HORASAN’DAN

Türb<iye Tarihine Giriş

ANADOUJYA
Oğuz Ünal
dr

Türliiye TariJıinc Giriş

HORASANDAN ANADOLUTA
Oğuz IJnab

Kapaktaki Hat Prof. EMİN BARIN e m e l m a tb a a c ılık
34 96 - 17 93 O S AN KARA

dağıtım, if r
1512001

HORASAH’DAN ANADOLU'YA
T Ü R K İ Y E T A R İ H İ N E GİRİ Ş

A N A D O L U ’N U N F E T H İ V E T Ü R K İY E D E V L E T İ’N İN K U R U L U Ş U

OOUZ ÜNAL
B İR İN C İ B A S K I

Ankara 1980

T Ö R E d e v l e t Y A Y IN E V İ P.K. 203 K IZ IL A Y A N K A R A

"OsmanlIlar Çağı" 5. Islâm Hilâfeti Hizmetinde Türkler A. Uçların İnhitatı 29 29 29 34 34 37 38 39 42 45 17 18 20 21 22 H O R A S A N ’DAN A N A D O L U 'Y A . Suguur(Uc) Beylikleri Devri 2. Bizans'a Karşı Taarruza Geçmesi 3. Anadolu'nun Fethi ve Türkiye Devleti’nin Kuruluşu. BÖ LÜ M O Ğ U Z L A R 'D A N ÖN CE A N A D O LU V E T Ü R K L E R S Ü G U U R B E Y L İ K L E R İ D E V R İ” 1. Bizans Gazâlarmda Türkler A. Emeviler Devri B. Amorion Seferinde Türkler B. Uçların Teşkilâtı ve Uçlarda Hayat 4. B Ö LÜ M G İR İŞ T Ü R K İY E T A R İH İN İN B Ö L Ü M L E R İ 1.İÇ İN D E K İL E R ö n sö z I. Anadolu Türk Birliğinin Yeniden Kuruluşu ve İkinci İmparatorluk (Türk Cihan İmparatorluğu) Devri. Abbâsiler Devri 2. Birinci İmparatorluk Devri "Selçuklular Çağı" 3. Amorion Seferinden Sonra Yapılan Bizans Gazalarında Türkler C. Tarsus Emir'i Yazmân'ın Bizans Gazaları D. Anadolu Beylikleri (Tavaif-i Müluk) Devri 4. Cumhuriyet Devri II.

Savaş Öncesi BizanslIlar'da Siyasi Durum D. Selçuklular'ın İlk Anadolu Akınlan 2. B Ö LÜ M M A L A Z G İR T T E N SO N R A A N A D O LU F Ü T U H A T I v e T Ü R K İY E D E V L E T İ'N İN K U R U L U Ş U 1. BÖ LÜ M Oğ u z l a r a n a d o l u 'd a 1. Savaş Öncesi Selçuklular'da Siyasi Durum C. Malazgirt Zaferinin Akisleri ve Anadolu Fütuhâtma Etkileri 83 90 98 108 108 109 49 56 58 59 66 71 110 112 118 134 V.1 1 1 . Türklerin İslâmiyeti Kabulü B. Selçuk Sultanlarının Oğuzlar'a Yurt Bulma ve Fetih Siyaseti IV. Malazgirt Meydan Muharebesi A. Sultan Tuğrul Bey Zamanında Bizans'a Karşı Gazalar ve Anadolu Fütuhatı 3. Türk İstilâ ve Fütuhatının Doğu Anadolu'dan Orta Anadolu'ya Gelirken Takip Ettiği İstikametler 3. Malazgirt Meydan Muharebesi ve Geçirdiği Saflıalar " 5. Anadolu'nun Türkler Tarafından Fethini Hazırlayan Sebepler A. Sultan Alp Arslan Zamanında Bizans'a Karşı Gazâlar ve Anadolu Fütuhâtı 4. Büyük Türk Muhacereti C. Savaş Öncesi Anadolu'da Siyasi Durum B. Oğuz Istilâsi Arifesinde Anadolu 2. B t)L Ü M B Ü Y Ü K S E L Ç U K L U L A R D E V R İN D E B İZ A N S G A Z A L A R I V E A N A D O LU F Ü T U H A T I 1. Savaşa Giden Yol E. Süleyman Şah'tan Önce Anadolu Fütuhatı 139 Oğ u z ÜNAL .

4. Süleyman Süleyman Süleyman Süleyman ve Sonu 6. Süleyman Tarih Sahnesine Çıkışı 148 Sultanlığı ve Kurduğu Devlet 153 Anadolu Fütuhâtr 158 Büyük Selçuklularla Çatışması 164 Şah’tan Sonra "Türkiye Devleti” 166 Şah'ın Şah’ın Şah'ın Şah'ın VI. BÖ LÜ M N E T İC E N O T LA R KA YN AKLAR 205 219 245 181 196 198 202 HORASAN'DAN ANADOLU'YA . Türkmen ve Diğer Türk Uluslarının Anadolu'da Yayılışı 2. BÖ LÜ M T Ü R K İY E D E V L E T İN İN K U R U L U Ş Y IL L A R IN D A T Ü R K L E R T A R A F IN D A N F E T İH V E İSK A N E D İL E N A N A D O LU Ü L K E S İN E B İR B A K IŞ 1. Türkler'in Anadolu’da Yerleştikleri Veya Yeniden Kurdukları Şehirler V II.2. 5. Türk Fâtihlerle Yerli Halk Arasındaki Kaynaşma 4. 3. Anadolu'daki Hıristiyan ve Şamani Türkler 3.

.

"i'lâ-yi Kelime-t-ullah"* yolunda Anadolu'ya akınlar yapmışlar. 10 oğuz ÜNAL . coşkun bir fetih ruhu ve gazâ ideolojisi ile Horasan'dan Anadolu’ya akan Oğuz boylarının. ♦ "İ’lâ-yi Kelime-t-ullah" A llah'm adını ve İslâm iyetin tevhid akidesini. Bu başlangıç devresini müteakiben X I. tarihi ve siyasi bakımdan tam bir devamlılık ve bütünlük gösterir. Bu devrede Türkler. Bütün bu devreler içinde ele almarak incelenen Türkiye Devleti. O halde bu kitap. Osmaniflar. Biz bu araştırmamızda. Türk İstiklâl Savaşı ve Cumhuriyet devre­ leri Türkiye Devleti tarihinin nirengi noktalarıdır. Islâm Devleti hizmetinde ve Hilâfet ordusu içinde.feleri devrinde ortaya çıkan İslâm-Bizan: mücadeleleri ile başlar. yüzyıldan itibaren. Anadolu'nun Müslüman Oğuz Türkleri tarafından fethini ve Türkiye Selçukluları hanedanının öncülüğünde kuru­ lup günümüze kadar devam edip gelen "Türkiye Devle­ t i" nin kuruluşunun hikâyesidir. Türkiye Devleti tarihinin ilk devresini "Anadolu'nun Fethi ve Türkiye Devleti'nin Kuruluşu" nu ve bu devletin temelini meydana getiren Oğuz (Türkmen) boy ve uluslarının Horasan'dan Anado­ lu'ya gelişlerini ve Anadolu'da yeni bir Türk Vatanı kur­ malarını ve bunun âmillerini ele aldık. Selçuklu ordularının bugün üzerinde yaşadığımız toprakları kanlan ile yoğuruşu ve bu topraklar üzerinde ebediyete kadar yaşayacak olan bir Türk Devleti'nin "Devlet-i Ebed Müddet " in kuruluşu belgeleriyle anlatılmaktadır. Türki'ye devletini kuran Türkiye Selçukluları ve onu takibeden Anadolu Beylikleri. yüzyılda "O ğuz" veya "Türkmen” adıyla anılan Türk boy ve uluslarının dalgalar halinde Anadolu'yu açarak kendile­ rine vatan yapmaları neticesinde "Türkiye Devleti" teşekkül etmiştir. Suguur ya da Avasım adı ile anılan uc vilâyetlerinde yaşamışlardır. şanına lâyık bir şekilde yüceltip yay­ ına demektir. İlk olarak İslâm Devleti hizmetinde ve Hilâfet sancağı altında Anadolu'ya gelen Suguur Türkleri'nin ardından X I.

bir iki asır içinde dünyadaki Türk nüfusunun en azından üçte biri Anadolu'ya göçtü. Ancak derhal belirtelim ki. Zira. X III.Bu çağlar. Daha XI. HORASAN'DAN ANADOLUYA 11 . Marmara bölgesine doğru gidildikçe jeopolitik önem artar. Anadolu'da kurulmuştur. yüzyıldan beri de " T Ü R K İ Y E " adi ile anılan Anadolu ve onun tamamla­ yıcı parçası Trakya. Aynı zaman­ da Oğuz boylarının Anadolu'yu Türk vatanı haline getir­ meleri ve burada bir Türk devleti kurmaları. 'dünya nizâmı” mefkuresi ile görevli olduğumuz şuur ve ve heyecanı içinde medeni ve siyasi alanlarda büyük hamleler yaptığımız devirlerdir. Anadolu. Bu değişikliklerin belki dc sonuncusu Türkler'in bu ülkeye gelmesidir. yüzyılda ise bu kesafet müthiş bir şekilde arttı. bu toprakları vatan yapabilmek için nasıl çırpındıklarını Tarih sahnesinde ibretle seyretmek gerekir.ştir. Mısır ve Mezo­ potamya ile birlikte en eski medeniyetler. dünya tarihinin en önemli toprak parçalarından biridir. dünya çapındaki jeopolitik önemini tari­ hin hiç bir devresinde kaybetmemi. h ürkler bundan böyle Hıristiyan Garba karşı Müslüman Şark'ın müdafii olmuşlardır. yüzyılın sonlarında Anadolu bir Türk ülkesi haline gelmişti. Asya ile Avrupa. Bu jeopolitik önemde olan ve X I. Şark'ı ve özellikle İslâm dünyasını kurtaran eşsiz bir müdahale olmuştur. Oğuz boylarının Anadolu'ya adım adım sahip olurlarken. Akdeniz ile Karade­ niz arasında geçittir. bu nüfus hareketi rastgele insan yığınlarının gelişi şeklinde olmamıştır. Yakın Doğu ile Balkanlar. hayrete değer de­ ğişikliklere sahne olmuş. Boğazlar. cihân hâkimiyetine erişmek için ve dünya imparatorluğunu elinde tutmak arzusunda bulunan devlet için kilit noktasıdır. Anadolu-Trakya (yani bugünkü Türkiye). tarih boyunca.

Bizans'a yakışır. Bu husus karşımızdaki milletlerin hayatiyeti yanında bizimkinin ne kadar üstün olduğunu da göstermiştir. Yendi­ ğimiz düşman kitlelerinin meydana getirdikleri eiserleri. koruduğumuza. Biz o düşman milletlerin yapıp bıraktıklarını o kadar geçtik ki. menkıbeleri. Buradaki büyük ve ebedi Türk şahsiyetini lâfla almadık. büyük bir imtihan vererek destan devri yaşayacak yüksekliğe erişmişlerdir. Anadolu'da gazS ve fütuhat yapan Türk kahramanları etrafında destanlar teşkil edildi. 8. Haçlılar'a yaraşır bir vahşetle yıkmadı­ ğımıza. Bu şuur Osmanlılar tarafından "D in ü devlet. Türkiye tarihinin devrelere taksimi ele alınmış ve bir tez olarak tarihi bir plân ileri sürülmüştür. İkinci bölümde. biz Türkler. türbeleri ve evliyâ hikâyeleri ile vatan olmak için her türlü mane­ vi özelliği kazanmış ve böylece Türk milleti bu toprak­ lara.* Kitabımız "Netice" ile birlikte yedi bölümden meydana gelmiştir.Bu devrede Anadolu'ya gelen Türkler. sh. bu vatanın artık başkalarına ait olması ihtimali kalmamış­ tır. mülk ü millet" formülü ile ifade edilmiştir. bu vatanı lâfla kurmadık. bunların mezar ve türbeleri asırlarca ziyaretgâh oldu. nesilleri üzülüyor. bugünün Türk-İslâm mefkuresini lâyıkıyla anlıyamayan. Birinci bölümde. Türkiye tarihine başlangıç teşkil eden "Suguur Beylikleri" ele alanmış ve bu devrede *M ehm et Ş E K E R . Su şekilde bütün Anadolu topraklar: tarihi hatıraları. bu memlekete damgamızı öyle eşsiz iki hayat özü ile (Türklük ve Müslümanlık). Bütün bu izahlarımız gösteriyor ki. bu topraklar da Türk milletinin şuuruna ve kalbine yerleşmiştir. Haçlı sürülerini bağrında eriten bu destan devri Anadolu'su gerçekten kahramanlar ve evliyâlar diyarı haline gelmiştir. imân ile kan'la bastık ki. Bu topraklan bir birinden ağır tarih hadiseleri yaratarak "yatan" yaptık. kızıyor. Fetihlerle A n ad o lu 'n u n Türkleşmesi ve İslâmlaşması. ziyaretgâhlan. Öyle ki. U o ğ u z ÜNAL .

Bizans İmparatorluğu'nun ve Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun içinde bulundukları durumlara ve bilhassa Türk ve İslâm âleminin Malazgirt savaşına ver­ dikleri önem ve manâ üzerinde kaynaklara dayanılarak durulmuş ve Malazgirt Zaferinin akisleri ve Anadolu fütuhatına etkileri ele alınmıştır. Dördüncü bölümde. Altıncı bölümde ise. oldukça uzun bir şekilde teferruatiyle ele alınmıştır. Selçukluların ilk Anadolu akınları. Bu bölümde. Büyük Selçuklular devrindeki Bizans gazaları ele alınmıştır. ve bu fütuhatın bazılarının zannetttikleri gibi gelişi güzel bir istilâ ha­ reketi (!) olmadığı anlatılmıştır. "Türkmen nüfusunun Anadolu'daki dağılışı" vs. gibi meseleler HORASAN'DAN ANADOLSJYA 13 . Bu arada Malazgirt savaşı öncesinde İslâm âleminin. Türk fütuhatı arifesin­ de Anadolu'nun durumuna temas edildikten sonra Ana­ dolu’nun Türkler tarafından fethini hazırlayan sebepler ve âmiller etraflıca gözden geçirilmiş. Daha sonra üçüncü bölümde. Özellikle Alp Arslan devrinde vuku bulan ve Türkiye tarihi için bir dönüm noktası teşkil eden 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi. Malazgirt zaferini müteakip Anadolu fütuhatı ele alınmış ve bu devrede ilk h ürkiye Sultanı Kutalmış oğlu Süleyman Şah'm tarih sahnesine çıkışı ve Türkiye Devleti'nin kuruluşu incelenmiştir. Türkiye Devleti'nin kuruluş yıllarında Türkler tarafından fetih ve iskân olunan Ana­ dolu Ülkesine kısa bir bakış yapılmış ve bu arada "Türk unsuru ile yerli etnik unsurların karışması". Beşinci bölümde.İslâm Hilâfeti hizmetinde ve Hilâfet ordusu içinde görevli olan Türkler'in Anadolu'ya yaptıkları akın ve gazâlann tarihi gözden geçirilmiştir. Daha sonra Süleyman Şah'm fetihleri gözden geçirilmiş ve müteakiben Süleyman Şah'tan sonra Türkiye Devleti'­ nin Selçuklular devresi özet halinde anlatılmış ve Türki­ ye Devleti'nin hayatiyetinin temelleri gösterilmiştir. Sultan Tuğrul ve Sultan Alp Arslan zamanındaki akınlar ve savaşlar anlatılmıştır.

bütün araştırmaları­ mızın bir hülâsası yapılmış ve Türkiye Devleti'nin tarihisiyasi bütünlüğü ve devamlılığına ve hayatiyetine dikkat çekilmiştir. Prof. Son olarak şu noktayı belirtelim ki. hiç bir iddia sahi­ bi değiliz. Türkiye Devleti'nin tarihi devamlılığt ve siyasi bütünlüğüne dikkat çekmekten başka. Osman Turan'ın tarih anlayışı aynen benimsenmiştir. Anadolu'nun bir Türk nüfus üstünlüğü ve kesafeti sayesinde Türkleşmiş olduğuna dikkat çekilmiştir. Ömer Lütfi Barkan ve Prof. M. Fuad Köprülü. biz bu araştır­ mamızda. Ocak m979-Ankara 14 Oğ u z ÜNAL . Bu arada Anadolu'nun Türkleşmesi hususundaki yanlış görüşlere karşı çıkan ve bu konuda ilmi deliller gösteren Prof. Sadece Türk tarihi araştırmalarının bugünkü seviyesinde Türkiye Tarihine kısa bir giriş yapmış bulu­ nuyoruz.üzerinde durulmuş ve bu meselelerin hallinde ''demogra­ fik âmiller"in önemine jşaret edilmiş. Kitabımızın netice bölümünde. Faruk Sümer'in görüş­ lerinden geniş ölçüde faydalanılmış ve bütün bu görüşleri üstün bir vukufla ve milii-islâmi bir tarih anlayışı ile ele alan rahmetli Prof.

.

.

.

(2) Türkiye tarihinin ilk muhteşem safhası olan bu devre kendi içinde şu tali devrelere aynlır: 1) 2) Anadolu Akınları ve Fetih Devresi (1015-1075) Anadolu'da Türkiye Devleti'nin ve Türkiye Selçukluları Saltanatının Kuruluş Devresi (1075-1192) Anadolu Türk Birliği'nin Kuruluşu ve Merkezileşme Dev­ resi (1192-1205) 3) 18 Oğ u z ÜNAL . 1277 yılma kadar devam etmiştir. Bununla beraber.2. Anadolu'da gelişen ikti­ sadi ve medeni yükseliş. " S E L Ç U K L U L A R Ç A Ğ I" Bu devre Oğuzlar’ın Anadolu akınlarına başladıkları 11. A N A D O LU 'N U N F E T H İ V E T Ü R K İY E D E V L E T İ'N İN K U R U L U Ş U . yüzyıl­ da başlar ve Türkiye Devleti'nîn kuruluşunu müteakip iki yüzyıl kadar devam eden parlak ve muhteşem bir medeniyet hamlesinden sonra Moğollar'ın Anadolu'yu istilâ ettikleri 1277 yılma kadar de­ vam eder. B İR İN C İ İM P A R A T O R L U K D E V R İ. 1243 yılında Moğollar'ın. Fakat Selçuklu veziri Muineddin Pervâne'nin 1277 yılında Moğollar tarafından idamından sonra Türkiye Selçuklu idaresi tamamen çökmüş. umumi vasıflarıyla Türkiye Selçukluîarı idaresi ve devlet nizâmı 1277 yılma kadar sürmüştür. Anadolu Türkleri'nin bütün felâketlerin menşeini "Baycu y ılı" adıyla 1243 Kösedağ mağlubiyetine bağlamaları doğru olmakla birlikte. iktisadi ve medeni hayat sukut etmiş ve Moğol hâkimiyeti altına giren Türkiye'de Selçuklu idaresi bir gölge halinde 1318 yılma kadar yaşamıştır. Türkiye Selçukluları ordusunu Kösedağ'da mağlub etmeleri ile Türkiye Devleti sarsılmış ve Türkler gittikçe artan bir Moğol nüfuzu altına girmeye başlamışlardır. Baycu Noyan kumandasında.

.

Anadolu Türk Birliği bozulmuştu. Turnadağ muha­ rebesi neticesinde lâğv. bu Moğol hâkimiyetini hiçbir zaman kabul etmemiş ve istiklâlini kazanmak için amansız bir mücadcIeye girmişti. İşte bu istiklâl mücadeleleri sırasında başarı kazanan kumandanlar ve beyler etra­ fında ayrı ayrı beylikler teşekkül etmeğe başlamış ve Moğollar'ı Anadolu'dan atan bu beylikler daha sonra milli istiklâllerini kazan­ mağa muvaffak olınuşiardı. ANADOLU B EY L İK L E R İ (TAVAİF-! MÜLUK) DEVRİ Bu devre Mogollar'ın Türkiye Selçukluları saltanatına son ver­ dikleri ve dağıtılan hanedana mensup şehzadelerin Uc beyliklerine sığındıkları 1318 yılında başlar. bu devreyi bu şekilde isimlendirmekle bu devrenin Türkiye Devleti'nin hayatında bir kesinti. Türki­ ye Selçukluları zamanında fevkalâde mamur ve zengin bir ülke iken bilâhare zayıflamış ve fakirleşmiş. bir intikai devri olduğunu ifade etmek istemiştir. Haçlı sürüle­ rine Anadolu'yu mezar yapan Anadolu Türkü ilk defa mağlup ol­ muş ve Moğol hâkimiyeti altına girmişti. yanıp yakılmıştı. ile doğu ve güney doğu Anadolu'yu zaptederek Anadolu Türk Birliği'ni yeniden ihya ettiği 1515 yılına kadar olan bu uzun devreye "Fetret Devri" demek uygun olur. Avrupa'nın en kudretli İmparatorluklarını ve Krallarını mağlup edip. önceki ve sonraki iki padişah arasındaki padişahsız geçen zaaf devresi anlamına gelmektedir ki. 20 Oğ u z ÜNAL . Anadolu Türkü. Ancak Anadolu Türkü.3. Anadolu. (3) Nitekim "fetret” . Bu şekilde 1277'de Moğol Hâkimi­ yeti altına girmiş bulunan Türkiye Selçukluları saltanatı son bulmuş ve Anadolu Beylikleri (Tavaif-i Müluk) devri başlamış olur. Moğollar'ın Anadolu'dan çıkışından sonra Anadolu'nun her tarafı bir bey tarafından işgal edilmiş ve Anadolu'da otuza yakın bayrak dalgalan­ mağa başlamış. Bütün Batı âleminin ordularını perişan eden. Bu zaaf ve intikal devresini müteakiben Osmanoğulları'nm Türkiye tahtına çıkmaları ile Anadolu Türk Birliği ve Türkiye Devleti yeniden ihya edilmiştir. Türkiye Selçukluları saltanatının sukücundan (1277-1318) Os­ manlI Padişahı Yavuz Sultan Selim'in Çaldıran Meydan Muharebesi'ni müteakiben Dulkadiroğulları hânedanını. Moğol istilâsı devrinde çok fazla harap olmuş.

Islâmi ve insani ideallerle yepyeni bir kültür ve medeniyet hamlesini temsil eden bu devreyi de kendi içinde şu tali devirlere ayırabiliriz: 1) Osmanlı Beyliği'nin Kuruluşu ve Anadolu Türk Birliği'nin Geçici Olarak Kurulduğu Devir: (1299-1402) Anadolu Türk Birliği'nin Dağılması ve Şehzadeler Kavgası­ nın Başlaması "Türkiye Tarihinde İkinci Fetret Devri" (1402-1413) Anadolu Türk Birliği'nin Yeniden Kuruluşu ve İkinci İmpa­ ratorluğun (Türk Cihan İmparatorluğu) Gerçekleşmesi Dev­ ri (1413-1520) Türk Cihan İmparatorluğu'nun Şevket Devri (1520-1699) Duraklama ve Çözülme Devri (1699-1918).4. Türkiye tarihinin en muhteşem ve parlak safhası olan ve Türk­ lüğün "dünya nizâmı" ınefKuresi ile milli. 2) 3) 4) 5) H O R A SA N 'D A N A N A D O L U 'Y A 21 . Osmanlılar'ın Anadolu Türk Birliği'ni sağlayarak Anadolu'daki Hâkimiyetlerini kesin olarak kabul ettirdikleri tarihin 1515 yılı ol­ masına rağmen Osmanlılar Çağı'nı Osmanoğuliarı'nın istiklâl kazana­ rak Türkiye Selçuklularından boşalan Türkiye tahtına çıktıkları 1299-1300 yıllarından başlatmak yerinde olur. A N A D O LU T Ü R K B İR L İĞ İ'N İN Y E N İD E N K U R U L U Ş U v e İK İN C İ İM P A R A T O R L U K (T Ü R K C İH A N İM P A R A T O R L U Ğ U ) O E V R İ : " O S M A r a iL A R Ç A Ğ !" Türkiye tarihinin münakaşasız şekilde en muhteşem safhası olan bu devre Osmanoğuliarı'nın istiklâl kazanarak Türkiye tahtına çık­ tıkları 1299-1300 yıllahndan başlar ve Osmanlı Hanedanının iktidar­ dan düştüğü ve Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı 1920 yılına kadar devam eder.

Anadolu'nun fethine bir başlangıç teşkil eden ve 7. Selçukoğullarmın idaresinde Anadolu'yu fetheden *Türkiye Devleti'nin bir bütün olduğu şeklinde ifade edilebilecek olan bu tezim iz. yine silâha sarılmış ve amansız bir mücadeleye başlamış ve Türk İstiklâl Savaşı adı ile anılan muhteşem ve uzun bir bağımsızlık ve kurtuluş mücadelesinden sonra yine istiklâline kavuşmuş ve dev­ letini ihya etmiştir. CUMHURİYET DEVRİ Türkiye Devleti. ilerde yayınlanacak olan bir başka araştırm am ızda ele alınm ıştır. İşte Türkiye tarihinin devreleri bundan ibarettir. ya bizzat Halifeler veya H ilâ­ fet hanedanına mensup prensler veyahut da Bizans'a karşı gazâya memur olan hudut (uc) kumandanları ve emirleri tarafından sevk ve idare edilen Anadolu sefer ve gazâlarının tarihini de yazmak lâzım­ dır. Türkiye Dev­ leti bir bütündür ve zaman zaman bazi kesintilere ve değişikliklere uğrasa da günümüze kadar devam ederek gelir. yüzyılda ilk Halifeler zamanın dan başlayarak 11. Cumhuriyet Devri adıyla anılan bu devre. Ancak Anadolu Türkü. Moğol istilâsı sırasında olduğu gibi. kadar Emevi ve Abbâsi ve daha sonra F a ­ tımi Halifeleri zamanında devam eden.5.* Bu devrelerden birincisinin tarihini yazarken. 22 Oğ u z ÜNAL . yüzyıla. işte bu tarih süreci içerisinde Osmanlı hanedanının artık tarihi-siyasi fonksiyonunu kaybederek iktidardan düştüğü ve Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Cumhuriyet'in üân edildiği 1920-1923 yılla­ rından başlar ve günümüze kadar gelir. Bu büyük tarih sürecinin dikkatle incelenmesinden anlaşılacağı üzere. Çünki evvelâ. Birinci Dünya Savaşı'ndan 1918 yılında mağlup ve perişan olarak çıkmış ve düşman sürüleri orta Anadolu'ya kadar ilerlemişlerdi.

kendilerini eski İslâm mücâhidlerinin soyundan addedecek kadar eski İslâm gazâlarım ve gazilerini benimsemiş olmaları ve Anadolu halk edebiyatı arasında. İkinci olarak. Anadolu'nun Türkler tarafından fethinden önceki bu gazâ ve cihâd devresi Bizans İmparatorluğu'nu zayıflatmış ve gelecek Müslüman Türk fatihlerine uygun bir zemin hazırlamıştır.Oğuzlar. "Kerb Gazi". (6) HORASAN'DAN ANADOLU'YA 23 . Anadolu fatihlerinden bazılarının. (4) Üçüncü olarak. bu ilk İslâm gazâları devresinin Anadolu'nun Türkler tarafından fethine bir baş­ langıç olduğunu göstermektedir. eski İslâm mücâhidleri gibi din uğrunda ve " i ’lâ-yi Kelime tullah" yolunda ''fi-sebll-illâh" gazâ ve fütuhât yap m ağa gelmişler ve kendilerini onların halefleri addederek "G azi" Unvanını almışlardır. Emevi Halifeleri zamanında Anadolu gazâlarım ya­ panların çoğu Arap mücâhidleri olsa bile Abbasi Hilâfeti devrindeki gaziler ekseriyet itibariyle Türk soyundandırlar ve binaenaleyh ken­ dilerinden sonra Anadolu'yu fethedenlerle aynı menşedcndirler. bugüne kadar yaşamakta olan "Battal Gazi". "Cüneyd Gazi" destanları başta olmak üzere eski İslâm fütühat ve gazâlarından bahseden birçok hikâyelerin bulunuşu ve bu devir kahramanlarına ait birçok türbe ve makamların -sahih olmasalar bile— halk arasında meşhur ve çoğu zaman kutsal birer ziyaretgâh olmaları. Gerçekten Emevi ve Abbâsi Halifeleri Anadolu'nun fethini yıllarca mukaddes bir mefkure olarak yaşatmışlar (5) ve bu mefkureyi İslâmiyet! yeni kabul etmiş olan Türk gazilerine miras bırakmışlardı. Bundan başka.

.

hudut bölge­ leri ahâlisini iç bölgelere çekerek Müslimanların ilerlemelerini önle­ mek maksadiyle geniş bir bölgeyi boş bıraktı. Islâm orduları daha sonraları bugünkü Güney-Doğu ve Doğu Ana­ dolu bölgelerinden kuzeye doğru ilerleyerek Kafkaslar'a varmışlardı. Karşılarına devrin iki büyük imparatorluğu olan İran ve Bizans ordularının çıkmasına rağmen İslâm ordularını durdurmak mümkün olmadı. Bizans'a karşı yaz ve kış (Şayifa ve Şatiya) gazâlarına katılan birliklerin sayıları çoğalmıştı. İslâm ülkesine devamlı saldırıyor­ lar.) devirlerinde bütün Suriye ve El-Cezire bölgelerini fethederek hemen hemen Toros dağlarına dayanmışlardı. Bu şekilde Ermeni'ye ve Azerbaycan'ın da fethiyle Bizans İmparator­ luğu ile hudutlar oldukça uzamıştı. Ömer (R. (9) Abbasiler devrinde bu hudut bölgesi oldukça gelişti. Maraş ve Malatya hattı üzerinde cereyan ediyordu. Müslimanlar. Fakat Müslimanlarla BizanslIlar arasındaki mücadeleler daha ziyade "Suguur El-Şam iye" ve "Suguur El-Cezire" denilen Tarsus.) ve Halife Hz. Emeviler devrinde Suriye'deki ordugâhlardan (cund) Kınnesrin'e bağlı idiler. Burada bulunan eski istihkâmları tamir etmek suretiyle içlerine askeri birlikler yerleştir­ diler. büyük değişikliklere uğramadan yüzyıllar boyunca İslâm-Bizans mücadele bölgesi haline gelmiştir. Adana. Ömer (R . Böylece İslâm Orduları Halife Hz. Stratejik bakımdan ehemmiyetli olan ve bazı geçitlerin giriş­ lerinde bulunan Tarsus. İkinci Halife Hz. Bizans'a karşı kazanılan zaferler netice­ sinde bütün Suriye ve El-Cezire bölgeleri İslâm devletinin sınırları dahiline girdi. Misis. bu sahalara "Z a vâh i" (dış kısımlar. Suriye'yi kaybeden Bizans İmparatoru Heraklios.) zamanında varılan hudut bölgesi. (7) Bu şekilde devamlı olarak Bizans'a karşı gazâya çıkan İslâm orduları bu boş araziyi işgâl etmeye başladılar. yağma ve katliamda bulunuyorlardı.A . Maraş ve Malatya'dan meydana müs­ tahkem mevkiler.A . Ebu Bekir (R . İmparatorluğun hemen her bölgesinden gazâ 26 OĞUZ ÜNAL . dış arazi) adını veriyorlardı. Emevi Halifeleri zamanında bu bölgenin fethi tamamlanmış (8) ve bugünkü Kuzey-Doğu Anadolu (Karadeniz kıyılan hariç) ile Güney Kafkasya'nın en büyük bölümün­ de " E R M E N İY E " adı ile bir eyalet teşkil edilmişti.A .de ise Suriye ve Anadolu. Bu boş hudut bölge­ sinde bulunan Bizans garnizonları. Bizans akınlarını önlemek maksadiyle Müslimanlar da bu boş hudut arazisine birlikler yerleş­ tiriyorlardı.

Muaviye (R . Suguur HORASAN'DAN ANADOLU'YA 27 . Hz.).)'in müjdesindeki büyük mertebeye ulaşmak için Konstantiniyye'yi feth etmeyi plânlamıştı. Peygamber (S. El-Cezire (Harrân) valisine tâbi idi. büyük ordular ile Anadolu içlerine. (10) Asya ve Afrika'nın en mühim kısımlarını ele geçiren Emeviler. Güney-Doğu Anadolu'da "Eyalet i Şam iye" ve "Eyalet-i Cezriye" adı ile iki hudut âmiiliği (vilâyet) kurdu.)'in İstanbul hakkındaki hadisi Müslimanları devamlı olarak İstanbul'a çekiyordu. tertip etmiş olduğu büyük bir İslâm ordusu ile Konstantiniyye'ye kuşatmayı plânlamış. Bu vilâyetlerle "Suguur" yani hudut. Marmara ve Ege denizleri kıyılarına kadar geldiler ve hattâ iki defa da İstanbul'u kuşattılar. Bu şekilde bu iki uc vilâyeti daha sonra "El-Avâsım" adiyle müstakil bir idari bölge haline getirildi. (11) Abbâsiler Hilâfeti elde edince Anadolu fetihlerine ve Rum gazâlarma büyük bir ehemmiyetle devam olundu. Muaviye (R . Daha Halife Hz. Hemen her sene Şayifa ve Şatiya yani yaz ve kış gazâlan tertip ettikten başka birçok defalar.). Ömer (R . fakat asıl he­ define varamamıştı.S.A. Halife olur olmaz bu büyük idealini gerçekleştirmek amacı ile kudretli bir donanma teşkil et­ miş ve 674 yılında Bizans'ın başkenti Konstantiniyye üzerine sevketmişti. 655 yılında bir vali iken. Muhammed (S.için gelen gönüllüler ve Halifelerin gönderdikleri birliklerin sayıları­ nın artması bazı idari güçlüklere sebep oluyordu. Halife Mehdi. belki de Konstantiniyye'yi daha o zaman fethedebilecekti. Muaviye (R . uc vilâyetleri deniliyordu. Bizans'a gazâ yapmayı en önemli vazifelerinden biri saymış ve Hz. önüne çıkan İmparator Heraklios'un oğlu ikinci Konstans'ı Likya sahillerinde büyük bir bozguna uğratmış. Hz.S. zuhur eden iç mücadeleler olmasaydı. Bu şekilde Müslimanlarla BizanslIlar Anadolu'nun bu merkez kısmında bir asır kadar çarpışmışlardır.A . Marmara iç denizine kadar girip Bizans karasularında tam yedi yıl tutunan bu İslâm ordusu. Bu kadar geniş bir sahanın bir ordugâhtan yönetilmesi zorluğunu anlayan Halife Hârun El-Reşid.)'in valisi iken tertip etmiş olduğu büyük bir donanma ile 649 yılında Kıbrıs adasını kuşatması.). Gerçekten ilk Emevi Halifesi olan Hz.A . Anadolu'yu fethetmek için aralıksız uğraştılar. Eyaiet-i Şamiye'nin merkezi Tarsus idi ve Kınnesrin valisine tâbi idi.A. Anadolu fethinin ön hazırlıkları mahiye­ tindedir.A . Eyalet-i Cezriye'nin merkezi ise Malatya idi ve bu eyalet de.A .

Malazgird ve Erzurum gibi serhad şehirlerine yerleştirildiler. Silvan.(16) Bu suretle Suguur vilâyetlerindeki Türk kumandanları. çok defa Halife'ye sadece ismen bağlı olarak. yüzyılın ilk yarısında bu Türk nüfus fevkalâde arttı. "E m ir" (Prens) ve hattâ "M elik " (Kral) unvanmı taşırlar ve uc kumandanları arasından seçilirlerdi. Allah yolunda cihâd yapan kimsedirler. Halife Mehdi’nin halefleri zamanında ve bilhassa Halife Harun El-Reşid ve oğulları Halife Me'mun ve Halife Mu'tasım zamanlarında. Maraş. (18) 28 Oğ u z ÜNAL . Başkumandanlar. (13) Gerek bu şekilde Hilâfet ordu­ sunda ve gerekse gönüllü olarak kendiliğinden gelen bu Türk birlik­ leri. Adana. Esasen Halifenin hassa ordusu da Türk birliklerinden teşkil edilmişti. bütün Arap birliklerini terhis etti ve İslâm İmparatorluğunun ordusu Türkler'den ve ikinci derecede de İranlılar'dan ibaret kaldı. Tarsus. Misis. Di­ yarbakır. bu birliklerin ardı kesilmedi. bu birliklerin büyük bir kısmını Türkler teşkil ediyor­ du. Göynük.vilâyetlerine Horasan ve Maveraünnehir'den getirilen yeni birlikleri yolladı ki. özellik­ le 9. (15) 9. Türk beylerinden ve komutanlarından seçil­ diler. Bu suretle Anadolu'nun güney ve doğu kısımları kısmen Maveraünnehir Türkleri tarafından iskân olunmuştu. büyük bir muhtariyet içinde. Anadolu fütuhatını ikmal ve devamlı olarak Rumlar'a karşı cihâd yapmak vazifesi ile mükellef bulunuyorlardı. Ahlat. (m2) Türkler'in şecaati ve askerlik kabiliyeti malum olduğu için. Malatya. Eski deyimle "M u râb ıt" yani serhadde kalıp. yüzyılın ortalarında Halife Mütevekkil zamanında Halifelik. (14) Halife Mu'tasım zamanında Türk ordusu Halifenin esas ordusu olarak teşekkül ettiğinden daha sonra Anadolu gazâlarına memur edilen emirler de tabii olarak. güç ve nüfuz kazandılar. Aynzarba.(17) Türkler.

A. (19) Emeviler devrinde İslâm devletinin çeşitli kademelerinde çalı­ şan Türkler'in sayıları son derece azdır ve bunlar da umumiyetle askeri maksatlarla istihdam edilmişlerdir.A . (20) B. Fet­ hedilen ülkelerin sakinlerinin büyük bir kısmı zamanla İslâmiyeti kabul ettikleri halde.) devrinde başladığı bilinmektedir. Bu ilk devirlerde Islâm Devleti. A B B A S İL E R D E V R İ İslâm devleti. Emevi Hilâfeti zamanında. bu devrede Arap olmayan unsurlardan (Mevâli) genellikle istifade cihetine gidilmediği ve bu sebeple Mevâli'nin devlet kademelerinde fazla tesirli olmadıkları görülmektedir. bakımlardan tam manisiyle teşkilâtlanmadığı için gayri Arap unsurlardan ne maksatla olursa olsun istifade cihetine gidilmemiştir. Türklerin İslâm devleti hizmetine girmeleri Halife Muaviye (R. askeri. siyasi. devlet işlerine nüfuz edemediği gibi. E M E V İL E R D E V R İ Türkler ile Müslimanlar arasındaki ilk askeri ve siyasi münase­ betlerin Halife Hz. ik­ tisadi ve içtimai bakımlardan da ikinci sınıf vatandaş muamelesi HORASAN'DAN ANADOLU’YA 29 .)'nin son yıllarında başlamıştır. vs.1. İslâmiyeti kabul etmiş olan Arap olmayan unsur yani Mevâli. Ancak devlet kan bağı ile birbirine bağlı olan sosyal bir sınıfın (Arapların) meydana getirdi­ ği hâkimiyet esasına dayanıyordu. çeşitli milletleri içine alan büyük bir imparatorluk haline gelmişti. Emevi hânedanının takip ettiği siyasetin bir netice­ sidir. devletin idari ve askeri kadrolarında söz sahibi olamamaları. İSL A M H İL A F E T İ H İZ M E T İN D E T Ü R K L E R A. Emevi hânedanının bir asır kadar devam eden iktidarı sırasında fevkalâde büyük fetihlerin yapılmasına ve muhtelif milletlerin İslâm devleti hâkimiyetine girmelerine rağmen. Ömer (R . idari.

(21) Kaynakların bildirdiğine göre. devletin idari ve siyasi ma­ kamlarını paylaştılar. İhtilâlle beraber Arap1ar ve bilhassa Suriyeliler için hâkimiyet devri sona ermiş oluyordu. Abbâsilerin iktidara gelmelerinde oynadıkları rolden ötürü. uzun ve kanlı bir ihtilâlden sonra Emevileri bertaraf ederek Hilâfeti ele geçirdiler. isyanların bastırılmasında 30 Oğ u z ÜNAL . Arap unsura karşı üstünlük bile kazandı. Bu siyasetin neticesinde Me'mun'un son yıllarında Türk­ ler. siyasi tecrübeleri ve askerlik kabi­ liyetleri bakımından da İmparatorluk içinde bir denge unsuru olabilirlerdi. Türkler'! devlet hizmetinde ilk olarak kullanan. askeri ve siyasi kadrolarının büyük bir kısmı Arap olmayan unsurların ve özellikle İranlılar'ın eline geçti. yalnız basit bir hükümet darbesi ve bir hânedan değişmesi değil. Arap unsur ile Mevâli arasındaki fark ortadan kalktı ve hattâ Mevâli. İslâm tarihinde ilk defa Türk kumandanları­ nın Halife'nin yanında seferlere katıldığı. özellikle doğu eyaletleri halkı ve Horasanlılar. Arap olmayan unsurların bu hoşnutsuzluğundan isti­ fade eden Abbâsiler. İslâm İmparatorluğu içinde Arap ve İranlı unsurların nüfuzuna karşı çıkabilecek yegâne kuvvet olup.görüyordu.(22) Ancak Türkler'in Hilâfet ordusu içerisinde etkin bir şekilde ve sistemli olarak görev­ lendirilmesi ilk olarak Halife Me'mun zamanında vuku bulmuştur. Devletin idari. Hilâfet ordusu içerisinde sayı ve nüfuz itibariyle çok önemli bir yer işgal etmişlerdi. Horasan'da bulunduğu sırada yakından tanımak imkânı bul­ duğu ve oldukça iyi münasebetler kurmuş olduğu Türkler. Halife Mansur olmuştur. aynı za­ manda İslâm tarihinde bir dönüm noktasıdır. yeni bir kuvvete ihtiyacı vardı. Türkleri sistemli olarak orduda görevlendirmeğe başlamış ve hattâ bunu bir devlet politikası haline getirmişti. Bu durumda Me'mun'un Arap ve İranlı unsurların İmparatorluk siyasetine etkili olmak için yaptıkları mü­ cadelede bir denge unusuru olabilecek ve devlet idaresinde kendi­ lerine istinad edilebilecek yeni bir kadroya. İslâm devletinden Emevilerin yerine Abbâsilerin geçmesi. Kardeşi Emin ile aralarında meydana gelen iktidar mücadelesi sırasında cereyan eden olaylar (23) Me'mun'un Arap ve İranlı un­ surlara güvenini sarsmıştır. Arap olmayan unsurlar. (24) Bu şekilde Halife Me'mun.

Halifeye oldukça sert ve acıklı müracaatlar da yapılı­ HORASAN'DAN ANADOLU'YA 31 . Halife oJduktan sonra ilk icraatmdan itibaren ordu­ nun başına ve devletin mühim siyasi ve idari görevlerine pek az istisnasiyle daima Türkler'i getirmiş ve bütün önemli faaliyetlerini Türk­ ler vasıtasiyle başarmıştır. Türk askerlerine kumandan olarak geldikleri bölge­ lerin asilzadeleri tâyin ediliyordu. Türk askerlerinin ordunun diğer kısımlarından ayrı kalmasına özel bir itina gösteriyordu. Türkler'den meydana gelen süvari birlikleri. (26) Halife Mu'tasım. "Abbâsi Halifeleri muhafız birliklerini meydana getirmek için Maverâünnehlr'den Türk askerleri getirttiler. (25) Bu siyasete Halife Mu'tasım zamanında daha etkin bir şekilde devam edildi. umumi bir hoşnutsuzluğun meydana gelmesine sebep olmuştu. Esasen Me'mun'un Hilâfeti sırasında Türkler'den ordu teşkil etmek görevi Mu'tasım'a verilmiş ve Türk birlikleri hep Mu'tasım’ın maiyetinde bulundurulmuş idi.Türk kumandanlarjnın görevlendirildiği görülmektedir. Halifenin de müsamahasından istifade ederek Bağdad'ı adeta bir talim sahası haline getirmişlerdi. (27) Mu'tasmrın Halife olması üzerine. Bu arada Türk­ ler hakkında. açıktan açığa Türkler'e karşı gelemiyor ise de. Türkler. Halk. İnak ve Boğa el-Kebir hep Halife Me'mun devrinde temayüz etmişlerdi. Afşin. Bunlar ordunun diğer kısımlarından çok üstün idiler. itaatte kusur etmemeleri ve kudret sahibi olmaları. kenar mahallelerde Türkler'e sal­ dırmaktan ve hattâ öldürmekten de geri durmuyordu. İbn Havkal'ın bildirdiğine göre. Aşnas. Bu şekilde Türkler'le devamlı olarak birarada yaşayan Mu'tasım. Müteakip yıllarda siyasi ve askeri sahalarda önemli roller oynayacak olan Türk kumandanları. Hilâfet ordusunun en seçkin sınıfını meydana getiri­ yordu". Mu'tasım. Türkler'in askeri hayata istidatları. onların Halifele­ rin muhafız birliklerini meydana getirmede esas sebebi teşkil ediyor­ du. Onlara ipekli ve işlemeli elbiseler giydiriyor ve sırmalı kemerler bağlatıyordu. h ürkleri ordu­ nun diğer kısımlarından bu üniformaları ile ayırıyordu. Türkler'in ordu içindeki sayı­ larının ve nüfuzlarının kısa zamanda büyük ölçüde artması ve onlara ordu içinde özel bir muamele yapılması. Me'mun'un ölümü üzerine Türkler'e dayanarak Hilâfeti ele geçirmiştir.

yordu. Türk birlikleri kendi kışlalarını. Bu değişiklikler. Türkler'in oturdukları mahallelerin. muhafız birlikleri ile birlikte Hilâfet merkezini Bağdad'dan başka bir yere nakletmeğe karar vermiş ve bir yer aramağa başlamıştı. (28) Sâmerrâ. daha Halifeliğinin ikinci yılında. Aşnas. Böylece Hilâfet merkezi resmen Sâmerrâ'ya nakledilmiş oluyordu. İlk fetihlerden itiba­ ren İslâm ordularının en fazla faaliyet gösterdikleri bölgelerin başın­ 32 Oğ u z ÜNAL . Türkler'in İslâm İmparatorluğu içindeki nüfuzlarının ne derece tesirli olduğunu açıkça göstermektedir. başta muhafız birlikleri olmak üzere bütün devlet dairelerini bu yeni şehre nakletti. Sâmerrâ'nın kurulmasına sebep olan Türkler. çeşitli Türk ülkelerinden kızlar getirtiliyordu. diğer bir deyişle "İslâm İmparatorluğunda Türkler'in İktidar Devresi" başlamış olu­ yordu. Vasif el-Türki ve İnak gibi Türk kumandanlarına ayrı ayrı araziler tahsis olunmuş ve maiyetleri ile birlikte oralarda yerleşmeleri sağlanmıştı. tam manâsiyle Türkler'in ihtiyacına ve zevkine göre kurulmuş bir şehirdi. Hakan Urtuc. çarşılarını ve sosyal tesislerini bizzat kendileri inşa ediyorlardı. saraylarda. kışla ve garnizonlarda Türk yapı. bütün ihtiyaçlara cevap verecek durumda olmalarına önem veriliyor ve Türkler'in diğer unsurlarla mümkün mertebe temasa geçmemelerine gayret gösteriliyordu. süsleme ve resim sanatı­ nın derin izleri vardı. Afşin. Şeh­ rin en güzel yerlerine onlar iskân edilmişlerdi. başkent Sâmerrâ dışında. Hattâ Türk­ ler'in yabancılarla evlenmelerini önlemek maksadiyle. Bağdad'da olduğu gibi burada da özel ve itinalı bir muameleye mazhar olmuşlardı. Mu'tasım. en açık olarak Suguur vilâyetlerinde de görülmektedir. Binalarda. Artık "Sâm errâ Devri". (29) Hilâfet merkezinin Bağdad'dan Sâmerrâ'ya nakli. Dicle nehri kıyısında bir yer tesbit edildi ve bir yıl sonra da 836 yılında tesbit edilen yerde Sâmerrâ adiyle yepyeni bir şehir kuruldu ve Halife. Türkler'in diğer unsurlarla karışmamalarına özel bir dikkat gösteriliyordu. İslâm devletinin askeri siyasetinde ve kadrolarında meydana gelen değişiklikleri bu şekilde görmüş oluyoruz. Ayrıca Bağdad'ın tefessüh etmeğe başlamış olan içtimai havası Türkler'in saf bozkır ahlâkını da bozmağa başlamıştı. 835 yılında Bağdad'ın kuzeyinde. (30) Abbâsiler'in iktidara gelmesinden sonra.

hareketinin yavaşlamasına ve hattâ giderek duraklamasına rağmen. fetih. Türkler zırh giyiyorlardı ve gözleri hariç diğer yerleri zırhla örtülü idi. "Hind hükuındarı Halife Hârun el-Reşid'e çeşitli hediye­ ler getiren bir elçi heyeti gönderdi.da Bizans ile olan hudut hattı yani uçlar gelmektedir. Halife. Abbâsiler'in ilk devirlerinde Halifelerin Türkler'e karşı gösterdikleri itimadı ortaya koyması bakı­ mından bkd ei-Ferid'de kaydedilen bir rivayeti burada zikretmek te faydalıdır. Türk­ ler'e saf yapmalarını emretti. uçlardaki gazalar devam etmiştir. (32) HORASAN'DAN ANADOLU'YA 33 . saray muhafızlarını Türkler'den teşkil etmiştir. Uçlara yerleş­ miş bulunan birlikler hemen her yıl. (31) Suguur ile alâkası olmasa bile. Anadolu içlerine akın yapm akû idiler. Halifenin bu derece itima­ dını kazanan Türkler'e elbette devletin en önemli askeri bölgesi olan "El-Avâsım"da da görev verilmiştir. E lçi heyeti gelince. Onlar da iki saf meydana getirdiler. Halife Hârun el-Reşid. Emevi hânedanının son zamanlan ile Abbâsiler devrinde." Bu rivayetten de anlaşılacağı gibi.

Fakat. B i­ zans'a yapılan sefer ve gazalarda Türkler faal bir rol oynamışlardır. Halife'nin Babek isyanını bastırmakla meşgui olduğu. isyanın lideri Babek'in Bağdat'a karşı birlikte hareket teklifi Bizans'ta çok müsait karşılanmıştı. Halife Hârun El-Reşid'in ölümünden sonra oğulları Emin ile Me'mun arasında ortaya çıkan iç harp. İmparator'u Halife'ye karşı müştereken 34 OĞUZ ÜNAL .2. dini bir borç olarak kabul ediyorlar. bunu gerçekleştirmek için fırsat bekliyorlardı. A. Halife Me'mun'un son yılları ile Halife Mu'tasım devrinde. İslâm İmparatorluğunun iç karışıklıklarından istifade ederek. bütün kuvvetlerini Türk komutanların­ dan Afşin kumandasında bu asi üzerine gönderdiği bir sırada. Heraklios devrinde Araplar'a geçen Suriye ve Filistin'i Müslümanlardan geri almayı. Halife Mu'tasım devrinin ilk zamanlarında İslâm-Bizans hudut­ larında sükunet devam etmişti. Bizans'ın Frikya hânedan'ından İmparator Theophilos. kısa zamanda Türkler'in Hilâfet ordusunun esas unsurunu teşkil etmeleri sonucunu do­ ğurmuştur. Bu şekilde Türkler. Theophilos'a elçiler göndererek. B İZ A N S G A Z A L A R IN D A T Ü R K L E R Abbâsiler devrinde Halife Me'mun ile başlayan Hilâfet ordusun­ daki Türk askerlerinin sayılarını artırma siyaseti. onu takip eden karışıklıklar ve nihayet uzun zamandan beri Azerbajy'can havâlisine hâkim olan ve gittikçe büyüyerek nüfuz sahasını güneye doğru genişleterek İslâm İmpara­ torluğu için çok tehlikeli bir hal alan Babek isyanı. A M O R İO N S E F E R İN D E T Ü R K L E R Bizans İmparatorları. A fşin'­ in kuvvetleri tarafından çok zor bir durumda bırakılan Babek. siyasi ve idari sahalarda da ağırlıklarını hissettirmeğe başladı­ lar. ordu içinde hâkim duruma geldikten sonra. Bizans'ın tarihi emellerini gerçekleştirmek sevdasına düştü.

çok metin bir adam olan Halife Mu'tasım bile. Halife Mu'tasım. gözlerini oydur­ mak.000 kişiden fazla bir ordu ile IslâmBizans hududunu çiğnedi ve Kilikya'ys girdi. Buralardaki Müslümanları. Seruc (bugün­ kü Suruç)'dan hareketle Derb El-Hades üzerinden Bizans toprak­ HORASAN'DAN ANADOLU'YA 35 . Halife Mu'tasım'ın maiyetin­ deki birliklerin öncü kolları Türk kumandanlarından Aşnas’ın. Bu uzun ve aynı zamanda düş­ man arazisinde geçecek olan yolculuk esnâsında. Bu kumandanların maiyetlerindeki birliklerde tamamen Türkler'den müteşekkildi. Mu'tasım'ın doğduğu şehir olan Zibatra (bugünkü Doğanşehir) ve havâlisini yakıp yıktı. artçı kuvvetleri Boğa El-Kebir'in ve sağ kanat kuvvetleri de Inak’ın ku­ mandası altında idiler.harbe davet etmişti. vücudlarmı kızgın demirlerle dağlamak gibi vahşiyane işkence­ lerle öldürttü. ordunun güvenliği­ ni temin etmek vazifesi. çocuk ayırmadan. Babek gailesini bertaraf ettikten sonra büyük bir ordu ile 838 yılında. İki koldan Bizans topraklarına giren Hilâfet ordusunun. Bu davet üzerine İmparator Theophilos 837 yılında harekete geçerek 100. Yirmi beş bin esir ile ve muazzam bir zafer alayıyla İstanbul'a döndü. kadın. Tarsus ve Gülek Boğazı yolu ile ilerleyen esas kısmına bizzat Halife. Ayrıca Bizans ordusu hakkında bilgi toplamak ve zahire temin etmek vazifeleri de Aşnas'a havâle olunmuştu. Bizans İmparatorluğu'nun önemli şehirlerinden oian ve İmparator'un mensup olduğu ailenin yaşadığı Amorion (İslâm kaynaklarında Amuriye) üzerine sefere çıktı. Bizans'a karşı yapılan İslâm seferleri içinde önemli bir yeri olan Amorion seferinin başarı ile neticelenmesinde Türkler'in payı büyüktür. o kadar vahşice olmuştu ki. Malatya tarafından Anadolu'ya giren ikinci kısmına ise Türk kuman­ danlarından Afşin kumanda ediyordu. Afşin'in emrindeki diğer ordu birlikleri de hemen hemen tamamına yakın Türkler'den meydana geliyordu. olaylar kendine anlatılır­ ken. Ayrıca bu sefer bütün İslâm dünyasında çok geniş akis­ ler uyandırmıştı. öncü kuvvetleri komutanı olması hasebiyle Aşnas'a verilmişti. (33) 19 Haziran 838'de Tarsus'tan hareket eden Halife kumandasın­ daki ordunun ilk hedefi Ankara idi. Yapılan zulüm. kendisini tutamayarak gözleri yaşarmış ve intikam almağa ye­ min etmişti. Ordunun ikinci kısmına kumanda eden Afşin.

larına girerek. İmparatorun mağlubiyet haberi. orada bulunan Bizans kuvvetleri de dağıldılar. Afşin'in ön saflarında bulunan Arap ve Ermeni birlikleri yavaş yavaş gerilemeğe ve hattâ kaçmağa başladılar. Bu şekilde. öğle­ ye doğru. Bir kaç günlük bir istirahatten sonra ordu yeniden tanzim edildi. Afşin'in birlikleri tarafından kuşatıldı. İmparatorun da İstan­ bul'a dönmesi üzerine. 838 Mayıs'ında İstanbul'dan hareket etti. Kızılırmak sahilindeki' Bizans ordugâhına ulaşınca. Kaynaklar bu muhasarada Türkler'in 36 Oğ u z ÜNAL . Halife. Bir haftalık yolculuktan sonra Amorion önlerine gelen Abbâsi ordusu. İm­ paratorun yanında kalan sadık kumandanları ve az sayıdaki kuvvet­ ler. 1 Ağustos'ta şehri muhasaraya başladı. ku­ mandanları arasında şehrin etrafını çeviren suru taksim ederek birliğin hücum edeceği kısmı gösterdi. Anadolu içlerinde ilerlemeğe başladı. Halife ile Afşin'in birlikleri Ankara'da buluştular. Ancak bu sırada başlayan yağmurun yay kirişlerini gevşetmesi ve karanlığın basması üzerine. Nihayet 12 Ağustos'ta İslâm ordusu şehre girdi. önce bu tehlikeyi bertaraf etmek arzu­ suyla Afşin'in üzerine yürüdü. ordunun süvari grubunu meydana getiren Türkler'in şid­ detle taarruza geçmeleri ve ilerlemekte olan Bizans ordusunu müthiş bir ok yağmuruna tutmaları. İmparator vC yanmdakilier hayatlarını güçlükle kurtarabildiler ve gece karanlığından istifade ile kaçtılar. Bizans Anadolu'su kendi kaderi ile ve Türkler'le başbaşa kaldı. . Daha önce tesbit edilen plân gereğince Halife ile Ankara'da buluşacaktı. Islâm ordularınm ülkesine karşı harekete geçtiğini öğrenen B i­ zans İmparatoru Theophilos. Fakat bu sırada ikinci bir ordunun doğudan ilerlediğini haber aldı. sağ cenahda Afşin ve sol cenahda da Aşnaş bulu­ nuyordu. Şiddetli bir şekilde başlayan muharebenin ilk safhası Bizans­ lIlar lehine gelişince. muharebenin kaderini değiştirerek B i­ zans ordusunun saflarının karışması ve dağılmasına sebep oldu. Şim di merkezde Halife Mu'tasım. Eskişehir'de Amorion'un müdafaası için kuvvetler gönderdik­ ten sonra Halifeyi karşılamak ve tehlikeyi bertaraf etmek gayesiyle orta. Bizans İmparatoru ile Afşin'in ordu­ ları bugünkü Kaz-Ova'da muhtemelen Temmuz ayı başlarında kar­ şılaştılar. Bu ordu Afşin'in kuman­ dasındaki ordu idi. İmparator. Anadolu'ya hareket etti ve Kızılırmak sahilinde karargâh ku­ rarak İslâm ordularını beklemeğe başladı.

ve özellikle Afşin'in birleklerinin temayüz ettiğini belirtirler. (34) Bu sefer, Müslüman Türkler'in Anadolu içlerine ilk girişi idi...

B. A M O R İO N S E F E R İN D E N SO N R A Y A P IL A N B İZ A N S G A Z A L A R IN D A T Ü R K L E R Amorion'un fethinden sonra İslâm-Bizans mücadeleleri daha ziyade karşılıklı akınlar şeklinde devam etmiştir. Her iki taraf da bir fetih siyasetinden çok küçük akınları tercih ediyordu. Bunda iki İmparatorluğun dahili durumlarının büyük payı vardır. Halife Mütevekkil'den itibaren Abbâsi Halifelerinin Türkler ile mücadeleye girişmeleri ve uzun süre tahtta kalamamaları, Bizans'a karşı eskiden olduğu gibi geniş bir askeri harekâta girişmelerini, hatta Halife'nin sefere çıkmasını önlüyordu. Bizans imparatorları ise, Aglebiler'in Sicilya ve güney İtalya'ya karşı giriştikleri fütuhatı durdurmakla meşgul idiler. Suguur şehirlerindeki İslâm garnizonları, umumiyetle yaz aylarında, Bizans hudut garnizonlarının kuvvetlenmesini önle­ mek, İslâm ülkesine karşı taarruza geçmelerine mani olmak ve gani­ met ele geçirmek için hemen her yıl Bizans'a akınlar yapmakta idiler. Suguur vilâyetlerindeki kuvvetlerin Anadolu içlerine yaptık­ ları bu devamlı akınlara karşılık Halifeler artık şahsen seferlere hiç katılmıyorlardı. Ancak bazan merkezden bazı kuvvetleri yardım için Anadolu'ya akına gönderiyorlardı. (35) Halife Mütevekkil, Türkler ile arasının bozulması üzerine Dımâşk'a geldi, fakat orada da istediği huzur ve emniyeti bulamayınca tekrar Sâmerrâ'ya döndü ve Boğa El-Kebir'i Ucda bırakarak, B i­ zans'a karşı sefer yapmasını emretti. Halife Mütevekkil bu hareke­ tiyle, Bizans seferini değil, Boğa'nın merkezden uzak kalmasını sağlamayı düşünüyordu. Halifenin emri üzerine 858 Ağustosunda harekete geçen Boğa El-Kebir, orta Anadolu'da Ankara yakınların­ daki Samalu'yu fethetti. Boğa'nın bu tarihten sonra Anadolu'daki faaliyetine dair kaynaklarda bilgi yoksa da, onun bundan böyle muhtemelen Suguur'da kalarak gazâlara katıldığı anlaşılmaktadır. Halife Mütevekkil'in katlinden sonra Hilafet mkamına geçen Muntasır, kısa süren Halifeliğinin son aylarında Türk kumandanla­ rından Vasif El-Türki'yi Bizans'a karşı sefere memur etti. Bu sefer de aynen Boğa'nın seferinde olduğu gibi, Vasif'in merkezden uzak­

HORASAN'DAN ANADOLU'YA

37

laştırılmasını temin etmek amaciyle tertip edilmişti. 15 Haziran 862'de Sâmerrâ'dan hareket eden Vasif eî-Türki, Temmuz başlarında Bizans ülke.sine girdi. Halife, bu sefer esnasında Vasif'e yazdığı mek­ tupta, seferin sonunda merkeze dönmemesini, dört sene Suguur'da kalarak Bizans'a gazâ yapmasını emrediyordu. Ancak Halife Muntasır'ın ölüm haberini Suguur'da alan Vasif'in seferden sonra derhal merkeze döndüğü anlaşılıyor. Bu sırada Hilâfet merkezinde taht mücadeleleri ve siyasi entri­ kalar devam ederken uçlarda da Bizans'a karşı gazâlar eksik olmu­ yordu. Hilâfet merkezinde bulunan Türk kumandanları iktidar kavgaları ile meşgul olurlarken, Suguur'da bulunan Türk kumandan­ ları da, siyasi entrikalardan uzak, Anadolu'ya akınlarına devam ediyorlardı.(36)

C. T A R S U S E M İR İ Y A Z M A N 'IN B İZ A N S G A Z A L A R I Halife Mu'temid devrinin sonlarına doğru, Tarsus emiri olan Türk kumandanı Yâzmân'ın Bizans gazâları, İslâm İmparatorluğu'nun Bizans'a karşı taarruzi harekâtının son safhasını teşkil eder. Yâzmân'ın Tarsus'a ne zaman geldiği ve bu zamana kadarki askeri ve siyasi faaliyetleri hakkında bilgimiz yoktur. Yalnız 882 yılında Eylül ya da Ekim aylarında Ahmed b. Tolun'un kumandanı Halef el-Fergani tarafından hapsedildiğini, kısa zaman sonra Tarsus halkının onu hapisten çıkararak H alefe cephe aldığını, bunun üze­ rine Ahbed b. Tolun'un Adana'ya kadar geldiğini, fakat Tarsus üzerine yürümeyerek geri çekildiğini ve bu tarihten sonra da Yâzmân'ın Tarsus'ta yarı müstakil bir emir olarak hüküm sürdüğünü kaynaklardan öğreniyoruz. 882 yılında Tarsus emiri olduğu anlaşı­ lan Yâzmân'ın bu tarihten önce Suguur'a gelmiş ve askeri icraatda bulunmuş olması icabeder. İmparator I. Basilaios devrinin sonlarıyla, V I. Leon devrinin başlarında, Bizans'ı en fazla tâciz eden İslâm kumandanı hiç şüphe­ siz Yâzmân idi. Kara ordusunun yanında ufak bir filo kurup kara­ dan ve denizden Bizans'ı tehdit eden Yazman, Tarsus'ta idareyi ele geçirdikten sonra, hemen hemen her sene gazaya çıkıyor, esir ve ganimetlerle Tarsus'a dönüyordu.

38

Oğ u z ÜNAL

Yâzmân'ın Bizans'a karşı son seferi 89m yılındadır. Türk kuman­ danlarından Ahmed b. Togan'ın Tarsus'a gelerek maiyetine girmesiy­ le kuvveti artan Yâzmân, emrindeki ordu ile 891 yılı Ekim ayında Tarsus'tan hareketle Salandu'yu kuşattı. Muharebe sırasında kaleden mancınıkla atılar bir taş Yâzmân'ı ağır bir şekilde yaralayınca, İslâm ordusu geri dönmek zorunda kaldı. Sedye içinde askerlerinin omuzunda taşınan Yâzmân, 22 Ekim 891'de yolda vefat etti. Nâşı Tarsus'a getirilerek Bâb El-Cihâd'da defnedildi. Yâzmân, Bizans'a karşı yapılan gazâların zayıfladığı bir sırada Tarsus'ta bulunan ve ekseriyetini Türkler'in teşkil ettiği gazilerin başında Bizans gazâlarına yeni bir hız vermiştir. Karadan ve deniz­ den yaptığı akınlar neticesinde, herhangi bir kale ve şehrin kesin olarak Müslimanların eline geçmemiş olmasına rağmen, bilhassa uc bölgelerine yeni bir canlılık getirmiş ve Bizanslılar'a ağır kayıplar verdirmiştir. Bizans İmparatorluğunun başına Makedonya sülâlesinin geçmesi ile, tarihinin en kudretli devirlerinden birisini yaşadığı bir sırada, kazanılmış olan bu başarılar Yâzmân'ın askeri kudretini ortaya koymaktadır. Onun ölümünden sonra Suguur'dan Bizans'a yapılan taarruzlar giderek zayıflayacak ve artık taarruz sırası Bi­ zans'a gelecekti. (37)

D. B İZ A N S 'IN K A R Ş I T A A R R U Z A G E Ç M E S İ İki buçuk asır kadar devam eden İslâm-Bizans mücadeleleri sırasında Türkler Anadolu'da tam manâsiyle müstakil bir devlet kurmuş değillerdir. Anadolu'ya fatih olarak değil, Halife'nin asker­ leri olarak gelmişlerdir. Aynı zamanda Anadolu'da bir değil, bir kaç Türk imareti mevcuttu. İmaretlerin teşkilâtı, Abbasi İmparatorlu­ ğunun vilâyet teşkilâtının aynıdır. Resmi dil Arapça idi. (38) İslâmlar ile BizanslIlar arasında cereyan eden devamlı savaşlar sonunda Anadolu'da Rum nüfusu, yüzyıllar geçtikçe biraz daha azaldı. Nüfus kıtlığından zor duruma düşen Bizans, Balkanlar'dan getirtttiği Hıristiyan ve Şamani Peçenek, Kuman ve Uz gibi Türk uluslarını Suguur'da savaşan Müsliman Türkler'e karşı Bizans sı­ nır vilâyetlerine yerleştirmek yoluna gitti. Bu gayrı müslim Türk­ ler, Bizans sınırını yüzyıllarca Müsliman mürkler'e karşı savundu­ lar. (39)

HORASAN'DAN ANADOLU'YA

39

BizanslIlar, 928 yılında insiyatifi ele alarak karşı taarruza geçtiler. Erzurum ve çevresini Müslimanlardan geri aldılar. 934'de Suguur vilâyetlerinden Eyalet-i Cezriye'nin merkezi olan Malatya, kahramanca bir savunmadan sonra, Bizans'ın eline düştü. Bütün gay­ retler boşa çıktı ve bu mühim topraklar bir daha Bizans'tan geri alınamadı. (40) Bu sırada Bizans, Makedonya hânedanının idaresinde, tarihinin en kudretli devrilerinden birini yaşıyordu. 948'dc BizanslIlar, Maraş'ı da Müslimanlardan geri aldılar ve bu şekilde, Müslimanları A h ırMalatya-güney-doğu Toroslar zincirinin güneyine kadar geri atmış oldular. Bizanslılar, bir hamlede doğu ve güney-doğu Anadolu'nun en büyük kısmını geri almışlardı. Bu tarihten sonra Müslimanların bazı muvaffakiyetleri görüldü ise de, bunlar tamamen mevzii vakıa­ lara münhasır kaldı ve Bizanslılar, Selçukoğulları'nın Yakın Doğg'ya inmelerine kadar, bu üstün vaziyetlerini muhafaza ettiler. İmparator Nikeforııs Fokas, G irit ve Kıbrıs'ı Müslimanlardan geri aldığı gibi, Gazianteb'i de işgâl fetti; hattâ İslâm dünyasının en büyük şehirle­ rinden biri olan Haleb'e girip şehri yağma etti. (41) Bizanslılar, 964'te Adana, Misis ve Tarsus'u da alıp Müslimanları Klikya'dan attılar. Yüz binlerce Müsliman, Arap ülkelerine göçtü; kalanların bir kısmı da Hıristiyan oldu. Çünkü İslâm ülkelerinde milyonlarca Hıristiyan serbestçe yaşadığı halde, Hıristiyan ülkele­ rinde Müsliman azınlığa müsamaha edilmiyordu. 966'da Bizansılar, Diyarbakır, Antakya, Halep civarına kadar geldiler. 969'da Antakya Bizans'ın eline düştü. Bu mühim-başarılardan sonra Bizanslılar, Van gölüne ulaştılar ve bu bölgelerdeki Müslimanları da kovdular. 973'te BizanslIlar, İslâm dünyasının en büyük şehirlerinden birisi olan Diyarbakır'ı bile muhasara ettiler, fakat Müslimanların büyük bir feragat ve kahramanlıkla müdafaa ettikleri bu şehri alamadılar. Bunun üzerine Bizanslılar, güney-batıya döndüler; Humus, Baalbek, Beyrut gibi bazı şehirleri alıp Akdeniz'in doğu kıyılarına ulaşmış oldular. (42) Bundan sonra Müslimanlar, Bizans'ı çok kanlı savaşlardan sonra binbir güçlükle Lübnan ve Suriye'nin mühim şehirlerinden çıkarabildiler. Fakat Bizans işgali, Van gölü bölgesinde devam etti. 933'te Erciş ve Malazgirt, 103Q'da Urfa Bizanslılar'ın eline düştü. Van golünün kuzeyindeki Ermeni ve Gürcü ülkelerindeki krallıklar,

40

Oğ u z ÜNAL

yüzyıllar süren Müsiiman akınları Ana­ dolu'yu geniş ölçüde hırpalamış idi. Suguur vilâyetlerinde çarpışan bu Murabıt Türkler.Miisliman tâbiiyetinden çıkarak Bizans'ı metbu tanıdılar. İs­ lâm âlemi'nin Bizans karşısındaki durumu bu idi. Vaktiyle 100. Anadolu'da Müslimanların elinde ancak Diyarbakır. yüzyılın baş­ larında Bizans. Bununla beraber. cihâdlardır.000 atlı çıkaran Suguur vilâyetleri mahvolmuştu. Anadolu'yu geniş ölçüde hırpala­ mışlar ve yarım asır sonra soydaşları olan Müsiiman Oğuz Türkleri tarafından vuku bulacak olan Anadolu fütuhâtına müsait bir zemin hazırlamışlardır. Hakkâri bölgeleri yani en güney-doğu Anadolu kalmıştı. (46) HORASAN'DAN ANADOLU'YA 41 . Diyarbakır'daki Mervâni'ler. (45) Bu devrin en bariz hususiyeti. Suguur vilâyetlerine ait olan toprakların çoğunu işgal etmişti. (43) İkibuçuk asır devam eden bu savaşlar sonunda 11. uzun ve kanlı mücadelelerle Bizans Anadolu'sunu zaafa uğratmışlar. Siirt. Bu suretle Bizans hâkimiyeti. Bitlis. (44) jşte Oğuzlar. Yakın Doğu'ya müdahale etmek üzerelerken. Van gölünün doğusuna ve Kafkas dağlarına kadar ulaştı. Allah yolunda cihâd etmek üzere Suguur'a gelen yüzbinlerce mücâhit Türk'ten eser kal­ mamıştı. Azerbaycan'daki Müsâfiri'ler gibi Müsiiman devletleri bile Bizans tarafından haraca bağlanmış­ lardı. Mardin.

-] C E Z R İY E (E L . Harput. Haruniye. Göynük ise üçüncü derecede müstahkem mevkiler idi. Antakya ve Adana idi. 3.i Ş A M İY E (Ş A M Y A DA S U R İY E UCU). diğer eserlerden biz Tarsus'un Bağdad. (47) Çok münbit ve mahsuldar olan uc ülkeleri aynı zamanda büyük ticaret yollarının uğrakları idiler. Maraş. Aynzarba. İlk zamanlardanberi mevcut olan şark ile garp arasındaki kara yollarının mühim bir kısmı buralardan 42 OĞUZ ÜNAL . Musul ve Haleb şehirleri ayarında olduğunu söyleyebiliriz. Ahlat. Kuzey doğu Anadolu (Karadeniz kıyıları hariç) ile güney Kafkasya'nın en büyük bölümünü içine almak üzere genellikle Doğu Anadolu’da kurulmuş olan bu ucun en mühim şehirleri Kalikala (yani eski Erzurum) ile Bitlis. Bu ucun ikinci derecedeki şehirleri Misis. Nişabur.3. Fırat kenarındaki Samsat. bu şehrin de doğunun büyük ve mamur şehirlerinden olduğunu söylüyor. Erzen (bugünkü Garzan civarında) bu ucun ikinci derecedeki şehirleriydi. Bu ucun merkezi Tarsus idi. 2. İbn Havkal'm bu rivayeti mübalağalı olsa bile. Bu ucun mer­ kezi Malatya idi. bütün şarkta bu azamette pek az şehir gördüğünü ve şe­ hirden her zaman yüz bin atlı muharibin çıkmakta olduğunu zikre­ der. 10. İbn Havkal. Malazgirt. Arap müelliflerinin "Suguur" ya da "El-Avâsım" adıyla andıkları " U c " ülkeleri üç kısma ayrılmıştı: 1.E Y A L E T İ E R M E N İY E (E R M E N İY E UCU). Rey. yüzyılın başında bu ucu gezmiş olan İbn Havkal. Meyyafarikin. Erciş ve Kemah idi. UÇLARIN T EŞK İLA T I VE UÇLARDA HAYAT Yukarıda İslâmlar elinden çıkıp Bizans'a geçtiğini gördüğümüz.EY A LET .C E Z İR E UCU). Amid.e y a l e t . Murad suyu kenarındaki Arsamosat. Fustat ve Dimaşk gibi birinci derecedeki İslâm şehirlerinden sonra gelen Buhara. Adıya­ man.

aynı zamanda müstahsillerin ve tüccarların da karargâhı olmuştu. yüzyıldan itibaren. Misis. Meyyafarikin. Daimâ muharebe­ ye hazır yüz bine yakın mücâhid çıkaran uc halkı her vakit harp hayatı yaşarlardı. Erzen ve Kalikala yani eski Erzurum idi. Kesif bir nüfusu besleyen bu şehirler. Bundan başka uc şehirlerinin mühim bir kısmı İslâm ilim ve edebiya­ tı tarihinde meşhur olan pek çok şahsiyetin de doğup yetiştikleri ve yaşadıkları yerlerdi. Amid. Muhtelif cins ve soylara mensup olan bu mü­ nevver zümrenin toplandıkları en mühim kültür merkezleri Tarsus. (49) Bu mücâhid ve murabıtların şehit olmak veya ecelleri ile ölmele­ ri suretiyle azalmaları da söz konusu değildi. Ucda yetişen veyahut hariçten gelerek buraya yerleşen âlimlerin. sayfalar doldurmak icap eder. bilhassa 9. Bunlardan Şam. muhaddislerin. Uçtaki şehirler hem istihsal yapıyorlar ve hem de ticaretle uğraşıyorlardı. Bundan başka her taraftan zahitler ve dindarlar uca gelerek gazâ farizasını yapmak ve fazla sevap kazanmak için cihâda iştirak ederlerdi. yalnız mücâhidlerin ve murabıtların de­ ğil. buradaki medreselerde tâbiatiyle dini ilimler ve bilhassa hadis ilmi diğerlerinden daha kuvvetli ve yaygın idi. Malatya. mutasavvıf ve fakihlerin ve diğer yazar ve ediplerin adlarını ve hayatlarını eski vekayinalerdcn ve hâl tercümesi kitaplarından alarak burada saymağa kalksak. (48) İrili ufaklı 200 kadar şehir ve kaleyi ihtiva eden uc ülkelerinin nüfusu birkaç milyondan fazla tahmin olunabilir. Bununla beraber şark edebiyatının iftihar edeceği şahsiyetlerden Kalikalalı Ebu Ali El-Kali ile Meyyafarikin'li Abd El-Rahim İbn Nubata ve büyük şair Misisli Ebu '1-Abbas El-Nami gibi zatlar da uçtan yetişmişlerdi. bunların büyük ekseriyetini Türkler teşkil ediyordu. Bu mutasavvıflar içinde İbrahim İbn Ethem El-Belhi ve Abd Allah İbn Mübarek gibi bütün Müslimanların son derece kıymet verdikleri şahsiyetler mevcuttu. Fakat uçtaki mücâhid ve murabıtların en büyük kısmı.geçmekte idi. yani Suriye ucu. Antakya. Bu sebepten dolayı büyük ve zengin şehir­ ler ve kasabalar meydana gelmişti. İkinci sırada ise muta­ savvıflar yer alıyordu. Yalnız Tarsus'ta yetişen muhaddislerin sayısı yüzden fazladır. Tövbe eden günahkârların bir kısmı da din uğrunda muharebe yaparak günahlarını affettirmek için uca gelir­ lerdi. Horasan ve Türkistan diyarlarından pelen gazilerdi ki. Çünkü devamlı olarak HORASAN’DAN ANADOLU’YA 43 . Uc halkının esas vazifesi din uğrunda savaş olduğu için. aynı zamanda bir deniz ticaret filosuna da mâlik bulunuyor ve doğu Akdeniz'deki diğer memleketlerle de ticaret yapıyordu.

Diğer bir deyişle uçlar. Uçtaki mücâhid komutanları toplanarak. (52) 44 Oğ u z ÜNAL . bazan "em ir". 3) muhtelif İslâm ülkelerinde uc gazileri için yapılan vakıflardan gelen gelirler (Bu vakıflar Mekke ve Medine için yapılan vakıflar kadar mühim bir yekuna ulaşmış idi). içlerinden birini başbuğluğa seçiyorlar ve tasdikine sunmak üzere Halifeye bildiriyor­ lardı. 2) Uc bölgele­ rinin ticaret gelirleri. bilhassa Horasan ve Türkistan'dan gelen yeni mücâhidler ve murabıtiar eksilenlerin yerlerini dolduruyorlardı. bir nevi askeri cumhuriyet idiler. Suguur beyleri. 5) İslâm hükümdarlarının ve bilhassa Halifenin yardımları. Bu sayede uçta yüz bine yakın mücehhez büyük bir ordunun bütün ihtiyaçları temin olunabiliyordu. (50) Hariçten gelen mücâhidler ile devamlı olarak takviye olunan uc ordugâhlarının başlıca geçim ve gelir kaynakları şunlardı: t ) Bizzat uc bölgelerinin ziraat ve zanaat bakımından istihsali. kendi adlarına para bastırırlar. bazan da "m elik" ve hattâ "sultan" unvanını bile taşırlardı. 4) muhtelif zenginlerin bağışları.İslâm ülkelerinden. (51) Suguur beylikleri hiç bir zaman muayyen ailelerin elinde kalmı­ yordu.

Gelenler de çok defa yollarda sefaletten perişan olup dağılıyorlar. asayişsizlik zenginlerin yardımla­ rını azaltmış. Ayrıca bunlara ilâveten Büveyhoğulları hânedanına mensup prenslerin birbirleri ile mücadele­ leri de başladı. Halep hükümdarı Hamdanoğlu Seyf el-Devle'nin şeciane mücadelesi sayesinde bir müddet daha mukavemet etti. Bundan sonra. Nitekim evvelâ bu uc elden çıkmış­ tır. Bu hadise uc kıyılarının düşman taarruzlarına açık kalmasına ve Bizans'ın denizlerde İslâmlara üstünlüğüne sebep oldu. Horasan ve Türkistan diyarlarından geknekte olan gönüllüler yollarda iaşeleri ve sair ihtiyaçları temin edilemediği için artık eskisi gibi sık sık gelemiyorlardı. Irak ve El-Cezire ümerâsını tedip ettikten sonra 900 yılında uca gel­ miş ve Tarsus büyüklerini tevkif ettikten başka ucun harp donanma­ sını da yaktırmıştı. Yalnız Şam (Suriye) ucu. yine 10. UÇLARIN İNHİTATI Bizans İmparatorluğuna karşı iki asır kadar muzafferiyetle ve galibiyetle mücadele ve mukavemet etmiş olan uclarm düşmesinin ve Bizans'm galebesinin sebeplerini 10. İstiklâl kazanmış olan muhtelif bölgelerin emirlerini zorla kendine itaat ettirmek isteyen Halife El-Mu'tadıd. yani Klikya bölgesi. yüzyılda cereyan etmiş olay­ larda aramak gereklidir. İşte bu ve benzeri siyasi olaylar muhtelif ülkelerdeki uc vakıflarını da inkıraza şürüklemiş. Bu yüzden ıramdanh emirleri El-Cezire ve Ermeniye ucunu iyi müdafaa edemediler.4. yüzyılda Deylemlilerin Irak'ı istilâsı ve Bağdad Türkler! ile mücadeleleri ve nihayet Büveyhoğulları ile ElCezire'ye hâkim olan Hamdanoğulları arasında uzun ve kanlı bir mücadele başladı ve yıllarca devam etti. bjrbirleri ile mücadele eden İslâm hükümdarlarının uçlara maddeten ve nakten yapmakta oldukları yardımların tamamen kesilmesine sebep olmuştur. yahut geç­ mekte oldukları memleketlerin hükümdarlarının siyasi ihtiraslarına H O R A S A N 'D A N A N A D O L U ’Y A 45 . Mısır'a ve Suriye'nin çoğuna hâkim olan Ihşitoğullan hükümeti Afrika'dan ikide birde gelmekte olan Fatimi orduları ile uğraştığından uca yardım etmek imkânını bula­ mıyordu.

ucun şim­ diye kadar bin bir müşkilâtla dayanabilen kısımlarının da elden çıkmasına sebebiyet vermişti. bu devirde Anadolu'ya akın ederek Bizans'ın belli başlı dayanak noktaları olan bu ülkenin şehirlerinin ve müstahkem mevkilerinin çoğunu harap 46 Oğ u z ÜNAL . o yüzyıllarda Bizans İmparatorluğunun karada ve denizde en kudretli askeri teşkilâta sahip bir devlet olmasında ve bunun yanı sıra bir de istilâ hareketi­ nin. Orada kalanlar ise Hıristiyanlığı ve Bizans tâbiiyetini kabule mecbur tutulmuşlardı. (53) İslâm ordularının İspanya ve Türkistan gibi Hilâfet merke­ zinden çok uzak olan ülkeleri açtıkları halde. 10. bütün dağ silsileleri şarktan garba doğru birbirine muvazi olarak uzanan ve bilhassa Anadolu'nun güneyini çeşitli kademeli duvarlar halinde Suriye ve El-Cczire'ye karşı ören. alâkadar bile olmamıştı. halefleri ve ümerâsı arasında ortaya çıkan münazaalar ve ayrılıklar. BizanslIlar uc halkının bir kısmını her türlü vahşetle öldürmüşler ve bir kısmını da hicrete mecbur etmişlerdi. şimdiye kadar ellerinde tuttukları Anadolu topraklarını bırak­ mak gibi elim ve feci bir akibetle bitmiş olmakla beraber. Bizans'ın çeyrek asır süren sürekli mücadelelerine ve saldırılarına karşı Halep emiri Seyf el-Devle'den başka bir kimse mücadele etmek şöyle dursun. yüzyılın ikinci yarısında İslâmlarm hezimet ve felâketleri ile. Bu emirin 967 yılında ölümünü müteakiben. Ü ç asır aralıksız bir şekilde devam eden ve bize büyük bir halk tarihi ve halk destanları ve edebiyatı bırakan ve zamanımıza kadar hamaset ve kahramanlık hatıraları yaşatan bu gazâ ve cihâd devri. pek yakın olan Anado­ lu ülkesini alamayışlarının diğer bir sebebi de. yüksek dağ zincirlerinin aralarındaki dar geçitlerden vukua gelmesi ve Bizans kıtalarının İslâm ordularına karşı geçitlerde şiddetli müdafaaları ve hele İslâm orduları orta Anadolu'ya girdikten sonra gerek karadan ve gerekse denizden çıkarılan kuvvetlerin çekilmelerine mani olmak için ulaşım yolu olan bu dar g e ç iliri kapatmaları ve hareket üslerinden oldukça uzaklaşan İslâm kıtalarının Suriye ve El Cezire ve hattâ Suguur ile irtibatlarını kesmeleri ve bilhassa dönüş sırasında yolları kesilen bu kıtaları çok müşkil duruma sokmaları ve ekseriya perişan etmeleri gibi coğrafi durumun meydana getirdiği askeri harekâtta aramalıdır.alet edilerek uca gönderilmiyorlardı.

.

tarih boyunca. kuzeyden ve güneyden önemli bir iz bırakan taarruz­ lara uğramadığı halde. o ğ u z ISTbLASI A R İF E S İN D E A N A D O LU Kuzeyden ve güneyden büyük dağlarla çevrili bulunan ve bütün vadileri ve ovaları doğudan batıya doğru uzanan Anadolu kıt'ası. B Ö L Ü M Oğ u z l a r a n a d o l u ’d a 1.ili. tarihin muhtelif çağlarında doğudan «e batı­ dan derin değişiklikler ve izler bırakan. H O R A S A N ’D A N A N A D O L U 'Y A 49 . büyük istilâ ve göçlere maruz kalmıştır.

ancak Anadolu'da kurmuş oldukları teşkilât.Anadolu'nun en eski ahalisinin adı ve menşei henüz tesbit edi­ lememiştir. Hititlerin yıkılışından beri siyasi birliği kaybolan ve Iranlılar tarafından geçici olarak kurulan birliği çok kuvvetli bir şekilde kurmuşlar ve bir dereceye kadar da 50 Oğ u z ÜNAL . yüzyıldan itibaren dağılmaya ve hâkimiyet­ lerini kaybetmeğe başlayan Hititler'in üzerine gelen kavimler içinde. hem siyasi olmuş ve hem de Helen medeniyetini Anadolu!nun her tarafına yaymış olmak iti­ bariyle kültürel bakımdan çok ehemn>iyetli ve derin tesir yapmış ve bu tesir yüzyıllarca devam etmiştir. Romalılar. Frig'ler. yalnız siyasi değişiklik yapmış. fakat hemen daima parçalanmış bir halde yaşayan A n ad o lu lu Iran hâkimiyetine sokmuştur. Milâttan evvel 25. yaptıkları büyük yollar ve bu yollar üzerinde vücuda getirdikleri müstahkem kaleler ve şehirler sayesinde. Kapadok'lar. onlann hâkimiyetinden Anadolu ırk bakımından pek az müteessir olmuş. bir zamanlar Cumhuriyet Türkiye'sine hâkim olur gibi olan yanlış bir tarih görüşünün mahsulüdür. Komagen'ler. ilmi bir görüşü aksettirmekten ziyade. Bitin'ler. yüzyıldan itibaren bu kıt'ada yaşadığı ve daha sonraki yüzyıllarda şehirler kurduğu zannolunmaktadır. vb gibi küçük kavimlerdir. Löt'ler. Make­ donya İmparatorluğu'nun istilâsı. yüzyıldan itibaren arya kavimlerinin büyük muhacereti başladığı sırada Anadolu'ya gelmiş bulunan Hititler ile diğer küçük kavimler. Iran İmpara­ torluğunun istilâsı. Anadolu'nun bu eski kavminin üzerine yerleşmiş ve onlarla karışmışlardır. Muşhi'ler. Hititlerin en haşmetli devrinde birleşmiş olan. Şimdilik sadece "Proto-Hitit" veya '’Asianique" adı verilen bu halkın milâttan evvel 40. Helenler'in Anadolu sahillerindeki şehirleri ve müstemlekeleri içerilere doğru pek fazla nüfuz edemeyip kenarlarda kalmış ve ırki olmaktan ziyade kültürel ve iktisadi bakımdan müessir olmuştur. Miz'ler. (55) Gerek Anadolu'nun bu eski kavminin ve gerekse Hititlerin Turani menşeden geldikleri ve dolayısiyle Türk oldukları yolundaki iddialar ise tamamen asılsız olup. onların İmparatorluğunu ve devletlerini yıkanlar Trak kavmine men­ sup olan Tön'ler. Romalılar'ın istilâsına gelin­ ce. bu ülkeye ol­ dukça uzun süren bir sulh ve sükun devri açmış ve Anadolu İranlI­ ların bütün gayretlerine rağmen istilâdan korunmuştur. Milâttan evvel 11. Anadolu bu istilâdan itibaren Oğuzlar'ın gelişine kadar bu şekilde derin ve muazzam iz bırakan istilâ ve göçler görmemiştir. Paflagon'lar.

yani bu kıt'anın eski ahalisi olan Asianique'ler ile bunların üzerine gelmiş olan Hititler ve bunların üzerine gelmiş olan üçüncü kesif insan tabakası olan Traklar birbirlerine karışmışlar ve Oğuzlar'ın Anadolu'ya gelişlerine kadar Anadolu halkının büyük bir kısmını teşkil etmişlerdir. Helen lisanı ancak büyük şehirlerde geçen dİn. (57) HORASAN’DAN ANADOLU’YA 51 . Anadolu'nun ancak çok mahdut bir kısmına yerleşmiş olan Samiler hariç olmak üzere diğer kavimler. Bunu takip eden İslâm-Bizans mücadelesi ise birkaç yüzyıl sürekli olarak devam etmiş ve bu çarpışmalar Anadolu'nun daha fazla harap olmasına sebep olmuş­ tur. yüzyıldan itibaren bu ülkede Hıristiyanlığın yayılışı ve daha sonra Ortodoks kilisesinin kuruluşu ve kilisenin din lisanı olan Helen dilinin ibadetler ve dini kitaplar sayesinde yayıl­ ması çok tesir etmekle beraber yine bu ülke ahalisini Elenleşîirememiştir. Anadolu için büyük bir felâket olmuş ve bu ülkenin şehir ve kasabalarının büyük bir kısmının bu yüzden harabe haline gelmesi ile sonuçlanmıştır. ülkenin çeşitli bölgelerinde her iki büyük kavmin dillerinin de varlıklarını devam ettirebilmiş olması ihtimali kuvvetle mümkündür. sahillerde ve belki ancak bir kısım büyük şehirlerde konuşulabilmiştir. ilim ve edebi­ yat dili halinde kalmış. yüzyıl ile 7. bütün siyasi ve dini tesirler karşısında yine kendi âdetlerini ve mahalli dillerini mu­ hafaza etmişlerdi. (56) Milâdi 6 . Ancak romalıların Anadolu'da Helen kültürünü yaymak husu­ sundaki faaliyetleri de ancak bir dereceye kadar başarılı olmuş ve fakat tam bir semere vermemiştir. Milâttan sonra 3.bu ülkeye kültürel ve iktisadi bir birlik ve düzen vermeğe uğraşmış­ lardır. yüzyılın başlarında vukua gelen İranBizans mücadeleleri. İlk İslâm gazâları ve bundan sonra vuku bulan Türk fütuhâtı zamanında Anadolu'da yaşayan bu Hıristiyan halkın Hitit dillerinin o zamana kadar gelmiş olan şekillerini veya Trak dillerini konuşup konuşmadıkları münakaşa edilebilirse de. Anadolu’nun eski Asianique. Hitit ve Trak ırklarma mensup olan kavimlerinin evlâdı bulunan ve şimdiye kadar vukua gelen bu kadar istilâ ve göçlere rağmen Anadolu yerli halkının ekseriyetini meydana getiren asıl kitle de. Ortodoks kilisesini tanımayan ve ayrı bir kilise meydana getiren Ermeniler Trak dilleri grubundan olan kendi lisanlarmı muhafaza ederek Elen dil ve edebiyatına şiddetle mukavemet ettikleri gibi.

kaleler onarılır. Bizans komutanlarının savaşa giderken kendi topraklarını yağmala­ dıklarını yazarlar. bücür kilise yıkıntıları ve kaba kale duvarlariyle karşılaşı­ yoruz. Bizans tarihçileri.. Bir de.. İslâm taarruzlarının duraklamasından beri sulh ve sükuna kavuşmuş ve yeniden tanzim ve imar edilmeğe başlanmış olan Anadolu'nun haraplığmı ve sefaletini bir kat daha artırdı. Eser olarak da sanatsız. Asker toplamak. kıyımlar. En akıllıca çare olarak da "Türkler'in karşısına Türkler'! çıkartmak" düşünüldü. Anadolu uğruna savaşlara girişilirdi. (58) BizanslIlar. salgınlar. Bundan dola­ yıdır ki. Hıristiyan mezhep imtiyazlarının boğazlaşmaları gibi. Kuman ve Uz gibi Türk ulusları Suguur'da savaşan Müsliman Türkler'e karşı Bizans sınır vilâyetlerine yerleşti­ 52 Oğ u z ÜNAL . ekonomik ve sosyal yönden tam bir kargaşa ve aıiarşi görüntüsü verir. Ne var ki bu savaşlar halka kan kusturan birer âfet olurdu. zulümler ve bunları bUtünleyen felâketler. Bizans için iki noktadan dnemliydi: — Vergi almak.. B a durum. İşte bugün. 730 yılından başlayarak Türkler'in Hilâfet ordusu saflarında ve "i'lâ-yi Kelime-t-ulİah" uğrunda "fi-sebil-illâh" giriş­ tikleri akınları engelleyebilmek için köklü tedbirlere başvurdular. Bizans Anadolu'su din ve mezhep kavga­ larının sahnesidir.Bizans'ın Makedonya hânedanı zamanında Bardas Sclerus ile Bardas Fokas tarafından çıkarılan ihtilâller ve bu yüzden meydana gelen iç harpler. Sürgünler. ülkeyi yüzlerce yıllık Doğu Roma medeniyetinden büsbütün yoksun kılmıştır. Oğuzlar'dan önceki Bizans Anadolu'su için tarihlerden bîlnları buluyoruz. Malazgirt’ten sonra yeşeren ve genel bir adlandırma ile 'Türkiye Selçuklu Medeniyeti" denilen kültür ve medeniyet hamle­ sinde Doğu Roma ya da Bizans kültürü ve medeniyetinin hiç bir izi yok gibidir. kıtlıklar. Bizans Anadolu'su. Bu imkânların sürekliliği amaciyle de gerekli tedbirlere başvuru­ lur.. Kilise baskıları. Oğuzlar'dan önceki Anadolu. 755 yılında bir kısım Bulgar Türkleri Tohma ve Ceyhan ovalarına yerleştirildi. Daha sonraları Balkanlar'dan getirtilen Hıris­ tiyan ve Şamani Peçenek.

Bu çağa girerken Doğu Anadolu hemen tümüyle ” Ermenistan" adını taşıyordu. Bir kısım Ermeniler Dersim’in sarp arazisine sığındılar. Demek oluyor ki. Müsliman Türkler'in Anadolu akınlan. Bizans İmparatorluğu’nun Anadolu'da yapmış olduğu mülki ve askeri teşkilât 7. Bu uzun dönem boyunca Hilâfet sancağı altında İslâmiyet uğrunda savaşan Türkler'in tek kazançları. yüzyılda Doğu Anadolu'daki temalar. el değiştirmeler.. daha sonra Yeşilırmak. Erzincan'ın merkez ol­ duğu bu tem. baskılara ve yıkımlara uğrayan Ermeniler. Anadolu’nun coğrafyasını. (59) 947 yılında.. Kızıl­ ırmak ve Tohma havzalarına göçmüşlerdi. Bizans sınırını yüzyıllarca Müsliman Türkler'e kar^ savundular. ayaklanmalar. Anadolu içlerine böylesine girmelerinin başlıca sebebi. Ermenilerin. ” Büyük Erme­ nistan" denilen ve bugünkü Erzincan. Ermeni göçlerini daha da etkiledi. Anadolu'ya yayılma çağlarıydı.) Mezopotamya Temi.rildi. Bu gayri müslim Türkler. Muş. Küçük Ermenistan (Fırat'ın batı yakası) ise 3 il’e bö­ lünmüştü.(61) 11. Anadolu. Divriği. (60) Türk fetihlerine kadar Anadolu karışıklıklardan kurtulamadı. yüzyıllardaki Bizans-Iran savaşlarıydı. yüzyıldan başlayarak karşı ideallerin ve dinle­ rin güçleri durumunda olan Türkler’e vuruşma alanı olmuştu. Van ve Diyarbakır yörelerini kapsayan geniş bölgede bile tam bir vatan an­ layışı ile yerleşememişlerdi. strate­ jik konumunu ve diğer bütün özelliklerini yakından tanımak oldu. yukarı Fırat'ın suladığı bir kısım arazi ile Murat suyu yakalarını ihtiva ediyordu. Doğu Anadolu'da sık sık yeni teşkilâtlanmalara girişmişti. 11. Arşamoşat. Palu. Büyük Ermenistan. Halbuki Ermeniler gerçek anlamda. İmparator Romanos Le Kapen zama­ nında teşkil edilen bu tem. ve 7. Kars. Harput ve havali- HORASAN’DAN ANADOLU'YA 53 . Erzurum. (9. Ararat Dağı çevre­ sinde 15 il’e. ilkin Doğu Anadolu'ya. 6 . kilise kavgaları. Bu sa­ vaşlarda yurtları büyük zulümlere. Seyfüddevle ile Bardas arasındaki savaşta Bizans İmparatorluk ordusunun önemli bir bölü­ münü Kapadokya'da yaşayan Türkler meydana getirmişti. göçler. tabii felâketler. Kemah. İşte bütün bu durumlar nedeniyle Bizans. Yüzyıl artık Türkler'in Anadolu’yu açma. 8 . yüzyılda İmparator Heraklius'un halefleri zamanında büsbütün değiştirilmiş ve Anadolu 18 temaya (Eyalet) ayrılmıştı. Akınlar.

doğuda Azerbaycan ile Anadolu'yu ayıran kalın dağ silsilesini takip ederek kuzeye doğru uzanıyor ve Ani şehrinin doğusundan geçerek Çoruh nehrinin döküldüğü yere kadar varıyordu.) Kolonya Temi. Kapadok'un bir kısmını ihtiva eden bu temin merkezi Sivas şehri idi.) Sebast Temi. yüzyılda Bizans İmparatorluğu’nun Doğu sınırı. Asi Irma­ ğını geçtikten sonra Hiyerapolis (Menbiç) güneyinde. (10. orta çağdan itibaren. bu gölün kuzey-doğusundaki Bargiri ile gölün batısında bulu­ nan Malazgirt ve Aras nehri kaynağında bulunan Olti şehirleri Bizans'a ait bulunuyordu. (11. Armenyak ve Khaldea temlerinin güneyinde bulunuyordu. (63) 11. Büyük bir kısmı İslâmlardan geri ahnan topraklar üzerinde teşkil edilen bu tem. yüzyılda. Anadolu'daki büyük eyaletlerden birisi olan bu teme Kapadokya adı da veriliyordu. Fırat'ı geçiyor. Urfa ve havali­ sini içine alarak.sini jçine alıyordu. Tohma suyu kaynağından Fırat'a kadar olan sahayı içine alan bu temin merkezi Malatya idi. Bu şekilde Bizans'ın doğu sınırı. (12. Bu temin büyük bir I<i5mını İslâmlardan geri alınan toprai<lar teşkil ediyordu. bu ülkeye '"Küçük Asya” deniliyordu. İslâmların "Memâliki Rum ". "Bilâd-ı R u m " ya da sadece "R u m " adiyle andıkları bu ülkeye BizanslIlar 'Them a Anatolica" (Anadolu Eyaleti) adını veriyorlardı. İmparatorluğa vergi vermekte olan küçük bir İslâm hükümetinin yani Mervanoğulları emaretinin mer­ kezleri olan Meyyafarikin (Silvan) ve Amid (Diyarbakır) şehirlerini güneyde bıraktıktan sonra Dicle'yi ve onun ilk kollarını Murad suyu ile birbirinden aylran dağ silsilelerini takip ediyor ve Bitlis şehrini İslâmlar'da bırakarak Ahlat şehrinin kuzeyinden Van gölüne doğru uzanıyordu.) Likandos Temi. (62) 11. Bugün Türkiye'nin Asya kıt'asındaki topraklarına verilen Anadolu ismi "Anatolica" ya da "Anatolia" şekliyle. Bütün Van gölü sahilleri. (64) 54 Oğ u z ÜNAL . Anadolu ismi henüz yaygın hale gelmeden evvel. bazan idâri bölge (Thema Anatolica'da olduğu gibi). Ahlat şehri müstesna olmak üzere. bazan da bir memleket adı olarak kullanılmış ve bu memleketin sahası zamanla Doğuya doğru genişlemiştir. Merkezi bugünkü Şebinkarahisar olan bu tem. İmparator Akil Leon zamanında kurulmuştu.

Keysun. Zamantı. yüzyılda vuku bulan Türk fetihlerine karşı mukavemet gösterme­ miş ya da çok az mukavemet etmiş ve gelen fatihlere kapılarını aç­ mıştır. "D u k ". 11. Deluk. Arsamosat. Harput. Buna karşılık Türkler. Güney-batıdan itibaren Antakya.Bizans'ın Doğudaki sınır temalarına. Anadolu’ya yapıcı ve koruyucu niteliklerle girdiler. ( 66 ) Anadolu'da­ ki Türk devletinin kuruluşundan itibaren pek az zaman zarfında yerli halkın gelen fatihlere ve yeni devlete bağlanmasının sebeple­ rinden biri ve belki de en önemlisi olarak Bizans'ın zalim ve feodal idaresi göz önünde tutulmalıdır. Anadolu'nun yerli halkı. Urfa. Zira Bizans idaresinde vergiler müthiş bir şekilde artmış. Neoksarea (Niksar). sefaletten kurtulmak isteyen halkın Selçuk­ lulara sığınmalarını önlemek maksadıyla Bizans Aristokrasisinin sert tedbirler almaya kalkıştıkları bile görülmüştür. Gogusos (Göksün). (65) Askeri ve mülki geniş bir teşkilât ve kadroya sahip olan Bizans İmparatorluğu zaten harap bir hale gelmiş ve nüfusu oldukça. En mühim stratejik noktalar üze­ rinde bulunan bu müstahkem şehirlerde Bizans İmparatorluğu daimi olarak büyük miktarda asker bulunduruyor ve İmparatorluğun en seçkin generallerini buralara tayin ediyordu. Paypert (Bayburt). bir toprak aristokrasisi sınıfı meydana gelmiş ve halk da giderek toprak­ sız esir bir duruma düşmüştü. Kars ve Ani şehirleri ile Müslimanların Meryemnişin dedik­ leri Van şehri ve bu göl etrafındaki diğer kasaba ve şehirler güçlü ka­ lelerle savunmaya hazırlanmışlardı. Palo (Romanopolis). İşte bu sebeplerledir ki. Maraş. bu temalara yakın olan temalardaki şehirler bile çok müstahkem bir halde idiler. Bu sebeple din hürriyetine kavuşmak ve toprak sahibi olmak. Kemah. B ir çok yerlerde ise gelen Türk fatihler adeta bir kurtarıcı gibi karşılanmışlardır. HORASAN'DAN ANADOLU'YA 55 . Samsat. Yalnız sınır temaları değil. Tefrike (Divriği). Bunlar. Malatya. Bütün ülke. Türk egemenli­ ğinde bir kalkınma ve ylikselme dönemine kavuştu. Kolonya (Şebinkarahisar). Malazgirt. hem mülki teşkilâtı idare etmek hem de ordu teşkil etmek ve bunun yanısıra sınırları müdafaa etmek ve kaleleri tahkimle görevliydiler. topraklar belirli şahısların ellerinde toplanarak. "Kapetano" yad a "Magistros" ütıvanları ile tayin edilen askeri valilerin yetkileri çok genişti. Tedosyopolis (Erzurum).azalmış bulunan Anadolu halkına ağır vergiler ve teklifler yüklüyor ve kendi bünyesinde eritip temsil edemediği bu ülke halkını kendisinden büs­ bütün soğutuyordu.

(Bu istilâ. Bu istilâ. (Malatya. Türkler'in Anadolu'da ilerleyişlerini kolaylaştırdı. Çoruh. (67) Türk istilâ ve fütuhâtı.) 3) Aras. Urfa dolaylarına. Konya'ya doğru akınlar bu yoldan yapılmış­ tır. kaplamış ve bütün Kapadokya'yı ve daha sonra Galatya ve Likonya’yı örtmüştür. T Ü R K İS T İL A V E F Ü T U H A T IN IN DOĞU A N A D O LU 'D A N O R T A A N A D O L U 'Y A G E L İR K E N T A K İP E T T İĞ İ İS T İK A M E T L E R Anadolu'nun Türklerce açılması çok uzun sürdü.2. Murad suyu. Kızılırmak vadileri. coğrafyadan doğuyordu. Karadeniz kıyı şeridine ve Kastamonu. Anadolu'da uzun süre kalamıyorlardı. Kelkit. sıkışan göçebeler. Yukarı Kızılırmak vadileri.) 4) Aras. (Bu istilâ Giresun civarından ileriye gidememiştir. Yukarı Fırat vadileri. bir taraftan Tohma vadisini ve diğer taraftan Orta Kızıl­ ırmak havzasın. derin vadiler ve müstahkem kalelerle dolu olan bu yeni ülke. açık arazi savaşlarına alışkın olan Oğuzlar için birçok zorluklar çıkarıyor. sürüleri ile birlikte tekrar Azerbaycan’a dönüyor. doğudan batıya uzanan ve sarp dağları yaran vadiler. Bu ilk giriş denemelerinin ardından. Karasu. Kızılırmak kıvrımını kaplamış ve Batıya uzanmıştır. Çankırı dolaylarına kadar olan bölge. İlk mesele. aileleri.) 56 OĞUZ ÜNAL .) 2) Kura. Doğu Anadolu’dan Orta Anadolu'ya doğru ilerlerken Kuzey’den itibaren Güneye doğru şu istikametleri tâkip etmiştir: 1) Çoruh kaynağından itibaren Karadeniz sahilindeki dil. (Bu istilâ bütün Yeşilırmak havzasını kapladıktan sonra aşağı Kızılır­ mak bölgesine ve Paflagonya içlerine kadar uzanmıştır. Yüksek dağlar. Adıya­ man.

.

yani bu iki kavramı aynı anlam da kulland ığım ızı derhal belirtelim. Fakat bu sefer yalnız gazâ için değil. yurt tutmak maksadiyle ve büyük kitleler ve dalgalar halinde geliyorlardı. (70) Anadolu'nun fethi ve Türkleşmesi gibi büyük bir tarihi ve iç­ timai hâdise yakın zamanlara ve hattâ günümüze kadar ilim âlemince yeteri kadar tetkik edilmemiş ve bu meselenin ehemmiyeti de kavranılamamış ve böylece bıj fetih ve Türkleşme ve İslâmlaşma* hâdisesi sadece askeri ve siyasi bir hadise zannedilmiştir.3. bu büyük inkılâp. 58 OĞUZ ÜNAL .(69) Evvelce Abbâsi ordusunda. bu kitabın­ dan çeyrek asır sonra yayınladığı "Orta Asya Türk Tarihi Hakkında Dersler" adlı eserinde: ” 11.(71) Barthold. Nitekim Anadolu. ciddi tetkiklere dayanmayan ve tahmini görüşlere ve yakıştırmalara göre izah edilmek istenmiştir. Barthold dahi "Turkestan down to the Mongol invasion" adlı eserinde: "Selçukluların Maverâünnehr'e göçleri sebe­ binin meçhul” bulunduğunu söylemiştir. Suguur vilâyetlerinde gazi yapan ve Horasan gazileri ile gönüllü olarak Rumlar ile cihâda gelen Türkler bu ülkeye yabancı değillerdi. A N A D O L U ’NUN T Ü R K L E R T A R A F IN D A N F E T H İN İ H A Z IR L A Y A N S E B E P L E R Abbasi Halifeiiği'nin sancağı altında bulunan Suguur Türkleri'nin Anadolu'dan çıkarılışından yarım asır sonra Orta Asya'dan Batı’ya Müsliman Oğuz boylarının yürüyüşü başladı. ya bu ülkede yaşa­ yan Hıristiyan halkların toptan din değiştirmesi ve İsiâmlaştırılması veyahut da yerli kavimlerin kitleler halinde imha edilmesi şeklinde. yüzyılda Oğuzlar'ın garbe doğru hareket­ lerinin şimalden Kıpçakiar'ın sıkıştırmasından ileri gelmiş olması *Burada Türkleşme derken İslâm laşm a'yı ve îslâm laşm a derken Türkleşme’yi kasteddiğim izi. tarihinde ilk defa etnik. dini ve kültürel bakımdan büyük bir değişikliğe uğradığı halde. Orta Asya tarihi üzerinde halâ otoritesini muhafaza eden meş­ hur Rus tarihçisi W.

|> u görüşü müphem ve çekingen bir şekilde kaydet­ mekten ileri gidememiştir. kısmen de olsa. cemiyet içerisinde inanış. HORASAN'DAN ANADOLU'YA 59 . hattâ milli benliklerini kaybettikleri tarihi hakikatlerdendir. Oğuz ulusunun bu göçlerini hep "nüfus kesafeti. (75) A. ve­ ya bu büyük Türk muhaceretini. Bu ilim adamımız. o t­ lak darlığı ve hayvan çokluğu" sebepleri ile izah ederek esas amil­ leri meydana koymuşlar ve günümüzün yerli ve yabancı tarihçilerine fiazaran tarihi gerçeği daha iyi belirtmişlerdir. T Ü R K L E R İN İS L A M İY E T ! K A B U L Ü Milletlerin hayatında yeni bir dinin kabulü. (72) ifadesi ile meseleye ilk defa ciddi olarak temas etmekle beraber.mümkündür". çeşitli eserlerinde bu mesele üzerinde hayli durmuş ve bu büyük tarihi-içtimai hâdisenin mevcudiyetini ve mahiyetini ana hatları ile ortaya koymuştur. Barthold un çekingen bir ifade ile tahmini olarak belirttiği Kıpçaklar'm sıkıştırması ile değil. Günümüzdeki bazı müellifler ise ya bu büyük tarihi ve içtimai hâdisenin şunıulünü daraltmışlar ve yanlış yorumlara girişmişler. değişik âmiller neticesinde gerek Türkistan'da ve gerekse yayıldıkları çeşitli ülkelerde budizm. Bu konuyu ilmi bir şekilde ele alan ve ciddi olarak araştıran ilk iiim adamımız değerli tarihçi Prof. Böyle bir inkılâpla milletlerin varlıklarını koruduğu. düşünüş ve yaşayış gibi çeşitli bakımlardan meydana getirdiği derin değişiklikler ve inkişaflar dolayısiyle en önemli hâdiselerden­ dir. Türk­ ler. Din değiştirmenin millet hayatında meydana getirdiği değişiklikleri milli tarihimizde bütün incelikleriyle görmemiz mümkündür. (74) Yakın zamanlara kadar modern tarihçilerin bu meseledeki ilgisizlik ve anlayışsızlıklarına karşılık ilk Islâm kaynakları ve Selçuknâmeler.(73 ) Barthold'den sonra da bu meselenin mevcudiyeti halâ farkedilememiş ve yeni ilim adamları da meçhul­ ler içinde kalmış ve tabiatiyle Anadolu'nun Türkleşmesi gibi büyük bir hadisenin tarihi seyri bir türlü anlaşılamamıştır. maniheizm. Osman Turan olmuştur. musevilik ve Hıristiyanlık gibi dinleri kabul etmişlerdir. yeni bir hızla ileri bir seviyeye eriştiği yahut da bünyelerinin sarsıldığı. bizzat Oğuz boyları arasında vuku bulan bir ''niza"ya bağlayarak tarihi gerçeği 3 nlayamamışlardır. tarihleri boyunca.

büyük veziri Tonyukuk'tan payitahtında bir budist mabedi yapılmasını istediği zaman büyük vezirin hakana. Hıristiyanlığı benimsemiş olan Macar ve Bulgarlar'ın bugün için Türklüklerinden artık bahsedilememektedir. Islâmiyetin ortaya koyduğu prensiplerin milli bünyelerine uygun olması sebebiyle Türkler varlıklarını koruyabilmişler. içtimai ve coğrafi şartlan fö k iyi bilerek verdiği: "Savaşı ve hayvan kesmeği yasakla­ yan ye miskinlik telkin eden bu dinin kabulü Türkler için felâket olur" cevabı bu hususu bütün açıklığiyle ortaya koymaktadır. Nitekim museviliği kabul etmiş olan Hazarlar'ın. doğurduğu büyük ve müsbet neticeler itibariyle. Siyasi bakımdan ancak ve Gök Türkler idaresinde bir birlik teşkil eden Türk boy ve ulusları. Bü­ yük vezir Tonyukuk'un bu sözleriyle ne kadar ileri görüşlü bir dev­ let adamı olduğunu tarih doğrulamıştır. başka milletlere nazaran çok farklı bw tarihi oluş ve içtimai hüviyet göstermişlerdir. (76) İslâmiyet. Moğolistan (yüksek Asya)'dan Tuna boylarına kadar geniş bozkırlar içerisinde yaşayan Türk ulusları milli Şamani dini ve kültürü çerçevesinde bulunuyorlardı. yalnız Türk ve İslâm tarihlerinin bir dönüm noktasını teşkil etmekle kaimaz. İslâm dinini kabul etmiş olan Türk boylarından hiç birisi. milli kültürlerini bu yeni ruh ve hamle ile daha da geliştirmişlerdir. Türklerin kısmen de olsa kabul ettikleri bu din­ lerin prensipleri onların milli bünyelerine uymaması sebebiyle kısa zamanda bu dinleri kabul etmiş olan Türk boy ve uluslarının milli kültürlerini kaybetmeleriyle sonuçlanmıştır. Bunların aksine. diğer dinlere intisaplarından farklı olarak. aynı zamanda dünya tarihinin de en büyük hâdiselerinden biri sayılacak bir ehemmiyet taşır.Hattâ daha da mühim olarak. bazan aynı çağda birbirinden farklı dinler içerisinde yaşayarak. Bundan daha önemlisi. yüzyılda Türkler arasında umumi ve milli bir din haline gelmeden önce Türk ulusları din bakımından tam bir parça­ lanma ve dağılma manzarası gösterir. Islâmiyetin kabulü Türkler'e yeni bir ruh ve kuvvet vermiş. milli varlıklarını kaybetme felâketine uğramamışlar­ dır. Ancak bu dinlerin kabulü kısmen olmuş ve büyük kitle eski milli dinleri olan Şamaniliği muhafaza etmiştir. düşünüş ve yaşayış itibariyle İslâmiyetin yayılışına kadar kültür birliğini muhafaza ediyorlardı. Asya isteplerinden Avrupa içlerine kadar uzanan büyük ve uzun ömürlü imparatorlukların kurulup yaşamasında başlıca sebep­ lerden birisi olmuştur. Gök Türk hakanı Bilge Kağan. Bu bakımdan Türkler'in İslâm dinine toptan girişleri. biraz önce zikrettiğimiz misallerde olduğu gibi. 10. Fakat bu sa­ 60 Oğ u z ÜNAL .

istikrarlı ve geniş bir siyasi birlik kuramamışlardır. ancak üç asır sonra. Bu şekilde Moğolistan (yüksek Asya)'dan Tuna boylarına kadar uzanan geniş ülkelerde yaşayan Türk boy ve ulusları. yani esas büyük kitle. Gök Türk hânedanının düşmesinden sonra Büyük Türk Hakanlığı tahtına çıkan Uygurlar bütün Türkler'i Hunlar ve Gök Türkler çağında olduğu gibi Siyasi bir birlik içinde tutamamışlar ve varlıklarını küçük bir siyasi teşekkül olarak sürdüre­ bilmişlerdir. ilk de­ fa şüphesiz Doğu Türkistan ve Mâverâünnehr'de vukubulmuştur. (81) Türkler. X. Özellikle Doğu Türkis­ tan ve Mâverâünnehr'de 4. Hazar ve Bulgar adlarını taşıyan Türk ulusları Türk âleminin doğu ve batı uçlarında ilk defa olarak milli Şamani dinlerini bırakarak Zerdüşt. din bakımından bu kadar dağınık bir manzara arzetmelerinin başlıca sebepleri Gök Türkler'den sonra bir daha bütün Türkler'! birsiyasi bir­ lik halinde birleştirebilen bir otoritenin kurulamamış olması. ve 5. yüzyıllarda Buda. HORASAN'DAN ANADOLU'YA 61 . Buda. Mani ve Hıristiyan dinlerinin nüfuz etmiş ve yerleşmiş olduğu bilinmek­ tedir. Mani. İslâmiyetle daha ilk İslâm fetihleri sırasında temasa geçmelerine rağmen. Selçuklu İmparatorluğu'nun kuruluşuna kadar. Bu büyük kitle coğrafi ve içtimai şartlar neticesin­ de eski dinlerini muhafaza etmeye devam etmişlerdir.(78) Bu şekilde bslâmiyetin Türkler arasında yayılışından hemen önce. Zerdüşt. (77) Türkler'in Şamanilikten gayri bir dine girmeleri hâdisesi. coğraf­ yanın genişliği ve türlü din ve kültürlerle ayrı ayrı temaslarda bulun­ maları ve nihayet Türklerinbütündinlere ve inanışlara karşı gösterdik­ leri müsamaha ile izah edilebilir. Musevi ve Hıristiyan dinleri­ ne girmeğe başlamışlardır. Aynı şekilde Hazarlarda Türk tarihinin seyrinde hiç bir önemli tesir icra edemeden yaşamışlardır. Maveraünnehr Hazarlar ülkesi gibi yerlerde yaşayan ve eskiden beri yerleşik bir hayat süren Türk boy ve uluslarının çok eski zamandan beri yabancı din ve kül­ türlerin tesirine maruz kaldığı görülmektedir. İslâmiyet'in kabulünden hemen az önce.(80) Nitekim Türkler'in İslâm tarihinde büyük bir amil olmaları ve yeni bir devir açmaları da bu büyük ve esas Türk unsurunun İslâmlaşmasının tabii bir neticesi olarak ortaya çıkmıştır. yüzyılın ortalarında. (79) Türkler'in X. henüz milli Şamani dinlerini muhafaza etmekte olan ve yerleşik ha­ yata geçen Uygur.hayı dünya ile bitiştiren Doğu Türkistan. yüzyılda.

büyük kitleler halinde bu dini kabul etmişlerdir. Bundan sonra kısa zamanda İslâmiyet Türkler'in milli dini haline gelmiştir. yavaş yavaş İslâm İmparatorluğunun müdafaasında daha kabiliyetli bir unsur olan Türkler'! kullanmağa başladılar ki. Bu üç asırlık uzun tarihi devrenin ilk yarısında Türkler'le Müsiümanlar arasında çetin mücadeleler cereyan etmiş ve bu sebeple de İslâmiyet Türkler arasında yayılma imkânını bulamamıştır. Henüz bedevilik halinde bulunan insan toplumlarına mahsus olan bu hayat tarzı. sosyal hayatları bedevilik oian. (85) 62 OGL'Z ÜNAL . Türkler Abbâsiler'in tara­ fını tutmakla yalnız muharebenin neticesini değil. iç ve dış buhranlarla sarsılıyor ve karanlık bir akıbete doğru gidi­ yordu. daha âdil ve müsavatçı bir siyaset güden Abbâsiier’in İslâm devletini ele geçirmelerini temin etmişler ve bu te­ maslar sırasında İslâmiyet'e karşı daha yakın bir ilgi duymaya baş­ lamışlardır. buna paralel olarak Mâverâünnehr'de İslâmlaşma faaliyetleri geniş­ lemeğe başladı. bu tarihe kadar insan toplumlarının tarihi gelişiminde en büyük sosyal merhale olan milli birliğe kavuşamamışlar ve bu birliğin siyasi ifadesi olan devletler kuramamışlardı. Bundan dolayı müstakbel mukadderatları üzerinde büyük bir tesir yapan Talaş suyu meydan muharebesinde (751). İslâm dini.(82) Gök Türkler'in yıkı­ lış yıllarında Türkler. Abbasi Halifeleri. Türkler arasında süratle yayı­ lırken olgunluk devresine erişmiş bulunan parlak İslâm medeniyeti. başlangıçta İranlılar'a ehemmiyet ver­ dikleri halde. siyasi durumları ise soyculuk (neseb) ve aşiretçilik (kabile asabiyeti) temelleri iizerine kurulmuş bulunan Araplar arasında ortaya çıkmıştı. (84) İslâmi­ yet'in doğuşuna kadar küçük ve dağınık aşiretler halinde yaşayan Araplar. Artık Türkler'in yüzü İslâm dünyasına dönmüştü. doğudan Orta Asya'ya doğru ilerleyen Çin istilâsının Türkler için tehditkâr bir mahiyet almasıdır. Emevi hânedanını yıkan cereyanlara karışarak. çöl çevresi­ nin gereği olarak soy hısımlığını (Nesebi asabiyeti) kuvvetlendirmiş. tarihlerinin istika­ metini de tayin etmiş oldular. en yüksek sosyal merhale olan milli birlik duygularının uyanmasına mâni olmuştu. (83) İslâmiyet Orta Asya bozkırlarında. Bunun başka bir sebebi de İslâm dünyasında bu ümit verici gelişmeler olurken. İranlıiar'la birlikte.

Fakat Emeviler'in iktidarı ellerine geçirmeleri bu aşiretçilik ve soycuiuk ruhunu tekrar uyandırdı.* saygısızlık şekillerinde gelişti. dinin temel kaidelerine uym am a.) ailesine muhabbet. yani Peygamber (S. Abâsiler iik zamanlar Emeviler'den tamamen ayrı bir siyaset takip ettiler. kendilerine taraftar olmayan Araplara karşı da soy hısımlığı (kabile asabiyeti)'ni kuvvetlendirmek siyasetini benimsiyorlar. dindarlık. Emeviler devrinde. kuvvetlendirdi.) ve ilk iki Halife'nin siyasetleri başlangıçta kutsa! bir heyecan ve coşkunlukla Araplarm aşiretçilik ruhunu bir zaman için söndürebildi. Emevilerin bu yanlış siyasetlerine karşı uyanan umumi hoşnut­ suzluk. Şiilik kisvesi altında in­ kişaf ettirmelerine. dinde mübalatsızlık.)'in mensup olduğu Beni Haşim (Haşim Oğulları) ile Emeviler'in mensup bulunduğu Beni Ümeyye (Ümeyye oğulları) arasında İslâm'dan önce mevcut olan rekabet ve düşmanlık da. EmeVileri sevmeyen ahaliye yani Arap olmayan müsiümanlara karşı Araplığı. Bu şekilde bütün Müslüman unsurları müsavi tutan ve Arap olmayan unsurlara (Mevaliye) devlet kadrolarını açan bu siya­ *D inde m iibalâtsızlık. Haşim oğullarının propagandalariyle bir kat daha artarak nihayet Emeviler'in iktidardan düşmeleri ile sonuçlandı ve Haşim oğullarından Abbâsiler'in iktidara gelmeleıini sağladı.Islâm Peygamberi Hz.S.S. Peygamber (S. medeni ve içtimai du­ rumları itibariyle bedevilerden çok yüksek olan diğer Müslümanları "M evali" (azadlı köle) namiyle kendilerinden aşağı gören Araplar. kendi aralarında soy hısımlığına büyük bir kıymet vermeğe.S. bu suretle siyasi üstünlük­ lerini korumağa. aldırış etme­ me ve savsaklama anlam ına gelmektedir.A. HORASAN’DAN ANADOLU’YA 63 . Haşim oğullarının siyasi menfaatlerini dindarlık ve Ehlibeyte. Emeviler de din mübalatsızlığı* yaparak bu bağı zayıflatmak. Hz. Arap olnıayan Müslümanlar arasında Araplığa karşı "Ş u u b iy e " fırkasını doğur­ du.A. her kabile fertieri. in­ kişaf etti. Bu görüş. Muhammed (S. saltanatlarını muhafaza etmeğe çalışıyorlardı.A. diğer bir deyişle dindarlığı takviye ve bütün Müslümanları din rabıtasiyle kendilerine bağlamak ve bu şekilde siyasi üstünlüklerini kabul ettirmek istemelerine karşılık. kendilerini diğer kabilelerin mensuplarından üstün ve onların düşmanı telâkki etmeğe başladılar.

galip gelenlerin mağ­ lupların ülkesini yağma ve tahrip etmekten çekinmemeleri. içtimai. İslâm âlemini iktisadi. İktisadi inhitat tabiatiyle kısa zamanda içtimai sefalete yol açtı. Ümitsizliğe düşen halk. ( 86 ) İslâm İmparatorluğu’nun bu suretle parçalanması. Ancak daha sonraları Abbâsiler.tebrik. iktidariarmı devam ettirebilmek için kanlı ve zalimane bir siyaset izlemeye koyuldular. Bu şekilde İslâm İmparatorluğu parçalanmaya yüz tuttu ve Abbâsiler'e şeklen bağlı çeşitli hükümetler teşekkül etti. 64 OĞUZ ÜNAL . İslâm devletinin siyasetinde tesirli olmağa başladılar ve İslâmiyet Türkler ve İranlılar arasında da süratle yayılmağa başladı. İslâm İmparatorluğu içerisindeki muhtelif unsurların rekabet ve mücadeleleri karşısında aciz kalan Abbâsi Halifeleri. Bu feci ve acıklı manzaraya seyirci olmaktan başka bir şey yapamayan Abbâsi Halifeleri ise. Ali (R. işi gücü bırakarak. Bu sırada milli istiklâl gayesi güden İranlılar. galibi övmekle vakit geçiriyor. Bu siyasetin neticesi olarak ortaya çıkan umumi hoşnutsuzluk Şiilerin iktidar propogandasına kuvvet kazandırdı. mağluba sövmek. İçeride ise Fas’tan Kâşgar'a kadar uzanan muhteşem İslâm ülkeleri kanlı bir harp sahnesi haline geldi.)'nin oğlu Hüseyin’in son Sâsâni hükümdarı Yezdicürd'ün kızından -olan çocuklarını Sâsâniler'in varisi saydıklarından bunları iktidara getirmek için mücadeleye başladılar. Peygamberi (S. İslâm dünyasında zirai ve ticari hayatın felce uğramasına yol açtı. eli silâh tutanların istihsalden uzaklaştırılarak savaşa katıl­ maları.(87) İslâm İmparator­ luğunun parçalanması ve Abbâsiler'in zaafa düşmeleri sonucunda ortaya çıkan çeşitli hükümetlerin birbirleri ile yaptıkları mücadeleler sırasında halkın malını.set neticesinde Islâm dinine girmiş olan Arap olmayan unsurlar. galiplere gönderdikleri iltifatlı men­ şurlarla galibin muvaffakiyetini . vergilerin ağırlığı.A. Muhteşem İslâm İmparatorluğunun bu suretle parçalanması Bizans İmparatorluğu ile Ermeni Krallıklarının İslâm İmparatorlu­ ğuna karşı besledikleri ihtirasları kamçıladı. yavaş yavaş büyük imparatorluk üzerindeki nüfuzlarını kaybetmeğe başladılar. asayişsizliğin devamı. dini bir anarşi içinde bıraktı.A. canını heder etmeleri.S. zaptettikleri ülkelerdeki hâkimiyetini tasdik etmek suretiyle sözüm ona iktidarlarını sürdü­ rüyorlardı. Hz.)'in torunu ve Hz.

(92) İşte İslâm dünyasının böyle bir buhran ve sonu karanlık bir akıbete doğru sürüklendiği sıradadır ki Orta Asya'daki Türk boy ve uluslarının süratle İslâmlaşması ve İslâm ülkelerine göçleri başlamış­ tır. dört asırlık parlak bir devirden sonra inhilale yüz tutan bir medeniyet. Makedonya hanedanına mensup kuv­ vetli İmparatorlar idaresinde. (91) Bu mezhep mücadeleleri sırasmda ortaya çıkan eski Zerdüşt ve Mazdek taraftarlarının kışkırttığı Batıni fesadı çok tehlikeli bir hal almıştı. artık müdafaa siyasetini bırakıp taarru­ za geçmiş bulunuyor ve ordularını Halifelik merkezine doğru ilerle­ tiyordu.(88 ) Siyasi bakım­ dan paramparça olan İslâm dünyası. Bu mefkurenin gerçekleşmesi. İslâm âlemini siyasi. fitne ve fesat yoluna saptılar. bir âlem.(90) 1038 tarihinde vefat eden Ebu Mansur Abdülkahiri Bağdadi bu yıllarda İslâm dünyasında yetmiş iki kadar mezhebin varlığmdan bahsetmektedir. sefahat. yeni bir hız ve hamle kazanması ve X V I. İslâm ve Dünya tarihleri için çok önemli olan büyük bir tarihi oluşuma da imkân hazırladı. iktisadi ve içtimai anarşiden kurtarmakla kalmadı. Yakın Doğu'nun ve özellikle Anadolu'nun fethi ve Türkleşmesi ve İslâmlaşması gibi muhteşem neticeleri itibariyle Türk. iktisadi ve fikri anarşiden faydalanan Bizans. bu sırada yabancı kültürlerle temas sonucu patlak veren fikir ve mezhep mücadeleleri ile gitgide eriyordu. bir mezhebin müdafii veya yayıcısı sıfatiyle sahneye çıkıyorlar ve bu bayrak altında gayelerine ulaşmağa çalışıyorlardı. Bu suretle İslâm âlemine giren bu taze ve enerjik uıisur sayesinde İslâm ideolojisi tekrar ilk zamanlardaki ruh ve hamlesine kavuşarak. Oğuzlar'ın Selçuklu sultanlar! idaresinde kurdukları Büyük Selçuklu İmparatorluğu. İslâm'ın ezeli düşmanı olan Bizans'ı ezmek gibi yüksek bir İslâm mefkuresini de gerçekleştirdi. daha asırlar boyu yaşayacak ve yükselecek bir hayatiyet kazandı.(89) Mezhep mücadeleleri şiddetlendikçe siyasi ihtiraslar arkasında koşanlar. asra kadar dünyanın en üstün mede­ niyeti olarak yaşayabilmesi Oğuzlar'ın İslâmlaşması ve bunun netice­ si olarak da Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun kurulmasının neti­ cesidir. İslâm dünyasının içinde bulunduğu bu siyasi.eşkiyalık. Bu şe­ kilde Anadolu'da teşekkül eden yeni Türk vatanı yalnız Türk milleti HORASAN’DAN ANADOLU'YA 65 . İslâm medeniyetinin karşılaştığı buhranları atlatarak.

eski vatanları olan yukarı Yenisey bölgesi­ ne atınca. Balac. eski yurtlarında.(96) Oğuzlar. Gerçekten Gök Türk İmparatorluğu'nun esasını teşkil eden büyük Oğuz kavmi Sır nehri havzasında ve Aral göiü havalisinde. siyasi-askeri bir bağla Yabgu'ya bağlı bir kabi­ leler birliğinden teşekkül ediyordu. Allıh. 744 yılında. ve eski Türk hâkimi­ yet telâkkisine göre. Şaİcı. Gök Türkler'in yerine Kağanlığı ele geçiren Uygurlar'ın Cfrhon havalisinde hâkimiyetlerini Kırgızlar'a kaptırmaları ve bunun üzerine Doğu Türkistan'a göçerek burada yeni bir Uygur devleti kurmaları ile bir muhaceret vuku bulmuş ve Moğolistan (Yüksek Asya)'da Türk kesafeti azalmıştır. (98) Kıtaylar. 924 yılında. Ordu. Orta Asya'da zaten çok artmış bulunan nüfus kesafetim taşırmış. komşuları olan Hazar Kağanlığını. B Ü Y Ü K T Ü R K M U H A C E R E T İ Oğuz (daha sonraları Türkmen) adıyla anılan Türk uluslarının muhaceretinin başlangıcı. Uygurlar'ın yerine Moğolistan'da yerleşmiş bulunan Kırgızlat'ı buradan püskürtüp. vs. (97) Kuzey Ç in’de hüküm süren ve Proto-Moğol bir kavim olan Kıtaylar. göçebe ve yerleşik olarak eski hayatlarına ve Şamani dinine bağlı bulunuyorlardı.(93) Umumiyetle göçebe ve yarı göçebe olmakla beraber kısmen yerleşik hayata geç­ meğe başlamış bulunan bu Oğuzlar'ın Yengi-kent. bütün İslâm dünyası bakımından da bir kale.(94) Gök Türk hânedanının iktidardan düşüşünden sonra bu Oğuzlar. Zira 66 OĞUZ ÜNAL . parçalanmasına kadar çıkar. Gök Türk İmparatorluğu’nun. Süt-kent. gibi bir çok şehirleri vardı. 924'de Moğolistan'a saldırınca. kendi metbuları tanıyorlardı. Orhon havalisine hâkim olmuşlardı. ikinci derece­ de hükümdar olan "Yabgu"lan ile idare olunmuş. B. Sabrân (Savran). bir ileri karakol vazifesini görmüş ve emperyalizme karşı İslâm dünyasının müdafaası bu kale sayesinde mümkün olabilmiştir. boy ve ulusları birbirlerini sıkıştırarak kaynaşmağa başlamışlar ve ilk muhaceret de bu baskı ile vuku bulmuştur.(95) Oğuz devleti. bazen Yabguları vasıtasiyle ve zayıf bir bağla.için değil. artık Kağanlığı (İmparatorluğu) kaybederek. bütün Orta Asya Türk kavimleri. Kağanlık makamı ve ünvanı da doğuda Uyguilar'a ve batıda da Hazarlar'a intikal et­ mişti. Lâkin asıl büyük muhaceretKıtay'larm eseri olarak başlamıştır. boy beyleri vasıtası ile. Cend.

ciddi bir yer değişikliğine uğramadan. onlara karşı mevcut bulunan Oğuz- HORASAN'DAN ANADOLU'YA 67 . Karluk ve Kıpçaklar ara­ sında. 934 yılında.Türk boy ve ulusları bu zamanr. Bu devirde Akdeniz tamamiyle Müslümanların (Arapların) hâkimiyetinde bulunduğu ve İbn Hal­ dun'un zarif ve müstehziyane deyimiyle "Hıristiyanlar Akdeniz’de artık bir tahta parçası bile yüzdüremedikleri" için. Hatta bu muhaceret Selânik'e kadar genişlemiş ve bu sebeple de İstanbulRoma yolu karadan kesilmiştir. (102) Bu devirde Bizans kaynakları gibi İslâm kaynakları da Macarlar’ı Türk kavmi olarak göstermişlerdir. ( 100) Oğuzlar. Peçenekler Yayık ve İtil nehirleri arasına gelmiş iken. Başkırt. (99) Filhakika bu baskı neticesinde Oğuz. doğu-batı Hıristiyanları arasmda. Nitekim İtil (Volga) Bulgarları'nın İslâmiyeti kabulleri üzerine onlara giden Halifenin elçisi İbn Fadlan. münasebetlerin kesil­ mesine ve Hıristiyan dünyasında bazı endişelerin doğmasına sebep olmuştur. Hazar sahillerinde bulunan diğer Türk boy ve uluslarını yerlerinden püskürterek bu bölgedeki bütün bozkırlara hâkim olmuşlardı. Gerçekten Kıtaylar'ın Kırgızlar'a saldırıp Moğolistan'a girmeleriyle. bu hâdise ile. 922 yılında. Curcan (Aral) sahillerinde birtakım hareketler ve savaşlar olmuş. (101) Kuzeydeki Türk kavimleri hakkında mühim bilgiler veren Bizans İmparatoru tarihçi Konstantin Porphyrogenete. bir müddet. Böylece bu bölge artık İslâm kaynak­ larında "Oğuz Çölleri" (Mefâzât ul-Guziyye) adını almıştır. Bulgar ve Macar kavimleri birbirlerini ite­ rek Tuna boylarına ve Balkanlara yayılmış ve ilerlemişlerdir. bu ülkeleri geçerken Oğuz ve Peçenekler'in eski yurt­ larında yaşadıklarını görmüş. Peçenek. Oğuz ve Hazarlar'ın hücumları ile Peçenekler’in batıya doğru püskürtüldüklerini. bu ilk baskı neticesinde. nüfus baskısı ve hareketleri de kendisini göstermiştir. onlar ve diğerleri hakkında mühim bilgiler vermiş. Hazar sahillerine ve Yayık nehri kıyılarına kadar uzanmışlar. eski vatanlarında oturuyor ve bu şekilde bir muhaceret de söz konusu olmuyordu. yurtların­ dan atılıp Balkanlar'a göçünce. Yayık ve İtil (Volga) nehirleri arasında bulunan Macarlar'm Azak denizi yakınlarında Lebedia denilen bölgeyi işgal ettiklerini söylemekle ilk Peçenek muhaceretini anlatır. kadar. Oğuz ve Hazarlar'ın baskısı ile. fakat bunların göç ettiklerine ve yer değiştirmelerine dair hiç bir işarette bulunmamıştır.

göçebe kavimler bu devirde. (104) Türk boy ve uluslarının birbirlerini sıkıştırarak ve yerlerinden oynatarak batıya doğru devamlı bir şekilde kaydıkları doğru olmakla beraber. yüzyılın başlarında birdenbire bütün Türk boy ve uluslarını yerlerinden oynatmış ve nüfus artışı yanında diğer tesirler (İslâmlaşma ve Kıtay baskısı) ağır basarak büyük nüfus hareketlerine ve muhaceretlere sebep olmuştur. Hazar ve Hârizm ülkelerine karşı akınlara girişmişlerdi.Hazar ittifakı da artık . (103) Türkistan ve Horasan'da hüküm süren. Nitekim nasıl X. Bu da yine Kıtaylar'ın Moğolistan’dan Orta A sya'ya doğru isti­ 68 oğuz ÜNAL . Müslüman Oğuzlar artık Sırderya boylarından akın halinde Mâverâünnehr'e doğru göçüyor ve 934 yılında başlayan bu büyük nüfus hareketi X I. yine eskisi gibi Hazar denizinin kuzeyinden göçüyor ve eski muhaceret yollarını takip ediyorlardı. X. X I. yüzyılın ilk yarılarında artık sel halini almış bulunuyordu. Fakat X. İslâm ülkelerini Şamani Türkler'e karşı müdaf^aa eden bir sed teşkil ettiğinden. yüzyılın başlarında Kıpçak ve Oğuzlar'ı sıkıştırması da öylece Türk boy ve uluslarını yerlerinden oynatmış ve büyük Türk muhaceretine sebep olmuştur. Müslüman olan Karahanlı hakanları. büyük Türk muhacereti vuku bulmuş­ tur. yüzyılın ilk yarısından sonra Türkler arasında İslâmlaşma faaliyetleri çok genişlemiş. (105) Kıtaylar'ın ilk baskısı ile doğu Türkleri'nin başlayan ilk hareke­ tinden yarım asır sonradır ki. hattâ Talaş nehri boylarh na kadar hâkimiyetlerini genişletmiş olan bran menşeli Sâmâni devleti. X I. Hârizm hududunda inşa olunan Kara-tekin müstahkem mevkii de işte bu Oğuz akınlarmı durdurmak maksadiyle yapılmıştır. yüz­ yılda^ Kıtaylar'ın Moğolistan'ı işgalleri Türk boy ve uluslarını yerin­ den oynatmış ve hattâ Peçenekleri Balkanlar’a kadar püskirtmüş ise yine aynı kavmin X I. yüzyılın başlarından sonra çok genişleyen İslâmlaşma ve muhaceret Müslüman Oğuzlar'ın artık güneye ve İslâm ülkelerine doğru göçmelerine imkân vermiştir. Kâşgarii Mahmud'un ifadesi ile. Gerçekten Türk boy ve tıkışlarının birbirlerini sıkıştırmaları o derece şiddetlen­ miştir kî. yüzyılda başlayan İslâmlaşma ve buna ilâveten Kıtaylar'ın yeni bir baskısı. eski Türk ille­ rini kurtarıp batıya doğru ilerlerken 999 yılında Sâmâni devletine son vermişlerdi.sona ermiş ye bu şekilde Oğuzlar tamamiyle bağımsız bir duruma gelmişler.

Nitekim Uygur ve Kıtay hanları. şimdi asıl büyük muhacerete gelmiş bulunuyoruz. büyük Türk muhaceretinin sebeplerini çok güzel ve canlı bir şekilde ortaya koymuştur. Harizm ve Horasan istikametinde göçüyorlardı.000 ça­ dır halkı (bir kaç milyon insan) halinde Müslüman Karahanlılar'ın ülkesini istilâ etmişler ve Balagasun şehrine kadar ilerlemişlerdi. Bu hâdiseden sonra Karahanlılar'ın bu zama­ na kadar cihâd halinde bulundukları ırkdaşları putperest Uygurlar'a karşı Kıtaylar'la devam eden dostlukları da artık son buluyordu. Bunlar arasında İslâmiyet kuvvetlendikçe kâfirleri (yani Şâmâni Oğuzlar'ı) yerierinden attılar. Karahanlılar ülkesine giren Kıtaylar'a karşı Karahanlı Hakanı Togan Han 120. Bütün Türk boy ve uluslarının yerlerinden oynadığı ve kaynaştığı bir sırada vuku bulan bu istilâda muhaceret dalgalarının şiddetlen­ mesine sebep oldu. Onun yeni keşfedilen eseri sayesinde büyük Türk muhacereti ve sebepleri hak­ kında daha sağlam bilgi sahibi p|muş bulunuyoruz." Bu ifadelerden sonra Selçuklular'ın ve Türkmenler'in göçlerini kasteden Mervezi şöyle HORASAN’DAN ANADOLU'YA 69 . Bu Oğuzlar Karadeniz sahiline yakın bulunan Peçenekler'in yurtlanna yerieştiler. yakın zamanlarda keşfedilen ve ilim dünyasının istifadesine su­ nulan 'Tab ayi ul-Hayvan" adlı eserinde. mirasları olan Türkistan hâkimiyeti için. Gerçekten Kıtaylar. 1017 yılında. süratle Islâmiyeti kabul eden Oğuz kavmi artık sel halinde Türkistan. Mervezi bu büyük nüfus hareketini çok güzel tasvir eder. Bozkır­ larda yaşayanlar Mâverâünnehr ve Hârizm Ülkelerine komşudurlar. Gerçekten bu müellifin aydınlatıcı ifadesine göre: "Oğuzlar'ın -bir kısm» bozkırlar­ da. bu sırada vukua gelen umumi sarsıntı ve nüfus kesafeti büyük muhaceret hareketinin gittikçe ge­ nişlemesine kâfi geldi. 300. (107) Büyük Türk muhaceretinden önceki nüfus hareketlerini böylece çizdikten sonra. Sâmâniler'in yıkılışı üzerine.lâları ile alâkalıdır. İşte bu elçilik heyeti vasıtasiyle İç Asya mese­ leleri ve Türkler hakkında mühim bilgiler toplayan ve daha sonraları Büyük Selçuklular'ın sarayında hekimlik vazifesi gören (106) Mervezi. Bu siyasi değişiklikte Uygurlar ile Kıtaylar ittifak halinde bulunuyor­ lardı. Selçukluları takiple. Karahanlılar'ın rakibi bulunan Gazneli Sultanı Mahmud'a bir mektupla bir elçi heyeti göndermiş ve ittifak teklif etmişlerdi ki. bu da siyasi durum ve yayılma ile ilgili idi. İslâm memleketlerine yakın bulunanlar Müslüman olduktan ve Türk­ men adını aldıktan sonra kâfir kalanlara karşı cihâda giriştiler.000 kişilik büyük bir ordu ile cihâd yaparak onları püskürttü ise de. bir kısmı da şehirlerde Sır nehri havzasında otururlar.

Müslüman Oğuzlar (Türkmenler) dalgalar halinde Anadolu hu­ dutlarına dayanırlarken Peçenekler. (108) Büyük Türk muhaceretini. Büyük Türk muhaceretinin kuzeyden ilerleyen kolu bile o cferece ehemmiyet kazanmıştı ki. Uz (Şâm ân i Oğuzlar) ve Kuman (Kıpçak)ları'ın Balkanlara'gclişini belirtmişlerdi. onları bu yeni yurtlarından uzaklaştırıp Sarı (Kuman-Kıpçak) ülkesine çekildiler. Nitekim çağdaş Ermeni ve Süryani müellifleri de Müslüman Oğuzlar'ın muhacereti ile muvâzi.* Kunları takip eden Kaylar daha kalabalık ve kuvvetli olduğundan. (T U ­ R A N . yani Şâm âni Oğuzlar) da Karadeniz sahilinde Peçenekleri püskürtüp yerlerini işgal ettiler. Uzlar ve Kumanlar da Balkan­ lar'a iniyor ve bu şekilde Bizans imparatorluğu iki taraftan da bir Türk kıskacına alınıyordu. bu sonuncular (Uzlar. sh. Hıristiyan *Tarihi Büyük K u n (H u n )’lann küçük bir kavim olarak isim ve m ev­ cudiyetlerini uzun asırlar boyunca bu zamana kadar m uhafaza et­ tiklerine dair Mervezî'nin bu kaydı çok m ühim bir hâdisedir. Bu Türk kavimleri daima birbirleri ile savaş halin­ dedir". şüphesiz Mervezi olmuş ve bu hadisenin tarihi sağlam olarak aydınlanmıştır. Bunlar Türkmenler'in vatanını. 9) 70 OĞUZ ÜNAL . Islâm ve Bizans kaynaklarına uygun olarak. Peçeneklerin doğusunda Oğuz­ lar. Gerçekten Selçuklu ve Türkmenler'in (Müsliman Oğuzlar) göçleri ile birlikte bu muhaceret hareketinin Uzlar (Şâm ân i Oğuzlar) ve Peçenekler ile Balkanlar'a kadar yayılışını en sağlam ve aydınlatıcı şekilde Mervezi'den öğreniyoruz.devam eder: 'Türkmenler bu suretle Islâm ülkelerine yayıldılar ve memleketlerin çoğurîu idareleri altına alıp devletler ve saltanatlar kurdular" der. onların kuzey doğusunda da Kıpçaklar ve güneyinde de Hazarlar bulunuyorlar. kuzey ve güney yolların­ dan göçenleri en güzel bir şekilde tesbit ve izah eden. Bu izahları yaparken de büyük muhaceretin dış âmil­ leri vc başlangıcı üzerinde de durarak diğer kaynaklan tamamlar ve hâdiseyi daha geniş bir şekilde aydınlatır: "Türklerden Kun denilen bir kavim Kıtay hanından korkarak o taraftan (şarktan) göç etti. Bunlar Hıristiyan (Nasturi) dininden olup yurt ve otlak darlığı yüzün­ den yerlerini terkettiler. S elçuklular zam anında Türkiye. âmillerini. Türkmenler de (Müslüman Oğuzlar) Oğuzları (yani Bizans kaynaklarında Uz adını alan Şâm âni Oğuzları).

çevrenin içtimai şartlan kadar. Gerçekten 200. Yengi-kent'teki Oğuz Yabgusunun nüfuzunun çok zayıf bulunması ve İslâmiyet'in süratle yayıl­ ması sebebiyle çok müsait bir muhit idi. Nitekim Şâm âni Peçenekler ve Oğuzlar 1065 ve 1080 yıllarında 600. siyasi durum ve istikbali sezme bakımından çok mühimdir.OOO kişilik kitleler halinde Tuna nehrini geçmiş­ lerdi. yani bir kaç milyon insanın. ( 111 ) Yengi-kent bölgesindeki eski yurtlarından ayrılarak Cend havalisine göçen Selçuklular’ın bu yeni yurtlarındaki teşebbüsleri. birdenbire İslâm dinini kabul etmeleri tarihi bir dönüm noktası manâsına geliyordu. S E L Ç U K S U L T A N L A R IN IN O Ğ U Z L A R 'A Y U R T B U L M A v e F E T İH S İY A S E T İ Bütün Orta Asya kavimlerini yerlerinden oynatan büyük muha­ ceret hareketleri sırasında. deve. C. Bunlardan sonra Kıpçak kavminin bir kolu da Kuman adı ile Tuna boylarına ve Balkanlara doğru yayılmıştı. Sır nehri havzasında ve Aral gölü havalisin­ deki eski yurtlarında göçebe ve yerleşik olarak eski hayatlarını sür­ düren Oğuzlar. koyun ve sığır sürüleri ile birlikte Cend havalisine geldiler. ( 112 ) HORASAN'DAN ANADOLU'YA 71 . Yabgunun Cend şehrindeki hâkimiyeti sadece yılda bir defa gelen memurlarının vergi alması şeklinde beliriyordu. çok miktarda at.çuklularm mensup olduğu Kınık boyu da.000 çadır halkının.kaynakların "bütün Avrupalılar'ın gözleri bu göçler meselesi üzerine çevrilmişti" ifadesi Avrupa'da uyanan endişeyi göstermektedir. (110) Böylece eski yurtlarını terkcden bu Oğuz boyları arasında Se'. 960 senesinde. Burası. bu ilk yurtlarını bırakarak Mâverâünnehr'e doğru çekilmişlerdi. Bu sıralarda İslâmiyetin süratle yayılması ise daha mühim bir âmil yaratıyordu.000 ve SOO. (109) İşte Selçuklular ve Oğuzlar'm dahil bulunduğu büyük Türk muhaceretinin umumi esasları bundan ibarettir ve bu mesele yeterin­ ce kavranılmadan gerek Selçuklu tarihi vc gerekse Anadolu’nun fethi ve Türkiye Devleti'nin kuruluşunun uzak vc yakın sebepleri sıhhatli bir şekilde anlaşılamaz.

tak­ riben 20-30 yıllık bir mücadele hayatından sonra. (113) Bir kısmı Müslümanlığı kabul etmiş olan bu Oğuzlar (Türkmenler) ile gayri müslim Oğuzlar (Uzlar) arasındaki savaşlar Türkmenler'in Hârizm batısındaki bölgelere kadar yayılma­ larına sebep oimuştur. Buhârâ etrafındakiler Arslan Yabgu'nun. onun aşiret teşkilâtı üzerinde bir devlet kurmasını ve yerleşik hayata geçmesini de önlemiştir. Talaş. Selçuklular'a bir yurd verdi. Fakat Selçuk bu yurda göçmeden önce. Çu havza­ larında. Moğolistan (Yüksek Asya) taraflarından gelen Oğuzlar Sır nehrinin kuzeyinde. Gerçekten Selçuk bu mücadelelerin birinde oğlu Arsl?. Cend'de öldü ve orada defnedildi. (116) Cend'de müstakil göçebe bir beylik kuran ve gazaları ile şöh­ reti yayılan Selçuk. oraya geldikleri zaman Selçuk: "Müslümanlar kâfirlere haraç vermez" düşüncesi ile bu me­ murları kovarak yabguya karşı cihâda başlamıştı. Cend havalisin- 72 OĞUZ ÜNAL .n (İsrail) kumandasında gönderdiği bir kuvvet ile Sâmâniler'in Karahanlılar’ı yenmesine hizmet etmiş­ tir.(115) Bu sebeple Selçuk Bey'in idaresindeki Türkmenler bu bölgede (Cend) kolaylıkla yerleştiler ve Oğuz yabgusu'nuıı buradaki hâkimiyetine de son ver­ diler.Müslüman olan bu Oğuzlar artık yavaş yavaş Türkmen adını almağa başlamış ve artık bu isim İslâm ülkelerine göçen Oğuzlar'a ad olmuştur. Türkmenler ile gayri müslim Oğuzlar arasındaki mücadele de artık yavaş yavaş dini bir manâ kazanmağa başladı.(114) İbn Havkal'ın belirttiğine göre "Cend'dc Oğuz sultanı (yabgusu)'nın idaresi altında Müslümanlar" var idi ve omun memurları. Selçuk'un bu muvaffakiyetleri ve faaliyetlerine rağmen yeni şartlar ve hâdiseler onun bu beyliğine daha fazla gelişme imkânı vermemiş. hudutları üzerinde. Doğrudan doğruya Selçuklu ailesine bağlı Türk­ menler ise. Kınık boyuna mensup Türkmenler'in başında bulunan Selçuk da artık bir İslâm gazisi oldu ve "M elik ül-gazi Selçuk bin Tukak” ünvanını aldı. Karahanlılar'a karşı. Kartuklar ve Kalaçlar'la beraber Türkmen oymaklarından bazıları Sır nehri. vergi almak maksadı ile. Bu hâdise ile Selçuk'un şöhreti artınca Sâiîiâniler. Buhârâ-Semerkand arasında. (117) Böylece Selçuklular'ın Mâvorâünnehr'de kaldıkları 985-1035 yılları arasında İli kıyılarından Hazar'ın güney doğu ucurKİaki Curcan havalisine kadar uzanan geniş saha.Karahanlı'Iar ile Sâmâniler arasındaki savaşlarda. yardımı aranan bir kuvvet haline gelmiş idi. Oğuzlar'dan diğer bir grup da Amuderya ile Curcân arasında bulunuyorlardı. çeşitli Türk boy ve ulusları tara­ fından işgal edilmişti.

Ali Han zamanında. Oğuzlar'ın da aynı şekilde İslâmiyeti kabulleri ile Türkmen adını almalarından sonra da devam etti. Islâmiyeti kabulleri Selçukluların gazâ mefkurelerine ve Islâmiyetten aldıkları kuvvete son verdi. Böylece Karahanlılar. kışın Nur Buhârâ'da. (119) Kartuklar ile Oğuzlar arasındaki tarihi düşmanlık Karluklar'm Islâmiyeti kabulü ile Karahanlı. göçebe olarak. Selçuk'un en büyük oğlu olarak. Oğuzlar'ın yabgularından önce. dördüncü bir grup teşkil edi­ yorlardı. sarsılan Sâmâniler'e karşı taarruza geçerek Talaş (Taraz) ve Sayram (İspiçap) gibi eski Türk beldelerini kolaylıkla istirdat ettiler. şark hudutlarının müdafaası da Türk devletlerine intikal etmiştir. Artık bundan böyle İslamların Orta Asya'da ilerlemeleri duraklamış. Karahanlılar ve Yabgu Oğuzları arasında sıkışarak. (122) HORASAN’DAN ANADOLU'YA 73 . Arslan bu mevkii dolayısiyle Yabgu ünvanını almış ve Arslan Yabgu adıyla anılmaya başlanmıştı. Böylece. bu eski ve devamlı husumetin son safhası idi. ( 120 ) Yengi-kent'teki Oğuz Yabgularının. yazın da Semerkand yakınlarında. Semerkand istikametinde bir çok Türk beldelerini kolaylıkla ve gürültü­ süzce fethettiler. İşte Cend'de yerleşen Yabgulu Oğuzlar'mdan Ali Han'ın oğlu Şah-Melik'in aslâ Selçukluları takip­ ten vazgeçmeyerek onlara Hârizm'de iken saldırması. Lâkin Karluklar han ailesi ile birlikte toptan Müslüman oldukları için ne kadar kuvvetlendilerse. Arslan (İsrail) idî. Islâmiyeti kabul etmeleri de o derece bölünmelerine ve zayıflamalarına sebep oluyordu. iç mücadeleler ile. par­ ça parça. Müslüman Türkler'in (daha sonra da putperest Kıtay ve Moğollar'ın) İslâm dünyasına doğru ilerlemeleri başlamış. (118) Islâmiyeti toptan kabul eden Karluklar Karahanlı devletini kura­ rak Büyük Türk Hakanlığı tahtına çıkınca. 30 yıldan fazla yaşadılar. dayanaklarını ve gelişme imkânlarını kaybeden Selçuklular Cend havalisini Yabgulu Oğuzlar'a bırakarak. ( 121 ) Cend'den Mâverâünnehr'e göçen Selçuklular. Selçuk'un ve oğullarından Mikâil'in ölmelerinden sonra başbuğları.dekiler Selçuk'un (oğlu Mikâil kolundan) torunları Tuğrul ve Çağrı Beyler'in reisliği altında olmak üzere. Mâverâünnehr'e göçmeğe mecbur kaldılar.

(124) İstiklâle büyük bir kıskançlıkla sarılan Tuğrul ve Çağrı Beylerin emrindeki kalabalık Türkmen kütlelerinin. Bu sebeple Selçuklular idaresindeki Türkmen toplu­ luğu daha başlangıçtan beri Selçuklular ya da Selçukiyân (Tuğrul ve Çağrı Bey grubu). ancak mühim hallerde sıkı bir birlik gösteriyorlardı. Tuğrul ve Çağrı Beylerin Arslan Yabgu ile Karahanlı beylerinden Ali Tekin arasındaki ittifakın dışında kalmalarının sebe­ bi de.orta çok zayıf bir bağla bağlı idi. göçebe Selçuklular'ın siyasi reisi olmakla beraber. 74 Oğ u z ÜNAL . Selçuk'un diğer oğulları da kendi oymak mensupları ile pek müstakil bir durumda olup. müsait şartlarda ♦ Selçuk'un oğullarından Arslan (İsrail) Y abgu'ya nisbetle Y abgulu ya da Y avgiyân adiyle anılan bu O ğuzlar (Türkmenler). 5-10 sene gibi kısa bir müddet içerisinde ve her defasında yeni bir yurd. Bu endişeli ve zor durum­ da iki kardeş.000 kişilik bir akıncı kuvveti ile uzak Rum ülkesi (Anadolu)'nde bir keşif seferine çıktı. Çağrı Bey de 3. Yengi-kent Y abgu lan na mensup olan Y abgu O ğ u z la n ile karıştırılm am alıdır. Yabgulular* ya da Yavgiyân (Arslan Yabgu mensupları) ve Yınallılar ya da Yınaliyân (Yusuf Yınal Bey mensup­ ları) gibi zümrelere ayrılıyorlardı.Arslan Yabgu.. devamlı yurt değiştirdiler. amcaları Arslan Yabgu ile aralarındaki mücadeledir. verdikleri karara göre. bu mevki ve sıfatla. bu aşiret teşekkülü. Tuğrul Bey "geçilmesi güç çöllere" çekilirken. Yavgiyân ve Yınaliyân gruplarına ayrıl­ mışlardı. kuvvetlerinin azlığına rağmen amcaları Arslan Yabgu (Selçuk'un büyük oğlu)'ya baş kaldırarak. Hattâ mevkiini kuvvetlendiren Ali Tekin müttefiki ve kayın pederi olan Arslan Yabgu'nun yeğenleri (Tuğrul ve Çağrı Beyler) üzerine yürü­ yerek onları itaati altına almağa çalışmıştır. Tuğrul ve Çağrı Bey'e mensup Selçuklu Türkmenleri. Bu zümrelerden birisinin başında bulunan Selçuk'un torunlarından Tuğrul ve Çağrı Beyler. Selçuklular idaresindeki Türkmen birliği gevşemiş ve birliğe bağlı T’ ürkmenler biraz önce söylediğimiz Selçukiyân. maceralarla dolu bir istiklâl ve devlet kurma mücadelesine atıldılar. bu mücade­ leler sırasında hiç bir yerde uzun süre tutunamayarak. Böylece Buğra Han'dan kaçan ve şimdi de Ali Tekin'in hücumlarına uğrayan Tuğrul ve Çağrı Beyler çok zor bir devreye girdiler. (123) Eski Türk Hâkimiyet telâkkisi gereğince bütün hanedan üyeleri­ nin siyasi iktidara ortak olmaları nedeni ile.

Bizans ordusunda hizm et kabul etmek amaoiyle yapıldığını zannetm iştir. sh. biraz ganimet edinmek gayesiyle Çağrı Bey'i .2000 kilometre uzakdaki doğu Anadolu toprak­ larına atmıştır. (125) Anadolu'ya yapılan bu ilk Selçuklu akmından maksat ne doğru­ dan doğruya gaza yapmak. Zaten Selçuklular. Milâdi 410 tarihlerinde İtil (Volga) nehri kıyıla­ rında bulunan Hun'larm Tuna havzasına yaptıkları aralıksız akmlardan sonra kuvvet ve ağırlık merkezlerini Tisa boylarına naklettikle­ rini. IX . hem manen ne kadar sarsıldıklarını tahmin etmek güç değildir. daha kolaylıkla ele geçirilebilir ülkeler bulmak. Mâverâünnehr'de henüz müstakil olarak yaşama imkânına kavuşamamış olan Selçuklu Türkmenlerine.000 kişilik bir akıncı kuvvetiyle -Sultan Mahmud devri Gaznelilcrinin idaresindeki Horasan'da ve Büveyh Oğulları tarafından müdafaa edilen Irak-ı Acem'de gayeleri tahakkuk edemeyeceği için. yüzyılın ilk yarısında Dinyeper civarında yaşayan Macarla­ rın da Karpat dağları üzerinden Pannonya'ya doğru bir kaç keşif seferinden ve yıpratma akmından sonra yüzyılın sonlarında. bugün­ kü Macaristan'a gelip yerleştiklerini. İşte bu ümitsiz hal. C A H E N . Skylitzes'in dediği gibi Anadolu'nun fiilen istilâsına başlangıç olan 1071 Malazgirt muharebesine kadar hep aynı hazırlığı yapmışlardır ve bu bütün step Türklerinin veya Türk tesirinde kalmış olan kavimlerin fetih ve istilâ stratejilerine uygundur. 63-64). Hakiki sebep. Buna bir de her an taarruza ve tecavüze uğramak korkusu ilâve edilirse. s. at ve koyun sürüleriyle haftalarca devam eden uzun ve meşak­ katli göçlerden hem maddeten. ileride yerleşmek üzere müsait iklimler aramak ve rastlanan mukavemeti mümkün mertebe yıpratmaktı.bir toprak bulabilmek kaygısı ile. Cl. eşyaları. bir misal olmak üzere. HORASAN’DAN ANADOLU’YA 75 . 1948. Selçuklular’ın içinde bulundukları son derece vahim durum anlaşılmış olur. çadır­ ları. (Seconde m oitie du X I.) B yzantion N V III. m u h te lif zamanlarda yabancı ordularda hizm et gören bir çok Türkler m isâline dayanarak bu akının da Bizans'a sığınıp. ne sırf ganimet elde etmek ve ne de Bizans'a sığınıp Bizans ordusuna hizmet etmek* değildi. hattâ aynı stratejinin "Akm- *Bu akının tarihi sebeplerini iyice tetkik etm ediği anlaşılan Cl. CAH E N . Başlıbaşına büyük bir araştırma konusu olan bu strate­ jiyi burada anlatmak bu çalışmanın çerçevesini aşacağı için. La Premiere penetration turque Asie Mineure. çoluk çocukları.3. (Bkz.

bir millet olarak ve dalgalar halinde. 76 Oğ u z ÜNAL . İstanbul 1969. sh. Büyük Selçuklu İm­ paratorluğu sınırları içinde ve Islâm ülkelerinde. onları hiç bir devlet ve ordu durduramıyordu. (126) Anadolu'ya yapılan bu ilk Selçuklu akınmdan dönen Çağri Bey. İkinci baskı. yüzyılın ortala­ rından XI. Selçuklu Sultanlarını uğraştıran en mühim meselelerden birisi. Bu nüfus akışı ve kesafeti sayesin­ dedir ki. Oğuzlar (Türkmenler)'ın bir kısmı da kendileri etrafında toplanarak siyasi birlik başlamıştı. Horasan istikametinde. Tuğrul ve Çağrı Beylere mensup Selçuklular. büyük Türk muhaceretinin gelişmesi sayesinde de o derece kuvvetlenmiş ve bmparatorluklarını kurmuşlardı.cılar" adı altındaki süvari kuvvetleri ile Osmanlılar tarafından Ru­ meli ve Orta Avrupa'nın fethinde de tatbik olunduğuna işaret ede­ lim. S elçuklular Tarihi ve Türk-lslâm Medeniyeti. Hârizm'de perişan bir duruma düşürülmüş bulunan Selçuk­ lular. (128) Büyük Selçuklu İmparatorluğu kurulduktan sonra da. Seiçuklular'ın Anadolu'yu fethetmeleri zaruretini belirtmiştir. X . Selçuklular ve onları takip eden Türkmenler. Bu sebeple Hilâfet merkezi Bağdat'ın bile elden çıkacağı korkusu yayılmıştı. Gerçekten Oğuzlar (Türkmenler) artık. göçebe Oğuz (Türkmen) boy ve uluslarının muhacereti idi. Karahanlılar ile Gazneliler karşısında ne kadar zayıf ve perişan bir haldeyseler. çünkü orada (Anadolu'­ da) bize karşı gelebilecek bir kimseye rastlamadım" (127) diyerek. fakat keşfetmiş olduğum Ho­ rasan ve Ermenya (Anadolu)'ya gidebiliriz. T040 yılında devletlerini kurabilmişlerdi. Osm an T U R A N . boylar ve uluslar halinde değil. 40-66. İslâm ülkelerine akarken. Gazne İmparatorluğu'nu ve ordularını bir kaç muharebede mağlup edebilecek bir kuvvete sahip olarak. yüzyılın ilk yarısına kadar çok ızdıraplı ve maceralı göç­ lerle devamlı olarak yurd değiştirirken * büyük Türk muhacereti de bir sel halini almış. kendi boy beyleri­ nin idaresinde müstakil hareket eden bu göçebe Oğuzlar (Türkmen- ♦ Selçuklular'm tarih sahnesine çıkışları ve Büyük S elçuklu tmparato rlu ğ u 'n u n kuruluşuna kadar geçirdikleri maceralı hayatları hak­ kında daha geniş bilgi iç in bkz. sefer hakkındaki intibalarını Tuğrul Bey'e anlatırken "Biz buradakilerin hakkından gelemiyoruz.

Halifenin elçisini dört fersahlık mesafeden karşılamak suretiyle Hilâfet maka­ mına karşı saygısını gösteriyordu. merhameti. Eğer mille­ timden (Türkmen'lerden) aç kalanlar kötülük ediyorlarsa. Türkler'in içinde bulundukları içtimai ve siyasi durumu ve Oğuz (Türkmen) muhaceretinin manâ ve önemini henüz kavramamış olan Halife ve elçisi. dindarlığı. Gerçek­ ten Halife mektubunda: " E y Em ir Tuğrul Bey Muhammedi senin zaptetmiş olduğun memleketler sana yeter." Bunun üzerine Haiife'nin elçisi Mâverdi: "Bunun sebebi sizin bu memleketleri tahrip etmenizdir. Sultan Tuğrul Bey ise elçiye verdiği cevapta: "Ben dürüst ve doğru hareket fetmek için elimden gelen her şeyi yapıyorum. yerli halk ile mücadelelere girişi­ yorlar ve neticede yağma ve kıtale sebep oluyorlardı. siyasi ve idari dehası ile tanınan Sultanı anlayamıyorlardı.(m29) İslâm ülkelerine Türk muhacereti aralıksız devam ediyor. hem Türkmen muhacirlerinin çokluğunu ve zaruri ihtiyaçlarını gösteriyor. Bey'e gönderdi. Büyük Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey. Bu sonsuz muhaceret ve istilâlar büyük meseleler çıkarıyor ve devleti uğraştı­ rıyordu. bir mektup ile birlikte Sultan Tuğrul. eski Türk hâkimiyet telâkkisi gercğince. yurt bulmak ve sürüleri ile birlikte beslenmek maksadı ile İslâm ülkelerini istilâ ediyorlar. Tuğrul Bey'i bu hâdiselerden sorumlu sayıyor ve adaleti. Diğer İslâm ülkelerine ve hükümdarlarına dokunma ve onlara zarar verme" diyordu. İslâmiyet Türkler arasında yayıldıkça da bu göçler birbirini kovalıyordu. (130) Büyük Selçuklu İmparatorluğu'na henüz tam olarak bağlanma­ mış olan bu göçebe Oğuz (Türkmen) boylarının geçim derdi ile ve yurt bulmak maksadı ile yaptıkları istilâ ve yağmalar karşısında o derece feryatlar yükselmişti ki. hem de Selçuklu Hânedanının itaati altına tam olarak alınmamış olan bazı göçebe Türkmen boyları üzerindeki kontrol ve nüfuzunun çok zayıf oldu- HORASAN'DAN ANADOLU’YA 77 . çok zayıf bir siyasi bağ ile ona tâbi olsalar bile. Bütün d ü n ^ yı alsanız ve bu şekilde tahrip etseniz yine de size ve milletinize yetmez" diyerek Sultanı doğru yola davet ediyordu. elçinin nâmesini dinledikten sonra şu cevabı verdi: "Benim askerlerim (yani milletim) pek çoktur ve bu memleketler onlara kâfi gelmemektedir. Buna karşılık Sultan Tuğrul Bey. bizzat Abbâsi Halifesi Kaim Biemrillâh bu duruma son vermek maksadı ile devrin meşhur âlimi Mâverdi'yi 1044 yılında.ier) çok defa Büyük Selçuklu Sultanlarını tanımıyor veya "Büyük Türk Hakanlığı" sıfatını ellerinde bulundurdukları için. buna kar­ şılık ben ne yapabilirim" diyerek.

siyasetnâme'sinde "H er ne kadar Türkmenler'den bıkkınlık geldi ise de sayıları çoktur. göçebe bey ve boyları itaate almak. Büyük Selçuklu Sultanları bir yandan Oğuzlan (Türkmenleri) devletlerinin kurucusu ve temeli saymışlar ve bir yandan da yurtsuz oluşları ve itaatsiz hareketleri dolayısiyte onlarla uğraşmak zorunda kalmışlardı. Büyük Selçuklu Sultanlarının. adem-i merkeziyetçi eski Türk hâkimiyet anlayışı ile. (131) Nitekim iil< Büyült Selçuklu Sultanları. merkeziyetçi bir devlet vücuda getirmek ve böylece siyasi parçalanmayı önlemek maksadı ile.ğunu belirtiyordu. bran Devleti kurduğunu ileri sürmüş ve merkeziyetçi bir idare tesis etmek 78 OĞUZ ÜNAL . göçebe Türkmen-küt­ lelerinin Anadolu'ya şevki zaruretini ve büyük Selçuklu Sultanlan'nın gazâ ve fütuhat mefkurelerini ve siyasetlerini de Sultanların göçebe Türkmenlere karşı nefreti ile izah etmek istemişler ve hattâ bütün Selçuklu ordusu içerisinde çok küçük bir birlik olan ve yaban­ cı ırklardan teşkil edilen saray (merkez) muhafız kuvvetine bakarak Selçuklu ordusunun ekseriyetini Türkler'den gayri unsurlann teşkil ettiği hatasına düşmüşlerdir. başkaldıran asi soydaşlarını bastır­ mak mecburiyetinde kaldıkjan halde bazı tarihçiler.(134) Hattâ ’Türkler'in Tarihi"ni tarihsel maddeciliğin yasalan ile açıklamak iddiasında olan bir yazar daha da ileri giderek. Türkiye Selçukluian'nda ve Osmanlılar'da da de­ vam etmiş ve nihayet Osmanlılar tarafından gerçekleştirilebilmiş­ tir. merkezi bir idare kurmak ve Türk Birliğini gerçekleş­ tirmek yolundaki. Alp Arslan ve Melik-şah gibi ilk Büyük Selçuklu Sultanları (ve Türkiye Selçuklu Sultanları ite onlann devamı olan OsmanlI Sultanları). Merkeziyetçi devlete doğru gelişen bu anlayış. Tuğrul Bey'den itibaren. Tuğrul Bey. bu devletin kuruluşunda çok hizmetleri ve emekleri geçtiği için de bu devlet üzerinde haklan vardır ve Sultanın akrabalandırt" (133) mütalâası ile Devletin Oğuzlar'a bakışını çok güzel ifade etmiştir. bu meşru hareketlerini "mütegallibelik" (!) ve siyasi iktidarı ele geçirmek için eski Türk hâkimiyet telâkkisi ge­ reğince hânedân haklarına dayanarak harekete geçen şehzâde ve beylerin isyanlarını da ’Türkm encilik" (!) esasına göre göçebe Oğuzlar (Türkmenler)'ın müdafii sanmışlar.(132) Nizâm ül-mlilk. Selçuklulann Türk Devleti değil. eski Türk hâkimiyet telâmkkisine dayanan adem-i merkeziyetçi devlet anlayışı yerine merkeziyetçi bir devlet anlayışı kurmak maksadı ile Türkmenler'in nüfuzunu kırmışlardır.

Gök Türk Kağanlan'nın "Türk milleti için gece uyumadım.. Bu sebep­ lerle Tuğrul Bey. yurtsuzluktan şikâyet eden bu göçebe Oğuzlar'ı. diğer taraftan da Türk Hakanlarının "Velayet-i Pederâne" sıfatı ile de.(138) Bu vazife Orhun kitabele­ rinde şöyle ifade ediliyordu: "Doğuda Kadırkan ormanını aşarak milleti öyle kondurduk. Islâm ülkelerini ve tebaasını bu göçebe ve yurtsuz Oğuzlar'ın çapullarından korumak. 1018 ^ılı akınında Çağrı Bey'in keşfetmiş olduğu. gündüz oturmadım. yoksul milleti zengin ettim.(137) Esasen millete yurt bulmak. öyle düzene soktuk. HORASAN'DAN ANADOLU'YA 79 . az halkı çoğalttım"(136) ifadesi ile beliren eski Türklerdeki "Velayet-i Pederâne" (Baba gibi koruyuculuk) sıfatı Büyük Selçuklu sultanları'nda da mevcut olup. bir taraftan İslâm'ın sultanı ve koruyucusu sjfatı ile.'*' devletin başın­ da milletine karşı baba mevkiinde bulunmaları onlara bu^ göçebe Oğuzlar'a yurt bulmak vazifesini yüklüyordu. Anadolu'ya sevketti- *N itekim Nizam ül-mülk siyasetnâme'sinde "S u ltan ım ız cihân ailesi­ n in babasıdır" diyerek.(135) Devlet kavramı ile uzlaşmayan ve Türk Devlet adamlarının merkeziyetçi bir devlet idaresi uğrundaki mücadelelerini ve siyasi birliğin ancak bu şekilde kurulup korunabileceği yolundaki uzak görüşlülüklerini anlayamayan bu fikirlerin ilmi ve tarihi gerçeklerle alâkası yoktur. Batıda Kengü Tarbana kadar Türk milletini öyle kondurduk.iğe kavuşturmak için mücadele eden Sultanlarla. aynı zamanda devletin temelini ve askeri kuvvetini teşkil eden bu soydaşlarını kondurmak. (140) Artık Anadolu'nun fethi Türkler için bir zaruret idi. öyle düzene soktuk. onlara yurt bulmak ve geçim imkânları hazırlamak gibi birbiri ile çatışan iki mesele karşısında idiler. (Gök Türk Kağanlan'nın deyimi ile milleti kondurmak) da devletin vazifeleri arasında idi.ve bUtUn Türk boy ve uluslarını bir bayrak altında siyasi biı. Alp Arslan ve Melikşah gibi ilk Büyük Selçuklu Sultanları." (139) İşte Büyük Selçuklu Sultanları. siyasi iktidarı ele ge­ çirmek için isyan eden Selçuklu ailesine mensup şehzade ve beylerin ve bunların etrafında toplanan göçebe Türkmenler'in mücadelelerini "sınıf mücadelesi" teorisi ile izah etmeğe kalkışmıştır. aç halkı doyurdum. çıplak halkı giydirdim. aynı görüşü ifade ediyor ve sanki O rh un kitabelerinden bir parçayı naklediyordu..

(141) Aynı şekilde 1047 yılında çok kalabalık bir Oğuz (Türkmen) muhacir kitlesi Türkistan'dan Nişâbur'a gelmişti. İslâmın eski ve yenilmez düşmanı ve rakibi olan Bizans Imparatorluğu'na karşı bu göçebe Oğuzlar'ı gönderir ve orduları ile bu göçlere yol açarken. Anadolu'nun fethi ve Türkleşmesi bu iki yönlü ve karmaşık siyasetin neticesi olarak gerçekleşmiştir.(143) hem de. Bu sebeple doğrusu şudur ki. Islâm'ın cihâd mef­ kuresini ve Türkler'in kadim cihân hâkimiyeti mefkurelerini de ger­ çekleştirmiş oluyorlardı." cevabi mektubu ile hem kendisine zayıf siyasi bir bağla tâbi bulunan bu asi soydaşlarını himaye ediyor. hem B i­ zans'a karşı kuvvet kazanıyorlar. Diyarbakır Mervâni Emir'i Nasıruddevle. Islâmın Sultanı ve koruyucusu sıfatı ile. Bu göçebe Oğuzlar orada Selçuklu beylerinden İbrahim Yınal'a yersizlik ve yurtsuzluktan şikâyet ediyorlardı. (144) 80 Oğ u z ÜNAL . Sen bir Suguur (hudut. Selçuklu Sultanı ona: "Kullarımın senin memleketine geldiğini haber aldım. Ben de arkanızdan gelip size yardım edeceğim" derken büyük Selçuklu Devletinin hangi zaruretler ile Anadolu'nun fethi siyasetini benimsediğini gösteriyordu. bir yandan yoğun Oğuz muha­ cereti baskısı ile ve onlara yurt bulmak zarureti ile yapılmakta. İbrahim Yınal Bey bu göçebe Türkmenler'e: "Memleketim sizin oturmanıza imkân verecek kadar geniş değildir. Büyük Selçuklu Devletinin Anadolu'nun fethi ve Türkmen mu­ hacirlerinin bu memlekete şevki siyasetini göstermesi bakımından şu kayıtlar çok önemli tarihi belgelerdir. Zira onlann maksatları Ermeni beldeleridir (yani Anadolu'dur).ler. hem de yerli Müslüman halkı düşünüyor ve hem de Anadolu'nun fethi lüzum ve siyasetini belirtiyordu. uc) emirisin. Rum (Anadolu) gazâsına gidiniz. (142) Tuğrul Bey. Oğuz akmları karşısın­ da Sultan Tuğrul Bey'e şikâyet ettiği zaman. Alp Arslan ve Melikşah gibi ilk Büyük Selçuklu Sultanları için Anadolu'nun fethi. Onlara mal verip kâfirlere (Bizanslılar'a) karşı kendilerinden faydalanmalısın. bir yandan da bu göçebe Oğuzlar'ı ve asi şehzâde ve beyleri Anadolu'ya göndermek suretiyle kendi devletlerini ve Islâm ülkelerini istilâ ve asayişsizlikten korumak maksadını gütmekte idi ki. Allah yolunda cihâd yapınız ve ganimet alınız. Bu iki yönlü siyaset yanında Büyük Selçuklu Sultanları Anadolu'nun fethini bir devlet siyaseti haline getirip.

gayeleri Suriye ve Mısır olup sağ kanatlarında BizanslIlar ile sulh halinde yaşamaktan başka arzuları yoktu" gibi tarihin seyrine ve tarihi gerçeklere aykırı iddialar ileri sürülmüş ve yayılmıştır. kasıtlı olarak ve gayri ilmi bir şekilde. tarihsel maddeciliğin ilkeleriyle açıklamak gayretlerinin eseridir. İslâmın ezeli düşmanı ve rakibi olan Bizans ile hesaplaşma zamanı da artık gelmişti. son yıllara kadar mahiyeti. umumiyetle Garp Türklüğü ve Anadolu'nun Türkleşmesi gibi mühim meseleler ve "Selçuklu devletinin Anadolu'nun fethi siyaseti" karanlıklar içinde kalmıştır. yüzyılda müdafaaya geçmiş ve iç buhranlarla sarsılmış bulu­ nan İslâm dünyası. Bu sebeple muvakkat ve münferit hadiselere bakılarak "Selçuklular asla Bizans topraklarını fethetmek niyetinde değillerdi. (146) HORASAN'DAN ANADOLU'YA 81 .Tarihin en büyük göçlerinden ve nüfus hareketlerinden birini teşkil eden bu büyük Türk muhacereti. İşte Anadolu'nun fethi ve Türkleşmesi bu zaruretler ile ve ilk Büyük Selçuklu Sultanlarının takip ettikleri devlet siyaseti ve ilk İslâm Halifelerinden kendilerine miras olarak kalan Anadolu'nun fethi gibi mukaddes bir İslâm mefkuresinin tecellisi olarak gerçekleş­ miştir. sebep ve neticeleri ile dikkatlice ve ilmi olarak araştırılmadığı ve anlaşılamadığı için yalnız Selçuklular tarihi değil. Türk târihinin seyrini. Selçuklular sayesinde yeni bir kudret kazanârak taze bir iman ve kan ile cihâda başlamış ve taarruza geçmiş. ( t 45) Bu ve benzeri görüşler ya devlet siyasetini yürüten yüksek strateji ile bu stratejinin uygulanması süreci içerisindeki münferit taktikler arasındaki bağlantıyı göremeyen tarihçilerin ya da. X.

Gerçekten 963 ve 965 yıllarında Horasan Gazileri 5.000 kişilik kafileler halinde Azerbay- H O R A S A N 'D A N A N A D O L U 'Y A 83 .IV. S E L Ç U K L U L A R 'IN İL K A N A D O LU A K IN L A R I İlk İslâm-Bizans mücadeleleri devrinde (Suguur Beylikleri Devri] Horasan ve Türkistan'da teşkil edilen gönüllü Türk birlikleri Ana­ dolu'ya sık sık akınlar yapmakta idiler. Bu birliklere Türkisun ve Horasan Gazileri denilmekte idi. BÖLÜM B Ü Y Ü K S E L Ç U K L U L A R D E V R İN D E B İZ A N S G A Z A L A R I v e AN AD O LU FÜ TU H A TI m .000 ve 20.

yüzyılda Mâverâünnehr'deki mücadele dolu ilk yıllarında Karahanlılardan Ali Tekin'in hücumları karşısında çok zor bir devreye girmişler ve yine yurt değiştirmek zorunda kalmışlardı. Adana. X. 6-7 bin kişilik bir kuvvetle. Tuğrul Bey geçilmesi güç çöllere çekilirken. (149) Çağrı Bey. Horasan. komutası altındaki akıncı kuvveti ile kuzey doğu tarafından Medya sınırlarını yıldırım gibi geçerek Vaspuragan Ermeni Kıratlığı arazisine girdi ve sağa sola yaptığı hücumlarını süratle inki­ şaf ettirerek Reştunik istikametinde ilerledi. Tarsus ve Masisa şehirlerine dağılarak taarruza geçen Bizanslılar'a karşı cihâd yapmışlardı. Tuğrul ve Çağrı Beylere mensup olan Selçuklular. Bu gâzilerin içlerinde âlimler ve şeyhler de bulunuyor­ du.(147) Bu şekilde Horasan ve Türkistan'dan Suguur'a giderek cihâd yapmak bir gelenek haline gelmişti. Rey ve Azerbaycan yolu ile Anadolu seferine çıktı.can ve M eyyâfârikin yolu ile "Suguur'a varmışlar. Selçuk'un bu kudretli ve cefakâr torunları. gaflet gösterdiği için Tus'da oturan Gazne İmparatorluğu­ nun Horasan valisi Arslan Câzib'i azarlaftiasına sebep olan bu akıncı kuvveti ile Çağrı Bey Azerbaycan'a vardığı zaman orada daha önce cihâda gelmiş olan Türkmenler ile karşılaştı ve onları da yanına ala­ rak. Çağrı Bey de Horasan gâzilerinin bu cihâd geleneğine uyarak. 1018 yılında 3. Van havzasındaki Vaspuragan E r ­ meni Kıratlığı topraklarına girdi. bu bölgedeki bazı kale­ 84 Oğ u z ÜNAL . Gazneli Sultanı Mahmud'un hiddetine ve bu sefer sırasında. Büveyhiler'den Addud ud-Devle zamanında ve 1006 yılında Selçuk'un oğullarından Arslan Yabgu'ya mansup olan Yabgulu (Yavgiyân) Oğuzlan da bu gazalara katılmışlardı.000 süvari ile. onların yaydan silâhları ve dalgalanan uzun saçları vardı.000 kişilik bir süvari kuvveti ile uzak Rum ülkesinde (Anadolu) bir keşif seferine çıktı.(148) Selçukluların Gök Türkler gibi arkaya sarkan uzun saçları olduğuna dair bu kaydı başka kaynaklar da doğruluyor. Bugüne kadar asla Türk süvarisi görmemiş olan Ermeniler onların kendilerince garip ve değişik kıyafetlerini ve manzarasını müşahade ettiler. bütün İran'ı baştanbaşa geçerek. jşte bu buhranlı devrede Selçuklular'ın başında bulunan Tuğrul ve Çağrı Beyler'in verdikleri bir karara göre. Horasan gâzilerinin sık sık yapmakta oldukları Rum (Anadolu) akınları onlara bu teşebbüsü telkin etmişti. Çağrı Bey de 3. muazzam bir mesafedeJujlunan Anadolu gazâsma teşebbüs ederlerken cidden çok ümitsiz bir durumda bulunuyorlardı.

(151) Çağrı Bey. bütün havaliyi istilâ etti ve Vaspuragan E r­ meni Kırallığı'nın batı kısımlarına hâkim oldu. bir miktar ikmal yardımı sağladığı da ilâve edilirse. diğer bir deyişle keşif seferine çıkarken Mâverâünnehr'den yanına 3. Bu rivayetlerin m üşterek tetkikind en ç ı­ kan sonuca göre. Buna Azer­ baycan'da bir kısım Türkmenler'in katıldıkları ve Ermenya'daki Müslüman emirliklerinden. Çağrı Bey daha sonra Ani Kıratlığı havzasında göründü ve Dovin'in kuze­ yindeki Beçni kalesini muhasara etti. Bu akın harekâtı sıra­ sındaki muharebelerden daima muzaffer çıkan Çağrı Bey. Van kalesi gibi sarp ve müs­ tahkem bölgeler hariç. (150) Akınlarını bu şekilde inkişaf ettiren Çağrı Bey.leri zaptetti. Hıristiyanları kılıçtan geçirdi. Kale'nin kumandanı olan Vaşak Bahlavoni. fakat Vaşak da savaş meydanında öldü. kendisine açılan Reştunik bölgesinde ciddi engellerle karşılaşmadan uzun müddet dolaştı ve hayli ganimet topladı. Buna rağmen Çağrı Bey. yolları tutmuş ve Çağrı Bey'i yakalamaya hazırlanmıştı. Gazncli Sultanı Mahmud'un emri üzerine. bu suretle bir kaç sene gazâ yaptıktan ve Anado­ lu'daki keşif seferini tamamladıktan sonra.000 kişilik bir kuvvet olduğu halde Çağrı Bey komutasındaki Oğuziar'a karşı çıkmaya cesaret edemedi ve bu şekilde bütün bu havali Oğuzlar'ın istilâsı altında kaldı. (152) Çağrı Bey bu büyük akına. Arslan Câzib'in takibatın­ dan kurtularak Horasan'ı geçerek Mâverâünnehr'e dönmeğe ve kardeşi Tuğrul Bey'e kavuşmağa muvaffak oldu. Tus'da oturan Horasan valisi Arslan Câzib. 1021 yılında bir kaç kol halinde kuzeye doğru yönelerek.000 atlı almıştı. meselâ Şeddad Oğulları'ndan.. oğlu Kirkor'u kale muhafızlığına bırakarak top­ layabildiği kuvvetlerle Oğuziar'a karşı çıkmaya hazırlandı.* Azerbaycan'da kendi­ sine iltihak eden Oğuziar'a veda ederek büyük ganimetlerle geriye döndü. nihayet toplamı 6-7 bin '''Doğu A n ad olu'y a yapılan bu ilk S elçuklu akm ının tarihi hakkındaki rivayetler çeşitlidir. Muhare­ bede Oğuzlar geri çekildiler. HORASAN’DAN ANADOLU’YA 85 . bu akm 1018-1021 tarihleri arasında vukubulm uştur. Bu sırada Gürcü asıUı Bizans generali Liparit maiyetinde 5. Nahcıvan havalisine girdi ve Gürcü ülkelerini taramaya başladı..

Onlar da çöllere ve dağlara kaçtılar. Buğa Bey. Yağmur Bey'in maiyetindeki oymak başta olmak üzere.000 kadar çadır halkı. geçici olarak hâkimiyet kuracak bir güç kazanmış ve Ermenya'da pek de kuvvet sahibi Kırallar ve hükümetler olmadığını da öğrenmişti.kişiyi bulan bir kuvvetle Van gölünün güney kısımlarından Tiflis civarına kadar bütün beldeyi alt-üst ederek. Tuğrul ve Çağrı Beylerin eniştesi Kızıl Bey. Biz buradaki (Mâverâiinnehr ve Horasan) lerin hakkından gelemiyoruz. ancak içlerinden 2. Bizans arazisine geçerek Diyarbakır havalisine akınlar yaptılar. 1028 yılında bizzat gele­ rek bu boy ve oymakları ezdi. Burada Bizans'ın taarruz ve tehdidine karşı yardı­ ma muhtaç olan Azerbaycan hükümdarı Vehsudan onları maiyetine aldı. (156) Sultan Mahmud'un oğlu ve Irak-ı Acem valisi Mesud. Mansur Bey. Fakat bir müddet sonra Oğuz Beylerinden Yağmur Bey'in Rey havalisi kumandanı Taş Ferraş tarafından öldürülmesi Türkmenler'i telâşa ve heyecana düşürdü. Irak-ı Acem yolu ile Azer­ baycan'a geçtiler.(153) Bu sebeple Çağrı Bey. Anasioğlu Bey. Horasan'da kalan diğer Türkmen boylarına vaadier yaparak kendilerini maiyetine aldı. o havalideki bütün Türkmen oymakları isyan edip silâha sarıldılar. Gazneli Sultan Mahmud tarafından bir hile ile yakalanarak hapsolundu ve kendisine bağlı boy ve oymakların mühim bir kısmı Horasan'a geçi­ rildi.OOO'den 86 Oğ u z ÜNAL . Bizanslılar'ı kastederek "B u ülkede bize karşı koya­ bilecek bir kimseye rastlamadım. Dana Bey. her taraftan sıkış­ tırılan ve yurtsuz kalan Selçuklu Beylerine müstakil Türk vatanının keşfedildiğini bildiriyor ve Anadolu'nun fethi lüzumuna işaret edi­ yordu. Bu boy ve oymaklar daha evvel Sâmâni'ler zamanında Hora­ san'a gelmiş bulunan soydaşları ile birleşerek Gazneliler'e isyan ettiler ve Tus'da bulunan Horasan valisi Arslan Câzib'i bozguna uğrattılar. Bunun üzerine Sultan Mahn^d. kardeşi Tuğrul Bey'e bu seferin hikâyesini ve intibalarını anlatırken. Göktaş Bey gibi kumandanların maiyetinde olan ve miktarları lO. Bu şekilde türlü maceralar ile dolu bir sefer ile ve pek çok kayıp vererek Azerbaycan'a gelmiş olan bu Türkmenler. Sultan Mahmud'un ölümü (1030) üzerine Gazneli tahtına çıkan Mesud bu Türkmenler'den saltanatının ilk yıllarmda çok istifade etti. (155) 1025 yılında Mâverâünnehr'de bulunan Oğuzlar'ın büyük Yabgusu olan Selçuk B e y ’in oğullarından Arslan (İsrail) Vabgu. fakat keşfetmiş olduğum Ermenya (Anadolu)'ya gidebiliriz"(154) diyerek.

"Savaş sahasında derhal çadır ve taht kurup Tuğrul Bey'i üzerine oturttular ve bütün beyler onu Horasan Hükümdarı olarak selâmladılar"(158) Tuğrul Bey.fazla bulunan bu Türkmenler R ey havalisi kumandanı Taş Ferraş'mki başta olmak üzere Sultan Mesud'un gönderdiği bütün Gazneli kuvvetlerini birer birer bozdular. El-cezire ve Musul havalisine akınlar yapan ve başarısızlıkla dönen Türkmenler'in bir kısmı 1042-1043 tarihlerinde Aras nehri kenarına gelerek Beçni kalesine taarruza hazırlandılar. (157) Selçukoğulları. HORASAN'DAN ANADOLU'YA 87 . Ani kıralı Gagik kale­ nin imdadına geldiğinden muvaffak olamadılar. diğer mühim bir kısmı Azerbaycan'a yürüdüler ve kendilerinden evvel oraya gelmiş bulunan soydaşlan ile birleşip bu bölgenin muhtelif yerlerinde yaylaklar ve kışlaklar kurdular (1036). 8 u sırada Abu '1-Hayca Hadbani'nin hâkim bulunduğu Rum iyye (Urm iye) havali­ sinde bulunan bir kısim Türkmenler yeniden Van gölü havzasına girerek akınlar yaptılar ve daha sonra geri döndüler. Tuğrul Bey. 1037 yılında Arran emiri ile Ermeni reis^rinden David arasında vuku bulan muharebede Ermenilerle çarpıştılar. Tiflis'i Müslümanlardan almak için muhasa­ ra ettiği sırada Türkmenler'in geldiğini duyarak muhasarayı kaldır­ mağa ve memleketine çekilmeğe mecbur olmuştu. bütün Selçuklu beylerinin müştereken toplanması ile meydana gelen kurultayda Horasan hükümdarı ilân edildi. Abbasi Halifesine gönderdiği fetih-nâmede Gaznelilerin zulümlerinden. 23 Mayıs 1040 Cuma günü Dandânakan meydan muharebesinde Gazne ordusunu mağlup ve perişan ederek. Bunlar Aras nehrini geçerek Arran ülkesine girdiler ve buranın emiri Fadlun vc oğlu Ebu el-Svar ile birleştiler ve Ermenilerle meskun olan ülkelere akınlar yapmağa başladılar. Büyük Türk Hakanlığı tahtına oturdular ve bu şekilde İran ve Türkistan'ın en önemli kısıml^ına hâkim oldular. Bağrat. 1038 yılında Gürcüstan Kıralı IV . Bu Türkmenler'in bir kısmı Irak-ı Acem’de dağılmakla beraber. Bunların bir kısmı güneye döndüler. Er­ meni tarihçileri Musul'dan dönen Türkmenler'in Murad suyu ile Dicle'yi vücuda getiren kolların suladığı bölgelerde müthiş akınlar yaptıklarını kaydetmişlerdir. Fakat Ermeni beldelerine akınlar yaparak pek çok esir ve ganimet topladılar. diğer bir kısmı ise Azerbaycan'da kaldı. Diyarbakır. 1045-1046 yıllarında bu Türkmenler'in mühim bir kısmı Bizans İmparatorunun ordularının Arran ülkesine ve Dovin şehrine yaptıkları taarruzlar sırasında bu ülkenin hükümdarı Ebu el-Savar'ın maiyetinde bulunmuşlar ve Bizans İmparatorluk kuvvetleri ile çarpışmışlardır.

Eski Türk hâkimi- 88 Oğ u z ÜNAL . (161) Tuğrul Bey. kendilerinin ise padişah-zâde (Afrâsiyab. Selçukoğullarının eskiden beri Halifeliğe sâdık bulunduklarını ve gazaya devam edeceklerini belirtmiştir. saltanat merasiminden sonra. Ceyhun'a. eski Türk hâkimiyet telâk­ kisi gereğince. Karahanlılar'da oldu­ ğu gibi Selçuklular'da da devlet üzerinde bütün hânedan üyelerinin hakkı vardı. Gök Türkler'de. Tuğrul Bey de fiilen reis bulunuyordu. Gazne hükümdarlarının köle-zâde. Oğuz Han so­ yundan) olduklannı. Büyük Türk Hakanı Tuğrul Bey'e ve devletin merkezi Nişâbur'a. jsfizar vc Sistan'a kadar alınacak vilâyetlerin hükümdarı oluyordu. Herat merkez olmak üzere Büst. Şim di ise Tuğrul Bey hükümdar ilân edilirken fiilen olduğu gibi hukuken de devletin başına geçiyor ve Büyük Türk Hakanlığı tahtına oturuyordu. (159) Selçuklular aşiret teşekkülü halinde iken. zulmü kaldırıp adaleti kurduklarını. İnanç (Musa) Bey eski Türk telâkkisine göre sahip olduğu Yabgu ünvanını muhafaza ederek. Çağrı Bey de Melik (Kıral. her biri kendi bölgelerinde adına hutbe okutmak. Siyasi iktidarın kullanılmasında hepsi söz sahibi idiler. Tuğrul Bey. Büyük Türk Hakanı sıfatı ile Nişâbur'u ve garpta fethedilecek belde­ leri alıyordu. siyasi bir bağ ile. Hükümdar) ünvanı ile ve ordu kumandanı (ka'id al-cayş) olarak. bağlı idiler. İnanç (Musa) Bey hukuken Yabgu Unvanını elinde tutuyor. (160) Selçuklu devleti bu üçlü taksime göre ayrılmış. Bu sebeple devletin kuruluşunu müteakip. yine hükümet merkezi Merv olmak üzere. Serahs ve Belh şehirleri ile Gazne'ye kadar uzanan ülkelere sahip oluyor. Selçuklu devleti adem-i merkeziyetçi eski Türk hâkimiyet telâkkisine göre hânedan üyeleri arasında taksim edildi. devletin kuruluşunda. Ancak bu diğer büyük beyleri ve hânedan mensuplarını ya­ nından ayırmayarak devletin parçalanmasını önlemeye vc merkezi­ yetçi bir devlet yapısı kurmaya çalıştı. Bu sebeple de bü/ük beyle­ rin ayrı bölgelerde yerleşmesine fırsat vermedi. para bastırmak. amcası İnanç (Musa) Vabgu'ya ve birinci derecede hizmeti olan kardeşi Çağrı Bey'e hükümdarlık vermek mecburiyetin­ de kaldı. kapılarında nöbet vurdurmak ve başlarında çetr taşımak suretiyle bütün hâkimi­ yet ve istiklâl unsurlarına sahip olmakla beraber.kendilerine yaptıkları fenalıklardan ve müdafaa maksadı ile sava­ şarak zaferi kazandıklarından bahsetmekte.

.

2. Türkmenîer bu şekilde bir müddet Musul ve Mervâni beldelerini dehşet içinde bıraktılar. Türkmenler'e hiyanet etmeği düşünüyordu. Mansur'un maiyetindeki Türkmenîer öteye beriye dağıldılar ve çoğu Musul yolunu tuttular. Bu durum üzerine Irak'taki 90 OĞUZ ÜNAL . Mansur Bey'in. bahar gelince diğer Türkmen beylerini ve oymaklarını da yanına alarak Suriye'ye gitmesini teklif etti. Mükellef bir ziyafet hazırlayarak Mansur'u davet ve sonra hapsetti. bu teklifi ka­ bul etmesi üzerine anlaşma yapılarak. Buna sebep de Vehsudan’ın bu Türkmenler'e ihanet ederek 30 kadar Türkmen reisini bir ziyafet esnasında öidürtmesi idi. ülkesinin Türkmenîer tarafından y ı­ kılmakta olduğunu ve onlara karşı koyamayacağını görerek barış­ mağa karar verdi ve Cizre'de tutsak olan Mansut Bey'i oğlu Süley­ man'dan istedi ve M eyyâfârikin'e getirterek serbest bıraktı ise de Türkmenler'i yatıştıramadı. O esnada merkezi Meyyâfârikin ve Amid şehirleri olan Diyarbakır havalisinin hükümdarı olan Mervâni'lerden Nasr al-Devlc Ahmed’in oğlu Süleyman. Musul emiri Ukayl-oğlu Karvaş ile Diyar­ bakır Mervâni emiri Nasr al-Devlc kuvvetlerini birleştirerek Türk­ menler'e karşı çıktılar. Bu sebeple Azerbaycan'daki Türkmenîer bu bölgede tutunamadılar ve Vehsudan'la yaptıkları bir muharebede bozguna uğrayınca sağa sola. Mervâni emiri Nasr al-Devle. S U L T A N T U Ğ R U L B E Y Z A M A N IN D A B İZ A N S ’A K A R Ş I G A Z A L A R V E A N A D O L U F Ü T U H A T I Evvelce Gazneli Sultanı Mahmud'un önünden kaçarak Azerbay­ can'a gelerek. bu bölgenin hâkimi Vehsudan'ın maiyetinde Anado­ lu'ya akmlar yapan Türkmenler 1041 yılında bu hükümdar ile bo­ zuştular. Süleyman. maiyetindeki oymakla birlikte Cizre'nin doğu tarafında karargâh kurmuş olan Türkmen reisi Oğuz-oğlu -Mansur'a haber göndererek onunla anlaş mağa yanaştı ve kışın sonuna kadar Cizre havalisinde kalmasını. Halbuki Süleyman. Türkmenler'in Diyarbakır ve Musul ülkelerinde yaptıkları akınlar bütün ümerâyı ve hükümdarları korkutmuştu. öteye beriye dağılmağa başladılar. babası tarafından Cizre valisi tayin olunmuştu. 1042 yılında meydana gelen muharebede Türkmenîer üstün geldiler ve bütün havaliyi kontrol altına aldılar. yeminlerle kuvvetlendirildi.

Buka. karargâhı henüz Nişâbur şehrinde bulunan Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey'e mektup yazarak Türkmenler'i şikâyet etmişler ve Türkmen akınlarının önüne geçmesini rica etmişlerdi. Zira onların maksatları Ermeni beldeleri (Anadolu) dir" (165) diyor ve Türkmenler'e haber gönderip Diyarbakır ülkesinden çekilmelerini temin edeceğini vaad ediyordu. Diyarbakır havalisine göndererek. Tuğrul Bey. Onlar elçiyi bir müddet alıkoyduktan sonra geriye göndermişler ve Sultan'a "bizi hep beraber huzurunuza çağırtmaktan maksadınız yaptığımız kusur­ ların cezasını vermek ve hapsetmektir. Mervâni emirine verdiği cevapta: "Kullarım ın senin memleketine geldiğini haber aldım. "İslâm ülkelerine akın etmemelerini. Mansur ve Göktaş Bey'lerin maiyetine girmeleri" hakkında emir gönderdi. on­ lann reisine elçi gönderip hepsini huzuruna çağırtmıştı. Sen bir Suguur emirisin. bundan dolayı korkup yanına geiemiyoruz. Tuğrul Bey. Onlara para ve mal verip kâfirlere (Bizanslılara) karşı kendilerinden fayda­ lanmalısın. daha evvel bu Türkmenler Azerbaycan'da iken. maiyetinde ulan Selçuklu prenslerinin her birini bir bölgenin fethine gönderirken amcası Yusuf (Ymal) Vabgu'nun oğlu İbrahim Ynıai Bey'i Hemedan ve Isfahan vilâyetlerinin fethine memur etmişti. Siz Suitanımızsınız.Büveyhi hükümdarı Celâl al-Devle ile Diyarbakır Mervâni emiri Nasr al-Devle. (164) Tuğrul Bey. bu bölgeyi kendilerine ikta olarak vermiş ve kendilerini Bizans'a karşı gazâ yapmağa niemur etmişti. Azerbaycan'a dönerek orada yaylak ve kışlak kurmaları ve oradan Bizans'a gazâ yapacak olan Anası-oğlu. Anası-üğlu ve Buka isimli iki Türkmen Bey'ini. adî geçen Bey'lerin kumandasında Bizans'a tabi olan Ermeni beldelerine akınlar yapmağa başladılar. ayrıca kendisinden korkarak yanma gelemeyeceklerini bildiren Türkmenler'e yeni karargâhı Rey'den. Türkmenler de Sultanın bu emrine uyarak. (166) Bu durum üzerine Sultan Tuğrul Bey. (167) 1043 yılında Rey şehrine gelerek karargâhını burada kuran Büyük Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey. eğer bizim mutlaka gelmemizi isterseniz o zaman buralardan Rum ve Şam ülkelerine kaçıp yakamı­ zı kurtarmağa çalışacağız" şeklînde cevap vermişlerdi. öteki amcası Arslan (İsrail) Vabgu'nun oğulları Kutalmış Bey ile Resul Tekin'i de Hazar denizi sahillerindeki ülkelerin fethine memur etmişti. Diğer amcası İnanç HORASAN'DAN ANADOLU’YA 91 .

şark hu­ dutlarını emniyete almak ve Islâm ülkelerine doğru genişlemek siya­ seti ile küçük Ermeni Kıratlık ve prensliklerini kaldırarak mühim bir Ermeni nüfusunu Orta Anadolu'ya ve Sivas'a nakletmiş. bu savaş hakkında Sultan Tuğrul Bey'e gönderdiği mektupta: "B u bölgelerin zengin ve Romalılar'ın da kadın gibi korkak insanlar olduğunu vc bu sebeple kolaylıkla fethediiebileceğini" bildirmiştir. Kutairnış bey de. 500 yıl evvelki Jüstinianus devrinden beri. Bu şekilde Selçuklu ve Bizans orduları ilk defa olarak Gence şehrinin surları önünde karşı karşıya geldiler. Bu Selçuklu prensleri. A ynı zamanda her birinin emrine muhtelif Türkmen boy ve oymakları verilmişti. büyük divan-ı saltanatça vezir ve bütün divân erkânı yoldaş edilmişti. Geylan ve Tarim havalisini itaati altına aldı ve daha sonra Aras nehrini geçerek Arran. İmparator Konstantin aynı siyasete devamla Türkmen akmlanna karşı harekete geçmiş ve 1045 yılı son baharında Gürcü Prensi General Liparit komutasındaki bir Bizans ordusunu ileri sürmüştü. amcası Ebu'l Fevâris Arslan Yabgu'nun oğlu. bu ülkeyi açarak Rumiye gölü kenarına kadar geldi ve evvelce bu ha­ valiye gelmiş ve birçok maceralar geçirmiş olan Türkmen oymakları­ nın reisleri ile işbirliği yaptı. Basil. üç dört yı! içerisinde Dicle sahillerine kadar fütuhâtını ilerletti. bu Bizans taarruzuna karşı.(168) Bu Selçuklu prensleri vazifelerinde büyük başarı gösterdiler. Bizans ordusunu müthiş bir bozguna uğrattı ve Aras nehri boyunca ileri harekâtını sürdürdü. Bizans sınırlarını Azerbaycan ve Kafkasya'ya kadar uzatmıştı. Büyük Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey de.(r/lUsa) Yabgu'nun oğlu Haşan Bey ile kendi kardeşi ve Horasan hükümdarı olan Çağrı Bey'in oğlu Prens Yakuti Bey'i de Azerbay­ can'ın fethine göndermişti. Kutalmış Bey. Azerbaycan'ı fethe memur oian Yakuti Bey de. Kutalmış Bey. Kutalmış Bey'i B i­ zans’a karşı gönderilen ordunun başkomutanlığına getirdi (171) ve Anadolu'ya gönderdi. Sultan Tuğrul B e y ’in yüksek hâkimiyetini tanımakla beraber. gücünün en yüksek noktasına erişmiş bulunan (170) Bizans'ın en kudretli imparatorlarından biri olan II. İb­ rahim Yınal Bey. Emir ve bazan Melik (Kıral) ünvaniarını alan bu Selçuklu prenslerinin yanına. Gürcüstan ve Ermenis­ tan ülkelerine girdi. (172) 92 Oğ u z ÜNAL . Bu durum Selçuklular ile BizanslIları komşu yapıyor ve karşı karşıya getiriyor­ du. yüzyılın başlarında. hareketlerinde tamamen müstakil olduklarından istedikleri şekil ve surette fütuhât yapabiliyorlardı. (169) Bu sırada X I.

amcası İnanç (Musa) Yabgu'nun oğlu Ha­ şan Bey'in bu şekilde şehit edilmesine çok üzüldü ve bu mağlubiye­ tin intikamını almak üzere o sırada Dicle nehri boylarında fîituhât yapan Selçuklu prenslerinden İbrahim Vınal Bey'i yeni fethedilmiş bulunan Azerbaycan valiliğine getirerek. Bizans karargâhına hücum edip yağmaya başladılar.Bu sırada Sultan Tuğrul Bey'in amcalarından İnanç (Musa) Vabgu’nun oğlu Kasan Bey de. Başta Haşan Bey olmak üzere pek çok Türk silâh elde dövüşerek şehit oldular. Bizans ordusunun başkomutanı General Liparit esir edildi. Selçuklu ve Bizans orduları Hasankale önlerinde Pasinler ovasında karşı karşıya geldiler. Bu bölgenin valisi pjan General Araon. iki Selçuklu prensine. (173) Sultan Tuğrul Bey. bir arada Rum gazâsı yaparak Anadolu topraklarını sistemli bir şekilde taramalarını emretti ve bu şekilde. General Araon sol cenaha. dağınık bir iıalde yağma ile meşgul olan Selçuklu ordusuna saldırdılar. Bu şekilde İbrahim Yınal Bey de Anadolu gazâlarında Kutalmış Bey'in yanında mühim bir rol oynamağa başladı. Anadolu'yu fethetmek arzusunda olduğunu gösterdi. Bizans kumandanları muharebe başla­ dıktan sonra Türk ordusunu tuzağa düşürmek amaciyle mahsus geri çekildiler ve bütün eşyalarını olduğu yerde bıraktılar. 1048'de Anadolu'ya ilk büyük Selçuklu seferini yaptılar. Bizans'a karşı Anadolu seferine memur etti. Tam bu sırada pusuya girmiş olan Bizans kıtaları hücuma geçerek. Tiirk ordusu ise iki büyük grup halinde bulunuyor ve bunların birine İbrahim Yınal Bey. Bu iki Generalin kuvvetleri Haşan Bey'in ordusunu 1047 yılında Aras nehri kenarında Beçni civarında Stranga çayının yanında karşıladılar. diğerine de Kutalmış Bey kumanda ediyorlardı. Trabzon'a kadar HORASAN'DAN ANADOLU'YA 93 . Bizans ordusunda General Katakalon sağ cenaha. Vaspuragan bölgesine girdi ve akmlarma başladı. emrindeki ordu İle Pasin ve Erzurum ovalannı istilâ cdeıek. Bizans ile Türkler arasındaki ilk büyük meydan muhaıebesi burada meydana geldi. İbeı~ya valisi !<atakalon'dan imdat istedi. Bütün gece devam eden muharebe Bizans ordusunun bozguna uğraması ile sonuçlandı. Türkmenler Bizans ordusunun bozulduğunu zannederek. 18 Eylül 1048 Cumartesi günü. (175) Bu savaş sırasında Türkmenler. (174) Büyük Sultanın bu emrini alan Kutalmış ve İbrahim Yınal Bey'ler. Genç Liparit (Yukarıda adı geçen General Liparit'in torunudur) ise merkeze kumanda ediyorlardı. Sultan Tuğrul Bey. ordularını birleştirmeleri­ ni.

en değerli generallerinden biri olan Liparit'in serbest bırakılmasını rica etti. Bu sırada Kutalmış B ey 1053‘te Kars'ı muhasara ettiyse de alamadı.ilerlemişlerdir. (183) 94 OĞUZ ÜNAL . Sultan Tuğ­ rul Bey ile amcasının oğlu İbrahim Vınal Bey'in aralarının bozulması ve bu yüzden aralarında muharebeler cereyan etmesi. (180) Bundan sonra Bizans. Bizaıis ile yapılan barış andlaşmasından sonra Tuğrul Bey. son derece müstahkem hale getirmeğe başladı ve buralara büyük -kuvvetler yığdı. ilk defa olarak B i­ zans ordusuna karşı büyük çapta bir zaferin kazanılmış olmasındadır. camiin mihrabına Tuğrul Bey'in ok vc yay işaretleri yapıldı.mpaıator tarafından tamir ettirildi. Hattâ İbrahim Yınal'm kardeşi .(179) İstanbul'daki Fatımi elçisinin yaptiğı itirazlara da kulak asılmadı. Sultan Tuğrul Bey'e elçiler göndererek ve fidyesini yollayaıak. Bizans'a fırsat verdi. Ş ii faaliyetlerine ve idaresine son ver­ mek kararında idi.(178) Selçuklular ile Bizans arasında yapılan barış andlaşmasına göre.-Fatımi Halifesi nâmına okunmakta olan hutbe kesildi ve bundan böyle Abbasi Halifesi vc Büyük Türk Hakanı adına okunmaya bafladı. ilk hedef olarak. (181) BizanslIlara karşı kazanılan Pasinler zaferini müteakip. bilhassa doğu bölgelerini.(182) Fakat ertesi sene (1049) içinde. Eski Türk hâkimiyet sembolü olarak da. Anadolu'yu. 1C50 yılında Tuğru! Bey'in Isfahan başta olmak üzere orta Iran şehirlerinin zaptı ile uğraşması. Bu suretle Bizans İmparatorluğu'na karşı duyulan çekingenliğin ve Büyük Bizans ordularının mağlup edilemeyeceği kanaatinin silindiği söylenebilir. Bu savaşın asıl önemi. Şii. İs­ lâm dünyasına fıâkim olmak.Mehmet Bey'in emrindeki kuvvetlerle İstanbul'a kadar ilerlediği bazı İslâm kaynaklarmda üeri sürülmüştür. Büyük Türk Hakanı fidyeyi almaya tenezzül etmedi ve esasen cesaretine hayran olduğu Liparit'! serbest bırak tı. (177) Pasinler (Hasan-kale) meydan muharebesinden sonrâ Bizans İmparatoru. Emeviler zamanında İstanbul'da inşa edilmiş olunan cami ve minaresi İ. (176) Bu savaş Selçuklu İmparatorluğu ile Bizans İmparatorluğu ara­ sındaki ilk ciddi savaştır.

Ahvâz ve Mulvân taraflarında çok kesif bir şekilde yığılmış. (186ı) Sultan Tuğrul Bey. Bey'in oğulla­ rından Alp Arslan'ın kardeşi. Bizans taarruzuna karşı Kutalmış Bey'i gönderdikten sonra. Tuğrul Bey. 1057 yılında Anadolu'ya müthiş akınlar yaptı. kendisine tabi iki hükümdar arasındaki bu mücadeleyi de sultanlık otoritesini kullanarak yatıştırdı. gazâya memur etti. 1050­ 1054 yıllarında. Selçuk Birliğine ve kendi sultanlık hâkimiyetine zarar veren teşebbüsleri ortadan kaldırmış. Oğuzlar'm taşkmiıkta bulunmamalarını ve İslâm ülkeleri içinde ilerlemelerini yasak etti. Diğer taraftan kış mevsi­ minin yaklaşması da Tuğrul Bey'i muhasaraya devamdan vazgeçirdi. Şii hareketleri ve Şeh­ zade isyanları. Irak. Gerçekten Türkistan'dan gelen yurtsuz Oğuzlar. Yakuti Bey. (188) 1057 yılında Sultan Tuğrul Bey. sultanın bir daha bizzat Anadolu seferine çıkmasına imkân vermemiştir. bölge halkmm itaatini sağladıktan sonra müstahkem Malazgird kalesi önünde ordugâh kurdu ve Basil adında bir Ermeni asilzadesi tarafmdan müdafaa edilen bu şehri muhasara etti. Bu akınları durdur­ mak isteyen Bizans İmparatoru Mikhail Staratyotikos büyük zâde- HORASAN'DAN ANADOLU'YA 95 . Bargiri vc Erciş şehirlerini alıp. o sıralarda geçirmiş olduğu hastalıktan ayağa kalkarak. 1054 yılında büyük bir ordu ile Anadolu üzerine yürüdü. Bunun üzerine Sultan. prens Yakuti Bey'i Azerbaycan ve Anadolu hududuna tayin ederk. devletin kudretini yükseltmiş. maiyetinde bulunan Türkmen emirlerinden Sabuk Bey ile birlikte. merkc/Rİyetçi bir siyasetle. kardeşi Çağr. Van gölü sahillerini iyice taradıktan sonra geri döndü. Halife bu duruma nihayet vermek için Tuğrul Bey'e şikâ­ yette bulunüyordu. Fakat kaleyi düşüremedi. hudutları genişletmiş ve bu şekilde Bağdad'a hâkim olacak. bu beldeler halkı Bağdad'a doğru kaçmağa başla­ mış idi. Bu sırada Bizans taarruzları da yoğunlaşmış ve Kutalmış Bey idaresindeki Türkmen kuvvetleri de geri çekilmişlerdi.(185) Bunun üzerine Sultan. Türk-İslâm İmparatorluğuıiu kurma yoluna girmiş idi.Daha sonra amcası İnanç (rviusa) Yabgu ile Sultan'ın kardeşi Çağn Bey arasında çıkan anlaşmazlıklar da Tuğrul Bey'i oldukça uğraştırdı. Lâkin Türkmen nüfusunun Selçuklu ül­ kelerinde yığılması ve Anadolu'da yeni bir yurt kurmak ihtiyacı ve buna ilâveten Bizans taarruzları onu daha önce Anadolu seferine zorluyordu.(187) Bundan sonra Irak ahvâli. (184) Sultan Tuğrul Bey.

isaak Komnen'i bertaraf ederek tahta çıkan. iç isyanlar ve Ş ii fesadıyla meşgul olduğundan Anadolu fütuhâtmı bizzat idare edemiyordu. Yakuti Bey'in emrindeki komutanlardan Horasan Sâlân U rfa'yı kuşattı. Sultan Tuğrul Bey. Fakat kuzeyden gelen diğer Türkmen Beyleri. Kapar ve Ermeni tarihçilerinin Kicaciç adını verdikleri bazı Türkmen kumandanları ile birlikte tek­ rar Bizans ülkesine saldırdı. Yakuti B e y ’e karşi gönderdi. yürüyüşlerini Kızılırmak havalisine kadar uzatarak Senekharim'in oğullarının idaresi'altında olan Sivas şehrini şiddetli bir hücumdan sonra aldılar ve yağmala­ dılar. (194) 1062 yılında Sultan Tuğrul Bey. çok büyük bir ordu ile. Bu komutanlar Dicle ve Fırat havalisin­ de fiituhâta devam ettiler. Sabuk. Babası Arslan'ın Oğuz Yabgusu olduğundan bahisle saltanat davasına kalkışarak isyan etti. büyük bir kuvvetin başında Sâlâr-ı Ho­ rasan (Horasan ordusu komutanı) unvanını taşıyan emirlerden biri (muhtemelen Altuntak). Mikhael'den sonra Bizans tahtını ele geçiren İmparator Isaak Komnen tarafından Antakya dükü tayin edilen Anili Khaçator bu muhasarayı başarısızlığa uğrattı. Bizans İmparatoru bu defa Normandiyalı 96 Oğ u z ÜNAL . İmpa­ rator Konstantin Dukas. fakat alamadı. Azerbaycan ve Arran'da iç gailelerle meşgul olduğu sırada. F a !« t bu general hiç bir iş göremedi ve Yakuti Bey tarafından müthiş bir bozguna uğratıldı. (190) 1060 yılında Yakuti Bey. (191) ■ 1061 yılında Kutalmış Bey.gândan ve Bizansm şöhretli generallerinden Nikcfor Briyerinios'u Kapadokya valiliğine vc Anadolu'da bulunan Rumeli ve Makedonya orduları komutanlığına getirerek. Yakuti Bey ve Sâlâr-ı Horasan'ın yanına Cemcem ve İsulu adındaki iki Türkmen komutanına vererek Anadolu gazâsına gönderdi. doğu Anadolu'ya yürüdü ve Türkler'in işgal ettikleri bir çok yerleri geri aldı ve doğu Anadolu kalelerini iyice tahkim ettirdi. Bu devrede Anadolu fütuhatını prens Yakuti Bey idare etti. (193) ‘ 1061 yılında.(192) Kutalmış Bey'in isyanı sencIerce (1064 yılına kadar) sürdü. (m89) 1059 yılmda doğu Anadolu'yu şiddetle tahrip eden Yakuti Bey emrindeki kuvvetlerle güney doğu Anadolu'nun mühim şehirlerinden olan Urfa'yı muhasara etti.

(196) HORASAN'DAN ANADOLU'YA 97 . Oğuzlar'ın (Türkmenier'in) Anadolu'yu fetih ve Bizans İmparatorluğunu mahvetmelerine müsait bir zemin hazırlamıştı. Kutalmış Bey. Fakat amcazâdelcri İbrahim Yınal. Aynı yıl Diyar­ bakır'daki Arap Mervâni Emirliği de. Büyük Selçuklu ordusuna mensup prensler ve komutanlar idaresinde uzun ve muntazam bir şekilde devam etmiş olan bu gazalar Gökçegöl hududundan başlaya­ rak Anadolu orsalarına doğru açılan vadilerin ve nehirlerin istikame­ tini takip eylemiş ve nihayet Kızılırmak kenarlarına kadar gelmişti.r olacaktır. Bu muharebede Amid'de bulunan Türk komutanlarmdan Hacı Başara şehid oldu. Oğuzlar'ın bu müddet zarfında fethetmeğe hazırlandıkları bu memle­ keti zaptedip yerleşmekten ziyade şiddetli akınlar ve hücumlar yaparak mukavemet edecck büyük şehirleri ve müstahkem kaleleri ezip mahvetmek istedikleri ve ileride yapılacak esaslı fütuhat ve yer­ leşme siyasetine zemin hazıtiadıklan görülmektedir. Macarlar'ın yaptıkları akınlar. Bizans ordusu Amid şehrini muhasara etti. Basil'in ölümünden itibaren saltanat mücadeleleri dolayısiylc geçirdiği buhranlara ilâveten. Bizanslılar'dan Urfa valisi Tavadanos da muhare­ bede öldü.ek Türkleri ile Avrupa'daki Şamani Oğuzlar'ın Tuna'yı geçerek Balkan yarımadasına inmeleri yüzünden çıkan mühim hâdiseler ile. Peçer. Anadolu'nun fethi Tuğrul Bey'in halef­ lerine müycss«. (195) İşte ilk Büyük Selçuklu Hakanı Tuğrul Bey'in saltanatı sırasında Oğuzlar'ın (Türkmenler'in) Anadolu'ya yapmış oldukları akınların vc gazaların tamamı bundan ibarettir. Bizans İmpara­ torluğunun II. zantanında Türkmcnler bu kıt'aya yalnız akınlar yapmakla yctinmi}lerdir. güney İtalya'ya Normanlann hücumları. ve Resul Tekin'in çıkardıkları iç isyanlar unun bu büyük arzusunun tatbikine mani olmuş ve onur. Şehrin önünde 1063 yıhnda şiddetli bir muharebe o!du. 3u sırada Türk mücahitlcri İran'a cJönrrıüş bulunduklûn için.Heive'yi Türkler'le munarebeye memur etti. Bizans ordusu mağlup olarak geri çekildi. Büyük Türk Hakanlığı'na bağ­ landı. Asya'da bir kaç sene içinde irili ufaklı bir çok devletler yıkmış olan büyük fatih Tuğrul Bey için Anadolu'yu baştan başa fethetmek işden bile değildi.

sultan ünvanı ile.(199) Oğulları Süleyman ve MansuV Bey'ler Alp Arslan'a esir düştüler. Zira onlar sürgün olarak dahi Anadolu hududuna gelselerdi. Muhasara yıllardan beri (1061 ytlından beri) devam ettiği halde Kutalmış Bey mukavemette inad ediyordu. Fakat kuvvetine güvenen ve babası Arslan (Israil)'ın Selçukluların büyüğü ve Yabgusu olduğundan bahseden Kutalmış Bey. bu iddia zannımızca yanlıştır. 70 yaşında öldü. Kutalmışoğullannın bundan sonra ne yaptıkları ve nerede yaşadıkları hakkında kaynaklarda kesin bir bilgi yoktur. bu havaliye göçen ve ken­ dileri gibi isyanlara karışan Türkmenler'in derhal etraflarına toplan­ maları ve bu Selçuk şehzadelerini başlarına geçirmeleri icab eder­ di.3. Sultan Alp Arslan. kendisini saltanat davâsından vaz­ geçmeğe davet etti. S U L T A N A L P A R S L A N Z A M A N IN D A B İZ A N S 'A K A R Ş i g a z a l a r v e A N A D O LU F Ü T U H A T I Büyük Selçuklu Saltanı Tuğrul Bey. Büyük Türk Hakanı oldu. kaleden çıkar çıkmaz bütün Oğuz boy ve uluslarına haber göndererek kısa zamanda 50. Kutalmış Bey'i Girdiguh kalesinde muha­ sara altında tutuyordu.saltanatın kendisine ait olduğunu bildirdi. değerli veziri Nizam ül-Mülk ile istişare ederek. 1063 yılında. (198) 1064 yılında Damgan civarında cereyan eden savaşta Alp Ars­ lan üstün geldi. Bazı kaynaklar (200). ( 201 ) 98 OĞUZ ÜNAL . Kutalmış Bey.(197) Bunun üzerine muhasara­ dan kurtulan Kutalmış Bey. Yerine kardeşi Çağrı Bey'in ölümünden beri Horasan valisi oîan Alp Arslan. Kutal mış'ın oğullarının hayatlarını bağışladı. Amid ül-Mülk.000 kişiye yak:n büyük bir kuvvet toplamağa muvaffak oldu ve kendini meşru Selçuk­ lu sultanlı ilân ederek Rey'i muhasaraya başladı. Alp Arslan. Kutalmış Bey'e haber göndererek. Bu sırada büyük vezir Amid ül-Mülk. . atı yere kapaklanarak öldü. Sultan Tuğrul Bey'in ölümü üzerine kuşatmadan vaz geçerek Rey şehrine dönmüşîü. Kutalmışoğullannın Alp Arslan tarafın­ dan sürgün olarak Anadolu hududuna gazaya gönderildiklerini riva­ yet ederlerse de.

Süryani müeliifi Mihael, daha da ileri giderek, Kutalmışoğullan nin Malazgirt meydan muharebesinde büyük hiicmetler yaptığını ve zaferden sonra Alp Arslan'ı-ıi, Kapadokya ve Pont ülkelerini fetheden Kutalmışoğullarından Süleyman'a Anadolu'da saltanat sürmek sclâ hiyetini tanıdığını söyler. ( 202 ) Halbuki Süleyman ve kardeşlerinin Malazgird savaşında veya zaferi müteakip Anadolu'nun fethine gönderilen kumandanlar ara­ sında bulunduğuna dair hit bir mevsuk işaret olmadiğı gibi, diğer asi Selçuk şehzâdes' Er-Basgan (El-basan)'ı sıkı bir takiple onun Bizans'a kaçmasına sebep olan Alp Arslan'm karcısına daha iddialı ve kuvvetli bir şekilde ortaya atilan Kutalir.ışoğullanni Anadolu'nun fethine ve iıükümdarhğiiia tayin ettnesl de imkânsız idi. Nitekim Alp Arslan zamanında Anadolu'da gazâ yapan bir çok Türkmen Beyi ve kumandanı hakkında çağdaş kaynaklar bilgi verdikleri halde, daha mühim şahsiyet olan, Selçuk'un bu torunlarına dair hiç bir kayda nastlanmamasının sebebi de budur. (203) Sultan Alp Arslan, çocukluğundan beri kabiliyeti, kahramanlık­ ları ve devlet idaresindeki liyakatiyle babasının veliahdı ve Merv meliki olmuş; Sultan Tuğrul B e y ’in ölümü üzerine de aynı kudret ile rakiplerini vc saltanat rriüddeilerini ezerek Süyük Selçuklu İmpara­ torluğuna sahip olmuş vc bu şekilde İmparatorluğun iç nizamını ve güvenliğini sağlamıştır. Artık memleket dahilinde ciddi bir engel kalmadığından, Kutalmış’ın bertaraf edilmesinden bir veya iki ay kadar sonra, 1064 yılı Şubatında, "Rum gazası" maksadı ile, Hora­ san'dan hareket ederek Azerbaycan’a geldi. Orada bulunan Oğuz boy ve ulusları, beyleri ile birlikte, Sultan'a iltihak ettiler. Villardan beri Anadolu gazâsına katılan ve cihâda alışmış bulunan Tuğ-Tekin isminde bir Oğuz Beyi S'jltanın huzuruna ^um gazâsı ile Anadolu yollan hakkında şevk verici birçok bilgiler verdi. (204) Sultan, ordusunun bir kısmını oğlu Melikşah ile kardeşi Yakutl Bey'in emrine verip, veziri Nizam ül- Mülk'ü de bunların maiyetine vererek, Vaspuragan beldesinde bulunan vc şimdiye kadar alınama­ mış olan müstahkçı-n şehir ve kalelerin fethine memur etti (205) ve kendisi de Gürcüstan'a hareket etti; bu bölgeyi süratle istilâ ve birçok şehir ve kaleleri fethetti. Su sırada Mclikşah ile prens Yakuti Bey, başta Van şehıi olmak üzere, Van gölü çevresindeki şehir ve kalelerin çoğunu fethederek Sultan’a yetiştiler.(206) Sultan bundan

HORASAN'DAN ANADOLU'YA

99

:»nia Ahalkeltk kalesini şiddetli bir iıiicumla aldı ve Lori Kıralltğını itaati altına soktu. Daha sonra fütuhatını genişletmek iı,in Bagiat Kıralliğının merkezi olan Ani şehri üzerine yürüdü ve çok çetin ve kanlı muharebelerden sonra bu şehri de fethetti; kilise­ ler yerine camiler inşa etti. Bu i'ıavalideki kiiallıklan da itaati altına aldıktan sonra pek çok esir ve ganimet ile Rey'e döndü. Alp Arslan, bil zaferleri fetihnâmelerle komşu hükümdailara ve Halife'yc bil­ dirdi. Hzlife Ka'im bi'Emi illah Sultan'ı tebrik iyin elçi ve inektup göndererek kendisine ''Ebu'l-feth” yani fetihler babası ünvanmı verdi. (207) Bu fütuhattan sonra Sultan Alp Arslan İran'da ve doğuda iki sene kadar bir takım karışıkilıklan yatıştırmak ve fütuhât yapmakla uğraşırken Anadolu hudutlarında bulusıan Selçuklu şchzâdeleri ile diğer Oğuz Bey'leri ve Divan-ı saltanat'a mensup olan emirler fütu­ hat ve gazâvita devam ettiler.(208) Bu sırada kaynakların verdiği bilgiye göre ancak unvanı bildirilen ve fakat adı bildirilmeyen (muh­ temelen Altuntak) ünlü Selçuklu komutanlarından Sâlâr-: Horasan (Horasan Ordusu Komutanı), güney doğu Anadolu'nun fethine memur edilmişti. (209) Balkanlar'da Peçenekitr ve Şamani Oğuzlar (Uzlar) ile savaş halinde bulunan Bizans, Selçukluların bu fetih ve akınları karşısında hiç bir mukabelede bulunamadı. Teçenek Reisi Turak ile Gegen (Kegen) Bey arasındaki ihtilâftan faydalanan BizanslIlar 1064 sa­ vaşında Geçenekleri perişan ettiler. Başta Turak olmak üzere birçok Peçenek beyi esir ve vaftiz edildi. Peçenekleriıı bir kısmı Bulgaris­ tan’da iskân edildi, imparator Konstantin Oukas esir PeçenckItrden 15.000 kişilik bir süvari alayı vücuda getirerek Gürcistan'a şevketti. Fakat onlar yoldan dönüp İstanbul Boğazını at üstünde geçmek gibi aklilara durgunluk veren harikulade bir teşebbüsü başararak Tuna boylarındaki eski yurtlarına ulaştılar. 1065 yılında da Şamani Oğuzlar (Uzlar), 600.000 kişi halinde Tuna'yı geçtiler Böylcce Ana­ dolu'da Selçuklular idaresindeki Müslüman Oğuzlar (Türkmenier), Balkanlarda da Şamani Oğuzlar (Uzlar) ve Peçeneklcr, birbirlerinden habersiz ve irtibatsız olarak Bizans'ı bir kıskaç içine alıyorlardı. Eğer Balkanlara gelen Peçenekler, Şamani Oğuzlar (Uzlar) ve Ku manlar Müslüman olsa ve aşiret düşmanlıkları ile birbirlerini insaf­ sızca imha etmeseler idi, Bizans, Anadolu'dan daha önce müdafaası zayıf olan Balkanlar'da sükut cdeıdi. (210)

lOO

Oğ u z ÜNAL

Bizans'iiı taht kavgala.n ve Balkanlara inen Şarnani 0)>ıı/lar, Pcçeneklcr ve Kumanlar'm akmlan vc istilâları, Anadolu fiituhâıtnm gelişmesine imkân verdi. Lâkin yüksek da^iar, derin vadiler, müstahkem şehir ve kalelerle dolu olan bu ülke açık ara^i savaşlarına alışmış bulunan göçebe Türkmenle/ için zorluklar çıkarıyor, Bi/ans ordu vc garnizonları larafından takip edilen bu boylar sıkışınca aile vc sürüleri ile birlikte tekrar Azerbaycan'a dönüyor ve Anado­ lu'da emniyetle kalamıyorlardı. Teknik silâlılardan vc muhasara makinalarından mahrum bulunan Türkmenler, Selçuk orduları iıimayesinde ilerlemedikleri zamanlarda, müstahkem şehir ve kalcleı önünde durakiiyorlardı. ( 211 ; Aln '''•^lan’ın doğu hdrekâtı sırasmdj güney uogu Anadolu'nun fetiıine memur edilmiş bulunan Sâlâr-ı Horasan, 1065 yılında Diyar­ bakır bölgesinde, Ergani yakınlarındaki, Telhum kalesini muhasara etti. Kuleyi alamayınca oradan Siverek kalesine yürüyerek, muiıasara etti; fdkat burada da Bizans'ın Frank askerleıi tarafından geri püs­ kürtüldü.(212) Fakat yine aynı yıl (1065) Ur fa bölgesine üönen Sâlâr-ı horasan, Çalap ve Deb kalelcıini zaptcitikten sonra Kauo'a yakın bir yer olan Tılag'da Urfa'dan üzerine gönderilen 4.000 kişilik bir Frank ordusuyla muharebeye tutuştu. Açık sahada cereyan eden bu savaşta Fıank kuvvetleri yenildi ve bir kısmı kaçabildi. Düşman kuvvetleri U rfj'ya kadar kovalanmış ve Urfa ovjlaıi Fıank askerle­ rinin ceseıleriyie dolmuştu. (213) Sâlâr-ı Horasan, 1066 yılında tekrar urfa havalisine geleıek korkunç bir mücadeleden soma halkın tümünü esir etmiş ve büyük ganimeıleılc üssüne dönrnüştü.(214) Dönüşünde Diyaıbakır'a uğra­ yan Sâîâr-ı Horasan Bâb ul-Huva'da karargâh kurdu. Mervâni Emiri Nizam üd-Din kendisine şehrin kapılarını kapattı ve tîO.OOO dinar vermek üzere müzakere edeceğini bildirdi. Fakal bu teklif aslında bir tuzaktı. Nitekim şehre gelen Sâlâr ı Hoıasan ve silâh arkadaşları yakalanarak öldürüldüleı ve bir kuyuya atıldılar.(215) Komutanların! kaybeden Türk kuvvetleri ise çekilip gitıiler. (216) Sâlâr-ı Horasan'ın başarılı lıarekâiinı müteakip, Diyarbakır'da bir suikasta kurban giderek, öldürülmesine rağmen, Türklerin doğu, balı ve güney doğu Anadoiu harekâtı durduıulamadı.(217) 1066 yılında büyük Türk kumanuaniarından Gümüştekin, yanında Aişın ve Ahmed Şah Beyler gibi en mühim m'ück kumandanlaıi bulunduğu

HORASAN'DAN ANADOLU'YA

101

halde, Eıgani ve Telhum havâlisine geldi. Hısn-ı Mansur (Adıyaman) önlerinde Urfa Dukası General Aıvaiitos kuınanüasindaki 100.000 kişilik bir Bizans ordusunu müthiş bir bozgıın<t uğrattılar. General Arvantos esir edildi. (21 S) Gümüştekin, bundan sonra topladığı ganimetlerle birlikte, kuze­ ye döndü ve Ahlat'a geldi. Fakat bu sırada Ahiat'da toplanan Oğuz (Türkmen) Beyleri arasında kavga çıktı ve Afşin Bey, Gümüştekin'i öldürerek Türkmenlerin başına geçti.(219) Bu kavgaya Gümüştekin'in Afşin Bey'in kardeşini öldürtmesi sebep olmuştu. (220) Afşin Bey, Gümüştekin'i öldürünce Alp Arslan'ın gazâbından korkarak, enirindeki Türkmenier’le birlikle, süratle Fuat'ı geçti; karargâhını Klikya'nın kuzeyinde Amanos dağlarının arasında "Karadağ" da kurarak Anadolu'da geniş bir akın harekâtına giriş­ ti.(221) Kuvvetlerinden bir kısmı ile Anteb'in hemen kuzeyinde bulunan Duluk ve Raban'ı fethetti. Kuvvetlerinden diğer bir kısmı ile de Antakya bölgesine saldırarak, bu bölgeyi tamamen tahrip etti.( 222 ) Anadolu'nun güneyinde Bizans müdafaası yıkılırken, Orta Ana­ dolu'da da akınlar devam ediyordu. Afşin Bey 1067 yılında, Malatya önlerinde büyük bir Bizans ordusunu bozguna uğrattı ve Kayseıi'ye kadar ilerleyerek bu şehri aldı. Bu suretle Türk akıncı orduları, 35 derece tulüne kadar bütün Anadolu'yu çiğnemiş oldular; burası Anadolu'nun hemen hemen ortası idi.(223) Artık bütün Orta Ana­ dolu Türkmenlerle doldu. Gitgide ağırlaşan ve ilerleyen Tütkmen akıniarı karşısında Bizans, kudretli bir general olan Romanos Oiogcncs’i tahta çıkararak İmparatorluğu kurtarmayı düşünüyor­ du. (224) Afşin Bey, 1067-1068 yıllarında ikinci bir saldırı ile Bizans'ın Antakya üssünü tamamen çökertti.(225) Bu suretle güney doğu Anadolu'da Bizans savunma ve mukavemeti tamamen yıkılmış oldu. (226) 1068 yılında Tiflis'i fetheden ve bir müddet bu şehirde kalan Sultan Alp Arslan da Kars'a geldi. Burada karargâh kuran Sultan akıncılarını, Trabzon yakınlarına kadar yolladı. Bu sıralarda bir kısım Gürcüler, İslâmiyeti kabul etmişlerdir. (227)

102

Oğ u z ÜNAL

İmparatorun önünden Ahlat'daki üssüne dönen Afşin Bey. Tüıklerin doğu Anadolu'daki hareket merkezleri olan Ahlat'a kadar gitmek ve orasırıi aldıktan sonra diğer kaleleri geri almak ve nihayet Türkler'in üssünü imha ettikten sonra onları bütün eski B i­ zans hudutlarından dışarıya atmak istiyordu. (228) Aişın Bey. Normanlar. çok cesur ve cüretkârane bir akınla Anadolu'yu baştan başa geçip Sakarya kıyılarına ulaştı. bu başarılı harekâtından sonra yıldırım süratiyle kuzey istikametinde ilerlemiş ve Malatya'yı tazyik etmeğe başla­ mıştı. 1069 yılında büyük ordusunun başında bizzat kendisi Anadolu'ya geçti ve Kayseri yakınlarında Türk akıncı birliklerinden bazılarını bozdu. İmpa­ rator. Bunun üzerine imparator. kuzeyin Bizans kuvvetlerinden boşaldığını gör­ dü ve bu durumdan istifade ederek. İskandinavLıı vardı. Ordusunda Bizanslılar'dan başka Şanıani OğUilaı (Uzlar) ve Peçenekier. çok büyük bir ordu ile bizzat Anadolu'ya geçti. Alman­ lar. yıldırım süratiyle Anadolu içlerinde ilerlemeye başladı. Kayseri yakınlarına geldiğinde. Alşın Bey'in Niksar'ı aldığını öğrendi.(230) Bu maksat ile Fırat'ı geçerek Harput'a geldi. İmpa rator. Menbic'i aldıktan sonra İskenderun yoluyla Kilikya'ya geldi. fakat o sırada Afşin Bey'in kuvvet­ leri Malatya önlerinde. bizzat daha güneye inmeye karar verdi. Daha sonra ordusunun en büyük kısmı ile Fırat kenarına kadar ilerledi ve Türkleri nehrin sol sahiline geçmeğe mecbur etti. bu müthiş akını Pozantı'da iken öğrendi ve müthiş sinirlendi. Halep yakınlarına kadar geldi ve Halep şehrine hâkim olan Arap Mirdâsi lıânedanını haraca bağladı. geçen defaki HORASAN'DAN ANADOLU'YA 103 . Gönderdiği öncü kuvvetleri. İmparator güneyde meşgulken. İmparator daha sonra güneye inip Maraş'a geldi. Bizans generali Ermeni Filâretos kumandasındaki büyük bir Bizans ordusunu mağlup ve perişan ettiler. İmparator Romanopolis (bugünkü Palu) şehrine geldiği sırada. Afşin Bey.(231) İmparator Harput'tan hareket ederek. İmparator. Fakat Afşin Bey'in yolunu kesemedi ve İstanbul'a döndü. İmparatorun mühim bir askeri kuvvetle orada bırakmış olduğu. Sivas'a geldi ve ileri harekâtı­ na devam ederek Divriği yakınlarında Türk urdusunu geri çekilmeğe mecbur etti. Franklar. Bu general kılıç artığı bir kısım askeri ile kaçarak perişan bir halde İmparatora iltihak etti. İnal Bey tarafından bozulun­ ca. ufak tefek bazı başarılar kazandı. fakat bozamadı.(229) İmparator Romanos Diogenes. Murat çayı sahilini takiben doğuya doğru ilerlediği sırada Afşin Bey. bu taarruzları durdur­ mak için kuvvetli bir müfreze gönderdi ise de bu müfreze bozuldu.Bu tehlikeli vaziyeti gören Bizans İmparatoru.

Türk akıncı ordusunu bu defa da yakalayamadan geri dönmek zo­ runda kaldı. (234) 1070 yılında Selçuk'un torunlarından ve Sultan Alp Arslan'ın eiiişlesi olan El-Basan (Er-Basgan). (235) Fakat El-3asan'ı takip odeiı Afşin Bey süratle ilerliyordu.(232) Böylece İmparator. Gümüştekin meselesinden dolayı kendisini affettiğini bildiren mektubunu Afşin Bey'e gönderdi.cîirctini aynen tekrarlayarak. Sultan'ın gazabından korkan vc Afşm Bey'in üzerine geldiğini haber alan El-Basan.ıüşkülâtla inandı ve nihayet onanla boşuna sav'aşlığım anladı (236) vc El-Basan'ın Bizans'a iltica edebileceğini söyledi. bu isyanın bastırılarak El-Basairın yakalanması görevini Afşin Bey'e verdi. Bizans'ın Anatolik Teminin merkezi olan Konya şeh­ rine girdi (1069). derhal geri dönerek Sivas'a geldi ve Afşin Bey'in akıncı ordusu­ nun ricat yolunu kesmek üzere Kayseri'ye doğru ilerledi. Kızılırmak kenaıında ccreyan eden savaşta Prens Manuel Komnenos müthiş bir bozguna uğradı vt maiyetindeki generallerle biılikte El-Basan'a esir düştü. ne zaman vc nerede görüneceği belli olmayaıi. Irak'a gelerek Sultan'a tazirnleıini sundu ve bağlılığını bildirdi. (233) Afşin Bey'in akıllara durgunluk veren bu başarılarından çok memnun olan Sultan Alp Arslan. kendisine esil düşen Manuel Komnenos'a saltanat mücadelesinde yenildiği için buralara kadar geldiğini vc İstanbul'a giderek İnıparator'a iltica etmek arzusunda olduğunu bildirdi. buna r. İniparatorun harekâtını habeı alınca güneye kıvrılıp Kilikya'ya (Çukurova'ya) girdi vc önüne çıkan bütün engelleri kıra­ rak Af. B u ­ nun üzerine Selçuk Şehzadesi. Esir Prens Manuel Komnenos. Sultan. bu defa kuzeyden dolaş­ mak suretiyle. Butada. yanındaki diğer Türkmen Beyleriyle birlikte Anadolu'yu boydan boya geçerek. Bu harekât Bizans'ı müthiş ürküttü. saltanat davâsuta kalkışarak isyan etti. Bu sırada Anadolu'da Afşin Bey'den başka Sanduk Bey ve Ahmet Şah Bey de fetihler yapıyorlardı. Böylece kendisi de esaretten 104 Oğ u z ÜNAL . etrafında toplanmış olan Vabgulu Türkmeiileri ile birlikte batıya doğru kaçarak Kızıltrmak kena­ rına kadar ilerledi. İmpaıatorun doğu oiduian komutanlığı­ na tayin ettiği vc Türk akm'armı durdurmakla görevlendirmiş olduğu Prens Manuel Komnenos'un ordusuyla karşılaştı. Doğuya doğru ileri harekâtına devam eden İmpara­ tor.ıanos dağlarını aşıp Güney Anadolu'daki üssüne döndü. B u ­ nun üzerine Afşin Bey. geri dönüş yollaiinm Bizans ordusu tarafından kesileceğini îıesaplayan Afşin Bey. Ancak.

Afşin Bey. kışın bastırması üzerine doğuya doğru çekildi. Selçuklu tarihinde ilk defa bir prens Bizans'a iltica ediyordu. Khonas ile bugünkü Denizli civarında bulunan Laodikya şehijİLiıoi aldı ve bu şekilde bütün Anadolu’yu doğudan batıya geçerek Kadı­ köy'e kadar ilerledi. (242) 1070 yılı sonlarında Sultan Alp Arslan Urfa önlerine gelerek. Karların erimesi üzerine. bu sırada diğer Arap emirleri gibi Arap Mlrdâsi liânedanından Halep emiri Malı mud'un da yanında hazır bulunması için haber gönderdi ise de. (240) Afşin Dey. Sultan daha sonra. bu büyük şehirde oturdu. Arnid (Diyarbakır) şehrine geldi ve bir müddet. çok beğendiği. müstahkem şehir ve ka­ leler müstesna. geri dönerek. Kadıköy'de ordugâh kurarak. Anadolu içlerinde iler­ lerken. İmparator Romanos Diogenes onu şe­ refle kabul etti ve kendisine bir valilik de verdi. El-Basan'a yetişmek gayesiyle. Bu sebeple. Kayseri yakınlarında Zamanlı (Pınarbaşı)'da durakladı ve "Meryem derbendi"nde ordusunun ısınma ve iaşesi için büyük zorluklar ile karşılaştı ve çok ölü verdi. Ahlat’a hareket ederek durumu Halep’te bulunan Sultan’a bir mektupla bildirdi. Sultan. lâkin yükselen kar yüzünden. İslânılar'ın elinde ve Selçuklular'ın tabiiye­ tinde bulunan uc şehri Ahlat'a gelmişti. Afşin Bey. Kapadokya'yı çiğneyerek frikya lıavalisinc'411J 1 . birçok bölgeleri istilâ etti ve ilk defa olarak onunla Türk akıncıları bu derece batıya kadar ilerlemiş oldular. eğer SultanJ bir düşmanlığınız yoksa.ciş kalelerini fethetti-(241) Daha sonra güney doğuya ilerleyen Alp Arslan. El-Basan'ın yanındaki Yabguluiar Anadolu'da kaldı. El-Basan'ı teslim etmeniz gerekir diye ihtarda bulundu (239) Fakat İmparator bu teklifi reddedince Afşin Bey. burada ordugâh kurdu ve şehri muhasara etti. 1071 yılı başlarında. birlikte İstanbul'a gittiler. (238) Afşin Bey.ı reket ederek. "Aramızda dostluk olduğundan bu seferimde memleketlerinize dokunmadım Halbuki bu Yabguluiar Sultana isyan etmişlerdir. yıldırım süraıiyle lı.(237^ Durum bu şekilde aydınlanınca. Sultan Alp Arslan da 1070 yılı Temmuzunda büyük bir ordu ile Anadolu'ya girmiş.kurtulmuş oluyordu. El-Basan’ı takip etmek üzere. 1070 son bıharı ve kışı ile 1071 başlarında. HORASAN'DAN ANADOLU'YA 105 . galip ve mağlup iki prens. İmparator'a bir elçi gönderdi ve. Amcası Tuğrul Bey'in vaktiyle alamamış olduğu ve ölürken mutlaka alın­ masını vasiyet ettiği müstahkem Malazgird ve E.

Şehir çok müstahkem ve müdafaa imkânları çok iTiüsait idi ve B u l­ gar Basil isimli bir kumandanın idaresinde bulunuyordu.3) ıMuhâsaranın çok uzaması üzerine. 20. İs­ lâm dinine büyük bir imanla bağlı olan Sultan A!p Arslan: "Rum lar karşısında cihâd yapan bu iuidut şehrini kılıç ile fethetmekten korkarım" diyerek İslâm'ın gazâ mefkuresine olan bağlılığını belir­ tiyordu. Türk hükümdarı olarak. Bu sözlerden hoşlanan Sultan bütün beyleri ça­ ğırarak imamının sözlerini tekrarlatıp. Sultan Halep hâkimiyetini yine Emir Mahmud'a *Yavuz Sultan Selim de Mısır seferindi' aynı Lepe üzerinde karargâhı nı kurı. Emir Mahmud nihayet annesi ile birlikte ve "Oğuz kıyafe­ tinde" May'is ortasında Sultan'ın huzuruna geldi ve annesinin şefaati ile affa nail oldu. köleler müstesna. bir barış yapıp muhasarayı kaldırdı ve süratle Halep üzerine yürüdü.000 Ruın ve I. Emir Mahmud gelmemişti.000 Süryâni. Bunun üzerine Sultan Alp Arslan Halep'e geldiğinde.û. Urfa (Ruhâ. ilk defa siz ge­ çiyorsunuz" dedi.000 dinarı kabu! ederek.OOO Frank vardı. (244) Alp Arslan. şehrin yaptığı barış teklifini ve muhasaranm kaldırılması şartıyla teklif edilen 50. Fırat nehrini geçti. Edc 5sa) eski kültür ve dini bir merkez olarak meşhur bir şehir idi. Sultan'ın imamı Buharalı âlim Kadı Ebu Cafer. büyük ordusunu bir kale önünde yupratmayı askerlik prensiplerine aykırı bulan Sultan Alp Arslan. aynı kudret ve mefkureye sahip iki Türk Sultanı kaderin bir cilvesi olarak burada birleijmişti 106 Oğ u z ÜNAL . onlara da dinletti ve kendisi de Allah'a hatnd etti.si. sonradan kendi Unvanı ile anılmış bulu­ nan. Zira bu nehri ne eski zamanlarda ve ne de İslâm devrinde. 1071 yılı İkinci Kanun'un 20'sinde. Halep Emiri Mahmud'un da yanında hazır bulunması için büyük âlim Ebu Cafer Buhari'yi Halep'e gönder­ diği halde. 6. 1071 yılı Nisanının Sik günlerinde başlayan mu­ hasara uzun sürdüğü halde şehre ancak bir gün hücum yapıldı. Kaynakların rivayetine göre bu sırada 80.000 Ermeni.Mahrnud gelmedi. (245) Sultan daha Urfa'yı muhasara ettiğinde diğer Arap emirleri gibi Arap Mirdâsi hânedanından. Selçuklu or­ dusu Fırat'ı geçerken Sultan'a: "Efendimizi Nimetlerinden dolayı Allah'a şükrederim. ''Tell Suitan'' (Sultan Tepesi)* üzeıinde ordugâhını kurarak şehri muhasara etti. Bu sebeple Urfa iki ay kadar süren şiddetli bir muhâsaraya mukavemet etti (24.

Selçuklu ordusunun büyük bir kısmı Suriye'de Şii Fatımllcr karşı­ sında kalmıştı.bıraktığını bildiren menşurunu da ihsan ettikten sonra Mısır üzerine yürümeğe karar verdi. 1070-1071 kışında Bizans İmparator­ luk ordusunu hazırlamıştı. Fırat ve Dicle'yi geçip. Ordusunun azametinden mağrur olan İmparator. (248) HORASAN’DAN ANADOLU'YA 107 . Uz (Oğuz) ve Kıpçak (Kuman) ücretli askerlerinden terekküp ediyordu. Bu teklifler karşısında gazâba gelen Sultan.ek. (246) Anadolu'nun Türklerle dolduğu ve Afşin Bey'in bu memleketi baştan başa istilâ ettiği bir zamanda ve sırf Türkler'i Anadolu'dan atîriasi için tahta çıkarılmış bulunan. İmparaıto/un bir mektubunu Sultana takdim . Bu durumda Sultan bu ordunun Halep Emiri Mahmud ile birlikte sefere devamını emretti.ans'a terkini istiyor. Ahlat. Horasan ve Rey valiliklerini de şimdiden kumandanlarına vaad ediyor (247). üzerine yürüyeceğini bil diriyordu. Alp Arslan'ın bu süratli ve telâşlı dönüşüne şahit olan Bizans elçisi. Kilikya ve Trabzon bölgelerinden ve. bu hali İmparatora bir müjde haberi olarak ulaştırdı. Suriye. İslâm Halifeliğini kaldırarak yerine Patrikliği kuracağını. Gürcü. zaferden zerre ka­ dar şüphe etmiyor. Erciş ve Menbiç şehirlerinin Bii. Fakat ou sırada Bizans İmparatoru Romanos Diogenes'in elçileri gelerek.ettiler. Bulgar. Hazar. yalnız Anadolu'yu kurtaracağına değil. camileri tahrip ederek yerine kiliseler inşa edeceğini söylüyordu. İslâm ülkelerini istilâ ve hattâ Oüyük Selçuklu Devleti'ni de tahrip etmek maksadtyle Bizans tarihinin en büyük ve en muhteşem ordularından birisini ve belki dc birincisini vücuda getirdi. Peçenek. Alman (Got). İslâm ül­ kelerini dc zaptedeceğine inandığından İrak. Halbuki elçilerin gelişl^ri ve konuşma uslupları BizanslIların taarruz etmeyecekleri kanaatini vctiyordu. Ermeni. Diyarbakır-Bitiis yolu ile Selçuklu ordusunun üslerinde^ olan Ahlat'a doğru yola çıktı. kendisi de hassa askerleri ile birlikte çok süratli ve endişeli bir şekiide Suriye-Mısır yolundan kuzeye döne. Kapadokya. elçiyi sert bir cevapla geri gönderdi Fakaı İmparator Diogenes'in muazzain bir ordu ile Erzurum (Kalikala)'a doğru ilerlemekte olduğunu bildiren haberler Sultan'ı telâşlandırdı.Ermeni halkından başka Slav (Rus). İmparator. Anadolu’yu Türkler'den kur­ tarmaktan başka. aksi takdirde büyük bir ordu ile liareket ederek. Bu ordu Balkan vilâyetlerinden. İmparator mektubunda Alp Arslan'dan Malazgird. Frank. Bitinya. genç ve kudretli bir asker olan İmparator Romanos Diogenes.

Bizans karşısında gerilemeye haşlanıışlardı. Anadolu'ya kadai gerilemişti. 13 Mart 1071’dc Anadolu'ya geçerek Türk İmparatorluk or­ dusunu aramaya başlamıştı. Halep civarına kadar gelmişlerdi. Buna sehep de. İslâm orduları tarafından zorlana zorlana Suriye ve Lübnan'dan çekilmiş.4. yüzyilın ba>l. Antakya. Türk. Türkler'! bu istikamete akıtmıştı. İslâm ve dünya tariiıleı inin mukadderatı değişmek gerekti. Islâm drınyasinda meydana gelen siyasi ve içtimai m üC d- 108 Oğ u z ÜNAL . 964'te Adana. Misis vc Tarsus'u alarak Müslümanları Kilikya'dan püskürtmüşlerdi. 948'de Maraş. (250) Bundan sonra Müslümaniar. Bin yıl. 928'de insiyatifi ele alarak karşı taarruza geçmişler. 969'dâ Antakya Bizaiis'in eline düşmüştü Bu mühim başarılardan S o n r a Bizans hâkimiyeti. 966'da BizanslIlar. (249) İlâhi sünnet böyle emrediyordu. aynı zamanda İslâm dünyasmda önemli bulirarılar doğurdu.)nnda bu bölge­ lerden çekilmeye. 934'te Malatya. M A L A Z G İR T M flYD A N M U H A R E B E S İ İmparator Romanos Diogenes Türkler'in senelerden beri Anado­ lu'da yapmakta oldukları akm ve istilâlara kesinlikle son vennek için. s a v a ş Ö N C ESİ A N A D O L U 'D A S İY A S İ D U R U M İlk İslâm fütuhâtından beri. Nitekim BizanslIlar. Bizans. yüzyılın başlarında Anadolu'nun doğu ve güney doğu bölgelerini fetheden Müslümanlar X I. tekrar Anadolu'ya yeıleşirken. Diyarbakır. Kaçınılmaz akıbetin zuhur ve tecelli ânı yaklaşıyordu. X. İslâm İmparatorluğunun ve ona bağl dcvle'ılcıin Bizans karşı sınciaki eski hayatiyet vc kuvvetlerini kaybetmeye başlamaları. Van gölü bölgesindeki Bizans hâkimiyeti devam etti. Bizans'ı çok kanlı Sûvaşlaidan sonra binbir güçlükle Lübnan ve Suriye'den çıkarabildilerse de. değişecekti Anadolu'nun Türkleşmesi ve Türki­ ye devletinin kurulması mukadderdi. diğer ta­ raftan Van gölünün doğusuna ve Kafkas dağLrına kadar ulaşmışii. A.

duraklayan kültür hareketlerini htzlandirmak. Bilindiği gibi. Bizans'ın elinde bulunan A N A D O LU . şahlanan haçlı akınlarına göğüs germek. dağılan İslâm İmparatorluğunu birleştirmek.(254) Buna İslâm dünyasını saran Batınilik fesadı da eklenirse tehlikenin büyüklüğü anlaşılır. büyük İslâm beldelerini ve hattâ Hilâfet merkez­ lerini bile tehdit eder duruma geldiler. Selçukluların hiz­ metine girmiş ve devletin şuurlu sevk ve idaresi altında Bizans sınır­ larına yığılan Türkmenler için en uygun hayat şartlarına ve coğraf- HORASAN DAN ANADOLU'YA 109 . Mısır. s a v a ş Ö N CESİ S E L Ç U K L U L A R D A S İY A S İ D U R U M Orta-doğu'da çeşitli soy ve sülâlelerin hâkimiyeıleiine son vere­ rek. ilk olarak fethedilmesi gere­ ken iki bölge vardı. selâmeti ve huzuru için de ciddi bir engel teşkil ediyoidu.delelerle iç çekişmelerdir denebilir. (252) İşte İslâm âleminin iç ve dış tehlikelerle karşı kaişıya kaldiğı böylesine buhranlı bir zamanda İslâmiyet! kabul eden Oğuz Türkler!. B. Mâverâünnehr ve Horasan'daki ilk mücadele yıl larında devlet olma yolunda önemli merhaleler aşan ve başlıca faa liyet noktası İslâm dini uğrunda eihâd olan Selçuklu fütuhâtına elverişli idi. Batınilik ve Şiilik fesadını söndürmek vazifesi ile Sclçukoğullannın tbaşbuğiuğunda İslâm dünyasının mukaddeıatmı ellerine almışlartdı. âdil ve azimli bir sirna ile tarih sahnesine çıkan ! ve böylesine muhteşem bir tarihi misyonu yüklenen Selçukoğullan'nrn etrafında bütün Türkler birleşiyorîardı.(251} İslâm dünyasmıa bu uuhranlı durumundan faydalanmak ist^fyen Bi/anslılar. eski yuıtlarına bir daha dönmemek üzere gelmiş. Anadolu ise. Anadolu yaylası.(253) Kudretli. İslâm dünyasının birliği. derhal karşı taarruza geçerek. Siyasi bir teşekkül olarak geliş­ mekte olan Büyük Selçuklu Devleti için. . Nitekim Şiilerin. siyasi birlik meydana getiıen ve Sünniliğe aykırı akımları orta­ dan kaldırmak suretiyle mezhep mücadelelerine son veren Selçuklu laı gittikçe kuvvetlenmekteydiler. Fatımi Halifelerinin idaresinde bulunan M IS IR . Şiilik propagandasinın merkezi idi. uzak Asya bozkırlarından göç ederek. biri. diğeri de. Sünni İslâm dünyası ile rekabet iddiası içinde bulunduklarını kaynaklar kaydetmektediı .

İslâm ül­ kelerinde bir yerde devamlı oturamayarak devamlı göç eden ve bu arada karışıklıklara sebep olan yurtsuz Türkmenler için Anadolu çok cazip bir vatandı. önemli mevkiler. (255) C. Gürcü ve Ahbaz kırallıklannm ezilmesinden sonra. silâh ve cephane depoları. birçok aşiret beyleri Selçuklular'a bağlı olarak. Fakat asıl mücadele Sultaı\ Alp Arslan zamanında olmuş. Islâm taarruzlarının duraklamasından beri sulh ve sükuna kavuşmuş ve yeniden tanzim ve imar edilmeğe başlanmış 110 Oğ u z ÜNAL . Böylelikle o ru Anadolu’ya yapılacak olan akınlara yol açılmış olu­ yordu. Nitekim. Nihayet. bu küçük çapta. sistemli bir fütuhatın ilk safhaları idiler. plânsız ve programsız ve sadece gani­ met elde etmek için yapılıyormuş intibaını vermektedir. Bu cetîgâver Türkmenler'in kahramanlıi< hisleri. Ani. Azerbaycan ve Erran bölgesindeki Bizans'a bağlı Ermeni. fakat aralıksız. gü­ ney sınırlarından Anadolu içlerine doğru akınlar yapmaktaydılar. Kars gibi önemli stratejik mevkiler ele geçirilmişti. yüzyıllarda vuku bulan İran-Bizans mücadeleleri. yıllarca devam eden hazırlık devresinin tek gayesi Anadolu'yu Bizans'tan koparmak ve onu Türk yurdu haline getirmek idi. İslâmiyetin gaza ve cihâd mefkureleri ile de iyice gelişmişti. s a v a ş Ö N C ESİ B İZ A N S L IL A R 'D A S İY A S İ D U R U M Milâdi 6 . m 018 yılında Çağrı Bey'in komutasında yapılan ilk Anadolu akınım.yaya sahipti. Anadolu'nun kilit noktaları zorlanmıştı. Görünüşte bu akınlar düzensiz. Aslında bu akınlar. Tiflis. stratejik mevkileri bu akıncılar tarafından önceden tahrip edilmiş oluyordu. ve 7. Böylece. Sultan Tuğrul Bey zamanında yapılan akınlar takip etmiş. Anadolu için büyük bir felâket olmuş ve bu ülkenin şehir ve kasaba­ larının büyük bir kısmının harabe haline gelmesi ile sonuçlanmıştır. (256) • Bizans'ın Makedonya hanedanı zamanında Bardas Sclerus ile Bardas Fokas tarafından çıkarılan ihtilâller ve bu yüzden meydana gelen iç harpler. Bunu takip eden İslâm-Bizans mücadeleleri ise bir kaç yü/yıl sürekli olarak devam etmiş ve bütün bu çarpışmalar Anadolu'nun daha fazla harap olmasına sebep olmuştur. Bizans'ın dayanak noktaları.

içtimai ve iktisadi çöküntü devam ederken. atılgan. Konstantin Dükas'ın ölümü ile. 1067 yılında Malatya'ya kadar gelen Afşin Bey kumandasındaki Türkmenler'e karşı duramamışlar ve onun Kapadokya'nm merkezi olan Kayseri'ye ve Anatolik teminin merkezi olan Konya'ya hücum­ larına engel olamamışlardır. Kilikya havalisinde dolaşan Türkmenler'i püskürtmek için gönderilen General Nikephorus Botaniates kuman­ dasındaki kuvvetler. (261) Yeni İmparator. Bizans'ın bu dini baskılarına. Türkmenler'in ardı ar'Kası kesilmeyen akmlarma bir son vermek için 1068 ve 1069 yılındaki seferlere paralel olarak. medeni ve ticari münasebetler sayesinde. Bizans Anadolu'sunda bu şekilde medeni. (258) Anadolu'nun yerli halkı dini ve içtimai bakımdan da iyi bir durumda değildi. (260) Selçuklu ve Türkmen akınlarının çoğalması ve hattâ Bizans'ı zor durumda bırakması İrnparatoriçenin idaresinin başına bir erkek geçirebilmek için evlenmesine sebep oldu vc Kapadokyalı bir aileden olup. 1068 yılında İmparator ilan edildi. Doğu Anadolu’da İslâm dünyası ile meydana gelen siyasi. savaş dahi yapamadan dağılmışlardı. askeri kabiliyeti ve kendine güveni fazla olan bir kimse olduğunu yakınları methederek anlatı­ yorlardı. Bizans İmparatorluğunun takıp etmekte olduğu dini baskı siyaseti ötedenberi diğer kavim ve mezhepleri imhâ gayesini güdüyordu. Bu yeni imparatorun cesur. onun üç oğlu adına. oldukça ileri. Özellikle eyâletlerdeki ve Anadolu'daki askeri birlikler parasız ve yiyeceksiz bırakılmışlardı. Sardika dükalığı zamanında Peçenekler'e karşı parlak zaferler kazanmış olan genç ve kudretli general Romanos Diogenes'i kendine koca seçti. yerine geçen İmparatoriçe Eudoxia zama­ nında. nüfusun azalmasına. Böylece Diogenes. HORASAN'DAN ANADOLU'YA 111 . medeni ve iktisadi hayatm sukutuna se­ bep olmuştur. Sarayda menfaat esasına göre kurulan grupların yersiz müdahaleleri yüzünden sarsılan İmparatorlukta ordu iyice ihmâle uğramıştı. mağrur ve memleketi sulha kavuşturmayı arzulayan bir İmparator olduğu da kaydedilmekte­ dir. mali tazyik ve zulumları da ekleniyordu. canlı ve müreffeh bir hayat vücuda geldi. (259) 1067'de ölen Bizans İmparatoru X.olan Anadolu'nun haraplığını ve sefaletini bir kat daha artırmış (257). Bunun yanı sıra kaynaklarda. Bizans iç karışıklıklar içinde bulunuyordu.

Türklerin senelerden beri Anadolu'da yapmakta oldukları akınlara ve istilâlara bir son vermek için Azerbaycan’a bir sefer yapmak ve Suriye'de Şii Fatimilerle meşgul bulunan Sultan'm İran'da bulunmamasından istifade ederek. Sultan'ı Mısır'a davet ediyor. İmparator Romanos Diogenes'in büiün gayretlerine rağmen. hiç olmazsa geri püskürtmek ve akınlara bir son vermek amacıyla tahta çıkarılmış bulunan Roma­ nos Diogenes'in bütün plânları boşa çıkıyordu. Bizans komutanı asi Selçuklu şehzadesi E!-Basan'a esir düştü. Türk akınları daima başarı ile sonuçlanıyor ve Bizans'ın bütün direnmeleri kınlıyordu.1070 yılında doğu orduları başkomutanlığına tayin ettiği General Manue! Komnenos'u görevlendirmişti. Tüik akıncıları gün geçtikçe daha batıya yayılıyorlar ve Selçuklu Sultanı hedefine biraz daha yaklaşıyordu. Türk­ men akınlan durdurulacak vc rastlanan her Türk kuvveti yok edile­ cekti. 1070 yılındaki bu üçüncü seferde de hiç bir şey yapıla­ madı. Türk meselesini kökünden bertaraf etmeye zorladı. ansızın çıkıveren ve ne zaman ne­ reye hücum edeceği bilinemeyen Türk akıncıları sebebiyle yolunu vc plânını değiştirmek zorunda kalıyor ve hiç bir sonuç elde ede­ meden İstanbul'a dönüyordu. İmparator. İmparator. Ve bu niyetle 13 Mart 1071'dc yola çıktı. bizzat kumanda ettiği seferlerde dahi. Bütün bu hadiseler. (262) D. Bizans değil. Bu se­ beple. şimdilik. Ziıa İslâm dünyası aşırı Şiiler ve onların başı Mısır Fatimileri karşı­ sında idi ve iç mücadeleler doiayısiyle Mısır veziri Nâsr üd-Devle Hamdan. S A V A Ş A G İD E N Y O L Selçuklular'la Bizans arasındaki münasebetlerin iyice gerginleş­ miş ve imparatorun bu meseleyi kökünden halletmek üzere kararlı olarak harekete geçmiş olmasına rağmen Alp Arsian'ın ilk iıedefini. İmparatoru. Görev belli ve açıkti. Türkleti Anadolu'dan atmak. Mısır Fatimileri teşkil ediyor. Hattâ. Fakat. Selçuklu beyleri ile Türkmen boylarının akın ve istilâlarını şimdilik kâfi görüyordu. Selçukluların ana yurduna karşı akınlar yapmak ve bu şekilde Sultan'ı mutlak bir harbe zorlayarak ezmek ve Türkmenler'in bir daha Anadolu topraklarına ayak basmayacaklarına ve Sel­ çuklu akınlarına son verileceğine dair bir muahedeyi kabul ettirmek niyetinde idi. Mısır'ı kendisine teslim ede­ ceğini ve bu suretle Şiiliğe sun verilmesine kararlı olduğunu büdi- 112 OĞUZ ÜNAL .

Mısır Fatımileri üzerine yürüyüşüne devanı etmeye karar verdi. Büyük Selçuklu Sultanına bağlı kalmak şartiyle devam ettirmesine izin verilmiş^ ti.liyordu. Nihayet. elçiyi sert bir cevapla geri gönderdi. Ancak Sultan'm Halep önlerinde bulunduğu sıralarda Bizans İmparatoru Romanos Diogenes'in elçisi gelerek. şehrin yaptığı barış teklifini kabul edip kuşatmayı kaldırdı ve buradan Halep üzerine yöneldi. Bunun üzerine. Bu sebeple kale kuşatıldı. Ahlat. Emir Mahmud. Sultan "Rum lar karşısında cihâd yapatı bu hudut şehrini kılıç ile fethetmekten korkarım" diyerek İslâmm gazâ mefkuresine olan bağlılığını açıkça belirtmiştir. Bu durum ve davetler karşısında Süriye-Mısır seferi büyük bit ehemmiyet ka/anmıştı ve Sultan Alp Arslan. Fakat İs­ lâm kanı akıtmamak düşüncesi ile sadece bir gün kaleye hücum ya­ pıldı. güneye dönerek Suriye'ye inmek üzere Urfa kalesine yöıielmiş. İslâm dünyasmın geleceğini yakından ilgilendiren bu konuyu ilk plâna almış bulu­ nuyordu. Müslümanlarm elinde ve Selçukluların tabiiyetinde bulunan Ahlat'a gelince amcası Tuğrul Bcy'in kuşatıp da alamadığı ve alınmasını vasiyet ettiği Malazgirt kalesini süratle muhasara edip fethetti. üzerine yürüyeceğini bildiriyordu. Bu teklifler 'Karşısında ve alışık olmadığı bir uslupla kendisine hitap edilınesinden müthiş gazaba gelen Sultan. İmparatorun bir mektubunu Sultan'a takdim etti. Daha sonra da HORASAN'DAN ANADOLU'YA 113 . (263) Alp Arslan bu sebeplerle 1070 yılı Temmuzunda büyük bir ordu ile Fatimiler üzerine gitiTiek üzere harekete geçti.(265) Bu meselenin de bu şekilde hallinden sonra Sultan. İmparator bu mektubunda Alp Arslait'dan Malazgirt. Ahlat Selçuklula­ rın Anadolu sefer ve akınlarında askeri üs vazifesini görüyordu. Şehrin hükümdarı Mirdâsi Eıniri Malımud korkusun­ dan Sultan'ı karşılayamamişti. tekrar Halep'teki hâkimiyetini. affedilerek. Erciş ve Menbiç şehirlerinin Bizans'a terkini istiyor. Sultan Alp Arslan. annesinin de şe­ faatiyle. on günlük bir kuşatma­ dan sonra sonuç alınamayacağmı anlayınca büyük ordusunu bir kale önünde yıpratmayı askerlik prensiplerine aykırı bularak. aksi takdirde büyük bir ordu ile hareket ederek.(264) Malazgirt'in fethinden sonra Alp Arslan. sekiz. Oğuz kıyafetine girerek annesiyle birlikte Sullan'ın lıuzuruna gelmiş ve kendisine bağlılığını bildirmişti. 1071 yılı başlarında Fırat’ı geçerek Halep önlerine geldi.

(268) Sefer maksadını gizlemek ve Selçuklu Sultanını yanıltmak (tıaksadiyle de Halep önünde bulunduğu sırada ona elçi gönderip. DiyarbakııBitlis yolu ile Selçuklu ordusunun askeri üslerinden olan Ahlat'a doğru yola çıktı.erinden Mısır'a gitmek üzere Halep'ten ayrılarak. bu teklifleri kabul 114 Oğ u z ÜNAL . Daha sonra yoluna devamla Theodosyopolis'e doğru hareket etti. Bu durumda Büyük Selçuklu ordusunun büyük bir kısmı Suriye-Mısır yolunda Fatimiler karşısında kalmıştı. Bu şekilde Bizans ordusunun hücum edemeyeceği kanaatini uyandırarak Sultanı yanıl­ tan İmparator (269) İstanbul'dan hareketle Eskişehir'i geçip Kızılır­ mak (Halys) vadisini takip ederek Sivas'a vardı. İm­ paratorluk ordusunun başına geçerek yola çıkmıştı. Malazgirt. İstanbul'dan hareketinden önce. Nitekim. Ayasofya kilisesine giderek büyük bir ayinde dua ettikten sonra. İmparator'a Sivas'ta veya Erzurum'da kalarak köyleri taiırip ve Türkleri aç­ lığa mahkum etmek tavsiyelerini yapıyorlardı. BizanslIlar daha önce Ermenileri yurtlarından koparıp Sivas'a yerleştirmişlerdi. Romanos Diogenes Sivas'a varınca şehirdeki Rumların "Ermeniler bize Tüı klerden daha fazla taşkınlık ve merhametsizlik gösterdiler" diye şi­ kâyet etmeleri üzerine Ermeni prenslerini bu şehirden iürüp çıkarttı. bir günlük yol alınmadan yolda Bizans İmparaturunun mu­ azzam bir Oldu ile Erzurum (Kalikala)'a doğru ilerlemekte olduğu haberi geldi. bizzat İran'a girmek ve Sultanı kati neticeli bir meydan muharebesiyle ezmek kararında olduğundan. İmparator. bir günlük bir yürüyüşle güneye doğru iler!edi. Sultan bu ordunun büyük bir kısmının (Yınanç'a göre sol cenahından bir kısmının) Halep Emiri Mahmud ile birlikte Fatimiler üzerine sefere devamını emretti.ordusu ilf. Suriye ü/. yanında bulunan Nikefor Bryennios ile aslen Türk olan General Tarkhan (Tarkhaniotes) ve bazı mühim generaller. 13 Mart 1071 günü. başka bir vesile ile de.(267) Halbuki elçilerin gelişi ve konuşma uslupları BizanslIların taaıruz edemeyecekleri intibaını veriyordu. Fırat ve Dicle'yi geçip. aksi halde büyük bir ordu ile üzerine yürüyeceği tehdidini savuruyordu. Ahlat. Fakat İmparator. İmparatorun. evvelce Müslümanlar elinde iken Rumlar tarafından alınmış olan bazı kalelerin Selçuklular'a verilmesi karşılığında.(266) Fakat tam bu sıralarda. Erciş ve Menbiç şehirlerinin derhal Bizans'a terkini istiyor. kendisi de hassa askerleri ile birlikte ve çok süratli olarak endişeli bir şekilde SuriyeMısır yolundan kuzeye dönerek. Bizanslılaı 'in kendi memleketlerini yağma ve tahripten çekinmediklerini buzai Bizans tarihçileri de kaydetmişlerdir.

doğu Anadolu istikametinde ilerliyordu. Afşin Bey. Bizans İmpa­ ratorluğunun kendisini savunacak durumda olmadığını. Sul­ tan da buradan Diyarbakır-Bitlis yolu ile Ahlat'a doğru yoluna devam etmişti. Sultan'a gönderdiği rapo­ runda. Rumlar bizimle savaşacak kudrette değildir" diyordu. Bizans'ın Anadolu'daki belli başlı askeri üslerinin. Anadolu'daki Türk kuvvetlerine karşı koyabilecek bir Bizans askeri gücünün kalmayacağını bildiriyor (274) ve "işte Rum ülkelerini istilâ edip. Hattâ büyük zaferin kendisini beklediğini görür gibi oldu. Sicilya'da Araplar'a karşı savaşlaida şöhret kazanan General Ursel ile General Tarkhan'ı 3C.000 zırhlı askerini Gürcistan'a göndererek arkasını emniyete aldı.İstanbul'a geri gönderdi. Orada doğu orduları kumandanı Ermeni Basil. başta Ma­ lazgirt kadısı olmak üzere o havalideki kalabahk bir halk kitlesi de gelip tehlikeyi ve himaye edilmelerini Sultan'a bildirmişlerdi. Ersagun)'ı da -muharebe sırasında Türklere iltihak etmesinden korktuğu için . İran üzerine yürümeğe karar vermişti. Anadolu akınından dönen Afşin Bey'den merakla beklediği haberi de yolda aldı.(270) Çok az bir muhafız kuvveti­ nin koruduğu Malazgirt kalesini çarçabuk alan İmparator büyük bir gurura kapıldı. Bizans İm­ paratorluk ordusu üzerinde kesin bir zafer kazanmak mümkün olursa. büyük bir ganimetle döndüm. İm­ parator kuvvetleı inden 20. kendisi de büyük ordusu ile arkadan Malazgirt'e doğru haıekete geçti.etmeyeıek Erzurum'a vardı. (272) Alp Arslan. bu maksatla da tah­ ribat yapmaya memur etti. gene­ ralleriyle yaptığı bir harp meclisinde. bütün itirazlara rağmen kendi fikrinde ısrar ederek. İmparatorun Erzurum'a vardığı ve doğu Anadolu'ya doğru ilerlediği haberini Meyyâfarikim (Silvan)'da almış. Alp Arslan. Bizans İmparatorluk ordusunun başında. İstanbul'dan beraberinde getirdiği Selçuklu Şehzâdesi El-Basan (Cr-Basgan. (276) HORASAN'DAN ANADOLU’YA 115 .0C0 kişilik bir kuvvetle Erzuium'daıi Malazgirt ve Ahlat üzerine çıkarıp yolları açmaya. siratejik noktalarının ve ikmâl merkezlerinin tahrip edildiğini.(271) Bu sırada İmparator. İmparator. (275) İmparator Romanos Oiogenes. Alp Arslan'ın dönüş yolunu kesmeye.(273) Ou sırada El-Basan’ı takiple Anadolu'daki bü­ yük bir akından dönen Afşin Bey'in kuvvetlerinden mühim bir kısmı da Selçuklu üssü Ahlat'da Sultaıı'ı bekliyordu. Alp Ai slan'tn korkusundan Irak'a çekilcJiği haberini verdi.

sh. 4L7) M ı­ sır'da Fatim iier ve A nad olu'd a Bizans ile harp halinde olan ve çok kritik bir dönem yaşayan Sultan A lp Arslan'ın böyle bir hatâ yap­ ması ve ordusunun kuvvetini azaltması beklenemez.000 kişilik bir hafif süvari tümenini öncü olarak Ahlat istikametinde ileri sürdü. Veziri Nizam ülıMülk'ü muhtemel bir bozgunda Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun dağılmasına engel olacak tedbirleri almak üzere Hemedan'a gönderdi.(277) Sultan. Sultân'ın kendi gelişini işitir işitmez Suriye'den İran'a döndüğünü duymuş ve bundan dolayı Selçuk akıncı orduları­ nın hareket üssü olan Ahlat'ı zapt ve Van gölü sahillerini takip ederek bu göl kenarında Türkler eline geçen şehir ve kaleleri geri alarak Azerbaycan'a girmeği ve oradan İran ve Horasan içlerine ilerlemeği kararlaştırmış ve Türk asıllı General Tarkhan ve Normandiya'lı meşhur asilzâdelerden Ursel de Bayyöl kumandasındaki 30.H. ordusunu bu şekilde gençleştirip yeniden teşkil ettikten sonra. İmparator buna ihtimal vermemiş ve *Y ılm az Ö ztuna. yani amcası Sultan Tuğrul Bey'in ordusunu.000 ki­ şilik öncü kuvvetlerini iki kol halinde Ahlat'a doğru ileri sürmüş­ tü.* Sultân'ın yanında asıl kendi ordusu olan Horasan ordusu ile Anadolu hududunda cihâd ve gazâ ile meşgul bulunan genç ve güzide kuvvetler kalmıştı. kendi karar­ gâhlarına dağıttı. Bizans ordusu hakkındaki son bilgileri toplamak üzere Emir Sanduk (Sandak) Bey komutasında 10. amcası Sultan Tuğrul Bey zamanından beri silâh altında bulunan Irak-ı Arap ve Irak-ı Acem ülkelerinin as­ kerlerini. Alp ArsUn. T uğrul Bey ordusuna mensup bulu n an bu kuvvetle­ rin terhis edildiğini söylerse de (bkz. Sultan Alp Arslan'ın Ahlat istikametinde ilerlemekte ve gittikçe ''ikb«m akta olduğu haberini İmparatora biidirdiyse ae. Bu cebri yürüyüş bilhassa Fırat nehrini geçerken Türk ordusunda ciddi kayıp­ lara sebep oldu. 11G O ğ u z ÜNAL .Bizans ordusunun İran (Horasan)'a girmek üzere hareket ettiği­ ni anlayan Alp Arslan. Ahiat'daki Selçuklu üs­ sünde kendisini bekleyen Afşin Bey kuvvetleriyle kavuşmak üzere. Türkiye Tarihi. Nitekim M. (278) İmparator. süratle kuzey doğuya doğru yoluna devam etti. bu kuvvetlerin kendi karargâhlarına da ğıtıld ığını söylemek­ le durum u aydınlatm ıştır. Ursel de Bayyöl komutasındaki kuvvetlerle beraber Ahlat istikametinde hareket ettikten sonra. Y ınanç. (279) Bizans ordusunun öncü kuvvetleri komutanı General Tarkhan. ordusuna cebri yürüyüş emri verdi.

Bizans öncü kuvvetlerini ağır bir bozguna uğratmışlar. böylece düşmanı aldatmıştı. Bu kuvvetin gelerek Bizans şatlarında muhare­ beye girmesiyle Türk öncü taarruzları bir süre durakladı ise de Türk­ ler bu defa. 23 Ağustos 1071 günü Sultan'a gönderdi. Emir Sanduk Bey kumanda­ sındaki Türk öncüleri ile General Bryennios kumandasındaki kuvvet­ ler arasında çok kanlı bir muharebe başladı. (282) Bu suretle öncü muharebeleri. Bu başarı Malazgirt zaferinin müjdecisi olmuştur. daha sonra Fırat'ı geçerek Mu. Emir Sanduk Bey'in baskın tarzında giriştiği bir yıldırım taarruzuyla Bizans kuvvetlerini paramparça etmişler ve General Basilakes’i de esir etmişlerdi. hattâ kendisinin bile yaralandı­ ğını İmparatora bildirdi. Sultan da esir generali yanında alıkoyarak haçı. Bu duru­ mu haber alan ve Sultan'ın geldiğine bir türlü inanamayan İmpara­ tor. HORASAN’DAN ANADOLU'YA 117 . (280) Alp Arslan. Türk akıncı üssü olan Ahlat'a vardığı zaman General Tarkiıan ve Ursel kumandasındaki Bizans öncü kuvvetleri de şehre yaklaşıyorlardı. Sanduk Bey. evvelâ doğu istikametinde ilerlemiş. Gerçek­ ten. Sultan'ın henüz gelmemiş olduğunu sanan İmparator. General Bryennios. General Nikefor Bryennios kumandasındaki yeni bir öncü kuv­ vetini Türk öncüsünün üzerine gönderdi.sul topraklarına girmiş ve bu şekilde. veziri Nizam üi-Mülk'e göndermiş ve bunun çarçabuk Bağdad'da bulunan Halife'ye ulaştırılmasını ve böylece islâmın selâmeti için ilk başarının elde edildiğinin müjdelenmesini ve bu durumun bütün İslâm âlemine duyurulmasını istemişti. Emir Sanduk Bey kumandasındaki Türk öncü kuvvetleri. Türklerin ana kuvverleriyie Musul istikametinde kaçmakta olduğu ve bir an evvel ülkelerine gidebil­ mek için yol aramakla meşgul bulunduklarına inanıyordu. Türk kuvvetlerinin kesin zaferi ile neticelendi. Çünkü o. büyük bir Türk kuvvetine çattığını.habere inanmamışıi. General Tarkhan ve Ursel. Türk ordusu­ nun başında Sultan olduğu halde Musul'a doğru kaçmakta olduğu haberini etrafa yaymış. Bizans ordusunu karşılamak ü/ere Halep'ten hareket ettiğinde. Sultan Alp Arslan. ele geçirilen süslü büyük bir haçla birlikte. Niiıayet Selçuklu ve Bizans öncü kuvvetleri Ahlat civarında karşılaştılar. durumu öğrenmek ve Bryennios'a yar­ dım etmek üzere Ermeni asıllı General Basilakes kumandasında yeni bir kuvveti ileri sürdü.(281) General Nikefor Bryennios ise dağınık ve perişan kuvvetlerle kaçmıştı. esir General Basilakes'i. hayatlarını kurtarabilmek amacıyla batı istikametinde arkalarına bakmadan kaçmağa başlamışlardı. Bunun üzerine.

Bu ko­ nuda bkz.(284) Bizans ordusunun ağırlıklarını üç bin araba ve on binlerce hayvan taşıyordu.öncü muharebelerinin Türklerin i<esln zaf^i ile neticelenmesi Türk ordusunda büyük bir sevinç yaratırken. 34. (283) E.* Bizans ordusunun mevcuau 200. sh. 34.K Ö Y M E N .* ^ Malazgirt'e kadar cereyan eden 676 yıllık tarihinde Bizans İmparatorluğu. Faruk S Ü M E R — Ali SE V İM . Bizans ordusunda hayal kırıklığına sebep olmuş ve bu nedenle İmparator İran ve Horasan'a doğru yapmağa karâr verdiği seferden şimdilik vazgeçerek.000 kişi kadardı. hiç bir seferinde bu kadar büyük ve muhteşem bir ordu toplamamıştu. İslâm Kaynaklarına Göre Malazgirt Savaşı adlı kitapta El-Hüscynı sh.000 kişi civarında o ld u ğu n u göstermiştir. orduların 26 Ağustos Cum a sabahı karşılaştıklarını söy­ lerse de.200 kişi tarafın­ dan idare edilebilen ve devrinin en büyük silâhı olan büyük bir man- *Ö ztun a. Bizans ordusunu orada mıhlamış. Malaz­ girt ovasından bir karış daha doğuya ilerleme cesaretini göstereme­ miş ve bu suretle Türk ordusu. cihanın en büyük askeri kuvvetleri olan Türk ve Bizans İmparatorluk orduları 7-8 kilometre uzaktan birbirlerini gördüler. incelemeler Bizans ordusunun 200. Îbnü'l-Cevzi sh. insiyatifi ele alarak meydan muharebesine gitmeğe mecbur etmiş­ ti. M A L A Z G İR T M E Y D A N M U H A R E B E S İ V E G E Ç İR D İĞ İ SA FH A LA R 24 Ağustos 107m Çarşamba günü Malazgirt Ovasında. Devri Türk Tarihi. Tarihi ve . L3. sh. m uahhar İslâm kaynaklarında ve Bizans Kroniklerinde karşılaşm anın Çarşamba günü o ld u ğu kaydedilm iştir.000 kişi o ld u ğu da söy­ lenmişse de. S ıbt İbnü'l-Cevzi sh. kaynakların m ukaye­ sesinden herhalde Çarşam ba günü o ld u ğu anlaşılmaktadır. Reşidü'd-Din sh.. İbnü'l A dim sh. Sel. 61 ve ayrıca Osm an T U R A N . 266. Sel. 1 3 7 . 52. . Orduda büyük harp âletleri ve 1. Bu hususta­ ki ifadelerin hayli karışık olm asına rağmen. 118 OĞUZ ÜNAL . ♦♦Orduların mevcudu hakkında çok mübalağalı rakkamlar ileri sü­ rülmüş ve bu arada Bizans ordusunun 600.

milliyet ve mefkure bakı­ mından çok ahenksiz ve hattâ birbirine düşman unsurlardan terek­ küp ediyordu. Saltuk Gazi. Kuıalmış Bey'in oğulları olan Süleyman ve kardeşlerinin de Malazgirt Meydan *Fakih. Başlarında büyük zaferler kazanmış genç ve kudretli bir Sultan ile tecrübeli kumandanlara sahipti. Emir Çavuldur. gibi. Tutak Bey.000 kişilik bu muazzam Bizans ordusunda tek merkezden idareye elverişli bir teşkilât ve birlik de yoktu. batıya doğru ar­ kalarına bakmadan kaçmışlar ve İmparatorun kuvvetleri ile birlikte kendisine iltihak etmeleri yolundaki emrine rağmen.OOO kişi civarında idi. (292) Her ne kadar Mükrimin Haiil Vınanç. (288) Türk ordusu ise SO. yüksek hürmet ve itaati tamamen telkin edememişti. dinamik ve disiplinli idi. Türk ordusundan sayıca dört kat daha üstün bulunmasına karşılık.(291) Sultan Alp Arslan'ın yanında kardeşi prens Yakuti Bey. gazâ ve cihâd mefkuresi ile yanıp tutuşan bir ordu idi. Bağdat muhafızı Sa'd ud-Devle Gevher Ayin.cınık da vardı.(286) Bundan başka. Tarkhan ve Ursel. vatan kunna enerjisinin ateşiyle yanıyorlardı. Eksuk Oğlu Artuk Bey.(285) Bizans ordusu.(2S7) Nitekim daha ilk öncü muharebe­ lerinde mağlup olan Generaller. Emir Çavlı. Bizans ordusuna nazaran küçük gibi görünen Türk ordusu dev gibi şahlan­ mış. bu generaller bir daha arkalarına bile bakmadan İstanbul'a doğru yol almışlardır. din. Dilmaçoğlu (ya da Dimlaçoğlu) Muhammed Bey. Sav Tekin. Tutu Oğlu Bey. Aslen Kapadokya'lı bir General olan Romanos Diogenes de üniü bir hânedanın ferdi olmadığı için. Emir Sanduk Bey. Emir Porsuk. Arslan Taş. iVlengücek Gazi. BizanslIlar arasında. bir ordunun idaresi için şjı t oian. Bunun üzerine Generallerinin sadakatinden şüpheye düşen İmpara­ tor. 200.(289) Ancak. kaynak göstermeksizin. âlim i yani İslâm HORASAN'DAN ANADOLU'YA 119 . İslâm H u k u k term inolojisinde F ık ıh H ukukçusu anlam ına gelmektedir. Çok çevik.(290) Anadolu'ya yapılan akınlarda pişmiş ve bu ülkeyi bir Türk vatanı haline getirmeğe ka­ rar vermiş olan Türkler. Bekçioğlu Afşin Bey. A y Tekin. Anadolu gazalarında pişmiş ve şöhret yapmış büyük Türk komutanları ile Sultanın imamı ve fakihi ^ ' Buhara'lı Ebu Cafer Muhammed bulunuyordu. hepsinden tek tek sadakat yemini almak zorunda kalmış ve on­ ları hemen her gün tekrardığı valilik vaatleri ile yanında tutmağa çalışmıştır. Hepsi İslâm ideali uğrunda birleşmiş gâzilerdi.

İslâm'ın davetini temin edecek anlaşmayı kabul etmeleri veya savaş. Savaş kaçınılmaz bir iş halini aldığı zamanda bile savaştan önce İslâm kumandanının.A S )’in sün­ netini yerine getirmiş oluyordu. Eğer sulha rağbetin yok ise azmimizde Allah'a te­ vekkül ve azmimizi tashih ederiz" diyordu. Selçuklu komutanlarından Sav Tekin de bu elçilik heyetinde bulunuyordu.lri'rkcn daha önceden düşmanla döğüşeceğini Halife'ye bildirmiş olduğundan. Alp Arslan'ın İmparatora bir elçilik heyeti göndermesindeki ikinci hedefi de. Sultan’m barış yolundaki samimi ve halisane niyetini anlayamamış ve onun korktu­ 120 O ğ u z ÜNAL . hazırlık esnasında bile savaşa engel olmaya çok düşkündü.(297) İşte Sultan Alp Arslan da.A.Muharebesine katılmış olduklarını söylerse de. muharebe etmek azmiyle Malazgirt ovasın­ daki ordugâhına ı. Muhammed (S.S ). yahut onlar tarafından Müslümanlara herhangi bir kötülük gelmeye­ ceği hususunda garanti vermeleri. (293) Sultan Alp Arslan. Halife'nin elçisi İbn Mühliban'm başkanlığındaki Bir elçilik heyetini İmparatora gönderdi. İmparatora yaptığı barış teklifinde: "Eğ er sulh istiyor­ san sulh ederiz. Birincisi iki devlet arasındabarış yapılmasını sağlayarak kan dökülmesini önlemek.(298) Kuvvetine son derece mağrur olan İmparator. savaştan önce İmpa­ ratora son bir barış teklifinde bulunmakla Peygamber (S. son araştırmalar Kutalmışoğullarınm bu muharebeye katılmadıklarını kesinlikle orta­ ya çıkarmıştır. Halife'nin elçisi İbn Mühliban da Sultanın yanında bulunuyordu. düşma­ nın son durumu hakkında kesin ve doğru bilgiye sahip olmaktı. Halife.(296) Nitekim Peygamberimiz Hz. Zira bilindiği gibi kâfirlerle savaşmadan önce barış teklifinde bulunmak İslâm Devletler Hukuku'nun başta gelen kurallarındandı ve bu husus Kur'an-ı Kerim’de de sarahaten belirtilmişti. Ya kalpleri Müslümanlarla beraber olacak şekilde İslâmiyeti kabul etmeleri. (295) Bu elçilik heyetini göndermekle Alp Arslan iki hedef takip edi­ yordu. Alp Arslan. düşmanlarını üç şıktan birisini tercih etmeleri hususunda serbest bırakması gerekir. (294) Bu nedenle Sultan Alp Arslan. barış yapılması mümkün olmadığı takdirde. kan dökülmemesi için Alp Arslan ile Romanos Diogenes arasında barış aracılığı yapmak isti­ yordu ve İbn Mühliban'ı bu barışı sağlamak üzere göndermişti.

HORASAN'DAN ANADOLU’YA 121 . Hemadân mı. bu nedenle bü­ tün hatiplerin minberlerde Müslüman halkla birlikte senin için duada bulunacakları Cuma günü öğle namazı sırasında savaşa giriş. Said bin Muslâyâ tarafından kaleme alınmış bulunan dua metni aşağıdaki şekilde yazılmış idi.(299) İmparator. Sultan'm maneviyatını yükseltti. Yolda taarruza uğ­ ramamaları için de elçilerin ellerine birer haç vererek geri gönderdi ve bu şekilde harbi emri vâki haline getirdi. Allahım! İslâmın sancaklarını yükselt vc İslâm'a yardım et. diplomatik nezakete aykırı da olsa. İmparator: "Hemedân'm soğuk olduğunu öğrendik. bu mübarek gün­ de ordusunun maneviyatını yüksek tutmak istemiş ve hazırlıklarını ona göre yürütmüştü. büyük bir nezaketle "Isfahan" cevabını verince. 24 Ağustos 1071 Çar­ şamba (Yınanç'a göre 25 Ağustos Perşembe) günü. "Atlarınızın Heme­ dân'da kışlayacaklarından ben de eminim. İmparatorun red cevabını.(301) Sultanın imamı ve fakihi Buhara'lı Ebu Cafer Muhammed. Bunun üzerine Sultan Alp Arslan. alınca çok üzül­ müş ve mukadder çarpışma için hazırlıklarını tamamlamaya giriş­ mişti. Sultan'a. (300) Alp Arslan. Bu kaba hitap karşısında kendisini tutamayan Sav Tekin. bana ondan haber verin" diye sormuş. İbn Mühliban. Şirkin başını ezmek ve kökünü kazımak suretiyle şirki mahvet. ordusunun çokluğuna güvendiğin­ den ve maiyetindeki generallerinin teşviklerine kapıldığından. " E y Sultan'ım! Sen Allah'ın başka dinlere karşı zafer vaadeylediği İslâmiyet uğrunda cjhâd yapıyorsun. Bİ2 İsfahan’da ve hayvan­ larımız da Hemedân'da kışlar" diyerek gururunu çok kaba bir şe­ kilde açığa vurmuştu. mü­ zakereye girişmekten kaçınarak Sultan'm her şeyden evvel bulun­ duğu mevkii terkedip Ahlat'a çekilmesini. Ben Yüce Allah'ın zaferi senin adına yazdığına inanıyorum" (302) diye­ rek. vuruşma gününü Cuma'ya tesadüf ettirerek.ğuna hükmederek. ondan sonra sulh konu­ sunu konuşabileceğini Sultan'a cevaben bildirdi. Bu arada İslâm dünyasının kaderini yakından ilgilendiren bu meydan muharebesi için Abbâsi Halifesi Emir ül-Müminin Kaim Biemrillâh da bütün İslâm ülkeleri camilerinde okunmak üzere bir dua metni yayınlayarak her tarafa gönderdi. Fakat sizin nerede kışla­ yacağınızı bilemem" diyerek çok ciddi ve manâlı bir mukabelede bulunmuştur. elçilik heyetinin arzettigi barış tekliflerini çok kaba bir şekilde reddetmiş vc elçilere:: "Isfahan mı daha güzel­ dir.

E y Müslümanlar! Doğru bir niyet. senin yoluna düştü. senin rızan için rahatını terketti. 122 Oğ u z ÜNAL . şöyle buyuruyor: " E y Muhammedi Onlara sizin dualarını/ olmasa Rabbim size niçin değer versin. niyet ve azmini hayır ve başarı ile sonuçlandır. Çünkü Sen: " E y iman edenler! Elem verici bir azâbdan sizi kurtaracak kazançlı bir yolu size göstereyim mi? Allah'a ve Peygamberine imânda sebat ediyorsanız. Müminlerin Emirinin açık bir delili olan Şahinşah'ül-Azam (Sultan Alp Arslan)'ı. dileklerinde ona yardımcı ol. eğer bilirseniz çok hayırlıdır"* diyorsun. lütufkâr ve her zaman devamlı tesir icra eden desteğinden mahrum etme. Malı ve canı ile senin emirlerine uymak gayesiyle. kazâ ve kaderini onun için iyi ve hayırlı tecelli ettir. düşmanların bütün hilelerini defetsin ve senin lütfunla bu koruyucu onu en sağlam elbiselerle. Allah yolunda mallarınızla. Bu suretle onun mukaddes cihâdı zaferden ışık alsın. Sen de Ona zafer kısmet eyle. Bu. Onu öyle bir koruyucu ile kuşat ki.Sana itaat ve kulluk için hayatlarını feda edip sana bağlanarak kanlarını akıtan. senin güzel sıfatların içinde korusun. Senin dinini yükseltmek ve şerefli kılmak için. bu sayede senin hükmünü yürütür. Onun kâfirlerin karşısındaki bugünü yarınına da yetsin. on­ ları kuvvetlendirerek yurdlarını emniyet ve zaferlerle dolduran yardımlarını esirgeme. Çünkü hata ve eksikliklerden münezzeh olan Yüce Allah. canlarınızla savaşınız. nasıl senin davetine uyup şeriatının korunması yolunda gevşeklik göstermeden emrine icabet etmiş ve düşmanlarına bizzat karşı koyarak dinine hizmet için geceyi gündüze katmışsa. Es. O. şanını yayılır kılsın ve zamanın güçlükleri karşı­ sında kolayca yerinde tutabilsin. onu. Allahım! O. senin yolunun miicâhidlerini yalnız bırakma. sizin için. âyet. bayraklarını nurlandıran ve gayesine ulaştıran yardımından uzak tutma. Senin sözün haktır. Çünkü O.Saff suresi. **Kur'an-ı Kerim."** *Kuran-ı Kerim. Ordusunu meleklerinle destekle. dürüst bir azim ve Allah'dan korkan temiz kalplerle ve ihlâs bahçelerinden kısmet alan inançlarla onun için Allah'a dua ediniz. d e. El Fürkan suresi. lO-Ul. 77... hak yollarını göremeyip sapıklıkta göz­ leri kapansın. Ve küfür ehlinin. Yapmak istediği işi ona kolay kıl İMi'ûini yerine getir. âyet.

Bizans ordugâhının yakınlarına kadar so­ kulmuşlardı. Zeho ovasın­ daki yüksek tepelerin gerisinde pusu mevzileri (taarruz hazırlık mev­ zileri) ne yerleştirilmişlerdi.E y Müslümanlar! Onun. merkez. 26 Ağustos 1071 Cuma günü savaşa başlamak üzere. pu­ su mevzileri (taarruz hazırlık mevzileri) nde.(306) Bu arada Türk komutanları. her kanatta ikişer olmak üzere merkez kuvvetleriyle birlikte beş büyük kısma-ayrılmış oluyordu. Çarşamba günü İmparatorun red cevabını alınca. her kanadın gerisinde. emirlerine verilen büyük birliklerle. Türk ordusunun merkez kesimini en az ve yeterli kuvvete emanet etmiş ve merkezin emir ve kumandasını Başkumandan olarak bizzat eline almıştı. 25 Ağustos Perşembe günü öğleden sonra ve gece. İslâm kaynaklan Türk ordusunun kanatlarına hangi ku­ mandanların tayin edildiğini ve Türk tümenlerini hangi emir ve kumandanların sevk ve idare ettiklerini söylemezler. boru. imamı ve fakihi olan Buharalı Ebu Cafer Muhammed'in tavsiyesiyle. dışa taşkın ihtiyat kuv­ vetleri bulundurulmuştu. A L L A H IM I ON UN B Ü T Ü N G Ü Ç L Ü K L E R İN İ K O L A Y L A Ş ­ T IR v e K ü f r ü O N UN ö n ü n d e Z E L İL k i l . tekbir sesleri.(310) Kararlaştırılan muharebe strateji­ HORASAN'DAN ANADOLU'YA 123 .(309) Sağ ve sol kanatlarda ağırlık merkezi teşkil edecek olan dışa taşkın ihtiyat kuvvetleri. korku ve şaşkınlık içinde bırakıldı. gürültüleri ve ok yağmuru ile Bizans askerleri uykusuzluk.(304) 25 Ağus­ tos Perşembe akşamından. Bu suretle Türk ordusu. sağ ve sol kanat kuvvetleri olarak ayrılmış ve orduda genel bir ihtiyat kuvveti yerine. büyük bir gizlilik ve sessizlik içerisinde.(308) Bizans ordusunun en kuvvetli olarak tertiplenen merkez kuvvetlerine karşılık. Alp Arslan. Muharebe Türk merkez kuvvetlerinin oynayacağı ustaca bir taktikle çözümlenecekti. sancağını yükseltip zaferlerin en son derecesine erişme­ si ve gayesine nâil olması hususunda Allah'a dua ve niyazda bulu­ nunuz.(305) 25/26 Ağustos gecesi Cuma sabahına kadar. muharebe tertiplerini almağa başlamışlardı. davul. vs. 26 Ağustos Cuma sabahına kadar Türk hafif süvari müfrezeleri." (303) Alp Arslan. düşmanın gözle göremiyeceği. (307) Türk ordusu. güçlü ve kuvvetli olarak düşmanlarını mahvetmesi. muharebe hazır­ lıklarına girişmiş ve bütün tabiye tedbirlerini almıştı. Bir savunma tertibinden ziyade bir taarruz tertibi almıyordu.

(311) Görüldüğü gibi Türk ordusu "kesin sonuç vasıtası" olarak "imhâ muharebesi" stratejisini benimsemişti. Birinci hatta mızrak taşıy?nlar. evvelâ Türk Merkez kuvvetleri cepheden taarruz ederek düşmanı kışkırtacak. Her hatla 10 "ıManipul"* bulunuyordu. adeta merasim kıtası gibi. Leon tara­ fından yazılan "Tactica" (Taktik) adlı eserde geliştirilmiş olan bir muharebe taktiği gereğince (312). 150 yıl kadar önce İmparator VI. ön hatta ve 16 sıra halinde. Gerideki sıralar da ellerindeki kalkanlarla ön sıraları düşmana doğru itmeğe çalışacaklardı. üç hat teşkil ediyorlardı. "F a la n j" ve "L e j­ yon " esasına göre tertiplenmişlerdi. pusu mevzileri (taarruz hazırlık mevzileri) hizalarının biraz gerilerine kadar çekilerek bir tor­ baya sokulmak suretiyle sağ ve sol kanatlardan. Falanjlar. 124 Oğ u z ÜNAL . Bu taarruz­ la düşman kuvvetleri bir çember içine alınarak imhâ edilecekti. düşmanın yan ve ge­ rilerine baskın tarzında bir yıldırım taarruzu yapılacaktı. Manipullerin her birinde yaklaşık 60-80 *M a n ip u l. B izans ordusundaki piyado b irlik lo rin c (b ö lü k le n n o ) v e r i­ len isim dir. Ordunun bel kemiğini meydana getiren bu ağır piyadeler. Ancak bu birliklerin manevra ve oynaklık kabiliyeti hemen hemen hiç yoktu. Falanjların arkasında. yaralı olmasına rağmen. Bu şekilde düşman. yanaşık düzende tertiplenen 256 muharipten meydana gelmişti. (314) Lejyonlar ise. yıl­ dığı hissini vererek geri çekilmeğe çalışacaktı. Sağ kanatta Anadolu kıtalarının başında olarak ünlü Kapadokya'lı general Aliates vc sol kanatta da Rumeli kıtalarının başında olarak. Bizans ordusu ise. ikinci hatta prenslerin askerleri ve üçüncü hatta da imparatorun askerleri ellerinde kılıçları ve dikdört­ gen şeklindeki büyük kalkanları ile bulunuyorlardı. Merkezde esas büyük kuvvetlerle Başkumandan olarak İmparator Romanos Diogenes bulunuyordu. genellikle ağır piyadelerden teşkil edilmişti. üzerine çekecek ve muharebeden çekinip. şu şekilde muharebe tertibi almış­ tı.sine göre. general Nikefor Bryennios ve geride de ihtiyat kuvvetlerinin başında Prens Andronikos Dukas bulunuyordu.(313) Bizans ordusunun merkez kuvvetleri. Türk merkez kuvvet­ lerinin bu geri çekilme sınırı pusu mevzileri (taarruz hazırlık mevzile­ ri) ne giren sağ ve sol kanat kuvvetlerinin bulundukları hatlardan bir az daha derinde olacaktı. Bunların ilk beş sıraları çok uzun mızraklar taşıyorlardı.

10 sıra halindeki bir derinlik içinde muharebe tertibi almışlardı.(319) Görüldüğü gibi. İmparator jüstinianus devrinin ünlü generalle­ rinden Belisarius’un. (316) Bu piyade birliklerinden başka ordunun önünde bir süvari per­ desi teşkil edilmişti. (318) Bu şekilde Bizans ordusunun süvari mcvcudu 15-20 bin kişi kadar oluyordu.kişilik iki sıra halinde 120 160 er bulunuyordu. Bizans ordusu. Falanjlara nazaran daha az kuvvetli olmakla beraber. Selçukluların aksine. maiyetinde bulunan bütün kumandanları topladı ve onların yanında Allah'a şu duada bulundu: "Y a Rabbi! Sana tevekkül ettim ve bu cihâdla HORASAN'DAN ANADOLU’YA 125 . (320) 26 Ağustos 1071 Cuma sabahı. Bu taktik gercğincc. bu gerçeği. Kartaca ve İtalya savaşlarında uygulaya­ rak geliştirdiği ve İmparator Mauricius'un "Strategicon" (Strateji) ve İmparator VI.taarruz" stratejisine dayalı bir muharebe taktiğini benimsemişti. İran. Lejyonlar. ön hatlar hiç bozulmayacak. Süvari perdesinin sağ kanadında Anadolu'lu süvariler. Malazgirt ovasında yedikleri ağır darbeden sonra anlayacaklardı. Sultan Alp Arslan. daha oynak ve manevra kabiliyetleri üstün birliklerdi. Leon'un "Tactica" (Taktik) isimli eserlerinde son ve mükemmel şeklini alan "savunma . Falanj ve Lejyonların yanaşık düzendeki kütlevi saf düzenleri muhafaza edilerek düşman üzerine kütle halinde yüklenilecek ve Selçuklu süvarisinin baskınlarına karşı daima uyanık bulunulacak­ tı. (317) Bizans ordusunda üçüncü kuvvet olan süvariler. En mükemmel muharebe tertip ve teş­ kilâtının üstün ve oynak bir manevra kabiliyeti ve tek merkezden sevk ve idareye elverişli mutlak bir askeri disiplin olduğunu unutan BizanslIlar. Bizans ordusunun teşkilâtı ve muharebe tertibatı. Peçcnek ve Uz (Şamani Oğuz) süvarileri yer almıştı. Falanjlar ve Lejyonlar. sol kanadında Rumeli'li süvariler ve bunların arasında da öizans. kaba kuvvetin tam bir örneği idi Türklerdeki oynak sevk ve idareye ulaşamamışlardı. yukardan görünüşleri itibariyle yan yana kibrit kutu­ ları gibi tam bir merasim kıtası halinde idiler. Manipuller. (315) Sağ ve sol kanatlarda ise yine Falanj ve Lejyon esasına göre dü­ zenlenmiş bulunan hafif piyadeler yer alıyordu. ordunun ancak onda biri kadarını meydana getiriyorlardı. kanatlar hiç bir zaman savunmasız bırakılmaya­ cak.

126 Oğ u z ÜNAL . Eğer Allah beni başarıya ulaştırırsa ki. düşmanlarıma karşı cihâdımda bana yar­ dım et ve beni muzaffer bir sultan kıl." (321) Bu duadan sonra Sultan Alp Arslan. Ya gâyemecroı . Biz. güçlüklerimi kolaylaştır. biz de aynısını yaparız. "Ben. istediğin gibi hareket et" dediler. kumandanlarım! Daha ne zamana kadar biz azın­ lıkta.sana yaklaştım. "Askerlerim. Eğer içim dışıma uygun geliyor ve sözlerim gerçek duygularımı ifade ediyorsa. yanımdaki komutanlarım ve askerlerim­ le birlikte kahret. muhtesipler* gibi sabırlıyım ve kendini tehlike­ lere atan kimselerin yaptıkları gibi gazilerin başında savaşacağım. bizim sa­ yıca az olmamıza rağmen. Sîzler­ den arkamdan gelmek isteyenler gelsinler." (323) Bu hitabeyi büyük bir heyecan içinde ve gözyaşları arasında dinleyen asker ve kumandanlar. ona itaat etmenizi ve onu yerime geçirme­ nizi sizlere vasiyet ediyorum. biz senin kullarınız. düşman çoğunlukta olarak böyle bekleyeceğiz? Ben. kumandanlarına şu hitabe­ de bulundu.Allah'a dua etti ve gözyaşları arasında askerlerine şu hitabede bulundu." Sultan'ın bu sözleri üzerine kumandanlar da hiç duraksamadan ve hep bir ağızdan: "Baş üstüne" dediler. hep bir ağızdan: " E y Sultan. Sen ne yaparsan. bana yardım et. Senin katında secdeye kapanıyor ve yalvarıyorum. Asla em­ rinden ayrılmayacağız. emir ve kader yalnız onun elindedir. (322) Öğleye doğru namaz vakti gelince Sultan askerleriyle birlikte namaz kılıp. (324) *Muhtesip. Bu sözlerim gerçek duy­ gularımı ifade etmezse beni. A<lahım! Niyetim halistir. O'ndan beklediğim budur. Şimdi burada Allah'tan başka Sultan yoktur. Bu gün ben de sizlerden biriyim ve sizinle beraber savaşacağım. istemeyenler ise serbestçe gidebilirler. Müslümanların minberlerde bizim için ve Müslümanlar için dua etmekte oldukları şu saatte düşmana saldırmak istiyorum. Allah rızası için savaşan demektir. Müslümanların eskiden beri yapa geldikleri bir gazâ yapıyoruz. bu güzel bir sonuç olacaktır.ya da şehit olarak cennete giderim. Eğer durum bunun aksi olursa oğlum Melik-Şah'ı dinlemenizi.

İki ordu vuruşabilecek mesafeye kadar yakınlaştı. (bkz. eski Türk töresince.g e. ***Peçenek ve Uzlar'm Selçuklular tarafına ne zaman geçtiği hakkm da kaynaklarda birbirini tutm ayan çelişik bazı rivayetler varsa da. yakın vuruşma silâhları olan. Tam bu sıra­ da Bizans ordusunda ücretli olarak bulunan Şamani Peçenek ve Oğuzlar (Uzlar). a.*** Bu hâdise.A . **Savaşa başlam adan önce atm m k uyruğun u bağlam ak. (325) Böylece artık muharebe başlıyor. etkileyecek kadar cid­ di bir sebep dahi değildir.Daha sonra tamamen beyaz elbiseler giymiş ve güzel kokular sürmüş* bulunan Sultan Alp Arslan. M uham m ed (S. 157) HORASAN'DAN ANADOLU'YA 127 . bizce herhalde muharebe başlamadan önce ve ordular birbirlerine iyice yaklaştıkları sırada vuku bulm uş olm alıdır. Sultan Alp Arslan'm huzurunda yer öpen Peçenek ve Oğuzlar'ır reisleri. K A R A T A M U . atının kolanını iiktı vc eski Türk töresi gereğince atının kuyruğunu bizzat kendi cli\lc bağ­ ladı. ****B izans İm paratorluğunun son gücünü kullanarak çıkardığı o r­ dusunun Malazgirt'te im ha edilmesi sebeplerini bazı Hıristiyan kaynakları yalnızca Peçenek ve Uzlar'm Bizans saflarından ayrılarak Selçuklu saflarına geçmelerine bağlarlarsa da. ölünceye kadar savaştan dönm em eğe ahdetmek de­ mekti. kılıç ve gürzünü kuşandı. Yenilgiyi bir türlü hazmedemeyen ve kendilerini asılsız bir yalana inandırm ağa çalışan bu tarihçiler hem kendilerini aldatm ışlar ve hem de tarihe karşı bir ihanette bulunm uşlardır. Türkler Allah Allah ve tekbir sesleri. Bizans ordu­ sunda hafif bir maneviyat kırıklığına sebep oldu ve İmparatoru da oldukça sinirlendirdi. Bizans saflarından ayrılıp ırkdaşları olan Selçuklular'a katıldılar. Zira Uzlar ve Peçenekler.S.**** ♦Peygamberimiz Hz. bu kuvvetli zannettikleri sebep hiç de yeterli değildir.) de savaşa gideceğinde daim a güzel kokular sürerdi.. Bu nedenle bu kadarcık bir kuv­ vetin Türkler tarafına geçmesi Türk ve Bizans orduları arasında­ ki kuvvet farkını kapatm ak şöyle dursun. kös ve boru gürültüleri ve savaş naraları arasında harekete geçiyor ve düşmanı tahrik ederek harekete geçirmeğe çalışıyor­ lardı. Türk hakanına Bizans ordsunun son durumu hakkında pek değerli bilgiler verdiler.** sonra ok ve yayını atarak. sh.000 kişi civarındaki Bizans ordusu içinde onda bir kadar bile değillerdi. 200.

oyalayıcı ve çevik Türk kuvvetlerine gittikçe daha çok yaklaşmak için boş bir gayretle ileri sokulmuştur. Türk ordusunu küçüm­ seyen müstehziyane bir eda ile: "Hep birlikte saldırıp şu küçük top­ luluğu ortadan kaldırınız" dedi ve kendisi de mızrağını eline alıp. yakın temasa geçince de Bizans süvari perdesi tamamen yırtılmış ve dağılmıştı. büyük bir taarruza geçti. (329) Türk merkez kuvvetlerinin bu sahte geri çekilme hareketi Türk ordusunun ağırlık merkezini teşkil eden sağ ve sol kanatlardaki 128 Oğ u z ÜNAL . Bu sırada Türk süvarileri at üzerinde ve hareket halinde iken attıkları oklarla.(326) Bu nedenle.30 sıralarında). muharebenin bu şekilde inkişaf etmesinden memnun­ du. Sultan'm başında bulundu­ ğu Türk merkez kuvvetlerinin bu çekilme hareketi. atına atlayarak müthiş bir hücuma geçti. Türk sağ ve sol kanatlarının ağır­ lık merkezini teşkil eden.(328) Bu şekilde Bizans ağır piyadesinin doğu istikametindeki bu taarruzları çok seri bir şekilde inkişaf etmiş ve düşman. Sultan Alp Arslan'ın maksadı.öğleyi bir iki saat geçe (tahminen 13. bir kama gibi Türk ordusunun içine girmiş ve Türk merkez kuvvetlerini göğüs göğüse muharebeye zorlamak azmiyle kendi ordugâhından çok uzaklaşmış ve Bizans askeri geleneğinden ayrılarak.(327) Süvarilerinin dağıldığını ve geri çekilmekte olduğunu gören İmparator Diogenes. pusu mevzileri (taarruz hazırlık mevzileri)'ndeki Türk kuvvetlerinden habersiz olarak. Alp Arslan bu taarruza mukavemet edemiyormuş gibi yaparak ağır ağır geri çekilmeğe başladı. Sultan Alp Arslan'ın çalınmasını emrettiği cenk havaları ve tekbir sesleri arasın­ da Türk merkez kuvvetlerinin cephe taarruzu başladı. Bizans ağır piyadesi çok büyük bir kütle halinde karşı taarruza geçtiğinden. Bu şekilde Bizans ağır piyadesi. mağrur İmpara­ toru gayrete getirmişti. kendi komutasındaki ana kuvvetlerle ileri atıldı. Türk merkez kuvvetlerinin giriştiği cephe taarruzu çok sert bir şekilde inkişaf ettirilmiş ve Türk süvari­ sinin at üzerinde hareket halinde iken yaptığı yoğun ok atışları ile Bizans süvarisi şaşkına dönmüş. Türk ordusunun çok büyük kuvvetlerle hücuma geçtiklerine ve bu sebeple Bizans süvari perdesinin dağılarak geri çekildiğine kanaat getirerek. Bizans ordusunun önündeki süvari perdesini da­ ğıtmak ve düşmanın ana kuvvetleri ile temasa gelerek onları üzerine çekmekti. bu ilerleyişi devamlı olarak taciz etmişlerdi. Alp Arslan'ın istediği de bu idi. Bu se­ beple Sultan. kumandanlarına kati neticeyi almak üzere taarruza geçmelerini emrederek. süvari müfrezeleri ile desteklenmiş olduğu hal­ de. İmparator.

Bu şekilde gerileyen Türk merkez kuvvetleri ile beraber sağ ve sol kanatlardaki pusu mevzileri (taarruz hazırlık mevzileri)'nden bütün Türk ordusunun genel taarruzu başlamış oldu.30'dan itibaren düşmanın sağ ve sol kanat kuvvetleri parçalanmaya başla­ mıştı. Tam bir imhâ muharebesi veriliyordu. Sağ ve sol kanatlardaki muharebelerin kaybedildiğini gören İmparator. artık Türk taarruzlarının kendisinin başında bulunduğu Bizans merkez bölgesine yöneldiğini anlayınca geri çekilerek kuvvetlerini Bizans ordugâhında toplayıp orada. Türk sol kanat kuvvetlerinin Bizans sağ kanadına yaptığı müthiş akınlar düşmanın bu kanadını iyice dağıtmış ve bu şekilde Bizans merkez kuvvetlerinin sağ yanı açılmış ve bu defa Türk sol kanat kuvvetlerinin saldırıları tamamiyle Bizans merkez kuvvetle­ rine yönelmişti. Pusu mevzilerino'e bulunan Türk sağ ve sol kanat kuvvetleri yıldırım hıziyle. Bunun için de HORASAN’DAN ANADOLU'YA 129 . kuvvet azlığını bu taktikleri ile gideriyorlar.(330) İmparator. İşte tam bu sırada Sultan Alp Arslan. Falanj ve Lejyonların kütlevi saf düzenleri bir hayli bozulmuş ve sarsılmış olarak. bütün cephelerden genel taarruz emrini vermişti.' Türk ordusunun baskın tarzında ve yıldırım hıziyle giriştiği bu taarruz. saf halinde yapılan klâsik muharebeye yanaşmıyor ve bunda muvaffak oluyorlardı. Türk sağ ve sol kanatlarının açıklarında bulunan süvari birlikleri. Türkler. bozguna uğrayan sağ kanada sol kanaddan kuvvet kaydırılmasını emretmişse de. Garabudo ve Aproksimet tepeleri hizalarında torbaya girmiş oluyordu. Bu suretle yaklaşık olarak saat 15. Bizans ordu­ sunun çok derinlerine ve gerilerine taarruza geçmişlerdi. çok seri bir şekilde inkişaf ettirilmiş ve saat 15. Bizans ordusunun sağ ve sol kanatlarının yan ve gerilerine saldırarak düşmanı sarmağa başlamıştı. (331) Artık Bizans ordusu her iki kanatta da çöküyordu. Falanj ve Lejyonların saflarını düzelterek. Bu sebeple Türk sol kanat kuvvetleriyle Bizans mer­ kez kuvvetlerindeki ağır piyadeler arasında çok kanlı çarpışmalar başlamıştı. Türk süvarisinin müthiş hücumları karşısında bu teşebbüs de gerçekleşememiş­ ti.00 sıralarında Bizans ana kuvvetleri. Ayrıca Bizans ordusunun geri çekilmesine mani olmak gayesiyle. yeni bir kütle taarruzuna geçmeği tasarlayarak bu yolda hazırlıklara girişmişti.00-16.dışa üşkın ihtiyat kuvvetlerinin bulundukları pusu mevzileri hizala­ rına kadar devam etti.

bizzat kahramanca dövüşmekten ve inatla muharebeye devam etmekten de geri kalmadı. (336) Yüz yillardanberi Doğu Anadolu'da ışıyan Bizans güneşi. bu şekilde 19. (334) Muharebe bütün şiddetiyle devam ediyordu. (333) . Müslümanların huzur ve refah içerisinde olmaları için. 26 Ağustos 1071 Cuma günü akşam güneşi ile birlikte batmış. geriye çektirdi. Ancak İmparatorun bu hareket tarzını yan­ lış değerlendirerek.(332) İşte bu son darbeler İmparatoru kesinlikle yıktı. Türklerin eline geçme­ sin diye. A y Tekin'in bu sözlerine karşılık: "B u zalim kavmi yenersem o zaman rahat edebileceğim. taarruz ruhu ile muhakeme gücü arasında denge bulunmayan hırçın bir komutanın akılsız yönetimin­ de. bu sıralarda kesin sonuç alabilmek gayesiyle bir er gibi muharebeye katılmış ve yıldırım gibi düşman kıularının içerisine atılmiştı. bir eşi daha bulunmayan o değerli varlığını savaşa sokup ölüm teh­ likesine atmamalı. Bununla beraber İmparator. Bizans ihtiyat kuvvetleri komutanı Prens Andronikos Dukas. kendi emrindeki kuvvetlerle büyük bir inatla ve gerçekten kahramanca muharebeye devam ediyordu. Sultanın bu hareket tarzı Türk komutan ve erle­ rini daha büyük bir gayrete getirmiş ve Türk ordusu müthiş bir şe­ kilde Bizans saflarına savlet eylemeğe başlamıştı. BizanslIlardan hoşlanmayan Ermeni kıtaları da muharebe meydanından çekildi­ ler. muharebenin tamamen kaybedildiğini zanneden. Sultan.30'a kadar kendi kuvvetleriyle direndi.(335) Böylece 26 Ağustos Cuma akşamı her şey bitmiş ve Bizans İmparatorluk ordusu. ege­ 130 Oğ u z ÜNAL . Sultan'ın önünde yer öperek ona: "B ir Sultanın Müslümanlara acıması gerekir. Sultan Alp Arslan. rahatı savaş meydanına tercih etmelidir" dedi. çekilmesi gereken bu güçlükleri biz huzur ve rahatlık sayarız" dedi. fakat etrafında­ ki birlikler yavaş yavaş eriyordu. Zira Sultan'ın en kanlı vuruşmala­ rın cereyan ettiği ateş hatlarına bu kadar pervasızca dalması tehli­ keli olabilirdi. Nihayet Şadi adındaki bir Türk askerinin öldürmek için üzerine atıldığı bir sırada etraftakilerin: "öldürme! bu meliktir" demeleri üzerine İmparator da yakalanarak esir edildi. kendilerine yapılan mezhep baskıları dolayısiyle. Bununla beraber komutanları da bir endişe almıştı. İmparator. yok olmuştu. Aynı şekilde. emir almadan geri çekilerek muharebe meydanını terketti. İmparator insiyatifi tamamen kaybetmiş. Bu sebeple Em ir Ay Tekin atından inip. elinde kılıcı.ilk olarak ileri hatlarda bulunan sancaklarını.

Islâm ülkelerine kendi ülkem gibi hâkim olmadıkça nasıl geri dö­ nebilirim ?" diye karşılık verdin. sen bunu reddetmedin mi? Sana düşmanlarımın (ElBasan'ın) teslimini istemek için Emir Afşin ile haber gönderdiğim halde bundan imtina etmedin mi? Benimle anlaştığın halde (ahdini bozarak) bana savaş açmadın mı? Geri dönmen için daha dün haber göndermeme karşılık. (338) Romanos Diogenes huzuruna getirildiği zaman Sultan ayağa kalkarak kendisini kucaklamış ve "İmparator! müteessir olmayınız. Daha sonra Sultan. Ancak. Bu durumda beni azarlama.. ülkelerini almak için bir çok kavimlerden asker top­ ladım ve para sarfettim. Bizans ordugâhına giden elçi heyetinde bulunanlar tarafından tatnınmış olmasına rağmen tereddüt­ ler devam etmiştir. sert sözler sarfetme. sen "buraya gelebilmek ve gayeme ulaşabilmek için bu kadar para sarfettim ve çok asker topladım. bu sebeplerden dolayı savaşı kaybet­ tiğini anlatmış ve Imparator'a şunları söylemiştir: "Sana barış yapılması için Halife'nin elçisi Mühliban'ı gönder­ diğim halde. Bunun üzerine Sultan ona: "Eğ er zaferi sen kazansaydın. Bizansii esirlerin ağlayarak ayaklanna kapanmasından ve esir Bizans generallerinin ve özellikle öncülerle birlikte ilk defa esir edilen general Basilakis'in gösterdiği hürmet ve itibar şüpheleri dağıtmış ve İmparator olduğu anlaşılan Romanos Diogenes. (337) Sultan Alp Arslan'a İmparatorun esir edildiği haber verildiği zaman. Su lu n buna inanamamıştır. Şimdi azgınlığının sonunu görd»« mü?” Sultan'ın bu sözleri üzerine İmparator: " E y Sultan. Sultan'ın huzuruna çıkartlmıştır. buna rağmen zaferi sen kazandın. bana ne yapardın?" dedi. fakat istediğini yap" dedi. İm­ parator da: "Fena şeyler" diye cevap verdi. Bunun üzerine Sultan: HORASAN'DAN ANADOLU’YA 131 . savaş sırasında yapmış olduğu strateji ve taktik hata­ larını İmparatora izah ederek. Memleke­ tim böyle ve ben de şu halde (tutsak olarak) senin huzurundayım.menliği sönmüş ve Anadolu'da Türkler'in 900 yıldır parlayan ve bat­ mayan güneşi doğmuştu. insanların maceraları böyledir" diyerek kendisini teselli etmiş ve yanında oturtarak kendisi ile eşit muamelede bulunmuştur.

" Sultan Alp Arslan: "B u nedir?" diye sordu. Onun öldürülmesi doğru değil­ dir" dedi ve İmparator'a dönerek ilâve etti: "Ş im d i sana ne yapacağımı sanıyorsun?" İmparator şöyle cevap verdi: "Bana üç şeyden birini yapabilir­ sin. İmparator da: "Affetmek. birincisi öldürmek. o zaman yalan söylemiş olurdun" diyerek kumandanlarına: "B u akıllı ve yiğit bir adamdır. çünkü bir başkası­ nı benim yerime imparator yaparlar. Bizans topraklarında senin bir memlükün (kölen). ordu hazır­ lamak ve harpler sebebiyle. para ve armağanlar kabul edip. Eğer beni bağışlarsan. Islâm ülkelerine onların za­ rarı dokunur. Ancak kendin için bir kurtuluş akçası (fidye) vermelisin" dedi. "Seni affetmek kararındayım. Bizans'ın mal ve paralarını tükettim ve halk bundan dolayı yoksul bir duruma düştü" dedi. ."Gerçekten doğru söyledin. üçüncüsü de yapmayacağın bir şey olduğundan söylen­ mesine lüzum yoktur. Eğer bunun aksini söyleseydin. . Imparator'un bu sözlerini işiten Sultan Alp Arslan. istediği miktarı söylemelidir" dedi. ömür boyu sana itaat eder. İmparator: "Sultan. bir kumanda­ nın ve nâibin sıfatiyle beni memleketime göndermendir. İmparator'un bu cevabından sonra yapılan müzakereler sonunda şu hususları kap­ sayan bir barış andlaşması yapıldı: 132 Oğ u z ÜNAL . Sultan'ın "10 mil­ yon altın" demesi üzerine İmparator şöyle dedi: "Sen benim canımı bağışladığın için Bizans ülkesine sahip olmak senin hakkındır. Eğer beni öldürürsen bu sana bir fayda sağlamaz. Fakat tahta geçtiğimden beri.onlarla boyun eğip cizye verin­ ceye kadar muharebe edin" âyetini (339) okudu ve İmparator'a hitaben. kul olurum" cevabını verdi. İkincisi zaptetmek istediğim ülkelerinde beni teşhir etmek. Kur'an-ı Kerim'in Tevbe Suresinden ".

(342) HORASAN'DAN ANADOLU'YA 133 . Ben askerimden küçük bir kuvvetin başında ve sen de bütün Hıristiyanlar yanında olduğu halde sana karşı bu başarıyı elde ettim. kumandanla­ rın bir kısmı kurtuluş akçalarını vererek kurtuldular.İmparator. İmparator'u yeniden huzuruna getirtti ve İmparator'un ganimet olarak alınmış olan tah­ tını hazırlatarak İmparatoru tahtına oturttu ve bizzat kendi eliyle İmparator'a Hil'at ve Türk külahı (börk) giydirdi ve: "Seni naibim yapıyor. diğer İslâm hükümdarlarını da üzerine gönderseydi halin nice olurdu" dedi. (340) Barış şartları bu şekilde kararlaştırıldıktan sonra. kızlarından birisini Sultan'ın oğluna verecek. söylediğin sözlere inanıyorum ve seni ülkene göndereceğim.1.İmparator. Hükümdarlığını da sana geri veriyorum" de­ di. 3 . Ayrılırlarken İmparator atından inmek istedi ise de. Urfa. Malazgirt şehir ve kaleleri Selçuklular'a bırakılacak.imparator. geri kalanlar da fidye alınmadan salıverildiler. Sultan sözlerine devamla: "Ben Halife karşısında en küçük hükümdarlardan biri gibiyim. Membiç. 2. yeniden tahta oturduğu takdirde. kurtuluş akçası (fidye) olarak bir buçuk mil­ yon altın verecek.Bizans devleti her yıl Selçuklu devletine 360. bulunacak.. Antakya.000 altın ödeyecek. 6. Bunun üzerine İmparator yer öptü.BizanslIlar. Sultan ona mani olmuş ve "kendisiyle daima dost kalacağı" hususunda and iç­ tikten sonra at üstünde yaklaşarak onu kucaklayıp vedalaşmış ve geri dönmüştür. Selçuklular'a askeri yardımda 5. gerektiğinde.Bizans'ın elinde bulunan bütün Islâm tutsakları salıveri­ lecek.. 4.. Hareketinden önce Sultan atma binip İmparator'u bir fersah mesafeye kadar bizzat uğurladı. üzerinde "Allah'tan başka ilâh yoktur ve Muhammed onun elçisidir" yazılı bir bayrak hazır­ latarak İmparator'a verdi ve onu iki Hâcip (341) ve 100 hassa as­ kerinin muhafazasında ülkesine gönderdi. Halife. Daha sonra Sultan.. Ertesi gün Sultan...

) zamanında Bizanslılar'a ve Sasaniler'e karşı kazanılan Yermuk ve Kadisiye gibi büyü'k zaferleri de hesaba katmışlardır. çalgılar çalınarak zaferi kutlayan halk sokaklara dökülmüş­ tür.(349) Alp Arslan. M A L A Z G İR T Z A F E R İN İN A K İS L E R İ V E A N A D O LU F Ü T U H A T IN A E T K İL E R İ Malazgirt zaferi Türk. Bizans ve hattâ dünya tarihinde. (348) Tarihte ilk defa bir Bizans İmparatoru'nun esir olması ile netice­ lenen bu büyük zaferin kıymeti zamanında da anlaşılmış ve bütün İslâm dünyasnda büyük bir sevinç dalgası esmiş.(346) İslâm kaynak­ ları bu kanaati belirtirlerken. Malazgirt'ten evvel.(343) Türkler.(345) İslâmiyetin doğuşundan beri böyle bir zafer görülmediği gibi. istikballerine bu derece tesir edici mahiyette olmamıştır. Halife'ye gönderilen fetihnâme 12 Eylül 1071 günü Halife Kaim Bi'Em rillâh tarafından sarayda toplanan bütün devlet erkânı ve büyükler önünde merasimle okutulmuş ve tebrikler yapılmıştır. tamamiyle Türkleş­ me ve İslâmlaşma yoluna girmişti.A . başta Halife olmak üzere her tarafa fetihnâmeler göndererek müjde haberini vermiştir. herhangi bir Bizans İmparato­ ru da İslâmlar tarafından tutsak alınmamıştı. doğurduğu çok şümullü ve devamlı neticeler itibariyle. Bağdad şehri görülmemiş bir şekilde süslenmiş. Türk tarihinde Malazgirt'ten önemli tek vaka.5. Malazgirt mey­ dan muharebesini kazanmakla egemenliklerini genişletmişler ve Ana­ dolu'nun kapısını ardına kadar açmışlardı. (350) ' 134 OĞUZ ÜNAL . Hazreti Ömer (R .(344) Bizans imparator­ luk ordusunun Malazgirt ovasında imha edilmesiyle Bizans savunma şeddi yıkılmış ve bu zafer sonucunda Anadolu. İstanbul'un fethidir. İslâm şehirlerinde zafer şenlikleri yapılmıştır. büyük dö­ nüm noktalarmdan birini teşkil eder. Bu sebeple devrin şairleri Sultan Alp Arslan'ı tebrik ve metheden kasideler yazmışlardır. zafer takları ku­ rulmuş. İslâm.(347) Türkler'in tarih boyunca kazandıkları sayısız meydan muharebelerinden hiç biri.

en büyük Sultan. bu yeni unsur (Türkmen beyleri) bazen de birbirleriyle geçinememekle birlikte. Arap ve Acem hükümdarı. Sultan Alp Arslan'a gönderdiği mektupta ona. Ani. İslam ülkelerinin Sultam’’ gibi Unvanlarla hitap etmiş ve kazandığı bu eşsiz zaferden dolayı kendisini tebrik etmiştir. ancak Alp Arslan'm müttefiki durumunda HORASAN'DAN ANAPOLU’YA 135 . bazı büyük merkezler ve önemli Bizans garnizonları işgal ya da tahrip edilmiş. güneyde de bir Selçuklu akıncı üssü meydana gelmiştir. ilk defa Selçuklu İmparatorluğu topraklarına katılmışlardır. Malazgirt gibi büyük Bizans şehirleri fethedildikten sonra. Hemedân'a dönünce başta Halife'nin elçisi ve mektubu olmak üzere bir çok hükümdarların gönderdiği elçt. dünya hükümdarlarının efendisi. Alp Arslan zamanında yapılan Anadolu fütuha­ tından çıkan neticeler ile. "Allah'ın desteğine mazlıar. (353) Malazgirt Meydan Muharebesinin tarihin kaydettiği en büyük savaş olarak kalması. doğuda mevcut hareket üssünden başka. insanların sığınağı. müsiümaniarın yardımcısı. Anadolu fütuhatında yeni bir safha olarak kabul edilen Malaz­ girt zaferi öncesi. 3— Fetih ve istilâ siyasetinde de önemli bir değişiklik olmuş. devletin kahredici bileği. hanedana mensup prenslerin rolleri gitgide azalırken.Alp Arslan. Bu suretle Anadolu'da yurt tutma hareketi başlamıştır. 2— Fütuhata katılan unsurların artışına paralel olarak Anado­ lu'nun çok daha geniş bölgeleri akınlara maruz kalmış. dinin parlak tacı. tebrik ve hediyeleri kabul etmiştir.(35m) Halife Kaim Bi'Em rülâh. hattâ zaman zaman isyan etmek suretiyle menfi roller oynarlarken. Sultan Tuğrul Bey zamanındaki fütuhat arasındaki başlıca farkları şöylece sıralayabiliriz: 1— Alp Arslan zamanında yapılan fetihlere bizzat Sultan ve prenslerden başka "gulam '' sistemine göre yetişmiş kumandanlarla devlet hizmetine giren Türkmen beyleri de katılmışlar. galip ve muzaffer evlâd. (352) Böylece artık Türk ve İslâm dünyaları için yeni bir devir doğuyordu. gittikçe aktif faal ve rol oynamaya başlamışlardır.

Selçukiular'la Bizans arasında yapılan.Zaferden önceki akınlarda.Bununla beraber. ciddi bir direnme ve mukavemetle karşılaşmadılar. akıncılar.Bunun M>nucu olarak da. askeri üsleri ile büyük şehir ve kaleleri ile garnizonları tahrip edildiği için. 1 ürk akıncıları daha önce yaklaşık olarak yirmi beş yılda Ege denizine ulaştıkları halde. Çünkü. Malazgirt zaferinin tabii bir neticesidir.savaşta davayı icaybedetek. onları buradan sürüp çıkaracak Bizans kuvvetlerinin bulun­ mamasının etkisi büyük olmakla bcra'oer. (354) Malazgirt zaferinden önceki Anadolu fütuhâtı ile. Bu kalışlariıtda. 2 . Malazgirt'te ka/anılanzaferin. Romanos Diogenes'in ölümünden sonra sadece iki yıl içinde. lü rk akıncıları. akıncılarm artık Anado­ lu'yu benimsemeye ve bu ülkeyi yurt edinmeye başladıkları da tarihi bir gerçektir. zaferden son­ raki Anadolu fütuhatı arasında da büyük farklar olduğu göze çarp­ maktadır. 4 . zaferden sonra Türk akıncılarının kendilerini birdenbire O ru Anadolu’da bulmaları ve buradan itibaren her yönde fetihlere girişmeleri de bir tesadüf eseri olmayıp. *»36 Oğ u z ÜNAL . Anadolu'­ nun fethinde ve Türk vatanı oluşunda. Zaferden sonra ise. yayılma daha sür'atli oldu. bu akıniarîn Malazgirt zaferinden önccki akınların ve Anadolu fütuhâlınm bir devamı olduğu da gerçektir.olan Komanos Piogeııes'jn Bizans’ta çıkan bir iç. 1Bizans ordusu Malazgirt'te kesin olarak inıha edildiği için ve bunun yanı sıra Bizans'ın Anadolu'daki belli başh ikmâl merkez­ leri. harekât neticesinde ganimet elde ettikten sonra genellikle Ahlat ve Haleb'deki üslerine dönerlerdi. Zira. 3 . barış andlaşmasının hükümsüz kalmasından sonra mümkün olduğu tarihi bir gerçek olarak çıkmaktadır. Ege ve Marmara sahillerine indiler ve Üsküdar'a kadar bütün Anadolu'da ayak basmadık yer bırakmadılar. Anadolu'da kalıyorlardı. Bu farkları şu şekilde tesbit edebiliriz. asıl bu andan itibaren kesin bir dönüm noktası teşkil ettiği söylenebilir.

OsmanlIlar Çağrnda. Anadolu'yu Türkleştirip. Malazgirt zaferi. Malazgirt zaferini Türk tarihinin diğer bütün zafer ve muvaffakiyetleriyle ktyailanamayacak derecede yükseltmektedir. zamanında bütün İslâm dünyasında derin akisler uyandıran Malazgirt zaferinin. toprağa bağlı taze ve yepyeni bir cemiyet ha­ line inkılâp etmiştir ki (357). HORASAN'DAN ANADOLU'YA m37 . tefekkürü. aynı zamanda. Türkler'c Malaz­ girt zaferinin hediyesidir. eski bozkır yaşayış ve telâkkilerinden farkh. cihan tarihinin en büyük medeniyet hamlele­ rini yapmak imkânmı kazanmışlardır. îjuriye. ehemmiyeti eşsiz ve ölçüsüzdür. onun hakkında kasideler. zaferi takip eden yıllarda Anado lu'yu vatan edinen Türkmen boyları. methiyeler yazîlmasından ve bmir'ül-Mü'minin olan Halife Kaim bi'EmrlIlâh tarafından kendisine tebrik ve teşekkür mektubu gönderilmesinden de açıkça anlaşılacağı üzere. yerleşik bir medeniyet unsuru olarak. (J5 5 ) Alp Arslan'ın en büyük Islâm gâzi ve fatihleri payesine yüksel meşinde. Tarih boyunca. Malazgirt zaferinin değeri iyice anlaşılır. Macaristan. bir millete yepyeni bir iklimde yeni bir vatan verme keyfiyeti. daha sonra Anadolu kıt'asının sınırlarınr aşıp. neticeleri bakımından. bütün kuzey Afrika ve Karadeniz havzasını alıp. Mısır. bütün Balkan yarımadasını. l'ürk yurdu ve vatanı olarak Anadolu.(356) Bu zafer­ den sonradır ki. Yalnız bu netice.5— Zaferden çok kısa bir süre sonra Anadolu'da bir takım Türkmen beyliklerinin kurulmuş olması da bu siyasetin tabii bir neticesidir. Irak. diğer bir deyişle "Devlet-i tbeuMüddet'' kurulmuştur. onları bünyeleri içerisinde temsil ederek. büyük ve teşkilâtlı bir millet haline gelerek. İslâmlaştırdıktan sonra. Roma'dan sonra dünyanın en büyük ve en devamlı imparatorluğu ve halen yaşayan Türkiye Devleti. Bu durum Anadolu'nun fethinde yepyeni bir safha olarak kabul edilebilir. İslârni akidcleıinin ışığı altında. Anadolu'da bağımsız yeni bir Türk devleti kurup bu kıt'anm yerlileri ile kaynaştıktan. Türk rnilÜ bünyesinde de köklü değişikliklerin başlangıcı olmuş. Türkler tarafından kazanılan yüilerce meydan muharebesinden bugün elde ne kaldığı düşünülürse. edebiyatı ve dünya görüşü ile. Türkmenler'in Anadolu'ya baştan başa yerleşmeleri mümkün olmuş.

.

v. BÖLÜM M A L A Z G İR T T E N S O N R A A N A D O LU F Ü T U H A T I V E T Ü R K İY E D E V L E T İ'N İN K U R U L U Ş U 1. Selçuklular ile Bizans arasında yapılan barı. S Ü L E Y M A N Ş A H T A N ÖN CE A N A D O L U F Ü T U H A T I Malazgirt Meydan Muharebesini müteakip. iki Hacip ve 100 h^isa askerinin refakatinde serbest bırakılarak ülkesine gönderilen İmparator Romanos Diogenes. andlaşmasından sonra Sultan Alp Arslan tarafından. İstanbul'a doğru hareket etmişti. Yolculuğu sırasında Tokat'a gelerek bir rhüddet dinlenmek üzere kaleye yerleşen İmpa'^torun H O R A S A N 'D A N A N A D O L U 'Y A 139 .

Fakat bu sırada bir taraftan da Bizans sarayında çapraşık entrikalar başlamıştı bile. V II. bir kadırga ile. Evdokia. "Ben asker toplamak. Durumu gözden geçirmek üzere yapılan toplantıda. Çabalarımda hiç bir eksiklik göstermedim. Romanos'un İstanbul'a dönmesini önlemek için onun tahttan indirildiğini ilân ettikten sonra. saçları kesilerek rahibe olmağa zorlanmıştı. Askerim de az değildi ve tedbirlerimde de yanlışlık yapmadım. başlangıçta sadece bir emniyet tedbiri olarak. Bir süre sonra da buraya gelen bir emirle. ne yapmak gerektiğini kararlaştırmak üzere acele olarak X. Mihael Dukas ünvanı ile İmparator ilân ettirmiş ve Evdokia'yı da bir manastıra çekilmeğe zorlamıştı. İmparatoriçe Evdokia aleyhine entrikalar çevirmeğe başla­ mış ve sarayda muhafız kuvveti olarak bulundurulan Varegler'i elde etmiş ve derhal yeğeni Mihael Dukas'ı. Johannes Dukas. saray mabeyincisi Psellos ve Johannes Oukas üçlüsü. Patrik. yeni İm­ parator Mihael Dukas'a bir mektup yazarak şunları bildirdi. başına gelen felâketi ve bunu takip eden inanılmaz durumu. Konstantin'in kar­ deşi olan eski kayınbiraderi Johannes Dukas'ı avlanmakta olduğu Bitinya'dan İstanbul'a çağırmıştı. Bu sonuç kimse değiştire­ 140 Oğ u z ÜNAL .yenilgi ve tutsaklık haberi İstanbul'da Bizans sarayında iki ayrı an­ laşmazlığa sebep teşkil etti: İmparatoriçe Evdokia. (359) Bütün bu olayları Tokat'ta haber alan Roman Diogenes. Romanos Diogenes'in tahttan indirildiği ve bu nedenle onun artık İmparator olarak karşılanmaması bildiriliyordu. para sarfetmek ve Hıristiyan dinini yükseltmek için elimden geleni yaptım. adeta mucizeyi anlatıyordu. Psellos'un tavsiyesi ile yazılarak İmparatoriçe Evdokia'ya zoi'la imza ettirilen ve 1071 Eylül'ünde bütün eyaletlere gönderilen bir fermanla.(358) Johannes Dukas. Boğaz'ın denize açıldığı bir yerde bulunan ve bizzat İmparatoriçe Evdokia tarafından Meryem adına kurulan bir manas­ tıra götürülmüştü. Bu­ nunla birlikte zaferi Müslümanlar kazandı. her an kocası lehine dönmesi ihtima­ li olan. Her şeyden evvel Romanos Diogenes'in İmpa­ rator sıfatı ile yaptığı barış andlaşmasını tanımadıktan başka. İmparatoriçe'nin büyük oğlu ile birlikte devleti idare etmesini uygun bulduğunu ileri sürmüş ve bu çözüm bütün devlet erkânı tarafından da kabul edilmişti. İstanbul’a dönüş yolculuğunda olan İmparator bu sıralarda ken­ di el yazısı ile karısına bir mektup yazarak. İşte bu mektup sarayı karıştırmağa yetmişti. Romanos Diogenes'i tahttan in­ dirmeğe kararlı idiler.

(361) Mihael'in samimiyetine inanmayan ve durumun kötüye gittiğini hisseden Romanos Diogenes de. Onunla yaptığım barışı bozma! Teklifimi kabul edersen Hıristiyanlığın korunmasında aranızda vasıta olurum. bir taraftan yardımcı toplarken. başkalarından daha çok hakkın olan.(362) Romanos Diogenes. onun bu isteğini yeri­ ne getirmeyip şu cevabı gönderdi: "Ben henüz hükümdarlıktan çekil­ miş değilim ve bu nedenle kalede oturuyorum. Şimdi Sultan'ın durumu ve bana yaptığı iyilikleri sana bildiriyorum.iç ümid etmediğim biçimde iyi davranışlarda bulundu ve beni. Fakat Mihael'e güvenemeyen Romanos Diogenes. diğer taraftan da çevre halkından meşru İmparator sıfatı ile vergi alıyordu. beni bu yükten kurtarırsın. kurtuluş akçasının bir kısmını ona gönderdi. o bana i. Ronjanos Diogenes’e ulaklar göndererek: "Siz ha­ kikaten bir rehin iseniz. Johannes Dukas'ın küçük oğlu Konstan- HORASAN'DAN ANADOLU'YA 141 . O zaman benim için kararlaştırılmış olan parayı verir. Bizans tahtına geç­ menden dolayı Tann'ya şükrettim. değerli taşlarla bezenmiş altından bir leğen. üzerindeki rahip elbiselerini çıkarmış ve kalede bulunan tacir­ lerden borç para alarak etrafına üç bin Ermeni askeri toplayıp Amasya'yı işgal etmişse de. niçin bir kalede ikamet ediyorsunuz? Size yakışan bir manastırda ikamet etmek ve bizim de kaleye askerler göndermemize imkân vermektir" (365) dedi." (360) Diogenes'in bu teklifini olumlu karşılamış gibi görünen İmpara­ tor Mihael. kendisiyle birlikte gelen iki Hacip'e teslim edip onlara: "B u n ­ lardan daha fazla göndermesinin mümkün olmadığını Sultan'a bildir­ melerini" söyledi. Sultan'a verilmek üzere. Eğer kabul etmezsen sen bilirsin. savaşlar nedeniyle Bizans hâzinesinde çok az para kaldı­ ğını bildirerek.000 altın ve içinde. Ben Sultan Alp Arslan'ın eline tutsak düşünce. Mihael'in gönderdiği parayla. "Bütün Roma ülkeleri içinde bana bıra­ kılacak bir tek kale de mi y o k " (366) diyerek." Daha sonra Dio­ genes. Hükümdarlıktan ayrılarak bu kaleye yerleştim. ibrik ve tabak bulunan 70. İmpara­ tor Mihael Dukas. sof giydim ve senin. geri kalanını sonra ödemek üzere.000 altın değerinde olan mücevheratı. Tokat'tan topladığı 200. (364) Türk askerlerinin Tokat kalesinden ayrılmaları üzerine.mezdi. barış için vereceğim parayı kararlaştırdıktan sonra iyiliklerde bulunarak salıverdi.(363) Hattâ bir rivayete göre de: "B u paranın kendi âsi ve nankör milletinden daha çok asil galibe lâyık olduğu­ nu" da ilâve etmiştir.

İştanbul’dakiler Romanos Diogenes'den çekini­ yorlar ve onu Kandırarak ele geçirmeğe çalışıyorlardı. Bunun üzerine R o­ manos. Romanos Diogenes'in Adana'da direnmesi uzun sürdü. "A ffa uğrayacak hiç bir suçu olma­ dığına göre bu teklifi bir küstahlık" saydığını söyledikten sonra.Jerdi.v /elce kendisi tara­ fından Antakya valiliğine tayin edilmiş bulunan Ermeni asıllı komu­ tan Haçadur'un yardımıyla Kilikya'ya çekilerek Adana kalesine kapanmıştı. bu dostluk ve anlaşma tekliflerinin tuzak oldu­ ğunu anlamış ve bu nedenle de Mihael Dukas'ın tekliflerini reddet­ mişti. çok geçmeden 1072 yılı ortalarında ıstıraplar içeri­ sinde öldü. Romanos Diogenes'e yaptığf barış tekli­ finde: "Eğ er andlaşmayı kabul ederse idarenin kısmen kendisine bırakılacağını” bildiriyor ve dostça ifadeli bir mektup yolluyordu. bu sıralarda İsfahan’da bulunanrSultan'a bir mektup ile bildirmiş ise de.tin Dukas ile yaptığı savaşta yenilmiş (367) ve ı. hayatın'' bağışlan­ ması şartıyla. 1072 yılı başlarında. Romanos'u bertaraf etmek için prens Andronikos Dukas'ı Kilikya'yagöı. (370) Sultan Alp Arslan. İmparator Mihael Dukas. Bu sıralarda Anadolu hududunda ve Doğu Anadolu'da bulunan Selçuklu prensleri ile diğer Emirlerin 142 Oğ u z ÜNAL . Fakat çok geçmeden Romanos hapse atılarak gözlerine mil çekildi. (369) Romanos Diogenes'i bertaraf edip. ölümünü sağlamakla ve onun İmparator srfatı ile yaptığı barış andlaşmasını tanımamakla Bizans. Ro­ manos'u Adana'nın kuzey yörelerinde sıkıştırıp. bu acıklı durumunu. Hattâ belki de. Mihael'e verdiği cevapta. (368) Romanos'a yapılan tekliflerin reddedilmesi üzerine yeni İmpa­ rator M ih jtl Dukas. Romanos'a gönderdiği mektubunda: 'Tekliflerini kabul ederse kendisini af edeceğini" bildirmişti. Romanos Oiogenes ile sulh yaptıktan sonra İran'a (Horasan'a) dönmüş ve Orta Asya'ya karşı büyük bir sefer için hazırlıklara başlamıştı. Romanos'un kuvvetlerini olduğundan fazla zannediyorlar ve aynı zamanda da Türkler'in ona yardım edeceğinden endişe ediyorlardı. Mihael. Selçuklular ile yapılmış olan andlaşmayı tek taraflı olarak bozmuş oluyordu. teslim almayı başardı. ortak hükümdarlık teklifine de cevap olarak: "İmparatorluk üzerin­ deki haklarından hiç birisinden vaz geçmediğini ve kendisinin bir takım haksızlıkların kurbanı edilmek istendiğini" bildirdi. Romanos Oiogenes. Şurası muhakkak ki. Romanos Oiogenes. Andronikoş.

(372) Artık ciddi bir Bizans ordusu ve mukavemeti kalmadığı gibi Anadolu'da Bizans hükümranlığı da fiilen yok olmuştu.. sanatı. Anadolu gazilerine: "Rum lar ile aramızda yapılmış olan sulh andlaşması bugünden sonra nihayete ermiştir. Anadolu'yu da başıboş bırakmak iste­ memiş. Selçuklular ile Bizans arasındaki sulhün sonu olmuştu. Sultan da eski dostuna gönderdiği mektupta bizzat gelip kendisine yardım edeceğini ve Rumlar'dan intikamını alacağını söylemişti: Ancak Türkistan seferi çok acil ve zaruri bir mahiyet aldığı için. Eski ordu idaresi hakkında yazılmış olan taktik kitaplarındaki tavsiyelerin tam tersine olarak. Anadolu'ya yerleşen Türkler. Artık haç'a tapanların memleket­ leri istilâ edilecektir" dedikten sonra. Fakat Sultan. Anadolu'nun her tarafını süratle işgal ve iskâna başladılar.Ahmed (Danişmend) Gazi (Si­ HORASAN'DAN ANADOLU'YA 143 . "Bundan böyle arslan yavruları olunuz. Anadolu'da birer beylik kuran Emir Saltuk (Erzurum'da). Yeni ku­ rulan bu beylikler. bu feci durumunu bir mektupla Sultan'a bildirmişti. yeryüzünde gece-gündüz kartal gibi uçunuz ve Rumlar'a artık merhamet gösterme­ yiniz. yepyeni bir toplum meydana getiriyorlardı.(374) Bu şekilde Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde Türk beylikleri kurulmaya başlandı. Alp Arslan. bu emirle artık Anadolu'nun fethini tamamla­ mak kararında olduğunu ifade ediyordu. Yalnız Alp Arslan'ın dostu ve müttefiki bulunan Rom:’ os Diogenes'in tahttan uzaklaştırılması ve sonra da ihanetle hapsi ve gözlerinin oyulması. İslâm akidesinin etkisi altında. Alp Arslan Orta Asya'dan döndükten sonra Anadolu seferine çıkmak kararında idi. Anadolu'ya gelişigüzel Türk idarelerinin girmesi demek değildi. Bizans hizmetindeki Batılı kavimlerden ücretli askerler de her fırsatta ayak­ lanıyorlar ve imparatorlukta karışıklıklar çıkarıyorlardı.(373) Bütün bu sebeplerle Türkmenler ciddi bir mukavemetle karşılaşmadan. beylere ve askerlere şu hitabe­ de bulundu.(371) Diogenes'. düşüncesi ve kültürü ile." Alp Arslan. kendisi seferden dönünceye kadar bir takım Türkmen beyle­ rini Anadolu'nun fethine memur etmiştir. (375) Sonraki İslâm kaynakları. ücretli askerler kendi ırkdaşları ve milletdaşlarına karşı kullanılıyor ve bunların kumandanlarına yüksek rütbeler ve geniş topraklar veriliyordu.fütuhat yapıp yapmadıkları hakkında esaslı bir malumata sahip değiliz. eski bozkır yaşayış ve anlayışından gitgide sıyrılıyorlar. kendisinin Türkistan seferine rağmen. Gümüş-Tekin .

Mengücek Gazi (Erzincan ve Divriği'de). ilk defa olarak 1071'den sonra etnik simasını süratle ve tamamen değiştiriyordu. Sultan Alp Arslan'ın Malazgirt zaferine ve Anadolu'yu açma­ sına kadar yarım asır zarfında Anadolu'ya Oğuzlar tarafından sayısız akınlar yapılmış. Zira yapılan savaşlara ve fethedilen birçok ülkelere rağmen. Bizans ordularının. maiyetindeki bazı Türkmen beylerini Anadolu'nun fethine memur etmiştir. ö yle ki. kaynaklardaki çelişkiler ve yetersizlik yüzünden. Oğuz (Türkmen) beylerine ve boylarına Anadolu'­ yu fetih emrini verince Selcuklular'ın en meşhur ve mağlubiyet *Bu konudaki kaynakların hepsi. Sultan Alp Arslan. sık sık giriştikleri seferlerde Türkmenler'in takibe uğramaları onların devamlı olarak yer değiştirmelerine ve çok fazla tazyik kar­ şısında da tekrar Azerbaycan'a ve Gürcüstan'a dönmelerine sebep oluyordu. Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nun kuruluşundan sonra bu akınlar çok yoğunlaşmış. arkada kalan müstahkem Bizans şehir ve kaleleri ile garnizonları ciddi bir tehlike teşkil ediyor. Kuzey Suriye ve Irak taraflarına doğru yayılmış­ lardı. Sultan Alp Arsian. Türkmenler bir sel gibi ve dalgalar halinde Anadolu'ya dolmağa başladılar. (378) Doğu Anadolu'dan itibaren kurulmaya başlanmış bulunan bu bey­ liklerin tarihleri henüz karanlıklardan kurtulmuş değildir. Emir Çavuldur (Maraş'da) ve Artuk Bey (Doğu Anadolu'da)'leri bu ilk fâtihler arasında sayarlar (376) ise de.vas ve Amasya'da). Fakat Malazgirt zaferi ile Bizans'ın artık korkulacak bir ordusu ve ciddi bir müdafaası kalmayınca. tarihinde birçok kavim. Aile ve hayvanları ile ilerleyen ve bazen de Selçuklu ordula­ rının himayesinde bulunan bu Türkmenler. göçebe Oğuzlar otuz yıl içeri­ sinde (1040-1071) devamlı olarak Azerbaycan'dan Doğu. Malazgirt zaferine kadar yine de Anadolu'yu kendileri için emniyetle oturulacak bir memle­ ket olarak görmüyorlardı. Malazgirt zaferini müteakiben yapılan Selçuklu-Bizans barış andlaşmasının Bizans tarafından bozulması üzerine. Malazgirt zaferinden çok sonraki yıllarda kaleme alınm ıştır.(379) Kabul etmek durumunda bulunduğumuz geleneksel kaynaklara göre* bu gün için bildiğimiz şudur ki. Orta ve Batı Anadolu'ya. din ve kültürlere sahne olan Anadolu. 144 Oğ u z ÜNAL . Artuk Bey müstesna (377) kimlerin ne sıfatla Anadolu’ya girdiği ve hangi tarihte nereleri ele geçirerek bölgesel beylikler kurduğu henüz açıklıkla ortaya konamamıştır.

Russel ile Johannes'i mağlup etti ve Sapanca dağına kaçarken kendilerini yakaladı. Bu esnada Isaak Komnenos da yakın şehirlerin zenginlerinden vergi alarak topladığı parayı verip hürriye­ tini satın aldı. amcası johannes Dukas komutasında üzerine gönderdiği Bizans ordusunu bozmuş ve eline esir düşen Johannes Dukas'ı İmparator ilân etmişti. Russel'i fidye mukabilinde Franklar'a ve Johannes'i de Imparatpr'a teslim etti.tanımayan kumandanlarından Eksük Oğlu Artuk Bey.(383) Artuk Bey. işte bu sı­ rada idi ki. (381) Yine aynı sıralarda Sakarya ve İzmit havalisinde bulunan ve bu bölgede hâkimiyetini kurmağa çalışan Norman deisi Russel de. Bu sayede Türkler. İzmit'e ve Marmara sahillerine kadar iler­ lediler (384) HORASAN'DAN ANADOLU'YA 145 . İmparator Mihael Dukas'm. Anadolu'da bir devlet kurmak teşebbüsüne girişti ve kuvvetlerini alarak. Mihael Dukas. Kayseri'ye varan bu Bizans ordusu. lılar arasında meydana gelen muharebede BizanslIlar mağlup ve Isaak Komnenos da esir edildi. Eksük Oğlu Artuk Bey kumandasındaki Türkmenler de Kayseri'ye doğru ilerliyorlardı. 1072 yılında. Ordunun dağılması üzerine Anka­ ra'ya kaçan Alexios Komnenos. Isaak Kpnjnenos'u kardeşi Alexios ve Norman reislerinden Russel ile birlikte bir ordunun başında Anadolu'nun müdafaasına gönderdi. Bu şekilde Türkmenler ile Bizans-. Malazgirt’te Romanos Diogenes’e ihanet eden Norman reisi Russel. Bizans'ın perişanlığından faydalanarak. Sivas istikametine doğru uzaklaştı. (380) İmparator Roman Diogenes'in yerine Bizans tahtına çıkan V II. büyük Türk­ men kuvvetlerinin başında. Böylece Sakarya nehrini geçen Artuk Bey. şehrin kapılarına yaklaşmış ve onları takip ederek Sakarya'yı geçmişlerdi. şehri zelzeleden yıkılmış ve burçlardan başka bir şey kalma­ mış bir halde bulmuştu. bu sırada müthiş bir ordunun başında ilerleyen Artuk Bey ile anlaşma yapmağa mec­ bur oldu. Orta Ana­ dolu'ya doğru ilerleyerek Kızılırmak ve Yeşilırmak havzalarını süratle açmıştır. hiç bir engel ile karşılaşmadan. Kayseri'den. kardeşinin fidyesini tedarik maksadı ile İstanbul'a varıp döndü. İki kardeş Ankara'da buluştukları zaman Türkmenler de. (382) Bu şekilde çok müşkül durumda kalan İmparator Mihael Oukas. Anadolu fütuhâtına girişmiş.

Russel’e karşı Alexios'u gönderdi ise de. Lâkin teh­ likeyi gören Alexios da. (385) Artuk Bey'in Anadolu'dan ayrılışından sgnra Norman reisi Russel. Bu sıralarda idi ki. İslâm kaynaklarında adı hiç geçmeyen Tutak isimli bir Türk beyi. Russel. Fakat Amasya halkı ağır vergi isteyen Alexios’a karşı ayaklandı ve memnun bulundukları Norman reisi Russel'i kurtarmağa çalıştı. Artılk Bey'i 1073'de merkeze çağırmak zorunda kalmıştı. tekrar fırsat bularak. Türk kumandanını kazanmak için daha cazip tekliflerde bulundu. Nihayet Alexios. Bunun üzerine Tutak Bey. büyük kuvveti dolayısiyle kendisine yaklaştığını ve onu teslim ettiği takdirde büyük bir meblağ ödeyeceğini bildiriyordu. Yolda ailesinin memleketi olan Kastamonu'yu ziyaret ederken. parayı tahsil edip Tutak'a gönderdi ve kendisi de Russel'i yanına alarak İstanbul'a hareket etti. bazı Avru­ pa kıratlarına ve bütün Hıristiyan âlemine hitap ederek. Russel'in. ayaklanmayı bastırdı. Mihael Dukas. Sultan Alp Arslan ölmüş ve oğlu Melik-Şah'ın cülusu üzerine saltanat kavga­ ları başlamıştı. büyük bir ordu ile Anadolu'ya giriyordu. Bu nazik du­ rum dolayısiyle Melik Şah. Türkmenler'in görünmesi üze­ rine yolunu değiştirerek Ereğli'ye vardı ve orada da Bizanslılar'ı takip etmekte olan diğer bir Türkmen kuvveti ile çarpışarak. deniz yolu ile İstanbul'a gitti '386) Bizans İmparatoru V ll. Sultan ile İmparatorun dost olduğunu.Artuk Bey.(387) Bu müracaatı memnuniyetle kabul eden Papa. bu buhranlı devrede meydana çıkan âsileri tenkil ederken bütün Anadolu'nun elden git­ tiğini görüyordu. İmparator Mihael Dukas. Türkler'in İstanbul surlarına kadar bütün Şark İmparatorluğu (Doğu Roma İmparatorluğu) beldelerini istilâ eylediklerini beyanla onları bir 146 O ğ u z ÜNAL . yerli halk Bizans kumandanı değil. Gregorius'a başvurarak Türkler'e karşı yardım istedi ve buna karşılık da Ortodoks Kilisesi'ni Katolik Kilisesi ile birleştireceğini vaad etti. Russel'i tercih ettiğinden bir şey elde edemedi. rehineleri alıp. Norman reisi Russel'i Bizans kumandanı Alexios'a teslim etti. Bu sebeple 1074 yılı Şubat'ında Papa V II. Anadolu'da bu sür'atli fetihlerini yaparken. Amasya ve N ik â r taraflarına hâkim oldu. derhal bu Türk beyi ile dostluk kurdu. Sultanlık davası ile ortaya atılan Kavurt da saltanatı elde etmek maksadı ile Rey şehrine doğru yürüyordu.

.

Atsız ise. Melik-Şah tarafından 1073'de merkeze çağrılması neticesinde. Şökli adında bir Türk beyi. "Sen saltanat hânedanı olan Al-i Selçuk'tansın ve Suriye hükümdarlığına da herkesten fazla lâyıksın. Nitekim o devirde yaşamış Bizans tarih­ çileri ile Abu'l Farac Barhebraeus. S Ü L E Y M A N Ş A H 'IN T A R İH S A H N E S İN E Ç IK IŞ I Bu sıralarda Alp Arslan'ın ölümü ve Melik-Şah'ın cülusu üzerine çıkan saltanat kavgalarının bastırılması için. Suriye'de yaptığı fütuhât esnasında diğer Türk beylerinden olup. Anadolu'da bulunan Türkmenler başsız kalmışlardı. durumu bütün açıklığı ile ortaya koymuşlardır. Anadolu'da fetihlerde bulunan bir Selçuk şehzâdesi veya büyük bir Türk Beyi kalmamış olduğun­ dan. Onun için ona tâbi olmağa razı değiliz" demek­ te ve Suriye'ye gelir gelmez kendisi başta olmak üzere bütün Türk­ men beylerinin onun etrafında toplanacağını ve Atsız'm Suriye'den 148 Oğ u z ÜNAL . Şökli Bey. Sana itaat edip hizmetinde bulunursak iftihar eder ve şeref duyarız. İşte bu durumu fırsat bilen Kutalmışoğlu Süleyman ve kardeşleri MelikŞah'a isyan ederek saltanat davâsına kalkışmışlar ve Anadolu'ya kaçarak Rum (Anadolu) gazâsma girişmişlerdi. (389) Bazı kaynak­ larda bildirildiği gibi. Anadolu fütuhâtma memur edilmiş bulunan Artuk Bey'in. tamamen bir yakıştırmadan ibarettir. Süleyman ve kardeşlerinin isyan halinde ve kaçarak Anadolu'ya sığındıklarını ve Rumlar'la gazâya giriştiklerini bildirmekle.2. Selçukoğullarından olmadığı için hükümdarlıkta hiçbir hakkı yoktur. Melik-Şah'ın Süleyman ve kardeşlerini Anado­ lu'yu idareye ve bu ülkede başsız kalan Türkmenler'i disiplin altına almağa memur ettiğine dair ifadeler hakikate aykırı olup. Kütalmışoğlu'na yazdığı mektupta. 1074 yılı sonlarında. Atsız Bey (391) ile bozuşmuş ve Anadolu'­ nun güneyinde gazâ ile meşgul bulunan Kutalmışoğullarmdan biri­ sine bir mektup yazarak kendilerini Suriye'ye davet etmiştir.(390) Esasen Büyük Selçuklu İmparatorluğu içerisinde bütün şiddeti ile devam eden saltanat kavgaları ile meşgul bulunan Melik-Şah'ın böyle bir harekete girişerek bir de Kutalmışoğullan'nı kendisine rakip olarak çıkarması düşünülemez. Melik-Şah'a itaatini bildirmiş olan.

büyük bir kuvvetle Anadolu'da harekâtta bulunan Tutak'tan bir daha bahsetmemeleri artık Kutalmışoğulları'nın Anadolu'ya gelişi ve Türkmenler'in onların etrafında toplanmaları ile ilgili olsa gerektir. Artuk'tan sonra. (392) Kutalmışoğullarmdan ikisi. Haleb'i muhasara etmekte idi. kardeşinin serbest bırakılmasını istedi. Atsız'a ve dolayısiyle Melik-Şah'a karşı Filistin'de Mısır Şiileri ile anlaşarak bu teşebbüse girişirken. Şökli ile oğullarından birisi muharebe sırasında öldü.000 kişilik bir yardım kuvveti alan Atsız Bey. (393) Alp Arslan'ın ölümü dolayısiyle zuhur eden karışıklıklar sırasın­ da meydana çıkmak fırsatını bulan kutalmışoğlu Süleyman. bu vakıayı evvelce Sultan Melik-Şah’a bildirdiğini. bu havaliyi akınlardan korumak mukabilinde 20. Bu davet dolayısiyle Kutalmışoğlu Alkyuluk yanında küçük kardeşi Dolat (yahut Devlet) ve amca­ sının bir oğlu bulunduğu halde Suriye'ye gelip Şökli ile birleşti ve birlikte Taberiye'ye giderek Ş ii Fatımi Halifesine itaatlerini bil­ dirdiler. Bu şekilde Haleb'den Salamiya'ya çekilen Kutalmışoğlu Süleyman. kısa bir zamanda bir kısım Türkmen beylerini etrafında toplamaya muvaffak oldu ve Halep'den sonra Antakya'yı kuşattı. oradan Suriye Emir'i Atsız Bey'e bir mektup yazarak. Kutalmışoğlu'na Sultan'ın naibi olduğunu söyleyerek ve bir miktar da mal vererek onu muhasaradan vaz geçirdi. (394) Kaynakların.000 dinar haraca bağladı. onların üzerine yürü­ yerek mağlup etti. Bu esnada şehrin Bizans valisi ile bir anlaşma yaparak. bu şehri müdafaa ederken. Kutalmışoğlu Alkyuluk ile küçük kardeşi Dolat (Devlet) ve amcası Resul Tekin’in oğlu da Atsız'm eline esir düştüler. diğer bir kardeş (Süleyman) de.ayrılmak zorunda kalacağını bildirdi ve ayrıca Mısır'dan da derhal yardım vaadi aldığını da ilâve etti. bu sebeple Büyük Divan'dan emir ve cevap gelmeden hiç bir şey yapamayacağını bildirdi ve bir süre sonra da bu iki kardeşi ve amcalarının oğlunu gelen emir üzerine Bağdad Şahna'sının yanına gönderdi. Fakat Atsız Bey. (395) HORASAN'DAN ANADOLU'YA 149 . Şahna da bunları İsfahan'da bulunan Sultan Melik-Şah'ın nezdine sevkeyledi. Emir Mahmud'un yerine geçen oğlu Nasr. Fakat bu sıralarda Kudüs'te bulunan ve Melik-Şah'tan da 3. aynı sıralarda (1074'de) Arap Mirdâsi Emiri Mahmud'un ölümü üzerine.

sizin ülkelerinizi de yağma ve tahrip etmişler­ dir. (397) Nitekim Anonim Selçuknâme'ye göre: "Süleyman Şah.Alp Arslan zamanında Suriye'ye kaçmış bulunan Yabgulu Oğuzlan'nın Atsız idaresinde Meiik-Şah'a itâat etmemeleri ve Anadolu fethine memur edilen Eksük oğlu Artuk Bey'in de iç karışıklıklar sebebiyle İran'a dönmesi neticesinde Anadolu'da bir Selçuk Şeh­ zadesi veya büyük bir Türk beyiniij bulunmaması. Heybeti kâfit lerin kalbine yerleşti ve kahramanlığı sayesinde Konya'dan İznik kapısına kadar her tarafı aldı. Daha önce de Alp Arslan tarafından ElBasan'ı takibe gönderilen ve onu sığındığı Bizans İmparatoru'ndan teslim almak isteyen Afşin Bey. Halbuki bu Yabgulular Sultan'ın düşmanıdır." (398) Kutalmışoğlu Süleyman. Melik-Şah'ın halası ve El-Basan'm zevcesi Gevher Hatun da m074'te intikam almak ’çin Anadolu'ya gitmekte olan Yabgulular'a yetişmek üzere Azer­ baycan'a hareket etmişti. bir çoh müstah­ kem kaleleri ve hükümdarların hâzinelerini ele geçirdi. İmparator'a "Aramızda dostluk ol­ duğundan memleketlerinize dokunmadım. işte Kutalmışoğulları'nı Anadolu'ya çeken sebepler bunlardı. hiç bir ordu karşısına çıkamadı.paratorluğu'nun ikin­ ci başkenti durumunda bulunan İznik şehrini fethederek kendisine 150 Oğ u z ÜNAL . bu durı> Anadolu'ya göçen Türkmenler'in Kutalmışoğulları'nı nasıl beklediklerini göstermekte (39&) ve diğer taraf­ tan da bu Türkmenler'le Büyük Selçuklu Sultanları arasındaki hasmane münasebeti açık bir şekilde ortaya koymaktadır. bu Türkmenler devamlı bir şekilde Rum 'a (Anadolu'ya) göçüyorlardı. kendi­ sine karşı ittifak eden Şam emirlerinin askerlerinin çokluğu dolayısiyle orada kalamayarak Rum (Anadolu) gazâsına girişti. evvelâ Konya'yı Martavkusta'dan ve Gavele (Gevâle) kalesini de Rumanus Makri'den aldı. Bundan başka Anadolu'ya gelen bu Türkmenler'in mühim bir kısmı da Alp Arslan'a ve Melik-Şah'a karşı isyan eden Kutalmış. kısa zamanda Anadolu fütuhâtım ge­ nişletti ve nihayet 1075 yılında. Bu sebeple El-Basan'ı teslim etmeniz gerektir" diye ihtarda bu­ lunmuştur ki. fakat fethedemedi. Hıristiyanlık tarihinde çok mühim bir mevkii olan ve İstanbul'dan sonra Bizans İn. El-Basan (yahut Er-Sagun) ve Kavurt'a mensup Yabgulular olup. Oradan Rum'a (Anadolu'ya) geçti. devlet yüz gösterdi ve kendisine k^şan Horasan Türkmenleri ile önce Antakya üzerine yürüdü. talih yar­ d ır' etti. Kutalmışoğlu Süleyman'a Anadolu'da çok müsait bir zemin hazırlamıştı.

M elikşah Ü kâdesi. . basım.evvelâ K onya şehrini payitaht y ap tığı anlaşılm aktadır" ve sh. .** Konya şehri. .* Halbuki çağdaş Suriye kaynakları: "Kutalmışoğullanndan Süleyman 467 (1075) senesinde İznik (Nikiyye) ve havalisini fethetti" ifadesiyle bu fetih ve tarihini tesbit edip Anonim Selçuknâme'yi de teyid etmiş­ lerdir. diğer bazı şehirler gibi. Süley­ man'ın İznik'ten önce Konya'yı başkent yaptığı ve daha sonra İznik'e naklettiğine dair görüşler tamamiyle yanlış tahminlere dayan­ maktadır. A n a d o lu 'n u n F ethi. 107-109. U m um i Türk Tarihine Giriş. 107: "T ürkiye'nin ilk sultanı olan bu padişah'm (Süleyman). Meselâ bk. sh. İznik'in fetih ve payitaht oluş tarihini 1077-1081 yılları arasında zikretmektedirler. . 3yzance et les Turcs Seldjoucides. sh. İstanbul 1970. Bu suretle İslâm kaynaklarının açık ifadesi ve Bizans kaynaklarının da onları teyid eden kayıtlarına göre İznik'in fethi ve Türkiye Devleti'nin kuruluşu 1075 yılında vuku bulmuştur. **M eselâ bk. 106. N ancy 1913. Zeki V elidi TOG A N . BizanslIlar. 1 2 . A n a d o ­ lu 'n u n Fethjj sh. 202. Konya'yı da geri almışlar ve şehir bir kaç defa el de­ ğiştirmişti.(399) Bazı müellifler." HORASAN'DAN ANADOLU'YA 151 . J.payitaht yaptt ve hükümdarlığını ilân etti. sh.s. ilk de­ fa 1068'de Türkler'in eline geçmiş idiyse de. sh. M ehm et A ltay KÖYM EN . L A U R E N T . Selçuklular Devri Türle Tarihi.onran naklen İbrahim K A F E S O Ğ L U .. İznik'ten önce Konya'nın başkent olduğunu söyleyerek hataya düşmektedirler. sh. (401' Süleyman. -İznik şehri Türk Sultanı tarafından hüküm et merkezi ittihaz edildi ve şim diye kadar K onya'da b ulu n an pay itaht buraya nak­ lo lu n d u . ” . M iikrim in Halil YL N A N Ç. (400) Diğer bazı müellifler de. İznik'ten önce Konya'yı fethetmiş ise de. 2. kaynakları iyi değerlendiremedikleri için. 668. burada fazla oyalanmayarak esas hedefi olan İznik üzerine yürümüş ve bu *B u h a tâ bugüne kadar bütün ilim adamları tarafından ısrarla tek­ rarlanm ıştır. 109.M ü k rim in H alil YH N AN Ç.. Islâm / . Nitekim çağdaş Bizans kaynakları da 1078'de Süleyman'ın İznik'te oturmakta olduğunu söylemekle İznik'in bu tarihten (1078) önce Süleyman'ın elinde olduğunu meydana koymakta ve İslâm kaynaklarını da teyid etmektedirler.

şehri 1075 yılında fethederek hükümdarlığını ilân etmiştir. (402) Böylece Emevi ve ilk Abbasi Halifelerinin. 152 Oğ u z ÜNAL . Süley­ man'ın. İznik şehri.S. Süleyman Şah'm behemehal karşı yakaya atlamak ve Rumeli'ni fethetmek azminde olduğunu göstermektedir. Marmara'nın güneydoğusunda. Peygamber (S. İzmit körfezi’nin gü­ neyinde. İznik Gölü'nün doğu kıyısında büyük ve tarihi bir şehirdi. Hıristiyanlık tarihinde mühim bir mevkii olan ve İstanbul'dan sonra Bizans'ın ikinci taht şehri durumunda bulunan İznik gibi Bizans'a ve Avrupa'ya bu derece yakın bir şehrin payitaht seçilerek "Türkiye Devleti"nin burada ilân edilmiş olması.A. mukaddes bir mefkure olarak yaşattıkları Anado­ lu'nun fethi yüzlerce yıl sonra tahakkuk etmiş (403) ve ölümsüz Türkiye Devleti (Devlet-i Ebed-Müddet) kurulmuş oldu.)'den devralarak. bir ara Konya'da oturduktan sonra m075'de İznik'i fethe­ derek payitaht yapması ve hükümdarlığını ilân etmesi çok mânâlı idi.

3. S Ü L E Y M A N Ş A H 'IN S U L T A N L IĞ I V E KURDUĞU d e v l e t Süleyman Şah'm "Türkiye D evleti" ile ilk defa olarak biri Ho­ rasan (İran)'da ve diğeri Anadolu'da olmak üzere iki Selçuk SulUnlığı o ru y a çıkmıştır. Sultanlık dâvâsıyla ortaya atılan Kutalmışoğlu Süleyman’ın, büyük Türkmen kitlelerine dayanarak, Anadolu'da müstakil bir dev­ let (sultanlık) kurması ve yine bu sıralarda, Alp Arslan'ın önünden Suriye'ye kaçmış bulunan Yabgulular'ın Kınık boyundan Atsız Bey idaresinde 1070'den itibaren, Kudüs'ü Mısırlılar'dan alarak orada müstakil bir Türkmen Beyliği kurmaya çalışmaları, Cihân Hâkimiyeti dâvâcısı Melik-Şah'ı endişelendiriyor ve merkezdeki saltanat mücadelesini kazandıktan sonra, merkeziyetçi bir idare kurmak maksadiyle, Anadolu'daki bu yeni devleti ve Suriye'deki Vabgulu Türkmenleri'ni itaati altına almağa zorluyordu. İşte bu sebeplerle 1078'de kardeşi Tutuş'u Suriye üzerine gönderirken. Emir Porsuk kumandasındaki büyük bir orduyu da Kutalmışoğlu Süley­ man'ı itâat altına almak üzere Anadolu'ya gönderdi. (404) Melik-Şah'ın Anadolu'yu ve Kutalmışoğullannı itâati altına almak maksadiyle gönderdiği Emir Porsuk'un harekâtı hakkında kaynaklardaki ifadeler çok karışık ve yetersizdir. (405) Kutalmışoğulları'nın Büyük Selçuklular'la ve özellikle Süleyman'ın Alp Arslan ve Melik-Şah ile münasebetlerini kaynakların yakıştırmalarına göre ters mânâda anlayan modern tarihçiler, hatâ üzerine kurulan bir görüş icabı, Süleyman ile kardeşi Mansur arasında bir savaş ol­ duğunu, Süleyman'ın yardım istemesi üzerine Melik-Şah'ın Porsuk'u Anadolu'ya gönderdiğini ve Mansur'un bertaraf edilmesinden sonra Anadolu hükümdarlığının Melik-Şah tarafından Süleyman'a veril­ diğini sanıyorlardı.(406) Bununla beraber, kaynakların dikkatli bir tetkikinden ve olayların tahlilinden anlaşılıyor ki, Melik-Şah, Emir Porsuk'u Cihân Hâkimiyeti dâvâsiyle Anadolu'ya göndererek Süleyman ve diğer Kutalmışoğullannı bertaraf etmek ve Türkiye

H O R A S A N 'D A N A N A D O L U 'Y A

153

Devleti'ni kendisine bağlamai< istiyordu. Anadolu'dagazâ yapmakta olan Afşin, Saltuk, Dilmaçoğlu Mehmed, Tarankoğlu ve Tutioğlu gibi Oğuz Beyleri de askerleri ile birlikte Rum'dan (Anadolu’dan) Haleb'e dönüyorlardı ki, bu dönüş bu beylerin Süleyman'a karşı bulunmaları ve ondan kaçarak Melik-Şah'a sadakatleri ile ilgili idi. Nitekim Melik-Şah, bu beylere Suriye'ye giden kardeşi Tutuş'a iltihak etmelerini emretmişti. (407) Bu şekilde büyük bir orduyla Anadolu'ya giren Emir Porsuk, bu ülkeyi Büyük Selçuklu Sultanlığı'na bağlamağa çalıştı; bu harekâtı sırasında bazı Bizans kuvvetleri İle de çarpışarak onları bozguna uğrattı ve bu arada Anadolu'daki Türkmenler'e karşı bazı muvaffaki­ yetler kazanarak, Süleyman'ın kardeşi Mansur'u öldürdü ise de Süley­ man Şah'a karşı bir başarı elde edemedi ve Süleyman Şah, Türkiye Selçuklu Devleti'nin istiklâlini muhafaza edebildi. Nitekim Sadruddin el-Hüseyni'nin, Porsuk'un Rumlar'ı mağlup etmesinden sonra Melik-Şah'ın "Konya, Aksaray, Kayseri ve bütün Rum (Anadolu) beldelerini Kutalmışoğlu Melik Rükneddin Süleyman'a bıraktı" ifadesi de bu durumu açıklamakta, Melik-Şah'ın muvaffakiyetsizliğe uğrayarak Anadolu'dan el çektiğini ve Süleyman Şah'ın Anadolu'da­ ki Sultanlığını bir miiddet için de olsa kabul etmek zorunda kaldığını gösterir. (408) Süleyman Şah, Porsuk'u muvaffakiyetsizliğe uğratıp Anadolu'­ dan çekilmeğe mecbur etti ve bu sayede Melik-Şah'a karşı istiklâlini korudu; artık Türkiye Selçukluları Devleti'ne emniyet ve kuvvet gel­ di. Bu durumu kazandıktan sonra da Bizans'ta eksik olmayan taht kavgaları Süleyman'a yeni yeni fırsat ve imkânlar hazırladı.(409) Süleyman Şah, bu fırsatları dahiyane bir diplomasi ile değerlendire­ rek, sür'atle devletini genişletmeğe başladı ve Türk orduları Marmara ve Karadeniz sahillerine, boğazlara kadar ilerledi. Artık İstanbul Boğazı, Selçuklular ile Bizans arasında hudud olmuştu. Bu sıralarda Bizans taht kavgaları ve iç karışıklıklar dolayısiyle çok zayıf bir durumda idi ve Balkanlardaki durumu da çok kritikti. Bu sebeplerle Anadolu'da ciddi hiç bir iş yapamayan yeni İmparator Alexios Komnenos, Balkanlardaki acil tehlikeyi bertaraf etmek maksadiyle Süleyman Şah ile anlaşiıağa mecbur oldu. Bu sebeple İmparator, Süleyman'a mühim miktarda paıa veya vergi (Bizans kaynaklarında hediye) vererek, Türkler'i boğazlardan hudud olarak çizilen Drakon suyuna kadar çekilmek şartıyla, 1081 yılında, bir andlaşma imzala­

154

Oğ u z ÜNAL

mağa muvaffak oldu. Bu andlaşma hükümlerine göre, Türkiye Sel­ çukluları, boğazlardan Drakon çayına kadar çekilmekle beraber, V.armara sahillerine kadar bütün Anadolu'ya sahip olduklarını B i­ zans'a usdik ettirmekle büyük bir siyasi ve hukuki zafer elde etmiş oldular. Kılıç zoru ile fethedilen Anadolu, bundan böyle hukuken de Türkler'a ait olmuş oluyor ve Türkiye Selçukluları Devleti'nin hu­ kuki ve siyasi varlığı Bizans tarafından resmen tanınmış oluyor­ du.(410) Bununla beraber Türkler'in Boğazları eninde sonunda mutlaka atlayacağını ve Rumeli'ye çıkacağını iyice kestiren ve Bizans İmparatorlarının en büyüklerinden biri sayılan İmparator Alexios Komnenos, buna mâni olmaya Bizans'm gücünün yetmeye­ ceğini iyice anlamıştı. Ne pahasına olursa olsun Avrupa'yı Türkler'e karşı birleştirmek ve Türkler'i Şark beldelerinden (Anadolu'dan) atmak lâzımdı. Haçlı seferlerinin işaretleri Avrupa'da belirmeye başlamıştı. (411) Süleyman Şah, 1075'de kurduğu devleti, 1078'de Porsuk'un muvaffakiyetsizliğe uğrayarak çekilmesiyle kurtarmış; Melik-Şah'a karşı istiklâlini korumuş idi. Türkiye hükümdarı 1081 anlaşma­ sıyla, İstanbul hududlarını boşaltarak bir kısım araziyi Bizans'a terkediyor ise de, Bizans'a karşı daha büyük siyasi ve hukuki za­ fer elde ediyor; başlangıçta istikrarı ve istikbali belirsiz olan ve sadece kılıç kuvvetine dayanan Türkiye Devleti'ni fiilen olduğu gibi, hukuken de Anadolu'ya hâkim bir duruma getiriyordu. Ger­ çekten, Bizans tarihçisi Anna Komnena'ya göre: "Iznik 'i payi­ taht yapan ve bizim İmparatorluk sarayı dediğimiz sultanlığını orada kurup, bütün şarka hükmeden Süleyman" (412), bu andlaşmanm akdi sırasında bizzat Sultan Unvanını da taşıyordu. Bununla beraber, İslâm kaynaklarında "m elik" (kıral) ünvanı ile anılan Süleyman'ın kendisini Sultan ilân e<-nesinden sonra bu hâkimiyetin, devletlerarası hukuka göre, tasdiki gerekiyordu. Nitekim, Abbâsi Halifesi Kaim bi-Emrillâh'ın, menşur, hil'at ve sancak göndermek suretiyle Sü­ leyman Şah'ın sultanlığım tasdik ettiği (413) rivayet olunmaktadır ki, burada sadece devletlerarası hukuka has bir müessese olan "ta ­ nıma" hali söz konusudur. Diğer taraftan Büyük Selçuklu Sultanı Melik-Şah'm da Kutalmışoğlu Süleyman Şah'a 1077 yılında Anadolu sultanlığını verdiğini bildiren bir ferman yolladığı (414) yolunda bir rivayet daha mevcut­ tur.

HORASAN'DAN ANADOLU'YA

155

Sünni Abbâsi Halifesi'nin, Süleyman Şah'ın Ş ii Fatımi Haiifesi'ne bağlanmasını önlemek ve hattâ İlci rakip Selçuklu Sultanı çıkararak kendi otoritesini ve kudretini artırmak maksadiyle Süley­ man'a böyle bir tevcihde bulunarak kendisinin sultanlığını tasdik etmiş olması tabii gözükmektedir. (415) Abbasi Halifesi'nin bu tu­ tumu, yeni teşekkül eden bu uc gazileri devletini şiilik tesiri ve si­ yasetinden mutlak olarak kurtarmıştır. Burada Süleyman'ın kardeş­ leri Alkyuluk ile Dolat (Devlet)'in, Horasan'daki amcazadeleri olan Büyük Selçuklular'a muhalefet gayesiyle daha başlangıçta Şökli ile birlikte, Fatımi Mısır Halifesi ile münesabette bulunduklarına ve Süleyman'ın da 1082'de Tarsus’u fethedince oraya kadı ve hatipler bulması için Şam Trablusu'nun Şii hâkimi kadı İbn'Ammar'a mü­ racaat etmekten çekinmediklerini hatırlatalım. Bu sebeplerle Abbasi Halifesi'nin bu tevcihi, Süleyman Şah'ın Türkiye Devleti Sultanı sıfatı ile Şii Fatımiler'i tanımasını önlemek gayesiyle, bir zaruret haline gelmişti. Ancak ilâve edelim ki, Halife'nin Süleyman'a "m e­ lik" değil de bizzat "sultan" ünvanmı tevcih etmesi Süleyman Şah ile Melik-Şah arasındaki ailevi rekabet ve saltanat mücadelesinin devam ettiğini açıkça ortaya koyar. (416) Abbâsi Halifesi'nin Süleyman Şah'a sultan ünvanmı tevcih et­ mesine rağmen, İslâm dünyası'nm tek sultanı ve hattâ cihân hâkimi­ yeti dâvâcısı Melik-Şah’ın Süleyman'a bizzat sultan ünvam tevcih ederek onu kendisine şerik kılan bir rütbeye eriştirmesi imkânsız gibi gözükmektedir. (417) Bu durum ancak daha sonraları Sultan Sancar devrinde, sultanların sayısı birden fazla olduğu ve dereceleri tayin edildiği zaman gerçekleşmiş ve Sultan Sancar, İrak, Anadolu, Gazne Sultanları ve Türkistan Hakanları karşısında kendisine "E n Büyük Sultan" (Sultan ul-azam) ünvanmı tahsis eylediği zaman diğer sultanlar mevcud o!muştur.(418) Ancak derhal belirtelim ki, bu devirde dahi Türkiye Sultanlığı Büyük Selçuklu Sultanlığı'nm tâbii değil, bilâkis müstakil bir devlet idi. Sultan Melik-Şah'm, Süleyman’a sultan ünvanı verdiğini göste­ ren bir belge henüz bulunamamıştır. Kaldı ki bu husus ispatlansa dahi, bu durum, hukuki bakımdan kurulmuş olan bir devletin devletlerarası hukuka göre tanınması anlamına gelir, yoksa bazı tarihçilerin zannettiği gibi, devletin kuruluşunu sağlayan bir durum değil.

156

O ğ u z ÜNAL

(422) HORASAN'DAN ANADOLU'YA 157 . 1078'de üzerine gönderilen Porsuk'un geri çekilmesiyle de Melik-Şah'ı muvaffakiyetsizliğe uğratarak ona karşı istiklâlini koruduğu.Zateiı Süleyman Şah'ın kazandığı kudret ve Selçuk soyundan gelmesi ve dedesinin Oğuz Vabgusu olması. bazan da taht müddeilerini desteklemek sure­ tiyle Bizans'ın iç sşlerine karışmış ve bu sayede de kudretini artır­ mış. bazan İmparatorları. (419) Burada Süleyman Şah idaresindeki Türkiye Selçukluları Devleti'nin istiklâli konusunda Bizans tarihçilerinin garip tutumlarına da işaret etmek isteriz. hâkimiyet sahasını genişletmiş ve İmparatorları oyuncak hali­ ne getirmiştir. kendisini sultan ilân etmesi için yeterliydi ve Türkistan'da başlayan saltanat mücadelesinin Anadolu'da gerçekleşmesi tabii idi. yine de Süleyman Şah'ı Bizans'a tâbi bir hükümdar gibi göstermişlerdir ki. (421) Buraya kadar yaptığımız bütün izahat ve tetkiklerden sonra. bu hal. aynı zamanda Melik-Şah'ın da bir tâbii zannedilmiştir. Bizans'la imzalanan 1081 andlaşmasıyla Anadolu'daki hâkimiyetini fiilen olduğu gibi. tasdik edilsin veya edil­ mesin. Süleyman Şah. Bizans'taki taht kavgalarından istifade ederek. (420) Bizans kaynaklarının yanlış ifadeleri sebebiyle Süleyman Şah nasıl Bizans'ın garip bir tâbii sayılmış ise. Bu duruma rağmen Bizans tarihçileri ona verilen haracı (vergiyi) hediye saymışlar ve 1081 andlaşması ile Anadolu resmen ve hukuken Bizans tarafından Türkiye Devleti'ne terkedilmiş olduğu halde. artık Süleyman Şah'ın 1075 yılında İznik'i feth ve payitaht yapıp Türkiye Devleti'ni kurduğu. hukuken de Bizans'a tasdik ettirdiği ve bu suretle Sultanlığı'nı ilân ederek müstakil ve kudretli bir 'T ürkiye Devleti"ne sahip olduğu hakikati meydana çıkar. Selçuk Devleti'nin bünyesi iyice kavranamadığı ve tarihi olaylar yeterince anlaşılamadığı için de muahhar İslâm kaynaklarındaki şüpheli ve yakıştırma ifadeleri dolayısiyle. Bizanslılar'ın eskiden beri malum olan hususi zihniyetleridir ve tarihi hakikati göstermekten ziyade mânâsız bir gururun ifadesidir.

Fakat Türkler'den korktuğu için. Bitinya havzas>. SÜLEYMAN ŞAH'IN ANADOLU FÜTUHATI Süleyman Şah.daki bütün şehirler kendiliklerinden birer birer teslim olmuşlardır.. 1077'de İmparatorluğunu ilân ederek İstanbul üzerine yürüdü. (423) Bizans'ın Rumeli ordusu 1075'de toptan ayaklandı ve bu ordu­ nun komutanı N. Botaniates de isyan ederek İstanbul üzerine harekete geçti ve Alp Arslan'dan kaçıp Bizans'a sığınan Selçuk'un torunu El-Basan (Er-Sagun) Bey ile birleşerek Kütahya'dan İzmit'e doğru ilerledi. Anadolu'da bulunan askerlerin komu­ tanı N. Bursa ve İzmit başta olmak üzere. müttefiki bulunan El-Basan'ı amcazâdesi Süleyman Şah'a gönderdi. Edirne'de. Yeni İmparator ile birlikte giden Türk askerleri Üsküdar'da çadırla­ rını kurarak bir bayram şenliği içinde eğleniyor. şarkı söylüyor ve İstanbul'da itibar görüyorlardı. Botaniates. Birtakım menfaatler karşılığında ve herhalde Bizans'a karşı maksadını da anlattıktan sonra onu ikna et­ ti. Süleyman Şah'dan askeri yardım vaadi alarak İstanbul'a doğru yürümeğe başladı. ancak geceleri sapa yollardan ha­ reket ediyordu. Tam bu sırada idi ki. (424) 158 Oğ u z ÜNAL . İstanbulda'ki taraflarının da yardımı ile. İmparator bu tehlikeli durumda hapisten çıkardığı Norman reisi Russel'i Alexios ile birlikte ona karşı gönderdi. İznik dolaylarında Sakarya yakınlarındaki Atzula mevkiinde Türkiye Selçuklu kuvvetleri tarafından sarılmak tehlikesi­ ne maruz kalan N. İstanbul'u zapt için en yakın bir hareket üssü olan İznik şehrini ele geçiren Süleyman Şah. Bizans tahtını ele geçirdi. Bu sayede İmparatorluğunu ilân eden N. Böylece Süleyman daha müsait şartlar dolayısiyle müttefiki bulu­ nan İmparator yerine Botaniates ile anlaşmayı tercih etti. Botaniates. kısa bir süre sonra bütün Marmara sahillerine hâkim olmuştur. Yeni İmparator.. 5. buraya gelmiş olan bu Türk askerlerini Rumeli'de Peçenek ve Bulgarlar'a dayanan N. Bryennios. 1075'de İznik’te yerleştikten sonra Bizans'ın uğradığı buhranlardan ve zayıf İmparator Mihael'e karşı çıkan isyan­ lardan faydalanarak süratle devletini genişletmek ve kuvvetlendirmek imkânlarını buldu. Bryennios'a karşı gönderdi. 1078'de.

O.. diğer bir deyişle Türkmenler'e dayanıyor ve onları yanında topluyordu. (427) Süleyman Şah'm orduları bu sür'atli fütuhât neticesinde Boğazlar'a kadar ilerlemiş ve Boğaz'm Anadolu (Asya) sahillerine yerleşmiş.S. fakat deniz bu emele imkân vermiyordu. her halde hâkimiyetini Anadolu'nun doğusunda ve güneyinde kuvvetlendir­ dikten ve bir donanmaya sahip olduktan sonra teşebbüse geçmeyi düşünüyordu. Süleyman Şah'ı cezbediyor. bütün Anadolu'­ nun fiilen olduğu gibi hukuken de hâkimi olduğunu tasdik eden andlaşmayı Bizans'a imzalatarak bu fethi tehir etmişti. İstanbul Boğazı ve gemiler tamamen kontrol altına alınmıştı. Süleyman Şah.A. İslâm dünyası­ nın eski büyük ideali olan ve Hazret-i Peygamber (S. 1080 yılında vuku bulan bu nüfus hareketini şöyle anlatır."(426) Türkler. Süleyman Şah. Malazgirt zaferinden bir kaç yıl sonra. rafızi mezheplerinde bulunan yerli halkları ve Pavlakiler'i de Bizans'a düşman etmiş ve Selçuklular'a yaklaştır­ mıştı. Karadeniz.)'in hadis­ leri ile fethi tebşir edilen İstanbul. sanki dün­ yanın her tarafından bu memleket için randevu vermişlerdi. Her yer Türk askerleri ile dol­ du. gümrük daireleri ve geçiş vergileri ile de..Türkiye Sultanı Süleyman Şah bu şekilde Bizans'ın iç işlerine karışarak bu sayede hâkimiyetini. 1081 yılında. Bizans'ın takibeniği ortodokslaştırma ve Rumlaştırma siyaseti de Ermeniler'i. Sürayniler'i. (428) Süleyman Şah'ın kurduğu devlet ve kazandığı baş döndürücü muvaffakiyetler. "1080 yılı martına doğru Okyanus denizi berisinde (Anadolu'da) bulunan bütün Hıristiyan memleketleri Türkler'in istilâsına uğramış ve hiç bir vilâyet bundan kurtulamamıştı. Bir çok vilâyetler boşaldı ve artık şark milleti (BizanslIlar) mevcud değildi. savaşlar ve isyanlar dolayısiyle perişan olan yerli halklar da Süleyman'ın idaresinde huzura ve sükuna kavuşuyor ve bu sayede Türkiye Sel­ çuklu Devleti sağlam bir temele kavuşmuş bulunuyordu. Bizans Ermeniler'i doğudan Orta Anadolu'ya sürerken Balkanlar'dan naklettiği Slav. Ulah ve Şamani Türkler de gayrimemnun HORASAN'DAN ANADOLU'YA 159 . Marmara ve Akdeniz sahillerine kadar her tarafta genişletti. Anadolu'da Türk nüfu' yoğunluğunu arttırarak kuvvetlenmesine âmil olduğu gibi. Anado­ lu'da yeni bir devlet kurarken Oğuz Türkleri'ne. Bizans'ın kötü idaresi. (425) Çağdaş Ermeni tarihçisi Mathieu. Nitekim 1080 yılında Azerbaycan'dan Anadolu'ya çok büyük bir Türkmen nüfus akını vuku buldu. Onun bu mu­ vaffakiyetleri arttıkça Türkistan ve Horasan'dan Anadolu'ya doğru ilerleyen Türkmen muhacereti sür'atlendi ve büyüdü.

eski Türk göçebe huku­ kuna göre. Bizans'ın çöküşünden ve Türkler'in onlara karşı takip ve seferlerinden faydalanan Ermeniler. (433) BizanslIlar. Adalardenizi ve Akdeniz arasında bütün beldelere girmiş ve hâkim olmuşlardı. yüzyılın başlarından beri Doğu Anadolu'yu istilâ ederek. Gemileri olsa idi. Boğazlardan Suriye'ye kadar uzunluğu otuz. genişliği on veya on beş gün süren bu memle­ kete ve bütün şehirlerine sahip oldu. Türkler. Toroslarda. bütün Türkiye (Turgia) şehir ve kalelerini fethedip hâkimiyetini kurduktan sonra Süleyman Şah adını aldı. oralardaki küçük Ermeni Kırallıklarmı kaldırıp. Marmara. Maraş ve Urfa taraflarında yoğun­ luk kazanmalarına sebep olmuştur. Anadolu'daki büyük toprak aristokrasisi elinde esir veya toprak­ sız bulunan köylüler de Selçuklular sayesinde toprağa ve hürriyete kavuşuyorlardı. X I.(432) Bununla beraber Anadolu'da bazı şehir ve kaleler henüz Bizanslılar'ın elinde kalmıştı. (430) Onun idaresinde Türkler. Kilikya'da. toprakları köylülere dağıtıyor ve devlet mülkiyeti altında herkesin tasarrufuna imkân veren bir Miri toprak sistemi kuruyor­ lardı. Fırat kıyılarında. Doğu Anadolu'yu hâkimiyetleri altına almağa çalışıyorlardı. Karadeniz. Türkmenier'in muhacereti ve fetihleri de Ermeni halkının dahafazl^ güneybatı'ya doğru kaymasına ve bu şekilde. mühim bir Ermeni nüfusunu Sivas. İstan­ bul'u da alabileceklerdi. Süleyman Şah.olarak yeni T irk idaresini tercih ediyorlardı. (431) B ir başka müellife göre de Süleyman. (429) Böylece Süleyman. (434) Türkiye Selçukluları’nm doğu hudutlarında bir Ermeni Prensli­ ğinin kurulması ve Melik-Şah'ın desteğini kazanması endişeli bir durum yaratıyor ve Süleyman Şah'ı şark seferine mecbur ediyordu. Zira Süleyman ve halefleri. Bütün bunların yanı sıra. Şarktan gelen Türkiye Selçukluları o tarafa yayılmağa uğraşırken Bizans idaresinde inhitat 160 Oğ u z ÜNAL . devletin kuruluşundan beri. Malatya. Türkiye Selçukluları. 1082-1083 yıllarında Anadolu'da tek tek nokta­ lar halinde kalmış olan Bizans şehir ve kalelerini fethetmekle meşgul oldu. Kayseri ve Fırat bölgelerine nakletmişler. F ı­ rat bölgesinde yoğunluk kazanarak bir takım prenslikler kurmuşlar ve bu şekilde Türkiye Selçukluları'nm doğu ve güneyde Türk-İslâm ülkeleriyle münasebetlerini kesecek bir durum yaratmışlardı.

Süleyman Şah'ın Tarsus'u fethedince derhal kadı İbn'Ammar'a elçi gönderip kendisinden bu yeni fethedilen şehirler için kadı ve hatip talep etmesi Türkiye Sultanı'nm Melik-Şah ile hasmane münasebetlerini meydana koymak ve Büyük Selçuklular'la bu ailevi ve siyasi rekabet dolayısiyle. (437) HORASAN'DAN ANADOLU'YA 161 . çok büyük bir uzak görüşlülükle. Süleyman Şah. Tarsus merkez olmak üzere.(435) Bu sebeplerle Türkiye Sultanı Süleyman Şah. Nitekim Kutalmışoğullan. aleyhine fetihlerini genişletmeğe karar veriyordu. medeniyetçe üstün olan Islâm dünyası ile bağlan kurmak ve yollan açmak istiyorlardı. islâmlarm Bizanslılar'a karşı Suguur veya Avâsım (Uc) adı ile anılan en kuvvetli bir hudud teşkilâ­ tına sahip idiler. bu bölge­ yi bir buçuk asırlık bir Bizans işgalinden sonra tekrar İslâm diyarı haline getiriyor ve buradan daha da ileri giderek. Anadolu'ya gelmeden önce Kuzey Suriye'de iken Şökli Bey ile birlikte böyle bir teşebbüse giriştikleri gibi İbrahim Yınal ve diğer âsi Selçuklu Beyleri de aynı şekilde Mısır Fatımileri ile münasebet kurarak. Müslüman gönüllüleri ve gâzileri için birer askeri üs olup. bu ileri hamle ile. Ermeni Filaretos. şairler ve mütefekkirler de yetiştirdiği bu bölge X. Masisa. edipler. İslâm kültür ve medeniyetinin kuvvetle yerleştiği ve ilim adamları. yeni kurulan Türkiye Devleti'nin Şii siyaseti ve nüfuzundan kurtulmasını temin etmiştir. Gerçekten Süleyman Antakya üzerine yürümeden önce Ebu'l-Kasım'ı İznik'te yerine başkumandan olarak bıraktı ve ayrıca Kapadokya'ya. Bir yıl içerisinde de Adana. yüzyılda Bizans'ın karşı taarruza geçmesi üzerine işgal olunmuş ve bütün Müslüman halk da ya öldürülmüş ya da zorla Hıristiyan yapılmıştı. Kilikya şehirleri.içerisinde bulunan Orta ve Batı Anadolu'da tecride uğramaktan kurtulmak. Süleyman Şah'ın yeni fethettiği bu bölgede Emeviler ve Abbâsller. her birini kendi böl­ gesini korumakla görevlendirdi. Abbâsiler yerine Şii Fatımile 'i tanıdığını belirtmek bakımından çok mü­ him bir hadisedir.(436) Bu sebeple Abbâsi Halifesi. Süleyman Şah'a Sultan sıfatını tevcih ederek. siyasi muvaffakiyet­ leri için aynı yolu tutmuşlardı. sahil bölgelerine ve bütün Selçuklu Anadolu'suna valiler tayin ederek kendisi seferden dönünceye kadar. acele İznik'e döndü ve gereken hazırlıkları yaptı. İşte Türkiye Sultanı Süleyman Şah. Aynzarba ve bütün Kilikya beldelerini hâkimiyeti altına aldı. 1082 yılında Kilikya (Çukurova)'ya girerek Tarsus'u fethetti. bunlar arasında pek çok miktarda Türk askeri de vardı. Büyük Selçuklular'la da karşılaşma ihtimalini hesaba katarak.

Anne Komnena'ya göre. bütün esirlerin hür olduğunu ilân etti ve askerlerin yerli halkın evlerine girmelerini ve halka dokunmalarını kesinlikle yasak­ ladı. bizzat büyük Selçuklu Sultanı Melik-Şah'a giderek. Böylece yıldırım sürati ile yol alan Süleyman Şah. ordusuyla birlikte bznik'ten cebri bir yürüyüşle Antakya'ya doğru harekete geçti. 12 günde Antakya'ya vardı.Bu sırada Bizans ordusunun dağılmış olmasından faydalanan Ermeni Filaretos. Daha sonra. bir fermanla. Emniyet ve gizlilik sebebiyle de Kiiikya sahilinde askerlerini süvari ve piyade. en küçük bir olayın şiddetle cezalandırılacağını bildirdi. Süleyman Şah'm ordusu fasılasız ve dalgalar halinde şehre giriyordu. Mısır'a kadar bütün Suriye'nin kilidi durumunda bulunan bu mühim şehri 1085 yılında fethetti.(438) Süleyman Şah'ın Kiiikya fetihleri ile ülkesi­ nin elinden çıktığını ve Hıristiyanların da kendisine karşı olduğunu gören Filaretos. Türkiye Sultanı. Sabahleyin Türk askerlerinin haykırışlarıyla uyanan halk evvelâ şaşırdı. ilk Cuma namazını burada kıldı. Fakat ilk anda savaşa başlayan kale muhafızları İç Kale'ye sığındılarsa da bir müddet sonra teslim oldular. sakin ola­ rak evlerine döndü. ani olarak geceleyin Antakya surları önüne çıktı ve 300 kişi ile Faris kapısından şehre girdi.((439) Bu fırsatı gayet güzel değerlendiren Süleyman Şah. gemilere bindirerek Asi nehri mansabından. hâkimiyetini genişletmek imkânını buldu ve Maraş'tan sonra Malatya ve Urfa'yı almış ve Antakya'yı da idaresi altına sokmuştu. Hazret-i Isa'nın havarilerinin toplanmış oldukları meşhur Kasiyan (cassinus) kilisesini câmiye çeviren Süleyman Şah. sdâleti ve şefkati ile bütün Antakya halkının kalbini fethetti. geceleyin yürüyüş yapıyor. Önceleri Bizanslılar'ın ve daha sonra Ermeni Filaretos'un zulümlerinden şikâyetçi olan Antakya halkı ve bilhassa Ermeni ve 162 Oğ u z ÜNAL . Süleyman Şah'a karşı kendisinden yardım talep etti. Türkiye Sultanı'nın gel­ diğini ve askerlerin kimseye dokunmadığını anlayan halk.-Hareketini son derece gizli tütan Süleyman. Böylece Süleyman Şah. Bu ehemmiyeti dolasiyle Suriye'den gelen bir çok Müslüman bu muhteşem Cuma namazında bulundu. Süleyman Şah. 120 müezzin tarafından okunan ezan ve tekbir sesleri fethi tebcil etti. gizlice Türkiye Sultanı Süleyman Şah'a haber göndererek onu An­ takya'ya davet edip şehri kendisine teslim etmeyi teklif ettiler. Bu sırada Filaretos'un Melik-Şah'a giderek ayrılmasından fırsat bulan ve bu adamın zulmünden bıkan Antakya halkı ve başta şehrin valisi ile Antakya kuvvetlerinin başında bulunan Filaretos'un oğlu Barsam. gündüzleri dinleniyor ve sapa yolları takibediyordu.

son mukavemet merkezi olan Maraş'a gel­ mişti. bundan sonra İskenderun ve Ayntab (Antep) şe­ hirleri başta olmak üzere bugünkü Hatay vilâyetlerinin tamamını fethetti. Haleb'in kuzey varoşlarından başlı­ yordu. Bundan sonra sıra. 1085 yılında Maraş.Siiryaniler çok memnun oldu. A r­ tık Anadolu'da Türk birliği kurulmuştu. Yalnız Maraş. Göksün. Besni kalelerini fethetti. İzmir'i fethetti ve İzmir körfezi'nde pek kudretli bir donanma yaptırarak Türkiye'nin ilk deniz kuvvetini kurmuş oldu. (441) Bu sıralarda Süleyman Şah'ın 1081'den beri İzmir valisi olan ve Oğuzlar'ın Çavuldur Boyu'ndan gelen Çaka Bey. daha Bizanslılar'da idi. Bu fetihlerden sonra Türkiye Devleti'nin güney sınırı. Uzun müddet istilâ ve huzursuzluk­ lar içinde bulunan Haleb'in Harim ve Duluk kazaları da kendiliğin­ den Süleyman Şah'ın idaresine geçtiler. (442) HORASAN'DAN ANADOLU'YA 163 . Süleyman Şah'ın değerli kumandanlarından Buldacı Bey. Elbistan. (440) Süleyman Şah.

Amcazade iki Selçuklu Sultan ve Melik'i arasındaki muharebe çok şiddetli oldu. Süleyman Şah'ın. yanında "daima mu­ zaffer” Artuk Bey de olduğu halde. 5 Haziran 1086 günü. Bu durumdan en çok tedirgin olanlar. Türkiye Sultan'ı. karşılaştı. S Ü L E Y M A N Ş A H 'IN B Ü Y Ü K S E L Ç U K L U L A R L A Ç A T IŞ M A S I v e SO N U Süleyman Şah'ın Marmara sahillerinden Antakya'ya kadar uza­ nan ve Suriye'de genişlemeğe başlayan hâkimiyeti. Müslim. Türkiye Sultanı ile Büyük Selçuklular'ı kaçınılmaz bir şekilde karşı karşıya getirdi.5. Bu şekilde Süleyman ile Müslim arasındaki gerginlik son haddini buldu. (444) Bu zaferler ve Hareb'in de muhasarası. Bu netice üzerine ilerleyen Süleyman Şah. iki İslâm ordusunun çarpışmaması için yaptığı sulh teşebbüsleri de netice vermeyince. Müslim ye­ nildi ve savaş alanında öldü. İki ordu Haleb'in üç mil yakınında. Süleyman Şah'ın yanında bulunan Çubuk Türkmenleri diğer bazı Türkmenlerin 164 OĞUZ ÜNAL . Suriye Melik'i Tutuş. ordusunun başında Haleb'e doğru yürüdü. Kurzahil mevkiinde Süleyman ile Müslim'in orduları karşılaştılar. Türkiye Sultanı ise. onu Melik Şah'a iUatsizlikle itham ederek tehdide kalkıştı. Haleb muhasarası ile meşgulken. onun büyük Sel­ çuklular veya tâbileri ile rekabet ve çatışmasını adeta mukadder kılmıştı. E r­ meni Filaretos'un Antakya hâkimiyeti sırasında Antakya'dan almak­ ta olduğu cizyeyi bu defa Süleyman'dan istedi. Amik ovasına akan Afrin çayı üzerinde. Ayn Şayiam mevkiinde. Süleyman Şah. bu haberi alınca Tutuş'a doğru iler­ ledi. An­ takya'nın kendi cihâdı sayesinde kâfirlerden alınıp bir İslâm beldesi haline getirildiğini ve bu sebeple kendisinden cizye istenemeyeceğini cevaben Müslim'e bildirdi. Haleb'in Ukayli hâ­ kimi Müslim ile Suriye Selçuklu Melik'i (Melik-Şah'ın kardeşi) Tutuş'tu. Antakya civarında. (443) İlk çatışma Süleyman ile Müslim arasında başladı. Haleb komutanının da tahrik ve entrikaları sonucunda. Haleb'i kuşattı ve Müslim'in cenazesini de Haleb kapısında defnetti.

Bu sebeple de Melik-Şah. Süleyman Şah bütün gayretleri­ ne rağmen hezimeti önleyemedi ve çok zayıf bir rivâyete göre. haya­ tı devamlı olarak zaferler silsilesi içerisinde geçen Anadolu Fatihi ve Türkiye Sultanı. (451) HORASAN'DAN ANADOLU’YA 165 . Arslan Yabgu ve Mlkâil Yabgu aileleri arasındaki mü­ nasebetleri ve rekabeti göstermek bakımından kayda şayandır. Süleyman'ın cenazesini muhteşem bir kefene sararak. bir yıl önce Müslim'i gömdüğü Haleb kapısında defnetti. Haleb üzerinden Antakya'ya gelen Melik-Şah. Musul'a ve oradan da Haleb'e doğru hareket etmişti. bizzat sultan Melik-Şah'a teslim edebileceğini bildiriyordu. Bozan ve Ak-Sungur Beyler olduğu halde. Süleyman'ın küçük yaşta bulunan oğulları Kılıç Arslan ile Kulan Arslan ve veziri Haşan bin Tahir'i Antakya'ya. (447) Süleyman Şah'ın cesedi karşısında Tutuş'un şu sözleri iki Sel­ çuklu ailesi. sizleri uzaklaştırdık ve öldürdük" dedik­ ten sonra gözyaşlarını sildi. bu şehri Süleyman'ın veziri Haşan bin Tahir'den aldı. (449) Süleyman'ın ölümünden sonra Tutuş. (448) Süleyman ile Tutuş. Haleb Emir'i şehri Tutuş'a veya Süleyman'a değil. (445) Süleyman Şah'ın intiharını Bizans tarihçisi Prenses Anna Komnena yazmaktadır. onun muharebe sırasında vuruşarak öldüğü rivayeti daha kuvvetli olabilir. bu acı bozgunu gururuna yediremeyerek intihar etti veya diğer bir rivayete göre de savaş atanında vuruşarak öldü. (446) Anna Komnena’nın bu rivayetine karşılık Haleb Tarih'i yazarı İbn ul-Adim'in. Bu sırada. Süleyman'ın oğulları Kılıç Arslan ile Kulan Arslan'ı da yanına alarak İsfahan'a götürdü ve ölümüne kadar serbest bırakmayarak Anadolu'da Kutalmışoğullarmın hâkimiyetine fırsat vermedi (450) ve Türkiye Devleti'ni itaati altına almak amacıyla da Bozan Bey kumandasında kuv­ vetli bir orduyu İznik li/ı-rinc gönderdi. Haleb önlerinde karşılaştıkları sırada. yani Türkiye Sultanı'na ait bir memlekete getir­ mişti. "Sizlere zulmettik. Süleyman'ın cesedinin ölüler arasında bulunduğu ve ancak Tutuş'un: "Selçukoğullarının ayakları birbirine benzer" diyerek ölüsünün tanındığı yolundaki kaydı gözönüne getirilirse. Birinci Teşrin 1086'da yanında kumandanları Porsuk. Tutuş.Melik-Şah'ın gazabından ürkerek Tutuş'un tarafına geçmeleri üzerine Türkiye Sultanı'nın ordusu bozuldu.

Süleyman Şah'ın ölümünden sonra Türkiye Devleti'ni korumuş ve hattâ Boğazlar'a kadar da ilerlemişti. Antakya üzerine Şark seferine çıkarken. Ebu'l-Kasım ve B i­ zans İmparatoru Alexis aralarında bir ittifak yapmışlardı. Ebu'lKasım. (454) Süleyman Şah'ın oğulları Iznik'e varınca Türkmenler onları he­ yecanla karşıladılar. (452) Süleyman Şah. Ebu'l-Kasım'ı İznik'te bırak­ mıştı. Kutalmışoğullan'nın tekrar baş kaldırmalarına ve Anadolu'da istiklâllerine fırsat vermemek maksadiyle. Büyük kardeş Kılıç 166 Oğ u z ÜNAL . Anadoluya geçmek fırsatını elde ettiler. derhal ailenin mirası olan İznik tahtını kendilerine teslim etti. Fakat Ebu'l-Kasım yolda öldürülmüş. Ebu'l-Kasım. Anadolu hükümdarı olarak Anadolu'ya gönderdiği yolundaki rivâyetler de diğerleri gibi hakika­ te aykırı olup. 1092'de Melik-Şah ölmüştür. yerine vekil olarak. (453) f092'de Melik-Şah'ın ölümü üzerine Büyük Selçuklu Imparatorluğu'nda başlayan saltanat kavgaları sırasında Süleyman Şah'ın oğulları Kılıç Arslan ve Kulan Arslan. yerine kardeşi Ebu'l-Gazi'yi bırakmıştı. Melik-Şah'ın ölümü Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nda saltanat mücadelelerine sebep olmuş ve bu sayede de onlann İznik muhasarasiyle birlikte Anadolu'ya müdahaleleri de son bulmuştur. S Ü L E Y M A N Ş A H T A N SO N R A " T Ü R K İY E D E V L E T İ" Büyük Selçuklu Sultanı Melik-Şah. Süleyman Şah'ın Şark seferi sırasında yerine başkumandan olarak bırakmış olduğu Ebu'l-Kasım'ın ölümü üzerine İznik'te hâkimiyet kurmuş olan kardeşi Ebu'l-Gazi. bir müddet sonra da. Melik-Şah'ın Kılıç Arslan'ı. Türkiye Selçuklulan'nı itâatı altına almak için Bozan Bey ku­ mandasında İznik üzerine bir ordu gönderince.6. MelikŞah. Ve bu şekilde Türkiye Tahtı yedi yıl (1086-1093) sultansız kaldı. Süleyman'ın iki oğlunun İran'dan kaçarak geldiklerini söylemekle hâdiseyi ay­ dınlatmış bulunmaktadır. Çağdaş Bizans tarihçisi Anna Komnena. Başkumandan sıfatiyle. İznik muhasarasına son verilmesi için Melik-Şah'a giderken. onları ölümüne kadar yanından ayırmadı.

Sultan Kılıç Arslan. bu hâkimiyet başlangıçta sözde kalmış. Anadolu'ya gelip tahta çıktığı zaman memleket "A şire tçi" (Tribal) Türk hâkimiyet telâkkisi sebebiyle. Böylece Kılıç Arslan ve kardeşi Kulan Arslan'm İznik'e 1093 yılı başlarından önce varmaları pek mümkün değildi. Kılıç Arslan’m. Kılıç Arslan’m İznik'te sevinçle (yani mukavemet görmeden) karşılanıp yanındaki savaşçılarının ailelerini de buraya getirip yerleş­ tirdiği kaydına bakılırsa. Anadolu Türk tarihinin en buhranlı zama­ nında tahta çıkmıştı. küçük oğlu Mahmud'u babasının tahtına çıkmasını sağlamak ümit Ve arzusuyla kocası Melik-Şah'ın ölümünü bir müddet umumi efkârdan sakladığı da bilinen bir husustur. (458) Sultan Kılıç Arslan. Sultan ünvanı ile 1093 yılı başlarında Türkiye tahtına oturdu ve babası Süleyman Şah'ın ölümünden sonra çözülmeğe yüz tutan birliği yeniden kurmağa girişti. ni İznik ve havalisine. Süleyman Şah'ın oğulları K ılıç Arslan ve Kulan Arslan'm Iznik'e gelişlerini şimdiye kadar mutad olarak kabul edilen 1092 yılı (455) yerine 1093 yılr başlarında vazetmek gerekeceğini sanı­ yoruz. inhisar ediyordu. Bu sebeple Kılıç Arslan'm hâ­ kimiyeti ilk günlerde Ebu’l-Gazi'nin muhafaza ettiği yerlere. Süleyman Şah'ın valileri durumunda bulu­ nan ve vaktiyle merkezi otoriteye bağlı bulunan Anadolu beyleri'nin de hükümdarı oldu ise de. (457) Böylece Melik-Şah'ın ölüm haberi her halde İsfahan'a normalden daha geç bir sürede ulaşmıştır. fiiliyatta ise bu beylerin hepsi. (459) K ılıç Arslan. O. Anadolu Türk birliğini yeniden kurmaya çalışırken Büyük Haçlı Seferleri'nin de ilk hedefini teşkil etmiştir.(456) Diğer taraftan MelikŞah'ın 20. merkezi otoritenin de zayıflaması sonucunda bir takım Türk beyleri­ nin elinde bölünmüş bir vaziyette bulunuyordu. Bizans tarihçisi Prenses Anna Komnena’nm. onun İznik'e gelmeden Anadolu'dan etra­ fına kuvvet toplamak için bir süre oyalandığını kabul etmek gerekir. müstakil bir durum kazanmışlardı. merkezi otoritenin zayıflaması sonucunda "aşiretçi" (Tribal) Türk hâkimiyet telâkkisinin etkisiyle. Kasım 1092 (16 Şevval 485)'de vefat ettiği ve Sultan'ın hanımı Terken Hatun'un. Türkler'in Anadolu'da yerleşme ve vatan kurma devresinde başlayan Haçlı HORASAN'DAN ANADOLU’YA 167 . Türkiye Sultanı sıfatı ile. Sultan Melik-Şah'ın ölümünden sonra göz hapsinde bulunduğu İsfahan'dan kaçarak İznik'e geldiği ve iktidarı Ebu'l-Gazi'den devraldığı malumdur.Arslan.

Ancak Papa V II. onun yardı­ mından faydalanacak. buna karşılık. 26 Haziran 1097'de Bizanslılar'ın eline geçti. yirmi iki yıldan beri Tür­ kiye Devleti'nin payitaht şehri olan İznik'i kuşattı. Ayrıca Batı Anadolu ve Karadeniz sahilleri de Bizanslılar'ın eline geçti. Kilikya şehir ve ovalarından da Türkler'in çe­ kilmeleri ile Toroslar'a sığınan Ermeniler yavaş yavaş düzlüğe inmeğe başladılar. Böylece Konya. (460) Sultan Kılıç Arslan da geri çekilerek. Filhakika Türkler Marmara sahillerine kadar ilerledikleri ve BizanslIlar Anadolu'yu tamamiyle kaybettikleri bir zamanda. İslâm şark ve Hıristiyan garp tarihlerinde çok mühim neticeleri olan Büyük Haçlı Seferleri başlamış oldu. Bu şekilde İstanbul'dan Anadolu'ya (Asya'ya) geçen muazzam Haçlı ordusu. Selçuklular. Anadolu'da zapt edecekleri yerleri Bizans'a bırakacaklardı. Peçenekler ve İzmir Beyi Çaka karşısında çok müşkül bir durumda kalınca 1091 yılında Papa Urbain'e müracaat ederek Haçlı yardımı istemişti. İmparator Alexis de. Bu sırada Malat­ ya muhasarası ile meşgul olan Kılıç Arslan. Yirmi iki yıldan beri Türkiye Devleti'nin payitaht şehri olan İznik'in düşmesi üzerine. cehalet ve dini taassup içerisindeki AvrupalIları Türkler'e karşı ha­ zırlamıştı. BizanslIlar derhal Anadolu'nun sahil böl­ gelerini işgal ettiler ve İzmir'de Çaka'nın beyliğini ortadan kal­ dırdılar. o yıllarda Papalık ile Cermen İmparatorluğu arasındaki ihtilâf ve mücadeleler sebebiyle. (462) İznik'in düşmesinden ve Birinci Haçlı seferi fırtınasından sonra Sultan Kılıç Arslan ve Anadolu Türkler! kendilerini toplamağa başla­ dılar.Seferleri bu kuruluş faaliyetini tehlikeye sokacak bir ehemmiyet taşır. Grigoire'in giriştiği tahrikler Avrupa'da bir Haçlı havası yaratmış. kısa bir süre içerisinde. İmparator Mihael'in Papa'ya bir Haçlı Seferi için yaptığı müra­ caat. sür'atle İznik'e yetiştiği halde muhasarayı yaramadı. (463) 168 O ğ u z ÜNAL . büyük bir Türk-İslâm şehri haline geldi. Fakat B i­ zans İmparatoru'nun istediği bir askeri yardım yerine bütün Avru­ pa'yı harekete getiren. Danişmendli Gümüş-Tekin ile birlikte. (461) Büyük Haçlı taarruzu Türkiye Selçuklulan'nı büyük bir sar­ sıntıya ve zaafa uğrattı. Haçtılar'la mücadeleye girişti. m074'de. Sultan Kılıç Arslan artık Anadolu'nun ortasında bulunan Konya'ya yerleşerek bu şehri kendisine payitaht yaptı. bir netice vermemişti. Bunun üzerine İznik daha fazla dayana­ mayarak. Anadolu içlerinde. Haçlılar İstanbul'da İmparator'la bir anlaşma yaparak.

bu devirde. Anadolu Türk birliğini yeniden kurmuş ve milletini bu vatanda yaşatmak kudretini göstermiştir. Bu başarıları sonucunda Türk-İslâm ülkelerinde. Haçlılar nihayet Temmuz 1099'da Kudüs'e girdiler. Trablus Kontluğu ve Kudüs Kırallığı adlarında Frank (Haçlı) devletleri ku­ ruldu. henüz Orta Anadolu'ya nazaran çok daha ileri bir medeniyete sahip olması idi.(465) Bununla beraber. Sarsılan nefse itimadlarmı yeniden kazandılar. Anadolu beylerini yeniden hâkimiyeti altına al­ maya başlaması ve bu şekilde hâkimiyet alanını genişletmesi de Tür­ kiye Selçukluları ile Büyük Selçukluları yine komşu yapmış ve eski aile rekabet ve mücadelesinin canlanmasında âmil olmuştu. yüzünü şarka. Sultan Kılıç Arslan'ı ve haleflerini. Haçlılar'ı Türk-jslâm beldelerinden söküp atmak için Türkler'in uzun yıllar mücadele edip sayısız şehitler vermeleri gerekiyor­ du. (468) ♦Gerçeklen İstanbul'dan A nadolu'ya (Asya'ya) çıkan H açlı ordusu­ n u n toplam mevcudu 600. Antakya Prensliği.(467) Ayrıca Sultan Kılıç Arslan'ın.000 kişi o ld u ğu halde. tıpkı ilk Türkiye Sultanı Süleyman Şah gibi. A nad olu'y u boy­ dan boya geçtikten sonra Suriye'ye girebilen Haçlı kuvvetlerinin ancak 30. babası Süleyman Şah gibi.Yıllar süren mücadeleler sonunda. HORASAN'DAN ANADOLU’YA 169 . Bizans hududunda emniyet ve istikran kuran Kıliç Arslan. Malatya’nın fethin­ den sonra. İslâm medeniyeti hududları içerisinde gelişen şar­ kın. Anadolu Türk birliğini yeniden kurmak ve merkezi bir idare tesis etmek maksadiyle. Selçuk'un torunları Arslan Yabgu ve Mikâil Yabgu aileleri arasındaki ailevi rekabet ve mücadelenin yeni bir sefhaya girmesine sebep oluyordu. Kudüs'e ulaşmak üzere Suriye'ye doğru ilerleyen bir Haçlı kolu Antakya’yı ele geçirdi (Haziran 1097) ve daha sonra Urfa'yı zaptetti. Urfa Kontluğu. Kılıç Arslan'ın şarka yayılma siyaseti. şarka doğru yayılmaya sevkeden âmil ailevi rekabet ve üstünlük dâvâsından çok. Böylece Anadolu Türkleri.000 kişiyi b uld uğu nu kaynaklar belirtir. Türkiye Devleti'ni ayakta tutmayı başarmış. Haçlı seferlerinin kendisi için tehlikeli sonuçlar vermeye başladığını gören Bizans İmparatoru Alexis ile bir anlaşma yaparak garb'da. İslâm beldelerine çevirmeğe başlamıştı. Haçlı ordularına Anadolu'yu mezar yapan* Sultan Kılıç Arslan.(464) Kılıç Arslan'ın Haçlılar'a karşı kazandığı sayısız zaferlerle Birinci Haçlı seferinin intikamı alınmış oldu. (466) Sultan Kılıç Arslan Anadolu'yu toparlamağa ve Anadolu Türk birliğini yeniden kurmaya çalışıyordu.

(470) Sultan Mesud zamanında da büyük bir Haçlı seferinin yapıldığını görüyoruz. Fakat. İmparator ve Kıralların başında bulunduğu büyük bir haçlı seferi (2. Gemi­ 170 OĞUZ ÜNAL . Sultan Mesud. Habur suyu'nda boğula­ rak hayatını kaybetti. Onun oğlu ve ikinci l ürkiye Sultanı oian Kılıç Arslan da yine büyük Seiçukluiar’la. artık müdafaadan taarruza geçerek. Louis V III. kaçabilenler geri dön­ düler. A l­ man ordusunun büyük bir kısmı imha edildi. Büyük Selçuklulur’a karşı hâkimiyet ve rekabet mücadelesinde Ölmüştü. Bir müddet Dânişmendliler'e tâbi gibi görünmüşse de. Musul Atabeyi İmâdeddin Zengi'nin. Dânişmendliler ile birleşerek. Mukaddes Roma-Germen İmparatoru III. Konrad ve Fransa Kıralı St. Urfa Kontluğu'nu ortadan kaldırması üzerine Avrupa'da büyük bir heye­ can dalgası esti ve ilk defa olarak. bir yandan saltanat mücadeleleri ile meşgul olan. (469) Sultan Kılıç Arslan'ın ölümü Türkiye Selçuklulan'nı eskisinden daha büyük ve şiddetli bir buhrana sürükledi. Türkmenler her taraftan İç Anadolu’ya doğru göçmeğe başladılar. Almanlar'ın Konya'yı işgal ettiklerini zanneden Fransa Kıralı St. Efes. Haçlı seferleri ve Sultan'm ölümü üzerine B i­ zanslIlar. daha büyük bir iddia ve azimle. 1147 yılında. Eskişehir yakınlarında Sultan Mesud'un ordusu tarafından perişan edildi. Haçlı Seferi) hazırlandı. Fakat bu sırada. Denizli ve Antalya istikametini takiple yolunu değiştirdi. Bununla birlikte yine Türkler'in hücum ve baskın­ larıyla bu ordu da çok zayiata uğrayarak Antalya'ya vardı. Türkiye Selçuklu tahtı tekrar sahipsiz kaldı. K ılıç Arslan'ın oğlu Sultan Mesud. daha son­ ra insiyatifi eline almağa muvaffak olmuştur. Büyük Selçuklular'ca yakalanıp İsfahan'a gönderilince.İlk Türkiye Sultanı Süleyman Şah. Kon­ rad kumandasındaki muazzam Haçlı ordusu. 1144 yılında. Haç­ lılar. Fa­ kat bu sırada Melik-Şah’m oğullarından Suitan Muhammed Tapar'ın Emir Çaviı kumandasında gönderdiği büyük bir ordu ile giriştiği çok çetin bir savaş sırasında. Selçuk ülkesinden geçmenin imkân­ sızlığını anlayarak. Louis bu felâketi öğrenince. duruma hâkim oldu. kumandasındaki iki kol halinde harekete geç­ tiler. Mukaddes Roma-Germen (Alman) İmparatoru III. Kılıç Arslan’ın ölümü sırasında Musul valisi bulunan büyük oğlu Şahin-Şah. 1107 yılında. büyük bir siyasi deha­ ya sahip olduğunu tedbirli ve başarılı hareketleri ile ortaya koymuş­ tur. mücadeleye girişti ve Musul'u alarak Büyük Selçuklu İmparatorluğu'na da namzet bir kudrete erişti. bütün sahilleri geri aldılar.

Kılıç Arslan sultan oldu. ihtiyatlı ve dahiyane bir siyasetle Türkiye Devleti'ni yok olmaktan kurtardı ve tekrar Anadolu'ya hâkim bir duruma yükseltti. Bir Hıristiyan kroniğinin de ifade ettiği gibi. Sakarya'dan Fırat boylarına kadar bütün Selçuklu Tüıkiye'sini hâkimiyeti altına aldı. Haçlılar'ı bu perişan halde görünce merhamet ettiler. Türkiye Sultanı'nın ve Türkiye Devleti'nin kudretini çok yükseltti. kırk yıla yakın bir saltanat ve mücadele devrinde. Sultan Mesud zamanın­ da başlayan siyasi. Sultan II. uzun ve kanlı mücadelelerden sonra. Zekâsı ve enerjisi sayesinde Bizans İmparatorluğu'nu ve Haçlı ordularını mağlub ederek. Anadolu'nun "T urkia" adiyle kay­ dedilmesi de çok manâlıdır. yerine veliahd tayin ettiği oğlu II. siyasi birlik ve medeni ilerleme devri açılmıştır. askferi ve medeni hamleler bu kudretli sultan zamanında çok ileri bir safhaya erişti ve Türkiye Selçukluları tari­ hinde yepyeni ve parlak bir devir başladı. Türkler'in bu akıl almaz iyiliklerini gören üç binden fazla Frank Müslüman oldu. (473) Sultan Mesud'un. Haçlı ordularını mağlub ve perişan etmesi ve böylece bütün İslâm dünyasına korku salan Haçlı ordularını ortadan kaldırması. Türkler. şefkati ve iyi idaresi dolayısiyle. Rumlar. Türk­ ler için Anadolu'yu emniyetli bir vatan haline getirdi. Haçlıiar’ı soydular. (471) Sultan Mesud'un. Kalanları da Türkler'in ve Rumlar'ın taarruzları karşısında perişan oldular. merhamet ve şefkatle Hıristiyanların dinlerini satın aldıklarını. adaleti. 1155 yılında ölümü üzerine.-Rumlar'dan satın aldıkları Haçlı paralarını düşkün­ lerine verdiler. çok sabırlı. Garp kaynaklarında. paralarını aldılar. Eskişehir yakınlarında ve Konya önlerinde. Kılıç Arslan. İlk defa onun zamanında.ler'e binen zenginleri Suriye'ye gittiler. Bizans'ın ağır vergilerle ve korkunç zulümlerle ezdiği Rumlar onun idaresine geçmeğe başla­ dılar. onlara para ve ekmek dağıttılar. hastala­ rını tedavi ettMer. Artık Anadolu Türkleri'nin buhran devri sona ermiş. Selçuk Türkiyesi'nde ilk imâr ve medeni faaliyetler de onunla başlar. Türkiye Devleti'nin bu kadar kuvvetlenmesinden ve Anadolu'nun rakipsiz şekilde hâkimi olmasından endişelenen ve Türkmenler'in yavaş yavaş Batı Anadolu'yu istilâ etmeğe başladığını gören Bizans İnıpa- HORASAN'DAN ANADOLU'YA 171 . Nitekim Rumlar'ın hıyanetini ve Türk­ ler'in şefkatini anlatan bir Haçlı müellifi: " E y hiyânetten daha zalim olan merhamet" feryadiyle Türkler'in iyilik.(472) Sultan Mesud. fakat din değiş­ tirme hususunda hiç bir baskı yapmadıklarını belirtir.

Sırp ve Peçenek askerleri de bulunuyordu. Kılıç Arslan da bu sebeplerle. tamamiyle ezerek Anadolu'dan silip atmak ve Bizans'ı tekrar Anadolu'ya hâkim kılmak karariyle. Malazgirt'ten sonra Türkiye Tarihi'nde ikinci bir dönüm noktası teşkil eder. eski Türk hâkimiyet telâkkisinin etkisi altında. Melik sıfatiyle. Kılıç Arslan. Türkleri. Türkiye Selçuklulan'nda da devlet hânedan azasının ve özellikle hükümdar oğullarının müşterek hâkimiyeti altında sayılıyordu. 1176 yılında. meydan muharebesine girmeden çete mu­ harebeleri ile. Macar. Halbuki Kumdanlı zaferinden sonra B i­ zans'ın Anadolu'yu kurtarma ve geri alma ümidleri tamamen tarihe karışmıştır. İşte Sultan 1 1 . (474) Bizans ordusuna karşı harekete geçen Türkiye Sultanı II. Gök Türkler'de. Bundan sonra BizanslIlar daima müdafaada ve çökün­ tüde.(478) 172 Oğ u z ÜNAL . Bu zafer­ den sonra II. uzun ve şerefli bir mücadele hayatından sonra artık ihtiyarlamış ve sefere çıkamaz olmuştu. 1177 ve 1182 yıllarında. Bu muazzam orduda Bizans'ın kendi kuvvetleri yanında Frank. yıpratmağa başladı ve böylece iyice yıpranmış olan düşmanı Eğridir gölü kuzeyindeki dar ve sarp bir geçitte. bizzat Konya üzerine yürüdü. Kılıç Arslan oğullarının herbirini. büyük bir ordu hazırlayarak. devlet idaresinin Selçuklu hânedanı mensupları tarafından idare edilmek suretiyle birleşmesini temin etmek istedi. BizanslIlar. Bizans ordusunu. 5000 araba ile çok sayıda hayvan da Bizans ordusunun ağırlıklarını taşıyordu. (475) Kumdanlı zaferi. (477) II. Anadolu'yu Türkler tarafından geçici bir süre için işgal edilmiş bir ülke gözüyle görmüşlerdir. Selçuklu Türkiyesi'ni onbir oğlu arasında "ülüş" usulünde taksim ederek. Zira bilindiği gibi. Türkler de ilerleme ve yükselme halinde olmuşlardır. Karahanhlar'da ve Büyük Selçuklular'da olduğu gibi.ratoru Manuel Komnenos. Batı Anadolu'da Kütahya ve Eskişehir yörelerini kati olarak fethetti ve Türkiye Devleti'ne kattı. Kılıç Arslan. Myriokefalon (Kumdanlı)'da yakalayarak müthiş bir hezimete uğrattı. Kılıç Arslan. (476) II. bir eyaletin idaresine gönde­ rirken kendisi de metbu Sultan olarak Konya'da otunjyordu. Onun bu durumunu gören oğulları arasında saltanat ihtirasları ve mücadeleleri başladı. Malazgirt'in kendileri için nasıl bir darbe olduğunu henüz yeterince kavrayamamışlar ve bu sebeple daima Anadolu'yu geri alma ümid ve hayaliyle yaşamışlar.

fakat Konya’da bulunan Sultan'a tâbi bir evaiet (devlet) durumunda bulunmaları dolayısiyle bu me­ likler. "trib al" bir şekilde. Kılıç Arslan tarafından. Nihayet kardeşler arasında en kudretlisi Tokat Melik'i İL * " H u tb e " ve "S ik k e " (para)’nin Türkler arasında egemenlik sembolü o ld u ğ u n u biliyoruz. idareye göre büyük bir faydası da olmuştur.* inşa ettikleri binalarda isimlerini yazdırıyor ve hattâ komşu devletlerle tnüstakil olarak savaş ve barış münasebetlerine girişiyor. A y dın T A N E R t. II. Sultan olmakla beraber.Selçuklu tarihçisi İbn Bibi'nin bildirdiği gibi. Sultan II. ölümü üzerine veliahü olan küçük oğlâ. Türkiye Devleti'nin on bir ogiu arasında taksim edilmiş olmasını. hânedan mensupları eliyle idare etmek. Bilge Y ayınla­ rı. bilhassa büyük devletlerin teşekkülü sırasında. kendi ad­ larına para bastırıyor. (Bk. Türkiye Selçukluları Kül­ tür Hayatı. 1192 yılında.(480) Ancak bu sistem Selçuklu Türkiyesi'ne oldukça zararlı olmuş. sh. (479) Eski Türk usulünce memleketi evlâdlar arasında taksim keyfiye­ tinin (yani "ülüş" sisteminin) II. bir sistem değil de. Nitekim Selâhaddin Eyyubi'nin Kudüs'ü fethi üzerjne Alman İmparatoru Frederik Barbaros kumandasında. Zira Orta Asya'da memleketi. Gerçekten bu eyaletlerin idari. asla "sultan” ünvanını alamıyorlardı. aşiret reisleri ve beyler eliyle. tayin ve azil edilebilen valiler eliyle idare etmek usulüne nisbetle bu usulün ileride gevşekliği ve zararları sabit olmuş ise de. Kılıç Arslan'ın. bir nevi merkeziyet temin ediyordu. Haçlı seferi) Anadolu'ya girdiği zaman. bu on bir kardeş. bu hükümdarın kendi şahsi ve akılsıca tedbiri olarak izah etmek yanlıştır. Yani mem­ leketi. her melik kendi eyaletinde yarı müstakil bir hükümdar mevkiinde idi. Kılıç Arslan. K ılıç Arslan'a tâbi olmakla beraber. hutbe okutuyor. K onya 1977. (Menakib-ül A rifin 'in Değerlendirilmesi). şehzâdeler arasında erken saltanat mücadelelerine sebep olarak devletin birliğini tehdit etmeğe başlamıştır. aşiret reisleri yerine. Gıyaseddin Keyhüsrev Türkiye Sultanı oldu ise de şehzadeler arasındaki saltanat mücadeleleri daha büyük bir şiddetle devam etti. fiili bir iktidara sahip değildi. mali ve askeri bütün işleri kendi mer­ kezlerinde kurulan hükümet (divân)'lerine adi bulunuyor. 11'IO yılınd^^ büyük bir Haçlı ordusu (3. Sultan olan babaları II. 22) HORASAN'DAN ANADOLU'YA 173 .

diğer kardeşlerini itâati altına aldı. devletin şehzâdeler arasında taksimi demek olan "ülüş" sistemi bir süre daha yaşamış ve nihayet Selçuklular’ın varisi olan Osmanlılar zamanındadır ki. iktisadi ve medeni bakımlardan en yüksek seviyeye erişti.(482) Nitekim bu anlayış Osmanlılar zamanın­ da. (484) Moğollar'a karşı müdafaa tedbirleri alırken. (481) II. öte yandan da Moğol İmparatoru Oktay Kaan’a da elçi göndererek sulh yaptı ve büyük bir siyasi dehayla. taksim edilmesi teamülüne son vermiş olmasıdır. Bu devirde mem­ leket iktisadi ve medeni bakımdan kalkındı ve Türkiye en ileri bir medeniyet seviyesine erişti. Bütün eski Türk devletlerinde ve bu arada Büyük Selçuklular'da ve Türkiye Selçukiulan'nda da görülen "ülüş" sistemine göre devletin taksimi II. Anadolu'da Türk birliği'nin kumiması ve korunması için büyük gayret harcadı. babası II. Süleyman Şah'tan itibaren bir daha görülmemişe bununla beraber menşei göçebe olan Anadolu beyliklerinde de. halk arasın­ da "U luğ Keykubad" adiyle anıldı. (483) Nihayet 1220'de Alâaddin Keykubad’ın Türkiye Sultanı olması ile Türkiye tarihinin en parlak devri başlamış oldu. "aşiretçi" (Tribal) teamüller dolayısiyle. bütün İslâm beldelerini kasıp kavuran Moğol tehlike­ sini uzaklaştırdı. II. (485) Fakat Sultan Alâaddin Keykubad’ın genç yaşta (46 yaşında). Kılıç Arslan'ın son yıllarında şehzâdeler arasında taksime uğramış olan. Türkiye Devieti'nin talihi yine ters dönmüş. Bu sebeple de O. 1237 yılında. Süleyman Şah'ın en büyük hizmeti. 1196'da. Türkiye Devleti için ani ve büyük bir kayıp ol­ muş. çok kısa süren saltanatı (8 seneden üç ay eksik) esnasında Türkiye Devleti'ni dahili mücadelelerden kurtarmış ve milli birliğe kavuşturmuş çok kudretli bir padişahtır. bir kıs­ mını da bertaraf ederek Keyhlisrev’in elinde bulunan saltanatı ele geçirerek Türkiye Sultanı oldu. onun varlığı ve 174 OĞUZ ÜNAL . Süleyman Şah. siyasi.Süleyman Şah. "Arus-i saltanat taksim kabul etmez" şeklinde ifade olunmuş­ tur. "ülüş" sistemine göre. ölümü. Böylece Keykubad devri. eski Türk hâkimiyet telâkkisi­ ne göre devletin hânedana mensup şehzâdeler arasında. Türkiye Devieti'nin birliğini kurması. merkeziyetçi devlet anlayışı tam olarak yerleşmiş ve bu şekilde siyasi parçalanma bir daha görülmemiştir. Sarayı ve camii iie payitaht Konya'ya adeta damgasını vuran Alâaddin Keykubad. şüphesiz.

putpe­ rest Moğol tahakkümünü daima ağır bulmuş ve kurtulma yollarını aramıştır. Anado­ lu'da gelişen iktisadi ve medeni yükseliş. Türkiye'­ de yegâne söz sahibi kişi olmuş. (486) Köscdağ mağlubiyeti siyasi inhitatın ve Türkiye Selçukluları'nın inkırazının başlangıcıdır. Moğollar'a karşı mücadeleyi temsil etmiştir. kolaylıkla mağlub etti. Türkiye Devleti için daimi bir siyasi buhran âmili olurken bu devlet adamlarından vezir Pervâne Muineddin Süleyman. lıattâ Sultan'ın fetihlerine devamına seyirci i<alan Moğollar. Türkler gittikçe ağırlaşan Moğol baskısına.(488) Bu devrede Moğollar'ın daimi müdahale ve baskıları. Bununla beraber Anadolu Türkleri. Ve bu şekilde bütün Türkiye Moğol tehdidi altına düştü. Gıyaseddin Keyhüsrev'in Antalya'ya kaçması üzerine dağıldı. G ittik­ çe büyüyen ve tehlikeli bir hal alan Babai hareketi. 30. Eski kuvvetli devlet adamları ve kumandan­ larından mahrum olan Türkiye İmparatorluk ordusu. Selçuklu Türkiyesi'ndeki saltanat mücadeleleri ve ihtiraslı devlet adamlarının entrika ve mücadeleleri. Erzurum'u işgal ve tahrip ederek küçük bir yoklama yap­ tıktan sonra. O dışta Moğolları ve içte Selçuklu münevverlerini kazanan siyaseti ile 30 yıl devleti kısmen de olsa ayakta tutabilmiş. zorlukla bastırılmışsa da Türkiye Devleti'nin zaafı da ortaya çıkmış bulunuyordu.000 kişilik bir orduyu Anadolu'ya şevkettiler. Baycu Noyan kumandasında 30. müda­ halelerine ve mali tazyiklerine uğramış bulunmakla beraber. bir Müslüman şeyhinden zi­ yade eski bir Türk şamanı hüviyetiyle ortaya çıkan ve peygamberlik iddiasıyla halkı kerametine inandıran Baba İshak isyanı da Türkiye Devleti için buhran âmili olmuş ve devleti oldukça sarsmıştı.000 kişilik Selçuklu ordusunu. 1243 yılında. ciddi bir mukavemete uğramaksızm. milletlerarası ticaret yolları daha 30 yıl devam etmiş ve bu sayede umumi tekâmül pek fazla sarsılmamıştır. Moğol ve Selçuklu ordu­ ları Kösedağ'da karşılaştılar. onun ölümünden sonra Türkiye Devleti'ne karşı tecâvüzlere girişmişler ve bu şekilde büyük sultanın yokluğu ile felâketler birbirini takip etme­ ğe başlamıştır. başındaki korkak hükümdar II.(487) 1243 Kösedağ bozgunu ile Türkiye'de Selçuklu idaresi sarsılmış. 1240 yılında. Yine bu sıralarda Moğol istilâsı önünden kaçan ve Anadolu'ya dolan bazı Türkmenler'in.000 kişilik Moğpl ordusu 80.(489) Kösedağ'dan Pervâne'nin ölümü­ HORASAN'DAN ANADOLU'YA 175 . 124Tde. Nitekim bu durumu isabetle teşhis eden Moğollar. müsbet ve menfi tarafları ile bir "Pervâne Devri" yaratmıştır.dahiyane siyaseti sayesinde Türi<iye hududiarına saygı gösteren.

zirai ve sınai istihsalde. Moğol istilâsı önünde de aynı şekilde Türkmen kitleleri bu ülkeye kaçıyor ve Moğol katliamından kurtulmaya çalışıyorlardı. Selçuklu Orta Anadolusu'na nazaran daha kuvvetli ve kesif bir şekilde Türkleşmiştir ki. iktisadi ve medeni yükselişte de mühim bir sarsıntı olmamış idi. Gerçekten Malazgirt zaferini müteakip Anadolu'ya nasıl sel halinde insan akını olmuş ise. Türkmenler buralarda. içtimai. fakat Pervâne'nin 1277'de Moğollar tarafından idamını müteakip başlayan fiili Moğol istilâ ve idaresi. 1277 yılında. Abaga Han'ın Selçuklular'dan intikam almak maksadiyle. bir çok din ve devlet adamlarını öldürtmesi veya vatanlarını terk edip Suriye'ye sığınmaları da o derece acı bir hatıra bırakmıştır. Zira bu tarihten sonradır ki. Türkiye Devleti hakikaten sahipsiz kalmış. ve medeni hayat tamamen çökmüştür. Bizanslı­ 176 OĞUZ ÜNAL . bundan 34 yıl sonra. iktisadi. Anadolu Türkleri'nin Alâaddin Keykubad devrini bir saadet devri olarak hatırlamaları ve bütün felâketlerin menşeini "Baycu y ılı" adiyle Kösedağ mağlubiyetine bağlamaları doğru olmakla beraber. zulümler ve isyanlar birbirini takip etmiş ve bu tarihin kötü bir hatıra olarak unutulmamasma sebep olmuştur. siyasi olduğu kadar iktisadi ve içtimai buhranlara ve medeni çöküşe de sebep olmuş ve Moğol tahakkümü altına giren Türkiye'de Selçuk­ lu idaresi bir gölge halinde 1318 yılına kadar yaşamıştır. başda Muineddin Pervane olmak üzere.(490) Sel­ çuklu tarihçileri 1243 Kösedağ bozgununu nasıl milletin kalbinde bir "dağ" ve bütün felâketlerin başı saymışlar ise. siyasi buhranlara ve Moğollar'ın müdahalele­ rine rağmen. Tarihin en kudretli ve şiddetli istilâlarından birini teşkil eden Moğol istilâsı Orta Asya Türklüğü ve medeniyeti için ağır neticeler ve Anadolu'da da bilhassa 1277'den sonra büyük sarsıntılar meydana getirmesine karşılık bu ülkenin nihai ve kati Türkleşmesinde de mühim bir âmil olmuştur. Türkiye Devleti ordusiyle. ithalât ve ihracâtta esaslı bir değişiklik olmamıştır. idaresiyle mevcut olduğu gi­ bi. Bu büyük Oğuz (Türkmen) akınlan sayesinde X III ve X IV üncü yüzyıllarda Batı Anadolu. bu husus Osmanlı tahrir defterleriyle tafsilâtlı olarak teyid edilmiş ve bu bölgelerdeki Hıristiyan halkın çok az kaldığı meydana çıkmıştır. Gerçekten bu devirde milletler arası ticaret yolları faaliyetlerine devam etmiş. Moğollar'ın yarattıkları buhranlar. (491) 1277-1318 yılları arasında gölge halinde bir Selçuklu hânedanı yaşamış ise de siyasi iktidar fiilen yok olmuş. umumi vasıfları ile Türkiye Selçukluları devri 1277 yılına kadar sürmüş.ne kadar (1243-1277).

Moğol zorbalığının gittikçe kuvvetten düştüğü tarihlerde Türkmen beylerinin yer yer direnme­ leri görülmeğe başladı. bunların temsilcisi nihayet Oğuz Han'ın torunlarından en asili sayılan Kayı boyuna mensup Osmanlılar idi ve yüzyıllarca dünya nizâmının davâcısı ve mihveri olmuştu. Peçenek ve Kuman Türkleri'ne de rastlamışlardı. Türkmen beylikleri Garp Türklüğü için yepyeni ve parlak bir tarih hazırlıyordu ki.lar'ın Balkanlar'dan naklettiği. geçitlerden ve Harşıt vadisinden inen Türkmenler bulun­ makla beraber bu havali daha ziyade Samsun'dan itibaren sahili takip eden Oğuz'ların Çepni boyu tarafından Türkleştirilmiş. mütefekkir. yüzyılın sonlarına doğru. edip ve mutasavvıflar Türkiye'de yükse­ len Türk-îslâm medeniyetinin gelişmesinde mühim bir rol oynamışlar ise de 1277'den sonra Selçuklu Türkiyesi'nde hüküm süren umumi çöküş bu inkişafı da durdurmuş.(492) Moğol istilâsı önünde kaçıp Anadolu'ya sığman Türkistan ve Iranlı pek çok âlim. Çökmekte olan Selçuklu saltanatının yıkın­ tıları üzerinde yavaş yavaş Anadolu Türkmen beylikleri kurulmuş ve bu beylikler Anadolu'da siyasi hâkimiyeti kendi aralarında taksim etmişlerdi. Canik bölgesine adını veren yerli Hıristiyan Çan kavmi yavaş yavaş kay­ bolmuştur. Kilikya Ermeni Krallığı Selçuklular. şair. Karamanlılar ve Özellikle Memlukler tarafından eritildikçe Türkmenler de bu bölgeyi iskâna devam ediyorlardı. Moğol hâkimiyeti altında çöker ve Anadolu halkı ızdıraplı günler geçirirken. Böylece Anadolu'da Türk nüfusu o kadar yoğunlaşmıştır ki. Türkiye Devleti tam bir iktidar mücadelesine HORASAN'DAN ANADOLU'YA 177 . Türkiye tahtını ele geçirmek için birbirleriyle mücadeleye başladılar.(496) Bu şekilde yavaş yavaş istiklâllerini kazanan Türkmen beylikleri. Osmanlılar'ın Rum eli’ye geçişleri o tarafa doğru devamlı bir nüfus akınına sebep olmuş ve her halde Balkanlar'da kalan Şamani Türkler'le de karışmış ve kaynaşmışlardır. (495) X III. (493) Böylece Moğol istilâsı her ne kadar Türkiye Selçukluları hânedanına ve Türkiye Tarihi'nin bu ilk şanlı devrine son vermiş ise de. sanatkâr. Anadolu'nun Türkleşmesi ve Türk vatanı haline gelmesi önlene­ memiştir. (494) Türkiye Selçuklu saltanatı. ancak Uc'larda kurulan Türkmen beylikleri bir dereceye kadar ilim ve kültür sahiplerine sığınak vazi­ fesi görmüştür. Doğu Karadeniz bölgesine yay­ lalardan.

Osmanlılar'm Bizans'a karşı süratle ilerlemesi ve zaferler kazanması. askeri işgalden önce mânevi fetih hazırlanmış ve Osmanlı ilerleyişi her yerde bu metoda göre gerçekleşiyordu. Vakıflar Dergisi. dünya ve ahiretlerini kazanmak maksadiyle Osmanlılar'a koşuyorlardı. Marmara sahillerinde fütuhat yapan ve süratle Balkanlar'a ayak basarak İslâmın ezeli düşmanı Bizans aleyhine geniş­ leyen OsmanlI beyliği. Türkmen beylikleri arasındaki mücadeleler kıyasıya devam ederken. n . Uçlarda Rumlar'a ve Ermeniler'e karşı cihâd ve gazâ hareketi de devam ediyordu. zamanla diğer Türkmen beylikleri aleyhine genişlemek ve cihâd bayraktarlığı sıfatını taşımak imkânlarını kaybetti. Osman Gazi. 178 OĞUZ ÜNAL . (497) İlhanlılar'm çöküşünden sonra Anadolu'da mevcud Türkmen beylikleri arasında Karamanlılar. bütün İslâm dünyasından ve Anadolu'dan gelen gaziler. bu mukaddes davâya bağlayarak kendi etraflarında topluyorlardı. Türkmen babalan artık Osmanlı b e liğ i ile cihâd ve gazâ yolunda birleşiyor ve bu gazi uc beyliği sür'atle yükseliyordu. Anadolu'da gazâ ve cihâd mefkuresini canlandırıyor. Türkmen babaları ve mutasavvıf dervişler onlann etrafınaa toplanı­ yor ve kâfirlere karşı cihâdı kuvvetlendiriyorlardı. Anadolu'nun fethi ve Türkleşmesini tamamlıyorlardı.sahne oluyordu. K olonizatör Türk Dervişleri. muta­ savvıflar. coğrafi sahası. Fakat diğer Türkmen beylikleri ile çevrili olan Karamanlı beyliği. büyüklüğü ve tarihi rolü dolay isiyle Türkiye tahtının varisi gözüküyorlardı. Bursa henüz fethedilmeden önce civan evliyaların ve Türkmen ba­ balarının zâviye ve türbeleri ile dolarak. şeyhler. zaferler kazandıkça gazâ ve cihâd mefkuresi­ nin bayraktarlığını eline alıyor ve Anadolu Türkler! arasında cazibe merkezi haline geliyordu. Diğer Türkmen beylikleri Moğollar ve komşuları ile mücadele ederken. Selçuklular ve Danişmendliler ile Anadolu'da gelişen gazâ ve cihâd mefkuresi *Bk. Dursun Fakih gibi din adamları ile işe başlıyor. Bu sebepledir ki. Müslümanları da. Buna karşılık BizanslIlar ve Hıristiyanlar karşısında cihâd yapan Batı Anadolu beylikleri TürkIslâm mefkuresinin temsilcileri durumunda yükseliyor. daha ilk günlerde Şeyh Edebali. Ömer Lütfi B A R K A N .* Böylelikle Türkistan'da başlayan. Osmanlılar süratle Marmara sahil­ lerine doğru ilerliyor ve Batı Anadolu'da Bizans hâkimiyetini tasfiye ediyordu. Böylelikle bu Türkmen Beylikleri. Moğol istilâsı ile yerlerinden atılan Türkler. şeyhler.

(499) HORASAN'DAN ANADOLU'YA 173 . Böylece büyük Gazi Alp Arslan'ın milli ve İslâmi mefkurelerle. diğer Anadolu Türkmen beyliklerine nazaran. bu büyük in­ kılâp sayesinde devlet ve nizâm daima korunmuştur. "A şire tçi" (tfibal) eski Türk hâkimiyet telâkkisi de. bu şekilde eski Türk devletlerin­ de zaaf unsuru olan eksiklikler tamamiyle yok olmuş. mülk ü millet" gibi dört unsura dayanan yüksek mefkureleri ve devlet anlayışları ile kudret kazanmış ve Türkiye Selçuklu lan'ndan aldıkları mirası bu suretle en yüksek seviyeye eriştirniişlerdir. daha kudretli bir mefkure ve teşkilâta sahip bulun­ muşlar. aynı zamanda üç kıta üzerinde ve Akdeniz havzasmda hak ve adâlete dayanan yeni bir dünya nizâmı J a kurarak Türk ve İslâm tarih­ lerinin en ileri bir siyasi teşkilâtını da yaratmışlardı. ilk defa olarak "merkeziyetçi" bir mahiyet almış. bu mefkureleri ile yalnız Selçuklular'ın vârisi olmamışlar. "D in ü devlet. Türkiye Selçukluları zamanından başlayan tekâmülünü tamamlayarak. Osmanlılar en imanlı ve ateşli bir uc gazi­ leri beyliği olmuş ve dayanılmaz bir kudret halinde yükselmişler­ dir.Bursa'da temerküz etmiş. Malazgirt'te yükselttiği sancak. Türkiye Selçukluları eliyle Osmanlılar'a devredilmiş ve büyük Gazi Süleyman Şah'ın kurduğu Deylet-i Ebed-Müddet (Türkiye Devleti) günümüze kadar yaşamıştır. (498) OsmanlIlar. OsmanlI­ lar. çok daha üstün vasıfları ve elverişli şartları sayesinde Türkiye tahtının vârisi olurken. Nizâm-ı âlem uğrunda evlâd ve kardeşler bile feda edilmiş.

.

nun kuruluşundan sonra, muntazam ordular iie "Rum beldeleri” ne (Anadolu'ya) yürüyen Türkler, 1040'dan 1071 senesine kadar, kendilerine mukavemet eden ve Bizans ordularına dayanak vazifesi gören, büyük yürüyüş ve ulaşım yollan üzerinde yer alan Erzurum, Erzincan, Bayburt, Niksar, Sivas, Kayseri, Amorlon, Konya başta olmak üzere bir çok şehir ve kaleleri tahrip etmişler ve 1071'de Malazgirt zaferinden sonra, Bizans mukavemetinin ciddi bir şekilde kırılması üzerine, bir kaç sene içerisinde Boğazlar'a ve Ege denizi sa­ hillerine kadar iieriemeğe muvaffak olmuşlardı. Cu ilerleyişten sonra Türkmenler (Oğuzlar) ve onlarla beraber gelen diğer Türk ulus­ larına mensup boylar ve oymaklar, yer yer Anadolu'ya dağılmışlar ve yerleşmeğe başlamışlardı. (500) Bu hadise çok mühim neticeler meydana getirmiştir. Bir kere Büyük Selçuklu Sultanları Alp Arslan ve oğlu Melik Şah ile değerli vezir Nizam ül-Müik, Türkistan'da sıkışıp kaian veya Horasan ile Irak-ı Acem'e yayılıp dağılmış olan ve buralarda ikide birde bir Seiçuk'lu şehzadesinin etrafına toplanarak İç isyanlaıa sebep olan ve Islâm ülkelerinde karışıklıklar çıkaran Türkmen boy ve oymakla­ rına, yay'ıak vc kışlak olarak, yeni fethedilen Anadolu ülkesini gös­ termişler ve bu ülkeyi iktâ ederek, yurt olmak üzere vermişlerdi. Bu yüzden Anadolu'ya zaten vuku bulan Türk göçleıi çok kesif biı mahiyet almıştır. (501) Bu Türk muhaceretini çağdaş Bizans ve "Ermeni tarihçileri çok canlı ve tafsilâtlı biı şekilde nakletmişlerdir; "Türkler sanki dünyanın her tarafından bu memleket için randevu vermişlerdi... Türkler'in kudreti doUyısiyle Rumlar şarktaki bütün şehir ve kaleleri bırakıp gidiyor; bu bölgeleri Tijrkler'e terkediyor; onlann buralarda yerleşmelerine imkân veriyor; hudutlaida kom­ şumuz olan Türkler her tarafı istilâ ediyorlar"dı. (502)' "1080 yılı Martına doğru Okyanus denizi berisinde (Anadolu'da) bulunan bütün Hıristiyan memleketleri Türkler'in istilâsına uğramış ve hiç bir vilâyet bundan kurtulamamıştı... Bir çok vilâyetler boşaldı ve artık Şark milleti (Bizanslılar) mevcut değildi". Türkler'in önünden kaçan "halk kitleler halinde birbirlerinin üzerine atılıyor; binlerce insan birbiıinin yolunu tıkıyor, çekirgeler gibi yeryüzünü kaplıyor ve her taraf insan dalgalan ile doluyordu".(503) "Böylece 1080 yılı Haziranında, denize kadar bütün beldeler Türkler'le doldu... Rumlar'ın devleti çöküntü halinde idi. Zira Türkler denizin berisinde kalan bütün memleketleri (Marmara ve Adalar denizi sâhillerinin şar­ kında Anadolu'yu) işgal etmişlerdi" (504) Yine çağdaş bir Bizans

182

OĞUZ ÜNAL

kaynağı: "Türkler Karadeniz, Marmara, Adalar (Ege) denizi ve Suriye denizi (Akdeniz) arasındaki bütün memleketlere hâkim ol­ dular" derken diğer kaynakları teyid eder. (505) Malazgird zaferini müteakiben vuku bulan Türk istilâ ve fütuhâtmı anlatan başka bir Bizans vekayi-nâmesi Türkler'in Anadolu'ya eskisinden farklı olarak, bir yağrnacı değil, artık işga! ettikleri böl­ gelerin hakiki sahibi sıfatiyle girdiklerini beyan ederken, durumu dalıa isabetli bir görüş ve kavrayış ile tayin etmiştir. (506) Türk istilâ ve fütuhâtmın önünden kaçan Rumlat'dan başka B i­ zans İmparatorları tarafından Anadolu'dan Balkanlar'a nakledilen Rumlar'a veya Rumlaşmış halklara dair haberler de çok dikkate şayandır. Gerçekten bir Süryani tarihçisine göre: "Türkler'e yenilen Rumlar bir daha onlara karşı duramadılar. İmparator Mihael'i korku almıştı. Korkak ve kadınlaşmış müşavirlerinin sözlerine bakarak bir daha sarayını bırakıp Türkler'e karşı çıkmadı. Hıristiyanlara acıya­ rak adamlar gönderdi ve Pont (Danişmend ili)'da kalmış olan halkın bakiyelerini, eşyaları ile birlikte, atlara ve arabalara yükletti; denizin ötesine (yani Anadolu'dan Balkanlar'a) nakletti. Böylece ahalisiz kalan bu bölgelere Türkler'in yerleşmesine yardım etti. Bu sebeple de İmparator herkesin tenkidine uğradı". (507) Bu hadise ve kayıt Anadolu'nun Türkleşmesi tarihinde hususi bir ehemmiyet taşır. (508) Büyük Türk muhacereti ve Anadolu'nun Türkleşmesi hakkında mevcut sayısız kaynaklar arasından yukarıda verdiğimiz vesikalar tarihin bu mühim meselesini, ana batlarıyla, aydınalatacak bir kıymet taşır. Bu ana vesikalar Malazgird zaferini müteakip Anado­ lu'nun nasıl sür'atle Türkleştiğini göstermeğe kâfidir. Böylece,Türk tarihinde Hun, Gök Türk, Selçuklu ve Osmanii gibi tarihin azametli mnparatorlukiarını kuraıi kudretli ve büyük Oğuz kavrni, Sırderya havzasından, Aral ve Hazaı denizi sahillerinden garba doğru göçerek, binlerce kilometre uzakta bulunan Anadolu'ya gelmiş ve burasını takriben elli yıllık bir mücadele ve cihâd devresi sonunda kendisine vatan yapmıştır. Anadolu, tarihinde, bir çok kavim, din ve kültür­ lere sahne olduğu veya bunların kıtalar arasrîhtikalinde köprü vazi­ fesi gördüğü haldsi-hiç biı .zamaıij, Türk i.ştilâ ve fiJtuhâtı devrinde olduğu gibi, etnik, dini ve kültürel bakımlardan bu derece külli ve sür'atii bir inkiiâba uğramamıştı. Araplar, Emeviler ve Türk ordusu

HORASAN'DAN ANADOLU’YA

183

ile birlikte Abbâsiler zamanında, iki asır kadar Anadolu'yu fethet­ mek ve İslâm'ın ezeli rakibi olan Bizans İmparatorluğu'nu çökert­ mek için giriştikleri fasılasız ciliâd ve gazâiara rağmen, bu büyük vazifeyi başaramamışlardı. Selçuklular'ın kısa bir zaman içerisinde bu ülkeyi feth ve kendilerine vatan yapmalarında, kudretli ordulara ve eşsiz bir stratejik dehaya sahip olmaları yanında, bir milletin top­ tan muhacereti birinci derecede rol oynar. (309) Bu sebeple Türkiye tarihini yeni bir ruh ve metodla ele alıp onu dünya tarihi içerisinde enteresan bir mukayese zeminine oturtmak is­ terken, üzerinde durulması lâzım gelen en mühim konulardan birisi şüphesiz, ''tarihin demografik âmilleri'tdir. (510) Gerçekten Türkiye tarihinin başlangıcını, Türkiye Selçukluları, OsmanlIlar, vs. gibi muhtelif devir ve hususiyetlerini, Türkiye Devleti'nin bu muhtelif devirlerdeki askeri, idari ve hukuki teşkilâtını; içtimai, iktisadi ve kültürel yapısını tetkik ve izah etmek İsterken, bu muhtelif devir ve medeniyetlere has nüfus imkân ve zaruretlerini, memleket nüfusunun kütlesi, kesafet ve dinamizmi, coğrafya üzerin­ deki yayılış ve konuş şekli, yer değiştirme imkân ve sür'ati, artış nisbeti, yaşlara, cinsiyete, meşguliyet nevilerine, çeşitli boy ve oyrhaklarm yerleşme tarzına göre terekküp tarzı vs... gibi "demogra­ fik âmiller"i hesaba katmak ilmi bir zarurettir. Bu güne kadar tarihçilerin bu meseleye ciddiyeile eğilmemiş ve "demoğıafik âmiller"i hesaba katmamış olmaları,* Türkiye tarihi'nin bir çok yönlerinin ilmi bir izahtan mahrum kalmasına dolayısiyle 'Türkiye Devleti'nin Kuruluşu" vt "Anadolu'da Yeni Türk Vatanı'nin Teşek­ külü" meselelerinin lâyıkiyle anlaşıiamamasına sebep olmuştur.(511) Nitekim, Seiçuklu-Bizans hudutlarındaki uc gazileri diyarında teşek­ kül eden "Türkiye Devleti"nin kısa bir müddet içerisinde, başdöndürücü bir hızla büyüyerek, tarihin akışını asırlarca değiştirecek kudrette bir imparatorluk haline gelmesi ve yeni bir din ve kültürün taşıyıcısı olarak, eski Bizans İmpaıatorluğu'nun enkazı üzerinde kurulan bu yeni devletin bir Türk-İslâm devleti hüviyetiyle tarih sahnesine çıkabilmesi hadisesi tarihçiler arasında henüz tam anlamıy­

*Burada Prof, M. Fuad K Ö P R Ü L Ü , Prof. Öm eı Lütfı B A R K A N , ve Prof Osman TUJRAN'ı, b u konudaki ilk ve değerli çalışm alarından dolayı, ayrı tu ttu ğ u m u zu derhal belirtelim.

184

Oğ u z ÜNAL

la izah edilememiş bir meseie halinde münakaşa edilip durmaktadır.(512) Eski Osmanli tarihçilerinin ve Özellikle Hoca Sadeddin Efendi'den sonrakilerin, Türkiye Devleti'nin kuruluşu hakkmdaki yanlış tutumları malumdur. Onların bütün gayretleri ve dikkatleri yalnız bir nokta üzerinde toplanmıştır: Münhasıran Osmanlılar'a ait kaynaklar bularak, Türkiye Devleti'nin kuruluşu meselesini münhasıran bu kaynaklar vasıtasiyle halletmeğe çalışmak! Bu bü­ yük problemi bu kadar dar bir çerçeve içerisinde anlamağa kalkı­ şınca, yani Türkiye Selçukluları tarihini görmezlikten gelerek, sadece X IV . asır Ösmanlı tarihine ait kaynaklar bularak meseleyi onlar vasıtasiyle halle çalışmağa teşebbüs edince, şimdiye kadar olduğu gibi, bir çıkmaza girmek, evvelden mukadderdir. (513) OsmanlI tarihçilerinin, Türkiye Devleti'nin Kuruluşu'nu, X III. asır­ da Anadolu'nun kuzey batısmda Selçuklu-Bizans sınırları üzerindeki dört yüz çadırlık bir aşirete isnad ederek, bu hadisenin izahı için Türkiye Selçukluları tarihinin ve X I. ve X IV . asırlar Türkiye tari­ hindeki siyasi ve içtimai-şartların hiç düşünülmemesi, tarihi bakım­ dan affedilmez bir hatadır. (514) Bu meselenin bu nevi biı anlayış yoliyle tatmin edici bir izah şekline ulaşamayacağını takdir eden bir kısım Batılı tarihçiler de, Türkler hakkmdaki, iyice araştırılmadan teşekkül etmiş menfi kana­ atleri sebebiyle ve bu büyük tarihi meseleyi daha geniş kadrolar içinde düşünmeğe belki de gönülleri razı olmadığından dolayı, içinden çıkılmaz faraziyelerle tarihi hakikati zorlamağa girişmiş­ lerdir. Onlara göre, fütuhatın çekirdeğini teşkil eden gâziler'in Islâm dinini yayma uğrundaki mücadeleleri Bizans Anadolu'sunda meyvelerini verdi. Bu sayede BizanslI Rumlar sadece isim ve din değiştirerek tarih sahnesine yeni bir ırk ve millet halinde ve üzerle­ rine yeni vazifeler almış olarak çıktılar. Ve İslâmi bir leıık ve cilâ altında eski Bizans İmparatorluğu'nu ihya ve devam ettirdiler. He­ nüz göçebe hayalının itiyatlarını muhafaza eden ve üstün bir mede­ niyet kurma kabiliyetinden yoksun bulunan bir avuç Türk'ün bu tarihi oluş içersindeki rolü, olsa olsa bir din yayıcılığından, bir misyonerlik faaliyetinden ibarettir. Böyiece Türkiye Devleti, Rum vezir ve idareciler taraiftıdan Türk Hanedanlarının etrafında, eski Bizans'ta görülen teşkilâta göre kurulmuş oldu. Bu yeni devleti kurmuş olan bir avuç Türk'ün yeni devletin hamuru içindeki rolle­ ri ve hisseleri de ehemmiyetsizdir. Türkler, yalnız yeni bir impara­ torluk kurmak için kendilerine lüzumlu devlet adamlarını değil,

HORASAN'DAN ANADOLU'YA

185

Bu suretle bomboş bir Anadolu'da sürülerine ot­ lak bulmak için başıboş dolaşan bir göçebe topluluğu günün birinde heybetli Bizans surları önündegösteren hayali bir tablo ile başlattık­ ları tarih sahnesinde. (515) A çıkça görülüyor ki. Türkiye tarihinin muhtelif devirlerindeki 1S6 OĞUZ ÜNAL . önüne geçilmez bir kuvvet halinde kalkınarak memleketleri ve kültürleri alaşağı ettiğini görünce. bir taraftan "Anadolu'nun Türkleşmesi" ve "Tür­ kiye Devleti'nin Kuruluşu". Bu suretle İslâmi bir renk ve cilâ altında devam ettiği farzedilen bu yeni devletin tarihi tekâmülündeki sır. Bu sebeplerle. Türkiye tarihini ve özellikle kuruluş devirlerini incelerken. bir türlü izahı bulunamayan bir tarihi oluş karşısında bulunduklarını hissediyorlar. Türk-İsiâm Sancağını Tuna boylarından Viyana önlerine kadar götürmüş olan bu muhteşem hamlenin kuvveti hakikaten mucizeli bir hal alıyor ve ilmi ve tarihi izahını bir türlü bulamıyor. "O ruç B e y ". Bütün bu görüş ve faraziyeler. İlk OsmanlI tarihçileri olan "A şık Paşazade". Osmanoğulları idaresindeki. bütün bir feo­ dal Batı âlemini mağlub eden Türk-İslâm kültür ve medeniyetiniii manâsı. bir ıiıüddet sonra Anadolu yaylalarındaki boşluğun. Anadolu’da teşekkül eden Türkiye Devleti ile bütün Türk-İslâm dünyası arasındaki müna­ sebetleri ve bu âlemin muazzam insan kaynaklarını hesaba katmıyor ve 400 çadırlık bir aşireti koskoca bir Bizans medeniyeti ile karşı karşıya bırakıyor. yani nüfus meselelerini tarihi tetkikler esnasında hem sebep ve hem de neîice olarak tetkik etmek kaçınılmaz bir zarurettir. ilmi olmak ve böylesine büyük bir tarihi oluşu izah etmek iddiasında bulunmalarına rağmen.imparatorluk harplerinde kan dökecek askerleri dahi yerli unsurlar (Rumiar) arasından tedarik etmişlerdir. "damogıafik ârniller"i. bütün bu farazi­ ye ve görüşler bizi tatmin edici bir ruh ve metodla işlenmiş değiller­ dir. diğer taraftan bu tarihi oluşumun lâyjkiyle anlaşılabilmesi. vs. gibi kroniklerden sonraki devirlerin ve özellikle Hoca Sadreddin Efendi'den sonraki Osmanlı tarihçilerinin izah tarzları gibi Batılı tarihçilerin de bu konudaki görüşleri bu meseleyi izah etmekten çok uzaktırlar. (516) O halde bu çıkmazdan kurtulmak ve Türkiye Devleti'nin kurulu­ şunu ve Türkiye îarihi'nin karanlıkta kalmış bir çok yönlerini tarihi gerçekliğe uygun ve ilmi bir şekilde izaîı edebiîmek için.

Bizans'ın iıiç bir ciddi tesiri bu lunm adığı m uhakkaktır. demografik yapı tarafından sıkı bir şekilde "tayin ve icap" edilmektedir. tarihte tetkik konusu yapılabilecek kadar az-çok büyük bir ehemmiyet arzeden her hâdisenin demografik sahada dai­ ma bir aksi ve neticesi bulunmaktadır.: M. Fuad K Ö P R Ü L Ü . isyaniar. teşkilât ve müesseselerin mahiyetleri ve zaman içerisindeki gelişmeleri.* çeşitli içtimai smifiar arasındaki münasebetler..Ve bu sebeple nüfus meseleleri. sh. Türk-İslâm kültür ve medeniyetinin yayılış tarzı ve sahası. 165-313. nüfusun konuş tarzında bir değişikli­ ğe. iktisadi gelişmeler.hâdiselerin karmaşık bir şekii alması ve fütuhatın devamlı neticeler elde edebilecek şekilde hep aynı istikamette genişleyip gitmesi.. ''Bizans Müesseseîerinın Osmanlı Müesseselerine Te­ siri H akkında Bâzı M ülâhazalar". demografik amiller nazara alınmadıkça izahsız kalmaya mahkumdurlar. Türk H u k u k ve İktisat T anhi Mecmuası. vs. kısacası rakamla ölçülebilen. devletlerin teşekkülü veya parçalanması nevinden siyasi veya askeri büyük hâdiseler. Bu k onuda geniş bilgi için şu eşsiz esere b k . tarih boyunca da. Türkiyat Enstitüsü Yay. HORASAN'DAN ANADOLU'YA 187 .. Diğer taraftan. I (1931). İstanbul 1 9 3 i. Hülâsa. çok defa kendi ehemmiyetleriyle mütenasip olarak. En yeni iktisadi ve iç­ timai urih araştırmaları bize iktisadi tesirlerin bile insan unsuruna ve demografik durumun arkasından ve onun neticesi olarak tarihi hâdiseleri harekete geçirdiğini.. bir harita üzerine dökülüp değerlen­ dirilebilecek olan bir takım nüfus hareketlerine sebep olmaktadır ve aynı şekilde bu nüfus hareketlerinin de bir neticesi olarak meydana gelmektedirler. tarihin yapıcı kuvvetleri olarak hâdiselerin "niçin"lerini izah hususunda büyük bir ehemmiyet arzetmektedir. Bilhassa. siyasi ve içtimai büyük gelişmelerin bilhassa demografik gelişmelerle iktisadi konjonktür arasındaki münasebetlere bağlı olduğunu isbat etmektedir. kalabalık nüfus küt­ lelerinin yer değiştirmelerine. Bizans'ın feodal zirai rejimi yerine Türk-İslâm dirlik sisteminin vT^ra^i 'rejimînm yerleşmesi. iktisadi ve içtimai yapı. f)u gün olduğu gibi. teknik terâkkiler. c. Türkiye Devleti'nin teşekkülü devrinde »Türkiye Üevieti'nin teşkilât ve muesseı>elerinin ınenşeinin OrtaZam an Türk-îslâm dünyasından geldiğini ve bu teşk ilât ve iniiesseselerin tekâm ül seyrinde. Nitekim. diğer bir deyişle "demografik âmiller” tarihin diğer âmilleri yanında.

başlangıçta. ruhi davranışları ve antropolojik vasıfları hâkimdir. toprağa yerleşmelerinde veya şehirler. Türkistan'da iken bugünkü hususiyetle­ rini taşıyor ve orada da Türk lehçelerinin en incesi ve en zarifi olarak vasıflanıyordu. ka­ sabalar ve köylerde toplanmalarında büyük ve manâlı değişikliklerin vukua gelmiş bulunması zaruridir. gelenek ve göreneklerinde açıkça müşaiıade edebilir. Böylece Oğuziar'ın ezici çoğunluğu. Türkler ile meskun herhangi bir bölgesinde. Anadolu'da toplanmıştı. 1071 yılındaki Malazgird zaferini takip eden 8-10 yıl içinde Türkmen'ler tarafından baştan başa açıl­ mıştı.~ asırlar arasm^a—lik k is tan. Bizans Anadolu'sun­ da yeni bir şekilde yer vc yuıt tutmalarında. Oğuz Türkçesi. Anadolu veya İstanbul'da değil.onun hayatına mutlak surette ve birinci derecede iştirak etfniş olan Oğuziar'ın (Türkmenler’in) coğrafi yayılışında. Bunlar Türkistan ve Horasan'da yaşayan soydaşları tarafından daima besle­ niyor ve yeni gelenler ile sayıları daima artıyordu. biraz yukarıda belirttiğimiz gibi. Je tih te n sonra Anadolu ile Türkistan arasında bir göç kanalı meydana gelnTİşti. Günümüzdeki Anadolu Türkleri'nde ataları olan Oğuziar'ın harsları. Fethi müte­ akip ülkenin her tarafı Oğuz (Türkmen) kümeleri ile doldu. Halbuki bu Türkmen fetihleri. Anadolu'ya geldi. Sonuç olarak Anadolu'nun pek büyük bir kısmı X I. herhangi bir kimse Anadolu'nun . eski yurtlarından göç ederek. X I. imparatorluğun hudut­ ları içerisinde yeniden meydana gelen iktisadi sahalarda ve iş haya­ tında ihtisaslaşmalarında. asırdan başlayarak X IV . açıkça kaydetmişlerdi. bir çok tarihçilerin ve dilcilerin sandığı gibi. Hattâ 188 Oğ u z ÜNAL . Mezarı.(5T9) Bugün. destan­ ların yanında. asra kadar devam eden kesif göçler ile her bakımdan bir Oğuz (Türkmen) vatanı vasfım aldı ki. Anadolu'ya gelirken maddi ve manevi harslarını da beraberlerinde getirdiler. bu hususu çağdaş Bizans ve Ermeni tarihçileri ile Süryani kaynak­ ları da. Sır Derya boylarında bulunan Dede Korkut'un mânevi şahsiyeti bile. tek bİr kumanda altında ve muntazam bir plân dahilinde de yapılmamıştı. (517) Gerçekten Bizans Anadolu'su. eski Oğuz ülkesi olan. Oğuziar'ın Anadolu'ya getirdikleri harsları ve bu arada her türlü gelenekleri bütün hususiyetleri ile zamanımıza kadar kuvvetle yaşayıp gelmiştir. Herasarr^e Azerbaycan'dan Anadolu'ya birbiri arkasından kalabalık Türkmen kütleleri gelmişti. daha Anadolu'ya gelmeden önce.(518) Oğuzlar. "VE~XI1I. Kâşgarlı Mahmud'un Oğuzlar'a dair söylediklerini bu bölgedeki Türkler'in dil ve davranış­ larında.

asırlara doğru yapılan büyük çapta iskân işlerine ve nüfus hareketlerine ait mevcut kayıtlan tetkik ve toponmie tetkikiyle tamamlamak suretiy­ le. ve X III. Nitekim Pıof. Suriye ve Rusya arasındaki büyük muhaceret yolları üzerinde kurulmuş bulunan Büyük Selçuklu Imparatorluğu'nun iktisadi ve kültürel gelişmeleri " ile "Büyük Türk Muhacereti neticesinde Anadolu'da ortaya çıkan yeni vaziyet" ve "Orta Doğu'daki Moğol istilâsının bu yeni vaziyet üzerindeki tesirleri" gibi meseleler üzerinde de özellikle durulması gerekir. (522) Gerçekten. açıktır. Türkiye Devleti XI. asırda Anadolu'da cereyan eden içtimai ve siyasi büyük değişmelerin bir neticesi gibi görünecek ve bu sayede de Türkiye tarihinin karanhkta kalmış bir çok meselelerini anlaşıla­ bilir bir şekilde ortaya koymak mümkün olabilecektir. Anadolu'yu dolaşmak lâzımdır. Oğuz Türkleri’nin asıl ve gerçek mümessillerini görmek için Türkistan'ı değil. Türkiye Devleti'nin HORASAN’DAN ANADOLU'YA 189 . X I. bu önde gelen hâdiselerin büyük rolü olduğu. tarihi vesikalarda. (523) Demek oluyor ki. Türkiye Selçukluları'nm iskân siyasetleıinin bazı esaslarını tesbit etmek imkânı bulunduğunu kaydetmektir. aynı surette ehemmiyetli olan. "Anadolu'daki nüfusun göçebe. lıâdiselerin ilmi bir şekilde ve tarihi gerçekliğe uygun olarak anlaşılabilmesi için. bilgi ve tecrübeye sahip insanları ve mânevi kuvvetleri kendi arka­ sında buldu. (52m) Aynı şekilde muhtelif tarihlerde vukua geldiği muhakkak olan bu büyük hacimdeki kesif nüfus hareketlerinden başka. "Orta Asya. hiç bir tereddüde yer vermeye­ cek kadar. X II. köylü ve şehirli nisbetleri"yle. asırlarda Anadolu'ya göçeden Türkmenler ile diğer Türk ve İslâm dünyası sıkı bir münasebet ha­ linde bulunmakta idi ve Türkiye Devleti.bu kimse Dede Korkuı aestanlanndan bazılarınıtı Anadolu'da hâlâ yaşadığını görmekle hayretler içinde kalabilir. İşte bu âmiller sayesindedir ki. teşekkül etmeğe başladığı yıllarda. Fuad KÖ PR'Ü LÜ . Türkiye Devleti'nin Kuruluşu meselesinde. Oy»a ki Türkistan'da­ ki Türkmenler bunları çoktan unutmuşlardır Bu izahlardan da açık­ ça anlaşılacağı gibi. bu kadar geniş hudutlar içerisinde kaynaşmakta olan bir âlemin dört bucağında meydana gelen dini ve içtimai cereyanları. Mjsır. ve X III. (520) Bnvle derin ve ilmi sebepleri ile Türkiye tarihi tetkik edilecek olursa.

Nitekim Türkiye tarihinde. Müslüman oian bu yerli halk topluluklarını Bulgaristan'daki Pomaklar. Türk. Bu şekiide Türkiye Devleti'nin idari ve askeri teşkilâtı Büyük Selçuklular’ın ve Oğuzlar'ın devlet ve idare ananelerine ve askerlik prensiplerine göre tesis edilmiş ve devlet işlerinde başlangıçta daha fazla Büyük Selçuklu ve Oğuz idari teşkilâtına mensup yüksek Türk-İslâm aristokrasisi ve memurları kullanılmıştır. Bu saydığımız halk toplulukları Balkanlar'daki Osmanlı fütuhâtı sırasında Müslüman olmuşlardı. milli hars ve kültüs^rünün o yerde hâkim duruma gelmesi mümkün olamıyor. kendi ana dillerini konuşur görecektik. Ermeni. Islâmiyeti kabul etmiş yerli halklar faraziyesitıe başvurmağa lüzum kalmadan. Balkanlar'daki Arnavudlar ve Boşnaklar gibi. kütleler halinde İslâmlaşma hâdisesi gö­ rülmüş değildir. Bizans. Türk Tütuhâtı önünden kaçan Rumlar ve diğer yerli halklar tarafından adeta ıssızlaştırılmış bulunan Anadolu'da ezici bir nüfus üstünlüğü meydana getirmişler ve bu sayededir ki. 1000 evlik de olsa. o da aralarına yeter derecede ve kesa­ fette Türk nüfusunun girmemiş olmasıdır. Türkislâm kültürünü hâkim kılmışlardır.sür'atle kuruluşu mucizesini izah etmek ve Türkleştirilmiş Bizanslıiar. eğer o kavim yeteri kadar nüfus fazlalığına sahip değilse. bilhassa ilk yıllardaki koruluş devirlerinde. Fakat bu kitlelerin Türkleşmemesinin tek bir sebebi vardı ki. başta dili olmak üzere. Bu da bir kavmin bir yerdeki siyasi hâkimiyeti ne kadar uzun sürerse sürsün ve o yerdeki yerli halkın medeni seviyesi ne kadar geri bulunursa bulunsun. Süryani ve Arap kaynaklarında bugüne kadar herhangi bir kayda rastlanmamıştır. Türkiye Devleti'nin kurulması için lâzım gelen kan ve kol kuvvetini. kitle halinde iıerhangi bir İslâmlaşma hâdisenin vuku bulduğu hakkında. (525) Burada yeri gelmişken şu içtimai ve kültürel kaideyi hatırlama­ nız yerinde olacaktır. G irit’teki Müslümanlar.(526) Nitekim. Türkleşmiş Rumlar'ın ve yerli halkların yardımına muhtaç olmadan daha evvelki emsali Türk İmparatorluk­ ları gibi büyük bir İmparatorluk kurmak teşebbüsünde bu kuv- 190 Oğ u z ÜNAL . nereden bulmuş olduklarını anla­ mak mümkün gözükmektedir. Bu şekilde geniş Türk ve İslâm dünyası ile devamlı temas halinde olan Türkiye Selçukluları. büyük muhaceret dalgalarıyla Anadolu'ya giren kesif Türk­ men kitleleri. akıl ve siyaset adamını Türkmenlerin.(524) Esasen Anadolu'da. bilhassa İstanbul'un fethine kadar. Diğer taraftan eğer toplu halde İslâmlaşmalar olsa idi.

Türk göç­ lerini çok akıllıca bir siyasetle iskâna tabi tutmuşlar. aralarına başka Oğuz. Türkiye Devleti'nin teşekkülü ve Anado­ lu'nun Tütkleşmesi'nde "demografik âmiller"in önemini göstermek­ tedir. Bu şekilde Oğuzlar'ın yüzlerce yıldır asabiyetle muhafaza ettikleri 24 boy teşkilâtı Anado­ lu’da >on bulmuş. bu yarım asir içinde Anadolu'ya göç etmiştir. asrın sonlarında tamamen bir Türk vatanı yapmıştır. (528) Türkmenier'in en mühim bir kısmı büyük muhaceret dalgalan ile Anadolu'ya gelmişlerdir. (527) Nitekim Prof. Denebilir ki. Gerçekten. bir hanedan­ lar destanı olmaktan kurtarılarak. HORASAN’DAN ANADOLU’YA 191 .vetierden istifade ermiş ve kendilerine lâzım gelen her türlü unsurları bulmuşlardır. bu ulus. (527/A) Bütün bu açıklamalar. ordulardan ziyâde bir mil­ letin (Türkler'in) ve özellikle Oğuzlar'(Türkmenler)ın Anadolu'ya toptan muhacereti ve iskânı sayesinde tamamiyie ve ani olarak değişmiştir. hakiki bir izahını yapmak ve tarihi oluşumu gerçek yönleri ile anlamak mümkün olabilecektir. Anadolu'yu X I. eski Müslüman ül­ keleri örneğinden bir devlet ve medeniyet kurmak için lâzım gelen bütün unsurları birlikte getirmiş veya sonradan celbetmiş oldukları­ nı söylemektedir. boy ve oymakların yıkılmalarına ve dağı­ tılmasına çalışmışlar ve bu ulusları meydana getiren boy ve oymakla­ rın her birini büyük mesafelerle dağıtmışlar. sadece bir muharebeler ve andlaşınalar tarihi. Türkiye tarihinin. Bu kesif Türk muhacereti. İslâmiyete kazanılmış olan bu "Bilâd-ı Rum"de. "büyük Türk Muhacereti" ve "Anadolu'nun Türkleş­ mesi" meseleleri hakkında elimizde mevcut sayısız kaynaklar arasın­ dan biraz yukarıda verdiğimiz seçme vesikalardan da açıkça anla­ şılacağı üzere. Paui vVITTEK de. Türkiye Devleti'nin kurucuları olan Tür­ kiye Selçukluları (ve onların vârisi olan Osmanoğulları). Anadolu'nun etnik siması. diğer bir deyişle. boylarından oymaklar yerleştirmişlerdir. Ve ancak bu âmillerin lâyikiyle anlaşılması iledir ki. Türkmenier'in ileride kabile asabiyetleri etrafında toplanarak ayrı ayrı zümreler ve devletler meydana getirmemeleri ve tefrikaya düşmemeleri için aynı Oğuz boy ve oymaklarının belirli bölgelerde birikmelerine mü­ saade etmemişler. dünya Türk nüfusunun en azından üçte biri. fakat Anadolu Türk birliği. Türkiye Selçukluları'nın.

Kastamonu. nahiye ve köy isim­ lerinin incelenmesinden ve bir de Kanuni Sultan Süleyman zamanına ait arazi tahrir defterlerinin gözden geçirilmesinden çıkan netice budur. Çorum.Türkiye Türklüğü teşekkül etmiştir. sonradan Müslüman olarak Türk fatihlere karışmışlar ve dolayısiyle. Anadolu'da 24 Oğuz ulusunun tamamından boylar ve oymaklar mevcut olmakla beraber. bunlar da aynı kesafet derecesinde bu ül­ keye dağılmış değillerdir. X II. Çankırı ve Eskişehir vilâyetleri. yerlerini terkederek batıya doğru çekildik­ leri için. Afşar. Salur. Anadolu’nun fethinde büyük rol oynayan Yıva ulusu ile diğerleri dördüncü derecede kalmışlardır. Bayındır. Selçuklu ailesinin mensup olduğu Kınık ulusudur. Ankara metropolit'inin İs­ tanbul Synode meclisine başvurarak buradan Amasra piskoposluğu gibi küçük bir yere tâyinini istemesi bu durumu çok güzel ifade eder. İğdır. ve X III. Kayı ulusları bundan sonra ikinci derecede kesafeti teşkil etmek üze­ re dağılmışlardır. Anadolu'nun kuzey taraflarına daha çok Bozok grubuna mensup 12 ulusun boyları. Döğer. Bu tetkikler bize Anadolu'nun eski yerli halklarından daha kesif ve hattâ ezici bir üstünlüğe sahip yeni bir Türkmen nüfusunun Anadolu'ya geldiğini göstermektedir. Kılıç Arslan zamanında. (532) Türkmen ulusları. Nitekim II. kendi 192 Oğ u z ÜNAL . asır vakıf kayıt­ ları da bu durumu açıkça göstermektedir.(529) Bugün Anadolu'da mevcut Öğuz (Türknıen)~aşrretleri üzerinde yapılan tetkikler ile Türkmen ulus. Kırşe­ hir.(530) Gerçekten Ankara. Çepni. 1173 yılında. bölgede çok az Hıristiyan bulunduğu ve bu sebeple de geçim sıkıntısı çektiği için. ilk gelen Türkmenler'e yurt ve Dılak vazifesi gördüğü ve esasen bu havâlinin yerli halkı. boy ve oymaklarının adlarını taşıyan kaza. güney taraflarına ise Üçok grubuna mensup olan diğer 12 ulusun boyları yerleşmişlerdir. ırk bakımından Türk kesafetinin miktarını artırmışlardır. (531) Bizans İmparatorluğu zamanında çeşitli maksatlarla Anadolu'ya nakledilerek iskân edilmiş bulunan muhtelif Türk illerine mensup gayri müslim Türkler de. Türk muhaceretinin en kesif olduğu. Başat ulusları üçüncü derecede kesafet göstermektedirler. Anadolu'­ ya dağıtılmış olmakla beraber bgnlar her bölgeye aynı kesafet derecesinde yerleşmemişlerdir. baha fazla bir kesafette muhtelif bölgelere yerleşen uluslar. kesif bir şekilde Tüı kleşmişti. ilk Türk akın ve istilâları önünde. Yozgat. Birinci derecede kesafeti teşkil eden. 24 boy teşkilâtı inhilâl ettirilerek.

asırdan itibaren teşekkül etmeğe başlayan ve daha sonraları Batı Anadolu'ya ve nihayet İstanbul'a gelen edebi Türkçe'­ nin yani yazı dilinin esası da bu şekilde yine bu Orta Anadolu şe­ hirlerinde meydana gelmiştir. Biz bu Türk uluslarının izlerine Anadolu'da tesadüf ediyoruz. HORASAN'DAN ANADOLU'YA 193 . bir taraftan Ege sahillerine doğru yayılırken. bulundukları bölgelerde azınlıkta kalan­ lara dil itibariyle hâkim olmuşlardır. bunların konuştuğu şive diğerlerine nazaran üstün gelmiş ve yavaş yavaş iiıüşîerek bir dil teessüs etmiştir ki. Uygurlar'dan. Kalaçlar'dan. Orta Anadolu'da yerleşen Oğuzlar'ın ekseriyetini Kınıklar teşkil ettiği için. Karamanlu. Kapcaklar'dan ve Ağaçeriler'den de muhtelif boy ve oymaklar da gelmişlerdir. Kanıklar'dan (yani Kiymaklar'dan). Sivas ve Ankara gibi Orta Anadolu'nun büyük merkezlerinde konuşulan ve daha X III. orada da ekseriyeti kazanmışlardır. Oğuzlar'dan başka diğer Türk illerinden ve uluslarından ve meselâ Karluklar'dan. daha ziyade kendilerinin evvelce yaşadıkları şartlara uygun topraklar arayarak. yavaş yavaş Batı Anadolu'nun dağlık bölgele­ rine geçerek. diğer taraftan da İlgaz ve Canik dağlarmı aşarak. Fakat bunların Anadolu'nun ilk fethi sırasında mı. Anadolu'ya gelen Oğuzlar ile diğer Türk ulusları step kavmi ol­ dukları için. Anadolu'ya yerleşen ve 24 boy teşkilâtı inhilâl eden Oğuz ulusları ya yerleştikleri bölgelerin adına nisbetle.hususi şivelerini yaşatarak. Karadeniz sahillerine doğru yayılmışlar ve X II!. boylar ve oymaklar meydana getirmişlerdir: İnallu. Bu yüzden Anadolu'da Oğuz lehçesinin muhtelif şiveleri doğmuştur. yahut da etrafına toplanmış oldukları aile veya reislerin ismine izafetle veyahut da kendilerini birleştiren bir küçük oymağın ismine nisbetle yeni yeni uluslar. asır başlarından itibaren de Lfkya ve Kilikya dağlarını aşarak Akdeniz salıiüerine inmişler ve oralarda da ekseriyeti teşkil etmişler ve daha sonraları Kilikya ovalarını iyice işgal ederek. oralara intibak etmeğe çalışmışlar ve bu yüzden evvelâ dağlık bölgeleri ihmal ederek ovalara yerleşmişler ve bilhassa Kızılırmak men'oalarından itibaren Kütahya'ya kadar uzanan Orta Anadolu'nun geniş ovasına büyük bir kesafetle yerleşmişler ve burada eski ahaliye nazaran ekseriyeti kazanacak bit hale gelmişler­ dir. Çiğiller'den. Kayseri. Burada iyice çoğaldıktan ve yerli iıalkı de eriterek kendilerine temsil ettikten sonra. yoksa daha sonraki göçler sırasında mı geldiklerini kesinlikle bilemiyoruz. bu gün Konya. Anadolu'ya bu yerleşmeler sırasında.

Yörükler de Oğuz Türklerin­ den gelmektedirler. 194 OĞUZ ÜNAL . Katakuyunlü.Elbeylü. Aydınlu. Merıteşelü. Bunlar daha ziya­ de köyler ve kasabalar kurarak veya çoğu terk edilmiş eski köy ve kasabalara yerleşmek suretiyle yerleşik hayata geçiyorlardı. Bunlar Ağaç-Eri (Ağaçeri) Türkmenleri’nin torunlarıdırlar. Tür­ kiye Selçuklu ordusunun dirlikti sipahi sınıfını meydana getirenler de bu yerleşik Türkmenlerdi. evleri de taiıUdan olup. Usiaclu. Bayazıtlu. (535) Göçebe hayata devam edenlere ise. Torunlu. Osmanlı gibi yeni teşekkül eden uluslar ve boylar. Saruhanlu. bu ad davarcılık ve­ ya çiftçilik yerine ağaçlardan tahta biçmek ve dilme yapmak gibi işlerle meşgul olan bir Türkmen zümresine verilir. Bu Türkmenicr Müslüman olmakla birlikte. KaraisalI. Buna göıe Yörük adının kavmi. bazı yerlerde üstleri çinko ile örtülüdür. Turfanlu. Bu Türkmenler'in çoğu­ nun köyleri orman «teklerinde bulunur. Kumarlu. Dündarlu. yörümekten Yörük adı veriliyoidu.Batı Anadolu ile Güney-Batı ıl nadoUı'daki oymakların umumi ad» olmııştîTF Vanı ToruK Keıımesi bu bölgelerde yaşayan göçebe. Çaparlu. Çimişkezeklü. Bozdoğanlu. Akçakoyunlu. Esenlü. Şamlu. Bayburtlu. Varsak. Fakat daha sonraları Yörük ke­ limesi bu gerçek anlamını kaybetmiş ve. Menemenlü. zamanlınıza kadar gelmiştir. Yerleşik hayata geçen Türkmenler'e bir müddet sonra artık Türkmen denilmeyeıck Türk adı veriliyor­ du. Alpavut. evvelce inhilâl eden 24 Oğuz ulusunun muhtelif oymakları­ nın içinden bir araya gelenlerinden teşekkül eden topluluklardır ki. Kosuhiu. Tecirlü. yarı göçebe oymaklar anlamını ifa­ de etmiş ve bu. Germeyanlu. Tekelü. Türasaniu. Çavuşlu. Akkoyunlu. Ku^temirlü. Tokdemirlü. Ceritlü. Tuharlu. Yağıbasanlu.(etnik) hiç bir manâsı yoktur. Gündüzlü. Ramazanlu. Ruınlu. göçebe anlamında. Karakeçili]. Turhanlu. Bekmeşlü. (534) Anadolu'ya gelen Oğuzlar'ın bir kısmı bu ülkede göçebeliği bırakarak yerleşik hayata geçmeğe başlamışlardı. Turgutlu. genellikle Kızılbaş ve Alevi inançları taşırlaı'. Elvanlu. Arapkirlü. Maıaşlu. özerlü. Hamidlu. Sarıkeçilü. bunların bir kısmı kendi aldıkları yeni isimlere nisbeiie devletler ve hanedanlar kurmuşlar ve tarihimizin muhtelif safhalarında roller oynamışlardır. A ynı şekilde Türkmenler arasında bir gruba verilen Tahtacı adının da kavmi (etnik) hiç bir manâsı olmayıp.

Kızılbaş. Orta Asya'da. (542) Bu şekilde ilk fütuhât yıllarında Anadolu'ya yerleşen Türk ve Müslüman nüfusun bir milyonu geçtiğini de belirtelim. Fuad Köprülü. çok eski zamanlar­ dan beri köy hayatına. Türk fütuhâtından önce de bir çok Anadolu şehirlerinde bazı Müslü­ man Türk cemaatleri türemiş bulunuyordu. yalnız göçebe unsurlar değildi. şehirliler de şehirlere yerleşiyorlardı"(538) mütalâası ile bu görüşü doğrular.(540) Kısacası Ana­ dolu'ya gelen Türk kütleleri içerisindeki unsurlar tam anlamı ile birbirlerini tamamlamaktaydı. vs. Anadolu'ya gelen Türkler arasında... Bu da. âlim ve kâtip gibi münevver zümrelerden bir çok kimseler de gelıııişlerdir. Yörük. Manav. Tahtacı. Binaenaleyh bunlar. hepsi Oğuz Türkleri'nin torunlarıdırlar.(S37) Nitekim Prof. Türk. gibi adlarla anılan bu topluluklar arasında kavmi (etnik) hiç bir fark olmayıp. (543) HORASAN'DAN ANADOLU'YA 195 . Mâverâünnehir’deki şehirli ve köylü Türkler'den ve zamanla Horasan'ın. ya ticaret yoluyla veya Türkler'in Bi/ans ordusunda askeri hizmet kabul etmeleri suretiyle mümkün olmuştu. "Horasan'da Büyük Selçuklu saltanatının kurulması ile başlayan büyük muhaceretin Anadolu'ya getirdiği unsurlar. (536) Yeni açılan Anadolu ülkesine yalnız çobanlık ile meşgul olan göçebe Türkler'den başka ziraatle de meşgul olan yarı göçebe Türk­ ler ile. hattâ şehir hayatına geçmiş her çeşid halk mevcuddu. (539) Bundan başka yeni açılan Anadolu ülkesine jslâmiyeti telkin ve yaymak veya yeni kurulan emaretlerin hizmetinde çalışmak üzere çeşitli İslâm ülkelerinden şeyh. Zenaate ait terimlerin çoğu yabancı dillerden alındığı halde çobanlığa ve çiftçiliğe ait terimlerin tamamının hâlis Türkçe oluşu da bunU göstermektedir. Azerbaycan'ın ve Arran'ın yerlilerinden de bir hayli Türk ahali gelmiş ve buraya yerleşmişlerdir. Alevi. Türkmen.Yine aynı şekilde Sakarya ve Marmara bölgesinde Manav adı ile anılan köylülerin aslı da Türkmen olup. köylüler derhal köyler kurarak zirai istihsale başlıyorlar. Hülâsa. yeni geldikleri yerlerde de aynı ha­ yat şartlarını devam ettiriyorlar. (541) Diğer taraftan kaynakların tetkikinden öyle anlaşılıyor ki. Irak-ı Acem'in. bunların çoğu Antalya böl­ gesinden gekiikleri (ye iıerhalde sebzecilik ve meyvecilikle uğraştık­ ları) için bu adı almışlardır.

947 senesinde Seyfüddevle ile Bardas arasında vuku bulan muharebede Rum gene­ ralinin yanında mühim miktarda ücretli Bulgar askeri bulunmuştur ki. Avar Türkleri'nden bir kısmını maiyetine al­ mış ve Anadolu’ya geçirerek doğu bölgelerine yerleştirmiştir. Jüsten. (544) Gerçekten 530 senesinde Bizans orduları tarafından bozguna uğratılan Bulgar Türkleri'nin önemli bir kısmı'Anadolu'ya geçiril­ mişler ve Trabzon havalisi ile Çoruh ve Yukarı Fırat bölgelerine yerleştirilmişlerdir. Yalnız bu Hıristiyan ve Şamani Türkler'in öteden beri İslâmlar ile harbetmek üzere ya da başka muhte­ lif sebeplerle. İranlılar ile harbetmek üzere. bunlar Kapadokya bölgesine nakledilen Bulgar Türkleri’dir. asrın sonlarında ve X II. Rum ku­ mandanının yanına gittiğinde onun maiyetini teşkil eden askerler arasında Hazar ve Fergane Türkleri'ni görmüştür. özellikle Bizans’ın hudut bölgelerinde yerleştirildiğini ve Kapadokya île Toros geçitlerinde mühim bir kesafete sahip olduklannı tahmin edebiliriz. ANADOLU'MDAKİ HIRİSTİYAN VE ŞAMANİ T Ü RK LER Anadolu’nun Oğuzlar tarafından fethi sırasında bu ülkede ne kadar Hıristiyan ve Şamani Türk olduğu hakkında kesin bir rakam vermek mürnküı değildir. Bundan sonra İmparator Romanos Dkıgenes'in Anadolu seferleri sırasında Bizans İmparatorluk ordusunda pek çok miktarda Hıristiyan ve Şamani Türk askeri bulunmuştur. iranlılar ile harbetmek üzere. asrın 196 Oğ u z ÜNAL .2. X I. 946 senesinde Tarsus'a Müslüman ve Hıristiyan esirlerin mü­ badelesini yapmak üzere gelen Abbasi Halifesinin elçisi. Bunlar da daha ev­ velki yıllarda Bizans tarafından ücret mukabilinde Bizans ordusuna alınmışlar ve Kapadokya bölgesine yerleştirilmişlerdi. A y ­ nı şekilde 620 senesinde İmparator Heraclius. 755 senesinde Bizans İmparatorluğu Bulgar Türkleri'nden mühim bir kısmını Anadolu'ya geçirmiş ve İslâm or­ duları ile harbetmek üzere Tohma ve Ceyhun havzalarına yerleştir­ mişti. 577 senesinde İmparator II. 1048 senesinde de Peçenek Türkleri Bizanslılar tarafından Müslüman Türkler ile savaşmak üzere Anadolu'ya geçirilmişlerdir. Avarlar'dan bir kısmını yanına almış ve bunları da İran hudu­ duna yerleştirmişti.

Şamani Türkler'in büyük bir kısmı. Rum ve Ermeni adlarını taşıyıp zamanımıza kadar gelmişierdir. Türk fütuhatından sonra.(546) Müslüman olmayıp Orto­ doks ve Ermeni Kilisesi'ne geçenler ise Anadil olarak Türkçeden başka hiç bir dil bilmedikleri ve ırk olarak Türk oldukları kiliselere isrıad edilerek. İslâmiyet'i kabul ederek fâtihlere karışmışlar ve dolayısiyîe ırk bakımından Türk nüfusunun kesafetini artırmışlaidıı .başlarında İmparator Alexis Komnenos.(547) Nitekim X V I. bunların bir kısmını da Haçlılar'a karşı koymak üzere Kilikya’da yerleştirmiş­ tir. Bizans zamanında Anadolu'ya nakledilmiş ve Ortodoks veya Ermeni Kilisesi'ne intisap ettiklerinden dolayı Rurn veya Ermeni adını taşımış olan Hıristiyan Türkler olduğu şüphesizdir. Bu Karakeçili Hıristiyan Türkler'in Anadolu'daki Peçenek Türkleri'nin bakiyeleri olduğu muhakka'Ktır.nden bir kısmını. hizmetinde bulunan Peçenek Türkleri. Müslüman Türkler'e karşı savaşmak üzere Anadolu'nun Batı bölgelerine yerleştirdiği gibi. asırdaki Kayseri malıkeme sicil­ lerinde Müslümanlığa ihtida etmiş oldukları görülen ve iıem de iç ­ lerinde Karakeçili boyuna mensup oldukları açıklıkla zikredilen Hıristiyan Türkler'in. (545) Bizans Anadolu'sunda bulunan bu Hıristiyan ve. (548) HORASAN'DAN ANADOLU'YA 197 .

Yöni geien Türk çiftçi unsuru. Türk fâtihlere çarçabuk ısınmışlar ve Bizans'ın kötü hatıralarını ve idaresini kısa bir zamanda unutmuşlar. Bunun yanı sıra Türk fâtihierle yerli halk arasında kültür alış verişi de tabiatiyle olmuştur. örf ve âdetlerini muhafaza eden yerli halk. Bizans'ın ağır ve vergi ve teklifleri altında asırlardan beri ezi­ len Anadolu'nun yerli halkı.3. Aynı zamanda fâtih Türkler. Proto-Hitit (Asianicjue). hemen ekseriyetle onlara yardımcı olmuşlar ve Anadolu'nun Türkler tarafmdan sür'atle fethine ve Bizans ordularının bozulup dağıimaiarına yardım etmiş­ lerdir. Yerli halkın ekseriyeti Helenleşmemiş. T Ü R K F A T İH L E R L E Y E R L İ H A L K A R A S IN D A K İ KA YN AŞM A Anadolu'ya yeni gelen Türk fâtihierle Anadolu'nun Helenleşmerniş olan yerli halkı arasında çok kuvvetli bir kaynaşma vukua geldiği anlaşılmaktadır. Fakat bu diller edebiyata mâlik olmayan. yer­ li çiftçiye. inkişaf edememiş dillerdi. dinleri olan İslâmiyet'i de yeili halka yavaş yavaş kabul ettirmeğe başlamışlar ve nihayet pek kısa bir zaman içerisinde bu ülkeyi hakiki bir İslâm ülkesi ha- 198 Oğ u z ÜNAL . kendi dillerini. İslâmın âdil idaresi ve şeriatin vergi­ leri haricinde başka bir yükümlülüğe tâbi tutulmaları yüzünden. hattâ o idareden nefret etmişlerdir. ancak büyük şehirlerde ve bir de Türk unsurunun büyük bir kesafet ve ekseriyet teşkil etmediği yerlerde Rumca ile Ermenice yaşayabilmiştir." eski dillerini muhafaza etmişlerdi. mahdut gündelik ihtiyaçları karşılayan. İslâm adâletini ve Nizâm ı Alem dâvasını temsil eden yeni Türk fâtihlere düşman olmak şöyle dursun. zanaatkar ve tüccar Türkler de kendi meslektaşlarına intibak etmişler ve Anadolu'nun üretici sınıfını vücuda getirmişler­ dir. Yerli halkın dilleri fâtih Türklerin dili olan Türkçe'nin kar­ şısında mukavemet edemeyerek erimiş ve yerli Hıristiyan Türkler'in de bu konuda tabii olarak fâtihlere yardım etmeleri sayesinde yavaş yavaş Türk dili Anadolu'nun yerli dillerini söndürmüş ve za­ man içinde Anadolu tamamen Türkleşmiş ve yerli diller unutulmuş. Diğer taraftan iktisadi şartlara intibak ve karşılıklı ev­ lenmeler hususunda da Türk fatihlerle yerli halk arasında kısa za­ manda bir kaynaşma olmuştur. Hitit ve Trak asıllarına mensup olup.

(549) Ancak bu tesirleri ve yerli halkın İslârtılaşmasını pek fazla müba­ lağa etmemek de gerekir. Faruk S Ü M E R 'in ittifakla belirttikleri gibi. Bu sözleri­ mizle. yerli halkın ihtida etmesi yani İslâm­ laşması. Bizans Devrinde zaten çok kesif olmayan yerli halkın ilk Türk akınları ve muharebeler sırasında. bilhassa İstanbul'un fethine kadar. Türkiye tarihinde. kadınlar dahil olmak üzere. asrm başlarında dahi Türkiye Türkleri'nin kıyafetleri.. Selçuklu Türkiye'sinde bu ihtida hareketleri. Oğuz kitlelerinin önünden. Osmanlılar'ın Balkanlar'a yerleşmesinden sonra. Ömer Lütfi B A R K A N ve Prof. yani daha çok X V . Selçuklu Türkiyesi'nde Hıristiyan unsurlardan bir kısmının İsîâmlaşdığını büsbütün inkâr etmek istemiyoruz. Buna karşılık Osmanlı'ar devrinde büyük nis­ bette ihtidalar. (551) Burada sırası gelmişken. İşte bu itibarla burada sadece şunu göstermek istiyoruz ki. kitle halinde hethangi bir İslâmlaşma HORASAN'DAN ANADOLU'YA 199 . meselesinden de kısaca bahsedelim. Prof.. Fakat derhal kaydedelim ki.(550) Nitekim X V .line getirmişlerdir.. bilhassa iktisadi menfaatler kar­ şısında bu ihtida vak'alarım mazur gösterecek bir psiko-sosyal hava doğurmuş olduğu gibi. Anadolu'nun yerli halkı da örf. biraz yukarıda da söylediğimiz gibi.X V II. Fuad K Ö P R Ü L Ü . Dini olmaktan ziyade siyasi. gibi maksat­ larla vuku bulan bu gibi hâdiselerin münferid vakalara inhisar ettiğini ve mahdut zamanlara münhasır olduğunu unutmamalıdır. iktisadi. daha ilk fetih yıllarında yerli halk üzerindeki mânevi otoritesini kaybetmiş bulu­ nan Ortodoks Kilisesi'nin vaziyeti. (552) Nitekim Prof. vs. ailevi. Meterodoxe zümreler için de bu büsbütün kolaydı. Zira Oğuzlar'ın Anadolu'ya ilk gelişleri vc yerleşmeler i sırasmda. Ayaklarmda. Türkiye Selçukluları devrinde Anadolu'da Hıristiyanlar arasında ihtidalar elbette mevcuddu. kırmızı çizmeler ve başlarında da kızıl börk vardı. umumiyetle Orta Asya Türkleri'ninkiriin aynı idi. asırda Balkanlar'da olmuş vc X V I. kütleler halinde İslâmlaşma hâdi­ sesi görülmemiştir.(553) Esasen. Anadolu'da 1000 evlik de olsa. adet ve özellikle kıyafet konusunda Türk fatihlere bazı tesirlerde bulunmuştur. yerlerini terkederek batiya doğru çekilmiş olduklarını ve bu şekilde Orta Anadolu'nun Oğuzlar (Türkmenler) tarafından etnik bir şekilde tamamen istilâ edilmiş olduğunu tekrar hatırla­ talım. mahdud nisbette ve çok yavaş olmuştur. asırlarda da devam etmiştir.

Kırşehir vilâyetlerinde 66. Bir kavmin bir yerdeki siyasi hâkimiyeti ne kadar uzun sürerse sürsün ve o yerdeki yerli halkın medeni ve içtim<:i seviyesi ne kadar geri bulunursa bulunsun.254. Türk. kendi ana dillerini konuşur görecektik. Adalar Denizi'(Ege Dcnizi)ndeıı Fırat'a ve Trabzon'a kadar olan kısmında Türk çoğunluğu pek hâkim olup. Bu sayılan bölgelerde 1520-1530 yıllan arasında 540. buna karşılık Hiristiyan hâne nüfusu ise 2. başta dili olmak üzere. Bizans. Burada yeri gelmişken. Güney-Batı Anadolu. Balkanlar'daki Arnavudlar ve Boşnaklar gibi. Hıristiyan azınlığın en az olduğu belgelet Batı Anadolu. azınlık olarak yalnız Rum ve Ermeniler vardır. (554) Türkiye'nin X !.963 hâne olan Türk nüfusuna karşılık. biraz yukarıda belirtmiş olduğumuz şu içtimai ve kültürel kaideyi tekrar hatırlatmak yerinde olacaktır. Doğuya doğru gidildikçe bu 'nisbetin azalmakta olduğu görülüyor. Nitekim bu defterlere göre Türkiye'nin. Diğer taraftan eğer toplu halde İslâmlaşmalar olsa idi. eğer o kavim yeteri kadar nüfus fazfalığına sahip değilse.448 idi. asrın ilk yansında şehirlerde de küçük bir azınlık durumuna düşmüşler­ dir. Süryani ve Arap kaynaklarında bugüne kadar herhangi bir kayda rastlanmamıştır. Ermeni. yalnız 4. Meselâ Maraş. asra kadar olan kavmi (etnik) du­ rumunu elimizdeki OsmanlI tahrir defterleri sayesinde en ince te­ ferruatıyla tesbit etmek imkânına sahibiz. Niğde.471 hâne Hıristiyan nüfusunun yaşamakta olduğunu biliyoruz. Kayseri ve İçel (Mersin) vilâyetlerinde ise Türk hâne nüfusu 143. asırdan X V I. Bunlar aynı asrın ikinci yansından itibaren ehemmiyetlerini kaybetmeğe başlamışlar ve X IV . (557) 200 OĞUZ ÜNAL .hâdisesinin vulcu bulduğu iıaki<inda. asrın ilk yansında Selçuklu Türkiyesi'ndeki Hıristiyanlar'm pek çoğu şehirlerde yaşıyordu. (556) X II.(555) Aynı yıllarda Çukur-Ova bölgesinde de ezici Türk nüfus çoğunluğuna mukabil pek az bir Ermeni nüfusu görülmektedir. Konya. milli hars ve kültürünün o yerde hâkim duruma gelmesi müm­ kün olamıyor. Müs­ lüman olan bu yerli halk topluluklarmı Bulgaristan'daki Pumaklar. Girit'teki Müslümanlar.687 hâne Hıristiyan nüfusu vardı. Yozgat. Marmara bölgesi ile Kuzcy-Batı Karadeniz bölgesidir.776 hâne Türk nüfusuna karşılık 2.

hiç bir zaman "azınlık" olmaktan öteye geçememişlerdir. Selçuklu Türkiyesi'nin insan unsurunu. Çünkü Türkler Anadolu'ya geldikleri zaman. ne Türkiye Selçukluları devrinde. burada hâkimiyetleri altına aldıkları. bilhassa çok küçük bir azınlık teşkil eden Rumlar ve Ermeniler'den ibaret Hıris­ tiyan halk. (558) Bütün bu açıklamalardan da anlaşılıyor ki. göçebe Oğuz­ lar (Türkmenler) teşkil etmiş bulunuyorlardı. bütün Türkiye Tarihi boyunca.Böylece pek münferid vak'aiara inhisar eden ihtidalar ve Bizans Anadolu'sundaki içtimai ve medeni sukut dolayısiylç Türkler'in yer­ li halktan aldıkları etnik ve kültürel tesirler pek cüz'i kalmış ve buna karşılık yerli halka verdikleri kültür unsurları daha çok olmuştur. bir takım ırkların karışması ile yeni bir millet veya içtimai mayalanmanın ortaya çıkması hâli aslâ görülmemiştir. (559) HORASAN'DAN ANADOLU'YA 201 . ne de Osmanlılar devrinde. Bu bakımdan. hiç olmazsa yüzde doksan olarak.

gibi tarihi ve askeri yollar üzerindeki şehirler ile bugün yanında "eski şehir"i veya "kara şehir"i olan şehirlerimiz bu nev'idendirler. 1) Türkler.4. Kayseri. Sivas. Konya. Konya. Malatya. . ikinci gruba misâl olabilir. Ankara. birinci gruba. . Kastamonu^ Maraş. ya da değiştirerek oturmuşlardıı^ Erzurum. Anadolu şehirlerinin bü­ yük bir kısmı böyledir. 2) Fetihler sırasında akınlara uğrayan veya savaşlar sırasında zaptolunan veyahut da askeri bir sebeple kasten tahrip edilen şehir­ lerin üzerine veya civarına yeniden yapılan şehirler. bilhassa Doğu Anadolu'dakiler. Bilâhare yerli halkı kısmen kendi dinlerine döndürüp İslâmlaştırdıktan sonra. . Akşehir. ilk iki nev'iden olan şehirlerde ya eski adlarını değiştirmeden. veya T Ü R K L E R İN A N A D O L U 'D A Y E R L E Ş T İ K L E R İ Y E N İD E N K U R D U K L A R I Ş E H İ R L E R Anadolu'nun Türkler tarafından fetih ve iskânından sonra Türkler'in yerleştikleri veya yeniden inşa ettikleri şehirleri şu şe­ kilde görmekteyiz. aralarında tam bir eşitlik hâsıl olmuştur. Aksaray. Şehirler gibi köylerin bir kısmı. Karahisar. Eskişehir. . yerli halk ile münasebete başlamışlar. .. Sivas. Sivrihisar. fakat kendileri Müslüman ve fatih olmaları dolayısiyle daha üstün bir sınıf halinde kalmışlardır. Bütün siyasi ve askeri haklar ancak Türkler'e ait olmuştur. Erzin­ can. Türkiye Türkler!. . eski Anadolu şehirlerinin içine yerleşerek. 3) Askeri ve stratejik maksatlarla tesis edilen veya iktisadi zaruretler dolayısiyle yeniden kurulan şehirler. Kırşehir. Divriği.. Fakat Orta ve Batı Anadolu'da yerli halka nazaran daha büyük bir kesafette yayılmış oldukları anlaşılan 202 O ğ u z ÜNAL . ekseriyetle yeni fâtihler tarafından işgâl edildikten sonra bile eski adlarını muhafaza etmişlerdir.

boy ve oymaklara mensup olmaları ve bu ulus. boy ve oymakların camiler etrafına yer­ leşmeleri suretiyle yeni yeni şehirlerin teessüs etmiş olması. Ne şekilde kurulduklarını iyice bildiğimiz ilk İslâm şehirleri (meselâ Kufe. bir müddet Hıristiyan mabedlerini cami­ ye çevirerek onlardan istifade etmişlerdir. emirin veya valinin adını taşımaktadır. Amasya. Tahribata uğramayan yâni teslim olarak alınan ve üzerine yerleşilen ve yayılan orduların merkezi vaziyetini gören Erzurum. Basra. tabii Anadolu'da Türkler tarafından yeniden kurulan şehirler de o şekilde yapılmıştı. Sivas. . yâni evvelâ dini ve siyasi toplanma yeri olan "cuma mescidi"nin. Bu köy adlarının bir kısmı oraya yerleşmiş olan boy ve oymakların veya bu boy ve oy­ makların mensup oldukları Türk uluslarının isimlerinden ibaret ol­ duğu gibi bir kısmı da köyü tesis eden veya temellük eyleyen reisin. Kayrevan) nasıl kurul­ muş ise. bu bölgelerdeki eski köylerin üzerine yerleşirlerken ekseri­ yetle adlarmt değiştirerek kendi dillerinde adlar vermişlerdir. gibi Anadolu'nun siyasi ve kültürel tarihinde büyük rol oynayan ve Anadolu'nun birliğini temin ederek bu ülkede yeni bir Türk vatanı vücuda getiren şehirler eski İslâm siteleri gibi muhtelif ulus. . orta çağda da hemen hemen buna benzer bir şekilde hareket edilmekte idi. Kayseri. bu şe­ hirlerin Roma ve Mekke gibi site evsafını haiz şehirler olduklarını göstermektedir. İznik başta HORASAN'DAN ANADOLU'YA 203 . Fustat. Malatya. Eski çağlarda nasıl şehirlerin kuruluşundan evvel mâbedler yapılıp mabudların heykelleri konulduktan sonra şehirlerin inşaasına başlanırsa. Anado­ lu'ya gelen Türkler'in bir birinden çok ayrı ulus. Fakat bilâhare yerleşme başlayıp kökleştikçe yavaş yavaş kendileri camiler inşa ederek..Türkler. Mama­ fih eski savaşlar ve Emevi ve Abbasi devirlerinden beri vukua gelen devamlı gazâlar dolayısiyle ahalisi çok azalmış olan Orta Anadolu'­ daki köylerin çoğu Türkler tarafından yeniden kurulmuş olduğun­ dan. ilk zamanlarda henüz cami inşaası ile uğraşamadıklanndan dolayı. diğer bir deyişle umumi caminin mihrabı ve minberi konu­ lup bu suretle ulu camilerin ilk esası kurulduktan sonra şehirlerin kuruluş ve iskânına nasıl başlanmışsa. Yeni Müslüman fatihler. onlann adları kim ilen Türkçe olmuştur. A n kara. boy ve oymakların bir ulu cami etrafında yerleşmelerinden meydana gelmiş ve birer İslâm ordugâhı olmuş sitelerdir. Erzincan. p k zaman geçmeden yeni fethedilen bu ülkeyi tam mânâsı ile bir İslâm diyarı haline getirmişlerdir. Konya.

Yezd. Bunlar İslâm devrindeki Bağdat. Bu sitelerde hâkim ve asker sınıf olan Türkler'le tâbi sınıf olan yerli Hıristiyan halk bir arada yaşamışlardır. Birinci tip "Islâm Ordugâhı" olan siteler tarihimizin gerek siyasi ve askeri. Kıhnesrin. Halep. Bunların içinde bilhassa Konya şehri. . gibi ancak sadece birer şehir (vüle) olabilmişler ve hiç bir zaman bir "site" vas­ fını kazanamamışlardır. Isfahan. . Mamafih bu iki tip site şartlarını haiz olmadan muhtelif ve karmakarışık meslek mensup­ larından teşekkül eden ve sadece iş bölümü esasına dayanarak meyda­ na gelen şehirler de mevcuttur. Is­ lâm'ın ilk devirlerindeki Islâm ordugâhları gibi. Meraga. Harran ve Merv siteleri gibi başka birer cins site olmuşlardır. gerekse kültürel bakımdan en büyük merkezleri olmuşlardır. (560) 204 OĞUZ ÜNAL .. Kudüs. Medine'den doğan Allah'ın birliğini yaymak mefkuresinin yeni gazâ ve cihâd ateşinin yeni bir ocağı haline gelmiş ve bu yüzden yavaş yavaş diğer Anadolu sitelerini kendi etrafında toplamağa muvaffak olmuştur. Hemedan. Rey.olmak üzere bir çok Anadolu şehirleri eski zamanda Mora yarımada­ sındaki İsparta ve orta çağdaki Batı ve Merkezi Avrupa şehirlerinin bazıları veya İslâm devrindeki Dımaşk. Musul.

.

Vabgulan idaresindeki devletleri yıkılmış olduğundan. bu topraklar için kan verdi­ ler. Bu türbeler. kahramanların ve şehidlerin mezarları. Bu Oğuz kitleleri Anadolu'ya gelince Selçuk'un torunu Kutalmışoglu Süleyman Şah'ın idaresine giriyor. "aşiretçi” (tribal) Türk hakimiyet telâkkisi gereğince boy beylerinin emirlerine bağlı kalıyorlardı. ama ona bir ruh kazandırdılar. Böylece de bu büyük muhaceret tam bir nizâm için­ de cereyan ediyor ve bİr millet seyyâr bir devlet manzarası arzediyordu. Türkler için bu ülkede yaşamak veya ölmekten başka bir çare kalmamıştı. beyler de "aşiretçi" (tribal) siyasi birliklerini muhafa­ za ediyorlardı. (561) Büyük muhaceret hareketi ile ana yurtlarından kopan Oğuzlar. boylar ve aşiretler topluluğu halinde göçüyorlar. türbeleri ile doldu. Toprakla insan kaynaşarak. Bu gazâ ve cihad devrine ait kahraman. Türkler. şehid ve evliyâ mezar ve türbeleri etrafında milli. bu ülkede dağılıyor. memleketin her köşesi fâtihlerin. Böylece Türkler. büyük Türk muhacereti olmasa veya maddi ve mânevi âmiller ahenkli bir şekilde rol oynamasa idi Türk.gibi maddi-mânevi bütün unsurlar ne derece yül<sel< ve hep bir arada olursa olsun. Bu fetih ve Türkleşme devrinde Anadolu bir Türk vatanı haline gelirken. tarihi hatıralar ile halkın şuurunda canlandı ve Anadolu'da Türk vatanı bu suretle meydana geldi. yeterince kavranamadığı. her karış toprağı kanları ile suladılar. fakat daha uzun bir müddet. Zira dönecek bir yerleri yoktu. Türkler'e karşı bütün Avrupa harekete geçmişti. Haçlı taarruzları karşısında Anadolu'da milyonlarca şehid verdiler. dini destanlar. ya da tarihe aykırı bir manâda yanlış anlaşılmıştır. Nitekim Selçuklular'ın tarihi rolleri gibi Anadolu'nun Türkleşmesi de bu nüfus hareketine bağlı olduğu halde büyük Türk muhaceretinin bu tarihi ehemmiyeti. menkibeler ve efsaneler teşekkül ederek onlar bir kudsiyet hâlesi içinde nesilden nesile asırlarca mil­ letin kalbinde yaşadı. fakat beylerinin emrine bağlı olup. üzerinde ciddi bir araştırma yapılmadığı ve hattâ bu muhaceretin mevcudiyeti dahi açıklıkla ortaya konmadığı için. vatanlarını ve İslâmiyeti kurtarmak için hem öldüler ve hem de bu sayede bu vatanda yaşamak hakkını kazandılar. bugüne kadar Türkiye Devleti'nin kuruluşu ve buna bağlı hâdiseler ya karanlıkta kalmış. memleketin şartlanna göre. bu âbideler ve bu hatıralar yaşa­ dıkça bu vatanın tapu senetleri Türkler'in elinde kaldı. bslâm ve hattâ dünya tarihinde bir dönüm noktası teşkil eden hâdiseler vuku bula­ maz ve Türkiye Devleti kurulamazdı. Bu sebeple Türkler. (562) 206 Oğ u z ÜNAL . gü­ nümüze kadar.

Türkiye Sdçuklu Sultanı Mesud zamanında (1116-1155) Alman İmparatoru ve Fransız Kıralı kumandasındaki Haçlı orduları imha edildikten ve Anadolu Haçlı sürülerine mezar olduktan. asırda AvrupalIlar. (563) Bu kitapta hülasasını sene sene nakletmiş olduğumuz Anadolu'­ nun fethi tarihi böylece başlamıştır. Türkistan dahil. X III. AvrupalIlar Anadolu'ya evvelce Romanla derlerken. Yarım asırdan fazla süren bir mücadele ve muharebeler neticesinde açılan ve dünya tarihine ve coğrafyasına ebediyen Türkiye diye kaydedilen bu kıt'anm fethinde ve Türkiye Devleti'nin kurulmasında en büyük ve en son âmil olan Kutalmışoğlu Süleyman Şah'a bütün tarihçiler tarafından Anadolu Fâtihi ünvanı mefhareti verilmiştir. Tabiatiyle bu fethin âmili ve Türkiye Devleti'nin kurucusu olan Süleyman Şah da Halid bin Velid. Diyâr-ı Rum. Bizanslılar'a karşı kat'i zaferler kazanıldıktan sonra. Bu fetih. Kuteybe bin Müslim. açılan bu ülkedeki tabii engellerin zor­ luğu ve eskiden beri İran ve İslâm İmparatorluklarına karşı vücuda getirilmiş ve daha sonra çoğaltılmış ve takviye edilmiş kalelerin ve istihkâmların çokluğu bakımından.Bu devirde Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslâmlaşması o derece kuvvetle gelişmiştir\ki. Lâtin ve daha sonra Slav ve Cermen kavimler! ile temasa getirmek ve dolayısiyie dünya tarihinde büyük bir safha açmak itibariyle. yeni bir Türk vatanı ve Türk devleti kurmak. artık bu ülkeyi Turkia adı ile göstermişlerdir. Mısır. yani Şarki Roma İmparatorluğu'nun kudret ve kuvveti. netice bakımından da bütün İslâm fetih­ lerinin en ehemmiyetlisi olmuştur. Türkistan. Bilâd ur-Rum veya sadece Rum adı ile Roma ülkesi olarak tanırlarken. Irak ve Iran. Türk fethin­ den sonra bu isimlerin yanı sıra"Bilâd üd-Türk" ismi ile de göster­ mişlerdir. Selçuklu Anadolu'suna sadece Turkia ya da bazan Turkestan (Türkistan) diyorlardı. HORASAN’DAN ANADOLU'YA 207 .. Fakat Türk mil­ letini Akdeniz kenarına getirmek. Türkistan. Afrika ve Endülüs kıt'aları gibi fethedilip diyar-ı İslâm'a ilâve edilen ülkelerin sonuncusudur. Tuna boylarından Altaylar'a kadar uzayan ülkeleri Magna Turkia (Büyük Türkiye) olarak isimlendirirlerken. Bu fetih. Saad bin al-Vakkas. elinden alınmak için mücadele edilen düşman devletin. türkler'i Helen. Suri­ ye. Irak. Aynı şekilde Araplar da Anadolu'yu evvelce. İran. Mısır. Kuzey Afrika. Musa bin Nusayr ve Mahmud Gaznevi gibi Suriye. Amr İbn ül-As Ukbe bin Nafi ve Haşan bin Numan. İslâmiyet'in doğuşundan beri yapılmış olan fetihlerin en büyüğü ve en azametlisi ve tabiatiyle en çok fedakârlığa ve zaman sarfına mal olanıdır.

Zira dönebile­ cekleri bir ülke mevcud olmadığı gibi. Hıristiyan A vrupa'nın Türkler'i A n a d o lu '­ dan atm ak ve Asya'ya geri sürmek em elinin bütün X I. asır­ lar boyunca devam ettiğini. Orta Asya'dan devamlı nüfus baskısı ve göçler bir kısım başka Türk kütlelerini de Anadolu ve Balkanlar'a püskürtmüştü ki. (564) İlk Türkiye Sultanı Süleyman Şah'm 1086’da ölümünden sonra oğlu Sultan I. ve X X . Türkistan'dan Marmara ve Akdeniz sahillerine kadar müthiş mesafe­ leri aştıktan sonra Anadolu'da yeni bir vatan kuran Oğuzlar. Anadolu'yu kendisine yurt yapan büyük Oğuz Ulusunu buradan atmak mümkün olamadığı gibi onların geri dönmeleri diye bir şey de söz konusu olamazdı. Kılıç Arslan'ın yedi yıl sonra 1093'de tahta çıkmasına kadar sultansız kalan Türkiye Devleti yine de kendi istiklâl ve mevcu­ diyetini muhafaza etti. (566)* ♦Burada yeri gelmişken. Nite­ kim Süleyman Şah'tan yirmi yıl sonra vuku bulan Haçlı taarruzları Anadolu Türklüğünü büyük bir buhrana uğratmış ve Türkler Orta Anadolu'ya çekilmiş oldukları. bu insan selini tersine çevirmek asla düşü­ nülemezdi. Melik Şah'm ve öte yandan Bizans'ın baskıla­ rına dayanabildi ki. "şark mesenesi" nin Türkler'in A n ad o­ lu'ya ayak basmaları iie birlikte başladığını da derhal hatırlatalım . bu keyfiyet Türkiye Devleti'nin ne kadar sağlam temeller üzerine kurulmuş olduğunu ve hayatiyetini meydana koyar. Bu sebeple Türkler için Anadolu'da yaşamak ve vatan kurmak ya da bu ülkede ölmekten başka bir çare kalmamıştı. Türkler'e yeni bir vatan hazırlamak ve buraya gelen soydaşlarımızın başbuğu ve devletimizin kurucusu olmak itibariyle ister istemez Ana­ dolu Türkleri’nin en büyük ve en muhterem babası olmuştur.Endülüs ve Hindistan ülkelerini açan fâtihlerle bü" safa girmiş ve bu sebeple İslâm'ın en büyük fatihlerinden ve gazilerinden birisi olmuş. BizanslIlar da Komnenos hanedanın­ dan İmparatorlar idaresinde çok kuvvetlenerek bu durumdan fayda­ landıkları ve sahil bölgelerini geri aldıkları halde bir asırlık bu müca­ delelere rağmen Türkiçr'i Anadoludan atmak teşebbüsleri tamamiyle iflâs etmiştir. ( Karşı sayfada devamı var) 208 OĞUZ ÜNAL . Süley­ man Şah'm ve vârislerinin idaresinde yeni bir milli birlik ve devlet meydana getiriyorlardı.(565) Gerçekten Arap-İslâm fütuhatı umu­ miyetle askeri bir mahiyette olduğu halde Türk fütuhâtı devlet ordu­ larından daha çok Oğuzlar'm bir millet olarak toptan ve devamlı göçleri ile birlikte cereyan etmişti.

gerek kendi güçleriyle. N iğbo lu . Tarihin seyri içinde olanlar olm uş.) ü S T lt N. dünya Türk nüfusunun en azından üçte biri. bu yarım asır içinde Anadolu'ya göç etmiştir. bu ulus. çeşitli şekillerde. Hıristiyan A vrupa'nın A nadolu'ya saldırttığı Y u n a n ordularını. Ankara [1978|. çok çe­ tin darbelere rağmen birden bire canlanıyorlar.. Oysa. Türkiye Türkleri. (bk. bu tasan gerçekleşse idi. boy ve oymakların yıkılmalarına ve dağıtılmasına çalışmışlar ve bu ulusları meydana getiren boy ve N itekim 900 yıldır Hıristiyaniar. 900 yıllık Türkiye tarihi boyunca öyle durum lar do ğm u ştu ki. Anadolu'yu X I. 194. 15. Türkiye'yi Parçalama Tasaı-ıları 100 Plân. Çev. devletin ansızın kendini toparladığı görülüyordu. M ohaç. fakat herşey bitm em iştir. Ş u son zamanlara kadar asırlardır parçalanması düşünülen ve bu konuda yüzlerce p lâ n hazırlanan..Türkiye D üşm anhğı. Türk­ ler buna da karşı çıktılar. Türkiye Devleti'nin kurucuları olan Türki­ ye Selçukluları (ve onların vârisi olan OsrnanoğuKarı). Y akup sh. 5 vd. asım başlarından itibaren Hora­ san'dan Anadolu'ya akmaya başlayan Oğuz boyları. Sırp Sındığı. Tüık göçleri­ ni çok akıllıca bir siyasetle iskâna tâbi tutmuşlar. 19. am a yine de iç ve dış meselelere rağmen gerçekten kendi toprakları içinde İler çeşit zorluklara böylesine m ukavem et edebilen bir başka ülke ve m illet gösterilemez.Kesif Türk muhacereti. asır başlarında Türkiye'yi im zalam ağa zorladıkları Sevr Andlaşması tasarısı ki. gerekse um ulm adık yardımların etkisiyle. D JU V A R A Em ir S E K İP . Denebilir ki.G. Osm anlılar'm Balkanlar'da yaptıkları bütün muharebeler. yine ecdadları S elçuklular gibi Orta A nadolu içlerinde perişan ederek A nadolu'dan kovdular. asrın ortalarında tama­ men bir Türk vatanı yapmıştır. Varna. düşünülemeyecek kadar zor durum ların içinden. T. Kosova. Türkler’e karşı baskılar uygulamaktadırlar. hepsi H açlı seferlerinin devam ından başka bir şey değildir. Avrupalılar'ın X X . XI.. Türkiye diye bir şey kalm ıyordu. artık Türkiye Türkleri'nin sonu yaklaştı sanılıyordu. Asıl hedef olan Türkiye Devleti tarih sahnesinden silinem ediği için üzerinde o y ­ nanm ak istenen oyunlar da son bulm am ıştır. 1071 Malazgirt zaferinden sonra. Türkmenler'in ileride kabile asabiyetleri etrafında toplanarak ayrı ayrı zümreler ve devletler meydana getirmemeleri ve tefrikaya düşmemeleri için aynı Oğuz boy ve oymaklarının belirli bölgelerde birikmelerine müsaade etmemişler. H açh Taas­ subu . kısa sürede Anadolu'ya egemen oldular. HORASAN'DAN ANADOLU'YA 209 .

uzun bir süre. TTK. sh. kendi boy peylerinin em rinde ka­ lıyorlar ve bu du rum A nadolu Türk birliği'n in kurulm asını ve mer­ keziyetçi bir devlet anlayışı tesisini old ukça güçleştiriyordu. Türkiye Devleti. payitaht znik'ten Konya'ya nakledildikten sonra Konya sitesi bütün Ana­ dolu'nun merkezi ve Türkiye Türkleri'nin karargâhı oldu. diğer bir deyişle Türkiye Türklüğü teşekkül etmiştir. içtimai. *E w elce m üteaddid defalar ^ k r a r ettiğim iz gibi A n ad olu'y a gelen O ğ u z (Türkmen) kitleleri.oymakların her birini büyük mesafelerle Anadolu'ya dağıtmışlar. [1. Büyük Selçuklular'a nazaran mütevazı bir uc beyliğinden ibaretti. c. Tür­ kiye Selçuklu Sultanları (ve onların vârisi olan Osmanlı Sultanları). 219-313) tarihi gerçekliği daha iyi ifade etmesi bakı­ m ından "trib a l" (aşiretçi) terim ini tercih ediyoruz. M. başlangıçta. s. 1943. Gerçekten bu Uc Gazileri Devleti Büyük Selçuklular gibi geniş ülkelerde ve Islâm medeniyetinin çok parladığı beldelerde değil. merkeziyetçi devlet te lâk ­ kisinin zıddı olan eski Türk hâk im iyet telâkkisi için bazı tarihçi ve yazarlarımızın kullandıkları "fe o d al" sıfatını tarih sosyolojisi açısından doğru bulm uyoruz. 210 Oğ u z ÜNAL . Anadolu'daki ehirler yavaş yavaş bir merkez etrafında toplanmışlar. Belleten. aralarına başka Oğuz boylarından oymaklar yerleştirmişlerdir. B unun yerine m erhum Prof. fakat Anadolu Türk Birliği. "Osm anlı İm paratorluğu'nun Etnik Menşei Mesele­ leri". bu du ru m u n devlet için bir zaaf kaynağı o ld u ğu n u görüyorlar ve bu sebeple "aşiretçi'' (tribal) hâk im iyet telâkkisi yerine "Merke­ ziy e tçi" bir devlet telâkkisi yerleştirmeğe çalışıyorlardı.’ "aşire tçi" (tribal) Türk hâk im iy et telâkkisi gereğince. Burada yeri gelmişken şu hususu belirtelim ki. 1943). Bu şekilde Oğuzlar'ın yüzlerce yıldır asabiyetle muhafaza ettikleri 24 boy teşkilâtı Anadolu'da son bulmuş. VU. Fuad K ö P R Ü L tt'n ü n vaktiyle kullanm ış olduğu (bk. Teşrin. siyasi ve medeni bakımlardan tam bir sukut içine girmiş ve takriben bir asır süren sürekli savaşlarla harabolmuş bir ülkede kurulmuştu. Ankara. iktisadi. 28. Î Bununla beraber. (567) Türkiye Selçukluları. bir asırdan fazla çalışmışlar ve bütün beyleri hükümet merkezine getirdikten sonra ve Anadolu'nun hakiki birliğini kurduktan sonra ilk defa olarak merkeziyet usulü ile idare edilen bir devlet meydana getirmişlerdir. Mehmed Fuad K Ö P R Ü L Ü .* Bu devrede.

Zira Büyük Selçuklu pâdişâhları. Buna mukabil İznik’te ve Marmara sahillerinde Bizans'a karşı kurduğu devleti kuvvetlendiren Türkiye Sultanı Süleyman Şah. Bu siyâsi durum Türkiye Selçuk­ luları ile Büyük Selçuklular arasındaki ailevi rekabeti bu bölgeye getirmişti. Anadolu'nun en ileri bölgesi olmuş ve Türkiye Selçuklulan'nm doğuda ilk hedeflerini teşkil etmişti. günümüzün aksine. ilk fırsatta şarka dönmüş. Bu sebeple de bu eski aile rekabetini kırmak ve amcazâdelerini itâate almak için Anadolu'ya ordular sevketmişti. medeniyetçe üstün İslâm dünyası ile bağ­ ları kurmak ve yolları açmak istiyorlardı. Bizans ve Haçlı savaşları HORASAN'DAN ANADOLU'YA 211 . Musul'u da ilhak edince şiddetlenen aile rekabeti ile karşılaştı ve o da 1107 yılında şehid oldu. bu mütevazi Uc Devleti'ni Türk vatanı haline getirmişler ve bu ülkede yeni bir hayatiyet ve medeniyet yaratmakla da Türk. Kılıç Arslan (1093-1107) da babası gibi derhal doğuya dönmüş. Saltuklular ve Sökmenliler müstesna Büyük Selçuklular'a tâbi diğer bütün Doğu Anadolu beyliklerini kendisine bağlamıştı. İslâm'ın sultanı sıfa­ tı ile. Ana­ dolu'nun bu bölgelerinde fetihten beri Büyük Selçuklular'a tâbi birçok beylikler teşekkül etmişti. Haleb'i muhasaraya girişince Melik Şah'ın ordusuna karşı 1086'da giriştiği savaşta hayatını kaybet­ mişti. amcazadeleri olan Büyük Seiçuklular'ınkinden çok daha uzun ömürlü ebedi bir devlet kurmuşlar. Arslan Vabgu'nun torunları olarak. Mardin ve Meyyâfârikin (Silvan) havalisi. İslâm ve dünya tarih­ leri ile siyasetinde daha büyük tesirler yaratmışlardır ki.Bununla beraber çok mücadeleli ve ızdıraplı bir hayat geçiren Kutalınişoğulları. devletin kuruluşundan beri. (568) Türkiye Selçukluları. Şarktan gelen Türkiye Selçukluları o tarafa doğru yayılmağa uğraşırken Bizans idaresinde inhitat içinde bulunan Orta ve Batı Anadolu'da tecride uğramaktan kurtulmak. Bu sebeple İslâm mede­ niyeti içinde kalan Diyarbakır. Türkiye Selçuklu sultanları da. Çukurova ve Antakya'yı Hıristiyanlardan kurtarmış. Anadolu'yu da kendi hâkimiyetleri altına almak isterken. Şarki Ana­ dolu'yu hâkimiyetleri altına almağa çalışıyorlardı. İslâm sultanlığı sıfatından başka Cihân hâkimiyeti dâvâsına da sahipti. Beşer takati üstünde bir hayatiyetle Haçlı fırtınasını atlatan oğlu I. bu sıfatın ve üstün hâkimiyetin kendilerine aid bulunduğu dâvâsma bağlı kalmışlardı. Bu ilk tecrübelerden sonra Türkiye Selçukluları bir asır süren dahili buhranlar. Melik Şah. Osmanlılar'ın menşei ve cihânşumul mahiyetleri bu Uc Devleti'nin haiz olduğu kudreti ve tekâmülü göstermeğe kâfidir.

Süleyman Şah'ın ölümünden sonra (1086).. slı. Süleyman Şah'tan itibaren müsta­ kil ve hattâ Büyük Selçuklular'a rakip bir Devlet idi.* Nite­ kim "Mardin ve Meyyâfârkin fethedilmedikçe Selçuklu çetrleri** bağlı kalacaktır" cümlesi ile bu inanç. Kılıç Arslan'ın. Türkler'de h âk im iy e t (egemenlik) sembolü olarak kullam lan bir çeşit şemsiyedir. (571) Melik Şah'ın ilk sultanlık yıllarında Anadolu'da Kutalmışoğulları tarafından kurulan Türkiye Devleti. özellikle onun ölümü üzerine. Şarki Anadolu'da kurulan Türk devlet ve beyliklerinin tarihi artık Türkiye Selçuklulan'ndan ayrı bir seyir takip etti. kendileri tarafın­ dan söyleniyordu. 212 O ğ u z ÜNAL . I. X ill. artık Büyük Selçuklu İmparatorluğu da tarihe karışmış olduğu için. Türkiye Selçukluları Kültür Hayatı. Bilge Y a ­ yınları.(569) Bu iki acı tecrübeden sonra Türkiye Selçukluları. Anadolu kıtası öte­ sinde maceralar peşinde koşmak ve Büyük Selçuklular'la ailevi hâ­ kimiyet mücadelesine girişmektense. (M enakibü'l-Arifin'in Değerlendirilmesi). Melik Şah. coğrafi ve milli birlik dâvâsı haline gelen Anadolu Türk Birliği mefkuresini tekrar gerçekleştirmek yolunda mücadeleye giriştiler. asırda. destani bir mücadele devri yaşadıkları için. kendi içlerine kapanmışlar. Türkiye Selçukluları bu asırda kuvvetlenince. Anadolu Türk birliğini gerçek­ leştirmek yolunda faaliyet göstermişlerdir. **Ç e tr. pek başarılı olamamış. bunda nazari kalan kısa bir müddet (1086-1093) istisna edilirse.(570) Fakat Türkiye Selçukluları daima şarka hâkim olma idealini taşıyorlardı. kendisine tâbi saymış ise de. 22). (Bk. 1093'de. A y d m T A N E R t. nazari ve hukuki olarak. muahhar kaynakların yanlış ifadelerine ve bunların tesiri ile araştırmaların hatalı neticelere var­ mış bulunmalarına ve Türkiye Devleti'nin Büyük Selçuklular'm tâbii (vasalı) sayılmasına rağmen. İznik^te Türkiye Devleti tahtına çıkmasiyle Türkiye Devleti kendi müstakil tekâmül seyrini takip etmiş ve Büyük Selçuklu İmparatorluğu ile bir bağı olmamış­ tı. bir müddet Anadolu'ya hâkim olmaya çalışmış ve bu ülkeyi de. (572) *A y n ı şekilde Osm anlılar'ın da bu ideale sahip olm aları dik kat çeki­ cidir.ile. K onya 1977.

günümüze kadar yaşamaya devam edebilmiştir. kuvvetlenmesine âmil olduğu gibi. (576) Bu devrede Anadolu coğrafyasında yeni bir vatan teşekkül etti Anadolu'nun batısında bir asır devam eden Haçlılar ve Bizans HORASAN'DAN ANADOLU’YA 213 . Bizans ile düşmanlık ve Büyük Türk Hakanlığı ile rekabet halinde kurulan Türkiye Devleti. (575) Selçuklu ve Türkmen fetihleri ile Anadolu'nun Türkleşmesi ve bir Türk vatanı haline gelmesi ne kadar tabii görülmüş ise. bey ve boylara sığınak olmaictan ibaret idi. eski Türk göçebe hukukuna göre toprakları (rakabesi devlete ait olmak kaydıyla) köylülere dağıtıyor ve devlet mülkiyeti altında herkesin tasarrufuna imkân veren bir miri toprak rejimi kuruyorlardı. onun bu derece sür'atle ileri bir ülke olması ve Türkler için istikbalde büyük bir kudrete kaynak ve ihtişamlı bir tarihe başlangıç teşkil etmesi de zamanında hiç akla gelmiş değildi. Bunlar yanında Anadolu'da büyük arazi sahipleri elinde esir ve topraksız bulunan köylüler de Türkiye Selçukluları sayesinde toprağa ve hürriyete kavuşuyorlardı. Bizans Ermeniler'i şarktan Orta Anadolu'ya sürerken. savaşlar ve isyanlar doiayısiyle perişan olan yerli halklar da Türkiye Selçuklulan'nm idaresinde huzur ve sukuna kavuşuyor ve bu sayede Türkiye Devleti sağlam bir temele oturmuş bulunuyordu. İmparatorlukta ve İsiâm dünyası içinde huzursuzluk çıkaran göçebelere yurt ve âsi şehzade. Fakat istikbâlin bü­ yük ve haşmetli tarihi de bu uc gazileri diyarından doğdu. Anadolu'da Türk kesafetini artırarak. Nitekim medeniyetçe ileri ve mamur ülkelerde oturmayı benimseyen Büyük Selçuklu Sultanları için Anadolu bir uc bölgesi. Süleyman Şah'ın başka din ve örflere mensup tebaası kendisine samimi olarak bağlı idi. Zira Süleyman Şah ve halefleri olan Türkiye Selçuklu sultanları. Bizans'ın kötü idaresi.Süleyman Şah'ın kurduğu devlet ve kazandığı muvaffakiyetler. sağlam esas­ lara dayandığı için.(574) Anadolu gibi he­ nüz fethedilmiş bir ülkede. Süleyman Şah'ın ölümünden sonra ve halefleri zamanında meydana gelen sarsıntılara ve Haçlı seferlerine rağmen.(573) Anadolu'da Bizans ve Haçiılar'a karşı uzun bir cihâd devresi yaşandığı ve bir İslâm ve Hıristiyanlık mücadelesi içinde bulunulduğu halde. Bizans'ın takip ettiği Ortodokslaştırma ve Rumlaştırma siyaseti de Ermeniler'i ve Pavlakiler'i de bu devlete düşman etmiş ve Türkiye Selçukluları'na yaklaştırmıştır. Balkanlar'dan naklet­ tiği Hıristiyan Türkler de Bizans idaresinden nefret ederek ırkdaşl^n olan Selçukluları tercih ediyorlardı.

.

YÜZYILDA OĞUZLAR VE KOMŞU TÜRKLER .X.

.

1 2 4 1 DE TÜRKİYE DEVLETİ .

I . 6 — Y I N A N Ç . 1 2 — Y I N A N Ç . İ s t a n b u l 1 9 7 7 . A lp N e ş r iy a t Y u r d u V a y . 19. A n a d o ­ F e t h i. b a s ı m ) . B Ö L Ü M O Ğ U Z L A R 'D A N Ö N CE A N A D O L U V E T Ü R K L E R "S U G U U R B E Y L İ K L E R İ D E V R İ" 7 ^ H a k k ı D u r s u n Y I L D I Z . c . ü . 4 2 1 . A n . 2 — O sm an T U R A N . sh . sh. S iy a s i T a r ih . 1. 1 9 . II. A n . T ü r k iy e T â r ih i. Y a y ı n ı . 19. F e t h i. i h . Y I L D I Z .F e t h i . T u r a n m i S e r i . c . 7-8. F ik r e t IŞ IL - İs ta n b u l 1 9 7 0 . İ s t a n b u l 1 9 4 4 .j Ö Z T U N A .. Y I N A N Ç . M illi T a r ih im iz in A d ı. !$ h .0 . S e lç u k lu la r D e v r i: I. Z a m a n ım ız a K ü lt ü r . sh . Ç e v . 5 . I. 3 6 v d . ıh . 1 0 . HORASAN’DAN ANADOLU'YA 219 . A n . E d e b i y a t F a k . 57-5 8. A n . F e t h i. ( 2 . 5 8 . A rsUm u­ l a n 'd a n O s m a n G a z i ' y e (1 0 7 1 . c . 1 . 5 0 5 . I. İ s l â m i y e t v e T ü r k le r . T ü r k i y e 'n i n B a ş la n g ıc ın d a n S iy a s i. ü . Y a y ın ı. Y a ­ y ı n N o : 1 7 .. c . M e d e n i. Y a y ın N o : 2 4 0 . İ s t a n b u l 1 9 6 9 . 10— E rn st TA N . sh. sh. H a re k e t Y a y ın la r ı. N o . N o . c . sh. A n . l. sh . B Ö LÜ M G İR İŞ T Ü R K İY E T A R İH İN İN B Ö L Ü M L E R İ 1 — M ü k r im in lu ’n u n H a lil Y IN A N Ç . M illi T a r ih im iz in A d ı. F e t h i . T ü r k iy e T a r ih i. sh.ü . F e t h i.1 3 1 8 ). 4 0 7 . E d e b iy a t F a k . A n . sh . sh. 1 4 — Ö Z T U N A . Kadar ve Büyük S a n 'a t T ü r k iy e T a r ih i. T ü r k iy e T a r ih i. A n . 1. 4 0 6 . s h . s h . Y a y ın N o : 2 1 5 4 . 2 2 . 8. 3 — M ü k r im in H a lii Y IN A N Ç . 4 0 6 . e . 8 — Y I N A N Ç . 4 0 7 . 1 9 . Y I N A N Ç . 5 — Y ılm a z T a r ih i. T ü r k iy e T a r ih i. i. S e lç u k lu la r Z a m a n ın d a T ü r k iy e . 1 6 — Ö Z T U N A . sh . T ü r k i y e T a r i h i .5 0 6 . i İ m i S e r i . I. ö t ü k e n Y a y ı n e v i . öZT U N A . İ . s h . 3 0 . 1 1 — Y I N A N Ç .I. T e ş k ilâ t c . a . İ s t a n b u l 1 9 7 1 . sh. I. 4 0 0 . F e t h i. 1 3 — Ö Z T U N A . sh . D o ğ u S ın ın . İs ta n b u l 1 9 7 6 . g . 9 — Ö Z T U N A . E d e b iy a t B iz a n s D e v le t i'n in Fak. T a r ih Z ü m re si N e ş r iy a tı. T ü r k i y e T a r i h i . 4 — Y I N A N Ç . 2 0 . H O N İG M A N N . F e t h i. 1 5 — Y I N A N Ç .

H O U STM A . a . a . e . a . a . s h . e . c . K R A b V lE R S .2 4 . ( T e m m u z 1. I. ç ık m a la r ı ö t e le r in d e c a m ia y a k a rşı büyük h a ttâ u y a n d ır d ı. 4 0 7 . 2 5 8 ’d e n se ci- a . e . 2 6 — E b u 'b ... sh. "A b b a s b k . c .. g . 8 0 . B a r b ie r V II.6 4 . m aaşb ar e r ie r iy b e e v b e n e c e k T ü r k Bu m a a ş la r k ız b a r ın a v e r ile c e k t i.E t r a k ). sh. a d l ı e s e r in G İ R İ 3 k ı s m ı n d a s h . S e r i : b il . 4 2 . 1939. ‘ ‘A b b a s O ğ u l b a n im p a r a t o r lu ğ u 'n u n K u r u lu ş v e Y ü k s e l i ş i n d e T ü r k b e r ’ in R o l ü " . sh . a . V l L D b Z . g . 2 3 . 1 8 — Y İ N A N Ç . "A b b a s O ğ u l­ T ü r k le r 'in R o lü ". s h . sh . B a k a n lığ ı V a y ın ı. 3 3 . g . Ü s rü ş e n e . Is b â m c a m i a s ı n a g ir e n T ü r k b e r 'i n İ s l â m m ü b k i. b a ş la d ı. K it a b sh.. s h . g .. 3 1 — Y I L D I Z . a . g . Y b L D b Z . Ş e m s e d d i n G Ü N A L I m p a r a t o r b u ğ u 'n u n K u ru b u ş ve 'y iik s e b ls in d e O ğubban T ü r k l e r ’ tn R o l ü " . e v b e n d ik t e n so n ra (G Ü N A L T A Y . 3 0 — Y I L D I Z . M H l i T a r i h i m i z i n A d ı . 2 2 . 1 7 9 . s. k o b a y b ık t a n T ü rk e r i. H a life M u t a ş ım . L e id e n 1883. a . s h . 29— İb r a h im M illi E ğ it im K A FES O Ğ LU . e . n a k le d e n ye b e ri ile Bu T a r ih . 2 1 — Y b L D b Z .R e ş i d 'i n beri ve bu o ğ u lla n E m in i l e M e ' m u n a r a s ı n d a k i i k t i d a r m ü c a d e le ce re ya n eden obaybar h a k k ın d a g e n iş m ücadebeber s ır a s ın d a bibgi i ç i n b k . id a ri bu ve a sk eri en yüksek m e v k ib e r in e b ir ilg i D e v b e f » n in C eyhun Fe rg a n a . 2 0 — D a h a g e n iş b ıbgı ç i n T A Y . ed. b i r 's u r e t l e h â z in e d e n da k e s il­ b o ş a y a m a y a c a k tı. L is e D e rs K it a b ı. m uayyen m e y e c e k t i. 4 5 v d . sh. Th.. Y a y . g . T ü r k le r 'in iç in m illi s e iâ b e t le r ln in H a b i f e ’n in b o z u lm a m a s ı hassa e s a s lı n i z a m l a r k o y d u .C A H İ Z . g .. B a h r e l . g .. 6 1 . 22— Ram azan nun Ş E Ş E N . T a r ih . A n k a r a 1 9 6 7 . g . 4 9 . s h . T u h a r is t a n d o ğ ru la n b ir in s a n a k ın ı b ö lg e le r in d e n . s h . S u ra t a b . s h . Im p a r a t o r lu ğ u ’n u n K u r u lu ş Y ü k s e liş in d e 1 9 1 ). 6 6 . sh . T ü r k K ü b tü rü n ü Y a y m t. 1 1 8 'd e n n a k l e d e n Y b L D I Z . a .e . e . N e h ri s iy a s i. s h . k ız la r ıy la e v le n e b ile c e k le r d i. e . 2 7 — (V îE S U D İ.5 0 .1 8 7 . Seyhun ö t e b e r in d e n B a ğ d a t ' a (Ş e m s e d d in ve G Ü N A L T A Y . 2 3 — H â r u n e b .. T ü r k T a r i h K u r u m u B e l l e t e n .e . . 2 9 . sh.e . I I . g . 77. m ensup T ü rk a s k e r le r i. 1 9 4 ). J. a h lâ k i ed. C O U R T E İL L E . 2 5 — Y I L D b Z . a . H ü a f e t O r d u s u ­ F a z ib e ile r i.H e lâ f a ve No: b V le n k ıb e b e ri T ü r k b e r 'i n F a z a 'ib e b .S a y ı : A 8 . 220 Oğ u z ÜNAL .. s h . e . T ü r k i y e T a r i h i . Y IL D IZ . 1938.A rz . 4 5 .K a s ı m L e id e n sh. e v le n d iğ i h iç da a n a n e s in d e k i T ü rk is tifa d e e d ere k .1 7 — Ö Z T U N A . 1 9 — Y I L D I Z .H . 1861-1877. a . A r a ş tır m a ( IV I a n a k i b E n s t itü s ü Cund e b .e . g . s h .. V I . M. T ü rk n iz a m la r a T ü rk A ra p g ö re. 6 9 . İs ta n b u l 1 9 7 6 . T e ş r i n 1 9 4 2 ) . Y a y ın la y a n de M EY N A R D ve Pavet de v e F r a n s ız c a y a P a r is ç e v ir e n C . 4 6 8 'd e n n a k le d e n Y IL D IZ . 28— Y A K U B İ. s h . 7 6 . 6 0 . ve Ebu O sm an A m r b. o rd u su n a B ir ancak k jz m ı. M u r u c ab-Zahab. B O . ve İB N L e Ip z ig H A V K A L. 2 4 — Y I L D I Z .A lt a n D E L İ O R M A N .

53— Y I N A N Ç .e .S E K E R . c .. 4 4 — Ö Z T U N A . s h . 3 2 . T ü rk BÖ LÜM A N A D O L U 'D A A n a d o lu 'd a M engücek O ğ u lla r ı. sh. 1 0 . C. sh. s h . 2 8 -2 9 . şh . 5 9 — Ö Z T U N A . I. sh. s b . 5 1 — Y I N A N Ç . T ü r k i y e T a r r h i . c . M illi T a r ih im iz in A d ı. A n . s h . 6 1 — B iz a n s 'ın iç in A n a d o lu 'd a k i m ü lk i v e a sk eri t e ş k ilâ t ıh a k k ın d a g e n iş b ilg i bk. T ü r k iy e T a r ih i. 4 0 7 . 1 6 4 . 50— Y I N A N Ç . 4 2 — Ö Z T U N A .4 0 9 . 5 6 — Y I N A N Ç . s h . 6 4 — B e s im D A R K O T . A n . s h . T ü r k i y e T a r i h i . F e t h i. sh . F e t h i. 4 0 8 . A n . 2 7 . 3 7 — Y I L D I Z . T a r ih K it a p la r ı D iz is i: 1 3 .g . 66— M ehm et . 3 3 — Y I L P I Z . F e t h i. 3 5 — Y I L D I Z . sh.2 1 .g . c . c . M illiy e t Y a y ın la r ı. 4 1 — Ö Z T U N A . 1 4 . I. sh. g . B iz a n s D e v le - t i'n in D o ğ u S ın ır ı. A n . s h . sh. F ^ th i. S h . I. 1 3 7 . I. a . 4 0 7 . Y IN A N Ç . A n . 62— Y IN A N Ç . e . 4 7 — Y I N A N Ç . 4 0 9 . 2 5 -2 6 . M i l l i T a r ih im iz in A ç t ı. F e ttıi. sh.g . HORASAN'DAN ANAD O LU'YA 221 . 1 6 4 .e . 6 3 — Y I N A N Ç . s h . I. T ü r k iy e T a r ih i. 6 1 . 1 4 0 1 4 2 . sh. 3 9 — Ö 2 T U N A . 2 0 .e . Sh . T ü r k i y e T a r ih i. 3 6 — Y I L D I Z . sh. ( İs t a n b u l) 1 9 7 1 .J3 4 . c . A n .1 3 6 . A n . 2 3 .. 2 0 . 1 3 4 .. T ü r k iV e T a r i h i . A n . 4 0 8 . 5 2 — Y I N A N Ç . I. c .g . 1 6 1 . s h . I. s h . 5 7 — Y I N A N Ç . s h . A tı. F e t h i . sh . F e t h i. A n s ik lo p e d is i.1 5 . İs lâ m 6 5 — Y I N A N Ç . c . s h .. 2 6 -2 7 . c . F e t h i..3 5 . 1 3 8 . sh . s h . F e t h i. 4 8 — Y I N A N Ç . 4 0 7 .1 6 3 .4 3 0 . 5 4 — Y I N A N Ç . a . F e t h i. s h . 2 9 .. T ü r k iy e T a r ih i.. F e t h i.g . F e t h i. a . 1 3 3 . Sh . 3 8 — Y I N A N Ç . 6 0 — S A K A O Ğ L U . c . a .3 5 . 4 0 8 . III. A n . 4 0 6 . 4 0 — Ö Z T U N A . o ğ u zla r 5 5 — Y I N A N Ç . T ü r k i y e T a r i h i .. 4 5 — Ö Z T U N A .e . a . I. A n . 4 2 8 . sh .e . sh . " A n a d o l u " M d . F e t ih ie r le A n a d o lu 'n u n T ü r k le $ m e s i ve İs lâ m la ş m a s ı. Sh. 4 3 — Ö Z T U N A .g . A n .1 4 0 . a .H O N İ G M A N N . F e t h i. 34. A n . F e t h i. A n . I.e . 2 7 . 4 0 7 . 4 6 — Y I N A N Ç .3 2 — Y I L D I Z . Ö Z T U N A . I. 3 4 — Y I L D I Z . 58— N ecdet SA K A O Ğ LU . 3 4 . 2 3 . A n . a . 4 9 — Y I N A N Ç . s h . 33. s h . F e t h i. T ü r k i y e T a r i h i .

Ö ZD EN . v e İs lâ m iy e t . ilm i N o : 3 . 1 5 2 . R E Ş İ D E O O İ N . D iz i N o £ . i İ m i S e r i N o : 4 . R a g ıp Yaşar A n k a ra H u lu s i S a d e le ş t ir e r e k İs m a il H a z ır la y a n la r B a k a n lığ ı K â z ım Y a y ın ı.. A r a ş tır m a E s e r l e r S e r i s i N o : 1 . 75— Bu konuda şu k a y n a k la r a bk. s h . A F Ş A R .A fş a r A K A . ve İs lâ m iy e t . e . II. 2 . 7 7 — T U R A N . A la m e t i). 1 5 3 . 2 . C a ı n i 'ü t . s h . c . K O PRA M A N .. 84— Ş e m s e d d in G Ü N A LT A Y . sh.. 6 7 — S A K A O Ğ L U . I I I . S e lç u k n â m e . T ü r . 1 1 . Y a y ın N o : 6 2 . H â k im iy e t i S e lç u k lu la r M e fk u re s i bk. sh . A n k a ra 1960. A n . 7 9 . t a r a f ın d a n fe th i ve T ü r k le ş m e s i'n d e k e s if T ü rk ve n ü fu s h a r e k e tle r in in b u t a r ih i o lu ş T U RA N ..e . T ü rk Ö m e r L ü t f i B A R K A N . a . s h . K ü ltü r 1 9 7 5 . g . 0 A R T H O L D . ih â n T ü r k iy e . Y a y m a T a r ih K u ru m u Y a y ın ı. A d ı . T a h ra n 1 3 3 2 .. S e lç u k lu la r v e İs lâ m iy e t . 3 . ( 2 . Ç e v. F e t h i. S e lç u k lu la r T a r ih i T ü r k .. 6 9 — Y I N A N Ç .. 6-7.5 3 ). sh .C . b a s ım . S e l. 7 4 — A n a d o l u ’n u n m u h a c e r e tin in fik â m ille r " in şu e s e r le r e ve T ü r k le r 1 9 5 8 ) . 6 . B a r t h o i d ' i i n e s e r i n i n R u s ç a a s lı 1 9 0 0 y ı l ı n d a y a y ı n l a n m ı ş t ı r . ö n e m in i'v e d o la y ıs iy le "d e m o ğ ra - iç e r is in d e k i y e r in i b U yU k b ir v u k u f la İş le y e n Z a m a n ın d a C . L o n d o n 1 9 2 8 . v e İs lâ m iy e t . s h . 3 . S e l. F a k ü lte s i D e r g is i. sh. 5 .A r a l ı k sh. 82— Y I L d' i Z . 6 8 — Y I N A N Ç . Y I L D I Z . I. Çev. a . D iz i N o : 14-14®. V u rd u S e lç u k lu la r Y a y ın ı.T . X V ı . a . T ü rk I I . s h .s h . 70— O sm an N e ş riy a t T U RA N . T a n h i D e m o ğ r a f i A r a ş t ır m a la r ı v e O s m a n lI T a r i h i " . S e l.. sh. .ü . 1 8 5 . 8 0 — T U R A N . S e l .Is lâ m M e d e n iy e t i. B A R T H O LD .4 . S e ri T u ra n Um um i N o . A h m e t A T E Ş . 8. A n k a r a Y a y ın a Haz. 8 3 — T U R A N . ( E y l ü l . sh. X I I . c ilt . 1 6 . 73— F a ru k SÜ M ER . Y ü z y ıld a O ğ u z la r " . X I . T U R A N . S e l. (1 9 5 1 . 2 4 . X . 18 v e d ip n o t 3.. 71— W . 1 . T u r a n N e ş r iy a t Y u r d u Y a y ın ı. T a r ih i S e ri ve T ü r l< . 9 .. s h .. T ü r k iy a t M e c m u a s ı. sh . 7 9 — T U R A N .A s y a T ü rk T a r ih i Y a y ın a H a k k ın d a D e r s le r .is lâ m M e d e n iy e t i. sh. b a s ( m ) . g ..iy e t . S e l .T e v a r i h . v e İ s l â m i y e t . R A V E N D İ. s h . T ü rk 1957-1960: Y a y ın ı. 8 1 — T U R A N . H a z . 5.. Z a m . T u r k e s t a n D o v v n t o t h e M o n g o l In v a s io n .. A h m e t A T E Ş . c . S e l. ( B u r a d a d e r h a l h a t ı r ­ l a t a l ı m k i . 7. " S e l ç u k lu la r 'ı n H o r a s a n 'a İn d ik le r : Zam an 222 OĞUZ ÜNAL .ö tü k e n Y a y ın e v i. Z a h ir U d d in N İŞ A P U R İ.U s - S U r u r (G ö n ü lle r in T a r ih K u ru m u R a h a tı v e S e v in ç 2 c ilt. O rta . İs t a n b u l 1 9 5 3 . sh. 7 $ — T U R A N . Rahat üs-Südur ve A y e t. g .X I I . ) 72— W . " X . İs t a n b u l 1 9 6 9 .D . 76-77. T a r i h i v e . c ü z : S e lç u k lu la r T a r ih i. 2 5 6 'd a n n a k l e d e n T U R A N . s h . v e İs lâ m iy e t . 1s t a n b u l 1 9 7 3 . İ s t a n b u l 1 9 7 1 . S e l. s. U m u m i S e r i N o . M i l l i T a r i h l m l z i n . A .e . 7 6 — O s m a n T U R A N .. v e İs lS .

1 0 2 . 73. 14-1 5. V . T ü rk T a r i h K u r u m u . T ü r k iy e .. G Ü N A LT A Y . M enşei 28.C . s h . . sh . shT a r i h i v e . sh . . S e l. Z a m . K â n u n 1 9 4 3 ) . . 43. 42. b u e s e ri iç in In d ia .1 0 . S e l. T ü r k iy e .. 79. S e l. S e l. A . H o r a s a n ’a i n d i k l e r i Z a m a n . T U R A N . S e l. 1 8 .2 0 . S e l. A k ı n ı v e . . 111— 112— 113— 114— T U R A N . T ü rk T a r ih "O s m a n lI K u ru m u İm p a r a t o r lu ğ u 'n u n B e lle te n . T U R A N .. . Ve T a r ih i "D o ğ u A n a d o lu 'y a 60. 6 . T U R A N . s. G Ü N A LT A Y . 7 7 . V il. T ü r k iy e . 2 5 9 . London 1942. . Z a m . s h . . 108— M E R V E Z İ. T U R A N . sh. 3 8 . 5 9 . M a r v a z i O n C h i n a . sh. S e l. Z a m . 9 . Z a m . 107— M e r v e z i ’n i n T u rk s and ve iz a h la r ). T U R A N . 3 8 . M İ N O R S K Y . T a r i h i v e .D . sh. . D o ğ u A n . H o r a s a n 'a H o r a s a n 'a . s. S e l. Z a m . T U R A N . L o n d o n 1 9 4 2 . s h . T ü r k i y e . 103— 104— 105— lO G — T U R A N . 6 v e 11 n o 'lu d ip n o t u . T ü r k iy e . s h . iz a h la r . .T ..A le m . sh . c. M İN O R S - K Y . Z a m . 3 1 3 î V . S e l. . s h . T U R A N . v e İ s l â m i y e t .. D oğum Fuad İlk S e lç u k lu Y ılı A k ım (1 0 1 5 Fuad E h e m m iy e ti".. sh . ( H . 65. T U R A N . T h e T u r k s a n a I n d i a . 1 9 4 3 ). M İ N O R S K Y . Z a m . 4 . sh. s h .Is lâ m D ü n y a s ın ın S iy a s a l. 1 5 . I Ik S e l . Z a m . sh.H a y v a n . T U h A N . H o r a s a n 'a I n d ik le r iZ a m a n . S e l. S e l. 109— 110— T U R A N . V . T U R A N . sh . . T U R A N . F a k ü lt e s i Y a y ı n ı . T ü r k iy e . Tâbayi u l. 4. M arvva z i o n u l. . G Ü N A LT A Y. sh . sh . . S e l.Ü . 59. . T U R A N . S e l . S e l.. T a r i h i v e . 59-63.T e ş r i n M e s 'e le le r i" . . (1 . B e l l e t e n . 6-7. . S e l . K ö p r ü lü . C h in a . Z a m . Fuad K Ö PR Ü LÜ . 5. s h . İb r a h im 1021) K A FESO Ğ LU .H a y v a n . M İ N O R S K Y . T a r i h i v e . S e l. S e l. c . S e l . v e İs lâ m i y e t . K A F E S O Ğ L U . sh. S e l . i n d ik le r iZ a m a n . L o n d o n 1 9 3 7 . S e l. V I I . . G Ü N A LT A Y . . sh. s h . . HORASAN'DAN ANADOLU'YA 223 . T ü r k i y e . . sh. T U R A N . E t n ik . T a r i h i v e .. Z a m . b k . sh . M. Z a m . sh . Z a m . T ü r k iy e . 85— 86— 87— 88— 89— 90— 91— 92— 93— 94— 95— 96— 97— 98— 99— 100— 101— 102— G Ü N A LT A Y .. i n d ik le r iZ a m a n . İs t a n b u l 1 9 5 3 . G Ü N A LT A Y . 2 5 . 5-6. H u d u d u l. T a b a y i n e şred e n V. T h e I n g iliz c e t e r c ü m e M e tin 43 s n . S e l. 4 . T U R A N . sh. . H o r a s a n ’a i n d i k l e r i Z a m a n . T a r ih i v e . 63. T U R A N . 5... . 4 . s lı. sh. sh. 10. sh . S e l. E k o n o m ik ve D in i D u ru m u ". sh . S e l. S o s y a l. sh . S e l. i z a h la r 1 5 7 sh . 9 5 . S e l. T ü r k iy e . T ü r k iy e . 2 5 9 . sh. H o r a s a n 'a i n d ik le r iZ a m a n .1 0 3 't e n n a k l e d e n T U R A N . M e la n g e s M ü n a s e b e tiy le K ö p r ü lü A r m a ğ a n ı.. 2 6 0 . T ü r k iy e . 1 0 2 'd e n n a k le d e n T U R A N . 42. T ü r k iy e . M İ N O R S K Y '. (A ra p ç a m e tin . S e l.

sh . . s h . 1 6 . S e l . 6 9 . 139— 140— 141— E R G İ N . T ü r k le r in T a r ih i. . d a n n a k l e d e n T U R A N . 1 9 4 v d . . 4 8 . . sh . İ Ik S e l. . A . T U R A N . s h .^ 1 3 1 . . T a r ih i ve . . T a r ih i v e . .. 2 3 . 134— Bu h a t a lı g ö r ü ş le r iç in b k . 5 0 . 2 5 9 . sh .F ik r e . a . 2 . B E H IV IE N Y A R . C M d I. T U R A N . 1 2 . D o ğ u A n . . T a r i h i v e . A k ı n ı . 7. s h . A k ı n ı . T a r i h i v e . S iy â s e tn â m e . M . h a t a lı o lm a k t a n d a ö t e y e t a r ih i g e r ç e ğ i. T ü r k i y e .E S İR . T a r ih . T U R A N . B ir in c i K it a p . . sh. . Y a y ın ı. D o ğ u A n . sh. 135— Bu h a t a lı. İ l k . B a h a e d d in Ö G EL.. sh. . T a h ra n sh. 7 2 . 1 0 0 0 T e m e l E s e r S e ris i N o : 5 0 . N İZ A M O L-M O LK. s h . I. O ğ u z A v c ı o ğ l u v e T ü r k l e r i n T a r i n i " . T U R A N .. I I .N o : 11^ . T U R A N .İ7 Ch. . A b u 'l F â r a c T a r ih i. 2 . . B . . 9 4 't e n n a k le d e n T U R A N .T U R A N . S e l . sh . S e l.. 4 6 . . T U R A N . s h . sh. E n E s k i D e v ir le r d e n 1 6 .. s h . Z a m . E . s h . A n k a r a 1 9 4 5 . A s r a K a d a r . 2 6 3 . T a r ih i v e . B A Y B A R S tü p h a n e s i M A N S U R İ. 1 3 0 8 . S e l . D o ğ u A n . S e l . S e l . c . S e r i. E d e b i y a t F a k . 1 4 5 3 . s h . "D o ğ a n g ö r ü ş le r in in t e n k id i iç in y a z ım ız a b k . 7 3 224 Oğ u z ÜNAL . c . S e l . . T a r ih i v e . 7 5 . s h . K A FESO Ğ LU . s h . İ s ta n b u l 1 9 7 0 . 7 2 . T ü r k iy e .4 5 . . S e l.2 7 4 v e 5 6 n o ’ lu d i p . 5 2 . M . . s h . O . . 2 . E . E fe n d i ( M ille t ) K ü ­ K a h ir e 1 3 0 2 . T a r i h i v e . S e l. T a r ih 'i Bayhak. n e şre d e n A. T e k in Y a y ın e v i. 4 4 . K A F E S O Ğ L U . T a r ih i v e . İB N Ü L . 117— 118— 119— 120— 121— 122— 123— 124— 125— 126— T U R A N .. Z a m . Ç e v . . s h . 7 5 . b a s ım : A V C I O Ğ L U ' n u h Ü N A L . T a r i h i v e . l 7 . Ö m e r R ız a D O Ğ R U L . . İs t a n b u l 1 9 7 0 . sh. T U R A N . T a r i h i v e . e . 2 1 . k a s ıt lı o la r a k s a p t ır ­ m a k v e m a r x is t b ir ş e m a y a o t u r t m a k a m a c ın ı t a ş ıy a n g ö r ü ş le r iç in b k . T a r i h i v e . 59 Z u b d e t ü l. . sh. 4 5 . 136— M u h a rre m E R G İN . . S e l.. . F e y z u lla h b. i . sh . .115— 116— T U R A N . T a r ih i v e . . Y a ­ y ın ı. S e l . g . İ l k S e l... S e l. S e l . B u k o n u ­ d a k i te n k itle r i iç in b k .2. 1000 T e m e l Eser S e r is i. Z e k i V e l i d i T O G A N . 4 4 . 137— 138— T U R A N . T ü rk K ü lt ü r ü n ü n G e liş m e Ç a ğ la r ı. . T a r i h i v e . T ü r k T a r ih K u ru n d u Y a y ın ı. n şr. . sh . T a r i h i v e .T ü r k iy e . şu 1 9 7 8 . P a r is 1891. S e l. . 2 7 3 .. N o : 3 2 . 128— 129— 130— 131— 133— T U R A N . S e l. . H e r- gün G a z e te s i. . Y a y ın ı. T a r ih i v e . İB N FU N D U K . B . 7 4 .. S e l . Doğan İs ta n b u l A V C IO Ğ L U . . S e l. T a r i h i v e . . A k ı n ı . Z a m . T U R A N . sh . 2 9 -3 0 A r a lık 1 9 7 7 . T U R A N . T U R A N . U m u m i T ü r k T a r i h i ­ n e G i r i ş . s h . n o tu . T U R A N . 7 1 ‘d e n n a k le d e n T U R A N . 4 3 . Y a y ın N o : 1 5 3 4 . sh. O rh u n A b id e le r i. I X . S C H EFE R . S e l . s h . K A F E S O Ğ L U . . 4 9 . . İs ta n b u l 1 9 7 1 . . 7 5 . S e l . S e l. 2 9 3 . . sh . 127— G re g o ry A B U 'L F A R A C (B A R H E B R A E U S ) . T a r i h i v e . S e l. b a s ım . sh .

I X . . D a s ım . lu la r 'ın İle r i b ir te s ir in d e k a la r a k . . 1 8 8 'd e n n a k le d e n T U R A N . P r e . T a r i h i v e . "L a C a m p a g n e d e M a n z lk e r t". b u t e s b it ın e r a ğ m e n " B ü y ü k S e lç u k l u la r 'ın b ir A n a d o lu 'y u f e t in p lâ n ı y o k tu r" ig ö rU ş ü n ü ile r i s ü r m e k le k e n d i f ik ir le r i a r a s ın d a ç e liş k i v e t u t a r s ız lığ a d ü ş m e k t e d ir . B ü y ü k S e lç u k lu S u lt a n ı " T u ğ r u l 'u n u f a k p a r ç a l a r t 'a l i n d e H ı r i s t i y a n T ü r k m e n b o y la r ın ı t o p r a k la r ın a .. s h . C h a p it r e s rle l ' H i s t o ı r e des de R o u m ". " B U y ü k S e lc u k y o k tu r" d e d ik t e n so n ra daha da A n a d o lu 'y u "8 U y U k g id e r e k S e lç u k lu la r 'm T ü r k m e n le r 'e d ü ş m a n " o ld u ğ u n u İ le n s ü r m e k t e d ir .■. 6 2 1 . . B ij .E S İ R . K a h ir e 1 3 0 2 . 2 . t m e v i v e A b b â s i im p a r a t o r lu k la r ı­ v â r is i d u r u m u n d a o lu p .ın c ı X I. .) 146— U e rçe k te n Y u r t B u lm a v e F e t i h S i y â s e t i " b ö lü m ü . C A H t N 'ı n te t ıh p tâ n ı A V C IÜ Ğ L U . y a in ız I s ı â m ı y e t in h â m is i o lm a k s ıf a t iy le o n u n o a ş iic a d ü ş m a - ı>ı o l a n B i z a n s ' ı e z m e k m a k s a d i y l e d e ğ i l . T a r ih . s h . T u rcs 72-84 v d . 1071- 1 3 3 0 .L ıA M S . sh. New Y o rk 1 9 6 8 .142— İB N Ü L . J O N E S • V V Il. sh . . . S e l .O t t o f n a n T u r k e y .j P a u l V V I T T E K . { 1 9 3 4 ) . İ s t a n b u l 1 9 7 8 . 2. C la u d e C A H EN . T a p lın g e r P u b lıs h in g "O e u x (1 9 3 6 ). A n a d o l u 'n u n f e t h i z a r u r i id i. T a r ih i. 7 6 . b u b a k ım d a n B a t ı 'y a k a r ş ı n ın B a t ı s iy â s e t in in HORASAN’DAN ANADOLU’Y A 225 . D oğan Y a y ı n e v i . A S u rvey of th e M a te n a l and S p ır itu a l C ııltu r e and H is t o r y G e n e ra l c. .a k ı t ­ m a k t a " o ld u ğ u n u s ö y le y e n y a z a r . s h . T e k in C om pany. B ü y ü k S e lç u k lu D e v le ti. T r a n s la t e d f r o m t h e F r e n c n b y J . I X . . .. h u z u r s u z lu k v e a n a r ş i iç e r is in d e d ü n y a s ın a huzur bu ve süku n. C l a u d e C A H E N . 7 4 . B y z a n t ıo n . Y a z a r . s h . n iz â m ve a d â le t u n su ru g e tir m e k o la n ç ır p ın a n is te y e n S e lç u k lu la r 'm a m a ç la b ir a n a r ş i T U r K m e n le r 'i İta a t a lt ın a a lm a k v e o n la r ın reK o n la r ı y e r le ş t ir e c e k yeni b ir a n a r ş i u n s u r u o lm a la r ın ın ö n U n e g eceb ir yu rt (A n a d o lu ) b u ltn a K ve b ö y le c e o n la r ı d e v le t e y a r a r lı b ir u n s u r h a lin e g e t ir m e k s iy S s e t le r in d e n h a b e r s iz g ö r ü n m e k te d ir . S e l .B iz a n s m ü c a d e le le r in d e n ü f u s u o ld u k ç a a z a la n v e b ir ç o k y e r le r i b o ş v e y ı k ı k b u lu n a n . A n a d o lu 'y a . T U R A N . T ü r k le r in K it a p . 1 3 6 . (b k .6 2 2 . İs lâ m .. b u h a t a lı v e m a r x is t t a r ih a n la y ış ı d o ğ r u lt u s u n ­ da ç a r p ıt ılm ış m a k s a t lı g ö r ü ş le r iy le Büyük S e l ç u k l u l a r ’m '^ t a r ih i m is ­ yon" is ıâ m Büyük u n u a n la y a m a d ığ ı g ib i. 2 1 0 . i ş t e s iy â s e tin A n a d o lu 'n u n b ir n e tic e s i f e t h i v e T ü r k le ş m e s i b u ç o k y ö n lü v e k a r m a ş ık o la r a k g e r ç e k le ş m iş t ir . T a r i h i v e . .1 3 7 . T a r i h i v e . . û o ğ a r A V C I O Ğ L Ü . 143— 144— 145— T U R A N . a r d ı a r a s ı k e s i l m e y e n T ü r k m e n g ö ç le r in in u n su ru b u lm a k m am ur ve n ü fu s ç a k e s if o la n o n la r ı Is lâ m ü lk e le r in d e b ir a it a ış i yem b ir yu rt o lm a la r ın ın önüne g e çe re k y e r le ş t ir e c e k v e b u s u r e tle d e v le t iç in z a r a r lı o la n b u u n s u r u d e v le t e y a r a r lı b ir u n s u r h a lin e g e t ir m e k v e k e n d i k u v v e t le r i a r a s ın a a lm a k g ib i y ü k s e k v e d a h iy a n e b ir s iy â s e t le . N ı t e k i n i ih t im a 4 C l. sn. y u k a r ıd a . "S e lç u k 71 S u l t a ı ı l a r ı 'n ı n O ğ u z la r 'a vıd . b h. İs lâ m d ü n y a s ın ın d ö r t t e ü ç ü n e h â k i m o la n B ü y U k S e lç u k lu S u lt a n ­ la r ı i ç i n . s h . Bk. B y z a n t io n . S e l . 2 9 2 .

. . I I . i l k S e l ç u k l u A k ı o ı . 763 . D U LA U R ER . B Ö LÜ M B Ü Y Ü K S E L Ç U K L U L A R D E V R İN D E B İZ A N S G A Z A L A R I V E A N A D O LU F Ü T U H A T I 147— 148— I U R A N ..C 9 . s h . A B U 'L F A R A C . T U R A N . 1 4 . 157— 158— Y I N A N Ç .. Y I N A N Ç . 5 3 d i p n o t u 122. S e l . A n k a r a 1 9 6 2 . sh. sn. S e l. y a p t ığ ı is tilâ la r la d a h a d a in i­ m üşkül d u ru m a so k m u ş tu . 1 3 1 9 . A N D M E A S Y A N . sh . . s h .. T ü r k ç e y e Ç e v .. 6 7 .3 8 . 4 0 . sh . s h .. S e l. H r a n t D . sh. 2 4 3 ) . IV. Y I N A N C . D o ğ u is e u m u m i y e t l e h ü c u m hücum a iç e r is in d e is e . s h . 1 5 . A n k a r a 1 9 G 3 . S e l . 4 3 . U r f a lı M a t e o s V e k a y ı nâm eSp ( 9 5 2 1 1 3 '^ ) v e P a p a z Z e y li (1 1 3 S . sh .. T a r ih i T U R A N . 66.. Y I N A N Ç . 2 9 3 .e .. A n a d o lu 'n u n K e t h i. n s r. S e l. sh. sh .1 5 . 2 6 9 . 159— 160— IG l— 1621631S41651661671GB— v d . I .. 149— Ib O — 151— 152— İ5 3 — 154— 155— 156— Bu k a y n a k la r iç in b k . S a ld N E F İ S İ . S e l. r v iü k r ım m H a lil Y IN A N Ç . . 3 6 . b u n e tic e M e h m e t A lta y K ö V M E N . T a h ra n ve . a .4 2 . U K FA LI G r ig o r 'u n N o t la r .. 226 O ğ u z ÜNAL . s h .. T ü r k iy e . c . 6 7 . 6 7. . l a r ı h i v e . 5 2 . T ü rk T a r ih Eö o u ara K u r u m u Y a y ı n ı . la n n d a b ir a s ır B a tı Em evi ve A b b â s i İm p a r a t o r lu k la r ın ın h a ş m e tli za m an h a lin d e id i. 5 3 . D o g u 'y ^ b a k ım d a n S e lç u k lu dem ek f e t ih le r i h ü c u m d e fa k a t 'i s iy a t ifin in a h n m ış tır . te k ra r (B k . T a r i h i v e . K A F E S O Ğ L U .. S a l. .1 1 6 2 ). S o n m e s e le le r iy ie m ü d a fa a d a . 2 1 . . T a r i h i v e . . ..1 3 3 2 . T U R A N .. 79. S e l .T a r ıh . 4 4 .. S e l . T U R A N .. T a r i h i v e . Y u k a r ıd a D ip n o t 141 ve T U R A N . sh . . T U R A N . Y I N A N Ç . sn . A n a d o lu 'n u n F e t h i. S e n . . . iç z a te n m üşkül d u ru m d a â le m in i. B i z a n s t e k r a r o la n İs lâ m Bu g e ç m iş .i M e s u u ı. 3 6 . s h . A y y ı l d ı z M a t b a a S '. sh. T ü r k iy e . M A TEÜ S. A n a d o l u ’n u n F e t h i . Y IN A N Ç . s h . S e lç u k lu D e v r i T ü r k T a r ih i. . sh . . g .. B k . Z a rn . A n a d o lu 'n u n F e t h i . 3 7 . 3 7 .. sh. 4 2 . A n a d o l u ' n u n F e t h i ... N o . geçm esi o lu p . i Ik S e l ç u k l u A k ı n ı . T a r ih i ve .. s h . A n a a o lu 'n u n F e t h i. K A F t S O Ğ L U . Z a m . s h . T U R A N . Y I N A N Ç . d a n n a k le d e n T U R A N . T U R A N . i a r ı h i v e .ö te d e n b e ri ta k ip e d i ıe n ananevi İs lâ m s iy â s e tin in yeni m ü m e s s ili h ü v iy e tin d e d ir . 4 3 . 7 3 . T U R A N . S e l . s h . E t > u ’ı Fazı B A Y H A K İ. T a ı i h ı v e .. . A n a d o lu 'n u n F e t h i. S e l . 2 7 0 . A n a d o lli'n u n F e t h i. sh . T a r i h i v e . Y I N A N Ç . 6 6 .

. T a r i h i v e . c . s h . A n a d o l u ' n u n sh. 9 1 . Y I N A N Ç . 71 v d 186— 187— TU RA N . s a v a s ın y ılın d a s ö y lü y o r s a U a . Y IN A N Ç . 8 9 . s h . A n a d o lu 'n u n F e t h i. sh. 4 1 1 . S e lç u k lu la r T a r ih i. 4 1 1 .Sa.5 0 . 5 4 . c .8 1 . 4 1 2 . 5 1 . 98-100. 'sel. S e l . 2 4 7 . I. T U R A N . c. c. S e lç u k lu la r T a r ih i. 195— Y b N A N Ç . A y y ıld ız M a tb a ­ S e l. 172— 173— 174— T U R A N . 190— 191— 192— Ö Z T U N A . I. S e lç u k lu la r T a r ih i. Ö Z T U N A .8 2 . A n a d o l u ’n u n F e t h i. S a v a s ı. S e l . Ö Z T U N A . G e n e l K u r m a y H a r p T a r ih i B a ş k a n lığ ı S t r a t e jik N o : 8 . sh. s h . 51-5 2. 8 4 . 2 4 7 . Y I N A N Ç .. . sh . I. 193— Ö ZTU N A .. T a r i h i v e . T U R A N . 177— M e h m e t A lt a y K ö Y M E N . I. 5 2 . s h . 4 1 2 . T a r ih i ve . sh . I. ) 176— T U R A N . 4 1 3 . c . Y IN A N Ç . 5 4 . 7 6 . A n a d o lu 'n u n F e t h i. . sh . A n a d o lu 'n u n sh. 4 8 . 8 8 . E t r a ıe ji: D o la y lı T u t u m . A n a d o l u ’n u n F e t h i. 4 6 . n ı. 4 9 . T a r i h i v e . V I N A N Ç . s h . L id d e ll H A R T . 171— T U R A N . T U R A N . 8 5 . A n a d o lu 'n u n F e t h i . sh . . 4 1 2 . S e l ç u k l u l a r T a r i h i . s h . sh . Ah X X. S E V İM . T ü rk T a r ih K u ru m u T ü r k iy e Y a y ı­ T a r ih i.. I. . T a r i h i v e . 178— 179— 180— 181— 182— 183— 184— 185— K Ö Y M E N . 9 0 . sh . sh . s h . S i y â s e t i " . s h . S e l . sh . E t U d le r D a ir e s i Y a y ı n ı . 1. sh . S e l .8 6 . . B . Bk. F e t h i. T a r i h i v e . Ö Z T U N A . sh. C em al E N G İN S O V . 5 5 . 194— Ö Z T U N A .5 5 . sh.H . T ü r k i y e T a r i h i . S e l . S e ıc u k lu a s ı. F e t h i. T U R A N . . 8 0 . T ü r k i y e T a r i h i . Ö Z T U N A . T a r ih i ve .. s h 8 1 . S e l. Y I N A N Ç . T U R A N . A n a d o lu 'n u n F e t h i. 4 5 . S e l. Ö Z T U N A . 175— Y lN A N C . A n a d o lu 'n u n F e t h i . T U R A N . sh. HORASAN’DAN ANADOLU'YA . sh . T U R A N . b iz c e 1 0 4 8 y ılın d a o lm a s ı d a h a is a b e t li g ö r ü lm e k t e d ir . T ü r k i y e T a r i h i . S e lç u k lu la r T a r i h i . 8 1 sh . T ü r k iy e T a r ih i. sh. ( ö z t u n a .169— 170— Y I N A N Ç . 1 9 7 3 . A n a d o l u ' n u n F e t h i . I . sh. Ö Z T U N A . T a r i h i v e . . sh . .. 83.4 1 3 : Y I N A N Ç .9 0 . A n a d o lu 'n u n F e t h i. . sh. 82. . T U R A N . c . 4 1 1 . c. c. T ü r k i y e T a r i h i . sh . s h . Ö Z T U N A . sh. . 4 7 . Y u k a r ıd a "S e lç u k S u lt a n la r ı'n ın O ğ u z la r 'a Y u rt B u lm a ve F e t ih D e v ri T ü rk T a r ih i.8 1 . 4 1 3 . . T ü r k i y e T a r i h i . sh . 1049 9. T ü r k iy e T a r ih i. c . c .9 1 : Y I N A N Ç . Ç e v. A n k a r a 1 9 6 3 . I. sh M eydan 4 7 . A n k a ra 1 9 7 1 . o ld u ğ u n u sh. I. sh . D e v r i T ü r k T a r ih i. s h . Y I N A N Ç . A n a d o lu 'n u n F e t h i.. A n k a r a . 4 1 2 . 4 1 2 . 188— 189— T U R A N . s h . I. Sen M a la z g ir t . 8 0 . T ü r k iy e T a r ih i. T ü r k iy e T a r ih i.

117. 1 1 2 1 1 3 . S h . S e lç u k lu la r T a r ih i. sh. 1 1 7 . Y IN A N Ç . sh. 2 5 9 .g . 117. 1 2 5 1 2 7 . Z a m a n ın d . ( S a l a r ı H o r a s a n 'ın ö ld ü r ü lm e s i h â d is e s in d e n h a b e r d a r o lm a y a n U r fa lı M a te o s o n u n büyük m ik ta r d a g a n im e t v e s a y ıs ız e s ir le b e ra b er İ r a n ' a d ö n d ü ğ ü n ü y a z m a k t a d ı r . U R F A L I M A T E O S . sh. M a la z g ir t M M . 4 0 . 4 5 4 6 . sh . 1 0 4 . . s h . T U R A N .e .. s n . sh . 216— 217— 218— K A R A T A M U . M a la z g ir t M . a . 4 1 . S e lç u k lu la r T a r ih i. 1 1 0 . 4 6 . 1 0 5 . 6 0 . Y IN A N Ç . Z a m a n ı n d a T ü r k i y e . T U R A N . T u r k îy e . Sh. K A R A T A M U .4 7 v e s h . te re . S e lç u k lu la r T a r ih i. 1 1 6 . 201— T U R A N .1 1 7 . 5 7 . 5 8 . 4 0 . K A R A T A M U . M a la z g ir t M . S e l. Y I N A N Ç . A n a d o lu 'n u n F e th i. 4 7 . M a la z g ir t M . V I N A N Ç .. C 3enel K u r m a y N o : 2. K ö Y M E N . stt. A n a d o lu 'n u n F e t h i. sh. A n a d o lu 'n u n F e t h i. T U R A N . K A R A T A M U . (S Ü R Y A N İ M İ H A E I. 4 0 .. 5 7 «e d ip n o t u 1 v e a y r ı c a T U R A N . T ü r k i y e T a r i h i . sh.M . C H A - 2 0 2 — M ıc h e i L e S Y R İ E N BO T. a . T U R A N . T U R A N . Z a m a n ın d a T ü r k iy e . S e l. Sh . 213— 214— 215— K A R A T A M U . M . T U R A N . U R F A L I M A T E O S . T U R A N . g . sh. A n a d o lu 'n u n F e t h i . S e lç u k lu la r T a r ih i. 4 1 . A n a d o lu 'n u n F e t h i . . S e l. S e lç u k lu la r T a r ih i. F e t h i. 117. B k . sh. sh. T U R A N . e . M a la z g ir t M M . 200— Bu k a y n a k la r iç in b k . 4 6 ' d a k i d ip n o t u 2. 203— 204— I I I . 4 6 .. M a la z g ir t M . 228 OĞUZ ÜNAL . Sh . 207— 208— 209— T U R A N . A n a d o lu 'n u n Sh. 5 9 . 4 6 .M .1 1 8 . sh 112. S e l ç u k l u l a r T a r i h i .196— 197— 198— 199— Y I N A N Ç . Y I N A N Ç . S e lç u k lu la r T a r ih i. 1. Sh. Sh. 1 6 9 1 7 2 d e n n a k le d e n T U R A N . 3 9 . K A R A T A M U . S e l. . 41. J l l A n a d o lu 'n u n F e t h i. sh. 39-40. A n a d o lu 'n u n F e t h i .5 7 .. D e v . M . sh . T ü r k iy e . M . sh. K A R A T A r .. c . Y IN A N Ç . 1 1 7 . Sh.lU M eydan Tanhı T ü rk S ilâ h lı K u v v e tle r i T a r ih i II ncı C ilt M a la z u ır t M u h a re tso s ı (2 6 B a ş k a n lığ ı A ğ u s t o s 1 0 7 1 ) . s h . sh. Sh . 220— 221— K A R A T A M U Y IN A N Ç . S e n S h . sh. T U R A N . S e l . 58. 57. 1 2 7 ) . . sh. sh.. S e lç u k lu la r T a r ih i. sh. sh . 4 1 3 . C h r o n ıg u e . S e lç u k lu la r T a r ih i. M a la z g ir t M .) . o r t A N . 219— T U R A N . A n a d o lu 'n u n F e t h i. Sh . T ü r k T a r ih i. S e lç u k lu la r T a r ih i. S e lâ h a t t ın E k i. sh . o Z T U N A . S e lç u k lu la r T a r ih i. Z a m . 60. 205— 206— Y I N A N Ç . Sh. 5 6 . S e lç u k lu la r T a r ih i. A n k a ra 1970. sh. 210— 211— 212— T U R A N . 5 2 5 3 . F r . B a ş k a n lığ ı H a rp Y a y ın ı.

D e v r i T ü r k T a r i ­ Ö Z T U N A . Sh . 6 2 . Ö Z T U N A . Y IN A N Ç . 4 1 5 -416- T U R A N . 239— 240— 241— 242— 1 3 2 . 4 3 . S e l . D e v r i T u ı k T a r ih i. Y IN A N Ç . T ü r k iy e T a r ih . S e lç u k lu la r T a r ih i. T U R A N . c . S e l ç u k l u l a r T a r i h i . 246— T U R A N . 65 6 6 . sh . 7 0 . 1 1 8 . sh 6 7 . T U R A N .222— 223— 224— T U R A N . Ö Z T U N A . S e l. T ü r k i y e T a r i h i .U . sh. sh. M a la z g ir t M . 118-119: Y IN A N Ç . K A R A T A M U . E k o n o m ik D in i D u ru m u ". sh . T ü rk T a r ih HORASAN'DAN ANADOLU'YA 229 . sh . s h 262. T U R A N . Sh . S e l. sh T a r ih i.iiiid i T a r i h i . 4 1 6 . Sh. 118. 4 0 7 . 4 1 4 . 1 2 6 . 1933 T ü rk de Peocap Ü n iv e r s ite s i n e ş r e t tiğ i Y a y ın ı. 1 3 2 . sh. S e lç u k lu la r T a r ih i. sh. I I B . N e c a tı 1943. V II. 125-126- 2 4 3 — T U R A N . h ı. E L . 2 6 3 . konuda gem s D ılg i iç in bk. T U R A N . Ö Z T U N A . sh. sh . 5 8 . K ö Y M E N . 43 K A R A T A M U . 260F e t h i. sh . A n a d o l u 'n u n F e t h i . ç e v . T ü r k i y e T a r i h i .l. c. s h Y IN A N Ç . K Ö Y M E N . F a rsça Ahbâr iid D e v le t ıs S e lç u k ıy y e . S f c iv u ^ . 1 3 2 . c . sh . S e lç u k lu la r T a n h ı. S e lç u k lu la r T a r . S e m s e d d ın İs lâ m G O N A LT A Y . sh. D e v r i T ü r k T a r i­ 235— Y I N A N Ç .H Ü S E Y N İ. sn. c . 225— 226— 227— 228— T U R A N . 6 7. 1 2 5 . sh. 4 1 4 . I. 244— 245— T U R A N . Sel T a r ih i. 4 1 S sh. A n a d o l u ' n u n F e t h i . Ö Z T U N A . s h . 2 2 . K ö Y M E N . S e lç u k lu la r T a r ih i. Sh 132 262. T U r k i y e T a r i h i . S e l. S e lç u k lu la r T a r ih i. sh . sh 249— 250— Sen 133. Y IN A N Ç . h i. T U R A N . S e l. P ro fe s ö rü M uham m ed İK B A L 'in LÜ G A L. 4 3 . . c T U R A N . A n a d o lu 'n u n F e t h i. D e v r i T ü r k T a r ih i.. s n . Ö ZTU N A . " S e lç u k lu ­ S o s y a l. sh.4 1 5 .. 251— Bu la r ın H o r a s a n 'a ve in d ik le r i Zam an D ü n y a s ın ın K u ru m u S iy a s a l. S e lç u k lu la r T a r ih i.I . Y IN A N Ç . Z a m . K Ö Y M E N . M . T ü r k iv . 1 3 3 . S e lç u k lu la r s h .247— 248— . K A R A T A M U . sh 2 3 8 — T U R A N . s h S e iç u n iu ıo r T a r ih i. sn . sh 229— 230— 231— 232— 233— 234— A n a d o lu 'n u n F e t h i. T a r ih K u ru m u A n k a ra 33. K Ö Y M E N . T ü r l< ıy e . A n a d o lu 'n u n F e t h i. S e l ç u k l u l a r T a i ı i v . c . c. L a h o r 'd a m e tin d e n II. . 2 6 2 . c . 236— 237— T U R A N . ı 127. S e lç u k lu la r T a r ih i. D e v r i T u r k T U R A N . I. A n a d o l u ' n u n F e t h i . T ü r k iy e T a r ih i. S e lç u k lu la r T a r ih i. A n a d o lu 'n u n h i. 1 2 7 . S h . I „ . S e lç u k lu la r T a r ih i. Ö Z T U N A . T U R A İ M . I. sh .4 0 8 . M a la z g ir t M M . T ü rk çe ye No: 8. 4 1 4 . B e lle te n . T ü r k iy e T a r ih i. sh. I. sh 6 7 I.

im a d ü d . K A R A T A M U . K â n u n 252O sm an T U R A N . sh . 260261262S E K E R . M . S e lç u k lu la r T a r ih i. y u k a r ı d a " A n a d o l u ' n u n T ü r k l e r T a r a ­ f ın d a n F e t h in i H a z ır la y a n S e b e p l e r " a d lı b ö lü m ). Ş E K E R . sh .. sh. K A R A T A M U .2 4 . 1 2 7 . a . S e l. 59-9 9. 7 0 . e . D e v r i T ü r k T a r ih i. Sh. 7 3 . 274— 275— 276— K Ö Y M E N . 273— K Ö Y M E N . sh. T U R A N .A h b a r T ü rk T a r ih K u ru m u M o ğ o lla r Z a m a n ın d a T ü r k iy e S e lç u k lu la r ı T a r ih i. 2 7 . S e l. sh. T U R A N .g . A k s a ra y lI M e t n m e d o ğ l u K E R İ M Ü D D İ N M A H M UD .g e . 1 2 7 . IV la la z g ir t M . sh. T U R A N . S e lç u k lu la r T a r ih i. S e lç u k lu la r T a r ih i. Bu k o n u d a d a h a g e n iş b ilg i iç in b k .T U R A N . 22 . y u k a r ıd a " O ğ u z is t ilâ s ı A r if e s in d e A n a d o l u " a d lı b ö lü m . A n a d o l u ' n u n F e t h i . 277— 278— 279— Y I N A N Ç . 2 6 4 . Y I N A N Ç . V IN A N C . m e tin d e n Th. D e v r i T ü r k sh. F e t h i. g . 125 -126. g . sh 71. sh. a . sh. a . Z a m . S e lç u k lu la r T a r ih i. A n a d o lu 'n u n F e t h i. 2 7 . S e l .M . A n a d o lu 'n u n F e t h i . T U R A N . S e ri . A n a d o lu 'n u n F e t h i. sh. g . 71. Y I N A N Ç . sh . e . T a r ih i. Z 5 ( A y r ı c a b k . 72j K A R A T A M U . sh . s h . sh. M a la z g ir t M . H O U TSM A 1889 T ü rk - 230 Oğ u z ÜNAL . M a la z g ir t M . 31Y IN A N Ç . A n a d o lu 'n u n F e t h i . 1 9 4 3 ). sh. Sh . 7 0 . a . Z a m . A n a d o lu 'n u n F e t h i .M . 2 6 . t a r a f ın d a n Ir a k ve da H o rasan L e id e n 'd e S e lç u k lu la r ı n e ş r e d ile n T a r ih i.. M „ sh. Sh. S e l- Zam . Y IN A N Ç ..s. 1 2 7 .e . Sh.N o : 1. 2 6 . T U R A N . 263T U R A N . 1 6 5 . 280— 281— K A R A T A M U . T ü r k iy e . sh . e „ $ h. 2 4 . s h . 71. T U R A N .. a . 253G Ü N A LT A Y . sh . S e l. A n a d o lu 'n u n S E K E R . sh. e . 1 2 7 . 133 : V IN A N C .M .D in B O N D A R İ. S e lç u k lu la r T a r ih i. sh.. T ü r k i y e . Y I N A N Ç .. sh. a . 256257258259Y I N A N Ç . Z a m . S e l. T ü r k iy e . 2 5 . A n a d o lu 'n u n F e t h i. sh. 2 6 . V a y ın ı. 1 2 5 . T ü r k iy e . 255— 266— 267— 268— 269— 270— 271— 272— T U R A N . 1 6 5 . Ş E K E R . A n a d o lu 'n u n F e t h i. 1 3 3 . III. A n a d o lu 'n u n F e t h i. 2 0 5 . g . 126. 2 4 . "A b b a s O ğ u lla r ı im p a r a to r lu ğ u n u n K u r u lu ş v e Y ü k s e li s i n d e T ü r k l e r i n R o l ü . 2542555 E K E R . Y IN A N Ç . sh . 2 6 3 . 72. s h .. sh. Sh. M a la z g ir t M . M u s â n ıe r e t ü l. 5. 2 6 5 . 2 4 . sh . A n k a r a 1 9 4 4 a d l ı e s e r in ö n s ö z ü . S E K E R . 2 3 . ( H .

D e v ri T a r ih i. 293— Bu k o n u d a g e n iş b i l g i i ç i n s u e s e r l e r i k a r ş ı l a ş t ı r ı n ı z . ıı. T ü r k i y e T a r i h i . 4 1 7 . tV la la z g ir t 282— 283— 284— 285— 286— 287— 288— 289— K A R A T A M U . S a v a s ın a sh 45 sh. S a v a s ın a IV . D e v r i T ü r k T a r i h i . sh. s h . sh. M . 1 2 8 . b ö y le c e v a p v e r d iğ in i s ö y lü y o r la r . İs lâ m A n s ik lo p e d is i.A lâ k a t. T U R A N .g e-. N o . D e v r i T ü r k T a r ih i. 9fel. S e l. T ü r k T a r ih K u ru m u Y a y ın ı. Is lâ m d a B e s e r i M ü n a s e b e tle r Ç e v . 2 6 6 . sh . . Z a m . ) 300— Y I N A N Ç . 1 9 7 .O s m a n S E ­ konuda bk. s h . ö z t u n a . M . sh . T U B A N . 4 0 . K a tıla n T a r ih T ü rk B e y le r i” . sh . B O N D A R İ. s. 1 2 9 . 11. 1 6 7 . k o n u s u n d a k i t a r t ış m a la r iç m bk. T ü rk 267. 1 5 5 vd. M uham m ed E B U D e v liy y e (E l. 1 3 3 . 1 3 6 . A n a d o l u ’n u n 296— Bu Ir a k ve H o ra sa n S e lç u k lu la r ı T a r ih i. c . M u h a m m e d H A M İ O U L L A H .1 3 7 .1 2 8 . b u c e v a b ı S a v T e k i n 'i n Köym en ve T u ra n . sh. S e l ç u k l u l a r T a r i h i . M a la z g ir t B O N D A R İ . K A R A T A M U . T iır k ıy e T a r ıh t . bu m â n â lı T a r ih i. K Ö Y M E N . 73. (İm p a r a t o r a v e r d iğ i konusunda v e r d iğ i­ b ir e lç ile r in d e n h a n g i s in in t a r ih ç ile r in ni if a d e le r i K a r ı ş ı k t ı r . 2 0 1 2 0 4 . S e l ç u k l u l a r T a r i h i .çeye ç e v .M . e. 134-135î A n a d o lu 'n u n F e th i. F e t h i. b ilg i iç in o k . Ö Z T U N A . T U R A N .2 0 7 . sh . c . T U R A N . 4 1 8 . İs t a n b u l 1 9 7 1 . F a r u k S Ü M E R . Y IN A N Ç . c. 5 5 . I. cevabı T ü rk T ü r k iy e I. Ş a m il Y a y ın e v i. Z E H R A . M a la z g ir t K A R A T A M U . sh. 299— T U R A N . K Ö Y M E N . sh K Ö Y M E N . 3 9 . 2 6 6 . İ s lâ m 'd a D e v le t id a r e s i. 2 6 6 . 1 3 6 . M . T ü r k iy e . H ü s e y in A t. Ir a k v e H o r a s a n S e lç u k lu la r ı T a r ih i. 1 2 7 . sh . 297— 298— E B U Z E H R A . sh. sh. sh. a .. 4 1 8 . T U R A N . sh. M . 3 9 . S e l. T ü rk o rd u su n u n m evcudu sh. s h . S e lç u k lu A r a ş tır m a la r ı S e lç u k lu v e M e d e n iy e t i E n s t itü s ü Y a y ı n ı .G Ü L . sh. sh. S ü le y m a n Sah. sh.. Ahm ed S a id M a tb a a s ı. Çev. . HORASAN'DAN ANADOLU’YA 231 . sh. I . D e v r i T ü r k T a r ih i. sh . sh.. 127 -128. K Ö Y M E N . 7 4 . I. S e l. A n a d o lu 'n u n F e t h i . 3 8 . 7 4 . 2 6 4 . 4 . İs ta n b u l 1963. sh. İs im z ik r e t m e d e n e lç in in s ö y le r k e n . S Ü M E R .u d K E R C İ. Kem al K U S Ç U .M . İs lâ m 'ın h a rp h u k u k u î ç in a y r ıc a s u e s e re d e b k . Y IN A N Ç .M . S e l. F i ’l j s l â m ) . B O N D A R İ. Ö Z T U N A . V d :. S h. s h . " M a la z g ir t □ e r g is i. 290— 291— 292— T U R A N . sh. S e lç u k lu la r T a r ih i. S e ­ ri . 294— 295— K Ö Y M E N . M . M a l a z g i r t K a t ıla n T ü r k B e y le r i. T U R A N . 1 3 6 Ö Z T U N A . Ir a k ve H o r a s a n S e lç u k lu la r ı T a r ih i. S e l. S e lç u k lu la r T a r ih i. 1 3 5 . M a la z g ir t K A R A T A M U . 1 9 7 v d . K ıv a m e d d in B U R S L A N . S e lç u k lu la r T a r ih i. 1 6 8 . S e lç u k lu la r T a r ih i. M a la z g ir t M eydan M u h a re b e si s ır a s ın d a S u t t a n A lp A r s la n 'ın y a n ın d a b u lu n a n T ü r k k o m u t a n la r ı h a k k ın d a g e n i. D e v r i T ü r k T a r ih i.2 6 5 . Sh. İ s t a n b u l 1 9 4 3 . A n k a r a 1 9 7 5 . sh .

2 0 0 . sh .e . 3.z e m a n f i T a r i h i 'l - 232 OĞUZÜNAİ . T U R A N .z e m a n fi T a r ih i'l â y a n . T a r ih K u r u m u 1 9 7 1 . sh.M . s h . S tr a t e ji. 5 2 . 309— K A R A T A M U .1 0 9 . sh. sh. ve Ç e v irile r i). S e l .m u n t a z a m ve M U l t a k a t U 'l .4 4 . a d lı k it a p t a n . 7 4 . ( S u l t a n o rd u s u n u n bu 1071 A lp A r s la n k o m u t a s ın ­ d a k i B U y U k S e lç u k lu de b a sa rı ile M a l a z g i r t M e y d a n M u h a r e b e s l 'n g U n U m iiz U n m o d ern o r d u la r m d a u y g u la d ığ ı s tr a te ji "S t r a te jik t a d ır . İ B N Ü ’L . 39. 304— 305— 306— 307— K a y n a k la r ın a G ö r e M a la z g ir t S a v a s ı. (M e t in le r X IX . K ö Y M E N .e . R o y s to n P İK E v e D ğ r . sh. s. T a r ih i. s h . M a la z g ir t M . sh. K A R A T A M U .K â m il f i ’t . 7 5 . M . M a la z g ir t M .D e v le t is . P İ K E ve D ğ r. K A R A T A M U . 1 7 . 3 3 3 4 . 1 4 6 . 1 4 5 . P İ K E v e D ğ r . 1 4 0 .-76.A D İİM .301— 302— T U R A N . a . s h . s h . 1 3 8 . sh.. Sh. sh . T ü r k K a y n a k la r ın a G ö r e Y a y ın ı. M illiy e t T a r ih K ita p la r ı N o : 5 . 3 1 2 —: E . 75. 7 5 . K A R A T A M U . H A R T . 1 4 5 . T U R A N . A n k ara S e lç u k lu la r T a r ih i.4 3 .) 310— 311— ç e k ilm e v e k a r $ ı t a a r r u z " a d ıy la t a lim a t n a m e le r d e y e r a lm a k ­ Y I N A N C .M .T a r m . S e l ç u k ­ lu la r T a r ih i. 1 9 7 0 . E L H O S E Y N İ .M . . S . T U R A N . K A R A T A M U .Sa. T a ­ F .. sh . . M a l a z g i r t M . 1 3 7 . S e lç u k lu la r T a r ih i. sh .g . SÜ M ER-SE- V İM . 1 4 0 . M a la z g ir t M . s h .S . S t r a t e j i . M . s h . s h . D e v r i T U r k T a r i h i . M a la z g ir t M .1 3 8 .E S İ R . D ü n y a m ız ı D e ğ iş tir e n A y 'ın F e t h in e K a d a r. . 1 4 6 .g . S . sh. M a la z g ir t M . S E V t M . A h b â r ü d . M a la z g ir t M . S C I M E R . G Ü L E N . M a l a z g i r t M . F a r u k S Ü M E R .C E V Z İ. D iz is i Çev. 7 5 . e l. 3 4 .S E V İ M .2 0 0 . Yönden M a la z g ir t Z a fe r i". İ s l i m s h .m u l t a z a m fi A h b â- v c 'I ü m o m siBT I B N Ü ' l . M . 4 2 .7 2 . O cak A y lık D e r g i. M a la z g ir t M M -. a . Anadolu'nun Fethi. K A R A T A M U . ır a k ve H o rasan S e lç u k lu la r ı 137: B O N O A R İ.D e v le t i s .. K A R A T A M U . 4 . 323— İ B N Ü 'L . 1 0 9 . sh. 2 5 . K A R A T A M U . M . 75.. A n a d o lu 'n u n F e t h i. 313— Y IN A N Ç . . sh. 322— S İB T İB N Ü 'L . M a la z ­ g i r t M . r i'l. K A R A T A M U . sh.. sh . sh.C t V Z İ .H O S E V N İ. 1 4 7 . M a la z g ir t M .. s h . Is ıâ m K a y n a k la r ın a G ö r e M a la z g ir t S a v a ş ı. S E V İM . sh .7 1 . 1 9 9 . sh. (İs t a n b u l) 1 9 9 -2 0 0 . . A h b â r U d . E L . 314— 315— 316— 317— 318— K A R A T A M U . M i r 'a t ü 'z . sh . 7-B. 308— Y IN A N C . 303— Bu d u a m e tn i iç in bk.S e l ç u k i y y e . I s lâ m M a la z g ir t S a v a $ ı. Y ı l . sh . 1 9 7 1 . sh. 1 0 9 . A R IT . T U R A N .. S e lc u k t u f a r T a r ih i. M .C E V Z İ . 74-75. İ B N Ü ’ L . sh.M .. 2 6 9 .2 7 0 . M i r 'a t ü 'z . A car O K A N . sh. "A s k e ri M a la z g ir t M a la z g ir t M . Z U b t I e t ü 'l H a l e b m in T a r ih i H a le b . 1 3 8 . r ih in B a ş la n g ıc ın d a n Y a y ın la r ı. 319— 320— 321— H A R T .. A n a d o lu 'n u n K e t h i. M . .A l i S E V İ M . S E V İ M . sh . Sh..S e lç u k iy y e . 1 3 7 . 10 0 B ü y ü k O la y .m ü lü K K ı t d b ü 'i . S e ri . . 75-76. 3 5 .ö . 1 1 0 . S e lç u k lu la r T a r ih i.

sh. M . Ira k ve H o ra sa n U d . K i t a b ü 'l - S e lç u k lu la r ı T a r in i.T a r ih i.S . S e lç u k lu la r T a r ih i. S u lta n ly ı b ile n A r s la n 'ın g ib i k it le n e tic e y i p s ik o lo jis in i g a y e t a lm a k başkum andan o ld u ğ u n u . D e vri T ü rk T a r ih i. sh. S Ü M E R . K Ö Y M E N . sh 324S E V İM . S Ü M E R . S e l. S e lç u k lu la r T a r ih i. A h b â r ü d .H Ü S E Y N İ . sh. M a la z g ir t K Ö Y M E N . 1 4 .. t. sh . 7 0 . . S e l .M . 1^8-139. M a la z g ir t M . 329330331H A R T . b ö y le SUnnı D ü n y a s ın ın başı H a lıf e 'n in t e lâ k k i e t t iğ i. S . s h . S e lç u k lu la r T a r ih i. S u d in i d e s a v a ş la y a ln ız m ü d a fa a e d ilm iş de bu savas’ dün­ o la c a k t ır . s h . 1 4 0 . 'i n i t a y ı n S e lç u k lu İs lâ m b ir s a v a ş t ır . T a r ih i. 77. 1 5 3 . sh. S e l. T U R A N . 335336337338339 340E L . 6 9 . T U R A N . â y e t 2 9 . sh. 1 4 0 . k a tı is te d iğ i z a m a n la r d a k i t l e l e r i c o ş t u r m a k i ç i n z a m a n v e ş a r t l a r a u y g u n h i t a b e l e r d e b u lu n m a s ın ı çok ryı b ild iğ in i g ö s te r m e s id ir .D e v le t is . sh.S E V İ M . S E V İM . 3 6 . T U R A N . A y r ıc a A lp b ir bu n u t u k la r d a hor büyük d ik k a ti adam çeken d iğ e r bu husus d a . 1 4 8 . 139-140. K A R A T A M U : M a la z g ir t M . İ s l â m K a y n a k la r ın a G ö r e S e lç u k lu la r T a r ih i. sh .S e lç u k iy y e . İs lâ m K a y n a k la r ın a T a r ih i. d in i İs lâ m o la n k a d e . S e lç u k lu la r T a r ih i. sh. M . IB N HORASAN’DAN ANADOLU’Y A 233 .. D e v . A i p A r s la n 'a g ö n d e r d iğ i m e k t u p t a n v e Is lâ m y a s ın a y a y ın la d ığ ı d u a m e t n in d e n a n la s ılm a k t a d ıı. sh.S e lç u k ıy y e . G ö re M a la z g ir t S a v a s ı. S e l ­ bu n u tk u n a a is te d iğ i d ik k a ti ç u k lu la r çeken One en (S u lta n A r s l a n ’m v a s ıf . ö n e m li sh. M . sh .ı K e r i m . T U R A N . Bk K Ö YM EN . S e l. sh.s a f a . 138. b u la n v e b u h a ld e b u A y n ı z a m a n d a is ıâ m İk i â le m in v e H ır is t iy a n â le m le r i a r a s ın d a v u k u edecek D e v le ti o la n d e ğ il. S Ü M E R . T c v b e s u r e s i. 2 7 0 . sh. 3 5 . S e lç u k lu la r T a r ih i. K u r 'a n . R a v z a t ü 's . D e v r i T ü r k T a r ih i. B O N O A R İ . c . 3 4 . 2 7 1 . T ü r k i y e . sh . M a la z g ir t S a v a s ı. H A R T . 325TU R A N .D e v le t is . sh . b u savaş s iy â s i veya D ır s a v a S d e ğ i l d i r . Ü ' L .. K A R A T A M U . 7 6 .3 7 . M a l a z g i r t M . s h . R a v z a tü . M a la z g ir t M . sh. sh. M İR H O N D . K Ö Y M E N .s a fa . sh. sh . 1 3 8 . S t r a t e ji. 2 6 9 . Ö Z T U N A . sh. 4 1 . 1 4 8 . M a la z g ir t M .M .C E V Z İ . 1 5 0 .M .H Ü S E Y N İ. K A R A T A M U . S u lta n A lp A r s la n ile R o m a n o s D io g e n e s a r a s ın d a k i k o n u ş m a la r v e b u y a p ıla n b a r ı$ a n d la s m a s ı i ç in s u e s e r le r e b k .2 7 0 ). .. sh. S t r a t e ji. savaşa ve rm e k m illi m â n â d ır . İ s l â m K a y n a k la r ın a G ö r e M a la z g ir t S a v a s ı. S u l t a n 'm y a ln ız asken. 4 1 8 .âyan..s . g ö re. k o n u ş m a la r ı m ü t e a k ib e n Ahbâ. K A R A T A M U . 2 6 9 . 1 4 0 . E L . 150.S E V İ M . 332T U R A N . 333334T U R A N . 8 0 . M İR H O N D . T ü r k T a r i h i . D e vri T ü rk A lp bu sh. M a la z g ir t M .S E V İM . 7 6 . 326327328K A R A T A M U .

357— K A F E S O Ğ L U . T ü r k i y e T a r i h i . sh . S E V İ M . 94-95. 1 4 2 . c . İs lâ m î v e in s a n i E s a s la r ı. N o : 1. M a la z g ir t M a d d e s i.ı H a l e b . D e v r i T ü r k T a r ih i. M a l a z g i r t M S . 140 142. K A R A T A M U .. U m u m i S e r i . C a m ı ü 't t e v â r ı h . ilh a n iıe r .z e m a n İ B N Ü 'L A D İM . S e lç u k lu la r T a r ih i. Y IN A N Ç . s n . 6 3 -6 4 . S e ri. 5 5 . İb r a h im İs lâ m K A FESO Ğ LU . sh.u k lu la r T a r ih i. D e v le ti A n a d o lu U Z U N C A R Ş IL I. b a s ı m . 234 OĞUZ ÜNAL .5 4 . v e 'i. sh . T U R A N . K A R A T A M U .g u r e r . S e l. 2 6 4 . 2 . M ü s â m e r e t ü 'l . 5 3 . 5 8 . 341— Büyük S e lç u k ıu liir 'd a ‘'H â c ı p " l ı k büyük v a z ife le r d e n o lu p . sh. 1 5 .h a le b ve İB N Ü 'D . M e d h a l. 2 7 9 . Z ü b f l e t ü l.a n ıb â r S Ü M E R . K a y n a k la r ın a G t jr e R a v z a t ü 's . K Ö Y M E N . B u g y e t ü 't . A n s ik lo p « d is i. 8 2 8 9 . .D E V A D A R İ.K â m il IW ir 'a t ü 2 '7 . M i r ' a t ü 'z z e m a n t i T a r i h ı ' l . 1 6 3 . K Ö Y M E N . k ilâ t ın a S e lc u k ıle r .e . 1 9 3 . 1 5 3 . sh . Teş­ 10®. 2 4 7 . N o : 1 . a . sh . I s l â m K a y n a k la r ın a G ö r e M a la z g ir t S a v a s ı.S . A n a d o lu O s m a n lı T e ş k ilâ t ın a B e y lik le r i. g . 3 6 . K E t ^ iM O O D İN M İR H O N D . T U R A N .C E V Z İ . ve M ü b t a k a t ü 'i .5 9 . K Ö V M E N .S E V I M . T U R A N . H a le b . ve A k k o y u n lu la r la T a r ih K u ru m u M e m lu k le r d e k i D e v le t Y a y ın ı. 1 4 2 .C E V Z İ. î h . 4 7 . "M a la z g ir t M u h a r e b e s i". 1 5 4 . sh. sh. D e v r i T ü r k T a r i­ h i.1 7 . M a la z g ir t M d-. c . D Ü ‘0 . 2 6 . A n a d o l u ' n u n F e t h i . 4 7 . (B u h u su sta g e n i. e l. o rd u İs m a il Büyük k u m a n d a n la rın a Hakkı da v e r ilm iş t ir . T ü rk A n k a r a 1 9 7 0 .m u n ta z a m S IB T E S İR . S e lç u k lu la r T a r ih i. S e lı. 2 4 7 . S e l. 274-277. 1 4 3 . M a la z g ir t M M . sh. S e l ç u k l u l a r T a r i h i .D i N . V III. M a la z g ir t M .t a l e b f i T a r ıh . f i 't . i İ m i S e r i . c . 350— 351— 352— 353— 354— 355— 356— T U R A N . K a r a k o y u n lu B ir " B a k ış . m u i t a z a m fi A h b â r î'i.2 8 0 . b u m e v k iy e o ld u ğ u a d a m la r d a n d ır . sn . sh . 3 3 v d .d ü r e r A K S A R A Y LI C a m i ü 'l .T a r i h . S h. S Ü M E R .â y a n . S h. S e l. 1 4 3 . S E V İ M . S e l ç u k l u l a r T a r i h i .ü m e m . T u r a n N e ş r iy a t Y u r d u Y a y ın ı. sh . Ö Z T U N A .. 3 8 . M .3 8 .SE V İ M.â y a n . I. sh. I. S E K E R .. s a f a .m ü lu k fi T a r ıh i'l. s h . İB N Ü 'L n iin T a r ih i R E S İ- İB N Ü 'L . M ü s a y e r e t ü 'l. 347— 348— 349— T U R A N . sh . 7 7 . ) 3 4 2 — S IB T 343— 344— 345— 346— İ B N Ü ’L . sh. ve K e n z ü 'd . 7 1 .A D İ M . 7. T U R A N . M a la z g ir t M . İs lâ m M a la z g ir t S a v a $ ı. 8 . 4 2 0 .. H ü k ü m ­ h â c ip lik b ilg i g e tir ile n le r h ü k ü m d a r ın e n z iy â d e e m in d a r la d e v le t iş le r i ve d e v le t a d a m la r ı a r a s ın d a k i b ir v a s ıta o la n s o n r a la r ı iç in bk.S a . D e v r i T ü r k T a r ih i. İ B N ü ' L . i s t a n b u l 1 9 6 9 . S e lç u k ıle r i. T ü r k D ü n y a N iz â m ı­ n ın M illi. sh . M AH M UD .a f y â r . sh. T ü r k C ih â n H â k im iy e t i M e fk u r e s i T a r ih i.

c . S E V İ M . 2 5 . S a h . 8 0 v e n o t M a la z g ir t IV . S ö k m e n llle r . M a la z g ir t M S . S . sh . T U R A N . sh. sh.V B Ö LÜ M M A L A Z G İR T ’T E N SO N R A A N A D O LU F Ü T U H A T I V E T Ü R K İY E D E V L E T İ N İN K U R U L U Ş U 358S e m a v iE Y İC E . İs ta n b u l 1 9 7 3 . sh. sh . 2 0 4 . Rom anos Sen . stı. sh . a . 205. sh. I V Ch. 1. M a la z g ir t M S . 1 1 .e . HO RASAN’DA N A N A D O L U ’Y A 235 . c I. 92 . 2 0 4 . T U R A N . s h . 365366367368369370371372373374375376377378A B U 'L A B U 'L S E V İM . R o m a n o s . 9 6 . sh . sn .E m p ır e . R o m a n o s . 92. 2 0 4 . E Y İC E . 90 -9 1 . sh . P a r is 1 8 3 3 ( S a ı n t M a r t ın 5 0 9 'd a n n a k le d e n E Y İ C E .1 0 7 1 ). . IV . S ü l e y m a n S a h . S E V İ M . S A K A O Ğ L U . M a l a z g i r t M . IV . S ü l e y m a n I. 2 0 4 . E Y İ C E . 73-76. E Y İ C E . sh . 9 2 . 2 0 2 . I V . R o m a n o s . M a la z g ir t M S . Doğu A n a d o lu T ü rk D e v le tle r i T a r ih i. A n k a ra X X 1 9 7 1 . 359360361362363364E Y İ C E . sh. sh. S A K A O Ğ L U . I V . sh. T U R A N . R o m a n o s . sh. T U R A N . 105. I V ..9 3 . 2 0 5 . I. s ı). A n a d o l u ' n u n f e t h i . 2 8 1 Sh. 5 a h . Y I N A N Ç . X I I . L E B E A U . sh. 56.. M a la z g ir t M . S ü le y m a n I.6 8 . 'q o 9 u A n a d o lu T ü r k D e v le tle r i T a r ih i. TU R A N . b a s k ı­ H ı s t o r e d u B a s . sh. T u ra n N e ş riy a t Y u rd u U m u m i S e ri. 1 0 5 . 2 0 5 . sn. E Y İC E . sh . S a h .7 1 . S a h . I. s h . sh .g . 8 2 . sh . N o : 6 . sh. D io g e n e s 2. 6 7 . sh R o m a n o s . (1 0 6 8 . 6 8 . sh. S e l ç u k l u l a r Z a m a n ı n d a T ü r k i y e . a . 3 2 4 S . . s h . S ü l e y m a n S a h .. ilm i S e ri.e . 379380381382383384385386387T U R A N . 2 0 4 . 2 5 . I . T U R A N . M a la z g ir t M S . 3 4 . O sm an T U R A N . c . FA R A C . S ü le y m a n I. D ilm a ç O ğ u l­ T a r ih No. 9 1 . s n .g . S e l ç u k l u l a r Z a m a n ı n d a T ü r k i y e . 3 6 . 3 2 4 . 9 0 . 2 0 4 .9 1 . S E V İ M . sn. R o m a n o s . T U R A N . 6 9 . I V . I. 103. S E V İ M . R o m a n o s . 104-105. T U R A N .Sa. I V . Bu k o n u d a g e n i* b ilg i iç in bk. S E V İ M . la r ı ve A r t u k lu la r 'ın Y a y ın ı. X I V . T U R A N . T U R A N . E Y İ C E . IV R o m a n o s . R o m a n o s . E Y İC E . IV . ve M e d e n iy e t le r i. Sh. S ü l e y m a n S a h . sh. R o m a n o s . S ü le y m a n I. 8 3 . 7 1 . M a ı a z g 'r t T ü rk T a r ih S a v a ş ın ı K u ru m u K a y b R iJe n Y a y ın ı. S ü le y m a n Ş a h .ıa n $ a h . sh. S a lt u k lu la r .S . sh.E Y İ C E . X V I . F A R A C . 205 Ş a h . Sh . T U R A N . E Y İ C E .2 6 . 72. sh .. S U le y n . S ü le y m a n I. T U R A N . sh. S iy â s i M e n g U c ik lc r . I. S E V İ M ..

sh T U R A N . Anna Com nene. 63. 1 5 6 . 4 2 2 . sh. S e lç u k lu la r T U R A N . Z a m a n ın d a T ü r k iy e . 203. T U R A N . 5 3 . 406— Bu y a n lı.388— 389— 390— T U R A N . s h . S e lç u k lu la r 408— 409— 410— 411— 412— T U R A N . sh. sh . K A FESO Ğ LU . ( M e l i k 236 OĞUZ ÜNAL .5 5 . s h . sh . Ş a h 'ın C ih â n S e l ç u k l u l a r Z a m a n ı n d a T ü r k i y e . I . I. S ü l e y m a n Ş a h . S ü le y m a n Şah.1 5 6 . Ö Z T U N A . 6 4 vd. "M e lık ş a h A n s ik lo p e d is i. S ü l e y m a n Ş a h . İs lâ m T ü rk T a r ih i. T U R A N . 4 2 5 . I. I S ü le y m a n Sah. T U R A N . sh 3 6 ’d a n n a k l e d e n T U R A N . 2 0 5 . S e lç u k lu la r Z a m a n ı n d a T ü r k i y e . T U r k iy e S e lç u k lu D e vri T a r ih i. sh. l. 5 4 . 7. T U f t A N . Y iN A N C . |. c . 4 2 1 . Ö Z T U N A . I. c. sh .6 3 .2 0 3 . S e lç u k lu la r Z a m a n ın d a T ü r k iy e . 400— 401— T U R A N . sh. sh .5 5 . S ü l e y m a n Şah. S e lç u k lu la r T a r ih i. 2 0 2 . 413— 414— T U R A N . I. K a rş ıla ş ­ t ı r ı n ı z T U R A N . sh. T U R A N .' 1 3 6 'd a n n a k le d e n T U R A N . V I N A N C . S ü r e y m a n S a h . sh . S ü l e y m a n S a h . T U R A N . Sh. 8 8 : B 9 . S e lç u k lu la r Z a m a n rn d a T ü r k iy e . sn . sh. 2 0 5 . sh. 4 8 . 202. A n a d o l u ’n u n F e t h i . Z a m a n ın d a T ü r k iy e . I. 5 7 . I. sh. 1 0 5 -1 0 6 . sh . I. 1 5 4 . 59. kanaat iç in b k . s h . 399— T U R A N . K a r ş ıla ş t ır ın ız Y I N A N Ç . T ü r k iy e T a r ih i. sh. T U R A N . T U R A N . S ü l e y m a n Ş a h . S e l ç u k l u l a r Z a m a n ı n d a T ü r k i y e . c . 130. I. 2 1 0 . S e lç u k lu t a r Z a m a n r n d a T ü r k iy e . 2 0 6 . sh . sh. 4 0 7 — T U R A N . S e l ç u k l u l a r Z a m a n ı n d a T ü r k i y e . sh. S ü l e y m a n Ş a h . T ü r k iy e T a r ih i. 6 3 . sh. 5 4 . 2 1 4 . sh. A n a c io lu 'n u n F e t h i.6 2 . S e lç u k lu D e vri T a r ih i. S e lç u k lu la r T U R A N . T U R A N . S ü le y m a n Şah. 394— 395— 396— 397— 398— T U R A N . T ü r k i y e T a r ih i. Z a m a n ın d a T ü r k iy e . T U R A N . T U R A N . 6 2 . 415— 416— 417— T U R A N . 2 0 6 A n o n im sh. T ü rk A n a d o lu 'n u n F e t h i. l u l a r T a r i h i . 2 1 1 . 391— 392— T U K A N . sh. sh . sh. A n a d o lu 'n u n M a d d e s i". Sh. I . S e l ç u k l u l a r Z a m a n ı n d a T ü r k i y e . T ü r k i y e T a r i h i . S e lç u k lu la r Z a n v a n m d a T ü r k iy e . S e lç u k lu la r T a r ih i. sh . S e lç u k lu la r Z a m a n ın d a T ü r k iy e .2 0 6 T U R A N . t. S e lç u k lu la r Z a m a n ın d a T ü r k iy e . 6 9 . 1 0 7 402— 403— 404— 405— Ö Z T U N A . T U R A N . 393— Y IN A N Ç . T U R A N . 57. S ü le y m a n Şah. Y IN A N Ç .8 9 . I. A n a d o l u ’n u n F e lh i. sh 5 4 . S e lç u k lu la r Z a m a n ın d a T ü ık ly e . I. Ö Z T U N A . K Ö Y M EN . 6 1 . 4 7 . c . c . s h . sh 8 8 . 1 0 6 . T U RA N . sh 4 2 3 . S e lç u k ­ S e lç u k n a m e . S ü l e y m a n Ş a h . sh . s n . 2 0 3 . sh. I. sh. 2 0 ?. sh . 105-106. 2 0 9 . F e t h i. sh. c . 4 2 4 . I. 6 6 8 . sh . Ö Z T U N A . 2 1 0 . K Ö Y M EN .4 2 3 .

sh. 419— 420— 421— 422— T U R A N . T e m m u z S e lç u k lu la r 'a m e s e le s i 1 9 7 2 . sh. A n k a r a l a n 'ı n bu o ğ lu S u lta n henüz 1 9 7 1 ). v d . S e lç u k lu la r B ü lt e n i.i S e lç u k iy y e .H ik . sh. 2 1 1 .) N ite k im K Ö Y M EN . sh. HORASAN'DAN ANADOLU'YA 237 . ( T ı p k ı b a s ır r iı. T U R A N . ) 418— T U R A N . T ü rk C ih â n H â k im iy e t i M e f­ k u r e s i T a r i h i . I. T U R A N . T ü rk C ih â n H â k im i­ y e t i M e fk u r e s i T a r ih i. Y IN A N Ç ^ ın a k s in e P r o f. S e lç u k lu la r Z a m a n ın d a T ü r k iy e . 423— 424— 425— 426— Y I N A N Ç . . S e lç u k lu la r Z a m a n ın d a T ü r k iy e . Y I N A N Ç . K Ö Y M E N k a tılıy o r ve ve P ro f. 102 s a v u n u lm u ş t u r . S e lç u k lu la r ı'n ın fik r i P ro f. K ö V V IE N . sh. S ü le y m a n Ş a h . K ı l ı ç A rs- 1 3 0 9 . Y a y ın ı. M e s u d z a m a n ın d a k e s ilm iş s ik k e le r m e v c u t t u r k i. İs m a il G A L İ P . S ü le y m a n Ş a h . P ro f. T U R A N . T U R A N . Sh. Eğer K ö Y M EN . ünce (1 1 5 7 ) s ik k e yo ru z . 1 3 0 ). kadar S e lç u k lu T ü r k iy e t â b ii T ü rk S e lç u k lu la r ı'n ın o ld u ğ u n u Büyük Büyük ve S e lç u k lu la r 'ın d e lil o la r a k y ık ılış ın a d a T ü r k iy e y ık ılın c a y a o n la r ın s ö y le m e k te S e lç u k lu S e lç u k lu kadar S u lt a n la r ı'n ın ilk İm p a r a t o r lu ğ u o la n p a ra b a ğ ım s ız lığ ın (b k . A n a d o lu ^ n u n s h . İs ta n b u l s u a n d a e lim iz d e I. sh. T U R A N ^ ın S e lç u k lu la r 'a g ö rü şü n e T ü r k iy e S e lç u k lu la n ^ n ın Büyük t â b i o lm a d ığ ın ı v e b a ğ ım s ız b ir d e v le t o l d u k la r ın ı k a b u l e d iy o r u z . Z a m a n ın d a K it a b e v i T ü r k i y e '^ . 6 3 . T U R A N . I. Büyük S e lç u k lu İm p a r a t o r lu ğ u y ık ılm a m ış t ı. 2 0 8 ) tâ b i b ir D e v le t is e . sh . I. sh . P ro f. T a k v im . S e lç u k lu la r Zam a­ n ın d a T ü r k iy e . I . na S ik k e daha ö n c e k i T ü r k iy e S e lç u k lu S u lt a n la r ın ın k e s t ir m iş o lm a la r ı k u v v e tle m u h t e m e ld ir v e b u g ü n . g ö s te r ile c e k Z ir a S e lç u k lu kendi S u lt a n la r ın ın a d la r ın a d ah a b ü y ü k S e lç u k lu ­ k e s t ir d ik le r in i b ili­ y ık ılm a d a n (B k . sh. S e lç u k lu la r Z a m a n ın d a T ü r k iy e . d e ğ iliz ^ ' d e m e k k ın d a s u r e tiy le iş a r e t o lm a k s ız ın e tm iş t ir . B iz P ro f. (B k . s. Büyük S e lç u k lu la r 'a t a r a f ın d a n T a r ih i.i M e s k u k â t. b a ğ lı (v a s a l) b ir d e v le t (b k . M A T H İE U . Y IN A N Ç da T ü r k iy e S e lç u k lu la r ı'n ın Büyük S e lç u k lu la r 'a t â b i o ld u k la r ın ı k e s in lik le k a b u l e d e rs e d e " T ü r k i y e S u lt a n la r ın ın b ü y ü k S u lta n a v e rg i g ö n d e r ip g ö n d e r m e d iğ i h a k k ın d a bu t â b ilik m e s e le s in in h i ç b ir v e s ik a y a m â lik ş ü p h e li o ld u ğ u n a f a r ­ F e t h i. 2 0 5 .1 8 2 'd e n n a k le d e n T U R A N .m iv e t i m e fk u re s i iç in l>k. 6 6 . sh . 1 8 1 . 6 4 . c . s h . 4 . 2 1 1 . T U R A N . c . S ü le y m a n Şah. D iğ e r da k e n d i a d la r ı­ d e vre d e ta ra fta n . I . S ü le y m a n Ş a h . I. 1 0 9 . 2 0 6 . 4 1 8 ^ — T ü r k iy e o ld u ğ u K ö Y M E N D e vri ı s r a r la sh . bu T ü r k iy e d e lil S e l ç u k l u l a r ı ’n ı n o la r a k T ü r k iy e p a ra Büyük b a s t ır m a o lu ş la r ın a y a n lış la r o lu r .2 1 2 .2 1 2 . t e z a h ü r le r in d e n (K ita p b a s t ır m a d ık la n r ii • • O sm a n T U R A N . H a b e r le r i g ö s te r m e k te d ir . A n a d o l u ’n u n F e t h i . T U R A N . I. B ib liy o g r a f y a —K it a p T u rh a n c . V c I. 2 1 1 . 1 9 5 v d . 5 5 . b u n la r ın b u lu n a m a m ış o lm a s ı b u s u lt a n la r ın s ik k e k e s t ir m e d ik le r in e d e lil o la m a z . T a h lilî) . sh.

sh . 9 5-9 6. P a r is 1 8 7 9 . 4 45— 446— 447— 448— 449— 450— 451— 452— 453— 454— 455— 43 3. S a h . Sh. sh . S e lç u k lu la r Z a m a n ın d a T ü r k iy e . 4 2 6 . T U R A N . 7 7 . I. T U R A N . Y a y ı n oü ) İs t a n b u l 1 9 5 3 .i İ s l â m i y e . 238 Oğ u z ÜNAL . d a T ü r k iy e . 2 0 6 . T U R A N . S e lç u k lu la r Z a m a n ın d a T ü r k iy e . I. İ s l â m S e lç u k lu la r Z a m a n ın d a T ü r k iy e . S e lç u k lu la r Z a m a n ın ­ Ö Z T U N A . sh . T ü r k iy e T a r ih i. sh . 5 6 . 161 .4 2 7 . I. 70. c . sh. 7 6 . S e lç u k lu la r Z a m a n ın d a T ü r k iy e . S e lç u k lu la r Z a m a n ın d a T ü r k iy e . K A F E S O Ğ L U . S e l ç u k l u l a r Z a m a n ı n d a T ü r k i y e . c . S ü le y m a n T U R A N . 434— 435— 436— 437— 438— 439— 440— 441— 442— 443— T U R A N . 444— T U R A N . 2 0 5 . sh. Ö Z T U N A . sh .3 4 9 ’d a n n a k le d e n T U R A N . sh . D o ğ u A n a d o lu T ü r k D e v le tle r i T a r ih i. E rm e n i H A YTO N . D ü v e l. K A F E S O Ğ L U . T U R A N . sh. S e l ç u k l u l a r Z a m a n ı n d a T ü r k i y e . 4 2 7 . 456— T U R A N . T a r ih I I . 6 4 . İs ta n b u l S u lta n M e lik Sah D e v r in d e Büyük S e lç u k lu im p a r . T ü r k C ih â n H â k in n iy e tı M e fk u r e s i T a r ih i. T a r ih 11. sh. sh . T U R A N .7 3 .D E L İ O R M A N . T ü r k iy e T a r ih i. sh. 6 4 . S e lç u k lu la r Z a m a n ın d a T ü r k iy e . sh. sh . S ü le y m a n Ş a h . T a r ih II.. I X . Bk. 6 7 . 7 6 . 9 6 . I. 7 3 . Sh. 7 4 . s h . T ü r k iy e T a r ih i. 4 3 5 . 6 9 -7 0 . 77-. T ü r k C ih a n H â k i m i ­ y e t i M e f k u r e s i T a r i h i . sh. sh .. 7 2 . Ö Z T U N A . • 'I. sh . S e lç u k lu la r Z a m a n in d a T ü r k iy e . H a lil ED H EM . s h . 1 4 3 'd e n n a k le d e n T U R A N . I . sh . A n s ik lo p e d is i. T U R A N . 6 8 1 . S e lç u k lu la r T a r ih i. G U İL L A U M E de T y r . d a T ü r k iy e . c . 433i T U R A N . sh. sh. S e lç u k lu la r Z a m a n ın d a T ü r k iy e . S e lç u k lu la r Z a m a n ın d a T ü r k iy e . I I . n şr. 431— 432— T U R A N . Z IO . 2 1 9 . 95-96. sh.ıto r ıu ğ u . T U R A N . I . S e lç u k lu la r Z a m a n ın d a T ü r k iy e . T U R A N . S e lç u k lu la r Z a m a n ın d a T ü r k iy e . T U R A N . Ö Z T U N A . 77 . 71 . S e l ç u k l u l a r Z a m a n ı n d a T ü r k i y e . 2 1 6 . sh. 428— 429— 430— T U R A N . 3 4 6 . sh . 6 5 . 7 5 . s h . S h . s h . 2 1 1 .D E L İ O R M A N . sh. S e lç u k lu la r Z a m a n ın d a T ü r k iy e . c . T ü r k iy e T a r ih i. S e lç u k lu la r T a r ih i. T U R A N . I. S h. 7 6 . T U R A N . M P a u lin . Sh. 457— İb r a h im k a FESO Ğ LU . No ü n iv e r s it e s i E d e b iy a t F a k ü lt e s i V a y ın ı. c. T U R A N . T U R A N . T U R A N . T U R A N . S e lç u k lu la r T a r ih i. S e lç u k lu la r Z a m a n m - 76. I . sh . s h . c . 1 9 'd a n n a k l e ­ d e n T U R A N . İ s t a n b u l 1 9 2 7 . sh. sh . sh . Sh. I. 2 1 7 . 1 6 0 . S e lç u k lu la r Z a m a n ın d a T ü r k iy e . 9 6 . D o c u m e n ts A r m e n ie n s . 6 . sh. T U R A N .6 8 . I. S e lç u k lu la r Z a m a n ın d a T ü r k iy e . T U R A N .427— BR O SSET . R . 2 1 9 . K ı l ı ç A r s l a n M a d d e s i " . sh .H .D E L İO R M A N . c. C r. S e l ç u k l u l a r Z a m a n ı n d a T ü r k j y e . T U R A N . 433— K A F E S O Ğ L U . T U R A N .

HORASAN DAN ANADOLU'YA 239 . T U R A N . sh . T U R A N .2 2 4 . T U R A N . T U R A N . Sh. sh. Sh. T ü r k C i h â n H â k i m i y e t i M e f k u r e s i T a r i h i . T ü r­ k iy e . sh. sh . sh . 1 0 4 . T U R A N . T U R A N . 478— T U R A N .. 2 2 1 . sh. sh. A S e lç u k lu la r Z a m a n ın d a T ü r k iy e . 472— 473— 474— 475— 476— 477— T U R A N .2 0 8 . S e lç u k lu la r Z a m a n ın d a T ü r k iy e . 9 8 . S e lç u k lu la r T a r ih i. 1 1 0 . T U R A N . 1 0 7 . Is la m is a t io n dans la T u r g u ie du M oyen-âge. C r o is a d e s ) . İs t a n b u l 1 9 7 4 . sh. S e lç u k lu la r T a r ih i. T U R A N . S e lç u k lu la r Z a m a n ın d a T ü r k iy e . 2 1 7 . S e lç u k lu la r s a m a n ın d a R e k a b e ti ve I. 8 9 . S e lç u k lu la r Z a m a n ı n d a T ü r k i y e . Sh. 2 6 4 . 1 0 5 . S e lç u k lu la r T U R A N . s h . o rm a n . K ı l ı ç A r s la n . sh . S e lç u k lu la r T U R A N . sh. 1 0 1 . 2 2 0 . 460— 461— T U R A N . c. 9 7 . T U R A N . sh. Z a m a n ın d a T ü r k iy e .2 2 8 . 2 2 3 . T U R A N . T U R A N . K A F E S O Ğ L U . S e lç u k lu la r Z a m a n ın d a T ü r k iy e . K A F E S O Ğ L U . 2 6 2 . S e lç u k lu la r T U R A N . 9 0 .D E L İ . K A F E S O Ğ L U . Sh . 148 " S e lç u k lu D a n iş m e n d li M e s u d 'u n D e v le t i i h y a s ı” ). 1 4 0 . b ilg i iç in bk. 1 1 1 8 'e No! K a d a r ). T U R A N . 6 ). T U R A N . 2 2 7 . 2 0 3 . T U R A N . H is to ir e d e s C ro fc a d e s H is t o r y o f C ro s a d e s ü o n n a k le d e n T U R A N . İs ta n b u l U rfa H a ç lı K o n tlu ğ u T a r ih i ( 1 0 9 8 'd e n Y a y ın ı.s h . S e lç u k lu la r T a r ih i.2 0 9 . 2 2 8 . T a r ih I I . S e lç u k lu la r T a r ih i. 1 8 6 v e d ip n o t u 8 8 . 2 2 5 .. 1 0 5 . Is lâ m A n s ik lo p e d is i. S te v e n R U N C İM A N . S tu d ia ve Is la m ıc a . sh. U r f a H a ç l ı K o n t l u ğu T a r ih i. S e lç u k lu la r T a r ih i. sh.1 0 1 . S e lç u k lu la r Z a m a n ın d a T ü r k iy e . S e lç u k lu la r Z a m a n ı n d a T ü r k i y e . Z a m a n ı n d a T ü r k i y e . ı. T U R A N . Sh. Z a m a n ın d a T ü r k iy e . sh . R e n e G R O U S S E T . 2 0 8 . S e l ­ ç u k lu la r T a r ih i. 471— G e s te d e L o u is V I I . (B u konuda g e n iş b ilg i iç in bk. Um um i T ü rk T a r ih in e G i r i ş . g e n iş v d . ( D o k t o r a T e z i) . 1 0 v d . 97 . 2 1 9 . Sh. I. T U R A N . sh . 11. Sh. sh . sh. TO G A N . T O G A N . 470— Bu konuda sh . T U R A N . sh. sh. S e l ç u k l u l a r T a r i h i . 242-244. T U R A N . sh .2 2 9 . S e lç u k lu la r Z a m a n ın d a T ü r k iy e .1 0 4 . sh .2 1 8 . 459— T U R A N .D E L İ O R M A N . sh . c . U m u m i T ü r k T a r ih in e G ir iş . sh . 2 2 4 . 9-10. 2 1 1 . 479— 480— 481— 482— 483— 484— 485— 486— T U R A N . D E M İ R K E N T .D E L İ O R M A N . S e lç u k lu la r Z a m a n ın d a T ü r k iy e . T U R A N . 2 2 5 . S e lç u k lu la r T a r ih i. 2 0 7 .1 1 1 . 2 1 7 . S e lç u k lu la r Z a m a n ın d a T ü r k iy e . T U R A N . S e lç u k lu la r Z a m a n ın d a T ü r k iy e . 2 1 6 . S e lç u k l u l a r Z a m a n ın d a T ü r k iy e . S e lç u k lu la r T U R A N . sn . T a r ih I I . T a r ih II.458— Iş ın D EM İ R K EN T . 1 0 8 . sh. S e lç u k lu la r T a r ih i. sh. 462— 463— 464— 465— 466— 467— 468— 469— Sh. Ü n iv e r s it e s i E d e b iy a t F a k ü lt e s i Y a y ın 1 8 9 6 . 2 2 5 . 8 8 . X . ( B i b i . 1 0 4 . Z a m a n ı n d a T ü r k i y e . S e l ç u k l u l a r Z a m a n ı n d a T ü r k i y e . O d o n d e D E U İ L . sh .

trc .5 5 7 . 493— 494— 495— 496— 497— 498— 499— T U R A N . S e lç u k lu la r Z a m a n ın d a T ü r k iy e . T U R A N .6 5 3 .2 3 3 . sh . P a r i s 1 9 4 3 . 501— 502— y i N A N Ç . 503— M A T H İE U .3 4 9 'd a n n a k l e d e n T U R A N .C o ğ r a fy a 2 . T a r ih i D e m o ğ r a f i A r a ş t ır m a la r ı. 39 . sh . 181- n a k le d e n T U R A N . S e lç u k lu la r Z a m a n ın d a T ü r k i y e . P e r v a n e M u in e d d in Pe rva n e ra fy a d e v r i h a k k ın d a g e n iş b ilg i i ç in D k . sh. T U R A N . sh . stı. s h . BÖ LÜ M T Ü R K İY E D E V L E T İ'N İN K U R U L U Ş Y IL L A R IN D A T Ü R K L E R T A R A F IN D A N F E T İH V E İS K A N O L U N A N A N A D O L U Ü L K E S İN E B İR B A K IŞ 500— V IN A N Ç . S K Y L İT Z E S . sh . B A R K A N . t e r e .d i n F a k ü lte s i Y a y ın ı. B u k a y n a ğ ın T ü r k ç e s i iç in b k . sh. K A F E S O Ğ L U . A n a d o lu 'n u n F e t h i. F a ru k SÜ M ER . c . I. H is t o ir e de la G e o r g ie I. 505— Anna K O M N E N A .487— 488— 489— T U R A N . T U R A N . sh. 6 5 1 . 3 9 . Sh . S e lç u k lu la r Z a m a n ın d a T ü r k iy e . T U R A N . C ih â n P a r is 1858. 5 0 5 . 2 3 1 . s h . sh .e „ sh. sh. S e lç u k lu la r Z a m a n ın d a T ü r k iy e . 1 6 6 . 5 0 5 . H i s t o i r e d e la G e o r g i e I . T a r ih M . sh. 1 3 4 . 2 0 6 . sh. ve T a r ih . S e lç u k lu la r Z a m a n m d a T ü r k iy e . D il T a r ih le r i. 3 9 . U R F A L I M A T E O S . c . A n a d o lu 'n u n F e t h i. A n k a r a 1 9 7 0 . sh. P e te rs b u rg 1879. M a la z g ir t Z a f e r in in 9 0 0 . 2 0 2 . 1 5 6 .B o y T e ş k i l â t ı — D e s t a n la r ı. A n k a r a O n iv e r s ıte s i F a k ü lt e s i Y a y ı n ı . V I. s h . S e lç u k lu la r Z a m a n ın d a T ü r k iy e . 346- 3 5 9 'd a n n a k le d e n T U R A N . S e l ç u k l u l a r Z a m a n ı n d a T ü r k i y e . sh. 5 S 6 . 5 4 . N e ja t K A Y M A Z . T U R A N . Y a y ı n N o .5 0 6 . T U R A N . 490— 491— 492— T U R A N . S t. I. b a s ı m . a .D E L İ O R M A N . S e lç u k l u ­ la r T a r i h i . T ü rk C ih â n H â k im iy e t i M e fk u re s i T a r ih i. 165-166. 6 4 4 . s h . " M u i n e d d i n P e r v â n e D e v r i " . Bonn 1839. 1 8 'd e n n a k le d e n T U R A N . H â k im iy e t i M e fk u re s i T a r ih i. T U R A N . H is to r ia . S ü le y m a n . s h . 1 0 2 . A n k a ra 1972. I . sh. sn . 2 2 9 . 240 Oğ u z ÜNAL .g . A l e ı c l a d e . T U R A N . 1 8 2 'd e n C h r o n ig u e . 7 0 8 'd e n n a k l e d e n T U R A N . B R O SSET . E. S e lç u k lu la r Z a m a n ın d a T ü r k iy e . S e l ç u k l u l a r Z a m a n ı n d a T ü r k i y e . 349. sh. 6 5 7 . Y a y ı n N o : 170. T ü rk D U L A U R İE R . U r fa lı M a t e o s V e k a y in a m e s i v e P a p a z G r ig o r 'u n Z e y l i . 8 . 5 0 5 . S E K E R . 5 0 6 . S e lç u k lu la r Z a m a n ın d a T ü r k iy e . 2 0 5 . S e lç u k lu la r Z a m a n ın d a T ü r k iy e . sh .9 5 7 . sh. 3 4 6 . S e lç u k lu la r Z a m a n ın d a T ü r k iy e . A n k a ra ü n iv e r s it e s i D il ve T a r ih Coğ­ M u i n U 'd . sh. Y ı l d ö ­ n ü m ü K u t la m a S e ris i I I . 506— J. 504— B R O S S E T . S e l ç u k l u l a r T a t l h i . sh . 1 1 . 6 5 1 . O ğ u z la r (T ü r k m e n le r ). L E İ B E .

n a k le d e n N e ja t K A Y ­ D e r g is i. "L e o n . T ü r k iy a t M e c m u a s ı.T . 1 6 6 . sh . X I V . O ğ u z l a r . s. E . "O s m a n lI Im p a r a t o r lu ğ u 'n u n B ilg ile r F a k ü lte s i T e ş e k k ü lü M eseI . c. sh. 2. sh. Basnur M a t b a a s ı. I I . Za­ 1905. s h . Fuad K Ö PR Ü LÜ . s h . A n a d o lu 'n u n F e t h i . T a r ih in d e m o g r a f ik â m ille r le iz a h ı hakkm daki k ı y m e t l i g ö r ü ş le r i iç in bk.2 8 2 . X X I . S Ü M E R . ü n iv e r s it e s i ( A n k a r a 1 9 6 4 ) . Ö m er L ü tfi B A R K A N . sh . 2 6 0 ' d a n D e v le tin in D . 1-2.4 1 . A n k a r a 1 9 4 4 . c . c . 2 8 1 . X V I . X V . Ö m er L ü tfi B A R K A N . 514— 515— K Ö PR Ü LÜ . S e l ç u k l u l a r Z a m a n ı n d a T ü r k i y e . 2 8 2 . S Ü M E R . A n k a r a 1 9 7 2 . sh . sh . vd. X II I . Ö m er L ü tfi B A R K A N . 1 7 . B A R K A N . sh. X I I I . I.X I V . X . O s m a n lI I m p a r a t o r lu ğ u 'n u n K u r u lu ş u . sh. T a r ih A r a ş t ır m a la r ı D e r g is i. A n k a r a 1 9 4 2 ( T ı p k ı b a s ım ı. T a r ih i D e m o ğ r a fi A r a ş tır m a la r ı. sh. Y IN A N C . İs t ilâ K o l o n i z a t ö r T ü r k D e r v i ş l e r i v e Z a v i y e l e r . c .507— S ü rya n i P a r is M İH A E L III. s h . C In r o n ig u e . 522— 523— 524— 525— 526— 527— B A R K A N . sh . 530— 531— V I N A N Ç .s h . sh. b a s ım . 4 0 . K U R A N . K o lo n iz a t ö r T ü r k D e r v iş le r i. 2 . M e tr o p o lite d 'A m a s e e X I I ® s ie c le " . 527®— Pau l W İT T E K . E tu d e s H O R A SA N ’D A N A N A D O L U ’Y A 241 . 511— 512— B A R K A N . sh. sh. B A R K A N . 6 1 . V a k ı f l a r D e r g i s i . İs t a n b u l 1 9 5 3 . s.^ 3 0 . 508— 509— 510— T U R A N . 4 1 . I. I I . K o lo n iz a t ö r T ü r k D e r v iş le r i. X I V S Ü M E R . V. S Ü M E R . " T a r i h i D e m o g r a f i A r a ş t ır m a la r ı v e O s m a n lI T a r i h i " . O ğ u z la r . 2. K o lo n iz a t ö r T ü r k D e r v iş le r i. s h . R o lü ç e v ir e n . 3 4 4 . İs ta n b u l ü n iv e r s it e s i E d e b iy a t F a k ü l­ c. sh. ' le s i". O ğ u z la r. B A R K A N . K o lo n iz a t ö r T ü r k D e r v iş le r i. S Ü M E R . T a r i h i D e m o ğ r a f i A r a ş t ı r m a l a r ı .C . A n k ara ü n iv e r s it e s i S iy a s a l D e r g is i.4 0 . O sm anlI i m p a r a t o r l u ğ u ' n u n K u r u l u ş u .3 . sh . A n k ara S e lç u k lu i n h i t a t ı n d a id a r e M e k a n iz m a s ın ın Fak. s h . O ğ u z la r. 344. İs t a n b u l 1 9 7 4 ). M e to d u " O s m a n lI İm p a r a t o r lu ğ u 'n d a V a k ıfla r B ir İs k â n ve K o D e v ir le r in in lo n lz a s y o n O la r a k v e T e m lik le r . 343- O sm anlI I m p a ra to rlu ğ u 'n u n T e ş e k k ü l ü M e s e le s i . O ğ u z la r. (M ic h e l le S y r ie n ). s. G R U M EL. 528— 529— T U R A N . 2 8 1 . 1. 3 9 . Sh.1 7 2 'd e n n a k le d e n S e lç u k lu la r m a n ı n d a T ü r k i y e .1 8 . s. 2 8 1 . 2 8 1 . 9 6 v e d i p n o t u 8 . C H A BO T. sh . 516— 517— 518— 519— 520— 521— BA F^K A N . S e lç u k lu la r Z a m a n ın d a T ü r k iy e . T U R A N .5 3 ). İn g iliz c e d e n te s i T a r i h M AZ. T U R A N . "A n a d o lu I". s h . sh. sh. B A R K A N . 3 4 3 . 166j Ö ZTU N A . O s m a n lI ( m p a r a t o r lu ğ u 'n u n T e ş e k k ü lü M e s e le s i . B A R K A N . A n a d o lu 'n u n F e t h i. S e l ç u k l u l a r Z a m a n m d a T ü r k i y e . " O s m a n lI im p a r a t o r lu ğ u 'n d a T ü r k A ş ir e t le r in in R o lü ". 4 0 . 513— M.X V I . T ü r k iy e T a r ih i. 5 7 . Sh. te re . (1 9 5 1 . 1 6 0 .

N o . A n a d o l u ’n u n F e t h i. T a r ih i D e m o ğ ra fi A r a ş tır m a la r ı. İs ta n b u l 1 9 7 1 . A n a d o l u ’n u n F e t h i. İ s t a n b u l 1 9 7 4 . O ğ u z la r. A n a d o lu 'n u n F e t h i. A n a d o l u ’n u n F e t h i . O s m a n lI K o lo n iz a tö r Im p a r a t o r lu ğ u 'n u n T ü rk D e r v iş le r i. K u r u lu ş u . 1 7 6 . sh . A n a d o lu 'n u n F e t h i. A n a d o lu 'n u n T u r k le ş t ir ilm e s i v e Is lâ m la ş t ır ılm a s ı. O ğ u z la r . Y I N A N Ç . O ğ u z la r . S Ü M E R . 1 7 6 . 5 6 7 . 542— M u s ta fa A K O A â. 5 2 0 . s h . 1 8 2 . O ğ u z la r . 2 8 0 . T ü r k T a r i h K u r u m u B e l l e t e n . X V . S O M E R . S Ü M E R . A n a d o lu 'n u n F e t h i.5 9 4 . 554— 555— B k .1 4 2 . S e lç u k lu la r T a r ih i. sh . sh. 1 7 6 . 5 2 1 . O ğ u z la r . sh. S Ü M E R . Y I N A N Ç . O ğ u z la r . s. s h . ( 1 9 6 0 ) . Fa ru k SÜ M ER . 3 3 . c . 2 1 .X X I I . 1 4 1 . O s m a n lI Im p a r a t o r lu ğ u 'n u n K u r u lu ş u . s h . Y I N A N Ç . X V I . sh . T o k e r Y a y ın e v i. T a b lo 1. 1243- 1 4 5 3 . S e l ç u k l u l a r T a ­ rih i. B Ö L Ü M N E T İC E 561— T U R A N . 1 7 2 . 1 3 5 . 8 3 n o 'lu d ip n o t u r t u n d e v a m ı. s h . ( 1 9 4 5 ) . K Ö P R Ü L Ü . 1 4 4 . T U R A N . s h . sh . 1 5 0 . X X I . S Ü M E R . 1 9 C v e S Ü M E R . 2 7 5 . 540— 541— Y I N A N Ç . 2 3 . c . Y I N A N Ç . S O M E R .1 3 . X X I . K Ö P R Ü L Ü .1 8 2 . 1 7 2 . C h r o n o g r a p ij ie B y z a n t i n e . T U R A N . s h . s h . A K D A Ğ . S e lç u k lu la r T a r ih i. 1 2 .2 3 5 . 1 8 0 . 143-144. Kem al Vehbi G Ü L. 2 . I. 1 7 2 . 1 6 7 . 3 5 7 . 1 7 7 .1 7 5 . O ğ u z la r .1 6 8 . sh. sh . T ü r k i y e ’n in İk t is a d i v e İ ç t i m a i T a r ih i. V II. s h . 1 7 6 . 182 . sh . 282. sh . b a s ım .1 6 7 . Y I N A N Ç . 9 6 . 1 6 7 . sh . c. 2 8 0 . A n a d o l u ' n u n F e t h i . 1 6 6 . O ğ u z la r . s h .1 7 4 S ü m e r . 543— 544— 545— Y I N A N Ç . C e m Y a y ı n e v i . sh . sh. S e lç u k lu la r Z a m a n ın d a T ü r k iy e . B A R K A N .X V I . sh . 9 9 . sh . A n a d o lu 'n u n F e t h i. Y I N A N Ç . c . A n a d o lu 'n u n F e t h i. Y I N A N Ç . 1 1 . sh. A n a d o l u ' n u n F e t h i . Y u k a r ıd a sh . I. sh . lll. B A R K A N . 1 0 0 B ü y ü k E s e r S e ris i. s h . 1 5 8 . O ğ u z la r . Sh. " A n a d o lu 'y a Y a ln ız G ö ç e b e T ü r k le r m i G e l d i ? " .1 7 8 . 1 0 . A n a d o lu 'n u n F e t h i . T ü r k i y e 'n i n İk t is a d i ve İç t im a i T a r ih i. sh. sh . sh . I. 6 3 5 'd e n n a k l e d e n Y I N A N Ç . A n a d o l u ’n u n F e t h i . 1 7 4 . 546— 547— 548— 549— 550— 551— 552— 553— Y I N A N Ç . 1 7 3 . O s m a n lI I m p a r a t o r lu ğ u 'n u n K u r u lu ş u . K Ö PR Ü LÜ . 532— 533— 534— 535— 536— 537— 538— 539— Y I N A N Ç .B y z a n t ln s . sh. M Ü R A L T . Y I N A N Ç . 1 6 7 . A n a d o lu ’n u n F e t h i. 1 6 6 . sh . 1 5 7 . 1 6 8 ’d e n n a k l e d e n T U R A N . 556— 557— 558— 559— 560— S Ü M E R . X X I V . s h . sh . sh . sh. 242 OĞUZ ÜNAL .

1 1 3 . sh. 78. X X V III. Y IN A N C . 166. sh . sh. A n a d o l u ’n u n F e t h i . K ö Y M E N .e . sh . 77 . T U R A N . V I N A N Ç . T U R A N . M illi T a r ih im iz in A d ı . T U RA N . T U R A N . sh. X X I V . s h .5 6 .1 2 6 . . T U R A N . X X V . y u k a r ıd a not 4 1 8 . sh. sh. I X . a y r ıc a bk. 7 9 . T U R A N . 1 1 0 . T U R A N . D o ğ u A n a d o lu T ü r k D e v le tle r i T a r ih i. Ö ZTU N A . 2 6 .® I.X X IX HORASAN’DAN ANADOLU'YA 243 . s h . A n a d o lu 'n u n F e t h i. 176. 2 0 6 . sh . 574— 575— 576— 577— 578— T U R A N . sh . sn .. S e lç u k lu la r Z a m a n ın d a T ü r k iy e . IX . S e lç u k lu la r Z a m a n ın d a T ü r k iy e . 4 3 0 . sh. sh . Y I N A N C . P O l . c . 2 1 7 . 1 2 7 . S e lç u k lu la r Z a m a n ın d a T ü r k iy e . 9 . sh . P I K E v e D ğ r . D o ğ u A n a d o lu T ü r k D e v le t le r i T a r ih i. . sh . S e lç u k lu la r Z a m a n ın d a T ü r k iy e . T ü r k iy e T a r ih i. a . S e lç u k lu la r Z a m a n ın d a T ü r k iy e . S e lç u k lu la r Z a m a n ın d a T ü r k iy e . T U R A N . I. sh. S e lç u k lu D e v ri T ü r k T a r ih i. sh . S e l ç u k l u l a r Z a m a n ı n ­ d a T ü r k i y e . 568— 569— 570— 571— 572— 573— T U R A N . T U R A N .2 0 7 . S e l ç u k l u l a r T a r i h i . S ü l e y m a n S a h . sh. T U R A N . S e lç u k lu la r z a m a n ın d a T ü r k iy e .5 5 .562— 563— 564— 565— 566— 567— T U R A N .X . S e lç u k lu la r T a r ih i.

R a g ıp W .H ilâ fa ve F a z a ’il e l . 3 4 3 r 356. I s ta n b u l 1970. K o p ra - m a n . K ü lt ü r ü n ü A r a ş t ır m a E n s t itü s ü Y a y ı n ı . ü n . Y a y ın ı. T . Q ev. Y a y ın ı. B A R K A N . M u h a r r e m . K . İs ta n b u l 1 9 4 3 . B A R K A N . G re g o ry. M . c . İs ta n b u l 1 9 7 4 ). A n k a r a 1 9 4 4 . Y a y ın ı. B . T ü r k ç e y e K â z ım Yasar çev. B . c . sh. U l.K .C A H İ2 . t a r a f ın d a n K ıv a m e d d in B u rs la n . A n k a r a 1 9 4 2 . T ü r k ç e y e N u ri G en co sm an . Ö m er L ü t f i. O rta A sya T ü rk T a r ih i H a k k ın d a Y a y ın a D e r s le r . O r h u n A b id e le r i. I. R o m a n o s D io g e n e s (1 0 6 8 - 1 0 7 1 ). T . X . E R S İ N . E .3 8 6 . " O s m a n lI Im p a r a t o r lu ğ u 'n d a B i r İ s k â n v e K o lo n iz a s - M e t o d u O la r a k V a k ı f l a r v e T e m lik le r . K e r im e d d ln M ahm ud. A n k a r a 1 9 4 S-1 9 S0 . s. A b u 'l Fara c T a r ih i. A n k a r a 1 9 7 1 . s h . Y a y ın ı. I^ ^ U s â m e ra t M. T . S a d e le ş t ir e r e k Hz. (B A R H E B R A E U S ). T h . Ö m er L ü t f i. i s t i l â D e v ir le r in in K o lo n i- z a t ö r T ü r k D e r v i ş l e r i v e Z a v i y e l e r ” . A n k a r a 1 9 7 5 . A K S A R A V İ. E Y İC E . B a h r . T ü rk F a z ile tle r i. K . ö n sö z ve n o tla r ı y a z . 2 7 9 .. I . H O R A S A N 'D A N A N A D O L U 'Y A . F e r id u n N a f iz U z lu k . " T a r i h i D e m o g r a f i A r a ş t ır m a la r ı v e O s m a n lI T a r i h i " . I r a k v e H o r a s a n S e l ç u k l u l a r ı T a r i h i .5 3 ). 2 c ilt. H o u t s m a 1689 da L e id e n 'd e n e ş r e d ile n m e tin d e n T ü rk çe ye çev. T . T . T . ( T ıp k ı B a s ım ı.A fş a r İs m a il  k a . s. S . BA R T H O LD . B A R K A N . M .A h b â r T e r c ü m e s i. F . A n k . I I . A n k a r a 1 9 4 3 . M a la z g ir t S a v a ş ın ı Kaybeden IV . Kü ltü r B a k a n lığ ı V jy ın ı B O N D A R İ. "O s m a n lI im p a r a t o r lu ğ u 'n u n T e ş e k k ü lü M e s e le s i" . yon Ö m er L ü t f i. S e m a v i. S « lç u k i D e v le tle r i a d lı T a r ih i.KA YN A KLA R A B U 'L FA R A C . e l. D e r g i s i . H u lu s i ö z d e n . V a k ı f l a r D e r g i s i . Im a d ü d . Ö m e r R ız a D o ğ r u l.E t r a k ) . F a rsça A k s a r a y lI T a r ih in in K e r im e d d in M a h m u d 'u n Çev. (1 9 5 1 .D in . H i l â f e t O r d u s u n u n M e n k ib e le r i v e T ü rk (M e n a k ib Cund e l. T ü r k i y a t M e c m u a s ı. 2 . E b u l e r 'i n O s m a n A m r b. A n k a r a 1 9 6 7 .

OĞUZ ÜNAL 2^4. C ilt E k i . G Ü N A LT A Y . ( T e m m u z 1 9 4 3 ) . C . 1 9 4 3 ). s h .İs ta n b u l 1 9 7 6 . 2 . s. K â n u n 1 9 4 3 ) . K u r u lu ş ve Y ü k s e liş in d e T ü r k le r 'in R o lü . K . T e ş r i n 1 9 4 2 ) .G O L. c . A n k .D e v le t is . v e T a r ih i İb r a h im . 2 5 . 1933 de Pencap L a h o r 'd a Ü n iv e r s ite s i n e ş r e t tiğ i F a rsça P ro fe s ö rü M uham m ed Ik b a l'in m e tin d e n T ü r k ç e ' y e ç e v i r e n N e c a t i L U g a l. " S e l ç u k lu la r 'ı n H o r a s a n 'a İn d ik le r i Zam an İs lim D ü n y a s ın ın S iy a s a l. sh . L is e D e rs K it a b ı. V i l . I b r a h Im . K . T .H ü S E Y N İ. T . s. İs t a n ­ b u l 1 9 5 3 . 5 9 . B iz a n s D e v le t i'n in D o ğ u S ın ır ı. F u a d . Ş e m s e d d ın . T . H A R T. S tr a t e ji. Cem al E n g in s o y . K Ö PR Ü LÜ . S ü rya 3 6 3 'd e n 1 0 7 1 'e K a d a r . e l. Genel K u r m a y B s k . T . B e l l e t e n . T . G r e k ç e . O s m a n lI Im p a r a t o r lu ğ u 'n u n K u r u lu s u . T . M .3 1 3 . E d e b iy a t F a k . c . A n k a r a 1 9 7 0 . S o s y a l. B e l l e t e n . A lta n . İs ta n b u l 1 9 7 0 . ü n . 2 9 9 . F u a d . A M b İr U d . F u a d K ö p r ü lü . 2 8 .E . s. Y a y ı n ı . A r a b ç a .D E L İO R M A N . c .1 0 2 1 ) K ö p r ü lü E h e m m iy e ti". G e n e l K u r m a y H a r p T a r ih i B a ş k a n lığ ı Y a y ın ı.2 0 5 . s h . T . I I . Ç e v .B .I. T o k e r Y a y ın e v i. K . V I I .9 9 . D o la y lı T u tu m . D . B a s n u r M a t b a a s ı. M a la z ­ g ir t M e y d a n M u h a re b e s i (2 6 A ğ u s t o s 1 0 7 1 ). A n k a r a 1 9 7 2 . V I I . s h . " O s m a n lI I m p a r a t o r lu ğ u 'n u n E t n i k M e n ş e i M e s 'e l e l e r i" .6 .S e lç u k iy y e . A n k a r a 1 9 7 3 . S e m s e d d in . G Ü N A LT A Y . s. E k o n o m ik v e D in i D u r u m u " . S e lâ h a t t in . T . M . 2 3 . T . K Ö P R Ü L Ü . ( I . K A R A T A M U . sh. ( T e m ­ m u z . K e m a l V e h b i .H . Y a y ı n ı . c . 2 1 9 . T . F . T a r ih . Doğum İlk Y ılı S e lç u k lu A k ı n ı (1 0 1 5 . M . "D o ğ u A n a d o l u ’y a 60.2 4 . " A n a d o l u S e lç u k lu T a r ih i'n in Y e r li K a y n a k l a r ı" . K A P ESO Ğ LU . B . H O N İG M A N N . ( I I . Y a y ın ı. K A FESO Ğ LU . M . M 6 la n q e s M ü n a s e b e tiy le F u a d A r m a ğ a n ı. K . A n k a r a 1 9 4 3 . Cev. s t r a t e j ik E t ü d le r D a ir e s i Y a y ı n ı . L id d e ll. ü n . İs t a n b u l 1 9 7 1 . K . V I. B e lle ­ t e n . "A b b a s O ğ u lla r ı Im p a r a t o r lu ğ u 'n u n B e lle te n . E r n s t . 1 7 7 . İs t . Y a y ı n ı . T ü r k S i l â h l ı K u v v e t le r i T a r ih i. T e ş r i n K Ö P R Ü L Ü .S 2 2 . F u a d .ll. 2 5 9 -2 7 4 . B a s ım . 2 7 . F i k r e t n ic e v e E r m e n ic e K a y n a k l a r a G ö r e l$ ılta n . T . A n a d o l u ' n u n T U r k l e s t î r i i m e s i v e Is lâ m l3 $ t * > 'ilm a s ı.

U r f a lı. S e lç u k lu A ra ş­ t ır m a la r ı D e r g is i. I.2 0 7 . " M a la z g ir t S a v a ş ın a K a tıla n T ü rk B e y le r i". B a h a e d d in . K a d a r B U y U k T ü r k iy e T a r ih i. s.1 1 6 2 ). T . F . A h m e t A te s . R â h a t . SÜ M ER . " X . Is lâ m K a y n a k la r ın a G ö re M a la z g ir t S a v a ş ı. B a s ım ). T ü rk C ih â n H â k im iy e t i M e fk u re s i T a r ih i. B a ş la n g ıc ın d a n S iy a s i. 1 9 7 . Ş E K E R . İs t. Y a y ı n ı . M a la z g ir t M e y d a n S a v a ş ı. İs ta n b u l 1 9 7 7 . T a r ih le r i . SO M ER . T . la n .U S 'S U r u r (G ö n ü lle r in R a h a tı ve S e v in ç A lâ m e t i).B o y T e ş k ilâ t ı . T ü r k İs t a n b u l 1 9 7 1 . K . (M e t in le r ve Ç e v irile r i). 2 .A r a l ı k 1 9 5 B ) .D e s ta n la r ı.. C .M ü k r im in H a lil Y ı n a n ç . Y a y ı n ı .1 1 3 6 ) v e P a p a z G r ig o r 'u n Ç e v . A y y ıld ız M a tb a a s ı. A li. S ü l e y m a n . C . K . U m u m i T ü r k T a r ih in e G ir iş . T . U r f a lı M a t e o s V e k a y i. M e d e n i. 2 c ilt. F a r u k . N o tla r Ed o u - Z e y li (1 1 3 6 . s. O . . b a s ım . Y a y ın ı. T . M . A n k a r a 1 9 6 2 . N e cd e t. B . A n k a r a 1 9 7 1 . E n E s k i D e v ir le r ­ den 16. F a r u k . ( E y l ü l . K ü lt tir U n U n G e liş m e C a ğ la r ı. A n k . E . E d e b iy a t Fak. F . İs ta n b u l 1970.U S . Fa ru k ■ S E V İM . T U rk D ünya HORASAN'DAN ANADOLU'YA 2 1 f? . F e t ih le r le A n a d o lu 'n u n T ü r k le ş m e s i ve İs lâ m la ş m a s ı. Ö G EL. b a s ım . Ö 2TU N A .K Ö Y M EN . T . T ü r k ç e y e a r d O u la u r e r. S E V İ M . O n . S e lç u k lu D e vri T ü rk T a r ih i. Y a y ın ı. 4 . A sra K a d a r . K . c. A li. M e h m e t. s h . Fa ru k . ö t ü k e n Y a y ın e v i. Y ü z y ıld a O ğ u z la r " . M uham m ed b .M illiy e t Y a y ın . A n k a ra 195 7-1960 . (2 . ve S a n 'a t T a r ih i.. C e v . A n d re a s y a n . SO M ER . A l i b . Y a y ın ı. On. X V I . Z a m a n ım ız a K ü lt ü r . O sm an. 2 c ilt. T . A n k a r a 1 9 7 5 . T . O n . Y iim a z . T . A n k . O ğ u z la r ( T ü r k m e n le r ). A n k a r a 1 9 7 1 . T . T U R A N . Y a y ı n ı . M A TEO S. SÜ M ER . M ehm et A tta y . A n k ara 1963. H ra n t O .S u d u r v e A y e t . A n k a r a 1 9 7 2 . İs t a n b u l 1 9 7 3 . SA K A O Ğ LU . T O G A N . D . K . C ild I. 3 . T . T ü r k i y e 'n i n T e ş k ilâ t ö t ü k e n Y a y ın e v i. Z e k i V e lid l. c .n â m e s i (9 5 2 . Y a y ın ı. T ü rk A n a d o lu 'd a M engU cek O ğ u lla r ı. D e r g is i. A . R A V E N D İ. İs ta n b u l 1 9 7 1 . I V . 2 .

Y IN A N Ç . " I . Y a y ın ı. Hakkı D u rs u n . T U R A N .İ s lâ m M e a e n iy e ti. 2 . Y a y ın ı. İ s t a n b u l 1 9 6 9 . b a s ım . T ü r k i y e T a r i h i . S e lç u R lu la r ve İs lâ m iy e t . ü n . S e l ç u k l u l a r O e v r i . T U R A N . S e lç u k lu la r T a r ih i v e T U r k . Y a y ın ı. O sm an. E d e b iy a t F a k . İs lâ m A n s i k l o p e d i s i . S ö k m e n lile r . 1 9 7 1 . S e lç u k lu la r Z a m a n ın d a T ü r k iy e . İs ta n b u l 1 9 7 1 . İs t . S a it u k iu la r . H a r e k e t Y a y ın la r ı.E s a s la r ı. O s m a n . M illi T a r ih im iz in A d ı. M illi. (N a k ış la r T u ran N e ş riy a t İs ta n b u l Y u rd u 1978. O sm an. T U R A N . İs t a n b u l 1 9 7 3 . Is ta n b g l c ilt). M ü k r im in H a lil. S a h " . O s m a n . vc A r tu k lu ia r ın IVlengUve C i k le r . Y IN A N Ç . T u r a n N e ş r iy a t Y u r d u b u l. I.2 1 9 . Is lâ m i 1969 (2 ve İn s a n i . T u r a n N e ş r iy a t V u r d u Y a y ın ı. İs ta n b u l 1 9 7 6 . T U R A N . Ü n . Y IL D IZ . OĞUZ ÜNAL .N iz â m ın ın Y a y ın ı.1 3 1 8 ). A lp A r s l a n '- d a n O s m a n G a z i'y e (1 0 7 1 . stı. S ü le y m a n İs ta n b u l 1 9 6 6 . E d e b iy a t F a k . İs t . T u ran N e ş riy a t Y u rd u Y a y ın ı. D ilm a ç O ju lla r ı S iy a s i T a r ih M e d e n iy e t le r i. İs ta n b u l 1 9 4 4 . İs ta n ­ TU R A N . e . O s m a n . Y a y ın e v i. 2 . S iy a s i T a r ih . İs ta n b u l 1969.A n a d o l u ' n u n F e t h i. T u ra n N e ş r i­ y a t Y u r d u Y a y ı m . İs lâ m iy e t v e T ü r k le r . O o ğ u A n a d o lu T ü rk D e v le tle r i T a r ih i. 2 0 1 . 1 1 . M ü k r ım ln H a l i l . b a s ır n ).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful