P. 1
polivv

polivv

|Views: 4|Likes:
Yayınlayan: mervenora

More info:

Published by: mervenora on Mar 23, 2013
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/01/2014

pdf

text

original

ORGANĐK POLĐMERLER VE KULLANIM ALANLARI

( Bitirme Tezi )

Tezi Hazırlayan Burak AY

Tez Yöneticisi Yard. Doç. Dr. Đzzet ŞENER

Denizli – 2007

Burak AY tarafından sunulan ´´Organik Polimerler ve Kullanım Alanları``başlıklı bu çalışma jürimizce / tez danışmanı tarafından PAÜ, Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmenliği`nin ilgili maddeleri uyarınca değerlendirilip kabul edilmiştir.

….../……/……

ĐÇĐNDEKĐLER
1.Giriş…………………………………………………………………………………………1 2.1 Ön Kavramlar………………………………………………………………………………2 2.1.1 Monomer, Polimer……………………………………………………………………….2 2.1.2 Yinelenen Birim………………………………………………………………………….4 2.1.3 Polimer Zinciri…………………………………………………………………………...4 2.1.4 Zincir Konformasyonu…………………………………………………………………...5 2.1.5 Ana Zincir, Yan Grup……………………………………………………………………6 2.1.6 Doğrusal, Dallanmış ve Çapraz Bağlı Polimer…………………………………………..7 2.1.7 Mol Kütlesi………………………………………………………………………………8 2.2 Ek Kavramlar……………………………………………………………………………..10 2.2.1 Başlatıcı…………………………………………………………………………………10 2.2.2 Oligomer………………………………………………………………………………..10 2.2.3 Polimerizasyon Derecesi………………………………………………………………..11 2.2.4 Yüksek Polimer, Düşük Polimer………………………………………………………..13 2.2.5 Homopolimer, Kopolimer………………………………………………………………14 2.2.5.1 Kopolimer Türleri…………………………………………………………………….15 2.2.5.1.a Ardışık Kopolimer…………………………………………………………………..15 2.2.5.1.b Blok Kopolimer……………………………………………………………………..15 2.2.5.1.c Düzensiz Kopolimer………………………………………………………………...16 2.2.6 Termoplastik……………………………………………………………………………16 2.2.7 Termoset Polimer ve Reçine……………………………………………………………17 2.2.8 Doğal Polimer…………………………………………………………………………..17 2.2.9 Polimer Kompozitleri…………………………………………………………………...18

3.1 Basamaklı (Kondenzasyon) Polimerizasyon……………………………………………..20 3.1.1 Poliester Üretimi………………………………………………………………………..26 3.2 Katılma (Zincir) Polimerizasyonu………………………………………………………..27

POLĐMERLERĐN MOLEKÜL AĞIRLIKLARI VE BELĐRLEME YÖNTEMLERĐ

4.1 Polimerlerin Çözünmesi…………………………………………………………………..36 4.2 Sayıca Ortalama Molekül Ağırlığı………………………………………………………..36 4.2.1 Osmotik Basınç…………………………………………………………………………37 4.2.2 Son Grup Analizleri…………………………………………………………………….38 4.3 Ağırlıkça Ortalama Molekül Ağırlığı…………………………………………………….39 4.4 Viskozite Ortalama Molekül Ağırlığı…………………………………………………….40 4.5 Z – Ortalama Molekül Ağırlığı…………………………………………………………...41 5. Erime Nokatsı (Te), Camsı Geçiş Noktası (Tg)……………………………………………42

POLĐMERĐK MADDELERĐN ENDÜSTRĐDE KULLANILMASI

6.1 Plastikler, Fiberler, Elastomerler…………………………………………………………45 6.2 Endüstri Bakımından Bazı Önemli Polimerler…………………………………………...49 6.2.1 Poli(etilenglikoltereftalat)….…………………………………………………………...49 6.2.2 Naylon 6,6………………………………………………………………………………50 6.2.3 Naylon 6………………………………………………………………………………...50 6.2.4 Alkid Reçineleri………………………………………………………………………...51 6.2.5 Poliüretanlar…………………………………………………………………………….52 6.2.6 Fenol-Formaldehit Reçineleri…………………………………………………………..53 6.2.7 Üre-Formaldehit Reçineleri…………………………………………………………….54 6.2.8 Epoksi Reçineleri……………………………………………………………………….55 6.2.9 Polietilen………………………………………………………………………………..56 6.2.10 Polistiren………………………………………………………………………………56 6.2.11 Sentetik Kauçuk……………………………………………………………………….57 6.2.12 Poli(metilmetakrila.t)………………………………………………………………….58 6.2.13 Poliakrilonitril…………………………………………………………………………58 6.2.14 Poli(vinilklorür)……………………………………………………………………….59 6.2.15 Poli(tetrafloroetilen)…………………………………………………………………...60

.7 Polimerlerin kırma indisi. yumuşak plastik..1 Basamaklı polimerizasyon ve katılma polimerizasyonunun herhangi bir aşamasında ortamda bulunan moleküllerin büyüklükleri açısından karşılaştırılması…………………….7..3 Polietilen molekülünde karbon atomlarının düzgün dörtyüzlü geometrisine uygun zig-zag dizilişi………………………………………………………………………………….29 Şekil 4.5 Polimer zincirlerinde gözlenebilecek zincir biçimleri………………………………7 Şekil 2.......2..46 Çizelge1.4 Şekil 2.1 Polimer çözeltilerinin osmotik basınç değerlerinin belirlenmesinde kullanılabilecek bir osmoz hücresinin şekli……………………………………………………………………..3 Ostwald ve Ubbelohde viskozimetrelerinin şekilleri…………………………….43 Şekil 6...4 Polimer zincirlerinin alabileceği bazı konformasyonlar…………………………….1 Monomer molekülleri polimerizasyon tepkimeleriyle birbirlerine bağlanarak polimer moleküllerini oluşturması…………………………………………………………….. Bazı katılma polimerleri…………………………………………………………....32 Çizelge3...1 Kristallenebilen polimerlerde hacim-sıcaklık eğrileri……………………………. sert plastik ve fiber örneklerinin gerilme-gevşeme eğrileri……………………………………………………………………………………….2 Toluende hazırlanmış polistiren çözeltilerinin osmotik basınç derişim ilişkisi……38 Şekil 4.2 Şekil 2. Polimer zincirlerinin kısa gösterim şekilleri……………………………………….. DÜNYA VE TÜRKĐYE’DE PLASTĐK TÜKETĐMĐ…………………………………….65 ŞEKĐLLER DĐZĐNĐ Şekil 2.2 Radikalik katılma polimerizasyonunun ilerleyişi……………………………….1 Elastomer.37 Şekil 4..24 Şekil 3.11 Şekil 2.40 Şekil 5.6 Şekil 2. Bazı Polimerlerin Termal Davranışları……………………………………………44 . Bazı Kondensasyon Polimerleri ve Karakteristik Bağları………………………. Katılma ve Basamaklı Polimerizasyonun Tipik Özellikleri Açısından Karşılaştırılması………………………………………………………………………………33 Çizelge4.6 Radikalik katılma polimerizasyonunda monomerlerin aktif polimer zincirlerine katılmaları……………………………………………………………………………………. kopma dayanımı gibi fiziksel özelliklerinin mol kütlesiyle değişimi……………………………………………………………………….25 Çizelge2.5 Şekil 2.BAZI POLĐMERLERĐN ULUSLARARASI KISALTILMIŞ BĐÇĐMLERi………………63 KAYNAKLAR……………………………………………………………………………. yoğunluk.14 Şekil 3.61 8.

dekoratif.Dünya Savaşı’ndan sonra. pamuk. küçük mol kütleli maddelere yönelik kimyasal ve . yalnız kimyacıların değil. Bazı ülkelerde 1999 yılı için kişi başına plastik tüketimi…………………………62 BĐRĐNCĐ BÖLÜM GĐRĐŞ Sentetik polimerlerin ticari boyutlarda üretiminin başlamasından önce insanlar.Çizelge5. kimyasal açıdan inert ve korozyona uğramayan maddelerdir. biyofizik ve moleküler biyoloji açısından da polimerlerin önemi büyüktür. Örneğin. insanlar tarafından yapılmış ürünlerin çeşitliliğinde belirgin bir artış gözlenir. kimya. tekstil. makine. taş. keten türü doğal liflerden sağlamışlar. cam. kimya yanında yukarıda sözü edilen çoğu bilim alanını kapsayan ayrı bir bilim disiplini olarak gözükmektedir. Temel yapıları polimer olan bu malzemelerin. jüt. Bunun nedeni. çimento gibi maddeler kullanmışlardır. lif. insanların yaşamlarını kolaylaştırıcı etkileri günümüzde de hızla sürmektedir. Tıp. optik özellikleri camdan iyi olan poli(metil metakrilat)’tan yeterli ışık geçirgenliğine sahip 33 cm kalınlığına kadar levhalar hazırlanabilmektedir. Bu üstün özelliklerinden dolayı. odun. Kevlar ve Nomex karışımından kurşun geçirmez yelekler yapılmakta. ucuz. elastomer türlerinin sentetik yöntemlerle üretilmesi ve kullanıma sunulmasıdır. Bu değerlendirmeler ışığında polimer kimyası. giyinme ve dokuma amaçlı gereksinimlerini yün. mekanik özellikleri çoğu kez yeterli. biyokimya. kolay şekillendirilebilen. tuğla. değişik amaçlarda kullanıma uygun. özellikle 2. 1930’lardan başlamak üzere. Polimerler. endüstri ve fizik mühendisliği gibi alanlarda çalışanların da ilgisini çeken materyallerdir. hafif. polimer kimyasındaki gelişmelere bağlı olarak değişik plastik. günlük hayatta yararlandıkları eşya ve malzemelerin yapımında çelik. Polimer kimyasında karşılaşılan en önemli sorun.

ve tanecik.[1] ĐKĐNCĐ BÖLÜM 2. çok anlamına gelen poly. birbirlerine kovalent bağlarla bağlanarak büyük moleküller oluşturabilen küçük mol kütleli kimyasal maddeler için kullanılan bir tanımlamadır. Monomer molekülleri. Polimer kelimesi.1.1. kovalent bag polimerizasyon tepkimesi polimer molekülü monomer molekülleri Şekil 2. Polimer Monomer. Monomer. şekil 2. çok sayıda monomerin kovalent bağlarla birbirlerine bağlanarak oluşturduğu iri molekülün adıdır.1’de basit olarak gösterilen polimerizasyon tepkimeleri üzerinden polimer molekülüne dönüşürler. iri ve karmaşık yapıdaki polimer molekülleri üzerine uygulanmasındaki güçlüktür. . Monomer molekülleri polimerizasyon tepkimeleriyle birbirlerine bağlanarak polimer moleküllerini oluştururlar. küçük parça anlamına gelen –meros kelimelerinden türemiştir. binlerce monomerden gelen birim bulunabilir. Bir polimer molekülünde onlarca.1. Polimer ise. ÖN KAVRAMLAR 2.1.fiziksel temel kuram veya tekniklerin. yüzlerce.

oldukça uzun bir gösterim şeklidir. H C H etilen C H H Etilen molekülleri. Polietilen üretiminin temel girdisi. başka monomerlerin polimerizasyonuna da uygulanabilir. birbirlerine bağlanırlar ve aşağıda küçük bir parçası gösterilen polietilen molekülüne dönüşürler. deterjan şişeleri türü malzemelerin yapımında kullanılır. petrol rafinerilerinden sağlanan gaz halindeki etilen monomeridir. Petkim-Aliağa ve Petkim-Yarımca Petrokimya Komplekslerinde “Petilen” ticari adıyla üretilir. bidonlar. . vinil klorür monomerinden. şekil 2. sera örtüleri. H H C C H H H C H H C H H C H H C H H H C C H H H C H H H C C H H H C H polietilen molekülünün bir bölümü Polietilen yapısının yukarıdaki gibi verilmesi yanlış olmamakla birlikte. hortum. Ülkemizde. plastik poşetler. Etilenden çıkılarak polietilenin sentez tepkimesi (etilenin polimerizasyonu). Daha çok. nCH2 etilen CH2 CH2 CH2 polietilen n Etilenin polimerizasyonu için yazılan bu tepkime.Polietilen. Örneğin.1’deki gösterime benzer şekilde. boru. büyük boyutlarda üretimi yapılan önemli ticari polimerlerden birisidir. en genel ve kısa haliyle aşağıdaki biçimde yazılır.

2. Polimer molekülleri için iriliklerinden dolayı makromolekül adlandırılması da sıkça yapılmaktadır. parantez içerisinde verilen yapıya yinelenen birim (veya mer) denir.1.3.2. CH2 CH2 polietilenin yinelenen birimi 2.1. Zincirler. Yinelenen Birim Polietilenin kimyasal gösteriminde. polimer molekülü yerine çoğu kez polimer zinciri kavramı kullanılır. C C C C C C C C C C C C şeklinde bir doğru boyunca dizilmezler. karbon atomlarının sp3 hibritleşmesi yaparak düzgün dörtyüzlü (tetrahedral) geometrisinde düzenlenmesi sonucu oluşurlar.’de verilmiştir. . monomer molekülleri ise zinciri oluşturan halkalara benzetilebilir.nCH CH CH2 CH n Cl vinil klorür Cl poli(vinil klorür) tepkimesiyle son yıllarda özellikle pencere kasalarının yapımında kullanılan poli(vinil klorür) (PVC) elde edilir. 2. Yinelenen birimlerin yan yana yazılması ile polimer molekülüne geçilir. Bu nedenle. Polietilen zincirlerini oluşturan karbon atomları. Polimer Zinciri Çok sayıda monomerin birleşmesiyle oluşan herhangi bir polimer molekülü bir zincire. Polimer molekülleri (zincirleri) farklı biçim ve yazılımlarla gösterilebilir. Bunlardan bazıları polietilen örnek alınarak şekil 1.

5 Şekil 2.154 nm kadardır. Polietilen zincirlerinde çok sayıda etilen birimleri bulunur ve 1000 etilen molekülünün bulunduğu gerilmiş bir polietilen zincirinin boyu 125. 2. Belli bir yükseklikten yere defalarca bırakılan bir zincir . dekan molekülünden yaklaşık 125 kat daha uzun olabileceği görülmektedir. karbon-karbon bağı uzunluğu 0. Zig-zag diziliminde.eriyik gibi) bağlar etrafındaki dönmelerle değişik konformasyonlara girerler. H H C C H H H H C C H H C H H H H C C H H H H C H H C 109. iki karbon arasındaki uzaklığın bir doğru üzerine izdüşümü yaklaşık 0.874 nm uzunluğuna erişir.1.2. bir molekülün atomları arasındaki bağlar etrafında dönme hareketleriyle alabileceği her türlü geometrik düzenlemeyi kapsar (bağ kırılması olmadan).(Şekil 2. Bu düzenlemeye bağlı olarak polimer zincirleri zig-zag görüntüsünde bir biçim alır. Zincir Konformasyonu Konformasyon. 10 karbon atomu ve 9 karbon-karbon bağı bulunan dekan molekülünün tam uzamış haldeki boyunun 1. Polimer zincirlerinin kısa gösterim şekilleri (polietilen örnek alınmıştır). Bu hesaplamada. Polimer zincirleri bulundukları koşullara göre (çözelti.CH2 CH2 Şekil 2.4. Her bir karbon atomu sp3 hibritleşmesi yapar.3.Polietilen molekülünde karbon atomlarının düzgün dörtyüzlü geometrisine uygun zig-zag dizilişi.3) Düzgün dörtyüzlü geometrisinde. Bu veriden.126 nm’ye iner.134 nm olduğu hesaplanır. 1000 etilen molekülünün birleşmesiyle oluşmuş polietilen zincirinin.

4. avuç içinde sıkıca yuvarlanmış zincir parçasına benzetilebilir. Polietilen ve poli(etilen oksit)’te yan gruplar hidrojen atomları. polistiren. tam uzamış (çubuk) tam büzülmüş(yumak) Şekil 2. zincirin tam uzamış halidir ve iki ucundan çekilerek gerilmiş bir zincir parçası bu konformasyona karşılık gelir. Bunlardan birisi.1. Tam büzülmüş konformasyon. Polimer zincirlerinin alabileceği bazı konformasyonlar. Yan Grup Polimer molekülü boyunca birbirine bağlanarak molekülün ana iskeletini oluşturan atomlar dizisine “ana zincir” adı verilir. Zincirlerin tam büzülmüş hali (yumak gibi) diğer uç konformasyon türüdür. . Şekilleri göz önüne alınarak polimer zincirlerine yönelik iki uç konformasyon tanımlanabilir. Şekil 2. Tam uzamış ve tam büzülmüş geometriler iki uç konformasyonu gösterir. Bu örneklerdeki gibi yan grupları benzer olan polimer sayısı fazla değildir. politetrafloretilen gibi polimerlerin ana zincirlerinde karbon atomları bulunurken.4’te tam uzamış ve büzülmüş konformasyonlar verilmiştir. çoğu polimer farklı yan gruplara sahip monomerlerden sentezlenir. polimer moleküllerinin farklı konformasyon yapılarına örneklerdir.parçasının alacağı her bir yeni şekil. genelde bu iki uç konformasyon arasındaki geometridedirler. poli(etilen oksit) ana zincirlerinde karbonla birlikte oksijen atomları yer alır. Polimerlerin ana zincirlerindeki atomlara ayrıca “yan grup” denilen bazı kimyasal birimler bağlanmıştır. Ana Zincir. politetrafloretilende flor atomlarıdır.5. Polietilen . Polimer zincirlerinin tam uzamış ya da tam büzülmüş konformasyonlarda bulunabilme olasılığı bulunsa da. 2.

kovalent bağlarla zincirlere de bağlı değildir. Polimerlerin ana zincirleri boyunca yüzlerce. Dallanmış ve Çapraz Bağlı Polimer Ana zincirleri üzerindeki atomlarda yalnız yan grupların bulunduğu polimerlere “doğrusal polimer” denir. Bu polimerlerin ana zincirleri. Yan gruplar yan dal değildir. poliakrilonitrilde siyano.Örneğin. Bazı polimerlerin ana zincirlerine. binlerce atom bulunurken yan gruplardaki atom sayısı azdır. hidrojenle birlikte polistirende fenil. polimerizasyon sırasında dallanmaya yol açan yan tepkimeler ya da ikincil tepkimeler sonucu oluşur. “Dallanmış polimerler” adı verilen bu polimerlerin zincirleri. Doğrusal.6. polipropilende metil yan grupları vardır. Yan dalların (zincirlerin) boyları birbirinden farklı olabilir veya bu yan dalların üzerlerinde ayrıca başka dallarda bulunabilir. Doğrusal polimerler uygun çözücülerde çözünürler ve eritilerek defalarca yeniden şekillendirilebilirler.1. CH2 CH CH2 CH CN n n CH2 CH2 O n poli(etilen oksit) polistiren poliakrilonitril 2. Doğrusal polimer Dallanmış polimer Çapraz bağlı (ağ yapılı) polimer . kendi kimyasal yapısıyla özdeş dal görüntüsünde başka zincirler kovalent bağlarla bağlanmıştır.

Polimer zincirlerinde gözlenebilecek zincir biçimleri. Ağ-yapılı polimerler erimez ve çözünmezler. Doğrusal ve dallanmış polimerlerin zincirleri arasında kovalent bağ düzeyinde bir etkileşim bulunmaz. çözeltilerinin viskozitesi ve ışık saçma özellikleri doğrusal polimerlerinden farklıdır. Ağ-yapılı polimer örneğinden bir zincirin çekilmesi.”Çapraz bağlı polimer” denilen bu polimerlerde çapraz bağın yoğun olması “ağ-yapılı” polimer yapısına yol açar. doğrusal polimerlerini çözen çözücülerde çözünebilirler. Bazı polimerlerin ana zincirleri birbirine değişik uzunluktaki zincir parçalarıyla kovalent bağlar üzerinden bağlıdır. 1 tane polietilen molekülünde bulunan ortalama yinelenen birim sayısına karşılık gelir. ancak uygun çözücülerde belli oranda şişebilirler. Örneğin.5.Şekil 2. dallanmış polimerler. CH2 CH2 n 2000 . Ancak. Yapısı. Ağ yapılı polimerlerde tüm zincirler birbirlerine kovalent bağlarla bağlı olduğu için sistem bir tek molekül gibi düşünülebilir. tüm polimer örneğinin harekete zorlanması anlamına gelir. Çapraz bağ yoğunluğu arttıkça polimerin çözücüdeki şişme derecesi azalır ve yoğun çapraz bağlanmada polimer çözücülerden etkilenmez. Mol Kütlesi Polietilen gösteriminde parantez dışında sağ altta yer alan –n.7. Şişme oranı. 2.1. kauçuğumsu davranış için önemli bir kriterdir. Dallanmış polimerlerin özellikleri. Çapraz bağlı polimerler çözünmezler. genelde doğrusal yapılarına yakındır. Düşük oranda çapraz.simgesi. çapraz bağ yoğunluğuyla yakından ilişkilidir. Yan dalların engellemesi nedeniyle kristallenme eğilimlerinin zayıflığı açısından da doğrusal polimerlerinden ayrılırlar.

1 mol polimer. Üç ayrı polietilen örneği. bu zincirlerin sayısı istatiksel olasılık kadardır. polimer zincirlerinin sayısı göz önüne alınarak hesaplandığından polietilenin “sayıca-ortalama mol kütlesine” karşılık gelir (Mn) ve birimi g/mol’dür.örnek 3. Avagadro sayısı kadar polimer zinciri anlamına geldiğinden. Polimerizasyonun her aşamasında farklı büyüklüklerde polimer molekülleri bulunur ve polimerizasyon sonunda elde edilecek polimer için de aynı durum geçerlidir. polimerler için verilen mol kütlesi değerleri kesin değil ortalama sayılardır. Yukarıda incelenen polietilen örneği içerisinde. Her zincirde. (28/N) × 2000 Đşlemine eşittir. yinelenen birim sayısı tam 2000’e eşit olan zincirler bulunabilse de. 1. Bu nedenle.örnek 2. Polimerlerin sentezi sırasında polimerizasyon ortamında oluşacak zincirlerin uzunluğu kontrol edilemez. 1 etilen molekülünün kütlesi elde edilir.şeklinde verilen polietilen örneğinde. (28/N) × 2000 ×N 28 × 2000 =56000 g/mol Đşlemiyle polietilenin mol kütlesi (Mp) 56000 g/mol olarak bulunur. 1 zincirin ortalama 2000 tane etilen molekülünün birleşmesiyle oluştuğu anlaşılır.örnek 50 ve 3950 yinelenen birim 1999 ve 2001 yinelenen örnek 250. bu kütleye sahip ortalama 2000 tane birim bulunacağından örnek polietilenin 1 molekülünün mol kütlesi. 1200. 2800 ve 3750 yinelenen birim . Bu değer. Böyle bir polietilen örneğindeki 1 polimer zincirinin (molekülünün) kütlesi ve mol kütlesi aşağıdaki adımlar izlenerek hesaplanır. Etilenin mol kütlesi (28g/mol) Avagadro sayısına (N) bölündüğünde.

2. poliamitlerin 15 000. Örneğin.6. Dimer bir başka monomer molekülünü katarak trimer. başlaltıcı ve katalizör kavramları birbiri yerine sıkça kullanılmaktadır.) . 2.1. “başlatıcı” adı verilen kimyasal bileşiklerden yararlanılarak başlatılır.Ek Kavramlar 2. Ayrıca. başlatıcılar bir katalizör değildir. Benzoil peroksit yaygın kullanılan bir başlatıcıdır.2. Katalizör olarak kullanılan asit.2. Polimerizasyonun başlamasını sağlayan benzoil oksi radikalleri oluşurken benzoil peroksitin yapısı bozunur.Taşıyan zincirlerin eşit sayıda karıştırılmasıyla hazırlanırsa. 2. Ticari poli(vinil klorürün) mol kütlesi 100 000. polistirenin 300 000.2. Bu nedenle. Oligomer Katılma polimerizasyonunda serbest radikal ve monomer etkileşimiyle oluşan ilk monomerik aktif merkez.(Şekil 2. diğer bir monomer birimini katarak dimere dönüşür. ultra-yüksek mol kütleli polietilenin mol kütlesi ise 3 000 000 – 6 000 000 gibi değerlere çıkabilmektedir. katalizör tanımına uyarak yalnız tepkimeyi hızlandırır ve tepkime sonunda kimyasal yapısı değişmeden ortamda kalır. poliesterleşme tepkimeleri asitlerle katalizlenir.500 000 arasında değişmekte. trimer bir monomer daha katarak tetramer verir ve bu tepkimeler iri bir polimer molekülü oluşturacak şekilde ilerler. poli(etilen teraftalat)ın 20 000 dolayındadır.(Mn=56000) Polimerlerin mol kütlelerinin büyüklükleri. Başlatıcı Basamaklı polimerizasyon tepkimeleri genelde katalizörler kullanılarak hızlandırılır. Uygulamada. polimerin türüne ve kullanım yerine bağlı olarak değişir. Normal doğrusal polietilenin mol kütlesi 300 000 . benzoil oksi radikalleri polimer zincirlerine katılabilirler. Çoğu katılma polimerizasyonu ise. her üç örneğin ortalama yinelenen birim sayıları ve sayıca-ortalama mol kütleleri yukarıda incelenen örnekle aynı olacaktır.

Aşağıda polimerizasyon derecesi 1500 olan polietilen gösterilmiştir. CH2 CH2 n 1500 DP = 1500 Monomer molekülleri katılma polimerizasyonunun ilerlediği ortamda bulunan aktif zincirlere kütlelerinde bir değişiklik olmadan katılırlar. Dimer. Düşük mol kütleli polimerler ve oligomerler. Katılma polimerlerinde polimerizasyon derecesi (Dp) tanımı. Polimerizasyon Derecesi Polimerizasyon derecesi kavramı katılma polimerleri ve iki çıkış maddesinden sentezlenen basamaklı polimerler için farklı değerlendirilir. trimer. mol kütlesine benzer şekilde ortalama sayılardır. Dp ile doğrudan monomerin mol kütlesinin (Mm) (yinelenen birimin mol kütlesiyle aynıdır) çarpımından hesaplanır. .simgesi polimerizasyon derecesine doğrudan eşittir. Genel bir kural olmamakla beraber yinelenen birim sayısı 10’dan büyük olan sistemler polimer olarak düşünülür.2. Radikalik katılma polimerizasyonunda monomerler hızla ve tek tek aktif polimer zincirlerine katılırlar.6.[1] 2.Şekil 2. zincir başına düşen ortalama monomer molekülü sayısı (yinelenen birim veya monomer kalıntısı sayısı) şeklinde yapılır. tetramer gibi küçük mol kütleli polimerizasyon ürünlerine “oligomer” adı verilir.3. katılma polimerlerinde yinelenen birim sayısına karşılık gelen -n. belli bir mekaniksel dayanımın arandığı alanlarda kullanılmazlar. Bu özellik nedeniyle katılma polimerlerinin mol kütlesi (Mp). Bu nedenle. Polimerlere yönelik verilen polimerizasyon derecesi değerleri.

polimer zincirlerinin uçlarındaki –H ve –OH grupları göz önüne alınarak. nH2N ( CH2 ) C O 6-aminokaproik asit OH H HN ( CH2 ) C O n 5 5 OH poli(6-aminokaproik asit) tepkimesi ile sentezlenir. Mp = Dp × Mm =28×2000=56000 Tek çıkış maddeleri kullanılarak sentezlenen basamaklı polimerlerde. polimerin mol kütlesi yinelenen birimin mol kütlesi (Mo) ile Dp’nin çarpımından hesaplanır. polimerizasyon derecesi 2000 olan polietilenin mol kütlesi aşağıdaki işlemle 56000 olarak bulunur. Katılma polimerlerine yönelik bu tür hesaplamalar yapılırken. Đki farklı çıkış maddesinden sentezlenen basamaklı polimerlerde polimerizasyon derecesi. bir zincirde bulunan “ortalama yapısal birim sayısı” şeklinde tanımlanır. 6-aminokaproik asitten. Bu anlamda ortalama yapısal birim. Mp = Dp × Mo + 18 =(200×113) + 18 = 22 618 Đşlemiyle yaklaşık 22600 olarak hesaplanır. Bu özelliklerinden dolayı polimerlerin mol kütleleri verilirken dikkat edilmeli ve yuvarlama yapılmış sayılar halinde sonuçlar yazılmalıdır. polimerin yinelenen biriminin ve kullanılan monomerin mol kütleleri farklıdır. Poli(6-aminokaproik asit). Zincir sonlarındaki fonksiyonel gruplar bilindiğinden. Bu nedenle. Bu tür basamaklı polimerlerin her bir yinelenen biriminde iki çıkış maddesinden gelen iki farklı yapısal birim bulunacaktır. incelikli sonuçlar arandığında fonksiyonel grup kütlesi de bu çarpıma eklenebilir.Mp = Dp× Mm Örneğin. başlatıcıdan (veya başka molküllerden) gelen zincir uçlarındaki kalıntılar göz önüne alınmaz. iki çıkış maddesi kalıntısından türemiş iki . Daha önce de vurgulandığı gibi polimerlerin mol kütleleri kesin değil ortalama sayılardır. Poli(6-aminokaproik asit)’in yinelenen biriminin mol kütlesi 113 g/mol’dür. Polimerizasyon derecesi 200 olan bu polimerin mol kütlesi.

daha büyük mol kütlelilere yüksek polimer denir. düşük ya da .7. Ticari polimerlerin Dp değerleri geniş bir aralıkta değişir. zincirlerin ucundaki gruplar göz önüne alınarak yapılacak hesaplamayla. Polimer zincirlerinde bulunan ortalama yinelenen birim sayısı belli bir büyüklüğe ulaştığında polimerin yoğunluk. Kesin bir sınır olmamakla birlikte mol kütlesi 10 000 – 20 000’den daha küçük olan polimerlere düşük polimer.yeni özdeş yapı olarak düşünülmelidir ve yapısal birimin kütlesi. iki çıkış maddesi kalıntısının kütlelerinin ortalamasına eşittir. Yinelenen birim sayısı 100 olan poli(etilen adipat)’ın bir zincirinde. poliamitlerin 250.2.) Bu kritik Dp değeri de. (Moyb =86 g/mol). ultrayüksek mol kütleli polietilende Dp. kırma indisi. poli(vinil klorür)ün 1500 dolayında iken. polistirenin 300. Poli(etilen adipat)’ın yinelenen biriminin mol kütlesi 172 g/mol olduğundan “yapısal biriminin mol kütlesi” bunun yarısına eşittir. kopma dayanımı gibi fiziksel özellikleri mol kütlesinden bağımsız bir davranışa geçer. Bu nedenle polimerizasyon derecesi 200’dür. 100 tanesi etilen glikol’den ve 100 tanesi adipik asitten gelen toplam 200 kalıntı (yapısal birim) yer alır.4.(Şekil 2. mol kütlelerinin büyüklüğü açısından “yüksek polimerler” ve “düşük polimerler” şeklinde iki gruba ayrılırlar. Polimerizasyon derecesi 200 olan bu polimerin mol kütlesi ise.[2] 2. Poli(etilen teraftalat) (poliester) 200. Düşük Polimer Polimerler. 10000’e kadar yükselir. Yüksek Polimer. Mp = Dp × Moyb + 18 = (200 × 86) + 18 = 17 200 şeklinde bulunur.

politetrafloretilen. Polimerden polimere değişebilen sınır Dp’nin büyüklüğü poliamitlerde 40. Polimerlerin mol kütlesindeki artış. Kopolimer “Homopolimer”. saf haldeki polietilen. poli(vinil klorür) polimerleri birer homopolimerdir. Şekil 2.5. . 2. Örneğin. yoğunluk. Polimerlerin kırma indisi. tek tür monomerden çıkılarak sentezlenen polimerlere verilen addır. Akrilonitril ve stiren monomerlerinin birlikte polimerizasyonu. Kopolimer.2.7.yüksek polimerler için bir ayırım sınırı olarak kullanılmaktadır. vinil polimerlerinde 100 dolayındadır. Homopolimer. zincirlerinde kimyasal yapısı farklı birden fazla monomer birimi bulunan polimerdir. kopma dayanımı gibi fiziksel özelliklerinin mol kütlesiyle değişimi. Bu kopolimerin Luran. polimer çözeltilerinin ve polimer eriyiklerinin viskozitesini yükselterek polimerin işlenmesini zorlaştırır. Bu nedenle. Tyril ticari adlarıyla üretimi yapılmaktadır. polistiren. selülozda 60. polimer fiziksel özelliklerinin daha fazla değişmeyeceği ilk mol kütlesi yakınlığında elde dilen ürün kullanım açısından yeterlidir. zincirler üzerinde akrilonitril ve stiren birimlerinin yer aldığı aşağıdaki kopolimeri verir.

[1] 2.nCH2 CH + nCH2 CH CN CH2 CH CH2 CH CN n stiren akrilonitril stiren-akrilonitril kopolimeri Stiren-bütadien kauçuğu (SBR) olarak bilinen stiren ve bütadienin kopolimeri Ülkemizde Petkim tarafından üretilmektedir. Kopolimer zincirlerinde kimyasal yapıları farklı üç polimer bulunursa terpolimer tanımlaması kullanılır. a-) Ardışık Kopolimer: Ardışık kopolimerde. zincirin bir parçasında A monomer bloğu. A ve B monomerlerinin verdiği iki bloklu kopolimerde. diğer kısmında ise B monomer bloğu yer alır.2. Kopolimer Türleri Kopolimerlerin çeşitlerini üçe ayırabiliriz. A ve B monomer birimleri polimer zincirinde bir A bir B olacak şekilde sıralanmıştır.1. -A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B- b-) Blok Kopolimer: Blok kopolimerler kimyasal yapısı farklı iki homopolimer zincirinin uçlarından birbirine bağlanmasıyla oluşur. Akrilonitril. Bu tür kopolimerlerin özellikleri. homopolimerlerinin özelliklerinden farklıdır.5. -A-A-A-A-A-A-A-A-A-B-B-B-B-B-B-B-B-B- . Đki çıkış maddesinden sentezlenen ve yinelenen birimlerinde iki farklı kalıntı bulunan poli(etilen teraftalat)’ı poli(hekzametilen adipamit) gibi kondensasyon polimerleri kopolimer değil homopolimer grubunda incelenir. bütadien ve stirenden ABS olarak kısaltılan ticari kopolimer hazırlanır.

polipropilen. çöp ve alış veriş poşetleri.6. Termoplastik Termoplastik. oyuncaklar. London kuvvetleri yerine de kullanılmaktadır.5-3 kcal/mol) ve hidrojen bağları kcal/mol) bir arada tutar. A ve B monomer birimlerinin zincir boyunca sıralanmalarında belli bir düzen yoktur. Düzensiz kopolimerlerin özellikleri çoğu kez kendisini oluşturan homopolimerlerin özelliklerinden farklıdır. plastik bardaklar. Polimer zincirleri arasındaki ikincil etkileşimler. zincirler arası çapraz bağ gözlenmez. Termoplastik polimerler daha çok. poli(hekzametilen adipamit). optik özellikleri iyi olan polistiren ve poli(metil metakrilat) ışık geçirgenliğinin önemli olduğu yerlerde. şişe kapakları. tükenmez kalem gövdeleri. üstün kimyasal direnci ve yüksek sürtünme katsayısı nedeni ile politetrafloretilen koruyucu giyim eşyalarının hazırlanmasında ve mutfak eşyalarının yapımında kullanılmaktadır. Polimer zincirlerini küçük moleküller için de geçerli olan London kuvvetleri (0-1. Bu nedenle termoplastikler. ısıl sterilizasyona dayanıklılığın arandığı alanlarda. Polietilen. uygun çözücülerde çözünürler ve ısıtıldıklarında erirler. Isıl kararlılığı iyi olan poliropilen ve poli(fenilen oksit) gibi polimerler. poli(etilen teraftalat). Çoğu kez Van der Waals kuvvetleri tanımı. (3-7 Moleküller arasında gözlenen ve yukarıda sözü edilen etkileşimlere “Van der Waals kuvvetleri” veya moleküller arası kuvvetler denir. ısı etkisiyle eritilerek yeniden şekillendirilebilen polimerler için kullanılan genel bir kavramdır. termoplastik davranışlı ticari polimerlerden bazılarıdır. ambalaj amaçlı filmler türü ürünlerin yapımında kullanılır. çözücü veya ısı etkisi ile kırılabilirler.[2] -A-A-B-B-B-A-B-A-B-B-A-B-A-B-A-A-B-B- 2. .c-) Düzensiz Kopolimer: Bu tip kopolimerde. polistiren. poli(vinil klorür). polar etkileşimler (1.5 kcal/mol). Plastik kelimesini karşılayan polimer grubunu oluşturur ve kullanım alanları geniştir. Hidrojen bağları güçlü bir polar etkileşimdir. Termoplastik polimerlerin zincirleri doğrusal veya dallanmış yapıda olabilir.2.

daha sonra eritilerek şekillendirilecek olan termoplastik granülleri için de kullanılmaktadır. Reçine tanımlaması.(önpolimer). 2.2. Bitki ve . Đkinci aşamada reçine uygun kalıplara konarak. lif çekme gibi) şekillendirilir. Telefon kutuları. Kalıplama işleminden sonra kullanılabilir termoset malzemeye dönüşecek olan bu viskoz sıvıya “reçine” denir. şekillendirilmiş eşya veya malzemenin üretileceği yere taşınır. Çapraz bağlı yapıları nedeniyle serttirler. Çok farklı doğal polimer vardır. granül. polimer eritilir ve uygun yöntemlerle (kalıplama. mutfaklarda kullanılan melamin tabaklar termoset polimerlerden yapılmış malzemelerdir. Bu malzemelerin eritilip yeniden şekillendirilmesi söz konusu değildir. radikalik başlatıcı kullanımı.8. Doğal Polimer Doğal polimerler. doğada kendiliğinden oluşan polimerlerdir ve insanlar her dönem bu polimerleri değişik alanlarda kullanmışlardır. bilgisayar klavyesi. melamin-formaldehit polimerleri termosetlere örnektir. Önpolimer içerisine boya gibi çeşitli katkı maddeleri katılır ve viskoz sıvı görünümünde bir karışım elde edilir. üre-formaldehit. ısı. 2. Termoset Polimer ve Reçine Termosetler.7. Termoplastiklerden yapılmış malzemeler kullanımlarından sonra toplanarak yeniden eritilerek işlenebilirler. Bu adlandırmadan dolayı termoset polimerler yerine.2. zincirleri arasında yoğun çapraz bağ bulunan (ağ-yapı). Đlk aşamada mol kütlesi 500-5000 arası değişen düşük mol kütleli doğrusal bir polimer hazırlanır. yeterince yüksek sıcaklıklarda bozunurlar. ışın gibi etkilerle çapraz bağlı yapıya dönüştürülür. televizyon kabinleri. pelet) haline getirilerek torbalanır ve pazarlanır. “termoset reçineler” tanımlaması daha yaygın kullanılmaktadır. çözücülerde çözünmezler. Termosetlerin polimerizasyonu genelde iki aşamada tamamlanarak üretilecek eşya ya da malzeme elde edilir.Termoplastikler üretildikten sonra genelde küçük tanecikler (cips. Fenol-formaldehit. ısı ile eritilemeyen polimerlerdir. Cips.

Doğal polimerlerden çıkılarak yapılarının değiştirilmesiyle elde edilen bu tür polimerlere yarısentetik polimerler adı verilir.2. Kompoziti oluşturan madde ya da malzemeler arasında birincil kimyasal etkileşimler bulunmaz. en genel anlamıyla. Bazı durumlarda. çözünebilen selüloz nitrat verir. Örneğin. çözünebilen selüloz triasetat elde edilir. duyu gibi özelliklerinden sorumlu olan bu polimerlere “biyopolimerler” denir. iki veya daha fazla farklı maddenin (veya malzemenin) kullanım amacına yönelik karıştırılması veya belli bir düzende bir araya getirilmesiyle hazırlanan sistemler için kullanılır.ağaçların temel yapısını oluşturan selüloz doğada en bol bulunan polimerdir. protein yapısındaki doğal polimerlere örneklerdir. Yün. . deoksiribonükleik asitler ve ribonükleik asitler bulunur. saç. uygun işlemlerle doğal polimerlerin kimyasal yapıları değiştirilir ve başka özelliklere sahip polimerler hazırlanır. Benzer şekilde selülozun nitrolanması. yaşlanma. tırnak. Selüloz Selüloz gibi genelde doğal polimerlerin önemli bir kısmı canlıların yapısında yer alır. Polimer Kompozitleri Kompozit tanımı. pamuğun temel bileşeni de selülozdur. test yöntemleri ve bilgi birikimleri doğal polimerlere uygulanabilir. Sentetik polimerlere yönelik zaman içerisinde geliştirilmiş olan her türlü analiz teknikleri. Sentetik polimerler ise uygun monomer veya çıkış maddeleri kullanılarak insanlar tarafından hazırlanır. çözünmez karakterdeki selülozun hidroksil gruplarının tamamına yakınının asetillenmesiyle.9. Canlıların hareketlilik. 2. Canlılarda ayrıca polimerik yapıda olan karbonhidratlar.

farklı maddelerin iyi özelliklerini bir malzeme altında toplayabilmektir.Kompozitlerin hazırlanmasında temel amaç. kumdan hazırlanmış bir kompozit malzemedir. Örneğin. türü çeşitli kompozit sistemleri yanında polimer-polimer kompozitleri de hazırlanmakta ve yaygın kullanılmaktadır. Örneğin. Polimer-metal. Fiberglas olarak bilinen lif takviyeli kompozit. stiren ve doymamış bir poliesterin uygun yöntemlerle cam lifler ya da dokumalar üzerinde polimerleştirilmesiyle hazırlanır. içerisine cam lif ya da dokuma gömülmüş mekanik özellikleri daha iyi olan termoset ürünler ele geçer. polimer-seramik. inşaat yapımında kullanılan beton. Poliesterdeki doymamış bağlar üzerinden gerçekleşen çapraz bağlanma sonucu. iki pamuk dokuma arasına kauçuktan yapılmış bir tabakanın yerleştirilip ısı altında sıkıştırılmasıyla hazırlanan üç katmanlı bir polimer-polimer kompozit yağmurluk olarak kullanılır.[1] . pamuk dokuma giyim kolaylığı sağlar. Đnşaatlarda beton dökümü sırasında çoğu kez takviye amacıyla demir çubuklardan da yararlanılır ve yeni bir kompozit malzemeye geçilir. çakıl. Kauçuk bileşen sudan etkilenmeyi önlerken. çimento. Günümüzde polimerik kompozitlerin hazırlanmasında yaygın olarak lifsel maddelerden yararlanılır (lif takviyeli veya katkılı kompozitler).

fonksiyonel grupları bulunan iki molekülün aralarından küçük bir molekül ayrılarak birleşmesi şeklinde yapılır. Friedel-Crafts. 1) Basamaklı (kondensasyon) Polimerizasyon 2) Katılma (zincir) Polimerizasyonu 3. –COOH . basamaklı polimerizasyon yerine çoğu kez “kondensasyon polimerizasyonu” kavramı kullanılır. POLĐMERLERĐN SENTEZĐ Polimerler. Bu tepkimeler içerisinde en sık kullanılanı ve laboratuar ya da endüstride basamaklı polimer üretimine en uygunu kondensasyon tepkimeleridir. üretan oluşumu türü organik tepkimelerle hızlandırılabilir. Fonksiyonel grup. Bu nedenle. değişik kimyasal tepkimelerden yararlanılarak sentezlenebilir.1. Diels-Alder katılması. NH3 gibi küçük moleküller ayrılır. Micheal Katılması. genel işleyiş mekanizmaları açısından. H3C CH2 O H + HO C O CH3 H3C -H O 2 CH2 O C O CH3 etanol asetik asit etil asetat . Kondensasyon tepkimelerinin genel tanımı. kondensasyon. Kondensasyon tepkimelerine katılan moleküllerde genelde –OH. Basamaklı (Kondensasyon) Polimerizasyon Basamaklı polimerler. HCl. Bu tepkimeler. bir molekülün kimyasal tepkimelerde yer alan kısmını tanımlar. –NH2 türü fonksiyonel gruplar bulunur ve kondensasyon sırasında H2O. Monofonksiyonel bir alkol olan etil alkol ve monofonksiyonel bir asit olan asetik asit.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 3.

şeklinde ilerleyen kondensasyon tepkimesiyle etil asetat verirler. Alkol veya karboksilik asitten birisi bifonksiyonel seçilirse. Çıkış maddelerinin her ikisinin de bifonksiyonel seçilmesi halinde (diol ve dikarboksilik asit gibi) her tepkime adımında oluşan yeni molekül iki fonksiyonel grup taşıyacaktır. Bu fonksiyonel grupların her ikisi –OH veya –COOH olabileceği gibi. Tepkime sırasında bir su molekülü açığa çıkar. şeklinde bir adım daha ilerler. Ürün olan etil asetatın üzerinde kondensasyon tepkimesi koşullarında yeniden tepkimeye girebilecek fonksiyonel grup kalmadığı için yeniden etanol veya asetik asitle etkileşemez. birisi –OH diğeri – COOH’da olabilir. Böyle bir molekül kondensasyonu sürdürülebilir ve sonuçta aşağıda verilen genel tepkimeye uygun olarak yüksek mol kütleli polimer (poliester) sentezlenir. nHO R OH + nHO C O R' C O OH -(2n-1) H2 O H O R O C O R' C O n OH diol dikarboksilik asit poliester . örneğin etil alkol yerine etilen glikol kullanılırsa. Ancak. yukarıda verilen kondensasyon tepkimesi. etilen glikol diasetatta. Tepkime sonucu daha yüksek mol kütleli bir ester olan etilen glikol diasetat elde edilir. ileri kondensasyon tepkimesine girebilecek fonksiyonel grup yoktur ve tepkime bu adımdan öteye gidemez.

bir başka önemli basamaklı polimer grubunu oluşturur. ile karboksilik diamin asitlerin ve kondensasyonundan asit arasındaki sentezlenebilirler. nHO CH2 CH2 OH + nHO C O C O teraftalik asit OH etilen glikol -(2n-1) H2 O H O CH2 CH2 O C O C O n OH poli(etilen teraftalat) (PET) (poliester) Poliamitler. Naylon geleneksel adıyla bilinen poliamitler. . etilen glikol ve teraftalik asit asit (veya dimetil teraftalat) arasındaki polikondensasyon tepkimesiyle sentezlenir. ikincisi dikarboksilik asitin karbon sayısına karşılık gelir. Naylon daiminler 6-6. hekzametilen adipik polikondensasyondan elde edilen poli(hekzametilen adipamit) polimeridir.Önemli ticari poliester yapısındaki polimerlerden birisi olan poli(etilenteraftalat) (PET). Naylon 6-6 adlandırmasındaki ilk sayı diaminin.

iki glisin molekülü birleşir ve daha sonra bu yeni molekül. kondensasyon tepkimesine girebilecek iki fonksiyonel grubu birlikte taşıyan bir molekülle de gerçekleştirilebilir. basamaklı polimerizasyonun tipik özellikleridir. polimer zincirlerinin büyümeleri adım adım ve yavaş bir şekilde ilerler.nH2N (CH2)6 NH2 + nHO C O (CH2)4 C O OH hekzametilen diamin adipik asit -(2n-1) H2 O H NH (CH2)6 NH C O (CH2)4 C O n OH poli(hekzametilen adipamit) (naylon 6-6) Yukarıda verilen poliester ve poliamit sentez tepkimelerinde. nH2N CH2 C O OH -(n-1) H 2 O H HN CH2 C O n OH glisin poliglisin Bu ana kadar incelenen polikondensasyon tepkimelerinden görüleceği gibi. farklı fonksiyonel gruplar taşıyan iki ayrı molekülden çıkılarak polimere geçilmiştir. . Sözü edilen davranışlar. Polimerizasyonun başlamasından sonra belli bir aşamada monomer. dimer türü küçük moleküller kalmaz.1). glisinin polikondensasyonundaki ilk tepkimede. glisin molekülü veya kendisi gibi bir başka molekül ile tepkimeye girebilir. bu grupların katıldığı kondensasyon tepkimeleriyle polimerleşerek poliglisin verir. yüksek mol kütleli polimer ise ancak polimerizasyonun sonlarına doğru elde edilir. Bir aminoasit olan glisinin üzerinde –NH2 ve –COOH grupları bulunur. Polimerizasyon benzer tepkimelerin yinelenmesiyle ard arda ilerleyerek zincirler büyümeyi sürdürür. Örneğin. Polikondensasyon tepkimeleri. Ayrıca polimerizasyonun her aşamasında ortamda farklı boylarda zincirler bulunur (Şekil3. Glisin.

basamaklı polimerizasyon katılma polimerizasyonu Şekil 3. Bu bağların kimyasal yapısı göz önüne alınarak basamaklı polimerler ayrıca kendi içlerinde gruplandırılırlar. Poli(etilen teraftalat)’ta ester. Basamaklı polimerlerin zincirleri boyunca.1. Basamaklı polimerizasyon ortamında farklı büyüklükte moleküller.[1] . naylon 6-6 ve poliglisinde amit bağları yinelenen kimyasal bağlardır. Basamaklı polimerizasyon ve katılma polimerizasyonunun herhangi bir aşamasında ortamda bulunan moleküllerin büyüklükleri açısından karşılaştırılması. katılma polimerizasyonunda ise monomer molekülleri ve uzun polimer zincirleri bulunur. bazı temel kimyasal bağlar yinelenir.

ipek selüloz O O C NH C O O polikarbonat C O O Poliüretan Poliasetal CH2 O R O polieter O CH2 Fenol-formaldehit Poliarilen .Çizelge 1. Bazı Kondensasyon Polimerleri ve Karakteristik Bağları. yün. Polimer karakteristik bağ Polimer karakteristik bağ O C O Poliester NH üre-formaldehit NH CH2 C O Poliamit melamin-formaldehit C O NH CH2 NH Protein.

bugün de poli(etilen teraftalat) (PET) üretiminde kullanılmakta olan yöntemi geliştirmiştir. lif üretmek amacıyla ilk kez adipik asit ve etilen glikol gibi maddeler kullanarak doğrusal alifatik poliesterler sentezlenmiştir. bis(2-hidroksietil) teraftalat elde edilir. Araştırmalarını ester değişim tepkimeleri üzerine yönlendiren Carothers. Carothers’in bu çalışmaları lif üretimine uygun olmayan düşük mol kütleli. etilen glikol ile dimetil teraftalat arasındaki iki aşamalı ester değişim tepkimesiyle. Tepkime ortamında -OH son grupları taşıyan düşük mol kütleli poliesterler de oluşur. Tepkime yan ürünü olan metanol ortamdan sürekli uzaklaştırılmalıdır. 2 HO CH2 CH2 OH + CH3O C O C O O CH3 etilen glikol dimetil teraftalat -2 CH3OH HO CH2 CH2 O C O C O O CH2 CH2 OH bis(2-hidroksietil) teraftalat . etilen glikol fazla alınarak kalsiyum asetat ve antimon trioksit gibi katalizörler yanında 200 °C dolayında gerçekleştirilen aşağıdaki ester değişim tepkimesiyle dimerler.3.1. kristalitesi yetersiz ve ütüleme sıcaklığına dayanmayan ürünler vermiştir. Daha önce de vurgulandığı gibi ester değişim tepkimeleri yüksek mol kütleli kondensasyon polimeri elde etme yollarından birisidir. Etilen glikol ve dimetil teraftalattan çıkılarak poli(etilen teraftalat) sentezi iki aşamada yürütülür.Poliester Üretimi Carothers.1. Đlk aşamada.

yüksek mol kütleli polimer eldesi için yan ürün olan etilen glikolün kontrollü şekilde sistemden uzaklaştırılması gerekir . Poli(etilen teraftalat). Lif yapımında uygundur ve önemli bir kısmı lif olarak tüketilir.2. Katılma (Zincir) Polimerizasyonu Katılma polimerizasyonunda monomer molekülleri. 3. 260-270 °C dolayında erir. sıvıların konduğu plastik şişelerin (plastik su şişeleri gibi) ve filmlerin yapımında da kullanılır. sıcaklık 238 °C dolayına çıkartılarak ester değişim tepkimesi sürdürülür ve kondensasyon tamamlanır. Ester değişim tepkimesi denge üzerinden ilerlediğinden. Bis(2-hidroksietil) teraftalatın katıldığı ester değişim tepkimesi aşağıda verilmiştir.) . yalnız yüksek mol kütleli polimer ve tepkimeye girmemiş monomer bulunur.Đkinci aşamada. Bu aşamada tepkime yan ürünü etilen glikoldür. büyümekte olan polimer zincirlerine birer birer ve hızla katılırlar.(şekil 3. Ayrıca çeşitli kalıplanmış parçaların.2. Hızlı zincir büyümesinden dolayı polimerizasyonun her aşamasında.

C O O O C O 2 C O O* benzoil peroksit benzoil oksi radikali Benzoil oksi radikali (kısaca R`) daha sonra.Katılma polimerizasyonunu başlatma yöntemlerinden birisi. serbest radikallerden (çiftleşmemiş elektronu bulunan bileşikler) yararlanmaktır. Sözü edilen adımlar akrilonitrilin polimerizasyonu örnek alınarak aşağıda gösterilmiştir. benzoil peroksit. monomerlerin radikalik aktif zincire ard arda katılmasıyla ilerler. Örneğin. Stirenin toluende hazırlanan çözeltisine az miktarda benzoil peroksit katıldıktan sonra (monomere göre kütlece yaklaşık %1) karışım 7080 °C dolayına ısıtılırsa. . azobisizobütironitril (AIBN) türü bazı organik bileşikler ısı etkisiyle serbest radikaller verecek şekilde bozunurlar. aşağıdaki tepkimeyle parçalanır ve iki benzoil oksi radikali verir. Bu yeni radikalik aktif merkez ikinci bir monomeri benzer şekilde katar ve polimerizasyon. radikalik katılma polimerizasyona yatkın bir monomer olan stirenin katılma polimerizasyonuyla üretilir. benzoil peroksit (BPO). Kimyasal maddeler kullanılarak veya fiziksel etkenlerden yararlanarak polimerizasyon ortamında serbest radikaller oluşturulabilir. monomerin π-elektronlarının birisi üzerinden monomerle birleşerek ilk monomerik radikali oluşturur. Ticari polimerlerden polistiren.

2.H R* serbest radikal H2C CH CN R CH2 C* CN monomer (akrilonitril) ilk monomerik aktif merkez H CH2 C CN H R CH2 C CN CH2 H C* CN H R CH2 C CN CH2 H C -----------. Aktif . Basamaklı polimerizasyonda. polimerizasyon ortamında bulunan her boy molekül birbiriyle tepkimeye girerek zinciri büyütebilir iken. Polimerizasyon ortamındaki değişik tepkimeler. aktif zincirlerin sonlanmasına neden olabilir. Örneğin aktif iki zincir.CH2 CN H C* CN büyümekte olan polimer zinciri (radikalik aktif zincir) H CH2 C CN poli(akrilonitril) n Şekil 3. katılma polimerizasyonunda büyüme tepkimeleri yalnız aktif zincirler ve monomer molekülleri arasındadır. Radikalik katılma polimerizasyonunun ilerleyişi. uçlarındaki radikaller üzerinden birleşerek sonlanabilir ve monomer katma yeteneği olmayan kendilerinden daha uzun bir ölü polimer zincirine dönüşebilir. Aktif polimer zincirleri sonlanma tepkimeleri adı verilen tepkimelerle aktifliklerini yitirirler.

. tepkimesiyle monomere bir proton aktarılır ve ilk katyonik aktif merkez oluşur. Anyonik polimerizasyonu etkin başlatabilen bileşiklerden birisi nbütil lityumdur. Polimerizasyon ortamında bir viniliden monomeri yanında HA şeklinde gösterilen bir protonoik asit bulunursa. n-bütil lityumun bütil kısmı. aldehitler veya diğer benzeri bileşikler katılma polimerizasyonuyla polimerleşmeye yatkın kimyasallardır. Anyonik polimerizasyonda zincir büyümesi anyonik merkezler üzerinden ilerler (genellikle karbanyon).zincirlerin birisinden diğerine bir atomun aktarılması (genelde hidrojen atomu). monomer molekülüne katılarak ilk anyonik aktif merkezi oluşturur. Katılma polimerizasyonu radikaller dışında iyonik karakterdeki aktif merkezler üzerinden de gerçekleşebilir (iyonik katılma polimerizasyonu). akrilonitril gibi vinil bileşikleri (CH2=CHR) katılma polimerizasyonuna uygun monomerlerdir. Katyonik polimerizasyon. bir başka sonlanma türüdür. zincir büyümesinden katyonik merkezlerin (genellikle karbonyum) sorumlu olduğu iyonik polimerizasyon türüdür. Özellikle vinil klorür. asetilenler. Đyonik katılma polimerizasyonu zincir büyümesini sağlayan aktif merkezin türüne göre ayrıca katyonik katılma polimerizasyonu ve anyonik katılma polimerizasyonu şeklinde iki başlık altında incelenir. Doymamış bağlar taşıyan olefinler (alkenler).

2 ‘de radikalik katılma için verilen örneğe benzer şekilde ard arda katılırlar ve aşağıda basitçe gösterilen aktif polimer zincirlerine dönüşürler.Đyonik polimerizasyon tepkimesine giren monomer molekülleri katyonik ve anyonik aktif merkezlere şekil 3.[1] + - katyonik polimerizasyon anyonik polimerizasyon .

Bazı katılma polimerleri.Çizelge 2.[5] monomer polimer CH2 CH H CH2 CH H n etilen polietilen CH2 CH CH2 CH stiren n polistiren CH2 CH Cl CH2 CH Cl n vinil klorür CH2 CH CN poli(vinil klorür) CH2 CH CN akrilonitril n poliakrilonitril CH2 CH CH3 CH2 CH CH3 n propilen polipropilen CH3 CH2 C CH3 CH2 CH3 C CH3 n izobütilen poliizobütilen .

Yüksek mol kütleli polimer eldesi için uzun polimerizasyon süresi gerekir. Önce iki molekül tepkimeye girer ve dimer oluşturur. Yüksek mol kütleli polimer polimerizasyonunun ilk anlarında oluşur ve tepkime boyunca da polimerin mol kütlesi fazla değişmez. Polimerizasyon ortamındaki her molekül türü birbiriyle tepkimeye girebilir. kalmaz. Katılma Polimerizasyonu Yalnız aktif polimer zincirleri monomer katarsa zincir büyür. ancak bu sürenin polimerin mol kütlesi üzerine etkisi önemsizdir. Yüksek dönüşümler için uzun polimerizasyon süresi gerekir. Yalnız radikalik türler birbirleriyle veya diğer moleküllerle tepkimeye girebilir. dimer. Polimerizasyon süresince polimerin mol kütlesi sürekli artar.[1] Basamaklı Polimerizasyon Ortamda bulunan herhangi iki molekül tepkimeye girerek zinciri büyütür. Katılma ve basamaklı polimerizasyonun tipik özellikleri açısından karşılaştırılması. Polimerizasyon belli bir süre ilerledikten Monomer her zaman ortamda bulunur sonra ortamda çıkış maddesi (veya monomer) ve derişimi tepkime süresince azalır. Monomerler hızla aktif merkezlere ard arda katılırlar. monomerle tepkimeye girerek trimer ya da başka bir dimerle tepkimeye girerek tetramer verir ve zincirler bu şekilde büyümeyi sürdürür. .Çizelge 3. Dp=10 olduğunda başlangıçta alınan çıkış maddesinin %99’u harcanır.

yüksek mol kütleli polimer ve büyüyen aktif zincirler bulunur. Polimerizasyon süresince ortamda monomer. .Polimerizasyon süresince polimerizasyon ortamında her büyüklükte polimer zinciri vardır.

zincirlerdeki monomer birimlerinin sayısı birbirlerinden farklıdır. Polimerlerin molekül ağırlık ortalamaları moleküler ağırlığın elde edilişine göre dört kategoride incelenir. Bundan dolayı polimerin iyi bir çözücüsü bulunmalıdır. Son grup analizleri ve viskozite ölçümleri gibi yöntemler sadece polimerlerde kullanılabilir. Bu yüzden polimerler için bir moleküler ağırlık dağılımından ve ortalama bir molekül ağırlığından söz etmek gerekir. polimer zincirinin sonlanması da tamamen rastlantısal olup. Molekül Ağırlığı Türü Belirleme Yöntemi Sayıca ortalama molekül ağırlığı (Mn) . Đri moleküllü.POLĐMERLERĐN MOLEKÜL AĞIRLIKLARI VE BELĐRLEME YÖNTEMLERĐ Polimerizasyon reaksiyonlarında. Bu molekül ağırlığı belirleme yöntemleri aynı polimer için farklı sonuçlar verir. Molekül ağırlığı türlerinin deneysel olarak bulunabilmesi için polimerlerin çözelti halinde olması gerekir. reaksiyon ortamındaki monomerler polimer zincirini oluşturmak üzere birbirleriyle tamamen rastlantısal olarak tepkime verirlerken.Kaynama noktası yükselmesi -Donma noktası alçalması -Buhar basıncı düşmesi -Osmotik basınç -Son grup analizleri Ağırlıkça ortalama molekül ağırlığı (Mw) Viskozite ortalama molekül ağırlığı (Mv) z-ortalama molekül ağırlığı (Mz) Işık saçılması yöntemi Viskozite ölçümleri Ultrasantrifüj yöntemi Yukarıda verilen sayısal özelliklerden yararlanarak molekül ağırlığı belirleme yöntemleri küçük moleküllü maddelere de uygulanabilir. .DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 4. Bu nedenle ister doğal ister yapay olarak elde edilsin ortaya çıkan ürün çeşitli moleküler ağırlıklardaki polimer moleküllerinin bir karışımıdır. zor çözünen ve buhar fazına geçmeyen polimerlerin molekül ağırlığını belirlemek kolay değildir.

Đlk aşamada çözücü moleküllerinin polimer içine difüzlenmesi sonucu. çözeltideki molekül sayıları eşit olduğu için aynı sıcaklık farkı bulunmuştur.2. poli(metil metakrilat) asetonda kolayca çözünür. Bu özelliklerin ölçümüyle belirlenen molekül ağırlığı değeri “sayıca ortalama molekül ağırlığını” verir. Sayıca Ortalama Molekül Ağırlığı Çözeltilerde gözlenen buhar basıncı düşmesi. m molaliteyi göstermek üzere. . Đkinci aşama ise şişmiş jel gerçek bir çözelti oluşturacak şekilde dağılır. Bu bağıntıdan aynı çözücü içerisinde molekül ağırlığı 10 g/mol ve 100 000 g/mol olan iki ayrı maddenin 0. ∆T = Kd m bağıntısıyla hesaplanabilir. Örneğin. Kd çözücünün donma noktası alçalma sabitini. Đkinci maddenin her bir molekülünün ağırlığı diğerlerinin 10 000 katı olduğu halde. donma noktası alçalması (kriyoskopi) ve osmotik basınç gibi özellikler yalnızca çözeltide çözünen maddenin molekül sayılarından etkilenir. Yoğun çapraz bağ içeren polimerlerde ikinci aşama gözlenmez ve hiçbir çözücüde çözünmezler. Doğrusal dallanmış ve az oranda çapraz bağ içeren bütün polimerlerde bu ilk aşama meydana gelir. etil benzen gibi maddelerde.1’er molal çözeltileri kullanılarak hesaplanan donma noktası alçalması değerlerinin aynı olacağı görülebilir. Örneğin polistiren kendi yapısına yakın olan toluen. çözelti ve çözücünün donma noktaları arasındaki sıcaklık farkı.1. Polimerlerin çözünmesi bazen günler hatta haftalarca sürebilir. Polimerlerin Çözünmesi Polimerlerin çözünmesi iki aşamada olur.4. Genelde polimerler benzer benzeri çözer kuralı ile fiziksel ve kimyasal özellikleri kendine yakın olan çözücülerde çözünürler. kaynama noktası yükselmesi (ebülyoskopi).[1] 4. polimer şişmiş jel yapısına geçer. Bu tür molekül sayısına bağlı olarak değişen özelliklere sayısal (koligatif) özellikler denir.

2. . Şekil 4. Osmotik Basınç Bir polimer çözeltisinin osmotik basıncı aşağıdaki şekilde verilen düzenek ile belirlenebilir.T/Mn + B. Osmotik basınç değeri her iki bölmedeki kılcallar arasındaki sıvı seviyesi farkı (h: cm). Farklı derişimlerdeki polimer çözeltileri hazırlanıp osmotik basınç değerleri belirlendikten sonra π/c. c ye karşı grafiğe geçirilirse bir doğru elde edilir.c şeklindedir. yoğunluk (d: g/cm3) ve yer çekimi ivmesi (g: cm/s2) yardımıyla π=h. Osmotik basınç ve sayıca ortalama molekül ağırlığı ilişkisi π/c =R.1. fakat çözücü moleküllerinin geçişine izin veren yarı geçirgen membran ile ayrılmış iki bölmeden oluşur. Difüzyon.d. Sistem polimer moleküllerinin diğer tarafına izin vermeyen. osmotik basınç (π dyn/cm3) denilen değere ulaşıldığında durur. Kimyasal potansiyel farkı nedeniyle çözücü molekülleri yarı geçirgen membrandan polimer çözeltisinin bulunduğu bölmeye difüzlenirler ve kılcalda sıvı seviyesi yükselir. Sıcaklığı sabit tutulan sistemin bir bölmesine saf çözücü diğer bölmesine ise polimer çözeltisi konur. ( y kayması= RT/Mn) pratik olarak ise polimerlerin sayıca ortalama molekül ağırlığı otomatik membran osmometreler kullanılarak belirlenir. Şekil 2.4.1. Polimer çözeltilerinin osmotik basınç değerlerinin belirlenmesinde kullanılabilecek bir osmoz hücresinin şekli.g bağıntısından bulunabilir.4’de verilen doğrunun y kaymasından polimerin sayıca ortalama molekül ağırlığı hesaplanır.

2. 4. poliamit gibi basamaklı polimerlerde zincirlerin uçlarında bulunan son grup türleri bilinir. Toluende hazırlanmış polistiren çözeltilerinin osmotik basınç derişim ilişkisi.2. Osmotik basınç yöntemi 20 000 – 1 000 000 g/mol arasındaki molekül ağırlıklarının belirlenmesinde kullanılabilir.2. Diğer sayısal özelliklerdeki bağıntılar yardımıyla da polimerlerin molekül ağırlığı hesaplanabilir. Örneğin karboksil ve amin grubunu birlikte taşıyan NH2-R-COOH yapısındaki bir maddenin polimerizasyonu H-[-NH-R-CO-]n-OH poliamit verir. Son Grup Analizleri Poliester. Bu polimerlerde zincirler uç grup türleri açısından HOOC --------------COOH H2N -----------------COOH formülüne uygun bir . Diğer koligatif özelliklerin polimerlerin molekül ağırlıklarının bulunmasında kullanımı sınırlıdır ve 3 000 – 4 000 g/mol değerinden küçük molekül ağırlıklarının ölçülmesinde faydalı olabilirler.Şekil 4. Bu tür polimerlerde yapılacak son grup analizleriyle sayıca ortalama molekül ağırlığı belirlenir. Teorik olarak herhangi bir sayısal özellik polimerlerin molekül ağırlığının belirlenmesinde kullanılabilir ise de osmotik basınç yöntemi en iyi sonucu verir.

10-6 = 30 000 g/mol olur. yukarıdaki polimerin 0.10-3=5.15/5. Bu nedenle yöntem polimerin ağırlıkça ortalama molekül ağırlığını verir.10-6 mol polimere karşılık geldiği bilindiğine göre polimerin sayıca ortalama molekül ağırlığı. Bir ışık demetinin seyreltik polimer çözeltilerinden geçmesi esnasında gözlenen elastik saçılma. Gelen ışığın önemli bir oranı elastik saçılmaya uğrar. şeklinde üç ayrı olasılıkta bulunabilirler. Basamaklı polimerlerin molekül ağırlığı sınırlarının genelde 10 000-50 000 g/mol arasında olması ve polimer zincirlerinde belli son gruplar bulunması bu yöntemi daha avantajlı kılar.3.15 gramı bir çözücüde çözülüp.15 gram olduğuna ve bu miktar polimerin 5. ışık madde tarafından absorplanabilir veya gelen ışık doğrultusuna göre her yönde saçılabilir. Elastik olmayan saçılma.10-6 mol polimer şeklinde hesaplanır.H2N------------------NH2 . Uygun bir yöntemle bu son grupların birisi sayılırsa polimer örneğindeki zincir sayısı da elde edilmiş olur. Ağırlıkça Ortalama Molekül Ağırlığı Ağırlıkça ortalama molekül ağırlığı belirlenirken genelde ışık saçılması yöntemi kullanılır. Saçılan ışık gelen ışık ile aynı dalga boyunda ise elastik saçılma. . asit gruplarının analizi için 0. polimer kimyasında da yararlı olan Raman spektroskopisi tekniğinin temelini oluşturur. saçılmaya neden olan taneciklerin sayısından çok büyüklüğüne karşı duyarlıdır.001×5. Uygulamada kullanılan polimer miktarı 0. 4. Son grup analizleri 10 000-40 000 g/mol sınırları arasındaki molekül ağırlığı ölçümleri için uygundur. Mn = 0. farklı dalga boylarında ise elastik olmayan saçılma meydana gelir. Monokromik bir ışık demeti madde ile karşılaşırsa.001 N NaOH’ten 5 cm3 harcanmış ise polimer örneğinin mol sayısı Polimerdeki asit grubu mol sayısı = harcanan bazın mol sayısı = 0. Görüldüğü gibi toplam zincirlerde yer alan –COOH grubu sayısı veya –NH2 grubu sayısı toplam polimer zinciri sayısına eşittir. Örnek verilecek olursa.

Bundan faydalanarak polimerlerin viskozite ortalama molekül ağırlığı belirlenir. Poiseuille bağıntısından sıvıların viskozite (η) hesaplanabilir. (a) Ostwald viskozimetresi (b) Ubbelohde viskozimetrisi Şekillerdeki kapilerler üzerinde işaretlenen A ve B noktaları arasındaki ( V hacmindeki) bir çözelti veya bir sıvının akış süresi (t) belirlenerek . V/t r: l: p: Çözeltinin basıncı = π p Kapiler Kapiler r4 / 8 ηl yarıçapı boyu .4. çözücü ve polimer türünden. polimer derişiminden ve sıcaklıktan etkilenir. Çözeltilerin viskozitelerinin belirlenmesinde aşağıda verilen Ostwald viskozimetresi veya onun değiştirilmiş bir şekli olan Ubbelohde viskozimetresi kullanılabilir.4. Polimer çözeltisinin viskozitesi.3. Viskozite Ortalama Molekül Ağırlığı Polimer çözeltilerinin viskoziteleri aynı ağırlıkta küçük molekül içeren çözeltilere göre oldukça yüksek değerdedir. Staudinger 1920 yılında düşük derişimlerde bile polimer çözeltilerinin çözücü viskozitesine göre çok daha yüksek değerler aldığını gözlemlemiştir. Şekil 4. polimerlerin molekül ağırlığından.

Santrifüj etkisi altındaki polimer çözeltilerinin iki ayrı özelliği molekül ağırlığı belirlenmesinde kullanılır. Santrifüjlenen çözeltide ise dönme noktası ve santrifüj hücresi tabanı arasında her düzeyde derişimler farklıdır. Bu derişim gradienti optik yöntemlerle ölçülerek polimerin molekül ağırlığı belirlenir. Z-Ortalama Molekül Ağırlığı Fazlaca kullanılmayan bir molekül ağırlığı türüdür ve ultrasantrifüj yöntemi ile belirlenir. Đkinci olarak ise santrifüj etkisi ile santrifüj hücresi boyunca oluşan derişim gradientinden yararlanılır. Farklı büyüklüklerdeki polimer molekülleri santrifüj etkisi altında değişik hızlarla santrifüj hücresinin tabanına doğru hareket eder. Homojen bir polimer çözeltisinde bölgesel derişim farkları olmadığı için derişim gradienti her yönde sıfırdır.[8] .5. Sedimentasyon hızındaki bu farklılıktan ve polimerin kısmi hacmi yardımıyla molekül ağırlığı bulunur.4.

amorf bir madde elde edilir. Bir polimerik maddenin ne tür pratik uygulamaya elverişli olduğu. sert. öbürü ise camsılaşmadır. Düzgün bir molekül yapısı gösteren bir organik polimerin hacim sıcaklık davranışları aşağıdaki şekilde verilmiştir. moleküllerin evinimleri gitgide yavaşlar ve camsı geçiş sıcaklığının (Tg) altında durur. Bu durumda. Zincirler birbiri içine giren yumak görünümünde olup. polimerin çoğu kristallenmeksizin Te sıcaklığının altına inebilir. CAMSI GEÇĐŞ NOKTASI (Tg) Doğrusal bir polimer. camsı bir katı durumunu alır. Te sıcaklığının biraz altındaki sıcaklıklarda kristallenme başlar ve genellikle bir miktar amorf madde içeren polikristalin bir kütle elde edilir. Bazı polimerlerde kristallenme önemli bir olay olduğu halde. bazılarında camsılaşma öne geçer. Bunlardan biri kristallenme. Şimdi polimer. başlıca Te (kristal erime noktası) ve Tg (camsı geçiş sıcaklığı) ile belirlenir. Yeterince düşük sıcaklıklarda ise aynı polimer sert bir katıdır.BEŞĐNCĐ BÖLÜM 5. kırılgan. Sıcaklık daha düşürülürse. . Moleküllerin dönüp bükülme evinimleri sürdürüldüğü için polimer sert değildir. termodinamik bakımından yarı kararlı (metastable) aşırı-soğumuş. ERĐME NOKTASI (Te). bir konformasyondan öbürüne rastgele dönme ve bükülme (wriggling) evinimleri yaparlar. Erimiş halde bulunan sıcak bir polimer soğutulursa. yeterince yüksek sıcaklıklarda amorf. kauçuksu bir eriyiktir. Bir polimer soğutulduğu zaman birbirinden büsbütün ayrı iki mekanizma ile katılaşabilir. Organik polimer hızla soğutulursa.

kristaller yumuşak amorf bir ortam içinde bulunur. (E) kauçuk. Tümü ile amorf polimerler sadece Tg.[3] . (D) camsı bölge. Amorf kütlenin kesri büyükse. (F) camsı bir matris içindeki kristaller. Tg ve Te sıcaklıkları arasında ise. göstermesi bu polimerin morfolojisine bağlıdır.Şekil 5. kristallenmiş bir polimerin fiziksel özellikleri de farklıdır. Bir polimer örneğinin her iki termal geçişi (Te ve Tg) ya da bunlardan sadece birini. Polimerlerin çoğu Te sıcaklığında bir miktar kristallendiği için. Tg camsı geçiş sıcaklığı gözlenir. Tg’nin altında. Te değerleri düşük ise. Tg değerlerinin de genellikle düşük olduğu. Te yükseldikçe Tg’nin de yükseldiği görülür. tümü ile kristal polimerler ise sadece Te geçişi gösterir. Kristallenebilen polimerlerde hacim-sıcaklık eğrileri. yumuşak amorf bir matris içine daldırılmış kristaller görünümündedir. Bu durumda sürekli amorf bir polimer söz konusudur. Böyle bir madde. bu sistem. (A) sıvı bölgesi. ancak kristallenme belirtisi yoktur. Yapı birimleri basit ve düzgün polimerlerde. genellikle her iki geçiş sıcaklığı da gözlenmektedir. polikristalin kütle. (B) bir miktar esneklik gösteren sıvı.1. Öte yandan Tg sıcaklığının üstünde ve altında. (C) kauçuksu bölge. camsı amorf bir ortamda dağılmış küçük kristallerden oluşur. kırılgan olmaktan çok sağlam ve dayanıklıdır. düzgün olmayan zincir parçalarının bir kristal örgüsüne yerleşmeleri olasılığı bulunmayabilir. Polimer zinciri çeşitli yapı birimlerinden oluşursa (yinelenen birimleri farklı bir kopolimerde olduğu gibi). Böyle bir polimerin hacim-sıcaklık davranışı yukarıdaki şekilde’deki abcd eğrisini izler.

73 Poliakrilonitril CH2 CH(CN) 317 105 .73 Poliizobütilen CH2C (CH3)2 44 . Bazı Polimerlerin Termal Davranışları [7] ____________________________________________________________________ Polimer Yinelenen birim Te(°C) Tg(°C) Polietilen CH2CH2 137 -115 Poli(metilen oksit) CH2O 181 .Çizelge 4.20 Poli(vinil klorür) CH2CHCl 212 81 Polistiren CH2 CH2 C6H5 240 100 Poli(metil metakrilat) CH2C(CH3)(COOCH3) 200 105 Poli(Є-kaprolaktam) (CH2)5CONH 223 50 Poli(hekzametilen adipamid) NH(CH2)6NHCO(CH2)4CO 265 53 Poli(etilen tereftalat) OCH2CH2OCO C6H4CO 265 69 Doğal kauçuk CH2C (CH3)=CHCH2 14 .85 Polipropilen CH2CH(CH3) 176 .

dielektrik kapasitörü ya da mikrodalga aygıtlarının parçalarında kullanılırlar. (örneğin başlangıçtaki boyu L ise. .ALTINCI BÖLÜM 6. Plastikler. bir doğrultuda gerilen polimer örneğinin kopma noktasına kadar uzaması sırasındaki davranışı gözlenir. Bu tür polimerler. Polimerik maddeler ısı yalıtkanı olarak da geniş ölçüde kullanılabilirler. (4) esnek uzama. örneğin biçim değiştirmeye karşı direnci (gerilme/gevşeme). Elastomerler Endüstride ve çağdaş insanın yaşamında önemli yer tutan polimerik maddeler çok değişik yapılar ve özellikler gösterirler. Bu polimerlerden uçak camları.1. gerilme-gevşeme eğrileri aşağıda verilmiştir. gerektiğinde denetlenen koşullarda ayrıştırılarak vücuttan atılmaları sağlanabilmelidir. (2) kopma kuvveti (tensile strength). gevşeme ∆L/L). örneğin kopma noktasındaki uzaması. güvenlik camlarının iç katmanları yapılır. Örneğin. Bazı plastikler ve elastomerler. tersinir uzama olarak ölçülen esnekliktir. Gerilme. Fiberler. organizma ile reaksiyon vermemeleri. Bu durumda termal özellikler önem kazanır. Bazı polimerlerin üstün optik özellikleri önem taşır. Polimerik maddelerin en önemli yanı. örneğin bu kuvvetin etkisi ile uzamasını belirtir. örneğin kopması için gerekli olan gerginlik. POLĐMERĐK MADDELERĐN ENDÜSTRĐDE KULLANILMASI 6. (3) kopma uzaması. polimer örneğinin birim alanına uygulanan kuvveti. Çeşitli polimerik maddeler için. Bir polimerin gerilme-gevşeme davranışları başlıca dört nicelikle belirtilir: (1) modül. operasyonla insan vücudunun çalışmayan organları yerine konur. elektriksel yalıtkan. bu maddelerin doğal ürünler yerine materyal olarak kullanılmasına olanak sağlayan mekanik özellikleridir. Bir polimerin mekaniksel davranışları gerilme-gevşeme (stress-strain) özellikleri özellikleri ile incelenir. Bu tür maddelerin biyokimyasal davranışları bu amacı karşılamalıdır. Bu amaçla. gevşeme ise. Bazı polimerlerin yararlılığı bu maddelerin elektriksel özelliklerine dayanır.

yumuşak. sağlam dokuma lifleri (fiber).1’de elastomer. fiber olarak nitelendirilen polimerlerin tipik örneklerinin gerilme-gevşeme eğrileri çizilmiştir. sert plastik. kuvvetli. kauçuk davranışları gösteren elastomerler. Sentetik polimerlerden sert. Elastomer olarak bölümlenen polimerler. camsı reçineler (resin). oldukça küçük gerilmelerle esnek bir uzama gösterir. yumuşak plastik. Bu uzama. yumuşak plastik. sentetik polimerlerin üstün özellikleri (birçok durumda da yetersizlikleri) bu tür maddelerin. Az . Şekil 6. Ayrıca. yapıştırıcılar (adhesive). Elastomer. sert plastik ve fiber örneklerinin gerilme-gevşeme eğrileri. polimer zincirlerinin çeşitli evinimleri kolayca yapabilmesi ve moleküller arası çekim kuvvetlerinin küçük olması zorunludur.1. dayanıklı kaplayıcılar (coating) gibi çok değişik amaçlar için kullanılan maddeler yapılabilir. elastomer örneğinin başlangıçtaki boyunun 5-10 katına kadar tersinir olarak sağlanabilir. Belirli elastomer özellikleri gösterebilmesi için polimerin camsı geçiş sıcaklığının düşük ve tümü ile amorf olması gerekir. Uygulamaların çoğunda. Bu eğrilerin başlangıçtaki eğimleri modül değerlerini verir. hem kullanılma koşullarında hem de fabrikasyon sırasındaki mekanik özelliklerine dayanır. Eğrilerin son noktalarından kopma kuvveti ve kopma uzaması bulunabilir.Şekil 6.

kopma kuvveti (7 000 kg/cm2) ve modülü (50 000 kg/cm2) çok büyüktür. Öte yandan. gerilme sırasında elastomerin kristallenmesi sonucu belirir. esnekliğin tersinir olmasını sağlar. bir başka değişle örneğe uygulanan kuvvet kaldırılırsa. liflerin gerilmesi güçleşeceği gibi. Öte yandan. %400 uzama için ~140 kg/cm2 . Camsı geçiş sıcaklığı Tg=53°C olduğundan bu sentetik lif dokuma endüstrisi için elverişli bir polimerdir. kolayca çapraz bağlanabilir.(300°C’nin üstünde organik polimer bozunabilir). kristallik derecesinin çok yüksek olması. zincirleri arasında büyük çekim kuvvetleri bulunan polar gruplu moleküllerden oluşması gerekir. Doğal kauçuk gerildiği zaman başlangıç modülü düşüktür. Sert (rigid) ve yumuşak (flexible) plastiklerin mekaniksel davranışları oldukça farklıdır. Doğal kauçuğun erime noktası düşük (Te=14°C) olduğundan bu koşul kolayca sağlanmaktadır. Bir polimerin lif (fiber) olarak kullanılabilmesi için. Camsı geçiş sıcaklığı çok yüksek olursa. Bu polimerin kopma kuvveti 250 kg/cm2. Yukarıda açıklandığı gibi yüksek modül. örneğin kullanıldığı sıcaklığın altında olmalıdır. Sentetik plastiklerin mekanik davranışları elastomerler ile fiberler arasında yer alır. Bu polimerin gerildiği zaman kristallik derecesi çok yüksektir. Plastikler çok çeşitli özellikler gösteren büyük bir polimer grubunu kapsar. Doğal kauçuk (poliizopren) tipik elastomer özellikleri gösterir: polimer (Tg = -73°C) amorf olup. (<7 kg/cm2) Gerilme ile zincirler uygulanan kuvvet doğrultusunda yönlenir ve bir miktar kristallenir. elastomerin tersinir bir esneklikle başlangıçtaki durumuna dönebilmesi için.miktarlardaki çapraz bağlar. Sentetik liflerin mekanik davranışları elastomerlerden büsbütün farklıdır. Uzama modülü. Böylece uzamaya karşı gittikçe artan bir direnç belirir. liflerden dokunan kumaşların temizleme ve ütüleme sırasında bozulmasını sağlar. %500 uzama için ise ~210 kg/cm2 değerlerine yükselir. gerilme kaldırıldığında. elastomerde oluşan kristalin bölgelerin Te erime noktası. erime noktası 300°C’nin altında olduğundan eriyik halinde eğip bükme kolaylığı bulunur. Polimerin erime noktası Te=265°C olup. Polimerin gerilme ile uzaması küçük (< %20). polimer başlangıçtaki boyunu alır. uzama . Kopma noktasına erişilinceye kadar uzama tümü ile tersinirdir. Naylon 66 olarak bilinen poli(hekzametilen adipamit) tipik bir sentetik liftir. ütüleme işlemi de zorlaşır. Zincirde bulunan amid grupları hidrojen bağları yaparak çok kuvvetli çekim kuvvetlerinin belirmesine yol açar. Yumuşak plastiklere örnek olarak polietilen alınabilir. Camsı geçiş sıcaklığı çok düşük liflerden dokunan kumaşlar ise buruşuk olur.

uzama tersinir değildir. Polistirende. camsı geçiş sıcaklığının yüksek (Tg=100°C) ve polimerin sert olmasını sağlar. kopma kuvveti 500 kg/cm2 dolaylarındadır. Sert zincirlerin oluşturduğu amorf polimerler sert plastikler verir. Polipropilen de gevşek bir plastik verir.modülü 2 000 kg/cm2. Yumuşak polimerlerin kristallik oranı orta ile yüksek değerler arasında değişir. Gerilmemiş durumda plastiklik yüzdesi orta olan poli(hekzametilen adipat) yumuşak bir plastiktir. Çapraz bağ oranı büyük olan polimerler de sert plastiklerin davranışlarını gösterir. Gerginlik kaldırıldığında esnek olmayan polimer örneği başlangıçtaki durumuna dönmez. Yumuşak plastiklerin kopma uzaması elastomerler kadar büyük olduğu halde. Sert plastikler biçim değiştirmeye karşı büyük direnç gösterirler. Te ve Tg değerleri ise geniş bir bölgeyi kapsar. Polistiren’in uzama modülü 32 000 kg/cm2. kopma uzaması ise % 500’dür. ana zincire bağlı büyük yan gruplar. [3] . Yukarıda belirtildiği gibi gerilme ile sağlam bir fibere dönüşür. Kopma uzaması ise %3’ten küçüktür.

1. Te = 265 °C . Trevira). .2. Poli(etilenglikol tereftalat) : Polimer türü: Kondensasyon polimerizasyonu ile elde edilen bir poliester. 175 °C’ye kadar kullanışlı. alkalilere karşı biraz duyarlı. tekerlek lastiklerinde kord olarak kullanılır. Başlıca Kullanıldığı Yerler: Filmler. elektriksel yalıtkan olarak. Tg = 80°C . ENDÜSTRĐ BAKIMINDAN BAZI ÖNEMLĐ POLĐMERLER 6.6. dokuma endüstrisinde lif olarak pamuk veya yün ile birlikte. Terilen. asitlerden etkilenmez. Birimler Arası Bağlantı: C O O Monomerler: O HO CH2 CH2 OH O C tereftalik asit OH + HO C etilen glikol Polimer: O C O C O O CH2 CH2 O C O C O poli(etilenglikol tereftalat) Özellikleri: Kristal yapılı.2. fiberler ( Dakron.

Darbe (impact) direnci geniş bir sıcaklık bölgesinde yüksek. Birimler Arası Bağlantı: C O NH Monomerler: H2N (CH2)6 NH2 + HOOC (CH2)4COOH Adipik asit hekzametilendiamin Polimer: NH (CH2)6 NH C O (CH2)4 C O NH (CH2)6 NHC O Poli(hekzametilen adipamit) Özellikleri: Kristal yapılı. Naylon 6 : Polimer türü: Kondensasyon polimerizasyonu ile elde edilen bir poliamid.2.3. Alkalilerden etkilenmez. Halat. ip ve iplik yapmakta uygundur. . Dokuma endüstrisinde kadın giysileri için fiber olarak kullanılır.2. Tg = 53 °C. Başlıca Kullanıldığı Yerler: Üretilen naylon 66 liflerinin hemen hemen yarısı otomobil lastiklerinde “kord” olarak kullanılır.2. Mil yatağı. Naylon 6. 150°C’ye kadar kullanışlı. Te = 265 °C. anorganik asitlerden etkilenir. kam.6. 6. dişli takımı gibi aşınmaya dayanıklı makine parçaları yapımında önemli yer tutar.6 : Polimer türü: Kondensasyon polimerizasyonu ile elde edilen bir poliamid.

Tg = 50 °C. 6. Başlıca Kullanıldığı Yerler: Perlon. Naylon 66 ‘dan daha yumuşak . otomobil lastiklerinde “kord” olarak kullanılır.4.Birimler Arası Bağlantı: NH C O Monomer: CH2 CH2 NH CH2 CH2 €-Kaprolaktam C CH2 O Polimer: NH (CH2)5 C O NH (CH2)5 C O NH (CH2)5 C O polikaprolaktam Özellikleri: Kristal yapılı. Te = 223 °C. Karpolan adları ile bilinir. Alkid Reçineleri: Polimer türü: Kondensasyon polimerizasyonu ile elde edilen bir poliester. Birimler Arası Bağlantı: C O O .2. Geniş kalıplama amaçları için uygun.

Organik boya. üstün elektriksel ve ısıl özellik. alkol ve asitlerden yapılan poliesterlerdir. Poliüretanlar: Polimer türü: Kondensasyon polimerizasyonu ile elde edilirler. 6. geniş esneklik-sertlik aralığına sahip. En çok üretilen alkid reçinesi ftalik anhidrit ile gliserinden yapılır. Bileşimleri çok değişik olabilir.Monomerler: Polimer: O(CH 2 )2 O C O CH CH C O O(CH 2 )2 O C O CH alkid reçinesi Özellikleri: Çapraz bağ oranı yüksek. cila ve lake kaplamalarında sertleştirici olarak işlev görür. Tg = 175-200°C. kimyasal direnç. Maleik anhidrit ile yapılan alkid reçineleri. Başlıca Kullanıldığı Yerler: Alkid reçineleri.2.5. Birimler Arası Bağlantı: N H C O O . cila ve lake üretiminde geniş ölçüde kullanılır.

Sert poliüretanlar 150°C’ye kadar dayanıklı. yumuşak ve sert köpük olarak geniş bir uygulama alanı bulunur.Monomerler: O C N R N C diizosiyanatlar O + HO R* OH glikoller Polimer: C O NH R* NH C O O R* O C O NH R NH poliüretan Özellikleri: Kristal yapılı. Đyi fiziksel ve kimyasal elektriksel özelliğin yanı sıra diğer reçinelerle kullanıldığında üstün ürün çeşitliliği. fiber. CH2OCH2 Monomerler: . Birimler Arası Bağlantı: CH2 . kaplayıcı.[3] 6. Fenol – Formaldehit Reçineleri: Polimer türü: Kondensasyon polimerizasyonu ile elde edilen bir reçine . Roket yakıtı bileşeni olarak da kullanılır.2.6. Başlıca Kullanıldığı Yerler: Elastomer. Te = 200°C.

Polimer:

Özellikleri: Çapraz bağ oranı yüksek, sert, Tg = 150-170°C, termosetting, boyutsal kararlılık
gösterir. Su absorpsiyonu düşük. 160°C’ye kadar dayanıklı. Kimyasal korozyona karşı yüksek dirençli, düşük nem geçirgenliği ve kolay işlenebilirliğe sahip.

Başlıca Kullanıldığı Yerler: Bakalit türünden kalıplanmış eşya yapımında, cila, lake,
yapıştırıcılar, elektrik aletleri parçaları, levha ve plakalar, fren astar ve balatasında kullanılır.

6.2.7. Üre-Formaldehit Reçineleri:

Polimer türü: Kondensasyon polimerizasyonu ile elde edilen bir reçine.

Birimler Arası Bağlantı:
NH CHR CHR N CHR NH CHR

Monomer:

Polimer:
NHCONH CH2 NCONH CH2 NHCONH üre-formaldehit reçinesi CH2

Özellikleri: Çapraz bağ oranı yüksek, sert, Tg = 130°C, 75°C’ye kadar dayanıklı,
termosetting, dielektrik kuvveti yüksek, su absorpsiyonu yüksek maddeler.

Başlıca Kullanıldığı Yerler: Kalıplanmış eşya, yapıştırıcılar, elektrik aygıtlarının parçaları,
tekstil kaplamalarında kullanılır.[4]

6.2.8. Epoksi reçineleri:

Polimer türü: Kondensasyon polimerizasyonu ile elde edilen bir polieter.

Birimler Arası Bağlantı:

CH2O

Monomerler:
O C H2 C H C H2Cl C H3

+

HO

C C H3

OH

e p ik lo rh id rin

d ife n ilp ro p a n

Polimer:

Özellikleri:Aminler gibi çapraz bağ oluşturan maddelerle birlikte termosetting polimer;
sağlam, eğilip bükülebilen, kimyasal etkenlere son derece dayanıklı, iyi yapışma özelliği olan, iyi ısı yalıtımı olan maddeler.

Başlıca Kullanıldığı Yerler: Yüzey kaplamalarında, yapıştırıcı olarak, metal bağlayıcı
yapıştırıcılarda geniş ölçüde kullanılır. 80°C’ye kadar dayanıklı.

6.2.9. Polietilen:

Polimer türü: Katılma polimerizasyonu ile; (a) yüksek basınç (1000-2000atm), (b) düşük basınç, organometalik katalizörlerle.

Monomer:

CH2

CH2

etilen
Polimer:

Özellikleri: (a) yüksek basınç polimeri, kristal yapılı, balmumu görünüşünde, polimer
molekülleri biraz dallanmış, sağlam, Te = 110-125 °C, Tg= -120°C; (b) düşük basınç ürünü, molekülleri dallanmamış, daha yoğun, daha az geçirgen ve daha sağlam polimer. Oda sıcaklığında hiçbir çözücüde çözünmez. Asit ve alkalilere dayanıklı, ışık ve oksijen etkisi ile bu özelliklerini yitirir.

Başlıca Kullanıldığı Yerler: Filmler, borular, kalıplanmış eşya, elektriksel yalıtıcı, asit
kapları,kap ve kutular, oyuncak, mutfak eşyaları, kablolarda yalıtkan tabakalar.

6.2.10. Polistiren:

Polimer türü: Katılma, serbest radikal, anyonik, katyonik yollarla elde edilir.

75°’ye kadar kullanışlı. düşük fiyat ve işleme kolaylığı. camsı. Başlıca Kullanıldığı Yerler: Kalıplanmış plastik eşya. köpük boru. UV ışınlarına dirençli. Tg = -50°C. Özellikleri: Amorf. dayanıklı. iyi vurma ve gerilme direnci. kauçuksu. sinema filmleri.2.Monomer: CH2 CH stiren Polimer: CH2 CH CH2 CH CH2 CH CH2 CH polistiren Özelikleri: Amorf. Sentetik kauçuk: Polimer türü: Serbest radikal katılma polimerizasyonu ile elde edilen bir kopolimer. Monomer: CH2 CH CH bütadien CH2 C6H5CH stiren CH2 Polimer: Stiren ve bütadienin rastgele kopolimeri. Bütün frekans ve sıcaklık bölgelerinde elektrik kaybı düşüktür. elektrik yalıtıcısı.[3] 6. .11. sağlam. Tg = 100°C. Soğuk kauçuğun özellikleri doğal kauçuğa yakın. asit alkali ve tuzlara üstün direnç. izolasyon malzemesi. 50°C’ye kadar dayanıklı. otomobil parçaları ve panellerde kullanılır.

cam elyaf ile desteklenerek plastik yapımında.2. kayış. çubuk ve boru yapımı (lusit. ayakkabı.12. Poliakrilonitril: Polimer türü: Sulu çözeltilerde redoks başlatıcılarla katılma polimerizasyonu. Tg = 105°C. yer döşemeleri. dielektrik kuvveti yüksek. kaplama. Monomer: CH3 CH2 C OCOCH3 metil metakrilat Polimer: CH3 CH2 C CH2 CH3 C CH2 CH3 C CH2 CH3 C OCOCH3 OCOCH3 OCOCH3 OCOCH3 poli(metil metakrilat) Özellikleri: Amorf. anyonik.13. çok saydam ve berrak. Başlıca Kullanıldığı Yerler: Saydam levha. Poli(metil metakrilat) : Polimer türü: Serbest radikal. pleksiglas).Başlıca Kullanıldığı Yerler: Otomobil lastiği. katyonik reaksiyonlarla elde edilir. 6. Monomer: CH2 CH C N akrilonitril .2.[4] 6. 80°C’ye kadar kullanışlı. su absorpsiyonu düşük. elektrik yalıtıcısı.

Başlıca Kullanıldığı Yerler: Orlon. Sağlam. . süveter ve diğer giyim eşyalarında. Tg = 105°C.2. 95°C’ye kadar kullanışlı. tetrametilen sülfon dışında çözücülerden etkilenmez. Te yüksek. Asitlere dayanıklı dimetil formamid.14. 6. Monomer: CH2 CH Cl vinil klorür Polimer: CH2 CH Cl CH2 CH CH2 CH CH2 CH Cl Cl Cl poli(vinil klorür) Özellikleri: Kristal yapılı oranı çok düşük. Poli(vinil klorür): Polimer türü: Süspansiyon ve emülsiyon yöntemleri ile katılma polimerizasyonuyla elde edilir. dralon adları ile sentetik lif olarak. -55°C ile 80°C arasındaki sıcaklıklarda kullanışlı. aşınma direnci yüksek.Polimer: CH2 CH CN CH2 CH CN poliakrilonitril CH2 CH CN CH2 CH CN Özellikleri: Düzensiz kristaller. yanmaya dayanıklı. Tg = 81°C.

dielektrik kuvveti yüksek. Te = 327°C. Monomer: CF2 CF2 tetrafloro etilen Polimer: Özellikleri: Kristal yapılı. Tg = 117°C.[3] . bütün kimyasal maddelere çözücülere dayanıklı .15. yer kaplamaları.2. kumaş örtülerin kaplanmasında. elektrik kablo ve tellerinde yalıtıcı olarak. geniş bir sıcaklık bölgesinde mekanik özellikleri kararlı. olup -200 ile 260°C arasındaki sıcaklıklarda kullanışlı. levha yapımında. yağmurluk. çanta. Başlıca Kullanıldığı Yerler: Teflon. plak yapımında. su tesisat malzemelerinde. Poli(tetrafloro etilen): Polimer türü: Yüksek basınçlarda serbest radikal başlatıcıları ile katılma polimerizasyonuyla elde edilir. elektrik yalıtıcısı. kimyasal etkilere dayanıklı filmler. banyo perdeleri. döşeme.Başlıca Kullanıldığı Yerler: Film. kalıplanmış eşya. 6.

Atık polimer miktarı ile birlikte sentetik polimerlerin doğada bozunarak yok olma sürelerinin yaklaşık 100 yıl kadar olduğu da göz önüne alınırsa. elektronik malzemeler vb. DÜNYA VE TÜRKĐYE’DE PLASTĐK TÜKETĐMĐ Sentetik polimerlerin önemli bir bölümü termoplastik (plastik) malzemelerin yapımında kullanılır. poli(vinil klorür). yüksek yoğunluklu polietilen. Aynı çizelgede. Çizelge 5’de bazı ülkelerin 1999 yılı için kişi başına ortalama plastik tüketim değerleri verilmiştir. Günümüzde ülkelerin kişi başına plastik tüketim miktarları gelişmişliğin bir ölçüsü olarak değerlendirilmektedir. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Batı Avrupa Ülkeleri gibi ülkelerin oldukça gerisindedir. tıbbi malzemeler. Türkiye’de kişi başına plastik tüketimi. mobilyalar. Ancak polimer kullanımındaki artışla birlikte doğaya bırakılan atık polimer miktarı da günden güne çoğalmaktadır. mutfak eşyaları. endüstriyel aletler. kırtasiye malzemeleri. ambalaj malzemeleri.YEDĐNCĐ BÖLÜM 7. doğaya verilen zararın daha fazla olacağı anlaşılabilir. polipropilen ve polistiren polimerlerinin tüketimleri ayrıca verilmiştir. ürünlerin bir an için tamamen ağaç. Ancak. polimerlerin çevreyi kirletici özellikte oldukları düşünülebilir. plastik malzemelerin yapımında ağırlıklı kullanılan ve 5 temel plastik olarak görülen alçak yoğunluklu polietilen. Plastik türlerinin dünyada üretilen toplam miktarı bugün için dünya çelik üretiminden fazladır ve polimerlere olan talepteki artış devam etmektedir. metal türü doğal malzemelerden yapılmış olduğu varsayılır ise. . değişik polimerlerden yapılmış ve yaygın kullanılan içecek kapları.

2 2.7 7.0 69.9 5. PP: polipropilen.1 0. PVC: poli(vinil klorür).4 4.3 21.6 21.8 9.4 41.8 17.6 02 0.9 9.9 5.5 6.4 3.7 2.6 6.4 17.1 24.8 1. Bazı ülkelerde 1999 yılı için kişi başına plastik tüketimi (kg/kişi) ülke AYPE YYPE PVC PP PS diger toplam ABD Kanada Batı Avrupa Malezya Macaristan Bulgaristan TÜRKĐYE Polonya Brezilya Çin Romanya Hindistan 24.5 1.1 1.9 3.8 13.5 0.6 0.1 6.3 3.1 0.6 11.6 3.1 11.0 10.9 4.5 1.7 4.9 87.1 6.9 6.3 0.4 1.5 2.0 0.4 5.3 2.2 21.1 40.9 0.7 5.3 1.2 17. YYPE: yüksek yoğunluklu polietilen.2 9.8 9.8 2. PS: Polistiren [6] .8 6.1 3.7 25.8 3.7 0.7 0.Çizelge 5.3 3.18 9.7 0.6 18.2 0.1 21.1 1.4 0.2 11.7 2.02 5.1 101.7 1.1 14.6 6.9 2.5 0.5 25.7 22.1 AYPE: alçak yoğunluklu polietilen.5 2.9 8.

BAZI POLĐMERLERĐN ULUSLARARASI KISALTILMIŞ BĐÇĐMLERi [2] Kısaltılmış Adı ABS AMMA ANM BR BT CA CAB CF CHR CL CPVC CR EEA EP EPDM EVA FE GEP GFK IIR MA MF MOD NBR NR PA PAC PAN PBMA PCF Polimer Akrilonitril-bütadien-stiren kopolimeri Akrilonitril-metil metakrilat kopolimeri Akrilik ester-akrilonitril kopolimeri Polibütadien Poli(1-büten) Selüloz asetat Selüloz asetobütirat Kresol-formaldehit reçinesi Poliepiklorhidrin Poli(vinil klorür) lif Klorlanmış poli(vinil klorür) Polikloropren Etilen-etil akrilat kopolimeri Epoksit reçinesi Etilen-propilen-dien elastomeri Etilen-vinil asetat kopolimeri Flor içeren elastomer Cam lif takviyeli elastomer Cam lif takviyeli plastik Bütil kauçuğu Modakrilik lif Melamin-formaldehit çözeltisi Modakrilik lif Akrilonitril-bütadien elastromeri Doğal kauçuk Poliamit Poliakrilonitril lif Poliakrilonitril Poli(bütil metakrilat) Poli(triflorokloroetilen) lif .SEKĐZĐNCĐ BÖLÜM 8.

PCTFE PDAP PDMS PE PEO PES PETP PF PFEP PIB PL PMMA PO POM POR PP PPO PS PSB PST PTF PTFE PU PUA PVA PVAC PVAL PVB PVC PVCA PVDC PVDF PVF PVFM PVM SAN Poli(triflorokloroetilen) lif Poli(diallil ftalat) Poli(dimetil siloksan) Polietilen Poli(etilen oksit) Poliester lif Poli(etilen teraftalat) Fenol-formaldehit reçinesi Tetrafloroetieln-hekzafloropropilen Poliizobütilen Poli etilen Poli(metil metakrilat) Fenoksi reçinesi Polioksi metilen Propilen oksit-allilglisidil eter elastromeri Polipropilen Poli(fenilen oksit) Polistiren Stiren-bütadien kopolimeri Polistiren lif Poli(tetrafloroetilen) lif Poli(tetrafloroetilen) Poliüretan lif Poli üre lif Poli(vinil eter) Poli(vinil asetat) Poli(vinil alkol) Poli(vinil bütiral) Poli(vinil klorür) Vinil klorür-vinil asetat kopolimeri Poli(viniliden klorür) Poli(viniliden klorür) Poli(vinil florür) Poli(vinil formal.) Vinil eter-vinil klorür kopolimeri Stiren-akrilonitril kopolimeri .

DPT:2547.edu/polimer kimyası.kimyaevi. Celal Bayar Üniversitesi. [4] OSKAY Enis. 2001. Gazi Kitabevi.2006) [8] WEB_2. [3] BAYSAL Bahattin. Ankara.2006) . Hacettepe Üniversitesi Yayınları. Organik Kimya.balıkesir. Ankara .html (15. Organik Kimya.1998. [6] Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı. Leslie E. http://www. 2003. Polimer Kimyası. 2002. David J. Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları. 1994. ODTÜ.12.html (15. ĐNTERNET ADRESLERĐ [7] WEB_1.12.org/polimer kimyası. Polimer Kimyası. Palme Yayınları. Hart (The Ohio State University).KAYNAKLAR [1] SAÇAK Mehmet. http://www.ÖĐK:563. Craine (College of the Holy Cross) (Çeviri Editörü: Tahsin Uyar). Anakara Üniversitesi. Ankara. [5] HAROLD Hart (Michigan State University). [2] BEŞERGĐL Bilsen. Gazi Kitabevi. Kasım 1975. Plastik Ürünleri Sanayi Özel Đhtisas Komisyonu Raporu. Polimer Kimyası.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->