P. 1
Horasandan-Anadoluya

Horasandan-Anadoluya

|Views: 62|Likes:
Yayınlayan: altintepehakan

More info:

Published by: altintepehakan on Mar 21, 2013
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/23/2013

pdf

text

original

HORASAN’DAN

Türb<iye Tarihine Giriş

ANADOUJYA
Oğuz Ünal
dr

Türliiye TariJıinc Giriş

HORASANDAN ANADOLUTA
Oğuz IJnab

Kapaktaki Hat Prof. EMİN BARIN e m e l m a tb a a c ılık
34 96 - 17 93 O S AN KARA

dağıtım, if r
1512001

HORASAH’DAN ANADOLU'YA
T Ü R K İ Y E T A R İ H İ N E GİRİ Ş

A N A D O L U ’N U N F E T H İ V E T Ü R K İY E D E V L E T İ’N İN K U R U L U Ş U

OOUZ ÜNAL
B İR İN C İ B A S K I

Ankara 1980

T Ö R E d e v l e t Y A Y IN E V İ P.K. 203 K IZ IL A Y A N K A R A

Amorion Seferinde Türkler B. Uçların Teşkilâtı ve Uçlarda Hayat 4. Suguur(Uc) Beylikleri Devri 2. "OsmanlIlar Çağı" 5. Abbâsiler Devri 2.İÇ İN D E K İL E R ö n sö z I. Anadolu Beylikleri (Tavaif-i Müluk) Devri 4. Birinci İmparatorluk Devri "Selçuklular Çağı" 3. Anadolu'nun Fethi ve Türkiye Devleti’nin Kuruluşu. Tarsus Emir'i Yazmân'ın Bizans Gazaları D. BÖ LÜ M O Ğ U Z L A R 'D A N ÖN CE A N A D O LU V E T Ü R K L E R S Ü G U U R B E Y L İ K L E R İ D E V R İ” 1. Uçların İnhitatı 29 29 29 34 34 37 38 39 42 45 17 18 20 21 22 H O R A S A N ’DAN A N A D O L U 'Y A . Anadolu Türk Birliğinin Yeniden Kuruluşu ve İkinci İmparatorluk (Türk Cihan İmparatorluğu) Devri. Bizans'a Karşı Taarruza Geçmesi 3. Amorion Seferinden Sonra Yapılan Bizans Gazalarında Türkler C. Bizans Gazâlarmda Türkler A. Cumhuriyet Devri II. Islâm Hilâfeti Hizmetinde Türkler A. B Ö LÜ M G İR İŞ T Ü R K İY E T A R İH İN İN B Ö L Ü M L E R İ 1. Emeviler Devri B.

Savaş Öncesi Anadolu'da Siyasi Durum B. Türk İstilâ ve Fütuhatının Doğu Anadolu'dan Orta Anadolu'ya Gelirken Takip Ettiği İstikametler 3. Malazgirt Meydan Muharebesi ve Geçirdiği Saflıalar " 5. Selçuklular'ın İlk Anadolu Akınlan 2. BÖ LÜ M Oğ u z l a r a n a d o l u 'd a 1. Malazgirt Meydan Muharebesi A. Selçuk Sultanlarının Oğuzlar'a Yurt Bulma ve Fetih Siyaseti IV. Sultan Tuğrul Bey Zamanında Bizans'a Karşı Gazalar ve Anadolu Fütuhatı 3. Savaşa Giden Yol E. Sultan Alp Arslan Zamanında Bizans'a Karşı Gazâlar ve Anadolu Fütuhâtı 4. Türklerin İslâmiyeti Kabulü B. Savaş Öncesi Selçuklular'da Siyasi Durum C. B t)L Ü M B Ü Y Ü K S E L Ç U K L U L A R D E V R İN D E B İZ A N S G A Z A L A R I V E A N A D O LU F Ü T U H A T I 1.1 1 1 . Anadolu'nun Türkler Tarafından Fethini Hazırlayan Sebepler A. B Ö LÜ M M A L A Z G İR T T E N SO N R A A N A D O LU F Ü T U H A T I v e T Ü R K İY E D E V L E T İ'N İN K U R U L U Ş U 1. Büyük Türk Muhacereti C. Oğuz Istilâsi Arifesinde Anadolu 2. Süleyman Şah'tan Önce Anadolu Fütuhatı 139 Oğ u z ÜNAL . Savaş Öncesi BizanslIlar'da Siyasi Durum D. Malazgirt Zaferinin Akisleri ve Anadolu Fütuhâtma Etkileri 83 90 98 108 108 109 49 56 58 59 66 71 110 112 118 134 V.

2. Anadolu'daki Hıristiyan ve Şamani Türkler 3. 4. Süleyman Tarih Sahnesine Çıkışı 148 Sultanlığı ve Kurduğu Devlet 153 Anadolu Fütuhâtr 158 Büyük Selçuklularla Çatışması 164 Şah’tan Sonra "Türkiye Devleti” 166 Şah'ın Şah’ın Şah'ın Şah'ın VI. Süleyman Süleyman Süleyman Süleyman ve Sonu 6. Türkmen ve Diğer Türk Uluslarının Anadolu'da Yayılışı 2. Türk Fâtihlerle Yerli Halk Arasındaki Kaynaşma 4. 3. Türkler'in Anadolu’da Yerleştikleri Veya Yeniden Kurdukları Şehirler V II. BÖ LÜ M T Ü R K İY E D E V L E T İN İN K U R U L U Ş Y IL L A R IN D A T Ü R K L E R T A R A F IN D A N F E T İH V E İSK A N E D İL E N A N A D O LU Ü L K E S İN E B İR B A K IŞ 1. BÖ LÜ M N E T İC E N O T LA R KA YN AKLAR 205 219 245 181 196 198 202 HORASAN'DAN ANADOLU'YA . 5.

.

coşkun bir fetih ruhu ve gazâ ideolojisi ile Horasan'dan Anadolu’ya akan Oğuz boylarının. Türk İstiklâl Savaşı ve Cumhuriyet devre­ leri Türkiye Devleti tarihinin nirengi noktalarıdır. "i'lâ-yi Kelime-t-ullah"* yolunda Anadolu'ya akınlar yapmışlar. Bütün bu devreler içinde ele almarak incelenen Türkiye Devleti. Bu başlangıç devresini müteakiben X I. ♦ "İ’lâ-yi Kelime-t-ullah" A llah'm adını ve İslâm iyetin tevhid akidesini. yüzyılda "O ğuz" veya "Türkmen” adıyla anılan Türk boy ve uluslarının dalgalar halinde Anadolu'yu açarak kendile­ rine vatan yapmaları neticesinde "Türkiye Devleti" teşekkül etmiştir. Suguur ya da Avasım adı ile anılan uc vilâyetlerinde yaşamışlardır. Türkiye Devleti tarihinin ilk devresini "Anadolu'nun Fethi ve Türkiye Devleti'nin Kuruluşu" nu ve bu devletin temelini meydana getiren Oğuz (Türkmen) boy ve uluslarının Horasan'dan Anado­ lu'ya gelişlerini ve Anadolu'da yeni bir Türk Vatanı kur­ malarını ve bunun âmillerini ele aldık. şanına lâyık bir şekilde yüceltip yay­ ına demektir. 10 oğuz ÜNAL . Bu devrede Türkler. Anadolu'nun Müslüman Oğuz Türkleri tarafından fethini ve Türkiye Selçukluları hanedanının öncülüğünde kuru­ lup günümüze kadar devam edip gelen "Türkiye Devle­ t i" nin kuruluşunun hikâyesidir. Osmaniflar. O halde bu kitap. tarihi ve siyasi bakımdan tam bir devamlılık ve bütünlük gösterir. Biz bu araştırmamızda. Selçuklu ordularının bugün üzerinde yaşadığımız toprakları kanlan ile yoğuruşu ve bu topraklar üzerinde ebediyete kadar yaşayacak olan bir Türk Devleti'nin "Devlet-i Ebed Müddet " in kuruluşu belgeleriyle anlatılmaktadır. Türki'ye devletini kuran Türkiye Selçukluları ve onu takibeden Anadolu Beylikleri. İlk olarak İslâm Devleti hizmetinde ve Hilâfet sancağı altında Anadolu'ya gelen Suguur Türkleri'nin ardından X I.feleri devrinde ortaya çıkan İslâm-Bizan: mücadeleleri ile başlar. yüzyıldan itibaren. Islâm Devleti hizmetinde ve Hilâfet ordusu içinde.

yüzyıldan beri de " T Ü R K İ Y E " adi ile anılan Anadolu ve onun tamamla­ yıcı parçası Trakya. tarih boyunca. Anadolu-Trakya (yani bugünkü Türkiye). Akdeniz ile Karade­ niz arasında geçittir. Aynı zaman­ da Oğuz boylarının Anadolu'yu Türk vatanı haline getir­ meleri ve burada bir Türk devleti kurmaları. Anadolu'da kurulmuştur. bu toprakları vatan yapabilmek için nasıl çırpındıklarını Tarih sahnesinde ibretle seyretmek gerekir. Oğuz boylarının Anadolu'ya adım adım sahip olurlarken. 'dünya nizâmı” mefkuresi ile görevli olduğumuz şuur ve ve heyecanı içinde medeni ve siyasi alanlarda büyük hamleler yaptığımız devirlerdir. yüzyılda ise bu kesafet müthiş bir şekilde arttı. yüzyılın sonlarında Anadolu bir Türk ülkesi haline gelmişti. Şark'ı ve özellikle İslâm dünyasını kurtaran eşsiz bir müdahale olmuştur. Boğazlar. Marmara bölgesine doğru gidildikçe jeopolitik önem artar. Daha XI. bu nüfus hareketi rastgele insan yığınlarının gelişi şeklinde olmamıştır. HORASAN'DAN ANADOLUYA 11 . dünya tarihinin en önemli toprak parçalarından biridir. Mısır ve Mezo­ potamya ile birlikte en eski medeniyetler. bir iki asır içinde dünyadaki Türk nüfusunun en azından üçte biri Anadolu'ya göçtü. Bu jeopolitik önemde olan ve X I. X III. Asya ile Avrupa.Bu çağlar. Bu değişikliklerin belki dc sonuncusu Türkler'in bu ülkeye gelmesidir. hayrete değer de­ ğişikliklere sahne olmuş. dünya çapındaki jeopolitik önemini tari­ hin hiç bir devresinde kaybetmemi. Zira. Yakın Doğu ile Balkanlar. Ancak derhal belirtelim ki. Anadolu.ştir. cihân hâkimiyetine erişmek için ve dünya imparatorluğunu elinde tutmak arzusunda bulunan devlet için kilit noktasıdır. h ürkler bundan böyle Hıristiyan Garba karşı Müslüman Şark'ın müdafii olmuşlardır.

Buradaki büyük ve ebedi Türk şahsiyetini lâfla almadık. U o ğ u z ÜNAL . bunların mezar ve türbeleri asırlarca ziyaretgâh oldu. biz Türkler. bu vatanı lâfla kurmadık. ziyaretgâhlan. 8. Öyle ki. Haçlılar'a yaraşır bir vahşetle yıkmadı­ ğımıza. İkinci bölümde. sh. Bu topraklan bir birinden ağır tarih hadiseleri yaratarak "yatan" yaptık. Bütün bu izahlarımız gösteriyor ki. Bizans'a yakışır.Bu devrede Anadolu'ya gelen Türkler. nesilleri üzülüyor. büyük bir imtihan vererek destan devri yaşayacak yüksekliğe erişmişlerdir. imân ile kan'la bastık ki. Birinci bölümde. Yendi­ ğimiz düşman kitlelerinin meydana getirdikleri eiserleri. Haçlı sürülerini bağrında eriten bu destan devri Anadolu'su gerçekten kahramanlar ve evliyâlar diyarı haline gelmiştir.* Kitabımız "Netice" ile birlikte yedi bölümden meydana gelmiştir. türbeleri ve evliyâ hikâyeleri ile vatan olmak için her türlü mane­ vi özelliği kazanmış ve böylece Türk milleti bu toprak­ lara. Biz o düşman milletlerin yapıp bıraktıklarını o kadar geçtik ki. kızıyor. bu topraklar da Türk milletinin şuuruna ve kalbine yerleşmiştir. Anadolu'da gazS ve fütuhat yapan Türk kahramanları etrafında destanlar teşkil edildi. Türkiye tarihine başlangıç teşkil eden "Suguur Beylikleri" ele alanmış ve bu devrede *M ehm et Ş E K E R . Türkiye tarihinin devrelere taksimi ele alınmış ve bir tez olarak tarihi bir plân ileri sürülmüştür. Bu husus karşımızdaki milletlerin hayatiyeti yanında bizimkinin ne kadar üstün olduğunu da göstermiştir. bugünün Türk-İslâm mefkuresini lâyıkıyla anlıyamayan. koruduğumuza. Su şekilde bütün Anadolu topraklar: tarihi hatıraları. bu vatanın artık başkalarına ait olması ihtimali kalmamış­ tır. bu memlekete damgamızı öyle eşsiz iki hayat özü ile (Türklük ve Müslümanlık). Bu şuur Osmanlılar tarafından "D in ü devlet. menkıbeleri. Fetihlerle A n ad o lu 'n u n Türkleşmesi ve İslâmlaşması. mülk ü millet" formülü ile ifade edilmiştir.

Özellikle Alp Arslan devrinde vuku bulan ve Türkiye tarihi için bir dönüm noktası teşkil eden 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi. Daha sonra Süleyman Şah'm fetihleri gözden geçirilmiş ve müteakiben Süleyman Şah'tan sonra Türkiye Devleti'­ nin Selçuklular devresi özet halinde anlatılmış ve Türki­ ye Devleti'nin hayatiyetinin temelleri gösterilmiştir. Beşinci bölümde. Bu bölümde. Altıncı bölümde ise. Malazgirt zaferini müteakip Anadolu fütuhatı ele alınmış ve bu devrede ilk h ürkiye Sultanı Kutalmış oğlu Süleyman Şah'm tarih sahnesine çıkışı ve Türkiye Devleti'nin kuruluşu incelenmiştir. Bu arada Malazgirt savaşı öncesinde İslâm âleminin.İslâm Hilâfeti hizmetinde ve Hilâfet ordusu içinde görevli olan Türkler'in Anadolu'ya yaptıkları akın ve gazâlann tarihi gözden geçirilmiştir. ve bu fütuhatın bazılarının zannetttikleri gibi gelişi güzel bir istilâ ha­ reketi (!) olmadığı anlatılmıştır. Bizans İmparatorluğu'nun ve Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun içinde bulundukları durumlara ve bilhassa Türk ve İslâm âleminin Malazgirt savaşına ver­ dikleri önem ve manâ üzerinde kaynaklara dayanılarak durulmuş ve Malazgirt Zaferinin akisleri ve Anadolu fütuhatına etkileri ele alınmıştır. Daha sonra üçüncü bölümde. oldukça uzun bir şekilde teferruatiyle ele alınmıştır. gibi meseleler HORASAN'DAN ANADOLSJYA 13 . Selçukluların ilk Anadolu akınları. Dördüncü bölümde. Türk fütuhatı arifesin­ de Anadolu'nun durumuna temas edildikten sonra Ana­ dolu’nun Türkler tarafından fethini hazırlayan sebepler ve âmiller etraflıca gözden geçirilmiş. Sultan Tuğrul ve Sultan Alp Arslan zamanındaki akınlar ve savaşlar anlatılmıştır. Büyük Selçuklular devrindeki Bizans gazaları ele alınmıştır. "Türkmen nüfusunun Anadolu'daki dağılışı" vs. Türkiye Devleti'nin kuruluş yıllarında Türkler tarafından fetih ve iskân olunan Ana­ dolu Ülkesine kısa bir bakış yapılmış ve bu arada "Türk unsuru ile yerli etnik unsurların karışması".

M. Anadolu'nun bir Türk nüfus üstünlüğü ve kesafeti sayesinde Türkleşmiş olduğuna dikkat çekilmiştir. Türkiye Devleti'nin tarihi devamlılığt ve siyasi bütünlüğüne dikkat çekmekten başka. Son olarak şu noktayı belirtelim ki. bütün araştırmaları­ mızın bir hülâsası yapılmış ve Türkiye Devleti'nin tarihisiyasi bütünlüğü ve devamlılığına ve hayatiyetine dikkat çekilmiştir. Kitabımızın netice bölümünde. Prof. Sadece Türk tarihi araştırmalarının bugünkü seviyesinde Türkiye Tarihine kısa bir giriş yapmış bulu­ nuyoruz. Bu arada Anadolu'nun Türkleşmesi hususundaki yanlış görüşlere karşı çıkan ve bu konuda ilmi deliller gösteren Prof. Faruk Sümer'in görüş­ lerinden geniş ölçüde faydalanılmış ve bütün bu görüşleri üstün bir vukufla ve milii-islâmi bir tarih anlayışı ile ele alan rahmetli Prof. hiç bir iddia sahi­ bi değiliz. Fuad Köprülü. Osman Turan'ın tarih anlayışı aynen benimsenmiştir. Ömer Lütfi Barkan ve Prof. biz bu araştır­ mamızda.üzerinde durulmuş ve bu meselelerin hallinde ''demogra­ fik âmiller"in önemine jşaret edilmiş. Ocak m979-Ankara 14 Oğ u z ÜNAL .

.

.

.

A N A D O LU 'N U N F E T H İ V E T Ü R K İY E D E V L E T İ'N İN K U R U L U Ş U . Baycu Noyan kumandasında. Anadolu'da gelişen ikti­ sadi ve medeni yükseliş. 1243 yılında Moğollar'ın. 1277 yılma kadar devam etmiştir.2. Türkiye Selçukluları ordusunu Kösedağ'da mağlub etmeleri ile Türkiye Devleti sarsılmış ve Türkler gittikçe artan bir Moğol nüfuzu altına girmeye başlamışlardır. " S E L Ç U K L U L A R Ç A Ğ I" Bu devre Oğuzlar’ın Anadolu akınlarına başladıkları 11. Bununla beraber. B İR İN C İ İM P A R A T O R L U K D E V R İ. iktisadi ve medeni hayat sukut etmiş ve Moğol hâkimiyeti altına giren Türkiye'de Selçuklu idaresi bir gölge halinde 1318 yılma kadar yaşamıştır. Anadolu Türkleri'nin bütün felâketlerin menşeini "Baycu y ılı" adıyla 1243 Kösedağ mağlubiyetine bağlamaları doğru olmakla birlikte. (2) Türkiye tarihinin ilk muhteşem safhası olan bu devre kendi içinde şu tali devrelere aynlır: 1) 2) Anadolu Akınları ve Fetih Devresi (1015-1075) Anadolu'da Türkiye Devleti'nin ve Türkiye Selçukluları Saltanatının Kuruluş Devresi (1075-1192) Anadolu Türk Birliği'nin Kuruluşu ve Merkezileşme Dev­ resi (1192-1205) 3) 18 Oğ u z ÜNAL . yüzyıl­ da başlar ve Türkiye Devleti'nîn kuruluşunu müteakip iki yüzyıl kadar devam eden parlak ve muhteşem bir medeniyet hamlesinden sonra Moğollar'ın Anadolu'yu istilâ ettikleri 1277 yılma kadar de­ vam eder. umumi vasıflarıyla Türkiye Selçukluîarı idaresi ve devlet nizâmı 1277 yılma kadar sürmüştür. Fakat Selçuklu veziri Muineddin Pervâne'nin 1277 yılında Moğollar tarafından idamından sonra Türkiye Selçuklu idaresi tamamen çökmüş.

.

3. Avrupa'nın en kudretli İmparatorluklarını ve Krallarını mağlup edip. Haçlı sürüle­ rine Anadolu'yu mezar yapan Anadolu Türkü ilk defa mağlup ol­ muş ve Moğol hâkimiyeti altına girmişti. bir intikai devri olduğunu ifade etmek istemiştir. Turnadağ muha­ rebesi neticesinde lâğv. önceki ve sonraki iki padişah arasındaki padişahsız geçen zaaf devresi anlamına gelmektedir ki. Anadolu Türk Birliği bozulmuştu. Ancak Anadolu Türkü. bu devreyi bu şekilde isimlendirmekle bu devrenin Türkiye Devleti'nin hayatında bir kesinti. 20 Oğ u z ÜNAL . Bu şekilde 1277'de Moğol Hâkimi­ yeti altına girmiş bulunan Türkiye Selçukluları saltanatı son bulmuş ve Anadolu Beylikleri (Tavaif-i Müluk) devri başlamış olur. Anadolu Türkü. Bütün Batı âleminin ordularını perişan eden. bu Moğol hâkimiyetini hiçbir zaman kabul etmemiş ve istiklâlini kazanmak için amansız bir mücadcIeye girmişti. yanıp yakılmıştı. ANADOLU B EY L İK L E R İ (TAVAİF-! MÜLUK) DEVRİ Bu devre Mogollar'ın Türkiye Selçukluları saltanatına son ver­ dikleri ve dağıtılan hanedana mensup şehzadelerin Uc beyliklerine sığındıkları 1318 yılında başlar. (3) Nitekim "fetret” . Türki­ ye Selçukluları zamanında fevkalâde mamur ve zengin bir ülke iken bilâhare zayıflamış ve fakirleşmiş. ile doğu ve güney doğu Anadolu'yu zaptederek Anadolu Türk Birliği'ni yeniden ihya ettiği 1515 yılına kadar olan bu uzun devreye "Fetret Devri" demek uygun olur. Anadolu. Bu zaaf ve intikal devresini müteakiben Osmanoğulları'nm Türkiye tahtına çıkmaları ile Anadolu Türk Birliği ve Türkiye Devleti yeniden ihya edilmiştir. Türkiye Selçukluları saltanatının sukücundan (1277-1318) Os­ manlI Padişahı Yavuz Sultan Selim'in Çaldıran Meydan Muharebesi'ni müteakiben Dulkadiroğulları hânedanını. Moğol istilâsı devrinde çok fazla harap olmuş. Moğollar'ın Anadolu'dan çıkışından sonra Anadolu'nun her tarafı bir bey tarafından işgal edilmiş ve Anadolu'da otuza yakın bayrak dalgalan­ mağa başlamış. İşte bu istiklâl mücadeleleri sırasında başarı kazanan kumandanlar ve beyler etra­ fında ayrı ayrı beylikler teşekkül etmeğe başlamış ve Moğollar'ı Anadolu'dan atan bu beylikler daha sonra milli istiklâllerini kazan­ mağa muvaffak olınuşiardı.

Islâmi ve insani ideallerle yepyeni bir kültür ve medeniyet hamlesini temsil eden bu devreyi de kendi içinde şu tali devirlere ayırabiliriz: 1) Osmanlı Beyliği'nin Kuruluşu ve Anadolu Türk Birliği'nin Geçici Olarak Kurulduğu Devir: (1299-1402) Anadolu Türk Birliği'nin Dağılması ve Şehzadeler Kavgası­ nın Başlaması "Türkiye Tarihinde İkinci Fetret Devri" (1402-1413) Anadolu Türk Birliği'nin Yeniden Kuruluşu ve İkinci İmpa­ ratorluğun (Türk Cihan İmparatorluğu) Gerçekleşmesi Dev­ ri (1413-1520) Türk Cihan İmparatorluğu'nun Şevket Devri (1520-1699) Duraklama ve Çözülme Devri (1699-1918). Osmanlılar'ın Anadolu Türk Birliği'ni sağlayarak Anadolu'daki Hâkimiyetlerini kesin olarak kabul ettirdikleri tarihin 1515 yılı ol­ masına rağmen Osmanlılar Çağı'nı Osmanoğuliarı'nın istiklâl kazana­ rak Türkiye Selçuklularından boşalan Türkiye tahtına çıktıkları 1299-1300 yıllarından başlatmak yerinde olur. Türkiye tarihinin en muhteşem ve parlak safhası olan ve Türk­ lüğün "dünya nizâmı" ınefKuresi ile milli.4. 2) 3) 4) 5) H O R A SA N 'D A N A N A D O L U 'Y A 21 . A N A D O LU T Ü R K B İR L İĞ İ'N İN Y E N İD E N K U R U L U Ş U v e İK İN C İ İM P A R A T O R L U K (T Ü R K C İH A N İM P A R A T O R L U Ğ U ) O E V R İ : " O S M A r a iL A R Ç A Ğ !" Türkiye tarihinin münakaşasız şekilde en muhteşem safhası olan bu devre Osmanoğuliarı'nın istiklâl kazanarak Türkiye tahtına çık­ tıkları 1299-1300 yıllahndan başlar ve Osmanlı Hanedanının iktidar­ dan düştüğü ve Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı 1920 yılına kadar devam eder.

yine silâha sarılmış ve amansız bir mücadeleye başlamış ve Türk İstiklâl Savaşı adı ile anılan muhteşem ve uzun bir bağımsızlık ve kurtuluş mücadelesinden sonra yine istiklâline kavuşmuş ve dev­ letini ihya etmiştir. 22 Oğ u z ÜNAL . yüzyıla. Moğol istilâsı sırasında olduğu gibi.5. Selçukoğullarmın idaresinde Anadolu'yu fetheden *Türkiye Devleti'nin bir bütün olduğu şeklinde ifade edilebilecek olan bu tezim iz. İşte Türkiye tarihinin devreleri bundan ibarettir. Türkiye Dev­ leti bir bütündür ve zaman zaman bazi kesintilere ve değişikliklere uğrasa da günümüze kadar devam ederek gelir. yüzyılda ilk Halifeler zamanın dan başlayarak 11. Ancak Anadolu Türkü. ilerde yayınlanacak olan bir başka araştırm am ızda ele alınm ıştır. Bu büyük tarih sürecinin dikkatle incelenmesinden anlaşılacağı üzere. Anadolu'nun fethine bir başlangıç teşkil eden ve 7. kadar Emevi ve Abbâsi ve daha sonra F a ­ tımi Halifeleri zamanında devam eden. ya bizzat Halifeler veya H ilâ­ fet hanedanına mensup prensler veyahut da Bizans'a karşı gazâya memur olan hudut (uc) kumandanları ve emirleri tarafından sevk ve idare edilen Anadolu sefer ve gazâlarının tarihini de yazmak lâzım­ dır. Çünki evvelâ. CUMHURİYET DEVRİ Türkiye Devleti. işte bu tarih süreci içerisinde Osmanlı hanedanının artık tarihi-siyasi fonksiyonunu kaybederek iktidardan düştüğü ve Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Cumhuriyet'in üân edildiği 1920-1923 yılla­ rından başlar ve günümüze kadar gelir. Birinci Dünya Savaşı'ndan 1918 yılında mağlup ve perişan olarak çıkmış ve düşman sürüleri orta Anadolu'ya kadar ilerlemişlerdi.* Bu devrelerden birincisinin tarihini yazarken. Cumhuriyet Devri adıyla anılan bu devre.

bugüne kadar yaşamakta olan "Battal Gazi". İkinci olarak. kendilerini eski İslâm mücâhidlerinin soyundan addedecek kadar eski İslâm gazâlarım ve gazilerini benimsemiş olmaları ve Anadolu halk edebiyatı arasında. eski İslâm mücâhidleri gibi din uğrunda ve " i ’lâ-yi Kelime tullah" yolunda ''fi-sebll-illâh" gazâ ve fütuhât yap m ağa gelmişler ve kendilerini onların halefleri addederek "G azi" Unvanını almışlardır. Anadolu fatihlerinden bazılarının. Bundan başka.Oğuzlar. Anadolu'nun Türkler tarafından fethinden önceki bu gazâ ve cihâd devresi Bizans İmparatorluğu'nu zayıflatmış ve gelecek Müslüman Türk fatihlerine uygun bir zemin hazırlamıştır. Emevi Halifeleri zamanında Anadolu gazâlarım ya­ panların çoğu Arap mücâhidleri olsa bile Abbasi Hilâfeti devrindeki gaziler ekseriyet itibariyle Türk soyundandırlar ve binaenaleyh ken­ dilerinden sonra Anadolu'yu fethedenlerle aynı menşedcndirler. "Kerb Gazi". Gerçekten Emevi ve Abbâsi Halifeleri Anadolu'nun fethini yıllarca mukaddes bir mefkure olarak yaşatmışlar (5) ve bu mefkureyi İslâmiyet! yeni kabul etmiş olan Türk gazilerine miras bırakmışlardı. (4) Üçüncü olarak. "Cüneyd Gazi" destanları başta olmak üzere eski İslâm fütühat ve gazâlarından bahseden birçok hikâyelerin bulunuşu ve bu devir kahramanlarına ait birçok türbe ve makamların -sahih olmasalar bile— halk arasında meşhur ve çoğu zaman kutsal birer ziyaretgâh olmaları. bu ilk İslâm gazâları devresinin Anadolu'nun Türkler tarafından fethine bir baş­ langıç olduğunu göstermektedir. (6) HORASAN'DAN ANADOLU'YA 23 .

.

(9) Abbasiler devrinde bu hudut bölgesi oldukça gelişti. Ebu Bekir (R . hudut bölge­ leri ahâlisini iç bölgelere çekerek Müslimanların ilerlemelerini önle­ mek maksadiyle geniş bir bölgeyi boş bıraktı. Bu boş hudut bölge­ sinde bulunan Bizans garnizonları. Burada bulunan eski istihkâmları tamir etmek suretiyle içlerine askeri birlikler yerleştir­ diler. Suriye'yi kaybeden Bizans İmparatoru Heraklios. Bizans'a karşı yaz ve kış (Şayifa ve Şatiya) gazâlarına katılan birliklerin sayıları çoğalmıştı. Adana. Stratejik bakımdan ehemmiyetli olan ve bazı geçitlerin giriş­ lerinde bulunan Tarsus. Bu şekilde Ermeni'ye ve Azerbaycan'ın da fethiyle Bizans İmparator­ luğu ile hudutlar oldukça uzamıştı. Misis.) zamanında varılan hudut bölgesi. Maraş ve Malatya hattı üzerinde cereyan ediyordu. Emevi Halifeleri zamanında bu bölgenin fethi tamamlanmış (8) ve bugünkü Kuzey-Doğu Anadolu (Karadeniz kıyılan hariç) ile Güney Kafkasya'nın en büyük bölümün­ de " E R M E N İY E " adı ile bir eyalet teşkil edilmişti. Maraş ve Malatya'dan meydana müs­ tahkem mevkiler. Müslimanlar. dış arazi) adını veriyorlardı.A .A . İkinci Halife Hz. Böylece İslâm Orduları Halife Hz.) devirlerinde bütün Suriye ve El-Cezire bölgelerini fethederek hemen hemen Toros dağlarına dayanmışlardı. Karşılarına devrin iki büyük imparatorluğu olan İran ve Bizans ordularının çıkmasına rağmen İslâm ordularını durdurmak mümkün olmadı.A . İslâm ülkesine devamlı saldırıyor­ lar.de ise Suriye ve Anadolu. Ömer (R . İmparatorluğun hemen her bölgesinden gazâ 26 OĞUZ ÜNAL . bu sahalara "Z a vâh i" (dış kısımlar. Bizans'a karşı kazanılan zaferler netice­ sinde bütün Suriye ve El-Cezire bölgeleri İslâm devletinin sınırları dahiline girdi. yağma ve katliamda bulunuyorlardı. Islâm orduları daha sonraları bugünkü Güney-Doğu ve Doğu Ana­ dolu bölgelerinden kuzeye doğru ilerleyerek Kafkaslar'a varmışlardı. Bizans akınlarını önlemek maksadiyle Müslimanlar da bu boş hudut arazisine birlikler yerleş­ tiriyorlardı.) ve Halife Hz. (7) Bu şekilde devamlı olarak Bizans'a karşı gazâya çıkan İslâm orduları bu boş araziyi işgâl etmeye başladılar. Ömer (R. Fakat Müslimanlarla BizanslIlar arasındaki mücadeleler daha ziyade "Suguur El-Şam iye" ve "Suguur El-Cezire" denilen Tarsus. Emeviler devrinde Suriye'deki ordugâhlardan (cund) Kınnesrin'e bağlı idiler. büyük değişikliklere uğramadan yüzyıllar boyunca İslâm-Bizans mücadele bölgesi haline gelmiştir.

A .S. Bu kadar geniş bir sahanın bir ordugâhtan yönetilmesi zorluğunu anlayan Halife Hârun El-Reşid. Muaviye (R . belki de Konstantiniyye'yi daha o zaman fethedebilecekti.)'in müjdesindeki büyük mertebeye ulaşmak için Konstantiniyye'yi feth etmeyi plânlamıştı. Eyaiet-i Şamiye'nin merkezi Tarsus idi ve Kınnesrin valisine tâbi idi. fakat asıl he­ define varamamıştı. Bu şekilde Müslimanlarla BizanslIlar Anadolu'nun bu merkez kısmında bir asır kadar çarpışmışlardır. Hz.)'in İstanbul hakkındaki hadisi Müslimanları devamlı olarak İstanbul'a çekiyordu. El-Cezire (Harrân) valisine tâbi idi.A.A . Halife olur olmaz bu büyük idealini gerçekleştirmek amacı ile kudretli bir donanma teşkil et­ miş ve 674 yılında Bizans'ın başkenti Konstantiniyye üzerine sevketmişti. Daha Halife Hz. Muaviye (R . Marmara iç denizine kadar girip Bizans karasularında tam yedi yıl tutunan bu İslâm ordusu.S. Peygamber (S. Anadolu'yu fethetmek için aralıksız uğraştılar.)'in valisi iken tertip etmiş olduğu büyük bir donanma ile 649 yılında Kıbrıs adasını kuşatması. tertip etmiş olduğu büyük bir İslâm ordusu ile Konstantiniyye'ye kuşatmayı plânlamış. Bizans'a gazâ yapmayı en önemli vazifelerinden biri saymış ve Hz. Güney-Doğu Anadolu'da "Eyalet i Şam iye" ve "Eyalet-i Cezriye" adı ile iki hudut âmiiliği (vilâyet) kurdu. Muhammed (S. (10) Asya ve Afrika'nın en mühim kısımlarını ele geçiren Emeviler.A . 655 yılında bir vali iken. zuhur eden iç mücadeleler olmasaydı.). Ömer (R . Eyalet-i Cezriye'nin merkezi ise Malatya idi ve bu eyalet de.için gelen gönüllüler ve Halifelerin gönderdikleri birliklerin sayıları­ nın artması bazı idari güçlüklere sebep oluyordu. Bu vilâyetlerle "Suguur" yani hudut. Muaviye (R . Hz. Anadolu fethinin ön hazırlıkları mahiye­ tindedir. Marmara ve Ege denizleri kıyılarına kadar geldiler ve hattâ iki defa da İstanbul'u kuşattılar. Suguur HORASAN'DAN ANADOLU'YA 27 . Halife Mehdi. Bu şekilde bu iki uc vilâyeti daha sonra "El-Avâsım" adiyle müstakil bir idari bölge haline getirildi. Gerçekten ilk Emevi Halifesi olan Hz.A. önüne çıkan İmparator Heraklios'un oğlu ikinci Konstans'ı Likya sahillerinde büyük bir bozguna uğratmış. (11) Abbâsiler Hilâfeti elde edince Anadolu fetihlerine ve Rum gazâlarma büyük bir ehemmiyetle devam olundu.). uc vilâyetleri deniliyordu.). Hemen her sene Şayifa ve Şatiya yani yaz ve kış gazâlan tertip ettikten başka birçok defalar.A . büyük ordular ile Anadolu içlerine.

Allah yolunda cihâd yapan kimsedirler. (14) Halife Mu'tasım zamanında Türk ordusu Halifenin esas ordusu olarak teşekkül ettiğinden daha sonra Anadolu gazâlarına memur edilen emirler de tabii olarak. Anadolu fütuhatını ikmal ve devamlı olarak Rumlar'a karşı cihâd yapmak vazifesi ile mükellef bulunuyorlardı. Bu suretle Anadolu'nun güney ve doğu kısımları kısmen Maveraünnehir Türkleri tarafından iskân olunmuştu. büyük bir muhtariyet içinde. Halife Mehdi’nin halefleri zamanında ve bilhassa Halife Harun El-Reşid ve oğulları Halife Me'mun ve Halife Mu'tasım zamanlarında. Misis. Türk beylerinden ve komutanlarından seçil­ diler. bütün Arap birliklerini terhis etti ve İslâm İmparatorluğunun ordusu Türkler'den ve ikinci derecede de İranlılar'dan ibaret kaldı. Adana. (15) 9.(16) Bu suretle Suguur vilâyetlerindeki Türk kumandanları. Eski deyimle "M u râb ıt" yani serhadde kalıp. Ahlat. yüzyılın ortalarında Halife Mütevekkil zamanında Halifelik. Esasen Halifenin hassa ordusu da Türk birliklerinden teşkil edilmişti. Malatya. Başkumandanlar. özellik­ le 9. Aynzarba. Tarsus.(17) Türkler.vilâyetlerine Horasan ve Maveraünnehir'den getirilen yeni birlikleri yolladı ki. güç ve nüfuz kazandılar. Göynük. Di­ yarbakır. çok defa Halife'ye sadece ismen bağlı olarak. bu birliklerin büyük bir kısmını Türkler teşkil ediyor­ du. yüzyılın ilk yarısında bu Türk nüfus fevkalâde arttı. bu birliklerin ardı kesilmedi. Maraş. Malazgird ve Erzurum gibi serhad şehirlerine yerleştirildiler. "E m ir" (Prens) ve hattâ "M elik " (Kral) unvanmı taşırlar ve uc kumandanları arasından seçilirlerdi. Silvan. (18) 28 Oğ u z ÜNAL . (13) Gerek bu şekilde Hilâfet ordu­ sunda ve gerekse gönüllü olarak kendiliğinden gelen bu Türk birlik­ leri. (m2) Türkler'in şecaati ve askerlik kabiliyeti malum olduğu için.

Emevi hânedanının bir asır kadar devam eden iktidarı sırasında fevkalâde büyük fetihlerin yapılmasına ve muhtelif milletlerin İslâm devleti hâkimiyetine girmelerine rağmen. Emevi hânedanının takip ettiği siyasetin bir netice­ sidir. bu devrede Arap olmayan unsurlardan (Mevâli) genellikle istifade cihetine gidilmediği ve bu sebeple Mevâli'nin devlet kademelerinde fazla tesirli olmadıkları görülmektedir. Türklerin İslâm devleti hizmetine girmeleri Halife Muaviye (R. siyasi. (19) Emeviler devrinde İslâm devletinin çeşitli kademelerinde çalı­ şan Türkler'in sayıları son derece azdır ve bunlar da umumiyetle askeri maksatlarla istihdam edilmişlerdir.A . A B B A S İL E R D E V R İ İslâm devleti. bakımlardan tam manisiyle teşkilâtlanmadığı için gayri Arap unsurlardan ne maksatla olursa olsun istifade cihetine gidilmemiştir. devletin idari ve askeri kadrolarında söz sahibi olamamaları. askeri. Emevi Hilâfeti zamanında. Fet­ hedilen ülkelerin sakinlerinin büyük bir kısmı zamanla İslâmiyeti kabul ettikleri halde.)'nin son yıllarında başlamıştır.1. İSL A M H İL A F E T İ H İZ M E T İN D E T Ü R K L E R A. devlet işlerine nüfuz edemediği gibi.A. Ancak devlet kan bağı ile birbirine bağlı olan sosyal bir sınıfın (Arapların) meydana getirdi­ ği hâkimiyet esasına dayanıyordu. İslâmiyeti kabul etmiş olan Arap olmayan unsur yani Mevâli.) devrinde başladığı bilinmektedir. Ömer (R . E M E V İL E R D E V R İ Türkler ile Müslimanlar arasındaki ilk askeri ve siyasi münase­ betlerin Halife Hz. ik­ tisadi ve içtimai bakımlardan da ikinci sınıf vatandaş muamelesi HORASAN'DAN ANADOLU’YA 29 . (20) B. çeşitli milletleri içine alan büyük bir imparatorluk haline gelmişti. vs. Bu ilk devirlerde Islâm Devleti. idari.

Arap olmayan unsurlar. uzun ve kanlı bir ihtilâlden sonra Emevileri bertaraf ederek Hilâfeti ele geçirdiler. İslâm tarihinde ilk defa Türk kumandanları­ nın Halife'nin yanında seferlere katıldığı. (21) Kaynakların bildirdiğine göre. yeni bir kuvvete ihtiyacı vardı. (24) Bu şekilde Halife Me'mun. Halife Mansur olmuştur. devletin idari ve siyasi ma­ kamlarını paylaştılar. Bu siyasetin neticesinde Me'mun'un son yıllarında Türk­ ler. yalnız basit bir hükümet darbesi ve bir hânedan değişmesi değil. İslâm devletinden Emevilerin yerine Abbâsilerin geçmesi. Arap unsura karşı üstünlük bile kazandı. özellikle doğu eyaletleri halkı ve Horasanlılar. Bu durumda Me'mun'un Arap ve İranlı unsurların İmparatorluk siyasetine etkili olmak için yaptıkları mü­ cadelede bir denge unusuru olabilecek ve devlet idaresinde kendi­ lerine istinad edilebilecek yeni bir kadroya. askeri ve siyasi kadrolarının büyük bir kısmı Arap olmayan unsurların ve özellikle İranlılar'ın eline geçti. Arap unsur ile Mevâli arasındaki fark ortadan kalktı ve hattâ Mevâli. siyasi tecrübeleri ve askerlik kabi­ liyetleri bakımından da İmparatorluk içinde bir denge unsuru olabilirlerdi. Devletin idari. İslâm İmparatorluğu içinde Arap ve İranlı unsurların nüfuzuna karşı çıkabilecek yegâne kuvvet olup. isyanların bastırılmasında 30 Oğ u z ÜNAL . Hilâfet ordusu içerisinde sayı ve nüfuz itibariyle çok önemli bir yer işgal etmişlerdi. Kardeşi Emin ile aralarında meydana gelen iktidar mücadelesi sırasında cereyan eden olaylar (23) Me'mun'un Arap ve İranlı un­ surlara güvenini sarsmıştır. Türkleri sistemli olarak orduda görevlendirmeğe başlamış ve hattâ bunu bir devlet politikası haline getirmişti. aynı za­ manda İslâm tarihinde bir dönüm noktasıdır. Horasan'da bulunduğu sırada yakından tanımak imkânı bul­ duğu ve oldukça iyi münasebetler kurmuş olduğu Türkler. Abbâsilerin iktidara gelmelerinde oynadıkları rolden ötürü. Arap olmayan unsurların bu hoşnutsuzluğundan isti­ fade eden Abbâsiler.görüyordu. Türkler'! devlet hizmetinde ilk olarak kullanan. İhtilâlle beraber Arap1ar ve bilhassa Suriyeliler için hâkimiyet devri sona ermiş oluyordu.(22) Ancak Türkler'in Hilâfet ordusu içerisinde etkin bir şekilde ve sistemli olarak görev­ lendirilmesi ilk olarak Halife Me'mun zamanında vuku bulmuştur.

Aşnas. (26) Halife Mu'tasım. Türkler'den meydana gelen süvari birlikleri. Halifeye oldukça sert ve acıklı müracaatlar da yapılı­ HORASAN'DAN ANADOLU'YA 31 . Halk. Türk askerlerine kumandan olarak geldikleri bölge­ lerin asilzadeleri tâyin ediliyordu. Onlara ipekli ve işlemeli elbiseler giydiriyor ve sırmalı kemerler bağlatıyordu. Türkler'in ordu içindeki sayı­ larının ve nüfuzlarının kısa zamanda büyük ölçüde artması ve onlara ordu içinde özel bir muamele yapılması. onların Halifele­ rin muhafız birliklerini meydana getirmede esas sebebi teşkil ediyor­ du. (27) Mu'tasmrın Halife olması üzerine. (25) Bu siyasete Halife Mu'tasım zamanında daha etkin bir şekilde devam edildi. Bu şekilde Türkler'le devamlı olarak birarada yaşayan Mu'tasım. Bunlar ordunun diğer kısımlarından çok üstün idiler. Esasen Me'mun'un Hilâfeti sırasında Türkler'den ordu teşkil etmek görevi Mu'tasım'a verilmiş ve Türk birlikleri hep Mu'tasım’ın maiyetinde bulundurulmuş idi. kenar mahallelerde Türkler'e sal­ dırmaktan ve hattâ öldürmekten de geri durmuyordu.Türk kumandanlarjnın görevlendirildiği görülmektedir. Afşin. İnak ve Boğa el-Kebir hep Halife Me'mun devrinde temayüz etmişlerdi. umumi bir hoşnutsuzluğun meydana gelmesine sebep olmuştu. "Abbâsi Halifeleri muhafız birliklerini meydana getirmek için Maverâünnehlr'den Türk askerleri getirttiler. Me'mun'un ölümü üzerine Türkler'e dayanarak Hilâfeti ele geçirmiştir. açıktan açığa Türkler'e karşı gelemiyor ise de. Halifenin de müsamahasından istifade ederek Bağdad'ı adeta bir talim sahası haline getirmişlerdi. Türk askerlerinin ordunun diğer kısımlarından ayrı kalmasına özel bir itina gösteriyordu. Türkler'in askeri hayata istidatları. Bu arada Türk­ ler hakkında. Halife oJduktan sonra ilk icraatmdan itibaren ordu­ nun başına ve devletin mühim siyasi ve idari görevlerine pek az istisnasiyle daima Türkler'i getirmiş ve bütün önemli faaliyetlerini Türk­ ler vasıtasiyle başarmıştır. Türkler. İbn Havkal'ın bildirdiğine göre. h ürkleri ordu­ nun diğer kısımlarından bu üniformaları ile ayırıyordu. Mu'tasım. itaatte kusur etmemeleri ve kudret sahibi olmaları. Hilâfet ordusunun en seçkin sınıfını meydana getiri­ yordu". Müteakip yıllarda siyasi ve askeri sahalarda önemli roller oynayacak olan Türk kumandanları.

Vasif el-Türki ve İnak gibi Türk kumandanlarına ayrı ayrı araziler tahsis olunmuş ve maiyetleri ile birlikte oralarda yerleşmeleri sağlanmıştı. başkent Sâmerrâ dışında. başta muhafız birlikleri olmak üzere bütün devlet dairelerini bu yeni şehre nakletti. Türk birlikleri kendi kışlalarını. Mu'tasım. Afşin. Türkler'in diğer unsurlarla karışmamalarına özel bir dikkat gösteriliyordu. Sâmerrâ'nın kurulmasına sebep olan Türkler. Türkler'in İslâm İmparatorluğu içindeki nüfuzlarının ne derece tesirli olduğunu açıkça göstermektedir. çarşılarını ve sosyal tesislerini bizzat kendileri inşa ediyorlardı. Aşnas. Böylece Hilâfet merkezi resmen Sâmerrâ'ya nakledilmiş oluyordu. kışla ve garnizonlarda Türk yapı. çeşitli Türk ülkelerinden kızlar getirtiliyordu. en açık olarak Suguur vilâyetlerinde de görülmektedir. Hattâ Türk­ ler'in yabancılarla evlenmelerini önlemek maksadiyle. Artık "Sâm errâ Devri". Ayrıca Bağdad'ın tefessüh etmeğe başlamış olan içtimai havası Türkler'in saf bozkır ahlâkını da bozmağa başlamıştı. bütün ihtiyaçlara cevap verecek durumda olmalarına önem veriliyor ve Türkler'in diğer unsurlarla mümkün mertebe temasa geçmemelerine gayret gösteriliyordu. Dicle nehri kıyısında bir yer tesbit edildi ve bir yıl sonra da 836 yılında tesbit edilen yerde Sâmerrâ adiyle yepyeni bir şehir kuruldu ve Halife. Bağdad'da olduğu gibi burada da özel ve itinalı bir muameleye mazhar olmuşlardı. daha Halifeliğinin ikinci yılında. Hakan Urtuc. süsleme ve resim sanatı­ nın derin izleri vardı. tam manâsiyle Türkler'in ihtiyacına ve zevkine göre kurulmuş bir şehirdi. Şeh­ rin en güzel yerlerine onlar iskân edilmişlerdi. (28) Sâmerrâ. Binalarda. diğer bir deyişle "İslâm İmparatorluğunda Türkler'in İktidar Devresi" başlamış olu­ yordu. İlk fetihlerden itiba­ ren İslâm ordularının en fazla faaliyet gösterdikleri bölgelerin başın­ 32 Oğ u z ÜNAL . Türkler'in oturdukları mahallelerin. 835 yılında Bağdad'ın kuzeyinde. İslâm devletinin askeri siyasetinde ve kadrolarında meydana gelen değişiklikleri bu şekilde görmüş oluyoruz. (29) Hilâfet merkezinin Bağdad'dan Sâmerrâ'ya nakli. muhafız birlikleri ile birlikte Hilâfet merkezini Bağdad'dan başka bir yere nakletmeğe karar vermiş ve bir yer aramağa başlamıştı. (30) Abbâsiler'in iktidara gelmesinden sonra. saraylarda. Bu değişiklikler.yordu.

"Hind hükuındarı Halife Hârun el-Reşid'e çeşitli hediye­ ler getiren bir elçi heyeti gönderdi. (32) HORASAN'DAN ANADOLU'YA 33 . Halifenin bu derece itima­ dını kazanan Türkler'e elbette devletin en önemli askeri bölgesi olan "El-Avâsım"da da görev verilmiştir. fetih. Halife Hârun el-Reşid. uçlardaki gazalar devam etmiştir. Uçlara yerleş­ miş bulunan birlikler hemen her yıl. (31) Suguur ile alâkası olmasa bile. Onlar da iki saf meydana getirdiler. Türkler zırh giyiyorlardı ve gözleri hariç diğer yerleri zırhla örtülü idi. E lçi heyeti gelince. Halife." Bu rivayetten de anlaşılacağı gibi.da Bizans ile olan hudut hattı yani uçlar gelmektedir. Türk­ ler'e saf yapmalarını emretti. saray muhafızlarını Türkler'den teşkil etmiştir. Emevi hânedanının son zamanlan ile Abbâsiler devrinde. hareketinin yavaşlamasına ve hattâ giderek duraklamasına rağmen. Anadolu içlerine akın yapm akû idiler. Abbâsiler'in ilk devirlerinde Halifelerin Türkler'e karşı gösterdikleri itimadı ortaya koyması bakı­ mından bkd ei-Ferid'de kaydedilen bir rivayeti burada zikretmek te faydalıdır.

ordu içinde hâkim duruma geldikten sonra. bunu gerçekleştirmek için fırsat bekliyorlardı. A M O R İO N S E F E R İN D E T Ü R K L E R Bizans İmparatorları. Halife Hârun El-Reşid'in ölümünden sonra oğulları Emin ile Me'mun arasında ortaya çıkan iç harp. Fakat. Bizans'ın tarihi emellerini gerçekleştirmek sevdasına düştü. Theophilos'a elçiler göndererek. İslâm İmparatorluğunun iç karışıklıklarından istifade ederek. isyanın lideri Babek'in Bağdat'a karşı birlikte hareket teklifi Bizans'ta çok müsait karşılanmıştı. Bu şekilde Türkler. A. B İZ A N S G A Z A L A R IN D A T Ü R K L E R Abbâsiler devrinde Halife Me'mun ile başlayan Hilâfet ordusun­ daki Türk askerlerinin sayılarını artırma siyaseti. İmparator'u Halife'ye karşı müştereken 34 OĞUZ ÜNAL . Bizans'ın Frikya hânedan'ından İmparator Theophilos.2. kısa zamanda Türkler'in Hilâfet ordusunun esas unsurunu teşkil etmeleri sonucunu do­ ğurmuştur. bütün kuvvetlerini Türk komutanların­ dan Afşin kumandasında bu asi üzerine gönderdiği bir sırada. B i­ zans'a yapılan sefer ve gazalarda Türkler faal bir rol oynamışlardır. onu takip eden karışıklıklar ve nihayet uzun zamandan beri Azerbajy'can havâlisine hâkim olan ve gittikçe büyüyerek nüfuz sahasını güneye doğru genişleterek İslâm İmpara­ torluğu için çok tehlikeli bir hal alan Babek isyanı. Halife Me'mun'un son yılları ile Halife Mu'tasım devrinde. Heraklios devrinde Araplar'a geçen Suriye ve Filistin'i Müslümanlardan geri almayı. siyasi ve idari sahalarda da ağırlıklarını hissettirmeğe başladı­ lar. dini bir borç olarak kabul ediyorlar. A fşin'­ in kuvvetleri tarafından çok zor bir durumda bırakılan Babek. Halife'nin Babek isyanını bastırmakla meşgui olduğu. Halife Mu'tasım devrinin ilk zamanlarında İslâm-Bizans hudut­ larında sükunet devam etmişti.

Halife Mu'tasım'ın maiyetin­ deki birliklerin öncü kolları Türk kumandanlarından Aşnas’ın. (33) 19 Haziran 838'de Tarsus'tan hareket eden Halife kumandasın­ daki ordunun ilk hedefi Ankara idi.000 kişiden fazla bir ordu ile IslâmBizans hududunu çiğnedi ve Kilikya'ys girdi. Bizans'a karşı yapılan İslâm seferleri içinde önemli bir yeri olan Amorion seferinin başarı ile neticelenmesinde Türkler'in payı büyüktür. gözlerini oydur­ mak. Seruc (bugün­ kü Suruç)'dan hareketle Derb El-Hades üzerinden Bizans toprak­ HORASAN'DAN ANADOLU'YA 35 .harbe davet etmişti. Ayrıca bu sefer bütün İslâm dünyasında çok geniş akis­ ler uyandırmıştı. Bu kumandanların maiyetlerindeki birliklerde tamamen Türkler'den müteşekkildi. olaylar kendine anlatılır­ ken. Buralardaki Müslümanları. o kadar vahşice olmuştu ki. Ordunun ikinci kısmına kumanda eden Afşin. Malatya tarafından Anadolu'ya giren ikinci kısmına ise Türk kuman­ danlarından Afşin kumanda ediyordu. kendisini tutamayarak gözleri yaşarmış ve intikam almağa ye­ min etmişti. Tarsus ve Gülek Boğazı yolu ile ilerleyen esas kısmına bizzat Halife. Yirmi beş bin esir ile ve muazzam bir zafer alayıyla İstanbul'a döndü. öncü kuvvetleri komutanı olması hasebiyle Aşnas'a verilmişti. vücudlarmı kızgın demirlerle dağlamak gibi vahşiyane işkence­ lerle öldürttü. Yapılan zulüm. artçı kuvvetleri Boğa El-Kebir'in ve sağ kanat kuvvetleri de Inak’ın ku­ mandası altında idiler. Bu davet üzerine İmparator Theophilos 837 yılında harekete geçerek 100. Bu uzun ve aynı zamanda düş­ man arazisinde geçecek olan yolculuk esnâsında. Halife Mu'tasım. çok metin bir adam olan Halife Mu'tasım bile. Mu'tasım'ın doğduğu şehir olan Zibatra (bugünkü Doğanşehir) ve havâlisini yakıp yıktı. Ayrıca Bizans ordusu hakkında bilgi toplamak ve zahire temin etmek vazifeleri de Aşnas'a havâle olunmuştu. kadın. Bizans İmparatorluğu'nun önemli şehirlerinden oian ve İmparator'un mensup olduğu ailenin yaşadığı Amorion (İslâm kaynaklarında Amuriye) üzerine sefere çıktı. İki koldan Bizans topraklarına giren Hilâfet ordusunun. ordunun güvenliği­ ni temin etmek vazifesi. çocuk ayırmadan. Babek gailesini bertaraf ettikten sonra büyük bir ordu ile 838 yılında. Afşin'in emrindeki diğer ordu birlikleri de hemen hemen tamamına yakın Türkler'den meydana geliyordu.

Fakat bu sırada ikinci bir ordunun doğudan ilerlediğini haber aldı. İm­ paratorun yanında kalan sadık kumandanları ve az sayıdaki kuvvet­ ler. önce bu tehlikeyi bertaraf etmek arzu­ suyla Afşin'in üzerine yürüdü. Daha önce tesbit edilen plân gereğince Halife ile Ankara'da buluşacaktı. Kızılırmak sahilindeki' Bizans ordugâhına ulaşınca. sağ cenahda Afşin ve sol cenahda da Aşnaş bulu­ nuyordu. Bizans İmparatoru ile Afşin'in ordu­ ları bugünkü Kaz-Ova'da muhtemelen Temmuz ayı başlarında kar­ şılaştılar. Eskişehir'de Amorion'un müdafaası için kuvvetler gönderdik­ ten sonra Halifeyi karşılamak ve tehlikeyi bertaraf etmek gayesiyle orta. Bir haftalık yolculuktan sonra Amorion önlerine gelen Abbâsi ordusu. Ancak bu sırada başlayan yağmurun yay kirişlerini gevşetmesi ve karanlığın basması üzerine. Kaynaklar bu muhasarada Türkler'in 36 Oğ u z ÜNAL . Bizans Anadolu'su kendi kaderi ile ve Türkler'le başbaşa kaldı. İmparator vC yanmdakilier hayatlarını güçlükle kurtarabildiler ve gece karanlığından istifade ile kaçtılar. orada bulunan Bizans kuvvetleri de dağıldılar. Halife. 1 Ağustos'ta şehri muhasaraya başladı. Afşin'in ön saflarında bulunan Arap ve Ermeni birlikleri yavaş yavaş gerilemeğe ve hattâ kaçmağa başladılar. muharebenin kaderini değiştirerek B i­ zans ordusunun saflarının karışması ve dağılmasına sebep oldu. . ordunun süvari grubunu meydana getiren Türkler'in şid­ detle taarruza geçmeleri ve ilerlemekte olan Bizans ordusunu müthiş bir ok yağmuruna tutmaları. Nihayet 12 Ağustos'ta İslâm ordusu şehre girdi. Şiddetli bir şekilde başlayan muharebenin ilk safhası Bizans­ lIlar lehine gelişince. İmparatorun mağlubiyet haberi. İmparator. öğle­ ye doğru. Anadolu içlerinde ilerlemeğe başladı.larına girerek. Bu şekilde. ku­ mandanları arasında şehrin etrafını çeviren suru taksim ederek birliğin hücum edeceği kısmı gösterdi. Islâm ordularınm ülkesine karşı harekete geçtiğini öğrenen B i­ zans İmparatoru Theophilos. Anadolu'ya hareket etti ve Kızılırmak sahilinde karargâh ku­ rarak İslâm ordularını beklemeğe başladı. Şim di merkezde Halife Mu'tasım. 838 Mayıs'ında İstanbul'dan hareket etti. Halife ile Afşin'in birlikleri Ankara'da buluştular. Afşin'in birlikleri tarafından kuşatıldı. İmparatorun da İstan­ bul'a dönmesi üzerine. Bu ordu Afşin'in kuman­ dasındaki ordu idi. Bir kaç günlük bir istirahatten sonra ordu yeniden tanzim edildi.

ve özellikle Afşin'in birleklerinin temayüz ettiğini belirtirler. (34) Bu sefer, Müslüman Türkler'in Anadolu içlerine ilk girişi idi...

B. A M O R İO N S E F E R İN D E N SO N R A Y A P IL A N B İZ A N S G A Z A L A R IN D A T Ü R K L E R Amorion'un fethinden sonra İslâm-Bizans mücadeleleri daha ziyade karşılıklı akınlar şeklinde devam etmiştir. Her iki taraf da bir fetih siyasetinden çok küçük akınları tercih ediyordu. Bunda iki İmparatorluğun dahili durumlarının büyük payı vardır. Halife Mütevekkil'den itibaren Abbâsi Halifelerinin Türkler ile mücadeleye girişmeleri ve uzun süre tahtta kalamamaları, Bizans'a karşı eskiden olduğu gibi geniş bir askeri harekâta girişmelerini, hatta Halife'nin sefere çıkmasını önlüyordu. Bizans imparatorları ise, Aglebiler'in Sicilya ve güney İtalya'ya karşı giriştikleri fütuhatı durdurmakla meşgul idiler. Suguur şehirlerindeki İslâm garnizonları, umumiyetle yaz aylarında, Bizans hudut garnizonlarının kuvvetlenmesini önle­ mek, İslâm ülkesine karşı taarruza geçmelerine mani olmak ve gani­ met ele geçirmek için hemen her yıl Bizans'a akınlar yapmakta idiler. Suguur vilâyetlerindeki kuvvetlerin Anadolu içlerine yaptık­ ları bu devamlı akınlara karşılık Halifeler artık şahsen seferlere hiç katılmıyorlardı. Ancak bazan merkezden bazı kuvvetleri yardım için Anadolu'ya akına gönderiyorlardı. (35) Halife Mütevekkil, Türkler ile arasının bozulması üzerine Dımâşk'a geldi, fakat orada da istediği huzur ve emniyeti bulamayınca tekrar Sâmerrâ'ya döndü ve Boğa El-Kebir'i Ucda bırakarak, B i­ zans'a karşı sefer yapmasını emretti. Halife Mütevekkil bu hareke­ tiyle, Bizans seferini değil, Boğa'nın merkezden uzak kalmasını sağlamayı düşünüyordu. Halifenin emri üzerine 858 Ağustosunda harekete geçen Boğa El-Kebir, orta Anadolu'da Ankara yakınların­ daki Samalu'yu fethetti. Boğa'nın bu tarihten sonra Anadolu'daki faaliyetine dair kaynaklarda bilgi yoksa da, onun bundan böyle muhtemelen Suguur'da kalarak gazâlara katıldığı anlaşılmaktadır. Halife Mütevekkil'in katlinden sonra Hilafet mkamına geçen Muntasır, kısa süren Halifeliğinin son aylarında Türk kumandanla­ rından Vasif El-Türki'yi Bizans'a karşı sefere memur etti. Bu sefer de aynen Boğa'nın seferinde olduğu gibi, Vasif'in merkezden uzak­

HORASAN'DAN ANADOLU'YA

37

laştırılmasını temin etmek amaciyle tertip edilmişti. 15 Haziran 862'de Sâmerrâ'dan hareket eden Vasif eî-Türki, Temmuz başlarında Bizans ülke.sine girdi. Halife, bu sefer esnasında Vasif'e yazdığı mek­ tupta, seferin sonunda merkeze dönmemesini, dört sene Suguur'da kalarak Bizans'a gazâ yapmasını emrediyordu. Ancak Halife Muntasır'ın ölüm haberini Suguur'da alan Vasif'in seferden sonra derhal merkeze döndüğü anlaşılıyor. Bu sırada Hilâfet merkezinde taht mücadeleleri ve siyasi entri­ kalar devam ederken uçlarda da Bizans'a karşı gazâlar eksik olmu­ yordu. Hilâfet merkezinde bulunan Türk kumandanları iktidar kavgaları ile meşgul olurlarken, Suguur'da bulunan Türk kumandan­ ları da, siyasi entrikalardan uzak, Anadolu'ya akınlarına devam ediyorlardı.(36)

C. T A R S U S E M İR İ Y A Z M A N 'IN B İZ A N S G A Z A L A R I Halife Mu'temid devrinin sonlarına doğru, Tarsus emiri olan Türk kumandanı Yâzmân'ın Bizans gazâları, İslâm İmparatorluğu'nun Bizans'a karşı taarruzi harekâtının son safhasını teşkil eder. Yâzmân'ın Tarsus'a ne zaman geldiği ve bu zamana kadarki askeri ve siyasi faaliyetleri hakkında bilgimiz yoktur. Yalnız 882 yılında Eylül ya da Ekim aylarında Ahmed b. Tolun'un kumandanı Halef el-Fergani tarafından hapsedildiğini, kısa zaman sonra Tarsus halkının onu hapisten çıkararak H alefe cephe aldığını, bunun üze­ rine Ahbed b. Tolun'un Adana'ya kadar geldiğini, fakat Tarsus üzerine yürümeyerek geri çekildiğini ve bu tarihten sonra da Yâzmân'ın Tarsus'ta yarı müstakil bir emir olarak hüküm sürdüğünü kaynaklardan öğreniyoruz. 882 yılında Tarsus emiri olduğu anlaşı­ lan Yâzmân'ın bu tarihten önce Suguur'a gelmiş ve askeri icraatda bulunmuş olması icabeder. İmparator I. Basilaios devrinin sonlarıyla, V I. Leon devrinin başlarında, Bizans'ı en fazla tâciz eden İslâm kumandanı hiç şüphe­ siz Yâzmân idi. Kara ordusunun yanında ufak bir filo kurup kara­ dan ve denizden Bizans'ı tehdit eden Yazman, Tarsus'ta idareyi ele geçirdikten sonra, hemen hemen her sene gazaya çıkıyor, esir ve ganimetlerle Tarsus'a dönüyordu.

38

Oğ u z ÜNAL

Yâzmân'ın Bizans'a karşı son seferi 89m yılındadır. Türk kuman­ danlarından Ahmed b. Togan'ın Tarsus'a gelerek maiyetine girmesiy­ le kuvveti artan Yâzmân, emrindeki ordu ile 891 yılı Ekim ayında Tarsus'tan hareketle Salandu'yu kuşattı. Muharebe sırasında kaleden mancınıkla atılar bir taş Yâzmân'ı ağır bir şekilde yaralayınca, İslâm ordusu geri dönmek zorunda kaldı. Sedye içinde askerlerinin omuzunda taşınan Yâzmân, 22 Ekim 891'de yolda vefat etti. Nâşı Tarsus'a getirilerek Bâb El-Cihâd'da defnedildi. Yâzmân, Bizans'a karşı yapılan gazâların zayıfladığı bir sırada Tarsus'ta bulunan ve ekseriyetini Türkler'in teşkil ettiği gazilerin başında Bizans gazâlarına yeni bir hız vermiştir. Karadan ve deniz­ den yaptığı akınlar neticesinde, herhangi bir kale ve şehrin kesin olarak Müslimanların eline geçmemiş olmasına rağmen, bilhassa uc bölgelerine yeni bir canlılık getirmiş ve Bizanslılar'a ağır kayıplar verdirmiştir. Bizans İmparatorluğunun başına Makedonya sülâlesinin geçmesi ile, tarihinin en kudretli devirlerinden birisini yaşadığı bir sırada, kazanılmış olan bu başarılar Yâzmân'ın askeri kudretini ortaya koymaktadır. Onun ölümünden sonra Suguur'dan Bizans'a yapılan taarruzlar giderek zayıflayacak ve artık taarruz sırası Bi­ zans'a gelecekti. (37)

D. B İZ A N S 'IN K A R Ş I T A A R R U Z A G E Ç M E S İ İki buçuk asır kadar devam eden İslâm-Bizans mücadeleleri sırasında Türkler Anadolu'da tam manâsiyle müstakil bir devlet kurmuş değillerdir. Anadolu'ya fatih olarak değil, Halife'nin asker­ leri olarak gelmişlerdir. Aynı zamanda Anadolu'da bir değil, bir kaç Türk imareti mevcuttu. İmaretlerin teşkilâtı, Abbasi İmparatorlu­ ğunun vilâyet teşkilâtının aynıdır. Resmi dil Arapça idi. (38) İslâmlar ile BizanslIlar arasında cereyan eden devamlı savaşlar sonunda Anadolu'da Rum nüfusu, yüzyıllar geçtikçe biraz daha azaldı. Nüfus kıtlığından zor duruma düşen Bizans, Balkanlar'dan getirtttiği Hıristiyan ve Şamani Peçenek, Kuman ve Uz gibi Türk uluslarını Suguur'da savaşan Müsliman Türkler'e karşı Bizans sı­ nır vilâyetlerine yerleştirmek yoluna gitti. Bu gayrı müslim Türk­ ler, Bizans sınırını yüzyıllarca Müsliman mürkler'e karşı savundu­ lar. (39)

HORASAN'DAN ANADOLU'YA

39

BizanslIlar, 928 yılında insiyatifi ele alarak karşı taarruza geçtiler. Erzurum ve çevresini Müslimanlardan geri aldılar. 934'de Suguur vilâyetlerinden Eyalet-i Cezriye'nin merkezi olan Malatya, kahramanca bir savunmadan sonra, Bizans'ın eline düştü. Bütün gay­ retler boşa çıktı ve bu mühim topraklar bir daha Bizans'tan geri alınamadı. (40) Bu sırada Bizans, Makedonya hânedanının idaresinde, tarihinin en kudretli devrilerinden birini yaşıyordu. 948'dc BizanslIlar, Maraş'ı da Müslimanlardan geri aldılar ve bu şekilde, Müslimanları A h ırMalatya-güney-doğu Toroslar zincirinin güneyine kadar geri atmış oldular. Bizanslılar, bir hamlede doğu ve güney-doğu Anadolu'nun en büyük kısmını geri almışlardı. Bu tarihten sonra Müslimanların bazı muvaffakiyetleri görüldü ise de, bunlar tamamen mevzii vakıa­ lara münhasır kaldı ve Bizanslılar, Selçukoğulları'nın Yakın Doğg'ya inmelerine kadar, bu üstün vaziyetlerini muhafaza ettiler. İmparator Nikeforııs Fokas, G irit ve Kıbrıs'ı Müslimanlardan geri aldığı gibi, Gazianteb'i de işgâl fetti; hattâ İslâm dünyasının en büyük şehirle­ rinden biri olan Haleb'e girip şehri yağma etti. (41) Bizanslılar, 964'te Adana, Misis ve Tarsus'u da alıp Müslimanları Klikya'dan attılar. Yüz binlerce Müsliman, Arap ülkelerine göçtü; kalanların bir kısmı da Hıristiyan oldu. Çünkü İslâm ülkelerinde milyonlarca Hıristiyan serbestçe yaşadığı halde, Hıristiyan ülkele­ rinde Müsliman azınlığa müsamaha edilmiyordu. 966'da Bizansılar, Diyarbakır, Antakya, Halep civarına kadar geldiler. 969'da Antakya Bizans'ın eline düştü. Bu mühim-başarılardan sonra Bizanslılar, Van gölüne ulaştılar ve bu bölgelerdeki Müslimanları da kovdular. 973'te BizanslIlar, İslâm dünyasının en büyük şehirlerinden birisi olan Diyarbakır'ı bile muhasara ettiler, fakat Müslimanların büyük bir feragat ve kahramanlıkla müdafaa ettikleri bu şehri alamadılar. Bunun üzerine Bizanslılar, güney-batıya döndüler; Humus, Baalbek, Beyrut gibi bazı şehirleri alıp Akdeniz'in doğu kıyılarına ulaşmış oldular. (42) Bundan sonra Müslimanlar, Bizans'ı çok kanlı savaşlardan sonra binbir güçlükle Lübnan ve Suriye'nin mühim şehirlerinden çıkarabildiler. Fakat Bizans işgali, Van gölü bölgesinde devam etti. 933'te Erciş ve Malazgirt, 103Q'da Urfa Bizanslılar'ın eline düştü. Van golünün kuzeyindeki Ermeni ve Gürcü ülkelerindeki krallıklar,

40

Oğ u z ÜNAL

Bu suretle Bizans hâkimiyeti. Siirt. Diyarbakır'daki Mervâni'ler. Anadolu'da Müslimanların elinde ancak Diyarbakır.Miisliman tâbiiyetinden çıkarak Bizans'ı metbu tanıdılar. (43) İkibuçuk asır devam eden bu savaşlar sonunda 11. yüzyılın baş­ larında Bizans. İs­ lâm âlemi'nin Bizans karşısındaki durumu bu idi.000 atlı çıkaran Suguur vilâyetleri mahvolmuştu. Van gölünün doğusuna ve Kafkas dağlarına kadar ulaştı. Mardin. Hakkâri bölgeleri yani en güney-doğu Anadolu kalmıştı. Azerbaycan'daki Müsâfiri'ler gibi Müsiiman devletleri bile Bizans tarafından haraca bağlanmış­ lardı. Vaktiyle 100. Suguur vilâyetlerine ait olan toprakların çoğunu işgal etmişti. (44) jşte Oğuzlar. Bitlis. yüzyıllar süren Müsiiman akınları Ana­ dolu'yu geniş ölçüde hırpalamış idi. (46) HORASAN'DAN ANADOLU'YA 41 . Bununla beraber. (45) Bu devrin en bariz hususiyeti. Suguur vilâyetlerinde çarpışan bu Murabıt Türkler. Anadolu'yu geniş ölçüde hırpala­ mışlar ve yarım asır sonra soydaşları olan Müsiiman Oğuz Türkleri tarafından vuku bulacak olan Anadolu fütuhâtına müsait bir zemin hazırlamışlardır. uzun ve kanlı mücadelelerle Bizans Anadolu'sunu zaafa uğratmışlar. cihâdlardır. Allah yolunda cihâd etmek üzere Suguur'a gelen yüzbinlerce mücâhit Türk'ten eser kal­ mamıştı. Yakın Doğu'ya müdahale etmek üzerelerken.

Haruniye. Harput. Arap müelliflerinin "Suguur" ya da "El-Avâsım" adıyla andıkları " U c " ülkeleri üç kısma ayrılmıştı: 1.E Y A L E T İ E R M E N İY E (E R M E N İY E UCU).C E Z İR E UCU). yüzyılın başında bu ucu gezmiş olan İbn Havkal.EY A LET . Erzen (bugünkü Garzan civarında) bu ucun ikinci derecedeki şehirleriydi. Kuzey doğu Anadolu (Karadeniz kıyıları hariç) ile güney Kafkasya'nın en büyük bölümünü içine almak üzere genellikle Doğu Anadolu’da kurulmuş olan bu ucun en mühim şehirleri Kalikala (yani eski Erzurum) ile Bitlis. Bu ucun merkezi Tarsus idi.i Ş A M İY E (Ş A M Y A DA S U R İY E UCU). Erciş ve Kemah idi.3. Rey. 10. Aynzarba. Antakya ve Adana idi. Musul ve Haleb şehirleri ayarında olduğunu söyleyebiliriz. 2. diğer eserlerden biz Tarsus'un Bağdad. Göynük ise üçüncü derecede müstahkem mevkiler idi.-] C E Z R İY E (E L . İlk zamanlardanberi mevcut olan şark ile garp arasındaki kara yollarının mühim bir kısmı buralardan 42 OĞUZ ÜNAL .e y a l e t . Nişabur. UÇLARIN T EŞK İLA T I VE UÇLARDA HAYAT Yukarıda İslâmlar elinden çıkıp Bizans'a geçtiğini gördüğümüz. Ahlat. (47) Çok münbit ve mahsuldar olan uc ülkeleri aynı zamanda büyük ticaret yollarının uğrakları idiler. Malazgirt. Fırat kenarındaki Samsat. 3. Adıya­ man. Maraş. Murad suyu kenarındaki Arsamosat. Bu ucun mer­ kezi Malatya idi. bütün şarkta bu azamette pek az şehir gördüğünü ve şe­ hirden her zaman yüz bin atlı muharibin çıkmakta olduğunu zikre­ der. Bu ucun ikinci derecedeki şehirleri Misis. Meyyafarikin. Fustat ve Dimaşk gibi birinci derecedeki İslâm şehirlerinden sonra gelen Buhara. İbn Havkal. İbn Havkal'm bu rivayeti mübalağalı olsa bile. bu şehrin de doğunun büyük ve mamur şehirlerinden olduğunu söylüyor. Amid.

İkinci sırada ise muta­ savvıflar yer alıyordu. yalnız mücâhidlerin ve murabıtların de­ ğil. Tövbe eden günahkârların bir kısmı da din uğrunda muharebe yaparak günahlarını affettirmek için uca gelir­ lerdi. bilhassa 9. Bundan başka uc şehirlerinin mühim bir kısmı İslâm ilim ve edebiya­ tı tarihinde meşhur olan pek çok şahsiyetin de doğup yetiştikleri ve yaşadıkları yerlerdi. Muhtelif cins ve soylara mensup olan bu mü­ nevver zümrenin toplandıkları en mühim kültür merkezleri Tarsus. Antakya. Horasan ve Türkistan diyarlarından pelen gazilerdi ki. Daimâ muharebe­ ye hazır yüz bine yakın mücâhid çıkaran uc halkı her vakit harp hayatı yaşarlardı. Bundan başka her taraftan zahitler ve dindarlar uca gelerek gazâ farizasını yapmak ve fazla sevap kazanmak için cihâda iştirak ederlerdi. bunların büyük ekseriyetini Türkler teşkil ediyordu. (49) Bu mücâhid ve murabıtların şehit olmak veya ecelleri ile ölmele­ ri suretiyle azalmaları da söz konusu değildi. Bu sebepten dolayı büyük ve zengin şehir­ ler ve kasabalar meydana gelmişti. Bu mutasavvıflar içinde İbrahim İbn Ethem El-Belhi ve Abd Allah İbn Mübarek gibi bütün Müslimanların son derece kıymet verdikleri şahsiyetler mevcuttu. Uc halkının esas vazifesi din uğrunda savaş olduğu için. Bununla beraber şark edebiyatının iftihar edeceği şahsiyetlerden Kalikalalı Ebu Ali El-Kali ile Meyyafarikin'li Abd El-Rahim İbn Nubata ve büyük şair Misisli Ebu '1-Abbas El-Nami gibi zatlar da uçtan yetişmişlerdi. Bunlardan Şam. Ucda yetişen veyahut hariçten gelerek buraya yerleşen âlimlerin. Yalnız Tarsus'ta yetişen muhaddislerin sayısı yüzden fazladır. yani Suriye ucu. Çünkü devamlı olarak HORASAN’DAN ANADOLU’YA 43 . Erzen ve Kalikala yani eski Erzurum idi.geçmekte idi. buradaki medreselerde tâbiatiyle dini ilimler ve bilhassa hadis ilmi diğerlerinden daha kuvvetli ve yaygın idi. yüzyıldan itibaren. (48) İrili ufaklı 200 kadar şehir ve kaleyi ihtiva eden uc ülkelerinin nüfusu birkaç milyondan fazla tahmin olunabilir. aynı zamanda müstahsillerin ve tüccarların da karargâhı olmuştu. aynı zamanda bir deniz ticaret filosuna da mâlik bulunuyor ve doğu Akdeniz'deki diğer memleketlerle de ticaret yapıyordu. mutasavvıf ve fakihlerin ve diğer yazar ve ediplerin adlarını ve hayatlarını eski vekayinalerdcn ve hâl tercümesi kitaplarından alarak burada saymağa kalksak. Malatya. Fakat uçtaki mücâhid ve murabıtların en büyük kısmı. Misis. Amid. Meyyafarikin. Kesif bir nüfusu besleyen bu şehirler. muhaddislerin. Uçtaki şehirler hem istihsal yapıyorlar ve hem de ticaretle uğraşıyorlardı. sayfalar doldurmak icap eder.

bazan da "m elik" ve hattâ "sultan" unvanını bile taşırlardı. bilhassa Horasan ve Türkistan'dan gelen yeni mücâhidler ve murabıtiar eksilenlerin yerlerini dolduruyorlardı. bazan "em ir". kendi adlarına para bastırırlar. bir nevi askeri cumhuriyet idiler. 5) İslâm hükümdarlarının ve bilhassa Halifenin yardımları. Uçtaki mücâhid komutanları toplanarak. 3) muhtelif İslâm ülkelerinde uc gazileri için yapılan vakıflardan gelen gelirler (Bu vakıflar Mekke ve Medine için yapılan vakıflar kadar mühim bir yekuna ulaşmış idi). Suguur beyleri.İslâm ülkelerinden. (52) 44 Oğ u z ÜNAL . 4) muhtelif zenginlerin bağışları. Bu sayede uçta yüz bine yakın mücehhez büyük bir ordunun bütün ihtiyaçları temin olunabiliyordu. (51) Suguur beylikleri hiç bir zaman muayyen ailelerin elinde kalmı­ yordu. (50) Hariçten gelen mücâhidler ile devamlı olarak takviye olunan uc ordugâhlarının başlıca geçim ve gelir kaynakları şunlardı: t ) Bizzat uc bölgelerinin ziraat ve zanaat bakımından istihsali. 2) Uc bölgele­ rinin ticaret gelirleri. içlerinden birini başbuğluğa seçiyorlar ve tasdikine sunmak üzere Halifeye bildiriyor­ lardı. Diğer bir deyişle uçlar.

4. yine 10. Horasan ve Türkistan diyarlarından geknekte olan gönüllüler yollarda iaşeleri ve sair ihtiyaçları temin edilemediği için artık eskisi gibi sık sık gelemiyorlardı. yani Klikya bölgesi. Bu yüzden ıramdanh emirleri El-Cezire ve Ermeniye ucunu iyi müdafaa edemediler. İstiklâl kazanmış olan muhtelif bölgelerin emirlerini zorla kendine itaat ettirmek isteyen Halife El-Mu'tadıd. yüzyılda cereyan etmiş olay­ larda aramak gereklidir. Ayrıca bunlara ilâveten Büveyhoğulları hânedanına mensup prenslerin birbirleri ile mücadele­ leri de başladı. Bundan sonra. Bu hadise uc kıyılarının düşman taarruzlarına açık kalmasına ve Bizans'ın denizlerde İslâmlara üstünlüğüne sebep oldu. bjrbirleri ile mücadele eden İslâm hükümdarlarının uçlara maddeten ve nakten yapmakta oldukları yardımların tamamen kesilmesine sebep olmuştur. yüzyılda Deylemlilerin Irak'ı istilâsı ve Bağdad Türkler! ile mücadeleleri ve nihayet Büveyhoğulları ile ElCezire'ye hâkim olan Hamdanoğulları arasında uzun ve kanlı bir mücadele başladı ve yıllarca devam etti. Halep hükümdarı Hamdanoğlu Seyf el-Devle'nin şeciane mücadelesi sayesinde bir müddet daha mukavemet etti. yahut geç­ mekte oldukları memleketlerin hükümdarlarının siyasi ihtiraslarına H O R A S A N 'D A N A N A D O L U ’Y A 45 . UÇLARIN İNHİTATI Bizans İmparatorluğuna karşı iki asır kadar muzafferiyetle ve galibiyetle mücadele ve mukavemet etmiş olan uclarm düşmesinin ve Bizans'm galebesinin sebeplerini 10. Mısır'a ve Suriye'nin çoğuna hâkim olan Ihşitoğullan hükümeti Afrika'dan ikide birde gelmekte olan Fatimi orduları ile uğraştığından uca yardım etmek imkânını bula­ mıyordu. Irak ve El-Cezire ümerâsını tedip ettikten sonra 900 yılında uca gel­ miş ve Tarsus büyüklerini tevkif ettikten başka ucun harp donanma­ sını da yaktırmıştı. Nitekim evvelâ bu uc elden çıkmış­ tır. asayişsizlik zenginlerin yardımla­ rını azaltmış. Yalnız Şam (Suriye) ucu. Gelenler de çok defa yollarda sefaletten perişan olup dağılıyorlar. İşte bu ve benzeri siyasi olaylar muhtelif ülkelerdeki uc vakıflarını da inkıraza şürüklemiş.

Ü ç asır aralıksız bir şekilde devam eden ve bize büyük bir halk tarihi ve halk destanları ve edebiyatı bırakan ve zamanımıza kadar hamaset ve kahramanlık hatıraları yaşatan bu gazâ ve cihâd devri. halefleri ve ümerâsı arasında ortaya çıkan münazaalar ve ayrılıklar. bütün dağ silsileleri şarktan garba doğru birbirine muvazi olarak uzanan ve bilhassa Anadolu'nun güneyini çeşitli kademeli duvarlar halinde Suriye ve El-Cczire'ye karşı ören. Bu emirin 967 yılında ölümünü müteakiben. ucun şim­ diye kadar bin bir müşkilâtla dayanabilen kısımlarının da elden çıkmasına sebebiyet vermişti. BizanslIlar uc halkının bir kısmını her türlü vahşetle öldürmüşler ve bir kısmını da hicrete mecbur etmişlerdi. bu devirde Anadolu'ya akın ederek Bizans'ın belli başlı dayanak noktaları olan bu ülkenin şehirlerinin ve müstahkem mevkilerinin çoğunu harap 46 Oğ u z ÜNAL . o yüzyıllarda Bizans İmparatorluğunun karada ve denizde en kudretli askeri teşkilâta sahip bir devlet olmasında ve bunun yanı sıra bir de istilâ hareketi­ nin.alet edilerek uca gönderilmiyorlardı. alâkadar bile olmamıştı. (53) İslâm ordularının İspanya ve Türkistan gibi Hilâfet merke­ zinden çok uzak olan ülkeleri açtıkları halde. pek yakın olan Anado­ lu ülkesini alamayışlarının diğer bir sebebi de. yüzyılın ikinci yarısında İslâmlarm hezimet ve felâketleri ile. 10. Orada kalanlar ise Hıristiyanlığı ve Bizans tâbiiyetini kabule mecbur tutulmuşlardı. yüksek dağ zincirlerinin aralarındaki dar geçitlerden vukua gelmesi ve Bizans kıtalarının İslâm ordularına karşı geçitlerde şiddetli müdafaaları ve hele İslâm orduları orta Anadolu'ya girdikten sonra gerek karadan ve gerekse denizden çıkarılan kuvvetlerin çekilmelerine mani olmak için ulaşım yolu olan bu dar g e ç iliri kapatmaları ve hareket üslerinden oldukça uzaklaşan İslâm kıtalarının Suriye ve El Cezire ve hattâ Suguur ile irtibatlarını kesmeleri ve bilhassa dönüş sırasında yolları kesilen bu kıtaları çok müşkil duruma sokmaları ve ekseriya perişan etmeleri gibi coğrafi durumun meydana getirdiği askeri harekâtta aramalıdır. Bizans'ın çeyrek asır süren sürekli mücadelelerine ve saldırılarına karşı Halep emiri Seyf el-Devle'den başka bir kimse mücadele etmek şöyle dursun. şimdiye kadar ellerinde tuttukları Anadolu topraklarını bırak­ mak gibi elim ve feci bir akibetle bitmiş olmakla beraber.

.

tarihin muhtelif çağlarında doğudan «e batı­ dan derin değişiklikler ve izler bırakan. o ğ u z ISTbLASI A R İF E S İN D E A N A D O LU Kuzeyden ve güneyden büyük dağlarla çevrili bulunan ve bütün vadileri ve ovaları doğudan batıya doğru uzanan Anadolu kıt'ası. kuzeyden ve güneyden önemli bir iz bırakan taarruz­ lara uğramadığı halde. büyük istilâ ve göçlere maruz kalmıştır. B Ö L Ü M Oğ u z l a r a n a d o l u ’d a 1.ili. H O R A S A N ’D A N A N A D O L U 'Y A 49 . tarih boyunca.

onların İmparatorluğunu ve devletlerini yıkanlar Trak kavmine men­ sup olan Tön'ler. yüzyıldan itibaren arya kavimlerinin büyük muhacereti başladığı sırada Anadolu'ya gelmiş bulunan Hititler ile diğer küçük kavimler. vb gibi küçük kavimlerdir. hem siyasi olmuş ve hem de Helen medeniyetini Anadolu!nun her tarafına yaymış olmak iti­ bariyle kültürel bakımdan çok ehemn>iyetli ve derin tesir yapmış ve bu tesir yüzyıllarca devam etmiştir. Iran İmpara­ torluğunun istilâsı. Make­ donya İmparatorluğu'nun istilâsı. yaptıkları büyük yollar ve bu yollar üzerinde vücuda getirdikleri müstahkem kaleler ve şehirler sayesinde. Kapadok'lar. yüzyıldan itibaren dağılmaya ve hâkimiyet­ lerini kaybetmeğe başlayan Hititler'in üzerine gelen kavimler içinde. Anadolu bu istilâdan itibaren Oğuzlar'ın gelişine kadar bu şekilde derin ve muazzam iz bırakan istilâ ve göçler görmemiştir. Muşhi'ler. ancak Anadolu'da kurmuş oldukları teşkilât. Hititlerin en haşmetli devrinde birleşmiş olan. onlann hâkimiyetinden Anadolu ırk bakımından pek az müteessir olmuş. Bitin'ler. Paflagon'lar.Anadolu'nun en eski ahalisinin adı ve menşei henüz tesbit edi­ lememiştir. yüzyıldan itibaren bu kıt'ada yaşadığı ve daha sonraki yüzyıllarda şehirler kurduğu zannolunmaktadır. Milâttan evvel 11. bir zamanlar Cumhuriyet Türkiye'sine hâkim olur gibi olan yanlış bir tarih görüşünün mahsulüdür. Hititlerin yıkılışından beri siyasi birliği kaybolan ve Iranlılar tarafından geçici olarak kurulan birliği çok kuvvetli bir şekilde kurmuşlar ve bir dereceye kadar da 50 Oğ u z ÜNAL . (55) Gerek Anadolu'nun bu eski kavminin ve gerekse Hititlerin Turani menşeden geldikleri ve dolayısiyle Türk oldukları yolundaki iddialar ise tamamen asılsız olup. bu ülkeye ol­ dukça uzun süren bir sulh ve sükun devri açmış ve Anadolu İranlI­ ların bütün gayretlerine rağmen istilâdan korunmuştur. Milâttan evvel 25. Romalılar. ilmi bir görüşü aksettirmekten ziyade. Frig'ler. Miz'ler. Anadolu'nun bu eski kavminin üzerine yerleşmiş ve onlarla karışmışlardır. fakat hemen daima parçalanmış bir halde yaşayan A n ad o lu lu Iran hâkimiyetine sokmuştur. yalnız siyasi değişiklik yapmış. Helenler'in Anadolu sahillerindeki şehirleri ve müstemlekeleri içerilere doğru pek fazla nüfuz edemeyip kenarlarda kalmış ve ırki olmaktan ziyade kültürel ve iktisadi bakımdan müessir olmuştur. Löt'ler. Romalılar'ın istilâsına gelin­ ce. Komagen'ler. Şimdilik sadece "Proto-Hitit" veya '’Asianique" adı verilen bu halkın milâttan evvel 40.

yani bu kıt'anın eski ahalisi olan Asianique'ler ile bunların üzerine gelmiş olan Hititler ve bunların üzerine gelmiş olan üçüncü kesif insan tabakası olan Traklar birbirlerine karışmışlar ve Oğuzlar'ın Anadolu'ya gelişlerine kadar Anadolu halkının büyük bir kısmını teşkil etmişlerdir. Anadolu'nun ancak çok mahdut bir kısmına yerleşmiş olan Samiler hariç olmak üzere diğer kavimler.bu ülkeye kültürel ve iktisadi bir birlik ve düzen vermeğe uğraşmış­ lardır. Anadolu için büyük bir felâket olmuş ve bu ülkenin şehir ve kasabalarının büyük bir kısmının bu yüzden harabe haline gelmesi ile sonuçlanmıştır. ilim ve edebi­ yat dili halinde kalmış. Helen lisanı ancak büyük şehirlerde geçen dİn. Hitit ve Trak ırklarma mensup olan kavimlerinin evlâdı bulunan ve şimdiye kadar vukua gelen bu kadar istilâ ve göçlere rağmen Anadolu yerli halkının ekseriyetini meydana getiren asıl kitle de. yüzyılın başlarında vukua gelen İranBizans mücadeleleri. sahillerde ve belki ancak bir kısım büyük şehirlerde konuşulabilmiştir. Ancak romalıların Anadolu'da Helen kültürünü yaymak husu­ sundaki faaliyetleri de ancak bir dereceye kadar başarılı olmuş ve fakat tam bir semere vermemiştir. Anadolu’nun eski Asianique. bütün siyasi ve dini tesirler karşısında yine kendi âdetlerini ve mahalli dillerini mu­ hafaza etmişlerdi. (57) HORASAN’DAN ANADOLU’YA 51 . yüzyıldan itibaren bu ülkede Hıristiyanlığın yayılışı ve daha sonra Ortodoks kilisesinin kuruluşu ve kilisenin din lisanı olan Helen dilinin ibadetler ve dini kitaplar sayesinde yayıl­ ması çok tesir etmekle beraber yine bu ülke ahalisini Elenleşîirememiştir. İlk İslâm gazâları ve bundan sonra vuku bulan Türk fütuhâtı zamanında Anadolu'da yaşayan bu Hıristiyan halkın Hitit dillerinin o zamana kadar gelmiş olan şekillerini veya Trak dillerini konuşup konuşmadıkları münakaşa edilebilirse de. Ortodoks kilisesini tanımayan ve ayrı bir kilise meydana getiren Ermeniler Trak dilleri grubundan olan kendi lisanlarmı muhafaza ederek Elen dil ve edebiyatına şiddetle mukavemet ettikleri gibi. (56) Milâdi 6 . yüzyıl ile 7. Milâttan sonra 3. Bunu takip eden İslâm-Bizans mücadelesi ise birkaç yüzyıl sürekli olarak devam etmiş ve bu çarpışmalar Anadolu'nun daha fazla harap olmasına sebep olmuş­ tur. ülkenin çeşitli bölgelerinde her iki büyük kavmin dillerinin de varlıklarını devam ettirebilmiş olması ihtimali kuvvetle mümkündür.

Sürgünler. Oğuzlar'dan önceki Anadolu. bücür kilise yıkıntıları ve kaba kale duvarlariyle karşılaşı­ yoruz. kıtlıklar. Oğuzlar'dan önceki Bizans Anadolu'su için tarihlerden bîlnları buluyoruz. B a durum. Malazgirt’ten sonra yeşeren ve genel bir adlandırma ile 'Türkiye Selçuklu Medeniyeti" denilen kültür ve medeniyet hamle­ sinde Doğu Roma ya da Bizans kültürü ve medeniyetinin hiç bir izi yok gibidir. Bizans için iki noktadan dnemliydi: — Vergi almak.Bizans'ın Makedonya hânedanı zamanında Bardas Sclerus ile Bardas Fokas tarafından çıkarılan ihtilâller ve bu yüzden meydana gelen iç harpler. Anadolu uğruna savaşlara girişilirdi. Bir de. Kuman ve Uz gibi Türk ulusları Suguur'da savaşan Müsliman Türkler'e karşı Bizans sınır vilâyetlerine yerleşti­ 52 Oğ u z ÜNAL . Eser olarak da sanatsız. Kilise baskıları. Daha sonraları Balkanlar'dan getirtilen Hıris­ tiyan ve Şamani Peçenek. Bizans Anadolu'su din ve mezhep kavga­ larının sahnesidir.. En akıllıca çare olarak da "Türkler'in karşısına Türkler'! çıkartmak" düşünüldü. Bizans komutanlarının savaşa giderken kendi topraklarını yağmala­ dıklarını yazarlar. 730 yılından başlayarak Türkler'in Hilâfet ordusu saflarında ve "i'lâ-yi Kelime-t-ulİah" uğrunda "fi-sebil-illâh" giriş­ tikleri akınları engelleyebilmek için köklü tedbirlere başvurdular. Hıristiyan mezhep imtiyazlarının boğazlaşmaları gibi. kıyımlar. (58) BizanslIlar. Bizans tarihçileri.. zulümler ve bunları bUtünleyen felâketler. İşte bugün. Asker toplamak.. ülkeyi yüzlerce yıllık Doğu Roma medeniyetinden büsbütün yoksun kılmıştır. ekonomik ve sosyal yönden tam bir kargaşa ve aıiarşi görüntüsü verir. Bundan dola­ yıdır ki. İslâm taarruzlarının duraklamasından beri sulh ve sükuna kavuşmuş ve yeniden tanzim ve imar edilmeğe başlanmış olan Anadolu'nun haraplığmı ve sefaletini bir kat daha artırdı. 755 yılında bir kısım Bulgar Türkleri Tohma ve Ceyhan ovalarına yerleştirildi.. Bizans Anadolu'su. salgınlar. Bu imkânların sürekliliği amaciyle de gerekli tedbirlere başvuru­ lur. kaleler onarılır. Ne var ki bu savaşlar halka kan kusturan birer âfet olurdu.

yukarı Fırat'ın suladığı bir kısım arazi ile Murat suyu yakalarını ihtiva ediyordu. Bu gayri müslim Türkler. Büyük Ermenistan. ” Büyük Erme­ nistan" denilen ve bugünkü Erzincan. Erzincan'ın merkez ol­ duğu bu tem. Kızıl­ ırmak ve Tohma havzalarına göçmüşlerdi.rildi. Palu..(61) 11.. Müsliman Türkler'in Anadolu akınlan. Akınlar. yüzyıldan başlayarak karşı ideallerin ve dinle­ rin güçleri durumunda olan Türkler’e vuruşma alanı olmuştu.) Mezopotamya Temi. yüzyılda Doğu Anadolu'daki temalar. Divriği. (59) 947 yılında. strate­ jik konumunu ve diğer bütün özelliklerini yakından tanımak oldu. (60) Türk fetihlerine kadar Anadolu karışıklıklardan kurtulamadı. Arşamoşat. Ermenilerin. İşte bütün bu durumlar nedeniyle Bizans. 6 . Erzurum. Anadolu’nun coğrafyasını. yüzyıllardaki Bizans-Iran savaşlarıydı. Van ve Diyarbakır yörelerini kapsayan geniş bölgede bile tam bir vatan an­ layışı ile yerleşememişlerdi. (9. Bu sa­ vaşlarda yurtları büyük zulümlere. Bu çağa girerken Doğu Anadolu hemen tümüyle ” Ermenistan" adını taşıyordu. 11. yüzyılda İmparator Heraklius'un halefleri zamanında büsbütün değiştirilmiş ve Anadolu 18 temaya (Eyalet) ayrılmıştı. Demek oluyor ki. Yüzyıl artık Türkler'in Anadolu’yu açma. Ermeni göçlerini daha da etkiledi. kilise kavgaları. Anadolu. Bizans İmparatorluğu’nun Anadolu'da yapmış olduğu mülki ve askeri teşkilât 7. Kemah. Anadolu içlerine böylesine girmelerinin başlıca sebebi. Seyfüddevle ile Bardas arasındaki savaşta Bizans İmparatorluk ordusunun önemli bir bölü­ münü Kapadokya'da yaşayan Türkler meydana getirmişti. baskılara ve yıkımlara uğrayan Ermeniler. Doğu Anadolu'da sık sık yeni teşkilâtlanmalara girişmişti. ve 7. ayaklanmalar. Bizans sınırını yüzyıllarca Müsliman Türkler'e kar^ savundular. tabii felâketler. Halbuki Ermeniler gerçek anlamda. el değiştirmeler. daha sonra Yeşilırmak. ilkin Doğu Anadolu'ya. Kars. İmparator Romanos Le Kapen zama­ nında teşkil edilen bu tem. Bu uzun dönem boyunca Hilâfet sancağı altında İslâmiyet uğrunda savaşan Türkler'in tek kazançları. 8 . Anadolu'ya yayılma çağlarıydı. Ararat Dağı çevre­ sinde 15 il’e. Harput ve havali- HORASAN’DAN ANADOLU'YA 53 . Bir kısım Ermeniler Dersim’in sarp arazisine sığındılar. göçler. Muş. Küçük Ermenistan (Fırat'ın batı yakası) ise 3 il’e bö­ lünmüştü.

Anadolu'daki büyük eyaletlerden birisi olan bu teme Kapadokya adı da veriliyordu. Ahlat şehri müstesna olmak üzere. İmparator Akil Leon zamanında kurulmuştu.) Likandos Temi. bu ülkeye '"Küçük Asya” deniliyordu. Bu temin büyük bir I<i5mını İslâmlardan geri alınan toprai<lar teşkil ediyordu. (64) 54 Oğ u z ÜNAL . Asi Irma­ ğını geçtikten sonra Hiyerapolis (Menbiç) güneyinde. bazan da bir memleket adı olarak kullanılmış ve bu memleketin sahası zamanla Doğuya doğru genişlemiştir. Bu şekilde Bizans'ın doğu sınırı.sini jçine alıyordu.) Sebast Temi. (12. (10. Armenyak ve Khaldea temlerinin güneyinde bulunuyordu. Merkezi bugünkü Şebinkarahisar olan bu tem. bazan idâri bölge (Thema Anatolica'da olduğu gibi). Urfa ve havali­ sini içine alarak. İslâmların "Memâliki Rum ". Fırat'ı geçiyor. (11. Anadolu ismi henüz yaygın hale gelmeden evvel. doğuda Azerbaycan ile Anadolu'yu ayıran kalın dağ silsilesini takip ederek kuzeye doğru uzanıyor ve Ani şehrinin doğusundan geçerek Çoruh nehrinin döküldüğü yere kadar varıyordu. İmparatorluğa vergi vermekte olan küçük bir İslâm hükümetinin yani Mervanoğulları emaretinin mer­ kezleri olan Meyyafarikin (Silvan) ve Amid (Diyarbakır) şehirlerini güneyde bıraktıktan sonra Dicle'yi ve onun ilk kollarını Murad suyu ile birbirinden aylran dağ silsilelerini takip ediyor ve Bitlis şehrini İslâmlar'da bırakarak Ahlat şehrinin kuzeyinden Van gölüne doğru uzanıyordu. yüzyılda Bizans İmparatorluğu’nun Doğu sınırı. yüzyılda. (63) 11. Büyük bir kısmı İslâmlardan geri ahnan topraklar üzerinde teşkil edilen bu tem. orta çağdan itibaren. Kapadok'un bir kısmını ihtiva eden bu temin merkezi Sivas şehri idi. "Bilâd-ı R u m " ya da sadece "R u m " adiyle andıkları bu ülkeye BizanslIlar 'Them a Anatolica" (Anadolu Eyaleti) adını veriyorlardı. Bugün Türkiye'nin Asya kıt'asındaki topraklarına verilen Anadolu ismi "Anatolica" ya da "Anatolia" şekliyle. (62) 11. Tohma suyu kaynağından Fırat'a kadar olan sahayı içine alan bu temin merkezi Malatya idi. bu gölün kuzey-doğusundaki Bargiri ile gölün batısında bulu­ nan Malazgirt ve Aras nehri kaynağında bulunan Olti şehirleri Bizans'a ait bulunuyordu.) Kolonya Temi. Bütün Van gölü sahilleri.

Bizans'ın Doğudaki sınır temalarına. bir toprak aristokrasisi sınıfı meydana gelmiş ve halk da giderek toprak­ sız esir bir duruma düşmüştü. yüzyılda vuku bulan Türk fetihlerine karşı mukavemet gösterme­ miş ya da çok az mukavemet etmiş ve gelen fatihlere kapılarını aç­ mıştır. Kolonya (Şebinkarahisar). hem mülki teşkilâtı idare etmek hem de ordu teşkil etmek ve bunun yanısıra sınırları müdafaa etmek ve kaleleri tahkimle görevliydiler. "Kapetano" yad a "Magistros" ütıvanları ile tayin edilen askeri valilerin yetkileri çok genişti. Gogusos (Göksün). Kars ve Ani şehirleri ile Müslimanların Meryemnişin dedik­ leri Van şehri ve bu göl etrafındaki diğer kasaba ve şehirler güçlü ka­ lelerle savunmaya hazırlanmışlardı.azalmış bulunan Anadolu halkına ağır vergiler ve teklifler yüklüyor ve kendi bünyesinde eritip temsil edemediği bu ülke halkını kendisinden büs­ bütün soğutuyordu. Tedosyopolis (Erzurum). Samsat. Malatya. Urfa. Arsamosat. Güney-batıdan itibaren Antakya. Keysun. sefaletten kurtulmak isteyen halkın Selçuk­ lulara sığınmalarını önlemek maksadıyla Bizans Aristokrasisinin sert tedbirler almaya kalkıştıkları bile görülmüştür. Kemah. Malazgirt. Paypert (Bayburt). İşte bu sebeplerledir ki. Anadolu'nun yerli halkı. Bütün ülke. Neoksarea (Niksar). topraklar belirli şahısların ellerinde toplanarak. Anadolu’ya yapıcı ve koruyucu niteliklerle girdiler. Buna karşılık Türkler. Türk egemenli­ ğinde bir kalkınma ve ylikselme dönemine kavuştu. Deluk. (65) Askeri ve mülki geniş bir teşkilât ve kadroya sahip olan Bizans İmparatorluğu zaten harap bir hale gelmiş ve nüfusu oldukça. bu temalara yakın olan temalardaki şehirler bile çok müstahkem bir halde idiler. Maraş. Palo (Romanopolis). "D u k ". Bunlar. Tefrike (Divriği). En mühim stratejik noktalar üze­ rinde bulunan bu müstahkem şehirlerde Bizans İmparatorluğu daimi olarak büyük miktarda asker bulunduruyor ve İmparatorluğun en seçkin generallerini buralara tayin ediyordu. 11. ( 66 ) Anadolu'da­ ki Türk devletinin kuruluşundan itibaren pek az zaman zarfında yerli halkın gelen fatihlere ve yeni devlete bağlanmasının sebeple­ rinden biri ve belki de en önemlisi olarak Bizans'ın zalim ve feodal idaresi göz önünde tutulmalıdır. Yalnız sınır temaları değil. B ir çok yerlerde ise gelen Türk fatihler adeta bir kurtarıcı gibi karşılanmışlardır. Harput. Zira Bizans idaresinde vergiler müthiş bir şekilde artmış. HORASAN'DAN ANADOLU'YA 55 . Zamantı. Bu sebeple din hürriyetine kavuşmak ve toprak sahibi olmak.

Konya'ya doğru akınlar bu yoldan yapılmış­ tır.) 56 OĞUZ ÜNAL . bir taraftan Tohma vadisini ve diğer taraftan Orta Kızıl­ ırmak havzasın. Yukarı Fırat vadileri. (Bu istilâ. (67) Türk istilâ ve fütuhâtı. Çankırı dolaylarına kadar olan bölge. derin vadiler ve müstahkem kalelerle dolu olan bu yeni ülke. (Malatya. Kızılırmak kıvrımını kaplamış ve Batıya uzanmıştır. aileleri. Kelkit.) 3) Aras. coğrafyadan doğuyordu. kaplamış ve bütün Kapadokya'yı ve daha sonra Galatya ve Likonya’yı örtmüştür. Türkler'in Anadolu'da ilerleyişlerini kolaylaştırdı. açık arazi savaşlarına alışkın olan Oğuzlar için birçok zorluklar çıkarıyor. sürüleri ile birlikte tekrar Azerbaycan’a dönüyor. Adıya­ man. sıkışan göçebeler. Yukarı Kızılırmak vadileri. Karadeniz kıyı şeridine ve Kastamonu. Doğu Anadolu’dan Orta Anadolu'ya doğru ilerlerken Kuzey’den itibaren Güneye doğru şu istikametleri tâkip etmiştir: 1) Çoruh kaynağından itibaren Karadeniz sahilindeki dil.2. Anadolu'da uzun süre kalamıyorlardı. Çoruh. (Bu istilâ bütün Yeşilırmak havzasını kapladıktan sonra aşağı Kızılır­ mak bölgesine ve Paflagonya içlerine kadar uzanmıştır. Murad suyu. (Bu istilâ Giresun civarından ileriye gidememiştir. Kızılırmak vadileri. Urfa dolaylarına. T Ü R K İS T İL A V E F Ü T U H A T IN IN DOĞU A N A D O LU 'D A N O R T A A N A D O L U 'Y A G E L İR K E N T A K İP E T T İĞ İ İS T İK A M E T L E R Anadolu'nun Türklerce açılması çok uzun sürdü. Bu istilâ.) 2) Kura. İlk mesele. Yüksek dağlar. Karasu. Bu ilk giriş denemelerinin ardından.) 4) Aras. doğudan batıya uzanan ve sarp dağları yaran vadiler.

.

bu kitabın­ dan çeyrek asır sonra yayınladığı "Orta Asya Türk Tarihi Hakkında Dersler" adlı eserinde: ” 11.(69) Evvelce Abbâsi ordusunda. yüzyılda Oğuzlar'ın garbe doğru hareket­ lerinin şimalden Kıpçakiar'ın sıkıştırmasından ileri gelmiş olması *Burada Türkleşme derken İslâm laşm a'yı ve îslâm laşm a derken Türkleşme’yi kasteddiğim izi.3. Orta Asya tarihi üzerinde halâ otoritesini muhafaza eden meş­ hur Rus tarihçisi W. Barthold dahi "Turkestan down to the Mongol invasion" adlı eserinde: "Selçukluların Maverâünnehr'e göçleri sebe­ binin meçhul” bulunduğunu söylemiştir. A N A D O L U ’NUN T Ü R K L E R T A R A F IN D A N F E T H İN İ H A Z IR L A Y A N S E B E P L E R Abbasi Halifeiiği'nin sancağı altında bulunan Suguur Türkleri'nin Anadolu'dan çıkarılışından yarım asır sonra Orta Asya'dan Batı’ya Müsliman Oğuz boylarının yürüyüşü başladı. ya bu ülkede yaşa­ yan Hıristiyan halkların toptan din değiştirmesi ve İsiâmlaştırılması veyahut da yerli kavimlerin kitleler halinde imha edilmesi şeklinde. (70) Anadolu'nun fethi ve Türkleşmesi gibi büyük bir tarihi ve iç­ timai hâdise yakın zamanlara ve hattâ günümüze kadar ilim âlemince yeteri kadar tetkik edilmemiş ve bu meselenin ehemmiyeti de kavranılamamış ve böylece bıj fetih ve Türkleşme ve İslâmlaşma* hâdisesi sadece askeri ve siyasi bir hadise zannedilmiştir. dini ve kültürel bakımdan büyük bir değişikliğe uğradığı halde. 58 OĞUZ ÜNAL . Nitekim Anadolu. tarihinde ilk defa etnik. yani bu iki kavramı aynı anlam da kulland ığım ızı derhal belirtelim. bu büyük inkılâp. yurt tutmak maksadiyle ve büyük kitleler ve dalgalar halinde geliyorlardı. Fakat bu sefer yalnız gazâ için değil. Suguur vilâyetlerinde gazi yapan ve Horasan gazileri ile gönüllü olarak Rumlar ile cihâda gelen Türkler bu ülkeye yabancı değillerdi.(71) Barthold. ciddi tetkiklere dayanmayan ve tahmini görüşlere ve yakıştırmalara göre izah edilmek istenmiştir.

HORASAN'DAN ANADOLU'YA 59 . Barthold un çekingen bir ifade ile tahmini olarak belirttiği Kıpçaklar'm sıkıştırması ile değil.mümkündür". musevilik ve Hıristiyanlık gibi dinleri kabul etmişlerdir. o t­ lak darlığı ve hayvan çokluğu" sebepleri ile izah ederek esas amil­ leri meydana koymuşlar ve günümüzün yerli ve yabancı tarihçilerine fiazaran tarihi gerçeği daha iyi belirtmişlerdir. kısmen de olsa. ve­ ya bu büyük Türk muhaceretini. T Ü R K L E R İN İS L A M İY E T ! K A B U L Ü Milletlerin hayatında yeni bir dinin kabulü. Oğuz ulusunun bu göçlerini hep "nüfus kesafeti. |> u görüşü müphem ve çekingen bir şekilde kaydet­ mekten ileri gidememiştir. cemiyet içerisinde inanış. tarihleri boyunca. (72) ifadesi ile meseleye ilk defa ciddi olarak temas etmekle beraber. çeşitli eserlerinde bu mesele üzerinde hayli durmuş ve bu büyük tarihi-içtimai hâdisenin mevcudiyetini ve mahiyetini ana hatları ile ortaya koymuştur. düşünüş ve yaşayış gibi çeşitli bakımlardan meydana getirdiği derin değişiklikler ve inkişaflar dolayısiyle en önemli hâdiselerden­ dir. (75) A. Günümüzdeki bazı müellifler ise ya bu büyük tarihi ve içtimai hâdisenin şunıulünü daraltmışlar ve yanlış yorumlara girişmişler. hattâ milli benliklerini kaybettikleri tarihi hakikatlerdendir. Türk­ ler. Bu ilim adamımız. Böyle bir inkılâpla milletlerin varlıklarını koruduğu. Din değiştirmenin millet hayatında meydana getirdiği değişiklikleri milli tarihimizde bütün incelikleriyle görmemiz mümkündür. bizzat Oğuz boyları arasında vuku bulan bir ''niza"ya bağlayarak tarihi gerçeği 3 nlayamamışlardır. Osman Turan olmuştur. yeni bir hızla ileri bir seviyeye eriştiği yahut da bünyelerinin sarsıldığı.(73 ) Barthold'den sonra da bu meselenin mevcudiyeti halâ farkedilememiş ve yeni ilim adamları da meçhul­ ler içinde kalmış ve tabiatiyle Anadolu'nun Türkleşmesi gibi büyük bir hadisenin tarihi seyri bir türlü anlaşılamamıştır. maniheizm. (74) Yakın zamanlara kadar modern tarihçilerin bu meseledeki ilgisizlik ve anlayışsızlıklarına karşılık ilk Islâm kaynakları ve Selçuknâmeler. değişik âmiller neticesinde gerek Türkistan'da ve gerekse yayıldıkları çeşitli ülkelerde budizm. Bu konuyu ilmi bir şekilde ele alan ve ciddi olarak araştıran ilk iiim adamımız değerli tarihçi Prof.

bazan aynı çağda birbirinden farklı dinler içerisinde yaşayarak. (76) İslâmiyet. yalnız Türk ve İslâm tarihlerinin bir dönüm noktasını teşkil etmekle kaimaz. Hıristiyanlığı benimsemiş olan Macar ve Bulgarlar'ın bugün için Türklüklerinden artık bahsedilememektedir. milli varlıklarını kaybetme felâketine uğramamışlar­ dır. Nitekim museviliği kabul etmiş olan Hazarlar'ın. İslâm dinini kabul etmiş olan Türk boylarından hiç birisi. 10. Moğolistan (yüksek Asya)'dan Tuna boylarına kadar geniş bozkırlar içerisinde yaşayan Türk ulusları milli Şamani dini ve kültürü çerçevesinde bulunuyorlardı. içtimai ve coğrafi şartlan fö k iyi bilerek verdiği: "Savaşı ve hayvan kesmeği yasakla­ yan ye miskinlik telkin eden bu dinin kabulü Türkler için felâket olur" cevabı bu hususu bütün açıklığiyle ortaya koymaktadır. Ancak bu dinlerin kabulü kısmen olmuş ve büyük kitle eski milli dinleri olan Şamaniliği muhafaza etmiştir. Fakat bu sa­ 60 Oğ u z ÜNAL . yüzyılda Türkler arasında umumi ve milli bir din haline gelmeden önce Türk ulusları din bakımından tam bir parça­ lanma ve dağılma manzarası gösterir. Islâmiyetin kabulü Türkler'e yeni bir ruh ve kuvvet vermiş. başka milletlere nazaran çok farklı bw tarihi oluş ve içtimai hüviyet göstermişlerdir. Gök Türk hakanı Bilge Kağan. Bu bakımdan Türkler'in İslâm dinine toptan girişleri. Bunların aksine. Bundan daha önemlisi. Siyasi bakımdan ancak ve Gök Türkler idaresinde bir birlik teşkil eden Türk boy ve ulusları. Bü­ yük vezir Tonyukuk'un bu sözleriyle ne kadar ileri görüşlü bir dev­ let adamı olduğunu tarih doğrulamıştır. doğurduğu büyük ve müsbet neticeler itibariyle. diğer dinlere intisaplarından farklı olarak. Türklerin kısmen de olsa kabul ettikleri bu din­ lerin prensipleri onların milli bünyelerine uymaması sebebiyle kısa zamanda bu dinleri kabul etmiş olan Türk boy ve uluslarının milli kültürlerini kaybetmeleriyle sonuçlanmıştır. milli kültürlerini bu yeni ruh ve hamle ile daha da geliştirmişlerdir. düşünüş ve yaşayış itibariyle İslâmiyetin yayılışına kadar kültür birliğini muhafaza ediyorlardı. aynı zamanda dünya tarihinin de en büyük hâdiselerinden biri sayılacak bir ehemmiyet taşır. Asya isteplerinden Avrupa içlerine kadar uzanan büyük ve uzun ömürlü imparatorlukların kurulup yaşamasında başlıca sebep­ lerden birisi olmuştur.Hattâ daha da mühim olarak. büyük veziri Tonyukuk'tan payitahtında bir budist mabedi yapılmasını istediği zaman büyük vezirin hakana. biraz önce zikrettiğimiz misallerde olduğu gibi. Islâmiyetin ortaya koyduğu prensiplerin milli bünyelerine uygun olması sebebiyle Türkler varlıklarını koruyabilmişler.

ancak üç asır sonra. (81) Türkler. Buda. Aynı şekilde Hazarlarda Türk tarihinin seyrinde hiç bir önemli tesir icra edemeden yaşamışlardır. Selçuklu İmparatorluğu'nun kuruluşuna kadar.hayı dünya ile bitiştiren Doğu Türkistan. Bu şekilde Moğolistan (yüksek Asya)'dan Tuna boylarına kadar uzanan geniş ülkelerde yaşayan Türk boy ve ulusları. İslâmiyetle daha ilk İslâm fetihleri sırasında temasa geçmelerine rağmen. (77) Türkler'in Şamanilikten gayri bir dine girmeleri hâdisesi. din bakımından bu kadar dağınık bir manzara arzetmelerinin başlıca sebepleri Gök Türkler'den sonra bir daha bütün Türkler'! birsiyasi bir­ lik halinde birleştirebilen bir otoritenin kurulamamış olması. İslâmiyet'in kabulünden hemen az önce. (79) Türkler'in X.(78) Bu şekilde bslâmiyetin Türkler arasında yayılışından hemen önce.(80) Nitekim Türkler'in İslâm tarihinde büyük bir amil olmaları ve yeni bir devir açmaları da bu büyük ve esas Türk unsurunun İslâmlaşmasının tabii bir neticesi olarak ortaya çıkmıştır. HORASAN'DAN ANADOLU'YA 61 . henüz milli Şamani dinlerini muhafaza etmekte olan ve yerleşik ha­ yata geçen Uygur. yüzyılda. istikrarlı ve geniş bir siyasi birlik kuramamışlardır. ilk de­ fa şüphesiz Doğu Türkistan ve Mâverâünnehr'de vukubulmuştur. Musevi ve Hıristiyan dinleri­ ne girmeğe başlamışlardır. yüzyıllarda Buda. Hazar ve Bulgar adlarını taşıyan Türk ulusları Türk âleminin doğu ve batı uçlarında ilk defa olarak milli Şamani dinlerini bırakarak Zerdüşt. Mani. Özellikle Doğu Türkis­ tan ve Mâverâünnehr'de 4. yani esas büyük kitle. yüzyılın ortalarında. Mani ve Hıristiyan dinlerinin nüfuz etmiş ve yerleşmiş olduğu bilinmek­ tedir. X. Bu büyük kitle coğrafi ve içtimai şartlar neticesin­ de eski dinlerini muhafaza etmeye devam etmişlerdir. Zerdüşt. Gök Türk hânedanının düşmesinden sonra Büyük Türk Hakanlığı tahtına çıkan Uygurlar bütün Türkler'i Hunlar ve Gök Türkler çağında olduğu gibi Siyasi bir birlik içinde tutamamışlar ve varlıklarını küçük bir siyasi teşekkül olarak sürdüre­ bilmişlerdir. ve 5. coğraf­ yanın genişliği ve türlü din ve kültürlerle ayrı ayrı temaslarda bulun­ maları ve nihayet Türklerinbütündinlere ve inanışlara karşı gösterdik­ leri müsamaha ile izah edilebilir. Maveraünnehr Hazarlar ülkesi gibi yerlerde yaşayan ve eskiden beri yerleşik bir hayat süren Türk boy ve uluslarının çok eski zamandan beri yabancı din ve kül­ türlerin tesirine maruz kaldığı görülmektedir.

sosyal hayatları bedevilik oian. Bundan dolayı müstakbel mukadderatları üzerinde büyük bir tesir yapan Talaş suyu meydan muharebesinde (751). Emevi hânedanını yıkan cereyanlara karışarak. Bunun başka bir sebebi de İslâm dünyasında bu ümit verici gelişmeler olurken. başlangıçta İranlılar'a ehemmiyet ver­ dikleri halde. İranlıiar'la birlikte. doğudan Orta Asya'ya doğru ilerleyen Çin istilâsının Türkler için tehditkâr bir mahiyet almasıdır. bu tarihe kadar insan toplumlarının tarihi gelişiminde en büyük sosyal merhale olan milli birliğe kavuşamamışlar ve bu birliğin siyasi ifadesi olan devletler kuramamışlardı. tarihlerinin istika­ metini de tayin etmiş oldular. Abbasi Halifeleri. Türkler Abbâsiler'in tara­ fını tutmakla yalnız muharebenin neticesini değil. Bundan sonra kısa zamanda İslâmiyet Türkler'in milli dini haline gelmiştir. buna paralel olarak Mâverâünnehr'de İslâmlaşma faaliyetleri geniş­ lemeğe başladı. en yüksek sosyal merhale olan milli birlik duygularının uyanmasına mâni olmuştu. Henüz bedevilik halinde bulunan insan toplumlarına mahsus olan bu hayat tarzı. Türkler arasında süratle yayı­ lırken olgunluk devresine erişmiş bulunan parlak İslâm medeniyeti. daha âdil ve müsavatçı bir siyaset güden Abbâsiier’in İslâm devletini ele geçirmelerini temin etmişler ve bu te­ maslar sırasında İslâmiyet'e karşı daha yakın bir ilgi duymaya baş­ lamışlardır. İslâm dini. iç ve dış buhranlarla sarsılıyor ve karanlık bir akıbete doğru gidi­ yordu. (83) İslâmiyet Orta Asya bozkırlarında. (84) İslâmi­ yet'in doğuşuna kadar küçük ve dağınık aşiretler halinde yaşayan Araplar.(82) Gök Türkler'in yıkı­ lış yıllarında Türkler. (85) 62 OGL'Z ÜNAL . yavaş yavaş İslâm İmparatorluğunun müdafaasında daha kabiliyetli bir unsur olan Türkler'! kullanmağa başladılar ki. çöl çevresi­ nin gereği olarak soy hısımlığını (Nesebi asabiyeti) kuvvetlendirmiş.büyük kitleler halinde bu dini kabul etmişlerdir. siyasi durumları ise soyculuk (neseb) ve aşiretçilik (kabile asabiyeti) temelleri iizerine kurulmuş bulunan Araplar arasında ortaya çıkmıştı. Bu üç asırlık uzun tarihi devrenin ilk yarısında Türkler'le Müsiümanlar arasında çetin mücadeleler cereyan etmiş ve bu sebeple de İslâmiyet Türkler arasında yayılma imkânını bulamamıştır. Artık Türkler'in yüzü İslâm dünyasına dönmüştü.

Islâm Peygamberi Hz.S. her kabile fertieri. diğer bir deyişle dindarlığı takviye ve bütün Müslümanları din rabıtasiyle kendilerine bağlamak ve bu şekilde siyasi üstünlüklerini kabul ettirmek istemelerine karşılık. dinin temel kaidelerine uym am a. Emeviler de din mübalatsızlığı* yaparak bu bağı zayıflatmak. Bu görüş. Arap olnıayan Müslümanlar arasında Araplığa karşı "Ş u u b iy e " fırkasını doğur­ du. Emeviler devrinde. yani Peygamber (S. Muhammed (S. Emevilerin bu yanlış siyasetlerine karşı uyanan umumi hoşnut­ suzluk. kendilerine taraftar olmayan Araplara karşı da soy hısımlığı (kabile asabiyeti)'ni kuvvetlendirmek siyasetini benimsiyorlar.) ailesine muhabbet. EmeVileri sevmeyen ahaliye yani Arap olmayan müsiümanlara karşı Araplığı.A. dinde mübalatsızlık. Haşim oğullarının siyasi menfaatlerini dindarlık ve Ehlibeyte.S. Peygamber (S. Şiilik kisvesi altında in­ kişaf ettirmelerine.S. kuvvetlendirdi. in­ kişaf etti. bu suretle siyasi üstünlük­ lerini korumağa. dindarlık. kendilerini diğer kabilelerin mensuplarından üstün ve onların düşmanı telâkki etmeğe başladılar.A. Bu şekilde bütün Müslüman unsurları müsavi tutan ve Arap olmayan unsurlara (Mevaliye) devlet kadrolarını açan bu siya­ *D inde m iibalâtsızlık. Fakat Emeviler'in iktidarı ellerine geçirmeleri bu aşiretçilik ve soycuiuk ruhunu tekrar uyandırdı. Haşim oğullarının propagandalariyle bir kat daha artarak nihayet Emeviler'in iktidardan düşmeleri ile sonuçlandı ve Haşim oğullarından Abbâsiler'in iktidara gelmeleıini sağladı. kendi aralarında soy hısımlığına büyük bir kıymet vermeğe. saltanatlarını muhafaza etmeğe çalışıyorlardı. Abâsiler iik zamanlar Emeviler'den tamamen ayrı bir siyaset takip ettiler. Hz. medeni ve içtimai du­ rumları itibariyle bedevilerden çok yüksek olan diğer Müslümanları "M evali" (azadlı köle) namiyle kendilerinden aşağı gören Araplar. HORASAN’DAN ANADOLU’YA 63 .A.)'in mensup olduğu Beni Haşim (Haşim Oğulları) ile Emeviler'in mensup bulunduğu Beni Ümeyye (Ümeyye oğulları) arasında İslâm'dan önce mevcut olan rekabet ve düşmanlık da.* saygısızlık şekillerinde gelişti.) ve ilk iki Halife'nin siyasetleri başlangıçta kutsa! bir heyecan ve coşkunlukla Araplarm aşiretçilik ruhunu bir zaman için söndürebildi. aldırış etme­ me ve savsaklama anlam ına gelmektedir.

yavaş yavaş büyük imparatorluk üzerindeki nüfuzlarını kaybetmeğe başladılar. işi gücü bırakarak. Muhteşem İslâm İmparatorluğunun bu suretle parçalanması Bizans İmparatorluğu ile Ermeni Krallıklarının İslâm İmparatorlu­ ğuna karşı besledikleri ihtirasları kamçıladı. Bu sırada milli istiklâl gayesi güden İranlılar.(87) İslâm İmparator­ luğunun parçalanması ve Abbâsiler'in zaafa düşmeleri sonucunda ortaya çıkan çeşitli hükümetlerin birbirleri ile yaptıkları mücadeleler sırasında halkın malını. Ümitsizliğe düşen halk. galiplere gönderdikleri iltifatlı men­ şurlarla galibin muvaffakiyetini . İslâm âlemini iktisadi. içtimai. 64 OĞUZ ÜNAL .A. Hz.)'in torunu ve Hz. Bu siyasetin neticesi olarak ortaya çıkan umumi hoşnutsuzluk Şiilerin iktidar propogandasına kuvvet kazandırdı. asayişsizliğin devamı. İslâm devletinin siyasetinde tesirli olmağa başladılar ve İslâmiyet Türkler ve İranlılar arasında da süratle yayılmağa başladı. İçeride ise Fas’tan Kâşgar'a kadar uzanan muhteşem İslâm ülkeleri kanlı bir harp sahnesi haline geldi. eli silâh tutanların istihsalden uzaklaştırılarak savaşa katıl­ maları.S.set neticesinde Islâm dinine girmiş olan Arap olmayan unsurlar. dini bir anarşi içinde bıraktı.)'nin oğlu Hüseyin’in son Sâsâni hükümdarı Yezdicürd'ün kızından -olan çocuklarını Sâsâniler'in varisi saydıklarından bunları iktidara getirmek için mücadeleye başladılar. İslâm dünyasında zirai ve ticari hayatın felce uğramasına yol açtı. Peygamberi (S. Bu feci ve acıklı manzaraya seyirci olmaktan başka bir şey yapamayan Abbâsi Halifeleri ise. Ali (R. galip gelenlerin mağ­ lupların ülkesini yağma ve tahrip etmekten çekinmemeleri. Ancak daha sonraları Abbâsiler. zaptettikleri ülkelerdeki hâkimiyetini tasdik etmek suretiyle sözüm ona iktidarlarını sürdü­ rüyorlardı. iktidariarmı devam ettirebilmek için kanlı ve zalimane bir siyaset izlemeye koyuldular. İktisadi inhitat tabiatiyle kısa zamanda içtimai sefalete yol açtı. canını heder etmeleri. vergilerin ağırlığı.tebrik. ( 86 ) İslâm İmparatorluğu’nun bu suretle parçalanması. mağluba sövmek. galibi övmekle vakit geçiriyor. Bu şekilde İslâm İmparatorluğu parçalanmaya yüz tuttu ve Abbâsiler'e şeklen bağlı çeşitli hükümetler teşekkül etti. İslâm İmparatorluğu içerisindeki muhtelif unsurların rekabet ve mücadeleleri karşısında aciz kalan Abbâsi Halifeleri.A.

İslâm medeniyetinin karşılaştığı buhranları atlatarak. sefahat. Bu mefkurenin gerçekleşmesi. bir âlem. (91) Bu mezhep mücadeleleri sırasmda ortaya çıkan eski Zerdüşt ve Mazdek taraftarlarının kışkırttığı Batıni fesadı çok tehlikeli bir hal almıştı. İslâm'ın ezeli düşmanı olan Bizans'ı ezmek gibi yüksek bir İslâm mefkuresini de gerçekleştirdi. daha asırlar boyu yaşayacak ve yükselecek bir hayatiyet kazandı. Makedonya hanedanına mensup kuv­ vetli İmparatorlar idaresinde.(90) 1038 tarihinde vefat eden Ebu Mansur Abdülkahiri Bağdadi bu yıllarda İslâm dünyasında yetmiş iki kadar mezhebin varlığmdan bahsetmektedir. Bu şe­ kilde Anadolu'da teşekkül eden yeni Türk vatanı yalnız Türk milleti HORASAN’DAN ANADOLU'YA 65 . bu sırada yabancı kültürlerle temas sonucu patlak veren fikir ve mezhep mücadeleleri ile gitgide eriyordu. dört asırlık parlak bir devirden sonra inhilale yüz tutan bir medeniyet. İslâm ve Dünya tarihleri için çok önemli olan büyük bir tarihi oluşuma da imkân hazırladı. (92) İşte İslâm dünyasının böyle bir buhran ve sonu karanlık bir akıbete doğru sürüklendiği sıradadır ki Orta Asya'daki Türk boy ve uluslarının süratle İslâmlaşması ve İslâm ülkelerine göçleri başlamış­ tır. Bu suretle İslâm âlemine giren bu taze ve enerjik uıisur sayesinde İslâm ideolojisi tekrar ilk zamanlardaki ruh ve hamlesine kavuşarak.(88 ) Siyasi bakım­ dan paramparça olan İslâm dünyası.(89) Mezhep mücadeleleri şiddetlendikçe siyasi ihtiraslar arkasında koşanlar. asra kadar dünyanın en üstün mede­ niyeti olarak yaşayabilmesi Oğuzlar'ın İslâmlaşması ve bunun netice­ si olarak da Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun kurulmasının neti­ cesidir. Oğuzlar'ın Selçuklu sultanlar! idaresinde kurdukları Büyük Selçuklu İmparatorluğu. bir mezhebin müdafii veya yayıcısı sıfatiyle sahneye çıkıyorlar ve bu bayrak altında gayelerine ulaşmağa çalışıyorlardı. artık müdafaa siyasetini bırakıp taarru­ za geçmiş bulunuyor ve ordularını Halifelik merkezine doğru ilerle­ tiyordu. fitne ve fesat yoluna saptılar. iktisadi ve içtimai anarşiden kurtarmakla kalmadı. İslâm âlemini siyasi. Yakın Doğu'nun ve özellikle Anadolu'nun fethi ve Türkleşmesi ve İslâmlaşması gibi muhteşem neticeleri itibariyle Türk. İslâm dünyasının içinde bulunduğu bu siyasi. yeni bir hız ve hamle kazanması ve X V I. iktisadi ve fikri anarşiden faydalanan Bizans.eşkiyalık.

(94) Gök Türk hânedanının iktidardan düşüşünden sonra bu Oğuzlar. Sabrân (Savran). (97) Kuzey Ç in’de hüküm süren ve Proto-Moğol bir kavim olan Kıtaylar. ikinci derece­ de hükümdar olan "Yabgu"lan ile idare olunmuş. artık Kağanlığı (İmparatorluğu) kaybederek. (98) Kıtaylar. boy ve ulusları birbirlerini sıkıştırarak kaynaşmağa başlamışlar ve ilk muhaceret de bu baskı ile vuku bulmuştur. Orhon havalisine hâkim olmuşlardı. vs. Zira 66 OĞUZ ÜNAL . komşuları olan Hazar Kağanlığını. bütün Orta Asya Türk kavimleri. Süt-kent.(96) Oğuzlar. gibi bir çok şehirleri vardı. B. Cend. parçalanmasına kadar çıkar. Lâkin asıl büyük muhaceretKıtay'larm eseri olarak başlamıştır. Orta Asya'da zaten çok artmış bulunan nüfus kesafetim taşırmış. göçebe ve yerleşik olarak eski hayatlarına ve Şamani dinine bağlı bulunuyorlardı. ve eski Türk hâkimi­ yet telâkkisine göre. Uygurlar'ın yerine Moğolistan'da yerleşmiş bulunan Kırgızlat'ı buradan püskürtüp. Şaİcı. Ordu. siyasi-askeri bir bağla Yabgu'ya bağlı bir kabi­ leler birliğinden teşekkül ediyordu. eski vatanları olan yukarı Yenisey bölgesi­ ne atınca. 744 yılında. eski yurtlarında.için değil. kendi metbuları tanıyorlardı. Gök Türkler'in yerine Kağanlığı ele geçiren Uygurlar'ın Cfrhon havalisinde hâkimiyetlerini Kırgızlar'a kaptırmaları ve bunun üzerine Doğu Türkistan'a göçerek burada yeni bir Uygur devleti kurmaları ile bir muhaceret vuku bulmuş ve Moğolistan (Yüksek Asya)'da Türk kesafeti azalmıştır. Balac. bütün İslâm dünyası bakımından da bir kale.(95) Oğuz devleti. Kağanlık makamı ve ünvanı da doğuda Uyguilar'a ve batıda da Hazarlar'a intikal et­ mişti. bazen Yabguları vasıtasiyle ve zayıf bir bağla. Gök Türk İmparatorluğu’nun. boy beyleri vasıtası ile. B Ü Y Ü K T Ü R K M U H A C E R E T İ Oğuz (daha sonraları Türkmen) adıyla anılan Türk uluslarının muhaceretinin başlangıcı.(93) Umumiyetle göçebe ve yarı göçebe olmakla beraber kısmen yerleşik hayata geç­ meğe başlamış bulunan bu Oğuzlar'ın Yengi-kent. Gerçekten Gök Türk İmparatorluğu'nun esasını teşkil eden büyük Oğuz kavmi Sır nehri havzasında ve Aral göiü havalisinde. bir ileri karakol vazifesini görmüş ve emperyalizme karşı İslâm dünyasının müdafaası bu kale sayesinde mümkün olabilmiştir. Allıh. 924 yılında. 924'de Moğolistan'a saldırınca.

Bu devirde Akdeniz tamamiyle Müslümanların (Arapların) hâkimiyetinde bulunduğu ve İbn Hal­ dun'un zarif ve müstehziyane deyimiyle "Hıristiyanlar Akdeniz’de artık bir tahta parçası bile yüzdüremedikleri" için. Böylece bu bölge artık İslâm kaynak­ larında "Oğuz Çölleri" (Mefâzât ul-Guziyye) adını almıştır. fakat bunların göç ettiklerine ve yer değiştirmelerine dair hiç bir işarette bulunmamıştır. bu ilk baskı neticesinde. Oğuz ve Hazarlar'ın baskısı ile. Hazar sahillerinde bulunan diğer Türk boy ve uluslarını yerlerinden püskürterek bu bölgedeki bütün bozkırlara hâkim olmuşlardı. münasebetlerin kesil­ mesine ve Hıristiyan dünyasında bazı endişelerin doğmasına sebep olmuştur. Bulgar ve Macar kavimleri birbirlerini ite­ rek Tuna boylarına ve Balkanlara yayılmış ve ilerlemişlerdir. Curcan (Aral) sahillerinde birtakım hareketler ve savaşlar olmuş. Oğuz ve Hazarlar'ın hücumları ile Peçenekler’in batıya doğru püskürtüldüklerini. Nitekim İtil (Volga) Bulgarları'nın İslâmiyeti kabulleri üzerine onlara giden Halifenin elçisi İbn Fadlan. Karluk ve Kıpçaklar ara­ sında. Hatta bu muhaceret Selânik'e kadar genişlemiş ve bu sebeple de İstanbulRoma yolu karadan kesilmiştir. bu hâdise ile. (101) Kuzeydeki Türk kavimleri hakkında mühim bilgiler veren Bizans İmparatoru tarihçi Konstantin Porphyrogenete. Başkırt. ( 100) Oğuzlar. kadar. Hazar sahillerine ve Yayık nehri kıyılarına kadar uzanmışlar. onlara karşı mevcut bulunan Oğuz- HORASAN'DAN ANADOLU'YA 67 . eski vatanlarında oturuyor ve bu şekilde bir muhaceret de söz konusu olmuyordu. nüfus baskısı ve hareketleri de kendisini göstermiştir. Gerçekten Kıtaylar'ın Kırgızlar'a saldırıp Moğolistan'a girmeleriyle. Peçenekler Yayık ve İtil nehirleri arasına gelmiş iken. 934 yılında. doğu-batı Hıristiyanları arasmda. bu ülkeleri geçerken Oğuz ve Peçenekler'in eski yurt­ larında yaşadıklarını görmüş. (102) Bu devirde Bizans kaynakları gibi İslâm kaynakları da Macarlar’ı Türk kavmi olarak göstermişlerdir.Türk boy ve ulusları bu zamanr. Peçenek. ciddi bir yer değişikliğine uğramadan. yurtların­ dan atılıp Balkanlar'a göçünce. 922 yılında. onlar ve diğerleri hakkında mühim bilgiler vermiş. (99) Filhakika bu baskı neticesinde Oğuz. bir müddet. Yayık ve İtil (Volga) nehirleri arasında bulunan Macarlar'm Azak denizi yakınlarında Lebedia denilen bölgeyi işgal ettiklerini söylemekle ilk Peçenek muhaceretini anlatır.

(103) Türkistan ve Horasan'da hüküm süren. yüzyılda başlayan İslâmlaşma ve buna ilâveten Kıtaylar'ın yeni bir baskısı.sona ermiş ye bu şekilde Oğuzlar tamamiyle bağımsız bir duruma gelmişler. Müslüman Oğuzlar artık Sırderya boylarından akın halinde Mâverâünnehr'e doğru göçüyor ve 934 yılında başlayan bu büyük nüfus hareketi X I.Hazar ittifakı da artık . Kâşgarii Mahmud'un ifadesi ile. büyük Türk muhacereti vuku bulmuş­ tur. yüzyılın başlarında birdenbire bütün Türk boy ve uluslarını yerlerinden oynatmış ve nüfus artışı yanında diğer tesirler (İslâmlaşma ve Kıtay baskısı) ağır basarak büyük nüfus hareketlerine ve muhaceretlere sebep olmuştur. İslâm ülkelerini Şamani Türkler'e karşı müdaf^aa eden bir sed teşkil ettiğinden. X I. yüzyılın ilk yarılarında artık sel halini almış bulunuyordu. yüzyılın başlarından sonra çok genişleyen İslâmlaşma ve muhaceret Müslüman Oğuzlar'ın artık güneye ve İslâm ülkelerine doğru göçmelerine imkân vermiştir. Nitekim nasıl X. göçebe kavimler bu devirde. yüzyılın başlarında Kıpçak ve Oğuzlar'ı sıkıştırması da öylece Türk boy ve uluslarını yerlerinden oynatmış ve büyük Türk muhaceretine sebep olmuştur. yüzyılın ilk yarısından sonra Türkler arasında İslâmlaşma faaliyetleri çok genişlemiş. Müslüman olan Karahanlı hakanları. hattâ Talaş nehri boylarh na kadar hâkimiyetlerini genişletmiş olan bran menşeli Sâmâni devleti. X I. Hârizm hududunda inşa olunan Kara-tekin müstahkem mevkii de işte bu Oğuz akınlarmı durdurmak maksadiyle yapılmıştır. X. eski Türk ille­ rini kurtarıp batıya doğru ilerlerken 999 yılında Sâmâni devletine son vermişlerdi. (104) Türk boy ve uluslarının birbirlerini sıkıştırarak ve yerlerinden oynatarak batıya doğru devamlı bir şekilde kaydıkları doğru olmakla beraber. Bu da yine Kıtaylar'ın Moğolistan’dan Orta A sya'ya doğru isti­ 68 oğuz ÜNAL . Fakat X. yine eskisi gibi Hazar denizinin kuzeyinden göçüyor ve eski muhaceret yollarını takip ediyorlardı. (105) Kıtaylar'ın ilk baskısı ile doğu Türkleri'nin başlayan ilk hareke­ tinden yarım asır sonradır ki. Hazar ve Hârizm ülkelerine karşı akınlara girişmişlerdi. yüz­ yılda^ Kıtaylar'ın Moğolistan'ı işgalleri Türk boy ve uluslarını yerin­ den oynatmış ve hattâ Peçenekleri Balkanlar’a kadar püskirtmüş ise yine aynı kavmin X I. Gerçekten Türk boy ve tıkışlarının birbirlerini sıkıştırmaları o derece şiddetlen­ miştir kî.

İslâm memleketlerine yakın bulunanlar Müslüman olduktan ve Türk­ men adını aldıktan sonra kâfir kalanlara karşı cihâda giriştiler.000 ça­ dır halkı (bir kaç milyon insan) halinde Müslüman Karahanlılar'ın ülkesini istilâ etmişler ve Balagasun şehrine kadar ilerlemişlerdi. Sâmâniler'in yıkılışı üzerine. Bütün Türk boy ve uluslarının yerlerinden oynadığı ve kaynaştığı bir sırada vuku bulan bu istilâda muhaceret dalgalarının şiddetlen­ mesine sebep oldu. Bu hâdiseden sonra Karahanlılar'ın bu zama­ na kadar cihâd halinde bulundukları ırkdaşları putperest Uygurlar'a karşı Kıtaylar'la devam eden dostlukları da artık son buluyordu. yakın zamanlarda keşfedilen ve ilim dünyasının istifadesine su­ nulan 'Tab ayi ul-Hayvan" adlı eserinde. bu sırada vukua gelen umumi sarsıntı ve nüfus kesafeti büyük muhaceret hareketinin gittikçe ge­ nişlemesine kâfi geldi. Bozkır­ larda yaşayanlar Mâverâünnehr ve Hârizm Ülkelerine komşudurlar. Mervezi bu büyük nüfus hareketini çok güzel tasvir eder. Karahanlılar'ın rakibi bulunan Gazneli Sultanı Mahmud'a bir mektupla bir elçi heyeti göndermiş ve ittifak teklif etmişlerdi ki. Gerçekten bu müellifin aydınlatıcı ifadesine göre: "Oğuzlar'ın -bir kısm» bozkırlar­ da. Bu Oğuzlar Karadeniz sahiline yakın bulunan Peçenekler'in yurtlanna yerieştiler. bir kısmı da şehirlerde Sır nehri havzasında otururlar.000 kişilik büyük bir ordu ile cihâd yaparak onları püskürttü ise de. Bu siyasi değişiklikte Uygurlar ile Kıtaylar ittifak halinde bulunuyor­ lardı. Harizm ve Horasan istikametinde göçüyorlardı. Bunlar arasında İslâmiyet kuvvetlendikçe kâfirleri (yani Şâmâni Oğuzlar'ı) yerierinden attılar. Gerçekten Kıtaylar. Onun yeni keşfedilen eseri sayesinde büyük Türk muhacereti ve sebepleri hak­ kında daha sağlam bilgi sahibi p|muş bulunuyoruz. süratle Islâmiyeti kabul eden Oğuz kavmi artık sel halinde Türkistan. İşte bu elçilik heyeti vasıtasiyle İç Asya mese­ leleri ve Türkler hakkında mühim bilgiler toplayan ve daha sonraları Büyük Selçuklular'ın sarayında hekimlik vazifesi gören (106) Mervezi.lâları ile alâkalıdır. büyük Türk muhaceretinin sebeplerini çok güzel ve canlı bir şekilde ortaya koymuştur. 300. 1017 yılında. bu da siyasi durum ve yayılma ile ilgili idi. Karahanlılar ülkesine giren Kıtaylar'a karşı Karahanlı Hakanı Togan Han 120. Selçukluları takiple. (107) Büyük Türk muhaceretinden önceki nüfus hareketlerini böylece çizdikten sonra. şimdi asıl büyük muhacerete gelmiş bulunuyoruz." Bu ifadelerden sonra Selçuklular'ın ve Türkmenler'in göçlerini kasteden Mervezi şöyle HORASAN’DAN ANADOLU'YA 69 . Nitekim Uygur ve Kıtay hanları. mirasları olan Türkistan hâkimiyeti için.

yani Şâm âni Oğuzlar) da Karadeniz sahilinde Peçenekleri püskürtüp yerlerini işgal ettiler. Bu Türk kavimleri daima birbirleri ile savaş halin­ dedir". Peçeneklerin doğusunda Oğuz­ lar. Nitekim çağdaş Ermeni ve Süryani müellifleri de Müslüman Oğuzlar'ın muhacereti ile muvâzi. Gerçekten Selçuklu ve Türkmenler'in (Müsliman Oğuzlar) göçleri ile birlikte bu muhaceret hareketinin Uzlar (Şâm ân i Oğuzlar) ve Peçenekler ile Balkanlar'a kadar yayılışını en sağlam ve aydınlatıcı şekilde Mervezi'den öğreniyoruz. kuzey ve güney yolların­ dan göçenleri en güzel bir şekilde tesbit ve izah eden.* Kunları takip eden Kaylar daha kalabalık ve kuvvetli olduğundan. onları bu yeni yurtlarından uzaklaştırıp Sarı (Kuman-Kıpçak) ülkesine çekildiler. (108) Büyük Türk muhaceretini. 9) 70 OĞUZ ÜNAL . Uz (Şâm ân i Oğuzlar) ve Kuman (Kıpçak)ları'ın Balkanlara'gclişini belirtmişlerdi. Bunlar Türkmenler'in vatanını. Türkmenler de (Müslüman Oğuzlar) Oğuzları (yani Bizans kaynaklarında Uz adını alan Şâm âni Oğuzları). Müslüman Oğuzlar (Türkmenler) dalgalar halinde Anadolu hu­ dutlarına dayanırlarken Peçenekler.devam eder: 'Türkmenler bu suretle Islâm ülkelerine yayıldılar ve memleketlerin çoğurîu idareleri altına alıp devletler ve saltanatlar kurdular" der. sh. şüphesiz Mervezi olmuş ve bu hadisenin tarihi sağlam olarak aydınlanmıştır. Bunlar Hıristiyan (Nasturi) dininden olup yurt ve otlak darlığı yüzün­ den yerlerini terkettiler. Hıristiyan *Tarihi Büyük K u n (H u n )’lann küçük bir kavim olarak isim ve m ev­ cudiyetlerini uzun asırlar boyunca bu zamana kadar m uhafaza et­ tiklerine dair Mervezî'nin bu kaydı çok m ühim bir hâdisedir. âmillerini. Uzlar ve Kumanlar da Balkan­ lar'a iniyor ve bu şekilde Bizans imparatorluğu iki taraftan da bir Türk kıskacına alınıyordu. Islâm ve Bizans kaynaklarına uygun olarak. S elçuklular zam anında Türkiye. (T U ­ R A N . bu sonuncular (Uzlar. Büyük Türk muhaceretinin kuzeyden ilerleyen kolu bile o cferece ehemmiyet kazanmıştı ki. onların kuzey doğusunda da Kıpçaklar ve güneyinde de Hazarlar bulunuyorlar. Bu izahları yaparken de büyük muhaceretin dış âmil­ leri vc başlangıcı üzerinde de durarak diğer kaynaklan tamamlar ve hâdiseyi daha geniş bir şekilde aydınlatır: "Türklerden Kun denilen bir kavim Kıtay hanından korkarak o taraftan (şarktan) göç etti.

( 111 ) Yengi-kent bölgesindeki eski yurtlarından ayrılarak Cend havalisine göçen Selçuklular’ın bu yeni yurtlarındaki teşebbüsleri. bu ilk yurtlarını bırakarak Mâverâünnehr'e doğru çekilmişlerdi. S E L Ç U K S U L T A N L A R IN IN O Ğ U Z L A R 'A Y U R T B U L M A v e F E T İH S İY A S E T İ Bütün Orta Asya kavimlerini yerlerinden oynatan büyük muha­ ceret hareketleri sırasında. Nitekim Şâm âni Peçenekler ve Oğuzlar 1065 ve 1080 yıllarında 600. koyun ve sığır sürüleri ile birlikte Cend havalisine geldiler. Yengi-kent'teki Oğuz Yabgusunun nüfuzunun çok zayıf bulunması ve İslâmiyet'in süratle yayıl­ ması sebebiyle çok müsait bir muhit idi. 960 senesinde. çevrenin içtimai şartlan kadar. (109) İşte Selçuklular ve Oğuzlar'm dahil bulunduğu büyük Türk muhaceretinin umumi esasları bundan ibarettir ve bu mesele yeterin­ ce kavranılmadan gerek Selçuklu tarihi vc gerekse Anadolu’nun fethi ve Türkiye Devleti'nin kuruluşunun uzak vc yakın sebepleri sıhhatli bir şekilde anlaşılamaz. siyasi durum ve istikbali sezme bakımından çok mühimdir.çuklularm mensup olduğu Kınık boyu da. birdenbire İslâm dinini kabul etmeleri tarihi bir dönüm noktası manâsına geliyordu. Bunlardan sonra Kıpçak kavminin bir kolu da Kuman adı ile Tuna boylarına ve Balkanlara doğru yayılmıştı. deve. Sır nehri havzasında ve Aral gölü havalisin­ deki eski yurtlarında göçebe ve yerleşik olarak eski hayatlarını sür­ düren Oğuzlar. ( 112 ) HORASAN'DAN ANADOLU'YA 71 . yani bir kaç milyon insanın.000 çadır halkının. C. Bu sıralarda İslâmiyetin süratle yayılması ise daha mühim bir âmil yaratıyordu. Burası.OOO kişilik kitleler halinde Tuna nehrini geçmiş­ lerdi. çok miktarda at. Yabgunun Cend şehrindeki hâkimiyeti sadece yılda bir defa gelen memurlarının vergi alması şeklinde beliriyordu.000 ve SOO. (110) Böylece eski yurtlarını terkcden bu Oğuz boyları arasında Se'. Gerçekten 200.kaynakların "bütün Avrupalılar'ın gözleri bu göçler meselesi üzerine çevrilmişti" ifadesi Avrupa'da uyanan endişeyi göstermektedir.

(115) Bu sebeple Selçuk Bey'in idaresindeki Türkmenler bu bölgede (Cend) kolaylıkla yerleştiler ve Oğuz yabgusu'nuıı buradaki hâkimiyetine de son ver­ diler. tak­ riben 20-30 yıllık bir mücadele hayatından sonra. yardımı aranan bir kuvvet haline gelmiş idi. Talaş. onun aşiret teşkilâtı üzerinde bir devlet kurmasını ve yerleşik hayata geçmesini de önlemiştir. (113) Bir kısmı Müslümanlığı kabul etmiş olan bu Oğuzlar (Türkmenler) ile gayri müslim Oğuzlar (Uzlar) arasındaki savaşlar Türkmenler'in Hârizm batısındaki bölgelere kadar yayılma­ larına sebep oimuştur. Doğrudan doğruya Selçuklu ailesine bağlı Türk­ menler ise. Çu havza­ larında. (117) Böylece Selçuklular'ın Mâvorâünnehr'de kaldıkları 985-1035 yılları arasında İli kıyılarından Hazar'ın güney doğu ucurKİaki Curcan havalisine kadar uzanan geniş saha. Buhârâ-Semerkand arasında. hudutları üzerinde. Oğuzlar'dan diğer bir grup da Amuderya ile Curcân arasında bulunuyorlardı. Kartuklar ve Kalaçlar'la beraber Türkmen oymaklarından bazıları Sır nehri.(114) İbn Havkal'ın belirttiğine göre "Cend'dc Oğuz sultanı (yabgusu)'nın idaresi altında Müslümanlar" var idi ve omun memurları. Buhârâ etrafındakiler Arslan Yabgu'nun. çeşitli Türk boy ve ulusları tara­ fından işgal edilmişti. Moğolistan (Yüksek Asya) taraflarından gelen Oğuzlar Sır nehrinin kuzeyinde. Kınık boyuna mensup Türkmenler'in başında bulunan Selçuk da artık bir İslâm gazisi oldu ve "M elik ül-gazi Selçuk bin Tukak” ünvanını aldı. Karahanlılar'a karşı. Bu hâdise ile Selçuk'un şöhreti artınca Sâiîiâniler. oraya geldikleri zaman Selçuk: "Müslümanlar kâfirlere haraç vermez" düşüncesi ile bu me­ murları kovarak yabguya karşı cihâda başlamıştı.n (İsrail) kumandasında gönderdiği bir kuvvet ile Sâmâniler'in Karahanlılar’ı yenmesine hizmet etmiş­ tir. Cend'de öldü ve orada defnedildi. Cend havalisin- 72 OĞUZ ÜNAL . (116) Cend'de müstakil göçebe bir beylik kuran ve gazaları ile şöh­ reti yayılan Selçuk. Fakat Selçuk bu yurda göçmeden önce. Selçuklular'a bir yurd verdi.Karahanlı'Iar ile Sâmâniler arasındaki savaşlarda. Selçuk'un bu muvaffakiyetleri ve faaliyetlerine rağmen yeni şartlar ve hâdiseler onun bu beyliğine daha fazla gelişme imkânı vermemiş. Gerçekten Selçuk bu mücadelelerin birinde oğlu Arsl?. vergi almak maksadı ile.Müslüman olan bu Oğuzlar artık yavaş yavaş Türkmen adını almağa başlamış ve artık bu isim İslâm ülkelerine göçen Oğuzlar'a ad olmuştur. Türkmenler ile gayri müslim Oğuzlar arasındaki mücadele de artık yavaş yavaş dini bir manâ kazanmağa başladı.

Selçuk'un en büyük oğlu olarak. Semerkand istikametinde bir çok Türk beldelerini kolaylıkla ve gürültü­ süzce fethettiler. par­ ça parça. Arslan bu mevkii dolayısiyle Yabgu ünvanını almış ve Arslan Yabgu adıyla anılmaya başlanmıştı. Böylece. göçebe olarak. Oğuzlar'ın da aynı şekilde İslâmiyeti kabulleri ile Türkmen adını almalarından sonra da devam etti. Artık bundan böyle İslamların Orta Asya'da ilerlemeleri duraklamış. dördüncü bir grup teşkil edi­ yorlardı. dayanaklarını ve gelişme imkânlarını kaybeden Selçuklular Cend havalisini Yabgulu Oğuzlar'a bırakarak. (119) Kartuklar ile Oğuzlar arasındaki tarihi düşmanlık Karluklar'm Islâmiyeti kabulü ile Karahanlı. Oğuzlar'ın yabgularından önce. İşte Cend'de yerleşen Yabgulu Oğuzlar'mdan Ali Han'ın oğlu Şah-Melik'in aslâ Selçukluları takip­ ten vazgeçmeyerek onlara Hârizm'de iken saldırması. sarsılan Sâmâniler'e karşı taarruza geçerek Talaş (Taraz) ve Sayram (İspiçap) gibi eski Türk beldelerini kolaylıkla istirdat ettiler. yazın da Semerkand yakınlarında. Islâmiyeti kabul etmeleri de o derece bölünmelerine ve zayıflamalarına sebep oluyordu. Selçuk'un ve oğullarından Mikâil'in ölmelerinden sonra başbuğları. (122) HORASAN’DAN ANADOLU'YA 73 . Lâkin Karluklar han ailesi ile birlikte toptan Müslüman oldukları için ne kadar kuvvetlendilerse. Böylece Karahanlılar. bu eski ve devamlı husumetin son safhası idi. Ali Han zamanında. Mâverâünnehr'e göçmeğe mecbur kaldılar. Müslüman Türkler'in (daha sonra da putperest Kıtay ve Moğollar'ın) İslâm dünyasına doğru ilerlemeleri başlamış. kışın Nur Buhârâ'da. Karahanlılar ve Yabgu Oğuzları arasında sıkışarak. 30 yıldan fazla yaşadılar. şark hudutlarının müdafaası da Türk devletlerine intikal etmiştir. Arslan (İsrail) idî. ( 120 ) Yengi-kent'teki Oğuz Yabgularının. iç mücadeleler ile. (118) Islâmiyeti toptan kabul eden Karluklar Karahanlı devletini kura­ rak Büyük Türk Hakanlığı tahtına çıkınca. ( 121 ) Cend'den Mâverâünnehr'e göçen Selçuklular. Islâmiyeti kabulleri Selçukluların gazâ mefkurelerine ve Islâmiyetten aldıkları kuvvete son verdi.dekiler Selçuk'un (oğlu Mikâil kolundan) torunları Tuğrul ve Çağrı Beyler'in reisliği altında olmak üzere.

Bu zümrelerden birisinin başında bulunan Selçuk'un torunlarından Tuğrul ve Çağrı Beyler. 74 Oğ u z ÜNAL . (123) Eski Türk Hâkimiyet telâkkisi gereğince bütün hanedan üyeleri­ nin siyasi iktidara ortak olmaları nedeni ile. Bu endişeli ve zor durum­ da iki kardeş. Yavgiyân ve Yınaliyân gruplarına ayrıl­ mışlardı.orta çok zayıf bir bağla bağlı idi.. maceralarla dolu bir istiklâl ve devlet kurma mücadelesine atıldılar. kuvvetlerinin azlığına rağmen amcaları Arslan Yabgu (Selçuk'un büyük oğlu)'ya baş kaldırarak. Yabgulular* ya da Yavgiyân (Arslan Yabgu mensupları) ve Yınallılar ya da Yınaliyân (Yusuf Yınal Bey mensup­ ları) gibi zümrelere ayrılıyorlardı. ancak mühim hallerde sıkı bir birlik gösteriyorlardı. devamlı yurt değiştirdiler. Tuğrul Bey "geçilmesi güç çöllere" çekilirken. bu mücade­ leler sırasında hiç bir yerde uzun süre tutunamayarak.000 kişilik bir akıncı kuvveti ile uzak Rum ülkesi (Anadolu)'nde bir keşif seferine çıktı. amcaları Arslan Yabgu ile aralarındaki mücadeledir. Çağrı Bey de 3. Yengi-kent Y abgu lan na mensup olan Y abgu O ğ u z la n ile karıştırılm am alıdır. Tuğrul ve Çağrı Bey'e mensup Selçuklu Türkmenleri. bu mevki ve sıfatla. müsait şartlarda ♦ Selçuk'un oğullarından Arslan (İsrail) Y abgu'ya nisbetle Y abgulu ya da Y avgiyân adiyle anılan bu O ğuzlar (Türkmenler). Böylece Buğra Han'dan kaçan ve şimdi de Ali Tekin'in hücumlarına uğrayan Tuğrul ve Çağrı Beyler çok zor bir devreye girdiler. verdikleri karara göre. 5-10 sene gibi kısa bir müddet içerisinde ve her defasında yeni bir yurd. Tuğrul ve Çağrı Beylerin Arslan Yabgu ile Karahanlı beylerinden Ali Tekin arasındaki ittifakın dışında kalmalarının sebe­ bi de. (124) İstiklâle büyük bir kıskançlıkla sarılan Tuğrul ve Çağrı Beylerin emrindeki kalabalık Türkmen kütlelerinin. Bu sebeple Selçuklular idaresindeki Türkmen toplu­ luğu daha başlangıçtan beri Selçuklular ya da Selçukiyân (Tuğrul ve Çağrı Bey grubu). Selçuk'un diğer oğulları da kendi oymak mensupları ile pek müstakil bir durumda olup. bu aşiret teşekkülü. göçebe Selçuklular'ın siyasi reisi olmakla beraber. Selçuklular idaresindeki Türkmen birliği gevşemiş ve birliğe bağlı T’ ürkmenler biraz önce söylediğimiz Selçukiyân. Hattâ mevkiini kuvvetlendiren Ali Tekin müttefiki ve kayın pederi olan Arslan Yabgu'nun yeğenleri (Tuğrul ve Çağrı Beyler) üzerine yürü­ yerek onları itaati altına almağa çalışmıştır.Arslan Yabgu.

000 kişilik bir akıncı kuvvetiyle -Sultan Mahmud devri Gaznelilcrinin idaresindeki Horasan'da ve Büveyh Oğulları tarafından müdafaa edilen Irak-ı Acem'de gayeleri tahakkuk edemeyeceği için. Skylitzes'in dediği gibi Anadolu'nun fiilen istilâsına başlangıç olan 1071 Malazgirt muharebesine kadar hep aynı hazırlığı yapmışlardır ve bu bütün step Türklerinin veya Türk tesirinde kalmış olan kavimlerin fetih ve istilâ stratejilerine uygundur. Milâdi 410 tarihlerinde İtil (Volga) nehri kıyıla­ rında bulunan Hun'larm Tuna havzasına yaptıkları aralıksız akmlardan sonra kuvvet ve ağırlık merkezlerini Tisa boylarına naklettikle­ rini. (Bkz. C A H E N .) B yzantion N V III. Bizans ordusunda hizm et kabul etmek amaoiyle yapıldığını zannetm iştir.3. La Premiere penetration turque Asie Mineure. Mâverâünnehr'de henüz müstakil olarak yaşama imkânına kavuşamamış olan Selçuklu Türkmenlerine. Zaten Selçuklular. bir misal olmak üzere. yüzyılın ilk yarısında Dinyeper civarında yaşayan Macarla­ rın da Karpat dağları üzerinden Pannonya'ya doğru bir kaç keşif seferinden ve yıpratma akmından sonra yüzyılın sonlarında. daha kolaylıkla ele geçirilebilir ülkeler bulmak. 1948. hattâ aynı stratejinin "Akm- *Bu akının tarihi sebeplerini iyice tetkik etm ediği anlaşılan Cl. (Seconde m oitie du X I. IX . ileride yerleşmek üzere müsait iklimler aramak ve rastlanan mukavemeti mümkün mertebe yıpratmaktı.bir toprak bulabilmek kaygısı ile. eşyaları. at ve koyun sürüleriyle haftalarca devam eden uzun ve meşak­ katli göçlerden hem maddeten. 63-64). CAH E N . hem manen ne kadar sarsıldıklarını tahmin etmek güç değildir. HORASAN’DAN ANADOLU’YA 75 . İşte bu ümitsiz hal. Hakiki sebep. Buna bir de her an taarruza ve tecavüze uğramak korkusu ilâve edilirse. çoluk çocukları. m u h te lif zamanlarda yabancı ordularda hizm et gören bir çok Türkler m isâline dayanarak bu akının da Bizans'a sığınıp.2000 kilometre uzakdaki doğu Anadolu toprak­ larına atmıştır. çadır­ ları. Cl. sh. (125) Anadolu'ya yapılan bu ilk Selçuklu akmından maksat ne doğru­ dan doğruya gaza yapmak. Başlıbaşına büyük bir araştırma konusu olan bu strate­ jiyi burada anlatmak bu çalışmanın çerçevesini aşacağı için. ne sırf ganimet elde etmek ve ne de Bizans'a sığınıp Bizans ordusuna hizmet etmek* değildi. s. bugün­ kü Macaristan'a gelip yerleştiklerini. Selçuklular’ın içinde bulundukları son derece vahim durum anlaşılmış olur. biraz ganimet edinmek gayesiyle Çağrı Bey'i .

Gazne İmparatorluğu'nu ve ordularını bir kaç muharebede mağlup edebilecek bir kuvvete sahip olarak. onları hiç bir devlet ve ordu durduramıyordu. sh. büyük Türk muhaceretinin gelişmesi sayesinde de o derece kuvvetlenmiş ve bmparatorluklarını kurmuşlardı. Horasan istikametinde. Oğuzlar (Türkmenler)'ın bir kısmı da kendileri etrafında toplanarak siyasi birlik başlamıştı.cılar" adı altındaki süvari kuvvetleri ile Osmanlılar tarafından Ru­ meli ve Orta Avrupa'nın fethinde de tatbik olunduğuna işaret ede­ lim. sefer hakkındaki intibalarını Tuğrul Bey'e anlatırken "Biz buradakilerin hakkından gelemiyoruz. Karahanlılar ile Gazneliler karşısında ne kadar zayıf ve perişan bir haldeyseler. Büyük Selçuklu İm­ paratorluğu sınırları içinde ve Islâm ülkelerinde. boylar ve uluslar halinde değil. Selçuklu Sultanlarını uğraştıran en mühim meselelerden birisi. Osm an T U R A N . İkinci baskı. çünkü orada (Anadolu'­ da) bize karşı gelebilecek bir kimseye rastlamadım" (127) diyerek. göçebe Oğuz (Türkmen) boy ve uluslarının muhacereti idi. kendi boy beyleri­ nin idaresinde müstakil hareket eden bu göçebe Oğuzlar (Türkmen- ♦ Selçuklular'm tarih sahnesine çıkışları ve Büyük S elçuklu tmparato rlu ğ u 'n u n kuruluşuna kadar geçirdikleri maceralı hayatları hak­ kında daha geniş bilgi iç in bkz. X . Tuğrul ve Çağrı Beylere mensup Selçuklular. (128) Büyük Selçuklu İmparatorluğu kurulduktan sonra da. Selçuklular ve onları takip eden Türkmenler. fakat keşfetmiş olduğum Ho­ rasan ve Ermenya (Anadolu)'ya gidebiliriz. Hârizm'de perişan bir duruma düşürülmüş bulunan Selçuk­ lular. T040 yılında devletlerini kurabilmişlerdi. S elçuklular Tarihi ve Türk-lslâm Medeniyeti. (126) Anadolu'ya yapılan bu ilk Selçuklu akınmdan dönen Çağri Bey. Bu sebeple Hilâfet merkezi Bağdat'ın bile elden çıkacağı korkusu yayılmıştı. Gerçekten Oğuzlar (Türkmenler) artık. İstanbul 1969. Bu nüfus akışı ve kesafeti sayesin­ dedir ki. İslâm ülkelerine akarken. 40-66. yüzyılın ilk yarısına kadar çok ızdıraplı ve maceralı göç­ lerle devamlı olarak yurd değiştirirken * büyük Türk muhacereti de bir sel halini almış. bir millet olarak ve dalgalar halinde. 76 Oğ u z ÜNAL . yüzyılın ortala­ rından XI. Seiçuklular'ın Anadolu'yu fethetmeleri zaruretini belirtmiştir.

İslâmiyet Türkler arasında yayıldıkça da bu göçler birbirini kovalıyordu. hem Türkmen muhacirlerinin çokluğunu ve zaruri ihtiyaçlarını gösteriyor. eski Türk hâkimiyet telâkkisi gercğince." Bunun üzerine Haiife'nin elçisi Mâverdi: "Bunun sebebi sizin bu memleketleri tahrip etmenizdir.(m29) İslâm ülkelerine Türk muhacereti aralıksız devam ediyor. (130) Büyük Selçuklu İmparatorluğu'na henüz tam olarak bağlanma­ mış olan bu göçebe Oğuz (Türkmen) boylarının geçim derdi ile ve yurt bulmak maksadı ile yaptıkları istilâ ve yağmalar karşısında o derece feryatlar yükselmişti ki. Türkler'in içinde bulundukları içtimai ve siyasi durumu ve Oğuz (Türkmen) muhaceretinin manâ ve önemini henüz kavramamış olan Halife ve elçisi. dindarlığı. Halifenin elçisini dört fersahlık mesafeden karşılamak suretiyle Hilâfet maka­ mına karşı saygısını gösteriyordu. Tuğrul Bey'i bu hâdiselerden sorumlu sayıyor ve adaleti.ier) çok defa Büyük Selçuklu Sultanlarını tanımıyor veya "Büyük Türk Hakanlığı" sıfatını ellerinde bulundurdukları için. siyasi ve idari dehası ile tanınan Sultanı anlayamıyorlardı. buna kar­ şılık ben ne yapabilirim" diyerek. çok zayıf bir siyasi bağ ile ona tâbi olsalar bile. Bu sonsuz muhaceret ve istilâlar büyük meseleler çıkarıyor ve devleti uğraştı­ rıyordu. yerli halk ile mücadelelere girişi­ yorlar ve neticede yağma ve kıtale sebep oluyorlardı. Bey'e gönderdi. Buna karşılık Sultan Tuğrul Bey. Bütün d ü n ^ yı alsanız ve bu şekilde tahrip etseniz yine de size ve milletinize yetmez" diyerek Sultanı doğru yola davet ediyordu. Eğer mille­ timden (Türkmen'lerden) aç kalanlar kötülük ediyorlarsa. bizzat Abbâsi Halifesi Kaim Biemrillâh bu duruma son vermek maksadı ile devrin meşhur âlimi Mâverdi'yi 1044 yılında. Büyük Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey. merhameti. Diğer İslâm ülkelerine ve hükümdarlarına dokunma ve onlara zarar verme" diyordu. hem de Selçuklu Hânedanının itaati altına tam olarak alınmamış olan bazı göçebe Türkmen boyları üzerindeki kontrol ve nüfuzunun çok zayıf oldu- HORASAN'DAN ANADOLU’YA 77 . Sultan Tuğrul Bey ise elçiye verdiği cevapta: "Ben dürüst ve doğru hareket fetmek için elimden gelen her şeyi yapıyorum. bir mektup ile birlikte Sultan Tuğrul. yurt bulmak ve sürüleri ile birlikte beslenmek maksadı ile İslâm ülkelerini istilâ ediyorlar. elçinin nâmesini dinledikten sonra şu cevabı verdi: "Benim askerlerim (yani milletim) pek çoktur ve bu memleketler onlara kâfi gelmemektedir. Gerçek­ ten Halife mektubunda: " E y Em ir Tuğrul Bey Muhammedi senin zaptetmiş olduğun memleketler sana yeter.

(131) Nitekim iil< Büyült Selçuklu Sultanları. göçebe bey ve boyları itaate almak. başkaldıran asi soydaşlarını bastır­ mak mecburiyetinde kaldıkjan halde bazı tarihçiler.ğunu belirtiyordu.(132) Nizâm ül-mlilk. merkezi bir idare kurmak ve Türk Birliğini gerçekleş­ tirmek yolundaki. siyasetnâme'sinde "H er ne kadar Türkmenler'den bıkkınlık geldi ise de sayıları çoktur. Selçuklulann Türk Devleti değil. bran Devleti kurduğunu ileri sürmüş ve merkeziyetçi bir idare tesis etmek 78 OĞUZ ÜNAL . Tuğrul Bey'den itibaren. eski Türk hâkimiyet telâmkkisine dayanan adem-i merkeziyetçi devlet anlayışı yerine merkeziyetçi bir devlet anlayışı kurmak maksadı ile Türkmenler'in nüfuzunu kırmışlardır. bu meşru hareketlerini "mütegallibelik" (!) ve siyasi iktidarı ele geçirmek için eski Türk hâkimiyet telâkkisi ge­ reğince hânedân haklarına dayanarak harekete geçen şehzâde ve beylerin isyanlarını da ’Türkm encilik" (!) esasına göre göçebe Oğuzlar (Türkmenler)'ın müdafii sanmışlar. Büyük Selçuklu Sultanlarının. bu devletin kuruluşunda çok hizmetleri ve emekleri geçtiği için de bu devlet üzerinde haklan vardır ve Sultanın akrabalandırt" (133) mütalâası ile Devletin Oğuzlar'a bakışını çok güzel ifade etmiştir. merkeziyetçi bir devlet vücuda getirmek ve böylece siyasi parçalanmayı önlemek maksadı ile. Alp Arslan ve Melik-şah gibi ilk Büyük Selçuklu Sultanları (ve Türkiye Selçuklu Sultanları ite onlann devamı olan OsmanlI Sultanları). Merkeziyetçi devlete doğru gelişen bu anlayış. Türkiye Selçukluian'nda ve Osmanlılar'da da de­ vam etmiş ve nihayet Osmanlılar tarafından gerçekleştirilebilmiş­ tir. Tuğrul Bey. Büyük Selçuklu Sultanları bir yandan Oğuzlan (Türkmenleri) devletlerinin kurucusu ve temeli saymışlar ve bir yandan da yurtsuz oluşları ve itaatsiz hareketleri dolayısiyte onlarla uğraşmak zorunda kalmışlardı.(134) Hattâ ’Türkler'in Tarihi"ni tarihsel maddeciliğin yasalan ile açıklamak iddiasında olan bir yazar daha da ileri giderek. göçebe Türkmen-küt­ lelerinin Anadolu'ya şevki zaruretini ve büyük Selçuklu Sultanlan'nın gazâ ve fütuhat mefkurelerini ve siyasetlerini de Sultanların göçebe Türkmenlere karşı nefreti ile izah etmek istemişler ve hattâ bütün Selçuklu ordusu içerisinde çok küçük bir birlik olan ve yaban­ cı ırklardan teşkil edilen saray (merkez) muhafız kuvvetine bakarak Selçuklu ordusunun ekseriyetini Türkler'den gayri unsurlann teşkil ettiği hatasına düşmüşlerdir. adem-i merkeziyetçi eski Türk hâkimiyet anlayışı ile.

.(135) Devlet kavramı ile uzlaşmayan ve Türk Devlet adamlarının merkeziyetçi bir devlet idaresi uğrundaki mücadelelerini ve siyasi birliğin ancak bu şekilde kurulup korunabileceği yolundaki uzak görüşlülüklerini anlayamayan bu fikirlerin ilmi ve tarihi gerçeklerle alâkası yoktur. aynı zamanda devletin temelini ve askeri kuvvetini teşkil eden bu soydaşlarını kondurmak.. HORASAN'DAN ANADOLU'YA 79 . Gök Türk Kağanlan'nın "Türk milleti için gece uyumadım. (140) Artık Anadolu'nun fethi Türkler için bir zaruret idi. Bu sebep­ lerle Tuğrul Bey. gündüz oturmadım. yoksul milleti zengin ettim.iğe kavuşturmak için mücadele eden Sultanlarla. siyasi iktidarı ele ge­ çirmek için isyan eden Selçuklu ailesine mensup şehzade ve beylerin ve bunların etrafında toplanan göçebe Türkmenler'in mücadelelerini "sınıf mücadelesi" teorisi ile izah etmeğe kalkışmıştır. aç halkı doyurdum. Anadolu'ya sevketti- *N itekim Nizam ül-mülk siyasetnâme'sinde "S u ltan ım ız cihân ailesi­ n in babasıdır" diyerek." (139) İşte Büyük Selçuklu Sultanları. 1018 ^ılı akınında Çağrı Bey'in keşfetmiş olduğu. Islâm ülkelerini ve tebaasını bu göçebe ve yurtsuz Oğuzlar'ın çapullarından korumak. çıplak halkı giydirdim. az halkı çoğalttım"(136) ifadesi ile beliren eski Türklerdeki "Velayet-i Pederâne" (Baba gibi koruyuculuk) sıfatı Büyük Selçuklu sultanları'nda da mevcut olup. bir taraftan İslâm'ın sultanı ve koruyucusu sjfatı ile.(138) Bu vazife Orhun kitabele­ rinde şöyle ifade ediliyordu: "Doğuda Kadırkan ormanını aşarak milleti öyle kondurduk. öyle düzene soktuk. Batıda Kengü Tarbana kadar Türk milletini öyle kondurduk. yurtsuzluktan şikâyet eden bu göçebe Oğuzlar'ı.'*' devletin başın­ da milletine karşı baba mevkiinde bulunmaları onlara bu^ göçebe Oğuzlar'a yurt bulmak vazifesini yüklüyordu. öyle düzene soktuk. Alp Arslan ve Melikşah gibi ilk Büyük Selçuklu Sultanları. diğer taraftan da Türk Hakanlarının "Velayet-i Pederâne" sıfatı ile de.(137) Esasen millete yurt bulmak. aynı görüşü ifade ediyor ve sanki O rh un kitabelerinden bir parçayı naklediyordu. (Gök Türk Kağanlan'nın deyimi ile milleti kondurmak) da devletin vazifeleri arasında idi. onlara yurt bulmak ve geçim imkânları hazırlamak gibi birbiri ile çatışan iki mesele karşısında idiler.ve bUtUn Türk boy ve uluslarını bir bayrak altında siyasi biı.

Islâmın Sultanı ve koruyucusu sıfatı ile. Bu göçebe Oğuzlar orada Selçuklu beylerinden İbrahim Yınal'a yersizlik ve yurtsuzluktan şikâyet ediyorlardı. uc) emirisin. Ben de arkanızdan gelip size yardım edeceğim" derken büyük Selçuklu Devletinin hangi zaruretler ile Anadolu'nun fethi siyasetini benimsediğini gösteriyordu. İbrahim Yınal Bey bu göçebe Türkmenler'e: "Memleketim sizin oturmanıza imkân verecek kadar geniş değildir. hem de yerli Müslüman halkı düşünüyor ve hem de Anadolu'nun fethi lüzum ve siyasetini belirtiyordu. (142) Tuğrul Bey." cevabi mektubu ile hem kendisine zayıf siyasi bir bağla tâbi bulunan bu asi soydaşlarını himaye ediyor. bir yandan da bu göçebe Oğuzlar'ı ve asi şehzâde ve beyleri Anadolu'ya göndermek suretiyle kendi devletlerini ve Islâm ülkelerini istilâ ve asayişsizlikten korumak maksadını gütmekte idi ki. Bu iki yönlü siyaset yanında Büyük Selçuklu Sultanları Anadolu'nun fethini bir devlet siyaseti haline getirip. Zira onlann maksatları Ermeni beldeleridir (yani Anadolu'dur). hem B i­ zans'a karşı kuvvet kazanıyorlar. Büyük Selçuklu Devletinin Anadolu'nun fethi ve Türkmen mu­ hacirlerinin bu memlekete şevki siyasetini göstermesi bakımından şu kayıtlar çok önemli tarihi belgelerdir. Bu sebeple doğrusu şudur ki. (144) 80 Oğ u z ÜNAL . Oğuz akmları karşısın­ da Sultan Tuğrul Bey'e şikâyet ettiği zaman. Allah yolunda cihâd yapınız ve ganimet alınız. Islâm'ın cihâd mef­ kuresini ve Türkler'in kadim cihân hâkimiyeti mefkurelerini de ger­ çekleştirmiş oluyorlardı.ler. Diyarbakır Mervâni Emir'i Nasıruddevle. Onlara mal verip kâfirlere (Bizanslılar'a) karşı kendilerinden faydalanmalısın. Sen bir Suguur (hudut. İslâmın eski ve yenilmez düşmanı ve rakibi olan Bizans Imparatorluğu'na karşı bu göçebe Oğuzlar'ı gönderir ve orduları ile bu göçlere yol açarken. Anadolu'nun fethi ve Türkleşmesi bu iki yönlü ve karmaşık siyasetin neticesi olarak gerçekleşmiştir.(143) hem de. bir yandan yoğun Oğuz muha­ cereti baskısı ile ve onlara yurt bulmak zarureti ile yapılmakta. Selçuklu Sultanı ona: "Kullarımın senin memleketine geldiğini haber aldım. Rum (Anadolu) gazâsına gidiniz. Alp Arslan ve Melikşah gibi ilk Büyük Selçuklu Sultanları için Anadolu'nun fethi. (141) Aynı şekilde 1047 yılında çok kalabalık bir Oğuz (Türkmen) muhacir kitlesi Türkistan'dan Nişâbur'a gelmişti.

Türk târihinin seyrini. kasıtlı olarak ve gayri ilmi bir şekilde. X. İslâmın ezeli düşmanı ve rakibi olan Bizans ile hesaplaşma zamanı da artık gelmişti. (146) HORASAN'DAN ANADOLU'YA 81 . tarihsel maddeciliğin ilkeleriyle açıklamak gayretlerinin eseridir. yüzyılda müdafaaya geçmiş ve iç buhranlarla sarsılmış bulu­ nan İslâm dünyası. Bu sebeple muvakkat ve münferit hadiselere bakılarak "Selçuklular asla Bizans topraklarını fethetmek niyetinde değillerdi. sebep ve neticeleri ile dikkatlice ve ilmi olarak araştırılmadığı ve anlaşılamadığı için yalnız Selçuklular tarihi değil. ( t 45) Bu ve benzeri görüşler ya devlet siyasetini yürüten yüksek strateji ile bu stratejinin uygulanması süreci içerisindeki münferit taktikler arasındaki bağlantıyı göremeyen tarihçilerin ya da. son yıllara kadar mahiyeti. umumiyetle Garp Türklüğü ve Anadolu'nun Türkleşmesi gibi mühim meseleler ve "Selçuklu devletinin Anadolu'nun fethi siyaseti" karanlıklar içinde kalmıştır. gayeleri Suriye ve Mısır olup sağ kanatlarında BizanslIlar ile sulh halinde yaşamaktan başka arzuları yoktu" gibi tarihin seyrine ve tarihi gerçeklere aykırı iddialar ileri sürülmüş ve yayılmıştır.Tarihin en büyük göçlerinden ve nüfus hareketlerinden birini teşkil eden bu büyük Türk muhacereti. İşte Anadolu'nun fethi ve Türkleşmesi bu zaruretler ile ve ilk Büyük Selçuklu Sultanlarının takip ettikleri devlet siyaseti ve ilk İslâm Halifelerinden kendilerine miras olarak kalan Anadolu'nun fethi gibi mukaddes bir İslâm mefkuresinin tecellisi olarak gerçekleş­ miştir. Selçuklular sayesinde yeni bir kudret kazanârak taze bir iman ve kan ile cihâda başlamış ve taarruza geçmiş.

S E L Ç U K L U L A R 'IN İL K A N A D O LU A K IN L A R I İlk İslâm-Bizans mücadeleleri devrinde (Suguur Beylikleri Devri] Horasan ve Türkistan'da teşkil edilen gönüllü Türk birlikleri Ana­ dolu'ya sık sık akınlar yapmakta idiler. BÖLÜM B Ü Y Ü K S E L Ç U K L U L A R D E V R İN D E B İZ A N S G A Z A L A R I v e AN AD O LU FÜ TU H A TI m .000 kişilik kafileler halinde Azerbay- H O R A S A N 'D A N A N A D O L U 'Y A 83 . Gerçekten 963 ve 965 yıllarında Horasan Gazileri 5. Bu birliklere Türkisun ve Horasan Gazileri denilmekte idi.000 ve 20.IV.

Selçuk'un bu kudretli ve cefakâr torunları. Çağrı Bey de 3. (149) Çağrı Bey. Horasan. yüzyılda Mâverâünnehr'deki mücadele dolu ilk yıllarında Karahanlılardan Ali Tekin'in hücumları karşısında çok zor bir devreye girmişler ve yine yurt değiştirmek zorunda kalmışlardı. Çağrı Bey de Horasan gâzilerinin bu cihâd geleneğine uyarak. bu bölgedeki bazı kale­ 84 Oğ u z ÜNAL . Bu gâzilerin içlerinde âlimler ve şeyhler de bulunuyor­ du. X. komutası altındaki akıncı kuvveti ile kuzey doğu tarafından Medya sınırlarını yıldırım gibi geçerek Vaspuragan Ermeni Kıratlığı arazisine girdi ve sağa sola yaptığı hücumlarını süratle inki­ şaf ettirerek Reştunik istikametinde ilerledi. onların yaydan silâhları ve dalgalanan uzun saçları vardı. Adana.can ve M eyyâfârikin yolu ile "Suguur'a varmışlar. gaflet gösterdiği için Tus'da oturan Gazne İmparatorluğu­ nun Horasan valisi Arslan Câzib'i azarlaftiasına sebep olan bu akıncı kuvveti ile Çağrı Bey Azerbaycan'a vardığı zaman orada daha önce cihâda gelmiş olan Türkmenler ile karşılaştı ve onları da yanına ala­ rak. Tarsus ve Masisa şehirlerine dağılarak taarruza geçen Bizanslılar'a karşı cihâd yapmışlardı. Van havzasındaki Vaspuragan E r ­ meni Kıratlığı topraklarına girdi. 1018 yılında 3.000 süvari ile. Tuğrul ve Çağrı Beylere mensup olan Selçuklular.000 kişilik bir süvari kuvveti ile uzak Rum ülkesinde (Anadolu) bir keşif seferine çıktı. Bugüne kadar asla Türk süvarisi görmemiş olan Ermeniler onların kendilerince garip ve değişik kıyafetlerini ve manzarasını müşahade ettiler. bütün İran'ı baştanbaşa geçerek. Gazneli Sultanı Mahmud'un hiddetine ve bu sefer sırasında. muazzam bir mesafedeJujlunan Anadolu gazâsma teşebbüs ederlerken cidden çok ümitsiz bir durumda bulunuyorlardı. jşte bu buhranlı devrede Selçuklular'ın başında bulunan Tuğrul ve Çağrı Beyler'in verdikleri bir karara göre.(147) Bu şekilde Horasan ve Türkistan'dan Suguur'a giderek cihâd yapmak bir gelenek haline gelmişti. Rey ve Azerbaycan yolu ile Anadolu seferine çıktı.(148) Selçukluların Gök Türkler gibi arkaya sarkan uzun saçları olduğuna dair bu kaydı başka kaynaklar da doğruluyor. Horasan gâzilerinin sık sık yapmakta oldukları Rum (Anadolu) akınları onlara bu teşebbüsü telkin etmişti. Büveyhiler'den Addud ud-Devle zamanında ve 1006 yılında Selçuk'un oğullarından Arslan Yabgu'ya mansup olan Yabgulu (Yavgiyân) Oğuzlan da bu gazalara katılmışlardı. Tuğrul Bey geçilmesi güç çöllere çekilirken. 6-7 bin kişilik bir kuvvetle.

* Azerbaycan'da kendi­ sine iltihak eden Oğuziar'a veda ederek büyük ganimetlerle geriye döndü. (151) Çağrı Bey. bütün havaliyi istilâ etti ve Vaspuragan E r­ meni Kırallığı'nın batı kısımlarına hâkim oldu. bir miktar ikmal yardımı sağladığı da ilâve edilirse.. Gazncli Sultanı Mahmud'un emri üzerine. kendisine açılan Reştunik bölgesinde ciddi engellerle karşılaşmadan uzun müddet dolaştı ve hayli ganimet topladı. nihayet toplamı 6-7 bin '''Doğu A n ad olu'y a yapılan bu ilk S elçuklu akm ının tarihi hakkındaki rivayetler çeşitlidir. Hıristiyanları kılıçtan geçirdi. diğer bir deyişle keşif seferine çıkarken Mâverâünnehr'den yanına 3. HORASAN’DAN ANADOLU’YA 85 .000 kişilik bir kuvvet olduğu halde Çağrı Bey komutasındaki Oğuziar'a karşı çıkmaya cesaret edemedi ve bu şekilde bütün bu havali Oğuzlar'ın istilâsı altında kaldı. Çağrı Bey daha sonra Ani Kıratlığı havzasında göründü ve Dovin'in kuze­ yindeki Beçni kalesini muhasara etti. Buna Azer­ baycan'da bir kısım Türkmenler'in katıldıkları ve Ermenya'daki Müslüman emirliklerinden. 1021 yılında bir kaç kol halinde kuzeye doğru yönelerek. (152) Çağrı Bey bu büyük akına. Bu akın harekâtı sıra­ sındaki muharebelerden daima muzaffer çıkan Çağrı Bey. Van kalesi gibi sarp ve müs­ tahkem bölgeler hariç.. Tus'da oturan Horasan valisi Arslan Câzib. oğlu Kirkor'u kale muhafızlığına bırakarak top­ layabildiği kuvvetlerle Oğuziar'a karşı çıkmaya hazırlandı.000 atlı almıştı. bu akm 1018-1021 tarihleri arasında vukubulm uştur. meselâ Şeddad Oğulları'ndan. Buna rağmen Çağrı Bey.leri zaptetti. bu suretle bir kaç sene gazâ yaptıktan ve Anado­ lu'daki keşif seferini tamamladıktan sonra. Bu sırada Gürcü asıUı Bizans generali Liparit maiyetinde 5. yolları tutmuş ve Çağrı Bey'i yakalamaya hazırlanmıştı. Bu rivayetlerin m üşterek tetkikind en ç ı­ kan sonuca göre. Nahcıvan havalisine girdi ve Gürcü ülkelerini taramaya başladı. fakat Vaşak da savaş meydanında öldü. Arslan Câzib'in takibatın­ dan kurtularak Horasan'ı geçerek Mâverâünnehr'e dönmeğe ve kardeşi Tuğrul Bey'e kavuşmağa muvaffak oldu. Kale'nin kumandanı olan Vaşak Bahlavoni. Muhare­ bede Oğuzlar geri çekildiler. (150) Akınlarını bu şekilde inkişaf ettiren Çağrı Bey.

kişiyi bulan bir kuvvetle Van gölünün güney kısımlarından Tiflis civarına kadar bütün beldeyi alt-üst ederek. Bunun üzerine Sultan Mahn^d. ancak içlerinden 2. o havalideki bütün Türkmen oymakları isyan edip silâha sarıldılar. Bizans arazisine geçerek Diyarbakır havalisine akınlar yaptılar. Onlar da çöllere ve dağlara kaçtılar.000 kadar çadır halkı. Bu boy ve oymaklar daha evvel Sâmâni'ler zamanında Hora­ san'a gelmiş bulunan soydaşları ile birleşerek Gazneliler'e isyan ettiler ve Tus'da bulunan Horasan valisi Arslan Câzib'i bozguna uğrattılar. Göktaş Bey gibi kumandanların maiyetinde olan ve miktarları lO. Burada Bizans'ın taarruz ve tehdidine karşı yardı­ ma muhtaç olan Azerbaycan hükümdarı Vehsudan onları maiyetine aldı. Fakat bir müddet sonra Oğuz Beylerinden Yağmur Bey'in Rey havalisi kumandanı Taş Ferraş tarafından öldürülmesi Türkmenler'i telâşa ve heyecana düşürdü. Yağmur Bey'in maiyetindeki oymak başta olmak üzere. Sultan Mahmud'un ölümü (1030) üzerine Gazneli tahtına çıkan Mesud bu Türkmenler'den saltanatının ilk yıllarmda çok istifade etti. Mansur Bey. Tuğrul ve Çağrı Beylerin eniştesi Kızıl Bey. Bizanslılar'ı kastederek "B u ülkede bize karşı koya­ bilecek bir kimseye rastlamadım. (155) 1025 yılında Mâverâünnehr'de bulunan Oğuzlar'ın büyük Yabgusu olan Selçuk B e y ’in oğullarından Arslan (İsrail) Vabgu. geçici olarak hâkimiyet kuracak bir güç kazanmış ve Ermenya'da pek de kuvvet sahibi Kırallar ve hükümetler olmadığını da öğrenmişti. Dana Bey. Anasioğlu Bey. kardeşi Tuğrul Bey'e bu seferin hikâyesini ve intibalarını anlatırken. Buğa Bey. 1028 yılında bizzat gele­ rek bu boy ve oymakları ezdi. Irak-ı Acem yolu ile Azer­ baycan'a geçtiler. Biz buradaki (Mâverâiinnehr ve Horasan) lerin hakkından gelemiyoruz.OOO'den 86 Oğ u z ÜNAL . (156) Sultan Mahmud'un oğlu ve Irak-ı Acem valisi Mesud. Gazneli Sultan Mahmud tarafından bir hile ile yakalanarak hapsolundu ve kendisine bağlı boy ve oymakların mühim bir kısmı Horasan'a geçi­ rildi. her taraftan sıkış­ tırılan ve yurtsuz kalan Selçuklu Beylerine müstakil Türk vatanının keşfedildiğini bildiriyor ve Anadolu'nun fethi lüzumuna işaret edi­ yordu. fakat keşfetmiş olduğum Ermenya (Anadolu)'ya gidebiliriz"(154) diyerek. Horasan'da kalan diğer Türkmen boylarına vaadier yaparak kendilerini maiyetine aldı.(153) Bu sebeple Çağrı Bey. Bu şekilde türlü maceralar ile dolu bir sefer ile ve pek çok kayıp vererek Azerbaycan'a gelmiş olan bu Türkmenler.

diğer bir kısmı ise Azerbaycan'da kaldı. (157) Selçukoğulları. 8 u sırada Abu '1-Hayca Hadbani'nin hâkim bulunduğu Rum iyye (Urm iye) havali­ sinde bulunan bir kısim Türkmenler yeniden Van gölü havzasına girerek akınlar yaptılar ve daha sonra geri döndüler. Ani kıralı Gagik kale­ nin imdadına geldiğinden muvaffak olamadılar. "Savaş sahasında derhal çadır ve taht kurup Tuğrul Bey'i üzerine oturttular ve bütün beyler onu Horasan Hükümdarı olarak selâmladılar"(158) Tuğrul Bey.fazla bulunan bu Türkmenler R ey havalisi kumandanı Taş Ferraş'mki başta olmak üzere Sultan Mesud'un gönderdiği bütün Gazneli kuvvetlerini birer birer bozdular. 1038 yılında Gürcüstan Kıralı IV . El-cezire ve Musul havalisine akınlar yapan ve başarısızlıkla dönen Türkmenler'in bir kısmı 1042-1043 tarihlerinde Aras nehri kenarına gelerek Beçni kalesine taarruza hazırlandılar. Bağrat. Bunlar Aras nehrini geçerek Arran ülkesine girdiler ve buranın emiri Fadlun vc oğlu Ebu el-Svar ile birleştiler ve Ermenilerle meskun olan ülkelere akınlar yapmağa başladılar. Büyük Türk Hakanlığı tahtına oturdular ve bu şekilde İran ve Türkistan'ın en önemli kısıml^ına hâkim oldular. Bu Türkmenler'in bir kısmı Irak-ı Acem’de dağılmakla beraber. 1045-1046 yıllarında bu Türkmenler'in mühim bir kısmı Bizans İmparatorunun ordularının Arran ülkesine ve Dovin şehrine yaptıkları taarruzlar sırasında bu ülkenin hükümdarı Ebu el-Savar'ın maiyetinde bulunmuşlar ve Bizans İmparatorluk kuvvetleri ile çarpışmışlardır. Bunların bir kısmı güneye döndüler. Tuğrul Bey. HORASAN'DAN ANADOLU'YA 87 . Tiflis'i Müslümanlardan almak için muhasa­ ra ettiği sırada Türkmenler'in geldiğini duyarak muhasarayı kaldır­ mağa ve memleketine çekilmeğe mecbur olmuştu. Fakat Ermeni beldelerine akınlar yaparak pek çok esir ve ganimet topladılar. 23 Mayıs 1040 Cuma günü Dandânakan meydan muharebesinde Gazne ordusunu mağlup ve perişan ederek. diğer mühim bir kısmı Azerbaycan'a yürüdüler ve kendilerinden evvel oraya gelmiş bulunan soydaşlan ile birleşip bu bölgenin muhtelif yerlerinde yaylaklar ve kışlaklar kurdular (1036). Er­ meni tarihçileri Musul'dan dönen Türkmenler'in Murad suyu ile Dicle'yi vücuda getiren kolların suladığı bölgelerde müthiş akınlar yaptıklarını kaydetmişlerdir. bütün Selçuklu beylerinin müştereken toplanması ile meydana gelen kurultayda Horasan hükümdarı ilân edildi. 1037 yılında Arran emiri ile Ermeni reis^rinden David arasında vuku bulan muharebede Ermenilerle çarpıştılar. Abbasi Halifesine gönderdiği fetih-nâmede Gaznelilerin zulümlerinden. Diyarbakır.

Herat merkez olmak üzere Büst. Çağrı Bey de Melik (Kıral. (159) Selçuklular aşiret teşekkülü halinde iken. (160) Selçuklu devleti bu üçlü taksime göre ayrılmış. eski Türk hâkimiyet telâk­ kisi gereğince. para bastırmak. Bu sebeple de bü/ük beyle­ rin ayrı bölgelerde yerleşmesine fırsat vermedi. Gök Türkler'de. İnanç (Musa) Bey hukuken Yabgu Unvanını elinde tutuyor. kapılarında nöbet vurdurmak ve başlarında çetr taşımak suretiyle bütün hâkimi­ yet ve istiklâl unsurlarına sahip olmakla beraber. Şim di ise Tuğrul Bey hükümdar ilân edilirken fiilen olduğu gibi hukuken de devletin başına geçiyor ve Büyük Türk Hakanlığı tahtına oturuyordu. Ancak bu diğer büyük beyleri ve hânedan mensuplarını ya­ nından ayırmayarak devletin parçalanmasını önlemeye vc merkezi­ yetçi bir devlet yapısı kurmaya çalıştı. Gazne hükümdarlarının köle-zâde. Karahanlılar'da oldu­ ğu gibi Selçuklular'da da devlet üzerinde bütün hânedan üyelerinin hakkı vardı. İnanç (Musa) Bey eski Türk telâkkisine göre sahip olduğu Yabgu ünvanını muhafaza ederek. siyasi bir bağ ile. Hükümdar) ünvanı ile ve ordu kumandanı (ka'id al-cayş) olarak. Büyük Türk Hakanı Tuğrul Bey'e ve devletin merkezi Nişâbur'a. yine hükümet merkezi Merv olmak üzere. (161) Tuğrul Bey. Ceyhun'a. Selçuklu devleti adem-i merkeziyetçi eski Türk hâkimiyet telâkkisine göre hânedan üyeleri arasında taksim edildi. Büyük Türk Hakanı sıfatı ile Nişâbur'u ve garpta fethedilecek belde­ leri alıyordu. kendilerinin ise padişah-zâde (Afrâsiyab. her biri kendi bölgelerinde adına hutbe okutmak. saltanat merasiminden sonra. jsfizar vc Sistan'a kadar alınacak vilâyetlerin hükümdarı oluyordu. Bu sebeple devletin kuruluşunu müteakip. amcası İnanç (Musa) Vabgu'ya ve birinci derecede hizmeti olan kardeşi Çağrı Bey'e hükümdarlık vermek mecburiyetin­ de kaldı. Selçukoğullarının eskiden beri Halifeliğe sâdık bulunduklarını ve gazaya devam edeceklerini belirtmiştir. bağlı idiler. Serahs ve Belh şehirleri ile Gazne'ye kadar uzanan ülkelere sahip oluyor.kendilerine yaptıkları fenalıklardan ve müdafaa maksadı ile sava­ şarak zaferi kazandıklarından bahsetmekte. devletin kuruluşunda. Tuğrul Bey. Tuğrul Bey de fiilen reis bulunuyordu. zulmü kaldırıp adaleti kurduklarını. Oğuz Han so­ yundan) olduklannı. Siyasi iktidarın kullanılmasında hepsi söz sahibi idiler. Eski Türk hâkimi- 88 Oğ u z ÜNAL .

.

2. ülkesinin Türkmenîer tarafından y ı­ kılmakta olduğunu ve onlara karşı koyamayacağını görerek barış­ mağa karar verdi ve Cizre'de tutsak olan Mansut Bey'i oğlu Süley­ man'dan istedi ve M eyyâfârikin'e getirterek serbest bıraktı ise de Türkmenler'i yatıştıramadı. Türkmenler'in Diyarbakır ve Musul ülkelerinde yaptıkları akınlar bütün ümerâyı ve hükümdarları korkutmuştu. Mansur Bey'in. Buna sebep de Vehsudan’ın bu Türkmenler'e ihanet ederek 30 kadar Türkmen reisini bir ziyafet esnasında öidürtmesi idi. Mervâni emiri Nasr al-Devle. Bu durum üzerine Irak'taki 90 OĞUZ ÜNAL . öteye beriye dağılmağa başladılar. bu bölgenin hâkimi Vehsudan'ın maiyetinde Anado­ lu'ya akmlar yapan Türkmenler 1041 yılında bu hükümdar ile bo­ zuştular. Türkmenîer bu şekilde bir müddet Musul ve Mervâni beldelerini dehşet içinde bıraktılar. bahar gelince diğer Türkmen beylerini ve oymaklarını da yanına alarak Suriye'ye gitmesini teklif etti. Türkmenler'e hiyanet etmeği düşünüyordu. 1042 yılında meydana gelen muharebede Türkmenîer üstün geldiler ve bütün havaliyi kontrol altına aldılar. Süleyman. Mansur'un maiyetindeki Türkmenîer öteye beriye dağıldılar ve çoğu Musul yolunu tuttular. Halbuki Süleyman. O esnada merkezi Meyyâfârikin ve Amid şehirleri olan Diyarbakır havalisinin hükümdarı olan Mervâni'lerden Nasr al-Devlc Ahmed’in oğlu Süleyman. maiyetindeki oymakla birlikte Cizre'nin doğu tarafında karargâh kurmuş olan Türkmen reisi Oğuz-oğlu -Mansur'a haber göndererek onunla anlaş mağa yanaştı ve kışın sonuna kadar Cizre havalisinde kalmasını. yeminlerle kuvvetlendirildi. S U L T A N T U Ğ R U L B E Y Z A M A N IN D A B İZ A N S ’A K A R Ş I G A Z A L A R V E A N A D O L U F Ü T U H A T I Evvelce Gazneli Sultanı Mahmud'un önünden kaçarak Azerbay­ can'a gelerek. Musul emiri Ukayl-oğlu Karvaş ile Diyar­ bakır Mervâni emiri Nasr al-Devlc kuvvetlerini birleştirerek Türk­ menler'e karşı çıktılar. babası tarafından Cizre valisi tayin olunmuştu. Mükellef bir ziyafet hazırlayarak Mansur'u davet ve sonra hapsetti. bu teklifi ka­ bul etmesi üzerine anlaşma yapılarak. Bu sebeple Azerbaycan'daki Türkmenîer bu bölgede tutunamadılar ve Vehsudan'la yaptıkları bir muharebede bozguna uğrayınca sağa sola.

ayrıca kendisinden korkarak yanma gelemeyeceklerini bildiren Türkmenler'e yeni karargâhı Rey'den. Mansur ve Göktaş Bey'lerin maiyetine girmeleri" hakkında emir gönderdi. Diyarbakır havalisine göndererek. bu bölgeyi kendilerine ikta olarak vermiş ve kendilerini Bizans'a karşı gazâ yapmağa niemur etmişti. (164) Tuğrul Bey. Siz Suitanımızsınız. on­ lann reisine elçi gönderip hepsini huzuruna çağırtmıştı. Tuğrul Bey. (167) 1043 yılında Rey şehrine gelerek karargâhını burada kuran Büyük Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey. Buka. Azerbaycan'a dönerek orada yaylak ve kışlak kurmaları ve oradan Bizans'a gazâ yapacak olan Anası-oğlu. öteki amcası Arslan (İsrail) Vabgu'nun oğulları Kutalmış Bey ile Resul Tekin'i de Hazar denizi sahillerindeki ülkelerin fethine memur etmişti. Türkmenler de Sultanın bu emrine uyarak. Diğer amcası İnanç HORASAN'DAN ANADOLU’YA 91 . Zira onların maksatları Ermeni beldeleri (Anadolu) dir" (165) diyor ve Türkmenler'e haber gönderip Diyarbakır ülkesinden çekilmelerini temin edeceğini vaad ediyordu. Tuğrul Bey. Mervâni emirine verdiği cevapta: "Kullarım ın senin memleketine geldiğini haber aldım. Onlar elçiyi bir müddet alıkoyduktan sonra geriye göndermişler ve Sultan'a "bizi hep beraber huzurunuza çağırtmaktan maksadınız yaptığımız kusur­ ların cezasını vermek ve hapsetmektir. eğer bizim mutlaka gelmemizi isterseniz o zaman buralardan Rum ve Şam ülkelerine kaçıp yakamı­ zı kurtarmağa çalışacağız" şeklînde cevap vermişlerdi. (166) Bu durum üzerine Sultan Tuğrul Bey. Sen bir Suguur emirisin. bundan dolayı korkup yanına geiemiyoruz. Onlara para ve mal verip kâfirlere (Bizanslılara) karşı kendilerinden fayda­ lanmalısın. "İslâm ülkelerine akın etmemelerini. daha evvel bu Türkmenler Azerbaycan'da iken. Anası-üğlu ve Buka isimli iki Türkmen Bey'ini.Büveyhi hükümdarı Celâl al-Devle ile Diyarbakır Mervâni emiri Nasr al-Devle. maiyetinde ulan Selçuklu prenslerinin her birini bir bölgenin fethine gönderirken amcası Yusuf (Ymal) Vabgu'nun oğlu İbrahim Ynıai Bey'i Hemedan ve Isfahan vilâyetlerinin fethine memur etmişti. karargâhı henüz Nişâbur şehrinde bulunan Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey'e mektup yazarak Türkmenler'i şikâyet etmişler ve Türkmen akınlarının önüne geçmesini rica etmişlerdi. adî geçen Bey'lerin kumandasında Bizans'a tabi olan Ermeni beldelerine akınlar yapmağa başladılar.

bu ülkeyi açarak Rumiye gölü kenarına kadar geldi ve evvelce bu ha­ valiye gelmiş ve birçok maceralar geçirmiş olan Türkmen oymakları­ nın reisleri ile işbirliği yaptı. A ynı zamanda her birinin emrine muhtelif Türkmen boy ve oymakları verilmişti. Emir ve bazan Melik (Kıral) ünvaniarını alan bu Selçuklu prenslerinin yanına. üç dört yı! içerisinde Dicle sahillerine kadar fütuhâtını ilerletti. büyük divan-ı saltanatça vezir ve bütün divân erkânı yoldaş edilmişti. hareketlerinde tamamen müstakil olduklarından istedikleri şekil ve surette fütuhât yapabiliyorlardı. şark hu­ dutlarını emniyete almak ve Islâm ülkelerine doğru genişlemek siya­ seti ile küçük Ermeni Kıratlık ve prensliklerini kaldırarak mühim bir Ermeni nüfusunu Orta Anadolu'ya ve Sivas'a nakletmiş. Geylan ve Tarim havalisini itaati altına aldı ve daha sonra Aras nehrini geçerek Arran. İmparator Konstantin aynı siyasete devamla Türkmen akmlanna karşı harekete geçmiş ve 1045 yılı son baharında Gürcü Prensi General Liparit komutasındaki bir Bizans ordusunu ileri sürmüştü. (172) 92 Oğ u z ÜNAL . Bu durum Selçuklular ile BizanslIları komşu yapıyor ve karşı karşıya getiriyor­ du. Kutalmış Bey. Bu şekilde Selçuklu ve Bizans orduları ilk defa olarak Gence şehrinin surları önünde karşı karşıya geldiler. yüzyılın başlarında. Kutairnış bey de. amcası Ebu'l Fevâris Arslan Yabgu'nun oğlu. Büyük Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey de.(r/lUsa) Yabgu'nun oğlu Haşan Bey ile kendi kardeşi ve Horasan hükümdarı olan Çağrı Bey'in oğlu Prens Yakuti Bey'i de Azerbay­ can'ın fethine göndermişti. gücünün en yüksek noktasına erişmiş bulunan (170) Bizans'ın en kudretli imparatorlarından biri olan II. Sultan Tuğrul B e y ’in yüksek hâkimiyetini tanımakla beraber. 500 yıl evvelki Jüstinianus devrinden beri. Bizans ordusunu müthiş bir bozguna uğrattı ve Aras nehri boyunca ileri harekâtını sürdürdü. Kutalmış Bey. bu savaş hakkında Sultan Tuğrul Bey'e gönderdiği mektupta: "B u bölgelerin zengin ve Romalılar'ın da kadın gibi korkak insanlar olduğunu vc bu sebeple kolaylıkla fethediiebileceğini" bildirmiştir. Gürcüstan ve Ermenis­ tan ülkelerine girdi. (169) Bu sırada X I. bu Bizans taarruzuna karşı. Azerbaycan'ı fethe memur oian Yakuti Bey de. Kutalmış Bey'i B i­ zans’a karşı gönderilen ordunun başkomutanlığına getirdi (171) ve Anadolu'ya gönderdi. Basil.(168) Bu Selçuklu prensleri vazifelerinde büyük başarı gösterdiler. İb­ rahim Yınal Bey. Bizans sınırlarını Azerbaycan ve Kafkasya'ya kadar uzatmıştı. Bu Selçuklu prensleri.

diğerine de Kutalmış Bey kumanda ediyorlardı. Trabzon'a kadar HORASAN'DAN ANADOLU'YA 93 . 18 Eylül 1048 Cumartesi günü. General Araon sol cenaha. amcası İnanç (Musa) Yabgu'nun oğlu Ha­ şan Bey'in bu şekilde şehit edilmesine çok üzüldü ve bu mağlubiye­ tin intikamını almak üzere o sırada Dicle nehri boylarında fîituhât yapan Selçuklu prenslerinden İbrahim Vınal Bey'i yeni fethedilmiş bulunan Azerbaycan valiliğine getirerek. Selçuklu ve Bizans orduları Hasankale önlerinde Pasinler ovasında karşı karşıya geldiler. Tam bu sırada pusuya girmiş olan Bizans kıtaları hücuma geçerek. Vaspuragan bölgesine girdi ve akmlarma başladı. Bizans ordusunun başkomutanı General Liparit esir edildi. Bizans ile Türkler arasındaki ilk büyük meydan muhaıebesi burada meydana geldi. Genç Liparit (Yukarıda adı geçen General Liparit'in torunudur) ise merkeze kumanda ediyorlardı. Tiirk ordusu ise iki büyük grup halinde bulunuyor ve bunların birine İbrahim Yınal Bey. İbeı~ya valisi !<atakalon'dan imdat istedi. ordularını birleştirmeleri­ ni. Sultan Tuğrul Bey. emrindeki ordu İle Pasin ve Erzurum ovalannı istilâ cdeıek. bir arada Rum gazâsı yaparak Anadolu topraklarını sistemli bir şekilde taramalarını emretti ve bu şekilde. Bu iki Generalin kuvvetleri Haşan Bey'in ordusunu 1047 yılında Aras nehri kenarında Beçni civarında Stranga çayının yanında karşıladılar. Bizans'a karşı Anadolu seferine memur etti. dağınık bir iıalde yağma ile meşgul olan Selçuklu ordusuna saldırdılar. Bu şekilde İbrahim Yınal Bey de Anadolu gazâlarında Kutalmış Bey'in yanında mühim bir rol oynamağa başladı.Bu sırada Sultan Tuğrul Bey'in amcalarından İnanç (Musa) Vabgu’nun oğlu Kasan Bey de. Bizans kumandanları muharebe başla­ dıktan sonra Türk ordusunu tuzağa düşürmek amaciyle mahsus geri çekildiler ve bütün eşyalarını olduğu yerde bıraktılar. Bizans ordusunda General Katakalon sağ cenaha. Bizans karargâhına hücum edip yağmaya başladılar. (173) Sultan Tuğrul Bey. Başta Haşan Bey olmak üzere pek çok Türk silâh elde dövüşerek şehit oldular. Bütün gece devam eden muharebe Bizans ordusunun bozguna uğraması ile sonuçlandı. Anadolu'yu fethetmek arzusunda olduğunu gösterdi. (174) Büyük Sultanın bu emrini alan Kutalmış ve İbrahim Yınal Bey'ler. 1048'de Anadolu'ya ilk büyük Selçuklu seferini yaptılar. Türkmenler Bizans ordusunun bozulduğunu zannederek. iki Selçuklu prensine. Bu bölgenin valisi pjan General Araon. (175) Bu savaş sırasında Türkmenler.

Büyük Türk Hakanı fidyeyi almaya tenezzül etmedi ve esasen cesaretine hayran olduğu Liparit'! serbest bırak tı. Sultan Tuğrul Bey'e elçiler göndererek ve fidyesini yollayaıak. Bu suretle Bizans İmparatorluğu'na karşı duyulan çekingenliğin ve Büyük Bizans ordularının mağlup edilemeyeceği kanaatinin silindiği söylenebilir. Anadolu'yu. en değerli generallerinden biri olan Liparit'in serbest bırakılmasını rica etti. (176) Bu savaş Selçuklu İmparatorluğu ile Bizans İmparatorluğu ara­ sındaki ilk ciddi savaştır. Eski Türk hâkimiyet sembolü olarak da. Bu sırada Kutalmış B ey 1053‘te Kars'ı muhasara ettiyse de alamadı.ilerlemişlerdir. bilhassa doğu bölgelerini. (183) 94 OĞUZ ÜNAL . Hattâ İbrahim Yınal'm kardeşi .(179) İstanbul'daki Fatımi elçisinin yaptiğı itirazlara da kulak asılmadı. Bizans'a fırsat verdi. Bu savaşın asıl önemi.(182) Fakat ertesi sene (1049) içinde.mpaıator tarafından tamir ettirildi. Şii. son derece müstahkem hale getirmeğe başladı ve buralara büyük -kuvvetler yığdı. (181) BizanslIlara karşı kazanılan Pasinler zaferini müteakip. camiin mihrabına Tuğrul Bey'in ok vc yay işaretleri yapıldı. (177) Pasinler (Hasan-kale) meydan muharebesinden sonrâ Bizans İmparatoru. Bizaıis ile yapılan barış andlaşmasından sonra Tuğrul Bey. Sultan Tuğ­ rul Bey ile amcasının oğlu İbrahim Vınal Bey'in aralarının bozulması ve bu yüzden aralarında muharebeler cereyan etmesi. ilk hedef olarak.Mehmet Bey'in emrindeki kuvvetlerle İstanbul'a kadar ilerlediği bazı İslâm kaynaklarmda üeri sürülmüştür.-Fatımi Halifesi nâmına okunmakta olan hutbe kesildi ve bundan böyle Abbasi Halifesi vc Büyük Türk Hakanı adına okunmaya bafladı. Emeviler zamanında İstanbul'da inşa edilmiş olunan cami ve minaresi İ. (180) Bundan sonra Bizans. ilk defa olarak B i­ zans ordusuna karşı büyük çapta bir zaferin kazanılmış olmasındadır. Ş ii faaliyetlerine ve idaresine son ver­ mek kararında idi.(178) Selçuklular ile Bizans arasında yapılan barış andlaşmasına göre. 1C50 yılında Tuğru! Bey'in Isfahan başta olmak üzere orta Iran şehirlerinin zaptı ile uğraşması. İs­ lâm dünyasına fıâkim olmak.

Halife bu duruma nihayet vermek için Tuğrul Bey'e şikâ­ yette bulunüyordu. bölge halkmm itaatini sağladıktan sonra müstahkem Malazgird kalesi önünde ordugâh kurdu ve Basil adında bir Ermeni asilzadesi tarafmdan müdafaa edilen bu şehri muhasara etti. Şii hareketleri ve Şeh­ zade isyanları. Bu sırada Bizans taarruzları da yoğunlaşmış ve Kutalmış Bey idaresindeki Türkmen kuvvetleri de geri çekilmişlerdi. Bizans taarruzuna karşı Kutalmış Bey'i gönderdikten sonra. Yakuti Bey. merkc/Rİyetçi bir siyasetle.(185) Bunun üzerine Sultan. sultanın bir daha bizzat Anadolu seferine çıkmasına imkân vermemiştir. kendisine tabi iki hükümdar arasındaki bu mücadeleyi de sultanlık otoritesini kullanarak yatıştırdı. Bunun üzerine Sultan.Daha sonra amcası İnanç (rviusa) Yabgu ile Sultan'ın kardeşi Çağn Bey arasında çıkan anlaşmazlıklar da Tuğrul Bey'i oldukça uğraştırdı. Selçuk Birliğine ve kendi sultanlık hâkimiyetine zarar veren teşebbüsleri ortadan kaldırmış. 1057 yılında Anadolu'ya müthiş akınlar yaptı. gazâya memur etti. hudutları genişletmiş ve bu şekilde Bağdad'a hâkim olacak. Diğer taraftan kış mevsi­ minin yaklaşması da Tuğrul Bey'i muhasaraya devamdan vazgeçirdi. Gerçekten Türkistan'dan gelen yurtsuz Oğuzlar. Bu akınları durdur­ mak isteyen Bizans İmparatoru Mikhail Staratyotikos büyük zâde- HORASAN'DAN ANADOLU'YA 95 . Ahvâz ve Mulvân taraflarında çok kesif bir şekilde yığılmış. (188) 1057 yılında Sultan Tuğrul Bey. (186ı) Sultan Tuğrul Bey. Tuğrul Bey.(187) Bundan sonra Irak ahvâli. 1050­ 1054 yıllarında. Bey'in oğulla­ rından Alp Arslan'ın kardeşi. Van gölü sahillerini iyice taradıktan sonra geri döndü. prens Yakuti Bey'i Azerbaycan ve Anadolu hududuna tayin ederk. bu beldeler halkı Bağdad'a doğru kaçmağa başla­ mış idi. (184) Sultan Tuğrul Bey. Fakat kaleyi düşüremedi. o sıralarda geçirmiş olduğu hastalıktan ayağa kalkarak. 1054 yılında büyük bir ordu ile Anadolu üzerine yürüdü. Oğuzlar'm taşkmiıkta bulunmamalarını ve İslâm ülkeleri içinde ilerlemelerini yasak etti. Lâkin Türkmen nüfusunun Selçuklu ül­ kelerinde yığılması ve Anadolu'da yeni bir yurt kurmak ihtiyacı ve buna ilâveten Bizans taarruzları onu daha önce Anadolu seferine zorluyordu. kardeşi Çağr. maiyetinde bulunan Türkmen emirlerinden Sabuk Bey ile birlikte. devletin kudretini yükseltmiş. Irak. Bargiri vc Erciş şehirlerini alıp. Türk-İslâm İmparatorluğuıiu kurma yoluna girmiş idi.

Sabuk.(192) Kutalmış Bey'in isyanı sencIerce (1064 yılına kadar) sürdü. Mikhael'den sonra Bizans tahtını ele geçiren İmparator Isaak Komnen tarafından Antakya dükü tayin edilen Anili Khaçator bu muhasarayı başarısızlığa uğrattı. Yakuti B e y ’e karşi gönderdi. iç isyanlar ve Ş ii fesadıyla meşgul olduğundan Anadolu fütuhâtmı bizzat idare edemiyordu. büyük bir kuvvetin başında Sâlâr-ı Ho­ rasan (Horasan ordusu komutanı) unvanını taşıyan emirlerden biri (muhtemelen Altuntak). Fakat kuzeyden gelen diğer Türkmen Beyleri. F a !« t bu general hiç bir iş göremedi ve Yakuti Bey tarafından müthiş bir bozguna uğratıldı. isaak Komnen'i bertaraf ederek tahta çıkan. çok büyük bir ordu ile. Bu komutanlar Dicle ve Fırat havalisin­ de fiituhâta devam ettiler.gândan ve Bizansm şöhretli generallerinden Nikcfor Briyerinios'u Kapadokya valiliğine vc Anadolu'da bulunan Rumeli ve Makedonya orduları komutanlığına getirerek. (191) ■ 1061 yılında Kutalmış Bey. Yakuti Bey ve Sâlâr-ı Horasan'ın yanına Cemcem ve İsulu adındaki iki Türkmen komutanına vererek Anadolu gazâsına gönderdi. fakat alamadı. İmpa­ rator Konstantin Dukas. Babası Arslan'ın Oğuz Yabgusu olduğundan bahisle saltanat davasına kalkışarak isyan etti. (194) 1062 yılında Sultan Tuğrul Bey. Bizans İmparatoru bu defa Normandiyalı 96 Oğ u z ÜNAL . doğu Anadolu'ya yürüdü ve Türkler'in işgal ettikleri bir çok yerleri geri aldı ve doğu Anadolu kalelerini iyice tahkim ettirdi. (190) 1060 yılında Yakuti Bey. Sultan Tuğrul Bey. Bu devrede Anadolu fütuhatını prens Yakuti Bey idare etti. Azerbaycan ve Arran'da iç gailelerle meşgul olduğu sırada. (m89) 1059 yılmda doğu Anadolu'yu şiddetle tahrip eden Yakuti Bey emrindeki kuvvetlerle güney doğu Anadolu'nun mühim şehirlerinden olan Urfa'yı muhasara etti. yürüyüşlerini Kızılırmak havalisine kadar uzatarak Senekharim'in oğullarının idaresi'altında olan Sivas şehrini şiddetli bir hücumdan sonra aldılar ve yağmala­ dılar. Kapar ve Ermeni tarihçilerinin Kicaciç adını verdikleri bazı Türkmen kumandanları ile birlikte tek­ rar Bizans ülkesine saldırdı. (193) ‘ 1061 yılında. Yakuti Bey'in emrindeki komutanlardan Horasan Sâlân U rfa'yı kuşattı.

Heive'yi Türkler'le munarebeye memur etti. (196) HORASAN'DAN ANADOLU'YA 97 . Bizans İmpara­ torluğunun II. Basil'in ölümünden itibaren saltanat mücadeleleri dolayısiylc geçirdiği buhranlara ilâveten. 3u sırada Türk mücahitlcri İran'a cJönrrıüş bulunduklûn için. Oğuzlar'ın bu müddet zarfında fethetmeğe hazırlandıkları bu memle­ keti zaptedip yerleşmekten ziyade şiddetli akınlar ve hücumlar yaparak mukavemet edecck büyük şehirleri ve müstahkem kaleleri ezip mahvetmek istedikleri ve ileride yapılacak esaslı fütuhat ve yer­ leşme siyasetine zemin hazıtiadıklan görülmektedir. Bizans ordusu mağlup olarak geri çekildi. Macarlar'ın yaptıkları akınlar.r olacaktır. Asya'da bir kaç sene içinde irili ufaklı bir çok devletler yıkmış olan büyük fatih Tuğrul Bey için Anadolu'yu baştan başa fethetmek işden bile değildi. Bizans ordusu Amid şehrini muhasara etti. Bizanslılar'dan Urfa valisi Tavadanos da muhare­ bede öldü. Bu muharebede Amid'de bulunan Türk komutanlarmdan Hacı Başara şehid oldu. Kutalmış Bey. Büyük Türk Hakanlığı'na bağ­ landı. Aynı yıl Diyar­ bakır'daki Arap Mervâni Emirliği de. Şehrin önünde 1063 yıhnda şiddetli bir muharebe o!du. Anadolu'nun fethi Tuğrul Bey'in halef­ lerine müycss«. Peçer. zantanında Türkmcnler bu kıt'aya yalnız akınlar yapmakla yctinmi}lerdir.ek Türkleri ile Avrupa'daki Şamani Oğuzlar'ın Tuna'yı geçerek Balkan yarımadasına inmeleri yüzünden çıkan mühim hâdiseler ile. Oğuzlar'ın (Türkmenier'in) Anadolu'yu fetih ve Bizans İmparatorluğunu mahvetmelerine müsait bir zemin hazırlamıştı. ve Resul Tekin'in çıkardıkları iç isyanlar unun bu büyük arzusunun tatbikine mani olmuş ve onur. Fakat amcazâdelcri İbrahim Yınal. güney İtalya'ya Normanlann hücumları. (195) İşte ilk Büyük Selçuklu Hakanı Tuğrul Bey'in saltanatı sırasında Oğuzlar'ın (Türkmenler'in) Anadolu'ya yapmış oldukları akınların vc gazaların tamamı bundan ibarettir. Büyük Selçuklu ordusuna mensup prensler ve komutanlar idaresinde uzun ve muntazam bir şekilde devam etmiş olan bu gazalar Gökçegöl hududundan başlaya­ rak Anadolu orsalarına doğru açılan vadilerin ve nehirlerin istikame­ tini takip eylemiş ve nihayet Kızılırmak kenarlarına kadar gelmişti.

Sultan Tuğrul Bey'in ölümü üzerine kuşatmadan vaz geçerek Rey şehrine dönmüşîü. Fakat kuvvetine güvenen ve babası Arslan (Israil)'ın Selçukluların büyüğü ve Yabgusu olduğundan bahseden Kutalmış Bey. Kutal mış'ın oğullarının hayatlarını bağışladı. Muhasara yıllardan beri (1061 ytlından beri) devam ettiği halde Kutalmış Bey mukavemette inad ediyordu.(197) Bunun üzerine muhasara­ dan kurtulan Kutalmış Bey.3. Bazı kaynaklar (200). .000 kişiye yak:n büyük bir kuvvet toplamağa muvaffak oldu ve kendini meşru Selçuk­ lu sultanlı ilân ederek Rey'i muhasaraya başladı. Amid ül-Mülk. bu havaliye göçen ve ken­ dileri gibi isyanlara karışan Türkmenler'in derhal etraflarına toplan­ maları ve bu Selçuk şehzadelerini başlarına geçirmeleri icab eder­ di. sultan ünvanı ile. 1063 yılında. Kutalmış Bey'i Girdiguh kalesinde muha­ sara altında tutuyordu. ( 201 ) 98 OĞUZ ÜNAL . kaleden çıkar çıkmaz bütün Oğuz boy ve uluslarına haber göndererek kısa zamanda 50. Kutalmışoğullannın Alp Arslan tarafın­ dan sürgün olarak Anadolu hududuna gazaya gönderildiklerini riva­ yet ederlerse de. atı yere kapaklanarak öldü. değerli veziri Nizam ül-Mülk ile istişare ederek. S U L T A N A L P A R S L A N Z A M A N IN D A B İZ A N S 'A K A R Ş i g a z a l a r v e A N A D O LU F Ü T U H A T I Büyük Selçuklu Saltanı Tuğrul Bey.(199) Oğulları Süleyman ve MansuV Bey'ler Alp Arslan'a esir düştüler. (198) 1064 yılında Damgan civarında cereyan eden savaşta Alp Ars­ lan üstün geldi. Kutalmış Bey. Sultan Alp Arslan. Yerine kardeşi Çağrı Bey'in ölümünden beri Horasan valisi oîan Alp Arslan. kendisini saltanat davâsından vaz­ geçmeğe davet etti. Alp Arslan. Büyük Türk Hakanı oldu. bu iddia zannımızca yanlıştır. Kutalmış Bey'e haber göndererek. Bu sırada büyük vezir Amid ül-Mülk. 70 yaşında öldü. Kutalmışoğullannın bundan sonra ne yaptıkları ve nerede yaşadıkları hakkında kaynaklarda kesin bir bilgi yoktur. Zira onlar sürgün olarak dahi Anadolu hududuna gelselerdi.saltanatın kendisine ait olduğunu bildirdi.

Süryani müeliifi Mihael, daha da ileri giderek, Kutalmışoğullan nin Malazgirt meydan muharebesinde büyük hiicmetler yaptığını ve zaferden sonra Alp Arslan'ı-ıi, Kapadokya ve Pont ülkelerini fetheden Kutalmışoğullarından Süleyman'a Anadolu'da saltanat sürmek sclâ hiyetini tanıdığını söyler. ( 202 ) Halbuki Süleyman ve kardeşlerinin Malazgird savaşında veya zaferi müteakip Anadolu'nun fethine gönderilen kumandanlar ara­ sında bulunduğuna dair hit bir mevsuk işaret olmadiğı gibi, diğer asi Selçuk şehzâdes' Er-Basgan (El-basan)'ı sıkı bir takiple onun Bizans'a kaçmasına sebep olan Alp Arslan'm karcısına daha iddialı ve kuvvetli bir şekilde ortaya atilan Kutalir.ışoğullanni Anadolu'nun fethine ve iıükümdarhğiiia tayin ettnesl de imkânsız idi. Nitekim Alp Arslan zamanında Anadolu'da gazâ yapan bir çok Türkmen Beyi ve kumandanı hakkında çağdaş kaynaklar bilgi verdikleri halde, daha mühim şahsiyet olan, Selçuk'un bu torunlarına dair hiç bir kayda nastlanmamasının sebebi de budur. (203) Sultan Alp Arslan, çocukluğundan beri kabiliyeti, kahramanlık­ ları ve devlet idaresindeki liyakatiyle babasının veliahdı ve Merv meliki olmuş; Sultan Tuğrul B e y ’in ölümü üzerine de aynı kudret ile rakiplerini vc saltanat rriüddeilerini ezerek Süyük Selçuklu İmpara­ torluğuna sahip olmuş vc bu şekilde İmparatorluğun iç nizamını ve güvenliğini sağlamıştır. Artık memleket dahilinde ciddi bir engel kalmadığından, Kutalmış’ın bertaraf edilmesinden bir veya iki ay kadar sonra, 1064 yılı Şubatında, "Rum gazası" maksadı ile, Hora­ san'dan hareket ederek Azerbaycan’a geldi. Orada bulunan Oğuz boy ve ulusları, beyleri ile birlikte, Sultan'a iltihak ettiler. Villardan beri Anadolu gazâsına katılan ve cihâda alışmış bulunan Tuğ-Tekin isminde bir Oğuz Beyi S'jltanın huzuruna ^um gazâsı ile Anadolu yollan hakkında şevk verici birçok bilgiler verdi. (204) Sultan, ordusunun bir kısmını oğlu Melikşah ile kardeşi Yakutl Bey'in emrine verip, veziri Nizam ül- Mülk'ü de bunların maiyetine vererek, Vaspuragan beldesinde bulunan vc şimdiye kadar alınama­ mış olan müstahkçı-n şehir ve kalelerin fethine memur etti (205) ve kendisi de Gürcüstan'a hareket etti; bu bölgeyi süratle istilâ ve birçok şehir ve kaleleri fethetti. Su sırada Mclikşah ile prens Yakuti Bey, başta Van şehıi olmak üzere, Van gölü çevresindeki şehir ve kalelerin çoğunu fethederek Sultan’a yetiştiler.(206) Sultan bundan

HORASAN'DAN ANADOLU'YA

99

:»nia Ahalkeltk kalesini şiddetli bir iıiicumla aldı ve Lori Kıralltğını itaati altına soktu. Daha sonra fütuhatını genişletmek iı,in Bagiat Kıralliğının merkezi olan Ani şehri üzerine yürüdü ve çok çetin ve kanlı muharebelerden sonra bu şehri de fethetti; kilise­ ler yerine camiler inşa etti. Bu i'ıavalideki kiiallıklan da itaati altına aldıktan sonra pek çok esir ve ganimet ile Rey'e döndü. Alp Arslan, bil zaferleri fetihnâmelerle komşu hükümdailara ve Halife'yc bil­ dirdi. Hzlife Ka'im bi'Emi illah Sultan'ı tebrik iyin elçi ve inektup göndererek kendisine ''Ebu'l-feth” yani fetihler babası ünvanmı verdi. (207) Bu fütuhattan sonra Sultan Alp Arslan İran'da ve doğuda iki sene kadar bir takım karışıkilıklan yatıştırmak ve fütuhât yapmakla uğraşırken Anadolu hudutlarında bulusıan Selçuklu şchzâdeleri ile diğer Oğuz Bey'leri ve Divan-ı saltanat'a mensup olan emirler fütu­ hat ve gazâvita devam ettiler.(208) Bu sırada kaynakların verdiği bilgiye göre ancak unvanı bildirilen ve fakat adı bildirilmeyen (muh­ temelen Altuntak) ünlü Selçuklu komutanlarından Sâlâr-: Horasan (Horasan Ordusu Komutanı), güney doğu Anadolu'nun fethine memur edilmişti. (209) Balkanlar'da Peçenekitr ve Şamani Oğuzlar (Uzlar) ile savaş halinde bulunan Bizans, Selçukluların bu fetih ve akınları karşısında hiç bir mukabelede bulunamadı. Teçenek Reisi Turak ile Gegen (Kegen) Bey arasındaki ihtilâftan faydalanan BizanslIlar 1064 sa­ vaşında Geçenekleri perişan ettiler. Başta Turak olmak üzere birçok Peçenek beyi esir ve vaftiz edildi. Peçenekleriıı bir kısmı Bulgaris­ tan’da iskân edildi, imparator Konstantin Oukas esir PeçenckItrden 15.000 kişilik bir süvari alayı vücuda getirerek Gürcistan'a şevketti. Fakat onlar yoldan dönüp İstanbul Boğazını at üstünde geçmek gibi aklilara durgunluk veren harikulade bir teşebbüsü başararak Tuna boylarındaki eski yurtlarına ulaştılar. 1065 yılında da Şamani Oğuzlar (Uzlar), 600.000 kişi halinde Tuna'yı geçtiler Böylcce Ana­ dolu'da Selçuklular idaresindeki Müslüman Oğuzlar (Türkmenier), Balkanlarda da Şamani Oğuzlar (Uzlar) ve Peçeneklcr, birbirlerinden habersiz ve irtibatsız olarak Bizans'ı bir kıskaç içine alıyorlardı. Eğer Balkanlara gelen Peçenekler, Şamani Oğuzlar (Uzlar) ve Ku manlar Müslüman olsa ve aşiret düşmanlıkları ile birbirlerini insaf­ sızca imha etmeseler idi, Bizans, Anadolu'dan daha önce müdafaası zayıf olan Balkanlar'da sükut cdeıdi. (210)

lOO

Oğ u z ÜNAL

Bizans'iiı taht kavgala.n ve Balkanlara inen Şarnani 0)>ıı/lar, Pcçeneklcr ve Kumanlar'm akmlan vc istilâları, Anadolu fiituhâıtnm gelişmesine imkân verdi. Lâkin yüksek da^iar, derin vadiler, müstahkem şehir ve kalelerle dolu olan bu ülke açık ara^i savaşlarına alışmış bulunan göçebe Türkmenle/ için zorluklar çıkarıyor, Bi/ans ordu vc garnizonları larafından takip edilen bu boylar sıkışınca aile vc sürüleri ile birlikte tekrar Azerbaycan'a dönüyor ve Anado­ lu'da emniyetle kalamıyorlardı. Teknik silâlılardan vc muhasara makinalarından mahrum bulunan Türkmenler, Selçuk orduları iıimayesinde ilerlemedikleri zamanlarda, müstahkem şehir ve kalcleı önünde durakiiyorlardı. ( 211 ; Aln '''•^lan’ın doğu hdrekâtı sırasmdj güney uogu Anadolu'nun fetiıine memur edilmiş bulunan Sâlâr-ı Horasan, 1065 yılında Diyar­ bakır bölgesinde, Ergani yakınlarındaki, Telhum kalesini muhasara etti. Kuleyi alamayınca oradan Siverek kalesine yürüyerek, muiıasara etti; fdkat burada da Bizans'ın Frank askerleıi tarafından geri püs­ kürtüldü.(212) Fakat yine aynı yıl (1065) Ur fa bölgesine üönen Sâlâr-ı horasan, Çalap ve Deb kalelcıini zaptcitikten sonra Kauo'a yakın bir yer olan Tılag'da Urfa'dan üzerine gönderilen 4.000 kişilik bir Frank ordusuyla muharebeye tutuştu. Açık sahada cereyan eden bu savaşta Fıank kuvvetleri yenildi ve bir kısmı kaçabildi. Düşman kuvvetleri U rfj'ya kadar kovalanmış ve Urfa ovjlaıi Fıank askerle­ rinin ceseıleriyie dolmuştu. (213) Sâlâr-ı Horasan, 1066 yılında tekrar urfa havalisine geleıek korkunç bir mücadeleden soma halkın tümünü esir etmiş ve büyük ganimeıleılc üssüne dönrnüştü.(214) Dönüşünde Diyaıbakır'a uğra­ yan Sâîâr-ı Horasan Bâb ul-Huva'da karargâh kurdu. Mervâni Emiri Nizam üd-Din kendisine şehrin kapılarını kapattı ve tîO.OOO dinar vermek üzere müzakere edeceğini bildirdi. Fakal bu teklif aslında bir tuzaktı. Nitekim şehre gelen Sâlâr ı Hoıasan ve silâh arkadaşları yakalanarak öldürüldüleı ve bir kuyuya atıldılar.(215) Komutanların! kaybeden Türk kuvvetleri ise çekilip gitıiler. (216) Sâlâr-ı Horasan'ın başarılı lıarekâiinı müteakip, Diyarbakır'da bir suikasta kurban giderek, öldürülmesine rağmen, Türklerin doğu, balı ve güney doğu Anadoiu harekâtı durduıulamadı.(217) 1066 yılında büyük Türk kumanuaniarından Gümüştekin, yanında Aişın ve Ahmed Şah Beyler gibi en mühim m'ück kumandanlaıi bulunduğu

HORASAN'DAN ANADOLU'YA

101

halde, Eıgani ve Telhum havâlisine geldi. Hısn-ı Mansur (Adıyaman) önlerinde Urfa Dukası General Aıvaiitos kuınanüasindaki 100.000 kişilik bir Bizans ordusunu müthiş bir bozgıın<t uğrattılar. General Arvantos esir edildi. (21 S) Gümüştekin, bundan sonra topladığı ganimetlerle birlikte, kuze­ ye döndü ve Ahlat'a geldi. Fakat bu sırada Ahiat'da toplanan Oğuz (Türkmen) Beyleri arasında kavga çıktı ve Afşin Bey, Gümüştekin'i öldürerek Türkmenlerin başına geçti.(219) Bu kavgaya Gümüştekin'in Afşin Bey'in kardeşini öldürtmesi sebep olmuştu. (220) Afşin Bey, Gümüştekin'i öldürünce Alp Arslan'ın gazâbından korkarak, enirindeki Türkmenier’le birlikle, süratle Fuat'ı geçti; karargâhını Klikya'nın kuzeyinde Amanos dağlarının arasında "Karadağ" da kurarak Anadolu'da geniş bir akın harekâtına giriş­ ti.(221) Kuvvetlerinden bir kısmı ile Anteb'in hemen kuzeyinde bulunan Duluk ve Raban'ı fethetti. Kuvvetlerinden diğer bir kısmı ile de Antakya bölgesine saldırarak, bu bölgeyi tamamen tahrip etti.( 222 ) Anadolu'nun güneyinde Bizans müdafaası yıkılırken, Orta Ana­ dolu'da da akınlar devam ediyordu. Afşin Bey 1067 yılında, Malatya önlerinde büyük bir Bizans ordusunu bozguna uğrattı ve Kayseıi'ye kadar ilerleyerek bu şehri aldı. Bu suretle Türk akıncı orduları, 35 derece tulüne kadar bütün Anadolu'yu çiğnemiş oldular; burası Anadolu'nun hemen hemen ortası idi.(223) Artık bütün Orta Ana­ dolu Türkmenlerle doldu. Gitgide ağırlaşan ve ilerleyen Tütkmen akıniarı karşısında Bizans, kudretli bir general olan Romanos Oiogcncs’i tahta çıkararak İmparatorluğu kurtarmayı düşünüyor­ du. (224) Afşin Bey, 1067-1068 yıllarında ikinci bir saldırı ile Bizans'ın Antakya üssünü tamamen çökertti.(225) Bu suretle güney doğu Anadolu'da Bizans savunma ve mukavemeti tamamen yıkılmış oldu. (226) 1068 yılında Tiflis'i fetheden ve bir müddet bu şehirde kalan Sultan Alp Arslan da Kars'a geldi. Burada karargâh kuran Sultan akıncılarını, Trabzon yakınlarına kadar yolladı. Bu sıralarda bir kısım Gürcüler, İslâmiyeti kabul etmişlerdir. (227)

102

Oğ u z ÜNAL

geçen defaki HORASAN'DAN ANADOLU'YA 103 . fakat bozamadı. bu müthiş akını Pozantı'da iken öğrendi ve müthiş sinirlendi. kuzeyin Bizans kuvvetlerinden boşaldığını gör­ dü ve bu durumdan istifade ederek. Afşin Bey. Halep yakınlarına kadar geldi ve Halep şehrine hâkim olan Arap Mirdâsi lıânedanını haraca bağladı. İmparator daha sonra güneye inip Maraş'a geldi. Bu general kılıç artığı bir kısım askeri ile kaçarak perişan bir halde İmparatora iltihak etti. yıldırım süratiyle Anadolu içlerinde ilerlemeye başladı. bu taarruzları durdur­ mak için kuvvetli bir müfreze gönderdi ise de bu müfreze bozuldu. çok cesur ve cüretkârane bir akınla Anadolu'yu baştan başa geçip Sakarya kıyılarına ulaştı. Sivas'a geldi ve ileri harekâtı­ na devam ederek Divriği yakınlarında Türk urdusunu geri çekilmeğe mecbur etti. Fakat Afşin Bey'in yolunu kesemedi ve İstanbul'a döndü. Daha sonra ordusunun en büyük kısmı ile Fırat kenarına kadar ilerledi ve Türkleri nehrin sol sahiline geçmeğe mecbur etti. Bunun üzerine imparator. Kayseri yakınlarına geldiğinde. Gönderdiği öncü kuvvetleri. İmparatorun mühim bir askeri kuvvetle orada bırakmış olduğu. Alman­ lar. İmpa rator.(231) İmparator Harput'tan hareket ederek.(229) İmparator Romanos Diogenes. İmparatorun önünden Ahlat'daki üssüne dönen Afşin Bey. Ordusunda Bizanslılar'dan başka Şanıani OğUilaı (Uzlar) ve Peçenekier. 1069 yılında büyük ordusunun başında bizzat kendisi Anadolu'ya geçti ve Kayseri yakınlarında Türk akıncı birliklerinden bazılarını bozdu. Normanlar. İmparator. İmparator güneyde meşgulken. İnal Bey tarafından bozulun­ ca.(230) Bu maksat ile Fırat'ı geçerek Harput'a geldi. İmparator Romanopolis (bugünkü Palu) şehrine geldiği sırada. Menbic'i aldıktan sonra İskenderun yoluyla Kilikya'ya geldi. İmpa­ rator. Tüıklerin doğu Anadolu'daki hareket merkezleri olan Ahlat'a kadar gitmek ve orasırıi aldıktan sonra diğer kaleleri geri almak ve nihayet Türkler'in üssünü imha ettikten sonra onları bütün eski B i­ zans hudutlarından dışarıya atmak istiyordu. Alşın Bey'in Niksar'ı aldığını öğrendi. Murat çayı sahilini takiben doğuya doğru ilerlediği sırada Afşin Bey. çok büyük bir ordu ile bizzat Anadolu'ya geçti. Bizans generali Ermeni Filâretos kumandasındaki büyük bir Bizans ordusunu mağlup ve perişan ettiler. İskandinavLıı vardı. bizzat daha güneye inmeye karar verdi. (228) Aişın Bey. bu başarılı harekâtından sonra yıldırım süratiyle kuzey istikametinde ilerlemiş ve Malatya'yı tazyik etmeğe başla­ mıştı.Bu tehlikeli vaziyeti gören Bizans İmparatoru. Franklar. fakat o sırada Afşin Bey'in kuvvet­ leri Malatya önlerinde. ufak tefek bazı başarılar kazandı.

Böylece kendisi de esaretten 104 Oğ u z ÜNAL . yanındaki diğer Türkmen Beyleriyle birlikte Anadolu'yu boydan boya geçerek. kendisine esil düşen Manuel Komnenos'a saltanat mücadelesinde yenildiği için buralara kadar geldiğini vc İstanbul'a giderek İnıparator'a iltica etmek arzusunda olduğunu bildirdi. Kızılırmak kenaıında ccreyan eden savaşta Prens Manuel Komnenos müthiş bir bozguna uğradı vt maiyetindeki generallerle biılikte El-Basan'a esir düştü. Ancak. Sultan. B u ­ nun üzerine Afşin Bey. bu isyanın bastırılarak El-Basairın yakalanması görevini Afşin Bey'e verdi. bu defa kuzeyden dolaş­ mak suretiyle. (233) Afşin Bey'in akıllara durgunluk veren bu başarılarından çok memnun olan Sultan Alp Arslan. Bu harekât Bizans'ı müthiş ürküttü. İmpaıatorun doğu oiduian komutanlığı­ na tayin ettiği vc Türk akm'armı durdurmakla görevlendirmiş olduğu Prens Manuel Komnenos'un ordusuyla karşılaştı. Bizans'ın Anatolik Teminin merkezi olan Konya şeh­ rine girdi (1069). saltanat davâsuta kalkışarak isyan etti. Irak'a gelerek Sultan'a tazirnleıini sundu ve bağlılığını bildirdi. Bu sırada Anadolu'da Afşin Bey'den başka Sanduk Bey ve Ahmet Şah Bey de fetihler yapıyorlardı. B u ­ nun üzerine Selçuk Şehzadesi. (234) 1070 yılında Selçuk'un torunlarından ve Sultan Alp Arslan'ın eiiişlesi olan El-Basan (Er-Basgan). Butada.(232) Böylece İmparator.cîirctini aynen tekrarlayarak. Gümüştekin meselesinden dolayı kendisini affettiğini bildiren mektubunu Afşin Bey'e gönderdi.ıanos dağlarını aşıp Güney Anadolu'daki üssüne döndü. Sultan'ın gazabından korkan vc Afşm Bey'in üzerine geldiğini haber alan El-Basan. (235) Fakat El-3asan'ı takip odeiı Afşin Bey süratle ilerliyordu. Türk akıncı ordusunu bu defa da yakalayamadan geri dönmek zo­ runda kaldı. İniparatorun harekâtını habeı alınca güneye kıvrılıp Kilikya'ya (Çukurova'ya) girdi vc önüne çıkan bütün engelleri kıra­ rak Af. ne zaman vc nerede görüneceği belli olmayaıi.ıüşkülâtla inandı ve nihayet onanla boşuna sav'aşlığım anladı (236) vc El-Basan'ın Bizans'a iltica edebileceğini söyledi. Doğuya doğru ileri harekâtına devam eden İmpara­ tor. etrafında toplanmış olan Vabgulu Türkmeiileri ile birlikte batıya doğru kaçarak Kızıltrmak kena­ rına kadar ilerledi. buna r. Esir Prens Manuel Komnenos. geri dönüş yollaiinm Bizans ordusu tarafından kesileceğini îıesaplayan Afşin Bey. derhal geri dönerek Sivas'a geldi ve Afşin Bey'in akıncı ordusu­ nun ricat yolunu kesmek üzere Kayseri'ye doğru ilerledi.

burada ordugâh kurdu ve şehri muhasara etti. lâkin yükselen kar yüzünden. İmparator'a bir elçi gönderdi ve. 1070 son bıharı ve kışı ile 1071 başlarında. İslânılar'ın elinde ve Selçuklular'ın tabiiye­ tinde bulunan uc şehri Ahlat'a gelmişti.kurtulmuş oluyordu. Sultan daha sonra. Kapadokya'yı çiğneyerek frikya lıavalisinc'411J 1 . (240) Afşin Dey. HORASAN'DAN ANADOLU'YA 105 . (242) 1070 yılı sonlarında Sultan Alp Arslan Urfa önlerine gelerek. Afşin Bey.ciş kalelerini fethetti-(241) Daha sonra güney doğuya ilerleyen Alp Arslan.(237^ Durum bu şekilde aydınlanınca. galip ve mağlup iki prens. birlikte İstanbul'a gittiler. Sultan Alp Arslan da 1070 yılı Temmuzunda büyük bir ordu ile Anadolu'ya girmiş. Amcası Tuğrul Bey'in vaktiyle alamamış olduğu ve ölürken mutlaka alın­ masını vasiyet ettiği müstahkem Malazgird ve E. geri dönerek. Bu sebeple. El-Basan'ı teslim etmeniz gerekir diye ihtarda bulundu (239) Fakat İmparator bu teklifi reddedince Afşin Bey. bu büyük şehirde oturdu. Kadıköy'de ordugâh kurarak. müstahkem şehir ve ka­ leler müstesna. Sultan. Karların erimesi üzerine. Arnid (Diyarbakır) şehrine geldi ve bir müddet. Anadolu içlerinde iler­ lerken. kışın bastırması üzerine doğuya doğru çekildi. yıldırım süraıiyle lı. El-Basan'ın yanındaki Yabguluiar Anadolu'da kaldı. (238) Afşin Bey. "Aramızda dostluk olduğundan bu seferimde memleketlerinize dokunmadım Halbuki bu Yabguluiar Sultana isyan etmişlerdir. Khonas ile bugünkü Denizli civarında bulunan Laodikya şehijİLiıoi aldı ve bu şekilde bütün Anadolu’yu doğudan batıya geçerek Kadı­ köy'e kadar ilerledi. El-Basan’ı takip etmek üzere. çok beğendiği. 1071 yılı başlarında. bu sırada diğer Arap emirleri gibi Arap Mlrdâsi liânedanından Halep emiri Malı mud'un da yanında hazır bulunması için haber gönderdi ise de. Selçuklu tarihinde ilk defa bir prens Bizans'a iltica ediyordu. Kayseri yakınlarında Zamanlı (Pınarbaşı)'da durakladı ve "Meryem derbendi"nde ordusunun ısınma ve iaşesi için büyük zorluklar ile karşılaştı ve çok ölü verdi. eğer SultanJ bir düşmanlığınız yoksa. birçok bölgeleri istilâ etti ve ilk defa olarak onunla Türk akıncıları bu derece batıya kadar ilerlemiş oldular. Afşin Bey. Ahlat’a hareket ederek durumu Halep’te bulunan Sultan’a bir mektupla bildirdi.ı reket ederek. El-Basan'a yetişmek gayesiyle. İmparator Romanos Diogenes onu şe­ refle kabul etti ve kendisine bir valilik de verdi.

Kaynakların rivayetine göre bu sırada 80. Emir Mahmud nihayet annesi ile birlikte ve "Oğuz kıyafe­ tinde" May'is ortasında Sultan'ın huzuruna geldi ve annesinin şefaati ile affa nail oldu. 20. büyük ordusunu bir kale önünde yupratmayı askerlik prensiplerine aykırı bulan Sultan Alp Arslan. Zira bu nehri ne eski zamanlarda ve ne de İslâm devrinde. Emir Mahmud gelmemişti.3) ıMuhâsaranın çok uzaması üzerine. Türk hükümdarı olarak. aynı kudret ve mefkureye sahip iki Türk Sultanı kaderin bir cilvesi olarak burada birleijmişti 106 Oğ u z ÜNAL .000 Ruın ve I. Bu sebeple Urfa iki ay kadar süren şiddetli bir muhâsaraya mukavemet etti (24. Edc 5sa) eski kültür ve dini bir merkez olarak meşhur bir şehir idi. Selçuklu or­ dusu Fırat'ı geçerken Sultan'a: "Efendimizi Nimetlerinden dolayı Allah'a şükrederim. şehrin yaptığı barış teklifini ve muhasaranm kaldırılması şartıyla teklif edilen 50.Mahrnud gelmedi. 1071 yılı Nisanının Sik günlerinde başlayan mu­ hasara uzun sürdüğü halde şehre ancak bir gün hücum yapıldı.OOO Frank vardı. (245) Sultan daha Urfa'yı muhasara ettiğinde diğer Arap emirleri gibi Arap Mirdâsi hânedanından.000 dinarı kabu! ederek. ilk defa siz ge­ çiyorsunuz" dedi. Halep Emiri Mahmud'un da yanında hazır bulunması için büyük âlim Ebu Cafer Buhari'yi Halep'e gönder­ diği halde. sonradan kendi Unvanı ile anılmış bulu­ nan. Sultan Halep hâkimiyetini yine Emir Mahmud'a *Yavuz Sultan Selim de Mısır seferindi' aynı Lepe üzerinde karargâhı nı kurı. Urfa (Ruhâ. Bunun üzerine Sultan Alp Arslan Halep'e geldiğinde. bir barış yapıp muhasarayı kaldırdı ve süratle Halep üzerine yürüdü.û. İs­ lâm dinine büyük bir imanla bağlı olan Sultan A!p Arslan: "Rum lar karşısında cihâd yapan bu iuidut şehrini kılıç ile fethetmekten korkarım" diyerek İslâm'ın gazâ mefkuresine olan bağlılığını belir­ tiyordu. köleler müstesna. Bu sözlerden hoşlanan Sultan bütün beyleri ça­ ğırarak imamının sözlerini tekrarlatıp. Sultan'ın imamı Buharalı âlim Kadı Ebu Cafer. Fırat nehrini geçti. ''Tell Suitan'' (Sultan Tepesi)* üzeıinde ordugâhını kurarak şehri muhasara etti.000 Ermeni.000 Süryâni. Şehir çok müstahkem ve müdafaa imkânları çok iTiüsait idi ve B u l­ gar Basil isimli bir kumandanın idaresinde bulunuyordu. 1071 yılı İkinci Kanun'un 20'sinde. (244) Alp Arslan. onlara da dinletti ve kendisi de Allah'a hatnd etti.si. 6.

üzerine yürüyeceğini bil diriyordu. Hazar. Bitinya. Gürcü. Selçuklu ordusunun büyük bir kısmı Suriye'de Şii Fatımllcr karşı­ sında kalmıştı.ans'a terkini istiyor. İmparator mektubunda Alp Arslan'dan Malazgird. Anadolu’yu Türkler'den kur­ tarmaktan başka. bu hali İmparatora bir müjde haberi olarak ulaştırdı. Uz (Oğuz) ve Kıpçak (Kuman) ücretli askerlerinden terekküp ediyordu. (248) HORASAN’DAN ANADOLU'YA 107 . aksi takdirde büyük bir ordu ile liareket ederek. Ordusunun azametinden mağrur olan İmparator.ek. Diyarbakır-Bitiis yolu ile Selçuklu ordusunun üslerinde^ olan Ahlat'a doğru yola çıktı. Horasan ve Rey valiliklerini de şimdiden kumandanlarına vaad ediyor (247). Halbuki elçilerin gelişl^ri ve konuşma uslupları BizanslIların taarruz etmeyecekleri kanaatini vctiyordu. Bulgar. camileri tahrip ederek yerine kiliseler inşa edeceğini söylüyordu. Peçenek. genç ve kudretli bir asker olan İmparator Romanos Diogenes. Bu ordu Balkan vilâyetlerinden. İslâm ül­ kelerini dc zaptedeceğine inandığından İrak.ettiler. İmparator. zaferden zerre ka­ dar şüphe etmiyor. İslâm ülkelerini istilâ ve hattâ Oüyük Selçuklu Devleti'ni de tahrip etmek maksadtyle Bizans tarihinin en büyük ve en muhteşem ordularından birisini ve belki dc birincisini vücuda getirdi. Bu durumda Sultan bu ordunun Halep Emiri Mahmud ile birlikte sefere devamını emretti. Ermeni. Kapadokya. Alp Arslan'ın bu süratli ve telâşlı dönüşüne şahit olan Bizans elçisi. Fakat ou sırada Bizans İmparatoru Romanos Diogenes'in elçileri gelerek. Frank. Suriye. (246) Anadolu'nun Türklerle dolduğu ve Afşin Bey'in bu memleketi baştan başa istilâ ettiği bir zamanda ve sırf Türkler'i Anadolu'dan atîriasi için tahta çıkarılmış bulunan. elçiyi sert bir cevapla geri gönderdi Fakaı İmparator Diogenes'in muazzain bir ordu ile Erzurum (Kalikala)'a doğru ilerlemekte olduğunu bildiren haberler Sultan'ı telâşlandırdı. İmparaıto/un bir mektubunu Sultana takdim .Ermeni halkından başka Slav (Rus). kendisi de hassa askerleri ile birlikte çok süratli ve endişeli bir şekiide Suriye-Mısır yolundan kuzeye döne. İslâm Halifeliğini kaldırarak yerine Patrikliği kuracağını. Ahlat. Bu teklifler karşısında gazâba gelen Sultan. yalnız Anadolu'yu kurtaracağına değil. 1070-1071 kışında Bizans İmparator­ luk ordusunu hazırlamıştı. Erciş ve Menbiç şehirlerinin Bii. Kilikya ve Trabzon bölgelerinden ve. Fırat ve Dicle'yi geçip. Alman (Got).bıraktığını bildiren menşurunu da ihsan ettikten sonra Mısır üzerine yürümeğe karar verdi.

Anadolu'ya kadai gerilemişti. diğer ta­ raftan Van gölünün doğusuna ve Kafkas dağLrına kadar ulaşmışii. tekrar Anadolu'ya yeıleşirken. Islâm drınyasinda meydana gelen siyasi ve içtimai m üC d- 108 Oğ u z ÜNAL .)nnda bu bölge­ lerden çekilmeye. 13 Mart 1071’dc Anadolu'ya geçerek Türk İmparatorluk or­ dusunu aramaya başlamıştı. Misis vc Tarsus'u alarak Müslümanları Kilikya'dan püskürtmüşlerdi. Bizans. yüzyılın başlarında Anadolu'nun doğu ve güney doğu bölgelerini fetheden Müslümanlar X I. Kaçınılmaz akıbetin zuhur ve tecelli ânı yaklaşıyordu. Halep civarına kadar gelmişlerdi. İslâm İmparatorluğunun ve ona bağl dcvle'ılcıin Bizans karşı sınciaki eski hayatiyet vc kuvvetlerini kaybetmeye başlamaları. (250) Bundan sonra Müslümaniar. 948'de Maraş. Van gölü bölgesindeki Bizans hâkimiyeti devam etti. Bizans karşısında gerilemeye haşlanıışlardı. aynı zamanda İslâm dünyasmda önemli bulirarılar doğurdu. A. Antakya. İslâm orduları tarafından zorlana zorlana Suriye ve Lübnan'dan çekilmiş. Türkler'! bu istikamete akıtmıştı. yüzyilın ba>l. Bizans'ı çok kanlı Sûvaşlaidan sonra binbir güçlükle Lübnan ve Suriye'den çıkarabildilerse de. Diyarbakır. değişecekti Anadolu'nun Türkleşmesi ve Türki­ ye devletinin kurulması mukadderdi. Bin yıl. 966'da BizanslIlar. İslâm ve dünya tariiıleı inin mukadderatı değişmek gerekti. (249) İlâhi sünnet böyle emrediyordu.4. M A L A Z G İR T M flYD A N M U H A R E B E S İ İmparator Romanos Diogenes Türkler'in senelerden beri Anado­ lu'da yapmakta oldukları akm ve istilâlara kesinlikle son vennek için. 964'te Adana. s a v a ş Ö N C ESİ A N A D O L U 'D A S İY A S İ D U R U M İlk İslâm fütuhâtından beri. 934'te Malatya. 969'dâ Antakya Bizaiis'in eline düşmüştü Bu mühim başarılardan S o n r a Bizans hâkimiyeti. 928'de insiyatifi ele alarak karşı taarruza geçmişler. Nitekim BizanslIlar. X. Buna sehep de. Türk.

. Sünni İslâm dünyası ile rekabet iddiası içinde bulunduklarını kaynaklar kaydetmektediı . büyük İslâm beldelerini ve hattâ Hilâfet merkez­ lerini bile tehdit eder duruma geldiler. derhal karşı taarruza geçerek. diğeri de. siyasi birlik meydana getiıen ve Sünniliğe aykırı akımları orta­ dan kaldırmak suretiyle mezhep mücadelelerine son veren Selçuklu laı gittikçe kuvvetlenmekteydiler. Anadolu yaylası. B. duraklayan kültür hareketlerini htzlandirmak. (252) İşte İslâm âleminin iç ve dış tehlikelerle karşı kaişıya kaldiğı böylesine buhranlı bir zamanda İslâmiyet! kabul eden Oğuz Türkler!. s a v a ş Ö N CESİ S E L Ç U K L U L A R D A S İY A S İ D U R U M Orta-doğu'da çeşitli soy ve sülâlelerin hâkimiyeıleiine son vere­ rek. biri. Mısır. Mâverâünnehr ve Horasan'daki ilk mücadele yıl larında devlet olma yolunda önemli merhaleler aşan ve başlıca faa liyet noktası İslâm dini uğrunda eihâd olan Selçuklu fütuhâtına elverişli idi. Batınilik ve Şiilik fesadını söndürmek vazifesi ile Sclçukoğullannın tbaşbuğiuğunda İslâm dünyasının mukaddeıatmı ellerine almışlartdı. Fatımi Halifelerinin idaresinde bulunan M IS IR . Siyasi bir teşekkül olarak geliş­ mekte olan Büyük Selçuklu Devleti için. şahlanan haçlı akınlarına göğüs germek. Selçukluların hiz­ metine girmiş ve devletin şuurlu sevk ve idaresi altında Bizans sınır­ larına yığılan Türkmenler için en uygun hayat şartlarına ve coğraf- HORASAN DAN ANADOLU'YA 109 .(254) Buna İslâm dünyasını saran Batınilik fesadı da eklenirse tehlikenin büyüklüğü anlaşılır. Bilindiği gibi.(253) Kudretli. ilk olarak fethedilmesi gere­ ken iki bölge vardı. uzak Asya bozkırlarından göç ederek. âdil ve azimli bir sirna ile tarih sahnesine çıkan ! ve böylesine muhteşem bir tarihi misyonu yüklenen Selçukoğullan'nrn etrafında bütün Türkler birleşiyorîardı. Şiilik propagandasinın merkezi idi. Nitekim Şiilerin. eski yuıtlarına bir daha dönmemek üzere gelmiş. dağılan İslâm İmparatorluğunu birleştirmek. selâmeti ve huzuru için de ciddi bir engel teşkil ediyoidu. İslâm dünyasının birliği. Bizans'ın elinde bulunan A N A D O LU .delelerle iç çekişmelerdir denebilir. Anadolu ise.(251} İslâm dünyasmıa bu uuhranlı durumundan faydalanmak ist^fyen Bi/anslılar.

Anadolu için büyük bir felâket olmuş ve bu ülkenin şehir ve kasaba­ larının büyük bir kısmının harabe haline gelmesi ile sonuçlanmıştır. Böylece. İslâm ül­ kelerinde bir yerde devamlı oturamayarak devamlı göç eden ve bu arada karışıklıklara sebep olan yurtsuz Türkmenler için Anadolu çok cazip bir vatandı. Aslında bu akınlar. birçok aşiret beyleri Selçuklular'a bağlı olarak. ve 7. sistemli bir fütuhatın ilk safhaları idiler. önemli mevkiler. Islâm taarruzlarının duraklamasından beri sulh ve sükuna kavuşmuş ve yeniden tanzim ve imar edilmeğe başlanmış 110 Oğ u z ÜNAL . Nihayet. Kars gibi önemli stratejik mevkiler ele geçirilmişti. stratejik mevkileri bu akıncılar tarafından önceden tahrip edilmiş oluyordu. (256) • Bizans'ın Makedonya hanedanı zamanında Bardas Sclerus ile Bardas Fokas tarafından çıkarılan ihtilâller ve bu yüzden meydana gelen iç harpler. Azerbaycan ve Erran bölgesindeki Bizans'a bağlı Ermeni. gü­ ney sınırlarından Anadolu içlerine doğru akınlar yapmaktaydılar. Bu cetîgâver Türkmenler'in kahramanlıi< hisleri. Nitekim. plânsız ve programsız ve sadece gani­ met elde etmek için yapılıyormuş intibaını vermektedir. bu küçük çapta. Böylelikle o ru Anadolu’ya yapılacak olan akınlara yol açılmış olu­ yordu. yüzyıllarda vuku bulan İran-Bizans mücadeleleri. Sultan Tuğrul Bey zamanında yapılan akınlar takip etmiş. yıllarca devam eden hazırlık devresinin tek gayesi Anadolu'yu Bizans'tan koparmak ve onu Türk yurdu haline getirmek idi. Görünüşte bu akınlar düzensiz. Anadolu'nun kilit noktaları zorlanmıştı. s a v a ş Ö N C ESİ B İZ A N S L IL A R 'D A S İY A S İ D U R U M Milâdi 6 . Bunu takip eden İslâm-Bizans mücadeleleri ise bir kaç yü/yıl sürekli olarak devam etmiş ve bütün bu çarpışmalar Anadolu'nun daha fazla harap olmasına sebep olmuştur. m 018 yılında Çağrı Bey'in komutasında yapılan ilk Anadolu akınım. silâh ve cephane depoları. İslâmiyetin gaza ve cihâd mefkureleri ile de iyice gelişmişti. Gürcü ve Ahbaz kırallıklannm ezilmesinden sonra.yaya sahipti. Bizans'ın dayanak noktaları. fakat aralıksız. Tiflis. (255) C. Ani. Fakat asıl mücadele Sultaı\ Alp Arslan zamanında olmuş.

(261) Yeni İmparator. Bizans İmparatorluğunun takıp etmekte olduğu dini baskı siyaseti ötedenberi diğer kavim ve mezhepleri imhâ gayesini güdüyordu. yerine geçen İmparatoriçe Eudoxia zama­ nında. Bizans Anadolu'sunda bu şekilde medeni. Bu yeni imparatorun cesur. mağrur ve memleketi sulha kavuşturmayı arzulayan bir İmparator olduğu da kaydedilmekte­ dir. (259) 1067'de ölen Bizans İmparatoru X. Konstantin Dükas'ın ölümü ile. Böylece Diogenes. içtimai ve iktisadi çöküntü devam ederken. medeni ve iktisadi hayatm sukutuna se­ bep olmuştur. medeni ve ticari münasebetler sayesinde. Sardika dükalığı zamanında Peçenekler'e karşı parlak zaferler kazanmış olan genç ve kudretli general Romanos Diogenes'i kendine koca seçti. onun üç oğlu adına. Bunun yanı sıra kaynaklarda. askeri kabiliyeti ve kendine güveni fazla olan bir kimse olduğunu yakınları methederek anlatı­ yorlardı. Doğu Anadolu’da İslâm dünyası ile meydana gelen siyasi. oldukça ileri. savaş dahi yapamadan dağılmışlardı. (258) Anadolu'nun yerli halkı dini ve içtimai bakımdan da iyi bir durumda değildi. atılgan. Türkmenler'in ardı ar'Kası kesilmeyen akmlarma bir son vermek için 1068 ve 1069 yılındaki seferlere paralel olarak. (260) Selçuklu ve Türkmen akınlarının çoğalması ve hattâ Bizans'ı zor durumda bırakması İrnparatoriçenin idaresinin başına bir erkek geçirebilmek için evlenmesine sebep oldu vc Kapadokyalı bir aileden olup. Bizans'ın bu dini baskılarına. canlı ve müreffeh bir hayat vücuda geldi. Özellikle eyâletlerdeki ve Anadolu'daki askeri birlikler parasız ve yiyeceksiz bırakılmışlardı. 1067 yılında Malatya'ya kadar gelen Afşin Bey kumandasındaki Türkmenler'e karşı duramamışlar ve onun Kapadokya'nm merkezi olan Kayseri'ye ve Anatolik teminin merkezi olan Konya'ya hücum­ larına engel olamamışlardır. mali tazyik ve zulumları da ekleniyordu. 1068 yılında İmparator ilan edildi. HORASAN'DAN ANADOLU'YA 111 .olan Anadolu'nun haraplığını ve sefaletini bir kat daha artırmış (257). Sarayda menfaat esasına göre kurulan grupların yersiz müdahaleleri yüzünden sarsılan İmparatorlukta ordu iyice ihmâle uğramıştı. nüfusun azalmasına. Bizans iç karışıklıklar içinde bulunuyordu. Kilikya havalisinde dolaşan Türkmenler'i püskürtmek için gönderilen General Nikephorus Botaniates kuman­ dasındaki kuvvetler.

Hattâ. (262) D. Türk akınları daima başarı ile sonuçlanıyor ve Bizans'ın bütün direnmeleri kınlıyordu. Mısır'ı kendisine teslim ede­ ceğini ve bu suretle Şiiliğe sun verilmesine kararlı olduğunu büdi- 112 OĞUZ ÜNAL . İmparatoru. Bu se­ beple. Bizans komutanı asi Selçuklu şehzadesi E!-Basan'a esir düştü. Ziıa İslâm dünyası aşırı Şiiler ve onların başı Mısır Fatimileri karşı­ sında idi ve iç mücadeleler doiayısiyle Mısır veziri Nâsr üd-Devle Hamdan. Fakat. Türkleti Anadolu'dan atmak. Selçukluların ana yurduna karşı akınlar yapmak ve bu şekilde Sultan'ı mutlak bir harbe zorlayarak ezmek ve Türkmenler'in bir daha Anadolu topraklarına ayak basmayacaklarına ve Sel­ çuklu akınlarına son verileceğine dair bir muahedeyi kabul ettirmek niyetinde idi. bizzat kumanda ettiği seferlerde dahi. İmparator.1070 yılında doğu orduları başkomutanlığına tayin ettiği General Manue! Komnenos'u görevlendirmişti. Bizans değil. Bütün bu hadiseler. Ve bu niyetle 13 Mart 1071'dc yola çıktı. şimdilik. Görev belli ve açıkti. Tüik akıncıları gün geçtikçe daha batıya yayılıyorlar ve Selçuklu Sultanı hedefine biraz daha yaklaşıyordu. İmparator. ansızın çıkıveren ve ne zaman ne­ reye hücum edeceği bilinemeyen Türk akıncıları sebebiyle yolunu vc plânını değiştirmek zorunda kalıyor ve hiç bir sonuç elde ede­ meden İstanbul'a dönüyordu. Mısır Fatimileri teşkil ediyor. S A V A Ş A G İD E N Y O L Selçuklular'la Bizans arasındaki münasebetlerin iyice gerginleş­ miş ve imparatorun bu meseleyi kökünden halletmek üzere kararlı olarak harekete geçmiş olmasına rağmen Alp Arsian'ın ilk iıedefini. Selçuklu beyleri ile Türkmen boylarının akın ve istilâlarını şimdilik kâfi görüyordu. Türk meselesini kökünden bertaraf etmeye zorladı. Sultan'ı Mısır'a davet ediyor. 1070 yılındaki bu üçüncü seferde de hiç bir şey yapıla­ madı. İmparator Romanos Diogenes'in büiün gayretlerine rağmen. Türk­ men akınlan durdurulacak vc rastlanan her Türk kuvveti yok edile­ cekti. Türklerin senelerden beri Anadolu'da yapmakta oldukları akınlara ve istilâlara bir son vermek için Azerbaycan’a bir sefer yapmak ve Suriye'de Şii Fatimilerle meşgul bulunan Sultan'm İran'da bulunmamasından istifade ederek. hiç olmazsa geri püskürtmek ve akınlara bir son vermek amacıyla tahta çıkarılmış bulunan Roma­ nos Diogenes'in bütün plânları boşa çıkıyordu.

liyordu. İslâm dünyasmın geleceğini yakından ilgilendiren bu konuyu ilk plâna almış bulu­ nuyordu. Bu sebeple kale kuşatıldı. Emir Mahmud. Ancak Sultan'm Halep önlerinde bulunduğu sıralarda Bizans İmparatoru Romanos Diogenes'in elçisi gelerek. sekiz. Büyük Selçuklu Sultanına bağlı kalmak şartiyle devam ettirmesine izin verilmiş^ ti. Bunun üzerine. elçiyi sert bir cevapla geri gönderdi.(264) Malazgirt'in fethinden sonra Alp Arslan. Ahlat Selçuklula­ rın Anadolu sefer ve akınlarında askeri üs vazifesini görüyordu. güneye dönerek Suriye'ye inmek üzere Urfa kalesine yöıielmiş. İmparator bu mektubunda Alp Arslait'dan Malazgirt. Mısır Fatımileri üzerine yürüyüşüne devanı etmeye karar verdi. Daha sonra da HORASAN'DAN ANADOLU'YA 113 . Fakat İs­ lâm kanı akıtmamak düşüncesi ile sadece bir gün kaleye hücum ya­ pıldı. (263) Alp Arslan bu sebeplerle 1070 yılı Temmuzunda büyük bir ordu ile Fatimiler üzerine gitiTiek üzere harekete geçti. üzerine yürüyeceğini bildiriyordu. şehrin yaptığı barış teklifini kabul edip kuşatmayı kaldırdı ve buradan Halep üzerine yöneldi.(265) Bu meselenin de bu şekilde hallinden sonra Sultan. Bu teklifler 'Karşısında ve alışık olmadığı bir uslupla kendisine hitap edilınesinden müthiş gazaba gelen Sultan. 1071 yılı başlarında Fırat’ı geçerek Halep önlerine geldi. İmparatorun bir mektubunu Sultan'a takdim etti. annesinin de şe­ faatiyle. Ahlat. Oğuz kıyafetine girerek annesiyle birlikte Sullan'ın lıuzuruna gelmiş ve kendisine bağlılığını bildirmişti. Müslümanlarm elinde ve Selçukluların tabiiyetinde bulunan Ahlat'a gelince amcası Tuğrul Bcy'in kuşatıp da alamadığı ve alınmasını vasiyet ettiği Malazgirt kalesini süratle muhasara edip fethetti. aksi takdirde büyük bir ordu ile hareket ederek. Sultan "Rum lar karşısında cihâd yapatı bu hudut şehrini kılıç ile fethetmekten korkarım" diyerek İslâmm gazâ mefkuresine olan bağlılığını açıkça belirtmiştir. Erciş ve Menbiç şehirlerinin Bizans'a terkini istiyor. Nihayet. Bu durum ve davetler karşısında Süriye-Mısır seferi büyük bit ehemmiyet ka/anmıştı ve Sultan Alp Arslan. Şehrin hükümdarı Mirdâsi Eıniri Malımud korkusun­ dan Sultan'ı karşılayamamişti. Sultan Alp Arslan. affedilerek. on günlük bir kuşatma­ dan sonra sonuç alınamayacağmı anlayınca büyük ordusunu bir kale önünde yıpratmayı askerlik prensiplerine aykırı bularak. tekrar Halep'teki hâkimiyetini.

Romanos Diogenes Sivas'a varınca şehirdeki Rumların "Ermeniler bize Tüı klerden daha fazla taşkınlık ve merhametsizlik gösterdiler" diye şi­ kâyet etmeleri üzerine Ermeni prenslerini bu şehirden iürüp çıkarttı. evvelce Müslümanlar elinde iken Rumlar tarafından alınmış olan bazı kalelerin Selçuklular'a verilmesi karşılığında. 13 Mart 1071 günü. DiyarbakııBitlis yolu ile Selçuklu ordusunun askeri üslerinden olan Ahlat'a doğru yola çıktı.(266) Fakat tam bu sıralarda. Bu durumda Büyük Selçuklu ordusunun büyük bir kısmı Suriye-Mısır yolunda Fatimiler karşısında kalmıştı. İstanbul'dan hareketinden önce. Sultan bu ordunun büyük bir kısmının (Yınanç'a göre sol cenahından bir kısmının) Halep Emiri Mahmud ile birlikte Fatimiler üzerine sefere devamını emretti. Ayasofya kilisesine giderek büyük bir ayinde dua ettikten sonra. başka bir vesile ile de. Ahlat. Fırat ve Dicle'yi geçip.ordusu ilf. İmparatorun. Daha sonra yoluna devamla Theodosyopolis'e doğru hareket etti.(268) Sefer maksadını gizlemek ve Selçuklu Sultanını yanıltmak (tıaksadiyle de Halep önünde bulunduğu sırada ona elçi gönderip.(267) Halbuki elçilerin gelişi ve konuşma uslupları BizanslIların taaıruz edemeyecekleri intibaını veriyordu. yanında bulunan Nikefor Bryennios ile aslen Türk olan General Tarkhan (Tarkhaniotes) ve bazı mühim generaller. Erciş ve Menbiç şehirlerinin derhal Bizans'a terkini istiyor. Malazgirt. Nitekim. İm­ paratorluk ordusunun başına geçerek yola çıkmıştı. Suriye ü/.erinden Mısır'a gitmek üzere Halep'ten ayrılarak. bir günlük bir yürüyüşle güneye doğru iler!edi. Bizanslılaı 'in kendi memleketlerini yağma ve tahripten çekinmediklerini buzai Bizans tarihçileri de kaydetmişlerdir. bu teklifleri kabul 114 Oğ u z ÜNAL . İmparator. bizzat İran'a girmek ve Sultanı kati neticeli bir meydan muharebesiyle ezmek kararında olduğundan. BizanslIlar daha önce Ermenileri yurtlarından koparıp Sivas'a yerleştirmişlerdi. bir günlük yol alınmadan yolda Bizans İmparaturunun mu­ azzam bir Oldu ile Erzurum (Kalikala)'a doğru ilerlemekte olduğu haberi geldi. Bu şekilde Bizans ordusunun hücum edemeyeceği kanaatini uyandırarak Sultanı yanıl­ tan İmparator (269) İstanbul'dan hareketle Eskişehir'i geçip Kızılır­ mak (Halys) vadisini takip ederek Sivas'a vardı. İmparator'a Sivas'ta veya Erzurum'da kalarak köyleri taiırip ve Türkleri aç­ lığa mahkum etmek tavsiyelerini yapıyorlardı. kendisi de hassa askerleri ile birlikte ve çok süratli olarak endişeli bir şekilde SuriyeMısır yolundan kuzeye dönerek. Fakat İmparator. aksi halde büyük bir ordu ile üzerine yürüyeceği tehdidini savuruyordu.

Sultan'a gönderdiği rapo­ runda. Bizans İm­ paratorluk ordusu üzerinde kesin bir zafer kazanmak mümkün olursa. (272) Alp Arslan. Alp Arslan. Rumlar bizimle savaşacak kudrette değildir" diyordu. (275) İmparator Romanos Oiogenes. İmparatorun Erzurum'a vardığı ve doğu Anadolu'ya doğru ilerlediği haberini Meyyâfarikim (Silvan)'da almış. Anadolu akınından dönen Afşin Bey'den merakla beklediği haberi de yolda aldı. Bizans İmpa­ ratorluğunun kendisini savunacak durumda olmadığını. büyük bir ganimetle döndüm. (276) HORASAN'DAN ANADOLU’YA 115 . İstanbul'dan beraberinde getirdiği Selçuklu Şehzâdesi El-Basan (Cr-Basgan. İm­ parator kuvvetleı inden 20. kendisi de büyük ordusu ile arkadan Malazgirt'e doğru haıekete geçti. Alp Arslan'ın dönüş yolunu kesmeye. Bizans İmparatorluk ordusunun başında. gene­ ralleriyle yaptığı bir harp meclisinde. Ersagun)'ı da -muharebe sırasında Türklere iltihak etmesinden korktuğu için . bu maksatla da tah­ ribat yapmaya memur etti. İmparator. başta Ma­ lazgirt kadısı olmak üzere o havalideki kalabahk bir halk kitlesi de gelip tehlikeyi ve himaye edilmelerini Sultan'a bildirmişlerdi. doğu Anadolu istikametinde ilerliyordu. Sicilya'da Araplar'a karşı savaşlaida şöhret kazanan General Ursel ile General Tarkhan'ı 3C. siratejik noktalarının ve ikmâl merkezlerinin tahrip edildiğini. bütün itirazlara rağmen kendi fikrinde ısrar ederek.İstanbul'a geri gönderdi.(270) Çok az bir muhafız kuvveti­ nin koruduğu Malazgirt kalesini çarçabuk alan İmparator büyük bir gurura kapıldı. Anadolu'daki Türk kuvvetlerine karşı koyabilecek bir Bizans askeri gücünün kalmayacağını bildiriyor (274) ve "işte Rum ülkelerini istilâ edip. İran üzerine yürümeğe karar vermişti.000 zırhlı askerini Gürcistan'a göndererek arkasını emniyete aldı. Alp Ai slan'tn korkusundan Irak'a çekilcJiği haberini verdi.etmeyeıek Erzurum'a vardı. Bizans'ın Anadolu'daki belli başlı askeri üslerinin. Afşin Bey.0C0 kişilik bir kuvvetle Erzuium'daıi Malazgirt ve Ahlat üzerine çıkarıp yolları açmaya. Orada doğu orduları kumandanı Ermeni Basil. Sul­ tan da buradan Diyarbakır-Bitlis yolu ile Ahlat'a doğru yoluna devam etmişti. Hattâ büyük zaferin kendisini beklediğini görür gibi oldu.(271) Bu sırada İmparator.(273) Ou sırada El-Basan’ı takiple Anadolu'daki bü­ yük bir akından dönen Afşin Bey'in kuvvetlerinden mühim bir kısmı da Selçuklu üssü Ahlat'da Sultaıı'ı bekliyordu.

(278) İmparator. Y ınanç. Ahiat'daki Selçuklu üs­ sünde kendisini bekleyen Afşin Bey kuvvetleriyle kavuşmak üzere. ordusunu bu şekilde gençleştirip yeniden teşkil ettikten sonra. (279) Bizans ordusunun öncü kuvvetleri komutanı General Tarkhan. Sultân'ın kendi gelişini işitir işitmez Suriye'den İran'a döndüğünü duymuş ve bundan dolayı Selçuk akıncı orduları­ nın hareket üssü olan Ahlat'ı zapt ve Van gölü sahillerini takip ederek bu göl kenarında Türkler eline geçen şehir ve kaleleri geri alarak Azerbaycan'a girmeği ve oradan İran ve Horasan içlerine ilerlemeği kararlaştırmış ve Türk asıllı General Tarkhan ve Normandiya'lı meşhur asilzâdelerden Ursel de Bayyöl kumandasındaki 30.* Sultân'ın yanında asıl kendi ordusu olan Horasan ordusu ile Anadolu hududunda cihâd ve gazâ ile meşgul bulunan genç ve güzide kuvvetler kalmıştı.000 ki­ şilik öncü kuvvetlerini iki kol halinde Ahlat'a doğru ileri sürmüş­ tü. 4L7) M ı­ sır'da Fatim iier ve A nad olu'd a Bizans ile harp halinde olan ve çok kritik bir dönem yaşayan Sultan A lp Arslan'ın böyle bir hatâ yap­ ması ve ordusunun kuvvetini azaltması beklenemez. İmparator buna ihtimal vermemiş ve *Y ılm az Ö ztuna. Veziri Nizam ülıMülk'ü muhtemel bir bozgunda Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun dağılmasına engel olacak tedbirleri almak üzere Hemedan'a gönderdi. Alp ArsUn. Ursel de Bayyöl komutasındaki kuvvetlerle beraber Ahlat istikametinde hareket ettikten sonra. bu kuvvetlerin kendi karargâhlarına da ğıtıld ığını söylemek­ le durum u aydınlatm ıştır. Bu cebri yürüyüş bilhassa Fırat nehrini geçerken Türk ordusunda ciddi kayıp­ lara sebep oldu. amcası Sultan Tuğrul Bey zamanından beri silâh altında bulunan Irak-ı Arap ve Irak-ı Acem ülkelerinin as­ kerlerini. T uğrul Bey ordusuna mensup bulu n an bu kuvvetle­ rin terhis edildiğini söylerse de (bkz.H. Nitekim M.(277) Sultan. 11G O ğ u z ÜNAL . Bizans ordusu hakkındaki son bilgileri toplamak üzere Emir Sanduk (Sandak) Bey komutasında 10.Bizans ordusunun İran (Horasan)'a girmek üzere hareket ettiği­ ni anlayan Alp Arslan. Türkiye Tarihi. Sultan Alp Arslan'ın Ahlat istikametinde ilerlemekte ve gittikçe ''ikb«m akta olduğu haberini İmparatora biidirdiyse ae. sh.000 kişilik bir hafif süvari tümenini öncü olarak Ahlat istikametinde ileri sürdü. yani amcası Sultan Tuğrul Bey'in ordusunu. kendi karar­ gâhlarına dağıttı. ordusuna cebri yürüyüş emri verdi. süratle kuzey doğuya doğru yoluna devam etti.

Sultan'ın henüz gelmemiş olduğunu sanan İmparator. HORASAN’DAN ANADOLU'YA 117 . Bu kuvvetin gelerek Bizans şatlarında muhare­ beye girmesiyle Türk öncü taarruzları bir süre durakladı ise de Türk­ ler bu defa. Türklerin ana kuvverleriyie Musul istikametinde kaçmakta olduğu ve bir an evvel ülkelerine gidebil­ mek için yol aramakla meşgul bulunduklarına inanıyordu. Bu başarı Malazgirt zaferinin müjdecisi olmuştur. Bizans ordusunu karşılamak ü/ere Halep'ten hareket ettiğinde. Sultan da esir generali yanında alıkoyarak haçı. böylece düşmanı aldatmıştı. Sultan Alp Arslan. General Tarkhan ve Ursel. Bunun üzerine. Sanduk Bey. hayatlarını kurtarabilmek amacıyla batı istikametinde arkalarına bakmadan kaçmağa başlamışlardı. (280) Alp Arslan. Türk kuvvetlerinin kesin zaferi ile neticelendi. veziri Nizam üi-Mülk'e göndermiş ve bunun çarçabuk Bağdad'da bulunan Halife'ye ulaştırılmasını ve böylece islâmın selâmeti için ilk başarının elde edildiğinin müjdelenmesini ve bu durumun bütün İslâm âlemine duyurulmasını istemişti. Bu duru­ mu haber alan ve Sultan'ın geldiğine bir türlü inanamayan İmpara­ tor. durumu öğrenmek ve Bryennios'a yar­ dım etmek üzere Ermeni asıllı General Basilakes kumandasında yeni bir kuvveti ileri sürdü. Çünkü o. Emir Sanduk Bey kumanda­ sındaki Türk öncüleri ile General Bryennios kumandasındaki kuvvet­ ler arasında çok kanlı bir muharebe başladı. Gerçek­ ten.habere inanmamışıi. daha sonra Fırat'ı geçerek Mu. Niiıayet Selçuklu ve Bizans öncü kuvvetleri Ahlat civarında karşılaştılar. (282) Bu suretle öncü muharebeleri. hattâ kendisinin bile yaralandı­ ğını İmparatora bildirdi. Bizans öncü kuvvetlerini ağır bir bozguna uğratmışlar. General Bryennios. Türk akıncı üssü olan Ahlat'a vardığı zaman General Tarkiıan ve Ursel kumandasındaki Bizans öncü kuvvetleri de şehre yaklaşıyorlardı.(281) General Nikefor Bryennios ise dağınık ve perişan kuvvetlerle kaçmıştı. 23 Ağustos 1071 günü Sultan'a gönderdi. esir General Basilakes'i. Emir Sanduk Bey'in baskın tarzında giriştiği bir yıldırım taarruzuyla Bizans kuvvetlerini paramparça etmişler ve General Basilakes’i de esir etmişlerdi. Emir Sanduk Bey kumandasındaki Türk öncü kuvvetleri. büyük bir Türk kuvvetine çattığını. General Nikefor Bryennios kumandasındaki yeni bir öncü kuv­ vetini Türk öncüsünün üzerine gönderdi. ele geçirilen süslü büyük bir haçla birlikte. evvelâ doğu istikametinde ilerlemiş.sul topraklarına girmiş ve bu şekilde. Türk ordusu­ nun başında Sultan olduğu halde Musul'a doğru kaçmakta olduğu haberini etrafa yaymış.

Sel.000 kişi kadardı. 118 OĞUZ ÜNAL . sh. İslâm Kaynaklarına Göre Malazgirt Savaşı adlı kitapta El-Hüscynı sh. 1 3 7 . Bu hususta­ ki ifadelerin hayli karışık olm asına rağmen. Bu ko­ nuda bkz. 266. Bizans ordusunu orada mıhlamış. (283) E. İbnü'l A dim sh. incelemeler Bizans ordusunun 200.. Devri Türk Tarihi. 34. ♦♦Orduların mevcudu hakkında çok mübalağalı rakkamlar ileri sü­ rülmüş ve bu arada Bizans ordusunun 600.000 kişi o ld u ğu da söy­ lenmişse de. Malaz­ girt ovasından bir karış daha doğuya ilerleme cesaretini göstereme­ miş ve bu suretle Türk ordusu. cihanın en büyük askeri kuvvetleri olan Türk ve Bizans İmparatorluk orduları 7-8 kilometre uzaktan birbirlerini gördüler.(284) Bizans ordusunun ağırlıklarını üç bin araba ve on binlerce hayvan taşıyordu. 61 ve ayrıca Osm an T U R A N . insiyatifi ele alarak meydan muharebesine gitmeğe mecbur etmiş­ ti. Tarihi ve .* Bizans ordusunun mevcuau 200. sh. M A L A Z G İR T M E Y D A N M U H A R E B E S İ V E G E Ç İR D İĞ İ SA FH A LA R 24 Ağustos 107m Çarşamba günü Malazgirt Ovasında. Reşidü'd-Din sh. Orduda büyük harp âletleri ve 1. Faruk S Ü M E R — Ali SE V İM . 52. kaynakların m ukaye­ sesinden herhalde Çarşam ba günü o ld u ğu anlaşılmaktadır. Bizans ordusunda hayal kırıklığına sebep olmuş ve bu nedenle İmparator İran ve Horasan'a doğru yapmağa karâr verdiği seferden şimdilik vazgeçerek. Sel. L3.* ^ Malazgirt'e kadar cereyan eden 676 yıllık tarihinde Bizans İmparatorluğu. hiç bir seferinde bu kadar büyük ve muhteşem bir ordu toplamamıştu. m uahhar İslâm kaynaklarında ve Bizans Kroniklerinde karşılaşm anın Çarşamba günü o ld u ğu kaydedilm iştir. orduların 26 Ağustos Cum a sabahı karşılaştıklarını söy­ lerse de.öncü muharebelerinin Türklerin i<esln zaf^i ile neticelenmesi Türk ordusunda büyük bir sevinç yaratırken. Îbnü'l-Cevzi sh. 34. .000 kişi civarında o ld u ğu n u göstermiştir. S ıbt İbnü'l-Cevzi sh.K Ö Y M E N .200 kişi tarafın­ dan idare edilebilen ve devrinin en büyük silâhı olan büyük bir man- *Ö ztun a.

Saltuk Gazi. Arslan Taş. din. âlim i yani İslâm HORASAN'DAN ANADOLU'YA 119 . gibi. BizanslIlar arasında. Başlarında büyük zaferler kazanmış genç ve kudretli bir Sultan ile tecrübeli kumandanlara sahipti. (292) Her ne kadar Mükrimin Haiil Vınanç. Türk ordusundan sayıca dört kat daha üstün bulunmasına karşılık. milliyet ve mefkure bakı­ mından çok ahenksiz ve hattâ birbirine düşman unsurlardan terek­ küp ediyordu.(289) Ancak. Hepsi İslâm ideali uğrunda birleşmiş gâzilerdi. Anadolu gazalarında pişmiş ve şöhret yapmış büyük Türk komutanları ile Sultanın imamı ve fakihi ^ ' Buhara'lı Ebu Cafer Muhammed bulunuyordu. İslâm H u k u k term inolojisinde F ık ıh H ukukçusu anlam ına gelmektedir. Tutak Bey. Dilmaçoğlu (ya da Dimlaçoğlu) Muhammed Bey. Bekçioğlu Afşin Bey.000 kişilik bu muazzam Bizans ordusunda tek merkezden idareye elverişli bir teşkilât ve birlik de yoktu. Kuıalmış Bey'in oğulları olan Süleyman ve kardeşlerinin de Malazgirt Meydan *Fakih. Emir Sanduk Bey. (288) Türk ordusu ise SO. 200.(286) Bundan başka.(285) Bizans ordusu. Tutu Oğlu Bey. vatan kunna enerjisinin ateşiyle yanıyorlardı. iVlengücek Gazi.OOO kişi civarında idi. Emir Porsuk. hepsinden tek tek sadakat yemini almak zorunda kalmış ve on­ ları hemen her gün tekrardığı valilik vaatleri ile yanında tutmağa çalışmıştır. Bizans ordusuna nazaran küçük gibi görünen Türk ordusu dev gibi şahlan­ mış. A y Tekin. Emir Çavuldur. bu generaller bir daha arkalarına bile bakmadan İstanbul'a doğru yol almışlardır.(291) Sultan Alp Arslan'ın yanında kardeşi prens Yakuti Bey. kaynak göstermeksizin.(2S7) Nitekim daha ilk öncü muharebe­ lerinde mağlup olan Generaller. Eksuk Oğlu Artuk Bey. Çok çevik. gazâ ve cihâd mefkuresi ile yanıp tutuşan bir ordu idi. dinamik ve disiplinli idi. Sav Tekin. Bunun üzerine Generallerinin sadakatinden şüpheye düşen İmpara­ tor. batıya doğru ar­ kalarına bakmadan kaçmışlar ve İmparatorun kuvvetleri ile birlikte kendisine iltihak etmeleri yolundaki emrine rağmen. Tarkhan ve Ursel.(290) Anadolu'ya yapılan akınlarda pişmiş ve bu ülkeyi bir Türk vatanı haline getirmeğe ka­ rar vermiş olan Türkler. bir ordunun idaresi için şjı t oian. Aslen Kapadokya'lı bir General olan Romanos Diogenes de üniü bir hânedanın ferdi olmadığı için.cınık da vardı. yüksek hürmet ve itaati tamamen telkin edememişti. Bağdat muhafızı Sa'd ud-Devle Gevher Ayin. Emir Çavlı.

Birincisi iki devlet arasındabarış yapılmasını sağlayarak kan dökülmesini önlemek. (295) Bu elçilik heyetini göndermekle Alp Arslan iki hedef takip edi­ yordu. Muhammed (S.Muharebesine katılmış olduklarını söylerse de. barış yapılması mümkün olmadığı takdirde.lri'rkcn daha önceden düşmanla döğüşeceğini Halife'ye bildirmiş olduğundan. Halife. Sultan’m barış yolundaki samimi ve halisane niyetini anlayamamış ve onun korktu­ 120 O ğ u z ÜNAL .(298) Kuvvetine son derece mağrur olan İmparator.(296) Nitekim Peygamberimiz Hz. hazırlık esnasında bile savaşa engel olmaya çok düşkündü. Halife'nin elçisi İbn Mühliban da Sultanın yanında bulunuyordu. Selçuklu komutanlarından Sav Tekin de bu elçilik heyetinde bulunuyordu. yahut onlar tarafından Müslümanlara herhangi bir kötülük gelmeye­ ceği hususunda garanti vermeleri. Ya kalpleri Müslümanlarla beraber olacak şekilde İslâmiyeti kabul etmeleri. Halife'nin elçisi İbn Mühliban'm başkanlığındaki Bir elçilik heyetini İmparatora gönderdi. (294) Bu nedenle Sultan Alp Arslan. son araştırmalar Kutalmışoğullarınm bu muharebeye katılmadıklarını kesinlikle orta­ ya çıkarmıştır. İslâm'ın davetini temin edecek anlaşmayı kabul etmeleri veya savaş. İmparatora yaptığı barış teklifinde: "Eğ er sulh istiyor­ san sulh ederiz.S ). Zira bilindiği gibi kâfirlerle savaşmadan önce barış teklifinde bulunmak İslâm Devletler Hukuku'nun başta gelen kurallarındandı ve bu husus Kur'an-ı Kerim’de de sarahaten belirtilmişti.A S )’in sün­ netini yerine getirmiş oluyordu. Eğer sulha rağbetin yok ise azmimizde Allah'a te­ vekkül ve azmimizi tashih ederiz" diyordu. Alp Arslan.(297) İşte Sultan Alp Arslan da.A. savaştan önce İmpa­ ratora son bir barış teklifinde bulunmakla Peygamber (S. muharebe etmek azmiyle Malazgirt ovasın­ daki ordugâhına ı. Alp Arslan'ın İmparatora bir elçilik heyeti göndermesindeki ikinci hedefi de. düşmanlarını üç şıktan birisini tercih etmeleri hususunda serbest bırakması gerekir. kan dökülmemesi için Alp Arslan ile Romanos Diogenes arasında barış aracılığı yapmak isti­ yordu ve İbn Mühliban'ı bu barışı sağlamak üzere göndermişti. düşma­ nın son durumu hakkında kesin ve doğru bilgiye sahip olmaktı. Savaş kaçınılmaz bir iş halini aldığı zamanda bile savaştan önce İslâm kumandanının. (293) Sultan Alp Arslan.

büyük bir nezaketle "Isfahan" cevabını verince. mü­ zakereye girişmekten kaçınarak Sultan'm her şeyden evvel bulun­ duğu mevkii terkedip Ahlat'a çekilmesini. " E y Sultan'ım! Sen Allah'ın başka dinlere karşı zafer vaadeylediği İslâmiyet uğrunda cjhâd yapıyorsun. Bu kaba hitap karşısında kendisini tutamayan Sav Tekin. HORASAN'DAN ANADOLU’YA 121 . Ben Yüce Allah'ın zaferi senin adına yazdığına inanıyorum" (302) diye­ rek. bana ondan haber verin" diye sormuş. bu nedenle bü­ tün hatiplerin minberlerde Müslüman halkla birlikte senin için duada bulunacakları Cuma günü öğle namazı sırasında savaşa giriş. Şirkin başını ezmek ve kökünü kazımak suretiyle şirki mahvet. Bu arada İslâm dünyasının kaderini yakından ilgilendiren bu meydan muharebesi için Abbâsi Halifesi Emir ül-Müminin Kaim Biemrillâh da bütün İslâm ülkeleri camilerinde okunmak üzere bir dua metni yayınlayarak her tarafa gönderdi. ondan sonra sulh konu­ sunu konuşabileceğini Sultan'a cevaben bildirdi. Yolda taarruza uğ­ ramamaları için de elçilerin ellerine birer haç vererek geri gönderdi ve bu şekilde harbi emri vâki haline getirdi. Allahım! İslâmın sancaklarını yükselt vc İslâm'a yardım et. diplomatik nezakete aykırı da olsa. ordusunun çokluğuna güvendiğin­ den ve maiyetindeki generallerinin teşviklerine kapıldığından. İbn Mühliban. İmparatorun red cevabını.(299) İmparator. (300) Alp Arslan. vuruşma gününü Cuma'ya tesadüf ettirerek. Sultan'a. Bİ2 İsfahan’da ve hayvan­ larımız da Hemedân'da kışlar" diyerek gururunu çok kaba bir şe­ kilde açığa vurmuştu. bu mübarek gün­ de ordusunun maneviyatını yüksek tutmak istemiş ve hazırlıklarını ona göre yürütmüştü. 24 Ağustos 1071 Çar­ şamba (Yınanç'a göre 25 Ağustos Perşembe) günü. alınca çok üzül­ müş ve mukadder çarpışma için hazırlıklarını tamamlamaya giriş­ mişti. Said bin Muslâyâ tarafından kaleme alınmış bulunan dua metni aşağıdaki şekilde yazılmış idi. Sultan'm maneviyatını yükseltti. "Atlarınızın Heme­ dân'da kışlayacaklarından ben de eminim. elçilik heyetinin arzettigi barış tekliflerini çok kaba bir şekilde reddetmiş vc elçilere:: "Isfahan mı daha güzel­ dir.(301) Sultanın imamı ve fakihi Buhara'lı Ebu Cafer Muhammed.ğuna hükmederek. Bunun üzerine Sultan Alp Arslan. İmparator: "Hemedân'm soğuk olduğunu öğrendik. Fakat sizin nerede kışla­ yacağınızı bilemem" diyerek çok ciddi ve manâlı bir mukabelede bulunmuştur. Hemadân mı.

şöyle buyuruyor: " E y Muhammedi Onlara sizin dualarını/ olmasa Rabbim size niçin değer versin. Allahım! O. Senin dinini yükseltmek ve şerefli kılmak için. onu. senin yoluna düştü. Ve küfür ehlinin. Yapmak istediği işi ona kolay kıl İMi'ûini yerine getir. senin yolunun miicâhidlerini yalnız bırakma. Müminlerin Emirinin açık bir delili olan Şahinşah'ül-Azam (Sultan Alp Arslan)'ı. Bu. hak yollarını göremeyip sapıklıkta göz­ leri kapansın. kazâ ve kaderini onun için iyi ve hayırlı tecelli ettir. Senin sözün haktır.Saff suresi. Çünkü Sen: " E y iman edenler! Elem verici bir azâbdan sizi kurtaracak kazançlı bir yolu size göstereyim mi? Allah'a ve Peygamberine imânda sebat ediyorsanız. d e. E y Müslümanlar! Doğru bir niyet. dileklerinde ona yardımcı ol. 122 Oğ u z ÜNAL . lütufkâr ve her zaman devamlı tesir icra eden desteğinden mahrum etme. senin güzel sıfatların içinde korusun. 77. El Fürkan suresi. Bu suretle onun mukaddes cihâdı zaferden ışık alsın. Es.. Malı ve canı ile senin emirlerine uymak gayesiyle. nasıl senin davetine uyup şeriatının korunması yolunda gevşeklik göstermeden emrine icabet etmiş ve düşmanlarına bizzat karşı koyarak dinine hizmet için geceyi gündüze katmışsa. Çünkü O. düşmanların bütün hilelerini defetsin ve senin lütfunla bu koruyucu onu en sağlam elbiselerle. Çünkü hata ve eksikliklerden münezzeh olan Yüce Allah. bayraklarını nurlandıran ve gayesine ulaştıran yardımından uzak tutma."** *Kuran-ı Kerim. senin rızan için rahatını terketti. Onu öyle bir koruyucu ile kuşat ki.. eğer bilirseniz çok hayırlıdır"* diyorsun.Sana itaat ve kulluk için hayatlarını feda edip sana bağlanarak kanlarını akıtan. O. dürüst bir azim ve Allah'dan korkan temiz kalplerle ve ihlâs bahçelerinden kısmet alan inançlarla onun için Allah'a dua ediniz. âyet. Sen de Ona zafer kısmet eyle. sizin için. âyet. **Kur'an-ı Kerim. Onun kâfirlerin karşısındaki bugünü yarınına da yetsin. canlarınızla savaşınız. bu sayede senin hükmünü yürütür. Ordusunu meleklerinle destekle. Allah yolunda mallarınızla. niyet ve azmini hayır ve başarı ile sonuçlandır. lO-Ul. on­ ları kuvvetlendirerek yurdlarını emniyet ve zaferlerle dolduran yardımlarını esirgeme. şanını yayılır kılsın ve zamanın güçlükleri karşı­ sında kolayca yerinde tutabilsin.

Bizans ordugâhının yakınlarına kadar so­ kulmuşlardı. Çarşamba günü İmparatorun red cevabını alınca.(308) Bizans ordusunun en kuvvetli olarak tertiplenen merkez kuvvetlerine karşılık. pu­ su mevzileri (taarruz hazırlık mevzileri) nde.(304) 25 Ağus­ tos Perşembe akşamından.(309) Sağ ve sol kanatlarda ağırlık merkezi teşkil edecek olan dışa taşkın ihtiyat kuvvetleri. sancağını yükseltip zaferlerin en son derecesine erişme­ si ve gayesine nâil olması hususunda Allah'a dua ve niyazda bulu­ nunuz. boru. Bir savunma tertibinden ziyade bir taarruz tertibi almıyordu. muharebe tertiplerini almağa başlamışlardı. Alp Arslan. muharebe hazır­ lıklarına girişmiş ve bütün tabiye tedbirlerini almıştı.(305) 25/26 Ağustos gecesi Cuma sabahına kadar.E y Müslümanlar! Onun." (303) Alp Arslan. A L L A H IM I ON UN B Ü T Ü N G Ü Ç L Ü K L E R İN İ K O L A Y L A Ş ­ T IR v e K ü f r ü O N UN ö n ü n d e Z E L İL k i l . (307) Türk ordusu. Zeho ovasın­ daki yüksek tepelerin gerisinde pusu mevzileri (taarruz hazırlık mev­ zileri) ne yerleştirilmişlerdi.(310) Kararlaştırılan muharebe strateji­ HORASAN'DAN ANADOLU'YA 123 . gürültüleri ve ok yağmuru ile Bizans askerleri uykusuzluk. güçlü ve kuvvetli olarak düşmanlarını mahvetmesi. Türk ordusunun merkez kesimini en az ve yeterli kuvvete emanet etmiş ve merkezin emir ve kumandasını Başkumandan olarak bizzat eline almıştı. 26 Ağustos 1071 Cuma günü savaşa başlamak üzere. vs. tekbir sesleri. 25 Ağustos Perşembe günü öğleden sonra ve gece. sağ ve sol kanat kuvvetleri olarak ayrılmış ve orduda genel bir ihtiyat kuvveti yerine. dışa taşkın ihtiyat kuv­ vetleri bulundurulmuştu. Muharebe Türk merkez kuvvetlerinin oynayacağı ustaca bir taktikle çözümlenecekti.(306) Bu arada Türk komutanları. İslâm kaynaklan Türk ordusunun kanatlarına hangi ku­ mandanların tayin edildiğini ve Türk tümenlerini hangi emir ve kumandanların sevk ve idare ettiklerini söylemezler. merkez. davul. Bu suretle Türk ordusu. büyük bir gizlilik ve sessizlik içerisinde. emirlerine verilen büyük birliklerle. düşmanın gözle göremiyeceği. imamı ve fakihi olan Buharalı Ebu Cafer Muhammed'in tavsiyesiyle. 26 Ağustos Cuma sabahına kadar Türk hafif süvari müfrezeleri. her kanadın gerisinde. her kanatta ikişer olmak üzere merkez kuvvetleriyle birlikte beş büyük kısma-ayrılmış oluyordu. korku ve şaşkınlık içinde bırakıldı.

adeta merasim kıtası gibi. Leon tara­ fından yazılan "Tactica" (Taktik) adlı eserde geliştirilmiş olan bir muharebe taktiği gereğince (312). üç hat teşkil ediyorlardı. (314) Lejyonlar ise. ön hatta ve 16 sıra halinde. Bu şekilde düşman. ikinci hatta prenslerin askerleri ve üçüncü hatta da imparatorun askerleri ellerinde kılıçları ve dikdört­ gen şeklindeki büyük kalkanları ile bulunuyorlardı. Manipullerin her birinde yaklaşık 60-80 *M a n ip u l. Bu taarruz­ la düşman kuvvetleri bir çember içine alınarak imhâ edilecekti. B izans ordusundaki piyado b irlik lo rin c (b ö lü k le n n o ) v e r i­ len isim dir. evvelâ Türk Merkez kuvvetleri cepheden taarruz ederek düşmanı kışkırtacak. 150 yıl kadar önce İmparator VI.sine göre. "F a la n j" ve "L e j­ yon " esasına göre tertiplenmişlerdi. yıl­ dığı hissini vererek geri çekilmeğe çalışacaktı. Falanjların arkasında. Gerideki sıralar da ellerindeki kalkanlarla ön sıraları düşmana doğru itmeğe çalışacaklardı. şu şekilde muharebe tertibi almış­ tı. Falanjlar. pusu mevzileri (taarruz hazırlık mevzileri) hizalarının biraz gerilerine kadar çekilerek bir tor­ baya sokulmak suretiyle sağ ve sol kanatlardan.(313) Bizans ordusunun merkez kuvvetleri. Merkezde esas büyük kuvvetlerle Başkumandan olarak İmparator Romanos Diogenes bulunuyordu. yaralı olmasına rağmen. Birinci hatta mızrak taşıy?nlar.(311) Görüldüğü gibi Türk ordusu "kesin sonuç vasıtası" olarak "imhâ muharebesi" stratejisini benimsemişti. Her hatla 10 "ıManipul"* bulunuyordu. Sağ kanatta Anadolu kıtalarının başında olarak ünlü Kapadokya'lı general Aliates vc sol kanatta da Rumeli kıtalarının başında olarak. üzerine çekecek ve muharebeden çekinip. Türk merkez kuvvet­ lerinin bu geri çekilme sınırı pusu mevzileri (taarruz hazırlık mevzile­ ri) ne giren sağ ve sol kanat kuvvetlerinin bulundukları hatlardan bir az daha derinde olacaktı. Ancak bu birliklerin manevra ve oynaklık kabiliyeti hemen hemen hiç yoktu. genellikle ağır piyadelerden teşkil edilmişti. 124 Oğ u z ÜNAL . Bunların ilk beş sıraları çok uzun mızraklar taşıyorlardı. düşmanın yan ve ge­ rilerine baskın tarzında bir yıldırım taarruzu yapılacaktı. yanaşık düzende tertiplenen 256 muharipten meydana gelmişti. Bizans ordusu ise. general Nikefor Bryennios ve geride de ihtiyat kuvvetlerinin başında Prens Andronikos Dukas bulunuyordu. Ordunun bel kemiğini meydana getiren bu ağır piyadeler.

Falanj ve Lejyonların yanaşık düzendeki kütlevi saf düzenleri muhafaza edilerek düşman üzerine kütle halinde yüklenilecek ve Selçuklu süvarisinin baskınlarına karşı daima uyanık bulunulacak­ tı. İmparator jüstinianus devrinin ünlü generalle­ rinden Belisarius’un. yukardan görünüşleri itibariyle yan yana kibrit kutu­ ları gibi tam bir merasim kıtası halinde idiler. Bizans ordusunun teşkilâtı ve muharebe tertibatı. 10 sıra halindeki bir derinlik içinde muharebe tertibi almışlardı. Lejyonlar. kanatlar hiç bir zaman savunmasız bırakılmaya­ cak. Falanjlara nazaran daha az kuvvetli olmakla beraber. İran. Falanjlar ve Lejyonlar. ön hatlar hiç bozulmayacak. Sultan Alp Arslan. bu gerçeği. maiyetinde bulunan bütün kumandanları topladı ve onların yanında Allah'a şu duada bulundu: "Y a Rabbi! Sana tevekkül ettim ve bu cihâdla HORASAN'DAN ANADOLU’YA 125 . (318) Bu şekilde Bizans ordusunun süvari mcvcudu 15-20 bin kişi kadar oluyordu.kişilik iki sıra halinde 120 160 er bulunuyordu. Leon'un "Tactica" (Taktik) isimli eserlerinde son ve mükemmel şeklini alan "savunma . Kartaca ve İtalya savaşlarında uygulaya­ rak geliştirdiği ve İmparator Mauricius'un "Strategicon" (Strateji) ve İmparator VI. Manipuller. Süvari perdesinin sağ kanadında Anadolu'lu süvariler. (315) Sağ ve sol kanatlarda ise yine Falanj ve Lejyon esasına göre dü­ zenlenmiş bulunan hafif piyadeler yer alıyordu. sol kanadında Rumeli'li süvariler ve bunların arasında da öizans. ordunun ancak onda biri kadarını meydana getiriyorlardı. Bu taktik gercğincc. Peçcnek ve Uz (Şamani Oğuz) süvarileri yer almıştı. Selçukluların aksine. Malazgirt ovasında yedikleri ağır darbeden sonra anlayacaklardı. daha oynak ve manevra kabiliyetleri üstün birliklerdi. (320) 26 Ağustos 1071 Cuma sabahı. En mükemmel muharebe tertip ve teş­ kilâtının üstün ve oynak bir manevra kabiliyeti ve tek merkezden sevk ve idareye elverişli mutlak bir askeri disiplin olduğunu unutan BizanslIlar.(319) Görüldüğü gibi. (317) Bizans ordusunda üçüncü kuvvet olan süvariler. kaba kuvvetin tam bir örneği idi Türklerdeki oynak sevk ve idareye ulaşamamışlardı.taarruz" stratejisine dayalı bir muharebe taktiğini benimsemişti. (316) Bu piyade birliklerinden başka ordunun önünde bir süvari per­ desi teşkil edilmişti. Bizans ordusu.

Sen ne yaparsan. Sîzler­ den arkamdan gelmek isteyenler gelsinler.ya da şehit olarak cennete giderim. bana yardım et. (322) Öğleye doğru namaz vakti gelince Sultan askerleriyle birlikte namaz kılıp. Eğer içim dışıma uygun geliyor ve sözlerim gerçek duygularımı ifade ediyorsa. bu güzel bir sonuç olacaktır. Bu sözlerim gerçek duy­ gularımı ifade etmezse beni. A<lahım! Niyetim halistir. yanımdaki komutanlarım ve askerlerim­ le birlikte kahret. emir ve kader yalnız onun elindedir. istemeyenler ise serbestçe gidebilirler. Eğer Allah beni başarıya ulaştırırsa ki. O'ndan beklediğim budur. Şimdi burada Allah'tan başka Sultan yoktur." (323) Bu hitabeyi büyük bir heyecan içinde ve gözyaşları arasında dinleyen asker ve kumandanlar. düşman çoğunlukta olarak böyle bekleyeceğiz? Ben. Senin katında secdeye kapanıyor ve yalvarıyorum. biz de aynısını yaparız. biz senin kullarınız. "Askerlerim. 126 Oğ u z ÜNAL . Ya gâyemecroı . Müslümanların eskiden beri yapa geldikleri bir gazâ yapıyoruz.Allah'a dua etti ve gözyaşları arasında askerlerine şu hitabede bulundu." (321) Bu duadan sonra Sultan Alp Arslan. Müslümanların minberlerde bizim için ve Müslümanlar için dua etmekte oldukları şu saatte düşmana saldırmak istiyorum. Bu gün ben de sizlerden biriyim ve sizinle beraber savaşacağım. hep bir ağızdan: " E y Sultan. Asla em­ rinden ayrılmayacağız. istediğin gibi hareket et" dediler. "Ben. kumandanlarına şu hitabe­ de bulundu. güçlüklerimi kolaylaştır.sana yaklaştım. muhtesipler* gibi sabırlıyım ve kendini tehlike­ lere atan kimselerin yaptıkları gibi gazilerin başında savaşacağım. düşmanlarıma karşı cihâdımda bana yar­ dım et ve beni muzaffer bir sultan kıl. kumandanlarım! Daha ne zamana kadar biz azın­ lıkta. Eğer durum bunun aksi olursa oğlum Melik-Şah'ı dinlemenizi. (324) *Muhtesip. Allah rızası için savaşan demektir. Biz. ona itaat etmenizi ve onu yerime geçirme­ nizi sizlere vasiyet ediyorum. bizim sa­ yıca az olmamıza rağmen." Sultan'ın bu sözleri üzerine kumandanlar da hiç duraksamadan ve hep bir ağızdan: "Baş üstüne" dediler.

etkileyecek kadar cid­ di bir sebep dahi değildir. sh. M uham m ed (S.** sonra ok ve yayını atarak.S.g e. bu kuvvetli zannettikleri sebep hiç de yeterli değildir. Sultan Alp Arslan'm huzurunda yer öpen Peçenek ve Oğuzlar'ır reisleri. 157) HORASAN'DAN ANADOLU'YA 127 . Bu nedenle bu kadarcık bir kuv­ vetin Türkler tarafına geçmesi Türk ve Bizans orduları arasında­ ki kuvvet farkını kapatm ak şöyle dursun. (325) Böylece artık muharebe başlıyor. İki ordu vuruşabilecek mesafeye kadar yakınlaştı. Türk hakanına Bizans ordsunun son durumu hakkında pek değerli bilgiler verdiler. Tam bu sıra­ da Bizans ordusunda ücretli olarak bulunan Şamani Peçenek ve Oğuzlar (Uzlar). Zira Uzlar ve Peçenekler. Türkler Allah Allah ve tekbir sesleri..A . kös ve boru gürültüleri ve savaş naraları arasında harekete geçiyor ve düşmanı tahrik ederek harekete geçirmeğe çalışıyor­ lardı.) de savaşa gideceğinde daim a güzel kokular sürerdi. eski Türk töresince. Yenilgiyi bir türlü hazmedemeyen ve kendilerini asılsız bir yalana inandırm ağa çalışan bu tarihçiler hem kendilerini aldatm ışlar ve hem de tarihe karşı bir ihanette bulunm uşlardır. yakın vuruşma silâhları olan. 200. bizce herhalde muharebe başlamadan önce ve ordular birbirlerine iyice yaklaştıkları sırada vuku bulm uş olm alıdır.Daha sonra tamamen beyaz elbiseler giymiş ve güzel kokular sürmüş* bulunan Sultan Alp Arslan. ***Peçenek ve Uzlar'm Selçuklular tarafına ne zaman geçtiği hakkm da kaynaklarda birbirini tutm ayan çelişik bazı rivayetler varsa da. K A R A T A M U . ölünceye kadar savaştan dönm em eğe ahdetmek de­ mekti. kılıç ve gürzünü kuşandı.000 kişi civarındaki Bizans ordusu içinde onda bir kadar bile değillerdi. Bizans saflarından ayrılıp ırkdaşları olan Selçuklular'a katıldılar. ****B izans İm paratorluğunun son gücünü kullanarak çıkardığı o r­ dusunun Malazgirt'te im ha edilmesi sebeplerini bazı Hıristiyan kaynakları yalnızca Peçenek ve Uzlar'm Bizans saflarından ayrılarak Selçuklu saflarına geçmelerine bağlarlarsa da. (bkz. a. atının kolanını iiktı vc eski Türk töresi gereğince atının kuyruğunu bizzat kendi cli\lc bağ­ ladı. Bizans ordu­ sunda hafif bir maneviyat kırıklığına sebep oldu ve İmparatoru da oldukça sinirlendirdi.**** ♦Peygamberimiz Hz. **Savaşa başlam adan önce atm m k uyruğun u bağlam ak.*** Bu hâdise.

(326) Bu nedenle. Bu şekilde Bizans ağır piyadesi. bu ilerleyişi devamlı olarak taciz etmişlerdi. muharebenin bu şekilde inkişaf etmesinden memnun­ du. Türk ordusunu küçüm­ seyen müstehziyane bir eda ile: "Hep birlikte saldırıp şu küçük top­ luluğu ortadan kaldırınız" dedi ve kendisi de mızrağını eline alıp. Alp Arslan bu taarruza mukavemet edemiyormuş gibi yaparak ağır ağır geri çekilmeğe başladı.öğleyi bir iki saat geçe (tahminen 13. kendi komutasındaki ana kuvvetlerle ileri atıldı. (329) Türk merkez kuvvetlerinin bu sahte geri çekilme hareketi Türk ordusunun ağırlık merkezini teşkil eden sağ ve sol kanatlardaki 128 Oğ u z ÜNAL . büyük bir taarruza geçti. yakın temasa geçince de Bizans süvari perdesi tamamen yırtılmış ve dağılmıştı. mağrur İmpara­ toru gayrete getirmişti. Türk ordusunun çok büyük kuvvetlerle hücuma geçtiklerine ve bu sebeple Bizans süvari perdesinin dağılarak geri çekildiğine kanaat getirerek. Sultan'm başında bulundu­ ğu Türk merkez kuvvetlerinin bu çekilme hareketi. Sultan Alp Arslan'ın maksadı. Bizans ağır piyadesi çok büyük bir kütle halinde karşı taarruza geçtiğinden.(327) Süvarilerinin dağıldığını ve geri çekilmekte olduğunu gören İmparator Diogenes.(328) Bu şekilde Bizans ağır piyadesinin doğu istikametindeki bu taarruzları çok seri bir şekilde inkişaf etmiş ve düşman. bir kama gibi Türk ordusunun içine girmiş ve Türk merkez kuvvetlerini göğüs göğüse muharebeye zorlamak azmiyle kendi ordugâhından çok uzaklaşmış ve Bizans askeri geleneğinden ayrılarak. Bizans ordusunun önündeki süvari perdesini da­ ğıtmak ve düşmanın ana kuvvetleri ile temasa gelerek onları üzerine çekmekti. süvari müfrezeleri ile desteklenmiş olduğu hal­ de. oyalayıcı ve çevik Türk kuvvetlerine gittikçe daha çok yaklaşmak için boş bir gayretle ileri sokulmuştur. İmparator. Bu se­ beple Sultan. atına atlayarak müthiş bir hücuma geçti. Sultan Alp Arslan'ın çalınmasını emrettiği cenk havaları ve tekbir sesleri arasın­ da Türk merkez kuvvetlerinin cephe taarruzu başladı. Türk sağ ve sol kanatlarının ağır­ lık merkezini teşkil eden.30 sıralarında). Türk merkez kuvvetlerinin giriştiği cephe taarruzu çok sert bir şekilde inkişaf ettirilmiş ve Türk süvari­ sinin at üzerinde hareket halinde iken yaptığı yoğun ok atışları ile Bizans süvarisi şaşkına dönmüş. Bu sırada Türk süvarileri at üzerinde ve hareket halinde iken attıkları oklarla. kumandanlarına kati neticeyi almak üzere taarruza geçmelerini emrederek. pusu mevzileri (taarruz hazırlık mevzileri)'ndeki Türk kuvvetlerinden habersiz olarak. Alp Arslan'ın istediği de bu idi.

bozguna uğrayan sağ kanada sol kanaddan kuvvet kaydırılmasını emretmişse de. Bu şekilde gerileyen Türk merkez kuvvetleri ile beraber sağ ve sol kanatlardaki pusu mevzileri (taarruz hazırlık mevzileri)'nden bütün Türk ordusunun genel taarruzu başlamış oldu. kuvvet azlığını bu taktikleri ile gideriyorlar.00 sıralarında Bizans ana kuvvetleri. artık Türk taarruzlarının kendisinin başında bulunduğu Bizans merkez bölgesine yöneldiğini anlayınca geri çekilerek kuvvetlerini Bizans ordugâhında toplayıp orada. Bizans ordu­ sunun çok derinlerine ve gerilerine taarruza geçmişlerdi.00-16. Sağ ve sol kanatlardaki muharebelerin kaybedildiğini gören İmparator. Türkler. saf halinde yapılan klâsik muharebeye yanaşmıyor ve bunda muvaffak oluyorlardı.(330) İmparator. çok seri bir şekilde inkişaf ettirilmiş ve saat 15. İşte tam bu sırada Sultan Alp Arslan. Bunun için de HORASAN’DAN ANADOLU'YA 129 . Bizans ordusunun sağ ve sol kanatlarının yan ve gerilerine saldırarak düşmanı sarmağa başlamıştı. Türk süvarisinin müthiş hücumları karşısında bu teşebbüs de gerçekleşememiş­ ti. Falanj ve Lejyonların kütlevi saf düzenleri bir hayli bozulmuş ve sarsılmış olarak. Türk sağ ve sol kanatlarının açıklarında bulunan süvari birlikleri. Garabudo ve Aproksimet tepeleri hizalarında torbaya girmiş oluyordu. (331) Artık Bizans ordusu her iki kanatta da çöküyordu.' Türk ordusunun baskın tarzında ve yıldırım hıziyle giriştiği bu taarruz. Ayrıca Bizans ordusunun geri çekilmesine mani olmak gayesiyle. bütün cephelerden genel taarruz emrini vermişti.30'dan itibaren düşmanın sağ ve sol kanat kuvvetleri parçalanmaya başla­ mıştı.dışa üşkın ihtiyat kuvvetlerinin bulundukları pusu mevzileri hizala­ rına kadar devam etti. Pusu mevzilerino'e bulunan Türk sağ ve sol kanat kuvvetleri yıldırım hıziyle. Bu suretle yaklaşık olarak saat 15. Türk sol kanat kuvvetlerinin Bizans sağ kanadına yaptığı müthiş akınlar düşmanın bu kanadını iyice dağıtmış ve bu şekilde Bizans merkez kuvvetlerinin sağ yanı açılmış ve bu defa Türk sol kanat kuvvetlerinin saldırıları tamamiyle Bizans merkez kuvvetle­ rine yönelmişti. Bu sebeple Türk sol kanat kuvvetleriyle Bizans mer­ kez kuvvetlerindeki ağır piyadeler arasında çok kanlı çarpışmalar başlamıştı. Tam bir imhâ muharebesi veriliyordu. yeni bir kütle taarruzuna geçmeği tasarlayarak bu yolda hazırlıklara girişmişti. Falanj ve Lejyonların saflarını düzelterek.

emir almadan geri çekilerek muharebe meydanını terketti.ilk olarak ileri hatlarda bulunan sancaklarını. İmparator. Sultan'ın önünde yer öperek ona: "B ir Sultanın Müslümanlara acıması gerekir.30'a kadar kendi kuvvetleriyle direndi. (333) . BizanslIlardan hoşlanmayan Ermeni kıtaları da muharebe meydanından çekildi­ ler. 26 Ağustos 1071 Cuma günü akşam güneşi ile birlikte batmış. Müslümanların huzur ve refah içerisinde olmaları için. Aynı şekilde. (336) Yüz yillardanberi Doğu Anadolu'da ışıyan Bizans güneşi. bizzat kahramanca dövüşmekten ve inatla muharebeye devam etmekten de geri kalmadı. Ancak İmparatorun bu hareket tarzını yan­ lış değerlendirerek. bu sıralarda kesin sonuç alabilmek gayesiyle bir er gibi muharebeye katılmış ve yıldırım gibi düşman kıularının içerisine atılmiştı. çekilmesi gereken bu güçlükleri biz huzur ve rahatlık sayarız" dedi. bir eşi daha bulunmayan o değerli varlığını savaşa sokup ölüm teh­ likesine atmamalı. rahatı savaş meydanına tercih etmelidir" dedi. kendi emrindeki kuvvetlerle büyük bir inatla ve gerçekten kahramanca muharebeye devam ediyordu. Sultanın bu hareket tarzı Türk komutan ve erle­ rini daha büyük bir gayrete getirmiş ve Türk ordusu müthiş bir şe­ kilde Bizans saflarına savlet eylemeğe başlamıştı. A y Tekin'in bu sözlerine karşılık: "B u zalim kavmi yenersem o zaman rahat edebileceğim. geriye çektirdi. elinde kılıcı. Bu sebeple Em ir Ay Tekin atından inip. İmparator insiyatifi tamamen kaybetmiş. Sultan Alp Arslan. Bununla beraber komutanları da bir endişe almıştı. Zira Sultan'ın en kanlı vuruşmala­ rın cereyan ettiği ateş hatlarına bu kadar pervasızca dalması tehli­ keli olabilirdi.(332) İşte bu son darbeler İmparatoru kesinlikle yıktı. ege­ 130 Oğ u z ÜNAL . muharebenin tamamen kaybedildiğini zanneden. Türklerin eline geçme­ sin diye. kendilerine yapılan mezhep baskıları dolayısiyle. yok olmuştu. Bizans ihtiyat kuvvetleri komutanı Prens Andronikos Dukas. (334) Muharebe bütün şiddetiyle devam ediyordu. Nihayet Şadi adındaki bir Türk askerinin öldürmek için üzerine atıldığı bir sırada etraftakilerin: "öldürme! bu meliktir" demeleri üzerine İmparator da yakalanarak esir edildi. taarruz ruhu ile muhakeme gücü arasında denge bulunmayan hırçın bir komutanın akılsız yönetimin­ de. Bununla beraber İmparator. Sultan. fakat etrafında­ ki birlikler yavaş yavaş eriyordu. bu şekilde 19.(335) Böylece 26 Ağustos Cuma akşamı her şey bitmiş ve Bizans İmparatorluk ordusu.

insanların maceraları böyledir" diyerek kendisini teselli etmiş ve yanında oturtarak kendisi ile eşit muamelede bulunmuştur. savaş sırasında yapmış olduğu strateji ve taktik hata­ larını İmparatora izah ederek. Bunun üzerine Sultan ona: "Eğ er zaferi sen kazansaydın. Bizansii esirlerin ağlayarak ayaklanna kapanmasından ve esir Bizans generallerinin ve özellikle öncülerle birlikte ilk defa esir edilen general Basilakis'in gösterdiği hürmet ve itibar şüpheleri dağıtmış ve İmparator olduğu anlaşılan Romanos Diogenes. Bunun üzerine Sultan: HORASAN'DAN ANADOLU’YA 131 . sert sözler sarfetme. (337) Sultan Alp Arslan'a İmparatorun esir edildiği haber verildiği zaman. Bu durumda beni azarlama. Bizans ordugâhına giden elçi heyetinde bulunanlar tarafından tatnınmış olmasına rağmen tereddüt­ ler devam etmiştir. fakat istediğini yap" dedi. Sultan'ın huzuruna çıkartlmıştır..menliği sönmüş ve Anadolu'da Türkler'in 900 yıldır parlayan ve bat­ mayan güneşi doğmuştu. bana ne yapardın?" dedi. sen bunu reddetmedin mi? Sana düşmanlarımın (ElBasan'ın) teslimini istemek için Emir Afşin ile haber gönderdiğim halde bundan imtina etmedin mi? Benimle anlaştığın halde (ahdini bozarak) bana savaş açmadın mı? Geri dönmen için daha dün haber göndermeme karşılık. ülkelerini almak için bir çok kavimlerden asker top­ ladım ve para sarfettim. Ancak. sen "buraya gelebilmek ve gayeme ulaşabilmek için bu kadar para sarfettim ve çok asker topladım. (338) Romanos Diogenes huzuruna getirildiği zaman Sultan ayağa kalkarak kendisini kucaklamış ve "İmparator! müteessir olmayınız. Memleke­ tim böyle ve ben de şu halde (tutsak olarak) senin huzurundayım. buna rağmen zaferi sen kazandın. Islâm ülkelerine kendi ülkem gibi hâkim olmadıkça nasıl geri dö­ nebilirim ?" diye karşılık verdin. Şimdi azgınlığının sonunu görd»« mü?” Sultan'ın bu sözleri üzerine İmparator: " E y Sultan. İm­ parator da: "Fena şeyler" diye cevap verdi. Su lu n buna inanamamıştır. bu sebeplerden dolayı savaşı kaybet­ tiğini anlatmış ve Imparator'a şunları söylemiştir: "Sana barış yapılması için Halife'nin elçisi Mühliban'ı gönder­ diğim halde. Daha sonra Sultan.

Bizans topraklarında senin bir memlükün (kölen). Bizans'ın mal ve paralarını tükettim ve halk bundan dolayı yoksul bir duruma düştü" dedi. Eğer beni bağışlarsan. kul olurum" cevabını verdi. istediği miktarı söylemelidir" dedi. Islâm ülkelerine onların za­ rarı dokunur. . İmparator: "Sultan. Imparator'un bu sözlerini işiten Sultan Alp Arslan. üçüncüsü de yapmayacağın bir şey olduğundan söylen­ mesine lüzum yoktur. Sultan'ın "10 mil­ yon altın" demesi üzerine İmparator şöyle dedi: "Sen benim canımı bağışladığın için Bizans ülkesine sahip olmak senin hakkındır. Ancak kendin için bir kurtuluş akçası (fidye) vermelisin" dedi. o zaman yalan söylemiş olurdun" diyerek kumandanlarına: "B u akıllı ve yiğit bir adamdır. İmparator'un bu cevabından sonra yapılan müzakereler sonunda şu hususları kap­ sayan bir barış andlaşması yapıldı: 132 Oğ u z ÜNAL . ."Gerçekten doğru söyledin. İmparator da: "Affetmek.onlarla boyun eğip cizye verin­ ceye kadar muharebe edin" âyetini (339) okudu ve İmparator'a hitaben. Fakat tahta geçtiğimden beri. birincisi öldürmek. çünkü bir başkası­ nı benim yerime imparator yaparlar. ordu hazır­ lamak ve harpler sebebiyle." Sultan Alp Arslan: "B u nedir?" diye sordu. Onun öldürülmesi doğru değil­ dir" dedi ve İmparator'a dönerek ilâve etti: "Ş im d i sana ne yapacağımı sanıyorsun?" İmparator şöyle cevap verdi: "Bana üç şeyden birini yapabilir­ sin. bir kumanda­ nın ve nâibin sıfatiyle beni memleketime göndermendir. İkincisi zaptetmek istediğim ülkelerinde beni teşhir etmek. ömür boyu sana itaat eder. "Seni affetmek kararındayım. Eğer bunun aksini söyleseydin. Kur'an-ı Kerim'in Tevbe Suresinden ". para ve armağanlar kabul edip. Eğer beni öldürürsen bu sana bir fayda sağlamaz.

söylediğin sözlere inanıyorum ve seni ülkene göndereceğim. bulunacak. Hareketinden önce Sultan atma binip İmparator'u bir fersah mesafeye kadar bizzat uğurladı. Malazgirt şehir ve kaleleri Selçuklular'a bırakılacak. Antakya.. kumandanla­ rın bir kısmı kurtuluş akçalarını vererek kurtuldular. 6.imparator. Membiç. kurtuluş akçası (fidye) olarak bir buçuk mil­ yon altın verecek. Sultan ona mani olmuş ve "kendisiyle daima dost kalacağı" hususunda and iç­ tikten sonra at üstünde yaklaşarak onu kucaklayıp vedalaşmış ve geri dönmüştür. Hükümdarlığını da sana geri veriyorum" de­ di. (342) HORASAN'DAN ANADOLU'YA 133 . kızlarından birisini Sultan'ın oğluna verecek.. İmparator'u yeniden huzuruna getirtti ve İmparator'un ganimet olarak alınmış olan tah­ tını hazırlatarak İmparatoru tahtına oturttu ve bizzat kendi eliyle İmparator'a Hil'at ve Türk külahı (börk) giydirdi ve: "Seni naibim yapıyor. gerektiğinde. Ben askerimden küçük bir kuvvetin başında ve sen de bütün Hıristiyanlar yanında olduğu halde sana karşı bu başarıyı elde ettim. yeniden tahta oturduğu takdirde. Sultan sözlerine devamla: "Ben Halife karşısında en küçük hükümdarlardan biri gibiyim.. üzerinde "Allah'tan başka ilâh yoktur ve Muhammed onun elçisidir" yazılı bir bayrak hazır­ latarak İmparator'a verdi ve onu iki Hâcip (341) ve 100 hassa as­ kerinin muhafazasında ülkesine gönderdi.1.BizanslIlar.Bizans devleti her yıl Selçuklu devletine 360. diğer İslâm hükümdarlarını da üzerine gönderseydi halin nice olurdu" dedi. (340) Barış şartları bu şekilde kararlaştırıldıktan sonra. Ayrılırlarken İmparator atından inmek istedi ise de. Urfa. geri kalanlar da fidye alınmadan salıverildiler...Bizans'ın elinde bulunan bütün Islâm tutsakları salıveri­ lecek.000 altın ödeyecek. 4.İmparator. Selçuklular'a askeri yardımda 5.İmparator. Bunun üzerine İmparator yer öptü. Ertesi gün Sultan. 2. Halife. 3 .. Daha sonra Sultan.

herhangi bir Bizans İmparato­ ru da İslâmlar tarafından tutsak alınmamıştı. Halife'ye gönderilen fetihnâme 12 Eylül 1071 günü Halife Kaim Bi'Em rillâh tarafından sarayda toplanan bütün devlet erkânı ve büyükler önünde merasimle okutulmuş ve tebrikler yapılmıştır. doğurduğu çok şümullü ve devamlı neticeler itibariyle.(346) İslâm kaynak­ ları bu kanaati belirtirlerken. İstanbul'un fethidir. istikballerine bu derece tesir edici mahiyette olmamıştır. Bu sebeple devrin şairleri Sultan Alp Arslan'ı tebrik ve metheden kasideler yazmışlardır. Malazgirt mey­ dan muharebesini kazanmakla egemenliklerini genişletmişler ve Ana­ dolu'nun kapısını ardına kadar açmışlardı.A . Türk tarihinde Malazgirt'ten önemli tek vaka. İslâm şehirlerinde zafer şenlikleri yapılmıştır.5. İslâm. (348) Tarihte ilk defa bir Bizans İmparatoru'nun esir olması ile netice­ lenen bu büyük zaferin kıymeti zamanında da anlaşılmış ve bütün İslâm dünyasnda büyük bir sevinç dalgası esmiş. Bizans ve hattâ dünya tarihinde.(344) Bizans imparator­ luk ordusunun Malazgirt ovasında imha edilmesiyle Bizans savunma şeddi yıkılmış ve bu zafer sonucunda Anadolu.) zamanında Bizanslılar'a ve Sasaniler'e karşı kazanılan Yermuk ve Kadisiye gibi büyü'k zaferleri de hesaba katmışlardır. Hazreti Ömer (R . M A L A Z G İR T Z A F E R İN İN A K İS L E R İ V E A N A D O LU F Ü T U H A T IN A E T K İL E R İ Malazgirt zaferi Türk.(343) Türkler. Malazgirt'ten evvel.(345) İslâmiyetin doğuşundan beri böyle bir zafer görülmediği gibi. (350) ' 134 OĞUZ ÜNAL .(349) Alp Arslan. büyük dö­ nüm noktalarmdan birini teşkil eder. zafer takları ku­ rulmuş.(347) Türkler'in tarih boyunca kazandıkları sayısız meydan muharebelerinden hiç biri. Bağdad şehri görülmemiş bir şekilde süslenmiş. tamamiyle Türkleş­ me ve İslâmlaşma yoluna girmişti. çalgılar çalınarak zaferi kutlayan halk sokaklara dökülmüş­ tür. başta Halife olmak üzere her tarafa fetihnâmeler göndererek müjde haberini vermiştir.

Hemedân'a dönünce başta Halife'nin elçisi ve mektubu olmak üzere bir çok hükümdarların gönderdiği elçt. (352) Böylece artık Türk ve İslâm dünyaları için yeni bir devir doğuyordu. bu yeni unsur (Türkmen beyleri) bazen de birbirleriyle geçinememekle birlikte. en büyük Sultan. Malazgirt gibi büyük Bizans şehirleri fethedildikten sonra. hattâ zaman zaman isyan etmek suretiyle menfi roller oynarlarken. Sultan Tuğrul Bey zamanındaki fütuhat arasındaki başlıca farkları şöylece sıralayabiliriz: 1— Alp Arslan zamanında yapılan fetihlere bizzat Sultan ve prenslerden başka "gulam '' sistemine göre yetişmiş kumandanlarla devlet hizmetine giren Türkmen beyleri de katılmışlar. Sultan Alp Arslan'a gönderdiği mektupta ona. tebrik ve hediyeleri kabul etmiştir. dünya hükümdarlarının efendisi. galip ve muzaffer evlâd. (353) Malazgirt Meydan Muharebesinin tarihin kaydettiği en büyük savaş olarak kalması. Anadolu fütuhatında yeni bir safha olarak kabul edilen Malaz­ girt zaferi öncesi. İslam ülkelerinin Sultam’’ gibi Unvanlarla hitap etmiş ve kazandığı bu eşsiz zaferden dolayı kendisini tebrik etmiştir. doğuda mevcut hareket üssünden başka. insanların sığınağı. Arap ve Acem hükümdarı. güneyde de bir Selçuklu akıncı üssü meydana gelmiştir. 3— Fetih ve istilâ siyasetinde de önemli bir değişiklik olmuş. hanedana mensup prenslerin rolleri gitgide azalırken. bazı büyük merkezler ve önemli Bizans garnizonları işgal ya da tahrip edilmiş. 2— Fütuhata katılan unsurların artışına paralel olarak Anado­ lu'nun çok daha geniş bölgeleri akınlara maruz kalmış. devletin kahredici bileği. Ani. "Allah'ın desteğine mazlıar. dinin parlak tacı.(35m) Halife Kaim Bi'Em rülâh. müsiümaniarın yardımcısı. ilk defa Selçuklu İmparatorluğu topraklarına katılmışlardır. ancak Alp Arslan'm müttefiki durumunda HORASAN'DAN ANAPOLU’YA 135 . gittikçe aktif faal ve rol oynamaya başlamışlardır. Bu suretle Anadolu'da yurt tutma hareketi başlamıştır. Alp Arslan zamanında yapılan Anadolu fütuha­ tından çıkan neticeler ile.Alp Arslan.

bu akıniarîn Malazgirt zaferinden önccki akınların ve Anadolu fütuhâlınm bir devamı olduğu da gerçektir. 1Bizans ordusu Malazgirt'te kesin olarak inıha edildiği için ve bunun yanı sıra Bizans'ın Anadolu'daki belli başh ikmâl merkez­ leri. lü rk akıncıları. 2 . barış andlaşmasının hükümsüz kalmasından sonra mümkün olduğu tarihi bir gerçek olarak çıkmaktadır.Bununla beraber. harekât neticesinde ganimet elde ettikten sonra genellikle Ahlat ve Haleb'deki üslerine dönerlerdi. Bu farkları şu şekilde tesbit edebiliriz. onları buradan sürüp çıkaracak Bizans kuvvetlerinin bulun­ mamasının etkisi büyük olmakla bcra'oer. Selçukiular'la Bizans arasında yapılan. Çünkü.Zaferden önceki akınlarda. akıncılar. 1 ürk akıncıları daha önce yaklaşık olarak yirmi beş yılda Ege denizine ulaştıkları halde. Bu kalışlariıtda. 3 . Anadolu'da kalıyorlardı. 4 . ciddi bir direnme ve mukavemetle karşılaşmadılar. asıl bu andan itibaren kesin bir dönüm noktası teşkil ettiği söylenebilir.olan Komanos Piogeııes'jn Bizans’ta çıkan bir iç. Ege ve Marmara sahillerine indiler ve Üsküdar'a kadar bütün Anadolu'da ayak basmadık yer bırakmadılar. Romanos Diogenes'in ölümünden sonra sadece iki yıl içinde. zaferden sonra Türk akıncılarının kendilerini birdenbire O ru Anadolu’da bulmaları ve buradan itibaren her yönde fetihlere girişmeleri de bir tesadüf eseri olmayıp. akıncılarm artık Anado­ lu'yu benimsemeye ve bu ülkeyi yurt edinmeye başladıkları da tarihi bir gerçektir. yayılma daha sür'atli oldu. Malazgirt zaferinin tabii bir neticesidir.Bunun M>nucu olarak da. askeri üsleri ile büyük şehir ve kaleleri ile garnizonları tahrip edildiği için. Zaferden sonra ise. zaferden son­ raki Anadolu fütuhatı arasında da büyük farklar olduğu göze çarp­ maktadır. Malazgirt'te ka/anılanzaferin. Anadolu'­ nun fethinde ve Türk vatanı oluşunda. *»36 Oğ u z ÜNAL . (354) Malazgirt zaferinden önceki Anadolu fütuhâtı ile.savaşta davayı icaybedetek. Zira.

Malazgirt zaferi. Bu durum Anadolu'nun fethinde yepyeni bir safha olarak kabul edilebilir. Anadolu'yu Türkleştirip.(356) Bu zafer­ den sonradır ki.5— Zaferden çok kısa bir süre sonra Anadolu'da bir takım Türkmen beyliklerinin kurulmuş olması da bu siyasetin tabii bir neticesidir. bir millete yepyeni bir iklimde yeni bir vatan verme keyfiyeti. aynı zamanda. daha sonra Anadolu kıt'asının sınırlarınr aşıp. cihan tarihinin en büyük medeniyet hamlele­ rini yapmak imkânmı kazanmışlardır. Macaristan. îjuriye. bütün kuzey Afrika ve Karadeniz havzasını alıp. edebiyatı ve dünya görüşü ile. OsmanlIlar Çağrnda. toprağa bağlı taze ve yepyeni bir cemiyet ha­ line inkılâp etmiştir ki (357). (J5 5 ) Alp Arslan'ın en büyük Islâm gâzi ve fatihleri payesine yüksel meşinde. yerleşik bir medeniyet unsuru olarak. Türkmenler'in Anadolu'ya baştan başa yerleşmeleri mümkün olmuş. Türkler'c Malaz­ girt zaferinin hediyesidir. Malazgirt zaferinin değeri iyice anlaşılır. onun hakkında kasideler. Irak. bütün Balkan yarımadasını. methiyeler yazîlmasından ve bmir'ül-Mü'minin olan Halife Kaim bi'EmrlIlâh tarafından kendisine tebrik ve teşekkür mektubu gönderilmesinden de açıkça anlaşılacağı üzere. l'ürk yurdu ve vatanı olarak Anadolu. tefekkürü. Tarih boyunca. büyük ve teşkilâtlı bir millet haline gelerek. İslârni akidcleıinin ışığı altında. ehemmiyeti eşsiz ve ölçüsüzdür. Türkler tarafından kazanılan yüilerce meydan muharebesinden bugün elde ne kaldığı düşünülürse. onları bünyeleri içerisinde temsil ederek. eski bozkır yaşayış ve telâkkilerinden farkh. Mısır. Anadolu'da bağımsız yeni bir Türk devleti kurup bu kıt'anm yerlileri ile kaynaştıktan. zamanında bütün İslâm dünyasında derin akisler uyandıran Malazgirt zaferinin. neticeleri bakımından. HORASAN'DAN ANADOLU'YA m37 . Türk rnilÜ bünyesinde de köklü değişikliklerin başlangıcı olmuş. zaferi takip eden yıllarda Anado lu'yu vatan edinen Türkmen boyları. Malazgirt zaferini Türk tarihinin diğer bütün zafer ve muvaffakiyetleriyle ktyailanamayacak derecede yükseltmektedir. İslâmlaştırdıktan sonra. Yalnız bu netice. diğer bir deyişle "Devlet-i tbeuMüddet'' kurulmuştur. Roma'dan sonra dünyanın en büyük ve en devamlı imparatorluğu ve halen yaşayan Türkiye Devleti.

.

v. andlaşmasından sonra Sultan Alp Arslan tarafından. Yolculuğu sırasında Tokat'a gelerek bir rhüddet dinlenmek üzere kaleye yerleşen İmpa'^torun H O R A S A N 'D A N A N A D O L U 'Y A 139 . İstanbul'a doğru hareket etmişti. iki Hacip ve 100 h^isa askerinin refakatinde serbest bırakılarak ülkesine gönderilen İmparator Romanos Diogenes. Selçuklular ile Bizans arasında yapılan barı. S Ü L E Y M A N Ş A H T A N ÖN CE A N A D O L U F Ü T U H A T I Malazgirt Meydan Muharebesini müteakip. BÖLÜM M A L A Z G İR T T E N S O N R A A N A D O LU F Ü T U H A T I V E T Ü R K İY E D E V L E T İ'N İN K U R U L U Ş U 1.

Çabalarımda hiç bir eksiklik göstermedim. Johannes Dukas.yenilgi ve tutsaklık haberi İstanbul'da Bizans sarayında iki ayrı an­ laşmazlığa sebep teşkil etti: İmparatoriçe Evdokia. Patrik. Romanos'un İstanbul'a dönmesini önlemek için onun tahttan indirildiğini ilân ettikten sonra. Durumu gözden geçirmek üzere yapılan toplantıda. Fakat bu sırada bir taraftan da Bizans sarayında çapraşık entrikalar başlamıştı bile. Mihael Dukas ünvanı ile İmparator ilân ettirmiş ve Evdokia'yı da bir manastıra çekilmeğe zorlamıştı. para sarfetmek ve Hıristiyan dinini yükseltmek için elimden geleni yaptım. Bir süre sonra da buraya gelen bir emirle. saray mabeyincisi Psellos ve Johannes Oukas üçlüsü. Askerim de az değildi ve tedbirlerimde de yanlışlık yapmadım. Bu­ nunla birlikte zaferi Müslümanlar kazandı. Boğaz'ın denize açıldığı bir yerde bulunan ve bizzat İmparatoriçe Evdokia tarafından Meryem adına kurulan bir manas­ tıra götürülmüştü. Psellos'un tavsiyesi ile yazılarak İmparatoriçe Evdokia'ya zoi'la imza ettirilen ve 1071 Eylül'ünde bütün eyaletlere gönderilen bir fermanla. ne yapmak gerektiğini kararlaştırmak üzere acele olarak X. Romanos Diogenes'in tahttan indirildiği ve bu nedenle onun artık İmparator olarak karşılanmaması bildiriliyordu. Bu sonuç kimse değiştire­ 140 Oğ u z ÜNAL .(358) Johannes Dukas. her an kocası lehine dönmesi ihtima­ li olan. başlangıçta sadece bir emniyet tedbiri olarak. Konstantin'in kar­ deşi olan eski kayınbiraderi Johannes Dukas'ı avlanmakta olduğu Bitinya'dan İstanbul'a çağırmıştı. Romanos Diogenes'i tahttan in­ dirmeğe kararlı idiler. adeta mucizeyi anlatıyordu. bir kadırga ile. İmparatoriçe'nin büyük oğlu ile birlikte devleti idare etmesini uygun bulduğunu ileri sürmüş ve bu çözüm bütün devlet erkânı tarafından da kabul edilmişti. Evdokia. yeni İm­ parator Mihael Dukas'a bir mektup yazarak şunları bildirdi. başına gelen felâketi ve bunu takip eden inanılmaz durumu. saçları kesilerek rahibe olmağa zorlanmıştı. İşte bu mektup sarayı karıştırmağa yetmişti. İmparatoriçe Evdokia aleyhine entrikalar çevirmeğe başla­ mış ve sarayda muhafız kuvveti olarak bulundurulan Varegler'i elde etmiş ve derhal yeğeni Mihael Dukas'ı. "Ben asker toplamak. Her şeyden evvel Romanos Diogenes'in İmpa­ rator sıfatı ile yaptığı barış andlaşmasını tanımadıktan başka. İstanbul’a dönüş yolculuğunda olan İmparator bu sıralarda ken­ di el yazısı ile karısına bir mektup yazarak. (359) Bütün bu olayları Tokat'ta haber alan Roman Diogenes. V II.

Onunla yaptığım barışı bozma! Teklifimi kabul edersen Hıristiyanlığın korunmasında aranızda vasıta olurum. barış için vereceğim parayı kararlaştırdıktan sonra iyiliklerde bulunarak salıverdi. niçin bir kalede ikamet ediyorsunuz? Size yakışan bir manastırda ikamet etmek ve bizim de kaleye askerler göndermemize imkân vermektir" (365) dedi.(363) Hattâ bir rivayete göre de: "B u paranın kendi âsi ve nankör milletinden daha çok asil galibe lâyık olduğu­ nu" da ilâve etmiştir. diğer taraftan da çevre halkından meşru İmparator sıfatı ile vergi alıyordu." (360) Diogenes'in bu teklifini olumlu karşılamış gibi görünen İmpara­ tor Mihael.(362) Romanos Diogenes. Mihael'in gönderdiği parayla. "Bütün Roma ülkeleri içinde bana bıra­ kılacak bir tek kale de mi y o k " (366) diyerek.iç ümid etmediğim biçimde iyi davranışlarda bulundu ve beni. Şimdi Sultan'ın durumu ve bana yaptığı iyilikleri sana bildiriyorum.(361) Mihael'in samimiyetine inanmayan ve durumun kötüye gittiğini hisseden Romanos Diogenes de. kendisiyle birlikte gelen iki Hacip'e teslim edip onlara: "B u n ­ lardan daha fazla göndermesinin mümkün olmadığını Sultan'a bildir­ melerini" söyledi. Sultan'a verilmek üzere. sof giydim ve senin. üzerindeki rahip elbiselerini çıkarmış ve kalede bulunan tacir­ lerden borç para alarak etrafına üç bin Ermeni askeri toplayıp Amasya'yı işgal etmişse de. O zaman benim için kararlaştırılmış olan parayı verir." Daha sonra Dio­ genes. İmpara­ tor Mihael Dukas. onun bu isteğini yeri­ ne getirmeyip şu cevabı gönderdi: "Ben henüz hükümdarlıktan çekil­ miş değilim ve bu nedenle kalede oturuyorum. Ben Sultan Alp Arslan'ın eline tutsak düşünce. Tokat'tan topladığı 200. ibrik ve tabak bulunan 70. değerli taşlarla bezenmiş altından bir leğen. geri kalanını sonra ödemek üzere. Eğer kabul etmezsen sen bilirsin. bir taraftan yardımcı toplarken. Johannes Dukas'ın küçük oğlu Konstan- HORASAN'DAN ANADOLU'YA 141 . Ronjanos Diogenes’e ulaklar göndererek: "Siz ha­ kikaten bir rehin iseniz.000 altın değerinde olan mücevheratı. Bizans tahtına geç­ menden dolayı Tann'ya şükrettim. başkalarından daha çok hakkın olan. beni bu yükten kurtarırsın. o bana i. Fakat Mihael'e güvenemeyen Romanos Diogenes. kurtuluş akçasının bir kısmını ona gönderdi.000 altın ve içinde. savaşlar nedeniyle Bizans hâzinesinde çok az para kaldı­ ğını bildirerek. Hükümdarlıktan ayrılarak bu kaleye yerleştim.mezdi. (364) Türk askerlerinin Tokat kalesinden ayrılmaları üzerine.

(368) Romanos'a yapılan tekliflerin reddedilmesi üzerine yeni İmpa­ rator M ih jtl Dukas. hayatın'' bağışlan­ ması şartıyla. Romanos'u bertaraf etmek için prens Andronikos Dukas'ı Kilikya'yagöı. Şurası muhakkak ki. Selçuklular ile yapılmış olan andlaşmayı tek taraflı olarak bozmuş oluyordu. çok geçmeden 1072 yılı ortalarında ıstıraplar içeri­ sinde öldü.v /elce kendisi tara­ fından Antakya valiliğine tayin edilmiş bulunan Ermeni asıllı komu­ tan Haçadur'un yardımıyla Kilikya'ya çekilerek Adana kalesine kapanmıştı. Romanos Oiogenes ile sulh yaptıktan sonra İran'a (Horasan'a) dönmüş ve Orta Asya'ya karşı büyük bir sefer için hazırlıklara başlamıştı. Mihael. Romanos Diogenes'in Adana'da direnmesi uzun sürdü. Fakat çok geçmeden Romanos hapse atılarak gözlerine mil çekildi. 1072 yılı başlarında. bu acıklı durumunu. Romanos'a gönderdiği mektubunda: 'Tekliflerini kabul ederse kendisini af edeceğini" bildirmişti.Jerdi. Andronikoş. Bunun üzerine R o­ manos. Romanos'un kuvvetlerini olduğundan fazla zannediyorlar ve aynı zamanda da Türkler'in ona yardım edeceğinden endişe ediyorlardı. ölümünü sağlamakla ve onun İmparator srfatı ile yaptığı barış andlaşmasını tanımamakla Bizans. teslim almayı başardı. Hattâ belki de. Romanos Diogenes'e yaptığf barış tekli­ finde: "Eğ er andlaşmayı kabul ederse idarenin kısmen kendisine bırakılacağını” bildiriyor ve dostça ifadeli bir mektup yolluyordu. Romanos Oiogenes. (370) Sultan Alp Arslan. Romanos Oiogenes. Ro­ manos'u Adana'nın kuzey yörelerinde sıkıştırıp. Mihael'e verdiği cevapta. "A ffa uğrayacak hiç bir suçu olma­ dığına göre bu teklifi bir küstahlık" saydığını söyledikten sonra. bu sıralarda İsfahan’da bulunanrSultan'a bir mektup ile bildirmiş ise de. İmparator Mihael Dukas. (369) Romanos Diogenes'i bertaraf edip. ortak hükümdarlık teklifine de cevap olarak: "İmparatorluk üzerin­ deki haklarından hiç birisinden vaz geçmediğini ve kendisinin bir takım haksızlıkların kurbanı edilmek istendiğini" bildirdi. bu dostluk ve anlaşma tekliflerinin tuzak oldu­ ğunu anlamış ve bu nedenle de Mihael Dukas'ın tekliflerini reddet­ mişti. İştanbul’dakiler Romanos Diogenes'den çekini­ yorlar ve onu Kandırarak ele geçirmeğe çalışıyorlardı. Bu sıralarda Anadolu hududunda ve Doğu Anadolu'da bulunan Selçuklu prensleri ile diğer Emirlerin 142 Oğ u z ÜNAL .tin Dukas ile yaptığı savaşta yenilmiş (367) ve ı.

Yeni ku­ rulan bu beylikler. Artık haç'a tapanların memleket­ leri istilâ edilecektir" dedikten sonra.. Anadolu'da birer beylik kuran Emir Saltuk (Erzurum'da). yepyeni bir toplum meydana getiriyorlardı. Anadolu'nun her tarafını süratle işgal ve iskâna başladılar. Alp Arslan. ücretli askerler kendi ırkdaşları ve milletdaşlarına karşı kullanılıyor ve bunların kumandanlarına yüksek rütbeler ve geniş topraklar veriliyordu. bu emirle artık Anadolu'nun fethini tamamla­ mak kararında olduğunu ifade ediyordu. yeryüzünde gece-gündüz kartal gibi uçunuz ve Rumlar'a artık merhamet gösterme­ yiniz. (372) Artık ciddi bir Bizans ordusu ve mukavemeti kalmadığı gibi Anadolu'da Bizans hükümranlığı da fiilen yok olmuştu. Yalnız Alp Arslan'ın dostu ve müttefiki bulunan Rom:’ os Diogenes'in tahttan uzaklaştırılması ve sonra da ihanetle hapsi ve gözlerinin oyulması." Alp Arslan. Anadolu'yu da başıboş bırakmak iste­ memiş.fütuhat yapıp yapmadıkları hakkında esaslı bir malumata sahip değiliz. Sultan da eski dostuna gönderdiği mektupta bizzat gelip kendisine yardım edeceğini ve Rumlar'dan intikamını alacağını söylemişti: Ancak Türkistan seferi çok acil ve zaruri bir mahiyet aldığı için. Anadolu gazilerine: "Rum lar ile aramızda yapılmış olan sulh andlaşması bugünden sonra nihayete ermiştir. Alp Arslan Orta Asya'dan döndükten sonra Anadolu seferine çıkmak kararında idi. Bizans hizmetindeki Batılı kavimlerden ücretli askerler de her fırsatta ayak­ lanıyorlar ve imparatorlukta karışıklıklar çıkarıyorlardı. düşüncesi ve kültürü ile. Eski ordu idaresi hakkında yazılmış olan taktik kitaplarındaki tavsiyelerin tam tersine olarak. İslâm akidesinin etkisi altında. kendisi seferden dönünceye kadar bir takım Türkmen beyle­ rini Anadolu'nun fethine memur etmiştir. kendisinin Türkistan seferine rağmen.Ahmed (Danişmend) Gazi (Si­ HORASAN'DAN ANADOLU'YA 143 . (375) Sonraki İslâm kaynakları.(373) Bütün bu sebeplerle Türkmenler ciddi bir mukavemetle karşılaşmadan. Selçuklular ile Bizans arasındaki sulhün sonu olmuştu. bu feci durumunu bir mektupla Sultan'a bildirmişti.(371) Diogenes'.(374) Bu şekilde Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde Türk beylikleri kurulmaya başlandı. Fakat Sultan. "Bundan böyle arslan yavruları olunuz. Gümüş-Tekin . sanatı. Anadolu'ya gelişigüzel Türk idarelerinin girmesi demek değildi. eski bozkır yaşayış ve anlayışından gitgide sıyrılıyorlar. beylere ve askerlere şu hitabe­ de bulundu. Anadolu'ya yerleşen Türkler.

Emir Çavuldur (Maraş'da) ve Artuk Bey (Doğu Anadolu'da)'leri bu ilk fâtihler arasında sayarlar (376) ise de. Sultan Alp Arslan'ın Malazgirt zaferine ve Anadolu'yu açma­ sına kadar yarım asır zarfında Anadolu'ya Oğuzlar tarafından sayısız akınlar yapılmış. 144 Oğ u z ÜNAL . Bizans ordularının. Kuzey Suriye ve Irak taraflarına doğru yayılmış­ lardı. Malazgirt zaferinden çok sonraki yıllarda kaleme alınm ıştır. kaynaklardaki çelişkiler ve yetersizlik yüzünden. ö yle ki. Oğuz (Türkmen) beylerine ve boylarına Anadolu'­ yu fetih emrini verince Selcuklular'ın en meşhur ve mağlubiyet *Bu konudaki kaynakların hepsi. (378) Doğu Anadolu'dan itibaren kurulmaya başlanmış bulunan bu bey­ liklerin tarihleri henüz karanlıklardan kurtulmuş değildir.(379) Kabul etmek durumunda bulunduğumuz geleneksel kaynaklara göre* bu gün için bildiğimiz şudur ki. Malazgirt zaferini müteakiben yapılan Selçuklu-Bizans barış andlaşmasının Bizans tarafından bozulması üzerine. sık sık giriştikleri seferlerde Türkmenler'in takibe uğramaları onların devamlı olarak yer değiştirmelerine ve çok fazla tazyik kar­ şısında da tekrar Azerbaycan'a ve Gürcüstan'a dönmelerine sebep oluyordu. Malazgirt zaferine kadar yine de Anadolu'yu kendileri için emniyetle oturulacak bir memle­ ket olarak görmüyorlardı. ilk defa olarak 1071'den sonra etnik simasını süratle ve tamamen değiştiriyordu. Artuk Bey müstesna (377) kimlerin ne sıfatla Anadolu’ya girdiği ve hangi tarihte nereleri ele geçirerek bölgesel beylikler kurduğu henüz açıklıkla ortaya konamamıştır. Orta ve Batı Anadolu'ya. göçebe Oğuzlar otuz yıl içeri­ sinde (1040-1071) devamlı olarak Azerbaycan'dan Doğu. Sultan Alp Arslan. maiyetindeki bazı Türkmen beylerini Anadolu'nun fethine memur etmiştir. Sultan Alp Arsian.vas ve Amasya'da). tarihinde birçok kavim. Aile ve hayvanları ile ilerleyen ve bazen de Selçuklu ordula­ rının himayesinde bulunan bu Türkmenler. Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nun kuruluşundan sonra bu akınlar çok yoğunlaşmış. Fakat Malazgirt zaferi ile Bizans'ın artık korkulacak bir ordusu ve ciddi bir müdafaası kalmayınca. arkada kalan müstahkem Bizans şehir ve kaleleri ile garnizonları ciddi bir tehlike teşkil ediyor. Türkmenler bir sel gibi ve dalgalar halinde Anadolu'ya dolmağa başladılar. Mengücek Gazi (Erzincan ve Divriği'de). din ve kültürlere sahne olan Anadolu. Zira yapılan savaşlara ve fethedilen birçok ülkelere rağmen.

şehrin kapılarına yaklaşmış ve onları takip ederek Sakarya'yı geçmişlerdi. Mihael Dukas. amcası johannes Dukas komutasında üzerine gönderdiği Bizans ordusunu bozmuş ve eline esir düşen Johannes Dukas'ı İmparator ilân etmişti. Isaak Kpnjnenos'u kardeşi Alexios ve Norman reislerinden Russel ile birlikte bir ordunun başında Anadolu'nun müdafaasına gönderdi. 1072 yılında. Anadolu fütuhâtına girişmiş. Anadolu'da bir devlet kurmak teşebbüsüne girişti ve kuvvetlerini alarak.(383) Artuk Bey. Sivas istikametine doğru uzaklaştı. hiç bir engel ile karşılaşmadan. Bu esnada Isaak Komnenos da yakın şehirlerin zenginlerinden vergi alarak topladığı parayı verip hürriye­ tini satın aldı. Bizans'ın perişanlığından faydalanarak. İki kardeş Ankara'da buluştukları zaman Türkmenler de. Russel'i fidye mukabilinde Franklar'a ve Johannes'i de Imparatpr'a teslim etti. Bu şekilde Türkmenler ile Bizans-. İmparator Mihael Dukas'm. lılar arasında meydana gelen muharebede BizanslIlar mağlup ve Isaak Komnenos da esir edildi. Orta Ana­ dolu'ya doğru ilerleyerek Kızılırmak ve Yeşilırmak havzalarını süratle açmıştır. büyük Türk­ men kuvvetlerinin başında. (382) Bu şekilde çok müşkül durumda kalan İmparator Mihael Oukas. Ordunun dağılması üzerine Anka­ ra'ya kaçan Alexios Komnenos. Eksük Oğlu Artuk Bey kumandasındaki Türkmenler de Kayseri'ye doğru ilerliyorlardı. şehri zelzeleden yıkılmış ve burçlardan başka bir şey kalma­ mış bir halde bulmuştu. Kayseri'den. Kayseri'ye varan bu Bizans ordusu. kardeşinin fidyesini tedarik maksadı ile İstanbul'a varıp döndü. Böylece Sakarya nehrini geçen Artuk Bey. İzmit'e ve Marmara sahillerine kadar iler­ lediler (384) HORASAN'DAN ANADOLU'YA 145 . bu sırada müthiş bir ordunun başında ilerleyen Artuk Bey ile anlaşma yapmağa mec­ bur oldu.tanımayan kumandanlarından Eksük Oğlu Artuk Bey. işte bu sı­ rada idi ki. (381) Yine aynı sıralarda Sakarya ve İzmit havalisinde bulunan ve bu bölgede hâkimiyetini kurmağa çalışan Norman deisi Russel de. (380) İmparator Roman Diogenes'in yerine Bizans tahtına çıkan V II. Malazgirt’te Romanos Diogenes’e ihanet eden Norman reisi Russel. Bu sayede Türkler. Russel ile Johannes'i mağlup etti ve Sapanca dağına kaçarken kendilerini yakaladı.

Norman reisi Russel'i Bizans kumandanı Alexios'a teslim etti. Gregorius'a başvurarak Türkler'e karşı yardım istedi ve buna karşılık da Ortodoks Kilisesi'ni Katolik Kilisesi ile birleştireceğini vaad etti. parayı tahsil edip Tutak'a gönderdi ve kendisi de Russel'i yanına alarak İstanbul'a hareket etti. Russel'in. İslâm kaynaklarında adı hiç geçmeyen Tutak isimli bir Türk beyi. büyük kuvveti dolayısiyle kendisine yaklaştığını ve onu teslim ettiği takdirde büyük bir meblağ ödeyeceğini bildiriyordu. Mihael Dukas. Türk kumandanını kazanmak için daha cazip tekliflerde bulundu. deniz yolu ile İstanbul'a gitti '386) Bizans İmparatoru V ll. Amasya ve N ik â r taraflarına hâkim oldu. Russel'i tercih ettiğinden bir şey elde edemedi. tekrar fırsat bularak. Artılk Bey'i 1073'de merkeze çağırmak zorunda kalmıştı. (385) Artuk Bey'in Anadolu'dan ayrılışından sgnra Norman reisi Russel. Fakat Amasya halkı ağır vergi isteyen Alexios’a karşı ayaklandı ve memnun bulundukları Norman reisi Russel'i kurtarmağa çalıştı. Sultanlık davası ile ortaya atılan Kavurt da saltanatı elde etmek maksadı ile Rey şehrine doğru yürüyordu. Russel. Bu sıralarda idi ki. bazı Avru­ pa kıratlarına ve bütün Hıristiyan âlemine hitap ederek. rehineleri alıp. Russel’e karşı Alexios'u gönderdi ise de. büyük bir ordu ile Anadolu'ya giriyordu. Sultan Alp Arslan ölmüş ve oğlu Melik-Şah'ın cülusu üzerine saltanat kavga­ ları başlamıştı. Lâkin teh­ likeyi gören Alexios da. Anadolu'da bu sür'atli fetihlerini yaparken. İmparator Mihael Dukas. Sultan ile İmparatorun dost olduğunu. Türkler'in İstanbul surlarına kadar bütün Şark İmparatorluğu (Doğu Roma İmparatorluğu) beldelerini istilâ eylediklerini beyanla onları bir 146 O ğ u z ÜNAL . bu buhranlı devrede meydana çıkan âsileri tenkil ederken bütün Anadolu'nun elden git­ tiğini görüyordu. derhal bu Türk beyi ile dostluk kurdu. Bu nazik du­ rum dolayısiyle Melik Şah. Türkmenler'in görünmesi üze­ rine yolunu değiştirerek Ereğli'ye vardı ve orada da Bizanslılar'ı takip etmekte olan diğer bir Türkmen kuvveti ile çarpışarak. Yolda ailesinin memleketi olan Kastamonu'yu ziyaret ederken. yerli halk Bizans kumandanı değil. ayaklanmayı bastırdı. Nihayet Alexios. Bu sebeple 1074 yılı Şubat'ında Papa V II.(387) Bu müracaatı memnuniyetle kabul eden Papa.Artuk Bey. Bunun üzerine Tutak Bey.

.

tamamen bir yakıştırmadan ibarettir. "Sen saltanat hânedanı olan Al-i Selçuk'tansın ve Suriye hükümdarlığına da herkesten fazla lâyıksın.2. Melik-Şah'a itaatini bildirmiş olan. Atsız Bey (391) ile bozuşmuş ve Anadolu'­ nun güneyinde gazâ ile meşgul bulunan Kutalmışoğullarmdan biri­ sine bir mektup yazarak kendilerini Suriye'ye davet etmiştir. Selçukoğullarından olmadığı için hükümdarlıkta hiçbir hakkı yoktur. S Ü L E Y M A N Ş A H 'IN T A R İH S A H N E S İN E Ç IK IŞ I Bu sıralarda Alp Arslan'ın ölümü ve Melik-Şah'ın cülusu üzerine çıkan saltanat kavgalarının bastırılması için. Şökli adında bir Türk beyi. Süleyman ve kardeşlerinin isyan halinde ve kaçarak Anadolu'ya sığındıklarını ve Rumlar'la gazâya giriştiklerini bildirmekle. durumu bütün açıklığı ile ortaya koymuşlardır. Suriye'de yaptığı fütuhât esnasında diğer Türk beylerinden olup. Melik-Şah'ın Süleyman ve kardeşlerini Anado­ lu'yu idareye ve bu ülkede başsız kalan Türkmenler'i disiplin altına almağa memur ettiğine dair ifadeler hakikate aykırı olup.(390) Esasen Büyük Selçuklu İmparatorluğu içerisinde bütün şiddeti ile devam eden saltanat kavgaları ile meşgul bulunan Melik-Şah'ın böyle bir harekete girişerek bir de Kutalmışoğullan'nı kendisine rakip olarak çıkarması düşünülemez. 1074 yılı sonlarında. Anadolu'da fetihlerde bulunan bir Selçuk şehzâdesi veya büyük bir Türk Beyi kalmamış olduğun­ dan. (389) Bazı kaynak­ larda bildirildiği gibi. Melik-Şah tarafından 1073'de merkeze çağrılması neticesinde. Onun için ona tâbi olmağa razı değiliz" demek­ te ve Suriye'ye gelir gelmez kendisi başta olmak üzere bütün Türk­ men beylerinin onun etrafında toplanacağını ve Atsız'm Suriye'den 148 Oğ u z ÜNAL . Anadolu'da bulunan Türkmenler başsız kalmışlardı. Atsız ise. Kütalmışoğlu'na yazdığı mektupta. Nitekim o devirde yaşamış Bizans tarih­ çileri ile Abu'l Farac Barhebraeus. Şökli Bey. Sana itaat edip hizmetinde bulunursak iftihar eder ve şeref duyarız. Anadolu fütuhâtma memur edilmiş bulunan Artuk Bey'in. İşte bu durumu fırsat bilen Kutalmışoğlu Süleyman ve kardeşleri MelikŞah'a isyan ederek saltanat davâsına kalkışmışlar ve Anadolu'ya kaçarak Rum (Anadolu) gazâsma girişmişlerdi.

büyük bir kuvvetle Anadolu'da harekâtta bulunan Tutak'tan bir daha bahsetmemeleri artık Kutalmışoğulları'nın Anadolu'ya gelişi ve Türkmenler'in onların etrafında toplanmaları ile ilgili olsa gerektir. oradan Suriye Emir'i Atsız Bey'e bir mektup yazarak. Şahna da bunları İsfahan'da bulunan Sultan Melik-Şah'ın nezdine sevkeyledi.000 dinar haraca bağladı. (392) Kutalmışoğullarmdan ikisi. (395) HORASAN'DAN ANADOLU'YA 149 . Kutalmışoğlu Alkyuluk ile küçük kardeşi Dolat (Devlet) ve amcası Resul Tekin’in oğlu da Atsız'm eline esir düştüler. Bu davet dolayısiyle Kutalmışoğlu Alkyuluk yanında küçük kardeşi Dolat (yahut Devlet) ve amca­ sının bir oğlu bulunduğu halde Suriye'ye gelip Şökli ile birleşti ve birlikte Taberiye'ye giderek Ş ii Fatımi Halifesine itaatlerini bil­ dirdiler. Şökli ile oğullarından birisi muharebe sırasında öldü. bu havaliyi akınlardan korumak mukabilinde 20. Bu esnada şehrin Bizans valisi ile bir anlaşma yaparak. bu şehri müdafaa ederken. Fakat bu sıralarda Kudüs'te bulunan ve Melik-Şah'tan da 3. (393) Alp Arslan'ın ölümü dolayısiyle zuhur eden karışıklıklar sırasın­ da meydana çıkmak fırsatını bulan kutalmışoğlu Süleyman. Emir Mahmud'un yerine geçen oğlu Nasr. Haleb'i muhasara etmekte idi.000 kişilik bir yardım kuvveti alan Atsız Bey. (394) Kaynakların. Atsız'a ve dolayısiyle Melik-Şah'a karşı Filistin'de Mısır Şiileri ile anlaşarak bu teşebbüse girişirken.ayrılmak zorunda kalacağını bildirdi ve ayrıca Mısır'dan da derhal yardım vaadi aldığını da ilâve etti. Kutalmışoğlu'na Sultan'ın naibi olduğunu söyleyerek ve bir miktar da mal vererek onu muhasaradan vaz geçirdi. Fakat Atsız Bey. kısa bir zamanda bir kısım Türkmen beylerini etrafında toplamaya muvaffak oldu ve Halep'den sonra Antakya'yı kuşattı. kardeşinin serbest bırakılmasını istedi. bu sebeple Büyük Divan'dan emir ve cevap gelmeden hiç bir şey yapamayacağını bildirdi ve bir süre sonra da bu iki kardeşi ve amcalarının oğlunu gelen emir üzerine Bağdad Şahna'sının yanına gönderdi. Artuk'tan sonra. diğer bir kardeş (Süleyman) de. onların üzerine yürü­ yerek mağlup etti. aynı sıralarda (1074'de) Arap Mirdâsi Emiri Mahmud'un ölümü üzerine. Bu şekilde Haleb'den Salamiya'ya çekilen Kutalmışoğlu Süleyman. bu vakıayı evvelce Sultan Melik-Şah’a bildirdiğini.

" (398) Kutalmışoğlu Süleyman. fakat fethedemedi. (397) Nitekim Anonim Selçuknâme'ye göre: "Süleyman Şah. Kutalmışoğlu Süleyman'a Anadolu'da çok müsait bir zemin hazırlamıştı. hiç bir ordu karşısına çıkamadı. bu Türkmenler devamlı bir şekilde Rum 'a (Anadolu'ya) göçüyorlardı. işte Kutalmışoğulları'nı Anadolu'ya çeken sebepler bunlardı. Hıristiyanlık tarihinde çok mühim bir mevkii olan ve İstanbul'dan sonra Bizans İn. Bundan başka Anadolu'ya gelen bu Türkmenler'in mühim bir kısmı da Alp Arslan'a ve Melik-Şah'a karşı isyan eden Kutalmış. Daha önce de Alp Arslan tarafından ElBasan'ı takibe gönderilen ve onu sığındığı Bizans İmparatoru'ndan teslim almak isteyen Afşin Bey. devlet yüz gösterdi ve kendisine k^şan Horasan Türkmenleri ile önce Antakya üzerine yürüdü. evvelâ Konya'yı Martavkusta'dan ve Gavele (Gevâle) kalesini de Rumanus Makri'den aldı. sizin ülkelerinizi de yağma ve tahrip etmişler­ dir. Melik-Şah'ın halası ve El-Basan'm zevcesi Gevher Hatun da m074'te intikam almak ’çin Anadolu'ya gitmekte olan Yabgulular'a yetişmek üzere Azer­ baycan'a hareket etmişti.paratorluğu'nun ikin­ ci başkenti durumunda bulunan İznik şehrini fethederek kendisine 150 Oğ u z ÜNAL . bu durı> Anadolu'ya göçen Türkmenler'in Kutalmışoğulları'nı nasıl beklediklerini göstermekte (39&) ve diğer taraf­ tan da bu Türkmenler'le Büyük Selçuklu Sultanları arasındaki hasmane münasebeti açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Oradan Rum'a (Anadolu'ya) geçti. kısa zamanda Anadolu fütuhâtım ge­ nişletti ve nihayet 1075 yılında. talih yar­ d ır' etti.Alp Arslan zamanında Suriye'ye kaçmış bulunan Yabgulu Oğuzlan'nın Atsız idaresinde Meiik-Şah'a itâat etmemeleri ve Anadolu fethine memur edilen Eksük oğlu Artuk Bey'in de iç karışıklıklar sebebiyle İran'a dönmesi neticesinde Anadolu'da bir Selçuk Şeh­ zadesi veya büyük bir Türk beyiniij bulunmaması. El-Basan (yahut Er-Sagun) ve Kavurt'a mensup Yabgulular olup. bir çoh müstah­ kem kaleleri ve hükümdarların hâzinelerini ele geçirdi. Halbuki bu Yabgulular Sultan'ın düşmanıdır. kendi­ sine karşı ittifak eden Şam emirlerinin askerlerinin çokluğu dolayısiyle orada kalamayarak Rum (Anadolu) gazâsına girişti. Heybeti kâfit lerin kalbine yerleşti ve kahramanlığı sayesinde Konya'dan İznik kapısına kadar her tarafı aldı. Bu sebeple El-Basan'ı teslim etmeniz gerektir" diye ihtarda bu­ lunmuştur ki. İmparator'a "Aramızda dostluk ol­ duğundan memleketlerinize dokunmadım.

Nitekim çağdaş Bizans kaynakları da 1078'de Süleyman'ın İznik'te oturmakta olduğunu söylemekle İznik'in bu tarihten (1078) önce Süleyman'ın elinde olduğunu meydana koymakta ve İslâm kaynaklarını da teyid etmektedirler.** Konya şehri. M ehm et A ltay KÖYM EN . A n a d o ­ lu 'n u n Fethjj sh.onran naklen İbrahim K A F E S O Ğ L U . Süley­ man'ın İznik'ten önce Konya'yı başkent yaptığı ve daha sonra İznik'e naklettiğine dair görüşler tamamiyle yanlış tahminlere dayan­ maktadır. J. 107-109. sh. . -İznik şehri Türk Sultanı tarafından hüküm et merkezi ittihaz edildi ve şim diye kadar K onya'da b ulu n an pay itaht buraya nak­ lo lu n d u ." HORASAN'DAN ANADOLU'YA 151 . 668. L A U R E N T . Konya'yı da geri almışlar ve şehir bir kaç defa el de­ ğiştirmişti. İstanbul 1970. 2. İznik'in fetih ve payitaht oluş tarihini 1077-1081 yılları arasında zikretmektedirler. . sh.payitaht yaptt ve hükümdarlığını ilân etti.* Halbuki çağdaş Suriye kaynakları: "Kutalmışoğullanndan Süleyman 467 (1075) senesinde İznik (Nikiyye) ve havalisini fethetti" ifadesiyle bu fetih ve tarihini tesbit edip Anonim Selçuknâme'yi de teyid etmiş­ lerdir. Meselâ bk.s. sh. BizanslIlar. (401' Süleyman. M elikşah Ü kâdesi.evvelâ K onya şehrini payitaht y ap tığı anlaşılm aktadır" ve sh. U m um i Türk Tarihine Giriş. 1 2 .(399) Bazı müellifler.. M iikrim in Halil YL N A N Ç. sh. diğer bazı şehirler gibi. **M eselâ bk. . basım. Selçuklular Devri Türle Tarihi.M ü k rim in H alil YH N AN Ç. ilk de­ fa 1068'de Türkler'in eline geçmiş idiyse de. Bu suretle İslâm kaynaklarının açık ifadesi ve Bizans kaynaklarının da onları teyid eden kayıtlarına göre İznik'in fethi ve Türkiye Devleti'nin kuruluşu 1075 yılında vuku bulmuştur. burada fazla oyalanmayarak esas hedefi olan İznik üzerine yürümüş ve bu *B u h a tâ bugüne kadar bütün ilim adamları tarafından ısrarla tek­ rarlanm ıştır. 109. İznik'ten önce Konya'yı fethetmiş ise de. sh. kaynakları iyi değerlendiremedikleri için. 202. İznik'ten önce Konya'nın başkent olduğunu söyleyerek hataya düşmektedirler. (400) Diğer bazı müellifler de. A n a d o lu 'n u n F ethi. 106. ” . . N ancy 1913. 107: "T ürkiye'nin ilk sultanı olan bu padişah'm (Süleyman). Zeki V elidi TOG A N . Islâm / .. 3yzance et les Turcs Seldjoucides.

Süley­ man'ın. Peygamber (S. Marmara'nın güneydoğusunda.S. bir ara Konya'da oturduktan sonra m075'de İznik'i fethe­ derek payitaht yapması ve hükümdarlığını ilân etmesi çok mânâlı idi. İznik şehri. İzmit körfezi’nin gü­ neyinde.)'den devralarak. Hıristiyanlık tarihinde mühim bir mevkii olan ve İstanbul'dan sonra Bizans'ın ikinci taht şehri durumunda bulunan İznik gibi Bizans'a ve Avrupa'ya bu derece yakın bir şehrin payitaht seçilerek "Türkiye Devleti"nin burada ilân edilmiş olması. 152 Oğ u z ÜNAL .A. (402) Böylece Emevi ve ilk Abbasi Halifelerinin. mukaddes bir mefkure olarak yaşattıkları Anado­ lu'nun fethi yüzlerce yıl sonra tahakkuk etmiş (403) ve ölümsüz Türkiye Devleti (Devlet-i Ebed-Müddet) kurulmuş oldu. İznik Gölü'nün doğu kıyısında büyük ve tarihi bir şehirdi.şehri 1075 yılında fethederek hükümdarlığını ilân etmiştir. Süleyman Şah'm behemehal karşı yakaya atlamak ve Rumeli'ni fethetmek azminde olduğunu göstermektedir.

3. S Ü L E Y M A N Ş A H 'IN S U L T A N L IĞ I V E KURDUĞU d e v l e t Süleyman Şah'm "Türkiye D evleti" ile ilk defa olarak biri Ho­ rasan (İran)'da ve diğeri Anadolu'da olmak üzere iki Selçuk SulUnlığı o ru y a çıkmıştır. Sultanlık dâvâsıyla ortaya atılan Kutalmışoğlu Süleyman’ın, büyük Türkmen kitlelerine dayanarak, Anadolu'da müstakil bir dev­ let (sultanlık) kurması ve yine bu sıralarda, Alp Arslan'ın önünden Suriye'ye kaçmış bulunan Yabgulular'ın Kınık boyundan Atsız Bey idaresinde 1070'den itibaren, Kudüs'ü Mısırlılar'dan alarak orada müstakil bir Türkmen Beyliği kurmaya çalışmaları, Cihân Hâkimiyeti dâvâcısı Melik-Şah'ı endişelendiriyor ve merkezdeki saltanat mücadelesini kazandıktan sonra, merkeziyetçi bir idare kurmak maksadiyle, Anadolu'daki bu yeni devleti ve Suriye'deki Vabgulu Türkmenleri'ni itaati altına almağa zorluyordu. İşte bu sebeplerle 1078'de kardeşi Tutuş'u Suriye üzerine gönderirken. Emir Porsuk kumandasındaki büyük bir orduyu da Kutalmışoğlu Süley­ man'ı itâat altına almak üzere Anadolu'ya gönderdi. (404) Melik-Şah'ın Anadolu'yu ve Kutalmışoğullannı itâati altına almak maksadiyle gönderdiği Emir Porsuk'un harekâtı hakkında kaynaklardaki ifadeler çok karışık ve yetersizdir. (405) Kutalmışoğulları'nın Büyük Selçuklular'la ve özellikle Süleyman'ın Alp Arslan ve Melik-Şah ile münasebetlerini kaynakların yakıştırmalarına göre ters mânâda anlayan modern tarihçiler, hatâ üzerine kurulan bir görüş icabı, Süleyman ile kardeşi Mansur arasında bir savaş ol­ duğunu, Süleyman'ın yardım istemesi üzerine Melik-Şah'ın Porsuk'u Anadolu'ya gönderdiğini ve Mansur'un bertaraf edilmesinden sonra Anadolu hükümdarlığının Melik-Şah tarafından Süleyman'a veril­ diğini sanıyorlardı.(406) Bununla beraber, kaynakların dikkatli bir tetkikinden ve olayların tahlilinden anlaşılıyor ki, Melik-Şah, Emir Porsuk'u Cihân Hâkimiyeti dâvâsiyle Anadolu'ya göndererek Süleyman ve diğer Kutalmışoğullannı bertaraf etmek ve Türkiye

H O R A S A N 'D A N A N A D O L U 'Y A

153

Devleti'ni kendisine bağlamai< istiyordu. Anadolu'dagazâ yapmakta olan Afşin, Saltuk, Dilmaçoğlu Mehmed, Tarankoğlu ve Tutioğlu gibi Oğuz Beyleri de askerleri ile birlikte Rum'dan (Anadolu’dan) Haleb'e dönüyorlardı ki, bu dönüş bu beylerin Süleyman'a karşı bulunmaları ve ondan kaçarak Melik-Şah'a sadakatleri ile ilgili idi. Nitekim Melik-Şah, bu beylere Suriye'ye giden kardeşi Tutuş'a iltihak etmelerini emretmişti. (407) Bu şekilde büyük bir orduyla Anadolu'ya giren Emir Porsuk, bu ülkeyi Büyük Selçuklu Sultanlığı'na bağlamağa çalıştı; bu harekâtı sırasında bazı Bizans kuvvetleri İle de çarpışarak onları bozguna uğrattı ve bu arada Anadolu'daki Türkmenler'e karşı bazı muvaffaki­ yetler kazanarak, Süleyman'ın kardeşi Mansur'u öldürdü ise de Süley­ man Şah'a karşı bir başarı elde edemedi ve Süleyman Şah, Türkiye Selçuklu Devleti'nin istiklâlini muhafaza edebildi. Nitekim Sadruddin el-Hüseyni'nin, Porsuk'un Rumlar'ı mağlup etmesinden sonra Melik-Şah'ın "Konya, Aksaray, Kayseri ve bütün Rum (Anadolu) beldelerini Kutalmışoğlu Melik Rükneddin Süleyman'a bıraktı" ifadesi de bu durumu açıklamakta, Melik-Şah'ın muvaffakiyetsizliğe uğrayarak Anadolu'dan el çektiğini ve Süleyman Şah'ın Anadolu'da­ ki Sultanlığını bir miiddet için de olsa kabul etmek zorunda kaldığını gösterir. (408) Süleyman Şah, Porsuk'u muvaffakiyetsizliğe uğratıp Anadolu'­ dan çekilmeğe mecbur etti ve bu sayede Melik-Şah'a karşı istiklâlini korudu; artık Türkiye Selçukluları Devleti'ne emniyet ve kuvvet gel­ di. Bu durumu kazandıktan sonra da Bizans'ta eksik olmayan taht kavgaları Süleyman'a yeni yeni fırsat ve imkânlar hazırladı.(409) Süleyman Şah, bu fırsatları dahiyane bir diplomasi ile değerlendire­ rek, sür'atle devletini genişletmeğe başladı ve Türk orduları Marmara ve Karadeniz sahillerine, boğazlara kadar ilerledi. Artık İstanbul Boğazı, Selçuklular ile Bizans arasında hudud olmuştu. Bu sıralarda Bizans taht kavgaları ve iç karışıklıklar dolayısiyle çok zayıf bir durumda idi ve Balkanlardaki durumu da çok kritikti. Bu sebeplerle Anadolu'da ciddi hiç bir iş yapamayan yeni İmparator Alexios Komnenos, Balkanlardaki acil tehlikeyi bertaraf etmek maksadiyle Süleyman Şah ile anlaşiıağa mecbur oldu. Bu sebeple İmparator, Süleyman'a mühim miktarda paıa veya vergi (Bizans kaynaklarında hediye) vererek, Türkler'i boğazlardan hudud olarak çizilen Drakon suyuna kadar çekilmek şartıyla, 1081 yılında, bir andlaşma imzala­

154

Oğ u z ÜNAL

mağa muvaffak oldu. Bu andlaşma hükümlerine göre, Türkiye Sel­ çukluları, boğazlardan Drakon çayına kadar çekilmekle beraber, V.armara sahillerine kadar bütün Anadolu'ya sahip olduklarını B i­ zans'a usdik ettirmekle büyük bir siyasi ve hukuki zafer elde etmiş oldular. Kılıç zoru ile fethedilen Anadolu, bundan böyle hukuken de Türkler'a ait olmuş oluyor ve Türkiye Selçukluları Devleti'nin hu­ kuki ve siyasi varlığı Bizans tarafından resmen tanınmış oluyor­ du.(410) Bununla beraber Türkler'in Boğazları eninde sonunda mutlaka atlayacağını ve Rumeli'ye çıkacağını iyice kestiren ve Bizans İmparatorlarının en büyüklerinden biri sayılan İmparator Alexios Komnenos, buna mâni olmaya Bizans'm gücünün yetmeye­ ceğini iyice anlamıştı. Ne pahasına olursa olsun Avrupa'yı Türkler'e karşı birleştirmek ve Türkler'i Şark beldelerinden (Anadolu'dan) atmak lâzımdı. Haçlı seferlerinin işaretleri Avrupa'da belirmeye başlamıştı. (411) Süleyman Şah, 1075'de kurduğu devleti, 1078'de Porsuk'un muvaffakiyetsizliğe uğrayarak çekilmesiyle kurtarmış; Melik-Şah'a karşı istiklâlini korumuş idi. Türkiye hükümdarı 1081 anlaşma­ sıyla, İstanbul hududlarını boşaltarak bir kısım araziyi Bizans'a terkediyor ise de, Bizans'a karşı daha büyük siyasi ve hukuki za­ fer elde ediyor; başlangıçta istikrarı ve istikbali belirsiz olan ve sadece kılıç kuvvetine dayanan Türkiye Devleti'ni fiilen olduğu gibi, hukuken de Anadolu'ya hâkim bir duruma getiriyordu. Ger­ çekten, Bizans tarihçisi Anna Komnena'ya göre: "Iznik 'i payi­ taht yapan ve bizim İmparatorluk sarayı dediğimiz sultanlığını orada kurup, bütün şarka hükmeden Süleyman" (412), bu andlaşmanm akdi sırasında bizzat Sultan Unvanını da taşıyordu. Bununla beraber, İslâm kaynaklarında "m elik" (kıral) ünvanı ile anılan Süleyman'ın kendisini Sultan ilân e<-nesinden sonra bu hâkimiyetin, devletlerarası hukuka göre, tasdiki gerekiyordu. Nitekim, Abbâsi Halifesi Kaim bi-Emrillâh'ın, menşur, hil'at ve sancak göndermek suretiyle Sü­ leyman Şah'ın sultanlığım tasdik ettiği (413) rivayet olunmaktadır ki, burada sadece devletlerarası hukuka has bir müessese olan "ta ­ nıma" hali söz konusudur. Diğer taraftan Büyük Selçuklu Sultanı Melik-Şah'm da Kutalmışoğlu Süleyman Şah'a 1077 yılında Anadolu sultanlığını verdiğini bildiren bir ferman yolladığı (414) yolunda bir rivayet daha mevcut­ tur.

HORASAN'DAN ANADOLU'YA

155

Sünni Abbâsi Halifesi'nin, Süleyman Şah'ın Ş ii Fatımi Haiifesi'ne bağlanmasını önlemek ve hattâ İlci rakip Selçuklu Sultanı çıkararak kendi otoritesini ve kudretini artırmak maksadiyle Süley­ man'a böyle bir tevcihde bulunarak kendisinin sultanlığını tasdik etmiş olması tabii gözükmektedir. (415) Abbasi Halifesi'nin bu tu­ tumu, yeni teşekkül eden bu uc gazileri devletini şiilik tesiri ve si­ yasetinden mutlak olarak kurtarmıştır. Burada Süleyman'ın kardeş­ leri Alkyuluk ile Dolat (Devlet)'in, Horasan'daki amcazadeleri olan Büyük Selçuklular'a muhalefet gayesiyle daha başlangıçta Şökli ile birlikte, Fatımi Mısır Halifesi ile münesabette bulunduklarına ve Süleyman'ın da 1082'de Tarsus’u fethedince oraya kadı ve hatipler bulması için Şam Trablusu'nun Şii hâkimi kadı İbn'Ammar'a mü­ racaat etmekten çekinmediklerini hatırlatalım. Bu sebeplerle Abbasi Halifesi'nin bu tevcihi, Süleyman Şah'ın Türkiye Devleti Sultanı sıfatı ile Şii Fatımiler'i tanımasını önlemek gayesiyle, bir zaruret haline gelmişti. Ancak ilâve edelim ki, Halife'nin Süleyman'a "m e­ lik" değil de bizzat "sultan" ünvanmı tevcih etmesi Süleyman Şah ile Melik-Şah arasındaki ailevi rekabet ve saltanat mücadelesinin devam ettiğini açıkça ortaya koyar. (416) Abbâsi Halifesi'nin Süleyman Şah'a sultan ünvanmı tevcih et­ mesine rağmen, İslâm dünyası'nm tek sultanı ve hattâ cihân hâkimi­ yeti dâvâcısı Melik-Şah’ın Süleyman'a bizzat sultan ünvam tevcih ederek onu kendisine şerik kılan bir rütbeye eriştirmesi imkânsız gibi gözükmektedir. (417) Bu durum ancak daha sonraları Sultan Sancar devrinde, sultanların sayısı birden fazla olduğu ve dereceleri tayin edildiği zaman gerçekleşmiş ve Sultan Sancar, İrak, Anadolu, Gazne Sultanları ve Türkistan Hakanları karşısında kendisine "E n Büyük Sultan" (Sultan ul-azam) ünvanmı tahsis eylediği zaman diğer sultanlar mevcud o!muştur.(418) Ancak derhal belirtelim ki, bu devirde dahi Türkiye Sultanlığı Büyük Selçuklu Sultanlığı'nm tâbii değil, bilâkis müstakil bir devlet idi. Sultan Melik-Şah'm, Süleyman’a sultan ünvanı verdiğini göste­ ren bir belge henüz bulunamamıştır. Kaldı ki bu husus ispatlansa dahi, bu durum, hukuki bakımdan kurulmuş olan bir devletin devletlerarası hukuka göre tanınması anlamına gelir, yoksa bazı tarihçilerin zannettiği gibi, devletin kuruluşunu sağlayan bir durum değil.

156

O ğ u z ÜNAL

yine de Süleyman Şah'ı Bizans'a tâbi bir hükümdar gibi göstermişlerdir ki. Bizans'la imzalanan 1081 andlaşmasıyla Anadolu'daki hâkimiyetini fiilen olduğu gibi. bu hal.Zateiı Süleyman Şah'ın kazandığı kudret ve Selçuk soyundan gelmesi ve dedesinin Oğuz Vabgusu olması. hâkimiyet sahasını genişletmiş ve İmparatorları oyuncak hali­ ne getirmiştir. Bizanslılar'ın eskiden beri malum olan hususi zihniyetleridir ve tarihi hakikati göstermekten ziyade mânâsız bir gururun ifadesidir. kendisini sultan ilân etmesi için yeterliydi ve Türkistan'da başlayan saltanat mücadelesinin Anadolu'da gerçekleşmesi tabii idi. Bizans'taki taht kavgalarından istifade ederek. aynı zamanda Melik-Şah'ın da bir tâbii zannedilmiştir. (422) HORASAN'DAN ANADOLU'YA 157 . Selçuk Devleti'nin bünyesi iyice kavranamadığı ve tarihi olaylar yeterince anlaşılamadığı için de muahhar İslâm kaynaklarındaki şüpheli ve yakıştırma ifadeleri dolayısiyle. (419) Burada Süleyman Şah idaresindeki Türkiye Selçukluları Devleti'nin istiklâli konusunda Bizans tarihçilerinin garip tutumlarına da işaret etmek isteriz. bazan İmparatorları. (421) Buraya kadar yaptığımız bütün izahat ve tetkiklerden sonra. Süleyman Şah. hukuken de Bizans'a tasdik ettirdiği ve bu suretle Sultanlığı'nı ilân ederek müstakil ve kudretli bir 'T ürkiye Devleti"ne sahip olduğu hakikati meydana çıkar. 1078'de üzerine gönderilen Porsuk'un geri çekilmesiyle de Melik-Şah'ı muvaffakiyetsizliğe uğratarak ona karşı istiklâlini koruduğu. (420) Bizans kaynaklarının yanlış ifadeleri sebebiyle Süleyman Şah nasıl Bizans'ın garip bir tâbii sayılmış ise. bazan da taht müddeilerini desteklemek sure­ tiyle Bizans'ın iç sşlerine karışmış ve bu sayede de kudretini artır­ mış. artık Süleyman Şah'ın 1075 yılında İznik'i feth ve payitaht yapıp Türkiye Devleti'ni kurduğu. Bu duruma rağmen Bizans tarihçileri ona verilen haracı (vergiyi) hediye saymışlar ve 1081 andlaşması ile Anadolu resmen ve hukuken Bizans tarafından Türkiye Devleti'ne terkedilmiş olduğu halde. tasdik edilsin veya edil­ mesin.

5. İstanbulda'ki taraflarının da yardımı ile. 1075'de İznik’te yerleştikten sonra Bizans'ın uğradığı buhranlardan ve zayıf İmparator Mihael'e karşı çıkan isyan­ lardan faydalanarak süratle devletini genişletmek ve kuvvetlendirmek imkânlarını buldu. Süleyman Şah'dan askeri yardım vaadi alarak İstanbul'a doğru yürümeğe başladı. SÜLEYMAN ŞAH'IN ANADOLU FÜTUHATI Süleyman Şah. şarkı söylüyor ve İstanbul'da itibar görüyorlardı. Bizans tahtını ele geçirdi. İstanbul'u zapt için en yakın bir hareket üssü olan İznik şehrini ele geçiren Süleyman Şah. İmparator bu tehlikeli durumda hapisten çıkardığı Norman reisi Russel'i Alexios ile birlikte ona karşı gönderdi. 1078'de. Tam bu sırada idi ki. Bitinya havzas>. müttefiki bulunan El-Basan'ı amcazâdesi Süleyman Şah'a gönderdi. Botaniates. Botaniates de isyan ederek İstanbul üzerine harekete geçti ve Alp Arslan'dan kaçıp Bizans'a sığınan Selçuk'un torunu El-Basan (Er-Sagun) Bey ile birleşerek Kütahya'dan İzmit'e doğru ilerledi. buraya gelmiş olan bu Türk askerlerini Rumeli'de Peçenek ve Bulgarlar'a dayanan N. Bu sayede İmparatorluğunu ilân eden N. (423) Bizans'ın Rumeli ordusu 1075'de toptan ayaklandı ve bu ordu­ nun komutanı N. Bryennios'a karşı gönderdi. Böylece Süleyman daha müsait şartlar dolayısiyle müttefiki bulu­ nan İmparator yerine Botaniates ile anlaşmayı tercih etti. (424) 158 Oğ u z ÜNAL . Bryennios.. Birtakım menfaatler karşılığında ve herhalde Bizans'a karşı maksadını da anlattıktan sonra onu ikna et­ ti.daki bütün şehirler kendiliklerinden birer birer teslim olmuşlardır. Bursa ve İzmit başta olmak üzere. Yeni İmparator. kısa bir süre sonra bütün Marmara sahillerine hâkim olmuştur. Edirne'de. ancak geceleri sapa yollardan ha­ reket ediyordu. 1077'de İmparatorluğunu ilân ederek İstanbul üzerine yürüdü. Yeni İmparator ile birlikte giden Türk askerleri Üsküdar'da çadırla­ rını kurarak bir bayram şenliği içinde eğleniyor.. Botaniates. Anadolu'da bulunan askerlerin komu­ tanı N. İznik dolaylarında Sakarya yakınlarındaki Atzula mevkiinde Türkiye Selçuklu kuvvetleri tarafından sarılmak tehlikesi­ ne maruz kalan N. Fakat Türkler'den korktuğu için.

bütün Anadolu'­ nun fiilen olduğu gibi hukuken de hâkimi olduğunu tasdik eden andlaşmayı Bizans'a imzalatarak bu fethi tehir etmişti. Anadolu'da Türk nüfu' yoğunluğunu arttırarak kuvvetlenmesine âmil olduğu gibi. rafızi mezheplerinde bulunan yerli halkları ve Pavlakiler'i de Bizans'a düşman etmiş ve Selçuklular'a yaklaştır­ mıştı. Nitekim 1080 yılında Azerbaycan'dan Anadolu'ya çok büyük bir Türkmen nüfus akını vuku buldu. savaşlar ve isyanlar dolayısiyle perişan olan yerli halklar da Süleyman'ın idaresinde huzura ve sükuna kavuşuyor ve bu sayede Türkiye Sel­ çuklu Devleti sağlam bir temele kavuşmuş bulunuyordu.S. fakat deniz bu emele imkân vermiyordu. Karadeniz.. Bizans'ın kötü idaresi. sanki dün­ yanın her tarafından bu memleket için randevu vermişlerdi. (425) Çağdaş Ermeni tarihçisi Mathieu. diğer bir deyişle Türkmenler'e dayanıyor ve onları yanında topluyordu. "1080 yılı martına doğru Okyanus denizi berisinde (Anadolu'da) bulunan bütün Hıristiyan memleketleri Türkler'in istilâsına uğramış ve hiç bir vilâyet bundan kurtulamamıştı.Türkiye Sultanı Süleyman Şah bu şekilde Bizans'ın iç işlerine karışarak bu sayede hâkimiyetini. (428) Süleyman Şah'ın kurduğu devlet ve kazandığı baş döndürücü muvaffakiyetler. Onun bu mu­ vaffakiyetleri arttıkça Türkistan ve Horasan'dan Anadolu'ya doğru ilerleyen Türkmen muhacereti sür'atlendi ve büyüdü. Marmara ve Akdeniz sahillerine kadar her tarafta genişletti. Her yer Türk askerleri ile dol­ du. İslâm dünyası­ nın eski büyük ideali olan ve Hazret-i Peygamber (S. 1081 yılında. Bizans Ermeniler'i doğudan Orta Anadolu'ya sürerken Balkanlar'dan naklettiği Slav.)'in hadis­ leri ile fethi tebşir edilen İstanbul. gümrük daireleri ve geçiş vergileri ile de. Bizans'ın takibeniği ortodokslaştırma ve Rumlaştırma siyaseti de Ermeniler'i. Süleyman Şah.A. Süleyman Şah. İstanbul Boğazı ve gemiler tamamen kontrol altına alınmıştı. O. Anado­ lu'da yeni bir devlet kurarken Oğuz Türkleri'ne."(426) Türkler. Ulah ve Şamani Türkler de gayrimemnun HORASAN'DAN ANADOLU'YA 159 . Sürayniler'i. Süleyman Şah'ı cezbediyor. her halde hâkimiyetini Anadolu'nun doğusunda ve güneyinde kuvvetlendir­ dikten ve bir donanmaya sahip olduktan sonra teşebbüse geçmeyi düşünüyordu.. 1080 yılında vuku bulan bu nüfus hareketini şöyle anlatır. Bir çok vilâyetler boşaldı ve artık şark milleti (BizanslIlar) mevcud değildi. Malazgirt zaferinden bir kaç yıl sonra. (427) Süleyman Şah'm orduları bu sür'atli fütuhât neticesinde Boğazlar'a kadar ilerlemiş ve Boğaz'm Anadolu (Asya) sahillerine yerleşmiş.

Doğu Anadolu'yu hâkimiyetleri altına almağa çalışıyorlardı. toprakları köylülere dağıtıyor ve devlet mülkiyeti altında herkesin tasarrufuna imkân veren bir Miri toprak sistemi kuruyor­ lardı. Adalardenizi ve Akdeniz arasında bütün beldelere girmiş ve hâkim olmuşlardı. İstan­ bul'u da alabileceklerdi. Türkler. (429) Böylece Süleyman. Boğazlardan Suriye'ye kadar uzunluğu otuz. Fırat kıyılarında. Süleyman Şah. Kilikya'da. Bütün bunların yanı sıra. (430) Onun idaresinde Türkler.(432) Bununla beraber Anadolu'da bazı şehir ve kaleler henüz Bizanslılar'ın elinde kalmıştı. Malatya. Marmara. Türkiye Selçukluları. X I. mühim bir Ermeni nüfusunu Sivas. genişliği on veya on beş gün süren bu memle­ kete ve bütün şehirlerine sahip oldu. (433) BizanslIlar. F ı­ rat bölgesinde yoğunluk kazanarak bir takım prenslikler kurmuşlar ve bu şekilde Türkiye Selçukluları'nm doğu ve güneyde Türk-İslâm ülkeleriyle münasebetlerini kesecek bir durum yaratmışlardı. yüzyılın başlarından beri Doğu Anadolu'yu istilâ ederek. (434) Türkiye Selçukluları’nm doğu hudutlarında bir Ermeni Prensli­ ğinin kurulması ve Melik-Şah'ın desteğini kazanması endişeli bir durum yaratıyor ve Süleyman Şah'ı şark seferine mecbur ediyordu. Türkmenier'in muhacereti ve fetihleri de Ermeni halkının dahafazl^ güneybatı'ya doğru kaymasına ve bu şekilde.olarak yeni T irk idaresini tercih ediyorlardı. Toroslarda. 1082-1083 yıllarında Anadolu'da tek tek nokta­ lar halinde kalmış olan Bizans şehir ve kalelerini fethetmekle meşgul oldu. Karadeniz. oralardaki küçük Ermeni Kırallıklarmı kaldırıp. Bizans'ın çöküşünden ve Türkler'in onlara karşı takip ve seferlerinden faydalanan Ermeniler. Kayseri ve Fırat bölgelerine nakletmişler. (431) B ir başka müellife göre de Süleyman. Maraş ve Urfa taraflarında yoğun­ luk kazanmalarına sebep olmuştur. Zira Süleyman ve halefleri. Anadolu'daki büyük toprak aristokrasisi elinde esir veya toprak­ sız bulunan köylüler de Selçuklular sayesinde toprağa ve hürriyete kavuşuyorlardı. eski Türk göçebe huku­ kuna göre. Gemileri olsa idi. bütün Türkiye (Turgia) şehir ve kalelerini fethedip hâkimiyetini kurduktan sonra Süleyman Şah adını aldı. Şarktan gelen Türkiye Selçukluları o tarafa yayılmağa uğraşırken Bizans idaresinde inhitat 160 Oğ u z ÜNAL . devletin kuruluşundan beri.

bu ileri hamle ile. bu bölge­ yi bir buçuk asırlık bir Bizans işgalinden sonra tekrar İslâm diyarı haline getiriyor ve buradan daha da ileri giderek. Aynzarba ve bütün Kilikya beldelerini hâkimiyeti altına aldı. Anadolu'ya gelmeden önce Kuzey Suriye'de iken Şökli Bey ile birlikte böyle bir teşebbüse giriştikleri gibi İbrahim Yınal ve diğer âsi Selçuklu Beyleri de aynı şekilde Mısır Fatımileri ile münasebet kurarak. Büyük Selçuklular'la da karşılaşma ihtimalini hesaba katarak.içerisinde bulunan Orta ve Batı Anadolu'da tecride uğramaktan kurtulmak. yüzyılda Bizans'ın karşı taarruza geçmesi üzerine işgal olunmuş ve bütün Müslüman halk da ya öldürülmüş ya da zorla Hıristiyan yapılmıştı. aleyhine fetihlerini genişletmeğe karar veriyordu. Abbâsiler yerine Şii Fatımile 'i tanıdığını belirtmek bakımından çok mü­ him bir hadisedir. acele İznik'e döndü ve gereken hazırlıkları yaptı.(436) Bu sebeple Abbâsi Halifesi.(435) Bu sebeplerle Türkiye Sultanı Süleyman Şah. Müslüman gönüllüleri ve gâzileri için birer askeri üs olup. bunlar arasında pek çok miktarda Türk askeri de vardı. Kilikya şehirleri. Ermeni Filaretos. yeni kurulan Türkiye Devleti'nin Şii siyaseti ve nüfuzundan kurtulmasını temin etmiştir. 1082 yılında Kilikya (Çukurova)'ya girerek Tarsus'u fethetti. Masisa. her birini kendi böl­ gesini korumakla görevlendirdi. Süleyman Şah. medeniyetçe üstün olan Islâm dünyası ile bağlan kurmak ve yollan açmak istiyorlardı. İşte Türkiye Sultanı Süleyman Şah. islâmlarm Bizanslılar'a karşı Suguur veya Avâsım (Uc) adı ile anılan en kuvvetli bir hudud teşkilâ­ tına sahip idiler. İslâm kültür ve medeniyetinin kuvvetle yerleştiği ve ilim adamları. (437) HORASAN'DAN ANADOLU'YA 161 . Gerçekten Süleyman Antakya üzerine yürümeden önce Ebu'l-Kasım'ı İznik'te yerine başkumandan olarak bıraktı ve ayrıca Kapadokya'ya. sahil bölgelerine ve bütün Selçuklu Anadolu'suna valiler tayin ederek kendisi seferden dönünceye kadar. siyasi muvaffakiyet­ leri için aynı yolu tutmuşlardı. Tarsus merkez olmak üzere. Süleyman Şah'a Sultan sıfatını tevcih ederek. Bir yıl içerisinde de Adana. Süleyman Şah'ın Tarsus'u fethedince derhal kadı İbn'Ammar'a elçi gönderip kendisinden bu yeni fethedilen şehirler için kadı ve hatip talep etmesi Türkiye Sultanı'nm Melik-Şah ile hasmane münasebetlerini meydana koymak ve Büyük Selçuklular'la bu ailevi ve siyasi rekabet dolayısiyle. Süleyman Şah'ın yeni fethettiği bu bölgede Emeviler ve Abbâsller. edipler. şairler ve mütefekkirler de yetiştirdiği bu bölge X. çok büyük bir uzak görüşlülükle. Nitekim Kutalmışoğullan.

hâkimiyetini genişletmek imkânını buldu ve Maraş'tan sonra Malatya ve Urfa'yı almış ve Antakya'yı da idaresi altına sokmuştu. 120 müezzin tarafından okunan ezan ve tekbir sesleri fethi tebcil etti. gizlice Türkiye Sultanı Süleyman Şah'a haber göndererek onu An­ takya'ya davet edip şehri kendisine teslim etmeyi teklif ettiler. Böylece yıldırım sürati ile yol alan Süleyman Şah. Süleyman Şah. ordusuyla birlikte bznik'ten cebri bir yürüyüşle Antakya'ya doğru harekete geçti. Anne Komnena'ya göre.Bu sırada Bizans ordusunun dağılmış olmasından faydalanan Ermeni Filaretos. ani olarak geceleyin Antakya surları önüne çıktı ve 300 kişi ile Faris kapısından şehre girdi. gündüzleri dinleniyor ve sapa yolları takibediyordu. Süleyman Şah'm ordusu fasılasız ve dalgalar halinde şehre giriyordu. gemilere bindirerek Asi nehri mansabından. sakin ola­ rak evlerine döndü. Daha sonra. Bu sırada Filaretos'un Melik-Şah'a giderek ayrılmasından fırsat bulan ve bu adamın zulmünden bıkan Antakya halkı ve başta şehrin valisi ile Antakya kuvvetlerinin başında bulunan Filaretos'un oğlu Barsam. sdâleti ve şefkati ile bütün Antakya halkının kalbini fethetti. 12 günde Antakya'ya vardı. ilk Cuma namazını burada kıldı. bizzat büyük Selçuklu Sultanı Melik-Şah'a giderek. bütün esirlerin hür olduğunu ilân etti ve askerlerin yerli halkın evlerine girmelerini ve halka dokunmalarını kesinlikle yasak­ ladı. Mısır'a kadar bütün Suriye'nin kilidi durumunda bulunan bu mühim şehri 1085 yılında fethetti.-Hareketini son derece gizli tütan Süleyman. bir fermanla. Sabahleyin Türk askerlerinin haykırışlarıyla uyanan halk evvelâ şaşırdı. geceleyin yürüyüş yapıyor. Emniyet ve gizlilik sebebiyle de Kiiikya sahilinde askerlerini süvari ve piyade. Hazret-i Isa'nın havarilerinin toplanmış oldukları meşhur Kasiyan (cassinus) kilisesini câmiye çeviren Süleyman Şah. Böylece Süleyman Şah. Süleyman Şah'a karşı kendisinden yardım talep etti. Türkiye Sultanı. Bu ehemmiyeti dolasiyle Suriye'den gelen bir çok Müslüman bu muhteşem Cuma namazında bulundu. en küçük bir olayın şiddetle cezalandırılacağını bildirdi. Türkiye Sultanı'nın gel­ diğini ve askerlerin kimseye dokunmadığını anlayan halk. Önceleri Bizanslılar'ın ve daha sonra Ermeni Filaretos'un zulümlerinden şikâyetçi olan Antakya halkı ve bilhassa Ermeni ve 162 Oğ u z ÜNAL . Fakat ilk anda savaşa başlayan kale muhafızları İç Kale'ye sığındılarsa da bir müddet sonra teslim oldular.((439) Bu fırsatı gayet güzel değerlendiren Süleyman Şah.(438) Süleyman Şah'ın Kiiikya fetihleri ile ülkesi­ nin elinden çıktığını ve Hıristiyanların da kendisine karşı olduğunu gören Filaretos.

Yalnız Maraş. Elbistan. Besni kalelerini fethetti.Siiryaniler çok memnun oldu. Haleb'in kuzey varoşlarından başlı­ yordu. son mukavemet merkezi olan Maraş'a gel­ mişti. Bu fetihlerden sonra Türkiye Devleti'nin güney sınırı. İzmir'i fethetti ve İzmir körfezi'nde pek kudretli bir donanma yaptırarak Türkiye'nin ilk deniz kuvvetini kurmuş oldu. daha Bizanslılar'da idi. (441) Bu sıralarda Süleyman Şah'ın 1081'den beri İzmir valisi olan ve Oğuzlar'ın Çavuldur Boyu'ndan gelen Çaka Bey. Süleyman Şah'ın değerli kumandanlarından Buldacı Bey. 1085 yılında Maraş. A r­ tık Anadolu'da Türk birliği kurulmuştu. (442) HORASAN'DAN ANADOLU'YA 163 . Bundan sonra sıra. (440) Süleyman Şah. Uzun müddet istilâ ve huzursuzluk­ lar içinde bulunan Haleb'in Harim ve Duluk kazaları da kendiliğin­ den Süleyman Şah'ın idaresine geçtiler. Göksün. bundan sonra İskenderun ve Ayntab (Antep) şe­ hirleri başta olmak üzere bugünkü Hatay vilâyetlerinin tamamını fethetti.

bu haberi alınca Tutuş'a doğru iler­ ledi. Süleyman Şah'ın. karşılaştı. Amik ovasına akan Afrin çayı üzerinde. Türkiye Sultanı ise. Antakya civarında. Bu durumdan en çok tedirgin olanlar. İki ordu Haleb'in üç mil yakınında. Süleyman Şah. ordusunun başında Haleb'e doğru yürüdü. 5 Haziran 1086 günü. onu Melik Şah'a iUatsizlikle itham ederek tehdide kalkıştı. onun büyük Sel­ çuklular veya tâbileri ile rekabet ve çatışmasını adeta mukadder kılmıştı. Suriye Melik'i Tutuş. Kurzahil mevkiinde Süleyman ile Müslim'in orduları karşılaştılar. Müslim ye­ nildi ve savaş alanında öldü. (444) Bu zaferler ve Hareb'in de muhasarası.5. S Ü L E Y M A N Ş A H 'IN B Ü Y Ü K S E L Ç U K L U L A R L A Ç A T IŞ M A S I v e SO N U Süleyman Şah'ın Marmara sahillerinden Antakya'ya kadar uza­ nan ve Suriye'de genişlemeğe başlayan hâkimiyeti. Türkiye Sultan'ı. Amcazade iki Selçuklu Sultan ve Melik'i arasındaki muharebe çok şiddetli oldu. Müslim. E r­ meni Filaretos'un Antakya hâkimiyeti sırasında Antakya'dan almak­ ta olduğu cizyeyi bu defa Süleyman'dan istedi. iki İslâm ordusunun çarpışmaması için yaptığı sulh teşebbüsleri de netice vermeyince. An­ takya'nın kendi cihâdı sayesinde kâfirlerden alınıp bir İslâm beldesi haline getirildiğini ve bu sebeple kendisinden cizye istenemeyeceğini cevaben Müslim'e bildirdi. Bu netice üzerine ilerleyen Süleyman Şah. Haleb'i kuşattı ve Müslim'in cenazesini de Haleb kapısında defnetti. Türkiye Sultanı ile Büyük Selçuklular'ı kaçınılmaz bir şekilde karşı karşıya getirdi. Ayn Şayiam mevkiinde. Süleyman Şah'ın yanında bulunan Çubuk Türkmenleri diğer bazı Türkmenlerin 164 OĞUZ ÜNAL . Bu şekilde Süleyman ile Müslim arasındaki gerginlik son haddini buldu. yanında "daima mu­ zaffer” Artuk Bey de olduğu halde. Haleb'in Ukayli hâ­ kimi Müslim ile Suriye Selçuklu Melik'i (Melik-Şah'ın kardeşi) Tutuş'tu. Haleb muhasarası ile meşgulken. (443) İlk çatışma Süleyman ile Müslim arasında başladı. Haleb komutanının da tahrik ve entrikaları sonucunda.

(449) Süleyman'ın ölümünden sonra Tutuş. (445) Süleyman Şah'ın intiharını Bizans tarihçisi Prenses Anna Komnena yazmaktadır. (451) HORASAN'DAN ANADOLU’YA 165 . bizzat sultan Melik-Şah'a teslim edebileceğini bildiriyordu. Süleyman Şah bütün gayretleri­ ne rağmen hezimeti önleyemedi ve çok zayıf bir rivâyete göre. Musul'a ve oradan da Haleb'e doğru hareket etmişti. bu acı bozgunu gururuna yediremeyerek intihar etti veya diğer bir rivayete göre de savaş atanında vuruşarak öldü. (447) Süleyman Şah'ın cesedi karşısında Tutuş'un şu sözleri iki Sel­ çuklu ailesi. Tutuş. Haleb Emir'i şehri Tutuş'a veya Süleyman'a değil. Süleyman'ın oğulları Kılıç Arslan ile Kulan Arslan'ı da yanına alarak İsfahan'a götürdü ve ölümüne kadar serbest bırakmayarak Anadolu'da Kutalmışoğullarmın hâkimiyetine fırsat vermedi (450) ve Türkiye Devleti'ni itaati altına almak amacıyla da Bozan Bey kumandasında kuv­ vetli bir orduyu İznik li/ı-rinc gönderdi. Süleyman'ın küçük yaşta bulunan oğulları Kılıç Arslan ile Kulan Arslan ve veziri Haşan bin Tahir'i Antakya'ya. bir yıl önce Müslim'i gömdüğü Haleb kapısında defnetti. yani Türkiye Sultanı'na ait bir memlekete getir­ mişti. Haleb önlerinde karşılaştıkları sırada. Süleyman'ın cesedinin ölüler arasında bulunduğu ve ancak Tutuş'un: "Selçukoğullarının ayakları birbirine benzer" diyerek ölüsünün tanındığı yolundaki kaydı gözönüne getirilirse.Melik-Şah'ın gazabından ürkerek Tutuş'un tarafına geçmeleri üzerine Türkiye Sultanı'nın ordusu bozuldu. Süleyman'ın cenazesini muhteşem bir kefene sararak. Bozan ve Ak-Sungur Beyler olduğu halde. bu şehri Süleyman'ın veziri Haşan bin Tahir'den aldı. (446) Anna Komnena’nın bu rivayetine karşılık Haleb Tarih'i yazarı İbn ul-Adim'in. Haleb üzerinden Antakya'ya gelen Melik-Şah. Bu sebeple de Melik-Şah. sizleri uzaklaştırdık ve öldürdük" dedik­ ten sonra gözyaşlarını sildi. Birinci Teşrin 1086'da yanında kumandanları Porsuk. (448) Süleyman ile Tutuş. onun muharebe sırasında vuruşarak öldüğü rivayeti daha kuvvetli olabilir. haya­ tı devamlı olarak zaferler silsilesi içerisinde geçen Anadolu Fatihi ve Türkiye Sultanı. Arslan Yabgu ve Mlkâil Yabgu aileleri arasındaki mü­ nasebetleri ve rekabeti göstermek bakımından kayda şayandır. "Sizlere zulmettik. Bu sırada.

Anadoluya geçmek fırsatını elde ettiler. (452) Süleyman Şah. Süleyman Şah'ın ölümünden sonra Türkiye Devleti'ni korumuş ve hattâ Boğazlar'a kadar da ilerlemişti. (453) f092'de Melik-Şah'ın ölümü üzerine Büyük Selçuklu Imparatorluğu'nda başlayan saltanat kavgaları sırasında Süleyman Şah'ın oğulları Kılıç Arslan ve Kulan Arslan. derhal ailenin mirası olan İznik tahtını kendilerine teslim etti. MelikŞah. Ebu'l-Kasım. Süleyman Şah'ın Şark seferi sırasında yerine başkumandan olarak bırakmış olduğu Ebu'l-Kasım'ın ölümü üzerine İznik'te hâkimiyet kurmuş olan kardeşi Ebu'l-Gazi. Türkiye Selçuklulan'nı itâatı altına almak için Bozan Bey ku­ mandasında İznik üzerine bir ordu gönderince. Ebu'l-Kasım ve B i­ zans İmparatoru Alexis aralarında bir ittifak yapmışlardı. (454) Süleyman Şah'ın oğulları Iznik'e varınca Türkmenler onları he­ yecanla karşıladılar. Melik-Şah'ın Kılıç Arslan'ı. Fakat Ebu'l-Kasım yolda öldürülmüş. Süleyman'ın iki oğlunun İran'dan kaçarak geldiklerini söylemekle hâdiseyi ay­ dınlatmış bulunmaktadır. Anadolu hükümdarı olarak Anadolu'ya gönderdiği yolundaki rivâyetler de diğerleri gibi hakika­ te aykırı olup. Büyük kardeş Kılıç 166 Oğ u z ÜNAL . Kutalmışoğullan'nın tekrar baş kaldırmalarına ve Anadolu'da istiklâllerine fırsat vermemek maksadiyle. S Ü L E Y M A N Ş A H T A N SO N R A " T Ü R K İY E D E V L E T İ" Büyük Selçuklu Sultanı Melik-Şah. bir müddet sonra da. Başkumandan sıfatiyle. Ebu'l-Kasım'ı İznik'te bırak­ mıştı. İznik muhasarasına son verilmesi için Melik-Şah'a giderken. yerine vekil olarak. Çağdaş Bizans tarihçisi Anna Komnena. onları ölümüne kadar yanından ayırmadı. Melik-Şah'ın ölümü Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nda saltanat mücadelelerine sebep olmuş ve bu sayede de onlann İznik muhasarasiyle birlikte Anadolu'ya müdahaleleri de son bulmuştur. 1092'de Melik-Şah ölmüştür.6. Ebu'lKasım. Antakya üzerine Şark seferine çıkarken. Ve bu şekilde Türkiye Tahtı yedi yıl (1086-1093) sultansız kaldı. yerine kardeşi Ebu'l-Gazi'yi bırakmıştı.

Türkiye Sultanı sıfatı ile. Süleyman Şah'ın oğulları K ılıç Arslan ve Kulan Arslan'm Iznik'e gelişlerini şimdiye kadar mutad olarak kabul edilen 1092 yılı (455) yerine 1093 yılr başlarında vazetmek gerekeceğini sanı­ yoruz. Sultan ünvanı ile 1093 yılı başlarında Türkiye tahtına oturdu ve babası Süleyman Şah'ın ölümünden sonra çözülmeğe yüz tutan birliği yeniden kurmağa girişti. (458) Sultan Kılıç Arslan. Kılıç Arslan’m İznik'te sevinçle (yani mukavemet görmeden) karşılanıp yanındaki savaşçılarının ailelerini de buraya getirip yerleş­ tirdiği kaydına bakılırsa. onun İznik'e gelmeden Anadolu'dan etra­ fına kuvvet toplamak için bir süre oyalandığını kabul etmek gerekir. merkezi otoritenin de zayıflaması sonucunda bir takım Türk beyleri­ nin elinde bölünmüş bir vaziyette bulunuyordu. O. Anadolu Türk tarihinin en buhranlı zama­ nında tahta çıkmıştı. inhisar ediyordu. (457) Böylece Melik-Şah'ın ölüm haberi her halde İsfahan'a normalden daha geç bir sürede ulaşmıştır. ni İznik ve havalisine. fiiliyatta ise bu beylerin hepsi. Sultan Melik-Şah'ın ölümünden sonra göz hapsinde bulunduğu İsfahan'dan kaçarak İznik'e geldiği ve iktidarı Ebu'l-Gazi'den devraldığı malumdur. Kasım 1092 (16 Şevval 485)'de vefat ettiği ve Sultan'ın hanımı Terken Hatun'un. bu hâkimiyet başlangıçta sözde kalmış. Anadolu Türk birliğini yeniden kurmaya çalışırken Büyük Haçlı Seferleri'nin de ilk hedefini teşkil etmiştir. Anadolu'ya gelip tahta çıktığı zaman memleket "A şire tçi" (Tribal) Türk hâkimiyet telâkkisi sebebiyle. Sultan Kılıç Arslan. Süleyman Şah'ın valileri durumunda bulu­ nan ve vaktiyle merkezi otoriteye bağlı bulunan Anadolu beyleri'nin de hükümdarı oldu ise de. Bizans tarihçisi Prenses Anna Komnena’nm. merkezi otoritenin zayıflaması sonucunda "aşiretçi" (Tribal) Türk hâkimiyet telâkkisinin etkisiyle. Böylece Kılıç Arslan ve kardeşi Kulan Arslan'm İznik'e 1093 yılı başlarından önce varmaları pek mümkün değildi.(456) Diğer taraftan MelikŞah'ın 20. Bu sebeple Kılıç Arslan'm hâ­ kimiyeti ilk günlerde Ebu’l-Gazi'nin muhafaza ettiği yerlere. küçük oğlu Mahmud'u babasının tahtına çıkmasını sağlamak ümit Ve arzusuyla kocası Melik-Şah'ın ölümünü bir müddet umumi efkârdan sakladığı da bilinen bir husustur. müstakil bir durum kazanmışlardı. Türkler'in Anadolu'da yerleşme ve vatan kurma devresinde başlayan Haçlı HORASAN'DAN ANADOLU’YA 167 . Kılıç Arslan’m.Arslan. (459) K ılıç Arslan.

BizanslIlar derhal Anadolu'nun sahil böl­ gelerini işgal ettiler ve İzmir'de Çaka'nın beyliğini ortadan kal­ dırdılar. yirmi iki yıldan beri Tür­ kiye Devleti'nin payitaht şehri olan İznik'i kuşattı. (460) Sultan Kılıç Arslan da geri çekilerek. İmparator Mihael'in Papa'ya bir Haçlı Seferi için yaptığı müra­ caat. Anadolu'da zapt edecekleri yerleri Bizans'a bırakacaklardı. Anadolu içlerinde. Kilikya şehir ve ovalarından da Türkler'in çe­ kilmeleri ile Toroslar'a sığınan Ermeniler yavaş yavaş düzlüğe inmeğe başladılar. bir netice vermemişti. Bunun üzerine İznik daha fazla dayana­ mayarak. onun yardı­ mından faydalanacak. 26 Haziran 1097'de Bizanslılar'ın eline geçti. (462) İznik'in düşmesinden ve Birinci Haçlı seferi fırtınasından sonra Sultan Kılıç Arslan ve Anadolu Türkler! kendilerini toplamağa başla­ dılar. Haçtılar'la mücadeleye girişti. Ancak Papa V II. Selçuklular. Bu sırada Malat­ ya muhasarası ile meşgul olan Kılıç Arslan. Yirmi iki yıldan beri Türkiye Devleti'nin payitaht şehri olan İznik'in düşmesi üzerine. Sultan Kılıç Arslan artık Anadolu'nun ortasında bulunan Konya'ya yerleşerek bu şehri kendisine payitaht yaptı. (463) 168 O ğ u z ÜNAL . Peçenekler ve İzmir Beyi Çaka karşısında çok müşkül bir durumda kalınca 1091 yılında Papa Urbain'e müracaat ederek Haçlı yardımı istemişti. Grigoire'in giriştiği tahrikler Avrupa'da bir Haçlı havası yaratmış. Fakat B i­ zans İmparatoru'nun istediği bir askeri yardım yerine bütün Avru­ pa'yı harekete getiren. buna karşılık. o yıllarda Papalık ile Cermen İmparatorluğu arasındaki ihtilâf ve mücadeleler sebebiyle. (461) Büyük Haçlı taarruzu Türkiye Selçuklulan'nı büyük bir sar­ sıntıya ve zaafa uğrattı. kısa bir süre içerisinde. m074'de.Seferleri bu kuruluş faaliyetini tehlikeye sokacak bir ehemmiyet taşır. cehalet ve dini taassup içerisindeki AvrupalIları Türkler'e karşı ha­ zırlamıştı. sür'atle İznik'e yetiştiği halde muhasarayı yaramadı. İslâm şark ve Hıristiyan garp tarihlerinde çok mühim neticeleri olan Büyük Haçlı Seferleri başlamış oldu. büyük bir Türk-İslâm şehri haline geldi. Danişmendli Gümüş-Tekin ile birlikte. Ayrıca Batı Anadolu ve Karadeniz sahilleri de Bizanslılar'ın eline geçti. Böylece Konya. Bu şekilde İstanbul'dan Anadolu'ya (Asya'ya) geçen muazzam Haçlı ordusu. İmparator Alexis de. Haçlılar İstanbul'da İmparator'la bir anlaşma yaparak. Filhakika Türkler Marmara sahillerine kadar ilerledikleri ve BizanslIlar Anadolu'yu tamamiyle kaybettikleri bir zamanda.

Yıllar süren mücadeleler sonunda. Haçlılar'ı Türk-jslâm beldelerinden söküp atmak için Türkler'in uzun yıllar mücadele edip sayısız şehitler vermeleri gerekiyor­ du. Anadolu Türk birliğini yeniden kurmuş ve milletini bu vatanda yaşatmak kudretini göstermiştir.000 kişi o ld u ğu halde. Sultan Kılıç Arslan'ı ve haleflerini. Anadolu beylerini yeniden hâkimiyeti altına al­ maya başlaması ve bu şekilde hâkimiyet alanını genişletmesi de Tür­ kiye Selçukluları ile Büyük Selçukluları yine komşu yapmış ve eski aile rekabet ve mücadelesinin canlanmasında âmil olmuştu. Haçlı seferlerinin kendisi için tehlikeli sonuçlar vermeye başladığını gören Bizans İmparatoru Alexis ile bir anlaşma yaparak garb'da. tıpkı ilk Türkiye Sultanı Süleyman Şah gibi. Antakya Prensliği.(465) Bununla beraber.000 kişiyi b uld uğu nu kaynaklar belirtir. Urfa Kontluğu. Trablus Kontluğu ve Kudüs Kırallığı adlarında Frank (Haçlı) devletleri ku­ ruldu. Kılıç Arslan'ın şarka yayılma siyaseti. (468) ♦Gerçeklen İstanbul'dan A nadolu'ya (Asya'ya) çıkan H açlı ordusu­ n u n toplam mevcudu 600. Bu başarıları sonucunda Türk-İslâm ülkelerinde. Anadolu Türk birliğini yeniden kurmak ve merkezi bir idare tesis etmek maksadiyle. Sarsılan nefse itimadlarmı yeniden kazandılar. Böylece Anadolu Türkleri. Bizans hududunda emniyet ve istikran kuran Kıliç Arslan. İslâm beldelerine çevirmeğe başlamıştı.(464) Kılıç Arslan'ın Haçlılar'a karşı kazandığı sayısız zaferlerle Birinci Haçlı seferinin intikamı alınmış oldu. Malatya’nın fethin­ den sonra. Selçuk'un torunları Arslan Yabgu ve Mikâil Yabgu aileleri arasındaki ailevi rekabet ve mücadelenin yeni bir sefhaya girmesine sebep oluyordu. babası Süleyman Şah gibi. Kudüs'e ulaşmak üzere Suriye'ye doğru ilerleyen bir Haçlı kolu Antakya’yı ele geçirdi (Haziran 1097) ve daha sonra Urfa'yı zaptetti.(467) Ayrıca Sultan Kılıç Arslan'ın. İslâm medeniyeti hududları içerisinde gelişen şar­ kın. Türkiye Devleti'ni ayakta tutmayı başarmış. Haçlı ordularına Anadolu'yu mezar yapan* Sultan Kılıç Arslan. A nad olu'y u boy­ dan boya geçtikten sonra Suriye'ye girebilen Haçlı kuvvetlerinin ancak 30. şarka doğru yayılmaya sevkeden âmil ailevi rekabet ve üstünlük dâvâsından çok. henüz Orta Anadolu'ya nazaran çok daha ileri bir medeniyete sahip olması idi. (466) Sultan Kılıç Arslan Anadolu'yu toparlamağa ve Anadolu Türk birliğini yeniden kurmaya çalışıyordu. HORASAN'DAN ANADOLU’YA 169 . yüzünü şarka. Haçlılar nihayet Temmuz 1099'da Kudüs'e girdiler. bu devirde.

kaçabilenler geri dön­ düler. Urfa Kontluğu'nu ortadan kaldırması üzerine Avrupa'da büyük bir heye­ can dalgası esti ve ilk defa olarak. bütün sahilleri geri aldılar. Mukaddes Roma-Germen İmparatoru III. (470) Sultan Mesud zamanında da büyük bir Haçlı seferinin yapıldığını görüyoruz. Louis V III. duruma hâkim oldu. Haçlı Seferi) hazırlandı. daha büyük bir iddia ve azimle. Fakat. büyük bir siyasi deha­ ya sahip olduğunu tedbirli ve başarılı hareketleri ile ortaya koymuş­ tur. Louis bu felâketi öğrenince. Kılıç Arslan’ın ölümü sırasında Musul valisi bulunan büyük oğlu Şahin-Şah. Mukaddes Roma-Germen (Alman) İmparatoru III. Haçlı seferleri ve Sultan'm ölümü üzerine B i­ zanslIlar. Selçuk ülkesinden geçmenin imkân­ sızlığını anlayarak. 1147 yılında. 1107 yılında. Kon­ rad kumandasındaki muazzam Haçlı ordusu. Sultan Mesud. Türkiye Selçuklu tahtı tekrar sahipsiz kaldı. 1144 yılında. Büyük Selçuklular'ca yakalanıp İsfahan'a gönderilince. Konrad ve Fransa Kıralı St. daha son­ ra insiyatifi eline almağa muvaffak olmuştur. Bir müddet Dânişmendliler'e tâbi gibi görünmüşse de. A l­ man ordusunun büyük bir kısmı imha edildi. K ılıç Arslan'ın oğlu Sultan Mesud. İmparator ve Kıralların başında bulunduğu büyük bir haçlı seferi (2. Türkmenler her taraftan İç Anadolu’ya doğru göçmeğe başladılar. Musul Atabeyi İmâdeddin Zengi'nin. Fakat bu sırada. artık müdafaadan taarruza geçerek. Gemi­ 170 OĞUZ ÜNAL . Onun oğlu ve ikinci l ürkiye Sultanı oian Kılıç Arslan da yine büyük Seiçukluiar’la. kumandasındaki iki kol halinde harekete geç­ tiler. mücadeleye girişti ve Musul'u alarak Büyük Selçuklu İmparatorluğu'na da namzet bir kudrete erişti.İlk Türkiye Sultanı Süleyman Şah. Habur suyu'nda boğula­ rak hayatını kaybetti. Almanlar'ın Konya'yı işgal ettiklerini zanneden Fransa Kıralı St. Büyük Selçuklulur’a karşı hâkimiyet ve rekabet mücadelesinde Ölmüştü. Denizli ve Antalya istikametini takiple yolunu değiştirdi. Bununla birlikte yine Türkler'in hücum ve baskın­ larıyla bu ordu da çok zayiata uğrayarak Antalya'ya vardı. Dânişmendliler ile birleşerek. Haç­ lılar. Fa­ kat bu sırada Melik-Şah’m oğullarından Suitan Muhammed Tapar'ın Emir Çaviı kumandasında gönderdiği büyük bir ordu ile giriştiği çok çetin bir savaş sırasında. (469) Sultan Kılıç Arslan'ın ölümü Türkiye Selçuklulan'nı eskisinden daha büyük ve şiddetli bir buhrana sürükledi. Efes. Eskişehir yakınlarında Sultan Mesud'un ordusu tarafından perişan edildi. bir yandan saltanat mücadeleleri ile meşgul olan.

Artık Anadolu Türkleri'nin buhran devri sona ermiş. Türkler'in bu akıl almaz iyiliklerini gören üç binden fazla Frank Müslüman oldu. İlk defa onun zamanında. Garp kaynaklarında. Bir Hıristiyan kroniğinin de ifade ettiği gibi. onlara para ve ekmek dağıttılar. Nitekim Rumlar'ın hıyanetini ve Türk­ ler'in şefkatini anlatan bir Haçlı müellifi: " E y hiyânetten daha zalim olan merhamet" feryadiyle Türkler'in iyilik. Haçlılar'ı bu perişan halde görünce merhamet ettiler. yerine veliahd tayin ettiği oğlu II. ihtiyatlı ve dahiyane bir siyasetle Türkiye Devleti'ni yok olmaktan kurtardı ve tekrar Anadolu'ya hâkim bir duruma yükseltti. Rumlar. kırk yıla yakın bir saltanat ve mücadele devrinde. Bizans'ın ağır vergilerle ve korkunç zulümlerle ezdiği Rumlar onun idaresine geçmeğe başla­ dılar. Kalanları da Türkler'in ve Rumlar'ın taarruzları karşısında perişan oldular. Türkiye Sultanı'nın ve Türkiye Devleti'nin kudretini çok yükseltti. Kılıç Arslan sultan oldu. paralarını aldılar. Sakarya'dan Fırat boylarına kadar bütün Selçuklu Tüıkiye'sini hâkimiyeti altına aldı. Sultan Mesud zamanın­ da başlayan siyasi. Sultan II. Eskişehir yakınlarında ve Konya önlerinde. Zekâsı ve enerjisi sayesinde Bizans İmparatorluğu'nu ve Haçlı ordularını mağlub ederek. askferi ve medeni hamleler bu kudretli sultan zamanında çok ileri bir safhaya erişti ve Türkiye Selçukluları tari­ hinde yepyeni ve parlak bir devir başladı.ler'e binen zenginleri Suriye'ye gittiler. 1155 yılında ölümü üzerine. Anadolu'nun "T urkia" adiyle kay­ dedilmesi de çok manâlıdır. hastala­ rını tedavi ettMer. Haçlıiar’ı soydular. fakat din değiş­ tirme hususunda hiç bir baskı yapmadıklarını belirtir. Selçuk Türkiyesi'nde ilk imâr ve medeni faaliyetler de onunla başlar. şefkati ve iyi idaresi dolayısiyle.(472) Sultan Mesud. merhamet ve şefkatle Hıristiyanların dinlerini satın aldıklarını. Haçlı ordularını mağlub ve perişan etmesi ve böylece bütün İslâm dünyasına korku salan Haçlı ordularını ortadan kaldırması. (473) Sultan Mesud'un. siyasi birlik ve medeni ilerleme devri açılmıştır. Türk­ ler için Anadolu'yu emniyetli bir vatan haline getirdi. Kılıç Arslan. çok sabırlı. adaleti. Türkler. (471) Sultan Mesud'un. uzun ve kanlı mücadelelerden sonra.-Rumlar'dan satın aldıkları Haçlı paralarını düşkün­ lerine verdiler. Türkiye Devleti'nin bu kadar kuvvetlenmesinden ve Anadolu'nun rakipsiz şekilde hâkimi olmasından endişelenen ve Türkmenler'in yavaş yavaş Batı Anadolu'yu istilâ etmeğe başladığını gören Bizans İnıpa- HORASAN'DAN ANADOLU'YA 171 .

eski Türk hâkimiyet telâkkisinin etkisi altında. Anadolu'yu Türkler tarafından geçici bir süre için işgal edilmiş bir ülke gözüyle görmüşlerdir. büyük bir ordu hazırlayarak. Selçuklu Türkiyesi'ni onbir oğlu arasında "ülüş" usulünde taksim ederek. Bundan sonra BizanslIlar daima müdafaada ve çökün­ tüde. Türkleri. Kılıç Arslan. (476) II. (475) Kumdanlı zaferi. Kılıç Arslan. Türkiye Selçuklulan'nda da devlet hânedan azasının ve özellikle hükümdar oğullarının müşterek hâkimiyeti altında sayılıyordu. 1177 ve 1182 yıllarında. Macar. bizzat Konya üzerine yürüdü. Gök Türkler'de.ratoru Manuel Komnenos. Halbuki Kumdanlı zaferinden sonra B i­ zans'ın Anadolu'yu kurtarma ve geri alma ümidleri tamamen tarihe karışmıştır. Malazgirt'in kendileri için nasıl bir darbe olduğunu henüz yeterince kavrayamamışlar ve bu sebeple daima Anadolu'yu geri alma ümid ve hayaliyle yaşamışlar. (474) Bizans ordusuna karşı harekete geçen Türkiye Sultanı II. yıpratmağa başladı ve böylece iyice yıpranmış olan düşmanı Eğridir gölü kuzeyindeki dar ve sarp bir geçitte. bir eyaletin idaresine gönde­ rirken kendisi de metbu Sultan olarak Konya'da otunjyordu. Kılıç Arslan oğullarının herbirini. devlet idaresinin Selçuklu hânedanı mensupları tarafından idare edilmek suretiyle birleşmesini temin etmek istedi. Bu muazzam orduda Bizans'ın kendi kuvvetleri yanında Frank. Zira bilindiği gibi. uzun ve şerefli bir mücadele hayatından sonra artık ihtiyarlamış ve sefere çıkamaz olmuştu. Türkler de ilerleme ve yükselme halinde olmuşlardır. Sırp ve Peçenek askerleri de bulunuyordu. Melik sıfatiyle. Onun bu durumunu gören oğulları arasında saltanat ihtirasları ve mücadeleleri başladı. Karahanhlar'da ve Büyük Selçuklular'da olduğu gibi. BizanslIlar. meydan muharebesine girmeden çete mu­ harebeleri ile. Batı Anadolu'da Kütahya ve Eskişehir yörelerini kati olarak fethetti ve Türkiye Devleti'ne kattı. Malazgirt'ten sonra Türkiye Tarihi'nde ikinci bir dönüm noktası teşkil eder. (477) II. 1176 yılında. Kılıç Arslan. tamamiyle ezerek Anadolu'dan silip atmak ve Bizans'ı tekrar Anadolu'ya hâkim kılmak karariyle. Myriokefalon (Kumdanlı)'da yakalayarak müthiş bir hezimete uğrattı. Kılıç Arslan da bu sebeplerle.(478) 172 Oğ u z ÜNAL . Bizans ordusunu. İşte Sultan 1 1 . 5000 araba ile çok sayıda hayvan da Bizans ordusunun ağırlıklarını taşıyordu. Bu zafer­ den sonra II.

Selçuklu tarihçisi İbn Bibi'nin bildirdiği gibi. bu hükümdarın kendi şahsi ve akılsıca tedbiri olarak izah etmek yanlıştır. Sultan olan babaları II. 22) HORASAN'DAN ANADOLU'YA 173 . Kılıç Arslan tarafından. hutbe okutuyor.(480) Ancak bu sistem Selçuklu Türkiyesi'ne oldukça zararlı olmuş. Kılıç Arslan. Zira Orta Asya'da memleketi. fakat Konya’da bulunan Sultan'a tâbi bir evaiet (devlet) durumunda bulunmaları dolayısiyle bu me­ likler. bir nevi merkeziyet temin ediyordu. (479) Eski Türk usulünce memleketi evlâdlar arasında taksim keyfiye­ tinin (yani "ülüş" sisteminin) II. Haçlı seferi) Anadolu'ya girdiği zaman. her melik kendi eyaletinde yarı müstakil bir hükümdar mevkiinde idi. 1192 yılında. şehzâdeler arasında erken saltanat mücadelelerine sebep olarak devletin birliğini tehdit etmeğe başlamıştır. (Menakib-ül A rifin 'in Değerlendirilmesi). Nitekim Selâhaddin Eyyubi'nin Kudüs'ü fethi üzerjne Alman İmparatoru Frederik Barbaros kumandasında. K onya 1977. ölümü üzerine veliahü olan küçük oğlâ. fiili bir iktidara sahip değildi. Türkiye Selçukluları Kül­ tür Hayatı. Sultan II. idareye göre büyük bir faydası da olmuştur.* inşa ettikleri binalarda isimlerini yazdırıyor ve hattâ komşu devletlerle tnüstakil olarak savaş ve barış münasebetlerine girişiyor. 11'IO yılınd^^ büyük bir Haçlı ordusu (3. II. Gıyaseddin Keyhüsrev Türkiye Sultanı oldu ise de şehzadeler arasındaki saltanat mücadeleleri daha büyük bir şiddetle devam etti. K ılıç Arslan'a tâbi olmakla beraber. mali ve askeri bütün işleri kendi mer­ kezlerinde kurulan hükümet (divân)'lerine adi bulunuyor. kendi ad­ larına para bastırıyor. Kılıç Arslan'ın. A y dın T A N E R t. asla "sultan” ünvanını alamıyorlardı. aşiret reisleri ve beyler eliyle. (Bk. aşiret reisleri yerine. bilhassa büyük devletlerin teşekkülü sırasında. bir sistem değil de. Nihayet kardeşler arasında en kudretlisi Tokat Melik'i İL * " H u tb e " ve "S ik k e " (para)’nin Türkler arasında egemenlik sembolü o ld u ğ u n u biliyoruz. Yani mem­ leketi. Türkiye Devleti'nin on bir ogiu arasında taksim edilmiş olmasını. "trib al" bir şekilde. Gerçekten bu eyaletlerin idari. sh. bu on bir kardeş. Bilge Y ayınla­ rı. Sultan olmakla beraber. hânedan mensupları eliyle idare etmek. tayin ve azil edilebilen valiler eliyle idare etmek usulüne nisbetle bu usulün ileride gevşekliği ve zararları sabit olmuş ise de.

1196'da. Bütün eski Türk devletlerinde ve bu arada Büyük Selçuklular'da ve Türkiye Selçukiulan'nda da görülen "ülüş" sistemine göre devletin taksimi II. bütün İslâm beldelerini kasıp kavuran Moğol tehlike­ sini uzaklaştırdı. ölümü. Sarayı ve camii iie payitaht Konya'ya adeta damgasını vuran Alâaddin Keykubad. Süleyman Şah'tan itibaren bir daha görülmemişe bununla beraber menşei göçebe olan Anadolu beyliklerinde de.(482) Nitekim bu anlayış Osmanlılar zamanın­ da. diğer kardeşlerini itâati altına aldı. 1237 yılında. Türkiye Devleti için ani ve büyük bir kayıp ol­ muş. taksim edilmesi teamülüne son vermiş olmasıdır. Bu sebeple de O. (485) Fakat Sultan Alâaddin Keykubad’ın genç yaşta (46 yaşında). Süleyman Şah'ın en büyük hizmeti. (484) Moğollar'a karşı müdafaa tedbirleri alırken. Süleyman Şah. Türkiye Devieti'nin birliğini kurması. iktisadi ve medeni bakımlardan en yüksek seviyeye erişti. merkeziyetçi devlet anlayışı tam olarak yerleşmiş ve bu şekilde siyasi parçalanma bir daha görülmemiştir. babası II. (481) II. Bu devirde mem­ leket iktisadi ve medeni bakımdan kalkındı ve Türkiye en ileri bir medeniyet seviyesine erişti.Süleyman Şah. Böylece Keykubad devri. halk arasın­ da "U luğ Keykubad" adiyle anıldı. öte yandan da Moğol İmparatoru Oktay Kaan’a da elçi göndererek sulh yaptı ve büyük bir siyasi dehayla. (483) Nihayet 1220'de Alâaddin Keykubad’ın Türkiye Sultanı olması ile Türkiye tarihinin en parlak devri başlamış oldu. II. eski Türk hâkimiyet telâkkisi­ ne göre devletin hânedana mensup şehzâdeler arasında. siyasi. "aşiretçi" (Tribal) teamüller dolayısiyle. "ülüş" sistemine göre. bir kıs­ mını da bertaraf ederek Keyhlisrev’in elinde bulunan saltanatı ele geçirerek Türkiye Sultanı oldu. "Arus-i saltanat taksim kabul etmez" şeklinde ifade olunmuş­ tur. çok kısa süren saltanatı (8 seneden üç ay eksik) esnasında Türkiye Devleti'ni dahili mücadelelerden kurtarmış ve milli birliğe kavuşturmuş çok kudretli bir padişahtır. devletin şehzâdeler arasında taksimi demek olan "ülüş" sistemi bir süre daha yaşamış ve nihayet Selçuklular’ın varisi olan Osmanlılar zamanındadır ki. Türkiye Devieti'nin talihi yine ters dönmüş. onun varlığı ve 174 OĞUZ ÜNAL . Anadolu'da Türk birliği'nin kumiması ve korunması için büyük gayret harcadı. Kılıç Arslan'ın son yıllarında şehzâdeler arasında taksime uğramış olan. şüphesiz.

Moğol ve Selçuklu ordu­ ları Kösedağ'da karşılaştılar. Nitekim bu durumu isabetle teşhis eden Moğollar. Türkler gittikçe ağırlaşan Moğol baskısına. putpe­ rest Moğol tahakkümünü daima ağır bulmuş ve kurtulma yollarını aramıştır. zorlukla bastırılmışsa da Türkiye Devleti'nin zaafı da ortaya çıkmış bulunuyordu. başındaki korkak hükümdar II.dahiyane siyaseti sayesinde Türi<iye hududiarına saygı gösteren.000 kişilik Selçuklu ordusunu. Baycu Noyan kumandasında 30. 1243 yılında. Bununla beraber Anadolu Türkleri. Selçuklu Türkiyesi'ndeki saltanat mücadeleleri ve ihtiraslı devlet adamlarının entrika ve mücadeleleri. O dışta Moğolları ve içte Selçuklu münevverlerini kazanan siyaseti ile 30 yıl devleti kısmen de olsa ayakta tutabilmiş. 1240 yılında. ciddi bir mukavemete uğramaksızm.000 kişilik bir orduyu Anadolu'ya şevkettiler. kolaylıkla mağlub etti. Ve bu şekilde bütün Türkiye Moğol tehdidi altına düştü.(489) Kösedağ'dan Pervâne'nin ölümü­ HORASAN'DAN ANADOLU'YA 175 .000 kişilik Moğpl ordusu 80. bir Müslüman şeyhinden zi­ yade eski bir Türk şamanı hüviyetiyle ortaya çıkan ve peygamberlik iddiasıyla halkı kerametine inandıran Baba İshak isyanı da Türkiye Devleti için buhran âmili olmuş ve devleti oldukça sarsmıştı. Türkiye Devleti için daimi bir siyasi buhran âmili olurken bu devlet adamlarından vezir Pervâne Muineddin Süleyman. onun ölümünden sonra Türkiye Devleti'ne karşı tecâvüzlere girişmişler ve bu şekilde büyük sultanın yokluğu ile felâketler birbirini takip etme­ ğe başlamıştır. Eski kuvvetli devlet adamları ve kumandan­ larından mahrum olan Türkiye İmparatorluk ordusu. G ittik­ çe büyüyen ve tehlikeli bir hal alan Babai hareketi. (486) Köscdağ mağlubiyeti siyasi inhitatın ve Türkiye Selçukluları'nın inkırazının başlangıcıdır.(488) Bu devrede Moğollar'ın daimi müdahale ve baskıları. Gıyaseddin Keyhüsrev'in Antalya'ya kaçması üzerine dağıldı. milletlerarası ticaret yolları daha 30 yıl devam etmiş ve bu sayede umumi tekâmül pek fazla sarsılmamıştır. Anado­ lu'da gelişen iktisadi ve medeni yükseliş. 30. lıattâ Sultan'ın fetihlerine devamına seyirci i<alan Moğollar. Erzurum'u işgal ve tahrip ederek küçük bir yoklama yap­ tıktan sonra. Moğollar'a karşı mücadeleyi temsil etmiştir. müsbet ve menfi tarafları ile bir "Pervâne Devri" yaratmıştır. müda­ halelerine ve mali tazyiklerine uğramış bulunmakla beraber. Türkiye'­ de yegâne söz sahibi kişi olmuş. Yine bu sıralarda Moğol istilâsı önünden kaçan ve Anadolu'ya dolan bazı Türkmenler'in.(487) 1243 Kösedağ bozgunu ile Türkiye'de Selçuklu idaresi sarsılmış. 124Tde.

ithalât ve ihracâtta esaslı bir değişiklik olmamıştır. Gerçekten bu devirde milletler arası ticaret yolları faaliyetlerine devam etmiş. ve medeni hayat tamamen çökmüştür. (491) 1277-1318 yılları arasında gölge halinde bir Selçuklu hânedanı yaşamış ise de siyasi iktidar fiilen yok olmuş. fakat Pervâne'nin 1277'de Moğollar tarafından idamını müteakip başlayan fiili Moğol istilâ ve idaresi. Anadolu Türkleri'nin Alâaddin Keykubad devrini bir saadet devri olarak hatırlamaları ve bütün felâketlerin menşeini "Baycu y ılı" adiyle Kösedağ mağlubiyetine bağlamaları doğru olmakla beraber. idaresiyle mevcut olduğu gi­ bi. bundan 34 yıl sonra. zulümler ve isyanlar birbirini takip etmiş ve bu tarihin kötü bir hatıra olarak unutulmamasma sebep olmuştur. Bizanslı­ 176 OĞUZ ÜNAL . başda Muineddin Pervane olmak üzere.(490) Sel­ çuklu tarihçileri 1243 Kösedağ bozgununu nasıl milletin kalbinde bir "dağ" ve bütün felâketlerin başı saymışlar ise. Türkiye Devleti ordusiyle. Gerçekten Malazgirt zaferini müteakip Anadolu'ya nasıl sel halinde insan akını olmuş ise. iktisadi ve medeni yükselişte de mühim bir sarsıntı olmamış idi.ne kadar (1243-1277). Moğollar'ın yarattıkları buhranlar. bu husus Osmanlı tahrir defterleriyle tafsilâtlı olarak teyid edilmiş ve bu bölgelerdeki Hıristiyan halkın çok az kaldığı meydana çıkmıştır. bir çok din ve devlet adamlarını öldürtmesi veya vatanlarını terk edip Suriye'ye sığınmaları da o derece acı bir hatıra bırakmıştır. siyasi olduğu kadar iktisadi ve içtimai buhranlara ve medeni çöküşe de sebep olmuş ve Moğol tahakkümü altına giren Türkiye'de Selçuk­ lu idaresi bir gölge halinde 1318 yılına kadar yaşamıştır. Türkmenler buralarda. 1277 yılında. iktisadi. Zira bu tarihten sonradır ki. Abaga Han'ın Selçuklular'dan intikam almak maksadiyle. Moğol istilâsı önünde de aynı şekilde Türkmen kitleleri bu ülkeye kaçıyor ve Moğol katliamından kurtulmaya çalışıyorlardı. Türkiye Devleti hakikaten sahipsiz kalmış. Tarihin en kudretli ve şiddetli istilâlarından birini teşkil eden Moğol istilâsı Orta Asya Türklüğü ve medeniyeti için ağır neticeler ve Anadolu'da da bilhassa 1277'den sonra büyük sarsıntılar meydana getirmesine karşılık bu ülkenin nihai ve kati Türkleşmesinde de mühim bir âmil olmuştur. zirai ve sınai istihsalde. Bu büyük Oğuz (Türkmen) akınlan sayesinde X III ve X IV üncü yüzyıllarda Batı Anadolu. Selçuklu Orta Anadolusu'na nazaran daha kuvvetli ve kesif bir şekilde Türkleşmiştir ki. içtimai. siyasi buhranlara ve Moğollar'ın müdahalele­ rine rağmen. umumi vasıfları ile Türkiye Selçukluları devri 1277 yılına kadar sürmüş.

Anadolu'nun Türkleşmesi ve Türk vatanı haline gelmesi önlene­ memiştir. Türkiye Devleti tam bir iktidar mücadelesine HORASAN'DAN ANADOLU'YA 177 . mütefekkir. Peçenek ve Kuman Türkleri'ne de rastlamışlardı. yüzyılın sonlarına doğru. ancak Uc'larda kurulan Türkmen beylikleri bir dereceye kadar ilim ve kültür sahiplerine sığınak vazi­ fesi görmüştür. Türkmen beylikleri Garp Türklüğü için yepyeni ve parlak bir tarih hazırlıyordu ki. Böylece Anadolu'da Türk nüfusu o kadar yoğunlaşmıştır ki. Kilikya Ermeni Krallığı Selçuklular.lar'ın Balkanlar'dan naklettiği. Doğu Karadeniz bölgesine yay­ lalardan. şair. (495) X III. Canik bölgesine adını veren yerli Hıristiyan Çan kavmi yavaş yavaş kay­ bolmuştur. edip ve mutasavvıflar Türkiye'de yükse­ len Türk-îslâm medeniyetinin gelişmesinde mühim bir rol oynamışlar ise de 1277'den sonra Selçuklu Türkiyesi'nde hüküm süren umumi çöküş bu inkişafı da durdurmuş.(496) Bu şekilde yavaş yavaş istiklâllerini kazanan Türkmen beylikleri. Moğol hâkimiyeti altında çöker ve Anadolu halkı ızdıraplı günler geçirirken. Çökmekte olan Selçuklu saltanatının yıkın­ tıları üzerinde yavaş yavaş Anadolu Türkmen beylikleri kurulmuş ve bu beylikler Anadolu'da siyasi hâkimiyeti kendi aralarında taksim etmişlerdi. Osmanlılar'ın Rum eli’ye geçişleri o tarafa doğru devamlı bir nüfus akınına sebep olmuş ve her halde Balkanlar'da kalan Şamani Türkler'le de karışmış ve kaynaşmışlardır. sanatkâr. bunların temsilcisi nihayet Oğuz Han'ın torunlarından en asili sayılan Kayı boyuna mensup Osmanlılar idi ve yüzyıllarca dünya nizâmının davâcısı ve mihveri olmuştu. (494) Türkiye Selçuklu saltanatı. Türkiye tahtını ele geçirmek için birbirleriyle mücadeleye başladılar. Karamanlılar ve Özellikle Memlukler tarafından eritildikçe Türkmenler de bu bölgeyi iskâna devam ediyorlardı.(492) Moğol istilâsı önünde kaçıp Anadolu'ya sığman Türkistan ve Iranlı pek çok âlim. Moğol zorbalığının gittikçe kuvvetten düştüğü tarihlerde Türkmen beylerinin yer yer direnme­ leri görülmeğe başladı. geçitlerden ve Harşıt vadisinden inen Türkmenler bulun­ makla beraber bu havali daha ziyade Samsun'dan itibaren sahili takip eden Oğuz'ların Çepni boyu tarafından Türkleştirilmiş. (493) Böylece Moğol istilâsı her ne kadar Türkiye Selçukluları hânedanına ve Türkiye Tarihi'nin bu ilk şanlı devrine son vermiş ise de.

sahne oluyordu. büyüklüğü ve tarihi rolü dolay isiyle Türkiye tahtının varisi gözüküyorlardı. K olonizatör Türk Dervişleri. Vakıflar Dergisi. Buna karşılık BizanslIlar ve Hıristiyanlar karşısında cihâd yapan Batı Anadolu beylikleri TürkIslâm mefkuresinin temsilcileri durumunda yükseliyor. muta­ savvıflar. Diğer Türkmen beylikleri Moğollar ve komşuları ile mücadele ederken. bu mukaddes davâya bağlayarak kendi etraflarında topluyorlardı. Fakat diğer Türkmen beylikleri ile çevrili olan Karamanlı beyliği. şeyhler. Ömer Lütfi B A R K A N . Osmanlılar süratle Marmara sahil­ lerine doğru ilerliyor ve Batı Anadolu'da Bizans hâkimiyetini tasfiye ediyordu. Osmanlılar'm Bizans'a karşı süratle ilerlemesi ve zaferler kazanması. Bu sebepledir ki. Müslümanları da. Türkmen babaları ve mutasavvıf dervişler onlann etrafınaa toplanı­ yor ve kâfirlere karşı cihâdı kuvvetlendiriyorlardı. dünya ve ahiretlerini kazanmak maksadiyle Osmanlılar'a koşuyorlardı. coğrafi sahası. Böylelikle bu Türkmen Beylikleri.* Böylelikle Türkistan'da başlayan. zamanla diğer Türkmen beylikleri aleyhine genişlemek ve cihâd bayraktarlığı sıfatını taşımak imkânlarını kaybetti. (497) İlhanlılar'm çöküşünden sonra Anadolu'da mevcud Türkmen beylikleri arasında Karamanlılar. Moğol istilâsı ile yerlerinden atılan Türkler. Marmara sahillerinde fütuhat yapan ve süratle Balkanlar'a ayak basarak İslâmın ezeli düşmanı Bizans aleyhine geniş­ leyen OsmanlI beyliği. 178 OĞUZ ÜNAL . bütün İslâm dünyasından ve Anadolu'dan gelen gaziler. Türkmen beylikleri arasındaki mücadeleler kıyasıya devam ederken. zaferler kazandıkça gazâ ve cihâd mefkuresi­ nin bayraktarlığını eline alıyor ve Anadolu Türkler! arasında cazibe merkezi haline geliyordu. Osman Gazi. Dursun Fakih gibi din adamları ile işe başlıyor. Bursa henüz fethedilmeden önce civan evliyaların ve Türkmen ba­ balarının zâviye ve türbeleri ile dolarak. Anadolu'nun fethi ve Türkleşmesini tamamlıyorlardı. daha ilk günlerde Şeyh Edebali. Türkmen babalan artık Osmanlı b e liğ i ile cihâd ve gazâ yolunda birleşiyor ve bu gazi uc beyliği sür'atle yükseliyordu. Uçlarda Rumlar'a ve Ermeniler'e karşı cihâd ve gazâ hareketi de devam ediyordu. askeri işgalden önce mânevi fetih hazırlanmış ve Osmanlı ilerleyişi her yerde bu metoda göre gerçekleşiyordu. Anadolu'da gazâ ve cihâd mefkuresini canlandırıyor. Selçuklular ve Danişmendliler ile Anadolu'da gelişen gazâ ve cihâd mefkuresi *Bk. şeyhler. n .

Türkiye Selçukluları zamanından başlayan tekâmülünü tamamlayarak. bu mefkureleri ile yalnız Selçuklular'ın vârisi olmamışlar. (499) HORASAN'DAN ANADOLU'YA 173 . (498) OsmanlIlar. aynı zamanda üç kıta üzerinde ve Akdeniz havzasmda hak ve adâlete dayanan yeni bir dünya nizâmı J a kurarak Türk ve İslâm tarih­ lerinin en ileri bir siyasi teşkilâtını da yaratmışlardı. mülk ü millet" gibi dört unsura dayanan yüksek mefkureleri ve devlet anlayışları ile kudret kazanmış ve Türkiye Selçuklu lan'ndan aldıkları mirası bu suretle en yüksek seviyeye eriştirniişlerdir. daha kudretli bir mefkure ve teşkilâta sahip bulun­ muşlar. OsmanlI­ lar. bu büyük in­ kılâp sayesinde devlet ve nizâm daima korunmuştur. Nizâm-ı âlem uğrunda evlâd ve kardeşler bile feda edilmiş.Bursa'da temerküz etmiş. diğer Anadolu Türkmen beyliklerine nazaran. "A şire tçi" (tfibal) eski Türk hâkimiyet telâkkisi de. bu şekilde eski Türk devletlerin­ de zaaf unsuru olan eksiklikler tamamiyle yok olmuş. Türkiye Selçukluları eliyle Osmanlılar'a devredilmiş ve büyük Gazi Süleyman Şah'ın kurduğu Deylet-i Ebed-Müddet (Türkiye Devleti) günümüze kadar yaşamıştır. Malazgirt'te yükselttiği sancak. "D in ü devlet. çok daha üstün vasıfları ve elverişli şartları sayesinde Türkiye tahtının vârisi olurken. ilk defa olarak "merkeziyetçi" bir mahiyet almış. Osmanlılar en imanlı ve ateşli bir uc gazi­ leri beyliği olmuş ve dayanılmaz bir kudret halinde yükselmişler­ dir. Böylece büyük Gazi Alp Arslan'ın milli ve İslâmi mefkurelerle.

.

nun kuruluşundan sonra, muntazam ordular iie "Rum beldeleri” ne (Anadolu'ya) yürüyen Türkler, 1040'dan 1071 senesine kadar, kendilerine mukavemet eden ve Bizans ordularına dayanak vazifesi gören, büyük yürüyüş ve ulaşım yollan üzerinde yer alan Erzurum, Erzincan, Bayburt, Niksar, Sivas, Kayseri, Amorlon, Konya başta olmak üzere bir çok şehir ve kaleleri tahrip etmişler ve 1071'de Malazgirt zaferinden sonra, Bizans mukavemetinin ciddi bir şekilde kırılması üzerine, bir kaç sene içerisinde Boğazlar'a ve Ege denizi sa­ hillerine kadar iieriemeğe muvaffak olmuşlardı. Cu ilerleyişten sonra Türkmenler (Oğuzlar) ve onlarla beraber gelen diğer Türk ulus­ larına mensup boylar ve oymaklar, yer yer Anadolu'ya dağılmışlar ve yerleşmeğe başlamışlardı. (500) Bu hadise çok mühim neticeler meydana getirmiştir. Bir kere Büyük Selçuklu Sultanları Alp Arslan ve oğlu Melik Şah ile değerli vezir Nizam ül-Müik, Türkistan'da sıkışıp kaian veya Horasan ile Irak-ı Acem'e yayılıp dağılmış olan ve buralarda ikide birde bir Seiçuk'lu şehzadesinin etrafına toplanarak İç isyanlaıa sebep olan ve Islâm ülkelerinde karışıklıklar çıkaran Türkmen boy ve oymakla­ rına, yay'ıak vc kışlak olarak, yeni fethedilen Anadolu ülkesini gös­ termişler ve bu ülkeyi iktâ ederek, yurt olmak üzere vermişlerdi. Bu yüzden Anadolu'ya zaten vuku bulan Türk göçleıi çok kesif biı mahiyet almıştır. (501) Bu Türk muhaceretini çağdaş Bizans ve "Ermeni tarihçileri çok canlı ve tafsilâtlı biı şekilde nakletmişlerdir; "Türkler sanki dünyanın her tarafından bu memleket için randevu vermişlerdi... Türkler'in kudreti doUyısiyle Rumlar şarktaki bütün şehir ve kaleleri bırakıp gidiyor; bu bölgeleri Tijrkler'e terkediyor; onlann buralarda yerleşmelerine imkân veriyor; hudutlaida kom­ şumuz olan Türkler her tarafı istilâ ediyorlar"dı. (502)' "1080 yılı Martına doğru Okyanus denizi berisinde (Anadolu'da) bulunan bütün Hıristiyan memleketleri Türkler'in istilâsına uğramış ve hiç bir vilâyet bundan kurtulamamıştı... Bir çok vilâyetler boşaldı ve artık Şark milleti (Bizanslılar) mevcut değildi". Türkler'in önünden kaçan "halk kitleler halinde birbirlerinin üzerine atılıyor; binlerce insan birbiıinin yolunu tıkıyor, çekirgeler gibi yeryüzünü kaplıyor ve her taraf insan dalgalan ile doluyordu".(503) "Böylece 1080 yılı Haziranında, denize kadar bütün beldeler Türkler'le doldu... Rumlar'ın devleti çöküntü halinde idi. Zira Türkler denizin berisinde kalan bütün memleketleri (Marmara ve Adalar denizi sâhillerinin şar­ kında Anadolu'yu) işgal etmişlerdi" (504) Yine çağdaş bir Bizans

182

OĞUZ ÜNAL

kaynağı: "Türkler Karadeniz, Marmara, Adalar (Ege) denizi ve Suriye denizi (Akdeniz) arasındaki bütün memleketlere hâkim ol­ dular" derken diğer kaynakları teyid eder. (505) Malazgird zaferini müteakiben vuku bulan Türk istilâ ve fütuhâtmı anlatan başka bir Bizans vekayi-nâmesi Türkler'in Anadolu'ya eskisinden farklı olarak, bir yağrnacı değil, artık işga! ettikleri böl­ gelerin hakiki sahibi sıfatiyle girdiklerini beyan ederken, durumu dalıa isabetli bir görüş ve kavrayış ile tayin etmiştir. (506) Türk istilâ ve fütuhâtmın önünden kaçan Rumlat'dan başka B i­ zans İmparatorları tarafından Anadolu'dan Balkanlar'a nakledilen Rumlar'a veya Rumlaşmış halklara dair haberler de çok dikkate şayandır. Gerçekten bir Süryani tarihçisine göre: "Türkler'e yenilen Rumlar bir daha onlara karşı duramadılar. İmparator Mihael'i korku almıştı. Korkak ve kadınlaşmış müşavirlerinin sözlerine bakarak bir daha sarayını bırakıp Türkler'e karşı çıkmadı. Hıristiyanlara acıya­ rak adamlar gönderdi ve Pont (Danişmend ili)'da kalmış olan halkın bakiyelerini, eşyaları ile birlikte, atlara ve arabalara yükletti; denizin ötesine (yani Anadolu'dan Balkanlar'a) nakletti. Böylece ahalisiz kalan bu bölgelere Türkler'in yerleşmesine yardım etti. Bu sebeple de İmparator herkesin tenkidine uğradı". (507) Bu hadise ve kayıt Anadolu'nun Türkleşmesi tarihinde hususi bir ehemmiyet taşır. (508) Büyük Türk muhacereti ve Anadolu'nun Türkleşmesi hakkında mevcut sayısız kaynaklar arasından yukarıda verdiğimiz vesikalar tarihin bu mühim meselesini, ana batlarıyla, aydınalatacak bir kıymet taşır. Bu ana vesikalar Malazgird zaferini müteakip Anado­ lu'nun nasıl sür'atle Türkleştiğini göstermeğe kâfidir. Böylece,Türk tarihinde Hun, Gök Türk, Selçuklu ve Osmanii gibi tarihin azametli mnparatorlukiarını kuraıi kudretli ve büyük Oğuz kavrni, Sırderya havzasından, Aral ve Hazaı denizi sahillerinden garba doğru göçerek, binlerce kilometre uzakta bulunan Anadolu'ya gelmiş ve burasını takriben elli yıllık bir mücadele ve cihâd devresi sonunda kendisine vatan yapmıştır. Anadolu, tarihinde, bir çok kavim, din ve kültür­ lere sahne olduğu veya bunların kıtalar arasrîhtikalinde köprü vazi­ fesi gördüğü haldsi-hiç biı .zamaıij, Türk i.ştilâ ve fiJtuhâtı devrinde olduğu gibi, etnik, dini ve kültürel bakımlardan bu derece külli ve sür'atii bir inkiiâba uğramamıştı. Araplar, Emeviler ve Türk ordusu

HORASAN'DAN ANADOLU’YA

183

ile birlikte Abbâsiler zamanında, iki asır kadar Anadolu'yu fethet­ mek ve İslâm'ın ezeli rakibi olan Bizans İmparatorluğu'nu çökert­ mek için giriştikleri fasılasız ciliâd ve gazâiara rağmen, bu büyük vazifeyi başaramamışlardı. Selçuklular'ın kısa bir zaman içerisinde bu ülkeyi feth ve kendilerine vatan yapmalarında, kudretli ordulara ve eşsiz bir stratejik dehaya sahip olmaları yanında, bir milletin top­ tan muhacereti birinci derecede rol oynar. (309) Bu sebeple Türkiye tarihini yeni bir ruh ve metodla ele alıp onu dünya tarihi içerisinde enteresan bir mukayese zeminine oturtmak is­ terken, üzerinde durulması lâzım gelen en mühim konulardan birisi şüphesiz, ''tarihin demografik âmilleri'tdir. (510) Gerçekten Türkiye tarihinin başlangıcını, Türkiye Selçukluları, OsmanlIlar, vs. gibi muhtelif devir ve hususiyetlerini, Türkiye Devleti'nin bu muhtelif devirlerdeki askeri, idari ve hukuki teşkilâtını; içtimai, iktisadi ve kültürel yapısını tetkik ve izah etmek İsterken, bu muhtelif devir ve medeniyetlere has nüfus imkân ve zaruretlerini, memleket nüfusunun kütlesi, kesafet ve dinamizmi, coğrafya üzerin­ deki yayılış ve konuş şekli, yer değiştirme imkân ve sür'ati, artış nisbeti, yaşlara, cinsiyete, meşguliyet nevilerine, çeşitli boy ve oyrhaklarm yerleşme tarzına göre terekküp tarzı vs... gibi "demogra­ fik âmiller"i hesaba katmak ilmi bir zarurettir. Bu güne kadar tarihçilerin bu meseleye ciddiyeile eğilmemiş ve "demoğıafik âmiller"i hesaba katmamış olmaları,* Türkiye tarihi'nin bir çok yönlerinin ilmi bir izahtan mahrum kalmasına dolayısiyle 'Türkiye Devleti'nin Kuruluşu" vt "Anadolu'da Yeni Türk Vatanı'nin Teşek­ külü" meselelerinin lâyıkiyle anlaşıiamamasına sebep olmuştur.(511) Nitekim, Seiçuklu-Bizans hudutlarındaki uc gazileri diyarında teşek­ kül eden "Türkiye Devleti"nin kısa bir müddet içerisinde, başdöndürücü bir hızla büyüyerek, tarihin akışını asırlarca değiştirecek kudrette bir imparatorluk haline gelmesi ve yeni bir din ve kültürün taşıyıcısı olarak, eski Bizans İmpaıatorluğu'nun enkazı üzerinde kurulan bu yeni devletin bir Türk-İslâm devleti hüviyetiyle tarih sahnesine çıkabilmesi hadisesi tarihçiler arasında henüz tam anlamıy­

*Burada Prof, M. Fuad K Ö P R Ü L Ü , Prof. Öm eı Lütfı B A R K A N , ve Prof Osman TUJRAN'ı, b u konudaki ilk ve değerli çalışm alarından dolayı, ayrı tu ttu ğ u m u zu derhal belirtelim.

184

Oğ u z ÜNAL

la izah edilememiş bir meseie halinde münakaşa edilip durmaktadır.(512) Eski Osmanli tarihçilerinin ve Özellikle Hoca Sadeddin Efendi'den sonrakilerin, Türkiye Devleti'nin kuruluşu hakkmdaki yanlış tutumları malumdur. Onların bütün gayretleri ve dikkatleri yalnız bir nokta üzerinde toplanmıştır: Münhasıran Osmanlılar'a ait kaynaklar bularak, Türkiye Devleti'nin kuruluşu meselesini münhasıran bu kaynaklar vasıtasiyle halletmeğe çalışmak! Bu bü­ yük problemi bu kadar dar bir çerçeve içerisinde anlamağa kalkı­ şınca, yani Türkiye Selçukluları tarihini görmezlikten gelerek, sadece X IV . asır Ösmanlı tarihine ait kaynaklar bularak meseleyi onlar vasıtasiyle halle çalışmağa teşebbüs edince, şimdiye kadar olduğu gibi, bir çıkmaza girmek, evvelden mukadderdir. (513) OsmanlI tarihçilerinin, Türkiye Devleti'nin Kuruluşu'nu, X III. asır­ da Anadolu'nun kuzey batısmda Selçuklu-Bizans sınırları üzerindeki dört yüz çadırlık bir aşirete isnad ederek, bu hadisenin izahı için Türkiye Selçukluları tarihinin ve X I. ve X IV . asırlar Türkiye tari­ hindeki siyasi ve içtimai-şartların hiç düşünülmemesi, tarihi bakım­ dan affedilmez bir hatadır. (514) Bu meselenin bu nevi biı anlayış yoliyle tatmin edici bir izah şekline ulaşamayacağını takdir eden bir kısım Batılı tarihçiler de, Türkler hakkmdaki, iyice araştırılmadan teşekkül etmiş menfi kana­ atleri sebebiyle ve bu büyük tarihi meseleyi daha geniş kadrolar içinde düşünmeğe belki de gönülleri razı olmadığından dolayı, içinden çıkılmaz faraziyelerle tarihi hakikati zorlamağa girişmiş­ lerdir. Onlara göre, fütuhatın çekirdeğini teşkil eden gâziler'in Islâm dinini yayma uğrundaki mücadeleleri Bizans Anadolu'sunda meyvelerini verdi. Bu sayede BizanslI Rumlar sadece isim ve din değiştirerek tarih sahnesine yeni bir ırk ve millet halinde ve üzerle­ rine yeni vazifeler almış olarak çıktılar. Ve İslâmi bir leıık ve cilâ altında eski Bizans İmparatorluğu'nu ihya ve devam ettirdiler. He­ nüz göçebe hayalının itiyatlarını muhafaza eden ve üstün bir mede­ niyet kurma kabiliyetinden yoksun bulunan bir avuç Türk'ün bu tarihi oluş içersindeki rolü, olsa olsa bir din yayıcılığından, bir misyonerlik faaliyetinden ibarettir. Böyiece Türkiye Devleti, Rum vezir ve idareciler taraiftıdan Türk Hanedanlarının etrafında, eski Bizans'ta görülen teşkilâta göre kurulmuş oldu. Bu yeni devleti kurmuş olan bir avuç Türk'ün yeni devletin hamuru içindeki rolle­ ri ve hisseleri de ehemmiyetsizdir. Türkler, yalnız yeni bir impara­ torluk kurmak için kendilerine lüzumlu devlet adamlarını değil,

HORASAN'DAN ANADOLU'YA

185

önüne geçilmez bir kuvvet halinde kalkınarak memleketleri ve kültürleri alaşağı ettiğini görünce. Türk-İsiâm Sancağını Tuna boylarından Viyana önlerine kadar götürmüş olan bu muhteşem hamlenin kuvveti hakikaten mucizeli bir hal alıyor ve ilmi ve tarihi izahını bir türlü bulamıyor. (515) A çıkça görülüyor ki. Osmanoğulları idaresindeki. bir taraftan "Anadolu'nun Türkleşmesi" ve "Tür­ kiye Devleti'nin Kuruluşu". diğer taraftan bu tarihi oluşumun lâyjkiyle anlaşılabilmesi. bütün bir feo­ dal Batı âlemini mağlub eden Türk-İslâm kültür ve medeniyetiniii manâsı. bütün bu farazi­ ye ve görüşler bizi tatmin edici bir ruh ve metodla işlenmiş değiller­ dir. Bu suretle bomboş bir Anadolu'da sürülerine ot­ lak bulmak için başıboş dolaşan bir göçebe topluluğu günün birinde heybetli Bizans surları önündegösteren hayali bir tablo ile başlattık­ ları tarih sahnesinde. ilmi olmak ve böylesine büyük bir tarihi oluşu izah etmek iddiasında bulunmalarına rağmen. bir türlü izahı bulunamayan bir tarihi oluş karşısında bulunduklarını hissediyorlar. Bu sebeplerle. (516) O halde bu çıkmazdan kurtulmak ve Türkiye Devleti'nin kurulu­ şunu ve Türkiye îarihi'nin karanlıkta kalmış bir çok yönlerini tarihi gerçekliğe uygun ve ilmi bir şekilde izaîı edebiîmek için. Türkiye tarihini ve özellikle kuruluş devirlerini incelerken. Anadolu’da teşekkül eden Türkiye Devleti ile bütün Türk-İslâm dünyası arasındaki müna­ sebetleri ve bu âlemin muazzam insan kaynaklarını hesaba katmıyor ve 400 çadırlık bir aşireti koskoca bir Bizans medeniyeti ile karşı karşıya bırakıyor. "damogıafik ârniller"i.imparatorluk harplerinde kan dökecek askerleri dahi yerli unsurlar (Rumiar) arasından tedarik etmişlerdir. bir ıiıüddet sonra Anadolu yaylalarındaki boşluğun. "O ruç B e y ". İlk OsmanlI tarihçileri olan "A şık Paşazade". Bu suretle İslâmi bir renk ve cilâ altında devam ettiği farzedilen bu yeni devletin tarihi tekâmülündeki sır. vs. yani nüfus meselelerini tarihi tetkikler esnasında hem sebep ve hem de neîice olarak tetkik etmek kaçınılmaz bir zarurettir. Bütün bu görüş ve faraziyeler. gibi kroniklerden sonraki devirlerin ve özellikle Hoca Sadreddin Efendi'den sonraki Osmanlı tarihçilerinin izah tarzları gibi Batılı tarihçilerin de bu konudaki görüşleri bu meseleyi izah etmekten çok uzaktırlar. Türkiye tarihinin muhtelif devirlerindeki 1S6 OĞUZ ÜNAL .

kalabalık nüfus küt­ lelerinin yer değiştirmelerine. tarihte tetkik konusu yapılabilecek kadar az-çok büyük bir ehemmiyet arzeden her hâdisenin demografik sahada dai­ ma bir aksi ve neticesi bulunmaktadır.. çok defa kendi ehemmiyetleriyle mütenasip olarak. Bilhassa. Türk-İslâm kültür ve medeniyetinin yayılış tarzı ve sahası. teşkilât ve müesseselerin mahiyetleri ve zaman içerisindeki gelişmeleri. Türk H u k u k ve İktisat T anhi Mecmuası.* çeşitli içtimai smifiar arasındaki münasebetler. demografik amiller nazara alınmadıkça izahsız kalmaya mahkumdurlar. İstanbul 1 9 3 i. diğer bir deyişle "demografik âmiller” tarihin diğer âmilleri yanında. isyaniar. iktisadi gelişmeler. Bizans'ın iıiç bir ciddi tesiri bu lunm adığı m uhakkaktır. siyasi ve içtimai büyük gelişmelerin bilhassa demografik gelişmelerle iktisadi konjonktür arasındaki münasebetlere bağlı olduğunu isbat etmektedir. demografik yapı tarafından sıkı bir şekilde "tayin ve icap" edilmektedir. Bu k onuda geniş bilgi için şu eşsiz esere b k .. bir harita üzerine dökülüp değerlen­ dirilebilecek olan bir takım nüfus hareketlerine sebep olmaktadır ve aynı şekilde bu nüfus hareketlerinin de bir neticesi olarak meydana gelmektedirler. Diğer taraftan.: M. Türkiyat Enstitüsü Yay. Fuad K Ö P R Ü L Ü .hâdiselerin karmaşık bir şekii alması ve fütuhatın devamlı neticeler elde edebilecek şekilde hep aynı istikamette genişleyip gitmesi.Ve bu sebeple nüfus meseleleri. vs. teknik terâkkiler. Türkiye Devleti'nin teşekkülü devrinde »Türkiye Üevieti'nin teşkilât ve muesseı>elerinin ınenşeinin OrtaZam an Türk-îslâm dünyasından geldiğini ve bu teşk ilât ve iniiesseselerin tekâm ül seyrinde.. 165-313. kısacası rakamla ölçülebilen. En yeni iktisadi ve iç­ timai urih araştırmaları bize iktisadi tesirlerin bile insan unsuruna ve demografik durumun arkasından ve onun neticesi olarak tarihi hâdiseleri harekete geçirdiğini.. I (1931). tarih boyunca da. devletlerin teşekkülü veya parçalanması nevinden siyasi veya askeri büyük hâdiseler. f)u gün olduğu gibi. sh. c. Bizans'ın feodal zirai rejimi yerine Türk-İslâm dirlik sisteminin vT^ra^i 'rejimînm yerleşmesi. Nitekim. iktisadi ve içtimai yapı. ''Bizans Müesseseîerinın Osmanlı Müesseselerine Te­ siri H akkında Bâzı M ülâhazalar". HORASAN'DAN ANADOLU'YA 187 . nüfusun konuş tarzında bir değişikli­ ğe. Hülâsa. tarihin yapıcı kuvvetleri olarak hâdiselerin "niçin"lerini izah hususunda büyük bir ehemmiyet arzetmektedir.

herhangi bir kimse Anadolu'nun . başlangıçta. destan­ ların yanında. Bizans Anadolu'sun­ da yeni bir şekilde yer vc yuıt tutmalarında. ruhi davranışları ve antropolojik vasıfları hâkimdir. X I. asırdan başlayarak X IV .onun hayatına mutlak surette ve birinci derecede iştirak etfniş olan Oğuziar'ın (Türkmenler’in) coğrafi yayılışında. 1071 yılındaki Malazgird zaferini takip eden 8-10 yıl içinde Türkmen'ler tarafından baştan başa açıl­ mıştı. Anadolu veya İstanbul'da değil.~ asırlar arasm^a—lik k is tan. Fethi müte­ akip ülkenin her tarafı Oğuz (Türkmen) kümeleri ile doldu. Oğuz Türkçesi. bir çok tarihçilerin ve dilcilerin sandığı gibi. imparatorluğun hudut­ ları içerisinde yeniden meydana gelen iktisadi sahalarda ve iş haya­ tında ihtisaslaşmalarında. Anadolu'da toplanmıştı. Kâşgarlı Mahmud'un Oğuzlar'a dair söylediklerini bu bölgedeki Türkler'in dil ve davranış­ larında. açıkça kaydetmişlerdi. ka­ sabalar ve köylerde toplanmalarında büyük ve manâlı değişikliklerin vukua gelmiş bulunması zaruridir. Oğuziar'ın Anadolu'ya getirdikleri harsları ve bu arada her türlü gelenekleri bütün hususiyetleri ile zamanımıza kadar kuvvetle yaşayıp gelmiştir. Türkler ile meskun herhangi bir bölgesinde. Sır Derya boylarında bulunan Dede Korkut'un mânevi şahsiyeti bile. tek bİr kumanda altında ve muntazam bir plân dahilinde de yapılmamıştı. Hattâ 188 Oğ u z ÜNAL . Je tih te n sonra Anadolu ile Türkistan arasında bir göç kanalı meydana gelnTİşti. "VE~XI1I. Mezarı. Halbuki bu Türkmen fetihleri. gelenek ve göreneklerinde açıkça müşaiıade edebilir. Anadolu'ya gelirken maddi ve manevi harslarını da beraberlerinde getirdiler. toprağa yerleşmelerinde veya şehirler. Anadolu'ya geldi. eski yurtlarından göç ederek. bu hususu çağdaş Bizans ve Ermeni tarihçileri ile Süryani kaynak­ ları da. Sonuç olarak Anadolu'nun pek büyük bir kısmı X I. Türkistan'da iken bugünkü hususiyetle­ rini taşıyor ve orada da Türk lehçelerinin en incesi ve en zarifi olarak vasıflanıyordu. asra kadar devam eden kesif göçler ile her bakımdan bir Oğuz (Türkmen) vatanı vasfım aldı ki. Günümüzdeki Anadolu Türkleri'nde ataları olan Oğuziar'ın harsları. biraz yukarıda belirttiğimiz gibi. Bunlar Türkistan ve Horasan'da yaşayan soydaşları tarafından daima besle­ niyor ve yeni gelenler ile sayıları daima artıyordu. eski Oğuz ülkesi olan. (517) Gerçekten Bizans Anadolu'su.(518) Oğuzlar.(5T9) Bugün. Herasarr^e Azerbaycan'dan Anadolu'ya birbiri arkasından kalabalık Türkmen kütleleri gelmişti. daha Anadolu'ya gelmeden önce. Böylece Oğuziar'ın ezici çoğunluğu.

hiç bir tereddüde yer vermeye­ cek kadar. İşte bu âmiller sayesindedir ki. Türkiye Devleti XI. Mjsır. Türkiye Selçukluları'nm iskân siyasetleıinin bazı esaslarını tesbit etmek imkânı bulunduğunu kaydetmektir. Suriye ve Rusya arasındaki büyük muhaceret yolları üzerinde kurulmuş bulunan Büyük Selçuklu Imparatorluğu'nun iktisadi ve kültürel gelişmeleri " ile "Büyük Türk Muhacereti neticesinde Anadolu'da ortaya çıkan yeni vaziyet" ve "Orta Doğu'daki Moğol istilâsının bu yeni vaziyet üzerindeki tesirleri" gibi meseleler üzerinde de özellikle durulması gerekir. "Orta Asya. X II. bu önde gelen hâdiselerin büyük rolü olduğu.bu kimse Dede Korkuı aestanlanndan bazılarınıtı Anadolu'da hâlâ yaşadığını görmekle hayretler içinde kalabilir. ve X III. (520) Bnvle derin ve ilmi sebepleri ile Türkiye tarihi tetkik edilecek olursa. Anadolu'yu dolaşmak lâzımdır. (522) Gerçekten. Oğuz Türkleri’nin asıl ve gerçek mümessillerini görmek için Türkistan'ı değil. Türkiye Devleti'nin HORASAN’DAN ANADOLU'YA 189 . asırda Anadolu'da cereyan eden içtimai ve siyasi büyük değişmelerin bir neticesi gibi görünecek ve bu sayede de Türkiye tarihinin karanhkta kalmış bir çok meselelerini anlaşıla­ bilir bir şekilde ortaya koymak mümkün olabilecektir. ve X III. köylü ve şehirli nisbetleri"yle. Nitekim Pıof. aynı surette ehemmiyetli olan. açıktır. (52m) Aynı şekilde muhtelif tarihlerde vukua geldiği muhakkak olan bu büyük hacimdeki kesif nüfus hareketlerinden başka. bilgi ve tecrübeye sahip insanları ve mânevi kuvvetleri kendi arka­ sında buldu. "Anadolu'daki nüfusun göçebe. lıâdiselerin ilmi bir şekilde ve tarihi gerçekliğe uygun olarak anlaşılabilmesi için. asırlara doğru yapılan büyük çapta iskân işlerine ve nüfus hareketlerine ait mevcut kayıtlan tetkik ve toponmie tetkikiyle tamamlamak suretiy­ le. bu kadar geniş hudutlar içerisinde kaynaşmakta olan bir âlemin dört bucağında meydana gelen dini ve içtimai cereyanları. tarihi vesikalarda. (523) Demek oluyor ki. X I. Fuad KÖ PR'Ü LÜ . asırlarda Anadolu'ya göçeden Türkmenler ile diğer Türk ve İslâm dünyası sıkı bir münasebet ha­ linde bulunmakta idi ve Türkiye Devleti. Oy»a ki Türkistan'da­ ki Türkmenler bunları çoktan unutmuşlardır Bu izahlardan da açık­ ça anlaşılacağı gibi. Türkiye Devleti'nin Kuruluşu meselesinde. teşekkül etmeğe başladığı yıllarda.

bilhassa İstanbul'un fethine kadar. Fakat bu kitlelerin Türkleşmemesinin tek bir sebebi vardı ki.sür'atle kuruluşu mucizesini izah etmek ve Türkleştirilmiş Bizanslıiar. Süryani ve Arap kaynaklarında bugüne kadar herhangi bir kayda rastlanmamıştır. Türkislâm kültürünü hâkim kılmışlardır. bilhassa ilk yıllardaki koruluş devirlerinde. (525) Burada yeri gelmişken şu içtimai ve kültürel kaideyi hatırlama­ nız yerinde olacaktır. Balkanlar'daki Arnavudlar ve Boşnaklar gibi. G irit’teki Müslümanlar. Bu şekiide Türkiye Devleti'nin idari ve askeri teşkilâtı Büyük Selçuklular’ın ve Oğuzlar'ın devlet ve idare ananelerine ve askerlik prensiplerine göre tesis edilmiş ve devlet işlerinde başlangıçta daha fazla Büyük Selçuklu ve Oğuz idari teşkilâtına mensup yüksek Türk-İslâm aristokrasisi ve memurları kullanılmıştır. Bu saydığımız halk toplulukları Balkanlar'daki Osmanlı fütuhâtı sırasında Müslüman olmuşlardı. akıl ve siyaset adamını Türkmenlerin. kendi ana dillerini konuşur görecektik. Türk Tütuhâtı önünden kaçan Rumlar ve diğer yerli halklar tarafından adeta ıssızlaştırılmış bulunan Anadolu'da ezici bir nüfus üstünlüğü meydana getirmişler ve bu sayededir ki. Türkiye Devleti'nin kurulması için lâzım gelen kan ve kol kuvvetini. Türkleşmiş Rumlar'ın ve yerli halkların yardımına muhtaç olmadan daha evvelki emsali Türk İmparatorluk­ ları gibi büyük bir İmparatorluk kurmak teşebbüsünde bu kuv- 190 Oğ u z ÜNAL . o da aralarına yeter derecede ve kesa­ fette Türk nüfusunun girmemiş olmasıdır. kitle halinde iıerhangi bir İslâmlaşma hâdisenin vuku bulduğu hakkında.(526) Nitekim. 1000 evlik de olsa. Bizans. eğer o kavim yeteri kadar nüfus fazlalığına sahip değilse. Bu da bir kavmin bir yerdeki siyasi hâkimiyeti ne kadar uzun sürerse sürsün ve o yerdeki yerli halkın medeni seviyesi ne kadar geri bulunursa bulunsun. Bu şekilde geniş Türk ve İslâm dünyası ile devamlı temas halinde olan Türkiye Selçukluları. büyük muhaceret dalgalarıyla Anadolu'ya giren kesif Türk­ men kitleleri. başta dili olmak üzere. Türk. Ermeni. Diğer taraftan eğer toplu halde İslâmlaşmalar olsa idi. Müslüman oian bu yerli halk topluluklarını Bulgaristan'daki Pomaklar.(524) Esasen Anadolu'da. Nitekim Türkiye tarihinde. Islâmiyeti kabul etmiş yerli halklar faraziyesitıe başvurmağa lüzum kalmadan. kütleler halinde İslâmlaşma hâdisesi gö­ rülmüş değildir. nereden bulmuş olduklarını anla­ mak mümkün gözükmektedir. milli hars ve kültüs^rünün o yerde hâkim duruma gelmesi mümkün olamıyor.

(527) Nitekim Prof. HORASAN’DAN ANADOLU’YA 191 . Anadolu'yu X I. asrın sonlarında tamamen bir Türk vatanı yapmıştır. Bu şekilde Oğuzlar'ın yüzlerce yıldır asabiyetle muhafaza ettikleri 24 boy teşkilâtı Anado­ lu’da >on bulmuş. Türkiye Devleti'nin kurucuları olan Tür­ kiye Selçukluları (ve onların vârisi olan Osmanoğulları). (528) Türkmenier'in en mühim bir kısmı büyük muhaceret dalgalan ile Anadolu'ya gelmişlerdir. ordulardan ziyâde bir mil­ letin (Türkler'in) ve özellikle Oğuzlar'(Türkmenler)ın Anadolu'ya toptan muhacereti ve iskânı sayesinde tamamiyie ve ani olarak değişmiştir. aralarına başka Oğuz. hakiki bir izahını yapmak ve tarihi oluşumu gerçek yönleri ile anlamak mümkün olabilecektir. Anadolu'nun etnik siması. Ve ancak bu âmillerin lâyikiyle anlaşılması iledir ki. Paui vVITTEK de.vetierden istifade ermiş ve kendilerine lâzım gelen her türlü unsurları bulmuşlardır. diğer bir deyişle. eski Müslüman ül­ keleri örneğinden bir devlet ve medeniyet kurmak için lâzım gelen bütün unsurları birlikte getirmiş veya sonradan celbetmiş oldukları­ nı söylemektedir. dünya Türk nüfusunun en azından üçte biri. boylarından oymaklar yerleştirmişlerdir. Türkiye Devleti'nin teşekkülü ve Anado­ lu'nun Tütkleşmesi'nde "demografik âmiller"in önemini göstermek­ tedir. Türkiye tarihinin. Türkmenier'in ileride kabile asabiyetleri etrafında toplanarak ayrı ayrı zümreler ve devletler meydana getirmemeleri ve tefrikaya düşmemeleri için aynı Oğuz boy ve oymaklarının belirli bölgelerde birikmelerine mü­ saade etmemişler. fakat Anadolu Türk birliği. bir hanedan­ lar destanı olmaktan kurtarılarak. İslâmiyete kazanılmış olan bu "Bilâd-ı Rum"de. "büyük Türk Muhacereti" ve "Anadolu'nun Türkleş­ mesi" meseleleri hakkında elimizde mevcut sayısız kaynaklar arasın­ dan biraz yukarıda verdiğimiz seçme vesikalardan da açıkça anla­ şılacağı üzere. Bu kesif Türk muhacereti. Türk göç­ lerini çok akıllıca bir siyasetle iskâna tabi tutmuşlar. sadece bir muharebeler ve andlaşınalar tarihi. Gerçekten. (527/A) Bütün bu açıklamalar. boy ve oymakların yıkılmalarına ve dağı­ tılmasına çalışmışlar ve bu ulusları meydana getiren boy ve oymakla­ rın her birini büyük mesafelerle dağıtmışlar. Denebilir ki. Türkiye Selçukluları'nın. bu ulus. bu yarım asir içinde Anadolu'ya göç etmiştir.

Bu tetkikler bize Anadolu'nun eski yerli halklarından daha kesif ve hattâ ezici bir üstünlüğe sahip yeni bir Türkmen nüfusunun Anadolu'ya geldiğini göstermektedir. Kırşe­ hir. ve X III. X II. Döğer.(529) Bugün Anadolu'da mevcut Öğuz (Türknıen)~aşrretleri üzerinde yapılan tetkikler ile Türkmen ulus. 1173 yılında. Çorum. (531) Bizans İmparatorluğu zamanında çeşitli maksatlarla Anadolu'ya nakledilerek iskân edilmiş bulunan muhtelif Türk illerine mensup gayri müslim Türkler de. ilk Türk akın ve istilâları önünde. Bayındır. İğdır. Kastamonu. Salur. bölgede çok az Hıristiyan bulunduğu ve bu sebeple de geçim sıkıntısı çektiği için. baha fazla bir kesafette muhtelif bölgelere yerleşen uluslar. Birinci derecede kesafeti teşkil eden. Ankara metropolit'inin İs­ tanbul Synode meclisine başvurarak buradan Amasra piskoposluğu gibi küçük bir yere tâyinini istemesi bu durumu çok güzel ifade eder. nahiye ve köy isim­ lerinin incelenmesinden ve bir de Kanuni Sultan Süleyman zamanına ait arazi tahrir defterlerinin gözden geçirilmesinden çıkan netice budur. Anadolu'­ ya dağıtılmış olmakla beraber bgnlar her bölgeye aynı kesafet derecesinde yerleşmemişlerdir.Türkiye Türklüğü teşekkül etmiştir. boy ve oymaklarının adlarını taşıyan kaza. (532) Türkmen ulusları. Anadolu’nun fethinde büyük rol oynayan Yıva ulusu ile diğerleri dördüncü derecede kalmışlardır. Anadolu'da 24 Oğuz ulusunun tamamından boylar ve oymaklar mevcut olmakla beraber. Afşar. bunlar da aynı kesafet derecesinde bu ül­ keye dağılmış değillerdir. kendi 192 Oğ u z ÜNAL . Çankırı ve Eskişehir vilâyetleri. Anadolu'nun kuzey taraflarına daha çok Bozok grubuna mensup 12 ulusun boyları. Kılıç Arslan zamanında. Nitekim II. güney taraflarına ise Üçok grubuna mensup olan diğer 12 ulusun boyları yerleşmişlerdir. 24 boy teşkilâtı inhilâl ettirilerek. ırk bakımından Türk kesafetinin miktarını artırmışlardır. sonradan Müslüman olarak Türk fatihlere karışmışlar ve dolayısiyle. Çepni. kesif bir şekilde Tüı kleşmişti.(530) Gerçekten Ankara. Selçuklu ailesinin mensup olduğu Kınık ulusudur. ilk gelen Türkmenler'e yurt ve Dılak vazifesi gördüğü ve esasen bu havâlinin yerli halkı. Kayı ulusları bundan sonra ikinci derecede kesafeti teşkil etmek üze­ re dağılmışlardır. yerlerini terkederek batıya doğru çekildik­ leri için. Türk muhaceretinin en kesif olduğu. Yozgat. asır vakıf kayıt­ ları da bu durumu açıkça göstermektedir. Başat ulusları üçüncü derecede kesafet göstermektedirler.

Kapcaklar'dan ve Ağaçeriler'den de muhtelif boy ve oymaklar da gelmişlerdir. Oğuzlar'dan başka diğer Türk illerinden ve uluslarından ve meselâ Karluklar'dan. Anadolu'ya bu yerleşmeler sırasında. bunların konuştuğu şive diğerlerine nazaran üstün gelmiş ve yavaş yavaş iiıüşîerek bir dil teessüs etmiştir ki. Anadolu'ya yerleşen ve 24 boy teşkilâtı inhilâl eden Oğuz ulusları ya yerleştikleri bölgelerin adına nisbetle. Burada iyice çoğaldıktan ve yerli iıalkı de eriterek kendilerine temsil ettikten sonra. bir taraftan Ege sahillerine doğru yayılırken. Biz bu Türk uluslarının izlerine Anadolu'da tesadüf ediyoruz. diğer taraftan da İlgaz ve Canik dağlarmı aşarak. asır başlarından itibaren de Lfkya ve Kilikya dağlarını aşarak Akdeniz salıiüerine inmişler ve oralarda da ekseriyeti teşkil etmişler ve daha sonraları Kilikya ovalarını iyice işgal ederek. Orta Anadolu'da yerleşen Oğuzlar'ın ekseriyetini Kınıklar teşkil ettiği için. daha ziyade kendilerinin evvelce yaşadıkları şartlara uygun topraklar arayarak.hususi şivelerini yaşatarak. yahut da etrafına toplanmış oldukları aile veya reislerin ismine izafetle veyahut da kendilerini birleştiren bir küçük oymağın ismine nisbetle yeni yeni uluslar. Sivas ve Ankara gibi Orta Anadolu'nun büyük merkezlerinde konuşulan ve daha X III. HORASAN'DAN ANADOLU'YA 193 . Anadolu'ya gelen Oğuzlar ile diğer Türk ulusları step kavmi ol­ dukları için. oralara intibak etmeğe çalışmışlar ve bu yüzden evvelâ dağlık bölgeleri ihmal ederek ovalara yerleşmişler ve bilhassa Kızılırmak men'oalarından itibaren Kütahya'ya kadar uzanan Orta Anadolu'nun geniş ovasına büyük bir kesafetle yerleşmişler ve burada eski ahaliye nazaran ekseriyeti kazanacak bit hale gelmişler­ dir. asırdan itibaren teşekkül etmeğe başlayan ve daha sonraları Batı Anadolu'ya ve nihayet İstanbul'a gelen edebi Türkçe'­ nin yani yazı dilinin esası da bu şekilde yine bu Orta Anadolu şe­ hirlerinde meydana gelmiştir. Fakat bunların Anadolu'nun ilk fethi sırasında mı. Karadeniz sahillerine doğru yayılmışlar ve X II!. Çiğiller'den. Kayseri. Uygurlar'dan. yavaş yavaş Batı Anadolu'nun dağlık bölgele­ rine geçerek. yoksa daha sonraki göçler sırasında mı geldiklerini kesinlikle bilemiyoruz. bulundukları bölgelerde azınlıkta kalan­ lara dil itibariyle hâkim olmuşlardır. orada da ekseriyeti kazanmışlardır. Karamanlu. Kanıklar'dan (yani Kiymaklar'dan). bu gün Konya. Kalaçlar'dan. boylar ve oymaklar meydana getirmişlerdir: İnallu. Bu yüzden Anadolu'da Oğuz lehçesinin muhtelif şiveleri doğmuştur.

Çavuşlu. Saruhanlu. bazı yerlerde üstleri çinko ile örtülüdür. bunların bir kısmı kendi aldıkları yeni isimlere nisbeiie devletler ve hanedanlar kurmuşlar ve tarihimizin muhtelif safhalarında roller oynamışlardır. Tür­ kiye Selçuklu ordusunun dirlikti sipahi sınıfını meydana getirenler de bu yerleşik Türkmenlerdi. Tecirlü.Batı Anadolu ile Güney-Batı ıl nadoUı'daki oymakların umumi ad» olmııştîTF Vanı ToruK Keıımesi bu bölgelerde yaşayan göçebe. Germeyanlu. Turhanlu. Ruınlu. göçebe anlamında. (534) Anadolu'ya gelen Oğuzlar'ın bir kısmı bu ülkede göçebeliği bırakarak yerleşik hayata geçmeğe başlamışlardı. yörümekten Yörük adı veriliyoidu. Esenlü. zamanlınıza kadar gelmiştir. Usiaclu. bu ad davarcılık ve­ ya çiftçilik yerine ağaçlardan tahta biçmek ve dilme yapmak gibi işlerle meşgul olan bir Türkmen zümresine verilir. Katakuyunlü. Sarıkeçilü. A ynı şekilde Türkmenler arasında bir gruba verilen Tahtacı adının da kavmi (etnik) hiç bir manâsı olmayıp.Elbeylü. Turfanlu. Bekmeşlü. Ku^temirlü. Tuharlu. Ceritlü. Bozdoğanlu. Şamlu. Osmanlı gibi yeni teşekkül eden uluslar ve boylar. Bunlar Ağaç-Eri (Ağaçeri) Türkmenleri’nin torunlarıdırlar. (535) Göçebe hayata devam edenlere ise. Hamidlu. evleri de taiıUdan olup. Elvanlu.(etnik) hiç bir manâsı yoktur. Fakat daha sonraları Yörük ke­ limesi bu gerçek anlamını kaybetmiş ve. KaraisalI. Karakeçili]. Bunlar daha ziya­ de köyler ve kasabalar kurarak veya çoğu terk edilmiş eski köy ve kasabalara yerleşmek suretiyle yerleşik hayata geçiyorlardı. yarı göçebe oymaklar anlamını ifa­ de etmiş ve bu. özerlü. Buna göıe Yörük adının kavmi. Bayburtlu. Tekelü. Yağıbasanlu. Bu Türkmenicr Müslüman olmakla birlikte. Bayazıtlu. Aydınlu. Turgutlu. Yörükler de Oğuz Türklerin­ den gelmektedirler. Menemenlü. Çimişkezeklü. Yerleşik hayata geçen Türkmenler'e bir müddet sonra artık Türkmen denilmeyeıck Türk adı veriliyor­ du. Bu Türkmenler'in çoğu­ nun köyleri orman «teklerinde bulunur. Çaparlu. Torunlu. genellikle Kızılbaş ve Alevi inançları taşırlaı'. Merıteşelü. Gündüzlü. Dündarlu. Alpavut. Kumarlu. Kosuhiu. Maıaşlu. Türasaniu. Akçakoyunlu. Arapkirlü. Varsak. Ramazanlu. Akkoyunlu. evvelce inhilâl eden 24 Oğuz ulusunun muhtelif oymakları­ nın içinden bir araya gelenlerinden teşekkül eden topluluklardır ki. 194 OĞUZ ÜNAL . Tokdemirlü.

köylüler derhal köyler kurarak zirai istihsale başlıyorlar. Zenaate ait terimlerin çoğu yabancı dillerden alındığı halde çobanlığa ve çiftçiliğe ait terimlerin tamamının hâlis Türkçe oluşu da bunU göstermektedir. Azerbaycan'ın ve Arran'ın yerlilerinden de bir hayli Türk ahali gelmiş ve buraya yerleşmişlerdir. Binaenaleyh bunlar. Türkmen. Anadolu'ya gelen Türkler arasında. gibi adlarla anılan bu topluluklar arasında kavmi (etnik) hiç bir fark olmayıp. Mâverâünnehir’deki şehirli ve köylü Türkler'den ve zamanla Horasan'ın. vs. (542) Bu şekilde ilk fütuhât yıllarında Anadolu'ya yerleşen Türk ve Müslüman nüfusun bir milyonu geçtiğini de belirtelim.Yine aynı şekilde Sakarya ve Marmara bölgesinde Manav adı ile anılan köylülerin aslı da Türkmen olup. Alevi.(540) Kısacası Ana­ dolu'ya gelen Türk kütleleri içerisindeki unsurlar tam anlamı ile birbirlerini tamamlamaktaydı. (536) Yeni açılan Anadolu ülkesine yalnız çobanlık ile meşgul olan göçebe Türkler'den başka ziraatle de meşgul olan yarı göçebe Türk­ ler ile. Türk fütuhâtından önce de bir çok Anadolu şehirlerinde bazı Müslü­ man Türk cemaatleri türemiş bulunuyordu. şehirliler de şehirlere yerleşiyorlardı"(538) mütalâası ile bu görüşü doğrular. Bu da.. Hülâsa. Irak-ı Acem'in. Kızılbaş. bunların çoğu Antalya böl­ gesinden gekiikleri (ye iıerhalde sebzecilik ve meyvecilikle uğraştık­ ları) için bu adı almışlardır. Manav. yalnız göçebe unsurlar değildi. "Horasan'da Büyük Selçuklu saltanatının kurulması ile başlayan büyük muhaceretin Anadolu'ya getirdiği unsurlar. âlim ve kâtip gibi münevver zümrelerden bir çok kimseler de gelıııişlerdir.. Fuad Köprülü. (539) Bundan başka yeni açılan Anadolu ülkesine jslâmiyeti telkin ve yaymak veya yeni kurulan emaretlerin hizmetinde çalışmak üzere çeşitli İslâm ülkelerinden şeyh. Orta Asya'da. Tahtacı. Türk. çok eski zamanlar­ dan beri köy hayatına. yeni geldikleri yerlerde de aynı ha­ yat şartlarını devam ettiriyorlar. (541) Diğer taraftan kaynakların tetkikinden öyle anlaşılıyor ki. ya ticaret yoluyla veya Türkler'in Bi/ans ordusunda askeri hizmet kabul etmeleri suretiyle mümkün olmuştu. Yörük. (543) HORASAN'DAN ANADOLU'YA 195 .(S37) Nitekim Prof. hattâ şehir hayatına geçmiş her çeşid halk mevcuddu. hepsi Oğuz Türkleri'nin torunlarıdırlar.

İranlılar ile harbetmek üzere.2. 755 senesinde Bizans İmparatorluğu Bulgar Türkleri'nden mühim bir kısmını Anadolu'ya geçirmiş ve İslâm or­ duları ile harbetmek üzere Tohma ve Ceyhun havzalarına yerleştir­ mişti. iranlılar ile harbetmek üzere. Avar Türkleri'nden bir kısmını maiyetine al­ mış ve Anadolu’ya geçirerek doğu bölgelerine yerleştirmiştir. Bunlar da daha ev­ velki yıllarda Bizans tarafından ücret mukabilinde Bizans ordusuna alınmışlar ve Kapadokya bölgesine yerleştirilmişlerdi. asrın 196 Oğ u z ÜNAL . bunlar Kapadokya bölgesine nakledilen Bulgar Türkleri’dir. Jüsten. 946 senesinde Tarsus'a Müslüman ve Hıristiyan esirlerin mü­ badelesini yapmak üzere gelen Abbasi Halifesinin elçisi. (544) Gerçekten 530 senesinde Bizans orduları tarafından bozguna uğratılan Bulgar Türkleri'nin önemli bir kısmı'Anadolu'ya geçiril­ mişler ve Trabzon havalisi ile Çoruh ve Yukarı Fırat bölgelerine yerleştirilmişlerdir. asrın sonlarında ve X II. 947 senesinde Seyfüddevle ile Bardas arasında vuku bulan muharebede Rum gene­ ralinin yanında mühim miktarda ücretli Bulgar askeri bulunmuştur ki. Yalnız bu Hıristiyan ve Şamani Türkler'in öteden beri İslâmlar ile harbetmek üzere ya da başka muhte­ lif sebeplerle. ANADOLU'MDAKİ HIRİSTİYAN VE ŞAMANİ T Ü RK LER Anadolu’nun Oğuzlar tarafından fethi sırasında bu ülkede ne kadar Hıristiyan ve Şamani Türk olduğu hakkında kesin bir rakam vermek mürnküı değildir. Rum ku­ mandanının yanına gittiğinde onun maiyetini teşkil eden askerler arasında Hazar ve Fergane Türkleri'ni görmüştür. Avarlar'dan bir kısmını yanına almış ve bunları da İran hudu­ duna yerleştirmişti. X I. A y ­ nı şekilde 620 senesinde İmparator Heraclius. 577 senesinde İmparator II. 1048 senesinde de Peçenek Türkleri Bizanslılar tarafından Müslüman Türkler ile savaşmak üzere Anadolu'ya geçirilmişlerdir. özellikle Bizans’ın hudut bölgelerinde yerleştirildiğini ve Kapadokya île Toros geçitlerinde mühim bir kesafete sahip olduklannı tahmin edebiliriz. Bundan sonra İmparator Romanos Dkıgenes'in Anadolu seferleri sırasında Bizans İmparatorluk ordusunda pek çok miktarda Hıristiyan ve Şamani Türk askeri bulunmuştur.

Şamani Türkler'in büyük bir kısmı.(546) Müslüman olmayıp Orto­ doks ve Ermeni Kilisesi'ne geçenler ise Anadil olarak Türkçeden başka hiç bir dil bilmedikleri ve ırk olarak Türk oldukları kiliselere isrıad edilerek.nden bir kısmını. Türk fütuhatından sonra. (545) Bizans Anadolu'sunda bulunan bu Hıristiyan ve.(547) Nitekim X V I. bunların bir kısmını da Haçlılar'a karşı koymak üzere Kilikya’da yerleştirmiş­ tir.başlarında İmparator Alexis Komnenos. Bu Karakeçili Hıristiyan Türkler'in Anadolu'daki Peçenek Türkleri'nin bakiyeleri olduğu muhakka'Ktır. asırdaki Kayseri malıkeme sicil­ lerinde Müslümanlığa ihtida etmiş oldukları görülen ve iıem de iç ­ lerinde Karakeçili boyuna mensup oldukları açıklıkla zikredilen Hıristiyan Türkler'in. Bizans zamanında Anadolu'ya nakledilmiş ve Ortodoks veya Ermeni Kilisesi'ne intisap ettiklerinden dolayı Rurn veya Ermeni adını taşımış olan Hıristiyan Türkler olduğu şüphesizdir. Rum ve Ermeni adlarını taşıyıp zamanımıza kadar gelmişierdir. (548) HORASAN'DAN ANADOLU'YA 197 . İslâmiyet'i kabul ederek fâtihlere karışmışlar ve dolayısiyîe ırk bakımından Türk nüfusunun kesafetini artırmışlaidıı . Müslüman Türkler'e karşı savaşmak üzere Anadolu'nun Batı bölgelerine yerleştirdiği gibi. hizmetinde bulunan Peçenek Türkleri.

dinleri olan İslâmiyet'i de yeili halka yavaş yavaş kabul ettirmeğe başlamışlar ve nihayet pek kısa bir zaman içerisinde bu ülkeyi hakiki bir İslâm ülkesi ha- 198 Oğ u z ÜNAL . İslâmın âdil idaresi ve şeriatin vergi­ leri haricinde başka bir yükümlülüğe tâbi tutulmaları yüzünden. Yöni geien Türk çiftçi unsuru. zanaatkar ve tüccar Türkler de kendi meslektaşlarına intibak etmişler ve Anadolu'nun üretici sınıfını vücuda getirmişler­ dir. hattâ o idareden nefret etmişlerdir. Yerli halkın dilleri fâtih Türklerin dili olan Türkçe'nin kar­ şısında mukavemet edemeyerek erimiş ve yerli Hıristiyan Türkler'in de bu konuda tabii olarak fâtihlere yardım etmeleri sayesinde yavaş yavaş Türk dili Anadolu'nun yerli dillerini söndürmüş ve za­ man içinde Anadolu tamamen Türkleşmiş ve yerli diller unutulmuş. Aynı zamanda fâtih Türkler. kendi dillerini. inkişaf edememiş dillerdi. yer­ li çiftçiye. Hitit ve Trak asıllarına mensup olup. T Ü R K F A T İH L E R L E Y E R L İ H A L K A R A S IN D A K İ KA YN AŞM A Anadolu'ya yeni gelen Türk fâtihierle Anadolu'nun Helenleşmerniş olan yerli halkı arasında çok kuvvetli bir kaynaşma vukua geldiği anlaşılmaktadır. Bizans'ın ağır ve vergi ve teklifleri altında asırlardan beri ezi­ len Anadolu'nun yerli halkı.3. İslâm adâletini ve Nizâm ı Alem dâvasını temsil eden yeni Türk fâtihlere düşman olmak şöyle dursun. Yerli halkın ekseriyeti Helenleşmemiş. ancak büyük şehirlerde ve bir de Türk unsurunun büyük bir kesafet ve ekseriyet teşkil etmediği yerlerde Rumca ile Ermenice yaşayabilmiştir. örf ve âdetlerini muhafaza eden yerli halk. Bunun yanı sıra Türk fâtihierle yerli halk arasında kültür alış verişi de tabiatiyle olmuştur." eski dillerini muhafaza etmişlerdi. Fakat bu diller edebiyata mâlik olmayan. hemen ekseriyetle onlara yardımcı olmuşlar ve Anadolu'nun Türkler tarafmdan sür'atle fethine ve Bizans ordularının bozulup dağıimaiarına yardım etmiş­ lerdir. mahdut gündelik ihtiyaçları karşılayan. Türk fâtihlere çarçabuk ısınmışlar ve Bizans'ın kötü hatıralarını ve idaresini kısa bir zamanda unutmuşlar. Proto-Hitit (Asianicjue). Diğer taraftan iktisadi şartlara intibak ve karşılıklı ev­ lenmeler hususunda da Türk fatihlerle yerli halk arasında kısa za­ manda bir kaynaşma olmuştur.

Türkiye Selçukluları devrinde Anadolu'da Hıristiyanlar arasında ihtidalar elbette mevcuddu. mahdud nisbette ve çok yavaş olmuştur. kütleler halinde İslâmlaşma hâdi­ sesi görülmemiştir. kadınlar dahil olmak üzere. Meterodoxe zümreler için de bu büsbütün kolaydı. Fuad K Ö P R Ü L Ü . Selçuklu Türkiyesi'nde Hıristiyan unsurlardan bir kısmının İsîâmlaşdığını büsbütün inkâr etmek istemiyoruz. Fakat derhal kaydedelim ki.. Bu sözleri­ mizle. kitle halinde hethangi bir İslâmlaşma HORASAN'DAN ANADOLU'YA 199 . Türkiye tarihinde. kırmızı çizmeler ve başlarında da kızıl börk vardı. Prof. yerli halkın ihtida etmesi yani İslâm­ laşması. asırlarda da devam etmiştir. adet ve özellikle kıyafet konusunda Türk fatihlere bazı tesirlerde bulunmuştur. biraz yukarıda da söylediğimiz gibi. Faruk S Ü M E R 'in ittifakla belirttikleri gibi. vs. (549) Ancak bu tesirleri ve yerli halkın İslârtılaşmasını pek fazla müba­ lağa etmemek de gerekir. Dini olmaktan ziyade siyasi.(553) Esasen. iktisadi. Osmanlılar'ın Balkanlar'a yerleşmesinden sonra.(550) Nitekim X V . bilhassa iktisadi menfaatler kar­ şısında bu ihtida vak'alarım mazur gösterecek bir psiko-sosyal hava doğurmuş olduğu gibi.. gibi maksat­ larla vuku bulan bu gibi hâdiselerin münferid vakalara inhisar ettiğini ve mahdut zamanlara münhasır olduğunu unutmamalıdır. (552) Nitekim Prof. (551) Burada sırası gelmişken. Anadolu'nun yerli halkı da örf. Oğuz kitlelerinin önünden. yani daha çok X V . bilhassa İstanbul'un fethine kadar. Ömer Lütfi B A R K A N ve Prof. meselesinden de kısaca bahsedelim. ailevi. Buna karşılık Osmanlı'ar devrinde büyük nis­ bette ihtidalar. asırda Balkanlar'da olmuş vc X V I. umumiyetle Orta Asya Türkleri'ninkiriin aynı idi.line getirmişlerdir. asrm başlarında dahi Türkiye Türkleri'nin kıyafetleri.X V II. Ayaklarmda. Anadolu'da 1000 evlik de olsa. daha ilk fetih yıllarında yerli halk üzerindeki mânevi otoritesini kaybetmiş bulu­ nan Ortodoks Kilisesi'nin vaziyeti.. İşte bu itibarla burada sadece şunu göstermek istiyoruz ki. Zira Oğuzlar'ın Anadolu'ya ilk gelişleri vc yerleşmeler i sırasmda. Selçuklu Türkiye'sinde bu ihtida hareketleri. yerlerini terkederek batiya doğru çekilmiş olduklarını ve bu şekilde Orta Anadolu'nun Oğuzlar (Türkmenler) tarafından etnik bir şekilde tamamen istilâ edilmiş olduğunu tekrar hatırla­ talım. Bizans Devrinde zaten çok kesif olmayan yerli halkın ilk Türk akınları ve muharebeler sırasında.

asrın ilk yansında Selçuklu Türkiyesi'ndeki Hıristiyanlar'm pek çoğu şehirlerde yaşıyordu.687 hâne Hıristiyan nüfusu vardı. Doğuya doğru gidildikçe bu 'nisbetin azalmakta olduğu görülüyor. (557) 200 OĞUZ ÜNAL . asırdan X V I. Güney-Batı Anadolu. Bu sayılan bölgelerde 1520-1530 yıllan arasında 540. Meselâ Maraş. biraz yukarıda belirtmiş olduğumuz şu içtimai ve kültürel kaideyi tekrar hatırlatmak yerinde olacaktır. asrın ilk yansında şehirlerde de küçük bir azınlık durumuna düşmüşler­ dir. Balkanlar'daki Arnavudlar ve Boşnaklar gibi. buna karşılık Hiristiyan hâne nüfusu ise 2. kendi ana dillerini konuşur görecektik. Burada yeri gelmişken.776 hâne Türk nüfusuna karşılık 2. Türk. azınlık olarak yalnız Rum ve Ermeniler vardır.471 hâne Hıristiyan nüfusunun yaşamakta olduğunu biliyoruz. Müs­ lüman olan bu yerli halk topluluklarmı Bulgaristan'daki Pumaklar. Marmara bölgesi ile Kuzcy-Batı Karadeniz bölgesidir. Adalar Denizi'(Ege Dcnizi)ndeıı Fırat'a ve Trabzon'a kadar olan kısmında Türk çoğunluğu pek hâkim olup. eğer o kavim yeteri kadar nüfus fazfalığına sahip değilse. Yozgat. Hıristiyan azınlığın en az olduğu belgelet Batı Anadolu.hâdisesinin vulcu bulduğu iıaki<inda. Diğer taraftan eğer toplu halde İslâmlaşmalar olsa idi. milli hars ve kültürünün o yerde hâkim duruma gelmesi müm­ kün olamıyor. Niğde. Konya. Süryani ve Arap kaynaklarında bugüne kadar herhangi bir kayda rastlanmamıştır. yalnız 4. Bir kavmin bir yerdeki siyasi hâkimiyeti ne kadar uzun sürerse sürsün ve o yerdeki yerli halkın medeni ve içtim<:i seviyesi ne kadar geri bulunursa bulunsun. Kırşehir vilâyetlerinde 66.254. Bunlar aynı asrın ikinci yansından itibaren ehemmiyetlerini kaybetmeğe başlamışlar ve X IV .448 idi.(555) Aynı yıllarda Çukur-Ova bölgesinde de ezici Türk nüfus çoğunluğuna mukabil pek az bir Ermeni nüfusu görülmektedir.963 hâne olan Türk nüfusuna karşılık. asra kadar olan kavmi (etnik) du­ rumunu elimizdeki OsmanlI tahrir defterleri sayesinde en ince te­ ferruatıyla tesbit etmek imkânına sahibiz. Bizans. Kayseri ve İçel (Mersin) vilâyetlerinde ise Türk hâne nüfusu 143. Nitekim bu defterlere göre Türkiye'nin. (556) X II. başta dili olmak üzere. (554) Türkiye'nin X !. Girit'teki Müslümanlar. Ermeni.

bütün Türkiye Tarihi boyunca. (558) Bütün bu açıklamalardan da anlaşılıyor ki. ne Türkiye Selçukluları devrinde. göçebe Oğuz­ lar (Türkmenler) teşkil etmiş bulunuyorlardı. bilhassa çok küçük bir azınlık teşkil eden Rumlar ve Ermeniler'den ibaret Hıris­ tiyan halk. Bu bakımdan. bir takım ırkların karışması ile yeni bir millet veya içtimai mayalanmanın ortaya çıkması hâli aslâ görülmemiştir. hiç bir zaman "azınlık" olmaktan öteye geçememişlerdir. (559) HORASAN'DAN ANADOLU'YA 201 . hiç olmazsa yüzde doksan olarak. burada hâkimiyetleri altına aldıkları. Çünkü Türkler Anadolu'ya geldikleri zaman. ne de Osmanlılar devrinde.Böylece pek münferid vak'aiara inhisar eden ihtidalar ve Bizans Anadolu'sundaki içtimai ve medeni sukut dolayısiylç Türkler'in yer­ li halktan aldıkları etnik ve kültürel tesirler pek cüz'i kalmış ve buna karşılık yerli halka verdikleri kültür unsurları daha çok olmuştur. Selçuklu Türkiyesi'nin insan unsurunu.

bilhassa Doğu Anadolu'dakiler. Kastamonu^ Maraş. 3) Askeri ve stratejik maksatlarla tesis edilen veya iktisadi zaruretler dolayısiyle yeniden kurulan şehirler. aralarında tam bir eşitlik hâsıl olmuştur. Kayseri.. Fakat Orta ve Batı Anadolu'da yerli halka nazaran daha büyük bir kesafette yayılmış oldukları anlaşılan 202 O ğ u z ÜNAL . Şehirler gibi köylerin bir kısmı. . Aksaray. Bilâhare yerli halkı kısmen kendi dinlerine döndürüp İslâmlaştırdıktan sonra. . fakat kendileri Müslüman ve fatih olmaları dolayısiyle daha üstün bir sınıf halinde kalmışlardır. Akşehir. Sivas. Anadolu şehirlerinin bü­ yük bir kısmı böyledir. . birinci gruba. ekseriyetle yeni fâtihler tarafından işgâl edildikten sonra bile eski adlarını muhafaza etmişlerdir. ilk iki nev'iden olan şehirlerde ya eski adlarını değiştirmeden. 1) Türkler. Konya. Ankara. Erzin­ can. yerli halk ile münasebete başlamışlar. Eskişehir. Malatya. eski Anadolu şehirlerinin içine yerleşerek. 2) Fetihler sırasında akınlara uğrayan veya savaşlar sırasında zaptolunan veyahut da askeri bir sebeple kasten tahrip edilen şehir­ lerin üzerine veya civarına yeniden yapılan şehirler. Kırşehir. . . Divriği. Sivrihisar. gibi tarihi ve askeri yollar üzerindeki şehirler ile bugün yanında "eski şehir"i veya "kara şehir"i olan şehirlerimiz bu nev'idendirler. ikinci gruba misâl olabilir. Bütün siyasi ve askeri haklar ancak Türkler'e ait olmuştur..4. Türkiye Türkler!. veya T Ü R K L E R İN A N A D O L U 'D A Y E R L E Ş T İ K L E R İ Y E N İD E N K U R D U K L A R I Ş E H İ R L E R Anadolu'nun Türkler tarafından fetih ve iskânından sonra Türkler'in yerleştikleri veya yeniden inşa ettikleri şehirleri şu şe­ kilde görmekteyiz. Sivas. ya da değiştirerek oturmuşlardıı^ Erzurum. Karahisar. . Konya.

boy ve oymakların camiler etrafına yer­ leşmeleri suretiyle yeni yeni şehirlerin teessüs etmiş olması. ilk zamanlarda henüz cami inşaası ile uğraşamadıklanndan dolayı. bu şe­ hirlerin Roma ve Mekke gibi site evsafını haiz şehirler olduklarını göstermektedir. yâni evvelâ dini ve siyasi toplanma yeri olan "cuma mescidi"nin. Kayrevan) nasıl kurul­ muş ise. Erzincan. Konya. . bu bölgelerdeki eski köylerin üzerine yerleşirlerken ekseri­ yetle adlarmt değiştirerek kendi dillerinde adlar vermişlerdir. Anado­ lu'ya gelen Türkler'in bir birinden çok ayrı ulus. A n kara. Tahribata uğramayan yâni teslim olarak alınan ve üzerine yerleşilen ve yayılan orduların merkezi vaziyetini gören Erzurum. emirin veya valinin adını taşımaktadır. Fustat. Basra. diğer bir deyişle umumi caminin mihrabı ve minberi konu­ lup bu suretle ulu camilerin ilk esası kurulduktan sonra şehirlerin kuruluş ve iskânına nasıl başlanmışsa. Malatya.Türkler.. boy ve oymaklara mensup olmaları ve bu ulus. onlann adları kim ilen Türkçe olmuştur. Kayseri. Eski çağlarda nasıl şehirlerin kuruluşundan evvel mâbedler yapılıp mabudların heykelleri konulduktan sonra şehirlerin inşaasına başlanırsa. p k zaman geçmeden yeni fethedilen bu ülkeyi tam mânâsı ile bir İslâm diyarı haline getirmişlerdir. . Fakat bilâhare yerleşme başlayıp kökleştikçe yavaş yavaş kendileri camiler inşa ederek. Ne şekilde kurulduklarını iyice bildiğimiz ilk İslâm şehirleri (meselâ Kufe. orta çağda da hemen hemen buna benzer bir şekilde hareket edilmekte idi. Bu köy adlarının bir kısmı oraya yerleşmiş olan boy ve oymakların veya bu boy ve oy­ makların mensup oldukları Türk uluslarının isimlerinden ibaret ol­ duğu gibi bir kısmı da köyü tesis eden veya temellük eyleyen reisin. boy ve oymakların bir ulu cami etrafında yerleşmelerinden meydana gelmiş ve birer İslâm ordugâhı olmuş sitelerdir. Mama­ fih eski savaşlar ve Emevi ve Abbasi devirlerinden beri vukua gelen devamlı gazâlar dolayısiyle ahalisi çok azalmış olan Orta Anadolu'­ daki köylerin çoğu Türkler tarafından yeniden kurulmuş olduğun­ dan. tabii Anadolu'da Türkler tarafından yeniden kurulan şehirler de o şekilde yapılmıştı. İznik başta HORASAN'DAN ANADOLU'YA 203 . Sivas. Amasya. Yeni Müslüman fatihler. gibi Anadolu'nun siyasi ve kültürel tarihinde büyük rol oynayan ve Anadolu'nun birliğini temin ederek bu ülkede yeni bir Türk vatanı vücuda getiren şehirler eski İslâm siteleri gibi muhtelif ulus. bir müddet Hıristiyan mabedlerini cami­ ye çevirerek onlardan istifade etmişlerdir.

Isfahan. Kudüs. gibi ancak sadece birer şehir (vüle) olabilmişler ve hiç bir zaman bir "site" vas­ fını kazanamamışlardır. Bu sitelerde hâkim ve asker sınıf olan Türkler'le tâbi sınıf olan yerli Hıristiyan halk bir arada yaşamışlardır. . Harran ve Merv siteleri gibi başka birer cins site olmuşlardır. (560) 204 OĞUZ ÜNAL .. Kıhnesrin. Is­ lâm'ın ilk devirlerindeki Islâm ordugâhları gibi. Meraga. Yezd. Bunların içinde bilhassa Konya şehri. Musul. Rey. . Medine'den doğan Allah'ın birliğini yaymak mefkuresinin yeni gazâ ve cihâd ateşinin yeni bir ocağı haline gelmiş ve bu yüzden yavaş yavaş diğer Anadolu sitelerini kendi etrafında toplamağa muvaffak olmuştur. Hemedan. Halep. gerekse kültürel bakımdan en büyük merkezleri olmuşlardır. Bunlar İslâm devrindeki Bağdat. Birinci tip "Islâm Ordugâhı" olan siteler tarihimizin gerek siyasi ve askeri.olmak üzere bir çok Anadolu şehirleri eski zamanda Mora yarımada­ sındaki İsparta ve orta çağdaki Batı ve Merkezi Avrupa şehirlerinin bazıları veya İslâm devrindeki Dımaşk. Mamafih bu iki tip site şartlarını haiz olmadan muhtelif ve karmakarışık meslek mensup­ larından teşekkül eden ve sadece iş bölümü esasına dayanarak meyda­ na gelen şehirler de mevcuttur.

.

türbeleri ile doldu. ama ona bir ruh kazandırdılar. şehid ve evliyâ mezar ve türbeleri etrafında milli. Vabgulan idaresindeki devletleri yıkılmış olduğundan. her karış toprağı kanları ile suladılar. fakat beylerinin emrine bağlı olup. Haçlı taarruzları karşısında Anadolu'da milyonlarca şehid verdiler. beyler de "aşiretçi" (tribal) siyasi birliklerini muhafa­ za ediyorlardı. Bu Oğuz kitleleri Anadolu'ya gelince Selçuk'un torunu Kutalmışoglu Süleyman Şah'ın idaresine giriyor. Bu fetih ve Türkleşme devrinde Anadolu bir Türk vatanı haline gelirken. memleketin şartlanna göre. kahramanların ve şehidlerin mezarları. memleketin her köşesi fâtihlerin. büyük Türk muhacereti olmasa veya maddi ve mânevi âmiller ahenkli bir şekilde rol oynamasa idi Türk. bu âbideler ve bu hatıralar yaşa­ dıkça bu vatanın tapu senetleri Türkler'in elinde kaldı. tarihi hatıralar ile halkın şuurunda canlandı ve Anadolu'da Türk vatanı bu suretle meydana geldi.gibi maddi-mânevi bütün unsurlar ne derece yül<sel< ve hep bir arada olursa olsun. gü­ nümüze kadar. Bu türbeler. Bu sebeple Türkler. fakat daha uzun bir müddet. Böylece Türkler. Türkler için bu ülkede yaşamak veya ölmekten başka bir çare kalmamıştı. menkibeler ve efsaneler teşekkül ederek onlar bir kudsiyet hâlesi içinde nesilden nesile asırlarca mil­ letin kalbinde yaşadı. Böylece de bu büyük muhaceret tam bir nizâm için­ de cereyan ediyor ve bİr millet seyyâr bir devlet manzarası arzediyordu. bugüne kadar Türkiye Devleti'nin kuruluşu ve buna bağlı hâdiseler ya karanlıkta kalmış. (562) 206 Oğ u z ÜNAL . vatanlarını ve İslâmiyeti kurtarmak için hem öldüler ve hem de bu sayede bu vatanda yaşamak hakkını kazandılar. "aşiretçi” (tribal) Türk hakimiyet telâkkisi gereğince boy beylerinin emirlerine bağlı kalıyorlardı. Türkler'e karşı bütün Avrupa harekete geçmişti. bslâm ve hattâ dünya tarihinde bir dönüm noktası teşkil eden hâdiseler vuku bula­ maz ve Türkiye Devleti kurulamazdı. üzerinde ciddi bir araştırma yapılmadığı ve hattâ bu muhaceretin mevcudiyeti dahi açıklıkla ortaya konmadığı için. Zira dönecek bir yerleri yoktu. dini destanlar. ya da tarihe aykırı bir manâda yanlış anlaşılmıştır. (561) Büyük muhaceret hareketi ile ana yurtlarından kopan Oğuzlar. Toprakla insan kaynaşarak. bu ülkede dağılıyor. bu topraklar için kan verdi­ ler. Bu gazâ ve cihad devrine ait kahraman. boylar ve aşiretler topluluğu halinde göçüyorlar. yeterince kavranamadığı. Türkler. Nitekim Selçuklular'ın tarihi rolleri gibi Anadolu'nun Türkleşmesi de bu nüfus hareketine bağlı olduğu halde büyük Türk muhaceretinin bu tarihi ehemmiyeti.

AvrupalIlar Anadolu'ya evvelce Romanla derlerken. Bu fetih. Saad bin al-Vakkas. Fakat Türk mil­ letini Akdeniz kenarına getirmek. Bizanslılar'a karşı kat'i zaferler kazanıldıktan sonra. asırda AvrupalIlar. Bu fetih. açılan bu ülkedeki tabii engellerin zor­ luğu ve eskiden beri İran ve İslâm İmparatorluklarına karşı vücuda getirilmiş ve daha sonra çoğaltılmış ve takviye edilmiş kalelerin ve istihkâmların çokluğu bakımından. Tabiatiyle bu fethin âmili ve Türkiye Devleti'nin kurucusu olan Süleyman Şah da Halid bin Velid. Suri­ ye.Bu devirde Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslâmlaşması o derece kuvvetle gelişmiştir\ki. Aynı şekilde Araplar da Anadolu'yu evvelce. Lâtin ve daha sonra Slav ve Cermen kavimler! ile temasa getirmek ve dolayısiyie dünya tarihinde büyük bir safha açmak itibariyle. Tuna boylarından Altaylar'a kadar uzayan ülkeleri Magna Turkia (Büyük Türkiye) olarak isimlendirirlerken. Diyâr-ı Rum. türkler'i Helen. Kuzey Afrika. Mısır. Türkiye Sdçuklu Sultanı Mesud zamanında (1116-1155) Alman İmparatoru ve Fransız Kıralı kumandasındaki Haçlı orduları imha edildikten ve Anadolu Haçlı sürülerine mezar olduktan. (563) Bu kitapta hülasasını sene sene nakletmiş olduğumuz Anadolu'­ nun fethi tarihi böylece başlamıştır. Afrika ve Endülüs kıt'aları gibi fethedilip diyar-ı İslâm'a ilâve edilen ülkelerin sonuncusudur. artık bu ülkeyi Turkia adı ile göstermişlerdir. yani Şarki Roma İmparatorluğu'nun kudret ve kuvveti. HORASAN’DAN ANADOLU'YA 207 . Yarım asırdan fazla süren bir mücadele ve muharebeler neticesinde açılan ve dünya tarihine ve coğrafyasına ebediyen Türkiye diye kaydedilen bu kıt'anm fethinde ve Türkiye Devleti'nin kurulmasında en büyük ve en son âmil olan Kutalmışoğlu Süleyman Şah'a bütün tarihçiler tarafından Anadolu Fâtihi ünvanı mefhareti verilmiştir. İslâmiyet'in doğuşundan beri yapılmış olan fetihlerin en büyüğü ve en azametlisi ve tabiatiyle en çok fedakârlığa ve zaman sarfına mal olanıdır. yeni bir Türk vatanı ve Türk devleti kurmak. Mısır. X III. Türkistan. netice bakımından da bütün İslâm fetih­ lerinin en ehemmiyetlisi olmuştur. Türkistan dahil. Amr İbn ül-As Ukbe bin Nafi ve Haşan bin Numan. elinden alınmak için mücadele edilen düşman devletin. Irak. Selçuklu Anadolu'suna sadece Turkia ya da bazan Turkestan (Türkistan) diyorlardı. Türkistan. Irak ve Iran.. Kuteybe bin Müslim. Türk fethin­ den sonra bu isimlerin yanı sıra"Bilâd üd-Türk" ismi ile de göster­ mişlerdir. İran. Bilâd ur-Rum veya sadece Rum adı ile Roma ülkesi olarak tanırlarken. Musa bin Nusayr ve Mahmud Gaznevi gibi Suriye.

bu insan selini tersine çevirmek asla düşü­ nülemezdi. Türkistan'dan Marmara ve Akdeniz sahillerine kadar müthiş mesafe­ leri aştıktan sonra Anadolu'da yeni bir vatan kuran Oğuzlar. Süley­ man Şah'm ve vârislerinin idaresinde yeni bir milli birlik ve devlet meydana getiriyorlardı. asır­ lar boyunca devam ettiğini. Türkler'e yeni bir vatan hazırlamak ve buraya gelen soydaşlarımızın başbuğu ve devletimizin kurucusu olmak itibariyle ister istemez Ana­ dolu Türkleri’nin en büyük ve en muhterem babası olmuştur. (564) İlk Türkiye Sultanı Süleyman Şah'm 1086’da ölümünden sonra oğlu Sultan I.(565) Gerçekten Arap-İslâm fütuhatı umu­ miyetle askeri bir mahiyette olduğu halde Türk fütuhâtı devlet ordu­ larından daha çok Oğuzlar'm bir millet olarak toptan ve devamlı göçleri ile birlikte cereyan etmişti. Zira dönebile­ cekleri bir ülke mevcud olmadığı gibi. Bu sebeple Türkler için Anadolu'da yaşamak ve vatan kurmak ya da bu ülkede ölmekten başka bir çare kalmamıştı. bu keyfiyet Türkiye Devleti'nin ne kadar sağlam temeller üzerine kurulmuş olduğunu ve hayatiyetini meydana koyar. Orta Asya'dan devamlı nüfus baskısı ve göçler bir kısım başka Türk kütlelerini de Anadolu ve Balkanlar'a püskürtmüştü ki.Endülüs ve Hindistan ülkelerini açan fâtihlerle bü" safa girmiş ve bu sebeple İslâm'ın en büyük fatihlerinden ve gazilerinden birisi olmuş. Melik Şah'm ve öte yandan Bizans'ın baskıla­ rına dayanabildi ki. Kılıç Arslan'ın yedi yıl sonra 1093'de tahta çıkmasına kadar sultansız kalan Türkiye Devleti yine de kendi istiklâl ve mevcu­ diyetini muhafaza etti. ( Karşı sayfada devamı var) 208 OĞUZ ÜNAL . ve X X . Hıristiyan A vrupa'nın Türkler'i A n a d o lu '­ dan atm ak ve Asya'ya geri sürmek em elinin bütün X I. "şark mesenesi" nin Türkler'in A n ad o­ lu'ya ayak basmaları iie birlikte başladığını da derhal hatırlatalım . Anadolu'yu kendisine yurt yapan büyük Oğuz Ulusunu buradan atmak mümkün olamadığı gibi onların geri dönmeleri diye bir şey de söz konusu olamazdı. Nite­ kim Süleyman Şah'tan yirmi yıl sonra vuku bulan Haçlı taarruzları Anadolu Türklüğünü büyük bir buhrana uğratmış ve Türkler Orta Anadolu'ya çekilmiş oldukları. BizanslIlar da Komnenos hanedanın­ dan İmparatorlar idaresinde çok kuvvetlenerek bu durumdan fayda­ landıkları ve sahil bölgelerini geri aldıkları halde bir asırlık bu müca­ delelere rağmen Türkiçr'i Anadoludan atmak teşebbüsleri tamamiyle iflâs etmiştir. (566)* ♦Burada yeri gelmişken.

düşünülemeyecek kadar zor durum ların içinden. M ohaç. bu tasan gerçekleşse idi. 19. 15. bu ulus. Türk­ ler buna da karşı çıktılar. Hıristiyan A vrupa'nın A nadolu'ya saldırttığı Y u n a n ordularını. Varna. asrın ortalarında tama­ men bir Türk vatanı yapmıştır. H açh Taas­ subu . XI. Türkler’e karşı baskılar uygulamaktadırlar. N iğbo lu . gerek kendi güçleriyle. 1071 Malazgirt zaferinden sonra. Y akup sh. Ş u son zamanlara kadar asırlardır parçalanması düşünülen ve bu konuda yüzlerce p lâ n hazırlanan. 194. gerekse um ulm adık yardımların etkisiyle. HORASAN'DAN ANADOLU'YA 209 . Türkmenler'in ileride kabile asabiyetleri etrafında toplanarak ayrı ayrı zümreler ve devletler meydana getirmemeleri ve tefrikaya düşmemeleri için aynı Oğuz boy ve oymaklarının belirli bölgelerde birikmelerine müsaade etmemişler. çeşitli şekillerde.Türkiye D üşm anhğı. Avrupalılar'ın X X . Türkiye Türkleri. asır başlarında Türkiye'yi im zalam ağa zorladıkları Sevr Andlaşması tasarısı ki. Kosova. asım başlarından itibaren Hora­ san'dan Anadolu'ya akmaya başlayan Oğuz boyları.. Denebilir ki. Osm anlılar'm Balkanlar'da yaptıkları bütün muharebeler. hepsi H açlı seferlerinin devam ından başka bir şey değildir. Anadolu'yu X I.) ü S T lt N. devletin ansızın kendini toparladığı görülüyordu. Tarihin seyri içinde olanlar olm uş. artık Türkiye Türkleri'nin sonu yaklaştı sanılıyordu. fakat herşey bitm em iştir. D JU V A R A Em ir S E K İP . Oysa.G. 900 yıllık Türkiye tarihi boyunca öyle durum lar do ğm u ştu ki. (bk. Ankara [1978|. yine ecdadları S elçuklular gibi Orta A nadolu içlerinde perişan ederek A nadolu'dan kovdular. Çev. T. bu yarım asır içinde Anadolu'ya göç etmiştir.. dünya Türk nüfusunun en azından üçte biri. boy ve oymakların yıkılmalarına ve dağıtılmasına çalışmışlar ve bu ulusları meydana getiren boy ve N itekim 900 yıldır Hıristiyaniar. Sırp Sındığı. Tüık göçleri­ ni çok akıllıca bir siyasetle iskâna tâbi tutmuşlar. 5 vd.Kesif Türk muhacereti. am a yine de iç ve dış meselelere rağmen gerçekten kendi toprakları içinde İler çeşit zorluklara böylesine m ukavem et edebilen bir başka ülke ve m illet gösterilemez. Türkiye Devleti'nin kurucuları olan Türki­ ye Selçukluları (ve onların vârisi olan OsrnanoğuKarı). kısa sürede Anadolu'ya egemen oldular. Asıl hedef olan Türkiye Devleti tarih sahnesinden silinem ediği için üzerinde o y ­ nanm ak istenen oyunlar da son bulm am ıştır.. çok çe­ tin darbelere rağmen birden bire canlanıyorlar. Türkiye'yi Parçalama Tasaı-ıları 100 Plân. Türkiye diye bir şey kalm ıyordu.

merkeziyetçi devlet te lâk ­ kisinin zıddı olan eski Türk hâk im iyet telâkkisi için bazı tarihçi ve yazarlarımızın kullandıkları "fe o d al" sıfatını tarih sosyolojisi açısından doğru bulm uyoruz. (567) Türkiye Selçukluları. M.oymakların her birini büyük mesafelerle Anadolu'ya dağıtmışlar. uzun bir süre. Î Bununla beraber. Burada yeri gelmişken şu hususu belirtelim ki. "Osm anlı İm paratorluğu'nun Etnik Menşei Mesele­ leri". bu du ru m u n devlet için bir zaaf kaynağı o ld u ğu n u görüyorlar ve bu sebeple "aşiretçi'' (tribal) hâk im iyet telâkkisi yerine "Merke­ ziy e tçi" bir devlet telâkkisi yerleştirmeğe çalışıyorlardı. VU. Anadolu'daki ehirler yavaş yavaş bir merkez etrafında toplanmışlar. c. payitaht znik'ten Konya'ya nakledildikten sonra Konya sitesi bütün Ana­ dolu'nun merkezi ve Türkiye Türkleri'nin karargâhı oldu. 1943. 1943). fakat Anadolu Türk Birliği. 28. B unun yerine m erhum Prof. s. Mehmed Fuad K Ö P R Ü L Ü . Tür­ kiye Selçuklu Sultanları (ve onların vârisi olan Osmanlı Sultanları). Türkiye Devleti. aralarına başka Oğuz boylarından oymaklar yerleştirmişlerdir. *E w elce m üteaddid defalar ^ k r a r ettiğim iz gibi A n ad olu'y a gelen O ğ u z (Türkmen) kitleleri. TTK. 219-313) tarihi gerçekliği daha iyi ifade etmesi bakı­ m ından "trib a l" (aşiretçi) terim ini tercih ediyoruz. bir asırdan fazla çalışmışlar ve bütün beyleri hükümet merkezine getirdikten sonra ve Anadolu'nun hakiki birliğini kurduktan sonra ilk defa olarak merkeziyet usulü ile idare edilen bir devlet meydana getirmişlerdir. Bu şekilde Oğuzlar'ın yüzlerce yıldır asabiyetle muhafaza ettikleri 24 boy teşkilâtı Anadolu'da son bulmuş. kendi boy peylerinin em rinde ka­ lıyorlar ve bu du rum A nadolu Türk birliği'n in kurulm asını ve mer­ keziyetçi bir devlet anlayışı tesisini old ukça güçleştiriyordu. Ankara. Teşrin. [1. Büyük Selçuklular'a nazaran mütevazı bir uc beyliğinden ibaretti. Belleten. başlangıçta. Fuad K ö P R Ü L tt'n ü n vaktiyle kullanm ış olduğu (bk.’ "aşire tçi" (tribal) Türk hâk im iy et telâkkisi gereğince. Gerçekten bu Uc Gazileri Devleti Büyük Selçuklular gibi geniş ülkelerde ve Islâm medeniyetinin çok parladığı beldelerde değil. siyasi ve medeni bakımlardan tam bir sukut içine girmiş ve takriben bir asır süren sürekli savaşlarla harabolmuş bir ülkede kurulmuştu. içtimai.* Bu devrede. diğer bir deyişle Türkiye Türklüğü teşekkül etmiştir. sh. iktisadi. 210 Oğ u z ÜNAL .

amcazadeleri olan Büyük Seiçuklular'ınkinden çok daha uzun ömürlü ebedi bir devlet kurmuşlar. bu mütevazi Uc Devleti'ni Türk vatanı haline getirmişler ve bu ülkede yeni bir hayatiyet ve medeniyet yaratmakla da Türk. Osmanlılar'ın menşei ve cihânşumul mahiyetleri bu Uc Devleti'nin haiz olduğu kudreti ve tekâmülü göstermeğe kâfidir. Bu ilk tecrübelerden sonra Türkiye Selçukluları bir asır süren dahili buhranlar. Melik Şah. Buna mukabil İznik’te ve Marmara sahillerinde Bizans'a karşı kurduğu devleti kuvvetlendiren Türkiye Sultanı Süleyman Şah. Anadolu'nun en ileri bölgesi olmuş ve Türkiye Selçuklulan'nm doğuda ilk hedeflerini teşkil etmişti. (568) Türkiye Selçukluları. Arslan Vabgu'nun torunları olarak. Mardin ve Meyyâfârikin (Silvan) havalisi. İslâm sultanlığı sıfatından başka Cihân hâkimiyeti dâvâsına da sahipti. Anadolu'yu da kendi hâkimiyetleri altına almak isterken. Bu sebeple İslâm mede­ niyeti içinde kalan Diyarbakır. Ana­ dolu'nun bu bölgelerinde fetihten beri Büyük Selçuklular'a tâbi birçok beylikler teşekkül etmişti. İslâm'ın sultanı sıfa­ tı ile. ilk fırsatta şarka dönmüş. Bu sebeple de bu eski aile rekabetini kırmak ve amcazâdelerini itâate almak için Anadolu'ya ordular sevketmişti. İslâm ve dünya tarih­ leri ile siyasetinde daha büyük tesirler yaratmışlardır ki. Türkiye Selçuklu sultanları da. devletin kuruluşundan beri. Haleb'i muhasaraya girişince Melik Şah'ın ordusuna karşı 1086'da giriştiği savaşta hayatını kaybet­ mişti. Bizans ve Haçlı savaşları HORASAN'DAN ANADOLU'YA 211 . Zira Büyük Selçuklu pâdişâhları. Çukurova ve Antakya'yı Hıristiyanlardan kurtarmış. Bu siyâsi durum Türkiye Selçuk­ luları ile Büyük Selçuklular arasındaki ailevi rekabeti bu bölgeye getirmişti. günümüzün aksine. Musul'u da ilhak edince şiddetlenen aile rekabeti ile karşılaştı ve o da 1107 yılında şehid oldu. Beşer takati üstünde bir hayatiyetle Haçlı fırtınasını atlatan oğlu I. bu sıfatın ve üstün hâkimiyetin kendilerine aid bulunduğu dâvâsma bağlı kalmışlardı. Kılıç Arslan (1093-1107) da babası gibi derhal doğuya dönmüş. Şarktan gelen Türkiye Selçukluları o tarafa doğru yayılmağa uğraşırken Bizans idaresinde inhitat içinde bulunan Orta ve Batı Anadolu'da tecride uğramaktan kurtulmak. medeniyetçe üstün İslâm dünyası ile bağ­ ları kurmak ve yolları açmak istiyorlardı. Şarki Ana­ dolu'yu hâkimiyetleri altına almağa çalışıyorlardı. Saltuklular ve Sökmenliler müstesna Büyük Selçuklular'a tâbi diğer bütün Doğu Anadolu beyliklerini kendisine bağlamıştı.Bununla beraber çok mücadeleli ve ızdıraplı bir hayat geçiren Kutalınişoğulları.

Süleyman Şah'ın ölümünden sonra (1086). slı. coğrafi ve milli birlik dâvâsı haline gelen Anadolu Türk Birliği mefkuresini tekrar gerçekleştirmek yolunda mücadeleye giriştiler.ile. özellikle onun ölümü üzerine. İznik^te Türkiye Devleti tahtına çıkmasiyle Türkiye Devleti kendi müstakil tekâmül seyrini takip etmiş ve Büyük Selçuklu İmparatorluğu ile bir bağı olmamış­ tı. bunda nazari kalan kısa bir müddet (1086-1093) istisna edilirse. I. kendi içlerine kapanmışlar. asırda.(569) Bu iki acı tecrübeden sonra Türkiye Selçukluları. artık Büyük Selçuklu İmparatorluğu da tarihe karışmış olduğu için. (Bk.. 22). pek başarılı olamamış. kendisine tâbi saymış ise de.(570) Fakat Türkiye Selçukluları daima şarka hâkim olma idealini taşıyorlardı.* Nite­ kim "Mardin ve Meyyâfârkin fethedilmedikçe Selçuklu çetrleri** bağlı kalacaktır" cümlesi ile bu inanç. **Ç e tr. Anadolu kıtası öte­ sinde maceralar peşinde koşmak ve Büyük Selçuklular'la ailevi hâ­ kimiyet mücadelesine girişmektense. Kılıç Arslan'ın. (572) *A y n ı şekilde Osm anlılar'ın da bu ideale sahip olm aları dik kat çeki­ cidir. muahhar kaynakların yanlış ifadelerine ve bunların tesiri ile araştırmaların hatalı neticelere var­ mış bulunmalarına ve Türkiye Devleti'nin Büyük Selçuklular'm tâbii (vasalı) sayılmasına rağmen. Türkiye Selçukluları Kültür Hayatı. A y d m T A N E R t. K onya 1977. (571) Melik Şah'ın ilk sultanlık yıllarında Anadolu'da Kutalmışoğulları tarafından kurulan Türkiye Devleti. Süleyman Şah'tan itibaren müsta­ kil ve hattâ Büyük Selçuklular'a rakip bir Devlet idi. 212 O ğ u z ÜNAL . Şarki Anadolu'da kurulan Türk devlet ve beyliklerinin tarihi artık Türkiye Selçuklulan'ndan ayrı bir seyir takip etti. destani bir mücadele devri yaşadıkları için. Bilge Y a ­ yınları. Türkler'de h âk im iy e t (egemenlik) sembolü olarak kullam lan bir çeşit şemsiyedir. 1093'de. nazari ve hukuki olarak. Türkiye Selçukluları bu asırda kuvvetlenince. bir müddet Anadolu'ya hâkim olmaya çalışmış ve bu ülkeyi de. kendileri tarafın­ dan söyleniyordu. (M enakibü'l-Arifin'in Değerlendirilmesi). X ill. Melik Şah. Anadolu Türk birliğini gerçek­ leştirmek yolunda faaliyet göstermişlerdir.

Nitekim medeniyetçe ileri ve mamur ülkelerde oturmayı benimseyen Büyük Selçuklu Sultanları için Anadolu bir uc bölgesi. Balkanlar'dan naklet­ tiği Hıristiyan Türkler de Bizans idaresinden nefret ederek ırkdaşl^n olan Selçukluları tercih ediyorlardı. bey ve boylara sığınak olmaictan ibaret idi. (576) Bu devrede Anadolu coğrafyasında yeni bir vatan teşekkül etti Anadolu'nun batısında bir asır devam eden Haçlılar ve Bizans HORASAN'DAN ANADOLU’YA 213 . İmparatorlukta ve İsiâm dünyası içinde huzursuzluk çıkaran göçebelere yurt ve âsi şehzade. Zira Süleyman Şah ve halefleri olan Türkiye Selçuklu sultanları. Fakat istikbâlin bü­ yük ve haşmetli tarihi de bu uc gazileri diyarından doğdu.Süleyman Şah'ın kurduğu devlet ve kazandığı muvaffakiyetler. sağlam esas­ lara dayandığı için. Anadolu'da Türk kesafetini artırarak.(574) Anadolu gibi he­ nüz fethedilmiş bir ülkede.(573) Anadolu'da Bizans ve Haçiılar'a karşı uzun bir cihâd devresi yaşandığı ve bir İslâm ve Hıristiyanlık mücadelesi içinde bulunulduğu halde. eski Türk göçebe hukukuna göre toprakları (rakabesi devlete ait olmak kaydıyla) köylülere dağıtıyor ve devlet mülkiyeti altında herkesin tasarrufuna imkân veren bir miri toprak rejimi kuruyorlardı. Bunlar yanında Anadolu'da büyük arazi sahipleri elinde esir ve topraksız bulunan köylüler de Türkiye Selçukluları sayesinde toprağa ve hürriyete kavuşuyorlardı. günümüze kadar yaşamaya devam edebilmiştir. Bizans ile düşmanlık ve Büyük Türk Hakanlığı ile rekabet halinde kurulan Türkiye Devleti. Bizans'ın kötü idaresi. Süleyman Şah'ın ölümünden sonra ve halefleri zamanında meydana gelen sarsıntılara ve Haçlı seferlerine rağmen. (575) Selçuklu ve Türkmen fetihleri ile Anadolu'nun Türkleşmesi ve bir Türk vatanı haline gelmesi ne kadar tabii görülmüş ise. savaşlar ve isyanlar doiayısiyle perişan olan yerli halklar da Türkiye Selçuklulan'nm idaresinde huzur ve sukuna kavuşuyor ve bu sayede Türkiye Devleti sağlam bir temele oturmuş bulunuyordu. Bizans Ermeniler'i şarktan Orta Anadolu'ya sürerken. kuvvetlenmesine âmil olduğu gibi. Bizans'ın takip ettiği Ortodokslaştırma ve Rumlaştırma siyaseti de Ermeniler'i ve Pavlakiler'i de bu devlete düşman etmiş ve Türkiye Selçukluları'na yaklaştırmıştır. Süleyman Şah'ın başka din ve örflere mensup tebaası kendisine samimi olarak bağlı idi. onun bu derece sür'atle ileri bir ülke olması ve Türkler için istikbalde büyük bir kudrete kaynak ve ihtişamlı bir tarihe başlangıç teşkil etmesi de zamanında hiç akla gelmiş değildi.

.

YÜZYILDA OĞUZLAR VE KOMŞU TÜRKLER .X.

.

1 2 4 1 DE TÜRKİYE DEVLETİ .

sh. F e t h i. 3 6 v d . 8. !$ h .0 . 19. Y a ­ y ı n N o : 1 7 . E d e b i y a t F a k . Y I N A N Ç . 1 4 — Ö Z T U N A . İ s t a n b u l 1 9 4 4 . T ü r k i y e T a r i h i . a . 4 0 7 . 19. Y a y ın N o : 2 4 0 . c . 4 0 6 . F e t h i. 1 9 . c . 1 3 — Ö Z T U N A . 1 9 . sh. İs ta n b u l 1 9 7 6 . H a re k e t Y a y ın la r ı. sh. M illi T a r ih im iz in A d ı.5 0 6 . i İ m i S e r i . H O N İG M A N N . I.ü .j Ö Z T U N A . F e t h i.F e t h i . 1 6 — Ö Z T U N A . M e d e n i. N o . A n a d o ­ F e t h i.1 3 1 8 ). İ s t a n b u l 1 9 7 7 . sh . c . sh. Y a y ın N o : 2 1 5 4 . Y I N A N Ç . ö t ü k e n Y a y ı n e v i . T e ş k ilâ t c . T u r a n m i S e r i . 1 . s h . M illi T a r ih im iz in A d ı. 2 0 . S e lç u k lu la r D e v r i: I. I. sh. c . F ik r e t IŞ IL - İs ta n b u l 1 9 7 0 . E d e b iy a t B iz a n s D e v le t i'n in Fak. A n . Y I L D I Z . 1 1 — Y I N A N Ç . sh . A n . T a r ih Z ü m re si N e ş r iy a tı. 1 5 — Y I N A N Ç . T ü r k i y e T a r i h i . D o ğ u S ın ın . I. İ s l â m i y e t v e T ü r k le r . I. I . F e t h i. g . II. A n . 4 — Y I N A N Ç . öZT U N A . Z a m a n ım ız a K ü lt ü r .. 4 0 6 . A rsUm u­ l a n 'd a n O s m a n G a z i ' y e (1 0 7 1 . A n . ü . A n . 5 — Y ılm a z T a r ih i. İ . sh. 1 2 — Y I N A N Ç . S e lç u k lu la r Z a m a n ın d a T ü r k iy e . Kadar ve Büyük S a n 'a t T ü r k iy e T a r ih i. 1 0 . s h . ıh . i. A n . F e t h i . 10— E rn st TA N . B Ö LÜ M G İR İŞ T Ü R K İY E T A R İH İN İN B Ö L Ü M L E R İ 1 — M ü k r im in lu ’n u n H a lil Y IN A N Ç . E d e b iy a t F a k . HORASAN’DAN ANADOLU'YA 219 . sh . N o . İ s t a n b u l 1 9 7 1 . 9 — Ö Z T U N A . 57-5 8. b a s ı m ) . 8 — Y I N A N Ç . 5 . 6 — Y I N A N Ç .I. A n . F e t h i. i h . T ü r k iy e T a r ih i. sh . c . 4 0 7 . 2 2 . B Ö L Ü M O Ğ U Z L A R 'D A N Ö N CE A N A D O L U V E T Ü R K L E R "S U G U U R B E Y L İ K L E R İ D E V R İ" 7 ^ H a k k ı D u r s u n Y I L D I Z . 3 0 . T ü r k iy e T a r ih i. Ç e v . e . T ü r k i y e 'n i n B a ş la n g ıc ın d a n S iy a s i. 4 2 1 . ü . A lp N e ş r iy a t Y u r d u V a y . l. 5 0 5 . S iy a s i T a r ih . sh . ( 2 . 5 8 . T ü r k iy e T a r ih i. s h . 4 0 0 . sh . sh. İ s t a n b u l 1 9 6 9 . 1. Y a y ın ı. 1. Y a y ı n ı . 3 — M ü k r im in H a lii Y IN A N Ç .. T ü r k iy e T â r ih i. 7-8. 2 — O sm an T U R A N .

s h . m aaşb ar e r ie r iy b e e v b e n e c e k T ü r k Bu m a a ş la r k ız b a r ın a v e r ile c e k t i. N e h ri s iy a s i.. e .C A H İ Z . T ü r k K ü b tü rü n ü Y a y m t.. s h . sh.. ‘ ‘A b b a s O ğ u l b a n im p a r a t o r lu ğ u 'n u n K u r u lu ş v e Y ü k s e l i ş i n d e T ü r k b e r ’ in R o l ü " . g . Th. Im p a r a t o r lu ğ u ’n u n K u r u lu ş Y ü k s e liş in d e 1 9 1 ). Y a y ın la y a n de M EY N A R D ve Pavet de v e F r a n s ız c a y a P a r is ç e v ir e n C . B O .H . A n k a r a 1 9 6 7 . e . 1 7 9 . a . a . M. s h .e . 2 5 8 ’d e n se ci- a . 1861-1877. 4 6 8 'd e n n a k le d e n Y IL D IZ . 1938. M H l i T a r i h i m i z i n A d ı .1 8 7 . e .2 4 . c . e . ed. 28— Y A K U B İ. 2 3 . L is e D e rs K it a b ı. 2 0 — D a h a g e n iş b ıbgı ç i n T A Y . s h . s h . B a h r e l . a . 77. "A b b a s O ğ u l­ T ü r k le r 'in R o lü ". 1 9 4 ).R e ş i d 'i n beri ve bu o ğ u lla n E m in i l e M e ' m u n a r a s ı n d a k i i k t i d a r m ü c a d e le ce re ya n eden obaybar h a k k ın d a g e n iş m ücadebeber s ır a s ın d a bibgi i ç i n b k .. 2 5 — Y I L D b Z . 6 0 . 1 9 — Y I L D I Z . e v le n d iğ i h iç da a n a n e s in d e k i T ü rk is tifa d e e d ere k . T ü r k i y e T a r i h i . 7 6 .5 0 . 2 6 — E b u 'b . K it a b sh. a . s h . I. s h . g . s h . Ü s rü ş e n e . e . m uayyen m e y e c e k t i. a .E t r a k ). H O U STM A . b a ş la d ı.A rz . T e ş r i n 1 9 4 2 ) . sh . S u ra t a b . 220 Oğ u z ÜNAL . c . 3 1 — Y I L D I Z . 1 8 — Y İ N A N Ç . id a ri bu ve a sk eri en yüksek m e v k ib e r in e b ir ilg i D e v b e f » n in C eyhun Fe rg a n a . 8 0 . L e id e n 1883.6 4 . g . sh.. 4 0 7 . 4 9 . İs ta n b u l 1 9 7 6 . s h . S e r i : b il .. 2 7 — (V îE S U D İ. s. e . Seyhun ö t e b e r in d e n B a ğ d a t ' a (Ş e m s e d d in ve G Ü N A L T A Y .H e lâ f a ve No: b V le n k ıb e b e ri T ü r k b e r 'i n F a z a 'ib e b . Y b L D b Z . g . T ü r k le r 'in iç in m illi s e iâ b e t le r ln in H a b i f e ’n in b o z u lm a m a s ı hassa e s a s lı n i z a m l a r k o y d u . ( T e m m u z 1. s h . 29— İb r a h im M illi E ğ it im K A FES O Ğ LU . M u r u c ab-Zahab. g . a . ç ık m a la r ı ö t e le r in d e c a m ia y a k a rşı büyük h a ttâ u y a n d ır d ı. g . H ü a f e t O r d u s u ­ F a z ib e ile r i. Ş e m s e d d i n G Ü N A L I m p a r a t o r b u ğ u 'n u n K u ru b u ş ve 'y iik s e b ls in d e O ğubban T ü r k l e r ’ tn R o l ü " .e . a h lâ k i ed. n a k le d e n ye b e ri ile Bu T a r ih . B a r b ie r V II. 22— Ram azan nun Ş E Ş E N . T u h a r is t a n d o ğ ru la n b ir in s a n a k ın ı b ö lg e le r in d e n . 2 9 . 1 1 8 'd e n n a k l e d e n Y b L D I Z . o rd u su n a B ir ancak k jz m ı. H a life M u t a ş ım . I I . 6 1 . a . g . ve İB N L e Ip z ig H A V K A L.e . m ensup T ü rk a s k e r le r i. 1939.A lt a n D E L İ O R M A N . "A b b a s b k . K R A b V lE R S . B a k a n lığ ı V a y ın ı. s h . 2 1 — Y b L D b Z .K a s ı m L e id e n sh. a d l ı e s e r in G İ R İ 3 k ı s m ı n d a s h .. 6 6 . sh. g .. 3 3 .1 7 — Ö Z T U N A . 4 5 . T a r ih . C O U R T E İL L E . 4 2 . 2 2 . T ü r k T a r i h K u r u m u B e l l e t e n . Is b â m c a m i a s ı n a g ir e n T ü r k b e r 'i n İ s l â m m ü b k i. T ü rk n iz a m la r a T ü rk A ra p g ö re. 6 9 . e . 2 4 — Y I L D I Z .e . 2 3 — H â r u n e b . 4 5 v d . A r a ş tır m a ( IV I a n a k i b E n s t itü s ü Cund e b . . a . a . V I . k o b a y b ık t a n T ü rk e r i. k ız la r ıy la e v le n e b ile c e k le r d i. Y IL D IZ . V l L D b Z . g .. ve Ebu O sm an A m r b. e v b e n d ik t e n so n ra (G Ü N A L T A Y . sh . g . J. Y a y . g .S a y ı : A 8 .. b i r 's u r e t l e h â z in e d e n da k e s il­ b o ş a y a m a y a c a k tı.. sh. a . sh . 3 0 — Y I L D I Z .

3 7 — Y I L D I Z . c . c .e .e . 3 6 — Y I L D I Z . HORASAN'DAN ANAD O LU'YA 221 . o ğ u zla r 5 5 — Y I N A N Ç . T ü r k iy e T a r ih i. 2 0 . I.e . 3 4 — Y I L D I Z . A n .1 5 . sh. 62— Y IN A N Ç . M illiy e t Y a y ın la r ı.J3 4 . 1 3 8 . s h . B iz a n s D e v le - t i'n in D o ğ u S ın ır ı. a . A n . M i l l i T a r ih im iz in A ç t ı. 4 6 — Y I N A N Ç . A n . 5 4 — Y I N A N Ç . I. III..g . T ü rk BÖ LÜM A N A D O L U 'D A A n a d o lu 'd a M engücek O ğ u lla r ı.. 2 7 . 4 2 8 . s h . 1 3 3 . a . 3 8 — Y I N A N Ç . 6 0 — S A K A O Ğ L U . sh.4 0 9 . s h .1 6 3 .4 3 0 . A n . F e t ih ie r le A n a d o lu 'n u n T ü r k le $ m e s i ve İs lâ m la ş m a s ı. A n . 4 8 — Y I N A N Ç . s h . A n . T ü r k iV e T a r i h i .e . şh .. 6 3 — Y I N A N Ç .. c . 4 0 7 . F e t h i. F e t h i. A n . 3 4 . s h . a . 4 0 7 . sh . S h .2 1 . sh . 2 6 -2 7 . 3 9 — Ö 2 T U N A . Sh. F e t h i. 3 5 — Y I L D I Z . 3 2 .g . g . T ü r k i y e T a r i h i . 53— Y I N A N Ç . 5 7 — Y I N A N Ç . F e ttıi. 2 9 . T ü r k i y e T a r r h i . 1 4 0 1 4 2 . A n .1 4 0 . s h . 4 0 8 . " A n a d o l u " M d . I. 2 5 -2 6 . 6 1 — B iz a n s 'ın iç in A n a d o lu 'd a k i m ü lk i v e a sk eri t e ş k ilâ t ıh a k k ın d a g e n iş b ilg i bk. s h . T ü r k i y e T a r i h i . sh. İs lâ m 6 5 — Y I N A N Ç . sh.. 4 5 — Ö Z T U N A . 2 0 . s h . sh . 1 3 7 . 2 3 . c . a . I.e . sh . 1 6 1 . I.e . 4 9 — Y I N A N Ç . s h . e . I. F ^ th i. F e t h i. s h . Ö Z T U N A . sh. A n . ( İs t a n b u l) 1 9 7 1 . sh . 5 6 — Y I N A N Ç .g . 3 3 — Y I L P I Z .g . sh. A n s ik lo p e d is i.1 3 6 . A n . 4 0 6 . c . s h . a . 66— M ehm et . I.3 2 — Y I L D I Z . 5 2 — Y I N A N Ç . s h . 4 1 — Ö Z T U N A . 4 0 7 . 4 0 8 . 6 4 — B e s im D A R K O T . Sh . F e t h i. F e t h i. 4 2 — Ö Z T U N A . F e t h i. 50— Y I N A N Ç . A n . 4 0 7 . F e t h i. sh. F e t h i. a . s h . 1 4 . 2 8 -2 9 . 4 7 — Y I N A N Ç . 5 1 — Y I N A N Ç . 1 6 4 . F e t h i. T ü r k i y e T a r i h i . 2 7 . T ü r k iy e T a r ih i. 4 0 9 . 33.S E K E R . a . F e t h i . Y IN A N Ç . 34. 4 0 8 . F e t h i. 4 0 — Ö Z T U N A . c . 4 4 — Ö Z T U N A . I.. M illi T a r ih im iz in A d ı. 5 9 — Ö Z T U N A . 1 3 4 . c . T ü r k iy e T a r ih i. F e t h i. s h . c . A n .H O N İ G M A N N . Sh . I.. A n .. 4 3 — Ö Z T U N A . sh.3 5 . A n . A tı. I.3 5 . 58— N ecdet SA K A O Ğ LU . s b . 2 3 .g . s h . 1 6 4 . T ü r k i y e T a r ih i. 1 0 . sh. T a r ih K it a p la r ı D iz is i: 1 3 . c . C.g . 6 1 .

75— Bu konuda şu k a y n a k la r a bk.is lâ m M e d e n iy e t i.. İs t a n b u l 1 9 5 3 . A n .. " S e l ç u k lu la r 'ı n H o r a s a n 'a İn d ik le r : Zam an 222 OĞUZ ÜNAL . 1 5 3 .. sh. 2 . S e ri T u ra n Um um i N o . 1 . 9 . e . sh. 73— F a ru k SÜ M ER . 6 9 — Y I N A N Ç . a . A . 2 5 6 'd a n n a k l e d e n T U R A N .4 . 0 A R T H O L D .T e v a r i h . S e l. S e lç u k n â m e . ö n e m in i'v e d o la y ıs iy le "d e m o ğ ra - iç e r is in d e k i y e r in i b U yU k b ir v u k u f la İş le y e n Z a m a n ın d a C . İs t a n b u l 1 9 6 9 . S e l . ) 72— W . X I I . 5 . 6 . 6 8 — Y I N A N Ç . 1 5 2 .s h . v e İ s l â m i y e t ..Is lâ m M e d e n iy e t i. X . T ü r k iy a t M e c m u a s ı. K ü ltü r 1 9 7 5 . s. F e t h i. S e l. 8 3 — T U R A N . S e l. 82— Y I L d' i Z . A la m e t i). s h . S e l. Z a h ir U d d in N İŞ A P U R İ. O rta . 3 . (1 9 5 1 . v e İs lâ m iy e t . Y ü z y ıld a O ğ u z la r " . A h m e t A T E Ş . II. A n k a r a Y a y ın a Haz. b a s ( m ) .. ilm i N o : 3 . " X . 7 7 — T U R A N . T a n h i D e m o ğ r a f i A r a ş t ır m a la r ı v e O s m a n lI T a r i h i " . g . c ü z : S e lç u k lu la r T a r ih i. A r a ş tır m a E s e r l e r S e r i s i N o : 1 . Ö ZD EN . s h . 5. sh . 7 9 — T U R A N . Y I L D I Z . v e İs lâ m iy e t . Y a y ın N o : 6 2 . sh . a . T a h ra n 1 3 3 2 . sh .. s h . A F Ş A R . I I I .A fş a r A K A . T ü rk I I . S e l. sh. T u r a n N e ş r iy a t Y u r d u Y a y ın ı. Çev.U s - S U r u r (G ö n ü lle r in T a r ih K u ru m u R a h a tı v e S e v in ç 2 c ilt. A d ı .ö tü k e n Y a y ın e v i. D iz i N o £ . 2 . 7. Y a y m a T a r ih K u ru m u Y a y ın ı.. a . D iz i N o : 14-14®. R E Ş İ D E O O İ N .A r a l ı k sh. B a r t h o i d ' i i n e s e r i n i n R u s ç a a s lı 1 9 0 0 y ı l ı n d a y a y ı n l a n m ı ş t ı r . 76-77.. I. 6 7 — S A K A O Ğ L U . Ç e v. Rahat üs-Südur ve A y e t.. ( B u r a d a d e r h a l h a t ı r ­ l a t a l ı m k i . 8 1 — T U R A N .. t a r a f ın d a n fe th i ve T ü r k le ş m e s i'n d e k e s if T ü rk ve n ü fu s h a r e k e tle r in in b u t a r ih i o lu ş T U RA N . T a r i h i v e . s h . T ü rk 1957-1960: Y a y ın ı.. s h .T . H â k im iy e t i S e lç u k lu la r M e fk u re s i bk. sh.. X V ı . c . S e l . Z a m . X I . c ilt .C . V u rd u S e lç u k lu la r Y a y ın ı. v e İs lâ m iy e t . sh. 7 6 — O s m a n T U R A N . v e İs lS .. ve İs lâ m iy e t . 6-7. S e lç u k lu la r T a r ih i T ü r k . F a k ü lte s i D e r g is i. 7 4 — A n a d o l u ’n u n m u h a c e r e tin in fik â m ille r " in şu e s e r le r e ve T ü r k le r 1 9 5 8 ) . 7 $ — T U R A N . 8 0 — T U R A N . B A R T H O LD .. K O PRA M A N . g .5 3 ). S e l. A n k a ra 1960. 2 4 . 8. 71— W . 1 6 . ( 2 . U m u m i S e r i N o . 7 9 . 1 1 .. i İ m i S e r i N o : 4 . T U R A N . T a r ih i S e ri ve T ü r l< . 1s t a n b u l 1 9 7 3 . H a z . s h . T u r k e s t a n D o v v n t o t h e M o n g o l In v a s io n . b a s ım . sh. ih â n T ü r k iy e .A s y a T ü rk T a r ih i Y a y ın a H a k k ın d a D e r s le r . s h . 70— O sm an N e ş riy a t T U RA N . T ü r .ü . L o n d o n 1 9 2 8 .e . C a ı n i 'ü t . S e lç u k lu la r v e İs lâ m iy e t . 1 8 5 .X I I . 3 . İ s t a n b u l 1 9 7 1 .iy e t . R A V E N D İ. A h m e t A T E Ş . ( E y l ü l . M i l l i T a r i h l m l z i n . g .e . 84— Ş e m s e d d in G Ü N A LT A Y .D . s h . 18 v e d ip n o t 3. R a g ıp Yaşar A n k a ra H u lu s i S a d e le ş t ir e r e k İs m a il H a z ır la y a n la r B a k a n lığ ı K â z ım Y a y ın ı. . c . T ü rk Ö m e r L ü t f i B A R K A N .

K ö p r ü lü . S e l..2 0 .D . 59-63. T U R A N . S e l. 9 .H a y v a n . T ü r k iy e .T e ş r i n M e s 'e le le r i" . (1 . H o r a s a n ’a i n d i k l e r i Z a m a n . . T U R A N . D o ğ u A n . i n d ik le r iZ a m a n . .. ( H . c .T . s h . c. T a r i h i v e . s lı. v e İ s l â m i y e t . b k . .A le m . 9 5 . T ü r k iy e . 2 5 9 . H o r a s a n 'a H o r a s a n 'a . Z a m . F a k ü lt e s i Y a y ı n ı . V . 4 . T ü r k iy e . 5. T U R A N . . C h in a . Z a m . sh . 42. İb r a h im 1021) K A FESO Ğ LU . 108— M E R V E Z İ. 1 9 4 3 ).H a y v a n . L o n d o n 1 9 3 7 . Z a m . G Ü N A LT A Y. T U R A N . . . v e İs lâ m i y e t . M İ N O R S K Y . T ü r k iy e . iz a h la r . Z a m . İs t a n b u l 1 9 5 3 . 5 9 . S o s y a l. 5. s. 1 8 . T ü r k iy e . sh . Tâbayi u l. sh.Ü . sh. s h . S e l. T a r i h i v e . sh. S e l . T a r ih i v e . V I I . 5-6. T h e T u r k s a n a I n d i a . T ü r k iy e . S e l. . Ve T a r ih i "D o ğ u A n a d o lu 'y a 60. T U R A N . K A F E S O Ğ L U . S e l. M arvva z i o n u l. S e l. S e l. A . Fuad K Ö PR Ü LÜ . 1 0 2 'd e n n a k le d e n T U R A N . . 1 5 . . . s h . T ü r k iy e . 42. S e l.. D oğum Fuad İlk S e lç u k lu Y ılı A k ım (1 0 1 5 Fuad E h e m m iy e ti". 10. 59. A k ı n ı v e . . Z a m . M İ N O R S K Y . G Ü N A LT A Y . M e la n g e s M ü n a s e b e tiy le K ö p r ü lü A r m a ğ a n ı. Z a m . S e l. b u e s e ri iç in In d ia . S e l. . I Ik S e l . S e l. s h . sh. sh. T U R A N .. S e l. E k o n o m ik ve D in i D u ru m u ". sh. M enşei 28. T U R A N .. H u d u d u l. . S e l. E t n ik .1 0 3 't e n n a k l e d e n T U R A N . T h e I n g iliz c e t e r c ü m e M e tin 43 s n . S e l. S e l. s h . shT a r i h i v e . sh . G Ü N A LT A Y . T ü rk T a r i h K u r u m u . H o r a s a n 'a i n d ik le r iZ a m a n . S e l. T U R A N . i n d ik le r iZ a m a n . T a r i h i v e . T ü rk T a r ih "O s m a n lI K u ru m u İm p a r a t o r lu ğ u 'n u n B e lle te n .Is lâ m D ü n y a s ın ın S iy a s a l. 85— 86— 87— 88— 89— 90— 91— 92— 93— 94— 95— 96— 97— 98— 99— 100— 101— 102— G Ü N A LT A Y . S e l. sh . 111— 112— 113— 114— T U R A N . sh. Z a m . 107— M e r v e z i ’n i n T u rk s and ve iz a h la r ). sh. 14-1 5. 1 0 2 . sh. T ü r k iy e . sh.. sh . T U R A N . V . 3 8 . S e l . Z a m . M a r v a z i O n C h i n a . T U h A N . T a b a y i n e şred e n V. sh. s. . S e l. K â n u n 1 9 4 3 ) .. H o r a s a n 'a I n d ik le r iZ a m a n . G Ü N A LT A Y . T a r i h i v e . V il. T U R A N . sh. sh .. T ü r k iy e . 63. 6 . 73. B e l l e t e n . M İN O R S - K Y . (A ra p ç a m e tin . HORASAN'DAN ANADOLU'YA 223 . S e l. L o n d o n 1 9 4 2 . T U R A N . H o r a s a n ’a i n d i k l e r i Z a m a n . 2 6 0 . S e l. M. sh . 3 8 . Z a m . s h . Z a m . 6 v e 11 n o 'lu d ip n o t u . 6-7. T U R A N . M İ N O R S K Y . S e l. . 7 7 . G Ü N A LT A Y . S e l. S e l . 3 1 3 î V . . . s h . M İ N O R S K Y '. T U R A N ... i z a h la r 1 5 7 sh . sh . . 2 5 . sh . 79. S e l . 4 . 4 . . 4. 2 5 9 . 109— 110— T U R A N . Z a m . 103— 104— 105— lO G — T U R A N ... T ü r k i y e . . 65. sh . T U R A N . sh . . Z a m . T ü r k i y e . sh .1 0 .C . . 43. s h . London 1942. T ü r k iy e .

S e l . . . A k ı n ı . sh. . s h . . s h .. S e l . K A FESO Ğ LU . 5 0 . b a s ım . . T U R A N . T a r ih i v e . Y a y ın ı. K A F E S O Ğ L U . Y a ­ y ın ı. T a r ih i v e . 4 3 . sh . B . s h . 127— G re g o ry A B U 'L F A R A C (B A R H E B R A E U S ) . A k ı n ı . Y a y ın ı. "D o ğ a n g ö r ü ş le r in in t e n k id i iç in y a z ım ız a b k . sh . T U R A N .. l 7 . . D o ğ u A n . T e k in Y a y ın e v i. 1 9 4 v d . S e l .. . S e r i. B u k o n u ­ d a k i te n k itle r i iç in b k . . S e l .T U R A N . 7 4 . İ s ta n b u l 1 9 7 0 . K A F E S O Ğ L U . . T a r i h i v e . 7 5 . 4 5 . 59 Z u b d e t ü l. T a r i h i v e . S e l . T a r i h i v e . . E n E s k i D e v ir le r d e n 1 6 . T a r ih . S C H EFE R . Ç e v . i . T a r i h i v e . . 7 5 .T ü r k iy e . 2 5 9 . S e l . S e l .. . sh . 7 1 ‘d e n n a k le d e n T U R A N . sh. Z a m . E . k a s ıt lı o la r a k s a p t ır ­ m a k v e m a r x is t b ir ş e m a y a o t u r t m a k a m a c ın ı t a ş ıy a n g ö r ü ş le r iç in b k . T U R A N . . S e l. . M . . İ l k S e l. A n k a r a 1 9 4 5 . sh . n o tu . 2 . T a r ih i ve . b a s ım : A V C I O Ğ L U ' n u h Ü N A L . 117— 118— 119— 120— 121— 122— 123— 124— 125— 126— T U R A N . I X . T U R A N . sh . P a r is 1891. T ü r k i y e . İB N Ü L . T a h ra n sh. 2 9 -3 0 A r a lık 1 9 7 7 . T a r i h i v e . S e l. s h . sh .^ 1 3 1 . Ö m e r R ız a D O Ğ R U L . Y a y ın N o : 1 5 3 4 . sh. T ü rk K ü lt ü r ü n ü n G e liş m e Ç a ğ la r ı. 7 2 . B a h a e d d in Ö G EL. 136— M u h a rre m E R G İN . s h . D o ğ u A n . şu 1 9 7 8 . . 1 0 0 0 T e m e l E s e r S e ris i N o : 5 0 . . T U R A N . T U R A N . . N İZ A M O L-M O LK.E S İR . d a n n a k l e d e n T U R A N . S e l . O . D o ğ u A n . A . N o : 3 2 . F e y z u lla h b. E . s h .115— 116— T U R A N . S e l. s h .. . .. T a r ih i v e . sh . 134— Bu h a t a lı g ö r ü ş le r iç in b k . . A b u 'l F â r a c T a r ih i. 2 6 3 .İ7 Ch. B E H IV IE N Y A R . İ Ik S e l. Z a m . T ü r k T a r ih K u ru n d u Y a y ın ı. İB N FU N D U K . s h . E fe n d i ( M ille t ) K ü ­ K a h ir e 1 3 0 2 . n e şre d e n A.2 7 4 v e 5 6 n o ’ lu d i p . 7 5 . 1000 T e m e l Eser S e r is i. 139— 140— 141— E R G İ N . S e l . S e l . . 1 2 . T ü r k iy e . . Doğan İs ta n b u l A V C IO Ğ L U . . İ l k . 1 3 0 8 . c . S iy â s e tn â m e . O rh u n A b id e le r i. s h . S e l. T a r i h i v e . . . A k ı n ı . 135— Bu h a t a lı. .4 5 .. T a r i h i v e . s h . g . a . T ü r k le r in T a r ih i.F ik r e .. B ir in c i K it a p . 4 4 . T a r ih i v e . T a r i h i v e . 4 9 . T U R A N .. . . s h . Z a m . 9 4 't e n n a k le d e n T U R A N . . 5 2 .. B A Y B A R S tü p h a n e s i M A N S U R İ. h a t a lı o lm a k t a n d a ö t e y e t a r ih i g e r ç e ğ i. 2 . 2 3 .N o : 11^ . S e l. 7 3 224 Oğ u z ÜNAL . e .2. 128— 129— 130— 131— 133— T U R A N .. 1 6 . T a r i h i v e . 7 2 . I. S e l. . S e l. T U R A N . S e l. A s r a K a d a r . n şr. C M d I. . T U R A N . s h . B . 4 6 . 2 . S e l. s h . sh. I I . H e r- gün G a z e te s i. U m u m i T ü r k T a r i h i ­ n e G i r i ş . 6 9 . sh. İs ta n b u l 1 9 7 1 . . Z e k i V e l i d i T O G A N . T a r i h i v e . sh. O ğ u z A v c ı o ğ l u v e T ü r k l e r i n T a r i n i " . 2 7 3 . T a r ih 'i Bayhak. 4 8 . T a r ih i v e . E d e b i y a t F a k . c . s h . . 137— 138— T U R A N . sh. 4 4 . . sh . . 2 9 3 . S e l. T U R A N . 1 4 5 3 . . S e l . İs t a n b u l 1 9 7 0 . sh . 7. 2 1 . M . . T U R A N . T a r ih i v e .

.. S e l . T a p lın g e r P u b lıs h in g "O e u x (1 9 3 6 ). B ü y ü k S e lç u k lu D e v le ti. . i ş t e s iy â s e tin A n a d o lu 'n u n b ir n e tic e s i f e t h i v e T ü r k le ş m e s i b u ç o k y ö n lü v e k a r m a ş ık o la r a k g e r ç e k le ş m iş t ir . C A H t N 'ı n te t ıh p tâ n ı A V C IÜ Ğ L U . s h . Y a z a r .a k ı t ­ m a k t a " o ld u ğ u n u s ö y le y e n y a z a r . İs lâ m d ü n y a s ın ın d ö r t t e ü ç ü n e h â k i m o la n B ü y U k S e lç u k lu S u lt a n ­ la r ı i ç i n . û o ğ a r A V C I O Ğ L Ü . 1 3 6 . . b u t e s b it ın e r a ğ m e n " B ü y ü k S e lç u k l u la r 'ın b ir A n a d o lu 'y u f e t in p lâ n ı y o k tu r" ig ö rU ş ü n ü ile r i s ü r m e k le k e n d i f ik ir le r i a r a s ın d a ç e liş k i v e t u t a r s ız lığ a d ü ş m e k t e d ir . T a r i h i v e . 1071- 1 3 3 0 . I X . S e l . . T e k in C om pany.B iz a n s m ü c a d e le le r in d e n ü f u s u o ld u k ç a a z a la n v e b ir ç o k y e r le r i b o ş v e y ı k ı k b u lu n a n . .) 146— U e rçe k te n Y u r t B u lm a v e F e t i h S i y â s e t i " b ö lü m ü . h u z u r s u z lu k v e a n a r ş i iç e r is in d e d ü n y a s ın a huzur bu ve süku n. T a r i h i v e . P r e . T u rcs 72-84 v d . 7 6 . a r d ı a r a s ı k e s i l m e y e n T ü r k m e n g ö ç le r in in u n su ru b u lm a k m am ur ve n ü fu s ç a k e s if o la n o n la r ı Is lâ m ü lk e le r in d e b ir a it a ış i yem b ir yu rt o lm a la r ın ın önüne g e çe re k y e r le ş t ir e c e k v e b u s u r e tle d e v le t iç in z a r a r lı o la n b u u n s u r u d e v le t e y a r a r lı b ir u n s u r h a lin e g e t ir m e k v e k e n d i k u v v e t le r i a r a s ın a a lm a k g ib i y ü k s e k v e d a h iy a n e b ir s iy â s e t le . D oğan Y a y ı n e v i . J O N E S • V V Il. T ü r k le r in K it a p . 6 2 1 . 2. C l a u d e C A H E N .. İs lâ m . . s h . A S u rvey of th e M a te n a l and S p ır itu a l C ııltu r e and H is t o r y G e n e ra l c.6 2 2 . . { 1 9 3 4 ) .E S İ R . "L a C a m p a g n e d e M a n z lk e r t". T a r i h i v e . .142— İB N Ü L . . y a in ız I s ı â m ı y e t in h â m is i o lm a k s ıf a t iy le o n u n o a ş iic a d ü ş m a - ı>ı o l a n B i z a n s ' ı e z m e k m a k s a d i y l e d e ğ i l . T a r ih . . B ij . n iz â m ve a d â le t u n su ru g e tir m e k o la n ç ır p ın a n is te y e n S e lç u k lu la r 'm a m a ç la b ir a n a r ş i T U r K m e n le r 'i İta a t a lt ın a a lm a k v e o n la r ın reK o n la r ı y e r le ş t ir e c e k yeni b ir a n a r ş i u n s u r u o lm a la r ın ın ö n U n e g eceb ir yu rt (A n a d o lu ) b u ltn a K ve b ö y le c e o n la r ı d e v le t e y a r a r lı b ir u n s u r h a lin e g e t ir m e k s iy S s e t le r in d e n h a b e r s iz g ö r ü n m e k te d ir .. B y z a n t ıo n . 143— 144— 145— T U R A N . "S e lç u k 71 S u l t a ı ı l a r ı 'n ı n O ğ u z la r 'a vıd . C la u d e C A H EN . s h . T a r ih i. C h a p it r e s rle l ' H i s t o ı r e des de R o u m ". B y z a n t io n . 1 8 8 'd e n n a k le d e n T U R A N . 2 . b u h a t a lı v e m a r x is t t a r ih a n la y ış ı d o ğ r u lt u s u n ­ da ç a r p ıt ılm ış m a k s a t lı g ö r ü ş le r iy le Büyük S e l ç u k l u l a r ’m '^ t a r ih i m is ­ yon" is ıâ m Büyük u n u a n la y a m a d ığ ı g ib i.j P a u l V V I T T E K . New Y o rk 1 9 6 8 . İ s t a n b u l 1 9 7 8 . lu la r 'ın İle r i b ir te s ir in d e k a la r a k . s h .1 3 7 . A n a d o lu 'y a . T r a n s la t e d f r o m t h e F r e n c n b y J . 2 1 0 .O t t o f n a n T u r k e y .ın c ı X I. sh . y u k a r ıd a . sn.■. Bk. S e l . . (b k . s h . D a s ım . N ı t e k i n i ih t im a 4 C l. 7 4 . b h. I X . A n a d o l u 'n u n f e t h i z a r u r i id i. K a h ir e 1 3 0 2 . T U R A N . B ü y ü k S e lç u k lu S u lt a n ı " T u ğ r u l 'u n u f a k p a r ç a l a r t 'a l i n d e H ı r i s t i y a n T ü r k m e n b o y la r ın ı t o p r a k la r ın a . 2 9 2 . sh. b u b a k ım d a n B a t ı 'y a k a r ş ı n ın B a t ı s iy â s e t in in HORASAN’DAN ANADOLU’Y A 225 . " B U y ü k S e lc u k y o k tu r" d e d ik t e n so n ra daha da A n a d o lu 'y u "8 U y U k g id e r e k S e lç u k lu la r 'm T ü r k m e n le r 'e d ü ş m a n " o ld u ğ u n u İ le n s ü r m e k t e d ir . t m e v i v e A b b â s i im p a r a t o r lu k la r ı­ v â r is i d u r u m u n d a o lu p .L ıA M S .

T a r i h i v e . 79. s h . s h . s h . T U R A N . A n a d o l u ' n u n F e t h i . sh .. 4 4 . B k . A N D M E A S Y A N . sh. . E t > u ’ı Fazı B A Y H A K İ. a . T ü r k iy e .. s h . D U LA U R ER . S e l . D o g u 'y ^ b a k ım d a n S e lç u k lu dem ek f e t ih le r i h ü c u m d e fa k a t 'i s iy a t ifin in a h n m ış tır . S e l.. sh . d a n n a k le d e n T U R A N . 157— 158— Y I N A N Ç .. Y I N A N C . 2 6 9 . 5 3 d i p n o t u 122. 4 3 . 6 6 . B Ö LÜ M B Ü Y Ü K S E L Ç U K L U L A R D E V R İN D E B İZ A N S G A Z A L A R I V E A N A D O LU F Ü T U H A T I 147— 148— I U R A N . y a p t ığ ı is tilâ la r la d a h a d a in i­ m üşkül d u ru m a so k m u ş tu . S e l. iç z a te n m üşkül d u ru m d a â le m in i. . .. S e l . i a r ı h i v e .3 8 . . 2 9 3 . S e l . A n a d o lu 'n u n F e t h i. A n a d o lu 'n u n K e t h i. 763 .. A n a d o lu 'n u n F e t h i . S e l . S e l . 149— Ib O — 151— 152— İ5 3 — 154— 155— 156— Bu k a y n a k la r iç in b k . 4 0 . T a r i h i v e . Y I N A N Ç .. Z a rn . 4 2 . T a r ih i ve .T a r ıh . 5 3 . S e l. 6 7 . 6 7 . H r a n t D ..1 3 3 2 . Y I N A N Ç .1 1 6 2 )... T ü r k iy e . M A TEÜ S. T a r i h i v e . . A B U 'L F A R A C . s h . c .. 2 4 3 ) . I I . T U R A N . T ü rk T a r ih Eö o u ara K u r u m u Y a y ı n ı . U K FA LI G r ig o r 'u n N o t la r . . 5 2 . B i z a n s t e k r a r o la n İs lâ m Bu g e ç m iş . . T U R A N . A n a d o l u ’n u n F e t h i . S e l.. b u n e tic e M e h m e t A lta y K ö V M E N . Z a m . A n k a r a 1 9 G 3 . T U R A N . . 2 1 . 4 3 . 1 5 . Y I N A N Ç . IV. S o n m e s e le le r iy ie m ü d a fa a d a . s h . 226 O ğ u z ÜNAL . sn. 1 3 1 9 . . g . U r f a lı M a t e o s V e k a y ı nâm eSp ( 9 5 2 1 1 3 '^ ) v e P a p a z Z e y li (1 1 3 S . . s h . Y u k a r ıd a D ip n o t 141 ve T U R A N . N o . s h . l a r ı h i v e .4 2 .. sh . S e l . i l k S e l ç u k l u A k ı o ı . 7 3 .C 9 . sh. r v iü k r ım m H a lil Y IN A N Ç . T U R A N . A n a a o lu 'n u n F e t h i.e . sh .. sh... Y IN A N Ç . sh.. T a h ra n ve . Y I N A N Ç . T ü r k ç e y e Ç e v .. sh .. geçm esi o lu p . T a ı i h ı v e . n s r. . . . A n a d o lu 'n u n F e t h i. s h . A y y ı l d ı z M a t b a a S '. K A F t S O Ğ L U . S a l. 3 6 . sh . 3 6 . 2 7 0 . 3 7 .. 3 7 . 66. T a r ih i T U R A N . A n a d o lli'n u n F e t h i. A n k a r a 1 9 6 2 . T U R A N . K A F E S O Ğ L U .. . 6 7. D o ğ u is e u m u m i y e t l e h ü c u m hücum a iç e r is in d e is e . 159— 160— IG l— 1621631S41651661671GB— v d . te k ra r (B k . T U R A N . s h . T a r i h i v e . sh . S a ld N E F İ S İ .. Y I N A N Ç .ö te d e n b e ri ta k ip e d i ıe n ananevi İs lâ m s iy â s e tin in yeni m ü m e s s ili h ü v iy e tin d e d ir .1 5 . sh.. I . sn . S e lç u k lu D e v r i T ü r k T a r ih i. 1 4 .i M e s u u ı. i Ik S e l ç u k l u A k ı n ı . la n n d a b ir a s ır B a tı Em evi ve A b b â s i İm p a r a t o r lu k la r ın ın h a ş m e tli za m an h a lin d e id i. S e n .

Sa. S e lç u k lu la r T a r ih i. . sh . A n a d o l u ' n u n F e t h i . c . 8 9 . Ö Z T U N A .. S e l . I. 4 7 . 4 1 2 . 195— Y b N A N Ç . s h . S e l . S e lç u k lu la r T a r i h i . sh . 175— Y lN A N C . s h . HORASAN’DAN ANADOLU'YA .. 5 2 .8 1 . 193— Ö ZTU N A . T ü r k i y e T a r i h i . I. 4 1 2 . T U R A N . A n k a r a . sh. I. sh. 172— 173— 174— T U R A N . . . . T ü r k iy e T a r ih i. T ü r k i y e T a r i h i . T ü r k i y e T a r i h i . T a r ih i ve . S a v a s ı. I. A n k a r a 1 9 6 3 . F e t h i. . E t r a ıe ji: D o la y lı T u t u m . L id d e ll H A R T . s h . S e ıc u k lu a s ı. 177— M e h m e t A lt a y K ö Y M E N . T U R A N . Y I N A N Ç . S e l ç u k l u l a r T a r i h i . 98-100. sh. 8 8 .. Y I N A N Ç . . 1. sh . 8 0 . T a r i h i v e . sh. T a r i h i v e .5 0 . sh . E t U d le r D a ir e s i Y a y ı n ı . 82. Y IN A N Ç . T a r i h i v e . c . Y IN A N Ç . sh. T U R A N . 8 1 sh . Ö Z T U N A .H . . 190— 191— 192— Ö Z T U N A . o ld u ğ u n u sh.9 0 . S e lç u k lu la r T a r ih i. 9 0 . . 5 1 . ( ö z t u n a . 8 4 . S e l . 7 6 . A n a d o lu 'n u n F e t h i . s h . 4 9 . sh . T ü rk T a r ih K u ru m u T ü r k iy e Y a y ı­ T a r ih i. T a r i h i v e . T ü r k i y e T a r i h i . A n a d o lu 'n u n sh. sh M eydan 4 7 . 71 v d 186— 187— TU RA N . 178— 179— 180— 181— 182— 183— 184— 185— K Ö Y M E N . Ç e v. S e lç u k lu la r T a r ih i. 5 5 . T U R A N . T U R A N . 4 1 3 . Ö Z T U N A .9 1 : Y I N A N Ç . Ö Z T U N A .5 5 . . sh . 'sel. 5 4 . I . sh. S E V İM . A n a d o lu 'n u n F e t h i. 51-5 2. 188— 189— T U R A N . B . 171— T U R A N . I. Ö Z T U N A . A n a d o l u ’n u n F e t h i. 4 1 3 . D e v r i T ü r k T a r ih i. 8 0 . c. . C em al E N G İN S O V . I. S e l . sh . Ö Z T U N A . 5 4 . T ü r k iy e T a r ih i. 4 1 1 . sh . s a v a s ın y ılın d a s ö y lü y o r s a U a . sh. Y I N A N Ç . Sen M a la z g ir t . A n a d o l u ' n u n sh. s h . T a r i h i v e . 4 5 . T U R A N . I. ) 176— T U R A N . 194— Ö Z T U N A . T U R A N . c . A n k a ra 1 9 7 1 . sh . A n a d o lu 'n u n F e t h i . A y y ıld ız M a tb a ­ S e l. Y u k a r ıd a "S e lç u k S u lt a n la r ı'n ın O ğ u z la r 'a Y u rt B u lm a ve F e t ih D e v ri T ü rk T a r ih i. 4 1 1 . 4 1 2 . s h . Bk. 1 9 7 3 .169— 170— Y I N A N Ç . T a r i h i v e . 2 4 7 . . sh . G e n e l K u r m a y H a r p T a r ih i B a ş k a n lığ ı S t r a t e jik N o : 8 . sh . c . c. sh . s h . A n a d o l u ’n u n F e t h i. 4 6 . 9 1 .8 1 . c.8 6 . sh. sh . V I N A N Ç . . T ü r k iy e T a r ih i. I. c. A n a d o lu 'n u n F e t h i. . T U R A N . s h . T ü r k i y e T a r i h i . 4 8 . n ı. 83. Ö Z T U N A . s h 8 1 . Y I N A N Ç . S i y â s e t i " . 2 4 7 . 1049 9.4 1 3 : Y I N A N Ç . T ü r k iy e T a r ih i. 4 1 2 . 4 1 1 .8 2 . S e l. I. s h .. F e t h i. s h . A n a d o lu 'n u n F e t h i. S e l. s h . A n a d o lu 'n u n F e t h i. S e l . A n a d o lu 'n u n F e t h i. Ah X X. 8 5 . c .. b iz c e 1 0 4 8 y ılın d a o lm a s ı d a h a is a b e t li g ö r ü lm e k t e d ir .. sh. sh . 4 1 2 . T a r ih i ve . c .

o Z T U N A . sh. A n k a ra 1970. 3 9 . T u r k îy e . 4 6 . M a la z g ir t M ..4 7 v e s h . 60. . 205— 206— Y I N A N Ç . T U R A N . Z a m a n ın d a T ü r k iy e . A n a d o lu 'n u n F e t h i.) .M . S e l . s h . 1 6 9 1 7 2 d e n n a k le d e n T U R A N . T U R A N . A n a d o lu 'n u n F e t h i. c . C H A - 2 0 2 — M ıc h e i L e S Y R İ E N BO T. T ü r k iy e . sh. 220— 221— K A R A T A M U Y IN A N Ç . sh. A n a d o lu 'n u n F e t h i . S e l. T U R A N . g . 1 2 5 1 2 7 . M a la z g ir t M M . S e l. 41. 5 9 . sh. M a la z g ir t M . 39-40. Sh. S e lâ h a t t ın E k i. 207— 208— 209— T U R A N . B k . stt. e . sh 112. 4 1 . S e lç u k lu la r T a r ih i. s n . S e lç u k lu la r T a r ih i. 228 OĞUZ ÜNAL . S e lç u k lu la r T a r ih i. sh . U R F A L I M A T E O S . A n a d o lu 'n u n F e t h i . T U R A N . S e lç u k lu la r T a r ih i. s h . K A R A T A M U . Sh . 1 0 4 . M . sh.. 117. 58. Z a m a n ın d .e . 4 5 4 6 . T ü r k T a r ih i. S e lç u k lu la r T a r ih i. A n a d o lu 'n u n F e th i.. a . Sh. V I N A N Ç . 117. sh.. M a la z g ir t M . sh. 1 1 6 . Y IN A N Ç . S e l ç u k l u l a r T a r i h i . 1 2 7 ) . 117. . 1 1 0 . 4 0 . T U R A N . F r . ( S a l a r ı H o r a s a n 'ın ö ld ü r ü lm e s i h â d is e s in d e n h a b e r d a r o lm a y a n U r fa lı M a te o s o n u n büyük m ik ta r d a g a n im e t v e s a y ıs ız e s ir le b e ra b er İ r a n ' a d ö n d ü ğ ü n ü y a z m a k t a d ı r . Sh. sh. S e lç u k lu la r T a r ih i. J l l A n a d o lu 'n u n F e t h i. 4 6 . C h r o n ıg u e . sh. T U R A N . S e l. A n a d o lu 'n u n F e t h i. sh. D e v . . o r t A N . M . sh . a . 5 7 «e d ip n o t u 1 v e a y r ı c a T U R A N . 5 7 . (S Ü R Y A N İ M İ H A E I. 57. 1 1 2 1 1 3 . Sh. S e lç u k lu la r T a r ih i. 4 1 . 2 5 9 . F e t h i. sh. 5 6 . K A R A T A r . Sh . M . K A R A T A M U . Y I N A N Ç . T U R A N . S e lç u k lu la r T a r ih i. sh . T U R A N . U R F A L I M A T E O S .. 1 1 7 . M a la z g ir t M M . 4 0 . 4 0 . 1 0 5 . S e lç u k lu la r T a r ih i. sh. 213— 214— 215— K A R A T A M U .M . B a ş k a n lığ ı H a rp Y a y ın ı. K ö Y M E N . 216— 217— 218— K A R A T A M U . sh . T U R A N .lU M eydan Tanhı T ü rk S ilâ h lı K u v v e tle r i T a r ih i II ncı C ilt M a la z u ır t M u h a re tso s ı (2 6 B a ş k a n lığ ı A ğ u s t o s 1 0 7 1 ) . 4 7 . Y IN A N Ç . 6 0 . sh. 1. 200— Bu k a y n a k la r iç in b k . sh .. M a la z g ir t M . Y IN A N Ç .5 7 . Sh .. 219— T U R A N . 210— 211— 212— T U R A N . S e n S h .1 1 7 .g . Z a m . S e l. T ü r k i y e T a r i h i . A n a d o lu 'n u n Sh.196— 197— 198— 199— Y I N A N Ç . sh. S e lç u k lu la r T a r ih i. 201— T U R A N . 5 2 5 3 . . M a la z g ir t M . Z a m a n ı n d a T ü r k i y e . Sh . C 3enel K u r m a y N o : 2. K A R A T A M U . 4 1 3 . A n a d o lu 'n u n F e t h i . te re . 203— 204— I I I . 4 6 . K A R A T A M U . 5 8 . S h . Sh. sh. S e lç u k lu la r T a r ih i.1 1 8 . Y I N A N Ç . 4 6 ' d a k i d ip n o t u 2. 1 1 7 . sh.

Sh 132 262. 1 1 8 . T U R A N . 1 3 3 . A n a d o l u 'n u n F e t h i . I. B e lle te n . Ö Z T U N A . I. Y IN A N Ç . 2 6 3 . 43 K A R A T A M U . K Ö Y M E N . ç e v . 251— Bu la r ın H o r a s a n 'a ve in d ik le r i Zam an D ü n y a s ın ın K u ru m u S iy a s a l. A n a d o l u ' n u n F e t h i . sh.4 0 8 . 2 6 2 . Z a m . Sh . 4 1 4 . Ö Z T U N A . I. 4 1 4 . E k o n o m ik D in i D u ru m u ". s h 262. Y IN A N Ç . 4 0 7 . sh. sh . 4 1 5 -416- T U R A N . Ö Z T U N A .247— 248— . T ü r k iy e T a r ih i. 1 3 2 . 4 1 S sh. s h Y IN A N Ç . 1933 T ü rk de Peocap Ü n iv e r s ite s i n e ş r e t tiğ i Y a y ın ı. sh 249— 250— Sen 133. T ü r k i y e T a r i h i . 244— 245— T U R A N . h ı. T U R A İ M . sh 229— 230— 231— 232— 233— 234— A n a d o lu 'n u n F e t h i. S e lç u k lu la r T a r . sh. sh. sh . S e l. c . I. S e lç u k lu la r T a r ih i. ı 127. T U R A N . S f c iv u ^ .. 246— T U R A N . T U R A N . 260F e t h i. F a rsça Ahbâr iid D e v le t ıs S e lç u k ıy y e . K ö Y M E N . S e lç u k lu la r T a r ih i. Ö Z T U N A . T a r ih K u ru m u A n k a ra 33. 4 1 6 . Y IN A N Ç . sh 2 3 8 — T U R A N . I „ . S e l . sh. 6 2 . sh. c T U R A N . T ü r k iy e T a r ih . D e v r i T u ı k T a r ih i. sh. 118-119: Y IN A N Ç . Sh. sh . L a h o r 'd a m e tin d e n II. A n a d o lu 'n u n F e t h i. 1 3 2 . konuda gem s D ılg i iç in bk. D e v r i T u r k T U R A N . sn. P ro fe s ö rü M uham m ed İK B A L 'in LÜ G A L. sh 6 7 . T ü rk T a r ih HORASAN'DAN ANADOLU'YA 229 . S e l. K A R A T A M U . A n a d o lu 'n u n F e t h i. s h S e iç u n iu ıo r T a r ih i. S e lç u k lu la r s h . S h .222— 223— 224— T U R A N . h i. K A R A T A M U . c . 4 3 . c . s h . sh . K Ö Y M E N . 2 2 . S e lç u k lu la r T a n h ı. 125-126- 2 4 3 — T U R A N . 6 7. D e v r i T ü r k T a r ih i.4 1 5 . sh . N e c a tı 1943. M a la z g ir t M M . I I B . S e l. 236— 237— T U R A N . 118. 239— 240— 241— 242— 1 3 2 . D e v r i T ü r k T a r i ­ Ö Z T U N A .U . S e lç u k lu la r T a r ih i. sh 6 7 I. sn . " S e lç u k lu ­ S o s y a l. 1 2 5 . T ü r k iy e T a r ih i. s n . sh . A n a d o lu 'n u n h i. E L . T ü r l< ıy e . Ö ZTU N A . sh. S e lç u k lu la r T a r ih i. V II. . S e lç u k lu la r T a r ih i. T U r k i y e T a r i h i . c . A n a d o l u ' n u n F e t h i . T U R A N . c . 1 2 7 . S e l.. T ü r k i y e T a r i h i . S e l ç u k l u l a r T a r i h i . sh. .H Ü S E Y N İ. c. M a la z g ir t M . 1 2 6 .iiiid i T a r i h i . T U R A N . 7 0 . c. sh . 5 8 . K ö Y M E N .I . Ö Z T U N A . 4 3 . S e lç u k lu la r T a r ih i. T ü rk çe ye No: 8. D e v r i T ü r k T a r i­ 235— Y I N A N Ç . 65 6 6 . sh . S e lç u k lu la r T a r ih i. K Ö Y M E N . M . 225— 226— 227— 228— T U R A N . S e lç u k lu la r T a r ih i. Sel T a r ih i. Sh . S e m s e d d ın İs lâ m G O N A LT A Y . sh T a r ih i.l. 4 1 4 . Y IN A N Ç . T ü r k iv . S e l ç u k l u l a r T a i ı i v .

2 4 . A n a d o lu 'n u n S E K E R . Y IN A N Ç . 280— 281— K A R A T A M U . D e v r i T ü r k T a r ih i. F e t h i. sh. M u s â n ıe r e t ü l. a . g . s h .s. A n k a r a 1 9 4 4 a d l ı e s e r in ö n s ö z ü . sh . 1 2 7 . 1 6 5 . Y I N A N Ç . sh. im a d ü d .D in B O N D A R İ.M . y u k a r ı d a " A n a d o l u ' n u n T ü r k l e r T a r a ­ f ın d a n F e t h in i H a z ır la y a n S e b e p l e r " a d lı b ö lü m ). A n a d o lu 'n u n F e t h i. T U R A N . 7 3 . Y I N A N Ç . 5. S e lç u k lu la r T a r ih i. ( H .A h b a r T ü rk T a r ih K u ru m u M o ğ o lla r Z a m a n ın d a T ü r k iy e S e lç u k lu la r ı T a r ih i. Y IN A N Ç . 2 6 . M . 273— K Ö Y M E N . sh . 2 6 3 . 2 6 . M „ sh.g . A n a d o lu 'n u n F e t h i. 253G Ü N A LT A Y . sh .. S e l .T U R A N . s h . 133 : V IN A N C . 2 4 . a . sh. a . sh . sh. 277— 278— 279— Y I N A N Ç . 71.e . 2 3 . Z a m . IV la la z g ir t M . S e lç u k lu la r T a r ih i. V a y ın ı. 1 2 5 . K A R A T A M U . sh. D e v r i T ü r k sh. S e l. T U R A N . 7 0 . Bu k o n u d a d a h a g e n iş b ilg i iç in b k . sh . S e l. Sh. sh 71. S e lç u k lu la r T a r ih i. 2542555 E K E R .M . sh. g . "A b b a s O ğ u lla r ı im p a r a to r lu ğ u n u n K u r u lu ş v e Y ü k s e li s i n d e T ü r k l e r i n R o l ü . sh . T U R A N . T ü r k iy e . A n a d o l u ' n u n F e t h i .2 4 . sh. sh .. A n a d o lu 'n u n F e t h i. T U R A N . A n a d o lu 'n u n F e t h i . y u k a r ıd a " O ğ u z is t ilâ s ı A r if e s in d e A n a d o l u " a d lı b ö lü m . 2 6 . K â n u n 252O sm an T U R A N . S E K E R . 72j K A R A T A M U . V IN A N C .. S e l. e .M .g e . 31Y IN A N Ç . Sh . 1 3 3 . Z 5 ( A y r ı c a b k . S e lç u k lu la r T a r ih i. M a la z g ir t M . K A R A T A M U . Sh. A k s a ra y lI M e t n m e d o ğ l u K E R İ M Ü D D İ N M A H M UD . sh. S e l. T U R A N . T ü r k iy e . 2 5 . 1 2 7 . 2 7 . sh. sh . S e ri . 72. T ü r k i y e . 1 9 4 3 ). sh. sh. 263T U R A N . 1 2 7 . a . 255— 266— 267— 268— 269— 270— 271— 272— T U R A N . Sh. 2 0 5 . S e l- Zam . 2 7 . Ş E K E R . A n a d o lu 'n u n F e t h i . Sh. m e tin d e n Th. e . S e lç u k lu la r T a r ih i.. Y I N A N Ç . Z a m . 2 6 5 . A n a d o lu 'n u n F e t h i . 59-9 9. 7 0 . 126.. 2 6 4 . sh. 1 2 7 . H O U TSM A 1889 T ü rk - 230 Oğ u z ÜNAL . III. T U R A N . 125 -126.. t a r a f ın d a n Ir a k ve da H o rasan L e id e n 'd e S e lç u k lu la r ı n e ş r e d ile n T a r ih i. a . A n a d o lu 'n u n F e t h i. Ş E K E R . T a r ih i.. 22 . e . g . M a la z g ir t M . e „ $ h.N o : 1. g . sh. 2 4 . a . 260261262S E K E R . Z a m . s h . M a la z g ir t M . 256257258259Y I N A N Ç . 1 6 5 . 274— 275— 276— K Ö Y M E N . sh. A n a d o lu 'n u n F e t h i. 71. T ü r k iy e .

297— 298— E B U Z E H R A .1 2 8 . 7 4 .. 1 3 3 . 290— 291— 292— T U R A N . Sh. T U R A N .. 299— T U R A N . 134-135î A n a d o lu 'n u n F e th i.M . sh. c . T ü rk o rd u su n u n m evcudu sh. 2 6 6 . e. Y IN A N Ç . 4 1 8 . 73. sh. F a r u k S Ü M E R . K Ö Y M E N . A n k a r a 1 9 7 5 . T ü r k i y e T a r i h i . sh . İs t a n b u l 1 9 7 1 . " M a la z g ir t □ e r g is i. 1 6 8 . 4 1 8 . sh . sh. sh . V d :. A n a d o l u ’n u n 296— Bu Ir a k ve H o ra sa n S e lç u k lu la r ı T a r ih i. M . S h. 1 3 6 Ö Z T U N A . Çev. T ü r k T a r ih K u ru m u Y a y ın ı. HORASAN'DAN ANADOLU’YA 231 . S e lç u k lu la r T a r ih i. T ü rk 267. sh . İs lâ m 'ın h a rp h u k u k u î ç in a y r ıc a s u e s e re d e b k . M . S ü le y m a n Sah. Z E H R A . B O N D A R İ. S e l ç u k l u l a r T a r i h i . İs ta n b u l 1963. 1 5 5 vd. H ü s e y in A t. s h . 1 2 7 . sh. S e l. 2 6 6 . Ö Z T U N A . T U R A N . I. K ıv a m e d d in B U R S L A N . bu m â n â lı T a r ih i. 1 3 6 . M . M a la z g ir t B O N D A R İ . A n a d o lu 'n u n F e t h i .A lâ k a t. S e l. D e v r i T ü r k T a r i h i .u d K E R C İ.1 3 7 . . 1 2 9 . S e l.M . sh . T iır k ıy e T a r ıh t . 294— 295— K Ö Y M E N . M . Z a m . Ahm ed S a id M a tb a a s ı. (İm p a r a t o r a v e r d iğ i konusunda v e r d iğ i­ b ir e lç ile r in d e n h a n g i s in in t a r ih ç ile r in ni if a d e le r i K a r ı ş ı k t ı r . ö z t u n a .O s m a n S E ­ konuda bk. 1 3 5 . S e lç u k lu la r T a r ih i. S e ­ ri . S e lç u k lu la r T a r ih i. sh. Kem al K U S Ç U . 11. K Ö Y M E N . İ s t a n b u l 1 9 4 3 . . 1 2 8 . S a v a s ın a IV . sh K Ö Y M E N . M uham m ed E B U D e v liy y e (E l. sh. Ir a k v e H o r a s a n S e lç u k lu la r ı T a r ih i. 3 9 . M a la z g ir t M eydan M u h a re b e si s ır a s ın d a S u t t a n A lp A r s la n 'ın y a n ın d a b u lu n a n T ü r k k o m u t a n la r ı h a k k ın d a g e n i. 2 0 1 2 0 4 . sh . M a la z g ir t K A R A T A M U . S a v a s ın a sh 45 sh. T U R A N . S e lç u k lu A r a ş tır m a la r ı S e lç u k lu v e M e d e n iy e t i E n s t itü s ü Y a y ı n ı . s h .çeye ç e v . sh. 127 -128. 1 9 7 v d . M a la z g ir t K A R A T A M U . T U R A N . sh. 5 5 . K a tıla n T a r ih T ü rk B e y le r i” . Ö Z T U N A . ıı. 9fel. b ilg i iç in o k . sh. I .g e-. sh. N o . s. M u h a m m e d H A M İ O U L L A H . D e v r i T ü r k T a r ih i.G Ü L . 4 0 . sh. F e t h i. İ s lâ m 'd a D e v le t id a r e s i. D e v r i T ü r k T a r ih i. Y IN A N Ç . İs im z ik r e t m e d e n e lç in in s ö y le r k e n .. I. ) 300— Y I N A N Ç . sh. 3 8 . 3 9 . cevabı T ü rk T ü r k iy e I. 293— Bu k o n u d a g e n iş b i l g i i ç i n s u e s e r l e r i k a r ş ı l a ş t ı r ı n ı z . s h . S e l. F i ’l j s l â m ) . 1 6 7 . sh.2 6 5 . S e l. sh. 1 9 7 . D e v r i T ü r k T a r ih i. a . k o n u s u n d a k i t a r t ış m a la r iç m bk. Is lâ m d a B e s e r i M ü n a s e b e tle r Ç e v . 2 6 6 . b u c e v a b ı S a v T e k i n 'i n Köym en ve T u ra n . sh. c . 4 . Ş a m il Y a y ın e v i.M . D e v ri T a r ih i. 1 3 6 . M a l a z g i r t K a t ıla n T ü r k B e y le r i. T ü r k iy e . 4 1 7 . Ir a k ve H o r a s a n S e lç u k lu la r ı T a r ih i. K A R A T A M U . 2 6 4 .2 0 7 . b ö y le c e v a p v e r d iğ in i s ö y lü y o r la r . tV la la z g ir t 282— 283— 284— 285— 286— 287— 288— 289— K A R A T A M U . T U B A N . İs lâ m A n s ik lo p e d is i. B O N D A R İ. M . K Ö Y M E N . s h . S Ü M E R . sh . S e lç u k lu la r T a r ih i. c. 7 4 . S e l ç u k l u l a r T a r i h i . T U R A N .

(M e t in le r X IX . e l.) 310— 311— ç e k ilm e v e k a r $ ı t a a r r u z " a d ıy la t a lim a t n a m e le r d e y e r a lm a k ­ Y I N A N C . 1 0 9 . 1 4 5 . T a ­ F . S E V İ M . 1 9 7 0 . Is ıâ m K a y n a k la r ın a G ö r e M a la z g ir t S a v a ş ı. 319— 320— 321— H A R T . 1 4 6 . 10 0 B ü y ü k O la y . S t r a t e j i .. 3 5 . sh . ( S u l t a n o rd u s u n u n bu 1071 A lp A r s la n k o m u t a s ın ­ d a k i B U y U k S e lç u k lu de b a sa rı ile M a l a z g i r t M e y d a n M u h a r e b e s l 'n g U n U m iiz U n m o d ern o r d u la r m d a u y g u la d ığ ı s tr a te ji "S t r a te jik t a d ır .A D İİM .C E V Z İ. T U R A N . Yönden M a la z g ir t Z a fe r i".Sa.z e m a n fi T a r ih i'l â y a n . a . 2 5 . . 7-B. R o y s to n P İK E v e D ğ r ... s h . M . I s lâ m M a la z g ir t S a v a $ ı.4 3 . sh. sh. K A R A T A M U . 1 7 . S e lç u k lu la r T a r ih i. S . 314— 315— 316— 317— 318— K A R A T A M U . İ s l i m s h . Sh. 4 . D ü n y a m ız ı D e ğ iş tir e n A y 'ın F e t h in e K a d a r.7 2 .g . sh.e . S E V İM . 3 1 2 —: E . sh. E L H O S E Y N İ . . 1 9 7 1 .2 7 0 . 3 3 3 4 . .1 0 9 .K â m il f i ’t . D e v r i T U r k T a r i h i . sh. 7 4 .. Z U b t I e t ü 'l H a l e b m in T a r ih i H a le b . M i r 'a t ü 'z . T ü r k K a y n a k la r ın a G ö r e Y a y ın ı. S tr a t e ji.2 0 0 . 39. S E V t M . sh . O cak A y lık D e r g i. G Ü L E N . E L . K A R A T A M U . s. M a la z g ir t M . 7 5 . K A R A T A M U . S e ri . s h .1 3 8 . P İ K E ve D ğ r. P İ K E v e D ğ r . M a la z g ir t M . 5 2 . H A R T . ve Ç e v irile r i). 3. K A R A T A M U .m ü lü K K ı t d b ü 'i . 2 0 0 .. M a la z g ir t M .S E V İ M .m u n t a z a m ve M U l t a k a t U 'l . sh.M . 1 4 0 . A R IT . sh. s h . .. sh .. 1 1 0 . S e l . M a la z g ir t M . sh. 303— Bu d u a m e tn i iç in bk. T a r ih i. İ B N Ü ’L . M a la z g ir t M . 1 0 9 . 74-75. . M . 313— Y IN A N Ç .. 7 5 . sh . sh. S e l ç u k ­ lu la r T a r ih i. 75. M a la z g ir t M . 322— S İB T İB N Ü 'L . 7 5 . r i'l.D e v le t i s . 1 3 8 . ır a k ve H o rasan S e lç u k lu la r ı 137: B O N O A R İ. s h . T a r ih K u r u m u 1 9 7 1 .S .M .7 1 . Sh..E S İ R . Y ı l . r ih in B a ş la n g ıc ın d a n Y a y ın la r ı.ö .. M i r 'a t ü 'z . M .z e m a n f i T a r i h i 'l - 232 OĞUZÜNAİ . .m u l t a z a m fi A h b â- v c 'I ü m o m siBT I B N Ü ' l . 4 2 .H O S E V N İ. K A R A T A M U . 308— Y IN A N C . a d lı k it a p t a n . T U R A N . S e lc u k t u f a r T a r ih i. İ B N Ü ’ L . 1 4 5 . T U R A N . s h . A h b â r U d . a . 1 4 0 . M a la z ­ g i r t M . sh. T U R A N . 1 3 7 . A car O K A N . 1 3 8 . s h . S e lç u k lu la r T a r ih i. 309— K A R A T A M U .D e v le t is .M . M a l a z g i r t M . F a r u k S Ü M E R . sh . M . sh . .S e lç u k iy y e . s h .S e l ç u k i y y e . sh . S C I M E R . A h b â r ü d . sh. A n a d o lu 'n u n K e t h i. 75-76. M a la z g ir t M .301— 302— T U R A N . 3 4 . sh.-76. M .C E V Z İ . 1 9 9 . D iz is i Çev. 2 6 9 . Anadolu'nun Fethi. 1 4 7 . S . K A R A T A M U . M a l a z g i r t M . sh . sh.T a r m .e . K A R A T A M U . "A s k e ri M a la z g ir t M a la z g ir t M . 75. (İs t a n b u l) 1 9 9 -2 0 0 . M . 1 3 7 . K ö Y M E N . 1 4 6 . M a la z g ir t M M -. K A R A T A M U . SÜ M ER-SE- V İM .A l i S E V İ M .M .4 4 .g . A n k ara S e lç u k lu la r T a r ih i.C t V Z İ . 304— 305— 306— 307— K a y n a k la r ın a G ö r e M a la z g ir t S a v a s ı. M illiy e t T a r ih K ita p la r ı N o : 5 . A n a d o lu 'n u n F e t h i. 323— İ B N Ü 'L . s h . sh. sh. sh .

S E V İM . 1 3 8 . sh. D e v . 332T U R A N .C E V Z İ . g ö re. 138. sh .D e v le t is . S u d in i d e s a v a ş la y a ln ız m ü d a fa a e d ilm iş de bu savas’ dün­ o la c a k t ır . M İR H O N D ..âyan. b u la n v e b u h a ld e b u A y n ı z a m a n d a is ıâ m İk i â le m in v e H ır is t iy a n â le m le r i a r a s ın d a v u k u edecek D e v le ti o la n d e ğ il. Ira k ve H o ra sa n U d . 1 4 8 . k a tı is te d iğ i z a m a n la r d a k i t l e l e r i c o ş t u r m a k i ç i n z a m a n v e ş a r t l a r a u y g u n h i t a b e l e r d e b u lu n m a s ın ı çok ryı b ild iğ in i g ö s te r m e s id ir .T a r ih i. S e l. 4 1 8 .2 7 0 ). sh . 3 5 .M . â y e t 2 9 . S u lta n ly ı b ile n A r s la n 'ın g ib i k it le n e tic e y i p s ik o lo jis in i g a y e t a lm a k başkum andan o ld u ğ u n u . 150. 6 9 . 1 5 3 . D e vri T ü rk A lp bu sh. A h b â r ü d . 3 6 . M a la z g ir t M . T ü r k i y e . M a la z g ir t M . R a v z a tü . 139-140. T c v b e s u r e s i. sh . 4 1 . 2 7 0 . sh . B O N O A R İ . 1^8-139. 326327328K A R A T A M U . S e lç u k lu la r T a r ih i. sh. ö n e m li sh. S e l ­ bu n u tk u n a a is te d iğ i d ik k a ti ç u k lu la r çeken One en (S u lta n A r s l a n ’m v a s ıf . H A R T . A y r ıc a A lp b ir bu n u t u k la r d a hor büyük d ik k a ti adam çeken d iğ e r bu husus d a .S E V İ M . R a v z a t ü 's .. S e lç u k lu la r T a r ih i.S e lç u k iy y e . 335336337338339 340E L . M a la z g ir t S a v a s ı. 'i n i t a y ı n S e lç u k lu İs lâ m b ir s a v a ş t ır . sh. sh . IB N HORASAN’DAN ANADOLU’Y A 233 . Ü ' L . M a la z g ir t K Ö Y M E N . A i p A r s la n 'a g ö n d e r d iğ i m e k t u p t a n v e Is lâ m y a s ın a y a y ın la d ığ ı d u a m e t n in d e n a n la s ılm a k t a d ıı. 1 4 8 . T U R A N . Ö Z T U N A .S E V İM . 8 0 . b u savaş s iy â s i veya D ır s a v a S d e ğ i l d i r . S e lç u k lu la r T a r ih i. S e lç u k lu la r T a r ih i. S u l t a n 'm y a ln ız asken.D e v le t is . 329330331H A R T . İ s l â m K a y n a k la r ın a G ö r e M a la z g ir t S a v a s ı. 7 0 . sh. sh. M . M a la z g ir t M . Bk K Ö YM EN . sh. K Ö Y M E N . s h .ı K e r i m . E L . sh . K A R A T A M U . M a la z g ir t M . sh. S u lta n A lp A r s la n ile R o m a n o s D io g e n e s a r a s ın d a k i k o n u ş m a la r v e b u y a p ıla n b a r ı$ a n d la s m a s ı i ç in s u e s e r le r e b k . S Ü M E R .3 7 . T ü r k T a r i h i . b ö y le SUnnı D ü n y a s ın ın başı H a lıf e 'n in t e lâ k k i e t t iğ i. S e l. S Ü M E R . 325TU R A N . T a r ih i. K A R A T A M U . S e l . sh.. 1 4 . D e vri T ü rk T a r ih i. 1 4 0 . sh 324S E V İM .S E V İ M . savaşa ve rm e k m illi m â n â d ır . sh. s h .M . s h . T U R A N . sh..s a fa .S . sh. d in i İs lâ m o la n k a d e . İs lâ m K a y n a k la r ın a T a r ih i.H Ü S E Y N İ. İ s l â m K a y n a k la r ın a G ö r e S e lç u k lu la r T a r ih i. S e l. sh. sh. M . M a l a z g i r t M . sh. 7 6 . T U R A N .H Ü S E Y N İ . 77. K A R A T A M U : M a la z g ir t M . K Ö Y M E N . G ö re M a la z g ir t S a v a s ı. 2 6 9 .s a f a . t. S t r a t e ji. 2 7 1 . 1 4 0 .s . K A R A T A M U . 1 4 0 . . K i t a b ü 'l - S e lç u k lu la r ı T a r in i. M . . k o n u ş m a la r ı m ü t e a k ib e n Ahbâ. M İR H O N D . 7 6 . S Ü M E R . 2 6 9 . c .S e lç u k ıy y e . S t r a t e ji. S . D e v r i T ü r k T a r ih i. sh.M . T U R A N . 3 4 . 333334T U R A N . K u r 'a n . S e lç u k lu la r T a r ih i.. 1 5 0 .

S a .a n ıb â r S Ü M E R . S Ü M E R . k ilâ t ın a S e lc u k ıle r . A n a d o l u ' n u n F e t h i . sh. 7 1 . sh . C a m ı ü 't t e v â r ı h . K A R A T A M U . S h. N o : 1 . A n a d o lu O s m a n lı T e ş k ilâ t ın a B e y lik le r i. 1 5 3 .t a l e b f i T a r ıh . D Ü ‘0 . T U R A N . İs lâ m M a la z g ir t S a v a $ ı. ve K e n z ü 'd .ı H a l e b . K A R A T A M U . 8 2 8 9 . D e v r i T ü r k T a r ih i.e .z e m a n İ B N Ü 'L A D İM . K Ö V M E N .K â m il IW ir 'a t ü 2 '7 . 3 8 .S E V I M . H ü k ü m ­ h â c ip lik b ilg i g e tir ile n le r h ü k ü m d a r ın e n z iy â d e e m in d a r la d e v le t iş le r i ve d e v le t a d a m la r ı a r a s ın d a k i b ir v a s ıta o la n s o n r a la r ı iç in bk. S e lı. s a f a .â y a n . K E t ^ iM O O D İN M İR H O N D . 5 8 . S e lç u k ıle r i. 1 4 2 .SE V İ M. S e l ç u k l u l a r T a r i h i . D e v r i T ü r k T a r ih i.A D İ M . 5 3 .T a r i h .. H a le b . 2 6 4 . 2 4 7 . s h . İs lâ m î v e in s a n i E s a s la r ı. g .3 8 . sh .D i N . 234 OĞUZ ÜNAL .. T ü r k D ü n y a N iz â m ı­ n ın M illi. 2 7 9 . T U R A N . 2 . T ü r k i y e T a r i h i . 4 2 0 .â y a n . Y IN A N Ç . a . 140 142. . i İ m i S e r i . S e l. M a l a z g i r t M S .2 8 0 . s n . İB N Ü 'L n iin T a r ih i R E S İ- İB N Ü 'L . M a la z g ir t M a d d e s i. 1 9 3 . c . İ B N ü ' L . A n s ik lo p « d is i. sh.. sh . (B u h u su sta g e n i. S h. 7 7 . 341— Büyük S e lç u k ıu liir 'd a ‘'H â c ı p " l ı k büyük v a z ife le r d e n o lu p . 4 7 . S E K E R .D E V A D A R İ. 1 5 .d ü r e r A K S A R A Y LI C a m i ü 'l . K a r a k o y u n lu B ir " B a k ış . c . 3 6 . S e l. T U R A N . S e l ç u k l u l a r T a r i h i . e l. "M a la z g ir t M u h a r e b e s i". D e v r i T ü r k T a r i­ h i. M i r ' a t ü 'z z e m a n t i T a r i h ı ' l .m ü lu k fi T a r ıh i'l. 5 5 . D e v le ti A n a d o lu U Z U N C A R Ş IL I. f i 't . ilh a n iıe r .1 7 . K Ö Y M E N . ve M ü b t a k a t ü 'i . b u m e v k iy e o ld u ğ u a d a m la r d a n d ır .C E V Z İ .m u n ta z a m S IB T E S İR . o rd u İs m a il Büyük k u m a n d a n la rın a Hakkı da v e r ilm iş t ir . Z ü b f l e t ü l. M a la z g ir t M d-. b a s ı m . 3 3 v d . S e lç u k lu la r T a r ih i. 1 5 4 . î h . 357— K A F E S O Ğ L U . 347— 348— 349— T U R A N . m u i t a z a m fi A h b â r î'i. S E V İ M . T u r a n N e ş r iy a t Y u r d u Y a y ın ı.a f y â r . 274-277. T ü rk A n k a r a 1 9 7 0 . T ü r k C ih â n H â k im iy e t i M e fk u r e s i T a r ih i. İb r a h im İs lâ m K A FESO Ğ LU . sh. ) 3 4 2 — S IB T 343— 344— 345— 346— İ B N Ü ’L . S e l. 7. sh. K a y n a k la r ın a G t jr e R a v z a t ü 's . sh. 1 4 2 .. I s l â m K a y n a k la r ın a G ö r e M a la z g ir t S a v a s ı. K Ö Y M E N . Teş­ 10®. M a la z g ir t M . i s t a n b u l 1 9 6 9 .g u r e r . S e ri. M . sh . sh . M ü s a y e r e t ü 'l. S E V İ M .5 9 . 2 4 7 . sh.ü m e m . sn . sh . Ö Z T U N A . 350— 351— 352— 353— 354— 355— 356— T U R A N . 94-95. 6 3 -6 4 . I. M a la z g ir t M M . I. 8 . M e d h a l. M ü s â m e r e t ü 'l . sh. B u g y e t ü 't . N o : 1. ve A k k o y u n lu la r la T a r ih K u ru m u M e m lu k le r d e k i D e v le t Y a y ın ı.u k lu la r T a r ih i. S e lç u k lu la r T a r ih i. sh .h a le b ve İB N Ü 'D . M AH M UD .C E V Z İ. sh. 1 6 3 . 4 7 .S . T U R A N .5 4 . 1 4 3 . 2 6 . V III. c . v e 'i. sh . 1 4 3 . U m u m i S e r i . M a la z g ir t M .

c .V B Ö LÜ M M A L A Z G İR T ’T E N SO N R A A N A D O LU F Ü T U H A T I V E T Ü R K İY E D E V L E T İ N İN K U R U L U Ş U 358S e m a v iE Y İC E .. S ü le y m a n I. R o m a n o s . T u ra n N e ş riy a t Y u rd u U m u m i S e ri. 9 0 . Bu k o n u d a g e n i* b ilg i iç in bk. c I. I. M a la z g ir t M . S a h . 2 0 5 . sh . la r ı ve A r t u k lu la r 'ın Y a y ın ı. X I V . sh.. 104-105. sh. 1. sh. I V . S E V İ M .S . T U R A N . sh . I V Ch. 2 5 . s n .1 0 7 1 ). S ü le y m a n I..g .E m p ır e . S e l ç u k l u l a r Z a m a n ı n d a T ü r k i y e . E Y İC E . S ü le y m a n Ş a h . IV . sh R o m a n o s . R o m a n o s . 105. sn .Sa. 8 0 v e n o t M a la z g ir t IV . 2 0 2 . S E V İ M . sh. c . sh. I. 7 1 .9 1 . s h . T U R A N . sh . İs ta n b u l 1 9 7 3 . F A R A C . HO RASAN’DA N A N A D O L U ’Y A 235 . Sh. S ü l e y m a n S a h . 2 0 4 . sn. 2 8 1 Sh. 6 9 . S ü l e y m a n I. 6 7 . sh. 2 0 4 . 2 0 4 . A n k a ra X X 1 9 7 1 . sh . D ilm a ç O ğ u l­ T a r ih No. 2 0 4 . sh . 379380381382383384385386387T U R A N . S E V İ M . S iy â s i M e n g U c ik lc r . I. sh . E Y İ C E . S ü l e y m a n S a h . 6 8 . Doğu A n a d o lu T ü rk D e v le tle r i T a r ih i. sh. T U R A N . 2 0 4 . R o m a n o s .g . sh. 1 0 5 . sn. sh. 205 Ş a h . Rom anos Sen . M a la z g ir t M S .ıa n $ a h . a .e . O sm an T U R A N . sh. M a l a z g i r t M . X V I . sh. S a lt u k lu la r . s h . sh . 2 0 4 . I V . stı. T U R A N .7 1 . (1 0 6 8 . Y I N A N Ç . IV . Sh . 365366367368369370371372373374375376377378A B U 'L A B U 'L S E V İM . S a h . E Y İ C E . T U R A N . I V .2 6 . 3 2 4 . S A K A O Ğ L U . I . M a ı a z g 'r t T ü rk T a r ih S a v a ş ın ı K u ru m u K a y b R iJe n Y a y ın ı. 3 4 . E Y İC E . E Y İ C E . 92. 9 2 . ve M e d e n iy e t le r i. T U R A N . ilm i S e ri. sh . 103. T U R A N . 'q o 9 u A n a d o lu T ü r k D e v le tle r i T a r ih i. E Y İ C E . L E B E A U . I V . 72.6 8 . FA R A C . 2 5 . 9 1 . R o m a n o s .E Y İ C E . M a la z g ir t M S . I V . 73-76..e . T U R A N . S E V İ M .9 3 .. sh. 3 2 4 S . 9 6 . . X I I . 3 6 . N o : 6 . 8 3 . b a s k ı­ H ı s t o r e d u B a s . R o m a n o s . sh . S ü le y m a n I. T U R A N . S E V İ M . s h . S a h . a . sh. 5 a h . IV R o m a n o s . P a r is 1 8 3 3 ( S a ı n t M a r t ın 5 0 9 'd a n n a k le d e n E Y İ C E . D io g e n e s 2. . 359360361362363364E Y İ C E . S ö k m e n llle r . s ı). 205. R o m a n o s . S e l ç u k l u l a r Z a m a n ı n d a T ü r k i y e . S E V İ M . R o m a n o s . IV . I. T U R A N . S . TU R A N . E Y İC E . 90 -9 1 . S U le y n . S A K A O Ğ L U . M a la z g ir t M S . sh. 2 0 5 . M a la z g ir t M S . S ü l e y m a n S a h . 92 . A n a d o l u ' n u n f e t h i . R o m a n o s . sh . 1 1 . 8 2 . S ü le y m a n I. sh. sh. T U R A N . 56.

I. T ü rk A n a d o lu 'n u n F e t h i. Z a m a n ın d a T ü r k iy e . S ü l e y m a n Ş a h . 63. Ö Z T U N A . S ü l e y m a n Ş a h . S ü le y m a n Şah. Anna Com nene. S e lç u k lu la r Z a m a n ın d a T ü r k iy e . 6 6 8 . T ü r k iy e T a r ih i. Ö Z T U N A . T U f t A N . sh . S ü l e y m a n Ş a h . sh. s h . K A FESO Ğ LU . sh. 399— T U R A N . T U R A N . 2 0 5 . I S ü le y m a n Sah. S ü l e y m a n S a h . sh. sh . 406— Bu y a n lı. S e lç u k lu la r Z a m a n ın d a T ü r k iy e . T U R A N . sh. I. 59. 413— 414— T U R A N .6 2 . 2 0 6 . I. 4 2 5 .5 5 . sh. S ü le y m a n Şah. I. T U R A N . sh . 2 1 1 . T U R A N . sh. V I N A N C . 6 2 . 394— 395— 396— 397— 398— T U R A N . S e lç u k lu la r Z a m a n ı n d a T ü r k i y e . 1 5 4 . sh 4 2 3 . S e lç u k lu la r Z a m a n ın d a T ü r k iy e . kanaat iç in b k . 6 3 . Y iN A N C . I. s h . 2 0 3 . S e l ç u k l u l a r Z a m a n ı n d a T ü r k i y e . I. sh . sh . T ü r k iy e T a r ih i. s h . T U R A N . T U R A N . Y IN A N Ç . c . S ü le y m a n Şah. Sh. c . |. sh. S e lç u k lu la r Z a m a n ın d a T ü ık ly e . sh. sh. S ü r e y m a n S a h . 6 1 .2 0 3 . T U R A N . 1 0 7 402— 403— 404— 405— Ö Z T U N A . 1 0 6 . sh . sh 8 8 . l u l a r T a r i h i . ( M e l i k 236 OĞUZ ÜNAL . 105-106. 4 0 7 — T U R A N .4 2 3 . S e lç u k lu la r T a r ih i. 5 7 . sh . T U r k iy e S e lç u k lu D e vri T a r ih i. 393— Y IN A N Ç . sh. sh 5 4 . 2 0 ?. sh. sh T U R A N . 5 4 . 2 0 2 . S ü l e y m a n Ş a h . 57. I . F e t h i. sh . sh . S ü l e y m a n Şah. T ü r k i y e T a r i h i . 2 0 5 . S e lç u k lu la r Z a m a n rn d a T ü r k iy e . I. sn . c . 2 1 0 . T U R A N . 4 2 4 . K a r ş ıla ş t ır ın ız Y I N A N Ç . T U R A N . T U R A N . 2 1 4 . A n a d o l u ’n u n F e t h i . 4 2 2 . sh. S e lç u k lu la r T U R A N . T ü r k i y e T a r ih i. I. Ö Z T U N A . S e l ç u k l u l a r Z a m a n ı n d a T ü r k i y e . 4 2 1 . sh. 1 5 6 . K Ö Y M EN . S e lç u k lu D e vri T a r ih i. Z a m a n ın d a T ü r k iy e . S e l ç u k l u l a r Z a m a n ı n d a T ü r k i y e . A n a d o lu 'n u n M a d d e s i". "M e lık ş a h A n s ik lo p e d is i. c . sh . 2 0 6 A n o n im sh. S e lç u k lu la r T U R A N . 5 3 . sh . S e lç u k lu t a r Z a m a n r n d a T ü r k iy e . 6 9 . S e lç u k ­ S e lç u k n a m e . c. A n a c io lu 'n u n F e t h i. İs lâ m T ü rk T a r ih i. l. T U RA N . c . s n . 203. sh. S ü l e y m a n Ş a h . K a rş ıla ş ­ t ı r ı n ı z T U R A N .388— 389— 390— T U R A N .8 9 . Sh. I. Ö Z T U N A . T U R A N . Ş a h 'ın C ih â n S e l ç u k l u l a r Z a m a n ı n d a T ü r k i y e . S e lç u k lu la r T a r ih i. 6 4 vd. T U R A N . I. 130. I . S e lç u k lu la r 408— 409— 410— 411— 412— T U R A N . 5 4 . A n a d o l u ’n u n F e lh i. 4 8 .6 3 . sh . 415— 416— 417— T U R A N . I. sh. sh. 2 0 9 . I. sh.2 0 6 T U R A N . s h . 202. sh. t.1 5 6 . S e lç u k lu la r Z a n v a n m d a T ü r k iy e . 4 7 .5 5 . 7. sh 3 6 ’d a n n a k l e d e n T U R A N . 400— 401— T U R A N . Z a m a n ın d a T ü r k iy e . 391— 392— T U K A N . 8 8 : B 9 . 2 1 0 . 1 0 5 -1 0 6 . K Ö Y M EN .' 1 3 6 'd a n n a k le d e n T U R A N .

T U R A N . 1 3 0 ). (B k . T U R A N . T U R A N . K ı l ı ç A rs- 1 3 0 9 .m iv e t i m e fk u re s i iç in l>k. K ö V V IE N . V c I.H ik . I. ünce (1 1 5 7 ) s ik k e yo ru z . 5 5 . 419— 420— 421— 422— T U R A N . H a b e r le r i g ö s te r m e k te d ir . Sh. 6 3 . sh. B ib liy o g r a f y a —K it a p T u rh a n c . Y I N A N Ç . T U R A N . 2 0 8 ) tâ b i b ir D e v le t is e . 4 . A n a d o l u ’n u n F e t h i . Z a m a n ın d a K it a b e v i T ü r k i y e '^ . S e lç u k lu la r B ü lt e n i. 2 0 5 . 1 9 5 v d . I . İs m a il G A L İ P . 1 8 1 . Y a y ın ı. T a k v im . 2 0 6 . I. S ü le y m a n Ş a h . b a ğ lı (v a s a l) b ir d e v le t (b k . sh.2 1 2 . sh. B iz P ro f. D iğ e r da k e n d i a d la r ı­ d e vre d e ta ra fta n . I. ) 418— T U R A N . P ro f. bu T ü r k iy e d e lil S e l ç u k l u l a r ı ’n ı n o la r a k T ü r k iy e p a ra Büyük b a s t ır m a o lu ş la r ın a y a n lış la r o lu r . sh. S e lç u k lu la r Z a m a n ın d a T ü r k iy e . S e lç u k lu la r Zam a­ n ın d a T ü r k iy e . kadar S e lç u k lu T ü r k iy e t â b ii T ü rk S e lç u k lu la r ı'n ın o ld u ğ u n u Büyük Büyük ve S e lç u k lu la r 'ın d e lil o la r a k y ık ılış ın a d a T ü r k iy e y ık ılın c a y a o n la r ın s ö y le m e k te S e lç u k lu S e lç u k lu kadar S u lt a n la r ı'n ın ilk İm p a r a t o r lu ğ u o la n p a ra b a ğ ım s ız lığ ın (b k . sh. I. S ü le y m a n Ş a h . sh.2 1 2 . 102 s a v u n u lm u ş t u r . g ö s te r ile c e k Z ir a S e lç u k lu kendi S u lt a n la r ın ın a d la r ın a d ah a b ü y ü k S e lç u k lu ­ k e s t ir d ik le r in i b ili­ y ık ılm a d a n (B k . ( T ı p k ı b a s ır r iı. s h . I. T ü rk C ih â n H â k im i­ y e t i M e fk u r e s i T a r ih i. A n a d o lu ^ n u n s h . İs ta n b u l s u a n d a e lim iz d e I. sh. 2 1 1 . t e z a h ü r le r in d e n (K ita p b a s t ır m a d ık la n r ii • • O sm a n T U R A N . S e lç u k lu la r ı'n ın fik r i P ro f. d e ğ iliz ^ ' d e m e k k ın d a s u r e tiy le iş a r e t o lm a k s ız ın e tm iş t ir . Büyük S e lç u k lu İm p a r a t o r lu ğ u y ık ılm a m ış t ı. 423— 424— 425— 426— Y I N A N Ç .i M e s k u k â t. . T U R A N .) N ite k im K Ö Y M EN . 6 6 . I . na S ik k e daha ö n c e k i T ü r k iy e S e lç u k lu S u lt a n la r ın ın k e s t ir m iş o lm a la r ı k u v v e tle m u h t e m e ld ir v e b u g ü n . S ü le y m a n Ş a h . v d . 6 4 . sh . Büyük S e lç u k lu la r 'a t a r a f ın d a n T a r ih i. HORASAN'DAN ANADOLU'YA 237 . S e lç u k lu la r Z a m a n ın d a T ü r k iy e . 4 1 8 ^ — T ü r k iy e o ld u ğ u K ö Y M E N D e vri ı s r a r la sh . T a h lilî) . P ro f. Y IN A N Ç da T ü r k iy e S e lç u k lu la r ı'n ın Büyük S e lç u k lu la r 'a t â b i o ld u k la r ın ı k e s in lik le k a b u l e d e rs e d e " T ü r k i y e S u lt a n la r ın ın b ü y ü k S u lta n a v e rg i g ö n d e r ip g ö n d e r m e d iğ i h a k k ın d a bu t â b ilik m e s e le s in in h i ç b ir v e s ik a y a m â lik ş ü p h e li o ld u ğ u n a f a r ­ F e t h i. T U R A N . T ü rk C ih â n H â k im iy e t i M e f­ k u r e s i T a r i h i . M A T H İE U . s. c . S e lç u k lu la r Z a m a n ın d a T ü r k iy e . M e s u d z a m a n ın d a k e s ilm iş s ik k e le r m e v c u t t u r k i. sh. T e m m u z S e lç u k lu la r 'a m e s e le s i 1 9 7 2 . T U R A N . A n k a r a l a n 'ı n bu o ğ lu S u lta n henüz 1 9 7 1 ). 1 0 9 . Y IN A N Ç ^ ın a k s in e P r o f. 2 1 1 .1 8 2 'd e n n a k le d e n T U R A N . S ü le y m a n Şah. T U R A N ^ ın S e lç u k lu la r 'a g ö rü şü n e T ü r k iy e S e lç u k lu la n ^ n ın Büyük t â b i o lm a d ığ ın ı v e b a ğ ım s ız b ir d e v le t o l d u k la r ın ı k a b u l e d iy o r u z . sh . b u n la r ın b u lu n a m a m ış o lm a s ı b u s u lt a n la r ın s ik k e k e s t ir m e d ik le r in e d e lil o la m a z . 2 1 1 . Eğer K ö Y M EN . c . sh . K Ö Y M E N k a tılıy o r ve ve P ro f.i S e lç u k iy y e .

S e l ç u k l u l a r Z a m a n ı n d a T ü r k i y e . sh. S e lç u k lu la r T a r ih i. sh . 7 2 . T a r ih I I . sh.D E L İO R M A N . s h . I. Y a y ı n oü ) İs t a n b u l 1 9 5 3 . I. K A F E S O Ğ L U . 6 4 . S e l ç u k l u l a r Z a m a n ı n d a T ü r k i y e . İs ta n b u l S u lta n M e lik Sah D e v r in d e Büyük S e lç u k lu im p a r .3 4 9 ’d a n n a k le d e n T U R A N . D o ğ u A n a d o lu T ü r k D e v le tle r i T a r ih i. 444— T U R A N . 6 4 . sh. 6 7 . 6 9 -7 0 . 7 6 . T U R A N . 5 6 . T U R A N . c . 95-96. 77-. M P a u lin . sh . 70. sh . S e lç u k lu la r Z a m a n ın d a T ü r k iy e . K A F E S O Ğ L U . 9 6 . sh. s h . 7 4 . T U R A N . T ü r k iy e T a r ih i. T U R A N . Ö Z T U N A . T ü r k iy e T a r ih i. S e lç u k lu la r Z a m a n ın ­ Ö Z T U N A . Sh. d a T ü r k iy e . S a h . I . sh. 3 4 6 . T U R A N . S e lç u k lu la r Z a m a n ın d a T ü r k iy e . sh . T U R A N . 77 . S e lç u k lu la r Z a m a n ın d a T ü r k iy e . 456— T U R A N . 7 5 . sh . E rm e n i H A YTO N . I.. sh. 9 6 . T ü r k C ih a n H â k i m i ­ y e t i M e f k u r e s i T a r i h i . Sh. S e l ç u k l u l a r Z a m a n ı n d a T ü r k j y e . T U R A N . R . T a r ih 11.4 2 7 . 6 8 1 . S e lç u k lu la r Z a m a n ın d a T ü r k iy e . T U R A N . P a r is 1 8 7 9 . sh . sh. 6 5 . • 'I. 428— 429— 430— T U R A N . D ü v e l. D o c u m e n ts A r m e n ie n s . T U R A N . T U R A N . I. 7 7 . sh. Bk. S e lç u k lu la r T a r ih i. T U R A N . S h . I X . 6 . sh . 7 3 . T ü r k C ih â n H â k in n iy e tı M e fk u r e s i T a r ih i. S e lç u k lu la r Z a m a n ın d a T ü r k iy e . S ü le y m a n Ş a h . T ü r k iy e T a r ih i.7 3 . d a T ü r k iy e .ıto r ıu ğ u . sh . sh . T U R A N . 1 6 0 . A n s ik lo p e d is i. S e lç u k lu la r Z a m a n ın d a T ü r k iy e . S e lç u k lu la r Z a m a n ın d a T ü r k iy e . T ü r k iy e T a r ih i. İ s l â m S e lç u k lu la r Z a m a n ın d a T ü r k iy e . sh . C r. T U R A N .. S e lç u k lu la r Z a m a n ın d a T ü r k iy e . 433— K A F E S O Ğ L U . H a lil ED H EM . I.H .427— BR O SSET . 2 1 9 . T U R A N . 1 9 'd a n n a k l e ­ d e n T U R A N . S e lç u k lu la r Z a m a n ın d a T ü r k iy e . S e lç u k lu la r Z a m a n ın d a T ü r k iy e . I . c . I I . S h. c . G U İL L A U M E de T y r . n şr. c . 2 1 1 .D E L İ O R M A N . sh. 433i T U R A N . 2 0 6 . K ı l ı ç A r s l a n M a d d e s i " . Sh. 4 2 6 . S ü le y m a n T U R A N . sh. 4 45— 446— 447— 448— 449— 450— 451— 452— 453— 454— 455— 43 3. İ s t a n b u l 1 9 2 7 . 434— 435— 436— 437— 438— 439— 440— 441— 442— 443— T U R A N . I . sh . T a r ih II. Z IO . s h . c. 2 0 5 . 71 . 457— İb r a h im k a FESO Ğ LU . sh . I. 431— 432— T U R A N . sh. S e lç u k lu la r Z a m a n ın d a T ü r k iy e . I. S e l ç u k l u l a r Z a m a n ı n d a T ü r k i y e . c .6 8 . sh . T U R A N . T U R A N .i İ s l â m i y e . 4 3 5 . S e lç u k lu la r Z a m a n ın d a T ü r k iy e . No ü n iv e r s it e s i E d e b iy a t F a k ü lt e s i V a y ın ı. S e lç u k lu la r Z a m a n m - 76. 7 6 . 238 Oğ u z ÜNAL . 2 1 6 . sh. sh . T U R A N . S e lç u k lu la r T a r ih i. sh . s h . S e lç u k lu la r Z a m a n in d a T ü r k iy e . Ö Z T U N A . Sh. 161 . 2 1 7 . sh. 4 2 7 . s h . sh . Ö Z T U N A . 1 4 3 'd e n n a k le d e n T U R A N . 9 5-9 6. c. T U R A N . 2 1 9 . sh. 7 6 . T U R A N .D E L İ O R M A N .

2 1 7 . S e lç u k lu la r Z a m a n ın d a T ü r k iy e . T a r ih I I . sh. 2 6 4 . İs ta n b u l U rfa H a ç lı K o n tlu ğ u T a r ih i ( 1 0 9 8 'd e n Y a y ın ı. S e lç u k lu la r Z a m a n ın d a T ü r k iy e . S e lç u k lu la r Z a m a n ın d a T ü r k iy e . 148 " S e lç u k lu D a n iş m e n d li M e s u d 'u n D e v le t i i h y a s ı” ). S e lç u k lu la r T a r ih i. S e lç u k lu la r T a r ih i. T U R A N . S e l ­ ç u k lu la r T a r ih i. T U R A N .2 2 9 . A S e lç u k lu la r Z a m a n ın d a T ü r k iy e . 9 8 . 1 0 5 . T U R A N .. K A F E S O Ğ L U . T U R A N .D E L İ O R M A N . 460— 461— T U R A N . K A F E S O Ğ L U . 2 2 5 . H is to ir e d e s C ro fc a d e s H is t o r y o f C ro s a d e s ü o n n a k le d e n T U R A N . (B u konuda g e n iş b ilg i iç in bk. sh. 8 9 . S e lç u k l u l a r Z a m a n ın d a T ü r k iy e . U r f a H a ç l ı K o n t l u ğu T a r ih i. S e lç u k lu la r T a r ih i. S te v e n R U N C İM A N . sh . 472— 473— 474— 475— 476— 477— T U R A N . S e lç u k lu la r Z a m a n ın d a T ü r k iy e . 1 0 v d . sh. sh . 2 2 7 . S tu d ia ve Is la m ıc a .2 2 4 . T U R A N . S e lç u k lu la r T a r ih i. T U R A N . sh . 2 0 3 . Is lâ m A n s ik lo p e d is i. 2 2 3 . T U R A N . 2 0 7 . c. T U R A N . S e lç u k lu la r s a m a n ın d a R e k a b e ti ve I. K ı l ı ç A r s la n . S e lç u k lu la r Z a m a n ın d a T ü r k iy e .2 0 8 .1 1 1 . İs t a n b u l 1 9 7 4 . HORASAN DAN ANADOLU'YA 239 . 1 8 6 v e d ip n o t u 8 8 . T a r ih II. Sh.2 1 8 . T U R A N . sn . sh. sh . S e lç u k lu la r Z a m a n ı n d a T ü r k i y e . 2 2 0 . 471— G e s te d e L o u is V I I . T a r ih I I .s h .D E L İ O R M A N . 2 0 8 . 1 0 8 . TO G A N . 9-10. T ü r­ k iy e . o rm a n . sh . 479— 480— 481— 482— 483— 484— 485— 486— T U R A N . S e l ç u k l u l a r Z a m a n ı n d a T ü r k i y e . T U R A N .2 2 8 . Z a m a n ı n d a T ü r k i y e . 2 1 9 . T U R A N . Sh. 6 ). 1 0 1 . S e lç u k lu la r T U R A N . 9 7 . D E M İ R K E N T . sh. 2 2 8 . 2 2 4 . sh. Z a m a n ı n d a T ü r k i y e . sh . S e lç u k lu la r T U R A N . U m u m i T ü r k T a r ih in e G ir iş . T U R A N . 470— Bu konuda sh . Sh. sh . S e lç u k lu la r T a r ih i. S e lç u k lu la r Z a m a n ın d a T ü r k iy e . 459— T U R A N . S e lç u k lu la r T a r ih i. 2 1 7 . ( B i b i . T U R A N . T O G A N . X . Sh. S e l ç u k l u l a r T a r i h i . 1 0 4 . Z a m a n ın d a T ü r k iy e . 2 1 6 . 1 4 0 . s h . 2 6 2 .D E L İ . 462— 463— 464— 465— 466— 467— 468— 469— Sh. 478— T U R A N . sh. S e lç u k lu la r Z a m a n ın d a T ü r k iy e . T ü r k C i h â n H â k i m i y e t i M e f k u r e s i T a r i h i . sh . T U R A N . 2 2 5 . b ilg i iç in bk. Is la m is a t io n dans la T u r g u ie du M oyen-âge. Sh . T U R A N . 9 0 . S e lç u k lu la r Z a m a n ın d a T ü r k iy e .2 0 9 . sh. ( D o k t o r a T e z i) . sh. 2 2 1 . sh. S e lç u k lu la r T U R A N .1 0 1 . T U R A N . c . T U R A N . R e n e G R O U S S E T . 1 0 5 . sh. sh . 11. T U R A N . Ü n iv e r s it e s i E d e b iy a t F a k ü lt e s i Y a y ın 1 8 9 6 .458— Iş ın D EM İ R K EN T . S e lç u k lu la r T a r ih i. 2 1 1 . sh .1 0 4 . 97 .. K A F E S O Ğ L U . C r o is a d e s ) . Sh. 2 2 5 . Um um i T ü rk T a r ih in e G i r i ş . 242-244. O d o n d e D E U İ L . sh. g e n iş v d . sh . 1 1 1 8 'e No! K a d a r ). T U R A N . Z a m a n ın d a T ü r k iy e . T U R A N . Sh. I. ı. S e lç u k lu la r T U R A N . sh. 8 8 . sh . 1 0 7 . 1 1 0 . sh. S e lç u k lu la r Z a m a n ı n d a T ü r k i y e . 1 0 4 .

5 4 . sh . 1 1 . S e lç u k lu la r Z a m a n ın d a T ü r k iy e . S t. sh. P a r i s 1 9 4 3 . S e lç u k l u ­ la r T a r i h i .5 5 7 . I . sh. 1 5 6 . a . 1 0 2 . 349.g .d i n F a k ü lte s i Y a y ın ı. sh .6 5 3 . 1 6 6 . N e ja t K A Y M A Z . BÖ LÜ M T Ü R K İY E D E V L E T İ'N İN K U R U L U Ş Y IL L A R IN D A T Ü R K L E R T A R A F IN D A N F E T İH V E İS K A N O L U N A N A N A D O L U Ü L K E S İN E B İR B A K IŞ 500— V IN A N Ç . 490— 491— 492— T U R A N . sh. 505— Anna K O M N E N A .e „ sh.B o y T e ş k i l â t ı — D e s t a n la r ı. s h . I. S e lç u k lu la r Z a m a n ın d a T ü r k i y e . Sh . B R O SSET . sh.D E L İ O R M A N . D il T a r ih le r i. P e te rs b u rg 1879. sh . K A F E S O Ğ L U . sh. S e lç u k lu la r Z a m a n ın d a T ü r k iy e . ve T a r ih . H i s t o i r e d e la G e o r g i e I . t e r e . 503— M A T H İE U . S ü le y m a n . S e lç u k lu la r Z a m a n ın d a T ü r k iy e . stı. sn . Y a y ı n N o . 8 . T a r ih i D e m o ğ r a f i A r a ş t ır m a la r ı. 240 Oğ u z ÜNAL . 39 . 346- 3 5 9 'd a n n a k le d e n T U R A N . 506— J.487— 488— 489— T U R A N . 504— B R O S S E T . V I. A l e ı c l a d e . 5 0 5 . T U R A N . 1 3 4 . U r fa lı M a t e o s V e k a y in a m e s i v e P a p a z G r ig o r 'u n Z e y l i . b a s ı m . 1 8 2 'd e n C h r o n ig u e . Bonn 1839. 5 0 6 .C o ğ r a fy a 2 . 6 5 1 . M a la z g ir t Z a f e r in in 9 0 0 . P e r v a n e M u in e d d in Pe rva n e ra fy a d e v r i h a k k ın d a g e n iş b ilg i i ç in D k . S E K E R . sh. S e lç u k lu la r Z a m a n ın d a T ü r k iy e . T ü rk C ih â n H â k im iy e t i M e fk u re s i T a r ih i. S e lç u k lu la r Z a m a n ın d a T ü r k iy e .9 5 7 . 181- n a k le d e n T U R A N . 501— 502— y i N A N Ç . 2 2 9 . 3 9 . 165-166. 5 0 5 .3 4 9 'd a n n a k l e d e n T U R A N . 2 0 6 . c . 6 4 4 . 2 0 2 . L E İ B E . sh. 2 3 1 . 7 0 8 'd e n n a k l e d e n T U R A N .2 3 3 . T U R A N . I. E. sh. H is to r ia . sh . T U R A N . S e l ç u k l u l a r Z a m a n ı n d a T ü r k i y e . 493— 494— 495— 496— 497— 498— 499— T U R A N . sh . T ü rk D U L A U R İE R . 3 4 6 . S e l ç u k l u l a r Z a m a n ı n d a T ü r k i y e . U R F A L I M A T E O S . trc . A n k a ra 1972. sh. F a ru k SÜ M ER . s h . sh. s h . 1 8 'd e n n a k le d e n T U R A N . O ğ u z la r (T ü r k m e n le r ). S e lç u k lu la r Z a m a n ın d a T ü r k iy e . H is t o ir e de la G e o r g ie I. S K Y L İT Z E S . 3 9 . T U R A N . 6 5 7 . T U R A N . S e lç u k lu la r Z a m a n ın d a T ü r k iy e . S e lç u k lu la r Z a m a n ın d a T ü r k iy e . S e l ç u k l u l a r T a t l h i . A n a d o lu 'n u n F e t h i. B u k a y n a ğ ın T ü r k ç e s i iç in b k . Y ı l d ö ­ n ü m ü K u t la m a S e ris i I I . 2 0 5 . 6 5 1 . sh. 5 0 5 . T a r ih M . Y a y ı n N o : 170. H â k im iy e t i M e fk u re s i T a r ih i. sh . A n k a r a O n iv e r s ıte s i F a k ü lt e s i Y a y ı n ı . sh. s h . T U R A N . A n k a r a 1 9 7 0 . 5 S 6 . C ih â n P a r is 1858. s h . c . S e lç u k lu la r Z a m a n m d a T ü r k iy e . " M u i n e d d i n P e r v â n e D e v r i " . A n a d o lu 'n u n F e t h i.5 0 6 . sh . T U R A N . T U R A N . B A R K A N . A n k a ra ü n iv e r s it e s i D il ve T a r ih Coğ­ M u i n U 'd .

K o lo n iz a t ö r T ü r k D e r v iş le r i. Ö m er L ü tfi B A R K A N . s. İs t a n b u l 1 9 7 4 ). R o lü ç e v ir e n . C In r o n ig u e . 2 8 1 . Sh. İs t ilâ K o l o n i z a t ö r T ü r k D e r v i ş l e r i v e Z a v i y e l e r . Ö m er L ü tfi B A R K A N . s h . K o lo n iz a t ö r T ü r k D e r v iş le r i. T a r i h i D e m o ğ r a f i A r a ş t ı r m a l a r ı . I. sh. V a k ı f l a r D e r g i s i . M e to d u " O s m a n lI İm p a r a t o r lu ğ u 'n d a V a k ıfla r B ir İs k â n ve K o D e v ir le r in in lo n lz a s y o n O la r a k v e T e m lik le r . O ğ u z la r. T ü r k iy a t M e c m u a s ı. sh . O s m a n lI ( m p a r a t o r lu ğ u 'n u n T e ş e k k ü lü M e s e le s i . 1 7 . 1 6 0 . 528— 529— T U R A N .X I V . ü n iv e r s it e s i ( A n k a r a 1 9 6 4 ) . K o lo n iz a t ö r T ü r k D e r v iş le r i. A n k a r a 1 9 4 4 . sh. 530— 531— V I N A N Ç . sh. O s m a n lI I m p a r a t o r lu ğ u 'n u n K u r u lu ş u . M e tr o p o lite d 'A m a s e e X I I ® s ie c le " . 527®— Pau l W İT T E K . E tu d e s H O R A SA N ’D A N A N A D O L U ’Y A 241 . c. 3 4 4 . s h . T U R A N . X V . B A R K A N .4 1 . Fuad K Ö PR Ü LÜ . 3 9 . 514— 515— K Ö PR Ü LÜ . A n k ara S e lç u k lu i n h i t a t ı n d a id a r e M e k a n iz m a s ın ın Fak.T . sh. sh. s h .X V I . X . "O s m a n lI Im p a r a t o r lu ğ u 'n u n B ilg ile r F a k ü lte s i T e ş e k k ü lü M eseI . İn g iliz c e d e n te s i T a r i h M AZ. S Ü M E R .s h . 344. C H A BO T.507— S ü rya n i P a r is M İH A E L III. b a s ım . sh. A n k a r a 1 9 7 2 . s h .5 3 ). " T a r i h i D e m o g r a f i A r a ş t ır m a la r ı v e O s m a n lI T a r i h i " . s h . X I V .1 8 . 1 6 6 . 2. c . "A n a d o lu I". 2. s. G R U M EL. 1. I I . s. Ö m er L ü tfi B A R K A N .2 8 2 . S e l ç u k l u l a r Z a m a n ı n d a T ü r k i y e . 2 8 1 . sh. " O s m a n lI im p a r a t o r lu ğ u 'n d a T ü r k A ş ir e t le r in in R o lü ".4 0 . 166j Ö ZTU N A . s. 6 1 . Y IN A N C . sh . sh . S e lç u k lu la r Z a m a n ın d a T ü r k iy e . 2 8 1 . 4 1 . T ü r k iy e T a r ih i. X I V S Ü M E R . İs t a n b u l 1 9 5 3 . T a r ih in d e m o g r a f ik â m ille r le iz a h ı hakkm daki k ı y m e t l i g ö r ü ş le r i iç in bk. A n a d o lu 'n u n F e t h i. vd. (1 9 5 1 . 4 0 . sh . X X I . I. O ğ u z l a r . 2 . 5 7 . te re . A n a d o lu 'n u n F e t h i . 2 8 1 . sh. X I I I . B A R K A N . s h . K U R A N . B A R K A N . sh. 9 6 v e d i p n o t u 8 . ' le s i". S Ü M E R . O ğ u z la r . 511— 512— B A R K A N . B A R K A N . B A R K A N . K o lo n iz a t ö r T ü r k D e r v iş le r i. X II I . S e l ç u k l u l a r Z a m a n m d a T ü r k i y e . (M ic h e l le S y r ie n ). İs ta n b u l ü n iv e r s it e s i E d e b iy a t F a k ü l­ c. sh. T a r ih i D e m o ğ r a fi A r a ş tır m a la r ı. sh . Basnur M a t b a a s ı. 3 4 3 . Sh. 2 8 2 . 4 0 . O ğ u z la r. 513— M. S Ü M E R . 2 6 0 ' d a n D e v le tin in D . A n k ara ü n iv e r s it e s i S iy a s a l D e r g is i.3 . n a k le d e n N e ja t K A Y ­ D e r g is i. S Ü M E R . 1-2. 508— 509— 510— T U R A N . sh. Za­ 1905. 522— 523— 524— 525— 526— 527— B A R K A N . c .^ 3 0 . T U R A N . V. O ğ u z la r.1 7 2 'd e n n a k le d e n S e lç u k lu la r m a n ı n d a T ü r k i y e . I I . X V I . c . 343- O sm anlI I m p a ra to rlu ğ u 'n u n T e ş e k k ü l ü M e s e le s i . E . A n k a r a 1 9 4 2 ( T ı p k ı b a s ım ı.C . O sm anlI i m p a r a t o r l u ğ u ' n u n K u r u l u ş u . "L e o n . sh . 516— 517— 518— 519— 520— 521— BA F^K A N . T a r ih A r a ş t ır m a la r ı D e r g is i. sh .

lll. Fa ru k SÜ M ER . X X I V . 1 6 7 . O ğ u z la r . Y I N A N Ç . sh . sh. A n a d o l u ' n u n F e t h i . 542— M u s ta fa A K O A â. A n a d o lu 'n u n F e t h i. s. 1 5 0 . 5 2 0 .1 7 4 S ü m e r . 1243- 1 4 5 3 . A n a d o l u ’n u n F e t h i. sh. sh. Y I N A N Ç . 2 3 . O ğ u z la r . sh . 2 1 . 532— 533— 534— 535— 536— 537— 538— 539— Y I N A N Ç . O ğ u z la r . T ü r k i y e 'n i n İk t is a d i ve İç t im a i T a r ih i.1 3 . T o k e r Y a y ın e v i. V II. s h . A n a d o l u ’n u n F e t h i . B Ö L Ü M N E T İC E 561— T U R A N . 9 6 . sh . sh. ( 1 9 6 0 ) . s h . s h . sh . s h . c . sh . c . s h . 1 7 7 . Y u k a r ıd a sh . 5 2 1 . sh. sh . 2 7 5 . sh. X X I . A n a d o l u ' n u n F e t h i . Kem al Vehbi G Ü L. N o . A n a d o lu 'n u n F e t h i. S Ü M E R . sh. O ğ u z la r . 1 7 6 . X X I . sh . 1 6 7 . 543— 544— 545— Y I N A N Ç . sh . Y I N A N Ç . O ğ u z la r . M Ü R A L T . b a s ım . 6 3 5 'd e n n a k l e d e n Y I N A N Ç . K Ö P R Ü L Ü . 282. 1 7 6 . 1 7 6 . A n a d o lu 'n u n F e t h i. I.1 7 5 . Y I N A N Ç . 143-144. T a b lo 1. 2 8 0 .5 9 4 . K Ö PR Ü LÜ . Y I N A N Ç . A n a d o lu 'n u n F e t h i. I. sh . 1 5 7 . 242 OĞUZ ÜNAL . sh . İ s t a n b u l 1 9 7 4 .2 3 5 . O s m a n lI Im p a r a t o r lu ğ u 'n u n K u r u lu ş u . 1 7 4 . 2 8 0 . İs ta n b u l 1 9 7 1 .1 4 2 . sh. 1 1 . 5 6 7 . B A R K A N . sh . 546— 547— 548— 549— 550— 551— 552— 553— Y I N A N Ç . S Ü M E R . O ğ u z la r . 1 4 4 . 1 6 8 ’d e n n a k l e d e n T U R A N . C h r o n o g r a p ij ie B y z a n t i n e . X V I . 3 5 7 .B y z a n t ln s . 3 3 . A n a d o l u ’n u n F e t h i. 1 0 . I.1 8 2 . s h . 1 7 3 . O s m a n lI I m p a r a t o r lu ğ u 'n u n K u r u lu ş u . T a r ih i D e m o ğ ra fi A r a ş tır m a la r ı. 556— 557— 558— 559— 560— S Ü M E R . A n a d o l u ’n u n F e t h i . 1 7 2 . 1 8 0 . sh . 1 4 1 .1 6 7 . sh . A n a d o lu 'n u n F e t h i . 1 5 8 . c . sh . 1 7 2 . 1 8 2 . 1 6 6 . C e m Y a y ı n e v i . 554— 555— B k . s h . sh . 1 7 2 . O ğ u z la r . K Ö P R Ü L Ü . Y I N A N Ç . S O M E R . S O M E R . 9 9 . S e lç u k lu la r Z a m a n ın d a T ü r k iy e . A K D A Ğ . s h . T ü r k i y e ’n in İk t is a d i v e İ ç t i m a i T a r ih i. O ğ u z la r. s h . 1 6 7 . s h . X V . ( 1 9 4 5 ) . T U R A N . s h . 1 7 6 . 1 2 . S e lç u k lu la r T a r ih i. O s m a n lI K o lo n iz a tö r Im p a r a t o r lu ğ u 'n u n T ü rk D e r v iş le r i. Y I N A N Ç . sh . S Ü M E R . sh . T ü r k T a r i h K u r u m u B e l l e t e n . 2 . 1 6 6 . A n a d o lu 'n u n T u r k le ş t ir ilm e s i v e Is lâ m la ş t ır ılm a s ı. T U R A N . O ğ u z la r . K u r u lu ş u . 8 3 n o 'lu d ip n o t u r t u n d e v a m ı. 1 9 C v e S Ü M E R . Sh. S e lç u k lu la r T a r ih i. S e l ç u k l u l a r T a ­ rih i. A n a d o lu 'n u n F e t h i. 540— 541— Y I N A N Ç .X X I I . 1 0 0 B ü y ü k E s e r S e ris i.1 6 8 . 182 .1 7 8 . c. " A n a d o lu 'y a Y a ln ız G ö ç e b e T ü r k le r m i G e l d i ? " . 1 3 5 . Y I N A N Ç . B A R K A N . S Ü M E R . A n a d o lu ’n u n F e t h i.X V I .

S e lç u k lu D e v ri T ü r k T a r ih i. sh . T U R A N .1 2 6 . S e lç u k lu la r Z a m a n ın d a T ü r k iy e . 1 1 3 . T U R A N . T U R A N . Y IN A N C . c . S e lç u k lu la r Z a m a n ın d a T ü r k iy e . X X V . y u k a r ıd a not 4 1 8 . X X I V . S e l ç u k l u l a r T a r i h i . V I N A N Ç . sh. 4 3 0 .. S e lç u k lu la r Z a m a n ın d a T ü r k iy e . a . S e lç u k lu la r Z a m a n ın d a T ü r k iy e . S e l ç u k l u l a r Z a m a n ı n ­ d a T ü r k i y e . sh . s h . 1 2 7 . s h . sh. 166.X . P O l . sh.e . sh. sn . 9 . . S e lç u k lu la r T a r ih i. sh . S e lç u k lu la r Z a m a n ın d a T ü r k iy e . sh . 1 1 0 . D o ğ u A n a d o lu T ü r k D e v le t le r i T a r ih i. sh.5 6 . a y r ıc a bk. 77 . Ö ZTU N A . S e lç u k lu la r Z a m a n ın d a T ü r k iy e . T ü r k iy e T a r ih i. sh. I. sh. P I K E v e D ğ r .5 5 . S ü l e y m a n S a h .2 0 7 . . 2 1 7 . 574— 575— 576— 577— 578— T U R A N . T U R A N .® I. K ö Y M E N . 568— 569— 570— 571— 572— 573— T U R A N . T U RA N . sh . sh. Y I N A N C . A n a d o l u ’n u n F e t h i . 7 9 . IX . 2 6 . T U R A N . I X . S e lç u k lu la r z a m a n ın d a T ü r k iy e . sh . A n a d o lu 'n u n F e t h i. X X V III.562— 563— 564— 565— 566— 567— T U R A N . T U R A N . 176. sh .X X IX HORASAN’DAN ANADOLU'YA 243 . T U R A N . M illi T a r ih im iz in A d ı . D o ğ u A n a d o lu T ü r k D e v le tle r i T a r ih i. T U R A N . 2 0 6 . T U R A N . 78. sh .

F a rsça A k s a r a y lI T a r ih in in K e r im e d d in M a h m u d 'u n Çev. T ü r k ç e y e K â z ım Yasar çev. yon Ö m er L ü t f i. A n k a r a 1 9 7 1 .C A H İ2 . " O s m a n lI Im p a r a t o r lu ğ u 'n d a B i r İ s k â n v e K o lo n iz a s - M e t o d u O la r a k V a k ı f l a r v e T e m lik le r . F e r id u n N a f iz U z lu k .D in . (B A R H E B R A E U S ). e l. M . 2 7 9 . O r h u n A b id e le r i. B . ö n sö z ve n o tla r ı y a z . T . Kü ltü r B a k a n lığ ı V jy ın ı B O N D A R İ. İs ta n b u l 1 9 4 3 . V a k ı f l a r D e r g i s i . ü n . X . s.KA YN A KLA R A B U 'L FA R A C . E Y İC E . E R S İ N . İs ta n b u l 1 9 7 4 ). 2 c ilt. T . E . BA R T H O LD . K .3 8 6 . 3 4 3 r 356. S e m a v i. S « lç u k i D e v le tle r i a d lı T a r ih i. I I . K .K . A n k a r a 1 9 6 7 . H O R A S A N 'D A N A N A D O L U 'Y A . Q ev. M . M a la z g ir t S a v a ş ın ı Kaybeden IV . I s ta n b u l 1970. U l.5 3 ). B A R K A N . R o m a n o s D io g e n e s (1 0 6 8 - 1 0 7 1 ). c . Ö m e r R ız a D o ğ r u l. S a d e le ş t ir e r e k Hz. B A R K A N . Ö m er L ü t f i. T . c . S . Ö m er L ü t f i. H o u t s m a 1689 da L e id e n 'd e n e ş r e d ile n m e tin d e n T ü rk çe ye çev. I. s h . sh. ( T ıp k ı B a s ım ı. A b u 'l Fara c T a r ih i. K e r im e d d ln M ahm ud. I^ ^ U s â m e ra t M. G re g o ry. R a g ıp W . i s t i l â D e v ir le r in in K o lo n i- z a t ö r T ü r k D e r v i ş l e r i v e Z a v i y e l e r ” . H u lu s i ö z d e n . K o p ra - m a n . A n k a r a 1 9 4 2 . Y a y ın ı. I . Y a y ın ı. (1 9 5 1 . T . A K S A R A V İ. T ü r k i y a t M e c m u a s ı. A n k a r a 1 9 7 5 . t a r a f ın d a n K ıv a m e d d in B u rs la n . "O s m a n lI im p a r a t o r lu ğ u 'n u n T e ş e k k ü lü M e s e le s i" . B a h r . A n k a r a 1 9 4 4 . T ü r k ç e y e N u ri G en co sm an . s. T h .A fş a r İs m a il  k a . Y a y ın ı. K ü lt ü r ü n ü A r a ş t ır m a E n s t itü s ü Y a y ı n ı . M u h a r r e m . I r a k v e H o r a s a n S e l ç u k l u l a r ı T a r i h i . D e r g i s i . B . T . O rta A sya T ü rk T a r ih i H a k k ın d a Y a y ın a D e r s le r .A h b â r T e r c ü m e s i.E t r a k ) . A n k a r a 1 9 4 S-1 9 S0 . Im a d ü d . F .H ilâ fa ve F a z a ’il e l . A n k a r a 1 9 4 3 . 2 . T ü rk F a z ile tle r i. Y a y ın ı. B A R K A N . T .. E b u l e r 'i n O s m a n A m r b. H i l â f e t O r d u s u n u n M e n k ib e le r i v e T ü rk (M e n a k ib Cund e l. A n k . " T a r i h i D e m o g r a f i A r a ş t ır m a la r ı v e O s m a n lI T a r i h i " .

" O s m a n lI I m p a r a t o r lu ğ u 'n u n E t n i k M e n ş e i M e s 'e l e l e r i" . B a s ım .I. F u a d K ö p r ü lü .S e lç u k iy y e .D e v le t is . B e l l e t e n . F i k r e t n ic e v e E r m e n ic e K a y n a k l a r a G ö r e l$ ılta n . S ü rya 3 6 3 'd e n 1 0 7 1 'e K a d a r . Y a y ın ı. K A P ESO Ğ LU . F u a d . 1 7 7 . 2 5 9 -2 7 4 .2 0 5 . K A FESO Ğ LU . A n k a r a 1 9 7 0 . M . B e lle ­ t e n . 2 8 . A n k a r a 1 9 4 3 . ( T e m ­ m u z . Doğum İlk Y ılı S e lç u k lu A k ı n ı (1 0 1 5 . C ilt E k i . 2 . M . 2 7 . ( I . Ç e v . S e lâ h a t t in . F . A M b İr U d . A n k a r a 1 9 7 2 . 2 5 .H ü S E Y N İ. H O N İG M A N N . G Ü N A LT A Y . A n k a r a 1 9 7 3 . v e T a r ih i İb r a h im .ll. T . G Ü N A LT A Y . K e m a l V e h b i . M . s h . M . G e n e l K u r m a y H a r p T a r ih i B a ş k a n lığ ı Y a y ın ı. 1933 de Pencap L a h o r 'd a Ü n iv e r s ite s i n e ş r e t tiğ i F a rsça P ro fe s ö rü M uham m ed Ik b a l'in m e tin d e n T ü r k ç e ' y e ç e v i r e n N e c a t i L U g a l. F u a d . 2 1 9 . Cev. K . Y a y ı n ı . T . İs t a n ­ b u l 1 9 5 3 . ( I I . A n a d o l u ' n u n T U r k l e s t î r i i m e s i v e Is lâ m l3 $ t * > 'ilm a s ı. Cem al E n g in s o y . T e ş r i n K Ö P R Ü L Ü . V i l . Y a y ı n ı . C .3 1 3 . K . s. T . Y a y ı n ı . 2 3 .2 4 .S 2 2 . V I I . "A b b a s O ğ u lla r ı Im p a r a t o r lu ğ u 'n u n B e lle te n . A n k . V I.D E L İO R M A N . 5 9 . c . sh. sh . T . s. T . İs ta n b u l 1 9 7 0 . s h . T . A r a b ç a . K Ö P R Ü L Ü . E r n s t .H . L is e D e rs K it a b ı.1 0 2 1 ) K ö p r ü lü E h e m m iy e ti".E . I b r a h Im . K . ( T e m m u z 1 9 4 3 ) . K â n u n 1 9 4 3 ) . s t r a t e j ik E t ü d le r D a ir e s i Y a y ı n ı . T a r ih . 2 9 9 . s.İs ta n b u l 1 9 7 6 . M 6 la n q e s M ü n a s e b e tiy le F u a d A r m a ğ a n ı. ü n . İs t . K . T o k e r Y a y ın e v i. " S e l ç u k lu la r 'ı n H o r a s a n 'a İn d ik le r i Zam an İs lim D ü n y a s ın ın S iy a s a l.G O L. A lta n . T . B a s n u r M a t b a a s ı. I I . D o la y lı T u tu m . M a la z ­ g ir t M e y d a n M u h a re b e s i (2 6 A ğ u s t o s 1 0 7 1 ). S tr a t e ji. K Ö PR Ü LÜ . K . D . T ü r k S i l â h l ı K u v v e t le r i T a r ih i.6 . E d e b iy a t F a k . c . O s m a n lI Im p a r a t o r lu ğ u 'n u n K u r u lu s u .B . Ş e m s e d d ın . K A R A T A M U . s. V I I . s h . "D o ğ u A n a d o l u ’y a 60. B iz a n s D e v le t i'n in D o ğ u S ın ır ı. F u a d . T . H A R T. G r e k ç e . Genel K u r m a y B s k . K u r u lu ş ve Y ü k s e liş in d e T ü r k le r 'in R o lü . S e m s e d d in . E k o n o m ik v e D in i D u r u m u " . B e l l e t e n . T . S o s y a l. T . OĞUZ ÜNAL 2^4. " A n a d o l u S e lç u k lu T a r ih i'n in Y e r li K a y n a k l a r ı" .9 9 . e l. T . İs t a n b u l 1 9 7 1 . T e ş r i n 1 9 4 2 ) . L id d e ll. 1 9 4 3 ). ü n . c . c . B .

K Ö Y M EN . T ü rk A n a d o lu 'd a M engU cek O ğ u lla r ı.S u d u r v e A y e t . C ild I. SA K A O Ğ LU . İs ta n b u l 1970. K .1 1 6 2 ). F . R â h a t .. D e r g is i. O n . H ra n t O . F . U m u m i T ü r k T a r ih in e G ir iş . Y a y ın ı. I. Is lâ m K a y n a k la r ın a G ö re M a la z g ir t S a v a ş ı. Y a y ı n ı .D e s ta n la r ı.B o y T e ş k ilâ t ı . SO M ER . M e d e n i. Fa ru k ■ S E V İM . Fa ru k . S e lç u k lu A ra ş­ t ır m a la r ı D e r g is i. M ehm et A tta y . SO M ER . Ö G EL. A sra K a d a r . " M a la z g ir t S a v a ş ın a K a tıla n T ü rk B e y le r i". (M e t in le r ve Ç e v irile r i). Y a y ın ı. " X . B a ş la n g ıc ın d a n S iy a s i. O sm an. S ü l e y m a n . B . A n k ara 1963. T ü r k i y e 'n i n T e ş k ilâ t ö t ü k e n Y a y ın e v i. M e h m e t. B a s ım ). K a d a r B U y U k T ü r k iy e T a r ih i. A li.. X V I . Ö 2TU N A . A n k . N e cd e t. c . 1 9 7 . A n k . M a la z g ir t M e y d a n S a v a ş ı. s.A r a l ı k 1 9 5 B ) .2 0 7 . İs ta n b u l 1 9 7 7 . D . T O G A N .M illiy e t Y a y ın . s. A n k a r a 1 9 6 2 . la n . T . Y ü z y ıld a O ğ u z la r " . T . E d e b iy a t Fak. S e lç u k lu D e vri T ü rk T a r ih i. K . İs ta n b u l 1 9 7 1 . Z a m a n ım ız a K ü lt ü r . On. K . 2 . T . 2 c ilt. A h m e t A te s . T . M A TEO S. A y y ıld ız M a tb a a s ı. ve S a n 'a t T a r ih i. 2 c ilt. T . F a r u k . N o tla r Ed o u - Z e y li (1 1 3 6 . b a s ım . F a r u k . R A V E N D İ. Y a y ın ı. Z e k i V e lid l. T U R A N . B a h a e d d in . Y a y ın ı. K ü lt tir U n U n G e liş m e C a ğ la r ı. O .M ü k r im in H a lil Y ı n a n ç . A n d re a s y a n . Ş E K E R . A n k a r a 1 9 7 1 . T U rk D ünya HORASAN'DAN ANADOLU'YA 2 1 f? . F e t ih le r le A n a d o lu 'n u n T ü r k le ş m e s i ve İs lâ m la ş m a s ı. c. K . T ü rk C ih â n H â k im iy e t i M e fk u re s i T a r ih i. A . A li. T a r ih le r i . Y a y ı n ı .U S 'S U r u r (G ö n ü lle r in R a h a tı ve S e v in ç A lâ m e t i). A n k a r a 1 9 7 5 . C . s h . A n k a r a 1 9 7 1 . O n . T . C e v . .1 1 3 6 ) v e P a p a z G r ig o r 'u n Ç e v . İs t a n b u l 1 9 7 3 . C . 3 . Y iim a z . U r f a lı. 4 . A n k a ra 195 7-1960 . SÜ M ER . T ü r k ç e y e a r d O u la u r e r. Y a y ı n ı . SÜ M ER . U r f a lı M a t e o s V e k a y i. T .n â m e s i (9 5 2 . T . ( E y l ü l . T ü r k İs t a n b u l 1 9 7 1 . M uham m ed b . b a s ım . İs t. M . A l i b . A n k a r a 1 9 7 2 . 2 . E . T . E n E s k i D e v ir le r ­ den 16. ö t ü k e n Y a y ın e v i. O ğ u z la r ( T ü r k m e n le r ). S E V İ M . I V . T .U S . (2 .

2 . O s m a n . S e lç u k lu la r Z a m a n ın d a T ü r k iy e . vc A r tu k lu ia r ın IVlengUve C i k le r . T ü r k i y e T a r i h i . Y IL D IZ . S iy a s i T a r ih . H a r e k e t Y a y ın la r ı. D ilm a ç O ju lla r ı S iy a s i T a r ih M e d e n iy e t le r i.1 3 1 8 ). O s m a n .A n a d o l u ' n u n F e t h i. Y a y ın ı. S e lç u R lu la r ve İs lâ m iy e t . b a s ır n ). T U R A N .E s a s la r ı. Hakkı D u rs u n . İs lâ m A n s i k l o p e d i s i . Is lâ m i 1969 (2 ve İn s a n i . (N a k ış la r T u ran N e ş riy a t İs ta n b u l Y u rd u 1978. OĞUZ ÜNAL . stı. O o ğ u A n a d o lu T ü rk D e v le tle r i T a r ih i. İ s t a n b u l 1 9 6 9 . M ü k r im in H a lil.İ s lâ m M e a e n iy e ti.N iz â m ın ın Y a y ın ı. İs ta n b u l 1 9 7 1 . İs ta n b u l 1 9 4 4 .2 1 9 . M illi. T u r a n N e ş r iy a t V u r d u Y a y ın ı. O sm an. E d e b iy a t F a k . O s m a n . O sm an. Ü n . 1 9 7 1 . S e l ç u k l u l a r O e v r i . İs ta n ­ TU R A N . Y IN A N Ç . T U R A N . T u ra n N e ş r i­ y a t Y u r d u Y a y ı m . İs t . E d e b iy a t F a k . T u r a n N e ş r iy a t Y u r d u b u l. S e lç u k lu la r T a r ih i v e T U r k . ü n . 2 . S ü le y m a n İs ta n b u l 1 9 6 6 . e . S a h " . M ü k r ım ln H a l i l . S ö k m e n lile r . I. T U R A N . Y IN A N Ç . İs t . Y a y ın ı. İs ta n b u l 1 9 7 6 . T U R A N . T u ran N e ş riy a t Y u rd u Y a y ın ı. M illi T a r ih im iz in A d ı. 1 1 . b a s ım . İs ta n b u l 1969. S a it u k iu la r . Y a y ın e v i. " I . İs t a n b u l 1 9 7 3 . Is ta n b g l c ilt). İs lâ m iy e t v e T ü r k le r . Y a y ın ı. A lp A r s l a n '- d a n O s m a n G a z i'y e (1 0 7 1 . 2 0 1 .

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->