YÛNUS EMRE DÎVÂNI

Dr. Mustafa TATCI

Kitabın Adı
YÛNUS EMRE DÎVÂNI
Yayın Kodu
Baskı yılı 2008

YÛNUS EMRE DÎVÂNI

Dr. Mustafa Tatcı

İstanbul 2008

Mustafa TATCI
Denizli (Kızılcabölük)'de doğdu (1961). İlk ve orta okulu Kızılcabölük'te, liseyi Denizli
Lisesi'nde bitirdi (1978). Uludağ Üniversitesi Necati Bey Eğitim Fakültesi, Türk Dili ve
Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu (1984). Gazi Üniversitesi'nde "Hayretî Dîvânı'nda Din ve
Tasavvuf" konusunda yaptığı teziyle Yüksek lisansını (1986); "Yûnus Emre Dîvânı-İncelemeTenkitli Metin" adlı teziyle doktorasını tamamladı (1990). Askerliğini, Çankırı Assubay
Hazırlık Okulu'nda Öğretmen Asteğmen olarak yaptı. Silvan E. Meslek Lisesi'nde Edebiyat
Öğretmenliğinden (1985-1986) sonra Gazi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi
Bölümü'ne öğretim görevlisi olarak atandı. Halen aynı bölümde öğretim üyesi olarak
çalışmaktadır. MEB Yayınlar Dairesi'nde yayın kurulu üyesi olarak da görev yapan yazarın
Klasik Türk Edebiyatı ve özellikle Türk Tasavvuf Edebiyatı sahasında yayınladığı pek çok
araştırma bulunmaktadır. Yazar, Ebru Hanım’la evli olup Hamid'in babasıdır.
Yayınlanmış bazı çalışmaları şunlardır: Niyâzî-i Mısrî, Hayatı, Eserleri ve Fikirleri,
1984; Yûnus Emre Bibliyografyası, 1988; Şiir Burcunda Çocuk, 1993; Niyâzî, Mansûr-nâme,
1994; Türk Edebiyatında Tasavvufî Rüyâ Tabirnâmeleri, 1995; Kırımlı Selim Dîvâne,
Miftâhü Müşkilâti'l-Ârifin Adâbu Tarîki'l-Vâsilîn, 1996; Üzüm Dedesi Hüseyin Hulusî
Efendi, 1997; Edebiyattan İçeri, 1997; Mustafa Rûmi Efendi, Dîvân, 1988; Hayretî'nin Dinî
Tasavvufî Dünyası, 1998; İstanbul'da Buharalı Bir Mutasavvıf: Emir Buharî, 1998; Türk
Edebiyatında Hû Şiirleri, 1999; Çavdaroğlu Müfti Dervîş, 1999; Hüseyin Vassaf, Hayatı,
Eserleri ve Şiirlerinden Seçmeler, 1999; Hüseyin Vassaf, Mevlid, 1999; Yesevîlik Bilgisi,
2000; Giritli Salacıoğlu Mustafa, Dîvân, 2000; İsmail Hakkı Bursavî, Şerh-i Nazm-ı Ahmed,
2000; Belgelerle Orhan Velî, 2000. Türk Edebiyatında Şathiyye, 2001; Bayburtlu Celâlî ve
Şiir Dünyası, 2000; Ümmî Dîvân Şairleri ve Enverî Dîvânı, 2001; Hasan Ünsî, Tasavvufî
İncelikler, 2001; Muslihüddin Vahyî, Mi’râc, 2001; Eroğlu Nuri, Dîvânçe-i İlâhîyat, 2002;
Menâkıbnâme-i Hasan Ünsi, 2002; Elmalı'nın Canları, 2003; Üsküdarlı Mustafa Manevî,
Dîvânçe-i İlâhiyât, 2003; İbrahim Hâs, Yûnus Emre'nin Bir Şiirinin şerhi-Çıktım Erik Dalına,
2003, Safranbolulu Mehmed Emin Halvetî, Mir'âtü'l-Âşıkîn ve Mizânü'l-Âşıkîn-Âşıklara
Ayna ve Terazi, 2003, Eroğlu Nûri, Tasavvuf Bi't-Tarîkat-Tasavvufa Dair, 2003; İbrahim
Hâs, Yûnus Emre'nin Bir Şiirinin Şerhi-Çıktım Erik Dalına, 2004, Çankırılı Bir Melâmî ŞairAbdullah Özay, 2004, Üsküdarlı Muhammed Nasûhî ve Dîvânçe-i İlâhîyâtı, 2004; Ünsî
Hasan Şabânî, Dîvân-ı İlâhiyât, 2004; Yûnus Emre Külliyâtı I, II, III, IV, V, 2005; İbretî,
Dîvân-ı İlâhîyat, 2005; İbrahim Hâs, Tasavvufî Konuşmalar, 2005; İbrahim Hâs, Tasavvufî
Mektuplar, 2005; Azîz Mahmûd Hüdâyî, Dîvân, 2005; Nasûhî, Hz. Peygamber Yolunda
Tasavvuf, 2005; Mutasavvıf-Şair Bestekâr-Manisalı Kenzî Hasan Efendi, 2005; Hüseyin
Vassâf, Mevlid Şerhi-Gülzâr-ı Aşk, 2006; Üsküdarlı Selâmî Ali Celvetî-Hayatı, Tarîkatnâmesi ve Vakfiyesi, 2006. Ali Urfî, Tasavvufî Sorular ve Cevaplar, 2006; İbrahim Has,
Şabâniyye Silsilesi, 2006; Üsküdarlı Nasûhî, Hz. Peygamber Yolunda Tasavvuf, 2006; Sinop
Gazetesi'nin Tanıklığında Millî Mücâdele, 2006; Uşaklı Matlaî, Dîvânçe-i İlâhiyât, 2007;
Enfî Hasan Hulûs Halvetî, Tezkiretü'l-Müteahhirin- XVI-XVIII. Asırlarda İstanbul'da Velîler
ve Deliler, 2007.

SÖZBAŞI

D

inî-Tasavvufî Türk Edebiyatı'nın ilk ve önemli temsilcilerinden
olan Yûnus Emre (1240-1/1320-1), tasavvufî ve insanî fikirleriyle evrensel
bir şöhrete ulaşmıştır. Yûnus Emre, sade fakat derin ifade gücüyle kaleme
aldığı şiirlerinde, Türkçe'yi edebîleştirmiş, millî dil ve edebî şekillerle
kendisine has bir varlık, bilgi, aşk ve ahlak felsefesi ortaya koymuştur.
Bilindiği gibi, Anadolu Türklüğü XIII. yüzyılda siyâsî ve ekonomik
sorunlar yüzünden bir bunalım çağını yaşamıştır. İşte böyle bir çağda
Yûnus, insanlığı tanış olmaya, birliğe, sevgiye, ilme ve ahlaka davet
etmektedir. Edebiyat tarihimizde kendi adıyla anılan bir üslubun müessisi
olarak tanınan Yûnus, bilhassa bu tarzıyla, kendisinden sonra yaşayan pek
çok şâiri etkilemiştir.
Elinizdeki bu araştırma, Yûnus Emre Dîvânı'nın tenkitli metni üzerine
bir denemedir.
Yûnus Emre Dîvânı, bugüne kadar pek çok kez yayımlanmıştır. Buna
rağmen, Dîvân'ın yazmalara dayalı ve karşılaştırmalı tam bir neşri
gerçekleştirilememiştir. Rahmetli Abdülbaki Gölpınarlı'nın dîvânın tenkitli
metnini ortaya koymak için yaptığı bir çalışma (bkz. Yûnus Emre Dîvânı,
İstanbul 1943) bu görüşümüzün dışındadır. Ancak Gölpınarlı daha sonraları
herhalde karşılaştığı problemlerden ötürü bu neşrinden vaz geçmiştir.
Bugüne kadar yayınlanmış olan dîvânlarda, okuma hataları, mısra
atlamaları, yanlış mânâlandırmalar, beyit eksiklikleri, benzer redifli şiir
karışıklıkları, dışarıda bırakılan veya yazma sayfalarında kalan şiirler,
mahlâs karışıklıkları ve Yûnus Emre ile başka Yûnuslar’ın şiirlerinin
ayrıştırılmaması gibi birçok problem bulunmaktadır. Yûnus Emre'nin eserini
yeniden ele almamızın sebebi, yukarıda sıraladığımız problemlerin
giderilmek istenmesidir.
"Yûnus Emre Külliyâtı" başlığıyla yaptığımız bu araştırma, birbirini
takip eden altı kitaptan oluşmaktadır. Elinizdeki eser, bu külliyatın “Yûnus
Emre Dîvânı-Tenkitli Metin" adlı II. Cildidir. Ciltlerin tamamı şu isimleri
taşımaktadır:
I. Cilt, "Yûnus Emre Dîvânı-İnceleme";
II. Cilt, "Yûnus Emre Dîvânı-Tenkitli Metin";
III. Cilt, "Risâletü'n-Nushiyye-Tenkitli Metin";
IV. Cilt, "Âşık Yûnus";
V. Cilt, "Yûnus Emre Şerhleri";
VI. Cilt, “Divân-ı Yûnus Emre-Tıpkıbasım” adlarını taşımaktadır.

VI

Yûnus Emre Dîvânı

Çalısmamızın II. cildini oluşturan tenkitli metin, daha önceki
neşirlerden oldukça farklıdır.
Yûnus Dîvânı'nın tenkitli metni oluşturulurken, Türkiye içinde ve
dışındaki kütüphanelerde bulunan yazmaların pek çoğu incelenmiştir. Bu
yazmalar, çeşitli ölçütlere tâbi tutularak tenkitli metinde kullanılmıştır.
Bunlardan özellikle Karaman'daki Yûnus Emre Dîvânı, yazı ve kâğıt
karakteri bakımından Selçuklu dönemi yazmalarına benzemektedir. Söz
konusu nüsha, Fuat Köprülü, Şahabettin Tekindağ, Cahit Öztelli, Müjgân
Cunbur ve Âmil Çelebioğlu gibi ilim adamlarına göre XIV. yüz yılda
istinsah edilmiştir. Abdülbaki Gölpınarlı ve Hasibe Mazıoğlu gibi
araştırmacılar ise bu yazmanın yakın tarihli olduğunu söylemektedirler.
Burada belirtmek gerekir ki, Karaman yazması tek başına asla yeterli
değildir. Fakat bu yazmanın tenkitli metinde kullanılmaması da büyük bir
eksikliktir. Nüsha tavsiflerini yaparken de belirttiğimiz gibi, Mustafa
Canpolat nüshası eksik olmakla birlikte Karaman yazmasından istinsah
edilmiş izlenimi vermektedir.
Dîvân'ın metnini tertip ederken K ve F yazmalarından başka YE, NO,
Rt, RY gibi bilinen en eski nüshalar da kullanılmıştır. Bu yazmalara ilave
olarak Hacı Bektaş Kütüphanesi'ndeki "Barak Baba Risâlesi"nde ve Millî
Kütüphane'de bir mecmûa içinde bulunan (FB. 442) şiirleri de
değerlendirdik.
Bu eserde, yazma Dîvânlar’daki şiirler en doğru şekilde tesbit edilmeye
çalışılmış, nüshalar arasındaki farklar titizlikle dipnotlarda gösterilmiştir.
Nüsha farkları, dil araştırmalarında önemli olduğu kadar, asıl metinde
gözümüzden kaçan tercih hatalarımızın da düzeltilmesini sağlayacaktır.
Dîvân'ın tenkitli metnini ortaya koyarken devrin dil ve gramer özelliklerini
aynen koruduk. Esas aldığımız bazı metinlerin harekeli olması, bilhassa
arkaik kelimelerin doğru okunmasında işimizi kolaylaştırmıştır. Tek
nüshada bulunan bazı şiirlerde görülebilecek vezin, harekelendirme ve mânâ
yanlışlıkları aynen bırakılmış, gerekli açıklamalar dipnotlarda yapılmıştır.
Şiirlerde, mânâyı değiştirecek hiçbir müdahalede bulunulmamıştır.
Yûnus Emre'ye ait şiirler, genellikle eski yazmalardan alındığı için
tercihlerimizin doğru olduğuna inanıyoruz. Metne aldığımız bir şiirin
"Yûnus'a ait değildir." denebilmesi için kesin bilgi, belge ve kriterlere
ihtiyaç vardır. Yûnus Emre'nin şiirleri daha ziyade Âşık Yûnus ve Âşık
Paşa'nın şiirleriyle karıştırılmaktadır. Bu iki Yûnus'un şiirleri ilk defa "Bursa
Mecmûası"nda tasnif edilmiştir. İncelememizde bu yazma titizlikle
değerlendirilmiştir.
Metin tenkidi sonunda Yûnus'a ait 417 şiir (3449 beyit) tespit etmiş
bulunuyoruz. Bu şiirlere ileride yenileri eklenebilir. Yazmalarda daha bir

Dr. Mustafa Tatcı

VII

hayli "Yûnus" mahlaslı şiirler vardır. Bunların hangi Yûnus'a ait olduğuna
karar vermek -şimdilik- zordur.
Araştırmamızın I. Bölüm'ünde yaptığımız "tahlil", Yûnus Emre'nin
edebiyat tarihimizdeki yerini daha iyi belirlemek için geniş olarak kaleme
alınmıştır. Kanaatimiz odur ki, klasik edebiyatımızla ilgili araştırmalarda,
sadece metin neşri, edebiyat tarihimize objektif malzeme veremez. Doğru
bir edebiyat tarihi yazabilmek için, klasik eserlerimizin sistematik olarak
tahlil edilmesi gerekir. Gerçekte "Yûnus Emre Dîvânı" gibi kaynak bir
eserin tahlili, edebiyat tarihimize olduğu kadar kültür tarihi araştırmalarına
da malzemeler verecektir.
Araştırmamızın I. Bölüm’ü, üç ana konudan meydana gelmektedir: Bu
ana konuların birincisinde, Yûnus'un hayatı, tarihî ve menkabevî
kaynaklardan derlenen bilgiler ışığında yeniden ve muhtasaran yazılmıştır.
İkinci kısımda, Yûnus'un eserleri, eserlerinin şekil ve muhtevası, dili ve
sanatı ele alınıp işlenmiştir. Etüdümüzün temelini teşkil eden üçüncü
kısımda ise, şiirlerdeki dinî ve tasavvufî kavramlar tahlil edilmiştir. Bu
kavramlar, yaklaşık olarak beş yüz kadardır. Bu kavramlar"Din" ve
"Tasavvuf" şeklinde, iki başlık altında incelenmiştir.
Yûnus Emre’nin hayatını, eserlerini, üslubunu ve kullandığı
kavramların içeriğini anlamak ve bibliyografyayadan yararlanmak için
külliyâtın I. Cildine müracaat etmek gerekecektir.
Çalışmamızın II. Cildini oluşturan Dîvân metni, yirmiye yakın yazma
dîvân ve mecmuadaki şiirlerin karşılaştırılması yoluyla elde edilmiştir. Bu
bölüm, nüsha tavsifleri, dîvân metni, nüsha farkları, dizin ve sözlük,
yazmalardan örnekler, şeklindeki ana başlıklardan meydana gelmektedir.
Türk düşünce tarihinde, tasavvufun mânâ ve mahiyetini tam olarak
belirleyebilmek için özellikle Yûnus’un ve Onu takip eden şairlerin
incelenmesi gerekir.
Yûnus Emre, Anadolu Türklüğü içinde yetişmiş en büyük sûfîdir. Zira
O, Türkçe'yi edebîleştirme yolunda en büyük gayreti gösterenlerin başında
gelmektedir. Onun bir başka özelliği de, Türkçe dinî, tasavvufî ve millî bir
kavramları geliştirip kullanmasıdır. O, bir yönüyle varlık, bilgi, aşk, ahlak,
tevhîd, vahdet-i vücûd, Tanrı konularında cevaplar arayan bir düşünür
olarak karşımıza çıkmakta; diğer taraftan şâir yüzünü göstermektedir.
Yûnus Emre Divânı, bilen, bulan, seven ve gören çağdaş Yûnusların
yetişmesi için hazırlanmıştır. Yûnus’u yetiştiren, Yûnus’un konuştuğu dili
konuşan, Yûnus gibi düşünen bir topluma mensup olmak gibi bir şeref bize
yeter vesselâm!
Dr. Mustafa TATCI
Ankara 2008

İÇİNDEKİLER

SÖZBAŞI
KISALTMALAR
NÜSHA TAVSÎFLERİ
METİN TESBİTİNDE UYGULADIĞIMIZ BAZI ÖZELLİKLER
DÎVÂN-I YÛNUS EMRE
DİZİN
SÖZLÜK

KISALTMALAR
A
a
A.g.e.
A.g.m.
b.
B.
Bl.
Bsk.
C.
Ç.
Çev.
DAY
Derg.
DTCF.
Ed.
F.
f.
Fak.
HB.
History of
Haz.
İ.A.
K.
Ktp.
M.
NO.
Nu:
Ölç.
Ö.
Rt.
RY.
S.
s.
St.
T.
TD.
TDK.
TDED.
TEİM.

: Yûnus Emre Dîvânı Avusturya (Viyana) nüshası
: Arapça
: Adı geçen eser
: Adı geçen Mecmûa
: Bin (oğul)
: Yûnus Emre Dîvânı Bursa nüshası
: Bölüm
: Baskı
: Cilt
: Yûnus Emre Dîvânı Çorum nüshası
: Çeviren
:Dîvân-ı Âşık Yûnus
: Dergisi
: Yûnus Emre Dîvânı DTCF nüshası
: Edebiyat
: Yûnus Emre Dîvânı Fatih nüshası
: Farsça
: Fakültesi
: Yûnus Emre Dîvânı Hacı Bektaş Nüshası
: History of Ottoman Poetry
: Hazırlayan
: İslam Ansiklopedisi
: Yûnus Emre Dîvânı Karaman nüshası
: Kütüphanesi
: Yûnus Emre Dîvânı Mustafa Canpolat nüshası
: Yûnus Emre Dîvânı Nuruosmaniye nüshası
: Numara
: Ölçüsü
: Ölümü, Ölüm tarihi
: Yûnus Emre Dîvânı Ritter nüshası
: Yûnus Emre Dîvânı Raif Yelkenci nüshası
: Sayı
: Sayfa
: Satır
: Yûnus Emre Dîvânı Türk Tarih Kurumu Yazması
: Türk Dili Dergisi
: Türk Dil Kurumu
: Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi
: Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar

II

Yûnus Emre Dîvânı

TK.
TTK.
Vb.
Vd.
vr.
vs.
YE.
YED.
YET.
YRD.
Yz.

: Türk Kültürü Dergisi
: Türk Tarih Kurumu
: Ve bunun gibi
: Ve devamı, ve diğerleri
: Varak
: Ve sair
: Yûnus Emre Dîvânı Yahya Efendi nüshası
: Yûnus Emre Dîvânı, Faruk K. Timurtaş neşri
: Yûnus Emre ve Tasavvuf (A. Gölpınarlı)
: Yûnus Emre, Risâlata'l-Nushiyya ve Dîvân (A. Gölpınarlı)
: Yazma

NÜSHA TAVSÎFLERİ
(Kısaltmalarda "Türkçe Yazma Dîvânlar Kataloğu"ndaki usûle uyulmuştur.)

1. Süleymaniye Kütüphanesi Fatih Bl. 3389
Dîvân-ı Yûnus Emre
İstinsah tarihi: -?
Müstensih: ?
Yk.: 210. Ölç.: 17.0x12.5-12.5x7.3 cm. Str.: 11, Yz.: Harekeli nesih.
Kt.: Abadî. Ct.: Kahverengi meşin, şemseli, zencirekli. 1. ve 21. sahifelerde
tezhip var. Cetvel ve mısra sonlarındaki duraklar yaldızlı, söz başlıkları
mavi; Risâletü'n-Nushiyye 1b-54a vr. arasındadır. Sonraki varaklarda 194
İlâhî, 1 münâcât mevcuttur. Varak 1a'da, üst tarafta tuğra, alt tarafta yazı ve
mühür vardır. Mühürdeki "Vakf-ı Mahmûd bin Mustafâ Han el-Muzaffer
Dâimâ" şeklindeki ibareden ve hemen bu mührün altındaki ta'lîk hatla
yazılan Arapça vakfiyyeden eserin Sultan Mahmûd kütüphanesinden intikal
ettiği anlaşılmaktadır. Bu yazma, ileride T kısaltmasıyla verdiğimiz Türk
Tarih Kurumu Kütüphanesi'ndeki yazma ile bu yazma hemen hemen
aynıdır. T nüshası herhalde bu nüshadan istinsah edilmiş olmalıdır.
Millî Kütüphane M.F.A., (D) 12.
Sonda, varak 210a'da şu beyitler kaydedilmiştir:
Ey Kerîm-i lem yezâl ey pâdişâh-ı Lâ-yezâl
Saltanat küllî sesindir kim sana yokdur zevâl
İmâmü'l-müştakîn oldur hitâmü'l-mürselîn ol şâh
Nizâmü'l-‘âlemîn oldur hümâmü'l-ekmelîn ol şâh
2. Karaman Nüshası

Yûnus Emre Dîvânı

2

Dîvân-ı Yûnus Emre.
İstinsah Tarihi: XIV (?) Bazılarına göre muahhar.
Müstensih: ?
Yk.: 208. Ölç.: 250x170-215x130 mm. Str.: 11, Yz.: Harekeli nesih.
Kt.: Abadî, ciltsiz, tezhibsiz. Eserin girişinde "Risâletü'n-Nushiyye" olup,
535 beyitten ibarettir. İlâhîlerin sayısı ise 211 tanedir.
Bu yazma ile Raif Yelkenci (kısmen) ve Mustafa Canpolat (bkz.
İleride) yazmaları uygunluk arz eder. Canpolat nüshası kelimesi kelimesine
aynıdır. Karaman nüshası Fuat Köprülü, Cahit Öztelli, Şahabettin Tekindağ,
Âmil Çelebioğlu gibi araştırmacılar tarafından XIV. yüzyıl yazması;
Abdülbâkî Gölpınarlı tarafından XVIII. yüzyıl yazması kabul edilmektedir
(Bkz. Mustafa Tatcı, "Yûnus Emre'ye Ait Dîvânlar, Dîvân Neşirleri ve
Metin Tamiri Mes'elesi", Millî Eğitim Dergisi, Sayı 83, Ankara 1989, s. 6071). Söz konusu yazma bize göre de XIV. yüzyılda istinsah edilmiştir.
Karaman nüshasını biz, Fatih nüshasıyla birlikte birinci dereceden
kaynak olarak değerlendirdik ve tenkitli metinde esas aldık. Aslını
göremediğimiz için bütün özelliklerini tespit edemediğimiz bu yazmanın
mikrofilmi, Kültür Bakanlığı'nın 28.10.1987 tarih ve 1739 sayılı ilgisiyle
(Ankara Millî Ktp. Başkanlığı'nda) halkın faydasına sunulmuştur. Eserin
aslı hâlen Karaman'da Baha Kayserlioğlu'nun elindedir.
Millî Kütüphane M.F.A., (A) 4764
Baş:
Hazâ dîvânu emlâhi'ş-şuarâ ve efsahi'l-bülegâ..
Son:
Toprağa çün düşürdiler
El toprağa üşürdiler
Taşlarıla basdırdılar
Allah sana sundum elim
3. Yahya Efendi Nüshası
Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı Mahmud Efendi Bl., 3480
Dîvân-ı İlâhiyât-ı Yûnus Emre.
İstinsah tarihi: XVI. yüzyıl.
Müstensih: ?
Yk.: 107, Ölç.: 19.0x13.8 cm. Str.: 15, Yz.: Muhteliftir, çoğunluğu
şikeste ta'lîk. Kt.: Aharlı ve sarıca renkli. Ct.: Arkası meşin, üstü siyah bez
kaplı. Risâletü'n-Nushiyye 5b-51a varaklar arasında. İlâhîler 302 tane, 268'i
Yûnus Emre'nindir. Eserin sonunda 105a'dan itibaren "Çıkdum erik dalına"
şathiyyesinin şerhi yapılmış.

Kâğıt resm-i imlâ ve yazı bakımından Fatih nüshasına pek yakındır. varak 172b-195a arasındadır. Saîd Emre. 5. Ca'ferî. Gülşenî'den manzumeler. Yûnus'un Risaletü'nNushiyye'si ve Dîvânı. Biz bu fotografları kullandık. 4904 Câmiü'l-Maânî (172b-195a) Müellif: Hz.5x13. Eserin tamamı 315b'de bitmektedir. Yûnus Emre-Risaletü'n-Nushiyya ve Dîvân. Nuruosmaniye Kütüphanesi. Dîvân'da.3 Dr. Bir de Halil mahlasını taşıyan şiir vardır. Karaman ve Canpolat nüshalarıyla uygunluk arz eder. Kt. söz başlıkları kırmızı." (Abdülbâkî Gölpınarlı. Kaygusuz Abdâl. yüzyıllarda istinsah edildiği zannedilen bu yazma.. İstanbul 1965. "n"ler tenvinle gösterilmiştir. Şiirler alfabetik tertiplenmiştir. tamir görmüş. L-LI). Seyyid Yahya'dan bir risâle ve Farsça şiirler. şair ve nâsirlere ait seçme manzum ve mensur parçalar mevcuttur. s. Yûnus Emre.5-22x11 cm. Cemâlî. XIV.: 22. yumuşak meşin ve mahfazalı. Hz.: Kahverengi. Abdülbâkî Gölpınarlı'nın tesbitlerine göre dîvânın özellikleri şöyledir: "Bu dîvân Yûnus'un münâcâtıyla başlar. Bu şiirlerin üçü Saîd Emre'nindir. Bir fotografyası Mustafa Canpolat'ın elindedir. Kasım.: 23. İstinsah tarihi: Şa'ban 940 (1540) Müstensih: ? Yk. Ölç. Hz.-XV. (D) 9 Baş: Ol padişah-ı kadîm diledi bir hikmet eyledi Od su toprag u yili kudretinden söyledi Son: Ey hayâlî vech-i dilber ayn-ı zâtullahdır 4. Halîlî. huruf-ı imlâ yok gibidir. Risâletü'n- . Seyyid Nimetullah.: İnce ta'lîk. Raif Yelkenci Nüshası Bu dîvânın aslını göremedik. Yazı karakteri ve başlıklar da F nüshasına benzer ve harekelidir. İmlâ ve istinsah hatalarıyla ikişer defa yazılan şiirlere varıncaya kadar bu üç nüsha birbirinden istinsah edilmişe benziyor. Ct. cetvelli. başlıklar tezhipli. Mustafa Tatcı Millî Kütüphane M. Yz. Gülşenî-i Mısrî. Bu şiirle beraber 182 şiir ihtiva eder. Kemâl Ümmî. Satır sayısı 29-30 arasında değişmektedir.: Yazılar sayfaları doldurmaktadır.A. Mevlânâ'dan manzum parçalar. yaldızlı. Str. Ubeydî vs. Bugün "e" ve "a" ile konuşulan heceler "elif"le.F.: Abadî.

diğer yazmalardan Avusturya ve Çorum nüshalarına benzemektedir. Bursa İl Halk Kütüphanesi.: Harekeli nesih kırması. Eski Eserler Bl. Cl. .: Ciltsiz.. 509-569.. İstanbul 1949. s.: 20. Yûnus Emre'ye ait şiir sayısı 115. esmer kâğıt. 10b-17b. arada da eksik sayfalar var.: Kırmızı filigranlı. Tertipsiz olan bu şiirler.: 53. Eserin 18a25a varaklarında Risâlütü'n-Nushiyye'nin bir kısmı kaydedilmiştir. Bostanî. Dîvân kısmında 219 ilâhî var.Yûnus Emre Dîvânı 4 Nushiyye 172b-180a arasındadır. Muharrem Ergin. Yazma mecmuada. yüzyıl (?) Müstensih: ? Yk. Müellif: Yûnus Emre. C. III.A. İstinsah tarihi: 890/Gelibolu. TDED. Ölç.: Değişik. Hacı Bektaş Kütüphanesi Nüshası. 196 Mecmûa-i Resâil ve Eş'âr (Risâle-i Barak Baba). yazma baştan ve sondan eksik. A-4893 Bu yazmada Yûnus Emre ve Âşık Yûnuslar'ın şiirleri "Yûnus Emre Fermayed" ve "Âşık Yûnus Fermayed" başlıklarıyla ayrılmıştır. Şemsî İstinsah tarihi: XV. Baş: Muhammed'e bir gice Çalab'dan indi Burâk Cebrâîl eydür hocam Mi'râc'a kığırdı Hak Son: Erenler meydânında yuvalanur topıdum Pâdişâh çevgânında kaldım ise ne oldı 7. Str. Bu kıymetli mecmuanın bir değerlendirmesi için bkz. Baş: Ol pâdişâh-ı kadîm diledi bir hikmet eyledi Toprağ u od u yil ana söyledi Son: Miskîn Yûnus'un maksûdı budur İre yârına çıka aradan 6. Şeyyâd Hamza. Kt.F. Müstensih: Muhammed b.5x140 mm. 882 Mecmûatü'l-Eş'âr. Millî Kütüphane M. Câmiü'l-Ma'ânî'deki Türkçe Şiirler". Şeyyâd Hamza'nın medhiyyeleri ve Şemsî'nin şiirleri de vardır. Yz.

: 43.: Esmer. Varak 1b'de bir mühür bulunmaktadır. 32v Gazelen zum grossen Teil mystischen Inhalts. Eserde Barak Baba Risâlesi. Okunabilen mevcut şiirler. Flügel'in tesbitlerini aşağıya alıyoruz: Zweierlei. Viyana Millî Ktp. mıklebli. A-4864 Baş: Bâb-ı evvel: Der-riyâzet ü esbâb halvet budur Son: Söz budur vallahü a'lem bi's-savâb 8. Ölç. I. Avusturya (Viyana) Nüshası Dîvân-ı Yûnus Emre. C. 1-43. der Bl. Yz. 636-637). "Dîvân-ı Yûnus Emre" Die Gedichtsammlung des Scheich Junis Amra (Imra?). yapraklar arasında Risaletü'n-Nushiyye bulunmaktadır. die mit der letzten Zeile der Seite abschliessen. Flügel kataloğundan tesbit edilmiş. s. Millî Kütüphane M. 1 r mit dem Vers beginnt: Işka talan gönülde bu nişân ola Işkıla asliyyeti a'yân ola Enthält zunächst bis Bl. 1. da. Nu: 677. .. Kt. Mustafa Tatcı Yk. in denen er sich gewöhnlich ohne den Zusatz kurzweg nennt-und dann von Bl. Ct. der schon um der alten Schrift des Codex willen in das 10. mikrofilmi getirtilerek kullanılmıştır. abadî. Yazmanın 1-33 yaprakları arasında ilâhîler. Str. Der-kenar şiirlerde pek çok okunamayan şiir ve beyit var. Doch ist kein Blattzeiger. Str. Jahrhundert der Flucht zu gehören scheint.: Yeşil bez kaplı.: 19. Flügel. 32v-43v grössere doppeletgereimte Gedichte.-44. daha önceki neşirlerde eksik veya hatalı olan bir hayli ifadeyi düzeltecek mahiyettedir. Yûnus'un ilâhîleri 10b-17b arasındadır. Burada eserin "Vakf-ı Hacı Bektâş-ı Veli"ye ait olduğu kayıtlıdır. -Sein Dîwân.F. Dîvân hurûf-ı heca ile istinsah edilmiştir.. Bu nüshanın tavsifi. 1241 Müstensih: ? Yk. Kat. Yz. 33. Nesih.: Muhtelif. sayfada "Çıkdum erik dalına" şathiyyesi kaydedilmiştir (Bkz. 44. so dass leicht etwas fehlen könnte.: 208x115-163x68 mm.: 113.: Nestalîk. İstinsah tarihi: H. Kemâl Ümmî ve Yûnus'tan şiirler var.5 Dr. wie auf den vorhergehenden Seiten. Vgl. Bl.A.

Kt. Çorum İl Halk Kütüphanesi.: 205x155-150x97 mm. şiir sayısı: 195. Yz.: 17. Baş: Ey âşıkân ey âşıkân aşk mezhebi dindir bana Son: Yûnus oldunsa sen bu yola hâk Ne kılmış olasın bu yola terk 10. Str. Güfteler hurûf-ı heca ile istinsah edilmiştir. Dr.A.Yûnus Emre Dîvânı 6 Gesch. yüzyıllarda iyi bir nüshadan çekildiği anlaşılıyor. ser levha: Yaldızlı. wo nur der an zweiter Stelle genannte als Scheich bezeichnet wird. yüzyıllar (?) Yk..: Saykallı. harekesiz. Biz bu eserin fotokopisini kullandık. gerekse yazısı değişik olduğundan nüshaya sonradan eklendiği anlaşılıyor.: 19. Şiirlerin beste makamları kaydedilmiştir. Ct.: Nesih. 147-151. Bu yazmanın 44-81. filigranlı. Bu nüshada Yûnus'un 158 şiiri bulunmaktadır. İstinsah tarihi: ? (Muahhar) Müstensih: ? Yk. yaprakları arasında "Dîvân-ı Eşrefzâde-i Rûmî" mevcuttur.F. Str. 566 und III. sayfalarda bir risâle mevcuttur. 9. Millî Kütüphane M. Yz.: Nesih. 11. Ölç. Sayın Prof. Yûnus Emre'nin şiirlerini havi bir güfteler mecmuasıdır. kaba nakışlı. der Osman Dichtk.: 85 yaprak (sonlarında boş sayfalar var). Mustafa Canpolat Nüshası Dîvân-ı Yûnus Emre. 431. Müstensih: (?) İstinsah tarihi: XVII-XVIII. Mustafa Canpolat'ın tesbitlerini aşağıya kaydediyoruz: "Özel kitaplığımızdaki tarihsiz nüshanın XVII-XVIII." (Mustafa Canpolat-Kayahan Erimer. Başta birkaç yaprağı eksik olan yazmanın 1a40a arasında Yûnus'un şiirleri bulunuyor. Arada bulunan birkaç boş sayfadan sonra Mustafa Halvetî El-Çerkeşi'nin tasavvufla ilgili bir risâlesi yer alıyor. Ancak bu son bölümün gerek kâğıdı. Şiir sayısı: 153.: Kırmızı meşin ve tamir görmüş. S. Yazmanın oldukça okunaklı olan yazısı bu bakımdan birtakım güçlükler doğuruyor. Harekeli bir nüshadan harekesiz olarak çekildiği bellidir.: 88. Tıpkı . A-4834 Bu yazma. Avrupa kâğıt. 2157 Dîvân-ı Yûnus Emre. S.

Şiir sayısı: 98. "Min Kelâm-ı Kıdvetü'l-Vâsilîn Yûnus" başlığıyla başlayan birinci şiirden sonra "Velehu Aydan" başlıklarıyla devam eden 98 şiiri havidir. Buradaki şiirler. Gülistan Can. Nu: 376 Dîvân-ı Yûnus Emre İstinsah tarihi: ? (XVI. s. Or. s.7 Dr. Karaman nüshasından istinsah edilmiştir.Türk Tarih Kurumu Ktp. (Abdülbâkî Gölpınarlı. Risâletü'n-Nushiyye ve Dîvân. İstanbul 1965. Mikrofilmini getirttiğimiz eserin fotokopisinden tespit ettiğimiz özellikleri şöyledir: Min Kelâm-ı Kıdvetü'l-Vâsılîn Yûnus Emre Müstensih: ? İstinsah tarihi: XIV. Türkiyat Ktp. Yûnus Emre Dîvânı-Ritter Nüshasının Transkripsiyonlu Metin ve İndeksi. Abdulkadiroğlu. Karaman'da 211 şiir. Ritter Nüshası. Str. Gölpınarlı'nın eserine müracaat ettik. Canpolat nüshası yarım kalmış olmalıdır. tahminimizce Marburg Staatsbibliothek'e satılmıştır. Yz. 2575 (Marburg) "Ritter Nüshası" diye tanınan bu yazma.. asır (?). Söz konusu mecmuayı değerlendirirken zaman zaman A. İstanbul 1979. Yûnus'a ait bu şiirlerden sonra Saîd Emre'nin 15 şiiri kaydedilmiştir. yüzyıl ?) . Yûnus Emre. yüzyılda istinsah edildiği söylenen bu mecmûa. Ms. Raif Yelkenci nüshasına da oldukça yakındır. 12. Baş: Ey âşıkân ey âşıkân aşk mezheb ü dîndir bana Son: Aşkıla cân sırrına pinhân varasım gelür Yazı ve kâğıdı bakımından XIV. Bu yazma ayrıca bir lisans tezine konu olmuştur. C. XXVIII. DTCF. İFD. Yz.: Nesih. bunda 158 şiir bulunduğuna göre. "Şeriat Ulemâsı İle Tarikatı Meşâyıhı İhtilâfı ve Tekke ve Zaviyelere Tayinler Hakkında İki Vesika". Zira son yazılan şiirden sonra pek çok boş sayfa bulunmaktadır. 11. Staatsbiblıothek. Söz konusu yazmadaki Risâle-i Mustafa Çerkeşî yayımlanmıştır. Tez No: 1981. Mustafa Tatcı Basımlarıyla Türk Dili ve Edebiyatı Örnekleri. Ankara 1986. 335-353. Bkz.: 9.). Ankara 1981. Nüshası. Oct.) Bizim tesbitimize göre bu yazma. A. Yazma. 191. kelimesi kelimesine Karaman nüshasıyla aynıdır. Bkz.

Âşık (İbrahim Tennurî). Ankara 1987.Yûnus Emre Dîvânı 8 Varak: 91. II. Nüshalar hakkında söyleyeceğimiz son söz şudur: Kullanılan Karaman nüshası ile Mustafa Canpolat nüshasındaki şiirler aynıdır. Eski Bir Mecmûa-i Eş'âr'da Yûnus ve Baba Yusuf'tan Birkaç Deyiş. yüzyıla ait olduğu sanılmaktadır. Müjgân Cunbur. Hamdullah Hamdî. Şeyh Ahmed-i Velî. s. 1984. Karaman. Eskişehir. Mecmûalardan Bazıları Raif Yelkenci Mecmûası: XV. Millî Kütüphane FB-442 numaralı Mecmûa: Bu Mecmûa-i Eş'âr içinde 17 adet Yûnus mahlaslı şiir vardır. 11-85. Mecmûanın bir değerlendirmesi için bkz. Mecmûadaki Akşemseddin'e ait şiirler yayınlanmıştır. Abdurrahim Karahisarî. Kemâl Eraslan. Yûnus Emre Bibliyografyası-Kitap-Makale. Bkz. Mecmûalara zaman zaman başvurduk. yapraklar ise dağılmıştır. TDAY-Belleten. muhtemelen bu nüshadan istinsah edilmiştir. 82-84. Kemâl Ümmî ve diğer pek çok mutasavvıf şairin ilâhîleri bulunmaktadır. Zikre değer mecmua ve cönkleri daha önceden tesbit ettiğimiz için burada kütüphane künyelerini tek tek vermeyeceğiz. Şiir sayısı 186 denmekle birlikte bazı şiirlerin kafiye ve redifleri birbirine benzediği için bu sayı 194'de ulaşmaktadır. Mecmûalardan özellikle Bursa. Nuruosmaniye nüshası ile Avusturya ve Çorum nüshaları birbirine bir hayli yakındır. 69-75. Hacı Bektaş ve Millî Kütüphane (Nu: FB- . s. Bkz. Bu çok değerli mecmuada Akşemseddin. Metin tenkidi yaparken Fatih. s. Bunlara en yakın yazma Raif Yelkenci'ye ait olan Dîvân'dır. Bu yazma gerekli görülen yerlerde F nüshasının tashihi amacıyla kullanılmıştır. Dipnotlarda belirterek bu yazmayı da kullandık. Bunların en eskisi Nuruosmaniye yazmasıdır. A-204 numaralı Mecmûa: Bu yazma muahhar olmakla birlikte içinde Yûnus'un sağlam bir dîvânından aktarıldığı anlaşılan bir hayli şiir vardır. Ankara 1988. Baş: Sensiz yola girürisem çârem yok adım atmağa Son: İmâmü'l-müştakîn oldur hitâmü'l-mürselîn ol şâh Nizâmü'l-‘âlemîn oldur hümâmü'l-ekmelîn ol şâh 13. U. Mustafa Tatcı. Yahya Efendi ve Raif Yelkenci yazmalarını birinci dereceden kaynaklar olarak ele aldık. Yazı: Nesih. Tertip ve imla yönüyle Fatih nüshasına benzeyen eser. Millî Kütüphane. Bütün farklılıkları dipnotlarda eksiksiz olarak gösterdik. Arası Türk Halk Edebiyatı Semineri. 7-8 Mayıs 1985. Bu mecmuada bulunan birkaç farklı şiiri Gölpınarlı'dan aynen aldık. Yazma harekelidir. Akşemseddin'in Dinî-Tasavvufî Şiirleri.

Salih Trako-Lejla Gazic. Varak 64b'de. tertip ve imlâ yönüyle Fatih nüshasına benzemektedir. za koga se pretpostavlja da je zivio izmedu 13. Fragment dîvâna koji sadrzi gazele cija rima zavrsava na elif'i bâ‘ Prema sadrzaju na 1. Katalog-Rukopısa Orıjentalnog Instıta. DİĞER BAZI YUNUS DİVANI YAZMALARI Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Ktp. Yz. Nu: 2425. Sarajevo 1997. Nash vokaliziran. Naslov Hezâ dîvân-ı Yûnus (K.9 Dr. Yz. eb'ad:16x21. Nüshası "Dîvân-ı Yûnus Emre".godine biljeska na 1. Abdullah Efendi. Mastilo. Bivsi vlasnik Ataullah Efendi Yeniustazade b. (Künye için bkz.1580). Ktp. 1756. 2a rukopis je nekad brojao 155 listova.s.a. Mustafa Tatcı 442) nüshalarının pek kıymetli olduğu ilgili şiirler incelendiğinde anlaşılacaktır.5 cm. crno. tanak. 2b. Pocetni stih 1. Mısır Millî Ktp. Müteferrik Yz. dzumadel-uhra 1169/3. 1-10 (21. . Müstensih: Hüseyin Zâhid. L. 20 redaka 16. DTCF. Nüshası "İlâhiyât-ı Yûnus Emre".21. "Aded-i gazeliyât 227" ibaresi mevcut.5x13. Yazma. Nüshası Dîvân-ı Yûnus Emre.5 cm. st. u naslovima crveno. Kahire. Varak: 56.1770). stoljeca. s. Nu: 185 İstinsah tarihi: H.) Sene 1169. sa datumom 1.5x10 cm. Autor Şayh Yûnus Emre İzzedinoğlu. Nu: 187 İstinsah tarihi: H. 1a. 1184 (M. Lıjepa Knjızevnost. Eserin başı kopuk olup metin Risâle’nin şu beytiyle başlamaktadır: Hakîkatdür bu nefs sultân bilmez Anunçün sipâh dirlik dirilmez Son: İmdi ki Yûnus kalmış hazretde yüzi kara Çün nesnesi yok müflis neyile bâzâr itsün Sarayova Enstitü Ktp. 59) Mısır (Kahire) Ktp. Papir tamnobijel. nov. Povez polukozni. i 15. 988 (M. Benem ol aşk bahrisi denizler hayrân bana Deryâ benüm katremdir dost oldı seyrân bana Bez podataka o prepisu. Müstensih: Mustafa Dede.

Nu: 166.5 cm.8x 13.A. Dîvânda bir mesnevî. yaprak başlıkları ile cetveller yaldız. Satır sayısı muhtelif. Nu: 522. 24.A. kâğıt beyaz. 1066 ilâhî vardır. 20. 18. İstinsah tarihi: H. Nu: 521. yazı rika. 1248-M. Müstensihi: Ali Haydar b. Dîvân.. . kâğıt âharlı. Satır sayısı 17. Nu: 404.5 – 13. İstinsah ve müstensih kaydı yoktur.F. yazı talik kırması. Satır sayısı 21.3x8. Nüshası Dîvân-ı Yûnus Emre. ve 2. 24. İstinsah ve müstensih kaydı yoktur. Dîvân. asır yz. Nüshası Ali Emirî Manzum Eserler Kütüphanesi Yz.Yûnus Emre Dîvânı 10 Yapı Kredi Bankası Ktp. Millet Ktp. (D) 5.5 cm.0-17. 77 yk. (D) 7 Millet Ktp.F. (XVIII. 1. yazı rika. yaprakta Ali Haydar vakıf mührü basılı. cilt ebru taklidi kâğıt kaplıdır.F. ). Nüshası Yz. (D) 4.7x7. (D) 6. Yapı Kredi Bankası Ktp. 65 yk. cilt kahverengi meşin. Müstensihi: Kırımlı Hasan Abdülcemil Hâmûşî.0x16.0x17. kâğıt beyaz. Millî Kütüphane’deki Mikrofilm Arşiv Nu: M. Murad Molla Kütüphanesi Ktp.x13. Dîvânda 1 Risâletü'n-Nushiyye ve 204 ilâhî vardır. Millî Kütüphane’deki Mikrofilm Arşiv Nu: M. kahverengi meşin miklepli. yapraklarda insanın tarifine dair bir makale ile uzunca bir mesnevî vardır. Millet Ktp. Nu: 525.5 cm. diğer cetvel ve sözbaşlıkları kırmızı. Ahmed Muhtar. Nu: 55.. cilt kenarları meşin. 140 yk.. Satır sayısı 19. Nüshası Ali Emirî Manzum Eserler Kütüphanesi Yz. Dîvânda 538 ilâhî vardır. Nüshası Ali Emirî Manzum Eserler Kütüphanesi Yz. Dîvân. 1 mesnevi. 309 ilâhî vardır. üstü ebrû kaplı ve mikleplidir. Nüshası Yz. 1. cilt kenarları ıstampa yaldızlı. Dîvânda..F. 258 yk.0 cm.A.A. kâğıt âharlı. 127-140. Dîvân. Haşim Paşa Ktp. 1 münacaat. Yz. İstinsah tarihi: 28 Receb 1305 – Milâdi 1888. Millî Kütüphane’deki Mikrofilm Arşiv Nu: M. Millî Kütüphane’deki Mikrofilm Arşiv Nu: M. 1832/33.

söz başlıkları kırmızı.. Satır sayısı muhtelif.Yz. miklepli ve muhafazalıdır. Nüshası Ty. Dîvân. Millî Kütüphanedeki Mikrofilm Arşiv Nu: M. 250 sahife olup. tertipsiz 65 ilâhî vardır. yazı harekeli nesih. yazı talik kırması. 23. (D) 11.5 cm. 202x140-165x95 mm.F. Ktp. Dîvân.. Nüshası Yz.. Nüshası Dîvân-ı Yûnus Emre.8x13. Dîvân.A. 19. İstinsah ve müstensih kaydı yoktur. Millî Kütüphane’deki Mikrofilm Arşiv Nu: M. 94 yk. 17. Müstensih Seyyid Tevfik’tir. İstinsah ve müstensih kaydı yoktur. 111b-137b yk. Veya 17. İstinsah ve müstensih kaydı yoktur.F. İstinsah ve müstensih kaydı yoktur. Nu: 5677. Galata Mevlevihânesi Ktp. 40 yk. (D) 13.. Nu: A-3092/B. Millî Ktp. Nu: 2927. Nüshası Yz. 30 yk. kâğıt kalın ve kaba.0 cm.F. kâğıt arslan filigranlı.A. mukavvadır. sırtı tamir görmüş meşin bir cilt içerisindedir.2 cm.A. yazı talik. yazı nesih. kâğıt sarımtrak.7 cm. Dîvânda 143 ilâhî vardır. Nu: 688. Nüshası Halet Efendi Yz. sözbaşlıkları ve mahlaslar kırmızı. Nüshası . Satır sayısı 19. Konya İzzet Koyunoğlu Ktp.8x14. Satır sayısı 18. cilt miklepli ıstampa yaldızlı kırmızı meşin. Millî Kütüphane’deki Mikrofilm Arşiv Nu: M. Millî Ktp. Satır sayısı 13. Dîvânda 560 beyitlik bir mesnevî. üstü ebrû kaplı. (D) 10.11 Dr. Süleymaniye Ktp. (D)8. asra aittir.2x12. İÜ. İstinsah ve müstensih kaydı yoktur. Dîvân.A. 19. kâğıt sarımtrak Venedik. Nu: 608. Ktp. 189 yk. kâğıt âharlı sarıca. cilt vişne çürüğü meşin. Millî Kütüphane’deki Mikrofilm Arşiv Nu: M. Satır sayısı 1. Mustafa Tatcı Dîvân.F. 16. Dîvân. Nu: 13650.0x16. cilt etrafı meşin. Nüshası Ty. İÜ. Dîvânda 116 ilâhî vardır. yazı rika.

Değişik satırlı. 2-Yûnus Emre Dîvânı. 87-109 yk. . İlâhiyât. kâğıt üç ayrı filigranlı. 25a-70b yk. 200x140-bb mm. İstinsah ve müstensih kaydı yoktur.Yûnus Emre Dîvânı 12 Yz. Atatürk Kitaplığı. Yz. yazı nesih. Nesih. Rik'a. cildi yıpranmış ebru kâğıt kaplıdır. 275. 1300/4. Nu: A 1931/2. Yz. 173 yk. Osman Ergin Nüshaları 1-Yûnus Emre Dîvânı. 631 Rik'a. Yz. 125 yk. 3-Yûnus Emre Dîvânı.

Farsça'daki "vâv-ı madûle" ile yazılan kelimeler. bu güne göre farklı şekilde kullanılan bazı ekler görülmektedir.. hvace şeklinde üç çeşit yazılışı vardır. vav-ı madûleli kelimeler. Bu yüzden bahis konusu kelimelerin imlâsında farklılıklar görülecektir: Hôca. Î. Türkçe kelimeler ve aldıkları ekler harekeli yazmalardan tesbit ettiğimiz şekilde 13 ve 14. ki oldı. Veznini kaydetmediğimiz şiirlerin doğrudan hece vezniyle yazıldığını söylemek yanlış sonuçlar doğurabilir. 7. Mesela ne ister. tercih ettiğimiz nüshada nasıl geçiyorsa. Mustafa Tatcı METİN TESBİTİNDE UYGULADIĞIMIZ BAZI ÖZELLİKLER 1. 4. 3. ne olsa. Bazı Türkçe kelimeler telaffuz veya vezin gereği bitişik yazılmıştır. Bu husus devrin mühim bir sentaks ve morfoloji özelliği olabilir kanaatiyle aynen korunmuştur. hvâce gibi. hâce. vezin ve mânâyı tamamlayacak şekilde parantez (. Bazı örnekler şunlardır: Kevser havzına dalanlar. yüzyıllardaki hurûf-ı imlâya göre kaydedilmiştir. Bilhassa birkaç mısrada. akkuzatif beklendiği hâlde datif gelebilmektedir. n'ister. n'ola..13 Dr. ölmezdin öndin ölenler Nefsine düşmân bilenler konar Tûbâ dallarına (345/6) Kırk kişi bir agaca tagdan indürimeye Ya bunca mürîd-muhib Sırât niçe geçesi (251/1) Hergiz gitmez gözümden hiç eksilmez dilümden Çalap kendü nûrını gözümi tuş eyledi (362/2) 8. n’olsa. Bu ilâveler genellikle tek nüshada görülen şiirlerde olup. İstisnalar. î şeklinde gösterilmiştir. Û. dilimizde tek kelime şeklinde telaffuz edilenlerdir. hoca. Biz söz konusu vavları v işaretiyle gösterdik. û. kelimede datif (-e) eki beklendiği hâlde akkuzatif (-i). 5. Beyitlerde çok az da olsa. Arapça ve Farsça kelimelerdeki "hurûf-ı med" denilen uzun ünlüler Â. ne ola. Yûnus'un şiirlerinde hece vezninden aruz veznine doğru bir temâyül vardır. Meselâ "hvâce" kelimesinin hâce.) içinde kaydettik. öylece kaydettik. 6. Bu durumu göz önüne alarak aruzla yazdığından emin olduğumuz şiirlerin veznini kaydettik. â. k'oldı şeklinde . Metinlerdeki müstensih yanlışı olarak atlanan hece ve kelimeleri. çok az sayıdadır. Dîvân'da pek az kullanılmakla birlikte. 2. bu kelimelerin yazılışında istikrar yoktur. Heceli şiirleri ise ayrıca belirtmedik. Birleşik isim ve sıfatlar arasına -istisnalar olmak kaydıyla-bir çizgi konulmuştur. Bununla birlikte.

bunlar diğer yazmalardan faydalanılarak düzeltilmiştir. Yûnus'un şiirleri yazma dîvânlarda farklı sayılarda bulunmaktadır. Beyitlerde düzeltilmesi gereken müstensih hataları varsa. Şiirlerin hangi yazma nüshalarda bulunduğu. . 10.Yûnus Emre Dîvânı 14 istinsah edilmiştir. Bu bitişik kelimeler aynen alınmış ve bir apostrof ile gösterilmiştir. 9. hemen metin altında varak numaralarıyla birlikte gösterilmiştir. Bir şiir en sağlam metin esas alınarak ana metne dahil edilmiştir.

.

DÎVÂN-I YÛNUS EMRE .

.

70a. 67b. 21. Mustafa Tatcı ELİF 1 Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün 1 Sensüz yola girürisem çârem yok adım atmaga Gevdemde kuvvetüm sensin başum götürüp gitmege 2 Gönlüm canum ‘aklum bilüm senün ile karâr ider Pervâz ururlar dem-be-dem uçuban dosta gitmege 3 Kendüliginden geçeni togan ider ma'şûk anı Ördek ü keklige salar sürü idüben tutmaga 4 ‘Âşık mı diyem ben ana Tanrı'nun uçmagın seve Uçmak dahı tuzagımış mü'min cânların tutmaga 5 Ganî Cebbâr ‘ışk erine bin Hamza'ca kuvvet virür Tagları yirinden ırar yol eyler dosta gitmege 6 Yüz bin Ferhâd külüng almış kazar taglar bünyâdını Kayalar kesüp yol eyler Âb-ı Hayât akıtmaga 7 Âb-ı Hayât'un çeşmesi ‘âşıklarun visâlidür Kadehi tolu yüridür susamışları yakmaga 8 ‘Âşık kişi miskîn olur yol içinde teslîm olur Kim n'iderse boyun bura çâre yok gönül yıkmaga 9 Yidi veyil Tamu'sını kül eyler ‘âşıklar âhı Kasd ider sekiz uçmagı nûr ide nûra katmaga 10 Bildük gelenler geçdiler gördük konanlar göçdiler ‘Işk şarâbın içen cânlar uymaz göçmege konmaga 11 Tutulmadı Yûnus cânı geçdi Tamu'dan Uçmak'dan Yola düşüp dosta gider gine aslın ulaşmaga F. T. RY. YE. 188a. 1b. 17 . 83a. Rt. K.Dr. Ç. 95a. 1. NO. 55b. M.

RY. 56b. K. T.18 Yûnus Emre Dîvânı 2 Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün müstef'ilün 1 ‘Işk da‘vîsin kılan kişi hîç anmaya hırs u hevâ ‘Işk evine girenlere ayruk ne meyl ü ne vefâ 2 Girçek ‘âşık olan kişi anmaya dünyâ-âhiret ‘Âşık degüldür ol kişi yüriye ‘izzeti kova 3 Her kim ‘izzetden geçmedi ‘âşıklık bühtândur ana Hergiz girdügi yok durur ‘ışkıla ‘izzet bir eve 4 Diliyile ‘ışk diyenler bilmediler ‘ışk neydügin Benüm cevâbum sen eyit ‘ışka ‘izzet midür bahâ 5 İzzet ü erkân kamusı bunlardur dünyâ sevgüsi ‘Işkdan haber eyitmesün kim dünyâ ‘izzetin seve 6 Dünyâ vü ‘izzet ‘ışkıla bunlar sâz-kâr olmadı Vallah nükte benüm degül ‘ışk hâzırdur görmez revâ 7 Her kimde kim ‘ışk varısa ayruk ne sıgar ol yire Dost döşegine geçemez at u katır yâhûd deve 8 Bu cümle ‘âşık olanlar ‘ışkıla geldiler bile Müşâhadeye gark olan düşmeyiserdür ol eve 9 Yûnus'ı ‘âşık diyüben zinhâr özenüp gelmenüz Çok bezirgân ziyân ider varıcagız ırak çava F. 22b. YE. 115a. 2. A. Ç. 3a. 38a. 2a. 1 2 3 Bir kez yüzün gören senün ‘ömrince hîç unutmaya Tesbîhi sensin dilinde ayruk nesne eyitmeye Tâ‘atuna turan zâhid nazaruna irerise Tesbîhini unıdup ol ayruk secde de itmeye .

80a. 57a. 2a. 53a. 159a. Mustafa Tatcı 3 Agzına şekker aluban gözleri sana tuş olan Unıda şekkerini ayruk çeyneyüben yutmaya 4 Görse yüzün nûrınun balkıdugını gelüp Ayun on dördi gicesi senden sebak itmeye 5 Ben seni sevdügüm içün eger bahâ dirlerise İki cihân milkin virem dahı bahâsı yitmeye 6 İki cihân toptolu bâg u bostân olurısa Senün kokundan eyü gül bostân içinde bitmeye 7 Gül ü reyhânun kokusı ‘âşıkıla ma‘şûkadur ‘Âşık olanun ma‘şûkı hergiz öginden gitmeye 8 İsrâfil sûrın urıcak mahlûkât turugelicek Senün ününden artuk hîç kulagum işitmeye 9 Zühre yire inübeni sazın nüvaht eylerise ‘Âşıkun ‘işreti sensüz gözi ol yana gitmeye 10 N'ider ‘âşık hânumânı sensüz cihânı yâ cânı İki cihân fidâ sana kimsene gümân dutmaya 11 Sekiz Uçmagun Hûrîsi eger bezenüp geleler Senün sevgünden özgeyi gönlüm hîç kabûl itmeye 12 Bu dünyede ne ola kim âhiretde ol olmaya Hûrıla Gılmân gelicek ‘âşık elin uzatmaya 13 Yûnus seni seveliden beşâret oldı cânına Her dem yeni dirlikdedür hergiz ‘ömrin eskitmeye F. T. K. 69b. YE. 4 Müstefi'lün Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün 1 İki cihân zindânısa gerek bana bostân ola Ayruk bana ne gam gussa çün ‘inâyet dostdan ola 19 . 86a.Dr. RY.

Rt. 3a. 10a. NO. 25 5 Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün 1 ‘Işk etegin tutmak gerek ‘âkıbet zevâl olmaya ‘Işkdan bir elif okıyan kimseden su'âl olmaya 2 ‘Işk didügün bilürisen ‘ışka gönül virürisen ‘Işk yolına mâl ne olur cân dahı muhâl olmaya 3 Âsil-zâdeler nişânın eger bilmek dilerisen Her sözinün ma'nîsi var sözi sebük sal olmaya 4 ‘Âriflerden nişân budur her gönülde hâzır ola Kendüyi teslîm eyleye sözde kîl ü kâl olmaya 5 Görmez misin sen aruyı her bir çiçekden bal ider Sinegile pervânenün yuvasında bal olmaya . T.20 Yûnus Emre Dîvânı 2 Varam ol dosta kul olam her dem açılam gül olam Hem söyleyem bülbül olam turagum gülistân ola 3 Ol dost yüzin gördi gözüm erenlere toprak yüzüm Söz bilene iş bu sözüm gerek şekeristân ola 4 Sensüz iki cihân benüm zindân görinür gözüme Senün ‘ışkunla bilişen gerek hâssü‘l-hâsdan ola 5 Her da‘vîden geçen kişi Hak'dan yana uçan kişi ‘Işk şarâbın içen kişi geh esrük geh mestân ola 6 Kördür münâfıkun gözi yarın kara koyar yüzi Halkun bana acı sözi gerek şekeristân ola 7 Her dem yüzüm yire uram Allah'uma şükür kılam Ben benligüm dosta virem ne da'vî yâ destân ola 8 ‘Işka döyemedi özüm gensüzin açıldı râzum Yûnus senün iş bu sözün ‘âlemlere destân ola F. YE. RY. 184a. 85a. 58a.

A.Dr. NO. 58b. YE. 1. T. 175a. 3a. T. Mustafa Tatcı 6 Eger güher isterisen hıdmet eyle ‘âriflere Câhil bin söz söylerise ma'nîde miskâl olmaya 7 Miskîn Yûnus zehr-i kâtil ‘ışk elinden tiryâk olur ‘İlm ü ‘amel zühd ü tâ'at pes ‘ışksuz helâl olmaya F. 1 6 Anmaz mısın sen şol güni gözün nesne görmez ola Düşe sûretün topraga dilün haber virmez ola 2 Çün ‘Azrâîl'i ne tuta assı kılmaz ana ata Kimse döymez o heybete halkdan meded irmez ola 3 Gele sana cân alıcı dahı cân alur kılıcı ‘Aklunı başdan alıcı bir dem amân virmez ola 4 Evvel gele şol yuyucı ardınca şol su koyucı İledüp kefen sarıcı bunlar hâlün bilmez ola 5 Oglan gider dânışmâna saladur dosta düşmâna Sonra gelmek peşimâna sana assı kılmaz ola 6 Agaç ata bindüreler sinden yana göndereler Yir altına indüreler kimse ayruk görmez ola 7 Üç güne dek oturalar hep işüni bitüreler Ol dem dile getüreler ayruk kimse anmaz ola 8 Yûnus miskîn bu ögüdi sen sana virsen yig idi Bu şimdiki mahlûkâta ögüt assı kılmaz ola F. RY (Mecmûa) 6a. 79b. 3b. 194a. 70b. T. 7 Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün 1 İy ‘âşıkan iy ‘âşıkan ‘ışk mezhebi dîndür bana Gördi gözüm dost yüzüni yas kamu dügündür bana 21 .

K. 23a. NO. 4a. YE. 186a. 148a. RY. HB. 8 Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün müstef'ilün 1 İy pâdişâh iy pâdişâh uş ben beni virdüm sana Genc ü hazînem kamusı sensün benüm önden sona 2 Evvel dahı bu ‘akl u cân seninleyidi asl-ı kân Âhir girü sensün mekân anda varam senden yana 3 Bu âhıla bu zârıla bu hikmeti kim ne bile Bilse dahı gelmez dile tutdum yüzüm senden yana 4 Dursam senünle dururam baksam senünle bakaram Her kancaru kim yürürem gönlüm yöni senden yana . 56b.22 Yûnus Emre Dîvânı 2 Ayruk bize yas eylemez gönlümüzi pâs eylemez Hak'dan gelen görklü âvâz andan gelen ündür bana 3 Ayruk bana ben dimeyem kimesneye sen dimeyem Ya kul ya sultân dimeyem kalsun işidenler tana 4 Senden sana varur yolum senden seni söyler dilüm Allah sana irmez elüm bu hikmete kaldum tana 5 Ben ‘ışkundan ırılmayam dergâhundan sürülmeyem Bundan dahı giderisem senün ile varam sana 6 Ol dost bizi viribidi var dünyayı bir gör didi Geldüm gördüm bir ârâyiş seni seven kalmaz ana 7 Kullarına va'deyledi yarınki gün görnem didi Ol dostlarun sevindügi yarınum bugündür bana 8 Dost ‘ışka ulaşalıdan dünyâ âhiret bir oldı Ezel-ebed sorarısan dün ile bugündür bana 9 Yûnus seni dîn idindi dîn nedür îman idindi ‘Işka bugün yarın n'olur işi nedür öndin sona F. T. 14b. 3b.

136a. RY. 60b. K. 4b. 9 Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün 1 Anma mısın sen şol güni cümle ‘âlem hayrân ola N'idesini bilimeye bî-hod u ser-gerdân ola 2 İsrâfil sûrını ura cümle mahlûk turı gele Dirilüben haşre vara anda kâzî Sübhân ola 3 Zebânîler çeke tuta götüre Tamu'ya ata Deri yana sünük düte dün-gün işi efgân ola 4 Mâlik çagıra Tamu'ya çek anı meydâna getür Hak korkısından Tamu'da ditreyüben figân ola 5 Mâlik eydür hey hey Tamu korkubanı ditrer kamu Tanrı buyrugın tutmayan anda bişe biryân ola 6 Taglar yirinden ırıla heybetinden gök yarıla Yılduzlar bagı kırıla düşe yire perrân ola 7 Yazuklarumuz tartıla anca perdeler yırtıla Bilmedügün günâhlarun anda sana ‘ıyân ola 8 Yûnus eydür iş bu sözi dergâhına dutgıl yüzi Diler Hak'ı göre gözi hem ‘inâyet andan ola F. T. HB. M. Mustafa Tatcı 5 Sensün bana cân u cihân sensün bana genc-i nihân Senün durur assı-ziyân ne iş gele benden bana 6 Yûnus sana tutdı yüzin unıtdı cümle kendözin Cümle sana söyler sözin sensün söz söyleden bana F. 56b. 39. 10 Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün 23 . YE. 50a. 16b.Dr. T. 3b. 82b.

64a. K. 11 Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün 1 Ol kişinün yokdur yâri iş bu cihân zindân ana Dimesün kim ben şâdıyam ya şâdılık kandan ana 2 Şeddâd yapdı Uçmagını girmedin aldı cânını Bir dem amân virdürmedi yidi iklîm dutan ana 3 Dimesün kim müselmânam Çalap emrine fermânam Dutmazısa Hak sözini fâyide yok dînden ana 4 Eyitmesün çogaç togar etüm-tenüm üşütmeye Çün vücûdun delük degül şu'le irmez günden ana 5 Er tonını giyübeni togru yola gelmezise Çıkarsun ol tonı yohsa noksân irer tondan ana 6 Ol kişi kim sagır durur söyleme Hak sözin ana Ger dirisen zâyi‘ olur nasîb yokdur sözden ana 7 Ol kişi kim yol eridür garîb gönüller yâridür Bir söz diyem tutarısa yigdür şeker baldan ana . M.24 Yûnus Emre Dîvânı 1 ‘Aceb ‘aceb ne nesnedür bu derdile firâk bana Cânumı serhoş eyledi ‘ışk agusı tiryâk bana 2 Kimün ki renci varısa derdine dermân istesün Kesdi benüm bu rencümi dermân oldı bu derd bana 3 ‘Işk odına yan dirisen gönüllere gir dirisen Karanular aydın ola ne kandîl ü çerâk bana 4 Gökden inen dört kitâbı günde bin kez okurısan Erenlere münkirisen dîdâr ırak senden yana 5 Miskîn Yûnus erenlere tekebbür olma toprak ol Toprakda biter küllîsi gülistânı toprak bana RY. 71. 198a.

1 12 Benem ol ‘ışk bahrîsi denizler hayrân bana Deryâ benüm katremdür zerreler ‘ummân bana 2 Kâf Tagı zerrem degül ay u güneş bana kul Aslum Hak'dur şek degül mürşiddür Kur'ân bana 3 Çün dosta gider yolum mülk-i ezeldür ilüm Hak'dan söyler bu dilüm ne kul ne sultân bana 4 Yogıdı bu bârigâh varıdı ol pâdişâh Âh bu ‘ışk elinden âh derd oldı dermân bana 5 Âdem yaradılmadın cân kalıba girmedin Şeytân la'net olmadın ‘Arşıdı sayvân bana 6 Diledi göre yüzin işide kendü sözin Nazar kıldı bir kezin anda cân virdi bana 7 Yaradıldı Mustafâ yüzi nûr gönli safâ Ol kıldı Hakk'a vefâ andandur ihsân bana 8 Togdı ol dîn metâ'sı andan oldı kamusı Âdem Halîl ü Mûsâ hüccet ü bürhân bana 9 ‘Âşık dilin bilmeyen yâ delüdür yâ dehrî Ben kuş dilin bilürem söyler Süleymân bana 10 Yûnus Emrem bu yolda eksükligin bildürür Mest oluban çagırur dervîşlik bühtân bana NO. 22b. YE. YE. 189b. 14b.Dr. 2b. Ç. 67. 23a. B. M. Mustafa Tatcı 8 Yûnus senün kulun durur bellü bilürsin sen anı Ko söyleyenler söylesin ne yapışur dilden ana K. RY. 59a. 190a. 13 Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün 25 .

14 Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün 1 İy pâdişâh-ı Lem-yezel kıldum yönüm senden yana İş bu yüzüm karasıyla vasl isterem senden yana 2 Sensin bu gözümde gören sensin dilümde söyleyen Sensin beni var eyleyen sensin hemin öndin sona 3 Sen kim didün yâ Rab bana ben yakınam senden sana Çün yakınsın benden bana görklü yüzün göster bana 4 Niçe yakınsın bana sen müştâk u hasret sana ben Dün-gün seni gözleyüben göremezem kaldum tana 5 Her gelen oldur giden ol görinen oldur gören ol Ulvî vü süflî cümleten oldur ger bana görine .26 Yûnus Emre Dîvânı 1 Her kim bana agyârısa Hak Tanrı yâr olsun ana Her kancaru varurısa bâg u bahâr olsun ana 2 Bana agu sunan kişi şehd ü şeker olsun aşı Gelsün kolay cümle işi eli irer olsun ana 3 Önümce kuyı kazanı Hak tahtın agdursun anı Ardumca taşlar atanı güller nisâr olsun ana 4 Acı dirligüm isteyen tatlu dirilsin dünyede Kim ölümüm isterise bin yıl ‘ömür virsün ana 5 Her kim diler ben hâr olam düşmen elinde zâr olam Dostları şâd u düşmânı dost u agyâr olsun ana 6 Her kim diler ise benüm o dostumdan ayrıldugum Gözlerinden hicâb gitsin dîdâr ıyân olsun ana 7 Miskîn Yûnusun dünyede güldügini işitmeyin Agladugum isteyene gözüm bınar olsun ana YE. 23b.

23b. DAY. 43. Mustafa Tatcı 6 Yûnus bu sır Hak durur bu dilile gelmek yok durur Bilmesi bunun zevk durur ‘aklıla fehm irmez ana YE.Dr. PE 16 Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün 1 Ulu ulu günâhlarum yüz komadı bana Çalap Hiç kimse çâre kılmadı döndüm yine sana Çalap 2 ‘Âlimlere sordum nedür dermân günâhlu derdüme Anlar dahı eyitdiler dermân ana yine Çalap 3 Va‘de yitüp ölicegez ol sinleye varıcagaz Zebânîler gelicegez sen ‘inâyet eyle Çalap 4 Zebânîler çün geleler beni yalınuz bulalar Bilmedügüm dil soralar sen yardım eylegil Çalap 27 . BE 1 15 ‘Aceb bu benüm cânum âzâd ola mı yâ Rab Yohsa yidi Tamu'da yana kala mı yâ Rab 2 ‘Aceb bu benüm hâlüm yir altında ahvâlüm Varup yatıcak yirüm akreb dola mı yâ Rab 3 Allah olıcak kâzî bizden ola mı râzî Görüp Habîb'i bizi şefî' ola mı yâ Rab 4 Cân hulkuma geldükde ‘Azrâîl'i gördükde Yâ cânumı aldukda âsân ola mı yâ Rab 5 Yûnus kabre vardukda Münker-Nekir geldükde Bana su'âl sordukda dilüm döne mi yâ Rab Ç. 3b.

M. K. 75. 20a. TE 17 Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün 1 Dîn ü millet sorarısan ‘âşıklara dîn ne hâcet ‘Âşık kişi harâb olur âşık bilmez dîn diyânet 2 ‘Âşıklarun gönli gözi ma'şûkın isteyü gider Ayruk sûretde ne kalur kim kılısar zühd ü tâ'at 3 Tâ‘at kılan uçmagıçün dîn tutmayan Tamu içün Ol ikiden fârig olur neye benzer bu işâret 4 Her kim dostı severise dostdan yana gitmek gerek İşi güci dost olıcak cümle işden olur âzât 5 Anun gibi ma'şûkanun haberini kim getürür Cebrâîl-i mürsel sıgmaz anda olıcak münâcât 6 Sorı hisâb olmayısar dünyâ âhiret koyana Münker ü Nekir ne sorar terk olıcak cümle murâd 7 Havf ü recâ nice gelür varlık yokluk bıragana İlm ü ‘amel sıgmaz anda ne terâzû ne hod sırat .28 Yûnus Emre Dîvânı 5 Gürde soralar bu sözi esirgemez anlar bizi Biz de sana tutduk yüzi sen esirge bizi Çalap 6 Sensün bu benüm sultânum bu cânlar içinde cânum Çokdur benüm günâhlarum sen meded eylegil Çalap 7 Uçmakdagı Hûrîleri geymiş anlar nûr tonları Ne bahtılu mü'minleri bize nasîb eyle Çalap 8 Turmayup söylerem sözüm günâhuma göyner özüm Günâhlu Yûnus'un sözin sen kabûl eylegil Çalap RY. 205b.

YE. HB. 118b. Rt. T. NO. K. 42a. 24a. K.Dr. A. NO. 3. Mustafa Tatcı 8 Ol kıyâmet bâzârında her bir kula baş kayısı Yûnus sen ‘âşıklarıla hîç görmeyesin kıyâmet F. 62a. 184b. 3. 1 18 Sen bu cihân mülkini Kâf'dan Kâf'a dutdun tut Yâ bu ‘âlem mâlını oynayuban ütdün tut 2 Sen Süleymân köşkinde taht kurup oturdun bil Dîv ü perîye düp-düz hükümler eyledün tut 3 Sen Ferîdûn haznesin Nûşirevân gencile Kârûn mâlını dahı sen mâluna katdun tut 4 Bu dünyâ bir lokmadur agızdadur çeynenmiş Çeynenmişi ne dutmak hâ sen anı yutdun tut 5 ‘Ömrün delim bir okdur yay içinde toptolu Tolmış oka ne turmak hâ sen anı atdun tut 6 İş bu cihân mülkinden ansuzın ün iderler Ansuzını şimdi bil yaraklanup gitdün tut 7 Çün denize gark oldun bogazuna geldi su Delü bigi talbınma iy bî-çâre batdun tut 8 Her gâh ki nefes gelür ol kîsenden eksilür Çün kîse ortalandı sen anı düketdün tut 9 İş bu ecel şerbetini elbet dadısarsın Dadışuna şek yokdur şimdi anı datdun tut 10 Âhir bir gün ölürsin ölüm vardur bilürsin Kamulardan ayrılup varup sinde yatdun tut 11 Yüz yıllar hoşlugıla ‘ömrün olursa Yûnus Sonucı bir nefesdür geç andan da ötdün tut F. 188a. 5a. T. RY. 6b. 13b. 25a. 12. 29 . 77b. 4a. Ç. 64b. 35. YE. A. M.

1 20 ‘Işk îmâmdur bize gönül cemâ'at Kıblemüz dost yüzi dâimdür salât 2 Cân dost mihrâbına secdeye vardı Yüz yire uruban ider münâcât 3 Biş vakt tertîbümüz bir vakte geldi Biş bölük oluban kim kıla tâ'at .30 Yûnus Emre Dîvânı 1 19 Niteligüm soran işit hikâyet Su vü toprak od u yil oldı sûret 2 Dört muhâlif nesneden dört dîvârun Sâzikâr eyledi virdi kerâmet 3 Yil ile topragı kıldı mu'allak Su içinde odı dutdı selâmet 4 Rızk-ı ‘ömri tamâm eyledi henüz Şeş cihet olmadın tutdugı kisvet 5 Rûhumdan kimsene haber viremez Emrdür kâdırlıgı virür hareket 6 Bâkî tertîblerümi şerh ideyüm ‘İnâyet mevcûdı sem' ü basâret 7 ‘Aklumun haberi bugünki degül Anı er dirisen evvelki âyet 8 Su'âl cevâb kelecisi buna degindür Bundan böyle cihânum bî-nihâyet 9 Yûnus'ıla buna denlü nasîbüm Gönül dost turagı dilüm şehâdet F. 62b. T. 5b.

63b. K. YE.Dr. 6a. 3. A. 123a. 44b. 189b. NO. T. RY. 24b. Mustafa Tatcı 4 Şerî'at eydür bize şartı bırakma Şart ol kişiyedür ider hıyânet 5 Dost yüzin göricek şirk yagmâlandı Anunçün kapuda kaldı şerî'at 6 Münâcât gibi vakt olmaz arada Kim ola dostıla bu demde halvet 7 Kimsene dînine hilâf dimezüz Dîn tamâm olıcak togar mahabbet 8 Erenler nefesidür devletümüz Anunçün fitneden olduk selâmet 9 Kâlû belî didük evvelki demde Dahı bugündür ol dem ü bu sâ'at 10 Togrılık bekleyen dost kapusında Gümânsuz ol bulur İlâhî devlet 11 Yûnus öyle esîrdür ol kapuda Diler ki olmaya ebedî râhat F. ÇE 21 Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün 1 Gideridüm ben yol sıra yavlak uzamış bir agaç Böyle latîf böyle şîrîn gönlüm eydür bir kaç sır aç 2 Böyl' uzamak ne ma‘nîdür çünki bu dünyâ fânîdür Bu fuzûllık nişânıdur gel beri miskînlige geç 3 Böyle latîf bezenüben böyle şîrîn düzünüben Gönül Hakk'a uzanuban dilek nedür neye muhtâc 4 Agaç karır devrân döner kuş budaga bir kez konar Dahı sana kuş konmamış ne gügercin ne hod duraç 31 .

T. 4b. Ç. 1 RA 22 Gâfil olma aç gözüni hâlüne bak öleni gör Kürelik itme dünyede yazuklarun dileni gör 2 Niçe yatur düşübeni ılan çıyan üşübeni Sünükleri çagşabanı çüriyüben ulanı gör 3 Kimi âh idüp kılur zârı günehdür elinde varı Göçmiş yatur kara yiri miskînleri güleni gör 4 Sorma hâlin kimisine varma Irahman'suzına Kim isine gövdesine ulşup yeni yolanı gör 5 Kanı Muhammed Mustafâ hüküm itdi Kâf'dan Kâf'a Dünye kime kıldı vefâ aldanuban kalanı gör 6 Aldanma mâla davara kulluk eyle Hakk'a yara Seviyile bile vara bâkî yoldaş olanı gör 7 Yûnus bu sözleri çatar halka ma'ârifet satar Kendüsi ne kadar dutar söyledügi yalanı gör Georg Yz. 1 23 Dün gider gündüz gelür gör niçesi uz gelür Emr-i Hakk'un ser-be-ser cihâna düp-düz gelür .32 Yûnus Emre Dîvânı 5 Bir gün sana zevâl ire yüce kaddün ine yire Budaklarun oda gire kaynaya kazan kıza saç 6 Er sırrıdur sırrun senün er yiridür yirün senün Ne yirdedür yirün senün sana soraram iy agaç 7 Yûnus Emre sen bir niçe eksükligün yüz bin anca Kur'agaca yol sorunca teferrüclen yoluna geç F. 5a. 61b.

T. 13b. 189a. YE. ebed olmayısar Güm-râh olup bu cihânda kimse bâkî kalmayısar 2 Bir tona kan bulaşıcak yumayınca mismil olmaz Gönül pâsı yunmayınca namâz edâ olmayısar 3 Gönül pâsın yudunısa kibr ü kîni kodunısa İkrâr bütün olmayınca erden nazar olmayısar 4 Bu murdârı divşürenler bu su ile yunur sanur Erden himmet olmayınca ‘ömür geçer yunmayısar 5 Yûnus imdi sen Hakk'a ir dün ü gün gönlün Hakk'a vir Gönül gözi görmeyince bu baş gözi görmeyiser 33 . 24 Müstef'ilün müstef'ilün müstef'ilün müstef'ilün 1 ‘Işkıla biliş cânlara ezel. 9.Dr. 26. 65b. M. NO. K. 7a. Ç. 68b. Mustafa Tatcı 2 Karanulık sürilür ‘âlem münevver olur Karanulık yirine nûrıla gündüz gelür 3 ‘İbrete kalmaz mısın ya hod anlamaz mısın Dinle kuşlar ünini niçe dürlü sâz gelür 4 Kuş hod yumurtayıdı yuva hod perdeyidi Ün hod kudret ünidür bilmeyene kaz gelür 5 Dinle sözüm ma'nîsin anlayayum dirisen ‘Ârifün kulagına kudret üni tîz gelür 6 Bir bakgıl saga sola tagılma degme yola Kudret bâgından sana gör niçe âvâz gelür 7 Söz issi sözin alur sûret toprakda kalur Her kim bu hâli bilür kendözinden vaz gelür 8 ‘Aklum bu yola gitdi beni benden iletdi Yûnus'un yüki yitdi bilmeyene az gelür F.

36a. A. YE. 8a. T.34 Yûnus Emre Dîvânı F. YE. 35a. 67b. 1 25 ‘Işk makâmı ‘âlîdür ‘ışk kadîm ezelidür ‘Işk sözini söyleyen cümle kudret dilidür 2 Dinleyen ol işiden ol gören ol gösteren ol Her sözi söyleyen ol sûret cân menzilidür 3 Sûret söz kanda buldı kanda sözi iş oldı Sûrete kendü geldi dil hikmetün yolıdur 4 Sûretler ün diyemez söz kendüsüz söylenmez İşler hicâbsuz olmaz risâlet hâsılıdur 5 Bu bizüm ‘işretümüz oldur bu lezzetümüz İçüp esridügümüz ‘ışk şerbeti gülidür 6 Anı ana dirsin anun söyleyen ol söz anun Ol bizümdür biz anun gayri tesbîh dilidür 7 Yûnus sözin tak kılan görmedi münkir olan ‘Ömrin zulmete salan ma'rifet yohsulıdur F. 67a. 7. 1 26 İy beni ‘ayıblayan gel beni ‘ışkdan kurtar Ger elünden gelmezse söyleme fâsid haber 2 ‘Âşıklarun ahvâli ma'şûk katında biter Sözün var ana söyle benüm elümde ne var 3 Dost yüzinden nikâbı her kim giderdiyise Hicâb kalmadı ana ayruk ne hayr u ne şer 4 Hîç kimesne kendüden hâlden hâle gelmedi ‘Âşıklarun cânına ma'şûka urur minkâr 5 Kim ki ‘ışk kadehinden bir zerre içdiyise Ana ne ‘akl u ne us ne esrük ü ne humâr .

27 Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün 1 Bir kişiden sorgıl haber kim ma‘nîden haberi var Bir kişiye virgil gönül cânında ‘ışk eseri var 2 Şunun ki taşı hoş durur bilün kim içi boş durur Dün-gün öter baykuş durur sanman bütün dîvârı var 3 Bir devlengeç yuva yapar yürür ilden yavru kapar Togan ileyinden sapar zir'elinde murdârı var 4 Yokdur toganla birligi ya Hakk'a lâyık dirligi Bir kişiden um erligi anun safâ-nazarı var 5 Sûretile çokdur âdem degmesinde yokdur kadem Evvel-âhir ol pîş kadem bir Muhammed serveri var 6 İven yolı durur mîşe mîşe kolaydur kolmaşa Mîşe olan yirde paşa hârâmî çok anterî var 7 Şeyh ü dânişmend ü velî cümlesi birdür er yolı Yûnus'dur dervîşler kulı Tapduk gibi serveri var 35 . YE. 62b.Dr. 32b. T. RY. Mustafa Tatcı 6 Tek ben degilem ‘âşık ol ma'şûk nazarında ‘Işk yolına cân fidî benüm gibi sâd-hezâr 7 ‘Âşıklarun hâlini ‘âşık olanlar bilür ‘Işk bir gizlü haznedür gizlü gerekdür esrâr 8 Korkaram söylemege şerî'at edebinden Yohsa eydeydüm sana dahı ayruksı haber 9 Kim vire bu dilile ol ma'şûkadan haber Meger ol kimseler kim cân içinde cânı var 10 Yûnus ölürse ne gam ‘ışk içinde kardaşlar ‘Işk yolına uyagan ma'şûk burcında togar F. 7. A. 16b. 7b. K. Ç. 191b. NO. 96a. 66a.

12a. 155a. 68a. Ç. NO. RY. YE. T. 9a. A. 56.T. 4. YE. 68b. HB. 24b. Rt. 28 Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün 1 İy ‘ışk eri aç gözüni yir yüzine kılgıl nazar Gör bu latîf çiçekleri bezenüben Hakk'a gider 2 Bunlar yazın bezenüben dostdan yana uzanuban Bir sor ahî bunlara sen kancarudur ‘azm-i sefer 3 Her bir çiçek bin nâzıla öger Hakk'ı niyâzıla Her murgı hoş âvâzıla ol pâdişâhı zikreder 4 Öger anun Kâdırlıgın her bir işe hâzırlıgın İllâ ‘ömür kâsırlıgın anıcagız rengi döner 5 Rengi döner günden güne topraga dökilür gine ‘İbret durur anlayana bu ‘ibreti ‘ârif tuyar 6 Bu sırrı ger tuyayıdun ya bu gamı yiyeyidün Yiründe eriyeyidün gideydi senden kâr u bâr 7 Ne gelmegün gelmek durur ne bilmegün bilmek durur Son menzilün ölmek durur tuymadun ‘ışkdan bir eser 8 Bildük gelen geçerimiş konan girü göçerimiş ‘Işk şerbetin içerimiş her kim bu ma'nîden tuyar 9 Yûnus bu sözleri kogıl kendözünden elün yugıl Senden ne gele bir digil çün Hak'dan ola hayr u şer F. 28a. 1 2 29 Söylememek harcısı söylemegün hâsıdur Söylemeklik harcısı gönüllerün pâsıdur Bu gönüller pâsını yuyuban gidermege Şol sözi söylegil kim sözün hülâsasıdur . 191b. 36a. 8b.36 Yûnus Emre Dîvânı F. 8. K.

127a. RY. 30 Mefâ'îlün Mefâ'îlün Mefâ'îlün Mefâ'îlün 1 Bu yoklık yolına bugün bize yoldaş olan kimdür İlümüze gönilelüm sorun kardaş olan kimdür 2 Ne kalduk işbu iklîmde agır yüklerün altında Bu yükleri bu yapları döküp hâldaş olan kimdür 3 Seni bunda viribidi teferrüc eylegil didi Sen ev yaparsın iy hâce evi tarâş olan kimdür 4 Bu Ferş'i gördük aldanduk henüz ‘Arş'a iremedük Bu ‘Arş'a Ferş'e iy hâce gör e ferrâş olan kimdür 37 . 9. K. A. 30b. NO. YE. 9b. 69b. 33. T. 46b. 188a.Dr. Rt. Mustafa Tatcı 3 Sözi togrı diyene Kuli'l-Hak didi Çalap Bunda yalan söyleyen yarın utanasıdur 4 Yitmiş iki millete birligile bakmayan Şer'ile evliyâsa hakîkatde ‘âsîdür 5 Şer'ile hakîkatün vasfını eydem sana Şerî'at bir gemidür hakîkat deryâsıdur 6 Niçe ki muhkemise tahtaları geminün Mevc urıcagaz deniz anı uşanasıdur 7 Şûrîde olanlarun bî-nihâyet dünyâda ‘Akl u gönül fehm ü cân fikir anun nesidür 8 Biz tâliblerüz her dem ‘ışk sebakın okuruz Tanrı virür sebakı ‘ışk hod müderrisidür 9 Bundan içerü haber işit eydeyin iy yâr Hakîkatün kâfiri şer'ün evliyâsıdur 10 Geyiklü Baba bize bir kez nazar kılaldan Hâsıl oldı Yûnus'a her ne ki vâyesidür F.

70b. 32 Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün 1 Nisâr ol ‘âşık cânına ki dostıla visâli var Cânı birdür ma'şûkıla dahı ne dürlü hâli var 2 Cân u gönül ‘akl u fehim nisâr olsun ma'şûkaya Pes ‘âşıkun andan ayru dahı ne mülk ü mâlı var . 31 Mefâ'îlün Mefâ'îlün Fe'ûlün 1 Benem sâhib-kırân devrân benümdür Benem key pehlevân meydân benümdür 2 Harâmîden benüm korkum kayum yok Bu zûr u bu kuvvet Hak'dan benümdür 3 Ebu Bekr ü 'Ömer ol dîn ulusı ‘Aliyy-i Murtaza ‘Osmân benümdür 4 Topı kim alısar çevgânumuzdan Bu çevgân topıla meydân benümdür 5 Bana gelsün yohsul olan bay ola Bu mâl u ser-mâye dükkân benümdür 6 Hasan'dur cismüm içre nûr-ı îmân Hüseyn-i sâhibü'l-'irfân benümdür 7 Yûnus'am ben Yûnus iş bu cihânda Benem sultân kulı sultân benümdür F. T. 10b. NO. 11a. T. Ç. YE. 193b. Rt. 10a. 4. 71a.38 Yûnus Emre Dîvânı 5 Gelünüz gidelüm gelün ki Yûnus geçdi gönildi Ayaklara düşer Yûnus bu yola baş olan kimdür F. 35a.

10b. Mustafa Tatcı 3 Bu yir ü gök ü ‘Arş u Ferş ‘ışk dadıyıla kâyımdur Bünyâdı ‘ışkdur ‘âşıka her bir arada eli var 4 ‘Âşıklarun ne kim varı tecrîd gerekdür arada Her nesneye ol hükm ider her yol içinde yolı var 5 Bâkî dirlik seven kişi gerek tuta ‘ışk etegin ‘Işkdan artuk her nesnenün degşirilür zevâli var 6 ‘Âşıklara iş bu sûret meselâ bir gönlek gibi Yüz bin gönlek eskidürse ‘âşıklarun muhâli var 7 Niçeler eydür Yûnus'a çün kocaldun ‘ışkı kogıl Rûzigâr ugramaz ‘ışka ‘ışkun ne ay u yılı var F.Dr. 36b. 1 33 Ko ölmek endîşesin ‘âşık ölmez bâkîdür Ölmek senün nen ola çün cânun İlâhîdür 2 Ölümden ne korkarsın korkma ebedî varsın Çün kim işe yararsın bu söz fâsid da'vîdür 3 Nazar kıl bu gevhere ya bu bir gizlü nûra Nûr kaçan yavı vara çün Hak nazar-gâhıdur 4 Kâlû belâ dinmedin kadîmden bileyidük Key anlagıl neydügin bilişün kandagıdur 5 Şükr eylegil Hâlik'a ol durur Hayyü'l-Bekâ Ana varursın mutlaka bâri şükrle varı dur 6 Ezelî bilişidük birlige yitmiş idük Sen bu sûrete bakma vücûd cân vi'âsıdur 7 Bu ezelî birligi yâ bu cihân dirligi Yâ bu gönül birligi bil kudret budagıdur 8 Yadlık yokdur bilene dirlik tuta gelene Bilelik söyleyene vuslat yolı kavîdür 39 . YE. T. 71b.

73a. 11b. 182a. 27a. T. 77a.40 Yûnus Emre Dîvânı 9 Hükm-i revân mülkine ol işi kendü bile Çün iş geldi hâsıla bu mülk varlık evidür 10 Yûnus beşâret sana gel dirler dostdan yana Külli şey'in yerci ‘ilâ aslih söz aslıdur F. 12. YE. DTCF. 13b. 7a. 1 2 35 Hak'dan yıgar ol seni nen varısa vir gider Ne beslersin bu teni sinde kurd kuş yir gider Ölene bak gözün aç dökülür sakal u saç Ilan çıyan gelür aç yiyüp içüp sir gider . Ç. NO.. 11b. T. 1 34 Cân bir ulu kimsedür beden anun âletidür Her ne lokma yirisen bedenün kuvvetidür 2 Ne denlü yirisen çok ol denlü yürisen tok Câna hîç assı yok hep sûret maslahatıdur 3 Bu cân ni‘meti kanı gelün bulalum anı Asâyiş kılan cânı evliyâ sohbetidür 4 Sohbet cânı semirdür hem ‘âşıkun ‘ömridür Hak Çalab'un emrile erenün himmetidür 5 Erenün yüzi suyı himmeti ‘Arş'dan ulı Kimi görsen bu hûlı eren ‘inâyetidür 6 ‘İnâyet anun işi anlamaz degme kişi Bilgil bu hümâ kuşı ‘âşıklar devletidür 7 Yûnus'un yanar içi kamudan gönli kiçi Soya sayılmamak suçı erenün himmetidür F. 76b. K. M.

1 36 Cânını ‘ışk yolına virmeyen ‘âşık mıdur Cehd eyleyüp ol dosta irmeyen ‘âşık mıdur 2 ‘Işk kadehinden içüp nefs dileginden geçüp Hak yolına er gibi turmayan ‘âşık mıdur 3 Dost sevgüsin gönülde cânıla berkitmeyen Tûl-ı emel defterin dürmeyen ‘âşık mıdur 4 Dâyim riyâzât çeküp halvetlerde diz çöküp Hak dîdârı eserin görmeyen ‘âşık mıdur 5 ‘Işka tanışık sıgmaz degme cân göge agmaz Pervâne gibi oda yanmayan ‘âşık mıdur 6 Kişi dertlü olıcak dermân istegen olur Kendü derdi dermânın sormayan ‘âşık mıdur 7 İy Yûnus sen dostunun cefâsına katlangıl Yüregine ‘ışk okın urmayan ‘âşık mıdur F. 10. 65. YE. YE. T. 12b.Dr. A. Mustafa Tatcı 3 Bize bizden ulular inen eyü hûlular Ol eyü ‘amellüler haber böyle dir gider 4 Kesgil harâmdan elün kesgil gaybetden dilün ‘Azrâîl el'irmedin bu dükkânı dir gider 5 Ecel irer kurur baş tiz dükenür uzun yaş Düp düz olur tag utaş gök dürilür yir gider 6 Çün cân agdı Hazret'e yarak it âhirete Tanla turan tâ'ate Tanr'evine ir gider 7 İy Yûnus sen ölicek sinün nûrla tolıcak Îmân yoldaş olıcak âhirete şîr gider F. K. M. 74b. 41 . 34b. M. RY. 39b. 12a. 60a. T. 26a. 185a. K. 74b. 5.

77b.42 Yûnus Emre Dîvânı 1 37 Ger vuslata irdünise bu derdile firâk nedür Dostı yakın gördünise bu bakdugun ırak nedür 2 Vuslat eri olan kişi gerek varlıkdan mahv ola İş bu yola girmeklige bir görelüm yarak nedür 3 Vuslat eri oldunısa göz hicâbın bildünise Dostı ‘ıyân gördünise bu varlıgı bırak nedür 4 ‘İlim hod göz hicâbıdur dünyâ âhret hisâbıdur Kitâb hod ‘ışk kitâbıdur bu okunan varak nedür 5 Zinhâr gözüni açagör nefs duzagını seçegör Dost mahfiline geçegör andan yigrek turak nedür 6 Eydürsin kim gözüm görür da‘vîyi ma‘nîye irür Gündüz güneş şû'le virür gice yanan çerâk nedür 7 Yûnus dir eşkere nihân Hak toludur iki cihân Gelsün berü dosta giden Hûr u Kusûr Burâk nedür F. 8b. 81b. A. 14a. Ç. 1 38 Hakîkatün ma'nîsin şerh ile bilmediler Erenler bu dirligi riyâ dirilmediler 2 Hakîkat bir denizdür şerî'atdur gemisi Çoklar gemiden çıkup denize talmadılar 3 Bular geldi tapuya şerî‘at tutdı turur İçerü girübeni ne varın bilmediler 4 Şerî'at oglanları bahis da'vî kılurlar Hakîkat erenleri da'vîye kalmadılar 5 Dört kitâbı şerh iden ‘âsîdür hakîkatde Zirâ tefsîr okuyup ma'nîsin bilmediler . NO. YE. 182a. T. K. 27b. 8.

13b. 32a. T. 6. YE. Mustafa Tatcı 6 43 Yûnus adun sâdıkdur bu yola geldünise Adın degşürmeyenler bu yola gelmediler F. T. 31b. NO. 183a. 14b. YE. 16b. M. 15a. 1 39 Koyup gel nakş u nigâr nakşa yol virme zinhâr Nakşıla yola giren ‘âkıbet dünyâ sever 2 Dünyâyı bırak elden dünyâ hicâb bu yolda Biz velîden nebîden eyle işitdük haber 3 Yâ sevgil dünyâ dutgıl yâ gelgil yol iletgil İki da‘vî bir ma‘nî bu yolda sıgmaz dirler 4 Geç mahlûk tâ'atından göz ırma dost katından Aldanma fânî nakşa fânî nakşı n'iderler 5 Kalma bu degme renge yüz bin yıllık fersenge İki cihân bir adım şaşurmadın adarlar 6 Bu devrândan ötegör kervân gitdi yitegör Korku var sagda solda kayıkmadın giderler 7 Yaban yolın gözetme yol evde taşra gitme Cân yolı cân içinde cân râzını cân tuyar 8 Cân râzını cân bile cân râzın virmez dile Girçek ‘âşık dostıla yalanı kaçan söyler 9 Evvel kadîmden berü vahdet evine gelen Ref'i gider içerü Yûnus taşra bî-haber F. 78b. A. 87b. 40 Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün 1 Merdân-ı Hak bu dünyâda maksûdlara kalmadılar Mülk-i bekâ bulmış iken meyl-i fenâ kılmadılar . 17. B. 182a. K. 8. NO. 48a. 78a. Ç. Ç. 87b.Dr. Rt. K.

DAY. 11a.44 Yûnus Emre Dîvânı 2 Ma'lûmdur ahî yol eri Mevlâ'yıçün n'itdükleri Mihnet içinde her biri miskîn olup gülmediler 3 Müştâklarun oldur işi müdâm akar gözi yaşı Mutlak Hak'ı seven kişi mâla câna kalmadılar 4 Meşhûr olup geldi yola Mansûr olan derdi bile Mecnûn misâl oldı dile ma'şûkdan ayrılmadılar 5 Mahkûmısan sen bu işe münkir gibi dime n'işe Müşkili yok başdan başa mü'min olan ölmediler 6 Mahlûk bilüsinden geçen Mi‘râc dapa oldur uçan Ma'nî şarâbını içen mestlikden ayılmadılar 7 Menzil bu 'ışkdur Yûnus'a minnet şükür yüz bin Hak'a Menzil bulan buldı mülke medhile ırılmadılar B. 58. 1 41 İy bana eyü diyen benem kamudan kemter Şöyle mücrimem yolda mücrimler benden server 2 Benüm gibi mücrim kul gel iste bir dahı bul Dilümde ‘ilm ü usûl gönlüm de dünyâ sever 3 Zâhirüm eyü adda gönlüm fâsid tâ‘atda Bulunmaya Bagdâd'da bencileyin bir ‘ayyâr 4 Taşum biliş içüm yâd dilüm hoş gönlüm mürted Yavuz işe eyü ad böyle fitne kanda var 5 Taşum göyner içüm ham dirligüm budur müdâm Yol varmadum bir kadem ‘Arş'dan virürem haber 6 Hırkam suçuma perde endîşem fâsid yirde Gönlüm ayruk bâzârda dilümde sözüm esrâr 7 Kime kim ögüt virdüm ol Hakk'a irdi gördüm Bana benüm ögüdüm hîç eylemedi eser .

63b. 6. T. M. 13a. Ç. 31a. 16a.Dr. B. 42 Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün 1 İy sözlerün aslın bilen gel di bu söz kandan gelür Söz aslını anlamayan sanur bu söz benden gelür 2 Söz var kılur gönüli şâd söz var kılur bilişi yad Eger horluk eger ‘izzet her kişiye sözden gelür 3 Söz karadan akdan degül yazup okımakdan degül Bu yüriyen halkdan degül Hâlik âvâzından gelür 4 Ne elif okıdum ne cim ne varlıkdandur kelecim Bilmeye yüz bin müneccim tâli‘üm ne ılduzdan gelür 5 Şu'le bize aydan degül ‘ışk eri bu soydan degül Rızkumuz bu evden degül deryâ-yı ‘ummândan gelür 6 Evvel gönül levhinde Hak yazmışıdı çün bir varak Bu şimdi okınan sebak ezel-i âzâldan gelür 7 Evvel hitâb kılur câna cânı andan gelür tene Biz âletüz bahâne ayruk ne elümüzden gelür 8 ‘Aklumuz ol levhe bakar gizli marazlarum açar Söz gelür gönlüme akar söz dile ansuzın gelür 9 Biz bir bahâne arada ayruk di elden ne gele Hak çün emir eyler câna bu keleci andan gelür 10 Yûnus bu derd ile âh it kahr evinde neyler râhat Bu derde dermân keferet bir âh ile sûzdan gelür 45 . K. 5. 10a. Mustafa Tatcı 8 Dakındum şeyhlik adın kodum ma'şûk tâ‘atın Virdüm nefsün murâdın kanı Hakk'ıla bâzâr 9 Yayıldı Yûnus adı suçdur cümle tâ‘atı Çalab'um ‘inâyeti suçın geçüre meger F. 75a. YE. Rt.

44 Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün 1 İsteyelüm iş ıssını bulı görelüm kandadur Cân kulagıla dinlersen iş bu sözüm turvandadur 2 Alıgörün turvandadan ‘ışk eridür anı tadan Bunda boyun buran âdem Hak katında dermândedür 3 Kişi gerek bile anı hem uyanık ola cânı Bilürsin dünyâ seveni baykuş gibi vîrândadur 4 Baykuş çagırur vîrânda kimse murâd almaz anda Eyü ‘amel ide görün ol Hak terâzû andadur 5 Varıcagız terâzûya Hak kendü bakar yazuya Göricek taglar eriye ol zebânîler andadur 6 Biti sunıla elüne itdügün gele yoluna Tanuklar bile bulına dostun düşmenün andadur . NO. 3. 46. 1 43 İşidün iy ulu kiçi size benüm haberüm var Zihî devlet benüm bugün kim senün gibi yârüm var 2 Yürürisem önümdesin söylerisem dilümdesin Oturursam yanumdasın ayrukda ne bâzârum var 3 Ne yüriyem ne hod ârâm ne ırak sefere varam Çünki dostı bunda buldum ayruk neye seferüm var 4 Irak yola bâzirgânlar assı itmege giderler Çün gevher elümde durur di ayruk ne bâzârum var 5 Miskîn Yûnus'un bu cânı şol dosta ulaşalıdan Dem-be-dem arturur ‘ışkı ulu yirden tîmârum var F. 151b. NO. RY. Ç. T. Rt. YE. 5a. 11a. 37a. T. K. M. 72B. 6b. 189b. 72a. 188a. 6.46 Yûnus Emre Dîvânı F. A. 11B. 37a. YE.

20a YE. 48. T. 189b. 56a. 39a. 72b. 6. YE. K. A. K. 47 . Mustafa Tatcı 7 Terk idesin taht u tâcı bilesin itdügün göçi Muhammed Hak yalvarıcı şefâ'atçimüz andadur 8 İy Yûnus sen ‘âşıkısan îmân biligin berk kuşan Varlıgun degşür yokluga cümle eksüklük sendedür F. NO. Rt. 154a. 76a. T. 45 Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün 1 Muştulanuz ‘âşıklara bu ‘ışk ulu devlet olur ‘Işk kime kim irdiyise cânında bil ‘işret olur 2 Her sevdügi terkin ura kayıkmaya degme yana Her dem anun seyrân-gehi hem zât u hem sıfât olur 3 Seyri içinde çâbük-bâz fikri dâim nâz u niyâz Çün sa'âdet oldı hem-râz hezârân münâcât olur 4 Müşâhade kapar anı hem bî-karâr olur cânı Her dem da'vîsüzdür ma'nî bi-dirîg u râhat olur 5 Ol bî-nişândur cihândan ne diyelüm dilmüz andan Ol ‘âlim ü deyyân zât her zât içinde zât olur 6 Buhl u tama‘ sıgmaz ana ‘izzet de kaldı bir yana Yol bulımaz hırs u hevâ kimde ki bu devlet olur 7 Ol işlere eli iren Hak ‘ışkına gönül viren Dostını yüze yüz gören cümle varlıkdan mât olur 8 Kime indiyse ol nüzûl ana gelür cümle usûl Ta‘ziyete varurısa ol ölüye rahmet olur 9 Yûnus erdür nihâyetsüz ‘ışk andan dahı gâyetsüz Ne gâyet var ne nihâyet kamusı bir Hazret olur F.Dr. 88a. 13b. 6b. 27a. M. RY. 34. Ç.

189a. 83b. 36. A. 18a. 40b. 7. Rt. YE. T.48 Yûnus Emre Dîvânı 1 46 Bu vücûdum şehrine bir dem giresüm gelür İçindeki sultânun yüzin göresüm gelür 2 İşidürem sözini göremezem yüzini Yüzini görmeklige cânum viresüm gelür 3 Ma'şûka halvetinün yidi kapusı vardur Ol kapudan içerü seyrân kılasum gelür 4 Her kapuda bir kişi yüz bin çerisi vardur ‘Işk kılıcın kuşanup cümle kırasum gelür 5 Erenlerün sohbeti arturur ma'rifeti Bî-derdleri sohbetden her dem süresüm gelür 6 Leylî-i Mecnûn benem şeydâ-yı Rahmân benem Leylî yüzin görmege Mecnûn olasum gelür 7 Dost oldı bize mihmân bunca yıl bunca zamân Gerçek İsmâîl gibi kurbân olasum gelür 8 Erenlerün nazarı topragı gevher eyler Erenler kademinde toprak olasum gelür 9 Yârimden elçi gelür cânumdan ulak diler Merkebden inübeni yayan varasum gelür 10 Miskîn Yûnus'un nefsi dört tabî'at içinde 'Işkıla cân sırrına pinhân varasum gelür F. 1 2 47 Yandı yüregüm dutuşdı bagrum cigerüm kebâb durur ‘Âşıklarun şerbetleri bu derdüme sebeb durur Bir niçeleri ‘ışk düzer bir niçeleri ‘ışk bozar Bir niçeler esrük gezer eyle kim var harâb durur . NO.

T. 18b. 84b. 18b. DTCF. Mustafa Tatcı 3 ‘Işkıla çalındı kalem ‘ışka yesir durur âlem ‘Âşıklar arasında Cebrâîl dahı hicâb durur 4 Medreseler müderrisi okumadılar bu dersi Şöyle kaldılar ‘âciz bilmediler ne bâb durur 5 ‘Azâzîl da'vî kıldı da'vîsi yalan oldı Yalan da'vî kılanlarun pes cezâsı ‘azâb durur 6 Ölmez bu ‘ışk bilişleri esrük meclis serhoşları Dâ'im bunlarun işleri ceng ü şeşte rebâb durur 7 Yûnus imdi miskîn olgıl hem miskînlere kul olgıl Zîra miskîn olanları arzûlayan Çalap durur F. 48 Mefâ'îlün Mefâ'îlün Fe'ûlün 1 Senündür pâdişâhlık kudretün var Yaratdun yiri gögi heybetün var 2 Nişânsuzın nişânun kimse bilmez Egerçi bî-nihâyet âyetün var 3 Niçe eyde bile dil niteligün Dile getirmege bin-bir adun var 4 Ne oran u kıyâs ne nakş u nişân Ne miyân u kenâr nihâyetün var 5 Ne reng ü şekl ü hem ne cism ne hod resm Ne kadd ü kâmetün ne sûretün var 6 Bu cümle ins ü cinne rahmetünden ‘İnâyet vechile hoş himmetün var 7 Ne dünyâ âhiret ne Kâf u ne Kâf Bular katre deryâ melekûtun var 49 .Dr.

181b. K. DTCF. 18b. T. NO. M. 3. 85a. 49 Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün 1 Hak bir gönül virdi bana hâ dimedin hayrân olur Bir dem gelür şâdî olur bir dem gelür giryân olur 2 Bir dem sanasın kış gibi şol zemheri olmış gibi Bir dem beşâretden togar hoş bâgıla bostân olur 3 Bir dem gelür söyleyemez bir sözi şerh eyleyemez Bir dem dilinden dür döker dertlülere dermân olur .50 Yûnus Emre Dîvânı 8 Ne hod var intihâ ne had mekân hem Ne bir eniyetün keyfiyetün var 9 ‘Akıllar mât olur niteligünden Ki bir zerrede bin bin ‘ibretün var 10 Ser-â-ser toptolu yir ü gök üzre Yürür bu kudretün hoş milketün var 11 Senündür ‘Arş u Kürsî Levh ü Kalem Döner çarh yer tutur hoş hikmetün var 12 Bu yüz yigirmi dört bin nebîlerle Bile Mi'râc u Tûr münâcâtun var 13 Musahhardur kamu emrün içinde Cem‘î kullaruna mürüvvetün var 14 Dört yüz kırk dört tabakât evliyâya Virilmiş anlara kerâmetün var 15 Altı bin altı yüz altmış altı Okınur halk üzere âyetün var 16 Degül Yûnus'a bes yâ Rahmeti çok Kamu günâhlulara rahmetün var F. 18b. 56a.

31a.Dr. Mecmûa (Millî Ktp. 7. 50 Mefâ'îlün Mefa'ilün Fe'ûlün 1 Benüm gönlüm gözüm ‘ışkdan toludur Dilüm söyler yari yüzüm suludur 2 Öd agacı bigi yanar vücûdum Dütünüm göklere seher yilidür 51 . s. Nu: 442. Mustafa Tatcı 4 Bir dem çıkar ‘Arş üzere bir dem iner tahte's-serâ Bir dem sanasın katredür bir dem taşar ‘ummân olur 5 Bir dem cehâletde kalur hîç nesneyi bilmez olur Bir dem talar hikmetlere Câlinûs u Lokmân olur 6 Bir dem dîv olur ya perî vîrâneler olur yiri Bir dem uçar Belkîs'ıla sultân-ı ins ü cân olur 7 Bir dem görür olmış gedâ yalın tene geymiş ‘abâ Bir dem ganî himmet ile Fagfûr u hem Hakân olur 8 Bir dem gelür ‘âsî olur Hak zihnini yavı kılur Bir dem gelür kim yoldaşı hem zühd ü hem îmân olur 9 Bir dem günâhın fikr ider tos-togru Tamu'ya gider Bir dem görür Hak rahmetin Uçmaklar'a Rıdvân olur 10 Bir dem varur mescidlere yüzin sürer anda yire Bir dem varur deyre girer İncîl okur ruhbân olur 11 Bir dem gelür Mûsâ olur yüz bin münâcâtlar kılur Bir dem girer kibr evine Firavn'ıla Hâmân olur 12 Bir dem gelür ‘Îsâ gibi ölmişleri diri kılur Bir dem gelür güm-râhleyin yolında ser-gerdân olur 13 Bir dem döner Cebrâîl'e rahmet saçar her mahfile Bir dem gelür güm-râh olur miskîn Yûnus Hayrân olur RY. 97). Rt.

. YE. 19b. A. 122a. T. 86b. 9b. T. 34b. 43b.52 Yûnus Emre Dîvânı 3 Çokal-cevşen bu ‘ışk odına döymez Okı câna batar katı yalıdur 4 Senün ‘ışkun deniz ben bir balıcak Balık sudan çıka hemen ölidür 5 Okuram şâhumı kendü dilümce Şâhum eydür bana her dem geli dur 6 Seni sevenlerün ola mı ‘aklı Bir dem usluyısa her dem delidür 7 Yûnus sen Tapduk'a kılgıl du‘âlar ‘Âşıklar meydânı ‘Arş'dan uludur F. K. 19a. 86a. RY. RY. 1 51 İy dost seni severem cân içre yirün vardur Dün-gün uyumaz oldum ‘acâyib hâlüm vardur 2 Sen güli görür iken dikene sunma elün Düşmândan ne korkarsın çün togrı yârün vardur 3 Düşmânlar eydür bana söz dimek kandan sana Bana söz dimek kandan benüm üstâdum vardur 4 Ele getürdügüni miskînlere harceyle Niçe çok yaşarısan sonucı ölüm vardur 5 Bunda kendözin gören ol durur yolda kalan Benüm bir karıncaya va'llâh isnâdum vardur 6 Tanla turıgelicek bülbülleyin söylerem Gönülde ma'nî biter dertlü cigerüm vardur 7 Yûnus Emre kendözün topraga urgıl yüzün Ma'şûkaya yaraşur bir miskînligüm vardur F. 40b. 4.

40a.Dr. 87b. 6. YE. A. 20a. T. Mustafa Tatcı 52 Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün 1 Sensin benüm cânum cânı sensüz karârum yok durur Uçmak'da sen olmazısan va'llâh nazarum yok durur 2 Baksam seni görür gözüm söylerisem sensin sözüm Seni gözetmekden dahı yigrek şikârum yok durur 3 Söylerisem dilümdesin ger tek tursam gönlümdesin Gönlüm gözüm seni sever ayruk nigârum yok durur 4 Çün ben beni unutmışam şöyle ki sana gitmişem Ne kâlde ne hâldeyisem bir dem karârum yok durur 5 Eger beni Cercîs'leyin yitmiş kez öldürürisen Dönem girü sana varam zîrâ ki ‘ârum yok durur 6 Seni gördüm güneş gibi Cennet bana zindân gibi Cennet'üne zâhidün ko Uçmak'da arzûm yok durur 7 Yûnus dahı ‘âşık sana göster dîdârunı ana Yârüm dahı sensin benüm ayruk dîdârum yok durur F. 53 Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün 1 Eydivirem ne kıldugın benümile ol dil-pezîr Her dem yini şîveyile beni yini kılur esîr 2 Her kancaru bakarısam oldur gözüme görinen Ol serverün lutfı bizi bu vechile kıldı basîr 3 ‘Ömrüm niçe olurısa âzâdlıgum muhâl durur Sayyâd elinden kim alur duzaga düşicek nahcîr 4 ‘Âkilisen gelüp bana niteligin sorma anun Niçe nişân eydibilem misli yog anun bî-nazîr 53 .

YE. . 21a. A.54 Yûnus Emre Dîvânı 5 Va'de olundı kamuya kim göreler yarın anı Benüm yârüm bunda durur bunda göründi ol Kadîr 6 Yûnus teveccüh ideli Ka'be-i ‘ışka cânilen Oldı mugaylân dikeni ayagı altında harîr F. 92b. Ç. 54 Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün 1 İy dün ü gün Hak isteyen bilmez misin Hak kandadur Her kandasam anda hâzır kanda bakarsam andadur 2 İstemegil Hak'ı ırak gönüldedür Hakk'a turak Sen senligün elden bırak tenden içerü cândadur 3 Gir gönüle bulasın Tûr sen-ben dimek defterin dür Key güher er gönlindedür sanma ki ol ‘ummândadur 4 Ol ‘ummânda yüz bin güher bir katreye benzer tamâm Ol câna yok zamân-zevâl zevâlli cân hayvândadur 5 Her kanda ki gözin baka Çalap hâzırdur mutlaka Şol cân ki tapmadı Hak'a assısı yok ziyândadur 6 Eyle sûretüni vîrân cân sırrıdur ana iren Bâtın gözidür dost gören zâhir gözi yabandadur 7 Çün sûretün vîrân ola gönlün bâgı cinân ola Cânun genci vîrân ola çünki bu genc vîrândadur 8 Her kim gaflet içre geçer cânı zevâl suyın içer Derviş sırrı ‘Arş'dan uçar gerçegi yir yüzindedür 9 Miskîn Yûnus gözün aç bak iki cihân toptolu Hak Sıdk odına gümânı yak ol eşkere pinhândadur F. T. Rt. 89b. 64b. T. 5. 38a. 190a. DTCF. 23a. NO. 21a. 7. K. 16b.

1 56 Eger gerçek ‘âşıkısan boynundagı menşûr nedür Hak yolına sâdıkısan yanlış sanu tezvîr nedür 2 Sımak gerek gönlün bûtın fâsiddür cümle tâ‘atün Geçmeyince ‘ibâdetün Hak'dan sana ma'zûr nedür 3 Çün kim adın oldı fülân hep dirligün oldı yalan Disün bize ma'nî bilen hakîkatde mestûr nedür 4 Terk eylegil ten tertîbin gider senden benlik adın İçün ‘imâret olmadın taşundagı ma‘mûr nedür 5 Eydürsin kim gözüm görür da'vîyi ma'nîye irür Gündüz güneş şû'le virür gice yanan ol nûr nedür 55 .Dr. Mustafa Tatcı 55 Mefâ'îlün Mefâ'îlün Mefâ'îlün Mefâ'îlün 1 Firâkun bagrumı taglar ne bilsün kadrüni saglar Seni görmeyeli dostum bu gözüm kanlı yaş aglar 2 Akar yaşum sele benzer ‘ömür geçer yile benzer Güler yüzün güle benzer ne bilsün geçe bu çaglar 3 Gülün bülbül olur yâri anuniçün kılur zârı Gülistândur anun yiri makâm olmaz ana bâglar 4 Balı yagı n'ider bülbül din ana karşu gülsün gül ‘Âşık yükini şöyle bil ki çekmedi yüce taglar 5 ‘Âşık ‘ışkun yükin çeker yücelerden yüce çıkar Görür dost yüzine bakar gönül ma'şûkına baglar 6 Derviş Yûnus hônı geldi teveccüh ma'şûka kaldı Gönülde sevdügin buldı anunla gönlüni baglar NO. 194b.

26a. 4. K. 11b. T. Ç. A.56 Yûnus Emre Dîvânı 6 Günde birün gide turur konşun sefer ide turur Ecel bir bir yuda turur bu dünyâya magrûr nedür 7 Küfr ile tutdun dinüni vir yagmâya gümânunı Getür görelüm burhânun belki haber takrîr nedür 8 Hiç yogıken oldun diri aç gözüni yolca yüri Anlayasın sen bu sırrı bellü haber manzûr nedür 9 Dahı yakın haber diyem anlayasın bellü beyân Nefs dilegin terk eyleyen ol ezelî magfûr nedür 10 Mü'minisen gelgil berü Cebbâr ola burc u bârû Fahr idelüm mürşidile ma'lûm ola münkir nedür 11 Bunda “Belî” diyen kişi anda tamâm olur işi Bizden nişân isteyene ol Hallâc-ı Mansûr nedür 12 Yûnus imdi söyle Hakk'ı Allah oldı sana sâkî Gider gönüldeki şeki elündeki menkûr nedür F. NO. 1 57 ‘Ârifler ortasında sofîlik satmayalar İhlâsıla bu ‘ışka riyâyı katmayalar 2 Ya bildügüni eyit ya bir bilürden işit Teslîmlik ucını tut sözi uzatmayalar 3 Kur'ân kelâmum didi gönüle evüm didi Gönül ev ıssın bilmez âdemden tutmayalar 4 Gönül sındı buludı hem Hakk'a yakınıdı Yine dikerem diyü bütüni yırtmayalar 5 Mumlu baldur şerî'at tortusuz yagdur tarîkat Dost içün balı yaga pes niçün katmayalar 6 ‘Ârif cân virür tuymaz yalancı mâla kıymaz Yalanıla gerçegi berâber tutmayalar . 90a. 59b. 21b. 182b. YE.

K. 8. 1 58 Bu semâ‘a girmeyen sonına peşmân olur İrişür bizümile ser-te-ser düşmân olur 2 Dostdur bizi okıyan üstümüze şakıyan Şimd'üç buçuk okıyan derin dânışmân olur 3 Dânışmânun câhili onamaz dervîşleri Dervîşile dânışmân yavlak arışgan olur 4 Bir niçenün gönline şeytânlar tolup durur Erenler semâ'ına bunlar gülüşgen olur 5 Dânışmân oldı geldi okıdugında buldı Ehl-i derd dervîşlere cânı karışgan olur 6 İy bî-çâre dânışmân eyit dervîş dervîşân Dervîşlere irişen işine peşmân olur 7 Yûnus eydür Mevlânâ epsem otur yiründe Bu sohbete döymeyen sonra savaşgan olur F. RY. 23a. 91a. YE. 183a. 33b. A. NO. B. 6. 1 59 ‘Işk erinün gönli tolu pâdişâhun haznesidür ‘Işksuz âdem ne anlasun şerî'atun ma'nîsidür 57 . T. K.Dr. 25a. RY. 3. Rt. 51b. 22a. A. YE. Mustafa Tatcı 7 Kıymetin tuyarısan neye deger iş bu dem Erenlerün ma'nîsin almaza satmayalar 8 Miskîn Âdem yanıldı Uçmak'da bugday yidi İşi Hak'dan bilenler şeytândan tutmayalar 9 Şîrîn hulklar eylegil tatlu sözler söylegil Sohbetlerde Yûnus'ı hergiz unutmayalar F. 10a. 88b. B. NO. 103a. 11b. 107b. 184a.

B. K. 35a. YE. 49b.58 Yûnus Emre Dîvânı 2 ‘Işkdur ‘âşıklar dermânı ‘ışkdan hâsıldur murâdı ‘Âşık kişinün sohbeti ‘ışksuz kişiye belâdur 3 Kimi ‘avret oglan sever kimi mülk-hânumân sever Kim ser-mâye dükkân sever bu dünye hâlden hâledür 4 ‘Âşık bu dünyâyı n'ider ‘âkıbet bir gün terk ider ‘Işk etegin dutmış gider her kim gelürse saladur 5 Bezm-i ezel'de pâdişâh elüme sundı bir kadeh İçeliden kıluram âh bilmezem ki ne belâdur 6 Çün ezelden Yûnus senün ‘ışkıla esridi cânun Dergâhına her dem anun vâlih ü hayrân kala dur F. 8b. 92a. 24. K. NO. 15a. 91b. RY. M. . 194a. 1 60 İşidün iy ulular âhir zamân olısar Sag müsülmân seyrekdür ol da gümân olısar 2 Dânişmend okur dutmaz dervîş yolın gözetmez Bu halk ögüt işitmez ne sarp zamân olısar 3 Gitdi begler mürveti binmişler birer atı Yidügi yohsul eti içdügi kan olısar 4 Ya'ni er gelmiş erden elini çekmiş şerden Deccâl kopısar yirden âhir zamân olısar 5 Aceb mahlûk irişdi göz yumuban dürişdi Helâl harâm karışdı assı-ziyân olısar 6 Birbirne yavuz sanur itdügin kala sanur Yarın mahşer güninde işi beyân olısar 7 İy Yûnus imdi senün ‘ışkıla geçsün günün Sevdügün kişi senün cânuna cân olısar F. 22b. 52b. 31a. RY. 22a. T. T. M. HB. 22a. Ç. 38. YE. 101a. 33a.

Mustafa Tatcı 1 59 61 İy dost bunca kıyl u kâl ne maksûd hod bir haber durur Yâ bunca cüst ü cû nedür görene bir nazar durur 2 Taglar aşup berye söküp ırak yire emek döküp İstedügün bundayiken bu ne ‘aceb sefer durur 3 Hîç ırak isteme anı cânından içerü cânı Senünle biledür anı görmemek bî-basar durur 4 Hîç varmagıl ırak sefer ‘ömrün geçer ecel irer Dost bundadur halvet sever ne galaba haşar durur 5 Cânundan ol dahı yakın key edeb bekle key sakın Bilürisen dostlık hakın dâyim sana ol yâr durur 6 Dilün eydür Çalap hâzır pes kulagun niçün sagır Senün sözüne sen münkir va'llâh bu iş hatar durur 7 Sen uyursın ol uyanık eksügüni bilgil bayık Dahı niçe bulam tanık yoldaş u hem râz-dâr durur 8 Mescîd ü medrese sende sen yürürsin perâkende Irak kaldun bu erkânda katı bu iş düşvâr durur 9 Bu tevhîd tonını geyen varlıgını yoga sayan İş bu yola kâyım turan mutlak bilün ol er durur 10 Ol işler tamâm olıcak ol düzenlik dirilicek Gözün hicâbın silicek yir-gök tolu dîdâr durur 11 Yûnus derdile girüben ‘ışkun yolında dem-be-dem Varlıgın yoga sayuban ma'şûka intizâr durur F. RY.Dr. 62 Fe'ûlün Fe'ûlün Fe'ûlün Fe'ûlün . Rt. 11b. M. T. 93b. Ç. 23b. 42a. K. YE. 30a. 31. 119b. 5.

60 Yûnus Emre Dîvânı 1 Ne bilsün bu ‘ışkı usanlar-uyalar Ne döysün bu yola azıksuz yayalar 2 Gelün biz varalum Yûsuf'ı görelüm Cemâli honından bin açlar toyalar 3 O vahdet ilinde diken yok gülinde Şeker çok dilinde yüzinde hayâlar 4 ‘Âşıklar tagında ma'şûklar bâgında Budak sürimişler duduksuz yayalar 5 Harâbâtîlerden göründi çün kim ‘ışk N'iderler bu ‘ârı bu rengi yuyalar 6 N'olaydı ben anı göreydüm bu gözle Ne döysün bu gözler döyemez kabâlar 7 Bizi biz koyalum anlar biz olalum Birligi tuyanlar ikilik koyalar 8 Yûnus sen bir olgıl gönülde sır olgıl Ki dervîş olanlar bu sırdan tuyalar RY. 16a. 63 Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün 1 Bu dünyâya gönül viren sonucı pişmân olısar Dünyâ benüm didükleri hep ana düşmân olısar 2 İy dostını düşmân dutan gaybet yalan söz söyleme Bunda gammâzlık eyleyen anda yiri tar olısar 3 Çünki olısar yiri tar kazançlu kazancı kadar Mü'minlere geldi haber ‘âşıklar dîdâr göriser 4 Maksûdumuz dîdârıdı şeyhümüz girçek er idi Evvel dahı ol varıdı âhir dahı var olısar . B. 17a.

179a. 1 2 65 Bilür misüz iy yârenler girçek erenler kandadur Kanda baksam anda hâzır kanda istesem andadur Kim ki dostı sevdi ise hânûmânı terk iylesün Degmeler dostı sevemez dostun sevgüsi cândadur 61 . 67. K. 1 64 Evliyâ'ya münkirler Hak yolına ‘âsîdür Ol yola ‘âsî olan gönüllerün pâsıdur 2 Tartduk bu ‘ışk cefâsın tâ irince ma'şûka Zirâ ki ol dost benüm derdümün devâsıdur 3 Henüz bu yir olmadın gökler yaradılmadın Evliyâlar vatanı pâdişâh kal'asıdur 4 Mevlânâ Hudâvendgâr bize nazar kılalı Anun görklü nazarı gönlümüz aynâsıdur 5 Miskîn ol yâre miskîn gide senden kibr ü kîn Rûzigâr gelür geçer pes kime kalasıdur 6 Geyiklü'nün ol Hasan söz eyitmiş kendüden Kudret dilidür söyler kendünün söz nesidür 7 Okıyuban yazmadın yanıluban azmadın Yûnus bu ‘ışk sözini kim bildi bilesidür RY. 189b. RY. 67a. Mustafa Tatcı 5 Oldur âhir oldur ebed hem dillerde Küfven ahad Evliyâ geçdi dünyâdan bir sâ‘at kime kalısar 6 Alun evliyânun elin togrı varun Hakk'un yolın Ma'nî budur bellü bilün bildüm diyen bilmeyiser 7 Yûnus imdi bildüm dime miskînlige elden koma Kimde miskînlik varısa Hak dîdârın ol göriser YE. 61. 58b. 28b. K.Dr. M. 23b. YE. M.

17b. 58b. 182b.62 Yûnus Emre Dîvânı 3 ‘Işksuzlara benüm sözüm benzer kaya yankusına Bir zerre ‘ışkı olmayan bellü bilün yabandadur 4 Yalancılık eylemegil ‘ışka yalandur dimegil Bunda yalan söyleyenün anda yiri zindândadur 5 İy kendözini bilmeyen söz ma‘nîsin anlamayan Hak varlıgın isterisen uş ‘ilm ile Kur'ân'dadur 6 Allah benüm didügine virmişdür ‘ışk varlıgını Kime bir zerre ‘ışk vire Çalap varlıgı andadur 7 Niçeler eydür Yûnus‘a kim kocaldun ‘ışkı kogıl ‘Işk bize yinile degdi henüz dahı turvandadur Rt. A. RY. NO. 5b. 1 66 İşidün iy yârenler ‘ışk bir güneşe benzer ‘Işkı olmayan gönül misâl-i taşa benzer 2 Taş gönülde ne biter dilinde agu düter Niçe yumşak söylese sözi savaşa benzer 3 ‘Işkı var gönül yanar yumşanur muma döner Taş gönüller kararmış sarp-katı kışa benzer 4 Ol sultân kapusında ol Hazret tapusında ‘Âşıklarun ılduzı her dem çavuşa benzer 5 ‘Aynı hırs ol olmışdur nefsine ol kalmışdur Kendüye düşmân olmış yavuz yoldaşa benzer 6 ‘Işkdur kudret körügi kaynadur ‘âşıkları Niçe kapdan geçürür andan gümüşe benzer 7 ‘Âşık gönli dölenmez ma'şûkın bulmayınca Karârı yok dünyâda pervâzı kuşa benzer . YE. 24a.

25b. YE. 156b. 63 .Dr. 12a. Mustafa Tatcı 8 Münkir sözini bilmez sözi ileri varmaz Neye teşbîh idersin anlanmaz düşe benzer 9 Geç Yûnus endîşeden ne gerek bu pîşeden Ere ‘ışk gerek önden andan dervîşe benzer RY. 71. M. Nu: 442) s. 29a. 49. Ç. 67 Fâ'ilâtün Fâ'ilâtün Fâ'ilâtün Fâ'ilün 1 Nâ-gehân cânân ilinden irdi bu câna haber Bu harâbât ikliminde eglenme yüri kıl sefer 2 Bu harâbât iklimi anun melâmetdür tonı Dökilür kanlar saçılur sad-hezarân başı yiter 3 Bu yirün külhânları gülşenleridür ‘âşıkun Anda bülbüller yakarlar ‘ışk odına bâl u per 4 Yidi deniz gördüm anda birisi oddanıdı Bu harâbât ehlinün dirler yolı andan geçer 5 Gördüm anda takılur cân boynına zülfeyn-i dost Bir kıl ile sad-hezarân Mansûr'ı ber-dâr ider 6 Sordum anda var mıdur ‘uşşâka bu bendden halâs Didiler kim yok durur urgan ucın dilber tutar 7 Şâh u sultân sohbetinde sürilür nûrdan kadeh Sâkiler çagrışup eydür dost elinden kim içer 8 Varlıgın yagmâya virdi irdi ma'nâ-yı Resûl Ol kapudan gir içerü yüri var kıl a hazer 9 Yûnus'a sorarısan bu sözleri kandan alur Meger ol dîvân-ı ‘ışkun defterinden yâd ider Mecmûa (Millî Ktp. K.

RY. 8. 1 69 Bu dünyânun meseli bir ulu şâra benzer Velî bizüm ömrümüz bir tîz bâzâra benzer 2 Her kim bu şâra geldi bir lahza karâr kıldı Girü dönüp gitmegi gelmez sefere benzer 3 Bu şârun evvel dadı şehd ü şekerden şîrîn Âhir acısını gör şu zehr-i mâra benzer 4 Evvel gönül almagı hûblara nisbet ider Âhir yüz döndürmegi ‘acûz mekkâra benzer 5 Bu şârun hayâlleri dürlü dürlü hâlleri Aldamış gâfilleri câzû ‘ayyâra benzer 6 Bu şârda hayâllerün haddi vü şumârı yok Bu hayâle aldanan otlar tavara benzer 7 Bu şârdan üç yol çıkar biri cennet biri nâr Birisinün arzûsı maksûd dîdâra benzer . 65b. 40a.64 Yûnus Emre Dîvânı 1 68 Dürlü dürlü cefânun adını ‘ışk virmişler Bu cefâya katlanan dosta halvet irmişler 2 Her kim ‘ışka irişe ‘ışk anunla barışa Kim ‘ışka müşteriyse cânına od urmışlar 3 Her kim ‘ışka sataşdı ol dem kaynadı taşdı Kim delü dir kim uslu dört yanında turmışlar 4 ‘Işk durur âfet belâ döndürür hâlden hâle Dost elinden piyâle hoş melâmet olmışlar 5 ‘Işkdur Yûnus'un cânı başında ser-encâmı ‘Işka münkir âdemi bu meydândan sürmişler YE. K. M. 177a. Rt. 60.

332a. DAY. Berlin Ktp. 190b. 186a. Nu: 4044) vr. K. 1 70 Dost senün ‘ışkun okı key katı taşdan geçer ‘Işkuna düşen ‘âşık cânıla başdan geçer 2 ‘Işkuna düşenlerün yüregi yanar olur Kendüyi sana viren dükeli işden geçer 3 Dün ü güni zâr olur ‘ışkunıla yâr olur Endîşesi sen olan cümle teşvîşden geçer 4 ‘Âriflere bu dünyâ hayâl ü düş gibidür Kendüyi sana viren hayâl ü düşden geçer 5 Dünyânun mahabbeti agulu aşa benzer Âhirin sanan kişi agulu aşdan geçer 6 Başında aklı olan âhrete ‘amel itmez Hûrîlere aldanmaz gözile kaşdan geçer 7 Girçek âşık ol ola cân virmege ol ive Dostıla bâzâr içün niçe bin başdan geçer 8 Yûnus'un gönli gözi toludur Hak sevgüsi Sohbet ihtiyâr iden yâd u bilişden geçer NO. 56b. 38b. 71 Mef'ûlü Mefâ'îlün . RY. 48. Mustafa Tatcı 8 Bu şârun sultânı var cümleye ihsânı var Sultânıla bilişen yog iken vara benzer 9 Kendü mikdârın bilen bildi kendü hâlini Velî dahı ‘ışkıla evvel bahâra benzer 10 Bî-çâre Yûnus'ı gör derdile hayrân olmış Anun her bir nefesi şehd ü şekere benzer 65 YE.Dr. Dîvân-ı Kaygusuz Abdâl.

66 Yûnus Emre Dîvânı 1 Allah diyelüm dâim Allah görelüm n'eyler Yolda turalum kâ'im Allah görelüm n'eyler 2 Allah diyü kıl zârı Oldur kamunun varı Andan umalum yarı Allah görelüm n'eyler 3 Çıkarmayalum dilden Ayrılmayalum yârdan Irılmayalum yoldan Allah görelüm n'eyler 4 Açlık sonı toklıkdur Toklık sonı yoklıkdur Bu yollar korkulıkdur Allah görelüm n'eyler 5 Sen sanmadugun yirde Nâgâh açıla perde Dermân irişe derde Allah görelüm n'eyler 6 Gündüz olalum sâ'im Gice olalum kâ'im Allah diyelüm dâim Allah görelüm n'eyler 7 Adı sanı dillerde Sevgüsi gönüllerde Şol korkulu yollarda Allah görelüm n'eyler 8 Adı sanı uşatdum Küfrümi suya atdum Miskînlige el katdum Allah görelüm n'eyler .

1 72 İy pâdişâh iy pâdişâh her dem işin düze durur Dünyâ anun bostânıdur sevdügini üze durur 2 Yavuzlık eyleme sakın ecel sana senden yakın Niçelerün aslın kökin yord eyleyüp boza durur 3 Sen anda varursın anda çok yarag eylegil bunda Cânlar bâkî degül tende di bir kaç gün geze durur 4 Sorucı gelür yir yırtup sorar Tanrı'n kimdür diyü İş bu cânum anı tuyup sünüklerüm sıza durur 67 . Rt. 13a. Mustafa Tatcı 9 Her dem talalum bahre Aldanmayalum dehre Sabreyleyelüm kahra Allah görelüm n'eyler 10 ‘Âr-nâmusı bırakdum Külümi suya atdum Dervîşlige el katdum Allah görelüm n'eyler 11 Mecnûn gibi âvâre 'Âşık oluban yâre Di Yûnus sen bî-çâre Allah görelüm n'eyler 12 Yûnus sen anı sanma Bu ‘ışk sana sendendür Cân kamuya andandur Allah görelüm n'eyler 13 N'itdi bu Yûnus n'itdi Bir togrı yola gitdi Pîrler etegin tutdı Allah görelüm n'eyler B.Dr. 3.

68 Yûnus Emre Dîvânı 5 İy Tanrı'yı bir bilenler cân Hakk'a kurbân kılanlar Ölü degüldür bu cânlar ‘ışk gölinde yüze durur 6 Ben gördüm erenler uçdı ‘ışk kadehin tolu içdi Hak katında nâzı geçdi şöyle yüzi yire durur 7 Erenlerün kulıyısan ölümün ana tur Yûnus Niç'erenler geldi geçdi nevbet şimdi bize durur YE. 73 Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün 1 Niteki bu gönlüm evi ‘ışk elinden taşa gelür Niçe yüksek yürürisem ‘ışk başumdan aşa gelür 2 Niçe ki eydürem râzum söylemeyem kimseneye Gider bu sabr u karârum dost ögüme düşe gelür 3 Ben bilürem ahvâlümi bencileyin er ne bile Benüm görene sevdügüm ne sevmekdür hoşa gelür 4 Hey niçe sabreyleyiser dost yüzini gören kişi Ol hakîkat gördüm diyen kendözinden şaşa gelür 5 Ma'şûkanun tecellîsi dürlü dürlü renkler olur Bir şîvede yüz bin gönül uş hemîşe cûşa gelür 6 Anun gibi pâdişâha kimün gözi duş olursa Sultân-ı vakt oldıyısa ‘aklından ol şaşa gelür 7 Ol dostıla benüm işüm bulıdıla güneşleyin Bir dem hicâbı sürilür bir dem nikâb başa gelür 8 Eger bana sorarısan cânı yokdur şol kişinün Ma'şûka sevmekden artuk gönline endîşe gelür 9 ‘Aceb yine miskîn Yûnus ‘ışkdan artuk sevdi meger Zîrâ ki bu ‘ışkdan yigrek hîç yok durur başa gelür . 33b.

B.Dr. 54a. 1 74 Sabâhın sinlere vardum gördüm cümle ölmiş yatur Her biri bî-çâre olup ‘ömrin yavı kılmış yatur 2 Vardum bunlarun katına bakdum ecel heybetine Niçe yigit murâdına irememiş ölmiş yatur 3 Yimiş kurd kuş bunı keler niçelerün bagrın deler Şol ufacık nâ-resteler gül gibice solmış yatur 4 Topraga düşmiş tenleri Hakk'a ulaşmış cânları Görmez misin sen bunları nevbet bize gelmiş yatur 5 Esilmiş incü dişleri dökilmiş saru saçları Bitmiş kamu teşvişleri Hak varlıgın almış yatur 6 Gitmiş gözünün karası hîç işi yokdur turası Kefen bizinün pâresi sünüge sarılmış yatur 7 Yûnus ‘âkilisen bunda mülke sûret bezemegil Mülke sûret bezeyenler kara toprak olmış yatur RY. 39a. 4. Mustafa Tatcı YE. 38a. A. 1 75 ‘Işkun odı yüregümde neler eyler neler eyler Bugün bir ‘âşıkı gördüm bu derdümden haber söyler 2 Gelün hey dertlüler gelün bu derdümden siz de alun Dertlü bilür dertlü hâlin ya dertsüzler bunda n'eyler 3 Kimisi dost yüzin gördi kimi dahı görem dirdi ‘Âşık ma'şûkına irdi uş yine bayram eyler 4 Bugün Mansûr olup n'idem şeyhümün yüzini görem Maksûdum buyıdı irem ‘âşık yine derdin söyler 5 Yûnus eydür ‘âşık oldum ma'şûkun derdinden öldüm Teveccüh ma'şûka kıldum anunıla gönlin egler 69 . YE. A. 5. 16b.

1 76 Miskîn âdem oglanı nefse zebûn olmışdur Hayvân cânâvâr gibi otlamaga kalmışdur 2 Hergiz ölümin sanmaz ölesi günin anmaz Bu dünyâdan usanmaz gaflet ögin almışdur 3 Oglanlar ögüt almaz yigitler tevbe kılmaz Kocalar tâ‘at kılmaz sarp rûzigâr olmışdur 4 Begler azdı yolından bilmez yoksul hâlinden Çıkdı rahmet gölinden nefs göline talmışdur 5 Yûnus sözi ‘âlimden zinhâr olman zâlimden Korka durun ölümden cümle togan ölmişdür NO. 187b. 187b. 54.70 Yûnus Emre Dîvânı NO. 1 77 Bu dem yüzüm süre turam her dem ayum yini togar Her dem bayram durur bana yayum kışum yini bahâr 2 Bulut gölge kılmayısar benüm ayum ışıgına Hem gedilmez tolulugı nûrı gökden yire dogar 3 Anun nûrı karanuyı sürer gönül hücresinden Pes karanulık nûrıla bir hücreye nite sıgar 4 Evvel ay niçe dogdıysa ayruk dolanmadı hergiz Eksilmedi ‘ömri anun her kime kim kıldı nazar 5 Ben ayumı yirde gördüm ne isterem gök yüzinde Benüm yüzüm yirde gerek bana rahmet yirden yagar 6 Sözüm ay gün içün degül sevenlere bir söz yiter Sevdügüm söylemezisem sevmek derdi beni bogar . DAY.

RY.Dr. 151a. 7. RY. K. 1 2 79 Yâr yüregüm yâr gör ki neler var Bu halk içinde bize güler var Ko gülen gülsün hak bizüm olsun Gâfil ne bilür Hakk'ı sever var 71 . 78 Mestef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün 1 Tanrı'yiçün cânum cânı cefâyısa tapdur yiter Senün firâkundan beter ‘azâb dahı var mı beter 2 ‘Işkun odı yüregümde yandugına ‘âlem tanuk Kanda bir od yanarısa nişânı var dütün tüter 3 ‘Işkun çeri saldı benüm gönlüm evi iklîmine Cânumı esîr eyledün n'ider bana yagı Tatar 4 Ecel salam iklîmlere vasyet kılam ‘âşıklara Ma'şûkadan diyem sakın oynar ‘âşık gönlin atar 5 ‘Aceb bu benüm derdüme neyiçün dermân bulınmaz Kim bulısar dermân ana kişiyi kim beri dutar 6 Resmi durur sultânlarun kullar günâh eyleyicek Yâ edebler ol kulını yâ mezâda virür satar 7 Yûnus şikâyet eyleme yârdan cefâ gördüm diyü Cümle ‘âşıklar hâceti ma'şûkı katında biter YE. 37b. 37a. 28b. Mustafa Tatcı 7 Anun vasfın eydürisem halk ma'şûkın öger sanur Hâcet degül ögmek ana kendü nûrın kendi öger 8 N'ola Yûnus sevdiyise çokdur Hakk'ı seviciler Sevenleri gördiyidi anun içün boynın eger YE. 5. A. 114a. 30a.

1 81 Ol ‘âlem fahri Muhammed nebîler serveridür Vir salâvât ‘ışkıla ol günâhlar eridür . M. 73. K. DAY. 182b. RY. 1 80 ‘Işkıla gelen erenler içer aguyı nûş ider Topuga çıkmayan çaylar deniz ile savaş ider 2 Biz bu yoldan üşenmedük erenlerden usanmaduk Kimseyi yavuz sanmaduk her ne ider kolmaş ider 3 Kolmaşa virdük sözini söz ile dögdük yüzini Yaban cânâvârı gibi bilinler andan şeş eder 4 Bu sohbete gelmeyenler Hak nefesi almayanlar Sürün anı bundan gitsün tururısa çok iş ider 5 Câhildür ma‘nîden almaz oturur karârı gelmez Ölecegini hîç sanmaz yüz bin yıllık teşvîş ider 6 Tag ne kadar yüksegise yol anun üstinden aşar Yûnus Emrem yolsuzlara yol gösterür vü hoş ider NO. 5. 52a. 63.72 Yûnus Emre Dîvânı 3 Bu yol uzakdur menzili çokdur Geçidi yokdur derin sular var 4 Girdük bu yola ‘ışkıla bile Gurbetlik ile bizi salar var 5 Her kim merdâne gelsün meydâna Kalmasun câna kimde hüner var 6 Gözleri giryân cigeri püryân Olmışlar hayrân dîvâneler var 7 Yûnus sen bunda meydân isteme Meydân içinde merdâneler var Rt. 72a. B. 195a.

1 82 Yir yüzinde gezeridüm ugradum milketler yatur Kimi ulu kimi kiçi key kuşagı berkler yatur 2 Kimi yigit kimi koca kimi vezir kimi hoca Gündüzleri olmış gice ancılayın çoklar yatur 3 Togru varurdı yolları kalem tutardı elleri Bülbüle benzer dilleri dânışmân yigitler yatur 4 Ulu-kiçi aglamışlar server yigitler komışlar Baş ucında yay sımışlar kırıluban oklar yatur 5 Atlarınun izi tozlu önleri tabıl-bazılu İle güne hükmi yazlu şu muhteşem begler yatur 6 Gice gündüz oglancuklar söyleriken bülbül gibi Ayrılmışlar anaları sinlerini bekler yatur 73 . 27b.Dr. Mustafa Tatcı 2 Hak anı ögdi yaratdı sevdi Habîb'üm didi Yir yüzinde cümle çiçek Mustafâ'nun teridür 3 Cebrâîl da'vet kılınca Mi'râc'a Muhammed'i Mi'râc'ında diledügi ümmetinün varıdur 4 Sen ana ümmet olıgör o seni mahrûm komaz Her kim anun ümmetidür sekiz Cennet yiridür 5 Her kim anun sünnet ile farzını kâ’im tutar Ne diyem ki ‘âkıbet sorı-hisâbdan beridür 6 Suçlu suçsuz günahkâr şefâ'at andan umar Ol Cehennem'de yananlar münkirün inkârıdur 7 Yûnus Emrem iş bu sözi cân içinde söyledi Söyleyen bî-çâre Yûnus Tapduk Emrem sırrıdur B.

1 2 84 Bu dervîşlik turagı bir ‘acâyib turakdur Dervîş olan kişiye evvel dirlik gerekdür Çün anda dirlik ola Hakk'ıla birlik ola Varlıgı elden koyup ere kullık gerekdür . 17a. 1 83 Ne bakarsın taş kapuda gir içerü neler gezer Tama' oturmış dâimâ saf baglanmış fitne düzer 2 Gel imdi gel kanâ‘ata gâfil olma tîz bin ata Olmaya kim ecel yite fâsid ola satu-bâzâr 3 Sen kandasan teslîm ile kamulardan aşaga dur Uşan olma bu sözümden gör müfsidi nice kızar 4 Ana durur buhl u hased key mübâriz durur gâyet Kökini kaz yabana at fârig otur iy gam-güzâr 5 Kogıl bu yoklık bâbını ögren dostluk edebini Eydürsin sor iste beni bana gelen kâlden bezer 6 Kibr ü menidür subaşı delim kişidür yoldaşı Sen olmagıl anun eşi buna uyan yoldan azar 7 Riyâ çökük yirde durur key sakın oda buyurur İhlâs gelüp cümlesin yur Yûnus yolı yavlak sezer F. K. 34a. M. 82a. YE. 40. 29. 112b. 188a. 39a. 29b. RY. T. M. 36b. 15b. RY. YE. K.74 Yûnus Emre Dîvânı 7 Elleridür kınalu hem karavaşları tapulu Kargu gibi uzun boylu gül yüzlü hatunlar yatur 8 El baglamışdur kamusı Hak Çalap'dandur umusı Nökerlü kızdur kimisi alınmaduk çoklar yatur 9 Yûnus bilmez kendü hâlin Hak Çalap söyledür dilin Bir niçesi yini gelin ak teleme yüzler yatur NO. Ç. 138b.

1 85 İşidün iy yâranlar dem evliyâ demidür Gelsün ‘ömür sürenler dem evliyâ demidür 2 Ezelî bünyâd urdı altı günde dünyâ toldı İsrâfîl'e buyurdı dem evliyâ demidür 3 Kırk bin kırk dört tabakât meşâyıh evliyâlar Dört kapudur kırk makâm dem evliyâ demidür 4 Yüz bin yigirmi dört bin güzide peygamberler Ümmetine buyurmış dem evliyâ demidür 5 Yûnus Emre ‘âşıksun ‘ışka key döydünise Da'vet it ‘âşıklara dem evliyâ demidür K. 55. 63. 72b. RY. 16a. RY. NO. 99b. 23. Mustafa Tatcı 3 Kullık eyle erene şarkdan garbı görene Senden haber sorana key miskînlik gerekdür 4 Miskîn olugör bâri benlikden ırak yüri Gönlinde benlik olan dervîşlikden ırakdur 5 Hak ere benüm didi varlıgın erde kodı Erenlerün himmeti yirden göge direkdür 6 Bu dervîşlik berâtın okımadı müftîler Kim ne biliser bunı bir ‘acâyib varakdur 7 İy Yûnus ‘ârifisen anladum bildüm dime Tut miskînlik etegin âhir sana gerekdür F. YE. K. 183a. 28b. M.Dr. 16a. 81a. 33a. 186a. 169a. 1 86 ‘Işksuz âdem dünyede bellü bilün yok durur Her biri bir nesneye sevgüsi var “âşıkdur 75 . M. T.

79b. T. 32a. M. 87 Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün 1 Gelün sorun bu cânlara sûretleri n'oldı gider Dün-gün senünven diriken ne bahâne buldı gider 2 ‘Aceb degül giderise sûreti terk iderise Yanlış yalan gaybet degül dostdan haber geldi gider 3 Kanı anun mülk ü mâlı terk eylemiş cümlesini Ol pâdişâh dergâhına hulk-ı ‘amel aldı gider 4 Eyle ki dost olmış iken niçe iş düzülmiş iken Bellü bilün cân sûretün sakalına güldi gider 5 Eyler idi satu-bâzâr bir pûl içün girü bozar Olmış bu dünyâdan bizâr yensüz gönlek geydi gider 6 Bin uyagur bin bir togar buyruk ile gelmiş meger Kimdür bu dünyâya toyar peymânesi toldı gider . 7a. 89a. YE. RY. Ç. 15b.76 Yûnus Emre Dîvânı 2 Çalab'un dünyâsında yüz bin dürlü sevgü var Kabûl it kendözüne gör kangısı lâyıkdur 3 Biri Rahmâni'r-rahîm biri Şeytâni'r-racîm Anun yazugı müzdi sevgüsne ta'allukdur 4 Dünyâda Peygamber'ün başına geldi bu ‘ışk Tercemânı Cebrâîl ma'şûkası Hâlik'dur 5 ‘Ömer ü ‘Osmân ‘Alî Mustafâ yârenleri Bu dördinün ulusı Ebu Bekr-i Sıddîk'dur 6 ‘Âlem fahri Muhammed Mi'râc'a agdugında Çalap'dan diledügi ümmetine azıkdur 7 Yûnus senün ‘aybunı gözlegil ayrugı ko Kimsenün ‘ayıbına sen bakmagıl yazıkdur F. 18. K. 72b.

Dr. 195a. 11b. 80a. NO. 19/76. Mustafa Tatcı 7 Gaflete virme özüni dünyâ-perestlik eyleyüp Görme misin bu dünyâya eyü yavuz geldi gider 8 Kamu ‘âlem ümid tutar âhiretde görem diye Yûnus eydür dervîş olan bunda Hak'ı buldı gider F. 8b/31b. 88 Müstef'ilün Müstef'ilün 1 İşit sözümi iy gâfil Tanla seher vaktinde tur Eyle buyurmış ol kâmil Tanla seher vaktinde tur 2 İşit ne dir horûsunuz Tanla virilür rûzunuz Dost dergâhına dutgıl yüz Tanla seher vaktinde tur 3 İşit sözümi ya sagır Tâ terezün gele agır Yalvar Çalab'una çagır Tanla seher vaktinde tur 4 Yatanlarun yatlu hâli Hiç nesneye irmez eli Seher eser rahmet yili Tanla seher vaktinde tur 5 Kuşlarıla turgıl bile Kıl namâzı imâm ile Yalvar günâhun gel dile Tanla seher vaktinde tur 6 Okına Kur'ân u Yâ-sîn Kulak urup dinleyesin Tagca günâhun yuyasın Tanla seher vaktinde tur 77 . RY. 16a. YE. HB. K. 90b/208b M. T. 32b/35a.

17b. 89 Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün 1 Sensin bize bizden yakın görünmezsin hicâb nedür Çün ‘aybı yok görklü yüzün üzerinde nikâb nedür 2 Sen eyitdün iy pâdişâh Yehdi'l-lâhu limen yeşâ Şerîkün yok senin i şâh suçlu kimdür ‘azâb nedür 3 Levh üzere kimdür yazan azduran kimdür yâ azan Bu işleri kimdür düzen bu su'âle cevâb nedür 4 Rahîm durur senün adun Rahîm'lıgun bize didün Mürşidlerün muştıladı Lâ taknetu hitâb nedür 5 Bu işleri sen bilürsin sen virürsin sen alursın Ne kim dilersen kılursın yâ bu soru hisâb nedür 6 Biz umaruz mürvetünden cümle iş senün katundan Senün o çok rahmetünden bu bir avuç türâb nedür 7 Kün'i bir kezin söyledün her nesneyi var eyledün Yine âhir bir söz ile anı kılmak harâb nedür . RY. K. 83a. T. 134b. YE. 49a.78 Yûnus Emre Dîvânı 7 Okına hadîs ü kelâm Diyeler ‘Aleyhi's-selâm ‘Âşıkısan bellü bilem Tanla seher vaktinde tur 8 Helâl ola sana Uçmak Uçmak'da Hûrîler kuçmak Kevser şarâbını içmek Tanla seher vaktinde tur 9 Miskîn Yûnus aç gözüni Uyar gafletten özüni Tâ bilesin kendözüni Tanla seher vaktinde tur F. 30b.

T. K. YE. RY. 8. 15a. HB. Ç. 81b. 29b. 110a. 10b. NO. 16b. 50a.Dr. 90 Mefâ'îlün Mefâ'îlün Fe'ûlün 1 Hakîkat her vücûdun cânı ‘ışkdur Ne cân kim cân içinde cânı ‘ışkdur 2 Bu cân cismümi kâyim tutar ancak O cân kim zâhir ü pinhân-ı ‘ışkdur 3 Bu ‘ışk elinde ‘âciz cümle eşyâ Ne sır kim kamu ser-gerdân-ı ‘ışkdur 4 Bu ‘ışk kandalıgın bilmez kimesne Bilürler haddini pâyân-ı ‘ışkdur 5 Gehî Leylî olur Mecnûn gözinden Geh olur Leylî'nün hayrân-ı ‘ışkdur 6 Gehî kan yaş akar Ya'kûb gözinden Geh olur Yûsuf-ı Ken'ân-ı ‘ışkdur 7 Dirildür ölüyi ‘Îsâ deminde Geh olur Mûsî-i ‘Ümrân-ı ‘ışkdur 8 Ene'l-Hak çagırur Mansûr dilinden Cüneyd'de cübbe vü ‘irfân-ı ‘ışkdur 9 Bu ‘ışkun dürlü dürlü rengi çokdur Kimi giryân kimi handân-ı ‘ışkdur 10 Fidî bu ‘ışka cânum dînüm olsun Bana hem dîn ü hem îmân-ı ‘ışkdur . 181a. Mustafa Tatcı 8 Kanı bu mülkün sultânı pes ten isen kanı cânı Bu göz görmek diler anı bu merci' ü me'âb nedür 9 Yûnus bu göz anı görmez görenler hod haber virmez Bu menzile ‘akıl irmez bu kodugun serâb nedür 79 F. A.

51b. 190b. M. 1 92 İy dost senün ‘ışkun odı cigerüm pâre baş kılur ‘Işkundan yanar yüregüm yandugum bana hoş gelür 2 ‘Işkun odına yandugum aglamak oldı güldügüm Dost sana zâri kıldugum münkirlere savaş gelür 3 Söylerisem sözüm savaş söylemezsem cigerüm baş Cihân tolu durur kallâş her birinden bir taş gelür 4 Gör niçe taşlar atılur dost içün başlar tutılur Gelür gönüle batılur hâlünüze hâldaş gelür 5 Bizüm hâlümüzden bilen kimdür ‘ışka münkir olan Bizüm sevdügümüz Hak'dur bu halka göz ü kaş gelür . 15a. 176a. 59. 65b. B. YE. 39b. RY. 1 91 ‘İlim ‘ilim bilmekdür ‘ilim kendin bilmekdür Sen kendüni bilmezsin yâ niçe okumakdur 2 Okumakdan ma'nî ne kişi Hakk'ı bilmekdür Çün okudun bilmezsin hâ bir kurı emekdür 3 Okıdum bildüm dime çok tâ‘at kıldum dime Eri Hak bilmezisen ‘abes yire yilmekdür 4 Dört kitâbun ma'nîsi bellüdür bir elifde Sen elif dirsün hoca ma‘nîsi ne dimekdür 5 Yûnus Emre dir hoca gerekse var bin hacca Hepisinden eyüce bir gönüle girmekdür Rt. K.80 Yûnus Emre Dîvânı 11 Ne Yûnus anda yüz bin cân-ı Yûnus Kabûl itsün ne kim kurbân-ı ‘ışkdur 12 Vücûdun cübbesin ‘ışkıla çâk it Talagör ana kim ‘ummân-ı ‘ışkdur NO.

55. 1 94 Gelmeyen gelmedi sapdı secde eyledi tapdı Bu ‘imâreti kim yapdı bu mülke Süleymân nedür 81 . 14a. DAY. Mustafa Tatcı 6 Niçe selâtînler zebûn olur bu ‘ışkun elinden Her kim bu yola düşerse ol bu yola yavaş gelür 7 Erenler buna kalmadı vardı yolına turmadı Hakk'ı girçek sevenlere cümle ‘âlem kardaş gelür 8 Miskîn Yûnus bil sözüni dosta açup şol gözüni Kangı burcdan bakarısan ol sultâna güneş gelür B. 1 93 Hocam ‘âşık olanlarun işi âhıla zâr olur Hasretinden ol ma'şûkun gözi yaşı bınar olur 2 Düni güni kılur zâri ya‘ni görmek diler yâri İşitmezler bu haberi ‘ışksuzlar bî-haber olur 3 ‘Âşıkısan dîdârına koma bugüni yarına Girenler ‘ışk bâzârına kendözinden bîzâr olur 4 Terk eylegil sen senligün anun ‘ışkını bul anun Bu ‘ışk içinde ölenün kan bahâsı dîdâr olur 5 ‘Âşıklar lâ-mekân olur cihânun terkini urur Cân u cihân ne nesnedür çün dostıla bâzâr olur 6 ‘Işka yoldaş olıcagız cümle işler olur geniz Maksûd ele giricegiz dost iline sefer olur 7 Kanı girçek ‘âşık kanı gelün isteyelim anı Bî-çâre Yûnus'un cânı dost yolına îsâr olur B. 15.Dr.

82 Yûnus Emre Dîvânı 2 Egriligi yaydan egri togrulugu okdan togru Bu şehir içinde ugru hem kâzî hem sultân nedür 3 Sendedür senden yat degül bellüdür mu'cizât degül Bu kelâmdur hüccet degül deryâ içinde ‘ummân nedür 4 Çig bişüp kazan taşmadın rûh cisime ulaşmadın Ana rahmine düşmedin ol togmadın ölen nedür 5 İy Yûnus Emre tıfl iken hîç nesneyi fehm itmedin Cümle ‘ulûmı keşf idüp bildürüp ögrenden nedür B. 28a. 95 Mefâ'îlün Mefâ'îlün Fe'ûlün 1 Anca zâr eyler kim şol bülbül eyler Anı ol eylemez illâ gül eyler 2 Kaçan gülde görür dostun cemâlin Çagırur kim beni deli şol eyler 3 Ne görür gülde yâ bî-çâre bülbül Ki gülistâna karşu gulgul eyler 4 Ne gördi Leylâ'nun yüzinde Mecnûn Akıdup göz yaşın âb u sel eyler 5 Ne göründi şu Ferhâd'un gözine Kayalar kesüben dosta yol eyler 6 Ne göründi Şeh İbrâhîm gözine Tâcını tahtını târumâr eyler 7 Kimin kâfir idüp kimin müselmân Anı kimse itmez illâ ol eyler 8 Kimine derd virür asla inletmez Kiminün dünyâda derdin bol eyler .

Mustafa Tatcı 9 Kimi baydur kimi yoksul dime kim Eger baydur eger yoksul ol eyler 10 Kimine bir ‘abâ virmez kim giye Kiminün atına atlas çûl eyler 11 Kimini dünyâda hayvân yaratur Kimini kendine muhlis kul eyler 12 Kimin elin alur ‘Arş'a çıkarur Kimin yire çalar kara kül eyler 13 Bî-çâre Yûnus'un altûn sözini Câhile söylemen kızıl pûl eyler Ç. DAY. 4. 17b.Dr. 1 96 Dervîş olan kişiler deli olagan olur ‘Işk neydügin bilmeyen ana gülegen olur 2 Gülme sakın sen ana eyü degildür sana Kişi neyi gülerse başa gelegen olur 3 Âh bu ‘ışkun eseri her kime ugrarısa Derdine sabretmeyen yolda kalagan olur 4 Bir kişi ‘âşık olsa ‘ışk deryâsına talsa O deryânun içinde gevher bulagan olur 5 ‘Âşık lâ-mekân olur dünyâ terkini urur Dünyâ terkin uranlar dîdâr göregen olur 6 Dervîş Yûnus sen dahı incitme dervîşleri Dervîşlerün du‘âsı kabûl olagan olur Ç. 1 97 Dervîşlige kadem uran her ma‘nîde sultân olur Dervîş niçe miskîn ise anun gönli mekân olur 83 . A. 69. 13a.

84 Yûnus Emre Dîvânı 2 Dervîş olan bil baglaya tolaplayın çok aglaya Her kanda tolap varısa anda bâg u bostân olur 3 Dervîş oldur itden kaçar it besleyen kanlar içer Kogıl hem it beslemegi it besleyen sekbân olur 4 Dünyâ seven dervîş degül dervîşligi olmaz kabûl Dervîşlikden kaçanlarun hemân şeyhi şeytân olur 5 Yûnus eger dervîşisen terk eyle küllî dünyâyı Dünyâ eger Uçmagısa dervîşlere zindân olur A. 1 98 Yine seyreyledi gönlüm Dostun cemâlin arzûlar Hicre katlanımaz gönül Dostun cemâlin arzûlar 2 Her kim ugrarsa bu derde Bulur o himmeti erde Açılıviricek perde Dostun cemâlin arzûlar 3 Kim ki gerçek mürîd ola Bil baglayup gelsün yola Şol yürekde ki dert ola Dostun cemâlin arzûlar 4 Dostum beni delü kıldı ‘Aklumı fikrümi aldı Hayâli gözümde kaldı Dostun cemâlin arzûlar 5 Evvel dirdi gönlüm bana Atlar tonlar gerek bana Mevlâ'm bir dert virdi bana Dostun cemâlin arzûlar . 5a.

Mustafa Tatcı 6 Yûnus'un sözi yirince İniler cânın virince Tâ ölüp sine girince Dostun cemâlin arzûlar B. 46b. 100 Mefâ'îlün Mefâ'îlün Fe'ûlün 1 Yirün gögün safâsı Mustafâ'dur Kamu ‘ahdün vefâsı Mustafâ'dur 85 .Dr. 54a. 1 99 Erenlerden etek tutan menzil alup Hakk'a yiten Muhammed nûrına batan ol dünyâya kalmayandur 2 Kimdür bunda palâs giyen oldur anda hulle giyen Dilde agızda söylenen ol kimseye gülmeyendür 3 Bunda şeytâna yâr olan varup anda âvâr olan Hazret'de yüzi kar'olan erden nazar olmayandur 4 Dünyâ için gussalanan mescid göricek tutınan Anda îmânsuz bulınan Allâh'ı bir bilmeyendür 5 Gönlinde ikilik tutan ol metâ'ı bunda satan Yarın Cehennem'de yatan bunda namâz kılmayandur 6 Hûrîlerle bile yatan Uçmak kokusına batan Anda bülbül olup öten bunda zinâ kılmayandur 7 Hûrîlerle sırdaş olan Muhammed ile eş olan Ol îmânı yoldaş olan bunda yol yanılmayandur 8 Yûnus miskîn gözler yolı divşür özün behey deli Bu gülistânun bülbüli kimse gülin dirmeyendür B.

ZA 101 Mefâ'îlün Mefâ'îlün Fe'ûlün 1 Bize dîdâr gerek dünyâ gerekmez Bize ma'nî gerek da'vâ gerekmez 2 Bize Kadîr Gicesi'dür bu gice Ko irte olmasun seher gerekmez 3 Bize ‘ışk şerbetinden sun i sâkî Bize Uçmak'da kevser gerekmez 4 Badyalar tolu tolu içelüm biz Biz esrük olmazuz humâr gerekmez 5 Eger bu derdile hasta düşersem Safâlık virmesün tîmâr gerekmez . 9a. Ort: 2869. Or. Statsbibliothek.86 Yûnus Emre Dîvânı 2 Ayun bedr ü hilâl alnı vü kaşı Günün nûrı ziyâsı Mustafâ'dur 3 Çalap ‘Arş'ı ayagında olur Ferş Cihânun müntehâsı Mustafâ'dur 4 Yarın mahşer Şefî‘ odur Şefî‘ ol Sekiz Uçmak sakâsı Mustafâ'dur 5 Bî-çâre ‘âsî kullara yarın ol Şefâ‘at eyleyesi Mustafâ'dur 6 Yarın peygamberler ‘âciz olısar Girü elin alası Mustafâ'dur 7 Yûnus yalvar getür Hakk'a salâvât Hak'un dostı Habîb'i Mustafâ'dur Ç. 39a. Ms. Dîvân. vr.

1 102 Keleci bilen kişinün yüzini ag ide bir söz Sözi bişürüp diyenün işini sag ide bir söz 2 Söz ola kese savaşı söz ola bitüre başı Söz ola agulu aşı balıla yag ide bir söz 3 Kelecilerün bişürgil yaramazunı şeşürgil Sözün usıla düşürgil dimegil çag ide bir söz 4 Gel ahî iy şehriyâri sözümüzi dinle bâri Hezâr gevher ü dînârı kara toprag ide bir söz 5 Kişi bile söz demini dimeye sözün kemini Bu cihân Cehennem'ini sekiz uçmag ide bir söz 6 Yüri yüri yolunıla gâfil olma bilünile Key sakın key dilünile cânına dâg ide bir söz 7 Yûnus imdi söz yatından söyle sözi gâyetinden Key sakın o şeh katından seni ırag ide bir söz F. 10.Dr. 42b. 75 1 103 Hak cihâna toludur kimsene Hakk'ı bilmez Anı sen senden iste o senden ayru olmaz 2 Dünyâyı inanursın rızka benümdür dirsin Niçün yalan söylersin çün hîç didügün olmaz 3 Âhret yavlak ırakdur togrulık key yarakdur Ayrulık sarp firâkdur hîç giden girü gelmez 87 . YE. 24a. T. 94a. 42b. 24a. A. Mustafa Tatcı 6 Gerekmez yâr gerekmez cân gerekmez Bize dîdâr gerek deyyâr gerekmez 7 Yûnus esriyüben düşdi susakda Çagırur Tapdug'ına ‘âr gerekmez F. DAY. 94b. T. YE.

88 Yûnus Emre Dîvânı 4 Dünyâya gelen göçer bir bir şerbetin içer Bu bir köpridür geçer câhiller anı bilmez 5 Gelün tanşuk idelüm işi kolay tutalum Sevelüm sevilelüm dünyâ kimseye kalmaz 6 Yûnus sözin anlarsan söz ma'nîsin dinlersen Sana bir ‘amel gerek bunda kimsene kalmaz F. 192b. 1 104 N'idem ben bu gönülile benümile bile turmaz Ma'şûk yüzin gördi meger ögütleyüp ögin dirmez 2 Tanrı'yiçün iy uslular gönlüm bana alıvirün Vardı bilişdi dostıla girü bana boyun virmez 3 Bunun gibi gönülile niçe dirlik idebilem Bırakdı yabana beni bir gün gelüp hâlüm sormaz 4 Gönlüm bana yoldaş iken zühd ü tâ‘at kılurıdum Yıkıldı bu tertîblerüm gönülsüzem elüm irmez 5 Gönül içerü dostıla ben kapuda feryâd u zâr Bin yıl zârı kılurısam hâlün nedür diyü sormaz 6 Eydürisem eyâ gönül kanı farîza yâ sünnet Eydür ki yok teşvîş yime bu sevüye ‘amel irmez 7 İnileyin eydürisem gel boynunda borç kalmasun Kakır söger buşar bana eydür ki iy Hakk'ı görmez 8 Agız agızdan kutludur ola ki sözünüz duta Ben yüz bin kez söylerisem sözüm kulagına girmez 9 Gönlüm dahı cânum dahı el bir itdi şol ikisi Yüz bin Yûnus'dan ferâgat dost yüzinden gözin ırmaz . 24b. NO. 9. T. A. 95b.

26a. 44b.Dr. T. 41a. 96b. 1 106 İy bana eyü diyen benem kamudan yavuz Alnumı ay bilürem bu gözlerümi yılduz 2 Bu vücûdum şehrinde buçuk pûlluk uçuk yok ‘Amelüm mahalleri ser-te-ser kalmış ıssuz 3 Hücrede vü bucakda Hakk'a lâyık olmadum Kiminde derd ü firâk kiminde eserlü söz 4 Halk hep ayagın turur ben segirdüm oturdum Geçdüm sadır yirine kalın döşek yirüm düz 5 Bunun gibi sâlûslık çün kim elüme girdi Ayruk n'işüme yarar derd ü firâk âh u sûz 6 Olmaz sözi dimezem ben ma‘rifet ehline Zîrâ disem inanmaz agaçda bitdi karpuz 7 Ben bir kitâb okıdum kalem anı yazmadı Mürekkeb eylerisem yitmeye yidi deniz 89 . NO. YE. 14b 1 105 Niçeler bu dünyede günâhını yuyamaz ‘Ömri geçer yok yire iy dirîga tuyamaz 2 Bir niçe kişilerün gaflet gözün baglamış Hak yolına dirisen bir yufkaya kıyamaz 3 Bu dünyâ bir gelindür yeşil kızıl donanmış Kişi yeni geline bakubanı toyamaz 4 İy niçe arslanları alur akdarur ölüm ‘Azrâîl pençesine bir yoksulca döyemez 5 Var imdi miskîn Yûnus ‘uryân olup gir yola Yüz çokallu gelürse yalıncagı soyamaz F. 187b. RY. 25a.98a. T. Mustafa Tatcı F.

111b. 25b. 33b. K. YE. T. NO. 28a. 182b. M. 45b. RY. 107 Mefâ'îlün Mefâ'îlün Fe'ûlün 1 Senünle birligüm senden ırılmaz Hayât senünledür sensüz dirilmez 2 Gözüm içinde sensin bile bakan Eger sen bakmasan yolum görinmez 3 Benüm münâcâtum senden yanadur Sana varur yolum sensüz varılmaz 4 Ben beni senden ayru kanda bulam Ki sensüz Hak nefes ‘ömrüm sürilmez 5 Varlıgum sendendür ben bir âletven Sun‘ ıssı sunmasa âlet kurılmaz 6 Âlet ü hareket kamu senündür Anunçün işüne kimse karılmaz 7 Sefer kılsam bana yoldaş olursın Karâr itsem yine sensüz turılmaz 8 Birligünden öte hîç şerîkün yok Kim noksân irgüre hükmün yoyılmaz 9 ‘Âlem halkı zebûn emrün içinde Kimdür ki kullıga boynı burılmaz 10 Bu ben ben didügüm eger ben isem Bu benligüm bana niçün virilmez . 44a. 97a.90 Yûnus Emre Dîvânı 8 Ben oruç-namâz içün süçi içdüm esridüm Tesbîh-seccâde içün dinlerem şeşte-kopuz 9 Yûnus'un bu sözinden sen ma'nî anlarısan Konya menâresini göresin bir çuvalduz F.

NO. Rt. 21. 126a. K. 109 1 Rızık içün gussa yime kimse rızkın kimse yimez Rızık içün gussa yime pâdişâh eksük eylemez 2 Benden ögüt isterisen eydivirem bildigümden Budur Çalab'un buyrugı tutun oruç kılun namâz 3 Namâz kıluram diyüben münkir gelmen dervîşlere Eger bin yıl kılurısan kendü du‘ân yarlıgamaz 4 Namâz kılan âdemîler tehî kalası degüldür Ol pâdişâh dergâhından kimseyi mahrûm eylemez 91 . 32b. M. 181a. Mustafa Tatcı 11 Yârânlar saladur kapı açukdur Bu kapuya gelen mahrûm sürilmez 12 Yûnus bu tevhîde gark oldı gitdi Girü gelmeklige ‘aklı dirilmez RY. 93b. 43b. 43a. 33. 108 1 Sana her işde iy Kâdir bildük tercemân gerekmez Sen olmadugun gönülde dînile îmân gerekmez 2 Yudum şöyle meyyitümi miskînem aran yetîmi Öldürem nefsüm itini gelmesün koman gerekmez 3 Her kim nefsine kalursa müselmân degül ölürse Hayr itsün benden bilürse eglenmen zamân gerekmez 4 Çün kara sakal agardı ak çıkdı karayı örtdi Anı kim Çalap uyardı ol göze tuman gerekmez 5 Yûnus derdiyilen tüter gönlinden Hak ‘ışkı biter Erenler etegin tutar ölürse yuman gerekmez YE. A. M. 46a. RY.Dr. 9. YE. K. 10.

111 1 Ben dervîşem diyen kişi iş bu yola ‘âr gerekmez Dervîş olan kişilerün gönli gendür tar gerekmez . 60b. RY. 9. RY. A.92 Yûnus Emre Dîvânı 5 Bir kişinün yatlu sözin varuban kimseye dime Biz uludan işitmişüz hınzırdan girüdür gammâz 6 Yûnus çagıruban eydür ben kulıyam dervîşlerün Kim ola kim bu dünyâda sultâna kullık eylemez K. 19b. 110 1 Bu bir ‘acâyib hâldür bu hâle kimse irmez ‘Âlimler da'vî kılur velî degme göz görmez 2 ‘İlmile hikmetile kimse irmez bu sırra Bu bir ‘acâyib sırdur ‘ilme kitâba sıgmaz 3 ‘Âlem ‘ilmin okıyan dört mezheb sırrın tuyan ‘Âciz kaldı bu yolda bu ‘ışka el uramaz 4 Bu ‘ışkun sırrı ‘aceb bu ‘ışkı eyle taleb Meger ki vire Çalab anı degme göz görmez 5 Anı ol kişi görür kim ecelsüzin ölür Bu nasîbi ol alur anlar ki câna kalmaz 6 Her kim kaldı cânına irmeyiser hânına Vardı düşdi haşırda dahı bir câna kalmaz 7 Hadîs'dür Mustafâ'dan ‘ışkıla ikrâr didi Binde bir ‘ârif bunı bakup okıyubilmez 8 Yûnus cânunı berk it bildüklerüni terk it Fenâ olmayan sûret şâhına vâsıl olmaz K. M. 69. 204b. 193a.

Mustafa Tatcı 2 Dervîş gönülsüz gerekdür sögene dilsüz gerekdür Dögene elsüz gerekdür halka berâber gerekmez 3 Halka benzetmeye işin süre gönlinden teşvîşin Yüz bini birdür dervîşün arada agyâr gerekmez 4 Eger dervîş isen dervîş cümle ‘âlem sana biliş Fuzûllıgı hulka degiş arada agyâr gerekmez 5 Dervîş olan kişilerün miskînlikdür ser-mâyesi Miskînlikden özge bize mâl u mülk ü şâr gerekmez 6 Er elini aldunısa ere gönül virdünise İkrârıla geldünise pes ere inkâr gerekmez 7 Yûnus sen gördügün eri arturma gördügün biri Şudur budur diyübeni dervîş târumâr gerekmez YE. 112 1 Eger dilüm bendeyise kimse bana nesne dimez Gönlüm ger revendeyise ‘âlemde karâr eylemez 2 Eger gözüm bakarısa bakdugına akarısa Gördügin benüm dirise oda düşer ‘âr eylemez 3 Eger ‘akıl başdayısa gönülde ol tuşdayısa İkisi bir işdeyise düşman bana kâr eylemez 4 Düşman benüm nefsüm durur tama‘ıla hırsum durur Tama‘ıla hırsa uyan gönüllerde yir eylemez 5 Gönülleri hep düzen ol dürlü nakışlar yazan ol Cân gevdeden ayrılıcak bu diller niçün söylemez 6 Gönüllerde yir eylemek Muhammed'e gelmiş durur Mustafâ'ya ümmet olan Tamu'da karâr eylemez 7 Öldüren ol dirgüren ol Yûnus imdi Hakk'ıla ol Hak'dan artuk hîç kimesne yok nesneyi var eylemez 93 .Dr. 42a.

41b. RY. YE. 209b. 19b.94 Yûnus Emre Dîvânı K. Ç. 9a. 113 Mefâ'îlün Mefâ'îlün Fe'ûlün 1 Bu ne dertdür ‘aceb dermân belürmez Ya bu ne yaradur zahmı belürmez 2 Benüm gönlüm ‘aceb ‘ışkdan usanmaz Varur ‘ışka düşer hîç bana tanmaz 3 Döner gönlüm bana ögüt virür hoş ‘Âşık olan gönül ‘ışkdan usanmaz 4 ‘Âşık ki câna kaldı ‘âşık olmaz Cânın terk itmeyen ma'şûkı bulmaz 5 ‘Işk bâzârıdur bu cânlar satılur Sataram cânumı hîç kimse almaz 6 ‘Âşık bir kişidür bu dünyâ mâlın Âhiret korkusın bir çöpe saymaz 7 Bu dünyâdan ahiretden içerü ‘Âşıkun yiri var kimsene bilmez 8 ‘Âşık öldi diyü sala virürler Ölen hayvân durur ‘âşıklar ölmez 9 ‘Âşıklar meydânı ‘Arş'dan yücedür Çalarlar çevgânı topı belürmez 10 Begüm ‘ârifisen yüri yolunca Bunda başlar yiter kanlar sorulmaz 11 Erenler kapusı Hazret kapusı Bu tapuya gelen mahrûm gönülmez 12 Yûnus bu deryâya gark oldı gitdi Girü gelmeklige ‘aklı dirilmez .

95b. K. 115 1 Binde biri bu halkun Rahmân yolına girmez Gel bir kişi göster kim şeytân yolına girmez 2 Uzatdı bu halk işi ger erkek ü ger dişi Müsülmân olan kişi ‘isyân yolına girmez 3 Hep gafletile gâfil gafleti n'ider ‘âkil Bin söylesen key câhil ‘irfân yolına girmez 4 Gönül tolu zulmetdür işledügi bid'atdür Bu niçesi ümmetdür Kur'ân yolına girmez 5 Gel sen Yûnus iste bul Allah'a yarar bir kul Kul kaçan ola makbûl sultân yolına girmez RY. 24b. 95 . K. 41a.Dr. 196a. T. 184b. 64. 14a. RY. 114 Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün 1 Hîç bir kişi bilmez bizi biz ne işün içindeyüz Ne hırsumuz baydur bizüm ne nefsümüz içindeyüz 2 Bir kimsenün devletine ta‘n idüben biz gelmezüz Ne münkirüz ‘âlimlere ne tersenün hâçındayuz 3 Biz bunun neligin bildük dünyenün nesine kalduk Arzûmuz nefs içün degül dünyâ teferrücindeyüz 4 Yûnus eydür hey sultânum özge şânum vardur benüm Ko dünyâ altûn gümişin ne bakır u tuncındayuz F. 39b. Mustafa Tatcı YE. M. 62b. HB. 20a. Ç.

K. 117 1 Sûfîyem halk içinde tesbîh elümden gitmez Dilüm ma'rifet söyler gönlüm hîç kabûl itmez 2 Boynumda ‘icâzetüm riyâyıla tâ'atüm Endîşem ayruk yirde gözüm yolı gözetmez 3 Söylerem ma‘rifeti sâlûslanuram katı Miskînlige dönmege gönlümden kibir gitmez 4 Hoş dervîşem sabrum yok dilümde inkârum çok Kulagumdan gireni hergiz içüm işitmez . 43b. A. RY. 34a. 19a. YE. 8.96 Yûnus Emre Dîvânı 116 1 Gayrıdur bu milletden bu bizüm milletümüz Hiç dînde bulunmadı dîn ü diyânetümüz 2 Bu dîn ü diyânetde dünyâ vü âhiretde Yitmiş iki milletde ayrudur âyâtumuz 3 Zâhir suya banmadın el ayak deprenmedin Baş sücûda inmedin kılınur tâ‘atümüz 4 Ne Ka'be vü ne mescid ne rükû' u ne sücûd Hakk'ıla dâim becid olur münâcâtumuz 5 Ne Ka'be'ye varalum ger mescide girelüm Gerek suya yunalum biledür ‘illetümüz 6 Su ne kadar arıda çün yavuz hûyun bile Meger bizi pâk ide Hak'dan ‘inâyetümüz 7 Kimün sırrın kim bile çün irilmez bu hâle Yarın anda bell'ola müslümân mürtedümüz 8 Yûnus cânun yinile ki dostlugun anıla ‘Işkıla dinlerisen bilesin kudretümüz NO. 112a. 194b. 10. Rt. Ç.

Ç. 9. Mustafa Tatcı 5 ‘Âlem çırâkdur sadır gönlüm bunı gözedür N'ideyüm Hak korkusı hergiz içümden gitmez 6 Görenler elüm öper tâc u hırkama bakar Şöyle sanurlar beni zerrece günâh itmez 7 Taşumda ‘ibâdetüm sohbetüm hoş tâ‘atüm İç bâzâra gelicek bin yıllık ‘ayyâr itmez 8 Görenler velî sanur selâm virür utanur Anca iş koyarıdum el irüben güç yitmez 9 Taşum dervîş içüm boş dilüm tatlu sözüm hoş İllâ ben itdügümi dînin degşüren itmez 10 Yûnus eksükligüni Allah'una ‘arz eyle Anun keremi çokdur sen itdügün ol itmez YE. 10b. 19a. NO. Rt. 42a. 1 118 Yine geldi ‘ışk elçisi yine toldı meydânumuz Yine teferrüc-gâh oldı sagdan sola dört yanumuz 2 Yine mahfiller düzüldi yine badyalar kuruldı Yine kadehler sunuldı esrük oldı cânlarumuz 3 Ev içi ‘ışkıla toldı ulu kiçi ‘âşık oldı Cânlarumuz hayrân oldı tagıldı perîşânumuz 4 Bir niçemüz Hak'dan aldı bir niçemüz Hak'dan toldı Bir niçe Süleymân oldı ‘ışk tahtına binenümüz 5 Bir niçemüz Leylî oldı bir niçemüz Mecnûn oldı Bir niçemüz Ferhâd oldı ‘ışkdan haber tuyanumuz 6 Meydânumuz meydân oldı cânlarumuz hayrân oldı Her dem ‘Arş'a seyrân oldı Hazret oldı dîvânumuz 7 Düşmiş idük ol kaldurdı birligin bize bildürdi İçümüze ‘ışk toldurdı dürüst oldı imânumuz 97 . 183b.Dr. B.

ŞIN 120 Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün 1 Bilenlere sormak gerek bu tendeki cân neyimiş Cân hod Hak'un kudretidür tamardagı kan neyimiş 2 Fikir yumış oglanıdur endîşe kaygu kânıdur Bu âh u vâh ‘ışk tonıdur taht'oturan han neyimiş . Ç. M.98 Yûnus Emre Dîvânı 8 Sorarısan dost kandadur kanda istersen andadur Hem gönülde hem cândadur hîç kalmadı gümânumuz 9 Yûnus ‘ışkun vasfın söyler girçeklere haber eyler Mahrûmlarun cânı göyner eşker'oldı pinhânumuz YE. M. 182a. T. 82b. 60. 187b. RY. K. 22b. 98b. 14. NO. 66a. 44b. K. 177b. NO. A.. RY. 10. YE. 43a. 26b. SİN 1 119 ‘Işk erine dünyâda çi harîr ü çi palâs Zîrâ kim gönli anun tutmadı kibrile pâs 2 ‘Işk ‘amelile biter lâyık olursa yiter Gerekse ‘uryân yüri gerekse geygil libâs 3 Dilersen kim iresin ferâgat menziline Var kanâ‘at dârında nefsün bogazından as 4 Nefsünün varlıgını ‘akl-ı külle ulaşdur Varlıgun yoga degşür cevher ol olma muhâs 5 Bu kamu günâhlarun yuyan miskînligimiş Var Yûnus sen miskîn ol gel tama‘un yayın yas F.

99 .Dr. A. 1 121 ‘Âşık cânına ‘ışk koyan ol bir yüce Sübhân'ımış Cânum içinde bulmışam cânlara dahı cânımış 2 Sevdük yâridür Mustafâ andan ola meyl ü vefâ Sıdkı bütün gönli safâ hem bize ol îmânımış 3 Halk içindür bu dil sözi gönüldedür dostun râzı Gönül dosta söyledügi ne dir ise Kur'ân'ımış 4 Bir dem gönüle kayıkdum ol gizlü varaka bakdum Uş sırrumı halka çakdum bir pâyânsuz ‘ummânımış 5 Gelün ‘ummâna talalum isteyüp gevher bulalum Satalum sarrâf olalum zîrâ dükenmez kânımış 6 Eger bizden almazsanuz siz satunuz biz alalum Zîrâ bizüm bu gönlümüz ser-mâyeli dükkân imiş 7 Ol dükkân açılmadugı kokusı saçılmadugı Sırrınun açılmadugı kilîdi kibr ü kîn imiş 8 Çün kibrün boynını ezdün hırs evini bile bozdun Dükkânı âreste düzdün alan alsın ma'den imiş 9 Yûnus dahı uyanmadın kendü ölümin sanmadın Bu togrı yola gelmedin her işleri gümânımış NO. 193b. 11. Mustafa Tatcı 3 Şükür anun birligine yog iken uş var eyledi Çünki asıldan biz yoguz mülk ü hânumân neyimiş 4 Çalap viribidi bizi var dünyeyi görün diyü Bu dünye hod bâkî degül mülke Süleymân neyimiş 5 Sorun Tapduklu Yûnus'a bu dünyeden ne anladı Bu dünyenün karârı yok sen neyimiş ben neyimiş F. 99b.

T. 99a. RY. 72b. 183b.100 Yûnus Emre Dîvânı 1 122 Hak'dan haber geldi yine kullar yarag itsün dimiş Dirilüben evliyâdan bir el-etek dutsun dimiş 2 Yakındur işümün ucı azupdur müftî vü hâcı Göreyin diyen Mi'râc'ı miskînligin dutsun dimiş 3 Fânî dünyeden geçerüz bâkî mülkine göçerüz Armagan gerekdür dosta yüklü yükin dutsun dimiş 4 Bâkî degüldür bu sarây evvel-âhir anda varur Bunda yarak itmeyenler ol evi unutsun dimiş 5 Ben severin şol kulumı yoksul ola sabreyleye Benden ana yol eyledüm Mi'râc'uma gitsün dimiş 6 Şol kahırla kazananlar güle güle yidürenler Götürdüm perdelerini dîdâruma baksun dimiş 7 Her bir kişi dosta vara armaganın dosta vire Anda bizi anmayanlar bunda da unutsun dimiş 8 Ne bir acını toyurdum ne bir gönülek giyürdüm Ne bir gönüle girdüm yâ bana niçe itsün dimiş 9 Eyidün Yûnus'a tursun yüzini topraga sürsün Ögüdin kendüye virsün okudugın dutsun dimiş F. K. 1 123 Hakk'ı bulmak isteyenler eylesün nefsini dervîş Çalap bize mürşid virmiş dervîş olubilsem dervîş 2 Nefs yolından geçemezin ‘ışk şarâbın içemezin Gönlüm kara açamazın dervîş olubilsem dervîş 3 Hakk'a yakın olam mı ki rahmetine talam mı ki İremedin ölem mi ki dervîş olubilsem dervîş . 26b. 63. M.

50a.Dr. Mustafa Tatcı 4 Bu ‘acâyib sevdâ düşdi gönlüm karâr kılmaz benüm Bildüm işüm cümle hatâ dervîş olubilsem dervîş 5 Dosta bilişene irsem dostun yolına yürisem ‘Ârıla nâmûsı kosam dervîş olubilsem dervîş 6 Bir gün işüm tamâm ola hep itdügüm gümân ola Meger Hak'dan emân ola dervîş olubilsem dervîş 7 Eger virürlerse emân kullugum olmadı tamâm İy bî-çâre Yûnus hemân dervîş olubilsem dervîş B. 1 124 Erenlerün yolları inceden inceyimiş Süleymân'a yol kesen şol bir karıncayımış 2 Ol karınca söyledi Süleymân'a yol didi Ol karınca söyledügi cevâb alıncayımış 3 Götürmedi kimsene kimsenenün güçini Güç götürdüm diyenler eli irinceyimiş 4 Kim kime ne dirise eger hayr u eger şer Allah virür cezâsın gele yol inceyimiş 5 Gönlüm bana eydürdi seni severem dirdi Gönlüm seni sevdügi dosta irinceyimiş 6 Gönlüm eydür varayın sana girü geleyin Gönlüm uydugı bana dostı bulıncayımış 7 Yârenlerüm eydürler ‘âşık melâmet gerek Geldi benüm başuma ol söz yirinceyimiş 8 ‘Âşıkun gözi yaşı dün-gün dökülür durmaz ‘Âşık kan agladugı ma'şûk sorıncayımış 9 Dört kitâbun ma'nîsin okıdum tahsîl kıldım ‘Işka gelicek gördüm bir ulu heceyimiş 101 .

163b. Ç. 45a. 10. YE.102 Yûnus Emre Dîvânı 10 Ben dervîşem diyenler harâmı yimeyenler Harâmun yinmedügi ele girinceyimiş 11 Eydürler fülân öldi mülkile mâlı kaldı Ol mâlun irkildigi ıssı ölinceyimiş 12 İki kişi söyleşür Yûnus'ı görsem diyü Biri eydür ben gördüm bir ‘âşık kocayımış F. GAYIN 1 126 Ben sevdügüm nigârı n'idem ol benden fârig Ne virüp hoş görünem iki cihânda fârig . 21a. HB. 189b. 10b. 1 125 Ben derdile âh iderdüm derdüm bana dermânımış İsteridüm hasretile dost yanumda pinhânımış 2 Kandayıdum fikr iderdüm göge bakup şükr iderdüm İsteridüm hasretile dost yanumda pinhânımış 3 Sanurdum kendüm ayrıyam dost gayrıdur ben gayrıyam Beni bu hayâle salan bu sıfât-ı insânımış 4 İnsân sıfatı kendü Hak insandadur Hak togrı bak Bu insânun sıfatına cümle ‘âlem hayrânımış 5 Her kim ol insânı bile hayvânısa insân ola Cümle yaradılmış kula insân tolu sultânımış 6 Tevhîd imiş cümle ‘âlem tevhîdi bilendür Âdem Bu tevhîdi inkâr iden öz cânına düşmânımış 7 İnsân olan buldı Hakk'ı meclis anun oldur sâkî Hemân bu bî-çâre Yûnus ‘ışkıla âşinâyımış Ç. RY. 22a. NO. K. Rt. 27a. T. 53a. 100a.

T. RY. Mustafa Tatcı 2 Kimden kime varayın ahvâlüm söylemege Sözüm kime diyeyin sözden lisândan fârig 3 Cihânda kim giriser bu işün arasına Yâ kim hükm idebile sultân u hândan fârig 4 Gerek müsülmân olam bin yıl ‘ibâdet kılam Gerekse kâfir olam küfr ü îmândan fârig 5 Gerekse ehl-i millet farîzasın bekleyem Gerekse şöhret kovam şöhret ü dînden fârig 6 Gerekse ilm-i dînde yüz bin kez minber depem Gerekse şirk besleyem şirk ü gümândan fârig 7 Nice ticâret ile mekseb gösterem ana Şöyle tüvângerdür ol assı-ziyândan fârig 8 Niçesi kullıgıla sevibilem ben ana Hâs u ‘âm anı sever cümle sevenden fârig 9 Anun gibi ma‘şûka kim gönül virdiyise Bî-‘aded tertîb gerek ol andan bundan fârig 10 Yûnus sen severisen hakîkat ma'şûkayı Dervîşligile kül ol kevn ü mekândan fârig F. 27b. 124a. 11. M. K.Dr. 32. YE. 45b. A. KÂF 1 127 Yanar içüm göyner özüm ben ölü(mi)anıcak Ölüm endîşesi ne hoş ululara danı(şı)cak 2 Öliserüz bellü beyân gizlü içümüz olur ‘ıyân Teneşür üstine konup halk öninde yuvunıcak 3 Hiç bilmezem ben niçe idem kangı yana sefer idem Yakasuz don geyem gidem başsuz ata bini(şi)cek 103 . 101a. 46a.

1 128 Şükür Hakk'a kim dost bize eyitdi dost yüzine bak Açdum ben de gönlüm gözin sultânumı gördüm mutlak 2 Çünki gördüm ben Hakk'umı Hakk'ıla olmışam biliş Her kancaru bakdumısa hep görinendür cümle Hak 3 Açuk duvacuk kapusı dostları içün ol Hakk'un Dostı olmak dilerisen dostlardan okı bir sebak 4 Hicâbdasın bugün seni göstermezler belli sana Hicâb didügümi anla dünyelikdür gözden ırak 5 Sen seni bilimeyince ere nazar kılmayınca Senligi bu ara yirden gidermezsen oldı duzak 6 Yidi deniz ü dört ırmak seni mismil eylemeye Çünki işün o Hakk'ıla olmadısa kaldun ırak .104 Yûnus Emre Dîvânı 4 Gele bana kavum kardaş ola sine degin yoldaş Kim olusar bana hâldaş ben sinümde kalışıcak 5 Kalam ben âmâlumıla her niçesi hâlumıla Gide kavum güle güle evden yana dönişicek 6 Sana eydürem ey paşa neler geliserdür başa Kimi isiden bagrı pişe kim şarâba kanışıcak 7 Yarın siyâset kurıla cümle halâyık dirile Kimi emir savan birle kimi isiden yanışıcak 8 A'mâl vire anda cevâb a'mâlsüze olur ‘itâb Şol kişiye olmaz ‘azâb bunda âzâd olışıcak 9 Yûnus imdi sen kıl yarak utanmayasın dogrı bak Cümle halâyık dirile adlu adıyla saylıcak Georg Yazması.

130 Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün 105 . 193b. 11. DAY. 1 129 Gel iy gözüm agla gülmezem ayruk Cânum dosta gider gelmezem ayruk 2 Ne gam bu dünyede bir kez ölürsem Anda ölüm olmaz ölmezem ayruk 3 Varlıgum yokluga degşürmişem ben Bugün câna başa kalmazam ayruk 4 Mahabbet bahrinün gavvâsı oldum Gerekmez Ceyhûn'a talmazam ayruk 5 Yanmışam ‘ışkuna tâ kül olınca Boyandum rengüne solmazam ayruk 6 Ko beni yatayın dost işiginde Yiter bir el dahı almazam ayruk 7 Yansun cânum yansun ‘ışkun odına Aksun yaşum aksun silmezem ayruk 8 Ko beni yanayın göynüklerümle Kaçan ‘âşık olsam ölmezem ayruk 9 Dilerem fazlundan ayurmayasın Hocam senden özge sevmezem ayruk 10 Yûnus ‘âşık durur ma'şûkın ister Dahı hîç nesne istemezem ayruk B. 7b. 102a. 48a.Dr. NO. 84. Mustafa Tatcı 7 Evliyâdur Hak kapusı Yûnus durur kapucısı ‘Işkıla geldi bu yola ‘ışkı idindi hem turak F. YE. A.

46b.106 Yûnus Emre Dîvânı 1 İy çok kitâblar okıyan sen kim dutarsın bana dak Tâ bilesin sırrı ‘ıyân gel ‘ışkdan okı bir varak 2 Okımagıl ‘ilmün yüzin ilme ‘amel eyle güzin Aç gönülden bâtın gözin ‘âşık-ma'şûk hâline bak 3 Gör ma'şûkun ne işdedür ‘âşık dahı ol işdedür İkisi bir sır işdedür iki sanup kalma ırak 4 İkilikden geçemedün hâli kâlden seçemedün Hak'dan yana uçamadun fakîlık oldı sana fak 5 Cübbe vü hırka taht u tâc bular virürler ‘ışka bâc Dört yüz mürîd ü elli hac terk eyledi ‘Abdü'r-rezzâk 6 Anun gibi dîn ulusı hâç öpdi çaldı nâkûsı Sen dahı bırak nâmûsı nefsün itini oda yak 7 Ger sen sana geldünise sıfat nedür bildünise Hakk'a mutî' oldunısa ne kim dirisen bana hak 8 Bilmeyesin bed-nâm u nâm bir ola sana hâs u ‘âm Bildünise ‘ilmi tamâm gel imdi okı bir varak 9 Yirde vü gökde ‘ışkıla ‘ışkdan gelür her söz dile Bî-çâre Yûnus ne bile ne kara okıdı ne ak F. 23a. M. T. 102b. 121b. 10. 28b. K. 43a. Ç. RY. 31. Rt. 1 131 Biz neye ‘âşıksavuz âlemler ana âşık Kime degül diyelüm her biri sıdka hâzık 2 Ma'şûkanı kim sevse lâzımdur anı sevmek Dostumuzun dostına yad endîşe ne lâyık 3 Sen gerçek ‘âşıkısan dostun dostına dost ol Ger böyle olmazısan dostun dimegil bayık 4 Kime az bakarısa aslı yüce yirdedür Az görme çok gör anı böyle gelmişdür tarîk . 189a. NO. YE.

Ç. 47b. 29a. YE. Mustafa Tatcı 5 Yitmiş iki millete kurbân ol ‘âşıkısan Tâ âşıklar safında tamâm olasın sâdık 6 Sen Hakk'a ‘âşıkısan Hak sana kapu açar Ko seni begenmegi varlıgun evini yık 7 Hâs u ‘âm mutî' ‘âsî dost kulıdur cümlesi Kime eydibilesin gel evünden taşra çık 8 Yûnus'un bu dânişi genc-i nihân sözidür Dosta ‘âşık olanlar iki cihândan fârik F. T. 103b. 93b. 11.Dr. 33a. M. 132 Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün 1 Kerem ile bir berü bak nikâbı yüzünden bırak Ayun on dördi misün balk urur yüz ü yanak 2 Şol bal agızdan keleci yüz bin şekerden tatludur Söyler olursa bu dilün deprenür olsa ol tudak 3 Otuz iki incü bitmiş mercân içinde i cânum Kıymeti a'lâ incüden aklıgı da incüden ak 4 Yüzüne karşu bu güneş bir dem gelüben turamaz Gelüp kaşundan kiçi ay her dem okıyalı sebak 5 Gören seni pervâne tek niçesi oda düşmesin İki yanadın çün turur ol iki şû'leli çerâk 6 ‘Işkun selâsilinde zencîre kim ki düşse Âzâdlık istemez ol olsa vücûdı toprak 7 Dil niçe vasf itsün hüsnünile hulkunı kim Hüsnüni Hak eylesün yavuz gözlerden ırak 8 İşitdüm boyun senün serviden a'lâyımış Dahı gözüm görmedin boyunı sevdi kulak 107 . 20. 23b. A. RY. K.

104a. K. K. NO. M. 47a. 185b. A. 1 2 134 Muhammed'e bir gice Çalap'dan indi Burâk Cebrâîl eydür hâcem Mi'râc'a kıgurdı Hak Aç kendüne cinânun behişt ü dîdâr senün Seni okur Sübhân'un ne yatursın kıl yarak . B. 22b. T. 1 133 Ma‘nî bahrine talduk vücûd sırrını bulduk İki cihân ser-te-ser cümle vücûdda bulduk 2 Bu çizginen gökleri tahte's-serâ yirleri Yitmiş bin hicâbları cümle vücûdda bulduk 3 Yidi gök yidi yiri tagları denizleri Uçmagıla Tamu'yı cümle vücûdda bulduk 4 Gice ile gündüzi gökde yidi yılduzı Levhde yazılan sözi cümle vücûdda bulduk 5 Mûsâ'nun agdugı Tûr'ı yohsa Beytü'l-Ma‘mûr'ı İsrâfîl çaldugı Sûrı cümle vücûdda bulduk 6 Tevrât'ıla İncîl'i Zebûr'ıla Furkân'ı Bunlardagı beyânı cümle vücûdda bulduk 7 Bir ile iki üçi dördile biş ü altı Yidi sekiz tokuzı cümle vücûdda bulduk 8 Yûnus'un sözleri Hak cümle didügi saddâk Ne gördüysen kamu Hak cümle vücûdda bulduk YE. 29b. YE. 11. 54. 48b.108 Yûnus Emre Dîvânı 9 Yûnus Hak tecellîsin senün yüzünde gördi Çâre yok ayrılmaga çün sende görindi Hak F. 51a. 167b. Ç. 86b.

Dr. Mustafa Tatcı 3 Turdı Mi'râc kasdına yüridi âbdestine Secde kıldı dostına dimedi yakın ırak 4 Gitdi Cibrîl Hazret'i getürdi Burak atı Nûrdanıdı hil'ati gözi gevher yüzi ak 5 Kadem bir taşa basdı taş kopdı bile vardı Kak yâ mübârek didi şöyle kaldı mu‘allak 6 Taş eydür gelesini bir kadem basasını Resûl eydür gelürem buyururısa ol Hak 7 Göklere haber oldı yir-gök şâdılık toldı Eydürler Ahmed geldi bezendi sekiz Uçmak 8 Gör Muhammed n'eyledi gökleri seyreyledi Ümmetini toyladı ‘Arş'a henüz varıcak 9 Çün geçdi felekleri ün geldi kim gel beri Kaldurdum perdeleri hemân cemâlüme bak 10 Dîdârum sana ‘ıyân gösterem bellü-beyân İn Burâk'dan ol yayan ‘Arş'uma bas bir ayak 11 Ferişteler geldiler Burâk'dan indürdiler Na'lini döndürdiler ol dem yüridi yayak 12 Üveys yirinden turdı ‘Arş'da na'lin döndürdi Muhammed anı gördi visâle döndi firâk 13 Çün dost dosta kavuşdı yüz bin kelâm danışdı Ümmetiyçün çalışdı oldur Resûl-ı Mutlak 14 Mi'râc'dan döndi yine girü geldi evine Geldi gördi henüz kim döşecigi ısıcak 15 Niçe bin yıllık yola bir demde vara gele Yûnus eydür kim ola Muhammed'dür o mutlak 16 Ümmete ümmet diyen ümmet kaydını yiyen Eger ümmeti isen di İslâm dînine hak 109 .

1b.110 Yûnus Emre Dîvânı B. KEF 1 135 Dost yüzine bakmaga key safâ nazar gerek Dostıla bilişmege cân gözi bîdâr gerek 2 ‘İzz ü nâzdan geçüben tertîbler terk idüben Varlıklar dükedüben yüz bin ol kadar gerek 3 Varlıkdur hicâb katı kim yıka bu hicâbı Dost yüzinden nikâbı götürmege er gerek 4 Sen hicâb oldun sana ne bakarsın dört yana Kaykımaz öne sona kime ki dîdâr gerek 5 Gel imdi hicâbun yık hırs evinden taşra çık Hak bagışlaya tevfîk kasdıla hüner gerek 6 ‘Âşıka ‘izzet ü ‘âr va'llâh bedi' bu haber ‘Âşıkısan cânsuz gel ne ser ü destâr gerek 7 Sen seni elden bırak dost yüzine sensüz bak Mansûr'layın Ene'l-Hak dahı sebûk-bâr gerek 8 Kim dostıla bilişe lâ-cerem derde düşe ‘Âşık cânı hemîşe ser-mest ü humâr gerek 9 Sen seni aradan al cism ü sûret cânsuz kal Anda bulasın visâl ayruk ne bâzâr gerek 10 Dostıla bilişen cân oldur kendüye kıyan Varlık leşkerin sıyan dahı çâpük-ter gerek 11 Terk eyle kıyl u kâli dosta virgil mecâli Yoklıkdadur visâli kamudan güzer gerek 12 Bu göz gördügi degül bu ‘akl irdügi degül Dil vasf virdügi degül bî-lisân basar gerek .

10. Mustafa Tatcı 13 İşit işit key işit dost katına sensüz git Dosta gidene öndin kendüsüz sefer gerek 14 Az bakmagıl sen çoga çün dost içünden doga Varlıgun saygıl yoga bunca ne haber gerek 15 Unıt unıt kamusın söylegil sözün hâsın Dilersen dost göresin bundan gayrı ser gerek 16 Dünyâ vü âhiretden niçe dürlü ni‘metden Dost yüzini görmege kamudan geçer gerek 17 Dünyâ âhret ahvâli zen ü ferzend vebâli Dilersen dost visâli varlıkdan hazer gerek 18 Boncuk degül sır sözi gel gidelüm ko sözi Dostı görmez baş gözi ayruksı basar gerek 19 Yûnus imdi yavı var bulmayasun il ü şâr Kim Hak disün kim bâtıl dervîş burc u bâr gerek F. Ç. M. 12. 30a. 1 136 Müsülmânam diyen kişi şartı nedür bilse gerek Tanrı'nun buyrugın tutup biş vakt namâz kılsa gerek 2 Tanla turup başun kaldur ellerüni suya daldur Hem şeytânun boynını ur hem nefs dahı ölse gerek 3 Kılurısan tan namâzın Hak'la ola hem niyâzın Âhiretde ‘izz ü nâzun varup anda bulsa gerek 4 Öyle namâzın kılasın her ne dilersen bulasın Tamu'dan âzâd olasın kullar âzâd olsa gerek 5 Ol ikindiyi kılanlar arı dirlik dirilenler Olardur Hakk'a irenler her dem anlar irse gerek 111 . 25b. 48b. 76a. YE. 11.Dr. A. 105a. K. NO. T. 192b. Rt.

10b. 11 137 Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün 1 Dünyeye gelen kişiler yola bile gelmek gerek Ölümini anubanı dün ü gün aglamak gerek 2 Bu dünye kahır evidür hem bâkî degül fânîdür Aldanuban kalma buna tîz tevbeye gelmek gerek 3 Ne durur dünye çoklıgı eşkere durur yoklıgı Varlık sarâyın hakîkat âhireti bilmek gerek 4 Gel imdi tur bu fânîden mahrûm kalmadın bâkîden Tâ‘at kılup bu dünyeden kullar nasîb almak gerek 5 Korkarısan sen Tamu'dan (gel) alçak olgıl kamudan Ol güni ince köpriden (bil) kamular geçmek gerek 6 Geçüp gitmek dilerisen yâ düşmeyeyin dirisen Şol kazandugun mâlunı Tanrı'yıçün virmek gerek . Rt. 108a. 51b.112 Yûnus Emre Dîvânı 6 Ahşam durur üç farîza tagca günâhun arıda Eyü ‘amellerün sinde şem ü çerâg olsa gerek 7 Yatsu namâzına ol hâzır hâzırları sever Kâdir Îmânun eksügin bitür îmân pîş-rev olsa gerek 8 Her kim bu sözden almadı biş vakt namâzı kılmadı Bilün müsülmân olmadı ol Tamu'ya girse gerek 9 Bildünise cemâ‘ati hâzır olanlar Cennet'i Ger kâhillik kılurısan münâfıkdan olsa gerek 10 Görmez misin Mustafâ'yı niçe bekledi vefâyı Ümmetiçün ol safâyı ümmet ana irse gerek 11 Beklerisen dîn gayretin virmegil nefse murâdın Yûnus Nebî salâvâtın ‘ışkıla degürse gerek F. 31b. B. YE. T.

138 Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün 1 Evvel bize vâcib budur hoş hulkıla ‘amel gerek İslâm adı okınıcak yoldaşumuz îmân gerek 2 İsrâfîl sûrın urıcak cümle mahlûk uyanıcak Sorı hisâb sorılıcak ‘Arab dili lisân gerek 3 Gök perdelerin açalar eyü yavuzdan seçeler Ol dem kancaru kaçalar baş kurtarası yir gerek 4 Çerge kurup oturalar ser-mâyemüz getüreler Ol siyâset meydânında bu tertîbleri bil gerek 5 Çagrışalar ata ana kardaş kardaşdan usana Yalvaralar ol Sübhân'a niyâz kılası er gerek 6 Dükelinden bu ‘ışk yakın Yûnus hatâ kılma sakın ‘Işkdan su'âl sorılıcak cevâb viresi hâl gerek F. 109b. 139 Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün 1 Bu dünyeye gelen kişi âhir yine gitse gerek Müsâfirdür vatanına birgün sefer itse gerek 113 . 32b. 110b. Mustafa Tatcı 7 Kazandugunı virüben yoksulları hoş görüben Hak hazretine varuban oddan o kurtulmak gerek 8 Kur'ân eydür ki vattakû gine eydür ki tezra‘û Kâhil olup oturmagıl tîz tevbeye gelmek gerek 9 Yûnus'un sözi şi‘irden ammâ aslı(dur) kitâbdan Hadîsile dinene key (bilgil) sâdık olmak gerek F. T. YE. T. 51a.Dr. 33a.

50b. 140 Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün 1 Gel iy dervîşlik isteyen eydem sana n'itmek gerek Şerbetleri elden koyup aguyı nûş itmek gerek 2 Gelmek gerek terbiyete kamu bildüklerin koya Mürebbîsi ne dirise pes ol anı dutmak gerek 3 Çeke sabr u kanâ'atı tâze-kârlık ide katı Bu yola vireler iti bu yola yüz tutmak gerek 4 Dünyâdan gönlini çeke eli ile arpa eke Unına yarı kül kata güneşde kurutmak gerek 5 ‘Aceb anı niçe yiye nefsi dilerse yiyleye Kaçan kim iftâr eyleye üç günde bir itmek gerek 6 Oldur erenler dirligi bular bilmez ‘ayyârlıgı Anunla bulur erligi kahrı dahı yutmak gerek .114 Yûnus Emre Dîvânı 2 Va‘de kılduk ol dostıla biz bu cihâna gelmedin Pes ne kadar eglenevüz ol va‘demüz yitse gerek 3 Biz de varavuz ol ile kaçan ki va‘demüz gele Kişi varacagı yire gönlini berkitse gerek 4 Gönül niçe berkitmeye dost iline giden yola ‘Âşık kişiler cânına bu yola harc itse gerek 5 Cân neye ulaşırısa ‘akıl da ana harc olur Gönül neyi severise dil anı şerh itse gerek 6 ‘Aceb midür ‘âşık kişi ma'şûkını zikr iderse ‘Işk başından aşıcagaz gönlini zâr itse gerek 7 Yûnus imdi sever isen andan haber virgil bize ‘Âşıkun oldur nişânı maşûkın eyitse gerek YE.

K. Mustafa Tatcı 7 Bakma bu dünyâ yüzine aldanma halkun sözine Dönüp dîdâr arzûsına ol Hakk'a yüz tutmak gerek 8 Yûnus bunı kime diye kim kasd ide bir uluya Şâyed birimüz işleye ‘âşıklara itmek gerek YE. 26b. 1 142 Dervîş olan kişinün dirligi arı gerek Yol içinde hem anun nâmûsı arı gerek 2 Geç benlik da‘vâsından söyle sözün hâsından Ol Allah korkusından benzi anun sarı gerek 3 Gitmeye bagrı başı dinmeye gözi yaşı Her dem dervîşün işi âhıla zârı gerek 4 Kimseye hor bakmagıl hergiz gönül yıkmagıl Yitmiş iki milletde dervîşlik yarı gerek 115 . Rt. 54. K. 207b. RY. 167a. 1 141 N'idelüm bu dünyâyı n'eyleyüp n'itmek gerek Dâimâ ‘ışk etegin komayup tutmak gerek 2 Çalab'um bu dünyâyı kahır içün yaratmış Gerçegin gelenlerün kahrını yutmak gerek 3 Ol yarınki yollara anda yoldaş isteyen Bu dünyâda dostını kılavuz dutmak gerek 4 Uçmak Uçmak didügün kullarun yiltedügün Uçmagun ser-mâyesi bir gönül itmek gerek 5 Erenlerün âhına tag-taş katlanımadı Kalkanı demir ise okları atmak gerek 6 Yûnus er nazarında tâze güller açılmış Sen gerçek bülbülisen nazarda ötmek gerek YE. Ç. M. 8a. 76. 12. M.191b. 51a. 50b. RY. 21a.Dr. NO.

144 Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün . 128a. 52. 107a. M. 161a.116 Yûnus Emre Dîvânı 5 Korkmaya Tamu'sından ummaya Hûrîsinden Dâim anun maksûdı Hakk'un dîdârı gerek 6 Toprak eyle yüzüni miskînlere iy Yûnus Cümlesinden ziyâde erün ikrârı gerek Ç. 49b. 34. 54a. 31b. 1 143 N'iderüz dirlik suyın biz cânı yagmâya virdük Cevherleri sarrâflara ma‘deni yagmâya virdük 2 Bizüm il bâzirgânı hîç assı gözetmedi Çün assı bizüm degül ziyânı yagmâya virdük 3 Bu yolun ‘ârifleri geçürmezler meta‘ı Biz hod ‘uryân giderüz dükkânı yagmâya virdük 4 Bizüm bâzârumuzda yokluk alur müşteri Çün iş böyle harîdâr varını yagmâya virdük 5 Dîn ü millet bâzârın yagmâladı sen ü ben Çıkduk iki aradan sen-beni yagmâya virdük 6 Küfrile îmân sözi hicâb oldı bu yolda Safâlaşduk küfrile îmânı yagmâya virdük 7 Zühdile çok istedük hîç müyesser olmadı Terk idüben küllîsin gümânı yagmâya virdük 8 Yüz bin yıllık ‘ömr olsa bir kuşlıkça degüldür Geçdük bitmez sagışdan zamânı yagmâya virdük 9 Pâyânlu devr-i zamân çok egledi Yûnus'ı Pâyânsuz devre irdi devrânı yagmâya virdük F. YE. RY. 61b. T. 11. 27a. Rt. K.

RY. 32a. 12a. 210b. K. 108b. Mustafa Tatcı 1 Ne söz keleci dirisem dilüm seni söyleyicek Kanda yürürsem yürürem senden yana kaçar dilek 2 Hakdur seni sevmezlere cânsuz sûretdür dirisem Anuniçün cânlulara senün gibi ma‘şûk gerek 3 Söyledün cümle ‘âleme henüz nikâb içindesin Bir dem perdesüz yürisen iki cihân olur helâk 4 Dîv ü perî ins ü melek sever seni her mahlûkât Hayrân olup ileyünde turmış durur hûr u melek 5 Nûşdur senün elünile zehr-i kâtil içerisem Bilmezem ne ma‘nîsi var ol olur cânuma tiryâk 6 Ger şehd ü şeker yirisem sensüz agudur cânuma Çün cânumun sensin dadı kanda bulam senden yigrek 7 Yüz bin eger cevr ü cefâ ugrarısa sûretüme Hiç eksilmez şâdılıgum cümle diler seni sevmek 8 Ne var eger Yûnus dahı ‘ışk içinde zerreyise ‘Işk odıyla kâyım durur yirile gök çarh-ı felek F. T. 1 145 Çalap nûrdan yaratmış cânını Muhammed'ün ‘Âleme rahmet saçmış adını Muhammed'ün 2 Dostum dimiş yaratmış hem anun kaydın yimiş Ümmetden yana komış yönini Muhammed'ün 3 Muhammed bir denizdür ‘âlemi tutup durur Yitmiş bin peygamberler gölinde Muhammed'ün 4 Dünyâ mâlın dutmamış hîç emânet artmamış Derzi biçüp dikmemiş tonını Muhammed'ün 117 .Dr.

59. 174b. 64b. 1 147 İy su kandan gelürsin vatanun kanda senün Kanda çukur bulursan yatagun anda senün . 188a. Ç.118 Yûnus Emre Dîvânı 5 Tanrı Arslanı ‘Alî sagında Muhammed'ün Hasan'ıla Hüseyin solunda Muhammed'ün 6 Yılda yitmiş bin hâcı her biri niyyet ider Varur ziyâret ider nûrını Muhammed'ün 7 Yûnus Emrem ‘ışkludur eksiklüdür miskîndür Her kim yimez mahrûmdur honını Muhammed'ün K. 25b. M. RY. 146 Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün 1 Nişânı bu benzi saru gözleri yaşdur ‘âşıkun ‘Işk odına yanar cânı cigeri başdur ‘âşıkun 2 Dün-gün yürür hayrân olur ‘ışk odına yanar erür Döşegi toprag u kabir yasdugı taşdur ‘âşıkun 3 Kimse bilmez âşık hâlin gönlünde nedür ahvâlin Süpürmege dostun yolın yüzi ferâşdur ‘âşıkun 4 Miskîn olur ‘âşık kişi durmaz akar gözi yaşı Mâlı mülki cân u başı ‘ışka tarâşdur ‘âşıkun 5 ‘Âşık kılar dün-gün âhı vurur Hak'a dogrı râhı Her dem gönül seyrengehi gönli Mi'râc'dur ‘âşıkun 6 Her bir kişi bir iş dutar ol dosta yakın olmaga Gice gündüz nefsiyile her dem savaşdur ‘âşıkun 7 Yûnus eydür ol melâmet şeyhligi ‘âşıklıga sat ‘Âşık da n'ister eyü ad bed-nâmı hoşdur ‘âşıkun NO.

143a. 11b. HB.Dr. Mustafa Tatcı 2 Sen yüceden çıkarsın alçak yire akarsın Gönül Hakk'a dutarsın alçak gönlün var senün 3 Seni bulut götürür ‘âlemlere yitürür Dürlü çiçek bitürür hoş üstâdun var senün 4 Agaçlara varursın köklerinden girürsin Dunı sıra yürürsin uzun elün var senün 5 Kandayısa yaş-kurı hîç sensüz olmaz biri Ne ölüsin ne diri hîç tenün yokdur senün 6 Kimün denize gider kimün tütüni tüter İsmün disen ne durur hoş bâzârun var senün 7 Akup deniz olursın tagılup toz olursın Göllerde sâz olursın yapılan evler senün 8 Dünyede cânlu cânsuz olımayalar sensüz Câna cânsın gümânsuz hîç menendün yok senün 9 Şimdi Yûnus susadı diler ki senden içe Bir içim bin kızıla nice bahân yok senün K. 148 Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün 1 Ger uluya irdünise sûret nakşı nendür senün Mâ‘nîye yol buldunısa iş bu dünyâ nendür senün 2 Görgeç yolundan kamusın terk it bu dünyâ da‘vîsin Kogıl bu ‘âlem sevisin aşıklıcak nendür senün 3 Sen dünyânun terkin urgıl gelüp ‘ışk evine girgil İlerki menzile irgil girü kalmak nendür senün 4 Bu vücûdun ser-mâyesi od u su toprag u yildür Her biri aslına gider gâfil olmak nendür senün 119 . M. 42.

K. 11. M. 79b.120 Yûnus Emre Dîvânı 5 Dün ü gün kaygular yirsin n'ideyin yohsulın dirsin Ol cömerddür rızkun virür kaygu yimek nendür senün 6 Büt-hâne vü şarâb-hâne mescid oldı gerçek câna Bir pûlun varmaz ziyâna yalancılık nendür senün 7 Çün âhirete kavîsin ko bu yalancı da‘vîsin Bu mâl u hazne sevisin ‘âşıkısan nendür senün 8 Yigil yidürgil bî-çâre eksilürse Tanrı'n vire Bir gün tenün yire gire girü kalan nendür senün 9 Benüm diyüben dirersin hakîkat da‘vî idersin Pâdişâh suçuna kalmaz güm-râh olmak nendür senün 10 Yûnus ol ‘ışk badyasından sen iñen esrük olmışsın Bî-hod iken irdün Hakk'a ayuk olmak nendür senün F. YE. 49a. 31a. 1 149 Dervîşler gönli safâ hükm ider Kâf'dan Kâf'a İy niçe selâtînler zebûnı dervîşlerün 2 Dervîşlerün hâlleri Hak'a gider yolları Arş'da na'lin dönderdi Üveys'i dervîşlerün 3 Resûl agdı Mi'râc'a nazar eyledi hoca Görün görün kim niçe vasfını dervîşlerün 4 ‘Arş'dan döndi Mustafâ anda ashâb-ı safâ Dinledi sözlerini sır sözi dervîşlerün 5 Resûl indi tapuya elin urdı kapuya Didiler kimsin ana miskîni dervîşlerün 6 Resûl girdi içerü yârenler turdı örü ‘Âşıklar dîdâr gördi visâlin dervîşlerün 7 Resûl eydür iy Kayyûm bunlar ‘acâyib kavim Sır denizi kılmışsın gönlini dervîşlerün . 106b. T. Rt. 13.

Dr. 72. LAM 1 151 Kul pâdişâhsuz olmaz pâdişâh kulsuz degül Pâdişâhı kim bileydi kul itmese yort savul 121 . Mustafa Tatcı 8 Bunlara benüm didüm bunlara benin didüm Unıtdurdum mâlını gencini dervîşlerün 9 Dervîşlik bir pîşedür hırkacugı mîşedür Çok cânavârlar yörür tonında dervîşlerün 10 Miskîn Yûnus n'eylesün niçe bir şerh eylesün ‘Âşıkdur kul söylesün vasfını dervîşlerün K. M. RY. 150 Fâ'ilâtün Fâ'ilâtün Fâ'ilâtün Fâ'ilün 1 Dost diridüm istegüm dermânıdur ‘âşıklarun Câm-ı ‘ışkı koma kim peymânıdur ‘âşıklarun 2 ‘Âşık ol ‘ışk odına pervâne gibi yana gör Oda yanan kimseler pes cânıdur âşıklarun 3 Her gice cevlân ider Hakk'un cemâlin görmege ‘Arş-ı ‘azîm dem-be-dem seyrânıdur ‘âşıklarun 4 Zâhidün zühdiyile Cennet makâmı olur Mâsivânun küllisi zindânıdur âşıklarun 5 Hor bakma sen ‘azîzüm ‘ışk erine zinhâr Sırr-ı Mevlâ'sıyıla pinhânıdur âşıklarun 6 Şeyh-i kâmil hizmetinden fârig olma iy Yûnus Kulluk itmek pîrine erkânıdur âşıklarun B. 200a. 26b. 36b.

111b. 152 Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün 1 Ata belinden bir zamân anasına düşdi gönül Hak'dan bize destûr oldı hazîneye düşdi gönül 2 Anda beni cân eyledi et ü sünük kan eyledi Dört on güni diyicegez degirtmege düşdi gönül 3 Yürüridüm anda pinhân Hak buyrugı virmez amân Vatanumdan ayırdılar bu dünyeye düşdi gönül 4 Beni beşige urdılar elüm ayagum sardılar Öndin acısın virdiler tuz içine düşdi gönül .122 Yûnus Emre Dîvânı 2 Sultân hemîşe sultân kul hemîşe kulıdı Ol kadîm pâdişâydı usûl içinde usûl 3 Tanrı kadîm kul kadîm ayrılmadum bir adım Gör kul kim Tanrı kimdür anla iy sâhib-kabûl 4 Bize birlik sarâyın togru beşâret ayın Geç ikilik fikrinden kogıl benligi yâ kul 5 Gör imdi gizlü seyri seyir içinde sırrı Kul bilmez bu tedbîri kime degdi bu nüzûl 6 Eyid eyid kamusın ne kân u ne ma‘densin Sûret-i pür-ma‘nîsin pâdişâhı sende bul 7 Gel imdi hicâbun aç senden ayrıl sana kaç Sende bulasın Mi'râc sana gelür cümle yol 8 Kanca vardun iy ‘âkil bir agızdan cümle dil Cüz'iyyât-ı müselsel haber virür ‘akl-ı kül 9 Yûnus bak neredesin ne yirde ne gökdesin Bekle edeb perdesin gel imdi gel tapu kıl F. 34a. T.

Dr. Mustafa Tatcı 5 Günde iki kez çözerler başına akça dizerler Agzuma emcek virdiler nefs kabzına düşdi gönül 6 Bu nesneyi terk eyledüm yürimege ‘azm eyledüm On'iki sünügüm yazarlar elden ele düşdi gönül 7 Oglan iken sultân kopar kim elin kim yüzin öper ‘Akıl bana yoldaş oldı sultânlıga düşdi gönül 8 Bu çagıla sakal biter görenün gülregi dutar Güzeller katında biter sev-sevüye düşdi gönül 9 Hayırdan şerri çok sever işlemege becid iver Nefsinün dilegin kovar nefs evine düşdi gönül 10 Kırk beşinde sûret döner kara sakala ak iner Bakup şeybetin göricek yoldurmaga düşdi gönül 11 Yola gider başaramaz yigitlige eli varmaz Bu nesneleri koyuban yavunmaga düşdi gönül 12 Ogl eydür bunadı ölmez kız eydür yirinden durmaz Hîç kendü hâlinden bilmez hâlden hâle düşdi gönül 13 Ölicegez şükr ideler sinden yana iledeler Allah adın zikr ideler çok şüküre düşdi gönül 14 Su getüreler yumaga kefen saralar komaga Agaç ata bindüreler teneşire düşdi gönül 15 Eger varısa ‘amelün gin olısar sinün senün Eger yogısa ‘amelün oddan şarâb içdi gönül 16 Yûnus anlayuvar hâlün şuna ugrayısar yolun Bunda elün ireriken hayr işlere düşdi gönül F. T. 1 153 Yavlak ‘aceb geldi bana dünyâ içinde işbu hâl Gice konuk olan kişi gine sabâh göçer fi'l-hâl 123 . 35a. 113b.

1 154 Gerekmez dünyeyi bize çünki bâkî bünyâd degül Bir kul bin de yaşarısa ölicek bir sâ‘at degül 2 Bu dünye kahır evidür niçe ‘ömürler eridür Uçmak'da hûy satan kişi yalan yanlış gaybet degül 3 Şol senün mü'min kullarun dünyâ zindânı anlarun Bu dünyâda mü'min olan hurrem oluban şâd degül 4 Bunda zâlimlik eyleyen nefsi harâmla toylayan Yüzleri kara kopısar öz cânları râhat degül 5 Kim durur kim ire ana dün-gün tâ‘at kılan ana Virülür uçmak anlara zîrâ bilişdür yâd degül . 53a. M.124 Yûnus Emre Dîvânı 2 Eger girçek konugısan aç gözün uyanugısan Sen bu söze tanugısan girü kalur mülkile mâl 3 Mâlunı özge kişi yir sen var anda hisâbın vir Sinün hemân bir adım yir gel gör âhir nedür bu fâl 4 Gözün görürken yi-yidür eylemegil bunca ‘özür Bu dünyede hâsıl nedür hayreyle bâzârı vir al 5 Ben diyeyin sözün hakkın işit unutma key sakın Uş kıyâmet geldi yakın gönlünden geçmesün hayâl 6 Andan İsrâfîl Sûr ura ölenler yirinden tura Mizân terâzû kurıla hükmini ide zü'l-Celâl 7 Sultân u kullar bir ola anda heybet katı ola Dahı ayruksı hâl ola kurtulmaklık anda muhâl 8 Bunda korkmazısan Yûnus anda korkudurlar seni Eger dirligün hakkısa Sırât'ı geçesin sehel F. 86a. K. 17. YE. 29a. 112b. Ç.

37a. Ç. 116b. YE. 74a. Mustafa Tatcı 6 Yûnus miskîn mestânesin sen seni gör ko bunları Dünyâda riyâlu dirlik kişiye eyü ad degül F. 28b.Dr. 155 Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün 1 Kogıl bu dünyâ bezegin bu dünyâ yil durur hayâl Ne vefâ kılısar bize çün pusuda durur zevâl 2 İnanma fânî ‘ömre kim bâkî degüldür sevgüsi Görür iken sultânları koyup giderler mülk ü mâl 3 Kes gider ‘izzet başını terk eyle sen fuzûllıgı Kesmezisen başın anun ‘ışkıla dirligün muhâl 4 Bunca uzun endîşeler yoldaşımuzıdı bizüm Dost fikretinden artugı bilün ki küllî kıyl u kâl 5 Algıl kendü elünile girü kendü hisâbunı Yohsa serhengler elinde katı yaramaz olur hâl 6 Zevk u riyâ didükleri boynını urmayınca ben Şâh-ı Kerîm'e sıdkıla kanda bulısaram visâl 7 Öldür nefsün dilegini ilet teneşir üstine Yohsa gensüz ölicegez sana fermân olur gassâl 8 Her kim sana sorarısa i'tikâdun nedür Hakk'a Öpgil anun ayagını budur ana cevâb su'âl 9 Yûnus sana farîzadur işbu Sırât-ı müstakîm İleyünde haşre-neşre Hakke'l-yakîn gerek visâl F. K. 52b.115a. T. T. 1 156 Dervîşlik makâmı hâl içinde hâl Ferâgatlık makâmı dervîş olana muhâl 125 . 36a.

36b. T. 1 157 ‘Işksuzlara virme ögüt ögüdünden alur degül ‘Işksuz âdem hayvân olur hayvân ögüt bilür degül 2 Eksük olman ehillerden kaça görün câhillerden Tanrı bîzâr bahillerden bahil dîdâr görür degül 3 Kara taşa su koyarsan elli yıl ısladurısan Hemân taş gine bayagı hünerlü taş olur degül 4 Taşdan çıkar dürlü sular ayagından biter neler Câhil gönli taşdan beter câhil gelmez gelür degül 5 Boz yapalak devlingece emek yime irte-gice Anun işi gözsepekdür salup ördek alur degül 6 Şah balabân şâhin togan zihî ögmiş anı ögen Togan za'îf olurısa toganlıkdan kalur degül 7 Ol iki cihân güneşi zâhir dünyâsın degşürdi Câhil anı öldi sanur ol hod ölmez ölür degül 8 Yûnus olma câhillerden ırak olma ehillerden Câhil ne var mü'minise câhillikden kalur degül .126 Yûnus Emre Dîvânı 2 Dervîş ayrılımaz evvelki demden Hîç fürkat olmadı nasîbdür visâl 3 Dervîş fitne kabın bunda uşatdı Hareket itdi bunda olmadı battâl 4 Dervîşlik dirligi Sırât üzredür Hisâbı itdiler zerre-i miskâl 5 Dervîş Ene'l-Hak derse n'ola ‘aceb mi Hep varlık Hakk'undur ‘alâ küllî hâl 6 Dervîş ırma gözün evvelki demden Yûnus görüp durur hem âhir hem evvel F. 116a.

Dr. 46b. 57a. YE. 1 158 Ma'nî eri bu yolda melûl olası degül Ma'nî tuyan gönüller hergiz ölesi degül 2 Ten fânîdür cân ölmez çün gitdi girü gelmez Ölürise ten ölür cânlar ölesi degül 3 Gevhersüz gönüllere yüz bin söz eydürisen Hak'dan nasîb olmasa nasîb olası degül 4 Sakıngıl yârün gönlin sırçadur sımayasın Sırça sındukdan girü bütün olası degül 5 Çeşmelerden bardagun toldurmadın korısan Bin yıl anda turursa kendü tolası degül 6 Şol Hızır'ıla İlyâs Âb-ı Hayât içdiler Bu bir kaç yıl içinde bunlar ölesi degül 7 Yaratdı Hak dünyâyı Peygamber dostlıgına Dünyâya gelen gider bâkî kalası degül 8 Yûnus gözün görürken yaragun eyleyigör Gelmedi anda varan girü gelesi degül F. 53. 111a. 53b. Ç. K. T. Mustafa Tatcı 127 F. 164a. RY. NO. 54a. 36a. 187b. 52a. B. 1 159 Eyâ gâfil aç gözüni gönlün yavlak uzatmagıl Bakgıl kendü dirligüne kimse ‘aybın gözetmegil 2 Şöyle dirilgil hulkıla ölicegiz söyleşeler Bâkî dirlik budur cânum yavuz adıla gitmegil 3 Bir gün ola bu dünyâyı âhirete degşüresin Dün ü güni kılgıl tâ‘at ayak uzadup yatmagıl . 12. 33b. T. M. 30a. YE. Rt. 115b.

13. 7b. HB. 160 Müstef‘ilün Müstef‘ilün 1 Yoldaş olalum ikimüz Gel dosta gidelüm gönül Hâldaş olalum ikimüz Gel dosta gidelüm gönül 2 Gel gidelüm cân turmadın Sûret terkini urmadın Araya düşmân girmedin Gel dosta gidelüm gönül 3 Gel gidelüm kalma ırak Dost içün kılalum yarak Şeyhüm katındadur turak Gel dosta gidelüm gönül 4 Terk idelüm il ü şârı Dost içün kılalum zârı Ele getürelüm yâri Gel dosta gidelüm gönül . Ç. 166b.128 Yûnus Emre Dîvânı 4 Gördün ki bir dervîş gelür yüz vur anun kademine Senden şey'ullah idicek kaşun karagun çatmagıl 5 Nefse uyup biş parmagun bir kezden iltme agzuna Kes birisin vir miskîne gerek olur unutmagıl 6 Söyledügün keleciyi işitdügün gibi söyle Kendözünden zîreklenüp bir kaç söz dahı katmagıl 7 Dünyâ çerb ü şîrîn durur âdem gerekdür yiyesi Kem nesneye tama‘ idüp kesüp kemürüp yutmagıl 8 Yûnus kim öldürür seni viren alur yine cânı Yarın göresin sen anı er nazarından gitmegil YE. NO. 30a. 53a. K. 186a. 54. 14a. Rt. RY. M.

187b.Dr. RY. Mustafa Tatcı 5 Bu dünyâya kalmayalum Fânîdür aldanmayalum Bir iken ayrılmayalum Gel dosta gidelüm gönül 6 Biz bu cihândan göçelüm Ol dost iline uçalum Arzû hevâdan geçelüm Gel dosta gidelüm gönül 7 Kulaguz olgıl sen bana Gönilelüm dostdan yana Bakmayalum öne-sona Gel dosta gidelüm gönül 8 Bu dünyâ olmaz pâyidâr Aç gözüni cânun uyar Olgıl bana yoldaş u yâr Gel dosta gidelüm gönül 9 Ölüm haberi gelmedin Ecel yakamuz almadın ‘Azrâîl hamle kılmadın Gel dosta gidelüm gönül 10 Girçek erene varalum Hakk'un haberin soralum Yûnus Emre'yi alalum Gel dosta gidelüm gönül YE. NO. 1 161 N'ola gelsen şimden girü fesâdı terk itsen gönül Gâh aglasan günâhuna gâh kanâ‘at itsen gönül 2 İşün gücün fesâdıla yakdı beni hırs odıla İltsen yârı bir ugurdan yanar oda atsan gönül 3 Niçe bir ben sana uyam özümi belâya koyam N'ola gelsen sen de benüm ögüdümi dutsan gönül 129 . (Mecmûa). 53b.

4a. Or. 21a. Ort. 2869. Staatsbibliothek/Marburg.. 1 163 Senün ben dimekligün ma'nîde usûl degül Bir kapu kullarına şaşı bakmak yol degül 2 Sen sana yararısan bu sözden tuyarısan Kancaru bakarısan dimegil sen ol degül 3 Yitmiş iki milletün hem ma‘şûkı ol durur ‘Âşıkı ma‘şûkından ayırmaklık fâl degül 4 Küfrini atar iken îmânun urma sakın Hırs bizümle düşmândur bilişlüdür il degül 5 İş bu sözden bir haber muhtasârdur muhtasâr İt bir eri ihtiyâr kahıtlıkdan bol degül . Vr. Dîvân.130 Yûnus Emre Dîvânı 4 Dünyâ halkun düşmânıdur maksûd ol cânlar cânıdur Bilün ki dünyâ fânîdür dünyâyı terk itsen gönül 5 Yûnus miskîn kalmaz câna virür cânını kurbâna Gelsen sıgınsan Sübhân'a togru yola gitsen gönül B. 54a. Ms. 1 162 Dervîşlik didükleri hırkayıla tâc degül Gönlin dervîş eyleyen hırkaya muhtâc degül 2 Hırkanun ne suçı var sen yolına varmazsan Vargıl yolınca yüri er yolı kalmaç degül 3 Dirsin şeyhüm ‘ışkıla yalın ayak baş açuk Er var dirlik dirilmiş yalın ayak aç degül 4 Turmış ma‘rifet söyler erene Yûnus Emrem Yol eriyle yoldadur yolsuza yoldaş degül YE.

13. A.Dr. Mustafa Tatcı 6 Paşa bu kuş dilidür bunı Süleymân bilür Sana direm iy hâce bu dil tehî dil degül 7 Saga sola bakmadın hoş söyler Tapduk Yûnus Ol gerçege ‘âşıklar küllî sagdur sol degül Muahhar Bazı Mecmûalarda var. Muahhar Bazı Mecmûalar. 1 164 Müşkili hâlleylemek degmenün işi degül Bir kişiye vir gönli bu yolda taşı degül 2 Bu kelâmun ma'nîsi evliyânun hânıdur Yidürmegil câhile sükkerümüz aşı degül 3 Evliyânun gönlinden şey'li'l-lâhun kesmegil Sana himmet eyleyen gözile kaşı degül 4 Er oldur ki menzilin her dem gösteri tura Degme ‘ârif bu düşi yoramaz işi degül 5 İşde bir yâr bulasın cânun fidî kılasın İnkârıla gelenler erün yoldaşı degül 6 Hak tecellî kılmaga cân aslını bulmaga Gönülden sür sivâyı nazarı taşı degül 7 Biz ol ‘ışk bâdesini ol dost elinden içdük Bize ol kadeh sunan dünyâ dervîşi degül 8 Yûnus bir toganıdı kondı Tapduk kolına Ava şikâre geldi bu yuva kuşı degül HB. 11b. 1 2 165 Cânlar fidâ yoluna bu cân kayusı degül Sen cânı gerek bana cihân kayusı degül Cânlar içinde cânum sensin genc-i pinhânum Çün ‘ıyân gördüm seni pinhân kayusı degül 131 .

K. 197b. 1 166 Bir kez gönül yıkdunısa bu kıldugun namâz degül Yitmiş iki millet dahı elin yüzin yumaz degül . 63b. Ç. YE. 52a.132 Yûnus Emre Dîvânı 3 Cânlar içinde cânsın sen bir Âb-ı Hayvânsın Bize dîn ü îmânsın îmân kayusı degül 4 Yudum yaramı sildüm yaram kimdedür bildüm Bana yârüm kayusı yaram kayusı degül 5 ‘Işkun beni fâş itdi saklayam dirdüm velî Çün seni ‘ıyân gördüm pinhân kayusı degül 6 Dermân ola mı bana derdüm benüm kim ona Derdlü varayın sana dermân kayusı degül 7 Gelün ‘âşık olalum ‘ışka cevlân kılalum Esrük olup yatmışam cevlân kayusı degül 8 ‘Işkun okı demreni dokınur yüregüme ‘Işk içün ben öleyin demren kayusı degül 9 Cân u gönüli n'itdüm ‘ışkun odına atdum Sıdkı dahı unutdum gümân kayusı degül 10 ‘Işkun burcından uçdum cevlân uruban geçdüm Ben dostıla buluşdum cevlân kayusı degül 11 Bahr ‘ummâna talmışam anda sadef bulmışam Gevher alup gelmişem ‘ummân kayusı degül 12 Turdugum yir Tûr ola bakdugum dîdâr ola Ne hâcet Mûsâ bana sen-ben kayusı degül 13 Yûnus'ı ögütlerler kalk kervân göçdi dirler Ben menzile irişdüm kervân kayusı degül NO. 192a. RY. 29b.

Dr. 12. MİM 1 168 İy yârânlar iy kardaşlar sorun bana kandayıdum Dinlersenüz eydivirem ezelî vatandayıdum 133 . A. Mustafa Tatcı 2 Erenler gelüp geçdiler dünyâyı koyup göçdiler Havâya agup uçdılar bular hümâdur kaz degül 3 Cân odur kim Hak'a ire ayak odur yola gire Er oldur alçakda tura yüksekden bakan göz degül 4 Münkir ile müdde'îyi sayma buçuga koyanı Git ahûra tak buları her kim (ki) 'âşık-bâz degül 5 Togrı yola gitdünise er etegin tutdunısa Bir hayır da itdünise birine bindür az degül 6 Yûnus bu sözleri çatar sanki balı yaga katar Halka metâ‘ların satar yüki güherdüz tuz degül YE. 54a. 13. 1 167 Tehî görmen kimseyi hîç kimesne boş degül Eksükligile nazar erenlere hoş degül 2 Gönlüni dervîş eyle dostıla biliş eyle ‘Işk eri şol ma‘nîde dervîş içi boş degül 3 Dervîş bilür dervîşi Hak yolına turmışı Dervîşler hümâ kuşı çaylak u baykuş degül 4 Dervîşlik aslı cândan geçdi iki cihândan Haber virür sultândan bellüdür yad kuş degül 5 İy Yûnus Hakk'ı bilen söylemez hergiz yalan İkilik ile gelen togrı yol bulmış degül A.

NO. YE. 1 2 169 İy yârânlar iy kardaşlar sorun bana kandayıdum ‘Işk denizine taluban deryâ-yı ‘ummândayıdum Yire bünyâd urulmadın yir-gök melâik tolmadın Levh ü kalem çalınmadın mülk-i yaradandayıdum . K. 61a. 65b. 5a. HB. B. T. 185b. 37a.134 Yûnus Emre Dîvânı 2 Ezelîden dilümde uş Tanrı birdür Hak'dur Resûl Bunı böyle bilmeziken bir ‘aceb makâmdayıdum 3 Kalû belâ söylenmedin tertîb düzen eylenmedin Hak'dan ayru degülidüm ol ulu dîvândayıdum 4 Yire bünyâd urulmadın Âdem dünyâya gelmedin Öküz balık eylenmedin ben ezelî andayıdum 5 Eyyûb'ıla derde esîr iniledüm çekdüm cezâ Belkîs'ıla taht üzere mühr-i Süleymân'dayıdum 6 Yûnus'ıla balık beni çekdi deme yutdı bile Zekeriyyâ'yıla kaçdum Nûh'ıla tûfândayıdum 7 ‘Asâyıla Mûsâ'yıla kaçdum çıkdum Tûr Tagı'na İbrâhîm'ile Mekke'ye bünyâd bıragandayıdum 8 İsmâ'île çaldum bıçak bıçak ana kâr itmedi Hak beni âzâd eyledi koçıla kurbândayıdum 9 Yûsuf'ıla ben kuyıda yatdum bile çekdüm cezâ Ya'kûb'ıla çok agladum bulınca figândayıdum 10 Mi'râc gicesi Ahmed'ün dönderdüm ‘Arş'da na'linin Üveys'ile urdum tâcı Mansûr'ıla urgandayıdum 11 ‘Alî'yile urdum kılıç Ömer'ile ‘adl eyledüm On sekiz yıl Kâf Tagında Hamza'yla meydândayıdum 12 Yûnus senün ‘âşık cânun ezelî ‘âşıklarıla Ol Allah'un dergâhında seyrân u cevlândayıdum F. A. 117b. 106. 15.

Rt. 17. 7b. 67a. 57a. K. RY. Mustafa Tatcı 3 Ol kim beni bekleridi her kandasam saklarıdı ‘Işk urganı ucındagı kandîldagı cândayıdum 4 Kaygu eli irmezidi gussa gözi görmezidi Endîşe şehrinden taşra bir ulu mekândayıdum 5 Bu işlerde olan kişi terk itsün cümle teşvîşi İçerüden içerü bir key latîf nihândayıdum 6 Benüm gibi bu cihâna yüz bin gelürse az ola Benüm gelişüm şimdidür üstâdda Kur'ân'dayıdum 7 Dört kitâbı okumadın ayırup seçmek olmadın Ezberledüm sebakumı bu ‘ışkı hânendeyidüm 8 Pâdişâhdan destûr oldı bizi bunda mülke saldı İki cihân Uçmak oldı Uçmak'da Rıdvân'dayıdum 9 Yılduzıdum bunca zamân gökde melâik arzûmân Cebbâr-ı ‘âlem hükm ider ben ol zamân andayıdum 10 Toksan bin Hak kelâmını söyleşicek Habîb'ile Otuz bini sırr olıcak ben ol sır olandayıdum 11 Ben bu sûretden ilerü adum Yûnus degül iken Ben olıdum ol ben idüm bu ‘ışkı sunandayıdum F. YE. 55a.Dr. 131b. 170 Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün 1 Ben bende buldum çün Hak'ı şekk ü gümân nemdür benüm Ol dost yüzin görmez isem bu gözlerüm nemdür benüm 2 Gelsün münâcât eyleyen toksan bin hâcât söyleyen Taşra ‘ibâdet eyleyen görsün ki dost nemdür benüm 3 Mûsî olup Tûr'a çıkam nûr oluban gözden bakam Söz oluban dilden çıkam sûr u nagam nemdür benüm 135 .

136 Yûnus Emre Dîvânı 4 Mûsî varur Tûr'a çıkar anda varur nûra bakar Dostdan gayrı zerre kadar bu gözlerüm görmez benüm 5 Uş ben beni cem' eyledüm ol dosta îmân eyledüm Birligine kıldum kâmet riyâ tâ‘at nemdür benüm 6 Ol dost bana ümmî dimiş hem adumı Yûnus komış Dilüm şeker gevdem kamış bu söyleyen nemdür benüm 7 Ümmî benem Yûnus benem dokuz atam dörtdür anam ‘Işk odına düşüp yanam sûk u bâzâr nemdür benüm RY. 1 171 Ben bunda garîb geldüm ben bu ilden bîzâram Bu tutsaklık tuzagın demi geldi üzerem 2 Ben bu ‘ışk kitâbını okıdum tahsîl kıldum Hâcet degüldür bana aga kara yazaram 3 Dört kitâbun ma'nîsi tamâmdur bir elifde Bâ didürmen siz bana bâ diyicek azaram 4 Bir elif tahsîl iden münezzehdür ‘âlemden Endîşe iklîminde niçün durup gezerem 5 Yitmiş iki millete suçum budur Hak didüm Korkı hıyânetedür yâ ben niçün kızaram 6 Bir çeşmeden akan su acı tatlu olmaya Edebdür bana yirmek bir lüleden sızaram 7 Şerî‘at oglanları niçe yol eyde bana Hakîkat deryâsında bahrî oldum yüzerem 8 Çünki ben bunda geldüm ben anı bunda buldum Mansûr'am dâra geldüm kül oluban tozaram . 42b. (Mecmûa) 8a. Ç.

A. 62a. 38a. 38b. YE. YE. 55b. T. K. T. 18.Dr. 35b. Mustafa Tatcı 9 Karanu dünler olsa yollar hîç anlanmasa Kulavuzum er olsa ben neyiçün azaram 10 Dost bana gelsün dimiş benüm kaydumı yimiş İş bu yüzüm karasın teberrükler düzerem 11 Çün varam dost Hazret'e el kavşurup hıdmete Benden ‘amel sorarsa bu ‘amelden bezerem 12 Yûnus bu kuş dilidür bunı süleymân bilür Gerçek eren bu yolda ne didügin sezerem 137 F. YE. 185a. 119b. 61b. 58b. 118b. 1 173 Uş gine geldüm ben bunda sır sözin ‘ıyân eyleyem Bir söz ile yiri gögi cümlesin hayrân eyleyem 2 Dilerisem ten eyleyem dilerisem cân eyleyem Gönlümi Tûr cânum Mûsâ ‘ışkı Süleymân eyleyem 3 Dirlik bana karşu gele ben dirligün boynın uram Ölüm eger vâcib ola cânumı kurbân eyleyem . Ç. Rt. 1 172 Ben bu cihâna gelmedin sultân-ı cihândayıdum Sözi girçek hükmi revân ol hükm-i sultândayıdum 2 Halâyık bunda gelmedin gökler melâik tolmadın Bu mülke bünyâd olmadın mülk-i yaradandayıdum 3 Yüz yigirmi dört bin hâsı dört yüz kırk dört tabakası Devlet makâmında ol gün ulu hânedândayıdum 4 Gussa beni görmezidi kaygu eli irmezidi Endîşe şehrinden taşra bir yüce mekândayıdum 5 Yûnus bu cümle varlıgun dost katında zerre degül Güftile kelâmdayıdum hem bunda hem andayıdum F. NO. 15.

60b. T.. Staatsbibliothek/Marburg.. (Mecmûa) 16a. Ç. Dîvân. Ort.138 Yûnus Emre Dîvânı 4 ‘Îsâ ki Meryem'e varur şöyle varam ben ol Hakk'a Fazlı yolında ol Hakk'un ‘âlemi handân eyleyem 5 Azrâîl ne kişi durur kasd idebile cânuma Ben anun kasdını gine kendüye zindân eyleyem 6 Yâ Cebrâîl kim ola kim hükm ide benüm âhuma Yüz bin Cebrâîl gibiyi bir demde perrân eyleyem 7 Bu bizden öndin gelenler ma'nîyi pinhân didiler Ben anadan togmış gibi geldüm ki ‘uryân eyleyem 8 Yûnus senün gönlün evi Hak varlıgı toptoludur Uş geldüm ki ‘âşıklara varlıkdan ihsân eyleyem F. Rt. 46a. Vr. . 66b. Ms. 34. 1 174 Cümle ‘âlem terkin urup ben dost terkin urımazam Andan ayru buçuk sâ‘at ben ansuzın durımazam 2 Andan ayru diriligüm dirlik degül durur benüm Kadîm odur görür beni ben ölüyem görimezem 3 Hûrî gelüp eydürise gönül bana virgü diyü Dostdan artuk kimseneye ben gönlümi virimezem 4 Dost diyü geçdi bu ‘ömrüm başarmadum dost kullıgın Koyam başara ol beni ben hîç iş başarımazam 5 Bir kezden ol oldum ahî benden ümîd yokdur bana Ben olısam pes ol kanı ben bu sırra irimezem 6 Dostlar ögüt virür bana gitgil anun yakınından Daha yakın varam meger andan ayruk varımazam 7 Degmeler eydür Yûnus'a katlan bugün-yarın diyü Cehd ideyim bugünümi yarına irgürimezem RY. 2869. 119b. 38b. YE.

2869. Ms. Vr. Dîvân.. 31b. 1 176 Kaçan kim ben beni bildüm yakîn bil kim Hakk'ı buldum Korkum anı bulıncaydı şimdi korkudan kurtuldum 2 Hîç ayrukdan ben korkmazam ya bir zerre kayurmazam Ben şimdi kimden korkayın korkdugumıla yâr oldum 3 ‘Azrâîl gelmez cânuma sorucı gelmez sinüme Bular benden ne sorısar anı sorduran ben oldum 4 Yâ ben onca kaçan olam anun buyrugın buyuram Ol geldi gönlüme toldı ben ana bir dükkân oldum 5 Dükkân ıssı dükkânından hâli degüldür evinden Ol bu eve geleliden ben bu halka bir kân oldum 6 Cânlular benden el alur cânsuzlar eri ne bilür Hem virürler hem alurlar ben bir ulu dîvân oldum 139 . (Mecmûa) 16a. Staatsbibliothek/Marburg.Dr.. Ort. Mustafa Tatcı 1 175 Ben bir ‘aceb ile geldüm kimse hâlüm bilmez benüm Ben söylerem ben dinlerem kimse dilüm bilmez benüm 2 Benüm dilüm kuş dilidür benüm ilüm dost ilidür Ben bülbülem dost gülümdür bilün gülüm solmaz benüm 3 Ol dost bana gelsün dimiş sundum kadeh alsun dimiş Aldum kadeh içdüm şarâb ayruk gönlüm ölmez benüm 4 Ne turum var ne turagum hîç yirde yokdur karârum Hakk'a münâcât itmege bellü yirüm olmaz benüm 5 Sor turdugum yiri bana gelürsen gösterem sana Bir zerrece Hak'dan ayru gözüm nesne görmez benüm 6 Tûr Tagı'nda bir tecellî gör Mûsâ'ya neler kıldı Yûnus eydür Hak katında sözüm girü kalmaz benüm RY.

39b. K. T. 66b. 27b. 39a. 168a. 177 Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün 1 Haber eylen ‘âşıklara ‘ışka gönül viren benem ‘Işka bahâ kim yitüre ‘ışk ma'denin bulan benem 2 Yir gök tolu bu ‘ışk durur ‘ışksuz hîç nesne yok durur ‘Işk bahrisi olubanı denizlere talan benem 3 Deniz yüzinden su alup sunı virürem göklere Bulutlayın seyrân idüp ‘Arş'a yakın varan benem 4 Yıldırım olup şakıyan gökde melâik tokıyan Bulutlara hüküm sürüp yagmur olup yagan benem 5 Gördüm gögün meleklerin her biri bir cünbişdedür Hak Çalab'un zikrin ider İncîl ü hem Kur'ân benem 6 Gördüm diyen degül gören bildüm diyen degül bilen Bilen oldur gösteren ol ‘ışka esîr olan benem 7 Sekiz Uçmak ‘âşıklara köşk ü sarâydur anlara Mûsî'leyin hayrân olup Tûr Tag'ında kalan benem 8 Kalem çalınıcak görgil haber böyle durur bilgil Kâlû belâ kelecisin bunda haber viren benem 9 Delü oldum adum Yûnus ‘ışk oldı bana kulavuz Hazret'e degin yalunuz yüz süriye varan benem F. YE. 1 178 Ezelî bu ‘ışkı ben bu mülke sürüp geldüm Biridüm anda şeksüz uş yine bire geldüm . T. 59a. 121a. 120b. YE. Rt. 132a. 73a.140 Yûnus Emre Dîvânı 7 Yûnus Hakk'a kıldı tapu Hak Yûnus'a açdı kapu Bâkî devlet benüm imiş ben kul iken sultân oldum F. 18. K. RY. B. 62a.

B. 133a. HB. Mustafa Tatcı 2 Ol birün nûrı bana göründi er yüzünden Cân gözile ol nûrı ben bunda sora geldüm 3 Ol nûrı göreliden unıtdum kendözümi Sanasın Mûsâ benem hâcete Tûr'a geldüm 4 Tûr-ı münâcât bana turdugum yirde olur Benem bugün Bâyezîd uş gizlü sırra geldüm 5 Ezel benüm ilümdür Elest benüm yolumdur Ezelile Elest'i ben bunda göre geldüm 6 Ben ezelden varıdum ma'şûkıla yârıdum Hak beni viribidi âlemi göre geldüm 7 Çün gökden yire yagdum yirden göge çok agdum Âdem tonın tonandum devrânum süre geldüm 8 Et ü deri büründüm geldüm size göründüm Adumı âdem kodum andan zuhûra geldüm 9 ‘Işk esritdi cânumı uş Ene'l-Hak didürür Korku gitdi gönlümden Mansûr'am dâra geldüm 10 ‘Işkdan dertlü olana dermânum vardur benüm ‘Işk sayrusı olana erkândur sora geldüm 11 Mecnûn kadehin aldum Leylî gönline taldum Çün Hakk'ı ‘ıyân bildüm andan sınura geldüm 12 Bundan böylesi bilgil pâdişâh iklîmidür Dört yanum dîdâr oldı gör ne hûb yire geldüm 13 Bana bu ‘ışk tolalı adum Yûnus olalı ‘Iyân oldı pâdişâh kulam şükrâne geldüm NO. M. 15. 7.Dr. 1 179 Benüm bunda karârum yok ben bunda gitmege geldüm Bezirgânam metâ‘um çok alana satmaga geldüm 141 . K. 73a. Ç. 32b. 181b. 37. A. 3a. 17a. RY. 30a.

T. NO. 189b. 180 Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün 1 Ne dirisem hükmüm yürür elümde fermân tutaram Ne dirisem hükmüm revân çün hükm-i sultân tutaram 2 İns ile bu cinn ü perî dîvler benüm hükmümdedür Tahtum benüm yil götürür mühr-i Süleymân tutaram 3 İblîs ü âdem kim olur kim azdura yâhûd aza Bu cümlesi eyü yavuz kamusın andan tutaram 4 Dünyâ benüm mülküm durur kavmi benüm kavmüm durur Her dem benüm yargum yürür yargumı handân tutaram 5 Senün gibi cân var iken Âb-ı Hayât isteyeni Karanulıga gireni ben anı hayvân tutaram 6 Ansuz olursam ölürem anunla diri oluram Siz sanmanuz ki dirligi hemîşe cândan tutaram 7 Dînüm îmânum ol durur ansuz olursam dünyede Ne pûta-hâça taparam ne dîn ü imân tutaram . 125b. 42a.142 Yûnus Emre Dîvânı 2 Ben gelmedüm da'vîyiçün benüm işüm seviyiçün Dostun evi gönüllerdür gönüller yapmaga geldüm 3 Dost esrigi deliligüm ‘âşıklar bilür neligüm Degşürüben ikiligüm birlige yitmege geldüm 4 Ol hâcemdür ben kulıyam dost bâgçesi bülbüliyem Ol hâcemün bâgçesinde şâd olup ötmege geldüm 5 Bunda bilişmeyen cânlar anda bilişimez anlar Bunda bilişüp dostıla hâlüm ‘arz itmege geldüm 6 Yûnus Emre ‘âşık olmış ma'şûka derdinden ölmiş Girçek erün kapusında hâlüm ‘arz itmege geldüm F.

K. 36. HB. 31a. 68b. 15a. 160b. 62b. 61a. 50b. Ç. 1 181 Cânum ben andan bunda ezelî ‘âşık geldüm ‘Işkı kılavuz tutdum ‘ışka ulaşup geldüm 2 Degülem kâl ü kîlde yâ yitmiş iki dilde Yad yok bana bu ilde anda bilişüp geldüm 3 Geçdüm hod-bîn ilinden el çekdüm dükelinden Ol ikilik bâbından birlige bitüp geldüm 4 Dört kişidür yoldaşum vefâ-dârum râz-daşum Üçile hoşdur başum birine buşup geldüm 5 Ol dördün birisi cân biri dîn biri îmân Biri nefsümdür düşmân anda savaşup geldüm 6 Bir kılı kırk yardılar birin yol gösterdiler Bu mülke gönderdiler o yola düşüp geldüm 7 'Işk şerbetinden içdüm on iki ırmak geçdüm Denizler bendin deşdüm ‘ummândan taşup geldüm 8 Ben andan geldüm bunda yine varuram anda Ben anda varasumı anda tanışup geldüm 9 ‘Azrâîl ne kişidür kasd idesi cânuma Ben emânet ıssıyla anda bitrişüp geldüm 10 Aradum çıkdum bir uca eglendüm teferrüce Eren soyın soylayup ol soya düşüp geldüm 11 Yûnus Emre'ye ne gam ‘âşık melâmet bed-nâm Küfrüm îmâna şol dem anda degişüp geldüm F. RY. . 13. M.Dr. Mustafa Tatcı 8 143 Yûnus eydür hîç şek degül ol benven ü ben olvanun Ben ne dirisem dost tutar dost didügin ben tutaram F. 71b. T. T. 40b. 54b. 123b. A. 187b. NO. Rt. YE. 192b. 122a. RY. 40a. YE. NO. K. M. 9. 51. B.

18. 486. 183 Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün 1 Bin yıl eger vasfın diyem bir zerresin düketmeyem Bir katrede yüz bin deniz bir noktasın şerh itmeyem . K. RY. 193a. T. Rt. Ç. 42b. 131a.144 Yûnus Emre Dîvânı 1 182 Dost elinden ölürisem güle güle girü gelem Ganîmet görem bu demi cân şükrâne virü gelem 2 Cânın dirîg tutan kişi dost katından ırak düşer Fidî kılam yüz bin cânı ıraklıkdan berü gelem 3 Cercîs'leyin ol dost beni yitmiş kez öldürürise Bin kez dahı ölürisem yüz bin kez ilerü gelem 4 Yüz bin kez togam uyagam dost burcında cevlân kılam Hem bunda olam hem anda bunda anda varu gelem 5 Dost burcında togmış iken niçün ırak varmak bana Ol mahabbet feleginde her sabâh çevürü gelem 6 Yavı kılındum ne çâre yürürem dün-gün âvâre Soranlara cevâb budur isteyüben soru gelem 7 Bin yıl toprakda yatursam hîç komayam Ene'l-Hakk'ı Ne vakt gerek olurısa ‘ışk nefesin uru gelem 8 İnanmayan gel sinüme dost adını eyit kıgır Kefen tonın pâre kılup topragumdan turu gelem 9 Dost yolından gider isem gelmekligüm geniz ola Dost varlıgı benümile her dem nişân virü gelem 10 Bundan böyle n'olasını degme ‘akıl şerh itmeye ‘Âşıklara miskîn Yûnus hoş haber degürü gelem F. 39a. 127a. NO.

Dr. Mustafa Tatcı
2

Ne mesel baglasam olur ne hod gönül karâr kılur
Kim benzedür misl ü misâl hâşâ anı benzetmeyem

3

Kim ide bir nakş u sûret nakş u sûretden ol âzâd
Cümle ‘akıllar sende mât niçe ‘özür gözetmeyem

4

Çün ‘akıl fenâya vara delü ola ne başara
Delülere sensin çâre delü oldum pes n'itmeyem

5

Ögret imdi dil ne disün şart oldur seni söylesün
Tevfîk yari kılurısa gayrı dile söyletmeyem

6

Ne dirisen sen di bana koma beni benden yana
Benüm hâcetüm bu sana bana beni istetmeyem

7

Çün pâdişâh güçlü ola pes kul fuzûl işlü ola
Ben senünem bana ne gam ger suç idem ger itmeyem

8

Çün kim girdüm bu denize ne kenâr var ne cezîre
Çün dört yanumdan mevc ura teknem kavî hîç batmayam

9

Benüm degül bu keleci varlık senün Yûnus neci
Çün dilüme sensin kadîr sensüz lisân depretmeyem
F. 122b, T. 40a, RY. 67b, K. 138a, YE. 54b, Rt. 17, M. 50.

1

184
Sensin Kerîm sensin Rahîm
Allâh sana sundum elüm
Senden artuk yokdur umum
Allâh sana sundum elüm

2

Ecel irdi va‘de yitdi
Bu ‘ömrüm kadehi toldı
Kimdür ki içmedin kaldı
Allâh sana sundum elüm

3

Dilüm tetigi bozuldı
Cânum gevdemden üzüldi
Uşda gözlerüm süzüldi
Allâh sana sundum elüm

145

146

Yûnus Emre Dîvânı
4

Urdılar suyum ılıdı
Kavum kardaş cümle geldi
Esen kalsun kavum kardaş
Allâh sana sundum elüm

5

Uş dikdiler kefen tonum
Hazret'e gönüldi yolum
Bunda kalan nemdür benüm
Allâh sana sundum elüm

6

Geldi salacam sarılur
Dört yana sala virilür
İl namâzuma dirilür
Allâh sana sundum elüm

7

Salacamı götürdiler
Musallâya yitürdiler
Görklü tekbîr getürdiler
Allâh sana sundum elüm

8

Götürdiler bunda üşüp
İndürdiler anda şeşüp
Topragum örterler eşüp
Allâh sana sundum elüm

9

Topraga çün düşürdiler
El topraga üşürdiler
Taşlarıla basdurdılar
Allâh sana sundum elüm

10

Uşda beni götürdiler
Makbereme getürdiler
Halka olup oturdılar
Allâh sana sundum elüm

11

Çün cenâzeden şeşdiler
Üstüme toprak eşdiler
Hep koyubanı kaçdılar
Allâh sana sundum elüm

Dr. Mustafa Tatcı
12

Kaldum bir karanluk yirde
Ayruk varımaz ol yirde
Sataşdum bir ‘aceb derde
Allâh sana sundum elüm

13

Ölmedi meşhed tolduhça
Gündüzümüz oldı gice
Bilmeyüz hâlümüz niçe
Allâh sana sundum elüm

14

Geldi Münker ile Nekir
Her birisi sordı bir dil
İlâhî sen cevâb virgil
Allâh sana sundum elüm

15

Aldı beni ince yola
İltdi Sırât köprüsine
‘Amelüme yok mededüm
Allâh sana sundum elüm

16

Yidi Tamu sekiz Uçmak
Her birinün vardur yolı
Her bir yolda yüz bin çârsû
Allâh sana sundum elüm

17

Halâyıklar melâikler
Ger esrükler ger ayuklar
Sahha size uyanıklar
Allâh sana sundum elüm

18

Görün ‘aceb oldı zamân
Gönülden eylenüz figân
Ölür çün anadan togan
Allâh sana sundum elüm

19

Yûnus tap uzat bu sözi
Allâh'una dutgıl yüzi
Dîdârdan ayırma bizi
Allâh sana sundum elüm

147

F. 124b, T. 41b, RY. 31a, K. 174a, NO. 193b, YE. 63a, M. 58, Ç. 38a.

148

Yûnus Emre Dîvânı

1

185
Muhammed ile bile Mi'râc'a çıkan benem
Ashâb-ı Suffa'yıla yalıncak olan benem

2

Sabrıla kanâ'atı virübidüm bunlara
Kırkını bir gönlege kanâ'at kılan benem

3

Ol kırkdan birisine çaldumıdı neşteri
Kırkından kan akıdup ‘ibret gösteren benem

4

Âdem Peygamber ile Havvâ yaradılmadın
Uçmak'dan sürülüben ol müflis olan benem

5

Mûsâ Peygamber ile bin bir kelime kıldum
‘Îsâ Peygamber ile göklere çıkan benem

6

İbrâhîm Edhem vaktı terk itdi tâc u tahtı
Allâh ‘ışkına bakdı ol sırrı tuyan benem

7

Abdü'r-rezzâk ol dervîş yoldaş idindi beni
Hallâc-ı Mansûr'ıla dâra asılan benem

8

‘Ömer-i Hattâb'ıla çok ‘adl ü dâd işledüm
Oglıla fısk içinde hadde basılan benem

9

Adumı Yûnus dakdum sırrum ‘âleme çakdum
Levh ü kalemden öndin dilde söylenen benem
F. 126a, YE. 58a, RY. 52a, NO. 187b, K. 108b, HB. 10b. Rt. 14, M. 27, Ç. 44b, A. 14.

186
Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün
1

Hak Çalab'um Hak Çalab'um sencileyin yok Çalab'um
Günâhluyam yarlıgagıl iy rahmeti çok Çalab'um

2

Kullar senün sen kullarun günâhları çok bunlarun
Uçmaguna sal bunları binsünler Burâk Çalab'um

Dr. Mustafa Tatcı
3

Ben eydürem kim iy Ganî nedür bu derdün dermânı
Zinhâr esirgeme beni ‘ışk odına yak Çalab'um

4

Ne yohsul u ne baydasın ne köşk ü sarâylardasın
Girdün miskînler gönline idindün turak Çalab'um

5

Kogıl beni hoş yanayın kül oluban uşanayın
Ol sevdügün Muhammed'e olayın çerâk Çalab'un

6

Ne ‘ilmüm var ne tâ‘atüm ne gücüm var ne tâkatüm
Meger kıla ‘inâyetün yüzümüzi ak Çalab'um

7

Yûnus'ı sen yarlıgagıl bu günâhlu kullarıla
Eger yarlıgamazısan key katı firâk Çalab'um
F. 127b, T. 43a, HB. 11b, B. 5b, YE. 58a, RY. 37b, K. 114b, Rt. 16, M. 29 Ç. 30b.

1

187
Benüm cânum uyanukdur dost yüzine bakan benem
Hem denize karışmaga ırmak olup akan benem

2

Irmak gibi ben çaglaram gâh gülerem gâh aglaram
Nefsüm cigerin taglaram kibr ü kîni yıkan benem

3

Kırdum bu nefsün çerisin bir itdüm burc u bârûsın
Pâk eyledüm içerüsin mülketini yuyan benem

4

Ben Hazret'e tutdum yüzüm ol ‘ışk eri açdı gözüm
Gösterdi bana kendözüm âyet-i küll dinen benem

5

Şâh dîdârın gördüm ‘ıyân gümânsuzın bellü beyân
Kâfir ola inanmayan ol dîdâra bakan benem

6

Benüm durur bu cümle iş hikmetile bu yaz u kış
Ben bilürem yad u biliş ırılmasuz duran benem

7

Bu cümle cânda oynayan tamarlarında kaynayan
Küllî lisânda söyleyen küllî dili diyen benem

8

Nemrûd odın İbrâhîm'e ben bâg u bostân eyledüm
Küfür yüzinden toguban gine odı yakan benem

149

150

Yûnus Emre Dîvânı
9

Ol Hallâc-ı Mansûr'ıla söyleridüm Ene'l-Hakk'ı
Hem yine anun boynına dâr urganun dakan benem

10

Ol Hak Habîb'i Mustafâ Mi'râc'a idicek sefer
Ol dem cânum fikr eyledüm ol sırrını duyan benem

11

Şimdi adum Yûnus durur ol demde İsmâ'îl idi
Ol dost içün ‘Arafât'a kurbân olup çıkan benem

12

Bu çarh benüm hükmümdedür her kanda ben oturmışam
Mülk benümdür hükm iderüm yapan benem yıkan benem

13

Sa'd benem sa'îd benem Yûnus dahı benümledür
‘İlm-i ledündür üstâdum ol esrârı tuyan benem
F. 128a, T. 43b, NO. 192a.

1

188
Aldı benüm gönlümi n'oldugum bilimezem
Yavı kıldum ben beni isteyüp bulımazam

2

Gönülsüz girdüm yola hâlüm hoş gelmez dile
Bir dem derdüm dimege bir dertlü bulımazam

3

Şâkirem derdümile sataşdum güle güle
Dertlüler bulıcagız ben beni bulımazam

4

Eydürlerise bana senün gönlün kim aldı
Niçe haber vireyin aglarum eydimezem

5

Bu benüm gönlüm alan toludur cümle ‘âlem
Kancaru bakarısam ansuz yir görimezem

6

Ayık olup oturma ayıksuzlar getürme
Severem ‘ışk esrügin ben ayık olımazam

7

Yûnus'a kadeh sunan Ene'l-Hak demin uran
Erenler cur'asından içdüm ayılamazam
F. 129b, T. 44a, YE. 65b, NO. 190a, Mecmûa (Millî Ktp. Nu: 442, 96).

Dr. Mustafa Tatcı

1

189
‘Işkun şarâbın içeli kandalıgum bilimezem
Şöyle yavı kılam beni isteyüben bulımazam

2

Deryâ-yı ‘ummân olmışam güherlere kân olmışam
Şöyleki hayrân olmışam kendözüme gelimezem

3

Yoluna basaldan kadem varlıgumı kıldum ‘adem
Gözden tolanma dem-be-dem kim sensüz ben olımazam

4

Tolalı hüsnün illere hayrân kamu gönüllere
Niçe tolusın dillere senden nişân alımazam

5

‘Işkunıla mest olalı derdüni her dem bulalı
Visâl nişânın alalı Cennet'lere kalımazam

6

Benüm dürüp bünyâdumı Yûnus ezelden adumı
Kesdüm kamudan dadumı ‘ışkundan ayrılımazam
YE. 64b.

1

190
‘Aceb degül senün içün ger cân fidî kılurısam
Senün varlıgun cân yiter hoşdur cânsuz kalurısam

2

Senün yüzün göricegiz cânum sana gitdiyidi
Senün sevgün bana yiter her kanda kim olurısam

3

Senün dadun almayana sözüm ‘aceb kelecidür
Ne cânum var ne diriyem bir dem sensüz olurısam

4

Bâkî suyın içmiş iken belürmez ölüm çeşnisi
Niçe zevâl ire bana sevmegile varurısam

5

Niçe ki ben seni sevem ecel eli irmeyiser
Kaçan sunar ‘Azrâîl el ben seni cânlanurısam

6

Ger sûretüm düşerise niçe noksân ire bana
Kadîmî zerrenem senün niçe düşüp tururısam

151

152

Yûnus Emre Dîvânı
7

Dahı Elest belürmedin ‘âşıkıdum sen ma'şûka
Gözüm şaşı bakmaz benüm yüz bin kaba girürisem

8

Dahı cihâna gelmedin cânum seni sevmişidi
Minnet degüldür Yûnus'a niçe tapu kılurısam
F. 131a, T. 45a, NO. 194a, K. 197a, YE. 63a, RY. 63a.

1

191
Tehî görmen siz beni dost yüzin görüp geldüm
Bâkî devrân-rûzigâr dostıla sürüp geldüm

2

Ne var söylenen dilde varlık Hakk'undur kulda
Varlıgum hep ol ilde ben bunda garîb geldüm

3

Bezirgânam meta‘m çok dest-gîrüm üstâdum Hak
Ben ziyânum assıya anda degişüp geldüm

4

Yir ü gök yaradıldı ‘ışkıla bünyâd oldı
Topraga nazar kıldı aksurdı durup geldüm

5

Gördüm yidi Tamu'sın sekiz Uçmak kamusın
Korkıdan günâhumı andan sızurup geldüm

6

Âdem olup turmadın nefsüm boynın burmadın
Yanıldum bugday yidüm Uçmak'dan sürlüp geldüm

7

Nûh oldum Tûfân içün çok dürişdim dîn içün
Dînüme dönmeyeni suya gark idüp geldüm

8

Yalan degüldür sözüm bak yüzüme aç gözün
Dah'örtülmedi izüm uş yoldan urup geldüm

9

Eyyûb oldum tenüme cefâ kıldum cânuma
Çagurdum Sübhân'uma kurtlar toyurup geldüm

10

Zekeryâ oldum kaçdum irdüm agaca geçdüm
Kanum dört yana saçdum depem deldürüp geldüm

11

Mûsâ'yla Tûr'a çıkdum bin bir kelime kıldum
Bu halâyık bilsünler anda bulınup geldüm

Dr. Mustafa Tatcı
12

‘Îsâ oldum kudretden bahâne bir avretden
İnâyet oldı Hak'dan ölü dirgürüp geldüm

13

Cercîs olup basıldum Mansûr oldum asıldum
Hallâc panbugı gibi bunda atılup geldüm

14

Muhammed'i bir gice Hak okıdı Mi‘râc'a
Ser-te-ser uçdan uca bile yüz sürüp geldüm

15

Yalunuz Sübhân'ıdı peygamberler cânıdı
Yûnus hod pinhânıdı sûret degşürüp geldüm

153

F. 132b, T. 46a, NO. 192a, YE. 56a, K. 75a, Rt. 15, Mecmûa (Millî Ktp. FB. 204, s.
151).

192
Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün
1

İy yârânlar tınman bana ben yine n'oldum bilmezem
‘İlm ü ‘amel sorman bana dîvâne oldum bilmezem

2

Ayruksı nesne tatmışam bildüklerüm unutmışam
Cânumı ‘ışka atmışam anda ne buldum bilmezem

3

‘Aklum yavı vardı besi tagıldı fikrüm kamusı
Boşaldum uş toldum velî neyile toldum bilmezem

4

‘Işkun beni yakup durur gönlüm dosta akup durur
Divşürimezem ben beni dem-beste kaldum bilmezem

5

Ben ‘ışksuzın olımazam ‘ışk olıcak ben ölmezem
‘Işkdur hayâtum hâsılı ‘ışkdan gayrısın bilmezem

6

Bu ‘ışk ile bulanugam ne esrügem ne ayıgam
Ne uyuram ne uyanugam hayrân u mestüm bilmezem

7

Sen beni şeyh oldı diyü benden nasîhat isteme
Ben sanuram key bilürem uş şimdi bildüm bilmezem

154

Yûnus Emre Dîvânı
8

‘Âşık Yûnus sen cânunı Hak yolına eyle fidâ
Bu şeyhıla buldum Hak'ı ben gayrı nesne bilmezem
K. 194a, NO. 190a, RY. 61b, HB. 17a, M. 70.
193
Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün

1

Evvel benem âhir benem cânlara cân olan benem
Azup yolda kalanlara hâzır meded iden benem

2

Bir karâra tutdum karâr benüm sırrumı kim tuyar
Câhil beni kanda görür gönüllere giren benem

3

Kün deminde nazar iden bir nazarda dünyâ düzen
Kudretinden han döşeyüp ‘ışka bünyâd uran benem

4

Düz döşedüm bu yirleri çöksü urdum bu tagları
Sayvân eyledüm gökleri girü tutup duran benem

5

Dahı ‘aceb ‘âşıklara ikrâr u dîn îmân oldum
Halkun dahı gönlindeki küfr ü İslâm gümân benem

6

Bir niçeye virdüm emir devlet ile sürdi ‘ömür
Yanan kömür kızan demür örse çeküç salan benem

7

Kar yagduran buz tonduran hayvânlara rızkın viren
Şöyle bilün ol mahlûka ol Rahîm ü Rahmân benem

8

Halk içinde dirlik düzen dört kitâbı togru yazan
Ag üstine kara dizen ol yazılan Kur'ân benem

9

Dostıla birlige yiten buyrugı neyise dutan
Mülk bezeyüp dünyâ düzen ol bâgçevân hemân benem

10

Dünyâda ben ol Rüstem'em dünyâ içinde bostânam
Karşumdagı sensin benüm seni sende gören benem

11

Benem Hakk'un kudret eli benem beli ‘ışk bülbüli
Söyleyüp her dürlü dili halka haber viren benem

Dr. Mustafa Tatcı
12

Diller damaklar şeşüren ‘ışk kazanını taşuran
Hamza'yı Kâf'dan aşuran ol agulu yılan benem

13

Yagmur olup yire yagan bulud olup göge agan
Gözsüzlerün gözündeki boz pusaruk tuman benem

14

Yûnus degül bunı diyen kendüligidür söyleyen
Kâfir olur inanmayan evvel-âhir hemen benem

155

F. 130a, T. 44b, NO. 180b, RY. 34b, 109a, YE. 60a, 64a, Rt. 13, M. 27, Ç. 43b.

194
Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün
1

Ka'be vü büt-îmân benem çarh uruban dönen benem
Bulut olup göge agan yagmur olup yagan benem

2

Yaz yaradup yir tonadan gönlümüz evi hânedân
Hoşnud ata vü anadan kullık kadrin bilen benem

3

Yıldırım olup şakıyan kakıyup nefsin dokıyan
Yirün ka'rında berkiyen şol agılu ılan benem

4

Hamza'yı Kâf'dan aşuran elin ayagın şeşüren
Çokları tahtdan düşüren hikmet ıssı sultân benem

5

Et ü deri sünük çatan cism eyleyüp diri tutan
Hikmet beşiginde yatan kudret südin emen benem

6

Gerçek ‘âşık gelsün berü gösterelüm togru yolı
Makâm durur gönül şarı ırılmayup turan benem

7

Yiri gögi benüm diyen magrıb maşrık benüm diyen
Denizlere gel kıgıran adum Yûnus ‘ummân benem
F. 140b, T. 50b, K. 102b, YE. 59b, RY. 22b, NO. 180b, Rt. 13, M. 25

1

195
Evvel kadîm önden sona zevâli yok sultân benem
Yidi iklîme hükm idüp yiri gögi dutan benem

NO. 1 196 Andan berü gönildüm dostıla bile geldüm Bu ‘âleme çıkıcak bir ‘aceb hâle geldim 2 Ol dost açdı gözümi gösterdi kendözümi Gönlümdeki râzumı söyledüm dile geldüm 3 Gör ne yuvadan uçdum râzumı halka açdum ‘Işk duzagına düşdüm tutıldum ele geldüm 4 Tuzaga düşen gülmez ‘âşıklar râhat olmaz Söylerem dilüm bilmez bir ‘aceb ile geldüm . K. 59a.156 Yûnus Emre Dîvânı 2 Ben bu yiri yaradıcak yir üstine gök turıcak Ulu deniz mevc urıcak Nûh'a tûfân viren benem 3 Kün didüm bu yire turdı gökler dahı karâr kıldı Yüz bin dürlü âdem geldi getürüp gideren benem 4 Yûsuf ile çâha inen terâzûya altûn vuran Keffesine basaduran Mısır ıssı sultân benem 5 Sofîyılan sofî olan sûfîyile sâfî olan Bel baglayup tâ‘at kılan o Kerîm ü Rahmân benem 6 Kâf'dan Kâf'a hükm eyleyen dîvleri hükmine koyan Yile binüp seyrân kılan bu mülke Süleymân benem 7 Et ü deri endâm çatan ‘âlemlere gönül katan Âdem tonın tonanuban mülke kadem basan benem 8 Sekiz Uçmak ‘âşıklara köşk ü sarâydur anlara Mûsâ'layın Tûr Tagı'nda hayrân olup kalan benem 9 Ben ‘âbidem ben ma'bûdam kamu yirlerde hâzıram Zâlimlerden dâd alıcı miskînleri dutan benem 10 Tapduk diyem cümle dile inanmışam degme kula Yûnus dahı hod kim ola bu sözleri diyen benem F. YE. 64b. 47a. 134b. 23. M. T. RY. 14. 180b. 7a. A. 99a.

YE. 47b. K. Ç. Mustafa Tatcı 5 Ben bunda geldüm ise ilüme girü gidem Sanma ki bunda beni altûna mâla geldüm 6 Degülem kâl ü kîlde bu yitmiş iki dilde Hâlüm ahvâlüm nedür bu mülke sora geldüm 7 Ne hâldeyüm ne bilem duzakdayum ne gülem Bir garîbçe bülbülem ötmege güle geldüm 8 Gül Muhammed deridür bülbül anun yâridür Ol gülile ezelî cihâna bile geldüm 9 Mescidde medresede çok ‘ibâdet eyledüm ‘Işk odına yanuban andan hâsıla geldüm 10 Kudret sûret yapmadın feriştehler tapmadın ‘Âlemi halk dutmadın ilerü yola geldüm 11 Yine Yûnus'a sordum eydür Hak nûrın gördüm İlk yaz güneşi gibi mevc urup toga geldüm F. T. 105a. RY. NO. 50b. 57b. 195b. 24a.Dr. 197 Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün 1 Erenlerün himmetini ben bana yoldaş eyleyem Her kancaru varurısam cümle işüm hoş eyleyem 2 Koyam bu dünyâyı gidem çün âhrete sefer idem Ol Uçmak'da Hûrîleri ben bana yoldaş eyleyem 3 Tene yumışak geymeyem cümlesinden fârig olam Döşegümi toprak idüp yasdugumı taş eyleyem 4 Uram yıkam nefs evini oda yana hırs u hevâ El götürem şimden girü nefsile savaş eyleyem 5 Tenüm dahı cânum dahı hîç bilmedi Ene'l-Hak'ı Şimdiye dek bilmedise şimden girü tuş eyleyem 157 . 34a. 135a.

1. YE. 60a. 79a. HB. 48a. 45b. T. K. . 11b. T.158 Yûnus Emre Dîvânı 6 Bugün gülen kişi bunda yarın aglayısar anda Revân döküp göz yaşını yasdugumı yaş eyleyem 7 Miskîn Yûnus dir çagırur ‘âşıkıyam miskînlerün Dervîş degülise taşum içümi dervîş eyleyem F. M. s. Nu. 198 Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün 1 Hîç bilmezem kezek kimün aramuzda gezer ölüm ‘Âlemi bostân eylemiş râyihanın keser ölüm 2 Alur yigidi çagında bülbüli ötmez bâgında Kimse komaz ocagında yigitleri alur ölüm 3 Bir niçenün bilin büker bir niçenün mülkin yıkar Bir niçenün yaşın döker var güçini üzer ölüm 4 Birinün alur kardaşın revân döker gözi yaşın Hiç onarmaz bagrı başın hayır işden bezer ölüm 5 Yigidi koca kılınca komaz kendüyi bilince Birini koyup gelince gözlerini süzer ölüm 6 Alur yigidi kocayı yakar ananun içini kızlarun sarı saçını teneşirde çözer ölüm 7 Alur yigidün âlâsın dîvâne ider anasın Gelinlerün el kınasın topraklara karar ölüm 8 Alur yigidün hâsını döker gözlerin yaşını Mecnûn ider anasını yüreklerin yakar ölüm 9 Kanı anun sevdük yari kıl tâ‘atun arı yüri Miskîn Yûnus eydür bunı ejderhâlar yudar ölüm F. 6). 13. 134a. Ç. 136a. 56b. Cönk (Ankara Millî Ktp. YE. 47a.

Mustafa Tatcı 199 Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün 1 İy kamu derd ehli gelün derd benem ü dermân benem Kâfirdeki küfr-i nihân mü'mindeki îmân benem 2 ‘Âlemde fitneyi kodum Mansûr'ı kül itdi odum Dilinde Ene'l-Hak didüm boynındagı urgan benem 3 Yûsuf'daki hüsn ü cemâl Ya'kûb'daki hüzn ü melâl Gâh bedr olam gâhî hilâl gökde mâh-ı tâbân benem 4 Nemrûd'daki sûret kılan İbrâhîm'i oda atan Bir kılını yandurmayan od u kül ü reyhân benem 5 Yûnus bu cismüm adıdur cisim anun bünyâdıdur Adum eger sorarısan bilgil câna cânân benem B. 200 Fâ'ilâtün Fâ'ilâtün Fâ'ilâtün Fâ'ilün 1 İy gönül bize kerem kıl bile seyrân idelüm Cân u tenden geçüben gel ‘azm-i cânân idelüm 2 Ten nedür dostun yolında ben anı terk itmeyem Dost cemâlin görmege gel cânı kurbân idelüm 3 Bu fenâ-ender-fenâyı terk idelüm dost içün Öz bekâ-ender-bekâ milkinde cevlân idelüm 4 Âsitân-ı mürşidün gel kıble-i cân kılalum Ol şeh-i şâhlar şâhın gel biz de mihmân idelüm 5 Gel beri tagılmayalum katre-i bârân gibi Cem' olup deryâlayın gel kasd-ı ‘ummân idelüm 6 Ben anun ‘ışkı şarâbın içmişem her dem-be-dem Dost cemâlin görmege gel ‘Arş-ı Rahmân idelüm 159 . 30a.Dr.

32a. Staatsbiblitohek/Marburg. Dîvân. 201 Fâ'ilâtün Fâ'ilâtün Fâ'ilâtün Fâ'ilün 1 Bu fenâ mülkinde ben niçe niçe hayrân olam Niçe bir handân olan yâ niçe bir giryân olam 2 Geh feleklerde meleklerden dilekler eyleyem Gâhı ‘Arş' u şems ile gerdün olam gerdân olam 3 Adımum atdum yidi dört on sekiz binden öte Tokuzı yolda koyup şâh emrine fermân olam 4 Dost ferâh kıldı terâhdan ben teberrâ eyledüm Sûretâ insân olam hem cân u hem cânân olam 5 Gâh bir müftî müderris gâh mümeyyiz gâh temiz Gâh müdebbir nâkıs u geh naksıla noksân olam 6 Gah batn-ı Hût içinde Yûnus'ıla söyleşem Geh çıkam ‘Arş üzere bir cân olam Selmân olam 7 Gâh inem esfellere şeytânıla şerler düzem Geh çıkam ‘Arş üstine seyrân olam cevlân olam 8 Geh varup bir sır olam hem işidem hem söyleyem Bir cüvân olup gehi insân olam nisyân olam 9 Gâh ma‘kûlât u meşrû‘ât u takrîr ü beyân Gâhi maksûrât olam gâh sâhib-i keyvân olam 10 Niçe bir sûretde insân ü sıfatda cânavâr Niçe bir dilkü olam yâ kurd u yâ arslan olam 11 Niçe bir tecrîd ü tefrîd ü mücerred-münferid Niçe bir cinnî vü insî yâ niçe şeytân olam . Ort.160 Yûnus Emre Dîvânı 7 Bu za'îf Yûnus'a çünki bile yoldaş olmadun İy gönül ol şâhı gel taht-ı Süleymân idelüm B. 30b. Vr. 2869.

Dr. Mustafa Tatcı 12 Niçe bir ‘ışk meydânında nefs atın segirtdürem Yâ niçe bir başumı top eyleyüp çevgân olam 13 Birligile bir olam birlik benümle bir ola Geh dönem deryâ olam katre olam ‘ummân olam 14 Gâh duzahda yanam Firavn'ıla Hâmân'ıla Gâh Cennet'de varam Gılmân'ıla Rıdvân olam 15 Gâh bir gâzî olam Efreng'ile ceng eyleyem Geh dönem Efreng olam nisyânıla isyân olam 16 Gâh bir mechûl olam merdûd olam Nemrûd olam Geh varam Ca'fer olam Tayyâr olam perrân olam 17 Gâh bir nâmî olam ‘ilmile kâm ıssı olam Cehlile geh yüriyem nâ-kâm olam nâdân olam 18 Geh yıkam gâhî yakam yir yüzini perrân idem Geh varam ‘Arş'a çıkam hem şâh olam sultân olam 19 Degmeler bu sırra irmezler ledünnîdür ‘azîz Hızr'ı koyup yolda ben kerrûbıla gerdân olam 20 Niçe bir derdler ile odlara yanam yakılam Niçe bir şâkir olam zâkir olam mihmân olam 21 Yâ niçe bir dostıla ol ben olam ben ol olam Yâ niçe ırak düşem mahzûn olam ahzân olam 22 Terk idem nârıla hâki bâdı nârı aslına Şeş cihetde ben çıkam bî-ten olam bî-cân olam 23 Niçe bir Cercîs ü Bercîs olam u Mirrîh olam Niçe bir Câlinûs u Bukrât olam Lokmân olam 24 Bu tokuz arslan u yidi evren ü dört ejdehâ Bunlarunla ceng idem Rüstem olam destân olam 25 Bir demî âsûde bir dem gafletile hurd u hâm Bir demî âşüfte olam Mecnûn olam hayrân olam 161 .

162 Yûnus Emre Dîvânı 26 Gönlümün gencine rencler irmedin bir yol bulam Yâ Hû deryâya girem bî-reng ü bî-elvân olam 27 Cânile ‘ârif olup senlik ü benlik terk idem Geh varup dilsüz olam ögsüz olam hayvân olam 28 Çün di dirler n'ideyin dimezse yanar cân u ten Ben dahı dürler dökem dosta hezâr destân olam 29 Kâr olam bî-kâr olam ‘âriflere esrâr olam Geh dönem gerdân olam güftâr olam Nu‘mân olam 30 Geh varam balçık olam geh dönüben gird-i hâk Geh varam gevher olam yâkût olam mercân olam 31 Âdemîlikden çıkam uçam melekler mülkine Levn olam bî-levn olam geh kevn olam bî-kân olam 32 Geh mutî' olam Hudâ'nun emrine bin cân ile Geh dönem ‘âsî olam Mûsî olam ‘İmrân olam 33 Geh varam Dâvud olam çıkam Süleymân tahtına Geh gine güm-râh olup vaslı koyup hicrân olam 34 Gâh zindândan çıkam âzâd olam âbâd olam Geh gine derbân olam mahbûs olam zindân olam 35 Dâr olam girdâr olam ber-dâr olam Mansûr olam Cân olam hem ten olam hem în olam hem ân olam 36 Geh beyâbân (u) harâb u geh serâb u geh türâb Geh gine ma‘mûr olam geh çetr ü geh sayvân olam 37 Gâh ‘izzetle varup mü'mîn olam devletlü ben Geh varam rükkân olam rehber olam ruhbân olam 38 Geh dönem hâmûş olam geh cûş idem geh hûş olam Geh dönüp pür-rengilen hem bâg u hem bostân olam .

YE.Dr. 184a. 48b. NO. 1. 39b. 59a M. Ç. K. T. 52b. 1 202 Ben seni sevdügümi işitsünler hâs u ‘âm Söyleşenler söyleşsün sensüz dirligüm harâm 2 Kim senün lezzetünden cânı dad almazısa Yürür bir cânsuz sûret ‘âlem halinden bî-gam 3 Ben bu dem seni gördüm niçesi sabr eyleyem Seni bir dem görmege müştâkdur cümle ‘âlem 4 Seni seven kişiye ne hâcet Hûr u Kusûr Seni sevmeyen câna Tamu'dur cümle makâm 5 İki cihân varlıgı ger benüm olurısa Sensüz bana gerekmez iş senünledür tamâm 6 Bin yıl ‘ömrüm varısa harc idem bu kapuda Gerçek ben ‘âşıkısam gerek bu yolda ölem 163 . 136b. Mustafa Tatcı 39 Gâh varam bir sâz olam bir söz olam pür-sûz olam Geh varam imkân olam îmân olam ihsân olam 40 Dem olam Âdem olam ‘âlem olam ‘âlemde ben Dem olam bî-dem olam hem nâm olam hem nân olam 41 Yûnus'a Tapdug u Saltug u Barak'dandur nasîb Çün gönülden cûş kıldı ben niçe pinhân alam 42 Yûnus imdi bu sözi sen ‘âşıka di ‘âşıka Kim sana ben sıdk olam hem derd ü hem dermân olam 43 Gâh hâlis ü gâh muhlis olam uş Furkân'ıla Gâh Rahmâni'r-Rahîm yâ Hayy u yâ Mennân olam 44 Geh dönem bir şems olam zerremde yüz bin ‘Arş ola Geh yine tugyân olam ‘âlemlere tûfân olam 45 Evveli Hû âhiri Hû yâ Hû illâ Hû olam Evvel âhir ol kala vü men aleyhâ fân olam F.

33. 80b.164 Yûnus Emre Dîvânı 7 Bana sen geregisen n'iderem kendözümi Ger ben sen oldumısa ben beni yavu kılam 8 ‘Âlemlerün arzûsı seni bulmagiçündür Ben seni bulmışiken sensüzin nite olam 9 Çok sorarlar Yûnus'a niçe ‘ışk esrükligi N'itsün ezel bezminde öyle çalındı kalem F. T. 45b. K. M. 58b. 188a. 204 Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün . 51a. YE. 203 Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fe‘ûlün 1 Beni anmaklıga benden farigvam N'iderem anuban bes ne lâyıkvam 2 Benüm yoldaşlıgum edebe sıgmaz Edebsüz kişiye niçün refîkvam 3 Cihâna düşmişem elsüz ayaksuz Mekândan katı bu hâle ırakvam 4 Bu cümle egleyen döküldi kaldı Ne esrük ne humâr ne hod ayıkvam 5 Ne sabr u meskenet ne hod becid iş Ne adım adaram ne hod tarîkvam 6 Bugün cihâna geldüm uş giderem Sanasın bir eve kondum konakvam 7 Kanı Yûnus kanı cünbiş harekât Ne ser-mâyem ola ne var ne yokvam F. Ç. 125a. 14. M. K. 57b. 141a. 141b. RY. NO.

61b. RY. K. 152a. Mustafa Tatcı 1 Her kancaru dönerisem ‘ışkıladur işüm benüm Oldur gönülde teşvîşüm hem ‘ışkdur yoldaşum benüm 2 ‘Işksuzlara göynür özüm anunçün fâş olur râzum Göricegiz ‘âşıkları kaynar içüm taşum benüm 3 Bu ‘ışk bize Rahmânîdür hem cânumuzun cânıdur Anun içün şeytânıla her dem bu savaşum benüm 4 Benüm cânum bir kuş durur gevdem anun kafesidür Dostdan haber gelicegiz bir gün uçar kuşum benüm 5 Geldüm dünyâyı seyr itdüm ya bugün ya yarın gitdüm Ben bunda eglenimezem bunda bitmez işüm benüm 6 Yûnus eydür ben ‘âşıkam hem ‘âşıkam hem sâdıkam Bu ayruk ‘âşıklar gibi yokdur arâyişüm benüm YE.Dr. 1 205 Ben ol yârı sevdügümi niçe bir gizleyübilem Gönlüme sıgmaz n'ideyin meger râzum ile diyem 2 Dil tutuban yüridügüm yadlıguma delîl imiş Yakam yadlık perdesini hicâbumı ben giderem 3 Anunıla ahvâlümi ‘âlemlere bildüreyin Çagıruban muştulayam ‘âlemi üstüme direm 4 ‘Âşıklarun gönli gözi ma'şûkaya açık olur Ben gönlümi kul eyleyem bâşed ki ma'şûka irem 5 Cânum kurbân kılam ana ger cân kabûl kılurısa Kaçanısa ölesiyem niçe bunda diri turam 6 Şükrâne cânum üstine ben dost içün ölürisem Ölmek lâzımdur kamuya ben ölmedin kanca varam 7 Ol dostıla benüm işüm ölmegile bitmeyiser ‘Amelümdür bile varur topraguma tuta girem 165 . 64a. 7a.

143a. 125a. Ç. YE. 52a. M. 32. 58b. K. RY. T. 44a. 1 206 Niteki ol ma'şûkıla ben râzumı bir eyleyem Gark olam müşâhâdeye hakdur kim nefîr eyleyem 2 Kimdür ki anı görüben gizlenübile ahvâli Göster bana ol kişiyi ben dahı el-bir eyleyem 3 Bu halâyık eydür bana sakla anı cân içinde Bir zerresi yüz-bin cihân eyit niçe sırreyleyem 4 Gör Mûsî'ye Tûr içinde bir tecellî neler kılur Yir gök tolu tecellîdür yâ ben niçe sabr eyleyem 5 Şunun gibi çâpük-nazar bir Mûsî'den yüz bin Mûsî Ser-mest ü hayrân kamusı ben niçe tedbîr eyleyem 6 Hâcet degül ‘âşıklara Tûr'da münâcât eylemek Ben kandasam dost andadur her bir yiri Tûr eyleyem 7 Benümile dostdan artuk hîç bir nesne bâkî degül Günümi ol harca sayam dünümi şeb-gîr eyleyem 8 Hidâyet irdi kamuya hevâsından geçmezlere Tevfîk yüzin yire urup ‘ışkumı şîr-gîr eyleyem 9 Muhakkikler göre durur Yûnus gözile gördügin Düşüm degül söyledügüm necm ile ta'bîr eyleyem F. 59b. NO. 188a. 141a. YE.166 Yûnus Emre Dîvânı 8 Kamularun ‘amelidür Münker-Nekir olup gelen Benüm ‘amelüm dostıdı ‘amelümi tuta varam 9 ‘İlm ü ‘amel sözi degül Yûnus dili söyledügi Dil ne bilür dost haberin ben dostıla niçe birem F. T. 45a. . 51b.

Dr. Mustafa Tatcı 1 207 Teferrüc eyleyü vardum sabâhın sinleri gördüm Karışmış kara topraga şu nâzük tenleri gördüm 2 Çürimiş toprak içre ten sin içinde yatur pinhân Boşanmış tamar akmış kan batmış kefenleri gördüm 3 Yıkılmış sinleri tolmış hep evleri harâb olmış Kamu endîşeden kalmış ne düşvâr hâlleri gördüm 4 Yaylalar yaylamaz olmış kışlalar kışlamaz olmış Bar dutmış söylemez olmış agızda dilleri gördüm 5 Kimisi zevk ü ‘işretde kimi sâz u beşâretde Kimi belâ vü mihnetde dün olmış günleri gördüm 6 Sogulmış şol kara gözler belürsüz olmış ay yüzler Kara topragun altında gül diren elleri gördüm 7 Kimi boyun burup yatmış tenini topraga katmış Anasına küsüp gitmiş boyun buranları gördüm 8 Kimi zâri kılup aglar zebânîler cânın taglar Dutuşmış sinleri oda çıkan dütünleri gördüm 9 Yûnus imdi bunı gördi anı bize haber virdi ‘Aklum şaşdı ögüm dirdi nitekim bunları gördüm F. 143b. T. 1 208 Hak'dan nazar oldı bana Hak kapusın açar oldum Girdüm Hakk'un haznesine dürr ü gevher saçar oldum 2 Devlet tâcı başa kondı ‘ışk kadehin bana sundı Susadugumca ben dahı her dem anı içer oldum 3 Esritdi ‘ışka düşürdi ben hamıdum ‘ışk bişürdi ‘Aklum başuma divşürdi hayrı şerden seçer oldum 167 . 192a. 52b. NO.

144b. 20b. 66a. RY. YE. 75. T.168 Yûnus Emre Dîvânı 4 Hayra döndi benüm işüm endîşeden âzâd başum Nefsüm başını kesüben şer işlerden kaçar oldum 5 Kesildi nefs başı öldi fısk u fesâd işler kaldı Hak'dan bana nazar oldı kanatlandum uçar oldum 6 Uçdum bir hoş yire kondum bu dünyâyı bâkî sandum İy yârânlar ben usandum kondum gine göçer oldum 7 Göçenler menzile yitdi vardı anda karâr itdi Geçdi ‘ömür kavil yitdi varlıgumdan nâ-çâr oldum 8 Cânum nâ-çârıdı bunda kalmışıdum bu zindânda Gel didiler vardum anda varlıgumdan geçer oldum 9 Yûnus Hakk'a bilişeli cân u gönül virişeli Şol Tapdug'a irişeli gizlü râzum açar oldum F. 53a. 209 Müstef‘ilün Müstef‘ilün Müstef‘ilün Müstef‘ilün 1 Kanı bana sabr u karâr senün sözüni dinleyem Kanı bana ‘akl u bili tuydurmadın seni sevem 2 Kanı bana ol havsala kim hâlümi bilmeyeler Kanı bana zûr u kuvvet kim senün ‘ışkuna döyem 3 Cânum seni seveliden benüm hâlüm hâle döner Kanı bana usûl-i dîn ‘ilmün edebin ögrenem 4 ‘İzzet ü erkân eyü ad ‘ışk yolına noksân durur Ben n'iderem eyü adı çün terbiyet ‘ışkdan yirem 5 Gerçek sana ‘âşıkısam ‘ârlanmaklık nemdür benüm Şükrâne cânumı virem ger melâmet tonın geyem 6 Zühd ü tâ‘at usûl-i din ‘ışk haddinden taşra durur Nisbet degüldür ana hem secde vü rükû‘ u kıyâm . M. 206b. K.

29a. M. K. RY. YE. 211 Müstef‘ilün Müstef‘ilün Müstef‘ilün Müstef‘ilün 169 . 48b. 15b. 77b. (Mecmûa) 5b. Ç. 67a. 56. RY.Dr. Mustafa Tatcı 7 Dost sûreti gözgü durur bakan kendü yüzin görür Gelsün o kendüsüz gelen ben râzumı ana direm 8 Cân gözile bakan görür Yûnus gözile gördügin Yohsa yaban gözi ile kimseneye ne söyleyem YE. 210 Müstef‘ilün Müstef‘ilün Müstef‘ilün Müstef‘ilün 1 Dostdan bana haber geldi turayım andan varayım Kurbânlıga bu cânumı vireyim andan varayım 2 Şol bir iki arşın bizün ne yini var ne yakası Kaftân idüben egnüme sarayım andan varayım 3 Cân alıcı hod geliser emâneti vir diyiser Ben emâneti ıssına vireyim andan varayım 4 Gitdi cânum kaldum eyle nâ-çâr olup girdüm yola Dostlar şâd oldugın bile göreyim andan varayım 5 Münker ü Nekir geliser yir ü gök ünle tolısar Ben bunlara cevâbını vireyim andan varayım 6 Yazugum çok günâh öküş yürür idüm dünyâda hoş İtdüklerümün hisâbın vireyim andan varayım 7 Besledügüm nâzük teni terk itmeyem dirdüm anı Kara topraga ben anı koyayum andan varayım 8 Ben bu ‘ömür hırmenini dögdüm getürdüm uş yine Yûnus eydür bu dükkânı direyim andan varayım RY. 170b. K. 199a.

170 Yûnus Emre Dîvânı 1 Ol Kâdir-i Kün feyekûn lutf idici Sübhân benem Kesmedin rızkını viren cümlelere sultân benem 2 Nutfeden Âdem yaradan yumurdadan kuş düreden Kudret dilini söyleyen zikr eyleyen Sübhân benem 3 Kimini zâhid eyleyen kimini fâsık eyleyen ‘Ayıblarını örtüci delîlile burhân benem 4 Bir kulına atlar virüp ‘avret ü mâl çoklar virüp Hem birinün yok bir pûlı rahm idici Rahmân benem 5 Benem ebed benem bekâ ol Kâdir ü Hay mutlaka Hızır ola yarın saka anı kılan Gufrân benem 6 Dört dürlü nesneden hâsıl bilün benem uşda delîl Odıla su toprag u yil bünyâd kılan Yezdân benem 7 Ete deri sünük çatan ten perdelerini dutan Kudret işüm çokdur benüm hem zâhir ü ‘ıyân benem 8 Hem bâtınam hem zâhirem hem evvelem hem âhirem Bu cümlesini yaradup hem tertîbi kılan benem 9 Yokdur arada tercemân andagı iş bana ‘ıyân Oldur bana viren lisân ol denize ‘ummân benem 10 Bu yiri gögi yaradan bu ‘Arş'ı Kürs'i durudan Bin bir adı vardur Yûnus ol sâhib-i Kur'ân benem NO. K. 67b. 140a. B. 180a. 212 Müstef‘ilün Müstef‘ilün Müstef‘ilün Müstef‘ilün 1 Bu cümle erkânı koyup birlik yolun tutan benem Hırs u tama‘ bende ırak hem arduma atan benem 2 Bakan benem gören benem alan benem viren benem Ne Cebrâîl ne Mikâîl İsrâfîl'i kılan benem . 41. M. 25b. RY.

(Mecmûa) 10a. RY. 68a. 171 . 180b. 1 213 İy dost ‘ışkun denizine girem gark olam yüriyem İki cihân meydân ola devrânum sürem yüriyem 2 Girem denize gark olam ne elif ü mim dal olam Dost bâgında bülbül olam gülleri direm yüriyem 3 Bülbül olubanı ötem gönül olam cânlar ütem Başumı elümde tutam yoluna varam yüriyem 4 Bülbül olubanı gidem iy niçe gönüller güdem Yüzüm ‘ışkıla dem-be-dem topraga sürem yüriyem 5 Şükür gördüm dîdârunı aşdum visâlün yarını Bu benlik senlik şârını terkini uram yüriyem 6 Yûnus'dur ‘ışk âvâresi bî-çâreler bî-çâresi Sendedür derdüm çâresi dermânum soram yüriyem YE.Dr. Mustafa Tatcı 3 Yidinci kat yirlerde (ben) sekizinci at göklerde (ben) Bu söylenen dillerde (ben) hükmi tamâm kılan benem 4 Emrile bulut oynadan yirde bereket kaynadan Elümde kudret şinigi halka rızkın viren benem 5 Bir karâra tutdum karâr benüm sırruma kim irer Câhil beni kanda görür gönüllere giren benem 6 Çagram himmet leşkerine dirile dost işigine ‘Arş önünde ‘aklumıla hıdmet kılup turan benem 7 Gök yüzinde ferişteler Yûnus ne kasd ider bular Dek turmazsa ferişteler ‘Arş'a çomak uran benem 8 Delü oldumıdı Yûnus ‘ışk oldı bana kulavuz Hazret'e degin yalunuz yüzi süri viren benem NO.

13. 215 Müstef‘ilün Müstef‘ilün Müstef‘ilün Müstef‘ilün 1 Senden gelür cevr ü cefâ ben âh u vâh itmeyeyüm Düşmişem ‘ışkun odına yanup niçe dütmiyeyüm 2 Uş yürüyem yana yana top cigerüm döndi kana ‘Işkundan oldum dîvâne niçe zârı kılmayayum . Ç. 56b. 188a. 43a. Rt. K.172 Yûnus Emre Dîvânı 214 Müstef‘ilün Müstef‘ilün Müstef‘ilün Müstef‘ilün 1 Ger râzumı söylerisem kimse dilüm bilmez benüm Eger sabır eylerisem gönlüm karâr kılmaz benüm 2 İy uslular iy uslular siz eyidün ben n'ideyüm Ol dost yüzin göreliden ‘aklum başa gelmez benüm 3 Bunun gibi tertîbile işüm niçe başa vara Elümden iş kaldıyısa cânumdan iş kalmaz benüm 4 Ne usluyam ne delüyem neye benzer işüm benüm ‘Işk denizine gark olup gönlüm gözüm toymaz benüm 5 Bu mahabbet odı benüm yüregümde yana durur Denize gark olurısam söynüp hatâ kılmaz benüm 6 Yıl on iki ay ‘ışk odı içümde uş yanup durur Yandugunca artar kokum devrüm geçüp solmaz benüm 7 Cümle Hak'a yol vardılar sabrıla Hakk'a irdiler ‘Işkun aslı oddan durur sabrumıla olmaz benüm 8 Niçe eyitdüm gönlüme var sabır eyle dek otur Şol dem dahı bed-ter olur ögüdümi almaz benüm 9 Bu Yûnus'un çün sûreti ölüp toprak olurısa Bâtınumdan ‘ışk sevgüsi bilün ki hîç gitmez benüm YE. RY. NO. 66. 57b. 195a. M.

216 Müstef‘ilün Müstef‘ilün Müstef‘ilün Müstef‘ilün 1 İy ehl olan eydün bana ben niçesi döleneyim Ne dürlü tedbîr ideyüm ya niçe sagınç sanayım 2 Cânumda ol büt bitüpdür gönülümi ol tutupdur Hey beni ol avutupdur ayruk neye baglanayım 3 Öyle idüpdür ol beni seçemezem dünden güni Alsun teni utsun cânı kon ben ana aldanayım 4 Ben gevheriyem kânum ol ben bir kulam sultânum ol ‘Aklum u cânum gönlüm ol andan niçün usanayım 5 Ansuzlıgum bana harâm andan durur nakdüm tamâm Buncılayın lutf u kerem kanda bulup dinleyeyüm 6 Oldur bana Yûnus diyen oldur benüm bagrum delen Oldur beni bensüz koyan hem ben olam bu ben neyim NO. B. 1 2 217 Dost bakalı yüzüme ben şehi görüp geldüm Ol yüce yücesine bî-gümân irüp geldüm Esrikligüme bakma adum delüye takma Esrikligüm ezelden ‘işreti sürüp geldüm 173 . Mustafa Tatcı 3 Senün ‘ışkun denizine düşübeni gark olayum Kimsenem yok elüm ala koma beni batmayayum 4 Sekiz Uçmagun Hûrîsi gelürise bir araya Sana ümmet olmayanı ben anlara katmayayum 5 Yûnus Emre sen bu sözi yüz bin dirisen az-ola İşidenler ‘âşık ola iñende uzatmayayum YE.Dr. 190b. 68a. 29b.

68a. 188a. 218 Mefâ'îlün Mefâ'îlün 1 Zamân geçdi devir döndi Salâdur kudse gidelüm Bu cihâna gelen gitdi Salâdur kudse gidelüm 2 Sâlihler kalmadı gitdi Bu cihânı fesâd tutdı Bu cihânun işi bitdi Salâdur kudse gidelüm 3 Şeyâtîn fırsatın buldı Gönül kararuban öldi Eyi dirlik kesâd oldı Salâdur kudse gidelüm 4 ‘Âlimler okıyup tutmaz Halkı görüben gözetmez Gönüllerde safâ bitmez Salâdur kudse gidelüm . NO.174 Yûnus Emre Dîvânı 3 Ezelden bileyidüm Elest'de Belâ didüm Ol kadîmî denizden sil olup akup geldüm 4 ‘İşretüne irmişem sala diyü durmışam Cânı dîn ü îmânı şükrâne virüp geldüm 5 Nûr bana ‘Îsâ oldı erenler du‘â kıldı Niçe kezin toprakdan ben öri turup geldüm 6 Mansûr eydür Ene'l-Hak dir sûretün oda yak Dinüz dâra gelsünler ben dârı kurup geldüm 7 Sorman Yûnus'dan haber dost kandasa anda var Haberi gören virür ben anı görüp geldüm YE.

104. DAY. 175 . 28a. 219 Müstef‘ilün Müstef‘ilün 1 Yüz bin cefâ kılsan bana Senden yüzüm döndürmezem Cânum dahı alurısan Senden yüzüm döndürmezem 2 Seni severem cânıla Kul olmışam fermânıla And içerem Kur'ân'ıla Senden yüzüm döndürmezem 3 Kilîseye dirsen girem Nakûs dahı dirsen çalam ‘Âşıklara yokdur kalem Senden yüzüm döndürmezem 4 ‘Îsâ mısın Mûsâ mısın Yâ Yûsuf-ı Ken'ân mısın Va'llâh ki cânlar cânısın Senden yüzüm döndürmezem 5 Yûnus gerçek ‘âşıkısam Hak yolına sâdıkısam Hıdmetlere lâyıkısam Senden yüzüm döndürmezem Ç.Dr. Mustafa Tatcı 5 Emr-i ma‘rûf bu dem kaldı Bid‘at gelüp sünnet öldi Nasîbli nasîbin aldı Salâdur kudse gidelüm 6 İ Yûnus sen sözün bilgil Öz hâlüne nazar kılgıl Ölüm gelmezdin ön ölgil Salâdur kudse gidelüm B. 37b.

15. 1 221 İlk adum Yûnus'ıdı adumı ‘âşık dakdum Terk itdüm ud u edeb şöyle haber bırakdum 2 ‘İzzete kalmış iken ‘âşıklık nemdür benüm Ben kendü elümile yüzüme kara yakdum 3 Ne bucak var elümde tekye kılam ben ana ‘Âşıklar hânmânını buşla boynuma dakdum 4 Benüm gibi bâzirgân kim sagıncıla bayır Bir pûla gücüm yitmez Mısır metâ'ın çatdum .176 Yûnus Emre Dîvânı 1 220 Ben bu yurtlu degülem bunda durup n'iderem Niçe niçe tutsaklu tuzak üzdüm giderem 2 Ben ol kimseyem ki fertişteh baş indürür Allâh ile ‘ahdüm var ol ‘ahdümi güderem 3 Ol ‘ahdümi ondum uş kimündür benüm işüm Niçe bir dahı ben bunda nefs eynini iderem 4 Pâdişâh olan kişiye sekbân olmak olmaya Çün n'ideyüm ben dahı mihnet dadın dadaram 5 Atamı yidi dirler anamı dört bilürem Atam anam birimiş niçün gussa yudaram 6 Yidiyile ikiden on sekizden on dörtden On ikiden on birden öte adım ataram 7 Ben niçe sag işleri yolda koyup gitmişem Ol agacun budagın budar oldum budaram 8 Yidi zindân kapusın Yûnus soynuban çıkdı Kalmaya sensüz dahı ben gussadan yadaram A.

72a. K. Mustafa Tatcı 5 ‘İsî yarım igneyle yol bulmadı Hazret'e Benüm bunca dilekle ya kanda sıgar rahtum 6 'Âşıklar mezhebinde şermisâr oldı Yûnus ‘Âşık ma'şûka irdi ben dünyâya kayıkdum YE. 1 222 Girdüm ‘ışkun denizine bahrileyin yüzer oldum Geşt idüben denizleri Hızır'layın gezer oldum 2 Cemâlüni gördüm düşde çok aradum yayda kışda Bulımadum tagda taşda denizleri süzer oldum 3 Sordum deniz balıgına ırak degül salıgına Girdüm gönül sınugına gönülleri düzer oldum 4 Gönlümüz oldı ulu şâr o şâr gibi yâ kanda var Haznesinden aldum gevher dükkân yüzin bezer oldum 5 Ben ol dükkândâr kulıyam cevherler ile tolıyam Dost bâgınun bülbüliyem budakdan gül düzer oldum 6 Ol budakda biter îmân îmân bitse gider gümân Dün-gün işüm budur hemân nefsüme bir Tatar oldum 7 Cânum bu tene gireli nazarum yokdur altûna Düşdüm ayaklar altına topraklayın tozar oldum 8 Tenüm toprak tozar yolca nefsüm iltür beni önce Gördüm nefsün burcı yüce kazma aldum kazar oldum 9 Kaza kaza indüm yire gör bu nefsi yüzi kara Hürmeti yok Peygamber'e bendlerini bozar oldum 10 Bu nefsile dünya fânî pes dünyâya gelen kanı Aldadun iy dünyâ beni işleründen bîzâr oldum 11 Yûnus turdı girdi yola kamu gurbetleri bile Kendü cigerüm kanıla vasf-ı hâlüm yazar oldum 177 .Dr. 36. M. 132a. RY. 59a.

1 223 Bu cihâna gelmedin ma‘şûkıla bir idüm Kul huva'llâh sıfatlu bir bî-nişân nûr idüm 2 Ol dem ki dirligidi Hakk'ıla birligidi Ol pâyânsuz devirde ne Mûsî ne Tûr idüm 3 Bile idüm Hazret'de ol bî-kıyâs kudretde Ne şerîküm varıdı ne kimseyle yâr idüm 4 Yir gök yaradılmadın Kâlû Belâ dinmedin Levh-kalem çalınmadın Mi‘râc'a kâdir idüm 5 Niçe kez geldüm gitdüm delim sûret yaratdum Bu şimdiki devrede Yûnus'a aldar idüm NO. RY. 66b. 180b. 25b. 71a.178 Yûnus Emre Dîvânı K. A. M. B. B. 14. 1 224 Beni bunda viribiyen bilür ben ne işe geldüm Karârum yok bu dünyâda giderem yumışa geldüm 2 Dünyâya çok gelüp gitdüm erenler etegin tutdum Kudret ünini işitdüm kaynayuban cûşa geldüm 3 Serd söz ile gönül yıkdum od oldum cânları yakdum Sırrumı ‘âleme çakdum bu halka temâşâ geldüm 4 Ben oldum İdrîs-i derzi Şît oldum tokıdum bizi Dâvûd'un görklü âvâzı âh idüp nâlişe geldüm 5 ‘Âşık oldum şol ay yüze nisâr oldum bal agıza Nazar kıldum kara göze siyâh olup kaşa geldüm 6 Mûsâ oldum Tûr'a vardum koç olup kurbâna geldüm ‘Âli olup kılıç saldum meydâna güreşe geldüm . 29b. 181a. YE. 61.

64a. 13. RY. 155b. 25a. Mustafa Tatcı 7 Deniz kenârında ova kuyuda işleyen koga ‘Îsâ agzındagı du‘â oluban ben işe geldüm 8 Ay oldum ‘âleme togdum bulut oldum göge agdum Yagmur olup yire yagdum nûr olup güneşe geldüm 9 Kâl ü kîlden geçenlere yolda gözin açanlara Anlayuban seçenlere vak‘a olup düşe geldüm 10 Benem dertlüler dermânı benem ol ma'rifet kânı Benem Mûsî-i İmrânî Tûr Tagı'ndan aşa geldüm 11 Yolum sana oldı turak sabahın söyleyendür Hak Yûnus Emre dilinde Hak olup dile düşe geldüm 179 NO. 15. M. 33a. YE. A. Ç.Dr. 1 225 İy dervîş diyen bana nem durur dervîş benüm Dervîşlik yaylasında hareketüm kış benüm 2 Kendözümi görürem sallanuban yürürem Bugz u kibr ü ‘adâvet gönlümi almış benüm 3 Dervîş adın idindüm dervîş tonın tonandum Yola bakdum utandum hep işüm yanlış benüm 4 Şeyhüm kamudan ulu yolda uludan ulu Gönlüm idi kaygulu nefsüm âsâyiş benüm 5 Hırkam tâcum gözlerem fâsid işler işlerem Her yanumdan gizlerem bin bir fâsid iş benüm 6 Yoldan haber sorarlar eydürem inanurlar Kalbüm sâfî sanurlar vay ne düşvâr iş benüm 7 İçerüme bakarsan buçuk pulluk nesne yok Taşramun gavgâsından ‘âlemler tolmış benüm 8 Sûretüm güler halka kanı ya kullık Hakk'a Bu dirligüme baka hep işüm yanlış benüm . K. 48. 180b. Rt.

57b. 17b. 1 227 Eyle sanman siz beni kendözümden gelmişem Yâ kendü gönlüm ile bu kafese girmişem 2 Uşadam bu kafesi yıkam hırs u hevesi Za‘îf kılam bu nefsi tâ asluma ulaşam 3 Bilmezem aslum nedür ata hod bahânedür Ezel ana karnında kan yiyüp dirilmişem . 42b. Ç.180 Yûnus Emre Dîvânı 9 Yûnus eydür yârenler iy gerçegüm erenler Bu yolda olan hâller Allâh'a kalmış benüm YE. 1 226 Denizler olsa bir kadeh susalıgum kanmaz benüm İnildümi yenemezem gözüm yaşı dinmez benüm 2 Uş yine Mansûr kadehin ma‘şûka sundı elüme Dört yanumdan od urdılar kimse hâlüm bilmez benüm 3 Yana yana kül oluban sen ma‘şûkanun yolına Günde bin kez yanarısam dostdan yüzüm dönmez benüm 4 Cânum ‘ışkun külüngine Ferhâd olup dutdum başum Dâim taşları keserem Şîrînüm hîç sormaz benüm 5 Gel varalum bizüm ile tâ giresin bâgçelere Ma‘mûr olmış bostânlarum agyâr gülüm dirmez benüm 6 Bizüm ilün bâgçeleri turmaz öter bülbülleri Açılmış tâze gülleri gülistânum solmaz benüm 7 Yûnus eydür iy sultânum ‘ışk odına yandı cânum Virsen eger dermânını ayruk cânum ölmez benüm YE. 14. NO. 65a. HB. 183b. 69a. Rt.

YE. 69a. 63b. 36a. DAY. 181 . 228 Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 1 Eyyûb'am dil mübtelâyam derde dermân isterem ‘Âşıkam dil-hastayam câna cânân isterem 2 Ya‘kûb'am agladum Yûsuf içün çekdüm firâk Yûsuf'am zindân içinde fazl-ı Rahmân isterem 3 Mûsâ'nun Tûr'ına vardum dost cemâlin görmeyi Gitdi ‘aklum nâgeh ol dem sırr-ı Sübhân isterem 4 Bir mekâna varmışam ki ol benüm yurdum degül Hızr'ıla zulmete irdüm Âb-ı Hayvân isterem 5 Defter-i ‘amâlümi yüklendüm itdüm ‘azm-i râh Menzil-i maksûda Hak'dan emr ü fermân isterem 6 Yûnus Emrem kimseler hîç bilmedi hâlüm benüm Hâlümi ‘arz itmege bir merd-i ‘irfân isterem Ç. 118.Dr. Mustafa Tatcı 4 Kan degül benüm aşum hırs u hevâ yoldaşum Hazret'e uçar kuşum meger tene girmişem 5 Gâh mü'minem tâ'atde dem-be-dem münâcâtda Gâh rindem harâbâtda ben bir ‘aceb kolmaşam 6 Hikmet ile bak bana tâ ‘ıyân olam sana Zirâ ben bu sûretde yüz bin dürlü gelmişem 7 Yûnus Emre sen kanda kalmayasın zindânda Zindân kanda ben kanda kimün mâlın yimişem NO. 190b.

182 Yûnus Emre Dîvânı NUN 1 229 Kullukdan ırag olma sultân göresin birgün Göstere cemâlini hayrân olasın birgün 2 Gel beri kulum diyüp kalbüne nazar salup Câm-ı ebedî sunup hayrân olasın birgün 3 Tâlib meseli ırmak mürşid meseli deryâ Seyr ü seferi hoş gör ‘ummân bulasın birgün 4 Kıldıysa tenün kısmet cânun bulısar vahdet Derdün varısa n'oldun dermân bulasın birgün 5 Bî-çâre za‘îf Yûnus neye hased idersün Kamu esbâbunı döküp ‘uryân olasın birgün B. 230 Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 1 Bugün sohbet bizüm oldı bize bizüm diyen gelsün İçürdi ‘ışk bize şehdin nûş eyleyüp yudan gelsün 2 Kanâ‘at hırkası içre selâmet başını çekdüm Melâmet gönlegin biçdüm ‘ârif olup geyen gelsün 3 Bu ‘ışk meydânı içinde çagurdum bir âvâz itdüm Müezzinlik bizüm oldı îmâm oldum uyan gelsün 4 Bu ‘ummânda delim dürlü güher vardur ele girmez Bahâsuz inci bulunmaz câna başa kıyan gelsün 5 Sûret nakşın gidermekle gönül mülki temiz olmaz Akar rahmet suyı çaglar gönül kirin yuyan gelsün 6 İ dostlar işidün sözüm dün itmişem bu gündüzüm Ben yavı kıldum kendözüm bu Hak yola giren gelsün . 9a.

A. 18. RY. Ç. Nu: 204. Mecmûa (Millî Ktp. 232 Mef‘ûlü Mefâ‘îlün Mef‘ûlü Mefâ‘îlün 1 Ol göz ki seni gördi ol niye nazar itsün Şol cân ki seni tuydı tende ne karâr itsün . 155). s. 1 231 Biz dünyâdan gider olduk kalanlara selâm olsun Bizüm içün hayır-du‘â kılanlara selâm olsun 2 Ecel büke bilümüzi söyletmeye dilümüzi Hasta iken hâlümüzi soranlara selâm olsun 3 Tenüm ortaya açıla yakasız gönlek biçile Bizi bir arı vechile yuyanlara selâm olsun 4 ‘Azrâîl alur cânumuz kurur tamarda kanumuz Yayıcagız kefenümüz saranlara selâm olsun 5 Gider olduk dostumuza iremedük kasdumuza Namâz içün üstümüze duranlara selâm olsun 6 Sözdür söylenür araya kimse döymez bu yaraya İltüp bizi makbereye koyanlara selâm olsun 7 Bunda hep gelenler gider hergiz gelmez yola gider Bizüm hâlümüzden haber soranlara selâm olsun 8 ‘Âşık oldur Hakk'ı seve Hak derdine kıla devâ Bizüm içün hayır-du‘â kılanlara selâm olsun 9 Miskîn Yûnus söyler sözi kan yaşıla toldı gözi Bilmeyen ne bilsün bizi bilenlere selâm olsun B. 46b. 58b. 180b.Dr. 70b. Mustafa Tatcı 7 183 Yûnus miskîn anı görmiş eline hem dîvân almış ‘Âlimler okıyamamış bu ma‘nîden tuyan gelsün K.

Mecmûa (Ankara Millî Ktp. (Mecmûa) 5a.184 Yûnus Emre Dîvânı 2 Işkuna düşen ‘âşık derdüne yanar her dem Vaslundur ana dermân hekîm ne tîmâr itsün 3 ‘Işkun ezelî şâhum yoklukda komış varı Bu remzi duyan ‘âşık yoklugı şikâr itsün 4 Sen bir ganî sultânsun bî-hadd ü bî-pâyânsun Vasfun kaleme sıgmaz dil niçe şümâr itsün 5 Bu çeşniyi tadana bu gevheri yudana Derdüne düşen câna hekîm ne tîmâr itsün 6 Gerçek sana kul olan gönlini sana viren Kendüde seni bulan kancaru sefer itsün 7 Bu sırrı duyan kanı key ‘ârifise cânı Açıldı güher kânı alana haber itsün 8 Bu yolda muhkem durduk nefsin boyunın urduk Sen şâha gönül virdük düşmân ne zafer itsün 9 İmdi key Yûnus kalmış hazretde yüzi kara Çün nesnesi yok müflis neyile bâzâr itsün 10 N'itsün bu Yûnus n'itsün bu yola niçe gitsün Gönlini sana virüp gözlerin humâr itsün RY. 75). Ç. RY. 58a. 33b. s. 1 233 Evvel kadîmden geldüm yir gök yaradılmazdan ‘Arş-kürsî levh ü kalem hîç dahı anılmazdan 2 Dostıla sohbetdeydüm içerü halvetdeydüm Âdem niçe nesnedür hîç dahı anılmazdan 3 Yüz bin yigirmi dört bin cânlar cânum içinde Gizlü Muhammed cânı dahı içerü bizden 4 Hem cânlar ana perde ol nûr içinde nûrda ‘Işk anda kadîm durur cânlara ayrılmazdan . Nu: 442.

Mustafa Tatcı 5 ‘Işkdur Hakk'un varlıgı yir ü gök ma‘mûrlıgı ‘Işk bizi pertev itdi her biri birimüzden 6 Evvel Âdem yaratdı sonra peygamberleri Âhir Muhammed nûrı balkıdı içümüzden 7 Âdem atadan berü velî evliyâ Nebî Hak müşerref eyledi Ahmed'i kamu yüzden 8 Yitmiş bin yıl öndinden yaratdı Muhammed'i Hak kendü âşık oldı bahâne bir yılduzdan 9 Ol yılduz ki varıdı kandaydı Âdem cânı Ya bunca peygamberler anılmadın agızdan 10 Âlimler bunı bilmez degme ‘akl ana irmez Hidâyetdür Yûnus'a keşf oldı hacemüzden YE. 1 234 Gözüm seni görmegiçün elüm sana irmegiçün Bugün cânum yolda koyam yarın seni bulmag içün 2 Bugün cânum yolda koyam yarın ‘ıvâzın viresün ‘Arz eyleme Uçmagunı hîç arzûm yok Uçmagiçün 3 Bana Uçmak neme gerek hergiz gönlüm ana bakmaz İş bu benüm zârılıgum degül ahî bir bâgiçün 4 Uçmak Uçmagum didügün mü'minleri yeltedigün Bir evile bir kaç Hûrî hevesüm yok kuçmagiçün 5 Bunda dahı virdün bize ogul u kız çift ü helâl Andan dahı geçdi arzûm benüm âhum dîdâriçün 6 Sôfîlere vir sen anı bana seni gerek seni Ben niçe terk idem seni şol bir ev ü çardagiçün 185 .Dr. 73a. 139b. K. M. 1b-39a. Ç. 52a. 41. RY.

145a. A. 14b. 70b. 235 Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 1 Niçün sen nefs-i emmârı bu gafletden uyarmazsın Muhammed şer‘î gülini senün yüzüne urmazsın 2 Hezârân dürlü hikmetler katunda söylenürise Şekâvet penbesin hergiz kulagundan çıkarmazsın 3 Günâhun çogu şûmından îmânun gülleri soldı ‘İnâyet suyıla her dem niçün anı suvarmazsın 4 Senün ol çok günâhlarun seni uş sayru eyledi Bî-çâre varuban niçün bu derde çâre sormazsın 5 Yârânlarundan utanup günâhı gizlü işlersin Yaradan Hâlik'un hâzır niçün ondan utanmazsın 6 Utanmazsın Habîb'ünden o derdüne tabîbünden Ne kim dilersen işlersin meger Hak'dan utanmazsın 7 Girü senden olanları elünle sinleye koydun Şunı şöyle görür iken ölümün n'işe sanmazsın 8 İşitdün Mustafâ'yı kim bu yir yüzinde kalmadı Şunı şöyle bilüriken yaragun n'işe kılmazsın 9 Yûnus sözün kime dirsin yâ kimün kaygusın yirsin Nasîhat halka eylersin yâ özün neye tutmazsın K. NO. 181b. T. 43.186 Yûnus Emre Dîvânı 7 Yûnus hasret durur sana hasretüni göster ana İşün zulüm degülise dâd eylegil varmagiçün F. 17. M. YE. 1 236 Dîn ü milletden geçer ‘ışk eserini tuyan Mezheb ü dîn mi seçer kendüyi yoga sayan . 53a. Rt. 145a. 22. RY.

Rt. YE. 76b.Dr. 187 . 20. Rt. 182b. Mustafa Tatcı 2 ‘Işk kime kim irerse kendüden gayrı komaz ‘Işkdan zerre ayrılmaz kendüliginden tuyan 3 Uçmak'dan umusı yok Tamu'dan korkusı yok Kendözin yavı kılup hayr u şer elden koyan 4 Ol benem dirse revâ benligin bilen hatâ Terk eyleyüben rızâ ‘akl koyup ‘ışka uyan 5 ‘Âşıkları sorarsan bî-mezheb ü bî-millet Yolda kalupdur sakın gice vü gündüz sayan 6 Küfr ü îmân ol yolda assı-ziyâna geçmez Assı ziyândan fârig varlıgı levhin yuyan 7 Yûnus sen beni gider her ne ider dost ider ‘Aczüni bil ebsem ol var ‘ışk rengine boyan NO. 1 237 Bu dervîşlik yolına ‘ışkıla gelen gelsün Ya dervîşlik neydügin bir zerre tuyan gelsün 2 Hele biz iş bu yola gelmedük riyâyıla Bu melâmetlik tonın bizümle geyen gelsün 3 Göziyle gördügini örte etegiyile Bu yol key ince yoldur yüregi döyen gelsün 4 Ulu kiçi erenler dimiş bizi sevenler Kayıkmasun girüye Allah'ı seven gelsün 5 İş bu sözi eydenden bize nişân gerekdür Söz muhtasârı budur cânına kıyan gelsün 6 Yûnus söz ile kimse kabilyete geçmedi Budur vücûd der-miyân ortaya koyan gelsün NO. YE. 76b. 20. 182b.

3b. 1 239 Dervîşlerün yolına sıdkıla gelen gelsün Hak'dan özge nesneyi gönlinden süren gelsün 2 Dervîşler didükleri bir dükenmez kân olur Hâs u ‘âm kul u sultân bu kândan alan gelsün 3 Dervîş tolınur togar her nefes göge agar Ben diyeyin togrıyı cânına kıyan gelsün 4 Dervîşlik bir lokmadur yirile gökden ulu Bu ‘azâmet lokmayı yudup sinüren gelsün .188 Yûnus Emre Dîvânı 1 238 N'eylerler fânî dünyâyı Allah sevgüsi var iken Yâ dahı kanda giderler Ol dost sevgüsi var iken 2 Allah ile olan kişi İhsân olur anun işi N'eylerler gayrı teşvîşi Allah sevgüsi var iken 3 Görün bi'llâhi şu halkı İstemezler güzel Hakk'ı Yâ n'eylerler mâlı mülki Allah sevgüsi var iken 4 Dinlen ‘âşıklar bu sözi Behremend eyleye sizi Yâ n'eylersin oglı kızı Allah sevgüsi var iken 5 Yûnus sen kendüni görme ‘İbâdet kıl mahrûm kalma Gayrısına gönül virme Allah sevgüsi var iken B.

146a.Dr. 74b. YE. 1 241 İy yârânlar iy kardaşlar ecel ire ölem birgün İşlerüme pişmân olup kendözüme gelem birgün 189 . 57b. 75b. 1 240 Şükür şükür ol Çalab'a maksûduma irdüm bugün Müştâkıdum bunca zamân pîrüm yüzin gördüm bugün 2 Kaygu beni almışıdı cânum zebûn olmışıdı Gördüm pîrümün yüzinİ ol kayguyı sürdüm bugün 3 Gelsün yardan ayru düşen gurbetile bagrı bişen Dost bâgçesi içindeki ‘ışk bezmine girdüm bugün 4 Görün görün bu devleti bu ‘ışkıla beşâreti Dost bâgınun içinde ben ‘ışk çadırın kurdum bugün 5 Eydür Yûnus yâr kulıyam dost bâgçesi bülbüliyem Söyleyeyüm şimden girü gülzâruma irdüm bugün F. 21. Mustafa Tatcı 5 Dervîşün gözi açuk düni güni uyanık Bu söze Tanrı'm tanuk bakmadın gören gelsün 6 Dervîşün kulagı sak Hak'dan işidür sebak Deprenmedin dil-dudak sözi işiden gelsün 7 Dervîşün eli uzun çıkarur münkir gözin Şarka garba düp-düzin sunmadın iren gelsün 8 Dervîşler Hakk'un dostı cânlarıdur Hak mesti ‘Işk şem‘ini yakdılar pervâne olan gelsün 9 Bu miskîn Yûnus'ı gör dervîşlik ide geldi Nefsindendür şikâyet nefsin öldüren gelsün YE. Ç. Rt.

1 242 Sûretden gel sıfata yolda safâ bulasın Hayâllerde kalmagıl yoldan mahrûm kalasın 2 Bu yolda ‘acâib çok sen ‘acâib anlama ‘Acâib anda ola dost yüzini göresin 3 ‘Işk kuşagın kuşangıl dostun yolını vargıl Mücâhede çekersen müşâhade idesin 4 Bundan ‘ışkun şehrine üç yüz deniz geçerler Üç yüz deniz geçüben yidi Tamu bulasın 5 Yidi Tamu'da yangıl her birinde kül olgıl Vücûdun anda kogıl ayruk vücûd bulasın 6 Hakîkatdür Hak şârı yididür kapuları Dergâhında yüz dürlü gerek kudret göresin 7 Evvelki kapusında bir kişi durur anda Sana eydür teslîm ol gel miskînlik bulasın 8 İkinci kapusında iki arslan vardur anda Niçeleri korkutmış olmasın kim korkasın . T. 54a.190 Yûnus Emre Dîvânı 2 Yanlaruma kona elüm söz söylemez ola dilüm Karşuma gele ‘amelüm n'itdümise görem birgün 3 Oglan gider dânışmâna saladur dosta düşmâna Şol dört tekbîr namâzıla (vaktum) tamâm kılam birgün 4 Beş karış bez durur tonum ılan-çıyan yiye tenüm Yıl geçe obrıla sinüm unıdılup kalam birgün 5 Başuma dikeler hece ne irte bilem ne gice ‘Âlemler ümidi hâce sana fermân olam birgün 6 Yûnus Emre sen bu sözi dahı tamâm itmemişsin Tek yüriyeyin n'eyleyem üstâduma gelem birgün F. 146b.

Ç. 147a. İ. 70a. YE. Hakkı Şerhi. 54a. Mustafa Tatcı 9 Üçüncü kapusında üç evren vardur anda Sana hamle iderler olmasun kim dönesin 10 Dördünci kapusında dört pîrler vardur anda Bu söz sana rumûzdur gör kim delîl bulasın 11 Beşinci kapusında biş ruhbân vardur anda Dürlü metâ‘lar satar olmasun kim alasın 12 Altıncı kapusında bir Hûr oturur anda Sana eydür gel berü olmasun kim varasın 13 Çün kim anda varasın ol Hûrîyi alasın Bir vâyeden ötürü yoldan mahrûm kalasın 14 Yidinci kapusında yidiler otrur anda Sana kurtuldun dirler gir dost yüzin göresin 15 Çün içerü giresin dost yüzini göresin Ene'l-Hak şerbetini dost elinden içesin 16 Şu didügüm keleci vücûddan taşra degül Tefekkür kılurısan cümle sende bulasın 17 Yûnus işbu sözleri Hak varlıgından eydür İsterisen kânını miskînlerde bulasın F. NO.Dr. 78b.15a. 1 243 Çarh-ı felek yogıdı cânlarumuz var iken Biz ol vaktin dost idük ‘Azrâîl agyâr iken 2 Niçe yıllar biz anda cem‘ idük cân kânında Hakîkat ‘âleminde ma‘rifet söyler iken 3 Çalap ‘ışkı cândaydı bu bilişlik andaydı Âdem-Havvâ kandaydı biz anunla yâr iken 191 . B. K. 54a. 183b. T.

18. 244 Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 1 Giderem ‘aklum başumdan şaşuban Yanaram ‘ışkun odına düşüben 2 Od bırakdun cânuma dün-gün yanar Yanaram yalap yalap tutuşuban 3 ‘Işkdan ne var eger sındumısa ‘Işkıla kim sınmadı ugraşuban 4 ‘Âşık olgıl ma‘şûkın dîdârına Ma‘şûk olgıl ‘ışkıla sarmaşuban 5 Yûnus cânun ‘ışka vir şükrâneye Kimseler bulmaz yârin isteşüben Rt. M.192 Yûnus Emre Dîvânı 4 Dün geldi sâfî Âdem dünyâya basdı kadem İblîs aldadı ol dem Uçmak'da gezer iken 5 Ol vaktin biz uçarduk cevlân urup göçerdük Nûrdan şarâb içerdük Hak bizi toylar iken 6 Cânlar anda bilişdi ol dem gönül alışdı ‘Âlem halkı karışdı denizler kaynar iken 7 Şükür bu deme geldük dostları bunda bulduk Tuz-ekmek bile yidük ‘ışk demin oynar iken 8 Ne ogul vardı ne kız vâhid idük anda biz Konşıyıduk cümlemüz nûr tagın yaylar iken 9 Ne gök varıdı ne yir ne zeber vardı ne zîr Yûnus dostdan haber vir ‘ışkıla göyner iken F. 148b. T. 192a. RY. HB. Ç. Ç. 22. . 55a. 51b. Rt. NO. 14b. 31b. K. 57b. 21. 90b.

133. Mustafa Tatcı 245 Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fe‘ûlün 1 Gönül hayrân olupdur ‘ışk elinden Ciger biryân olupdur ‘ışk elinden 2 Niçeler tâc u tahtı mâl u mülki Koyup ‘uryân olupdur ‘ışk elinden 3 Özümün kalmadı sabr u karârı Gözüm giryân olupdur ‘ışk elinden 4 Eridi karlı taglar zerre zerre Deniz ‘ummân olupdur ‘ışk elinden 5 Koyup İbrâhîm Edhem tâc u tahtı Yiri külhân olupdur ‘ışk elinden 6 Zihî Mansûr ki ma‘şûk yolında Başı ber-dâr olupdur ‘ışk elinden 7 Ne gördi Leylî'nün yüzinde Mecnûn Ki ser-gerdân olupdur ‘ışk elinden 8 Ne gördi Züleyhâ Yûsuf yüzinde İşi efgân olupdur ‘ışk elinden 9 Mahabbet derdine düşeli bülbül Dili handân olupdur ‘ışk elinden 10 Yûnus Emrem bu hasrete bu zâra ‘Aceb mihmân olupdur ‘ışk elinden B. DAY. 1 2 246 Zinhâr virmegil gönül dünyâ pâyına birgün Dünyâya gönül viren düşe tayına birgün Bu dünyâ bir evrendür âdemleri yuducı Bize dahı gelüben yuda toyuna birgün 193 .Dr. 12b.

1 2 248 Lâ-şerîkden okursın sonra şerîk katarsın Bire iki dimegi kimden fetvâ dutarsın Dîn ü îmân bünyâdı togrulıkla gerçeklik Ol tamâm olmayıcak neyile dîn çatarsın . 1 247 Andan yigrek ne vardur kişi bile kendözin Kendözin bilen kişi kamulardan ol güzin 2 Kişi gerek çok bile ol gerek ögüt ala Menzile irsem diyen bilürsin hazin hazin 3 Bu yol yavlak uzakdur dünyâ ana duzakdur Bu duzaga ugrayan komaya kılavuzın 4 Ben emîn olsam diyen yâ emînlik isteyen Geçsün bu kâl ü kîlden topraga ursun yüzin 5 Kim ere kullık ide ol ‘azâbdan kurtıla Mutlak ol yarlıganur kim görürse er yüzin 6 Yûnus bir haber virür işidenler şâd olur Gence ugrasam diyen izlesün eren izin F. M. 72a. T. 58a. 55b. 149a. 150b. 21.194 Yûnus Emre Dîvânı 3 Görmez misin topragı hâsları kuçmış yatur Bizi dahı anun tek ala koynına birgün 4 Ol kuşun kim yuvası togan elinde ola Ol anda kaçan tura gide yayına birgün 5 Miskîn bî-çâre Yûnus tutgıl eren etegin Tâ seni Hakk'a ilte düşgil soyına birgün F. RY. Ç. 187b. 94b. NO. 69b. YE. K.

9b. Rt. 31. 56a. YE. T. 72b. 19. 1 249 Hak bir gevher yaratdı kendünün kudretinden Nazar kıldı gevhere eridi heybetinden 2 Yidi kat yir yaratdı ol gevherün nûrından Yidi kat gök yaratdı ol gevherün bugından 3 Yidi deniz yaratdı ol gevher tamlasından Tagları muhkem kıldı ol deniz köpüginden 195 . HB. 149b. 50b. Mustafa Tatcı 3 Çün Kur‘ân gökden indi anı Allâh buyurdı Andan haber virsene hâ kitâbdan ötersin 4 Okursın tasnîf kitâb niçe binâ vü i‘râb Havf ü recâ sende yok eyle ki bir Tatar'sın 5 ‘İlm okımak bilmeklik kendözini bilmekdür Pes kendözün bilmezsen bir hayvândan betersin 6 ‘İlm okımak ma‘nîsi ‘ibret anlamagiçün Çün ‘ibretden degülsin görmedin taş atarsın 7 On iki bin hadîsi cem‘ eyledi Mustafâ Anı işitdün meger şerh ile söz satarsın 8 Kılursın riyâ namâz yazugun çok hayrun az Dinle neye varur söz Cehennem'de yatarsın 9 Halkı fetvâ virürsin yâ sen niçün dutmazsın ‘İlmün var ‘amelün yok hâ günâha batarsın 10 Sen fakîhsün ben fakîr sana tanumuz yokdur İhlâsıla gelürsen bizden nesne ütersin 11 Bu düzilen tertîbi ayruksıdı mı dirsin Başaramazsın hâce endîşeden yitersin 12 Yûnus miskîn bu sözi ‘ışk ‘âleminden söyler Dime bilmedin ana kendözünden katarsın F. 186a. A. RY. 106a. K. NO. 74a.Dr.

1 250 Egriligün koyasın togrı yola gelesin Kibr ü kîni çıkargıl erden nasîb alasın 2 Ne virsen elünile şol varur senünile Ben disem inanmazsın varıcagaz göresin 3 Gönülde pas oturur anda seni yitürür İçerü şâh oturur girimezsin göresin 4 On ikidür hücresi yidi dervâzesi vardur Anda iki dilber var bilmezsin ki sorasın 5 Var kardaşunı öldür dahı ‘avretün boşa Anana kâbin kıydur Hakk'ı ‘ıyân göresin 6 Bî-çâre miskîn Yûnus ‘ışkdan da‘vî kılursın Dostdan haber gelicek yüz süriyi varasın F. 58a. T.196 Yûnus Emre Dîvânı 4 Muhammed'i yaratdı mahlûkat şefkatinden Hem ‘Alî'yi yaratdı mü'minlere fazlından 5 Gâyıb işin kim bilür meger Kur‘ân ‘ilminden Yûnus içdi esridi ol gevher denizinden F. 57a. T. 153b. 1 251 Gelün bugün yanalum yarın yanmamagıçün Ölelüm ölmeziken yine ölmemegiçün 2 Tartalum günâhumuz artduralum âhumuz İdelüm hisâbumuz hisâb olmamagiçün 3 Erenlere gidelüm eteklerin tutalum Bugün eyle idelüm yolda kalmamagiçün . 151b.

12. 44. 76a. Mustafa Tatcı 4 Bak göresin dünyeye geldügüni bil neye İş bu fânî dünyeye magrûr olmamagiçün 5 Yûnus yok dünyâ tadı çün kim fânîymiş adı Muhammed zindân didi biz şâd olmamagiçün K.Dr. RY. 25. 101b. 253 Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün 1 Talayın ‘ışkun bahrine gavvâs olayın bir zamân İsteyeyin dâyim seni seyyâh olayın bir zamân 2 Varayın her bir mahfile sırrum dimeyem her dile Sırdan haber diyenlere mihmân olayın bir zamân 3 Yolunda Mansûr olayın Ene'l-Hak demin urayın Asılup vaslun dârına ber-dâr olayın bir zamân 197 . T. RY. Rt. YE. M. 22a. M. K. 146a. 55b. 59b. 72a. 3a. 1 252 ‘Işk ilinün haberin disem işide misin Yoldaş olup bu yola sen bile gide misin 2 Ol ilün bâgı olur şerbeti agu olur Kadeh dutmaz ol agu nûş idüp yuda mısın 3 Ol ilün zavadası cefâ duta gidesi Şeker ayruga sunup sen agu tada mısın 4 Ol ilde ay-gün olmaz ay gedilüp tolunmaz Tertîbler terk idüben şumâr unıda mısın 5 Senlik-benlik terk idüp yoklık evine girüp ‘Işkdan içüp esriyüp varlık terk ide misin 6 İş bu tenün tertîbi od u toprak yil u su Yûnus sen gör özüni suda toprakda mısın F. Ç. 156a.

s. 1 254 ‘Âşıklara ne diyem ‘ışk haberinden şîrîn ‘Işkıla dinleyene eydeyin birin birin 2 Hayf durur ‘ışksuzlara ‘ışkdan haber söylemek Kim gerçek ‘âşıkısa ben râzum ana dirin 3 Evvel yir-gök yogıdı varıdı ‘ışk bünyâdı ‘Işk ezelden kadîmdür ‘ışk getürdi ne varın 4 Evvel ezel bezminde kim dost yüzin gördiyse Anun cânıdur ‘âşık sor andan ‘ışk haberin 5 ‘Işkı hîç bir nesneye mesel baglasam olmaz Dünyâ vü âhiretde ne dutısar ‘ışk yirin 6 Emânetdür sakıngıl ‘ışk haberini zinhâr Oturup degme yirde söyleme ‘ışkun sözin 7 Cevherîler katında kâ'ide böyle durur Kadrini bilmezlere göstermedi gevherin . Mecmûa (Millî Ktp. 73).198 Yûnus Emre Dîvânı 4 ‘Işkun odına yanayın derdün suyına kanayın Gördügüm seni sanayın hayrân olayın bir zamân 5 Akıdayım kanlu yaşum arturayım bagrum başın Ta ki bulınca nakkâşum seyrân ideyin bir zamân 6 Leylî ile Mecnûn olup Ferhâd ile taşlar yonup ‘Abdü‘r-rezzâk gibi yanup giryân olayın bir zamân 7 Benligüm benden koyayın senün kohunı duyayın Bunca zamân ben kul iken sultân olayın bir zamân 8 Ol dost bana benden yakın hikmet bilen bulur Hakk'ın Okuyup hikmet ‘ilmini Lokmân olayın bir zamân 9 Miskîn Yûnus aç gözüni Hazret'e urgıl yüzüni Mürşid-i kâmil yolına kurbân olayın bir zamân Ç. 50b. Nu: 442.

T. A. RY. 13a. Rt. 193a. K. N0. 187b. 1 256 ‘İlmünde gark oluban ben beni bilimezin Dilile söyleyüben sıfatun irimezin 199 . 61a. 157a. 60a. RY. 74a. T. 18a. YE. Ç.Dr. 178b. 19. K. 201b. HB. 35. 158b. A. 60a. 66b. 17. Mustafa Tatcı 8 Yûnus'un havsalası ‘ışk tolmışdur sînesi Derdin gizleyemedi gensüz söyler ‘ışk dilin F. 53a. 1 255 Sen cânundan geçmedin cânân arzû kılursın Bilden zünnâr kesmedin îmân arzû kılursın 2 Men ‘arafe nefsehu dirsin illâ degülsin Melâikden yukarı seyrân arzû kılursın 3 Tıfl-ı nev-reste gibi etegin at idinüp Ele çevgân almadın meydân arzû kılursın 4 Bilimedün sen seni sadefde ne gevhersin Mısır'da sultân iken Ken'ân arzû kılursın 5 Ol ezel ‘âleminde ebedi gözlemedin Per ü bâlün bitmedin cevlân arzû kılursın 6 Yitmiş yidi perde var dostunı arzûlama Yidisinden geçmedin yakîn arzû kılursın 7 Otuzı gözde durur otuzı gönüldedür Onun dahı bilmedin görmek arzû kılursın 8 Sen bunda işe geldün uş yine varısarsın Henüz sen kul olmadın sultân arzû kılursın 9 Yûnus düşdün bu derde Eyyûb'layın sabreyle Derde katlanımazsın dermân arzû kılursın F. NO.

1 257 Bunca gönüller alan cihâna sultân mısın Hükmün cânlar içinde cân içinde cân mısın 2 Nazarun bin cân alur derdün yürekde kalur Gören kendüden varur ‘âşıka kıyan mısın 3 Uçan kuşlar uçunur esen yil görse turur Dîvler hükmüne girür Belkîs-Süleymân mısın 4 Yüzünden gün tutılur ay togmaya utanur Gören heybete kalur Yûsuf-ı Ken'ân mısın 5 Ölü görse dirilür kalıbına cân gelür Toprakdan âvâz gelür ‘Îsâ bin Meryem misin 6 ‘Işkun dîne şûr eyler arslana zencîr eyler Katı taşı mûm eyler Ferhâd-ı zamân mısın 7 ‘Işkun Hakk'a irgürür cân gözi dîdâr görür Görenler baş indürür İbrâhîm Edhem misin .200 Yûnus Emre Dîvânı 2 Sıfatun gelmez dile kandalıgun kim bile Sun‘unı dimeklige ben lâyık olamazın 3 Hem evvelsin hem âhir kamu yirlerde zâhir Hîç makâm yokdur sensüz ben niçün göremezin 4 Görmedin delü oldum yanıldum günâh kıldum Ussum ‘aklum aldurdum esridüm ayılmazın 5 Çünki beni esritdün cân u gönül iletdün Ayırma beni senden bulışdum yad olmazın 6 Bana cânı sen virdün ‘Azrâîl'e bildürdün Senden artuk kimseye emânet viremezin 7 İy Yûnus'ı yaradan hicâb götür aradan Sâdıkam yolunda ben yalan da'vî kılmazın F. K. RY. 156a. 32b. NO. 92b. 186a. 74a. YE.

53a.Dr. Mustafa Tatcı 8 Yüzün dîdâr nûrıdur saçun Mi‘râc dünidür Gören cânın unıdur Fahr-ı ‘âlem sen misin 9 Yûnus sevdügün gözle Hak yolını key izle Râzun gönülde gizle sen söze beyân mısın F. K. 204a. 19a. K. 18. M. 258 Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fe‘ûlün 1 Bu ‘ömrüm yok yire harc itmişem ben Cânumı gör ne oda atmışam ben 2 Kimesne kimseye itmemiş ola Anı kim kendüme ben itmişem ben 3 ‘Amelüm rahtını dirdüm götürdüm Kamu assum ziyâna satmışam ben 4 Cihânda bir sınuk saksıdan ötrü Güherlerüm ziyâna satmışam ben 5 ‘Amelüm ne ki varsa hep riyâdur ‘Acebdür ihlâsı unutmışam ben 6 Giceye iresini kimse bilmez Tûl-ı emel başın uzatmışam ben 7 Dükeli ‘ömrini harcına sürdi Ziyândan bellüdür ne ütmişem ben 8 Aguya bal diyü barmak uzatdum Aşuma zehr-i kâtil katmışam ben 9 Bî-çâre Yûnus'un çokdur günâhı Anun dergâhına yüz tutmışam ben RY. 69b. 201 . B. 68b. 8. A. YE. 157b.

Ç. RY. NO. 186a. 159a. K. 260 Mef‘ûlü Mefâ‘îlün Mef‘ûlü Mefâ‘îlün 1 Ol dürr-i yetîmem ki görmedi beni ‘ummân Bir katreyem illâ ki ‘ummâna benem ‘ummân 2 Gel mevc-i ‘acâib gör deryâ-yı nihân gözle Zî-bahr-i nihâyetsüz katrede olur pinhân 3 Dem urmazıdı Mansûr tevhîd-i Ene'l-Hak'dan ‘Işk dârına dost zülfi asmışdı beni ‘uryân . 20. 41a. 71a. A. Rt. 61a. 118a. YE.202 Yûnus Emre Dîvânı 259 Müstef‘ilün Müstef‘ilün Müstef‘ilün Müstef‘ilün 1 Dost yüzini göricegez niçe karâr kılsun bu cân Yagmâya virür ol demde yüz bin zâhid dîn ü îmân 2 Ta‘na urman ‘âşıklara her ne hâle dönerise Fermân olımaz kendüye müşâhadeye gark olan 3 Cân u gönül fehm ü ‘akıl ‘ışk mevcine gark olıcak Pes niçe ansun ol kişi yazug u müzd assı-ziyân 4 Cânında gözi yok kişi görmeyiser dost yüzini Gözsüz niçe fehm eylesün ne renkdedür işbu cihân 5 Yüz bin melik ü selâtîn dost yüzini göricegiz Terk eyleye tahtını vü ‘izzet ü leşker hânumân 6 ‘Âşık niçe harâbısa velâyeti arta durur Anuniçün ki dâimâ vîrândadur genc-i nihân 7 ‘Ayne'l-yakîn gören kişi ırmaz gözin dost yüzinden Niçe görebilsün anı bu sevüden taşra turan 8 Yûnus'a bu ‘ışk kızgını komaz dilini tutmaga ‘Âşıkla ma'şûk râzını dürüst diyemeye lisân F. 23. 49b. T.

62a. 62a. 160a. 35. 1 261 Ol cân kaçan öliser sen ana cân olasın Ölmiş gönül dirile anda ki sen olasın 2 Ölmeklik dirlik ola ölümsüz dirlik bula Başlu gönül onula merhemi sen olasın 3 Sen oldugun gönüller her dem cânın yiniler Bunlardur ölmeyenler hâkimi sen olasın 4 Sen oldugun makâmda ehl-i dâd olur anda Güç olmaz ol dîvânda sultânı sen olasın 5 Cân bedenden uçıcak menzilinden göçicek Ol cihâna geçicek göze ‘iyân olasın 6 Tozını yil almaya bir zerre ırılmaya ‘Âşık cânı ölmeye ma'şûkı sen olasın 7 Yûnus sen ‘âşıkısan ‘ışka muvafıkısan Korkma ulaşıgısan ne olursan olasın F. 262 Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fe‘ûlün . YE. NO. 48b. K. Rt. RY. 159b. 50a.Dr. 194b. 130a. T. YE. 71b. 188a. 20. 62a. Ç. M. K. T. Mustafa Tatcı 4 Bu ‘âlem-i kesretde sen Yûsuf u ben Ya'kûb Ol ‘âlem-i vahdetde ne Yûsuf u ne Ken‘ân 5 Bunda dimeden Mecnûn Leylâ adını Mevzûn Ne Leylâ idüm anda ne Mecnûn-ı ser-gerdân 6 Yi-nûn-sîn ulaşmadın cân kuyuya düşmedin ‘Işk dadıla mest geldük hem mest giderüz bundan 7 Bu cismüm belâsıdur adum Yûnus oldugı Zâtum sorar olursan sultâna benem sultân 203 F. 73b. A. RY. 18.

263 Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fe‘ûlün 1 Gönül usanmadun sen bu seferden Çalab'um saklasun seni hatardan 2 Kişi kim kişinün kahrın çekince Gidüp görünmemek yigdür nazardan . YE.204 Yûnus Emre Dîvânı 1 ‘Aceb oldı hâlüm bu ‘ışk elinden Göremezem yolum bu ‘ışk elinden 2 Bu cümle ‘âlemün tâcı iken uş Ayaklarda gubâram ‘ışk elinden 3 Garîb bülbülleyin zâri kıluram Akar çeşmüm yaşı bu ‘ışk elinden 4 Gazel yapraklayın benzüm sarardı Kararuban düşdüm bu ‘ışk elinden 5 Yarın mahşerde ben yırtam yakamı Niçe feryâd idem bu ‘ışk elinden 6 Tag u taşlar erür bu ‘ışk elinden Denizler cûşa geldi ‘ışk elinden 7 Niçe bin enbiyâ ‘ışka giriftâr Yir ü gök toptolu bu ‘ışk elinden 8 Çagurup eydeler gel güç görenler Benüm çilem nedür bu ‘ışk elinden 9 N'iderem ben yarün vaslından ayruk Büküldi kad-bâlâm bu ‘ışk elinden 10 Yûnus sen Tapdug'una kıl du'âyı İçersün zehr-i kâtil ‘ışk elinden NO. 187b. 69b.

Mustafa Tatcı 3 Togaldan bagrumı togradı gurbet Sızar tamar ciger kanı tamardan 4 Vatan oldı diken gurbet gülistân Agu içmek yig oldı ney-şekerden 5 Güher didükleri ‘ilm-i hünerdür Hüner-mende hüner yigdür güherden 6 Yûnus gögüs açup dosta giderken Çalab'um saklasun seni hatardan RY. 51b. M. 181b. 62. 71b. B. 1 264 Dîn ü millet kodurdı ol benüm gönlüm alan Anı gören kişiye ne gönül kalur ne cân 2 Tuymayanlar hâlümi dînin kodı dir bana Neyile dîn beslesin cânsuz gönülsüz kalan 3 Sûretümde varlıgum cânıla gönülidi Kodurdı kamusını bana ‘ışk bagışlayan 4 ‘Işkun serhengi beni komaz hîç bir nesneye Ne İslâm'da ne dînde anılmaz küfr ü imân 5 Şart u farz olmaz anda cânı ‘ışkda kalanda Cevâb sözi dil söyler niçe bilsün bu lisân 6 ‘Işka mesel baglanmaz ‘ışk işi hisâb olmaz Dostlık ticâretinde anılmaz assı-ziyân 7 Beni benlikden kodı varlık defterin yudı Havf u recâ göstermez hayr u şer elden koyan 8 Elden iş bırakdurdı niteliksüz bakdurdı Bizüm ahvâlümüzde anılmaz nâmla nişân 9 Sorman Yûnus'dan haber dost kandasa anda var Yüz bin gevherden fârig ‘ışk denizine talan 205 . Ç. K.Dr. 25b.

18b. 70b. A. YE. RY. Ç. A. YE. 16. 118a. 1 265 Erenlere muhib iken yâ münkir oldugun neden Key sakıngıl datlu cânun okları çıkmadın yaydan 2 Kahır erenler atıdur gayret dahı hil'atıdur Erenler yayı katıdur okları geçer kayadan 3 Bize muhib olanları Hak'dan dilerüz anları Dönüp münkir olanları tîz çıkarurlar aradan 4 Bunda el-ayak öpilür görenün cânı kapılur Garîb müsâfir yapılur zavye vü mescid-hâneden 5 Agu içerse nûş olsun süçi içerse hoş olsun Yûnus ile yoldaş olsun gelsün Allâh'ına giden Rt. RY. 49a. 20. 151a. 19. 71b. 21.206 Yûnus Emre Dîvânı K. 182b. 40b. K. 203b. 41b. NO. Rt. 116a. 1 266 Ol dost bize gelmezise ben dosta girü varayın Çeküben cevr ü cefâyı dostumun yüzin göreyin 2 Ser-mâyemüz bir cânıdı anı dahı aldı bu ‘ışk Ne ser-mâye var ne dükkân bâzâra neye varayın 3 Kurulmış dükkân u bâzâr dost içine girmiş gezer Günâhum çok gönlüm sizer ben dosta çok yalvarayın 4 Gönlüm eydür dost benümdür gözüm eydür dost benümdür Gönlüm eydür göze sabr it bir dem haberin vireyin 5 Hak nazar kıldugı câna bir göz ile bakmak gerek Ana ki Hak nazar kıldı ben anı niçe yireyin 6 Tapduk eydür bu Yûnus'a bu ‘ışk Hakk'a irse gerek Kamulardan ol yücedür ben ana niçe ireyin F. .

Dr. Mustafa Tatcı 1 267 İy gönül bir dem bir vakit dünyâdan usanmaz mısın Bunca fâsid işlerile yüzünden utanmaz mısın 2 Sen seni hoş tutgıl arı istigfâr eyle yârı Îmân bilüne baglanup dîn tonın tonanmaz mısın 3 İy metâ‘ın kalba satan güherine pûllar katan Assıyı ziyâna satan assıya uzanmaz mısın 4 Gayret içinde mübtelâ günâhlar içinde kodı Dîn yolında gönül sayrı ciddile tayanmaz mısın 5 Ölmez vuslat meyin içen ma‘siyyet denizin geçen Meyhâneden ‘azim idüp mescidlere kanmaz mısın 6 Yiri gögi seyrân kılan ‘Arş u Kürsi cevlân uran Yûnus katında iy gönül bir dem eglenmez misin YE. A. 75a. 1 268 Şöyle hayrân eyle beni ‘ışkun odına yanayın Her kancaru bakarısam gördügüm seni sanayın 2 Beni okıdı sultânum uş gönüldi gider cânum Elden bırakdı benligi bunda niçe egleneyin 3 Senün kokun tuydı cânum terkin urdum bu cihânun ‘Aceb kandadur mekânun ya ben kanda isteyeyin 4 Dört mezhebün ‘âşıkıyam yidi mezheb geçdi cânum Kogıl beni söyletmegil bu yollarda uyanayın 5 Yidi Tamu didükleri katlanmaya bir âhuma Sekiz uçmak eglemeye bunda niye egleneyin 6 Sekiz Uçmak ‘arz olursa yitmiş bin Hûrî gelürse Aldamaya bu cânumı bunda nite aldanayın 207 . 17.

75b. M.208 Yûnus Emre Dîvânı 7 Dilde söylenür haberün hergiz bulunmaz eserün Götür yüzünden perdeyi dîdâruna göyüneyin 8 ‘İlm-i hikmet okıyanlar ‘ışkdan fakîr durur bunlar Mansûr oldum asun beni hep dillerde söyleneyin 9 Yûnus dimedi bu sözi câna toldı dost âvâzı Kördür münâfıkun gözi ya ben niçe göstereyin F. Nu: 442.) 1 270 Taşdun yine deli gönül sular gibi çaglar mısın Akdun yine kanlu yaşum yollarumı baglar mısın . 8b. YE. YE. 152a. 208b. HB. RY. s. T. 12b. K. 57b. 190b. 12b. 77. 73a. Rt. 23 Mecmûa (Millî Ktp. NO. A. 1 269 İlâhî bir ‘ışk vir bana ben benligüm bilmeyeyin Yavu kılayın ben beni isteyüben bulmayayın 2 Şöyle hayrân eyle beni bilmeyeyin dün ü güni İsteyeyin dâim seni ayruk nakşa kalmayayın 3 Al gider benden benligi toldur içüme senligi Bundayiken öldür beni varup anda ölmeyeyin 4 Söylerisem gelmez dile kim söge bana kim güle Bâri yanayın derdile hâlüm dile gelmeyeyin 5 Uş yürüyem yana yana cigerüm gark oldı kana ‘Işkun bir ok urdı câna niçe zâri kılmayayın 6 Ko ben yanayın tüteyin dost bahçesinde yiteyin Bir gül olayın biteyin açıluban solmayayın 7 Mansûr'layın dâra beni şöyle ‘ıyân göster seni Kurbân kılayın bu cânı 'ışka münkir olmayayın 8 ‘Işkdur bu derdün dermânı ‘ışk yolına virdüm cânı Miskîn Yûnus dir yâ Ganî bir dem ‘ışksuz kalmayayın HB. 73. 13.

Mustafa Tatcı 2 N'idem elüm irmez yâre bulınmaz derdüme çâre Oldum ilümden âvâre beni bunda egler misin 3 Yavu kıldım ben yoldaşı onulmaz bagrumun başı Gözlerümün kanlu yaşı ırmag olup çaglar mısın 4 Ben toprak oldum yoluna sen aşuru gözedürsin Şu karşuma gögüs gerüp taş bagırlu taglar mısın 5 Harâmî gibi yoluma arkurı inen karlu tag Ben yârümden ayru düşdüm sen yolumı baglar mısın 6 Karlu taglarun başında salkım salkım olan bulut Saçun çözüp benüm içün yaşın yaşın aglar mısın 7 Esridi Yûnus'un cânı yoldayım illerüm kanı Yûnus düşde gördi seni sayru mısın saglar mısın RY. (Mecmûa) 46a.Dr. 1 271 Cânlar cânını buldum bu cânum yagmâ olsun Assı ziyândan geçdüm dükkânum yagmâ olsun 2 Ben benligümden geçdüm gözüm hicâbın açdum Dost vaslına ulaşdum gümânum yagmâ olsun 3 Benden benligüm gitdi hep mülkümi dost tutdı Lâ-mekân kavmi oldum mekânum yagmâ olsun 4 İkilikden usandum ‘ışk tonını tonandum Derdi hânına kandum dermânum yagmâ olsun 5 Varlık çün sefer kıldı andan dost bize geldi Vîrân gönül nûr toldı cihânum yagmâ olsun 6 Geçdüm bitmez sagınçdan usandum yaz u kışdan Bostânlar başın buldum bostânum yagmâ olsun 209 .

17a. 58b. T. 191a. 18. A. 1 272 Anup kıyâmet günini Aglaşalum ol gün içün Ol gün melâmet günidür Aglaşalum ol gün içün 2 Ol günde yirler yarıla Cümle ölenler dirile Cümle günâhlar sorıla Aglaşalum ol gün içün 3 Ol günde gök çatlayısar İnsân niçe katlanısar Ol günde kim korkmayısar Aglaşalum ol gün içün 4 Âh ol günün korkuları Koca kılur ma‘sûmları Niçe olur mücrimleri Aglaşalum ol gün içün 5 Ol gün katı efgân ola İrkek dişi ‘uryân ola Cümle ciger biryân ola Aglaşalum ol gün içün 6 İy Yûnus Emre gir yola Hâl bilmez kardaş ne ola Meger dermân Hak'dan ola Aglaşalum ol gün içün B. YE. 73b. 154b. HB. NO. . 13a.210 Yûnus Emre Dîvânı 7 Ta‘allukdan üzüşdüm ol dostdan yana uçdum ‘Işk dîvânına düşdüm dîvânum yagmâ olsun 8 Yûnus ne hoş dimişsin bal u şeker yimişsin Ballar balını buldum kovanum yagmâ olsun F.

160. Mustafa Tatcı 273 Müstef‘ilün Müstef‘ilün Müstef‘ilün Müstef‘ilün 1 Sübhân bizi uyarısar niçe zamân yatmış iken Cânlar teni isteyiser terk idüben gitmiş iken 2 Gör Hâlik'ün ‘inâyetin deryâ-yı bî-nihâyetin Bize dîdâr gösteriser bunca günâh itmiş iken 3 Hakk'un ‘inâyeti çokdur irer kullarına dâim Allah Halîl'i sakladı Nemrûd oda atmış iken 4 ‘İnâyeti kime irse ol kul iken sultân olur İşitmedün mi Yûsuf'ı bâzirgâna satmış iken 5 ‘Işkıla gelsen yola Yûnus'layın olsan n'ola Tâ‘atini terk itmedi balık anı yutmış iken 6 ‘Ahdüni eylegil vefâ gönlüni eylegil safâ Kanı Muhammed Mustafâ ‘Arş'a Mi‘râc itmiş iken 7 Kan'enbiyâ vü evliyâ geldi geçdi cümle velî Kanı Dâvud u Süleymân Kâf'dan Kâf'a dutmış iken 8 Ne kadar çok ise mâlun ecel sana sunar elin Ne assı eyledi Kârûn bu dünyâya batmış iken 9 Kulak urgıl benden yana haberüm var diyem sana La‘net kıldı ‘Azâzîl'i ‘Arş'da mekân tutmış iken 10 Dostdan belâ gelicegiz Eyyûb'layın sabreylegil Niçe sıhhât buldı teni bunca belâ çekmiş iken 11 Anıcaguz şol bir güni ditrer mi Yûnus'un cânı Îmân-Kur'ân yoldaş ile son menzile yitmiş iken Ç. 19. 56a. 211 . DAY.Dr. A.

212 Yûnus Emre Dîvânı 1 274 Hey yârânlar hey kardaşlar nic'edeyin n'ideyin ben Sen benüm kulum degülsin dir olursa n'ideyin ben 2 Zelîl magbûn kala başum anda hîç dinmeye yaşum Mahşer güni içüm taşum nâr olursa n'ideyin ben 3 Suç anıcak göyner özüm kan yaşıla tolar gözüm Yarın Hak katında yüzüm kar'olursa n'ideyin ben 4 Fesâdıla tolu içüm hey hoca bagışla suçum Key Cehennem benüm içün yir olursa n'ideyin ben 5 Ben fesâd içinde kaldum Yûnus eydür artdı derdüm Sine varıcagız kabrüm dar olursa n'ideyin ben B. 11b. 1 275 Yokdur bende ‘amel tâ‘at Ben n'ideyüm n'eyleyeyin Kopıcak rûz-ı kıyâmet Ben n'ideyüm n'eyleyeyin 2 Dost bana su‘âl idicek ‘Aklum başumdan gidicek Hicâb derdi gark idicek Ben n'ideyin n'eyleyeyin 3 Helâline ola hisâb Harâmına ola ‘azâb ‘İsyânıla yüzüm kara Ben n'ideyin n'eyleyeyin 4 Yitmiş bin zebânî yide Tamu'yı haşrda ilede Mücrimlere heybet ide Ben n'ideyin n'eyleyeyin .

Mustafa Tatcı 5 Bir kez Cehennem silkine 'Âsîlere ide kîne Yâ Rab iricek ol güne Ben n'ideyin n'eyleyeyin 6 ‘Âşıklar maksûda ire ‘Ârifler dost yüzin göre Şöyle mücrim yüzi kara Ben n'ideyin n'eyleyeyin 7 Yûnus Emrem derdün katı Hayra geçmez bir tâ‘atı Olmazsa Hak ‘inâyeti Ben n'ideyin n'eyleyeyin B. 1 276 İy benüm ‘ömrüm kuşı kanda varasın birgün Ecel avlayup yudar ele giresin birgün 2 Gelüp gögsüne kona dutuşup cânun yana Bir kadeh şerbet suna içüp kanasın birgün 3 Görmege gelenleri hâtırun soranları Sevgili yârânları görmez olasın birgün 4 Yârânlarun geleler seni ta'cilleyeler Soyalar tonlarunı ‘uryân olasın birgün 5 Binüp agaç atına yanulup Hızr'a tana Şol kara yir altına gire yatasın birgün 6 Tap tîmâr eyle tene yarak eyle bu câna Şol yılana çıyana nasîb olasın birgün 7 Münker ü Nekir gele hâllerün düşvâr ola Dilünce su'âl sora cevâb viresün birgün 8 Yûnus Emrem n'idesin kaçup kanda gidesin Erenler sohbetine gelmez olasın birgün 213 .Dr. 11b.

1 277 ‘Aceb şu yirde var m'ola Şöyle garîb bencileyin Bagrı başlu gözi yaşlu Şöyle garîb bencileyin 2 Gezdüm Urum'ıla Şam'ı Yukaru illeri kamu Çok istedüm bulımadum Şöyle garîb bencileyin 3 Kimseler garîb olmasın Hasret odına yanmasun Hocam kimseler olmasun Şöyle garîb bencileyin 4 Söyler dilüm aglar gözüm Garîblere göynür özüm Meger ki gökde yılduzum Şöyle garîb bencileyin 5 Niçe bu derdile yanam Ecel ire birgün ölem Meger ki sinümde bulam Şöyle garîb bencileyin 6 Bir garîb ölmiş diyeler Üç günden sonra tuyalar Sovuk suyıla yuyalar Şöyle garîb bencileyin 7 Hey Emrem Yûnus bî-çâre Bulunmaz derdüne çâre Var imdi gez şârdan şâra Şöyle garîb bencileyin Şiir Muahhar Mecmûalarda bulunmaktadır. 13b. .214 Yûnus Emre Dîvânı B. Ç. 59a.

279 Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fe‘ûlün 1 Eger ‘ışkı seversen cân olasın Gönüller tahtına sultân olasın 2 Seversen dünyeyi mihnet bulasın Niçe bir eskiye hasretlenesin 3 Cihân köhne-sarâydur sen begisin Niçe bir eskiye hasretlenesin 4 Agudur bal degül dünyâ murâdı Niçe bir aguya parmak banasın 215 . 78a.Dr. Mustafa Tatcı 278 Müstef‘ilün Müstef‘ilün Müstef‘ilün Müstef‘ilün 1 Kanda bulam isteyüben iy gönül seni kandasın Kanda vîrâne varısa va'llâhi gönül andasın 2 İy gönül sana uyaldan kalmadı yüzümün suyı Rahmet gele ta ki sana kandayısan dîvândasın 3 Bir lahza olursın rûşen bir dem yürürsin perîşân ‘Âlemlere nâm u nişân derde esîr dermândesin 4 Bir dem ‘âbid bir dem zâhid bir dem ‘âsî bir idem mutî' Bir dem gelür ki iy gönül ne dînde ne îmândasın 5 ‘Işk başumdan aşıcaguz mevc uruban taşıcaguz Bir dem gelür ki iy gönül mescidile Kur'ân'dasın 6 Kayseri Tebriz ü Sivas Nahcuvân u Maraş Şirâz Gönül sana Bagdâd yakın ‘âlemlerde dîvândasın 7 Yûnus imdi tapdur hemin akıtma gözünün nemin Eger bugün eger yarın çün Hakk'içün kurbândasın YE.

216 Yûnus Emre Dîvânı 5 Kanadsuz kuşlayın kaldun yabanda Kanadlu kuşlara kanda iresin 6 Diken olma gül ol eren yolında Diken olurısan oda yanasın 7 Niyâz içün buyurdı Hak namâzı Niyâzdan vay sana gâfil olasın 8 Sana erden ‘asâ gerek bu yolda Tayanursan ‘asâya tayanasın 9 Erenler nefesin ‘asâ idin sen Eger nefsüne uyarsan fenâsın 10 ‘İbâdetler başıdur terk-i dünyâ Eger mü'minsen ana inanasın 11 Atan anan hak'ı yitürdünise Yeşil tonlar geyesin tonanasın 12 Eger konşı hak'ı boynundayısa Cehennem'de yarın bâkî kalasın 13 Yûnus bu sözleri erenden aldı Sana dahı geregise alasın 14 Gönüle gireni gönendi dirler Gönüle sen de gir kim gönenesin F. 155a. 1 280 İy dost seni sevelden ‘aklum gitdi kaldum ben Bınarları terk idüp denizlere taldum ben 2 Bir zerre ‘ışkun odı kaynadur denizleri Düşdüm ‘ışkun odına tutuşuban yandum ben 3 Ol cânda ki ‘ışk ola anda gussa olmaya Bu ‘ışk bana gelelden gussam gitdi güldüm ben . YE. T. 59a. 78a.

K. 53a. 58a. 158b. 1 281 Ol vaktin bir olasın ayrulıkdan kalasın Cânsuz gel bu kapuya bâkî dirlik bulasın 2 Cân tuta gelürisen cânum vardur dirisen Cân şumâr iderisen küllî sagıncılasın 3 Bunda ne sagınç şumâr yâ bunda kim kalur var Çün böyle düşdi sefer gerek yolda olasın 4 Derdile gelmeyince dermâna irmeyesin Bir cân yolda korısan yüz bin cânı bulasın 5 Kalma fânî sagınca kasd eyle bâkî gence Yüz bin cihânda bâtın hazînesin bulasın 6 Dadarsan ‘ışk dadından geçesin zâhir dînden Ayrulıgun odından ol vakit kurtulasın 217 . 22. YE. 5b. 153a. Rt.Dr. B. 75b. RY. Mustafa Tatcı 4 Bülbül de ‘âşık olmış kızıl gülün yüzine Gördüm erenler yüzin hezâr destân oldum ben 5 Bu ‘ışkı bana virdün ben n'iderem kendözüm İçüm taşum nûr doldı dosta ‘âşık oldum ben 6 Sımasan bûtın nefsün ‘abes kamu tâ‘atün Anı sımaga çâre hele şimdi buldum ben 7 Dünyâ cefâsın almak sonucı vefâyımış Cefâyı virübenin seni satın aldum ben 8 Bir kurı agacıdum yol üzre düşmişidüm Bir bana nazar kıldı tâze cüvân oldum ben 9 Yûnus sen ‘âşıkısan adunı miskîn kogıl Cümlesinden ihtiyâr miskînlikde buldum ben F. T.

218 Yûnus Emre Dîvânı 7 Yavı vargıl bu yolda her bir dürlü menzilde Cümle söylenen dilde gerek unıdulasın 8 İy Yûnus kanı ‘aklun gensüzin söyler dilün Pâyânı yok bu yolun sen kanda tolanasın NO. 27b. 181b. Ç. 282 Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fe‘ûlün 1 İlâhî derdümün dermânı sensin Günâhkâr kullarun gufrânı sensin 2 Senün emrün ile döner felekler Hem ayun güneşün devrânı sensin 3 Halîl'ün hullesi Ya‘kûb'un âhı Yûsuf'un bend ile-zindânı sensin 4 Mûsâ'nun münâcâtı Tûr Tagı'nda ‘Îsâ'nun göklerde seyrânı sensin 5 Gözümün nûrı vü gevdem hayâtı Gönüller tahtınun sultânı sensin 6 Yûnus Emrem sebakı senden okur Elinde defteri dîvânı sensin B. YE. RY. B. K. 51a. 75a. 283 Müstef‘ilün Müstef‘ilün Müstef‘ilün Müstef‘ilün 1 İy gönlümün eglencesi eyit bana n'eyleyeyin ‘Işkundan oldum âvâre derdüm kime söyleyeyin 2 Mülk-i fenâdan geçeyin ol dost iline uçayın Talayın ‘ışk ‘ummânına denizlerin kaynadayın . M. 31a. 19. 53. 164b. 54a. Rt.

13a. 189a. 200.Dr. HB. 17a. B. A. RY. 1 284 Ayurma beni senden yaradan Düşüp ölürüm ben bu yaradan 2 Öldügüm içün gussa mı yirem Ala cânumı yine yaradan 3 Öldi diyeler kaydum yiyeler Bir kuş oluban çıkam aradan 4 Aglama direm şol gözlerüme Kan yaş akıdur ag u karadan 5 Yirler mi kodum göl eylemedük Siller akıtdum her bir dereden 6 Ben bir kulıdum sen sultânıdun Düşdüm araya bilmem nereden 7 Varam kul olam şeyh işigine ‘Abâ dikinem yüz bin pâreden 8 Emrem Yûnus'un murâdı budur İre yârine çıka aradan 219 . (Mecmûa) 17b. Mustafa Tatcı 3 ‘Işkun od urdı cânuma gelsün ‘âşıklar yanuma Dökeyin ‘ışkun hânını ‘âşıkları toylayayın 4 Çü girdüm ‘ışkun bâgına bakdum soluma saguma Dürlü yemişlerün yiyüp güllerini yıylayayın 5 Dün-gün kılayın âh u zâr ‘âşık olayın il ü şâr Dökeyin kanlu yaşumı zârılıklar eyleyeyin 6 ‘Âşık olayın şol güle tolsun cihâna gulgule Hezâr destân olubanı dost bâgını yaylayayın 7 Miskîn Yûnus ‘âşıklarun dirligini dirilmedün Bâri gücüm yitdügince soylarını soylayayın NO.

K. 79a. M. 65. 187b. Millî Ktp. 52a. 57a. RY. 75a. 186a. 286 Müstef‘ilün Müstef‘ilün Müstef‘ilün Müstef‘ilün 1 Dost gönlümi yagmâladı n'olsa gerek şimden girü Derdi bırakdı cânumı yansa gerek şimden girü 2 Derdünile cânum yanar ‘ömür geçer devrân döner Gün geldükçe benzün solar solsa gerek şimden girü 3 Bu ne ‘acâyib ser-güzeş çıkardı bagrumuzda baş Gözlerümden kanıla yaş aksa gerek şimden girü 4 Evliyâdur Hakk'un sırrı alnındaki Allah nûrı Anı seven âh u zârı kılsa gerek şimden girü 5 Sen hocasın ben bir kulam ebedî kullukda kalam Bu sözümi cümle ‘âlem bilse gerek şimden girü . NO. Mecmûa Nu: 442. VÂV 1 285 İy yârânlar iy kardaşlar korkaram ben ölem diyü Öldügümi kayurmazam itdügümi bulam diyü 2 Bir gün görinür gözüme ‘aybum urulur yüzüme Endîşeden del'olmışam n'idem ben ne kılam diyü 3 Eger gerçek kulımışsam ana kullık kılayıdum Aglayadum bu dünyede yarın anda gülem diyü 4 Hemin geldüm bu dünyâya nefsüme kullık itmege Eyü ‘amel işlemedüm ‘azâbdan kurtulam diyü 5 İy bî-çâre miskîn Yûnus günâhun çok neyleyesin Sıgındum ol Allâh'uma didi hem ‘afv kılam diyü YE.220 Yûnus Emre Dîvânı Ç.

39. Millî Ktp. K. 187b. 73b. Nu: 442. 137b. s. 1 288 İy bizümle yâr olup dosta giden gelsün berü Yok eyleyüp kendözin cân terk iden gelsün berü 221 . 78b. Mustafa Tatcı 6 Fenâ sarâyından göçüp bekâ sarâyına geçüp ‘Işkun şarâbından içüp kansa gerek şimden girü 7 Görün ki Yûnus n'itdi varuban hazrete gitdi Katredür ‘ummâna yitdi tolsa gerek şimden girü NO. YE. Mecmûa. 1 287 Mansûr-vâr oldum bugün ber-dâr iden gelsün berü İnni ene'l-lâh okudum inkâr iden gelsün berü 2 Kul küllün min İndi'l-lâh ansuz degülem v'allah Ben Hak'ıla Hak olmışam agyâr iden gelsün berü 3 Levh ü kalemde yazılan tertîb-i tevhîd okuram ‘İlm-i ledün seyr ü sülûk güftâr iden gelsün berü 4 Bir Tanrı'nun Peygamber'i ben andan aldum haberi Bir Tanrı vü Peygamber'e ikrâr iden gelsün berü 5 Men ‘arefe nefsehu fekad ‘arefe Rabbehu Bildüm bunı buldum anı inkâr iden gelsün benü 6 Münkir-münâfıklar beni öldürelüm dirlerimiş Beni yaradan öldürür yok-var iden gelsün berü 7 Gelsün beni ol öldüren külümi göge savuran Ben Küntü kenz'em mahfî'yem izhâr iden gelsün berü 8 Gâzî benem şehîd benem ölüben öldüren benem irte gice ol dostıla bâzâr iden gelsün berü 9 Cümle cihân Gufrân'ıdur kamu ‘âlem hayrânıdur Yûnus anun hayrânıdur tekrâr iden gelsün berü RY.Dr. M. 71.

190a 289 Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fe‘ûlün 1 Benem zârî kılan şol yâre karşu Gönülden cân viren dildâre karşu 2 Giceler subha dek hayrân u mestem Oluban muntazır dîdâre karşu 3 Seher-gâhın turup zârî kıluram Sanasın bülbülem gül-zâre karşu 4 Alaldan cânumı ‘ışk-ı İlâhî Benem Mecnûn gibi âvâre karşu 5 Cemâlün şem‘ine pervâne gibi Yakaram per ü bâli nâra karşu 6 Anun ‘ışkı şarâbın nûş idelden İrişür yüregüme yâre karşu 7 Bugün Mansûr benem ‘ışkun yolında Yüriyüp çarh uram şol dâre karşu . 79b.222 Yûnus Emre Dîvânı 2 Terk idelüm kâl ü kıylı isteyelüm togrı yolı Hem bulalum gevher kânın cevher alan gelsün berü 3 Gevher bu cân maksûdıdur cân maksûdun Mansûr'ıdur Maksûd içün Mansûr'layın ber-dâr olan gelsün berü 4 İrmek dilersen maksûda çok hizmet eyle her işde Sen senligünden usan nûr-ı dîdâr olan gelsün berü 5 Pinhân idenler kendözin anlar görürler Hak yüzin Görmek dilersen Hak yüzin ikrâr iden gelsün berü 6 Yûnus gel anlat hâlüni bildür nedür ahvâlüni Derde bırakdı cânını dermân iden gelsün berü YE. NO.

Ç. M. 64. 60a. 290 Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fe‘ûlün 1 Severem ben seni cândan içerü Yolum ötmez bu erkândan içerü 2 Nere varurısam gönlüm tolusın Seni kanda koyam bundan içerü 3 Beni sorman bana bende degülem Sûretüm boş gezer tondan içerü 4 Beni benden alana irmez elüm Kadem kim basa sultândan içerü 5 Tecellîden nasîb irdi kimine Kiminün maksûdı bundan içerü 6 Kime dokundısa ol dost nazarı Anun şu‘lesi var günden içerü 7 Senün ‘ışkun beni bende alupdur Ne şîrîn derd bu dermândan içerü 8 Şerî‘at-Tarîkat yoldur varana Hakîkat-Ma‘rifet andan içerü 9 Süleymân kuş dili bilür didiler Süleymân var Süleymân'dan içerü 10 Sülûk seyir iden ‘ışkun erine Niçe mezheb olur dînden içerü 223 . 73a. (Mecmûa) 5a.Dr. 184a. RY. RY. Mustafa Tatcı 8 Bî-çâre bülbülem dost bahçesinde Varam virem haber şol yâre karşu 9 ‘Âşık Yûnus bugün gurbetde kaldı Ki ‘ışkı söyledür dildâre karşu K.

1 291 Düşd'ögüme hubbü'l-vatan gidem hey dost diyü diyü Anda varan kalur hemân kalam hey dost diyü diyü 2 Gele şol ‘Azrâîl duta assı kılmaz ana ata Binem şol agaçdan ata gidem hey dost diyü diyü 3 Halvetlerde meşgûl olam dâim açılam gül olam Dost bâgında bülbül olam ötem hey dost diyü diyü 4 Şol bir biş-on arşın bizi kefen ideler egnüme Dikem şol dünye tonların geyem hey dost diyü diyü 5 Mecnûn oluban yüriyem yüce tagları büriyem Mûm olubanı eriyem yanam hey dost diyü diyü 6 Günler geçe yıl çevrile üstüme sinlem obrıla Ten çüriye toprak ola tozam hey dost diyü diyü 7 Yûnus Emre var yolına münkirler girmez yolına Bahrî olup dost göline talam hey dost diyü diyü RY. 66b. HE 1 292 Hak'dan gelen şerbeti içdük el-hamdüli'llâh Şol kudret denizini geçdük el-hamdüli'llâh . 7. Rt. 40b. K. NO. 78b. 193a.224 Yûnus Emre Dîvânı 11 Dînin terk idenün küfürdür işi Bu ne küfürdür îmândan içerü 12 O bir dilber durur hîç yok nişânı Nişân olur mı nişândan içerü 13 Meger Yûnus gözi tuş oldı dosta Ki kaldı kapuda andan içerü YE. 35. M.

YE. 1 293 Zinhâr gönül evinde tutma yavuz endîşe Biregüyçün kuyı kazan ‘âkıbet kendü düşe 2 Nefsün begenmeyeni ayruklara sanmagıl Ayruklara sanursan bilgil kim işün şaşa 3 Kendüye yaramazı biregüye sanan ol Adı müsülmân anun kendü benzer keşîşe 4 Komadugun nesneyi sunuban götürmegil Komadugun götürmek düşüre yatlu işe 5 Bu dünyede üç kişi Hak dîdârın görmeye Bir dikçi bir kovcı biri gammâzdur beşe 225 . Mustafa Tatcı 2 Şol karşugı tagları mîşeleri bâgları Saglık safâlık ile aşduk el-hamdüli'llâh 3 Kurıyıduk yaş olduk ayagıduk baş olduk Kanatlanduk kuş olduk uçduk el-hamdüli'llâh 4 Vardugumuz illere şol safâ gönüllere Baba Tapduk ma‘nîsin saçduk el-hamdüli'llâh 5 Beri gel barışalum yadısan bilişelüm Atumuz eyerlendi eşdük el-hamdüli'llâh 6 İndük Rûm'ı kışladuk çok hayr u şer işledük Uş bahâr geldi girü göçdük el-hamdüli'llâh 7 Dirildük bınar olduk irkildük ırmag olduk Akduk denize tolduk taşduk el-hamdüli'llâh 8 Tapdug'un tapusında kul olduk kapusında Yûnus miskîn çigidük bişdük el-hamdüli'llâh F. 160b. T. 81b. 62b.Dr.

YE. YE. 24.226 Yûnus Emre Dîvânı 6 Yûnus bu nasîhatı tutan yatlu olmaya Bir niçe ögüt durur dinlesen başdan başa F. Rt. 181a. Ç. 83b. NO. 9b. 63a. K. 26. RY. K. RY. 71a. Ç. T. T. 1 295 Vücûd bir binâ durur sırr-ı hikmet içinde Gönül bir bünyâd durur nakd ol bünyâd içinde . 161b. 294 Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün 1 Hoşdur eger yürürisem ‘ışk odına yana yana Pes yanmadın nite olam çün ‘ışk odı düşdi câna 2 Cânum ‘ışkun külhânıdur tartınmadın ur odını Kamış suyı şeker olur od bıragıcak külhâna 3 Her nesne ki çig olıcak od olmayınca bişmez ol Benüm dirligüm çigidi ‘ışk odı oldı bahâne 4 Bu işler tamâm olıcak halvet olur ma‘şûkıla Ma‘şûk yüzin gören kişi gerek yana vü dükene 5 Devlet durur ol kişiye yanarısa ‘ışk odına Acı tütüni çıkıcak aydın olısar bu hâne 6 Ol dostıla bâzârumuz fülân vaktdan berü degül Severidük ma‘şûkayı henüz gelmedin cihâna 7 Râzîyam ol oda ben günde bin kez yanarısam Gör niçe cân fidâ kılur şem‘i öninde pervâne 8 ‘Işka neçe yanarısam dahı şîrîn gelür bana Cânum fidî olsun beni bu ‘ışk odına atana 9 ‘Işk sultânı Tapduk durur Yûnus gedâ bu kapuda Gedâlara lutf eylemek hem kâ'idedür sultâna F. NO. 136b. 181a. 82b. 38b. A. 25. M. 22b. 102a. B. 162a. 63a. 67a.

Mustafa Tatcı 2 Gönül sultân hâkim cân cümle iş ana kurbân Dil dahı bir tercemân yürür kudret içinde 3 Gönül oturur tahta hükm ider Kâf'dan Kâf'a Nefis durmış ırakda meyli ‘işret içinde 4 Ol nefs kim câna uyar ma‘nîden sanma duyar Her dem ana uymayan bil ‘inâyet içinde 5 Evvel kapu şerî‘at geçse andan tarîkat Gönül evi ma‘rifet ‘ışk hakîkat içinde 6 Şerî‘at şîrîn olur işidene hoş gelür Ne kim dilerse kılur ol şerî‘at içinde 7 Tarîkat cân yoldaşı cân ile olur işi Tarîka giren kişi dün-gün ‘ibret içinde 8 Ma‘rifet gönül ile dün ü gün zârıyıla Söylesem gelmez dile sırr-ı sıfat içinde 9 Hakîkat ‘ışkdur ‘ıyân görsün ol şebih beyân Hakîkat donın geyen agır hil'at içinde 10 Şerî'at sûret evi tâ‘ate girer kavî ‘Âleme çıkdı çavı ‘ubûdiyyet içinde 11 Tarîkat câna gelür tâ‘atına cân kılur Girmeyen ziyân kılur iş bu devlet içinde 12 Hakîkate irenler hakîkati bulanlar Ne bahtludur cânları hep mahabbet içinde 13 Her kim şerî‘at bile hem okıya hem kıla Ol gerek kim er ola dün-gün tâ‘at içinde 14 Ger tâ‘at kılmazısa üstâda varmazısa Şer‘iden olmazısa adı la‘net içinde 15 Şerî‘at ana eydür ana ‘abes ol addur Anun makâmı oddur şol âhiret içinde 227 .Dr.

228 Yûnus Emre Dîvânı 16 Her kim tarîka gire gerek mâl terkin ura Yola togrı cân vire bu tarîkat içinde 17 Ger togrı turmazısa mâl terkin urmazısa Yola cân virmezise tuymaz sohbet içinde 18 Tarîkat anun degül ol kılmış yolın melûl Hak kılmaz anı kabûl bulmaz rahmet içinde 19 Ger bahrî olmazısa denize dalmazısa Seyrânun bilmezise yokdur kıymet içinde 20 Ma'rifet gönül şehri makâmun bulur fakrı Bahrî gerekdür bahrî bu ma‘rifet içinde 21 Ma'rifet andan ırak anun degüldür durak İşi olsa da yavlak anun bu ad içinde 22 Her kim hakîkat süre kahrı lutfı bir göre İş aça togrı dura bu hakîkat içinde 23 Ger togrı turmazısa yolına irmezise Kahrı hoş görmezise adı yok ad içinde 24 Anun degül hakîkat ol devlet ol nasîhat Evvel âhir ‘âkıbet bulınca mât içinde 25 Bu dört menzildür utan ledün makâmun tutan Oldur menzile yiten tamâm murâd içinde 26 Ol menzile yitenün dört nişânı var anun Ol nişânı kılanun yiri rahmet içinde 27 Sûretün halka düze Hakk'un yolında ize Çıka seyir eyleye ol semâvât içinde 28 Tevekkül işi ola kanâ‘at aşı ola ‘İnâyet başı ola nûr-ı rahmet içinde .

A. 1 297 Gönül nite dölene ma‘şûkın bulmayınca Kimse ‘âşık mı olur gönülsüz kalmayınca 229 . 87a. 70b. RY. NO. K. Rt. T. 63a. 13a. 148b. Ç. YE. 162b.Dr. 26. 63b. Mustafa Tatcı 29 Kıyl u kâle mecâl yok ol hâldür ana kâl yok Hergiz ana ecel yok ezel-ebed içinde 30 İşdür bunca âvâzlar didügüm ma‘nî sözler Tapduk Yûnus'ı gözler bu vilâyet içinde Şiir Muahhar Mecmûalarda Mevcuttur. 296 Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 1 ‘Âşık oldum erene irmegile Hakk'ı buldum ben eri görmegile 2 Ere irdüm erde buldum maksûdum Bulımadum taşradan sormagıla 3 Ne yire bakdumısa er oturur Gönlin aldum yüz yire sürmegile 4 Hak'dan imiş cânlara cümle nasîb Olmazımış Ka‘be'ye varmagıla 5 Ka‘be senün işigündür eyle bil Bulımadum yol çeküp varmagıla 6 Beni gören bir pûla saymazıdı Şimdi gören gösterür barmagıla 7 Bir gölidüm kıldı erenler nazar Deniz oldum dört yana ırmagıla 8 Geldi ün Yûnus diyü turdum örü Gözüm açdum kulagum urmagıla F. 23. 188b.

11b.230 Yûnus Emre Dîvânı 2 Gönüldür seven anı esîr eyleyen seni Kimi âzâd eylersin sen âzâd olmayınca 3 Boynı zencîrlü geldük key katı esîr olduk Er nazar eylemedi hâlümüz bilmeyince 4 Bir yanadan ararlar ayruk nesne sanurlar Bahâsın ne bilesin sen satun almayınca 5 Bahâsı cânum anun mâlıla tavar degül Sevdük mi ele girür sevdükler virmeyince 6 Câna niçe ‘âşıksın bu kayıddan geçmezsin Deryâdan ne alasın ırmakdan geçmeyince 7 Dostı kanda bulasın sende durmagıla sen Ol ‘imâret eylemez sen vîrân olmayınca 8 Sözi Yûnus'dan işit kibir kılma dut ögüt ‘İmâret olmayasın tâ harâb olmayınca F. YE. 163a. T. 85b. Ç. 61a. 63b. RY. 23. A. 298 Müstef‘ilün Müstef‘ilün Müstef‘ilün Müstef‘ilün 1 Vasf-ı hâlin eydiserem vuslat hâlin bilenlere Yidi dürlü nişân gerek hakîkate irenlere 2 Bu yidisinden birisi eksük olursa olmaya Birisi eksük gerekmez bu sarp yola varanlara 3 Evvel nişânı bu durur yirmeye cümle milleti Yirenler kaldı yirini yir degmedi yirenlere 4 İkinci nişânı budur hîç nefsini semirtmeye Zinhâr siz andan olmanuz nefsine kul olanlara 5 Üçünci nişânı budur cümle heveslerden geçe Hevesler eri yolda kor yitemez yol varanlara .

B. 164a. 162b. B. T. 181b. s. 25. 85b.64b. A. 64a. 29a. NO. 16a. 45b. Mecmûa. Ç. Ç. 65a. Nu: 204. T. RY. 66a. YE. 1 2 300 Bir söz diyeyin sana dinle cânun varısa Hiç tama‘ eylemegil ‘aklun sana yarısa Yavuzluk eylemegil la‘net işitmeyesin Senden sonra söylene key eylügün varısa . RY.Dr. A. 22. 28b. YE. 86b. Rt. Mustafa Tatcı 6 Dördünci nişânı budur dünyâdan münezzeh ola Dünyâ seni sayru eyler ne kul kaysı sayrulara 7 Yûnus yidi nişân didi evet üçini gizledi Anı dahı eydivirem gelüp halvet soranlara 231 F. 24. 157. 1 299 Miskînlikden buldılar kimde erlik varısa Nerdübândan yitdiler yüksekden bakarısa 2 Gönül yüksekde gezer dem-be-dem yoldan azar Taş yüzine ol sızar içinde ne varısa 3 Ak sakallu pîr koca bilmez ki hâli nice Emek yimesin hacca bir gönül yıkarısa 4 Sagır işitmez sözi gice sanur gündüzi Kördür münkirün gözi ‘âlem münevver ise 5 Gönül Çalab'un tahtı gönüle Çalap bahdı İki cihân bed-bahtı kim gönül yıkarısa 6 Sen seni ne sanursan ayruga da anı san Dört kitâbun ma‘nîsi budur eger varısa 7 Bildük gelenler geçmiş konanlar girü göçmiş ‘Işk şarâbından içmiş kim ma‘nî tuyarısa 8 Yûnus yoldan ırmasun yüksek yirde turmasun Sinle Sırât görmesün sevdügi dîdârısa F.

Ç. B. 13b. 47b. 1 301 İy kopuzıla çeşte aslun nedür ne işde Sana su'âl soraram eydivir bana üşde 2 Eydür ki aslum agaç koyın kirişi bir kaç Gel ‘işretüm dinle geç ‘aklı koma beleşde 3 Eydürler bana harâm ben ugrulık degülem Çünki aslum mismildür ne varımış kirişde 4 Bana kiriş didiler ‘ışka giriş didiler Benüm adum ‘ışk virdi ben durmazam kolmaşda .232 Yûnus Emre Dîvânı 3 Yavuzlukdan kem bitdi yâ eylükden kim yitdi Eylük Hakk'a yaraşur sende ikrâr varısa 4 İkrâr erün yarıdur varsa Uçmak yiridür Bâhil uçmak görmeye yüz bin gözi varısa 5 Ma‘nîde getürmişler kardaşdan yâr yigrekdür Oguldan dahı tatlu eger togrı yârısa 6 Yârün sana mukâbil tapusında sücûd kıl Çıkar cigerün yidür eger çâren varısa 7 Gördün yârün egridür nen varısa vir kogıl Ululardan meseldür işitdügün varısa 8 Etmek yiyüp tuz basmak ol nâ-merdler işidür Etmek anı komaya tuzun hakkı varısa 9 Çok söz hayvân yükidür az söz erün görkidür Bilene bir söz yiter cânda gevher varısa 10 Yûnus miskîn delüdür hem sözinden bellüdür ‘Ayıblaman yârenler eksüklügi varısa Rt. 2. HB. 66b.

Dr. Mustafa Tatcı 5 Şâdılıgıla geldüm iş bu ‘âleme toldum Mürvetlere düzüldüm kodılar iş bu düşde 6 Agaç deri dirildi kirişile bir oldı ‘Işk denizine taldı bahâne yok bu işde 7 Mevlânâ sohbetinde sâzıla işret oldı ‘Ârif ma‘nîye taldı çün biledür ferişde 8 Ferişteyi anmakdan bilesin murâd nedür Gice gündüz biledür senünile her işde 9 Ol ferişteler adı Kirâmen Kâtibîn'dür Yazmakdan usanmazlar armazlar yaz u kışda 10 Birisi sag omzunda birisi sol omzunda Birisi hayrun yazar birisi şer cünbişde 11 Kâgıdları dükenmez ne hod mürekkebleri Aşınmaz kalemleri kâ’imlerdür ol işde 12 Hem meyhâneye varur hem büt-hâneye girür Bunlar saklarlar seni sen gâfilsin bu işde 13 Yûnus imdi Sübhân'ı vasf eylegil gönülde Ayru degül ‘ârifden bu kopuzıla çeşde F. 1 302 İstedügümi buldum eşkere cân içinde Taşra isteyen kendü kendü nihân içinde 2 Kâ’imdür hîç ırılmaz ansuz kimse dirilmez Adım adım yir ölçer kendü revân içinde 3 Bu tılsımı baglayan cümle dilde söyleyen Yire göge sıgmayan girmiş bu cân içinde 4 Ugrı olmış ugrılar kendü kendüyi çakar Sahne kendüsi olmış kendü zindân içinde 233 . 167b.

234 Yûnus Emre Dîvânı 5 Dutun diyü çagırur ugrı dahı çagırur Bu ne ‘acâyib ugrı bu çagıran içinde 6 Siyâset meydânında galabadan bakan ol Siyâset kendü olmış girmiş meydân içinde 7 Kudret kılıcın almış nefsün boynını çalmış Nefsini depelemiş elleri kan içinde 8 Sayru olmış iniler Kur'ân ünini dinler Kur'ân okıyan kendü kendü Kur'ân içinde 9 Yüce yüce ‘Arş düzer kendözin anda bezer Gör niçe cevlân ider hırka palâs içinde 10 Dürlü dürlü ‘imâret köşk ü sarây yapan ol Kara nikâb dutunmış girmiş külhân içinde 11 Başdan ayaga degin Hak nûrı seni dutmış Hak'dan ayru ne vardur kalma gümân içinde 12 Birisen birlige bak ikiyi elden bırak Bütün ma‘nî bulasın sıdk u îmân içinde 13 Orucuna güvenme namâzuna tayanma Cümle tâ‘at tak olur nâz u niyâz içinde 14 Oruc-namâz gusl u hac hicâbdur ‘âşıklara ‘Âşık andan münezzeh hâssü'l-havâs içinde 15 Girdüm gönül şehrine taldum anun bahrine ‘Işkıla seyr iderken iz buldum cân içinde 16 Ol izi ben izledüm sagum solum gözledüm Çok ‘acâibler gördüm yokdur cihân içinde 17 Şâh oluban oturur kula buyruk tutdurur Fermânını buyurur küfr-i fermân içinde .

23. 185b. 184a. 81a. 166a. 65a. 1 303 Cân olgıl cân içinde kalma gümân içinde İstedügün bulasın yakın zamân içinde 2 Rükû‘ sücûda kalma ‘amelüne tayanma ‘İlm ü ‘amel gark olur nâz u niyâz içinde 3 İkiligi terk itgil birlik makâmın tutgıl Cânlar cânın bulasın iş bu dirlik içinde 4 Oruç-namâz zekât hac cürm ü cinâyet durur Fakîr bundan âzâddur hâss-ı havâs içinde 5 Şerî‘at korıcıdur hakîkat ordusında Senün içün korınur hâsıl ordu içinde 6 Cânlar cânın bulasın sen dahı cân olasın ‘Işkıla teferrücün ola dîdâr içinde 7 Ayne'l-yakîn görüpdür Yûnus Mecnûn olupdur Bir ile bir olupdur Hakke'l-yakîn içinde YE. Mustafa Tatcı 18 235 Yûnus senün sözlerün ma'nîdür bilenlere Söyleyeler sözüni devr-i zamân içinde F. 62b. Rt. RY. NO. Ç. T. 205a. K. F. YE. 63a. 20a. HB. T. 87a. 165a. 65b. 1 304 Dervîş olan kişiler ‘aceb nite dirile Yol takazası budur bir ola her birile 2 İkilik eylemeye hîç yalan söylemeye ‘Âlem bulanurısa bulanmadın turıla 3 ‘Aceb öyle kim ola bulanmadın turıla Öylelik isterisen yoldaş olgıl er ile .Dr. 15b.

66a. 167a.236 Yûnus Emre Dîvânı 4 Er ile yoldaş olan key olısar gönülden ‘Âlem yoldaş olurdı olurmısa dilile 5 Dilden nesnene gelmez suyıla gönül yunmaz Girçegin gelenleri yederler bir kılıla 6 Dün ü günin çekerler o kıl üzülsün diyü ‘Ömrin anda berkitmiş yedilür bir kılıla 7 İnce sanman ol kılı güzâf sanman bu yolı Erenler geçdi geldi her biri bir hâlile 8 Her kim hâli hâllendi ol beg oldı kullandı Yûnus sen kul olıgör beg söyleşür kulıla F. 1 305 On sekiz bin ‘âlem halkı cümlesi bir içinde Kimse yok birden artuk söylenür dil içinde 2 Cümle bir anı birler cümle ana giderler Cümle dil anı söyler her bir menzil içinde 3 Cümle göz anı gözler kimse yok nişân virür Gören kim görmeyen kim kalduk müşkil içinde 4 Kim göre anı ‘ıyân kim diye nakş u nişân Sözi Len terânî'dür Mûsâ'ya Tûr içinde 5 Kimseden ayru görme her birile bile gör Cümle ‘âlem toludur berr ile bahr içinde 6 Sidretü'l-Müntehâ'dan andan içerü giden Hiç nişân eydimedi menzil-i nûr içinde 7 Toksan bin kelimesi otuz bin ‘âm u hâsı Otuz bin hâslarına otuz bin sırr içinde 8 Ol durur ol gizlü söz ‘ârif söyler dün gündüz Hiç nişân eyitmesün Hûr u Kusûr içinde . T.

Mustafa Tatcı 9 237 Yûnus sen dilerisen dostı görem dirisen ‘Iyândur görenlere işde gönül içinde F. 1 307 Kimse döymez bu nazara ‘ışkıla kim pençe ura Bu nazara karşu duran hânumânın garka vire 2 Çün elini ‘ışka ura 'ışk okına kimdür tura Gök yüzinde melâiki ‘ışk anı indürdi yire 3 Gör Hârût-Mârût neyidi Hazret'de ferişteyidi Nasîbin ‘ışka aldurup makâmın zühreye vire . 77b. 23. Rt. K. YE. 67a. 25. B. K. 169b. Ç. Ç. 169a.Dr. 88a. 63b. T. A. M. 10. 72a. 65a. 69b. 1 306 İsrâfîl sûrı ura yir yüzi divşürile Harâb ola berr ü bahr çarh-ı felek yoyıla 2 Kimse varmaya bunda cümlesi vara anda Ol pâdişâh öninde Hak terâzû kurıla 3 ‘Iyân ola cümle iş kurtılmaya yâd-biliş Gel fülân ibn-i fülân her bir kula kıgrıla 4 Cümle halâyık tura yir yüzin tolu tuta Hükm eyleye pâdişâh mahşere dek sürile 5 Kopa kıyâmet hevli ikinci nefhayılan Üçünci nefha içinde yirler yüzi yarıla 6 Baglana bin bin sunûf ‘âşıka yok havf u hayf Yarın mahşer güninde Yevme yenfehu urıla 7 Yûnus yaragun eyle yol korhulı key anla Gökren katran denizi kıldan Sırât gerile F. T. 47a.

68a.238 Yûnus Emre Dîvânı 4 Âbdestümüz namâzumuz dogrulıkdur tâ‘atümüz ‘Işkıla bagladuk kâmet sâfumuzı kim ayıra 5 Mescid medrese oldugı pâk cemâ‘at kılındugı Halâyıklar sâf turdugı ‘ışk şükrânesidür zire 6 İçümde yanar ‘ışk odı gönlümde anun hasadı ‘Işk odınun tütüninden Yûnus'un benzi sarara F. 194a. T. 1 308 ‘Âşıklar dostı koyup kanda vara Zindândur ‘âşıklara dostsuz serâ 2 Dost yüzinden gözini ırmaz ‘âşık Anunçün cânı dün ü gün âvâre 3 Ma‘şûka yüz bir dürlü yol gösterür Peş ‘âşık niçe tura bir karâra 4 Ma‘şûkanun haddinün pâyânı yok Anunçün sıgmaz ‘âşık ile-şâra 5 Zihî devlet zihî sâ‘adet zihî ‘ışk Kim bunda ol dostıla iş başara 6 Kim bilişmediyse bunda dostıla Gam durur dirligi kaldı bî-çâre 7 Dost ismini tutagör bunda Yûnus Yarına korısan işün Hakk'a vara NO. T. 71b. 1 2 309 Var derdile yan yüri dermâna irişince ‘Işkıla kullık eyle sultâna irişince Sular gibi seyreyle bir yirde karâr itme Alçaklara ak yüri ‘ummâna irişince . 176a. 170a.

Ç. Rt. 24. M. 27a. Nu: 204. 144. 60b. K. 89. 180b. 89a.Dr. NO. s. 22. Mecmûa Nu: 442. 1 310 Bî-mekânam bu cihânda menzilüm turagum anda Sultânam tâcıla tahtum Hulle vü Burâg'um anda 2 Eyyûb'am bu sabrı buldum Cercîs'em bin kezin öldüm Ben bu mülke tenhâ geldüm be-külli yaragum anda 3 Yûsuf'am bâzâra geldüm Mansûr'am bu dâra geldüm Arslanam şikâra geldüm velâkin yatagum anda 4 Bülbülem uş öte geldüm dilde menşûr tuta geldüm Bunda müşküm sata geldüm geyigem otlagum anda 5 Kim ne bile ne kuşam ben şol ay yüze tutaşam ben Ezelîden serhoşam ben içmişem ayagum anda 6 Delüyem pendi tutmazam degme yire ben gitmezem İş bu sözi işitmezem tutmışam kulagum anda 7 Sır sözi eşkere olmaz anda od yanar belürmez Dün ü gün yanar söyünmez bu benüm çerâgum anda 8 Ben bu mülke ta‘lîm kıldum hem yidi kez cevlân urdum Muhammed nûrını gördüm bu benüm mekânum anda 9 Yûnus bu fikrete taldı hep cihânı arda saldı Va'llâhi hoş lezzet aldı tatmışam dimâgum anda F. . Mecmûa. RY. 154. s. T. DAY. Mustafa Tatcı 3 Gâyet hor u hakîr ol başda Halîl olasın İsmâ'îl gibi sen de kurbâna irişince 4 Eyyûb'layın sabr eyle Ya‘kûb'layın çok agla Yûsuf-sıfat sen dahı Ken‘ân'a irişince 5 Yûnus sen bu gevheri harceyleme nâdâna Bu yolda neler çekdün ol kâna irişince 239 Ç. 98a. 62b. YE. 171a. 68b.

NO. YE. RY. 103b. 1 312 Yine bu bâd-ı nev-bahâr hoş nev‘ ile esdi yine Yine kışun sovuklugı fuzûllıgın kesdi yine 2 Yine rahmeti bî-kıyâs yine ‘işret oldı dem-sâz Yine geldi bu yini yaz kutlu kadem basdı yine 3 Yine yini hazîneden yini hil‘at giydi cihân Yine virildi yini cân ot u agaç sesdi yine 4 Ölmiş idi ot u şecer dirilüben girü biter Müşriklere nükte yiter var eyledi nesli yine 5 Yine sahra vü merg-zâr hoş akar esrük bu sular Cihânlara saçdı nisâr cümle ‘âlem dostı yine .240 Yûnus Emre Dîvânı 1 311 Uş yine nazar oldı bu bizüm cânumuza Muhammed bünyâd urdı dîn ü îmânumuza 2 Peygamberler serveri dîn diregi Muhammed Gör ne gevherler kodı bu bizüm kânumuza 3 Gelün ‘amel idelüm elümüz irer iken Ecel irer ansuzın irgürmez sanumuza 4 İy dirîgâ n'idelüm bizde ‘amel olmazsa Hışm idüp yapışalar bu kefen tonumuza 5 Sorucılar geleler sorı hisâb soralar Karanu sin içinde otura yanumuza 6 Ölüm Hak'dur bilürsin niçün gâfil olursın ‘Azrâîl kasd idiser günâhlu tenümüze 7 Miskîn Yûnus bu sözi kendözinden eyitmez Hak Çalap viribidi sebagın dilümüze F. 23b. 171b. Ç. 65b. 83b. K. 185a.

M. 81b. 36b. 28. RY. 1 313 Bu dünyânun misâli benzer bir degirmene Gaflet anun sepedi bu halk ögünen dâne 2 Degirmene varursun degirmenci sorarsın ‘Azrâîl dirlerimiş ol unı ögüdene 3 Oluk-su Hak varlıgı evliyâdur çarh igi Çarhı çarha benzetmiş âferin benzedene 4 Andan ol çarhun yiri ol çakıldak ipleri Endîşendür bulaşuk kaygula perîşâne 5 Öter çakıldak dün gün ögüdür döger anı Ol gün durur gün bu gün geçdi ‘ömür ziyâna 6 Bu yir altun taş gibi deprenmez kâ’im turur Bu gök üstün taş gibi gerek kim her dem döne 7 Bir niçeler turmışlar dün-gün nevbet öñerler Bir niçeler göymezler öñürdürler rindâne 8 Toza bulaşmış yatur yaşı yitmiş kocalar Nevbet irse yöñerür hem pîre hem cüvâne 9 Ol degirmenün tucı hep ol götürür güci İşbu dünyâ son ucı fenâ olısar fenâ 10 Ol sepet teknecügi sonı ölüm döşekdür Dâne tamâm olıcak gerek unun dükene 241 . YE. 111a. 69a. Mustafa Tatcı 6 Yine yir yüzi tonanup kat kat olup renge batup Bülbül güle karşu ötüp cân budaga asdı yine 7 Sözüm degül yaz kış içün geldi ma‘şûka iş içün Oldı yini bagışlamak pâdişâhun kasdı yine 8 Yine Yûnus başdan çıkıp ‘âr u nâmûsı yıkup ‘Âşıklarun cur‘asından ulu kadeh içdi yine F. 172a. T. K.Dr.

142a.242 Yûnus Emre Dîvânı 11 Unluk sinündür senün sakın gûr ‘azâbından Mustafâ böyle didi inanursan Kur'ân'a 12 Niçe bu temsîlleri söyleyesin yüriyüp Yûnus sen sa'y idegör derdün içün dermâna RY. 1 314 Dutgıl bir Tanrı hâsını Gel ikrâr it erenlere Sileler gönlün pâsını Gel ikrâr it erenlere 2 Öyle bir berkitgil ‘ahdün Hem mâlun olsun hem rahtun Hakk'ı bilmek olsun cehdün Gel ikrâr it erenlere 3 Erenlerdür Tanrı hâsı Silerler gönülden pâsı Dostıladur mu‘amlesi Gel ikrâr it erenlere 4 Gider gönül teşvîşüni Bezeme hoyrat nakşunı Uçurmadın cân kuşunı Gel ikrâr it erenlere 5 Geç bu uzun endîşeden Erdire nefsin uşadan Bakmagıl dosta taşradan Gel ikrâr it erenlere 6 Bu cân sana bâkî kalmaz Anda varan girü gelmez Son pişmânlık assı kılmaz Gel ikrâr it erenlere . 4b. 2b. K. M. Mısır N. 42.

1 315 Sana direm iy velî Tur irte namâzına Eger degülsen öli Tur irte namâzına 2 Ezân okur müezzin Çagırur Allah adın Yıkma dînün bünyâdın Tur irte namâzına 3 Agar pervâze kuşlar Tesbîh okur agaçlar Himmet alan kardaşlar Tur irte namâzına 4 Namâzı kıl zikr eyle Elün götür şükr eyle Ölecegün fikr eyle Tur irte namâzına 5 Namâz kıl yarak olsun Âhretde gerek olsun Sinünde çırâk olsun 243 .Dr. 58. . YE. M. K. 30b. Mustafa Tatcı 7 Bu dünyâyı elden bırak Âhirete eyle yarak Erenlerden olma ırak Gel ikrâr it erenlere 8 Eger seversen Allah'ı Hoş nidâ eyle o şâhı Hak rahmet ider va'llâhi Gel ikrâr it erenlere 9 Yûnus sen pişmân olmadın İrişgil ere ölmedin Bu dünyâ sana gülmedin Gel ikrâr it erenlere RY. 173b.

T. 69b. 38b. 28b. K. RY.244 Yûnus Emre Dîvânı Tur irte namâzına 6 Namâz kıl îmânıla Yatmagıl gümânıla Gidesin emânıla Tur irte namâzına 7 Çıka gide cân dahı Şöyle kala ten dahı Dervîş Yûnus sen dahı Tur irte namâzına F. 173b. 136a. 186a. 173a. 316 Müstef‘ilün Müstef‘ilün Müstef‘ilün Müstef‘ilün 1 Bir ‘imâret göster bana kim sonı vîrân olmaya Kazanı gör ol mâlı kim senden o girü kalmaya 2 Döküle altûnun mâlun ayrugıla ola hâlün Senden girü kalan mâlun sana bil assı kılmaya 3 Ol mâl ki Halîl'ündür hayırlara yilterler anı Ol mâl ki Kârûn'undur ıssı hîç râhat bulımaya 4 İsrâfîl sûrını ura tagları yirinden tura Bir karınca cevâbını bin Süleymân virimeye 5 Bu dünye hep ıssuz kala altûnı mâlı döküle Sebil olubanı yite hergiz ıssı bulunmaya 6 Hey Yûnus Emre ölince var yüri togru yolunca Dünyâsını terk idenler yarın Hazret'de ölmeye F. 70a. NO. 317 Müstef‘ilün Müstef‘ilün Müstef‘ilün Müstef‘ilün . B. T.

174a. RY. 92a. 1 318 Zihî şîrîn hûlu dilber ki bu dem turagı cânda Cân evini ala çün dost hemân özi sıgar anda 2 Cân içinde dostı bulan ayruk yirde ne istesün Anı taşra soranlarun ‘ömri geçdi perâkende 3 Anun kim ‘ışkı gözgüsi kendüde gösterür bizi Gönül esrük Hak'a ‘âşık esîr olmış bu dermânde . T. 83a.Dr. M. 19. 32a. Mustafa Tatcı 1 Ben dost içün aglarısam gözüm yaşını kim sile Yaşum niçe dine benüm böyle ‘acâyib derdile 2 İy yârânlar gelün berü anladayum ahvâlümi Hîç kimsene ola mı kim bu derdüme dermân kıla 3 Cümle ‘âlem gelürise ansuz dermân olmayısar Derdüme kim dermân olur çün gönlümde ol sevile 4 Ölüp sine girürisem etüm-tenüm çürimeye Anun içün kim dünyeden ben giderem sevmegile 5 Yârenlerüm eydür bana ayrık anı görmeyevüz Fürkâte düşdi sûretüm bir menzilden bir menzile 6 Bir gözi yaşlu ‘ârife ugradum eydür aglagıl Bunda çok aglayan kişi anda gider güle güle 7 ‘İlm-i sâbıkdan ilerü dahı Elest belürmedin Ben ol idüm ol ben idi şimdi niçesi kesile 8 Ol kıyâmet bâzârında her bir kula baş kayusı Ne kayursın anı seven çün ol ‘arasâtda bile 9 Ol dostıla benüm işüm ölüp dahı bitmeyiser Bu niçe ola kim bite çün gönülde dost sevile 10 İsrâfîl sûrı urıcak her bir sûret nefsüm diye Ben anmayam hîç Yûnus'ı Tapduk gele ol dem dile 245 F. YE. 22. 69b. K. Ç. A. 70a.

71a. YE. T. RY. NO. 1 319 Ma‘nî berâtın alduk uş gine elümüze Hak sözi viribidi pâdişâh dilümüze 2 Hak sözlerini söyler cânları hayrân eyler Câhiller giremezler bu bizüm seyrümüze 3 Sırrumuza irmezler inen yoldaş olmazlar Degmeler hâldaş olmaz bu bizüm hâlümüze 4 Hâlümüze hâldaş ol yolumuza yoldaş ol Müşkilün beyân olsun baş indür ulumuza 5 Bu bir genc-i nihândur n'ister sofîlar bunda Niçe ördek niçe kaz hoş iner gölümüze . 18a. 175b. 50b. B. 202b. 193a. K.246 Yûnus Emre Dîvânı 4 Anı bana sorarısan yönüm dostdan yana benüm Her ne hâlde yürürisem mihrüm arta durur günde 5 Bu sûretde kim var dahı yönin ayruk yana döner Benüm varlıgum dost aldı eserümdür kalan bunda 6 Anı bana soranlara niçe nişân eydivirem Diliyle kim eydibile bu ‘ışkun turagı kanda 7 Zihî kim İlâhî devlet kime yoldaş olurısa Ki dostıla sürdi ‘ömri bu arada bu mekânda 8 Dostdan yana giden kişi kendüligin koyasıdur Dünyâ duta gelen harîf geçmeyiser bu dîvânda 9 Niçe şîrîn durur gel gör ki kocalar yigit olur Esrükligi ayılmadın ne şûr ider bu meydânda 10 Yûnus gel gör ‘âşıkları niçe yavu varup durur Dünyâ-âhret elden koyup ne virende ne alanda F. 26a. 84b. 157a.

72a. Ç. M. 8. 184b. A. T. 185a. RY. A.Dr. 178a. 1 320 Görenün hâli döner nişânsuz bî-nişâna Esritdün cümle halkı sırf içürdün peymâne 2 Sen bunca sıfat birle pinhân iken iy server ‘Âşıklar devletisin meşhûr oldun cihâna 3 Anı işiden kulak ebsem oldı kaldı sak Cümle gönüller mutlak saddâk didi bürhâna 4 Sana biriken birlik oldur ebedî dirlik Senden ayrugı bildük cümle kuru efsâne 5 Senün hikmetün ırak sensün cânlara turak Sen yandurdugun çerâk bildük ebedî yana 6 Sen hâslarun bâbısın ‘âşıklar kitâbısın Mutlak dîdâr kapusın görenler mahlûk sana 7 Yir gök kâyım turdugı denizler mevc urdugı Cennet ü Hûr oldugı cümle sensin bahâne 8 Dahı yir-gök yogıdı cümle söz mensûhıdı ‘Âşıklar taparlardı ol bî-nişân Sübhân'a 9 Senün kaşun turmadın ok atar yay kurmadın İsrâfîl sûr urmadın niçe cânlar uyana 10 Bu göz kendözin görmez nişânun nişân virmez Yûnus'un ‘aklı irmez inen oldı dîvâne F. NO. 24. 51a. 107a. 26. K. 177a. 80a. K. 67b. 21. Ç. YE. 71b. T. NO. 72b. . M. 66a. Mustafa Tatcı 6 Şol bâkîye biz tapduk dünyâyı elden koduk Âhreti kabûl itdük şâkirüz ulumuza 7 Yûnus sen bahrî olgıl nûr denizine talgıl Bu Hak sözleri algıl iresin kânumuza 247 F.

248 Yûnus Emre Dîvânı 1 321 Muhammed'ün medhini idelüm baş üstine Zîrâ ki ol Muhammed yüridi ‘Arş üstine 2 ‘Arş'ına basdı kadem ol Resûlu'llâh benem Düşdi bu cümle sanem ser-nigûn Ferş üstine 3 Bir taşa kıldı nazar mu'cizâtıla yarar Çıkdı ber-Tâ vü Sin ü Yâ dürli nakış üstine 4 Taş elinde söyledi Hak Resûl'sün sen didi Anun içün komadı bir taşı taş üstine 5 Muhammed'e kâfirler üç kez agu virdiler Birin kuzuyla yidi ikin aşın üstine 6 Aguyı kıldı şeker ol Resûlu'llah meger Vir salâvât zenbûr-vâr derdile yaş üstine 7 Yûnus Emrem sen gine Mustafâ'ya kıl selâm Ol dahı kıla edâ yüz ile baş üstine B. 1 322 Hak yolını gözlerisen Gel yanalum dostlarıla ‘Âşık izin izlerisen Gel yanalum dostlarıla 2 Yok bu dünyânun vefâsı Bî-‘aded küllî cefâsı Hîç bunun yokdur vefâsı Gel yanalum dostlarıla 3 Hep yana yana bulmışlar Hak dîdârına irmişler Seferin kaydın görmişler Gel yanalum dostlarıla . 50a.

Dr. 323 Müstef‘ilün Müstef‘ilün Müstef‘ilün Müstef‘ilün 1 Kimün nesi var kim sana vire kılınç yorutmaga Cümle ‘âlem hükmündedür kim ne bilür el katmaga 2 Viren alan sen olıcak kim cünbiş eyleyübile Kıymet ü müşteri senün her meta'unı satmaga 3 Cümle hazîneler senün kime dilersen viresin Kimün ne zehresi ola destûrsuz el uzatmaga 4 İki cihân varlıgını kudret eli tutup durur Yol yok durur hîç kimseye sensüz bir adum atmaga 5 Cümle ‘âlemler üstine hayr u şerri sen yasadun Rahmet ü hışm havâledür kendü aslına katmaga 6 Tevfîk ‘inâyet olmasa kim sebeb eyleyübile Her kandasa fitne senün gücün yiter oynatmaga 7 İblîs ü şeytân kim ola anda fuzûllık kılmaga Yirlü yirine sen kodun kul geldi kullık kılmaga 249 . 27a. Mustafa Tatcı 4 N'idem sanursın dünyâda Yiter gezdügün hevâda Dermân isteyelüm derde Gel yanalum dostlarıla 5 Kanı ata kanı ana Bildün bu dünyâyı fenâ Anda râhat gerek câna Gel yanalum dostlarıla 6 İy bî-çâre Yûnus hemân Dost yolına gerek kurbân Vir cânunı iste cânân Gel yanalum dostlarıla B.

324 Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 1 Her kime kim dervîşlik bagışlana Kalbı gide pâk ola gümüşlene 2 Nefesinden müşkile ‘anber düte Budagından il ü şâr yimişlene 3 Yapragı dertlüyiçün dermân ola Gölgesinde çok kademler işlene 4 ‘Âşıkun gözi yaşı hem göl ola Ayagından sâz bitüp kamışlana 5 Cümle şâ‘ir dost bahçesi bülbüli Yûnus Emre arada dürrâclana K. 1 325 ‘Aklum başuma gelmedi ‘ışk şarâbın tatmayınca Kandalıgum bilimedüm girçek ere yitmeyince 2 Pes kolayından bir ‘âşık kaçan hâsıla gelür Kimse menzile irmedi er etegin tutmayınca 3 ‘Âşık gönlinde çok yol var o yolda bin dürlü hâl var Kimse bu yolı anlamaz küfr ü îmân satmayınca 4 Çün bülbül ‘âşıkdur güle nazar Hak'dan olur kula Bir keleci gelmez dile gönüllerde bitmeyince . 178b. YE. 17b. K. 51a. 73. YE. 88b. 73a. M. T.250 Yûnus Emre Dîvânı 88 İy yârânlar siz bu sözi dinlen gönül kulagıla Cân dudagı hâlis gerek birlik şarâbın tatmaga 9 Birlik diyen katında hîç sen-ben dimek hîç yok durur Yûnus dilin sen yumşatdun bu tevhîdi eyitmege F. 165a. RY. 201b. 54a. 85a. B. RY.

86b. 88b. B. 6a. a.Dr. Ç. 61b. Mustafa Tatcı 5 Var dîn îmân gerek ise diril bu dünyâda eyü Yarın anda bitmez işün bugün bunda bitmeyince 6 Bu gönlümdeki râzumı sıgrınmazam size direm ‘Âşıklar nice katlana ‘ışk metâ'ın satmayınca 7 Bî-çâre Yûnus'un sözin key ‘âşık gerek anlaya O kuş dilidür n'eylesün ol dinlenmez ötmeyince YE. 1 326 ‘Âşıkları Tamu'ya yandurmaya Uçmaguna bunlar baş indürmeye 2 Yidi Tamu bir âha katlanmaya Yidi deniz ‘ışk odın söndürmeye 3 Buyrugın tutmazısan Âdem'leyin Üç yüz yılda yaşunı dindürmeye 4 Bin yıl cefâ çekmeyince Nûh gibi Tûfânında gemiye bindürmeye 5 Kurbân olmayınca İsmâîl gibi Kimse içün gökden koç indürmeye 6 Çobanlık itmeyince Mûsâ'layın Kelîm'üm diyüp Tûr'a göndermeye 7 Hulkun olmayınca Muhammed gibi Hak dîdârın sana göstermeye 8 Yûnus kogıl sen bu kurı da‘vâyı Vay ona ki Allah uyandurmaya YE. 251 . 21.

HB. 152.252 Yûnus Emre Dîvânı 327 1 Bir şâha kul olmak gerek hergiz ma‘zûl olmaz ola Bir işik yasdanmak gerek kimse elden almaz ola 2 Bir kuş olup uçmak gerek bir kenâra geçmek gerek Bir şerbetden içmek gerek içenler ayılmaz ola 3 Çevik bahrî olmak gerek bir deryâya dalmak gerek Bir gevher çıkarmak gerek sarrâf anı bilmez ola 4 Bir bahçeye girmek gerek hoş teferrüc kılmak gerek Bir güli yıylamak gerek hergiz ol gül solmaz ola 5 Kişi ‘âşık olmak gerek ma‘şûkayı bulmak gerek ‘Işk odına yanmak gerek ayruk oda yanmaz ola 6 Bir toyı toylamak gerek bir soyı soylamak gerek Bir sözi söylemek gerek kimse anı bilmez ola 7 Kişi Hak'ı bilmek gerek Hak haberin almak gerek Zindeyiken ölmek gerek varup anda ölmez ola 8 Miskîn Yûnus var dek otur yüzüni Hazret'e götür Tapduklayın bir er getür hîç cihâna gelmez ola RY. 1 328 İy ‘ışk delüsi olan ne kaldun perâkende Ol seni delü kılan yine sendedür sende 2 Dünyâ âhiret ol Hak yir-gök toludur mutlak Hîç gözlere görinmez kim bilür ne nişânda 3 Her kim anı gördüm dise gerek oda yakalar Her kim ana şek getürür ne dînde ne îmânda 4 Ger meyhâneye vardum ansuz yir göremedüm Yine ana sataşdum girdüm dahı külhânda .. s. 8a. YE. Mecmûa. 185b. 40a. 12b. B. Millî Ktp. K. Nu: 204. 85b.

17b. .Dr. A. 23. Milli Ktp. 329 Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün 1 ‘Işk odı düşdi cânuma yakup beni yandurmaga Yidi deniz suyı yitmez susalıgum kandurmaga 2 Yidi deniz suyı n'ider susamış ‘âşık cânına Şeyhüm yüzi gerek bana gördükde baş indürmege 3 Şeyhüm görem baş indürem el kavşuram karşu turam Kendümi direm divşürem dost iline göndermege 4 Dost urdı yürege yare yaram onulmaz ne çâre Şu gönlüm düşdügi yire elüm irmez döndürmege 5 Döndürür erün nefesi iricegiz Tanrı hâsı Siler gönüllerden pâsı yirine nûr toldurmaga 6 Hem elüm alup kaldurur şâd idübeni güldürür Gönlüme rahmet toldurur eri Hak'ı bildürmege 7 Yûnus ko yalan da‘vîyi gel arıta ko sivâyı Gönlün evüni kız eyle dost gelicek kondurmaga HB. 72. Mecmûa. 22a. NO. 194a. A. Nu: 442. Mustafa Tatcı 5 Her kim aradı cismin cisminde buldı hasmın Ne dünyâ âhret ana ne assı ne ziyânda 6 Bir niçesine kaç dir bir niçesine tut dir Kaçanla bile kaçar bile turur turanda 7 Ugrı diyü kullarını giriftâr iden ol Meded idüp irişen gine bile zindânda 8 Eydürler miskîn Yûnus niçün delü oldun sen Ne ‘akl u ne fehm kalsun iş bu sırrı tuyanda 253 YE. s. 88a.

190a.254 Yûnus Emre Dîvânı 1 330 İçümde bir dert oldı diyeyin dervîşlere Dervîşlerün kademi kutludur her işlere 2 Her kimün ki derdi var dermân isteyü gider Benüm dermânum sensin bagrumdagı başlara 3 ‘Işkdan sebak alursın hem key katı bilürsin Nite revâ görürsin hizmeti dervîşlere 4 ‘Işkunun cefâsından dünin günin aglaram Akan bunar ne misâl gözden inen yaşlara 5 Câna tuzak kuralum şâyed ‘ışk ele gire ‘Işkı niçe avlarlar soralum tutmışlara 6 Şöyle hevâî gelür duzak ilmin kim bilür Niçe duzak kuralım bu konmaduk kuşlara 7 Yûnus gönlün alanı sen kime söyleyesin Sorarısan sor imdi sen anı bulmışlara NO. 1 331 ‘Âşık-ı zinde kulun hükmi geçer cânlara Eksilmez nukl u şarâb ‘ışk hânın yiyenlere 2 İş bu cihân-ı harâb dâim işidür taleb Harâblıklar gösterür kendüyi bulanlara 3 ‘Işk dilde genez olur ‘ışk bilici az olur Dünyâ âhret terk gerek ‘âşıkam diyenlere 4 Dünyâyı elden bırak olmagıl Hak'dan ırak Ser-mâye kendüs'olmış varlıklar yuyanlara 5 Bundan ulu ıssı makâm ne şâd vardur ne gam Ödler sıdurmak gerek saladur diyenlere .

332 Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fe‘ûlün 1 ‘Âşık oldum bugün meydân içinde Benem key pehlevân meydân içinde 2 Bu dem ‘ışkun suyıyla gayrı yudum ‘Aceb ‘ârif benem ‘irfân içinde 3 Bugün ‘ışk bahrinün gavvâsı oldum Gevherler bulmışam ‘ummân içinde 4 Benem bugün harâbât u melâmet Benem ol yüriyen seyrân içinde 5 Egerçi küfr tonını geydi sûret Gönül cânı görür îmân içinde 6 Eger ‘ârif isen bilgil ki binâ Girü kendüsidür dükkân içinde 7 Anı isteyici çokdur velâkin Benem mahrûm hemân mihmân içinde 8 Yûnus ‘ışkunla kâ’imdür bu ‘âlem Anunçün devr ider devrân içinde NO.Dr. 194a. Mustafa Tatcı 6 Gel imdi Miskîn Yûnus yolunda yalan olma Bilürsin ‘ışk aldanmaz yalan söyleyenlere NO. 1 2 333 Kimseye düşmân tutmazuz agyâr dahı yârdur bize Kanda ıssuzlık varısa mahalle vü şârdur bize Adumuz miskîndür bizüm düşmânumuz kimdür bizüm Biz kimseye kîn tutmazuz kamu ‘âlem yârdur bize 255 . 185a.

22. 1 2 335 Gitdi bu kış zulmeti geldi bahâr yaz ile Yeni nebâtlar bitdi mevc urdı hep nâz ile Yine merg-zâr oldı uş yine gül-zâr oldı Ter nagme düzer oldı mûsikîde sâz ile .256 Yûnus Emre Dîvânı 3 Pîşrev bize Kur'ân durur vatan bize Cennet durur Ol Tamu'yı Hak yandurur ol gül-i gül-zârdur bize 4 Biz âhret gamın yiyicek dün ü gün yâ Hû diyicek Hak'dan yana gönelicek denizde yol vardur bize 5 Dünyâ bir ‘avretdür karı yoldan koyar niçeleri Sürün gitsin ol ‘ayyâr'ı anı sevmek ‘ardur bize 6 Dünyâ harâmdur hâslara lâkin helâldür hamlara Bu dünyâyı dost tutmazuz ol dünyâ murdârdur bize 7 Yûnus eydür Allah dirüz Allah'ıla kapılmışuz Dergâhına yüz tutuban hemân bir ikrârdur bize NO. A. 183a. 185b. YE. 88a. 1 334 Bir ‘acâyib ‘ışk geldi bende bu hâl üstine Gönlümi taht eyledi oturdı cân üstine 2 Sen sultânsın ben kulam sen gülsin ben bülbülem Hükmün ‘âleme yiter ne kim var kul üstine 3 Evvel bahâr olıcak agaçlar tonanıcak Gör niçe medh iderler bülbüller gül üstine 4 Görürsün ‘âşıkları gezerler halk içinde Kişi var görmez gözi oturmış yol üstine 5 Sözler eyitdüm diyü Yûnus nükte itmegil Dahı yigrek eydür var el vardur el üstine NO.

Mustafa Tatcı 3 Hoş haber geldi dostdan yaratdı bâg u bostân ‘İlm okur hezâr destân bülbülleri râz ile 4 Kim görmişdür baykuşun gülistâna girdügin Leylekler zikr idemez bir latîf âvâz ile 5 Yâ niçe saklarısan dür-dâne gevher olmaz Keklik keklikle uçar hemîşe bâz bâz ile 6 El kuşı elden ele gül kuşı gülden güle Baykuş vîrâne sever şahinler pervâz ile 7 Kanda ki bir gevde var kerkesler anda üşer Tûtîler evin şekker bulurlar kafes ile 8 Her şahsun kendü tuşın kendüye tuş eyledi Sâdıklar ikrâr ile sûfîler namâz ile 9 Câhil münâfık münkir cümle ‘aklına şâkir ‘Âşıklar dîdâr sever ‘ârifler niyâz ile 10 Dervîşlik didükleri dilde haber degüldür Hak ile Hak olana anda menzil düzile 11 Ben dervîşin diyenler yalan da‘vî kılanlar Yarın Hak dîdârını görmeyiser göz ile 12 ‘İlm ü ‘amel ne assı bir gönül yıkdunısa ‘Ârif gönül yapdugı berâber hicâz ile 13 Ulu dîvân kurıla anda kullık sorıla Bin tekebbür virmeye bir garîb nevâz ile 14 Egriler egri ile togrular togru ile Yalan yalanı sever gammâzlar gammâz ile 15 Kimi dükkândan bakar kimi hoşluklar sever Kimi bir pûla muhtâc kimisi cân-bâz ile 257 .Dr.

193a. 1 2 337 ‘Âlem düşmân olurısa beni dostdan ırımaya Dost kandayısa ben anda düşmânlık ayırımaya Dost ehli bizüm ile hem dost bundadur bize ne gam Yüz bin cehd iderse düşmân dost mahfilin turımaya . 25. 1 336 Sen bu cihân mülkine geldüm gelmedüm dime Dut evliyâ etegin zinhâr elünden koma 2 Gâfil olma ‘ömr geçdi bir niçe yılun aşdı ‘Işkdur kaynadı taşdı buldum bulmadum dime 3 ‘Işk bî-karâr denizdür cânunı ‘ışka yüzdür Denizde bahrî vardur yüzdüm yüzmedüm dime 4 Gemi denize girdi bir zamân cevlân urdı Bir gün gemi gark oldı bozdum bozmadum dime 5 Denizde hakâyıklar cevlân urur balıklar Yûnus deniz mevcine taldum talmadum dime NO. 194b.258 Yûnus Emre Dîvânı 16 Kula nasîb degicek sultân elden alamaz Zülkarneyn n‘eyledi yâ Hızır u İlyâs ile 17 Görmez misin Edhem'i tahtını terk eyledi Hak katında hâs oldı bir eski palâs ile 18 Bu dünyâya inanma dünyâyı benüm sanma Niçeler benüm dimiş giderler ham bez ile 19 ‘Işk yagmurı tamlası gönül göginden tamar Sevgü yili götürür yagmurı ayaz ile 20 Yûnus imdi gam yime n'idem ne kılam dime Gelür kişi başına ezelde ne yazıla NO. A.

1 338 Dirligüm neyidügin eydeyin kıldan kıla Irak yakın işide hâs u ‘âm cümle bile 2 Hâs u ‘âm mutî ‘âsî dost kulıdur cümlesi Kullar yol varmayınca şâha kim varıbile 3 Dosta gidenün yolı gönül içinden geçer Bir ‘âmel eylemedüm gireyidüm gönüle 4 Dosta giden kişiler unıdur kendözini Ben nereye varursam beni ileden bile 5 Senlik-benlik olıcak iş ikilikde kalur İkilik dutan kişi niçe birike birle 6 Bundan böyle dostıla bilmezem n'olasını Şimdiye degin ‘ömrüm geçmiş yok sevdâyıla 7 Bu kıssam uzun durur niçe dükedi bilem Kangı bir eksükligüm getüribilem dile 8 Yitmiş iki milletün ayagın öpmek gerek Yaramagçün ma‘şûka cümle millete bile 9 ‘Âşık mıyıdı Yûnus vuslat bulaydı bugün ‘Âşık karâr mı ider yarınki va‘deyile K.Dr. 54b. Ç. 259 . 82a. 30. 116b. 2. RY. Mustafa Tatcı 3 Düşmân bana n'idebile işüm gücüm dostdan yana Dost makâmı cân içinde düşmân eli irimeye 4 Sultânlar ‘âcizdür anda ne gönüldedür ne cânda Mahrûmdur iki cihânda kim dost yüzi görimeye 5 Kime kim dost kapu aça düşmânı elinden kaça Yûnus agzı güher saça degme ‘ârif dirimeye Rt. 73a. M. YE.

43. 1 340 Bir söz geldi dilüme eydem ölüm üstine Gerek sünnî müselmân gerek zâlim üstine 2 Çün va‘de ire câna çıka yukaru hana Kösülerler ayagum elüm yenüm üstine 3 Beni arı yuyalar meşhedüme koyalar Kâfirler esirgeye baka hâlüm üstine 4 Vay ki n'ola hâlüm bilinmezise ahvâlüm Yılan-çıyan karınca üşe dilüm üstine . 144a. M.260 Yûnus Emre Dîvânı 1 339 Ma‘şûkumı isteyü iş bu cihân içinde Delim teferrüc kıldum zemîn ü âsmân içinde 2 Gezdüm cümle ‘âlemi ‘Arş u Levh ü Kalem'i ‘İlm-i kitâbı dahı delîl beyân içinde 3 Çok cehd idüp istedüm yir ü gögi aradum Hîç mekânda bulmadum buldum insân içinde 4 Girdüm vücûd bahrine taldum anun ka‘rına ‘Işkıla seyr iderken iz buldum cân içinde 5 Ol izi hoş izledüm sagum solum gözledüm ‘Acâyiblere irdüm yokdur cihân içinde 6 Nâ-gehân gördüm bir yüz yokdur anunla hîç söz Sırrın dirisem olmaz sıgmaz lisân içinde 7 Çünki gördüm yüzini ana virdüm özümi Beni benden iletdi kaldum hayrân içinde 8 Yûnus Emre yok oldı küllî varı yok oldı Andan artuk nesne yok kalman gümân içinde K. 225b. DTCF.

57. M. 30a. Mustafa Tatcı 5 İltüp sine koyalar yine eve geleler Anca savaş kuralar benüm mâlum üstine 6 İy Yûnus nükte kılma sözler eydürem diyü Niçe bilürler vardur el var elüm üstine K. 43. 144a. 1 341 San'atun yigregi çün namâzımış hoş pîşe Namâz kılan kişide olmaz yavuz endîşe 2 Tanlacak turı gelgil elüni suya urgıl Üç kez salâvât virgil andan bakgıl güneşe 3 Allah buyrugın dutgıl namâzun kılup gitgil Namâzun kılmayınca zinhâr varmagıl işe 4 Evünde helâlüne biş vakt namâz ögretgil Ögüdün dutmazısa yazugı yokdur boşa 5 Namâz kılmaz kişinün kazandugı hep harâm Bin kızılı varısa birisi gelmez işe 6 Namâz kılmayana sen müsülmândur dimegil Hergiz müsülmân olmaz bagrı dönmişdür taşa 7 Yûnus imdi namâzun komagıl sen kıla gör Ansuzın ecel irer ‘ömür yitişür başa B. RY. 172b. 1 342 Bir ay gördüm bu gice kamu burclardan yüce Esritdi gönlüm cânum bilmezem hâlüm niçe 2 Nûr Muhammed nûrıdur Halîlu'llâh sırrıdur Sanasın kim açıldı Uçmak'dan bir deriçe 3 Ol ayun şu‘lesinden ‘âlem münevver oldı Gönlümdeki çerâgı uyardı ulu hoca 261 . 9b. K.Dr. M.

A.262 Yûnus Emre Dîvânı 4 Müdde‘î bizi görmez gözine girersevüz Gerekse yüz kez varsun Ka‘be'ye ulu hacca 5 ‘Âşıklarun yüzinden bellüdür benizinden Her kim ‘âşık olmadı benzer kurı agaca 6 Kur'agacı n'iderler kesüp oda yakarlar Bülbüller öticegiz nevbet degmez dürrâca 7 Yûnus'ı ögen ögsün sögen Yûnus'a sögsün Keçe suya salupdur ne durur irte gice YE. s. 189a. 30a. 172a. 1 343 Yine yaz günleri geldi Söyle bülbülcügüm söyle Cümle çiçekler zeyn oldı Söyle bülbülcügüm söyle 2 Kış çıkıcak irdi bahâr Cânunı gafletden uyar Cennet'e döndi her diyâr Söyle bülbülcügüm söyle 3 Yaşıl ton geydi agaçlar Pervâz urup uçar kuşlar Nefesün cânlar bagışlar Söyle bülbülcügüm söyle 4 ‘Işkıla eylegil cûşı Gider gönlünden teşvîşi Çıkuban gül-zâra karşu Söyle bülbülcügüm söyle 5 Kuru dikende gül biter Hasretinden gine yiter Dertli m'oldun benden beter Söyle bülbülcügüm söyle . 87b. NO. 156. Mecmûa. Nu: 204. RY. HB. 16b. K. 24.

Dr. Mustafa Tatcı 6 Bülbül ‘âşık durur güle ‘Âşıkun hâlin kim bile Güle karşu hoş ‘ışkıla Söyle bülbücügüm söyle 7 Kudret haznesi açıldı ‘Âleme rahmet saçıldı Hulle tonları biçildi Söyle bülbülcügüm söyle 8 Şeyhüm andadur ben bunda Cânum karâr kılmaz tende Zârılıgum dün ü günde Söyle bülbülcügüm söyle 9 Kanadunı aça bilürsin Açuban uça bilürsin Deryâlar geçe bilürsin Söyle bülbülcügüm söyle 10 Yuvandan yavrun aldılar Seni dîvâne kıldılar Zamân böyl'olur didiler Söyle bülbülcügüm söyle 11 Geçdi yâ ‘ömrümün varı Kor gidersin bu gül-zârı Yûnus'un mûnisi yârı Söyle bülbülcügüm söyle B. 1 344 ‘Işkun ile ‘âşıklar yansun yâ Resûla'llâh İçüp ‘ışkun şarâbın kansun yâ Resûla'llâh 2 Şol seni seven kişi komış yoluna başı İki cihân güneşi sensün yâ Resûla'llâh 3 Şol seni sevenlere kıl şefâ‘at anlara Mü'min olan tenlere cânsun yâ Resûla'llâh 263 . 49b.

264 Yûnus Emre Dîvânı 4 Şol seni sevdi Sübhân oldun kamuya sultân Cânum yolına kurbân olsun yâ Resûla'llâh 5 ‘Âşıkam şol dîdâra bülbülem şol gül-zâra Seni sevmeyen nâra yansun yâ Resûla'llâh 6 Dervîş Yûnus'un cânı ‘âlem şefâ‘at kânı İki cihân sultânı sensün yâ Resûla'llâh Ç. 1 345 Dostdan haber kim getürdi sorun seher yillerine Hak Çalab'um bititmesin ayrılıgın kullarına 2 Vay bu ayrılık firâkı dünyâ kime kaldı bâkî Hak Çalab'um olmış sâkî kadeh sunar kullarına 3 Ol kadehün içi tolı anı içen olur deli Ol hocanun tâlibleri bil baglamuş yollarına 4 Hocanun tâlibi çokdur hîç bundan kemteri yokdur Şunun kim mürşidi Hak'dur uymaz nâsun âllerine 5 Nefsine muhalif kişi turmaz akar gözi yaşı Bunda nefse uyan kişi talmaz kevser göllerine 6 Kevser havzına talanlar ölmezdin öndin ölenler Nefsini düşmân bilenler konar Tûbâ dallarına 7 Tûbâ talından uçanlar yüce makâmlar geçenler Şarâben tahûr içenler banmaz dünyâ ballarına 8 Bu ma‘nîden kimse almaz anda varan yine gelmez Bu dünyâya kimse kalmaz gelen göçer illerine 9 İy miskîn Yûnus n'eylesün derdini kime söylesün Bir dem tecribe eylesün bu dünyânun hâllerine B. 4b. 68a. .

Dr. 1 347 İçün taşun murdâr iken ‘ışk n'eylesün senünile Gönlün gözi uyur iken ‘ışk n'eylesün senünile 2 Âşıklara yoldaş olup sâdıklara yâr olmadun Ölmezdin öndin ölmedün ‘ışk n'eylesün senünile 3 Dünyâ gözün rûşen idüp gönül gözün kör eyledün Zulmet tolıcak gönlüne ‘ışk n'eylesün senünile 4 Bize girçek dervîş gerek cihân toldı da‘vâ ile Yalan da‘vâ iderisen ‘ışk n'eylesün senünile 5 Dervîşligi sanma hemân sûret düzmegile olur Dilde ise senün işün ‘ışk n'eylesün senünile 265 . 71a. Mustafa Tatcı 1 346 Kandayıdun kandan geldün dîvâne Aç gözüni bu gafletden uyan e 2 Kâfile geçdi sen gafletde bulundun Sakın ser-mâyeni virme ziyâne 3 Kanı atan kanı anan ogul kız Kime vefâ kılısardur zamâne 4 Hakîkat bilürsin birgün ölürsin Yâ niçün virürsin özün gümâne 5 Hakk'a kulluk eylemekden kaçasın Yâ niçün kulluk eylersin ‘avâne 6 Hak içün bir pûlun yok viresin Yâ niçün virürsin assı ziyâne 7 Yûnus sen nefsüni müslümân sanma Meger şimden girü cümle îmâne Ç.

71a. 96a. 22.266 Yûnus Emre Dîvânı 6 Yûnus Emre hoş derdile süregör gel devrânunı Togrı yola gitmez isen ‘ışk n'eylesün senünile Ç. K. 349 Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün . A. Rt. M. RY. 29. 179b. 81b. YE. 97a. YA 348 Müstef‘ilün Müstef‘ilün Müstef‘ilün Müstef‘ilün 1 Kime ki dost geregise eydeyim ne kılasını Terk eyleye kendözini hîç anmaya n'olasını 2 Resim durur ‘âşıklara dost öninde kurbân olmak Minnet dutar cümle ‘âşık cânını ‘ışk alasını 3 Her kim ‘âşık olmadısa kurtulmadı mekr elinden Cümlesini ‘ışk eridür dünya âhret belâsını 4 Lâyık degüldür degme cân dost yolında harc olmaga Ümîd dutar cümle ‘âşık dosta kurbân olasını 5 Dostdan yana giden kişi kendözinden geçmek gerek Dost yagmâlar cân şehrini alur gönül kal‘asını 6 Dost yolına gönülene girü dönmek olmayısar Bilme misin bu kamusı senden girü kalasını 7 ‘Âşıkun çü kahr nâlesi hemân sabr itmek çâresi ‘Âlemde ‘ışk meyhânesi nûş eyle gel sâkîsini 8 Sûret gözi ne göriser dost meclisi kandalıgın Cân kulagıdur işiden bu ‘âşıklar nâlesini 9 Bu dünyede dostdan artuk Yûnus nesne sevemedi Bilmez misin gayretsüze dost u düşmân gülesini F. 92a. 27a. Ç. 20.

32. Mustafa Tatcı 1 Bana namâz kılmaz diyen ben kıluram namâzumı Kılurısam kılmazısam ol Hak bilür niyâzumı 2 Hak'dan artuk kimse bilmez kâfir müselmân kim durur Ben kıluram namâzumı Hak geçürürse nâzumı 3 Ol nâzı dergâhda geçer ma‘nî şarâbından içer Hicâbsuz cân gözin açar dost kendü siler gözümi 4 Dost bundadur bellü beyân gördüm dost dîdârın ‘ıyân Bu ‘ilm-i hikmeti tuyan ider bana dek ‘azimi 5 Gönül gözi bîdâr durur her kanda baksam yâr durur Kimde ‘akıl-fehim vardur ol bilür benüm sözümi 6 Gizlü sözi şerh eyleyüp dürlü nükteler söyleyüp Degme ‘ârif şerh itmeye bu benüm gizlü râzumı 7 Sözüm ma‘nîsine irün bî-nişândan haber virün Dertlü ‘âşıklara sorun bu benüm derd ü sûzumı 8 Derd ‘âşıklar dermânıdur dertlü ‘âşıklar ganîdür Kadîr ü kudret ünidür işiden dir âvâzumı 9 Dost isteyen gelsün bana göstereyin dostı ana Budur sözüm önden sona ben bilürem kendözümi 10 Yûnus imdi söyle Hak'ı münkir dutar sana dakı Bişür kotar Hak hânını ‘ârifler datsun duzumı F. 185b.Dr. 24. 21b. 96a. 180b. RY. A. 350 Müstef‘ilün Müstef‘ilün Müstef‘ilün Müstef‘ilün 1 Allah sana viribiye bir gün ecel serhengini Gele gözüne görine azdura benzün rengini 2 Eyde sana emânetin vir issi diler ilteyin Ala senden emâneti kıla senünle cengini 267 . NO. M. T. 74a. 99b. YE. K. 85a. Ç.

74b. Ç. HB. 1 351 Su'âlüm var tapuna iy dervîşler ecesi Meşâyıh ne buyurur yol haberi nicesi 2 Virgil su‘âle cevâb tutalum olsun savâb Şu‘le kime gösterür ‘ışk evinün bacası 3 Evvel kapu şerî‘at emr ü nehyi bildürür Yuya günâhlarunı her bir Kur'ân hecesi 4 İkincisi tarîkat kulluga bil baglaya Yolı togrı varanı yarlıgaya hocası 5 Üçüncisi ma‘rifet cân gönül gözin açar Bak ma‘nî sarâyına ‘Arş'a degin yücesi 6 Dördüncüsi hakîkat ere eksük bakmaya Bayram ola gündüzi Kadîr ola gicesi 7 Bu şerî‘at güç olur tarîkat yokuş olur Ma‘rifet sarplık durur hakîkatdür yücesi 8 Dervîşün dört yanında dört ulu kapu gerek Kancaru bakarısa gündüz ola gicesi . RY. YE. T. 26. 182a. 10b.268 Yûnus Emre Dîvânı 3 Emâneti senden ala gevdeni şöyle boş sala Günâhlar boynunda kala nefsün ura gülbengini 4 Mâlun çogısa iy paşa hısımun kavmun üleşe İledeler seni sine göresin yirün tengini 5 Seni sinünde koyalar menzil mübârek diyeler Üstüne tîz tîz örteler bu dünyâ hâk ü sengini 6 Karanu yirde olasın ‘amelün ile kalasın Âh idüben çok çalasın âhir peşmânlık çengini 7 Yûnus var imdi tevbe kıl cân sendeyiken it ‘amel ‘Âşıkısan kuşanı gör dervîşlerün palhengini F. 104a. M. 85b. 96b. 24a. K.

NO. A. 182a. 1 352 Hak nûrı ‘âşıklara her dem nüzûl degül mi Kime kim nüzûl degmez Hak'dan ma‘zûl degül mi 2 Mine'l-kalbi ile'l-kalb yol var dimişler erler Her gönülden gönüle rast togru yol degül mi 3 Kargayıla bülbüli bir kafese koysalar Birbiri sohbetinden dâim melûl degül mi 4 Eyle ki karga diler bülbülden ayrılmaga Bülbülün de gönlinde maksûdı şol degül mi 5 Câhil ile ‘ârifün meseli şuna benzer Câhil katında îmân ma‘lûm mechûl degül mi 6 Işık ile Dânişmend sû'i işler her zamân Dânişmend Işık'a eydür bî-şerî‘at degül mi 269 . 74b. 90b. 48a. 188b. YE.Dr. M. 27. T. 4. Mustafa Tatcı 9 Ana iren dervîşe iki cihân keşf olur Anun sıfatın öger ol hocalar hocası 10 Dört hâl içinde dervîş gerek siyâset çeke Menzile irmez kalur yol eri yuvacası 11 Kırk kişi bir agacı tagdan indürimeye Yâ bunca mürîd muhib Sırât niçe geçesi 12 Küfür okın atarken îmânun urma sakın Yilüp sıyasın güçin sebl ola güvecesi 13 Dört kapudur kırk makâm yüz altmış menzili var Ana irene açılur vilâyet derecesi 14 ‘Âşık Yûnus sözlerin muhâl diyü söylemez Ma‘nî yüzin gösterür bu şâ‘irler kocası F. B. 57b. K.

91a. 55a. YE. 76a. T. 10b. A. 5. 61a. Mecmûa. M. T. . Nu: 442. Ç. 30. 83b. K. 91a. NO. YE. 98b. 185b. 83. HB. K.270 Yûnus Emre Dîvânı 7 Yitmiş iki milletün sözini ‘ârif bilür Yûnus Emre sözleri dâim usûl degül mi F. s. 1 353 ‘Işk bâzirgânı ser-mâye cânı Bahadur gördüm câna kıyanı 2 Zihî bahadur cân terkin urur Kılıç mı keser himmet giyeni 3 Kamusın bir gör kemterin er gör Alçak görmegil palâs giyeni 4 Tîz çıkarurlar fevka'l-'ulâya Bil ‘Îsâ gibi dünya koyanı 5 Tîz indürürler tahte's-serâya Şol Kârûn gibi dünyâ kovanı 6 'Âşık olanun nişânı vardur Melâmet olur bellü beyânı 7 ‘İlm ü ‘amele olmagıl magrûr Hak kabûl itdi kefen soyanı 8 Kodı atlası geydi palâsı İbrâhîm Edhem sırdan duyanı 9 Çün Mansûr gördi ol benem didi Oda yakdılar işitdün anı 10 Oda yandurtdun külin savurtdun Eyle mi gerek seni seveni 11 Zinhâr iy Yûnus gördüm dimegil Dâra çekerler gördüm diyeni F. 184a. 62a. 183a. 75b.

77b. T. 194b. Ç. 184a. 91b. M. 10. K. 70b. Mustafa Tatcı 1 354 Kaçan kim ol dilber benüm gözlerüme tutaş oldı Gönlüm cânum virdüm ana ‘ışkı bana yoldaş oldı 2 Gönlüm eydür benem kulı cânum eydür benem kulı Hîç bilmezem kimdür yigi bu ikiden savaş oldı 3 Bu ikisi arasında bildüm devlet benüm imiş Hîç danışugum yog iken başum anunla hoş oldı 4 Bir dem anunla dirligüm bin yıl ‘ömrümden yigimiş Andan ayru geçen günüm yüregümde bir baş oldı 5 Her kancaru bakarısam oldur gözüme görinen Önüm ardum sagum solum küncile göz ü kaş oldı 6 Hızr u İlyâs degüliken ölmez dirlige sataşdum Hergiz yimez içmez iken içüm toptolu aş oldı 7 Anı seven ‘âşıklarun söylerisem sıfatını Anun ‘ışkı urganında koyundan da yavaş oldı 8 Niçe arslan da‘vî kılur ‘ışka boyun virmemege Senün ‘ışkun zencîrinden kızan evvel yavaş oldı 9 Cümle ‘âlemün gönlinde vardur anun mahabbeti Anı cândan sevmeyenün bil kim îmânı taş oldı 10 Senün ‘ışkun odı meger sıçramaya kimesneye Bir zerre degdi Yûnus'a cihân içinde fâş oldı F. YE. 1 2 355 Yir gök yaradılmadın Hak bir gevher eyledi Nazar kıldı gevhere sızurdı dür eyledi Gevherden bug çıkardı bugından gök yaratdı Gök yüzinün bizegin çok yılduzlar eyledi 271 . NO. 76b.Dr.

85a. 76b. 1 356 Çalap Âdem cismini toprakdan var eyledi Şeytân geldi Âdem'e tapmaga ‘âr eyledi 2 Eydür ben oddan nûrdan ol bir avuç toprakdan Bilmedi kim Âdem'ün için gevher eyledi 3 Zâhir gördi Âdem'ün bâtınına bakmadı Bilmedi kim Âdem'i halka server eyledi 4 Kırk yıl kalıbı yatdı adı ‘âlemi tutdı Gör şeytânı bugzından ne fitneler eyledi 5 Âdem toprak yatmışdı at âlemi dutmışdı Fikrine bak İblîs'ün ya'ni hüner eyledi . T. M. YE. Ç. 16.272 Yûnus Emre Dîvânı 3 Göge eytdi dön didi ay-gün yürisün didi Suyı mu‘allak kodı üstinde yir eyledi 4 Yir çalkandı turmadı bir dem karâr kılmadı Yüce yüce tagları Hak çöksüler eyledi 5 ‘Azrâîl gökden inde bir avuç toprak aldı Dört ferişte yogurdı bir peygamber eyledi 6 Çün cân gevdeye irdi ahsurdı öri turdı El götürüp ol demde Hakk'a şükür eyledi 7 Allah eydür Âdem'e çün kim irdün bu deme Bu dünyâda ne didün dilün neyi söyledi 8 Yogiken var eyledün topragiken cân virdün Kudret diliyle andun dilüm söyler eyledi 9 Bu söz Hakk'a hoş geldi kulın ‘azîz eyledi Ne geçdise gönlinden virdi hâzır eyledi 10 Bu söz Yûnus'a kandan kim vire haber cândan Meger kim ol lutf ıssı ana nazar eyledi F. 95a. 79b. K. 185a.

Dr. Mustafa Tatcı 6 Ol yüriyen atları sürdi Âdem üstine Âdem'e mekr irgürüp ya'ni zafer eyledi 7 Âdem'ün göbeginden Çalap yaratdı anı Vaff diyüp turı geldi anlar güzer eyledi 8 Çün gitdi Âdem ‘ahdi yetdi Mûsâ'nın vaktı İblîs'e işbu işler yavlak eser eyledi 9 Mûsâ gönüldi Tûr'a Hak'la münâcât kıla Gördi kim bir su akar Mûsâ nazar eyledi 10 Mûsâ eydür göreyin bu su ne yirden gelür Ger böyle akarısa zîr ü zeber eyledi 11 İlerü vardı Mûsâ la‘în oturmış aglar Gözinün yaşıyımış ol su bınar eyledi 12 Mûsâ sordı la‘îne agladugun nedendür N'ideyim aglamadın dir işüm zâr eyledi 13 Mukarrrebdüm Mûsâ ben ol Hakk'un dergâhında Götürdi urdı yire işümi şer eyledi 14 Sen bilmez misin Mûsâ ben neden ayrıldugum Şunlar ögüme düşdi beni humâr eyledi 15 Vargıl digil yâ Mûsâ rahmet eylesün bana Tevbe kılup işine hoş istigfâr eyledi 16 Mûsâ irdi hâcete Hakk'ıla münâcâta Unutdı emâneti söz muhtasâr eyledi 17 Hak Mûsâ'ya eyitdi unutdun emâneti Ol nidâya cânını Mûsâ nisâr eyledi 18 Vargıl digil yâ Mûsâ rahmet ideyim ana Secde itsün Âdem'e çün istigfâr eyledi 273 .

M. K. T. 1 357 ‘Âşık mıdur ol ma'şûk içün virmeye cânı ‘Âkil midür ol dünyeyile isteye anı 2 Âdem midür ‘ömrini kullıkda geçürmez ‘Ârif midür ol anlamaya sûd u ziyânı 3 ‘Âlim midür ol ‘ilmine lâyık ‘ameli yok Câhil midür ol ‘ışka sata iki cihânı 4 ‘Âbid midür ol işlemedi tâ‘at u ihlâs Fâsık dimenüz kendözini suçlu bileni 5 Esrik midür ol kadehi nûş itmedi dostdan İyü dimenüz gafletile nefse uyanı 6 Gönül midür ol hikmeti kılmadı tefekkür Yâ göz midür ol yaş yirine dökmeye kanı . 78b. 83a. 186a. A.274 Yûnus Emre Dîvânı 19 Mûsâ geldi la‘îne didi Hakk'un buyrugın Secdeyi işidicek döndi inkâr eyledi 20 Ben andan umarıdum derdüme dermân kıla Dahı arturdı derdüm ya‘ni tîmâr eyledi 21 Ben eger tapsam ana ol vaktin taparıdum Şimdi hod toprak olup zîr ü zeber eyledi 22 Âdem İblîs kim ola işi işleden Çalap Ayı güni yaradup leyl ü nehâr eyledi 23 Ma‘nî nedür İblîsden câhillik kamu bizden Ne duydun iş bu sözden sırrı esrâr eyledi 24 Çalap eydür şol kula ‘inâyet benden ola Ne şeytân azdurısar ne kimse kâr eyledi 25 Altı bin yidi yüzi yıldan geçen Âdem'i Dile getürdi Yûnus söz muhtasâr eyledi F. 77b. 94a. YE. 31. 15. Ç.

K. 33. 47b. RY. 93a. Rt. 185a. Mustafa Tatcı 7 275 Miskîn Yûnus'un ser-mâyesi yokdur İlâhî İllâ sevicidür seni ‘ışkıyile seveni NO. 79a. . YE. 189a. 128b. 183a.Dr. NO. 1 358 Biz bizi bilmezidük bizi kendüden eyledi Âşkâre kıldı bizi kendüy pinhân eyledi 2 Biz bile pinhânidük gayr-ı sen ü ben idük Mutlak bî-gümânidük hem bî-gümân eyledi 3 Topragı kadarladı sûreti hat bagladı Durgurdı dört âleti adın insân eyledi 4 Çün yaratdı Âdem'i bileyidük biz kamu Bu kamu hâs u ‘âmı bir ma‘denden eyledi 5 Asl-ı ma‘dendeyidük kaygusuz ganîyidük Ol bî-nişân cihânda şöyle revân eyledi 6 Görgil Çalap fazlını yıkmaz ‘âsî gönlüni Bin bin kerem lutfıla ol tercemân eyledi 7 Kamu bir yire gider kimse niçesi yiter İki birdür bir biter gör bir neden eyledi 8 Çün nefs oldı havâle dagılduk degme yola Tatlu oldı nevâle ol sen ü ben eyledi 9 Ne sen ü ben ne fülân ne dutarısa yalan Dünyâ çirkine kalan işün gümân eyledi 10 Âdem'den buna degin ne eli var ne yegin Geymegile yimegi bir dâneden eyledi 11 Elest'de bileyidük göz açduk “Belî” didük Yûnus'ıla gayrını kamu birden eyledi F. T.

K. A. 188a. RY. 360 Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün 1 Dostdan haber soran kişi güzâf degül dostun işi Bellü bilün mahrûm durur bu dünyâda dostsuz kişi 2 Kimdür ki dost yüzin göre dost dost diyü cânın vire Şolok dem ol dosta ire unıda cümle teşvîşi . YE. 78b. 189a. 101a.276 Yûnus Emre Dîvânı 359 Müstef‘ilün Müstef‘ilün Müsef‘ilün Müstef‘ilün 1 Bencileyin gören kişi ben sevdügümün yüzini Delü ola taga düşe yavu kıla kendözini 2 Kim şükrâne yitüriser bir kez seni görmeklige Hâşâ anı gören kişi niçe ırısar gözini 3 Dilile kim eydibile anun cemâli tertîbin Cân tutagı gerek dada anun kılıncı tuzını 4 Kişi neyi severise dilinde sözi ol olur Gensüz söyleyesüm gelür gönlüm alanun sözini 5 Böyle şîrîn kılıncıla her kancaru bakarısam Yitmiş iki milletine geçüriserdi sözini 6 Hîç kimsene geniyile dostına ‘âşık olmadı Mahabbet burcında komış ‘âşıklarun yılduzını 7 Dertsüzlere benüm sözüm benzer kaya yankusına Hâldaş bilür hâldaşınun gönlindeki şol râzını 8 Her kim severise seni ebed diri kalur cânı Her dem senün ‘ışkunla geçürür dün ü gündüzini 9 Zühre eger göreyidi Yûnus göziyle gördügin Çengini elden bıragup unıdayıdı sâzını F. 23a. 31. T.

52. 52b. M. B. YE. 191b. NO. RY. 89b. 190a. 1 361 Girü durur yoklukdan kamularun baylıgı Bunca varlık var iken gitmez gönül tarlıgı 2 Batmış dünyâ mâlına bakmaz ölüm hâline İrmiş Kârûn mâlına zihî iş düşvârlıgı 3 Bu dünyâ kime kaldı kimi ber-hûrdâr kıldı Süleymân'a kalmadı anun ber-hûrdârlıgı 4 Süleymân zenbîl ördi kendü emegin yirdi Anunıla buldılar bunlar peygamberligi 5 Gel imdi miskîn Yûnus varun Hakk'a harc eyle Gördün elünde kalmaz bu dünyânun varlıgı F. Rt. M. 109b. K. A. 162b. T. Mustafa Tatcı 3 Dost işi ‘aceb iş durur cân denizin tutuşdurur Cânsuzlara bir düş durur ger yorasın sen bu düşi 4 ‘Işk şevkından ‘âlem toldı bu ‘âşıklar andan geldi ‘Işksuz biten çiçek soldı ‘ışkıladur dirlik hoşı 5 Ben niçe diyeyin anı kabûl itmez yüz bin cânı Ana lâyık dirlik kanı yokdur ana lâyık işi 6 Kim bahâ bulısar ana ol kıgurur andın yana Devlet irdi andan bana hâcet degül hümâ kuşı 7 Cân ne durur dost önünde fetvâ budur kamu dilde Gel göresin bu meydânda topdur dostı seven başı 8 Dostı seven ‘âşıklara ‘ışkı turakdur cânlara ‘Işkdur yire göge direk ayrugı hep söz öküşi 9 Yûnus imdi sen ben iken ‘âşıklara ne sen ü ben Yokluk durur anı sevmek koyun ayruksı bakışı F. K. YE. 277 . 192b. 34b.Dr. 92b. 30. RY. 29. 79b. 7b. 27.

129b. NO. Rt. M. 190b. K. 35. 80a. 1 363 Ol dost benden yana hîç bilmezin niçe bakdı İş bu vücûd şehrine bir hoş nazar bırakdı 2 Gözüm anun yüzinden niçe gideribilem Bin dürlü kılıncıla gönlümi şöyle kapdı 3 Kimden ögüt istersem sabır gösterür bana Sabrumun perdesini mahabbet odı yakdı 4 Sabrıla benüm işüm niçe varısar başa Şol dostumun nüvahtı cânuma cân bırakdı . 190b. T. 30. 48a.278 Yûnus Emre Dîvânı 1 362 Ol Çalab'umun ‘ışkı bagrumı baş eyledi Aldı benüm gönlümi sırrumı fâş eyledi 2 Hergiz gitmez gözümden hîç eksilmez dilümden Çalap kendü nûrını gözüme tuş eyledi 3 Cân gözi anı gördi dil andan haber virdi Cân içinde oturdı gönlümi ‘Arş eyledi 4 Bir kadeh sundı câna cân içdi kana kana Tolu geldi peymâne cânum serhoş eyledi 5 Esrük oldı cânumuz dür döker lisânumuz Ol Çalab'umun ‘ışkı beni dervîş eyledi 6 Cânda yanar çerâgı gönüllerde turagı Gönül dahı cân dahı ‘ışkıla cûş eyledi 7 Ben kaçan dervîş olam ya Hakk'a kulam diyem Yüz bin benüm gibiyi ‘ışk hırka-pûş eyledi 8 Yûnus imdi avınur dostı görüp sevinür Erenler mahfilinde ‘ışkı cünbiş eyledi F. RY.

1 364 Banladı ol mü'ezzin turdı kâmet eyledi Hazret'e tutdı yüzin döndi niyyet eyledi 2 Hazret'e baglu elüm Fâtiha okur dilüm Belini büküp Hakk'a hoş rükû‘ât eyledi 3 Şu benüm hâcet-gâhum Tûr tagı oldı meger Mûsî'leyin bu gönlüm hoş münâcât eyledi 4 Bir sûret gördi gözüm secdeye vardı yüzüm Yıkıldı tertîblerüm zühdümi mât eyledi 5 Ne du‘â kılam ne selâm ne zikr ü tesbîh kılam Bu biş vakt namâzumı ‘ışkun gâret eyledi 6 Gör Yûnus'ı n'eyledi hoş haberler söyledi ‘Âşıkıdı ma'şûka dâd u sited eyledi F. RY. 29. 82b. A. 113b. 31. 192a. 93a. T. NO. YE. 194b. T. 81a. 37a. K. M. 182b.Dr. 1 365 Tecellîyâtun nûrına döymez vücûdum tagları Cismüm gemisinün zîrâ muhkem degüldür bagları 2 Katreden deryâlar düzen cân kuşı pâ-bendin üzen Yüz bin deryâları yüzen gel sürelüm bu çagları 3 Dildâr içün dil şehrini pâk eyle arıt gayrıdan Zîrâ ki sultân tahtıdur bunda komazlar zâgları 4 Düşdükçe öge Hubbü'l-Vatan zerrece kalmaz me'men Gözden sızup olur seven her dem yüregüm yagları . Mustafa Tatcı 5 Sevdükli sevdügile bile kopısar yarın Benüm işüm yarına koymaz bugün soyakdı 6 Yûnus sever dostını cânından anuniçün Kişi neyi severse cânın ana uyakdı 279 F.

366 Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün 1 Toldur kadeh sungıl bize ‘ışk şarâbından iy sâkî Ol badyadan gerek bize andan içe şeyh ü fakî 2 Sohbetümüz ilâhîdür sözümüz kevser âbıdur Şâhumuz şâhlar şâhıdur çalgumuzdur dost firâkı 3 Kim ki bir dem sohbet ola müftî müderris mât ola Bir İlâhî devlet ola andan içen oldı bâkî 4 Hırka vü takye yol virmez ferecile ‘âlim olmaz Dîn diyânet olmayıcak n'eylersün bunca varakı 5 Okıdun yidi mushafı tâ‘at gösterürsün sâfî Çünki ‘amel eylemedün gerekse var yüz bin okı 6 Bin kez hacca vardunısa bin kez gazâ kıldunısa Bir kez gönül sıdunısa gerekse yüz yıl yol dokı 7 Gönül mi yig Ka‘be mi yig eyit bana ‘aklı iren Gönül yigdür zîrâ ki Hak gönülde tutar turakı 8 Konşıyıla gönülleri ısmarladı Hak Resûl'e Mi‘râc gicesi dostıla bu keleci oldı dakı 9 Yûnus senün işün budur dutgıl ulular etegin Dilerisen pâk olasın gönüllerde olgıl bâkî . 26. A.280 Yûnus Emre Dîvânı 5 ‘Âkil eli irmez ile irse dahı gelmez dile Dertli hâlin dertli bile sayru ne bilsün sagları 6 Ma‘şûklıgun hil'atini her kime giydürdün ise Gelmez gözine zerrece Firdevs-i a‘lâ bâgları 7 Yûnus hüsnün kitâbını bir hoş temâşâ eylemiş Anda sala ‘âşıklara dag üstine kor dagları B. 15a.

31. T. 1 367 Biz uludan işitdük evvel er yaratıldı Pâdişâhun birligin evvel kadîm er bildi 2 Bunca yıl bunca zamân biz işitdük bî-gümân Çalap kendü sun‘ından ere Tanrılık kıldı 3 Eydürler bir kuşıdı hikmeti öküşidi İki cihân ‘ârifi ol kuşdan ‘ibret aldı 4 Ol kuşun her bir yöni yüz bin yigirmi dört bin Evvel ol kuş uçuban rahmet göline taldı 5 Çün gölden girü döndi budak üzere kondı Silkindi her bir yönden bir tamla su döküldi 6 Ol suyun her birisin bir cân yaratdı güzin Ol cânun her birisi bunda peygamber oldı 7 Evvelki bünyâd oldı altı kez dünyâ toldı Yidincisi buyıdı bu Âdem yaratıldı 8 Âdem toprakdanıdı ‘Azâzîl oddanıdı İşitdük ‘Azâzîl'i Âdem'e bakdı güldi 9 Secde geldi Âdem'e eydür inün kademe Cümle firişte indi ‘Azâzîl dura kaldı 10 Eydür ben oddan olam yüz bin yıl tâ‘at kılam Tapu buyuracagın tâ‘atın ‘arza kıldı 11 Ol halkun varlıgından pâdişâh birliginden Şol bir söz sebebinden sürildi la‘net oldı 12 Her kim kendüyi gördi üstâdı İblîs oldı Kişi ne buldıyısa miskînligile buldı . 42b. 90a. 33. NO. K. Rt. 121a. Mustafa Tatcı 281 F. RY. 81a. 193b. YE. M.Dr. 192b.

RY. 1 369 Ol geçidün korkusı uş beni yoldan kodı Geçemez degme kişi köprüsin kıldan kodı 2 Yirde gökde ol dostun hikmetleri bî-pâyân Hikmetine talaldan uş beni kâlden kodı 3 İndi öküzi ol la‘în âl ile azdurmaga Sinek ile Hak Çalap öküzi elden kodı . YE. 1 368 Sana ‘ibret geregise gel göresin bu sinleri Ger taşısan eriyesin bakup göricek bunları 2 Şunlar ki çokdur mâlları gör niçe oldı hâlleri Sonucı bir gönlek geymiş anun da yokdur yenleri 3 Kanı mülke benüm diyen köşk ü sarây begenmeyen Şimdi bir evde yaturlar taşlar olmış üstünleri 4 Bunlar eve girmeyeler zühd ü tâ‘at kılmayalar Bu beyligi bulmayalar zîrâ geçdi devrânları 5 Kanı ol şîrîn sözlüler kanı ol güneş yüzlüler Şöyle gâib olmış bular hîç belürmez nişânları 6 Bunlar bir vakt begler idi kapucılar korlar idi Gel şimdi gör bilmeyesin beg kangıdur ya kulları 7 Ne kapu vardur giresi ne yimek vardur yiyesi Ne ışık vardur göresi dün olmışdur gündüzleri 8 Bir gün senün dahı Yûnus benven didüklerün kala Seni dahı böyle kıla nitekim kıldı bunları F. 14b. 81b. M. 64b. 97b.282 Yûnus Emre Dîvânı 13 Eksikligüm Hak bilür ‘ışkı bana ol virür Kılgıl Yûnus'a tîmâr ‘ışk beni benden aldı K. Rt. 193b. 100b. 150b. T. 46. YE.

1 370 Ben bende seyr ideriken ‘aceb sırra irdüm ahî Bir siz dahı siz de görün dostı bende gördüm ahî 2 Bende bakdum bende gördüm benümile ben olanı Sûretüme cân olanı kimdügini bildüm ahî 3 Ben istedüm buldum anı ol ben isem yâ ben kanı Seçemedüm andan beni bir kezden ol oldum ahî 4 Sûret toprakdur diyeni gönlüm kabûl itmez anı Bu topragun cevherini Hazret'e irgürdüm ahî 5 Münkir kişi tuymaz anı dertlülerün sizer cânı Ben dost bâgı bülbüliyem ol bâgçeden geldüm ahî 6 Ma‘şûk bizümledür bile ayru degül kıldan kıla Uzak sefer bizden kala dostı yakın buldum ahî . 82a. M. YE. K. NO. RY. T. Mustafa Tatcı 4 Öküz taşun üstinde taşı balık götürür Balık suyun içinde binâsın yilden kodı 5 Cehennem key karanu Cehennem tahte's-serâ Kula ayruk su'âl yok kulı su'âlden kodı 6 Dosta ‘âşık olanun güci sözine yiter Güci sözine yiten sözini dilden kodı 7 Dostun etegin dutan dostıla bâzâr ider Bâzâr iden dostıla bâzârın elden kodı 8 İşitdün Meryemoglı dostına varur iken Gör âhir yarım igne ‘Îsâ'yı yoldan kodı 9 Yûnus eydür dimegil dostı girçek severin Dostı girçek sevenler benligin elden kodı 283 F. 25. 59b. 68. 186a.Dr. 92b. 191a. 194a. A.

146b. 82b. K. 10b. T. 195a. RY. 98a. 1 371 Evvel dahı varıdı cânumda bu ‘ışk odı Eşkere itmez idüm bilürdüm ki dost kodı 2 Dört kitâbı şerh iden bulmadı ‘ışka çâre Ne begler ne sultânlar ne müderris ne kâdî 3 Yir gök kâ’im ırılmaz yiller esüp deprenmez Her nesne muhkem olur ‘ışk olıcak bünyâdı 4 ‘Işk anadan dogmadı kimseye kul olmadı Hükmile esîr kılur cümle bilişi yadı 5 Günde bin kez yanaram râzîyam ben şol oda Zîrâ şekkerden şîrîn bana ‘ışkunun odı 6 ‘Işka Mecnûn olanlar assı-ziyândan fârig Korkmaz ıssı sovukdan pes ne biliser odı 7 Ezelden benüm fikrüm Ene'l Hak'ıdı zikrüm Henüz dahı togmadın ol Mansûr-ı Bagdâdî . YE.284 Yûnus Emre Dîvânı 7 Degme bir yol kandan bana tagılmayam degme yana Kutlu oldı bu seferüm hoş menzile irdüm ahî 8 Mansûr'ıdum ben ol zamân uş yine geldüm bunda ben Yak külümi savur yile ben Ene'l-Hak didüm ahî 9 Ne oda yanam dagılam ne dâra çıkam bogılam İşüm bitince yüriyem teferrüce geldüm ahî 10 Mun‘im oldum yoksul iken benüm oldı kevn ü mekân Şarka vü garba ser-te-ser yire göge toldum ahî 11 Nitekim ben beni bildüm diledügüm Hakk'ı buldum Korkum anı buluncadı korkıdan kurtuldum ahî 12 Yûnus kim öldürür seni viren alur gine cânı Bu cânlara hükm ideni kim idügin bildüm ahî F. HB. 3b.

Mustafa Tatcı 8 ‘Işk odı cûş eyledi cânumı hoş eyledi Kimse söyündüremez cânumda yanan odı 9 ‘Işk çengine düşenün melâmet olur işi Anun içün bed-nâmdur miskîn Yûnus'un adı 285 F. 196b. 182a. 28. NO. 95b. 72b. Ç. M. 1 372 İki cihânı unıdur sana gönül viren kişi Yalan söyler ‘âşık degül gözin senden ıran kişi 2 Bu fenânun terkin ura ol bekânun kaydın göre Zihî devletlü cân anun yüz agıla varan kişi 3 Kendüligin terkin ura senün yolunda cân vire Sorısuz uçmaga gire sen sultâna iren kişi 4 Her ki bu dünyâdan geçer ‘ışk kadehin tolu içer ‘Işka cânun saçu saçar dost gülini diren kişi 5 Cân ne imiş dost yolına ‘âşık anı terkitmeye Bu cânıla bin cân alur cânın Hak'a viren kişi 6 Cânını şükrâne vire yüzin ayaklara süre Erenler gönline gire Hak'dan haber soran kişi 7 ‘Akıl gide hayrân ola dünyede ser-gerdân ola Küfri anun îmân ola ‘ışka gönül viren kişi 8 Terk ide fâsid işleri iş idine dervîşleri Akıda gözden yaşları dost haberin duyan kişi 9 Gözlerini giryân ider cigerini biryân ider Gönülleri hayrân ider ‘ışk eseri olan kişi 10 Çün dünye bilürsin fenâ ne yatarsın döne döne Uyhu m'uyur kana kana dost yolını soran kişi . Rt. 18. 83b. 75a. K. T.Dr. YE. RY. 90a.

YE. . 33b.286 Yûnus Emre Dîvânı 11 Şol kim sorar dost kandadur kanda dirisen andadur Ma‘şûkıla seyrândadur girçek ‘âşık olan kişi 12 Miskîn Yûnus sabr eylegil bu dünyânun zahmetine Dürlü cefâya katlanur sen sultâna iren kişi HB. 101b. 70. M. 17a. A. 1 373 İşidün iy yârânlar Eve dervîşler geldi Cân şükrâne virelüm Eve dervîşler geldi 2 Her kim gördi yüzini İndürür kendözini İlm-i bâtından öter Eve dervîşler geldi 3 Dervîşler uçar kuşlar Deniz kenârın kışlar Zihî devletlü başlar Eve dervîşler geldi 4 Dervîşler yüzi sulu Görenler olur delü Bâtını ‘Arş'dan ulu Eve dervîşler geldi 5 Seydî Balum ilinden Şeker tamar dilinden Dost bâgçesi yolından Eve dervîşler geldi 6 Yûnus kulun ögürsüz Kimsesi yok yalunuz Fidî olsun cânumuz Eve dervîşler geldi F. K. 197a. 61a. RY. 29. 193b.

YE. 84a. 32. 152b. B. T. 1 2 375 Menzili ırak bu yolun bu yola kim varası Müşkili çok bu hâlün bunı kim başarası Bu yola yarak gerek eksük gerek çok gerek Key demür yürek gerek bu sarp yola giresi 287 . 197b. Mustafa Tatcı 374 Müstef'ilün Müsef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün 1 Dînün îmânun varısa hor görmegil dervîşleri Cümle ‘âlem müştâk durur görmeklige dervîşleri 2 Ay u güneş müştâk durur dervîşlerün sohbetine Firişteler tesbîh okur zikir ider dervîşleri 3 Tersâlar tapuya gelür hükm ısları zebûn olur Taglar taşlar secde kılur göricegez dervîşleri 4 Ol Fahr-i ‘âlem Mustafâ ol ma‘den-i sıdk u safâ İsterisen andan vefâ incitmegil dervîşleri 5 İncidesin âh ideler ‘ömrin gülin kurıdalar Gözsüz olasın yideler tâ bilesin dervîşleri 6 Dervîş okı ırak atar hey dimedin câna batar Gâfil olma yiter tutar hor görmegil dervîşleri 7 Yir gök eydür hırka hakı himmetleri olsun bâkî Çün pâdişâh oldı sâkî esridiser dervîşleri 8 Gökden inen dört kitâbı günde bin kez okurısan Va'llâh dîdâr görmeyesin sevmezisen dervîşleri 9 Devletlüler sever bizi her dem sorar hâlümüzi Kördür münkirlerün gözi görmeyiser dervîşleri 10 Yûnus eydür bu ‘ışk geldi ölmiş cânum diri kıldı Sen ben dimek dilden kaldı göricegez dervîşleri F. 47b. 7a. A. RY.Dr. 98b. K.

198b. 9b. A.288 Yûnus Emre Dîvânı 3 Îmân aldaguçları bilün çokdur bu yolda Nefsine uyanlarun gitmez yüzi karası 4 Yitmiş bin riyâ çeri vardur bu yolda bilün Nefs öldürmiş er gerek ol çeriyi kırası 5 Togrulık mancınıgı istigfâr taşıyıla Togru vardı atıldı yıkıldı nefs kal‘ası 6 Kimde kim togrulık var bilgil kim öldürür ‘âr İki cihâna yarar girçek er ser-mâyesi 7 İnce Sırât köprüsi genez imiş bu yolda Dosta giden kişinün togrulıkdur çâresi 8 Yûnus imdi saladur gel gidelüm yoklıga Göz eger lâyıkısa Hak dîdârın göresi F. 191a. YE. 99a. NO. 32. T. 84b. 376 Müstef‘ilün Müstef‘ilün Müstef‘ilün Müstef‘ilün 1 ‘Işkun odı düşdi câna eritdi yürek yagını Kesdi hevâsetün kökin oda yandurdı bâgını 2 Kazdı kahır kazmasıla cânda cefâ ocagını Çaldı nefsümün boynına himmet eri bıçagını 3 Rahmet suyıyıla yudı gönlüm evin ap-arıca Hıdmet kapusundan ana sundı şükür ayagını 4 Her kim bizi yererise Hak dilegin virsün ana Urmaklıga kasd idenün düşem öpem ayagını 5 Kim bize taş atarısa güller nisâr olsun ana Çırâguma kasd idenün Hak yandursun çırâgını 6 Miskîn gönlün ‘ışk elinden iki büküldi vücûdı Tevbe kapusından sundum ana îmân tayagını . Rt. RY. 28.

199b. 85b. Mustafa Tatcı 7 Gel imdi iy miskîn Yûnus hevâseti elden bırak Çalab'um rûzı eyle bize kanâ‘at bıçagını F. 183a 1 2 378 Erenler bir denizdür ‘âşık gerek talası Bahrî gerek denizden girüp gevher alası Gine biz bahrî olduk denizden gevher alduk Sarrâf gerek gevherün kıymetini bilesi 289 .Dr. T. 1 377 Gerçek ‘âşık olanlarun hemen dostı sever cânı Unıdur kibr ü kînini ma‘şûka terk ider cânı 2 Gerçek ‘âşık ögüt bilmez zire ögüt assı kılmaz Karâr itmez ögüt ile bulmak ister ol Sübhân'ı 3 Gerçek ‘âşık olanlarun yüzinde nişânı olur Dün ü güni turmaz akar gözleri yaşınun kanı 4 Bu cümle ‘âlem sevdügi bu dîn ile bu îmândur Va'llâhi ışksuz gerekmez şol dîn ile şol îmânı 5 Bir ucına varurısa ayru degül ‘âşık cânı Sorun cümle ‘âşıklara kıldan kıla bilür anı 6 Evvel-âhir Hayyü'l-Kayyûm ‘âşıklara ma'şûkıdı ‘Aklun varısa hisâb it geçiser bu ‘ışk devrânı 7 Her kim ‘âşıkam diyüben hasret geçürür varısa Gözi hicâblıdur anun görinmedi ‘ışk nihânı 8 Yûnus yüzün kaldurmagıl ‘âşıklarun ayagından Fidî eyle yüz bir cânı anda bulasın sultânı NO.

290

Yûnus Emre Dîvânı
3

Yüri var epsem ol a ne simsârlık satarsın
‘Alî gibi er gerek iş bu sırra eresi

4

Muhammed Hakk'ı bildi Hakk'ı kendüde gördi
Cümle yirde Hak hâzır göz gerekdür göresi

5

Dile rızkını Hak'dan nahnu kesemnâ pinhân
Nefsin bilmiş er gerek göz hicâbın silesi

6

Didüm iş bu nefesi ‘âşıklar hükmiyile
Bâhıllıksuz er gerek bir karâra durası

7

‘Âlimler kitâb düzer karayı aka yazar
Gönüllerde yazılur bu kitâbun sûresi

8

Yüri hey sûfî zerrâk ne sâlûslık satarsın
Hak'dan artuk kim ola kula dilek viresi

9

Hak duragı gönülde âyâtı var Kur'ân'da
‘Arş'dan yukarı cânda ‘ışk burcınun kulesi

10

Şöyle delü olmışam bilmezin dünden güni
Yüregümde işledi ‘ışk okınun yaresi

11

Gel imdi miskîn Yûnus tut erenler etegin
Cümlesi miskînlikde yoklugımış çâresi
F. 200b, T. 86a.
379
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün

1

Pâdişâhlar pâdişâhı ol Ganî
Emrile viribidi bize cânı

2

Od u su vü topragı yili bile
Anunıla bünyâd eyledi teni

3

Yaratdı yitmiş iki dürlü dili
Arada üstün kodı müsülmânı

Dr. Mustafa Tatcı
4

Biz müsülmân Muhammed ümmetine
Hil‘ât virdün bize dîn ü îmânı

5

Cân nûrdandur nûra karışırısan
‘Ayb eyleme sûret olursa fânî

6

Zekeriyyâ agaca sıgınmagın
Bıçguyıla iki dildürdün anı

7

Eyyûb'un kurda yidürdün tenini
Sabrıla buldı o dahı dermânı

8

Ya‘kûb'ı agladup aldun gözlerin
Yûsuf'ı Mısr'un sen itdün sultânı

9

Kamuya söz söyledür ‘ibret içün
Yûnus'ı da söyledür ol Sübhân'ı
F. 203a.

1

380
Niçe bir besleyesin bu kaddile kâmeti
Düşdün dünye zevkına unutdun kıyâmeti

2

Toprakdan yaratıldun yine toprakdur yirün
Toprak olan kişiler n'ider bu ‘alâmeti

3

Uslu degül delüdür yüce sarâylar yapan
‘Âkıbet vîrân olur cümlenün ‘imâreti

4

Düriş kazan yi-yidür bir gönül ele getür
Yüz Ka‘be'den yigrekdür bir gönül ziyâreti

5

Kerâmetüm var diyen halka sâlûslık satan
Nefsin müsülmân itsün varısa kerâmeti

6

Nefsin müsülmân iden Hak yola togru giden
Yarın ana olısar Muhammed şefâ‘ati

7

Yüz bin peygamber gele hîç şefâ‘at olmaya
Vay eger olmazısa Allah'un ‘inâyeti

291

292

Yûnus Emre Dîvânı
8

Yûnus imdi sen dahı girçeklerden olıgör
Girçek erenler imiş cümlenün ziyâreti

F. 199a, T. 85a, YE. 97a, RY. 56b, NO. 186a, K. 186b, A. 32, Ç. 73a, M. 65,
Câmiü'n-Nezâir 784.

1

381
‘Işkun aldı benden beni
Bana seni gerek seni
Ben yanaram düni güni
Bana seni gerek seni

2

Ne varlıga sevinürem
Ne yokluga yirinürem
‘Işkunıla avınuram
Bana seni gerek seni

3

‘Işkun ‘âşıklar öldürür
‘Işk denizine taldurur
Tecellîyile toldurur
Bana seni gerek seni

4

‘Işkun zencîrini üzem
Delü olam taga düşem
Sensin dün ü gün endîşem
Bana seni gerek seni

5

Eger beni öldüreler
Külüm göge savuralar
Topragum anda çagura
Bana seni gerek seni

6

Sûfîlere sohbet gerek
Ahîlere âhret gerek
Mecnûn'lara Leylâ gerek
Bana seni gerek seni

7

Ne Tamu'da yir eyledüm
Ne Uçmak'da köşk bagladum
Senün içün çok agladum

Dr. Mustafa Tatcı
Bana seni gerek seni
8

Cennet Cennet didükleri
Bir ev ile bir kaç Hûrî
İsteyene virgil anı
Bana seni gerek seni

9

Yûsuf eger hayâlüni
Düşde göreydi bir gice
Terk ideyidi mülklerin
Bana seni gerek seni

10

Yûnus çagururlar adum
Gün geçdükçe artar odum
İki cihânda maksûdum
Bana seni gerek seni
F. 201b, T. 86b, NO. 186a, HB. 13a, YE. 90a, Ç. 82a, A. 28.

1

382
Dilsüzler haberini kulaksız dinleyesi
Dilsüz kulaksuz sözin cân gerek anlayası

2

Dinlemedin anladuk anlamadın dinledük
Girçek erün bu yolda yoklukdur ser-mâyesi

3

Biz sevdük ‘âşık olduk sevildük ma‘şûk olduk
Her dem yini dirlikde sizden kim usanası

4

Yitmiş iki dil seçdi aramuza söz düşdi
Ol bakışı biz bakduk yirmedik ‘âm u hâsı

5

İy Yûnus imdi velî yirde gökde toptolı
Her bir taşun altında bir İmrânoglı Mûsî
F. 202a, T. 87a, YE. 91b, K. 62a, NO. 181a, Rt. 27, A. 26.

1

383
Nasîhat kandîlinden bir işâret göründi
Tenüm içinde cânum andan yana süründi

293

294

Yûnus Emre Dîvânı
2

Nefsümün ejdehâsı döndi bana haml'itdi
Kanâ‘at hay dimezse hakîkatdür yir indi

3

Kanâ‘ati yar idin uyma nefs dilegine
İresin hakîkate yirün buldun tur indi

4

Kanâ‘at didügini eger sen tutmazısan
Nefsüne uyarısan ser-gerdân ol var indi

5

Yûnus Hak tecellîsin şâ‘ir dilinden söyler
Cânda gevher varısa Hak'dan yana yürindi
F. 202b, T. 87a, K. 82a, NO. 182a, YE. 94a, M. 14, Ç. 76b.
384
Müstef‘ilün Müstef‘ilün

1

‘Ömrüm beni sen aldadun
Âh n'ideyin ‘ömrüm seni
Beni deprenimez kodun
Âh n'ideyin ‘ömrüm seni

2

Benüm varum hep sen idün
Cânum içinde cân idün
Hem sen bana sultân idün
Âh n'ideyin ‘ömrüm seni

3

Gönlüm sana egleridüm
Gül diyüben yıylarıdum
Garîbseyüp aglarıdum
Âh n'ideyin ‘ömrüm seni

4

Giderimiş bunda gelen
Dünyâ işi cümle yalan
Aglar ‘ömrin yavı kılan
Âh n'ideyin ‘ömrüm seni

5

Hayrum şerüm yazılısar
‘ömrüm ipi üzüliser
Gidüp sûret bozulısar
Âh n'ideyin ‘ömrüm seni

Dr. Mustafa Tatcı
6

Bârî koyuban kaçmasan
Göçgünci gibi göçmesen
Ölüm şarâbın içmesen
Âh n'ideyin ‘ömrüm seni

7

Birgün ola sensüz kalam
Kurda kuşa ögün olam
Çürüyüben toprak olam
Âh n'ideyin ‘ömrüm seni

8

Miskîn Yûnus bilmez misin
Yoksa nazar kılmaz mısın
Ölenleri anmaz mısın
Âh n'ideyin ‘ömrüm seni
F. 204b, T. 88b.

1

385
Bu ne gülecek yirdür aglasana key katı
‘Azrâîl seni kovar katı cân ‘alâmeti

2

Sanma kalasın bunda gensüz varasın anda
Anca yatasın sinde görince kıyâmeti

3

Mâl u mülkden ayrılup sine varasın turup
Münker ü Nekir gelüp su'âl idiser katı

4

İki ferişteh ine gele karşuna kona
Günâhlarunı yaza sala boynuna biti

5

Günâhlarun tartalar andan Sırât'a ilteler
Zebânîler dutalar figânlar ola katı

6

İsrâfîl sûrın ura halâyık turı gele
Baş açuk yalın ayak ıssılar ola katı

7

Ata oguldan beze bakmaya ana kıza
Şol gün geliser bize unutma ‘arasâtı

295

296

Yûnus Emre Dîvânı
8

Yûnus günâhun çokdur sen aglarısan hakdur
Yarın sana gerekdür Muhammed şefâ‘ati
F. 204a, T. 88a, B. 16a, A. 30, RY. Mecmûa, 16a.
386
Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün

1

Kime gönül virdümise benümile yâr olmadı
Hâlüm bilüp derdüm sorup bana vefâdâr olmadı

2

Hak'dan meger takdîr idi gönül sana ‘âşık idi
Hiç kimsene bencileyin derde giriftâr olmadı

3

‘Işkdan degül şikâyetüm kendü tâli'ümden durur
Kendü yolın aramayan câhildür ol er olmadı

4

‘Işk bir ulu hil‘at durur bir niçeye virdi Çalap
Bir niçeler mahrûm kalup ‘ışkdan haberdâr olmadı

5

‘Işk bir ulu nazar durur ‘âşık cânı dîdâr durur
‘Işkı olmayan gönüller vîrânedür şâr olmadı

6

İbrâhîm'e Nemrûd odın ‘ışkdur gülistân eyleyen
‘Işkdan çün irdi bir nazar gül-zâr oldı nâr olmadı

7

Yaradıldı yir ile gök Muhammed dostlıgına
Levlâk ana delîl durur ansuz yir ü gök olmadı

8

‘Işkda kahırlar çok olur ‘ışk erine gayret muhâl
Yûnus ‘âşık oldunısa ‘âşıklarda ‘âr olmadı
F. 205b, T. 89a, K. 179b, RY. 70b, Rt. 31, A. 29.
387
Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fe‘ûlün

1

Müsülmânlar zamâne yatlu oldı
Helâl yinmez harâm kıymetlü oldı

Dr. Mustafa Tatcı
2

Okınan Kur'ân'a kulak tutulmaz
Şeytânlar semirdi kuvvetlü oldı

3

Harâm ile hamîr tutdı cihânı
Fesâd işler iden hürmetlü oldı

4

Kime kim Tanrı'dan haber virürsen
Kakır başın salar hüccetlü oldı

5

Şakird üstâdıla ‘arbede kılur
Ogul atayıla ‘izzetlü oldı

6

Fakîrler miskînlikden çekdi elin
Gönüller yıkuban heybetlü oldı

7

Peygamber yirine geçen hocalar
Bu halkun başına zahmetlü oldı

8

Dutulmaz oldı Peygamber hadîsi
Halâyık cümle Hak'dan utlu oldı

9

Yûnus gel ‘âşıkısan tevbe eyle
Nasûha tevbe ucı kutlu oldı
F. 206a, T. 89a, Ç. 76a.

1

388
Geldi geçdi ‘ömrüm benüm şol yil esüp geçmiş gibi
Hele bana şöyle gele şol göz açup yummış gibi

2

İşbu söze Hak tanukdur bu cân gevdeye konukdur
Bir gün ola çıka gide kafesden kuş uçmış gibi

3

Miskîn Âdem oglanını benzetmişler ekinciye
Kimi biter kimi yiter yire tohum saçmış gibi

4

Bu dünyede bir nesneye yanar içüm göyner özüm
Yigid iken ölenlere gök ekini biçmiş gibi

5

Bir hastaya vardunısa bir içim su virdünise
Yarın anda karşu gele Hak şarâbın içmiş gibi

297

298

Yûnus Emre Dîvânı
6

Bir miskîni gördünise bir eskice virdünise
Yarın anda sana gele Hak şarâbın içmiş gibi

7

Yûnus Emre bu dünyâda iki kişi kalur dirler
Meger Hızır-İlyâs ola Âb-ı Hayât içmiş gibi
F. 207a. T. 89b.
389
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün

1

Eşkere kıldum bugün pinhânumı
Cân virüben buldum ol cânânumı

2

Cân gönül hayrân kalupdur ma'şûka
Ma‘şûkıla sürerem devrânumı

3

Derd gerekdür derd gerekdür derd gerek
Kim gerek derde virem dermânumı

4

Bî-mekânam anun içün dünyede
Kimsene bilmez benüm mekânumı

5

Kânı buldum n'iderem ben ayrugı
Yagmâya virdüm bugün dükkânumı

6

Top benem çevgânı aldum çalaram
Kim ala bu topdan meydânumı

7

Yir benümdür gök benümdür ‘Arş benüm
Gör niçesi germişem sayvânumı

8

Yûnus oldıysa adum pes ne ‘aceb
Okuyalar defter ü dîvânumı
F. 207b, Rt. 32.

1

390
İy yârenler eydimezem cânum neye taldugını
Dilile vasf idemezem gönlümi kim aldugını

Dr. Mustafa Tatcı
2

Gönlüm tolı sıgmaz dile ‘âşıkdur ol kim hâl bile
‘Işk niçeyi virdi sile anlayamaz n'oldugını

3

‘Işkdan haber bilenlerün ‘ışk derdile tolanlarun
Küfri îmân olanlarun ‘ayıblaman güldügini

4

Aglamak gülmek ‘âşıka dirilmek ölmek ‘âşıka
Kahırla lutfı bir bilür bilmez melûl oldugını

5

‘Işk Yûnus'ı eyledi lâl Yûnus kanı ‘ışka helâl
Kon varın itsün pâyimâl görmesün ayruldugını
YE. 101b, HB. 13a, Rt. 28.

1

391
Erenlerün gönlinde ol sultân dükkân açdı
Niçe bizüm gibiler anda konuban göçdi

2

Cümle erenler uçdı taglar yazılar geçdi
‘Işk kazanına düşdi kaynayubanın bişdi

3

Bu dünyenün meseli benzer murdâr gevdeye
İtler murdâra üşdi Hak dostı kodı kaçdı

4

‘Âşık mı diyem ana cân terkini urmadı
‘Âşık ana diyeler melâmet dile düşdi

5

Yine esridi Yûnus Tapduk yüzin görelden
Meger anun gönlinden bir cur'a şerbet içdi
Rt. 27, Ç. 74a.
392
Müfte‘îlün Mefâ‘îlün Müfte‘îlün Mefâ‘îlün

1

Bülbül-i haste gül yüzün gördi ‘arasât eyledi
İrdi ‘âşık ma'şûkına şükür beşâret eyledi

2

Gaflet ile yaturıdum şâh nazar eyledi bana
Didi ki uyhudan uyan geldi işâret eyledi

299

300

Yûnus Emre Dîvânı
3

Hayli zamândı va‘deye salmışıdı za‘îfini
Gördi gönül şikestesin kapdı ‘imâret eyledi

4

Ben garîbün hâtırını sormaga geldi şol sanem
Düzdi gönül sınugını hâtır ziyâret eyledi

5

Gör bu dervîşi Yûnus'ı tercemân-ı lisân okur
Dir ki bu ‘ışkıla beni Tanrı delâlet eyledi
B. 52a, K. 182a, RY. 48a, M. 62.

1

393
İsteridüm Allah'ı buldumısa ne oldı
Aglarıdum dün ü gün güldümise ne oldı

2

Erenler meydânında yuvalanur top idüm
Pâdişâh çevgânında kaldumısa ne oldı

3

Erenler sohbetinde deste kızıl gül idüm
Açıldum ele geldüm soldumısa ne oldı

4

‘Âlimler müderrisler medresede buldılar
Ben harâbât içinde buldumısa ne oldı

5

İşit Yûnus'ı işit uş yine delü olmış
Erenler ma‘nîsine taldumısa ne oldı
YE. 63b, B. 54a.

1

394
Andan berü kim ‘ışkun benümle yoldaş oldı
Rahmân yolına beni göstermege baş oldı

2

Cânum üzere turdı Rahmân çerisin dirdi
Şeytân ilini urdı key yagmâ tarâş oldı

3

‘Işk nefs iline akdı ne buldıyısa yakdı
Kibir kal‘asın yıkdı anda çok savaş oldı

99b. 31. YE. 84a. 1 395 ‘Işkıla isteridük yine bulduk ol cânı Gönlek idinmiş geyer sûretile bu teni 2 Girmiş sûretde gezer cümle işleri düzer Girü kendüye söyler gevherile bu kânı 3 Bu dünye bir bâzârdur sûretler olmış dükkân Bu dükkâna girüben oldur satan bu kânı 4 Bir niçeler kayurur bunca mâlum kaldı dir Viren oldur alan ol sormaz nedür ziyânı 5 Yûnus imdi sen senden ayru degül hem cândan Sen sende bulmazısan kanda bulasın anı HB. 1 396 İy dünyâya aldanan hayırla ihsân kanı Unutdun âhireti şefkatla îmân kanı 301 . RY. 4. 92a. M. Ç. Mustafa Tatcı 4 Dost yüzin ‘ıyân gördüm sır haberlerin sordum Didi gizlü bilmezsin uş söyledüm fâş oldı 5 Nefs ili oldı harâb kibr ayaklarda türâb Gitdi perde vü hicâb dost gözüme tuş oldı 6 ‘Işk oldı elüm benüm gösterdi togrı yolum Hakk'a şükür kim hâlüm bayagıdan hoş oldı 7 Anlar ki göz açdılar bu dünyeden geçdiler Bekâya ulaşdılar menzilleri ‘Arş oldı 8 Bunlar bunda kaldılar dünyeye aldandılar Yalancılar oldılar hep bunlar kolmaş oldı 9 Ölenler hâlin bilmez göz açup ögin dirmez Miskîn Yûnus Emre'nün meger bagrı baş oldı Rt. 25. A. A. K. 147a. 29. 191a. 4a. 15a.Dr. NO.

302 Yûnus Emre Dîvânı 2 Kimde ki şefkat vardur rahmet dahı andadur Şimdi bir gönli açuk sünnî müsülmân kanı 3 İbrâhîm Halîl geldi Ka‘be'ye bünyâd urdı Oglına bıçak çaldı İsmâîl kurbân kanı 4 Şeddâd bir uçmak yapdı Nemrûd göge ok atdı Kârûn'ı da yir yutdı Âdil Nuşirvân kanı 5 Kim ki istedi buldı kullugı tamâm oldı Key Mısr'a sultân oldı Yûsuf-ı Ken'ân kanı 6 Resûl Mi‘râc'a agdı gökden yire nûr yagdı Habîb'üm diyü ögdi ol Fahr-ı cihân kanı 7 Ebubekr ile ‘Ömer yüzlerinden nûr tamar Sînesi tolu Kur'ân Osmân-ı Âffân kanı 8 Bineridi Düldül'e bilinde Zülfekâr'ı Erenler açdı dîni Tanrı Arslan'ı kanı 9 Çalap Tanrı'nun hâsı Hazret'e geçer nâzı Peygamber'ün ‘âmusı Hamza pehlevân kanı 10 Cüneyd-i Bagdâdî vü Şiblî vü Ma‘rûf-ı Kerhî Anlar vardı bu yolı şimdi ol erkân kanı 11 Bâyezîd-i Bestâmî yidi kat gök seyrânı Ol erenler sultânı gevher-i ma‘den kanı 12 Geçdi bunlarun çagı dünyâ kahrun ocagı Ebu'l-Müslim Necefî sâhib-i kırân kanı 13 Bir gönül ele getür ferâgât ol geç otur Konya şehrinde yatur ol iki sultân kanı 14 Fakîh Ahmed Kutbü'd-dîn Sultân Seyyid Necmü'd-dîn Mevlânâ Celâlü'd-dîn ol Kutb-ı cihân kanı .

1 397 Bakdugum yüzde gördüm O Tapdug'um nûrını Maksûdum bugün buldum ben n'iderem yarını 2 Yarınum bugün bana hoş bayram dügün bana Düşde gelür ün bana işidün ahbârını 3 Dostun haberiyile nefsün sana yâr eyle Yık dosta yarag eyle bu vücûdun şârını 4 Vücûda gelmeyince kimse Hakk'ı bilmedi Bu vücûddan gösterdi dost bize dîdârını 5 Erün dîdârın gördüm gümân terkini urdum Dost bahçesine girdüm ögerem gül-zârını 6 Dostun yüzi gül bana ‘âşıkam yol bul ana Kaykımazam dört yana çün buldum ‘ışk erini 7 Elestü bi-Rabbiküm Hak'dan nidâ gelicek Mü'minler Belî diyüp itdiler ikrârını 8 Kâlu belî dinildi münkir-muhib bilindi O demden duta geldi câhiller inkârını 9 Yûnus'a küfr elinden şikâyete geldiler İy sultânum girçek er kes gider zünnârını RY. M. 192a. 199a. Mustafa Tatcı 15 Ol Seyyid Ahmed Kebîr müyesserdi ana nûr ‘Iyâlleri cümle şîr ol hulkı merdân kanı 16 Yûnus Emrem aç gözün toprak eylegil yüzün Sana dahı diyeler cigeri biryân kanı RY. 36a. K.Dr. K. 68. 72. M. 1 398 Helâl kıldı ma‘şûka ‘âşık kendü kanını Ma‘şûk nakşından okur her ‘âşık Kur'ân'ını 303 . 60a.

K. Rt. 183a. 149b. 30. 5b. 30.304 Yûnus Emre Dîvânı 2 Yârdan ayru olınca asılup ölmek yigdür ‘Âşık kendü bıragur boynına urganını 3 Gitmez ‘âşık gözinden hergiz ma‘şûk hayâli Nitekim Zelhâ virür Yûsuf'un nişânını 4 Dirlik budur ‘âşıka Ma‘şûk yolında öle Sorarlarsa eyidem ‘âşıkun burhânını 5 Belkîs'ıla Süleymân ‘ışka düşdi bir zamân İsteyüp bulmadılar bu derdün dermânını 6 Gökdeki Hârût-Mârût ‘ışk içün indi yire Zühre yüzin göricek unıtdı Rahmân'ını 7 Güzâf görmen siz ‘ışkı kime ugradıyısa Sultânı iltür başdan yitürür hânmânını 8 Ferhâd bu ‘ışk yolında başın külünge tutdı Hüsrev Şîrîn derdinden dosta virdi cânını 9 Leylî'yle Mecnûn işi ‘aceb gelür bu halka Abdü'r-rezzâk terk itdi ‘ışk içün îmânını 10 Zamân bî-vefâları cefâ kılur Yûnus'a Bir togru yâr bulıcak fidî kılur cânını YE. NO. RY. 1 399 İy yârânlar iy kardaşlar görün beni n'itdüm ahî Ere irdüm eri buldum er etegin tutdum ahî 2 Cânum bir gözsüz cânıdı içi tolu sen ben idi Tutdum miskînlik etegin ben menzile yitdüm ahî 3 Korkar oldum bir Tanrı'dan bîzâr oldum yatlu hûdan İşbu işüm sagıncıla ben yoluma gitdüm ahî . 96b. A.

K.Dr. M. 171b. RY. Mustafa Tatcı 4 Anladum kendü hâlümi gözledüm togru yolumı Tutdum ulular etegin Hazret'e ben yitdüm ahî 5 Giderdüm gönlümden kîni kîn dutanun yokdur dîni İy yârânlar ben bu sözi uludan işitdüm ahî 6 ‘Âşıkısan miskîn Yûnus Hazret'e dutgıl yüzüni Anlayana gevher durur söz sarrâfa satdum ahî YE. 190a. 1 400 Yine yüzini gördüm yine yüregüm yandı Dost senün ‘ışkun odı yüregüme dayandı 2 Görklü yüzüni gören gönlini sana viren Bellü tapunda turan ne toydı ne usandı 3 Gevherdür senün özün güneşden arı yüzün Şekerden datlu sözün her kim gördi utandı 4 Şu gönlüm garîb idi cigerüm kebâb idi Görklü yüzüni gördüm içüm taşum bezendi 5 Yûnus Emre bî-karâr şol hûb yüze intizâr Senden ayrılmaz nazar vardı yakıldı yandı RY. 29b. Ç. 15b 1 401 Müslümânlar kim görmişdür ‘âşık tevbe itdügini Yâ kim işitdi denize od düşüben tütdügini 2 Şâhum senün ‘ışkun odı düşdi gönül deryâsına ‘Aceblemen kaynayuban ma‘rifetler bitdügini 3 Yüz bin ‘Îsâ'yilen Mûsâ ‘ışkıla ser-gerdân gezer ‘Aceblemen beni dahı ‘ışk nihengi yutdugını 4 Yüzgeçlik ögrenimeyen kul girmesün bu denize ‘Işk denizi derin olur ‘aceblemen batdugını 305 . 73b. 102a. 57. NO.

402 Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün 1 Bu ‘ışk denizine talan hâcet degül ana gemi Yâhûd kanda bulalum sohbetile bu demi 2 Dünyâlıgum yokdur dime bu gussayı öküş yime Ma‘şûkı ger sevdünise gider gönüldeki gamı 3 Ben sevdügüm ma‘şûkayı sen dahı bir görseyidün Virmeyedün bu ögüdi fidâ kılaydun sen cânı 4 ‘Âşık kişi ögüt bilmez zirâ ögüt assı kılmaz Unıdur ol kibr ü kîni terk eyler gider dükkânı 5 Girçek ‘âşık olanlarun yüzinde nişânı olur Dünin günin turmaz akar gözleri yaşınun kanı 6 Bu cümle ‘âlem sevdügi şol dînile îmân durur Va'llâhi “ışksuz gerekmez şol dîniyile îmânı 7 Yûnus yüzün kaldurmagıl ‘âşıklarun ayagından Fidâ eyle yüz bin cânı andan bulasın Sübhân'ı RY. 182b.306 Yûnus Emre Dîvânı 5 Sarrâflıgı ögrenmeyen bu gevheri boncuk sanur Varur virür yok nesneye bilmez neye satdugını 6 Her kim ol dost dîdârını bunda ‘ıyân görmezise Yarın ol ser-gerdân geze hîç bilmeye n'itdügini 7 Uşda miskîn Yûnus eydür Tapdug'umuz dost yüzidür İnanmayan işbu söze eydebilsin eytdügini NO. YE. A. 403 Müstef‘ilün Müstef‘ilün Müstef‘ilün Müstef‘ilün . 26. 162a. Rt. NO. 100a. M. K. 52b. 52. 29. 185a.

K. 148b. RY. 81a. Mustafa Tatcı 1 Yort iy gönül sen bir zamân âsûde fârig hoş yüri Korkma kayırma kimseden gussa vü gamdan boş yüri 2 Hakîkate bakarısan nefsün sana düşmânyiter Var imdi ol nefsünile vuruş-tokuş savaş yüri 3 Nefsdür eri yolda koyan yolda kalur nefse uyan Ne işün var kimseyile nefsüne kakı buş yüri 4 Dilerisen bu dünyenün şerrinden olasın emîn Terk eyle bu kibr ü kîni hırkaya gir dervîş yüri 5 İsterisen bu dünyede ebedî serhoş olasın ‘Işk kadehin tolu götür yıl on'ki ay serhoş yüri 6 Kimse bâgına girmegil kimse güline dirmegil Var kendü ma‘şûkunıla bâgçede el alış yüri 7 Gönüllerde ig olmagıl mahfillerde çig olmagıl Çig nesnenün ne dadı var gel ‘ışk odına biş yüri 8 Yûnus imdi hoş söylersin dilün ile şerh eylersin Halka nasîhat satınca er ol yolunca hoş yüri NO. 1 404 Gönlüm düşdi bir sevdâya Gel gör beni ‘ışk n'eyledi Başumı virdüm gavgâya Gel gör beni ‘ışk n'eyledi 2 Ben yürürem yana yana ‘Işk boyadı beni kana Ne ‘âkilem ne dîvâne Gel gör beni ‘ışk n'eyledi 3 Ben yürürem ilden ile Dost soraram dilden dile Gurbetde hâlüm kim bile Gel gör beni ‘ışk n'eyledi 307 . M. 5a. 45. 28. Ç. Rt. 191b.Dr.

s. 405 Müstef‘ilün Müstef‘ilün 1 Yok yire geçürdüm güni Âh n'ideyüm ‘ömrüm seni Senünle olmadum ganî Âh n'ideyüm ‘ömrüm seni . 74. 77a.308 Yûnus Emre Dîvânı 4 Benzüm sarı gözlerüm yaş Bagrum pâre yüregüm baş Hâlüm bilen dertlü kardaş Gel gör beni ‘ışk n'eyledi 5 Gurbet ilinde yürürem Dostı düşümde görürem Uyanup Mecnûn oluram Gel gör beni ‘ışk n'eyledi 6 Gâh tozaram yirler gibi Gâh eserem yeller gibi Gâh çaglaram seller gibi Gel gör beni ‘ışk n'eyledi 7 Akar sulayın çaglaram Dertlü cigerüm taglaram Şeyhüm anuban aglaram Gel gör beni ‘ışk n'eyledi 8 Yâ elüm al kaldur beni Yâ asluna irdür beni Çok aglatdun güldür beni Gel gör beni ‘ışk n'eyledi 9 Ben Yûnus-ı bî-çâreyem Başdan ayaga yareyem Dost ilinde âvâreyem Gel gör beni ‘ışk n'eyledi Mecmûa Nu: 442. Ç.

144b. K. 309 . 97b.Dr. Ç. Mustafa Tatcı 2 Geldüm ü geçdüm bilmedüm Aglayup gussa yimedüm Senden ayrılam dimedüm Âh n'ideyüm ‘ömrüm seni 3 Seni bana yâr sanurdum Bana vefâdâr sanurdum Aygâr imişsin bilmedüm Âh n'ideyüm ‘ömrüm seni 4 Kanı sana güvendügüm Sevinüben özendügüm Küllî kalur kazandugum Âh n'ideyüm ‘ömrüm seni 5 Gidüp gine gelmeyiser Gelüp beni bulmayısar Bu begligi sürmeyiser Âh n'ideyüm ‘ömrüm seni 6 Çün beni koyup gidesin Varup sinleye giresin Anda gelüp söyleyesin Âh n'ideyüm ‘ömrüm seni 7 Hayrum şerüm yazılısar ‘Ömrüm ipi üziliser Sûret benden bozulısar Âh n'ideyüm ‘ömrüm seni 8 Miskîn Yûnus gidisersin ‘Aceb sefer idisersin Hasretile kalısarsın Âh n'ideyüm ‘ömrüm seni YE. RY 64a. 82b.

92. 29. K. Millî Ktp. 1 407 Çıkdum erik talına anda yidüm üzümi Bostân ıssı kakıyup dir ne yirsün kozumı 2 Kerpîç koydum kazgana poyrazıla kaynatdum Nedür diyü sorana bandum virdüm özini 3 İplik virdüm Çulhâya sarup yumak itmemiş Becid becid ısmarlar gelsün alsun bezini 4 Bir serçenün kanadın kırk kanluya yükletdüm Çifti dahı çekmedi kaldı şöyle yazılı 5 Bir sinek bir kartalı kaldurup urdı yire Yalan degül gerçekdür ben de gördüm tozını . Rt. s. 27. 175b. 98a. Mecmûa.310 Yûnus Emre Dîvânı 406 Müstef‘ilün Müstef‘ilün Müstef‘ilün Müstef‘ilün 1 Bir sâkîden içdük şarâb ‘Arş'dan yüce meyhânesi Ol sâkînün mestleriyüz cânlar anun peymânesi 2 Bir meclisdür meclisümüz anda ciger kebâb olur Bir şem‘adur anda yanar ay u güneş pervânesi 3 Ol şem‘a karşu yananun küllî vücûdı nûr olur Ol od bu oda benzemez hîç belürmez zebânesi 4 Ol meclisün ‘âşıkları İbrâhîm Edhem'dür biri Belh şehri gibi bin ola her gûşede vîrânesi 5 Bizüm meclis mestlerinün demleri Ene'l-Hak olur Bin Hallâc-ı Mansûr gibi en kemîne dîvânesi 6 ‘Işk şarâbın içenlere gel bir nazar eyleyi gör Bunca yıldur niçe döner ol meclisün piyâlesi 7 Yûnus bu sözlerün senün ma‘nî durur bilenlere ‘Âkil-kâmil olan kişi bu ma‘nîye inanası RY. Nu: 442. YE. A. 64b.

44. 105. Bursavî.Dr. 184. Niyâzî-i Mısrî. Mustafa Tatcı 6 Balık kavaga çıkmış zift turşısın yimege Leylek koduk togurmış bak a şunun sözini 7 Bir küt ile güreşdüm elsüz ayagum aldı Güreşüp basamadum göyündürdi özümi 8 Kâf Tagı'ndan bir taşı şöyle atdılar bana Öylelik yire düşdi bozayazdı yüzümi 9 Gözsüze fısıldadum sagır sözüm işitmiş Dilsüz çagırup söyler dilümdeki sözümi 10 Bir öküz bogazladum kakıldum sere kodum Öküz ıssı geldi eydür bogazladun kazumı 11 Ugrulık yapdum ana bühtân eyledi bana Bir çerçi geldi eydür kanı aldun gözgümi 12 Tosbagaya ugradum gözsüzsepek yoldaşı Sordum sefer kancaru Kayserî'ye ‘azimi 13 Yûnus bir söz söylemiş hîç bir söze benzemez Münâfıklar elinden örter ma‘nî yüzini 311 NO. Şeyhzâde Muhyiddin. İbrahîm Hâs. Alî Nevrekânî. YE. a. 26. 87a. 1 408 Dost yüzini göricegez artar gözlerümün nûrı Uçmak gelmez nazaruma hezârân bin olsa Hûrî 2 Dost gözümün nûrı durur bu gönlümün sırrı durur Bir dem ansuz olımazam cânum anunladur diri 3 Ol dostıla durur benüm dünin günin münâcâtum Ben kandasam dost andadur n'iderem Mûsâ vü Tûr'ı 4 Ol dost durur kamuların hâcetini revâ kılan Var hâcetün andan dile yüzün dergâhına süri . Ç. İsmâil H.

94a. 410 Müstef‘ilün Müstef‘ilün Müstef‘ilün Müstef‘ilün 1 Girçek ‘âşık oldunısa gel ‘ışk kitâbından okı Cân gözini açdunısa hakîkat bulasın Hak'ı . 40. M. 409 Müstef‘ilün Müstef‘ilün Müstef‘ilün Müstef‘ilün 1 Ne kim senün cevrünile geçürmişem ben günümi ‘Işkun odı çıkarısar ‘Arş'a degin dütünümi 2 ‘Işkun odı düşdi bana ben yanaram ne gam sana Yanup içüm kül olmışam gözetme taşra tonumı 3 Yanup oda dirsen girem yatluga baş indürmeyem Senden yüzüm döndürmeyem çün sana tutdum yüzümi 4 Gündüz hâlüm gören kişi kâfir ise göynür özi Kim ne bilür ben bilürem kim niçe geçer dünümi 5 Kasdum budur şehre girem feryâd u figân koparam Yine dönüben korkaram işide düşmânünümi 6 Eydür Yûnus kim hakîkat ben Mecnûn oldum ‘âkıbet N'ola disen Mecnûn-sıfat hoş tutunuz Mecnûn'umı YE. 102b. YE. RY.312 Yûnus Emre Dîvânı 5 Eger gerçek ‘âşıkısan key beklegil sır sözini Bir sözden oda atdılar miskîn Hallâc-ı Mansûr'ı 6 İşbu sözüm anlamayan eydem sana neye benzer Hayvân durur anun gibi tagda yürür süri süri 7 Yûnus girçek ‘âşıkısan ırılmadın togru durgıl Irılmadın togru varan ol göriserdür dîdârı K. 138b. 71b.

411 Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fe‘ûlün 1 Zihî deryâ ki katreden görindi Ne deryâdur ne katredür gör indi 2 ‘Aceb katre ki deryâ anda mahfî Bu mahfî sırrı sen senden sor indi 3 Murâdı on sekiz bin ‘âlemün sen Bu gaflet pes sana sendendür indi 4 Sana gel sen seni sende bulıgör Sana bak sendeki bil kimdür indi 5 Fenâ ol kim bulasın zevk-i vuslat Bu sözüm düş midür sana yor indi 6 Hicâb-ı nûr u zulmet külli sende Niçe sen sen niçe ben ben tur indi 7 Sana senden yakındur aşrı tap bak Yoran mülkine sultân ol yor indi 8 Asılda ‘âşık u ma‘şûk u ‘ışk bir Bu birden gerçi kim yüz bin görindi 313 . Mustafa Tatcı 2 Degme ‘âlimler okımaz bu ‘âşıklar kitâbını Zîrâ ki ol yazmış anı ezel ebed oldur bâkî 3 ‘Âşıklarun ‘Arş yüzinden ma‘şûkı gitmez gözinden Dâima okur sözinden zîrâ kim ol durur fakı 4 ‘Şeyh ü dânişmend ü fakı gönül yapan bulur Hak'ı Sen bir gönül yıkdunısa gerekse var yüz yıl okı 5 Yûnus ‘âşık oldunısa ma‘şûkunı buldunısa Mâ‘şûkını bulan kişi yok durur nesneden bâkî YE. 102b.Dr.

62a. A. Ç. 102a. 1 412 İşbu vücûd bir kal‘adur ‘akıl içinde sultânı İşbu gönül bir hazînedür ‘ışk tutmış bekler anı 2 Nazar üzre dil kapucı cümlesi ‘akla tapucı ‘Akıldur işler yapucı eyler cümle âbâd anı 3 ‘Akıl başda iş bitürür nazar gözden bakar görür ‘Akıl gönül içre turur ol üç haslet besler anı 4 ‘Akıl taht eyledi başı şöyle bilür her bir işi Dünyâ içre ‘âkil kişi degmez kimseye ziyânı 5 Başdur bu vücûdun şâhı başdur ‘akılun taht-gâhı Katı buşmagıl nigâhı buşudur ‘aklun düşmânı 6 Eger katı buşarısan başun nefse koşarısan Nefs hâline düşerisen ol buşdugı ‘akıl kanı 7 ‘Akıl gitdi buşu geldi ‘akl evini buşu aldı İmdi sultân buşu oldı göze göstermez cihânı 8 Eger tama‘ kılurısan gördügüne kalurısan Nefsün güm-râh kılurısan nazar dahı oldı fânî 9 Nazar gitdi tama‘ kopdı nazar yirin tama‘ tutdı Basduk yirde fitne bitdi işletdi yine nefsânî 10 Nazar dahı gözde olur kimde ne var bakar görür Tama‘ ana düşmân olur gözden savar ol nişânı 11 Îmân durur cân çerâgı gevde durur cân turagı Kîn durur îmâna yagı gelse giderür îmânı . HB. RY. 195b. 191b. 77a. 12a. YE. 26.314 Yûnus Emre Dîvânı 9 Eger âyîne bin olsa bakan bir Gören bir görinen bin bin görindi 10 Saladur kime gark olmak dilerse Yûnus bu bahre gavvâs ol gir indi NO. K.

NO.Dr. RY. K. M. 189b. 55. Mustafa Tatcı 12 Eger kîne tutarısan gitdi senden îmân dahı Bi'llâhi ol Tanrı hak'ı yokdur bu sözün yalanı 13 Yûnus ‘ışkun arta dursun cânun göynep düte dursun Üstâd ‘aybun örte dursun oldur üstâdlar sultânı B. 169b. 1 413 Niçe yıllar ‘ömür sürdüm Anca aglayuban güldüm İşde ecel sana geldüm Esenledüm dünyâm seni 2 Sürdüm ‘ömrümi geçürdüm Cânum Hazret'e uçurdum Ecel şerbetin içürdüm Esenledüm dünyâm seni 3 Yürüridüm sag selâmet Takdîr eyledi melâmet Ecel kıldı hoş melâmet Esenledüm dünyâm seni 4 Gelen geçermiş n'idelüm Gelün âhrete gidelüm Bu fenâyı terk idelüm Esenledüm dünyâm seni 5 Hayr u şer itdügün işler Ol görinen dürlü düşler Bitdi bu kamu teşvîşler Esenledüm dünyâm seni 6 Dün ü gün iderdüm zikir Zikir kılurıdum Hakk'a şükür Ecel irdi bizi okur Esenledüm dünyâm seni 315 . 51b. 28b.

. 26b.316 Yûnus Emre Dîvânı 7 Ben bir dervîşidüm dostum Hak'dan yana oldı kasdum Ecel tuzagına basdum Esenledüm dünyâm seni 8 Yârânlarum kardaşlarum Hakk'a lâyık yoldaşlarum Esen kalsun râzdaşlarum Esenledüm dünyâm seni 9 İy Yûnus Emre bî-çâre Özün dutgıl togru yâre Ölüme yogımış çâre Esenledüm dünyâm seni B. 1 414 Berk yapışdun şol dünyâya koyup gitmeyesin bigi Karanu yalınuz sinde varup yatmayasın bigi 2 Geldün bu dâr-ı mihnete aldandun fânî lezzete Heves idüp Hak sohbete dadın datmayasın bigi 3 Behey miskîn aç gözüni bu fânîden yum gözüni Günâhdan kara yüzüni hîç agartmayasın bigi 4 Behey miskîn gâfil olma dünyâ fânî bâkî sanma Ecel yiticek agzundan lokman yutmayasın bigi 5 Dirnegi tagıdan gelmiş cân u gönül mahbûs olmış Hep ‘azânı şeytân almış ögüt dutmayasın bigi 6 Ta‘n idersin ‘âşıklara gönül gözi açıklara Uymışsın münâfıklara sıdka gelmeyesin bigi 7 Yûnus özün yalvarursan sıdkıla yola girürsen El alup tevbe kılursan mahrûm kalmayasın bigi B. 2b.

Mustafa Tatcı 1 415 Dostı gerçek sevenlerün dosta ulaşur cânları Kendüye hayrân eylemiş ezel ebed dost bunları 2 Ârâmı yok irte gice maksûdı dün gün ol hoca Anuniçün ‘ışk gelicek tahtdan yıkar sultânları 3 Dost elinden ol er şâhı aldı içdi ‘ışk şarâbın Anuniçün gitmez âhı dost firâkıdur honları 4 ‘Âşıkam diyen cânlarun bagrı kebâbdur anlarun Gözlerinün akan yaşı cigerünündür kanları 5 ‘Âşıkam diyen cânlarun nişânı vardur anlarun Eti teni arı olur hem palâs olur tonları DTCF. 1 416 Nâgâh yagmâ eyledi ‘ışk odı cânumuzı Hîç kimse nitelikden virmez nişânumuzı 2 Ne îmâna bakdurur ne hod dîne tapdurur ‘Işk odı şöyle dutdı yıkdı dükkânumuzı 3 Virdi birlikden şarâb kılduk dükkânı harâb Cümlesini terk itdük assı-ziyânumuzı 4 Niçe nişân vireler kangı yoldan soralar Kamusın elden koduk dîn ü îmânumuzı 5 Ne assı var ne ziyân gelsün cânuna kıyan Cümlesinden geçüben bulduk Sultânumuzı 6 Birlikdedür varumuz biz bir olduk kamumuz İkilik söylemege komaz lisânumuzı 7 Yüz bin lisân çün geldi yüz bin cân yolda kaldı Yüz bin gözler görmeye bizüm cevlânumuzı 317 . 225a.Dr.

318 Yûnus Emre Dîvânı 8 Bilelikden cânumuz hîç kalmadı gamumuz Sâfî kendüden açar ma‘den ü kânumuzı 9 Gel gör imdi bu kândan ne biter bu ma‘denden Ayrılmazuz birlikden bulduk mekânumuzı 10 Gözler nite göriser kimse nite iriser İki cihândan öte kurduk sayvanumuzı 11 Yûnus imdi yavu var birlikden durur ikrâr Hîç kimesne bu milkden virmez nişânumuz RY. YE. 91a. 417 Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün 1 Yâ ilâhî ger su'âl itsen bana Bu durur anda cevâbum uş sana 2 Ben bana zulm eyledüm itdüm günâh N'eyledüm n'itdüm sana iy pâdişâh 3 Gelmedin didün hakuma kem diyü Togmadın didün ‘âsî Âdem diyü 4 Sen ezelde beni ‘âsî yazasın Toldurasın ‘âleme âvâzesin 5 Her ne dilersen hakumda işledün Ne tuşa durdumısa sen tuşladun 6 Ben mi düzdüm beni sen düzdün beni Pür ‘ayıb niçün yaratdun yâ Ganî 7 Gözüm açup gördügüm zindân içi Nefs ü hevâ pür-tolu şeytân içi 8 Habs içinde ölmeyeyin diyü aç Mismil ü murdâr yidüm bir iki kaç . 28b. DTCF. 102b. Rt.

Dr. Mustafa Tatcı 9 Nesne mi eksildi mülkünden senün Yâ sözüm geçdi mi hükmünden senün 10 Rızkun alup seni muhtâc mı kodum Yâ öyünün yiyüben aç mı kodum 11 Kıl gibi köpri yaparsın geç diyü Geçüben kevser şarâbın iç diyü 12 Kıl gibi Sırât'dan Âdem mi geçer Yâ üzilür yâ tayanur ya uçar 13 Yine fazlundur kulunı geçüren Geçüben kevser şarâbın içüren 14 Kullarun köpri yaparlar hayr içün Hayrı oldur kim geçerler seyr içün 15 Pes gerek kim anda muhkem ola ol Kim görenler diyeler uş togrı yol 16 Terezü kurdun günâhum tartmaga Kasd idersin beni oda atmaga 17 Terâzû ana gerek bakkâl ola Ya bazirgân tâcir ü ‘attâr ola 18 Çün günâh murdârlarun murdârıdur Hazretünde yaramazlar kârıdur 19 Pes niçün murdârı açup tartasın Sen gerek lutfıla anı örtesin 20 Şimdi dirsin seni oda urayım Şerri bir denk artugısa göreyim 21 Şerri azatmak gerekdür hayrı çok Hayrı olmayanlar oldı anda yok 22 Sen basîrsin hod bilürsin hâlümi Pes ne hâcet tartasın a‘mâlümi 319 .

15b. K. 207b. 196b. . HB. NO. B. RY.320 Yûnus Emre Dîvânı 23 Haşâli'l-lâh senden iy Rabbü'l-enâm Sen temâşâ kılasın ben hoş yanam 24 Geçmedi mi intikâmun öldürüp Çüridüp gözüme toprak toldurup 25 Bir avuç topraga bunca kıyl u kâl Neye gerek iy Kerîm-i Zü'l-Celâl 26 Kara kıldan çün ki agardı ak kıl Bu cihân sevdâların elden kogıl 27 Çün Yûnus'dan gelmedi hergiz ziyân Sen bilürsin âşikâre vü nihân 28 Olmasun bizden sana ayruk cevâb Söz budur va'llahü a‘lem bi's-sevâb F.

aklî düşünen ve hareket eden. Âb-ı Hayât(f. hayret etmek. zâhid. Cenab-ı Hakk'ın sayıya gelmeyen birliği demek olup Vahdaniyyetinin hakikati için kullanılır. marifetullah. Tasavvufta “ehl-i şeriat” anlamında kullanılmaktadır. Agdug(t): Ağduğı. Acûz 'Acûze(a): Yaşlı kadın. vaziyetler. sağa sola hareket etmek. Kocakarı. yukarı çıkmak. adalet. netice. şen. başkaları. Agmak(t): Yükselmek. Ad urunmak(t): Ad konulmak. Ka'be civarında bulunan mübarek kuyunun adı. Ahd(a): Söz verme. Âbid(a): İbadet eden kul.a): Zemzem suyu. Bunun üzerine ona bağlı olan dervişler yanından ayrılırlar. Mecazen temiz sûret için kullanılır. Âb-ı Hayvan da denilir. 321 Agaç at(t): Tabut. Edebiyatımızda “aşk” sembolüdür. dinini değiştirerek evlenir. gayrılar. Gönül gözü açık olan. ebedî dirilik verdiğine inanılan efsanevî su. Kendisinden ayrılmayan tek derviş.Dr. Aceblemek: Tuhaf bulmak. . bilen. Âh u zâr(f): Ağlayıp inleme. yükseldiği. İlahî zatı anlamayan ve küllî akıldan haberdâr olmayan akıl. Değersiz. sal. nihâyet. İnsanın zihninde Hak’tan başka bir varlık varmış vehmi yaratması. Tarîkat kardeşi. inleme. Ahî(a): Kardeş. Âkıbet(a): Bir şeyin sonu. faydasız.a): Bkz. Âbâd/âbâdân(f): Bayındır. Agup-dönmek(t): Yuvarlanmak. Âkil(a): Akıllı. Âb-ı Zemzem(f. Âh u vâh(f): Ağlayıp sızlama. Mutasavvıfa göre sûrette takılıp kalan zâhid. Ahbâr(a): Haberler. kesik süt. Âgâh(f): Uyanık. ma'mûr. Ahmed(a): Hz. Akl-ı Cüz'(a): Yarım akıl. mânâsız. Ahvâl(a): Hâller.(133/5) Ağduğı şeklindeki bu kelime vezin gereği "ağduğ" okunmalıdır. İçlerinden birisi şeyhini terk etmez. Agâz(f): Başlama. İlm-i ledün. Ahzân(a): Hüzünler. Peygamber'in giydiği yünden yapılmış geniş elbise. Agyâr(a): Yabancılar. Agu(t): Zehir. Ahad(a): Bir tek. Abes(a): Boş. Şeyhin evlendiği kadın İslâm olur ve şeyh eski hayatına döner. fütüvvet ehli. Ag(t): Ak. Abdü'r-rezzâk(a): Şeyh San'an. Tasavvufta hakîki aşk. Bu kıssa Feridüddin Attâr'ın “Tezkire”sinde geniş olarak dile getirilmiştir. çok ibâdet eden kişi. sırrını bu dervişe verir. Peygamber'in adlarından birisi. Adl(a): Doğruluk. Mustafa Tatcı SÖZLÜK -AAbâ(a): Yün esvâb. haykırma. Âb-ı Hayvân(f. Hz. Şeyh San'an. ârif. adlanmak. çıktığı. Şeyh San'an'ın makamına geçecektir. Âb-ı Hayât. Esasında bu bir ilâhî imtihandır. Ak teleme(t): Ak süt. hayretle karşılamak. mürşid-i kâmilin sözleri. Parça akıl. Hırıstiyan bir çobanın kızına âşık olup. isim verilmek. Tasavvufta kesret.a): Hayat suyu. beyaz. Hakk'ın Zat isimlerindendir.

Araz(a): İşaret. Peygamber'in damadı ve amcası Ebu Tâlib'in oğlu. Anlar(t): Onlar. namus. bu sebeble. tam akıl. Alışmak(t): Alevlenip yanmaya başlamak. ziynet. Arı(t):Temiz. Alâ(a): Yüce. bir anda. ulu. bezek. kıyâmetde her canlının dirilip toplanacağı meydan. o konuda. melâhat. güzel. Âm u hâs(a): Halk ve seçkinler. oraya. Akl-ı ma'aş/maîş (a): Dünyevî akıl. tesadüf. . alâmet. zâhir bâtın(tasavvuf) ehli anlamında. saf. pâk. Arafât(a): Mekke'de hacılarun arefe günü ve gecesi kaldıkları mübarek dağın ismi. Âreste(f): Süslenmiş. Tasavvufta. meyletmek. Aldayı tutmak(t): Boyuna aldatarak oyalamak. Akmak(t): Saldırmak. mücadele eden. dua etme. Alkış(t): Övme. On yaşında iman etmiş ve hiç putlara tapmamıştır. Ansuzın(t): Birdenbire. Aldatmak. İlahî zatı idrak eden akıl. Tasavvufta hakikatten haberi olmayan. Alınmak(t): Temiz olmak. Al/âl(a): Hile. o hususta. haşır neşir yeri. hayır. Anı(t): Onu. Metinde. Ali(a): Hz. Anter: Hz. güzellik. çok az bir zamân. bezenmiş. ona. Anın(t): Bununla. cedelleşen. alık. bundan dolayı. olduğu üzere. safça kabul etmek. ondan ötürü. herkese ait. Alâ küll-i hâl(a): Şöyle böyle. Anmak(t): Hatırlamak. Aldaguç(t): Aldatıcı. inandırmak. zâtî olmayan hâl ve keyfiyet. Ali tarafından öldürüldüğü rivâyet edilen bir silahşör. geçim düşüncesinde olan akıl. Anca(t): O kadar. Arışgan(t): İddiacı. parlak. Âmî(a): Avamdan olan kişi. sanmak. yürümek. kaza. Ârâyiş(f): Süs. Gazalardaki kahramanlığı sebebiyle “Esedullah” denmiştir. hileci. Ap arı(t): Tertemiz. Mahşer yeri. Âr(a): Benli. sözünü etmek. Andan(t): Ondan. o anda. Amel(a): İş. Amu(a): Amca. Cevhere arız olan ve cevherden hariç bulunan. halk. Arasât(a): Arsalar. olduğu kadar. Alu(t): Alçak. An(a): Lahza. birden. dokunulmamış olmak. müberra. Aldar(t): Aldatır. halkın aşağı tabakasından. desise. Ali. Anun(t): Onun. tuzaklar. onca. utanma.322 Yûnus Emre Dîvânı Akl-ı küll(a): Bütün akıl. Ansuz(t): Onsuz. Ali. Aleyhisselâm(a): Selam üzerine olsun. cennetle müjdelenenlerden olup mutasavvıflar tarafından “Şah-ı velâyet” tanınmıştır. hücûm etmek. derhâl. Aldanguç(t): Aldatıcı. Dördüncü Halife. hayırlar. Andak(t): Hemen. dünyevî ihtiraslar. Hz. aptal. Aldanmak(t): İnanmak. Bu kelimenin geçtiği mısra “Nökerli kızdur kimisi alınmaduk çoklar yatur” şeklindedir. A'mâl(a): İşler ameller. Amm(a): Umûmî. berî.. Ân(f): O. ondan sonra. Aldamak(t): Kandırmak. Peygamberler anıldığında ta'zîm için söylenir. gürültü. aklın en alt tabakası. Arbede(a): Kavga. çalışma. Anber(a): Güzel koku. Anda(t): Orada. o zamân. saf.

Mustafa Tatcı Arıtmak(t): Temizlemek. dünya. Aş(t): Yemek. mir'ât. tersine. Ölçü birimi. 323 Aşıkmak(t): Acele etmek. müsterih. serhoş. Aşaklık(t): Tevazu. acele ederek. âlem. Aşk-bâz(a. dergâh. Aşmak(t): Geçmek. Ayuk /ayık(t): Aklı başında. aykırı olan. Avâra(f): Avâre. Ayagın durmak(t): Ayakta durmak. tekye. ihsanda bulunma. Arz(a): Yeryüzü. Assı(t): Fayda. Âsûde(f): Rahat. Ayruksamak(t): Farklı şekilde. Avret oğlan(a. açık.t): Kur'ân'dan on âyet mikdarı okumak. baston. artırmak. leke. aykırı . Bütün âlemi çevreleyen. Ayuksuz(t): Aklı başında olmayan. kötü. gayrı. yüksek ses. Âşüfte(f): Perişân. Artuk(t): Başka. Âvâz(f): Sadâ. insan-ı kâmil. Kâmil insanın gönlü. başka.t. Âsitân(f): Eşik.Dr. âlem tasavvurunun sonu ve en yüksek noktası kabul edilen yer. âşık. Ayyâr(a): Hilekâr. alçaklık. dayanak. . toprak. Bu sahabe mutasavvıflara göre tam bir mistik hayat yaşamışlardır. Cenâb-ı Hakk'ın arşı. Arkurı(t): Eğri. uyanık.f): Asil bir kişinin oğlu. Avâne(a): Beraber. meydanda. Ayag / ayak(f): Ayaklı içki kadehi. Asâ(a): Değnek. bayağı. başkası. taşmak. İslâmda ilk sufiler kabul edilebilir. İnsân-ı kâmilin gönlü. gayrı. şerefli bir âileye mensup. dağınık. Ashâb-ı suffâ(a): Hz. başkası. emirlere itaat etmeyen kişi. şöhret. ters. gözgü. Arşın(f): Gez. şeyhin bulunduğu yer. Ayne'l-yakîn(a): Görerek inanmak. Âsân(f): Kolay. Armak(t): Yorulmak. görüşle inanca ulaşmak. iki yüzlü. arttırmak. fazla. yorgun düşmek. Arş-ı 'azim(a): En büyük 'arş. sevgiliyle oynayan kişi. hür. Aşurmak(t): Geçirmek. Aşr okumak(a.f): Âşıkla oynayan. Âyât(a): âyetler. Âsil-zâde(a. Âyet-i kül(a): Kur'ân. istek. Âşikâre/âşkâre/eşkere(f): Belli. Bu kelime Yûnus'un eserinde “eşkere” şekline dönüşmüştür. Az bakmak: Küçümsemek. karşı. Peygamber'in sofasında kalan fakirler. içi başka dışı başka olan kişi. Ayruk(t): Ayrı. sakin. taraftar. desiseci. “yıl aşmak” gibi. Ayb / 'ayıb(a): Kusur. bağışlama. Âsitân-ı mürşid(f.f): Aşkla oynayan. utandıracak hâl. Âşık-bâz(a. Atâ(a): Verme. tenzih etmek. artık. A'zâ(a): Bedenin bir uzvu. Tavan. Âyîne(f): Ayna. başka şekilde olan. Ayıtmak(t): Söylemek. cömertlik. endaze. Arş(a): Dokuzuncu gök. Aşıklıcak(t): Acele edince. Arzûmân(f): Dilek. Ayruksımak(t): Başka türlü.) Kız oğlan kız. yardımcı.a): Mürşidin tekkesi. aykırı olan. Az görmek. Zatî âlem. Allah'ın izzet ve saltanatının tecellî ettiği mahal. kazanç. Arturmak(t): Fazlalaştırmak. menfaat. Âsî(a): İsyân eden. Âzâd(f): Serbest. bedihi. Arş-ı Rahmân(a): Cenab-ı Hakk'ın 'arşı. adî. zemin.

Cenab-ı Hakk'ın huzuru. Bâg(f): Bahçe. büyük çadır.(Çev. s. Mihrâb. "Anadolu Tarihinde Dinî Rûhiyat Müşahedeleri". Azdurmak(t): Bozmak.t): Bahtlı. 434-448. Suya banmak. İblîsin bir adı. 455-472. sapkınlığa düşmek. Bahadur(f): Cesûr. Hasan F. 1340. Anadolu Selçukîleri-Münecimbaşı'ya Göre. çakmak. Ban(t): Ulu.(Bkz. Bahtılu / bahtlu (f. İstanbul 1935. 252-259. yiğit. Bagır(t): Göğüs. Sayı 13-14. Bahrî(a): Bir cins deniz ördeği. Azrâîl(a): Ölüm meleği. noksan. Kendi risâlesinde de Sarı Saltukla alakası üzerinde durulur: A. saldıran. cizye. s. dua. izinle girilebilen yüksek yer. yüce. Otağ. bostan. Bâl(f): Kanat. harâc. haksızlık eden. Bâgi(a): Tecâvüz eden. varak 375 a. . Bâd(f): Rüzgâr. seslenmek. Âzâl(a): Ezeller. balık.324 Yûnus Emre Dîvânı Âzâdlık(f): Hürriyet verilmiş. Bâc(f): Vergi. Barak Baba: Bu zat hakkında fazla bilgi yoktur. İstanbul 1961. başı olmayan zamânlar. niyet etmek. Azık / azuk(t): Erzak. pas. Bâr(f): Kir.t): Parlamak. Azîz(a): Sevgide üstün tutulan. uzun. Bâri(a): Yaratan. 74. yürek. Balk urmak (a. Eflakî Menakıbu'l-Arifîn. Düzenleyip tertip eden. Bârigâh(f): Yüksek dîvân. Balkımak(a. Yûnus Emre ve Tasavvuf. Bâr(f): Yük. Bañlamak(t): Ezan okumak. hürmetli. Bahr(a): Deniz. kal'a duvarı. Azmak(t): Şaşırmak. sapıtmak. II. Gölpınarlı. büyük bez. cimrilik. Bahis(a): İddiali söz. Topkapı.). saygı değer. Banmak(t): Batırmak. Balıcak(t): Küçük balık. ayrılmak. kısım. Azm eylemek(a. Allah. gayret etmek. topraktan yapılmış kap. talihi iyi. değiştirmek. C. serbest bırakılmış. fasıl. bağırmak. hasîs. kısmetli. Sarı Saltık-Popüler İslâm’ın Balkanlardaki Destanî Öncüsü. dört büyük melekten birisi.t): Parlamak. Balaban: İri doğan kuşu. Rumca “batheia"dan. Tarih-i Al-i Selçuk. Tasavvufta mürşid-i kâmil. ışıldamak. Ankara 2002. Bang(f): Haykırma.t): Karar vermek.(mecazen) ibâdet. büyük bahçe. s. Hilmî Ziya. yiyecek. 484.t): Paslanmak. Bâlâ(f): Yüksek. Turgal. Yola çıkmak. Azâzîl(a): Şeytân. 1307 veya 1308'de Moğollar tarafından öldürülmüştür. yukarı. ışıldamak. Cami'ü'd-Düvel'de Barak Baba'nın Sarı Saltuk mürîdlerinden olduğu yazılıdır. yoldan çıkmak. bulaştırmak. -BBâb(a): Kapı. hasîslik. balıkçıl. ciğer. Mevcut bilgilerin tahlili için bkz.. nefes. yoldan çıkarmak. s. tamahkâr. Şarap tası. Şeyh Barak. Revan. Tahsin Yazıcı) Ankara 1961. Barmak(t): Parmak. zâlim. Bâr tutmak(f. Badya(Rumca): Ağzı geniş. 1391. mevzu'. Ahmet Yaşar Ocak. yüksek ses. malını kıyamayan. Bâhil(a): Cimri.(Ezelin çoğulu. Bahillik(a): Tamahkârlık. Yazıcızâde Ali. Bârân(f): Yağmur.

H. Bayagı(t): Önceki. Baba adı İsa. öz. Bayımak(t): Zengin olmak. örneksiz. Başlu(t): Yaralı. 325 Bedr(a): Dolunay. Bellü(t): Belli. Bay(f): Zengin. sahte. eskisi gibi. Bercîs(a): Müşteri yıldızı. bağ. görülmemiş. devamlı. derhal. hisseli. son derece. tüccâr. hisar burcu. aşikâr. Başa çatmak(t): Bir araya gelmek. ısrarlı. derinliğine görüş. Bend(f): Bağlanan. görünmeyen. açıkça. Bedi'(a): Eşsiz. beter. Mutlak ebedîlik. aşırı. sıçramak. içkiye düşkün. Çabuk. Bâtın. Batn(a): Bkz. Bellü bilmek(t): İyi bilmek. zenginleşmek. Belkîs: Saba melikesi. asırda yaşayan kutsal gönüllü veli. sûr. Bâtın(a): İç yüz. açık. Fenâ tanınmış. mâmûr etmek. ünlü olmak. Begâyet(a. hak olmayan. açık. Behişt(f): Cennet. 264 yılında öldü. Berât(a): Nişân. Bed-nâm(f): Adı kötüye çıkmış. Basaret(a): Göz açıklığı. pek fazla. Baş(t): Yasa. Başa varmak(t): Sona gelmek. boğum. yüz. Basar(a): Görme kabiliyeti. aşikâr. İşitilmemiş. onun tarafından imana davet edildiği rivâyet edilir. olur ki. Gizli. âşikâr. Ruhların elest meclisinde Cenab-ı Hakk'ın "elestü bir rabbiküm" sorusuna verdikleri cevap. firdevs. Belâ. Bayındırmak(t): Zenginleştirmek. ileri görüşlülük. gerçek. renk. göz. Bâkîlik içinde bâkîlik. gönül gözünün aksi. bana benzeyen. Bele(t): Böyle. alın. Bed-ter(f): Daha kötü. kalp gözü. kalp gözü ile gören. Mustafa Tatcı Bârû(f): Kale duvarı. Süleyman Peygamber zamânında yaşadığı. Yemen'de Sebe bölgesinde hükûmet etmiştir. Cenab-ı Hakk'ın bir ismi. mîr. Bâyezîd-i Bistamî: Hicrî III. Bellü(t): Belli. Bayık(t): Gerçek. meydana çıkmak. Baş açmak(t): Dua etmek. bir işe girişmek. açık. eski. . Şakîk-i Belhî ile sohbetleri var. Bellü beyân(t): Apaçık. ziyadesiyle. Bâzirgân(f): Tâcir. rütbe. Basîr(a): Her şeyi bilgisiyle gören Allah. Bekrî(a): Gece gündüz içen. meşhûr. yas tutmak. Ber-dâr(f): Dâr ağacına asılmış olan.f): Çok. emîr. baş başa vermek. Belî(a): Bkz. Belinlemek(t): Seyrimek. Behremend(f): Nasibli. aşikâr. Nişabur'un Bistam köyünde doğup büyümüştür. Beniz(t): Beniz. Belâ/belî(a): Evet. şikâyet. taltîf için verilen belge. Benâm(f): Namlı. Baş gözi(t): Zâhirî göz. tanınmış. bitmek. alkolik. Benven(t): Benim. kanaat getirmek. Bekâ-ender-bekâ: Bekabillah makamlarından ikincisi. Bâşed ki(f): Ola ki. benzersiz. Bencileyin(t): Benim gibi. Bâtıl(a): Hurafe. zengin kişi. Basîret sahibi kişi. beddua. Belürmek(t): Belli olmak. behreli. Basîret(a): Kalb gözü. imtiyaz. titremek. bağlanmış.Dr. Becid (f): Acele. Beg(t): Bey.

tanıdık. tamamıyla. Berü(t): Yakın.a): Renksiz. Bî-lisân(f. tamamen. Bevvâb(a): Kapıcı. Bil(t): Bel. Bıragmak(t): Bırakmak. Bî-kıyâs(f. Birçok. Bî-dâr(f): Uyanık. Beytü'l-Ma'mûr(a): Gökte Ka'be hizasında bulunan Allah'a en yakın meleklerin tavaf ettiği ev. insanlar. kâmil insan için kullanılır. bu yana. ziynet. Bes/besi: Çok.326 Yûnus Emre Dîvânı Bere-Berre(f): Kuzu. dayama. Bıçkı. benzersiz. kansız. Mukayese edilemeyen. ma'rifet. Binâ(a):Yapma. Hz.a): Dilsiz. Bî-kevn(f. Bî-gam(f. mest. Bî-hod(f): Kendisinden geçmiş. sersem. “İman biligin berk kuşan”(44/8). gözsüz. Peygamber'den sonra ortaya çıkan âdet ve inanışlar.a): Gamsız. Eyvah demeyen. nefissiz. Beyâbân(f): Çöl. irfân. Beşâret(a): Müjde. terk etmek. kır. Beriyye(a): Mahlûkat. Berye/Beriyye(a): Çöl. kır. Bezek(t): Süs. Berkitmek: Kuvvetlendirmek. Binâ(a): Arapçada fiillerin yapısını inceleyen bilim dalı. Kâfî. aklı başında. Eşi bulunmayan. bezmek. elinden geleni yapan. Bil-lâh(a): Allah için. Bıñar(t): Pınar. beriye. Bî-dem(f): Nefessiz. bıkmak. Bî-gâne(f): Yabancı. Bes(f): Yeter. Bî-cân(f. Bî-'aded(f. Bî-basar(f. yeri olmayan. .f): Çaresiz. iyi haber. Ber-hurdâr(f): Hayırlar elde etmiş kişi. renksiz. kuvvetli. Pekitmek. titremek. Biliş(t): Bildik. sağlamlaştırmak. ziyadelik. Bî-mest(f): Mest olmayan.a): Ölçüsüz. İslâm adına ortaya atılan yanlış inanışlar. toprak. Bigi(t): Gibi. kedersiz. Berr(a): Kara. sert. Bi-Külli(a): Büsbütün. halk. Kısmetli. Bî-mekân(f.a): Sayısız. yaratıklar. âşinâ. beri. Biliñmek(t): Seyrimek. Bezemek(t): Süslemek. ulu. Bî-nazir(f. özü olmayan. Bezenmek(t): Süslenmek. şaşkın. muştu. Bî-Levn(f. Bâzirgân. yazık demeyen.a): Yersiz.a): Eşsiz. paşa. katı. maiyet. Bilik(t): Kemer. muştuluk. Bezmek(f): Usanmak.a): Cansız. yüksek rütbeli kişi. Bî-elvân(f.a): Görmeyen. ileri gelen kişi. Zayıf. sadak. Fiillerin çatısı. nefsini yok eden. üzüntüsüz. ilim. yurtsuz. fazla. Bilü(t): Bilgi.a): Var olmayan.a): Cisimsiz.a): Renkleri olmayan. sahra. testere. sıçramak. Bid'at(a): Sonradan çıkan şey. Dîvân'da. Bî-gümân(f): Şüphesiz. bayılmış. yetişir. tezyin etmek. mes'ût olan. başkan. Bıçgu(t): Kesecek âlet. Berk(t): Sağlam. idrâk. Bî-çâre(f. Bî-dirîg(f): Esirgemeyen. Beşe/Peşe/Paşa(?)(t): Ağabey. Âciz. Bezirgân(f): Bkz. bu tarafa. Bî-hûş(f): Kendisinden geçmiş. Bî-kân(f): Cevhersiz. Korumasız. Bile(t): Beraberlik. Bî-cism(f. esirgenmeyen.

Dr. Bitürmek(t): Meydana getirmek. Bişmek(t): Pişmek. akli dengeyi yitirmek. Boz renkli bir tür çaylak. nasib etmek. Bulaşık(t): Karışık. meydana getirmek. Bî-nişân(f): İzi olmayan. pintilik. çaput. ferman. mürşid için. beraber olmak. bu kişiler. Bişürmek(t): Pişirmek. ödeşmek. Burâk(a): Cennet bineği. Alâmetsiz. bir araya gelmek. küskün. Bir demi(t. boş olmak. tenha yer. anlaşmak. büyük bağçe. alacalı. aklî muvazeneyi yitirmek. birisine yalan isnat etme. kısmet etmek. Bizmek(t): Bezmek. Biryân(f): Kebâb. nefret. Birikmek(t): Toplanmak. sonsuz. Bî-reng(f): Renksiz. Nasib. birer birer. Bir kezden(t): Birden. aynileşmek. Buñalmak(t): Sıkılmak. ulaşmak. bez. kızgınlık. kipkirli. Birle(t): İle.f): Bir an için bir anlık zamânda. Bitimek(t): Yazmak. meydana çıkmak. inciye benzetilen cam süs eşyası. esâs. Bolay ki(t. Bugz(a): Kin. yanmış. hasislik. Bir kezin(t): Bir defa. hep birden. Burmak(t): Bükmek. yazılmış şey. yazmak. sarmak. belirmek. bıkmış usanmış. Boz-pusaruk(t): Boz renkli. belirsiz. Bizâr(f): Rahatsız. olgunlaştırmak. . Buşmak(t): Kızmak. Bostân(f): Bâğçe. sisli. bağlık yer. Bünyâd(f): Temel. Birin birin(t): Bir bir. Buhl(a): Cimrilik. sabit yıldız. teker teker. yeşillik. Biti(t): Mektup. bulanık. yetiştirmek. metinde birkaç yerde İlahî sevgili.a): Nihâyetsiz. Bukrat: İskender'den yüz yıl önce yaşayan meşhur Yunan hakîmi Hipokratis. Burc(a): Kal'a çıkıntısı. birisi.f): Ola ki. But/büt(f): Put. Bûy(f): Koku. Boz yapalak(t): Boz tüylü. Put kilise resmi anlamında da geçmektedir. gam. buhar. Bühtân(a): İftirâ. Mustafa Tatcı Bî-nihâyet(f. var oluş. Bitrişmek(t): Hesaplaşmak.a): Varlık. öfkelenmek. boynu omuza düşmek.mukadder kılmak. başkası. Buşu(t): Öfke. amel defteri. Tükenmez. Biz/bez(t): Kumaş. yapılmak. beslemek. Bizâ'e(a): Sermaye. meşelik. Bünyâd urulmak(f. saflaşmak. Buñamak(t): Bun olmak. birleşmek. Buñ(t): Sıkıntı. Bûd u vücûd(f. zaruret. sazlık. Boncuk: Boncuk. Buyruk(t): Emir. Bustân/bostân(f): Bağçe. Bizek/bezek(t): Süs. Bucak(t): Köşe. 327 Boşanmak(f): Boşalmak. asıl. kızarmış. Bular(t): Bunlar. bükülmek. ziynet. Burılmak(t): Dönmek. Bitmek(t): Erişme. geliştirmek. usanmak. Bititmek(t): Kısmet etmek. pek çok. Biregü(t): Bir kimse. yetişmek. bulanık âlûde. kalpten düşmânolmak. t): Kurulmak. gamlanmak. Bug(t): Buğu. olgunlaşmak. Buñar(t): Pınar. Bulıncadı(t): Buluncaydı. Bişe(f): Orman. el sıklığı. Bir niçe(t): Birçok. buluncaya kadardı.

Bilmezlik. mevki. -CCafer-i Tayyâr (a): Hz. dört büyük melekten birisi. Celîl(a): Büyük. Mute savaşında iki kolu kesilmiş ve şehid olmuştur. Cüft(f): Çift. yer. Bürhân(a): Delil. hissetme kabiliyeti olan. Cinn(a): Âteşten yaratılan bedensiz varlıklar. Cur'a(a): Kadehin bir yudumu. "uçan" manasına “tayyâr” denilmiştir. makam.328 Bürd-bâr(f): Uysal. kokmuş et. Celâl(a): Büyüklük. mütehammil. parça. zorba. araştırma. Câm(a): Kadeh. canlı.t): Azrail. Cebrî(a): Zorla yaptırılan. büyücü sihirbaz. Cân alıcı(f. Cân-bâz(f): Cânıyla oynayan. Câlinûs: Bergamalıdır. Cân(a): Cin taifesi. Cehd(a): Fazla gayret. Cim(a): Eski yazıda bir harf. Cevher(a): Kıymetli taş. Cûş(f): Coşmak. maya. Cercîs(a): İsâ Peygamberden sonra geldiği rivâyet edilen ve onun şeriatine uyan bir peygamberdir. Cebrâîl Cebreîl/Cibrîl (a): Vahiy meleği. ulu olan Allah. günâh. metinde bir yerde mürîd anlamında. Cüst ü cû(f): Arayıp sorma. tanık. Ceng(f): Muharebe.(131-200) İlkçağın Yunan hekimlerindendir. sabırlı. Cevşen: Zırh. dolaşma. Kelimenin sözlük mânâsı. Esmaü’l-hüsnadandır. ululuk. Câh(f): Mevki. Latîf varlıklar oldukları için gaybî bazı bilgiler getirebilirler. ikili. savaş elbisesi. Cîfe(a): Leş. Dilediğine istediği işi yaptırmaya muktedir. Cân(f): Cism-i latif. seyreden. hayvan. Muhammedî akıl. Muhtelif şekillere girebilirler. Metinde bazen mürşid-i kâmilin sözleri. Cûşa gelmek(f. kaynamak. Zevk. Cümle(a): Bütün.(Bkz. Allah'ın bir ismi. aziz olan. Cinlerin reisi (bkz. rütbe. Yûnus Emre Dîvânı halim.a): Aşk kadehi. Câm-ı 'Işk(f. Cüz'(a): Kısım. Ali'nin kardeşi. hareket. Hata. Bürrân(f): Keskin. mahal. delikanlı. savaş. mansıb. Cehl(a): Câhillik. Tayyâr lakabı ona Hz. Cây-gâh(f): Yer. rûh-ı hayvanî. Allah. kaynamak. eğlence. Câzû(f): Cadı. Cürm(a): Kabahat. Cibrîl. Peygamber tarafından şehid olduğunda verilmiştir. Cübbe(a): Zühd alameti. Cüvân(f): Genç. Peygamber'in amcası oğlu. Hz. Allah. Yetmiş kez öldürülmüş her öldürüldüğünde yeniden dirilmiştir. hep. oynama. 406/1). İlahî aşk. Cevherî: Kâmil insan. Cânâvâr/cânver(f): Can taşıyan. örten vb. 49/6).t): Coşmak. Cemâl(a):Yüz güzelliği. isbat. dolanma. Ceyhûn: Irmak. öz. güç-kuvvet sarfetme azim. Cevelân/Cevlân(a): Gezinme.” dediği rivâyet edilir. Cebbâr-ı Âlem(a): Dünyayı iradesine mecbur eden. . Bu yüzden. Uzun ve bol elbise. Cebbâr(a): Kudret ve ululuk sahibi. eşi olan. Kur’ân'da ismi geçmez. Peygamberimizin Ca'fer için “Cennette meleklerle uçuyordu. kusûr. Cünbiş(f): Kımıldanma. Celle(a): Yüce. gizleyen. canâvâr.

Çaldug(t): Üfürdüğü. Birbirine bağlamak. Tanıtmak aksettirmek. yemek. Çalınmak(t): Çizmek. tanzim etmek. Çizginmek(t): Dönmek. dünya. ölçmek.t): Dönmek. kovalamak. Bunlardan her cüz'ün seyri istisnasız Allah'a doğrudur. yazı yazmak. çevik. Çerb(f): Besili. şöhretli bir yer. Çav(t): İklîm. Çeşte(f): Altı telli saz. mevsim. Meşhûr. Çagide(t): Çocukca. üflediği. baht.Dr. çevik. felek. çizilmek. Çakıldak(t): Degirmende öğütülen buğdayın taşlar arasında bitdiğini bildiren ve değirmen taşına çarparak “çak-çak” sesi çıkaran alet. Cirit oyununda kullanılan değnek. çukur. vakit. öttürdüğü. mum. İfşa etmek. semâ etmek. Çagırmak(t): Davet etmek. çağa: Yeni doğmuş.(Bkz. Çakmak(t): İyice anlatmak. Çâr(f): Dört. tez. tanbur. Şeştâ'dan gelmektedir. Çevgân(f): Gûy u çevgân. Çıyan(t): Zehirli ve sürüngen küçük bir böcek. Çokal: Eskiden savaşlarda atlara giydirilen çelik zırh. Çerh(f): Çarh. tez. Çeşni(f): Lezzet. 248/2) veya “endam çatmak” gibi. tüyü bitmemiş. Çekmek(t): Tartmak. Çagada(t): Çocukça. Hak. aceleci. Mustafa Tatcı Cüz'iyyât-ı müselsel(a): Her şeyin bir başka şeyin devamı olması. “Sözün usıla düşirgil dimegil çağ ide(çağada?) bir söz”(Bkz. bildirmek. manasız. çerâg. Çarh(f): Gök. memleket. “Din çatmak”(Bkz. Çagşaban(t): Dağılarak. asır. Çag(t): Zaman. Çagıru(t): Davet. Tez oyuncu. 329 Çarh-ı Felek(f): Gök. Çokallu: Zırhlı. Mecazen tali'. ışık. tad. davetiye. 133/2). 102/3). pişmemiş. Çerî(f): Asker. dolaba benzeyen gökyüzü. Tasavvufta ve Yûnus'ta ma'den nebat ve hayvan kategorilerinin birbirini takib eden yaratılış tertibi. semiz. felek. çıra. yağlı. Çi(f): Ne. gölgelik. kandîl. nasıl. (133/5)'teki "çalduğı" şeklindeki bu kelime vezin gereği "çalduğ" şeklinde okunmalıdır. 102/3). ham. Bir çeşidini savaşçılar da giyer. Çeng(f): Kanuna benzeyen bir çeşit saz. -ÇÇabük-bâz(f): Çabuk. mum. Çârsû(f): Çarşı. Çeynemek(t): Çiğnemek. Çarh urmak(f. Çig(f): Ham. güneş. zorla almak. . 66/4). Çalap(t): Tanrı. Her tabaka kendi içinde parça buçuk olup yine kendi aralarında ontolojik tabakalar halindedir. Çâpûk(f): Çabuk. Çâh(f): Kuyu. Çerge(f): Çadır. tadımlık miktarda. Çırâk(f): Çıra. Çatmak(t): Kurmak. Çogaç(t): Gün. Çârdag(f): Çardak. “Bu çizginen gökleri”(Bkz. Çerâg/çerâk/çırak(f): Fitil. Yaş. Gammazlamak. Çerçi(f): Bazı küçük eşya ve tuhafiye malzemesi satan kişi. Çetr(f): Çadır. silinmek. Çavuş yıldızı(t): Zühre yıldızı(?)(Bkz. Çâpûk-bâz(f): Çabuk.

Danışık(t): Tanışık. a karşı. yön. Dakı(t): Dahı. manevî şeylere inanmayan kişi. kusur. büyüklenmek (kibir). lezzet. dek. Dek(t): Kadar. Dahı(t): Bundan başka. Karşılıklı oturup konuşmak. ünsiyet. her bir. baskı büyük çivi. Dâr(a): Ev. metinde “asılsız söz” anlamından çok. sakin durmak. sopa. Dâr-ı mihnet: Mihnet evi. zamân. ruha. ne zamân ki. kılavuzluk. yurt. sesinin güzelliğiyle tanınmıştır. tasavvufta “Deccâl”e benzetilmişlerdir. Hz. ahrete. Uslu oturmak.330 Yûnus Emre Dîvânı Çomak(t): Değnek. Süleyman Peygamber'in babası olan Dâvûd. hile vs. hareket ettirmek. . Çulha: Dokumacı. Çul: Kıldan dokunan döşek. Tasavvufta Deccâl. Degürmek(t): Ulaştırmak.dir. Dek/tek(t): Eş.. Delâlet(a): Delil olmak. müderris. Degritmek(t): Oynatmak. benzer. bilgi. ülfet. gibi. yer. rastgele. Degmek(t): Ulaşmak. Maddeler âlemi Dehrî (a): Maddeci. -DDâd u sited(f): Alış veriş. Degin(t): Kadar. Dapa(t): Taraf. Dâvud'a inmiştir. her. kişinin bu nefsi özellikleri taşımasından dolayı uhrevi ve ulvî âlemleri görmemesi anlamına gelir. yetiştirmek. İsâ tarafından öldürülecek bir yalancı peygamber olduğu rivâyet edilir. a doğru. Ad koymak. Degşürmek(t): Değişmek. dünya sevgisinden ileri gelen nefsî güçlerden ibaret olup. Dâniş(f): Söz. Dâd(f): Adalet. Dek durmak(t): Sessiz. Materyalist. hakikati bilinmeyen şer'î sözler. Degme(t): Herhangi. iddia. çeşni.. hem de. döndürülmek. esirgemek. Dakmak(t): Takmak.. ucu topuzlu sopa.. İdam edilmek. madem ki. ad takmak. ilim. erişmek. Deccâl'in bir gözünün şaşı olması ise. Çöksü(t): Bir şeyin kımıldamaması için üste konan şey. da. Dak tutmak(t): Özür/Kusur bulmak. İlahî sırrı “Hallâc-ı mansur gibi” ifşa etmek. riyaset. Bu kuvvetler akl-ı ma'âşa bağlıdır. Çün(f): Çünkü. Dad(t): Tat. Degül(t): Değil. Mıh. Şer'î olarak bu sırrın ifşası haramdır. Doğru yolu göstermek. Dehr(a): Dünya. Mecazen dünya. bazılarını dinden imandan edecektir. Alçak. Dartınmak(t): Çekinmek. Zebûr. Kitâp sahibi bir peygamberdir. Dâra gelmek: Dârağacına gelmek. Deccâl(a): Kıyâmete yakın meydana çıkacak olduğuna inanılan Deccâl. rubûbiyet. de. Nefislerinde söz konusu özellikleri yok edemeyen kişiler. Çökük(t): Çukur yer. Dak(t): Özür. Dâr(f): Dâr ağacı. yapı. değiştirmek. dolaştırmak. Davâ(a): Dava. bunlar. eriştirmek. Mecazen. Degşürilmek(t): Çevrilmek. …a kadar. ayna zamânda. Dâvûd: İsrail oğullarından bir peygamber ve hükümdârdır. Datlu(t): Tatlı. Dânişmend(f): Bilgin.

manastır sahibi. kurumak. tülbent. semâhâne. Burada deyyân. Dermânde(f): Âcil. Dervîş(f): Yoksul. verilecek karşılığa hükmetmek. beceriksiz. eş değer. zamân. Dergâhlar. büyük bir binanın büyük taşra kapısı. zavallı. derviş hücreleri vs. Dilenmeye devam etmek. ölçüsüz hareket eden. Mustafa Tatcı Delim(t): Çok. Sülûka 331 'ahdeden ve Allah'a ulaşmak isteyen kişi. dilenmeye bakmak. Delük(t): Delik. dost. Derbân(f) : Kapıcı. Dem-be-dem(f): Vakit. vakit. devligeç şeklinde harekelenmiştir. nefes. yön. Demren/temren(t): Okun ucuna geçirilen demir. Dayanmak. Dest-gir(f): Elden tutan. dik dik karşılıklar veren kişi. âdet. iç sıkıntısı. Devlet(a): Saadet. soluk. hâkim. mütevazî kişi. hareket etmek. yardımcı. . Dinâr: Altın sikkeli para. Devlengeç: Çaylak. Daima. kurutmak. Dikçi(t): Âsi. Dilenigörmek(t): Hemen dilenmek. Dil-pezîr(f): Gönüle hoş gelen. sırdaş. toplamak.“Ağaç deri dirildi”(301/6). yardım eden. Dirgürmek (t): Diri etmek. yöne gitmek. benzer. huy. Kapı yeri. yurt sahibi. kımıldamak. gönlün beğendiği. Deriçe(f): Küçük kapı. aşhâne. Dilkü: Tilki. felek. Dergâh(f): Tekye. diri kılmak. pencere. Deyyân(a): Hakkıyla mükafatlandıran ve cezalandıran. Denlü(t): Kadar. Dimek(t): Demek. biriktirmek. Dil tetiği(t): Dilin konuşma kabiliyeti. Depretmek(t): Kımıldatmak. ziyade. birçok. ruhsat. Destâr(f): Sarık. bölümlerden teşekkül eder. oynatmak. manastır. Allah. tarikate girmiş kimse.). Din(a): İnanç. Dem(f): An. bir araya gelmek. birikmek. Tarikatlerin müessese devrinde irşad için kullandıkları teferruatlı geniş mekan. Der(t): Ter. fazla. Deprenmek(t): Kıpırdamak. Derzi(f): Terzi. kapı eşiği. vakit. Destûr(f): İzin. mutluluk. dolaşma. insanın başlangıçtan sonuna kadar mâcerâsını tamamlayıp hesâba çeken anlamındadır. bazı yazmalarda dölengeç. Dirgenmek(t): Toplanmak.Dr. tâat. zamân. saygısız. Denk(t): Eş. bir araya getirmek. Derlemek. Depe/dapa(t): Taraf. soluğu kesilmiş. Dil-teng(f): Gönül darlığı. zamân zamân. Devrân(a): Dünya. Kale kapısı. imâme. Depemek(t): Tarafa gitmek. dülengeç. taze. talih. Hakikî sûfî alemleri dergâh kabul eder. Yeni biten. bîçâre. Deyr(a): Kilise. Zikir ve ibâdet edilen yer. Densüz(t): Münasebetsiz. açık. Dermek/dirmek(t): Toplamak. Dervâze(f): Büyük kapı. Dönme. imân. nefesi bağlanmış.(Bir kudsî hadiste yaratıcı kendisini melik ve deyyân olarak anar. kala kalmış. diriltmek. Devşürmek/divşürmek(t): Dermek. Dem-sâz(f): Uygun arkadaş. Dem-beste(f): Susmuş. Deyyâr: Bir kimse. söylemek. halvet veya çile odası. Dil-hasta(f): Gönül hastası.

turaç kuşu.(128/3). düretmek (t): Yaratmak. Bir araya getirmek. Dutmak (t): Tutmak. giyinip kuşanmak. Çakmak. Yapmak. Durgurmak (t): Durdurmak. toprak. hakikat. çoğalmak. Dirmek (t): Toplamak. kilim gibi fakat daha yumuşak bir minder. 30 binini seçkinlere dediği. Peygamber tarafından verilen binek atı. herkes.f): Dükkân sahibi. Dört yâr (t): Dört dost. hayat. mürşid huzuru. Osman.a): Aşk meclisi. Hz. kıyam. türetmek. Sükûnet. Düp-düz (t): Düm-düz. Dölenmek (t): Mutmain olmak. geçim. Duduksuz (t): Serbest. Düpdüzin (t): Tamamıyla. mahal. Dünyâ-perest: Dünyaya meyil veren. Durak/turak (t): Makâm. Duzag(t): Tuzak. Dîvân (f): Huzur. dayanmak. tarîkat. marifet. 30 binini ise sır olarak sakladığı rivâyet edilir. Ebu Bekr. din hükümlerini yerine getirmek. Dört kapı (t): Şerîat. Dirilik(t): Yaşayış. Dirîgâ(f): Hayfa. Dükeli(t): Bütün. kıyafet. durdurmaya çalışmak. Durrac(a): Bkz. yerine getirmek. Dolınmak /dolunmak(t): Dolunmak. bunlardan 30 binini halka. türemek. Divşürmek(t): Devşirmek. bir araya getirmek. Gurup etmek. baştanbaşa. toplamak. Dokunmak(t): Vurmak. Ali'ye. Peygamber'e Mirâc'ta 90 bin sır söylediği. Dun (t): Alt taraf. Don (t): Don. sağlık. temayül göstermek. dermek. kapalı olmayan. Dutuşmak (t): Alev almak. âteş.f): İnci tanesi. Dört ejderhâ: Dört unsur(Hava.332 Yûnus Emre Dîvânı Dirîg(f): Esirgeme. elbise. Duş: Bkz. . cümle. eyvah. rehin olmayan. Dirnek (t): Dernek. isabet ettirmek. Donanmak (t): Süslenmek. dolanmak. kaldırmak. cin. meclis. Dîvân-ı ışk (f. batmak. Döşek (t): Yaygı. Ömer. Hz. Diyânet(a): Dindârlık. Durutmak (t): Durdurmak. tutuşmak. hep. durulan. Dutsak (t): Esir. Bugün “dua kapısı” şeklinde kullanılıyor. Dûr(f): Uzak. Maddiyatı çok seven. ne kadar yazık. hepsi. yurt. Dörimek/dürimek (t): Meydana getirmek. Eğlenmek için toplanan kişiler.(147/4). Dürdâne(a. eğlenilen yer. kök. Tamamıyla. Duzah(f): Cehennem. Dolanmak (t): Dolaşmak. Dürrac. sahib olmak. toplantı. Dün (t): Gece. Duşa gelmek(t): Rastlamak. Döritmek/düritmek. ayakta tutmak.). Durmak/turmak (t): Ayağa kalkmak. Düldül(a): Hz. Allah'ın rahmet sıfatına sığınma. Döymek (t): Tahammül etmek. bir baştan bir başa. tuş. Ali. Dîv(f): Şeytân. Dükkân-dâr(a. karar kılmak. birbirine geçirmek. karşı karşıya gelmek. su. Duvacık kapısı (t): Dua edilen yer. Doksan bin Hak kelâmı: Cenab-ı Hakk'ın Hz. Dün ü gün(t): Gece ve gündüz.

Sûfîler Bezm-i Elest'de verilen cevabların bazılarının olumlu “Kâlû belâ”. gerçi. bazılarının olumsuz “lâ” şeklinde olduğuna inanırlar. Dürr-i yetîm(f. Dürrâc(a): Kekliğe benzer bir güzel kuş. Düzenmek/düzünmek(t): Kendini düzeltmek. türetmek. Düşmek(t): Konaklamak. Türemek. azaltmak. Ona göre bu sır. omuz. Düzmek(t): Tertib ve tanzîm etmek. Düşmek(t): Vâki olmak. ahd-i sâbık terkibi ile de anlatır. Egin(t): Sırt. iri. ise ide. Ecel(a): Ölüm vaktı. usta. düzene sokmak. âşinâ. Dürlü(t): Türlü. Turac. Çâryâr'dan ilki. Dürr(a): İnci. Ebsem/epsem: Suskun. âhirete göçmek. becerikli.(388/3). Dürülmek(t): Katlanmak. . ahmak. isbat etmek. kâmil insan. onun talibi köpeklerdir. Hazırlamak. Rabbini tanımak zorundadır. Ekincik(t): Olgunlaşmamış küçük boylu başak. Hz. Bu cevaba göre kıyâmette üç sıra insan görülecektir. avutmak. Rablerinin sorusuna tasdik eyleyip gözleri ve dilleriyle kabul edenler. Hırıstiyan. sıralamak. eksik. metinde. Frenk. Eglemek(t): Geçiktirmek. toplanmak.Dr. Yûnus'ta düş yerine bazan seyr veya seyrân kelimeleri de kullanılır. Kur’ân'da 7. Nûr-ı Muhammed. Düş(t): Rüyâ. bön.” diye cevap verdikleri için biribirlerine tanık tutmuşlar ve şehadet etmişlerdir. Elest(a): “Elestü” Arapça'da “değil miyim?” demektir. Sadece lâ deyip Rablerinin birliğini kabul etmeyenler. vakıa. Elhamdülillâh(a): Allah'a hamd olsun. Ebter(a): Sonu kesik. Mustafa Tatcı Dürimek/dörimek(t): Bir araya getirmek. surenin 172-173. Dütün(t): Tütün. mağlûb. soruyu sadece kulaklarıyla duyup kararsızlık gösterenler.a): Tek. hücûm etmek. 333 Egerçi(f): Her ne kadar. azalmak. gayret etmek. hakikaten. Allah'ın: “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” sorusunda geçer. Ebu Bekir(Sıddîk): İlk halife. hataları bulunan kişi. zor. feryâd. -EEbed(a): Sonsuz. oyalamak. ejderha. Ruhlar bu soruya: “Evet. Ehil(ehl): Yabancı olmayan. Egleyen(t): Metinde mâsivâ anlamında kullanılmıştır. Aciz. Eksüklik/eksiklik(t): Kusurlu. süslemek. âyetlerinde. Efreng/Firenk(f): Avrupalı. Düzen vermek. Yunus Emre. mahir. sonu olmayan gelecek zamân. meydana getirmek. Metinde nefis için bir benzetme. çocuğu olmayan. baha biçilmez inci. Eşsiz inci. istimdâd. Eksümek(t): Eksilmek. gelecek. Düşvâr(f): Güç. müstevli olmak. El-hakk(a): Doğrusu. Kıyâmet gününde her ruh burada verdiği sözü yerine getirmek. Doğru ve sözünün eri manasına “Sıddîk” sıfatıyla anılmıştır. Hadis. Ejdehâ(f): Yılan. Elest’te verilen söze. Ed-dünyâ cifetün ve tâlibihâ kilâb: Dünya bir cifedir. vakit geçirmek. imal etmek. Dürişmek(t): Çalışmak. Duman. Ebleh(a): Pek akılsız. Rabbimizsin. bu dünyada iken bilinip yaşanacaktır. Efgân(f): Bağırıp çağırma.

açık. buyruk. Em: İlaç. vücûdun görünüşü. Erişgen(t): Ulaşan. bir şeye vâsıta olanlar.(210/3). Esenlemek(t): Veda etmek. Eskice(t): Eski elbise. coşkun.): Gayret sarfetmek. imkân. tohum. Esrâr(a): Sırlar. El-kalbü mine'l-kalbi(a): Kalpten kalbe. sabah. er. Esfel(a): En aşağı. Elvân(a): Renkler. Yardım. töre. Hâle girmek. Esrük/esrik(t): Serhoş. Emek yimek(t. meydanda. ermiş kişi. Erte/irte(a): Yarın. Esilmek(t): Dökülmek. . Etmek(t): Ekmek. salim. Bağdadlı Hallâc-ı Mansûr'un asılmasına sebep olan şath kabul edilen söz. Er dimek(t): Eğer demek. kuru veya yalancı meme denilen çocukların susturulması için kullanılan alet. d. ehl-i hal. korkusuzluk. Evgâr(f): Davar sırtındaki yara. esenlik dilemek. 19/7). kötürüm. Esrimek(t): Mest olmak. Ayrıca. Âdem'e verilen yaratılış sırrı. içi. “Yûnus yidi nişan didi evet üçüni gizledi”(298/7). Evet(t): Metinde bir yerde “Fakat” manasınadır. “Âşikâre”den. yapı. yol almak. Emân(a): Emniyet. Eyi: İyi. ejderha. zat-ı uluhiyyet veya makam-ı ma'rifet için kullanılır. direkler. Erte-gice(t): Sabah-akşam. (Bkz. en alçak. “Evin tutmak: Danelenmek. yıpranmış giyecek. kelimesinin yazıldığı harflerdir. Endîşe(a): Düşünce. “Son. Endâm(f): Beden. dal ise sırr-ı Muhammed veya nûr-ı Muhammedîyi temsil eder. Eşker/eşkere: Âşikâr. vücûd. Eye(t): Sahip. “eger” kelimesinin muhaffefi olarak kullanılıyor. İlahî aşk serhoşu. hey. Esritmek(t): Serhoş etmek. Emânet(a): İlahî sır. en sefil. Eren(t): Evliyâ. Evin(t): Yiyecek. Elif Hakk'ı. çâre. insân-ı kâmil anlamındadır.” Evren(t): Büyük yılan. Eslemek(t): Dinlemek. dane. Eyâ: Ey. görünüşler. yaralı. arka. erişmek için uğraşan. kabûl etmek. kulak asmak. esaslar. dinlenilmek. yatalak. rahat. Eyle(t): Öyle. Metinde bir yerde “cân” anlamındadır. yetişen. sarhoş olmak. devâ. Baş eğmek. Öncesi olmayan. mest. Klasik dinî ve ledünnî şiirimizde Allah. anlatmak. Ene'l-Hak(a): “Ben Hakk'ım”. mâlik. Elif-dal-mim: Eski harflerle emed. gönülden gönüle. Eyin(t): Sırt. mes'ut. Eyitmek(t): Söylemek. mim tafsilât-ı Muhammed'i. Erkân(a): Rükûnlar. Emcek(t): Meme. Eslenmek(t): Kulak asılmak. “Âdem” kelimesi de bu harflerle yazılır.334 Yûnus Emre Dîvânı Elif(a): Eski yazımızın ilk harfi. boy. Esen(t): Sağ. emek çekmek. nihâyet” manalarındadır. nişan. Emr-i ma'rûf(a): 'Aklın ve şeriatin caiz ve güzel gördüğü şey. Eser(a): İz. Eshâb(a): Sebepler. atı eşkin sürmek. koşturmak. Eşmek(t): Yürümek. gizli mânâlar. Er(t): Mürşid. o şekilde. devamlı erişen. hikmetler. Evvel(a): Allah'ın sıfatı. âdet. fikir.

Bilginlerin ve şeyhlerin giydikleri önü açık. kavrama. sülûk mertebelerini yaşayıp nefsin kendi nefsi olmayıp Hakk'a ait olduğunu idrâk etmek. vaz geçmiş. Farîza/farîda(a): Allah'ın emri. döşeyip süpüren. bozuk. Fereci(a): Genişliğe. anlamındadır. Ezel(a): Zamanın önsüzlüğü.): Yoklukta yokluk. hakkından vaz geçmek. farz. Ölümü M. Fânî(a): Geçici olan. Başlangıç. Feth-i bâb (a): Kapı açmak. Fakih. “Çarhnâme”dir. Seyyid Hârûn. 335 Fâsık(a): Allah'ın emrinden çıkan. Hacı Bektaş Velâyetnâmesi gibi menâkıb-nâmelerden öğrenmekteyiz.Dr. masûm. Fak (f): Tuzak. döşeme. Fâtihâ(a): Kur’ân'ın birinci sûresi. Sabır sembolüdür. temizlik yapan. -FFahr(a): İftihâr. yaymak. Ferrâş(a): Döşeyen. Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. fenâlık. açış. günahsız. Fenafi'l-fenâ. değer. Fazl(a): Fazilet. yokluk mülkü. ferişteh(f): Melek. Açıklamak. terkip): Hz. yapmak. giriş. Menkabevî bazı bilgileri. Doğumu ve ölümü bilinmemektedir. meziyet. hizmetçi. Ferhâd(a): Doğu Edebiyatında bir aşk kahramanının adı. hizmetçi. Fârig(a): Vaz geçmiş. Peygamber. Muhyiddin'in “Hızır-Namê”sine göre. Sevgilisi “Şîrîn”e ulaşabilmek için dağlar delip yol aşmış bir fedakarlık örneği. Ferâş/ferrâş(a): Döşeyen. Fakî(a): İslâm fıkhını iyi bilen. Fârik(a): Farig'dan. iç açıcı. Ferdâne(f): Tek başına.f-a. fesad çıkaran. ferahlığa mensup. hizmetkâr. Felek(a): Gök. . Yûnus'ta fakr tamamen nefis yokluğu anlamındadır. Kötülük yapan. Fıska düşen. başlangıcı olmayan zamân. karışıklık. Fazîlet(a): Hüsn-i ahlak. Ferş(a): Yer. yapılması elzem olan. 1230'lu yıllarda olabilir. bozucu. Eyyûb(Peygamber): Kur’ân'da adı geçen peygamberlerdendir. Mustafa Tatcı Eylenmek(t): Edinmek. Fâsid(a): Kötü. eylemek. Fâş(f): Faş etmek. Bilinen iki küçük eserinden birincisi “Kitâbu Evsâfı Mesâcidi'ş-Şerife”. iman ve cömertlik. geniş kollu ve uzun giyecek. ilim ve iman. Fesâd(a): Bozuk. Fahr-ı âlem(a. meydana çıkarmak. anlayış. Fehm(a): Anlama. Davadan vaz geçmek. Ezelî vatan: Elest bezmi. diğeri. topluluk. Fenâ-ender-fenâ (a. Ferâgat(a):Tok gözlülük. Kavgacı. Fenâ(a): Dünya için kinaye. ruhlar âlemi.f. yoklukla ilgili. Şenlendiren. Horasan'dan gelerek Konya'ya yerleşmiştir. sema. İsrailoğullarındandır. Ferâh(a): Bol. öğünme. Mühendisliği ve nakkaşlığı da vardır. yalnız. geniş. Fakr(a): Tasavvufî bir ıstılah olarak. yakasız. Fakîh Ahmed. Fakîh Ahmed Kutbüddin: Menâkıbü'l-Ârifîn müllifine göre Sultanü'l-Ulemâ dervişidir. Elini eteğini çekmiş. olgunluk. Anadolu'da yaşayan en eski sûfîlerdendir. yanlış. Ferişte. Gizli olanı ortaya çıkarmak. fenâ. yeryüzü. Ferik(a): Bölük.

helâl ile haramın farkını gösteren. suya dalan. Genc-i pinhân(f): Gizli hazine. Pek yüksek. Firâk(a): Ayrılık. yuvarlanan. tekerlenen. gizli ve bilinmeyen âlem. Figân(f): Ağlama sızlama. Allah'a isyân etme. Gedik açılmak(77/2). kalabalık. Ferişteh. Fısk(a): Hak yolundan çıkma. sıradan. acıyıp merhamet eden Allah. batmak. Geñez(t): Kolay. Geh(f): Bazan. ayrılış. Gassâl(a): Ölü yıkayıcı. Genc(f): Hazine. ayrılma.336 Yûnus Emre Dîvânı Fevka'l-Ulâ: En yüce. hemen. Fuzûl/fudûl(a): Lüzûmsuz. Gâret(a): Çapulculuk. mâl ve mülk. Firkat.t): Garip kişiler gibi davranmak. Fuzûllık(a. gerçeklerden habersiz. Gam-güzâr: Gam geçiren. başka. Allah. onları anlayacak insan kalmadığı için cemiyette yalnız kalan veliler veya ezel bezminden dünyaya gönderilişinin hikâyesini bilen kişi. şimdi. Gâfil(a): Gaflet ehli. uyanıklık. tasa çeken. Gark olmak(a. kenz-i mahfî. Fidâ/fidî(a): Bağışlama. kenz-i mahfî. Gammâz(a): Münafık. kederli. Fil-hâl(a): Bu anda. Ortalığı karıştırmak. Bostân. ahlaksızlık. uğruna verme. melek. ara sıra. bol.. kötülük. bütünlüğü gitmek. Kur’ân'da kıssası uzunca anlatılır. çalışkan. inci arayan dalgıç. define. uyuyan.t): Münasebetsizlik. Gark(a): Suda boğulmak. Geñ (t): Geniş. Gavvâs(a): Çok gayretli. Gaybet(a): Başka yerde bulunmak. Garîbsemek(a. tam manasıyla zengin. o şeyde boğulmak. fedâ. emsaline üstün olduğu. Ganî(a): Hiç bir şeye ihtiyacı olmayan. Firâset(a): Anlama. Genc-i nihân(f): Gizli hazine. yağma. fitneci. bir şeyin diğer bir şey içinde gayb olması. Gayr(a): Ayrı. müstagni. Gencay-genç ay(t): Hilâl. -GGaffârü'z-Zünûb(a): Günâhları afveden. Fir'avn: Mûsâ Peygamber çağında yaşayan ilâh olduğunu iddia eden Mısır hükümdarı. hak ile bâtıl. uygun. yüksek. dalgıç. Firkat/fürkat(a): Ayrılma. göz önünde bulunmayan. Firdevs: Cennet. ara sıra. yeni doğan ay. Fitne(a): Karışıklık. o şeye benzemek.. Genc-hâne(f): Hazinenin bulunduğu yer. bağışlayan. . Kur’ân'ın sıfatı. Gedilmek(t): Bir yanından eksilmek. sezme kabiliyeti. Fürkat(a): Ayrılık. Galab/galabe(a): Çokluk. Gamgîn(f): Gamlı. Garîb(a): Gurbette olan kişi. Ehl-i fenâ. Genc yaz: İlkbahâr. birini birine çekiştiren. Galtân(f): Yuvarlak.t): Batmak. Gâib/gâyıb(a): Görünmeyen. Gâh(f): Bazan. Metinde. Firişteh(f): Bkz. Gâzî(a): Din uğruna harp eden. Bkz. gıybet. kolayca. Furkân(a): İyi ile kötü. cennetin altıncı katı. Dedikodu. Gedâ(f): Yoksul dilenci. ömrü gam ile geçen. fazla şey veya söz.

Girdâr (f): Amel. Gülrek(t): Kahkaha atan. Gılmân(a): Cennettekilere hizmet eden güzel ve genç delikanlılar.Yanık. Guristân(f): Kabristân. başka. . Zorlamak. konuşma. kabir. “Gökren katran denizi kıldan Sırât gerile”(Bkz. felek. dönücü. teveccüh etmek. Gönül(t): Gönül. yüz güzelliği. Gökçek(t): Güzel. Gürültü. Girîv(f): Bağırma. bağrışma. rahmeti. sûfîlerin meclislerde ve törenlerde okudukları tanzim edilmiş dua. ilâhî. Göçgünci(t): Bir yerden bir yere göçen. mübtelâ. kurtçuk. Giñ/geñ (t): Geniş. Gönlek(t): Gömlek. Gussa(a): Tasa. Gufrân(a): Cenâb-ı Hakk'ın günahları afvı. parlamak. Güç(t): Zor. 306/7). fiil. öz. yine. birkaç kişiyle birlikte kahkaha atan. gevher. Gevher(f): Mücevher. Gile: Şikâyet. Gökren(t): Gömgök. Gerdân(f): Dönen. yüzünü döndürmek. kollama. işitmek. Bir ağızdan çıkan dua. Geñsüzin(t): İsteksiz. kıymetli taş. Geyikli Hasan: Bursa kurbinde Keşiş Dağı eteğinde. Gubâr(f): Toz. tekrâr. Göymek(t): . İyi huy. göçebe. Gûr(f): Mezâr. Giriftâr(f): Tutulmuş.Dr. Kaygu. Dağda geyiklerle sohbet etmesiyle şöhret bulmuştur. Gönelmek(t): Yönelmek. Güçlükle halletmeye çalışmak. istek. düşkün. inci. şahıs eki. Görklü(t): Güzel. lakırtı. mübarek. Gözgü(t): Ayna. tekye ve cami bina etmiştir. iş. Gözsüzsepek/Göz-sepek(t): Köstebek. Geñsüz söylemek(t): İsteği olmadan. Girm(f): Kurt. Güftâr(f): Söz. büyük uğultu. ağlayıcı. yürek. teveccüh etmek. dolaşmak. sonra. kuvvet.): Zorlamak. Adı geçen yerde türbe. Sıkıntı. Güher(f): Mücevher. esâs. Görk(t): Güzellik. Güç üzmek(t): Olmasını istemek. Gülbang/gülbenk(f): Yüksek ses. fuad. mezarlık. istemeyerek söylemek. Gerdûn(f): Kainat. Muahhar metinlerde “gökrek” şekli de var. hicran. bol. Güft(f): Söz. Orhan Gazi zamânında yaşayan bir erendir. vücûdun göğüs ve karın kısmı. Ger(f): Eğer. Hususiyetle. meziyet. yara.): Zorlamak. Giryân(f): Ağlayan. Güç görmek(t. Gönülek(t): Gömlek. Gülzâr(f): Gül bahçesi. Güç götürmek(t. Mustafa Tatcı Geñiyile(t): Genişliğiyle. 337 Gönilmek/ gönülmek(t): Yönelmek. esir. toz zerreciği. Gevde(t): Gövde. Genç uşaklar. Göynük/köynük(t): İçin için yanmak. Gülistân(f): Gül bahçesi. fakr ve tevazu için bir benzetmedir. yüzünü döndürmek. Anmagıl gibi. inci. kalp. çok gülen. Gözetme(t): Gözetme. d. Gıl/gil: Emir teklik 2. Geşt(f): Gezmek. üzüntü. Guş(f): Kulak. Gulgule(a): Çığlık. acı. vadi. Gülişgen(t): Çok gülüşen. İçin için yanmak. göçer. Gird-i hâl: Toz kabarcığı. Girü(t): Geri. Gine(t): Gene. d.

Haç. Halvet(a): Yalnızlık. elverişlisi. Güzer itmek(f. Hâlik(a): Yaratan. Hall(a): Giren. dost. katıksız. bark. Söz. Allah. yaratılmışlar. Harc/Harcı: Layığı. Hâricî(a): Has olmayan. şey. Hakk(a): Allah. Hâk(f): Toprak. Hâcât(a): İhtiyac. hiçbir vakit. samimi. ahçı dükkânı. Harîr(a): İpek. Katiyyen. âdî. Haşr/haşır(a): Toplanma. Habs(a): Zapdetme. sünnet-i nebevî. Hadd(a): Şeriatçe verilen ceza. hapis. dost. şarkı söyleyen. mürşidin gönlü. Seçkinlerin seçkini. Haricî'den. Hârût-Mârût(a): İki melek. Hâlis(a): Saf. hor. ha demeye vakit kalmadan. Mansûr. Harâbât(a): Meyhane. Haşâli'llah(a): Allah için bu iş. Hakikat ehlinin makamı. Harâmî(a): Yol kesen. Hanende(f): Okuyan. has olmayan. tasavvufta tekye. ileri gelenler ve halk. tutma. Han: Hakan. içki mayası. Harîf(a): Kimse. Haşâ(a): Asla. dahil olan. zelil. Mahşer. Güzin(f): Seçkin. gerçek. gülücü. Hasenât(a): Güzellikler. gerçeğe ulaşanlar. âdi. çekememezlik. uygunu. güneş. Ölülerin dirilip bir yerde toplanması. Allah'ın isimlerinden. derhâl. Hâsıl(a): Husule gelen. Hâr(f): Hakir.t): Geçmek. Handân(f): Gülen. Hâb(f): Uyku. ihtiyâcın bildirildiği yer. meydana gelen. Halâyık(a): Yaratıklar. seçen. Hakk(a): Doğruluk. Hâs u 'âm(a): Herkes. hırsız. Haşerât(a): Zararlı böcekler. ocak. haram yiyen. bu şey olmaz. Hakke'l-yakîn(a): Bularak inanmak. ucuz. Olan. iş eri. asılsız. Gümrâh(f): Yolunu kaybetmiş. Yakîn makamlarının sonuncusu. Hamîr(a): Maya. İnsanlar. muhtaçlık. Güzâf(f): Boş. Hallâc-ı Mansûr: Bkz. Hân(f): Yemek sofrası. Hâldaş: Aynı durumda. Hânümân/hânmân(f): Ev. . Habîb(a): Sevgili. Hakikati müşahede edip. alıkoyma. Allah'la beraber olup gayrıdan hazer etmek. Güzide(f): Seçilmiş. hal arkadaşı. aşağı. Hilesiz. kalabalık hale gelme. bayağı. İstavroz. meslektaş. doğru. Haç: Put. Gün(t): Gündüz. saffetli. Halîl(a): Sâdık. yemek. Hacet-gâh(a): Dilek yeri. Allah göstermesin. lüzûm. -HHa dimedin(t): Hemen. pek beyaz. Peygamber'in emri ve hareketi. ucuz. adam. duru. Büyü ile uğraştıkları için kıyamete kadar kalmak üzere Babil'de bir kuyuya baş aşağı asılmışlardır. Hadîs(a): Hz. Hacerü'l-Esved(a): Karataş. Hz. İbrahim'in sıfatıdır. seçilmiş. içki. Ka'be'nin duvarındaki mukaddes taş.338 Yûnus Emre Dîvânı Gümân(f): Şüphe. Hâss-ı havâs(a): Hâsların hâsı. Hâsslar (a): Seçkinler Hâssü'l-hâs(a): Seçkinlerin seçkini. güler. ta'am. beğenilmiş kişi. Güvece:(?) Bu kelime “Yilüp siyasın güçin sebl ola güvecesi”(351/12) mısraında geçmektedir. zann. Hâris(a): Kıskançlık. yaşamak hali. iyi ameller. sevilen.

Hayr(a): Meşru iş. Anlayış. Hergiz(f): Asla. Hecâ(a): Ağızdan bir hareketle çıkan ses topluluğu. Hâzık(a): Tabib. şaşkın. Hemrâh(f): Yoldaş. Havâs(a): İleri gelenler. Allah. korku. işinin ehli. aralarında yakınlık kurulan kişiler. satır. Ömer'in lakabı. zâhid. Hâtır(a): Gönül. öç almak için fırsat gözetme. Hayrân(a): Şaşırmış.haksızlık. Havf(a): Korku. Hz. Azamet. hâil. 339 Yûnus'ta bu kelime “mezartaşı” için şeklî bir benzerlik kurularak zikrediliyor. yol arkadaşı. arzû . Hısım(a): Akraba. uçurum. Hayatı zerreden küreye tedricen yayılan ve herşeyde hareket şeklinde tezahür eden varlık. Ismarlama. sakınıp korkulacak hal. Hazne(a): Hazine'den bozulmadır. kötülük. Hışm(a): Öfke. Âdem'in zevcesi. heva ve hevese kapılma. Hazer: Çekinme.Dr. Devrân edip gezmek. kızgınlık. etrafı duvarlı yer. Hayyü'l-Bekâ(a): Ebedî diri olan Allah. Mustafa Tatcı Hatar(a): Tehlike. hekim. korkma ve dileme. ölmek ihtimalinden uzak. boyuna. su biriktirmeye mahsus üstü açık. istek. mâni engel. hep. nefse ait şeylere istek. sır arkadaşı. Hem-râz(f): Sırdaş. Havale(a): Görmeyi önleyen. aynı yolda. Hevl(a): Korku. Heybet(a): Hürmetle beraber korku hisssini veren hal. akıl. Hz. Harflerin “elif-bâ” şeklindeki sıralanışa verilen isim. faydalı ve nurlu iş. Azamet. derhâl. Hırka-pûş: Hırka giyen. Heves(a): Gelip geçici istek. Hemân(f): Aynı şekilde. Hezâr/hezârân(f): Bin. derviş. öylece. engel. “Başıma dikeler hece” gibi. emniyetsizlik. Hattâb(a): Oduncu. Hırmân/hırmen(f): Harman. sözünde durmayan. arzû. Havf u recâ(a): Korku ve dilek. yol arkadaşı. bir işi bir başka kişiye bırakma. Heybet(a): Hürmetle beraber korku hisssini veren hal. . Havvâ(a): Yaratılan ilk kadın. zarar verebilecek şeyden kaçınma. nefsin hoşuna gitmek. Hınzır(t): Domuz/donuz. Hevâset(a): Nefse uymak. Hıyânet(a): Hainlik. Bülbül. Havâle(a): Görmeyi önleyen. vefasızlık. Havsala(a): Zihnin bir şeyi kavrama kabiliyeti. gazab. İhsan. Hem-dem(f): Yoldaş. Hezâr destân(f): Bülbül şakıması. binler. yazı. Hayz(a): Kadınlara mahsus ay başı hali. mâni. Hevâ(a): Heves. Hayy(a): Daima diri. Ismarlama. hâil. Korunma. Hemişe(f): Daimâ. utanma. bir işi bir başka kişiye bırakma. Hayâ: Hicâb. Hıkd(a): Kin tutma. Hatt(a): Çizgi. Tamakârlık. bülbüller. sakınıp korkulacak hal. sâfî. Hırs(a): Aç gözlülük. seçkin kişiler. zülûm. yol. Hay(a): Haydi anlamında hitap. binlerce. hiddet. âşıkın sözleri ve şöhreti için benzetme. Hayf(a): Amansızlık. Havz(a): Havuz.

Hüzn(a): Gam. Horlık(f. Hulle(a): Cennet elbisesi. t. Hûr/hûri(a): Ahver ve Havra kelimelerinin cemidir. .340 Yûnus Emre Dîvânı Hızır(a): Ebedî hayatın sembolü. Hod(f): Kendi. -I-ıcağaz/iceğez/ıcağız/iceğiz(t): Zarf fiil eki. Peygamber. bizzat. Hûşyâr(f): Aklı başında. Hikmet(a): Bir işteki sebep. Hulk(a): Huy. uzaklaşmak. Âb-ı Hayât içtiği için ölmezliğe erişmiştir. Hûş(f): Akıl. Mevlânâ'nın lakabı. ulu kimse. Hodbîn(f): Bencil. Irmak(t): Ayırmak. Ilduz(t): Yıldız. utanma. -ınca/ince. riâyet edilen. Hil'at(a): Eskiden devlet büyüklerine ihsân ettikleri süslü elbise. Hurd(a): Ufak. Husrev(f): Husrev ve Şîrîn hikayesinin erkek kahramanı. Türkçe'de Umay kuşu da deniyor. senetli. gaybî hüviyetini delâlet eder.): Aşağılık. tabîat. Mûsâ şeriatine bağlı bir peygamber veya eren. Belden aşağı ve belden yukarı iki kısımdan müteşekkil elbise. Ilan(t): Yılan. Hüve(a): O(Allah). sakınma. perde. Hüsn(a): Güzellik. Hüccet(a): Senet. Allah'ın zat ismidir. bir işe girişmek. marifet sahibi. uzaklaştırmak. Hüner-pîşe(f): Maharetli kişi. Irılmak(t): Ayrılmak. Ho(f): Hod. oynamak. sofra. akıllı. -ıcak/-icek(t): Zarf Fiil eki. Hudavendgâr(f): Efendi. Hitâmü'l-mürselîn: Hz. Hurrem(a): Sevinçli. itaat etme. Ahu gözlüler. gayret etme. aleyhtar. fikir. Ferahlık veren. Hüccetlü(a): Reddedilmeyecek delilli. Tüccâr. Cenab-ı Hakk’ın “O” anlamındaki zâtî ismi olup. Irak/Irag (t): Uzak. kendi. delil. küçük parça. kaftan. Hoca/hâce(f): Bilgin. mesrûr. saygın. Hilâf(a): Zıt düşünceli. ırak. Hidmet(a): Hizmet. Hû(a): Hüve'den. Hon(f): Han. pek güzel cennet kızları. Hümâ(f): Devlet kuşu. parça parça. Hızır daha çok karada yardımcıdır. şen. manen birine yardım etmek. -ınca/ince. mizâç. Hurd u ham. Padişah oğlu olup Ferhat'ın sevgilisi Şîrîn'i sevmiştir. Ildurum(t): Yıldırım. vesika. yükseklerden uçan ve kişinin başına konarak talihini değiştiren kuş. zekâ. İlyâs’la beraber yardım isteyen kulların yardımına koşar. esasen. sahib. Hacc’ın yapıldığı mekân. manevî yardım. Horûs(f): Horoz. Inık(t): Boyun bükme. efendi. (Hadîs). aşağı olmak. Hût(a): Balık. Hicâz(a): Arabistan'da Mekke-i Mükerreme ile Medine'nin bulunduğu yerler. kendisini beğenen. Hubbü'l-vatan mine’l-imân(a): Vatan sevgisi imandandır. karşı fikirli. yemek. Hürmetlü: Şerefli. Hûb(f): Güzel. Irahman(a): Rahmân. Gizli yön. Hicâb(a): Örtü. miğfer. Himmet(a): Çalışma. hükümdar. Hızır. Hû(f): Huy.

Dîvân'da her üç anlam da mevcuttur. şehir. İbret(a): Ders. İmâret(a): Bayındırlık. İn olmak: Bu olmak. Nemrûd tarafından ateşe atıldığı halde bu ateş onu yakmamış. İg(t): Eksen. İmrân(a): Mûsâ Peygamberin babasının adı. harâret. ilkbahar. 341 İgen/iñen(t): Çok. İmrûz(f): Bugün. hakikat ilmi. nezd. Kulun mürakebe içinde olmasıyla İlâhî inâyetin erişmesi. insanın içiyle. acayib. Iyân(a): Ayan. gönlü ile alış verişi. ruhların henüz bedene girmeden önce kavrandığı hakikî bilgi. Murakabe. Muhammed’in büyük atasıdır. ulaşmak. huzur. İçeriye yönelmek. Ledün. pek. Isıcak(t): Sıcak. Ba-husûs. Denizde dara düşen kişilere yardım ettiği söylenir. bâtınî ve şiâ temayüllü bir grup. ma'mûr olma. fazla. el. samimi sevgi. İblîs(a): İnsanları Allah yolundan çıkarmaya çalışan şeytân. memleket. sevgi. açık. İsmail Peygamber'in babası. işret. İhtiyâr(a): İstek. Yoksul olma. Hannâs. tasavvuf. Terzilerin piri. belli. güzellik. ülke. ziyade. İkâb(a): Azâb. İbrâhîm Edhem: İlk sûfilerden ve sahabeye ulaşanlardandır. Hz. yoksullara yiyecek dağıtan hayır evi. yön. ülke. parıldatmak.) Hz. sıcaklık. Vesvese veren. İmdi/indi(t): Şimdi. İl/el(t): Başkası. . İlk yaz(t): Bahar. sabırla selâmete çıkmıştır. bağış. Temiz kalp ile yapılan ibâdetler. arzû . o halde. İçten. Işık(t): Melametî ve kalenderî tavırlar gösteren. Işıtmak(t): Aydınlatmak. ip vb. İhlâs(a): Karşılıksız sevgi. ne olursa. İlm-i sâbık(a): Elest bilgisi. İllâ(a): Mutlaka.Dr. emânet etmek. Mustafa Tatcı -ısar/-iser(t): Gelecek zamân eki. yalnız Allah rızası için yapılan ibâdetler. yabancılar. lutuf. acak/-ecek. Işk(a): Aşk. İhsân(a): Cenab-ı Hakk’ı görüyormuş gibi ibâdet etmek. Belh şehzâdesi iken malını yağmaya vermiştir. candan sevme. Şît'in oğlu. Issı(t): Sıcak. İyilik. İley/ileyi/ileyü(t): Taraf. katlanmak. İl-gün(t): Başkaları. eğer. yaşlanmış kişi. insanı gafletden uyaran hadise. ya Rabbi mealinde dua. “Olokdur Hak varlığı evliyâdur çarh iği”(313/3).a): İç alışveriş. tuhaf. İdrîs: Kur'ân-ı Kerîm'de ismen zikredilen peygamberlerdendir. İçre(t): içinde. Iyş(a): Zevk ve sefa. İklîm(a): Bölge. Ismarlamak(t): Tevdi etmek. razı olmak. gayrısı. İbrâhîm Peygamber: Halîlullah. İletmek/iltmek(t): Götürmek. -İİ(t): Ey. zamânındaki hükümdârlarla çok mücadele etmiştir. İlm-i bâtın(a): Öz ilim. İlyâs. İl(t): Memleket. aksi halde. Issı/ısı/isi(t): Sâhip. s. İç bâzâr(t. İlyâs: Kur’ân'da ismi anılan Benî İsrail peygamberlerindendir. Bektaşî ve Hurûfîler içinde yaşadıkları sanılan Ehl-i sünnetten olmayan. Tevhîd dininin babası kabul edilen İbrâhîm (a. eziyet. İlâhî(a): Ey Allah'ım. İyilikle muamele etme. şeyleri dolamaya yarayan ucu sivri iğne. Kalp sâfiyeti.

gâyet ziyade. lütuf ve ihsanda bulunmak. İsrâfîl(a): Büyük meleklerden birisidir. İrte namâzı(t. İstemek(t): Aramak. arayıp sormak. Peygamber'den önce şeriat sahibi bir peygamber. İrişmek(f): Ulaşmak. İftira etmek. İbrahim'in oğlu. Edebiyatımızda. bir gece sonra. İntihâ(a): Son. Îsâ: Hz. şiddetle hitab. yetişmek. İsâ. İn'am(a): Nimet verme. şu. İsi/ısı(t): Hararet. İr(t): Er. içki içme. saçma. İznini araştırmak. İven(t): Acele eden. İntizâr(a): Bekleme. kurban edileceği sırada yerine koç gönderilmiştir (Sûre 37/103). geçimini temin etmek zorunda olduğumuz kişiler. uç. pek. nazar etme. İrkilmek(t): Birikmek.342 Yûnus Emre Dîvânı İn(f): Bu. acılı ve içten sesler çıkartmak. Âdem Peygamber gibidir (Kur'ân-ı Kerîm. mealinde. Ulaşmak. İns(a): İnsan cinsi. göz. Kur'ân'da babasız doğduğu yazılıdır. toplanmak. İsâ meydana gelmiştir. İsâr(a): Dökme. İrte(t): Sabah. İsâ'nın ölmediği beyân olunur. Hz. İvâz(a): Karşılık. incitme. İsâ Peygamber'in cem' makamının salikleri için bir makam olduğunu ifade eder. Bakma.f): Sabah namazı. İş(t): Eş. İnen(t): Çok. . Talep etmek. İrürmek(t): Eriştirmek. İyal(t): 'İyâl. İnni ene'l Hak(a): Muhakkak Hak benim. serpme. meded. vaktinden evvel. İsâ. Yûnus Emre'de kamil insanın bir makamı. Azar. İstigfâr(a): Tevbe. daha çok. ölüleri dirilten bir özelliğe de sahiptir. İsî(a): Bkz. sızlatmak. bedel. 3/59). Kur'ân'da ismi zikredilir. Kıyametin kopması için öttüreceği sur ile ünlüdür. Arapça'da. İsmail. mağfiret dileme. İsmail. tasavvufta sufi/derviş meclisi. ulaştırmak. Babası İbrahim tarafından kurban edilmek istenmiş. İnâyet(a): Yardım. Meryem'e Rûhu'l-kudüs doğrudan rûh üflemiş. İsyân(a): İtaatsizlik. İy(t): Ey. İşmâr(a): İşaret. daima koç ile beraber işlenmiş olup fedakârlık örneğidir. paylama. tersleme. lütuf. hane halkı. Ayaklanma.). sıcaklık. İbrahim'in nefsi mesabesindedir. bir gün. Kur'ân'da. İsnâd(a): Bir söz veya haberi birine nisbet etmek. Emre karşı gelme. Hz. İsa Peygamber. göğe yükselirken üzerinde bulunan “dünyalık” bir iğne yüzünden dördüncü katta kalmıştır. nihâyet. İtâb(a): Tedbir. İnletmek(t): İnletmek. kelime ve fiillerin sonunda bulunan harekelerin değişme sebeplerini öğreten ilim. İçten içten. İkrâm etme. İrgürmek(t): Eriştirmek. İsmâîl(a): Hz. İv(a): Ev. İşret(a): İçki.(Bu hadise. Hastaları eliyle dokunarak iyileştirdiğinden Mesîh sıfatıyla anılır. İsâ. ölü gönülleri dirilten bir mürşid olarak zikredilir. Bu bakımdan İsâ. İlahi sohbet ve dem. Yetiştirmek. duraklamak. Birine dayandırmak. İncü(t): İnci. İ'râb(a): Düzgün konuşmak. İrte gice(t): Sabah akşam. yarın sabah.

. İzhâr(a): Açığa vurma. hangi. Kandagı(t): Nerede. Kanda(t): Nerede. Kaf: Eski yazımızda bir harf. Bkz. şeref. Kancaru(t): Nereye. kabiliyetli. Kolmaş. tanzîm etmek. İzi sıra gitmek. Kâbil(a): Kabul eden. kapanan. Kabz(a): Alma. Kahır/kahr(a): Üzüntü duyma. ardından gitmek. .t): Ramazanın ve senenin en kudsî gecesi. Kâf Dağı(a): Dünyayı çepeçevre kuşattığı söylenen efsanevî bir dağ. Kalp (a): Geçmez. adım. öncesi olmayan. Kanca(t): Nereye. 343 Uzak bir mekan için de sembol olabilmektedir. Levhi mahfuz. ne zamân. Tasavvufî metinlerde insan bedeni veya gönlü için kullanılır. İzz/izzet(a): Değer.Dr. zorlanma. mükafat için giydirilir. Kâbin(f): Nikah.t): Adım atmak. Kadarlamak (t): Dizmek.(295/27). Kâmet(a): Boy. Kaht(a): Kıtlık. düzenci. öfkelenmek. hep. kıymet. Allah'ın verdiği ile yetinmek. meydana çıkarma. elbise. malik. Kaftân: Hil'at. ne tarafa. İzlemek(t): Takip etmek. Kâf'tan Kâf'a: Baştan başa. Kamu(t): Bütün. Kalem(a): Halka ait zuhur yerlerinde Hakk'ın taayyünlerine bir evveldir. Kaçan(f): Ne vakit. bir işe başlamak. seğirtmek. Kaçmak(t): Koşmak. efendi. Simurg adlı efsanevî kuş burada yaşar. Kadd-bâlâ (a. Kâmî(f): Muradına ermiş. sıkıntıya gönül darlığına düşme. takip ede. kederlenme. -KKâ’im / kayım(a): Daimî bulunan. Kadîm(a): Zaman itibariyle eski olan. sıralamak. âşikâr etme. Kur’ân âyetlerinin ilk defa vahy edilmeye başlandığı gece. kalleş. Ka'be(a): Beytullah. hareketsiz. Kadd (a): Boy-pos. endâm. Eşya para. Kakmak(t): Kalkmak. Kadem basmak(a. Kân(f): Maden ocağı. kudretli. ayağa dikelmek. bir uçtan bir uca. gösterme. Allah'ın bir sıfatı. İzzetlü: Şerefli.” Ruhlar yaratıldığı zamân Âdem oğullarına “Ben rabbiniz değil miyim” İlahî nidası geldikten sonra müminlerin verdiği cevap. Kallâş(a): Hilekâr. Mustafa Tatcı İye/eye(t): Sahib. ulu hürmete layık. Kalb(a): Gönül. ululuk. sıkıntıya gönül darlığına düşen. Kanâat(a): Aza rıza göstermek. Kâl(a): Söz. yücelik. hilekar. Kadîr(a): Kudret sahibi. üstünlük. kuraklık. İlk zuhur. Kâfile(a): Sefere çıkan bir topluluk. Muhammedî nûr. İze(t): Yürüye. cevher.f): Uzun boy. gayretsiz. kaynak. Kâlû belâ/belî: “Evet dediler. tedavülden kalkmış. Kâl u kıyl(a): Dedikodu. hırs göstermemek. Kadir Gecesi(a. Kâhil(a): Tembel. Kadem(a): Ayak. Kâbız(a): Alan. Kalmaç(t): Geveze. güveyinin geline verdiği ağırlık. uğur. bir uzunluk ölçüsü. sebat eden. çok güçlü Allah'ın bir sıfatı. Hayır ve bereket. hiddetlenmek. Kakımak(t): Kızmak. mahvetme.

Cenab-ı Hakk'ın zekât emrini dinlemediğinden Musa Peygamber'in duasıyla. fenâ. âciz. Geri dönmek. tasa. Katre(a): Damla.Kayıkmak(t): Meyletmek. fazla. Konuşan.344 Yûnus Emre Dîvânı Kandan(t): Nereden. Karanulık(t): Karanlık. Kelîm(a): Kendine söz söylenilen. ikrâm. benliği. Nûr-ı Muhammedî. Kaysı/kaygusı(t): Endişe. bir damla.t): Üstüne düşmek. küçük boylu. kültür birliği olan cemaat. Kâr(f): Kazanç. nerede. daimî olan. üzüntü. Kayurmak(t): Düşünmek. endişe etmek. noksan. huzur. kerem. kendi özi. kaygı. Karanu(t): Karanlık. örf. su damlası. Keleci(t): Söz. Kandîl(a): Metinde. . telâş. yaşlanmak. Kem(f): Az. Malıyla mağrur olunca. bir şeyden kuşkuya düşmek. Kavl etmek(a.f): Yağmur damlası. Katran: Siyah. tasa. zavallı. Kâr u bâr(f): İş-güç. Mûsâ'nın sıfatı. Kayıd yimek(a. Kayu/kayı/kaygı: Kaygı. Kayda(a): Nerede. Kemter(f): Değersiz. iş. değer vermek. Kayırmak(T): ilgilenmek. Kasd/kasıd(a): Bir işi bilerek ve bir gaye ile yapmak. topluluk. endîşe. gâyet. Kaygusuz(t): Korkusuz. Ken'ân(a): Filistin. çukur. devamlı. sabit sağlam. gâile. ağır. Niyet. Kendisine çekmek(45/4). Kendözi(t): Kendisi. umursamayan. Karımak(t): İhtiyarlamak. eksik. tutulan oruç. endîşe. günahtan arınma. daha aşağı. öküz arabası. Kavum/kavim: Bir Peygamber'e tabi ve bağlı insan topluluğu. Bâkî ve kâim olan Allah. Kayd(a): Endişe. sert. Kazgan(t): Kazan. Kapmak(t): Maddî varlıklardan uzaklaştırmak. Kañlu(t): Kağnı. endîşelenmek. Ka'r(a): Dip. değersiz. Velilerden zuhur eden ma'rifet. değeri az. tasa. tasavvur. kendine hitap olunan. Kaykımak(t): Meyletmek. pek iyice. istikamet. Kelâm(a): Söz. ağırlama. Kâyim/kâ’im: Ayakta. Kavî(a): Kuvvetli. Edebiyatımızda kanaatkâr olmayan zengin ve gurur sembolü kişiler için kullanılır. Kemîne(f): Hakir. Velâyet ehlince isteyerek keramet göstermek makbul değildir. endîşesiz. Kat(t): Yan. Katı(t): Yok. Söz söyleyen. Hz. tasa. Mukayyed olmak. Kayyûm(a): Ezelden ebede kadar duran. Karavaş(t): Cariye. berk. sağlam. Kanı(t): Hani. Dil.t): Sözleşmek. Kârûn(a): Musâ devrinde yaşayan zengin bir kişi. kötü. Kangı/kankı(t): Hangisi. Aslı keffâret. temâyül göstermek. mecazen ilk yaratılan cevher. En derin yer. sert ve kokulu yanıcı bir madde. Kaygu(t): Korku. ufak. Kerâmet(a): Bağış. Kavl(a): Söz. mânâlı söz. Kâzî(a): Kadı. Yakûb'un doğduğu yer. Kargı/kargu(t): Mızrak. Katre-i bârân (a. malıyla birlikte yere batmıştır. hizmetçi kız. pek. Kefâret(a): Yapılan günaha karşı ceza almak üzere verilen sadaka. Kayı/kayu(t): Kaygı. Kasir(a): Kısa. âdet.

yanık. Türklerin millî sazı. kalleş. tahliye etmek. Köynüklü(t): Gönül yakıcı. Okumak. Elbette büyüktür onlar. Kimesne(t): Kimse. Kocalmak(t): İhtiyarlamak. insanların ayıbını gözetleyip söyleyen. Koğa(t): Kova. Kovcı(t): Gammâz. Kesâd(a): Alış veriş durgunluğu. Kıyl ü kâl(a): Dedikodu. Kopuz(t): Eski bir telli saz. Kılavuz(t): Yol gösteren. bitmek. Kîn/Kîne (f): Kin. sıra. ne yaparsanız. Eksiklik. elde etme. kisve. adamakıllı. Kiçi ay(t): Hilâl. Sûre 82/Âyet 1012'de zikredilir. Köymek(t): İçin için yanmak. Kıgurmak(t): Çağırmak. Sıpa. huy. gösteriş. varlık. davet etmek. Kösülemek(t): Uzatmak. temiz. mukayese. Kirâmen kâtibîn(a): İnsanların iki tarafından bulunup yaptığı fiilleri yazan melekler. Kıymak(f): Öldürmek. saçma sapan ve asılsız sözler söyleyen. Kezin: Def'a. 345 Kîl/kıyl(a): Söz. kayırmak. Verimsizlik. Köynemek(t): İçi yanmak. pek. Korıcı(t): Muhafız. Kevn ü mekân(a): Kainat. iyice. Köhne(f): Eski. Köynük/göynük(t): Yanık. Kızmak(t): Isınmak. dedikoducu. Konmak(a): Geçici olarak sakin olmak. bakraç. ayakta durmak. Kızıl(t): Bakır (veya altın) para. öfkeyle bakmak. Vazgeçmek. Kerkes(f): Akbaba. bugz. bilirler. Büyük melekler. Kızlık/ Kızlıg(t): Kıtlık. benliğini aksettirme. Meydana çıkmak. Keyvân(f): Zühal yıldızı. Kezek/kezik(t): Nöbet. Kıgrılmak(t): Çağrılmak. bakire. Kibr(a): Gurur. tesirli. “Şüphe yok ki size koruyucular memur edilmiştir. Koduk(t): Eşek yavrusu. Maddî ve manevî çokluk. ulu büyük Allah. hakkıyla. Kesb(a): Çalışıp kazanma. çok iyi şekilde. bereket. İnsan-ı kâmil. Kerrûb(a): Allah'a en yakın melekler. Konmak(t): Haşır olmak. kere. kalkmak.Dr. çok. Haykırmak. Kotarmak(t): Boşaltmak. Koca(t): İhtiyâr. kıtlık. Kez (t): Defa. aldatıcı. Münafık. Kılınç(f): Hareket. aşk ateşiyle yanmak. hebâ etmek. Farsça kerges. Kızgın(t): Öfkeli. Yazarlar. iş. Kolmaş/kulmaş: Hilekâr. Konşı(t): Komşu. Kıyâs(a): Karşılaştırmak. cömert. kuru laf. Kıvanmak(a): Sevinmek. uzaklaşmak. Körük(t): Ateşi alevlendirmek için kullanılan demirci âleti. hırsız. Kesilmek(t): Ayrılmak. Kevn(a): Var olma. kısbet. düşmanlık. Kisvet(a): Elbise. Mustafa Tatcı Kerîm(a): Kerem sahibi. kerre. korucu. Key(f): İyi. geveze. edinme. memnun olmak. Kız(t): Dokunulmamış. Kerpiç(t): Topraktan yapılan güneşte kurutulan tuğla.” Kiriş(f): Kalın direk. bir kapdan bir kaba boşaltmak. bolluk. . pahalılık. Kovucı(t): Söz götürüp getiren. Kıble-i cân: Cân kıblesi. benzetmek. yara. seslenmek. Kevser(a): Cennette bir ırmak.

Kur'ân'da çok sık tekrâr edilen bir ifade kalıbı. Küteh(f): Kısa. şanlı bir Kur'ân'dır. -LLâ(a): Yok. dili tutulmak. Künc(f): Köşe. mütenâsip. La'l(a): Dilsiz. silahlanmak. zevâlsiz. Kuş dili mutasavvıflara göre ilm-i ledün. Layın/-leyin(t): Gibilik eki. elbette. demektir. bucak. Leşker(f): Asker. "mantıku'ttayr" terkibiyle “Ey insanlar size kuş dili öğretildi. Yasin suresi/âyet 82. Tasavvufta bu kelimenin akl-ı küll ve nefs-i küllü işaret ettiği söylenir. Lem-yezel: Dâimî. . gayb ilmî. Kürsî(a):Arş'ın altında bir düzlükte olan. zâil olmaz. güzel. Küllî(a): Bütün. Kuli'l-Hak: Gerçeği söyle.(Sûre-i Araf / 143). Allah. köle sahibi olmak. tam. Lahza(a): Zaman. boya. Külüng(f): Taşçı kazması. kalem de onu görünür hale getiren Allah'ın iradesidir. Burûc sûresinin 2122. Kün(a): Allah'ın olmasını istediği şey ve iş için iradesini ifade eden Arapça'da “ol” emri. Küntü kenz: Gizli hazine. yandırmak. Küll(a): Hep. Kuds(a): Ulvîlik. hepsi. gayb ilmiyle alakalı. “ol” der. Mutasavvıflara göre levh Allah'ın bilgisi. Levlâk(a): Habibim! Sen olmasaydın ben eflâki yaratmazdım. Ledünnî: Ledünne müteallik. levh-i mahfuzun bulunduğu yer. Lâ-cerem(a): Şüphesiz. yeltenmek. yücelik. kudsîlik. Kendisine bağlı adamları olmak. Levh ü kalem(a): Levh. umûmî. Levn(a): Renk. Lâ-mekân(a): Mekân ihtiyacı olmayan mekânsız. Kullanmak(t): Kul köle olmak. Lâ-şerîk: Ortağı yok. Kün feyekün: Bir şeyin olmasını irade ederse Allah. La'în(a): Lanetlenmiş. o şey oluverir. marifet. susmak. yumuşak. İlm-i ledün Allah'ın sırlarına ait bilgi. rahmetten sürülüp atılmış. düz şey. Neml Sûresi/âyet 16). tamâmı. gaybî bilgi. deraguş etmek. Lâ'l eylemek(a. levh-i mahfuz(korunmuş levha) da sabit. çok. üstü. Kuşanmak(t): Kemer bağlamak. Kulûb(a): Kalpler. Sûre 39/Âyet 53.t): Susturmak. Deryalayın vb. Kul hüvallah(a): De ki O Allah(birdir) İhlas sûresi/âyet 1. Kuçmak(t): Kucaklamak. eli ayağı tutmaz. Ledün(a): Ehlullah'ın ve velilerin elde ettikleri vehbî ilim.346 Yûnus Emre Dîvânı Köyündürmek(t): Yakmak.” meâlindeki bir hadis-i kudsiye işaretdir. Lâ-taknatü: Umut kesmeyiniz. konuşmamak. mülâyim. Kürelik(t): Taşkınlık. Latîf(a): Cisimsiz. boysuz. Kalem: Bu levhaya alacakları yazacak olan İlâhî kalemdir ki. denilir. hiç göremezsin. Kusûr(a): Kasrlar. Küt: Kötürüm. Külhân(f): Hamam ocağı. azgınlık. (Hadis).” şeklinde Süleymân Peygamber bahsinde geçer (bkz. Kün demi: Allah'ın “ol” emrini verip âlemleri yarattığı an. levha demektir. sarılmak. köşkler. bâki. Kuş dili(t): Kur'ân'da. Allah. âyetlerinde “Ey Muhammed! Doğrusu sana vahy edilen bu kitâb. Bakara sûresi/âyet 117. Kalem sûresinin ilk âyetinde geçer. Hakikî ilimle ilgili. bütün.

Makhûr(a): Kahredilmiş. Âmir oğullarından Kays adlı bir Arap delikanlısının Leylâ adlı bir kıza âşık olduktan sonra aldığı sıfat. Bazıları onun bir ermiş. Mânâ(a): Mânâ. mağlup. Gerçek yön. lakabı el Hallâc. ziyan. yüzyıllarda yetişmiş büyük ve coşkun sufî. Mât(a): Saf dışı olmuş. ağırlık. Mahmûr(a): Serhoşluğun verdiği sersemlik. Ma'sûm(a): Günahsız. hattâ bir peygamber olduğunu söylerler. akılla bulunacak. mezar. yenilmiş. yok olmuş. Ma'rifet(a): Allah'ın zatına ait bilgi. 9-10. Sûfîlerce gerçek bir aşk şehidi kabûl edilen Hallâc'ın Dîvân ve Kitabü't-Tavasîn isminde eserleri vardır. Mâr(f): Yılan. dokunma. 347 Mancınık: Eski savaşlarda kullanılan. Maslahât(a): İş. zebânîlerin başı olan azâb meleği. imkan. Maksûrât(a): Kısılmış. Mahlûkât(a): Yaratılmışlar. Ma'zûl(a): Azdedilmiş kovulmuş. düzenlenmiş. gizli kalmış. anlaşılan şey. Ma'mûr(a): İmâr olmuş. Kasd edilen. itaatsizlik. Ünlü bir hekîmdir. Mârût(a): Hârût ile birlikte sihir yaptıkları için kıyamete kadar Babil'de bir kuyuda baş aşağı asılmış olan melektir. Allah. mahvedilmiş. Mecâl(a): Güç. mağfiretlik. Serhoş. Maksûd(a): İstenen. Mâh-ı tâbân(f): Parlak ay. Mâlik(a): Cehennemin kapıcısı. kısaltılmış. Makber(a): Mezar. medfen. oturulan görüşülen yer. şaşkın. kesilmiş. Arkasından duaya muhtac olan. Mecnûn(a): Leylâ ve Mecnûn hikâyesinin erkek kahramanı. fırsat. anlam. Mâsivâ(a): Hak'tan gayrı şeyler. sığınılacak yer. yenik. Mâh/meh: Ay. Aşka mağlup olup makâm-ı fenafillahta sırrı ifşâ etmiş. Me'âb(a): Dönülecek. duyularla idrâk edilen. kuvvet. Mechûl(a): Bilinmeyen. el-Beyzavî. Sevgili. Eşya. Mazarrat(a): Zarar. Mustafa Tatcı Leylî: Leylâ ve Mecnun hikâyesinin kadın kahramanı. Ma'kûlât(a): Aklın idrak ettiği hususlar. Hakkında Hazret-i Eyyûb’un kız kardeşinin veya teyzesinin oğlu yahut Habeşî bir köle olduğu gibi rivâyetler vardır. Mahfîl(a): Toplantı yeri.Dr. Mahsûsât(a): His ile. kalelere veya yüksek kesimlere taş ve gülle atan sapan. anlaşılacak şeyler. dilenen şey. Ma'siyet(a): İsyan. Ölen kişi. suçsuz. İrfan. meydana gelen şey. Meâl(a): Anlam. “Ene’lHak” diyerek vahdet-i vücûdun halka yayılmasına sebep olmuştur. Manzûr(a): Nazar edilen. Ma'şûka(a): Sevgili. Mağfûr(a): Rahmetlik olmuş. Zamanın şeriat âlîmlerince “şer'e” muhalif bulunan bu sözlerden sonra Hallâc'ın asılmasına karar verilmiştir. Mansûr-ı Bağdâdî: Adı Hüseyin. Makbere(a): Kabir. Yûnus Emre'de ve tasavvufî edebiyatımızda cezbeye girmiş bir derviş için . -MMagbûn(a): Aldanmış. Mahşer(a): Kıyamette ölülerin dirilip toplanacakları yer. bakılan. Lokmân: Kur'ân-ı Kerîm'de kendi adı ile geçen sûrede anılmaktadır. husus. İç yüz. Maraz(a): Hastalık.

azarlama. usanmış. Bırakılmış. Mesel bağlamak(a. Kendilerini halktan gizleyen gayb erenlerin dünyevî örtülerle. Mest(f): Serhoş. bir meşreb ismidir. Mestân(f): Serhoş. Şems-i Tebrîzî tarafından yetiştirilen Mevlânâ . Mercân(a): Denizde mercan balığının ürettiği kıymetli-genellikle kırmızı renkte. Melâmet hırkası giymek: Kınama hırkası giymek. sürülmüş. Merci'(a): Rücu edilecek. Yûnus Emre'de ”makam-ı fenâ” için kullanılan tabirlerdendir. Meşhed(a): Şehidlik. Mevc(a): Dalga. Men aleyha fân(a): “Yeryüzünde ne varsa geçicidir. Hz.” Bu sözün. dönülecek yer. Melâmet(a): Kınama. Yûnus Emre'yle görüşmüş ve sohbetiyle irşadda bulunmuştur. Mensûh(a): Nesh olunmuş. 55/âyet 2627). yiğitçesine. iptâl edilmiş kaldırılmış. “Nefsini bilen Rabbini bilir. Melâmet içindekilere Melamî denir. kalenderî tavırlarla velâyetlerini göstermeden yaşamaları. Merdâne(f): Yiğit. misal getirmek. Mecnûnluk makamındaki âşık. Mesel(a): Misal. Merd(f): İnsan. Meni(f): Benlik. yayımlanmış. Kendinden geçmiş. hileye ulaşmak. düzenbaz. Menâre(a): Minâre. ferman. hileye getirmek. Meşâyıh(a): Şeyhler. Mekr irgürmek: Hileyle yaklaşmak. Meta'(a): Fayda. Mekkâr(a): Hilekâr. üzüntülü. Delinmiş veya oyulmuş şey. dilemeden veren. Benlik terbiyesi için kendisini hor ve aşağı gören insanların meşrebidir. izzet. menfaat. Mekseb(a): Kazanç. Meskenet(a): Miskînlik.348 Yûnus Emre Dîvânı kullanılır. Meşrûat(a): Meşru şeyler. Esmaül-Hüsna'dan. Mennân(a): İhsan sahibi. Men 'arafe nefsehû(a): Hadis. emin yer. Mecnûn-sıfat: Mecnun gibi. sulak yer. örtülmüş. çimenlik. haram olmayanlar. Mekir/Mekr(a): Hile. Mekremet(a): Cömertlik. kıymetli şey. Me'men(a): Güvenilir. benzer bir şeyle izah getirme. Mevlevîğin pîri. Mesnevî ve Dîvân-ı Kebîr'in şairi. açılmış. kovulmuş. Mekr eylemek: Hile yapmak. Merdûd(a): Reddedilmiş. Ali tarafından söylendiği de rivâyet ediliyor. Menşûr(a): Yayılmış. hükümsüz. ancak yücelik ve kerem sahibi Rabbinin zatı kalıcıdır(Kur'ân. gam. Melûl(a): Kırgın. Sure. Mestûr(a): Örtülü.değerli madde. Fenafillahtaki kişiyi temsil eder. sekran. Melâik(a): Melekler. Fakat bu tâbir bir tarikat ismi değil. Melekût(a): Ruhların ve meleklerin âlemi. yeşillik. Mekr(a): Hile. Belh'te doğdu. halk tarafından kınanır. ayıplama.t): Örnek vermek. hakîr davranılır. Mevlânâ: Büyük Türk İslâm Mutasavvıfı. Menkûr(a): Boynuzdan yapılmış boru. neşr olunmuş. Merg-zâr(f): Çayırlık. kapalı. Bu kişiler. mertçe. Melâl(a): Sıkıntı.

ağırlık ölçüsü. Mirrih/Merih(a): Merih yıldızı. Miyân(f): Orta. meşelik. aynı dinden olan topluluk. sevgi besleyen. Mihnet(a): Sıkıntı. mal. Dünyaya eğilme. Mu'amele(a): Davranış. içki. Minkâr(a): Kuş gagası. tasarruf edilen şey. Kelime. Mey(f): Şarab. merdiven anlamındadır. Çok küçük bir ağırlık ölçüsü. Mismil/mısmıl(f): Temiz. ölçülü. olamaz. Muhlis(a): İhlaslı olan. dost. sağlam. gerçeği inceleyen. gözleyen. eziyet. Murtaza(a): Hazret-i Ali'nin lakabı. Mezada virmek(a. mezhep. Muhâl(a): İmkansız. Mi'râc(a): Hz. Yükselişleri. kuvvetli. Milket(a): Memleket. pak.t): Satışa sunmak. Muhâs: Bakır. pis. Mirvari/mirvarid (f): İnci. sağlamlaştırılmış. Mihr(f): Muhabbet. ara. 17 Aralık 1273'de Konya'da vuslat etti. Miskâl(a): 4. riyasız.Dr. yardımcı. Muhib(a): Seven. Munis(a): Alışılmış. Mîşe (f): Meşe. Mihmân(a): Konuk. istek. Peygamber'in Allah tarafından göklere davete icâbeti. boşta. Okyanus. aşk. halsiz. Meyl(a): Gönül aşkı. Mukarrer(a): Kararlaştırılmış. çölde yetişen bir diken. sevgi. özü sözü doğru. Bu kelime Yûnus'ta daha ziyade “Fenafillah” karşılığında kullanılmaktadır. Mihrâb(a): Camide namaz kılarken imamın önünde durduğu yer. Mustafa Tatcı Celaleddin-i Rumî. seçilmiş. Mugaylân dikeni: Deve dikeni. Muhit-i a'zâm(a): Dünya yuvarlağını çeviren büyük deniz.5 gr. Beğenilmiş. gönül eğilmesi. özetlenmiş. Karar vermiş. Murdâr(f): Kirli. Millet(a): Din. Mey-hâne(f): Metinlerde Mürşid'in bulunduğu tekke veya mürşid-i kâmilin gönlü anlamında ele alınır. Mümkün olmayan. Besmeleyle kesilmiş hayvan eti. Mu'în (a): Yardım. Mûsâ(Mûsî): Kur’ân'da zikredilen peygamberlerden birisi. Miskînlik: Metinde “Fenafillah”. dürüst. benlik terki anlamlarındadır. Milk(a): Elde bulunan. olmayacak. mülk. Meyl-i Fenâ(a): Fâni olana. leş. Mine'l-kalbi ile'l-kalb(a): Hadis olduğu söylenen bir söz. Mukarreb(a): Yaklaştırılmış. karar verilmemiş. hareketsiz. ehlileşmiş. Muhtasâr(a): Kısaltılmış. Allah'a yakın. İslâm'da dört mezhep olup mutasavvıf indinde bunların tamamı haktır. Murg(f): Kuş. Muhkem(a): Sıkı. Mezheb(a): Gidilen yol. Museviliğin kurucusu olup İsrail oğullarını . Mu'allak(a): Askıda. arı. Mikâîl(a): Mertebesi çok yüce olan dört melekten rızıkları dağıtan melek. Muhakkik(a): Tahkik eden. Mevzûn(a): Vezinli. Muntazır(a): Bekleyen. “Kalpten kalbe(yol/pencere) vardır” şeklindedir. geçici olana meyl etme. 349 Miskîn(a): Hiçbir şeye mâlik olmayan yoksul. ülke. araştıran. Minber(a): Cami'de imamın hutbe okuduğu yer. cana yakın. misafir. vasat. gökteki seyrânı. Dinin teferruat kısmında açıklıklar getiren görüş ve kabuller. Muhâlif(a): Aykırı düşüncesi olan. berk. orman.

350 Yûnus Emre Dîvânı Mısır'dan çıkarmış. Mülk-i ezel(a): Rûhlar âlemi. Mümeyyiz(a): Ayıran. Müneccim(a): Yıldızların hareket ve durumundan hükümler çıkaran. her şeyden ayrılmış. Bir yere bağlı olmayan. aydın aydınlatılmış. ışıklı. para. isyan etmeyen. Musallâ(a): Namaz kılınan yer. Müfsid(a): Bozan. yollanmış. Müdbir(a): Talihsiz. Müctebâ(a): Seçilmiş. herşeyi ilmiyle ihata edip iş yapan Allah. yazı yazmaya yarayan madde. Müddeî(a): İddiacı.t): Nefsi yenmek için ibâdet ve riyazat içinde bulunmak. Münezzeh(a): Temiz. metinde şer'i hakikatleri anlamayan softa manasına.t): Müjdelemek. Mübâriz(a): Döğüşen. sürekli. dua etme. yedirip içiren. davacı. Hak'dan gayrı her şeyden arınmış. Mürsel(a): Gönderilmiş. Astrolog. çalışıp çabalama. seçkin. kavga eden. cenaze namazı kılınan yer. arı. Münâcât(a): Allah'a yalvarma. resûl. seçkin. Mücrim(a): Suçlu. Muştulamak(f. Peygamber'in mübarek sıfatlarından birisidir.t): Müjde için verilen değerli bir şey. yerinde. Yıldız bilgini. Mutlak(a): Serbest. Mürîd(a): Bir mürşide bağlanan. Mülk(a): Elde bulunan. Seçilmiş. Farsça Müjde'den. ferdî. Mustafâ(a): Istıfa edilmiş. Mülket/milket(a): Ülke. Mün'im(a): Nimet veren. Müdâm(a): Devamlı. Bundan dolayı Kelimullah denmiştir. noksanlardan uzak. Mübtelâ(a): Belâya uğrayan. Münevver(a): Nurlu. Yalnız. değişmez. hasta. Mühmel(a): Bırakılmış. kabahatli. Kitap. . ihmal edilmiş. savaşma. kapanmak. birleştirilmiş. Hz. kati. nifak çıkaran. idbâra uğramış. Münker(a): Kabirde soru soran iki melekten birisi. memleket. Münkir(a): İnkarcı. salıverilmiş. fark eden. Hz. Karar verilmek. düşkün. tutkun. Kitap sahibi peygamberlerden olan Musa kavmine “evâmir-i aşere”(on emir)yi bildirmiştir. rahat. tasarruf olunan şeyler. Muştuluk(f. mürşid. peygamber. düşkün. Mücâhede(a): Uğraşma. Mücâhede çekmek(a. esaretten kurtarmıştır. Ülke. sahifeler. sülûka giren kişi. tasdik edilmek. Mürebbi(a): Terbiyeci. denk. tek. ayırıcı. Musalla taşı: Cenaze konulan yer. seçen. haber veren. Yalnız. Tûr Dağı'nda Allah'ın tecellisine mazhar olmuş ve konuşmuştur. tasavvufta nefsi yenmeye çalışma. Mürekkeb(a): Terkip edilmiş. tek. Muti'(a): İtaat eden. Kendisine Tevrat gönderilmiştir. Mühr urulmak(a): Mühür vurulmak.t): Müjdeci. Mushaf(a): Kur’ân-ı Kerîm. Müdebbir(a): Evvel'den tedbir gören. Muvâfık(a): Uygun. Mücerred(a): Yalnız. Muştucu(f. Münferid(a): Tek başına. Muhammed.

inleyici. eksik. elde edilen. ağlayıp inleyiş. irşad eden kılavuz. Müselsel(a): Ardı ardına giden. İkilik. şahid olma. tezyîn. açık. Tasavvufta yoldan çıkan derviş. Tasavvufta mürşidin mürîdine iltifat etmesi. karşılık. birden bire. Nefha(a): Üfürme. Necmüddin-i Kübrâ: Kübreviyye tarîkinin pîridir (ö. Nâlân(a): İnleyen. nefes. Nân(f): Ekmek. Nâr(a): Âteş. Harezm'de irşad ederken Mogollar tarafından şehid edildi. yan bakmak. Ana baba saadeti. delil. Nahcîr(f): Av. türküler. ne söz. inleme. Nâ-reste(f): Ergenlik çağına gelmemiş. yiğitlik. Necm(a): Yıldız. belli. Cehrî zikri esas alan Necmüddin-i Kübrâ'nın tarikatı. Müştâk(a): Hasret çeken. erlik. ilenme. Yemin. Nâdân(f): Bilmeyen. Müyesser(a): Kolaylıkla olan. ince. Nagam(a): Nağmeler. nebat. Nekir(a): Mezarda insanları sorguya çekecek iki melekten birinin adı. . Kasri. Ruzbihan Mısri gibi tasavvuf büyüklerinden ilm-i ledün tahsil etti. Pabûşvârî bir giyecek. Nâkûs(a): Kiliselerde çalınan çalgı. sövme. Nasûh(a): Bozulması imkânsız tevbe. Gönül. Nâkıs(a): Noksan. Melâmî ve Üveysî meşrebi vardır. -NNâ-çâr(f): Çaresiz. Nâ-kâm(f): Muradına. feryâd eden. yetişen. şeyh. feryâd. güzel ses. Mustafa Tatcı Mürşid(a): Doğru yolu gösteren. Nass(a): Kat'i. tenezzülü. görüşme. Adamlık. Nasîhat(a): Öğüt. Nâmî(a): Yerden biten. Delil olarak gösterilen. Hz. Nahnu Kasemna(a): Biz taksim ettik. Güç. Müşk(f): Misk. onun mürîdi kabul edilmektedir. Na'lin(a): Nalın. kaba. mükafat. Kesin olarak karar verilmiş şey. çocuk. Nazük(f): Nazik. Nefrîn(f): Lanet. Neci(t): Kim oluyor. seyredilecek yer. büyüyen bitki. tetkik. nasip olacak olan. topluluk. Müşâhade(a): Görme. göreceği gelen. Nakş(a): Bir şeyi çeşitli renklerde boyamak. iyilikseverlik. Nâgâh(f): Ansızın. 618/1121). Müşrik(a): Allah'a ortak koşan. ahenkli mırıldanma. cahil. Mevlânâ'nın babası Sultanü'lUlema Bahaüddin Veled. Nazar-gâh: Bakılan yer. Yasir. Resim.t): Bakmak. od. Müzd(f): Sevab. yasak. Mürvet/mürüvvet(a): Mertlik. Tasavvufta İlahî alemi görme. Nâgeh/nâgehân(f): Ansızın. Nâle(f): İnleme. Ali meşreplilerce yaşatılmaktadır. maksadına erişmemiş. Kur’ândaki mânâca açık olan hükümlerin tamamı. cömertlik. Nagme(a): Ezgi.Dr. anlayışsız. ayağa giyilen basit bir giyecek. tarikat piri. 351 Nâliş(a): Feryâd ediş. himmet etmek.(Zuhrûf/32). Müşkil(a): Zor. ecir. Mürted(a): İslâmdan dönen. Medrese ilimlerinden sonra tasavvufa yöneldi. teganni. Nefir(a): Cemaat. Nazar urmak(a. Nazar(a): Göz atmak. Nehy(a): Yasak etme. zincirleme.

352

Yûnus Emre Dîvânı

Nem(f): Yaş.
Nem(t): Neyim.
Nemdür(t): Neyimdir.
Nemrûd: Halil İbrahim Peygamber
zamânındaki Keldavi hükümdarı olan
Nemrud, Putlara tapmadığı için
İbrahim Peygamberi ateşe attırmıştır.
Allah'ın inâyetiyle âteş etkisiz hale
gelmiştir.
Nemrud,
Babil'in
kurucusudur.
Nerdübân/nerdüvân(f):
Merdiven.
Aslı, nerd-bân.
Nesnene(t): Nesne, şey.
Neşr(a): Kıyamette bütün insanların
tekrar dirilmesi. “Haşr u neşr”
yayılma-dağılma.
Nevâle(a): Nasib, kısmet. Tâli'.
Nevâz(f): Okşayıcı, taltîf edici.
Nevbet(f): Pâdişâh ve vezirlerin
sarayı önünde günün muayyen
vakitlerinden çalınan mızıka. Sıra,
nöbet.
Nev'i(a): Çeşit, nev'e ait.
Nevkâr(f): Yeni işe başlamış, acemi.
Neysân(f): Ney gibi, kamış gibi.
Ney-şeker(f): Şeker kamışı.
Niçe bir(t): Ne zamâna kadar.
Niçe(t): Nasıl, ne suretle, ne kadar,
çok.
Niçe(t): Nasıl, ne suretle, ne kadar,
çok.
Niçesi(t): Nasıl, ne şekilde.
Nifâk(a): İki yüzlülük. Müslüman gibi
görünüp ortalığı karıştıran, bozguncu.
Nigâr(f): Sevgili, güzel, resim.
Nihân(f): Gizli, saklı.
Nikâb(f): Yüz örtüsü. Peçe.
Ni'met(a): Lutuf, ihsan, rızık.
Yiyecek.
Nire(t): Nere
Nisâr(a): Döküp saçma, düğünlerde
saçılan para vs.
Nisbet(a): Münasebet, yakınlık, bağ.
Nisyân(a): Utanma.
Nişân(a): Alâmet, iz, belirti, eser.

Nişe(t): Nasıl, neden, niçin.
Nite(t): Nasıl, ne halde.
Niteki/nitekim(t): Nasıl ki, nasıl kim.
Nitelik(t): Mahiyet., keyfiyet, nelik.
Niteliksüz: Keyfiyetsiz, mahiyetsiz.
Niyâz(f): Yalvarma. Duâ.
Nöker: Hizmetçi, hizmetkâr.
Nûh(a): Nuh Peygamber. Tufandan
korunmak için bir gemi yapmış ve
bütün canlılardan birer çift almıştır.
Kur’ân'da
ismi
zikredilen bir
peygamberdir.
Nukl(a): Meze, çerez.
Nûş itmek(f.t): İçmek.
Nûş(f): Tatlı, bal.
Nûşin-revân: Nuşirevân, eski İran'ın
adalet
timsali
olmuş
bir
hükümdarıdır. Hürmüz'ün babası,
Hüsrev'in dedesidir.
Nutfe(a): Meni, saf ve duru su. İnsanı
meydana getiren sperm.
Nühavht(f): Okşama, çalgı çalma.
Nükte(a): İnce manâ.
Nüzl(a): Misafir için hazırlanan
yemek.
-OObrılmak(t): Devrilmek, çökmek,
oyulmak.
Ocak(t): Maden ocağı.
Od urmak(t): Ateşlemek, ateşe
vermek.
Od(t): Âteş.
Ogrı/oğru(t): Hırsız.
Okımak/okumak(t): Çağırmak, davet
etmek.
Ol dem(t. f.): O zamân, o an.
Ol(t): O.
Olok dem(t): O dem, o anda, o
dakikada.
Oluk-sâ'at(t.a): O saat.
Onmak(t): Şifa bulmak. İyileşmek,
yara kapanmak.
Oran(t): Ölçü, hesab, derece. Kıyas.

Dr. Mustafa Tatcı
Osmân: Çâr-yâr'dan üçüncüsüdür. Hz.
Peygamber'e iki defa damat olmuş
hilmi ve ilmiyle şöhret bulmuştur.
Otrur(t): Oturur.
-ÖÖd(t): Yürek.
Ödi sımak(t): Korkmak, korkudan
kalbi çarpmak.
Ög(t): Akıl, hatır, zihin.
Öglenmek(t): Kendine gelmek. Aklını
başına toplamak.
Ögsüz(t): Akılsız.
Ögün tutmak(t): Yediği yaramak.
Ögür(t): Eş, arkadaş.
Ögütlemek(t): Nasihat vermek.
Öküş(t): Çok fazla, ziyade.
Ömer: Çâr-yâr'dan ikinci halife.
Lakabı Fârûk ve İbn Hattâb'tır.
Adaletiyle meşhurdur.
Önden(t):
Önce,
evvel,
ilkin,
önceden.
Öñmek(t): Beklemek(?) “Bir niçeler
turmışlar dün-gün nevbet öğerler/bir
niçeler
göymezler
öñürdürler
rindâne”(313/7).
Öñürdürler(t): Sallanırlar, bağırırlar,
böğürürler.(?).
Öri/örü turmak(t): Ayağa kalkmak.
Öşr(a): Onda bir, Kur'ân'dan on
ayetlik bölüm
Ötmek(t): Geçmek.
Ötrü/ötürü(t): Dolayı, sebebiyle.
Öykünmek(t): Taklit etmek. Taklide
çalışmak.
Özenmek(t): Tama' göstermek. Gıpta
etmek. Biri işte ihtimam göstermek.
Özge(t): Başka.
-PPâ-bend(f): Köstek, ayak bağı.
Pâdişâh(f): Padişah, mecazen Ruh,
Cenâb-ı Hak.
Palâs(f): Keçe, aba, çul, eski elbise.
Palhenk(f): Dizgin, yular, kemend.

353

Panbuk(f): Pamuk.
Pâre(f): Parça.
Pâs olmak(f.t): Paslanmak, kederli,
üzüntülü olmak.
Pâs(f): Kir. Mecazen, gam, keder, iç,
sıkıntısı, üzüntüsü.
Paşa/beşe: Evin büyüğü, yüksek
rütbeli; askeri bir rütbe olup eskiden
hangi manada kullanıldığı ihtilaflıdır.
Pâyân(f): Son, nihâyet, uç, kenar.
Pâyîdâr: Devamlı, sağlam, itibarlı.
Pây-mâl(f): Ayaklar atında kalmış,
çiğnenmiş.
Pehlevân(f): Pehlivân.
Pelîd(f): Sert ağaç, Palamud odunu.
Mecazen eğitimi zor insan/nefis.
Per u bâl(f): Kanat ve kol.
Perdeliler(f.t): Hak'tan gafiller.
Perî(f): Melek.
Perrân(f): Uçan, uçucu.
Pertev(f): Işık, nûr.
Pervâne(f): Geceleri ışık etrafında
dönen küçük kelebek. Bu kelebekler,
gözyaşı ile beslenirlermiş.
Pervâz(f): Kanat açmak. Uçmak.
Pes(f): O halde, öyle ise.
Peşe/beşe: Baş reis, paşa, bakan(Bkz.
Paşa).
Peşimân(f): Pişman.
Peymâne(f): Kadeh.
Peyvest(f): Ulaşma, kavuşma.
Pinhân(f): Gizli, saklı.
Pîr(f): İhtiyar, tarikat kurucusu.
Pîşe(f): San'at, iş, meslek. “Dervişlik
bir pîşedür”(149/9).
Pîş-kadem(f.a):
Önde
giden,
kendisine uyulan kişi.
Pîş-keş(f): Hediye, armağan.
Pîş-rev(f): Önden giden, öncü, gider.
Piyâle(f): Kadeh, şarab.
Poyraz(f): Kuzeyden esen keskin ve
soğuk rüzgâr.
Pûl(f): Para.
Pusaruk: Sis, duman.
Pür(f): Dolu, çok.

354
Pür-kemîn(f): Çok az.
Pür-ni'met(f.a): Nimetle dolu.
Pür-nûr(f.a):
Nur
dolu,
kaplanmış.
Püryân: Biryân, kebap.

Yûnus Emre Dîvânı

nurla

-RRab(a): Öğreten, bildiren, mürşid,
Rabbü'l-âlemîn Allah.
Rabbü'l-enâm(a): Bütün yaratılmışları
yetiştirip besleyen Hak.
Ra'd(a): Gök gürültüsü, şimşek
çakması.
Rahîm(a): Acıyan merhâmet eden,
esirgeyen, koruyan, âhirette mümin
kullarına Rahmet eden. Allah.
Rahle okumak(a.t): Ders görmek,
Rahm(a): Acıma, merhamet etme,
Esirgeme.
Rahmân(a): Çok acıyan, esirgeyen,
merhamet eden. Allah.
Rahmanî(a): Çok acıyan, esirgeyen,
merhamet eden Allah'a ait. Müsbet.
Allah ile ilgili.
Rahmet(a): Acıma, esirgeme, koruma,
yargılama.
Raht(f): At takımı, yol levâzımatı,
mâl-mülk. Eşyâ.
Rast(f): Doğru.
Raygân/Râyegân:(f): Pek çok, bol,
ucuz, bedava.
Râyiha(a): Koku.
Râz(f): Sır, gizli şey. Gizlenen şey.
Râzî(f): Sırdaş, sır saklayan. Sırla
ilgili.
Rebâb(a): Bir çeşit kemençe.
Recâ(a): Umma, ümit etme, dileme,
dilek.
Ref'i(a): Yüksek, âlî. Bülent.
Refîk(a): Arkadaş.
Rehber(f): Kılavuz, mürşid. Yol
gösterici.
Reh-bîn(f): Yol gören.

Remz(a): İşaret, sembol, sırrı
anlatmak için başvurulan söz veya
kelime.
Renc(f): Zahmet, eziyet.
Rencûr(f): Sıkıntılı, incinmiş.
Resm(a): Adet, usûl, tavır, davranış.
Resûl(a): Peygamber, yeni kitap ve
şeriatle gönderilen Peygamber.
Revâ(f): Layık, uygun.
Revân olmak(f.t): Akmak, geçmek,
yürümek.
Revân(f): Akan, giden, ruh, cân.
Revân(f): akan, giden, ruh, cân.
Revzen(f): Pencere.
Reyhân(f): Büyük yapraklı fesleğen
çiçeği.
Rıdvân(a): Cennet bekçisi, Cennet
kapıcısı.
Rızk(a): Allah'ın kullarına lutf ettiği
yiyecek, içecek. Tasavvufta manevî
lutuf, irfan ve aşk anlamında.
Rif'ât(a): Yükseklik.
Rind(f): Kalender, aldırış etmeyen,
dünyayı umursamayan.
Rindâne(f): Kalenderler gibi hareket
eden, rindçe davranan.
Riyâ(a): Özü-sözü bir olmamak. İki
yüzlülük.
Riyâzat(a):
Tasavvufta
sülûk
esnasında nefsin isteklerini bertaraf
etmek için aç kalma, açlıkla terbiye,
az ile kanaat etme.
Ruhbân: Hırıstiyan mistiği.
Rûm: Anadolu.
Rumûz(a): Mânâsı gizli sözler.
Rûz(f): Gün.
Rûzî(f): Rızık, azık, nasib, kısmet.
Rüchân(a): Üstün olma, üstün gelme,
üstünlük.
Rükû(a): Namazda eğilme hareketine
verilen ad. Allah'ın huzurunda eğilme.
Rüstem(f):
İran'ın
mitolojik
kahramanlarındandır. Zal'ın oğludur.
Kuvvet ve cesâret timsâlidir.
Rüzigâr(f): Zaman, devir, dünya.

Dr. Mustafa Tatcı
-SSâbir(a): Sabırlı.
Saçu(t): Düğün ve toyda saçılan şeker
ve para kabilinden şeyler.
Sa'd(a): Kutlu, uğurlu, kutluluk,
uğurluluk.
Sad(f): Yüz.
Saddâk(a): Gerçektir, doğrudur.
Sadef: İnci kabuğu. Sert ve parlak,
kıymetli bir maddenin kabuğu.
Safâ(a): Saflık, arılık, temizlik, gönül
şenliği.
Safâ-nazar: Temiz bakış, feyiz veren
bakış. Mürşidin bakışı. Himmet.
Sâfî(a): Temiz, pak, arı.
Sagınç(t): Emel, arzû , istek, düşünce.
Sagınmak(t): Düşünmek, mülahaza
etmek, sanmak.
Sagınmak(t): Düşünmek, mülahaza
etmek, sanmak.
Sagış(t): Düşünce.
Sahâvet(a): Cömertlik.
Sahha(a): Bir şey içen kimseye
“afiyet olsun” manasında söylenen
söz.
Sahî(a): Cömert, eli açık.
Sâhib-i keyvân(a.f): Zühal gezegenine
mensup. Bu gezegen insana keder
verdiği için bu terkip “keder sahibi”
anlamına gelir.
Sâhib-kabûl(a.f):
Kabul
eden,
kabiliyetli, anlayışlı.
Sâhib-kırân(a.f ): Uğurlu zamânda
tahta çıkan hükümdâr, her zamân
başarı ve üstünlük kazanan hükümdâr.
Sa'îd(a): Uğurlu, kutlu, mübarek.
Sâim(a): Oruçlu.
Sak(t): 1-Uyanık, çabuk duyan,
ihtiyatlı, rahat, emin. 2- Ok yayının
kiriş geçen ucu.
Sâkî(a): Sakka'dan. Evlere su taşıyan
kişi.
Kadeh
sunan.+Tasavvufta,
mecazen mürşid.

355

Sâkî: Kadeh sunan, su dağıtan.
Tasavvufta mecazen mürşid.
Sakka(a): Su taşıyan kişi.
Sala(a): Çağırma, bir şey için
bağırarak davet etme. Namaza
çağırma. Minarede okunan salavat.
Salaca: Ölü taşınan dört kollu düz
tahta.
Salâvât(a): Hz. Peygamber'e yapılan
dualar.
Salık: Doğru yolu gösterme, haber
verme. Tarif etme.
Salmak(t): Göndermek, sevketmek.
Saltuk/Sarı Saltuk: XIII. yüz yılda
yaşayan bir alperen mürşid. Mahmûdı Hayrânî müntesibi olduğuna dair
rivâyetler vardır. Tapduk Emre,
tahminen
bu
zat
tarafından
yetiştirilmiştir. Sarı Saltuk, II.
İzzeddin Keykavus'un maiyetine giren
bir Türkmen boyunun başında
bulunan
Türkmen
babasıdır.
Balkanlarda vuku bulan Türk
muhacereti sırasında tarih sahnesine
çıkmıştır. O, Kalenderî meşrep bir
derviş gazidir. (Hakkında tafsilatlı
bilgi için I. Cilde bkz.).
Sâlûs(f): Hilekâr, düzenci. Riyâkâr.
Samed(a): Son derece yüksek ve
daimî olan Allah. Esma-i Hüsna'dan.
Sanem(a): Put, sevgili, güzel.
Sanmak(t): Düşünmek, tasarlamak,
zannetmek.
Sanu/sanı(t): Fikir, düşünce, istek.
Zan, tasavvur.
Sarp (t): Katı, zor, aşılması güç,
yüksek.
Sarrâf(a): Altun ve gümüş gibi değerli
madenlerden anlayan. Metinde, kâmil
kişi mânâsına.
Sataşmak(t): Birşeyle karşılaşmak, bir
şeye uğramak.
Satu-bâzâr(t.f): Alış veriş.
Savmak(t): Geçiştirmek, def etmek,
bastırmak, ber-taraf etmek.

356

Yûnus Emre Dîvânı

Savulmak(t): Çağı, zamânı geçmek.
Geçiştirilmek.
Savurtmak(t):
Dağıtmak,
etrafa
yaymak.
Sa'y(a): Çalışma, gayret.
Sayakmak/suyakmak(t):
Aslına
ulaşmak, aslına dönmek.
Saykal(a): Cilâ, partalıcı, mecazen
ibadet, tevhid ve tehlil.
Saymak(t): Tutmak, addetmek, bir
şey yerine kabul etmek.
Sayru(t): Hasta.
Sayvân(a): Saçak, pervâz, kemer,
sâyebân, gölgelik, çardak.
Sayyâd(a): Avcı.
Sâz-kâr(f): Uygun, muvafık.
Sebak(a): Ders.
Sebîl(a): Allah rızası için yaptırılan su
hayratı veya umumî olarak bütün
hayırlar.
Sebük sal olmak(f. t.): Hafif olmak,
önemsiz ve değersiz olmak.
Sebük-bâr(f): Yükü hafif, hafif yüklü.
Sefer kaydı(t. d.): Yol hazırlığı, yol
telaşı.
Segirtdürmek(t): Koşdurmak.
Segirtmek(t): Koşmak.
Seher-gâh(f): Seher vakti.
Sehil/sehl(a): Kolay, düz yer.
Sekbân(f):
Köpek
besleyicisi.
Padişahın köpeklerini besleyen kişi.
Sekit: Gidermek, kaldırmak, bertaraf
etmek.
Sekiz Uçmak(t): Sekiz Cenet.
Selâtîn(a): Sultânlar.
Selmân: Aslen Fars olup âteş-perest
iken Hırıstiyan ve sonra Müslüman
oldu. Medine de Hz. Peygamber'le
görüştü.
Büyük
ve
meşhur
sahabelerdendir.
Sem'(a): İşitme.
Semâ': Ayin, devrân.
Semirmek(t): Tavlanmak, şişmek.
Serâ(a): Yer, toprak, malı çok olmak.
Zenginlik.

Serâb (a): Çölde ışık tesiriyle yeşillik
ve suluk gibi yerlerin oluşması.
Ser-be-ser(f): Baştan başa.
Ser-encâm(f): Başa gelen, vak'a, bir
işin sonu.
Ser-gerdân(f): Başı dönmüş, başı
dönen, şaşkın, sersem.
Serheng(f): Çavuş, kavas, yasakçı.
Kapı bekçisi.
Sermâye: Metinde âhiret için gerekli
ibâdet ve taat, ömür.
Ser-mest(f):
Serhoş.
Kendinden
geçmiş.
Ser-nigûn(f): Baş aşağı olmuş, ters.
Ser-te-ser(f): Baştan başa.
Server(f): Baş, reis. Başkan, başbuğ,
ulu kimse.
Serv-i revân(f): Yürüyen servi, uzun
boylu sevgili.
Sesmek(t): Bitmek, yetişmek (Bkz.
Süsmek, 312/3).
Setr(a): Örtülmek.
Settârü'l-'Uyûb(a): Ayıpları, günahları
örtüp gizleyen. Esmaü'l-Hüsna'dan.
Seven(t): Âşık.
Sevgü(t): Sevgi.
Sevi/sevü(t): Sevgi, aşk.
Sevici(t): Âşık, seven.
Sevişgen(t): Çok seven.
Seyâh(a): Çok yer gezen.
Seydi Balum: Geyikli Baba'nın
arkadaşı veya tarikdaşı. Germiyan
oğullarından olması muhtemeldir.
Seyr ü sülûk/Seyr ü sefer: Bir tarikate
girip, manen yükselip, makamlar elde
etme. Manevî terakki.
Seyr(a): Yürüyüş, geziş, eğleniş;
manevî
makamlarda
yaşanılan
müşahede.
Seyrângâh: Gezilen yer, seyir yeri.
Seyrek(t): Aralıklı, az, nadir.
Seyyid Ahmed-i Kebir: Kimliği kesin
olarak tespit edilemedi. Ahmet Fakıh
olabilir.

Dr. Mustafa Tatcı
Sıddîk(a): Tam doğruluk sahibi. Hz.
Ebu Bekir'in sıfatı.
Sıdırmak(t): Kırdırmak.
Sıdk(a): Doğruluk. Gerçeklik.
Sıfatullah(a):
Allah'ın
sıfatı,
esmaullahın tecellî mahalli, eşya
âlemi.
Sığınmagın(t): Sığınacak yer, melce.
Sımak(t): Kırmak, bozmak, yenmek,
bozguna uğramak.
Sınmak(t): Kırılmak.
Sınuk(t): Kırık.
Sırat-ı müstakîm(a. a./ f. terkip): Hak
yol, doğru yol.
Sırça (f): Câm, billur.
Sırdaş(a.t): Sırrı saklayan, sırrı bilen
iki kişiden birisi.
Sıymak(t): Koymak, sıyrılmak.
Sızmak(t): Akmak, erimek.
Sızurmak(t): Sızdırmak, damlatıp
tüketmek, eritmek.
Siccîn(a): Cehennemde kötü ruhların
mekanı olan bir vadinin ismi. Sert,
soğuk, şiddetli.
Sidretü'l-Münteha(a): Arş’ın sağ
tarafında altıncı veya yedinci gökte
bulunan ağaç. Yanında Cennet vardır
ve Cennet’in nehirleri onun altından
akar. Bu ağaca Tûbâ diyenler de
olmuştur. Muttakilerin ve şehidlerin
mekânıdır. Bu ağacın ötesine hiçbir
kul geçemez. Ötesi Allah'ın zat
âlemidir. Beşer bilgisi, Sidre'de biter.
Tasavvufta
cem'
makamının
karşılığıdır.
Sikender: Mekadonya kralı Filib'in
oğludur (ö. 323). Büyük İskender
veya
Zülkarneyn
olarak
edebiyatımızda
sürekli
işlenegelmiştir.
Ermiş
veya
peygamber'den kabul edilmiştir.
Kâmil insan ve Hakk'ın halifesi için
bir semboldür.
Sil (a): Sel.

357

Silkinmek(t): Vücudu sarsılmak,
üstünü temizlemek vs.
Simsâr(a): Komisyoncu, alıp satmada
aracılık eden.
Simurg(f): Yuvası Kâf dağında
olduğu söylenen efsanevi kuş. Boynu
uzun ve yüksekte uçtuğundan Araplar
“Ankâ”
derler.
Bu
kuş
“Zümrüdüankâ”
şeklinde
de
edebiyatımıza girmiştir. 30 kuşun
şekli onda birleştiği için Simurg
dendiği, Attâr'ın “Mantıku't-Tayr'ında
söylenmektedir. Devlet kuşu denilen
de budur. Yüce makamları ve
şekilllere
tasarrufları
cihetiyle
Simurg,
mürşid-i
kamillere
benzetilmiştir.
Sin: Mezâr.
Sinle: Mezarlık, mezar taşı.
Sipâhî(f): Atlı asker.
Sir(f): Tok, doymuş.
Sitâre(f): Yıldız.
Sited/sıtad(f): Alış, satın alma.
Sivâ(a): Gayrı, başka, Allah'tan başka
her şey.
Siyâset(a): Ceza vermek, asmak.
Sizmek(t): Sızmak, akmak.
Soğulmak(t): Suyu, seli çekilme. Göz
ferinin azalması. Solmak.
Sorıcı/sorucu(t): Münkir-Nekir.
Soy soylamak(t): Ululamak, soylu
gösterme, ta'zim, makam ile manzummüsecca destan söylemek.
Soya sayılmak(t): Soyuyla övünmek,
asil kabil edilmek. İtibarlı kabul
edilmek.
Soyakmak(t): Aslına dönmek.
Soylamak(t): Araştırmak, tahkik
etmek.
Sögmek(t): Sövmek. Küfr etmek.
Söğülmek(t): Lanetlemek, küfretmek.
Sökel(t): Hasta.
Sösmek(t):
Büyümek,
uzamak,
bitmek.

358

Yûnus Emre Dîvânı

Söyünmek(t):
Kendi
kendisine
sönmek. parlaklığı gitmek.
Subaşı(t): Komutan, subay, zabıta
memuru.
Subh(a): Sabah.
Sûd u ziyân (f.a): Kâr ve ziyân.
Sûd(f): Fayda, kazanç, menfaat.
Sûfî(a): Ehl-i tasavvuf. Zahid.
Metindeki çoğu beyitte “softa”
anlamındadır.
Su'i(a): Kötü.
Sûk(a): Çarşı, pazar.
Sultân-ı vakt(a): Vaktin sultanı.
Kutup. Kutbu'l-aktab.
Sun'(a): Yapma, yapış, amel, iş,
kudret, yaratılış.
Sunmak: Uzatmak, teslim etmek,
vermek, saldırmak, hamle etmek. El
sunmak: Elini vermek, teslim etmek.
Sûr (f): Düğün, ziyâfet.
Sûr(a): İsrafil adlı meleğin kıyamet
günü çalacağı boru.
Sûret(a): Şekil, yüz, resim,tarz, biçim.
Susak(t): Su kabı, maşraba, tahta
kova.
Susalık(t): Susuzluk, susama, suya
doymamak.
Suya keçe salmak (t.d.): Nâmûs ve ârı
terk etmek, terk-i hestî ehli olmak.
Sûz(f): Yanıp yakılma.
Sübhân(a): Her türlü kusur, ayıp ve
eksikten münezzeh. Allah.
Sücûd(a): Secdeye varmak.
Süçi(t): Şarap.
Süflî(a): Aşağıda bulunan, alçak, adî.
Sükker(a): Şeker.
Süleymân(a): İsrailoğullarından Hz.
Dâvûd'un oğlu. Hem peygamber hem
hükümdârdır. Kuş dili bilirdi.
Saltanatının kudreti ve tahtıyla
meşhurdur.
Sülûk(a): Bir yola girme. Tasavvufta
menzil ve meratip alma. Manevî
yolculuk.

Sünnet(a): Hz. Peygamber'in sözleri,
yaptığı ve yapılmasını tavsiye ettiği
hususlar.
Sünnî(a): Hz. Peygamber'in izinden
giden. Ehl-i sünnet ve'l cemaatten
olan.
Sünük(t): Kemik.
Sürükmek (t): Uzaklaştırmak, sürmek.
Sürülmek(t): Devam etmek, sürülüp
gitmek.
Süzülmek(t):
Kaymak,
“gözleri
süzülmek.”.
-ŞŞâd(f): Sevinçli.
Şâdî(f): Gönlü ferah olan, sevinçli.
Şâh/şeh(f): Padişah, sultan, mecazen
can, ruh, Allah mânâsında. “Eğer
seversen Allah'ı hoş nîda eyle ol
Şâh'ı”(314/8).
Şâhenşeh(f): Şahlar şahı.
Şâh-ı 'âlem(f.a): Âlemin padişahı,
ruh-ı sultânî, kâmil mürşid.
Şakımak(t): Nağmeli bir şekilde
ötmek, güzel ve nağmeli konuşmak.
Şâkir(a): Şükreden.
Şam: Suriye'de bir şehir adı.
Suriye'nin tamamı için de kullanılır.
Şâr(f): Şehir.
Şarâb(a): Şarap, içki, mecazen aşk ve
irfanî bilgi.
Şarâben
tâhur(a):
Tertemiz
içecekler.(İnsan suresi/21).
Şaşmak(t): Şaşırmak, bozulmak,
yanlış yola gitmek.
Şeb-gîr(f): Gece giden kervan, gece
uyumayan.
Şebih(a): Benzeyen, benzeme.
Şeddâd(a):
Yemen'de
yaptırdığı
büyük binalarla ve “İrem Bağı” ile
şöhret kazanmış, Tanrılık davasına
kalkıştığı için Allah'ın gazabına
uğramış bir hükümdar. Ad oğlu.

Dr. Mustafa Tatcı
Şefâ'at(a): Afv için vesile olmak.
Şefaat etmek. Manevî yardım. Niyaz.
İstirham.
Şefi'(a): Şefaat eden. Şefaatçi.
Şehd(f): Bal.
Şehîd(a): Allah yolunda canını veren.
Şehid olan. Tasavvufta, Hakk’ı
müşahede eden kişi.
Şehriyâr(f): Hükümdâr, şah, padişâh.
Şehvet(a): Nefsin şiddetli arzuları,
cinsî istek.
Şek(a): Şüphe.
Şekâvet(a): Şüpheler.
Şekeristân(f): Şeker kamışı tarlası.
Metinde sözün kaynağı.
Şekûr(a): Şükürleri kabul eden Allah,
çok şükreden. Hz. Muhammed'in
sıfatlarındandır.
Şem'(a): Mum.
Şems(a): Güneş.
Şerh(a): Yarmak, açıklamak.
Şerîk(a): Ortak.
Şermende(f): Utanan, utangaç.
Şerm-sâr(f): Utanan, utangaç.
Şeş cihet(f.a) Altı yön.
Şeş olmak(t): Tesadüf olmak.
Şeş(f): Altı.
Şeşmek(t): Çözmek, ayrılmak, başını
koparmak.
Şeşte/şeştâ(f): Altı telli tanbur.
Şeşürmek(t):
Çözmek,
bağını
koparmak, başlamak.
Şevk(a): Hararet, istek, arzû , coşku.
Şeyâtîn(a): Şeytânlar.
Şeybet(a): Saç sakal ağarması,
kocamak, ihtiyarlık.
Şeydâ: Çılgın, dîvâne.
Şey'en-li'llah(a): Allah için bir şey,
dervişlerin ve dilencilerin bir şey
isteyecekleri vakit söyledikleri söz.
Şeyh(a): İhtiyar, pir, tasavvufta
“mürşid”.
Şeyli'llah(a): Allah için.
Şeyu'llah(a): Allah için(şey) istemek.
Şikâr(f): Av.

359

Şîr(f): Arslan.
Şîr-gîr(f): Arslan tutan, arslan avcısı.
Mecazen güçlü.
Şîrîn (f): Tatlı, Ferhat'ın sevgilisinin
ismi.
Şirk(a): ortak koşmak.
Şit : Âdem Peygamber'in oğullarından
olup dokumacıların piri sayılır.
Şîve(f): Nâz, edâ, cilve, işve.
Şol dem(t): O zamân.
Şol dem(t): O zamân.
Şol(t): Şu.
Şolok dem(t): O zamân.
Şular(t): Şunlar.
Şu'le(a): Işık, alev.
Şumâr/şümâr (f): Sayı, adet, hesap.
Şûr etmek(f.t): Gürültü, karıştırmak,
karışıklık çıkarmak.
Şükrâne(a): Şükran alameti, nişanesi,
muştuluk.
-TTa'alluk(a): Bir şeyin başka bir şeyle
bağlı olması. Ait olma.
Tâ'at(a): Allah'ın emirlerini yerine
getirme, itaat etme, ibâdet etme.
Tabâkât(a): Katlar, bölümler.
Tabıl(a): Davul. (Tabl'dan).
Ta'bîr(a): Yorum. Mânâsı olan söz.
Tâc(f): Başlık, maddî ve manevî bir
makam işareti. Tasavvufta marifet
sahibi olmaktan kinaye bir işaret.
Ta'cillemek(a): Acele ettirmek.
Tâcir(a): Ticaretle uğraşan.
Tag(t): Dağ.
Tagca(t): Dağca. Dağ kadar.
Taht(a): Yer
Tahte's-Serâ(a): Yerin altı. Toprak
altı.
Taht-ı
Süleymân:
Süleyman
Peygamber'in rüzgarla hareket eden
tahtı.
Tak:Özür, kusur.
Takâzâ(a): İhtiyaç, gerekli olma.
Lüzum, icap etme.

360

Yûnus Emre Dîvânı

Takrîr(a):
İyi
ifadet
etmek,
kararlaştırmak.
Taksirlik(a): Bir şeyi yapmaya kudreti
varken çekinip yapmamak.
Talbınmak(t): Sıçramak, çırpınmak.
“Delü bigi talbınmak”(18/7).
Tali'(a): Baht, talih, doğan, şans.
Talmak(t): Dalmak.
Taluban(t): Dalarak, dalıp.
Tama'(a): Aç gözlülük.
Tama'dâr(a.f): Açgözlü.
Tamar(t): Damar.
Tamla(t): Damla.
Tammak(t): Damlamak.
Tamu(t): Cehennem.
Ta'n itmek: Kınamak, yermek.
Tan(t): Sabah vakti. Güneş doğmadan
önceki zamân.
Tana kalmak(t): Şaşmak, şaşırmak,
hayret etmek.
Tanık /tanuk(t): Şahid, Münkir-Nekir.
Tanışık(t): İstişare, danışma, birbirini
tanıyan. Karşılıklı oturup konuşma.
Tanışman(t):
Danışman,
bilgin,
danişmend.
Tanla /tanlacak(t): Sabahleyin. Seher
vakti.
Tanlamak(t): Şaşırmak, hayrette
kalmak.
Tanmak / tınmak(t): Takmak,
tanımak, ses vermek.
Tanrı Arslanı (t): Hz. Ali'nin
lakablarından, sıfatlarından birisi.
Tanrı hâsı: Mürşid, ideal insan. İnsanı kamil.
Tanşuk(t): Tanışık. Konuşma.
Tap bak(t) : İyi bak, yeterli bak, iyice
bak.
Tap dur(t): Yeterlidir, kafidir.
Tap uzat(t): Kısa söyle; kısa kes, az
söyle. Kafi derecede uzat.
Tapduk/Tapduk
Emre:
Yûnus
Emre'nin şeyhi. Barak Baba veya
Hacı Bektaş-ı Veli'nin halifesi.

Tapmak(t): İtaat etmek, bağlanmak,
bulmak.
Tapşurmak(t): Emanet etmek, teslim
etmek.
Tapu kılmak(t): Hizmet etmek.
ululanmak.
Tapu(t): Huzur, makam, nezd.
Tapuya gelmek(t): Huzura gelmek.
Târ u mâr(f): Darmadağınık.
Tar(t): Dar.
Tarâb(a): Sevinç, coşku.
Tarâş olmak (f.t): Mağlup olmak,
muti olmak, alt-üst olmak.
Tartmak(t): Çekmek.
Tâ-sin-yâ(a): Divan'da, 321/3'te geçen
bu harfler, semboliktir. Bundan kasıd
Hz. Peygamber'dir. “Tâ” Taha
suresine; “sin” ise Yâsin suresine
işârettir.
İkisi
birden,
Hz.
Peygamber'in maddî ve ruhânî
yönlerini ifade eder.
Tasnîf(a): Kitap tertib etmek.
Sınıflara ayırmak.
Tasrîf(a): Sarf etmek. Fiil çekimi
bilgisi. Sarf.
Taş(t): Dış, zahir.
Taşra(t): Dışarı.
Tatar: Mal, davar. Binek hayvanı.
Tâvus (a): Mecazen Cebrâîl.
Tayak(t): Dayanılacak şey, eşya.
İnsan vs.
Tayanmak(t): Güvenmek, itimat
etmek.
Tayın: Öğün, rızık. Nimet “dünya
tayını”(246/1).
Tayınmak(t): Kaymak, sürçmek.
Taylâsân(a): Sarığın kenarından
uzatılan uç kısmı. Şer'i ve manevî
makamlarla ilgili bir alâmet.
Tayyâr(a): Hz. Ali'nin kardeşi,
Peygamber'in
amcası
oğlu(Bkz.
Ca'fer-i Tayyâr).
Tâzî(f): Arap. Hızlı (at). Av köpeği.
Teberrâ(a): Beri olma, yüz çevirme,
uzaklaşma, çekilme.

Dr. Mustafa Tatcı
Teberrük(a): Uğur sayma, mübarek
sayma.
Tecellî(a):
Görünme,
belirme,
Allah'ın sır ve kudretinin salike eşya
âleminden görünmesi.
Tecrîd(a): Tek olmak, soyunmak,
Allah'tan başka herşeyden ayrılma,
ayırmak.
Tedbîr(a): Bir şeyi temin edecek veya
def edecek yol. Cenab-ı Hakk'ın
hakîm isminin mânâsına uygun
hereket etmek.
Tefekkür(a): Fikretme, düşünme.
Teferrüc-gâh(a.f): Gezinti yeri.
Tefrîd(a): Fertleşme, teklige erme.
Tehî(f): Boş.
Tek(t): Gibi, bir.
Tekebbür(a):
Kibirlenme,
böbürlenme.
Tekellüf(a): Zahmetli, külfetli, zor.
Tekye(f): Dervişlerin zikir veya
ibâdet için toplandıkları mekan.
Mecazen, mürşid-i kamilin gönlü.
Teleme(t): Maya ile kestirilmiş süt.
Mecazen, beyazlık ve saflık
Temannâ(a): Dilek, istek.
Temsîl(a): Bir şeyi bir şeye
benzetmek için baş vurulan yol, söz.
Benzetmek, temsil etmek.
Teneşir: Ölülerin yıkandığı tahtadan
yapılan dört ayaklı masa.
Teng(f): Dar.
Terah(a): Gam, gussa, kader, tasa,
üzüntü.
Terbiyet(a): Eğitim irşad, terbiye.
Tercemân(a): Metinde “Cebrail”
anlamında.
Terezü(f): Terazi.
Terk urmak(t. deyim): Terk etmek,
bırakmak, vazgeçmek.
Terk(t): Bırakmak, vazgeçmek.
Tersa /terse(f): Hırıstiyan.
Tertîb(a): Tanzim, dizme, düzene
koyma. Metinde “namaz” manasına
da kullanılır.

361

Tesbîh okumak (a.t): Subhanallah
demek, Allah'ı şanına layık olarak
zikretmek, anmak.
Teslîmlik: Bağlılık.
Teşvîş(a): Kargaşalık, karışıklık.
Tetik(t): İş, hareket, “dilin tetiği
bozulmak”.
Tevâzu(a):
Alçak
gönüllülük,
mütevazılık.
Teveccüh(a): Yönelme, bir tarafa
çevrilme, dönme. Alaka gösterme.
Tevekkül(a): İşi Allah'a havale etmek.
Kadere razı olmak.
Tevfîk(a): Yardım, Allah'ın kişiye
yardımı. Manevî yardım.
Teze: Tâze.
Tezraû:
Arapça,
“ekiniz”,
“ektikleriniz” anlamında bir söz olup,
Kur’ân'da Yûsuf/47; Vâkıa /64'te
geçmektedir.
Tezvir(a): Söze yalan karıştırmak,
Yalan söze ziynet verme. Süsleme.
Tıfl(a): Çocuk.
Tıfl-ı nev-Reste (a.f): Yeni yetme
çocuk.
Tılsım (f): Gizli şey, fevkalede tesiri
olan şey. Define bulmaya engel olan
mevhum şey.
Tınmak(t): Ses çıkarmak, söz
söylemek.
Tîmâr(f): Tedavi.
Tiryâk(a): Panzehir.
Tîz(f): Çabuk, acele.
Togırlık(t): Doğruluk.
Togru(t): Doğru.
Toğan/doğan(t): Doğan kuşu.
Toğmak(t): Doğmak.
Toğru(t): Doğru.
Tokuz Arslan(t): Dokuz kat gök.(Eski
telakkide gökler dokuz kat idi.).
Tolınmak /tolunmak(t): Dolunmak,
batmak, dolanmak, Gurub etmek.
Ton/don(t): Elbise.
Tonanmak(t): Donanmak, süslenmek.
Top(t): Hep, tekmil, büsbütün.

362

Yûnus Emre Dîvânı

Toptolu(t): Tamamen dolu, dopdolu.
Tortsuz(t): Tortusuz, birikintisiz,
çöküntüsüz.
Tosbaga(t): Kaplumbağa.
Toy(t): Şenlik, düğün ziyafet.
Toylamak(t): Ziyafet çekmek, yedirip
içirmek.
Toymak(t): Doymak, tatmin olmak.
Tûbâ(a): Cennette bulunan kökü
gökte, dalları yerde bir ağaç. Berrak
ve saf. Saadet. Hoşluk.
Tuç(t):
Değirmen
baltacığı.Alt
değirmen taşının ortasında bulunup
üst taşa giren mihverin üzerine
geçirilen balta şeklindeki alet.
Tudaş olmak(t): Rast gelmek.
Tûfân: Çok şiddetli ve her tarafı
kaplayan su. Nuh Peygamber
zamânındaki
Nuh
Peygamber'in
kavmine uygulanan manevî ceza,
büyük su baskını. Bu tufanda Nuh'un
gemisi dışındaki bütün canlılar yok
olmuştur.
Tugyân(a): Taşma, taşkınlık, azgınlık.
coşkunluk.
Tûl-ı emel(a): Hırs, tamah, tükenmez
arzû. Olmayacak dilek.
Tullâb(a): Tâlipler.
Tuman(t): Katarakt. Göze duman
bürümek, gözü perdelenmek.
Tûr(a): Tûr-u Sînâ. Hz. Mûsâ'nın
İlâhî tecellîye mazhar olduğu dağ.
Edebiyatımızda Tûr, duruma göre
bazan gönül, çoğu zamân ise beden
için kullanılmıştır.
Turak /durak(t): Menzil, durulacak
yer. Yerleştirilen yer. Yurt.
Turı gelmek(t): Ayağa kalkmak.
Turılmak(t): Durulmak, sakinleşmek,
açılmak.
Turmak(t): Durmak, ayağa kalkmak.
Turvanda: Turfanda.
Tuş eylemek(t): Rast yönelmek.
Tuş(t): Denk, benzer, eş.

Tuş(t): Taraf, yön, cihet, rast gelme,
karşısına durmak.
Tuşa durmak(t): Tarafına durmak. O
yöne yönelmek, karşısına durmak.
Tutak(t): Dudak.
Tutaş(t): Yakın, yaklaşmış.
Tutmak /dutmak(t): Farz etmek.
Kabul etmek, elde bulundurmak.
Tutulmak(t): Zaptedilmek, mahkum
etmek, alıkonmak.
Tuydurmak(t): İşittirmek, duyurmak.
Tuymak(t): Duymak, iyitmek.
Tuyûr(a): Kuşlar.
Türâb(a): Toprak.
Tütün(t): Duman.
Tüvânger(f): Paralı, zengin.
-UU: Ve.
Uban /üben(t): Zarf fiil. -Up'tan
genişletilmiş bir ek. “Ağlayuban:
Ağlayıp, gibi.
Ubûdiyet(a):
Bendelik,
kulluk,
kölelik.
Uç(t): Son, nihâyet. Kenar, sınır.
Uçmak /Uçmag(t): Cennet.
Uçuk(t): Uçmağa layık amel, iş(?).
Uçmak'tan “bu vücudum şehrinde
buçuk pulluk uçuk yok”(106/2).
Uçunmak(t):
Korkudan
benzi
sararmak, rengi gitmek.
Ud /ut(a): Utanma, hayâ, şeref.
Ugrı /ugru(t): Hırsız.
Ugrılık(t): Hırsızlık.
Ugrulamak(t):
Çalmak, hırsızlık
yapmak.
Ulak(t): Postacı, haberci, parça.
Ulanmak(t): Yıpranmak, eskimek.
Ulaşık(t): Kavuşmuş, vuslat etmiş,
ulaşmış.
Ulûm(a): ilimler.
Ulvî(a): Yüce, yüksek.
Ummak(t): Beklemek, ümid etmek.
Temennî.
Ummân(a): Büyük deniz.

Toprağın hakikati. Bu durumda söz konusu kavramı iki anlamda da kullanacaktır. kırıp dökülmek. su ve nihâyet topraktan olmuştur. uşda. bu toprakta gizlidir. Usan(t): Gâfil. Nûr-ı Muhammedî denmiştir. ilm-i kelâm. Uşatmak(t): Parçalamak. Uş(t): İşte. kutbü'l-irşâd. ihtiyatsız. Ufalanmak. hayalı. Edebiyat tarihimizdeki ümmî sûfî şairlerin öğrenimleriyle ilgili tenkitlerin sebebi de. Uzlet(a): Bir yana çekilip yalnız yaşama.Dr. her söze uyan. Arap dilinde "ana". toz haline gelmek. Ud.(1/10) “Işk şarâbın içen canlar uymaz göçmege konmağa”. Uymak(t): Karar etmek. budur. Onun içindir ki. Sûfîlere göre vücûd tektir ve Hak'tır. büyük. Peygamber’i sağlığında çok görmek istemesine rağmen ziyaretine . Usan dutmak(t): Gâfil. Mustafa Tatcı Umu: Ümit. ârif. ced. yığılmak. Urgan(t): Halat. Uruşkan(t): Dövüşken. Usûl-i dîn: Dinin temelleri. kavgacı kişi. Uya: Ahmak. Uyhu(t): Uyku. okuma öğrenmeyen. üflemek. Uslu(t): Akıllı. temeller. Üstâd(f): Ehil. ihmalkâr. akılsız. Ün(t): Nidâ. Usûl(a): Ana. her şeye. Uyakmak(t): Gurûb etmek. emel. kalın ip. Üveys: Veyse'l-Karanî. gaflet. Uşda(t): İşte. İslâmiyetin doğuş döneminde Yemen’de dünyaya gelmiş ve İslâmı kabul ederek kendini zühd hayatına adamış bir şahsiyettir. Netice itibariyle bir sûfî gerçekten öğrenimden geçmemiş de olabilir. Bu idrâk makamı ümmî(anaya mensup)likten ibarettir. Üşde(t): Bkz. “uymuş. Üşmek(t): Toplanmak. yanmak. ses. Uşadmak(t): Parçalamak. Asıllar. yukarıki. Allah'tan başka herşeyden tecrid olunarak yaşama. batmak. kökler. ufaltmak. bölüşmek. dikilmek. ihtiyatsız bulunmak. Us(t): Akıl. Urılmak: Çalınmak. Ütmek(t): Kazanmak. benzemiş” anlamında. ihmalkâr. ateş. tembel. asılları. İnsânî hakikat. Utlu(t): Utangaç. Gevşek davranmak. Ut(t): Bkz. Uşanmak(t): Parçalanmak. kendi varlığından bir nûr yaratmış ve buna ıstılahta. toprak her şeyin anasıdır. 363 -ÜÜçler(t): Gayb erenlerinden ilk üç kişi. Uryân(a): Çıplak. kutbü'l-ârif. Uz gelmek(t): Münasip. arzû. Gevşek. ümmî ise anaya mensup demektir. Kutbü'l-aktâb. Uş. Ümmî(a): Anasından doğduğu gibi kalıp. baba. Üstün(t): Yüce. yenmek. Uyak(t): Metinde. Üleşmek(t): Paylaşmak. tevhîd tamamlandığında anlaşılır. üflenmek. (62/1). usta. utanır. Mürşid. Ümm. dikmek. Urmak: Çalmak. Hakk'ın sıfatlardaki ilk tecellîsi hava. gafletten uyanmak. Üstün: Sütun. Hz. Cenâb-ı Hak. Dört unsurun aslı bu nûrdur. Uyanık(t): Agâh. uygun gelmek. direk. rahatı kaçmak. Usanmak(t): Bıkmak. Üşenmek(t): Tedirgin olmak. Uyanmak(t): Işık parlama. üşüşmek.

övmek. Derviş selâmı veya niyâzı. Üzmek(t): Koparmak. Bir kimsenin öldükten sonra yapılmasını istediği şey. seven. Vahdet(a): Birlik. ulaşma. Vasl(a): Kavuşma. insandan kaçan.(Vakıa/84). kafi. Vasyet(a): Vasiyet'ten. Vâye(f): Nasib. evcil ommayan hayvanlar. Vi'a(a): Kab.f): Hâlin dile getirilmesi. Velî(a): Ermiş. Kitap yaprağı. hayran. Vallahu mu‘înü's-sâbirîn(a): Allah sabırlıların yardımcısıdır. Vefadâr(): Vefalı. fayda. manen sülûk eden. kavuşan. Vâhid(a): Bir olan. Visâl(a): Kavuşma.t): Anlatmak. Viribidi(t): Vermişti. sökülmek. Virgü(t): İhsân. dost. vefâ(f): Sözünde durma. Velî /velîkin(f): Amma. felaket. sahib. şeyhini görmeden sülûk eden kişi. yakınlık. insânın manevî durumunun değişmesi. vahşi hayvanlar.) anlamlara gelen bir söz olup pek çok âyette geçmektedir. şiddet. Vaff(a): Yeter. Yaban gözi(t): Zâhirî göz. manen irşad edilmiş velâyet erlerindendir. bağış. Nebat yaprağı. sözünde duran. hüsran. Vattaku: Arapça “İttakû” sakınınız. Vasf-ı hâl(a. Varak(a): Tek yaprak halindeki kâğıt. yerine getirilmesi zarurî Allah'ın emirleri. Bu tür velilere “Üveysî” veya “Üveysî meşrep” denilmektedir. -YYâ hû (a): Ey O (Allah). Üveys’in vefat tarihi kesin olarak belli değildir. erişen. velîlik derecesi. kesilmek. . Bakara/13.364 Yûnus Emre Dîvânı gittiğinde görüşememiş. ulaşma. kısmet. Virgil(t): Ver. birleşme. Veyil(a): Yazık. Vebâl(a): Günah. Va'de(a): Belirtilen zamân. göndermek. halli derviş. zaman. mecbûrî olan. Ve nahnü akrebü minküm(a): “Ve biz sizden daha yakınızdır” mealinde bir âyet. Ömer devrinde Medine’ye gelme imkanı bulabilmiş. Bu meşrepte olan kişilerin de kutbu kabul edilir. çeşitli hâller. buradan da Kufe’ye geçmiştir. Vadini yerine getiren(365/7). Üveysî(a): Veysel-Karanî meşrebli. ayırmak. Araf/96-201. Viribimek(t): Vermek. Vakt(a): Vakit. ecelin takdir ettiği zamân. ağırlık. yollamak. Üzülmek(t): Kopmak. Vech(a): Yüz. Beraber olan. Üzmek(t): Tasalandırmak. harap. vergi. dağılmak. Anadolu’nun muhtelif yerlerinde de pek çok makamı bulunan Veysel Karani. Hakk'ı idrak edemeyen ve göremeyen göz. Vâlih(a): Şaşa kalmış. Vîrân(f): Yıkık. ancak Hz. -VVâcib(a): Lüzûmlu. koparılmak. velâkin. Vasf etmek (a. ayırmak. ecel. kesmek. Yırtıcılar. içine bir şey konulan zarf. Vilâyet(a): Bir şeyi kudretle elde etme. vay haline. Mesela bkz. dostluk. gidelim. kazanç. lâkin. Cehennem'de bir çukur ismidir. Vuhûş(a): Vahşiler. fakat. muhabbet. Üzüşmek(t): Keşişmek. Varlum(t): Varalım. Vâsıl(a): Ulaşan. Tek olan. tarif etmek. sakınsaydınız(vb.

mümkün olmak. Yavı kılmak(t): Kaybetmek. Sûrenin birinci âyeti müteşabihtendir. Yavlak(t): Pek çok. yabancı maddeler. Yargılamak(t): Bağışlamak. 132/5. gerçek şekilde bilme. Yavaş olmak(t): Yumuşak huylu. Hak'tan uzak. Yâr(f): Sevgili. Yalunuz /yalnız(t): Yalnız. Yad(t): Yabancı. gizli. levazımat. garib. mütehammil. Yanku(t): Akis. Yaşıl(t): Yeşil. Hak kazanmak. âhiret. şehir dışı. Yarag /yarak(t): Azık. Yatlu söz(t): Asılsız yabancı söz. yakım yakmak. . tedbir. yaman. dayanmak. yakım yakmak. dost. tanıdık olmayan. Yari(t): Yardım. söylemek. Yaramaz(t): Günahlı kul. hazırlık. manzum olarak ve makamla söylemek. inek ve kuş gibi hayvanların yiyecek bulmak için gezinmesi. Muhammed'e” hitap eden bir cümledir. Yatlu hâl: Kötü hal. ferdî. tek başına. Yadmak(t): Uzaklaşmak. ortadan kaldırmak. Yapmak(t): Kapamak. Yagmâ(t): Yağmalamak. Yayınmak(t): Koyun. Yap: Artık. Mutasavvıflar indinde “insan-ı kamile” veyahut “Hz. Yay(t): Yaz mevsimi.(354/6. Yarın(t): Mahşer günü. yitmek. uyun. çıplak.). ağıt. elverişli. Yâren(f): Arkadaş. alev alev. Yalabımak /Yalaplanmak(t): Parıldamak. Yar(t): Yarılmış yer. “Kalmaya sensüz dahı ben gussadan yadaram”(220/8). Yaramak(t): Uygun düşmek. Yaña(t): Taraf. kötü şey. kır. dost. insanlara saldırarak canlarını ve mallarını alıp perişan etmek. Yavunmak (t): Kaybolmak. Sağlam ve kati bilme. Yâ-sin(a): Kur’ân-ı Kerîm'de 36. Yavuz(t): Kötü. Metinde “yanak” anlamında. uğurlu. “Bu yükleri yapları döküp haldaş olan kimdür”(30/2). Sûrenin ismi. Yat(t): Usul. “Ey Muhammed” gibi. fenalık. Yakım(t): Mersiye. Yarınki gün(t): Mahşer günü. muhakeme. Yar(t): Yardımcı. Yatlu(t): Kötü. Yâkût (a): Çeşitli renkleri olan kıymetli bir süs taşı. Yaraşuk(t): Layık. suyun açtığı uçurum. Yâd(f): Hatırlamak. yankı. yararsız. Yalıncak(t): Yalın bir şekilde. Yay sımak(t): Yay kırmak. Ya'kûb(a): İsrailoğullarından Yusuf Peygamber'in babası olan peygamber. metinde “tevhid ve ibâdet” anlamında. Yagı(t): Düşman. kara yağız. aksisedâ. yol hazırlığı . “Yaş”tan. düzmek. yaramak. Yapalak(t): Tüylü. fenâ. Yakîn(a): Şüphesiz. Mustafa Tatcı Yaban(t): Dışarı. fena.Dr. Yargu(t): Hüküm. Kaya yankısı. yükler. Yârân(f): Dostlar. yol. örtmek. gâyet. Yarı(t): Yardım. zararlı. Yakmak(t): Nazm etmek. parıl parıl. sevgililer. Yavı varmak(t): Kaybolmak. Yatlug(t): Kötülük. Yastamak(t): Yaslanmak. Yaşın yaşın(t): Gizli. muztarip olmak. Sefer için gerekli hazırlığı yapmak. 365 Yarak etmek(t): Hazırlık etmek.

engel olmak. 213. yeryüzü. Yort savul(t): Koş. Esir'den. bir şeye değer verip ardından gitmek. Üçlerden sonra gelen grup. Yormak(t): Ta'bir etmek. gene. Yensüz gönlek(t): Kefen. eriştirmek. İbrahim/4. şimdi. Yeltemek (t): Meylettirmek. ulaştırmak. Yilmek(t): Koşmak. gene. Yorılmak(t): Çözülmek. Yûnus Emre bu harflerle kendi ismini yazdığı gibi. Yinile(t): Yine. henüz. Yigirmi(t): Yirmi. Temin ve Yemen ehlince okunuşu. kötülemek. Huzeyl. Yediler(t): Siyaset-i bâtıniyye –gayb ricali. yedekte götürülmek. burada. Mânâsı değişmemek üzere Kur’ân'ın Kureyş. tasalanmak. yemiş. üstün. devamlı yol yürümek. Yitürmek(t): Ulaştırmak. (Kur’ân'da pek çok sûrede geçmektedir. Yazu/Yazuk(t): Günah. mahzun olmak. rüzgar.366 Yûnus Emre Dîvânı Yaylamak(t): Yaylaya çıkmak. Bu Sûre bilindiği gibi mutasavvıflarca Kamil insana veya Muhammedî makama işaret eder. Yoran(t): Hükmeden. Yeni bahar(t. Yerinmek /yirinmek(t): Kederlenmek. Yort: Hüküm. Yezdân(f): Cenâb-ı Hak. Yen(t): Elbisenin ucu. yazı yaylada geçirmek. üstün. Yedi mushaf: Kur’ân'ın yedi Arap lehçesine göre okunuşu. Arzu uyandırmak. Yermek /yirmek(t): Kederlenmek. tasalanmak. Yorutmak(t): Yürütmek. Yıl çevrilmek(t): Bir yıl bitmek. mahzun olmak. Yiglemek(t): Üstün tutmak. üzülmek. Yolun ortasından çekil. Yirinmek(t): Üzülmek. üzülmek. yeni. Yazlamak(t): Yazı yaylada geçirmek. Sakif. Hakîm olan Allah. on sekiz bin âleme işaret eden sayılar.). Yohsa(t): Yoksa. dört unsur. Örn: Bakara/142. Yil(t): Yel.ehlinden yedi kişi. Yigrek(t): Daha iyi. kır. Yimiş(t): Meyve. Yımak(t): Men etmek. Mecazen yedi gök. tutsak. Yine(t): Yine. Yir(t): Yer.f): İlkbahar. Yirini kalmak(t): Kederlenivermek. Havazin Kinane. Yevme yeşfe'u(a): Şefaat günü. Kıraat-ı Seb'a. uzaklaş. Yazı(t): Yaban. suç. Yeni yaz(t): İlkbahar. Yitmek(t): Kafi gelmek. nüfuz. Yirmek(t): Yermek. Yedilmek(t): Çekilmek. heveslendirmek. Yi-nun-sin: Yûnus kelimesinin harfleri. Kolsuz gömlek. Yasin' kelimesine de işaret ediyor olmalıdır. Yoldaş(t): Yol arkadaşı. Yortmak(t): Hızlı koşmak. kaç. yetiştirmek. Yehdi’llahu limen Yeşa(a): “Allah dilediğini doğru yola götürür”. Yedi dört on sekiz(t): Yedi deniz. Yiltmek(t): Teşvik etmek. Yiylemek /yıylamak(t): Koklamak. tasalanmak. Yini(t): Yeni. Yıymak(t): Koklamak. Yolmak(t): Dağıtmak. müreccâh. üzülmek. 272. Yig(t): Yeğ. zemmetmek. Heveslendirmek. Yedi evren(t): Yedi iklim. uzaklaştırmak. Yelmek /yilmek(t): Koşmak. Yorutmak: Yürütmek. . Yesir: Esir. ova.

Zembûr(a): Arı. Yufka/yuha(t): İnce. Bu kelime metinde “boz yapalak” şeklinde de okunabilmektedir. oturacak yeri olan. Zelîl(a): Hor. Yummak(t): Kapatmak. Koşuşmak. yıkanmak. güç kullanan. Çekmek. öz. içinde bırakmak. Yönermek(t): Yönelmek. Zevâl(a): Son. Zinde: Canlı. Yukaru iller(t): Azerbeycan ve İran için söylenir. aman. hile. bozulmak. Zavada/zevade (a): Yiyecek. inleyiş. Zemzeme(a): Ezgili. çünkü. Yöğrüşmek(t): Yürüyüşmek. Zinhâr(f): Sakın. dalgıç olmak. Zâri kılmak(): Ağlamak. Yumış(t): Hizmet. nazik. yürek. aşağı. geri gelmek. 21 Aralık/31 Ocak arası. sızlamak. “El çekmek”. belli. ne iyi. . içki. inleme. Yuyucı(t): Ölü yıkayıcı. inlemek.tarafa gitmek. Zâkir(a): Zikreden. her şeyden münezzeh olan Allah. Yüzgeçlik(t): Denize dalışlar yapmak. o tarafa gider. meydanda. dolaşmak. Yürimek(t): Hareket etmek. azıklar. Yunmak(t): Yıkanmak. kudret. Yörimek(t): Yürümek. Yûsuf(a): Yâkûb Peygamber'in oğlu olup güzelliği ile tanınmıştır. zecr(a): Engel olma. Yumak(t): Yıkamak. Asıl. Zâr(f): Ağlayış. esas. Yögrük /yörük/yürük(t): Yörük. nağmeli ses. Çarh-ı felek yoyılmak. Zerk(a):Aldatmak. Hayatta. hakir. Zire(f): Zirâ. Esmaü'l-Hüsna'dan Zâhir Allah. kıvılcım. menetme. gezmek. Yuvunmak(t): Yunmak. Zârılık(f): Ağlayış. Yurtlu(t): Vatanı olan. Zebûr(a): Hz.Dr. Zehr-i kâtil: Öldürücü zehir. Zahm(a): Yara. meskenli. kuvvetsiz. Zîr(f): Alt. . Zeber(f): Üst. hakikat. Kendini sadece 367 Zâhir(a): Görünen. süs. Zebânî(a): Günâhkârları Cehenneme atmaya mecbur melek. Zemheri(a): Karakış dönemi. Zekeriyâ(a): Peygamberlerden birisi. güç. Zebâne(f): Ateş yalını. riyâ. kuvvetli. Yûsuf ve Zeliha hikâyesi Kur’ân'daki en güzel hikâyelerden birisidir..(306/1). asla. Zeyn(a): Ziynet. Yuvuk(t): Geyik. tez koşan. Yumış oğlanı(t): Erkek hizmetçi. Yumşanmak(t): Yumşamak. Zaîf(a): Zayıf. Zihî(f): Ne hoş ne kadar güzel. Mustafa Tatcı Yoyılmak(t): Eski haline dönmek. Nefs. alçak. Zât(a): Kendi. Zâhid(a): Sofu. Zerre(a): Çok küçük parça. -ZZâg(a): Karga. Yönerür(t): Yönelir. Kavminden kaçarken ağaç kovuğunda yakalanarak testereyle biçilmiştir. Dâvûd'a inen İlâhî kitap. Yoz yapalak(t): Yoz tüylü. katiyyen. Yutmak(t): Hazmetmek. Zer(f): Altın. Zelihâ/Zelhâ: Mısır azizinin karısı. açık. Zehre(f): Öd. atom. ibâdete veren. cesaret. Zâlim(a): Zulmeden.

Zü'l-Celâl(a): Celâl sahibi Allah. yitirmek. Zûr(f): Kuvvet. Zülf(a): Uzun saç. Parlaklığı ile meşhur olan bu yıldız. Ziyân etmek(a. Zülfekâr(a): Hz. Ali'nin iki ucu olan meşhur kılıcı. üçüncü kattadır. güç. Zuhûr(a): Ortaya çıkma. Zünnâr(a): Papazların kuşandıkları yün kuşak.368 Yûnus Emre Dîvânı Zireklenmek: Anlayışlı davranmak. dünyevî şeylerden uzaklaşmak. Zühre(a): Çoban yıldızı. Zühd(a): Kendisini ibâdete vermek. Yedi gezegenden birisi. Akıllı hareket etmek. . Zulmet(a): Karanlık.t): Telef etmek. Hârût ve Mârût adlı iki kötülük meleğiyle birlikte anılır.

Aşk etegin tutmak gerek 'âkıbet zevâl olmaya. ebed olmayısar Aşk makâmı 'âlidür ‘aşk kadîm ezelîdür İy beni 'ayıblayan gel beni ‘aşkdan kurtar Bir kişiden sorgıl haber kim ma‘nîden haberi var İy ‘aşk eri aç gözüni yir yüzine kılgıl nazar Söylememek harcısı söylemegün hâsıdur Bu yoklık yolına bugün bize yoldaş olan kimdür Benem sâhib-kırân devrân benümdür 369 .Dr. Mustafa Tatcı ŞİİR İNDEKSİ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 –ELİF– Sensüz yola girürisem çârem yok adım atmaga Aşk da‘vîsin kılan kişi hîç anmaya hırs u hevâ Bir kez yüzün gören senün 'ömrince hîç unutmaya İki cihân zindânısa gerek bana bostân ola. Anmaz mısın sen şol güni gözün nesne görmez ola İy 'âşıkân iy 'âşıkân ‘aşk mezhebi dindür bana İy pâdişâh iy pâdişah uş ben beni virdüm sana Anma mısın sen şol güni cümle 'âlem hayrân ola Aceb 'aceb ne nesnedür bu derdile firâk bana Ol kişinün yokdur yâri iş bu cihân zindân ana Benem ol ‘aşk bahrîsi denizler hayrân bana Her kim bana agyârısa Hak Tanrı yâr olsun ana İy pâdişâh-ı Lem-yezel kıldum yönüm senden yana –BE– Aceb bu benüm cânum âzâd ola mı yâ Rab Ulu ulu günâhlarum yüz komadı bana Çalab –TE– Dîn ü millet sorarısan 'âşıklara dîn ne hâcet Sen bu cihân mülkini Kâf'dan Kâf'a dutdun tut Niteligüm soran işit hikâyet Aşk îmâmdur bize gönül cemâ'at –ÇİM– Gideridüm ben yol sıra yavlak uzamış bir agaç –RE– Gâfil olma aç gözüni hâlüne bak öleni gör Dün gider gündüz gelür gör niçesi uz gelür Aşk ile biliş cânlara ezel.

370 Yûnus Emre Dîvânı 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Nisâr ol 'âşık canına ki dost ile visâli var Ko ölmek endîşesin 'âşık ölmez bâkîdür Cân bir ulu kimsedür beden anun âletidür Hak'dan yıgar ol seni nen varısa vir gider Cânını ‘aşk yolına virmeyen 'âşık mıdur Ger vuslata irdünise bu derdile firâk nedür Hakîkatün ma‘nîsin şerh ile bilmediler Koyup gel nakş u nigâr nakşa yol virme zinhâr Merdân-ı Hak bu dünyâda maksûdlara kalmadılar İy bana eyü diyen benem kamudan kemter İy sözlerün aslın bilen gel di bu söz kandan gelür İşidün iy ulu kiçi size benüm haberüm var İsteyelüm iş ıssını bulı görelim kandadur Muştulanuz 'âşıklara bu ‘aşk ulu devlet olur Bu vücûdum şehrine her dem giresüm gelür Yandı yüregüm tutuşdı bagrum cigerüm kebâb durur Senündür pâdişâhlık kudretün var Hak bir gönül virdi bana hâ dimeden hayrân olur Benüm gönlüm gözüm ‘aşkdan doludur İy dost seni severem cân içre yirün vardur Sensin benüm cânum cânı sensüz karârum yok durur Eydivirem ne kıldugın benüm ile ol dil-pezîr İy dün ü gün Hak isteyen bilmez misin Hak kandadur Firâkun bagrumı daglar ne bilsün kadrüni saglar Eger gerçek 'âşıkısan boynundaki menşûr nedür Âşıklar ortasında sofîlik satmayalar Bu semâ'a girmeyen sonına pişmân olur Aşk erinün gönli dolı pâdişâhun haznesidür İşidün iy ulular âhir zamân olısar İy dost bunca kıyl u kâl ne maksûd hod bir haber durur Ne bilsün bu ‘aşkı usanlar-uyalar Bu dünyâya gönül viren sonucı pişmân olısar Evliyâya münkirler Hak yolına 'âsîdür Bilür misüz iy yârenler girçek erenler kandadur İşidün iy yârenler ‘aşk bir güneşe benzer Nâ-gehân cânân ilinden irdi bu câna haber Türlü türlü cefânun adını ‘aşk virmişler Bu dünyânun meseli bir ulu şâra benzer Dost senün ‘aşkun okı key katı taşdan geçer .

Dr. Mustafa Tatcı
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108

Allah diyelüm dâim Allah görelüm n'eyler
İy pâdişâh iy pâdişâh her dem işin düze durur
Niteki bu gönlüm evi ‘aşk elinden taşa gelür
Sabahın sinlere vardum gördüm cümle ölmiş yatur
Aşkun odı yüregümde neler eyler neler eyler
Miskîn âdem oglanı nefse zebûn olmışdur
Bu dem yüzüm süreturam her dem ayum yeni dogar
Tanrı'yiçün cânum cânı cefâyısa tap dur yiter
Yâr yüregüm yâr gör ki neler var
Aşkıla gelen erenler içer aguyı nûş ider
O 'âlem fahri Muhammed nebîler serveridür
Yir yüzünde gezeridüm ugradum milketler yatur
Ne bakarsın taş kapuda gir içerü neler gezer
Bu dervîşlik duragı bir 'acayib durakdur
İşidün iy yâranlar dem evliya demidür
Aşksuz âdem dünyada bellü bilün yok durur
Gelün sorun bu cânlara sûretleri n'oldı gider
İşit sözümi iy gâfil tanla seher vaktinde tur.
Sensin bize bizden yakın görünmezsin hicâb nedür
Hakîkat her vücûdun cânı ‘aşkdur
İlim 'ilim bilmekdür 'ilim kendin bilmekdür
İy dost senün ‘aşkun odı cigerüm pâre baş kılur
Hocam ‘âşık olanlarun işi âh ile zâr olur
Gelmeyen gelmedi sapdı secde eyledi tâpdı
Anca zâr eyler kim şol bülbül eyler
Dervîş olan kişiler deli olagan olur
Dervîşlige kadem uran her ma‘nîde sultân olur
Yine seyreyledi gönlüm dostun cemâlin arzû lar
Erenlerden etek tutan menzil alup Hakk'a yiten
Yirün gögün safâsı Mustafâ'dır
–ZE–
Bize dîdâr gerek dünyâ gerekmez
Keleci bilen kişinün yüzini ag ide bir söz
Hak cihânda doludur kimsene Hakk'ı bilmez
N'idem ben bu gönül ile benüm ile bile durmaz
Niçeler bu dünyada günâhını yuyamaz
İy bana eyü diyen benem kamudan yavuz
Senünle birligüm senden ırılmaz
Sana her işde iy Kâdir bildük tercemân gerekmez

371

372

Yûnus Emre Dîvânı
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126

127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141

Rızıkiçün gussa yime kimse rızkın kimse yimez
Bu bir 'acâyib haldür bu hâle kimse irmez
Ben dervîşem diyen kişi iş bu yola 'âr gerekmez
Eger dilüm bendeyise kimse bana nesne dimez
Bu ne dertdür 'aceb dermân belürmez
Hiçbir kişi bilmez bizi biz ne işün içindeyüz
Binde biri bu halkun Rahmân yolına girmez
Gayrıdur bu milletden bu bizim milletümüz
Sûfîyem halk içinde tesbîh elümden gitmez
Yine geldi ‘aşk elçisi yine doldı meydânumuz
–SİN–
Aşk erine dünyâda çi harîr ü çi palâs
–ŞIN–
Bilenlere sormak gerek bu tendeki cân neyimiş
Âşık cânına ‘aşk koyan ol bir yüce Sübhânımış
Hak'dan haber geldi yine kullar yarag itsün dimiş
Hakk'ı bulmak isteyenler eylesün nefsini dervîş
Erenlerün yolları inceden inceyimiş
Ben derd ile âh iderdüm derdüm bana dermânımış
–GAYIN–
Ben sevdügüm nigârı n'idem ol benden fârig
–KÂF–
Yanar içim göyner özüm ben ölümümi anıcak
Şükür Hakk'a kim dost bize eyitdi dost yüzine bak
Gel iy gözüm agla gülmezem ayruk
İy çok kitâblar okıyan sen kim dutarsın bana dak
Biz neye 'âşıksavuz 'âlemler ana 'âşık
Kerem ile bir berü bak nikâbı yüzünden bırak
Ma‘nâ bahrine dalduk vücûd sırrını bulduk
Muhammed'e bir gice Çalab'dan indi Burâk
–KEF–
Dost yüzine bakmaga key safâ nazar gerek
Müsülmânam diyen kişi şartı nedür bilse gerek
Dünyaya gelen kişiler yola bile gelmek gerek
Evvel bize vâcib budur hoş hulk ile 'amel gerek
Bu dünyaya gelen kişi âhir yine gitse gerek
Gel iy dervîşlik isteyen eydem sana n'itmek gerek
N'idelüm bu dünyâyı neyleyüp n'itmek gerek

Dr. Mustafa Tatcı
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178

Dervîş olan kişinün dirligi arı gerek
N'iderüz dirlik suyın biz cânı yagmaya virdük
Ne söz keleci dirisem dilüm seni söyleyicek
Çalap nûrdan yaratmış cânını Muhammed'ün
Nişânı bu benzi saru gözleri yaşdur 'âşıkun
İy su kandan gelürsin vatanun kanda senün
Ger uluya irdünise sûret nakşı nendür senün
İy niçe selâtinler zebûnı dervîşlerün
Dost diridüm istegüm dermânıdur 'âşıklarun
–LAM–
Kul pâdişâhsuz olmaz pâdişâh kulsuz degül
Ata belinden bir zamân anasına düşdi gönül
Yavlak 'aceb geldi bana dünya içinde işbu hâl
Gerekmez dünyayı bize çünki bâkî bünyâd degül
Kogıl bu dünyâ bezegin bu dünyâ yil durur hayâl
Dervîşlik makâmı hâl içinde hâl
Aşksuzlara virme ögüt ögüdünden alur degül
Ma‘nâ eri bu yolda melûl olası degül
Eyâ gâfil aç gözini gönlün yavlak uzatmagıl
Yoldaş olalum ikimüz gel dosta gidelüm gönül
N'ola gelsen şimden girü fesâdı terk isten gönül
Dervîşlik didükleri hırka ile tâc degül
Senün ben dimekligün ma‘nâda usûl degül
Müşkili hâlleylemek degmenün işi degül
Cânlar fedâ yoluna bu cân kayusı degül
Bir kez gönül yıkdunısa bu kıldugun namâz degül
Tehî görmen kimseyi hîç kimesne boş degül
–MİM–
İy yârânlar iy kardaşlar sorun bana kandayıdum
İy yârânlar iy kardaşlar sorun bana kandayıdum
Ben bende buldum çün Hakk'ı şekk ü gümân nemdür benüm
Ben bunda garîb geldüm ben bu ilden bîzâram
Ben bu cihâna gelmedin sultân-ı cihândayıdum
Uş gine geldüm ben bunda sır sözin 'ıyân eyleyem
Cümle 'âlem terkin urup ben dost terkin urımazam
Ben bir 'aceb ile geldüm kimse hâlüm bilmez benüm
Kaçan kim ben beni bildüm yakîn bilkim Hakk'ı buldum
Haber eylen 'âşıklara ‘aşka gönül viren benem
Ezelî bu ‘aşkı ben bu mülke sürüp geldüm

373

374

Yûnus Emre Dîvânı
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217

Benüm bunda karârum yok ben bunda gitmege geldüm
Ne dirisem hükmüm yürür elümde fermân tutaram
Cânum ben andan bunda ezelî 'âşık geldüm.
Dost elinden ölürisem güle güle girü gelem
Bin yıl eger vasfın diyem bir zerresin tüketmeyem
Sensin Kerîm sensin Rahîm Allah sana sundum elüm
Muhammed ile bile Mi'râc'a çıkan benem
Hak Çalab'um Hak Çalab'um sencileyin yok Çalab'um
Benüm cânum uyanukdur dost yüzine bakan benem
Aldı benüm gönlümi n'oldugum bilimezem
Aşkun şarâbın içeli kandalıgum bilimezem
Aceb degül seniniçün ger cân fedâ kılurısam
Tehî görmen siz beni dost yüzin görüp geldüm
İy yârânlar tınman bana ben yine n'oldum bilmezem
Evvel benem âhir benem cânlara cân olan benem
Ka'be vü büt-îmân benem çarh uruban dönen benem
Evvel kadîm önden sona zevâli yok sultân benem
Andan berü gönildüm dost ile bile geldüm
Erenlerün himmetini ben bana yoldaş eyleyem
Hîç bilmezem kezek kimün aramuzda gezer ölüm
İy kamu derd ehli gelün derd benem ü dermân benem
İy gönül bize kerem kıl bile seyrân idelüm
Bu fenâ mülkinde ben niçe niçe hayrân olam
Ben seni sevdügümi işitsinler hâs u 'âm
Beni anmaklıga benden farîgvam
Her kancaru dönerisem ‘aşk iledür işüm benüm
Ben ol yârı sevdügümi niçe bir gizleyübilem
Niteki ol ma‘şûk ile ben râzumı bir eyleyem
Teferrüc eyleyü vardum sabâhın sinleri gördüm
Hak'dan nazar oldı bana Hak kapusın açar oldum
Kanı bana sabr u karâr senün sözüni dinleyem
Dostdan bana haber geldi turayım andan varayım
O Kâdir-i Kün feyekûn lutf idici Sübhân benem
Bu cümle erkânı koyup birlik yolın tutan benem
İy dost ‘aşkun denizine girem gark olam yüriyem
Ger râzumı söylerisem kimse dilüm bilmez benüm
Senden gelür cevr ü cefâ ben âh u vah itmeyeyüm
İy ehl olan eydün bana ben niçesi dolanayım
Dost bakalı yüzüme ben şehi görüp geldüm

Dr. Mustafa Tatcı
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255

Zamân geçdi devir döndi salâdur kudse gidelüm
Yüz bin cefâ kılsan bana senden yüzüm döndürmezem
Ben bu yurtlu degülem bunda durup n'iderem
İlk adım Yûnus'ıdı adımı 'âşık takdum
Girdüm ‘aşkun denizine bahrileyin yüzer oldum
Bu cihâna gelmeden ma‘şûk ile bir idüm
Beni bunda viribiyen bilür ben ne işe geldüm
İy dervîş diyen bana nem durur dervîş benüm
Denizler olsa bir kadeh susalıgum kanmaz benüm
Eyle sanman siz beni kendözümden gelmişem
Eyyûb'am dil mübtelâyam derde dermân isterem
–NUN–
Kullıkdan ırak olma sultân göresin bir gün
Bugün sohbet bizüm oldı bize bizüm diyen gelsün
Biz dünyadan gider olduk kalanlara selâm olsun
Ol göz ki seni gördi ol niye nazar itsün
Evvel kadîmden geldüm yir gök yaradılmazdan
Gözüm seni görmegiçün elüm sana irmegiçün
Niçün sen nefs-i emmârı bu gafletden uyarmazsın
Dîn ü milletden geçer ‘aşk eserini tuyan
Bu dervîşlik yolına ‘aşkıla gelen gelsün
Fânî dünyâyı n'eylerler Allah sevgüsi var iken
Dervîşlerün yolına sıdk ile gelen gelsün
Şükür şükür ol Çalab'a maksûduma irdüm bugün
İy yârânlar iy kardaşlar ecel ire ölem birgün
Sûretden gel sıfata yolda safâ bulasın
Çarh-ı felek yo idi cânlarumuz var iken
Giderem 'aklum başumdan şaşuban
Gönül hayrân olupdur ‘aşk elinden
Zinhâr virmegil gönül dünyâ pâyına bir gün
Andan yigrek ne vardur kişi bile kendözin
Lâ-şerîkden okursın sonra şerîk katarsın
Hak bir gevher yaratdı kendünün kudretinden
Egriligün koyasın dogrı yola gelesin
Gelün bugün yanalum yarın yanmamak içün
Aşk ilinün haberin disem işide misin
Dalayın ‘aşkun bahrine gavvâs olayın bir zamân
Âşıklara ne diyem ‘aşk haberinden şîrîn
Sen cânundan geçmeden cânân arzû kılursın

375

376

Yûnus Emre Dîvânı
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292

İlmünde gark oluban ben beni bilimezin
Bunca gönüller alan cihâna sultân mısın
Bu 'ömrüm yok yire harc itmişem ben
Dost yüzini göricegez niçe karâr kılsun bu cân
Ol dürr-i yetîmem ki görmedi beni 'ummân
Ol cân kaçan öliser sen ana cân olasın
Aceb oldı hâlüm bu ‘aşk elinden
Gönül usanmadun sen bu seferden
Dîn ü millet kodurdı ol benüm gönlümi alan
Erenlere muhib iken yâ münkir oldugun neden
Ol dost bize gelmez ise ben dosta girü varayın
İy gönül bir dem bir vakit dünyâdan usanmaz mısın
Şöyle hayrân eyle beni ‘aşkun odına yanayın
İlâhî bir ‘aşk vir bana ben benligüm bilmeyeyin
Taşdun yine deli gönül sular gibi çaglar mısın
Cânlar cânını buldum bu cânum yagma olsun
Anup kıyâmet günini aglaşalum ol gün içün
Sübhân bizi uyarısar niçe zamân yatmış iken
Hey yârânlar hey kardaşlar nice'deyin n'ideyin ben
Yokdur bende 'amel tâ'at ben n'ideyüm n'eyleyeyin
İy benüm 'ömrüm kuşı kanda varasın bir gün
Aceb şu yirde var m'ola şöyle bir garîb bencileyin
Kanda bulam isteyüben iy gönül beni kandasın
Eger ‘aşkı seversen cân olasın
İy dost seni sevelden 'aklum gitdi kaldum ben
Ol vaktin bir olasın ayrılıkdan kalasın
İlâhî derdümün dermânı sensin
İy gönlümün eglencesi eyit bana n'eyleyeyin
Ayurma beni senden yaradan
–VAV–
İy yârânlar iy kardaşlar korkaram ben ölem diyü
Dost gönlümi yagmaladı n'olsa gerek şimden girü
Mansûr-vâr oldum bugün ber-dâr iden gelsün berü
İy bizümle yâr olup dosta giden gelsün berü
Benem zârî kılan şol yâre karşu
Severem ben seni cândan içerü
Düşdi ögüme hubbül-vatan gidem hey dost diyü diyü
–HE–
Hak'dan gelen şerbeti içdük el-hamdüli'llah

Dr. Mustafa Tatcı
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331

Zinhâr gönül evinde tutma yavuz endîşe
Hoşdur eger yürürisem ‘aşk odına yana yana
Vücûd bir binâ durur sırr-ı hikmet içinde
Âşık oldum erene irmegile
Gönül nite dolana ma‘şûkın bulmayınca
Vasf-ı hâlin eydiserem vuslat hâlin bilenlere
Miskînlikden buldılar kimde erlik varısa
Bir söz diyeyin sana dinle cânun varısa
İy kopuz ile çeşte aslun nedür ne işde
İstedügümi buldum eşkere cân içinde
Cân olgıl cân içinde kalma gümân içinde
Dervîş olan kişiler 'aceb nite dirile
On sekiz bin 'âlem halkı cümlesi bir içinde
İsrâfîl sûrı ura yir yüzi divşürile
Kimse döymez bu nazara ‘aşkıla kim pençe ura
Âşıklar dostı koyup kanda vara
Var derd ile yan yüri dermâna irişince
Bî-mekânam bu cihânda menzilüm duragum anda
Uş yine nazar oldı bu bizüm cânumuza
Yine bu bâd-ı nev-bahâr hoş nev'ile esdi yine
Bu dünyânun misâli benzer bir degirmene
Tutgıl bir Tanrı hâsını gel ikrâr it erenlere
Sana direm iy velî tur irte namâzına
Bir imâret göster bana kim sonı vîrân olmaya
Ben dost içün aglarısam gözüm yaşını kim sile
Zihî şîrîn hulu dilber ki bu dem duragı cânda
Ma‘nâ berâtın alduk uş gine elümüze
Görünün hâli döner nişânsuz bî-nişâna
Muhammed'ün medhini idelüm baş üstine
Hak yolını gözler isen gel yanalum dostlar ile
Kimün nesi var kim sana vire kılınç yorutmaya
Her kime kim dervîşlik bagışlana
Aklum başuma gelmedi ‘aşk şarâbın tatmayınca
Âşıkları Tamu'ya yandurmaya
Bir şâha kul olmak gerek hergiz ma'zûl olmaz ola
İy ‘aşk delüsi olan ne kaldun perâkende
Aşk odı düşdi cânuma yakup beni yandurmaga
İçümde bir derd oldı diyeyin dervîşlere
Âşık-ı zinde kulun hükmi geçer cânlara

377

378

Yûnus Emre Dîvânı
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369

Âşık oldum bugün meydân içinde
Kimseye düşmântutmazuz agyâr dahı yârdur bize
Bir 'acâyib ‘aşk geldi bende bu hâl üstine
Gitdi bu kış zulmeti geldi bahâr yaz ile
Sen bu cihân mülkine geldüm gelmedüm dime
Âlem düşmânolurısa beni dostdan ırımaya
Dirligüm neyidügin eydeyin kıldan kıla
Ma'şûkumı isteyü iş bu cihân içinde
Bir söz geldi dilüme eydem ölüm üstine
San'atun yigregi çün namâzımış hoş pîşe
Bir ay gördüm bu gice kamu burclardan yüce
Yine yaz günleri geldi söyle bülbülcügüm söyle
Aşkun ile 'âşıklar yansun yâ Resûllallah
Dostdan haber kim getürdi sorun seher yellerine
Kandayıdun kandan geldün dîvâne
İçün taşun murdâr iken ‘aşk n'eylesün senünile
–YE–
Kime ki dost geregise eydeyim ne kılasını
Bana namâz kılmaz diyen ben kıluram namâzumı
Allah sana viribiye bir gün ecel serhengini
Su'âlüm var tapuna iy dervîşler ecesi
Hak nûrı 'âşıklara herdem nüzûl degül mi
Aşk bâzirgânı ser-mâye cânı
Kaçan kim ol dilber benüm gözlerüme tutaş oldı
Yir gök yaradılmadın Hak bir gevher eyledi
Çalap Âdem cismini toprakdan var eyledi
Âşık mıdur ol ma‘şûk içün virmeye cânı
Biz bizi bilmezidük bizi kendüden eyledi
Bencileyin gören kişi ben sevdügümün yüzini
Dostdan haber soran kişi güzâf degül dostun işi
Girü durur yoklıkdan kamularun baylıgı
Ol Çalab'umun ‘aşkı bagrumı baş eyledi
Ol dost benden yana hîç bilmezin niçe bakdı
Banladı ol mü'ezzin turdı kâmet eyledi
Tecellîyâtun nûrına döymez vücûdum dagları
Doldur kadeh sungıl bize ‘aşk şarâbından iy sâkî
Biz uludan işitdük evvel er yaratıldı
Sana 'ibret geregise gel göresin bu sinleri
Ol geçüdün korkusı uş beni yoldan kodı

Dr. Mustafa Tatcı
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408

Ben bende seyr ideriken 'aceb sırra irdüm ahî
Evvel dahı varıdı cânumda bu ‘aşk odı
İki cihânı unıdur sana gönül viren kişi
İşidün iy yârânlar eve dervişler geldi
Dînün îmânun varısa hor görmegil dervîşleri
Menzili ırak bu yolun bu yola kim varası
Aşkun odı düşdi câna eritdi yürek yagını
Gerçek 'âşık olanlarun hemen dostı sever cânı
Erenler biz denizdür 'âşık gerek dalası
Pâdişâhlar pâdişâhı ol Ganî
Niçe bir besleyesin bu kaddile kâmeti
Aşkun aldı benden beni bana seni gerek seni
Dilsüzler haberini kulaksuz dinleyesi
Nasîhat kandîlinden bir işâret göründi
Ömrüm beni sen aldadun âh n'ideyin 'ömrüm seni
Bu ne gülecek yirdür aglasana key katı
Kime gönül virdümise benüm ile yâr olmadı
Müsülmânlar zamâne yatlu oldı
Geldi geçdi 'ömrüm benüm şol yil esüp geçmiş gibi
Eşkere kıldum bugün pinhânumı
İy yârenler eydimezem cânum neye daldugını
Erenlerün gönlinde ol sultân dükkân açdı
Bülbül-i haste gül yüzün gördi 'arasât eyledi
İsteridüm Allah'ı buldumısa ne oldu
Andan berü kim ‘aşkun benümle yoldaş oldı
Aşk ile isteridük yine bulduk ol cânı
İy dünyâya aldanan hayırla ihsân kanı
Bakdugum yüzde gördüm O Tapdug'um nûrını
Helâl kıldı ma‘şûka 'âşık kendü kanını
İy yârânlar iyi kardaşlar görün beni n'itdüm ahî
Yine yüzüni gördüm yine yüregüm yandı
Müslümânlar kim görmişdür 'âşık tevbe itdügini
Bu ‘aşk denizine dalan hâcet degül ana gemi
Yort iy gönül sen bir zamân âsûde fârig hoş yüri
Gönlüm düşdi bir sevdâya gel gör beni ‘aşk n'eyledi
Yok yire geçürdüm güni âh n'ideyüm 'ömrüm seni
Bir sâkîden içdük şarâb ‘Arş’dan yüce meyhânesi
Çıkdum erik talına anda yidüm üzümi
Dost yüzini göricegez artar gözlerümün nûrı

379

380

Yûnus Emre Dîvânı
409
410
411
412
413
414
415
416
417

Ne kim senün cevrün ile geçürmişem ben günümi
Girçek 'âşık oldunısa gel ‘aşk kitâbından okı
Zihî deryâ ki katreden görindi
İş bu vücûd bir kal'adur 'akıl içinde sultânı
Niçe yıllar 'ömür sürdüm anca aglayuban güldüm
Berk yapışdun şol dünyâya koyup gitmeyesin bigi
Dostı gerçek sevenlerün dosta ulaşur cânları
Nâgâh yagma eyledi ‘aşk odı cânumuzı
Yâ ilâhî ger su'âl it sen bana

Dr. Mustafa Tatcı

381

DİZİN
Dizine aldığımız kelimelerde ilk numara şiire, ikinci numara ise beyit veya dörtlüğü aittir.
Kelimeler, dizine metinde kullanıldığı şekliyle alınmıştır. Bazı kelimelerin iki farklı şeklinin
görülmesi, vezin gereği (uzun veya kısa olmasından) veya esas alınan metindeki imlâ (hareke)
gereği o kelimenin iki farklı şekilde yazılmasındandır. Dizin yaparken "ayın" harfleri problem
olduğu için kelime başlarında bu harfi gösteren işaret kullanılmamıştır. Kelimeler,
dilbilimcilerin de değerlendirebilmesi için ekleriyle beraber alınmıştır. Ayrıca kelime metinde
mısra başındaysa, büyük harf ile, mısra içinde geçiyorsa küçük harf ile kaydedilmiş,
değiştirilme yoluna gidilmemiştir.

âb 95/4
abâ 49/7, 95/10, 284/7
âbâd 201/34, 412/2
âbdestine 134/3
Âbdestümüz 307/4
Abdü'r-rezzâk
185/7,
130/5, 253/6, 398/9
abes 91/3, 280/6, 295/15
âbıdur 366/2
Âb-ı Hayât 1/6, 158/6,
180/5, 388/7
Âb-ı Hayât'un 1/7
Âb-ı Hayvân 228/4
Âb-ı Hayvânsın 165/3
âbid 278/4, 357/4
âbidem 195/9
acâib 242/2, 242/2, 242/2
acâibler 302/16
acâyib 51/1, 84/1, 84/6,
110/1, 110/2, 123/4,
149/7, 286/3, 302/5,
317/1, 334/1
Acâyiblere 339/5
Aceb 10/1, 10/1, 15/1,
15/2, 60/5, 61/2, 73/9,
78/5, 87/2, 110/4,
113/1, 113/2, 139/6,
140/5, 153/1, 156/5,
168/2, 175/1, 184/12,
184/18, 190/1, 190/3,
193/5, 196/1, 196/4,
227/5, 245/10, 262/1,
268/3, 277/1, 304/1,

304/3, 360/3, 370/1,
389/8, 398/9, 332/2,
405/8, 411/2
Acebdür 258/5
Aceblemen 401/2, 401/3,
401/4
acı 4/6, 13/4, 171/6, 294/5
acını 112/8
acısın 152/4
acısını 69/3
âciz 47/4, 90/3, 100/6,
110/3
âcizdür 337/4
acûz 69/4
Aczüni 236/7
aç 22/1, 28/1, 35/2, 35/2,
54/9,
56/8,
88/9,
130/2, 134/2, 151/7,
153/2, 159/1, 160/8,
162/3, 191/8, 253/9,
346/1, 396/16, 414/3,
417/8, 417/10, 21/1
aça 295/22, 337/5, 343/9
açagör- 37/5
açalar 138/3
açamazın 123/2
açanlara 224/9
açar 42/8, 131/6, 208/1,
208/9, 349/3, 351/5,
416/8
açdı 176/7, 187/4, 196/2,
391/1, 396/8
açdılar 394/7

açduk 358/11
Açdum 128/1, 196/3,
271/2, 296/8
açdunısa 410/1
açık 205/4
açıklara 414/6
açıla 71/5, 231/3
açılam 4/2, 291/3
açıldı 4/8, 232/7, 342/2,
343/7
Açıldum 393/3
Açılıviricek 98/2
açılmadugı 121/7, 121/7
açılmış 141/6, 226/6
açıluban 269/6
açılur 351/13
açlar 62/2
Açlık 71/4
Açuban 343/9
Açuk 128/3, 162/3, 239/5,
385/6, 396/2
açukdur 107/11
açup 92/8, 263/6, 388/1,
394/9, 417/7, 417/19
ad 41/4, 146/7, 154/6,
209/4, 295/21, 295/23
adaram 203/5
adarlar 39/5
adâvet 225/2
adda 41/3
addur 295/15
adem (yokluk) 189/3

272/5. 279/4 agulu 70/5. 149/3. 251/5. 211/2. 187/11. 56/4. 185/8 adlu 127/9 adum 169/11. 260/5 adıyla 127/9 Âdil 396/4 Yûnus Emre Dîvânı adl 168/11. 185/9. 272/3. 302/2 Adımum 201/3 Adın 38/6. 182/8. 157/1. 356/11. 57/8. 343/3 Agaçlara 147/4 agan 193/13. 59/1. 330/4. 334/3. 102/2. 233/9. 356/1. 203/5. 178/13. 371/9 adıdur 199/5 adıla 159/2 adım 1/1. 315/3 agardı 108/4. 252/2. 201/40. 233/2. 76/1. 417/12 âdemden 57/3 Âdem'den 358/10 Âdem'e 355/7. 272/2. 199/5. 356/1. 221/1. 356/5. 55/1 aglaram 187/2. 263/4. 356/7 adı 41/9. 381/10. 180/3.382 Âdem 12/5. 379/6. 272/6 aglatdun 404/8 aglaya 97/2 Aglayadum 285/3 aglayan 317/6 aglayısar 197/6 aglayuban 413/1 Aglayup 405/2 agmaz 36/5 agu 13/2. 209/4. 356/25. 71/7. 367/8. 356/22. 228/2. 70/5. 301/9. 358/4 âdemîler 109/4 Âdemîlikden 201/31 âdemleri 246/2 Âdem'leyin 326/3 Âdem'ün 356/2. 295/23. 233/9 agla 129/1. 357/2. 12/8. 284/4 aga 171/2 agaca 191/10. 315/2. 225/3. 272/1. 252/2. 381/7 agladup 379/8 aglagıl 317/6 Aglama 284/4 aglamadın 356/12 aglamak 92/2. 152/14. 195/3. 138/1. 243/4. 312/3. 233/6. 194/7. 295/14. 217/2. 27/5. 41/8. 323/4. 277/4. 71/8. 86/1. 189/6. 388/3. 89/4 adunı 280/9 âferin 313/3 âfet 68/4 afv 285/5 ag 102/1. 367/7. 270/6. 260/7. 178/8. 191/6. 224/8 agdursun 13/3 agıla 372/2 agılu 194/3 agır 30/2. 66/2. 21/6 agaçda 106/6 agaçdan 291/2 agaçlar 315/3. 137/1. 252/3. 125/6. 21/4. 367/9 Âdem-Havvâ 243/3 âdemi 68/5 Âdem'i 356/3. 178/7. 356/4. 207/4 agızdadur 18/4 agızdan 104/8. 153/3. 145/1. 321/5 agudur 144/6. 351/11 agacıdum 280/8 agacun 220/7 Agaç 6/6. 211/10. 195/7. 193/8. 356/8. 301/2. 356/18. 88/3. 48/3. 356/6. 293/3. 356/3. 417/3. 177/9. 168/4. 396/6 agdugı 133/5 agdugında 86/6 agdum 178/7. 151/8. 178/8. 276/5. 393/1 aglarısam 317/1 aglarısan 385/8 aglarum 188/4 aglasan 161/1 aglasana 385/1 Aglaşalum 272/1. 233/7. 21/1. 295/9 Agız 104/8 agıza 224/5 agızda 99/2. 44/2. 220/6. 193/12 agup 166/2 agusı 10/1 . 265/5. 404/7 aglarıdum 384/3. 309/4 agladugı 124/8 Agladugum 13/7 agladugun 356/12 agladum 168/9. 417/26 agartmayasın 414/3 agdı 35/6. 389/8 adumı 170/6. 221/1 Adumuz 333/2 adun 38/6. 152/13. 39/5. 159/7. 151/3. 367/8. 132/2. 390/4 aglamışlar 82/4 aglar 207/8. 302/2. 56/3. 194/1 agar 239/3. 358/3 adını 68/1. 301/4. 185/4. 356/6. 384/4. 301/6. 342/5 agacı 50/2.

120/2. 295/24. 89/7. 328/8. 125/1. 130/9. 295/24. 370/11. 42/8. 48/7. 314/7 âhireti 137/3. 60/4. 268/5 âhumuz 251/2 ahûra 166/4 ahvâli 26/2. 197/2. 12/4. 370/4. 209/1. 405/7. 18/10. 370/12. 399/2. 111/4. 81/5. 370/10. 26/5. 404/7 akarısa 112/2. 405/5. 29/7. 69/4. Mustafa Tatcı Aguya 258/8. 405/6. 139/1. 412/4. 384/1. 215/1. 282/3. 384/2. 399/6 Ahîlere 381/6 Âhir 8/2. 140/1. 206/2 ahvâlin 146/3 ahvâlüm 15/2. 272/4. 142/3 âhına 141/5 ahî 28/2. 159/3. 234/3. 328/2 âhiretde 3/12. 295/15. 415/3 âhıla 8/3. 224/4. 185/3 akıdur 284/4 akıl 89/9. 183/4. 412/7 Akıldur 412/2 akıl-fehim 349/5 Akıllar 48/9. 102/4. 183/3 akılun 412/5 akıtdum 284/5 akıtma 278/7 akıtmaga 1/6 âkil 115/3. 256/3. 399/1. 412/1. 96/3. 17/6. 309/2. 317/2 ahvâlümüzde 264/8 ahvâlüni 288/6 ahzân 201/21 ak 82/9. 345/5. 370/8. 22/3. 63/4. 186/6. 174/5. 412/3. 111/3. 405/3. 87/8. 90/6. 74/7 Âkil-kâmil 406/7 akl 8/2. 106/5. 314/2 Ahdüni 273/6 âhı 1/9. 146/5. 396/15 Ahmed'i 233/7 Ahmed'ün 168/10 âhret 37/4. 233/6. 340/4 ahvâlümi 73/3. 32/2. 399/4. 330/4. 226/5. 63/5. 369/8 âhirem 211/8 âhiret 7/8. 333/1 agyârısa 13/1 agzı 337/5 Agzına 3/3 agzındagı 224/7 Agzuma 152/5 agzuna 159/5 agzundan 414/4 Âh 12/4. 152/10. 201/45. 384/3. 59/4. 399/5. 370/9. 151/8. 193/1. 333/4. 383 417/26. 233/10. 113/6. 153/3. 220/3 ahdün 100/1. 243/1. 299/3. 35/7. 356/10 akarsın 147/2 akça 152/5 akdan 42/3 akdarur 105/4 akdı 394/3 Akduk 292/7 Akdun 270/1 âkıbet 39/1. 409/6 Akıda 372/8 Akıdayım 253/5 Akıdup 95/4. 377/3. 135/16 âhirete 35/6. 134/4 aka 378/7 akan 171/6. 59/5. 135/17. 370/2. 5/1. 405/1. 152/7. 370/1.Dr. 112/3. 384/7. 405/2. 236/4. 384/1. 412/6. 331/3. 350/6. 413/4 Âhreti 319/6 ahsurdı 355/6 Ahşam 136/6 âhum 234/5 âhuma 173/6. 156/6. 135/17. 205/3. 381/6 Âhretde 315/5 âhrete 70/6. 370/1. 405/8 âha 326/2 ahad 63/5 ahbârını 397/2 ahdi 356/8 ahdüm 220/2 ahdümi 220/2. 370/3. 396/1 âhiri 201/45 Âhirin 70/5 Ahmed 134/7. 279/4 aguyı 80/1. 412/3. 348/3. 148/7. 415/4 akar 40/3. 380/3. 321/6 agyâr 13/5. 283/5. 293/1. 139/5. 396/14. 312/5. 286/4. 405/1. 196/6. 370/6. 384/5. 55/2. 69/3. 93/1. 372/7. 405/4. 374/5. 40/2. 412/7 . 103/3. 182/10. 399/3. 357/1. 108/4. 262/3. 384/4. 254/5 âhiretden 113/7. 132/3. 370/7. 384/6. 84/7. 60/1. 412/4 âkilem 404/2 Âkilisen 53/4. 126/2. 399/1. 146/4. 356/9. 287/2. 328/5. 365/5. 259/3. 136/3. 135/12. 187/1. 230/5. 384/8. 402/5. 370/5. 116/2. 350/6.

147/3. 362/1. 173/4. 107/6 . 113/12. 111/4. 225/7. 137/2 aldar 223/5 aldı 11/2. 222/4. 125/6. 199/2. 214/2. 185/9. 342/3. 205/3. 117/5. 205/3.384 akla 412/2 aklı 50/6. 107/12. 264/1. 129/7 aksurdı 191/4 Akup 147/7. 377/4. 350/3. 287/4. 355/5. 315/3. 407/7. 207/9. 160/10 alam 201/41 alamaz 335/16 alâmeti 380/2. 86/6. 299/4. 304/4. 217/3 al 135/9. 47/3. 318/5. 279/13 alasını 348/2 a'lâyımış 132/8 alçak 137/5. 389/6 aldun 379/8. 323/5 âlemlerde 278/6 âlemlere 4/8. 395/4 alana 179/1. 192/3. 208/3. 295/10. 402/6 a'lem 417/28. 384/1 aldaguçları 375/3 Aldamış 69/5 aldanan 69/6. 407/11 aldunısa 111/6 aldurdum 256/4 aldurup 307/3 âlem 9/1. 367/3. 147/2. 81/1. 417/4 âlemi 145/3. 39/4. 244/1. 118/4. 160/5 aldanmaz 70/6. 224/3. 377/6. 192/4. 184/15. 201/40. 297/6 âlâsın 198/7. 70/6. 354/9. 255/5 âleminden 248/12 âlem-i kesretde 260/4 âlem-i vahdetde 260/4 âlemler 131/1. 305/1. 348/7 âlemden 171/4 âleme 144/3. 412/5 Aklunı 6/3 akmış 207/2 akreb 15/2 aksa 286/3 Aksun 129/7. 246/3. 196/10. 178/11. 331/6 aldanuban 22/5. 356/5 âleminde 243/2. 241/5. 312/5. 107/9. 212/2. 269/3. 125/4. 196/1. 110/3. 232/7. 411/3 âlet 107/5. 385/1 alan 121/8. 202/3 âlemde 112/1. 202/2. 218/5. 343/7. 195/7. 243/6. 378/2 aldukda 15/4 Aldum 175/3. 257/1. 147/2. 353/3 alçakda 166/3 Alçaklara 309/2 aldadı 243/4 Aldadun 222/10. 228/3. 256/4. 201/44. 78/2. Yûnus Emre Dîvânı 288/2. 333/2. 18/1. 222/8. 381/1. 339/2. 367/13 aldılar 343/10 aldugını 390/1 alduk 319/1. 305/5. 389/6 alâ 156/5 a'lâ 132/3 Alaldan 289/4 alalı 189/5 alalum 121/6. 250/1. 334/2. 304/2. 310/9. 198/1. 178/6. 266/2. 23/2. 301/5. 23/8. 325/1 Aklumı 98/4 aklumıla 212/6 Aklumun 19/7 Aklumuz 42/8 aklun 281/8. 153/4 ala 215/3. 296/3. 280/7. 98/4. 300/1. 247/2. 278/3 Âlemlerün 202/8 âlemün 262/2. 286/5. 216/4. 396/1 aldanayım 216/3 aldanayın 268/6 aldandılar 394/8 aldanduk 30/4 aldandun 414/2 Aldanma 22/6. 275/2. 360/4. 280/1. 356/4. 318/1. 290/4 alanda 318/10 alanı 330/7 alanun 359/4 alası 100/6. 279/13. 412/7. 287/9. 317/3. 350/2. 415/3. 188/5. 148/2. 238/1. 320/10. 337/1. 201/40. 323/1. 301/2. 374/1. 87/3. 284/2. 378/1 alasın 242/13. 332/8. 366/7 aklıgı 132/3 aklıla 14/6 aklına 335/9 aklından 73/6 akl-ı kül 151/8 akl-ı külle 119/4 aklum 1/2. 224/8. 239/2. 145/1. 87/8. 140/7 Aldanmaya 268/6 Aldanmayalum 71/9. 92/7. 323/2. 188/5. 188/1. 188/4. 344/6. 174/1. 242/11. 404/8 âl 369/3.

184/1. 335/12. 184/2. 184/1. 198/2. 177/3. 366/5 âmel 338/3 amelden 171/11 amele 353/7 ameli 357/3 amelidür 205/8 amelile 119/2 amellerün 136/6 amellüler 35/3 . 280/7. 44/4. 71/6. 71/2. 351/13 altûn 95/13. 330/3 âm 126/8. 233/10. 238/2. 367/7 altına 6/6. 311/4. 124/4. 131/7. 222/7. 130/8. 157/1. 76/3. 114/2 Alî'yi 249/4 Alî'yile 168/11 Aliyy-i Murtaza 31/3 Allah 7/4. 285/5 Allah'un 168/12. 393/4. 184/8. 202/1. 71/12. 71/1. 185/6. 71/5. 216/3. 184/19 âllerine 345/4 almadı 136/8 almadın 160/9. 165/11. 184/11. 275/1. 184/13. 327/7 almaya 261/6 almayana 190/3 almayanlar 80/4 almayınca 297/4 almaz 44/4. 356/25. 195/9. 198/8. 192/1. 414/7. 230/7. 314/8. 184/3. 48/15. 366/4 âlimden 76/5 Âlimler 110/1. 114/4. 225/2. 319/7 alıcı 6/3. 143/4. 239/2. 348/5. 410/2 Âlimlere 16/2. 30/2. 53/6. 138/1. 184/12. 380/7 Allah'una 117/10. 130/2. 338/2. 303/2. 393/1 Allah'ıla 333/7 Allah'ına 265/5 Allah'uma 4/7. 198/2. 184/9. 382/5 385 altmış 48/15. 255/3 almagı 69/4 almak 137/4. 195/4. 104/6. 184/14. 305/7. 11/2. 238/2. 71/2. 315/2. 184/4. 184/6. 110/5. 71/6. 56/12. 205/9. 326/8. 285/4. 71/7. 70/6. 176/6. 311/3. 184/15. 273/3. 350/1. 350/7. 417/10 alupdur 290/7 alur 6/3. 222/7 altûnı 316/5 altûnun 316/2 aluban 3/3 Alun 63/6. 152/3 amel 5/7. 15/3. 302/7. 71/3. 71/10. 71/8. 71/13. 71/11. 171/11. 382/4 A'mâl 127/8 a'mâlsüze 127/8 âmâlumıla 127/5 a'mâlümi 417/22 amân 6/3. 225/9 Allah'ı 99/4. 184/5. 230/7. 142/2. 67/9. 85/2. 341/3. 184/17. 65/6. 378/3 Âli 224/6 âlîdür 25/1 âlim 45/5. 75/2 alup 99/1. 71/1. 238/4. 152/13. 237/4. 95/12. 184/18. 53/3. 248/3 238/1. 313/6 altûna 196/5. 23/7. 133/7. 220/2. 238/3. 218/4. 103/6. 338/1. 159/8. 372/5 alurısan 219/1 alurlar 176/6 alursın 89/5. 327/1. 198/7. 71/1. 210/3 Alıgörün 44/2 alımazam 189/4 alıncayımış 124/2 alınmaduk 82/8 alısar 31/4 alış 403/6 alışdı 243/6 alıvirün 104/2 Alî 86/5. 184/16. 105/4. 145/5. 184/7. 257/2. 113/5 almaza 57/7 almazam 129/6 almazısa 202/2 almazsanuz 121/6 almış 1/6. Mustafa Tatcı âleti 358/3 âletidür 34/1 âletüz 42/7 âletven 107/5 aleyhâ 201/45 Aleyhi's-selâm 88/7 Algıl 155/5. 355/7 Allah'a 115/5. 207/6. 214/8. 184/10. 74/5. 80/5. 48/15. 414/5 almışdur 76/2 almışıdı 240/2 alnı 100/2 alnındaki 286/4 Alnumı 106/1 alsın 121/8 alsun 175/3. 357/3. 238/5. 329/6. 184/19. 286/4. 378/7. 198/6. 17/7. 370/12. 407/3 Altı 48/15.Dr. 231/4. 6/3. 276/5 Altıncı 242/12 altında 15/2. 198/4. 345/8. 157/5. 333/7. 71/4. 71/9.

72/3. 310/1. 152/15. 96/1. 354/1. 45/8. 9/7. 13/1. 408/3. 349/9. 328/4. 233/4. 248/9. 385/2. 241/2. 63/1. 242/8. 360/6. 210/1. 295/29. 290/13. 233/10. 232/2. 99/3. 242/12. 26/2. 343/8. 170/4. 261/1. 216/5. 243/6. 298/4. 182/4. 181/2. 271/5. 290/8. 376/3. 191/5. 305/6. 221/3. 406/2. 26/3. 116/7. 9/2. 360/5. 181/8. 179/5. 295/21. 351/13. 153/7. 196/9. 310/5. 26/5. 13/5. 216/3. 385/7. 205/5. 243/8. 210/3. 117/8. 266/5. 168/8. 121/2. 181/9. 264/9. 302/14. 210/2. 77/7. 274/2. 216/4. 266/6.386 Amelüm 106/2. 138/5. 54/1. 417/1. 66/9. 417/21. 386/7. 310/1. 258/3. 291/2. 99/4. 11/1. 376/6. 52/7. 310/2. 153/6. 210/1. 192/2. 210/5. 180/3. 363/6. 7/6. 242/9. 243/2. 242/2. 411/2. 37/5. 318/1 andadur 118/8. 356/18. 13/1. 295/29. 65/6 andagı 211/9 andan 7/2. 381/5. 391/1. 136/10. 310/7. 306/2. 388/5. 248/3. 11/6. 2/3. 55/4. 234/7. 417/15. 209/6. 90/11. 65/1. 176/4. 242/11. 45/5. 196/1. 136/3. 67/4. 322/5. 154/5. 210/7. 129/2. 78/5. 56/11. 365/7. 327/7. 181/8. 250/4. 287/4. 139/5. 337/1. 396/2. 95/1. 67/5. 234/3. 208/8. 153/8. 407/1. 194/2. 9/8. 233/4. 99/6. 208/7. 335/13. 44/4. 13/6. 131/1. 394/3. 417/17. 18/11. 42/7. 295/15. 242/10. 412/10. 322/5. . 112/7. 345/8. 72/3. 385/2. 314/6. 209/7. 97/2. 152/2. 94/4. 99/2. 96/2. 242/13. 17/7. 11/6. 407/11. 80/3. 402/1. 242/14. 178/11. 305/2. 165/11. 42/9. 377/8. 49/10. 295/4. 71/2. 210/8. 178/8. 67/3. 302/9. 242/5. 135/9. 406/2. 149/5. 181/11. 246/4. 13/3. 391/4. 67/4. 181/8. 84/2. Yûnus Emre Dîvânı 11/5. 153/7. 44/5. 372/11. 206/6. 25/6. 174/1. 184/18. 67/6. 191/11. 295/15. 335/7. 181/1. 310/4. 81/6. 54/6. 45/9. 310/7. 158/5. 325/5. 141/3. 227/3. 152/3. 295/2. 33/5. 269/3. 310/9. 250/3. 280/3. 14/6 ana-ata 6/2 anadan 173/7. 181/8. 178/1. 247/3. 397/6. 371/4 anaları 82/6 anam 170/7. 258/5 Amelümdür 205/7 Amelüme 184/15 amelümi 205/8 amelün 152/15. 351/9. 112/4. 291/1. 126/7. 248/12. 234/5. 55/3. 63/2. 247/1. 66/6. 32/2. 304/6. 191/3. 323/7. 413/1 ancak 90/2 ancılayın 82/2 And 219/2 anda 8/2. 295/5. 149/4. 158/8. 9/5. 376/4. 83/4. 11/1. 44/4. 242/7. 405/6. 81/4. 16/2. 260/5. 254/2. 65/1. 13/4. 337/4. 54/1. 328/5. 346/3 Anana 250/5 ananun 198/6 anasın 198/7 anasına 152/1. 205/8. 376/5. 328/3. 396/15. 11/2. 360/5. 112/5. 44/7. 126/8. 310/6. 279/10. 65/4. 182/4. 21/7. 45/6. 127/8. 13/7. 285/3. 261/4. 335/10. 310/8. 126/9. 388/6. 355/10. 340/5. 174/6. 391/4. 264/5. 11/7. 317/6. 72/7. 11/3. 197/6. 184/8. 350/6 amelüne 303/2 âmı 358/4 ammâ 137/9 âmusı 396/9 ân 201/35 ana 1/4. 313/4. 285/3. 155/8. 356/21. 220/5 anamı 220/5 anan 279/11. 210/6. 181/5. 217/7. 17/5. 254/4. 210/4. 13/2. 12/8. 339/7. 174/2. 147/1. 11/8. 153/3. 12/6. 310/3. 90/12. 380/6. 44/6. 11/4. 139/7. 261/1. 207/7 anasını 198/8 anber 324/2 anca 9/7. 154/5.

354/4. 126/9. 155/3. 280/6. 264/8 anılmazdan 233/1. 174/6. 196/8. 73/6. 59/6. 44/3. 266/5. 266/2. 412/3 anıcagız 28/4 Anıcaguz 273/11 anıcak 274/3 anıla 116/8 anılmadın 233/9 anılmaz 264/4. 386/7. 370/11. 200/6. 273/5. 198/9. 394/7. 410/2. 25/6. 86/3. 159/4. 248/7. 110/5. 305/4. 110/4. 302/2. 154/5. 412/1. 53/5. 360/6. 333/5. Mustafa Tatcı 339/8. 157/7. 142/1. 18/9. 176/4. 171/8. 317/8. 360/4. 187/9. 95/7. 357/1. 53/4. 417/19. 62/7. 399/4 anlagıl 33/4 anlama 242/2 anlamadın 382/2 anlamagiçün 248/6 anlamaya 357/2 anlamayan 42/1. 142/5. 176/1. 359/2. 180/5. 200/2. 317/5. 383/1. 230/7. 97/1. 25/6.Dr. 210/7. 131/4. 11/8. 140/2. 408/4 andandur 12/7. 360/5. 330/7. 287/2. 89/7. 297/2. 159/8. 131/2. 93/4. 208/2. 126/8. 134/12. 80/6. 77/8. 305/2. 264/1. 71/12 andasın 278/1 andaydı 243/3 andayıdum 168/4. 157/5. 151/3. 180/7. 408/2 ansuzın 18/6. 42/8. 183/2. 408/6 anlamaz 23/3. 174/1. 370/4. 395/5. 106/7. 130/6. 370/3. 307/2. 199/5. 327/6. 55/3. 300/8. 34/1. 327/3. 362/3. 264/6. 157/6. 72/4. 356/7. 299/6. 56/9 anlayayum 23/5 Anlayuban 224/9 anlayuvar 152/16 Anma 9/1 anmakdan 301/8 anmaklıga 203/1 anmaya 2/1. 217/7. 341/7 Ansuzını 18/6 Ansuzlıgum 216/5 anterî 27/6 anuban 203/1. 139/5. 305/3. 381/8. 145/2. 6/7. 311/3. 370/3. 72/1. 53/4. 34/6. 412/2. 396/10 anlara 48/14. 374/4. 81/4. 16/7. 155/8. 77/3. 25/6. 233/2 anla 128/4. 288/5. 287/5. 65/5. 136/5. 71/12. 80/4. 254/4. 16/5. 177/7. 28/4. 328/4. 204/3. 258/9. 286/4. 77/4. 77/7. 93/7. 415/4. 83/6. 415/5 anlasun 59/1 anlat 288/6 anlaya 325/7 387 anlayamaz 390/2 anlayana 28/5. 317/3. 206/2. 238/2. 9/4. 384/8 ansun 259/3 Ansuz 180/6. 140/5. 18/5. 258/2. 120/3. 366/3. 370/5. 34/6. 215/4. 320/3. 2/2. 142/2. 29/6. 110/5. 385/5. 318/4. 332/7. 246/3. 318/6. 341/2. 108/4. 195/8. 188/5. 353/9. 354/7. 169/9. 207/9. 89/9. 18/4. 399/6 anlayası 382/1 Anlayasın 56/8. 356/20. 316/3. 81/2. 27/4. 328/3. 210/7. 62/6. 366/1. 394/1. 119/1. 259/7. 61/3. 67/2. 235/3. 179/5. 61/3. 362/3. 348/1 anmayam 317/10 anmayanlar 112/7 Anmaz 6/1. 377/5. 211/5. 45/2. 34/3. 295/18. 313/5. 372/5. 64/4. 87/3. 25/6. 89/8. 125/7. 234/6. 44/2. . 404/7 anubanı 137/1 Anun 17/5. 95/1. 206/3. 356/7. 379/6. 306/7 anladayum 317/2 anladı 120/5 anladuk 382/2 anladum 84/7. 298/7. 318/2. 19/7. 76/2. 103/1. 81/5. 248/3. 117/10. 360/9. 402/7. 172/5 andın 360/6 andun 355/8 anı 1/3. 93/4. 204/4. 173/5. 345/3. 305/2. 103/4. 29/7. 354/9. 18/8. 45/4. 176/3. 325/3 anlanmasa 171/9 anlanmaz 66/8 Anlar 16/2. 344/3 anları 265/3 anlarısan 106/9 anlarsan 103/6 anlarun 154/3. 69/10. 13/3.

142/1. 295/26. 231/6. 211/10 Arşıdı 12/5 arşın 291/4 Arş'ına 321/2 Arş-ı azîm 150/3 Arş-ı Rahmân 200/6 Arş-kürsî 233/1 Arş'uma 134/10 arşın 210/2 arta 259/6. 212/6. 375/6. 113/10 Ârifler 57/1. 351/9. 389/7. 204/2. 113/9. 410/3 Arş'a 30/4. 377/7. 135/6. 389/4. 140/6. 201/7. 142/1. 372/2. 324/5. 201/29 ârifleri 143/3 Ârifün 23/5. 256/7. 50/7. 379/3 aradan 135/9. 340/3. 136/6 Ârıla 123/5 arışgan 58/3 arıt 365/3 arıta 329/7 ârif 28/5. 295/21. 354/3 Araya 160/2. 415/5 ârı 62/5 arıda 116/6. 149/4. 335/12. 144/2. 134/8. 295/18. 289/6. 372/7. 409/1 Arş'da 134/12. 408/1 artdı 274/5 artmamış 145/4 . 201/24. 168/10. 339/3 Arafât'a 187/11 arafe 255/2 ârâm 43/3 Yûnus Emre Dîvânı aramayan 386/3 Ârâmı 415/2 aramuza 382/4 aramuzda 198/1 aran 108/2 ararlar 297/4 arasât 392/1 arasâtda 317/8 arasâtı 385/7 arasına 126/3 arasında 47/3. 339/2. 332/6. 354/9. 354/7. 57/6. 354/4 anunladur 408/2 Anup 272/1 ap-arıca 376/3 âr 101/7. 293/3. 301/7. 349/10 Âriflerden 5/4 âriflere 5/6. 378/9. 361/3. 386/8 ara 128/5 Arab 138/2 arada 20/6. 337/5. 307/6. 295/21. 363/6. 381/10. 332/2. 41/5. 359/3.388 287/9. 349/6. 95/12. 284/6 ârâyiş 7/6 arâyişüm 204/6 arbede 387/5 arda 310/9 ardınca 6/4 ardum 354/5 arduma 212/1 Ardumca 13/3 ardur 333/5 arefe 287/5. 242/8. 318/3. 287/5 âreste 121/8 arı 136/5. 267/6. 363/2. 406/1. 32/4. 259/6. 201/27. 164/4. 230/2. 351/5. 297/5. 335/9. 394/7. 339/4. 30/4. 339/6. 415/3 anunla 55/6. 412/13 artar 214/6. 68/2. 371/9. 143/5. 110/7. 201/2. 112/2. 313/1. 32/3. 354/3. 308/4. 354/8 arslana 257/6 Arslanam 310/3 Arslanı 145/5. 284/3. 48/11. 352/5 arkurı 270/5 ârlanmaklık 209/5 Armagan 112/3 armaganın 112/7 armazlar 301/9 Âr-nâmusı 71/10 arpa 140/4 arslan 201/10. 317/4. 212/7. 70/4. 231/3. 118/6. 362/3. 352/7. 180/6. 265/3. 290/6. 273/6. 391/5. 302/9. 408/6 Anunçün 20/5. 243/3. 379/2 anuniçün 55/3. 267/2. 211/9. 273/9 Arş'dan 34/5. 149/2. 201/6. 107/6. 111/3. 177/3. 357/2 ârifden 301/13 ârife 317/6 ârifi 367/3 ârifise 232/7 ârifisen 84/7. 215/4. 111/1. 275/6. 284/8 aradı 328/5 Aradum 181/10. 332/8 anundur 361/1 anunıla 75/5. 400/3. 54/8. 368/2. 415/2. 198/9. 205/3. 20/8. 295/15. 201/18. 49/4. 222/2. 302/15. 312/8. 308/2. 373/4. 321/1. 318/4. 201/44. 111/4. 42/9. 318/7. 305/8. 321/4. 406/1 Arş'ı 100/3. 295/24. 361/4. 356/1. 396/8 arslanları 105/4 Arş 32/3. 359/3.

349/2. 75/4. 72/2 aslına 148/4. 146/5. 179/6. 194/6. 323/5 aslını 42/1. 26/7. 143/2. 308/4. 234/5 arzûmân 169/9 Arzûmuz 114/3 arzûsı 69/7. 34/2. 70/1. 98/4. 342/5. 296/1. 283/6. 206/7. 164/6 asl-ı kân 8/2 Asl-ı ma'dendeyidük 358/5 aslih 33/10 Aslum 12/2. 2/9. 338/9. 417/3. 232/2. 78/4. 59/2. 316/2. 113/8. 73/8. 318/3. 70/7. 118/3. 42/1. 55/5. 112/7. 55/4. 417/4 âsîdür 38/5. 36/1. 261/6. 255/1. 179/6. 259/6. 201/32. 338/2. 255/1. 278/4. 289/9. 146/4. 348/2. 130/3. 403/1 asun 268/8 aş 354/6 389 aşa 70/5. 244/4. 75/5. 98/1. 96/5. 398/2 âsî 49/8. 73/9. 377/2. 64/1. 150/2. 124/7. 279/9 âsân 15/4 asâya 279/8 Asâyıla 168/7 Asâyiş 34/3 âsâyiş 225/4 asdı 312/6 ashâb-ı safâ 149/4 Ashâb-ı Suffa'yıla 185/1 asılan 185/7 Asılda 411/8 asıldan 120/3 asıldum 191/13 Asılup 253/3. 168/12. 146/7. 228/6. 268/6 arza 367/10 Arzû 160/6. 98/6 arzûlayan 47/7 arzûm 52/6. 301/2. 346/6. 36/7. 224/5. 255/8. 73/1. 139/6. 174/3. Mustafa Tatcı artugı 155/4 artugısa 417/20 artuk 3/8. 325/7. 378/8 arturalum 251/2 arturayım 253/5 arturdı 356/20 arturma 111/7 arturur 43/5. 201/22. 224/10 aşaga 83/3 aşar 80/6 aşdan 70/5 aşdı 336/2 aşduk 292/2 aşdum 213/5 aşı 13/2. 181/1. 33/1. 59/4. 308/2. 129/8. 328/5. 227/3. 255/5. 26/6. 36/5. 214/7 aslı(dur) 137/9 aslıdur 33/10 aslın 1/11. 280/5. 322/1. 98/2. 184/1. 343/6. 146/3. 255/3. 2/8. 416/5 assısı 54/5 assıya 191/3. 36/4. 358/6. 102/2. 297/1. 3/12. 143/2. 255/4. 302/14. 124/12. 273/8. 305/1.Dr. 66/7. 255/9 arzûlama 255/6 arzûlar 98/1. 167/4. 113/6. 165/7. 348/3. 36/3. 308/3. 135/8. 93/1. 96/4. 12/9. 332/1. 329/2. 6/5. 202/8 arzûsına 140/7 as 119/3 asâ 279/8. 3/10. 338/9. 327/5. 6/8. 17/1. 267/3 Assıyı 267/3 assı-ziyân 8/5. 271/1. 371/6 assı-ziyânumuzı 416/3 assum 258/3 âsûde 201/25. 234/2. 1/8. 60/5. 64/1. 325/2. 43/4. 339/8. 231/8. . 32/1. 348/9. 32/5. 301/3 asluma 227/2 aslun 301/1 âsmân 339/1 asmışdı 260/3 assı 6/2. 129/10. 221/1. 121/1. 232/3. 113/4. 283/5. 291/2. 98/5. 36/6. 255/7. 3/7. 36/2. 71/11. 164/2. 348/4. 131/8. 254/4. 259/3. 36/1. 39/8. 75/3. 2/2. 192/8. 124/8. 52/7. 255/6. 234/2. 46/5 ârum 52/5 aruyı 5/5 arz 117/10. 17/1. 113/3. 113/4. 131/7. 236/6. 221/6. 2/2. 131/1. 402/4. 93/7. 215/5. 280/4. 335/12. 325/3. 29/4 Âsîlere 275/5 Âsil-zâdeler 5/3 Âsitân-ı mürşidün 200/4 asla 95/8 aslı 131/4. 256/6. 139/4. 233/8. 98/3. 181/11. 100/5. 295/28 aşıcagaz 139/6 aşıcaguz 278/5 Âşık 1/4. 314/6. 179/5. 264/6 assı-ziyâna 236/6 assı-ziyândan 126/7. 255/2. 351/14.

348/7. 148/7. 221/3. 268/4 Âşıkla 259/8 âşıklar 1/9. 78/4 ataram 220/6 atarısa 376/5 atarken 351/12 atarsın 248/6 atayıla 387/5 atdı 396/4 atdılar 407/8. 34/4. 138/5. 352/1. 360/4. 391/4. 212/3. 283/7. 320/9. 26/2. 401/1. 201/3 atdun 18/5 atı 60/3. 150/2. 63/3. 32/4. 135/6. 238/4. 283/3. 146/6. 163/7. 47/1. 359/6. 390/4. 398/1. 398/4 âşıkam 204/6. 354/7. 146/5. 78/4. 382/3. 50/7. 32/6. 205/4. 139/7. 291/2. 194/4 aşuru 270/4 âşüfte 201/25 at 2/7. Yûnus Emre Dîvânı 308/1. 377/5. 259/2. 194/2. 308/1. 398/4. 201/42. 410/3. 410/1. 221/2 âşık-ma'şûk 130/2 âşıksavuz 131/1 âşıksın 297/6 âşıksun 85/5 Âşıkun 3/9. 344/1. 320/2. 402/7. 221/6.390 353/6. 410/2 âşıklara 17/1. 134/4 atıdur 265/2 atıldı 375/5 atılup 191/13 atılur 92/4 atın 201/12 atına 95/10. 275/6. 378/6. 398/2. 334/4. 163/3 Âşıkıdı 364/6 âşıkıdum 190/7 âşıkıla 3/7 Âşık-ı zinde 331/1 âşıkısa 254/2 âşıkısam 202/6. 150/3. 32/6. 387/9. 66/4. 150/1. 374/6. 377/2. 372/1. 302/14. 276/5 Atlar 98/5. 415/5 âşıkan 7/1. 220/5 Atamı 220/5 atan 199/4. 131/5. 377/6. 204/6. 255/3. 377/3. 168/12 âşıklarun 1/7. 346/3 atana 294/8 atanı 13/3 atar 163/4. 173/8. 113/9. 212/1. 408/7 âşıkıyam 197/7. 135/6. 71/10. 325/4. 195/8. 228/1. 78/7. 344/5. 318/10. 59/2. 369/6. 410/5. 348/8. 152/1. 152/14. 113/7. 378/1. 411/8 âşıka 32/3. 177/1. 377/1. 386/8. 391/4. 236/5. 93/3. 124/8. 365/7. 219/5 âşıkısan 44/8. 349/8. 165/9. 131/3. 377/7. 204/6. 306/6. 140/8. 406/4 âşıklarıla 17/8. 206/6. 372/5. 83/2. 397/6. 350/7. 88/7. 149/6. 146/4. 86/1 âşıkı 75/1. 7/1 âşık-bâz 166/4 Âşıkdur 149/10. 280/9. 131/5. 47/3. 261/7. 146/1. 62/4. 26/4. 146/2. 279/11. 113/8. 32/2. 193/5. 45/1. 390/2. 347/2. 93/5. 17/2. 182/10. 257/2. 67/3. 312/8. 209/5. 408/5 atdum 71/8. 360/9. 408/5. 386/5. 414/6 âşıklarda 386/8 âşıkları 66/6. 392/1. 146/7 aşın 321/5 Aşınmaz 301/11 âşikâre 417/27 âşinâyımış 125/7 Âşkâre 358/1 aşrı 411/7 aşum 227/4 Aşuma 258/8 aşup 61/2 aşuran 193/12. 196/4. 85/5. 356/5 ata 6/6. 146/3. 342/5. 131/6. 360/8. 40/7. 9/3. 399/6. 150/4. 227/3. 377/5. 179/3. 146/1. 283/3. 386/2. 390/4. 320/6. 204/2. 320/8. 331/3. 254/1. 359/6. 34/6. 127/3. 381/3. 398/1. 385/7 atadan 233/7 atam 170/7. 377/8. 372/11. 415/4. 211/4 atları 356/6 Atlarınun 82/5 atlas 95/10 . 349/8. 201/42. 349/7. 177/7. 357/1. 326/1. 398/3. 322/5. 343/6. 219/3. 402/4. 150/5. 56/1. 150/6 aşıklıcak 148/2 âşıklıga 146/7 âşıklık 2/3. 83/4. 150/1. 402/5. 325/6. 348/2. 324/4. 335/9. 291/2. 26/7.

77/4. 356/2. 270/2. 299/6 ayrugı 86/7. 406/2 ayaga 302/11. 168/3. 398/2 ayrudur 116/2 ayruga 252/3. 385/3 ayrıyam 125/3 ayru 32/2. 258/1 atsan 161/2 attâr 417/17 Atumuz 292/5 Ava 164/8 avâne 346/5 âvâr 99/3 âvâre 71/11. 374/2. 417/16 atmak 141/5 atmış 273/3 atmışam 192/2. 175/5. 338/8 ayagında 100/3 ayagından 157/4. 301/13. 283/1. 188/6 ayıksuzlar 188/6 ayıkvam 203/4 ayılamazam 188/7 ayılmadılar 40/6 ayılmadın 318/9 391 ayılmaz 327/2 ayılmazın 256/4 ayın 151/4 ayıra 307/4 ayırdılar 152/3 ayırımaya 337/1 ayırma 184/19. 224/8. 335/4 âvâzesin 417/4 âvâzı 224/4. 106/1. 207/6. 377/5. 354/4. 395/5. 352/4 Ayrılmayalum 71/3. 402/7 ayagını 155/8. 360/8. 214/6. 162/3. 166/3. 294/5 âyet 19/7 âyet-i küll 187/4 âyetün 48/2. 323/4. 132/4.Dr. 194/4. 303/7 Aynı 66/5 ayrık 317/5 ayrıl 151/7 ayrılam 405/2 ayrıldugum 356/14 ayrıldugum 13/6 ayrılıcak 112/5 ayrılıgın 345/1 ayrılık 345/2 ayrılımaz 156/2 ayrılımazam 189/6 ayrılmadılar 40/4 ayrılmadum 151/3 ayrılmaga 132/9. 257/4. 400/5 ayrılmazdan 233/4 Ayrılmazuz 416/9 Ayrılmışlar 82/6 ayrılup 18/10. 310/5. 389/5 ayrugıla 316/2 . 240/3. 394/5 ayaksuz 203/3 âyâtı 378/9 âyâtumuz 116/2 ayaz 335/19 Ayb 379/5 aybı 89/1 aybın 159/1 aybum 285/2 aybun 412/13 aybunı 86/7 aydan 42/5 aydın 10/3. 230/3. 324/4. 377/8. 310/5. 372/6 Ayaklarda 262/2. 134/10 ayaklar 222/7 Ayaklara 30/5. Mustafa Tatcı atlası 353/8 atmaga 1/1. 159/3. 174/2. 162/3. 302/11. 376/3. 342/1. 224/5. 390/3 Ayıblarını 211/3 ayıblayan 26/1 ayıgam 192/6 Ayık 188/6. 174/1. 407/7 ayak 116/3. 376/4 ayagum 152/4. 404/9 ayagı 53/6 ayagıduk 292/3 ayagın 106/4. 77/6. 103/1. 340/2. 32/7. 417/25 avutupdur 216/2 ay 12/2. 160/5 ayrılmaz 236/2. 355/3 Ayı 356/22 ayıb 417/6 ayıbına 86/7 Ayıblaman 300/10. 182/6. 256/5 ayırmaklık 163/3 ayırup 169/7 âyîne 411/9 aynâsıdur 64/4 Ayne'l-yakîn 259/7. 289/4. 257/5. 385/6. 305/5. 403/5. 107/4. 268/9 âvâzıla 28/3 âvâzından 42/3 âvâzlar 295/30 âvâzumı 349/8 avınur 362/8 avınuram 381/2 avlarlar 330/5 avlayup 276/1 avret 211/4 avretden 191/12 avretdür 333/5 avret-oglan 59/3 avretün 250/5 avuç 89/6. 370/6. 308/2 âvâresi 213/6 âvâreyem 404/9 âvâz 7/2. 270/5. 252/4. 355/5. 48/15 Aygâr 405/3 ay-gün 252/4. 23/6. 320/4.

367/9 Azâzîl'i 273/9. 77/4. 175/3. 132/1. 373/5 bâgçesinde 179/4 bâgçevân 193/9 Bagdâd 41/3. 42/9. 282/2. 153/7. 3/1. 43/4. 166/5. 129/9. 240/5. 41/3 ayyâra 69/5 ayyâr'ı 333/5 ayyârlıgı 140/6 az 23/8. 318/5. 190/5. 136/4. 2/7. 327/5. 89/2. 183/3. 6/7. 243/1. 100/2. 13/1. 355/5. 367/8 azdı 76/4 azdura 180/3. 78/1. 129/1. 3/3. 131/4. 226/7. 117/2. 187/8. 331/3 aza 180/3 azâb 47/5. 216/2. 129/3. 293/2 ayruksı 26/8. 127/8. 291/3 bâgından 23/6 bâgını 283/6. 350/1 azduran 89/3 azdurısar 356/24 azdurmaga 369/3 azıkdur 86/6 azıksuz 62/1 azim 267/5 azimi 349/4. 106/5. 367/8. 174/6. 269/2. 204/6. 370/5 bâgıla 49/2 bâgına 283/4. 292/4 bâbından 181/3 bâbını 83/5 bâbısın 320/6 bâc 130/5 bacası 351/2 bâdesini 164/7 bâdı 201/22 bâd-ı nev-bahâr 312/1 badyadan 366/1 Badyalar 101/4. 369/5. 41/6. 201/38. 17/2. 184/12. 262/9. 192/2. 127/8. 376/1 bâgınun 222/5. 7/3. 300/9. 181/9. 77/2 ayumı 77/5 Ayun 3/4. 129/1. 135/14. 201/34. 335/3 bâgçede 403/6 bâgçeden 370/5 bâgçelere 226/5 bâgçeleri 226/6 bâgçesi 179/4. 4/1. 291/2. 42/7. 43/3. 169/6. 97/2. 297/2. 129/4. 311/6. 275/3 azâbdan 247/5. 136/4. 129/8. 135/9. 297/4. 7/2. 176/3. 131/4. 83/6 azaram 171/3. 15/4 Azup 193/1 azupdur 112/2 B Bâ 171/3. 318/2. 342/3 Ayurma 284/1 ayurmayasın 129/9 ayyâr 117/7. 129/2. 6/6. 3/2. 240/4 bagırlu 270/4 bagışla 274/4 bagışlamak 312/7 bagışlana 324/1 bagışlar 343/3 bagışlaya 135/5 bagışlayan 264/3 bâgiçün 234/3 bagladı 358/3 bagladuk 307/4 bagladum 381/7 baglamış 105/2 . 52/3. 129/7. 313/2. 171/3 bâb 47/4 Baba 29/10. 52/7.392 ayruk 2/1. 198/2. 173/5. 208/4. 26/3. 129/5. 118/2 badyasından 148/10 bâg 3/6. 355/9 azîzüm 150/5 azmadın 64/7 azmeyledüm 152/6 azm-i cânân 200/1 azm-i râh 228/5 azm-i sefer 28/2 az-ola 215/5 Azrâîl 35/4. 129/10 ayrukda 43/2 ayrukdan 176/2 ayruklara 293/2. 129/6. 252/2. 297/2 âzâddur 303/4 âzâdlıgum 53/3 Âzâdlık 132/6 azâmet 239/4 azan 89/3 azânı 414/5 azar 299/2. 403/6 bâgında 62/4. 278/6 bagı 9/6 bâgı 54/7. 417/28. 135/18. 360/9 ayruksıdı 248/11 ayruldugını 390/5 Ayrulıgun 281/6 Ayrulık 103/3 ayrulıkdan 281/1 ayuk 148/10 ayuklar 184/17 ayum 77/1. 385/1 Azrâîl'e 256/6 Azrâîl'i 6/2. 407/12 azîz 201/19. 242/5. 285/4 azâbından 313/11 Yûnus Emre Dîvânı âzâd 15/1. 240/3. 171/9 âzât 17/4 azatmak 417/21 Azâzîl 47/5. 248/8. 105/4. 168/8. 213/2. 231/4. 160/9.

266/5 bakmasan 107/2 bakmaya 351/6. 336/3.Dr. 234/3. 305/5. 397/1 bakdugun 37/1 bakduk 382/4 bakdum 74/2. 112/4. 345/2. 170/4. 301/6. 411/7. 281/1. 159/2. 134/9. 356/5. 212/2. 341/2 bakır 114/4 bakışı 382/4. 134/16 baka 54/5. 217/2 bakmadı 356/3 bakmadın 163/7. 410/5 bâkîden 137/4 bâkîdür 33/1 bâkîye 319/6 bakkâl 417/17 bakma 33/6. 366/3. 360/6. 302/12. 414/4. 120/4. 279/12. 306/1 bahre 71/9. 158/7. 155/2. 93/4. 187/1. 132/1. 35/2. 44/5. 403/2 393 bakarsam 54/1 bakarsan 225/7 bakarsın 83/1. 208/6. 362/1 bagrumun 270/3 bagrumuzda 286/3 bahâ 3/5. 253/5. 188/5. 137/2. 341/6. 291/7. 251/4. 128/1. 142/4. 151/9. 142/3. 24/1. 233/8. 54/9. 55/5. 314/6. 176/7. 297/5 Bahâsın 297/4 Bahâsuz 230/4 bahçesi 324/5 bahçesinde 269/6. 394/9. 314/5 bakmak 163/1. 72/3. 320/7 bahânedür 227/3 bahâr 13/1. 2/4 Bahadur 353/1. 159/1. 289/8 bahçesine 397/5 bahçeye 327/4 bahdı 299/5 Bâhıllıksuz 378/6 bahil 157/2 Bâhil 300/4 bahillerden 157/2 bahis 38/4 Bahr 165/11. 319/7. 55/6 bâglar 55/3 bâgları 292/2 bagları 365/1. 335/1. 55/5. 302/15. 198/4. 299/1 bakarısam 53/2. 327/3. 361/2 . 225/3. 378/2 bahrileyin 222/1 bahrine 133/1. 411/9 bakar 42/8. Mustafa Tatcı baglamışdur 82/8 baglamuş 345/3 Baglana 306/6 baglanayım 216/2 baglanmaz 264/6 baglanmış 83/1 baglanup 267/2 baglar 270/1. 135/14. 125/4. 177/1. 366/9. 77/1 bahâra 69/9 bahâsı 3/5. 340/3 bakalı 217/1 bakam 170/3 bakan 107/2. 117/6. 412/3. 154/1. 206/7. 209/7. 42/9. 209/8. 87/1. 121/4. 367/8 bakdugına 112/2 bakdugum 165/12. 354/5. 239/5 bakmaga 135/1 bakmagıl 86/7. 334/3. 187/5. 353/2 bahân 147/9 bahâne 42/7. 227/6. 191/8. 254/5 baglaya 97/2. 365/6 baglasam 183/2. 225/8. 415/4 bagrın 74/3 bagrum 47/1. 281/5. 32/5. 295/20. 407/6. 277/1. 412/10 bakaram 8/4 bakarısa 112/2. 404/4 bagrumdagı 330/2 bagrumı 55/1. 359/5 bakarısan 92/8. 127/9. 385/7 Bakmayalum 160/7 bakmayan 29/4 bakmaz 190/7. 268/1. 292/6. 378/1. 195/5 baglu 364/2 bagrı 127/6. 135/7. 302/6. 343/2. 411/10 bahrî 171/7. 335/15. 191/12. 190/4. 410/2. 339/4 bahrinün 129/4. 131/4. 216/6. 263/3. 351/4 baglayan 302/3 baglayup 98/3. 351/5. 150/5. 295/19-20. 351/8. 240/3. 253/1. 296/3 bakdurdı 264/8 bakdurur 416/2 bakgıl 23/6. 370/2 bakdumısa 128/2. 294/3. 411/4. 283/4. 140/7. 374/7. 22/6. 135/4 bakdı 185/6. 130/2. 191/1. 163/2. 166/3. 363/1. 332/3 bahrisi 177/2 bahrîsi 12/1 bahtılu 16/7 bahtludur 295/12 bak 22/1. 270/5. 112/3. 360/9 Bâkî 19/6.

92/3. 183/6. 360/6. 165/12. 381/4. 28/6 Barak'dandur 201/41 bardagun 158/5 barışa 68/2 barışalum 292/5 bâri 33/5. 349/4. 12/7. 183/7. 386/1. 112/1. 14/3. 171/3. 98/5. 174/6. 208/2. 234/3. 10/2. 209/2. 7/2. 219/1. 392/2. 227/6. 92/1. 301/4. 312/2. 178/4. 7/8. 217/5. 35/5.394 baksam 8/4. 190/6. 171/7. 279/4 bâl 67/3 balabân 157/6 balçık 201/30 baldan 11/7 baldur 57/5 Balı 55/4. 12/3. 269/1. 209/1. 65/1. 190/4. 8/5. 12/8. 124/6. 49/1. 12/4. 405/3. 234/6. 264/2. 188/4. 168/4. 82/4. 113/2. 130/1. 127/4. 381/1. 113/3. 316/1. 84/4. 14/3. 209/2. 407/8. 301/1. 243/4. 12/6. 112/8. 283/7 Bârî 384/6 bârigâh 12/4 barmagıla 296/6 barmak 258/8 bârû 56/10 bârûsın 187/3 bas 134/10 basa 290/4 basaduran 195/4 basaldan 189/3 basamadum 407/7 basan 195/7 basar 135/12. 104/2. 206/3. 12/1. 280/8. 349/5 baksun 112/6 bakubanı 105/3 bakup 110/7. 107/7. 98/5. 16/1. 104/2. 138/3. 169/1. 57/5. 183/6. 175/3. 356/15. 253/8. 321/2 Basduk 412/9 basdum 413/7 basdurdılar 184/9 basılan 185/8 basıldum 191/13 basîr 53/2 basîrsin 417/22 basmak 300/8 baş 17/8. 41/7. 50/5. 210/1. 257/7. 12/5. 77/5. 31/5. 397/2. 381/10. 269/4. 369/4. 258/8. 160/7. 135/18 basâret 19/6 basasını 134/6 basdı 134/5. 220/2. 381/2. 208/5. 383/2. 206/2. 168/6. 106/1. 381/5. 397/2. 256/6. 130/7. 152/10. 78/3. 182/5. 160/8. 388/1. 381/7. Yûnus Emre Dîvânı 127/4. 132/2. 12/2. 187/4. 369/4. 283/1. 290/3. 407/11. 10/5. 363/3. 116/3. 12/10. 208/1. 8/6. 135/18. 24/5. 190/2. 211/9. 216/5. 124/5. 165/1. 368/1 bal 5/5. 381/1. 178/13. 197/1. 212/8. 8/5. 409/2. 371/5. 174/3. 7/7. 77/1. 4/6. 30/5. 112/3. 224/5. 10/1. 181/2. 354/1. 12/2. 370/7. 12/1. 4/1. 197/2. 407/6 balıklar 336/5 balıla 102/2 balını 271/8 bâli 289/5 balk 132/1 balkıdı 233/6 balkıdugını 3/4 Ballar 271/8 ballarına 345/7 Balum 373/5 bâlün 255/5 bana 4/1. 397/2. 92/1. 397/6. 349/9. 417/1. 174/5. 216/1. 104/4. 269/4. 367/13. 317/5. 175/5. 216/6. 211/9. 171/10. 153/1. 273/5. 271/8. 417/2. 275/2. 83/5. 10/1. 152/7. 170/6. 202/5. 102/4. 264/3. 177/9. 171/6. 14/3 banasın 279/4 bandum 407/2 Banladı 364/1 banmadın 116/3 banmaz 345/7 Bar 207/4 bâr 135/19. 104/7. 12/9. 381/9. 98/5. 15/5. 7/1. 14/5. 225/1. 349/1. 381/6. 13/1. 192/1. 51/3. 165/4. 192/1. 209/3. 52/6. 7/3. 329/2. 107/10. 53/4. 7/1. 209/1. 294/8. 51/3. 41/1. 337/3. 366/7. 173/3. 318/4. 162/3. . 405/3. 165/6. 52/2. 125/1. 73/8. 202/7. 301/3. 318/6. 280/5. 10/3. 125/2. 384/2. 5/5. 178/2. 14/4. 381/8. 381/3. 280/3. 171/2. 166/6 balıcak 50/4 balıgına 222/3 Balık 50/4. 168/1. 90/10. 8/5. 13/2.

304/8.Dr. 335/20. 319/4. 73/9. 308/5 başaramaz 152/11 Başaramazsın 248/11 başarası 375/1 başarımazam 174/4 başarmadum 174/4 başda 309/3. 317/8. 354/4. 274/2. 208/4. 341/7 başara 174/4. 368/6 begenmegi 131/6 begenmeyen 368/3 begenmeyeni 293/2 begisin 279/3 begler 60/3. 82/5. 335/5 bâzâr 70/7. 329/2. 321/1. 404/9 başdayısa 112/3 başdur 146/1. 152/5. 317/8 bâzârum 43/2. 270/6 başından 139/6 başını 155/3. 369/7. 398/7. 412/4. 292/3. 76/4. 232/9. 230/4. 275/2. 213/3. 170/7. 412/5 bâşed 205/4 başı 67/2. 117/7. 335/6 baykuşun 335/4 baylıgı 361/1 Bayram 75/3. 414/3. 208/3. 344/2. 293/6. 414/4 behişt 134/2 Behremend 238/4 bekâ 211/5. 277/1 başsuz 127/3 başum 1/1. 146/4. 270/3. 167/3. 70/6. 266/3. 329/3. 281/5 bâtınam 211/8 Bâtını 373/4 bâtınına 356/3 Bâtınumdan 214/9 batmayam 183/8 batmayayum 215/3 batmış 207/2. 278/5 başumı 201/12. 394/1. Mustafa Tatcı 286/3. 369/7 bâzârına 93/3 bâzârında 17/8. 387/7 başında 68/5. 245/6. 271/6. 131/3 bayır 221/4 baykuş 27/2. 404/1 başun 136/2. 244/1. 99/6 batar 50/3. 241/5. 385/6. 130/2. 152/9. 41/8 bâzâra 69/1. 351/6. 362/1. 394/9. 325/1 başumdan 73/1. 369/7. 127/6. 114/1 Bâyezîd 178/4 Bâyezîd-i Bestâmî 396/11 bayık 61/7. 368/6. 286/6 . 70/1. 398/8 başına 86/4. 373/3 başlara 330/2 Başlu 261/2. 353/1 bâzirgânlar 43/4 becid 116/4. 198/4. 310/3 bâzârda 41/6 bâzârdur 395/3 bâzârı 153/4 bâzârıdur 113/5 bâzârın 143/5. 258/6. 183/4. 326/1. 113/10. 77/1. 142/3. 397/2 bâz 335/5. 293/6. 407/3. 412/3 başdan 6/3. 199/3 bed-ter 214/8 beg 304/8. 214/3. 102/2. 360/7 başıdur 279/10 başın 155/3. 273/8. 412/6 batan 99/1. 214/2. 135/9. 43/4 bâzârumuz 294/6 bâzârumuzda 143/4 bâzârun 147/6 bazirgân 417/17 bâzirgân 221/4 bâzirgâna 273/4 bâzirgânı 143/2. 266/2. 387/4. 354/3 başuma 124/7. 208/2. 302/11. 230/2 başlar 92/4. 129/3. 96/2. 93/5. 253/5. 181/4. 44/4. 208/4. 70/7. 407/3 bed-bahtı 299/5 beden 34/1 bedenden 261/5 bedenün 34/1 bedi' 135/6 bed-nâm 130/8. 203/5. 409/3 başa 40/5. 404/4. 95/9. 321/7. 361/2 batn-ı Hût 201/6 battâl 156/3 batup 312/6 bay 31/5 bayagı 157/3 bayagıdan 394/6 baydasın 186/4 baydur 95/9. 412/5. 208/5. 40/5. 73/7. 44/3. 295/28. 371/2 begligi 405/5 Begüm 113/10 behey 99/8. 395 287/8. 181/11 bed-nâmdur 371/9 bed-nâmı 146/7 bedr 100/2. 312/8. 374/6 batarsın 248/9 batdugını 401/4 batdun 18/7 bâtıl 135/19 batılur 92/4 Bâtın 54/6. 226/4. 363/4.

200/6. 210/5. 208/6. 124/12. 205/4. 174/2. 52/4. 342/5 belürmedin 190/7. 161/3. 127/5. 400/2 bellü-beyân 134/10 bellüdür 91/4. 176/4. 181/8. 68/4. 113/9 belürsüz 207/6 ben 1/4. 220/8. 176/7. 21/1. 86/1. 266/1. 174/5. 63/6. 210/7.396 bekâ-ender-bekâ 200/3 bekânun 372/2 Bekâya 394/7 bekle 61/5. 178/1. 163/1. 216/4. 7/3. 187/8. 406/3. 208/3. 188/3. 193/10. 72/6. 217/1. 174/4. 197/2. 14/4. 360/1. 220/7. 201/22. 220/3. 180/8. 284/6. 195/2. 165/8. 217/5. 217/6. 187/12. 217/7. 168/4. 262/5. 186/3. 128/2. 107/4. 171/1. 275/7. 187/2. 201/37. 201/21. 270/5. 176/2. 201/40. 300/10. 173/3. 207/5. 176/6. 168/3. . 275/1. 256/2. 176/4. 178/2. 201/19. 112/5. 210/3. 190/4. 190/5. 202/1. 250/2. 176/2. 284/1. 3/5. 106/8. 205/1. 349/4. 285/1. 192/5. 192/5. 88/7. 191/2. 143/5. 196/5. 106/6. 124/10. 412/1 bekleridi 169/3 Beklerisen 136/11 bekleyem 126/5 bekleyen 20/10 Bekr 31/3 Bekr-i Sıddîk'dur 86/5 be-külli 310/2 Bel 195/5 belâ 33/4. 222/5. 201/42. 127/1. 260/4. 266/5. 201/4. 256/7. 239/3. 216/6. 206/2. 310/7. 266/3. 188/6. 171/2. 62/6. 201/1. 217/3. 113/1. 240/4. 126/1. 220/4. 127/2. 14/3. 174/5. 127/3. 12/9. 273/10. 274/5. 273/10 belâdur 59/2. 11/1. 224/4. 175/2. 353/6. 107/10. 7/5. 187/5. 153/5. 180/8. 8/1. 221/2. 169/11. 175/4. 398/5 Belkîs-Süleymân 257/3 belli 128/4 bell'ola 116/7 bellü 11/8. 275/5. 183/7. 368/5. 170/5. 117/9. 129/3. 172/1. 204/5. 192/1. 275/2. 253/7. 94/3. 275/4. 223/4. 174/3. 173/5. 206/6. 179/2. 224/1. 214/2. 202/7. 106/4. 205/9. 188/1. 274/1. 215/4. 127/4. 317/7 Yûnus Emre Dîvânı belürmez 113/1. 179/4. 189/3. 4/7. 50/4. 167/4. 202/3. 168/9. 187/4. 174/1. 151/9 bekledi 136/10 beklegil 408/5 bekler 82/6. 230/6. 256/1. 201/28. 170/1. 106/7. 215/1. 192/4. 269/1. 176/3. 59/5 belâsıdur 260/7 belâsını 348/3 belâya 161/3 beleşde 301/2 Belh 406/4 beli 193/11 belî 20/9. 208/2. 190/5. 128/1. 181/8. 56/9. 280/5. 104/1. 220/2. 397/7. 111/1. 173/1. 256/3. 221/6. 258/2. 195/9. 209/7. 107/10. 202/8. 181/1. 171/8. 77/5. 195/9. 247/4. 269/1. 275/6. 181/9. 280/1. 125/3. 216/6. 109/6. 258/7. 169/9. 169/11. 173/4. 180/8. 169/11. 31/7. 104/8. 56/8. 227/6. 171/5. 221/3. 205/6. 175/1. 56/11. 206/5. 270/4. 165/10. 216/1. 171/9. 125/1. 254/2. 205/2. 168/5. 202/6. 216/4. 248/10. 169/10. 202/7. 178/6. 192/7. 224/7. 175/1. 176/1. 206/4. 227/7. 104/5. 174/1. 178/5. 205/6. 220/1. 201/41. 216/3. 120/5. 26/6. 262/9. 275/3. 192/8. 179/1. 210/8. 358/11. 268/9. 209/4. 269/6. 266/6. 191/3. 177/8. 176/5. 270/3. 197/1. 206/1. 155/6. 180/5. 107/5. 171/1. 65/3. 107/10. 187/6. 285/2. 200/2. 165/13. 126/8. 87/4. 204/6. 397/8 belinden 152/1 Belini 364/2 belki 56/7 Belkîs'ıla 49/6. 268/3. 171/8. 234/6. 271/2. 258/1. 175/1. 13/5. 173/7. 275/1. 201/21. 227/5.

194/7. 256/5. 129/8. 195/1. 193/1. 194/5. 165/5. 185/8. 194/4. 302/16. 187/4. 399/2. 195/2. 31/7. 212/2. 193/13. 193/1. 227/1. 258/3. 185/5. 353/9. 321/2. 187/5. 370/3. 411/6. 104/3. 187/12. 194/1. 277/2. 176/1. 317/7. 185/9. 409/2. 14/3. 356/24. 370/11. 211/2. . 358/2. 186/3. 178/4. 194/3. 187/6. 199/1. 212/1. 193/1. 192/7. 171/11. 170/7. 212/8 beni 8/1. 185/2. 269/3. 405/7 bendeyise 112/1 bendile-zindânı 282/3 bendin 181/7 bendlerini 222/9 Benem 12/1. 332/7. 194/2. 343/5. 360/5. 256/1. 370/8. 367/10. 280/4. 161/2. 184/10. 335/11. 211/3. 317/4. 193/12. 268/2. 98/4. 287/4. 196/5. 268/4. 195/4. 178/3. 177/1. 287/2. 187/8. 289/4. 363/1. 289/1. 284/1. 174/4. 332/1. 185/6. 277/7 bendden 67/6 bende 170/1. 183/6. 407/5. 170/5. 193/11. 222/8. 290/4. 287/7. 273/9. 310/5. 332/4. 193/9. 404/2. 269/2. 211/10. 275/1. 258/5. 370/2 benden 8/5. 203/1. 277/1. 317/7. 317/10. 193/1. 199/1. 290/1. 260/1. 409/6. 358/9. 381/1. 287/8. 280/1. 193/2. 356/14. 187/13. 349/9. 211/4. 211/5. 178/6. 168/6. 216/6. 212/2. 358/8. 224/10. 185/3. 185/4. 193/8. 290/3. 317/1. 177/5. 199/3. 177/2. 253/8. 31/1. 354/2. 194/1. 211/6. 296/1. 277/3. 199/1. 195/1. 389/5. 185/7. 417/2. 258/2. 274/3. 187/12. 187/11. 192/7. 187/1. 277/4. 258/4. 264/4. 334/1. 177/1. 53/1. 356/21. 77/6. 189/1. 212/7. 52/5. 264/7. 258/6. 402/3. 193/2. 211/5. 280/9 bencileyin 41/3. 187/7. 211/6. 236/4. 199/5. 271/3. 386/2. 177/7. 290/7. 370/1. 199/4. 187/2. 310/6. 332/2. 16/4. 193/7. 409/4. 260/7. 192/4. 287/8. 258/1. 112/5. 193/11. 367/13. 339/7. 129/6. 370/5. 195/10. 188/3. 370/2. 23/8. 370/2. 371/5. 216/3. 393/4. 193/5. 409/1. 280/2. 211/8. 199/2. 177/8. 356/20. 195/8. 170/7. 399/3. 359/1. 194/6. 211/7. 334/2. 73/3.Dr. 399/2. 212/5. 83/5. 310/5. 106/1. 186/5. 287/6. 202/7. 174/5. 360/9. 177/3. 211/1. 417/23. 370/1. 187/3. 41/1. 258/7. 193/10. 258/9. 404/3. 356/2. 195/5. 290/3. 274/2. 26/1. 280/6. 224/10. 349/2. 182/3. 370/3. 46/6. 211/5. 374/10. 301/4. Mustafa Tatcı 286/5. 177/9. 117/6. 260/3. 212/2. 184/15. 194/1. 399/4. 152/4. 360/9. 224/1. 108/3. 404/9. 260/1. 187/10. 212/3. 187/13. 359/1. 274/1. 176/3. 23/8. 95/2. 195/9. 338/4. 177/6. 381/1. 269/1. 185/1. 216/2. 187/13. 215/3. 370/8. 212/1. 177/4. 193/4. 41/1. 337/1. 195/6. 176/6. 354/2. 152/2. 183/6. 310/2. 26/1. 310/8. 370/1. 268/8. 392/4. 187/9. 332/4. 280/5. 169/3. 236/7. 212/1. 274/5. 42/1. 195/3. 277/1. 408/3. 370/8. 125/3. 256/5. 193/6. 212/2. 277/5. 212/4. 52/4. 240/2. 31/1. 287/6. 343/8. 46/6. 211/1. 174/2. 280/8. 203/1. 280/7. 193/14. 192/4. 172/4. 397/1. 349/1. 193/11. 270/2. 411/6. 212/2. 269/7. 370/3. 185/7. 287/8. 258/8. 212/5. 183/6. 187/1. 191/1. 126/1. 310/5. 413/7. 277/6. 109/2. 280/3. 287/7. 168/8. 188/1. 269/3. 274/4. 289/7. 211/9. 417/6. 399/5. 294/7. 14/2. 268/1. 253/7. 224/10. 195/7. 212/6. 222/10. 301/3. 362/7. 185/1. 107/4. 334/2. 356/13. 397 193/3. 389/6.

404/9. 65/6. 12/1. 69/9. 204/1. 368/3. 407/13 benzer 17/3. 414/1 berkitgil 314/2 . 370/10. 386/1 benümle 201/13. 134/9. 211/7. 182/9. 54/4. 349/7. 338/4. 188/5. 274/1.398 290/4. 337/1. 31/5. 318/4. 13/6. 369/2. 205/8. 394/1 benümledür 187/13 benven 180/8. 43/1. 404/8. 362/5. 384/2. 226/6. 405/6. 208/4. 225/8. 184/5. 51/3. 188/1. 66/4. 173/6. 363/4. 367/13. 149/8. 41/7. 404/4 benzün 286/2. 349/6. 69/4. 214/5. 339/7. 180/2. 55/2. 221/2. 227/4. 268/2. 69/3. 26/6. 404/6. 84/5. 175/4. 111/2. 16/6. 78/5. 66/3. 401/3. 180/4. 77/2. 225/2. 214/4. 226/3. 225/9. 226/4. 73/7. 262/8. 370/11. 225/1. 290/7. 112/4. 170/3. 214/9. 404/2. 31/2. 226/1. 225/1. 276/1. 271/3 benligümden 271/2 benlik 56/4. 107/10. 124/7. 335/12 berâtın 84/6. 335/18. 226/1. 146/1. 294/8. 174/2. 112/2. 148/9. 221/4. 370/2. 381/5. 84/4. 225/4. 69/7. 384/1. 389/7. 66/7. 408/6. 362/7. 392/5. 193/10. 404/8. 142/2. 204/3. 214/5. 180/4. 178/10. 213/5 benlikden 84/4. 187/12. 313/1. 288/3 bereket 212/4 ber-hûrdâr 361/3 ber-hûrdârlıgı 361/3 beri 21/2. 301/4. 4/4. 69/10 benzetmeye 111/3 benzetmeyem 183/2 benzetmiş 313/3 benzetmişler 388/3 benzi 142/2. 31/7 benümile 53/1. 245/6. 66/6. 310/8. 404/8. 292/5 beridür 81/5 berk 44/8. 405/5. 200/5. 266/4. 394/1. 349/5. 359/7. 66/2. 187/1. 399/1. 214/4. 194/7. 53/5. 228/6. 50/1. 66/1. 64/2. 362/1. 404/7. 175/1. 417/6. 253/7. 225/3. 209/3. 31/3. 356/14. 193/2. 65/3. 204/4. 170/7. 369/9 benligüm 4/7. 55/2. 340/3. 220/3. 214/6. 408/3. 350/1 berâber 57/6. 8/1. 319/1 Bercîs 201/23 Ber-dâr 67/5. 209/5. 10/2. 389/7. 175/5. 212/5. 15/1. 352/5. 226/2. 170/5. 226/5. 359/7. 55/2. 264/7 bensüz 216/6 benü 287/5 Benüm 2/4. 417/6. 73/3. 204/6. 417/16 benin 149/8 benizinden 342/5 benligi 151/4. 69/1. 214/8. 310/7. 206/7. 170/2. 66/8. 69/8. 165/6. 78/5. 82/3. 204/5. 187/12. 253/3. 317/1. 274/4. 225/6. 52/7. 370/3. 293/3. 183/6. 69/6. 175/3. 317/9. 66/1. 114/4. 371/7. 43/1. 340/5. 31/1. 214/7. 389/7. 77/5. 41/2. 204/4. 404/1. 335/18. 178/5. 404/4. 266/4. 15/2. 51/5. 388/1. 404/1. 180/4. 66/5. 384/1. 214/1. 175/6. 228/4. 369/1. 26/2. 234/5. Yûnus Emre Dîvânı 179/1. 179/2. 214/3. 354/3. 216/6. 70/5. 226/7 benümdür 31/1. 363/5. 31/6. 183/9. 194/7. 221/5. 78/3. 170/1. 214/4. 269/3 benligin 236/4. 113/2. 214/1. 170/1. 204/2. 389/4. 417/4. 270/6. 201/35. 404/8. 175/2. 63/1. 107/3. 287/1. 225/5. 391/3. 234/3. 404/3. 170/6. 169/6. 368/8 benzedene 313/3 benzedür 183/2 benzemez 406/3. 294/3. 307/6 benzüm 262/4. 175/2. 69/1. 69/2. 180/2. 178/5. 269/1. 203/2. 404/2. 52/1. 16/6. 176/7. 202/5. 69/5. 104/1. 190/7. 31/4. 110/8. 229/2. 330/2. 364/3. 214/2. 31/2. 201/27. 175/1. 354/1. 161/3. 169/6. 189/6. 103/2. 171/10. 404/5. 329/1. 175/2. 187/6. 394/6. 342/5. 66/9. 318/5. 225/7. 381/1. 264/1. 170/4. 296/6. 205/7. 2/6. 65/3. 204/1. 123/4.

277/7. 95/3. 123/7. 250/6. 288/6 berye 61/2 bes 48/16. 148/8. 132/1. 335/18 beze 385/7 bezegin 155/1 Bezeme 314/4 bezemegil 74/7 bezendi 134/7. 148/10 bî-kân 201/31 bî-kâr 201/29 bî-karâr 45/4. 322/2 bî-basar 61/3 bî-cân 201/22 bî-çâre 18/7. 135/7. 317/2. 331/4. 93/7. 325/7. 322/6. 242/12. 97/3 besleyesin 380/1 Beş 241/4 beşâret 3/13. 414/6. 196/1. 54/2. 336/3. 39/2. 50/2. 288/1. 287/7. 400/5 . 343/5. 246/5. 285/5. 194/6. 339/2. 358/2. 288/4. 367/2 bî-gümânidük 358/2 bî-haber 93/2. 353/6 beyligi 368/4 Beytü'l-Ma'mûr'ı 133/5 bez 241/4. 100/5. 289/8. 363/4 399 bırakdum 71/10. 168/8. 302/12. 349/5 Bid'at 218/5 bid'atdür 115/4 bî-dem 201/40 Bî-derdleri 46/5 bi-dirîg 45/4 bî-elvân 201/26 bî-gam 202/2 bigi 18/7. 39/9.Dr. 268/2. 306/1 ber-Tâ 321/3 berü 37/7. 392/1 beşâretde 207/5 beşâretden 49/2 beşâreti 240/4 beşe 293/5 beşige 152/4 beşiginde 194/5 Beşinci 242/11 beşinde 152/10 beter 78/1. 287/1. 308/6 bî-çâreler 213/6 bî-çâresi 213/6 biçdüm 230/2 biçildi 343/7 biçile 231/3 biçmiş 388/4 biçüp 145/4 bîdâr 135/1. 229/5. 356/11 Bınarları 280/1 bıragana 17/7 bıragandayıdum 168/7 bıragıcak 294/2 bıragup 359/9 bıragur 398/2 bırak 37/3. 58/6. 71/11. 414/4. 93/1. 69/10. 413/9. 288/3. 314/7. 222/4. 287/1. 258/9. 319/4. 74/1. 394/1. 56/10. 132/1. 376/7 bıçak 168/8. 287/3. 254/4 bezmine 240/3 Bezm-i ezel'de 59/5 bıçagını 376/2. 294/6. 414/1. 33/10. 287/9. 130/9. 302/9. 39/9 bî-hadd 232/4 bî-hod 9/1. 151/4. 191/3 bezminde 202/9. 287/6. 400/4 bezenüben 21/3. Mustafa Tatcı berkitmeye 139/4 berkitmeyen 36/3 berkitmiş 304/6 berkitse 139/3 berkiyen 194/3 berkler 82/1 berr 305/5. 201/9. 363/1. 28/1. 414/2. 157/4. 295/9. 414/3. 414/1. 81/7. 235/4. 28/2 bezenüp 3/11 bezer 198/4. 288/1. 286/1. 288/2. 182/2. 60/6. 233/7. 187/5. 203/1 besi 192/3 Besledügüm 210/7 beslemegi 97/3 besler 412/3 beslersin 35/1 beslesin 264/2 besleyem 126/6 besleyen 97/3. 221/1 bırakdun 244/2 bırakdurdı 264/8 bırakma 20/4 Bî-'aded 126/9. 349/4 beyânı 133/6. 288/6. 376/7 Bırakdı 104/3. 396/3 Bıçguyıla 379/6 bınar 13/7. 83/5 bezerem 171/11 bezeyenler 74/7 bezeyüp 193/9 bezini 407/3 bezirgân 2/9 Bezirgânam 179/1. 287/2. 287/4. 414/7 bî-gümân 217/1. 125/7. 287/8. 127/2. 130/6. 257/9. 78/1 betersin 248/5 beyâbân 201/36 beyân 56/9. 292/7. 288/5. 414/5.

374/5 bî-levn 201/31 bileydi 151/1 bileyidük 33/4. 301/8 Bilelik 33/8 Bilelikden 416/8 bilem 88/7. 55/4. 48/12. 356/2. 200/7. 404/3. 251/4. 358/2. 312/2 bil 18/2. 128/2. 243/6 bilişdür 154/5 bilişe 135/8 bilişeli 208/9 bilişelüm 292/5 bilişen 4/4. 79/4. 370/6. 167/2. 69/8. 194/2. 247/1. 210/4. 176/1. 28/7. 84/7. 45/1. 69/9. 92/8. 116/6. 99/6. 301/8. 222/11. 196/7. 40/4. 177/6. 301/7. 320/5 bildüklerin 140/2 bildüklerüm 192/2 bildüklerüni 110/8 bildüm 63/6. 88/9. 297/4. 196/1. 41/4. 108/1. 98/3. 390/2. 8/3. 137/3. 102/5. 136/9 bildür 288/6 bildürdi 118/7 bildürdün 256/6 bildüreyin 205/3 bildürmege 329/6 bildürüp 94/5 bildürür 12/10. 328/7. 228/6. 314/2. 130/8. 353/4. 223/3. 327/7 . 358/4. 123/4. 56/3. 371/6 biliş 24/1. 73/3. 406/7 bilenlerün 390/3 bilesi 378/2 bilesidür 64/7 bilesin 44/7. 256/2. 111/4. 69/9. 354/9. 379/2. 38/3. 253/8. 328/6. 192/7. 411/4 Bilden 255/1 bildi 64/7. 296/5. 116/5. 375/6 bili 209/1 bilici 331/3 biligin 44/8 bilimedüm 325/1 Bilimedün 255/4 bilimeye 9/1 bilimeyince 128/5 bilimezem 188/1. 295/13. 92/5. 88/5. 91/3. 63/7. 165/4. 317/8. 135/10 bilişene 123/5 bilişi 42/2. 236/7. 130/1. 33/8. 255/7 bilmedise 197/5 Bilmedügüm 16/4 Bilmedügün 9/7 bilmedüm 405/2. 363/5. 61/7. 310/5. 177/6. 104/1. 189/1 bilimezin 256/1 bilin 198/3 bilince 198/5 bilinde 396/8 bilindi 397/8 bilinler 80/3 bilinmezise 340/4 bî-lisân 135/12 biliser 84/6. 200/1. 185/1. 177/8. 338/1. 178/11. 338/4. 287/5. 241/5. 38/5 bilmedin 248/12. 404/4 bilendür 125/6 bilene 4/3. 305/5. 191/14. 397/4 bilmediler 2/4. 295/4. 343/6. 332/6. 177/6. 107/2. 338/8 biledür 61/3. 33/7. 130/7. 328/6. 356/3. 345/3. 168/6. 44/6. 316/2. 299/7. 367/1 bildigümden 109/2 bildügüni 57/2 Bildük 1/10.400 bî-kıyâs 223/3. 196/8. 205/7. 370/12 Bildün 322/5 bildünise 37/3. 168/9. 47/4. Yûnus Emre Dîvânı 247/2. 351/3 bile 2/8. 178/12. 121/8. 320/4. 114/3. 370/11. 252/1. 231/9. 137/1. 365/5. 370/2. 97/2. 199/5. 236/4. 345/6 Bilenlere 120/1. 18/6. 378/4. 300/9 bileni 357/4 bilenler 57/8. 116/7. 72/5. 371/4 bilişidük 33/6 bilişimez 179/5 bilişleri 47/6 bilişlik 243/3 bilişlüdür 163/4 bilişmediyse 308/6 bilişmege 135/1 bilişmeyen 179/5 bilişün 33/4 bilişüp 179/5. 38/1. 102/1. 293/2. 358/11 bileyidüm 217/3 Bilgil 34/6. 338/7 bilen 42/1. 176/1. 298/1. 218/6. 130/9. 187/6 bilişden 70/8 bilişdi 104/2. 22/6. 28/8. 116/8. 405/3 bilmegün 28/7 bilmek 5/3. 247/1. 33/9. 354/3. 125/5. 138/4. 351/4. 167/5. 44/3. 302/18. 39/8. 243/7. 134/5. 412/12 Bilme 348/6 bilmedi 197/5. 48/3. 181/2 Bi'llâhi 238/3.

182/3. 349/2.Dr. 342/1. 65/5. 85/4. 195/3. 76/4. 87/4. 157/1. 172/3. 40/7. 61/9. 349/5. 371/5. 49/11. 366/5. 104/8. 134/13. 394/9. 192/8 bilmezidük 358/1 bilmeziken 168/2 bilmezin 363/1. 103/1. 91/2. 411/8. 305/1. 327/6. 233/8. 343/9. 96/1. 375/3. 192/3. 394/4 bilmiş 378/5 Bilse 8/3. 198/1. 192/7. 205/9. 5/6. 374/8. 348/9. 184/16. 337/2. 359/7. 87/6. 86/2. 26/7. 145/6. 306/6. 275/4. 83/2. 215/5. 18/10. 384/8. 86/1. 169/10. 346/4. 358/6. 389/4. 80/5. 411/3. 57/3. 360/5. 224/1. 182/7. 46/4. 300/4. 352/7. 247/2. 323/1. 82/9. 401/6 bilmeyeler 209/2 bilmeyen 12/9. 133/2. 175/1. 220/5. 48/15. 134/15. 401/3. 55/2. 380/7. 62/2. 356/25. 70/7. 146/3. 328/2. 354/2. 406/4. 39/5. 284/7. 257/5. 294/7. 375/4. 211/6. 85/4. 286/5 bilsün 55/1. 375/4 bilüne 267/2 bilünile 102/6 bilüp 386/1 bilür 23/7. 193/7. 402/7. 233/10. 358/6. 169/6. 262/7. 248/7. 227/6. 66/8. 325/3. 412/4 bilürden 57/2 bilürdüm 371/1 bilürem 12/9. 192/1. 10/4. 144/7. 171/12. 214/9. 269/2 bilmeyince 297/3 bilmeyiser 63/6 Bilmeyüz 184/13 bilmez 6/4. 161/4. 191/11. 91/2. 192/4. 202/6. 87/6. 117/7. 152/12. 163/6. 54/1. 206/5. 73/3. 48/9. 219/1. 127/3. . 61/5 Bilürler 90/4. 343/9. 63/6. 316/4. 328/6. 327/3. 192/6. 368/6 bilmeyeyin 269/1. 367/10. 91/5. 378/10 bilmezise 295/19 bilmezisen 91/3 bilmezlere 254/7 bilmezsen 248/5 bilmezsin 91/1. 48/12. 408/1. 231/9 bilmeyendür 99/4 bilmeyene 23/4. 417/27 bilüsinden 40/6 Bî-mekânam 310/1. 372/5. 176/6. 48/9. 114/1. 85/3. 367/13. 109/3. 73/3. 366/6. 42/4. 360/1. 126/6. 257/2. 179/3. 91/1. 281/4. 372/10. 264/5. 326/4. 136/1. 214/1. 75/2. 187/6. 90/4. 335/13. 330/3. 311/6. 250/4. 136/8. 132/2. 343/9. 233/3. 147/9. 54/4. 338/6. 183/1. 377/2. 23/8 Bilmeyesin 130/8. 192/1. 310/2. 389/4 bî-mezheb 236/5 bî-millet 236/5 401 bin 1/5. 196/4. 13/4. 62/1. 155/4. 183/1. 259/5. 231/9. 182/3. 17/1. 182/4. 192/5. 185/5. 305/7. 363/2. 190/7. 365/2. 48/2. 1/6. 158/3. 354/4. 305/7. 268/6. 306/6. 89/5. 201/32. 79/2. 49/5. 106/1. 366/6. 367/4. 356/14. 115/3. 330/6. 104/9. 65/3. 140/6. 211/10. 340/6 bilürse 108/3 bilürsin 11/8. 143/8. 227/3. 170/2. 126/4. 32/6. 305/7. 192/7. 135/2. 305/7. Mustafa Tatcı bilmekdür 91/1. 65/1. 402/4. 21/7. 192/2. 281/5. 417/22. 73/5. 173/6. 401/5. 175/1. 90/11. 201/44. 264/9. 151/5. 365/5 bilsünler 191/11 bilüm 1/2 bilümüzi 231/2 bilün 27/2. 341/5. 272/6. 226/3. 290/9. 248/5 bilmeklik 248/5 bilmem 284/6 Bilmesi 14/6 Bilmeye 42/4. 390/4. 113/7 bilmez 103/4 bilmezem 59/5. 104/5. 233/3. 377/5. 299/3. 158/5. 362/7. 226/2. 390/4. 258/6. 44/3. 182/2. 167/3. 144/5. 249/5. 367/4. 409/4. 175/2. 406/5. 409/4 bilüriken 235/8 bilürisen 5/2. 154/1. 259/1. 225/5. 331/6. 349/9. 28/3. 145/3. 349/1.

96/4. 201/11. 134/5. 206/3. 201/44. 160/5. 18/10. 184/12. 175/6. 110/7. 130/1. 169/5. 86/1. 103/6. 185/2. 49/4. 103/4. 49/7. 171/3. 112/8. 153/3. 211/4. 206/6. 172/4. 49/4. 110/6. 169/10 bini(şi)cek 127/3 bî-nihâyet 29/7. 198/3. 159/6. 24/2. 49/6. 149/10. 48/8. 109/5. 48/9. 201/23. 17/8. 102/5. 63/5. 49/13. 49/8. 112/8. 21/7. 11/2. 187/3. 78/2. 45/6. 73/7. 33/3. 89/7. 147/9. 29/5. 128/3. 21/5. 50/6. 59/4. 11/7. 18/4. 134/6. 152/14 bindürmeye 326/4 Binem 291/2 binenümüz 118/4 Bineridi 396/8 bini 111/3. 188/2. 69/1. 153/7. 61/1. 130/3. 28/4. 121/4. 23/6. 173/6. 166/5. 295/1. 201/13. 184/16. 52/4. 181/6. 110/2. 5/5. 34/1. 72/5. 89/6. 211/10. 175/5. 176/2. 49/12. 49/10. 134/10. 132/4. 99/4. 184/12. 201/16. 129/6. . 91/2. 210/2. 54/4. 49/4. 166/1. 201/13. 82/9. 113/6. 140/5. 206/4. 201/15. 105/2. 154/1. 59/5. 183/1. 196/1. 176/4. 171/6. 18/11. 105/2. 69/1. 169/4. 114/2. 102/6. 103/4. 65/6. 3/1. 183/3. 98/5. 193/2. 130/8. 49/4. 201/17. 107/5. 144/3. 115/5. 184/14. 21/1. 102/1. 73/5. 37/2. 21/1. 56/6. 26/5. 61/1. 28/9. 26/7. 124/9. 112/3. 171/4. 204/4. 132/1. 320/8. 201/11. 177/5. 151/3. 49/11. 152/1. 196/7. 19/8 bî-nişân 223/1. 134/1. 201/12. 202/3. 77/6. 106/7. 56/6. 196/4. 32/3. 201/8. 276/5 bî-pâyân 369/2 bî-pâyânsun 232/4 bir 2/3. 161/3. 198/3. 51/5. 140/8. 201/39. 27/1. 104/3. 27/3. 71/13. 105/4. 148/8. 7/6. 201/5. 18/5. 118/4. 130/8. 49/3. 92/3. 206/7. 118/5. 206/5. 211/4. 32/6. 163/5. 332/6 binâsın 369/4 bî-nazîr 53/4 bin-bir 48/3 Binde 110/7. 145/3. 49/9. 49/2. 205/1. 102/7. 191/12. 42/6. 201/1. 49/1. 46/4. 112/7. 159/3. 12/6. 121/1. 175/1. 176/5. 49/1. 41/2. 173/1. 103/4. 46/1. 202/2. 124/12. 41/5. 411/9. 75/1. 118/5. 201/1. 201/25. 50/4. 102/4. 118/4. 201/6. 201/26. 115/1. 41/3. 113/6. 7/8. 161/2. 57/2. 67/5. 201/20. 411/9. 102/3. 174/5. 95/10. 112/8. 121/4. 6/3. 165/3. 20/3. 49/5. 7/6. 201/23. 151/8. 115/1 binden 201/3 bindür 166/5 bindüreler 6/6. 129/2. 49/3. 143/8. 105/3. 416/7 binâ 248/4. 69/2. 49/11. 69/10. 416/7. 201/10. 358/5 bî-nişâna 320/1 bî-nişândan 349/7 bî-nişândur 45/5 binmişler 60/3 binsünler 186/2 binüp 195/6. 164/5. 47/2. 49/10. 159/4. 124/1. 201/10. 146/6. 159/5. 206/1. 27/1. 29/10. 118/4. 91/5. 65/3. 5/1. 72/3. 198/3. 49/7. 91/4. 39/5. 42/9. 148/6. 39/3. 199/4. 149/9. 193/3. 181/10. 164/1. 164/8. 154/1. 133/7. 114/1. 87/5. 104/9. 77/3. 188/2. 38/2. 191/11. 89/7. 49/1. 118/5. 84/1. 47/2. 49/8. 84/6. 49/9. 102/2. 49/13. 134/15. 203/6. 87/6. 183/1. 27/4. 146/6. 163/5. 58/4. 141/4. 49/12. 21/4. 201/12. 28/7. 183/1. 176/6. 201/39.402 411/9. 47/2. 208/6. 110/1. 49/2. 193/6. 158/6. 45/9. 27/5. 49/6. 123/6. 201/25. 201/20. 106/9. 201/8. 66/1. 62/8. 48/2. 190/3. 171/6. 73/7. 204/4. 201/25. 416/7. 28/3. 28/2. 102/1. 112/1. 163/1. 191/14. 49/5. 201/21. 168/2. 51/7. 185/5. Yûnus Emre Dîvânı 49/3.

395/3. 253/8. 388/5. 278/4. 86/3. 366/3. 246/2. 366/6. 228/4. 367/11. 388/6. 358/10. 278/4. 358/7. 304/1. 249/1. 323/4. 327/2. 358/4. 327/1. 253/2. 229/1. 278/4. 408/5. 404/1. 168/2. 229/5. 276/6. 321/4. 345/9. 358/7. 276/8 biri 40/2. 234/6. 352/3. 367/6. 350/1. 278/3. 333/5. 335/17. 285/2. 230/3. 276/1. 381/8. 321/3. 314/1. 305/2. 380/4. 220/3. 246/1. 377/5. 364/4. 284/6. 305/2. 233/8. 399/2. 276/7. 145/6. 269/5. 346/4. 327/2. 368/2. 334/1. 276/2. 313/1. 391/5. 295/22. 248/1 Biregüyçün 293/1 biregüye 293/3 birem 205/9 bî-reng 201/26 birer 60/3 birgün 139/1. 399/3. 260/1. 304/7. 305/1. 241/2. 290/12. 316/4. 335/15. 241/3. 382/5. 382/5. 273/11. 269/1. 309/2. 253/7. 417/8. 242/13. 360/3. 412/4. 355/5. 327/8. 327/6. 246/1. 328/6. 303/7. 335/7. 233/5. 261/6. 327/4. 370/7. 246/4. 267/6. 268/5. 368/3. 253/9. 330/1. 407/13. 377/8. 407/11. 284/5. 303/7. 279/4. 383/1. 398/5. 276/2. 317/8. 335/12. 269/8. 325/2. 253/4. 317/5. 370/1. 342/2. 406/1. 336/4. 327/4. 340/1. 227/5. 242/7. 253/1. 359/2. 32/1. 358/7 bire 178/1. 216/4. 286/5. 293/5. 354/10. 370/3. 242/12. 299/3. 336/4. 181/5. 356/2. 277/6. 223/1. 388/5. 225/5. 69/7. 407/13. 278/4. 231/3. 386/4. 279/2. 367/4. 264/4. 228/6. 406/2. 254/1 birinde 242/5 . 246/2. 396/4. 395/4. 131/1. 241/1. 181/5. 408/2. 403 411/9. 229/4. 291/4. 411/8 birdür 27/7. 388/4. 336/2. 407/10. 412/1. 276/3. 358/7. 407/5. 215/4. 275/5. 398/10. 276/4. 386/6. 147/5. 317/6. 378/1. 368/8. 181/5. 386/4. 325/4. 313/7. 280/8. 305/1. 295/1. 407/8. 281/4. 417/25 bi-Rabbiküm 397/7 Birbiri 352/3 Birbirne 60/6 birden 220/6. 410/4. 177/5. 378/6. 406/6. 306/3. 314/2. 355/1. 223/1. 386/4. 342/1. 237/1. 304/1 birimiş 220/5 birimüz 140/8 birimüzden 233/5 birin 181/6. 413/7. 316/1. 111/3. 319/5. 86/1. 327/6. 276/1. 407/7. 234/4. 221/4. 402/3. 287/4. 335/13. 355/4. 407/4. 295/2. 356/9. 362/4. 287/4. 248/4. 308/3. 338/7. 241/6. 266/4. 111/7.Dr. 293/5. 69/7. 367/5. 327/6. 406/2. 267/1. 365/7. 380/4. 317/5. 296/7. 354/4. 241/1. 293/5. 335/4. 284/3. 277/5. 313/7. 281/7. 239/2. 326/2. 388/6. 317/10. 234/4. 229/1. 229/2. 253/6. 280/2. 301/2. 358/11. 368/6. 266/5. 115/1. 295/1. 367/3. 296/6. 253/1. 411/8. 280/8. 234/3. 267/1. 247/6. 353/3. 327/1. 412/1. 269/6. 300/1. 248/5. 278/5. 229/3. 253/2. 380/1. 86/3. 222/6. 297/4. 354/4. 327/3. 403/1. 355/5. 246/5. 308/3. 384/7. 253/3. 241/4. 416/6. 124/12. 388/2. 281/1. 254/5. 246/3. 338/3. 346/6. 301/6. 366/3. 406/4 birî 74/1 Biridüm 178/1 birike 338/5 biriken 320/4 birile 305/5. 278/3. 279/3. 300/9. 239/4. 276/5. 396/13. 232/4. 304/5. 275/7. 390/4. 253/5. 278/4. 226/1. 148/4. 351/11. 386/5. 327/2. 304/6. 339/6. 241/5. 333/7. 381/8. 363/1. 321/5. 258/4. 266/2. 367/5. 351/3. 254/1. 417/20. 381/9. Mustafa Tatcı 212/5. 411/9. 304/7. 327/3. 293/6. 407/5. 396/2.

133/7. 139/2. 120/4. 358/2. 412/9. 237/2. 333/1. 164/7. 376/7. 416/11 birün 56/6. 385/7. 51/6. 379/4. 233/3 bize 7/2. 382/4. 165/3. 198/4. 121/6. 120/3. 114/2. 271/5. 80/2. 152/1. 337/2. 89/1. 121/2. 101/4. 155/1. 42/9. 62/2. 64/4. 108/5. 62/7 birligidi 223/2 birligile 29/4. 132/3 bitrişüp 181/9 bitse 222/6 bitüp 181/3. 116/6. 266/1. 39/2. 333/3. 333/2. 58/2. 200/4. 237/5. 376/5. 16/7. 366/1. 101/1. 46/7. 20/1. 66/2. 367/6 birisin 159/5. 151/4. 89/6. 388/3. 333/7 bizegin 355/2 bizi 7/6. 243/2. 118/7. 29/8. 16/5. 181/5. 333/3. 397/4. 303/3. 201/13. 333/5. 33/7. 412/3 bî-vefâları 398/10 Biz 16/5. 358/1. 109/5. 89/4. 246/2. 160/6. 20/3. 271/6. 16/5. 242/11. 65/7. 248/10. 399/3 bîzâram 171/1 bizde 311/4 bizden 15/3. 272/5. 416/9. 152/8. 143/1. 42/5. 181/3. 222/10. 367/1. 157/2. 379/4. 325/5 bitmeyiser 205/7. 72/7. 42/7. 366/1. 335/1. 62/7. 325/5 Bitmiş 74/5. 341/4. 79/1. 403/7 bişdi 391/2 bişdük 292/8 bişe 9/5 bişen 240/3 bî-şerî'at 352/6 Yûnus Emre Dîvânı bişmez 294/3 biş-on 291/4 bişüp 94/4 Bişür 349/10 bişürdi 208/3 bişürgil 102/3 bişürüp 102/1 bitdi 106/6. 62/7. 243/5. 26/2. 20/4. 222/6. 324/4 bitüpdür 216/2 bitür 136/7 bitüre 102/2 bitüreler 6/7 bitürür 147/3. 379/1. 128/1. 243/8. 319/6. 143/3. 74/4. 56/11. 139/3. 53/2. 230/1. 170/5 birligüm 107/1 Birligünden 107/8 birligi 27/4 birlik 84/2. 382/3. 356/23. 243/3. 79/4. 320/2. 320/4. 396/16 bi's-sevâb 417/28 Biş 20/3. 193/9. 341/5. 317/9 bitmez 143/8. 245/1. 378/2. 300/3. 151/4. 218/2. 230/1. 323/8. 89/1. 347/4. 101/3. 138/1. 204/5. 251/5. 338/5 birler 305/2 birlige 33/6. 413/5 bitdügini 401/2 bite 317/9 biten 360/4 bî-ten 201/22 biter 10/5. 62/7. 200/1. 136/1. 101/1. 139/7. 333/2. 273/2. 211/4 Birisen 302/12 birisi 67/4. 343/5. 35/3. 367/6 birisine 185/3 Birisinün 69/7 birle 127/7. 231/1. 333/1. 159/5. 265/3. 301/10. 234/5.404 birinden 92/3 birine 166/5. 298/2. 181/4 Birini 198/5 birinün 184/16. 157/4. 301/10. 207/9. 367/2. 301/10. 364/5. 25/6. 204/3. 358/7. . 323/9 Birlikdedür 416/6 birlikden 416/3. 178/2 biryân 9/5. 218/4. 385/4 bitince 370/9 bititmesin 345/1 bitmedin 255/5 bitmeye 3/6 bitmeyince 325/4. 302/12 birligi 33/7. 154/1. 78/7 biteyin 269/6 Biti 44/6. 333/4. 358/4. 101/3. 333/4. 201/13 birligin 118/7. 416/9. 114/3. 35/3. 123/1. 136/8. 15/3. 111/5. 179/3. 173/7. 367/1 birliginden 367/11 birligine 120/3. 417/28. 114/1. 333/3. 152/8. 131/1. 416/6 bizâr 87/5 bîzâr 93/3. 312/4. 56/3. 212/1. 101/6. 101/2. 372/9. 29/10. 119/2. 121/6. 184/14. 243/1. 26/10. 301/10. 101/4. 370/6. 30/1. 114/1. 164/7. 333/6. 298/2.

4/8. 18/4. 15/1. 169/8. 28/9. 291/4. 6/8. 79/2. 39/6. 48/6. 42/3. 40/7. 55/2. 311/1. 92/5. 182/10. 121/6. 77/1. 54/7. 231/6. 37/4. 18/6. 29/2. 46/1. 374/9. 311/2. 207/7. 69/3. 3/6. 33/7. 136/2. 231/8. 28/6. 71/4. 401/5 borç 104/7 bostân 3/6. 358/1. 47/1. 75/1. 132/8. 37/2. 28/8. 24/5. 57/1. 43/5. 302/7 boynuma 221/3 Boynumda 117/2 boynuna 385/4 boynunda 104/7. 143/2. 254/7. 72/5. 30/4. 32/3. 33/7. 10/1. 16/6. 4/1. 42/5. 18/1. 62/5. 155/6. 230/1. 319/3. 50/3. 87/5. 69/1. 237/4. 26/9. 318/3. 57/7. 16/5. 37/1. 226/5. 59/4. 62/6. 14/6. 391/1. 62/6. 21/1. 69/8. 62/8. 66/9. 39/2. 41/4. 23/8. 42/5. 3/12. 231/3. 23/7. 143/4. 64/7. 233/5. 376/2. 358/1. 14/1. 21/2. 38/1. 45/1. 333/2. 350/3 boynundagı 56/1 boynundayısa 279/12 boyun 1/8. 231/7. 8/3. 226/6. 21/1-2. 9/8. 71/12. 30/5. 22/7. 337/2. 40/1. 44/1. 58/1. 68/1. 243/5. 34/6. 319/2. 31/2. 368/8 böylesi 178/12 böyl'olur 343/10 405 Bu 2/8. 37/3. 187/8. 24/1. 61/9. 61/6. 398/2 boynındagı 199/2 boynını 121/8. 198/1. 33/6. 31/4. 61/9. 187/9. 92/5. 264/8. 8/2. 359/5. 55/1. 62/5. 35/4. 230/1. 73/2. 25/5. 24/4. 67/3. 64/2. 12/4. 163/5 Boncuk 135/18. 114/1. 290/3. 72/4. 354/8 boyunı 132/8 boyunın 232/8 Boz 157/5. 143/2. 30/2. 31/7. 201/38. 10/2. 61/2. 21/3. 131/3. 8/3. 35/3. 143/4. 69/5. 21/2. 117/9. 42/1. . 18/1. 12/3. 73/1. 24/4. 11/1. 17/3. 6/8. 407/1 bostânam 193/10 bostânıdur 72/1 Bostânlar 271/6 bostânlarum 226/5 bostânum 271/6 boş 27/2. 403/1 boşa 250/5. 30/1. 8/3. 155/4. 18/9. 33/3. 231/1. 39/5. 177/8. 49/2. 167/2. 38/6. 69/2. 69/6. 97/2. 12/10. 246/3. 64/3. 31/2. 39/3. 413/6 bizinün 74/6 bizüm 25/5. 281/3. Mustafa Tatcı 112/7. 47/6. 28/5. 53/2. 15/2. 67/4. 56/6. 42/9. 32/6. 167/1. 338/6. 168/2. 104/2. 21/3. 48/12. 12/4. 288/1 bizümledür 370/6 bizün 210/2 bogar 77/6 bogazından 119/3 bogazladum 407/10 bogazladun 407/10 bogazuna 18/7 bogılam 370/9 bol 95/8. 14/2. 33/9. 4/3. 416/7 bizümdür 25/6 bizümile 58/1 bizümle 163/4. 333/2. 58/7. 48/10. 56/8. 62/1. 76/2. 317/1. 341/4 Boşaldum 192/3 Boşanmış 207/2 boyadı 404/2 boyan 236/7 Boyandum 129/5 boylu 82/7 boynı 107/9. 34/3. 33/3. 45/6. 358/1. 59/3. 193/13 boza 72/2 bozar 47/2. 62/1. 16/6. 61/8. 34/5. 356/10. 20/9. 30/2. 28/6. 10/2. 30/4. 73/9. 342/4. 40/5. 69/1. 75/2. 224/4. 47/4. 20/6. 406/5. 231/9. 61/8. 67/1. 33/7. 28/1. 230/3. 222/9 bozayazdı 407/8 bozdum 336/4 bozdun 121/8 bozmadum 336/4 bozuldı 184/3 bozulısar 384/5. 31/5. 14/6. 35/1. 297/3 boynın 77/8. 42/1. 70/4. 60/2. 376/4. 7/4. 313/11. 207/7.Dr. 67/9. 184/19. 33/2. 67/2. 67/1. 116/1. 71/13. 69/7. 25/5. 67/6. 37/1. 38/6. 42/6. 131/4. 405/7 bölük 20/3 böyle 19/8. 173/3. 350/3. 69/6. 237/2. 273/1. 68/5. 44/2. 63/1. 191/6 boynına 67/5.

237/5. 259/8. 137/4. 89/3. 187/6. 116/1. 154/3. 212/1. . 107/12. 264/5. 294/5. 295/11. 187/3. 295/16. 163/2. 112/4. 222/7. 166/6. 206/3. 116/2. 240/4. 160/6. 227/2. 155/1. 178/1. 171/12. 309/5. 239/5. 183/9. 107/11. 310/2. 262/2. 104/1. 138/6. 164/2. 121/6. 181/6. 120/5. 227/2. 231/6. 121/9. 143/3. 148/4. 223/5. 188/5. 284/1. 158/6. 89/9. 169/7. 202/3. 218/5. 239/2. 195/2. 302/5. 169/6. 92/5. 113/6. 303/3. 152/11. 293/5. 225/8. 164/1. 80/2. 129/2. 262/4. 163/6. 218/2. 113/5. 109/6. 247/3. 90/10. 307/1. 89/5. 106/1. 112/5. 133/2. 210/1. 211/10. 295/25. 183/8. 121/3. 102/5. 94/3. 232/5. 302/3. 110/3. 135/3. 266/6. 222/10. 262/7. 164/8. 96/3. 203/3. 135/12. 232/7. 153/2. 183/6. 164/4. 220/1. 132/4. 110/2. 295/20. 232/5. 230/6. 135/12. 192/6. 186/3. 125/4. 204/6. 113/1. 153/3. 115/4. 214/5. 281/7. 234/3. 90/3. 247/4. 178/13. 243/7. 184/2. 107/10. 79/1. 171/2. 200/3. 262/3. 310/1. 180/3. 242/10. 137/2. 184/19. 224/1. 302/3. 295/21. 262/1. 87/5. 279/8. 110/4. 93/2. 170/1. 230/3. 201/24. 128/7. 310/6. 160/5. 200/7. 213/5. 286/5. 113/1. 211/10. 248/11. 311/1. 266/2. 227/6. 298/2. 232/3. 199/5. 174/4. 89/8. 116/1. 94/1. 237/2. 298/3. 155/1. 110/1. 148/2. 160/8. 110/1. 87/6. 136/8. 148/2. 218/2. 259/1. 140/3. 163/5. 285/3. 260/4. 81/7. 255/9. 204/3. 263/1. 268/4. 301/6. 309/5. 166/1. 137/4. 262/8. 141/3. 251/4. 269/8. 271/1. 201/19. 310/8. 195/6. 286/3. 171/11. 202/6. 301/13. 93/4. 110/2. 222/9. 151/5. 89/6. 204/3. 83/3. 120/4. 241/6. 248/12. 113/12. 230/7. 230/6. 152/3. 101/2. 79/3. 110/3. 223/1. 288/3. 192/8. 90/4. 84/1. 224/3. 92/6. 99/8. 235/8. 210/8. 101/5. 211/8. 276/6. 266/6. 201/1. 187/7. 212/3. 218/1. 173/7. 187/12. 195/3. 262/1. 310/9. 152/6. 172/2. 141/2. 84/6. 87/1. 242/2. 148/7. 225/9. 237/2. 86/5. 186/7. 139/2. 143/6. 187/6. 128/5. 139/1. 215/5. 89/8.406 78/5. 141/1. 171/12. 208/6. 232/8. 131/8. 285/4. 174/5. 301/5. 290/11. 196/6. 169/11. 191/11. 281/8. 120/1. 169/11. 273/8. 170/4. 165/1. 110/5. 151/5. 89/9. 238/4. 307/1. 232/10. 279/13. 172/5. 176/5. 94/2. 104/6. 201/42. 280/5. 176/5. 113/11. 83/5. 169/5. 138/4. 294/4. 87/7. 104/4. 214/9. 240/4. 243/3. 245/10. 89/5. 98/2. 79/4. 140/7. 182/1. 125/3. 310/7. 232/10. 301/5. 86/4. 153/4. 268/3. 172/1. 171/1. 177/2. 163/6. 126/3. 235/4. 216/6. 260/7. 262/9. 132/2. 154/2. 178/1. 310/8. 268/6. 290/1. Yûnus Emre Dîvânı 152/8. 290/7. 210/8. 262/6. 193/4. 310/2. 294/8. 158/1. 258/1. 125/3. 125/6. 310/3. 140/3. 269/7. 92/6. 119/5. 171/10. 180/2. 92/6. 181/2. 259/7. 203/4. 107/10. 110/4. 277/5. 301/12. 235/1. 113/7. 295/30. 239/4. 105/1. 280/3. 239/9. 297/6. 125/7. 262/5. 237/1. 120/2. 252/1. 230/4. 89/9. 227/1. 115/2. 90/9. 252/6. 120/5. 295/22. 106/9. 123/4. 90/2. 196/1. 193/4. 302/5. 196/6. 80/4. 281/1. 294/9. 146/1. 115/1. 197/2. 202/6. 237/3. 148/7. 116/7. 245/10. 89/3. 298/2. 170/6. 246/2. 247/3. 139/4. 304/7. 111/1. 89/8. 94/1. 135/6. 103/4. 148/1. 171/1. 293/6. 159/3. 268/9. 105/3. 106/2. 195/10. 208/8.

350/5. 375/2. 368/1. 375/7. 284/8. 410/2. 360/4. 405/5. 312/6 budagıdur 33/7 budagın 220/7 Budagından 324/2 Budak 62/4. 388/7. 355/7. 289/7. 320/10. 321/2. 41/5. 297/7. 368/5 buları 166/4 bulasın 54/3. 416/11. 411/2. 411/8. 397/2. 322/5. 330/6. 402/2. 377/4. 395/2. 109/2. 251/3. 302/12.Dr. 303/3. 399/5. 395/3. 240/3. 234/1. 372/4. 417/28 bug 355/2 bugday 57/8. 144/6. 311/7. 349/4. 361/5. 392/5. 313/5. 378/7. 237/6. 151/6 bula 261/2 bulagan 96/4 bulalar 16/4 bulalı 189/5 bulalum 34/3. 372/5. 316/5. 417/26 bucak 221/3 bucakda 106/3 buçuga 166/4 buçuk 58/2. 155/8. 20/9 bugüni 93/3 bugünki 19/7 bugünümi 174/7 bugün-yarın 174/7 Bugz 225/2 bugzından 356/4 Buhl 45/6. 385/1. 174/1. 412/5. 377/4. 204/5. 106/2. 7/8. 230/1. 360/3. 318/9. 75/4. 356/23. 178/4. 380/2. 278/1. 332/4. 138/1. 343/11. 232/6. 201/26. 387/7. 339/1. 93/4. 375/2. 356/10. 345/8. 392/5. 375/4. 394/7. 413/5. 411/5. 140/6. 414/2. 171/5. 395/1. 115/5. 135/9. 389/1. 378/3. 354/2. 289/9. 345/2. 363/5. 411/3. 349/9. Mustafa Tatcı 311/2. 314/7. 417/1. 311/4. 402/3. 342/1. 358/4. 322/2. 366/9. 177/1. 349/6. 334/1. 398/4. 367/5 budakda 222/6 budakdan 222/5 Budaklarun 21/5 budar 220/7 budaram 220/7 budur 5/4. 318/8. 363/1. 298/5. 318/6. 319/2. 299/6. 325/5. 318/2. 332/2. 325/6. 313/12. 75/1. 345/8. 364/3. 375/1. 314/5. 370/12. 225/7 budaga 21/4. 48/7. 389/6. 351/7. 242/1. 406/7. 366/8. 409/5. 401/4. 375/3. 402/6. 361/3. 410/1. 303/6. 416/9. 323/9. 317/9. 355/10. 182/6. 367/7. 411/5. 382/2. 159/2. 365/2. 318/7. 408/2. 345/9. 371/1. 176/3. 43/1. 364/5. 407 251/1. 402/1. 402/1 bulam 61/7. 136/4. 303/1. 107/4. 129/3. 406/3. 349/7. 191/6 bugından 355/2. 398/9. 355/9. 240/5 bugündür 7/7. 372/12. 312/1. 397/1. 288/2. 128/4. 312/5. 398/5. 372/2. 319/5. 403/4. 304/1. 277/5. 313/6. 346/1. 323/8. 332/3. 287/1. 406/7. 416/9. 391/3. 326/8. 360/1. 313/6. 377/6. 388/2. 380/1. 249/2 bugün 7/9. 317/2. 318/5. 351/14. 401/5. 348/8. 212/7. 234/2. 325/5. 368/4. 318/7. 335/18. 278/7. 240/2. 397/6. 319/7. 240/1. 338/7. 229/3. 377/4. 130/5. 314/9. 348/9. 30/1. 298/6. 354/3. 389/5. 403/4. 242/4. 313/1. 121/5. 298/4. 164/5. 240/1. 395/3. 332/1. 378/6. 325/3. 336/1. 240/4. 237/5. 397/4. 312/2. 375/1. 304/3 bulanugam 192/6 bulanurısa 304/2 Bular 38/3. 313/1. 402/7. 398/8. 402/1. 411/10. 328/8. 403/5. 279/2. 166/2. 318/1. 375/1. 414/3. 335/1. 370/7. 331/2. 285/1 bulan 40/7. 388/4. 197/6. 222/6. 63/6. 203/6. 397/3. 83/4 Bukrât 201/23 bul 41/2. 413/4. 151/7. 332/8. 314/6. 374/10. 395/5. 333/6. 348/6. 410/5 bulanlar 295/12 bulanlara 331/2 bulanmadın 304/2. 377/8. 318/3. . 355/7. 395/3. 360/7. 396/10. 338/9. 370/4. 319/3. 111/7. 412/12. 360/7. 229/4.

302/1. 229/4. 379/7. 98/2. 243/7. 370/11. 268/2. 133/2. 153/4. 196/5. 75/2. 171/8. 133/1. 265/4. 234/5. 268/5. 367/2. 267/1. 271/8. 410/4 bulurlar 335/7 bulursan 147/1 buluşdum 165/10 Bulut 77/2. 181/1. 169/8. 179/5.408 242/5. 377/2 bulmayalar 368/4 bulmayasun 135/19 bulmayayın 269/1 bulmayınca 66/7. 179/1. 154/4. 125/7. 178/2. 221/5. 53/5. 179/1. 65/4. 393/4 buldıyısa 367/12. 297/1 bulmayısar 405/5 bulmaz 244/5. 178/5. 181/8. 61/1. 83/6. 268/7. 184/8. 316/5 bulunmaz 230/4. 257/1. 339/3. 170/1. 336/2. 243/7. 140/6. 133/8 buldum 43/3. 397/6. 182/4. 204/5. 112/4. 156/3. 255/8. 51/5. 56/11. 296/2. 171/8. 277/7 bulup 216/5 bulur 20/10. 351/11. 224/1. 371/2 bulmadılar 398/5 bulmadum 336/2. 295/24 bulıncaydı 176/1 bulıncayımış 124/6 bulınmaz 78/5. 406/6. 112/7. 271/6. 99/5. 270/2. 99/6. 328/5. 281/3. 308/6. 99/3. 99/5. 253/7. 231/7. 389/5. 133/6. 366/4. 169/9. 208/8. 176/1. 273/10. 242/10. 172/2. 360/6 bulısaram 155/6 bulışdum 256/5 bulmadı 221/5. 260/5. 135/14. 396/5. 280/9. 395/4. 389/1. 280/6. 58/5. 370/3. 240/1. 156/3. 270/6 Bulutlara 177/4 Bulutlayın 177/3 buna 19/8. 46/7. 92/7. 281/1. 152/16. 273/2. 205/5. 270/2 bulınup 191/11 bulısar 78/5. 79/7. 212/4. 242/17. 242/7. 87/8. 40/7. 287/5. 113/10. 113/4 bulmazısan 395/5 bulmış 40/1. 394/3 bulduk 133/1. 171/1. 295/20. 87/1. 87/8. 268/6. 53/5. 182/4. 370/6. 172/5. 72/3. . 233/9. 194/1. 191/13. 295/30. 137/2. 188/3. 320/2. 339/4. 133/5. 177/8. 242/16. 165/11. 302/15. 281/5 bulaşıcak 24/2 bulaşmış 313/8 bulaşuk 313/4 bulaydı 338/9 buldı 25/3. 253/8. 332/3 bulmışiken 202/8 bulmışlar 322/3 bulmışlara 330/7 bulsa 136/3 bulud 193/13 buludı 57/4 buluncadı 370/11 bulundun 346/2 bulunmadı 116/1 Bulunmaya 41/3. 273/10. 308/5. 361/1. 167/5 bulmışam 121/1. 358/10 bunadı 152/12 bunar 330/4 bunca 46/7. 133/7. 220/1. 155/4. 395/1. 339/3 bulmag 234/1 bulmaga 164/6 bulmagiçündür 202/8 bulmak 123/1. 281/4. 220/3. 416/5. 310/2. 361/4. 99/7. 189/1 bulına 44/6 Yûnus Emre Dîvânı bulınan 99/4 bulınca 168/9. 61/1. 147/3. 281/3. 179/5. 188/2. 367/12 buldılar 299/1. 417/25 Buncılayın 216/5 Bunda 29/3. 399/1 buldumısa 393/1. 218/3. 204/5. 127/8. 153/8. 306/2. 133/4. 171/8. 44/2. 296/5 bulımaya 316/3 bulımaz 45/6 bulımazam 188/1. 99/2. 393/4 buldun 383/3 buldunısa 148/1. 196/5. 191/2. 43/3. 296/2. 173/1. 416/9. 184/5. 397/1. 224/8. 410/5 bulı 44/1 bulıcagız 188/3 bulıcak 398/10 bulıdıla 73/7 bulıgör 411/4 Bulımadum 222/2. 192/2. 277/2. 133/3. 295/18. 296/1. 327/5. 192/8. 197/6. 367/2. 103/6. 55/6. 74/7. 63/2. 271/1. 30/3. 19/9. 253/5.

268/8. 351/1 buyururısa 134/6 buz 193/7 bühtân 12/10. 334/3. 55/3. 370/8. 301/12. 311/1. 280/4. 342/6 bülbülleri 226/6. 325/4. 331/5. 126/9. 134/4. 136/1. 198/9. 401/6. 326/1. 95/1. 319/5. 28/2. 367/7. 379/2. 290/2. 338/6. 186/2 Burâk'dan 134/10-11 buran 44/2 buranları 207/7 burc 56/10. 376/6 büküp 364/2 bülbücügüm 343/6 409 bülbül 4/2. 186/2. 396/3 Bünyâdı 32/3. 302/17 buyuracagın 367/10 buyuram 176/4 buyurdı 85/2. 352/3 Bülbül-i haste 392/1 bülbülisen 141/6 bülbüliyem 179/4. 337/2. 95/3. 163/6. 182/4. 214/3. 370/5 bülbüller 67/3. 334/2. 233/10. 88/1 buyurur 83/7. 371/3 bünyâdıdur 199/5 bünyâdın 315/2 bünyâdını 1/6 bünyâdumı 189/6 bürhân 12/8 bürhâna 320/3 büriyem 291/5 büründüm 178/8 büt 216/2 Büt-hâne 148/6 . 172/2. 114/3. 135/15. 191/4. 345/4. 302/17. 394/8. 269/3 bunı 74/3. 341/3. 325/5. 149/8. 303/4. 152/3. 187/3 burcdan 92/8 burcı 222/8 burcında 26/10. 193/14. 343/6 bülbülcügüm 343/1. 291/3. 295/1. 412/7 buşudur 412/5 buşup 181/4 bûtın 56/2. 207/9. 248/3. 80/4. 169/2. 207/9. 240/5. 324/5. 117/5. 211/6. 210/5 Bunlardagı 133/6 bunlardur 2/5. 349/4 Bundan 7/5. 396/12 Bunlarunla 201/24 bunun 14/6. 168/2. 196/7. 261/3 bunları 74/4. 394/8. 343/2. 412/7. 343/1. 365/3. 415/1 bunlarun 47/6. 310/4. 196/8. 343/10. 260/6 bundayiken 61/2. 154/6. 185/2. 82/6. 344/5 bülbüli 99/8. 290/5. 407/11 bühtândur 2/3 büke 231/2 büker 198/3 Büküldi 262/9. 182/10. 375/1 bunlar 2/6. 368/8. 149/8. 343/8. 110/7. 193/11. 384/4. 322/2 bura 1/8 Burâg'um 310/1 Burâk 37/7. 193/3. 289/8. 55/4. 213/4. 84/6. Mustafa Tatcı 308/7. 356/19 buyruk 87/6. 149/7. 29/9. 6/4. 343/8. 312/6. 343/5. 343/7. 385/2. 254/3. 140/8. 335/3 bülbülleyin 51/6. 310/4. 326/3. 104/3. 19/8. 168/7. 135/19. 343/3. 368/6. 368/1. 58/4. 168/4. 245/9. 248/2. 198/2. 367/6. 106/5. 134/1. 394/8 bunlara 28/2. 154/1. 289/3. 222/5.Dr. 182/5. 74/2. 295/1. 280/6 buyıdı 75/4. 213/2. 178/12. 317/6. 343/4. 176/4. 186/2. 158/6. 343/9. 193/9 buyrugın 9/5. 361/4. 343/11 bülbülden 352/4 Bülbüle 82/3 bülbülem 175/2. 287/5. 262/3 Bülbülün 352/4 bünyâd 85/2. 171/12. 359/6 burcından 165/10 burcınun 378/9 burclardan 342/1 burhân 211/3 burhânını 398/4 burhânun 56/7 burılmaz 107/9 burmadın 191/6 burup 207/7 buş 403/3 buşar 104/7 buşarısan 412/6 buşdugı 412/6 buşla 221/3 buşmagıl 412/5 buşu 412/7. 279/7 buyurmış 85/4. 345/5. 99/6. 213/3. 367/7 buyrugı 109/2. 242/4. 368/4. 318/5 bundadur 61/4.

34/3. 120/1. 389/2. 265/4. 319/2. 209/8. 288/3. 410/1. 370/12. 201/4. 201/28. 232/7. 290/1. 160/2. 357/1. 87/4. 243/2. 397/8 câhillerden 157/2. 157/4. 180/5. 190/1. 60/7. 79/5. 314/4. 210/3. 42/9. 353/1. 33/6. 281/4. 52/1. 268/9. 159/8. 39/8. 355/10. 157/4. 165/1. 147/8. 71/12. 39/7. 256/5. 377/5. 385/1. 54/5. 93/7. 259/1. 164/6. 44/1. 348/8. 378/9. 129/3. . 26/6. 279/1. 374/6. 382/1. 200/1. 26/9. 370/5. 157/7. 354/9. 217/4. 359/8. 318/2. 266/2. 377/1. 139/5. 110/5. 118/9. 173/2. 180/6. 146/1. 360/7. 323/8. 349/3. 330/5. 34/1. 182/2. 161/5. 264/5. 70/7. 146/4. 314/6. 50/3. 228/1. 39/8. 372/2. 261/5. 165/9. 352/5. 25/2. 54/4. 32/2. 143/1. 335/9. 318/1. 89/8. 376/2. 295/16. 315/7. 202/4. 264/3. 302/1. 164/2 câhili 58/3 câhiller 103/4. 391/4. 113/4. 90/1. 8/2. 257/2. 39/7. 295/17. 54/2. 54/6. 178/2. 46/10. 157/8 câhillik 356/23 câhillikden 157/8 Câlinûs 49/5. 12/6. 260/6. 135/8. 205/5. 344/6. 257/8. 295/4. 384/2. 372/5. 261/6. 12/5. 395/1. 353/1. 303/1. 120/1. 219/2. 288/3. 39/7. 112/5. 27/2. 152/2. 257/5. 158/2. 181/5. 261/3. 399/2 cânıdur 150/2. 42/7. 6/3. 372/3. 212/5. 373/1. 339/4. 273/11. 312/6. 318/1. 232/5. 302/12 bütüni 57/4 C Ca'fer 201/16 Câhil 5/6. 386/3 Câhile 95/13. 295/7. 295/7.410 büt-hâneye 301/12 büt-îmân 194/1 bütün 24/3. 201/4. 300/9. 402/7. 165/1. 257/7. 54/8. 90/1. 379/1. 54/4. 416/7. 72/5. 269/7. 39/8. 90/2. 297/6. 32/1. 29/7. 36/5. 148/6. 34/3. 360/3. 412/11. 135/10. 232/1. 372/5 cânımış 121/1 cânın 98/6. 281/2. 412/11. 20/2. 182/2. 340/2. 386/5. 67/1. 414/5. 113/4. 230/4. 355/8. 199/5. 281/4. 264/1 Câna 34/2. 233/3. 161/4. 294/1 cânân 67/1. 288/1. 259/3. 90/2. 90/1. 257/1. 254/4 cânıla 36/3. 121/2. 61/3. 202/2. 276/6. 73/8. 362/6. 200/2. 81/7. 367/6. 207/8. 322/5. 295/2. 190/1. 39/7. 389/1. 302/15. 362/6. 8/5. 70/1. 352/5. 201/32. 269/8. 312/3. 157/8. 280/3. 334/1. 45/4. 35/6. 370/2. 270/7. 294/7. 350/7. 228/1. 158/4. 204/3. 362/3. 57/6. 255/1. 395/5 cândaydı 243/3 cândayıdum 169/3 cânı 1/11. 351/5. 193/1. 365/2. 402/3 cânıdı 191/15. 233/9. 199/5. 289/1. 308/2. 355/6. 281/2. 303/6. 353/2. 377/1. 332/5. 261/1. 348/5. 216/3. 261/1. 362/3. 201/23 Câm-ı ebedî 229/2 Câm-ı ışkı 150/1 cân 5/2. 93/5. 135/1. 182/1. 302/3. 67/5. 6/3. 166/3. 379/5. 201/35. 359/3. 90/1. 26/9. 49/6. 257/1. 201/6. 40/3. 101/6. 377/8. 383/5 cândadur 118/8. 43/5. 42/7. 65/2 cândan 167/4. 3/10. 115/3. 295/11. 51/1. 363/4. 322/6 cânânumı 389/1 cânavâr 201/10 cânâvâr 76/1 cânâvârı 80/3 cânavârlar 149/9 cân-bâz 335/15 cânda 187/7. 208/9. 360/5. 348/4. 68/5. 376/1. 303/1. 266/5. 193/2. 44/3. 337/3. 78/1. 110/6. 256/6. 58/5. 372/5. 269/5. 388/2. 34/4. 362/4. Yûnus Emre Dîvânı 206/3. 337/4. 15/4. 362/4. 295/11. 357/3 Câhildür 80/5.

257/1. 87/1. 191/9. 322/6. 344/4. 273/1. 342/1. 213/3. 307/5 cemâ'ati 136/9 cemâl 199/3 Cemâli 62/2. 173/3. 54/7. 281/2. 243/6. 129/1. 59/6. 370/12 cânları 74/4. 369/5 Cehennem'de 81/6. 416/8 cânumuza 311/1 cânumuzı 416/1 cânumuzun 204/3 cânun 33/1. 160/8. 190/3. 121/1. 411 265/1. 289/4. 372/12 cefâyı 266/1. 161/4. 243/2. 158/2. 165/3 cânsun 344/3 cânsuz 135/6. 118/6. 78/1. 197/5. 398/10 cefânun 68/1 cefâsı 322/2 cefâsın 64/2. 174/7. 129/7. 168/12. 173/6. 275/5. 369/5. 279/12 Cehennem'ini 102/5 Cehlile 201/17 Celâlü'd-dîn 396/14 cem' 170/5. 398/8. 296/4. 121/1. 295/12. 367/6. 408/2. 32/1. 239/3. 383/1. 412/13 cânuna 60/7. 244/5. 343/2 câzû 69/5 Cebbâr 1/5. 363/6. 181/9. 159/2. 178/9. Mustafa Tatcı 303/3. 118/2 cânlarun 415/4. 303/3. 252/3. 184/3. 280/7 cefâyısa 78/1 cehâletde 49/5 Cehd 36/1. 276/2. 192/2. 52/1. 99/5. 135/9. 190/2. 376/2. 281/1 cânsuzlar 176/6 Cânsuzlara 360/3 canum 1/2 cânum 15/1. 209/5. 161/5. 193/1. 320/5. 399/2. 362/5. 264/2. 144/6. 173/5. 90/10. 233/3. 210/4. 98/3. 116/8. 303/6. 72/5. 200/5. 173/6. 329/2 cânında 27/1. 240/2. 219/1. 46/2. 300/1. 268/6. 294/2. 72/3. 212/2 Cebrâîl'e 49/13 Cebrâîl-i mürsel 17/5 cefâ 78/7. 339/3 cehdün 314/2 Cehennem 274/4. 134/1. 192/8. 226/7. 205/5. 271/1. 215/1. 204/4. 413/2 cânuma 144/5. 258/1. 234/1. 144/7. 210/1. 181/1. 68/2. 165/2. 226/4. 248/8. 179/5. 343/3. 16/6. 326/4. 415/5 cânlu 147/8 Cânlular 176/6 cânlulara 144/2 cânsın 147/8. 286/1. 398/10 cân-ı Yûnus 90/11 cânısın 219/4 Cânile 201/27 cânilen 53/6 cânlanurısam 190/5 cânlar 1/10. 226/7. 372/5 cânına 3/13. 343/8. 56/10 Cebbâr-ı âlem 169/9 Cebrâîl 47/3. 187/10. 208/8. 98/5. 165/1. 16/6. 229/4. 406/1 cânlara 24/1. 202/2. 233/4. 271/1. 363/6 cânını 11/2. 98/4. 176/3. 360/8. 336/3. 113/5. 209/3. 329/1. 372/4. 147/8. 233/4. 283/3. 244/2. 98/1. 222/7. 348/2. 102/6. 98/2. 113/5. 243/1. 360/2. 125/6. 356/17. 297/5. 320/9. 271/1. 284/2. 219/4. 362/4. 268/4. 390/1. 233/3. 337/2. 144/2. 219/1. 237/5. 86/4. 416/5 Cânundan 61/5. 372/6.Dr. 384/2. 190/1. 15/4. 214/3 Cânumı 10/1. 286/2. 359/3 cemâlin 95/2. 132/3. 363/4 Cânumda 216/2. 110/6. 45/1. 234/2. 121/1. 78/3. 371/8 cânumdan 46/9. 36/1. 205/6. 216/4. 165/3. 259/4 cânından 61/3. 303/6. 191/9. 371/1. 164/5. 26/4. 288/6. 154/4. 394/2. 294/8. 145/1. 72/4. 371/8 cânumun 144/6 cânumuz 231/4. 224/3. 268/2. 280/7 cefâsına 36/7 cefâsından 330/4 cefâya 68/1. 81/3. 104/9. 190/8. 331/1. 248/7 cemâ'at 20/1. 187/1. 354/1. 354/2. 139/4. 173/2. 255/1 cânunı 110/8. 165/2. 415/1 cânlarıdur 239/8 cânların 1/4 Cânlarumuz 118/3. 374/10. . 319/2. 98/1. 373/6. 268/3.

367/3. 310/1. 89/3. 200/2. 222/11. 196/8. 144/3. 387/3. 125/5. 18/6. 203/3. 127/8. 89/6. 381/8. 69/7. 3/10. 102/5. 127/9. 417/1 cevher 119/4. 206/3. 3/6. 144/3. 131/8. 93/6. 126/8. 257/1. 150/3. 92/1. 200/6. 168/9 cezâsı 47/5 Yûnus Emre Dîvânı cezâsın 124/4 cezîre 183/8 Cibrîl 134/4 ciddile 267/4 Ciger 245/1. 41/9. 281/5. 357/3. 358/5. 133/6. 54/9. 261/5. 400/4. 336/1. 288/2 Cevherîler 254/7 cevherini 370/4 cevherler 222/5 Cevherleri 143/1 cevlân 150/3. 365/1 cismümi 90/2 cömerddür 148/5 cû 61/1 cur'a 391/5 cur'asından 188/7. 90/3. 351/9. 93/5. 310/8. 76/5. 103/1. 125/6. 302/16. 294/6. 406/2 cigeri 79/6. 133/2. 160/6. 263/3. 351/2. 243/5. 224/2. 165/7. 416/10 cihânı 3/10. 218/2. 48/6. 155/8. 268/3 cihet 19/4 cihetde 201/22 cim 42/4 cinân 54/7 cinânun 134/2 cinâyet 303/4 cinn 180/2 cinne 48/6 cinnî 201/11 cisim 199/5 cisime 94/4 cism 48/5. 44/8. 167/4. 165/10. 182/4. 25/1. 215/1. 133/8. 144/7. 336/4. 133/8. 133/7. 151/7. 9/2. 157/7. 260/7. 269/5. 279/3. 404/7 cigerün 300/6 cigerünündür 415/4 cihân 3/5. 100/3. 417/26. 266/1 cevrünile 409/1 Ceyhûn'a 129/4 cezâ 168/5. 344/2. 123/4. 201/24 cengini 350/2 cennet 52/6. 264/5. 310/9. 299/5. 11/1. 31/7. 339/5. 8/6. 201/41. 81/2. 287/9. 111/4. 336/5 cevlândayıdum 168/12 cevlânumuzı 416/7 cevr 144/7. 327/8. 276/7. 150/4. 92/3. 323/4. 169/8. 17/6. 202/5. 258/4. 92/7. 371/8 cûşa 73/5. 194/5 cismin 328/5 cisminde 328/5 cismini 356/1 cismüm 31/6. 372/1. 8/5. 46/4. 203/6. 347/4. 215/2. 92/3. 133/1. 56/2. 262/6 cûşı 343/4 cübbe 90/8. 45/7. 320/2 cihânda 24/1. 255/5. 228/3 cemâlini 229/1 cemâlüme 134/9 Cemâlün 289/5 Cemâlüni 222/2 Cem'î 48/13 cenâzeden 184/11 ceng 47/6. 312/8 cûş 201/38. 182/3 cevâb 19/8. 199/5. 320/7. 396/16 cigerin 187/2 cigerini 372/9 cigerüm 47/1. 375/6 cihâna 190/8. 169/6. 94/5.412 98/6. 165/10. 362/6. 127/7. 70/3. 200/3. 81/4. 146/1. 417/28 cevâbını 210/5. 172/1. 339/1. 223/1. 182/6. 74/1. 201/15. 124/2. 218/1. 126/3. 271/5 cihânun 93/5. 51/6. 213/1. 4/4. 381/10 cihândan 45/5. 18/1. 128/2. 17/4. 139/2. 9/1. 165/7. 45/8. 283/6. 130/5 cübbesin 90/12 cümle 2/8. 272/5. 333/3. 4/1. 125/4. 78/7. 133/5. 126/1. 267/6. 138/2. 133/1. 259/4 cihâna 23/1. 133/4. 302/9. 201/23 Cercîs'em 310/2 Cercîs'leyin 52/5. 218/2. 135/9. 354/10. 133/3. 412/7 cihân-ı harâb 331/2 Cihânlara 312/5 cihânum 19/8. 8/6. 337/4. 312/3. 381/8 Cennet'de 201/14 Cennet'e 343/2 Cennet'i 136/9 Cennet'lere 189/5 Cennet'üne 52/6 Cercîs 191/13. 13/2. . 37/7. 165/1. 344/6. 138/6. 184/14. 316/4 cevâbum 2/4. 201/7. 39/5. 33/7.

205/3 çagırup 407/9 çagırur 12/10. 16/8 Çalap'dan 86/6. 345/2. 230/3 Çagurup 262/8 çagururlar 381/10 çâha 195/4 çâk 90/12 çakar 302/4 çakdum 121/4. 298/3. 273/7. 16/1. 396/3 çaldugı 133/5 çaldum 168/8 çaldumıdı 185/3 çalgumuzdur 366/2 çalındı 47/3. 197/1. 16/7. 172/5. 54/5. 270/3. 131/7. 184/4. 61/6. 306/3. 187/6. 280/6. 356/22. 296/4. 371/2. 356/24. 277/7. 320/8. 169/5. 134/1 Çalap'dandur 82/8 çalar 95/12 çalaram 389/6 Çalarlar 113/9 çalasın 350/6 çaldı 130/6. 262/2. 380/8 cümlesi 27/7. 324/5. 16/4. 339/2. 186/6. 338/8. 338/2. 141/2. 177/5. 371/4. 95/2. 280/9. 243/3. 263/6. 386/4. 29/3. 298/5. 212/1. 306/4. 413/9 çârem 1/1 çâren 300/6 . 299/5. 202/9 çalınıcak 177/8 çalınmadın 169/2. 101/7. 272/5. 311/7. 187/7. 299/5. 305/1. 183/3. 186/1. 55/2 çaglaram 187/2. 132/9. 387/8. 345/1. 323/1. 281/7. 202/3. 346/7. 272/2. 335/9. 348/3. 323/2. 295/2. 377/5. 16/5. 211/8. 374/1. 203/4. 320/1. 305/2. 263/1. 270/2. 186/1. 396/9. 395/2. 16/3. 323/3. 305/3. 47/7. 302/5. 376/2. 313/5 Çalab 110/4 Çalab'a 240/1 Çalab'um 41/9. 185/9. 223/4 çalışdı 134/13 çalkandı 355/4 çalmış 302/7 çâpük-nazar 206/5 çâpük-ter 135/10 çardagiçün 234/6 çâre 1/8. 186/5 Çalab'una 88/3 çalam 219/3 Çalap 11/3. 348/2. 376/7. 186/4. 44/4. 197/7. 173/1 Cümlesinden 142/6. 272/2. 305/2. 182/6. 404/6. 321/2. 378/11. 377/4. 16/6. 186/1. 354/9. 320/3. 362/8 cünbişde 301/10 cünbişdedür 177/5 Cüneyd'de 90/8 Cüneyd-i Bagdâdî 396/10 cürm 303/4 cüst 61/1 cüvân 201/8. 90/8. 109/2. 413 186/2. 186/7 Çalab'umun 362/1. 186/1. 315/2 çaglar 230/5. 329/4. 323/5. 123/1. 145/1. 367/9. 404/7 çagları 365/2 Çagram 212/6 Çagrışalar 138/5 çagrışup 67/7 çagşabanı 22/2 çagura 381/5 Çagurdum 191/9. 384/4. 358/6. 320/4. 378/4. 302/5. 186/3. 312/5. 197/3. 16/1. 202/4. 280/8 cüvâne 313/8 Cüz'iyyât-ı müselsel 151/8 Ç çâbük-bâz 45/3 çadırın 240/4 çag 102/3 çagı 396/12 çagıla 152/8 çagında 198/2 çagır 88/3 çagıra 9/4 çagıran 302/5 çagıruban 109/6. 416/5 cümlesini 87/3.Dr. 348/4. 391/2. 360/2. 235/4. 338/1. 16/2. 224/3 çakıldak 313/4. 270/1. 302/3. 305/5. 356/7. Mustafa Tatcı 151/8. 320/7. 174/1. 183/4. 287/9. 412/2 cümlesin 83/7. 188/5. 416/3 cümleten 14/5 cümleye 69/8 cünbiş 203/7. 367/2. 402/6. 362/2. 65/6. 286/5. 356/1. 195/10. 306/2. 100/3. 86/2. 412/2 cümlelere 211/1 cümlemüz 243/8 cümlenün 380/3. 82/9. 180/3. 305/2. 16/1. 343/1. 396/15. 362/5 Çalab'un 34/4. 120/4. 108/4. 317/3. 369/3. 242/16. 214/7. 302/13.

191/11. 230/2 çekdün 309/5 çeke 9/3. 195/7. 351/10 çeker 55/5 çekerler 304/6. 412/11 çerâgum 310/7 Yûnus Emre Dîvânı çerâk 10/3. 201/18. 201/33. 131/7 çıka 50/4. 239/7 çıkarurlar 265/3. 273/10 Çeküben 266/1 çeküç 193/6 çeküp 36/4. 355/2 çıkargıl 250/1 çıkarısar 409/1 çıkarmak 327/3 Çıkarmayalum 71/3 çıkarmazsın 235/2 çıkarsın 147/2 Çıkarsun 11/5 çıkarur 95/12. 321/3 Çıkduk 143/5 çıkdum 168/7. 294/5. 211/7 çatar 22/7. 306/1. 181/10. 407/4 çekmeyince 326/4 çekmiş 60/4. 81/2. 362/6. 296/5 çengine 371/9 Çengini 359/9. 360/4 çiçekden 5/5 çiçekler 343/1 çiçekleri 28/1 çift 234/5 Çifti 407/4 Çig 94/4. 295/10. 353/4 Çıkdı 76/4. 387/6 çekdüm 168/5. 37/6. 187/11. 370/9 çıkan 185/1. 289/7. 295/27. 186/5. 343/2 çıkıp 312/8 çıkmadın 265/1 çıkmayan 80/1 çıkmış 407/6 Çıkuban 343/4 çıkup 38/2 çırâgını 376/5 Çırâguma 376/5 çırâk 315/5 çırâkdur 117/5 çıyan 22/2. 168/9. 144/8 çarhun 313/4 çârsû 184/16 çatan 194/5. 132/5 çerb 159/7 çerçi 407/11 Çerge 138/4 çeri 78/3. 407/1 çıkıcak 196/1.414 çâresi 213/6. 55/5. 284/3. 228/2. 170/3. 315/7. 340/2. 201/6. 147/3. 140/4. 348/7. 389/6 çevgânında 393/2 çevgânumuzdan 31/4 Çevik 327/3 çevrile 291/6 çevürü 182/5 çeynenmiş 18/4 Çeynenmişi 18/4 çeyneyüben 3/3 çık 135/5. 220/8. 181/3. 255/3 çevgânı 113/9. 350/6 çerâg 136/6 çerâgı 342/3. 284/8. 201/12. 170/4. 201/22. 157/4. 294/3. 375/7. 201/31. 313/3 çarha 313/3 Çarhı 313/3 Çarh-ı felek 243/1. 320/5. 187/12. 394/2 çeriyi 375/4 çeşde 301/13 çeşmeden 171/6 Çeşmelerden 158/5 çeşmesi 1/7 çeşmüm 262/3 çeşnisi 190/4 çeşniyi 232/5 çeşte 301/1 çetr 201/36 çevgân 31/4. 207/8 çıkar 49/4. 388/2 çıkam 170/3. 119/1 çiçek 28/3. 378/11 çarh 48/11. 166/6 çatarsın 248/2 çatdum 221/4 çatlayısar 272/3 çatmagıl 159/4 çava 2/9 çavı 295/10 çavuşa 66/4 çaylak 167/3 çaylar 80/1 çek 9/4 çekdi 168/6. 403/7 çigidi 294/3 çigidük 292/8 çilem 262/8 çirkine 358/9 çizginen 133/2 Çobanlık 326/6 çoga 135/14 çogaç 11/4 çogısa 350/4 çogu 235/3 . 108/4. 69/7. 403/7. 140/3. 194/1. 201/7. 35/2 çıyana 276/6 çi 119/1. 353/11 çekersen 242/3 çekince 263/2 çekmedi 55/4. 185/5. 201/34. 300/6 çıkardı 286/3. 375/4 çerisi 46/4 çerisin 187/3.

242/13. 75/3. 191/7. 166/1. 375/2. 62/5. 248/8. 121/8. 256/5. 178/7. 60/1. 143/4. 6/2. 112/7. 277/2. 251/5. 178/11. 135/14. 91/2. 202/9. 143/9. 130/1. 281/3. 104/9. 368/2. 146/7. 348/7 çün 4/1. 190/7. 165/5. 117/10. 179/1. 6/3. 47/3. 317/8. 386/6. 340/2. 356/8. 16/2. 186/2. 258/9. Mustafa Tatcı Çok 2/9. 214/9. 379/9. . 14/3. 51/4. 266/3. 8/3. 3/5. 187/13. 168/9. 121/9. 358/8. 72/3. 211/7. 397/6. 184/11. 339/7. 368/2. 366/5 Çüridüp 417/24 çürimeye 317/4 Çürimiş 207/2 çüriye 291/6 çüriyüben 22/2 Çürüyüben 384/7 415 D da 18/11. 386/8. 271/5. 152/13. 103/2. 355/7. 32/1. 183/8. 90/9. 120/3. 273/3. 89/1. 183/9. 220/4. 65/7. 116/6. 184/18. 132/5. 325/4. 42/6. 45/9. 339/3. 183/4. 32/7. 350/6. 42/9. 209/4. 183/7. 52/2. 381/7. 266/3. 354/7. 409/3. 33/3. 385/8 Çoklar 38/2. 59/6. 108/4. 171/11. 129/10. 128/6. 43/4. 191/3. 63/4. 292/6. 180/1. 43/3. 222/2. 417/27 çünki 21/2. 106/5. 35/6. 309/4. 317/3. 318/1. 374/7. 195/9. 80/4. 152/9. 404/8. 394/3. 27/6. 375/3. 96/6. 69/9. 185/8. 416/7. 84/2. 372/10. 355/2. 18/3. 417/18. 5/2. 417/21 Çokal-cevşen 50/3 çokallu 105/5 Çokdur 16/6. 165/9. 364/6 dada 359/3 dadaram 220/4 Dadarsan 281/6 dadı 69/3. 299/6. 121/1. 149/9. 144/6. 285/5. 41/2. 200/7. 143/7. 82/2. 132/8. 154/1. 417/26. 28/9. 196/9. 356/18. 159/6.Dr. 26/8. 317/9. 130/6. 193/5. 166/5. 18/8. 136/2. 197/5. 193/5. 294/1. 104/9. 134/13. 158/2. 300/9. 132/3. 206/2. 184/9. 182/3. 195/10. 375/1. 7/5. 317/6. 197/2. 45/3. 288/4. 11/4. 324/3. 52/7. 201/28. 155/1. 302/16. 144/8. 135/10. 301/3. 130/3. 110/6. 325/3. 345/4. 63/3. 117/4. 63/4. 183/8. 301/7. 33/1. 12/3. 355/6. 232/9. 197/5. 8/2. 170/1. 32/2. 332/7. 178/7. 396/4 dad 202/2 dâd 185/8. 56/9. 140/6. 201/41. 358/4. 52/4. 295/21. 129/6. 93/5. 54/7. 134/9. 144/6. 190/8. 211/4 Çokları 194/4 çoklıgı 137/3 çomak 212/7 çöksü 193/4 çöksüler 355/4 çökük 83/7 çöküp 36/4 çöpe 113/6 çözer 198/6 çözerler 152/5 çözüp 270/6 çukur 147/1 çûl 95/10 Çulhâya 407/3 çuvaldız 106/9 Çü 283/4. 273/8. 16/4. 242/15. 48/16. 20/9. 171/8. 234/7. 61/5. 307/2. 27/5. 82/8. 54/7. 52/7. 33/9. 34/2. 201/28. 235/4. 210/6. 278/7. 186/1. 91/3. 33/2. 247/2. 62/3. 139/5. 353/9. 78/1. 153/7. 148/7. 56/3. 131/4. 143/2. 79/3. 242/2. 21/4. 414/2 dadından 281/6 dadısarsın 18/9 Dadışuna 18/9 dadıyıla 32/3 dadumı 189/6 dadun 190/3 dag 365/7 dâg 102/6 dagılam 370/9 dagılduk 358/8 dagları 365/7 Daha 174/6 dahı 1/4. 195/3. 18/7. 51/2. 248/6. 97/2. 248/3. 61/7. 116/7. 128/2. 367/5. 405/6. 224/2. 132/9. 403/7 dadıla 260/6 dadın 220/4. 135/7. 89/6. 77/8. 165/2. 341/1.

71/6. 400/3 datmayasın 414/2 datsun 349/10 da'vâ 101/1. 347/4. 294/8. 141/1. 34/6. 396/16. 128/1. 250/6. 47/6. 320/8. 353/11. 298/7. 379/7. 356/20. 369/1. 291/3. 182/10. 58/5. 233/2. 317/9. 212/8. 221/3 dakı 349/10. 348/4. 234/5. 256/7. 315/7. 368/8. 110/1. 300/5. 148/2. 38/4. 71/1. 45/2. 371/7. 273/7 Dâvûd'un 224/4 dayandı 400/1 Dâyim 36/4. 154/1. 310/6. 273/3. 201/19. 214/8. 352/4. 54/3. 119/4 degşürdi 157/7 degşüren 117/9 degşüresin 159/3 degşürmeyenler 38/6 degşürmişem 129/3 . 370/9 dâre 289/7 dârı 217/6 dârına 253/3. 365/5. 315/7. 358/10. 161/3. 58/6. 352/1. 259/6 dâimdür 20/1 dak 130/1 dakan 187/9 dakdum 185/9. 319/3 degmenün 164/1 degmesinde 27/5 degmez 342/6. 241/6. 219/3. 195/10. 329/7 da'vîyiçün 179/2 Dâvud 201/33. 295/2. 56/5. 368/8. 233/1. 221/1. 370/7. 339/2. 333/1. 412/10. 354/10 deger 57/7 degicek 335/16 degildür 96/2 degilem 26/6 degin 127/4. 220/4. 412/8. 402/3. 148/7 da'vîsüzdür 45/4 da'vîye 38/4 da'vîyi 37/6. 174/7. 303/6. 334/5. 220/3. 370/7. 47/5. 337/5. 352/6. 226/4. 266/2. 61/5. 233/10. 370/1. 318/5. 347/4 davara 22/6 da'vâsından 142/2 da'vâyı 326/8 da'vet 81/3. 317/7. 412/12 Dah'örtülmedi 191/8 dâim 45/3. 201/35 dâra 171/8. 351/5. 255/7. 39/5. 260/3 dârında 119/3 dâr-ı mihnete 414/2 datdun 18/9 datlu 265/1. 142/5. 410/4 dapa 40/6 dar 274/5 dâr 187/9. 358/8. 253/1 de 3/2. 302/11. 331/2. 354/8 da'vîden 4/5 da'vîdür 33/2 da'vîsi 47/5 da'vîsin 2/1. 269/2. 328/4. 352/6. 58/3.416 208/2. 338/6. 362/6. 139/3. 39/3. 264/7 defterinden 67/9 Defter-i amâlümi 228/5 degdi 65/7. 352/3. 164/4. 85/5 da'vî 4/7. 265/2. 309/4. 313/1 dâneden 358/10 danı(şı)cak 127/1 danışdı 134/13 Yûnus Emre Dîvânı dânışmân 58/2. 366/8 Dakındum 41/8 dal 213/2 daldur 136/2 dallarına 345/6 dalmak 327/3 dalmazısa 295/19 damaklar 193/12 Dâne 313/10. 396/2. 250/5. 241/3 Dânışmânun 58/3 danışugum 354/3 dânişi 131/8 dânişmend 27/7. 407/5 Deccâl 60/4 defter 389/8 defteri 282/6 defterin 36/3. 380/8. 60/2. 412/4 degşirilür 32/5 degşür 44/8. 177/9. 36/5. 82/3 dânışmâna 6/5. 371/1. 220/8. 370/1. 309/3. 254/6. 234/5. 410/2 degmedi 298/3 Degmeler 65/2. 349/6. 302/5. 148/9. 110/1. 116/4. 246/3. 200/4. 279/14. 315/7. 151/5. 280/4. 352/7 Dâima 410/3 dâimâ 83/1. 233/3. 279/13. 407/4. 191/3 degme 23/6. 362/6. 310/3. 321/7. 401/3. 335/11. 409/1 degindür 19/8 degirmene 313/1 degirtmege 152/2 degiş 111/4 degişüp 181/11. 269/7. 75/2. 41/2. 16/5. 178/9. 217/6. 45/6. 110/4. 238/1. 246/2. 47/5. 219/1. 185/7.

49/7. 270/1. 143/2. 378/10. 183/4. 45/4. 301/3 degülidüm 168/3 degüliken 354/6 degülise 197/7. 77/1. 158/3. 202/3. 171/2. 166/2. 42/5. 165/10. 163/5. 162/1. 278/4. 158/4. 46/1. 165/13. 393/5 delüdür 12/9. 223/2. 172/5. 132/4. 327/8. 164/4. 193/14. 395/5. 290/3. 49/8. 157/8. 71/9. 49/3. 165/1. 42/5. 352/1. 132/4. 163/1. 181/11. 157/5. 287/2. 242/16. 164/5. 214/8. 42/5. 201/25. 180/8. 352/1. 381/4. 158/1. 49/5. 49/10. 352/5. 230/4. 163/1. 279/4. 352/3. 165/8. 162/4. 164/8. 164/1. 49/11. 310/6 dem 3/13. 166/5. 157/4. 339/1 del'olmışam 285/2 417 Delü 18/7. 317/10. 49/12. 49/9. 118/6. 380/3 delük 11/4 Delülere 183/4 delüsi 328/1 delüye 217/2 delüyem 214/4. 332/2. 85/1. 59/6. 267/1. 359/1. 166/1. 144/3. 165/12. 352/2. 174/2. 45/2. 164/3. 49/8. 242/10. 52/4. 73/7. 339/2. 208/2. 49/4. 49/4. 183/4. 167/2. 165/11. 180/4. 163/6. 167/1. 154/6. 163/4. 87/2. 345/3 delidür 50/6 delîl 205/2. 232/2. 85/5. 138/3. 87/2. 154/5. 220/1. 256/4. 98/4. 49/6. 295/21. 407/5. 57/7. 73/7. 68/3. 146/5. 211/6. 114/3. 202/3. 12/2. 49/2. 295/18. 77/6. 267/6. 49/13. 162/1. 85/2. 261/3. 49/11. 352/1. 266/4. 165/2. 212/7. 94/3. 328/1. 352/6. 158/5. 301/13. 158/2. 49/5. 85/3. 190/8. 97/4. 135/18. 135/12. 94/3. 201/40. 49/9. 176/5. 165/6. 154/1. 112/4. 214/8. 42/3. 201/40. 158/8. 182/9. 157/1. 77/7. 360/1. 222/3. 49/1. 49/13. 177/6. 85/4. 206/7. 348/4. 196/6. 164/7. 166/6. 20/9. 165/4. 355/4. 11/2. 386/7 deliligüm 179/3 delîlile 211/3 delim 18/5. 165/1. 278/4. 166/1. 372/1. 19/7. 42/3. 154/3. 165/7. 49/1. 352/4. 142/3. 260/3. 227/4. 49/4. 386/3. 50/6. 154/4. 4/2. 297/5. 177/6. 162/3. 134/11. 377/5. 157/1. 167/5 degüldür 2/2. 223/5. 354/4. 163/3. 72/3. 72/1. 143/8. 12/2. 328/8. 157/6. 96/1. 197/5. 154/2. 158/1. 165/9. 243/4. 164/6. 313/6. 99/8. 177/9. 212/8. 154/1. 349/4 delâlet 392/5 deldürüp 191/10 delen 216/6 deler 74/3 deli 95/2. 274/1 degürse 136/11 degürü 182/10 degirmenci 313/2 Degirmene 313/2 degirmenün 313/9 dehre 71/9 dehrî 12/9 dek 6/7. 300/10. 49/3. 162/2. 234/3. 228/3. 49/6. 135/12. 295/24. 191/8. 83/6. 109/4. 164/2. 11/4. 295/4. 402/1. 135/12. 234/7 degülsen 315/1 degülsin 248/6. 167/1. 157/7. 6/7. 49/12. 163/7. 365/1 Degülem 181/2. 165/3. 164/1. 77/1. 380/3.Dr. 352/7. 183/9. 278/3. 29/8. 4/7. 373/4. 50/6. 167/3. 68/3. 146/6. 49/7. 157/3. 209/6. 49/2. 235/3. 205/9. 85/1. 278/4. 48/16. 163/2. 345/9. 243/6. 318/1. 137/2. 167/4. 49/10. 189/5. 169/11. 166/3. 77/1. 294/6. 158/6. 306/4. 131/1. 165/5. 278/4. 6/3. 190/3. 269/8. 49/4. 206/6. 121/4. 72/5. 94/3. 218/5. 187/10. 155/2. 228/4. 42/3. 289/2. 335/10. 188/2. . 370/6. 158/7. 255/2. 157/2. 206/9. 190/1. 120/4. Mustafa Tatcı Degşürüben 179/3 degşürüp 191/15 degül 2/6. 360/6. 151/1. 53/1. 108/3. 166/4. 312/7.

226/1. 222/1. 398/5 derdüne 232/2. 386/1 derdümden 75/1. 389/3 derdi 36/6. 321/6. 213/4. 95/8. 278/3. 38/2. 34/2. 249/3. 275/7. 194/7. 228/1. 78/5. 277/5. 292/7. 95/8. 245/4. 200/6. 182/1 demî 201/25. 59/6. 280/2 denizlerin 283/2 denk 417/20 denlü 19/9. 296/7. 317/1 derdin 75/4. 232/5. 214/5. 365/4. 378/2 denizdür 38/2. 87/3. 245/9 derdini 345/9 derdiyilen 108/5 derdler 201/20 Derdlü 165/6 derdüm 125/1. 101/5. 253/4. 402/1 denizini 292/1 denizler 12/1. 178/8. 96/3. 181/7. 389/3. 224/7. 283/1. 231/8. 85/4. 71/5. 40/4. 329/1. 381/3. 235/4. 201/25. 277/7 derdüni 189/5 Derdünile 286/2 derecesi 351/13 dereden 284/5 dergâhda 349/3 dergâhına 9/8. 243/6. 179/6. 375/2 deniz 29/6. 320/7 denizlere 177/2. 67/4. 213/6. 336/5. 401/1. 401/4 denizin 267/5. 402/1 demidür 85/1. 243/7. 47/1. 295/19. 106/3. 173/6. 78/5. 193/3 demini 102/5 demir 141/5 demleri 406/5 demren 165/8 demreni 165/8 dem-sâz 312/2 demür 193/6. 128/6. 10/2. Yûnus Emre Dîvânı 213/2. 187/1. 37/1. 270/2. 229/4. 356/20 derdümile 188/3 derdümün 64/2. 336/4. 349/8. 271/4. 214/4. 349/7. 262/6. 360/3 denizinden 249/5 denizine 169/1. 319/7. 134/15. 36/6. 43/5. 145/3. 183/1. 85/5 demin 188/7. 85/1. 355/6 demden 156/2. 257/2. 80/1. 242/6. 88/2. 317/2. 85/3. 390/3. 333/7. 191/10 deprenimez 384/1 deprenmedin 116/3. 329/2. 401/4 dermân 10/2. 366/3. 69/10. 188/2. 389/3. 317/3. 235/6. 12/4. 85/2. 282/1 derdün 186/3. 187/11. 211/9. 336/3. 254/8 derdinden 75/5. 299/2 dem-beste 192/4 demde 20/6. 195/7. 199/1. 258/9. 389/3 derde 71/5. 280/1 denizleri 133/3. 183/8. 290/7. 16/2. 79/3. 326/2. 306/7. 98/2. 147/7. 168/5. 264/9. 408/2 dem-be-dem 1/2. 281/4. 313/12. 75/2 derdüme 16/2. 386/2. 371/3 deprenür 132/2 depretmeyem 183/9 derbân 201/34 derd 10/2. 255/9. 213/1. 301/6. 382/3. 147/6. 222/3. 373/3. 199/1. 61/11. 222/1. 34/2 depelemiş 302/7 depem 126/6. 398/8 derdine 10/2. 239/6 deprenmez 313/6. 309/1. 288/6. 322/4. 355/7 demi 171/1. 360/2. 356/13 dergâhından 109/4 dergâhundan 7/5 Deri 9/3. 269/4. 106/7 denizde 333/4. 201/42. 286/1. 12/4. 259/1. 16/2. 401/4 denizi 149/7. 156/6. 249/3. 222/2. 211/7. 150/3. 49/3. 125/1. 242/4. 242/4. 184/12. 356/20. 255/9. 336/5 denizden 217/3. 274/5. 408/4 dergâhında 168/12.418 359/8. 330/2 derdile 10/1. 194/5. 189/3. 374/9. 347/6. 397/8 deme 168/6. 215/3. 275/2. . 177/3. 253/3 deminde 90/7. 20/9. 378/1. 50/4. 243/7. 336/3. 269/8. 378/1 denize 18/7. 301/6 deriçe 342/2 deridür 196/8 derin 58/2. 165/6. 227/5. 77/6. 61/11. 78/5. 106/5. 135/8. 195/2.

271/4. 201/26. 373/1. 317/3. 197/7. 142/3. 123/4. 169/8 destûrsuz 323/3 . 84/1. 374/6. 283/6. 373/5. 374/1. 165/6. 123/2. 419 149/5. 351/8 Deryâ 12/1. 327/3 deryâ-yı bî-nihâyetin 273/2 deryâ-yı nihân 260/2 Deryâ-yı ummân 189/2 deryâ-yı ummândan 42/5 deryâ-yı ummândayıdum 169/1 Derzi 145/4 destân 4/7. 162/1. 374/9. 269/8. 124/10 dervîşi 164/7. 123/6. 135/19. 373/3. 96/6. 324/3. 315/7. 213/6. 75/2. 149/3. 374/1. 351/9 dervîşem 111/1. 142/1. 224/10. 374/2. 239/2. 330/3 dervîşleri 58/3. 51/6. 111/5. 149/1. 149/8. 201/24. 159/4. 201/28. 149/2.Dr. 123/4. 87/8. 379/7 dermânıdur 150/1. 84/1. 411/1. 373/4. 365/2 deryâları 365/2 deryâlayın 200/5 deryânun 96/4 deryâsıdur 29/5 deryâsına 96/4. 97/2. 156/3. 282/1. 330/2. 84/6. 232/2. 280/4. 404/4. 239/7. 224/10 dertlülere 49/3 dertlülerün 370/5 dertlüyiçün 324/3 dertsüzler 75/2 Dertsüzlere 359/7 dervâzesi 250/4 Derviş 54/8. 239/4. 239/6. 149/1. 335/3 destâr 135/6 deste 393/3 dest-gîrüm 191/3 destûr 152/1. 75/2. 374/5. 225/3. 149/4. 351/1. 142/4. 403/4. 356/20 dermâna 281/4. 228/1. 165/6. 149/6. 237/1. 123/6. 156/4. 347/4. 239/8. 111/1. 225/1. 373/6 dervîşlere 58/5. 239/1. 111/4. 123/3. 97/1. 111/4. 62/8. 178/10. 123/3. 167/2. 97/5. 365/5. 58/6. 344/6. 4/8. 55/6 dervîş 58/6. 229/4. 372/8. 123/5. 225/3. 123/7 dervîşân 58/6 dervîşe 66/9. 156/2. 97/3. 374/6. 98/5. 373/1. 167/3. 111/7. 362/7. 149/10 Dervîşlige 71/10. 201/42. 96/1. 185/7. 156/1. 225/1. 225/1. 330/1 dertdür 113/1 Dertli 343/5. 349/7. 188/3. 350/7. 374/3. 330/2 dermânumı 389/3 der-miyân 237/6 derse 156/5 dersi 47/4 dert 98/3. 201/13. 123/1. 313/12 dermândan 290/7 dermânde 318/3 dermândedür 44/2 dermândesin 278/3 dermânı 59/2. 197/7. 239/5. 111/2. 373/2. 330/1. 97/4 dervîşün 111/3. 309/1. 117/9. 239/3. 411/2 Deryâdan 297/6 deryâdur 411/1 Deryâlar 343/9. 149/2. 374/4. 123/7. 401/2 deryâsında 171/7 deryâya 113/12. 156/6. 123/5. 48/7. 322/4. 304/1. 97/4. 186/3. 330/1. 149/9. 123/1. 167/3. 317/3. 347/5 Dervîşligile 126/10 dervîşlik 12/10. 109/3. 188/2. 117/4. 398/5 dermânum 178/10. 374/2. 167/2. 349/8 dermânımış 125/1 dermânın 36/6 dermânını 226/7. 167/3. 96/6. 404/7 dertlüler 75/2. 349/8. Mustafa Tatcı 113/1. 156/5. 162/1. 123/2. 239/9. 60/2. 374/10 dervîşleri 374/8 Dervîşlerün 96/6. 272/6. 324/1. 373/3. 365/5 dertlü 36/6. 149/9. 140/1. 317/2. 149/7. 288/6. 373/4. 335/10 dervîşlikden 84/4. 374/7. 94/3. 392/5 dervîşidüm 413/7 Dervîşile 58/3 dervîşin 335/11 dervîşisen 97/5 dervîşler 27/7. 351/10. 167/4. 229/3. 237/1. 199/1. 255/9. 97/1 dervîşligi 97/4. 362/5. 123/1. 109/6. 156/1.

298/7. 295/2. 295/30 didügümi 128/4 didügün 5/2. 163/6. 157/2. 232/4. 320/3. 217/3. 302/3. 205/2. 242/16. 335/10. 29/3. 373/3 Devletlüler 374/9 devletümüz 20/8 devlingece 157/5 devr 332/8 devrân 21/4. 310/4. 285/5. 335/9. 308/5. 151/8. 142/5. 295/24. 183/5. 165/12. 45/6. 31/1. 290/12. 417/3. 264/5. 191/2. 208/8. 366/3. 356/18 dikçi 293/5 dikdiler 184/5 dikeler 241/5 Dikem 291/4 diken 62/3. 181/2. 360/7 . 251/5. 57/3. 318/7. 318/1. 301/4. 63/3. 370/8. 25/3. 356/15. 279/6 dikende 343/5 dikene 51/2 dikeni 53/6 dikerem 57/4 dikinem 284/7 dikmemiş 145/4 dil 16/4. 365/3. 321/4. 205/9. 43/4. 176/7. 84/5. 196/6. 121/3. 374/8. 331/3. 360/6. 89/4. 139/5. 281/7. 372/2. 178/12. 382/4. 201/28. 183/6. 195/3. 279/6. 239/2. 295/11. 228/1. 199/2. 180/8 didügine 65/6 didügini 383/4 didügüm 107/10. 61/10. 141/4. 349/4. 343/10 didügi 133/8 didügin 171/12. 184/14. 289/9 Dilde 99/2. 101/1. 93/4. 257/7. 353/9. 110/7. 401/6. 417/3 didürmen 171/3 didürür 178/9 digil 28/9. 172/3. 273/2. 282/2. 149/8. 286/2. 234/4 didük 20/9. 7/7. 134/16. 257/8. 322/3 dîdârını 335/11. 81/2. 134/2. 201/42 Yûnus Emre Dîvânı dîdâr 10/4. 358/11 didükleri 63/1. 394/4 Didiler 67/6. 42/9. 48/3. 356/19. 162/1. 208/2. 320/6. 57/3. 45/1. 347/5. 193/6. 30/3. 187/5. 355/3. 397/5 dîdârına 93/3. 412/2 dilber 67/6. 132/7. 268/7. 101/6. 213/1 devrânumı 389/2 devrânunı 347/6 devre 143/9 devrede 223/5 devr-i zamân 143/9. 377/6 devrânları 368/4 devrân-rûzigâr 191/1 devrânum 178/7. 140/7. 386/5 dîdâra 69/7. 355/3. 305/1. 303/6. 354/3. 301/4. 163/6. 378/6 didün 14/3. 268/5. 355/7. 134/10 dîdâruma 112/6 dîdâruna 268/7 dîdârunı 52/7 dîdârunı 213/5 didi 7/6. 354/1 Dildâr 365/3 dildâre 289/1. 294/5. 13/6. 134/5. 185/9. 332/8 devrândan 39/6 devrânı 143/9. 381/8 didüklerün 368/8 didüm 149/8. 20/10 devleti 240/4 devletidür 34/6 devletine 114/2 devletisin 320/2 devletlü 201/37. 397/4 dîdârısa 299/8 dîdâriçün 234/5 dîdârum 52/7. 313/11. 392/2. 71/11. 187/5.420 deşdüm 181/7 devâ 231/8 devâsıdur 64/2 deve 2/7 devir 218/1 devirde 223/2 devlengeç 27/3 devlet 43/1. 335/10. 173/7. 263/5. 408/7 dîdârıdı 63/4 dîdârın 63/7. 149/5. 250/4. 305/2. 135/12. 103/2. 263/4. 244/4. 344/5 Dîdârdan 184/19 dîdâre 289/2 dîdârı 36/4. 171/5. 72/3. 124/2. 290/9. 326/7. 155/6. 149/6. 362/3. 293/5. 375/8. 135/4. 302/18 devrüm 214/6 deyre 49/10 deyyân 45/5 deyyâr 101/6 di 42/1. 96/5.

188/2. 304/4 dilin 12/9. 35/4. 175/3. 369/9 dimek 51/3. 383/2 dimezüz 20/7 dimiş 112/1. 17/1. 340/4. 353/11. 382/1. 12/8. 336/4. 241/2. 50/1. 112/7. 173/2 dilerisen 5/3. 378/5. 268/9 dimedin 49/1. 171/12. 207/4 dilmüz 45/5 dil-pezîr 53/1 dilsüz 111/2. 366/9. 112/6. 39/8. 88/5. 17/1. 119/3. 84/7. 89/8. 144/1. 196/2. 259/8 Diliyile 2/4 Diliyle 318/6. 17/3. 277/4. 325/7. 52/3 dilüme 183/9. 112/3. 71/7. 199/2. 25/1. 224/11. 170/6. 369/6. 281/8. 7/3. 117/4. 373/5. 335/20. 335/18. 144/7. 41/2. 390/1. 404/3. 269/4. 411/10 dilersen 89/5. 193/12 dillerde 63/5. 304/5. . 41/6. 131/3. 40/4. 295/8. 95/9. 364/2 dilümce 50/5 dilümde 14/2. 403/8 Dilünce 276/7 dilünile 102/6 dimâgum 310/9 dime 40/5. 112/8. 352/4 Dilerem 129/9 Dilerisem 173/2. 214/1. 132/2. 61/6. 402/2. 19/9. 323/3. 407/9 Dilsüzler 382/1 dilüm 7/4. 205/9. 112/9 dimişler 352/2 dimişsin 271/8 din 55/4 dîn 7/9.Dr. 112/1. 295/6. 163/6. 163/2. 41/4. 374/10. 336/3. 288/5. 17/1. 290/9. 7/9. 7/3. 201/27. 112/2. 325/4. 408/4. 253/2 dimez 112/1 dimezem 106/6 dimezse 201/28. 171/10. 269/4. 175/1. 336/2. Mustafa Tatcı dilden 11/8. 404/3 dil-dudak 239/6 dildürdün 379/6 dile 6/7. 46/9. 48/3. 42/8. 11/3 dimeye 102/5 dimeyem 7/3. 135/15. 378/8. 91/3. 82/9. 359/3. 254/8 dilinde 3/1. 390/2. 256/1. 417/5 dilerüz 265/3 dil-hastayam 228/1 dili 138/2. 145/2. 379/3 dilidür 64/6. 374/6 dimedüm 405/2 dimege 188/2 dimegi 248/1 dimegil 65/4. 8/3. 13/6. 305/9. 102/3. 20/7. 130/9. 256/2. 212/3. 135/17. 224/11. 350/2. 376/4 dileginden 36/2 dilegine 383/3 dilegini 155/7 dilek 21/3. 359/4 dilinden 49/3. 288/4. 25/6 dilile 14/6. 175/2. 15/5. 336/1. 341/6. 62/3. 137/6. 323/9. 66/2. 147/9. 112/4. 12/3. 184/3. 112/5. 336/5 dimeden 260/5 dimedi 134/3. 356/25. 365/5. 187/7. 237/4. 152/9. 51/3. 54/3. 403/4 dilerse 140/5. 245/9. 196/4. 195/10. 323/9. 71/3. 170/6. 109/5. 168/2 dilümdeki 407/9 dilümden 362/2 dilümdesin 43/2. 268/8 dillere 189/4 dilleri 82/3. 357/5 Dimesün 11/1. 338/7 Diledi 12/6 diledüg 81/3 diledügi 86/6 diledügüm 370/11 dilegin 56/9. 317/10. 355/8 dilkü 201/10 diller 112/5. 253/2. 91/3. 13/5. 355/7. 355/8. 26/9. 136/4. 90/8. 374/10 dimekdür 91/4 dimeklige 256/2 dimekligün 163/1 dimenüz 357/4. 391/4. 20/11. 175/3. 117/1. 128/3. 183/5. 319/1 dilümüzi 231/2 421 dilün 6/1. 112/1. 248/12. 193/11. 12/9. 170/3. 93/2. 117/9. 144/1 dilekle 221/5 dilekler 201/2 dileni 22/1 Diler 9/8. 383/5 dilini 211/2. 63/7. 175/2. 235/6. 340/1 dilümüze 311/7.

301/2 Dinledi 149/4 dinledük 382/2 Dinlemedin 382/2 Dinlen 238/4. 193/5. 215/5. 147/5. 304/1 dirilenler 136/5 dirilgil 159/2 dirilicek 61/10 diriligüm 174/2 dirilmediler 38/1 dirilmedün 283/7 dirilmek 390/4 dirilmez 302/2. 236/1. 264/2. 261/1. 372/4 dirersin 148/9 direyim 210/8 dirgüren 112/7 dirgürüp 191/12 diri 49/12. 144/2. 156/4. 399/5 dinildi 397/8 dînile 108/1. 311/2. 329/3. 107/12. 392/5. 37/7. 315/1. 217/4. 67/4. 416/4 dînârı 102/4 dînde 116/1. 201/28. 388/7. 180/1. 210/7. 68/3. 134/16 dîniyile 402/6 Dinle 23/3. 130/7. 349/8. 124/4. 257/5 dirimeye 337/5 dirin 254/2 dirise 112/2. 217/6. 140/6. 339/6 dirisen 10/3. 102/4. 359/8. 267/2. 181/5. 10/3. 328/3 dînden 11/3. 41/5. 248/8. 323/8 dinlenmez 325/7 dinler 302/8 dinlerem 106/8. 175/1 dinlerisen 116/8 dinlersen 44/1. 408/2 diridüm 150/1 dirîg 182/2 dirîga 105/1 dirîgâ 311/4 diriken 87/1 diril 325/5 dirildi 301/6 Dirildük 292/7 Dirildür 90/7 dirile 127/7. 98/5. 137/6. 116/2. 165/13. 284/4. 281/2. 402/6 dînin 117/9. 274/2 dinmez 226/1 dînüm 90/10. 407/1 dirdi 75/3. 113/12 dirilmiş 162/3 dirilmişem 227/3 dirilsin 13/4 Dirilüben 9/2. 264/4. 56/8. 136/11. 300/1. 183/6. 180/6. 236/1. 143/5. 248/2. 279/14. 248/2. 379/4. 269/8. 155/3. 205/5. 194/5. 267/4. 142/1. 127/9. 328/6. 242/14. 281/6. 258/3 diregi 311/2 direk 360/8 direkdür 84/5 direm 163/6.422 31/3. 33/7. 140/2 dirisem 144/1. 23/5. 11/6. 394/2 dirdüm 165/5. 374/1 dinüni 56/7 Dinüz 217/6 dir 35/3. 223/4 dinmeye 142/3. 90/10. 209/7 diren 207/6. 19/7. 35/4. 105/2. 278/4. 313/2 dirlerise 3/5 dirlige 354/6 dirligi 27/4. 377/4. 290/10 dîndür 7/1 dindürmeye 326/3 dine 317/1 dîne 257/6. 180/7. 153/8. 38/1. 259/1. 107/1. 207/9. 356/12. 312/4 dirilür 184/6. 308/6 dirligidi 223/2 dirligini 283/7 dirligüm 13/4. 103/6 Dinlersenüz 168/1 dinlesen 293/6 dinleyem 209/1 Dinleyen 25/2 dinleyene 254/1 dinleyesi 382/1 Yûnus Emre Dîvânı dinleyesin 88/6 dinleyeyüm 216/5 dinmedin 33/4. 366/4. 191/7. 338/1. 220/5. 374/10. 202/1. 290/11 dînine 20/7. 213/2. 88/2. 116/1. 180/7 Dînüme 191/7 dînün 315/2. 395/4. 39/3 dirlerimiş 287/6. 328/6. 311/1. 165/3. 416/2 dinen 187/4 dinene 137/9 dîni 396/8. 274/1. 91/5. 325/5. 205/3. 264/2. 197/7. 372/11 diriyem 190/3 dirler 33/10. 23/5. 212/6. 173/3 dirligüne 159/1 . 121/3. 294/3. 325/6. 272/2. 264/1. 264/2. 180/1. 377/4. 130/6. 126/5. 180/6. 305/9. 354/4 dirligüme 225/8 dirligün 56/3. 180/8. 112/1. 124/5.

103/2. 111/1. 104/5. 335/11 diyenlere 253/2. 71/6. 174/2. 11/7. 258/8. 291/1. 250/2. 291/6. 351/14. 71/1. 394/9. 194/7. 291/1. 225/1. 396/16. 17/1 diyânetde 116/2 diyânetümüz 116/1 diyâr 343/2 diye 87/8. 273/9. 320/4. 320/10.Dr. 417/20 dirsün 91/4 dirüz 333/7 dise 328/3 disem 106/6. 328/7. 154/6. 63/6. 136/5. 173/3. 136/1. 353/11 diyenler 2/4. 124/12. 195/10. 174/4. 205/1 diyemeye 259/8 diyemez 25/4 diyen 41/1. 247/6. 78/7. 187/7. 330/1. 417/15 diyelüm 45/5. 177/6. 113/8. 49/6. 71/2. 350/5. 261/2. 134/16. 198/7. 291/7. 174/3. 247/2. 415/5 diyene 29/3 diyeni 370/4. 377/7. 291/5. 326/6. 104/1 Dirnegi 414/5 dirse 236/4 dirsen 219/3. 84/2. 360/4. 362/7. 391/4. 305/4. 120/4. 174/7. 143/1. 331/3. 291/5. 193/14. 148/5. 291/2. 291/4. 285/3. 409/3 dirsin 25/6. 131/1 diyem 1/4. 146/5 dogrulıkdur 307/4 dokı 366/6 dokınur 165/8 dokıyan 194/3 dokundısa 290/6 dokuz 170/7 dola 15/2 dolanmadı 77/4 . 284/3. 255/2. 144/4 dîvân 230/7 dîvân 176/6. 247/4. 417/3. 273/11 ditreyüben 9/4 Dîv 18/2. 135/19. 124/10. 417/11 diyüben 2/9. 215/2. 272/5 dişleri 74/5 ditrer 9/5. 360/2. 285/1. 291/2. 346/1. 302/5. 159/2. 380/5. 278/6 dîvândayıdum 168/3 dîvâne 192/1. 216/6. 285/2. 323/9. 285/5. 317/10 Diyeler 88/7. 335/13 dîvânda 261/4. 239/3. 140/8. 230/1. 162/3. 417/8. 333/4 diyiser 210/3 diyü 57/4. 78/4. 112/2. 417/11. 291/1. 409/6 Disün 56/3. 291/3. 356/7. 318/8 dîvândasın 278/2. 235/9. 194/7. 331/5 423 diyenün 102/1 diyeyin 126/2. 277/6. 343/10. 257/3 dîvleri 195/6 divşür 99/8 divşürdi 208/3 divşürem 329/3 divşürenler 24/4 divşürile 306/1 Divşürimezem 192/4 diyânet 366/4. 407/2. 300/1. 349/1. 218/3. 193/8. 304/6. Mustafa Tatcı dirlik 32/5. 33/8. 153/5. 391/4. 177/6. 73/4. 148/9. 183/1. 384/3 diyübeni 111/7 diyüp 229/2. 56/11. 281/1. 106/1. 219/3. 334/5. 254/1. 285/1. 360/5 diyicegez 152/2 diyicek 171/3. 368/3. 104/3. 162/3. 72/4. 303/3. 291/4. 195/10. 404/2 dîvâneler 79/6 dîvânesi 406/5 dîvânı 282/6 dîvânına 271/7 dîvân-ı ışkun 67/9 dîvânum 271/7 dîvânumı 389/8 dîvânumuz 118/6 dîvârı 27/2 dîvârun 19/2 dîvler 180/2. 248/11. 109/3. 261/2. 252/1 disen 147/6. 183/5 dişi 115/2. 291/7. 81/5. 56/9. 398/4 dirlikde 382/3 dirlikdedür 3/13 dirmegil 403/6 dirmeyendür 99/8 dirmez 226/5. 340/6. 192/7. 291/1. 84/1. 360/5. 396/6. 124/3. 285/4. 397/7 diz 36/4 dizen 193/8 dizerler 152/5 doga 135/14 dogar 77/2 dogdıysa 77/4 dogmadı 371/4 dogrı 127/9. 415/4. 291/6. 217/4. 417/3. 291/3. 296/8.

200/6. 318/5. 362/8. 291/3. 205/9. 164/7. 19/9. 283/2. 4/2. 348/4. 360/2. 408/3. 174/3. 348/1. 104/5. 26/3. Yûnus Emre Dîvânı 268/9. 318/2. 196/1. 135/16. 37/5. 43/5. 280/5. 404/3. 366/2. 67/7. 259/1. 415/3 dosta 1/2. 408/4. 182/8. 12/3. 129/6. 266/3. 63/2. 57/5. 175/2. 291/5. 160/1. 174/4. 348/8. 408/1. 88/2. 135/7. 322/6. 112/7. 146/6. 125/1. 290/13. 36/3. 175/3. 104/2. 308/2. 46/7. 236/7. 369/9. 401/7. 348/2. 317/1. 291/4. 250/6. 372/4. 160/4. 338/3. 93/6. 131/3. 372/10. 366/8. 135/15. 266/4. 124/5. 357/5. 337/4. 17/4. 179/5. 179/4. 266/3. 160/6. 394/5. 291/7. 17/4. 329/7. 20/2. 349/4. 337/3. 36/1. 182/4. 160/2. 95/5. 372/5. 139/2. 209/7. 182/9. 73/4. 397/5. 118/8. 160/7. 317/9. 70/7. 112/3. 371/1. 192/4. 160/8. 259/7. 135/18. 228/3. 135/11. 205/6. 73/2.424 doldı 280/5 don 127/3 donanmış 105/3 donın 295/9 Dost 2/7. 13/5. 68/4. 93/7. 6/5. 241/3. 266/4. 283/6. 39/8. 400/1. 141/3. 32/1. 289/8. 404/9. 160/5. 135/1. 373/5. 171/10. 214/2. 131/7. 37/1. 134/13. 308/5. 51/1. 7/6. 359/6. 348/5. 206/7. 64/2. 308/6. 135/3. 291/6. 401/6. 360/7. 338/4. 391/3. 275/2. 290/6. 182/5. 187/11. 170/6. 1/5. 174/4. 266/1. 68/1. 233/2. 254/4. 259/4. 288/1. 121/3. 200/2. 338/2. 280/1. 43/3. 87/2. 370/6. 338/6. 65/2. 182/9. 360/1 Dostdur 58/2 dostı 17/4. 210/4. 93/5. 242/2. 28/2. 170/2. 131/3. 139/4. 369/9. 264/9. 135/13. 349/3. 240/5. 337/5. 408/2. 65/2. 123/5. 312/5. 263/6. 160/6. 360/7. 394/4. 415/1 dostıdı 205/8 dostıla 20/6. 112/7. 348/4. 337/1. 398/8. 349/9. 333/6. 329/3. 370/5. 205/9. 348/6. 369/7. 128/1. 160/1. 170/1. 160/3. 180/8. 7/8. 271/5. 180/8. 345/1. 150/1. 377/1. 129/1. 193/9. 291/3. 222/5. 75/3. 324/5. 212/6. 271/7. 349/4. 37/7. 404/5. 335/3. 191/1. 243/1. 4/3. 128/1. 33/10. 128/3. 160/4. 226/3. 54/6. 205/7. 128/3. 337/2. 260/3. 4/7. 182/3. 294/6. 408/3 Dostıladur 314/3 dostına 131/2. 360/2. 87/4. 305/9. 217/1. 73/7. 167/2. 170/5. 291/2. 273/10. 240/3. 160/3. 337/3. 370/1. 415/1. 175/2. 349/9. 201/28. 318/4. 135/8. 253/8. 291/1. 160/10. 37/3. 210/1. 363/6 Dostlar 174/6. 369/7. 134/13. 155/4. 160/9. 201/4. 348/5. 20/5. 20/1. 372/8. 171/11. 135/13. 242/15. 182/1. 125/2. 318/1. 243/9. 369/6. 360/2. 206/6. 317/9. 92/8. 271/3. 170/4. 259/5. 291/7. 165/10. 287/8. 314/5. 92/2. 217/7. 131/8. 20/10. 348/9. 61/4. 204/4. 242/15. 135/14. 135/1. 375/7. 213/2. 135/10. 179/3. 100/7. 230/6 dostlardan 128/3 Dostları 13/5. 369/8 Dostını 45/7. 213/1. 360/3. 337/2. 337/2. 7/1. 318/7. 415/3. 348/9. 337/1. 269/6. 240/4. 187/1. 160/7. 191/1. 308/1. 266/1. 271/2. 134/3. 286/1. 291/1. 104/9. 242/14. 196/2. 39/4. 1/11. 243/7 . 172/5. 297/7. 200/3. 363/1. 329/4. 308/7. 92/4. 124/6. 135/17. 318/8. 238/1. 397/4. 174/1. 360/2. 239/8. 61/1. 275/6. 92/1. 360/8. 372/11. 125/3. 397/3. 201/21. 55/5. 70/1. 182/2. 415/1 dostdan 4/1.

322/3. 169/7. 19/2. 132/1 dördile 133/7 dördinün 86/5 dördün 181/5 Dördünci 242/10. 229/5 dölene 297/1 döleneyim 216/1 dölenmez 66/7 dön 355/3 dönderdi 149/2 dönderdüm 168/10 döndi 134/12. 372/10. 219/5 döndürür 68/4. 351/10. 152/10. 351/8. 409/5 dönüp 69/2. 219/4. 123/5. 201/38. 172/3. 134/14. 201/32. 218/1. 367/5. 98/6. 105/4 döyen 237/3 döymeyen 58/7 döymez 6/2. 241/3. 367/4. 197/6. 178/12. 98/1. 113/3. 172/3. 233/3. 152/2. 184/6. 191/10. 145/2. 201/13. 296/7. 397/6 dostunı 255/6 dostunun 36/7 dögdük 80/3 dögdüm 210/8 Dögene 111/2 döger 313/5 dökem 201/28 döker 49/3. 364/5 du'âlar 50/7 du'ân 109/3 du'âsı 96/6 du'âyı 262/10 dudagı 323/8 duduksuz 62/4 . 360/1. Mustafa Tatcı dostlarıla 322/1. 50/3. 211/6. 215/2. 61/2. 282/2. 98/1. 322/6 dostlarun 7/7 dostlıgına 158/7. 66/3. 201/44 dönen 194/1 döner 21/4. 360/1 dostum 55/1. 183/8. 265/3 dördi 3/4. 406/6. 201/29. 85/3. 242/10. 374/8. 320/1.Dr. 351/8. 295/25. 201/3. 413/7 dostumdan 13/6 dostumun 266/1. 226/2. 362/5 Dökeyin 283/3. 121/3. 48/14. 307/1. 19/2. 91/4. 98/2. 171/3. 130/5. 224/7. 85/3. 209/3. 283/5 dökilmiş 74/5 dökilür 28/5. 367/5 Döküle 316/2. 383/2 döndüm 16/1 döndürdi 134/12 döndürdiler 134/11 döndürmege 329/4 döndürmegi 69/4 döndürmeyem 409/3 döndürmezem 219/1. 135/4. 372/10. 98/5. 68/3. 201/38. 322/1. 193/8. 369/7. 318/5. 316/5 dökülür 35/2. 313/6 Dönem 52/5. 128/6. 201/15. 110/3. 369/2. 363/4 dostumuza 231/5 Dostumuzun 131/2 dostun 44/6. 386/7 dostlık 61/5. 231/6. 65/2. 298/6 425 Dördüncüsi 351/6 dört 10/4. 48/11. 131/3. 118/1. 124/9. 219/3. 219/2. 358/3. 201/24. 181/4. 351/13. 322/4. 200/2. 242/3. 179/2. 98/4. 140/7. 146/3. 198/3. 46/10. 48/14. 264/6 dostlugun 116/8 dostluk 83/5 dostsuz 308/1. 198/4. 286/2. 322/2. 124/8 döküp 30/2. 322/5. 356/19. 397/6 dörtden 220/6 dörtdür 170/7 döşecigi 134/14 döşedüm 193/4 Döşegi 146/2 döşegine 2/7 Döşegümi 197/3 döşek 106/4 döşekdür 313/10 döşeyüp 193/3 döydünise 85/5 döyem 209/2 döyemedi 4/8 döyemez 62/6. 172/3. 208/4. 28/5. 98/4. 67/2 dökmeye 357/6 döküldi 203/4. 364/1. 149/4. 220/5. 28/4 dönerise 259/2 dönerisem 204/1 dönesin 242/9 dönişicek 127/5 dönmege 117/3 dönmek 348/6 dönmeyeni 191/7 dönmez 226/3 dönmişdür 341/6 dönüben 201/30. 85/4. 397/3. 365/1 döysün 62/1. 131/3. 62/6 du'â 217/5. 343/2. 295/26. 38/5. 371/2. 299/6. 219/1. 95/2. 98/3. 49/13. 329/5 döne 15/5. 268/4. 198/8. 355/5. 48/12.

303/4. 348/2. 28/7. 408/2. 204/4. 72/5. 72/1. 27/2. 410/3. 112/4. 254/2. 180/4. 187/6. 195/1. 174/2. 220/1 durur 2/3. 14/6. 367/9 duraç 21/4 duragı 378/9 durak 295/21 duran 187/6. 152/12 durmazam 301/4 durmış 295/3 durmışam 217/4 Dursam 8/4 dursun 412/13. 290/12. 47/5. 209/4. 318/8. 254/7. 252/3. 252/2 Dutmazısa 11/3. 349/2. 399/6. 360/1. 155/1. 338/5. 333/3. 61/6. 336/1 duta 104/8. 349/5. 416/2 dutdum 226/4 dutdun 18/1 dutgıl 9/8. 128/7. 43/4. 141/3 dutmamış 145/4 dutmaya 3/10 dutmayasın 414/5 dutmaz 60/2. 52/4. 209/6. 323/9. 52/5. 397/8 dutalar 385/5 dutan 11/2. 259/6. 412/11. 53/3. 408/6. 234/7. 366/9. 408/3. 52/1. 180/7. 147/6. 386/7. 348/2. 47/6. 361/1. 53/5. 302/11 dutmışdı 356/5 dutsan 161/3 dutsun 112/1. 386/5. 52/7. 360/9. 61/5. 67/6. 180/4. 360/3. 147/2. 47/3. 83/4. 73/9. 61/3. 413/9 dutısar 254/5 dutmadın 196/10 dutmak 18/4. 318/9. 214/7. 211/7. 144/8. 72/2. 349/10. 406/7. 314/1. 412/13 durudan 211/10 durun 76/5 durup 171/4. 313/5. 78/6. 146/6. 72/7 dururam 8/4 duş 73/6 dut 297/8. 386/4. 63/2. 323/4. 61/11. 369/7 dutanun 399/5 dutar 22/7. 351/7. 27/2. 112/4. 360/7. 232/3. 342/7. 333/3. 338/7. 374/2. 72/4. 242/7. 192/4. 214/6. 61/1. 408/2. 112/6. 14/6. 412/11. 52/6. 195/9. 191/4. 58/4. 61/2. 33/5. 77/1. 177/2. 27/6. 159/7. 59/6 dura 295/22. 248/1 dutdı 19/3. 193/4. 232/7. 28/5. 47/1. 50/5. 163/3. 61/4. 113/8.426 Dunı 147/4 dur 83/3. 61/7. 295/1. 88/2. 52/3. 137/3. 92/3. 184/19. 399/6. 193/9. 156/6. 47/3. 408/4. 51/5. 47/2. 247/3 duzagına 196/3 duzagını 37/5 duzahda 201/14 . 112/2. 177/8. 52/1. 374/1. Yûnus Emre Dîvânı 192/4. 291/2. 78/5 dutarısa 358/9 dutarsın 130/1. 11/6. 152/8. 47/4. 61/8. 294/9. 241/4. 83/7. 386/5. 61/10. 386/3. 225/1. 305/8. 140/2. 416/11. 360/3. 412/11. 372/8 duyanı 353/8 duyar 295/4 duyayın 253/7 duydun 356/23 duzaga 53/3. 214/5. 144/4. 294/5. 318/10. 86/1. 146/4. 33/5. 61/1. 177/2. 402/6. 72/1. 187/11. 14/6. 47/1. 47/7. 28/7. 233/4. 341/4 dutmazsın 248/9 dutmış 59/4. 61/9. 8/5. 268/8. 136/6. 308/6. 341/3. 417/1. 112/3. 410/5. 155/1. 194/6. 209/7. 89/4. 68/4. 72/3. 52/2. 112/9 Dutulmaz 387/8 Dutun 302/5 dutunmış 302/10 dutuşdı 47/1 Dutuşmış 207/8 dutuşup 276/2 duvacuk 128/3 duyan 187/10. 206/9. 83/4. 323/4. 173/5. 207/4. 273/7. 255/7. 307/1 duranlara 231/5 durası 378/6 durduk 232/8 durdumısa 417/5 durgıl 408/7 Durgurdı 358/3 durımazam 174/1 durmagıla 297/7 durmaz 124/8. 343/6. 216/5. 348/4. 39/3. 72/6. 28/7. 129/10. 11/8. 318/4. 298/3. 27/2. 295/1. 412/13. 154/5. 349/5. 145/3. 293/6. 137/3.

193/3. 137/2. 154/2. 314/7. 360/1. 384/4. 222/6. 37/4. 148/5. 359/8. 353/4 dünyâ 2/5. 105/3. 310/7. 273/8. 244/2. 412/4. 39/3. 23/1. 135/17. 305/8. 141/3. 413/3. 85/2. 103/2. 348/3. 391/1. 361/3. 414/4 dünyâ-âhiret 2/2 Dünyâ-âhret 318/10 dünyâda 29/7. 161/4. 210/8. 316/5. 154/5. 388/7 427 dünyâdan 63/5. 141/1. 335/18. 328/2. 295/8. 129/2. 246/2. 298/6. 345/7. 147/8. 380/1. 389/4. 283/5. 17/6. 2/6. 27/2. 97/5. 367/7. 193/10. 13/7. 314/9. 333/6. 295/7. 285/4. 70/5. 396/12. 345/8. 105/1. 231/1. 101/1. 388/4. 393/1. 87/7. 121/8. 395/3 dükkâna 395/3 dükkândan 335/15 dükkândâr 222/5 dükkânı 35/4. 222/4. 301/11 dükenür 35/5 düketdün 18/8 düketmeyem 183/1 dükkân 31/5. 164/7. 378/10 dün-gün 9/3. 207/5. 137/1. 154/6. 285/3. 204/5. 63/1. 251/5. 208/6. 333/6. 59/3. 121/7. 193/10. 331/4. 76/2. 181/3 dükene 294/4. 128/5 duzakdayum 196/7 duzakdur 247/3 duzumı 349/10 dügün 397/2 dügündür 7/1 dükedi 338/7 dükedüben 135/2 dükeli 70/2. 97/4. 2/5. 210/6. 114/3. 116/2. 355/7. 246/1. 70/4. 331/3. 140/7. 99/4. 267/1. 146/5. 97/5. 18/4. 279/4. 230/6. 113/7. 148/1. 155/1. 345/2. 44/3. 254/5. 137/4. 140/4. 158/7. 266/2. 347/3. 193/9. 413/2. 63/1. 413/8.Dr. 348/9. 222/10. 176/5. 358/9. 176/4. 246/1. 22/1. 395/3 dünyede 3/12. 372/10. 40/1. 396/1. 403/5 dünyeden 120/5. 48/7. 333/4. 14/4. 381/1 dünidür 257/8 dünin 330/4. 291/4. 72/1. 361/2. 120/4. 39/1. 377/3. 51/1. 95/11. 159/3. 413/6. 87/6. 317/4. 332/6. 269/2. 372/7. 160/5. 96/5. 124/8. 322/2. 153/4. 372/12 dünyâ-perestlik 87/7 dünyâsın 157/7 dünyâsında 86/2 Dünyâsını 316/6 dünyâya 56/6. 109/6. 87/1. 343/8. 280/7. 266/3. 330/6. 409/4 dünya 222/10. 243/4. 103/4. 350/5. Mustafa Tatcı duzak 330/6. 24/5. 148/3. 148/2. 86/4. 413/7. 66/7. 168/4. 313/1. 413/9 dünyânun 69/1. 333/6. 155/1. 313/9. 154/3. 243/4. 119/1. 413/5. 13/4. 59/4. 325/5. 247/3. 333/5. 295/13. 21/2. 313/10 dükenmez 121/5. 86/1. 345/9. 180/7. 298/6. 414/1 dünyayı 7/6 Dünyâyı 39/2. 322/4. 197/2. 258/7 Dükelinden 138/6. 361/5. 166/2. 7/8. 394/7 dünyelikdür 128/4 . 413/4. 135/16. 313/5. 137/3. 41/2. 293/5. 161/4. 87/5. 368/7. 372/4 Dünyâlıgum 402/2 dünyâm 413/1. 335/18 Dünye 22/5. 154/3. 415/2 dünden 216/3. 141/2. 239/5. 159/7. 70/3. 402/4 dükkânından 176/5 dükkânimiş 121/6 dükkânum 271/1 dükkânumı 389/5 dükkânumuzı 416/2 Düldül'e 396/8 dün 7/8. 145/4. 182/6. 322/5. 353/5. 313/7 Düni 93/2. 39/2. 113/6. 416/3. 413/6. 103/5. 114/4. 319/6. 158/7. 239/2. 99/1. 224/1. 180/4. 304/6. 408/3 dünler 171/9 dünümi 206/7. 328/5. 238/1. 308/2. 318/8. 224/2. 402/5. 146/2. 381/4. 54/1. 159/3. 59/3. 161/4. 221/6. 96/5. 143/3. 222/10. 112/3. 160/8. 95/8.

224/9. 86/2. 398/5. 190/6. 193/4. 372/12. 112/3. 355/1. 301/5 düşden 70/4 Yûnus Emre Dîvânı düşdi 101/7. 280/2. 241/3 Düşmândan 51/2 düşmândur 163/4 düşmânı 13/5. 211/6. 409/2. 337/3. 276/7 düşvârlıgı 361/2 düte 9/3. 404/1. 382/4. 363/2. 152/2. 260/6 düşmen 13/5 düşmenün 44/6 düşmesin 132/5 düşmeyeyin 137/6 düşmeyiserdür 2/8 düşmiş 74/4. 152/5. 259/8 düş 70/4. 403/2. 157/4. 362/5 dür-dâne 335/5 düreden 211/2 dürilür 35/5 Düriş 380/4 dürişdi 60/5 dürişdim 191/7 dürler 201/28 dürli 321/3 dürlü 23/3. 270/5. 54/3. 293/1 düşeli 245/9 düşem 201/21. 380/1 Düşe 6/1. 409/5. 152/1. 222/7. 302/10. 397/2. 196/4. 251/4. 413/5 dürmeyen 36/3 dürr 208/1 dürrâca 342/6 dürrâclana 324/5 dürr-i yetîmem 260/1 dürüp 189/6 dürüst 118/7. 135/16. 379/3. 279/2 dünyeyile 357/1 Düp 35/5 düp-düz 18/2. 321/2. 152/16. 160/2. 412/5 düşmânıdur 161/4 düşmânımış 125/6 Düşmânlar 51/3 düşmânlık 337/1 düşmânumuz 333/2 düşmedin 94/4. 182/2 düşerise 190/6 düşerisen 412/6 düşerse 92/6 düşersem 101/5 düşgil 246/5 düşi 164/4. 337/3. 376/4. 244/1 düşübeni 22/2. 246/1. 407/8. 152/12. 412/13 düter 66/2 dütmiyeyüm 215/1 dütün 78/2 dütünleri 207/8 Dütünüm 50/2 dütünümi 409/1 düyâ 153/1 düz 35/5. 63/1. 23/1 düp-düzin 239/7 dür 49/3. 139/1. 403/4 Dünyeye 137/1. 337/5. 381/9. 152/8. 152/6. 394/8 dünyeyi 120/4. 63/2. 376/1. 152/1. 381/4 düşen 70/1. 401/2. 106/4 . 73/5. 270/7. 152/9. 284/6 düşdün 255/9. 112/2. 66/8. 232/2. 68/1. 345/6. 120/5. 181/10. 294/1. 152/7. 110/6. 215/1 düşmişidüm 280/8 düşse 132/6 düşüben 401/1. 251/4. 9/6. 242/6. 73/5. 360/3 düşicek 53/3 düşler 413/5 düşmân 58/1. 391/3. 152/3. 235/2. 90/9. 118/7 düşmişem 203/3. 154/1. 90/9. 324/2. 359/1. 193/11. 170/7. 66/5. 135/8. 227/6. 281/7. 298/1. 152/13. 32/1. 391/4 Düşd'ögüme 291/1 düşdügi 329/4 Düşdükçe 365/4 düşdüm 196/3. 152/11. 281/3. 283/4. 69/5. 73/2. 333/1. 215/3 Düşüm 206/9 düşümde 404/5 düşüp 1/11. 207/3. 240/3 düşenlerün 70/2 düşenün 371/9 düşer 30/5. 317/5. 412/10 düşmâna 6/5. 391/2. 284/1 düşürdi 208/3 düşürdiler 184/9 düşüre 293/4 düşüren 194/4 düşürgil 102/3 düşvâr 61/8. 411/5 düşde 222/2. 325/3. 181/6. 308/3. 112/4. 232/5. 152/10. 232/8. 112/5. 349/6. 69/5. 224/11. 348/9. 113/2. 329/1. 181/5. 360/3. 337/2. 147/3. 230/4. 271/7. 152/4. 216/1.428 dünyenün 114/3. 225/6. 356/14. 195/3. 262/4. 152/14. 242/11. 68/1. 152/3. 302/10. 123/4. 337/1.

273/8. 278/7. 73/8. 279/12. 335/2. 276/1. 413/2. 193/9. 97/5. 231/2. 112/2. 277/5. 356/21. 375/2 Eksükligile 167/1 eksükligin 12/10 eksükligüm 338/7 eksükligün 21/7 eksükligüni 117/10 eksüklügi 300/10 eksüklük 44/8 . 279/10. 383/4. 226/7. 83/1 düzerem 171/10 düzile 335/10 düzilen 248/11 düzmegile 347/5 düzüldi 118/2 düzüldüm 301/5 düzülmiş 87/4 düzünüben 21/3 E ebed 24/1. 321/7 edeb 61/5. 245/5. 359/8. 184/2. 56/1. 381/9. 222/3. 410/2. 153/8. 302/9. 75/5 egleridüm 384/3 egleyen 203/4 egnüme 210/2. 375/8. 168/3. 199/5. 268/5 eglenimezem 204/5 eglenme 67/1 429 eglenmen 108/3 eglenmez 267/6 egler 270/2. 74/2. 157/2. 285/3. 413/3. 291/4 egri 94/2. 353/8 Edhem'dür 406/4 Edhem'i 335/17 efgân 9/3. 331/1. 351/6. 211/5. 5/6. 315/1. 124/4. 151/9. 112/1. 332/5 egledi 143/9 eglemeye 268/5 eglencesi 283/1 eglendüm 181/10 eglenevüz 139/2 egleneyin 268/2. 134/16. 95/9. 61/4. 186/7. 298/2. 300/5. 190/5. 157/8 ehl 216/1 ehli 199/1. 378/7. 112/5. 109/3. 412/12. 111/4. 413/6. 101/5. 244/3. 35/5. 412/8. 107/10. 300/6. 411/9. 221/1 Edebdür 171/6 edebe 203/2 edebin 209/3 edebinden 26/8 edebini 83/5 edebler 78/6 Edebsüz 203/2 eder 80/3 Edhem 185/6. 380/7. 63/5. 335/14 egridür 300/7 Egriler 335/14 Egriligi 94/2 Egriligün 250/1 ehillerden 157/2. 320/3 Ebu 31/3. 160/9. 124/4. 279/1. 72/2. 112/3. 403/5 ebsem 236/7. 42/2. 359/9. 320/5. 214/1. 365/2 düzenlik 61/10 düzer 47/2. 395/2. 257/7. 107/2. 350/1. 144/8. 241/1. 286/5. 42/2. 86/5 Ebubekr 396/7 Ebu'l-Müslim 396/12 ecel 18/9. 222/5. 341/7. 77/8 Egerçi 48/2. 381/5. 413/7. 5/3. 278/7. 294/1. 144/7. 413/1. 152/15. 33/2. 414/4 ecelsüzin 110/5 ecesi 351/1 edâ 24/2. 193/8. Mustafa Tatcı Düzdi 392/4 düzdüm 417/6 düzdün 121/8. 95/9. 415/1 ebedi 255/5 ebedî 20/11. 272/5 Efreng 201/15 Efreng'ile 201/15 efsâne 320/4 eger 3/5. 311/3. 193/3. 417/6 düze 72/1. 121/6. 314/8.Dr. 295/29. 152/15. 56/6. 3/11. 320/4. 123/7. 337/2 ehline 106/6 ehlinün 67/4 ehl-i dâd 261/4 Ehl-i derd 58/5 ehl-i millet 126/5 ejdehâ 201/24 ejdehâsı 383/2 ejderhâlar 198/9 eke 140/4 ekinciye 388/3 ekini 388/4 Eksikligüm 367/13 eksiklüdür 145/7 eksildi 417/9 Eksilmedi 77/4 eksilmez 144/7. 173/3. 362/2 eksilür 18/8 eksilürse 148/8 eksügin 136/7 eksügüni 61/7 eksük 109/1. 52/5. 153/2. 279/9. 299/6. 298/2. 97/5. 332/6. 83/2. 408/5. 183/1. 295/27 düzem 201/7 düzen 89/3. 78/4. 412/6. 245/8.

270/2. 181/9. 215/3. 348/3. 152/4. 152/6. 184/1. 234/1. 292/6. 292/8 eli 13/2. 213/3. 166/1. 393/3. 152/7. 413/9 Emrem 12/10. 245/3. 51/2. 184/15. 184/5. 340/6. 92/6.430 el 71/8. 319/6. 262/8. 82/8. 387/6 elinde 13/5. 404/8. 190/5. 262/6. 394/6. 93/6. 184/14. 369/9. 245/10. 417/26 Ele 51/4. 152/11. 255/3. 124/3. 88/4. 276/1. 407/13. 355/6. 245/1. 184/8. 245/6. 323/3. 184/19 elüm 184/11 elümde 26/2. 334/5. 171/4. 160/4. 262/6. 323/1. 350/3. 264/7. 245/7. 193/6 emr 228/5. 111/6. 282/6. 292/4. 172/4. 358/10. 164/7. 32/3. 140/1. 329/6. 352/7. 184/12. 230/4. 236/3. 307/2 el'irmedin 35/4 elleri 82/3. 85/5. 245/8. 317/7 Elest'de 358/11 Elest'e 217/3 Elest'i 178/5 Elestü 397/7 el-etek 112/1 el-hamdüli'llâh 292/1. 275/7. 245/1. 245/5. 12/4. 157/3 elsüz 111/2. 117/6. 369/3. 302/7 Elleridür 82/7 ellerüni 136/2 elli 130/5. 197/4. 42/4. 228/6. 35/4. 94/5. 179/6. 117/8. 264/8. 210/3. 245/10. 272/6. 184/3. 321/4 elinden 5/7. 403/4 emînlik 247/4 emir 42/9. 315/4 elünde 361/5 elündeki 56/12 elünden 26/1. 245/2. 221/3 elümden 117/1. 100/6. 157/5. 337/3. 302/12. 291/7. 292/5. 262/9. 327/1. 290/4. 292/2. 239/7. 180/1. 155/5. 140/4. 334/5. 203/3. 262/1. 335/6. 212/4. 184/13. 242/15. 190/7. 145/7. 340/6. 127/7. 184/1. 184/7. 184/9. 226/2 elümile 221/2 elümüz 311/3 elümüzden 42/7 elümüze 319/1 elün 28/9. 340/2. 198/7. 129/6. 262/3. 45/7. 147/4. 262/7. 356/16. 380/4. 407/7 elüm 7/4. 329/4. 182/1. 193/11. 318/10. 329/3. 376/6. 324/5. 68/4. 336/1 elüne 44/6 elüni 341/2 elünile 144/5. 196/3. 245/4. 245/9. 262/2. 184/4. 350/2. 73/1. 54/2. 80/6. 181/3. 184/6. 403/6. 22/3. 124/10. 90/3. 171/3 elin 3/12. 359/9. 184/10. 184/2. 91/5. 169/4. 162/4. 364/2. 356/17 emânetin 350/2 emânıla 315/6 emcek 152/5 emegin 361/4 emek 61/2. 335/6. 184/16. 400/5. 214/3 elüme 59/5. 213/2 Yûnus Emre Dîvânı elifde 91/4. 91/4. 190/5. 194/4. 256/6 Emânetdür 254/6 emâneti 210/3. 337/5. 171/11. 135/7. 331/4. 376/7. 246/4. 397/9. 42/9. 215/5. 71/10. 152/16. 396/13 Elest 178/5. 53/3. 388/7. 149/5. 184/18. 273/8. 81/7. 369/7. 152/6. 110/3. 106/5. 415/3. 339/8. 43/4. 262/4. 365/5 elif 5/1. 227/7. 224/11. 416/4. 241/6. 330/5. 63/7. 81/7. 351/3 Emrdür 19/5 Emre 21/7. 335/6. 84/2. 414/7 el-ayak 265/4 elbet 18/9 el-bir 206/2 elçi 46/9 elçisi 118/1 elden 39/2. 241/2. 262/5. 51/7. 63/6. 297/5. 95/12. 104/9. 335/16. 292/1. 268/2. 104/4. 155/5. 323/4. 262/1. . 184/17. 176/6. 316/6. 184/9. 314/7. 292/7. 67/7. 299/3 emekdür 91/2 emen 194/5 emîn 247/4. 123/7 emânet 145/4. 347/6. 207/6. 250/2 elünle 235/7 emân 123/6. 292/3. 262/10 eline 230/7 elini 60/4. 116/3.

372/6. 314/4. 279/6 erenden 279/13 erene 84/3. 353/3. 212/4. 164/5. 276/8. 375/4. 34/5. 73/3. 415/3 erde 84/5. 371/7. 249/1 eridür 11/7. 413/8 . 135/3. 378/11. 386/8 erini 397/6 erinün 59/1 arışgan 58/3 eritdi 376/1 eriye 44/5 eriyem 291/5 eriyesin 368/1 eriyeyidün 28/6 eriyle 162/4 erkân 2/5. 171/4. 208/4. 397/9. 242/15. 150/5. 367/2. 162/3. 10/5. 140/6. 399/1. 119/1. 188/7. 296/7. 10/4. 314/5. 304/7. 199/2. 314/1. 207/3. 201/3. 329/6. 197/1. 314/9 erenleri 38/4 431 Erenlerün 46/5. 293/1. 166/5. 81/1 erik 407/1 erine 1/5. 92/7. 247/6. 296/3. 348/3. 159/8. 367/1.Dr. 108/5. 61/9. 162/4. 188/7. 21/6. Mustafa Tatcı 276/8. 111/6. 40/2. 295/13. 277/7. 367/1. 250/1. 378/5. 314/7 Erenlerdür 314/3 erenlere 4/3. 38/1. 406/5 Ene'l-Hak'ı 197/5 Ene'l-Hakk'ı 182/7. 284/8. 351/10. 162/2. 37/3. 99/1. 280/4. 297/3. 248/11. 282/2 en 406/5 enbiyâ 262/7 endâm 195/7 endîşe 73/8. 176/6. 164/4. 120/2. 171/9. 386/3. 46/8. 265/2. 63/4. 327/8. 351/6. 58/4. 111/7. 380/8. 279/8 Erdire 314/5 erdür 45/9 Ere 66/9. 296/1 Erenler 20/8. 378/3 Er 11/5. 290/10. 128/5. 178/2. 84/2. 282/6. 262/6 esbâbunı 229/5 esdi 312/1 Esen 184/4. 314/5 endîşeler 155/4 endîşem 41/6. 158/1. 163/5. 167/2. 46/8. 107/9. 403/8. 201/32 Emr-i Hakk'un 23/1 Emr-i ma'rûf 218/5 emrün 48/13. 329/5. 247/5. 376/2. 378/6. 341/1 Endîşeden 285/2 endîşeden 66/9. 314/9. 113/11. 393/3. 84/5. 65/1. 99/3. 300/9. 396/8. 265/1. 325/2. 24/4. 246/5. 131/2. 72/6. 42/5. 314/8. 84/5. 265/2. 393/5. 166/2. 399/1. 257/3. 300/4. 314/6. 217/6. 304/3. 325/1. 321/7. 187/4. 253/3. 141/5. 378/1. 19/7. 403/3 Eridi 245/4. 382/2. 304/4. 393/2. 209/4. 237/4. 34/7 eresi 378/3 eri 28/1. 160/10. 111/6. 72/7. 296/2 erden 24/3. 179/6. 314/7. 60/4. 298/5. 141/6. 98/2. 379/1 emrine 11/3. 362/8. 178/9. 187/9 enel-lâh 287/1 eniyetün 48/8 epsem 58/7. 391/2. 135/7. 172/4. 37/2. 247/5. 314/3. 396/16 Emre'nün 394/9 Emre'ye 181/11 Emre'yi 160/10 emrile 34/4. 181/10. 279/9. 80/1. 154/2. 314/1. 397/5 erür 146/2. 217/5. 296/2. 91/3. 370/8. 391/1 erenün 34/4. 378/3. 60/4. 57/7. 396/10 erkânda 61/8 erkândan 290/1 erkândur 178/10 erkânı 212/1 erkânıdur 150/6 erkek 115/2 erler 352/2 erligi 27/4. 138/5. 251/3. 36/2. 225/9. 296/1. 140/6 erlik 299/1 erün 142/6. 21/6. 314/2. 54/3. 171/12. 156/5. 27/7. 375/6. 169/4. 396/11 erenlerden 80/2. 167/1. 381/4 Endîşendür 313/4 endîşesi 127/1 Endîşesi 70/3 endîşesin 33/1 Ene'l-Hak 90/8. 166/3. 224/2. 117/2. 399/1 eren 34/5. 124/1. 111/6. 44/2.

53/1 esîrdür 20/11 esirge 16/5 esirgeme 186/3 esirgemez 16/5 esirgeye 340/3 eski 335/17 eskice 388/6 eskidürse 32/6 eskitmeye 3/13 eskiye 279/2. 194/2. 42/7. 41/7 eserem 404/6 eseri 27/1. 195/1. 378/11. 388/1 eş 99/7 eşdiler 184/11 eşdük 292/5 eşi 83/6 eşkere 37/7. 415/5 Etmek 300/8. 372/9 eserin 36/4 eserini 236/1 eserlü 106/3 eserümdür 318/5 eserün 268/7 esfellere 201/7 Esilmiş 74/5 esîr 78/3. 85/2. 413/3. 203/4. 203/6. 233/7. 179/2. 141/1. 325/2. 69/3. 39/9. 373/1. 255/3. 399/2. 96/3. 78/3. 413/4. 286/4. 367/1. 412/7 evinün 351/2 evler 147/7 evleri 207/3 evliyâ 34/3. 154/2. 391/5 esridiser 374/7 esridügümüz 25/5 esridüm 106/8. 69/9. 373/4. 194/5. 334/3. 201/45. 252/5 evini 121/8. 298/3. 233/1. 373/3. 399/1. 413/2. 295/10 evidür 137/2. 85/4. 57/3. 369/7. 399/4 etegiyile 237/3 etek 99/1 eteklerin 251/3 eti 60/3. 371/1. 362/5 esrükler 184/17 esrükligi 202/9. 101/4. 63/5. 254/3. 413/9 eser 88/4. 168/5. 389/1 eşker'oldı 118/9 eşüp 184/8 eşyâ 90/3 et 152/2. 318/1. 195/7 Ete 211/7 etegin 5/1. . 318/9 esüp 371/3. 178/8. 164/2. 33/9 evile 234/4 evin 335/7. 342/1 esritdün 256/5. 164/3 evliyâsa 29/4 evliyâsıdur 29/9 evliyâya 48/14 Evliyâ'ya 64/1 evren 201/24. 118/2. 300/8 etüm-tenüm 11/4. 26/5.432 Esenledüm 413/1. 2/3. 224/2. 373/5. 320/1 esriyüben 101/7 esriyüp 252/5 Yûnus Emre Dîvânı esrügem 192/6 esrügin 188/6 esrük 4/5. 340/5. 373/1. 368/3 evden 42/5. 297/3. 356/23. 197/4. 85/1. 249/5. 85/1. 77/4. 8/2. 85/3. 84/1. 148/10. 148/3. 193/1. 71/13. 313/3 Evliyâlar 64/3. 47/6. 152/9. 118/3. 373/2. 371/4. 336/1 evliyâdan 112/1 Evliyâdur 128/7. 166/5. 413/5. 173/8. 376/3 evinde 293/1 evinden 135/5. 295/24. 318/3. 49/11. 208/3. 413/6. 47/2. 2/8 evet 298/7 evi 30/3. 242/9 evrendür 246/2 evüm 57/3 Evünde 341/4 evünden 131/7 evüni 329/7 Evvel 6/4. 413/8. 177/6. 69/4. 336/1. 84/7. 234/6. 233/6. 413/7. 381/8 evde 39/7. 295/5. 28/7. 165/7. 279/3 esrâr 201/29. 310/7. 134/14. 256/4 esrigi 179/3 Esrik 357/5 Esrikligüm 217/2 Esrikligüme 217/2 esritdi 178/9. 312/5. 373/6. 278/3. 41/6 esrârı 187/13 esridi 59/6. 112/4. 137/3. 42/6. 138/1. 108/5. 356/8. 318/3. 63/4. 85/3 evliyânun 63/6. 270/7. 98/5. 59/4. 73/1. 297/2. 368/4. 32/5. 351/3. 127/5 eve 176/5. 85/5. 317/4 ev 30/3. 302/1. 254/4. 246/5. 354/8. 273/7. 176/5 evine 2/1. 26/7. 131/6. 366/9. 39/9. 295/5. 54/9.

318/6 eydün 216/1 eydür 9/5. 226/7. 356/8. 156/6. 356/20. 130/5. 58/6. 168/1. 266/4. 117/10. 355/4. 214/8. 362/4. 338/1 eydibile 318/6. 314/7. 65/7. 371/8. 358/7. 104/6. 110/4. 242/7. 180/8. 356/5. 413/3. 130/2. 364/4. 367/3 Eydürlerise 188/4 Eydürsin 37/6. 353/10. 233/7. 9/8. 371/8. 19/4. 156/2. 152/12. 356/17 eyitdiler 16/2 eyitdüm 214/8. 242/7. 182/8. 407/11. 355/2. 355/1. 288/4. 409/6 eydürdi 124/5 eydürem 73/2. 242/17. 210/8. 407/11. 392/1. 273/8. 356/21. 296/5. 276/6. 358/5. 50/5. 416/1. 251/3. 88/1. 298/7. 248/7. 295/15. 356/14. 358/8. 365/3. 240/5. 355/5. 356/15. 274/5. 20/4. 333/7. 392/2. 364/3. 204/6. 356/12. 104/6. 358/3. 366/7 eyitdi 128/1. 433 167/2. 309/1. 362/1. 359/3 eydibilem 53/4 eydibilesin 131/7 eydimedi 305/6 eydimezem 390/1. 397/3. 54/6. 186/3. 356/23. 401/7. 206/3. 149/3. 354/2. 61/6. 355/10. 142/6. 364/1. 281/5. 134/6. 206/3. 94/1. 266/6. 109/2. 362/1. 137/8. 397/3. 362/8. 390/5. 124/12. 301/3. 135/11. 356/22. 358/6. 377/8. 356/3. 402/7. 361/5. 362/2. 354/2. 358/10. 362/3. 254/1. 137/8. 301/2. 175/6. 283/1. 266/4. 268/1. 367/10. . 159/1 eyde 48/3. 407/10. 192/8. 350/2 eydebilsin 401/7 eydeler 262/8 eydem 29/5. 124/11. 16/7. 356/7. 156/6 Evvel-âhir 27/5. Mustafa Tatcı 367/1. 356/4. 352/6. 112/4. 305/8 eyitmeye 3/1 eyitmez 311/7 eyitmiş 64/6 eyitse 139/7 eyle 5/6. 348/7. 269/2. 152/2. 314/8. 356/6. 374/10. 312/4. 140/1. 362/6. 309/4. 340/1. 151/6 eyidem 398/4 Eyidün 112/9. 356/24. 356/25. 376/7. 367/4. 364/6. 315/4. 193/14. 51/3. 334/1. 22/6. 67/7. 369/9. 20/9. 356/1. 21/1. 356/17. 248/4. 377/6 evvelem 211/8 Evveli 201/45 evvelki 19/7. 358/4. 355/8. 57/2. 328/8. 134/7. 266/4. 355/1. 408/6 eydenden 237/5 eydeydüm 26/8 eydeyim 348/1 eydeyin 29/9. 335/17. 356/16. 174/7. 355/7. 355/6. 356/9. 242/12. 134/1. 335/8. 235/4. 198/9. 356/2. 58/7. 334/5. 227/1. 358/9. 32/7. 403/4 eyledi 10/1. 374/7. 152/12. 225/6. 83/5 eyerlendi 292/5 Eyi 218/3 Eyid 151/6. 364/1. 412/4. 104/7. 104/7 eydürisen 158/3 eydürler 124/7. 225/9. 171/7. 355/3. 356/10. 124/6. 358/1. 16/3. 134/15. 168/8. 356/2. 114/4. 334/5 eyitdün 89/2 eyitmege 323/9 eyitmesün 2/5. 75/5. 356/24. 11/4. 356/13. 362/7. 167/2. 87/4. 379/2. 196/11. 367/9. 149/7. 364/2. 358/1. 356/10. 134/6. 315/4. 47/2. 352/4. 127/6. 214/2 eyit 2/4. 87/8. 362/5. 358/2. 356/18. 56/5. 19/2. 387/9. 356/19. 315/4. 276/6. 109/6. 97/5. 188/4 eydiserem 298/1 eydivir 301/1 Eydivirem 53/1. 210/4. 329/7. 152/2. 84/3. 356/11. 340/6 eydürise 174/3 eydürisem 77/7. 146/7. 364/5.Dr. 355/9. 355/9. 120/3. 217/6. 317/5. 371/1. 358/11. 317/6. 306/7. 39/2. 367/7 evvelsin 256/3 ey 127/6 eyâ 104/6. 356/1. 267/2.

173/8. 168/11. 201/2. 187/3. 365/7. 345/9. 112/7 eylemiş 87/3. 198/1. 194/5. 211/3. 187/10. 273/6. 412/2. 206/6. 255/5. 392/3. 173/1. 95/7. 347/3. 112/3. 417/2 eyledün 18/2. 288/1. 392/4. 234/7. 197/1. 56/4. 95/1. 392/2. 173/2. 273/6. 132/7. 202/3. 35/3. 285/4. 273/10. 254/4. 170/5. 257/6. 257/6. 295/29 Ezelî 33/6. 112/1. 173/5. 410/3 Fakîh 396/14 . 146/7. 149/10. 155/3.434 392/1. 57/9. 162/1. 173/3. 201/15. 211/2. 197/1. 95/6. 295/27. 170/5. 402/4. 343/4. 154/6. 417/4 ezelden 59/6. 72/3. 170/2. 95/5. 206/2. 415/1 ezel. 298/6. 325/5 eyüce 91/5 Eyyûb 191/9 Eyyûb'am 228/1. Yûnus Emre Dîvânı 95/10. 95/1. 109/6. 300/2 eylemek 112/6. 89/7. 238/4. 173/6. 16/6. 196/9. 181/1. 403/8 eylesün 123/1. 95/11. 259/5. 42/9. 189/6. 75/3. 304/2 eylemez 7/2. 95/9. 310/5 ezelidür 25/1 Ezelile 178/5 ezel-i âzâldan 42/6 F Fagfûr 49/7 Fahr 56/10 Fahr-âlem 257/8. 112/6. 197/2. 202/9. 95/8. 306/4. 86/6 fak 130/4 fakı 410/4. 78/3. 138/3. 217/3. 214/1 eylersin 235/9. 173/2. 1/6. 75/1. 180/3. 206/1. 415/1 eylen 177/1 eylenmedin 168/3. 178/6. 44/4. 96/2. 386/6 eyleyesi 100/5 eyleyeyin 283/5 eyleyi 406/6 eyleyicek 78/6 eyleyigör 158/8 eyleyü 207/1 eyleyüben 236/4 eyleyübile 323/2. 348/1 eyleyem 173/1. 41/4. 297/7. 178/1. 95/13 eylerise 3/9 eylerisem 106/7. 33/5. 72/2. 300/1. 209/4. 201/12. 1/9. 206/5. 41/3. 87/7. 211/3. 173/2. 349/6 eylügün 300/2 Eylük 300/3 eylükden 300/3 eynini 220/3 eytdi 355/3 eytdügini 401/7 eyü 3/6. 381/7. 112/4. 206/1. 87/5. 259/4. 193/4. 109/1. 205/4. 93/4. 195/6. 153/4. 7/2. 379/5 eylemedi 41/7. 85/2. 140/5. 30/3. 206/7. 168/12. 410/2. 230/1. 206/4. 254/3. 46/8. 197/5. 95/4. 197/7. 392/5 eyledüm 112/5. 206/9 eyleyemez 49/3 eyleyen 14/2. 136/6. 56/9. 197/4. 154/4. 372/12. 41/1. 164/3. 294/9 eylemekden 346/5 eylemeye 128/6. 310/2 Eyyûb'ıla 168/5 Eyyûb'layın 255/9. 217/2. 168/1. 234/2. 201/4. 109/4. 297/2. 371/7 Ezel-ebed 7/8. 106/1. 75/1. 323/6 eyleyüp 36/1. 206/8. 170/2. 396/16 eyleme 72/2. 95/1. 173/4. 301/13. 257/6. 168/4 eylenüz 184/18 eyler 1/5. 206/6. 197/3. 33/7. 297/2. 309/4 Eyyûb'un 379/7 ez 10/4 Ezân 315/2 Ezberledüm 169/7 ezdün 121/8 Ezel 178/5. 355/8 eylegil 16/4. 374/4 Fahr-ı cihân 396/6 fahri 81/1. 297/3 eylemedük 284/5 eylemedüm 338/3 eylemedün 366/5 eylemegil 65/4. 187/8. 168/4. 95/1. 24/1 ezelde 335/20. 196/8. 63/2. 87/7. 173/7. 346/5. 56/9. 197/6. 232/3 Ezelîden 168/2. 35/3. 95/3. 95/2. 227/3. 118/9. 356/15 eyleye 5/4. 112/2. 16/8. 78/7. 319/2. 95/12. 209/4.

281/5. 301/9 Ferişteyi 301/8 ferişteyidi 307/3 fermân 155/7. 262/5. 259/2 fermânam 11/3 fermânıla 219/2 Fermânını 302/17 ferrâş 30/4 fersenge 39/5 Ferş 32/3. 225/5. 106/5. 377/8. 321/2 Ferşe 30/4 435 Ferşi 30/4 fertişteh 220/2 feryâd 104/5. 251/4. 274/5. 294/8. 186/7. 259/3. 126/5. 394/4 Fâtiha 364/2 fâyide 11/3 Fazlı 173/4 fazlından 249/4 fazlını 358/6 fazl-ı Rahmân 228/2 fazlundan 129/9 fazlundur 417/13 fehim 32/2 fehm 14/6. 112/3. 412/8 fânîden 137/4. 226/4. 409/5 ferzend 135/17 fesâd 208/5. 180/1. 119/3. 125/2. 212/7. 204/2. 225/5. 398/8 Ferhâd-ı zamân 257/6 Ferhâd'un 95/5 Ferîdûn 18/3 ferişde 301/7 ferişte 355/5 ferişteh 385/4 feriştehler 196/10 Ferişteler 134/11. 372/10. 160/5. 373/6. 357/4 fâsid 26/1. 83/4. 228/2. 241/5. 208/5 fidâ 3/10. 379/5. 409/5 figândayıdum 168/9 figânlar 385/5 fikir 29/7. 313/9. 155/2. 197/3. 328/8 fekad 287/5 feleginde 182/5 felekler 282/2 feleklerde 201/2 felekleri 134/9 Fenâ 110/8. 212/7. 322/5. 268/8. 192/8. 39/4. 41/6.Dr. 371/6. 354/10. 126/10 farigvam 203/1 fârik 131/8 farîza 104/6. 187/10. 106/3. 83/2. 360/7 fevka'l-'ulâya 353/4 feyekûn 211/1 fırsatın 218/3 fısıldadum 407/9 fısk 185/8. 37/1. 402/7 fidî 26/6. 294/7. 120/2 fikr 49/9. 150/6. 29/7. 372/8 fâsiddür 56/2 fâş 165/5. Mustafa Tatcı fakîhsün 248/10 fakîlık 130/4 fakî 366/1 fakîr 248/10. 411/5. 414/3 fânîdür 21/2. 164/5. 201/14 Firdevs-i a'lâ 365/6 firişte 367/9 . 402/3. 126/4. 315/4 fikrete 310/9 fikretinden 155/4 fikri 45/3 fikrinden 151/4 Fikrine 356/5 fikrüm 192/3. 41/3. 398/10 figân 9/4. 403/1. 137/2. 201/1. 126/1. 218/2. 387/3 fesâdı 161/1 fesâdıla 161/2. 236/6. 396/13 Ferâgatlık 156/1 ferâh 201/4 ferâşdur 146/3 ferecile 366/4 Ferhâd 1/6. 286/6. 414/4. 248/9. 94/5. 136/6 farîzadur 155/9 farîzasın 126/5 farz 264/5 farzını 81/5 fâsık 211/3. 100/3. 414/2. 158/2. 126/2. 366/2 firâkıdur 415/3 Firâkun 55/1 firâkundan 78/1 Firavn'ıla 49/11. 371/7 fikrümi 98/4 fi'l-hâl 153/1 firâk 10/1. 165/1. 126/3. 222/10. 303/4 Fakîrler 387/6 fakrı 295/20 fâl 163/3. 161/4 fânîymiş 251/5 fârig 17/3. 253/6. 118/5. 264/9. 201/3. 313/9 fenâ-ender-fenâyı 200/3 fenânun 372/2 fenâsın 279/9 fenâya 183/4 fenâyı 413/4 ferâgât 104/9. 126/1. 126/9. 238/1. 190/1. 126/7. 33/2. 274/4 fetvâ 248/1. 126/8. 184/18. 259/4. 153/3 fân 201/45 fânî 39/4. 267/1. 362/1. 134/12 firâkdur 103/3 firâkı 345/2. 228/5. 182/2. 126/6. 90/10.

63/5. 215/3. 30/5. 414/4 gâfilleri 69/5 gâfilsin 301/12 gaflet 54/8. 187/2. 379/1. 201/16. 201/34. 332/2 gayrıdan 365/3 Gayrıdur 116/1. 134/9. 396/12. 107/12. 265/4. 170/4. 201/14. 167/4. 392/2. 411/3 gafletde 346/2 gafletden 235/1. 332/3 gaybet 63/2. 201/25. 49/7. 277/4. 174/4. 346/1 Gaflete 87/7 gafleti 115/3 gafletile 115/3. 156/3. 155/3 fuzûllıgın 312/1 fuzûllık 21/2. 277/7. 201/5. 201/7. 404/6. 358/9 fürkat 156/2 Fürkâte 317/5 G Gâfil 22/1. 404/6. 187/2. 268/4. 277/2. 109/5 gammâzdur 293/5 gammâzlar 335/14 gammâzlık 63/2 gamumuz 416/8 Ganî 1/5. 323/6. 201/39. 76/2. 259/3. 125/3 gayrını 358/11 gayr-ı sen 358/2 gayrısın 192/5 Gayrısına 238/5 gayrıyam 125/3 gayri 25/6 gazâ 366/6 Gazel 262/4 gâzî 201/15. 309/3 gâyetinden 102/7 gâyetsüz 45/9 Gâyıb 249/5 gayret 265/2. 105/2. 186/3. 388/1. 151/4. 335/20. 124/11. 183/5. 417/6 ganîdür 349/8 Ganîmet 182/1 ganîyidük 358/5 garba 239/7. 201/17. 142/2. 301/2. 218/1. 206/1. 201/9. 72/6. 191/2. 336/2. 213/1. 201/18 gâib 368/5 galaba 61/4 galabadan 302/6 gam 4/1.436 Firişteler 374/2 fitne 41/4. 21/7 geçdi 1/11. 303/2. 335/13. 346/2. 26/10. 343/2. 201/5. 323/7 fülân 56/3. 412/9 fitneden 20/8 fitneler 356/4 fitneyi 199/2 Furkân'ı 133/6 Furkân'ıla 201/43 fuzûl 183/7 Fuzûllıgı 111/4. 277/5. 409/2 gamdan 403/1 gam-güzâr 83/4 gamı 28/6. 279/7. 331/5. 287/8 geç 18/11. 72/7. 66/9. 370/10 garbı 84/3 gâret 364/5 garîb 11/7. 277/1. 391/2. 214/4. 304/7. 201/43. 171/1. 313/5. 256/1. 262/3. Yûnus Emre Dîvânı 201/43. 148/4. 396/13. 269/5. 154/2 gaybetden 35/4 gâyet 45/9. 201/5. 337/2. 417/9 . 386/8 gayretin 136/11 gayretsüze 348/9 gayrı 135/15. 39/4. 402/2 gamın 333/4 gammâz 335/14. 191/7. 88/1. 294/6. 208/7. 259/2. 115/3. 201/43. 273/7. 183/7. 159/1. 227/5. 277/6. 201/5. 277/6. 374/6. 236/2. 129/2. 313/1. 336/2. 343/11. 87/2. 238/2. 161/1. 357/5 gafletten 88/9 Gah 201/6 gâh 18/8. 275/2. 161/1. 234/5. 308/6. 201/15. 404/6 Gâhı 201/2 Gâhi 201/9 gâhî 199/3. 83/4. 192/8. 201/37. 201/14. 83/2. 411/10 gavvâsı 129/4. 21/2. 400/4 garîbçe 196/7 Garîblere 277/4 Garîbseyüp 384/3 garîbün 392/4 gark 2/8. 113/12. 314/5. 411/10 garka 307/1 gassâl 155/7 gavgâsından 225/7 gavgâya 404/1 gavvâs 253/1. 227/5. 201/9. 306/3. 277/1. 18/7. 267/4. 83/1. 368/4. 79/2. 213/2. 417/11. 311/6. 269/8. 232/4. 405/1. 277/3. 214/5. 199/3. 277/3. 336/4. 318/2. 102/6. 181/11.

200/1. 437 201/36. 318/10. 201/13. 406/6. 322/5. 404/5. 347/6. 83/2. 201/6. 417/24 geçmedin 255/1. 70/5. 388/1 geçse 295/5 geçsün 60/7. 271/1. 281/6 geçeyin 283/2 geçicek 261/5 Geçidi 79/3 geçidün 369/1 geçiser 377/6 geçmedi 2/3. 70/2. 417/12. 242/1. 200/7. 404/6. 201/34. 102/4. 359/8. 327/2. 260/2. 160/2. 201/38. 413/2 geçüre 41/9 geçüren 417/13 geçüriserdi 359/5 geçürmez 357/2 geçürmezler 143/3 geçürmişem 409/1 geçürür 66/6. 265/2. 160/4. 201/36. 208/8. 194/7. 201/30. 151/9. 33/10. 376/7. 119/5. 368/1. 201/16. 404/2. 200/1. 298/5. 201/44 gehi 201/8 Gehî 90/5. 42/1. 201/38. 54/8. 67/4. 242/7. 160/3. 405/2 geçe 55/2. 348/7. 329/7. 70/3. 322/2. 226/5. 134/9. 368/6. 306/3. 322/4. 267/5. 115/5. 201/36. 131/7. 343/9 geçegör 37/5 geçelüm 160/6 geçemedün 130/4 geçemez 2/7. 201/37. 201/30. 314/5. 151/7. 201/7. 137/4. 191/10. 90/6. 404/3. 271/6. 288/6. Mustafa Tatcı geçdiler 1/10. 403/7. 135/16. 130/8. 322/3. 200/5. 201/33. 394/7 geçdise 355/9 Geçdük 143/8. 135/5. 39/1. 160/3. 135/6. 201/30. 387/7 geçeni 1/3 geçenler 345/7 geçenlere 224/9 geçer 24/4. 208/8. 201/8. 322/1. 160/10. 417/13 geçüp 36/2. 294/9 Gedâlara 294/9 gedilmez 77/2 gedilüp 252/4 geh 4/5. 314/8. 201/32. 201/29. 241/4. 130/1. 104/7. 70/7. 354/4. 64/5. 242/4. 201/31. 201/36. 291/6. 90/5. 160/2. 375/8. 137/6. 314/2. 160/5. 70/1. 214/6. 165/10. 201/44. 286/2. 70/6. 83/2. 410/1. 404/1. 275/7 geçmezlere 206/8 geçmezsin 297/6 geçmiş 299/7. 160/6. 55/2. 201/18. 318/9. 200/2. 201/17. 201/36. 365/2. 404/8. 200/4. 160/7. 181/7. 201/15. 292/1 geçdükçe 381/10 Geçdüm 106/4.Dr. 103/4. 404/1. 61/4. 338/6. 377/7 geçürürse 349/2 gedâ 49/7. 26/1. 331/6. 201/18. 314/6. 255/6 geçmek 137/5. 88/5. 201/39. 129/1. 4/5. 372/4. 201/33. 201/27. 314/1. 201/38. 236/1. 70/8 geçerimiş 28/8 geçerler 242/4. 314/1. 160/9. 404/9. 281/1. 90/6 gel 21/2. 404/7. 271/2. 201/5. 409/4. 181/3. 135/18. 417/11. 348/5 geçmesün 153/5 Geçmeyince 56/2. 322/1. 40/6. 292/5. 182/8. 349/3. 338/3. 201/38. 411/4. 105/1. 70/4. 378/11. 416/9 . 417/14 geçermiş 413/4 geçerüz 112/3 geçesi 351/11 geçesin 153/8. 297/6 geçmeyiser 318/8 geçmez 236/6. 396/9. 242/12. 314/4. 166/2. 160/8. 369/1 geçemezin 123/2 geçen 4/5. 201/2. 262/8. 237/6. 41/2. 200/4. 247/4 geçüben 135/2. 387/9. 70/1. 404/4. 201/36. 361/5. 314/3. 200/6. 200/5. 160/1. 416/5. 115/1. 151/9. 356/25. 314/9. 360/7. 301/2. 331/1. 90/7. 322/6. 314/7. 153/3. 160/1. 286/6 geçürdüm 405/1. 229/2. 140/1. 201/32.

178/5. 178/11. 173/8. 210/1. 28/8. 72/7. 304/7. 179/3. 127/4. 191/4. 88/3. 317/10. 413/4 gelene 33/8 gelenler 1/10. 224/6. 9/2. 407/10. 412/7. 175/1. 296/8. 164/5. 335/3. 362/4. 191/2. 196/10. 191/9. 184/6. 346/1. 370/5. 374/10. 191/8. 178/10. 217/6. 224/6.438 geldi 18/7. 191/12. 25/3. 341/2 geli 50/5 gelicegez 16/3 gelicegiz 204/4. 360/4. 224/1. 196/4. 179/6. 239/9. 191/15. 310/3. 134/11. 124/4. 260/6. 310/4. 38/3. 237/1. 139/1. 367/9. 224/3. 191/6. 373/1. 224/11 geldün 255/8. 171/8. 224/10. 182/1. 158/7. 42/9. 292/6. 388/1. 370/9. 44/6. 87/2. 196/5. 388/1. 299/7 gelenleri 276/3. 181/3. 336/1 . 292/1. 291/2. 276/7. 112/1. 178/8. 336/1. 204/5. 179/2. 373/4. 355/9. 294/6. 385/7 geliserdür 127/6 gelişüm 169/6 gelmedi 26/4. 178/3. 134/15. 217/3. 191/11. 350/1. 86/4. 139/3. 178/12. 325/1. 373/6 geldiler 2/8. 224/1. 393/3. 172/1. 16/4. 182/9. 196/2. 385/6. 134/14. 20/3. 205/8. 407/11. 173/1. 224/7. 124/9. 191/1. 273/10 gelicek 3/12. 191/3. 340/1. 117/7. 373/1. 181/5. 392/4. 373/5. 139/2. 178/2. 8/5. 191/14. 373/2. 196/1. 182/10 gelen 7/2. 217/2. 181/7. 63/3. 196/8. 137/1. 397/7. 356/7. 181/8. 179/5. 217/4. 55/6. 385/4. 178/1. 388/5. 173/7. 334/1. 415/2 gelimezem 189/2 gelin 82/9 gelince 198/5 gelindür 105/3 geline 105/3 Gelinlerün 198/7 geliser 210/3. 179/4. 172/2. 164/8. 416/7. 414/2 geldünise 38/6. 153/5. 311/5. 217/1. 224/9. 191/10. 241/6. 273/7. 323/7. 224/2. 241/1. 224/4. 160/9. 224/8. 310/4. 171/1. 181/8. 171/1. 329/7. 196/7. 56/10. 14/5. 181/2. 241/2. 223/1. 370/8. 153/1. 178/7. 168/4. 203/6. 231/7. 40/4. 217/7. 58/5. 181/1. 239/1. 340/5 geleliden 176/5 gelem 182/1. 276/4. 413/1. 184/14. 278/2. 184/4. 335/1. Yûnus Emre Dîvânı 178/1. 373/3. 128/7. 310/4. 134/14. 130/7 Gele 6/3. 271/5. 417/27 gelmediler 38/6 gelmedin 121/9. 182/7. 262/6. 178/9. 182/3. 7/2. 345/8. 297/3 geldükçe 286/2 geldükde 15/4. 118/1. 182/2. 39/9. 384/4. 181/4. 87/7. 80/1. 107/11. 310/3. 178/13. 191/7. 222/10. 178/6. 343/1. 69/2. 312/2. 171/8. 178/4. 223/5. 388/6 gelegen 96/2 gelelden 280/3 geleler 3/11. 83/5. 233/1. 6/4. 191/13. 318/8. 124/7. 218/1. 94/1. 396/3. 196/6. 405/2. 301/5. 158/8. 195/3. 181/11. 176/4. 196/9. 417/3 gelmedük 237/2 gelmedüm 179/2. 181/9. 111/6. 397/9 geldim 196/1 geldügüni 251/4 geldük 243/7. 217/1. 167/5. 196/11. 103/4. 356/19. 392/2. 243/4. 224/5. 196/3. 134/9. 179/1. 191/5. 312/7. 380/7. 356/1. 181/6. 217/5. 182/8. 181/10. 182/4. 173/7. 134/7. 209/7. 182/6. 33/9. 190/8. 191/1. 173/3. 250/6. 182/5. 28/9. 210/5. 181/1. 179/1. 397/8. 178/8. 310/2. 310/3. 304/5 gelenlerün 141/2 gelesi 158/8 gelesin 250/1 gelesini 134/6 geleyin 124/6 gelgil 39/3. 15/5 Geldüm 7/6. 196/5. 285/4. 113/11.

273/5 Gelsün 13/2. 46/8. 148/3. 288/1. 49/1. 73/1. 73/7. 298/7. 183/7. 49/1. 237/1. 239/8. 407/3. 23/2. 276/8. 171/10. 131/3. Mustafa Tatcı gelmegün 28/7 gelmek 6/5. 281/8 Ger 11/6. 92/4. 295/6. 46/1. 239/4. 46/9. 136/9. 237/3. 105/5. 23/1. 317/2. 49/8. 311/3. 42/4. 42/2. 23/8. 23/4. 397/4 gelmeyiser 405/5 gelmez 8/3. 115/2. 170/2. 287/1. 288/1. 92/4. 137/1. 287/9. 288/2. 23/1. 281/5 genci 54/7 gencile 18/3 gencine 201/26 gencini 149/8 genc-i nihân 8/5. 23/1. 159/4. 116/5. 49/3. 413/4 Gelünüz 30/5 gelüp 3/4. 251/1. 98/3. 121/5. 230/4. 73/2. 294/8. 345/8. 92/2. 266/1 gelmezse 26/1 gelmezüz 114/2 gelmiş 60/4. 374/3. 254/8. 46/4. 287/6.Dr. 161/5. 176/3. 137/2. 49/12. 365/6. 112/6. 265/5. 287/4. 174/3. 209/7. 295/14. 73/4. 34/3. 287/2. 113/12 gelmekligüm 182/9 gelmen 109/3 gelmenüz 2/9 gelmesün 108/2 Gelmeyen 94/1 gelmeyenler 80/4 gelmeyesin 414/6 gelmeyeyin 269/4 gelmeyince 281/4. 287/3. 365/5. 115/2. 42/8. 14/5. 359/4. 227/6 gelse 412/11 gelsen 161/1. 176/3. 202/7. 385/3. 317/3 gelürisen 281/2 gelürse 59/4. 49/12. 46/6. 335/20. 14/6. 230/1. 35/2. 73/9. 37/7. 330/6. 408/1. 73/1. 295/8. 28/6. 18/8. 239/2. 42/1. 314/6. 92/1. 239/6. 23/6. 42/7. 42/5. 75/2. 52/3. 46/10. 375/7 geniyile 359/6 geniz 93/6. 69/2. 92/8 gelürem 134/6 gelürise 215/4. 287/8. 132/4. 325/4. 74/4. 269/4. 103/3 gelmezdin 218/6 gelmezem 129/1 gelmezise 11/5. 239/3. 49/11. 80/5. 92/3. 190/1. 85/1. 184/17. 183/7. 276/2. 75/2. 23/3. 239/1. 166/2. 327/8. 230/5. 62/2. 230/3. 416/5. 405/6 gelür 17/7. 199/1. 103/5. 341/5. 359/4. 165/7. 104/3. 42/6. 218/5. 257/5. 237/6. 230/7. 256/2. 231/7. 287/7. 49/13. 53/4. 227/1. 23/7. 209/5. 405/5. 295/11. 54/7 Gence 247/6. 237/5. 349/9. 287/5. 288/5. 46/3. 46/5. 414/5 gelmişdür 131/4 gelmişem 165/11. 230/6. 42/3. 130/9. 42/7. 259/6 genc-i nihândur 319/5 genc-i pinhânum 165/2 gendür 111/1 genez 331/3. 87/6. 28/7. 283/3. 161/3. 278/5. 304/5. 385/2 gensüzin 4/8. 214/2. 26/1. 131/8. 356/10. 73/3. 230/2. 72/4. 248/10 gelürsin 147/1 Gemi 336/4. 73/8. 46/2. 73/6. 215/1. 137/8. 184/17. 49/8. 257/5. 157/4. 398/9. 31/5. 402/1 gemiden 38/2 gemidür 29/5 geminün 29/6 gemisi 38/2 gemisinün 365/1 gemiye 326/4 Genc 8/1. 336/4. 239/7. 130/7. 73/5. 182/9 gensüz 155/7. 230/1. 239/9 gelsünler 217/6 gelüben 132/4. 157/4. 144/6. 240/3. 45/8. 23/5. 278/4. 64/5. 42/8. 46/1. 268/6 gelürsen 175/5. 205/5. 188/2. 93/7. 79/5. 42/9. 237/4. 190/6. 42/1. . 151/7. 140/2 gelmeklige 107/12. 288/6. 87/1. 37/1. 287/7. 397/2. 288/3. 194/6. 237/1. 202/5. 83/7. 224/2. 287/1. 237/2. 239/5. 169/6. 175/3. 112/1. 46/7. 288/4. 92/6. 148/1. 214/1. 246/2 gelün 30/5. 325/2. 92/7. 439 46/9. 92/5. 158/2. 239/1.

56/1. 101/2. 37/2. 313/6. 327/5. 327/6. 135/1. 366/1. 119/2. 136/5. 84/1. 327/1. 100/7. 254/3. 219/5. 126/9. 331/5. 351/10. 136/3. 141/5. 136/1. 152/14 getürelüm 160/4 getüribilem 338/7 getürme 188/6 getürmişler 300/5 . 377/3. 136/9. 17/4. 159/5. 353/10. 135/16. 140/1. 135/12. 295/16. 327/8. 381/5. 184/10 getürdügüni 51/4 getürdüm 210/8 getüreler 6/7. 140/3. 135/8. 141/4. 101/6. 139/1. 136/7. 101/6. 108/2. 126/4. 381/6. 135/19. 108/4. 389/3. 201/19. 141/6. 142/1. 137/1. 126/4. 77/5. 140/8. 331/3. 126/5. 141/2. 137/5. 389/3. 417/21. 389/3. 389/3. 108/3. 141/1. 381/4. 351/8. 111/5. 338/8. 139/5. 135/7. 281/7. 84/2. 286/7. 237/5. 381/2. 202/6. 408/5. 368/1. 378/1. 155/9.440 295/17. 135/13. 279/8. 381/1. 254/2. 340/1. 325/7. 135/5. 266/5. 202/5. 298/2. 138/3. 377/1. 4/6. 139/2. 327/1. 135/9. 327/7. 234/3. 294/4. 108/5. 140/2. 101/7. 327/6. 234/6. 135/15. 111/4. 32/4. 140/2. 101/1. 417/15. 322/5. 266/6. 141/1. 136/6. 286/6. 232/6. 111/2. 142/3. 140/7. 327/2. 378/3. 66/9. 356/25 getürdiler 184/7. 140/5. 101/4. 124/7. 126/6. 329/2. 327/2. 139/4. 378/2. 138/2. 98/3. 381/9. 327/3. 135/3. 356/10. 136/1. 417/17. 347/4. Yûnus Emre Dîvânı 322/6. 103/6. 315/5. 340/1. 378/1. 136/10. 136/2. 139/7. 323/8. 165/1. 136/4. 380/4. 111/3. 126/6. 137/1. 417/19. 209/5. 378/5. 101/1. 415/1 gerçekdür 407/5 gerçeklik 248/2 gerçi 411/8 gerdân 201/2. 137/9. 295/19. 138/5. 111/2. 140/4. 381/6. 375/2. 137/2. 98/5. 101/3. 101/6. 202/6. 4/4. 139/1. 286/1. 402/6. 327/4. 119/2. 111/6. 120/1. 381/7. 139/3. 101/6. 381/1. 137/4. 138/1. 126/5. 84/3. 327/4. 111/1. 32/5. 138/4. 375/2. 144/2 gerekdür 26/7. 138/1. 138/6. 182/7. 112/3. 56/2. 137/3. 417/25. 417/1 gerçege 163/7 gerçegi 54/8 Gerçegin 141/2 gerçegüm 225/9 gerçegi 57/6 Gerçek 46/7. 325/5. 381/6. 135/14. 137/8. 101/1. 56/7. 135/4. 402/2. 378/4. 285/3. 359/3. 348/5. 44/3. 137/6. 366/6. 108/1. 111/2. 66/9. 135/11. 327/6. 131/3. 194/6. 327/5. 136/11. 142/4. 381/10. 116/5. 286/4. 139/6. 385/8. 286/3. 111/1. 375/2. 295/20. 142/6. 286/1. 328/3. 281/3. 327/3. 382/1. 381/3. 342/4. 108/1. 377/2. 138/4. 247/2. 137/7. 327/7. 366/5. 375/4. 142/5. 4/3. 154/1. 396/13 getürdi 134/4. 135/17. 140/1. 247/2. 381/6. 148/6. 327/3. 111/7 gerekse 91/5. 327/4. 140/6. 375/2. 327/2. 135/2. 201/29 gerdün 201/2 geregise 279/13. 135/10. 378/6. 327/7. 313/10. 141/3. 295/23. 141/6. 135/6. 286/2. 84/7 gerekmez 101/1. 101/6. 295/13. 377/4. 345/1. 327/5. 298/1. 136/8. 5/1. 368/1 geregisen 202/7 gerek 4/1. 328/4. 360/3. 111/2. 286/5. 242/6. 142/1. 348/1. 171/12. 410/4 gerile 306/7 germişem 389/7 gerüp 270/4 Geşt 222/1 getirmege 48/3 getür 9/4. 159/7. 135/18. 101/5. 129/4. 142/2. 381/8. 135/1.

27/7. 130/6. 375/7. 12/3. 173/7. 388/3. 326/4. 412/11 gevdeden 112/5 gevdem 170/6. 160/6. 71/6. 49/9. 251/3. 299/4. 168/10. 301/8. 222/1. 230/2. 82/7. 150/3. 149/2. 362/7 gice 37/6. 218/1. 249/1. 326/7. 378/1. 388/2 gidelüm 30/5. 231/1. 222/4. 37/7. 49/2. 406/5. 127/5. 343/3. 249/1. 332/5. 160/5. 196/5. 355/1 gevheri 232/5. 375/8. 36/5. 401/5 gevherile 395/2 gevherin 254/7 gevher-i ma'den 396/11 gevheriyem 216/4 gevherler 311/2. 32/6. 231/7. 80/3. 404/6. 56/12. 204/4. 353/5. 52/6. 36/2. 221/4. 129/1. 160/2. 218/1. 59/4. 388/7 gibice 74/3 gibidür 70/4 gibiler 391/1 441 gibiyi 173/6. 222/6. 40/5. 218/3. 96/4. 106/5. 241/3. 335/5. 49/2. 289/5. 249/3. 26/6. 338/4. 249/5. 355/2 Gevherdür 400/3 gevhere 33/3. 196/11. 366/8. 49/12. 46/7. 180/5. 241/5. 288/1. 169/6. 309/2. 332/3 gevhersin 255/4 Gevhersüz 158/3 gevherün 249/2. 288/2. 388/1. 134/4. 326/5. 249/2. 200/5. 206/5. 324/1. 35/1. 246/4. 395/2. 146/6. 288/3. 299/2. 368/2 gez 277/7 gezdügün 322/4 Gezdüm 277/2. 191/13. 126/9. 153/1. 56/4. 158/7. 342/1. 408/6. 23/1. 313/6. 191/14. 139/4. 87/1. 355/1. 270/1. 289/4. 160/4. 384/6. 290/3. 160/7. 187/2. 378/3. 417/12. 43/1. 313/6. 17/2. 243/4. 44/3. 204/6. 383/5. 236/7. 404/6. 150/2. 388/5. 413/4. 208/1. 401/6 gezer 47/2. 160/8. 305/6. 52/6. 135/18. 406/4. 104/3. 295/9 geyer 395/1 geyesin 279/11 geygil 119/2 geyigem 310/4 Geyiklü 29/10 Geyiklü'nün 64/6 Geymegile 358/10 geymeyem 197/3 geymiş 16/7. 404/6. 265/5 gidene 135/13 gidenün 338/3 gider 1/11. 218/4. 237/2. 231/5. 83/1. 309/3. 213/4. 39/9. 133/4. 353/8 geyem 127/3. 147/6. 82/6. 134/1. 214/3. 291/4. 20/6. 399/6 gevherden 264/9. 209/5 geyen 61/9. 184/13. 201/30. 160/3. 231/7. 222/4. 255/3. 103/3. 372/7. 160/3. 76/1. 56/5. 71/11. 351/8 Gicesi'dür 101/2 Giceye 258/6 gide 56/6. 270/5. 287/8. 339/2 geze 72/3. 268/2. 314/4. 356/2. 121/5. 378/2 geydi 87/5. Mustafa Tatcı getürüp 195/3 getürür 17/5. 351/6. 46/8. 388/4. 327/3. 381/9. 401/3 gezerem 171/4 gezeridüm 82/1 gezerler 334/4 Gılmân 3/12 Gılmân'ıla 201/14 gibi 17/5. 64/5. 160/1. 269/3. 218/6 gidem 127/3. 328/3 gevde 335/7. 218/5. 417/11. 160/1. 101/2. 144/2. 282/5 Gevdemde 1/1 gevdemden 184/3 gevdeni 350/3 gevdeye 355/6. 291/1. 73/2. 348/5. 6/5. 102/4. 159/6. 152/11. 391/3 gevher 43/4. 198/1. 388/2. 148/4. 160/10. 82/2. 342/7 Giceler 289/2 gicesi 3/4. 252/1. 49/7. 160/9. 353/4. 236/5. 160/2. 266/3. 165/11. 415/2. 197/2. . 388/6. 155/3. 82/6. 218/2. 318/8. 315/7. 378/2. 388/1. 73/6. 291/2 giden 14/5. 309/5. 253/6.Dr. 41/2. 380/6. 388/2. 182/9. 300/9.

330/2. 240/5. 93/7. 35/7. 213/1. 319/1. 348/6. 347/4. 35/4. 134/14. 104/2. 113/12. 115/3. 369/9. 260/6 gidesi 252/3 gidesin 276/8. 201/33. 397/5 Girdün 186/4 gire 21/5. 179/6. 372/11. 302/10. 208/6. 358/7. 193/4. 158/2. 149/6. 213/2. 70/7. 100/6. . 87/3. 397/9. 35/6. 158/8. 238/1. 336/4 gird-i hâk 201/30 girdügi 2/3 girdügin 335/4 Girdük 79/4 girdüm 112/8. 124/6. 115/1. 348/6. 402/5. 384/5. 283/4. 103/3. 295/16. 105/5. 405/6 giresüm 46/1 gireyidüm 338/3 girgil 148/3 giricegiz 93/6 giriftâr 262/7. 266/1. 183/8. 172/1. 153/2. 292/6. 222/11. 87/2. 182/1. 220/1 gideren 195/3 gideribilem 363/2 Gideridüm 21/1 Giderimiş 384/4 giderise 87/2 giderisem 7/5 giderken 263/6 giderler 43/4. 205/2. 405/5 Yûnus Emre Dîvânı gir 10/3. 92/7. 343/5. 372/6 gireli 222/7 girelüm 116/5 girem 201/26. 104/8. 35/2. 409/3. 375/2 giresin 226/5. 370/12. 153/1. 28/5. 316/1. 137/8. 312/4. 180/5. 39/8. 276/5. 39/6 gidermege 29/2 gidermekle 230/5 gidermezsen 128/5 gidersin 343/11 giderür 412/11 giderüz 143/3. 335/18. 157/3. 161/1. 35/3. 160/10. 321/7. 295/10 girersevüz 342/4 giresi 368/7. 375/6. 222/3. 201/36. 67/8. 242/14. 107/12. 395/2 girmişem 227/1. 175/6. 212/5. 279/14 Girenler 93/3 girenlere 2/1 girer 49/10. 317/4. 63/4. 187/8. 295/7 gireni 117/4. 328/7. 408/7. 115/2. 35/5. 158/4. 230/4. 87/5. 52/5. 153/2. 87/6. 402/4. 411/10 Girçegin 304/5 Girçek 2/2. 230/6. 244/1. 328/4. 148/3. 87/7. 405/6 gideydi 28/6 gidicek 275/2 gidisersin 405/8 Gidüp 263/2. 276/1. 148/8. 286/1. 173/5. 328/7. 115/5 girmiş 266/3. 397/9. 193/2. 222/1. 188/2. 382/2. 361/1. 299/7. 369/9. 87/4. 286/1. 115/4. 272/6. 235/7. 343/4. 28/8. 314/6. 148/8. 210/4. 372/3. 12/5. 286/2. 155/5. 224/1. 302/6. 196/5. 279/14. 286/3. 69/2. 380/8. 302/3. 155/2. 227/4 girse 136/8 girü 8/2. 325/1. 386/2 girimezsin 250/3 girince 98/6 girinceyimiş 124/10 giriser 126/3 giriş 301/4 girmedin 11/2. 65/1. 302/15. 166/3. 242/15. 28/1. 315/6. 316/2. 49/11. 346/7. 295/11 girmez 115/1.442 317/6. 410/1 girçeklerden 380/8 girçeklere 118/9 girdâr 201/35 girdi 106/5. 332/6. 87/5. 395/2. 219/3. 409/5. 367/5. 240/3. 403/4. 339/4. 173/1. 54/3. 330/5. 201/34. 291/7. 87/8 gider 35/1 giderdiyise 26/3 Giderdüm 399/5 giderem 203/6. 83/1. 197/4. 208/1. 402/2. 305/2. 160/2 girmegil 403/6 girmek 327/4 girmekdür 91/5 girmeklige 37/2 girmesün 401/4 girmeyeler 368/4 girmeyen 58/1. 378/2. 197/5. 205/7 giremezler 319/2 giren 39/1. 87/1. 405/5 gin 152/15 gine 1/11.

79/6. 267/6. 355/2. 305/8. 360/8. 117/3. 395/3 girübeni 38/3 girüdür 109/5 girüp 252/5. 199/3. 370/10. 374/8. 3/7. 382/5 Gökdeki 398/6 Gökden 10/4. 190/7 girürsen 414/7 girürsin 147/4 girüye 237/4 giryân 49/1. 159/8 gitmek 17/4. 388/4. 177/2. 117/5 gitmezem 310/6 Gitmiş 74/6. 177/5 gögüs 263/6. 339/3 göginden 335/19 gögsüne 276/2 gögün 100/1. 282/4 göklere 50/2. 389/7. 239/4. 345/8 göçerdük 243/5 göçerimiş 28/8 göçerüz 112/3 Göçgünci 384/6 göçi 44/7 göçicek 261/5 göçmege 1/10 göçmesen 384/6 Göçmiş 22/3. 90/9. 166/4 gitdi 23/8. 32/3. 39/6. 386/7. 355/1. 394/5. 356/8. 349/6. 270/4 gök 9/6. 355/5. 191/4. 121/4. 394/4 glaşalum 272/4 göbeginden 356/7 göçdi 165/13. 137/6 Gitmeye 142/3. 33/3. 3/9 gitmeyesin 414/1 gitmez 117/1. 178/9. 77/5. 133/3. 218/1. 353/3 giyübeni 11/5 giyürdüm 112/8 gizle 257/9 gizledi 298/7 gizlenübile 206/2 gizlerem 225/5 gizleyemedi 254/8 gizleyübilem 205/1 gizli 42/8 gizlü 26/7. 245/3. 172/2. 127/2. 443 302/3. 1/5 gitmegi 69/2 gitmegil 159/2. 374/7. 355/2. 134/8. 291/7. 112/5. 195/2. 107/12. 369/2. 1/1. 398/3. 218/2. 77/2. 386/7. 299/7 göçüp 286/6 göge 36/5. 178/7. 145/3 gölinden 76/4 göline 76/4. 223/5. 415/3. 326/5. 153/1. 224/8. 307/2. 233/5. 173/1. 194/1. 224/2. 26/7. 396/6 gökdesin 151/9 gökler 64/3. 178/7. 125/2. 277/4. 271/3. 214/9. 194/7. 134/4. 210/5. 193/13. 1/2. 208/9. 280/3. 375/3. 178/4. 169/9. 335/1. 133/4. 324/4 gölden 367/5 gölge 77/2 Gölgesinde 324/3 gölidüm 296/7 gölinde 72/5. 272/3. 249/2. 349/6. 317/4. 381/5.Dr. 248/3. 151/5. 396/4 gögi 48/1. 412/12 gitdiyidi 190/2 gitdüm 204/5. 144/8. 253/6. 297/5. 286/7. 286/5. Mustafa Tatcı 286/4. 233/3. 177/4. 185/5 gökleri 133/2. 287/7. 48/10. 158/2. 301/12 girürisem 1/1. 372/9 git 135/13. 286/6. 347/6. 193/4 Gökren 306/7 göl 284/5. 280/1. 228/3. 412/9. 195/1. 410/3. 99/2 giyeni 353/2. 371/3. 391/1 göçdiler 1/10. 134/7. 208/6. 367/4 Göllerde 147/7 göllerine 345/5 . 412/7. 362/2. 355/3. 232/10 giydi 312/3 giydürdün 365/6 giye 95/10 giyen 99/2. 313/6. 399/3 gitdün 18/6 gitdünise 166/5 gitgil 174/6. 138/3. 243/9. 195/3 göklerde 212/3. 273/1 gitmişem 52/4. 212/7. 84/5. 201/1. 60/3. 166/2 göçdük 292/6 göçelüm 160/6 Göçenler 208/7 göçer 103/4. 378/1 girür 257/3. 71/13. 210/4. 396/11 gökde 130/9. 207/7. 233/1. 286/7 girüben 61/11. 223/4. 361/1. 239/3. 35/5. 220/7 gitse 139/1 gitsen 161/5 gitsin 13/6. 177/3. 235/5. 211/10. 113/12. 262/7. 341/3 gitme 39/7 gitmege 179/1. 333/5 gitsün 80/4.

302/15. 335/19. 21/3. 354/9. 160/7 gönlege 185/2 gönlegin 230/2 gönlek 32/6. 296/3 Gönlinde 84/4. 55/6. 188/5. 335/12. 245/1. 234/3. 147/2. 117/1. 295/1. 117/5. 188/4. 366/7. 161/5 gönülde 5/4. 364/3. 414/5. 62/8. 152/1. 389/2. 396/2 gönlin 75/5. 178/9. 152/7. 70/8. 214/8. 66/7. 8/4. 41/2. 186/4. 342/1. 111/6. 167/2. 267/1. 408/2 gönlümüz 64/4. 152/1. 152/4. 395/1 gönli 12/7. 295/5. 354/2. 372/7. 147/2. 390/1 Gönlümün 201/26. 325/6. 152/3. 314/1. 348/5. 161/1. 152/12. 376/3. 161/1. 403/1. 246/1. 205/4. 66/3. 160/7. 52/3. 32/2. 412/3. 157/4. 349/5. 362/3. 351/5. 290/2. 293/1. 358/6 gönül 1/8. 194/6. 55/5. 404/1 gönlümde 307/6. 3/11. 278/1. 225/2. 261/2. 160/4. 21/1. 115/4. 42/6. 174/3. 57/3. 329/7. 261/1. 104/9. 200/1. 162/1. 97/1. 304/5. 166/1. 99/5. 126/9. 318/3. 73/8. 267/4. 142/4. 78/3. 188/1. 386/2. . 225/4. 141/4. 295/20. 342/3 gönlümden 117/3. 104/4. 329/6 Gönlümi 173/2. 299/5. 368/2. 267/6. 152/9. 332/5. 152/14. 278/6. 121/3. 152/8. 213/3. 278/1. 264/1. 230/5. 24/5. 5/2. 124/6. 164/1. 192/4. 214/1. 177/1. 264/1. 323/8. 152/13. 396/13. 194/2. 347/3. 158/4. 400/4. 146/5. 195/7. 29/7. 123/2. 359/4. 73/5. 152/16. 66/1. 205/4. 140/4. 278/2. 66/2. 278/4. 161/3. 297/1. 270/1. 347/1. 41/4. 123/4. 41/6. 372/6 gönlini 139/3. 359/7 gönlinden 108/5. 362/6. 160/1. 286/1. 414/6. 173/8. 325/3. 283/1. 314/4. 77/3. 139/6. 160/2. 32/6. 149/1. 263/1. 128/1. 305/9. 392/4. 146/5. 372/1. 380/4. 317/3 Gönlümdeki 196/2. 376/6 gönlünde 146/3 gönlünden 153/5. 104/2. 231/3. 295/2. 330/7. 160/6. 239/1. 112/1. 20/1. 63/1. 243/6. 366/6. 224/3. 259/3. 208/9. 295/3. 113/3. 73/1. 41/3. 183/2. 111/1. 390/2. 27/1. 370/4. 124/5. 335/12. 355/9. 164/3. 278/5. 410/4. 391/5 gönline 58/4. 178/11. 357/6. 69/4. 17/2. 334/1. 111/3. 160/5. 152/15. 218/3. 232/8. 384/3. 152/11. 98/1. 139/4. 386/1. 50/1. 19/9. 266/4. 98/1. 78/4. 54/7. 113/3. 176/4. 104/6. 152/5. 121/6. 410/4. 160/8. 271/5. 34/7. 124/5. 45/7. 24/3. 51/6. 104/5. 329/4. 238/5. 160/3. 59/1. 57/4. 121/2. 399/5 gönlümdesin 52/3 gönlüme 42/8. 400/2 Gönlüm 1/2. 49/1. 152/10. 33/7. 299/3. 256/5. 87/5. 152/6. 124/6. 161/4. 214/4. 352/4. 354/1. 343/4 gönlüne 347/3 gönlüni 55/6. 113/2. 338/3. 98/5. 227/1. Yûnus Emre Dîvânı 175/3. 412/1. 24/2. 119/1. 299/5. 366/7. 56/2. 391/1 gönlindedür 54/3 gönlindeki 193/5. 160/1. 149/7. 222/3. 392/3. 266/3. 362/1. 139/5.444 gölümüze 319/5 gönderdiler 181/6 göndereler 6/6 göndermege 329/3 göndermeye 326/6 gönelicek 333/4 gönendi 279/14 gönenesin 279/14 gönildi 30/5 gönildüm 196/1 gönilelüm 30/1. 160/9. 216/4. 174/3. 361/1. 380/4. 230/5. 266/4. 232/10. 161/2. 232/6. 160/10. 222/4 gönlümüzi 7/2 gönlün 24/5. 363/2. 159/1. 401/2. 200/7. 246/1. 273/6. 205/1. 36/3. 152/2. 295/8. 299/2.

356/9 Gönüldür 297/2 gönüle 54/3. 164/6. 404/6. 112/8. 12/6. 7/1. 316/1. 407/5. 193/2. 300/7. 279/1. 104/1. 311/2. 206/9. 404/2. 71/1. 350/7. 121/3. 71/11. 71/3. 204/1. 207/5. 403/7 gönüllerden 329/5 gönüllerdür 179/2 gönüllere 10/3. 29/2. 353/11. 121/4. 71/5. 222/9. 305/5. 69/10. 134/12. 305/4. 404/1. 46/2. 349/4. 22/5. 57/3. 158/3. 118/8. 292/4 Gönülleri 112/5. 261/3. 329/2 445 gördüm 7/6. 378/7. 317/9. 370/1. 153/3. 165/2. 207/4. 337/4 gönüldeki 56/12. 280/4. 320/3. 258/1. 245/8. 406/6. 188/2. 112/6. 112/3. 191/5. 128/1. 201/41. 397/5. 128/2. 207/8. 222/3. 417/7 gördügün 111/7. 41/7. 268/2. 282/5. 353/11. 71/9. 56/7. 404/8. 182/1. 30/4 gördükde 15/4. 334/3. 301/13. 74/1. 373/2. 30/4. 209/8. 305/9. 207/6. 92/4. 400/1. 299/5. 111/7 gördügüne 412/8 gördük 1/10. 150/2. 362/6. 22/4. 206/4. 229/3. 132/9. 361/5 gördünise 37/1. 388/6 gördüysen 133/8 göre 9/8. 341/7. 189/4. 62/2. 177/5. 338/3 gönülek 112/8 gönülene 348/6 gönüli 42/2. 378/9 gönüldedür 54/2. 75/1. 411/1. 310/8. 179/2. 394/4. 64/1 gönülmez 113/11 gönülsüz 111/2. 71/1. 131/4. 366/7. 240/2. 295/22. 22/2. 112/4. 250/3. 178/6. 339/7. 75/3. 404/5. 307/3. 392/3. 71/4. 400/3 gördiyidi 77/8 gördiyse 254/4 gördügi 135/12 Gördügin 112/2. 134/14. 75/4. 134/8. 356/9. 404/4. 77/5. 325/4. 273/2. 22/3. 78/7. 37/3. 177/6. 245/7. 124/9. 364/6. 72/6. 92/4. 202/3. 356/3. 366/9. 257/1. 213/5. 71/13 görem 75/3. 23/6. 328/3. 367/12.Dr. 400/4. 73/4. 366/8. 260/2. 314/3. 196/3. 392/5. 386/5. 368/2. 368/6. 184/18. 356/4. 71/8. 392/1. 22/6. 364/4. 91/5. 240/1. 318/9. 352/2 gönüldi 184/5. 178/5. 404/1. 66/3. 218/4. 207/3. 294/7. 79/1. 302/16. 178/12. 329/3 göremedüm 328/4 göremezem 14/4. 352/2. 275/6. 71/12. 359/9 gördügini 237/3 Gördügüm 253/4. 232/1. 297/1 gönülsüzem 104/4 gönülümi 216/2 gör 7/6. 360/2. 255/7. 71/6. 358/7. 44/1. 372/9 gönüllerün 29/1. 196/11. 207/9 Gördün 159/4. 130/3. 262/1 . 187/5. 213/4. 214/2 görelüm 37/2. 212/5. 404/9. 264/2. 222/2. 207/1. 270/7. 22/1. Mustafa Tatcı 108/1. 416/9. 165/5. 83/3. 28/1. 397/1. 353/1. 241/2. 353/3. 87/8. 22/1. 239/9. 402/2 gönülden 130/2. 242/10. 165/9 gönülidi 264/3 gönülile 104/1. 71/10. 339/6. 289/1. 369/8. 370/2. 279/14. 151/5. 353/9. 207/7. 304/4. 222/8. 124/12. 22/7 gördi 4/3. 378/4. 318/10. 404/3. 387/6 gönüllerde 71/7. 207/9. 252/6. 353/3. 71/7. 104/3 gönüller 11/7. 158/1. 362/3. 404/7. 23/1. 52/6. 206/9. 67/5. 279/14. 175/6. 95/4. 67/4. 149/6. 86/2. 207/1. 257/9. 389/7. 268/1. 302/9. 151/3. 71/2. 372/2 görebilsün 259/7 göregen 96/5 görelden 391/5 göreler 53/5 göreliden 178/3. 69/3. 342/1. 154/6. 207/2.

305/5 görmedi 25/7. 257/3. 400/2. 209/8. 158/8 görürler 288/5 görürse 247/5 görürsin 330/3 Görürsün 334/4 . 73/4. 416/7 görmeyeli 55/1 görmeyen 36/4. 54/6. 5/5. 398/7 görmesün 299/8. 294/4. 335/11. 209/7. 359/1. 191/1. 52/2. 257/7. 251/4. 135/18. 135/16. 49/7. 259/5 göricek 20/5. 257/8. 411/9. 6/6. 159/8. 332/5. 149/3. 411/1. 14/2. 400/4 Görme 87/7. 417/20 Göreyin 112/2. 149/3. 417/15 görenlere 305/9 görenün 152/8. 374/6 görmegile 296/1 görmek 89/8. 238/5. 334/4. 354/5. 248/6. 257/5 görsem 124/12 görsen 34/5 görseyidün 402/3 görsün 170/2. 177/6. 95/6. 399/1 göründi 53/5. 206/2. 174/2. 95/3. 95/5. 374/1. 184/7. 110/1. 240/4. 212/5. 257/7. 356/10. 45/7. 204/2. 360/7. 359/2. 378/4 göresin 106/9. 320/10. 89/1. 256/4 görmege 46/6. 56/5. 178/2. 409/4. 276/3 görmegiçün 234/1 görmegil 353/3. 408/1 göricegiz 190/2. 296/6. 6/1. 240/4. 63/3. 14/5. 155/2. 95/2. 374/1 görmemek 61/3 görmen 167/1. 260/1 görmedin 132/8. 239/5. 368/1. 255/7. 235/7 görürken 153/4. 157/2. 24/5 görmez 2/6. 229/1. 242/15. 359/2. 358/6 göricegez 259/1. 250/2. 44/5.446 göremezin 256/3 gören 3/1. 401/6 görmiş 230/7 görmişdür 335/4. 200/6. 242/14. 104/7. 300/4. 120/4. 411/9 görine 350/1. 110/5. 265/4. 170/4. 401/1 görmişler 322/3 görnem 7/7 Görse 3/4. 132/5. 262/8. 131/4. 411/9 görene 61/1. 400/2. 257/2. 51/5. 295/9 görüben 137/7. 172/4 görmezise 295/23. 413/5 görinendür 128/2 görinmedi 377/7 görinmez 328/2. 14/5 Yûnus Emre Dîvânı görinen 14/5. 191/1. 152/10. 55/5. 73/3. 107/2 görinür 4/4. 99/4. 374/9. 250/3. 14/3. 218/4 görün 44/4. 157/2. 110/4 görmezidi 169/4. 288/5 görmeklige 46/2. 374/8 görmeyevüz 317/5 görmeyi 228/3 görmeyince 24/5 görmeyiser 259/4. 375/8. 286/7. 305/3 görmeyesin 17/8. 63/7 göriserdür 408/7 görkidür 300/9 görklü 7/2. 184/18. 238/3. 25/2. 242/2. 74/4. 53/2. 246/3. 217/7. 305/3. 117/6. 335/17. 374/10. 412/10 görürem 225/2. 49/9. 320/6. 224/4. 117/8. 373/4. 362/8 görüpdür 303/7 görür 37/6. 135/15. 342/4. 193/10. 368/1. 156/6. 390/5 görmeye 293/5. 84/3 görenler 89/9. 136/10. 150/3. 89/9. 370/1. 411/8. 200/2. 416/10. 175/5. 188/5 görince 385/2 görindi 132/9. 296/6. 398/6 görimeye 337/4 görimezem 174/2. 193/2. 212/2. 202/3. 217/7. 350/4. 276/3. 170/1. 383/1 göründüm 178/8 görünem 126/1 görünmemek 263/2 görünmezsin 89/1 Görüp 15/3. 250/5 göresüm 46/1 göreydi 381/9 göreydüm 62/6 göreyidi 359/9 göreyim 210/4. 266/1 Görgeç 148/2 görgil 177/8. 62/5. 374/3. 320/1 göresi 368/7. 257/4. 217/1. 404/5 görür iken 51/2. 93/2. 242/6. 64/4. 264/1. 412/3. 259/7. 285/2 göriser 348/8.

305/3. 4/6. 351/5. 239/5. 416/10 gözlerden 132/7 gözlere 328/2 gözlerem 225/5 gözleri 3/3. 351/2. 317/6. 277/4. 134/4. 128/1. 184/3. 258/3 götüre 9/3 götürem 197/4 Götürmedi 124/3 götürmege 135/3 götürmegil 293/4 götürmek 293/4 götürüp 1/1. 41/5. 197/6. 115/1. Mustafa Tatcı göster 14/3. 184/10 Götürdüm 112/6. 313/9. 170/4. 349/5. 377/7. 414/6 gözidür 54/6 gözile 70/6. 416/7. 196/2. 166/3. 135/12. 447 334/4. 394/9 gözde 255/7. 369/4 gövdesine 22/4 göymezler 313/7 göynep 412/13 göyner 16/8. 378/5. 362/3. 403/5 Götürdi 356/13 götürdiler 184/7. 209/8. 60/5. 232/1. 198/4. 377/3. 239/7. 320/10. 206/2. 335/11. 315/4. 209/8 gözin 54/5. 409/4 göyündürdi 407/7 göyüneyin 268/7 göz 37/3. 39/4. 40/3. 117/2 gözgü 209/7 gözgümi 407/11 gözgüsi 318/3 gözi 3/9. 398/3. 209/8. 118/9. 412/10 göze 108/4. 259/7. 259/4. 372/1 gözinden 90/5. 180/2. 205/4. 93/1. 412/7 gözedür 117/5 gözedürsin 270/4 gözetme 39/7. 410/1. 170/3. 243/9. 354/1 gözlerümi 106/1 Gözlerümün 270/3. 335/19. 365/6 gözini 308/2. 232/10. 90/6. 374/9. 342/4. 185/3 göstereyin 349/9. 394/7. 330/4. 266/5. 399/4 gözlegil 86/7 gözlemedin 255/5 gözler 62/6. 412/3. 178/2. 9/8. 89/8. 324/4. 266/4. 89/9. 274/3. 351/14. 234/7. 104/9. 110/4. 290/13. 79/6. 127/1. 357/6. 388/1. 268/9. 394/6. 164/3. 24/5. 218/4. 99/8. 378/4. 124/8. 349/3. 359/9 gözle 62/6. 206/9. 300/4. 73/6. 24/5. 388/4 göynüklerümle 129/8 göynür 204/2. 17/2. 410/3 gözine 95/5. 177/6. 339/5. 363/3 gösterürsün 366/5 götür 256/7. 124/3. 260/2 gözledüm 302/16. 95/6. 412/10 gözden 128/4. 305/3. 37/4. 189/3. 345/5. 257/9. 327/8. 348/8. 412/7 göstermezler 128/4 gösterür 80/6. 402/5 gözlerin 198/8. 135/1. 268/9 gösteri 164/4 gösteriser 273/2 göstermedi 254/7 göstermege 394/1 göstermeye 326/7 göstermez 264/7. 110/1. 299/4. 54/6. 347/1. 169/4. 404/4 Gözlerümden 286/3 gözlerüme 284/4. 365/4. 372/8. 379/8 Gözlerinden 13/6 gözlerini 198/5. 355/6 götürür 147/3. 184/8. 95/4. 231/9. 277/1. 397/4 gösterdiler 181/6 Göstere 229/1 gösterelüm 194/6 gösterem 126/7. 408/1 gözleyüben 14/4 gözsepekdür 157/5 . 296/6. 268/7. 308/3. 134/10. 70/8.Dr. 175/5 gösteren 25/2. 375/8. 142/3. 224/5. 409/2 gözetmedi 143/2 gözetmegil 159/1 gözetmekden 52/2 gözetmeyem 183/3 gözetmez 60/2. 269/7. 146/4. 331/2. 92/5. 130/2. 372/9 Gözlerinün 415/4 gözlerisen 322/1 gözlerüm 170/1. 318/3. 295/30. 224/9. 354/5. 316/1 Gösterdi 187/4. 257/7. 52/7. 261/5. 359/2 Gözinün 356/11 Göziyle 237/3. 135/18. 207/6. 146/1. 358/11.

3/7.448 Gözsüz 259/4. 317/6 gülecek 385/1 gülegen 96/1 gülem 196/7. 394/5. 153/2. 261/4. 88/9. 52/3. 343/6. 50/1. 188/3. 92/8. 337/3 gücün 161/2. 169/4. 317/1. 403/1. 269/6. 107/2. 393/3. 221/4. 280/3. 52/2. 232/7. 414/3 gözünün 74/6. 4/2. 127/5. 53/2. 98/4 gözümden 362/2 gözüme 4/4. 408/2 gözün 6/1. 141/6. 226/1. 158/8. 325/4. 369/6. 191/8. 274/3. 283/6. 323/6 güç 117/8. 399/2 Gözsüze 407/9 Gözsüzlerün 193/13 gözsüzsepek 407/12 gözüm 4/3. 343/6. 105/2. 390/3 güldügüm 92/2 güldüm 280/3. 56/5. 132/8. 28/1. 374/5. 372/4 gül-i gül-zârdur 333/3 gülistân 4/2. 188/3. 112/6. 109/1. 397/6 gülbengini 350/3 gülde 95/2. 198/3 güçlü 183/7 güdem 213/4 güderem 220/2 güftâr 201/29. 175/5. 414/3. 159/1. 235/3 güllerini 283/4 Gülme 96/2 gülmediler 40/2 gülmedin 314/9 gülmek 390/4 . 327/4 gülidür 25/5 gülile 196/8 gülin 99/8. 54/3. 405/2 gussadan 220/8 gussalanan 99/4 gussam 280/3 gussayı 402/2 gûşede 406/4 güci 17/4. 287/3 Güftile 172/5 gügercin 21/4 güher 5/6. 95/3 gülden 335/6 güldi 87/4. 296/8. 222/5. 35/2. 13/7. 127/5. 283/7. 269/4. 117/2. 153/4. 196/7. 124/3. 197/6 güleni 22/3 Güler 55/2. 225/8 gülerem 187/2 gülerse 96/2 gülesini 348/9 güli 51/2. 351/7 güçin 351/12 güçini 124/3. 362/2. 367/8 güldügini 13/7. 376/5 gülleri 213/2. 327/4. 271/2. 346/1. 285/3 gülen 79/2. 343/5. 262/8. 417/7 gözümde 14/2. 347/3. 226/6. 109/1. 279/6. 253/9. 334/3. 82/7. 160/8. 234/1. 129/1. 55/1. 220/5. 313/9. 374/5 gülinde 62/3 güline 403/6 gülini 235/1. 263/4. 79/1. 364/4. 214/4. 363/2. 54/9. 413/1 güldümise 393/1 güldür 404/8 güldürür 329/6 güle 55/2. 392/1. 369/6 gücüm 186/6. 277/4. 337/5 güherden 263/5 güherdüz 166/6 güherine 267/3 güherlere 189/2 Güherlerüm 258/4 gül 3/6. 55/4. 335/6. 196/8. 61/10. 230/4. 335/4 Gülistândur 55/3 gülistânı 10/5 gülistânum 226/6 gülistânun 99/8 güller 13/3. 349/3 Gözümün 282/5. 263/5. 266/4. 182/1. 54/4. 285/2. 386/6 gülistâna 95/3. 95/1. 182/1. 317/6. 291/3. 404/5 gurbetde 289/9. 278/7 gubâram 262/2 Gufrân 211/5 gufrânı 282/1 Gufrân'ıdur 287/9 gulgul 95/3 gulgule 283/6 gûr 313/11 gurbet 263/3. 404/3 gurbetile 240/3 Yûnus Emre Dîvânı gurbetleri 222/11 Gurbetlik 79/4 gusl 302/14 gussa 4/1. 56/8. 112/6. 354/5. 37/6. 263/4. 284/2. 187/4. 347/3. 207/6. 312/6. 190/7. 245/3. 172/4. 417/24 gözümi 196/2. 74/3. 384/3. 335/6. 7/1. 37/5. 112/2. 396/16 gözündeki 193/13 gözüne 350/1 gözüni 22/1. 156/6.

371/5. Mustafa Tatcı gülmeyendür 99/2 gülmez 196/4 gülmezem 129/1 gülregi 152/8 gülsin 334/2 gülsün 55/4. 344/2 güneşleyin 73/7 güneşün 282/2 güni 6/1. 358/9. 272/5. 49/13. 336/4. 70/3. 351/6 gündüzini 359/8 Gündüzleri 82/2. 256/4. 9/1. 235/3. 295/8. 132/4. 272/3. 37/6. 239/5. 72/3. 201/33. 310/7. 385/4 günâhlu 16/2. 405/1 günidür 272/1 günin 76/2. 311/6 günâhlulara 48/16 Günâhluyam 186/1 Günâhum 266/3. 152/2. 341/2 güneşi 157/7. 330/4. 52/6. 417/18 günâha 248/9 Günâhdan 414/3 günâhı 235/5. 159/3. 272/1. 381/10. 415/2 günâh 78/6. 60/1. 351/8. 272/3. 313/5. 301/8. 272/2. 308/2. 224/8. 56/6. 28/5. 222/6. 368/5. 374/8. 92/8. 172/3. 56/5. 140/5. 274/2. 137/5. 333/4. 16/8. 82/5. 148/9. 277/6. 412/8 güm-râhleyin 49/12 gümüşe 66/6 gümüşlene 324/1 gün 7/7. 226/5 gülümdür 175/2 Gülün 55/3. 360/1. 37/6. 123/6. 216/3. 210/6. 71/6. 306/6 günini 272/1 Günler 291/6 günleri 207/5. 368/8. 147/8 gümânsuzın 187/5 gümânum 271/2 gümânumuz 118/8 gümânunı 56/7 gümişin 114/4 Güm-râh 24/1. 148/5. 235/4. 402/5. 85/2. 269/2. 272/1. 59/4. 18/10. 385/8 günâhuna 161/1 günde 10/4. 54/1. 286/2. 119/5. 272/3. 136/6. 88/6. 377/3. 417/2. 388/2. 378/10. 305/8. 257/4. 117/6. 123/6. 393/1. 374/2. 302/11. 381/4. 196/11. 226/3. 272/2. 143/7 gümânıla 315/6 gümânımış 121/9 Gümânsuz 20/10. 272/5. 100/2. 82/6. 313/5. 449 146/6. 285/5. 272/4. 397/5 gümândan 126/6 gümâne 346/4 gümânı 54/9. 408/3 güninde 60/6. 170/1. 152/5. 193/5. 236/5. 303/1. 267/4. 159/3. 273/2. 343/1 günüm 354/4 Günümi 206/7. 350/1. 165/9. 285/2. 24/5. 272/1. 368/7 gündüzüm 230/6 Gündüzümüz 184/13 güne 6/7. 350/3 günâhları 186/2 günâhlarum 16/1. 280/4 gülüşgen 58/4 gül-zâr 335/2. 299/4. 272/4 Gürde 16/5 güreşdüm 407/7 güreşe 224/6 Güreşüp 407/7 güvecesi 351/12 güvendügüm 405/4 güvenme 302/13 güzâf 304/7. 23/2. 381/1. 343/8. 344/5 gül-zâre 289/3 gül-zârı 343/11 gül-zârını 397/5 gülzâruma 240/5 gümân 3/10. 258/9 günâhın 49/9 günâhını 105/1 günahkâr 81/6 Günâhkâr 282/1 günâhlar 81/1. 304/6. 186/7. 21/5. 93/2. 148/8. 313/5. 56/5. 137/1. 272/2.Dr. 339/8. 385/5 günâhlarunı 351/3. 272/6. 28/5. 275/5 günehdür 22/3 güneş 12/2. 313/5. 77/6. 409/1 günün 60/7. 273/11. 294/7. 318/4 günden 11/4. 386/6 gül-zâra 343/4. 16/6 günâhlarun 9/7. 385/7. 79/2 gülşenleridür 67/3 gülüm 175/2. 406/2 güneşde 140/4 güneşden 400/3 güneşe 66/1. 417/16 günâhuma 16/8 günâhumı 191/5 günâhumuz 251/2 günâhun 88/5. 413/6. 409/4 gündüzi 133/4. 398/7 . 356/22. 104/3. 204/4. 290/6 gündüz 23/1.

163/5. 6/1. 36/4. 327/7. 205/9. 321/4. 293/5. 349/2. 224/11. 105/2. 175/6. 35/3. 70/8. 273/9 haberün 268/7 Yûnus Emre Dîvânı Habîb'i 15/3. 378/4. 103/1. 252/1. 366/6. 173/8. 49/9. 131/6. 49/1. 369/3. 302/11. 177/1. 219/5. 54/5. 253/2. 204/4. 30/4. 247/6. 39/2. 187/10. 54/1. 372/5 Hakân 49/7 hakâyıklar 336/5 . 135/6. 27/1. 13/1. 232/7. 355/1. 135/19. 36/2. 178/6. 77/7. 125/4. 254/2. 378/9. 26/9. 360/1. 279/7. 335/10. 289/8. 118/5. 322/1. 356/16 hâcet-gâhum 364/3 hâceti 78/7 hâcetini 408/4 hâcetüm 183/6 hâcetün 408/4 hâcı 112/2. 248/9 haber 2/5. 37/7. 130/7. 335/17. 345/2. 100/7. 383/5. 132/9. 414/2 hâk 350/5. 187/10 Habîb'ile 169/10 Habîb'üm 81/2. 239/8. 182/10. 11/6. 80/4. 134/1. 366/8. 302/14. 352/1. 287/4. 112/1. 13/3. 107/4. 275/7. 41/5 haberdâr 386/4 haberi 19/7. 133/8. 191/14. 11/3. 135/14. 345/1. 177/5. 217/7. 14/6. 388/6. 169/10.450 güzel 238/3 Güzeller 152/8 güzer 135/11. 210/1. 396/6 Habîb'ünden 235/6 Habs 417/8 hac 130/5. 417/22 hâcete 178/3. 242/17. 327/7. 132/9. 93/2. 151/8. 79/2. 133/8. 177/8. 345/1. 166/3. 125/4. 167/4. 42/6. 366/7. 64/1. 202/4. 208/1. 158/7. 132/7. 372/8. 254/4 haberinden 254/1 haberini 17/5. 372/6. 163/6. 56/8. 54/9. 135/5. 254/6. 137/7. 335/10. 257/9. 117/5. 247/1 H hâ 18/4. 42/9. 266/5. 387/8 Hadîsile 137/9 Hak 9/4. 314/8. 248/3. 108/5. 311/7. 45/7. 82/9. 328/2. 335/11. 375/8. 224/11. 139/7. 26/1. 160/9. 230/6. 214/7. 33/3. 49/8. 288/5. 186/1. 319/1. 360/6. 248/3. 206/6. 146/5. 192/8. 67/1. 74/5. 44/2. 44/5. 264/9. 355/10. 382/1 haberiyile 397/3 haberler 364/6 haberlerin 394/4 haberüm 43/1. 367/13. 346/6. 134/7. 91/2. 351/1 haberin 160/10. 243/9. 164/6. 128/7. 186/1. 353/7. 266/5. 231/8. 128/2. 242/6. 249/1. 295/18. 349/7. 376/5. 306/2. 349/10. 56/1. 134/6 Hak'a 40/7. 75/1. 152/3. 274/3. 207/9. 84/5. 89/9. 322/3. 56/7. 82/8. 149/2. 367/6. 349/1. 333/3. 168/8. 56/9. 44/4. 118/9. 356/17. 266/4. 221/1. 91/3. 319/2. 29/9. 287/2. 196/11. 335/3. 171/2. 225/6. 402/1. 191/3. 362/3. 388/2. 145/6 hâç 130/6 hâçındayuz 114/2 had 48/8 hadde 185/8 haddi 69/6 haddinden 209/6 haddini 90/4 haddinün 308/4 hadîs 88/7 Hadîs'dür 110/7 hadîsi 248/7. 335/10. 188/4. 248/11 hâcem 134/1 hâcemdür 179/4 hâcemün 179/4 hacemüzden 233/10 hâcet 17/1. 231/7. 165/12. 84/3. 171/5. 19/5. 355/4. 87/2. 44/7. 217/7. 318/3. 313/3. 26/8. 380/6. 65/5. 193/11. 18/5. 176/7. 177/8. 167/3. 233/8. 299/3. 81/2. 233/7. 303/4 hâcât 170/2 hacca 91/5. 356/7 güzide 85/4 güzin 130/2. 388/5. 49/1. 243/5. 72/6. 319/7. 54/1. 63/3. 390/3. 61/1. 63/7. 391/3. 250/6. 34/4. 288/5. 376/4. 326/7. 387/4. 27/1. 342/4 hâce 30/3.

176/7. 235/6. 409/6. 193/11. 57/4. 355/9. 116/4. 38/4. 223/2. 54/2. 191/2 Hak'la 136/3. 106/3. 299/3. 346/4. 128/1. 123/3. 82/9. 355/6. 125/7. 356/13. 146/3. 239/8. 378/4. 38/5. 365/5. 359/7 hâldaşınun 359/7 hâlde 318/4 hâlden 26/4. 361/2. 378/4. 68/4. 72/5. 208/9. 343/6. 92/4. 140/7. 331/4. 303/7 hakkı 300/8 Hakk'ı 28/3. 74/4. 390/2. 41/7. 27/4. 173/4. 176/1. 28/9. 309/3. 403/2 hakîkati 295/12 Hakîkat-Ma'rifet 290/8 hakîkatün 29/5. 319/3. 127/9. 208/5. 412/12. 196/1. 120/1 hâl 138/6. 272/6. 191/12. 304/8. 349/2. 257/7. 279/11. 233/5. 110/1. 54/2. 306/4. 383/2 Hakîkate 295/12. 319/4. 413/6. 24/5. 266/6. 397/4 Hakk'ıla 41/8. 412/6 hâlini 26/7. 307/5 hâldaş 30/2. 168/2. 56/3 Hakîkatdür 242/6. 28/1. 246/5. 130/7. 75/2. 142/5. 29/9. 112/7. 168/3. 397/7. 131/6. 136/5. 127/4.Dr. 356/16 hakkın 153/5 Hakk'ın 253/8 hakkısa 153/8 Hakk'içün 278/7 Hakk'umı 128/2 Hakk'un 63/6. 147/2. 155/8. 228/5. 90/1. 345/4 hakı 374/7 Hak'ı 9/8. 362/7. 118/4. 176/5. 38/1 hâkim 295/2 hâkimi 261/3 hakîr 309/3 Hakk'a 12/7. 112/1. 116/6. 286/4. 69/9 . 56/2. 24/5. 387/8 Halâyıklar 184/17. 296/4. 279/12. 153/1. 311/6. 112/7. 87/8. 387/8. 152/12 hâline 130/2. 103/1. 209/3. 208/1. 148/9. 128/6. 92/7. 378/8. 351/7. 346/5. 410/4. 192/8. 32/1. 208/1. 130/4. 31/2. 329/6. 206/1. 203/3. 386/2. 92/5. 160/10. 295/9. 295/22. 250/5. 273/3. 308/7. 160/1. 295/27. 394/6. 172/2. 79/2. 259/2 hâledür 59/3 hâli 23/7. 7/2. 295/5. 130/4. 148/10. 12/3. 385/6. halâs 67/6 halâyık 127/7. 295/29 hâle 26/4. 91/2. 356/9 hakuma 417/3 hakumda 417/5 451 Hak'un 100/7. 296/1. 21/3. 40/3. 370/11. 84/2. 175/5. 57/8. 231/8. 356/19 Hakk'undur 156/5. 137/3. 38/2. 88/4. 73/4. 152/12. 238/3. 239/1. 152/12 hâldeyisem 52/4 hâldeyüm 196/7 hâldür 110/1. 214/7. 325/4. 123/1. 327/7. 394/9 halinden 202/2 hâlinden 76/4. 170/1. 303/5. 128/3. 385/8 Hak'dur 12/2. 413/7 Hakdur 144/2. 292/1. 325/3. 150/3. 298/1. 153/7. 352/1. 239/6. 68/4. 349/10. 302/11. 175/4. 155/5. 118/4. 156/1. 361/5. 295/24. 173/4. 351/6. 334/1. 272/6. 100/7. 351/10. 156/1-5. 116/7. 320/1 Hâlik 42/3 Hâlik'a 33/5 Hâlik'dur 86/4 Hâlik'un 235/5 Hâlik'ün 273/2 Halîl 12/8. 56/12. 364/2. Mustafa Tatcı Hak'dan 4/5. 243/2. 413/8 Hakke'l-yakîn 155/9. 265/3. 77/8. 206/3. 383/5. 314/2. 171/7. 158/3. 333/4. 383/3. 152/1. 191/11. 410/1 Hak'ıdı 371/7 Hak'ıla 287/2 hakın 61/5 hâki 201/22 hakîkat 29/5. 178/11. 123/6. 99/1. 35/1. 396/3 hâlile 304/7 Halîl'i 273/3 Halîlu'llâh 342/2 Halîl'ün 282/3 Halîl'ündür 316/3 hâlin 22/4. 126/10. 295/9. 295/22. 410/1 hakîkatde 29/4. 59/3. 167/5. 372/6. 104/7. 378/5. 128/2. 225/8. 300/3. 298/1. 22/6.

194/4 Hamza'yla 168/11 han 120/2. 338/2. 179/5. 313/1. 152/16. 139/5. 394/6. 269/4. 111/2. 106/4. 60/2. 117/1. 238/3. 229/5 hâsı 172/3. 228/6. 403/8 halkdan 6/2. 115/2. 375/1 hâlüne 22/1. 329/5. 212/4. 297/3 hâlümüzden 92/5. 341/5. 193/8. 291/3 ham 41/5. 242/9 haml'itdi 383/2 hâmûş 201/38 Hamza 396/9 Hamza'ca 1/5 Hamza'yı 193/12. 184/10. 228/6. 258/1. 53/6 Hârût-Mârût 307/3. 166/6. 417/22 hâlümüz 184/13. 416/3 harâbât 67/1. 201/25. 319/3 hâlümüzi 231/2. 404/3. 42/3 halkı 107/9. 358/4 hasadı 307/6 Hasan 64/6 Hasan'dur 31/6 Hasan'ıla 145/5 hased 83/4. 130/8. 406/5 Hallâc-ı Mansûr'ı 408/5 Hallâc-ı Mansûr'ıla 185/7. 368/2 hâllerine 345/9 hâllerün 276/7 hâlleylemek 164/1 hâlumıla 127/5 hâlüm 15/2. 207/3. 235/9. 270/5 Harâmîden 31/2 harâmla 154/4 Harâmun 124/10 harc 139/4. 399/4. 338/1. 19/5 hareketüm 225/1 harîdâr 143/4 harîf 318/8 harîr 119/1. 140/7. 316/2. 149/2. 349/10 hânmânını 221/3. 121/3. 89/7. 231/7 Yûnus Emre Dîvânı Hâlümüze 319/4. 314/3. 294/4. 295/27. 202/6. 67/4. 386/1. 380/5. 193/5. 297/8. 348/4. 367/11. 188/2. 387/1. 47/2. 176/5. 298/7. 207/3. 356/3. 218/4. 131/7. 323/8 halk 48/15. 374/9 hâlün 6/4. 29/1 harekât 203/7 hareket 107/6. 104/3. 245/9 hândan 126/3 handân-ı ışkdur 90/9 hâne 294/5 hânedân 194/2 hânedândayıdum 172/3 hânendeyidüm 169/7 hânıdur 164/2 hânın 331/1 hânına 110/6. 115/1. 382/4 . 335/18 Hâmân 49/11 Hâmân'ıla 201/14 hamıdum 208/3 hamîr 387/3 hamlara 333/6 hamle 160/9. 193/3 hana 340/2 handân 173/4. 218/6 hâlüni 288/6 hâlünüze 92/4 halvet 61/4. 92/5. 239/2. 201/1. 409/4 hâlümi 209/2. 161/4. 340/4. 196/3. 342/1. 20/6 halvetdeydüm 233/2 halvetinün 46/3 halvetlerde 36/4. 79/1. 396/9. 77/7. 224/3. 361/5 harca 206/7 harceyle 51/4 harceyleme 309/5 harcına 258/7 harcısı 29/1. 262/1. 104/5. 305/7. 209/3. 340/3. 51/1. 387/3. 404/4. 156/3. 202/1 harâmdan 35/4 harâmdur 333/6 harâmı 124/10 Harâmına 275/3 Harâmî 27/6. 335/17. 398/6 Hâs 126/8. 271/4 hânını 283/3. 394/5. 201/36. 398/9. 187/9 hâllendi 304/8 hâller 225/9 hâlleri 69/5. 305/1. 393/4 harâbâtda 227/5 Harâbâtiîerden 62/5 harâbısa 259/6 Harâblıklar 331/2 harâm 60/5. 334/4 halka 22/7. 196/6. 202/1. 387/7 Hallâc 191/13 Hallâc-ı Mansûr 56/11. 179/6. 226/2. 248/9. 196/10. 243/6. 264/2. 111/3. 68/1. 127/2. 193/11. 67/2. 180/4. 320/1 Halkun 4/6. 216/5.452 hâlis 201/43. 306/1. 332/4. 225/8. 175/1. 121/4. 301/3. 398/7 hânumân 120/3 hânumânı 3/10 hânûmânı 65/2 hânumânın 307/1 hânumân 259/5 hâr 13/5 harâb 17/1.

229/1. 118/3. 268/1. 289/2. 138/6. 325/2 hâsıldur 59/2 hâsılı 192/5 hâsılıdur 25/4 hâsın 135/15 hâsından 142/2 hâsını 198/8. 193/1. 263/6 hâtır 392/4 hâtırını 392/4 hâtırun 276/3 hatunlar 82/7 havâle 358/8 havâledür 323/5 Havâya 166/2 Havf 17/7. 269/2. 231/2 hastaya 388/5 hâşâ 183/2. 118/6 . 12/1. 343/5 hasretlenesin 279/2. 301/10 Hayvân 76/1. 195/8. 152/16. 153/4.Dr. 415/1 453 hayrânıdur 287/9. 108/3. 275/7 hayrân 9/1. 359/2 Haşâli'l-lâh 417/23 haşar 61/4 haşırda 110/6 haşrda 275/4 haşre 9/2 haşre-neşre 155/9 hat 358/3 hatâ 123/4. 247/2 hazîneden 312/3 hazînedür 412/1 hazîneler 323/3 hazînem 8/1 hazînesin 281/5 hazîneye 152/1 hazne 148/7 haznedür 26/7 haznesi 343/7 haznesidür 59/1 haznesin 18/3 Haznesinden 222/4 haznesine 208/1 Hazret 45/9. 124/4. 279/3 hasretüni 234/7 hâss-ı havâs 303/4 hâssü'l-havâs 302/14 hâssü'l-hâsdan 4/4 hasta 101/5. 234/7. 192/6. 67/8 hâzık 131/1 hâzır 5/4. 113/8. Mustafa Tatcı hâsıdur 29/1 Hâsıl 29/10. 113/11. 196/9. 144/4. 125/3 Hayâli 98/4. 413/5. 49/1. 198/4 Hayırdan 152/9 hayır-du'â 231/1. 323/5. 201/27. 300/9. 157/1. 314/1 hâslara 333/6 hâsları 246/3 hâslarına 305/7 hâslarun 320/6 haslet 412/3 hasmın 328/5 hasret 14/4. 405/8 Hasretinden 93/1. 408/6 hayvândadur 54/4 hayvândan 248/5 hayvânısa 125/5 hayvânlara 193/7 Hayy 201/43 Hayyü'l-Bekâ 33/5 Hayyü'l-Kayyûm 377/6 hazer 135/17. 155/1. 125/2. 211/6. 229/2. 389/2. 372/9. 264/7. 355/9. 177/7. 417/21. 319/2. 235/5. 79/6. 66/4. 277/3. 95/11. 61/6. 287/9 hayrânımış 125/4 hayrân-ı ışkdur 90/5 hayreyle 153/4 hayrı 208/3. 245/1. 118/6. 157/1. 136/9. 49/13. 264/7. 69/10. 189/2. 303/5 hâsıla 33/9. 214/5. 201/25. 306/6 havsala 209/2 havsalası 254/8 Havvâ 185/4 havzına 345/6 Hay 211/5. 70/4. 206/5. 292/6. 231/8 hayırla 396/1 hayırlara 316/3 Hayli 392/3 hayr 26/3. 405/7 hayrun 248/8. 306/6 hayır 166/5. 372/7. 383/2 hayâl 70/4. 248/4. 339/7. 236/3. 236/4 hatar 61/6 hatardan 263/1. 180/5. 54/5 hâzırları 136/7 hâzırlıgın 28/4 hazin 247/2. 136/7. 54/1. 173/1. 377/7 hasrete 245/10 hasretile 125/1. 378/4 hâzıram 195/9 hâzırdur 2/6. 189/4. 146/2. 28/9. 417/14 Hayra 208/4. 398/3 Hayâllerde 242/1 hayâlleri 69/5 hayâllerün 69/6 hayâlüni 381/9 Hayât 107/1 hayâtı 282/5 hayâtum 192/5 Hayf 254/2. 253/4. 201/1. 417/21 Hayrum 384/5. 65/1. 417/14. 59/6. 153/5 hayâlar 62/3 hayâle 69/6.

127/5. 268/8. 197/1. 155/8. 295/16. 128/2. 201/4. 280/6. 300/10. 233/4. 253/2. 337/2. 32/4. 112/7. 14/5. 25/2. 232/9. 414/5 Hepisinden 91/5 Her 2/3. 112/5. 282/2. 96/3. 343/2. 207/3. 40/2. 335/5 hem-râz 45/3 henüz 19/4. 191/2. 86/1. 49/7. 249/4. 34/2. 399/6 Hazret'i 134/4 hazretine 137/7 Hazretünde 417/18 hece 241/5 hecesi 351/3 heceyimiş 124/9 hekîm 232/2. 415/5 hemân 97/4. 106/4. 294/3. 151/2. 201/40. 201/35. 225/5. 45/2. 81/5. 330/3. 108/1. 359/8. 358/2. 13/1. 142/3. . 125/7. 305/5. 145/6. 211/7. 187/1. 18/8. 342/5. 201/42. 131/1. 330/1. Yûnus Emre Dîvânı 209/6. 144/4. 333/7. 5/4. 304/1. 172/5. 239/3. 71/9. 354/5. 294/6. 128/7. 89/7. 184/14. 253/9. 211/8. 3/13. 60/5. 201/18. 212/1. 206/6. 5/3. 177/5. 307/3. 390/5. 398/1 helâldür 333/6 Helâline 275/3 helâlüne 341/4 Hele 237/2. 348/7 hemen 50/4. 341/5. 69/2. 29/8. 301/8. 146/6. 201/38. 47/7. 13/6. 118/8. 260/6. 328/3. 324/4. 225/8. 184/16. 77/1. 145/2. 54/1. 23/7. 50/6. 255/8. 352/1. 193/14. 316/5. 118/6. 328/5. 128/2. 17/8. 92/6. 286/7. 136/2. 13/1. 59/6. 156/6. 317/10. 301/12. 53/1. 313/8. 236/7. 230/7. 295/13. 118/8. 8/4. 359/8. 45/4. 171/11. 121/9. 225/3. 278/7. 360/8. 90/10. 295/22. 115/3. 17/4. 294/9. 288/2. 125/5. 189/5. 216/6. 74/1. 97/2. 370/4. 146/5. 285/4 hemîşe 73/5. 34/1. 187/4. 169/3. 313/8. 68/2. 306/3. 242/5. 9/8. 204/6. 142/1. 323/2. 371/7 hep 6/7. 258/5. 193/9. 28/8. 211/8. 2/7. 81/4. 54/8. 313/6. 48/8. 211/8. 121/2. 176/6. 223/3. 201/8. 284/5. 156/6. 200/6. 201/40. 136/3. 30/4. 134/14. 231/7. 211/4. 295/13. 80/2. 388/1 Hem 4/2. 77/2. 32/3. 177/5. 268/1. 136/4. 94/2. 34/4. 396/9. 235/3. 413/2 Hazret'e 35/6. 49/8. 45/2. 42/2. 187/9. 201/8. 182/4. 305/2. 227/4. 28/4. 301/12. 144/3. 135/8. 359/5. 163/3. 322/6. 327/8. 49/13. 136/8. 387/1. 110/6. 304/8. 291/1. 182/9. 53/2. 32/5. 166/4. 54/5. 324/1. 77/4. 79/5. 310/8. 395/5. 318/4. 130/9. 318/1. 134/9. 304/7. 157/3. 90/10. 221/5. 176/6. 349/5. 123/7. 316/6 Hazret'e 212/8. 364/2. 45/2. 44/3. 97/3. 13/5. 190/2. 57/4. 184/11. 4/7. 63/5. 4/5. 335/1. 352/6. 148/4. 384/2. 32/4. 322/3. 145/7. 45/2. 153/3. 201/42. 330/2. 98/2. 177/9. 184/16. 285/5. 82/7. 317/8. 323/6. 281/7. 61/7. 348/3. 201/35. 182/4. 295/12. 332/7. 180/6. 88/8. 172/5. 394/8. 211/8. 4/2. 201/4. 156/5. 108/3. 170/6. 49/8. 351/3. 77/1. 222/6. 59/4. 150/3. 310/9. 187/12. 48/5. 261/3. 288/4. 364/1. 347/5. 328/3. 63/1. 256/3. 352/2. 123/6. 90/1. 97/1. 193/11. 232/5 helâk 144/3 helâl 5/7. 295/4. 28/3. 232/2. 271/3. 234/5. 211/8. 208/2. 137/2. 134/8. 204/6. 314/2. 94/2. 45/4. 180/4. 184/5. 253/2. 204/3. 204/1. 28/3. 204/1. 151/2. 132/4. 329/6. 182/5. 45/5. 377/1 hemin 14/2. 335/8. 92/3. 201/35. 72/1. 256/3. 26/3. 69/10. 136/2.454 xHazret'de 99/3. 46/4. 64/3. 314/2. 313/9. 146/6. 384/2. 233/5. 29/10. 295/13. 56/3. 5/5. 259/2. 65/7. 201/38. 399/4.

417/27 hevâ 2/1. 113/2. 339/3. 275/2. 226/4. 367/12. 177/2. 291/7. 367/6. Mustafa Tatcı 365/4. 197/5. 147/5. 61/10. 164/4. 290/12. 182/7. 135/3 455 hicâbıdur 37/4 hicâbın 37/3. 147/8. 26/4. 257/4 heybetinden 9/6. 382/5. 363/1. 378/8 heybet 153/7. 362/2. 264/4. 354/6. 256/7. 117/1.Dr. 77/4. 66/5. 291/6. 401/6. 88/4. 121/8. 317/2. 366/4. 145/4. 231/7. 107/8. 197/4. 3/1. 103/2. 295/29. 117/4. 9/5. 376/4. 142/4. 377/7. 327/4. 180/8. 26/3. 416/1. 167/1. 206/7. 47/3. 382/3. 254/5. 416/11. 316/3. 39/2. 183/8. 116/1. 407/13 Hidâyet 206/8 Hidâyetdür 233/10 . 34/2. 277/7. 317/10. 380/7. 398/3. 256/3. 144/7. 227/2. 349/3 hicâbumı 205/2 hicâbun 135/5. 362/2. 49/5. 398/1. 76/2. 367/6. 271/2. 61/4. 417/7 hevâda 322/4 hevâdan 160/6 hevâî 330/6 hevâseti 376/7 hevâsetün 376/1 hevâsından 206/8 Heves 414/2 hevesi 227/2 Hevesler 298/5 heveslerden 298/5 hevesüm 234/4 hevli 306/5 hey 9/5. 359/6. 327/8. 283/6. 249/1 heybetine 74/2 heybetlü 387/6 heybetün 48/1 Hezâr 102/4. 3/7. 412/4. 152/12. 151/7 hicâz 335/12 hicrân 201/33 Hicre 98/1 hîç 3/8. 80/5. 136/5. 174/4. 406/3. 114/4. 74/6. 75/2. 323/9. 305/8. 204/3 Hergiz 2/3. 171/9. 365/6. 143/6. 368/5. 61/3. 403/4 hırkayıla 162/1 hırmenini 210/8 hırs 2/1. 339/6. 322/2. 214/9. 335/3 hezârân 45/3. 354/3. 57/9. 328/2. 234/3. 158/1. 327/1. 117/5. 394/5 Hicâbdasın 128/4 hicâbdur 302/14 hicâbı 73/7. 161/2. 345/4. 316/6. 118/8. 56/8. 228/6. 114/1. 367/5. 135/4. 73/9. 298/4. 73/4. 41/7. 274/2. 197/4. 156/2. 66/4. 227/4 hırsa 112/4 hırsum 112/4 hırsumuz 114/1 hısımun 350/4 Hışm 311/4. 280/4. 16/1. 274/1. 374/9. 198/4. 275/4 heybete 6/2. 143/2. 354/2. 3/11. 216/2. 274/4. 163/4. 291/2. 89/1. 335/16 Hızır'ıla 158/6 Hızır-İlyâs 388/7 Hızır'layın 222/1 Hızr 354/6 Hızr'a 276/5 Hızr'ı 201/19 Hızr'ıla 228/4 hicâb 13/6. 300/1. 175/4. 341/6. 143/7. 225/5 hırkama 117/6 Hırkanun 162/2 hırka-pûş 362/7 hırkası 230/2 hırkaya 162/1. 212/1. 128/4. 400/3. 274/1. 235/2. 113/5. 371/3. 291/5. 233/2. 323/4. 291/1. 198/1. 367/4. 348/1. 378/5 Hicâb-ı nûr 411/6 hicâbları 133/2 hicâblıdur 377/7 hicâbsuz 25/4. 268/7. 112/7. 408/1 hıdmet 5/6. 94/5. 127/3. 291/4. 373/2. 414/3. 417/5 her dem 46/5. 406/4. 416/8. 135/5. 167/5. 386/2. 305/6. 45/6. 235/2. 374/6. 135/3. 323/9. 227/4. 374/7 hırkacugı 149/9 Hırkam 41/6. 103/3. 302/2. 401/6. 291/1. 376/3 hıdmete 171/11 Hıdmetlere 219/5 hınzırdan 109/5 hırka 130/5. 372/4. 147/5. 316/5. 3/13. 2/1. 304/2. 234/2. 45/6. 302/9. 50/5. 129/10. 176/2. 233/1. 17/8. 201/28. 291/3. 323/5 hıyânet 20/4 hıyânetedür 171/5 Hızır 211/5. 212/6.

403/8. 89/9. 351/9 hocasın 286/5 hod 17/7. 34/7 himmetini 197/1 himmetleri 374/7 himmetün 48/6 hisâb 17/6. 181/4. 417/23 hoşa 73/3 hoşdur 146/7. 320/5 hilâf 20/7 hilâl 100/2. 190/1. 234/4. 182/10. 113/3. 309/3. 227/6. 48/6. 84/5. 409/6. 89/4 hizmet 288/4 hizmeti 330/3 hizmetinden 150/6 hoca 82/2. 203/5. 48/5. 21/4. 339/5. 356/14. 135/8.456 hikâyet 19/1 hikmet 194/4. 364/3. 191/15. 202/4. 365/7. 183/2. 417/22 hod-bîn 181/3 hônı 55/6 honından 62/2 honını 145/7 honları 415/3 hor 142/4. 49/7. 232/10. 387/7 Hocam 93/1. 343/7 hullesi 282/3 hûlu 318/1 hûlular 35/3 humâr 101/4. 394/6. 28/3. 341/1. 264/6. 403/1. 311/5. 227/3. 215/4 Hûrîsinden 142/5 Hûrîyi 242/13 hurrem 154/3 . 194/5. 80/6. 271/8. 327/4. 23/4. 43/3. 364/6. 274/4. 415/2. 354/3. 23/4. 120/4. 335/3. 267/2. 195/10. 91/5. 149/3. 26/5 Hûr 37/7. 157/7. 343/6. 138/1. 210/6. 89/5. 37/4. 400/5 hubbü'l-vatan 291/1 Hubbü'l-Vatan 365/4 hûblara 69/4 hûdan 399/3 Hudâ'nun 201/32 Hudâvendgâr 64/4 hûlı 34/5 hulka 111/4 hulkı 396/15 hulkıla 138/1. 374/6 horluk 42/2 horûsunuz 88/2 hoş 27/2. 138/2. 312/5. 159/2 hulk-ı amel 87/3 hulklar 57/9 hulkuma 15/4 Hulkun 326/7 hulkunı 132/7 hulle 99/2. 99/7 Hûrîsi 3/11. 164/3. 150/5. 49/2. 137/7. 210/6 hisâbumuz 251/2 hisâbunı 155/5 hitâb 42/7. 310/9. 41/4. 355/9. 201/45. 98/2 himmetidür 34/4. 120/1. 29/8. 163/7. 371/8. 374/1. 147/6. 353/2. 356/15. 408/1 Hûrîler 88/8 Hûrîlere 70/6 Hûrîleri 16/7. 312/1. 381/8. 126/1. 364/2. 253/8. 275/3. 315/3. 386/4. 295/9. 48/10. 91/4. 345/4 Yûnus Emre Dîvânı hocası 351/4. 265/5. 379/4. 333/4 hûb 178/12. 117/9. 208/6. 268/6. 186/5. 201/45. 314/8. 48/8. 199/3 hil'at 312/3. 201/45. 61/1. 305/8. 347/6. 167/1. 197/2 Hûrîlerle 99/6. 197/1. 403/8. 23/4. 251/2. 212/6. 356/21. 342/3 hocalar 351/9. 319/5. 147/3. 370/7. 210/3. 320/7 hurd 201/25 Hûrıla 3/12 Hûrî 174/3. 129/9 hocanun 345/3. 203/4. 377/6 Hisâbı 156/4 hisâbıdur 37/4 hisâbın 153/3. 187/6 Hikmetine 369/2 hikmetler 235/2 hikmetlere 49/5 hikmetleri 369/2 hikmetün 25/3. 295/23. 92/1. 203/5. 363/1. 144/4. 367/3 hikmetile 110/2. 117/7. 143/3. 117/4. 188/2. 301/11. 68/4. 294/1 hoşı 360/4 hoşlugıla 18/11 hoşluklar 335/15 Hoşnud 194/2 hoyrat 314/4 hu 201/26 Hû 201/45. 48/11. 127/1. 310/1. 295/6. 253/8 hikmete 7/4 hikmeti 8/3. hil'atıdur 265/2 hil'ati 134/4 hil'atini 365/6 himmet 24/4. 23/3. 229/3. 48/11. 376/2 himmeti 34/5. 397/2. 242/12. 37/4. 203/4. 416/2. 357/6. 413/3.

43/4. 5/2. 302/2. 26/10. 2/4. 29/8. 374/6. 187/1. 54/2. 149/1. 1/10. 201/21. 10/1. 66/1. 371/3 457 ırımaya 337/1 ırısar 359/2 ırma 39/4. 407/1. 29/8. 43/3. 130/3. 263/5. 32/3. 195/4. 12/4. 25/5. 368/7 Işık'a 352/6 ışk 1/5. 28/8. 195/6. 61/8. 94/3 hüccetlü 387/4 Hücrede 106/3 hücresi 250/4 hücresinden 77/3 hücreye 77/3 hükm 32/4. 187/12. 5/2. 47/6. 26/6. 84/4 ıraklıkdan 182/2 ırakvam 203/3 ıran 372/1 ırar 1/5 ırıla 9/6 ırılmadılar 40/7 ırılmadın 408/7. 257/1. 25/1. 5/1. 356/5 hünerlü 157/3 Hüner-mende 263/5 Hürmeti 222/9 hürmetlü 387/3 Hüseyin 145/5 Hüseyn-i sâhibü'l-'irfân 31/6 hüsn 199/3 hüsnün 189/4. 2/1. 135/5. 44/2. 172/1. 64/2. 66/9. 45/1. 26/5. 2/6. 104/9 ısıcak 134/14 ısladurısan 157/3 ısları 374/3 ısmarladı 366/8 ısmarlar 407/3 ıssı 107/5. . 59/4. 181/7. 338/1. 334/2 hükmündedür 323/1 hükmünden 417/9 hükmüne 257/3 hüküm 22/5. 61/3. 355/10. 132/7. 65/7. 316/3. 320/5. 331/1 Hükmile 371/4 hükmine 195/6 hükmini 153/6 Hükm-i revân 33/9 hükm-i sultân 180/1 hükm-i sultândayıdum 172/1 hükmiyile 378/6 hükmüm 180/1. 194/4. 195/1. 157/8. 229/1 Irahman'suzına 22/4 ırak 2/9. 2/1. 173/6. 306/4. 37/4. 36/7. 374/3 hükmi 82/5. 10/3. 295/21. 28/1. 375/1. 212/1. 50/3. 27/1. 126/3. 194/3 ılan-çıyan 241/4 ılduzdan 42/4 ılduzı 66/4 ılıdı 184/4 ırag 102/7. 370/12. 65/6. 26/7.Dr. 5/7. 45/1. 36/2. 187/2. 295/3. 25/1. 331/4. 45/9. 10/4. 222/3. 68/1. 134/3 ırakda 295/3 ırakdur 103/3. Mustafa Tatcı hûş 201/38 huva'llâh 223/1 hûy 154/2 hûyun 116/6 hüccet 12/8. 35/2. 128/4. 20/1. 187/12 hükmün 107/8. 182/2. 42/5. 167/3. 407/10 ıssılar 385/6 ıssın 57/3 ıssına 210/3 ıssını 44/1 ıssıyla 181/9 ıssuz 316/5. 314/7. 47/2. 365/7 Hüsnüni 132/7 hüsnünile 132/7 Hüsrev 398/8 hüzn 199/3 hâce 241/5 Hocam 277/3 I ılan 22/2. 201/17. 106/2 ıssuzlık 333/1 ışıgına 77/2 Işık 352/6. 47/2. 177/4 hükümler 18/2 hülâsasıdur 29/2 hümâ 34/6. 212/3. 360/6 hümâdur 166/2 hüner 79/5. 65/6. 61/4. 176/5. 46/4. 84/4. 37/1. 128/6. 59/1. 229/3 ırmakdan 297/6 ırmasun 299/8 ırmaz 259/7. 12/1. 160/3. 292/7 ırmagıla 296/7 ırmak 128/6. 7/1. 408/7 ırılmasuz 187/6 ırılmaya 261/6 Irılmayalum 71/3 ırılmayam 7/5 ırılmayup 194/6 ırılmaz 107/1. 316/5. 4/5. 26/10. 169/9. 371/6. 32/5. 25/1. 61/2. 64/7. 2/4. 180/1 hükmümdedür 180/2. 67/3. 156/6 ırmag 270/3. 2/7. 36/1. 331/5. 62/5. 308/2. 182/5. 124/11.

307/6. 266/2. 178/9. 404/5. 378/9. 177/1. 371/2. 415/2. 330/5. 264/6. 294/1. 354/1. 245/10. 169/11. 245/5. 110/4. 374/10. 377/7. 254/3. 327/5. 294/8. 121/1. 269/8. 371/1. 325/1. 196/3. 193/3. 68/2. 254/3. 32/5. 262/1. 125/7. 295/9. 404/1. 144/8. 2/8. 113/2. 339/4. 236/4. 371/8. 68/5. 96/4. 204/1. 376/6. 150/2. 254/5. 182/7. 68/3. 372/4. 343/4. 236/2. 4/8. 213/4. 244/3. 412/1. 86/4. 68/2. 243/3. 177/1. 73/1. 130/9. 301/4. 200/6. 404/1. 130/5. 262/7. 398/8. 193/11. 90/1 ışkı 32/7. 390/3. 124/9. 110/3. 236/2. 307/2. 372/4. 150/5. 230/3. 66/1. 177/2. 209/4. 90/4. 245/1. 390/2. 390/5. 65/3. 416/1. 260/6. 416/2 ışka 2/4. 336/2. 24/1. 392/5. 295/5. 398/6. 254/4. 7/9. 7/8. 240/3. 262/3. 146/2. 266/6. 177/6. 178/10. 264/3. 213/6. 403/5. 259/8. 372/7. 192/5. 262/4. 141/1. 378/10. 113/5. 65/4. 187/4. 404/9. 68/4. 289/6. 294/8. 307/1. 406/6. 192/2. 281/6. 173/2. 146/4. 50/1. 268/8. 90/1. 362/5. 85/5. 66/3. 347/1. 148/10. 162/3. 309/1. 269/7. 343/6. 245/6. 301/4. 404/2. 62/1. 130/1. 377/6. 332/3. 139/6. 254/1. 395/1. 252/1. 273/5. 171/2. 144/8. 170/7. 261/7. 351/2. 398/9. 386/4. 165/7. 254/5. 233/4. 259/3. 252/5. 65/7. 181/1. 119/1. 209/6. 278/5. 244/3. Yûnus Emre Dîvânı 294/1. 59/6. 47/3. 262/6. 390/3 ışkdur 32/3. 59/2. 307/3. 36/5. 302/15. 347/4. 108/5. 347/1. 92/5. 138/6. 146/1. 245/3. 188/6. 254/8. 269/8. 271/4. 301/6. 347/3. 294/9. 404/7. 118/7. 404/6. 329/1. 214/9. 242/3. 390/5. 401/3 . 262/1. 236/1. 307/6. 110/7. 130/9. 93/6. 371/4. 299/7. 262/9. 401/3. 119/2. 360/8. 308/5. 230/1. 245/7. 128/7. 208/2. 240/4. 245/8. 165/8. 262/6. 113/2. 362/7. 138/6. 391/2. 303/6. 325/6. 186/3. 244/4. 348/7. 101/3. 212/8. 328/1. 372/9. 178/13. 201/12. 237/1. 386/5. 202/9. 28/7. 398/5 ışkda 264/5. 245/2. 271/7. 294/3. 178/10. 262/10. 336/3. 193/12. 262/7. 214/4. 354/8. 386/6. 360/4. 404/2. 96/1. 59/2. 244/5. 362/1. 404/4. 381/3. 330/3. 280/3. 71/12. 93/4. 167/2. 254/1. 169/7. 164/7. 354/7. 402/1. 386/8. 280/3. 169/1. 73/9. 208/3. 208/3. 289/9. 394/6. 90/10. 60/7. 155/3. 40/7. 347/2. 192/5. 307/5. 79/4. 118/1. 239/8. 192/5. 367/13. 371/9. 353/1. 279/1. 262/8. 264/6. 236/7. 331/3. 181/7. 43/5. 371/3. 243/9. 386/5. 47/3.458 68/2. 262/5. 113/3. 347/6. 415/3. 254/2. 367/13. 245/1. 401/4. 331/6. 66/6. 118/4. 404/8. 5/2. 326/2. 233/5. 254/6. 264/9. 394/3. 72/5. 214/6. 136/11. 240/4. 403/7. 366/1. 330/5. 269/1. 233/5. 362/6. 177/2. 260/3. 248/12. 123/2. 254/3. 371/6. 254/8. 410/1. 280/5. 5/1. 148/3. 262/2. 118/5. 90/12. 72/6. 46/10. 362/8. 294/5. 226/7. 181/1. 307/2. 128/7. 331/3. 386/6. 209/4. 335/19. 307/4. 169/3. 386/4. 73/1. 80/1. 26/1. 68/5. 204/3. 243/7. 93/3. 331/1. 191/4. 348/2. 307/2. 69/9. 178/1. 348/3. 404/3. 397/6. 357/3. 90/3. 386/8 Işkdan 2/5. 2/6. 196/9. 398/7 ışkıla 2/3. 245/9. 116/8. 411/8. 120/2. 347/5. 177/1. 118/3. 32/7. 386/3. 318/3. 177/9. 245/4. 250/6. 336/3. 57/1. 360/8. 192/6. 334/1. 283/2. 81/1. 73/9.

323/7. 280/2. 75/1. 78/3. 305/6. 67/8. 189/6. 269/5. 290/1. 377/4. 379/9 ibretden 248/6 İbrete 23/3 ibreti 28/5 ibretün 48/9 icâzetüm 117/2 İç 117/7. 290/10. 54/2. 381/1. 254/6. 165/8. 290/4. 13/6. 283/1 ışkunıla 70/3. 290/1. 189/5. Mustafa Tatcı ışkıladur 204/1. 214/7. 40/6. 157/1. 294/2. 204/2. 208/2. 4/5. 396/3. 185/3. 233/3. 286/6. 417/7 içim 147/9. 394/1. 349/4. 250/5. 344/1. 92/1. 290/12. 118/9. 290/9. 409/2. 149/6. 59/1. 386/6 İbrâhîm'i 199/4 İbrâhîm'ile 168/7 İbret 28/5. 238/5 İbâdetler 279/10 ibâdetüm 117/7 ibâdetün 56/2 İblîs 180/3. 290/11. 104/5. 19/3. 242/15. 253/4. 356/22. 367/3. 381/2 ışkunla 4/4. 26/10. 345/3. 267/5. 359/8 Işkunun 330/4. 290/8. 381/3. 388/5 için 27/2. 349/3. 189/1. 372/4. 249/5. 354/8. 400/1. 103/4. 130/1. 181/7. 165/9. 345/3. 367/12 İblîsden 356/23 İblîs'e 356/8 İblîs'ün 356/5 ibn-i fülân 306/3 İbrâhîm 95/6. 215/3. 381/4. 113/7. 257/6. 211/7. 192/4. 290/3. 26/9. 173/1. 269/8. 402/6 ışksuzın 192/5 ışksuzlar 93/2 Işksuzlara 65/3. 211/9. 185/6. 280/2. 248/6. 289/7. 86/1. 283/3. 242/4. 268/1. 175/3. 366/3 içenler 327/2. 165/5. 32/4.Dr. 368/1. 70/1. 99/4. 264/4. 371/5 ıvâzın 234/2 Iyâlleri 396/15 ıyân 9/7. 253/1. 129/5. 257/7. 39/9. 394/4. 295/7. 165/10. 50/4. 417/11 içdi 72/6. 40/2. 170/2. 401/6 Iyândur 305/9 İ ibâdet 126/4. 354/10. 306/3. 290/5. 45/3. 97/3. 118/3. 353/8. 46/3. 90/9. 61/11. 185/6 ışkını 93/4 ışk-ı İlâhî 289/4 ışkıyile 357/7 ışkludur 145/7 ışksuz 5/7. 364/5. 70/2. 318/6. 127/2. 250/3. 401/2. 83/1. 265/5 İçersün 262/10 içerü 29/9. 356/2 içinde 1/8. 360/4 ışkına 45/7. 39/7. 196/9. 92/2. 254/2 ışkumı 206/8 ışkun 32/7. 292/1. 391/5 içdiler 158/6 içdiyise 26/5 içdügi 60/3 459 içdük 164/7. 67/7 içerdük 243/5 içerem 219/2 içerimiş 28/8 içerisem 144/5 içerse 265/5. 332/2. 399/2. 233/2. 129/7. 243/4. 269/7. 45/5. 55/5. 290/10. 3/6. 37/3. 110/4. 290/7. 257/7. 59/2. . 409/1. 215/2. 92/1. 232/2 ışkundan 7/5. 169/5. 167/2. 188/7 içe 147/9. 78/2. 134/10. 305/4. 406/4 İbrâhîm'e 187/8. 187/5. 227/6. 165/2. 332/8. 92/6. 417/7. 245/5. 157/1. 312/8. 152/15. 16/6. 38/3. 412/13 Işkuna 70/1. 290/2. 215/1. 222/1. 362/4. 80/1. 290/7. 283/4. 213/1. 366/1 içeli 189/1 İçeliden 59/5 içelüm 101/4 içemezin 123/2 içen 1/10. 232/3. 244/1. 360/4. 177/2. 290/13 İçerüden 169/5 İçerüme 225/7 içerüsin 187/3 içesin 242/15 içi 34/7. 415/3. 283/3. 132/6. 209/2. 96/3. 226/4. 376/1. 61/3. 345/7 içenlere 406/6 içer 54/8. 178/11-13. 406/1 içdüm 106/8. 165/5. 290/6. 18/5. 344/1. 295/9.

274/4. 295/2. 354/6. 201/22. 332/5. 306/5. 305/1. 303/5. 200/1. 295/1. 156/1. 107/2. 140/8. 317/1. 77/8. 267/4. 305/1. 41/5. 17/3. 193/8. 272/2. 332/3. 102/2. 303/5. 92/4. 230/3. 191/7. 412/4 içüm 41/4. 48/13. 152/13. 94/3. 252/5. 393/4. 302/1. 302/15. 279/7. 77/6. 305/4. 295/18. 295/20. 302/14. 144/8. 388/7 içmişem 200/6. Yûnus Emre Dîvânı 305/7. 193/10. 303/1. 87/5. 153/1. 140/3. 173/6. 302/11. 151/5. 251/3. 127/1. 190/1. 339/4. 276/2. 280/5. 272/5. 417/14. 362/3. 332/4. 412/3. 286/6. 288/3. 295/19. 173/5 idebilem 104/3 idegör 313/12 idelden 289/6 ideler 152/13. 295/23. 93/4. 200/1. 321/4. 305/8. 183/3. 231/1. 346/6. 121/1. 310/5 içre 31/6. 374/5 ideli 53/6 idelüm 56/10. 200/3. 303/2. 332/2. 417/8. 295/11. 90/1. 200/6. 295/10. 185/8. 339/8 İçindeki 46/1. 307/6. 114/3. 102/5. 388/5. 36/2. 330/1 içümden 117/5 içüme 269/3 içümi 197/7 içümüz 127/2 içümüzden 233/6 İçümüze 118/7 içün 3/5. 347/1. 117/4. 339/1. 165/8. 142/1. 302/9. 295/15. 295/26. 275/4. 44/4. 332/7. 327/2 içmesen 384/6 içmez 354/6 içmiş 190/4. 204/2. 132/3. 35/2. 200/2. 94/2. 311/5. 96/4. 230/2. 187/11. 332/1. 312/7. 272/6. 302/3. 106/8. 102/1. 302/2. 398/9. 191/7. 354/10. 57/5. 295/21. 240/3 içinden 338/3 içindesin 144/3 içindeyüz 114/1. 334/4. 274/2. 303/4. 417/14 içünden 135/14 İçüp 25/5. 339/6. 274/4. 295/5. 109/1. 299/2. 81/7. 200/3. 102/6. 339/3. 302/17. 305/6. 270/6. 200/5. 339/5. 200/7 idem 127/3. 151/2. 141/2. 295/1. 302/8. 302/5. 303/1. 240/4. 295/27. 305/9. 266/3 içini 198/6 içmedin 184/2 içmek 88/8. 206/3. 257/1. 128/3. 317/4. 102/4. 295/16. 116/6. 109/1. 165/3. 206/4. 233/4. 275/5. 79/7. 207/2. 204/3. 295/13. 295/3. 295/29. 197/2. 102/1. 103/5. 295/25. 384/2. 165/2. 409/2 içümde 214/6. 302/16. 398/6. 303/1. 400/4. 70/7. 332/6. 267/4. 311/3. 365/3. 200/4. 303/6. 372/8 idebile 126/3. 54/8. 369/4. 299/7. 302/10. 291/4. 106/8. 207/2. 305/2. 274/5. 388/6. 56/4. 295/28. 379/9. 302/1. 51/1. 107/9. . 251/2. 413/4. 272/3. 305/3. 284/2. 302/7. 102/7. 295/14. 160/4. 200/3. 302/4. 339/2. 102/3. 357/1. 233/3. 339/1. 263/4. 295/12. 295/9. 313/12. 231/8. 302/12. 302/6. 388/4. 288/2. 318/2. 312/7. 295/4. 351/10. 412/1. 114/1 içindür 121/3 içine 152/4. 160/3. 295/30. 295/6. 303/3. 332/8. 205/6. 234/1. 160/4. 158/6. 302/13. 247/5. 231/5. 201/18. 295/22. 295/7. 381/7. 257/1. 383/1. 272/1. 303/7. 183/7. 272/4. 252/5. 295/8. 272/1. 339/7. 228/2. 371/9. 321/1. 127/3. 228/2. 326/5. 239/9. 117/9. 302/18. 337/3. 295/24.460 46/10. 56/6. 201/6. 344/1 İçürdi 230/1 içürdüm 413/2 içürdün 320/1 içüren 417/13 ide 1/9. 332/1. 305/5. 79/1. 295/17. 389/4. 153/6. 117/1.

243/2. 128/7. 243/1. 166/1. 223/3. 243/1. 193/3. 320/2. 148/9. 376/5 ider 1/2. 125/2. 290/10.Dr. 357/4 ihlâsı 258/5 İhlâsıla 57/1. 210/2. 190/4. 145/6. 350/6 idübeni 329/6 idügin 370/12 idük 33/6. 152/5. 347/1. 273/8. 273/10. 63/4. 87/4. 80/5. 152/7. 252/2. 236/7. 317/7. 317/7. 202/6. Mustafa Tatcı 201/24. 211/4 idin 279/9. 202/5. 314/8. 87/5. 59/4. 69/4. 273/1. 347/1. 187/10. 213/1. 273/3. 368/6. 20/2. 332/8. 242/9. 133/1. 414/6. 369/8. 399/2. 328/7. 181/2. 223/1. 337/4. 374/2. 369/7. 242/8. 338/8. 357/3. 347/3. 167/4. 118/7. 196/6. 148/10. 132/5. 135/2. 1/3. 388/4. 377/1. 287/3. 413/6 iderem 220/3 ideriken 370/1 iderise 87/2 iderisen 281/2. 171/4. 20/4. 354/6. 236/7. 273/9. 176/7. 278/4 idemez 335/4 idemezem 390/1 iden 38/5. 287/9. 133/7. 185/7 idindüm 225/3 idindün 186/4 idine 372/8 idinmiş 395/1 idinüp 255/3 idiser 311/6. 273/5. 130/3. 414/2 idüpdür 216/3 iftâr 140/5 ig 403/7 461 igne 369/8 igneyle 221/5 igi 313/3 İhlâs 83/7. 386/2. 243/7. 396/1 ihsânı 69/8 ihtiyâr 70/8. 94/5. 131/5. 384/2 idüp 22/3. 80/1. 288/6. 238/2. 339/4 iderler 18/6. 267/5. 149/1. 157/7. 198/7. 197/3. 201/38. 238/5. 400/4 idicek 159/4. 223/5 idün 384/2. 344/6. 223/2. 316/6 idenün 290/11. 80/2. 70/8. 248/10 ihsân 12/7. 29/4. 132/5. 280/1. 243/4. 356/18 ideyin 253/5 ideyüm 19/6. 7/9. 216/1 idi 6/8. 87/4. 287/7. 368/6. 201/27. 339/3. 287/1. 212/7. 252/4. 169/8. 273/1. 265/1. 275/2 idici 211/1. 273/1. 393/2. 383/3 idindi 7/9. 347/4 iderken 302/15. 125/2. 273/4. 177/3. 288/5. 400/4. 159/7. 67/5. 371/2. 54/9. 124/12. 80/4. 80/6 iderdüm 125/1. 248/7. 372/9. 95/7. 143/5. 177/5. 39/3. 273/7. 369/7. 163/4. 180/5. 193/1. 295/3. 250/4. 243/9. 198/8. 214/6. 287/6. 417/16 idersün 229/5 iderüm 187/12 idesi 181/9 idesin 44/7. 144/3. 337/2 idersin 66/8. 273/11 İki 3/5. 288/1. 243/5. 145/6. 150/3. 37/7. 169/11. 132/3. 49/9. 5/5. 171/5. 142/4. 182/5. 3/10. 195/1. 116/2. 94/5. 125/6. 344/2. 328/7. 163/3. 260/5. 223/1. 169/9. 323/4. 253/7. 242/3 ideyidi 381/9 ideyim 174/7. 248/1. 234/6. 262/5. 173/8. 349/4. 255/4. 143/7. 243/6. 376/4. 1/9. 287/5. 238/1. 387/3 ideni 370/12 idenler 288/5. 201/39. 370/10. 131/8. 280/9 iken 40/1. 4/1. 223/3. 238/3. 318/9. 210/6. 210/2. 39/5. 275/2. 372/9. 262/2. 160/5. 287/2. 287/1. 231/2. 273/2. 243/2. 67/9. 243/8. 225/4. 273/6. 273/4. 351/9. 302/9. 80/2. 3/6. 223/4. 352/7. 187/11. 181/7. 243/3. 32/4. 238/4. 380/6. 2/9. 358/2 idüm 169/11. 334/3 iderse 139/6. 338/9. 224/4. . 4/4. 163/5. 311/4. 393/3. 252/5. 126/1. 222/1. 238/1. 191/7. 243/1. 360/9. 287/8. 238/2. 385/3 idisersin 405/8 İdrîs-i derzi 224/4 idüben 1/3. 311/3. 384/2. 114/2. 372/9. 287/4. 80/1. 299/5.

352/6. 201/20. 366/3. 253/6. 7/8. 303/2. 335/7. 381/8. 314/7. 394/3 ilini 394/2 ilinün 252/1 İlk 196/11. 416/11 ikrârdur 333/7 ikrârı 142/6 İkrârıla 111/6 ikrârını 397/7 Yûnus Emre Dîvânı il 135/19. 335/18. 335/8. 335/12. 33/1 ilde 181/2. 312/1. 201/2. 396/13. 335/5. 373/5 iline 93/6. 314/1. 352/5. 184/14. 335/15. 404/9 ilinden 67/1. 175/1. 282/2. 335/9. 386/7. 253/6. 306/5 İkincisi 351/4 ikindiyi 136/5 ikisi 104/9. 185/5. 377/4. 271/4 ikimüz 160/1. 195/4. 91/1. 95/7. 317/7. 112/3. 184/6. 335/12. 417/8 ikiden 17/3. 335/3. 314/2. 403/8. 350/6. 65/5. 205/9. 99/7. 359/5. 369/3. 265/5. 82/5. 283/2. 357/7. 347/4. 130/2 ilmi 130/8 İlmile 110/2. 151/4. 65/5. 79/4. 379/3. 193/6. 407/7. 171/1. 196/10. 205/1. 392/2. 304/4. 88/5. 292/2. 335/2. 166/4. 338/5. 160/1 ikin 321/5 İkinci 242/8. 238/2. 192/6. 283/5. 339/7 iletdün 256/5 iletgil 39/3 ileyinden 27/3 ileyünde 144/4. 130/3. 133/7. 324/2 ilâ 33/10 İlâhî 20/10. 167/5. 160/4. 292/4 illeri 277/2 illerine 345/8 illerüm 270/7 illetümüz 116/5 İlm 5/7. 377/4. 180/2. 335/1. 387/3. 416/10. 377/2. 193/5. 376/6. 248/6. 206/9. 357/7 illere 189/4. 110/7. 404/5. 335/11. 191/2. 304/2. 266/5. 201/45. 388/7. 117/9. 227/6. 335/1. 382/4. 160/6. 396/7. 269/1. 416/6 ikilikde 338/5 İkilikden 130/4. 248/5. 139/4. 56/7. 182/3. 255/2. 335/6. 132/1. 87/6. 335/10. 337/2. 222/5. 49/7. 295/8. 335/14.462 358/7. 38/1. 99/5. 91/1 ilinde 62/3. 335/13. 300/4. 185/1. 335/14. 7/5. 314/9. 287/4. 167/5. 181/3. 91/1. 143/2. 314/6. 288/5. 300/3. 354/3 ikiyi 302/12 iklîm 11/2 iklîmde 30/2 iklîme 195/1 iklimi 67/2 iklîmidür 178/12 ikliminde 67/1 iklîminde 171/4 iklîmine 78/3 iklîmlere 78/4 İkrâr 24/3. 252/4 ilden 27/3. 209/8. 369/3. 335/3. 185/5. 318/7. 181/3. 404/3. 353/7 ilme 110/2. 375/6. 344/1. 220/6. 220/2. 354/2 ikidür 250/4 İkiligi 303/3 ikiligüm 179/3 ikilik 62/7. 163/4. 260/1. 356/11 ile-şâra 308/4 ilet 155/7 iletdi 23/8. 140/4. 201/17 ilmin 110/3. 329/3. 41/2. 273/11. 417/1 ilâhîdür 366/2. 305/5. 350/4 ileden 338/4 İledüp 6/4 ile'l-kalb 352/2 ileri 66/8 İlerki 148/3 ilerü 169/11. 19/3. 24/4. 185/4. 335/14. 367/3. 304/3. 321/7. 282/1. 221/1 İllâ 28/4. 220/6. 295/7. 404/3 ile 1/2. 314/1. 335/8. 139/3. 201/32. 385/4. 314/3. 226/5. 227/1. 335/8. 67/5. 335/19 ilede 275/4 iledeler 152/13. 314/5. 314/8. 314/4. 155/9 ili 394/5 ilidür 175/2 İlim 37/4. 17/7. 379/6. 372/1. 335/17. 83/3. 133/4. 192/1. 335/4. 298/4. 330/6 ilminden 249/5 ilmine 357/3 ilmini 253/8 . 365/5. 95/1. 335/16. 184/14. 381/10. 80/1. 196/4. 303/7.

209/3. 341/7. 375/7 inceden 124/1 inceyimiş 124/1. 362/8. 184/15. 252/2. 44/8. 143/6. 252/3 İlyâs 158/6. 201/39. 349/10. 411/7. 132/3 inde 355/5 indi 134/1. 297/7. 278/7. 377/4. 34/6. 136/7. 235/3. 193/14. 402/6. 411/10 . 56/12. 378/11. 235/3. 217/4. 411/5. 193/5. 398/7 ilüm 12/3. 354/3. 382/5.Dr. 277/7. 297/8. 398/6. 264/4. 201/42. 222/6. 232/9. 325/5. 412/11. 181/5. Mustafa Tatcı İlm-i bâtından 373/2 ilm-i dînde 126/6 İlm-i hikmet 268/8 ilm-i hikmeti 349/4 ilm-i hünerdür 263/5 İlm-i kitâbı 339/2 İlm-i ledün 287/3 İlm-i ledündür 187/13 İlm-i sâbıkdan 317/7 ilmüm 186/6 ilmün 130/2. 108/1. 163/4. 135/19. 48/6. 380/7 inâyetidür 34/5 inâyetin 273/2 inâyetümüz 116/6 inâyetün 186/6 ince 137/5. 411/1. 412/12. 335/20. 416/11 imiş 176/7. 374/1 imâret 56/4. 372/7. 170/5. 375/3. 403/2. 143/6. 369/3. 267/2. 237/3. 390/3. 354/6 imâm 88/5 îmâm 230/3 îmâmdur 20/1 imân 180/7 îman 7/9 Îmân 35/7. 102/7. 302/12. 175/2 ilümden 270/2 ilümdür 178/5 ilüme 196/5 İlümüze 30/1 ilün 226/6. 350/7. 9/8. 416/9. 187/5. 205/2. 207/9. 248/9 İlmünde 256/1 İltdi 184/15 ilte 246/5 ilteler 385/5 ilteyin 350/2 iltme 159/5 İltsen 161/2 İltüp 231/6. 139/7. 248/3. 401/7 inanmaz 106/6 inanmazsın 250/2 inanmışam 195/10 inanurlar 225/6 inanursan 313/11 inanursın 103/2 inâyet 4/1. 356/24 inâyeti 41/9. 330/7. 360/9. 248/2. 165/3. 351/12. 151/5. 395/5. 402/6. 361/5. 130/8. 302/10. 380/8. 132/3 incüden 132/3. 112/7. 335/18 İnanmayan 182/8. 383/4. 379/4. 222/6. 255/1. 375/7. 323/6. 127/9. 380/3 imdi 24/5. 304/7. 367/9. 275/7. 325/3. 396/1. 412/11 îmânıla 315/6 îmânımış 121/2 îmânını 398/9 îmân-ı ışkdur 90/10 Îmân-Kur'ân 273/11 îmânsın 165/3 îmânsuz 99/4 îmânum 180/7 imânumuz 118/7 îmânumuza 311/1 îmânumuzı 416/4 Îmânun 136/7. 340/5 iltür 222/8. 199/1. 137/4. 301/13. 412/11. 273/3. 47/7. 411/6. 383/3. 354/9. 105/5. 376/7. 19/6. 259/1 îmâna 181/11. 295/4. 375/8. 316/1. 295/28. 411/3. 183/5. 416/2 îmânda 328/3 îmândan 126/4. 60/7. 16/3. 49/8. 151/9. 236/6. 335/16. 149/5. 290/11 îmândasın 278/4 îmândur 377/4 îmâne 346/7 îmânı 99/7. 383/2. 151/7. 138/1. 332/5. 296/4. 411/4. 177/5 İncîl'i 133/6 incitme 96/6 incitmegil 374/4 incü 74/5. 411/2. 372/5. 191/12. 83/2. 376/6. 412/7. 63/7. 403/8. 352/5. 135/5. 273/4. 331/6. 124/4 inci 230/4 İncidesin 374/5 İncîl 49/10. 380/8 imişsin 405/3 463 imkân 201/39 İmrân 201/32 İmrânoglı 382/5 İn 134/10 în 201/35 inanası 406/7 inanasın 279/10 İnanma 155/2. 392/3 imâreti 94/1.

143/9. 190/5 . 405/7 ipleri 313/4 İplik 407/3 ir 24/5. 339/3. 392/1. 319/7. 330/4. 373/2 indürürler 353/5 ine 21/5. 277/5. 13/2. 360/2 irem 75/4. 339/5. 144/4. 190/6. 374/8 iñen 148/10 iñende 215/5 iner 49/4. 309/3. 231/5 irememiş 74/2 iren 45/7. 284/8.464 İndil-lâh 287/2 indiyse 45/8 İndük 292/6 indüm 222/9 indür 319/4 indürdi 307/2 indürdiler 134/11. 309/2. 343/2. 71/5 irişeli 208/9 irişen 58/6. 212/5. 239/7. 61/4. 340/2. 311/3. 289/6 İrkek 272/5 irkildigi 124/11 irkildük 292/7 irmedi 325/2 irmedin 201/26 irmegiçün 234/1 irmegile 296/1 İrmek 288/4 irmeyen 36/1 irmeyesin 281/4 irmeyiser 110/6. 152/10. 287/5. 35/5. 184/2. 370/7. 184/8 indüreler 6/6 indürem 329/3 indürimeye 351/11 indürmege 329/2 indürmeye 326/1. 287/1. 205/4 İremedin 123/3 iremedük 30/4. 385/4 inem 201/7 inen 10/4. 46/9 inün 367/9 ipi 384/5. 221/6. 311/3. 190/4. 328/7 İrişgil 314/9 irişince 309/1. 290/5. 272/3. 360/6. 366/7. 35/6 i'râb 248/4 irdi 41/7. 125/6. 358/3 insandadur 125/4 insânı 125/5 insânun 125/4 Yûnus Emre Dîvânı insî 201/11 intihâ 48/8 intikâmun 417/24 intizâr 61/11. 240/1. 319/5 İnildümi 226/1 iniledüm 168/5 İniler 98/6. 201/10. 201/4. 341/7 ireriken 152/16 irerise 3/2 irerse 236/2 iresin 119/3. 309/1. 332/2 irfân-ı ışkdur 90/8 irgil 148/3 irgürdüm 370/4 irgüre 107/8 irgürimezem 174/7 irgürmez 311/3 irgürüp 356/6 irgürür 257/7 iricegiz 329/5 iricek 275/5 irilmez 116/7 irimeye 337/3 irimezem 174/5 irimezin 256/1 irince 64/2 irinceyimiş 124/3. 309/5 İrişür 58/1. 309/4. 125/5. 275/6. 257/7. 326/5 indürmeyem 409/3 indürür 220/2. 370/1. 270/5. 319/3. 296/2. 67/1. 154/5. 356/19 inkârıdur 81/6 İnkârıla 164/5 inkârını 397/8 inkârum 117/4 inletmez 95/8 inmedin 116/3 İnni 287/1 ins 48/6. 125/7. 320/10. 413/6 irdiler 214/7 irdiyise 45/1 irdügi 135/12 irdüm 191/10. 295/12 irenlere 298/1 irer 11/5. 206/8. 241/1. 148/1 irdür 404/8 ire 21/5. 372/12 irene 351/13 irenler 136/5. 279/5 iresini 258/6 ireyin 266/6 irfân 115/3. 383/3. 54/6. 355/7 irdünise 37/1. 302/8 İnileyin 104/7 inkâr 111/6. 35/3. 273/3. 240/5. 372/3. 180/2 İnsân 125/4. 201/8. 195/4. 356/16. 67/8. 125/5. 400/5 inübeni 3/9. 75/3. 351/9. 124/5 iriser 416/10 irişdi 60/5 irişdüm 165/13 irişe 68/2. 355/6. 166/3. 386/6. 228/4. 399/1 irdün 148/10.

117/8. 328/8. 295/2. 141/3. 251/4. 191/12. 303/1 istedük 143/7 istedüm 277/2. 109/2. 273/8. 138/1. 89/9. 365/5. 266/6. 351/10. 353/4 Îsâ'nun 282/4 îsâr 93/7 Îsâ'yı 369/8 Îsâ'yilen 401/3 ise 13/6. 273/4. 329/4. 217/5. 312/7. 228/1. 141/5. 11/4. 257/5. 385/6 İsrâfîl'e 85/2 İsrâfîl'i 212/2 issi 23/7. . 77/5. 377/2 isterem 14/1. 322/6 istedi 396/5 İstedügümi 302/1 İstedügün 61/2. 290/4. 44/1. 330/2. 56/11. 237/5. 339/3. 325/5. 241/5. 192/7 İstemegil 54/2 istemez 132/6 istemezem 129/10 İstemezler 238/3 ister 129/10. 295/22. 308/5. 415/2 irte-gice 157/5 irüben 117/8 irün 349/7 irüp 217/1 irür 37/6. 269/2. 214/3. 228/3. 121/3. 228/6 isteridük 395/1 İsteridüm 125/1. 202/5. 403/5 istersem 363/3 istersen 118/8 istesem 65/1 465 istesün 10/2. 61/9. 313/6. 188/1. 57/7. 315/6. 143/4. 31/7. 65/2. 315/3. 370/3 istegen 36/6 istegüm 150/1 isteme 61/3. 171/10. 396/3 İsmâ'îl 187/11. 115/5. 269/1. 306/3. 234/3. 301/5. 139/7. 393/1 isterise 13/4 isterisen 5/6. 278/1 isteyüp 121/5. 299/4 isem 107/10. 304/3. 228/5. 316/4. 247/2 irte 101/2. 339/1. 54/1. 8/5. 320/9. 110/2. 295/11. 25/3. 72/4. 83/5. 309/3 İsmâ'île 168/8 ismini 308/7 İsmün 147/6 isnâdum 51/5 İsrâfil 3/8. Mustafa Tatcı irmez 6/2. 381/8 isteyeni 180/5 isteyenler 123/1 İsteyeyin 253/1. 315/4. 252/6. 247/4. 315/5. 37/2. 339/1 isteyüben 182/6. 172/4 irmezise 295/23 irmezler 201/19. 233/10. 347/5. 225/6. 315/7. 104/6 irmezidi 169/4. 342/7. 127/7 isine 22/4 İslâm 134/16. 228/1. 11/1. 365/6. 315/2. 61/8. 4/8. 125/2. 322/4 isteyen 13/4. 56/5 Îsâ 49/12. 264/8. 79/7. 61/6. 65/5. 356/15. 111/4. 326/5. 68/1 irse 136/5. 136/10. 173/4. 80/4. 174/4. 153/6. 103/1. 237/2. 374/4. 228/4. 317/10. 211/9. 409/4. 193/5 İslâm'da 264/4 İsmâîl 46/7. 398/5 istigfâr 267/2. 32/6. 319/3 İrmiş 361/2 irmişem 217/4 irmişler 322/3. 201/15 İsyânıla 275/3 iş 4/3. 332/6. 287/8. 88/4. 270/2. 33/9. 301/5. 90/7. 7/4. 110/1. 44/1. 81/7. 347/6 İsî 221/5 isiden 127/6. 310/6. 365/5 irsem 123/5. 163/5. 182/9. 370/3 isen 89/8. 224/7. 303/3. 350/2 iste 41/2. 97/1. 306/1. 349/9 isteyene 13/7. 187/6. 134/16. 170/1. 185/5. 140/1. 14/1. 375/5 isyân 115/2. 196/5. 138/2. 87/4. 228/2. 18/6. 315/1. 268/3 isteyici 332/7 isteyiser 273/1 isteyü 17/2. 203/5. 146/6. 320/10. 18/9. 9/2 İsrâfîl 133/5. 338/5. 302/1. 89/6. 214/3. 356/18. 9/8. 315/1. 313/8. 318/2 isteşüben 244/5 istetmeyem 183/6 isteye 357/1 isteyelim 93/7 İsteyelüm 44/1. 111/1. 148/1. 189/1. 225/5. 219/4. 331/2. 242/17. 104/4.Dr. 14/6. 288/2.

408/6. 163/5. 205/7. 40/5. 371/9. 204/1. 413/1. 41/4. 373/1. 314/2. 314/4. 153/5. 179/2. 363/1. 314/7. 401/7. 60/6. 93/6. 245/8. 164/4. 372/8. 341/3. 295/3. 40/3. 363/4. 312/2 işretde 207/5 işreti 3/9. 110/8. 360/5 işide 12/6. 288/4. 305/9. 301/12 işdedür 130/3. 367/8 İşitdüm 132/8. 301/7. 412/1 işde 108/1. 123/4. 358/9. 366/9. 225/5. 225/8. 297/8. 164/5. 300/8. 314/1. 155/9. 399/3. 214/3. 249/5 işine 58/6. 360/3. 111/3. 208/5. 367/1. 152/16. 399/5 İşitdün 235/8. 57/2. 293/4. 353/9. 123/6. 197/1. 90/12. 301/8. 370/9. 61/10. 66/1. 338/1. 74/6. 412/3 işâret 383/1. 314/6. 9/3. 17/3 işbu 30/2. 225/3. 293/2. 93/1. 317/9. 294/4. 97/3. 356/12. 89/3. 372/8. 349/8 işidene 295/6 işidenler 7/3. 252/1. 403/3 işüne 107/6 işüni 6/7 it 35/6. 88/3. 314/1. 161/2. 97/3. 215/5. 337/3. 135/13. 255/8. 314/9. 387/3. 378/3. 17/4. 369/8 İşitmedün 273/4 işitmeye 3/8 işitmeyesin 300/2 işitmeyin 13/7 işitmez 60/2. 392/2. 29/9. 208/4. 301/11. 248/7. 142/3. 361/2. 234/7. 397/2 işidür 239/6. 360/1. 56/11. 284/7 işigündür 296/5 işik 327/1 işin 72/1. 204/5. 330/1 işlerem 225/5 işleri 47/6. 290/11. 348/8. 412/4. 308/7. 393/5 işitdi 401/1 işitdügün 159/6. 331/2 İşidürem 46/2 Yûnus Emre Dîvânı işiginde 129/6 işigine 212/6. 85/5. 341/5 işi 7/9. 34/6. 356/22. 393/5. 220/3. 301/1. 356/8. 356/15 işini 102/1 işit 19/1. 356/8. 130/3 işden 17/4. 314/3. 164/1. 88/2. 135/13. 413/5 işlerde 169/5 işlerden 208/4 işlere 45/7. 222/6. 301/6. 395/2 işlerile 267/1 işlersin 235/5. 224/7. 384/4. 412/1. 135/13. 320/3. 388/2. 13/2. 350/7. 57/8. 314/5. 259/4. 295/21.466 356/23. 211/7. 235/6 İşlerüme 241/1 işleründen 222/10 işletdi 412/9 işleye 140/8 işleyen 224/7 işlü 183/7 işret 45/1. 313/9. 412/2. 33/9. 299/4. 242/17. 300/7 işitdük 39/2. 33/2. 218/2. 126/3. 217/2 işretüm 301/2 işretümüz 25/5 İşretüne 217/4 işüm 73/7. 220/7. 70/2. 347/5. 378/6. 110/8. 128/6. 121/9. 377/6 itâb 127/8 . 60/1. 398/9. 115/2. 97/3. 295/28. 214/4. 230/6. 153/1. 85/1. 325/5. 198/4 işdeyise 112/3 İşdür 295/30 işe 28/4. 224/2. 86/2. 247/6 işidicek 356/19 İşidün 43/1. 157/5. 367/2. 238/2. 239/6. 130/3. 224/1. 89/5. 360/3. 103/5. 409/5 işidem 201/8 işiden 25/2. 88/1. 314/8. 295/7. 352/6. 363/5. 266/4. 399/3 işümi 356/13 işümün 112/2 işün 114/1. 264/6. 117/4 işitmezem 310/6 İşitmezler 93/2 işitmiş 407/9 işitmişüz 109/5 işitsünler 202/1 işleden 356/22 işledi 378/10 işledügi 115/4 işledük 292/6 işledüm 185/8 işledün 417/5 işlemedi 357/4 işlemedüm 285/4 işlemege 152/9 işlene 324/3 İşler 25/4.

108/3. 413/9. 151/3. 272/6. 179/5. 278/2. 382/5. 256/7. 36/7. 278/5. 84/7. 29/9. 42/1. 353/11. 8/1. 102/4. 61/1. 117/9. 8/1. 323/8. 179/6. 213/4. 407/3 itmemişsin 241/6 itmese 151/1 itmeye 182/10. 339/5 izin 322/1. 213/1. 65/1. 214/2. 30/4. 311/4. 322/6. 185/6. 397/9. 276/1. 273/5. 155/3. 161/4. 267/3. 209/4. 141/4. 373/1. 285/5. 140/1. 35/7. 83/4. 161/1. 105/1. 129/1. 241/1. 353/7. 21/6.Dr. 2/4. 377/2. 267/6. 328/1. 51/1. 417/2 itdün 379/8 itdünise 166/5 itgil 303/3 iti 140/3 i'tikâdun 155/8 itini 108/2. 139/5. 232/6. 130/6 İtler 391/3 itme 22/1. 92/1. 45/6. 136/3 izzet 2/3. 360/5. 106/1. 169/1. 85/1. 320/2. 117/7. 63/2. 283/1. 123/7. 399/5. 216/1. 30/3. 105/4. 285/1. 403/1. 169/1. 18/7. 108/1. 183/1. 417/25 iyân 261/5 iylesün 65/2 İyü 357/5 iz 302/15. 258/1. 376/7. 58/6. 309/2 itmedi 168/8. 226/7. 169/5. 117/10. 199/2. 149/1. 3/11 itmeyem 200/2. 60/7. 135/6. 467 225/9. 370/4. 132/7. 88/1. 398/9 itdiler 156/4. 104/2. 41/1. 214/2. 26/1. 142/6. 165/5. 186/1. 147/1. 112/8. 247/6 izle 257/9 izledüm 302/16. 228/5. 228/6. 183/7 itmeyen 113/4 itmeyenler 112/4 itmeyeyüm 215/1 itmeyince 326/6 itmez 70/6. 340/6. 2/6. 349/6. 230/3. 208/6. 117/10. 315/1. 267/1. 44/7. 281/8. 232/1. 273/6 itmişem 230/6. 285/1 itdügün 44/6. 350/4. 232/1. 117/6. 417/23. 139/4. 357/5 itmedin 94/5 itmege 43/4. 65/5. 140/8. 168/1. 390/1. 149/7. 163/6. 366/1. 94/5. 285/4 itmegil 334/5 itmek 140/1. 232/2. 397/7 itdügin 60/6 itdügini 401/1 itdügüm 123/6 itdügümi 117/9. 222/10. 95/7. 241/1. 413/5 itdük 319/6 İtdüklerümün 210/6 itdüm 187/3. 225/1. 2/5. 42/2. 72/1. 72/5. 288/1. 200/7. 356/18. 390/5. 371/1 itmiş 273/2. 150/6. 89/2. 168/1. 301/1. 221/1. 232/4. Mustafa Tatcı itden 97/3 itdi 22/5. 112/1. 104/7. 417/2. 396/1. 232/10 itsün 232/9 ive 70/7 İven 27/6 iver 152/9 İy 7/1. 117/1. 192/1. 232/8. 199/1. 278/1. 72/1. 204/5. 348/7 itmemiş 258/2. 44/8. 156/3. 167/5. 140/5. 302/16. 210/7. 175/4. 200/1. 28/1. 259/5 izzetden 2/3 İzzete 221/2 izzeti 2/2 izzetin 2/5 izzetle 201/37 izzetlü 387/5 K kaba 190/7 kabâlar 62/6 . 339/5 izlerisen 322/1 izlesün 247/6 izüm 191/8 İzz 135/2. 66/1. 399/1. 285/1. 317/2. 232/3. 43/1. 232/5. 258/2 itse 139/1. 417/1 itsün 90/11. 351/1. 232/7. 278/4. 339/4 ize 295/27 izhâr 287/7 izi 82/5. 60/1. 14/1. 7/1. 233/5. 54/1. 380/5. 280/1. 3/4. 186/3. 130/1. 399/1. 150/6. 139/6 itsem 107/7 itsen 161/1. 345/9. 151/8. 104/9. 208/7. 3/2.

139/2. 357/5 kadehin 72/6. 86/2. 312/2. 295/23 kahrın 263/2 kahrını 141/2 kahrun 396/12 kâ'ide 254/7 kâ'idedür 294/9 kâ’im 71/1. 151/3. 71/681/5. 39/9. 178/11. 159/6. 175/3. 90/11. 376/2 kahırla 112/6. 194/4. 158/6. 360/5. 175/3. 265/2. 168/11 Kâf'a 18/1. 195/1. 366/7 Ka'be'den 380/4 Ka'be-i ışka 53/6 Ka'be'ye 116/5. 135/2. 151/3. 129/8. 328/6. 72/3. 370/4 kabzına 152/5 kaç 21/1. 390/4 kahırlar 386/8 kahıtlıkdan 163/5 Kâhil 137/8 kâhillik 136/9 kahr 348/7 kahra 71/9 kahrı 140/6. 194/1. 144/1. 273/7. 226/1. 295/18. 290/4. 134/5. 63/3. 154/2. 117/1. 126/4. 205/5. 321/2 kademe 367/9 kademi 330/1 kademinde 46/8 kademine 159/4 kademler 324/3 kâdırlıgı 19/5 Kâdırlıgın 28/4 kâdî 371/2 kadîm 25/1. 195/7. 139/3. 295/3 kafes 335/7 kafesden 388/2 kafese 227/1. 116/6. 367/1 kadîmden 33/4. 134/6. 140/5. 136/7. 337/5 kaçalar 138/3 kaçan 33/3. 151/2. 234/4. 208/4. 97/4. 349/2. 151/7. 372/4. 233/4. 174/2. 22/5. 41/5. 252/2. 342/4. 16/8. 276/2. 301/2. 183/9. 296/5. 96/6. 349/8. 409/4 Kâfirdeki 199/1 kâfiri 29/9 kâfirler 321/5. 39/8. 191/10 kaçmasan 384/6 kaçup 276/8 kadar 22/7. 296/4. 176/4. 407/8. 168/7. 195/6. 381/8. 27/5. 403/5 kadehinden 26/5. 366/1 Kadehi 1/7. 149/1. 387/4 kakıyup 194/3. 188/7. 190/5. 193/14. 95/2. 340/3 Kaftân 210/2 Kâgıdları 301/11 kahır 137/2. 80/6. 115/5. 417/8 kaça 157/2. 193/12. 353/7.468 Ka'be 116/4. 223/4. 97/1. 295/3 Kâf'dan 18/1. 164/7. 273/7. 362/4. 261/1. 407/1 kal 135/9 . 233/1 kadîmdür 254/3 Kadîmî 190/6. 226/2. 362/7 Kaçanısa 205/5 Kaçanla 328/6 kaçanlarun 97/4 kaçar 97/3. 312/8. 328/6 kaçasın 346/5 kaçdı 391/3 kaçdılar 184/11 kaçdum 168/6. 319/6. 396/3 kabın 156/3 kabilyete 237/6 kâbin 250/5 kabir 146/2 kabre 15/5 kabrüm 274/5 kabûl 3/11. 351/6 Kâdir 108/1. 352/3 kafesi 227/2 kafesidür 204/4 Kâfile 346/2 kâfir 95/7. 217/3 Kadîr 101/2. 371/3 Kâ’imdür 302/2. 295/22. 48/7. 176/1. 246/4. 208/2. 211/5. 243/4. 184/2. 273/8 kadarladı 358/3 Yûnus Emre Dîvânı kad-bâlâm 262/9 kadd 48/5 kaddile 380/1 kaddün 21/5 kadeh 59/5. 36/2 kadehler 118/2 kadehün 345/3 kadem 27/5. 141/2. 170/4. 53/5 Kâdir-i Kün 211/1 kadrin 194/2 Kadrini 254/7 kadrüni 55/1 Kâf 12/2. 187/5. 345/2. 354/1. 189/3. 332/8 Kâ’imlerdür 301/11 Kak 134/5 kakı 403/3 kakıldum 407/10 Kakır 104/7. 67/7. 195/6. 22/5. 325/2. 149/1.

55/6. 192/4. 350/3. 169/2. 403/3. 184/4. 207/3. 157/8. 225/9. 124/11. 137/2. 210/4. 40/3 kalmadın 137/4 kalmagıl 242/1 469 kalmak 148/3 kalmamagiçün 251/3 kalman 339/8 Kalmasun 79/5. 23/7. 278/2. 351/10. 264/2 kalanda 264/5 kalanı 22/5 kalanlara 193/1. 316/1 kalmayalum 160/5 kalmayandur 99/1 kalmayasın 227/7. 364/1 kâmeti 380/1 kâmetün 48/5 kamış 170/6. 103/5. 92/7. 359/8. 257/2. 247/4. 358/9. 114/3. 218/2. 289/9. 385/2 kal'asın 394/3. 280/1. 23/3. 242/1. 314/6. 384/7 kalan 51/5. 148/9. 291/1. 218/5. 202/9 kalemde 287/3 kalemden 185/9 kaleme 232/4 kalemi 339/2 kalemleri 301/11 kalıba 12/5 kalıbı 356/4 kalıbına 257/5 kalımazam 189/5 kalın 106/4 kalısar 63/5 kalısarsın 405/8 kalışıcak 127/4 kâli 135/11 kalk 165/13 Kalkanı 141/5 kallâş 92/3 Kalma 39/5. 328/1 kaldur 136/2. 389/2 kalur 17/2. 223/4 kalup 386/4 kalupdur 236/5. 110/6. 281/3. 315/7. 45/6. 368/8. 48/11. 291/1. 414/7 kalmayayın 269/2. 339/7 kaldumısa 393/2 kaldun 61/8. 195/8. 405/4 kalurısam 190/1 kalurısan 412/8 kalursa 108/3 kâm 201/17 kâmet 170/5. 302/11. 201/45. 134/5. 110/6 kalmazam 129/3 kalmış 106/2. 103/6. 307/4. 177/7. 110/3. 155/4 kala 15/1. 394/8 kaldıyısa 214/3 kalduk 30/2. 130/3. 395/4. 295/29. 208/5. 361/3. 238/5. 308/6. 106/7. 160/3. 224/9. 148/8. 161/5. 257/4. 274/2. 286/5. 328/8. 370/6 kal'adur 412/1 kalagan 96/3 Kalam 127/5. 98/4. 365/4. 374/10. 214/3. 367/9 kaldılar 47/4. 175/6. 184/5. 181/2. 130/4. 279/5. 82/3. 318/5. 316/2. 203/4. 235/8. 350/6. 294/2 kamışlana 324/4 . 316/5. 264/1. 196/6. 416/7. 49/5. 128/6. 388/7. Mustafa Tatcı kâl 5/4. 417/25. 219/3. 281/5. 320/3. 361/5. 361/3.Dr. 274/5. 153/2. 369/2 kaldı 20/5. 104/7 Kalmaya 220/8. 290/13. 158/7 kal'ası 375/5 kalasıdur 64/5 kal'asıdur 64/3 kalasın 281/1. 60/6. 241/4. 231/1 kalası 109/4. 245/3. 305/3 kaldum 7/4. 61/1. 269/8 kalmayınca 297/1 kalmayısar 24/1 kalmaz 7/6. 407/4. 233/1. 402/7 kaldurup 407/5 kaldurur 329/6 kâle 295/29 kalem 47/3. 242/13. 14/4. 345/8. 303/1. 303/2 kalmaç 162/2 kalmadı 26/3. 118/8. 76/1 kalmışıdum 208/8 kalmış iken 221/2 kalsun 7/3. 110/5. 338/5. 298/3. 177/8. 59/6. 413/8 Kalû 168/3 Kâlu 397/8 Kâlû 20/9. 113/4. 279/12 kalasını 348/6 kal'asını 348/5 kalba 267/3 Kalbı 324/1 Kalbüm 225/6 kalbüne 229/2 kâlde 52/4 kâlden 83/5. 38/4. 288/2. 184/2. 345/2. 184/12. 157/6. 177/8. 416/8 kalmadılar 40/1. 232/9 kalmışdur 66/5. 404/8 kaldurdı 118/7 Kaldurdum 134/9 kaldurmagıl 377/8. 33/4.

359/5. 269/5. 65/1. 372/10. 90/6. 280/6. 53/2. 185/2. 302/7 kân 151/6. 97/2. 8/1. 273/6. 147/1. 147/1. 140/2. 232/7. 198/9. 344/6. 118/8. 346/3. 325/1 kandalıgun 256/2 kandan 11/1. 106/1. 185/2. 413/5 kamudan 34/7. 209/2. 232/6. 203/7. 408/3 kandasan 83/3 kandasın 278/1 kandaydı 233/9. 276/8. 100/1. 232/7. 362/4. 119/5. 233/7. 12/8. 258/3. 93/7. 333/2. 192/3. 353/3. 199/1. 207/3. 127/3. 402/5. 344/4. 189/4. 396/3. 297/7. 189/2. 163/2. 191/5. 351/8. 128/2. 416/9 kandasa 217/7. 290/2. 227/7. 396/15. 256/3. 41/1. 93/7. 144/1. 416/4 kangıdur 368/6 kangısı 86/2 Kanı 22/5. 243/3 Kandayıdum 125/2. 124/8. 207/2. 222/11. 90/3. 83/3. 209/1. 395/5. 174/5. 389/5. 107/6. 278/1. 54/1. 51/3.470 kâmil 88/1 kamu 7/1. 396/9. 9/5. 67/9. 318/6 kandadur 44/1. 396/12. 357/6. 281/8. 65/1. 225/4 kamular 137/5 Kamulardan 18/10. 266/6 kamuların 408/4 Kamularun 205/8. 187/12. 402/1. 221/5. 354/5. 333/1. 416/4 kamusını 264/3 kamuya 53/5. 206/8. 383/4 kanâ'ata 83/2 Kanâ'atı 140/3. 308/1. 284/4. 404/2 kâna 309/5 Yûnus Emre Dîvânı kanâ'at 119/3. 323/6 kandasam 54/1. 51/3. 263/3. 383/3 kanadın 407/4 Kanadlu 279/5 Kanadsuz 279/5 Kanadunı 343/9 kanasın 276/2 Kanatlanduk 292/3 kanatlandum 208/5 kanayın 253/4 Kanca 151/8. 206/6. 407/11 kânı 224/10. 144/6. 104/6. 358/11. 65/1. 107/4. 13/1. 48/13. 338/7. 205/6. 89/8. 169/3. 287/9. 197/1. 348/8 kandalıgum 189/1. 379/9 kan 24/2. 216/5. 205/6 kancaru 8/4. 346/3. 87/8. 212/5. 368/5. 190/2. 41/4. 279/5. 355/10. 412/6. 268/3. 342/1. 34/3. 396/10. 396/5. 227/4. 120/1. 396/4. 372/11 kandagıdur 33/4 kandalıgın 90/4. 193/2. 396/16. 274/3. 396/1. 168/1. 396/6. 395/3 . 231/9. 155/6. 54/5. 368/3. 335/7. 358/7. 395/2. 270/7. 135/11. 356/23. 358/4. 322/5. 349/5. 396/7. 195/9. 137/5. 322/5. 277/2. 203/7. 82/8. 78/2. 169/1 Kandayıdun 346/1 Kandayısa 147/5. 209/2. 60/3. 189/6. 390/5. 368/5. 276/1. 268/1. 135/16. 278/1. 362/4. 118/8. 358/4. 180/3. 376/7. 48/16. 360/7. 71/12. 370/3. 360/5. 185/3. 45/9. 87/3. 222/10. 361/1 kamumuz 416/6 kamunun 71/2 kamusı 2/5. 152/2. 74/5. 209/1. 151/6. 93/4. 227/7. 230/2. 227/7. 405/4. 346/1. 204/1. 377/3. 41/8. 222/4. 370/7 kândan 239/2. 396/1. 396/13. 54/1. 147/1. 407/12 kancarudur 28/2 kanda 25/3. 206/5. 238/1. 133/8. 227/3. 372/10. 247/1. 138/3. 396/8. 25/3. 268/3. 372/11. 225/8. 396/2. 337/1 kandayısan 278/2 kandîl 10/3 kandîldagı 169/3 kandîlinden 383/1 kandum 271/4 kandurmaga 329/1 Kan'enbiyâ 273/7 Kangı 92/8. 188/5. 295/28. 161/1. 396/14. 273/7. 264/9. 281/8. 42/1. 348/6 kamusın 135/15. 383/2. 176/5. 209/3. 239/2 kana 215/2. 89/8. 229/5. 148/2.

45/4 kapdan 66/6 kapdı 392/3. 320/6 kapusında 20/10. 149/5. 406/3. 272/6. 157/3. 307/1. 46/4. 112/3. 350/6. 23/2. 242/10. 102/4. 270/6 karnında 227/3 kar'olan 99/3 karpuz 106/6 karşu 55/4. 414/3. 97/3. 128/7 kapusın 208/1.Dr. 316/4. 351/13 kapuları 242/6 kapusı 46/3. 369/5. Mustafa Tatcı kanı 396/11 kânıdur 120/2 kanıla 222/11. 120/5. 212/5. 355/4. 343/8. 108/4. 356/24 kara olmak 274/3 kara 4/6. 52/4. 351/8. 207/6. 66/4. 224/1 karası 74/6. 169/1. 67/8 kapudur 85/3. 309/2. 351/3. 232/9. 388/5. . 184/4. 295/5. 290/13. 292/8 kapusından 376/6 kapusundan 376/3 kapuya 107/11. 281/1 Kar 193/7 kâr 28/6. 132/4. 124/2. 74/7. 168/1. 294/9 kapudan 46/3. 284/4 karagun 159/4 karanluk 184/12 Karanu 171/9. 414/1 Karanular 10/3 Karanulıga 180/5 Karanulık 23/2. 201/29. 308/3 Karârı 66/7. 270/3. 127/4. 168/8. 209/1. 343/4. 343/6. 399/1 kardaşlarum 413/8 kardaşunı 250/5 karga 352/4 Kargayıla 352/3 Kargu 82/7 karı 333/5 kârıdur 417/18 karılmaz 107/6 ka'rına 339/4 karınca 124/2. 417/26 karadan 42/3. 378/6. 242/14. 276/5. 128/3. 212/5. 175/4. 107/7. 183/2. 77/3 karanuyı 77/3 karar 198/7 karâr 1/2. 138/5. 363/2 kapı 107/11 kapılmışuz 333/7 kapılur 265/4 kapu 131/6. 242/8. 83/1. 224/5. 377/2 karâra 193/2. 123/2. 123/4. 179/6. 311/5. 289/1. 130/9. 319/7 kânumuzı 416/8 kapar 27/3. 243/6 karışgan 58/5 karışırısan 379/5 karışmaga 187/1 Karışmış 207/1 karlı 245/4 karlu 270/5. 338/9. 208/7. 193/2. 193/8. 69/2. 73/2. 179/1. 259/1. 152/10. 275/6. 242/9. 241/1. 210/7. 375/3 karasın 171/10 karasıyla 14/1 karavaşları 82/7 karayı 108/4. 262/4 471 karârum 52/1. 315/3. 113/10 kanları 415/4 kanlı 55/1 kanlu 253/5. 275/3. 113/11. 312/6. 286/3 kânımış 121/5 kânın 288/2 kânında 243/2 kanını 398/1 kânını 242/17 kanışıcak 127/6 kanlar 67/2. 283/5 kanluya 407/4 kanmaz 226/1. 404/4 kardaşdan 138/5. 207/6. 329/3. 270/1. 92/7. 95/3. 222/9. 302/10. 337/5. 300/5 kardaşın 198/4 kardaşlar 26/10. 207/1. 267/5 kansa 286/6 kansun 344/1 Kanum 191/10 kânum 216/4 kanumuz 231/4 kânumuza 311/2. 274/1. 20/11. 163/1. 368/7 kapucı 412/2 kapucılar 368/6 kapucısı 128/7 kapuda 20/5. 285/1. 176/7. 214/1. 221/2. 340/4 karıncaya 51/5 karıncayımış 124/1 ka'rında 194/3 karır 21/4 karış 241/4 karışdı 60/5. 378/7 kardaş 30/1. 184/4. 242/11. 95/12. 113/11. 242/12. 232/1. 171/2. 242/7. 220/8. 173/3. 104/5. 245/3 kararmış 66/3 kararuban 218/3. 202/6. 195/3. 22/3. 80/5. 154/4. 112/1. 112/6.

322/3. 311/6. 70/1. 184/4 kavuşdı 134/13 kaya 65/3. 270/4 Karşumdagı 193/10 karşuna 385/4 kartalı 407/5 Kârûn 18/3. 359/7 kayadan 265/2 Kayalar 1/6. 164/3 kaşun 159/4. 361/2 Kârûn'ı 396/4 Kârûn'undur 316/3 Kasd 1/9. 330/3. 289/9 karşugı 292/2 Karşuma 241/2. 376/5. 267/6. 148/5. 71/10 katdun 18/3 katı 50/3. 175/6. 117/3. 312/6. 57/5 katmayayum 215/4 katmış 207/7 katmışam 258/8 katran 306/7 katre 48/7. 323/1. 172/5. 257/6. 186/7. 376/4. 411/2 katrede 183/1. 289/6. 184/4. 275/7. 280/2 kaynar 204/2. 417/16 kasdı 312/7 kasdıla 135/5 kasdına 134/3 kasdını 173/5 kasd-ı ummân 200/5 Kasdum 409/5. 152/8. Yûnus Emre Dîvânı 412/6. 320/9 kaşundan 132/4 kat 212/3. 173/5. 181/9. 396/11 kata 140/4 katan 195/7. 254/7. 260/2 Katreden 365/2. 249/2. 295/10 kavîdür 33/8 kavil 208/7 kavim 149/7 kavîsin 148/7 kavmi 180/4. 372/2 kaydını 134/16 kaydum 284/3 kaydumı 171/10 kaygu 120/2. 335/17. 385/1. 243/6 kaynatdum 407/2 . 289/7. 44/2. 326/2 katlanur 372/12 katmaga 1/9. 353/5. 385/6 katıdur 265/2 katına 74/2. 127/5. 203/3. 72/6. 354/5 kaşa 224/5 kaşdan 70/6 kaşı 100/2. 271/3 kavmun 350/4 kavmüm 180/4 kavşuram 329/3 kavşurup 171/11 kavum 127/4. 323/5 katmagıl 159/6 katmayalar 57/1. 286/7. 201/13. 61/8. 413/7 kasdumuza 231/5 kâsırlıgın 28/4 kaş 92/5. 385/3. 95/5 kaydın 145/2. 323/9. 135/3. 336/2 kaynadur 66/6. 144/8. 412/5. 385/5. 172/4. 320/7 kâyımdur 32/3 kayırma 403/1 kayısı 17/8 kâyim 90/2 Kaykımaz 135/4 Kaykımazam 397/6 kaynadan 212/4 kaynadayın 283/2 kaynadı 68/3. 281/5. 169/4. 155/5. 78/7. 140/3. 274/3. 289/5. 272/5. 249/2. 240/2 kaygula 313/4 kaygular 148/5 kaygulu 225/4 kaygusın 235/9 kaygusuz 358/5 kayguyı 240/2 kayıddan 297/6 kayıkdum 121/4. 411/1 katredür 49/4. 221/6 kayıkmadın 39/6 Kayıkmasun 237/4 kayıkmaya 45/2 kâyım 61/9. 385/1. 140/8. 289/2. 297/3. 102/7. 212/7. 411/1 katre-i bârân 200/5 katremdür 12/1 katreye 54/4 katreyem 260/1 katunda 235/2 katundan 89/6 kavaga 407/6 kavî 183/8. 267/3 katar 166/6 katarsın 248/1.472 289/1. 289/8. 289/4. 273/8. 312/6. 352/5 katındadur 160/3 katından 39/4. 248/12 katdum 71/8. 135/13 katında 26/2. 182/2 katır 2/7 Kâtibîn'dür 301/9 katlan 174/7 katlana 325/6 katlanan 68/1 katlangıl 36/7 katlanımadı 141/5 katlanımaz 98/1 katlanımazsın 255/9 katlanısar 272/3 katlanmaya 268/5. 289/3. 153/7.

317/8 Kayyûm 149/7 kaz 23/4. 233/8. 293/1. 109/3. 51/5. 362/2. 311/7. 348/5 kendözini 65/5. 159/1. 311/4. 159/6. 302/8. 241/1 kendözümi 178/3. 378/4 kendüden 26/4. 25/3. 73/4. 165/1. 165/8. 302/6. 69/9. 227/1. 319/5 Kaza 222/9. 373/2. 399/4. 386/3. 293/1. 302/1. 372/3 Kendüliginden 1/3. 165/4. 184/5. 77/7. 401/2 kaynayubanın 391/2 Kayseri 278/6 Kayserî'ye 407/12 kaysı 298/6 kayum 31/2 kayurmazam 176/2. 222/8 Kazdı 376/2 kazgana 407/2 kâzî 9/2. 165/13. 348/1. 155/5. 406/2 kebâbdur 415/4 Kebîr 396/15 Keçe 342/7 kefen 6/4. 165/11. 248/5. 165/4. 155/5. 416/8 kendüligidür 193/14 kendüligin 318/8. 94/4. 302/1. 125/4. 121/9. 152/12. 165/9. 144/1. 288/1. 82/9. 247/1. 318/3. 102/1. 50/5. 182/8. 165/2. 221/2. 93/3. 367/2. 225/2. 247/1. 398/2. 165/5. 166/2. 69/9. 293/3. 165/3. 302/4. 236/2 kendüm 125/3 kendüme 258/2 Kendümi 329/3 . 335/8. 132/2. 248/12 kendözüne 86/2 kendözüni 88/9 kendü 12/6. 236/2. 260/4 Ken'ân'a 309/4 kenâr 48/4. 183/9. 191/11 kelimesi 305/7 Kelîm'üm 326/6 Kem 159/7. 64/6. 349/3. 285/1 kayursın 317/8 kayurur 395/4 kayusı 165/1. 15/3. 361/4. 400/4. 338/4. 417/3 kemîne 406/5 kemini 102/5 kemter 41/1 kemteri 345/4 kemterin 353/3 kemürüp 159/7 Ken'ân 255/4. 222/9 kazan 21/5. 248/5 kendözünden 28/9. 358/1. 320/10 kendözinden 23/7. 349/9 kendözün 51/7. 302/2. 403/6 Kendüde 232/6. 380/4 kazananlar 112/6 kazancı 63/3 kazançlu 63/3 kazandugı 341/5 kazandugum 405/4 kazandugun 137/6 Kazandugunı 137/7 kazanı 13/3. 398/1. 302/8. 257/2. 134/13 kelâmdayıdum 172/5 kelâmdur 94/3 kelâmını 169/10 kelâmum 57/3 kelâmun 164/2 keleci 42/9.Dr. 288/5. 366/8 kelecidür 190/3 Kelecilerün 102/3 kelecim 42/4 kelecisi 19/8 kelecisin 177/8 keleciyi 159/6 keler 74/3 kelime 185/5. 83/4. 44/5. 359/1 kendözüm 187/4. 202/7. 36/6. 165/10. 291/4. 165/7. 152/14. 236/3. 325/4. 357/4. 165/6. 386/3. 158/5. 183/8 kenâra 327/2 kenârın 373/3 kenârında 224/7 kendi 77/7 kendin 91/1 kendine 95/11 473 kendözin 8/6. 300/3. 323/5. 242/16. 33/9. 222/11. 302/9. 209/7. Mustafa Tatcı kaynaya 21/5 kaynayan 187/7 kaynayuban 224/2. 302/4. 353/7 kefenleri 207/2 kefenümüz 231/4 Keffesine 195/4 keklige 1/3 Keklik 335/5 keklikle 335/5 kelâm 88/7. 165/12. 280/5 kendözümden 227/1 kendözüme 189/2. 196/2. 94/2 kazma 222/8 kazmasıla 376/2 kazumı 407/10 kebâb 47/1. 230/6. 74/6. 316/1 kazanına 391/2 kazanını 193/12 kazar 1/6.

198/5. 367/12 kenz'em 287/7 kerâmet 19/2 kerâmeti 380/5 Kerâmetüm 380/5 kerâmetün 48/14 Kerem 132/1. 134/2. 394/2. 304/4. 275/5. 408/5 keyfiyetün 48/8 kez 3/1. 285/2. 83/7. 238/5 kendünün 64/6. 195/5. 364/5. 397/9 kesâd 218/3 Kesdi 10/2. 274/4. 237/3. 249/1 Kendüsi 22/7. 344/3. 198/9. 186/7. 342/4. 321/7. 211/6. 169/5. 238/5. 34/3. 135/10. 255/1 kesmegil 164/3 Yûnus Emre Dîvânı Kesmezisen 155/3 kesüben 95/5. 152/5. 366/6. 341/2. 182/3. 370/6. 417/11. 415/1 Kendüyi 5/4. 370/3 kezek 198/1 kezin 12/6. 61/5. 359/1. 137/9. 200/1. 102/6. 127/9. 199/4. 227/2. 54/3. 366/2. 126/4. 226/3. 376/1 Kesdüm 189/6 kese 102/2 kesemnâ 378/5 kesen 124/1 keser 198/1. 71/2. 109/4. 369/5. 185/2. 200/1. 61/5. 350/2. 88/5. 232/7. 84/3. 302/4 kendüsidür 332/6 kendüs'olmış 331/4 kendüsüz 25/4. 285/5. 350/7. 129/2. 217/5. 351/9 keşîşe 293/3 kevn 126/10. 165/13. 289/1. 356/20. 70/1. 151/9 kıla 20/3. 126/6. 262/10. 267/6. 325/7. 377/5. 345/5. 159/7. 112/9. 335/11 kılanlara 231/1. 300/6. 25/7. 29/10. 136/5. 345/6. 335/20. 103/3. 375/2. 408/4 kılanlar 72/5. 223/5. 202/7 kılan 2/1. 328/1. 201/31. 165/7. 374/8 kezden 159/5. 182/3. 154/5. 101/3. 135/13. 135/1. 341/7. 367/10. 315/6. 195/6. 208/4 kesüp 1/6. 174/5. 115/3. 338/1. 356/9. 221/3. 186/6. 173/5. 342/6 keşf 94/5. 233/10. 160/4. 317/2 kılaldan 29/10 kılalı 64/4 kılalum 160/3. 67/8. 265/1. 232/9. 364/5. 231/8 kılanlarun 47/5 kılanun 295/26 kılar 146/5 kılası 138/5 kılasın 136/4. 78/4. 102/6. 371/5. 192/7. 165/13 Kes 155/3. 310/2 kıble-i cân 200/4 Kıblemüz 20/1 kıgır 182/8 kıgıran 194/7 kıgrıla 306/3 kıgurdı 134/1 kıgurur 360/6 kıl 33/3. 231/8. 293/3. 257/9. 102/7. 35/4 Kesildi 208/5 kesile 317/7 Kesmedin 211/1. 182/4. 182/2. 331/2. 189/1. 21/4. 359/2. 315/5. 241/3. 67/5. 353/2 keserem 226/4 Kesgil 35/4. 332/1. 153/5. 236/1. 259/2. 417/13 key 31/1. 384/4. 297/3. 211/5. 52/5. 312/1. 300/2. 358/6 keremi 117/10 Kerîm 184/1. 181/1 kılavuzın 247/3 kılaydun 402/3 . 164/5. 335/8. 135/13. 315/4. 82/1. 17/3. 396/5. 294/7. 395/2. 159/5. 417/26. 310/8. 321/7. 212/2. 366/6. 166/1. 85/5. 370/10 Kevser 88/8. 216/5. 368/8. 385/1.474 kendüne 134/2 kendüni 91/1. 209/7 kendüy 358/1 Kendüye 66/5. 200/4 kılam 4/7. 341/1. 182/4. 417/23 kılasını 348/1 kılasum 46/3 kılavuz 141/3. 417/11. 295/13. 212/3. 67/1. 417/12. 195/5 Kerîm-i Zü'l-Celâl 417/25 kerkesler 335/7 Kerpîç 407/2 kerrûbıla 201/19 kervân 39/6. 367/7. 211/8. 321/5. 89/7. 83/4. 70/4. 366/6. 330/3. 205/5. 104/8. 70/2. 304/6. 302/4. 33/4. 306/7. 182/3.

398/10. 353/2 kılıla 304/5. 384/8. 214/5. 340/6 kılmadı 16/1. 19/3. 77/4. 136/8. 218/6. 217/5. 312/7. 295/11. 356/15 kılur 22/3. 191/11. 371/4. 206/4. 356/4. 49/11. 295/18 kılmışsın 149/7 kılsa 136/1. 255/4. 341/5. 374/10. 42/2. 374/3. 195/3. 47/5. 295/11. 417/26 kıldı 12/6. 368/8. 354/8. 412/8. 296/7. 12/7. 475 183/2. 185/5. 321/3. 273/9. 191/9. 387/5. 201/41. 416/3 kıldum 14/1. 310/8. 230/6. 224/5. 212/6. 249/1. 304/7 kılıcı 6/3 kılıcın 46/4. 249/3. 339/1. 256/4. 295/18. 314/6. 341/3. 191/4. 255/1. 99/6 kılmayayum 215/2 kılmayayın 269/5 kılmayınca 128/5. 75/5. 53/1. 255/9 kınalu 82/7 kınasın 198/7 kırası 375/4 kırasum 46/4 Kırdum 187/3 kırıla 9/6 kırıluban 82/4 kırk 48/14. 155/1 kılısardur 346/3 kılma 138/6. 50/7. 175/6. 159/3. 286/4 kılsam 107/7 kılsan 219/1 kılsun 259/1 kılun 109/2 kılup 137/4. 207/8. 170/5. 262/3. 349/1. 98/4. 182/8. 176/7. 6/5. 407/4 kırkdan 185/3 Kırkından 185/3 Kırkını 185/2 kısmet 229/4 kıssam 338/7 kış 49/2. 349/1. 49/8. 6/8. 270/3 Kıldıysa 229/4 kıldugı 266/5 kıldugın 53/1 kıldugum 92/2 kıldugun 166/1 kılduk 139/2. 85/3. 367/10 kıldılar 343/10 kıldım 124/9. 302/7 kılıç 168/11. 269/7. 198/5 kılıncı 359/3 kılıncıla 359/5. 291/2. 189/3. 294/7. 187/6. 297/8. 255/1. 91/3. 355/1. 327/4 kılmaya 316/2 kılmayalar 368/4 kılmayana 341/6 kılmayandur 99/5. 136/9. 42/2. 266/5. 171/2. 152/10.Dr. 398/10 kıluram 59/5. 22/5. 109/3. 190/8 kılurısan 109/3. 412/8 kılurlar 38/4 kılursan 414/7 kılursın 89/5. 341/3 kılmayısar 77/2 kılmaz 6/2. 190/1. 123/4. 402/4 kılmazın 256/7 kılmazısa 295/14 kılmazısam 349/1 kılmazsın 235/8 kılmış 74/1. Mustafa Tatcı kılayıdum 285/3 kılayın 269/1. 172/3. 93/2. 355/4. 255/8. 363/2 kılınç 323/1 kılındugı 307/5 kılındum 182/6 kılını 199/4 kılınur 116/3 kılısar 17/2. 349/1. 255/6. 289/3. 76/3. 255/7. 304/6 kılınca 81/3. 201/4. 248/8. 351/11. 295/6. 69/2. 224/6. 110/1. 255/5. 361/3. 321/6. 357/6 kılmadılar 40/1 kılmadın 160/9 kılmaga 164/6. 398/1. 351/13. 301/9 kışdan 271/6 kışladuk 292/6 kışlalar 207/4 . 367/13 kılı 181/6. 413/3. 255/2. 389/1 kıldunısa 366/6 kılgıl 28/1. 85/3. 370/6. 377/2. 242/16. 280/8. 181/6. 343/2 kışa 66/3 kışda 222/2. 250/6. 85/3. 349/2 kılurıdum 104/4. 335/1. 272/4. 92/1. 49/12. 55/3. 323/7. 76/3. 283/5 kıldan 306/7. 136/3. 53/2. 214/1. 369/1. 358/1. 255/3. 413/6 kılurısa 183/5. 188/1. 377/5. 323/7 kılmak 89/7. 225/1. 338/1. 42/7. 271/5. 205/5 kılurısam 104/5. 236/3. 367/2. 134/3. 343/8.

53/5. 277/5. 154/5. 136/8. 68/3. 43/1. 301/2. 18/8. 68/3. 196/5. 22/4. 205/4. 159/4. 95/1. 59/3. 260/1. 237/5. 54/5. 27/2. 54/5. 396/5. 189/3. 169/3. 121/7. 83/6. 183/8. . 49/11. 410/2. 127/4. 155/4. 258/5. 65/2. 29/2. 130/1. 73/9. 107/4. 108/3. 365/3. 260/1. 248/4. 245/7. 326/8. 140/5. 128/1. 31/4. 11/7. 23/7. 29/6. 87/4. 417/25 kıylı 288/2 kıymaz 57/6 kıymet 295/19. 110/6. 166/4. 59/5. 2/7. 316/3. 173/7. 67/6. 280/3. 11/6. 67/7. 56/3. 180/6. 116/7. 81/4. 152/7. 116/8. 173/6. 32/4. 396/2. 147/9. 368/2. 187/2. 64/2. 43/1. 184/2. 135/19. 354/8 kızar 83/3 kızaram 171/5 kızdur 82/8 kızgını 259/8 kızı 238/4 kızıl 95/13. 107/9. 250/4. 94/1. 107/8. 127/6. 78/5. 81/5. 232/1. 173/6. 188/4. 27/2. 161/4. 83/2. 165/6. 123/3. 223/2. 104/6. 3/12. 56/5. 348/1. 59/4. 98/3. 8/3. 193/2. 402/4. 126/9. 65/7. 180/3. 90/12. 13/6. 247/4 kilîdi 121/7 Kilîseye 219/3 Kim 1/8. 54/8. 232/1. Yûnus Emre Dîvânı 79/1. 98/3. 53/3. 98/3. 33/2. 119/1. 297/8. 299/3. 140/8. 234/5. 90/2. 372/4. 266/5. 78/5. 113/4. 108/4. 17/2. 394/5. 126/3. 110/4. 190/2. 62/8. 186/3. 377/1. 32/1. 180/3. 261/1. 137/8. 28/8. 278/2. 318/7. 280/4. 26/5. 13/5. 155/4. 392/2. 250/1. 11/1. 131/2. 109/6. 134/15. 68/2. 29/10. 84/6. 26/3. 259/6. 228/4. 225/2. 155/8. 151/3. 126/3. 154/5. 26/9. 239/3. 104/7. 98/2. 65/2. 37/6. 92/6. 173/4. 417/26 kibir 117/3. 403/4 kibrile 119/1 kibrün 121/8 kiçi 34/7. 45/6.476 kışlamaz 207/4 kışlar 373/3 kışum 77/1 kışun 312/1 kıyâm 209/6 kıyamaz 105/2 kıyâmet 17/8. 289/9. 233/9. 48/9. 360/2. 124/4. 177/1. 89/5. 17/4. 45/1. 295/29. 20/3. 64/7. 134/14. 183/2. 290/13. 411/1. 183/3. 13/4. 371/1. 90/3. 110/5. 2/5. 330/2. 123/3. 393/3 kızıla 147/9 kızılı 341/5 kızlarun 198/6 ki 10/2. 105/3. 243/8. 132/6. 278/5. 132/6. 220/2. 68/2. 95/9. 54/3. 125/5. 82/1. 159/8. 13/1. 166/3. 139/3. 104/8. 26/9. 253/5. 26/5. 135/11. 109/6. 196/6 kîlden 224/9. 135/3. 394/3 kibr 24/3. 49/8. 27/1. 95/3. 135/8. 190/5. 137/8. 416/5 kıyanı 353/1 kıyâs 48/4 kıydur 250/5 kıyl 61/1. 366/3. 132/7. 346/3 kıza 21/5. 323/2 Kıymeti 132/3 Kıymetin 57/7 kıymetini 378/2 kıymetlü 387/1 kız 152/12. 245/6. 151/1. 90/1. 352/4. 64/5. 164/4. 55/4. 153/5. 272/1. 62/5. 318/1. 317/8. 237/4 kîl 5/4 kîlde 181/2. 132/4. 385/2 kıyan 135/10. 316/3. 81/5. 257/2. 394/7. 110/5. 176/1. 318/9. 206/2. 47/2. 134/9. 170/2. 385/7 kızan 193/6. 20/11. 366/7. 95/10. 79/5. 152/7. 392/5. 219/4. 411/2. 123/3. 135/19. 135/4. 173/8. 230/4. 52/5. 286/7. 106/5. 77/4. 11/3. 149/3. 73/2. 41/7. 69/2. 119/3. 115/1. 329/7. 8/4. 145/7. 118/3. 20/6. 277/4. 214/9. 14/3. 52/4. 68/3. 306/5. 340/4. 321/1. 150/1. 2/3. 90/11. 17/5. 335/7. 332/6. 155/2. 294/3. 95/2. 176/1. 130/7. 17/8 kıyâmeti 380/1. 30/5. 278/4.

96/3. 354/10 Kimi 22/3. 338/2. 59/3. 34/5. 323/6. 375/6. 317/9. 305/3. 77/4. 307/4. 277/3. 396/5. 127/6. Mustafa Tatcı 195/10. 305/1. 411/5. 317/4. 290/4. 214/1. 242/10. 330/6. 95/12 477 Kiminde 106/3. 65/6. 316/1. 273/4. 244/5. 386/1. 317/2. 206/2. 235/9. 254/2. 337/4. 79/5. 140/8. 370/12. 249/5. 306/2. 295/16. 389/4 Kimsenem 215/3 kimsenenün 124/3 kimseneye 73/2. 317/3. 30/4. 89/3. 106/3 Kimine 95/8. 109/1. 305/4. 349/2. 323/3. 343/6. 95/12. 295/6. 174/3. 30/5 kime 22/5. 258/6. 127/7. 371/8. 209/2. 375/1. 272/3. 323/1. 211/3 Kiminün 95/8. 242/8. 110/2. 394/1. 349/5. 124/3. 411/8. 202/2. 82/2. 295/13. 352/1. 345/1. 211/3. 201/42. 400/3. 95/10. 90/4. 299/7. 342/2. 254/4. 397/4. 297/1. 295/4. 308/5. 235/6. 30/2. 324/1. 389/6. 107/6. 112/7. 410/3. 237/6. 327/6. 335/4. 334/2. 150/2. 228/6. 365/6. 131/4. 293/2. 335/15 kimisine 22/4 Kimse 6/2. 328/5. 151/5. 279/14. 355/10. 345/4. 20/7. 159/1. 323/2. 390/1. 356/22. 386/2. 127/7. 110/1. 345/8. 375/6. 356/3. 124/4. 404/3. 89/2. 175/1. 206/1. 330/7. 30/1. 305/4. 356/24. 409/4. 416/11 kimesneye 7/3. 24/1. 63/5. 356/2. 126/2. 335/15. 92/5. 41/7. 89/3. 409/6. 221/4. 345/9. 403/6. 318/5. 258/2. 318/7. 95/9. 417/14. 82/2. 367/12. 126/2. 389/3. 30/3. 131/7. 387/4. 231/6. 401/1.Dr. 90/9. 411/10 kimesne 26/4. 87/6. 416/1. 325/3. 387/4. 207/5. 113/5. 207/8. 351/2. 382/3. 45/6. 328/3. 64/5. 207/5. 355/10. 359/6. 360/2. 131/1. 207/5. 244/3. 247/5. 48/2. 103/6. 109/5. 361/3. 242/12. 327/1. 375/1. 299/5. 348/1. 99/2. 345/2. 318/3. 89/3. 82/8. 184/2. 305/3. 346/3. 349/2. 326/5. 411/4. 95/7. 235/8. 388/3 Kimin 95/7. 290/6. 366/3. 370/12. 318/6. 256/2. 251/5. 176/2. 323/7. 416/10 kimseden 5/1. 390/2. 277/3 kimsene 3/10. 358/7. 325/2. 142/4. 103/5. 269/4. 373/2. 242/9. 304/3. 403/6. 246/4. 209/2. 297/2. 19/5. 112/1. 59/3. 342/5. 318/7. 361/3. 247/5. 95/11. 335/15. 113/7. 378/8. 290/5 Kimini 95/11. 75/3. 409/4. 45/1. 308/6. 313/6. 63/7. 103/1. 258/2. 198/2. 212/5. 388/3. 6/7. 16/1. 307/1. 317/2. 242/11. 398/7. 236/2. 352/1. 348/3. 337/5. 95/10. 95/9. 114/2 Kimsesi 373/6 kimseye 99/2. 401/6. 307/2. 359/3. 175/1. 82/2. 295/13. 359/2. 354/1. 72/4. 403/1 kimsedür 34/1 kimseler 26/9. 396/2. 372/11. 299/1. 95/7. 236/2. 290/5 Kimisi 75/3. 409/1. 355/7. 345/8. 310/5. 317/1. 307/1. 335/15. 82/1. 302/2. 363/3 kimdügini 370/2 kimdür 30/1. 354/9. 417/15 kimde 2/7. 305/3. 44/4. 417/15. 323/1. 45/8. 146/3. 412/10 kimdedür 165/4 Kimden 126/2. 283/1. 82/1. 333/2. 401/1. 337/5. 328/2. 99/8. 90/9. 305/5. 300/3. 151/3. 295/22. 248/1. 376/5. 316/1. 107/9. 109/1. 281/3. 360/6. 328/3. 304/8. 394/6. 207/7. 359/8. 324/1. 256/6. 377/7. 354/2. 242/13. 375/6. 209/8 Kimsenün 86/7. 135/4. 356/9. 82/2. 167/1. . 269/4. 6/6. 226/2. 376/4. 263/2.

380/2 kişilerün 105/2. 272/4. 407/6. 40/3. 73/6. 242/7. 148/7. 267/4. 32/7. 37/2. 187/2. 65/7. 79/2. 148/2. 327/7. 114/1. 83/5. 96/2. 329/7 koca 82/2. 372/12 kişide 341/1 kişiden 27/1. 146/6. 110/5. 353/8. 371/4. 369/2. 333/2. 173/5. 171/3. 131/6. 259/3. 129/8. 295/7. 264/3 koga 224/7 kogıl 28/9. 268/4. 345/5. 202/4. 363/6. 299/3 Kocalar 76/3. 399/5. 264/2. 369/7. 369/9. 259/4. 333/1. 193/8. 181/4. 329/7. 154/2. 402/4. 199/2. 247/1. 341/5 kişiye 27/1. 369/3. 111/5 kişinün 11/1. 369/1. 227/7. 300/7. 2/2. 169/5. 365/7. 351/11. 46/4.478 258/2. 42/2. 250/1. 360/1. 355/3. 113/6. 96/4. 369/6. 247/1. Yûnus Emre Dîvânı 259/7. 112/7. 4/5. 378/7 Ko 11/8. 370/5. 369/5. 359/1. 294/5 kişiyedür 20/4 kişiyi 78/5. 374/8 kitâbıdur 37/4 kitâbından 410/1 kitâbını 171/2. 105/3. 167/1 kimseyile 403/3 kimseyle 223/3 kimsin 149/5 Kimün 10/2. 70/5. 369/1. 372/11. 372/5. 106/7. 2/1. 412/4 kimseyem 220/2 Kimseyi 80/2. 416/4 kodum 41/8. 129/6. 178/8. 327/5. 335/20. 13/2. 345/5. 372/10. 86/7. 417/10. 372/4. 378/7 kitâba 110/2 kitâbdan 137/9. 164/1. 379/3. 360/1. 323/1. 399/5. 111/1. 372/9. 293/5. 102/5. 318/9 kocaldun 32/7. 220/4. 109/4. 115/2. 136/1. 4/5. 263/2. 32/5. 263/2. 102/1. 52/6. 137/1. 326/5 koçıla 168/8 kodı 84/5. 65/7 kocası 351/14 kocayı 198/6 kocayımış 124/12 koç 224/6. 203/2. 36/6. 135/18. 73/4. 206/2 kişünün 109/5. 391/3. 154/6. 313/8. 116/7. 294/4. 139/3. 311/2. 91/2. 412/4. 182/2. 338/4. 154/6. 417/10 kodun 323/7. 409/4. 186/5. 124/12. 375/7 Kitâb 37/4. 11/7. 139/1. 197/6. 139/4. 2/2. 412/11 kîne 275/5. 111/1. 44/3. 318/8. 147/6. 317/6. 147/6. 367/12. 371/1 kodı 369/1 kodılar 301/5 kodugun 89/9 koduk 319/6. 369/8. 97/3. 198/1. 338/5. 326/8. 264/7. 323/3. 27/4 kişidür 83/6. 388/7. 248/4. 73/8. 359/2. 264/1. 84/1. 153/3. 181/9 kişiler 96/1. 304/1. 403/4 kîn imiş 121/7 kînini 377/1 Kirâmen 301/9 kirin 230/5 kiriş 301/4 kirişde 301/3 kirişi 301/2 kirişile 301/6 kîse 18/8 kîsenden 18/8 kisvet 19/4 kişi 1/8. 348/5. 33/1. 115/1. 372/1. 114/4. 235/9. 127/8. 372/6. 60/7. 146/4. 384/1 kodunısa 24/3 kodurdı 264/1. 369/4. 38/5. 410/5. 407/10. 372/2. 269/6. 344/2. 417/26 kohunı 253/7 kokum 214/6 kokun 268/3 . 101/2. 151/4. 155/1. 247/2. 59/2. 4/5. 56/11. 17/1. 410/2 kitâbısın 320/6 kitâblar 130/1 kitâbun 91/4. 330/2 kimündür 220/3 kîn 64/5. 299/6. 153/1. 372/8. 406/7. 333/2. 59/2. 323/4. 402/4. 359/4. 284/5. 371/2. 412/12 kîni 24/3. 34/6. 142/1. 139/6. 242/5. 372/7. 11/6. 372/3. 198/5. 372/1. 169/7. 238/2. 334/4. 124/9. 248/3 kitâbı 10/4. 280/9.

396/13 Kopa 306/5 kopar 152/7 koparam 409/5 kopdı 134/5. 369/1 korkusın 113/6 korkusından 142/2 korkutmış 242/8 korlar 368/6 kosam 123/5 koşarısan 412/6 kotar 349/10 kova 2/2 kovam 126/5 kovanı 353/5 kovanum 271/8 kovar 152/9. 390/5 kona 241/2. 285/1. 416/6 komazlar 365/3 komış 145/2. 365/7 korhulı 306/7 korıcıdur 303/5 korınur 303/5 korısan 158/5. 370/11 korkısından 9/4 korkma 33/2. 363/5 kopuzıla 301/1. 232/3. 264/7 koyana 17/6 koyanı 166/4. 176/1. 183/6. 385/1 kovcı 293/5 koya 140/2 koyalar 340/3. 154/4. 301/13 kor 298/5. 121/7 kokusına 99/6 kolay 13/2. 403/1 Korkmaya 142/5 korkmayısar 272/3 Korkmaz 371/6 korkmazam 176/2 korkmazısan 153/8 Korku 39/6. 336/1 komadı 16/1. 301/2. 403/3. 198/2. 281/4. 367/5 kondum 203/6. 321/4 Komadugun 293/4. 195/6.Dr. 385/4 konakvam 203/6 konan 28/8 konanlar 1/10. 237/6. 340/5. 359/6 komışlar 82/4 kon 216/3. 259/8. 261/7. 208/2. 208/6 kondurmaga 329/7 konmaduk 330/6 konmaga 1/10 konmamış 21/4 konşı 279/12 Konşıyıduk 243/8 Konşıyıla 366/8 konşun 56/6 konuban 391/1 konugısan 153/2 konuk 153/1 konukdur 388/2 konup 127/2 Konya 106/9. 215/3. 236/2. 308/7 Korka 76/5 Korkar 399/3 Korkaram 26/8. 174/4. 170/6. 276/2. 350/5. 197/2. 198/5. 343/11. 51/2 korkasın 242/8 korkayın 176/2 korkdugumıla 176/2 Korkı 171/5 Korkıdan 191/5. 80/3 kolmaşam 227/5 kolmaşda 301/4 koma 63/7. 150/1. 345/6 kondı 164/8. 62/7 koyalum 62/7 koyam 161/3. 234/2. 300/8 komayam 182/7 komayup 141/1 komaz 81/4. 216/6. 236/3. 290/2 koyan 121/1. 409/5 Korkarısan 137/5 korkarsın 33/2. 208/6. 370/11 korkusı 117/5. 236/3. 178/9 korkubanı 9/5 korkudan 176/1 korkudurlar 153/8 korkuları 272/4 korkulıkdur 71/4 479 korkulu 71/7 korkum 31/2. Mustafa Tatcı kokundan 3/6 kokusı 3/7. 384/6 . 93/3. 293/4 komaga 152/14 komagıl 341/7 koman 108/2 komaya 247/3. 344/2. 333/5 koyarıdum 117/8 koyarsan 157/3 koyasıdur 318/8 koyasın 250/1 koyayum 210/7 koyayın 253/7 koydum 407/2 koydun 235/7 koyın 301/2 koymaz 363/5 koynına 246/3 koysalar 352/3 koyuban 152/11. 264/4. 353/4 koyanlara 231/6 koyar 4/6. 394/8 kolmaşa 27/6. 103/5 kolaydur 27/6 kolayından 325/2 kolına 164/8 kolmaş 80/2. 234/1. 299/7 konar 21/4. 412/9 Kopıcak 275/1 kopısar 60/4.

223/1. 255/8. 286/5. 211/2. 302/17. 47/7. 196/10. 218/2. 284/7. 356/24. 151/1. 369/5 kulıdı 151/2 kulıdum 284/6 kulıdur 131/7. 211/7. 155/2. 369/5. 186/2. 323/4. 225/8. 104/8 kulagum 3/8. 183/7. 282/1. 222/5. 405/6. 151/3. 232/6. 112/1. 295/2. 198/5. 401/4. 302/10. 299/4. 136/4. 194/5. 95/11. 285/3. 381/7 köşkinde 18/2 kuçmagiçün 234/4 kuçmak 88/8 kuçmış 246/3 kudret 23/4. 195/8. 325/4. 242/6. 310/6 Kulagumdan 117/4 kulagun 61/6 kulagundan 235/2 Kulaguz 160/7 Kulak 88/6. 355/8 kudretde 223/3 kudretden 191/12 kudretidür 120/1 Kudretinden 193/3. 309/1. 334/2. 195/10. 240/5 kulıyısan 72/7 Kuli'l-Hak 29/3 kullandı 304/8 kullar 78/6. 345/2 kullarını 328/7 kullarun 141/4. 151/1. 414/1 kozumı 407/1 köhne-sarâydur 279/3 kökin 72/2. 220/7. 31/7. 125/5. 137/4. 186/2. 323/7. 346/5 kullukda 286/5 Kullukdan 229/1 kulsuz 151/1 kulum 229/2. 140/1. 318/10. 151/5. 417/14 kullaruna 48/13 kullıga 107/9 kullıgıla 126/8 kullıgın 174/4 kullık 84/2. 296/8. 23/5. 323/7. 154/3. 179/4. 245/5. 151/2. 247/5. 115/5. 374/9 körügi 66/6 Kösülerler 340/2 köşk 177/7. 249/1 Yûnus Emre Dîvânı kudretümüz 116/8 kudretün 48/1. 373/6 kulunı 417/13 Kur'agaca 21/7 Kur'agacı 342/6 . 306/3. 12/2. 274/1 kulumı 112/5 kulun 11/8. 304/8. 376/1 kökini 83/4 köklerinden 147/4 kömür 193/6 köpri 417/11. 23/6. 7/3. 48/10 kudse 218/1. 154/1. 41/2. 273/3. 302/7. 292/1. 292/8. 334/2. 153/7. 64/6. 298/6. 224/2. 218/3. 163/1. 371/4. 151/4 kula 17/8. 273/4. 219/2. 84/3. 308/1. 212/8 Kulavuzum 171/9 kulda 191/2 kulesi 378/9 kulı 27/7. 33/7. 151/3. 115/5. 253/7. 166/2. 212/1. 212/4. 354/2. 194/2. 338/2 kullara 100/5 kulları 368/6 kullarıla 186/7 Kullarına 7/7. 285/4. 335/13 kullıkda 357/2 kulluga 351/4 kullugı 396/5 kullugum 123/7 kulluk 22/6. 150/6. 25/1. 317/8. 417/14 köpriden 137/5 köpridür 103/4 köprüsi 375/7 köprüsin 369/1 köprüsine 184/15 köpüginden 249/3 kör 347/3 Kördür 4/6. 205/4. 378/8 kulagı 239/6 kulagıdur 348/8 kulagıla 44/1. 201/19. 338/2 kulıla 304/8 kulımışsam 285/3 kulın 355/9 kulına 211/4 kulını 78/6 kulıyam 109/6. 239/2. 323/8 kulagına 23/5. 354/2. 12/3. 218/5. 218/4. 349/8. 216/4. 245/2. 132/8 kulaksız 382/1 kulaksuz 382/1 kulam 178/13. 201/3. 273/9. 343/7. 193/11. 387/2.480 koyubanı 184/11 koyucı 6/4 koyun 360/9 koyundan 354/7 Koyup 39/1. 331/1. 268/9. 109/6. 149/10. 176/7. 368/3. 298/4. 201/33. 84/2. 66/6. 186/4. 320/3. 218/6 kul 4/2. 346/5. 345/1. 362/7 kulavuz 177/9. 287/2. 236/4. 335/16. 218/1. 327/1.

187/11. 88/6. 31/2. 335/13. 164/8. 344/4. 163/7. Mustafa Tatcı kuralar 340/5 kuralım 330/6 kuralum 330/5 Kur'ân 12/2. 396/7 Kur'ân' 278/5 Kur'ân'a 387/2. 35/1. 23/4. 326/8. 74/3. 384/7 kurduk 416/10 kurdum 240/4 kurdun 417/16 kurı 91/2. 249/5. 193/5. 409/2 külhân 245/5.Dr. 167/3. 242/5. 72/5. 348/2. 264/4. 224/6. 322/6. 171/12. 302/8. 211/2. 202/4. 137/8. 173/3. 339/8. 313/11 Kur'ân'da 378/9 Kur'ân'dadur 65/5 Kur'ân'dayıdum 169/6 Kur'ân'ıla 219/2 Kur'ân'ımış 121/3 Kur'ân'ını 398/1 kurbân 46/7. 315/3. 343/3. 360/6 kuşıdı 367/3 kuşlar 23/3. 302/8. 373/3 kuşlara 279/5. 367/4 kuşunı 314/4 Kutb-ı cihân 396/14 Kutbü'd-dîn 396/14 481 kutlu 312/2. 302/8. 126/10. 330/1 kuvvet 1/5. 293/1 kuyıda 168/9 kuyuda 224/7 kuyuya 260/6 kuzuyla 321/5 Küfr 56/7. 281/2. 388/2 kuşa 66/7. 171/8. 131/5. 305/8 kuş 12/9. 370/7. 342/5 kurıdalar 374/5 kurıla 127/7. 325/7. 193/8. 199/2. 248/3. 163/6. 74/3. 387/9 kutludur 104/8. 406/3 küllisi 150/4 küllîsi 10/5 küllîsin 143/7 küllün 287/2 Külüm 381/5 . 292/3. 335/6. 226/3. 384/7 kuşagı 82/1 kuşagın 242/3 kuşam 310/5 kuşan 44/8 kuşangıl 242/3 kuşanı 350/7 kuşanup 46/4 kuşdan 367/3 kuşı 34/6. 333/3. 343/5 kuruldı 118/2 Kurulmış 266/3 kurup 18/2. 322/2. 21/4. 295/2. 231/4 kurutmak 140/4 Kusûr 37/7. 365/2. 156/5. 326/5. 175/2. 129/5. 143/6 Küfrini 163/4 küfr-i fermân 302/17 küfr-i nihân 199/1 Küfrüm 181/11 Küfrümi 71/8 Küfür 187/8. 95/12. 204/4. 325/3. 155/4. 290/11 Küfven 63/5 kül 1/9. 177/5. 153/6. 284/3. 367/4. 332/5. 236/6. 115/4. 306/2 kurılmaz 107/5 Kurıyıduk 292/3 kurmadın 320/9 kurtar 26/1 kurtarası 138/3 kurtıla 247/5 kurtılmaya 306/3 kurtlar 191/9 kurtulam 285/4 kurtulasın 281/6 kurtuldum 370/11. 199/4. 280/8. 411/6 küllî 97/5. 335/6. 187/7. 217/6 kurur 35/5. 327/2. 269/7. 186/5. 176/1 kurtuldun 242/14 kurtulmadı 348/3 kurtulmak 137/7 kurtulmaklık 153/7 kuru 320/4. 257/3. 57/3. 201/10 kurda 379/7. 200/2. 140/4. 253/9. 21/4. 351/3. 290/9. 390/3 Küfrile 143/6. 405/4. 397/9 Küfri 372/7. 227/4 kuşun 246/4. 209/2 kuvvetidür 34/1 kuvvetlü 387/2 kuvvetüm 1/1 kuyı 13/3. 205/5. 309/3 kurbândasın 278/7 kurbândayıdum 168/8 kurbân-ı ışkdur 90/11 Kurbânlıga 210/1 kurd 35/1. 302/10 külhâna 294/2 külhânda 328/4 külhânıdur 294/2 külhânları 67/3 külin 353/10 Külli 33/10. 126/4. 276/1. 138/4. 396/3 kurbâna 161/5. 187/7. 351/12 küfürdür 290/11. 330/6 Kuşlarıla 88/5 kuşlayın 279/5 kuşlıkça 143/8 kuşum 204/4. 348/4. 167/4.

416/7. 39/4. 195/3 küncile 354/5 Kün'i 89/7 Küntü 287/7 Kürelik 22/1 Kürsi 267/6 Kürs'i 211/10 Kürsî 48/11 küsüp 207/7 küt 407/7 Yûnus Emre Dîvânı 287/7. 360/1. 144/4 mahlûkata 6/8 mahrûm 81/4. 253/2 mahfilin 337/2 mahfilinde 362/8 mahfiline 37/5 mahfiller 118/2 mahfillerde 403/7 mâh-ı tâbân 199/3 Mahkûmısan 40/5 mahlûk 9/2. 414/7 mahrûmdur 145/7. 60/5. 260/5. 369/3 la'îne 356/12. 271/3 la'net 12/5. 370/8 külüng 1/6 külünge 398/8 külüngine 226/4 Kün 193/3. 332/7. 169/2. 414/5 mahfî 411/2. L Lâ 89/4 lâ-cerem 135/8 lahza 69/2. 169/5. 360/5. 256/2. 106/3. 320/6 mahlûka 193/7 mahlûkat 249/4 mahlûkât 3/8. 178/11. 390/4 lutfıla 358/6. 359/6. 109/4. 264/5 lisânda 187/7 lisândan 126/2 lisânumuz 362/5 lisânumuzı 416/6 lokma 34/1 lokmadur 18/4. 96/5. 214/5. 294/9. 413/8. 251/4. 245/7 Leylî'yle 398/9 lezzet 310/9 lezzete 414/2 lezzetümüz 25/5 lezzetünden 202/2 libâs 119/2 limen 89/2 lisân 138/2. 216/5.482 Külümi 71/10. 355/10 lutfı 53/2. 335/4 lâyık 27/4. 416/9 ma'deni 143/1 ma'den imiş 121/8 ma'denin 177/1 ma'den-i sıdk 374/4 ma'densin 151/6 mahfî'yem 287/7 magbûn 274/2 magfûr 56/9 magrıb 194/7 magrûr 56/6. 107/11. 348/4. 253/6 Leylî-i Mecnûn 46/6 Leylî'nün 90/5. 137/4. 131/2 lâyıkdur 86/2 lâyıkısa 375/8 lâyıkısam 219/5 lâyıkvam 203/1 lâzımdur 131/2. 339/6. 182/5. 20/7 mahabbeti 70/5. 245/9. 253/8 lokmayı 239/4 lutf 211/1. 295/12. 278/3 la'în 356/11. 233/1. 354/9 mahalle 333/1 mahalleri 106/2 mahbûs 201/34. 238/5. 411/2 mahfile 49/13. 360/5. 90/5. 138/2. 239/4 lokman 414/4 Lokmân 49/5. 295/14. 287/3. 339/2 Levhde 133/4 levhe 42/8 levhin 236/6 levhinde 42/6 Levh-kalem 223/4 Levlâk 386/7 Levn 201/31 leyl 356/22 Leylâ 260/5. 337/4 Mahrûmlarun 118/9 . 357/3. 242/1. 295/22. 242/13. 417/19 lüleden 171/6 M ma'ârifet 22/7 ma'bûdam 195/9 ma'den 416/8 ma'denden 358/4. 367/11 Lâ-şerîkden 248/1 latîf 21/1-3. 183/9. 201/23. 211/9. 119/2. 353/7 Mahabbet 129/4. 259/8. 185/9. 205/6 ledün 295/25 ledünnîdür 201/19 Len 305/4 leşker 259/5 leşkerin 135/10 leşkerine 212/6 Levh 48/11. 89/3. 386/4. 300/2. 118/5. 113/11. 28/1. 381/6 Leylâ'nun 95/4 Leylek 407/6 Leylekler 335/4 Leylî 46/6. 356/19 lâkin 333/6 lâl 390/5 lâ-mekân 93/5. 40/6. 273/9. 363/3.

158/1. 55/6. 398/1 ma'şûkadan 26/9. 97/1. 274/2. 18/3. 124/9. 243/2. 85/3. 295/20. 357/1. 259/8. 145/4. 364/6. 101/1. 295/25 Makbereme 184/10 makbereye 231/6 makbûl 115/5 maksûd 61/1. 314/2. 91/2. 377/1. 224/10. 415/2 maksûdıdur 288/3 maksûdlara 40/1 Maksûdum 75/4. 393/5 ma'nîye 37/6. 295/15. 190/7. 398/4. 57/7. 230/7. 91/4. 295/4. 389/2. 191/13. 106/9. 64/2. 312/7. 295/30. 292/4 ma'nîsine 349/7. 91/4. 153/3 ma'mûr 56/4. 289/7. 294/4. 201/36. 103/6. 260/3. 111/5. 407/13 ma'nîde 5/6. 106/6. 406/7 Mâ'nîye 148/1 ma'nîyi 173/7 Mansûr 40/4. 40/3. 202/4 makâmda 261/4 makâmdayıdum 168/2 makâmı 25/1. 353/9 Mansûr'am 171/8. 211/4. 273/8. 310/3 Mansûr'ı 67/5. 244/4. Mustafa Tatcı mahşer 60/6. 65/5. 63/6. 149/8 Mâlik 9/4. 351/13. 93/6. 38/5. 156/1. 295/16. 316/2. 352/4. 164/2. 299/7. 196/5 mâlı 32/2. 26/2. 205/4. 144/2. 331/5. 56/3. 100/4. 351/5. 356/23. 385/3. 117/3 ma'rifetler 401/2 Ma'rûf-ı Kerhî 396/10 Mâsivânun 150/4 ma'siyyet 267/5 maslahatıdur 34/2 ma'sûmları 272/4 maşrık 194/7 ma'şûk 1/3. 338/8. 73/8. 75/4.Dr. 316/1. 150/4. 316/5 mâlıla 297/5 mâlın 113/6. 227/7 mâlına 361/2. 351/7 ma'rifeti 46/5. 124/11. 51/6. 411/8 ma'şûka 26/4. 395/4 Ma'lûmdur 40/2 mâlun 124/11. 351/14. 245/2. 69/7. 308/3. 156/1. 295/5. 26/6. 167/2. 345/8 ma'nîdür 21/2. 288/3 Mansûr-vâr 287/1 manzûr 56/8 Maraş 278/6 marazlarum 42/8 ma'rifet 25/7. 126/9. 288/3 maksûda 275/6. 226/2. 299/6 ma'nîsidür 59/1 ma'nîsin 23/5. 351/5. 296/2. 90/8. 45/4. 124/8. 316/3. 295/8. 104/1. 153/2. 155/2 mâla 22/6. 26/10. 295/17. 146/4. 295/21. 40/6. 56/5. 398/1. 148/7. 306/6 mahşerde 262/5 mahşere 306/4 mahv 37/2 mahzûn 201/21 makâm 55/3. 46/3. 179/6. 397/1 maksûduma 240/1 Maksûdumuz 63/4 maksûdun 288/3 maksûrât 201/9 ma'kûlât 201/9 mâl 5/2. 117/1. 381/10. 80/5. 288/4 maksûdı 142/5. 307/3 makâmında 172/3 makâmlar 345/7 makâmun 295/20. 253/3. 178/9. 144/5. 316/2. 382/3. 349/3. 269/7. 31/5. 162/4. 133/1. 163/1. 370/6. 483 226/2. 337/3 makâmın 303/3. 217/6. 61/11. 316/3. 158/1. 221/6. 57/6. 350/4 mâluna 18/3 mâlunı 137/6. 38/1. 161/4. 28/8. 245/6. 171/3. 290/5. 248/6. 238/3. 268/8. 199/2 Mansûr'ıdum 370/8 Mansûr'ıdur 288/3 Mansûr'ıla 168/10 Mansûr-ı Bagdâdî 371/7 Mansûr'layın 135/7. 301/7. 406/7. 256/3. 295/20. 87/3. 75/5. 319/1. 194/6. 300/5 ma'nîden 27/1. 245/6. 9/5 mâlları 368/2 ma'lûm 56/10. 302/18 ma'nîsi 5/3. 41/8. 302/12. 361/2 mâlını 18/1. 398/3. 226/5 ma'mûrlıgı 233/5 ma'nâ-yı Resûl 67/8 mancınıgı 375/5 ma'nî 39/3. 78/4 ma'şûkadur 3/7 . 201/35. 352/5 mâlum 340/5.

67/9. 193/1. 181/11. 297/1 ma'şûkına 55/5. 172/2. 388/7. 303/7. 113/4. 41/9 mekân 8/2. 350/5 menzilde 281/7 menzilden 317/5 menzildür 295/25 menzile 89/9. 172/4 mekânum 271/3. 295/26. 205/1. 165/13. 203/3 mekândayıdum 169/4. 206/1. 244/4. 295/24. 277/5. 93/1. 73/5. 247/2. 305/2. 186/6. 295/18. 366/3 ma'zûl 327/1. 398/9. 223/1. 144/4 melekler 201/31 meleklerden 201/2 meleklerin 177/5 melekûtun 48/7 melik 259/5 melûl 158/1. 390/4 me'men 365/4 men 201/45. 118/5. 272/6. 399/2. 372/11. 277/4. 16/6. 290/13. 328/7 mededüm 184/15 medh 334/3 medhile 40/7 medhini 321/1 medrese 61/8. 66/7. 95/4. 46/6. 356/6 mekseb 126/7 melâik 169/2. 261/6. 129/10. 227/4. 125/7. 394/9. 294/6. 209/5. 386/2. 402/3 ma'şûkdan 40/4 ma'şûkı 3/7. 110/4. 205/4 ma'şûkayı 126/10. 169/9. 391/5. 308/4 ma'şûkası 86/4 ma'şûkaya 32/2. 351/10. 146/7. 104/1. 375/1 menzilidür 25/2 menzilin 164/4 . 332/4. 392/1 ma'şûkından 163/3 ma'şûkını 139/6 Mâ'şûkını 410/5 ma'şûklar 62/4 Ma'şûklıgun 365/6 Ma'şûkumı 339/1 ma'şûkun 75/5. 249/5. 178/11. 404/5. 289/4. 391/4. 163/3. 370/7. 352/3. 364/4. 370/10 mekâna 228/4 mekânda 339/3. 409/6 Mecnûn-ı ser-gerdân 260/5 Mecnûn'lara 381/6 Mecnûn-sıfat 409/6 Mecnûn'umı 409/6 meded 6/2. 201/25. 48/8. 198/8. 124/7. 355/10. 364/3. 123/6. 248/7. 130/3 ma'şûkunı 410/5 ma'şûkunıla 403/6 mât 45/7. 245/7. 351/13. 327/5. 310/8 mekânumı 389/4 mekânumuzı 416/9 mekânun 268/3 mekkâra 69/4 Mekke'ye 168/7 mekr 348/3. 230/2. 208/7. 335/10. 253/6. 78/7. 371/6. 87/6. 287/5 menâresini 106/9 menendün 147/8 menidür 83/6 menkûr 56/12 Mennân 201/43 mensûhıdı 320/8 menşûr 56/1. 318/7 mekândan 126/10. 346/7. 354/10. 99/1. 272/1. 75/3. 406/6 Yûnus Emre Dîvânı Mecnûn 40/4. 393/4 Medreseler 47/4 Meger 26/9. 352/1 ma'zûr 56/2 me'âb 89/8 mecâl 295/29 mecâli 135/11 mechûl 201/16. 413/3 melâmetdür 67/2 melâmetlik 237/2 melek 144/4. 402/2. 325/2. 410/3 ma'şûkıdı 377/6 ma'şûkıla 32/1. 371/9. 255/2. 178/6. 389/2 maşûkın 139/7 ma'şûkın 17/2. 148/3. 321/6. 317/5 menzili 79/3. 73/9. 310/4 Menzil 40/7. 352/5 meclis 47/6. 406/5 meclisdür 406/2 meclisi 348/8 meclisümüz 406/2 meclisün 406/4. 273/9. 307/5 medresede 196/9. 295/25. 177/4 Melâikden 255/2 melâiki 307/2 melâikler 184/17 melâl 199/3 melâmet 68/4. 273/11. 260/5. 51/7. 413/3. 71/11. 353/6.484 Ma'şûkanı 131/2 ma'şûkanun 17/5. 291/5. 116/6. 226/3. 48/9. 77/7. 174/6. 90/5. 294/4. 97/1. 235/6. 183/3.

255/3. 270/1. 15/2. 252/2. 36/7 mısın 6/1. 196/11. 338/9. 23/3. 335/1 mevcine 259/3. Mustafa Tatcı menziline 119/3 Menzil-i maksûda 228/5 menzil-i nûr 305/6 menzilleri 394/7 menzilüm 310/1 menzilün 28/7 mercân 132/3. 317/2. 165/6. 78/1. 257/9. 417/9. 236/1. 219/4. 393/2 meydânumı 389/6 meydânumuz 118/1. 36/4. 301/7. 156/5. 325/6 metâ'lar 242/11 metâ'ların 166/6 meta'm 191/3 metâ'sı 12/8 metâ'um 179/1 meta'unı 323/2 Mevc 29/6. 15/1. 267/3. 270/3. 23/3. 15/3. 230/3 meydânında 138/4. 148/6. 267/3. . 254/5. 290/12. 260/6. 270/6. 320/2 meşrû'ât 201/9 meta'ı 143/3 metâ'ı 99/5 metâ'ın 221/4. 195/2. 267/4. 273/11. 260/6 mestân 4/5 mestânesin 154/6 mestem 289/2 mesti 239/8 mestlerinün 406/5 mestleriyüz 406/1 mestlikden 40/6 mestûr 56/3 mestüm 192/6 meşâyıh 85/3. 290/10 mezhebi 7/1 mezhebinde 221/6 mezhebün 268/4 mezilinden 261/5 mı 1/4. 417/10 mıdur 36/1. 257/4. 123/3. 229/3. 257/3. 15/3. 229/3. 267/1. 257/6. 278/5. 264/6 meselâ 32/6 meseldür 300/7 meseli 69/1. 224/6 meydânda 360/7. 284/5. 302/6. 391/3 meskenet 203/5 Mest 12/10. 352/1.Dr. 297/1. 36/2. 257/1. 116/4. 36/1. 15/1. 284/2. 201/30 merci' 89/8 merdân 396/15 merdâne 79/5 merdâneler 79/7 Merdân-ı Hak 40/1 merd-i irfân 228/6 merdûd 201/16 merg-zâr 312/5. 302/6. 366/7. 9/1. 257/1. 270/1. 31/4. 183/8. 353/2. 201/12. 366/7. 36/6. 113/9. 417/10. 15/4. 417/12. 267/2. 270/4. 267/1. 332/1 meydâna 9/4. 268/4. 118/6 Meyhâneden 267/5 meyhânesi 348/7. 270/7. 36/5. 221/4 Mısır'da 255/4 Mısr'a 396/5 Mısr'un 379/8 mıyıdı 338/9 mi 15/5. 353/10. 328/4 485 meyin 267/5 meyl 2/1. 79/7. 118/6. 123/3. 236/1. 406/1 meyhâneye 301/12. 352/1. 391/4. 335/2 merhemi 261/2 Merkebden 46/9 Meryem 257/5 Meryem'e 173/4 Meryemoglı 369/8 mescid 99/4. 257/2. 384/8. 417/24. 189/5. 67/6. 213/1. 252/3. 270/7 Mısır 195/4. 123/3. 270/5. 273/4. 320/7. 252/6. 332/1. 357/1. 252/4. 417/6. 36/3. 248/11. 351/1 meşgûl 291/3 meşhed 184/13 meşhedüme 340/3 Meşhûr 40/4. 336/5 mevc-i acâib 260/2 mevcûdı 19/6 Mevlâ'm 98/5 Mevlânâ 58/7. 50/6. 79/5. 267/5. 79/7. 396/14 Mevlâ'yıçün 40/2 Mevzûn 260/5 meydân 31/1. 384/8. 267/5 mesel 183/2. 64/4. 121/2 meyli 295/3 meyl-i fenâ 40/1 meyyitümi 108/2 mezâda 78/6 mezheb 110/3. 297/5. 219/4. 417/9. 352/5. 307/5 Mescîd 61/8 Mescidde 196/9 mescide 116/5 mescid-hâneden 265/4 mescidile 278/5 mescidlere 49/10. 318/9 meydândan 68/5 meydândayıdum 168/11 meydânı 50/7.

257/8. 348/9. 48/12. 230/7.486 352/2. 53/3. 156/1 muhâli 32/6 muhalif 345/5 muhâlif 19/2 Muhammed 22/5. 146/4. 285/5. 270/2 miskâl 5/6 miskîn 1/8. 154/6. 143/5. 371/9. 71/8. 239/9. 378/11. 273/6. 5/7. 386/8. 267/6. 280/9. 171/5. 355/3. 97/1. 134/1. 357/5. 197/7. 414/3. 345/9. 231/9. 40/2. 92/8. 279/2 mihnetde 207/5 mihrâbına 20/2 mihrüm 318/4 Mikâîl 212/2 mikdârın 69/9 milkden 416/11 milketler 82/1 milketün 48/10 milkin 3/5 milkinde 200/3 millet 17/1. 105/5. 338/8. 252/1. 327/8. 399/2 miskînlikde 280/9. 99/7. 357/3. 153/7. 352/6. 405/8. 310/8. 27/5. 299/1. 357/7. 352/7 mim 213/2 min 287/2 minber 126/6 Mine'l-kalbi 352/2 minkâr 26/4 minnet 40/7. 49/13. 352/4. 155/3. 27/6. 328/8. 166/1. 27/6 mîşedür 149/9 mîşeleri 292/2 miyân 48/4 Mizân 153/6 m'ola 277/1 m'oldun 343/5 mu'allak 19/3. 257/7. 333/2 miskîne 159/5 miskînem 108/2 miskîni 149/5. 10/5. 357/4. 128/6. 372/12. 46/10. 348/6. 357/2. 250/6. 387/6 miskînlikdür 111/5 misl 183/2 misli 53/4 mismil 24/2. . 13/7. 182/10. 99/8. 131/5. 87/7. 88/9. 198/9. 74/4. 273/6. 64/5. 64/5. 399/6. 63/7. 378/11 Miskînlikden 111/5. 394/9. 236/1 millete 29/4. 185/1. 200/4. 335/17. 408/5. 233/6. 134/12. 251/5. 191/14. 134/8. 292/8. 54/1. 142/4 milletden 116/1. 6/8. 183/2. 253/9. 357/6. 73/9. 220/4. 149/3. 396/6 Mi'râc'dan 134/14 Mi'râc'dur 146/5 Yûnus Emre Dîvânı Mi'râc'ı 112/2 Mi'râc'ında 81/3 Mi'râc'uma 112/5 Mirrîh 201/23 misâl 40/4. 76/1. 151/7. 43/5. 246/5. 139/6. 57/8. 168/10. 357/2. 233/3. 242/7. 86/6. 352/5. 195/9 miskînlerün 197/7 miskînlige 21/2. 245/10. 201/20. 84/3. 357/1. 401/7. 117/3 miskînligile 367/12 miskînligimiş 119/5 miskînligin 112/2 miskînligüm 51/7 miskînlik 63/7. 283/7. 185/1. 47/7. 99/1. 356/14. 47/7. 264/1 milletde 116/2. 248/12. 119/5. 388/3. 388/6 miskînler 186/4 miskînlerde 242/17 miskînlere 47/7. 351/14. 357/3. 414/4 miskîndür 145/7. 81/1. 54/9. 252/1. 366/8 Mi'râc'a 81/3. 145/3. 384/8. 331/6. 300/10. 376/7. 352/7 midür 2/4. 417/8 mismildür 301/3 misün 132/1 misüz 65/1 mîşe 27/6. 51/4. 311/7. 384/8. 269/8. 357/6. 86/6. 338/8 milleti 298/3 milletine 359/5 milletümüz 116/1 milletün 163/3. 235/1. 352/3. 84/4. 246/3. 84/7. 134/3. 332/7 Mihnet 40/2. 257/8. 44/7. 376/6. 252/5. 411/5 mihmân 46/7. 187/10. 134/5 mu'amlesi 314/3 mu'cizât 94/3 mu'cizâtıla 321/3 mugaylân 53/6 Muhakkikler 206/9 muhâl 5/2. 361/5. 142/6 miskînleri 22/3. 348/2 Mi'râc 40/6. 196/8. 257/5. 330/4 misâli 313/1 misâl-i taşa 66/1 misin 5/5. 161/5. 136/10. 149/10. 223/4. 190/8. 253/2.

371/2 müderrisi 47/4 müderrisidür 29/8 müderrisler 393/4 müezzin 315/2 mü'ezzin 364/1 Müezzinlik 230/3 müflis 185/4. 417/10. 49/11. 201/32. 321/1. 100/6. 321/7 Mustafâ'yı 136/10. 186/5. 366/3 müftîler 84/6 mühr-i Süleymân 180/2 mühr-i Süleymân'dayıdum 168/5 . 311/2. 206/5. 380/6. Mustafa Tatcı 311/1. 22/5. 201/32. 27/3. 356/16. 178/3. 417/19 murdârıdur 417/18 murdârlarun 417/18 murgı 28/3 Mûsâ 12/8. 356/12. 301/8. 356/9. 173/2. 100/3. 100/2. 326/6 Musallâya 184/7 Mûsâ mısın 219/4 Mûsâ'nın 356/8 Mûsâ'nun 133/5. 284/8. 136/11 murâdına 74/2 murdâr 347/1. 100/7 Mustafâ'nun 81/2 487 Mustafâ'ya 112/6. 338/2 Mutlak 40/3. 201/43 muhtâc 162/1. 134/15 mutlaka 33/5. 401/3. 326/7. 41/5 Müdde'î 342/4 müdde'îyi 166/4 müdebbir 201/5 müderris 201/5. 320/3. 131/7. 305/4. 145/2. 86/5. 366/3. 145/6. 321/5 Muhammed'i 81/3. 223/2. 235/8 muştıladı 89/4 Muştulanuz 45/1 muştulayam 205/3 mutî' 130/7. 351/11 muhkem 232/8. 224/6. 149/4. 417/15 muhkemise 29/6 muhlis 95/11. 232/9 müfsidi 83/3 müftî 112/2. 328/2. 273/6. 228/3. 391/3. 356/16. 356/13. 385/8. 145/4. 417/8 murdâra 391/3 murdârdur 333/6 murdârı 24/4. 54/5. 282/4 Mûsâ'ya 175/6. 320/6. 145/5. 356/17. 295/25. 408/3 Musahhardur 48/13 Mûsâ'layın 195/8. 278/4. 265/3. 313/11. 378/4. 170/4. 386/7 Muhammed'dür 134/15 Muhammed'e 112/6. 17/6 murâdı 59/2. 61/9.Dr. 100/1. 128/1. 335/15. 121/2. 365/1. 191/14. 356/15. 211/5 muvafıkısan 261/7 mübârek 134/5. 382/5 Mûsî'den 206/5 Mûsî-i İmrânî 224/10 Mûsî-i Ümrân-ı ışkdur 90/7 mûsikîde 335/2 Mûsî'leyin 177/7. 342/2. 134/1. 233/8. 247/5. 201/5. 145/3. 279/4. 185/5. 379/4. 371/3. 364/3 Mûsî'ye 206/4 Mustafâ 12/7. 356/9. 249/4 Muhammed'ün 145/1. 321/1. 145/1. 165/12. 374/4 Mustafâ'dan 110/7 Mustafâ'dur 100/1. 356/18. 358/2. 187/10. 350/5 mübâriz 83/4 mübtelâ 267/4 mübtelâyam 228/1 Mücâhede 242/3 mücerred-münferid 201/11 mücrim 41/2. 291/5 muma 66/3 Mumlu 57/5 Mun'im 370/10 mûnisi 343/11 muntazır 289/2 murâd 44/4. 21/3 muhtasâr 163/5. 411/3 murâdın 41/8. 249/3. 356/11. 248/7. 145/7 muhâs 119/4 muhib 265/1. 356/25 muhtasârdur 163/5 muhtasârı 237/5 muhteşem 82/5 mukâbil 300/6 Mukarrrebdüm 356/13 mûm 257/6. 100/4. 356/19. 356/17 Mûsâ'yıla 168/7 Mûsâ'yla 191/11 mushafı 366/5 Mûsî 170/3. 100/5. 275/6 mücrimem 41/1 mücrimler 41/1 Mücrimlere 275/4 mücrimleri 272/4 müdâm 40/3. 145/5. 356/14. 356/10.

323/2 müşteriyse 68/2 müyesser 143/7 müyesserdi 396/15 müzd 259/3 müzdi 86/3 . 265/3. 92/5. 245/2 mülkile 124/11. 120/4. 340/1. 184/14. 56/10. 178/1. 351/11 mürşid 229/3 mürşid 123/1 mürşiddür 12/2 mürşidi 345/4 mürşidile 56/10 Mürşid-i kâmil 253/9 Mürşidlerün 89/4 mürted 41/4 mürtedümüz 116/7 mürüvvetün 48/13 mürveti 60/3 Mürvetlere 301/5 mürvetünden 89/6 müsâfir 265/4 Müsâfirdür 139/1 müselmân 95/7. 380/5. 230/5. 61/6. 120/3.488 mülk 32/2. 336/1. 115/2. 74/7. 249/4 mü'minleri 16/7. 346/7 Müslümânlar 401/1 müsülmân 60/1. 385/3 Münker-Nekir 15/5. 239/7. 74/7. 153/2 mülkin 198/3 mülkinde 201/1 mülkinden 18/6 mülkine 33/9. 136/8. 170/2. 259/2 müşerref 233/7 müşkil 305/3 müşkile 324/2 Müşkili 40/5. 196/6. 66/8. 210/5. 341/6. 164/1. 238/3. 368/3 mülketini 187/3 mülk-hânumân 59/3 mülki 146/4. 169/8. 175/4. 408/3 münâcâtumuz 116/4 münâcâtun 48/12 münâfık 335/9 münâfıkdan 136/9 Münâfıklar 407/13 münâfıklara 414/6 münâfıkun 4/6. 380/6. 291/7 münkirlere 92/2 münkirlerün 374/9 münkir-muhib 397/8 Münkir-münâfıklar 287/6 münkirün 81/6. 172/2. 112/3. 111/5. 87/3. 396/2 Müsülmânam 136/1 müsülmândur 341/6 müsülmânı 379/3 Müsülmânlar 387/1 müşâhade 45/4. 370/5 münkirisen 10/4 münkirler 64/1. 335/9. 344/3 mü'mîn 201/37 mü'mindeki 199/1 mü'minem 227/5 mü'minise 157/8 Mü'minisen 56/10 Mü'minler 397/7 Mü'minlere 63/3. 374/1. 181/6. 299/4. 349/2 müselmânam 11/3 müslümân 116/7. 342/3 münezzeh 298/6. 302/14 münezzehdür 171/4 Münker 17/6. 299/4 münkirüz 114/2 müntehâsı 100/3 Mürebbîsi 140/2 Mürekkeb 106/7 mürekkebleri 301/11 mürîd 98/3. 268/9 müneccim 42/4 münevver 23/2. 40/5. 20/2 münâcâta 356/16 münâcâtda 227/5 münâcâtı 282/4 münâcâtlar 49/11 münâcâtum 107/3. 375/1 Müşkilün 319/4 müşküm 310/4 Müşriklere 312/4 müştâk 14/4. 276/7. 109/3. 187/12. 206/6. 205/8 münkir 25/7. 269/7. 349/10. 154/3. 45/3. 234/4 mü'minsen 279/10 Münâcât 20/6. 108/3. 166/4. 206/1. 201/31. 310/8. 68/5. 94/1. 40/5. 379/4. Yûnus Emre Dîvânı 356/9. 374/2 müştâkdur 202/3 Müştâkıdum 240/1 Müştâklarun 40/3 müşteri 143/4. 154/3. 172/2 mülklerin 381/9 mülküm 180/4 mülkümi 271/3 mülkün 89/8 mülkünden 417/9 mümeyyiz 201/5 mü'min 1/4. 242/3 Müşâhadeye 2/8. 411/7 mülkini 18/1 Mülk-i bekâ 40/1 mülk-i ezeldür 12/3 Mülk-i fenâdan 283/2 mülk-i yaradandayıdum 169/2. 195/7. 193/9 mülkden 385/3 mülke 40/7. 130/5. 195/6. 293/3. 310/2. 33/9. 17/5. 155/2. 265/1. 364/3. 126/4.

11/8. 307/1 nazarda 141/6. 315/7 namâzuma 184/6 namâzumı 349/1. 412/9. 412/9. 158/3. 42/4. 296/4. Mustafa Tatcı N nâ-çâr 208/7. 34/1. 16/7. 137/4. 26/5. 10/3. 412/10. 276/6. 109/2 namâzı 88/5. 307/3 Nasîbli 218/5 nasîbüm 19/9 nasîhat 192/7. 349/2. 321/3. 61/1. 26/5. 28/7. 26/2. 341/3. 24/3. 341/4. 4/7. 193/3 nazardan 263/2 nazar-gâhıdur 33/3 nazarı 46/8. 290/5. 183/3. 130/6. 396/9 nâzıla 28/3 nâzumı 349/2 nâzun 136/3 nâzük 207/1. 305/4 nakşa 39/1. 183/3. 210/4 nâ-çârıdı 208/8 nâdân 201/17 nâdâna 309/5 Nâgâh 71/5. 315/2. 235/9. 141/6 nazarından 159/8 nazarum 52/1. 224/5. 28/7. 3/12. 269/2 nakşı 39/4. 99/3. 29/10. 8/3. 315/5. 383/1. 29/10. 384/8. 315/4 namâzıla 241/3 namâzımış 341/1 namâzın 136/3. 386/6. 148/1 Nakşıla 39/1 nakşın 230/5 nakşından 398/1 nakşunı 314/4 Nakûs 219/3 nâkûsı 130/6 nâlesi 348/7 nâlesini 348/8 na'lin 134/12. 21/2. 315/6. 128/5. 18/4. 315/1. 201/40. 302/13. 2/7. 208/1. 341/5. 135/1. 21/6. 266/5. 28/9. 290/6 nazarında 26/6. 12/3. 266/5. 218/6. 17/6. 17/1. 77/4 nazara 307/1. 355/10. 21/4. 193/3. 21/4. 136/4 namâzına 136/7. 335/8. 17/2. 8/5. 26/3.Dr. 30/2. 250/1. 363/1. 386/5. 341/6. 99/5. . 315/3. 349/1. 149/3. 210/7 ne 2/1. 5/2. 33/2. 315/4. 39/4. 412/3. 34/2. 296/7. 10/1. 400/5. 248/8. 22/7. 32/2. 26/3. 406/6. 349/3. 222/7 nazaruma 408/1 Nazarun 257/2 nazaruna 3/2 nâzdan 135/2 nâzı 72/6. 341/1. 17/7. 295/24. 142/1. 280/8. 32/7. 278/3 namâz 24/2. 364/5 namâzumuz 307/4 namâzun 341/3. 229/2. 136/8. 26/5. 149/2 Na'lini 134/11 na'linin 168/10 nâlişe 224/4 nâm 130/8. 386/6 nâra 289/5. 32/1. 167/1. 12/3. 26/5. 35/1. 392/2. 339/6 nagme 335/2 nahcîr 53/3 Nahcuvan 278/6 nahnu 378/5 nâ-kâm 201/17 nakd 295/1 nakdüm 216/5 nâkıs 201/5 nakış 321/3 nakışlar 112/5 nakkâşum 253/5 naksıla 201/5 nakş 39/1. 32/4. 164/6. 109/4. 412/2. 335/1 Nazar 12/6. 403/8 nasîhatı 293/6 Nasûha 387/9 nâsun 345/4 nâz 45/3. 274/2. 109/3. 201/41. 249/1. 312/8 nân 201/40 nâr 69/7. 279/7. 28/1. 416/1 nagam 170/3 nâgeh 228/3 Nâ-gehân 67/1. 412/8. 208/5. 26/10. 325/4. 166/1. 335/16 nasîbdür 156/2 nasîbi 110/5 nasîbin 218/5. 315/1. 489 64/4. 341/7 namâzuna 302/13 nâ-merdler 300/8 nâmî 201/17 nâmla 264/8 nâmûsı 123/5. 2/1. 42/4. 158/3. 356/9. 6/2. 4/1. 38/3. 136/1. 33/3. 16/7. 344/5 nâ-resteler 74/3 nârı 201/22 nârıla 201/22 nasîb 11/6. 64/4. 232/1. 18/5. 48/4. 315/6. 297/3. 303/2. 315/5. 311/1. 17/7. 355/1. 231/5. 191/4.

417/5. 91/4. 81/5. 48/8. 290/7. 203/7. 133/8. 264/4. 250/2. 355/7. 214/4. 153/3. 176/6. 404/2. 203/5. 278/4. 60/2. 299/2. 21/3. 48/7. 318/9. 45/9. 48/4. 356/4. 328/8. 42/9. 389/8. 144/8. 43/3. 116/4. 61/4. 295/6. 52/4. 135/6. 203/7. 244/3. 151/9. 223/2. 136/1. 328/3. 202/4. 182/6. 43/4. 116/4. 129/2. 212/2. 364/5. 381/2. 176/3. 225/6. 61/1. 370/9. 255/4. 236/7. 95/4. 212/7. 93/5. 227/3. 180/7. 77/5. 261/7. 233/7 nebîden 39/2 nebîler 81/1 nebîlerle 48/12 Necefî 396/12 neci 183/9 necm 206/9 Necmü'd-dîn 396/14 neçe 294/8 neden 265/1. 84/6. 192/6. 260/5. 120/5. 254/1. 200/2. 360/7. 114/2. 254/3. 151/6. 89/1. 137/3. 175/4. 416/2. 393/2. 317/8. 417/5. . 203/7. 73/3. 95/5. 258/7. 271/8. 186/4. 221/3. 89/5. 95/3. 91/2. 116/4. 416/9. 278/4. 90/1. Yûnus Emre Dîvânı 186/6. 203/1. 318/2. 241/5. 266/2. 7/9. 186/6. 112/8. 328/2. 192/6. 124/4. 182/7. 48/4. 358/7 nedendür 356/12 nedür 7/9. 328/5. 400/2. 260/4. 360/9. 147/6. 394/3. 371/2. 51/2. 368/7. 183/8. 262/8. 337/4. 83/1. 318/10. 180/1. 203/4. 378/8. 264/4. 196/3. 209/8. 318/10. 139/2. 356/24. 393/1. 403/7. 231/9. 203/5. 371/2. 62/1. 127/1. 232/8. 131/2. 114/1. 273/8. 135/9. 114/2. 183/8. 335/12. 358/9. 180/8. 416/2. 181/11. 203/4. 318/4. 48/8. 205/9. 61/1.490 42/4. 144/1. 370/9. 43/3. 260/5. 358/9. 130/7. 364/5. 175/4. 331/5. 224/1. 393/3. 243/8. 290/11. 310/5. 196/6. 171/12. 203/5. 381/7. 43/3. 329/4. 48/7. 243/8. 48/7. 351/1. 301/3. 243/9. 323/1. 223/3. 356/24. 113/1. 299/6. 272/6. 192/2. 358/10. 296/3. 259/4. 328/3. 55/2. 104/5. 232/5. 116/4. 151/6. 328/5. 356/10. 183/2. 295/12. 407/1. 323/3. 42/4. 121/3. 311/2. 88/2. 213/2. 367/12. 297/4. 155/1. 130/7. 181/9. 135/14. 411/1. 348/8. 330/4. 190/3. 368/7. 90/11. 45/9. 371/2. 216/1. 73/3. 243/9. 365/5. 372/5. 147/5. 348/1. 116/6. 61/2. 66/9. 48/8. 183/2. 409/1. 334/2. 210/2. 210/2. 281/3. 192/6. 381/7. 52/4. 151/9. 404/2. 113/1. 48/5. 190/3. 356/23. 56/1. 301/1. 53/1. 254/5. 37/1. 140/2. 130/9. 79/2. 136/4. 191/2. 203/4. 358/9. 114/1. 232/1. 302/11. 331/5. 337/4. 337/2. 116/5. 335/20. 80/6. 214/4. 48/5. 260/4. 62/6. 90/11. 180/7. 264/1. 135/4. 298/6. 134/2. 183/6. 285/2. 328/1. 130/3. 130/9. 393/4. 411/1. 55/1. 90/3. 48/5. 243/9. 157/8. 355/9. 146/3. 43/2. 258/1. 297/6. 416/5. 112/8. 247/1. 273/8. 342/7. 47/4. 45/5. 95/6. 417/22 nebâtlar 335/1 nebî 136/11. 130/9. 196/7. 48/5. 186/4. 258/5. 328/5. 381/2. 302/5. 232/2. 186/4. 301/11. 223/2. 223/3. 155/8. 183/7. 48/5. 126/1. 241/5. 59/5. 412/10. 80/2. 16/2. 259/2. 400/2. 393/5. 310/5. 378/3. 403/3. 245/8. 153/4. 203/5. 358/10. 186/6. 112/8. 235/6. 114/4. 183/4. 196/7. 286/3. 372/10. 180/1. 266/2. 87/1. 196/7. 183/5. 371/2. 245/7. 243/9. 385/1. 173/5. 186/6. 368/7. 207/3. 59/1. 264/1. 192/6. 409/4. 335/20. 212/2. 165/12. 364/5. 114/1. 178/12. 186/3. 42/7. 328/8. 66/2. 162/2. 144/5. 62/1. 48/4. 356/14. 409/2. 393/1. 371/6. 416/5. 147/5.

127/6. 403/2. 248/10. 33/4. 159/7. 329/5. 380/6 Nefsindendür 239/9 nefsine 66/5. 76/4. 301/1. 232/8. 225/4. 83/1. 356/23. 148/2. 130/6. 154/4. 152/9. 285/4 nefsümün 376/2. 89/2. 184/14. 412/6 nefsehu 255/2. 254/5. 37/3. 211/6. 350/3. 37/1. 43/3. 201/16. 56/3. 412/8 nefsüne 279/9. 37/2. 412/6. 302/7. 89/3. 396/4 Nemrûd'daki 199/4 nen 33/1. 56/9. 375/4. 201/12. 170/3. 56/11. 280/6. 403/3 nefsüni 346/7 nefsünile 403/2 Nefsünün 119/4 nehâr 356/22 nehyi 351/3 Nekir 17/6. 148/1. 140/5. 89/8. 88/4. 273/3. 170/2. 57/7. 89/7. 148/8. 170/5. 56/2. 157/4. 148/10 Nerdübândan 299/1 Nere 290/2 nereden 284/6 neredesin 151/9 nereye 338/4 nesi 323/1 nesidür 29/7. 80/4. 123/2. 276/7. 56/8. 378/6 nefesidür 20/8 nefesin 182/7. 317/10 nefsümdür 181/5 nefsüme 222/6. 114/3. 313/8. 37/5. 357/5. 89/6. 21/3. 184/5. 417/7 nefsânî 412/9 Nefsdür 403/3 nefse 76/1. 37/7. 388/4. 175/6. 94/5. 298/4. 37/4. 214/4. 148/4. 148/5. 56/5. 170/7. 417/9 nesneden 19/2. 220/3. 264/4. 56/4. 348/9. 371/3. 94/3. . 152/6. 314/5. 385/3 neler 75/1. 239/3 nefesdür 18/11 nefesi 69/10. 279/9 Nefesinden 324/2 Nefesün 343/3 nefha 306/5 nefhayılan 306/5 nefîr 206/1 Nefis 295/3 nefs 36/2. 206/7. 239/9. 79/1. 86/1. 89/1. 208/5. 89/4. 233/2 nesneleri 152/11 nesnene 304/5 nesnenün 32/5. 139/5. 89/5. 66/8. 401/5 nesneyi 49/5. 300/7 491 nendür 148/1. 375/3 nefsini 123/1. 216/2. 383/2 nefsümüz 114/1 nefsün 41/8. 37/6. 209/5. 159/5. 229/5. 294/3. 191/6. 75/1. 56/10. 403/3. 56/12. 170/1. 187/2. 94/4. 6/1. 407/2. 397/3. 74/4. 225/7. 89/9. 136/11. 56/9. 248/8. 295/4. 297/4. 221/2 neme 234/3 nemin 278/7 Nemrûd 187/8. 37/5. Mustafa Tatcı 288/6. 170/6. 94/2. 313/7. 287/5 nefsi 46/10. 380/5. 302/7. 119/3. 56/6. 222/9. 208/4. 112/7. 94/1. 206/4. 108/3. 94/5 nefes 18/8. 410/5 nesnedür 10/1. 96/1. 375/5. 112/4. 227/2 nefsile 197/4. 383/4. 64/6 nesine 114/3 nesli 312/4 nesne 3/1. 339/8. 235/9. 394/3. 197/4. 148/6. 222/8. 175/5. 358/8. 239/1. 89/7. 383/3. 309/5 neligin 114/3 neligüm 179/3 nem 225/1 nemdür 170/1. 93/5. 345/5. 148/9. 378/5. 131/1. 342/6 neydügin 2/4. 56/7. 148/7. 293/2. 35/1. 192/8. 56/1. 403/7 nesnesi 232/9 nesneye 32/4. 192/2.Dr. 129/10. 136/2. 112/1. 210/5. 345/5. 386/6. 301/8. 394/5. 293/4 neşteri 185/3 nev' 312/1 nevâle 358/8 nevâz 335/13 nevbet 72/7. 222/8. 152/5. 298/4. 345/6 Nefsinün 152/9 nefs-i emmârı 235/1 nefsiyile 146/6 nefsüm 108/2. 395/4. 177/2. 148/3. 237/1 neye 17/3. 107/4. 222/10 nefsin 194/3. 187/3. 155/7.

262/7. 389/5. 328/8. 318/6. 366/4 n'eyleyem 241/6 neyleyesin 285/5 n'eyleyeyin 275/1. 201/11. 201/12. 233/2. 126/7. 209/4. 29/6. 347/5. 190/5. 245/2. 205/9. 203/2. 83/3. 302/9. 214/8. 232/9. 335/18. 277/5. 235/1. 55/4. 217/5. 201/10. 347/2. 335/5. 216/1. 275/5. 279/2. 61/7. 223/5. 417/25 neyi 96/2. 242/8. 259/4. 202/3. 126/8. 77/4. 104/1. 345/9. 190/4. 354/8. 238/2. 404/8. 214/3. 189/4. 107/10. 347/4. 317/9. 317/1. 201/1. 206/4. 120/4. 404/9 N'eyledüm 417/2 n'eyler 71. 201/1. 404/3. 118/5 niçenün 58/4. 215/1. 338/7. 397/7 nidâya 356/17 n'idebile 337/3 N'idelüm 141/1. 363/6 neyiçün 78/5. 368/2. 232/10. 346/4. 92/6. 220/3. 397/1. 104/3. 404/1. 235/3. 347/6. 275/4. 59/4. 206/3. 325/6 nice'deyin 274/1 nicesi 351/1 Niçe 14/4. 140/5. 279/3. 416/4. 235/5. 243/2. 171/5. 201/10. 318/9. 205/5. 268/9. 275/7 n'eyleyüp 141/1 ney-şekerden 263/4 nice 17/7. 201/23. 118/5. 404/7. 262/5. 74/2. 201/11. 120/1. 201/21. 149/3. 283/1. 346/6. 97/1. 264/2 neyim 216/6 neyimiş 120/1. 105/1. 51/4. 198/3. 389/7 niçesine 328/6. 203/1. 75/2 N'eylerler 238/1. 417/6. 338/5. 417/19 nidâ 314/8. 256/3. 413/1. 411/6. 409/4. 190/8. 198/3 Niç'erenler 72/7 niçesi 23/1. 115/3. 248/4. 48/3. 404/5. 328/6 niçeye 193/6. 259/6. 82/9. 285/2. 293/6. 313/7. 351/11. 268/2. 171/7. 78/3. 364/6. 201/41. 205/1. 322/4. 132/7. 65/7. 408/3 n'iderise 1/8 . 201/1. 171/9 neyidi 307/3 neyidügin 338/1 neyile 192/3. 161/3. 299/3. 390/1. 329/2. 380/1. 118/4.492 251/4. 112/5. 317/7. 346/5. 248/2. 411/6. 182/5. 206/5. 273/1. 340/6. 73/4. 220/1. 238/3 n'eylersin 238/4 n'eylesün 149/10. 61/6. 330/6. 120/5 neyise 193/9 n'eyledi 134/8. 92/4. 216/4. 404/1. 266/5. 342/1 Niçeler 32/7. 335/20 N'ider 3/10. 132/5. 213/4. 264/5. 190/6. 280/5. 408/6. 313/12. 139/5. 270/2. 406/6. 118/4. 360/5. 53/3. 136/10. 53/4. 319/5. 320/9. 325/7. 313/7. 66/6. 308/3. 22/2. 66/2. 201/20. 259/1. 333/5 Niçelerün 72/2. 269/5. 391/1. 184/13. 235/4. 279/4. Yûnus Emre Dîvânı 87/4. 386/4 niçeyi 390/2 niçün 57/5. 23/6. 294/7. 201/11. 149/1. 70/7. 105/4. 202/9. 272/4. 413/4 n'idem 75/4. 103/2. 330/5. 73/2. 127/5. 201/12. 190/6. 347/1. 363/2. 171/4. 215/2. 147/9. 198/3. 311/6. 234/6. 201/21. 248/9. 262/9. 275/2. 404/6. 355/7. 311/4. 120/2. 23/3. 272/3. 335/16. 47/2. 275/1. 47/2. 275/3. 266/2. 359/4. 201/1. 220/7. 127/3. 118/5. 232/4. 135/16. 134/15. 259/7. 115/4. 401/5. 266/6. 259/3. 105/2. 91/1. 386/4. 220/1. 347/3. 347/1. 21/7. 359/2. 275/6. 319/5. 363/1. 201/23. 297/6. 139/4. 336/2. 404/2. 363/4. 220/5. 404/4. 126/1. 74/3 niçemüz 118/4. 216/1. 220/1. 358/7. 154/2. 73/1. 273/10. 120/3. 318/10. 149/10. 120/5. 201/20. 380/2 n'iderem 202/7. 334/3. 183/3. 290/10. 188/4. 112/8. 395/4 niçeleri 47/2.

139/7. 274/5. 295/26. 402/5. 379/5 nûrda 233/4 nûrdan 67/7. 297/1. 340/4. 264/8 nişânda 328/2 nişândan 290/12 nişânı 78/2. 223/1. 206/1 nitekim 207/9. 335/9 Niyâzdan 279/7 niyâzıla 28/3 niyâzın 136/3 niyâzumı 349/1 niye 232/1. 209/4 noktasın 183/1 N'ola 77/8. 16/7. 304/1. 274/3. 384/8 nigâhı 412/5 nigâr 39/1 nigârı 126/1 nigârum 52/3 nihân 37/7. 224/5. 298/1. 189/4. 32/2. 271/5. 161/1. 305/8. 278/3. 235/8 n'işüme 106/5 N'itdi 71/13. 406/3 nûra 1/9. 416/4. 33/3. 235/7. 318/6. 294/1. 275/7. 117/5. 32/1. 286/7 n'itdügini 401/6 n'itdükleri 40/2 n'itdüm 165/9. 396/6. 405/6. 415/5. 405/1. 273/5. 364/1 noksân 11/5. 353/6. 342/2. 320/10. 144/3. 156/5. 274/4. 233/4. 302/13. 384/7. 243/8. 303/2. 275/1. 138/5. 12/7. 268/6. 39/4 N'iderüz 143/1 n'idesin 276/8 N'idesini 9/1 n'ideyüm 220/4. 305/3. 384/6. 384/2. 405/5. 356/12. 290/12. 107/8. 356/2 nûrdandur 379/5 . 141/1 n'itmeyem 183/4 493 N'itsün 202/9. 146/1. 298/6. 217/5. 330/3. 320/10 n'işe 40/5. 370/11. 302/1. 275/6. Mustafa Tatcı N'iderler 62/5. 399/1. 356/17. 274/2. 319/7. 132/1. 305/6. 214/2 n'ideyin 148/5. 232/10. 189/5 nişânını 398/3 nişânları 368/5 nişânsuz 320/1 Nişânsuzın 48/2 nişânumuz 416/11 nişânumuzı 416/1 nişânun 48/2. 396/15. 405/8. 33/3. 329/5. 398/3 niteligin 53/4 Niteligüm 19/1 niteligün 48/3 niteligünden 48/9 nitelikden 416/1 niteliksüz 264/8 n'itmek 140/1. 275/2. 205/1. 405/1. 384/1. 368/8. 89/1. 243/5. 338/6. 56/5. 298/3. 384/3. 405/4. 145/1. 377/3. 274/1. 376/5 nisbet 69/4. 416/10 Niteki 73/1. 56/11. 232/10 niyâz 45/3. 237/5. 275/5. 161/3. 170/4. 71/13.Dr. 302/10 nikâbı 26/3. 182/9. 298/5. 326/4 Nûh'a 195/2 Nûh'ıla 168/6 nukl 331/1 Nu'mân 201/29 nûr 1/9. 275/4. 417/27 nihândayıdum 169/5 nihânı 377/7 nihâyet 45/9 nihâyetsüz 45/9 nihâyetün 48/4 nihengi 401/3 nikâb 73/7. 342/6. 268/5 niyyet 145/6. 190/6. 412/10 nişânıdur 21/2 nişânın 5/3. 209/6 n'ister 146/7. 348/1 N'olaydı 62/6 n'oldı 87/1 n'oldugını 390/2 n'oldugum 188/1 n'oldum 192/1 n'oldun 229/4 n'olsa 286/1 n'olur 7/9 Nökerlü 82/8 Nûh 191/7. 201/28. 201/5. 274/1. 48/4. 53/4. 305/4. 405/2. 384/5. 319/5 nisyân 201/8 nisyânıla 201/15 nişân 5/4. 275/3. 279/7. 295/26. 384/4. 416/10. 280/5. 224/8. 312/5. 275/1. 202/8. 135/3 ni'metden 135/16 ni'meti 34/3 nisâr 13/3. 298/4. 405/3. 290/12. 417/2 n'itdümise 241/2 nite 77/3. 384/1. 409/6 n'olasını 182/10. 405/7. 298/7. 170/3. 396/7.

400/1. 174/2 Ogl 152/12 Oglan 6/5. 166/3. 191/14. 186/3. 130/6. 325/7. 211/6 odın 187/8. 353/9. 214/7. 352/1. 252/6. 291/6 ocagı 396/12 ocagında 198/2 Yûnus Emre Dîvânı ocagını 376/2 od 19/1. 171/2 Okıdun 366/5 okımadı 84/6 Okımagıl 130/2 okımak 248/5. 77/3. 406/3 oda 21/5. 365/1 nûrından 249/2 nûrını 145/6. 387/2 okınıcak 138/1 okınun 378/10 Okınur 48/15 okıya 295/13 okıyalı 132/4 . 128/6. 89/6. 304/6. 178/2. 92/1. 397/8 obrıla 241/4. 371/5. 230/1. 417/20 oddan 137/7. 410/1. 130/1. 13/6. 282/5. 248/6 okımakdan 42/3 okımaz 410/2 okın 36/7. 96/4. 356/2. 226/7. 325/3. 342/6. 409/1. 170/7. 130/8. 224/3. 235/6. 342/2 nûrıla 23/2. 320/9. 197/4. 70/1. 128/3. 314/8. 397/1 nûrınun 3/4 nûr-ı dîdâr 288/4 nûr-ı îmân 31/6 nûr-ı rahmet 295/28 nûrla 35/7 nûş 80/1. 67/3. 181/6. 334/5. 150/2. 328/3. 376/1. 103/1. 68/2. 140/1. 268/1. 362/2. 150/2. 371/8. 75/1. 379/7. 401/1. 396/4 Nutfeden 211/2 nükte 2/6. 280/2. 102/7. 416/1. 134/15. 327/5. 417/16. 152/15. 196/9. 327/5. 367/8 oddur 295/15 odı 19/3. 346/3. 307/2 okınan 42/6. 92/2. 199/4. 367/10 oddanıdı 67/4. 294/2.494 Nûrdanıdı 134/4 nûrı 77/2. 352/1. 326/2. 351/12 Okına 88/6. 258/1. 90/2. 178/3. 403/7 odından 281/6 odını 294/2 odınun 307/6 odıyla 144/8 odlara 201/20 odum 199/2. 408/1. 348/7. 354/10. 401/2. 277/3. 253/4. 226/2. 124/9. 165/8. 146/1. 100/2. 233/6. 371/6. 171/7 oglı 238/4 Oglıla 185/8 Oglına 396/3 ogul 234/5. 195/5. 196/11 nûrına 99/1. 416/2. 396/4 oka 18/5 okdan 94/2 okdur 18/5 Okı 50/3. 316/1. 166/3. 265/5. 294/1. 302/11. 410/4 okıdı 130/9. 379/2. 106/7. 397/1. 137/7. 36/5. 244/1. 165/9. 148/4. 50/3. 286/4. 54/9. 294/5. 294/8. 370/9. 280/2. 209/7. 409/3. 406/3. 294/3. 187/8. 352/1. 371/1. 62/3. 129/7. 294/7. 371/8 odıla 161/2. 152/7. 273/3. 243/8. 81/4. 408/5. 387/5 Oguldan 300/5. 289/6. 161/2. 132/5. 307/6. 215/1. 366/5. 252/2. 207/8. 268/2 okıdugında 58/5 okıdum 42/4. 91/3. 329/1. 78/2. 283/3. 214/6. 363/3. 199/4. 290/12. 386/6 odına 10/3. 408/2 nûrıdur 257/8. 385/7 ok 269/5. 376/1. 294/3. 374/6. 279/6. 294/1. 310/7. 77/3 nûrın 77/7. 78/2. 312/4. 178/2. 310/8. 222/4. 357/5 Nûşdur 144/5 Nûşirevân 18/3. 340/6 nükteler 349/6 nüvaht 3/9 nüvahtı 363/4 nüzûl 45/8. 241/3 oglancuklar 82/6 oglanı 76/1 oglanıdur 120/2 oglanını 388/3 Oglanlar 76/3 oglanları 38/4. 217/6. 409/2. 214/5. 146/2. 88/7. 381/10 odur 100/4. 83/7. 353/10. 112/2. 151/5 O o 6/2. 371/5. 244/2.

25/6. 182/3. 66/5. 64/5. 28/3. 178/2. 112/5. 136/8. 148/5. . 252/3. 252/2. 272/3. 126/7. 177/6. 33/5. 413/6 Okuram 50/5. 17/3. 187/11. 92/6. 220/7. 61/10. 112/7. 136/5. 187/4. 130/3. 100/5. 142/2. 200/4. 242/7. 14/5. 56/5. 58/2. 261/5. 146/7. 223/2. 128/3. 272/4. 217/3. 193/12. 81/1. 410/3. 272/3. 4/2. 187/10. 272/2. 4/3. 181/3. 110/5. 185/6. 36/1. 233/4. 2/8. 88/1. 64/2. 248/4 okuruz 29/8 Okuyalar 389/8 okuyup 38/5. 56/9. 73/6. 110/5. 7/6. 197/2. 235/4. 232/1. 252/4. 54/3. 168/12. 249/2. 53/1. 41/7. 279/6. 45/8. 61/5. 248/2. 247/5. 206/7. 134/11. 236/4. 60/1. 174/5. 61/7. 265/1. 11/1. 134/2. 273/4. 99/1. 240/2. 220/2. 272/6. 139/2. 124/11. 109/4. 131/3. 139/2. 272/1. 259/3. 302/8 okıyanlar 268/8 Okıyuban 64/7 okıyubilmez 110/7 okıyup 218/4 oklar 82/4 okları 141/5. 7/7. 20/9. 169/9. 136/7. 63/7. 255/5. 398/1. 66/4. 193/10. 185/3. 56/11. 11/6. 180/8. 64/1. 216/2. 66/5. 94/4. 183/3. 169/10. 216/3. 17/8. 10/5. 246/4. 121/4. 163/7. 136/10. 54/9. 259/1. 261/1. 272/1. 201/45. 12/7. 160/6. 272/4. 223/2. 12/1. 11/5. 16/3. 242/13. 27/5. 374/8 okursın 248/1. 121/1. 216/2. 253/8 ol 2/2. 63/4. 243/6. 25/2. 25/2. 216/4. 252/2. 178/2. 12/4. 193/7. 187/13. 249/3. 206/1. 6/7. 25/2. 272/1. 364/2. 137/5. 216/4. 73/7. 126/1. 164/7. 201/21. 232/1. 53/2. 108/4. 392/5. 200/7. 240/1. 58/2. 196/2. 99/2. 261/4. 211/1. 20/11. 228/4. 95/9. 172/1. 87/3. 140/7. 70/7. Mustafa Tatcı okıyamamış 230/7 okıyan 5/1. 14/5. 124/7. 44/5. 3/2. 214/2. 282/6. 124/2. 164/7. 54/4. 246/4. 45/5. 67/8. 176/4. 112/7. 118/7. 138/4. 374/2. 243/1. 233/9. 68/3. 205/7. 176/5. 78/6. 61/10. 186/5. 126/9. 275/5. 46/3. 191/2. 201/21. 193/9. 131/5. 138/5. 20/4. 185/4. 216/4. 205/1. 135/2. 247/2. 185/7. 61/9. 26/6. 174/4. 209/2. 179/4. 32/4. 67/9. 193/8. 150/2. 3/9. 495 179/4. 32/1. 60/2. 169/3. 51/5. 211/9. 139/3. 151/2. 119/4. 95/1. 112/4. 132/6. 266/1. 12/8. 35/1. 112/3. 161/4. 81/1. 54/4. 180/7. 184/12. 335/3. 112/5. 266/6. 3/12. 61/5. 33/9. 187/10. 138/3. 173/4. 243/5. 220/3. 170/6. 169/11. 73/4. 249/2. 187/11. 25/2. 272/5. 35/3. 216/2. 11/7. 66/4. 53/5. 163/2. 124/2. 134/10. 157/7. 26/9. 220/2. 42/8. 170/1. 2/7. 181/10. 163/3. 112/7. 164/7. 280/3. 222/6. 236/6. 70/7. 211/10. 187/9. 140/2. 178/3. 236/7. 222/5. 130/1. 211/5.Dr. 141/3. 26/9. 315/2. 174/5. 217/1. 168/3. 121/7. 271/7. 92/8. 193/7. 228/3. 224/10. 265/2 okudugın 112/9 okudum 287/1 okudun 91/2 okumadılar 47/4 okumadın 169/7 Okumakdan 91/2 okumakdur 91/1 okunan 37/4 okur 49/10. 172/3. 95/7. 34/2. 132/2. 134/6. 157/7. 175/3. 247/5. 243/4. 45/7. 31/3. 25/2. 18/8. 187/5. 182/5. 260/1. 45/8. 272/2. 126/10. 287/3 okurısan 10/4. 196/8. 315/3. 170/5. 110/3. 173/4. 146/6. 264/1. 99/5. 64/6. 144/5. 181/5. 119/5. 121/2. 187/10. 20/10. 260/4. 44/4. 148/10. 206/2. 100/4. 25/6. 272/3. 125/5. 272/5. 223/3. 253/8. 247/1. 81/6. 117/10. 93/1. 249/3. 132/5. 45/5. 249/5. 99/7.

408/3. 353/9. 4/1. 159/3. 316/3. 413/5. 313/5. 9/8. 406/4. 360/2. 403/2. 153/7. 403/8. 54/7. 327/4. 15/3. 50/6. 71/6. 309/5. 359/4. 13/5. 357/1. 411/7. 382/4. 201/6. 302/10. 295/24. 358/5. 295/15. 321/7. 9/4. 242/2. 130/8. 327/7. 302/6. 323/7. 272/5. 415/3. 367/13. 295/29. 317/3. 9/1. 333/3. 71/6. 9/6. 183/7. 332/4. 351/6. 358/6. . 123/3. 295/6. 389/1. 165/12. 319/4. 297/7. 367/4. 20/6. 201/10. 13/5. 367/6. 4/2. 367/4. 349/1. 363/1. 313/9. 102/2. 201/27. 357/2. 201/18. 301/9. 369/3. 272/5. 356/24. 160/1. 366/3. 412/12. 182/9. 6/7. 183/4. 201/21. 201/7. 327/1. 201/17. 302/16. 304/3. 165/6. 215/5. 44/3. 276/7. 328/7. 201/25. 370/3. 327/4. 357/6. 201/16. 199/3. 281/6. 102/2. 173/3. 31/5. 366/3. 272/6. 313/4. 349/3. 102/2. 408/4. 153/7. 287/7. 295/26. 358/8. 356/11. 9/3. 241/2. 127/4. 15/3. 4/1. 356/21. 5/4. 6/3. 388/7. 357/5. 294/7. 201/25. 109/6. 295/28. 4/4. 357/3. 345/3. Yûnus Emre Dîvânı 374/4. 356/6. 317/7. 305/8. 406/6. 357/1. 345/3. 327/3. 300/8. 123/6. 375/4. 201/13. 324/4. 201/22. 201/23. 197/3. 201/17. 417/17. 201/13. 316/3. 396/13. 396/15. 354/1. 201/20. 201/23. 417/17 olagan 96/1. 54/7. 388/2. 295/9. 304/8. 169/6. 309/3. 328/2. 295/28. 182/4. 295/1. 377/2. 339/5. 368/5. 305/8. 402/4. 368/5. 370/5. 355/10. 272/6. 6/5. 9/1. 362/5. 313/9. 134/15. 327/8. 408/7. 298/6. 356/2. 317/10. 4/2. 372/7. 4/5. 367/3. 304/7. 356/17. 83/2. 328/1. 323/3. 364/1. 294/3. 6/1. 327/5. 317/8. 320/8. 189/5 olalum 62/7. 295/28. 272/5. 9/5. 411/10. 391/1. 395/4. 379/1. 295/13. 396/13. 370/8. 201/23. 372/2. 201/21. 261/2. 201/13. 6/8. 56/10. 369/1. 15/1. 317/7. 4/7. 371/7. 396/6. 201/16. 280/3. 201/16. 201/16. 359/1. 295/13. 203/7. 342/3. 33/1. 327/6. 295/26. 28/9. 201/9. 9/2. 351/8. 390/2. 6/2. 406/3. 351/9. 395/1. 121/5. 287/8. 406/4. 313/10. 258/2. 153/7. 201/17. 333/5. 10/3. 385/5. 123/6. 379/9. 9/7. 112/5. 123/6. 293/3. 115/5. 173/6. 126/4. 378/3. 98/3. 327/2. 187/5. 4/6. 4/8. 290/6. 366/1. 295/18. 304/1. 321/6. 383/4. 308/5. 201/1. 195/10. 417/15 ola 3/12. 417/15. 299/2. 201/15. 396/14. 295/24. 306/2. 291/6. 351/12. 396/11. 201/16. 366/3. 324/1. 306/3. 362/1. 319/4. 201/20. 367/11. 121/2. 37/2. 201/21. 4/2. 412/3. 356/13. 294/5. 317/9. 126/4. 406/1. 410/2. 84/2. 333/3. 369/2. 415/2. 56/10. 88/8. 317/9. 160/1. 15/4. 360/6. 325/7. 201/15.496 281/1. 356/22. 183/7. 411/5. 4/3. 396/10. 285/5. 378/8. 176/4. 283/2. 370/3. 385/6. 6/4. 355/6. 201/8. 301/11. 70/7. 412/6. 201/44. 6/6. 54/7. 136/3. 313/4. 201/24. 374/4. 275/3. 6/1. 313/2. 125/5. 201/2. 317/2. 316/1. 406/3. 306/1. 211/5. 96/6 olalı 178/13. 384/7. 396/15. 321/2. 201/8. 324/3. 303/6. 357/6. 321/1. 246/4. 98/3. 357/3. 317/8. 401/6. 294/6. 104/8. 386/3. 351/6. 213/1. 295/4. 367/6. 333/6. 412/10. 84/2. 327/1. 372/7. 295/27. 275/3. 401/6. 165/7 olam 4/2. 316/2. 165/12. 201/13. 201/4. 357/4. 372/7. 410/3. 349/5.

201/40. 279/7. 301/6. 312/2. 113/3. 320/10. 377/3. 56/12. 281/3 olasını 348/4 olasum 46/6. 154/3. 201/35. 372/9. 158/3. 201/1. 229/2. 201/30.Dr. 177/9. 276/6. 201/13. 96/1. 342/3. 201/38. 2/8. . 152/1. 384/7. 56/3. 201/44. 201/17. 201/30. 253/2. 330/1. 201/5. 40/4. 265/3. 235/7. 253/6. 217/5. 201/39. 403/5. 201/25. 303/6. 12/4. 261/1. 279/1. 350/6. 370/2. 118/7. 112/6. 304/8. 261/3. 261/6. 195/5. 201/23. 118/2. 225/9. Mustafa Tatcı 201/27. 212/8. 276/3. 12/8. 288/4. 201/4. 201/39. 320/3. 201/42. 353/6. 128/5. 58/5. 134/7. 184/18. 84/4. 118/5. 201/24. 284/7. 213/1. 201/45. 253/1. 358/8. 201/31. 47/5. 130/4. 380/2. 201/33. 213/3. 118/3. 367/7. 153/1. 311/1. 358/8. 201/38. 364/3. 403/4. 201/42. 201/37. 136/4. 201/29. 213/2. 201/29. 233/10. 406/7. 201/30. 99/3. 46/7. 206/1. 136/9. 238/2. 253/4. 201/29. 169/8. 362/7. 354/1. 46/8 olayum 215/3 olayın 186/5. 230/1. 26/7. 253/3. 97/2. 118/5. 40/5. 99/3. 269/6. 201/7. 118/4. 261/7. 279/1. 25/3. 30/5. 384/7. 201/33. 366/8. 362/5. 201/31. 269/5. 290/13. 253/3. 381/4. 131/8. 111/5. 262/1. 304/1. 369/6 Olardur 136/5 olası 158/1. 201/35. 253/1. 202/8 olamazın 256/2 olan 2/2. 201/39. 377/1. 201/35. 370/2 olanlar 2/8. 201/31. 201/31. 87/8. 201/32. 201/12. 222/4. 192/7. 276/4. 366/9. 335/10 olandayıdum 169/10 olanı 22/6. 224/11. 118/6. 201/14. 270/6. 309/3. 113/12. 201/32. 201/16. 201/9. 201/34. 148/6. 241/5. 64/1. 201/2. 46/7. 201/35. 31/5. 37/2. 178/12. 201/35. 201/35. 201/37. 367/10. 201/18. 261/5. 99/7. 263/4. 218/3. 118/6. 201/34. 201/6. 220/4. 208/5. 312/7. 283/5. 339/8. 232/6. 291/3. 201/45. 336/4. 201/32. 288/3. 294/1. 221/6. 185/4. 208/1. 201/8. 201/35. 201/27. 201/39. 335/2. 125/7. 201/34. 201/40. 201/40. 201/1. 201/43. 201/35. 276/8. 40/4. 201/34. 201/15. 118/6. 70/3. 193/1. 201/10. 261/4. 201/37. 25/7. 201/11. 195/5. 177/6. 402/5 olanun 3/7. 99/7. 45/3. 201/39. 169/8. 366/3. 390/3. 335/2. 253/7. 201/37. 118/1. 201/43. 201/21. 201/26. 343/1. 201/36. 191/12. 335/17. 92/5. 261/1. 233/8. 253/8. 213/2. 201/39. 201/32. 191/4. 301/7. 263/4. 230/3. 178/10. 93/1. 201/29. 10/2. 216/6. 56/3. 143/6. 118/6. 201/30. 216/1. 70/6. 201/3. 372/11. 19/1. 62/8. 178/13. 371/6 olanlara 298/4 olanları 47/7. 201/29. 497 281/1. 30/1. 201/44. 304/4. 339/8. 259/2 olana 156/1. 29/10. 201/40. 169/5. 239/8. 294/3. 178/10. 84/1. 201/29. 213/2. 201/20. 118/5. 328/1. 201/40. 27/6. 201/44. 107/12. 30/2. 53/6. 92/2. 30/4. 227/6. 265/3 olanlarun 29/7. 291/3. 111/1. 283/6 oldı 3/13. 3/3. 142/1. 201/22. 201/40. 291/3. 261/2. 184/13. 201/28. 201/19. 344/3. 185/1. 118/3. 7/8. 99/7. 229/1. 335/2. 229/5. 201/34. 253/9. 152/7. 374/5. 201/40. 201/36. 158/4 olasın 131/5. 201/38. 30/3. 30/1. 115/2.

387/8. 292/7. 394/2. 367/11. 354/4. 63/4 olışıcak 127/8 olma 10/5. 176/2. 396/5. 216/6. 331/6. 17/6. 177/6. 63/2. 25/5. 371/3 olıdum 169/11 olıgör 81/4. 64/3. 224/8. 251/5 olman 76/5. 208/1. 416/6 oldum 51/1. 222/1. 220/7. 208/5. 323/2. 148/10. 348/3 olmadugun 108/1 olmadum 106/3. 394/5. 354/5. 171/7. 160/8. 403/7. 354/3. 61/10. 208/2. 347/2 olmaga 146/6. 14/5. 280/8. 216/6. 191/9. 294/5. 408/2. 348/4 olmagıl 83/6. 354/6. 348/2. 222/3. 119/4. 265/1 olduk 20/8. 222/6. 403/7 olmak 128/3. 313/10. 386/1. 60/6. 230/3. 394/3. 150/6. 386/4. 222/5. 139/7. 327/5. 47/7. 140/6. 332/3. 294/4. 394/7. 399/3. 216/6. 244/4. 295/25. 60/7. 395/3. 386/7. 314/7. 17/5. 398/2 olısam 174/5 olısar 60/1. 387/2. 166/3. 354/1. 157/8. 410/2. 395/4. 394/6. 231/1. 279/6. 134/13. 242/5. 367/6. 394/1. 270/2. 62/8. 157/8. 297/3. 40/6. 396/5. 320/7 oldugın 210/4 oldugını 390/4 oldugun 261/3. 380/8 olımayalar 147/8 olımaz 259/2 olımazam 192/5. 222/8. 71/2. 222/4. 382/3. 229/1. 338/5. 394/8. 191/13. 136/8. 224/3. 370/3. 191/10. 123/7. 280/5. 99/2. 283/1. 231/5. 303/1. 148/4. 366/9 olıcagız 93/6 olıcak 15/3. 224/6. 370/7. 183/4. 354/9. 56/8. 100/6. 130/7. 280/4. 176/6. 292/3. 307/5. 417/14 olgıl 47/7. 370/10. 56/4. 192/5. 327/1. 83/2. 331/4. 53/2. 231/8. 387/9. 102/6. 405/1 olmadun 200/7. 374/7. 417/21.498 367/12. 368/2. 215/2. 393/2. 169/7. 394/4. 191/7. 287/1. 292/8. 148/9. 387/8. 60/2. 344/4 oldunısa 37/3. 394/6. 387/7. 125/7. 156/3. 386/2. 354/7. 63/5. 393/1. 17/4. 97/3. 255/8. 323/6 olmasın 242/8. 319/7. 412/8. 35/7. 75/5. 60/4. 176/7. 183/5. 193/5. 83/3. 387/1. 387/1. 189/3 olınca 129/5. 380/6. 60/3. 296/1. 386/6. 336/2. 359/6. 208/8. 409/6. 208/7. 412/13. 224/5. 222/10. 176/3. 387/6. 410/1. 208/4. 63/5. 374/6. 386/3. 394/5. 277/3 . 172/2. 386/8 olmadın 12/5. 328/8. 261/4. 191/12. 164/4. 371/4. 60/5. 313/9. 393/4. 413/7. 208/1. 370/10. 137/5. 224/5. 414/4 olmadı 2/6. 19/4. 152/15. 292/3. 271/3. Yûnus Emre Dîvânı 296/7. 394/9 oldılar 394/8 oldıyısa 73/6 oldıysa 389/8 oldugı 260/7. 62/8. 222/9. 157/2 olmanuz 298/4 olmasa 158/3. 292/3. 386/6. 208/6. 327/3. 292/7. 259/3. 192/1. 393/3. 224/4. 270/4. 204/1. 378/2. 208/9. 387/4. 393/5. 387/5. 394/1. 399/3. 40/3. 304/4. 386/5. 354/5. 22/1. 256/4. 224/4. 354/2. 244/4. 188/6. 342/5. 63/1. 387/3. 36/6. 268/8. 135/10. 304/3. 220/4. 160/7. 211/9. 222/1. 294/3. 222/7. 60/1. 304/8. 314/9 olmadısa 128/6. 135/4. 129/4. 222/2. 63/1. 412/7. 224/8. 177/9. 169/10. 63/3. 410/5 oldur 14/5. 176/5. 14/5. 386/8. 222/11 oldumıdı 212/8 oldumısa 202/7 oldun 18/7. 332/1. 354/10. 176/4. 143/7. 386/1. 411/10 olmamagiçün 251/2. 320/4. 334/3. 174/5. 251/4. 156/2. 20/7. 320/2. 208/3. 382/3. 393/1. 137/9. 354/8. 353/7.

186/5. 231/8. 339/6. 264/5. 171/8. 68/4 olmışsın 148/10 olsa 96/4. 348/6. 49/8. 414/5 olmışam 128/2. 302/6. 5/2. 393/5. 49/1. 231/4. 314/2. 69/10. 13/3. 110/8. 110/8 Olmazımış 296/4 olmazın 256/5 olmazısa 295/14. 200/5. 303/7. 144/5. 210/4. 327/1. 179/4. 45/4. 79/2. 96/1. 395/3. 136/4. 93/1. 310/7. 179/6. 314/2. 231/6. 205/8. 283/6. 317/3. 127/8. . 99/6. 265/5. 366/4. 287/2. 194/1. 24/2. 264/6. 226/5. 100/3. 252/4. 207/6. 13/5. 252/1. 351/2. 189/2. 374/7. 70/3. 171/9. 92/6. 103/2. 131/3 olmazlar 319/3 Olmazsa 275/7. 231/7. 171/6. 87/4. 196/4. 155/5. 291/5. 49/6. 178/4. 245/10. 127/8. 242/12. 326/7. 261/4. 73/5. 194/1. 368/7. 96/5. 189/2. 103/1. 49/6. 302/8. 231/9. 231/5. 147/5. 327/2. 376/5. 277/3. 24/2. 294/8. 271/5.Dr. 184/10. 411/9 olsam 129/8. 271/8. 271/3. 224/6. 295/21. 294/3. 5/4. 113/4. 242/9. 319/3. 71/11. 194/3. 231/2. 193/13. 90/7. 224/9. 160/8. 219/2. 170/3. 291/5. 366/4 olmayınca 24/3. 207/4. 302/4. 271/6. 231/1. 224/8. 188/6. 45/1. 189/2. 207/5. 35/5. 201/33. 154/3. 116/4. 295/19. 56/11. 157/1. 293/6. 123/5. 123/7 olugör 84/4 Oluk-su 313/3 olundı 53/5 olup 24/1. 55/3. 24/4. 13/7. 123/2. 417/28 olmaya 3/12. 105/5. 132/2. 245/3. 17/3. 97/1. 75/4. 177/4. 40/2. 157/3. 58/1. 312/6. 177/4. 49/5. 378/10. 341/6. 303/7 olur 1/8. 123/4. 146/2. Mustafa Tatcı olmasun 101/2. 213/3. 368/3. 315/5. 224/7. 93/6. 66/5. 139/5. 5/6. 155/7. 20/3. 13/1. 170/3. 380/7. 74/1. 171/9. 5/1. 90/5. 245/1. 137/8. 226/3. 13/2. 214/4. 97/4. 245/4. 217/3. 297/8 olmayısar 17/6. 143/8. 49/13. 226/1. 311/4 olmazuz 101/4 olmış 49/2. 129/2. 297/2. 32/2. 326/5. 144/4. 302/4. 245/6. 24/3 olmaz 20/6. 83/2. 373/6. 289/2. 5/7. 165/7. 187/11. 341/1. 214/7. 76/1. 224/8. 224/11. 36/6. 5/7 olmayan 65/3. 280/3. 150/4. 87/5. 11/6. 245/8. 280/4. 40/4. 316/1. 253/6. 318/3. 242/11. 271/1. 315/5. 74/7. 13/6. 195/8. 191/6. 245/7. 187/1. 270/3. 256/1. 297/7. 144/3. 159/5. 271/7. 146/4. 241/1. 319/4. 284/3. 66/1. 356/21 olupdur 245/1. 271/2. 151/1. 291/7. 76/3 olmışıdı 240/2 Olmışlar 79/6. 226/4. 177/7. 207/3. 231/1. 298/2. 380/7 olmazısan 52/1. 106/6. 24/1. 207/4. 271/4. 175/4. 136/9. 123/6. 127/2. 386/5 olmayandur 99/3 olmayanı 215/4 olmayanlar 417/21 olmayasın 297/8 olmayayın 269/7 olmayıcak 248/2. 132/6. 254/5. 345/2. 5/2. 230/2. 315/5. 265/5. 123/3. 224/5. 288/1. 316/5 499 olubilsem 123/1. 17/1. 191/13. 5/3. 90/6. 347/2. 49/7. 136/7. 201/8. 213/4. 136/6. 17/4. 70/3. 70/2. 48/9. 368/5. 302/17 olubanı 177/2. 93/5. 90/10. 265/5. 245/2. 13/2. 245/5. 55/3. 201/27. 231/3. 335/5. 409/2 olmışdur 66/5. 220/4. 25/4. 49/11. 20/11. 193/13. 230/5. 247/4 olsan 273/5 olsun 13/1. 408/1. 224/6. 245/9. 49/1. 5/5. 344/4 oluban 12/10. 90/5. 23/2. 1/8. 170/3. 5/1. 271/1. 207/4. 82/2.

147/7. 394/9 öginden 3/7 ögmek 77/7 ögmiş 157/6 ögren 83/5 ögrenden 94/5 ögrenem 209/3 ögrenimeyen 401/4 ögrenmeyen 401/5 Ögret 183/5 ögretgil 341/4 ögsün 342/7 . 205/4. 147/7. 329/4 Onun 255/7 oran 48/4 ordu 303/5 ordusında 303/5 ortalandı 18/8 ortasında 57/1 ortaya 231/3. 255/7 ova 224/7 oynadan 212/4 oynar 78/4. 239/2. 303/4 Osmân 31/3. 97/3. 45/6. 157/6. 250/3. 204/2. 406/3. 243/7 oynatmaga 323/6 oynayan 187/7 oynayuban 18/1 Ö Öd 50/2 Ödler 331/5 ögdi 81/2. 261/7 Yûnus Emre Dîvânı olursın 107/7. 250/4. 77/7 ögerem 397/5 ögin 76/2. 415/5. 83/4. 359/4. 396/6 öge 365/4 ögen 157/6. 268/6. 356/11 oturmışam 187/12 Oturup 254/6 oturur 80/5. 305/7. 274/2. 96/5. 169/10. 58/2. 45/4. 182/7. 45/3. 297/1. 214/8. 97/4. 326/8 onamaz 58/3 onarmaz 198/4 onca 176/4 ondan 235/5 ondum 220/3 On'iki 152/6 on'ki 403/5 On sekiz 168/11 On sekizden 220/6 onula 261/2 onulmaz 270/3. 294/2. 373/4. 96/3. 353/6. 311/6 olusar 127/4 olvanun 180/8 omzunda 301/10. 49/5. 220/6. 345/3. 278/3. 302/13. 260/2. 238/2. 402/5. 214/9. 147/7. 104/1. 49/7. 351/9. 305/1. 248/7. 351/7. 290/12. 45/8. 312/4 otlagum 310/4 otlamaga 76/1 otlar 69/6 otrur 242/14 otur 58/7. 318/9. 334/4. 295/3. 181/7. 351/7. 412/10. 132/1. 242/12. 58/4. 411/3 ona 165/6. 406/2. 49/10. 49/3. 96/6. 331/3. 97/2. 93/7. 274/3. 274/1. 247/6. 362/3 oturdılar 184/10 oturdum 106/4 oturdun 18/2 oturma 188/6 oturmagıl 137/8 oturmış 83/1. 305/7 Otuzı 255/7. 58/5. 295/6. 93/5. 327/8. 303/2. 49/1. 371/3. 97/1. 202/5. 220/6. 49/11. 53/3. 220/6. 97/5 oluram 180/6. 331/3. 86/5 Osmân-ı Âffân 396/7 ot 312/3. 252/2. 152/2. 58/1. 337/1 olurısam 214/5. 365/4. 371/9. 347/5. 93/3. 45/9. 49/4. 49/2. 77/7. 302/17 Oturursam 43/2 Otuz 132/3. 58/7. 396/13 otura 311/5 oturalar 6/7. 273/4. 49/8. 132/2. 190/3 olurısan 279/6 olurmısa 304/4 olursa 18/11. 380/3. 96/1. 93/2. 298/2. 180/7 olursan 260/7. 294/4. 28/4. 73/6. 296/3. 252/2. 377/3. 58/3. 183/2. 318/7. 96/4. 138/4 oturdı 334/1. 93/4. 49/9. 45/2. 274/4. 301/10 on 3/4. 374/3. 412/10. 190/2. 325/4. 237/6 Oruc-namâz 302/14 Orucuna 302/13 oruç 109/2 oruç-namâz 106/8. 379/5 olursam 180/6. 49/12. 250/3. 415/5. 49/13. 274/5. 261/4. 93/6. 401/4. 406/5. 93/1. 49/6. 119/2. 214/8. 342/7 öger 28/3. 290/10. 305/7. 193/14. 214/6. 45/1. 58/6. 317/3. 295/7.500 180/3. 272/4. 96/2. 404/5 olurdı 304/4 olurısa 3/6. 386/8. 45/7. 45/5. 351/9. 201/3.

198/1. 198/9 Ölümden 33/2. 241/1. 47/6. 218/6. 363/3. 202/6 ölen 94/4. 346/4 ölürüm 284/1 . 108/5 ölürsem 129/2 ölürsin 18/10. 33/1. 190/4. 402/3 Ögüdin 112/9 ögüdüm 41/7 ögüdümi 161/3. 370/12. 108/3. 157/7. 398/2 Ölmeklik 261/2 ölmemegiçün 251/1 ölmeye 261/6. 198/2. 226/7. 354/6. 239/9. 377/2. 314/9 ölmedün 347/2 ölmegile 205/7 ölmek 28/7. 394/9 ölenlere 388/4 Ölenleri 384/8 ölenün 93/4 ölesi 76/2. 175/3. 369/4. 113/8 ölmezdin 345/6. 297/8. 129/8. 33/1. 41/7. 157/7. 158/2. 208/5. 158/1. 155/7 ölicegiz 159/2 ölicek 35/7. 313/10. 287/8 öldürmiş 375/4 öldürüp 417/24 öldürür 159/8. 369/3 ölçer 302/2 öldi 113/8. 285/1. 287/6. 157/1. 152/12. 154/1 ölidür 50/4 ölince 316/6 ölinceyimiş 124/11 öliser 261/1 Öliserüz 127/2 Ölmedi 184/13 ölmediler 40/5 ölmedin 205/6. 158/6 ölesiyem 205/5 öleyin 165/8 ölgil 218/6 öli 315/1 ölicegez 16/3. 414/5 ögütlerler 165/13 ögütleyüp 104/1 ögüdür 313/5 ögüt 293/6 öküş 210/6. 198/1. 317/9 ölür 110/5. 218/3. 375/6. 272/2. 356/14 ögün 384/7 ögünen 313/1 ögürsüz 373/6 ögüt 6/8. 158/2. 377/2. 267/5. 182/3. 407/10. 192/5 ölmeziken 251/1 ölmiş 74/1. 374/10 ölmişdür 76/5 Ölmişidi 312/4 ölmişleri 49/12 ölse 136/2 Ölü 72/5. 284/3 Öldügüm 284/2 Öldügümi 285/1 öldüm 75/5. 311/6. 184/18 ölürem 180/6 Ölürise 158/2 ölürisem 182/1. 113/8 Ölene 35/2 öleni 22/1 ölenler 153/6. 198/5. 105/4. 51/4. 198/8. 113/3. 152/13. 316/6 ölmeyenler 261/3 501 ölmeyeyin 417/8. 76/5 Ölüme 413/9 ölümin 76/2. 277/6. 327/7. 340/1. 402/4. 347/2 ölmezem 129/2. 174/6. 377/2. 407/10 öküzi 369/3. 402/2 öküşi 360/8 öküşidi 367/3 Öküz 168/4. 173/3. 327/7. 129/2. 198/6. 124/11. Mustafa Tatcı ögsüz 201/27 ögüdene 313/2 ögüdi 6/8. 158/2. 402/4. 198/4. 384/6. 345/6. 214/9. 109/2. 179/6. 198/7. 60/2. 235/7 ölüp 98/6. 250/5. 310/2 Öldür 155/7. 157/7. 160/9. 317/4. 257/5 ölü(mi)anıcak 127/1 ölüben 287/8 ölüm 18/10. 74/2. 261/1. 205/6 ölürse 26/10. 269/3 öldüreler 381/5 öldürelüm 287/6 Öldürem 108/2 Öldüren 112/7. 269/3 ölmez 33/1. 121/9 Ölümini 137/1 ölümsüz 261/2 ölümüm 13/4 ölümün 72/7. 381/3 öldürürise 182/3 öldürürisen 52/5 öle 398/4 Ölecegini 80/5 Ölecegün 315/4 Ölelüm 251/1 ölem 123/3.Dr. 198/3. 157/1. 127/1. 361/2. 247/2. 191/12. 390/4. 287/7. 76/3. 218/5. 205/6. 277/5. 214/8 Ögüdün 341/4 ögüdünden 157/1 ögüm 207/9 ögüme 73/2.

72/1. 291/3 öten 99/6 öter 27/2. 384/4. 405/7. 312/7. 338/6. 178/13. 109/1. 290/1 ötrü 258/4 ötüp 312/6 ötürü 242/13 öyle 20/11. 306/2. 218/6 özendügüm 405/4 özenüp 2/9 özge 111/5. 414/7 özüni 87/7. 348/2 önleri 82/5 Önüm 354/5 Önümce 13/3 önümdesin 43/2 önünde 212/6. 151/1. 413/1 ömürler 154/2 ön 218/6 önce 222/8 önden 8/1. 216/3. 55/2. 304/6. 405/6. 313/5. 294/7. 12/4. 220/6. 114/4. 336/2 ömre 155/2 ömri 77/4. 417/2 pâdişâha 73/6 Pâdişâhdan 169/8 pâdişâhı 28/3. 152/7 Öpgil 155/8 öpilür 265/4 öpmek 338/8 Ördek 1/3. 286/2. 153/3. 318/2. 154/4. 384/3. 407/8 öyünün 417/10 öz 125/6.502 ölüsin 147/5 ölüye 45/8 ölüyem 174/2 ölüyi 90/7 Ömer 31/3. 367/1 . 357/2 Ömrüm 53/3. 87/3. 396/7 Ömer'ile 168/11 Ömer-i Hattâb'ıla 185/8 ömr 143/8. 413/9. 152/4. 86/5. 252/6 özür 153/4. 66/9. 208/7. 276/1. 405/8 ömrümden 354/4 ömrümi 413/2 ömrümün 343/11 ömrümüz 69/1 Ömrün 18/5. 178/12. 28/4. 388/4 özümi 161/3. 88/9. 151/1. 202/9. 210/8. 109/4. 339/7. 405/1. 14/2. 374/5. 384/5. 416/10 ötegör 39/6 ötem 213/3. 127/1. 384/1. 258/1. 412/13 örteler 350/5 örter 407/13 örterler 184/8 örtesin 417/19 örtüci 211/3 örü 149/6. 277/4. 226/6. 384/2. 405/5. 341/7. 59/5. 16/8. 384/1. 304/3. 24/4. 409/4 özini 407/2 özüm 4/8. 367/11. 193/6. 347/2 öndinden 233/8 Yûnus Emre Dîvânı öne 135/4 öñerler 313/7 öne-sona 160/7 öninde 127/2. 239/1 özgeyi 3/11 özi 318/1. 319/5 ördi 361/4 öri 217/5. 183/3 P pâ-bendin 365/2 pâdişâh 8/1. 405/7. 135/13. 384/6. 405/3. 379/1 pâdişâh-ı Lem-yezel 14/1 Pâdişâhlar 379/1 pâdişâhlık 48/1 pâdişâhsuz 151/1 pâdişâhun 59/1. 318/7 ömridür 34/4 ömrin 3/13. 393/2. 202/6. 220/4. 384/1. 355/6 örse 193/6 örtdi 108/4 örte 237/3. 313/5. 18/11. 204/2. 89/2. 173/7. 184/2. 72/1. 148/9. 25/7. 405/4. 235/9. 274/3. 136/4. 384/4 ömrince 3/1 ömrini 258/7. 388/1. 384/5. 296/8 ötdün 18/11 öte 107/8. 400/3. 200/3. 384/7. 310/4. 346/4. 151/6. 105/1. 61/4 ömür 13/4. 360/7 öñürdürler 313/7 öpdi 130/6 öpem 376/4 öper 117/6. 74/1. 349/9 öndin 7/9. 185/9. 8/1. 314/2 Öylelik 304/3. 384/8. 345/6. 64/3. 174/4. 129/9. 107/4. 373/2 ötersin 248/3 öticegiz 342/6 ötmege 179/4. 407/7 Özümün 245/3 özün 99/8. 195/1. 183/7. 319/1. 405/2. 405/1. 306/4. 374/7. 306/2. 196/7 ötmek 141/6 ötmeyince 325/7 ötmez 198/2. 201/3. 85/1. 157/5.

111/6. 132/5. 324/1. 332/1. 396/9 503 peymâne 362/4. 165/2. 308/4 pâyân-ı ışkdur 90/4 Pâyânlu 143/9 pâyânsuz 121/4. 287/4 peygamberi 287/4 peygamberler 85/4. 139/2. 404/4 pâreden 284/7 pâresi 74/6 parmagun 159/5 parmak 279/4 pas 250/3 pâs 7/2. 329/5 pâsıdur 29/1. 211/7 perdesin 151/9 perdesini 205/2. 233/4. 289/5. 173/7. 61/6. 335/15 pûlı 211/4 pûllar 267/3 pullık 106/2. 328/1.Dr. 335/17. 187/3. 350/4 Pâyânı 281/8. 64/5. 163/6. 191/15. 98/2. 248/5. 366/9 palâs 99/2. 406/1 peymânıdur 150/1 pinhân 46/10. 144/4. 119/1. 174/5. 207/2. 325/2. 314/9 pişmânlık 314/6 Pîşrev 333/3 pîş-rev 136/7 piyâle 68/4 piyâlesi 406/6 poyrazıla 407/2 pûl 87/5. 255/6. 143/9. 314/1 paşa 27/6. 353/3. 165/5. 173/6. 294/7 pervânenün 5/5 pervânesi 406/2 Pervâz 1/2. 233/9. 296/6. 242/10 pîrüm 240/1 pîrümün 240/2 pîş 27/5 pişe 127/6 pîşe 341/1 pîşeden 66/9 pîşedür 149/9 pişmân 63/1. 346/6 pusaruk 193/13 pusuda 155/1 pûta-hâça 180/7 Pür 417/6 . 288/5. 95/13 pûla 221/4. 67/3 perâkende 61/8. 387/7. 182/8. 57/5. 201/18 pertev 233/5 Pervâne 36/5. 183/7. 77/3. 394/5 perdeler 9/7 perdeleri 134/9 perdelerin 138/3 perdelerini 112/6. 396/9 penbesin 235/2 pençe 307/1 pençesine 105/4 pendi 310/6 Per 255/5. 150/2. 343/3 pervâze 315/3 pervâzı 66/7 pes 5/7. 152/3. 260/2 pinhândadur 54/9 pinhânıdı 191/15 pinhânıdur 150/5 pinhânımış 125/2 pinhânımış 125/1 pinhân-ı ışkdur 90/2 pinhânidük 358/2 pinhânumı 389/1 pinhânumuz 118/9 pîr 299/3 pîre 313/8 pîrine 150/6 Pîrler 71/13. 223/2 pâyına 246/1 pâyidâr 160/8 pâyimâl 390/5 pehlevân 31/1. 387/8 peygambere 222/9. 32/2. 119/1 pâsı 24/2. 314/3. 302/9. 259/3. 363/3 perdesüz 144/3 perdeyi 268/7 perdeyidi 23/4 perî 49/6. 185/5. 389/8. 145/3. 320/1 peymânesi 87/6. 358/1. 89/8. 289/5. 185/5. 335/6. 239/8. 201/41. 318/2 perde 41/6. 201/16. 378/5. 380/7. Mustafa Tatcı pâdişâydı 151/2 pâk 116/6. 417/15. 411/3. 185/4. 180/2 perîşân 278/3 perîşâne 313/4 perîşânumuz 118/3 perîye 18/2 perrân 9/6. 64/1 pâsın 24/3 pâsını 29/2. 355/5. 127/6. 417/19. 100/6. 294/1. 371/6. 307/5. 47/5. 320/2. 225/7 pûlun 148/6. 367/6. 58/6 peşmânlık 350/6 peygamber 158/7. 241/1. 183/4. 365/3. 311/2 peygamberleri 233/6 peygamberligi 361/4 Peygamber'ün 86/4. 417/22 Peş 308/3 peşimâna 6/5 peşmân 58/1. 222/10. 415/5 palâsı 353/8 palhengini 350/7 panbugı 191/13 pâre 92/1. 140/2. 150/2. 71/5.

197/6. 312/2 rahmetin 49/9 rahmetine 123/3 rahmetün 48/16 rahmetünden 48/6. 230/5. 196/4. 15/1. 344/3. 149/3. 193/7. 347/3 rûzı 376/7 rûz-ı kıyâmet 275/1 Rûzigâr 32/7. 15/1. 211/4. 371/5 râzum 4/8. 195/5. 15/5 Rabbehu 287/5 Rabbü'l-enâm 417/23 râhat 45/4. 316/3. 149/7. 88/4. 275/5. 62/5. 208/9. 302/2. 344/1. 198/4. 149/6. 76/4. 259/8. 242/11 Rûhumdan 19/5 Rûm'ı 292/6 rumûzdur 242/10 rûşen 278/3. 212/4 rızkını 211/1. 193/7. 28/5. 109/1 rızka 103/2 rızkın 109/1. 343/7. 325/6. 394/2 Rahmân'ını 398/6 Rahmânîdür 204/3 Rahmâni'r-rahîm 86/3. 49/13. 378/5 Rızk-ı ömri 19/4 Rızkumuz 42/5 rızkun 148/5. 209/6. 201/37. 303/2 rükû'ât 364/2 Rüstem 201/24 Rüstem'em 193/10 . 196/3. 237/2 riyâzât 36/4 rûh 94/4 ruhbân 49/10. 201/43 rahmet 45/8. 396/6 Resûla'llâh 344/1. 344/2. 344/4. 15/3. 90/9 rengine 236/7 rengini 350/1 rengüne 129/5 renkdedür 259/4 renkler 73/5 Resim 348/2 resm 48/5 Resmi 78/6 Resûl 134/6. 344/5. 375/4 riyâdur 258/5 riyâlu 154/6 riyâyı 57/1 riyâyıla 117/2. 248/4. 248/8. 206/1. 168/2. 209/7. 417/10 rindâne 313/7 rindem 227/5 risâlet 25/4 riyâ 38/1. 358/5 revendeyise 112/1 reyhân 199/4 reyhânun 3/7 Rıdvân 49/9. 367/4. 89/6 rahmine 94/4 rahtını 258/3 rahtum 221/5 rahtun 314/2 rast 352/2 râyihanın 198/1 râz 335/3 râz-dâr 61/7 Yûnus Emre Dîvânı râzdaşlarum 413/8 râz-daşum 181/4 râzı 121/3 râzın 39/8 râzını 39/7. 149/5. 170/5. 20/11 râhı 146/5 Rahîm 89/4. 254/2 râzumı 196/2. 184/1. 155/6. 154/4. 278/2. 356/15.504 pür-rengilen 201/38 pür-sûz 201/39 pür-tolu 417/7 püryân 79/6 R Rab 14/3. 64/5. 39/8. 201/14 Rıdvân'dayıdum 169/8 rızâ 236/4 Rızık 109/1. 329/6. 180/1. 83/7. 214/1. 344/6 Resûl'e 366/8 Resûl-ı Mutlak 134/13 Resûl'sün 321/4 Resûlu'llah 321/2-6 revâ 236/4. 2/6 revân 172/1. 408/4. 295/18. 396/2 Rahmeti 48/16. 323/5. 376/3. 15/4. 322/5. 359/7 râzî 15/3 Râzîyam 294/7. 204/2. 77/5. 349/6 Râzun 257/9 rebâb 47/6 recâ 17/7. 205/1. 145/1. 73/2. 76/3 rûzunuz 88/2 rükkân 201/37 rükû' 116/4. 186/1. 193/7 Rahîm'lıgun 89/4 rahm 211/4 Rahmân 115/1. 295/26. 356/18. 314/8. 312/6 rengi 28/4. 330/3. 394/1. 264/7 Ref'i 39/9 refîkvam 203/2 rehber 201/37 remzi 232/3 renci 10/2 rencler 201/26 rencümi 10/2 reng 48/5 renge 39/5. 15/2.

149/1. 88/3. 292/4. 292/2 safâ-nazarı 27/4 safâsı 100/1 safâyı 136/10 safında 131/5 sâfî 195/5. 366/5. 365/7. 225/6. 102/1. 339/5. 254/6. 299/4. 21/5 saça 337/5 saçar 49/13. 263/6 saklayam 165/5 saksıdan 258/4 sal 186/2 sala 113/8. 350/3. 220/7. 96/2. Mustafa Tatcı S sa'âdet 45/3 sâ'adet 308/5 sâ'at 63/5. 218/4. 411/10 . 363/4. 309/4. 372/12 sabretmeyen 96/3 sabreyle 255/9 sabreylegil 273/10 sabreyleye 112/5 Sabreyleyelüm 71/9 sabreyleyiser 73/4 sabrı 310/2 Sabrıla 185/2. 107/11. 182/5 Sabâhın 74/1. 348/7. 61/6. 372/4 saçdı 312/5 saçduk 292/4 saçdum 191/10 saçıldı 343/7 saçılmadugı 121/7 saçılur 67/2 saçını 198/6 saçları 74/5 saçmış 145/1. 224/11 sabır 214/1. 121/2. 135/1. 363/3 sabr 73/2. 265/1 sâkî 56/12. 174/1. 270/6 Sa'd 187/13 saddâk 133/8. 242/1. 354/5 saguma 283/4 Sahha 184/17 505 sâhib-i keyvân 201/9 sâhib-i kırân 396/12 sâhib-i Kur'ân 211/10 sâhib-kabûl 151/3 sâhib-kırân 31/1 Sahne 302/4 sahra 312/5 sa'îd 187/13 sâ'im 71/6 sak 239/6. 346/2. 385/4 salacam 184/6 Salacamı 184/7 saladur 6/5. 101/3. 102/7. 379/7 sabrum 117/4 sabrumıla 214/7 Sabrumun 363/3 saç 35/2. 153/5. 138/6. 154/1. 351/12 Sakıngıl 158/4. 83/7. 163/4. 207/1. 245/3. 184/6. 117/5 saf 83/1 sâf 307/5 safâ 12/7. 202/3. 331/5. 108/4. 140/3. 208/1. 273/6. 320/3 saka 211/5 sakal 35/2. 241/3. 301/10. 214/7. 214/8. 78/4.Dr. 366/1. 388/3 saçu 372/4 saçun 257/8. 217/4. 407/9 sagışdan 143/8 saglar 55/1. 345/2. 374/7 sâkîden 406/1 Sâkiler 67/7 sâkînün 406/1 sâkîsini 348/7 sakla 206/3 sakladı 273/3 saklarıdı 169/3 saklarısan 335/5 saklarlar 301/12 saklasun 263/1. 313/11. 416/8 sâfumuzı 307/4 Sag 60/1. 266/4. 375/8. 203/5. 125/7. 72/2. 243/4. 374/4 Safâlaşduk 143/6 Safâlık 101/5. 209/1. 102/6. 256/7 sâdıkdur 38/6 sâdıkısam 219/5 sâdıkısan 56/1 Sâdıklar 335/8 sâdıklara 347/2 sadır 106/4. 399/3 sagıncılasın 281/2 sagınç 216/1. 236/5. 67/5 sâdık 137/9. 206/4. 320/3 sadef 165/11 sadefde 255/4 sâd-hezâr 26/6 sad-hezarân 67/2. 131/5 sâdıkam 204/6. 152/8 sakala 152/10 sakalına 87/4 sakallu 299/3 sakâsı 100/4 sakın 61/5. 281/3 sagınçdan 271/6 sagında 145/5 sagır 11/6. 413/3 saga 23/6 Saga-sola 163/7 sagda 39/6 sagdan 118/1 sagdur 163/7 sagınca 281/5 sagıncıla 221/4. 270/7 sagları 365/5 Saglık 292/2 sagum 302/16. 20/9 sabah 153/1.

70/4. 413/1. 384/3. 417/2. 386/2. 385/2. 242/7. 242/9. 190/2. 184/18. 320/4. 218/2. 375/2 sarp-katı 66/3 sarplık 351/7 sarrâf 121/5. 234/1. 315/1. 72/2. 29/5. 278/6. 273/9. 3/10. 409/3. 155/7. 16/1. 209/5. 218/4. 300/1. 404/4 sarıcı 6/4 sarılmış 74/6 sarılur 184/6 sarmaşuban 244/4 sarp 60/2. 347/5. 314/9. 52/5. 396/16. 80/5 sanmazsın 235/7 sanu 56/1 sanumuza 311/3 sanup 130/3 sanur 24/4. 232/6. 49/4. 323/1. 184/9. 8/6. 405/3 sanurlar 117/6. 405/3. 163/2. 342/2 San'atun 341/1 sanayım 216/1 sanayın 253/4. 84/7. 378/8. 26/8. 298/2. 242/10. 52/4. 302/10. 411/4. 183/6. 378/2 sarrâfa 399/6 . 295/4. 21/6. 403/2. 327/3. 196/5. 155/8. 131/6. 248/10. 184/4. 92/2. 414/4 sanmadın 121/9 sanmadugun 71/5 sanmaduk 80/2 sanmagıl 293/2 sanman 27/2. 56/12. 232/6. 346/7. 229/2 salupdur 342/7 sâlûslanuram 117/3 sâlûslık 106/5. 372/1. 232/10. 184/8. 297/4 sanursan 293/2. 351/5 sarâyından 286/6 sarâylar 380/3 sarâylardasın 186/4 sardılar 152/4 sarı 142/2. 178/3. 6/5. 164/3. 411/5. 350/2. 227/6. 111/4. 71/12. 117/8. 59/4 salam 78/4 salan 25/7. 341/2 salâvâtın 136/11 saldı 78/3. 169/8. 225/6. 299/6 sanursın 322/4 sapar 27/3 sapdı 94/1 saralar 152/14 saranlara 231/4 sarara 307/6 sarardı 262/4 sarây 112/4. 411/7. 14/4. 368/1. 56/2. 42/1. 279/8. 184/15. 125/3. 218/3. 184/2.506 Salâdur 218/1. 184/1. 77/7. 392/4 sanı 71/7. 314/6. 107/3. 326/7. 163/6. 368/3 sarâydur 177/7. 335/18. 7/4. 218/5. 134/10. 215/4. 279/7. 273/8. 408/6. 100/7. 268/1 sandum 208/6 sanem 321/2. 316/2. 224/11. 242/12. 184/5. 52/7. 195/8 sarayım 210/2 sarâyın 137/3. 417/28. 157/7. 61/5. 388/6. 60/6. 155/9. 70/2. 161/3. 289/3. 241/5. 140/1. 321/6. 51/3. 8/1. 21/5. 380/5 san 299/6 sana 3/3. 278/2. 184/13. 7/5. 300/1. 310/9 saldum 224/6 salıgına 222/3 Sâlihler 218/2 salkım 270/6. 128/4. 193/6 salar 1/3. 201/42. 14/3. 278/2. 218/1. 349/10. 234/7. 6/8. 304/7 sanmanuz 180/6 sanmaz 76/2. 127/6. 79/4. 397/3. 71/12. 108/1. 218/6. 175/5. 71/8 sanki 166/6 sanma 54/3. 103/3. 7/4. 350/1. 33/10. 184/1. 23/6. 387/4 salât 20/1 salâvât 81/1. 130/8. 400/2. 242/14. 165/6. 227/1. 76/3. 270/6 sallanuban 225/2 salmışıdı 392/3 Saltug 201/41 salup 157/5. 279/13. 184/19. 411/4. 130/4. 184/11. 151/7. 417/1 sanan 70/5. 151/7. Yûnus Emre Dîvânı 184/7. 135/4. 184/6. 293/3 sanasın 49/2. 299/4. 405/4. 301/1. 88/8. 184/3. 304/7. 9/7. 184/12. 8/6. 411/3. 60/6. 300/6. 184/10. 198/6. 385/8. 320/6. 96/2. 203/6. 151/4 sarâyına 286/6. 130/7. 103/6. 6/3. 401/5 sanuram 192/7 Sanurdum 125/3. 184/17. 184/16. 21/4. 184/14. 124/6. 16/5. 409/2.

177/7. 321/7. 101/2. 69/2 seferi 229/3 Seferin 322/3 seferüm 43/3. 324/4. 197/4. 184/16. 197/2. 92/2. 132/4 sebakı 29/8. 88/9. 127/3. 354/2. 365/5 sayrulara 298/6 sayrusı 178/10 sayuban 61/11 sayvân 12/5. 231/9. 139/1. 147/7. 201/36 sayvânumı 389/7 sayvanumuzı 416/10 Sayyâd 53/3 sâz 23/3. Mustafa Tatcı sarrâflara 143/1 Sarrâflıgı 401/5 saru 74/5. 102/5. 94/1. 100/4. 215/4. 328/4. 364/5 selâmet 230/2. 258/4 satu-bâzâr 87/5. 57/7 satmayınca 325/3. 88/2. 93/6. 191/5. 403/2 savaşa 66/2 savaşdur 146/6 savaşgan 58/7 savaşı 102/2 savaşum 204/3 savaşup 181/5 savul 151/1 savur 370/8 savuralar 381/5 savuran 287/7 savurtdun 353/10 sa'y 313/12 sayam 206/7 sayan 61/9. 78/6 Sataram 113/5 satarsın 378/3. 270/7. 61/4. 413/3. 88/6. 267/3. 88/5. 239/6. 88/4. 135/13. 370/7 segirdüm 106/4 segirtdürem 201/12 sehel 153/8 seher 50/2. 236/1 seçmek 169/7 sefer 56/6. 231/3. 395/3 satar 22/7. 88/4. 128/3. 411/3 sekizinci 212/3 sel 95/4 selâm 117/8. 88/3. 370/6. 166/6. 231/7. 282/6 sebakın 29/8 sebakumı 169/7 sebeb 47/1. 271/5. 146/1 sarup 407/3 sat 146/7 sata 310/4. 281/3. 231/1. 187/10. 330/3. 188/3. 42/6. 364/4 507 Secdeyi 356/19 seçdi 382/4 seçegör 37/5 seçeler 138/3 Seçemedüm 370/3 seçemedün 130/4 seçemezem 216/3 seçenlere 224/9 seçer 208/3. 231/5. 236/1. 267/3. 345/1 Seher-gâhın 289/3 sekbân 97/3. 407/12. 83/2 satun 297/4 satunuz 121/6 savâb 351/2 savan 127/7 savar 412/10 savaş 80/1. 378/8. 88/1. 193/4. 154/2. 133/7. 248/7 sataşdı 68/3 Sataşdum 184/12. 298/6. 201/39. 302/8. 195/8. 236/5 saygıl 135/14 sayılmamak 34/7 saylıcak 127/9 sayma 166/4 saymaz 113/6 saymazıdı 296/6 sayrı 267/4 sayru 235/4. 335/2 sâzıla 301/7 sazın 3/9 sâzını 359/9 Sâzikâr 19/2 sâz-kâr 2/6 sebagın 311/7 sebak 3/4. 19/3. 61/2. 268/6. 374/3 secdeye 20/2. 354/6 satdugını 401/5 satdum 399/6 satılur 113/5 satın 280/7 satınca 403/8 satmaga 179/1. 3/11. 323/6 sebebinden 367/11 Sebil 316/5 sebl 351/12 sebûk-bâr 135/7 sebük sal ol-5/3 secde 3/2. 134/3. 323/2 satmayalar 57/1. 305/1. 207/5. 380/5. 232/6. 231/2. 201/3. 220/4 sekiz 1/9. 405/8. 209/6. 356/18. 357/3 Satalum 121/5 satan 99/5. 231/1. 107/7. 88/8. 81/4. 67/1 seferden 263/1 sefere 43/3. 367/9. 340/5. 231/8. 242/11.Dr. 231/6. 92/3. 325/6 satmış 273/4 satmışam 258/3. 134/7. 20/8 . 394/3. 88/7. 268/5. 88/1. 231/4.

55/1. 282/6. 52/2. 385/8. 18/5. 323/9. 395/5. 252/3. 151/7. 190/8. 128/4. 8/4. 6/1. 144/2. 320/5. 163/2. 7/4. 297/2. 323/2. 18/3. 128/5. 202/4. 190/5. 248/4. 124/5. 134/2. 108/1. 256/6. 411/3. 16/6. 84/3. 384/1. 186/2. 28/2. 411/7. 117/10. 395/5. 261/4. 384/2. 288/4. 64/5. 111/7. 279/14. 128/5. 159/4. 350/3. 71/5. 411/6. 193/10. 83/6. 144/6. 137/5. 154/6. 91/4. 165/2. 411/4. 135/14. 256/6. 380/8. 248/10. 215/1. 14/4. 402/3. 297/7. 261/2. 50/6. 130/7. 215/5. 135/4. 261/1. 238/5. 89/5. 255/1. 202/7. 103/1. 14/1. 219/1. 219/1. 71/12. 161/3. 148/10. 374/10. 348/6. 149/1 sele 55/2 seller 404/6 Selmân 201/6 sem' 19/6 semâ'a 58/1 semâ'ına 58/4 semâvât 295/27 semirdi 387/2 semirdür 34/4 semirtmeye 298/4 sen 2/4. 350/2. 135/7. 417/4. 6/8. 7/9. 89/5. 14/4. 86/7. 255/8. 44/8 sendeki 411/4 senden 3/4. 54/2. 18/2. 384/2. 235/1. 321/4. 328/1 Sendedür 94/3. 143/5. 81/4. 219/4. 300/3. 202/8. 127/9. 72/3. 103/1. 323/9 sen-beni 143/5 sencileyin 186/1 sende 61/8. 330/7. 410/4. 147/3. 403/1. 52/3. 372/12. 274/1. 341/6. 56/4. 202/3. 284/1. 3/13. 192/8. 279/3. 89/2. 9/1. 270/5. 417/19. 284/6. 71/11. 336/1. 305/9. 183/5. 89/5. 16/4. 334/2. 8/3. 17/8. 163/2. 165/5. 132/9. 300/2. 120/5. 313/12. 126/10. 358/9. 135/7. 148/3. Yûnus Emre Dîvânı 226/3. 330/7. 417/6. 151/6. 14/3. 263/1. 360/9. 301/12. 107/4. 144/7. 201/42. 102/7. 315/7. 411/6. 16/8. 232/4. 18/4. 304/8. 309/4. 153/3. 144/4. 260/4. 346/7. 319/7. 316/2. 242/2. 14/1. 115/5. 190/5. 218/6. 107/5. 21/7. 61/8. 279/9. 280/9. 72/2. 297/4. 261/7. 236/7. 91/1. 297/7. 131/6. 52/1. 202/3. 130/1. 328/8. 417/5. 159/8. 417/27 sen-ben 54/3. 162/2. 405/2. 270/4. 248/9. 62/8. 93/4. 256/5. 255/8. 24/5. 96/2. 383/4. 18/3. 358/8. 61/7. 130/6. 219/2. 219/5. 51/2. 395/5. 267/2. 81/4. 411/3 sendeyiken 350/7 sengini 350/5 seni 3/5. 202/8. 5/5. 252/1. 261/6. 281/8. 261/3. 323/5. 165/1. 314/9. 202/7. 261/3. 395/5. 28/9. 153/8. 328/1. 8/2. 129/9. 411/2. 202/1. 160/7. 28/6. 232/8. 44/8. 35/7. 7/3. 227/7. 219/3. 184/1. 16/5. 411/4. 144/1. 36/7. 106/9. 107/3. 150/5. 252/6. 11/8. 52/2. 286/5. 96/6. 213/6. 261/4. 107/2. 18/1.508 selâsilinde 132/6 selâtîn 259/5 selâtînler 92/6. 417/23 sendendür 71/12. 131/3. 35/1. 151/7. 94/3. 79/7. 7/4. 372/3. 141/6. 52/6. 153/2. 412/12. 257/8. 411/6. 323/7. 131/6. 341/7. 346/2. 165/3. 56/8. 74/4. 261/1. 202/4. 61/6. 417/22. 144/1. 147/2. 192/7. 399/2. 334/2. 241/6. 159/8. 165/12. 372/1. 70/3. 30/3. 320/4. 128/6. 299/6. 402/3. 400/5. 50/7. 33/6. 379/8. 7/4. 30/3. 193/10. 135/9. 18/8. 262/10. 10/4. 124/5. 411/2. 320/6. 132/5. 309/5. 83/3. 107/1. 119/5. 189/4. 154/6. 135/9. 303/6. 16/3. 103/1. 190/7. 7/6. 257/9. 235/7. 184/14. 417/23. 14/3. 255/4. 183/3. 360/3. 320/2. 309/3. 326/8. 186/7. 234/6. 183/6. 297/7. 409/3. 360/9. 40/5. 316/1. . 147/9. 242/16. 321/7. 356/14. 51/1.

202/2. 268/3. 135/15 serâ 308/1 serâb 89/9. 384/7. 21/6. 413/4. 213/5 Senlik-benlik 252/5. 409/1. 232/1. 135/13. 183/4. 282/4. 235/4. 290/2. 384/4. 234/1. 381/2. 381/1. 350/2. 190/3. 381/3. 381/10. 280/7. 405/2. 282/1. 509 147/3. 152/15. 301/12. 147/5. 148/5. 405/8. 320/5. 253/7. 209/2. 313/11. 343/10. 406/7. 132/8. 8/4. 89/4. 193/10. 347/5. 14/2. 48/11. 256/3. 372/7. Mustafa Tatcı 209/1. 282/5. 107/3. 366/9. 190/2. 144/6. 4/8. 323/3. 405/5. 413/7. 234/1. 270/7. 183/9. 405/6. 403/5. 302/11. 209/3. 93/4 senligünden 288/4 senlik 201/27. 235/1. 381/6. 381/5. 14/2. 190/6. 381/8. 86/7. 347/6 senünle 8/4. 381/10. 413/2. 4/4. 401/2. 353/1 ser-mâyeli 121/6 ser-mâyem 203/7 . 3/10. 298/6. 168/12. 269/3 senligün 54/2. 384/5. 16/6. 202/5. 107/1. 280/1. 401/6 ser-gerdân-ı ışkdur 90/3 ser-güzeş 286/3 serhengi 264/4 serhengini 350/1 serhengler 155/5 serhoş 10/1. 331/4. 14/2. 323/2. 401/3. 347/1. 3/1. 344/2. 8/2. 59/6. 266/2. 107/1. 276/4. 232/1. 413/6. 344/2. 381/9. 403/5 serhoşam 310/5 serhoşları 47/6 ser-mâye 31/5. 183/9. 232/6. 347/5. 282/1. 357/7. 14/2. 234/6. 350/4.Dr. 60/7. 59/3. 132/9. 299/6. 234/6. 250/3. 297/2. 353/10. 201/36 Ser-â-ser 48/10 ser-be-ser 23/1 serçenün 407/4 Serd 224/3 sere 407/10 ser-encâmı 68/5 ser-gerdân 9/1. 147/9. 255/4. 21/6. 220/8. 52/2. 147/2. 7/5. 381/8. 368/8. 354/8. 183/9. 417/9 Senündür 48/1. 320/9. 165/2. 405/4. 147/7. 144/2. 148/1. 405/3. 50/4. 302/18. 21/6. 381/5. 384/8. 372/3. 385/1. 8/5. 359/8. 405/1 senünledür 107/1. 190/2. 3/8. 400/1. 296/5. 381/7. 144/6. 381/4. 278/1. 190/1. 245/7. 135/7. 33/1. 184/1. 107/4. 234/6. 253/4. 89/6. 411/4. 290/7. 148/6. 347/2. 89/1. 209/1. 263/6. 147/8. 400/3. 134/2. 384/2. 320/7. 8/5. 344/5. 148/8. 405/1. 381/2. 147/1. 147/4. 282/2. 381/4. 190/1. 49/12. 70/1. 405/3. 52/7. 290/1. 344/6 Sensüz 1/1. 405/7. 154/3. 354/10. 107/2. 219/2. 147/6. 384/7 sensüzin 202/8 senün 1/2. 405/1. 148/3. 269/7. 188/4. 107/6 senünem 183/7 senünile 250/2. 359/8. 148/1. 8/6. 381/7. 3/11. 148/9. 413/9 senin 89/2 seninleyidi 8/2 Senligi 128/5. 344/4. 417/10. 268/1. 344/3. 246/5. 163/1. 186/2. 61/6. 330/2. 92/1. 413/8. 282/3. 347/1. 180/5. 8/5. 384/1. 362/4. 263/1. 147/8. 384/6. 202/5 senünven 87/1 sepedi 313/1 sepet 313/10 ser 135/6. 413/5. 381/7. 215/3. 189/3. 202/1. 253/1. 107/7. 338/5 sensin 1/1. 184/1. 381/1. 147/1. 381/4. 3/9. 269/2. 78/1. 301/8. 173/8. 60/7. 320/5. 303/5. 190/3. 3/6. 381/9. 148/10. 148/4. 368/8. 328/1. 144/5. 282/2. 4/4. 235/4. 267/2. 282/6 sensün 8/1. 52/1. 381/1. 347/3. 350/5. 359/2. 370/12. 347/4. 323/6. 413/1. 383/4. 43/1. 384/3. 11/8. 381/1. 52/1. 413/3. 61/3. 381/6. 148/7. 89/6. 384/1. 147/5. 381/3. 3/1. 323/4. 148/2. 417/9. 417/20.

255/2. 396/11 seyrânıdur 150/3 Seyrânun 295/19 seyrekdür 60/1 . 144/4. 359/4. 417/14 seyrân 46/3. 317/8. 317/4 sevmek 77/6. 363/6. 61/4. 311/2 serveridür 81/1 serverün 53/2 serviden 132/8 sesdi 312/3 sevdâ 123/4 sevdâların 417/26 sevdâya 404/1 sevdâyıla 338/6 sevdi 65/2. 148/7 seviyiçün 179/2 Seviyile 22/6 sevmegile 190/4. 354/7. 360/8. 229/3. 253/5. 357/7 sevenler 237/4. 344/3 Sevenleri 77/8 sevenlerün 50/6. 287/3. 124/5. 131/2. 290/1 Severidük 294/6 severin 112/5. 353/10. 205/1 sevdügümün 359/1 sevdügümüz 92/5 Sevdügün 60/7. 359/8 severisen 126/10 severse 363/6 seversen 279/1. 335/14. 377/4. 188/6. 186/5. 335/6. 141/4. 201/7. 126/1. 290/10. 139/7. 335/15. 320/2. 73/3. 357/7. 65/2. 136/7. 209/3 Yûnus Emre Dîvânı Sevelüm 103/5 sevem 190/5. 198/9. 168/12. 335/9. 360/7. 377/1. 133/1. 124/5. 59/3. 267/6. 370/10 server 82/4. 370/1. 92/7. 344/5 sevmeyenün 354/9 sevmezem 129/9 sevmezisen 374/8 sevmezlere 144/2 sevmişidi 190/8 sevse 131/2 sev-sevüye 152/8 sevüden 259/7 sevüye 104/6 Seydî 373/5 seyir 151/5. 238/2. 132/8. 219/2. 344/2. 59/3. 382/3 sevdükler 297/5 Sevdükli 363/5 sevdünise 402/2 seve 1/4. 155/2. 332/4 seyrândadur 372/11 seyrân-gehi 45/2 seyrânı 282/4. 339/4. 375/6. 195/6. 314/8 sevgil 39/3 Sevgili 276/3 sevgü 86/2. 360/9. 79/2. 297/5. 27/7. 86/1. 106/2. 369/9 sevenlere 77/6. 266/2 ser-mâyeni 346/2 sermâyesi ser-mâyesi 111/5. 148/4. 200/1. 365/4 sevenden 126/8 seveni 44/3. 279/2. 39/1. 71/7. 118/6. 374/9. 144/7 sevmekden 73/8 sevmekdür 73/3 sevmeyen 202/4. 238/4. 333/5. 237/4.510 ser-mâyemüz 138/4. 214/9. 356/3. 238/1. 41/1 serveri 27/5. 41/2 severem 51/1. 369/9 severise 17/4. 302/15. 335/19 sevgün 190/2 sevgünden 3/11 sevgüsi 2/5. 344/4 sevdiyise 77/8 sevdügi 45/2. 286/4. 257/9 Sevdük 121/2. 126/8. 177/3. 59/3. 73/9. 238/5 sevgüsin 36/3 sevgüsne 86/3 sevibilem 126/8 sevicidür 357/7 seviciler 77/8 sevildük 382/3 sevile 317/3. 40/3. 139/5. 238/3. 191/14. 415/1 sever 52/3. 2/5 sevelden 280/1 seveliden 3/13. 317/9 sevilelüm 103/5 sevindügi 7/7 Sevinüben 405/4 sevinür 362/8 sevinürem 381/2 sevisin 148/2. 81/2. 70/8. 77/6. 382/2 ser-mest 135/8. 238/1. 206/5 ser-nigûn 321/2 ser-te-ser 58/1. 295/27 seyr 204/5. 32/5. 402/3 sevdügümi 202/1. 231/8. 202/4. 152/9. 402/6 sevdügile 363/5 sevdügin 55/6 sevdügini 72/1 sevdügüm 3/5. 97/4. 297/2. 209/1 sevemedi 348/9 sevemez 65/2 seven 7/6. 299/8.

302/12 sıdka 131/1. 299/8. 340/5. 136/6. 35/1. 414/1 sinden 6/6. 396/7 Sinle 299/8 sinlem 291/6 sinlere 74/1 . 54/8. 310/7. 54/6. 414/6 Sıdkı 121/2. 232/7. 130/1. 201/42. 77/3 Sıgındum 285/5 sıgınmagın 379/6 sıgınsan 161/5 sıgmayan 302/3 sıgmaz 17/5. 396/15 sezer 83/7 sezerem 171/12 sıçramaya 354/10 Sıdk 54/9. 375/7 Sırât 17/7 Sırât'a 385/5 Sırât'dan 417/12 Sırât'ı 153/8 Sırât-ı müstakîm 155/9 Sırça 158/4 sırçadur 158/4 sırdan 62/8. 274/5. 45/6. 408/5 sıra 21/1. 370/1. 256/2 sıgar 2/7. 205/1.Dr. 36/5. 339/6. 21/1. 390/2. 299/2 sızaram 171/6 sızup 365/4 sızurdı 355/1 sızurup 191/5 Sidretü'l-Müntehâ'dan 305/6 sil 217/3 sildüm 165/4 sile 317/1. 317/4. 362/1 Sırrumuza 319/3 sırrun 21/6 sıyan 135/10 sıyasın 351/12 sıza 72/4 Sızar 263/3. 385/2. 185/6. 320/2 sıfât 45/2 sıfata 242/1 sıfatda 201/10 sıfatı 125/4 sıfatın 351/9 sıfatına 125/4 sıfatını 354/7 sıfât-ı insânımış 125/3 sıfatlu 223/1 sıfatun 256/1. 311/5. 408/2. 56/8. 353/8 sırdaş 99/7 sırdur 110/2 sırf 320/1 sırr 169/10. 39/3. 184/15. 90/3. 134/8 Seyri 45/3. 149/4. 135/18. 151/5. 174/5. 224/3. 116/7. 339/6 sırrına 46/10 sırrını 133/1. 187/10 Sırrınun 121/7 sırr-ı hikmet 295/1 Sırr-ı Mevlâ'sıyıla 150/5 511 sırr-ı sıfat 295/8 sırr-ı Sübhân 228/3 sırrum 185/9. 390/2 Sileler 314/1 Siler 329/5. 305/7 sırra 110/2. 193/2. 232/4. 239/1. 151/5 seyrümüze 319/2 seyyâh 253/1 Seyyid 396/14. 308/4. 221/5. 17/7. 356/23. 152/13 sine 98/6. 127/4. 110/4. 349/3 Silerler 314/3 silesi 378/5 silicek 61/10 Silkindi 367/5 silkine 275/5 Siller 284/5 silmezem 129/7 simsârlık 378/3 sin 207/2. 62/8. 253/2. 351/11. 350/4. 173/1. 203/2. 165/9 sıdkıla 155/6. Mustafa Tatcı seyrengehi 146/5 seyreyle 309/2 seyreyledi 98/1. 378/3 sırreyleyem 206/3 sırrı 28/6. 385/3 Sinegile 5/5 Sinek 369/3. 149/7. 169/10. 414/7 sıdunısa 366/6 sıdurmak 331/5 sıfat 130/7. 407/5 sînesi 254/8. 253/2 sırruma 212/5 sırrumı 121/4. 81/7 sırrın 110/3. 147/4 sırât 156/4. 178/4. 306/7. 394/4. 318/1. 286/4. 201/19. 321/3 sinde 18/10. 411/2 sırrıdur 21/6. 110/2 sıgrınmazam 325/6 sıhhât 273/10 sımaga 280/6 Sımak 56/2 Sımasan 280/6 sımayasın 158/4 sımışlar 82/4 sındı 57/4 sındukdan 158/4 sındumısa 244/3 sınmadı 244/3 sınugına 222/3 sınugını 392/4 sınuk 258/4 sınura 178/11 sır 14/6. 328/8. 201/8. 130/3. 342/2.

407/12 sorduran 176/3 sorgıl 27/1 Sorı 17/6. 176/3 Sorucılar 311/5 sorulmaz 113/10 sorun 30/1. 311/5 sorı-hisâbdan 81/5 sorıla 272/2. 182/6 Sorucı 72/4. 71/4. 393/3 sohbetinden 352/3 sohbetine 276/8. 59/2 sohbetidür 34/3 sohbetile 402/1 sohbetinde 67/7. 330/5 soram 213/6 soran 19/1. 72/4. 349/7. 53/4 sormaga 392/4 sormagıla 296/2 sormak 120/1 sorman 192/1. 7/9. 298/7 soranları 276/3 soranlarun 318/2 sorar 17/6. 404/3 sorarısa 155/8 sorarısan 7/8. 349/9. 374/9 soraram 21/6. 191/1. 335/13 sorılıcak 138/2. 80/4. 405/6 sinüm 241/4 sinümde 127/4. 302/6. 182/8 sinün 35/7. 169/1. 414/2 sohbeti 46/5. 152/15. 260/7. 58/7. 366/3. 381/6 sohbetden 46/5 sohbetdeydüm 233/2 sohbete 58/7. 372/10 sorana 84/3. 87/1. 273/11. 356/12 sordukda 15/5 sordum 16/2. 138/6 sorıncayımış 124/8 sorısar 176/3 Sorısuz 372/3 Sorma 22/4. 351/10 siz 75/2. 207/8. 377/5 . 195/1. 318/4. 360/1. 370/1. 368/2 sor 28/2. 70/8. 175/5. 407/2 Soranlara 182/6. 231/2. 301/10 sola 23/6. 398/7 sizden 382/3 size 43/1. 314/6 sona 135/4. 63/1. 51/4. 329/7 siyâh 224/5 siyâset 127/7. 318/6. 323/8. 227/1. 360/4 soldumısa 393/3 solmayayın 269/6 solmaz 175/2. 180/6. 313/9. 254/4. 14/2 sonı 71/4. 276/7 soralar 16/4. 196/11. 184/17. 330/7. 374/2 Yûnus Emre Dîvânı Sohbetlerde 57/9 sohbetüm 117/7 Sohbetümüz 366/2 sol 163/7. 178/10. 17/1. 235/7. 118/8. 330/7 sorarlar 202/9. 394/4. 372/6. 226/6. 290/3 sormayan 36/6 sormaz 226/4. 138/4. 118/1 solar 286/2 solda 39/6 soldı 235/3. 178/8. 207/3. 411/2 sora 178/2. 416/4 soralum 160/10. 104/3. 277/5 sinüme 176/3. 298/4. 395/4. 67/9. 214/2. 311/5. 313/10. 325/6 sizer 266/3. 370/5 sizi 238/4 sofî 195/5 sofîlar 319/5 Sôfîlara 234/6 sofîlik 57/1 Sofîyılan 195/5 Sogulmış 207/6 Sohbet 34/4. 300/2 Sonucı 18/11. 370/1. 8/1. 230/1. 350/5 sinündür 313/11 sinüren 239/4 sir 35/2 sited 364/6 Sivas 278/6 sivâyı 164/6. 280/7. 277/6. 225/6 Sorarlarsa 398/4 sorarsa 171/11 sorarsan 236/5 sorarsın 313/2 sorasın 250/4 sordı 184/14. 354/5 soluma 283/4 solunda 145/5 Son 28/7.512 sinleri 207/1. 171/3. 295/17. 339/5. 196/6. 327/4 solmazam 129/5 solmış 74/3 solsa 286/2 solum 302/16. 83/5. 153/3 Sinünde 315/5. 104/5 sormazsın 235/4 soru 89/5. 233/6. 16/5. 222/3. 368/1 sinlerini 82/6 sinleye 16/3. 199/5. 372/11. 248/1. 120/5. 302/6. 73/8. 214/6. 217/7. 67/6. 345/1. 231/7. 168/1. 301/1. 316/1 sonına 58/1 Sonra 6/5. 121/6. 301/7. 264/9. 138/2.

394/4 söyledün 89/7. 407/9. 25/3. 126/2. 281/8. 170/6. 372/1. 330/7. 187/7. 364/6. 305/8. 23/7. 343/8. 327/6 Söylemeklik 29/1 Söylememek 29/1 söylemen 95/13 söylemeye 304/2 söylemeyem 73/2 söylemez 167/5. 319/2. 162/4. 379/9. 201/8. 29/3. 8/6. 379/9 söylegil 29/2. 343/11 söyleden 8/6 söyledi 81/7. 117/3. 416/6 söylemegün 29/1 söylemek 254/2. Mustafa Tatcı sorunca 21/7 sorup 386/1 Sovuk 277/6 sovukdan 371/6 sovuklugı 312/1 Soya 34/7. 289/9. 355/8. 343/1. 196/4 söyleridüm 187/9 söyleriken 82/6 söylerise 5/6 513 söylerisem 43/2. 343/5. 209/8 söyleyemez 49/3 söyleyen 14/2. 75/4 söylerem 16/8. 193/14. 104/8. 159/6. 343/10. . 405/6 söyleyesüm 359/4 Söyleyeyüm 240/5 söyleyeyin 283/1 söyleyicek 144/1 söyleyüben 256/1 Söyleyüp 193/11. 343/9. 175/1. 75/1. 142/2. 163/7. 191/2. 343/6. 56/12. 343/3. 11/7. 343/11. 214/1. 305/1 söylenürise 235/2 söyler 7/4. 321/4. 144/3 söyledür 82/9. 25/4. 26/1. 343/6. 302/3 söyleyendür 224/11 söyleyene 33/8 söyleyenler 11/8 söyleyenlere 331/6 söyleyenün 65/4 söyleyesin 313/12. 343/7. 395/2. 343/4. 269/4. 81/7. 207/4. 183/5. 205/9 söyledügüm 206/9 Söyledügün 159/6 söyledüm 196/2. 121/3. 135/15 söyleme 11/6. 124/2. 12/3. 343/9. 52/2. 343/7. 117/1. 349/10. 112/5 söylemezisem 77/6 söylemezsem 92/3 söylemiş 407/13 söylene 300/2 söylenen 99/2. 281/7 söyleneyin 268/8 söylenmedin 168/3 söylenmez 25/4 söylenür 231/6. 403/8 söylese 66/2 Söylesem 295/8 söylesen 115/3 söylesin 11/8 söylesün 149/10. 124/2. 248/12. 64/6. 254/8. 52/3. 264/5. 8/6. 343/5. 39/8. 102/7. 343/10. 25/2. 268/7. 343/4. 51/6. 25/6. 212/3. 351/14. 277/4. 343/1. 5/6. 92/3. 383/5. 305/2. 211/2. 25/1. 254/6 söylemege 26/8. 63/2. 343/2. 185/9. 343/8. 25/6. 231/9.Dr. 57/9. 170/2. 181/10 soyakdı 363/5 Soyalar 276/4 soyamaz 105/5 soyanı 353/7 soydan 42/5 soyı 327/6 soyın 181/10 soyına 246/5 soylamak 327/6 soylarını 283/7 soylayayın 283/7 soylayup 181/10 soynuban 220/8 söge 269/4 sögen 342/7 sögene 111/2 söger 104/7 sögsün 342/7 söküp 61/2 söndürmeye 326/2 söyle 26/2. 345/9 söyleşeler 159/2 söyleşem 201/6 Söyleşenler 202/1 söyleşicek 169/10 söyleşsün 202/1 söyleşür 124/12. 343/2. 343/1. 243/2. 343/3. 304/8 söyletmegil 268/4 söyletmeye 231/2 söyletmeyem 183/5 Söyleyeler 302/18 söyleyem 4/2. 355/7 söyledügi 22/7. 50/1. 241/2. 349/6 söynüp 214/5 söyündüremez 371/8 söyünmez 310/7 Söz 4/3. 343/1. 118/9. 12/9. 132/2. 354/7 söylersin 103/2.

102/3. 385/3. 42/3. 311/7. 401/7. 367/5. 102/4. 334/5. 237/6 sözin 8/6. 57/2. 320/8. 64/7. 301/1. 274/3 suçdur 41/9 suçı 34/7. 89/2. 104/8. 51/3. 103/6. 5/3. 279/13. 369/6. 11/6. 102/6. 102/5. 172/1. 274/4 suçuma 41/6 suçuna 148/9 sûd 357/2 suda 252/6 sudan 50/4 sûfî 378/8 sûfîler 335/8 Sûfîlere 381/6 Sûfîyem 117/1 sûfîyile 195/5 sû'i 352/6 sûk 170/7 sular 79/3. 242/17. 80/3. 352/7 sözlerin 351/14 sözlerini 149/4. 305/4. 407/9. 275/2. 191/8. 16/8. 215/5. 360/8. 379/9. 42/8.514 33/2. 15/5. 201/39. 359/7. 155/8 su'âlden 369/5 su'âle 89/3. 359/4. 66/2. 238/4. 349/5. 241/2. 94/2. 300/9. 268/9. 16/5. 106/3 sözde 5/4 sözden 11/6. 29/2. 52/2. 16/8. 42/8. 173/1. 349/7. 224/3. 102/7. 357/4 suçsuz 81/6 suçum 171/5. 339/6. 327/6. 42/2. 367/11. 312/5 sulayın 404/7 sultân 7/3. 46/2. 126/2. 356/10. 148/4. 340/6 sözleri 22/7. 248/7. 356/16. 173/1. 130/9. 102/1. 115/5. 18/7. 369/6 sözini 11/3. 9/8. 239/6. 102/5. 42/1. 264/5. 102/2. 42/1. 242/10. 12/3. 295/30. 218/6. 151/2. 133/4. 41/6. 406/7 sözlüler 368/5 sözüm 4/3. 399/5 sözidür 131/8 Yûnus Emre Dîvânı söz ile 80/3. 102/1. 157/3. 31/7. 302/18. 231/9. 144/1. 408/6. 407/13 sözi 4/6. 184/19. 67/9. 44/1. 121/3. 31/7. 175/6. 230/6. 66/8. 410/3 sözine 140/7. 64/6. 248/8. 270/1. 102/7. 300/1. 66/4. 49/3. 412/12 sözüne 61/6 sözüni 92/8. 382/4. 149/4. 42/1. 151/2. 319/2 sözlerün 42/1. 349/9. 65/5. 355/10. 388/5 su'âl 5/1. 349/6. 382/1. 319/7. 356/25. 408/5 Sözdür 231/6 söze 153/2. 51/3. 136/8. 126/3. 407/13. 163/2. 340/1. 64/6. 65/3. 177/3. 310/6. 286/5. 309/2. 135/18. 26/2. 209/1. 102/2. 351/2 Su'âlüm 351/1 subaşı 83/6 subha 289/2 suç 183/7. 379/2. 102/7. 117/9. 190/3. 102/5. 124/7. 166/6. 23/5. 77/6. 388/2. 88/3. 77/6. 97/1. 310/7. 106/6. 417/1. 42/2. 163/5. 297/8. 19/8. 42/2. 92/3. 369/6. 137/9. 116/6. 239/5. 407/9 sözümüz 366/2 sözümüzi 102/4 sözün 4/8. 142/2. 356/9. 24/4. 201/42. 300/10. 356/23. 241/6. 126/2. 257/9. 133/8. 237/5. 25/3. 323/8. 89/7. 400/3. 302/18 sözünüz 104/8 su 6/4. 319/1. 159/6. 12/6. 171/6. 23/7. 205/9. 170/3. 300/9. 143/6. 109/5. 25/7. 417/9 sözümden 83/3 sözümi 88/1. 67/7. 76/5. 158/3. 95/13. 102/3. 81/7. 408/5. 300/9. 359/4. 102/2. 252/6. 29/2. 407/6 sözinün 5/3 sözler 57/9. 29/3. 356/11. 235/9. 237/5. 325/7. 359/5. 248/12. 33/10. 211/6. 417/28. 147/1. 305/8. 369/5. 138/6. 63/2. 135/18. 157/4. 19/3. 162/2 suçın 41/9 Suçlu 81/6. 195/10. 135/15. 152/14. 312/7. 98/6. 276/7. 25/2. 102/1. 25/1. 411/5. 399/6. 102/2. 352/7. 19/1. . 299/4. 152/7. 153/5. 103/6. 28/9. 355/9. 66/8. 254/6 sözinden 106/9.

32/6. 294/2. 230/5. 395/2 sûretden 169/11. 201/10. 184/16. 294/9. 412/1. 214/9. 19/1 Sûretâ 201/4 sûretde 17/2. 184/12. 309/1. 143/1. 184/7. 261/4. 370/4. 415/2 sultânlarun 78/6 sultânlıga 152/7 sultânsın 334/2 sultânsun 232/4 sultânum 16/6. 369/4 sûz 106/5 sûzumı 349/7 Sübhân 9/2. 170/3. 397/9 sultânumı 128/1 Sultânumuzı 416/5 sultânun 46/1 sulu 373/4 suludur 50/1 sun 101/3 Sun' 107/5 suna 276/2 sunan 13/2. 344/6. 347/5. 74/7. 114/4. 379/9. 318/5. 341/2. 358/3 515 Sûretile 27/5.Dr. 282/5. 183/3. 208/2. 344/4 Sübhân'a 138/5. 370/2 sûretün 6/1. 396/5. 188/7 sunandayıdum 169/11 sunar 190/5. 257/1. 329/1 susamış 329/2 susamışları 1/7 suvarmazsın 235/3 suya 71/8. 110/8. 372/3. 225/8. 230/5. 152/10. Mustafa Tatcı 153/7. 48/5. 184/15. 396/11. 332/5. 335/16. 184/10. 184/14. 396/14. 209/7. 278/2. 135/9. 376/3 sundum 175/3. 217/6. 290/3. 25/3. 268/2. 211/1. 161/5 Sübhân'a 320/8 Sübhân'ı 301/13. 201/18. 294/9 Sultânam 310/1 sultândan 167/4. 316/4 susadı 147/9 Susadugumca 208/2 susakda 101/7 susalıgum 226/1. 176/7. 260/7 sultâna 92/8. 164/7. 148/1. 295/2. 34/2. 395/1 Sûret-i pür-ma'nîsin 151/6 Sûretler 25/4. 194/4. 160/2. 211/1. 396/13. 379/8. 191/7. 184/1. 199/4. 384/2. 371/2 sultânları 155/2. 253/7. 211/2. 306/1. 191/15. 344/4. 196/10. 25/2. 183/3. 184/13. 290/4 sultânı 69/8. 273/4. 226/2. 184/4. 377/8. 345/2 sundı 59/5. 89/8. 54/7. 242/1 sûretdür 144/2 Sûrete 25/3. 184/9. 329/1. 411/7. 109/6. 317/10. 184/5. 279/1. 412/7. 402/7 Sübhân'ıdı 191/15 Sübhânımış 121/1 Sübhân'uma 191/9 . 395/3 sûretleri 87/1 sûretüm 190/6. 138/2. 364/4. 379/5. 195/4. 226/7. 216/4. 260/7. 74/7. 317/10 sûrın 3/8. 190/4 suyına 253/4 suyıyıla 376/3 suyıyla 332/2 suyum 184/4 suyun 367/6. 184/17. 273/1. 184/8. 405/7. 304/5 suyın 54/8. 255/4. 116/5. 184/11. 342/7 suyı 34/5. 136/2. 87/4. 365/3. 317/5 Sûretümde 264/3 sûretüme 144/7. 239/2. 184/2. 223/5. 376/6 sundun 184/1 sungıl 366/1 sunı 177/3 sunıla 44/6 sun'ından 367/2 sunma 51/2 sunmadın 239/7 sunmasa 107/5 sunuban 293/4 sunûf 306/6 sunuldı 118/2 Sun'unı 256/2 sunup 229/2. 229/1. 355/3 suyıla 235/3. 195/1. 320/9 sûresi 378/7 sûret 23/7. 273/8. 184/19. 391/1. 184/3. 71/10. 295/10. 116/3. 252/3 Sûr 153/6. 184/6. 385/6 sûrını 9/2. 348/8. 372/12. 412/13 sultânıdun 284/6 Sultânıla 69/8 sultânımış 125/5 sultân-ı cihândayıdum 172/1 sultân-ı ins 49/6 Sultân-ı vakt 73/6 Sultânlar 337/4. 277/6. 398/7. 184/18. 295/27 sûretüni 54/6 Sûrı 133/5. 377/2. 255/8. 384/5. 33/6 sûreti 87/2. 227/6. 329/2. 362/4. 202/2.

408/6. 413/2 süre 77/1. 383/5 şâ'irler 351/14 şakıyan 58/2. 349/3. 412/5. 250/3. 264/5 şartı 20/4. 415/3 şâhıdur 366/2 şâhın 200/4 şâhına 110/8 Şâh-ı Kerîm'e 155/6 şâhin 157/6 şahinler 335/6 şâhlar 366/2 şahsun 335/8 Şâhum 50/5. 211/7 Sünükleri 22/2 sünüklerüm 72/4 Süpürmege 146/3 sür 164/6 sürdi 193/6. 175/3. 323/8. 135/19. 384/6. 177/4. 222/4. 120/4. 217/2 süzer 198/5. 344/1. 173/2. 179/4. 190/7 . 222/4. 195/6. 178/1. 89/2. 69/5. 372/6 süregör 347/6 sürelüm 365/2 sürem 213/1. 406/1. 251/5. 187/5. 397/3 Şarka 239/7. 69/2. 324/2. 325/1. 118/4. 154/3. 258/7. 386/5 şâra 69/1. 218/5 sünnî 340/1. 88/8 şârda 69/6 şârdan 69/7. 178/7. 277/7 şarâb 152/15. 302/17. 295/22. 416/3 şarâba 127/6 Şarâben 345/7 şarâb-hâne 148/6 şarâbın 1/10. 366/1 şarâbını 40/6. 73/7 sürimişler 62/4 süriye 177/9 süriyi 250/6 sürlüp 191/6 sürmegile 296/3 sürmeyiser 405/5 sürmişler 68/5 sürsün 112/9 sürü 1/3 sürülmeyem 7/5 sürülüben 185/4 Sürün 80/4. 293/2 şaşdı 207/9 şaşı 163/1. 318/7. 189/1. 331/5 Şâdılıgıla 301/5 şâdılıgum 144/7 şâdılık 11/1. 67/7. 123/2. 42/2. 111/3. 289/6. 406/6. 194/3 şâkir 201/20. 331/1. 290/9. 408/4. 300/6 sücûda 116/3. 183/5. 370/10 şarkdan 84/3 Şart 20/4. 73/6. 69/8 şaşa 73/4. 247/6. 200/6. 408/6 sürildi 367/11 sürile 306/4 Yûnus Emre Dîvânı sürilmez 107/4. 124/2. 398/5 Süleymân'a 124/1. 210/4. 242/6 şârını 213/5. 104/6. 388/5. 201/33. 94/1. 222/2 süzüldi 184/3 Ş şâd 13/5. 213/4 süren 239/1 sürenler 85/1 sürer 49/10. 327/1. 316/4. 265/5 südin 194/5 süflî 14/5 sükkerümüz 164/2 Süleymân 12/9. 396/2 sünüge 74/6 sünügüm 152/6 sünük 9/3. 361/3 Süleymân'dan 290/9 sülûk 287/3. 388/6. 417/13 şarâbından 286/6.516 Sübhân'un 134/2 sücûd 116/4. 299/7. 335/9 Şakird 387/5 Şâkirem 188/3 şâkirüz 319/6 Şam'ı 277/2 şânum 114/4 şâr 111/5. 163/6. 413/1. 243/5. 201/18. 333/5 süründi 383/1 sürüp 177/4. 152/2. 338/2 şâhı 200/7. 356/6 sürdüm 240/2. 329/6. 18/2. 290/9. 201/3. 232/3. 171/12. 415/3. 273/7. 392/2 şâha 232/8. 303/2 süçi 106/8. 134/7 şâdıyam 11/1 şâdî 49/1 Şah 157/6 Şâh 67/7. 191/14. 283/5. 314/8. 107/11 sürilür 23/2. 191/1. 4/5. 290/10 sünnet 81/5. 194/5. 361/4. 277/7 şârdur 333/1 şarı 194/6 şârı 160/4. 401/2 şâhumı 50/5 Şâhumuz 366/2 şâ'ir 324/5. 136/1 şârun 69/3. 417/11. 77/3 sürerem 389/2 süresüm 46/5 süri 212/8.

172/4 şehrine 46/1. 335/7 şekkerden 371/5 şekkerini 3/3 şekl 48/5 şeksüz 178/1 şem 136/6 şem'a 406/3 şem'adur 406/2 şem'i 294/7 şem'ine 289/5 şem'ini 239/8 şems 201/2. 349/6. 363/1 şehrini 348/5. 373/5 şekerden 69/3. 351/3. 181/7 şerbetini 18/9. 242/15 şerbetleri 47/1. 144/6 şehdin 230/1 şehi 217/1 şehîd 287/8 şeh-i şâhlar 200/4 şehir 94/2 şehre 409/5 şehri 295/20. 236/3. 132/2. 380/7 şefâ'atçimüz 44/7 şefâ'ati 380/6. 149/10. 328/3 Şekâvet 235/2 şeker 11/7. 204/3 Şeytâni'r-racîm 86/3 şeytânlar 58/4. 349/6. 201/11. 242/4. 97/4. 20/5 şerî'atdur 38/2 Şerî'at-Tarîkat 290/8 şerî'atun 59/1 Şer'iden 295/14 şerîk 248/1 şerîküm 223/3 Şerîkün 89/2. 183/1. 366/1. 194/4 şeşürgil 102/3 şevkından 360/4 Şeyâtîn 218/3 şeybetin 152/10 şeydâ-yı Rahmân 46/6 Şeyh 27/7. 323/5. 396/13 şehrinden 169/4. 100/4 şefkat 396/2 şefkatinden 249/4 şefkatla 396/1 Şeh 95/6. 49/3.Dr. 294/2. 344/6. 387/2 şeytânun 136/2 şey'ullah 159/4 . 201/22 şeşdiler 184/11 şeşte 47/6 şeşte-kopuz 106/8 şeşüp 184/8 şeşüren 193/12. 356/1. 26/3. 403/8 şerh ile 248/7 şer'î 235/1 Şerî'at 20/4. 391/5 şerbetden 327/2 şerbeti 25/5. 404/7 şeyhümün 75/4 şeyhümüz 63/4 şey'in 33/10 şey'li'l-lâhun 164/3 Şeytân 12/5. 356/13. 69/3. 295/13. 264/7. 396/4 şefâ'at 81/6. 107/8 Şer'ile 29/4. 4/6 şeki 56/12 şekk 170/1 şekker 3/3. 29/5. 295/5. 413/2 şerbetinden 101/3. 192/7. 292/1 şerbetin 28/8. 69/10. 139/5. 295/6. 417/20. 201/44 şer 124/4. 323/7. 329/2. 208/4. 180/8. 351/7. 103/4. 343/8. 171/7. 371/2. 140/1 şerden 60/4. 295/10. 62/3. 295/6. 170/6. 410/4 şeyhıla 192/8 şeyhi 97/4 Şeyh-i kâmil 150/6 şeyhligi 146/7 şeyhlik 41/8 Şeyhüm 160/3. 38/1. 365/3 şehriyâri 102/4 şek 12/2. 302/15. 400/3 şekere 69/10 şekeristân 4/3. 417/21 şerrinden 403/4 şerüm 384/5 şer'üm 405/7 şer'ün 29/9 Şeş 19/4. 144/6. 321/6. 38/5. 28/9 şerbet 276/2. 13/2. 356/24. 344/3. 162/3. 295/15. 115/1. 182/10. 80/3. 406/4 şehrinde 106/2. 394/2. 303/5. 385/8 şefî' 15/3. 57/5. 292/6. 18/9. 417/7 şeytâna 99/3 şeytândan 57/8 şeytânı 356/4 şeytânıla 201/7. 271/8. 329/3. 38/3. 284/7. 100/4. 225/4. 252/3. 29/5 517 şerler 201/7 şermisâr 221/6 şerri 152/9. 330/5 şeb-gîr 206/7 şebih 295/9 şecer 312/4 Şeddâd 11/2. 414/5. 102/7 şehâdet 19/9 şehd 13/2. 208/3 şerh 19/6. 38/4. 26/8. Mustafa Tatcı şaşuban 244/1 şaşurmadın 39/5 Şâyed 140/8. 301/10. 413/5. 252/2. 100/5.

250/2. 338/6 Şimd'üç 58/2 şinigi 212/4 şîr 35/7. 290/7. 277/1. 273/11. 131/5. 104/9. 368/2 Şunun 27/2. 289/7. 296/6. 275/6. 187/11. 217/4. 392/1. 73/8. 197/4. 376/3. 277/1. 407/4. 21/3. Yûnus Emre Dîvânı 137/6. 396/15 Şirâz 278/6 şîr-gîr 206/8 şîrîn 21/1. 315/7. 126/5 Şöyle 41/1. 125/2. 286/5. 407/8. 277/4. 346/7 şimdi 18/6. 47/4. 368/6. 295/14. 385/7. 359/5. 124/1. 344/5. 182/1. 330/6. 197/5. 292/4. 152/13. 344/2. 134/5. 170/5. 137/4. 159/2. 91/3. 363/2. 95/2. 286/7. 20/3 tâ'atda 41/3 tâ'atde 227/5 tâ'ate 35/6. 269/2. 72/6. 276/6. 9/1. 207/6. 277/7. 277/2. 40/7. 371/5. 291/2. 344/5. 345/4. 291/2. 400/4 Şudur 111/7 şu'le 11/4. 295/10 . 394/6. 227/6. 108/2. 357/4. 88/9. 95/1. 76/3. 72/7. 17/3. 57/9. 95/5. 207/1. 154/3. 302/13. 82/5. 159/7. 52/4. 275/1. 240/1. 294/8. 223/5 Şimdiye 197/5. 209/5. 117/6. 358/5. 396/10. 120/3. 129/5. 281/2. 367/10. 388/1. 277/1. 388/1. 378/10. 173/4. 126/6 Şît 224/4 şîvede 73/5 şîveyile 53/1 şol 6/1. 295/6. 243/7. 416/2 Şöyleki 189/2 şu 69/3. 295/15. 254/1. 329/4. 205/6. 407/6 şûr 257/6. 213/5. 126/7. 318/1. 402/6. 209/6. 355/6. 206/5. 277/5. 74/3. 17/2. 224/5. 351/2 şû'le 37/6. 352/4. 368/4. 352/5 Şunı 235/7. 167/2. 402/6. 292/2. 246/5. 268/1. 227/2. 400/5. 277/6. 344/3. 127/8. 356/21. 193/7. 377/4. 371/5. 147/9. 396/2. 56/5 şû'leli 132/5 şu'lesi 290/6 şu'lesinden 342/3 şumâr 252/4. 240/5. 195/5. 69/3. 280/6. 55/4. 235/8 Şunlar 356/14. 181/11. 284/4. 242/16. 132/2. 235/8. 112/6. 214/8. 367/11. 315/4 şükrâne 178/13. 295/13. 210/2. 374/5 Ta'allukdan 271/7 ta'allukdur 86/3 tâ'at 5/7. 276/5. 317/7. 18/9. 189/1. 310/5. 289/8. 283/6. 232/1. 388/1. 42/5.518 Şiblî 396/10 şi'irden 137/9 şikâr 232/3 şikâra 310/3 şikâre 164/8 şikârum 52/2 şikâyet 78/7. 42/6. 241/3. 364/3. 92/8. 291/4. 359/2. 29/2. 286/3. 238/3. 176/1. 297/8. 112/5. 417/20 şimdidür 169/6 şimdiki 6/8. 235/7. 414/1 Şolok 360/2 şöhret 126/5. 192/7. 43/5. 292/1. 363/4. 269/7. 270/4. 319/6. 6/4. 281/3 şumârı 69/6 şûmından 235/3 şuna 152/16. 159/3. 128/1. 104/4. 286/6. 208/9. 392/4. 98/3. 98/6. 377/4. 54/5. 277/3. 412/4. 49/2. 359/7. 318/9. 372/6. 239/9 şikâyete 397/9 şikâyetüm 386/3 şikestesin 392/3 şimden 161/1. 372/11. 158/6. 130/1. 344/4. 368/5. 318/9 Şûrîde 29/7 Şükr 33/5. 373/1 şükrânesidür 307/5 şükrâneye 244/5 şükrle 33/5 şükür 4/7. 286/1. 366/5. 368/5. 226/5. 350/3. 278/2 tâ 64/2. 413/6 şüküre 152/13 şümâr 232/4 T Ta 253/5. 194/3. 398/8 Şîrînüm 226/4 şirk 20/5. 356/24. 126/6. 368/3. 286/4. 286/1. 71/7. 6/4. 176/2. 240/1. 154/5. 289/1. 88/3. 353/5. 286/2. 221/1. 234/6. 291/4.

339/4 taldumısa 393/5 taldurur 381/3 taleb 110/4. 195/8. 186/6 tâ'atümüz 116/3. 55/4 taglaram 187/2. 374/3. 85/3 tabıl-bazılu 82/5 tabî'at 46/10 tabîbünden 235/6 ta'bîr 206/9 tâc 117/6. 168/10. 159/7. 355/4. 331/2 talgıl 319/7 talına 407/1 talından 345/7 Tâlib 229/3 tâlibi 345/4 tâlibleri 345/3 tâliblerüz 29/8 ta'lîm 310/8 tâli'üm 42/4 tâli'ümden 386/3 talmadılar 38/2 talmadum 336/5 talmaz 345/5 talmazam 129/4 talmışam 165/11 talmışdur 76/4 talsa 96/4 taluban 169/1 tama' 45/6. 412/4 tahta 295/3 tahtaları 29/6 tahtdan 194/4. 55/1. 208/2. 171/2. 168/11 Tag'ında 177/7 Tagı'nda 175/6. 171/4 taht 18/2. 212/1. 262/2 tâcıla 310/1 Tâcını 95/6 ta'cilleyeler 276/4 tâcir 417/17 tâcum 225/5 tada 252/3 tadan 44/2 tadana 232/5 tadı 251/5 tag 35/5. 259/5. 262/6. 133/3. 245/5. 291/7 talan 177/2. 279/1 tahtını 95/6. 83/1. 412/9. 185/6. 207/8. 300/1. 245/4. 307/4 tâ'atün 56/2. 245/2. 316/4. 162/1. 415/2 tahte's-serâ 49/4. 245/2. 283/2 talbınma 18/7 taldı 301/6. 61/2. 130/5. 201/9 takye 366/4 Talagör 90/12 talaldan 369/2 talalum 71/9. 80/6. 270/5 taga 359/1. 166/4. 280/1. 412/8. 192/3 tagılma 23/6 tagılmayalum 200/5 tagılmayam 370/7 tagılup 147/7 tagın 243/8 Tagı'na 168/7 tagında 62/4. 291/5. 121/5 talam 123/3. 201/33. 299/5 tahtıdur 365/3 tahtın 13/3 tahtına 118/4. 364/3 tagıdan 414/5 tagıldı 118/3.Dr. 44/5. 301/7. 245/5 tâcı 44/7. 335/17 tahtınun 282/5 taht-ı Süleymân 200/7 taht'oturan 120/2 Tahtum 180/2. 404/7 Tagları 1/5. 310/9. 302/13 tâkatüm 186/6 takazası 304/1 Takdîr 413/3 takdîridi 386/2 takılur 67/5 takma 217/2 519 taknetu 89/4 takrîr 56/7. 249/3. 334/1. 402/1. 292/2. 264/9 talanlar 345/6 talar 49/5 talası 378/1 Talayın 253/1. 369/5 tahte's-serâya 353/5 taht-gâhı 412/5 tahtı 185/6. 193/4. 367/10 tâ'atına 295/11 tâ'atından 39/4 Tâ'atini 273/5 tâ'atun 198/9 Tâ'atuna 3/2 tâ'atüm 117/2. 302/15. 136/6 tagda 222/2. 407/8 taglar 1/6. 270/4. 117/7. 381/4 Tagca 88/6. 133/2. 280/6 tabakası 172/3 tabakât 48/14. 168/5. 44/7. 412/10 tama'ıla 112/4. 112/4 . 282/4 Tagı'ndan 224/10. 365/1 taglarun 270/6 tag-taş 141/5 tahsîl 124/9. 275/7 tâ'atın 41/8. Mustafa Tatcı tâ'atı 41/9. 336/5. 391/2. 367/4 taldugını 390/1 talduk 133/1 taldum 178/11. 310/1 tahûr 345/7 tak 25/7. 130/5. 412/9. 408/6 tagdan 351/11 Tagı 12/2. 9/6.

248/6. 56/11. 287/4. 341/6 taşar 49/4 taşda 222/2 taşdan 70/1. 61/10. 88/4. 14/4 tanık 61/7 tanışık 36/5 tanışup 181/8 Tanla 35/6. 168/2. 13/1. 319/6. 295/5. 88/7. 295/11. 373/5. 216/5. 313/6. 54/4. 351/4. 396/5. 66/3. 88/6. 136/8. 354/9. 164/8. 278/7 tapdurur 416/2 tapmadı 54/5 tapmadın 196/10 tapmaga 356/1 tapsam 356/21 tapu 151/9. 136/1. 263/3. 29/8. 295/30. 123/6. 111/1 târâş 30/3. 157/4. 157/4 taşdı 68/3. 294/9. 92/3. 414/6 tana 276/5 Ta'na 259/2. 321/3. 351/7 tarîkvam 203/5 tarlıgı 361/1 tartalar 385/5 Tartalum 251/2 tartasın 417/19. 266/6. 17/3. 149/5. 374/3 tar 63/2. 242/4. 20/7. 242/5. 190/8. 396/8. 392/5. 202/5 tamâmdur 171/3 tamar 207/2. 295/18. 236/3 Tamu'dur 202/4 Tamu'sın 191/5 Tamu'sından 142/5 Tamu'sını 1/9 Tamu'ya 9/3. 295/7. 9/4. 314/1. 412/12 Tanrı'dan 387/4. 83/1. 241/3. 329/5. 292/4. 399/3 Tanrılık 367/2 Tanrı'm 239/5 Tanrı'n 72/4. 145/5. 335/19. 63/3. 367/10 tapucı 412/2 tapulu 82/7 tapuna 351/1 tapunda 400/2 tapusında 66/4. 326/2 Tamu'da 9/4. 112/6. 123/7. 131/5. 88/9. 88/5. 7/3. 88/3. 287/4. 313/6. 295/16. 292/8. 88/1. 391/5 Tapduk'a 50/7 Tapduk'layın 327/8 Tapduklu 120/5 tapdur 78/1. 136/4. 321/4. 276/6. 396/9 Tanrı'yı 72/5 Tanrı'yıçün 137/6 Tanrı'yiçün 78/1. 314/3. 157/3. 49/9. 275/4. 336/2 taşduk 292/7 Taşdun 270/1 taşdur 146/2 . 104/2 tanşuk 103/5 tanugısan 153/2 tanuk 78/2. 212/3. 376/5 taşa 73/1. 300/6 tapuya 38/3. 381/7 Tamu'dan 1/11. 81/7. 417/22 Tartduk 64/2 tartıla 9/7 tartınmadın 294/2 tartmaga 417/16 târumâr 95/6. 157/3. 176/7. 111/7 tasnîf 248/4 Taş 66/2. 317/10. 333/3 tan 136/3 ta'n 114/2. 136/2 Tanlacak 341/2 tanmaz 113/2 Yûnus Emre Dîvânı Tanr'evine 35/6 Tanrı 9/5. 248/2. 241/6. 88/2. 137/5. 113/11. 148/8 Tanrı'nun 1/4. 313/10. 394/2 tarâşdur 146/4 tarîk 131/4 Tarîka 295/7. 295/25. 157/2. 321/4. 268/5. 163/7. 88/2. 134/6. 295/16 tarîkat 57/5. 270/4. 195/10. 88/1. 299/2. 157/3. 239/5 tanukdur 388/2 Tanuklar 44/6 tanumuz 248/10 tap 184/19.520 tamâm 19/4. 134/5. 51/6. 411/7 taparam 180/7 taparıdum 356/21 taparlardı 320/8 tapdı 94/1 Tapdug 201/41 Tapdug'a 208/9 Tapdug'ına 101/7 Tapdug'um 397/1 Tapdug'umuz 401/7 Tapdug'un 292/8 Tapdug'una 262/10 Tapduk 27/7. 294/4. 134/5. 15/1. 88/8. 130/8. 197/3. 7/4. 184/16. 326/1 Tamu'yı 133/3. 151/3. 151/3. 396/7 tamarda 231/4 tamardagı 120/1 tamardan 263/3 tamarlarında 187/7 tama'un 119/5 tamla 367/5 tamlası 335/19 tamlasından 249/3 Tamu 9/5.

259/7. 400/4 Taşumda 117/7 taşun 347/1. 39/9. 370/9 teferrüc-gâh 118/1 teferrücindeyüz 114/3 teferrüclen 21/7 teferrücün 303/6 tefrîd 201/11 tefsîr 38/5 tehî 109/4. 207/1 Tenüm 197/5. 164/6. 369/4. 148/8. 210/7. 170/2. 204/2. 130/5. 227/4. 231/3. 87/2. 44/7. . 382/5 taşundagı 56/4 taşup 181/7 taşuran 193/12 Tatar 222/6. 175/6. 87/3. 117/9. 280/8 tâze-kârlık 140/3 Ta'ziyete 45/8 teberrâ 201/4 teberrükler 171/10 Tebriz 278/6 tecellî 164/6. 56/4. 65/2. 158/2. 143/7. 383/1 tenüme 191/9 tenümüze 311/6 tenün 147/5. 89/8. 173/2. 169/4. 52/3. 158/2. 171/6. 135/5. 295/2. 44/4. 197/3. 172/4. 207/1. 343/8 tendeki 120/1 tenden 54/2. 368/3. 117/9. 201/35. 153/6. 407/8 taşıcaguz 278/5 taşısan 368/1 taşıyıla 375/5 taşlar 13/3. 200/1 tene 42/7. 417/23 temiz 201/5. 78/3 Tatar'sın 248/4 tatlu 13/4. 49/7. 252/6 Ter 335/2 terâhdan 201/4 terânî'dür 305/4 terâzû 17/7. 155/3. 415/5. 163/6. 200/2. 131/7. 167/1. 379/2. 357/6 teferrüc 30/3. 253/6. 132/5. 358/6 Tercemânı 86/4 tercemân-ı lisân 392/5 Terezü 417/16 terezün 88/3 teridür 81/2 terk 17/6. 300/5. 160/4. 310/9 tavar 297/5 tavara 69/6 tayagını 376/6 tayanasın 279/8 tayanma 302/13. 57/9. 135/11. 241/4. 197/7. 92/4. 291/6. 110/8. 209/6. 232/1. 59/4. 318/2. 113/4. 241/3 tekebbür 10/5. 206/4 Tecellîden 290/5 tecellîdür 206/4 tecellîsi 73/5 tecellîsin 132/9. 201/11 tedbîr 206/5. 339/1 teferrüce 181/10. 242/16. 280/5. 369/4. 365/7. 276/6 teneşir 155/7 teneşirde 198/6 teneşire 152/14 Teneşür 127/2 tengini 350/4 tenhâ 310/2 teni 35/1. 335/13 teknecügi 313/10 teknem 183/8 tekrâr 287/9 tekye 221/3 teleme 82/9 temâşâ 224/3. 314/5 Taşramun 225/7 Taşum 41/4. 374/3 taşları 226/4 Taşlarıla 184/9 taşmadın 94/4 taşra 39/7. 241/6. 302/1. 41/5. 230/5 temsîlleri 313/12 ten 56/4. 93/4. 211/9. 185/6. 383/5 Tecellîyâtun 365/1 Tecellîyile 381/3 tecribe 345/9 tecrîd 32/4. 257/6. 222/7. 395/1 tenini 207/7. 273/10. 216/1 tedbîri 151/5 Tefekkür 242/16. 195/4 terbiyet 209/4 terbiyete 140/2 tercemân 108/1. 246/3 tekbîr 184/7. 274/2. 222/8. 207/2. 327/4. 417/17 terâzûya 44/5. 191/1 Tek 26/6. 306/2. 161/4. 97/5. 315/7 521 tende 72/3. 409/2 taşradan 296/2. 379/7 tenlere 344/3 tenleri 74/4. 216/3. 262/6. Mustafa Tatcı taşı 27/2. 161/1. 164/1. 321/4. 226/6.Dr. 303/2 tayanmaz 267/4 tayanur 417/12 Tayanursan 279/8 tayına 246/1 Tayyâr 201/16 tâze 141/6. 358/8 tatludur 132/2 tatmaga 323/8 tatmayınca 325/1 tatmışam 192/2. 211/7. 201/28. 169/5. 229/4. 273/1. 135/2. 56/9.

408/7. 201/22. 246/4 toganıdı 164/8 toganla 27/4 toganlıkdan 157/6 togar 11/4. 55/6. 353/4. 121/9. 331/3. 210/7. 350/7. 148/3. 265/3. 27/3. 295/22. 402/4. 403/4. 213/5. 87/6. 69/1. 252/6 tertîbile 214/3 tertîbin 56/4. 83/3. 104/6 teşvîşden 70/3 Yûnus Emre Dîvânı teşvîşi 169/5. 160/2. 300/5. 356/15. 391/4. 276/6. 359/3 tertîb-i tevhîd 287/3 tertîbler 135/2. 387/9. 193/8. 408/7. 364/5. 377/1. 166/5. 413/4 terk eyledüm 152/6 terkin 45/2. 273/5. 144/5 tiz 35/5 tîz 23/5. 398/10. 51/2. 353/2. 352/2. 184/18. 351/4. 398/9. 295/17. 239/3 Togdı 12/8 togdum 224/8 togmadın 94/4. 77/1. 194/6. 174/1. 372/2. 252/4 tertîbleri 138/4 tertîblerüm 104/4. 394/6. 157/6. 399/4. 75/5 Tevekkül 295/28 tevfîk 135/5. 343/4. 96/5. 356/20. 242/7 Teslîmlik 57/2 teşbîh 66/8 teşvîş 80/5. 252/5. 376/6. 157/6. 201/27. 49/2. 137/8 teveccüh 53/6. 372/3 terkini 93/5. 375/5. 268/3. 413/9 togrular 335/14 togrulık 103/3. 76/5. 375/6 togrulıkdur 375/7 togrulıkla 248/2 togrulugu 94/2 toguban 187/8 togurmış 407/6 tohum 388/3 tok 34/2 tokıdum 224/4 tokıyan 177/4 Toklık 71/4 toklıkdur 71/4 . 221/1.522 200/2. 375/5. 350/5. 387/9. 167/5. 234/6. 10/1. 200/3. 381/9. 288/2. 335/17. 82/3. 137/8. 236/4. 303/3. 371/7. 367/13 tîmârum 43/5 tınman 192/1 ticâret ile 126/7 ticâretinde 264/6 tîmâr 232/2-5 tiryâk 5/7. 183/5. 295/16. 252/4. 417/15 Togrılık 20/10 togrıyı 239/3 togru 11/5. 125/6. 250/1. 401/1. 259/5. 206/8. 380/6. 364/4 tertîblerümi 19/6 tertîbümüz 20/3 tesbîh 25/6. 137/2. 125/4. 117/1. 248/11. 273/1. 372/8. 182/5 togradı 263/3 togrı 29/3. 360/2 teşvîşin 111/3 teşvîşler 413/5 teşvişleri 74/5 teşvîşüm 204/1 teşvîşüni 314/4 tetigi 184/3 tevbe 76/3. 323/9 Tevhîd imiş 125/6 tevhîd-i Ene'l-Hak'dan 260/3 Tevrât'ıla 133/6 tezra'û 137/8 tezvîr 56/1 tıfl 94/5 Tıfl-ı nev-reste 255/3 tılsımı 302/3 tîmâr 101/5. 290/11. 353/5 toga 196/11 Togaldan 263/3 togam 182/4 togan 1/3. 335/14. 71/13. 414/7 tevbeye 137/2. 350/5. 316/6. 295/16. 316/6. 397/5 terk-i dünyâ 279/10 terk it 148/2 terk itdük 416/3 terk itmeye 372/5 Tersâlar 374/3 tersenün 114/2 tertîb 126/9. 252/5. 315/3. 63/6. 168/3 tertîbi 211/8. 288/1. 295/23. 417/3 togmaya 257/4 togmış 173/7. 20/7. 5/4. 161/5. 295/17. 374/2 Tesbîhi 3/1 Tesbîhini 3/2 Tesbîh-seccâde 106/8 teslîm 1/8. 174/1. 94/2. 323/6 tevhîd 61/9 tevhîde 107/12 tevhîdi 125/6. 348/1. 238/2. 83/2. 96/5. 347/6. 151/4. 288/2. 280/1.

145/4. 209/5. 176/4. 207/1. 112/9. 210/7. 279/11 tonları 16/7. 415/5 tonların 291/4 tonlarunı 276/4 tonum 184/5. 370/10 toldur 269/3. 134/7. 192/3. 271/5. 290/2 ton 343/3 tona 24/2 tonadan 194/2 tonanasın 279/11 tonandum 178/7. 262/7. 182/8. 301/5. 46/8. 197/3. 403/5 toludur 37/7. 170/2. 214/9. 118/3. 10/5. 379/2 topragiken 355/8 Topragum 184/8. 267/2 tonında 149/9 tonını 11/5. 142/6. 225/3. 70/8. 188/5. 396/7. 360/4. 384/7. 246/3. 231/9. 207/3. 67/2 tonıdur 120/2 tonın 178/7. 211/6 topraga 6/1. 380/2 toprakdanıdı 367/8 toprakdur 370/4. 367/7 tolduhça 184/13 tolduk 292/7 toldum 192/3. 146/2. 347/3 tolınur 239/3 tolısar 210/5 tolıyam 222/5 tolmadın 169/2. 252/6. 257/5. 118/4. 201/3 tolalı 178/13. 191/4. 113/9 topıla 31/4 toprag 102/4. 358/3. 332/5 tonlar 98/5. 305/5. 366/1 Toldurasın 417/4 toldurdı 118/7 toldurmadın 158/5 toldurmaga 329/5 toldurup 417/24 toldurur 329/6. 399/2. 523 207/7. 306/4. 115/4. 18/5. 372/4. 343/7. 74/7. 222/8.Dr. 356/21. 51/7. 393/2 topdan 389/6 topdur 360/7 Topı 31/4. 132/6 Toprakda 10/5. 10/5. 291/6. 305/7 tokuz 201/24 tokuzı 133/7. 247/4. 225/3. 54/9. 189/4 tolanasın 281/8 tolanlarun 390/3 tolanma 189/3 tolap 97/2 tolaplayın 97/2 tolar 274/3 tolası 158/5 toldı 85/2. 268/9. 28/5. 215/2. 61/10. 271/4 tonanıcak 334/3 tonanmaz 267/2 tonanuban 195/7 tonanup 312/6 tondan 11/5. 195/7. 87/6. 271/4. 362/4. 381/5 topraguma 205/7 topragumdan 182/8 topragun 207/6. 182/7. 213/4. 370/4 toprak 4/3. 184/9. 417/24. 354/6. 274/4. 206/4. 103/1. 125/5. 355/5. 61/9. 177/2. 19/1. Mustafa Tatcı Toksan 169/10. 241/4 tonumı 409/2 tonumuza 311/4 top 201/12. 252/6 toprakdan 217/5. 46/8. 207/2. 23/7. 92/3. 237/2. 148/4. 290/3 tonduran 193/7 tonı 11/5. 101/4. 382/5 toptoludur 173/8 Topuga 80/1 tortusuz 57/5 Tosbagaya 407/12 tos-togru 49/9 toyalar 62/2 toyamaz 105/3 toyar 87/6 toydı 400/2 toyı 327/6 toyladı 134/8 toylamak 327/6 toylar 243/5 toylayan 154/4 toylayayın 283/3 toymaz 214/4 toyuna 246/2 . 417/25 topragı 19/3. 101/4. 118/1. 356/2. 356/5. 50/1. 48/10. 184/11. 72/6. 356/1. 59/1. 381/3 tolı 345/3. 74/4. 396/16. 184/2. 380/2 topraklara 198/7 topraklayın 222/7 toptolu 3/6. 347/4. 184/9. 270/4. 225/7 tolmışdur 254/8 tolsa 286/7 tolsun 283/6 tolu 1/7. 172/2 Tolmış 18/5. 328/2 tolulugı 77/2 tolunmaz 252/4 tolup 58/4 tolusın 189/4. 390/2 tolıcak 35/7. 389/6. 380/2.

411/6 Tûr 48/12. 99/5. 385/6 Tûr'ı 133/5. 171/8 Tozını 261/6 tozını 407/5 tozlu 82/5 Tûbâ 345/6. 84/7. 408/3 turıcak 195/2 turıgelicek 51/6 turıla 304/3. 132/5. 180/2. 88/8. 88/2. 206/6. 224/6. 180/1. 173/2. 201/44 tûfândayıdum 168/6 Tûfânında 326/4 tugyân 201/44 Tûl-ı emel 36/3. 315/1. 356/9 turagı 19/9. 281/2. 191/6. 212/1. 32/5. 318/6. 293/6. 56/6. 18/1. 258/6 tuman 108/4. 88/4. 355/6. 18/8. 54/2. 166/3. 56/6. 197/5. 362/2. 290/13. 35/6. 320/7 Turdugum 165/12.524 toyurdum 112/8 toyurup 191/9 toz 147/7 Toza 313/8 tozam 291/6 tozar 222/7. 308/3. 84/1. 316/4 Tûr'a 170/3-4. 87/8. 168/7. 56/6. 149/6. 18/5. 394/5 tuşa 417/5 tuşdayısa 112/3 tuşın 335/8 tuşladun 417/5 tut 18/1. 383/3. 315/4. 191/11. 18/6. 315/3. 412/11. 54/3. 295/23 turmazsa 212/7 turmış 144/4. 320/9 turmak 18/5 turmasun 299/8 turmayan 36/2 Turmayup 16/8 turmaz 104/1. 378/11. 328/6. 88/7. 178/4 turdum 296/8 turgıl 88/5 turı 9/2. 364/3. 65/7 tuş 3/3. 223/2. 394/2 turdugı 307/5. 182/2. 90/2. 315/6. 57/2. 412/3 tururısa 80/4 tururısam 190/6 turursa 158/5 turvandadan 44/2 turvandadur 44/1. 222/11. 360/8 turalum 71/1 turam 77/1. 88/6. 18/11 tuta 6/2. 366/7 turagum 4/2. 315/5. 306/4. 88/1. 137/4. 315/1. 212/6. 88/3. 108/5. 377/3. 180/8. 345/5. 313/6. 162/4 turmışı 167/3 turmışlar 313/7. 315/7. 134/12. 18/2. 320/5. 194/5. 374/6. 88/9 tura 153/6. 175/6. 366/7. 351/2 tutam 213/3 tutan 99/1. 217/5. 18/7. 345/7 tucı 313/9 tudak 132/2 Tûfân 191/7. 385/3 turur 38/3. 194/6. 224/11. 341/2. 205/8. 310/1 Yûnus Emre Dîvânı turak 37/5. 160/3. 177/7. 315/2. 335/8. 61/9. 205/5 turamaz 132/4 turan 3/2. 106/4. 304/2 turılmaz 107/7 turımaya 337/2 Tûr'ına 228/3 Tûr-ı münâcât 178/4 turmadı 92/7. 88/1. 67/6 tutaram 180/1. 259/7 turanda 328/6 turası 74/6 turayım 210/1 Tûr'da 206/6 Turdı 134/3. 180/4. 178/3. 175/4. 206/4. 355/4 turmadın 160/2. 310/4 tutagı 359/3 tutagör 308/7 tutalum 103/5. 9/3. 18/4. 282/4. 193/13 tuncındayuz 114/4 tur 72/7. 33/8. 364/1. 306/4. 186/4. 18/3. 356/7. 307/2. 224/10. 18/9. 226/6. 195/8. 251/3. 257/3. 305/4. 326/6. 362/6. 180/3. 222/8 tozaram 404/6. 400/2. 164/4. 88/5. 205/7. 402/5 turmazısa 295/17. 328/6. 318/1. 329/3. . 195/2. 195/3. 68/3 tursam 52/3 tursun 112/9 turşısın 407/6 turu 182/8 turugelicek 3/8 turum 175/4 turup 136/2. 128/7 turakdur 84/1. 18/10. 175/5. 165/12. 295/25 tutar 81/5. 289/3. 246/4.

215/4 Uçmaguna 186/2. 204/4. 326/1 Uçmagunı 234/2 . 230/7. 208/5. 28/8. 295/17. 1/3. 333/6 tutmış 273/9. 147/6. 417/12 uçarduk 243/5 uçayın 283/2 uçdan 191/14 uçdı 72/6. 193/4. 391/2 uçdılar 166/2 uçduk 292/3 uçdum 165/10. 227/4. 244/2 tuyalar 277/6. 40/6. 208/6. 187/4. 333/2. 180/7. 54/8. 409/3 tutdun 56/7 tutdunısa 166/5 tutdurur 302/17 tutgıl 246/5. 373/3. 181/1. 323/4 tutupdur 216/2 tutur 48/11 tutuşdurur 360/3 tutuşuban 280/2. 1/4 tutmak 5/1. 28/5. 333/7 Tutulmadı 1/11 tutulmaz 387/2 tutun 109/2 tutunuz 409/6 tutup 136/1. 294/5 tütüninden 307/6 tüvângerdür 126/7 U ubûdiyyet 295/10 uca 181/10. 236/1. 267/2. 271/7 uçıcak 261/5 uçmag 102/5 uçmaga 372/3 uçmagı 1/9 uçmagıçün 17/3 Uçmagıla 133/3 uçmagın 1/4 Uçmagını 11/2 Uçmagısa 97/5 Uçmagiçün 234/2 Uçmagum 234/4 Uçmagun 3/11. 180/8 tutardı 82/3 tutarısa 11/7 tutarısan 412/12 tutaş 354/1 tutaşam 310/5 tutdı 8/6. 343/3. 141/4. 387/3. 163/2 tuyayıdun 28/6 tuydı 232/1. 237/1. 185/6.Dr. 364/1. 271/3. 236/2 tuyanda 328/8 tuyanlar 62/7 tuyanumuz 118/5 tuyar 193/2. 257/3 uçanlar 345/7 uçar 49/6. 313/9. 39/7 tuyarısa 299/7 tuyarısan 57/7. 140/3. 398/8. 158/1. 141/1 tutmasızan 326/3 tutmayalar 57/3. 268/3 tuydurmadın 209/1 tuymadun 28/7 Tuymayanlar 264/2 tuymaz 57/6. 62/8 tuyamaz 105/1 tuyan 110/3. 335/5. 17/3 tutmayınca 325/2 tutmaz 218/4 tutmazam 310/6 tutmazısan 383/4 tutmazsın 235/9 tutmazuz 333/1. 224/2. 196/3. 257/4 tutınan 99/4 Tûtîler 335/7 tutma 293/1 tutmadı 119/1 tutmaga 259/8. 412/9 tutdugı 19/4 tutduk 16/5 tutdum 8/3. 71/13. 399/4. 38/3. 140/7. 201/36. 356/4. 387/9 ucın 67/6 ucına 377/5 ucında 82/4 ucındagı 169/3 ucını 57/2 uça 343/9 uçalum 160/6 uçam 201/31 uçamadun 130/4 uçan 4/5. 330/5 Tuz-ekmek 243/7 tuzını 359/3 tuzun 300/8 türâb 89/6. 370/5 tuyup 72/4 tuz 152/4. 145/3. 218/2. 300/8 Tuzaga 196/4 tuzagımış 1/4 tuzagın 171/1 tuzagına 413/7 tuzak 220/1. 399/2. 193/2. 303/3 tutıldum 196/3 tutılur 92/4. 191/14 ucı 112/2. 349/4. 166/6. Mustafa Tatcı 180/5. 57/6. 180/6. 310/6 tutmışlara 330/5 tutsaklık 171/1 tutsaklu 220/1 tutuban 205/2. 412/1 tutmışam 258/9. 394/5 tütdügini 401/1 tüter 108/5. 399/1. 78/2 tüteyin 269/6 525 tütüni 147/6. 57/8 tutmayan 9/5. 187/13. 212/5.

309/2 ummânda 54/4. 229/3. 100/4. 342/3. 201/13. 195/2. 399/4 ululara 127/1 Ululardan 300/7 ulûmı 94/5 ulumuza 319/4. 386/5 uludan 109/5. 230/4 ummândadur 54/3 ummândan 181/7 ummânımış 121/4 ummânına 283/2 ummân-ı ışkdur 90/12 ummaya 142/5 umum 184/1 umusı 82/8. 183/8. 319/6 ulusı 31/3. 154/5. 237/4. 350/3. 331/5. 234/4. 57/8. 172/3. 260/6 ulaşmaga 1/11 ulaşmış 74/4 ulaşup 181/1 ulaşur 415/1 ulı 34/5 ulşup 22/4 Ulu 16/1. 306/1. 222/4. 372/1. 243/4. 49/4. 148/1 Ulvî 14/5 um 27/4 umalum 71/2 umar 81/6 umarıdum 356/20 umaruz 89/6 ummân 12/1. 338/4. 385/6 uram 4/7. 351/8. 385/7 unutmagıl 159/5 unutmaya 3/1 unutmayalar 57/9 unutmışam 52/4. 372/2. 69/1. 34/1. 225/4. 86/5. 236/3 unı 313/2 Unıda 3/3. 195/8. 260/1 ummâna 121/5. 192/2. 45/2. 398/6 unıtdum 178/3 Unıtdurdum 149/8 Unluk 313/11 unun 313/10 Unutdı 356/16 unutdum 165/9 unutdun 356/17. 300/4. 191/6. 154/2. 396/1 unutma 153/5. 88/8. 118/3. 60/1. 327/2. 294/2 ura 9/2. 260/1. 124/9. 82/1. 191/5.526 Uçmak 1/4. 135/15 unıtdı 8/6. 168/3. 316/4. 197/4. 377/1. 43/5. 101/3. 407/11 ugurdan 161/2 ulak 46/9 ulanı 22/2 ulaşalıdan 7/8. 386/4. 197/2. 260/1. 295/16. 342/2 Uçmaklar'a 49/9 uçmış 388/2 uçuban 1/2. 130/6 uluya 140/8. 45/1. 225/4. 367/1. 184/16. 134/7 Uçmak'da 52/1. 43/5 ulaşam 227/2 ulaşdılar 394/7 Yûnus Emre Dîvânı ulaşdum 271/2 ulaşdur 119/4 ulaşıgısan 261/7 ulaşırısa 139/5 ulaşmadın 94/4. 52/6. 165/11. 366/9. 177/7. 239/4. 396/4. 268/5. 153/6. 211/9. 381/7 Uçmakdagı 16/7 Uçmak'dan 1/11. 367/4 uçuk 106/2 uçunur 257/3 uçurdum 413/2 Uçurmadın 314/4 ud 221/1 ufacık 74/3 ugradıyısa 398/7 ugradum 82/1. 141/4. 236/3. 252/4. 380/1. 165/11. 141/4. 312/8. 289/7 uramaz 110/3 . 332/3. 373/4. 342/4. 43/1. 328/7 ugrılar 302/4 ugru 94/2 ugrulık 301/3. 169/4. 317/6. 16/1. 399/5 uludur 50/7 Ulu-kiçi 82/4 ulular 35/3. 408/1. 360/2 unıdayıdı 359/9 unıdılup 241/4 unıdulasın 281/7 unıdup 3/2 unıdur 257/8. 169/8. 225/4. 402/4 Unına 140/4 Unıt 135/15. 144/7 ugrarsa 98/2 ugrasam 247/6 ugraşuban 244/3 ugrayan 247/3 ugrayısar 152/16 Ugrı 302/4. 185/4. 300/4. 245/4. 173/3. 286/7. 99/6. 88/8. 307/1. 194/7. 372/3. 234/3. 112/7 ur 136/2. 268/6. 176/6. 335/13. 307/2. 407/12 ugramaz 32/7 ugrarısa 96/3. 258/5 unutsun 112/4. 169/8. 94/3. 213/5. 302/5. 302/5.

403/3. 345/5. 272/5. 178/4. 417/1. 132/1. 195/2. 271/4. 335/2. 320/9 urmagıla 296/8 Urmaklıga 376/4 urman 259/2 urmayan 36/7 urmayınca 155/6 urmazıdı 260/3 urmazısa 295/17 urmazsın 235/1 urmışlar 68/2 ursun 247/4 uru 182/7 uruban 20/2. 65/5. 192/7. 335/1. 173/8. 239/5 . 201/43. 168/11. 151/2 usûl-i din 209/6 usûl-i dîn 209/3 uş 8/1. 151/2. 184/10. 271/6 usanlar-uyalar 62/1 usanmaduk 80/2 usanmadun 263/1 usanmaz 76/2. 61/7. 214/2. 407/5 urdılar 152/4. 170/5. 226/2. 283/3. 212/7. 214/6. 269/5. 196/11. 310/8. 243/5. 262/2. 73/5. 193/4.Dr. 188/7. 165/10. 267/6 uranlar 96/5 urayım 417/20 urayın 253/3 urdı 85/2. 178/1. 356/13. 199/2 urgandayıdum 168/10 urganı 169/3 urganında 354/7 urganını 398/2 urganun 187/9 urgıl 51/7. 268/3. 230/3. 292/6. 311/1. 370/8. 397/5 urgan 67/6. 93/5. 236/4 uyana 320/9 uyanayın 268/4 uyandurmaya 326/8 uyanı 357/5 uyanıcak 138/2 uyanık 44/3. 173/7. 229/5. 178/9. 149/5. 276/4. 191/8. 235/5. 380/3 uslular 104/2. 119/2. 394/4. Mustafa Tatcı uran 97/1. 317/10 urıla 306/6 urımazam 174/1 urma 163/4. 257/4 utaş 35/5 utlu 387/8 utsun 216/3 uyagam 182/4 uyagan 26/10 uyagur 87/6 uyakdı 363/6 uyaldan 278/2 uyam 161/3 uyan 83/6. 220/3. 269/5. 184/5. 351/12 urmadı 391/4 urmadın 160/2. 192/3. 112/4. 120/3. 401/7 uşşâka 67/6 utan 295/25 utanasıdur 29/3 utandı 400/3 utandum 225/3 utanmayasın 127/9 utanmaz 267/1 Utanmazsın 235/6. 206/8. 168/2. 369/2. 143/3. 184/4. 153/5. 319/1. 417/15 Uşadam 227/2 uşadan 314/5 Uşan 83/3 uşanasıdur 29/6 uşanayın 186/5 uşatdı 156/3 uşatdum 71/8 Uşda 184/3. 369/1. 260/3 us 26/5 usan 288/4 usana 138/5 usanası 382/3 usanayım 216/4 usandı 400/2 usandum 208/6. 163/1. 169/2 urulur 285/2 Urum'ıla 277/2 urup 88/6. 255/8. 45/8. 394/2. 343/3 urur 26/4. 527 215/2. 245/2. 310/4. 113/3 usanmazlar 301/9 usıla 102/3 uslu 68/3. 341/2 urıcagaz 29/6 urıcak 3/8. 193/3. 235/6 utanup 235/5 utanur 117/8. 336/5. 211/6. 273/9. 226/2 urdugı 320/7 urduk 232/8 urdum 168/10. 253/9. 138/2. 194/1. 353/2 ururlar 1/2 uryân 105/5. 174/1. 191/8. 121/4. 235/4. 96/5. 267/1. 268/2. 214/2 usluyam 214/4 usluyısa 50/6 Ussum 256/4 usûl 41/2. 329/4. 278/5 urulmadın 168/4. 75/3. 346/1. 148/3. 396/3. 311/1. 392/2. 113/2. 203/6. 393/5. 336/4. 210/8. 352/7. 173/1.

321/1. 136/6. 340/2. 306/5 Üçüncisi 351/5 Üçüncü 242/9 üleşe 350/4 ümid 87/8 ümîd 174/5. 140/5. 224/2. 82/7. 334/4. 334/2. 342/3 uyarısan 383/4 uyarısar 273/1 uyarmazsın 235/1 uyarsan 279/9 uydugı 124/6 Uyhu 372/10 uyhudan 392/2 uyma 383/3 uymayan 295/4 uymaz 1/10. 170/7 ün 18/6. 323/5. 321/1. 239/7. 345/4 Uymışsın 414/6 uyumaz 51/1 uyup 159/5 uyur 347/1 uyuram 192/6 uyursın 61/7 uz 23/1 uzadup 159/3 Uzak 370/6 uzakdur 79/3. 136/10. 215/4 Ümmetden 145/2 ümmetdür 115/4 Ümmete 134/16 ümmeti 134/16 Ümmetiçün 136/10 ümmetidür 81/4 Ümmetine 85/4. 365/7. 340/3. 340/1. 379/3 Üstüne 350/5 üstünleri 368/3 üşde 301/1 üşdi 391/3 üşe 340/4 üşenmedük 80/2 üşer 335/7 üşübeni 22/2 üşüp 184/8 üşürdiler 184/9 üşütmeye 11/4 ütdün 18/1 ütem 213/3 ütersin 248/10 ütmişem 258/7 Üveys 134/12 Üveys'i 149/2 Üveys'ile 168/10 üzdüm 220/1 . 187/13. 321/2. 321/3. 134/9. 205/3. 195/2. 348/4 ümidi 241/5 ümmet 81/4. 191/3 üstâduma 241/6 üstâdun 147/3 üstinde 355/3. 242/9. 341/2. 134/16. 397/2 ündür 7/2 üni 23/5 ünidür 23/4. 349/8 ünini 23/3. 321/6. 242/4. 338/7 Ü Üç 6/7. 326/3. 412/3 üçi 133/7 Üçile 181/4 üçini 298/7 Üçünci 298/5. 160/8. 242/4. 247/3 uzamak 21/2 uzamış 21/1 uzanmaz 267/3 uzanuban 21/3. 314/5. 112/6. 334/3. 193/8. 340/4. 334/1. 321/5. 334/1. 69/7. 295/4. 343/2 uyardı 108/4. 356/6. 201/7. 23/4. 277/6. 155/7. 293/5. 321/5. 340/6 Üstüme 184/11. 340/5. 134/16. 369/4 üstinden 80/6 üstine 127/2. 302/8 ünle 210/5 ünümi 409/5 ününden 3/8 Üstâd 412/13 üstâda 295/14 üstâdda 169/6 üstâdı 367/12 üstâdıla 387/5 üstâdlar 412/13 üstâdum 51/3. 86/6. 340/1. 28/2 uzat 184/19 Uzatdı 115/2 uzatdum 258/8 uzatmaga 323/3 uzatmagıl 159/1 uzatmaya 3/12 uzatmayalar 57/2 uzatmayayum 215/5 uzatmışam 258/6 Yûnus Emre Dîvânı uzun 35/5.528 uyanıklar 184/17 uyanlarun 375/3 uyanmadın 121/9 uyanugam 192/6 uyanugısan 153/2 uyanukdur 187/1 Uyanup 404/5 Uyar 88/9. 291/6 üstümüze 58/2. 155/4. 296/8. 25/4. 205/6. 379/4 Ümmetini 134/8 ümmetinün 81/3 Ümmetiyçün 134/13 ümmî 170/6. 147/4. 334/5. 231/5 üstün 313/6. 321/4. 321/7.

79/1. 281/1. 7/6. 26/2. 88/4. 48/12. 364/5. 281/6 vakt 20/3. 266/2. 78/1. 69/8. 416/11. 48/11. 27/6. 356/21 vaktinde 88/1. 244/3. 174/6. 380/5. 201/30. 175/4. 327/8. 48/3. 86/1. 88/2. 43/3. 33/3. 214/3. 32/4. 350/7. 205/8 varan 158/8. 238/5. 412/2 üzredür 156/4 üzüldi 184/3 üzüliser 384/5 üzülsün 304/6 üzümi 407/1 üzüşdüm 271/7 V vâcib 138/1. 273/9. 139/2. 203/7. 42/2. 7/5. 53/5. 385/3. 372/2. 408/4. 112/7. 88/7. 201/18. 79/7 vara 9/2. 198/3. 136/1. 281/3. 113/7. 295/26. 184/2. 186/6. 88/1. 290/6. 48/8. 340/2 va'demüz 139/2. 403/6. 147/2. 79/1. 210/1. 67/6. 183/4. 27/3. 367/5. 79/6. 201/6. 408/7 varana 290/8 varanı 351/4 varanlara 298/2. 78/2. 162/2. 27/2. 341/4. 213/3. 67/8. 48/14. 210/2. 43/2. 89/3. 32/3. 308/7 varacagı 139/3 varak 37/4. 182/7. 48/16. 351/1. 217/7. 177/9. 88/8. 48/9. 310/9. 120/3. 153/3. 351/13. 88/9 vâlih 59/6 va'llâh 2/6. 412/10. 86/2. 356/8 vaktin 243/1. 291/1. 325/5. 238/3. 32/7. 385/2. 48/8. 238/1. 27/7. 340/6. 243/5. 48/4. 183/8. 314/6. 120/4. 352/2. 242/12. 410/4. 168/5. 220/2. 325/3. 51/5. 162/3. 43/1. 335/7. 42/6. 66/3. 48/7. 14/2. 41/4. 238/1. 264/9. 48/5. 180/5. 334/5. 215/1 vahdet 39/9. 529 27/4. 250/4. 250/5. 52/1. 280/8. 402/6 va'llahü 417/28 var 5/3. 221/3. 8/2. 88/5. 378/9. 160/10. 226/5 Varam 4/2. 248/9. 312/4. 236/7. 139/3 va'deye 392/3 va'deyile 338/9 va'deyledi 7/7 Vaff 356/7 vâh 120/2. 276/1. 201/37. 366/5. 69/8. 48/1. 119/3. 91/5. 201/33. . 171/11. 32/2. 112/7. 345/8. 116/5. 330/2. 27/5. 316/6. 32/6. 130/1-8 varaka 121/4 varakdur 84/6 varakı 366/4 varalum 62/2. 39/6. 243/1. 277/7. 27/1. 134/15. 45/9. 356/1. 48/10. 135/19. 48/2. 314/8. 309/1. 403/3. 201/39. 105/5. 222/4. 48/13. 416/5. 191/2. 136/8. 255/6. 144/8. 289/8. 325/3. 144/5. 61/6. 219/4. 377/4. 374/8 Va'llâhi 278/1. 201/14. 88/3. 383/4. 238/2. 46/10 varasumı 181/8 varavuz 139/3 varayım 210/1. 201/30. 48/15. 63/4. 375/6. 47/2. 48/1. 323/1. 229/4 vâhid idük 243/8 vak'a 224/9 vakit 267/1. 147/3. 186/6. 147/6. 52/5. 173/3 Va'de 16/3. 22/6. 334/2. 79/5. 306/2. 394/2 üzerem 171/1 üzerinde 89/1 üziliser 405/7 üzilür 417/12 üzre 48/10. 89/7. 298/5 varası 375/1 varasın 242/13. 42/2. 32/1. 210/3. 26/9.Dr. 32/5. 49/4. 43/4. 287/2. 403/7. 334/4. Mustafa Tatcı üze 72/1 üzem 381/4 üzen 365/2 üzer 198/3 üzere 48/15. 201/16. 403/2. 291/7. 147/4. 277/1. 27/1. 355/8. 43/3. 79/2. 210/2. 32/1. 69/8. 358/10. 201/39. 378/3. 190/3. 157/8. 177/3. 26/2. 290/9. 135/6. 62/3. 214/8. 250/6 varasum 46/9. 210/4. 368/6 vaktdan 294/6 vakte 20/3 vaktı 185/6. 318/5. 308/1. 205/6. 173/4. 79/4. 43/5. 88/6. 79/3. 20/6. 119/5. 43/1. 48/6. 284/7.

354/9. 302/11. 104/2. 191/2. 299/2. 250/2 varıcagız 2/9. 205/7. 229/4. 119/4. 377/5 varurısam 197/1. 269/3. 266/1. 356/15. 170/4. 383/5. 331/5. 173/4. 313/3 Varlıgın 61/11. 131/6. 328/4 vardun 151/8 vardunısa 366/6. 184/16. 300/10 varısar 363/4 varısarsın 255/8 vari 238/4 varlıga 381/2 varlıgı 37/3. 74/5. 110/6. 367/11 varlıgını 61/9. 274/5 varıcak 134/8 varıdı 12/4. 65/6. 137/3. 301/12. 152/11 varmazısa 295/14 varmazsan 162/2 varmışam 228/4 varsa 258/5. 107/3. 343/11 varıbile 338/2 varıcagaz 16/3. 32/4. 228/3. 364/4. 170/4. 33/5. 72/3. 233/9. 296/5 varmagiçün 234/7 varmak 182/5 varmaya 306/2 varmayınca 338/2 varmaz 66/8. 257/2. 353/6. 300/4 varsın 33/2 varsun 342/4 varu 182/4 varuban 109/5. 290/2. 232/3. 148/6. 202/5. 45/7. 368/7. 190/4 varursam 338/4 varursın 33/5. 390/5. 264/3. 137/7. 369/8. 361/5 Varup 15/2. 243/9. 207/1. 223/3. 405/6. 300/6. 361/1 varlıkdan 37/2. 341/3 varmagıla 296/4. 51/1. 300/7. 250/4. 46/4. 10/2. 152/15. 46/3. 300/1. 242/8. 331/4 varma 22/4 varmadum 41/5 varmagıl 61/4. 112/4. 300/4. 356/18 varı 22/3. 135/10. 51/7 Vargıl 162/2. 208/7. 119/4. 415/5. 45/8. 375/4. 300/9. 63/4. 18/10. 74/2. 300/2. 400/5 vardılar 214/7 Vardugumuz 292/4 vardukda 15/5 vardum 74/1. 318/10. 243/8. 250/2. 233/5. 84/2. 97/2. 44/5. 84/5 varlıgından 242/17. 388/5 vardur 18/10. 173/8. 230/4. 210/8 varayın 124/6. 113/2. 414/1 varur 7/4. 349/5. 92/7. 300/8. 374/1. 340/6. 333/1. 65/6. 135/17. 129/3. 281/2. 135/14. 71/2. 210/6. 339/8. 341/5. 35/1. 323/4 Varlıgum 107/5. 99/3. 278/1. 165/6. 145/6. 396/10. 118/9. 242/11. 178/10. 208/8. 135/12. 210/7. 172/5. 252/5. 114/4. 63/7. 191/2. 254/3. 300/7. 299/1. 201/27. 201/37. 136/3. 190/1 varlıgı 361/5 varlık 17/7. 173/8 varlıkdandur 42/4 Varlıkdur 135/3 Varlıklar 135/2. 253/2. 301/13. 242/3. 333/4. 300/3. 390/1 vasfın 77/7. 264/7.530 210/5. 51/1. 49/10. 380/5. 266/2 vardı 20/2. 183/1 . 254/3 varını 143/4 varısa 2/7. 368/7. 156/5. 368/7. 242/9. 318/5 varlıgumdan 208/7. 33/9. 377/7. 356/11. 247/1. 126/2. 183/9. 286/7 varum 384/2 varumuz 416/6 varun 63/6. 327/7. 224/6. 377/6. 371/1 varıdum 178/6 varıdur 81/3 Yûnus Emre Dîvânı varılmaz 107/3 varımaz 184/12 varımazam 174/6 varımış 301/3 varın 38/3. 235/4. 208/8 varlıgumı 189/3 Varlıgun 44/8. 236/6. 243/9. 336/3. 51/3. 51/4. 51/5. 49/10. 211/10. 134/5. 67/8. 375/5. 242/10. 299/6. 248/8. 65/5. 281/7. 182/9. 396/2. 271/5. 202/6. 401/5 varuram 181/8 varurdı 82/3 varurısa 13/1. 51/2. 147/4 varursun 313/2 vasf 132/7. 201/8. 192/3. 334/5. 51/6.

135/11. 289/1. 127/8. 279/7. 372/1. 389/5. 143/3. 271/5. 210/3. 110/1. 110/4. 184/6 virimeye 316/4 virimezem 174/3 virince 98/6 virişeli 208/9 virme 39/1. 380/7 vâyeden 242/13 vâyesidür 29/10 vaz 23/7 vebâli 135/17 vechile 48/6. 269/1. 335/6 vîrânedür 386/5 vîrâneler 49/6 vîrânesi 406/4 virdi 12/6. 315/1. 407/2. 388/5.Dr. 152/5. 332/7 velâyeti 259/6 velî 27/7. 4/7. 44/3. 326/8. 372/7. 67/8. 69/1. 238/5. 374/4. 355/8. 323/2. 149/10 Vasf-ı hâlin 298/1 vasf-ı hâlüm 222/11 Vasfun 232/4 vâsıl 110/8 vasl 14/1 vaslı 201/33 vaslına 271/2 vaslından 262/9 vaslun 253/3 Vasluna 404/8 Vaslundur 232/2 vasyet 78/4 Vatan 263/4. 177/1. 54/7. 139/7. 143/5. 340/4. 346/2 virmege 70/7 . 316/1. 192/3. 355/10. 211/1. Mustafa Tatcı vasfını 29/5. 212/4. 273/6. 404/1. 69/9. 301/4. 407/3 virdümise 386/1 virdün 234/5. 276/7 vireyim 210/1. 207/9. 266/4 virgil 27/1. 143/2. 354/1. 243/9. 280/5. 372/3. 98/5. 53/2. 210/6 vireyin 188/4. 232/6. 143/8. 153/4. 209/5. 405/3 vefâ-dârum 181/4 vefâsı 100/1. 378/8 viresin 323/3. 345/2. 193/11. 379/1 viribiye 350/1 viribiyen 224/1 virildi 312/3 virilmez 107/10 Virilmiş 48/14 virilür 88/2. 372/5. 416/4 virelüm 373/1 virem 3/5. 382/5 velîden 39/2 veyil 1/9 vezir 82/2 vi'âsıdur 33/6 vilâyet 295/30. 388/6 virdürmedi 11/2 vire 26/9. 63/1. 65/6. 372/6. 155/1. 143/9 virdüm 8/1. 246/1. 231/3 vefâ 12/7. 381/8 virgü 174/3 viribidi 7/6. 56/7. 19/2. 157/1. 184/14. 395/4. 232/8. 256/6. 148/8. 319/1. 177/8. 289/8. 2/1 vefâdâr 386/1. 121/2. 54/7 vîrâne 278/1. 165/5. 120/4. 35/1. 311/7. 193/7. 210/5. 339/7. 322/2 vefâyı 136/10 vefâyımış 280/7 velâkin 310/3. 341/2. 400/2 virende 318/10 viresi 138/6. 321/6. 54/7. 22/5. 416/3 virdiler 152/4. 70/2. 351/2. 41/7. 346/3. 295/16. 297/7. 234/6. 390/2. 362/3. 351/13 vir 24/5. 159/8. 143/7. 346/6 viresüm 46/2 viresün 234/2. 321/5 virdiyise 126/9 virdügi 135/12 virdük 80/3. 178/6. 30/3. 212/8. 149/3. 273/7. 398/8. 307/3 vireler 140/3. 322/6. 41/8. 386/4. 143/4. 49/1. 307/1. 153/3. 212/2. 350/2 vîrân 54/6. 379/4 virdünise 111/6. 322/2. 233/7. 300/7. 164/1. 159/5. 81/1. 380/3 vîrânda 44/4 vîrândadur 259/6. 269/8. 143/1. 70/4. 323/1. 355/9. 370/12. 112/7. 143/6. 193/6. 333/3 vatandayıdum 168/1 vatanı 64/3 vatanına 139/1 Vatanumdan 152/3 vatanun 147/1 vattakû 137/8 vay 225/6. 211/9. 389/3 viremez 19/5 viremezin 256/6 viren 45/7. 87/7. 117/8. 244/5. 531 360/2. 143/1. 210/3. 195/2.

174/6. 176/6 virürlerse 123/7 virürsen 387/4 virürsin 89/5. 15/1. 351/11. 131/2. 404/8. 219/4. 339/4. 177/3 virürisen 5/2 virürler 113/8. 216/1. 201/43. 78/6. 91/1. 39/3. 417/17 yâ 3/10. 204/5. 39/3. 19/5. 206/4. 268/3. 50/2. 338/9 vuslata 37/1 vücûd 33/6. 28/6. 235/9. 265/1. 397/3. 365/1 vücûdun 11/4. 37/3. 416/1. 152/3. 305/3. 37/6. 416/11 virmez 104/2 virmezise 295/17 virmiş 123/1 virmişdür 65/6 virmişler 68/1 virsen 6/8. 133/6. 356/15. 194/1 yagar 77/5 . 154/5 yadaram 220/8 yâd-biliş 306/3 yadı 371/4 yadısan 292/5 yadlıguma 205/2 Yadlık 33/8. 201/21. 104/3 yabanda 279/5 yabandadur 54/6. 80/3. 346/4. 126/3. 389/1 virübenin 280/7 virübidüm 185/2 Virülür 154/5 virün 349/7 virüp 126/1. 217/4. 88/3. 15/1. 401/5 virürem 41/5. 275/5. 333/4. 65/3 yad 42/2. 376/4 virü 182/1. 56/5. 417/10. 106/2. 211/4. 173/6. 113/3. 320/10. 406/3 vücûdum 46/1. 346/5. 57/2. 300/3. 201/21.532 virmegil 136/11. 201/12. 33/7. 201/10. 401/1. 232/10 virür 1/5. 33/7. 238/3. 269/8. 248/9. 201/45. 321/3. 95/10. 222/4. 259/1. 204/5. 148/5. 133/2. 226/7. 57/6. 250/2 virsene 248/3 virsün 13/4. 346/6. 57/2. 133/7. 242/5. 133/4. 346/4. 161/5. 27/4. 205/2 yag 102/2 yaga 57/5. 412/5 Y Ya 7/3. 368/6. 376/6. 267/5. 235/9. 124/4. 363/1. 417/12. 117/8. 167/4. 193/13. 209/8 yabana 83/4. 29/8. 33/3. 181/2. 201/1. 344/1. 133/5. 89/3. 134/5. 15/4. 6/3. 148/4. 344/1. 247/4. 366/4. 15/2. 367/13. 344/4. 242/5. 237/6. 189/5. 201/10. 135/17 visâlidür 1/7 visâlin 149/6 visâlün 213/5 vur 159/4 vuran 195/4 vurur 146/5 vuruş-tokuş 403/2 vuslat 33/8. 12/9. 268/9. 130/5. 227/1. 412/1 Vücûda 397/4 vücûdda 133/1. 7/3. 49/6. 15/4. 167/4. 12/9. 18/1. 398/3. 298/1. 211/4. 237/1. 176/4. 201/11. 221/5. 201/43. 15/3. 112/9. 248/9. 156/2 visâle 134/12 visâli 32/1. 78/6. 95/3. 39/8. 90/12. 89/5. 238/4. 417/6. 344/6. 187/6. 151/8. 247/6. 182/9 virüben 137/7. 67/9. 344/5. 75/2. 335/5. 417/9. 155/9. 357/1 Virmeyedün 402/3 virmeyen 36/1 virmeyince 297/5 virmez 6/1. 356/18. 417/12 Yaban 39/7. 417/1. 15/5. 181/2. 151/4. 113/1. 95/8. 357/6. 295/1. 201/26. 281/3. 37/2. 246/1 virmek 137/6 virmemege 354/8 virmesün 101/5 virmeye 335/13. 89/9. 155/6. 171/5. 137/6. 90/1. 233/9. 133/8 vücûddan 242/16. 133/1. 370/3. 104/6. 344/2. 112/8. 61/1. 14/3. 11/1. 225/8. 344/3. 23/3. 135/11. 362/7. 176/2. 166/6 yagan 177/4. 256/5 yâd 41/4. 78/6. 397/4 vücûdı 132/6. 4/7. 343/11. 417/12. 48/16. 335/16. 346/6 Yûnus Emre Dîvânı visâl 135/9. 70/8. 404/8. 133/3. 217/7. 238/1.

191/10. 215/2. 197/4. 8/2. 143/3. 183/6. 304/2. 56/3. 143/2. 8/4. 384/4. 148/7 Yalancılar 394/8 Yalancılık 65/4. 162/3. 56/5. 322/3. 186/3. 194/1. 45/2. 348/5. 212/8. 360/6. 256/7. 271/6. 271/8. 271/2. 143/5. 143/6. 407/5 yalancı 57/6. 167/5. 14/4 yakîn 176/1. 214/5. 143/4. 394/2. 322/1. 143/1. 371/5. 143/1. 371/8 yananlar 81/6 yananun 406/3 yanar 34/7. 162/3. 362/6. 385/6 yalıncagı 105/5 yalıncak 185/1 yalınuz 16/4. 404/2. 273/9. 322/4. 370/8. 373/6 Yalvar 88/3. 294/1. Mustafa Tatcı yagdı 396/6 yagdum 178/7. 342/6 yakası 210/2 yakasız 231/3 Yakasuz 127/3 yakdı 161/2. 154/2. 310/7. 259/1. 412/12 Yalanıla 57/6 yalap 244/2. 215/2. 135/4. 255/6 yakmaga 1/7 Ya'kûb 90/6. 294/1. 411/7 yakınıdı 57/4 yakınından 174/6 yakınsın 14/3. 402/1 yak 54/9. 123/3. 276/2. 180/3. 72/2. 370/9. 150/2. 413/7. 294/4. 322/3. 394/3. 146/2. 389/5 yagmur 177/4. 286/2. 146/6. 404/2. 322/2. 329/1 yâkût 201/30 yalan 29/3. 322/3. 143/9. 278/6. 318/4. 63/2. 383/5. 253/8. 271/7. 417/23 yanan 37/6. 66/3. 271/7. 130/6 yakalar 328/3 yakam 201/18. 160/7. 331/6. 14/1. 329/7.Dr. 153/5. 244/2. 363/3 yakdılar 239/8. 388/4. 277/5. 338/1. 127/3. 6/6. 39/8. 333/4. 143/7. 397/6. 335/11. 10/4. 310/7. 89/1. 271/1. 9/3. 144/1. 244/2. 138/6. 320/5 yanadan 297/4 yanadın 132/5 yanadur 107/3 yanak 132/1 yanalum 251/1. 127/1. 143/8. 201/14. 412/11 yagını 376/1 yagları 365/4 yagmâ 271/1. 193/13. 78/3. 127/5. 134/3. 100/7 Yalvaralar 138/5 yalvarayın 266/3 533 yalvarıcı 44/7 yalvarursan 414/7 yan 10/3. 271/5. 148/6 yalandur 65/4 yalanı 22/7. 217/6. 232/2. 191/8. 146/1. 309/1 yana 3/9. 303/1. 47/5. 322/5. 224/8 yagmurı 335/19. 221/2 yakılam 201/20 yakıldı 400/5 yakın 37/1. 152/13. 260/4 Ya'kûb'am 228/2 Ya'kûb'daki 199/3 Ya'kûb'ı 379/8 Ya'kûb'ıla 168/9 Ya'kûb'layın 309/4 Ya'kûb'un 282/3 yakup 192/4. 28/2. 335/19 yâhûd 2/7. 358/9. 353/9 yakdum 224/3. 201/28. 226/3. 370/6 yakınam 14/3 Yakındur 112/2. 193/6. 269/5. 370/7. 15/1. 70/2. 45/6. 67/8. 65/4. 224/8 yagdur 57/5 yagduran 193/7 yagı 55/4. 337/3. 87/2. 226/3. 191/15. 416/1 yagmâladı 143/5. 14/1. 296/7. 177/3. 130/4. 271/4. 322/1. 145/2. 414/1 yalunuz 177/9. 201/20. 335/14. 383/1. 4/5. 103/2. 92/1. 8/3. 61/5. 406/2 Yanaram 244/1. 150/2. 269/5. 33/10. 381/1. 331/6. 56/9. 271/3. 372/1. 291/5. 205/2 yakamı 262/5 yakamuz 160/9 yakan 187/8 yakar 198/6. 244/2 yalıdur 50/3 yalın 49/7. 17/4. 363/1. 47/5. 286/1 yagmâlandı 20/5 yagmâlar 348/5 yagmâya 56/7. 322/6 yanam 170/7. 184/6. 198/8 Yakaram 289/5 yakarlar 67/3. 318/5. 174/6. 88/5. 347/4. 318/8. 50/2. 335/14. 409/2 . 307/6. 161/2.

70/3. . 256/4 yanılmayandur 99/7 yanıluban 64/7 yanında 68/3. 356/22 yaradur 113/1 yarag 72/3. 233/6. 300/3 yaratdı 81/2. 409/3 yapalak 157/5 yapan 187/12. 235/8. 225/5. 112/4. 249/2. 249/3. 284/1. 186/5. 306/7 yarak 35/6. 99/3. 115/5.534 yanarısa 78/2. 185/4. 223/3. 315/5. 302/10. 211/10. 276/6. 169/1. 375/6 yararısan 163/2 yararsın 33/2 yaraşur 51/7. 285/1. 323/8. 417/11 yapdı 11/2. 397/3. 375/2. 321/3. 226/7. 344/1. 355/1 yaradılmazdan 233/1 yaradılmış 125/5 yaradup 194/2. 398/10. 176/2. 29/9. 349/5. 79/1. 112/1. 92/2 Yandugunca 214/6 yandum 280/2 yandurdı 376/1 yandurdugun 320/5 yandurmaga 329/1 yandurmaya 326/1 yandurmayan 199/4 yandursun 376/5 yandurtdun 353/10 yandurur 333/3 yangıl 242/5 yanıldı 57/8 Yanıldum 191/6. 225/8 yanmadın 294/1 yanmak 327/5 yanmamagıçün 251/1 yanmasun 277/3 yanmayan 36/5 yanmaz 327/5 Yanmışam 129/5 yansa 286/1 Yansun 129/7. 233/8. 269/4. 249/1. 400/1. 399/1. 158/7. 380/3. 160/8. 127/9. 235/5. 253/4. 386/1. 134/2 yarakdur 103/3 yaraklanup 18/6 yaram 165/4. 268/1. 386/7 yaradılmadın 12/5. 160/3. 240/5. 294/8 yanasın 279/6 yanayın 129/8. 269/6 Yandı 47/1. 61/5. 256/7. 101/6. 253/6. 64/3. 356/6. 284/1. 223/4. 164/5. 37/2. 87/2. 284/2 yaradıcak 195/2 Yaradıldı 12/7. 168/1. 243/3. 287/6. 241/1. 410/4 yapar 27/3 yaparlar 417/14 yaparsın 30/3. 274/1. 191/4. 79/1. 225/3. 347/2. 351/8 yanışıcak 127/7 Ya'ni 60/4. 154/2. 344/5 yanuban 196/9 Yûnus Emre Dîvânı yanulup 276/5 yanum 178/12 yanuma 283/3 yanumda 125/1. 397/3 yaragum 310/2 yaragun 158/8. 94/1. 294/7. 314/7. 329/4 Yaramagçün 338/8 yaramaz 155/5 yaramazı 293/3 yaramazlar 417/18 yaramazunı 102/3 yaramı 165/4 yâranlar 85/1 Yârânlar 107/11. 125/2 yanumdan 183/8. 208/6. 399/5 yârânları 276/3 Yârânlarum 413/8 Yârânlarun 276/4 Yârânlarundan 235/5 yarar 106/5. 359/7 Yanlaruma 241/2 yanlış 56/1. 317/2. 405/3 yara 22/6 yaradan 211/2. 226/2 yanumdasın 43/2 yanumuz 118/1 yanumuza 311/5 yanup 214/6. 192/1. 288/1. 396/4 yapdugı 335/12 yapdum 407/11 yapılan 147/7 yapılur 265/4 yapışalar 311/4 yapışdun 414/1 yapışur 11/8 yapları 30/2 yapmadın 196/10 yapmaga 179/2 Yapragı 324/3 yapraklayın 262/4 yapucı 412/2 yar 383/3 yâr 13/1. 249/2. 129/7. 356/20 yankusına 65/3. 300/5. 93/2. 165/4. 409/2. 294/5 yanarısam 226/3. 211/8. 373/1. 356/5. 215/1. 400/5 yandugına 78/2 yandugum 92/1.

234/2. 74/1. 198/8. 82/7. 7/9. 388/5. 251/1. 74/3. 22/3. 71/11. 74/5. 413/9 yârenler 65/1. 211/5. 321/6. 146/4. 127/7. 93/2. 355/2. 74/7. 380/6. 397/2 yarısa 300/1 yârısa 300/5 yari 50/1. 197/6. 369/8 yarın 4/6. 285/3. 60/6. 226/1. 396/13. 367/7 yaratıldun 380/2 yaratmış 141/2. 159/8. 140/4. 402/5 yaşıyımış 356/11 yaş-kurı 147/5 yaşlara 330/4 yaşları 372/8 yaşlu 277/1. 300/6. 194/5 Yatanlarun 88/4 yatarsın 372/10. 82/9 yaturıdum 392/2 yaturlar 368/3 . 186/7 yarlıgamaz 109/3 yarlıgamazısan 186/7 yarlıganur 247/5 yarlıgaya 351/4 yârüm 43/1. 274/3 yaşın 95/4. 379/3 yaratdum 223/5 Yaratdun 48/1. 338/9 yarınum 7/7. Mustafa Tatcı 249/4. 158/4. 300/7 yas 7/1. 165/4 yârümden 270/5 yarün 262/9 yârün 51/2. 335/3. 99/6. 262/3. 100/5. 196/8 Yârimden 46/9 yârin 244/5 yârine 284/8 yarlıgagıl 186/1. 267/2. 142/4 yârı 161/2. 398/2 yardılar 181/6 yardım 16/4 yârdur 333/1. 53/5. 358/4. 415/4 Yaşıl 343/3 535 yaşıla 231/9.Dr. 82/6. 289/6. 119/5 yasadun 323/5 yasdanmak 327/1 yasdugı 146/2 yasdugumı 197/3. 74/1. 316/6. 234/1. 306/5 yarım 221/5. 270/1. 90/6. 82/1. 74/6. 82/3. 325/5. 197/6 Yâ-sîn 88/6 yaş 35/5. 225/9. 82/2. 356/7. 160/4 yâridür 11/7. 124/8. 284/4. 249/4. 174/7. 274/2. 293/4. 313/8. 273/1 yatmışam 165/7 yatmışdı 356/5 Yatsu 136/7 yatur 22/2. 345/5. 363/5. 7/2. 78/7. 145/1. 317/5 yaresi 378/10 yareyem 404/9 yargum 180/4 yargumı 180/4 yarı 71/2. 100/4. 385/2 yatayın 129/6 yatdı 356/4 yatdum 168/9 yatdun 18/10 yatıcak 15/2 yatından 102/7 yatlu 88/4. 324/4. 286/3. 204/5. 53/5. 279/12. 198/4. 308/7. 404/4 yaşarısa 154/1 yaşarısan 51/4 yaşdur 146/1 yaşı 40/3. 159/3 yatmayasın 414/1 yatmış 207/7. 205/1. 292/3. 55/3. 129/7. 116/7. 74/4. 363/5 yarını 213/5. 82/4. 55/1. 66/1. 29/3. 306/6. 99/5. 417/6 yaratıldı 367/1. 278/7. 388/6. 121/2. 317/6 yaşum 55/2. 198/3. 183/5. 335/11. 385/8. 270/6. 313/8. 367/6. 253/5. 293/6. 145/2 yaratur 95/11 yaraya 231/6 yardan 240/3 yârdan 71/3. 142/3. 248/8 yatasın 276/5. 397/1 yarınki 7/7. 262/5. 52/7. 141/3. 289/8. 272/2. 399/3 yatluga 409/3 Yatmagıl 315/6. 343/11 yârıdum 178/6 yarıdur 300/4 yarıla 9/6. 207/2. 82/1. 274/3. 197/6. 390/1 yârenleri 86/5 Yârenlerüm 124/7. 246/3. 82/5. 270/3. 300/10. 270/2. 198/9 yâri 11/1. 357/6. 74/2. 387/1. 100/6. 333/2 yare 329/4 yâre 64/5. 82/8. 317/1 yaşumı 283/5 yaşunı 326/3 yat 94/3 yatagum 310/3 yatagun 147/1 yatan 99/5. 270/6 yaşını 197/6. 317/1 yaşınun 377/3. 93/1. 401/6 yarına 93/3. 109/5. 289/1. 149/6.

82/4. 335/1. 194/3 yıldur 406/6 yılduz 233/9. 367/2. 279/11 yetdi 356/8 yetîmi 108/2 Yevme 306/6 Yezdân 211/6 yıgar 35/1 yık 135/5. 326/3 yıldan 356/25 Yıldırım 177/4. 168/11. 335/1 yenleri 368/2 yensüz 87/5 yenüm 340/2 yer 48/11 yerci 33/10 yererise 376/4 yesir 47/3 yeşâ 89/2 yeşil 105/3. 134/10 yayda 222/2 yaydan 94/2. 416/2 yıkdum 224/3 yıkdunısa 166/1. 233/8. 318/10. 227/2 yıkan 187/2. 301/10. 62/4 yayan 46/9. 270/3. 281/7. 366/6. 397/3. 301/9. 299/5 yıkdı 394/3. 183/1. 265/1 yayı 265/2 Yayıcagız 231/4 Yayıldı 41/9 yayın 119/5 yayına 246/4 Yaylalar 207/4 yaylamaz 207/4 yaylar 243/8 yaylasında 225/1 yaylayayın 283/6 yayum 77/1 yaz 187/6. 158/5. 83/7. 403/5. 49/8. 180/3. 159/2. 410/4 yılan 193/12 yılana 276/6 Yılan-çıyan 340/4 Yılda 145/6. 364/4. 192/3. 131/6 yıka 135/3 yıkam 197/4. 193/8 Yûnus Emre Dîvânı yazar 222/11. 87/7. 295/21. 109/3. 58/3. 202/6. 410/4 Yıkıldı 104/4. 106/1. 74/1. 375/5 Yıkılmış 207/3 Yıkma 315/2 yıkmaga 1/8 yıkmagıl 142/4 yıkmaz 358/6 yıkuban 387/6 yıkup 312/8 yıl 13/4. 104/5. 157/3. 106/1 yılduzdan 233/8 . 343/1 yaza 385/4 yazan 89/3. 230/6. 271/6. 196/11. 247/3. 153/1. 189/1. 60/6. 356/8 yavru 27/3 yavrun 343/10 yavu 202/7. 341/4 Yazugum 210/6 yazugun 248/8 Yazuklarumuz 9/7 yazuklarun 22/1 yazup 42/3 yazuya 44/5 yederler 304/5 yedilür 304/6 yegin 358/10 Yehd'il-lâhu 89/2 yeller 404/6 yeltedigün 234/4 yemişlerün 283/4 yenemezem 226/1 yenfehu 306/6 yeni 3/13. 126/4. 320/9 yayak 134/11 yayalar 62/1. 415/2 yıkarısa 299/3. 269/1. 188/1. 326/4. 378/7 yazaram 171/2 yazarlar 152/6 yazasın 417/4 yazıkdur 86/7 yazıla 335/20 yazılan 133/4. 105/3. 291/6. 158/6. 384/4 yavlak 21/1. 66/5. 241/4. 80/2. 405/7 yazılur 378/7 yazın 28/2 yazlu 82/5 yazmadı 106/7 yazmadın 64/7 Yazmakdan 301/9 yazmış 410/2 yazmışıdı 42/6 yazug 259/3 yazugı 86/3. 416/11 yavunmaga 152/11 Yavuz 41/4. 187/12 yıkar 198/3. 193/8. 194/2.536 yatursam 182/7 yatursın 134/2 yavaş 92/6. 354/4. 335/12. 312/2. 236/3. 367/10. 356/4. 112/5. 159/1. 312/7. 359/1. 103/3. 341/1 yavuzdan 138/3 Yavuzlık 72/2 Yavuzluk 300/2 Yavuzlukdan 300/3 yay 18/5. 287/3 yazılar 391/2 yazılı 407/4 yazılısar 384/5. 354/8 yavı 33/3. 46/7. 116/6. 201/18. 214/6. 135/19. 182/6. 182/7. 293/1. 132/7. 22/4. 354/7.

321/5. 195/6. 395/1. 318/9 yigitler 76/3. 243/2. 118/2.Dr. 312/2. 329/2. . 242/14 Yidincisi 367/7 Yidisinden 255/6. 334/5. 118/2. 153/3. 298/7. 67/4. 417/13. 75/3. 117/7. 366/7. 370/8 yili 88/4. 391/5. 396/11 yididür 242/6 yidiler 242/14 Yidinci 212/3. 187/9. 211/6. 157/5. 312/7. 82/3. 380/4 yil 19/1. 198/5. 180/2. 379/2 yilidür 50/2 yiller 371/3 yillerine 345/1 yilmekdür 91/3 yiltedügün 141/4 yilterler 316/3 Yilüp 351/12 yime 104/6. 343/1. 201/3. 326/2. 335/2. 81/2. 89/7. 249/2. 191/5. 220/5. 210/5. 263/2. 210/8. 242/4. 382/3 yinile 65/7. 247/1. 133/4. 118/1. 153/3. 400/1. 28/1. 177/2. 159/8. 112/1. 233/3. 409/5. 270/1. 335/20. 312/3. 191/4. 46/3. 53/1. 134/15. 328/1. 133/3. 233/5. Mustafa Tatcı yılduzı 133/4 Yılduzıdum 169/9 yılduzını 359/6 Yılduzlar 9/6. 417/8 yidür 300/6 yidürdün 379/7 yidürenler 112/6 yidürgil 148/8 Yidürmegil 164/2 yig 6/8. 72/4. 398/2 yigi 354/2 Yigid 388/4 yigidi 198/2. 345/8. 77/1. 112/4. 393/5. 133/7. 143/8 yılun 336/2 yırtam 262/5 yırtıla 9/7 yırtmayalar 57/4 yırtup 72/4 yıylamak 327/4 yıylarıdum 384/3 yıylayayın 283/4 yide 275/4 yideler 374/5 Yidi 1/9. 106/7. 82/4 yigitleri 198/2 yigitlige 152/11 yigregi 341/1 yigrek 37/5. 249/2. 402/2 yimedüm 405/2 yimege 407/6 yimegi 358/10 yimek 148/5. 35/5. 298/2 Yidiyile 220/6 Yidügi 60/3 yidük 243/7 yidüm 191/6. 52/2. 75/4. 263/5. 73/9. 326/2. 311/1. 233/1. 249/3. 242/5. 172/3. 354/6 537 Yimiş 74/3. 118/1. 366/7 yigdür 11/7. 32/3. 64/3. 109/1. 263/4. 155/1. 250/4. 268/5. 192/1. 312/1. 257/3. 252/6. 134/14. 201/44. 85/4. 144/6 yigrekdür 300/5. 178/1. 312/3. 171/10 yimişem 227/7 yimişlene 324/2 yimişsin 271/8 yine 16/1. 340/5. 128/6. 145/7. 312/1. 255/8. 16/2. 223/4. 312/8 yini 53/1. 194/2. 195/1. 201/18. 201/24. 139/1. 312/2. 312/5. 251/1. 312/2. 54/8. 255/6. 198/8 Yigil 148/8 yigimiş 354/4 yigirmi 48/12. 312/2. 80/5. 77/1. 19/3. 235/8. 412/9. 196/11. 400/1. 268/4. 368/7 yimesin 299/3 yimeyenler 124/10 yimez 109/1. 195/2. 312/6. 15/2. 109/1. 35/1. 107/7. 328/4. 270/1. 298/1. 312/1. 112/6. 145/2. 367/4 yigit 74/2. 312/2. 138/3. 57/4. 312/7. 98/1. 388/1 yilden 369/4 yildür 148/4 yile 55/2. 184/16. 57/8. 312/6. 312/4. 284/2. 220/8. 335/2. 312/8. 165/12. 82/9. 198/6 yigidün 198/7. 366/5. 310/8. 413/1 yıllık 39/5. 188/5. 356/25. 312/1. 48/10. 118/2. 82/2. 335/19. 312/3. 11/2. 226/2. 370/8. 380/2. 118/1. 15/1. 210/2. 366/7. 133/3. 312/3. 312/3. 116/8 yiniler 261/3 yinmedügi 124/10 yinmez 387/1 Yi-nûn-sîn 260/6 Yir 6/6. 407/1. 73/9. 312/3. 261/6. 355/2 yılduzum 277/4 yılı 32/7 yıllar 18/11. 329/1. 181/8. 312/5. 82/1.

405/1. 380/4 yiyleye 140/5 . 374/6. 212/4. 77/2.538 243/9. 295/26. 300/3 yitdiler 299/1 yitdügince 283/7 yitdüm 399/2. 134/12. 296/3. 21/5. 166/1. 33/6. 274/4. 131/4 yirden 43/5. 72/6. 396/6. 374/7. 65/4. 206/4. 313/8. 117/8 Yitmiş 29/4. 249/2. 196/6. 318/2. 284/5. 20/2. 358/7. 313/6. 256/3 yirleri 133/2. 195/2. 398/6. 175/4. 245/5. 350/4. 206/6. 9/6. 235/9 yirsün 407/1 yirüm 15/2. 403/2. 208/7. 343/5. 60/4. 190/1. 310/6. 300/9. 388/3. 309/2. 316/5 yitegör 39/6 yitemez 298/5 yiten 99/1. 169/2. 323/7. 129/6. 386/7. 84/5. 142/4. 299/8. 338/8. 21/6. 100/1. 258/1. 302/3. 298/3. 295/25. 300/4. 78/1. 117/2. 241/4 yiyeler 284/3 yiyen 134/16 yiyenlere 331/1 yiyesi 159/7. 212/3. 175/4 yirün 21/6. 211/10. 194/7. 255/6. 329/5. 193/13. 81/4 yirile 144/8. 77/5. 316/4 yirine 23/2. 184/2. 306/5. 131/5. 106/4. 389/7. 173/1. 41/6. 163/3. 369/2. 386/7. 224/8. 359/5. 194/3. 178/12. 195/3. 399/4 yite 83/2. 382/4 yitse 139/2 yitüp 16/3 yitürdiler 184/7 yitürdünise 279/11 yitüre 177/1 yitüriser 359/2 yitürür 147/3. 208/6. 355/3. 407/5. 323/6. 55/3. 58/7 Yir yüzin 306/4 yitdi 23/8. 130/9. 329/1. 302/2. 407/8. 178/7. 358/7. 169/2. 193/4 Yirlü 323/7 yirmedik 382/4 yirmek 171/6 yirmeye 298/3 yirsin 148/5. 195/1. 128/5. 4/7. 153/6. 77/5. 119/2. 116/2. 268/6. 262/7. 3/5 yitmeyince 325/1 yitmez 221/4. 67/3. 312/6. 380/2. 296/3. 355/1. 356/13. 190/2. 381/7. 329/4. 273/11. 49/6. 145/6. 352/7. 152/12. 95/12. 388/3. 286/7. 320/8. 350/6. 3/9. 254/5 yirince 98/6 yirinceyimiş 124/7 yirinden 1/5. 387/7 yirini 298/3 yirinürem 381/2 yirisem 144/6 yirisen 34/1. 328/4. 250/3. 276/5. 34/2 yirler 272/2. 175/5. 320/7. 267/6. 277/1. 184/12. 178/7. 52/5. 71/5. 168/4. 368/7 yiyeyidün 28/6 yiyicek 333/4 yi-yidür 153/4. 134/7. 355/4. 356/10 yirdi 361/4 yirdür 385/1 yire 2/7. 375/4. 171/5. 208/7. 357/6. 379/3. 106/4. 51/1. 378/4. 206/8. 133/2. 382/5. 239/4 yirin 412/9. 339/3. 322/4. 396/4 yirde 27/6. 404/6 yirlerde 195/9. 113/10. 193/9. 181/2. 371/3. 48/1. 61/2. 312/4. 113/7. 63/3. 306/1. 145/3. 77/5. 369/6. 383/3 Yiründe 28/6. 182/3. 67/2 yitersin 248/11 yiteyin 269/6 yiticek 414/4 yitişür 341/7 yitmege 179/3 yitmeye 106/7. 254/3. 139/3. 233/8. 147/2. 275/4. 370/10. 105/1. 369/6 yitenün 295/26 yiter 77/6. 63/2. 254/6. 9/6. 91/3. 328/2 Yûnus Emre Dîvânı yiri 22/3. 148/8. 334/2. 313/4 yiridür 21/6. 398/7 yiye 140/5. 383/2. 307/2 yirem 284/2 yirem 209/4 Yirenler 298/3 yirenlere 298/3 yireyin 266/5 yir-gök 61/10. 151/9. 49/10. 184/12. 222/9. 83/7. 178/4. 360/8. 133/3. 412/9 yirdedür 21/6.

52/1. 23/6. 73/8. 39/2. 399/5. 104/6. 79/4. 184/1. 296/5. 147/8. 120/3. 369/5. 417/21 yokdur 11/1. 288/1. 305/1. 105/5. 92/6. 222/7. 252/1. 52/3. 38/6. 21/7. 375/2. 62/1. 179/1. 295/29. 204/6. 322/2. 236/1 Yogıdı 12/4. 164/1. 41/5. 112/5. 415/2. 135/14. 92/6. 341/4. 142/1. 158/1. 52/6. 119/4. 234/2. 201/3. 89/1. 225/3. 99/7. 134/15. 345/4. 51/5. 112/5. 40/2. 140/3. 281/7. 83/5. 177/2. 232/8. 370/10 yoksulca 105/4 yoksulları 137/7 yokuş 351/7 yokvam 203/7 yok-var 287/6 yol 1/5. 124/4. 275/1. 397/6. 69/6. 370/7. 236/3. 539 247/3. 193/1. 73/9. 258/1. 61/9. 161/5. 219/3. 227/3. 80/6. 405/1. 381/2 yoklugı 232/3 yoklugımış 378/11 yokluk 17/7. 181/6. 402/2. 309/5. 236/5. 322/2. 232/10. 66/7. 147/5. 351/1. 354/3. 201/19. 248/10. 181/2. 39/7. 375/2. 140/3. 129/3. 259/4. 225/9. 412/12 yoklıga 375/8 yoklıgı 137/3 yoklık 30/1. 195/1. 248/4. 417/15 yola 1/1. 290/12. 64/1. 11/3. 352/2. 32/4. 162/4. 184/15. 105/1. 96/3. 21/1. 323/4. 211/9. 323/9. 232/9. 11/5. 366/6. 251/3. 308/3. 236/6. 306/7. 273/5. 298/5. 18/9. 339/8. 79/3. 188/2. 37/2. 366/4. 373/6. 155/7. 211/4. 338/2. 181/6. 295/19. 202/6. 95/9. 358/8. 117/4. 69/7. 15/1. 339/8. 209/8 yohsul 31/5. 280/8. 1/11. 254/3. 242/1. 231/7. 184/16. 325/3. 236/3. 243/1. 14/6. 357/3. 403/3. 139/4. 71/13. 98/3. 39/3. 30/5.Dr. 71/1. 11/7. 26/8. 52/2. 360/9 yoklukda 232/3 yoklukdan 361/1 yoklukdur 382/2 Yoksa 384/8 yoksul 76/4. 67/6. 225/4. 320/8 yogıken 56/8 yogımış 413/9 yogısa 152/15 yog iken 69/8. 242/2. 237/2. 143/6. 167/5. 306/6. 1/6. 357/7. 106/2. 124/2. 220/7. 171/12. 323/4. 234/2. 301/6. 281/4. 380/6. 248/9. 60/3. 27/5. 339/8. 151/7. 45/6. 128/7. 43/4. 79/3. 80/6. 272/6. 112/7. 31/2. 302/16. 215/3. 34/2. 234/4. 52/1. 221/5. 62/3. 352/2. 281/8. 403/3. 224/1. 152/11. 295/29. 339/5. 279/8. 86/1. 210/4. 251/5. 375/7. 230/6. 95/9. 166/3. 305/3. 148/1. 237/3. 61/11. 38/6. 375/4. 39/1. 281/3. 368/2. 40/4. 382/2. 166/5. 298/2. 295/29. 120/5. 300/8 yog 53/4 yoga 61/9. 52/4. 11/6. 52/5. 414/7 yolanı 22/4 yolca 56/8. 2/3. 139/4. 133/5. 252/5 Yoklıkdadur 135/11 yoklıkdur 71/4 yokluga 44/8. 295/17. 39/3. 74/6. 295/23. 1/8. 40/5. 23/8. 224/9. 52/7. 416/7 yoldadur 162/4 . 234/1. 196/10. 95/5. 163/1. 41/1. 339/6. 298/5. 1/8. 143/4. 333/4. 54/5. 222/11. 175/4. 107/8. 351/10. 355/8 yogurdı 355/5 yoguz 120/3 yohsa 11/5. 27/4. 33/8. 410/5. 375/1. 201/26. 375/3. 110/3. 338/6. 132/9. 111/1. 186/1. 214/7. 346/6. 250/1. 184/15. 137/1. 222/9. 222/8 yolda 12/10. 334/4. 283/4. 121/9. 147/9. 295/16. 124/1. 256/3. 54/4. 174/5. 225/7. 325/3. 186/4 yohsulıdur 25/7 yohsulın 148/5 yok 1/1. 39/1. 401/5. 308/4. 360/5. 304/1. 347/6. 155/5. 171/7. 89/2. Mustafa Tatcı yiyüben 417/10 yiyüp 35/2.

372/5. 35/7. 123/2. 322/6. 213/3. 318/7. 331/6.540 yoldan 71/3. 281/8. 369/1. 372/3 yolundan 148/2 yolunıla 102/6 yonup 253/6 yor 411/5. 257/9. 394/1 yoldaşa 66/5 yoldaşı 49/8. 12/3. 36/1. 290/8 yoldurmaga 152/10 yolı 27/6. 141/3. 386/3 yolına 5/2. 191/8. 115/1. 107/3. 396/10 yolıdur 25/3 yolın 39/7. 30/1. 268/4 yolları 82/3. 162/4. 376/3 yuducı 246/2 Yudum 108/2. 162/2. 347/2. 291/7. 252/1. 378/9 Yukaru 277/2. 394/1 yolınca 162/2 yolında 49/12. 36/2. 252/2 yudan 230/1 yudana 232/5 yudar 198/9. 160/8. 372/10 yollar 71/4. 189/3. 332/2 yudunısa 24/3 yudup 239/4 yufkaya 105/2 yugıl 28/9 yukarı 255/2. 204/1. 354/1. 124/1. 369/8. 416/4 yoldaş 22/6. 348/4. 127/4. 32/4. 290/1. 99/8. 295/7. 351/4. 173/4. 399/4 yolumuza 319/4 yolun 143/3. 316/6. 27/7. 262/1. 200/2. 93/7. 242/1. 227/4 yoldaşumuz 138/1 yoldayım 270/7 yoldışıken 104/4 yoldur 237/3. 123/5. 83/7. 289/7. 184/5. 245/6. 160/1. 242/13. Yûnus Emre Dîvânı 239/1. 107/7. 165/4. 403/1 yorutmaga 323/1 yoyıla 306/1 yoyılmaz 107/8 yönden 367/5 yöñerür 313/8 yöni 8/4. 44/6. 295/23. 219/5. 33/8. 149/2 yollarına 345/3 yollarumı 270/1 yolsuza 162/4 yolsuzlara 80/6 yolum 7/4. 333/5. 171/9 yollara 141/3 yollarda 71/7. 279/6. 107/2. 197/1. 60/2. 194/6. 26/10. 344/2 yolunca 113/10. 295/27. 115/4. 375/1 yoluna 21/7. 83/6. 212/1. 348/6. 39/7. 30/1. 295/18. 225/6. 322/1. 367/4 yönin 318/5 yönini 145/2 yönüm 14/1. 319/3. 304/4. 185/7. 115/1. 394/6 yoluma 270/5. 253/9. 319/4. 80/2. 63/6. 270/3. 184/16. 164/5. 407/12 yoldaşımuzıdı 155/4 yoldaşlarum 413/8 yoldaşlıgum 203/2 yoldaşum 181/4. 304/4. 304/7. 246/2. 340/2 yum 414/3 yumaga 152/14 yumak 407/3 yuman 108/5 yumayınca 24/2 yumaz 166/1 yumış 120/2 yumışa 224/1 yumışak 197/3 yummış 388/1 yumşak 66/2 yumşanur 66/3 yumşatdun 323/9 yumuban 60/5 yumurdadan 211/2 yumurtayıdı 23/4 yunalum 116/5 yunmayınca 24/2 . 67/4. 115/5. 344/4. 182/9. 288/2. 162/2. 192/8. 269/8. 398/8 yolından 76/4. 325/3. 146/3. 197/2. 26/6. 411/7 yoramaz 164/4 Yoran 411/7 yorasın 360/3 yord 72/2 yort 151/1. 299/2. 167/3. 99/7. 56/1. 83/6. 338/3. 299/8. 226/3. 265/5. 117/2. 61/7. 399/3 yolumdur 178/5 yolumı 270/5. 373/5 yolını 242/3. 209/4. 237/1. 92/7. 403/8 Yolunda 253/3. 256/7. 165/1. 115/2. 200/7. 304/3. 276/1 yudaram 220/5 yudı 264/7. 152/7. 105/2. 270/4. 267/4. 152/16. 64/1. 115/3. 273/11. 224/11. 398/4. 318/4 yörür 149/9 yuda 56/6. 93/6. 291/7. 61/11.

67/9. 301/13. 73/9. 28/9. 119/5. 162/4. 50/7. 400/5. 291/7. 112/7. 165/13. 392/5. 267/6. 159/8. 308/7. 213/6 Yûnus'ı 2/9. 220/8. 44/8. 54/9. 236/7. 35/7. 332/8. 303/7. 157/8. 235/9. 340/6. 370/12. 228/6. 203/7. 282/6. 196/11. 368/8. 8/6. 200/7. 241/6. 373/6. 331/6. 172/5. 411/10. 58/7. 97/5. 129/10. 388/7. 381/10. 215/5. 48/16. 339/8. 225/9. 247/6. 135/19. 290/13. 75/5. 351/14. 237/6. 190/8. 37/7. 10/5. 193/14. 187/13. 229/5. 245/10. 210/8. 100/7. 366/9. 403/8. 294/9. 393/5 . 222/11. 244/5. 197/7. 313/12. 125/7. 353/11. 32/7. 263/6. 405/8. 387/9. 199/5. 81/7. 69/10. 163/7. 177/9. 170/7. 87/8. 36/7. 319/7. 85/5. 417/27 Yûnus'dur 27/7. 148/10. 541 322/6. 266/6. 304/8. 281/8. 121/9. 155/9. 115/5. 111/7. 166/6. 118/9. 346/7. 349/10. 354/10. 321/7. 124/12. 216/6. 207/9. 336/5. 64/7. 109/6. 223/5. 57/9. 314/9. 277/7. 356/25. 175/6. 251/5. 4/8. 240/5. 120/5. 173/8. 369/9. 365/7. 154/6. 242/17. 243/9. 45/9. 298/7. 171/12. 88/9. 374/10. 134/15. 249/5. 24/5. 414/7. 11/8. 238/5. 382/5. 30/5. 334/5. 167/5. 168/12. 230/7. 262/10. 315/7. 143/9. 49/13. 188/7. 191/15. 160/10. 208/9. 324/5. 233/10. 114/4. 261/7. 306/7. 80/6. 206/9. 252/6. 15/5. 84/7. 187/11. 181/11. 91/5. 127/9. 384/8. 195/10. 292/8. 342/7. 105/5. 390/5. 416/11 Yûnus'a 29/10. 3/13. 55/6. 395/5. 398/10 Yûnus'am 31/7 Yûnus'dan 104/9. 47/7. 202/9. 89/9. 186/7. 182/10. 280/9. 283/7. 184/19. 221/6. 408/7. 18/11. 189/6. 147/9. 86/7. 286/7. 410/5. 409/6. 81/7. 345/9. 198/9. 74/7. 72/7. 232/9. 396/16. 255/9. 21/7. 201/42. 123/7. 256/7. 146/7. 367/13. 117/10. 150/6. 341/7. 386/8. 217/7. 169/11. 96/6. 348/9. 397/9. 94/5. 20/11. 310/9. 297/8. 153/8. 112/9. 9/8. 288/6. 311/7. 271/8. 402/7. 227/7. 338/9. 327/8. 406/7. 92/8. 391/5. 323/9. 41/9. 152/16. 6/8. 218/6. 361/5. 71/11. 26/10. 318/10. 12/10. 56/12. 33/10. 66/9. 375/8. 239/9. 78/7. 248/12. 65/7. 330/7. 116/8. 312/8. 183/9. 211/10. 79/7. 401/7. 279/13. 7/9. 285/5. 360/9. 276/8. 62/8. 138/6. 101/7. 250/6. Mustafa Tatcı yunmayısar 24/4 yunmaz 304/5 yunur 24/4 Yûnus 1/11. 60/7. 30/5. 149/10. 272/6. 77/8. 296/8. 179/6. 274/5. 385/8. 234/7. 275/7. 259/8. 379/9. 113/12. 205/9. 76/5. 394/9. 180/8. 39/9. 337/5. 257/9. 61/11. 82/9. 170/6. 269/8. 226/7. 158/8. 212/7. 5/7. 139/7. 176/7. 305/9. 176/7. 164/8. 130/9. 140/8. 260/7. 185/9. 309/5. 333/7. 264/9. 71/12. 383/5. 253/9. 347/6. 178/13. 156/6. 194/7. 399/6. 231/9. 335/20. 151/9. 204/6. 293/6. 362/8. 128/7. 209/8. 389/8. 53/6. 212/8. 412/13. 142/6. 317/10. 316/6. 136/11. 219/5. 161/5. 126/10. 342/7. 224/11. 71/13. 108/5. 326/8. 107/12. 83/7. 378/11. 278/7. 232/10. 372/12. 380/8. 145/7. 99/8. 407/13. 22/7. 300/10. 355/10. 265/5.Dr. 90/11. 246/5. 141/6. 192/8. 31/7. 268/9. 295/30. 270/7. 38/6. 289/9. 287/9. 359/9. 364/6. 201/41. 350/7. 144/8. 377/8. 63/7. 52/7. 14/6. 302/18. 103/6. 40/7. 59/6. 299/8. 132/9. 17/8. 376/7. 328/8. 110/8. 51/7. 174/7. 329/7. 102/7. 413/9. 390/5. 363/6. 352/7. 25/7.

202/2. 331/4 yuyasın 88/6 yuyuban 29/2 yuyucı 6/4 yüce 21/5. 113/10. 403/5. 406/1 yüceden 147/2 yücedür 113/9. 144/1. 321/1 yüridügüm 205/2 yüridür 1/7 yürimege 152/6 yürindi 383/5 yürisem 123/5 yürisen 34/2. 201/6. 237/3 Yüregine 36/7 yüregüm 47/1. 213/5. 131/4. 102/6. 379/8 Yûsuf'ıla 168/9 Yûsuf-ı Ken'ân 219/4. 403/6. 222/8. 46/10. 310/3 Yûsuf'daki 199/3 Yûsuf'ı 62/2. 258/9. 214/9. 309/2. 27/3. 214/5. 371/9 yur 83/7 yurdum 228/4 yurtlu 220/1 Yûsuf 195/4. 354/4. 164/8 yuvacı 351/10 yuvadan 196/3 yuvalanur 393/2 Yuvandan 343/10 Yûnus Emre Dîvânı yuvası 246/4 yuvasında 5/5 yuvunıcak 127/2 Yuya 351/3 yuyalar 277/6. 299/8 yüksekde 299/2 yüksekden 166/3. 182/6. 95/13. 378/3. 291/5. 332/4. 106/9. 380/3. 309/1. 403/1. 404/5 Yürüridüm 152/3. 20/2. 55/4. 260/4. 46/4. 217/1. 257/2 yüreklerin 198/8 yüri 56/8. 254/8. 230/5. 180/1. 162/2. 403/3. 313/12 yürür 27/3. 343/11. 403/1. 112/3 yükini 55/4 yüklendüm 228/5 yükleri 30/2 yüklerün 30/2 yükletdüm 407/4 yüklü 112/3 yüksegise 80/6 yüksek 73/1. 273/11. 201/17. 198/9. 316/6. 403/4. 93/7. 137/9. 340/3. 344/6. 39/5. 302/9. 34/7. 98/6. 79/1. 67/8. 403/8 yüridi 134/3. 345/7. 16/1. 168/6. 245/8. 78/2. 141/2 yutmaya 3/3 yutmayasın 414/4 yutmış 273/5 yuva 23/4. 378/8. 40/7. 396/4 yutdugını 401/3 yutdun 18/4 yutmagıl 159/7 yutmak 140/6. 187/3. 133/8. 45/7. 404/3. 408/6 yürürem 8/4. 92/1. 396/5 Yûsuf-ı Ken'ân-ı ışkdur 90/6 Yûsuf-sıfat 309/4 Yûsuf'un 282/3. 320/10. 400/1 yürek 375/2. 351/7 yücesine 217/1 yüki 23/8. 73/1. 213/2. 172/4. 213/1. 43/5. 67/1.542 Yûnus'ıdı 221/1 Yûnus'ıla 19/9. 21/7. 131/8. 294/1. 180/4. 32/6. 400/1. 48/10. 356/6 yüriyeyin 241/6 Yüriyüp 289/7. 355/4. 62/5 yuyamaz 105/1 yuyan 119/5. 284/8. 84/4. 307/6. 225/2. 365/4. 355/4. 403/2. 342/1. 213/3. 404/2. 302/9. 119/2. 273/4. 318/4 yürürsem 144/1 yürürsin 61/8. 378/10 yüregüme 165/8. 134/11. 325/7. 381/9 Yûsuf'am 228/2. 213/6 yüriyen 42/3. 269/5 Yüz 1/6. 55/5. 278/3 yürüyem 215/2. 236/6 yuyanlara 231/3. 147/4. 289/6. 403/7. 23/8. 18/11. 358/11 Yûnus-ı bî-çâreyem 404/9 Yûnus'layın 273/5 Yûnusun 13/7 Yûnus'un 16/8. 260/4. 270/7. 376/1 yürekde 98/3. 210/6. 413/3 Yürürisem 43/2. 398/3 yutdı 168/6. 68/5. 266/6 yücelerden 55/5 yücesi 351/5. 370/9. 357/7. 228/2. 299/1 yürege 329/4 yüregi 70/2. 295/2. 404/4 yüregümde 75/1. 146/2. 213/4. 257/4. 144/3 yürisün 355/3 yüriye 2/2 yüriyem 43/3. 213/1. 102/6. 291/5. 70/8. 121/1. . 42/4. 166/6 yükidür 300/9 yükin 55/5.

72/6. 201/44. 380/7. 275/6. 130/5. 73/4. 259/1. 409/3 yüzümün 278/2 yüzümüzi 186/6 yüzün 3/1. 266/1. 310/5. 8/6. 306/5. 99/3. 398/6. 242/4. 299/2 yüzini 46/2. 268/7 Yüzüne 132/4. 329/2. 288/5. 321/7. 327/8. 190/2. 275/3. 20/5. 410/3 yüzine 28/1. 171/10. 402/7. 267/1. 394/4. 416/7 yüz-bin 206/3 yüzde 397/1 yüzden 233/7 yüzdüm 336/3 yüzdür 336/3 yüze 45/7. 102/1. 257/8. 245/7. 55/5. 360/2. 144/7. 366/5. 278/4 zâhidün 52/6. 281/6. 140/7. 400/2. 259/1. 217/1. 183/1. 51/7. 242/4. 229/5 za'îfini 392/3 zâkir 201/20 zâlim 340/1 zâlimden 76/5 Zâlimlerden 195/9 zâlimlik 154/4 . 377/3. 256/3. 89/1. 337/2. 3/4. 130/2. 128/1. 274/3. 258/9. 372/6. 49/10. 242/6. 259/5. 259/7. 275/6. 8/3. 240/1. 351/14. 77/1. 48/14. 339/6. 20/1. 12/6. 207/6 Yüzleri 154/4 yüzlerinden 396/7 yüzlü 82/7 yüzlüler 368/5 yüzmedüm 336/3 yüzüm 4/3. 191/14. 201/18. 219/1. 285/2 yüzümi 407/8. 362/7. 366/6. 221/2. 399/6. 333/7. 88/2. 360/5. 184/16. 34/5. 135/7. 182/4. 215/5. 364/1. 401/3. 135/1. 356/6 zâgları 365/3 zâhid 3/2. 4/7. 46/1. 211/7. 342/4. 134/4. 219/5. 90/2. 312/6. 187/8. 195/3. 253/9. 184/19. 240/2. 356/3 zâhirem 211/8 Zâhirüm 41/3 zahmetine 372/12 zahmetlü 387/7 zahmı 113/1 za'îf 157/6. 224/5. 182/3. 177/9. 233/3. 159/4. 77/5. 152/7. 264/9. 9/8. 46/6. 242/14. 213/4. 391/5. 363/2. 132/1. 367/10. 90/11. 80/5. 307/2. 296/3. 288/5. 281/5. 200/7. 242/2. 408/1. 48/15. 146/3. 235/1 yüzüni 7/1. 396/16. 16/5. 400/4. 365/2. 402/7. 104/9. 135/3. 294/4. 170/1. 281/4. 173/6. 75/3. 380/4. 400/5 yüzen 365/2 yüzer 222/1 yüzerem 171/7 Yüzgeçlik 401/4 yüzi 4/6. 111/3. 410/4. 247/4. 187/1. 172/3. 157/7. 242/15. 280/4. 222/4. 105/5. 372/2. 222/9. 182/2. 409/3 yüzüme 191/8. 414/3 Z zafer 232/8. 543 219/1. 150/4 zâhir 54/6. 219/1. 280/4. 135/2. 339/7. 14/1. 227/6. 82/1. 250/6. 226/3. 326/3. 400/1. 116/3. 259/1. 187/4. 134/13. 54/4. 373/4. 77/5. 359/1. 72/5. 308/3. 49/11. 257/4. 80/3. 364/4. 337/4. 259/4. 104/9. 46/2. 132/2. 411/8. 158/3. 351/13. 142/6. 104/8. Mustafa Tatcı 48/12. 135/16. 259/5. 377/8. 284/7. 416/7. 177/3. 206/8. 342/5. 140/3. 227/2. 356/25. 219/2. 140/7. 212/7. 407/13 yüzinün 355/2 yüzler 82/9. 69/4. 172/3. 214/2. 50/1. 206/5. 112/9. 143/8. 308/2. 392/1. 219/4. 408/4 yüzünde 132/9 yüzünden 132/1. 416/7. 178/2. 400/3. 166/1. 219/3. 104/1. 75/4. 209/7. 247/5 yüzinde 62/3. 306/1.Dr. 254/4. 73/5. 169/6. 81/2. 377/8. 375/3. 12/7. 211/3. 95/4. 235/8. 300/4. 367/4. 397/6 yüzidür 401/7 yüzin 4/3. 212/8. 190/7. 86/2. 85/4. 191/1. 232/9. 373/2. 245/8. 402/5 yüzindedür 54/8 yüzinden 26/3. 14/3. 55/2. 126/6.

121/5. 104/5. 343/10. 253/7. 356/21 zebûn 76/1. 172/5. 237/1. 207/8. 280/2. 346/3 zamânı 143/8 zamân-zevâl 54/4 zâr 13/5. 142/3. 315/4. 169/9. 215/2. 262/3. 368/4. 176/2. 372/2. 121/6. 328/7 zindândadur 65/4 zindândan 201/34 Zindândur 308/1 zindânı 154/3 zindânıdur 150/4 zindânısa 4/1 Zindeyiken 327/7 zinhâr 2/9. 93/2. 353/11 zîr 243/9. 343/8 zârılıklar 283/5 zârıyıla 295/8 zâri 92/2. 64/2. 413/6 zikr 139/6. 374/3 zebûnı 149/1 Zebûr'ıla 133/6 zehresi 323/3 Yûnus Emre Dîvânı zehr-i kâtil 5/7. 365/3. 65/3. 361/2. 169/9. 139/6. 52/6. 356/10. 155/6. 398/5. 236/2. 253/1. 190/4. 365/1. 37/5. 307/5 zîreklenüp 159/6 . 246/1. 364/5 zikreder 28/3 zikrin 177/5 zikrüm 371/7 zinâ 99/6 zindân 4/4. 410/3 zire 377/2. 293/1. 373/3. 251/5. 92/6. 240/1. 107/9. 245/4. 253/6. 308/5. 286/4 zârıla 8/3 zârılıgum 234/3. 352/6. 95/1. 227/6. 253/8. 356/12 zâra 245/10 zârı 22/3. 16/3. 258/8. 302/4. 308/5. 321/1. 160/4. 60/2. 207/8. 308/5. 70/3. 253/7. 228/2. 253/3. 71/2. 335/4. 144/5. 45/5 Zâtum 260/7 zavadası 252/3 zavye 265/4 zâyi' 11/6 zebânesi 406/3 zebânî 275/4 Zebânîler 9/3. 184/18. 157/6. 356/10. 44/5. 262/10 zehr-i mâra 69/3 zekât 303/4 Zekeriyyâ 379/6 Zekeriyyâ'yıla 168/6 Zekeryâ 191/10 Zelhâ 398/3 Zelîl 274/2 zemheri 49/2 zemîn 339/1 zen 135/17 zenbîl 361/4 zenbûr-vâr 321/6 zencîr 257/6 zencîre 132/6 zencîrinden 354/8 zencîrini 381/4 zencîrlü 297/3 zerrâk 378/8 zerre 26/5. 303/1. 150/5. 21/5. 417/7 zindânda 208/8. 261/6. 318/7. 298/4. 253/4. 211/2. 60/4. 336/4. 16/4. 245/4. 289/3 zât 45/2. 245/6. 106/6. 173/5. 154/5. 269/5 zârî 289/1. 240/2. 11/1. 152/13. 354/10 zerrece 117/6. 365/6 zerrede 48/9 zerre-i miskâl 156/4 zerreler 12/1 zerrem 12/2 zerremde 201/44 zerrenem 190/6 zerresi 206/3 zerresin 183/1 zerreyise 144/8 zevâl 5/1. 411/1 zihnini 49/8 zikir 374/2. 207/5 zevkına 380/1 zevk-i vuslat 411/5 zeyn 343/1 Zî-bahr-i nihâyetsüz 260/2 zift 407/6 Zihî 43/1. 353/2. 254/6. 227/7. 152/1. 186/3. 253/9 zamândı 392/3 zamâne 387/1. 155/1 zevâli 32/5. 413/6. 356/21 Zirâ 38/5.544 zamân 46/7. 367/2. 55/3. 73/9. 366/7. 371/5. 97/5. 45/5. 253/1. 410/2. 65/6. 175/5. 341/3. 336/1. 227/7. 253/2. 283/5. 104/5. 195/1 zevâlli 54/4 zevk 14/6. 385/5 zeber 243/9. 45/5. 370/8. 54/8. 170/4. 201/34. 218/1. 93/1. 402/4 Zîra 47/7 zîrâ 52/5. 273/1. 39/1. 403/1. 220/8. 365/4. 253/5. 60/1. 119/1. 76/5. 108/3. 398/10. 318/1.

295/11. 368/4 Zühdile 143/7 zühdiyile 150/4 zühdümi 364/4 Zühre 3/9. 271/1 ziyâne 346/2. 392/4 ziyâreti 380/4. Mustafa Tatcı zir'elinde 27/3 ziyâde 142/6 ziyân 2/9. 416/5. 228/4 zulmeti 335/1 zulüm 234/7 zûr 31/2. 209/2 zühd 5/7. 411/6 zulmetdür 115/4 zulmete 25/7. 267/3. 313/5 ziyânda 328/5 ziyândadur 54/5 ziyândan 236/6. 398/6 zühreye 307/3 zü'l-Celâl 153/6 Züleyhâ 245/8 Zülfekâr'ı 396/8 zülfeyn-i dost 67/5 zülfi 260/3 Zülkarneyn 335/16 zünnâr 255/1 zünnârını 397/9 545 . 17/2. 380/8 ziyâsı 100/2 zuhûra 178/8 zulm 417/2 Zulmet 347/3. 357/2. 104/4. 395/4. 258/3. 412/4 ziyânum 191/3 ziyâret 145/6. 209/6. 346/6 ziyânı 143/2. 417/27 ziyâna 148/6. 359/9.Dr. 258/4. 49/8. 258/7.