrupa'daki yeni harp teknolojisinin ve eğitim usullerinin bu kanunlara adapte edilerek alınmasını savunmuĢlardır. III. Selim tahta çıktığında yani 1789 yılında.I. o zaman Defterdar olan ġerif Efendi. nr. değiĢikliğe karĢı çıkanları mürteci. 997. sh. ĠĢte bu alanlarda yapılacak olan yeni düzenlemelere ve ıslâhata nizâm-ı cedîd adı verildi ve bu düzenlemelerden özellikle askerî alanda yeniden tertip edilen ve Avrupa usulü eğitilen düzenli orduya nizâm-ı cedîd askerleri denmesi hasebiyle. a'yânlar ve derebeylerinin Osmanlı tarihinde oynadıkları rolü anlatmak açısından önemli bir belgedir. Bütün bu bozukluklar. c. Ali Emiri . Osmanlı Tarihi. açılan bu teklifin bütün Osmanlı Kanunlarına Ģamil olduğunu zannetmiĢler ve netice olarak da. Kısım I. Abdülhamid. taraftar olanları radikal ve devrimci ve ortada olanları da bazan muhafazakâr diye ĠsimlendirmiĢlerdir. Bazı tarihçiler (Yılmaz Öztuna ve Enver Ziya Karal gibi). . sh. 4. IV. I. Mühlmme Defteri. Selim. Rusçuk ayânındandır. 316-319. tesis ettiği güzel bir adetle Meclis-i MeĢveret ile devleti yönettiğinden. Abdülhamid. bu senedi vükelây-ı devlet yanında a'yânlarla da bir araya gelerek imzalama yoluna gitmiĢtir. kanunnamelerdir. memleket içinde adaleti ayakta tutarak vatandaĢların haklarını korumak ve ikincisi de. bu problemi de aynı yolla çözüme kavuĢturmak istiyordu. Bunların tamamının ittifak ettiği nokta. III. Mustafa Nuri PaĢa. Nizâmı Cedid ne demektir? III. ÇavuĢbaĢı RâĢid Efendi. memleketin her tarafına yayılan derebeylik ve a'yânlar idaresiyle birinci vazifesini ve imzaladığı Küçük Kaynarca AndlaĢması ile de ikincisini yapamaz hale gelmiĢti. III. nr.

Nitekim konuyu daha sonra tekrar ele alan Ahmed Cevdet PaĢa. Selim. 5) Asker maaĢları düzenlenmiĢtir. nizâm-ı cedid nizâmının Ģer'an ve aklen gerekli olduğunu. BĠLĠNMEYEN OSMANLI 231 yıllarında yeni düzenlemeler olmak üzere gördüğümüz bir dizi ıslâhat yapılmıĢtır. Yeniçerilerin bütçesine dokunmamak üzere.2) Sadrazam Yusuf PaĢa'nın baĢını çektiği bir grup ise. 7) Yargı Islâhatı yapılmıĢtır. 10) Asâkir-i Mu'alleme Kanunu çıkarılmıĢtır. tamamen. 139. Meseleyi olduğu gibi aktaran muteber Osmanlı kaynaklarından özetleme yoluna gideceğiz. yeniçeri ocağının ıslâhının mümkün olmadığını. Ancak usullerde ayrılmaktadır. yeniçeriler gibi halkı rahatsız eden hallerinin görülmemesi ve asâkir-i Ģâhâne a-dıyla anılmaya baĢlanmaları. Bu üç görüĢten de anlaĢılacağı gibi. Gerçekten 1206 ve 1207 hicrî (ya-. Selim'in de Ģefkatinden dolayı bu rezilleri cezalandırmayarak sonunda canından olduğunu gayet açık anlatmaktadır137. ĠĢte nizâm-ı cedid deyince akla gelmesi gereken bunlardır. aradaki rekabeti iyice arttırmıĢtır. Halbuki olay. 3) Resmi elbiseler ve protokol kaideleri yeniden tanzim olunmuĢtur. bir irtica hareketi midir? III. askerî hukuk ve teĢkilât ile yani kanunnamelerdeki hükümlerle alakalıdır. evvela yeniçeriyi eğitmeyi amaçlamıĢ ise de. b) Avrupa'daki eğitimli askerler benzeri yeni bir ordu kurulacak (nizâm-ı cedid askeri) ve c) SavaĢ teknikleri ve askerî eğitim yeniden tanzim olunacak. Ancak uygulanmasında problemler çıkmıĢ ve III. bütün bir Osmanlı hukuk sistemine teĢmil ederek. Bu nizâm-ı cedid rüzgarı bununla da kalmamıĢtır. Yeni vergilerle zenginleĢtirilen bu hazinede 1212 senesi itibariyle 60.. yeni usul tâlim ve terbiyeye de yeniçerilerin rıza göstermek istemeyerek iĢi yokuĢa sürdükleri. Bu ıslâhat. Avrupa usulüne göre eğitimli asker yetiĢtirecek Nizâm-ı Cedid kurulmuĢtur. Selim. söz verdikleri halde buna yaklaĢmamıĢlardır. Osmanlı Devleti'nin esas kabul ettiği ġer'-i Ģerifden taviz manasına almak ve muhalif olanları irtica ile suçlamak. 2) Gemicilik mesleği teĢvik edilmesi için nizâmnâme yapılmıĢtır. "Eski köyde yeni âdet. III. Selim'in tahtına ve canına mal olmuĢtur. tarihi anlamamak demektir. Bunlardan bazıları Ģunlardır: 1) TaĢradan Ġstanbul'a olan göç yeniden düzenlenerek teftiĢi sıkı kurallara bağlanmıĢtır. Yani Avrupa usulü eğitimli askere Osmanlı Devleti acilen muhtaç durumdadır. ġubat 1793 yılında bütün lâyihaları özetleyerek bir Risâle'de toplatmıĢ ve temel olarak Ģu kararları almıĢtır: a) Mevcut asker nizâmı yeniden düzenlenecek. 3) Muhâsebe-i Evvel Hacı Ġbrahim Efendi ve Reisül-Küttâb Abdullah Berrî Efendilerin baĢını çektiği bir grup ise. 6) Bahriye Zabitleri Kanunu çıkarılmıĢtır. herkes bu düzenlemenin yapılmasında müttefiktir. Cumhuriyet döneminde kaleme alınan tarihlerin önemli bir kısmında Kabakçı Mustafa isyanı. Selim'in hal' edildiği Ġkinci Edirne Vak'asının asıl sebebi nedir? Üzülerek ifade edelim ki. Kabakçı Ġsyanı.000 kese toplanmıĢ ve bu da hem Nizâm-ı Cedid Askerinin çoğalmasına ve hem de yeniçerilerin gözlerine batmasına sebep olmuĢtur. ancak bunun için yeniçeri kanunlarının iptali yönüne gidilmesinin doğru olmadığını arzu etmiĢlerdir. askerin mutlaka tanzim edilmesini. rejim değiĢikliği demek değildir. öyle anlatıldığı gibi değildir. avâm-ı nâsın ondan . bu askerle Osmanlı Devleti'nin bir adım müsbet adım atmasının mümkün olmadığı herkesin kabul ettiği gerçeklerdir. 4) Yeniçeri ocağının ıslâhı için tedbirler alınmıĢtır. ikinci Ģıkkı esas almıĢ ve Osmanlı ordusunun tamamen Ģirazeden çıktığını bildiğinden dolayı. Günden güne baĢarılarının artması. tamamen yeni bir ordu tanzim edilerek ve Avrupa orduların-daki yeni eğitim metotları da esas alınarak mevcut sistemin değiĢmesini müdâfaa etmektedirler. Bunu. ancak hakikat-ı halden habersiz bir takım rezillerin bu askerlere dil uzattıklarını ve maalesef III. III. Nizâm-ı Cedid Islâhatından kasıt. Bu görüĢ ayrılıkları. Yeniçeri teĢkilâtının tamamen çalıĢmaz hale geldiği. 8) Topçu ve Arabacı Kanunları kabul edilmiĢtir. 9) Ġrâd-ı Cedid Hazinesi kurulmuĢtur. Bunun üzerine ġubat 1793'de Levend Çiftliğindeki Bostancı Ocağına bağlı olarak. aklı baĢında olan hiç kimse tarafından reddedilemezdi. sadece bir irtica hareketi olarak ele alınmaktadır. ne kadar yerinde olursa olsun. bunu Kaynarca AndlaĢması ile sonuçlanan son seferde yeniçeriler de itiraf etmiĢlerdir. Ġrâd-ı Cedid Hazinesi de bu maksatla tesis edilmiĢtir. Yoksa. düzeni değiĢtirmeyi.

sh. Halbuki yeni nizâmları uygulamak. 349 vd. c. c. 20. Bu lâyihalardaki ma'kul ve gayr-ı makul bütün teklifler. Nizâm-ı Cedid'in temelinde bir sakatlık bulunmaktadır. bu iĢi kendileri için menfaat kapısı görenler. ı gelen he'jtrî yanlıĢ t" ai . 171-183. Bunun üzerine Nizâm-ı Cedidin âĢıkı olan ulema ve devlet ricali kenara çekilirken. Nizâm-ı Cedid'i yürütüyor görünenler. fedâkârlık ve Ģahsî menfaatlerini ve rahatını terk ile mümkündür. Ankara 1988. Lale Devrindeki musiki sohbetleri. bu hareketi servet yığma vesilesi olarak görmüĢler. servet yığmaya ve bu malları hesapsızca harcamaya devam edince. Nizâm-ı Cedidci yeni zenginler "Ġstanbul zengin beldesidir. nizâm-ı cedid olmam" diyerek iĢi istismar etme fırsatı bulmuĢlardır. sh. Bunlara Osmanlı tarihçileri saltanatın atabekleri demektedirler. Kâğıthane gezileri ve helva sohbetleri gittikçe artar hale gelmiĢtir. 2. Selim'i. c. 175-189. itiraz edilen Avrupa usulü giyim ve hatta tranpet çalm anın dahi dinen caiz olduğunu açıklayarak bunları susturmuĢlar. aleyhteki telkinlerin tesiriyle. sayı 14-15(1940). Târih. Memleket içte ve dıĢta isyanlar ve harplerle kavrulurken. ĠhtiĢam ve sefâhet çoğalınca. devletin hazinesini boĢaltmaktan baĢka bir iĢe yaramayan yeniçeri güruhu. Selim'e benzetir hale gelmiĢtir. c. 268-269. dirayetli insanlar da bulunsa da. Bonneval'in Osmanlı Bahriyesine Dair Raporu. Yılmaz. Bunların içinde her ne kadar Sır Kâtibi Ahmed Efendi gibi. Enver Zıya. "Osmanlı Tarihine Dair Vesikalar.I 137 Asım Tarihi. c. Nizâm-ı Cedidciler ise gündüz yârân sohbetine çevirdikleri Bâb-ı Âli'ye ve geceleri de kayıklarla mehtaba çıkar olmuĢlar.Nizâm-ı Cedid Hakkında Vesikalar. Osmanlı Devleti Tarihi. Osmanlı Tarihi. 26-31. BaĢlangıçta çok güzel bir Ģekilde ulemâ ve devlet ricalinden bu konuda lâyihalar istenmiĢtir. VIII. II. Nizâm-ı Cedidci olarak görünmeye baĢlamıĢlardır. sh.Osmanlı Devleti'nin Durumuna Dair Rapor". Cevdet PaĢa. c. 1. Peki iĢin bu raddeye gelmesinin asıl sebepleri nelerdir? Bunun bazı tarihçiler tarafından görülmek istenmeyen dört önemli sebebi vardır: Birincisi. 438-453. neticede Nizâm-ı Cedid adına toplanan paralarla. ĠĢte baĢlangıçta Nizâm-ı Cedid'in lehinde olanlar. hem nizâm-ı cedidin ve hem de yeni vergilerin aleyhinde konuĢmaya baĢlamıĢlardır. Halk. 113. "Moskof olurum. 55-76. sh. devir dönmeye baĢlamıĢtır. Bunu fırsat bilen saray hizmetlileri. 464-467. Nizâm-ı Cedid askerleri belli bir meblağa ulaĢınca. Öztuna. Belleten c. iĢi yürüten saltanat atabeklerinin aleyhine geçmiĢlerdir. halktan haksız yere bol bol paralar toplayarak sefih bir hayat için harcama manasına alınır Ģekilde anlaĢılmaya baĢlanmıĢtır. saltanatın atabekleri denilen III. Bu arada nizâm-ı cedid sebebiyle ikbal ve itibar sahibi olan insanları kıskananlar da boĢ durmamıĢlardır. yakınları da bu fırsatı değerlendirince. " devlet na • Bu!/ ::i ssndan ve "t Selirr v zumsj baĢlacia' i. Ġstanbul'daki devlet adamları da ikiye ayrılmıĢlardır. PadiĢahın mahrem olan yakınları ve müĢavirlerinin ve hatta saray personelinin eline ve diline düĢmüĢtür. Ġstanbul'da görülmedik tarzda villalar ve yalılar yaptırmıĢlar. tam bir baĢıbozukluk içinde halkın içine karıĢmıĢlar. sh. Bu sebeple halka mal olamamıĢtır. Sultân Selim de yakınlarına fazla itimad ederek devletin ruhu mesabesinde olan devlet sırlarını bu yakınlarına sohbetlerde fâĢ etmeye baĢlamıĢtır. bir takım hayır ve Ģerri birbirinden ayıramayan. devletin en yüksek tepesindeki insanlar da nasibini almıĢtır. Selim'in yakınları. artık nizâm-ı cedid. meĢveretle değerlendirilip neticeye gidilecek yerde. V. Karal. Karal. Nizâm-ı Cedid taraftarları ve yeniçeri taraftarları. Enver Ziya. 187-253. yeni vergilerle bunalan halk geçim derdine düĢünce. 232 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEK' nefreti bu âlemin bir eski âdetidir" kuralınca. I. IV. III. Nizâm-ı Cedidi teĢvik eden devlet adamları servet yığmaya devam ettikleri gibi. bu yeni sisteme Ģer'-i cedid ve kâfirleri taklid nazarıyla bakarak. sh. 125. fakirler ve r ve halk I atabeklerine j mamak gittin ġahviM» Z'KT. sh. Halbuki ilim ve hakikat ehli olanlar. 279-280. Bu eğlenceden sadece gençler değil. devlet ve millet gayreti gözetmeyen bazı cahiller. gayr-i müslimlere teĢebbüh ile onlardaki ilim ve fennin alınmasını birbirinden ayırmıĢlardır. 107-109.. rüĢvet kapıları sonuna kadar açılmıĢ. V.

Ġkincisi. Sefâhet ve ihtiĢamda haddi aĢtılar. hiçbir zaman tasvip edilemeyecek olan bu çirkin olayları meydana getirmiĢlerdir. Boğaz Nâzın Mahmûd Râif (Ġngiliz Mahmûd diye meĢhurdur) PaĢa'yı parçalayan isyancılar. ġehzade Mustafa. Köse Musa'nın Nizâm-ı Cedid birliklerini hileyle durdurmasından da yararla-narak. güzel projeleri kendilerine vesile ederek servetlerini arttıran ve bunu gayr-i meĢru yollarla yemeyi âdet haline getiren bir grup. Bu ikisinin fitne ateĢini alevlendirmesiyle ayaklanan yeniçeri yamakları. Yakınları ne derse yapan ve fikrinde sebat etmeyen bir Ģahsiyete sahipti. Selim'in güvendiği yakınları ve müĢavirleri. devleti istila edercesine. Selim'in Nizâm-ı Cedid'i. Bütün bunların etkisiyle. Osmanlı Devleti'nin kuvvetli olmasını istemeyen Fransız Elçisi Sabastiyani. III. Selim kimseyi incitmek istemeyen ve yeri gelince azl ve ceza kurumlarını iĢletemeyen bir yaratılıĢta idi. Böylece kamuoyunu III. ötekiler de Avrupa'dan gelen her Ģeyi reddettiklerinden dolayı karĢı tarafı taassupla suçlar oldular. Temmuz 1808'de III. Selim de tahttan indirilmiĢti. Dördüncüsü. 234 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYEN OSMANLI Netice olarak. saltanata fazlaca haris olduğundan. Kadı Abdurrahman PaĢa komutasındaki Nizâm-ı Cedid ordusunun geri dönmesi ve bu isyancıların istediklerini elde etmeleri. Her ikisi de yanlıĢ bir yola girdiler. Selim'in aleyhine çevirdiler.ne. Mustafa'nın tahrikleriyle. hedefe PadiĢah da girmiĢtir. III. lect PaĢa 5 larınj ı M cılarınl din azil Devlet'* Cedid a ve I1 ısyanc na»: Ces-: ı BĠLĠNMEYEN OSMANLI 233 ler ve müflisler buradan ayrılsın" demeye baĢlayınca. bazı menfaat gruplarının lehine ve ama devlet ile milletin aleyhine . BeĢincisi. devlet ricalinin ve halkın itimadını kaybetmiĢtir. Selim. Bir gün sonra III. Nizâm-ı Cedidcileri tahkir ve tekfir ettikleri halde. hem meĢru-gayr-i meĢru demeden tam bir Frenk hayatı yaĢamaya baĢlamıĢlar ve hem de hakir gördükleri halkı yeni yeni vergilerle periĢan etmiĢlerdir. Selim Ģehid edildi. Bütün bu sebeplerle muhalif grup iyice cesaretlenerek ve baĢta Sadrazam Ġsmail PaĢa olmak üzere küskün devlet adamlarını. cezalandırılmayınca tam manasıyla Ģımardılar ve azıttılar. Bu sırada III. akıllı devlet adamları ve halk Nizâm -ı Cedid'in aleyhine geçmiĢlerdir.isyanı her tarafa yaymıĢlardı. saltanatın aleyhine her türlü dedikodu yapılıyordu. yeniçerileri Nizâm-ı Cedid aleyhine kıĢkırtmaya baĢladı. Mücâzât ve mükâfat gibi devlet terazisinin birini ihmal. âlimler. iyilik gördüğü III. Artık hem Rumeli'ye doğru sefere çıkan ordu içinde ve hem de Ġstanbul'daki kahve köĢelerinde. medeniyetin gereği olan Ģeyleri aĢarak. III. Topal ve riyakâr olan Atâullah Efendi'yi meĢihata getirmekle kalmamıĢ ve müfsid birisi olan Köse Musa PaĢa'yı da sadâret kaymakamlığına getirmiĢ. Lüzumlu lüzumsuz her konuda Avrupa mukallidi olmaya baĢladılar. Yeniçeriler. Sonra da IV. yeniçeri güruhu eğitimli askerlerin günden güne artmasından ve itibar kazanmasından dolayı. Bu sırada nizâm-ı cedidin azılı düĢmanı olan Topal Atâullah Efendi ġeyhülislâmlık makamına geldi. Bunu fırsat bilen bazı geri kafalılar da. isyana baĢlamıĢlardı. a'yânları ve Ġstanbul'daki yeniçerileri yanlarına alarak Ġkinci Edirne Vak'asının meydana gelmesine sebep oldular. ġah vâkıf gerekdir ahvâle * Vükelâya kal ursa vay hâle Zikredilen sebeplerden dolayı. Bu isyanı durdurmak isteyen III. Maalesef olanlar. ikbalden dolayı ne yapacaklarını ĢaĢırdılar. Selim'e karĢı tavır aldı ve yukarıdaki sebepleri çok iyi kullanmaya baĢladı. güzel bir baĢlangıçtır. Selim ve çevresi ise. halka ve devlete ait her bilgiyi bunların vasıtası olmadan alamamak gibi büyük hatası de eklenince. Selim. onları daha da azdırdı (1807). III. Kastamonulu Kabakçı Mustafa adındaki bir neferi baĢlarına geçirerek. fayda sağlamamıĢtı. avam onları tekfir eder. diğerini de tehlikeye atacağının farkında değildi. alafranga adıyla çok lüzumsuz Ģeylere sarılır oldular. Buna PadiĢah'ın yakınındaki saltanat atabeklerine güvenerek. Nizâm-ı Cedid. baĢta kendi sadrazamı olmak üzere. Atâullah Efendi ve Köse Musa'nın tahrikleriyle ilga etmesi de. Üçüncüsü. AvrupalılaĢma adı altında. her türlü iftirayı yapar bir hale geldiler. Bu aĢırılıklarından dolayı.

c. sh. Öztuna. VIII. Peygamber zamanındaki safiyetine kavuĢturmak olduğunu iddia etmektedirler. Müslüman denilenlerin müĢrik olduklarını. 140. Selim'in bizzat Nizâm-ı Cedid askerinin baĢına geçip de âsileri te'dip ile devleti esasından ıslah ve tanzim etmesi mümkün iken. c. Ġsmail Hakkı. I. IV. V. Belleten. Her konuda cahil ve bedevî olan Necid Arapları. Arabistan de Basra veya I du. O halde AvrupalılaĢmak diyerek Nizâm-ı Cedide körü körüne karĢı çıkmak da. Bilindiği gibi. 473-475. Netâlc'ül-Vukû'ât. ( ların baĢında yordu. kendi içlerinden çıkmıĢ ve ġam ile Kahire gibi ilim merkezlerinde tahsil görmüĢ olan bu âlime önce iyi bir nazarla bakmadılar. adak ve tasadduk ve benzeri yollarla türbelere hürmet edenler hep müĢriktir. Karal. Ġbn-i TeymyyeJ peygamberler ve ev binde bulunmanın a olarak. asıl itibariyle Necid ahalisinden ve Hanbeli mezhebinin âlimlerinden olan Muhammed bin Abdülvehhâb'dır. inceleyerek ciddiyetinin Vehhâbi han diyor. ama teı çevreye akınlar il lenin ciddiyetini J deleleri . sh. Necid ġeyhi diye bilinen Muhammed bin Abdülvehhâb. c. c. UzunçarĢılı. 600 seneden beri insanların dalalette kaldığını. Tarih. sh. Mezhebine uyduğu takdirde büyük bir saltanata kavuĢacağını ifade ederek ve kızını da ona vererek. Müseylemet'ül-Kezzâb'ın memleketi olan Yemâme'ye bağlı olan Ayniyye'de 1143/1730 yılından itibaren kendi mezhebini yaymaya baĢladı. Osmanlı Devleti'nde ortaya çıkan ve hâlâ devam eden Vehhâbî hareketinin aslı ve esası nedir? Nasıl siyasî bir harekete dönüĢmüĢtür? Bilindiği gibi. taassup diyerek Nizâm-ı Cedidcilerin yaptıkları gayr-i meĢru iĢleri tasvip etmek ve bu hareketi sadece bir irtica hareketi olarak takdim etmek de yanlıĢtır138. Mustafa Nuri PaĢa. 599-604. 77-85. bu sebeple malları ve kanlarının helal olduğunu ve isyan edilmesi gerektiğini söylemeye baĢladı. 186-230 (Meseleyi bütün yönleriyle anlatmaktadır. Buna karĢı ehl-i sünnet âlimleri de cevap ve reddiye mahiyetinde eserler kaleme almıĢlardır. 253-261. vs derek halkı ¦ Suûd'un da Vehhâbf* ne gelmiĢtir. Bunlar. 1766'da 39 yıldır Osmanlı Devleti'nin tayin ettiği Necid Emîri ve Der'iyye ġeyhi Muhammed bin Suûd'a müracaat etti.olmuĢtur. yerli em?*! HâĢimiler neslı«ta| Osmanlı Devlet! ve vicdan hı. kabir ziya dilemenin asla cJ/ZJ tazim konusun ifrat etmiĢlerdir. Hatta tasvip edenlerin yanında. Vehhâbîlerin temel inançları Ģöyledir: Allah'a doğrudan doğruya ibâdet etmek farzdır. XXIX. UzunçarĢıh. Vehhâbîller kendilerine Selefiye adını vermekte ve hedeflerinin Ġslâmı Hz. Muhammed bin Abdülvehhâb. Vehhâbîlerin ketfk uzaklaĢan ve ifrata p fetvalarıdır. Tamamen tek taraflı olarak anlatılan Ģekli için bkz. sayı 116(1965). sh. çevreye tebliğ için mektuplar da göndermiĢtir. Bu mezhebin kurucusu. I ĠĢte Necid ġeyttJ Ġbn-i Teymiyye Ġle I gerektiren Ģeyler ı tekfir etmeyenleri de I geçen Ġslâm davranmakla suç! Müseylimet'ül-Kenfcf Necid ġeyhi. sh. Emir'i kandırdı. 41-43. III. Buna göre enbiya ve evliyanın birinden manen yardım talep edenler. Enver Zıya. "Kabakçı Vak'asına Dair Bir Mektup". bunca emekler sarf edilerek meydana getirilen Nizâm-ı Cedid bir anda mahv edildi. "Kabakçı Mustafa Ġsyanına Dair YazılmıĢ Bir Tarihçe". dolayısıyla bu konuda bir Ģeyi vesile kabul etmek caiz değildir (tevhid esası). maalesef nezâket ve yumuĢaklığı tercih etmesiyle ve karĢılıklı hatalarla. Osmanlı Tarihi. Müseylemet'ülKezzâb nazarıyla bakanlar da çıktı. sh. 138 Cevdet PaĢa. bu görüĢlerini müdâfaa için kitaplar kaleme aldığı gibi. c. Osmanlı Devleti Tarihi.

1805-1812 yılları arasında 7 yıl Medine'ye ve 1806-1813 yılları arasında ise 7 yıl Mekke'ye hâkim oldu. bazı meselelerde itidal yolundan uzaklaĢan ve ifrata giden Ġbn-i Teymiyye ve onun talebesi Ġbn'ül-Kayyım'ın bazı fetvalarıdır. Kendisinin müctehid-i mutlak olduğunu iddia eden ve Müseylimet'ül-Kezzâb ile yapılan harpte Ģehid düĢen sahabelerin kabirlerini yıktıran Necid ġeyhi. Zira tam bir din ve vicdan hürriyeti vardı. Vehhâbi hareketiII 236 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEY . 1803 yılında Hicaz'a girdiler. Osmanlı Devleti. Hatta 1798 yılında ġerif Gâlib ile Abdülaziz arasında hac için bir andlaĢma yapıldı. i da. kabir ziyaretinin aleyhinde Ģiddetli fetvalar verdiği gibi. kısa bir zaman sonra Mekke'yi geri aldıysa da. sahabelerden nicelerini da hatalı davranmakla suçlamıĢtır. tamamen HâĢimîler neslinden gelen ve ġerîf denilen idareciler tarafından yönetiliyordu. kabirlerde kurban kesmenin ve ehl-i kuburdan manen yardım dilemenin asla caiz olmadığını ısrarla ve sert bir üslupla anlatmıĢtır. durumun ciddiyetinin farkında değildi. Ġbn-i Teymiyye. Osmanlı Devleti zamanında asıl Arabistan. Osmanlı Devleti. ĠĢte Necid ġeyhi Muhammed bin Abdülvehhâb. Kasım 1803'de Abdülaziz vefat etti ve yerine 1787'den beri babasına vekâleten Vehhâbilerin reisi olan oğlu Su'ud bin Es-Su'ûd geçti. durum değiĢti ve Vehhâbiler Arabistan'da müstakil bir hükümet tesis etmeye muvaffak oldular. bu tasallut Ġl Kasım i Vehhâblle kümeti ile. Bilindiği gibi. Maalesef gittikçe güçlenen hükümeti ile. Kısaca türbelere tazim konusunda halkın ifratına karĢılık. üstadına tabi olarak. Hatta kazaskerlik makamına gelmiĢ bazı âlimler dahi. Önce hac için izin istediler. Hicaz Beylerbeyi ġerif PaĢa. Mekke ġeriflerinin mesela ġerif Gâlib'in karĢı mücadeleleri muvakkat tedbirlerdi. peygamberler ve evliya kabirlerinde namaz kılmanın ve bunlardan manevi yardım talebinde bulunmanın asla caiz olmadığını müdâfaa etmiĢtir. Ġbn-i Teymiyye ve Ġbn'ül-Kayyım da ifrat etmiĢlerdir. Arada sırada Vehhâbilerin çevreye akınlar düzenlemesi ve hatta Fas Hâkiminin onlarla akraba olması dahi meselenin ciddiyetini gösterememiĢti. Tâif'i ve Mekke'yi ele geçirdiler. bu konularda iyice yolunu ĢaĢırarak Ġbn-i Teymiyye ile Ġbn'ül-Kayyım'ın Ģer'an yasaktır dedikleri fiilleri.için bir andlaĢm^ düzenlediği Abdülazlz bin I hükümet tes/sâ ele geçirdiler. Mekke ise. Temmuz 1805 tarihinde. ġerif Gâlib'in 1790. Nihayet Emir Muhammed'in yerine Abdülaziz bin Suud geçince. Göz göre göre tehlike geliyorum diyor. 7 yıl Mekke'mi BĠLĠNMEYEN OSMANLI 235 Vehhâbilerin kendilerine kaynak aldıkları görüĢler. Vehhâbîlik hem dinî ve hem de siyasî bir hareket haline gelmiĢtir. Hatta bu fiilleri Ģirk kabul edecek kadar ileri gitmiĢlerdir. ancak Mekke âlimleri durumlarını inceleyerek bâtıl itikâdlarından dolayı bunlara izin vermedi. tamamen küfrü gerektiren Ģeyler olarak takdim ve ilan etmeye baĢlamıĢtır. asırlardır gelip geçen Ġslâm âlimlerini dalâletle suçlamakla kalmamıĢ. Bu Necid ġeyhi. Ġbn-i Kayyım da. bu tasallut Ġslâm âleminde onların tanınmasına sebep oldu. ama tedbir almak kimsenin aklından geçmiyordu. vatandaĢtan alınan zekât dıĢındaki vergilerin de caiz olmadığını iddia e-derek halkı yanına çekmeyi planlamıĢtır. 1795 ve 1798 yılında Vehhâbiler üzerine düzenlediği hareketler ciddi bir netice vermedi. kabir ziyaretinin. Arabistan'ın batı kesimini Cidde'de oturan Osmanlı beylerbeyisi ve doğu kesimini de Basra veya Bağdad beylerbeyisi ve bir zamanlar da Lahsâ beylerbeyisi idare ediyordu. Hatta bu fiilleri iĢleyenleri tekfir etmeyenleri de kâfir ilan etmeye baĢlamıĢlardır. baĢlangıçta Vehhâbi hareketine tepki göstermedi. Bunlar. Artık 1745 yılında Necid Emiri Muhammed bin Suûd'un da Vehhâbî olmasıyla. yerli emir ve Ģeyhleri sadece koordine etmekteydiler. Osmanlı Devleti. Vehhâbi hareketinin mahiyetini anlamakta âciz idiler. yerli hanedanlar ve bunların baĢında bulunan Ģeyh veya emîr denilen mahalli idareciler tarafından idare ediliyordu.

hemen karĢı planını uyguladı ve III.! sadece o ve deı gelen C Alemdlrl Sekbân-ı Efendi Ġter j ntv Selim'ing Mahmûdl bite. VIII. 470-471. ġeyhülislâm Atâullah Efendi ve Sadâret Kaymakamı Musa PaĢa'nın isteklerine göre devleti yönetmeye baĢladı. Emîne II. IV. Mahmûd ise. 3. Selim ile II. II. Selim'i Ģehid ettiler.7. MBĠLĠNMEYEN OSMANLI 237 Sultân isminde bir tek kızı vardı ve o da hemen vefat etmiĢtir140. Nizâm-ı Cedid aleyhinde olanların yanında göründü ve 29 Mayıs 1807'de Osmanlı tahtına çıktı.1808 tarihinde Osmanlı tahtına sıkıntılı bir Ģekilde oturdu. Bu arada Nizâm-ı Cedidcilerin bir kısmı öldürülmüĢ ve bir kısmı ise Rusçuk A'yânlarından vezir Alemdar Mustafa PaĢa'ya sığınmıĢlardı (Galip. Râmiz. foğludur.SULTÂN IV. yaptığı ıslâhatlarla ve özellikle de Osmanlı Devleti'nin yüzünü batıya çevirmekle meĢhurdur. sh. Nizâm-ı Cedidin gayr-i meĢru olduğunu ve PadiĢahın asla yeniçerilere müdahale etmemesi gerektiğini ihtiva eden taahhüdnâme mahiyetinde bir hücceti. Mahmûd. Hep iyilik gördüğü amca-zâdesi III. Ġlk olarak ihtilâlcilerin arzularını yerine getirdi ve Kabakçı Mustafa.ġevk-i Nûr BaĢ Kadın Efendi. saf. 28.SULTÂN II. Mustafa. l\ III. Mahmûd'un öldürülmesi için talimat verdi. 2 gün sonra vasıfsız bir ġeyhülislâm olan Atâullah Efendi azl edildi ve ekibi de tasfiye edildi. sh. Selim'e karĢı vefalı davranamadı. Behîç ve Tahsin Beylerden oluĢan bu ekibe Rusçuk Yârânı denmektedir). Harem hüddâmınm yardımı ile kurtarıldı ve Alemdâr'ın desteğiyle kendisine bî'at olundu. PadiĢah Alemdâr'a teĢekkür ediyor ve Tuna Beylerini boĢ bırakmayarak dönmesini arzuluyordu. 1831 yılında bu sefer kendisi isyan etti. Bazı tarihçiler onu Kanuni'den sonra en büyük padiĢah olarak vasıflandırırken. Temmuz 1808'de Ġstanbul'a gelen Alemdar. c. MUSTAFA DEVRĠ Sultân is (YENĠL! 142. Ġhtilâlciler. bazıları da batılılaĢma yolundaki . II. yolda iken Kabakçı Mustafa'yı katletmiĢti ve bu sebeple de Davud PaĢa Sarayı'nda PadiĢah tarafından karĢılandı. Ancak bunu dinlemeyen Alemdar. IV. Mustafa. Kabakçı Mustafa baĢta olmak üzere. Tarih. Amca-zâdesi III. musiki ve devlet adamlarıyla münasebetler konusunda epeyce ders almıĢtı. Mahmûd'un Ģahsiyeti. Mustafa. Alemdar buna yaklaĢmadı. XXIX. kültürü zayıf ve saltanata karĢı haris bir insandı. Refik. Rusçuk Yârânı-na burada PadiĢahı tevkif etmesini tavsiye ettilerse de.ni tasfiyeye söz veren Mehmed Ali Ağa'yı Mehmed Ali PaĢa sıfatıyla Mısır'a beylerbeyi olarak tayin etti. -i yenicenle 139 Cevdet PaĢa. XXX. Öztuna. PadiĢahın Hatt-ı Hümâyûnu ile birlikte elde ettiler (Rebiülevvel 1222/1807).4. Dünya SavaĢında. ihtilâlcileri tasfiye gayesiyle Alemdar Mustafa PaĢa'yı ordusuyla beraber Ġstanbul'a davet etti.Peyk-i Dil Dördüncü Kadın Efendi.Dil-pezîr Ġkinci Kadın Efendi. 2. Adlî mahlası ile Ģiirler yazan ve Mayıs 1813'den itibaren Gazi unvanını kullanan II. Ġhtilâlcilerin baskısından bıkan IV. Abdülhamid'in AyĢe Sîneperver Valide Sultân'dan doğan büyük oğludur. 1. dairesini basarak III. ailesi ve zamanındaki mühim olaylar hakkında kısa bilgiler verir misiniz? II. I. Mustafa. I. Mahmûd. Osmanlı Devleti Tarihi.Seyyare Üçüncü Kadın Efendi. 141. KADIN EFENDĠLERĠ: 1. MAHMUD DEVRĠ (YENĠLEġME=TECEDDÜD VE AVRUPAYI TAKLĠT DEVRĠ) 142. Ģahsiyeti. Selir-epeyce c unvanım 4 yüzünü I padiĢah ı büslerlnı hayrfyea Birinci i bulunduğu «| cezalandın1"!?! gerekli ısfcsj idareyi del alındı ve Wl Mustafa Pî)<*| de Sen«R& imzalandı. manii I II. arkasından Topkapı Sarayına geldi. adı geçen Suu-dîlerin torunlarının ipleri ele almasıyla Suudi Arabistan Hükümetinin resmî mezhebi oldu139. Selim'in tekrar tahta çıkarılacağını anlayan IV. 28 Temmuz 1808'de Bâb-ı Âli'yi basarak sadrazamdan mührü aldı. c. I. Abdülhamid'in NakĢ-ı Dil Valide Sultân'dan dünyaya gelen küçük oğludur. Maalesef bu talimatı alan Enderûnlular. 282-325. Hal' edileceğini ve III. ailesi ve zamanındaki önemli olaylar hakkında özet bilgi verir misiniz? IV. ih. Kısaca basit bir fikir hareketi olarak baĢlayan Vehhâbilik. Selim'den devlet idaresi. Mustafa. Oğlu Ġbrahim PaĢa'nın 1830'da Der'iyye'yi iĢgal etmesi ile Vehhâbi meselesini halleden Mehmed Ali PaĢa.

1807) Osmanlı ile mütâreke imzalayan Rusya. sh. önce geri çekildi. . Temmuz 1809'da Sadrazam Yusuf Ziyâeddin PaĢa komutasındaki Osmanlı ordusuna yenilen Rus ordusu. Selim'in Ģahadetine sebep olan canilerin cezalandırılması ve ikincisi de devletin içine düĢtüğü sıkıntıdan kurtulabilmesi için gerekli ıslâhatın yapılması. Neticede ulemânın tavassutu ile 18 Kasım 1808'de sekbân-ı cedid lağvedildi ve kısmî tavizlerle isyan bastırıldı. sh. IX. iĢi azıttı ve Topkapı Sarayı'na hücum ettiler. Ağustos 1810'da Varna'yı almak istediler. IV. sh. kendi adamları dıĢında savunmaya yardım gelmeyince. Bunu. V. Mahmûd ona güveniyordu. Osmanlı Tarihi. Rusçuk Yârânı denilen ekibin elemanlarını ö-nemli makamlara getirmiĢti. Kasım 1808'de yeniçeriler sarayını bastılar. Ocak 1822'de Yunanistan'ı kurduklarını ilan ettiler. iç karıĢıklıkları fırsat bilerek. Osmanlı Devleti.1812 tarihinde Ruslarla BükreĢ Muahedesini imzaladı. Alemdar Mustafa PaĢa'nın arzusuyla Ekim 1808'de Nizâm-ı Cedid'i ihya manasına gelen Sekbân-ı Cedid askerinin kurulması takip etti ve baĢına da Rusçuk Yaranından Behîc Efendi Umûr-ı Cihâdiye Nâzın olarak tayin edildi. güvenilmeyen kiĢiliğinden dolayı menfi cevap veren Osmanlı Devleti.5. Fener Patrikhanesinin Orta Kapısı önünde Nisan 1821 tarihinde idam etti. Kısaca Anadolu Beylikleri haline gelen Osmanlı Devleti. Tarih. Ulemâ sınıfı. Mora'yı ele geçirdiler. baĢarılı olamayıp geri çekildiler. Ancak Rusya'nın desteğini arkasına alan Rumlar. Selim'in Ģahadetine engel olamadığı için çevresi tarafından tenkit ediliyor idiyse de. Napolyon Bonapart'ın ısrarla Rusların iĢini bitirelim teklifine. Yeniçeri yine beceriksizliğini ortaya koymuĢtu. III. Buna göre her yerde devletin kanunları ve emirleri geçerli olacak. bazı çiğ hareketleri sebebiyle aleyhine geçtiler. Cevdet PaĢa. Alemdar Mustafa PaĢa'ya olan güvenleri sebebiyle umumi bir meĢveret meclisi toplandı. Hadise karıĢınca. Bunun üzerine 4000 kiĢilik sekbân-ı cedid askeri yanında donanmay-ı hümâyûna bağlı gemilerden Yeniçeri Ağasının bulunduğu yere toplar atılarak saltanat muhafaza edilmeye çalıĢıldı ve hatta Süleymaniye Camiinin bir minaresi yara aldı.Ģekilde kalmıĢ teĢebbüslerinde dolayı tenkit etmektedirler. c. II. 191-208. c. Mustafa da boğduruldu (Ka140 Asım Tarihi. sh. kendini hapsetti ve cephanenin bulunduğu binayı tabancasıyla ateĢe vererek Ģehid oldu. c. Mustafa zamanında (25. BükreĢ çevresinde bir Sırp Prensliği kurdurulmasını kabul ettirmekle asıl tavizini almıĢtı. vergiler sadece devlet hazinesinde toplanacak. II. sh. ĠĢin arkasında 1814'de gizli olarak Odesa'da kurulan Ethniki Hetaria ve Fener Patriği Gregorios ile Fener Beyleri vardı. Sadrazam Alemdar Mustafa PaĢa. 84-88. usul ve âdâb bilmediğinden dolayı. Mahmûd'un saltanat yıllarını. 230-456. ġeyhülislâmın fetvası alınarak IV. yeniden büyük devlet olmaya söz veriyordu (Eylül 1808). 28. Uluçay. Ġsyan eden yeniçeriler. Karal. PadiĢahların Kadınları ve Kızları. devlete itaat eder hale getirme meselesi ele alındı ve davet edilince askerleriyle Ġstanbul'a gelen a'yân ve derebeylerinin. devlet namına asker toplanacak ve ancak a'yân ve derebeylerin haklarına da müdahale edilmeyecekti. Önce devletin eyaletlerdeki elini gevĢetmesinden dolayı idareyi ele alan derebeyler ve a'yânları. Tohumları daha önceleri atılan bu ihtilâl neticesinde Yunanlılar.8. III. Romanya'yı iade eden Ruslar. ancak sonradan tecâvüzlerini sürdürerek Poti'ye kadar geldi. asırlarca Müslümanlar gibi hak ve hürriyetlerine riâyet ettiği Rumların böyle bir isyan çıkarmalarına ĢaĢırdı ve yüzlerce Müslümanın kanının akmasına yol açan bu hareketi tahrik eden Cihan Patriğini. 2-41. sh. II. Romanya'yı elde etmek ümidiyle Osmanlı Devleti'ne karĢı savaĢ ilan etti. 245 238 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYEN 05MMJ sim 1808). c. Sırpların muhtariyet elde etmesi. 2. Bu olay. vak'a-i hayriye adı verilen yeniçeri ocağının kaldırılıĢına göre iki safhaya ayırmak yerinde olur: Birinci Saltanat Safhası: Tahta çıktığında devletin halletmek mecburiyetinde bulunduğu iki mesele vardı: Birincisi. Ġyi niyetli ama kültürü zayıf olan bu devlet adamı. Haziran 1827'de Yunan Ġhtilâli bastırıldı.119. Neticede Sened-i Ġttifak adıyla devletin vükelâsıyla a'yân ve derebeyler arasında bir sened imzalandı. Yunan Ġhtilâlinin de çıkmasına sebep oldu. Öztuna. c. Fransa ile olan savaĢına rağmen. 34-42. VIII. Devletler ve Hanedanlar. baĢlarına Prens Mavrokordato'yu geçirerek. Patras BaĢpiskoposu Germanos'un liderliğinde 12 ġubat 1821'de Rum Ġsyanının yani Yunan Ġhtilâlinin baĢlamasına sebep oldu. Yeniçeri ise ona karĢı bileniyordu. Kavalalı Mehmed Ali PaĢa'nın oğlu Ġbrahim PaĢa'yı kuvvetleriyle yardıma göndermesi üzerine.

Osmanlı sadrazamı olarak devlete hâkim olmak istiyordu. Artık müstakil olan Eflak ve Boğdan. ġam. Ekim 1827 tarihli Akkerman Muahedesini imzalayarak Sırbistan ve Romanya'nın muhtariyetlerini biraz daha arttırıp tehlikeyi önlemeye çalıĢtı. Sadrazam ReĢîd Mehmed PaĢa komutasındaki Osmanlı ordusu üzerine geldiyse de. Rus harbine asker göndermeyen Mısır Beylerbeyisi Kavalalı Mehmed Ali PaĢa da. Mısır'ı gerçekten imar etmiĢ ve orada itibar kazanmıĢtı.i si milletlerarss :i| gibi davranan?. Bu arada düvel-i mu'azzama adı verilen Ġngiltere. Rus mağlubiyetinden yeni çıkan Osmanlı Devleti. Haleb ve Hatay'ı alarak Konya'ya kadar geldi (Kasım 1332). Fakat Ruslar. öl hedesi ile Un MehmedH AndlaĢmasi i Büyükelçisi« istediği sonıfl| Osmanlı ord ğindeydiveljl KADIN 8 Ġkinci Kadı BeĢinci Kadına BaĢ Kadın E Hâciye Hosii Ġkinci Kac Efendi. Haziran 1826'da yani II. Fransa ve Prusya müdahale ettiler. o da 10 harb gemisini boğaza gönderdi. Osmanlı Devleti'ni meĢgul etmek için yeterliydi. Fransa Cezayir'e Haziran 1830'da asker çıkardı ve Temmuz 1830'da Ģehri teslim aldı. Trablus. Sayda. 'M çekten imaret". Filistin'e kaçan fellâhları geri göndermeyen Sayda Valisi Abdullah PaĢa'nm tavrını sebep göstererek oğlu Ġbrahim PaĢa'yı Filistin'e gönderdi ve burayı iĢgal etti. Maalesef bu arada Fransa 1797'de Cezayir'den aldığı borcu ödemediği için 1827 yılında bölgeyi idare eden ve dayı denilen Osmanlı Beylerbeyi Ġzmirli Hüseyin PaĢa'nm Fransız Konsolosunu tokatlaması üzerine. sırasıyla Akka. aralarında Temmuz 1827 tarihli Londra Protokolünü imzalayarak Yunan meselesini kaĢımaya karar verdiler ve Osmanlı Devleti'ne otonom bir Yunan Prensliği için tazyik etmek üzere donanmalarıyla Ġyonya Denizine kadar geldiler. Temmuz 1833'de imzalanan Hünkâr Ġskelesi Muahedesi ile Rusya da bazı tavizler kopardı. PadiĢah. ġam.Hüsn-IĠ BĠLĠNMEYEN OSMANLI 239 iĢgal etmiĢ ve Kavalalı'nın oğlu Ġbrahim PaĢa Mora'dan ayrılmıĢtı. Bunu diğer ıslâhatlar takip etti. doğuda Ahıska'ya ve batıda ise Varna'ya kadar gelince durum tehlike arz etmeye baĢladı. Fransa ve Rusya.i ve Ġzmir'e vsi'i'I misini boğaza f düĢünmeye b dolu'dan çekilft Trablus. devletin içerdeki problemlerinden biri ortadan kalkmıĢ oldu. Sulh halinde oldukları bir devlete aniden yaptıkları Navarin Baskını ile Osmanlı Donanmasını hatırdılar (Ekim 1827). Osmanlı Devleti'nin eyâlet askerleri dıĢında düzenli bir ordusu kalmadığını gören Rusya durumdan istifade etmek istedi. diğer devletler de bu fırsatı nasıl değerlendirebileceklerini düĢünmeye baĢladılar. Haleb ve Adana).: kaldı ve bu «¦ lanan Eylül 1 Ruslara bırakı Osmanlı I lan ilk de 1913'de Yunanı* Maalesef 6y ı yılında bölgeyi ida Fransız Koni kardı ve Temmu! Devleti. ancak Osmanlı Devleti. Mehmed Ali isyanını kullanan Ġngiltere. ġubat 1833'de Kütahya'ya girdi ve Ġzmir'e vali tayin etmeye kalkıĢtı. sadrazam esir alınınca geri döndü ve Mısır meselesi milletlerarası bir problem olmaya baĢladı. Mehmed Ali PaĢa Anadolu'dan çekildi ve kendisine yedi Osmanlı eyâleti birden verildi (Mısır. Fransa'm sa'nın sömürgs'Ġ Rus harljid da. Ruslarla imzalanan Eylül 1829 tarihli Edirne Muahedesi ile de Tuna Deltası ve Kafkasya tamamen Ruslara bırakıldı. 1838'de Osmanlı Devleti ile yaptığı Ticâret AndlaĢması ile müthiĢ tavizler kopardı. Sırp ve Yunanistan prenslikleri. Yunanistan Osmanlı Devleti'nden ayrılan ilk devlet oldu. Ġbrahim PaĢa'yı sevinçle karĢıladı. Cidde. 12-2 14. Batıda Silistre'yi ve doğuda ise Erzurum'u teslim alan Ruslar. Artık Cezayir Fransa'nın sömürgesi oluyordu. Ağustos 1829'da Edirne'ye girdiler. Bunun üzerine Osmanlı Devleti Ağustos 1829 tarihinde Londra Muahedesini imzalamak mecburiyetinde kaldı ve bu andlaĢma ile bağımsız bir Yunanistan Prensliği kuruluyordu. ġam. Bunun üzerine duruma Ġngiltere. ĢımarmıĢtı. Mahmûd'un 17. ancak ordusuz olmasına rağmen Osmanlı Devleti Rusya'ya harb ilan etti (Nisan 1828). Fransa ve Ġngiltere'nin araya girmesiyle. Fransa'nın tehdidi üzerine donanmasını bile gönderemedi. Üç devlet de özür diledi.* yen Sayda Va»r tin'e gönderdi >:aj alarak Konya'ya« halk. Ġbrahim PaĢa. Ancak Fransa Eylül 1829'da Mora'yı iĢgal etmiĢ % *î< manii Devleti J^.Artık halk ve devlet nezdinde yeniçerinin sonu gelmiĢti. Osmanlı sanayiini engelleyen ve Osmanlı topraklarını Ġngiliz mallarına açık . Bu arada Sisam adasına da Aralık 1832'de otonom verildi ve 1913'de Yunanistan'a katılıncaya kadar bu statü devam etti. Çar'dan yardım istedi. Ġbrahim K Osmanlı ordua. II. Ġkinci Saltanat Safhası: Yeniçeri ocağı lağvedilip yerine Asâkir-i Mansûre-i Muhammediyye adıyla eğitimli ve düzenli bir askerî teĢkilât kurulunca. ĢımarmıĢtı. Mahmûd'un inkılâblarına kırgın olan halk. Tamamen Osmanlı Devleti'nin bir veziri gibi davranan ve halka zarar vermeyen Ġbrahim PaĢa. Saltanat yılında Vak'a-i Hayriye adıyla yeniçeri ocağı lağv edildi.

V.Ayn-i ġah Sultân.Cemîle Sultân141. baĢlıca a'yânların askerlerini alarak Ġstanbul'a gelmelerine vesile oldu. 2-374. Mesela Rumeli'de Sirozlu Ġsmail Bey. II. Alemdar Mustafa PaĢa. XI. Sadrazam Alemdar Mustafa PaĢa'nın kendisinin de a'yân olması ve bu konudaki samimiyeti. 2. bu andlaĢmadan istediği sonucu alamadı ve Mehmed Ali PaĢa 6 yıl sonra tekrar Nizip'e kadar geldi ve Osmanlı ordusunu yendi (Haziran 1839). 2-200 (1255'ye kadar). birkaç defa PadiĢah fermanını dinlememiĢ ve getirenleri azarlamıĢtı. c. Devletler ve Hanedanlar. Tek hedef. 22. 3-ġehzâde Abdülhamid. Tarih. 2) Her yerde kamu gelirleri Hazine adına toplanacak.AyĢe Sultân. 7-Hâciye HoĢ-yâr Ġkinci Kadın Efendi. sh. 9. Cevdet PaĢa.Âdile Sultân. 4) Bunlara muhalefet edilirse. uzun zamandır Osmanlı Devleti'nde eyâletlerle saltanat merkezi arasındaki idarî bağ tamamen zayıflamıĢ. 5. Mısır krizi devam ediyordu. 12. devlete itaatlerini temin etmek ve devletin emirlerinin her yerde geçerliliğini sağlamaktı.ġâh Sultân. 2-382. sh. Osmanlı Tarihi. c. Öztuna.Sâliha Sultân. Ġstanbul 1291.Zeyn-i Felek Hanımefendi. al. Nizâm-ı Cedid'in ilgasından sonra dağılan eğitimli askerlerden beĢ altı bin kiĢinin baĢı olarak Kâdî Abdurrahman PaĢa da davet edildi. gayet açık sözlü olarak ve biraz da patavatsızca bir açılıĢ konuĢması yaptı ve bu samimi konuĢması herkesçe takdir edildi.bir Pazar haline getiren bu andlaĢmanın mimarı. 2310. te'dibi için bütün a'yân ve hanedanlar da'vacı olabilecek.ÂĢûb-i Can Ġkinci Kadın Efendi. 23. 17-Lebrîz-Felek Hanımefefendi. 19. sh. 6) A'yân 141 Asım Tarihi.ġehzade Mehmed. ĠĢte bu a'yân ve derebeylerin itaat altına alınmaları için Ġstanbul'da umumi bir meĢveret yapılarak herkesin ittifakıyla gereken ıslâhatı yapmak ve devlete iĢlerlik kazandırmak üzere. 53-93. 8. 5.Pertev-niyâl (Nihâi) Valide Sultân. Neticede Ģu esasları taĢıyan bir sened-i ittifak hazırlanmasına karar verildi: 1) Her halükârda devletin emirlerine uyulacak. Alemdar PaĢa'ya güvenmeleri ve merkeze geldiklerinde tutuklanmamalarına olan inançları bu harekette mühim rol oynadı. 2-382.ġehzade Murad.Atiyye Sultân.Hüsn-i Melek Hanımefendi. sh.Hayriye Sultân. Tarih. 10. IV. c.ġehzade Bâyezid.Pervîz-felek Dördüncü Kadın Efendi. c. KADIN EFENDĠLERĠ: 1.Hamide Sultân.Mihrimah Sultân. II. sh. Ġstanbul 1302. IV. 2268. II.ġehzade Sultân Abdülmecid I. c. Mahmûd zamanında a'yân ile devlet erkânı arasında imzalanan Sened-i Ġttifak ne demektir? Anayasa hukuku açısından değeri nedir? Bilindiği gibi. Mustafa Nuri PaĢa. Nitekim Osmanlı Devleti. 2-214.Zer-nigâr Üçüncü Kadın Efendi. I. V. Ġkinci Ġkbal240 BĠLĠNMEYEN OSMANLI dir. c. Hatta Bilecik Derebeyi Kalyoncu Mustafa. 8. 2-184 (1255'e kadar) Karal. 6.Bezm-i Âlem Valide Sultân. I. Üçüncü Ġkbal. 87-167. Abdülmecid'in annesi ve Ġkinci Kadınefendi. Ġstanbul 1293. 3) Sadece ve sadece Devlet adına asker toplanabilecek. 12. sh. 20. 14. XII. 191-208.Fatma BaĢ Kadın Efendi. büyük bir eyâlette bağımsız bir hükümet gibi davranmakta ve bu bölgelerde Osmanlı Devleti'nin emirleri geçerli olmamaktaydı. 15. 13. 17.120-138. Bu bozgun sırasında II. 4. Mahmûd ölüm döĢe-ğindeydi ve 7 gün sonra Temmuz 1839'da vefat eyledi. Londra Büyükelçisi olan Mustafa ReĢid PaĢa idi. c. c. III.Münîre Sultân. c.Fatma Sultân. sh. 143. Buna karĢılık a'yân ve derebeylerinin de emin olmaları gerekiyor ve devletten taahhüt istiyorlardı. ĠKBALLERĠ: 14. 2-420. 15-RâbPa Sultân. 2. X. 3Hâciye Pertev-Piyâle Nev-fidân BaĢ Kadın Efendi. sh. c. 4.Zeyneb Sultân. Sultân Abdülaziz'in annesi ve BeĢinci Kadın Efendi.Âlî-cenâb BaĢ Kadın Efendi. X. Netâyic'ül-Vukû'ât. BaĢ ikbal. Dördüncü Ġkbâl. yer yer ortaya çıkan a'yân ve derebeylerin kimi bir kazada. bütün a'yân ve hanedanlar devletin yanında yer alacak. .ġehzade Mehmed. c. Anadolu'da Bozok Mutasarrıfı Cabbar-zâde Süleyman Bey ve Saruhan Mutasarrıfı Karaosmanoğlu Ö-mer Ağa gibi a'yânlar. 6. sh. Ġstanbul 1292. 21. sh.Vuslat Üçüncü Kadın Efendi. 18.ġehzade Ahmed. c. IX. 10. 11.ġehzade Sultân Abdülaziz. sh. Bağımsızlık sevdasına düĢmüĢ bu a'yânların davet ile gelmeleri zor görünse de. kimi sancakta ve kimi de bir eyâlet çevresinde diledikleri gibi idareyi yürütür olmuĢlardı. PadiĢahların Kadınları ve Kızları. ÇOCUKLARI: 1. Ahmed Lütfi. 5) Ġsyan eden ocaklara karĢı. c. sh. Uluçay. sh. c. 7.Nurtâb Dördüncü Kadın Efendi. 16-Tiryâl Hanımefendi. Ebr-i Reftâr Ġkinci Kadın Efendi.' tır . 9.Misl-i Nâ-yâb Ġkinci Kadın Efendi. sh. Kalyoncu Mustafa dahil olmak üzere. sadrazamlık tarafından adı geçen a'yânlara ve benzerlerine da'vetnâmeler gönderildi. 16.ġehzade Nizâmeddin. 246-254. 2-332. 11.

Sadâret Kethüdası. Mahmûd devrinde yapılan köklü değiĢiklikler (1808-1839) nelerdir? Bakanlar Kurulu sistemi bu dönemde Avrupa'dan nasıl adapte e-dilmiĢtir? II.r ı. 400 senelik Osmanlı idarî teĢkilâtını Tanzimat'tan sonra kemalini bulacak olan yeni Ģekle sokmayı baĢarmıĢtır. II. merkezî teĢkilâtta Ģu önemli değiĢiklikleri yapmıĢtır: Merkezî teĢkilâtın çekirdeğini oluĢturan Divan-ı Hümayun'un bir Ģûra meclisi olma özelliğini kaybetmesinden dolayı meĢveret usulünü yeniden canlandırmak ve Divan-ı Hümayun'un daha önceleri ifa ettiği icra ve yargı görevini birbirinden ayırmak üzere iki önemli yüksek kurul teĢkil edilmiĢtir: Birincisi. Divan-ı Hümayun'un yasama yetkisini ve kazaî görevini ifa etmek üzere kurulan Meclis-i Ahkâm-ı Adliye'dir.• lerire ¦<"¦: BĠLĠNMEYEN OSMANLI 241 ve hanedanlara ittifakdaki bu Ģartlara aykırı davranmadıkları sürece taarruz ve müdâhele edilmeyecek. ancak bağımsızlığın tamamen kaybedilmesine göre daha az zararlı olan bir düzenlemedir142. Mahmut.I '. 5-' c E. Anadolu Beylerbeyi. ReisülKüttâb. c. Mahmut. V. uzun zamandır meydana gelen suiistimaller ile devlet bünyesinde açılan yaraların baĢka türlü tedavisine imkân bulunmuyordu. sh. Ancak Avrupa'yı kuru kuruya taklitten ibaret olan bu rüzgar. 332-339. IX. Sirozlu Ġsmail ve Çirmen Mutasarrıfı Mustafa gibi a'yân ve devlet ricalinin imzası bulunmaktaydı. Ġkincisi ise.s • Yi' s a. Bu meclis. Umûr-ı Bahriye Nâzın. Ġstanbul Kadısı. belki zayıflayan icra gücünü yeniden kuvvetlendirmek ve iĢlerlik kazandırmak üzere. cu * manii t tıktan s değiĢil Hüm dır. 242 BĠLĠNMEYEN OSMANLI BĠLĠNMEYEN OSMANÜ . Karal. ka. Divan-ı Hümayun'un adlî yönünü devam ettirmiĢtir. Cabbâr-zâde Süleyman. hiçbir Ģekilde anayasal bir belge değildir. 90-94.9. ĠL t la-olar. Defterdar. 144. etkili bazı millet temsilcileri ile devletin temsilcileri arasında yapılmıĢ bir kamu sözleĢmesi mahiyetindedir. Kazaskerler. 144. Lüzumlu görülen kanunları. [. adlî ve malî konularda gerekli düzenlemeleri yapma görevi bu meclise verilmiĢtir. 3-9. 1241/1826 yılında Yeniçeri Ocağını kapattıktan sonra kendisini daha güçlü hisseden II. Devletin idarî fonksiyonunu icra görevi tamamen bu müesseseye devredilmiĢtir. Nakîb'ül-EĢrâf. yürütmenin yüksek bir kurulu mahiyetinde bulunan Dâr-ı ġûrây-ı Bâb-ı Ali'dir. Târih. Sened-i Ġttifak. bağımsızlık anlayıĢına aykırı görünse de. 11 Muharrem 1254/1837'de kurulan bu müesseseler. c. Ģeklî olmaktan öteye geçememiĢtir. sh.1808'de imzalanan bu Sened-i Ġttifak'ın altında baĢta Sadrazam. eski Divan-ı Hümayun'un görevlerini üstlenmiĢ ve baĢta yeni ihdas edilen nezâretlerin reisleri olmak üzere büyük devlet adamları bu kurulların üyesi olarak toplantılarına katılmıĢlardır. Gerçi devlet ile kendi vatandaĢlarından olan bir grup bey ve ağalar arasında bu Ģekilde bir ittifâknâme tanzim olunması ve yürütme gücünün belli Ģartlarla kayıt altına alınması. Yaptığı yeniliklerin çoğunluğu Osmanlı Devleti'nin merkez teĢkilâtına aittir. Osmanlı Tarihi. Yani her iki kurul da yasama ve yürütme organı olarak görev yapmıĢlardır. 29.Cevdet PaĢa. gerçi devletin bağımsızlığını zedeler. ġeyhülislâm. Yeniçeri Ağası. Kara Osman-zâde Ömer. memleketin ihtiyaç duyduğu çeĢitli idarî.. Böyle bir sözleĢme. Divan-ı Hümâyûn fonksiyonunu kaybedince onu teĢkil eden idarî birimler de önemlerini yitirmiĢler ve bu gün de devam eden nezâret usulü (bakanlar ve bakanlar kurulu i..

142-146. AıteıĠ BĠLĠNMEYEN OSMANLI . III. Ayrıca Dâr-ı ġûrây-ı Askerî oluĢturulmuĢtur. UzunçarĢılı. Külliyât-ı Kavânin. Üzülerek ifade edelim ki. Asya'ya çekilmeye mecburuz" sözü yanlıĢ tatbik edilmiĢtir. R. Bu yüzden yapılan ıslâhat. Halbuki akıllı ıslâhat yapılsaydı ve halkın inançlarına aykırı hareketlere gidilmeseydi. n sesesi. . Yani devletin yürütme fonksiyonu çeĢitli bakanlıklar arasında paylaĢılma yoluna gidilmiĢtir.iıt| Osmanlı [ Yunan Ġ aynı kapınıııSj ve bugüne | FenerP 143 Cevdet PaĢa. . 277-278. bu basit ve öze yönelik olmayan batılılaĢma örneklerindendir. Bütün bu nazırlardan meydana gelen kurula da bakanlar kurulu anlamında meclis-i vükelâ ve heyet-i vekile denmiĢtir. c. bütün ıslâhat hareketlerine rağmen. II. » münâsebetleriK Çarı Aleksanttj "Türkleri n ve izzet-i nefisi Ji nelerinin k duygusunu k sarsıldığı gün.Sadâret Kethüdâlığı ilga edilerek Umûr-i Mülkiye Nazırlığı (içiĢleri Bakanı) ihdas edilmiĢtir (1251/1835). edildi ve önai Patrikti diler taraftnö fazlasını da fi Rusların i. Mahmut. sh. -Reis'ül-Küttabiık unvanı Hariciye Nezâreti unvanına çevrilmiĢtir (1251/1836). fen ve teknolojisi alınacak yerde. I I. c. 311-322. 156-160. Mahmûd dönemi baĢarılar ve zaferler devri değil. . sh. 253-259. 205-216. Mahmûd döneminde kendi yürüyüĢünü terk etti.Defterhane'nin yerine 1253/1838 yılında Maliye Nezâreti teĢkil edilmiĢtir. ġeyhülislâmlığın da bir nezâret gibi kabul edilmesinden sonra. ¦ . . Karakoç. Tanzîmât hareketinin de hazırlayıcısı olmuĢtur. pantolon ve fes giyilmesinin mecburi hale getirilmesi. Ter. kuĢam ve diğer pek de güzel olmayan âdetleri taklid edilir hale gelmiĢtir. Tarih.. II. 145. 177-179. tam manasıyla bir çöküĢ ve yıkılıĢ devri olmuĢtur. Bu sebepledir ki. Ġlk resmî gazete olan Takvim-i Vakayi'i de çıkaran ve baĢta Kanunnâme-i Cezây-ı Askerî olmak üzere devletin askerî ve sivil memurları ile ilgili hukukî düzenlemeleri yaptıran II.Ģekli) benimsenmeye baĢlanmıĢtır. II. Ģekle yönelik olarak yapılmıĢtır. -Zahire Nezâreti ve Meclis-i Umûr-i Nâfia lağvedilerek yerine Ticâret Nezâreti ihdas edilmiĢtir (6. hatta sadece yeniçeriler kullandı diye mehterin ve mehterhanenin ilga olunması ve en önemlisi de sadâret ve sadrazam tabirleri yerine baĢvekâlet ve baĢvekil tabirlerinin kullanılmaya baĢlanması. Ahmed Lütfi. sh. I. yargı görevini yerine getiren adliye ve ilmiye mensupları düzene sokulmak istenmiĢtir.Baruthaneler Nezâreti ve benzeri askeri idareler ilga edilerek Harbiye Nezâreti te'sis edilmiĢtir (1251/1835). Fener Pıtfi Orta Kapmst| Küçük Kayrası himaye hakkı s içinde oldukta i cemiyet bunun l$l| tanıdığı Feneri soyluları ellyl Prens Ġpsi! ġubat 18/ koposu G( Mora manii Devle türlü i ne ve han Gregorios. Merkez TeĢkilâtı. Mahmûd'un resimlerinin asılması. 297-306. giyim. hem yapılanları halk destekleyecek idi ve hem de Kavalalı oğlu Ġbrahim PaĢa Kütahya'ya kadar geldiğinde. Avrupa'nın ilim. setre. ama baĢkasının yürüyüĢünü de öğrenemedi143. Damad Halil Rif'at PaĢa'nın "Avrupa'ya benzemezsek. 1 mümkün olacıtej dir. c. 374-375. XII. 1254/1838 tarihli Tarîk -i Ġlmîye Dair Ceza Kanunnâme-i Hümâyun'u ile de.ÇeĢitli vakıflara ait idarî teĢkilâtlar birleĢtirilerek 1242/1826'da Evkaf-ı Hümâyûn Nezâreti kurulmuĢtur. Mahmûd zamanındaki ıslâhat bir iki mesele dıĢında ö-ze değil.Sarayın iç idaresine bakan idarî üniteler Enderûn-u Hümâyûn Nezâreti adı altında yeni bir yapıya kavuĢturulmuĢtur (1249/1833). 1254/1838 tarihinde sadrazam ve sadâret tabirlerinin yerine baĢvekil ve baĢvekâlet ifâdeleri ikâme edilmiĢtir. Tarih. Kısaca Osmanlı Devleti. Devlet dairelerinde II. halk tarafından beğenilmemiĢtir. halk onu alkıĢlamayacaktı. Yapılacak ol Sultân A rettikten sontıl Bu ih. sh. -Bâb-ı Âli ÇavuĢbaĢılık unvanı De'âvî Nazırlığına (Adliye Bakanlığı) dönüĢtürülmüĢtür (1252/1836). 193 vd.ahir 1255/1839).

bu mektubu zikrettikten sonra Ģunu ilave eder: "Ben vazifedeyken bu teĢhisler isabetle tecelli etti". Ahmed Cevdet PaĢa gibi bazı tarihçiler. son Rus Harbinde patır patır dökülmüĢlerdi. Türkleri zaferlere götüren asıl kudretlerinden sıyıracak ve onları maddi kuvvetlerle yenmek mümkün olacaktır. nr. c. Ġstanbul Rus Elçisi olan General Ġgnatyef. askerliği bırakıp siyâsete. V. sh. Türkler'e bir Ģey hissettirmeden bu tahribi tamamlamaktır". Akgündüz. 140. mağrur ve izzet-i nefisli insanlardır. bizzat Patriği ve Fener Beyleri denilen Ġstanbul'lu Rum soyluları eliyle. bu ocağın kanunları ayaklar altına alındığından ve en önemlisi de yeniçeri ocağı askerleri. bu derneğin faaliyetlerini destekler hale geldi. sh. Bu hasletleri. 244 BĠLĠNMEYEN OSMANLI ğı bir mekân olmuĢtur144. onların Katolikler tarafından hor görülmelerine. Nitekim Ġstanbul'daki Fener Patriki Gregorios tarafından Rus Çarı Aleksandr'a yazılan mektupta aynen Ģu ifadeler yer almaktadır: "Türkleri maddeten ezmek ve yıkmak mümkün değildir. her zaman Müslüman Türk Milletinin aleyhine olan planların yapıldıKavânin. Hemen bu teĢkilâtı kaldırmayı denemedi ve 17 yıl bekledi. II. Rum isyancılar tarafından Ekim 1821'de tamamen iĢgal edilince. Sultân Aziz devrinde. I. Hatta idam önlenebilseydi. ezilmelerine ve hatta yok edilmelerine de mani olmuĢtu. 142-167. Bu sebeple. hem Çar'ın yaveri ve hem de bu cemiyetin 1821'deki baĢkanıydı. Osmanlı Devleti'nin zaferden zafere koĢmasında. Maneviyatları sarsıldığı gün. mal ve ırzlarının korunmasında ve kısaca 24 milyon km2/lik Osmanlı diyarının fethedilmesin-de büyük payı olan Yeniçeri Ocağı. önce Osmanlı Devleti ĢaĢırdı. 73. Rumların müstakil bir Yunan Devleti kurma hayalleri içinde oldukları bilinmekteydi. her ne kadar daha fazlasını da hak etmiĢ olmasına rağmen. dinlerine bağlılıklarından ve kadere rıza göstermelerinden. PadiĢah da. Mayıs 1825'de EĢkinci Ocağı denilen eğitimli ve düzenli bir ordunun . c. Çünkü Türkler. sabırlı. Mahmut Dönemi Belgelen. mukavemetli. tamamen çürümüĢtü. Takvim-I Vakayi. 61 vd. Yunan Ġhtilâli bu kadar büyümezdi diyenler de vardır. Ter. sh. Ahmed. sadrazam tarafından Bâb-ı Âli'ye davet edildi ve önce sorgulan